கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நீ இப்பொழுது இறங்கும் ஆறு

Page 1
ÚNWÁ
LÖXorY| T‡TL•

 CÙTÖμ‰ C\jh• B¿
ÚNWÁ L«ÛRL· J£ ¿
ÚNWÁ

Page 2
C\‹R LÖX• / 30
ÚT֚ Y£R¥ / 31
NU֋RW• ÙLÖ·[ÖR EXLjL· / 32
UÛZeLÖX˜• i¦ÙTLo• / 33
‘¡R¥ / 34
T\‹‰ ÚTÖh• p\h / 35
C£ LÖÛXLo• J£ ‘ÁÂW°• / 37
ÛLRz 1979 :
ÚL֓We LXN˜• TÛ]UW Eop• / 39
ÚYŸL ̧¦£‹‰• ”eL· / 41
S‡™X• / 43
ÚLÖÛPeLÖX YÖ«eLÛW / 45
ŒXÖÙY ̧ / 46
BLÖV†‡¦£‹‰ ”–eh / 48
LÖ]¥ Y¡ / 50
‡¡R¥ / 52
LÖXj LÖXUÖL / 53

ÙTÖ£[PeL•
ÙRÖP£• C£“ / 15
J£ fWÖU†‡1⁄4h –ÁNÖW• Y£f\‰ / 16
UÛZSÖ· / 18
Œp / 20
LPÚXÖW• ™Á¿ h1⁄2“eL· / 22
Lֆ‡£“ / 23
LP¥ / 24
ÚRւL· Y£• J£ UÖÛX / 25
UVÖ] LցP• / 26
C\‹R LÖX• / 30
ÚT֚ Y£R¥ / 31

Page 3
G]‰ ŒX• / 77
CWPÖY‰ s¡V ERV• / 79
‰TÖef T1⁄41⁄2V J£ L«ÛR / 80
RÂÛU «£“ / 82
SÖjL· GÛR CZ‹ÚR֕? / 83
WքY ˜L֖¦£‹‰ LzRjL· / 85
G¥XÖY1⁄4Û\• U\‹‰«PX֕ / 90
AYŸL· AYÛ]o ry|e ÙLÖÁ\ÚT։ / 92
«UXRÖNÁ AQÖ / 94
ÙNÖ¥YR1⁄4h JÁ¿–¥ÛX / 96
GÁ ÙY ̧ / 97
LÖR¦Á AŸ†R†ÛR
SÖÁ “¡‹‰ ÙLցPÚT։ / 98
VUÁ / 100
L «3†‡£ÚT֕ / 102
J£ pjL[† ÚRÖ3eh Gμ‡V‰ / 103
LLÛ[ T1⁄41⁄2 Gμ‰R¥ / 134
ÙY ̧V֟ / 137
LֆRÖÁhz / 140
p†R֟†RÄÛPV CW°L·-1 / 141
p†R֟†RÄÛPV CW°L· - 2 / 143
p†R֟†RÄÛPV CW°L· _ 3 / 145
ÚL·« / 147
ÙRÖÛX“X†‰\° _ 1 / 150
ÙRÖÛX“X†‰\° _ 2 / 151
WÖÈÂ / 153
E›Ÿ ‘|jfL ̧Á LÖX• / 154
G ̈•“ei|L ̧Á FŸYX• / 158
“ÛRh3 TÖP¥ / 162
S®] ‰TÖef AWNÁ / 164
p•UÖN]˜• NYÙTyz• / 165

C• J£ ˜L• / 55
G‡ŸÙLÖ·[¥ / 56
ÙSšR¥ / 57
”–›Á ŒZ¥ / 59
SÖ· / 60
NPjh / 61
J£SÖ· CÁÙ]Ö£SÖ· / 62
TL¥ ÙTÖμ‡Á UWQ• / 64
ÙRÖÛX‹‰ÚTÖ] SÖyL· / 65
UWQ˜• YÖ2°• / 70
E]‰ ÙS£eL†ÛR CZ‹R CÁ1⁄2W° / 72
†R LցP• / 73
G]‰ ŒX• / 77
CWPÖY‰ s¡V ERV• / 79
G¥ÛX“\†‰e fWÖU• / 106
LÖ1⁄41⁄2¥ Gμ‰R¥ / 109
ÚLÖÛP YV¥ / 111
A•UÖ AZÖÚR / 112
E›Ÿ“ / 113
pÛ\L ̧Á TÖP¥ / 116
GμRTPÖUÚX ÚT֛£eL ÚYzV
L«ÛR / 117
21 ÚU 1986 / 120
G¡‹‰ÙLցz£eh• ÚSW• / 122
C¿‡ Y֟†ÛR / 125
29 ^ØÛX 198 / 127
LÖR¥ Y¡ / 131
LLÛ[ T1⁄41⁄2 Gμ‰R¥ / 134
ÙY ̧V֟ / 137

Page 4
ÚL· / 185
SÖÁ C\‹‰ ÚTÖf\ÚT։ / 186
h£‡ refX• ÙN•U‰ / 188
“X¡e LX«• CW«¥ NU£U֚e L3‹R
J£ LÖX†‡Á TÖP¥ / 191
†R• T1⁄41⁄2V J£ –Lo r£eLUÖ] A1⁄2˜L• - 195
L«ÛR T1⁄41⁄2V LÖRXŸL ̧Á
EÛWVÖP¦¥ J£ Th‡ / 196
L¥ÙYy| / 198
G¥ÚXÖÛW• ÚTÖ¥ A‹R
ÚSW†‡¥  AZ«¥ÛX / 199
F3 / 201
ÚN. P]Ö] E\° ˜1⁄2‹RÚT։ / 202
TpÚVÖz£eh• —]YÁ / 204
G•ÛU† ÙR¡f\RÖ?
GjL· hW¥ ÚLyf\RÖ? / 205
AY£ÛPV ÙRÖ¥¦V¥ Bš°e hμ°Pĕ L[ Bš°L ̧¥ D|Tyz£‹RÚT։ J£SÖ· VÖ2TÖQ• BÛ]eÚLÖyÛP Th‡›¥ ÙT£jL1⁄4 LÖX TTÖy|eh E¡V L¿“ Ü pY“ UyTցP† ‰|LÛ[ –‡eL ÚSŸ‹R‰.
DZ† R–ZŸL ̧Á C£“• YWXÖ¿• peL¥Loeh B[Öf›£‹R J£ LÖXLyP†‡¥RÖÁ C‹R ˜efVUÖ] ÙRÖ¥¦V¥ ‡£T• H1⁄4TyP‰. ARÄÛPV Tև‘¥ ``J£ LÖXz, B]Ö¥ KW֛W• B| G• ÚYŸ |·[‰'' G] `G]‰ ŒX•' L«ÛR›¥ Gμ‡Ú]Á.
CÁÛ\eh G]eÙL] J£ –‡ ŒX•iP C¥XÖR J£ sZ¦¥ C‹Re L«ÛR† ÙRÖh‡ ÙY ̧Y£f\‰. LP‹R C£T†ÛR‹‰ B|L ̧¥ SÖÁ Gμ‡V L«ÛRL ̧¥ ¿ L«ÛRL· C‹R† ÙRÖh‘¥ CP• ÙT¿fÁ\]. CP• ÙT\ÖU¥ ÚT֚«yP J£ T†‰ A¥X‰ T‡Û]‹‰ L«ÛRL· ÙRÖÛX‹‰ ÚT֚«yP]. AÛY T1⁄41⁄2V OÖTLjLo• K¡W| Y¡Lo•RÖÁ CÚT։ GÁÂP• Gtp·[]. iPÚY GÚTÖRÖY‰ AY1⁄4Û\ U¿Tz• G쇫PX֕ GÁ\ J£ p¿ S•‘eÛL• GÁÂP• E·[‰.
C‹R† ÙRÖh‡› ̈·[ L«ÛRL· GμRTyP LP‹R C£T†ÛR‹‰ B|L ̧¥ GÁÄÛPV L«ÛRLÚ[Ö|• YÖ2ÚYÖ|• ‘Á ‘ÛQ‹‡£‹R HWÖ[UÖ] ÙS£jfV STŸL· JÁ1⁄2¥ ÙLÖ¥XTy| «yP֟L· A¥X‰ LÖQÖU¥ ÚT֚«yP֟L·. GtpVYŸL ̧¥ TXŸ EXL•

‘NÖre L«ÛR / 166
A1⁄2°É«VÖL Y[W† ‰zeh•
J£ ATÖ« ÙT։ ULÂÁ ÚL·«L· / 167
F¡¥ pÛ\›£eh• ST£eh / 170
UÁÂeL ÚY|• / 171
E\°• ‘¡°• / 173
£• ŒX˜• / 174
hZ‹ÛRL· / 177
ˆ / 179
Ú^. P]Ö] E\° ˜1⁄2‹‰
™Á¿ Œ–PjL[ÖfÁ\] / 180
®WŸL· ‰› ̈• ŒX• / 182
ÚL· / 185
SÖÁ C\‹‰ ÚTÖf\ÚT։ / 186
C£T†ÛR‹‰ B|Lo• ¿ L«ÛRLo•
H\†RÖZ CWP֛W• B|L· TZÛU Y֚‹R ÙT£jL1⁄4 TTÖy|e LÖX†‰Pĕ ÚLÖXjLoPĕ R–ZŸ YÖ2ÛY• YWXÖ1⁄4Û\• ÙRÖ¥¦VXÖ[Ÿ CÛQT‰|.
C£T‰ B|Loeh ˜Á“ STŸ CWhT‡Pĕ AY£ÛPV ÙRÖ¥¦V¥ Bš°e hμ°Pĕ L[ Bš°L ̧¥ D|Tyz£‹RÚT։ J£SÖ· VÖ2TÖQ• BÛ]eÚLÖyÛP Th‡›¥ ÙT£jL1⁄4 LÖX TTÖy|eh E¡V L¿“ Ü pY“

Page 5
T‡ÛT† R–ZL†‡¥ ÙY ̧e ÙLÖQŸ‹RYŸ ÚY. ˜. ÙTևVÙY1⁄4TÁ. ™Á\ÖY‰ ÙRÖh‡VÖ] LÖ]¥Y¡eh ÙTÖÁ ÙY ̧œyzÁ ÛYLÛ\ ÙTÖ¿TÖL C£‹R֟. SÖÁLÖY‰ ÙRÖh‡VÖ] G ̈•“ei|L ̧Á FŸYX†‡Á CW| T‡“Loeh• L]PÖ, ÚRP¥ T‡TL†‡]ÚW ÙY ̧œyPÖ[ŸL[ÖL C£‹R]Ÿ. I‹RÖY‰ ÙRÖh‡ G¡‹‰ ÙLցz£eh• ÚSW• NTÖ¦jL†‡]Ö¥ BpVÖ ÙY ̧œPÖL ‘WÖÁp¥ C£‹‰ ÙY ̧VÖ]‰. NTÖ¦jL• ÙLÖÛXP ÚN‡ ``R–2 i¿• S¥ ̈XL•'' A1⁄2‹R JÁ\Öh•. C‹R ÙY ̧œ|L· AÛ]†‰eh• ÙTÖ¿TÖL°• ‰ÛQVÖL°• C£‹RYŸLoeh GÁÄÛPV U]jL‹R SÁ1⁄2L·.
GÁÄÛPV L«ÛRL· R–ZL†‡¥ fÛPeL°•, TX L«ÛRLÛ[ ÚT‚ ÛY†‰• ÚY¿ TX Y3L ̧ ̈• ER« Y£f\ T†USÖT IVÛW• ÙN¥Y†ÛR• SÖÁ SÁ1⁄2PÁ Cjh ŒÛ]° ÙLÖ·fÚ\Á.
C‹R† ÙRÖh‡›Á ÙNTUÖ] ÙY ̧œy|eh ÙTÖ¿TÖ] LÖXorY| T‡TL†‡1⁄4h G]‰ U]U֟‹R SÁ1⁄2L·.
ÚNÖZÁ, «ef, J[ÛY, N¡ŒLŸ STŸL·, SÖL֟^×]Á BfÚVÖ£eh SÖÁ SÁ1⁄2L· ÙR¡«eL† ÚRÛY›¥ÛX GÁTÛR• CoN‹RŸT†‡¥ h1⁄2‘P† ÚRÖÁ¿f\‰. C‹R† ÙRÖh‡› ̈·[ L«ÛRL· ÚSWzVÖL°• UÛ\˜LUÖL°• ÙNÖ¥TY1⁄4¿eh ATÖ¥, C‹Re LQ•, ÚYÙ\Á] ÙNÖ¥X C£ef\‰?
ÚNWÁ

Gjh• pR1⁄2 ÚT֚ C£ef\֟L·. CYŸL· AÛ]Y£ÛPV E¿‰ÛQ• BRW°• C¥XÖU¥ G]‰ YÖ2eÛL• L«ÛR• Nֆ‡VTyz£eL։. C‹STŸL· TXŸ T1⁄41⁄2V ŒÛ]°Lo• T‡°Lo• ÙRÖh‡› ̈·[ L«ÛRL ̧¥ BjLÖjÚL ŠYTy|e fPefÁ\].
C‹R† ÙRÖh‡› ̈·[ L«ÛRL ̧¥ ÙT£•TÖXÖ]ÛY H1⁄4L]ÚY ÙY ̧Y‹R GÁÄÛPV L«ÛR† ÙRÖh‡L ̧¥ CP• ÙT1⁄4\ÛY. GÂĕ A†ÙRÖh‡L· GÛYÚU CÚT։ r1⁄41⁄2¥ C¥ÛX. C•˜ÁÄÛW›¥ A†ÙRÖh‡L· ÙY ̧YW LÖXÖL C£‹R STŸLÛ[ ŒÛ]° ÙLց| SÁ1⁄2 ÙR¡«TÚR GÁÄÛPV ˜RÁÛUVÖ] ÚSÖeL• Bh•.
G]‰ ˜RXÖY‰ L«ÛR† ÙRÖh‡VÖ] CWPÖY‰ s¡V ERV• YV¥ ÙY ̧œPÖL YWe LÖWQUÖ]YŸ SÖ. NÚTNÁ. ARÄÛPV CWPÖY‰ T‡“ R–ZL†‡¥ ÙY ̧YW LÖWQU֛£‹RYŸ GÍ. «. WÖ^‰ÛW. CWPÖY‰ ÙRÖh‡VÖ] VUÁ ÙY ̧YW ˜efVUÖ] TjLÖ1⁄41⁄2V ÚVÖL r‹RW˜•, R£U¦jL˜• ``LÖQÖU¥'' ÚT֚ T†‰ Y£PjL[ÖfÁ\]. VUÁ ÙRÖh‡›Á CWPÖY‰ T‡ÛT† R–ZL†‡¥ ÙY ̧e ÙLÖQŸ‹RYŸ ÚY. ˜. ÙTևVÙY1⁄4TÁ. ™Á\ÖY‰ ÙRÖh‡VÖ] LÖ]¥Y¡eh ÙTÖÁ ÙY ̧œyzÁ ÛYLÛ\ ÙTÖ¿TÖL
 CÙTÖμ‰ C\jh• B¿
ÚNWÁ L«ÛRL· J£ ¿

Page 6
KV։ CÛW‹RTz ÙRÖPŸ‹‰• AÛXeLWjL· ŒX• SÛ]eh• LÖ¥ T‡V [ SPefÁÚ\Á SÛP›¥ Sμ« «μ• JaÚYÖWz• RPjL· T‡eh• J£ YÖ2eÛL ŒL2Y֕ LÖXÙUĕ ÙYTe L‡Ÿ ®po sPzeL G¥Xֆ RP˜• E‡£•; EXŸ‹‰ «|• R†RTz Gtrf\ JÁÚ\Ö —|• RPjL· T‡eh• J£ YÖ2«¥ C† ÙRÖP£•. AÛXe LWjL· UQ ̈eh BLÖV ÙY ̧›£‹R ÙN•T¡‡ LP ̈eh BZ T‡‹RTz GÁ L«ÛRo rY|LÚ[Ö E›Ÿ YÖμ• ‰z‘1⁄4h.

 CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 15
ÙRÖP£• C£“
LÛW ˜μ‰• DWUQ¥ KV։ CÛW‹RTz ÙRÖPŸ‹‰• AÛXeLWjL· ŒX• SÛ]eh•

Page 7
“Wz£‹R L£‹ŠL· ‡{ÙWÁ¿ E›ŸÙLÖ·o•
ÚLÖ3 hW¥ÙLÖ|†‰ A‡LÖÛX «3ÙT|eh• GÁÅ¡Á RÛXÚUÚX «tOÖ] «¡“eL· iÛW›Á1⁄2o NPNP†R YÖL]jL· AÛY LÖ°•
H‚Lo• R|Lo• J£ SÖ ̧¥ ÙR£«\jfe L•‘Lo• ÚL֐ÛTLo• L£‹ŠÛQ AWYÛQeh•
ÙR£ÚUÚX YV¥ÚUÚX CÁĕ ÙRÖÛX° ÙLց| ‡£TjL· ŒÛ\‹‡£eh• L¥ÙXÖμjÛL ÚUÚX• T[T[†‰ ·fÁ\ ÙYRLP֚e L•‘L ̧Á ˜zY1⁄4\ yp.
ÙT£‹ÙR£«Á KW†‡¥ NÛP†‡£‹R hÛPYÖÛL.
ÙY¿‹ ŠL· pXY1⁄41⁄2Á RÛXÙV|‘¥ ŒX• Rμ°•
U‡¥L·, hÚWÖyPÁ G] TPŸ‹‡£eh• ®|L ̧¥ “‰UÖ1⁄4\• ‡{ÙWÁ¿. RÛXehÚU¥ «[eÚL‹‡e LWL–|• pX ®| X†‡¥ hohoT֚e ÚLÖX–|• CÁĕ pX
GÂĕ, TX ®yz¥ ‡¡Šz, «[eÙL|†‰† ˆÙTyz EWN¦]Ö¥ ÙU‰ÙU‰Y֚o p¿ ÙY ̧oN• p„jfo p„jf Aμ•.
CÂÚU¥ G]Š¡¥ C£ ̧¥ ˜L• LÖy|• ÙR£«[eh; PÙR] «ÛWfÁ\ L•‘L· ÚU¥ h£«L ̧Á hz›£“.

16 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 17
J£ fWÖU†‡1⁄4h –ÁNÖW• Y£f\‰
CÛXÚVÖ|• AÛX K|• YV¥ ÙY ̧ÛV YfÙP|†R “‰† ÙR£«Á G‡Ÿ˜LjL· C£ “\†‰• RÛXVŸ†‡ C£y L¿T֚ G싉 Œ1⁄4h• L£‹ ŠL·
YV¥ YW•‘Á ÚUÚX• “¥ N¡‹R Y֚eLÖ¦Á C£“\˜• ÙNV¥ ÙLy| TXLÖX• “Wz£‹R L£‹ŠL· ‡{ÙWÁ¿ E›ŸÙLÖ·o•
ÚLÖ3 hW¥ÙLÖ|†‰
BXUW•, UÛXÚY•“, Œp›¥ TVjLÖyP† RÛX «¡†R TÛ]UWjL· JaÙYÖÁ\֚ CÛX›Z‹‰ fÛ[›Z‹‰ EP¦Z‹‰ E›¡Zeh•
hÛPYÖÛL ŒZ¥ «¡†R ÙT£‹ ÙR£«Á R֟ «¡‘¥ RÛP›Á1⁄2 ÙY›¥ G¡•
L¡eh£« ÙT֋ÙR|eL T]jLÖL• ioN¦P C£TÖL AÛU‹RTz ÙRÖÛX«£‹‰• T֟ÛY ÙLÖ·o• ÙT£ UWjL· ÙY¿‹ ŠL· pXY1⁄41⁄2Á RÛXÙV|‘¥ ŒX• Rμ°•

Page 8
UÛZeh J‰jf ˜L• ‰ÛP†RÚT։ ÛLLo• DW•
EÁ ŒÛ]«¥ Y£f\RÖ A‹R UÛZ SÖ·?
Ÿ Y3‹‰, ÛU F1⁄2 SÛ]‹‰ÚTÖ] TÖPe h1⁄2“L· U¿Tz• GμRTPÖUÚX ÚT֛1⁄4¿.
ÚN֟‹‰ÚTÖ] UWjL·—‰• ”YWN–ÛXL· ‰z‰zeL°•, TÛ] KÛXL»PÖL Y£f\ LÖ1⁄4¿ AÁ¿ LPÚXÖ| EÛ\‹‰ ÚTÖL°• UÛZ.
A£f¥ . hz ̈eh· SNSN†R DW• ‡Wz£‹R «r•“ UÛZeL¿‘¥ –Á]¥ ÚLÖP֚ G싉 AÛX‹‰ A3f\‰.
ÙLÖz–Á]¥ GÁ¿  ÙNÖ¥X YÖÁÙY ̧ÛV SÖÁ T֟efÚ\Á.
ÙR£°• pR¿f\‰.
—|• p¿ Š1⁄4\¥ UÛZ ˜f¦Á C£· L«V SÖĕ • NU֋RWU֚ . . .
EÁ ŒÛ]«¥ Y£f\RÖ A‹R UÛZSÖ·?

18 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 19
UÛZSÖ·
LQ†‰· A‰ ˜zV A|†RR1⁄4L֚e Lֆ‡£T֚. AÚT։ Cz ˜Zjh•. EÁ ŒÛ]«¥ Y£f\RÖ A‹R UÛZSÖ·?
UÛZoNÖW¥ ÙR1⁄2†R ˜L†‡¥ SÛ]‹RTz P U›ÙWÖÁ¿ UtN· ÙY›¦¥RÖÁ ‰Yjf
L솉YÛW, J£ UÛZVÖL ÚT֚ ˜z‹R‰ UÖÛX.
Y3 R‘V B|. ÛNef ̧ÚX, ÙLÖtN• «Xf†RÖÁ
UÛZ hÛ\V† Š1⁄4\¥ U]jÙLÖ·[  Y‹R֚ TeL†‡¥
—|• TVQ• GÂĕ ŒZ¦W|• GÁ]ÚYÖ
ÙR£ÚYÖW•, ÚNŸ‹RTzRÖÁ AÛNV,
UÄc ‘NÖrL ̧Á YÖ]• C£|,
«3 «ÛR†R T֟ÛY YW•“L ̧¥XÖR J£ UÛZ›¥
A•“L[֚e h†‰•, ŒX†‡¥ “μ‡ ÙN†‰ ÚT֛1⁄4¿.
DyzL[֚† ‰£°•RÖÁ GÂĕ, ÙR£ÚYÖWo p¿ hz ̈·
CÛQ ÙLցP ÚT։ UÛZeh J‰jf ˜L• ‰ÛP†RÚT։
ÙR£°• pR¿f\‰. ÛLLo• DW•
—|• p¿ Š1⁄4\¥

Page 9
ÚYÛ[; ÙY ̧›¥ G싉 SP‹‰ Y‹RÖ¥
˜Á ŒÁ¿ B|• RÂÚV EP¥ LÛX‹‰ ˜1⁄4\†‡¥ ÚY•“ J£eL ̧†‰† RÛXVÖy|• J1⁄4Û\ TÛ]L· R† RÂV֚ JaÙYÖÁ¿•
CW«¥ TzÙT]eh ·fÁ\ LÖXjL· GÚT։• CTzÚV
ÚY•‘¥ C£‹ÚRÖ ˜· ŒÛ\‹R L¥X‚tp¥ ÙL֕‘¥ C£‹ÚRÖ ‰›¥LÛX‹‰ ÙRÖÛXÙYjh• [e hW¥ ÙLÖ|†‰ ÚTÖfÁ\ WÖeh›¥L· ÚTÖL ‘\h• RÂVÖL Ca«W° ·ÛL›ÚX GÚTÖÙRÂĕ EVW†‡¥ Lp–yz VÖÛW AÛZ†ÚRÖ

20 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 21
Œp
CW° RÂVÖL C£‹‰• CÛP›ÛPÚV N£hLo• ÚU¥U ‰Lo• rZ¥ ÙLց| «\֋ÛR ˜μ‰• ŒÛ\fÁ\ ‘ÁÂW° ÚSW•; ŒX° RÛXyze ÙLցz£eh• ÚYÛ[; ÙY ̧›¥ G싉 SP‹‰ Y‹RÖ¥
J1⁄4Û\V֚e fZef£‹‰ ÚTÖh• «UÖ]ÙUÖÁ¿
pYT֚ ARÁ ÙLÖ· ̧e LL· ÙRÖÛX«£‹‰• GÛ] E¿†‰ T֟†RTz
E·[Û\›¥ ÚUÛN ˜μ‰• «¡‹‡£eh• Zoology Notes h•T ̈eh· C£‹ÚR֟ hW¥ G]ehe ÚLyPÙR] C£eh•.

Page 10
ÙR1⁄2†R‰ ˜f¥L ̧¥
LÛW›¥ EXŸf\‰ TL¥ ÙU‰Y֚ E‡Ÿf\‰ CW° AÛXLÚ[Ö ÚNÖLU֚ CÁĕ CÛW•.
”YWN UW• JÁ¿ A£f¥ p ̈p ̈†‰•,
ŽR¥ r£jfe ÚLÖ| «Z “£Y• r3ÙT|eh• ÙYš›¥
S|TL¦¥ UW•iP ŒZ¥ ÚR|• ŒZ¥iPo p1⁄2RÖh• CÚTև¥
Y3 ÙRÖP£• «3 «3 ÙRÖP£• G‡ŸT֟“ ÙY›¥ LÛWeh• LÖX†ÛR LQjL· LQjL· G]
AŸ†RU1⁄4\ Lֆ‡£ÚTÖ GÁT‰Y֚ ŒÛ]YÛN‹‰• AzU]‡¥ «[eÙL¡V† RYUÖf ÚTÖL։ ·f\ÙRÁ Lֆ‡£“.

22 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 23
LPÚXÖW• ™Á¿ h1⁄2“eL·
1 AÛXL[֚ EVÚW EVÚW G싉 ŽÛWL[֚ U¡†R‰ Ÿ.
2 LÛWÚV1⁄2 ÚTÖf\Ö· CÁĕ SÖÁ AÛXLoeh·.
3 s¡VÛ] «μjfV‰ LP¥ ‘[‹‰ pYT֚e h£‡ ÙR1⁄2†R‰ ˜f¥L ̧¥
LÛW›¥
Lֆ‡£“
ÙRÖÛX«¥ «3 G1⁄2‹‰ Lֆ‡£‹ÚRÁ ”eLÖU¥ ”YWN UW• JÁ¿ A£f¥ p ̈p ̈†‰•,

Page 11
C£· Rμ°• UÖÛXL ̧¥ RÛXVŸ†‡o N֚‹RÖ|• TÛ]UW†‰ CÛX ÚTÖX AÛX EV£• C£· RμY, C£· RμY AÛX EV£•
CÁĕ, pXÚYÛ[ J ̧eL‡ŸL· ÙR1⁄2†RTz TPhL ̧Á ‰|TÛN«¥ ŒX• ÚSÖefo NXNXeh•
AÛX Rμ°• LÛW›£eh• G]eh·o• «¡f\‰,
LP¥.
ÚUL• L«‹‰ Rμ°•
CÁĕ CW«Á ‡ÛWL· C\jLÖ UÖÛX›¥, ÙY›¥ ÙU¦‹‰ ÙU¦‹‰ APjf UÛ\ÛL›¥
LÛWY£• ÚRւL· CÛW• LP¦¥ CÁĕ ÙU‰Y֚ T֚L· AÛN•.
«zV¥ G싉 «¡• YÛWeh• LÛW›¥ TPh• ‘Û\›Á ŒX°•.

24 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 25
LP¥
AÛX G쐑 ŽÛW R·o• LÛW›¥ ŒX• AÛQeLe LW• y|• ‡ÛWL·
L ÙRÖyP ÙRÖÛX«£‹‰ UQ¥ “Wo• RÛWYÛW• C[[† ‰f¥, AÛN‹‰ LÛX•
pXÚYÛ[, NX]U1⁄4¿ YÖÁ ÚSÖef, ŒX• ÚSÖef ÙT£ÙY ̧V֚ «¡‹RTz
C£· Rμ°• UÖÛXL ̧¥ RÛXVŸ†‡o N֚‹RÖ|• TÛ]UW†‰ CÛX ÚTÖX
ÚRւL· Y£• J£ UÖÛX
ÙTÖÁUQ¥ N¡• LÖXz “ÛRV¦¥ [ [U֚† RÖÛZL· «¡•. ÙRÁÛ]›Á g1⁄4¿ ÙS ̧• YÖ]•, gÚZ ÙR1⁄2eLe LP¥ Œ\• UÛ\‹‰ ŠW• ŠWU֚ X• ÙY ̧¿•
ÙY‚\ T֚L· ÙRÖÛX«£‹RÛN‹‰ ˜Á Y£• ÚUL• L«‹‰ Rμ°•
CÁĕ CW«Á ‡ÛWL· C\jLÖ

Page 12
AÁÛ\V CW° SÖÁ EQŸ‹R ÚNÖL• A‡NV–¥ÛXVÖ?
˜L˜•, «3Lo• C¥XÖR ÙY¿• UÂRŸLoeh AY]‰ UWQ• KŸ ÙNš‡ ÚTÖX [°• ŠeL• Y£•YÛW LÛRef\ ÙNš‡
CÁÛ\eh CW° AÁ¿ ÚTÖX¥X ŒX° ÙR1⁄2†R CÛXL· rY¡¥ –RefÁ\] «[ef¥XÖR ÙR£«¥ «yz¥Lo–¥ÛX SÖÁ CÛR GμR† ÙRÖPjh•ÚT։ ˜LU1⁄4\YŸL· ŠjL ÚT֚«yP֟L·
AÁ1⁄2WÖ, SÖÁ ÚTÖ]ÚT։, ÛY†‡VNÖÛX›¥ `ÚL1⁄4'1⁄2Á ÙY ̧“\• h‹R RÛXPÁ ŒÁ\]Ÿ pXŸ.
–L ÙU‰YÖL E·Ú[ ÙNÁ¿ ÛY†‡VNÖÛX›Á [ SP‹‰ UÖzTzLÛ[ ŽÂeLÖ¥ LPeL
18B• Y֟y; «\֋ÛR›¥iP K¡£ Lyz¥L·
G]‰ ŒÛ]«¥ C£‹R]; YP¦L· «¡• rPÛX›Á TeL˜• fZeÚL, TÛ]ÙY ̧ “\†‡ ̈•, ATÖ¥ EVÛ] ÙY ̧› ̈• E]‰ B|L· ‡¡V, AY1⁄41⁄2Á ‘Á  qyz J¦PÁ ÙRÖPŸR ̈• G]‰ ÙStp¥ E·[‰
ÙN•U ŒX†‡Á U֟“ ‘[‹‰ ÚYŸ«|• foÛYÛVo pY“˜· ˜£eÛL† ÚRցPÚY EV£• AXYÖjfÁ ŽÂ Ga«R• E]‰ ÙStr· C\jf1⁄4¿?
˜ÁÛ]V SÖ ̧Á ŒÛ]°L· G]‰ ÙStp¥ C£‹R]
ÙTÖÁY|L· –Äjh• GÁ¿ CX‹ÛR UWjLÛ[ ÚUš‹‰ ‡¡‹R‰•, U‚“\Ö ‘zeL ÛY†R L‚›¥ A|†R ®y|e ÚLÖ3L· ÙS¡‹R‰• E]eh• ÙR¡•. —|• —|• ‘·Û[V֟ ÚL֛¦Á ˆŸ†Re LÛW›¥ h‹‡ C£‹R‰• TV¿ ÙL֚R‰•,

26 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 27
UVÖ] LցP•
AÁÛ\V CW° APŸ‹RRÖ] L¿“ ÚT֟ÛY· ”– C£‹RR֚ G]eh† ÙR¡‹R‰ A‰°U¥XÖU¥, ÙY ̧oN• C£‹R OÖTL˜• CÁ1⁄2 KÛX›Á AÛN°, J£ hZ‹ÛR›Á AμÛL, ÙRÖÛX«£‹‰ G싉 Y£f\ W›¦Á PhW¥, JÁ¿–¥X։, J£ GμRTPÖR ÚNÖL•. . .
TÖ£jL·, J£ LÛR ÚTÖX N]jL· G]eh AÛRo ÙNÖ¥X ˜Á“ AÁÛ\V CW° SÖÁ EQŸ‹R ÚNÖL• A‡NV–¥ÛXVÖ?
˜L˜•, «3Lo• C¥XÖR ÙY¿• UÂRŸLoeh
«[eh ÙY ̧oN•, ÙY·Û[o q£ÛP AjÚLRÖÁ EÁÛ] Y[Ÿ†‡›£‹R]Ÿ
ÙY˜f¥ TWT֚ EVÚW C£‹‰ Lyz¦Á « ̧•“ YÛW• ÙRÖjfV ÙY‚\† ‰fÛX ef, EPÛXe LÖyz]Ö· J£†‡, U1⁄4\Y· J£“\• N¡‹‰ fP‹R ˜L†ÛR KWe ÛLL[Ö¥ AÛN†‰ Œ–Ÿ†R°• J£ LQ•, G]‰ h£‡ SÖzL· EÛ\‹‰ ÚT֛] LÖ¥L ̧Á gÚZ ”– ‘[‹‰ N¡YRÖ] EQŸ° Gμ‹R‰
GÁ] «RU֚ CTz ŒL2‹R‰?
EÁ Œ–Ÿ‹R SÛP•, S¿efV —ÛN• r£| fP‹R hZ¥Lo• G]‰ ŒÛ]«¥ C£‹R]; YP¦L· «¡• rPÛX›Á TeL˜• fZeÚL, TÛ]ÙY ̧ “\†‡ ̈•,

Page 13
YÖÛ] ÚSÖef G ̈•“L· yzo ÙN†‰ÚTÖ] WÖyNR UWU֚ ÙS£‘¥ L£f ŒÁ\‰ ®| . . .
E]‰ ®yÛP CW«¥ ÙLÖo†‡]Ÿ
s¡VÁ ‘[‹‰ pR¿• h£‡V֚ f|hL· «Xef J ̧£• L‡ŸLÛ[† ÙR£«¥ ŒÁ¿ T֟eL ÚSŸ‹R‰
E]‰ ŒX†ÛR AYŸL· T1⁄2†R]Ÿ CÁ¿, EÁÛ]e ÙLÖÁ\]Ÿ. EÁÛ] AYŸL· ÙLÖÁ\]Ÿ
CÁÚ\Ö, TÛZV LÛRÛV —|• T֟efÚ\Á; BYWNt ÙNz, ARÁ“\• L· ̧ ByLÚ[ CÁ1⁄2o s¡VÁ Uy|• R†‰ÚTÖ] CaÙY ̧›¥ CÁ¿•, B·LÖyzLÚ[ iehW¥ GμT
TÖÛXU‚¥ E¿‡V֚ Œ–Ÿ‹R֚
EÁÛ]e ÙLÖÁ\]Ÿ EÁÛ] AYŸL· ÙLÖÁ\]Ÿ
GμRTPÖR N¡†‡W•, ‰VŸ s2‹‰, W†R• p‹‡V ŒXjL ̧Á—‰ ÙS¥ «Û[f\‰; NQ¥ ”ef\‰ UÛZ ÙTšf\‰
 ‰›¥L A‹ŒVŸL· Y‹‰«yP֟L· GÁTÛRVÖY‰ SÖÁ, AYŸLoeh ŒÛ]±yP ÚY|•.

28 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 29
T֚ «¡†R‰ Tr•“¥ GÁ¿ T|†‰e fP‹R‰•, A|†R ®y|o N‹‡WÁ `A¦' G]o ÙNÖÁ]‡¥ AYÛ] C솉 Y‹‰ ATÖ¥ «¡†R NQ¥ UW“RŸLo· AYÛ] “Wyz C|‘¥ C£‹‰ ‰‚ÛV E£«† ‡ÛL“e ÙLցP‰•, ‡£•‘ T\‹R‰•
CY1⁄4Û\ U\†R¥ CV ̈UÖ G]eh? ÚU1⁄4ÚL ÚTÖ]֚ . SÖÁ CÁĕ fZeÚL SP‹ÚRÁ. ST, CÁ¿ CTz†RÖÁ EÛ]e LÖQ ÚSŸf\‰; CW†R˜• NÛR• ŒQ˜• G ̈•“•
AÁ¿, YÖÛ] ÚSÖef G ̈•“L· yzo ÙN†‰ÚTÖ] WÖyNR UWU֚ ÙS£‘¥ L£f ŒÁ\‰ ®| . . .
EÁÛ] G¡†‰† ‡£•‘]Ÿ. ‘\h SÖjLo•
ÙS£tp UXŸL· UtN[֚ Œ–Ÿf\ U‚¥ J£‘ziP E]eho ÙN֋R• C¥ÛX. E]‰ ATÁ, TÛ]›¥ C£‹‰ RY1⁄2 ®2‹R‡¥ J£ LQÙTÖ쇥 Y֟†ÛRL· CZ‹‰ W†RU֚ EÛ\‹RYÁ. AY]‰ ATÁ, ÙN†‰ ÚTÖ]‰• `L֚eh• SÁ\֚' GÁTR]ÖÚX U։[• Tֆ‡· BZ “ÛR‹RYÁ. CÁ¿, JÁ¿ÚU›¥ÛX EÁÛ]• ÙYyz]Ÿ B›W• «W¥L· EÁÛ] ÚSÖef† ‰Yeh ˜Û]L[֚ P ÚT։• ÚLÖÛP›¥ ÙYzef\ VÖ2TÖQ†‡Á TÖÛXU‚¥ E¿‡V֚ Œ–Ÿ‹R֚
EÁÛ]e ÙLÖÁ\]Ÿ

Page 14
A‡Ÿ‹‰ ÚTÖ]֚
˜L•, ‡£T°• ˜zV։ UÛZ; «y| «XL°• CVX։ UÛZ.
`ÙY›¥ YÖ; UÛZ ÚTÖ' GÁ¿ U]‡¥ ÙN‘ef\֚ ÚTÖX
GÁ pÁ] ÙTÚQ
GU‰, AÁÛ\V s¡VÁ AÁÚ\ UÛ\‹‰ ÚT֛1⁄4¿.
®| ‡£•“ÛL›¥ YV¥ ÙY ̧eh·, ÙS¥ «¡†R ToÛN T|ÛLeh· h ̧†‰† RÛX EXŸ†‰• ÙTÚTÖX, TÛ] JÁ¿ J1⁄4Û\V֚ KÛXLÛ[ ®r•
W› ̈eL֚, J‰jf ŒÁ¿ ÛLŠefe ioN¦|• pÁ] TV¥L[‰ ŒŸYÖQ• LQ ÙTÖμ‰ «3†‡ÛW›¥
—|• YV¥ ÙY ̧L· CÛP›ÛPÚV KŸR¡“ ‰VŸ ÙLց| hW¥ yz Y3 ÙRÖP£• “ÛLYz Œ¿†R†‡¥, SÖÁ C\jf SP†R¥ ÙRÖPjhÛL›¥ ÙN•ÛU TW«Y£• g2YÖ]•, YÖÛLUW CÛXL· ‰Y[† ‰Yjh•.
TÛ]ÚVÖÛXo NWNW“• R†RTz GÁ SP“•.

30 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 31
C\‹R LÖX•
VÖ£U1⁄4\ ÙR£«¥ UÛZ›¥, J£ YÖÛL UW†Rz›¥ ‡{ÙW]
EÁÛ]e LցÚTÁ G] S•“R¥ CVX։; B›Ä• SP‹R‰.
ÙS|SÖ ̧Á ‘Á YQ†‰ ”opV֚† ‰zef\ E]‰ CÛULÛ[, “†RLe LyÛP•, hÛPÛV• C¿L T1⁄41⁄2›£‹‰• S|jh• «W¥LÛ[ T֟efÚ\Á. A‡Ÿ‹‰ ÚTÖ]֚
˜L•,
ÚT֚ Y£R¥
AQ֋‰ YÖÁ ÚSÖeh• RPYÖ[jLÚ[Ö ÙY¿ÛUV֚ ‘¡• A‡Ÿ°1⁄4¿ W›¥ ÙN¥ ̈• ÚT։L ̧¥ p¦Ÿ†RÖ ̈•, TÛZVTz, ÙY¿ÛU ÙLց| ÙY›¥ L֝•.
KW†ÚR RÂVÖLe ÛLLÖyz UW• Œ1⁄4h• LÖ1⁄41⁄2¥ AR]£ÚL Lp–y|• ”«¡†‰o qÛUe foÛYL ̧Á p ̈p ̈“
ÚTÖÛL›ÚX CTz†RÖÁ. ®| ‡£•“ÛL›¥ YV¥ ÙY ̧eh·, ÙS¥ «¡†R ToÛN T|ÛLeh·

Page 15
J£†‡ p1⁄2VY· U1⁄4\Y· EPÛX C[ÛU ÙU‰Y֚ ÚT֟†‡ C£‹R‰ ˜Áĕ ‘ÁÄU֚ CW| B|L· SP‹‰ ÙNÁ\]
CÛP›¥ ŒÁ¿ A¿L• “1⁄4L ̧¥ ˜‰ÛL† ÚRš†‰ —|• SP‹R]
AzYÖÁ N¡«¥ PRÖ] NU֋RW ÚWÛLL· «μ†‡VTz J£ «UÖ]• Gμ‹R‰. GZ°•, YV¥ÙY ̧ C£‹R «3L· SÖÁh• «ÙY ̧ TW‘¥ pX LQ• R¡eL AÛU‡ Rμ« C£‹R ÙY ̧L ̧¥ ÙU¥¦V A‡Ÿ°
CÁĕ «ÛWY֚ «UÖ]• EV£• CÁĕ NU֋RW ÚWÛL· YÛW• UÖÛXe LÖ1⁄4¿e i‹RÛX Y£P YW•“ [† R• Y3 ÙRÖP£•
CW| ÙTL· CW| B|L·.
GÚT։•ÚTÖ¥ CYŸL· SÖ1⁄4¿ S|ÛL›ÚX G¥ÛX YW•“L ̧¥ ÙS£tp UXŸ «¡• —|• CYŸL· ‡£•‘ Y£ÛL›ÚXÖ, ÙS1⁄4L‡ŸL· hÛXR·o•; · YW•“ UÛ\‹‰«|• GÂĕ CYŸL[‰ ”– C£·‡Áĕ ÙTÖμ‰ «z‹RÖ ̈•.

32 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 33
NU֋RW• ÙLÖ·[ÖR EXLjL·
UÛZeLÖX˜• i¦ÙTLo•
CW| ÙTL·, CW| B|L·.
YÖÛLUW• ”os|• YV¥ YW•ÛT ÙS¥ UÛ\eh• A¿YÛP ˜z†R YV¥ÙY ̧ LP‹‰, fZeÚL SP‹R]Ÿ. fZef ̈• YV¥ÙY ̧ [• [U֚ YW•“ ÙR¡‹R‰. X• XU֚ YÖ]• «¡‹R‰.
UtN· UXŸL· ”†‰ ŒÛ\‹R]; NQ¥ UW “RŸLo· ÛU]Öe h£«L·, ÙU¥X G싉 ÙY ̧ÚV T\‹R].
UtN· ÙY›¥ ÙR¡V։ UÛZ˜f¥L· L«‹‰Y£• RÛXU›ÛW «W¥ ÙLÖ|†‰ ««|• h ̧ŸLÖ1⁄41⁄2¥ ÙY ÙLÖeh•, p\ÛLLo• YÖÁ ˜μ‰• C\LÛNeh• ÙY› ̈eh ÚUÂR‹‰ ÙYjLÖV• fPY£• GÁ AZhe fWÖU†‰ ÙTL[‰ LÖ¥ CÂÚU¥ CW| ÙTL·
ÙY·[†‰· Bμ•; J£†‡ p1⁄2VY·
«W¥Loeho ÚNÙ\|eh• U1⁄4\Y· EPÛX C[ÛU ÙU‰Y֚
GÚT։•ÚTÖ¥ CYŸL· ÚT֟†‡ C£‹R‰
SÖ1⁄4¿ S|ÛL›ÚX ˜Áĕ ‘ÁÄU֚
G¥ÛX YW•“L ̧¥ ÙS£tp

Page 16
T֟†RTz SÖ£eL, CTz†RÖÁ «¡• YN‹R• GÁ¿ ÙNÖÁ]Tz  ÚTÖ]֚! AÁÛ\eh _ CÁÛ\eÚLÖ, R‹‡UWe ÙL֐‘¥ EP¥ p ̈‘ C\h‡Ÿeh• h£« JÁ¿, EVÚW EX֐ ÚTÖh• Utr, h[eLÛW›¥ [e LÖ©Á1⁄2 J£ RY–£eh ÙLÖeh
–Á «p1⁄2L· rZ ̈• ÙU¦R֚ TPTPeh• LÖfRjL· EW†RÙR], Lecturer CÁ hWÚXÖÛN; pXÚYÛ[ ŒX• EW֝• ÙN£“eL· (ÙRÖPŸ‹RTz . . . GÚTÖÙRÂĕ C£U¥) U1⁄4\Tz AÛU‡ Rμ« Y£• lecture room.
˜Á Y¡ÛNe L‡ÛWL ̧¥ ˜LjL· ŒW•‘ GÛ] ‘ÁÄeLБ«|• ÚT։L ̧¥ GÚT։• CTz†RÖÁ.
ÙU‰Y֚, C\h Lyz –R‹RTz ÙY ̧ÚV¿• GÁ U]‰ _ GÂĕ NUVjL ̧¥ —|• ‡£•‘ Y£• U‚ T֟†‰ ÚTÖL G] _
ŠW†‡¥ W›ÚXÖÛN ‰Yjf«P Cjf£‹‰ level crossing U‚ J¦eL֚e Lֆ‡£eh•; ‘Á]Ÿ RPRP†‰ W›¥ LPeL

34 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 35
‘¡R¥
ÙLÖz Gjh• U¥¦ÛL” h[ÙUjh• A¥¦ ÙUÖy| ÚY¦ Y¡orL· ÚU¥ ˜· ˜£eh ”†‡£eh T֟†RTz SÖ£eL, CTz†RÖÁ «¡• YN‹R• GÁ¿ ÙNÖÁ]Tz  ÚTÖ]֚! AÁÛ\eh _
T\‹‰ ÚTÖh• p\h
LÖ1⁄41⁄2Á SW•“L ̧¥ –Á «p1⁄2L· rZ ̈• ÙU¦R֚ TPTPeh• LÖfRjL· EW†RÙR], Lecturer CÁ hWÚXÖÛN;

Page 17
Degree ˜z‹R ‘Á“, EPÚXÖ R†RTz Interview ÚT֚† ‡£•‘ ÚT֚† ‡£•‘ ÚT֚† ‡£•T, GÚT։• ÚTÖX DŸ“ «ÛN G‰°U1⁄4¿ ÙY ̧›¥ ‡¡• C‰
Š« C\LÖL GÁ U]‰.
fQ1⁄4\z›Á AWNUWe fÛ[L ̧ÚX h›¥ i°• `K' ÙYÁ¿ ŒX†‡Á g2 BZ†‰· «¡‹‡£‹R fQ¿, NX]U1⁄4¿ E\jfV‰ GÁ U]• ÚTÖX.
CÁÛ\eh CTz†RÖÁ «zV¥
SÖÛ[eh•, CTz†RÖÁ «z• GÁ¿ ŒÛ]VÖÚR Tև Wֆ‡¡• ÙU‰YÖL ÚTÖ]‘Á“, `ÚL1⁄4'\z›¥ AzehW¦¥ ɐ Yz E¿˜•, NTֆÙRÖ¦L· RPRPeh•. A‡Ÿ‹RÙR] G• ®y|e LR°LÚ[Ö «¡‹‰ ‡\‹‰ÙLÖ·[, AÚT։RÖÁ, A|†RSÖ· T¢yÛNeh «¡°ÛWe h1⁄2“L·

36 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 37
ÙTyzLÛ[ G„R1⁄4L֚ ÚT֚† ‡£•“•; ÙT£•TÖ ̈• ÚRÖ¥«¿• ˜Á L‡ÛWe h3°· ˜‰h N¡‹RTz EyL֟‹ÙR쉕 J£ ÙT‚Á, ‘P¡eh· L¿T֚o r£· ÙLց| ÙS ̧‹‡£eh• ”Û]U›Ÿe L1⁄4Û\LÛ[ Œ–z«P «W¥ ŽÂeh Tp ÙLÖ|eh•.
CÛP›ÛPÚV «3 Œ–Ÿ†‡ Black board C¥ ÚUš‹RÖ ̈•, SÖÛ[eh, ˜ÁY¡ÛNe L‡ÛWL ̧¥ ÚTÖVU£• GQ• E‡†ÙRZ°• —|• ÙY ̧ T\eh•.
Degree ˜z‹R ‘Á“, EPÚXÖ R†RTz Interview ÚT֚† ‡£•‘ ÚT֚† ‡£•‘ ÚT֚†
C£ LÖÛXLo• J£ ‘ÁÂW°•
CÁÛ\eh, CTz†RÖÁ «zV¥ : C£· ˜μ‰• ‘¡V։, J ̧ ŒÛ\‹‰ «¡VÖR J£ ÚSW• «3†ÙR싉 ÙY ̧›¥ YWe fQ1⁄4\z›Á AWNUWe fÛ[L ̧ÚX h›¥ i°• `K' ÙYÁ¿ ŒX†‡Á g2

Page 18
‘\h? ‘\ÙLÁ]? G¥X֕ YZÛUTz.
LÖÛX ÙY¿• s¡VÁ ÙYš›¥ ŒX†‡¥ G]eh ÚU¥ “¥
pXÚYÛ[ ®|Y‹‰ LR° ‡\TR1⁄4L֚e hW¥ LÖyz† ‡\eh˜Á“ C£–o N ̧ E–Z ˜L‹ ‡£T E· ̧£‹‰•, A•UÖ C£˜• J¦ ÚLyh•
LR° ‡\TR1⁄4L֚e Lֆ‡£‹ÚRÁ ÙY ̧XL• CÚT։• ˜Á ÚTÖX APjf C£ef\‰.
R–ZŸL· AÛ]Y£• ÙR£eL ̧¥ ‡¡L!
LYjL·. ÚS1⁄4¿UÖÛX GÁ] SP‹R‰? ÛLRze fWÖU† ÙR£eL· ˜μY‰• UÂR «μ–V•, SÖL¡LjL· LÖ1⁄41⁄2¥ T\‹R] YW•“ ŒÛ\V CÛXL· TW‘V –[L֚o ÙNzL· ÙLÖÛXP3‹R]! R–ZŸL[‰ UÖ] SW•“L· —|• J£RW• –Á]Ö¥ A‡Ÿ‹‰•, TևT1⁄4¿ ÙY¿UÚ] C£‹R].
LYjL· TÛ]UW Eop• ÚL֓We LXN˜• EVWÚY E·[] AWpV¥ ‘ÛZ‘¥ B2‹‰ÚT֛£eh• AÛ]Y£• EQŸL EjL· ˜‰hSց LXjL·—‰• Nև ‘¡«Û] ”tNQ YÛXL·
LjÛL ÙLց|, LPÖW• ÙYÁ¿ CUV Eop›¥ «1⁄4ÙLÖz ÙTÖ1⁄2†‰†

38 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 39
«μjfe LÛ[†R‡¥ «3L· ™zV A‹R CW«ÚX
`AYŸL·' i‘|Y‰ ÚLyh•. Lև¥ FÛ[›|• LÖ1⁄4¿.
ÛLRz 1979 : `GjÚL AYÁ?' GÁ¿ ÚLyT֟L·. ÚLyÛL›ÚX
ÚL֓We LXN˜• TÛ]UW Eop•
‘ÛZTyP R–2, ÙStp¥ ÙS£P G싉 Y£•
ŒŸYÖQ• ÙLց|,
Y֟†ÛRV1⁄4¿, A‡Ÿ‹‰ÚT֚
R–ZŸL· AÛ]Y£• ÙR£eL ̧¥ ‡¡L!
`C¥ÛX' G]† RÛXVÖyP Cμ†ÙR1⁄2Y֟L· ɐ‘Ä· Œ¿†RÖR GtpÁ AÚT։• CÛW‹RTz.
—|• J£RW•, B‡UÂRÛ] ÙStp¥ ŒÛ]†‡P ŒŸYÖQ• ÙLց| R–ZŸL· AÛ]Y£•
‘\h?
ÙR£eL ̧¥ ‡¡L!
‘\ÙLÁ]?
LYjL·.

Page 19
VÖ2TÖQ†‡Á NWÖN¡ CRVÚU, E]‰ EXL• –L°• p1⁄2V‰. f|h ÚY¦; ÚY¦›¥ foÛY; GÚTÖRÖY‰ ÚY¦›Á—‰ AZL֚ ”eh• pY“ ˜· ˜£eh.
VÖ2TÖQ†‰o NWÖN¡ CRVÚU, B›W• B›W• ÚLÖ«¥ LR°L· EÁÛ] E·Ú[ C솉 ™z].
UÁURÁ EP¥L[֚ AÛY G¡• A‰YÛW,
ŒŸYÖQUÖL, EVŸ†‡V ÛLPÁ ÙR£«¥ ‡¡L. R–ZŸL·! C‹R† R–ZŸL·!
EÁ, NyÛPe f3V¦ÅÚP ‡¡‹‰ forefor ™yzVYQ• E]eh, «3L ̧¥RÖÁ E›Ÿ‘¥ÛX [ J£ Rz Uy|• ÛLL ̧ÚX EQŸÙL֕“.
CP˜• YX˜• ÙRÖy|† ÙRÖy|, CaÙY›©PÖL SP‹‰  SLW• ÙN¥YÛR† ‡]˜• T֟efÚ\Á ÙU‰Y֚e iP EÁ ÛL†Rz T|ÛL›¥ L†R¡”Y֚e LÛW›¥ UXŸ‹R ÙRÖyPÖ1⁄4 r£jfL· ÙU¥Xo p„jLX֕.
AR]Ö¥ GÁ]?
AY1⁄41⁄2Á ˜yL·, EÁ LÖ¥ «W¥ ŽÂLÛ[e f3eL CÁĕ «3†ÚR C£eh•

40 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 41
RÛXŒ–Ÿ°1⁄4\ R–ZŸ BoÛU h‹R RÛXPÁ, A•UQUÖL† ÙR£eL ̧¥ ‡¡L
BXVe LR°L· GY£eLÖY‰ ™|ÚUVÖ]Ö¥,
ÚYŸL ̧¦£‹‰• ”eL· ÚL֓We LXNjL· pR1⁄2 ÙSÖ¿jhL
ÙR£«¥ UÖÄP BÛU›Á ÙS1⁄41⁄2e LÚQ CÛU ‡\! CÛU ‡\!
LÖ1⁄4¿ Uy|ÚU ÙYTUÖL GÁÚU¥ EWp1⁄4¿. CW| LÛW• EXŸ‹‰ÚTÖ] “1⁄4Lo•, U„• LYjL· AÛ]Y£• JÁ\֚ TÛ]UW Eop• ÚL֓We LXN˜• EVÚW E·[]. EVWÚY E·[]!
`SÖÁ C\‹‰ÚTÖÚ]Á' GÁTR֚, ÙU¥X G]eho ÙNÖÁ]‰ UÛZeLÖX•. EW†‰o p¡†R‰ ÙT£jLÖ1⁄4¿. EÁ, VÖ2TÖQ†‡Á NWÖN¡ CRVÚU, E]‰ EXL• –L°• p1⁄2V‰.
NyÛPe f3V¦ÅÚP ‡¡‹‰ forefor ™yzVYQ•

Page 20
CÁ¿,  «XL ÚTÖf\֚ GÁ¿ ÙR¡‹‰•, SÖÁ VÖL ˜zVÖU ̈• SÖÁ, SÖ]ÖL ‘¡V CVXÖU ̈• S|«¥, A‹RWj ÙLց|
CÚT։•iP fZeh“\ UÛX Eop›¥  ÚU1⁄4h“\ Eop›¥ SÖÁ. AŸ†R†ÚRÖ|, T֟†‰eÙLÖ·[X֕ ÚTpeÙLÖ·[X֕ ÙS£jf† ‡¡VX֕
• gÚZ C\jLÖU¥ SÖĕ gÚZ C\jLÖU¥ (GaY[° LÖX• YÛW?)
SP‹RÙR¥X֕ L]°L[֚ Œ\• UÖ\,

42 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 43
 CÁĕ LÛW J‰jLÖÚR.
E]‰ ˜‰f ̈• ‰VWo p ̈ÛY. E]‰ RÛX› ̈• ˜·˜z. C£‘Ä• JaÙYÖ£ LQ˜• YÖ2eÛL E]eho NÖW• –eLR֚ ÚRÖÁ¿R¥ i|ÚUÖ?
S‡™X•
EÁ YyP†‰eh· SÖÁ Y‹R֛1⁄4¿, GÚTÖÚRÖ.
CÁ¿,  «XL ÚTÖf\֚ GÁ¿ ÙR¡‹‰•, SÖÁ VÖL ˜zVÖU ̈•

Page 21
SÖjL· CÛQ‹RÚT։,
CÂ, GÛR, GÛRÙV¥X֕ C‹Re LÖ1⁄4¿ GjL·—‰, E‡ŸehÚUÖ ÙR¡V։
AÁÛ\eh s¡V fWLQ• ŒL2‹RÚYÛ[, A‹‡ÚSW˜• UtN· ÙY› ̈• ‡{ÙWÁ¿ Y‹RÚT։ G]eh, s¡VÛ] T֟eL BÛNV֛1⁄4¿ ÚYP֕ GÁ\֚
AÚT։ LÖ1⁄4Ú\ C¥ÛX!
C [ Y3TVQ• SPÚT֕ GÁ]?
ToÛN Ÿo r3“ B1⁄41⁄2¥ Eop ÙY›¥ ‰|TÛN«¥ ÙR1⁄2efÁ\ DWo s¡VÁ.
ÙT£jLÖ1⁄4¿eh† R‘, CÁĕ pX Gyz UWjL· L֚LoPÁ, LÛWV£ÚL ÙRÁÛ] UWjLo•RÖÁ IRÖL, ÙY›¥ L֚‹RTz TÖX†‡Á ÚU ̈• CÁĕ KVÖ CÛWoN¥.
 ÚTÖf\֚ CÁĕ ÙRÖÛX«¥, ÚRւeLÖWÖ, SÖÁUy|• LÛW›¥ RÂVÖLe LÖR ̈PÁ.

44 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 45
EÁ «XLÛX H1⁄4¿ rÛUPÁ SÖÁ C\jLX֕ •, fZef¦£‹‰ RÂÚV C\jf SPeLX֕, ‘\h ÙS|Y3• R†‰†RÖÁ EÁ TVQ• G] SÖÁ A1⁄2ÚYÁ
ÚLÖÛPeLÖX YÖ«eLÛW B]Ö¥ YÖ2eÛL, J£ LÖ1⁄4¿ Uև¡ ”ÛY• E‡Ÿeh•
ÚRւeLÖWÖ CÛXÛV• E‡Ÿeh•
ÙRÖÛX° ÙLց| ÚTÖf\֚  UW†ÛR• ˜1⁄2eh•
CÚT։• GÚTÖÙRÁ¿ ÙR¡VÖU¥.
SÖÁ CjÚL LÛW›¥ C£‹RTz. E]eh ÚU ̈• J£ ”, G]eh ÚU ̈•RÖÁ
T֟ÛY›¥ SÖjL· CÛQ‹RÚT։,
ToÛN Ÿo r3“ CÂ,
B1⁄41⁄2¥

Page 22
RÖÛZ. A|†R|†‰e ÙL֕“L ̧¥ RÖ°YR֚ ioN¥ G쐓YR֚, h‹‡ C£‹‰ RÛX ÚL։YR֚ AjLjÚL hWjhL ̧Á iyP•
LP¥ ÛW E· YÖjf «¡‹R hPÖ KW• C\Ö¥ ‘zeL EP¥ YÛ[†R ÙTL· AjLjÚL EP¥ ÙS ̧«¥ E›Ÿ ÙR¡• Ÿ SÛ]‹R BÛP ŽÂ EVŸ†‡V‡¥ T ̧opy| ÙY ̧† ÙR¡• J ̧ RμYÖ –ĖĐ“.
ÙY›¥ ‡Áĕ LP¥ LÛW›¥ LQ ÚSW• «3™P, LÖ¥ Rμ«, UQ¥ H1⁄2† RÖXÖy| TÖ|fÁ\ ÙY·[ÛXL·, EVŸ‹RTz, ÙRÖPŸ‹RTz, ÙY·[ÛXL·

46 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 47
ŒXÖÙY ̧
ToÛN AP•TÁÙLÖz T֚«¡†R UQ1⁄4TW‘¥ L†R¡”, X†‡¥ Gjh• UXŸ «¡• L A[‹R X• CW° J£ TLXÖL ŒX° EX°• YÖ]ÙY ̧ [†‡¥, BZ†‡¥ XT ̧jhL[֚ ŸTW“• ŒXÖÙY ̧•.
AQ֋‰ T֟†RTz RÖÛZ. A|†R|†‰e ÙL֕“L ̧¥ RÖ°YR֚ ioN¥ G쐓YR֚,
GÚT։• C‹Re LÛWV£ÚL L™|• ÚYyÛL Gμf\‰. ÙU¥X† RÛXŒ–Ÿ†R EopÙY ̧, YÖÁ «¡‘¥ ÙRÖÛX° ÙLց| ÙN¥fÁ\ UÛZe L‚ T\ÛYL ̧Á iyP•, ‡W· ‡W[֚ ÙR1⁄4f£‹‰ fZeLÖL.

Page 23
DoÛN• L· ̧• ÙS£jfe fPeh• C ̈ÛT Eop›¥ ŠeLQj h£«e i|L· AÛN• R Y3 KW• SP‹‰ ÙN¥ÛL›¥ EW†R hW¦¥ TÖy| TÖ|R¥,
A‰ J£ LÖX• ÙLÖtN SÖyL ̧¥ G¥X֕ ˜z‹R‰!
‘WopÛ] ŽÂL· Lμ†ÛR Y£|• ÙRÖ¥ÛXL·, ÚNÖ[L• GZÖR ÚLÖÛPV֚ E¿†‰• sZ¦Á C¿eL•, JÁ¿ÚU C¥ÛX U]‰ ˜μY‰• LÖ1⁄4Ú\ ®r•. A‰ J£ LÖX•! ˜z‹R‰. CÂÚU¥, «¡°ÛW ŒÛ]° TÖW• Aμ‹R CÛP›¥ ˜1⁄2• LÖÛX† ŠeL• CW«Á L]«¥

48 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 49
BLÖV†‡¦£‹‰ ”–eh
B1⁄4\jLÛW›¥ LÖ1⁄4Û\ G‡Ÿ†‰e ÛLLÛ[ ®p [ SP†R¥, –L°• ÙT¡ÙR] —|• J£˜Û\ «3L· A[‹R‡¥ «ÙY ̧ Gjh• SÖÁ T֟eÛL›¥ ”eh• ÙY· ̧ U¥¦ÛLLÛ[ T֟†RTzÚV LÖ¥LÛ[ «¡†‰e LLÛ[ ™z ÙYUQ¥—‰ T|†‰e fP†R¥, DoÛN• L· ̧• ÙS£jfe fPeh• C ̈ÛT Eop›¥
Fp h†‡V LÖ¥L· ˜¿L RÛNLÛ[ C솉 EPÛX Œ–Ÿ†‰• UPX‹ RYÛ[,
UtN· UXŸL· ÙLÖzÙV] C\jh• ÙLÖÁÛ\ UW˜• hX°• LÖR ̈•
G¥ÛXL[1⁄4¿ «¡f\ EXf¥ ÙLÖtNSÖ· C£‹ÚRÁ CÁ¿ U¿Tz, TÛZV N‰We ÚLÖyzÄ· Y‹‰·Ú[Á. C‰ J£ LÖX•. LÖ1⁄4Ú\ CXÖU¥ ÙYš›¥ G¡†RÖ ̈• ŒZ¥L· «¡eL UWjL[Ö C¥ÛX?

Page 24
r£y| “ÛL f[“• U֟“ U›ŸeLÖyz¥ ÚUšf\ «W¥L·.
U¿Tz• Lւ E¿‡L·. iÛ\o ÚNÛXPÁ E\jf, E\jf, AR1⁄4h• ÙRÖ1⁄41⁄2V, SR§Á YÖNÛ].
NWNÖ! G]‰ A£ÛUo NWNÖ!
 GÁ] ÙNšY֚? AYŸLÚ[Ö E·Ú[ E]‰ «ÛXeh ÚTW• ÚTrYŸ.
UfZ•” p‹‡›£eh• RƒŸ F1⁄4\°• TÖX֚ ÙS ̧f\ ŒX«¥ CW°. h‹‡›£T֚ fQ1⁄4¿eLyz¥ LLÛ[ ™z, L1⁄4LÛ[ G1⁄2‹‰.

50 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 51
LÖ]¥ Y¡
U¿Tz• G¥ÚXÖ£• Y‹R֛1⁄4¿. UÖUÖ, p†RTÖ, U‚VeLÖ, AQ֋‰ N֚‹RTz ATÖ L‡ÛWeh·.
r£y| “ÛL f[“• U֟“ U›ŸeLÖyz¥ ÚUšf\ «W¥L·.
h£y|o Nֆ‡W• T֟†RTzÚV.
`C•˜Û\ÚVĕ. . .'
Lֆ‡£ E]eL֚ CYŸL[Û]Y£• ÙLց| Y£YŸ Hμ h‡ÛWL· ”yzV ÚR¡¥ ÙTÖÁÂ\ C\hL· RÛX›¥ –Äjh• `ŠV d†‡¡VÛ]'
T֟†‡£ E]‰ i‹R¥ ÙYo†R ‘Á“•iP.

Page 25
‡¡R¥
G‡Ÿ G‡WÖL AUŸ‹‰ ÙLÖ·fÚ\֕ VÁ]¥L· G¥X֕ p\hL[ÖL «ÛWf\‰ W›¥. pR1⁄2 T\‹R] YQ†‰ ”opL· «y| «y|† ÙRÖPŸf\‰ YV¥ÙY ̧.
CÁĕ, LP ̈• AZh; UÛX• AZh S‡•iP AZhRÖÁ G¥X֕ GjL· C£‘¥ AŸ†R• ÙLÖ·o•.
˜ÁÚT ÙNÖ¥¦›£eLX֕ E]‰ ®yzÁ‘Á CaY[° XUÖ] LP¥ GÁ¿.
`A¥ÚTÖÁÚbÖ!' GÁ¿ i‘P ™ehe LQÖzÛVo N¡ ÙNšRTz,  Y£f\֚ S֕ SPefÚ\֕.
ÙRÁÛ]L· ŒÛ\f\ LÛW, GÚT։• AÛQ†‰e ÙLÖ·[ GÁ¿ C£ef\ LP¥ AUŸfÚ\֕.
˜ZjLÖ¥ Aμ‹R U֟“e hY| ÙS ̧‹RTz G‡ÚW C£‹‰ f|h ‘ÁÄf\ ÙT J£†‡, EXL†ÛRe LÖXz›¥ –‡TÙR], NX]U1⁄4¿, ÚSW֚ J£LQ T֟ÛY.

52 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 53
LÖXj LÖXUÖL
 ˜ÁÚT ÙNÖ¥¦›£eLX֕ E]‰ ®yzÁ‘Á CaY[° XUÖ] LP¥ GÁ¿.

Page 26
A¥ÚTÖÁÚbÖ —|• ÙNÖ¥X† ÙRÖPjhYÖÁ `TW‹RÂ¥ C£‹‰ . . .'
RÛXVÛNeL U\‹‰ÚTÖ] TÛ]L· Œ–Ÿf\ ÙY¿• TL¥
G¥XÖY1⁄4¿eh• YÖ2ÛY ÙUÁ¿ ‡Á¿ «|f\ Tp.
SÖÁ C£efÚ\Á ÙRÖÛX«¥ NQ¥ UWjL· J¦ G쐓• CWÙYÂĕ hW¥ YÖjfe hW¥ ÙLÖ|ef\ h›¥L·
A¿T|• CW°.

54 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 55
‘\h ÙRÖPŸ‹‰• ‘ÁÄYÖ· TÛZV f|h ÚY¦LÛ[ —[°• “‰‘eL, GQj ÙLցPÖ· ÚTÖX.
GÚT։• r1⁄41⁄2YW ÚY¦L·RÖÁ `AYŸL·' ÙY ̧›¥ ŒÁ¿ AÛPT֟L·. p\h ÙYyzV T\ÛYV֚ ÚVÖ E· ̧£. f|hLÛ[• ‘ÁÂe ÙLÖ|! J£ \ց|L· CYÛ[ÚTÖX G†RÛ] ÚTŸL·, GÁTR֚ J£LQ• ‡£•‘1⁄4¿ LY]•. `GÁ] ÙNÖÁ]֚?' GÁ¿ ÚLyfÚ\Á.
A¥ÚTÖÁÚbÖ —|• ÙNÖ¥X† ÙRÖPjhYÖÁ
C• J£ ˜L•
CW° CÛXL· E‡£• ÚY•‘Á gÚZ AUŸ‹‡£efÚ\Á
ŒÁ¿ ÚT֚«yP‰ –ÁNÖW• YÖ]• CÁĕ ÙY ̧V֚ CÚT։•
LÖ1⁄4¿ G]‰ Š¡ÛLLÛ[• YQjLÛ[• “Wyz G1⁄2f\ ÙY¿• LÖ1⁄4¿.
TL ̈• Eop ÙY›¦¥ RÛXVÛNeL U\‹‰ÚTÖ] TÛ]L· Œ–Ÿf\ ÙY¿• TL¥

Page 27
T\ÛY›Á p\h ÚTÖ¥, –£‰Y֚ GÁÂ¥ Tz‹R «W¥L·.
‘\h• SP†R¦¥ sZ°• B›W• L ”†R ÚY¦ A•“L· G1⁄2• LÛR†R¦¥ LÖ1⁄4Û\• S•T CVX։ L։L· –Reh• G] Atp G¥ÚXÖ£•, U]‰ L¿†‰e h¿fÚTÖ] UÂRŸL·RÖÁ ÚTÖX.
GÂĕ U¿Tz•, U¿Tz• CÛQ‹ÚR SPefÚ\֕ LÖÛX›¥ s¡VÁ GμY‰ ÚTÖX.
Lֆ‡£ÚTÁ —ÁLoeh
T֕“e L솉 YÛ[Ve LP1⁄4LÖL• L[jLze ÙL֕‘¥ p\h «¡†‰XŸ†‰•. BXÖ, ‘zef\‰ —Á htÛN.
CW° ˜μY‰• EW†R LÖ1⁄4Ù\Âĕ TPhL· Y‹RYÖ¿·[] —ÁL· AY1⁄4¿·Ú[ ÙNyÛPVzeh•. ‘\h UQ¦ ̈• LÖ1⁄4¿e hz†‰e L¿“ U֟“L· «¡V «ÛX ÙNÖ¥f\ ÙTL· YÖÛZ•, ÙL ̧¿•, Jyz• ÚYP֕ ÚTÖLy|• CÁĕ p1⁄2‰ Lֆ‡£eLX֕.
HμU‚ LÖÛX ÙU¦R֚ ŒX†‰eho NÖV• ”rf\‰ UtN· ÙY›¥

56 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 57
G‡ŸÙLÖ·[¥
CÛQ‹‰ SPefÚ\֕ —[°•, —[°•
NU֋RWU֚ «¡R¥ G] W›¥TÖÛR ‡{ÙW] CÛQ‹‰ÚT֚ Y3UÖ1⁄2† ‡ÛNUÖ1⁄2 —|• «¡R¥ i|• GÂĕ, GÚT։• `–L°• ÙU‰Y֚ SP' G] EQŸ†‰• AÛW ŒX«¥ SPeÛL›¥ ˜RÁ ˜RX֚ ŒX• ÙRÖ|f\ T\ÛY›Á p\h ÚTÖ¥, –£‰Y֚ GÁÂ¥ Tz‹R «W¥L·.
ÙSšR¥
LP¦Á “X° LÖ1⁄41⁄2¥ ÙTV£• LÛW›¥, –L°•, –L°• —ÁLoeLÖLe Lֆ‡£‹‰ ŠYÖ]U֚, Ÿ E‡We LÖ¥ SÛ]V AÛX CÛW• LP¥. TWÛYe LP¥ C£‹‰ Y£• ÚTÖh• «ÛNTPh C• Y£•.
Lֆ‡£ÚTÁ —ÁLoeh
T֕“e L솉 YÛ[Ve

Page 28
ŒÛ]«¥ Y£f\‰
ÚTÖLy|• CÁĕ ÙLÖtN• Lֆ‡£eLX֕
A“\UÖL, AYŸL· iÛP iÛPV֚e ÙLց| ÚTÖ]֟L· —ÁLÛ[; GÂĕ SÖÁ Lֆ‰·Ú[Á TPhL· Y£ÙU],
—|• AYŸL· LP ̈eh U¿Tz SÖĕ ®y|eh ÚTÖLX֕ G]‰ —ÁL· Y£ÙUÂ¥.
CY1⁄4Ú\Ö|, CRÛ]• ÙNÖ¥¦ BL†RÖÁ ÚY|• ˜efVU֚ `G]eh, —ÁL· ÚYP† ÙR¡VÖ ÙRÁTÛR.
A¥X‰ ˜yÛP ÚTÖ¥ RÖÚ]Ö? GTzV֛ĕ A‰ JμjL֚ C£eLo Nֆ‡V–¥ÛX (GÁ¿RÖÁ G]eh† ÚRÖÁ1⁄2e ÙLցz£ef\‰ ÙYhSÖ[֚)
LP¦Á AÛXLÚ[Ö EVÚW GμY] RÛW›ÚXÖ R•˜· ÙTÖ£‰• UÂRŸL· UÛXLÚ[Ö ÙRÖPŸ‹‰• ˜Û[†‰ Y[ŸY] Ajh ˜f¥L· Rjh• LÖ1⁄4Ú\Ö –L –L, UÛZeh T‡¦V֚ ÙS£ÚT E‡£•
E£YU1⁄4¿ ÚTÖL GTz Y£• C‹R ”–eh J£ ŒZ¥?

58 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 59
`@‘WÖÁpÍLÖ', `LP¥ Wւ' `G¦bÙT†' CÁĕ TPhL· Y‹RYÖ¿·[] —ÁLÛ[e ÙLÖyP EP•“ YÛ[Y‡¥ SŸ†R]–|Y‰ L솇¥ h¡r.
[U֚, BÙY]† ‡\‹R Y֛ķ T1⁄4L· ÙR¡V GÁ] C‰? CÁ¿ G¥XÖÚU YÖÛ[—Á? `˜·oe h†‰• ‡Á] HXÖ. . .'
RjLop ÙNÖÁ]‰ ŒÛ]«¥ Y£f\‰
ÚTÖLy|•
”–›Á ŒZ¥
P SÖyL[֚ G]eÙLÖ£ N‹ÚRL•
C‹R ”–›Á ŒZ¥ J£ YyPUÖ? C¥ÛX RyÛPVÖ? A¥X‰ ˜yÛP ÚTÖ¥ RÖÚ]Ö? GTzV֛ĕ A‰ JμjL֚ C£eLo

Page 29
ÚTN CV ̈•. E]ehe ÚLÖT• Y£f\‰ SÖÁ GÁ] ÙNšV?
—|• —|• E]‰ ÙUÖ3›¥ LzR• Gμ‰Y֚, pWU• G|†‰ “¡‹‰ÙLÖ·YR1⁄4LÖ] hÛ\‹RTyN ÚSN˜• A1⁄4¿ ÚT֛1⁄4¿ CÚTÖÛReh SyP• G]eh†RÖÁ GÂĕ, SÖÁ AY1⁄4Û\ A|‘¥ ÚTÖ|fÚ\Á; f3†ÚR G1⁄2ÚYÁ!
C AYŸL·, G]‰ UeLo• AÛR†RÖÁ ÙNšY֟L·.
LÖ1⁄4¿ ®rÛL›¥ ™jf¥L· ÙS¡• LÛW›¥ ÙS£“ T1⁄4¿• ‘\h, E]‰ ®yz1⁄4h• TW°•.
S|«¥ [U֚, ÚUÛN ÚTÖy|†, ‰‚«¡†‰e Lւ Gμ‡ ®| G쇐 TP• G|†‰, LÖÙN‚ T֟†‰† RÛXVÖyz AÛR• TPÙU|†‰ ÙT¡V “†RLjL ̧¥ h‹RTz ÛLÙV솉 ÛY†‰ ÚUևW˜• UÖ1⁄41⁄2V
‘\h, AÛ]Y£• AUŸ‹R]Ÿ, ŒX†‡¥.
CW°RÖÚ]! CyP¦ N֐TÖÙPÁ¿ BL hZ‹ÛRLo• AX1⁄2† ŠjL BW•‘†R
‘\h, U¿Tz• AY[£ÚL AUŸ‹RÖÁ ÙLÖtN• pÚSL†‰PÁ `AYÁ'.

60 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 61
SÖ·
™jf¥L· ÙS¡• LÛW UtN[֚ ÙS ̧f\ S‡ Ae LÛWV£ÚL 
G]‰ “¡R¥ ŒLZÖÙRÁ¿ E]eh† ÙR¡‹‰• E]‰ ÙUÖ3›¥ EW†‰o ÙNÖ¥f\֚ G]eh, G]‰ ÙUÖ3›¥RÖÁ ÚTN CV ̈•. E]ehe ÚLÖT• Y£f\‰ SÖÁ GÁ] ÙNšV?
NPjh
‘\h AÛ]Y£• AUŸ‹R]Ÿ
SÖ1⁄4N֟ ®| S|«¥ [U֚, ÚUÛN ÚTÖy|†, ‰‚«¡†‰e Lւ Gμ‡ ®| G쇐

Page 30
ŸUyP• ÚUÚX h ̧£•RÖÁ GÂĕ h ̧efÚ\Á ‘\h, U¿Tz G]‰ “\TÖ|
A‡Ÿ‹‰ ÚT֚, «Û\†‰ TÛ]UWjL· G¥ÛX LyzV
YV¥ÙY ̧ KW• SP‹‰ ÍÚWcÄeh YW ÙY› ̈• Y£f\‰ iPÚY
‘Á]Ÿ AÛ]Y£• Y£YŸ AÚR ˜L• AÚR ŒZ¥ JÚW Œ\•.
W›¥ ÙN¥ÛL›¥ SL£• YV¥LÛ[, UWjLÛ[ A¥X‰ «¡†R T†‡¡ÛLÛV AŸ†RU1⁄4¿ ÙY1⁄2ef\֟L· CV‹‡W• ÚTÖX
CTzÚV ÙRÖP£• GÁ¿• ÚRÖÁ\«¥ÛX.

62 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 63
J£SÖ· CÁÙ]Ö£SÖ·
G]‰, ŒX†‡Á—‰• ˜f¥L· ‡¡f\ ÙYT “1⁄4L ̧Á CR2L ̧¥ Tzf\ LÖÛX S|eh¿• G ̈•“L· J£RW•, ER1⁄2 Œ–Ÿf\‰ GÁ EP¥.
`h ̧eL ÚY„• CÛPe ÙLPÖ ̈• ÙW| SÖ[Öor'
”YWr ÚT֚ «¡‹R UÖ¡e fQ1⁄4\z ŸUyP• ÚUÚX h ̧£•RÖÁ GÂĕ h ̧efÚ\Á
CÛP›ÛPÚV C\jf ÚTÖYŸ UÖÛX Y£YŸ.
ÙY ̧›¥ ÙS£ÙTÂĕ GÁ]? CW°, AYWYŸ ÙT֋‰Lo· “ÛR‹‰ ÙLÖ·Y֟L·.
‘Á]£•, «zV G싉 ÙR£ÛY T֟†‰ `G¥X֕ N¡' GÂ¥ “\TÖ|
ÙRÖPŸ Y3, CYŸLoeh C‰RÖÁ GÁ¿ SÖÁ A1⁄2ÚVÁ B]Ö¥, ŒX˜•, ·f\ W›¦Á RP˜• CTzÚV ÙRÖP£• GÁ¿• ÚRÖÁ\«¥ÛX.

Page 31
«3“ Y£•.
KÚW֟ NUV• LP ̈•, S‡• UtN[ÖLe L֟†‡ÛL ”eL· “\• “\• «¡V SP†R ̈• Y£•
LÖÛX›¥ Gμ‹R‰• ÛLL· J£“\• LÖ¥ J£ ‡ÛN›¥ ˜L˜•RÖÁ GjÚLÖ pR1⁄2e fPeh•.
AÛ]†ÛR• ÙTÖ£†‡ Œ–Ÿ‹‰ Y‹‰ G]‰ TLÛX EÁÂP• «1⁄4fÚ\Á.
LÖÛXÚSW•; ˜f¥Lo• G싉 ‡¡V† ‰YjfV LÖÛXÚSW•. LÖL˜• h› ̈• heh¿YÖĕ ÙLÖ¥ÛX›Á ‡WÖyÛN† ÚRÖyP†‡¦£‹‰ iehW¥ ÚTÖP, G싉 Y£f\֟. ÙY›¥ CÁĕ ŒX†‡¥ C¥ÛX. B›W• h£«L· B›W• B›W• ‡WÖyÛNe hÛXL·
G싉 Y‹RYŸ UÂRŸ.
AYW‰ TW‹R U֟‘Á ÚWÖUeLÖ| ÙTÂVÛ] —1⁄2 Gyz T֟†R‰. ÙLÖo†‡ ÚTÖyP֟ q] ÙYzLÛ[. T\‹‰ ÚT֛1⁄4¿ T\ÛYe iyP•; ‘\h Y‹R‰ –£Le iyP•.
AÛ\‹R] U֟‘¥ A‡Ÿ‹R‰ CRV•

64 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 65
TL¥ ÙTÖμ‡Á UWQ•
JaÙYÖ£ SÖo• CW°, G¥ÚXÖ£• T|†R ‘1⁄4TÖ| S֚L ̧Á AWY• hÁ1⁄2, SyN†‡WjL· ÙY¿• YÖÄPÁ R†R ÚT։ ŠjL ÚTÖÚYÁ.
N]jL· ÙS£jfV N‹Rz›¥ KP°• ˜zV։, C£eL°• ÙR¡V։ ™or YÖjfo N¡f\RÖ] J£ L]«¥ Tև CW«¥ «3“ Y£•.
KÚW֟ NUV•
ÙRÖÛX‹‰ÚTÖ] SÖyL·
 Gjh ÚTÖ]֚ GÁT‰ ÙR¡V։ SÖÁ Gjh ÚTÖÚYÁ GÁT‰• A1⁄2ÚVÁ. ÙR£«ÚX GU‰ RÛX«‡ E·[‰. EÁÛ]• ‘zeLX֕ GÁÛ]• ‘zeLX֕ V֟ CÛRe ÚLyL?
A‹R CW°L· AR1⁄4h· U\ehUÖ?
21/04/1981
LÖÛXÚSW•; ˜f¥Lo• G싉 ‡¡V† ‰YjfV

Page 32
ÚSW•.
‡{ÙW] ™Á¿ ɐ“L·; yWehL· ™Á¿
YÖN¦¥ A‡W NPÖÙW] EÛP‹R‰ NjLP TPÛX YÖÛV ‘[‹‰ ®1⁄2yPTz ÚLÖz· UÛ\‹R‰ L¿“ S֚.
E·Ú[ Y‹R]Ÿ. AQÛ] J£YÁ EÛR†‰ G쐑 ɐ‘Ä· E£yz]ÖÁ. DÍY¡ ‰›Á\ TÖÛV C솉 AY[‰ i‹RÛX ‘z†‰ E ̈‘
`ÚTÖz ÙY ̧ÚV . . .'
ÚTÖ]Ö·! ‰Y| ÚTÖ]Ö·.
ÙR֚°e h ̧ÛLL· LÖX‚›Á g2 Srjf† ÚRš‹R]. ŒX†‡Á—‰ CW†R• EÛ\‹R‰.
 Gjh ÚTÖ]֚ GÁT‰ ÙR¡V։ SÖÁ Gjh ÚTÖÚYÁ GÁT‰• “‡ŸRÖÁ.
U¿Tz, U¿Tz ÙRÖPŸY‰ CÚR LÛR!
G]‰ ®yzÁ ˜Á JμjÛL›¥ ŒÁ\Ö¥ LÖ1⁄4¿ ®r•;
ŒX° ‡W·f\ ÚSW• ÙLÖtN• SP‹‰ ‡¡V°• rR‹‡W• C¥ÛX
LÖef EÛP›¥ GYĕ YWX֕

66 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 67
Uց| ÚTÖ]֟ UÂRŸ
22/04/1981
CW° ˜μY‰• “ÛL›ÛX ŒÛ\f\ hz ̈· ÚYÛX ÙLÖtN ÚSW• T|eLX֕ GÁ¿ TÖÛV «¡†‰o N¡‹RÖ·, `DÍY¡'
ÙY ̧›¥ «\֋ÛR›¥ AQÁ ‰›¥f\ÖÁ.
LÖ1⁄4¿ ÙU¥ÙX] ÚY•‘Û] Y£|•.
CW° —|• ÚRÖ1⁄4¿ ÚTÖf\ CÁÙ]Ö£ LÖÛX «z‹‰ ÙLÖ·f\ ÚSW•.
‡{ÙW] ™Á¿ ɐ“L·;
AÁ¿ ÚTÖ]YÁ AQÁ CÁĕ C¥ÛX. ÚY¦›¥ EXŸ†‡V ÚYyz L֚f\‰ ÙY›¦¥ CÁĕ
23/04/1981
—|• AÚR LÛR,
LÖÛX.
‡{ÙW] Y‹R]Ÿ RÛXU›Ÿ E‡£•Tz AYÁ RÛXÛVo rY¡¥ ÚUև]Ÿ. ÚUÛN A‡Ÿ‹‰ L«2‹‰ ÙLցP‰. ARÁÚU¥ C£‹R ÙR֚°e h ̧ÛLL· LÖX‚›Á g2 Srjf† ÚRš‹R].

Page 33
r‹RW• ‘·Û[ÛV, A¥X‰ N˜LN֖ÛV EW†R hW¦¥ AÛZ†‰ T֟T֚ JÁ¿ÚU CW։.
N֕T¥, ARÁÚU¥ G ̈•“L· RÛXeh ÚU¥ XU֚ YÖ]•.
A‡Ÿ‹‰RÖÁ ÚTÖY֚ ST, C£‹‰• C GÁ] ÙNšVX֕?
SÖÛ[, E]‰ ŒÛX• C‰RÖÁ.
E]‰ ŒX•, CÚRÖ TW‹‰ fP‹R‰. RÛXÛV «¡eh• TÛ]LÛ[ ARÁ Y3, ŽÛZf\ ŒXÛY AÛNf\ LÖ1⁄4Û\, UÛXLÛ[ ˜z›|•
CÛW•.
E]‰ YV¥L ̧¥ SyN†‡WjL· E]‰ YÖN¦¥ ¿ UXŸL·.

68 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 69
VÖÛW• EÛReLX֕ VÖÛW• rPX֕
E]‰ ®yz¥ ÙS£“ Y£• YÛW E\jfe fPT֚! E\eL• LÛXV°• AYNWUÖL G싉 Y‹‰ Lւ E¿‡ÛV T†‡WT|†‰Y֚ RjL SÛLLÛ[ A“\T|†‰Y֚ E]‰ ÙTÖ£yLÛ[ —y| G|ef\֚.
A“\UÖL ÙY ̧›¥ Y‹‰ YÖN¦¥ ŒÁ¿ TeL†‰ ®yzÁ r‹RW• ‘·Û[ÛV, A¥X‰ N˜LN֖ÛV EW†R hW¦¥
LÖy| ”eLÛ[ YV¥L ̧¥ ÙS ̧f\ RÖÂV U‚LÛ[, E]‰ ŒX†ÛR E]‰ UeLÛ[ ÚSpef\ÖVÖ?
ÙR£«ÚX GU‰ RÛX«‡ E·[ÛR, ÙS£‘ÚX GU‰ SÖyL· SLŸYÛR AÄU‡ef\ÖVÖ?
`C¥ÛX. . .'
G싉 ÙY ̧›¥ YÖ ÙR£«¥ C\jh LÖX•, U¿Tz, U¿Tz CÛW•.
E]‰ YV¥L ̧¥

Page 34
‘\h ÙS£“
LÖÛX›¥, B†‰ YÖÛZL· ”†‰e fP‹R‡¥ L†R¡ ”Y֚ Ÿ; Œ\• ÙT1⁄4\‰ YÖ«; A£ÚL ÙRÖPŸY‰ TÖÛR
UÖÛX›¥, Y£f\֟L· AYŸL ̧Á —‰• ÙS£“o rP£• AYŸL ̧Á ÛLL ̧¥ YÖyL· –Äjh•, RÁ]‹ RÂV]֚, AYŸLÛ[ G‡Ÿ†‰ J1⁄4Û\ C\hPÁ T\‹R֚!
E]‰ ÚRÖ·LÛ[ ÙYyz UÛPÛV ‘[‹‰ hW¥YÛ[ SW•‘¥
E]‰ ŒÛ]ÛY G쉕 . . .
CTz, E]‰ YÖ2° UWQ†‡¥ B›1⁄4¿ . . .!
1981C¥ A•TÖÛ\ ‘WÚRN†‡¥ R–ZŸL· —‰ SP†RTyP RÖehR¥LÛ[ G‡Ÿ†RÚT։ ÙLÖ¥XTyPYŸ ‘·Û[VÖÁ R•‘.

70 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 71
UWQ˜• YÖ2°•
C£· ÙU‰YÖLo s2‹‰ Y£ÛL›¥ UWjLo•, CÛXLo• Œ\jLÛ[ CZ‹R] A†‰YÖÁ ÙY ̧›¥ ˜f¥L·RÖÁ pÛR‹R] GÁ¿ ÚRÖÁ1⁄21⁄4¿.
V֟ ŒÛ]†R֟ CÛR?
`AzYÖ]†‡¥ –R‹R‰ “ÛL' G]o ÙNÖ¥¦, CR2L· ™| ˜Á“ ÙRÖÛX«£‹ÙRÖ£ hW¥; iehW¥. ‘\h ÙS£“
LÖÛX›¥,
L†‡VÖ¥ f3†‰ B1⁄41⁄2¥ ÚTÖyP]Ÿ h£‡›¥ SÛ]‹R‰ B¿
`‘·Û[VÖÁ R•‘'
‰Û\ XÖYÛQ YÖ«e LÛW›¥ “X• ÙTVŸ‹RL ̈• ÚLÖÛPe LÖ1⁄4¿, E]‰ ÙTVÛW G]eh• J¦†R‰; LQf ÚLÖ«¥ UWjL ̧Á gÚZ ÙY›¦¥, EW†‰ ÙS|™oÙN1⁄2• L£jL1⁄4L ̧Á—‰• AÛXL·, E]‰ ŒÛ]ÛY G쉕 . . .
CTz,

Page 35
CZ‹R CÁ1⁄2W° SÖÁ L«O]ÖL C£TRÁ AŸ†R†ÛR CZ‹‰ «yÚPÁ
CÁ1⁄2W° GÁ]Ö¥ GμR ˜z• GÁ¿• ÚRÖÁ\«¥ÛX
‰VŸ–h ÙY ̧; LÖ1⁄4¿ GjÚLÖ ÚT֚ «yP‰ rY¡¥ B|YR1⁄4h ŒZ¥L· C¥ÛX ÚY•‘1⁄4h CÛXL ̧¥ÛX ARÁ LÛPp CÛX• CÁ¿ UÖÛX E‡Ÿ‹‰ ÚT֚«yP‰ GÁÛ] Y£P E]‰ «W¥Lo• C¥ÛX.
AÛXL ̧¥ G1⁄4¿| EÛX‹‰ EÛX‹‰ EVŸ‹‰ «μ‹‰ DWTÂe LÖ1⁄41⁄2¥ LP¦¥ J£ TPh; S|Y3›¥ ‡ÛNV1⁄2V֐ T\ÛY.
C¥XÖR KŸ ÙY ̧›¥ UÂR C£ÛT U¿†‰«y|e h£‡ TPŸ‹‰ Y£f\‰
UÂRÁ—RÖ] S•‘eÛL›Á UWQ†ÛR CÚT։ A1⁄2«†‰ «PX֕ J£ ÙNÖ¥, J£ YN]•, J£ P ÙRÖPŸ ÚT։• G]eh.
`ÚS1⁄4¿ UÂRÁ C\‹‰ «yPÖÁ' AÚT։ C£T‰ V֟? ÙTÖ§ÍLÖWŸL[Ö? –£LjL[Ö? “¥, “μ, ”op, “ ̧V• CÛXL·, S|L· Uy|UÖ?
ÚRÖZŸ C£Y¡Á E›W1⁄4\ EP¥L· GÁ ÙStÛN E ̈‘V ÚT։ J£ LQ• UÂR C£‘¥ S•‘eÛL CZ‹ÚRÁ EjL· UWQ ÙSzV FŸYX†‡Á

72 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 73
E]‰ ÙS£eL†ÛR CZ‹R CÁ1⁄2W°
E]‰ ÙS£eL†ÛR CZ‹R CÁ1⁄2W° SÖÁ L«O]ÖL C£TRÁ AŸ†R†ÛR CZ‹‰ «yÚPÁ
†R LցP•
G]eÙLÁ¿ JÁ¿–¥XÖ CaÙY1⁄4¿ ‘WTtN†‡¥ U]‡Á ÙU¥¦V SW•“L·—‰ A‡Ÿ‹‰• EW†‰• UWQ•, RÁÄÛPV ˜LjLÛ[ A1⁄2«ef\‰.
YV¥ÙY ̧L ̧ ̈• N‹‡† ‡£TjL ̧ ̈• EÛ\‹‰ÚTÖ] h£‡, EÛ\‹‰ÚTÖ] «3L·
LÖX˜• ÚSW˜• LÖ1⁄4¿• ÙT£UÛZ• LPÚXÖW ÙT£UQ¥ «¡“• C¥XÖR KŸ ÙY ̧›¥ UÂR C£ÛT U¿†‰«y|e h£‡ TPŸ‹‰ Y£f\‰

Page 36
RÛXeh· ¿ NÁ]jL· ÙS¥ ̈• NQ ̈• C¥X։ ˜‹RSÖ· E‡Ÿ‹R p¿UÛZ† Š\¦¥ A¿L• “1⁄4L· TPW† ‰YjfV YV¥ÙY ̧ T|ÛL›¥, LÖ1⁄4¿• E¿–† RÁ LYÛXÛVo ÙNÖ¥X, «XÖÛY•, U֟ÛT• L։ “\†ÛR• ‰TÖef ÚYy|L· ‰Û[eL Œ–Ÿ‹‰, ‘QU֚e fP‹ˆŸ
UeLÛ[ ‘¡‹R RÂUÂRŸL ̧Á AWÖ^L†‡Á ÚU¥ LÖ1⁄2 E–2fÚ\Á ÚTÖWÖ ̧LÛ[ C£yzÚX ÙLÖÁ\ ‰ÚWÖL†R]†ÛR TÛ\NÖ1⁄4¿fÚ\Á
LÖ1⁄4Û\• —1⁄2 Y¦V‰ GÁ ÙNÖ¥ ÙS£ÛT• –tpo r|• GÁ «3L·
AÁÙ\Ö£ r‹RW•; ByLo• AzeLz SLŸf\ ÙR£«¥,
3
EUÖ A¥X‰ CÛ\YÁ AYŸL· UÂRŸL· Eop›¦£‹‰ E·[jLÖ¥YÛW «|RÛXeLÖL† R•ÛU YZjfV ®W ÚTÖWÖ ̧L·.
AR1⁄4LÖL GÁ RÛX J£˜Û\ h•
G]‰ ŒX†ÛR G]‰ ÙUÖ3ÛV G]‰ UeLÛ[, G]‰ LÖ1⁄4Û\ A‹ŒVÁ LÖ¦Ág2 APhÛYef\ AQÁU֟LÛ[ CÁÛ\V LÖX EefWo sZ¦¥ E¿‡ÚVÖ| G‡Ÿ†RYÁ
BRXÖ¥ GÁ RÛX U¿Tz h•
«|RÛX EQŸ«Á Gμope hWÛX A‘«£†‡VÖ¥ ™z ÛYef\ AWpV¥ RÛXYÛW, `“†R£ÛPV “ÂR T¥ÛXe

74 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 75
JaÙYÖ£ ˜L†‡ ̈• CÁ¿ C‹R, B›W• RÛXs2 ÙS|UPT†‡Á JaÙYÖ£ ˜L•, JaÙYÖ£ RÛX JaÙYÖ£ «3› ̈• UeLÛ[ ‘¡‹R UÂR¡Á—RÖ] A‡£‡ÛV GμR SÖÁ «£•“fÚ\Á
2
S|Œp. AÛU‡ÚVÖ AWYÚUÖ AÛR T1⁄41⁄2 GÁ]?
`Gμ•“; SP; ‡£•“'
RÛXeh· ¿ NÁ]jL· ÙS¥ ̈• NQ ̈• C¥X։ ˜‹RSÖ· E‡Ÿ‹R p¿UÛZ† Š\¦¥ A¿L• “1⁄4L· TPW† ‰YjfV
KŸ ‡£•T¦¥, J£ LQ AÛN°• Nֆ‡VU1⁄4¿ C\‹RYÁ, CÁÚ\Ö EUÖ°• CÛ\Yĕ, C‰RÖÁ Y3VÖ?
G]‰ L˜Á G]‰ ÚRÖZŸL· †R LցP†‡¥, «3Loeh T‡¥ ÙS£“, «W¥Loeh T‡¥ ‰Yeh, CRVjLoeh T‡¥ C£•“.
RV° ÙNš; Œ¿†‰! C¥ÛXÚV¥ AŽT«; ‰VŸT|; ÙS֋‰ r£jh ÙYz†‰o pR¿
3
EUÖ A¥X‰ CÛ\YÁ

Page 37
SU‰ UeLÛ[ «3†ÙRμ GÁÚ\֕ SU‰ RÛXYÛW J‰jhL GÁÚ\֕ CÁÚ\Ö, EjLÛ[e ÙLÖÁ\]Ÿ. SÖÁ Y3 ÙRÖPŸÚYÁ ¿ \֛W• ‰ÛQYŸL· Y£YŸ.
U¿Tz U¿Tz RY¿L· ÙNšTYŸ UÂRÚWV¥XŸ
UWQ• YÖ2«Á J£ ˜zY¥X EjL· ÙNÖ1⁄4LÛ[«P°• ÙNV¥LÛ[«P°• EjL· UWQ• –L°• Y¦V‰.
STŸL· CÛ\hUÖWÁ, EÛUhUÖWÁ BfÚVÖ£eLÖL VÖ2. ®WpjL• UPT†‡¥ SÛPÙT1⁄4\ AtN¦e iyP†‡¥ YÖpeL TyP L«ÛR.
p\hYÛX «¡†R TWÛYe LP¥ ÚUÚX ™oÙN1⁄2• LÖ1⁄4¿ LP¥ S|«¥, LÛX• RÛXU›ÛW «W¥L[ÖX솇 Œ–ŸÛL›ÙX¥X֕ LÛW ÙR¡f\‰, TÛ]UW˜• CÛP›ÛPÚV K|Lo•.
AÛX•, GtpÁ CÛW• ÙTÖμ‰ pR¿• ‰ ̧• JÁ\ÛW U‚ ÚSW• GTz ˜z‹RR֕?
‘\h, UQ¥ Œ–Ÿ‹R ÙY ̧ ARÄ· “ÛR‹R TÛ]L·, JaÙYÖÁ¿• KWÖ· EVWÙU]e LÁ UQ¥—‰ RÛXy|• UQÚXÖ, LQÖz «ÛR›y|o s¡VÁ ÚT֚e hz›£‹R ÙTÖÁÂÁ ‰L· ARÁg2 CWP֛W• B|L· ˜ÁTÖL, GÁ ˜ÁÚ]֟ SP‹R

76 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 77
LÖ«† ‡¡‹‰ LÖ«† ‡¡‹ÚR ÙN†‰ÚTÖ' G]
YÁ U„eh A“\UÖL S֕ Az†‰† ‰W†‡V VÖÛ]›Á ˜‰fÁ ‘Á «|RÛXo s¡V J ̧ÛV UÛ\eh• TÖWÖoUÁ\ AWpV¥ RÛXÛUÛV, TÖWÖoUÁ\ TÖÛRÛV, ÙY¿†‰ ÚTÖWÖ ̧L[ÖL “\Ty| Y‹ˆŸ.
BRXÖ¥ GÁ RÛX CÁĕ h•
ÚS1⁄4¿, SÖĕ jLo• J£Y3 ŒÁÚ\֕ SU‰ «|RÛX† RP†‡¥ ÙNÁÚ\֕ SU‰ UeLÛ[ «3†ÙRμ GÁÚ\֕ SU‰ RÛXYÛW J‰jhL GÁÚ\֕ CÁÚ\Ö,
G]‰ ŒX•
p\hYÛX «¡†R TWÛYe LP¥ ÚUÚX ™oÙN1⁄2• LÖ1⁄4¿ LP¥ S|«¥,

Page 38
GÁ ˜ÁÚ]֟ «y| ÚT֝·[֟L· G]eÙLÖ£ ÙNš‡
¿\֛W• ÚRÖ·L ̧Á—‰ H1⁄2 ŒÁ¿, G]‰ ŒX• G] EW†‰o ÙNÖ¥fÚ\Á. Hμ N˜†‡W ÙY ̧LÛ[† Rցz ARÁ ÚU¥ Gμf\ AÛXLÛ[ —1⁄2 ARÛ]e ÙLց| ÚT֚, Gjh• J¦ef\‰ LÖ1⁄4¿
`G]‰ ŒX• G]‰ ŒX•'.
LP¥.
UQ¦¥ LÖ¥ “ÛRR¥ G] SP‹‰ Y£ÛL›¥ U¿Tz• J£ s¡V ERV•.
C•˜Û\ ÙR1⁄4fÚX
GÁ] ŒL2‹R‰? G]‰ SLW• G¡eLTyP‰; G]‰ UeL· ˜LjLÛ[ CZ‹R]Ÿ, G]‰ ŒX•, G]‰ LÖ1⁄4¿ G¥XÖY1⁄41⁄2 ̈• A‹ŒV T‡°.
ÛLLÛ[ ‘Á“\• C¿Le Lyz VÖ£eLÖLe Lֆ‡£‹ˆŸL·? ˜f¥L ̧Á—‰ ÙS£“, RÁ ÚN‡ÛV Gμ‡V֛1⁄4¿ C• V֟ Lֆ‰·[]Ÿ?
N֕T¥ ”†R ÙR£eL ̧¦£‹‰ G싉 Y£L.

78 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 79
ŒXTW“. J£ LÖXz B]Ö¥ KW֛W• B| G• ÚYŸ |·[‰.
‰›X։, C‹R AÛXLÛW›¥ ŒÁ¿ «—Á pR1⁄2e LP ̈· «μf\ÛR T֟†‡WjfV J£†‡›Á A¥X‰ ÙRÖ|YÖÁ ÙY ̧ ‘[‹‰ LÛW ÚN£• SÖY֚ehe Lֆ‡£‹R CÁÙ]Ö£†‡›Á ÙY¿• U֟‘¥ “WP U‚ JÁ1⁄2¥ ‘ÁUÖÛX, A‹‡ ÙTÖμ‰ “P–yP ÙRÁÚ]ÖÛX LÖ1⁄4\Ö|• ÙY ̧›Á U ™zV rY|L ̧¥, GÁ ˜ÁÚ]֟ «y| ÚT֝·[֟L·
CWPÖY‰ s¡V ERV•
AÁÛ\ehe LÖ1⁄4Ú\ C¥ÛX; AÛXLo• GZ։ ÙN†‰ ÚT֛1⁄4¿ LP¥.
UQ¦¥ LÖ¥ “ÛRR¥ G]

Page 39
yzV ‰YehPÁ Œ1⁄4f\ AYÛ]e ÚLyLX֕. B]Ö¥, AYÚ]Ö C¿fV ÛLPÁ SLŸf\ UÂRÛWe iŸ‹‰ LY†‰e ÙLցz£ef\ÖÁ _ EPÚ] GÁ1⁄2¥XÖ«yPÖ ̈• J£ CÛ[OÁ, A¥X‰ ÚYyzP]Ö], SÛW «μ‹R J£ UÂRŸ, A¥X‰ J£ TÖPNÖÛX TV¥ VÖÙWÁ1⁄2¥ÛX VÖÛWVÖY‰ AYÁ rPX֕ GÁ¿RÖÁ ÚRÖÁ¿f\‰ AYÛ]e ÚLyT‰ EpR• C¥ÛX, S¥X‰. CWP֕ EXL ÚT֟eLÖX†‰ VTÖÂVo pT֚LÛ[e ÚLyPÖÚXÖ,
`ŒW֝RTւL[Ö] UÂRÛW ÙS|ÚSW• r|R¥ CVX։; N¦“†RÖÁ Gtr•; CÁĕ, hZ‹ÛRL· ÙTL· CYŸLÛ[ ÙTÖ¿†‰• J£ UÖ¿R ̈eLÖLe L†‡˜Û]ÛV TÖ«eLX֕' GÁ¿
J£ ‘¡VUÖ] By|e hyzÛV ÚTÖX A¥X‰ J£ Y[Ÿ“ “\ÖÛY ÚTÖX ARÛ]† RÖjhf\֟L· A]¥ ÙR1⁄2eL ARÛ] T1⁄4\ÛYef\ÚT։ AYŸL· RjL· AWreh GaY[ÚYÖ SÁ1⁄2ÛPVYŸL[ÖL C£T֟L· GÁ\Ö ŒÛ]ef3⁄4ŸL·? ATz JÁ¿U¥X.
AXYÁrLo• YN‡Lo• CjÚL ÙS|jLÖX• AYŸLÛ[† RjL ÛYeL ˜zV։.
“¡f\RÖ?

80 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 81
‰TÖef T1⁄41⁄2V J£ L«ÛR
‰TÖefL· r|YR1⁄4LÖLYÖ? A¥X‰ h†‰YR1⁄4LÖ? ÙY›¥ ÙRÖP, –Äjh• L†‡˜Û] JÁ¿ A‡¥ C£T‰ EjLoeh† ÙR¡ÙUÁ¿ S•“fÚ\Á. C•˜Û]›¦£‹‰ A•˜Û]YÛW• UÂRŸL· ‡¡f\ ÙR£«Á S|«¥ «Û\T֚, yzV ‰YehPÁ Œ1⁄4f\ AYÛ]e ÚLyLX֕. B]Ö¥, AYÚ]Ö
C|jfV LLoPÁ A‹R SÖÛ[V CW†R• ÚR֚‹R ŒÛ]°LÚ[Ö| AYŸL· ÙNÖ¥Xe i|•!
G¥XÖ CWքY†RÖĕ, pjL[YÚ]Ö VTÖÂVÚ]Ö Ú^ŸUÂVÚ]Ö ‰YehPÁ J£«R SyÛT BW•‘†‰e ÙLÖ·f\֟L·
C‰ EÛURÖÁ A‹R† ÙR£«Á S|«¥ Œ1⁄4f\ AYÛ]• AYÁ‘Á ÙRÖPŸf\ U1⁄4Û\VYŸLÛ[• T֟†‰, C‰ ˜1⁄41⁄2 ̈• EÛU G] EQ£jL·.
J£ ‘¡VUÖ] By|e hyzÛV ÚTÖX A¥X‰ J£ Y[Ÿ“ “\ÖÛY ÚTÖX

Page 40
 C¥XÖRÚT։ EÛ\f\‰ EÁ ÛL T1⁄4¿R¥, CR2 ÙRÖP¥ ‘\h• ÙRÖPŸR¥ G] A‰ “VXÖf\‰.
LÙYyz Œ–Ÿ†R ˜1⁄2‹‰ÚTÖ] UWU֚ SÖÁ ÛLL ̧¥ ÚS1⁄4Û\V «¡°ÛWe h1⁄2“L·
CÚTÖ –L°• AYpV• : LÖX•, LÖ1⁄4¿ G¥X֕ EÛ\‹R J£ R†R ÙT£ÙY ̧.
ÙS1⁄4L‡ÚW, ·«r•ÚT, ÙStr CWjLÖo s¡VÚ], “¥¦Á CR2 ŽÂ›¥ ”†‡£eh• T†‰ ̧ÚV,
jL· A1⁄2®ŸL[Ö G• ÙStrÛ\• ÚNÖL†ÛR? G• ÙN‹¡Á N¡†‡WjL· ‡ÛN Gjh• ÚN‡ ÙNÖ¥X
LÖ1⁄41⁄2¥ LX‹‰«yP N֕T¥ ‰L·L ̧ÚX TVQ• ÙRÖPŸ‹R LÛR V֟RÖÁ A1⁄2V«¥ÛX?
GjL· C[‹ ÚRÖZÖ! ATÖ« UeL ̧ÁÚU¥ Uy|ÚU U¿Tz• ‰TÖef rP† ÙR¡‹R `®W–XÖ S֚'L[‰ ÙY1⁄2†R]†‡¥ E›¡Z‹R֚
· ÙRÖÛX«¥ ÛTÁ UW†‰e LÖ|L ̧¥

82 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 83
RÂÛU «£“
G¥XÖÚU N֟TÖL ÚT֛1⁄4¿ , SÖÁ, ŒZ¥, ÚUÛXeLÖ1⁄4¿ A†ÙRÖ| ˜· ̧¥ UXŸf\ ÙS£tp C¿‡›¥ LÖX˜•iP
 C¥XÖRÚT։ EÛ\f\‰ EÁ ÛL T1⁄4¿R¥, CR2 ÙRÖP¥
SÖjL· GÛR CZ‹ÚR֕?
SÖjL· GÛR CZ‹ÚR֕? S• CÂV STÚ].
S|†ÙR£«¥ ryÙP¡†‰ S֚L· ŒQ• “peLo ÙN•U‚›¥ ®rR1⁄4LÖ ‡£UÛX›¥ ÙRÖyz¦y| EÁÛ] DZUL· ÙT1⁄4Ù\|†RÖ·?
LÖX]‰ LÖXzL· LÖ1⁄4\‡W T‡YR1⁄4LÖ LÖXUL· ÙW|†‰e ÚLÖX–yPÖ· UQ1⁄4TW‘¥?
ÙS1⁄4L‡ÚW, ·«r•ÚT, ÙStr CWjLÖo s¡VÚ], “¥¦Á CR2 ŽÂ›¥

Page 41
S•‘eÛLLÛ[ SÖjL· CZefÚX֕. SU‰ LPÛUÛV SÖjL· CZefÚX֕ SU‰ SÖyÛP• J£ÚT։• S֕ CZeÚL֕!
A‰ ÚT։• E]eh.
LÖ1⁄4\Öf Œ¥ LPXÖf AÛX ®r ÚTÖ¡|• S• ÚRÖZŸL ̧Á ÚYyÙPÖ¦eh “\jLÖyz† ÚRÖ1⁄4Ú\Ö|• WքY†‡Á AYXe hW¥L ̧ÁÚU¥ E]‰•, EÛ] ÚTÖÁ\ HWÖ[• UeL[‰• ŒÛ]°eho NÖN]†ÛR C‹ ŒX†‡¥ S֕ ÙTÖ1⁄2ÚT֕!
(STÁ ÚLˆÍYWÁ ŒÛ]°eh)
SÖÄÚU TV‹ÚRÁ. B]Ö¥, AÛ]Y£• G]eho ÙNÖÁ]‰ÚTÖX YPeh ATz JÁ¿• TVjLWUÖL† ÙR¡V«¥ÛX. Gjh• ÚTÖXÚY LÛPL·, ÙR£eL·, YÖL] ÙS¡N¥. UÂRŸL·RÖÁ GÛU T֟TÚR›¥ÛX. R1⁄4ÙNVXÖL T֟ef\ÚT։• AYŸL· G¥ÚXÖW‰ LL ̧Å|•
HÚRÖ JÁ¿
C]• “¡VÖR KŸ EQŸ° GÁ]Y֛£eh• A‰ G] G]eh “¡VÚY C¥ÛX.
SÖjL· R† RÂVÖLo ÙN¥Y‰ CVX։ GÁTÛR  A1⁄2Y֚ A¥XYÖ? CW| LYN YÖL]jL·, ÚY¿• ɐ“L· CW|, A¥X‰ ™Á¿,

84 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 85
T EÛ\• h ̧Ÿ CW«¥ ˜Á]Ÿ EÛ] ÚSp†R ÙTQY ̧Á L LXjh•.
YÖ2eÛL AÁ¿ ˆŸ†‰ÛYeL ˜zVÖR J£ YZeÛL UWQ• CÁ¿ ˜z†‰ÛY†R ‰VŸe LÛReho NÖyp›¥ÛX, ‰VWjLo• ˜zY‡¥ÛX.
EÛ] AYo• CZ‹RÖ·,
SÖjL· GÛR CZ‹ÚR֕? EÁ E›ÛW, EÛ]ÚTÖX CÁĕ TX E›ÛW.
B]Ö¥, S•‘eÛLLÛ[ SÖjL· CZefÚX֕. SU‰ LPÛUÛV
WքY ˜L֖¦£‹‰ LzRjL·
1 AÁÚT S‹RÖ,
CÁ¿ LÖÛXRÖÁ Y‹‰ÚNŸ‹ÚR֕. ‘WopÛ] C¥ÛX. Uz›¥ ÛW@‘Û[ C¿L T1⁄41⁄2›£‹R‡¥ ŠeL˜–¥ÛX. L]°L·; –L°• TVjLW• ‡{ÙW] «3“.
W›¥ ŒÛXV†‡¥ • U֖• AμR AμÛL›¥ SÖÄÚU TV‹ÚRÁ. B]Ö¥, AÛ]Y£• G]eho ÙNÖÁ]‰ÚTÖX YPeh

Page 42
2
CÁ¿ ˜μY‰• –h‹R AÛXoN¥ TÛ] UWjL»PÖL YÛ[‹‰ YÛ[‹‰ ÙN¥ ̈• ÙR£eL ̧¥ (AÛY –L ÚUÖN•) LYN YÖL]• h ̈jLe h ̈jL C|“ G ̈•ÙT¥X֕ ‘\h JÚW Y¦.
U†‡VÖ]• YV¥ÙY ̧Loeh S|«¦£‹R J£ fWÖU†‡¥ ™Á¿ ÙLÖμ†R B|L· ryÚP֕. CÛ[OŸL· C¥ÛX; ÙTL· Kz J ̧‹‰ÙLցP֟L·. ˜L֘eh —·f\ TևY3›¥ ÚU^£eh¡V pLÙWy YÖjL U\‹‰ÚTÖ]ÛR J£YÁ OÖTLT|†R°•, ‘\ÙLÁ]? A‚YhTÖL AaY[° ÚT£• SL£eh† ‡£•T ÚSŸ‹R‰
N]jL·—‰ RÖehR¥ ŒL2†‡]Ö¥ ®|LÛ[ T1⁄4\ÛY†RÖ¥ EP]zVÖL UÖ1⁄4\• fÛPef\‰(?)
. . . . . . . . . . . . . . . . ÚS1⁄4¿• I‹‰ ÚTŸ EP]zVÖL UÖ1⁄4\•ÙT1⁄4\]Ÿ. SÖÁ Y‹R‡¦£‹‰ ÙUֆRUÖL I•T‰ ÚTWÖY‰ ‡£•‘ «yP]Ÿ; GÚT։ G]eh UÖ1⁄4\• Y£ÚUÖ SÖÁ A1⁄2ÚVÁ.
4 CÁ¿• “‡RÖL ¿ ÚTŸ GjL· ˜L֘eh Y‹R]Ÿ pÁ] TV¥L·; —ÛNiP A£•“RÖÁ. CV‹‡W† ‰YeÛL CVehY‡ÚXÖ ‡\ÛU• hÛ\° . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CÚTÖÙR¥X֕ TL¦¥ AÛX‹‰ ‡¡‹R ‘Á]£•

86 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 87
yWe JÁ¿ CY1⁄41⁄2¥ hÛ\‹R‰ I•T‰ ÚTWÖY‰ JÁ\֚o ÙN¥ÚY֕. A‰, EÛU›ÚXÚV J£ A‚Yh“†RÖÁ rR‹‡W ‡] «ZÖ«¥ T֟†‡£TÖÚV ATz†RÖÁ. B]Ö¥, JÚWÙVÖ£ «†‡VÖN• : rR‹‡W ‡]†‰ A‚Yh‘¥ GjLoeh rR‹‡W• C£‹R‰ ‰TÖefLoeh h|L· C¥ÛX. CjÚLÖ, ‰TÖefLoeh ÚY|UÖ] A[° h|L·; B]Ö¥, rR‹‡W• C¥ÛX
2
CÁ¿ ˜μY‰• –h‹R AÛXoN¥ TÛ] UWjL»PÖL YÛ[‹‰ YÛ[‹‰
3 CÁ¿, G‡¡®W°•, N‹‡Wp1⁄2• ™Á¿ R–ZÛWo ry|e ÙLÖÁ\]Ÿ. `ÙS£eLz –h‹R ÙR£«¥ ‡{ÙW] CYŸL· Kzo ÙNÁ\RÖ¥, LXYW˜1⁄4¿o ry|«yÚPÁ'
GÁ¿ N‹‡W ÙNÖÁ]ÖÁ; ‘\h, «NÖWÛQ›Á1⁄2ÚV CW| ÚTÛW• ÙLÖμ•“eh AБ]Ÿ CPUÖ1⁄4\•RÖÁ. (ÙLÖ|†‰ ÛY†RYŸL·)
. . . . . . . . . . . . . . . . . VÖÛWVÖY‰ ryPÖ¥ A¥X‰ N]jL·—‰ RÖehR¥ ŒL2†‡]Ö¥ ®|LÛ[ T1⁄4\ÛY†RÖ¥ EP]zVÖL UÖ1⁄4\• fÛPef\‰(?)

Page 43
C£yzÄ· VUÂÁ C£ÛT —\ JÁ¿ÚU CVX։ ÚT֛£eL ÚY|•.
A|†RSÖy LÖÛX G‹R† ÙR£« ̈• N]jL· C¥ÛX; LÛPL· C¥ÛX. AŸ†R• ÙR¡VÖU¥ KŸ AÛU‡ GÁ] ÚRN• C‰?
CÚTÖÙR¥X֕ CW° –L°• ÙLÖ}W• –eL‰. ŒXÙYÖ ̧ TPŸÛL›¥ ŒZ¥L· AÛNY‰• ÙTVŸ ÙR¡VÖR T\ÛYL· ‡{ÙW] AX¿Y‰• TL¥ Y£•YÛW›¥ SWL•RÖÁ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . A“\•, EP]zVÖL UÖ1⁄4\• ÚLyP GU‰ ‘¡° ÚS1⁄4¿† ÙR£«¥ C\jf1⁄4¿ G†RÛ] ÚTÛWo ry|† ˆŸ†R‰ GÁ\ «TW• N¡VÖL† ÙR¡V։.

88 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 89
CW«¥ ŠeL• ‘zTÚR›¥ÛX. P SÖ[֛1⁄4¿ EÁÛ] ÚSÚW T֟†‰. «|˜Û\ GÁT‰ ŒÛ]eLÚY CVXÖR‰. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ÚS1⁄4¿ CW° GU‰ ‘¡«Á T‡Á™Á¿ÚTÛW `AYŸL·' ÙLÖÁ\]Ÿ h1⁄2 ‘NLÖR h|ÙYz‘Á ‘Á r1⁄41⁄2 YÛ[†R] CV‹‡W† ‰YehL·. SÖjL· GY£ÚU CRÛ] G‡ŸT֟eL«¥ÛX. RÛXÛU ˜L֘PÁ YÖÙ]Ö¦† ÙRÖPŸ“ CÛPV\ÖU¥ C£‹‰•, C£yzÄ· VUÂÁ C£ÛT —\ JÁ¿ÚU CVX։ ÚT֛£eL ÚY|•.
I•T‰ A¥X‰ A¿T‰ GÁ¿ ÚU^Ÿ ŒÛ]ef\֟.
6 AÁÚT S‹RÖ J£ Y3VÖL G¥X֕ ˜z‹R‰ SÖÛ[ G]eh CPUÖ1⁄4\• LP°oeh SÁ1⁄2. CÁ¿ LÛPp† RPÛYVÖL SL£eho ÙNÁÚ\Á ATz JÁ¿• TVjLWUÖL† ÙR¡V«¥ÛX. ˜Á“ ÚTÖXÚY LÛPL·, ÙR£eL· B]Ö¥, UÂRŸL·RÖÁ ˜Á“ ÚTÖX°• G•ÛU T֟TÚR›¥ÛX.

Page 44
L«2eLTy| G¡‹R LÖ¡¥ ÙY ̧ÚV ÙR¡‹R ÙRÖÛP G ̈•ÛT, BLÖV†‡1⁄4h• ”–eh–ÛP›¥ GjÚLÖ J£ “· ̧›¥ ŒÛX†‰ C¿fÚTÖ] J£ «3ÛV, «3ÚV C¥XÖU¥, «3›Á h3eh· EÛ\‹‡£‹R h£‡ÛV, `zeUyÍ' ÚWÖyz¥ RÛXe L¿“Loeh T‡¥ CW†Ro pY‘¥ ‘[‹‰ fP‹R B¿ UÂRŸLÛ[, ˆ›¥ L£L† RY1⁄2V J£ ÚNÛX† ‰ÛP, ‰ÛQ›Z‹‰, U‚ei|• C¥XÖU¥ R†‰ÚT֚e fP‹R J£ CP‰ ÛLÛV, G¡‹‰ÙLցz£eh• ®yz¦£‹‰ ÙRÖyz¥ JÁÛ\o rUeL ˜zVÖU¥ rU‹‰ÚTÖ] J£ pjL[e LŸ‘‚ ÙTÛQ
G¥XÖY1⁄4Û\•, G¥XÖY1⁄4Û\ÚU U\‹‰«PX֕

90 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 91
G¥XÖY1⁄4Û\• U\‹‰«PX֕
G¥XÖY1⁄4Û\• U\‹‰«PX֕ C‹R TÖμ• E›ÛW ASÖRWYÖL CZTÛR ÙY¿†‰ J£LQ ÙTÖ1⁄2›¥ ÙR1⁄2†R S•‘eÛLÚVÖ| LÖ¦ ®‡›¥ ‡ÛNLo•, ‡ÛNLÚ[Ö| CRV˜• h ̈jL «ÛW‹RÚT։,
L«2eLTy| G¡‹R LÖ¡¥ ÙY ̧ÚV ÙR¡‹R ÙRÖÛP G ̈•ÛT, BLÖV†‡1⁄4h• ”–eh–ÛP›¥
B]Ö¥ EÁ hZ‹ÛRLÛ[ J ̧†‰ÛY†R ÚR›ÛXo ÙNzL ̧Á ÚU¥ ˜f¥Lo• C\jf UÛ\†R A‹R ‘ÁUÖÛX›¥ P SÖyLoeh ‘\h fÛP†R ÙLÖtN A¡pÛV TÖÛ]›¦y|o ÚNÖ¿ ÙTÖjh• GÁ¿ J ̧‹RTz Lֆ‡£‹RÚT։ ‘|jf G1⁄2TyP GÁ ÙTÚQ, EÛP‹R TÖÛ]ÛV• ŒX†‡¥ pR1⁄2 EXŸ‹R ÚNÖ1⁄4Û\• SÖÁ GTz U\eL?

Page 45
AÁ¿ ÚYÛXeh ÚTÖLÖR UÂRŸL·, ÙTL·
CYŸL· AÛ]Y¡Á ˜ÁÂÛX›¥ ŒRÖ]UÖL AYÁ C\‹‰ÚTÖ]ÖÁ.
AYÁ ÙNšRÙR¥X֕ A‡LUÖL JÁ¿–¥ÛX;
AYÄÛPV ®yz ̈• A‡LUÖL JÁ¿• C£‹R‡¥ÛX.
B]Ö¥, R–ZŸLoÛPV ®yÛPe ÙLÖ·Û[›|YÛR V֟RÖÁ R|eL ˜zf\‰? AÁ¿ LÖÛX• A‰RÖÁ SP‹R‰.
I•T‰ ÚTŸ, AYÄÛPV ®yÛP EÛPeL Y‹R]Ÿ. Y]† ‡ÛQeL[ A‡LÖ¡VÖ] AYÄÛPV ATÖ«Á ‰Yeh P LÖXU֚ ˜Á]Û\ TW‚Á ÚUÚX C£‹R‰. ‰YeÛL CVeL AYĕ A1⁄2YÖÁ.
JÁ¿ BLÖV†‡1⁄4h A|†R‰ ”–eh.

92 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 93
AYŸL· AYÛ]o ry|e ÙLÖÁ\ÚT։
AYŸL· AYÛ]o ry|e ÙLÖÁ\ÚT։ G¥ÚXÖ£ÚU T֟†‰eÙLց| ŒÁ\֟L· CÁĕ N¡VÖLo ÙNÖ¥YRÖ]Ö¥ AYÁ rPT|YÛRe LցTR1⁄4LÖLÚY AYŸL· ŒÁ\]Ÿ
AYÄÛPV ®yÛPe ÙLÖo†R Y‹RYŸL·, ÙTyze LÛP›¥ Tց YÖjLY‹R CW| fZ«L· ÛL›¥ L1⁄4LoPÁ HWÖ[UÖ] p¿YŸL· U1⁄4¿•, AÁ¿ ÚYÛXeh ÚTÖLÖR UÂRŸL·, ÙTL·
ÙLÖ·Û[VzeL Y‹R pjL[YŸ—‰ ‰YeLÖ¥ r|YÛR “†RŸiP AÄU‡eL UÖyP֟ GÁTÛR AWr A1⁄2• AÛUoNŸL· A1⁄2Y֟ AYÁ GTz A1⁄2YÖÁ?
WքY•, LP1⁄4TÛP, «UÖ]TÛP G], G¥ÚXÖ£UÖL ˜1⁄4¿ÛL›y| AYÄÛPV ®| G¡‹‰Y£f\ “ÛL›Á ‘Á]‚›¥ AYÛ]e ÙLÖ¥YR1⁄4h ˜Á,
AYÁ ÙNšRÙR¥X֕ A‡L• JÁ¿–¥ÛX CW| h|L· JÁ¿ BLÖV†‡1⁄4h A|†R‰ ”–eh.

Page 46
AÁÛ\eh, EjL ̧P• jL· YZeLUÖL† ÚRÖ ̧¥ UÖy|• ‰‚ÛT C£eL«¥ÛX. LÛReL ŒÛ\V «cVjL· C£‹‰• AYNW†‡¥, JÁ¿ÚU ˜zV«¥ÛX. SÖÁ ÙU¦‹‰ÚT֚ «yÚPÁ GÁ¿ ÙNÖÁßL·. (G¥ÚXÖ£•RÖÁ ÙNÖ¥f\֟L·!)
B]Ö¥, VÖÛW T֟†‰ V֟ ÙNÖ¥Y‰?
CjÚL CÚT։ ŒÛXÛU ÚUÖN•.
SÖjL· E›Ÿ YÖ2YR1⁄4LÖ] ŒL2RL° AoN‹R£• YÛL›¥ hÛ\‹‰ ÚT֚«yP‰.
NYÙTyze LÛPeLÖWÁ Uy|• S•‘eÛLÚVÖ| ‡\‹‰ ÛY†‡£ef\ÖÁ.
EjLoeh† ÙR¡ÚUÖ GÁ]ÚYÖ, SU‰ A£ÛU STŸL· TXÛW CZ‹ÚR֕. GTz GÁ¿ SÖÁ GTzo ÙNÖ¥X?
GÁ\Ö ̈• `ÙY1⁄41⁄2PjLÛ[ CV1⁄4ÛL «|Y‡¥ÛX' GÁT‰ jL· A1⁄2‹RÚR.
C¿‡YÛW›¥ S֕ Y3 ÙRÖPŸÚY֕.
^ØÛX 1983C¥ T‡Á™Á¿ WքY†‡]ÛW «|RÛX“¦L· ÙLÖÁ\ÛUeh T3YÖjh ˜LUÖL VÖ2TÖQ†‡¥ WքY†RÖ¥ ry|e ÙLÖ¥XTyP I•T†‰ SÖÁh ÚT¡¥ N™L ‡ÚTÖWÖ ̧•, VÖ2TÖQ T¥LÛXeLZL UÖQYŸ RÛXYŸL ̧Á ˜ÁÚ]Öz• ST£UÖ] A. «UXRÖNĕ J£YŸ.

94 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 95
«UXRÖNÁ AQÖ
C‹Re LzR• EjLoehe fÛPeh• GÁ\ ÚTWÖÛN†R]UÖ] L1⁄4TÛ] G‰°• G]ehe fÛPV։ GÂĕ, CRÛ] GμRÖU¥ «P°• ˜zVÚY C¥ÛX U]•, YQ†‰”op›Á ÙNyÛPÛVÚTÖX Az†‰e ÙLÖ·f\‰.
EjLÛ[ SÖÁ LÛPpVÖLo N‹‡†R‰ GÚT։ GÁ¿ ŒÛ]«£ef\RÖ? AÁÛ\eh, EjL ̧P• jL· YZeLUÖL† ÚRÖ ̧¥ UÖy|• ‰‚ÛT
CW°L ̧¥ AÚSLUÖL G¥ÚXÖ£• TVjLWUÖ] L]°LÛ[e Lցf\֟L· AY1⁄41⁄2¥ Ùa¦ÙL֐PŸL· RÛXgZÖL T\efÁ\] LYN YÖL]jL· hZ‹ÛRLoeh ÚUXÖLo ÙN¥fÁ\].
SU‰ p¿YŸL· LPRÖp›¥ ‰TÖef ÙNš‰ «Û[VÖ|f\֟L·.
NUVjL ̧¥, SL¡¥ G¥XÖe LÛPLo• ”yPTyPÖ ̈•, NYÙTyze LÛPeLÖWÁ Uy|• S•‘eÛLÚVÖ|

Page 47
fZeÚL, A|†R «ÛR‘1⁄4ÙL] GtpV ÙS1⁄4LyÛPLÛ[ YV¦¥ ÙLÖo†R “ÛL f[•‘ ˜f¥ UÛ\eh• YV¥ÙY ̧Loeh ATÖ ̈•
AYŸL ̧Á ÚT֟ehW¥ ÚLyf\‰. WÖyNR YÖL]• CWyÛPe hZ¥ ÙTÖ£†‡† RÖÂVjh• ‰TÖef, ToÛN|T‚‹R LÖXÖyTÛP.
ÙLÖÛXP S• UeLÛ[ “ÛR†R h3L ̧Á ÚU¥ “1⁄4L· UX£• ˜ÁTÖL GU‰ LWjL ̧¥ ‰TÖef Gμf\‰
ŒQ• “p†RYŸL ̧Á ŒZ¥L· ŒXÙYÖ ̧ TPŸ‹R CW°L ̧¥ GU‰ ŒX†ÛR Ar†RT|†‰YÛR GTz SÖjL· AÄU‡eL ˜z•?
GÁÛ] ŒÛ]†‰e ÙLÖ·
SÖÁ C\‹‰ÚTÖ] ‘Á]£jiP AjÚLRÖÁ GÁ ÙRÖPŸ‹R C£“.

96 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 97
ÙNÖ¥YR1⁄4h JÁ¿–¥ÛX
ÙNÖ¥YR1⁄4h JÁ¿–¥ÛX.
C\‹R EP¥Loeh•, AL‡ ˜L֕L ̧ÚX hZ‹ÛRL ̧Á CÛPV\ÖR AμhW¥Loeh• G¡‹R ®|Loeh• CÛPÚV GÛR†RÖÁ GμR?
GU‰ ŒX†‡Á YPeh G¥ÛX›¥ ŠeLQÖj h£«e i|L ̧Á ToÛN Œ\• CÁĕ EXWÖR T1⁄4Û\e LÖ|Loeh ATÖ ̈• fZeÚL, A|†R «ÛR‘1⁄4ÙL] GtpV ÙS1⁄4LyÛPLÛ[
GÁ ÙY ̧
LÖ1⁄4¿eiP E\jf ÚTÖh• ˜f¥L·iP J‰jf ÚTÖh• S¥X CW«¥ S| CW« ̈•iP ŠeL• «3L ̧¥ TzVÖU¥ CÛU ŽÂ TW“L· CÛQVÖU¥ T UÛZ† ‰ ̧L ̧Á ÙTÖ3j LÖX• CW°L· E]eh CÛP›¥ ˜1⁄2ÛL›¥ CW° ÙU¥X EÁÄPÁ ÚTr•
G싉 ÙY ̧›¥ YÖ.
YÖÁÙY ̧ Xo ÚNÛX›¥ ÙR¡• ™Á¿ ÙY· ̧ ”eLÛ[ T֟†‰ GÁÛ] ŒÛ]†‰e ÙLÖ·
SÖÁ C\‹‰ÚTÖ] ‘Á]£jiP

Page 48
ŒoNVUÖLe LL ̧¦£‹‰ ‰YjL«¥ÛX GÁTÛR Uy|•RÖÁ CÚT։ ÙNÖ¥X ˜zf\‰
EÁÚ]Ö| CÛQ‹R‡¥ LÛW‹‰ÚTÖ] LÖXjLÛ[ ``L]°L ̧Á ÙRÖh“'' GÁ¿ «tOÖ]• ÚTÖX YÛWVÛ\ ÙNšY‡ ̈• LÖR¥ Gjf£‹‰ ˜Û[ef\‰ G] BWÖV ˜Û]Y‡ ̈• AŒVÖV• BW•‘ef\‰
CWeL–¥XÖU¥ h£‡ÛV T1⁄41⁄2V Ga«R ŒÛ]°LoU1⁄4¿ A1⁄2° LÖRÛXe ÙLÖ¥f\‰
C‹R CP†‡¥ «YÖRjL· ÚYP֕ RŸeL•, E[«V¥, R†‰Y ¥L ̧Á T¡r T‡“LÛ[† R· ̧ ÛYjL·
P SÖ· E\«Á ‘Á EÁ AÛZÛTe LL ̧¥ YÖpeL°•

98 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 99
LÖR¦Á AŸ†R†ÛR SÖÁ “¡‹‰ ÙLցPÚT։
LÖR¦Á AŸ†R†ÛR SÖÁ “¡‹‰ÙLցPÚT։ U]‡¥ fÛ[ «¡†‡£‹R UWjLoeh CÛX E‡Ÿ‹‰ ÚT֛1⁄4¿
GÁÄÛPV LÖR¥ A‰ Gjf£‹‰ ‰Yjhf\‰ GÁTÛR SÖÁ CÁĕ L|‘zeL«¥ÛX
ŒoNVUÖLe LL ̧¦£‹‰ ‰YjL«¥ÛX GÁTÛR Uy|•RÖÁ CÚT։ ÙNÖ¥X ˜zf\‰
EÁ ‰zÛT «W¥ ŽÂL ̧¥ “¡V°• CV¥T֚ ˜zf\‰
C‹R CW«¥ SyN†‡WjLÚ[Ö| ÚNŸ‹‰ GÁ CRV˜• ‰z†‰eÙLցz£ef\‰
ŒŸoNXUÖ] X BLÖV ‘Á]‚›¥ LP1⁄4LÛW UQ¦¥ EÁÄÛPV P «W¥L· GÁ ÚLN†ÛR Y EÁ U֟“L ̧¥ ‰›X «£•“fÚ\Á
–L°• –L°• –L°•.

Page 49
SÖÁ A1⁄2ÚVÁ; AYŸLo• A1⁄2V֟. EQŸYRÁ ˜Á“ A‰°• ŒL2‹R‰
UWQ•.
LÖWQ• A1⁄4\‰, ŒVÖV• A1⁄4\‰. ÚLÖyTÖ|Lo• «μ–VjLo• AaYa«P†ÚR EÛ\‹‰ÚTÖL ˜z«XÖ AÛU‡.
™PTyP LR° ˜L‘¥, C£ ̧¥, ‡ÛN ÙR¡V։ ÚUև ÚUևo ÙNyÛPVzef\ “\ÖeLÛ[.
RÖjh• Y ̈ÛY GÁ CRV• CZ‹R‰.
CÛ[V YV‡¥ EXÛL ÙY¿†RÖ

100 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 101
VUÁ
LÖ1⁄4¿ ®N°• Atr• KŸ CW«¥ SyN†‡WjLoefÛPÚV C£ef\ AÛU‡›Á AŸ†R• GÁ] GÁ¿ SÖÁ ‡ÛL†R KŸ LQ•,
LRY£ÚL VÖ£ÛPV ŒZ¥ A‰?
SÖÁ A1⁄2ÚVÁ; AYŸLo• A1⁄2V֟. EQŸYRÁ ˜Á“
Œ\jLÛ[ E‡Ÿ†R], YQ†‰ ”opL·?
“μ‡ TP։ ÙTÖÁ CR2 «¡‹R s¡VL֋‡V֚, Ÿ ÙRÖPo s¡V CR2L· «¡• RÖUÛWe L‡W֚, SyN†‡WjL[֚ U¿Tz AÛY ‘\eh•.
A‰YÛW, ÙT֚ÛLe LÛW›¥ AÛXLÛ[ T֟†‡£!

Page 50
GjL· ŒX†‡¥ GjL· TX†‡¥ GjL· LÖ¥L ̧¥ Rjf Œ¥ ̈jL·.
ÙY¥ÚYÖU֛Á YÖ2ÚY֕; ®2ÚYÖU֛ĕ YÖ2ÚY֕ SU‰ TW•TÛW ÚT֟ “¡Vy|•.
UÚQÖ| Ÿ LXjL ¡¥ ŒZ¥ «¡eh• ÚULjL[Ö¥ KŸ Œ\˜•, –ÁÄYR1⁄4ÙLÁÚ\ ŒX«Á ‡ÛW ¦ÛZ›¥ ÚT֟ÛY›yP TÖXÖ« ŸTW‘Á Tz†‰Û\›¥, A£LUŸ‹‰ CÂV hW¦¥ EjL· pjL[ TÖPÛXe ÚLyf\ÚT։ SÖÁ U]• f[Ÿ‹ÚRÁ.
˜Á]Ÿ J£RW•, AÚT։ SÖÁ p¿YÁ; UÖÚLÖ W›¥ ŒÛXV†‡¥ UyPeL[“ W› ̈eLÖLe Lֆ‡£eÛL›¥, ATÖÚYÖ| RPYÖ[†‡¥ ÙLÖtNÚSW• [ SP‹RÚT։. S| CW°;

102 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 103
L «3†‡£ÚT֕
L «3†‡£ÚT֕ STŸLÚ[!
ÚNÖL• TPŸ‹R ÚRN TP˜•, C‰YÛW LÖX• p‹‡V CW†R˜•, C‰YÛW LÖX CZ“•, ÙS£“•, G¡• U]˜• CÁÙ]Ö£YÄeh AzÛUVÖLYÖ?
CWY¥ TÛP›¥ “Wyp GR1⁄4h?
GjL· ŒX†‡¥ GjL· TX†‡¥
J£ pjL[† ÚRÖ3eh Gμ‡V‰
ÙS¥ «ÛRTR1⁄4h T‡XÖL† ‰TÖef WÛYLÛ[ÚV «ÛReh• GjÚLÖ J£ LLÖQÖR ÙRÖÛX«¥, Tև UÖz®|L[ÖL°• Tև `TVjLWYև'L[ÖL°• ŒÛ\‹‡£TRÖLo ÙNÖ¥Xe ÚLyP KŸ CP†‡¥ C£‹‰ Y‹R NÖRÖWQ UÂR]Ö] GÁÛ]o N‹‡†R A‡Ÿop›¦£‹‰ jLo• EjL· STŸ hμ°• «|TP PSÖ[ÖL։.
U LXjL KŸ Œ\˜•, UÚQÖ| Ÿ LXjL ¡¥ ŒZ¥ «¡eh• ÚULjL[Ö¥ KŸ Œ\˜•,

Page 51
ÙS|‹ÚRÖÛL U›¥ R]‰ SÛP›Á ‡ÛNUÖ1⁄4\† R|UÖ¿• LQjLÛ[• “Áp¡ÚTÖ| T֟†‰ WpeL “¡VÖR ÙUÖ3 S•ÛU† ÙRÖÛX«XÖ ÛY†R‰?
EjLoeh «£T• GÁTR1⁄4LÖL GÁ]Ö¥ J£ U›¦\LÖY‰ T1⁄2†‰† RW ˜zV«¥ÛX ˜ÁÂW«¥ “¥ Y3›¥ ˜μ ŒX«¥ SP‹‰ÚTÖL jL· «£•‘V ÚT։• GÁ]Ö¥ ‰ÛQYW ˜z‹R‡¥ÛX.
ÙU¥¦V HUÖ1⁄4\jLÛ[ U\eL EjL· LLoeh ˜zV«¥ÛX. EjL· ÙU¥¦V ÚSN†ÛR U\eL G]eh• ˜zV«¥ÛX.
CV1⁄4ÛL›Á Lμ†ÛR ÙS¡eLÖU¥
EjLoÛPV UeLoeho ÙNÖ¥ ̈jL· : Cjh• ”eL· UXŸfÁ\]. “1⁄4L· YÖ2fÁ\]. T\ÛYL· T\efÁ\].

104 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 105
ÙU¥¦V hW¦¥ KŸ RÖXÖy| TÖP¥ LÖ1⁄41⁄2¥ AÄjf1⁄4¿, hZ‹ÛR›Á AμhW¥ CÛP A• ÙU¥¦V hW¦Á A‡Ÿ° Aa«W°, G]‰ U]ÛR ÙSf2†‡1⁄4¿ SÖÁ ‰V£1⁄4Ú\Á.
CÁ¿•, ÙU¥¦V ‰VŸ GÛ]o s2‹R‰.
Bz›ÚX Šjh•YÛW KVÖR ÙT£jLÖ1⁄4¿; KVÖR ÙT£jLÖ1⁄41⁄2¥ E‡ŸfÁ\ ÙTÖÁÙ]Öop ”eLÛ[•, ÙS|‹ÚRÖÛL U›¥ R]‰ SÛP›Á ‡ÛNUÖ1⁄4\† R|UÖ¿• LQjLÛ[•
”eLÛ[ UXW«y| “1⁄4LÛ[ ”eL«y| ÚT֚«yÚP֕.
jL· ÙR1⁄4LÖL SÖÚ]Ö YPeLÖL UÛX† ÙRÖP¡Á UÖÙT¡V UWjLoeh ÚUXÖLe h ̧ŸLÖ1⁄4¿ C\jfY£• C[jLÖÛX ÙTÖ쇥 T¥ ‰Xeh•ÚT։ T› ̈• p¿SÛP›¥, U֋ÛR›¥ ™|P SLÛW —yL ˜V ̈• Bš° ÚYÛX›¥ ÙLÖtNSÖ· CÛQ‹RÛR jL· ŒÛ]’ŸL·.
EjLoÛPV UeLoeho ÙNÖ¥ ̈jL· : Cjh• ”eL· UXŸfÁ\].

Page 52
ÙNÖ¥YÛRe ÚL· G]† RÖ2ÛUV֚ ÚYzÚ]Á
SU‰ ŒX†‡Á G¥ÛX“\jL ̧¥ ÙLÖtNeLÖX• ‡¡V ÚSŸ‹R‰, fZeh UÖLÖQ†‡¥, A‹ŒVÁ LÛQeh G‹RÚSW˜• ÙSÖ£jLe izV PÚR֟ G¥ÛX; AÛ]Y£• A1⁄2YŸ
C£T‰ ÛU¥L· LÖyzÄ· SPeÛL›¥ «y|• ÙRÖy|• h ̧Ÿ‹‰• ÙLև†‰• CÛP›ÛPe h¿ef|• A£«›¥ h ̧†‰, RÛW›ÚX ”†R RÖUÛWL ̧Á Y3 J‰jf. s¡VÄeh ÚSŸ gÚZ C£efÚ\֕ GÁTRÖ] ‘WÛU›¥ SP‹ÚR֕. Y3›¥, `“¦ T֚‹R L¥' GÁ\ CP• (ÙTVŸ E]eh ‘zef\‰ C¥ÛXVÖ?) AR1⁄4h YX“\U֚
J£“\• LÖ|; VÖÛ]L· ‡¡•. U¿“\• hÁ¿L·; CÛP›ÚX ŸŒÛX. ÙRÖÛX«¥ iyPU֚, AWNÖjL†RÖ¥ A†‰—1⁄2e hzÚV1⁄4\TyÚP֟ hzÛNL· ÙR¡•.
fžTÖ«¥RÖÁ E·[]Ÿ GÁ¿  N†‡VUÖL S•‘›£‹R `EZYŸL·' Cjh•iP E·[]Ÿ STÖ! ŒX˜• ŒX†‰PÁ ‘ÛQ‹R UÂRĕ.
T†‡¡ÛLLÛ[ CYŸL· A1⁄2V֟, TÖPNÖÛXÛV CYŸL· A1⁄2V֟, ¢. «., ®zÚVÖ, –ÁNÖW YN‡L· CX†‡WÁ L£«L· G‰°ÚU A1⁄2V֟. CXjÛL AWpÁ YÖÙ]Ö¦ R£f\ ÙNš‡ÛV Uy|ÚU ÚLy| TZf EÁÛ]eiP `TVjLWYև'V֚†RÖÁ CYŸL· A1⁄2Y֟
GTz C‰?

106 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 107
G¥ÛX“\†‰e fWÖU•
AÁTÖ] SLŸ“\†‰e ÙLÖ¡¥XÖÚY! GÁ Y‹R]jL· E]eh
A|†R ÙYzh|† RÖehR ̈eh† RVÖWÖYR1⁄4h CÛP›¥, ÛW@‘Û[† ‰ÛP†R¥, ÙYzU£‹ÛRo N¡T֟†R¥, ‡£PŸLoeh•, ÙLÖ·Û[eLÖW£eh• UWQRPÛ] YZjL¥ G] E]eh ¿ ÚYÛXL· C£eh•RÖÁ. GÁ\Ö ̈• RV° ÙNš ™Á¿ Œ–P• SÖÁ ÙNÖ¥YÛRe ÚL· G]† RÖ2ÛUV֚ ÚYzÚ]Á
SU‰ ŒX†‡Á G¥ÛX“\jL ̧¥
ÚTÖf\‰ B¿; A‰ ÚTÖLy|• A“\U֚ GÁ\Tz SÖjL· SP‹ÚR֕ C“\UÖL
G¥ÛX“\†‰e fWÖU•. U։¿ KVÖ«1⁄4h C“\UÖL SU‰ ŒX˜• A“\UÖL AYŸL ̧Á ŒX˜• ToÛNV֚ «¡‹R‰.
B¿, UQÙX] EÛ\‹‰·[ SÖyL ̧¥ C“\UÖL ˜V¥LÛ[ ÚYyÛPVÖP AYŸL· Y£YÖW֕. EW†R hW¦¥ G£ÛUÛV «Wy|• AYŸL· hW ̈• CjÚL ÚLyhU֕.
J£“\• LÖ|; VÖÛ]L· ‡¡•. U¿“\• hÁ¿L·; CÛP›ÚX ŸŒÛX.

Page 53
U¿Tz CRÛ] SÖÁ ÙNÖ¥X ÚS£•
UeLÛ[ ‘¡‹R ‰TÖefLoeh AÛY, H. ÚL. 47 B›Ä•iP H‰ AŸ†R•?
“¦ T֚‹R L¥ Gĕ FŸ fZeh UÖLÖQ•, fWÖÁ Gĕ CP†‡¦£‹‰ YP˜Û]eho ÙN¥ ̈• Y3›¥ E·[‰.
G‚e ÙLÖtN Y֟†ÛRL· AY1⁄41⁄2ÛPÚV –LÙT¡V ÙU[]• EÛ\‹‡£‹R‰. GÁ CR2 ŽÂL ̧ ̈• EÁ ˜ÛX KW†‡ ̈• DW• EX£• ˜ÁTÖL J£ TL¦Á ‘ÁTև EÁÚ]Ö| ÚT֛1⁄4¿
p†‡ÛW›¥ ˜·˜£eho pYTÖf\‰ ARÁ Eope ÙL֕“L ̧¥ CÛX C¥ÛX. Ajh, h‹R Y£• h£«LÚ[Ö ÙLÖz EVW• ÚTÖf\‰ ‰ÛQ ‘¡‹‰
‘¡V Nf `CW| py|e h£«LÛ[ AГ' GÁf\֚ ™eh ŽÂ›¥ ÛYeÚLÖ¥ UPÛXo ÙN£fe ÙLց| B T\ÛY i| LyP

108 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 109
LÖef A‚‹R AWeLŸL· ÛL›¥ YÛRT|• UeLÛ[e L֐TR1⁄4LÖL† ‰TÖef EVŸ†R V֟ ˜ÁY£f\֟? G¥ÛX“\jL ̧¥ UeLÛ[e L֐T‰ VÖ£ÛPV T‚?
`r†‡o r†‡o rT1⁄4Û\ ÙLÖ¥ÛXeh·' G†RÛ] SÖ·RÖÁ h|ÙYz“•, ÙLÖ¡¥Xֆ RÖeh•?
``r•UÖ ÚTÖ!  ˜yPÖ· L«OÚ]! ÚL·«L· ÚLyL C‰YÖ ÚSW•. . .' GÁ¿, ŒÁ¿ T‡¥RWo pWUTy| A|†R h|† RÖehR ̈eh K|YÖVÖ]Ö¥, AR1⁄4L|†R ÙYzh|† RÖehR ̈eh† RVÖWÖYR1⁄4 fÛP›¥ U¿Tz CRÛ] SÖÁ ÙNÖ¥X ÚS£•
UeLÛ[ ‘¡‹R ‰TÖefLoeh
LÖ1⁄41⁄2¥ Gμ‰R¥
G‚e ÙLÖtN Y֟†ÛRL· AY1⁄41⁄2ÛPÚV –LÙT¡V ÙU[]• EÛ\‹‡£‹R‰.

Page 54
GÁ ÚNÖL†‡Á TÖW†ÛR AÛY GaYÖ¿ H‹‡ T\eL ˜z•?
E]‰ ®| ŠW–¥ÛX ÚS¡¥ Y£YÚR SÖÁ «£•“Y‰ B]Ö¥, T֟ LLoeh† ÙR¡VÖ YÛX LÖXj LÖXU֚ ÙS£ÛTe LÖ¦Á g2 –‡†‰ ÛY†‰·[ C£•“ TÖÛ\ E£h• YÛW›¥ E·[ Lֆ‡£‘¥ H‰ AŸ†R•?
ÙT֚ÛLe LÛW KW ”YWr Z¦ÚX EÁ ®|• C¥ÛX; GÁ ®|• C¥ÛX; S• ®|!
ALyzV fÛ[LÚ[Ö| U£‰ ARÁ fÛ[Lo· JÁ1⁄2¥ HÛQ
hZ‹ÛR›Á AμÛL ÚLyh•
S|ÛLÛV S|«¥ «y|e hZ‹ÛReh ˜ÛX ‡\‹RÖ·
ÙY1⁄41⁄2ÛX ÚTÖyP Y֛¥ h£‡›Á pY“ –Á]
YV ̈eh —PÖ·; —|• hZ‹ÛR›Á AμÛL ÚLyh•.

110 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 111
ÚT֚«yP‰. ÙT T\ÛYÚVÖÙYÂ¥ «\֋ÛRo rY¡Á ŒÛXeLQÖzÚVÖ| ÚT֟ “¡V† ‰Yjf«yP‰ GTz CY1⁄4Û\ SÖÁ EÁÂP• AĐT?
YQ†‰ ”opL ̧ÚXÖ G]eh S•‘eÛL C¥ÛX. J£ S|TL¥ ÚSW A‹RW “QŸop›ÚXÚV ®¡V–Z‹‰ ÚT֚ U¥¦ÛLe ÙLÖzÚVÖW ÙU¥¦V ŒZ¦¥ LÖ1⁄4¿ A‡W, C\hLÛ[ EÛR†‰eÙLց| ™or «|fÁ\].
GÁ ÚNÖL†‡Á TÖW†ÛR AÛY GaYÖ¿ H‹‡ T\eL ˜z•?
ÚLÖÛP YV¥
YW•“L· [• ÚTÖh• YV¥LÛ[ FP¿†‰
NQ¥ UW• YW•“ ÚUY YV¥LÚ[Ö UtN· ”eL· ÚLÖ«¦Á h[†‰ ÚUyz¥ B| ÚT֚ “¥ ̈ ÚU• ALyzV fÛ[LÚ[Ö| U£‰ ARÁ fÛ[Lo· JÁ1⁄2¥ HÛQ

Page 55
ŒÁ LÖ1⁄4pX•‘ÛP C£‹‰ ÙR1⁄2†R‰ ˜†‰eL· A¥X, U‚Lo• A¥X h£‡ GÁTÛR EQŸf\ TցzVÁ Cjh C¥ÛX.
‰›XÖ CW°L ̧¥ `ATÖ' GÁ¿ AX1⁄2† ‰zef\ pÁ] UZÛXeh GÁ]RÖÁ ÙNÖ¥Y֚?
EX«† ‡¡‹‰ ŒXÛYe LÖyz U֟‘¥ RÖjf `ATÖ LP° ̧P• ÚTÖ]֟' GÁ¿ ÙNÖ¥XÖÚR
‰VW• ÙRÖPŸ‹R YÛLÛVo ÙNÖ¥ h£‡ Tz‹R LÛRÛVo ÙNÖ¥ ÙLÖ|ÛUL· A3V ÚTÖ¡Po ÙNÖ¥.
Gμ•T CVXÖU¥ ‰Yo• EP¦¥ «μf\‰ EÛR, GÁ] A‰? GÍ Ü ÚXÖÁ ÛTTÖ? C£•“e L3VÖ? hP֋ RzVÖ? RÛXeh· –Á]¥L· pR\ ŒÛXhÛX‹‰ Šjh• GÁ EXL†‡¦£‹‰ p1⁄2‰ «3“; p1⁄2‰ UVeL•;
CRÛ]† ÙRÖPŸY‰ UWQUÖ?
C£· TPŸ‹‰ Y£• GÁ LL ̧Á—‰ J£ –£L ‘\« ÙY ̧oN• ‘zef\ÖÁ. G]‰ E¿‡• E›£• CÁĕ E·[‰ C£P p†‡WYÛRe iP†‡Á LR°L·—‰

112 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 113
A•UÖ AZÖÚR
A•UÖ AZÖÚR SU‰ ‰VÛWo rUeL UÛXL· C¥ÛX E]‰ LƒŸ LÛWV°• B¿L· C¥ÛX.
ÚRÖ ̧ÚX RÖjfV hZ‹ÛRÛV EÁÂP• R‹R‰• ÙYz†R‰ ‰Yeh.
“쇛¥ «μ‹R EÁ RÖ¦›Á—‰ h£‡ Tz‹R‰.
pR1⁄2V hzÁ A]¥ ÙYT†‡¥ EÁ YQeL]°L· EXŸ‹R].
ŒÁ LÖ1⁄4pX•‘ÛP C£‹‰ ÙR1⁄2†R‰ ˜†‰eL· A¥X, U‚Lo• A¥X
E›Ÿ“
S| CW°; Œ–Ÿ‹‰ Œ1⁄4L°• ÙS ̧‹‰ T|eL°• CPU1⁄4\ GÁ 20B• CXeLe izÁ L•‘L· ‡{ÙW] A‡£•
`CXeL• C£T‰ CXeL• C£T‰ Gμ•TPÖ SÖÚV Gμ•“. Gμ•“. . .'
`NUW pja, C‹Re LRÛY† ‡\!'
Gμ•T CVXÖU¥ ‰Yo• EP¦¥

Page 56
JÁ¿, CW|, ™Á¿. . . qÙU‹‰ ŒX• ˜zf\‰ `A‹R' AÛ\ÛVe LPefÚ\֕ CW†R ÙYz ̈• AYXe hW ̈• ˆ›¥ G¡‹R RÛN• ™ÛXLoeh· ÚRÖZŸLo• r£| fP‹R `A‹R' AÛ\ÛVe LPefÚ\֕.
A|†R‰ UWQ•. ÙNÖ¥XÖU¥ ÙNšYŸ ÙT¡VŸ; ÙNÖ¥XÖU¥ ÙLÖ¥YÖÁ ÙLÖzVÁ GÁÂP• ÙT\ ˜zVÖR WLpVjLoeLÖL GÁÛ] “ÛReL ÚTÖf\֟L·.
AYŸLoehe LYÛXTP JÁ¿ÚU›¥ÛX ŠjhY‰ N֐‘|Y‰ p¡T‰ ÚTÖX AYŸLoeh –L°• CV¥T֚ TZfÚTÖ] LÖ¡V• C‰.
ATzÚV C£•.
GÁÛ]e ÙLÖ¥X ÚTÖh• CV‹‡W† ‰YefÁ J¦ÚV J¦›Á G‡ÙWÖ¦ÚV AYoeho ÙNÖ¥ ̈ S•‘eÛL R£• ÙNÖ1⁄4L· TtNÖjL†‡¥ C¥ÛX GÁ¿
GÚTÖRÖY‰ AYÁ ‡£•‘ Y£YÖÁ GÁ¿ fQ1⁄4\z ÛYWY£eh CÚT։• ÙNa«W†R•”eL· ÛYef\ GÁ A•UÖ°eho ÙNÖ¥ ̈.
SÖÁ CÚT։ C\‹ÚRÁ GÁ h£‡ EÛ\‹R C• U‚¥ C£‹‰ SÖÛ[ SÖÁ E›ŸÚTÁ ™Á¿ SÖ· GÁT‰ A‡LTyN• G]‰ “ÛRh3›Á—‰ ˜RXÖY‰ “¥ ˜Û[«|˜Á“ SÖÁ E›ŸÚTÁ.

114 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 115
C£•ÙT] AY1⁄41⁄2Á G‡ÙWÖ¦ ÚLyh•.
AÁ“·[ STÚ] ^Ø¦Í @”Îe, pÛ\eh1⁄2“L· GμR°• G]eh «W¥L ̧¥ÛX  LP‹R LÖX†‡1⁄4h¡VYÁ. SÖÚ]Ö CÁÛ\V ŒL2«Á SÖVLÁ.
‰VW• SU‰ C\hLÛ[ TXT|†‡1⁄4¿ ÚLÖT• SUeh Y¦ÛU ÚNŸ†R‰.
GÁÛ] C솉o ÙN¥f\֟L· TzL· ÚU¦£‹‰ gZÖL JÁ¿, CW|, ™Á¿. . . qÙU‹‰ ŒX• ˜zf\‰
ÙLÖ¥Y‰ “ÛRT‰ A¥X‰ G¡T‰ S¥X‰ LP°Ú[ S¥X‰ G]eh «|RÛX Tև ‘|jLTyP GÁ LLoeh «|RÛX ‰VW†‡¦£‹‰ AYX†‡¦£‹‰ E›ŸYÖμ• S•‘eÛL›¦£‹‰ ‘WÚVÖfeL ˜zVÖR ÚLÖT†‡¦£‹‰ G]eh «|RÛX.
S¥X‰ LP°Ú[ S¥X‰ Ÿ ATzÚV C£• ÛLLÛ[e Lyz “Á]ÛL “¡‹‰ AzeLz “QŸ‹‰ UXŸLÛ[o rU‹‰ ATzÚV C£•.
GÁÛ]e ÙLÖ¥X ÚTÖh•

Page 57
J¦ Uy|• R†‰ AÛXf\‰. J¦, G‡ÙWÖ¦, J¦ G]† ÙR1⁄2†‰ ˜1⁄2‹‰ pR1⁄2 TW°• J¦ G‡ÙWÖ¦.
C£•‘Á LWjLo• ÙSÖ£jf† RLWo pÛ\›£ ̧¥ E›Ÿ†‡¡ E£L Gμf\‰ ˆT•.
®2‹RYŸL· «ÛRVÖf «ÛR ˜Û[†‰ UWUÖf «μ‰ «P YWXÖ¿ LUX£•.
ALÖR†‡¦£‹‰ Y£• J£ ÙNš‡eLÖLe i|Loeh· AYŸL· CÁĕ Lֆ‡£ef\֟L·.
«|RÛX.
‰VW CÛZL ̧¥ BzeÙLցz£eh• B\z [• CWPz ALX• G] J£ ÙY ̧›¥
A‹R C£ NYÙTyzLÛ[† ‡\‹‰ ÛYjL· ÙLÖtN ÚSWUÖY‰. “‡V BÛPL· ÚYP֕ AL‡ ˜L֕L ̧¥ UÖ1⁄4¿ÛP›Á1⁄2† ÚR֚†R BÛP EX£• YÛWeh• UÛ\‘Ä· Œ1⁄4h• S• ÙTLÛ[ ŒÛ]ÚT֕
h£‡ Tz‹R AjfLÛ[o N1⁄4Ú\ R[Ÿ†‡ WQjLÛ[† ÙR¡V «|ÚY֕ ÙU¥¦V ÙY›¥ CÛXLoeiPÖL ”eL[֚ AY1⁄41⁄2Á ÚU¥ E‡Wy|• LÖ1⁄4¿ Y‹‰ RP«o ÙN¥Xy|• RÛX pR1⁄2e

116 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 117
pÛ\L ̧Á TÖP¥
pÛ\L· TÖz].
CW°eh ŒX«¥ÛX. ŒX°eh J ̧›¥ÛX. J ̧ÛV• L£jL1⁄4 rYŸL· ˜1⁄2efÁ\].
YÛRiP AÛ\Loeh·, TÖP¥ C¥ÛX. J¦ Uy|• R†‰ AÛXf\‰. J¦, G‡ÙWÖ¦, J¦ G]† ÙR1⁄2†‰
GμRTPÖUÚX ÚT֛£eL ÚYzV L«ÛR
NYÙTyzLÛ[† ‡\‹‰ ÛYjL·
ÙS|UW ÙT£ŒZ¥L· J|jf, ÚNÖLUÖL “1⁄4L ̧Á ÚU¥ «μ‹‡£ef\ C‹R ŒX†‡¥ LÖ1⁄4¿ GÚT։• ÚTÖX «y| «y| ®peÙLցz£ef\ ÚSW†‡¥ CÁĕ ŒÛ\ÚY\ÖR BÛNLo• CXypVjLo• A¿‹‰ ‰VW CÛZL ̧¥ BzeÙLցz£eh• B\z [• CWPz ALX• G] J£ ÙY ̧›¥

Page 58
UVÖ] ™ÛX›¥ ˜LU1⁄2VÖ C£ ̧¥ ˜L–Z‹‰ “ÛR‹R EP¥LÛ[, Tև G¡‹‰ —‡ A3‹‰ pÛR‹R EP¥LÛ[o rR‹‡W†‡1⁄4L֚o L[†‡¦\jfo rR‹‡W• CZ‹RYŸLÛ[ S֕ ŒÛ]Vև£‹RÖ¥ –L°• ÙLÖz‰ C‰ G‡¡›Á ÚYÛXV¥X G•UYŸ ÙLÖÛXeLW• T‡†R rY|L·
LÛ\ TzVÖe LWjLÙ[]† ‡eÙLy|• TÛ\VÛ\‹‰ L« ÙNÖÁ] GÁ Y֚eho ÙN£Tz!
ŒVÖV T|†R† ‰| ‘WrW• ÚTÖ¦†RWÖr ¦eLƒŸ

118 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 119
h£‡ ŒX• ÙR1⁄2eLe ÙLÖÛX SP‹R CP†‡¥ h£‡›¥ F1⁄2V rÚXÖL AyÛP fP‹RÛR U¿Tz• AÛ]Y£• ŒÛ]ÚT֕
J£ YÛL›¥, C‹R EP¥L· A‡ŸÐP• E·[ÛY NYÙTyz; WTŸ YÖNÛ]›Á1⁄2 G¡V «\hL·; r1⁄41⁄2 AZo r1⁄4\•; LƒŸ AtN¦; L«ÛR Y¡›¥ ‰| ‘WrW•.
ÙTyz›¥ APjh• Y֚ÚT A1⁄4¿
UVÖ] ™ÛX›¥ ˜LU1⁄2VÖ C£ ̧¥ ˜L–Z‹‰ “ÛR‹R EP¥LÛ[,
ERY։ ÚRÖZÚW,
SU‰ ÚRÛY : J£ ÚRN†‡Á AWpV¥ R1⁄4ÙLÖÛX C‰ÙY] A1⁄2V֟ LWjL ̧¥ EV£• L£«LÛ[ T1⁄2eh• J£ UeL· hW¥;
AWÖ^L†‡Á ÚY£eh J£ L‚ÙYz.

Page 59
hZ‹ÛRL· Aμf\֟L· T‰jhh3eh· C\jhf\ AYNW†‡¥ «μ‹‰ EÛP‹R ™eheLQÖzÛV T1⁄41⁄2ÚV A•U•UÖ CÚT։• ˜„˜„ef\Ö· GÁÂP–£‹‰ CW†R• ÙT1⁄4¿e ÙLÖ·YR1⁄4f¥ÛX GÁ¿ T‚°PÁ ÙNÖ¥f\֟ CW†R Yjf ÙTÖ¿TÖ[Ÿ pÚ]L”ŸYUÖ] ‰TÖefo NÛP›¥ LÖQÖU¥ ÚTÖ]YÛ]† ÚRzeÙLց|ÚTÖ] STÛ]† ÚRzeÙLցz£efÚ\Á ^]SÖVL “WypVÖ ÚNÖN¦N “WypVÖ GÁ¿ RŸef†‰e ÙLցz£‹RYŸL ̧¥ pXŸ ’Wjfe h|Ty|o ÙN†‰ ÚTÖf\֟L· CW| «UÖ]† RÖehR¥Loeh• C£T†ÚRμ Ùa¦ÙL֐PŸ RÖehR¥Loeh• R‘ ‘ÛZ†‰ J£ hyz S֝PÁ ÚUևe L„eLÖ¥ EÛP‹‰ Lyz¦¥ fP‹RÚT։ ``ÙbÁ “†R˜• ÚUÖyP֟ ÛNef· Ky|• LÛX•'' GÁ\ “†RL†ÛRe ÙLց|Y£f\֟ J£ ``CÁWÙXerY¥'' STŸ

120 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 121
21 ÚU 1986
S| CW«¥ ®| G¡f\‰  T֟†‰e ÙLցz£eh• ÚTÖÚR E]‰ UÛ]«ÛVe L†‡VÖ¥ h†‰f\֟L· h|®or «UÖ]jL· ŒÛXeh†R֚ ®2‹‰ f[•“ÛL›¥ s¡V J ̧ Ty|† ÙR1⁄2eLe h|L· ®2fÁ\] G¥Xֆ ‡ÛNL ̧ ̈• hZ‹ÛRL· Aμf\֟L· T‰jhh3eh· C\jhf\ AYNW†‡¥ «μ‹‰ EÛP‹R ™eheLQÖzÛV T1⁄41⁄2ÚV
ÛY†‡VNÖÛXe iÛW›¥ ÙNtp ̈ÛYe h1⁄2 ÙTÖ1⁄2†‰eÙLցz£‹RY£• Ùa¦ÙL֐PŸ s|Ty| «μf\֟ GÂĕ LÖL• C£ef\‰ LPRÖp C£ef\‰ iPÚY CV‹‡W† ‰TÖef J¦• CÚT։• GÚT։• ÚTÖXe LÖ1⁄41⁄2¥ C£‹‰ ÙLցÚP›£ef\‰.

Page 60
˜oN‹‡ UÖUW†‡Ág2 G¡‹R] EP¥L· Gμ‹R rYÖÛXL ̧¥ L£f] h£†‰eL·.
“ÛL; AoN•; ÙLÖ|ÛU; ‰VW•; ’‡; AÛ]†‰ÚU L¿“;
ArW Œ\• ‰Ÿeh1⁄2L· «W« C£ ̧Á ŒZ¥L· L«V EP¥Lo• U]˜•
G¡‹‰ÙLցz£eh• C‹ÚSW•. hW¥ J|jf TÖP¥ CZ‹R] h›¥L·. –Wyp ÙR1⁄2†R «3L· SLŸ†‡ AX\ U\‹R]Ÿ p¿YŸ.
N֕TÛXe LÖ1⁄4¿e ÙLց| ÚT֛1⁄4¿.
ŒVÖV†ÛR?
Gop¿ “¥ ̈• Gop¿ R ̧£• Gop¿ “·o• S•‘eÛLL ̧Á E›Ÿ™orPÚ]ÚV UX£• Y[£• ˜‡£• Uz• G] SÖÁ A1⁄2ÚYÁ.
GÂĕ NÖTjL· s2‹R R֚SÖ| GUÙR]† ‰V¡¥ “X•“• ˜‡ÚV֟ pX£eh CeLQ•, EP¥Lo• U]˜• G¡‹‰ÙLցz£eh• CeLQ• S•‘eÛLÛV GTz EÛWÚTÁ?

122 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 123
G¡‹‰ÙLցz£eh• ÚSW•
CÁ¿ Y֚‡\YÖÚR ÙU[]• ÙLÖ·
CÁ¿ Uy|•.
S• Y֛¦£‹‰ Y£f\ JaÙYÖ£ EÛUeh• JaÙYÖ£ ‰TÖefe h| T¡NÖLe fÛPef\ LÖX• JÁ¿ Y£ÚUÖ?
A¥X GÂÁ H‹R AYX•?
˜oN‹‡ UÖUW†‡Ág2 G¡‹R] EP¥L· Gμ‹R rYÖÛXL ̧¥ L£f] h£†‰eL·.
G ̈•“LÛ[ S֚ ÙLց| ÚT֛1⁄4¿.
UÂR†ÛR† ‰TÖef ˜Û]›¥ SP†‡o ÙNÁ¿ “ÛRh3 « ̧•‘¥ ÛY†‰o ry| “\jLÖXÖ¥ UÛQ† R· ̧ ™z«y| Y‹‰, ÙR£ÚYÖWo rY¡¥ h£‡VÛ\‹‰ ŒVÖV• ÙNÖ¥f\֟L·, ŒVÖV•!
V֟ ÚLyP֟ E•–P†‡¥ ŒVÖV†ÛR?
Gop¿ “¥ ̈•

Page 61
U›¡ÛZ›¥ BzeÙLցz£ef\‰ YÖ2°.
h£‡ ÙL֐“ ̧†‰ ‘WYÖL• G|eh• LLoPÁ UWQ†‡Á TÛP®WŸL· G‹R ÚSW˜• YWX֕.
h£y| «rYÖN˜·[ ˜Wy| ÚT֟ehQ†‰eh• ˜Wy| «rYÖN˜·[ h£y| ÚT֟ehQ†‰eh• SÁ1⁄2.
UÂR• E£Y3ÛL›¥ ÙU[]† ‡ÛW›\ef ŒÐÛP i|R¥ L«OÄeh ATÖ1⁄4TyP‰. ÚTrf\ L«OÁ J£ L‚ÙYz ÚTNÖRYÁ ‘\h ‘W[VUÖYÖÁ.
YÖ2°, LÖ1⁄4Ù\Ö£ ‰ ̧•

124 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 125
“ÛRh3LoefÛP›¥ ‘QjLoefÛP›¥ h£‡ Tz‹R EÛPLoefÛP›¥
“†‡W ÚNÖL†‡¥ ÙStr ‘[‹R AÁÛ]VŸ LƒŸ† ‰ ̧LoefÛP›¥ `‰ŸTÖefV•' R1⁄4LÖ¦LUÖ]‰ GÁ¿ hWÙXμT ÙU¦‹R EP ̈• Y[Ÿ‹R RÖz• EÛP‹R U]˜• hZ•‘V RÛXU֚ Y֟†ÛRLoeh AÛXfÚ\Á SÖÁ.
C¿‡ Y֟†ÛR
CÁ¿ U›¡ÛZ›¥ BzeÙLցz£ef\‰ YÖ2°.

Page 62
ÚSN˜• ŒVÖV˜• ŽÛZV ˜zVÖU¥ EÛ\‹R T£†‡ BÛPLoeh·o• Rz†R ˜RÛX† ÚRÖ ̈eh·o• C£| fPefÁ\ CRV†‡Á AÛ\Loeh· GjLÖY‰ J£ ™ÛXeh
G¡• GÁ pÛR J£ p¿ ÙY ̧oN• RWy|•.
A‹R ÙY ̧oN†‡¦£‹‰ J£ TÖP¥ ‘\eh•.
®W• «Û[‹‰ p‹RTPÖR CW†R†‡Á LÛ\ Tz‹R LWjL[Ö¥ hZ‹ÛRLÛ[, L«ÛRLÛ[ UXŸLÛ[† ÙRÖPÖU¥ . . .
RÖÂVjf† ‰TÖef ÙRÖPŸ ÚYy|; LQ ÚSWe ÙLÖÛX† ˆŸ“; G¡“ ÙR£°eho N֕T¥ hZ‹ÛRL ̧Á L]°Loeh CW†R•.
BL CÚTÖÛRV G‚eÛL 15587
ÚL֐ÛTL ̧¦£‹R ÚRŸ ‡{ÙWÁ¿ h£‡VÖL UÖ1⁄2VÛR EQWÖU¥ CW| RÛXYŸLo• LLÖQÖ AWpV ̈eh· LÖX• ÙNÁ\֟L·
UÖÄP G ̈•“L ̧¦£‹‰ YÛ]VTyP LWzLo• UÛPÚVÖy| ™XLjL ̧¦£‹‰ ‘\‹R Ry|eLoUÖL E£UÖ1⁄4\• ÙT1⁄4\ N֐TÖy| ÚUÛN

126 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 127
LPÙXÖ£ ‘z• “QŸ‹‰ ‘\‹R ŽÛW A¥X GÁTÛR
G¥ÚXÖ£• EQW ÚY|•. ÚU ̈• CW†R• GÚT։• pY“ A¥X EÛ\‹R ‘\h L¿“ GÁTÛR•.
S¥XÛY, A¥XÛY G¥XÖY1⁄4Û\• ˆ›¦|• J£ L™z†R]UÖ] ÚY·«eh ÚYR U‹‡W ÚLÖc• ˜ZjL, G¥XÖ CPjL ̧¦£‹‰• Y£f\‰ LÖ[ÖÁ.
Sy“• ÚSN˜• ŒVÖV˜• ŽÛZV ˜zVÖU¥
29 ^ØÛX 1987
ÙTjL»¡¥ WÖÉ°• Ú^. B£• N‹‡†‰e ÙLցPÚT։ Š1⁄4\XÖL UÛZ ÙTš‰ÙLցz£‹R‰ ÙY ̧ÚV.
S‹‡ UÛXL ̧Á ÚUXÖL C\jfV LÖ1⁄4¿ “¥ÙY ̧›Á—‰ TPŸ‹‰ RY2‹R‰
AÁ¿• AÛXL· KjfV TÖeh ¡ÛQeh ATÖ¥ C£T‰ ÚTŸ C\‹‰ ÚTÖ]֟L·
RÖÂVjf† ‰TÖef ÙRÖPŸ ÚYy|; LQ ÚSWe ÙLÖÛX† ˆŸ“; G¡“

Page 63
G‹R YÛLVÖ] L¥XÛ\ Ly|Y‰ GÁT‡¥ «YÖR• “¡‹‰ AzTy| ‘[°1⁄4¿e ÙLÖÛX| Ÿ†ÚR֕
(A‡LÖW ÙY1⁄2 ÚY¿!)
™Û[eh· ÙYzU£‹ÛR AÛP†‰† ‡‚†‰«y|o p†R• hZ•‘o NYÖ¡ ÙNšÚR֕ UeL· ÚU¥ «UŸN]†‡Á ®¡V†ÛR «μjL ˜zVÖU¥ ˜L• ÙR¡VÖ C£ ̧ÙX¥X֕ ÙLÖÁ¿ “ÛR†ÚRÖÚU S•UYÛW. . .
T¥¦ ÙNÖ¥ÛXe ÚLy| TVQ• ÛL«yP LÛR SUeh· TX EÚP!
VÖÙWÖ| ÚSÖL?
LQeÙL|eL U\‹‰ S• LÖX†ÛRe ÚLÖyÛP«yÚP֕.
B¿R¥ T¡r YÖjL ÙXֆRŸ «Û[VÖyPÖ ÚTÖWÖyP•?
E†ÚRN Y֚TÖyz¥ E¥XÖNe LQeÙLμ‡ Œ†‡V˜• LUVjL GjÙLjÚLÖ C£‹RYŸL·
C†RÖÁ Y£Y֟L· :
G¥X֕ ˜z‹R‰? C¥ÛX.
ÙNÖ¥ ̈eh· APjLÖR GÁ ÚNÖL†ÛRo N1⁄4Ú\ ÚL·.
P TVQ• G]e h¿jLÖX† ‡yP–y|• h¿fV TVQjLoeh ÙS|jLÖX† ‡yP˜U֚e hZ•‘V SÖ· ÚYP֕ hZ‘V SÖ· ÚYP֕

128 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 129
G¥Xֆ ÙRÖÛXeLÖype LLo• h£P֛].
SUeh ATÖ1⁄4TyP NUWN•
‰VW˜• E¿‡• ®W˜• CRV• E·YÖjf B›WU֛WU֚ E›Ÿ YÖjfe h£‡›¥ Gμ‡V N¡†‡W†‡Á—‰ ÛU ”rf\‰ EjL· YŸeL SXÁ.
EjLÛ[o ÙNÖ¥¦ GÁ]?
S֘•RÖÁ ÙT։°PÛU XypV†ÛRe h3 ÚRցz “ÛR†‰«y| “ÛRh3 ÚU¥ G‹R YÛLVÖ] L¥XÛ\ Ly|Y‰ GÁT‡¥ «YÖR• “¡‹‰ AzTy| ‘[°1⁄4¿e ÙLÖÛX| Ÿ†ÚR֕
RÁÄÛPV YWXÖ1⁄4¿o NYÙTyzeh† RjL ˜X֕ ”r• Ú^. B£eh† ‰ÛQ“¡‹R WÖÉa C[YWNÄeh† ‡ÛWTP†‡¥ YÖ· rZ1⁄41⁄2 Œ^ YÖ2«¥ ‰£‘z†R WÖUoN‹‡W YÖ2†‰!
ÛL RyP ÚYP֕ p¡eLeiP GÁ] C£ef\‰?
N‹ÚRÖc ‘†ÚR1⁄2o NÖYR1⁄4h SUeÙLÁ] C‹‡WŸL· Y‹RÖ YW• R‹‰ ÚTÖ]֟L·?
˜R¥ T¡r ÚTÖ]Ö ̈• ˜V1⁄4peh† RÛXN֚†‰ B¿R¥ T¡r YÖjL ÙXֆRŸ «Û[VÖyPÖ ÚTÖWÖyP•?

Page 64
CW° «[efÁ ÙU¥¦V J ̧ Lp‹‰ L‡ÛW›Á ˜‰fÁ—‰ «p\Ty|e fPeh• U֟“e LoÛN›Á—‰ TPŸf\‰.
L։ UP¥L ̧Á ‘Á“\• CR2L· ÙRÖP U]• CÛZ‹‰ EP¥ A«2‹‰ ÙTÖ1⁄2 f[•‘† ˆ ‘\‹R‰. LÖy|† ˆÙV] T1⁄41⁄2 G¡‹ÚR֕. RQ¥ T\‹‰ Rf†R ÙYT†‡¥ ÙY ̧ÚV EÛ\T• E£f1⁄4¿.
ÙUÖ3ÛVe LLo• EP ̈• G|†‰eÙLցP ‘1⁄4TÖ| ÙNÖ1⁄4L· EÛ\‹R]. ‘Á E£f AÄjLX֛] CÛP›yP ÙU[]†‡Á AŸ†R

130 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 131
Œ¥XÖU¥ ÙN¥fÁ\ YWXÖ1⁄4¿ KyP†‡Á ˜Û]T1⁄2ÚY֕.
YÖ N¡VÖ] LQeÙL|“ ARÁ ‘Á]Ÿ “‰ G|“.
29.7.1987: CXjÛL - C‹‡V NUÖRÖ] EPÁTzeÛL ÛLÙVμ†RÖ] SÖ·
LÖR¥ Y¡
CÛXL· E‡Ÿ†‰ E‡Ÿ†‰ UÖ¡ ÙS|‹‰›¦1⁄4h† RVÖWÖh• h ̧ŸLÖX UWjL ̧Á ÚU¥ ™oÙN1⁄2f\‰ CÁĕ RÛX Œ–WÖR ŒX°.
Úae SL¡Á Co `NU֋RW ®‡'›¥ 273B• CXeL ®yzÁ ˜Á]Û\ p1⁄2‰ “‡‰ rY¡¥ YÖÁ ÚLÖ«Á ”UW•.
CW° «[efÁ ÙU¥¦V J ̧ Lp‹‰ L‡ÛW›Á ˜‰fÁ—‰

Page 65
“‡RÖL
J£ÚT։ SÖÁ SÖÂ¥ÛX ÙTQÖÚ]Á.  GÁÄ· ŽÛZV “XÁ UVjf1⁄4¿ “«œŸÛT G‡Ÿ†‰ J£ ˜zY1⁄4\ Ÿ®2opRÖÁ SÖÙ]] EQŸ‹ÚRÁ U¿ÚT։ BQÖÚ]Á CW«Á NjgR• SP• “¡f\ C£ EP¥ ÙY ̧ G¡f\ ŒX° CÁĕ E‡£• N£h.
ÙT£jLÖ1⁄41⁄2¥ EZÁ\ ™jf¥ LÖ| ÚTÖXe hZ•‘1⁄4¿ i‹R¥ «WL• G¡†R CW°
«zVX֚ ÙY ̧\ LÖR¥ ˆ R‚‹‰

132 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 133
‘WYÖLÚUÖ ˜z«¦ YÛW.
W֚ ÙT£f S‡V֚ SLŸ‹‰ LPX֚ TW‹‰ ÙN1⁄2‹ÚR֕.
ÙNV¦Z‹‰, EÛP‹‰ÚTÖ] LÖÛXe LzLÖW†‡Á Ž‚V Th‡L·, CÛX‡Ÿ LÖX†‡¥ E‡Ÿ‹‰ pR1⁄2V N£hL· CY1⁄4Ú\Ö| ®pÙV1⁄2VTy|e fP‹R] “XÁL·.
LÖUÂÁ L‚ ÙYz E›Ÿ ‘[‹‰ E‡ef\‰ LÖR¥ “‡RÖL
J£ÚT։ SÖÁ SÖÂ¥ÛX
EP¥ A«V L‚£| ‰YÚPÁ GÂĕ ‰›¥ CÁ\¥X SÖÛ[
A‰YÛW rZ ̈• EXL• RÁ Aop¥ UÖ1⁄2o rZ¥L rZ¥L J ̧£• L„• EP ̈• CÁĕ UXŸL UXŸL.

Page 66
ˆŸUÖ]U֚ J¦ef\‰ ÙYTUÖ›¥ TÖRWN ŒZ¥ h¿feÙLց| ÙN¥X, EZ ̈• GÁ YÖ2eÛLo rP¡¥ J£ ÚT։ RÂÛU; ‘ÁUÖÛX CÁĕ ÙLÖtN ÚSW†‡¥ CW° Y‹‰ «|• h ̧Ÿ LÖX CW° iPÚY Tp•
C‹ÚSW• A•UÖ GÁ] ÙNš‰ÙLցz£TÖÚ[Ö? S¥X ŒXY֛£eh• ˜1⁄4\†‰ UÖUW†‰ ŒZ¦¥ h‹‡›£T֟L· G¥ÚXÖ£• ŒX†‡¥ U¥¦ÛL ” E‡Ÿ‹‰ÙLցÚP C£eh•. h ̧Ÿ ŒX†‡¥ SÖÁ. N֕T¥ ”†‰ ÙY ̧1⁄2V A‡LÖÛX›Á Œ\†‡¥ J£ L•T[†‡Á—‰
C£‹‡£ef3⁄4ŸL[Ö?
LL· ÙT¡VÛYVÖL CÛU• «3• ÚLÖy|o p†‡W† ÙR ̧YÖL AÁ1⁄2 “· ̧L· pR1⁄2, «W« TW‹‰ ÙS£jfe fP‹‰ E£YÖ] CW| LL·
C‹R AÄTY• EjLoehe fÛPeL«¥ÛXVÖ?
ÚTÖLy|•
J£˜Û\ ÚVÖp†‰ TÖ£jL· B]Ö¥ ˜efV•; C‹Re LLoeh jL· GÛR• J ̧eL ˜zV։ YÖ2eÛL›Á p¿ ™ÛXLÛ[eiP
RÂÛU ÚR֚‹R J£ ‘ÁUÖÛX›¥ EjLoeh† ‰ÛQVÖL C£eL

134 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 135
LLÛ[ T1⁄41⁄2 Gμ‰R¥
RÂÛU›¥ ÚR֚‹R J£ ‘ÁUÖÛX BZUÖ] N֕T¥ Œ\ YQ†‡¥ rYŸL· JÚW J£ p†‡W• RÛXT1⁄4\‰ : ÙLÖÛX| fPeh• UÂRÁ h| ‰Û[†R U֟‘¥ h£‡›Á Œ\• L¿“ ÛLL· BLÖV†ÛR ÚSÖef «¡‹‰ fPefÁ\]
hZTLWUÖ] J£ BW•T CÛNeh ‘\h `«y| «PÖÚR; CÁĕ ˜V1⁄4p ÙNš' GÁ\ TÖP¥ APjfV hW¦¥ B]Ö¥ ˆŸUÖ]U֚ J¦ef\‰ ÙYTUÖ›¥ TÖRWN ŒZ¥ h¿feÙLց| ÙN¥X,
EÛ\ ŒÛX YÖ2eÛLe LÖyp JÁ¿ «¡•
J£ ÛYÁ f[ÖÍ ÙU¥¦V ÙT‚Á p¿ U֟TL• ÚTÖX. SÖPL˜• CÛN• 88 / 89 GÁ\ ÛL ¦Á AyÛP›¦£‹‰ F|£« T֟eh• CW| LL· ARÁ ÚU¥, ”oNÖz›¥ p¿ L· ̧o ÙNz
jL· GÚTÖRÖY‰ CRV†ÛR† ‰Û[†‰o ÙN¥Y‰ ÚTÖX T֟eh• CW| LLÛ[ BU֕ LLÛ[ Uy|•RÖÁ CÛUeL։ T֟†‰eÙLց| C£‹‡£ef3⁄4ŸL[Ö?
LL· ÙT¡VÛYVÖL

Page 67
GÁ] LP֚ YÖ2«¥ G]e ÚLojL·. CÁ¿• CW°• CY1⁄4Û\o ÙNÖ¥X։ LQÖz ˜Á AUŸ‹‰ EÁ LLÛ[e ÚL·.
Cop¿ “· ̧›¥ UX£• TyzoÙNz GÁ B†UÖ C‹‡V ÙT£UW ŒZ¦¥ ÚNÖÛL ‘z†R YÖ2° ÚYP֕ C‹R Tyzeh
«Xh ÙT£UWÚU J ̧ «Zy|• EÁ «μ‰LÛ[ ÙYy|fÚ\Á Y3 YWy|•
GÁÄÛPV ÚRN•
UÂRŸLoÛPV CP†ÛR WքY• G|†‰e ÙLց|«yP‰.
UÂRŸLÛ[e LÖ1⁄4¿• ‰VW˜• Az†‰o ÙNÁ¿«yP] AYŸLoÛPV L]°LÛ[e LƒŸ LÛW†‰«yP‰ AYŸLoÛPV ÙUÖ3• C\‹‰«yP‰.

136 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 137
CTz CW| LL· ÚT։• YÖ2eÛLÛV AY1⁄4Ú\Ö| ÚTrjL· ŒRÖ]UÖL.
GTz «UÖ]e h|®oreh• R‘ ‰zeh• CRV†‰PÁ ÙR£«¥ U¿LÛWeh T֚‹‰ LÖR¦›P• ÚTÖL ˜z‹RÙRÁTÛR
sZ°• EV£• G‡¡›Á LWjLoeh U†‡›¥ GTzo p¡eL ˜z‹RÙRÁTÛR T1⁄41⁄2 ÚTrjL·.
ÚTN ˜zVÖRY1⁄4Û\ Gμ‰jL· GμR ˜zVÖRY1⁄4Û\ U¿Tz EQ£jL·.
GÁ] LP֚ YÖ2«¥ G]e
ÙY ̧V֟
C‰RÖÁ GÁÄÛPV SÖ| ÙRÁ]ÖpVÖ«Á J£ ™ÛX
EXLÚU ÚL· ÙN֟eL†‡¦£‹‰ J£ i‘| ÙRÖÛX«¥ C£ef\‰ GÁÄÛPV ÚRN• GÁ¿ VÖÚWÖ ÙNÖÁ]֟L· GÚTÖÚRÖ CÚT։ ÙN֟eL†ÛR CP• UÖ1⁄41⁄2]֟L[Ö A¥X‰ GÁ ÚRN†ÛR CP• UÖ1⁄41⁄2]֟L[Ö ÙR¡V«¥ÛX.
p¿“· ̧ GÁ ÚRN• Cop¿ “· ̧›¥ UX£• TyzoÙNz GÁ B†UÖ

Page 68
AeLÖ«P–£‹‰ hZ‹ÛR›P–£‹‰
SÖÁ p¡†R LÖXjLo–£‹R] p¡“ ÙT¡V p¡“ CÛX‡Ÿ LÖX†‰e LÖ1⁄4Û\ ÚTÖX
CÚT։ AμÛL TX• ÚNŸef\‰ p¡“eh• LXLX“eh• RÛXUÛ\° YÖ2eÛL
GjÙLjh Lւĕ Úa! TWÖNe‡! AYŸL·. AYŸL· ÚS1⁄4¿ Y‹RYŸL·
LÖXz JaÚYÖWz• C£•“ E£eh ÙS£“ A3“ G¡“.

138 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 139
GjL· G¥ÚXÖ£eh• CÚT։ T¡oNVUÖ] JÚW ÙUÖ3 AμÛL
SÖÁ TX YÛLVÖ] AμÛLLoeh TZeLTy| «yÚPÁ
G¥Xֆ ‡ÛNLÛ[• RÖjf Œ1⁄4f\‰ AμÛL
AL‡ ˜L֕L ̧¦£‹‰ ÛY†‡VNÖÛX›Á A¿ÛY pfoÛN ‘¡«Á P «\֋ÛR›¦£‹‰ A‹ŒV TÛP›Á YÛRiP AÛ\›¦£‹‰ ™PTyP LR«Á ‘Á“\–£‹‰ A•UÖ«P–£‹‰ AeLÖ«P–£‹‰ hZ‹ÛR›P–£‹‰
SÖÁ pÛ\ÚPÁ pÛR‹ÚRÁ G]‰ fÛ[Lo• CÛXLo• UXŸLo• A3‹RÖ ̈• ÚYÛW• ÚYWz UÛQ• ÚT‚Ú]Á
LÖXjL ̧¥ A[Y1⁄4\ S•‘eÛL G]eh GÁÛ] T֟†‰e ÛLÙLÖyzo p¡eh• L֋‡›Á “†‡WÚ]!
ÙT֚ ®p† ‡¡‹R֚ ÚT֚ J3L T֟ ÛL®p SPÚTÁ ” UXW.

Page 69
ÙYyL• C£· «W« Tzf\‰
`GÁÛ]e ÙLÖ¥XÖÚR' GÁ¿ DWe LLoPÁ CW‹R DZ†‡Á U]oNÖypÛV• ÙLÖÁ\֟L·.
h¿L†R1⁄2†R EÁ DWei‹R¦¥ KŸ ÙY·[X¡ ” sPo sP ®2f\‰ ®μ• LQ†‡ ̈• J ̧Ÿf\‰
B|L· ˜Á“ F¡¥ J£ U֟L3e LÖÛX›¥ CÁĕ EXWÖR ‘Á]¥ ÙS ̧VÖR UÛZe i‹R¦Á ÙLֆ‰ U¥¦ÛL›¦£‹‰ G|†R Az› ̈• ÙRÖPŸ‹R SÛP› ̈• E‡£• Ÿ†‰ ̧ EQŸ°o r3ÛT E ̈efV LÖXjL· ÚT֛1⁄4Ú\Ö G•TÖY֚?
`LÖU• ÙN‘e LP‰• ÚLyP‰• EP‰• —yP‰• LX«›Á J£ Y3; LÖR¦¥ f[Ÿ‹‰• LPÛUÛV “QŸ‹‰ LP¦¥ LÛWY‰ CÁÙ]Ö£ Y3 GÁ¿ N‹‡ ‘¡†‰e hZ•‘† ‰zTÛR Œ¿†‰ ÛL‘zeh· r£eLÖÚR LÖX†ÛR ÚSp“ JÁÚ\ ŒÛ\«Á h1⁄2'

140 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 141
LֆRÖÁhz
C SPeL ÚTÖY‰ GÁ]?
JÁ¿–¥ÛX
‘W֟†RÛ]e iP†‡¥ pR¿z£eh• EP¥L ̧Á ÚU¥ AY1⁄41⁄2ÛP J£ CWÖyNRe ÙLÖÛXeLW• E£efV h£‡o ÚN1⁄41⁄2¥ A‹RLÖW†‡¥ J¦†‰eÙLցz£eh• AX\¦¥ AÛN«Zef\‰ LÖX•
R–ZÁ GÁĕ GÁ AÛPVÖ[e i1⁄2Á ÚU¥ ÙYyL• C£· «W« Tzf\‰
p†R֟†RÄÛPV CW°L· - 1
LP1⁄4LÛW›¥ J£ “¥ÙY ̧›Á Uz›¥ ÙUÖ3›Á ÙY ̧›¥ CW«Á ‡¡›¥ «WLe L]¦¥ L«3†ÙRμfÚ\֕ ÛYLÖp «NÖL†‰† RÛXg2 ŒX«¥ B›W• S‡L· i|• J£ NÖLW†‡Á APŸ‹R L]° GjLÛ[ ÚT֟†‡›£ef\‰ CV1⁄4ÛL›Á ‡ÛWL· C\ef GjL· ÙY1⁄4¿P¦Á YQjLÛ[ ™|f\‰ ”– CÛXL[1⁄4¿e LÖ1⁄41⁄2¥ AÛXÙV1⁄2• \֛W• UWefÛ[LÚ[Ö| Gμf\ EÁ «W¥L· GÁÂ¥ TzfÁ\] R֖W• CÛZ†‰ h¿L†R1⁄2†R EÁ DWei‹R¦¥ KŸ ÙY·[X¡ ” sPo sP ®2f\‰

Page 70
J£ –ÁÙYy| ˜¿Y ̈PÁ GÁÛ]«y|† RP• ‘¡‹‰ ÙN¥f\‰ Y֟†ÛR
CÁÛ\V CW«Á ÚNÖL• ˜μYÛR• A‹R Y֟†ÛR›P• GμTX֕ GÁ¿ ŒÛ]†‡£‹ÚRÁ ˜zV«¥ÛX C‰YÛW GμRTPÖR AÄTYjLÛ[ T1⁄41⁄2e ÙLÖtNÚSW• LÛReLX֕ GÁ1⁄2£‹ÚRÁ ˜zV«¥ÛX
CW°”op›Á C\eÛLL· ˆ›¥ «μ‹‰«yP] GÁÂP• Y֟†ÛRL ̧¥ÛX z†R ÙU[]†‡ ̈• LƒŸ† ‰ ̧› ̈• EVŸ‹R UÛXLo• p¦Ÿeh• CÛPV\ÖR ÙT£™oreL ̧ ̈• ÙY1⁄2†R T֟ÛY› ̈• Uy|ÚU «¡‹‰ fP‹R ‰VŸ CÚT։ GÁ AÛ\ ˜μY‰• ÙT£hf\‰ ‰ÛQ LÖQÖR UW• CW«Á LÖ1⁄41⁄2¥ rZ¥f\‰

142 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 143
G] A1⁄2°orPŸ ÙLÖo†‡ GÁ CRV†ÛRe L£ef]֚ E£fÚ]Á; G¡‹R֚; E\jfÚ]֕. «zf\‰ L]°Lo• Lƒ£• –ReLÖR «3LoPÁ ‘¡‹‰ ÙN¥f\֚ EXL† ÙR£eL ̧Á CÛPÙYy|L ̧¥ CÁÙ]Ö£ ˜Û\ N‹‡ÚTÖUÖ GÁT‰ ŒoNVU1⁄4\‰ BÛN• A1⁄2°• JÁ\֚ –Äjh• EÁ LLÛ[• CÁÙ]Ö£ ˜Û\ LքR¥ A¡‰ ŒoNVU1⁄4\ GQ1⁄4\ «NVjLÛ[ ÚTÖX ÛUV• pÛR‹R ˜f¥ iyPjLÛ[ ÚTÖX ÚLÖÛP›¥ EXŸ‹R ÙT£• ÙR£«¥ ÙYTe LÖ1⁄41⁄2¥ EÛX• LPRÖp›Á YÖ2eÛLÛV ÚTÖX C‰°• ŒoNVU1⁄4¿ ÚT֛1⁄4¿.
p†R֟†RÄÛPV CW°L· - 2
B‡›ÚX A‹R Y֟†ÛR C£‹R‰ A‰ ˜RXÖY‰ UÂRŸL ̧Á LƒÚWÖ|• L[jLTPÖR LÖ1⁄4Ú\Ö|• ”¡‘¥ f\jfV TZjLÖXe LÖ|LÚ[Ö|• C£‹R‰
LÖX†‡Á ˜1⁄4¿ ÙT\ÖR ˜ÁÚ]ÖefV TVQ†ÚRÖ| A‹R Y֟†ÛR GÁÛ] Y‹RÛP‹R ÚT։ S• AÛPVÖ[jL· UÖ1⁄2«yz£‹R]
A‹R Y֟†ÛRÛV GÁÚ]Ö| RjL ÛY†‰e ÙLÖ·[ÚY «£•‘Ú]Á GÚTÖÚRÖ N‹‡†‰e ÙLցP OÖTL†ÛR Uy|ÚU ŒÛ]°iŸ‹‰ J£ –ÁÙYy| ˜¿Y ̈PÁ GÁÛ]«y|† RP• ‘¡‹‰ ÙN¥f\‰ Y֟†ÛR

Page 71
UWQ†‡Á ÚRYÛRL· sZ T|†‡£ef\ÚT։ GÛR GμR ˜z• GÁ¿ ÙR¡V«¥ÛX
ÚUÛN «[efÁ g2 ÙY·Û[† RÖ·L ̧ ̈• h“\ ®2‹‡£eh• “†RLjL ̧ ̈• CÁĕ ‡\eLTPÖR LzRjL ̧ ̈• AzeLz AX¿• ÙRÖÛXÚTp› ̈• YhTÛ\o rYŸL ̧Á ÙY¿ÛU› ̈• pÛ\| ÚT֝·[] GÁÄÛPV Y֟†ÛRL·
GÚT։ GÁ EXL• J ̧£• SÖÚ[Ö AÚTÖÚR GÁ G솉• E›Ÿeh• SÖ[֕
C£ Y£ÚYÁ YÖ2ÙYμR.
h1⁄2tp• ÙSšR ̈• UVjh• U£jf¥ E\° TPŸf\‰
GÁ EP¦¥ AÛX• EÁ ÛLL ̧Á ÙY· ̧e L֐“L· G쐓• AÛXÚVÖÛN›¥ LU2f\‰ ÛLÛR”
LPÚXÖW• LÖ1⁄4¿ DW•
‰f ̈• ‰› ̈• ‰\‹R LQjL· ÙU¥Xe LÛW‹‰ ÚTÖL C‹R AÛW «3‘ ̈• EP¥ G¡f\‰
SÖÁ GÙTÖ쉕 «¡‹R LP¥  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ TW¥ L1⁄4Lo• ÙTV£• ‘WYÖL• TÖ¥ ®‡›Á “V¥
BZUÖ] J£ ˜†R†‡1⁄4h• U¿ ˜†R†‡1⁄4hUÖ] J£ U‚†‰ ̧ CÛPÙY ̧›¥

144 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 145
YÖ]†‡Á ™ÛX›¥ ®p G1⁄2VTy|e fPef\‰ ‘Û\ ÙRÖÛXŠW†‰ “¥XÖjhZ¦ÛN›¥ A‡Ÿf\‰ EP¥
C‰ T ˆWÖR CW° hZ•‘e fPef\‰ ÚT֟ÛY VÁ]X£ÚL GÚT։• ÚTÖX J£ p¿ LÖ1⁄4¿ Hμ LP¥Loeh ATÖ¥ EÁÄÛPV ŒX†‡¥ CÚT։ «z‹‰ ÙLցz£eh•.
G]eÚLÖ C‰ CW° G]eLÖ] CW° GÁÄÛPV CW°
p†R֟†RÄÛPV CW°L· _ 3 C‹R S· ̧W«¥ UWQ†‡Á ÚRYÛRL· sZ T|†‡£ef\ÚT։
h1⁄2tp• ÙSšR ̈• GÛR GμR ˜z• GÁ¿ ÙR¡V«¥ÛX
UVjh• U£jf¥

Page 72
“¡R ̈• ‡¡R ̈• ‘¡R ̈• EQŸ‹ÚRÁ L]« ̈• LÖ1⁄41⁄2 ̈• ÙY ̧› ̈• EÛ\‹ÚRÁ A1⁄2°• EQŸ°• ‡ÛNÙLP “¡ÚU֟ LÖXe L›1⁄2쐑¥ p†R• LXjfÚ]Á
SÖÁ RÛW›¥ YÖμ• T\ÛY A¥X SÖÁ E]eh• A¥X.
CRV†ÛR ‘|jf ÚUÛN—‰ ÛY†‰«|fÚ\Á h£‡ ÙNÖyPo ÙNÖyP ÙT£h• ARÁ J¦e h˜\¦¥ ÙLÖtN ÚSW• S|jhf\‰ ÚUÛN.
ÙY ̧XfÁ LÖ1⁄4¿ YÖjfe h ̧Ÿ‹‰ ÚT֚«|f\‰ CRV•
AÚT։ «yP CP†‡¦£‹‰ GÁÄÛPV L«ÛRÛV† ÙRÖPjhfÚ\Á
CÁÛ\ÛV ÚTÖX GÁÛ\eh• J£ L«ÛReLÖL SÖÁ EZÁ\‰ fÛPV։ ÙY ̧›¥ ÙS|SÖ[֚ AÛX‹R‰ Ce L«ÛR
ARÄÛPV BW•TÚU J£ ÚL·«RÖÁ ÙLÖ¥XTyP STŸLÛ[ T1⁄41⁄2 LÖQÖU¥ ÚTÖ] STŸLÛ[ T1⁄41⁄2V J£ ÙT¡V ÚL·« A‰

146 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 147
ÙYT†‡¥ ÙYz†R ER|L ̧Á—‰ «μf\‰ J£ LƒŸ†‰ ̧ A‹Re LƒŸ†‰ ̧›¥ LP‹R LÖX˜• G‡ŸLÖX˜• E£Y3‹‰ ÚTÖfÁ\] ŒL2LÖX• UQ¦¥ G쐑V ®|L ̧Á NÖ[WjL»PÖL ÙY›¦Á ÚLÖXjL·.
‘¡R¥ ÙS£eL˜\ ÚTopZ‹ÚR֕ CÁ¿
`TÖ|f\‰ J£ Tև; ‘¡ÛY E·YÖjfe Lֆ‡£eh U¿Tև' GÁ\֚ ÚT¡[• ÙTL ̧Á LÖRX]ÖLÚY L3‹R CaYÖ2«¥ RÖL˜• ÚUÖL˜• ÚTÖL˜• A1⁄2‹ÚRÁ. “¡R ̈• ‡¡R ̈• ‘¡R ̈• EQŸ‹ÚRÁ L]« ̈• LÖ1⁄41⁄2 ̈• ÙY ̧› ̈• EÛ\‹ÚRÁ A1⁄2°• EQŸ°• ‡ÛNÙLP “¡ÚU֟
ÚL·«
ŒX° f3‹‰ Šjhf\‰ ÚY¦›¥ S· VÖU•; E‡Ÿ‹‰ ÙLցz£eh• CÛXL ̧Á ÚU¥ SP‹‰ ‡¡fÁ\]Ÿ E›Ÿ ‡£h• GUŠRŸ.
AzY[«Á fQ1⁄4¿eh· LÖX• LÖXU֚ “ÛR| fP‹R ”RjLo• CÚT։ p¦Ÿ†‰eÙLց| f[•“fÁ\].
‰›¦¥ ÙRÖÛXV։ ‰V¡¥ LÛW• CÁÛ\V CW«¥ CRV†ÛR ‘|jf ÚUÛN—‰ ÛY†‰«|fÚ\Á h£‡ ÙNÖyPo ÙNÖyP

Page 73
ÙY ̧o rY¡¥ ÙR1⁄2†‡£eh• h£‡o rYyP£f¥ ŒÁ¿ E£f\‰ ®yzÁ ÙY ̧“\• KjfV UWjL ̧¥ CÁĕ JyzeÙLցz£eh• AYXe hW¥L ̧¥ ÚR|f\‰ CW°L ̧¥ LP1⁄4LÛW›¥ LÖXzo rY|LÛ[ ‘ÁÙRÖPŸ‹‰ ÙN¥f\‰ RÖZ• “RŸLo· J ̧‹‡£‹‰ h£‡›¥ SÛ]f\‰
AÛXLoeh ÚU¥ AÛXf\‰ AÛY “Wyz«|• EP¥LÛ[† ‡£‘† ‡£‘† ÚR|f\‰ LL· C¥XÖ EP¥Loehe LLÛ[• ˜L• pÛR‹R EP¥Loeh ˜LjLÛ[• ÚRzo p]ef\‰
ÙR£«¥ ®NTy|·[ J1⁄4Û\o ÙN£‘Á—‰ ®y| TzL ̧¥ ®pÙV1⁄2VTyP
AÚT։ ÚTÖXÚY fPeh• ™PTPÖR ÚTÛ]V£f¥ ˜1⁄4¿ ÙT\ÖR LzR Y¡L ̧¥
rY¡¥ Šjh• TPjL ̧¥ AÛ\›¥ p‹‡›£eh• BÛPL ̧¥ ”YÖR ”YWrL ̧¥ DW TÛ]›¥ KWe i‹R¦Á J1⁄4Û\ UX¡¥
ŒÁ¿ T•TW• ÚTÖXo rZ¥f\‰
LÖ1⁄41⁄2 ̈• ÙY ̧› ̈• ™PTyP G¥XÖ C£•“e LR°L ̧ ̈• “ÛL Lp• G¥Xֆ ‰TÖefL ̧ ̈• AÛ\‹‰ ÚLyf\‰ GjL· hZ‹ÛRLoeh GÁ] SP‹R‰?

148 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 149
ÚL·«›¥ ‘\ÙT|†R C‹Re L«ÛR ‡{ÙWÁ¿ GÁÛ]«y| ‘¡‹‰ÙN¥f\‰ ÙSšVTPÖR Y֟†ÛRLoPÁ A1⁄2YÖ¥ ÙS1⁄2T|†R TPÖR –ÛLQŸop• ÚNŸ‹‰ ‘WYÖL• G|eL C‹Re L«ÛR ‘¡‹‰ ÙN¥f\‰
ÙT[ŸQ– ŒX« ̈• J ̧ ÚRÖVÖU¥ C£ ̧¥ fPef\ A‹R UÖz ®yÛPo r1⁄41⁄2 Y£f\‰ C¿L ”yPTyz£eh• ARÄÛPV TZjLÖXe LR«Á—‰ ™ŸeLUÖL ÚU։f\‰ C¿fV VÁ]¥Loeh A£ÚL ÙNÁ¿ EÁTÖLe ÚLyf\‰
ÙY ̧o rY¡¥ ÙR1⁄2†‡£eh• h£‡o rYyP£f¥ ŒÁ¿ E£f\‰
™ehe LQÖz—‰ ÙR£ ˜Û]›¥ “Wyz «PTyP ÚUÖyP֟ ÛNef ̧Á—‰ RVjf† RVjf Œ1⁄4f\‰
RLTÁ ÙRÖÛX‹R ‘\h ‘\‹R hZ‹ÛRL ̧Á T ̧jh ÚTÖÁ\ «3L ̧¥ G‡ÙWÖ¦T‰ GÁ] GÁ¿ ÙR¡VÖU¥ hZ•“f\‰ R֚UÖ¡Á LƒŸ† ‰ ̧LÛ[ H‹‡eÙLց| ÙN¥ÛL›¥ RÛX h“\ ®2f\‰
Šeh UWjL ̧Á g2 “ÛRh3L ̧Á ÚU¥ ˜L֕L ̧Á ÚLÖz“\jL ̧¥ ÚUÛN—‰ CÚT։• AÚT։ ÚTÖXÚY fPeh• ™PTPÖR ÚTÛ]V£f¥ ˜1⁄4¿ ÙT\ÖR LzR Y¡L ̧¥

Page 74
˜¥ÛXe ÙLÖz• TPŸ‹‰ TPŸ‹‰ J£ ˜zY1⁄4\ ÚRP¦¥ ˜Û]“1⁄4¿·[‰
‘¡°† ‰V¡¥ G¡• ÙTÖ쇥 E›ÛW† ‡£h• J ̧ B|Loeh ATÖ¥ s¡V ÙY ̧eh·  ”– T‹‡Á ÚYLorZ ̈· SÖÁ LÖX†‰eh• ALÖX†‰eh–ÛPÚV S• E\°.
ŒX° RjLU֚ J ̧£UÖ? iR ̈eho pY“e fWQjL· EPÖ? s¡VÛ] «μjf«yPRÖ UÛZ†‰ ̧?
CÁĕ ÙTV¡PTPÖR A¥Í UÛX† ÙRÖP¡Á CW| ˜zLoefÛP›¥ T“L֟ ÙT£h• ÙY ̧›¥ CÚT։ EÛ\‹‡£efÁ\] GÁ Y֟†ÛRLo• “‡V ÚL·«Lo•
ÚLÖÛP›¥ ÙT£h• AÛY ŸeÚLÖXUÖL. ÙT£f UÛX˜z›¦£‹‰ C\jf TÖÛ\LÛ[e LP‹‰ EVŸ‹R qP֟ UWjL»PÖL† RY2‹‰ LÛWÛP†‰ TÖXjLÛ[ ÚU« EÁÂP• Y£•
ÙT1⁄4¿e ÙLÖ·.
˜z›Z‹‰ CÛX‡Ÿ†‰o s¡VÄeh Hjh•

150 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 151
ÙRÖÛX“X†‰\° _ 1
¿ SyN†‡WjLoeh ATÖ¥ EÁ ÙT£ÙY ̧ Ajh F1⁄4Ù\|eh• B¿L· CÛPY3›¥ ÚTWP ÙY ̧›¥ EÛ\‹‰ ÚTÖL GQ1⁄4\ ŒX° ‘Z•“L· ÙRÖPŸ‹‰• f[•‘ A‹RW†‡¥ ŠjhfÁ\]
GÁ p¿ ŒX†‡Á ÙRÁÛ] UWjL· ÙS|†‰ ÙS|†‰ Y[Ÿ‹‰ Y[Ÿ‹‰ Ajh Y£fÁ\]
GÁ p¿ ÚY¦›Á ˜¥ÛXe ÙLÖz• TPŸ‹‰ TPŸ‹‰ J£ ˜zY1⁄4\ ÚRP¦¥ ˜Û]“1⁄4¿·[‰
ÙRÖÛX“X†‰\° _ 2
ŒX° RjLU֚ J ̧£UÖ? iR ̈eho pY“e fWQjL· EPÖ? s¡VÛ] «μjf«yPRÖ UÛZ†‰ ̧?

Page 75
DWe LÖ1⁄41⁄2 ̈• G¡• GÁ ™or CÁ¿.
ÚLyPÖVÖ?
ŒXÖÛYe ÙLÖÛX ÙNš‰ ÙY· ̧LÛ[ ÚTÖyÙP¡†R N֕T¥ ”pV CW° C‹R CW°eh ˜Á J£ p¿ ÛL«[eÛL A¥X‰ J£ ÙUμh ‡¡ÛV H1⁄41⁄2 «PÚY|• GÁ¿ «ÛW‹R֚
A•UÖ, ÚYL• AYŸeL‡L• CÁ¿ ÙRÁ ‡ÛN ŒÁ¿ Y‹R]Ÿ. VUÂÁ ŠRŸL·; ÛL†‰TÖef; I‹‰ h|L·
 «μ‹R ÚT։ s¡VÂÁ LÛPpe fWQjL· rY¡¥ «μ†‡V EÁ ŒZ¥ ÛLLÛ[ ®p ÚUÚX Kjf1⁄4¿.
˜z«¦ YÛW.

152 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 153
ÙSzV UW†‡Á g2  R†‰ Œ1⁄4f\ ÚT։ EÁÛ]o sZ TW°ÚU h ̧ŸLÖX†‡Á “¥XÖjhZ¦ÛN
AÚT։
ÙY‚\ CW°L ̧¥
WÖÈ ‰›ÛX† ÙRÖÛXeh• pY“ U‰ÛY GÁ Y֟†ÛRL ̧Á—‰ F1⁄4¿ ÚTr• AÛY
CÁĕ ÙLÖtN ÚSW†‡¥ s¡VÁ UÛ\‹‰«|YÖÁ EÛ\T› ̈• T‡f\‰ LÖX†‡Á rY|
C£· L«‹‰«|• E‡£• CÛXL ̧¥ LÛW‹R‰ ˜ÁÛ]V E›ŸT1⁄4\ LÖR¥
C YW ÚTÖf\ C£· ˜Á“ ÚTÖX A¥X ÙRÖÛX“X†‰\« ̈•
‘NÖr DWe LÖ1⁄41⁄2 ̈• G¡• GÁ ™or CÁ¿.
ŒXÖÛYe ÙLÖÛX ÙNš‰ ÙY· ̧LÛ[ ÚTÖyÙP¡†R

Page 76
ÚToro rR‹‡W†‡1⁄4h CW†R AtN¦ G솉o rR‹‡W†‡1⁄4h ®W AtN¦
GÁ L«ÛR ÙRÖPjhf\‰
Lƒ¡ ̈• CW†R†‡ ̈• LÛWf\ S• YÖ2eÛL›¦£‹‰.
C£y| –£LjLoeh J ̧ UÂR£eh A‰ ˜Á“
LÖX• CÚT։ RÛXgZ֛1⁄4¿ C£o• J ̧• AWeLŸe L֛1⁄4¿
C£yz ̈• ÙLÖÁ¿ J ̧›ÚX G¡†‰ LÖ1⁄41⁄2ÚX p¡ef\֟L· p¡‘¦£‹‰ N֕T ̈• h£‡• p‹‰fÁ\]
h£‡• pY“ h£‡›©1⁄2V ÙLÖz• pY“ GÁ ÚLÖT˜• pY“
CÁĕ Gtp›£eh• ÙU¥¦V ÙYT†‰PÁ VÖ£ÛPV EP¥ A‰?
K, Wւ EÁÛ]UÖ A•UÖ?
f3‹R CW†Re ÚLÖX†‡Á ÚLÖ|L ̧¥ h¤WUÖL Gμf\‰ BÛU A3f\‰ ÙTÛU.
ÚTÖ ATÖ¥ RÛX›Z‹R s¡VÚ] ˜LU1⁄4\ ŒXÚY J ̧ ÙN†R ÚRNÚU E›Ÿ ‡Á\ LÖXÚU
ÚTÖ ATÖ¥
ÙRÖÛX “X†‡¦£‹‰ `SXUÖ? SÖy| ŒXÛU GTz?' LzR• YÛWYŸ STŸ.

154 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 155
E›Ÿ ‘|jfL ̧Á LÖX•
`«|RÛX'eh YQeL• `AÛU‡'eh YQeL• ^]SÖVL†‰eh YQeL•
UÂR†‰ehe LƒŸ AtN¦ ÚToro rR‹‡W†‡1⁄4h CW†R AtN¦ G솉o rR‹‡W†‡1⁄4h ®W AtN¦
E›ÛW AÛXeL3eh• ÙY›¦¥ G¥XÖ WքY ˜L֕ YÖN¥L ̧ ̈• Lֆ‡£ef\‰ R֚ÛU pÛR‹R L]°LÚ[Ö|• EXŸ‹R S•‘eÛLLÚ[Ö|•
CWÖUÁ CWÖYQÁ AÛ]Y£• ÙNÖ¥Y‰;
`CÁ¿ ÚT֚ SÖÛ[ YÖ'
G¡• CRV†‡¥ G¡• DZ˜•.
rÛURÖjf A£f¥ CÁĕ Gtp›£eh• ÙU¥¦V ÙYT†‰PÁ VÖ£ÛPV EP¥ A‰?

Page 77
^ÖÛW GÚTÖÚRÖ J3†‰ «yP֟L·. “‡RÖL J£ A^֟ Y‹‰ «yPÖÁ GÁ¿ ŒÛ]†‰
`AWÖ^L J3TÖ A^ÖWL J3TÖ? GÚTև£‹‰?' r•UÖ ÚLyÚPÁ
`A^ÖWL J3“!' E¿–V hW¦¥ Rz†R U¿ÙUÖ3. `AÙRÁ]‰ A^ÖWL•? AWÖ^L• A¥XÚYÖ N¡?' r•UÖ ÙNÖÁÚ]Á.
`UÂR “μÚY! fPXÖ E]eh? • A^ÖWLÁ H\PÖ y\ef¥ . . .'
H1⁄4\TyÚPÁ.
R†‰YYևV֚† RÖzÛV «

156 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 157
AYŸeÚLÖ CWY¥ SÖyz¥ A‹ŒV YÖ2° G]eÚLÖ ÙN֋R SÖyz¥ CWY¥ C£“
CWÙY¥X֕ «3“.
ST,
ŽÂ —ÛN ‘VŸ ŽÛW›¥ SÛ]V A1⁄2eÛL «|f\֟L·;
`` `A^ÖWL•' J3ÚT֕''
S¥X‰ RÖÚ]. ^ÖÛW GÚTÖÚRÖ J3†‰ «yP֟L·. “‡RÖL J£ A^֟ Y‹‰ «yPÖÁ
TÖYÛ] T‚V SÖyL· ÚT֚«yP]
`pÚXÖÁ Ùa¦'›¥ H1⁄41⁄2† RÛX gZÖef `AYŸL·' ‘|jf G1⁄2‹R‰ ÚTÖL —‡ G†RÛ] GÁ¿ CÚTÖ U›Ÿ ‘|jf G„fÚ\Á RÖz›¥.
B›WU֚ E›Ÿ ‘|jf G1⁄2• SÖyz¥ U›Ÿ ‘|jL J£ L«OÁ CÁĕ –oN•
ÚTÖRÖÚRÖ?

Page 78
TÛ]VÖL ÙTÖ¿ÛUV֚ B|L· C£T‰ ÚN£•; E¿‡V֚ Y[£• JÚW Uև¡.
A‰YÛW Lֆ‡£†R¥ J£ ÚVÖL•.
AYĕ «zV «zV Tz“ AYÁ Šjh•YÛW A•UÖ°• «3“ ÚRŸ ÚTÖP† Ryze ÙLÖ|eL CW«Á ‘z —\† ‰ÛQVÖL.
A•UÖ°eh ˜zVÖÙRÁ\Ö¥ AeLÖ A¥X‰ pÁ]Y·. . .
ÙTÖ¿ÛUV֚ B|L· ÚN£•
U£†‰Y•, ÙTÖ1⁄2›V¥, LQefV¥ ˜•™Ÿ†‡L· CÚTÖ “‡R֚e `ÙL֕‘žyPŸ' Tz“•
pX ÚYÛ[L ̧¥ iPÚY ÙU¥¦V ÙRÖ›¥ NjgR˜• ÚY|•
C¥ÛXÙVÂ¥ EXŸ‹‰ ÚTÖLÖÚRÖ YÖ2°?
AY]‰ L]°L· NÖRÖWQUÖ]ÛY AY1⁄4¿eh• NÛPeL† ÙR¡V։.
J£ SÖ· AY]‰ L]°L· E£UÖ1⁄4\• ÙT1⁄4\]
AY1⁄41⁄2¥ G ̈•“e i|L· FŸYXUÖL ÚT֛] B G ̈•“e i|L· ÙT G ̈•“e i|L· p¿YŸ p¿–L ̧Á G ̈•“e i|L· hZ‹ÛRÛVe ÛL›¥ RÖjfV G ̈•“e i|L· CÛ[V G ̈•“e i|L· ˜‡V G ̈•“e i|L· ÛLL[1⁄4\ÛY•iP

158 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 159
˜•™Ÿ†‡LoPÁ ‰ŸeLÖ ÚR«›Á “‡V Gμop.
J£ YÛL›¥ TÛ]• C‹R Tz“• Y¦V] Y¥X] YÖμ• Bo• G ̈•“ei|L ̧Á FŸYX•
A¥X] ÚR• UÖo• P֟«Äeh SÁ1⁄2 C‰ CV1⁄4ÛL «tOÖ]†ÚRÖ|
AY]‰ L]°L· NÖRÖWQUÖ]ÛY
ÚTÖLy|• N™L†‰eL¥X.
VÖ2TÖQ U†‡VRW YŸeL†‰ T]jÙLÖyÛPe L]°L·
B]Ö¥ TÛ] UWjLoeho NÛPeL†
T]jÙLÖyÛP ˜Û[†‰ Y[Ÿ‹‰ YP¦; ‘Á ÙS|†‰ ÙT£ YP¦V֚ TÛ]VÖL ÙTÖ¿ÛUV֚ B|L· C£T‰ ÚN£•; E¿‡V֚ Y[£•
ÙR¡V։ AY1⁄4¿eh E›¤yP CW°• ŒX°• LÖ1⁄4¿• ÚY|• pX ÚYÛ[L ̧¥ iPÚY ÙU¥¦V ÙRÖ›¥ NjgR˜• ÚY|•

Page 79
‰| ’z• ÚNŸ‹‰ AYXyNQUÖL UQeh• WքY†‡]Ÿ CÁĕ L¿“ Œ\†‡¥ RÛXeh† ‰| Lyz›£‹RYŸLo•. . .
U¿ “\• –ÄefV EÛP• –|eh• – ̧W –Äjh• VTÖÂV YÖL]jL ̧¥ C£‹R WքY†‡]Ÿ
CÁÙ]Ö£ “\ÚUÖ ‰TÖef›Á ‡ÛNÛV UÖ1⁄41⁄2eÙLց|«yP E·»Ÿ WքY•
h|L· G ̈•“e i|LÛ[† ‰Û[†‰eÙLց| P ŠW• ÙNÁ\] ÙN¥X† ÙRÖÛX«¦£‹‰• ÚRÖÁ\ BW•‘†R] G ̈•“e i|L·
«3‘ ̈• ÚLy|eÙLցz£ef\‰ G ̈•“e i|L ̧Á TÛPV‚ J¦.

160 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 161
JÚW ‡ÛNÛV ÚSÖefVTz EÛ\‹‰ ÚT֛£‹R AY1⁄41⁄2Á Lyh3L ̧¦£‹‰ Lƒ£• CW†R˜• Kze ÙLցz£‹R]
B›We LQef¥ A‚V‚VÖL G ̈•“e i|L· . . . AY1⁄41⁄2Á—‰ ÙY¿“–μ• «3 Œ–Ÿ†‡† ‰TÖef ‘WÚVÖL• ÙNšR]Ÿ WքY†‡]Ÿ.
J£ “\• RÛXTÖÛL A‚‹‡£‹R WքY• Œ^֕ TÖeh• LPÛX GÙQ• ÙSš• ‰| ’z• ÚNŸ‹‰ AYXyNQUÖL UQeh• WքY†‡]Ÿ CÁĕ
h|LÛ[ —1⁄2 LYN YÖL]jLÛ[ –‡†‰ AX1⁄2 KP BW•‘†R WքY†‡]Ÿ —RÖL JaÙYÖWzVÖL G|†‰ ÛY†‰ SP‹‰ ÚT֛] G ̈•“e i|L· AY1⁄41⁄2Á A‚ÚVÖ ˜zY1⁄4¿† ÙR¡f\‰ TVjLWUÖL.
L]«Á CÛP›¥ «3†RYÁ ÙN›Á B1⁄4\jLÛW› ̈• ±ÙT1⁄4\Ö¥ SLW†‰† ÙRÖjh TÖX†‡Á gμ• ÙRÖ\ÁÚWÖ EÛ\T† ‡Woeh S|« ̈• ‰|L[ÖL ®NTyz£TÛR EQŸ‹RÖÁ
«3‘ ̈• ÚLy|eÙLցz£ef\‰ G ̈•“e i|L ̧Á TÛPV‚ J¦.

Page 80
“ÛRh3 TÖP¥
AYÁ RÂÚV AYŸLÚ[Ö ™YŸ ˜L• ÙR¡VÖ C£· AYŸLoÛPV U]ÛR ÚTÖX
RÁÄÛPV “ÛRh3ÛV† RÖÚ] ÙYy|• AYX• ÚSŸ‹RÚT։ AYÁ GÁ] EQŸ‹‡£TÖÁ GÁT‰ Y֟†ÛReh· ALTPÖR h¤W•.
A‹R “ÛRh3›Á ÚU¥ LÖ1⁄41⁄2¥ EÛ\‹‰ ÚT֛£efÁ\] AYÁ C¿‡VÖLo ÙNÖÁ] Y֟†ÛRL·
LÖ1⁄4¿ AY1⁄4Û\e ÙLց| ÙN¥X։
J1⁄4Û\ «[eh ÚTÖX E‡¡V֚ J£ Tyz ” ARÁ—‰ LÖX• RÁÄÛPV ÙLÖ}W SLjLÛ[ T‡†‰·[‰.
AYÄÛPV C¿‡ Y֟†ÛRL ̧¥ C£‹R‰ SU‰ ÚRN†‡Á E›Ÿ.

162 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 163
“ÛRh3 TÖP¥
UÛZ• s¡Vĕ fyP°• ÙS£jLÖ
AYÁ ÙNÖ¥XÖR Y֟†ÛRLÚ[Ö U„y ÚT֚ U‚¦£‹‰ UW†‰y ÚT֚ Ajf£‹‰ fÛ[eh fÛ[›¥ C£‹‰ CÛXeh CÛX›¦£‹‰ LÖ1⁄41⁄2¥ CÛPV\ÖU¥ AÛXVÛXVÖL G싉ÙLցz£ef\‰.
A‹R “ÛRh3›Á ÚU¥ ‘NÖr C¥ÛX ÙRšY˜• C¥ÛX ŒÛ]°o pÁ]• G]°• JÁ1⁄2¥ÛX
B[WYU1⁄4\ CW°† ÙR£«Á J1⁄4Û\ «[eh ÚTÖX E‡¡V֚ J£ Tyz ” ARÁ—‰ LÖX• RÁÄÛPV ÙLÖ}W

Page 81
T‚‹ÚRÁ. C¥ÛXÚV¥ ‘QU֚,
L֚‹R h£‡• D• CÁĕ ÙLÖtN ÚT¡PUÖY‰ Gtp C£eh• CWeL˜• T¡RÖT˜• sZ† ÙR£«Á KW†ÚR “쇛¥ “W·Y‰ «‡ G] EQŸÚYÁ.
AÛ]†‰• ÙLÖz‰RÖÁ
CÚT։ YÛWVÛ\ ÙNšVTPÖR J£ ÚT֟˜Û]›¥ C£ “\˜• hZ¥ P ‰TÖefo NÂVÛ] H‹‰fÚ\Á.
f Y£f\
C
W
†
R
• ÚRN† ‡Á N Y ÙTy z —‰ ‰ ̧ † ‰ ̧ VÖL ®2f\‰ C‹Ro NY ÙTy y z›Á LÛP p B‚ÛV VÖY‰ Az† ‰ «PÖU¥ C£jL· RV°ÙNš ‰ RV° ÙNš‰ . . . ÙNš ‰

164 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 165
S®] ‰TÖef AWNÁ
LÖÛX TÖPNÖÛX ÙN¥ ̈• Y3›¥ pÛ\TyÚPÁ †R†‡Á S֚L ̧P•.
“†RLjLÛ[ ®p G1⁄2‹R]Ÿ ÚT]ÖÛY ˜1⁄2†R]Ÿ Š¡ÛLÛV –‡†R]Ÿ GÁ RÛXÛV• U3†R]Ÿ.
‰TÖefÛV ÛLL ̧¥ R‹‰ `ÚTÖ! ÚT֚ «| ÚRN T‚“¡; ÚT֟ ÙNš!' GÁ\]Ÿ.
T‚‹ÚRÁ. C¥ÛXÚV¥
p•UÖN]˜• NYÙTyz•
p•UÖN]†‡¦£‹‰ g
2
C
\
j
h
f
\
Tze
Ly|L·
—RÖL
C \ j f Y£f\
C
W

Page 82
AYÁ `C£' GÁ\Ö¥ CYÁ `Gμ•“' GÁTÖÁ. CYÁ `ÚTÖ' GÁ\Ö¥ AYÁ `YÖ' GÁTÖÁ.
AYÁ `C\' GÁ\ÖÁ. CYÁ `C£' GÁ\ÖÁ. AYÁ EPÛXe ÙLÖÁ\ÖÁ. CYÁ B†UÖÛYe ÙLÖÁ\ÖÁ.
CÚTÖ SÖÁ ‘NÖNÖÚ]Á.
˜R¥YŸ —ÛNÛV G|†R‰• ^]SÖVL• Y‹‰ «|f\RÖ? A¥X‰ RÛXY£eh† RÖz ÚU ̈• Y[Ÿ‹R‰• “Wyp Y‹‰ «|f\RÖ?
UÂR E›¡Á «ÛX ”opV• B] ‘1⁄4TÖ|
1. ÚUÛN›¥XÖ YhTÛ\•
—ÛN›¥XÖ B„• JÁ¿ GÁ¿ Nop ÙNÖÁ]֟ AÁ¿ BL· hÛ\‹‰ÙLցÚP ÚTÖh• ÚT։ —ÛNÛV T1⁄41⁄2 ÚTp GÁ]? TÖPNÖÛXL· C¥XÖR ÚT։ YhTÛ\ÛV T1⁄41⁄2 ÚTN GÁ] C£ef\‰?
2. RÖz› ̈•
U֟eÍ RÖz, ÙXÂÁ RÖz, yÙWÖyÍf RÖz, LÖÍyÚWÖ RÖz BV TX E[; GÁ]‰ ˜Á]‰ EÁ]‰ G‰ÚYÖ?

166 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 167
‘NÖre L«ÛR
C£ “\˜• ‰TÖef S|«¥ SÖÁ ATÖ« ÙT։ULÁ GÁ ÚTŸ.
F¡¥ÛX G]eh, ˜Á“ C£‹R‰ CÚTÖ ÙRÖÛX‹‰«yP‰. (“‚V TÖWR†‰eh SÁ1⁄2!)
C£ “\˜• ‰TÖef S|«¥ SÖÁ G¡fÁ\ ÙS£“eh• S|«¥RÖÁ.
AYÁ `C£' GÁ\Ö¥ CYÁ `Gμ•“' GÁTÖÁ. CYÁ `ÚTÖ' GÁ\Ö¥
A1⁄2°É«VÖL Y[W† ‰zeh• J£ ATÖ« ÙT։ ULÂÁ ÚL·«L· (G솉 Yz«¥, ™Á¿ Azeh1⁄2“LoPÁ)
—ÛNeh• GÁ] E\°?
^]SÖVL†‰eh•
1 RÖzeh• GÁ] ÙRÖPŸ“?
“Wypeh•
2
ÚL·«, peLXÖL°• ÙT։ÛUTyPRÖL°• ÚRÖÁ¿f\‰ C¥ÛXVÖ? N¡ ÚL·«ÛVo rXTUÖehÚY֕
˜R¥YŸ —ÛNÛV G|†R‰• ^]SÖVL• Y‹‰ «|f\RÖ? A¥X‰

Page 83
AБVYÂÁ UÛP›¥ G†RÛ] U›ŸL·?
˜¥ÛX† ˆ°e LÖy| TeL• –W[ –W[ «3†‰eÙLց| C‹‡V _ TÖfÍRÖÁ G¥ÛX “\†‡¥ `‰ ̈eL' TV ̈PÁ NÛP ÚTÖ|YR֚ G‚eÙLցz£eh• ^YÖÂÁ ÚU¥ B†‡Wj ÙLÖ·YRÖ? AÄRÖTT|YRÖ?
C‹‡V TÛP ˜L֖¦£‹‰ LÖR ŠW• YÛW UQ• TW“• ÙSš›¥ S•™Ÿe L£YÖ| ÙTÖ¡†RÖ¥ GTz C£eh•?
SÖÁ HÁ A1⁄2eÛL «P ˜zV։?
C‹R TÖZ֚ ÚTÖ] CXjÛLÛV BpVÖe LP†‡Á Bh1⁄2 Uև¡† ‰£†‡e ÙLցz£eh• “‚V TÖWR†‡Á RÛX‘¥ ÛY†R‰ V֟? V֟? V֟?
C‹Re ÚL·«Loeh VÖ£eÚLĕ T‡¥ ÙR¡‹RÖ¥ C‹‡VÖ°• CXjÛL• A¥XÖR ™Á\ÖY‰ J£ SÖyz¥ AYŸLÛ[o N‹‡eL SÖÁ RV֟! RV֟!! RV֟!!!
3
“¦L· CXjÛL AWrPÁ GÁf\֟L· U1⁄4\e hμeL· C‹‡V AWrPÁ GÁ¿ ÙNÖ¥f\֟L·
3. BLÖ, GÁ] YÖNÛ]!

168 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 169
VÖ2TÖQ†‡¥ ÙYjLÖV• «ÛX hÛ\‹‡£ef\‰ GÁ¿ ÙNÖ¥Y‡¥ GÁ] C£ef\‰?
`VÖ2TÖQ†‰† ŠWRŸNÂ¥' R–2o ÙNš‡ YÖpeh• ANPÂÁ ˜L†‡¥ GeLoNeLUÖL T°PÛW A‘V‰ V֟?
U1⁄4¿• AYÄÛPV ˜T†‡W| T1⁄4LÛ[• CÁĕ «y| ÛY†‡£T‰ V֟? AR1⁄4h `A1⁄2° ”ŸYUÖ]' LÖWQ• GÁ]?
C‹‡V NUÖRÖ]• LÖeh• TÛPeh (CXjÛLeh NUÖRÖ]• A¥X) GÍ. É. f¥ GÁ\ ‘¡ÚLzVÛW AБVYÂÁ UÛP›¥ G†RÛ] U›ŸL·?
CW| AWr• `TÖpN' AWrL· GÁ¿ ÚY¿ ÙLÖtN ÚTŸL· ÙNÖ¥f\֟L·. SÖjL· VÖ£PÁ Œ1⁄4T‰?
‰TÖefVÖ¥ T¥ «[ehY‰ GTz? ‰TÖefVÖ¥ ‰‚ ‰ÛYT‰ GTz? ‰TÖefVÖ¥ N֐‘|Y‰ GTz? GÁ¿ HÁ J£Y£• “†RL• GμR«¥ÛX?
`SÖjL· HÁ ÛLeh| ®pÚ]֕?' GÁ¿ `AYŸL·' A1⁄2eÛL «PX֕ GÁ\Ö¥ GÁÄÛPV L ˜ÁTÖL GÁÄÛPV ÙY ̧SÖy|e ÚLÖYQ†ÛR G|†‰oÙNÁ\ NUÖRÖ] TÛP ®WÛ] T1⁄41⁄2 SÖÁ HÁ A1⁄2eÛL «P ˜zV։?
C‹R TÖZ֚ ÚTÖ] CXjÛLÛV

Page 84
B2‹‰ ÚT֝·[‰
`AÁÚ\ T\‹‰ ÚT֛£eLXÖÚU!' GÁ¿ ÙY•‘o p]‹‰ ÙLÖzV RÂÛUo pÛ\›¥ EÛ\f\֚
LƒŸ G¥ÚXÖ£eh• ÚSNUÖ] ÙTÖ£Ù[Á\Ö ̈• CÚT։ AZÖÚR.
CÛQ›Á1⁄2 TÖÛX ÙY ̧›¥ R†‰ ÚTÖ] J1⁄4Û\ TÛ]UWjL· A¥X S֕
ÙY¿jLÖ1⁄41⁄2¥ T1⁄41⁄2ÙV¡V C£‘Z‹R ™jf¥ LÖ|Lo• A¥X S• YÖ2eÛL
LÖX†ÛRe ÚL· ÙNÖ¥ ̈• A‰:
Lֆ‡£“eh ATÖÚX ”os|• “¥ÙY ̧L·.
hZ‹ÛRLo• p¿Y£• LÖ¥L·, ÛLL·, «3L· CZ‹‰ ‘WeÛO ÙLyP J£ EXL†‡¥ “쇆 ‰L[֚o pR1⁄2 ÚT֚eÙLցz£ef\֟L·
UÛZ›¥ LÛWf\‰ GÁ ŒZ¥ h£‡›¥ TW°f\‰ B1⁄4\ÖÛU
–ÁNÖW• ŒÁ¿ ÚT֚«P C£z£eh• AÛ\Loeh «[eÚL1⁄4\ Y£f\‰ –Á–”op
ÙU¥¦V CW«Á LÖ1⁄4Ú\Ö|• LQÖz† ‡ÛWeh ‘Á]Ö¥ CÛP›ÛP AÛN• U‚YÖÛZ CÛXL ̧Á SP]†ÚRÖ|• C]•“¡VÖR ‰VW†ÚRÖ|• ‰›¥ YWÖR LLÚ[Ö|• ŠW†‰ ÙY· ̧LÚ[Ö|• RÂÚV SÖÁ
CÁ¿, CTz†RÖ]Ö GμR ˜zf\‰?

170 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 171
F¡¥ pÛ\›£eh• ST£eh
‡ÛNLoeh ATÖ¥ G¥ÚXÖ£• ‘¡‹‰ ÚT֚«yP ‘1⁄4TÖ| LÖ|LÛ[ «y| ÙY ̧ÚV¿YR1⁄4LÖ] LÛPp J1⁄4Û\Vz TÖÛRÛV• “¥ ̈• “RŸLo• ‘ÁT• ™z† RPjLÛ[ A3†‰«yP ‘1⁄4TÖ| YÖ2eÛL•iPo p‹RÛ] ™|P ÙY1⁄41⁄2P†‰eh· EXW BW•‘†R ‘1⁄4TÖ| CÁ¿ GjLoÛPV ŒX†‡¥ UÂR «|RÛX›Á ™XÚYŸ ÚLÖÛP ÙS|‹ŠeL†‰· B2‹‰ ÚT֝·[‰
`AÁÚ\ T\‹‰ ÚT֛£eLXÖÚU!'
UÁÂeL ÚY|•
UÁÂeL ÚY|• jL· G‡ŸT֟†RY1⁄4Û\ CÁÛ\eh GÁÄÛPV T†‡¡ÛLo NÖ[W†ŠPÖL GÁ]Ö¥ RW˜zV«¥ÛX
ÙRÖÛX«¦£‹‰ ÚNÖL†ÛRo rU‹‰ Y£f\‰ LÖ1⁄4¿ ÛY†‡VNÖÛX›¥ G¥XÖ YÛLVÖ] AX\¥Lo• ÚUÙXμfÁ\]
hZ‹ÛRLo• p¿Y£• LÖ¥L·, ÛLL·, «3L· CZ‹‰

Page 85
(C‰RÖÁ ˜efVUÖ] ‘WopÛ])
CÁ¿ SÖÁ J£ LÛR ÙNÖ¥X «£•‘Ú]Á WÖ^Ö Wւe LÛR hZ‹ÛRLoeh Uy|U¥X ÙT¡VYŸLoeh•RÖÁ
B]Ö¥ UÁ†‰e ÙLÖ·ojL· LÛR LÖQÖU¥ ÚT֛1⁄4¿ J£ pÁ] C\h ÚTÖX GÁ hW¥ APjf ÚT֛1⁄4¿ –£RjL†‡Á ˆŸUÖ]• ÚTÖX
EÛP‹R LyzPjLoeh·o• CZ‹R rYŸeLjLoeh·o• EXŸ‹R L]°Loeh·o• GÁ] fÛPeL ÚTÖf\‰ GÁT‰ ÙT¡V ÚL·«
ÚL·« ÙT¡‰RÖÁ U¿ÙUÖ3 p1⁄2‰; JÚW ÙNÖ¥: S•‘eÛL.
LPjLoeh• LP¥Loeh• h¿eÚL «μ‹‰ fPef\ ˜zY1⁄4\ J£ ÙRÖÛXÚTpe L•‘ G‡ŸLÖX• T1⁄41⁄2V ÚL·«LÛ[ Atr• J£ ‘tr CRV•.

172 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 173
ÙT֚˜L• “Û]‹R T†‡¡ÛLL·
E\°• ‘¡°• LÖÛXÛVe ÙLÖÛX ÙNšfÁ\] YÖÙ]Ö¦›Á TÖ2Y֚eiPÖL ˜‰ÙL ̈•T1⁄4\ R–ZŸL ̧Á AN†‡V•
GjLÛ[ ‘¡†‰ ÛY†‡£TÛY : ‰›XÖ CW°L ̧Á ˜z«¥ UÖÛV›¥ S|jhf\‰ ÙLÖμ•“ Kjhf\‰ CV‹‡Wo sZ¥
P UÛX† ÙRÖPŸL· J£ YÖ]«¥ YWU¿eh• s¡VÁ YPef ̈• fZef ̈• YÖ2eÛL SPef\RÖ C¥ÛXVÖ G]† ˆŸUÖÂeL G‹R† RÛXY¡P˜• @ÛT¥ Ly|eL· C¥ÛX RÛXYŸL ̧ ̈• TXŸ
GÚT։• ÙTš‰ÙLցz£eh• TÂUÛZ L¿‘Á L•’W• J ̧«|• GÁ ˜L• f1⁄2eL1⁄4 «Û[VÖP ÚT֚«yP֟L· pXŸ FŸ r1⁄4\ ÚT֚«yP֟L·
GjLÛ[o ÚNŸ†‰ ÛY†‡£TÛY : pXŸ ŠeL†RÖ¥ CÁĕ GZ«¥ÛX J£Y£ehÚU R–2 “¡V«¥ÛX (C‰RÖÁ ˜efVUÖ] ‘WopÛ])
AÛXL ̧Á CRV† ‰z“ LPjLoeh• LP¥Loeh• h¿eÚL «μ‹‰ fPef\ CÁ¿ SÖÁ J£ LÛR ÙNÖ¥X «£•‘Ú]Á
˜zY1⁄4\ J£ ÙRÖÛXÚTpe L•‘

Page 86
‘\‹R‰ C‹R B¿ GÁ¿ ÙNÖ¥f\֟L·.
ÙR¡V։
C‹R B¿ Gjh ‘\‹RÙR]e LPÛPVo ÙNÁ\YŸL ̧¥ pXŸ ÚRYÛRL[ÖL°• pXŸ ‘NÖrL[ÖL°• UÖ1⁄2«yP֟L· GÁ¿ ÙT¡V†ÛR ÙNÖ¥f\Ö· ÙRÖ¥LÛRL ̧ ̈• UÖV IˆLjL ̧ ̈• YÖ2eÛLÛV† ÚR֚†ÙR|†‰ ÛY†‡£‹R AY[‰ Y֟†ÛRL ̧¥ CÚT։ G]eh S•‘eÛL C¥ÛX GÁ\Ö ̈• YÖ2eÛL T1⁄41⁄2V «NÖWÛQLÛ[ YqLWUÖL ÛY†‡£T‰ GTz GÁTÛR AY· L1⁄4¿† R‹RÖ· GÁ¿ CÚT։ ÙR¡f\‰.
p¿ YV‡¥ GjLoÛPV L1⁄4TÛ] “X†ÛR YzYÛU†RÛY LP ̈• YV ̈• E“Ÿ H¡Lo•RÖÁ GjL ̧P• UÛXL· C¥ÛX B¿LÛ[• ÙR¡‹‡£eL«¥ÛX Y£P• J£˜Û\ UÖ¡eLÖX†‡¥ ÙY·[ Y֚eLÖ¥L· p1⁄4\Ö¿LÙ[]
U†‡VÖ] ÙY›¦¥ J|jfe fPTÚR E“Ÿ H¡L ̧Á YÖ2Y֛1⁄4¿
B]Ö¥ C‹R B¿
YQjL· UÖ¿• ‡ÛQLÛ[e LP‹‰ ÙN¥f\‰ LÖ|LÛ[ T֟†‡£ef\‰ TÖÛXÙY ̧L·, SLWjL»PÖL T֚f\‰ ÚTÖf\ Y3ÙV¥X֕ ŒX†ÛR UXW ÛYef\‰ ™jf¥ UWjLoeh E›Ÿ R£f\‰ LÛW›¦£‹RÖ ̈• Ÿ G1⁄2Ve fÛ[ RÖ2†‡V U£R UWjLÛ[ Y£zo ÙN¥f\‰ ARÄÛPV YÛ[°, ÙS ̧°L ̧¥ LÛXOŸL ̧Á Š¡ÛLeh ALTPÖR J£ S ̧]• ARÄÛPV hW¥L ̧¥ LQ†‰ehe LQ• UÖ¿• J£ CÁÂÛN GÚT։ÚU C‹R B1⁄41⁄2Á hWÛXe ÚLyL ˜zf\RÖ?

174 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 175
£• ŒX˜•
C‹R B¿ Gjh ‘\‹R‰ GÁ¿ G]eh† ÙR¡V։ ™Á¿ NUÙY ̧Loeh• ˜TR֛W• YV¥ÙY ̧Loeh• ˜‹¿ fWÖUjLoeh• ATÖ¥ s¡VÛ]• UÛ\†‰«|f\ Uև¡ G싉 ŒÁ¿• «μ‹‰ fP‹‰• ÙRÖPŸ‹‰ «¡‹‰• RÁÄÛPV ‘WUցP†ÛR A1⁄2«ef\ UÛXL ̧Á L„eh GyPÖR pLWjLo· JÁ1⁄2¥ UÛZ ÙS£jLÖR ÙY ̧›¥ BLÖV†‡]‰• LÖ1⁄41⁄2]‰• ŒX†‡]‰• ˜RXÖY‰ iP¦Á J£ h£‡† ‰ ̧V֚ ‘\‹R‰ C‹R B¿ GÁ¿ ÙNÖ¥f\֟L·.
ÙR¡V։
TÖYÛ] R‹RÖ ̈• S•T ˜z‹R‡¥ÛX.
GjLoÛPV L1⁄4TÛ]L·, E£YLjL·, p‹RÛ]L ̧Á ÛUVorZXÖL C£‹R‰ LP¥; ŒX†‰PÁ CÛPV\ÖR ÚTÖWÖyP†‡¥ D|Ty|·[ LP¥; AR1⁄4h J£ LÛW C£‹R‰ GÚT։•. ÚLÖTUÖ]ÚT։ q1⁄2 GZ LÖRXÖ]ÚT։ f\jf «Z.
E“Ÿ H¡Loeh• GÚT։• J£ LÛW C£‹R‰. AY1⁄41⁄2Á ÙU[] EÛWVÖP¥ CÁ¿YÛW JÚW Uև¡VÖL† ÙRÖPŸ‹‰ ÙLցz£ef\‰ UÛZeLÖX –R‘¥ pX ÚYÛ[L ̧¥ LÛWÛV —1⁄2]Ö ̈• U†‡VÖ] ÙY›¦¥ J|jfe fPTÚR E“Ÿ H¡L ̧Á YÖ2Y֛1⁄4¿

Page 87
E›Ÿ C£ef\‰ SÖQ¥ RÁÄÛPV EPÛX YÛ[†‰ B¿ ‘WYÖLÙU|†‰o ÙNÁ\ ‡ÛNÛVe LÖy|f\‰ “RŸ UzV N‰“ ŒXjL ̧¥ ŸeÚLÖ|L[ÖL SLŸf\‰ B¿
J£ ˜Û\ ÙRÖ|ÛL›¥ p¦Ÿ†ÙRμ• LÛWL· AÛ]†ÛR• C‹R B¿ OÖTL• ÛY†‡£ef\RÖ GÁ¿ ÙR¡V։ LÛWLoeh• CeLQ• LP‹‰ ÙN¥f\ B1⁄4Û\ OÖTL• C£ehÚUÖ ÙR¡V։
GÁ\Ö ̈• KzeÙLցz£ef\‰ B¿
pX ÚYÛ[L ̧¥ J£ “Á]ÛL ÚTÖX pX ÚYÛ[L ̧¥ J£ RÖXÖyÛP ÚTÖX pX ÚYÛ[L ̧¥ ÚUÖLYNTyP J£ ”ÛYÚTÖX.
‡\‹‰ ÛY†R VÁ]©PÖLo NXNX†‰ SÖ]¥X; AYŸL ̧Á hW ̈eho NjgR SW•“LÛ[† R£YÚR GÁ ÚYÛX GÁ\‰ LÖ1⁄4¿
AYŸLoÛPV LLoeh BZUÖ] Œ\jLÛ[† R£fÚ\Á SÖÁ GÁ\‰ J ̧
AYŸLoÛPV ‘tr TÖRjLoeh J£ “Á]ÛLÛV† R£fÚ\Á SÖÁ GÁ\‰ ÙNaYX¡”
AYŸLoÛPV CRV†‡Á rYŸLÛ[e LÖR¦Á CÛZL[Ö¥ ÙSšfÚ\Á GÁ\‰ LP¥
AYŸLoÛPV p¡“eh U‹‡W Y¦ÛUÛVo ÚNŸefÚ\Á GÁ\] LÖ|L·
ATzVÖ]Ö¥ AYŸLoÛPV ÛLL ̧¥ ‰TÖefLÛ[•

176 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 177
A‰ N¥X֑ef\‰.
LÛWLoPÁ LÛW›Á LÖ|LoPÁ LÖy| UWjLoPÁ UWjL ̧¥ Šjh• ÙLÖzLoPÁ ÙLÖzL ̧¥ B|• T\ÛYLoPÁ T\ÛYLoPÁ ÚNŸ‹‰ ¡¥ ™2f Gμ• UÂRŸLoPÁ UÂRŸL ̧Á GQjLoPÁ GQjL ̧Á AÛXLoPÁ
G¥ÚXÖ£Pĕ G¥XÖY1⁄4¿Pĕ JÚW ÚSW†‡¥ ÚY¿ÚY¿ ÙUÖ3L ̧¥ ÚTrf\‰ A‰
C‹R B¿ J£ÚT։ÚU E\jhY‡¥ÛX ARÄÛPV EXŸ‹R RPjLoeh• E›Ÿ C£ef\‰ SÖQ¥ RÁÄÛPV EPÛX YÛ[†‰ B¿ ‘WYÖLÙU|†‰o ÙNÁ\ ‡ÛNÛVe
hZ‹ÛRL·
hZ‹ÛRLÛ[ V֟ E£YÖehf\֟L· GÁ¿ SÖÁ ÚLyÚPÁ
‡\‹‰ ÛY†R VÁ]©PÖLo NXNX†‰ SÖ]¥X; AYŸL ̧Á hW ̈eho

Page 88
ˆ›Á Y]“ –eL TWYN†‡¥ LÖ|LÛ[• “¥ÙY ̧LÛ[• FP¿†‰o ÙN¥ ̈• ÙR£eL· RÛXf\jf† ÙRÖÛXfÁ\]
LÖX†‡Á h ̧Ÿ –h‹R rP£eh· LÖR¦Á CÛXL· E‡ŸfÁ\]
E‡Ÿ CÛXLÚ[ AZh AY1⁄41⁄2Á YQjLo• TÁÛU ˜μÛUÛV ÚSÖefV ÙS| SÛP›¥ ˜Á ÙN¥Y] AÛY E›Ÿeh• CÛXLÚ[Ö ToÛN; A¥X‰ ToÛN›Á ŒZ¥ J£ÛU
EÛURÖÁ AÁÚT E‡£• CÛXL ̧¥ G‡ŸLÖX• RÁ “‡V CÛNÛV —y|f\‰ GÁf\֚
TTÖÛ\† R†ˆ°e h ̧Ÿ SÖ ̧¥ G]eÙLÁ] G‡ŸLÖX•?

178 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 179
LÖ¥Loeh WքYo NTֆ‰eLÛ[• C|‘¥ ÙYzh|LÛ[• LL ̧¥ ÙY¿ÛT• R‹R‰ V֟ GÁ¿ ÚLyÚPÁ LÖ1⁄4¿• LP ̈• EÛ\‹R]; ÙY ̧›¥ EXŸ‹‰ ÙSÖ£jf1⁄4¿ LQÖz† ‰|L[ÖL J ̧.
J£ –Á]¥ ÙYyz¥ G¡V BW•‘†R] ”eLo• LÖ|Lo• G¥X֐ T\ÛYLo• iyPUÖL T\‹‰ ÙNÁ¿ A†ˆ· «μ‹R].
hZ‹ÛRL· GjLoÛPV hZ‹ÛRL·.
ˆ
CÛXLÚ[ B›W• ˆ SÖehL[ÖL ÙS£‘Á GQ1⁄4\ Œ\jLoPÁ “ÛL A«Z։ ÙYT• f[Ÿ†R։ T1⁄41⁄2 G¡fÁ\] UWjL· UWjL ̧¥ ˆ ÙLÖzL ̧¥ ˆ ÙNzLo• ˆ LÖX† ˆ
ˆ›Á Y]“ –eL TWYN†‡¥ LÖ|LÛ[• “¥ÙY ̧LÛ[• FP¿†‰o ÙN¥ ̈•

Page 89
ÚLÖT†‡¥ “£YjL· ‰zeL AY· ®pÙV1⁄2‹R “†RL• CR2L· ˜1⁄2‹‰ ŒX†‡¥ ‰Y·f\‰
AYoÛPV BÚYNe ioN¦¥ S|jfV AÛ\orYŸL· CÁĕ A‡Ÿ‹‰ÙLց|·[]
T|eÛLVÛ\† ‰‚eÙLÖz›¥ C AYoÛPV E·[ÖÛPL· CWÖ ÙY ̧YÖN¦¥ C AYoÛPV ÙN£“Lo• C£eL։ GÁ\Ö ̈• AYoeLÖ] YÖNÛ] P LÖX†‰eh† RÛXVÛQL ̧¥, LQÖzV£ÚL, Rƒ¡¥ ÚR֚‹R NYŸeLÖW ÙTyz›¥, “†RL AXUÖ¡›Á CP‰ TeL†‡¥ LU2‹‰ ÙLցz£eL ÚTÖf\‰
Ú^. P]Ö] E\° ˜1⁄2‹‰ ™Á¿ Œ–PjL[ÖfÁ\]
C‹R ™Á¿ Œ–PjL ̧¥ SÖÁ LP‹R ˜R¥ S‡ Y3 UÖ1⁄21⁄4¿
G]eh ™Á¿ Œ–PjL[֛] AY· ™Á¿ LjLÛ[† Rցzo ÙN¥f\Ö·.

180 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 181
Ú^. P]Ö] E\° ˜1⁄2‹‰ ™Á¿ Œ–PjL[ÖfÁ\]
Ú^. P]Ö] E\° ˜1⁄2‹‰ ™Á¿ Œ–PjL[ÖfÁ\] AYoÛPV LÛPp Y֟†ÛR LÖV U¿eh• J£ h£‡†‰ ̧ÛV ÚTÖX YÖN¥ LR«¥ CÁĕ JyzeÙLցz£ef\‰
GUefÛP›¥ ÙUÖ3›Á AZhL· C\‹‰ ÚT֚«P ÙU[]†‡Á YÛX‘Á] ̈eh· peh| LÖX• SLW ˜zVÖU¥ R†R ̧†RÚT։ B1⁄4\ÖÛUPÁ ÚLÖT†‡¥ “£YjL· ‰zeL AY· ®pÙV1⁄2‹R “†RL• CR2L· ˜1⁄2‹‰ ŒX†‡¥ ‰Y·f\‰
SÖÁ C\jfV ˜R¥ LP¥ GÁÛ] «μjf1⁄4¿
E\°L ̧Á hoÙNÖμjÛLo rZ ̈eh· GÁ ˜R¥ LÖXz ‡ÛN UÖ1⁄21⁄4¿
ÙLÖz• ÙLÖμ ÙL֕“•, ¡¥ TP£• RÖUÛW, CRV Bh‡›Á B†U NjgR• GÁ\ LÖR¥ T1⁄41⁄2V TÛZV E£YLjLÛ[ Ú^. ‰Y•N• ÙNš‰«y| ÚTÖf\Ö·
AY ̧Á ‘Á]Ö¥ LÖ1⁄4¿• ŒX˜• hZ‹ÛRLÛ[ ÚTÖX† ÙRÖPŸ‹‰ ÙN¥fÁ\]
AYoÛPV ÚLÖT†‡Á ÙTÖ1⁄2L ̧¦£‹‰ “‡V Y֟†ÛRL· ‘\efÁ\]
G]eh ™Á¿ Œ–PjL[֛] AY· ™Á¿ LjLÛ[† Rցzo ÙN¥f\Ö·.

Page 90
“\‹R·[TyÚPÖ¡Á hz›£“
ÙN•U RÛW• YV ̈• YPeÚL CÛY S|ÚY U£R†‡Á NtNX†‡Á—‰ «¡f\‰ J£ C|LÖ|; S|L1⁄4L ̧Á LÖ|.
®WŸL· ‰› ̈• ŒX•
C‹R ŒX†‡¥RÖÁ 1⁄4¿eLQeLÖÚ]֟ Šjhf\֟
“Áp¡“• “†‰›Ÿ“• ˜L†‰eh ÙU£ÚL1⁄4\ ÙStr Œ–Ÿ†‡ SP‹RYŸL· ŒÛ]ÛY ÙS|fÁ\ STŸ TXŸ, E\«]ŸL·, SÖ]1⁄2VÖ CÛ[OŸL·
LQÙTÖμ‰ ÙStÙN¡• ÙStp¥ GμfÁ\ ŒÛ]ÙY¡• ŒÛ]«¥ E›ŸTW°• LÛR G¡• C‹R ŒX†‡¥RÖÁ Šjhf\֟ GÁ]YŸL·.
“μ‡ÛVe Lμ«V ‘1⁄4TÖ| S|L1⁄4L· Y[£• C‹R C|LÖy| ÙS| ŒX†‡¥ ”oÙNÖ¡Y֟ «[eÚL1⁄41⁄2† ‰V£¿Y֟ ®W• «Û[‹R LÛR «•– «•–o ÙNÖ¥¦ ÙStr ÙSf2Y֟L·
GÛR ŒÛ]†ÚR֕? GÛR U\‹ÚR֕?
S•TÖÚR Y֟†ÛRLÛ[ ˜1⁄4\ÖL
®WŸLo· UÖ1⁄4\ÖÂÁ TÛPY¦ÛVo pÛR†RYŸL· E·[֟L· ATÖ« UeL[‰ pWU¡‹‰ ˜ÛXV¡‹‰ h£‡ ˜L• SÛ]V CW«WY֚ ˜L• ‰ÛP†‰ Y3UÖ1⁄41⁄2 ÙUÖ3UÖ1⁄41⁄2 «3UÖ1⁄41⁄2 ÙY1⁄41⁄2ÚVÖ| —PY£• E·[֟L·
UÖ®W•, ‡VÖL†‡Á U¿TeL• C‰ CÛYÙV¥X֕ LÖÚRÖ| LÖRÖL Y֚ÙUÖ3›¥ YÖ2fÁ\ N†‡VjL·

182 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 183
®WŸL· ‰› ̈• ŒX•
ÚTše ioN¥ ®p Gμ• LÖ1⁄41⁄2¥ Jz‹‰ «μ• LÖÚYÖÛXo N†R†‡¥ h›¥ –W| AX¿• ÚU1⁄4ÚL T]‹ÚR֐“
ÚLÖÛP›ÚX UQÚXÖ|• U֟L3›¥ ÚWÖ|• K|• J£ ÙY·[ Y֚eLÖ¥
ÙR1⁄4ÚL ‡ÛN [
fZeÙL¥ÛX ÙTÖÁ“X• ŒXU1⁄4Ú\֟, `Œ\• hÛ\‹ÚR֟', “\‹R·[TyÚPÖ¡Á hz›£“
ÙN•U RÛW• YV ̈• YPeÚL
ÙS|‹ŠW• ÙNÁ¿ ŒÛW LYŸ‹ÚR֟ LÖ1⁄4Ú\Ö|• LPÚXÖ|• “ÛLÚVÖ|• ÚTÖ]YŸL· ÚTÖ]YŸL· ÚTÖL —‹‰ fP‹R EPXjL· ÙLց|Y‹‰ Cy| “ÛR†‰ G|†R S|L¥¦Á Gy|† ‡ÛN• EÛ\‹‡£eh• E• B†UÖ GÁf\֟L·
®Wo NÖYÛP‹ÚR֟ ÙN֟eL†ÛRo ÚNŸY֟L· GÁ\ TZjLÛRÛV† R–ZŸL· S•T֟
B|e ÙLÖ£˜Û\ E1⁄4\˜• r1⁄4\˜• Byp• EjLÛ[ ŒÛ]° ÙLÖ·[ Y£Y֟L·
A•UÖ«Á LƒŸ L¥XÛ\›Á ÚU1⁄4Tz‹R “μ‡ÛVe Lμ«V ‘1⁄4TÖ| S|L1⁄4L· Y[£• C‹R C|LÖy| ÙS| ŒX†‡¥

Page 91
G ̈•“e i|L ̧Á ‰V¡¥ GÁ L«ÛR SÛ]f\‰
YWXÖ1⁄41⁄2¥ ®WŸL· C¥ÛX.
S•TÖÚR Y֟†ÛRLÛ[ ˜1⁄4\ÖL S•TÖÚR Y֟†ÛRLÛ[
LÖX†‡Á N‹Œ‡›¥ UÖNL1⁄41⁄2V ®W†‡Á LÛRÙNÖ¥Xe Lֆ‡£efÚ\Á C£ÛT• C\ÛT• CZÛT• AÚT։ TÖ|ÚYÁ.
LÖÛX›P•. ÙTÖ¿ÛU GÁT‰ GÁ] GÁTÛR UWjL ̧P•. L]°Loeh YQjL· EPÖ GÁTÛR† ŠeL†‡¥ SPTYŸL ̧P•. LƒŸ†‰ ̧L· pÛ\eiPjL[ÖL UÖ1⁄2V‰ GTz GÁTÛR AL‡L ̧P•. TV• GÁT‰ GÁ] GÁTÛR S| CW«¥ C‹R SL¡¥ SPeL ÚSŸf\ L¿“† ÚRÖ¥ UÂRŸL ̧P˜• ÙTL ̧P˜•. ÚUÖL• ˜T‰ SÖ·L·RÖ]Ö GÁTÛR ™eh†‡ A‚‹R LÖRXŸL ̧P•. ˜μŒX«¥ TÖX†‡Ág2 EÛ\‹R TÖ1⁄4LP¦Á TÖ|• —ÁL· GjÚL ÚT֚«yP] GÁTÛRe L֟LÖX†‡P•. ÙUÖ3›Á RÂÛU›¦£‹‰ ‘\T‰ GÁ] GÁTÛR† ‡ÛN ÙRÖÛXV “X•ÙTVŸ‹RYŸL ̧P•. ‰VW†‡Á NÖ¿ ‘3‹R RÂÛU GTz›£eh• GÁTÛR GÁ TTÖÛ\· ÙS£‘Á E›Ÿo rYyÛP G1⁄2‹RY ̧P•, AY ̧P• CY ̧P•. CW«Á LÛPp W› ̈• ÚT֚«yP ‘1⁄4TÖ|, RPYÖ[jLo• h ̧¡¥ ‰z†‰ ‘[eL J1⁄4Û\o p\hPÁ ÛL›¥ J1⁄4Û\ ”°PÁ Lֆ‡£T‰ GTz GÁTÛR GÁÂP• ÚL·.

184 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 185
CXypV†‡Á RÖL†‡¥ Uy|• Rjf›£T‡¥ÛX ÚUÁÛU
ÙY1⁄4¿ Y֟†ÛR T‹R¦ÚX E• ŒÛ]ÛYo ÚNÖz†‰† ÙR£† ÙR£Y֚ TÖzÛY†R †R TW‚ÙV¥X֕ ÙN†R ®y| YÖN¦ÚX ÙYyz CyP YÖÛZL[֚ SÖX֕ SÖ· E‡Ÿf\‰; OÖTL˜• ÙRÖÛXf\‰
Njf¦VÁ EÛPYÖ ̧¥ Tz‹R hZ‹ÛRL ̧Á CW†R†‡¥ GÁ L]° LÛWf\‰ WÖ^WÖ^ÚNÖZÁ ‰Y•N• ÙNšR LŸ‘‚ ÙTL ̧Á AYX «3L ̧¥ YWXÖ¿ R1⁄4ÙLÖÛX ÙNšf\‰ RtÛN ÙT¡V ÚLÖ«¦Á g2 “ÛRP G ̈•“e i|L ̧Á ‰V¡¥ GÁ L«ÛR SÛ]f\‰
ÚL·
ÚL· GTz “QŸY‰ GÁTÛR T֕“L ̧P•. GTz “XŸY‰ GÁTÛRe LÖÛX›P•. ÙTÖ¿ÛU GÁT‰ GÁ] GÁTÛR UWjL ̧P•. L]°Loeh YQjL· EPÖ GÁTÛR† ŠeL†‡¥

Page 92
GÁ] SPeh•?
A‰ J£ LÖÛX ÙTÖμRÖ]Ö¥ ŒX° Gμ•
UÖÛXVÖ]Ö¥ ÚRŸeLÖ¥L· Jz‹‰ «Ze Lֆ‡£eh• s¡VÂÁ LQÛN«¥ LÖX†‡Á Œ\• ‘¡•
CWÙYÂ¥ T\ÛYL· ŠeL• ÙRÖÛX†‰ «3†ÙR싉 TÖ|•
A‹R TÖP¦Á AÛXL ̧¥ NÖeh£«›Á C\hL· ˆTyÙP¡•.
SÖÁ C\‹‰ ÚTÖf\ÚT։ GÁ] SPeh•?
LÖ1⁄41⁄2¥XÖR ÚT։• G¥XÖe LR°Lo• NÖ[WjLo• RÖUÖL† ‡\‹‰ÙLÖ·o• NjgR˜• AμÛL• JÁÛ\ ÙYyz JÁÙ\] UÖ1⁄2 UÖ1⁄2 Gμ•
ÙY ̧›¥ B|• «[eh.

186 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 187
SÖÁ C\‹‰ ÚTÖf\ÚT։
SÖÁ C\‹‰ ÚTÖf\ÚT։ GÁ] SPeh•?
A‰ J£ LÖÛX ÙTÖμRÖ]Ö¥ ŒX° Gμ•
SÖÁ C\‹‰ ÚTÖf\ÚT։ ŒNR†‡Á E·Ù[Ö¦›¥ L«ÛR Gμf\‰
SÖÁ C\‹R ‘1⁄4TÖÚPÖ RÛXYÖNÛX ™PÖÚR f|h ÚY¦ ‘¡†R UÖ1⁄4¿ Y3• ÚRÛY›¥ÛX SÖÁ ÚTÖL ÙY¿• ÛWo p‹R«| GÁÄP¦¥ SÖÁ G¡ÚYÁ
SÖÁ C\‹R ‘1⁄4TÖ|
“1⁄4L ̧Á LƒŸ†‰ ̧ C£ ̧Á h£‡ ”–›Á SW•“L ̧¥ ‰VŸ —yP Y£• LPÚXÖWe LÖ1⁄4¿
ÙY ̧›¥ B|• «[eh.

Page 93
UÛX† ÙRÖPŸL· ÚTÖX GÁ L«ÛR Gμ‹R‰
A‰ CÚT։ EÁ LÖXz ŒZÛX Y£|• ” «WL• «W°–W«Á hW¦Á E›Ÿ ®or J£ U‚†‰ ̧›¥ APŸ‹R SÖÁh ÙT£• ÙTÖμ‰L· ˆyzV Y֟†ÛR
ˆyzV Y֟†ÛRLÛ[† ŠW «y| ŽÂ SÖYÖ¥ CÛU ŽÂVÖ¥ ˜ÛX ˜Û[VÖ¥ CRZÖ¥ GÁěŸ —yz]֚
C£ ̧Á ÙY ̧›¥ GjÚLÖ “ÛR‹‡£‹R L¿‘Á YQjL· f[Ÿ‹R]
pY“ ÚUÙXZ† ÙRÖÛX‹R‰ Œ\‘¡ÛL EÁ EP¦¥ h£‡ Lp• SÖ ̧‰ GÁTRÖXÖ?
A‰ s¡V]֛1⁄4¿ s¡VÁ : fWQjL ̧Á ÙUš «[eh G¡• J£ C£yhÛL
CÁ¿ G‰ C‹R UÖV AZh? ÙNÁ¿ Gjh TW‹R‰ E›£PÁ LÖR¥ EÛ\‹R S• ŒX•? C‹R U‰e fQ†‰·[Ö?
h£‡, refX•, ÙN•U‰ ÚR֚‹R h1⁄2 G¥XÖe LP°[ÛW• ‰Y•N• ÙNš‰ Gμf\ ÚT։ TZÛU ®W• EXŸ‹‰ ÚTÖf\‰
ŒX°• T¡‡• CW°• i|• AZÚL AZh S• ÙUÖ3›¥ ÙN1⁄2‹R «WL• YÖμ• EXÚL EXh
U֟“e hYyzÁ «VŸÛY† ‰ ̧‘Á E“e L¡‘¥ ‰ ̧Ÿeh• ˜¿Y¦Á C¿fV TzU• : CÛQLW• ™zV LLo· UtN· TÖÛXY]†‡¥

188 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 189
h£‡ refX• ÙN•U‰
ÙS|SÖÛ[eh ‘\h CÁ¿ “†RLe LÖyzÁ—‰ U‰ÛY F1⁄41⁄2Ú]Á UWjL· ÙTVŸ‹‰ ‡¡V ÙT£f1⁄4¿ ARÄÛPV ÙY¥Xo r3“
‘\h h£‡o rYÖÛXL· Gμ‹R] KVÖ SP]• AY1⁄4À| ‰›¥ LÛX‹ÙRμ• UÛX† ÙRÖPŸL· ÚTÖX GÁ L«ÛR Gμ‹R‰
ÙR¡V։
ÙR¡Vև£‹R EXLjLoeh· ‡{ÙW] «3†ÚRÁ.
ÙLÖ¥ÚXÁ; “XÖÛX U¿†ÚRÁ; GjÙLÂĕ h£‡ LւÁ LQÙTÖμ‰ EQŸ«ZÚTÁ; ÙU¥¦VXÖÁ GÁ1⁄2£‹ÚRÁ
ÙT YÖ2ÚY h£‡›¥RÖÁ GÁ¿ CÛPÙYyz ÙUÁÛU• S ̧]˜• ÚR֚‹R GÁ C£ÚT hÛXV A‹R ÙYÛU† ‡ÛW›¥ G1⁄2‹R֚ J£ h£‡† ‰ ̧
A‰ s¡V]֛1⁄4¿ s¡VÁ : fWQjL ̧Á ÙUš «[eh G¡• J£ C£yhÛL

Page 94
C¿L† Rμ«e f¿f ‘¡V ÙT£h• ÙY·[•.
Lƒ¡¥ ÙRÖPjfV‰ Lƒ¡¥ ˜zf\‰ h£‡›¥ ÙRÖPjfV‰ h£‡›¥ ˜zf\‰.
3 C£ LÛWL ̧ ̈• AÛXVz†‰ ÙT£fo r3†‰ T֚f\‰ Ÿ CÛP«PÖ AÛP UÛZ. J‰jLe iÛWV1⁄4\ ®|• C¥ÛX RƒŸ ŒÛ\‹R CW« ̈• RÖL• ˆW«¥ÛX CÁĕ hZ‹ÛR›Á AX\¦¥ C£‹‰ J£ i‘| ÙRÖÛXÙYÁf\֟L· †R˜Û]
UWQ†ÛRe ÛL›ÚX‹‡VYŸLoeh Y3«y|e LÛWÙV։jf GjL· YÖ2eÛLÛV† R£fÚ\֕ J£ SÖ ̧¥ G¥X֖Z‹‰ AL‡L[֚ Y]YÖN• ÙN¥fÚ\֕ «y| Y‹R ®|Lo· ÙY·[†ÚRÖ| h£‡• “hÚUÖ?
LÖy|Y3L ̧Á B[1⁄4\ ÙY ̧L· B›WU֛W• ˜LjL[Ö¥ ŒÛ\fÁ\] ’‡ Tz‹R A• ˜LjL ̧¥ 1⁄4\ց|L[֚ zeh•

190 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 191
LÖ1⁄4¿ YÛWf\ ÚLÖXjL·
UÛZ E‡£• ‘Á TL¦¥ ÙY›¥ G¡• ˜Á TL¦¥ Œ\• ‘¡• A‹‡o p¿ ÙTÖ쇥
LP¦¥ LPÚXÖW ÙY ̧›¥ UQ¦¥ YÖ« U£jf¥ S‡ ™X†‡¥ «3 BZ†‡¥ E›¡¥ EÛ\V† ‰zeh• EP¦¥ A‡£• EXL•
Jz• CÛP›¥ ÚYL• –Á]¥ ˜Vjh• ÙY1⁄2›¥ rZ ̈• ÙTÖμ‰ C¿L† Rμ«e f¿f ‘¡V ÙT£h• ÙY·[•.
“X¡e LX«• CW«¥ NU£U֚e L3‹R J£ LÖX†‡Á TÖP¥
1 CR2e LÛP›¥ F1⁄2V‰ J£ ‰ ̧ ÙY·[• CÁĕ Y֚ ÚNWÖ A–2R•
2 LÖÛX›¥ LX«ÛVe hÛX†R «UÖ]†ÛRo N‘†ÚR֕ RÁ ÙLÖÛXe hX†ÙRÖ| HÚZμ RÛX˜Û\ehU֚ A‰ £· B2‹R‰
3 C£ LÛWL ̧ ̈• AÛXVz†‰ ÙT£fo r3†‰ T֚f\‰

Page 95
SÖÁh rYŸL· BLÖV Y֛¥ J£“\• YV¥ÙY ̧ BYWr ÚLÖz›ÚX UtN·; ”YWr• ÚY¦›ÚX UtN·; ˜Á“\•, h£‡o pY‘¥ ÚLÖz UXŸL· LÖ|, LP¥, UÛX, YV¥L· G]† ‡ÛQL· UÖ1⁄2 UÖ1⁄2 Y£U֕ AZh F1⁄2 F1⁄2 GμU֕.
6
Gμf\ ÚTÖÚR G¡• LÖ1⁄41⁄2¥ Czf\‰ ®|. V֟ G1⁄2‹R֟ GÁÄÛPV CÂV L]ÛYe hÛXeL J£ ÙLÖÛXe L£«?
7
B! LÖy| ÙY ̧›ÚX †R• ÙRÁÛ] UWjL· ˆTyÙP¡‹R] ŒX° L£fe h“\ ®2‹R‰
N֕T¥ TW‹R NUÙY ̧ Gjh• UÛZ• h£‡• LX‹‰ ÙTÖ3‹R]
LÖy| ÙY ̧›ÚX †R• †R• LÖ1⁄4¿ ÙY ̧ÙVjh• W†R•!
8
Lƒ¡Á U¿TeL• h£‡
AoN˜• TVjLW˜• G쇛£eh• C‹R SÖyL ̧¥ G¥ÚXÖ£eh• BZU1⁄4\ ŠeL• CÛPV\ÖR UÛZÛV• T֕“LÛ[• T1⁄41⁄2V L]°L· GÚT։• ÚTÖX† RÁÄÛPV «p†‡WjLoPÁ SLŸf\‰ YÖ2eÛL UWQ†‡1⁄4h ÙYh A£f¥
9
LP¥ ÙT£f AÛX‹R Y3›¥ GjLoÛPV G‹R† RP˜• GtN«¥ÛX

192 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 193
‰VW• ÙN‰efV Rμ•“L· Lƒ¡Á TÖÛR.
CÚTÖÛRV ÚY|ÚLÖ· : UÛZ Uy|• KVÖÚRÖ?
4
 C¥XÖRÚT։ GÁ hWÛX• UÛZ A3†‰o ÙN¥f\‰ E]eh EXŸ‹R ÙStr G]eh DWe LL·
5
LL· ™PÖUÚX L]°L· GÁÄÛPV L]°L ̧¥ G]eÙLÁ¿ J£ p¿ ®| C£‹R‰ SÖÁh LÖXjLo• SÖÁh rYŸL· BLÖV Y֛¥ J£“\• YV¥ÙY ̧
–Á]¥ ÙLÖzÙV] ®N U¿†‰ E“e LP¥ Ÿ H¡· J ̧‹R‰
LÖy| ÙY ̧›ÚX †R• †R• LÖ1⁄4¿ ÙY ̧ÙVjh• W†R•!
ÚLÖ«¥ U‚L· A¿‹‰ ®2‹R] A‚V‚VÖL UWjLo• ®2‹R] ®2‹R UWjL· ÙYz†‰ ‘[eL ¿ \֛W• TÖÛPL· Gμ‹R]
UÂR EP¥L· ÚUևo pR1⁄2] UÂR EP¥L· ÚUևo pR\ C£•“• E£eh• ÙSÖ£jf† RLŸ‹R]
“ÛL›¥ LNjfV CÛXL· T\‹R] h£«o p\hL· AY1⁄4¿PÁ AÛX‹R] N֕T¥ TW‹R NUÙY ̧ Gjh• UÛZ• h£‡• LX‹‰ ÙTÖ3‹R]

Page 96
A‰ Lƒ¡Á h£‡
jL· J|ehTYŸL[Ö]Ö¥ A‰ h£‡›Á LƒŸ.

194 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 195
ÚYW\ E‡Ÿ‹R B›W• ÙRÁÛ] UWjL·—‰ Š«e fPef\‰ UQ¥ i‹R¦¦£‹‰ ‘¡‹R P U›ÙWÖÁ¿ AR]£ÚL LÖV•Ty| E‡Ÿ‹R ” CR2 G¥XÖY1⁄41⁄2Á—‰• J£ h£‡† ‰ ̧
10
SLŸf\‰ LÖX• C‹R TÖPÛX ÚTÖXÚY ˜zY1⁄4¿.
†R• T1⁄41⁄2V J£ –Lo r£eLUÖ] A1⁄2˜L•
jL· J|eLTyPYŸL[Ö]Ö¥ A‰ Lƒ¡Á h£‡
jL· J|ehTYŸL[Ö]Ö¥ A‰ h£‡›Á LƒŸ.

Page 97
GÂĕ E]‰ L«ÛRÛV T1⁄41⁄2e ÚLyLX֕ A¥XYÖ? CÚT։ E]‰ L«ÛR›Á CV¥“ GÁ]? AŸ†R• GÁ]? CXeh GÁ]?
AYÁ :
G]‰ L«ÛR peLX1⁄4\‰ BZUÖ] EQŸopo r3“L ̧¥ A‰ RÁÄÛPV BZ†ÛR CZeL«¥ÛX AR1⁄4h TX AŸ†RjL· fÛPV։ SÖÁ G¥XÖ ÚSWjL ̧ ̈• ARÛ] Gμ‡ «PX֕ A‰ RVeLU1⁄4\‰; ‰‚«¥ EW• ÙT¿Y‰ TÖPÚTR• A1⁄4\‰ ARÛ] TeL• TeLUÖL G쇫P† ÚRÛY›¥ÛX UÛXeh• LP ̈eh• A‰ E\Y1⁄4\‰ LÖ1⁄4Û\ “QWÖR‰
 ÚLyh• G¥XÖe ÚL·«Loeh• _ pX peLXÖ]ÛY pX SÛL“efPUÖ]ÛY

196 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 197
L«ÛR T1⁄41⁄2V LÖRXŸL ̧Á EÛWVÖP¦¥ J£ Th‡
AY·
¿ SÖ[֛1⁄4¿ LÖR¥ RfÛT• ÚUÖLo rfÛT• EÁ L«ÛR›¥ L|. GμÚRÁ G]eÙLÖ£ L«ÛR G] SÖÁ ÚLyTÛR «£•T֚ EÁ L«ÛR· pÛ\Ty|e ÚLÖX• CZTÛR SÖĕ «£•ÚTÁ GÂĕ E]‰ L«ÛRÛV T1⁄41⁄2e ÚLyLX֕ A¥XYÖ? CÚT։ E]‰ L«ÛR›Á
pX GÁ C£ÛTÚV hÛXT] pX J£Y£ehÚU “¡VÖRÛY pX ÙTÖ\ÖÛUVÖ¥ «Û[Y] pX GÁÛ] “\• LցTÛY pX EÁ p†R• hÛX‹R AŸ†R• ŒÛ\‹RÛY _
A‰ R£• U¿ÙUÖ3 : J£ ÙU¥¦V ˜¿Y¥
GÁ\Ö ̈• ARÁ B›We LQeLÖ] Y֟†ÛRLÛ[• GQ1⁄4\ TzUjLÛ[• A[Y1⁄4\ N‹R†ÛR• G¥XÖY1⁄4¿eh• ÚUXÖL ARÁ ÙTÖ3ÛT• SÖÁ E]eh† RW˜z•:
EÁ ÚSN†‡¥ E£h• GÁ ÙStr.

Page 98
C£•‘Á RPjLo•, DVeh|Lo• G¡• ÙS£“• sZ AYÁ G‡¡›Á R[†ÛR ÙSÖ£efV ÚT։ LÖ1⁄41⁄2¥ ÚLÖ«¥ U‚ AX1⁄21⁄4¿ ®yz¥ LƒŸ AÛXÙV] Kz1⁄4¿
AYÁ ÙNÖÁ] Y֟†ÛRLo–¥ÛX GjLoeho ÙNÖ¥X Y֟†ÛRLo• C¥ÛX.
ÙLÖtNÚSW• ÙY›¥ C£‹R‰ ‘\h C¥ÛX STŸL· Y£•YÛW «UÖ] ŒÛXV ˜Á\¦¥ AUŸ‹‰·Ú[֕ J£ p¿UÛZ ‡{ÙWÁ¿ EWpe ÙLց| ÚT֛1⁄4¿ CÛP›ÛP Y£f\ ÙUÁLÖ1⁄41⁄2¥ CRV†‰zÙT] A‡Ÿf\ U‚YÖÛZ CÛX›¦£‹‰ «W¥LÛ[ G|†‰ G]‰ ÛLL ̧¥ R£f\֚ «W¥Lo• ÚTN U\‹R]
SÖÁh Y£PjL· CÁ¿ ‘¡˜Á G¥ÚXÖÛW• ÚTÖX A‹R ÚSW†‡¥  AZ«¥ÛX AZUÖyP֚ GÁT‰• ˜Á]ÚW ÙR¡• C¿‡VÖLo ÙNÖ¥XeizV Y֟†ÛRL· GÛYÚVÖ AY1⁄4Û\•iP  ÙNÖ¥X«¥ÛX
˜†R–y|e ÙLÖ·[ÚYÖ U֟‘¥ ˜L• “ÛR†‰e ÙLÖ·[ÚYÖ AÁ1⁄2†

198 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 199
L¥ÙYy|
i| ‡£•‘] T\ÛYL·
A‹‡›Á LÛPp ÙY ̧oN† ‰ ̧ ÙR£˜Û]›¥, ÙRÖÛXŠW• «3[• Lֆ‡£eh• A•UÖ«Á ˜L†‡¥ C£· H1⁄4¿f\‰
™PTyP TÖPNÖÛXe LR°L ̧¥ ÙY¿ÛU YhTÛ\L ̧¥ ŒWÖÛN›Á ÚLÖX•
AYÁ ®| ‡£•T«¥ÛX SÖ| LXjf1⁄4¿ J£ SÖ·
C£•‘Á RPjLo•, DVeh|Lo• G¡• ÙS£“• sZ AYÁ
G¥ÚXÖÛW• ÚTÖ¥ A‹R ÚSW†‡¥  AZ«¥ÛX
˜ÁUÖÛX
ÙLÖtNÚSW• ÙY›¥ C£‹R‰ ‘\h C¥ÛX STŸL· Y£•YÛW

Page 99
UÖÛXo pY‘¥ ÙU¥¦V ÚUL• ÙRÖPŸ‹‰ TWY UQ¦¥ EÁ Uz›¥, L։ UP¦¥ r£·f\ U›¡¥, LL ̧Á ‰VW CÛZ›¥, ‰Yo• EÁ EP¦¥, EVŸ†‡V hW¦¥, EÁ «3L· UVjL°•, LWjL· ‰z†‰ GÁ ˜‰ÛL C¿eh• EÁ]R LQjL ̧¥
C£†RÙXÁ\Ö¥ CY1⁄41⁄2¥RÖÁ
CÚTÖÚRÖ SÖÁ T›¥ R†R AÚNÖL UW• LoN֚ ÙS| ÙY ̧›Á S|«¥ R†‡£eh• J1⁄4Û\ TÛ].
“ÛL‹‰ “ÛL‹‰ ˜fXÖL ÚU1⁄4 f[•‘Ú]֕
LÖ@LÖ°eh†RÖÁ RÁÄÛPV G솉eLÛ[† ˆ›¦P Y֚eL«¥ÛX B]Ö¥ pYWU‚ G¡†‰ «yPÖ· A‹RW ÙY ̧›¥ L«ÛR A3f\‰ U1⁄4\YŸLoÛPV “Û]°L· E›Ÿ ÙT\ U¿efÁ\].
G¥ÚXÖ£• ÚT֚ «yÚP֕ LÛR ÙNÖ¥X VÖ£• C¥ÛX
CÙTÖμ‰ C£ef\‰ LÖV•TyP J£ ÙT£ŒX• AR1⁄4h ÚUXÖL T\‹‰ ÙN¥X G‹R T\ÛYVÖ ̈• ˜zV«¥ÛX SÖjL· ‡£•‘ Y£• YÛW.

200 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 201
ÚRÖ ̧¥ RÛXN֚†‰e ÙLÖ·[ÚYÖ Nֆ‡V• H‰• C¥ÛX C¿L T1⁄41⁄2V «W¥L· AY1⁄4Û\• «Xef GÁ—‰ ‰VW†‡ÛWÛV A«2†‰«y| | ÙN¥f\ «\֋ÛR›Á Y3 ÙU¥Xo ÙNÁ¿ UÛ\f\֚
SÖÁh Y£PjL·
TÂTPŸ LÖÛX›¥ U¥¦ÛL E‡£• ÙR£ Y3 ÚTÖÛL›¥ EÁ C£U¥ ÚLy| ŒÁ\ ŒÛ]° ˜z«¦ YÛW›¥ NU֋RW• ÙLÖ·o• RPYÖ[jL ̧¥ S• NU֋RW•
UÖÛXo pY‘¥ ÙU¥¦V ÚUL• ÙRÖPŸ‹‰ TWY
F3
GjLoÛPV LÖX†‡¥RÖÁ F3 ŒL2‹R‰. B«e i†‡¥ ŒX• S|jf ÚTš UÛZ›¥ EP¥ ‘[‹‰ E·o• ÙY ̧• ˆ ™[ C£ ̧Á AX\¥. hZ‹ÛRLÛ[, UÂRŸLÛ[ ÙY·[• C솉 Y‹‰ ˆ›¥ G1⁄2f\‰.
ALÖX†‡¥ ÙLÖÛXÚP֕ sZYW T֟†‰ ŒÁ\YŸL ̧Á ŒWÖRW«Á—‰ J£ E›W1⁄4\ LÛPeL ®oÛN G1⁄2‹‰«y| “ÛL‹‰ “ÛL‹‰ ˜fXÖL ÚU1⁄4 f[•‘Ú]֕

Page 100
AY]‰ LÖ¥L· RցzV ÙSÖzÙTÖμ‡ÚXÚV AY]‰ ŒÛ]«¦£‹‰ SÖÁ A3‹‰ ÚTÖfÚ\Á
`‡\‹‰ ÛYeLTyP L1⁄4”W ÙTyz›¦£‹‰ ÙY ̧ÚV1⁄2V YÖNÛ] ÚTÖX SÖÁ «Xf «yÚPÁ' GÁ¿ Gμ‡ ÛY†‰«y| T|eÛLVÛ\e Lyz¦Á g2 “ÛR‹‰ ÙLÖ·f\ ‰‚° VÖ£eh Y£•?
AYÄeh. AYÚ]Ö ÚYyÛL›Á «rY¤T• B›W• ÚLÖz U›ŸeLÖ¥L ̧ ̈• AÁ“ ÚSN• CÁĖÁÄÙUĕ BÛN Lp• L«OÁ C£eh• YÛW›¥ CÂVÁ.
LÖR¥ LÛ\T|†‡V T|eÛL «¡“eLÛ[• refX• ÙR1⁄2†‰o pehP i‹RÛX• ÙY‹¡¥ ÚRÖV«y| ÙY ̧›¥ Y‹RÚT։

202 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 203
ÚN. P]Ö] E\° ˜1⁄2‹RÚT։
ÚN.P]Ö] E\° ˜1⁄2‹RÚT։ ÙY ̧›¥ G1⁄2YR1⁄4h J£ ÙT£™oNÖY‰ GÁÂP• C£eL«¥ÛX
C‹R AÛ\ YÖN¥ TzÛV AY]‰ LÖ¥L· RցzV ÙSÖzÙTÖμ‡ÚXÚV AY]‰ ŒÛ]«¦£‹‰ SÖÁ A3‹‰ ÚTÖfÚ\Á
AYÄÛPV «VŸÛY† ‰ ̧ÛV• LÖQ«¥ÛX.
AYÁ U¥X֋‰ fP‹R CP†‡¥ hÛX‹‰ ÚT֛£ef\‰ J£ L]° AYÁ SP‹‰ ÙNÁ\ ÙY ̧›¥ ÙR ̧Y1⁄4\ pX ˜„˜„“L· –RefÁ\] : `AoN• R£f\‰ LÖR¥' LX«›Á ‘Á ÙU¥¦V, ÙYyLj ÙLyP hW¦¥ AYÄÛPV YZÛUVÖ] U‹‡W•.
ÚT֚ YÖ, EÛP‹R LQÖz† ‰ÚP E]‰ AoN• ÚY¿ G]‰ AoN• ÚY¿.

Page 101
LÖ1⁄41⁄2¥ AÛX‹‰ ‡¡‹RÚT։ J£SÖ· TpÚVÖz£eh• —]YÛ]e LÚPÁ NÖRÖÛZ G1⁄4¿| fP‹R UQ¦¥ h‹‡ C£‹RÖÁ
LPÚXÖW• L«2‹‡£‹R‰ p¿ ÚRւ ARÁ rYyÛPe LP¦¥ ÚRzeÙLցz£‹RÖÁ AYÁ U3eLTPÖR AYÁ ˜L†‡¥ E“e LÖ1⁄4¿ ÚUևV‰
C|LÖyzÁ iehW¥Loeh S|ÚY AYÄÛPV hzÛN C£‹R CP†ÛR VÖÚWÖ ÚRցze ÙLցz£‹R֟L· Y¦›¥ ˜]fV‰ ŒX•.
LPÚXÖzL· T1⁄2†‰o ÙNÁ\‰ ÚTÖL GtpV YÖ2eÛL›¥ E‡W ÙSz.
TpÚVÖz£eh• —]YÛ]e LÚPÁ G]‰ ˜L˜• G]‰ hW ̈• AYÂP• C£‹R].
GÁ\ UÖÛV›¥, GjLÛ[ GjL· ÙTVŸLÛ[, GjL· hW¥LÛ[ U\‹‰«|®ŸL· GÁ¿ AtrfÚ\֕. RÛXgZÖL† ÙRÖjL «PTy|e gÚZ ÙS£“ ™yPTyP ÚT։•, SL• ‘|jfV WQjL ̧Á—‰ –[L֚† Š· CPTyP ÚT։•, T֕“LÛ[ Y֚eh· ÙN ̈†‡V ÚT։•, ``GÁ ÚRNÚU!'' GÁ¿RÖÁ G•–¥ pXŸ AμRÛRo pÛ\›Á EXŸ‹R L1⁄4rYŸL· GTz E1⁄2tp›£eL ˜z•? YÛRiP AÛ\orY¡¥ pR1⁄2V h£‡† ‰ ̧Loeh• ŒÛ]° ‡£•TÖUÚX U¡†‰ÚTÖ] GjL· TeL†‰ AÛ\† ÚRÖZŸLoeh• EjLoeho ÙNÖ¥YR1⁄4ÙL] B›W• L]°LÛ[ ÙStp¥ RÖjf A‹Re L]°LoPÚ]ÚV ASÖÛRL· ÚTÖX, GjÚLÖ J£ ÙTVŸ ÙR¡VÖR LÖy|eh· “ÛReLTy|«yP STŸLoeh• CÛY ÙRÖPŸLÛRRÖÁ GÁTÛR GTzo ÙNÖ¥X ÚTÖf3⁄4ŸL·? `SUÙLÁ] GÁ¿ Cy| E| C£•' GÁ¿

204 / ÚNWÁ  CÙTÖμ‰ C\jh• B¿ / 205
G•ÛU† ÙR¡f\RÖ? GjL· hW¥ ÚLyf\RÖ?
G•ÛU† ÙR¡f\RÖ? GjL· hW¥ ÚLyf\RÖ? ÙY¦eLÛP›¥, RjLÖÛX›¥, ”bÖ«¥, ŸÙLÖμ•‘¥, ÚLÖyÛP›¥ 1⁄4¿e LQeLÖ] C£P pÛ\eiPjLo· S•‘eÛL›Á LÛPpe fWQ†‡¥ Uy|ÚU E›ÛW† RÖjf ÛY†‡£ef\ AYX ŒÛX›¥ C£eh• GjL· hW¥ ÚLyf\RÖ? TpÚVÖz£eh• —]YÁ
C‹Re ÚLÖÛPe LÖX†‡Á C¿‡ SÖyL ̧¥ EVŸ‹‰·[ ÙYT†‡¥, ‡£«ZÖo N‹Rz›¥, ÚT֟Œ¿†R•
LÖ1⁄41⁄2¥ AÛX‹‰ ‡¡‹RÚT։
GÁ\ UÖÛV›¥, GjLÛ[ GjL· ÙTVŸLÛ[, J£SÖ·
GjL· hW¥LÛ[ U\‹‰«|®ŸL· GÁ¿ AtrfÚ\֕. TpÚVÖz£eh• —]YÛ]e LÚPÁ
RÛXgZÖL† ÙRÖjL «PTy|e gÚZ ÙS£“

Page 102
EXL†‡Á U]oNÖyp›Á ÙU¥¦V SW•“L·—‰ GU‰ AYX†ÛR• ‰VW†ÛR• A‡W ÛYTR1⁄4h SÖjL· EVŸ†‰• hW¥Loeh† ‰ÛQÙLÖ|jL·!
EV£• LWjLoPÁ A‚ ‡WojL·!
AÁ“·[ UeLÚ[, AÁ“·[ STŸLÚ[ AÁTÖ] ÚRNÚU EVŸ†‡ AÛP†R C£•“ ÚY¦· C£‹‰ Gμf\ GU‰ hW¥L· EjLÛ[e ÚLyTÙR¥X֕ JÁÚ\ JÁ¿RÖÁ : ÚTÖ¡|jL·! A‡Loeh G‡WÖL ÚTÖ¡|jL·! APeh˜Û\eh G‡WÖL ÚTÖ¡|jL·! UÂR ÚSV†‰eLÖL.

206 / ÚNWÁ
TÛZV R–3¥ AaÛY ÙNÖÁ]ÛR GTz jL· ‡£‘o ÙNÖ¥X ˜z•? GU‰ ‰VW˜• GU‰ ‰ÁTjLo• EÛUVÖ] UÂR «|RÛXeLÖL EÛZ†RÛU›Á T¡rRÖÁ GÁ\Ö¥ AÛY Uf2°RÖÁ R£Y]. C‹Ro pÛ\eiP YÛR AÛ\eh· Gμ• GU‰ AYXe hW¥L ̧¥RÖÁ EÛUVÖ] UÂR ÚSV†‡Á AYpV†ÛR EQŸfÚ\֕. –£LjL ̧Á U†‡›¦£ef\ ÚTÖÚR UÂR†‡Á AYpV• GUeh† ÙR¡f\‰.
UQ¥‰LÛ[e LÖ1⁄4¿ Az†‰o ÙN¥YÛR ÚTÖXe LÖX˜• LÖXĕ GjLÛ[e ÙLց|ÚT֚† ˆŸTÛR† R|†‰ Œ¿†‰jL·.
EXL†‡Á U]oNÖyp›Á ÙU¥¦V SW•“L·—‰ GU‰ AYX†ÛR• ‰VW†ÛR• A‡W ÛYTR1⁄4h