கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அற்றம் 2005.05

Page 1
Lay out & Cover designed by Varan

mw;wk; | KjyhtJ ,jo; | 2005 Nk Attem | First issue | 2005 May

Page 2
fl;Liu
'H
Inuit +B_nj9
goq;Fb
re;jpukjp fe;jrhkp
e can sell ice to Eskimos' vd;W Nfs;tpg; gl;bUg;gPu;fs;. xUtu; ve;jsT Ngr;Rty;yik kpf;ftu; vd;W fhl;L tjw;F ,ijr; nrhy;Ythu;fs;. ekf;F Gtpapay; ghlj;jpy; nrhy;ypf; nfhL j;jgb v];fpNkhf;fs; Mu;l;bf; gpuNjr j;jpy; thOk; kdpju;fs;. mtu;fspd; tPl;bw;Fg; ngau; Igloo.
Mdhy;> mtu;fis 'v];fpNkh' vd;W ,g;Nghnjy;yhk; ahUk; $g;gpLtjpy;iy. v];fpNkh vd;w ngau; mtu;fSf;F kw;wtu;fshy; mJTk; rkPgj;jpy; rpy E}W Mz;LfSf;F Kd;Gjhd; itf;fg;gl;lJ. Mu;l;bf; gpuNjrj;jpy; trpg;g tu;fspy; fdlhitr; rhu;e;jtu;fs; ,Dapl; vd;W miof; ;fg;gLfpwhu;fs;. ',Dapl;' vd;why; kdpju;fs; vd;W mu;j;jk;. ,Df; (Inuk) vd;gjd; gd;ikNa ,Dapl;. myh];fhit Nru;e;jtu;fs; Inupiaq vd;W miof;fg; gLk;Ntisapy; irgPupahitr; Nru;e;jtu;fs; Yupik vd;wiof;fg;gLfpwhu;fs;@ ,Dapl; Mq;fpyj;jpy; gpugykhdijg;Nghy kw;w ,uz;L thu;j;ijfSk; gpugykhftpy;iy.
'v];fpNkh' vd;w thu;j;ij Vd; tpyf;fg;gl;lJ vd;W cq;fSf;Fj; njupAkh? xd;W: goq;Fbfspy; gy gpupTfs; ,Ug;gJ cq;fSf;Fj; njupe;jpUf;Fk;. mngdhf;fp (Abenaki) ,e;jpau;fs; ,tu;fis 'gr;irkhkprk; rhg;gpLgtu;fs;' vd;w mu;j;jj;jpy; 'v];fpNkh' vd;wioj;jjhfr; nrhy;fpwhu;fs;. Mdhy; etPd nkhopapayhsu;fs; gdpr; rg;ghj;ij Ny]; nfhz;L fl;LtijNa 'v];fpNkh' vd;w thu;j;ij nrhy;fpwJ vd;fpwhu;fs;. Mdhy; ,jw;fpilapy; Mq;fpyk; NgRgtu;fs; gyu; 'v];fpNkh' mtu;fisf; Fiwj;Jr; nrhy;Yk; nrhy; vd;gjhy; ',Dapl;' vd;W nrhy;fpwhu;fs;.
,uz;lhtJ: fdlhtpw;F Iahapuk;> ehd;fhapuk; Mz;LfSf;F Kd;G ngUq; fly; topNa myh];fhtpw;F te;j ,Dapl;> gpwF Vwf;Fiwa gj;jhk; E}w;whz;by; te;j
1
itfpq; gpnuQ;Rf;f kjNghjfu Kjypy; g NgRk; ,e nrhy;iy cz;gtu;f kjNghjfu 'Esquimaux' filrpapy v];fpNkh. vd;gij E
Inuit (,Da
mnkupf;fg mtu;fs; fz;lj;Jf ghu;j;Jg; g kPJ Mu;t
,Dapl; k Kd;G Mr KOtJk; ,Jgw;wp e tpy;iy v (Mjhuk;:
tlJUtk kpUfq;fs fSk;> M kpfkpff; vd;W ngu mu;j;jk; ,y;yhJ

Inuit +B_nj9
goq;Fbapdu;
' vd;W ; ve;jsT ;W fhl;L ;. ekf;F pf; nfhL f; gpuNjr tu;fspd;
hnjy;yhk; tu;fSf;F ;LfSf;F y; trpg;g miof; mu;j;jk;. h];fhit tisapy; fpwhu;fs;@ ,uz;L
J vd;W gpupTfs; p (Abenaki) ;fs;' vd;w ;fpwhu;fs;. j Ny]; thu;j;ij Mq;fpyk; Fiwj;Jr; ;fpwhu;fs;.
d;fhapuk; ];fhtpw;F ;by; te;j
1
itfpq; fhuu;fSf;Fg; gpwF te;J Nru;e;jtu;fs; gpnuQ;Rf;fhuu;fs;. mtu;fNshNlh> gpwNfh te;J Nru;e;j kjNghjfu;fs;jhd;(Missionaries) goq;FbfSld; Kjd; Kjypy; gofpatu;fs;. mjpy; Algonquin ("Algonkian") nkhop NgRk; ,e;jpau;fsplk; ,Ue;J ,Dapl; kf;fisr; Rl;Lk; nrhy;iy fw;Wf;nfhz;lhu;fs;. Eskimantsik - gr;ir khkprk; cz;gtu;fs; vd;w mu;j;jk; nghjpe;j nrhy; mJ. gpnuQ;R kjNghjfu;fs;> mij gpnuQ;rhf;fpf; nfhz;ldu;. vg;gb? 'Esquimaux' - jkpopy;> gpnuQ;Rf;fhuu;fs; ngUk;ghdikahf filrpapy; tUk; rj;jj;ij tpOq;FtJNghyr; nrhd;dhy; v];fpNkh. ehsiltpy; Mq;fpyk; NgRgtu;fSk; v];fpNkh vd;gij Eskimo vd;W gad;gLj;jj; njhlq;fpdhu;fs;.
Inuit (,Dapl;) - 2
mnkupf;fg; goq;Fbapdiug; gw;wp Kjypy; Nfs;tpg;gl;lJ mtu;fs; irgPupahtpy; ,Ue;J gdpf;fhyj;jpy; mnkupf;ff; fz;lj;Jf;F te;jtu;fs; vd;gJ. National Geographic,y; ghu;j;Jg; gbj;j ,tu;fisg; gw;wpa tp\aq;fs; ,tu;fspd; kPJ Mu;tj;ij mjpfkhf;fpaJ.
,Dapl; kf;fs; ehd;fhapuk; - Iahapuk; Mz;LfSf;F Kd;G MrpahtpypUe;J te;J> gbg;gbahf mnkupf;ff;fz;lk; KOtJk; gutpdhu;fs; vd;gJ gyUf;Fk; njupe;jpUf;Fk;. ,Jgw;wp epiwa tptuq;fs; Muha;r;rpahsu;fSf;Nf njupa tpy;iy vd;W nrhy;ypf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. (Mjhuk;: http://www.civilization.ca/cmc/archeo/oracles/eskimos/12.htm )
tlJUtk; Nghd;w Fspu;g;gpuNjrq;fspy; nfhy;yg;gLk; kpUfq;fs; vspjpy; gOjhtjpy;iy. mjhtJ> gf;Bupahf; fSk;> Mf;rpNl\Dk; elg;gjpy;iy - mg;gbNa ele;jhYk; kpfkpff; Fiwe;j mstpNyNa elf;fpwJ. Mf;rpNl\d; vd;W ngupa Mq;fpy thu;j;ijnay;yhk; cgNahfpj;jhYk;> mu;j;jk; vd;dNth 'mOFjy;' vd;gJjhd;. mOFjy; ,y;yhJ ,Ue;jhYk;> ,Dapl; kf;fs; jhq;fs; nfhd;w

Page 3
kpUfj;ij clNdNa cz;ZtijNa tpUk;Gfpwhu;fs;. mg;NghJjhdhk;> ,iwr;rp kpfTk; Urpahf ,Uf;Fkhk;. kPe;jJ kpff;Fiwe;j Neuj;jpy; ciwe;JtpLfpwJ. ,g;gb ciwe;j ,iwr;rpia Quaq vd;W nrhy;fpwhu;fs; ,Dapl;. ciwe;j ,iwr;rpapy; ,Uf;Fk; ePUk;> ,uj;jKk; ciwe;J ,iwr;rpia rg;gpr; rhg;gplf;$bakhjpup nfhz;LtUfpwJ.
INuhg;gpau; te;J FbNawp> ehLfs; khwp> fyhr;rhuq;fs; khwp> kf;fs; ,lk;ngau;e;J murhq;fq;fs; cUthdgpwF> murhq;fk;> gytUlq;fshf ,Dapl; kf;fspd; czTg; gof;fj;ij ftiyNahL ftdpj;J te;jJ. xU KbTf;F te;J murhq;fNk> ghy; gTliuAk;> muprp> gUg;G jhdpa tiffisAk; mDg;gpaJ. ,jpy; ghy; ,Dapl; kf;fSf;F xj;J tutpy;iy. Lactose intolerentMf ,Ue;jhu;fs; mtu;fs;. murhq;fk; mDg;gpa czT> ,Dapl; kf;fSf;F xj;J tutpy;iy. RfaPdk; kpfj;njhlq;fpajhy;> mtu;fs; Quaq IAk;> cld;-,iwr;rpiaANk rhg;gpl;lhu;fs;. ,J jtpu> ,iwr;rpia R+g;> Stew nra;Jk; cz;lhu;fs;.
gy tUlq;fs; fopj;J Muha;r;rpahsu;fs; fz;Lgpbj;jgb> ,Dapl; kf;fs; cz;Lte;j cld; ,iwr;rpAk;> Quacck; mtu;fSf;Fj; Njitahd tpl;lkpd;fisAk; jhJ cg;G fisAk; je;jjhk;. rikf;Fk;NghJ mope;JNghFk; rj;Jf nsy;yhk; ,Dapl; kf;fSf;F fpilj;Jte;jjhf Muha;r;rp ahshu;fs; njuptpj;jdu;. ,J-jtpu> Quac cz;gtu;fSf;F> clnyq;Fk; epiwa ntg;gk; cz;lhf;fpajhk;. $lNt> mtu;fSf;F Gj;Jzu;r;rp mspj;jjhk;. rkPgj;ija Ma;twpf ;iffspd;gb> fhl;L kpUq;fspd; ,iwr;rpapy; ,Uf;Fk; nfhOg;G rf;jpahf khw;wg;gLk; mstpw;F tPl;L/gz;iz tsu; gpuhzpfspd; ,iwr;rpapypUf;Fk; nfhOg;G khw;wg;gL tjpy;iy. mtw;wpd; nfhOg;G mg;gbNa cz;gtu; clk;gpy; Njq;fptpLfpwJ.
tlJUtj;jpypUe;J gpiog;gpw;fhf njw;FNehf;fp tUk; ,Dapl; kf;fSf;F ek; czT xj;JtUtjpy;iy. mtu;fs; kPd;> Turkey Nghd;wtw;iw cz;L rPtpf;fpwhu;fs;. mNj rkak;> mNj gpiog;gpw;fhf tl JUtj;jpw;Fg; NghFk; kw;wtu;fs; rPf;fpuk; ,Dapl; kf;fspd; cztpw;F mbikf- shfp tpLfpd;wu; vd;ghu;fs;. mq;Nf thOk; fpwp];jt kjNghjfu;fs;> jq;fspd; cly; eyDf;Fk; ePz;l MASf;Fk; jhq;fs; gpd;gw;Wk; ,Dapl; kf;fspd; czTg; gof;fNk fhuzk; vd;W nrhy;fpwhu;fs;.
Mythology of Inuits Ml;fspy;yhj jdpik NfhNyhr;Rk; gdpg;gpuNjrk;. ,e;j
2
ntw;Wnts czT kpU ,tu;fspd fijfspy Va;j;JtpL ghu;f;fg;gL kpUfj;jplk kpUfj;ij Ntl;ilah vd;W ek kdpju;fs;> Fliy jpUk;gTk; rpf;Fnkd;W
$l;lkhf elf;f it Shamanfs fshf) G+r jg;ghky; Mo;e;J mg;gbg;gl;l Mtp / c Rw;Wfpwjh njhiye;J Nehahspa jpUl;Lg;Ng uf; fhg;gh
,Dapl; G Nfl;L> m vd;W fz khkpr vY khkprj;ij igg;igg; Foe;ijg; G+rhup ,J
,Dapl; nfhQ;r k;.. , epyk;/thO ,Uf;Fk; mt;ttplq nrhy;fpwh gpuhzpfS mjdhNyN fpwhu;fs;. rk;ge;jg;gl ,Uf;fpd;w Sf;Fk; , ,Ug;gjhf
cjhuzj Nghfpwhd; gFjp n thOkplj;i milfpwJ

fpwhu;fs;. Uf;Fkhk;. J. ,g;gb ; ,Dapl;. ciwe;J UfpwJ.
r;rhuq;fs; thdgpwF> ; czTg; KbTf;F ;G jhdpa kf;fSf;F ; mtu;fs;. ;F xj;J ;fs; Quaq J jtpu>
gpbj;jgb> Quacck; hJ cg;G k; rj;Jf Muha;r;rp u;fSf;F> ;. $lNt> Ma;twpf ,Uf;Fk; /gz;iz khw;wg;gL ; clk;gpy;
;fp tUk; . mtu;fs; s;. mNj ; NghFk; mbikf- fpwp];jt ; ePz;l ; czTg;
rk;. ,e;j
2
ntw;Wntspapy; tptrhak; gw;wp epidj;Nj ghu;f;f KbahJ. czT kpUfq;fsplkpUe;Nj tuNtz;Lk;. me;j kpUfq;fNs ,tu;fspd; mythology,y; ,lk; ngWfpd;wd. ,Dapl;fspd; fijfspy; rpy rkak; cjtp nra;Ak;> rpyNeuk; Va;j;JtpLk; me;j kpUfq;fs; czu;Ts;s [Ptd; fshfg; ghu;f;fg;gLfpd;wd. Ntl;ilahLk;NghJ jhd; nfhd;w kpUfj;jplk; kd;dpg;G Nfl;fpwhd; ,Dapl; kdpjd;. xU kpUfj;ij kdpjd; Ntl;ilahLtjpy;iy. me;j kpUfk;> Ntl;ilahLgtd; te;J gpbj;Jf;nfhs;s mDkjpf;fpwJ vd;W ek;Gfpwhu;fs; ,Dapl;. mjdhy;jhd; rpy ,Dapl; kdpju;fs;> rPy; kpUfj;ij Ntl;ilahb tpl;L> mjDila Fliy flYf;Fs; jpUg;gpg; NghLfpwhd;. me;j rPy; jpUk;gTk; gpwe;J> mjDila kWgpwg;gpy; ,tdplNk te;J rpf;Fnkd;W ek;Gfpwhu;fs;.
$l;lkhf thOk; ,Dapl; kf;fSf;F cjtp nra;J ey;yJ elf;f itf;fNtz;ba nghWg;G MtpAyg; gpujpepjpfshd Shamanfspy; tpOfpwJ. ngUk;ghYk; Mz;fNs (\hkd; fshf) G+rhupfshf ,Ue;jpUf;fpwhu;fs;. Nksj;ij jhsfjp jg;ghky; mbj;Jf;nfhz;L> xUtpj kaf;f epiyapy; Mo;e;J MtpfSld; NgRfpwhu;fs; ,e;jg; G+rhupfs;. mg;gbg;gl;l Nkhd epiyapy; ,Uf;Fk;NghJ G+rhupAila Mtp / capu; ntspNa MtpAyf thrpfNshL (Spirits) Rw;Wfpwjhk;. mg;gbr;Rw;wp> vq;Nf czT fpilf;Fk;> njhiye;J Nghd khd; vq;Nf epw;fpwJ> ve;j Mtp Nehahspapd; cly;epiyiag; ghjpf;fpwJ?> Nehahspapd; jpUl;Lg;Nghd capiu kPl;gJ - mjd; %ykhf xU capi- uf; fhg;ghw;WtJ vd;nwy;yhk; ekgpf;iffs; ,Uf;fpd;wd.
,Dapl; G+rhupfs;> Nehahspaplk; vz;zplq;fhj Nfs;tpfs; Nfl;L> mjd;%yk; ve;j Mtp mtkjpf;fg;gl;bUf;fpwJ vd;W fz;Lgpbf;fpwhu;. me;j Nehahsp cilf;ff;$lhj khkpr vYk;ig cilj;jpUf;fyhk;> Nehahspf;F xj;Jtuhj khkprj;ij cz;bUf;fyhk;> ,y;iy mtu; Giff;ff;$lhj igg;igg; Gifj;jpUf;fyhk;. ngz;zhf ,Uf;Fk;gl;rj;jpy;> Foe;ijg; gpwg;gpw;F gpd;du; clNd jiythupapUf;fyhk;. G+rhup ,JNghd;W gy Nfs;tpfisf; Nfl;L Muha;fpwhu;.
,Dapl; kf;fspd; gof;f tof;fq;fs; gw;wp ,d;D k; nfhQ;r k;...
,Dapl; kf;fs; thdj;jpYk; G+kpf;Ff; fPNoAk; epyk;/thOkplq;fs; ,Ug;gjhf ek;Gfpwhu;fs;. thdj;jpy; ,Uf;Fk; ,lj;ijAk; G+kpf;Ff; fPNo ,Uf;Fk; epyj;ijAk; mt;ttplq;fspy; cyTk; R+l;Rk thA epu;zapf;fpwJ vd;Wk; nrhy;fpwhu;fs;. Kd;Ng Xuplj;jpy; nrhd;dJNghy gpuhzpfSf;F Md;kh ,Uf;fpwJ vd;W ek;Gfpwhu;fs;. mjdhNyNa> gpuhzpfSf;F mjpf kupahij nfhLf; fpwhu;fs;. gpuhzpfspd; Mj;khit tpl kdpju;fspd; Mj;kh rk;ge;jg;gl;l tp\aq;fs; nfhQ;rk; Fog;gk; jUtdthfNt ,Uf;fpd;wd nts;isaUf;F. (ek;Kila ek;gpf;iff Sf;Fk; ,Dapl;fspd; ek;gpf;iffSf;F rpy xw;Wikfs; ,Ug;gjhfg;gLfpwJ.)
cjhuzj;jpw;F> xU ,Dapl; kdpjd; vg;gb ,we;J Nghfpwhd; vd;gijg; nghWj;J mtDila Mtpapy; xU gFjp n[d;k n[d;kj;Jf;F thdj;jpy; ,Uf;Fk; thOkplj;ijNah G+kpf;Ff; fPNo ,Uf;Fk; thOkplj;ijNah milfpwJ. mq;fpUe;J me;j capupd; gFjp ntspNawNt

Page 4
ntspNawhJ. ,we;jtupd; Mj;khtpy; kPjpg;gq;F> ,we;jtupd; FLk;gj;jpy; gpwf;Fk; Foe;ijia milfpwjhk;. ,jdhNyNa> Gjpjhfg; gpwe;j Foe;ijfSf;F rkPgj;jpy; ,we;JNghd cwtpdupd; ngaiu itf;fpwhu;fs;. ,g;gbg; ngau; itj;jhy;> ,we;jtupd; ey;y Fzq;fs; Foe;ij f;Fk; tUk; vd;W ek;Gfpwhu;fs;.
Tarqeq - Moon Spirit
jhu;nff; vd;w epytpd; Mtp ,Dapl; kf;fs; ek;Gk; Njtij. tk;rtpUj;jp> xOf;fk;> kpUfq;fis fl;Lg;gLj;jp
fNdbag; goq;F bapdh; gw;wpa rpW gjptpJ. re;jpukjpNah my;y J
ciuahliy NkYk; njhlu
gyuJ fzf;fpd;wp ,wFfshf %bf; vdNt ,g;NghJk; nghRq;fptpltpy;iy thry; ad;dy; Ntz;Lnkd;Nw jpdKk;Nghy fhfq;fspd; mbf;ftpy;iy %lhj tPl;ilAk; gwitaha; vd; thdpy; ghk;gha;g; nfhz;Nld; vdf;F ghk;Gs;s Nerg; ,Wf;fkha;> tUfpd;wd fhw;wpyhl fhfpj Nfhilapy;$l gwitfs; ,Ug;gpDk; thryUfpy;
ntz;jpiufs; ky;ypif cjph;e;J fjit. mtpo;fpwJ ghk;gy;y- fjTfspil
gwitfs; gwf;fpd;wd Gw;nwLj;j
kly;fs;
Ntz;baJ rq;fPjg;gLk; Fuy;fs;
Eioe;J
fle;J tPl;bw;F tpl;Ltpl ahUk;
epjhdkha;
tuh - tpLfpd;wd
fPr;rhd;fs;.
kuk;.
kdR
cs;spd; fhyk;
te;Njd;
gwitfs;
1997
M
ftpi fu;\
jfs; pah
,U nt
m x
gh
ntW
3
elj;JtJ ,Dapl; k epyitg; nfhz;bU jhu;nff; jhu;nff; ek;Gfpwhu;f Kfj;ijr; mjw;fg;ghy mos),d; ,wFfs; t

. re;jpukjpNah my;yJ NtW ahNuDNkh ,th;fs; gw;wpa ,e;j
hliy NkYk; njhluyhk;.
;
jd; a; pd;
;wd
;fs;.
1997
M
ftpi fu;\
jfs; pah
2.
mRj;jg;gLfpwJ fhw;W ,Us; gpk;gq;fs; fiue;njhOf. ntspj; njhq;Ffpw Rak; gw;wpj; njupe;J nfhz;Nld; Ngha;tpL ,Ug;gpd;wp ntspAkpd;wp me;jukha;j; jtpf;fpwJ kdR. xUKiw gl;l fhaq;fisf; ftdkhf Mw;wptUfpNwd; mifahy; Ngha;tpL.... vd; ntspepug;Gk; gUz;ik NjLk; ghliyj; Juj;jpr; nrd;Nwd;. nkhl;ilaha; Kbe;J nghapw;Wf; fhw;W mg;ghy; VJkw;Wg; Ngha; ntWkNd tpupfpwJ vd; thdk;.
1997
Pjpg;gq;F> lfpwjhk;. rkPgj;jpy; ;. ,g;gbg; Foe;ij
s; ek;Gk; ;Lg;gLj;jp
3
elj;JtJ Mfpatw;iw jhu;nff; ghu;j;Jf; nfhs;tjhf ,Dapl; kf;fs; ek;Gfpwhu;fs;. ek;%u;f; ftpQu;fs; ,d;dKk; epyitg; ngz;zhf cUtfpj;Jf; ftpghbf; nfhz;bUf;fpwhu;fs;. Mdhy; ,Dapl; kf;fSf;Nfh jhu;nff; Mz; tbtk;. rpwe;j Ntl;ilf; fhudhfpa jhu;nff; thdj;jpy; ,Uf;Fk; epyj;jpy; trpg;gjhf ek;Gfpwhu;fs;. ,e;jg; glj;jpy; jhu;nff;fpd; Kfk; njupfpwJ. Kfj;ijr; Rw;wpf; fhzg;gLk; ntz;gug;G fhw;iwAk;> mjw;fg;ghy; njupAk; tise;j fk;Gfs; mz;lntsp(cos- mos),d; vz;zpf;iffisAk; ePl;bf;nfhz;bUf;Fk; ,wFfs; thd; el;rj;jpuq;fisAk; Rl;Lfpwjhk;.

Page 5
c
jLfis mWj;njwpe;Njd; Kj;jq;fs; vd;id njhe;juT nra;ahjpUf;fl;Lk; gpupakhd Kj;jj;jpy; jsu;e;J NghFk; Md;khit nfhd;W NghLtJ mj;jid Rygkpy;iy. ntl;bAk; mWj;Jk; fbj;Jk; Kj;jj;jpw;fhd vy;yh topfisAk; milf;fpNwd; ,uj;jk; frpa rijfs; njhq;f Ntl;if xa;fpwJ.
vdf;F fhjYk; fhkKk; fhj;jpUg;Gk; Ntz;lhk;
rz;ilfs; mw;W Xa;e;j NghJfspy; Fw;wr;rhl;Lf;fs; jsu Kj;jkpl vj;jdpg;gha; cjLfNs mw;w me;j Kfk; cd;dplk; tpOg;Gz;fis cz;lhf;FfpwJ cd; tho;tpy; nfhLk; rpj;jpukha; cjLfsw;w me;j Xtpak;
JNuhfj;ij rfpf;fhJ Kbiaj; Jwe;J ntQ;rpdk; jzpj;jhs; /gpuPlh jd;idNa mopj;J gopjPu;j;Jf; nfhz;lts; rpy;tpah fhjYf;fhf fhij ,oe;jhd; gpupa thd;Nfh eP czu;thah ,tu;fspd; jdpik vd;dplj;jp;Yk; ,Ug;gij?
ntwpnfhz;l Md;kh
eP ,d;gj;ijj; Jhz;Lk; vy;yh cWg;Gf;fisAk; mWj;njwpa KidfpwJ
`^Z6X^ \jf_`\i6
4
vq;F mof cs;E eP Ve;jpr; cd;id nj eP mtu;fi vd;dhy; c ePu;tPo;r;rpf cd; fhjy cd;Dila ghj;Jtpl rhiyNah ,Wfpg; N
njhznjh mtd; Fu

`^Z6X^ \jf_`\i6
4
eP
vq;F nrd;W nfhz;bUf;fpwha; mofpa kyu;Njhl;lq;fisAk; jhz;b cs;EioAk; cd;Dila thfdj;ij eP Ve;jpr; nry;Yk; fhjyu;fspd; mUfhik cd;id njhe;juT nra;tij eP mtu;fisj; jtpu;j;Jf; nfhz;bUg;gij vd;dhy; czu KbfpwJ ePu;tPo;r;rpfSk; Gj;jff; filfSk; cd; fhjypia epidTWj;JfpwJ cd;Dila Ngu;]py; ,Uf;Fk; me;j cUtj;ij ghj;Jtpl tpUk;Gk; jtpg;ig rhiyNahu neUf;fb jLf;f ,Wfpg; Nghfpwha;
njhznjhzj;Jf; nfhz;bUf;Fk; mtd; Fuypy;

Page 6
ntspahsha; cd;dhy; xU Mzpd; mjpfhuj;ijg; Gupa KbfpwJ
cdf;Ff; Nfl;Ltplf; $lhJ vd;W nkypjha; fpRfpRf;Fk; me;jg; ngz;zpd; czu;T cd;id VNjh nra;a eP ghl;ilf; $l;b mtis MRthrg;gLj;Jfpwha; cdf;F mts; cd;Dila me;jg; ngz;iz epidTWj;Jfpwhs;
X eP ,d;Dk; mtis kwe;Jtpltpy;iy mts; jhd; cd;id vt;tsT Nerpj;jhs;...
5
c
M f r J c K r x M m k g t N g v f c v e v e t x N R e e e m g e
(2

KbfpwJ
d;W gz;zpd; czu;T
tpy;iy rpj;jhs;...
5
c
d;Dila cq;fSila ek;gpf;iffis vq;fsplk; Nru;j;Jf; nfhz;bUf;fpwha; Mju;rj;Jf;Fupa fdT kdpju;fis rg;gpj; Jg;GfpwJ JNtrk; nfhz;nlOk; cd;Dila tuyhW Kg;gj;jp %d;W %isfis ryitnra;fpwJ xU Mrpupa %is Mjpf;f ehl;bd; ,uj;jf; fiwfis mOf;F rupj;jpuj;ij khw;wp mikf;f gpuaj;jdg;gl;Lf;nfhz;bUf;Fk; tuyhw;W tFg;G Nfs;tpfisf; Nfl;L gjpy;fisr; nrhy;yp vy;yhtw;iwAk; epiyepWj;Jfpwha; filrp Mz;L cd;Dld; thjk; gz;z vd;dhYk; Kbatpy;iy eP nrhy;ypf; nfhz;bUg;gJ vdf;nfjpuhd nkhop ehd; Nfl;f tpUk;ghj nkhop tu;zk; G+rg;gl;l Mjpf;f nkhop xU jPTf; fhl;bd; NfhbKidfspypUe;J ngwg;gl;l Rje;jpuj;jpypUe;J ek;gpf;if vOe;J nfhz;bUf;fpwJ eP mwpa tpUk;ghj fdit eP mwpahj Neu;ikia me;j ,Wjp ehspy; guPl;irj; jhs;fspy; ehd; vOjptp;l;Lg; NghNtd;.
(2005)

Page 7
Xupdr; Nru;f;ifahsu;fi Gupe;Jnfhs;Sjy gw;wp...
Mg;];u];f;fh
~ng
,uz;Nl y;[pak;> ehLfisg;Nghy neju;yhe;J Nghd;w fdlhTk;
Mf
tpiutpy; xUghy;kzj;ij Mjupf;fpw ehLfspy; xd;whFk; vd gioa gpujku; [hd; fpwr;rpad;> 2003 ,y;> xUKiw nrhd;dhu;. mjw;F 50/50 Mf rhu;ghAk; vjpu;thAk; mtuJ fl;rpf;Fs;NsNa thjq;fs; vOe;jd. mg;NghJ gpujkUld; cld;gl;ltu;fspy; xUtu; jw;Nghija gpu- jku; Nghy; khu;l;bd;. ,tu;> ,j; jiyg;ig tpthjj;Jf;F (Debate) tpl;bUe;jhu; (,ijf; ~Nfhioj;jdkhf epiyg;ghl;L khw;wk;| vd xUghy; jpUkz Mjuthsu;fs; vOjpAs;shu;fs;); Nju;jypy; xUghy; kzj;ij Mjupg;gjpy; jdJ gjtp ghjpg;Gf;F cs;shfyhk; vd;gjhNyNa ,e;j khw;wk;. rpy fzf;nfLg;Gfspy; ,e;j xNutplaq; fhuzkhf ypguy; fl;rpf;fhd MjuTk; Fiwe; Js;sJjhd;. jw;rkak; jhf;fy;nra;ag;gl;Ls;s kNrhjh gyj;j tpthjq;fSf;F cs;shfpapUf;fpwJ. MSk; fl;rpapdu; jkJ ypguyhd fUj;Jf;fis; jk;kPJ jpzpf;Fk; kw;nwhU epfo;thfNt Njthyaq;fs; ,ijg; ghu;f;fpd;wd. cjhuzk;: ,r; rl;lk; mKy;gLj;jg;gLkhapd;> ,J kj cupikfis ghJfhf;fhJ. xU kjNghjfNuh murhq;f gjpthsNuh xUghy; N[hbf;F jpUkzk; nra;J itf;f kWg;ghuhdhy;> mtiu kdpj cupikkPwy;r; rl;lq;fspd;fPo; nfhz;Lte;J epWj;jptpLthu;fs; Xupdr;Nru;f;if Mjuthsu;fs;> ,t;thW mr;rk;(!) njuptpf;fpwhu;fs;. ,jw;F tYNru;f;Fk; Kfkhf gpupl;b\; nfhyk;gpahtpy; 2003 ,y; Xu; ngz; Xupdr; Nru;f;ifahsuJ jpUkzj;jpw;F N`hiy thliff;Fj; ju kWj;jtiu mg; ngz;fs; sue gz;zpaJ Nghd;w rk;gtq;fis epidT+l;Lfpwhu;fs;. ,jw;F ePjpaikr;ru; ,u;tpd; nfhl;yu; ,j;jF gpur;rpidfis vg;gb vjpu;nfhs;tJ vd;gijapl;L xt;nthU khepyKk; jahuhfNt ,Uf;fpwJ> mij ngupJgLj;jj; Njitapy;iy vd;W $wpapUf;fpwhu;.
gy;tpj Kuz;ghLfSs;> ,e;j [Pd; khjj;jpw;Fs; mij rl;lkhf;fp mKy;gLj;j Kidfpwhu;fs;. ,J rhj;jpag;gl;lhy; kdpj cupikia xj;Jf;nfhs;tjpy; fdlh %d;whtjhf Mfpw ngUik NrUk; (,Jtiuapy; fdlhtpy; 10 khepyq;fspYk; (province) 3 territories ,Yk;- Ontario, British Columbia, Quebec, Alberta, Nova Scotia, Manitoba, Newfoundland/Labrador Mfpa (8) khepyq;fspYk;> Yukon territory ,Yk; Xupdr;Nru;f;ifahsu;fs; jpUkzk; nra;a cupik cs;sJ (jpUkzj;jhy; kw;wj; Jizf;F tUfpw cupik-
6
fs; my;y
m ntFrd m spy; gbf GWjYf;Fk ~mtu;fs;.| khztu;fs rpd;d t Kayhj gw;wpAk; Muk;gpf;fpw
xU fhyj mtu;fis kNdhepiy lk; Ngrpa mtu; nr cJfSf;f mtu;fSf fijf;fg;N ,Jfs; nrhy;Y. nrhd;dhu;. tpjj;jpy; nrhd;dhu;>
mg;NghJ thrpj;j f re;Njhrg;g rNfhjuu;f dahw;whJ
M ~mtu;fis gpwF> vd kdKile gazpf;if mtu;fspy ngz;kzk

Xupdr; Nru;f;ifahsu;fisg; Gupe;Jnfhs;Sjy; gw;wp...
d;w Mf fdlhTk; jupf;fpw gpujku; xUKiw rhu;ghAk; s;NsNa pujkUld; ija gpu- (Debate) w;wk;| vd Nju;jypy; hjpg;Gf;F Lg;Gfspy; k; Fiwe; h gyj;j u; jkJ o;thfNt r; rl;lk; ;fhJ. xU jpUkzk; pikkPwy;r; r;Nru;f;if ,jw;F Xu; ngz; f;Fj; ju tq;fis u; ,j;jF xt;nthU pJgLj;jj;
s; mij ag;gl;lhy; f Mfpw q;fspYk; berta, Nova q;fspYk;> ; nra;a cupik-
njhlu;r;rp 23 MtJ gf;fk;
6
fs; my;y> jpUkz cupik kl;Lk;)).
mtu;fSila Fuy; xypf;fpw ,yf;fpaq;fNsh glq;fNsh ntFrd mstpy; nrhw;gk;. mJTk; (Nkw;fpYk;) cau;ghlrhiyf- spy; gbf;fpw khztu;fs; ~,Nah(X!)| vd xU mUtUg; GWjYf;Fk;> iriffSld; $ba rpupg;Gf;FKupa tplak;jhd; ~mtu;fs;.| fdlhtpy; ngz;/Mz; Xupdr; Nru;f;ifahsu;fis khztu;fs; Nru;e;J jhf;FtJk; nra;jpfspy; tUfpw tplaNk. rpd;d tFg;Gfspy; ,e;j ~tpj;jpahrq;fis| tpsq;fg;gLj;j Kayhj ghlj;jpl;lq;fs;> G+u;tPff;Fbfs; gw;wpAk; ghy;Ngjq;fs; gw;wpAk; gy;fiyf; fofq;spy; fw;gpf;fj; njhlq;Ftjpy; Muk;gpf;fpwJ r%f fl;Lkhdj;jpd; jpl;lkpl;l mrl;ilaPdk;.
xU fhyj;jpy;> ~mtu;fs;| gw;wpa mwpjiy vdJ ~Mfh ehd; mtu;fis kjpf;fpw msT ~cau;e;jtsha;| Mfptpl;NlNd| kNdhepiyapy;> rdehafthjpaha; njd;gl;l vd;dpYk; ngupatup lk; NgrpaNghJ mJ vdf;F ey;y mDgtkha; ,Uf;ftpy;iy. mtu; nrhd;dhu;: ~~gps;is> cdf;F cJfs; njupahJ. cJfSf;fy;yhk; Kiwfs; ,Uf;F." ehd;> Gupahky;> VNjh mtu;fSf;F cjTtJ njhlu;gha;> mtu;fSf;F ~rhu;gha;| fijf;fg;Nghwhu; vd> "vd;d mJ?|| vz;L Nfl;f> "gps;is! eP ,Jfs; fijf;ff;$lhJ. cdf;F ahiuAk; njupAnkz;lh nrhy;Y. cupa ~Kiwas;| ,Uf;F. ~rup|g;gLj;jPuyhk;" vd;W nrhd;dhu;. vd;dplk;> gjpyha; ~Kiwfs;| I mtu; cr;rupj;j tpjj;jpy; nky;y gak; gpbj;jJ. mtNuh gL epjhdkhf mijr; nrhd;dhu;> VNjh mJ mtuJ flikiag;NghYk;...
mg;NghJ ghh;j;j /gah; (Fire) Nghd;w glq;fs;> rpw;wpjo;fspy; thrpj;j fl;Liufs; ehd; mtu;fis Gupe;Jtpl;Nld; vd;W kpfTk; re;Njhrg;gl;Lf;nfhz;Ljhd; jpupe;Njd; - vdJ cwTfs; rNfhjuu;fs; ahUk; mg;gb te;jhy; mjw;F vd; kdk; vjpu;tpi- dahw;whJ vd;Wk;!
Mdhy; lTz; uTd; khjpup xU neUf;fb kpFe;j ~mtu;fis| mbf;fb fhz Neu;fpw efuj;jpy; tho Muk;gpj;j gpwF> vdJ rNfhjud;/gps;is ahUk; mg;gbahdhy; ehd; vg;gb kdKile;J NghNtd; vd;gJ Gupe;jJ. rg;Nt (Subway) ,y; gazpf;ifapy; ehd; fhZfpw mtu;fs;> Kf;fpakhf mtu;fspypUe;J tUfpw me;j -vdJ gpuk;ikahNth gakhfNth- ngz;kzk;> mtu;fis Nehf;fpa ngz;fsJk; nghbaspdJk;

Page 8
EhywpKfk;
gr;irj; Njtij ry;kh 2003. caph;ik gjpg;gfk;> nrd;id. gf;. 104> tpiy &.50.
2000k; Mz;L ry;khtpd; Kjy;njhFjp xU khiyAk; ,d;ndhU khiyAk; ntspte;jNghJ xU Kf;fpakhd njhFjpahf mJ mike;jJ. ftdj;ij jhf;fj;ij cz;L gz;zpa gy ftpijfis mJ nfhz;bUe;jJ@ kD];aGj;jpudpd; ngz; gpujp vd;W nrhy;yg;gl;lhYk; nfhz;bUe;j ngz; Fuy; fhuzkhf mJ rpwg;ghdjhf> ftpij mDgtj;ijg; nghWj;jtiuapy; KOikahd thrf mDgtkhfTk; mike;jpUe;jJ.
ry;khtpd; ,uz;lhk; njhFjp -mtuJ jdpg;gl;l tho;t khw;wq;fSld;- 2003 Mk; Mz;L ntspte;jJ. tho;tpd; cs;spU tho;it tpkh;rpj;jit> ntspte;J> nghJcyFld; njhlh;GNgZ fhyfl;lj;jpy; vOjg;gl;lit ,it (,J xU Cfpg;Ng> ftpijfspw;F jpfjp ,y;iy). Kw;Fwpg;gpy;> "...jd; vy;yhf; fjTfisAk; jpw Nghl;bUf;Fk; ftpijapd; tbtk; fpsh;r;rpA+l;lf; $banjd;whYk; mj vy;yh topfispYk; Eioe;J jpUk;ghj Nrhh;Tk; vd; ftpijfs ntspg;gLfpwJ 'FWfpa ntspfis" epiynfhs;s tpl;Ltplf; $lhnjd gjl;lKk; $lNtapUf;f> vd; gilg;ngy;iyfSf;F mg;ghy; cs;s nt fisj; njhLfpw vj;jdpg;ghfNt njhlh;e;J vOjpf;nfhz;bUf;fpNw vd;fpwhh; ry;kh. me;j vj;jdpg;Gj;jhNdh vd;dNth gilg;Gfspy; ,t ,Ug;G mjpfk; kw;wth; kPjhd ,tuJ ghh;itahf khw;wk; ngWfpwJ. m khw;wk; gilg;gpd; mLj;jfl;lkhf my;yhJ Kjw;njhFg;G je;j ek;gpf;ifi mfw;Wfpwnjhd;whfNt njhpfpwJ. vd; G+h;tPf tPL-2> gaq;fs;> kuz Fwpg;G - 1> cd; ek;gpf;iffspd; jpirkPwp> ePh;f;Fkpopfs; Nghd;w rpy ft jfs; kdjpw; gbfpd;wd (mtuth; thrpg;gpw;F ntt;NtW Njh;Tf te;jilayhk;). jdpikapd; td;Kiwia Ngrpa fle;j njhF Nghyy;yhJ fhkk; Ntl;if vd;W czh;r;rpfs; Fwpj;j Nky mOj;jj;ijg; ghh;f;fKbfpwJ. Kjw; njhFg;gpDila njhlh;r;rp ePl;rpah jha; (80 ftpijfs;!) Mahrk; NkypLfpwJ. 'epiwa vOJfpw' tha;g;Gs ry;kh 'tp\aq;fis' vOj KidtJ my;yJ xg;Gtpg;gJ> thrpg;gpw xUtpj mah;r;rpAld;> Vkhw;wj;ij cz;Lgz;ZfpwJ. Kjw; njhFg;G+l ry;khtpdJ vOj;jpy; te;jpUe;j ftdj;ij kPz;Lk; epfo;j;j Kbatpy;i ,f; ftpijfshy;.
thrpj;Jg; ghu;f;fyhk;
7
uj

thrpj;Jg; ghu;f;fyhk;
50. khiyAk; f;fpakhd j cz;L ;bUe;jJ@ ;gl;lhYk; ;ghdjhf> d thrf
J jdpg;gl;l tho;tpd; tho;tpd; cs;spUe;J Fld; njhlh;GNgZfpw Cfpg;Ng> ftpijfspw;Fj; f; fjTfisAk; jpwe;J ; $banjd;whYk; mjd; h;Tk; vd; ftpijfspy; tpl;Ltplf; $lhnjd;fpw ;F mg;ghy; cs;s ntsp- vOjpf;nfhz;bUf;fpNwd;' th gilg;Gfspy; ,tuJ khw;wk; ngWfpwJ. mk; hFg;G je;j ek;gpf;ifia tPL-2> gaq;fs;> kuzf; popfs; Nghd;w rpy ftpi- ntt;NtW Njh;Tfs; Ngrpa fle;j njhFjp fs; Fwpj;j Nkyjpf la njhlh;r;rp ePl;rpahd- wa vOJfpw' tha;g;Gs;s xg;Gtpg;gJ> thrpg;gpw;F> pwJ. Kjw; njhFg;G+lhf k; epfo;j;j Kbatpy;iy
7
uj;j cwT
A+kh.thRfp 2004. jkpopdp gjpg;gfk;> nrd;id. gf;: 282.
,uz;lhtJ gjpg;ghf te;jpUf;fpwJ A+kh.thRfpapd; 'uj;j cwT.' ,e; ehty; xU rpWtdpd; ,Ug;Gld; mtd;rhh;e;j #oiyg; gjpTnra;fpwJ. Fbfhuj; jfg;gdpd; m[hf;fpuijahy; gypahfpw %j;j mz;zd; Kjy;> jd; gps;isfspd; vjph;fhyk; Fwpj;j gaq;fSld; ,Uf;fpw mk;kh tiu> -Kf;fpakhfg; ngz;fs;- ,jd; fjhkhe;jh;fs; kdjpw; gjpfpwhh;fs;. Kf;fpa ghj;jpukhf rpWtdpd; mf;fh - thRfp mf;fh> jfg;gdpd; gps;isfs; kPjhd td;Kiwfs; (jpUf;ifthyhy; mbj;jy; cl;gl) jd;dyKk; F&uKk; epiwe;j jfg;gdpd; jha; - ghl;b> mg;ghtp mk;kh> jfg;gDld; cwtpUf;fpw 'espdkhd' rpj;jp> nghpak;kh vd gy;tpjkhd ajhh;j;j cyfg; ngz;fs; tUfpwhh;fs;. RaeyKk; F&uKk; espdKk; fUizAk; vd ngz;fsJ Kfq;fs; ,ay;ghf vLj;Jr; nrhy;yg;gl;bUf;fpd;wd. rkPgj;jpa ajhh;j;jghzp ehty;fspy; Kf;fpa tuT. jd;Ds; thrfiu mioj;Jf;nry;fpw nkhop MSikiaAila A+kh.thRfpahy; vOjg;gl;bUf;fpwJ. Vw;fdNt ftpijfs;> rpWfijfs; Clhf mwpag;gl;bUf;fpw ,tuJ Kjy; ehty; ,J.

Page 9
jdpikapd; Mapuk; ,wf;iffs; Fl;b Nutjp gdpf;Flk; gjpg;gfk;> nrd;id. gf;. 80@ tpiy &.40. 200-
rh;r;iriaf; fpsg;gpa 'Kiyfs;" njhFg;igj; njhlh;e;J ntspte;jpUf;fpwJ Fl;bNutjpapd; 'jdpikapd; Mapuk; ,wf;iffs;." rpy rkaq;fspy;> nrhw;fs; mjPj GidT ntspap y; mh;j;jkw;W miytjha; xypf;fpwNghJk;> mt; mjPjg; GidTfNs F.Nutjpapd; ftpij ntspia kw;wth;fsplkpUe;J NtWgLj;Jfpd;wd@ rh;r;irfs; jhz;b> Fl;bNutjpf;nfd ,Uf;fpw ghzpia tiuaWf;fpd;wd@ mJ Kf;fpakhdJ.
'Kiyfs;" njhFjpapd; rpy ftpijfspy; te;J nfhz;bUe;j 'mth;" ,jpYk; tUfpwhh;. (gf;.79) '...mth; MQ;rNyhtpd; Xtpak;" vDifapy;> '...mtUf;F/cliyg; ghpkhw- pa tpUe;JfSk;" vDk; thpaha;> 'mth;" tUfpwhh;. mth; ahh;? gphpaj;Jf;Fhpa Mrphpah; Nghd;wnjhU kdpjuh? mg;ghth? njh- ptjpy;iy. 'mg;ghitg; gw;wpa ,ir" (gf;. 08) vd;fpw ftpijapy; '...mg;gh> ckJ ,uj;jk;/thdpypUe;J nghopfpwJ/mJ ekJ tPl;il> cah;e;j kuq;fis/tsh;f;Fk; gRf;fis/vkJ fz;fis- nay;yhk; eidf;fpwJ/vdJ ghjq;fspd; tpuy;fspD}lhff; flYf;Fj; jpUk;Gk;/miyfisg;Nghy eOtp tope;NjhLfpwJ" vd vOJfpwhh;@ mg;ghitg; gw;wpanjhU Vf;fk; ,Uf;fpwJ mjpy;. jUzh vd;fpw ngz; ghj;jpuKk; ,Wjp ,U ftpijfspy; tUfpwhs;. ,it Fl;b Nutjpapd; GidTj;jd;ikia fhl;Lfpd;wd.
'thh;j;ijapd; murpay;" vd;fpw ftpij 'Kiyfs;" Fwpj;j (mg;ngaiuj; njhFg;Gf;F itj;jJ njhlh;ghd) rh;r;irf- spw;F gjpyhf mikfpwJ! 'ehd; me;j thh;j;ijiaj; Njh;e;njLj;jNghJ/ mij mzpe;jpUe;j murpanyy;yhk; jPg;gpbj;Jf;nfhz;ld" (gf;.07) vd;fpw Kjy; thpfspd; gpd;
Gjpa fijfs; (2004) kiykfs; fg;ld; thdjp ntspaPl;lfk;> fpspnehr;rp
tpLjiyg;Gypfs; ,af;fg; Nghuhspahd kiykfs; vOjpa 15 rpWfijfspd; njhFg;G. xU mikg;gpd;fPo; ,aq;Ffpwth;fs; vd;whYk; tPuk;> Rje;jpuk;> mjpfhuk; nfhz;l ngz; ntspg;ghL rhj;jpag;gLfpw Nghuhspfspy; xUtshNyNa ,it gilf;fg;gl;bUg;gJ Kf;fpa mk;rNk. murpay; fuj;Jf;fiskPwp vy;NyhUk; gbf;fNtz;ba njhFjp. Kd;Diuapy;  ngz; Nghuhspfs;> "...cs;NsAk; (fsj;jpYk;) ntspNaAk; mth;fs; vjph;nfhs;Sk; gpur;rpidfSk; xt;nthU Nghh; eltbf;iffspYk; ngz; Nghuhspfspd; rhjidfSk; mij mth;fs; epfo;j;Jk; tpjKk; kuzj;jpd; filrp Neu czh;Tk; nka;ikj; jd;ikAld; gjpag;gl;bUf;fpwJ. mth;fspd; rphpg;G> tpisahl;Lj;jdk;> FWk;ghd nray;fs;> fbd ciog;G> mh;g;gzpg;G midj;Jk; vkJ cs;sq;fis nefpo;r;rpAld; njhl;L epw;fpwJ.||
Vd; ngz;nzd;W... rhuq;fh kPuh gjpg;ghfk;> ehuN`d;gpl;b
jw;NghJ ,q;fpyhe;jpy; trpf;fpw rhuq;fh (Gyk;ngauKd; rpyTk; gy  fw gjk; Mr ;ehL ntF rpw;wpjo;fs ghypay; jg;gl;l n tiu t Mr;rhpak Fwpj;J c njhlq;fpa jk;ik m Nghd;w f ,uz;lhk; td;Gzh;r rhp> fw;g o vd;why; m Nghlg;glh ,ij ' nrhd;dhw nfhz;lhy khj tpy fth;fpd;wd ghpkhWjY cgNahfk Mz;nkho

;nry;tp
ngz; k; ;
og;G> ;rpAld;
;
0- njhlh;e;J Mapuk; ntspap ; mjPjg; plkpUe;J ,Uf;fpw
; te;J '...mth; g; ghpkhw- th; ahh;? h? njh- tpijapy; J ekJ fz;fis- pD}lhff; pwJ" vd J mjpy;. pijfspy; d;ikia
Kiyfs;" rh;r;irf- ;j;ijiaj; nyy;yhk; spd; gpd;
8
rjq;if" Nghd;w fijfs; ,dpNky; ,th; ey;y fijfisj; juyhk; vDk; ek;gpf;ifia rpwpJ jUfpd;wd. vd;Diuapy; jdJ rpWfijfis 'ngz;zpa epiyg;ghl;by;> r%f epiyg;ghl;by;> murpay; epiyg;ghl;by;|| vdg; gphpj;Js;shh;. mjpiyNa ',t;Ntisapy; kpfr; rpW gpuhaj;jpypUe;Nj vkJ vOJk; ghijf;F mbj;jskpl;l md;Gj; je;ijahh; jpU.F....mth;fSf;Fk; vOj kpf Cf;ftpf;Fk; vd; md;Gj; jhahUf;Fk; vd; ,jaed;wp NrUk;" vd vOjpapUf;fpwhh;! mg;ghtpw;Fhpa ngah; NghyNt md;Gj; jhahUf;Fk; xU ngaUz;ly;yth...
njhlUk; jtpg;G G+q;Foyp. jkpo;f;Fyk; gjpg;ghyak; Kjw;gjpg;G 2004 A+d;.
'J}f;Fku epoypy; epw;Fk; kfid kPl;fg; NghuhLk; xU jhapd; cz;ikf; fij" vd E}ypy; Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ. uh[Pt; fhe;jp nfhiytof;fpy; 26 jkpoh;fs; Fw;wk; rhl;lg;gl;L J}f;Fj;jz;lid tpjpf;fg;gl;ldh;. mth;fspd; tprhuizfs; gw;wpAk; rpiwtho;f;if gw;wpAk; mjw;fhf miye;jope;j cwTfs; gw;wpAk; ,e;E}y; NgRfpd;wJ. Fw;wk;rhl;lg;gl;L rpj;jputij nra;ag;gl;lth;fspy; xUth; Nguwpthsd;. ,thpd; jhahuhd mw;Gjk; vd;gtiu mbahff; nfhz;L ,f;fij vOjg;gl;Ls;sJ. rpiwAk; rpj;jputijAk; vd kdpjj;jpd; ,d;ndhU mtyj;ij gjpthf;fpAs;sJ ,e;E}y;. rpiwap;y; ,Ug;gth;fisg; NghyNt rpiwf;F ntspapy; my;yYWk; kdpjNeaq;fspd; caph; tijapd; xU gFjpiaAk; ntspf;nfhzh;e;jpUf;fpwJ. kfdpd; tpLjiyf;fhf NghuhLk; jha; vjph;Nehf;fpa ,e;jpa murpay;> rKjha mtyq;fis gjpe;Js;sJ. kdpj ePjpnad;gJk; murpaYf;Fs; mlf;fNk vd ,d;ndhUKiw $wpr; nry;yg;gl;Ls;sJ.
tUfpd;wd 'fw;gopf;fg;gl;l ngz;zpd; cly; ry;yil ahfpj;/Jthuq;fs; topahf gPuq; fpfs; ePs;fpd;wd" vd;fpw thpfs;. ,jpy;> fw;gopf;fg;gl;l ngz; vd;w gjk; Mr;rhpakspf;fpwJ. jkpo ;ehL ntFrd Clfq;fspy;Nghy rpw;wpjo;fspy;$l ,r;nrhy;Ny ghypay; td;Kiwf;F cl;gLj; jg;gl;l ngz; Fwpj;J rkfhyk; tiu tof;fpy; ,Ug;gJ xU Mr;rhpak;. mij ngz;nkhop Fwpj;J cuj;Jg; NgRfpw> mijf; njhlq;fpath;fspy; xUtshf jk;ik mwptpf;fpw Fl;bNutjp Nghd;w ftpQh;fs; cgNahfpg;gJ ,uz;lhk; Mr;rhpak;. ghypay; td;Gzh;r;rp vd;gNj murpay;hPjpahfr; rhpahd -ghFghlw;w- nrhy;. rhp> fw;gopf;fg;gl;l vd;W Nghl;lhy;jhd; ftpijf;F nghUe;JfpwJ vd;why; mij xw;iw Nkw;Nfhs;Fwp milahsq;fSf;Fs;jhDk; Nghlg;glhikia vd;dnrhy;tJ? rpw;wpjo;fSk; F.NutjpAk; ,ij ',ay;ghd" nrhy;yhf nfhz;Ltpl;lhy; -mg;gbr; nrhd;dhw;jhd; kf;fSf;F 'mNj" tPhpaj;Jld; tpsq;Fk; vd;W nfhz;lhy;- khw;wk; tUtJjhd; vg;gb! khj tpyf;fpw;Fg; gjpy; khjcjpuk; Nghd;w nrhw; ghtidfs; fth;fpd;wd. mNj Neuk; fw;gopg;G> cliy tpUe;jha;g; ghpkhWjYk; (mJ vd;d czth?) Nghd;w nrhy;yhly;fsJ cgNahfk; vt;tsTJ}uk; Fl;b Nutjp Nfs;tpf;Fl;gLj;jpw Mz;nkhopf;F vjpuhdJ vd;fpw Nfs;tpAk; vOfpwJ.

Page 10
f[hdp Fkhu;
j
kpo; kf;fspd; ghuk;gupaf; fiyf Ss; md;Wk; ,d;Wk; kpfr;rpwg; Gld; fhzg;gl;L tUtJ eldf; fiy MFk;. mJ Gyk;ngah; ehL fspy; Fwpg;ghff; fdlhtpy; ghu;f;F kpl nkq;Fk; ePf;fkwf; fhl;rp jUfpd;w njdpDk; eldj;jpw;Nf cupa jdpj;Jtk; ,ijj; jf;fit j;Jf; nfhs;fpd;wJ. mt;tifapy; nrd;w Mz;L Mtzp 28Mk; ehs; rdpf;fpoik 2004 md;W 720 Midland Ave. Bondfy;Yupapy; ele;j muq; Nfw;wj;ijg; ghh;f;Fk; tha;g;G fpilj;jJ.
ey;y ,jkhd md;iwa khiy NtisapNy Fwpj;j Neuj; jpw;F epfo;T Muk;gk; MfpaJ. nghJthf muq;fpd; mspf;if Kiwapd; tupirg;gb vy;yh cUg;g bfSk; tupirg;gLj;jg; gl;bUe;jJ. mjpYk; tpehafh; Jjp Fwpg;gplf; $baJ. eldj;jpd; Kf;fpa %d;W cUg;gbfshd epUj;jk;> epUj;jpak;> ehl;bak; vd;gtw;wpy; ngUk;ghfk; gq;nfLg;gJ epUj;j - epUj;jpa cUg;gbfs; MFk;. ,tw;Ws; jdp mlTf; Nfhh;itfs;> jdpr; nrhw;fl;Lf;fshy; Md myhupg;G (G];ghQ;rypAld; Nrh;j;J) ehl;il uhfj;jpYk; Vfk;> jp];u Vfk; vd;w jhsq;fypYk; mike;jpUe;jd. me;j Kd; vLg;Ng khztpapd; gpd;tUk; epfo;itg;glk; Nghl;Ltpl;lJ vdyhk;. ,J xU tifapy; muq;f tzf;fkhfTk; gpd;tUk; eldq;fSf;F xU KfTiu Nghd;Wk; mike;jpUe;jJ.
,e;j epUj;j cUg;gbfisAk; epUj;jpaj;jpy; cs;s mlTf; Nfhh;itg; gFjpfisAk; kl;Lk; vLj;Jg; ghh;g;gpd; eh;j;jfp epNuh\h guNk];tudpd; Ml;l Kiw ed;F Gyg;gLk;. G];ghQ;rypapy; jpy;yhdh tiu mike;j xt;nthU Nfhh;itfSk; jPh;khdq;fSk; kpf Neh;j;jp ahfTk; mofhfTk; Mlg;gl;ld. ,jpy; miukz;b> mq;f
jpwdha;T / tpku;r dk;
eld muq;Nfw;wk;
9
kpUjq;ff; $bajha; vdpDk; gh vd;gd jk cUthf;fg tpj;jpahrk xU Kiw
m %d;whk; c tilfpd;w gy uhfq mike;j e;jd. mL fr;Nrupf;F kpfj;jpwik ,Ue;jJ.k

;gbfshd gUk;ghfk; ; MFk;. ;Lf;fshy; ehl;il q;fypYk; gpd;tUk; tifapy; f;F xU
py; cs;s ; ghh;g;gpd; w ed;F mike;j Neh;j;jp ;b> mq;f
eld muq;Nfw;wk;
9
Rj;jk;> vd;gd ed;F rpwg;G w;wpUe;jd. Fwpg;ghf ,g;gFjp fspy; mike;j Nfhh;itfs; crpapy; mike;jpUe;jd. mijkpf EZf;fkhf vt;tpjj; jtWk; ,d;wp khztp nra;jp Ue;jhh;. mijg; Nghd;Nw Mrpup iaapd; el;Lthq;fKk; ed;F mike;jJ. ehd; ghh;j;j rpy epfo;r;rpfspy; rpy Mrpup ah;fs; Nfhh;itg;gFjp te;jJk; eLq; fpaFuypy; jsjsg;ghh;fs; Mdhy; ,jpy; nrhw;fl;Lf;fs; vy;yhk; kpfj;njspthfr; nrhy; yg;gl;bUe;jd. xUtifapy; ghh;g;gpd; ,jid kpUjq;f j;jhy;  taypd;> Gy;yhq;Foy;> kpUjq;fk;> Nkhh;rpq; vd;gd jkJgq;fpy; risf;ftpy;iy. mj;NjhL mlTfshy; cUthf;fg;gLk; Nfhh;itfs; miuj;j kh miuf;fhJ kpf tpj;jpahrkhf ,Ue;jd. ,jpy; jhsg;gpbg;Gf;fhf kPz;Lk; xU Kiw khztpiag; ghuhl;ly; jFk;.
mLj;J epUj;jpag; gFjpapy; rg;jk; vd;w muq;fpd; %d;whk; cUg;gbapy; mgpeak; vd;w cWg;Gr; rpwpJ tpup- tilfpd;wJ. mjpy;jhd; eh;j;jfpapd; Kfghtk; Muk;gpj;jJ. gy uhfq;fs; xd;W Nrh;e;J mike;J uhfkhypfhthf mike;j ,jpy; jiytdpd; Fzq;fs; th;zpf;fg;gl;bU e;jd. mLj;J th;zk;> gjk; ,uz;bYk; th;zk; ehl;baf; fr;Nrupf;F ,jak; Nghd;wJ. mjpy;jhd; khztpapd; kpfj;jpwikahd ntspg;ghl;ilf; fhzf; $bajhf ,Ue;jJ.khwpkhwp tUk; tpsk;g> kj;jpk> Jupj fhyq;fspy;

Page 11
mike;j jPh;khdq;fisAk;> jl;L nkl;Lf;fSld; $ba ];tu rhfpj;jpaq ,t;thW te;j ghtg; gFjpfs; cs;slf;fpa rg;jk;> th;zk;> gjk; vd Neh;g;nghUs; mgpeaKk; rQ;rhup vdg;gLk; rpwpafij my;yJ nghUs fhzg;gl;lJ. ,jpy; fpU\;z yPyh> KUfd;-ts;sp> uhkhazk; > rptd;Gfo kw;Wk; eldj;ij tpl;Lg;gpupahj G+g;gwpj;J khiy fl;bj; jiytDf;fhf jkpoupd; ghuk;gupaj;jpy; vd;WNk tpl;Lg; gpupahj fhjy; (rpUq;fhuk;)> toikNghy; nfhl;bf;fple;jd (flTs; vdpDk; fhjy; fhjNy).
,Wjpahf mike;j ghk;G eldk; vy;NyhUf;Fk; njupe;j kpfg ~ehjh;Kb Nky; ,Uf;Fk; ey;y ghk;Ng| vd;w ghly; nka;rpyph;f;f tug;gpurhjk; mjpYk; ug;gh; Nghd;w cly; tisthd mspf;if vd;gJ m eh;j;jfp jd; cliyg; gpd;Gwkhf tisj;J epd;Wk;> ,Ue;Jk; jiyiaf; nespT kpfTk; rpwg;Gw;wpUe;jJ. xU muq;Nfw;wk; vd;gjpy; kw;nwhU ghuhl;lj;jf;ftNu. mtupd; el;Lthq;fj; jpwd; Kjypy; ghuhl;lg;glNt tpOe;jd. kpff;Fwpg;ghf uhfQhdKk; Fuy;tsKk; gf;fg;ghl;lhsiuNa
,t;thW tpohtpd; gUg;nghUs; rpwg;Gw mike;jpUe;jhYk; tpo vd;Nw $wNtz;Lk;. mjhtJ Mlypy; cil khw;wj;jpw;fhd Neuk; itj;J tpllJ. ,j;jid cilfs; khw;w Ntz;Lk; vd;W njupe;epUf;Fk gpujk gad epfo;i tha;g epfo nfhL vdpD nfhs Kd;d Mrpu mNj RUf;f thq;f nfhz nra;j kl;Lk ,dpJ
,J fdbag; gj;jpupif xd;wpw;F nfhLf;fg;gl;L ntspaplg
(njhdp khwy;) ~~X..|| ~~...k;. Kf;fpakhf jkpou;fSf;F rhu;gh vOjpapUf;fpwhu;. ,Jfs vOj;jhsu;fs; nrhy;Yk;NghJ mq;Nfj;ijahd; gpur;rpidasg; gw;wp ~,q;F~ ftdpf;fpwhu;fs;||
(njhdp ,d;Dk; rPupa]ha; khwp) ~~Xkb vd? ,q;f 'vq;fl gpur;rpidiag; gw;wp ftdpg;ghq;fs;' vd? k;k;k;... mtu; ve;j ,lk;?|| "nfhOk;G. jkpo; njupahJ Mdh jkpo; gbf;f ,q;f Kaw;rp gz;zpdtu;|| mUfpy; te;jtu; gpwF kiyg;Gld; te;jhu;. ehq;fs; kdpju;fs;jhNd? ~vq;fl gpur;rpid|ia Ngrpdhy; kl;Lk; mtdJ ghy;cwTj; Nju;T gw;wpa Ml;Nrgidfis epWj;jptpLNthk; vd;d! mtuJ nksdk;- mij nfhQ;rNeuj;J ntw;wpahf czu;e;Njd;. ,Wf;fkhf mtUf;Fg; gf;fj;jpy; ,Ue;jNghJ ~r%f mq;fPfhuj;jhy; kl;Lk; ghJfhf;fg;gl;l me;j vOj;jhsupd; nkd;ikahd Kfk; fz;Zf;F Kd;dhy te;J epd;wJ. Mdhy; r%fj;jpy; mJ vk;khj;jpuk;? vd;Dila gaz Kftu; Nghy fs;sd;fs; r%ff; fhtyd;fs; Nghy Nfypr;rpupg;Gk; ef;fYk; gz;ghl;L $ty;fSk;jhNd gj;jpupiffspy;$l tpahgpj;jpUf;fpwJ? gj;jpupiffs; ~cyfj;jpy vd;ndd;d elf;Fjg;gh!!!~ Nghd;w> nfhr;iraha;> nghJ ,lj;jpy; NgRfpw tplaq;fisNa> Mrpupau; jiyaq;fkha; Nghl;lhy;> nghJg;Gj;jpaplk; vd;d vjpu;ghu;g;gJ? vkJ gj;jpupiffs; vd;wpy;iy> Mq;fpyg; gj;jpupiffs;$l kj epWtdq;fspd; ~xNu 22MtJ gf;f njhlu;r;rp
ghy; jpUk (Polygamy) Xupdr;Nru;f kw;Wk; ng cila N vd;djhd; vy;yhtw;W Ntz;Lk;;: -mtu;fis ~ehk; nr kdpju;fsh -Fw;wcz mtu;fis NgRk; R gj;jpupiff milaNt kWGwj;jpy czu;TuPj xupdr;Nru;f cstpay;u nra;a Nt
-xU nghb
10

$ba ];tu rhfpj;jpaq;fisAk; rypg;Gk; fisg;Gk; ,d;wpr; nra;jpUe;jhh;. k;> th;zk;> gjk; vd;gdtw;wpy; Neh;f;if vdg;gLk; trdq;fSf;fhd fij my;yJ nghUs;nfhz;l rk;gt ntspg;ghLk; kpf epiwthfNt uhkhazk; > rptd;Gfo;; (,lJ ghjk; Jhf;fpj; jhnja; vd;W...jpy;yhdh) fl;bj; jiytDf;fhff; fhj;jpUj;jy; vd;gd ntFthff; fhl;lg;gl;ld. fhjy; (rpUq;fhuk;)> Cly;> mjdhy; tUk; tpufjhgk;> gpupT vd;gd hjy; fhjNy). hUf;Fk; njupe;j kpfg; gpugy;akhd Gd;dhftuhsp uhfj;jpy; mike;j ghly; nka;rpyph;f;f itj;jJ. nghJthf eldf;fiy vd;gNj xU hd mspf;if vd;gJ mjw;F NkYk; xU gbNkyhdJ. ntFyhtfkhf ;> ,Ue;Jk; jiyiaf; fhyhy; njhl;lhh;. mj;NjhL ghk;G Nghd;w cly; ;wk; vd;gjpy; kw;nwhU Kf;fpa gq;fhspahf mike;j MrpupiaAk; Kjypy; ghuhl;lg;glNtz;Lk;. xt;nthU mWjpAk; mOj;jkhf te;J
; gf;fg;ghl;lhsiuNa jpf;fhlitj;J tpl;lJ vdyhk;.
mike;jpUe;jhYk; tpoh xUq;fpizg;G vd;gjpy; rw;Wr; rWf;fptpl;lJ khw;wj;jpw;fhd Neuk; rw;W ePz;L ,Ue;jik ghh;itahsiur; rypf;f k; vd;W njupe;epUf;Fk; xUq;fpizg;ghsh;fs; ,ilNt isia mLj;J gpujk mjpjp ciuia tpLj;J me;j ,ilNtisiag; gad;gLj;jp cil khw;Wk; epfo;it itj;J eld epfo;itg; Ngl;bUe;jhy; epfo;tpy; njha;T Vw;gl;bUf;f tha;g;gpUe;jpUf;fhJ. nghJthf xt;nthU eld epfo;tpYk; cUg;gbfs; vOjp thrpf;ff; nfhLf;fg;gLtJ tof;fk;. ,jpYk; mg;gbNa ,Ue;jJ vdpDk; thrpg;gpy; Vw;gLk; jtWfisj; jtph;j;Jf; nfhs;tjw;fhfNth vd;dNth Mrpupah; jhNk Kd;dpd;W gf;fg; ghl;lhsUld; Nrh;e;J thrpj;jhh;. ,J Mrpupaupd; tpohkPjhd mf;fiwiaf; fhl;Lfpd;wJ. mNjNtis tpohtpd; mwptpg;ghsh; kpf uj;jpdr; RUf;fkhfTk; mNjNtis Mfh XNfh vd;W rpyh; thq;fpa gzj;jpw;F tQ;rfk; nra;ahJ GOfpf; nfhz;bUg;gijg; Nghyy;yhJ ntF ,ay;ghfr; nra;jpUe;jhh;. ,t;thwhff; nrtpf;Fk; kdjpw;Fk; kl;Lkd;wp tapw;Wf;Fk; czT nfhLj;J tpoh ,dpJ KbTw;wJ.
hLf;fg;gl;L ntspaplg;glhjjhy; ,q;F ntspaplg;gLfpwJ.
ou;fSf;F ;Yk;NghJ hu;fs;||
'vq;fl tu; ve;j
Kaw;rp
ehq;fs; ; mtdJ ptpLNthk; tw;wpahf hJ ~r%f j;jhsupd; . Mdhy;
htyd;fs; Sk;jhNd yfj;jpy ,lj;jpy; Nghl;lhy;> pupiffs; pd; ~xNu
ghy; jpUkzk; rupnad;gtu;fs; ~,dp gyNgu;/jhu jpUkzj;ijAk; (Polygamy) Vw;fr;nrhy;thu;fs; vd vOJfpd;wd. Xupdr;Nru;f;ifahsu;fSk;> Raeykhd> ~cdf;F ehd; vdf;F eP kw;Wk; nghwhikAzu;r;rpfs; rhjhuz cwtpYs;sjhd rfyTk; cila N[hbfs; jhd; vd;gij ftdq;nfhs;shj ,itia vd;djhd; nra;a KbAk;? vy;yhtw;Wf;Fk; mbg;gilaha; xU GupjNyhL Muk;gpf;f Ntz;Lk;;: -mtu;fis/ahiuAk; ehk; Gupe;Jnfhs;tJ epr;rak; mtu;fSf;F ~ehk; nra;apw ~ngUe;jd;ikahd~ tplaky;y. mJ ~vk;ik~ kdpju;fsha; ~Mf;Ffpw~ nray;. -Fw;wczu;r;rpfs; milaNtz;batu;fs; mtu;fs; my;y> mtu;fisg; gw;wpa nra;jpfis> fPo;j;jukhd ghypay; fijfis NgRk; Rfk;Nghy Ngrpf;nfhs;tij ,l;Lj;jhd;> xt;nthU gj;jpupiffSk; xt;nthU jdpkdpju;fSk; Fw;wczu;r;rp milaNtz;Lk;. kWGwj;jpy;> ,yf;fpaq;fspy;> mtu;fsJ csuPjpahd> czu;TuPjpahd Xuhapuk; gfpu;Tfis jk; gjpTfShlhf xupdr;Nru;f;ifahsu;fs;jhd; Kd;itf;fNtz;Lk;. mitjhd; cstpay;uPjpahd jilfspypUe;J kdpjiu tpLjiy nra;Ak;. nra;a Ntz;Lk;.
-xU nghbr;r p (ciuahly; njhlUk;)
10

Page 12
fij
x
xU gok; jg;gpr;rpz;Z...
epUgh
Uf;fh vd;dl;lr; nrhy;yp g;Nghl;Lg; NghapUf;fyhk;jhNd. vj;jpd ehs; Nfl;ldhd;. Njhl;lf;fhl;Lf;F eP NghtpNah vz;L. ,y;iynaz;LNghl;L ,g;g Nghl;lhd;jhNd. ,dp vg;g tUthNdh njupahJ. nfhz;L Nghd khq;fhnay;yhk; rhg;gpl;L Kbr;rpUg;ghNd? gOj;j khq;fhaNsh fha; khq;fhaNsh njupahJ. jpUk;gp tUthd;jhNd. Nff;fNtZk;. mk;kh nrhy;Ywh ,dpNky; mtd; ,e;jg; gf;fk; tuNt khl;lhdhk;. ehd; epidf;fpwd; mtd; jpUk;gp tUthndz;L. vdf;F xNu xUf;fhr; nrhy;ypg;Nghl;Lg; NghapUf;fyhk;jhNd? Vd; nrhy;yhky; Nghdtd;?
mts; xOq;iffspy; ele;jhs;. gy khjq;fshfpAk; jz;zPupd; juprdkpd;wp fLk;ntg;gj;jpy; ntbj;Jr; rpjwpa epyk;Nghyhd mts; ghjq;fs; nfhz;L kpjpf;ifapy; FJ}fypj;J vOe;j GOjpfs; Kfj;jpy; Kl;bNkhjpLk; gutrq;fz;L kfpo;e;jhs;. jdJ ghjq;fisj; njhg;Gj; njhg;ngd;W G+kpapd; jiyfspy; jg;gpagb |Xbdhs;|.
fiwahd; mupj;j fpLFNtypfNshLk; cuj;Jg;Ngrpdhs;. cz;ik vd;d njupAkh? mitfSk; %r;Rtplhky; tpshrpj; js;spd. mitfSld; gl;bkd;wk; itj;J Njhy;tpfhZk;NghJ rpy NtypfSf;Fg; nghl;Litj;jhs;. Mntd;W tha; gpse;J epd;wd fz;L GFe;J tpisahb- dhs;. tpLg;Gg; ghu;g;gJ$l tpe;ijahdJjhd;. Mdhy; vy;yh Neuq;fspYky;y.
tha;f;fhiy topkwpj;J tk;Gnra;jhs;. fl;Lf;flq;fh jz;zPupd; ryryg;G mjpfkhfp ntspNa gha;e;jNghJ Nfhgq; nfhz;lhs;. gpd; mitfs; rPuhfr; nrd;wila top nra;jhs;.
11
me;jg; gpd rpd;d xU mOif t gbj;Jj;jhd Gjpatw;iw gpyhtpiyf njhq;fp t kiwfpd;wh jpUk;gp tU jplkhf ek
'Iah tpL
Iah tpL
'NtrNkNd
'njupahkr
'whRf;Nfhy tplkhl;ld
',dpNky; Iah! Ia
fzgjpf;F nghl;Lf;F khkuj;Njh Ntu;j;jpUf fhr;rl;l. m
mtidf; Mj;jpuk; t KJnfy;y VNjh ifa Ntwkhjpupn

xU gok; jg;gpr;rpz;Z...
;yp k;jhNd.
pNah
;L ,g;g
z;L g;gpl;L
haNsh mk;kh
ghl;Lg; ;?
;gj;jpy;
nfhz;L py;
fspy;
rpdhs;.
y; ;J tj;jhs;. pisahb-
dhy;
;fh ghJ ila
11
me;jg; gpd; tsTf;Fg; NghFk;NghJjhd; ghwhq;fy;iy rpd;d xU G+tpy; mkuitg;gJNghy; ghukhfpd;wJ kdk;. mOif tUfpd;wJ. me;jg; ghl;Lf;fis kPz;Lk; gbj;Jj;jhd; ghu;f;fpwhs;. ,dpikahf ,y;iy. Gjpatw;iw kdg;ghlk; nra;a kdk; yapf;ftpy;iy. gpyhtpiyfSf;Fs; mtd; ,Uf;fpwhd;. khkuj;jpy; njhq;fp tpisahLfpd;whd;. GOjpfSf;Fs; Xb kiwfpd;whd;. fpzw;nwbapy; Fspf;fpwhd;. jpUk;gp tUthd;. xUehs; mtd; tUthndd;W mts; jplkhf ek;Gfpwhs;.
'Iah tpLq;ifah! Iah tpLq;fa;ah!
Iah tpLq;ifah! Iah tpLq;fa;ah!"
'NtrNkNd cd;id ,z;ilf;F vd;nda;apwd; ghu;."
'njupahkr; nra;JNghl;lda;ah. tpl;bLq;fa;ah."
'whRf;Nfhy; cd;id ehd; ,z;ilf;Fj; NjhYupf;fhky; tplkhl;ld;."
',dpNky; Nghfkhl;lda;ah. Iah! Iah! tpl;bLq;fa;ah. Iah! Iah! cq;fl fhyg;gpLr;Rf; Nff;fpwda;ah."
fzgjpf;Fj;jhd; mbtpOJ. ehd; Xbg;Ngha;g; nghl;Lf;Fs;shy ghf;fpwd;. mtd Kj;jj;jpy epf;fpw khkuj;Njhl fl;bitr;rpUf;F. clk;ngy;yhk; Ntu;j;jpUf;F. neLfYk; NghLthd; me;j miuf; fWg;Gf; fhr;rl;l. mJjhd; Nghl;bUf;fpwhd;.
mtidf; fl;bg;Nghl;lh FQ;rpaa;ahTf;F rupahd Mj;jpuk; te;jpl;bnjz;Ljhd; fzf;F. ,dp mtd;u KJnfy;yhk; Kwpr;Rg; NghLthu;. FQ;rpaa;ah ePl;lh VNjh ifapy itr;rpUf;fpwhu;. jbNa? mtw;u jb Ntwkhjpupnay;Nyh. ,Uk;Gkhjpupf; fplf;F. xU ehisf;F

Page 13
,Uk;Gfhr;rp itg;gd; vz;L mtDf;F mbf;Nff;f nrhy;Ywtu;. mJjhd; itr;rpUf;fpwhNuh? ghtk; mtd;. ,z;ilf;F VNjh elf;fg; NghfpJ. ehd; ghf;Nfy;y. vdf;Fg; gakhf; fplf;F.
'mts; NtrtPl;Lf;Fg; NghddpNah?"
'njupahkg; Nghl;lda;ah. ,dpNky; Nghkhl;lda;ah. ,e;j Kiw kd;dpr;rpLq;fa;ah."
'cdf;F vj;jpdjuklh nrhy;ypapUg;gd;. ehd; nrhy;Yw nrhy;Y cd;u fhjpy Vwpdhj;jhNd."
',z;ilf;Fkl;Lk; tpl;bLq;ifah"
'cd;u vz;zj;Jf;F Ml;lk; Nghlj; Jlq;fPw;uha;. KisapiyNa cd;d fps;sp vwpapwd; ghu;."
ifapy itr;rpUe;j fk;gpj;jba fPo vwpQ;RNghl;L rlGnlz;L fd;dj;jpy mtDf;F mb elf;fpJ. ehd; Xbg;Ngha; mbf;fNtz;lhnkz;L nrhy;yl;Nlh? ghtk;
fzgjpf;F j;jhd; mbtpOJ. ehd; Xbg;Ngha;g; nghl;L f;F s;s hy ghf;fpwd;. mtd Kj;jj;jpy epf;fpw khkuj;Njhl fl;b itr;rpUf;F. clk;ngy;yhk; Ntu;j;jpUf;F . neLfYk; NghLthd; me;j miuf; fWg;Gf; fhr;rl;l. mJjhd; Nghl;b Uf;f pwhd;.
mtd;. rP Ntz;lhk;. ghj;Jf;nfhz;L epz;lhNy J}rzj;jhy NgRthu;.
,g;g FQ;rpak;kh thwh. ,g;gjhd; vdf;F neQ;Rf;f jz;zpte;jkhjpupf; fplf;F.
'tpLq;fg;gh. mtid Vd; ,g;gpbg; Nghl;L mbf;fpwpas;?"
'Xnkb. cd;d itr;Rr; rpj;jputij nra;apwdhd;jhNd. mJjhd; mtDf;Fk; nra;apwd;."
12
'Vd; Nji vd;d Nfl vz;LjhNd mbg;gpaNs
FQ;rpak;k mtpl;Ltpl Nff;fyhk;j NghfpJ. e mtdf; fo
'eP Ntrjh ePjhd;."
FQ;rpaa;a ,Ue;fpwhu
'cdf;F V Fzk; cd
FQ;rpak;k
mk;kh ehd gl;rzk; j ey;y Njh
neLfYk; naz;lh k FLj;jdhd fzgjpnaz
mk;kh ,y gpd;tsTf mtDf;F ,Ue;Jjhd kiongQ;r Mdh ngh gpyhtpiya Xbte;J c %z;L fl KjypiyN epiwa m kiojhd;. gpd;tPl;Lf; fl;bdit. lg me;jr; rpd cLg;Gf;fh FQ;rpak;k eidQ;RNg gpbr;R Kw 'ePjhd; mt vdf;F ji
'fz;njupN 'fz;njupN
fz;njupNa Xbte;J n

;f
mtd;. ;y.
h. ,e;j
hy;Yw
;.
ehd; htk;
J. ehd; ghf;f pwd;. kuj;N jhl ;ngy;yhk; hd; me;j mJjhd;
f;f
pwpas;?"
;jhNd.
12
'Vd; Njitapy;yhj fijas; fijf;fpwpas;? ,g;g ehd; vd;d Nfl;ldhd;. mtDf;F Vd; mbf;fpwpas; vz;LjhNd? cq;fl gps;snaz;lh ,g;gpbg;Nghl;L mbg;gpaNsh?"
FQ;rpak;kh Vd; ,g;gpb mtNuhl tha; fhl;bwh? mtid mtpl;Ltplr;nrhy;ypr; nrhy;Ywj;Jf;F. nfQ;rpf; Nff;fyhk;jhNd. FQ;rpak;khTf;Fk; ,dp mbtpog; NghfpJ. ehd; Xbg;Ngha; fhy;y tpOe;J Nff;fl;Nlh mtdf; fol;btpLq;Nfhntz;L.
'eP Ntrjhd; vy;yhj;Jf;Fk; fhuzk;. mtdf; nfLj;jJk; ePjhd;."
FQ;rpaa;ah ,g;g Kd;Df;Fg;Ngha; rha;kidf; fjpiuapy ,Ue;fpwhu;.
'cdf;F Vd; ce;j Ntiyansy;yhk;. me;jhspd;u Fzk; cdf;F ey;yhj; njupAnky;Ny."
FQ;rpak;kh ,g;g fl;l mtpo;j;JtpLwh.
mk;kh ehd; tpisahlg; NghNwd; ifapy; md;Gld; gl;rzk; je;jDg;ngd;id. Rk;kh ehd; cl;fhukhl;Nld; ey;y Njhou; mio...f;fpd;w... ehopif...
neLfYk; ghlkhf;fpwdhd;. gpwF kwe;JNghFk;. fzgjp- naz;lh kwf;fNtkhl;lhd;. mz;ilf;Fr; nrhy;ypf; FLj;jdhd;. mg;gpbNa kwf;fhky; jpUg;gpg; gbf;fpwhd;. fzgjpnaz;lh vdf;F ey;y tpUg;gk;.
mk;kh ,y;yhj Neukhg; ghj;J FQ;rpak;khf;fspd;u gpd;tsTf;Fg; Nghwdhd;. mq;fjhd; fzgjp epf;fpwtd;. mtDf;F xU rpd;d tPL ,Uf;F. mJf;Fs;s ,Ue;Jjhd; rhg;gpLwtd;. gLf;fpwJk; mq;fjhd;. kiongQ;rpnjz;lh mJf;Fs;s Xbg;Ngha; epf;fpwdhq;fs;. Mdh nghl;Lf;Fs;shy xOfj; Jlq;fPw;wpJ. nghWf;fpd gpyhtpiyas; vy;yhNk eidQ;RNghr;R. xU flfj;j Xbte;J cs;Sf;f ehd; itr;rdhd;. mJf;Fs;s fzgjp %z;L flfq;fsf; nfhz;Lte;J tr;rpl;lhd;. xU flfk; KjypiyNa nfhQ;rk; eidQ;RNghr;rpJ. nts;sk; epiwa mJf;Fs;s te;jpl;bJ. mz;ilf;F KOf;f xNu kiojhd;. fzgjp mJjhd; ntspf; Fe;jpy gLj;jtdhk;. gpd;tPl;Lf; Fe;J. mJ fpl;lbapyjhd; FQ;rpak;khf;fs; fl;bdit.
lghnuz;L kiote;jjhy ehq;fs; mg;gpbNa me;jr; rpd;d tPl;Lf;Fs;sNa epz;bl;lk;. fpzj;jbapy cLg;Gf;fhag;Nghl;bUe;jnjy;Nyh. kwe;Nj Nghdk;. FQ;rpak;kh Nfhapyhyte;J ghj;jh. cLg;ngy;yhk; eidQ;RNgha;f;fplf;F. fzgjpapd;u ,lJgf;ff; fhjg; gpbr;R Kwpf;fpdh. 'ePjhd; mtNdhl tpisahbf;nfhz;L epz;ldp." vdf;F jiyapy xU Fl;L tpOe;jpJ.
'fz;njupNay;y fz;njupNay;yaz;Nzha;." 'fz;njupNay;y fz;njupNay;yaz;Nzha;."
fz;njupNay;y mz;iz te;jpl;bJ. [PtpAk; tsu;kjpAk; Xbte;J nrhd;dit. ehq;fs; ,g;g mtiug; ghf;fg;

Page 14
Nghg;Nghwk;. fzgjpf;F tNuyhjhk;. ghtk; mtd; ,d;Dk; Ml;Lf;Fg; Gy;Yg; GLq;fNtZk;. nfhl;bnyb $l;lNtZk;. jz;zpas;spg; G+f;fz;LfSf;F tplNtZk;. Njq;fha; cupf;fNtZk;. mJf;Fg;gpwF Njq;fha; jpUtNtZk;. rUF nghWf;fNtZk;. gpwF VNjh nrhd;dtd; kwe;JNghdd;. M..FQ;rpak;khNthl NfhapYf;Fg; NghfNtZk;. mth vy;yhr; rhkhDfSk; J}f;fkhl;lhjhNd.
ehq;fs; vy;yhUkh fz;njupahjz;iziag; ghf;fg; Nghwk;. mtu; xU Ngzp itr;rpUf;fpwhu;. mJf;Fs;s nfhQ;rr; rpy;yiwf;fhRfs;. FYf;fpf; FYf;fpf;nfhz;Ljhd; epg;ghu;. neLfYk; jiya Ml;Lthu;. Ml;lhky; tpl;lh J}f;fp vwpQ;rpLkhk;. fz;njupahJjhNd. mg;g xU jbahy jl;bj; jl;b tUthu;. ehty; kuj;njbapy ,Uf;Nff;f nky;ykhg;Ngha; fhRg;Ngzpa vLf;fg;Nghtk;. jbahy vq;fSf;F mbf;ftUthu;. vd;ndz;L? mtUf;Ff; fz;njupahnjy;Nyh. vd;ndz;L fz;Lgpbf;fpwtu;?
ehq;fs; ngl;ilas; vy;yhUkh epf;Nff;f Nfl;lk;.
'cdf;F fz;njupapJjhNd mz;iz. ngha;jhNdaz;iz nrhy;Ywha;."
',y;iynab cq;fl G+dhf;fs;jhd; njupapJ" vz;L J}rzj;jhy VRwhu;.
ehq;fs; mJf;Fg; gpwF ,g;gpbf; Nff;fpwNjapy;y. ehq;fs; Ntz;lhk; Ntz;lhnkz;l [Ptpjhd; Nff;fr; nrhd;dts;. FQ;rpak;kh te;J ''me;jhsg; Ngrhk tpLq;Nfhb" vz;L nrhd;dh. rhg;gpNlf;ifAk; jiyia Ml;b Ml;bj;jhd; rhg;gpLthu;. tpl;lhj; J}f;fp mbr;rpLnky;Ny. fz;nju- pahjz;iz xU ehSk; epz;L rhg;gpl;ljpy;y. khzpf;fk; tprupnaz;lh ve;j ehSk; epz;Ljhd; rhg;gpLk;. xUehs;f;$b mJ ,Ue;J rhg;gpl;lij ehd; fhNzy;y.
'Iah tpLq;ifah. Iah tpLq;ifah. mk;kh. mk;kh. Iahit mbf;fNtz;lhnkz;L nrhy;Yq;fk;kh.Iah ehd; ,dp xUehSk; mg;gpbr; nra;akhl;lda;ah."
me;j khkuj;jpy epiwa khq;fhas; fhr;rpUe;jpJ. gpQ;rh ,Uf;Nff;ifNa ghj;Jitr;rdhd;. Vwpg; gpLq;fj;jhd; Nghddhd;. VNwyhky; fple;jpJ. fzgjp nrhd;dhd; jhd; gpLq;fpj; jhwndz;L. ey;y Nu];w;. rhuk; KOf;fg; GLq;fPw;uhd;. nfhz;LNgha; nfhQ;rj;j itf;fYf;Fs;s xopr;R itr;rpUf;fpwk;.
FQ;rpak;kh fz;lhg; NgRth. mz;ilf;F ehd; Ngha; xU khk;gok; Nfl;ldhd;. xz;L je;jth. mOfy;. fbr;Rg; ghj;Jg;Nghl;L clidNa vwpQ;RNghl;ld;. mLj;jehs;g; ghf;fpwd;. flfk; epiwaf; nfhz;LNghfpdk; re;ijf;F. fzgjpf;Fk; xU khk;gok; fpilr;rpJ. mtd; mOfy; vz;lhYk; jpz;bLthd;.
'vq;ifnalh khq;fhas;?"
'jpz;bl;lda;ah" 'cdf;F ehq;fs; gl;bzpNa Nghl;dhq;fs;. nra;apw
13
Ntiyapy vq;falh
'vy;yhj;i
'MUf;nfl tpj;jdp?"
'Iah! Ia jpz;bl;ld
'Ntr NkN
nrhy;Ywh? itr;rpUf;f
fzgjp m mg;ghit cauk;. ru khjpupf; fW rpfg;gh ,U ,Ue;jpUe;j IQ;R &gh mg;gh gj;J fpilf;fpwJ thq;fpf; F
Nfhzf; N Nfhg;gpg; g xU gok; cijr;rhi

; nyb NtZk;. ; h
fSk;
;fg; s;s
;b
hg;Ngha;
;?
;.
;L
. ehq;fs; ;dts;. " vz;L j;jhd; ;nju- hzpf;fk;
zy;y.
k;kh. ah ehd;
. gpQ;rh
hd; hd; jhd;
g; ;Fs;s
gha; xU r;Rg; ehs;g; jf;F. fy;
;apw
13
Ntiyapy ct;tsT khq;fha; Ntw Nff;fpNjh? vq;falh kpr;r khq;fhas;?"
'vy;yhj;ijAk; jpz;bl;lda;ah"
'MUf;nflh ^g;GtpLwha;. vq;fnalh nfhz;LNgha; tpj;jdp?"
'Iah! Iah mbf;fhNjq;fa;ah. cz;ikahj; jpz;bl;lda;ah."
'Ntr NkNd jpUk;gj; jpUk;g ngha;ah
nrhy;Ywh?mayl;l Ntransy;yhk; ,tid kaf;fp itr;rpUf;fpwhsitas;. ve;j Ntirf;nflh FLj;jdP?"
fzgjp mg;ghtpYk; ghf;f rupahd fl;il. mtd;u mg;ghit uz;Ljuk; fz;ldhd;. nfhf;fj;jb khjpup cauk;. rupahd fWg;G. mk;kh cLg;gh xU rPiy. mJ khjpupf; fWg;G. ePl;Lf; fOj;J. fz;zg; ghj;jh neLfYk; rpfg;gh ,Uf;Fk;. ,tDf;F mk;kh ,y;iyahk;. ghtk;. ,Ue;jpUe;jpl;Lj;jhd; tUthu;. te;jhnuz;lh fzgjpf;F IQ;R &gha; FLj;jpl;Lg;Nghthu;. iftpayj;Jf;F vdf;F mg;gh gj;J &gha; je;jtu;. fzgjpf;F uz;L &ghjhd; fpilf;fpwJ. vdf;Fj;jhNd $l. xU Nrl;Lk; mtDf;F thq;fpf; FLj;jtu;.
Nfhzf; Nfhz kiyNawp Nfhg;gpg; gok; gwpf;ifapNy xU gok; jg;gpr;rpz;Z cijr;rhida;ah rpd;dj;Jiu

Page 15
ghl;Lf;Fg; gzpay;iyak;
jpUk;g kwe;JNghr;R. fzgjpiaf; Nfl;lhr; nrhy;Ythd;. nrhy;ypf; FLj;jdhd;. mtDf;F ,e;jg; ghl;L ey;y tpUg;gk;. mtd;u mg;gh Njhl;lf; fhl;by ,Ue;Jjhd; thwtu;. ehd; epidr;rd; Njhl;lf; fhnlz;lh xNu fhlha;jhd; ,Uf;Fnkz;L. mq;f Nfhg;gpkunky;yhk; ,Uf;fhk;. Njapiyas; epiwa ,Uf;fhk;. gpwFjhd; njupAk;.
'ePq;fSk; njapiy kiyapiyNah ,Ue;jdpq;fs;?" vz;L Nfl;ldhd;. jdf;F mJfs; vy;yhk; njupahjhk;. mk;khitAk; njupahjhk;. nfhOk;gpyjhd; ,Ue;jjhk;. mq;ifAk; FQ;rpak;kh tPl;il nra;apwkhjpup Ntiyas; nra;jtdhk;. nfhOk;Ngh Njhl;lf;fhNlh J}uk; vz;L Nfl;ldhd;. njupahjhk;. g];]pyjhd; NghfNtZkhk;. mk;kk;khjhd; fz;bl;lhNghy fplf;F. mk;khTf;Fg; Ngha; Nfhs;%l;Bw;uh. ''khq;fha; Mag;Nghdhnaz;lh fhybr;R Kwpr;Rg;NghLtd;" vz;lh.
',g;gpbNa tpl;lndz;lh eP ngupa tq;NfhiyaWj;j fs;sdh te;jpLth"
'Iah! Iah! ,e;jKiwkl;Lk; tpl;bLq;ifah. ,dpNky; filrpkl;Lk; nra;akhl;lda;ah."
'MUf;nflh FLj;jdp?"
INah! fzgjpa fapj;jhy fl;bg; Nghl;bUf;F. mtDf;F mbtpog;NghfpJ. ehd; Fj;J}rpahyjhd; nghWf;fpwdhd;. fzgjp ifahy. miuf; flfk; gpyhtpiyas; nghWf;fPl;ld;. xU flfk; nghWf;fp KbQ;rh mtDf;Fk; nghWf;fpf;FLf;fyhk;. flflntz;L Fj;jpf; Fj;jpnaLf;fpwd;. ,e;j Neukhg;ghj;J khzpf;fk; tprup tUfpJ. xU kQ;rs;j; Jz;l FWf;fhy fl;bapUf;Fk;. mt;tsTjhd; mthd;u cLg;G. mth fzgjpapd;u mg;ghkhjpup fWg;G epwk;. Njhy; fhQ;RNgha; ,Uf;Fk; mk;kk;khd;u khjpup. ,Oj;jh tUk;. fl;ilahj; jiyka- pu;. gwl;il. NrhW FLj;jh jpz;bl;L ,iya mjpy vwpQ;rpl;Lg; NghLk;. mk;kh ,y;iynaz;L fzgjp nrhy;y ehd;jhd; ghtnkz;L nrhy;yp NrhW FLf;fr; nrhd;ddhd;. mtd; mLg;Gf;fl;by Vwp NrhW fwp vy;yhk; vLj;Jf; FLj;jtd;. ghtk;. grpNghy. mTf; mTf;nfz;L rhg;gpbJ. gpwF ,iya mjpiyNa vwpQ;rpl;Lg; Nghl;bJ.
'vdf;Fg; grpr;rpijah. mJjhd; vLj;Jr; rhg;gpl;ldhd;."
',z;ilf;F ,uT cdf;Fr; rhg;ghby;y."
fzgjp fz;izj; Jilr;Rf; nfhz;L fpzj;jbf;F thwhd;. fhy;Nky; vy;yhk; fStNtZnky;Ny. ehd; fpzj;jbf;Fj;jhd; Ngha;f;nfhz;bUf;fpwd;. ,e;j Neukhg; ghj;J mk;kh $g;gpLwh. ehd;jhd; khzpf;fj;Jf;Fr; rhg;ghL FLf;fr;nrhd;ddhd;. ghtkhf; fple;jpJ. rhg;ghL FLf;fhky; tpl;bUe;jh mbtpohky;tpl;bUf;FNkd;?. Mbg; gpwg;Gf;F ehis tpLjiy Mde;jk; Mde;jk; Njhou;fNs $bg; gdq;fl;b $Ok; Fbf;fyhk;.
nfhOf;fl
,e;jg; ghl mz;zhf;F Nfl;Lg; gh Nghd rpW Gj;jfk; nf fzgjpf;F mtDf;F tha;f;fhny tpOe;JNgh
'Iah! vd
'NtrNkNd jpUe;jkhl
'Iah!Iah
ehd; RtN mtidf; khjpupj;jhd
'Iah! Ia
'Ml;by i vd;u fhrpi tplkhl;ld
FQ;rpaa;a xU fk;gpa Neukhg;ghj
'Iah Ia ehd; vLf
fpl;lg;Nghw gpbf;fpwd;. tpLwhu;. 'mk;kh! m
fzgjp m vwpQ;RNghl ghtk; mt mOfpwhd nehe;jpJ.
tsTf;f , mg;ghd;u f fplf;F. gh ,d;Dk; f cupr;Rtpl;l fj;jj; Jl tpl;ldhd;. nrhd;ddh
fz
14

;Ythd;. y;y jhd; u
hk; hd;
;?" hjhk;. jhk;. iyas; z;L khk;.
g; Ngha; hybr;R
j;j
dpNky;
tDf;F wdhd;.
Df;Fk;
tprup f;Fk;.
;u f;Fk;
iyka- py jp
f;fr; wp
Tf;
dhd;."
;F ehd; Neukhg; r; rhg;ghL ;?.
nfhOf;fl;il... jpd;dyhk;
,e;jg; ghl;Lj;jhd; rupahd f];uk;. gf;fj;JtPl;L mz;zhf;Fg; ghlQ;nrhy;ypf; FLf;Nff;ifAk; vy;yhk; Nfl;Lg; ghlkhf;fpLtd;. fijaSk; njupAk;. fhzhky; Nghd rpWtd; fij njupAk;. fzgjpf;Fr; nrhd;ddhd;. Gj;jfk; nfhz;Lte;J fhl;lr; nrhy;ypf; Nfl;ltd;. fzgjpf;F thrpf;fj; njupahJ. nrhy;ypf; FLj;jdhd;. mtDf;F ,e;jf; fijjhd; ey;yhg; gpbf;Fk;. mz;ilf;F tha;f;fhnybahy thwd;. Gj;jfk; jz;zPf;Fs;s tpOe;JNghr;R.
'Iah! vd;id xz;Lk; nra;jplhNjq;fa;ah."
'NtrNkNd! cdf;F R+L itf;fhl;bf;F eP jpUe;jkhl;lha;"
'Iah!Iah! Ntz;lhika;ah. ehd; vLf;Nfy;iyaa;ah."
ehd; RtNuhl epz;L kiwQ;R nfhz;Lghf;fpwd;. mtidf; fl;bapUf;F. mz;ilf;Ff; fl;bapUe;j khjpupj;jhd;. FQ;rpak;kh vq;f?
'Iah! Iah! ehd; vLf;Nfy;iyaa;ah."
'Ml;by ifia itr;R khl;by ifia itr;R. ,g;g eP vd;u fhrpiyAk; ifitr;rpl;lh. R+Litf;fhky; tplkhl;ld;."
FQ;rpaa;ah Frpdpf;Fs;sapUe;J ,g;g thwhu;. ifapy xU fk;gpapUf;F. INah! vdf;Fg; gakhapUf;F. ,e;j Neukhg;ghj;J FQ;rpak;kh vq;fNghl;lh?
'Iah Iah! Iah Iah! ,e;jKiwkl;L tpl;bLq;fa;ah. ehd; vLf;Nfy;iyaa;ah."
fpl;lg;Nghwhu;. ehd; Xbg;Ngha; FQ;rpaa;ahd;u fhyg; gpbf;fpwd;. ''mq;fhy Nghb." vz;L fhyhy cijQ;R tpLwhu;. 'mk;kh! mk;kh!"
fzgjp mO mnoz;L mOfpwhd;. ,Ug;Gj; jbia vwpQ;RNghl;L rha;kidf; fjpiuapy Ngha; ,Uf;fpwhu;. ghtk; mtd;. rupah nehe;jpUf;Fk;. mO mnoz;L mOfpwhd;. mz;ilf;F Ks;Sf; Fj;jpdJf;Nf vt;tsT nehe;jpJ. neUg;ngz;lh ,d;Dk; vt;tsT $l NehFk;?
tsTf;f ,Ue;jhd;. fpl;lg;Ngha; epz;ld;. fzgjpapd;u mg;ghd;u fyu;khjpup rpy ,lq;fspy fWg;Gf; fWg;ghf; fplf;F. ghtk;. me;j ,lj;jpy Njhy; cupQ;R tupfpJ. ,d;Dk; fpl;lf; nfhz;Lte;J fhl;bdhd;. gpbr;R cupr;Rtpl;ld;. xU ,lj;jpy Cz;b cupr;Rg;Nghl;ld;. fj;jj; Jlq;fPw;uhd;. rptg;ghf; fple;jpJ. jz;zpahy jltp tpl;ldhd;. mtd;u mg;gh te;jhg; gpwF nrhy;yr; nrhd;ddhd;. ghtk;.
fzgjpnaz;lh vdf;F ey;y tpUg;gk;.
Nk - 2002
14

Page 16
jpwdha;T / tpku;rdk;
jhd;ah
ƒpÖEÖZÄE X~Ö ƒpÖEÖZÄE X~ÖE |XprtÄz≈ |XprtÄz≈
c
yfshtpa tptuzg;gl tpoh xt;nthUtUlKk; fdlh tpy; eilngWk;. ,t;tUlk; ,t; tpoh Vg;uy; 22 Kjy; Nk 01 tiu eilngw;wJ. nfhw; nlhf; (Hot Docs) vd;fpw ,t;tpohtpy; ,k;Kiw Vg;uy; 26> 28 jpfjpfspy; uh[pdpapd; ~fz;zpu; Ntz;lhk; rNfhjup;| vd;fpw tptuzg;glk; jpi- uaplg;gl;lJ. Aj;jKk; ngz;fSk; vd;fpw jiyg;gpy; Njba NghJ uh[pdp gw;wp Nfs;tpAw;wjhf ,jd; ,af;Fdu; D. Helene Klowdawsky mtu;fs; jpiuaplypd; ,Wjpapy; Fwpg;gpl;lhu;fs;.
nky;ypa ,Us; gpupfpw Neuk; xU ,sk; ngz; Nriy cLj;jpf; nfhz;bUf;fpwhu;> ~rNfhjup fz;zPu; Ntz;lhk;| tptuzg;glk; Muk;gpf;fpwJ. uh[pdpapd; rNfhjupfs; epu;kyh Rkjp thRfp ngw;Nwhu; jpU jpUkjp uh[rpq;fk; kw;Wk; uh[pdpapd; fztu; jaghy (jpuzfk?) Nghd;Nwhu;fNs khwp khwp uh[pdpiag; gw;wpr; nrhd;dhu;fs;> ,it uh[pdpia FLk;gj;Jf;Fs;Ns mlf;fp tpl;lJ. uh[pdp ,e;j FLk;gg; gpd;dzpapy; kl;Lk; mwpag;gl;ltu; ,y;iy. mtiu xU kUj;JtgPl Mrpupauha; ,d;Wk; Mfu;rpf;Fk; Mz; ngz; khztu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;. mtu; nraw;gl;l G+uzp mikg;G ,itgw;wpa njspthd tpsf;fq;fs; ,lk;ngwtpy;iy. Nkiyj;Nja thrfu;fSf;F epiwa Fog;gq;fisf; nfhLf;ff;$lhJ vd;Nwh vd;dNth epu;kyh uh[rpq;fk; vd;W Fwpg;gpl;bUe;j NghJk; rpiwAilg;G mDgtq;fisf; $Wifapy; vd;Dila fztu; vd;W epj;jpahde;jidr; nrhy;Yfpwhu;> mit ghu;itah su;fSf;F rpwpJ Fog;gj;ijf; nfhLj;jJ. ,ij vLj;j D. Helene Klowdawsky Nkw;fj;Njag; ngz;; vd;gjhy; mtUf;F gy tplaq;fs; njupe;jpUf;ftpy;iy Mjyhy; mtu; epu;kyhitNa rhu;e;J ,Uf;fNtz;b ,Ue;jpUf;fpwJ vd;gij tptuzg; glj;jpy; czu Kbe;jJ. gyUk; mwpe;jpUe;j uh[pdpapd; jpkpUk; vy;yhtw;iwAk; vjpu;f;fpw kNdhghtKk; fhl;lg;gltpy;iy gjpyha; mtu; gy;fiyf; fofk; Nghtjw;F Kd; fz;Zf;F k];fhuh ,Ltjha; fhl;lg;gLfpwJ. aho;g;ghzj;jpy; xUtu; k];fhuh
15
NghLthuh NghLthuh ,it j vz;zj;ij mtuJ kf mtu; XU jUfpwhu;.
ja uh[pdp m kw;Wk; n tpyf;fpajh ngz;iz uh[pdp Ng N[tpgpapy jiykiw NrFNtuhN uh[pdpf;Fr FLk;g c rkd;gLj;j je;jJ. uh[ gpur;rhuq;f tplaq;fs uh[pdpia NghJk; Nrhjidf uh[pdp jh ,e;jr; R nrhy;yp| e Foe;ijfs tho;fpwhu;f Ntz;Lk;|
,e;jpad; M mj;J kPwy ftdg;gLj

ƒpÖEÖZÄE X~ÖEvruE ƒpÖEÖZÄE X~ÖEvruE |XprtÄz≈ |XprtÄz≈
k; fdlh Kjy; Nk ) vd;fpw h[pdpapd; lk; jpi- py; Njba ;Fdu; D. ,Wjpapy;
; Nriy tz;lhk;| ; epu;kyh k; kw;Wk; ;Nwhu;fNs ;> ,it pdp ,e;j ,y;iy. fu;rpf;Fk; nraw;gl;l sf;fq;fs; epiwa h epu;kyh wAilg;G u; vd;W hu;itah vLj;j D. mtUf;F y; mtu; jpUf;fpwJ . gyUk; vjpu;f;fpw gy;fiyf; ,Ltjha; k];fhuh
15
No more tears Sister Anatomy Of Hope And Betrayal D. Helene Klowdawsky 80min
NghLthuh my;yJ uh[pdp Nghd;w murpay; tpku;rfu; NghLthuh Nghd;w tpthjq;fs; vd;dplk; ,y;iy Mdhy; ,it jhd; glg;gpbg;ghsu;fs; ntspehl;ltu; vd;fpw vz;zj;ij cz;L gz;zpaJ. ,jpy; uh[pdpahf ebj;j mtuJ kfs; rupfh ed;whf ebj;j NghJk; gy ,lq;fspy; mtu; XU ntspehl;Lg; gps;is Nghd;w czu;itNa jUfpwhu;.
jaghy mtu;fs; ~vd; kf;fspd; tpLjiy| vd;Nw uh[pdp mbf;fb nrhy;tjhfTk;> mtUila murpay; kw;Wk; ngz;zpa rpe;jidfs; mtiu jd;dplkpUe;J tpyf;fpajhfTk; $lNt jd; nfhs;ifAld; xj;Jg; Nghfhj ngz;iz jd;dhy; njhlf;$l KbahJ vd;Wk; nrhd;dhu;. uh[pdp Nghd;W my;yhj> kpf twpa FLg;gj;jpy; gpwe;J> N[tpgpapy; ,ize;J> jpUkzf; fhyj;jpy; ngUk;gFjp jiykiw tho;tpy; nrd;wJ. fhjypf;Fk; NghNj NrFNtuhNghy jhDk; FLk;gj;Njhl ,Uf;f KbahJ vd;W uh[pdpf;Fr; nrhd;djhfr; nrhd;dhu;. mtu;fSila fhjy; FLk;g cwTfs; kw;Wk; kuzk; vd;W xU tl;lj;ij rkd;gLj;jpaJ Nghd;w czu;itNa ,e;jj; tptuzg;glk; je;jJ. uh[pdp jPtpukhd Gyp Mjuthsuha; yz;ld; nrd;W gpur;rhuq;fspy;  uh[pdp jhd; NghNa Mf Ntz;Lk; vd;W NghdjhfTk; ,e;jr; R+oypy; ~Foe;ijfis tpl;L tpl;Lg; Nghfr; nrhy;yp| epu;kyh Nfl;l NghJ ~mq;F vj;jidahap uk; Foe;ijfs; me;j Aj;jj;jpYk; nry; mbapYk; jhd; tho;fpwhu;fs; vd; gps;isfSk; mJf;Fs; jhd; tho Ntz;Lk;| vd;whuhk;.
,e;jpad; Mkpapd; ml;^opaq;fisAk; mtu;fSila mj;J kPwy;fisAk; uh[pdp ~Kwpe;j gidapy;| ftdg;gLj;jpAs;shu;. mNj Nghy; ~G+uzp|mikg;ig

Page 17
epWtp mjhy; ghjpf;fg;gl;l gy ngz;fSf;F cjtpfs; toq;fpdhu;. mtu;fs; vd;d Mdhu;fs; kw;Wk; G+uzpapd; Nehf;fk; gw;wp Ngrg;gltpy;iy. mjpy; ifj;njhop y;fs; %yk; ngz;fs; Rakhf tho;tjw;fhd nraw; ghLfs; elj;jg;gl;bUe;jJ.
tptuzg; glj;jpy; Muk;g Kjy; epu;kyh rNfhjupfspd; MSikia ntspg;gLj;Jtjw;fhd Kidg;Ng njupe;jJ. Rkjpapd; ehlfj;jpd; xU gFjp> thRfpapd; ghl;L> epu;kyh jhd; gbj;j jane Austain fijfs; Kjy; mtUila mnkupf;fg; gbg;Gtiu fhl;lg;gl;ljd; gpd; mtUila GypfNshlhd njhlu;Gfs; rpiw> rpiw cilg;G vd;W ,J epu;kyhitg; gw;wpa FWe; jpiug;glNkh vd;W vz;z itj;jJ. epu;kyh ghu;j;J te;j rPd Gul;rp mij mtu;fs; ,yq;ifapy; epfo;j;jpf; fhl;bajha; epu;kyh nrhy;yg; gpd;dzpapy; ngz;fspd; Cu;tyk;> njhg;gp> cilfs; rPdhg; ngz;fisg; Nghd;W NghdJ. ,g;gb jd;Kidg;Gk;> fhl;rp gLj;jy;fSk; jpzpf;fg;gl;bUe;jd.
rNfhjupfs; epu;kyh Rkjp> thRfp $Lfpwhu;fs;> ghLfpwhu;fs;. vjw;fhfg; ghLfpwhu;fs; me;jg; gpahNdhit vjw;;fhf epu;kyh thrpf;fpwhu; vd;gJk; Gupatpy;iy. mit mtu;fsJ nropg;ghd gpd;dzpiaf; fhl;lTk; mtu;fSf;F ,itfs; njupe;jpUf;fpwJ vd;W gpukpf;fTNk itf;fpwJ. jaghy vd;Nw glk; KotJk; nrhy;yg;gLfpwJ. uh[pdp jpuzfk vd;w ngaiug; Nghl;L tpl;L jaghy vd;why; ghu;g;gtu;fs; Fog;gj;Jf;Fs;shfNt Neupl;lJ. jaghy jpuzfk vd;W Nghlg;gl;bUf;fyhk;. mtUila ,sikg; gpuhak;> tWik> nrUg;Gf; $l ,y;yhky; ghlrhiy NghdJ> gy;fiyf;fofk; nrd;wJ> mq;F uh[pdpiar; re;jpj;jJ> mtu;fSf;fpilapyhd fhjy;> ,tu; rhu;e;j N[tpgp ,af;fk;> mtuJ nfhs;iffs;> jiykiwT tho;f;if> murhq;fj;jhy;
%isf;F Ntiy nfhLg;Nghk;
%isf;F Ntiy nfhLg;N
1. 1988 te;j gjpndhU  --- te;j tpspk;G...~fWg;G| ,jopy; vj;jid ngz;fs; vOjpAs;sh;? 2. fdlhtpYs;s busyahd vOj;jhsh; ahh;?
(clue)ntb 1: NgrpaJ vOjg;gLk;.
ntb 2: vOjpaJ tpiutpy; Gj;jfkhFk;) 3. ePq;fswpe;j xNu xU ngz;zpiythjp ahh;?
khh;f;rpathjp ahh;? 4. fdlhtpd; 24 kzpNeu thndhypfs; vj;jidahk;? 5. rkPgfhyq;fspy; ~khw;Wf; fUj;Jf;fhd fsk;> fsk;>
fsk;| vd %r;Rf;F Ke;E}W jlit nrhy;ypf; nfhz;bUf;Fk; egh; ahh;? 6. rkPgj;jpy; ,we;j rpw;wpjo; Mrphpah; ahh;? 7. rkPgj;jpy; nfhy;yg;gl;l gj;jphpifahsh; ahh;? 8. ,d;d ngz; ,d;dhUld; vd;gjpy; mg;-U-Nlw;
mwptPh;fs;> ,d;ndd;d Mz; vd;dhUld;? mwpaj; jhUq;fs;. 9. jkpo;ehl;by; utpf;Fkhh; elj;Jk; gj;jphpifapd; ngah;
vd;d? 10. uhkd; kiwe;jpUe;J nfhd;wJ ahiu?
(clue: fNdba jkpy; thndhyp style:) ,jhy jhd; Chpy jz;zpas;SwJ!)
16
rNfhjupfs epidj;J
15 te;jNj k xUtiu f vdpDk; m nrhy;yg;gL
epu Nfs;tpnah Ngr;R thu ,lk; ngW uh tUlq;fsh Nghlg;gl;l
11. n[aN 12. jw;rka
~e ah 13. cq;fs
M
14. Gyk;n
Nj Ng , ng 15. |fij
Nj m ah 16. mtru
Nj F
cq;fs; n

tpfs; +uzpapd; op y;fs; Lfs;
gFjp>
fijfs; l;ljd; rpiw
u;j;J
o;j;jpf; ;fspd;
Nghd;W
k;
hu;fs;>
k; zpiaf; vd;W otJk; g; Nghl;L
s;shfNt ;fyhk;. $l
rd;wJ> hd
;jhy;
U| ...~fWg;G| jpAs;sh;?
;)
ahk;?
fsk;>
;
;?
; ngah;
style:)
wJ!)
sf;F Ntiy nfhLg;Nghk;
16
nfhy;yg;gl;l N[tPgp kf;fs; vd;W mtUila gf;fKk; ntspg;gL j;jg;gl;bUe;jJ. ,it Nghd;W uh[pdpapd; nfhs;iffs; gbg;G nraw;ghLfs; Fwpj;J ve;j jfty;fSk; tptuzg; glj;jpy; tpuptha; ,lk;ngw tpy;iy. uh[pdp - Kwpe;jgid Gypfshy; nfhiy> ,uz;L ngz; gps;isfSf;Fj; jha;> fztu; rpq;fstu;;> %d;W MSikahd rNfhjupfs; ,it NghJk; ghu;itahsu;fSf;F vd;W epidj;J tpl;lhu;fs; NghYk;
15 tUlq;fspd; gpd; uh[pdp gw;wp xU glk; te;jNj kpfg; ngupa tplak;. ,Jehs; tiu Ngrg;glhj xUtiu fNdba Mq;fpy gj;jpupiffs; thapyhf vdpDk; mLj;j jiyKiwiar; Nru;e;jtu;fSf;F vLj;Jr; nrhy;yg;gLfpwJ.
epu;kyhTldhd fye;Jiuahlypy; Nfl;fg;gl;l Nfs;tpnahd;Wf;F epu;kyh gjpy; nrhy;Yifapy; mikjp Ngr;R thu;j;ij Neuj;jpy; jhd; mjpfkhd nfhiyfs; ,lk; ngWtJ njhlu;ghff; Fwpg;gpl;lJ Kf;fpakhdJ.
uh[pdp gw;wpa ,e;j tptuzg;glk; Rkhu; ,uz;L tUlq;fshf vLf;fg;gl;L ,g;nghOJ fNdba tpohtpy; Nghlg;gl;lJ.
11. n[aNkhfd; vOjpw ,d;ndhU ngah; vd;d? 12. jw;rkak; ,izaj;jpw;F jhtp> jiykiwthfptpl;l>
~eha;f;Nfd; Nghh;j;Njq;fha;| vOjpa gj;jphpif ahsh; ahh;? 13. cq;fs; cs;sj;ijf; Filfpw ~njhpe;Nj
MfNtz;ba|- ,yf;fpaf; fpRfpR ahNjh?
14. Gyk;ngah; jdpj;Jtj; jdpg;ngUk; ftpQd; ahh;?
NjitahapUe;jhy; nrd;idf;F xU Nfhy; Nghl;Lk; Nfl;fyhk;. (,d;Dk; rpwpJ fhyj;jpy; ,thpd; Rdhkp ];ngriy Gj;jff; filfspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.) 15. |fij vOJtjw;F nropg;ghd ,sk;ngz;
Njit|(Interview itj;J njhpTnra;ag;gLthh;.) mwptpj;jy; Nghl;bUf;Fk; rpWfij vOj;jhsh; ahh;? 16. mtrukhf Nkyjpfg; Gidngah;fisj;
Njbf;nfhz;bUg;gth;fs; ahtNuh? (Mff; Fiwe;jJ %d;W ngah;fs;.) --aahhTTkk;; mmwwppNNtthhkk;;--
cq;fs; nghd;d hd tpilfis vOjp mDg;Gq;fs;:
attamm@gmail.com
%isf;F Ntiy nfhLg;Nghk;

Page 18
vOJtNjh nfhQ;r g; ngz;fs; mth;fSf;Fs; fl;rpgphpj;J g; Ngryhkh? mz;ikf;fhyq;fspy; ngz;fsplk; mbf;fb vOg;gg;gLk; Nfs;tp ,J
'ngz;ZWg;igf; Fwpf;Fk; thu;j;ijfisg; gad; gLj;jpdhy; ngz; jd; cliy vOJjy; MfptplhJ. cliyg; gw;wp NgRtJ vOJtJ vd;gJ murpay;. ,e;j murpaYf;Fs; tUk; mstpw;F ftpijapy; vd;idj; jtpu ahUk; jahuhf tpy;iy. Mz; kjpg;gPLfisf; Fiyf;fTk; rpijf;fTk; khw;W kjpg;gPLfis cUthf;FtJk;jhd; ngz; murpay;. ry;kh> Fl;b Nutjp> Rfpu;juhzp Nghd;Nwhuplk; ngz;Zliy MZlYf;F toq;Ftjw;fhd mt];ijNa ftpijahapUf;fpwJ.. NkYk; ,f;ftpijfs; Mzpa fUj;jhf;fkhd ngz;Zly; mUtUg;ghdJ vd;gijNa typAWj;Jfpd;wd. ngz; jd; cliy vOJjy; nfhz;lhLjy; vd;gJ jhd; ngz;zpak;. ,q;F Mz;ik vd;gJk; Mz;ika fUj;jpaYk; gilg;gpy; epu;%y khf;fg;gLk;. cjhuzj;jpw;F ry;khtpd; ftpijfspy; Fspayiwapy; ngz; jd; epu;thzj;ijf; fz;L mUtUg;giltJ. Fg;igg; nghWf;Fk; rpWtd; rhdpl;lup ehg;fpdpy; cs;s rpije;j fUKl;il Fwpj;J vd;d epidg;ghNdh vd;W ftiy nfhs;Sk; ngz;; Fl;b Nutjpapy; Kiyfs; ftpijapy; Kiyfs; ,U fz;zPu;j; Jspahf Njq;fpj; jSk;Gfpd;wd vd tUfpwJ. Kiy vg;gb xUj;jpf;F fz;zPu;j; Jspahf KbAk;.. jhd; ngz; vd;gjpy; ngUikgl Kbahj rpWik nfhz;l kdjpd; Fuy; ,J. Rfpu;juhzpapd; ftpijapy; kfs; jd; jpUkzj;ij Kd;dpWj;jp Qhgfg; gLj;JtJ. ,e;j Mzpa r%fj;jpy; jpUkzk; vd;gJ ngz;Zf;fhd tpLjiyia mspf;f KbAkh vd;gJ $l ,d;Dk; ,tupd; ftpijfSs; Nfs;tp vOg;g Kbatpy;iy. NkYk; ,uT kpUfk; ftpijAk; Mz;ikia Kd;dpWj;jp NgRk; ftpijjhd;. ,e;j Muk;g epiyfis ,tu;fs; fle;J tUthu;fs; vd;W epidf;fpNwd;. NkYk; fhyg; Nghf;fpy; jd; gilg;Gr; Rje;jpuj;ij epiy epWj;j nghJ fsj;Jf;Fk; iju- pakhf Kd; tUthu;fs; vd;Wk; ek;Gfpd;Nwd;."
ml!
(khyjp i Ngl;b apy;)
'XusTf;F nfhs;sj; ,ijj;jhN NgRfpd;w ,Uf;fpd;wd ap;Yk;> t gLj;jpajpy NgrpaNghJ tUtJ m nra;J tpl ehNk ek;i Ngha; t Ntz;LNfh ikj;up n jahuhapy;i (-jpyfghk fsk; (2-26
khyjp i midtiu cly; mur kl;Lk;jhd mstpw;F ftpy;iy" kl;Lk; Kd ,y;iy. ngz;Zly ftpijapY nfhz;lhl vd;gJ k kWf;fNtz lk; ,Ue;J rhj;jpakpy
17

;r g;
f;F s; hkh?
plk; ,J
g; gad; fptplhJ. y;. ,e;j j; jtpu iyf;fTk; d; ngz; d;Nwhuplk; ];ijNa Mzpa d;gijNa z;lhLjy; z;ika zj;jpw;F ; jd; ghWf;Fk; l Fwpj;J z;; Fl;b fz;zPu;j; y vg;gb ; vd;gjpy; uy; ,J. d;dpWj;jp k; vd;gJ ;gJ $l atpy;iy. d;dpWj;jp s; fle;J f;fpy; jd; ;Fk; iju-
ml!
(khyjp ikj;up "khw;W" ngg;Uthp 2005 ,jopy; ntsp te;j Ngl;b apy;)
'XusTf;F ,g;gthtJ khyjp ikj;up ,ij Gupe;J nfhs;sj; Jtq;fpapUg;gJ re;Njhrk;.. Muk;gj;jpypUe;Nj ,ijj;jhNd nrhy;yp tUfpd;Nwd;. ngz; nkhop vd;W NgRfpd;w gilg;GfSf;Fs; Mz;ika fUj;Jf;fs; jhd; ,Uf;fpd;wd vd;W. khyjp ikj;upapd; Fwpg;gpl;l ftpij ap;Yk;> thry;fisAk; rd;dy;fisAk; mtu; cUtfg; gLj;jpajpy;jhd; rpf;fy;. ngz; xLf;FKiwf;F vjpuhf NgrpaNghJk; mf;ftpijAk; ngz; vd;why; epidTf;F tUtJ mts; cly; rhu;e;Jjhd; vd;W nrhy;Yk; jtiw nra;J tpl;lNj vd;gJNt vd; tUj;jk;. ehNk ek;ik cly; rhu;e;J ghu;f;Fk; ghu;itf;F Jiz Ngha; tplf;$lhJ vd;gJNt vdJ jho;ikahd Ntz;LNfhs;. fhyg; Nghf;fpy; tUthu;fs; vd;W khyjp ikj;up nrhy;fpwhu;. ,dpAk; fhyj;ij Nghf tplj; jahuhapy;iy.. ,g;gNt thUq;fs; vd;fpd;Nwd;." (-jpyfghkh> gjpTfs;.nfhk; (pathivukal.com) ,iza tpthjf; fsk; (2-26-2005) )
khyjp ikj;up rkPg fhyq;fspy; rf ngz; ftpQu;fs; midtiuAk; njhlu;e;J tpku;rdk; nra;JtUfpwhu;. 'ngz; cly; murpay; tag;gl;lJ. mJNghd;w ftpijfis ehd; kl;Lk;jhd; vOJfpNwd;. ,e;j murpaYf;Fs; tUk; mstpw;F ftpijapy; vd;idj; jtpu ahUk; jahuh ftpy;iy" vd;W kw;w midtiuAk; kWj;Jtpl;L> mtiu kl;Lk; Kd;dp Wj;Jfpwhu;. ,J xU MNuhf;fpakhd Nghf;F ,y;iy. ngz;Zly; mUtUg;ghdJ vd;w mu;j;jk; jUk;gb ve;jf; ftpijapYk; ehd; vOjpajpy;iy. 'ngz;> jd; cliyf; nfhz;lhl Ntz;Lk;> MZliy epuhfupf;f Ntz;Lk;" vd;gJ khyjpapd; tp\akhf ,Uf;fpwJ. MZliy kWf;fNtz;ba mtrpaky;iy vd;Dk; ,lj;jpy; ehd; mtup lk; ,Ue;J NtWgLfpNwd;. Mz; ,y;yhj xU cyfk; rhj;jpakpy;iy. Mz;fspd; fl;LUthf;fj;jpw;Fk; fUj;JU
17

Page 19
thf;fj;jpw;Fk; ,ire;jjha;> thfha; cUthf;fg;gl;bUf;Fk; ngz;Zliy ngz;Nz czu;tJk;> fz;Zf;Fg; Gydhfhky; czu;tjw;F kl;LNk cupa Mzhjpf;fj; jisapypUe;J cliy cUtp vLg;gJk;> mjw;fhd NjitAk;> mijj; njhlu;e;j kPshf;fKk;jhd; vd;Dila ngz; tpLjiyapd; mstPL. EZfpg; ghu;j;jhy; vd; ftpij fspy; mit njupAk;. Mzhjpf;f fUj;jhf; fj;jpypUe;J ngz;fis kl;Lky;y> Mz;fisAk;$l kPl;nlLf;f Ntz;baJ Njit vd;W fUJfpNwd;. ngz;Zly; vd;gJ Efu;Tg;nghUs; md;W vd;gij ngz;zpaf; Nfhl;ghlhf Kd;dpWj;Jk;NghJ> mt;thNw MZlYk; Efu;Tg;nghUs; md;W vd;gJk; cld; vOfpwJ. MZliy xU fUtpahf kl;Lk; Vw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;gJ Mizg; gopthq;f Ntz;Lnkd;w iee;j Kd;itg;Gr; rpe;jid. gopthq;fy; vd;gJ ngz; tpLjiyapd; gbf;fy;yhf mika KbahJ. (Rfpu;juhzp> Vg;uy; 2005> jPuhejp FKjk;)
,t;thwhd fUj;jhly;fs; mz;ikf; fhyq;fspy; tpkh;rdq;fshf 'gugug;Gf;fis" Vw;g Lj;jpapUf;fpd;wd. ,jdhy;> ghtq;fs;! Vd; ,th;fs; jkf;F s; rz;i l NghLfpwhh;fs; vd;W gyh; ,uf;fg;gLfpwhh;fs;! ,Uf;fpw nfhQ;rg;NgUf;F s; rz;i l Nghlyhkh vdf; Nfl;fpwhh;fs;. nfhQ;rg;NgNuh epiwag;NgNuh vy;NyhUk; jdpg; gpufpUjpfNs. mtuth;fSf;fhd fUj;Jk;> vOj;Jk;> jdpj;Jtkhdit. gilg;gpyf;fpak; kPjhd tpkh;rdk; my;yhJ gilg;ghspiaf; Fwpj;jjy;y. ,jpYk; Kf;fpakhf 'ngz;' vd;w milahs g;gLj;jy; nkhopiaf;F wpj;J $h;ikaile;Js;s epiyapy; mtuth; Ghpjy;fspy; ntsptUk; Nfs;t pfSf;F gilg; ghspNa gjpy;$ Wk; epiyNtW. xt;nthU gilg;Gk; gy;NtW Ghpjy;fSf;F cl;gl;litNa. vOj;J yfpYk; Mz;fs; rz;i l Nghl;lhy; fUj;J Nkhjy;fshfTk; ngz;fs; rz;ilapLtJ 'Ntbf;ifahfTk;" 'MNuhf;fpakw;w Nghf;fhfTk;| gyUf;F j; njd;gLtjhd; fz;ldj;J f; FhpaJ. mjpYk; ngz;fNs vy;yhtplq;fspYk; (FLk;g mikjpiag; NgZtJNghy) mikjpiag; NgzNtz;Lk; vDk; vjph;ghh;g;Ng njhf;fp epw;fpwJ. gyuhy; vjph;kiwaha;g; ghh;f;fg;gLk; ,r; 'rz;i lfs;" xNu khjphp rpe;jpf;fhky; jkf;F s; fUj;J NtWghLfs; nfhs;S k; MNuhf;fpakhd tsh;r;rpNa. ,JNghd;w tplaq;fis ,dpNkYk; 'xw;W ikia epiyepWj;Jk; nghUl;L" vOjpj; njhptpf;f Ntz;bajpy;i y vd;gJ vq;fs; fUj;jhFk;.
'ngz;fisf; FLk;gr; rpiwapypUe;J ehk; kPl;fg; NghfpNwhNkh ,y;iyNah cldbahff; FLk;gg; ngz;f splkpUe;J ftpijfis ehk; kPl;nlLf;f Ntz;ba eph;g;ge;jj;ij epiwa ngz;ftpfs; Vw;gLj;Jfpd;wdh;."
vd;W khyjp ikj;up ckhkNf];t upapd; ftpij Ehy; tpku;rdj;jpy; vOjpAs;s hu;. xUgb Nky nrd;W ftpijfis fhg;ghw;wNtz;L k; vd;W vr;rhpf;i f tpLfpwhu;. xU gilg;ghspapd; Gj;jfj;J f;F tpku;rpg;gjd; Clhf mtUila vOJNfhiyNa gwpf;f Ntz;Lk; vd;W nrhy;tJ vj;jifa tpku;rdkhf ,Uf;f KbAk;. ,ij khyjpikj;up ckh kNf];t upapd; 'ntWk; nghOJ" Ehy;; Fwpj;Jr; nrhy;fpwhuh my;yJ nghJthfNt FLk;gj;jpy; ,Uf;fpw ngz;fs; ahUNk mNj> gioa> jhq;fs; mEgtpf;fpw jdpik> tPL> FLk;gk; ,j;jpahjp gw;wpg; Ngrf; $lhJ vd;W nrhy;fpwhuh? ftpiQahAk; ngz;z pa
18
ahiug; g Mdhy; v cupikapU ahu;? vg;N epu;z apj;j mJ cd vdf;F k vd; cyi ,tu;f spd Nfs;t pfs
vdJ j vt;t opA ehdwpe;j NjhopfS tpyfiy kPz ;Lk; vd;i d Kbahky uapYk; jUzj;j rpf;fpj; j epkplj;i NtT gh ,d;d Kk vdJ c vJTk; cjwpj;j tPl;bypU Nghl;b a vJthfT vdJ e tPl;bd; gJq;f pf
Aidnll
thjpahAk ghspfspd kidtp , kdg;ghq;F gpbf;f tpy Ntz;Lk; mtu;f spd khyjpik vOj;J x ,Uf;f pwJ fs; ,Ue vOJfpwhh ftpijfs Nfhgj;i j jutpy;i y rpakhdJ. j;jpw;Nfw;g jhNd?;

l;bUf;Fk; ;Zf;Fg; zhjpf;fj; mjw;fhd d;Dila d; ftpij ;jpypUe;J Pl;nlLf;f y; vd;gJ hl;ghlhf g;nghUs; fUtpahf gopthq;f opthq;fy; KbahJ.
yq;fspy; f;fpd;wd. rz;i l ,Uf;f pw ;f pwhh;f s;. jdpg; vOj;Jk;> pkh;rdk; f;f pakhf f;Fwpj;J pjy;fspy; jpy;$ Wk; y;fSf;F ghl;l hy; lapLtJ ;fhfTk;| mjpYk; kjpiag; vDk; iwaha;g ; ;jpf;fhky; ;f pakhd k; 'xw;W jhptpf;f
; kPl;fg; g; ngz;f Ntz;ba dh;."
; ftpij nrd;W tpLfpwhu;. ; Clhf k; vd;W ;. ,ij J" Ehy;; Lk;gj;jpy; jhq;f s; ;wpg; Ngrf;
pa
18
vdJ cyfk; 2
ahiug; gw;wpAk; Ngr vdf;F cupikapy;i y. Mdhy; vd;i df; Fwpj;J g; Ngr vy;NyhUf;F k; cupikapUg;gjhf mtd; nrhd;d hd;. ahu;? vg;NghJ? Vd;? epu;z apj;jhu;fs; vd;Nwd; mJ cdf;F mehtrpak; vd;whd;. vdf;F kpfTk; mtrpakhdjhf vd; cyif czu;e;Njd;. ,tu;fspd; nray;fs; vdf;F vupr;rY}l;l Nfs;tpfsw;W ciwe;J NghNdd;.
vdJ jdpikiag; Nghf;f vt;topAk; fpilf;ftpy;iy. ehdwpe;j Rw;wKk; NjhopfSldhd ,Ug;G k; tpyfiyf; fw;W f; nfhLj;jJ. kPz ;Lk; jdpikapy; ,Uf;i fapy; vd;i d ,ay;ghf;f Kbahky; uapYk; jz;lthsKk; ,izAk; jUzj;j py; rpf;fpj; jtpf;F k; capuha; epkplj;i j tU\khf;fp NtT ghu;f;fpwJ kdR. ,d;d Kk; jPutpy;i y vdJ czu;T fs;. vJTk; Njitapy;i y vd cjwpj;js;s ehndd;d [lkh... tPl;bypUf;F k; [lg;nghUSf;F Nghl;baha; fple;J jtpf;fpNwd;. vJthfTk; ehdpy;i y. vdJ ehd; tPl;bd; ,Uz;l%iyapy; gJq;fpf; fplf;fpwJ vypfNshL
Rfe;jp Rg;ukzpak;> kPz;nlOjypd; ufrpak; (brk;gu; 2003)> Aidnll; iul;lu;];
thjpahAk; mwpag;gLfpw khyjpikj;up rf ngz; gilg; ghspfspd; vOj;J j; jsj;i j jPu;khdpg;gJ xU fztd; jd; kidtp ,g;gb ,Uf;f Ntz;Lk; vd;W vjpu;ghu;f;Fk; Mjpf;f kdg;ghq;F jhd;. vOJfpw ngz;fis gy fztd; khUf;F k; gpbf;ftpy;i y vg;gbahtJ mtu;fis vOJtij epWj;j Ntz;Lk; vd;W jhd; mtu;fSk; epidf;fpwhu;fs;> mtu;fspd; vjpu;ghu;g;i g xj;j rf ngz; gilg;ghspahd khyjpikj;upapy; ntspg;gLtJk; Mzhjpf;f ntspg;ghNl. vOj;J xU rpfpr;ir (therapy) khjpup gy ngz;fSf;F ,Uf;fpwJ vd;why; vOjptpl;Lg; Nghfl;LNk! 364 ftpij fs; ,Ue;jpUe;jhy; xU ilhp Nghy ,Ue;jpUf;F k; vd vOJfpwhh;> ilhp vOJtJ kfpo;r;rpf;F hpa tplak;. ,jpy; ftpijfs; Fwpj;J ,Uf;fpw tpkh;rdq;fs; jtpu> jdJ Nfhgj;i j vjph;g;ghf jd; ftpijfspy; ckh kNf];t hp jutpy;i y vd vOJtJ - me;j vjph;ghh;g;G - meht rpakhdJ. xUthplk; - mtuJ tpUg;gkpd;wp - vkJ tpUg;g j;jpw;Nfw;g mth;fs; ,Uf;f epidg;gJ xU mj;J kPwy; jhNd?;

Page 20
fijAiuj;j y;
ng
mDgtk; gfph;T vjph;Twy;
mjPjh
z;fshy; jdpj;J vJTNk nra;aKbahJ my;yJ ,aq;f KbahJ> mth;fspd; xt;nthU efh;TfSk; Mz;fspd; JizfSlNdNa ntspg;gLfpd;wd vd Kw;Nghf;F rpe;jidahsh;fshy; Ngrg;gl;Lf; nfhz;bUf;Fk; #oypy; jhd; ngz;fshfpa ehq;fs; ,d;Dk; tho;e;J nfhz;b Uf;fpNwhk;. vy;yhf; fhyj;jpNyAk; ngz;fspw;fhd JzpT> gyk;> gha;r;ry;> vy;yhk; mh;j;jkw;wjhf gykw;wjhf ghh;f;fg;gLk; epiyNa fhzg;gLfpwJ. tho;tpd; ,lh;g; ghLfisj; jkJ mjPj gyj;jpdhy; ntw;wp nfhs;Sk; ngz;fis ekJ r%fk; xUNghJk; mq;fPfhpg;gjpy;iy. mq;fPfhuj;ij mth;fSk; xUNghJk; vjph;ghh;g;gjpy;iy. Mdhy; mijAk; jhz;b ngz;fspd; r%fk; kPjhd Nfhg czh;r;rp mth;fis> Rakhf Jzpr;ryhf rpy KbTfis vLf;f itf;fpwJ.
ehd; tho;e;j fpuhkj;Jr; #oypy; rpy ngz;fspd; fijfs; mtw;Wf;F ey;y cjhuzq;fshf ,Uf;fpd;wd. me;jg; ngz;fsJ tho;Tk; mth;fs; gw;wpa r%f kf;fspd; fijAk; ekf;F rpy mDgtq;fisj; jUfpd;wd. me;j mDgtq;fSf;$lhf mth;fsJ ,ayhikapd; ntspg; ghLfs;> r%f epuhfhpg;Gfs;> mjw;Fs; mlq;fp epw;Fk; Jzpr;ry;> vjph;j;J epd;W thOk; jpwd; vd;git gw;wp ,q;F gfpu epidf;fpNwd;.
1.
,g;NghJk; tho;e;J nfhz;bUf;Fk; xUj;jp. fk;gPukhd eil. Nriyf; fl;by; xU ,Wf;fk;. Ngr;rpy; xU mfq;fhuk;. Chpy; ,Uf;fpd;w mNefh; mts; gw;wp NgRtjw;F jaq;Fthh;fs;. Mdhy; mts; vijAk; nghUl;gLj;Jtjhfj; njhpahJ. ~1970 thf;fpy; mts; jdJ gps;isfSld; Nrh;e;J> jdJ fzthpd; fOj;ij ntl;bf; nfhiy nra;Jtpl;L> cliy Nghh;itahy; %b itj;Jtpl;lhs;. fjit g+l;b itj;Jtpl;L jdJ
19
kfs;fis ikjhdj;j mq;F vJ ghh;j;J t Nghdhs;. fplf;fpwhh; Fowp Ci vd;W C nfhs;thh;f
jh nfhLikf kdk; mt ntl;bats vijAk; n
'g rkk; - fijj;jhh;f vd;w Ngh mtshy; mth;fSl jd;idg;gh Njhw;wj;ij my;yJ nra;iffs Rw;wpAs;s vJTk; fi Mf;fptpl;l Uf;Fk; te
2.
,Nj fztd;. grpf;nfhLi mth;fspy

vJTNk my;yJ th;fspd; z;fspd; ;gLfpd;wd sh;fshy; ; #oypy; nfhz;b JzpT> ykw;wjhf d; ,lh;g; nfhs;Sk; ;gjpy;iy. ;gjpy;iy. hd Nfhg bTfis
gz;fspd; f;fpd;wd. kf;fspd; d. me;j ; ntspg; p epw;Fk; w;wp ,q;F
fk;gPukhd ;rpy; xU s; gw;wp vijAk; s; jdJ ntl;bf; y; %b jdJ
mDgtk; gfph;T vjph;Twy;
19
kfs;fisAk; $l;bf;nfhz;L ghlrhiy tpisahl;L ikjhdj;jpy; ele;Jnfhz;bUe;j fiytpohtpw;F te;jhs;. mq;F vJtpj rydKkpy;yhky; tpba tpba fiytpohit ghh;j;J tpl;Lj; jpUk;gp jdJ kfs;fSld; tPl;bw;F Nghdhs;. mg;NghJjhd; nfhiynra;ag;gl;L ,we;J fplf;fpwhh; vd;gJNghy; midtUk; Nru;e;J tPhpl;L fj;jp Fowp Ciuf; $l;b xg;ghhp itj;jhh;fs;; fl;baOjhh;fs;| vd;W Chpy; vy;NyhUk; mtu;fisg; gw;wp Ngrpf; nfhs;thh;fs;.
jhq;f Kbahj> vy;iy kPwpa fztdpd; nfhLikfis njhlh;r;rpahf mDgtpf;f kWj;j mtsJ kdk; mtid nfhiy nra;a J}z;baJ. GUrid ntl;bats;> n[apYf;Fg; Nghdts; vd;W vth; NgrpdhYk; vijAk; nghUl;gLj;jhj xU ghj;jpuk; mJ.
'ghh;f;fNt Mk;gps khjphp - 10 Mk;gpsaSf;F rkk; - jpkph; gpbj;jts;" vd;nwy;yhk; khwp khwp fijj;jhh;fs;. fztd; vd;gtdplk; ,Ue;J tpLjiy vd;w NghjpYk;; ,Wf;fkhd r%ff; fl;likg;gpypUe;J mtshy; jg;gNt Kbatpy;iy. me;j r%fj;ij vjph;j;J mth;fSlNd Nrh;e;J ,d;Wtiu tho;e;Jk; tUfpwhh;. jd;idg;ghh;j;jJk; kw;wth;fs; gag;gLk;gbahd xU Njhw;wj;ij cUthf;fpaJ khjphpahd xU Njhuiz - my;yJ mg;gbahd xU ga czh;T tUk;gbahd nra;iffs; mtsJ. mts; ele;J tUk;NghJ mtisr; Rw;wpAs;s vtUNk> mts; gw;wpNah my;yJ vth; gw;wpANk vJTk; fijf;f Kbahjgb mq;Fs;s mjpfkhdth;fis Mf;fptpl;lhs;. ,e;jj; JzpT gyk; epidj;jTld; vy;Nyh Uf;Fk; te;JtpLk; vd;gJ rhj;jpakw;wJ.
2.
,Nj Nghy; ,d;ndhUj;jp; - 7> 8 gps;isfs;. tajhd fztd;. iff;Foe;ijaha;f; filrpg;gps;is. tWik. grpf;nfhLik. FLk;gj;jpy; Foe;ijfs; midtUk; gl;bdp. mth;fspy; xUtd; vd;Dld; $bg;gbj;jtd;. xU khhp

Page 21
fhyj;jpy; epiwe;jpUe;j fpzw;Wf;Fs; jdJ Ie;J gps;is fisAk; J}f;fpg; Nghl;L jhDk; tpOe;J jw;nfhiy nra;J nfhz;lhs;;. CNu mjph;e;J epd;wJ. gj;jphpiffs; ,d; ndhU ey;y jq;fhs; vd;W vOjpd. fztd; vd;gtd; ngaUf;F kl;LNk. ciog;G KOtJk; Fbj;J mopj;JtpL thd;. mtid> r%fj;ij me;jg;ngz;zhy; vjph;j;J ntsp apy;tuKbahj xU ,Wf;fkhd fpuhkj;J #oy;. mt;tsT J}uk; td;Kiwahf ,Ue;J te;j #oypy; ,g;gbahf ,e;jg;ngz; vLj;jKbT epidj;Jg;ghh;f;f ,ayhj xd;wh Fk;. mjw;F xU ijhpak; Ntz;Lk;.
glj;jpw;F ed;wp: www.greet2k.com/.../ durgapuja/thumbs/symbol.gif gj;jphpiffs; ,d;ndhU ey;y jq;fhs; vd;W vOjpd.
3.
mLj;jjhf> tpgr;rhhp my;yJ Ntir vd fpuhkj;J kf;fshy; Kj;jpiu Fj;jg;gl;l xU ngz;. mtisAk; mtsJ FLk;gj;ijAk; xJf;fp Xuq;fl;baJ. me;jg; ngz;Zk; mtsJ gps;isfSk; kl;Lk; fpuhkj;jpy; elf;Fk; ve;j xU epfo;TfspYk; fye;J nfhs;shjthW jtph;f;fg;gl;L te;jhh;fs;. kuzr;rlq;Ffspy; $l rpytw;wpy; cs; Eioa KbahJ. rpytw;wpy; filrpapy; xU %iyapy; ,Ue;J ghh;j;Jtpl;L tUtJjhd; toik. Ntbf;if vd;d ntd;why; me;j ngz;iz> mtsJ gps;isfisg; Gwf; fzpg;gjpy; Kd;dpw;gth;fs;jhd;> mtsJ tPl;bw;F nrd;W tw;GWj;jYlNdh-tw;GWj;jy; ,y;yhkNyh jq;fsJ ghy; Njitfis Kbj;Jtpl;L tUthh;fs;. kiwKfkhf ,Ul;by; jq;fs; Njitfis epiwNtw;wptpl;L gfypy;> r%f epfo;Tfspy; vNjr;irahf fz;lhy;$l mUtUg;Gld; ghh;g;ghh;fs;. mth;fSld; goFtNj mtkhdk;vd epidg; ghh;fs;. jq;fs; kidtpgps;isfisAk; goftplkhl; lhh;fs;.
xUKiw xUtd; mtsJ ifiag; gpbj;J ,Oj;J jd;NdhL cwTnfhs;s tUk;gb fl;lhag;gLj;jpdhd;. me;jg; ngz; mtid fpuhkj;J kf;fSf;F milahsk; fhl;lNtz;b mtdJ MZWg;igf; vl;b ifahy; gpbj;J erpj;Jf;nfhz;L 'vd;dlh vy;yhUk; Nfl;fpwPq;fs;? ehd; vd;d jpwe;JNghl;Nlh jphpapwd;? ehd; mt;tsT Nfty khdtshf cq;fSf;F njhpapwNdh? CUf;Fs;s ehd; tpgr;rhhp vd;W fijtpLq;Nfhlh - Mdh ehd; cq;fSf;F gLf;fpwJf;F NtZklh!" vd;nwy;yhk; fhl;Lf; fj;jy; fj;jp Ciuf; $l;btpl;lhu;. ,jd; gpd;G rk;ge;jg;gl;l MZf;Fk; kw;iwath;fSf;Fk; xU gaczh;T Vw;gl;L tpl;lJ. jq;fisAk; mg;gb r%fj;jpw;F milahsk; fhl;b
20
tpLths; fijg;gjw mtisg;g xUrpyh; njhopiy njhopy;. fijj;jhs tPl;by;-FL jq;fsJ mile;Jn mijkiw xOf;fk;> JzpT kW
4.
vdJ jpBnud j nfhz;lhs re;jpapy; k tpLjiyg; gLj;jp kpu gps;is m miratpy tpy;iy. j jPh;j;Jf; n vd;d jfg uq;fis> md;wpuNt nfhz;lhs
5.
frpg;G fhg;ghw;wp rpNdfpjpapd kfs; vd Fbf;Fk; M gpd; Nfhb mq;NfNa mts; jd mtutuJ tUths;. fz;bf;fhJ risf;fhk mtisf; Nghdhh;fs C nfhLj;jhu mtsJ t tPl;by; fr Nghj;jy;fi itj;J V fPNo tpoh nfhz;L e khjphp ght
,g nfhz;bUf ,it. ,g rhp mNef gw;wpa gjp

gps;is y nra;J fs; ,d; vd;gtd; opj;JtpL ;j;J ntsp mt;tsT ,g;gbahf j xd;wh
/symbol.gif U ey;y .
fpuhkj;J tisAk; . me;jg; puhkj;jpy; hjthW rpytw;wpy; %iyapy; f vd;d sg; Gwf; nrd;W sJ ghy; wKfkhf gfypy;> tUg;Gld; epidg; ftplkhl;
,Oj;J j;jpdhd;. ilahsk; y; gpbj;J ;? ehd;
Nfty ;s ehd; q;fSf;F f; fj;jy; ;ge;jg;gl;l Vw;gl;L sk; fhl;b
20
tpLths; vd;w gaj;jpy; mtSld; my;yJ mts; gw;wp fijg;gjw;F jaq;fpdhh;fs;. me;j fpuhkj;J ngz;fSk; mtisg;ghh;j;Jf; fijf;fg; gag;gl;lhh;fs;. mtis xUrpyh; epahag;gLj;jpdhh;fs;. gpw;fhyq;fspy; jd; njhopiy gfpuq;fg;gLj;jpdhs;. ~vdJ njhopy; ghYly;; njhopy;. ehd; ,Jjhd; nra;Ntd;| vd vjph;j;Jepd;W fijj;jhs;. gyr%f epfo;TfspYk; fye;Jnfhz;lhs;. tPl;by;-FLk;g mikg;gpy; ghJfhg;ghf ,Ue;J nfhz;L jq;fsJ ghy; Njitfis fs;sj;jdkhf mile;Jnfhs;gtu;fs; ,Uf;fpwhu;fs;. ,g;gb g;gl;Nlhu; mijkiwj;J> ehq;fs;jhd; xOf;fkhf tho;fp Nwhk; vd;W xOf;fk;> fw;Gg; gw;wpf; fijg;gth;fs; kj;jpapy; ,tsJ JzpT kWf;fKbahj xd;whFk;.
4.
vdJ ghlrhiyapy; gbj;Jf;nfhz;bUe;j xU khztp jpBnud jd;idj; Jhf;fpy; khl;bj; jw;nfhiy nra;J nfhz;lhs;. mtsJ jfg;gid nkhl;ilabj;J vkJ Ch; re;jpapy; kpd;fk;gj;jpy; fl;b jz;lid toq;fpapUe;jhh;fs; tpLjiyg; Nghuhspfs;. jfg;gd; jdJ kfis nfhLikg; gLj;jp kpul;b ghypay; td;Kiwf;F cl;gLj;jpdhh;. me;jg; gps;is mOJ Fowp nfQ;rp Nfl;Lk; jfg;gd; vd;w kpUfk; miratpy;iy. mtshy; me;j kpUfj;ij vjph;f;f Kba tpy;iy. jdJ %h;f;fj;jdkhd ghy; ntwpia mts; kPJ jPh;j;Jf; nfhz;lJ me;jj; jfg;gd; vd;fpd;w kpUfk;. gpd;G vd;d jfg;gd; kfs; cwT? mtshy; jfg;gid> rNfhj uq;fis> Vd; r%fj;ijNa epkph;e;J ghh;f;f Kbatpy;iy. md;wpuNt J}f;fpy; njhq;fp jd;idj; jhNd kha;j;Jf; nfhz;lhs;.
5.
frpg;Gf; fha;r;rp CUf;Fs; tpw;W jdJ FLk;gj;ij fhg;ghw;wp te;jhs; ,d;ndhU ngz;. vdJ ghy;a rpNdfpjpapd; jha;. ghlrhiyapy;> frpg;G fha;r;Rgtspd;u kfs; vd;Nw mts; Ngrg;gl;lhs;. Chpy; cs;s frpg;G Fbf;Fk; Mz;fs;> ngz;fs; vy;NyhUk; mtsJ tPl;bw;F gpd; Nfhbapy; Fbj;Jg; Nghl;L Nghijapy; mbgLthh;fs;. mq;NfNa tpOe;J gLj;Jk; tpLthh;fs;. mth;fis vy;yhk; mts; jdpNa epd;W rkhspj;J rz;ilfis jPh;j;Jtpl;L mtutuJ tPLfspw;F ,Oj;Jf;nfhz;LNgha; tpl;Ltpl;L tUths;. rpyuJ kidtpkhh;fs; jq;fsJ fzth;fis fz;bf;fhJ mtSls; rz;ilf;F epw;ghh;fs;. mtSk; risf;fhky; vjph;j;J epd;W ky;Yf;fl;Lths;. mjd; gpd; mtisf; fz;lhNy Chhpy; cs;sth;fs; tpyj;jp Nghdhh;fs;.
Chpy; cs;sth;fs; nghypRf;F ,ufrpakhf Gfhh; nfhLj;jhu;fs;. frpg;G fha;r;Rgth;fis gpbf;Fk; nghyp]; mtsJ tPl;bw;F mjpubahf gha;e;jJ. mg;NghJ mtsJ tPl;by; frpg;G ,Ue;jJ. gl glntd;W mt;tsT frpg;G Nghj;jy;fisAk; vLj;J jdJ nw];]pq; fTzpw;Fs; itj;J VNjh xU khjphp nrUfp kiwj;Jitj;J mit fPNo tpohky; ,Uf;f jdJ iffs; ,uz;ilAk; fl;bf; nfhz;L epd;W> nghyp];fhuh;fSf;F khpahij nfhLg;gJ khjphp ghtid fhl;b mth;fis jpUg;gp mDg;gptpl;lhs;.
,g;gbahf epiwag; ngz;fs; tho;e;J nfhz;bUf;fpwhh;fs;. mth;fsJ fijfspd; rpy gfph;TfNs ,it. ,g; ngz;fs; Nghy; vdJ}hpYk; rhp NtW ChpYk; rhp mNef ngz;fs; tho;e;J nfhz;bUg;ghh;fs;. mth;fs; gw;wpa gjpTfs; vg;NghJk; ekf;Fj; NjitahditNa.

Page 22
jpwdha;T / tpku;rdk;
x
,Ul;ilf; fpopf;Fk; xU xspf;fPw;W nry;tehafp (mnkupf;fh)
- BLACK
U Mq;fpNyh ,e;jpaj; jk;gjpapd; ,uz;L kfs;fspy; Kjyhktuhfg; gpwe;J kpfr; rpWtajpNyNa fz;ghu; itiaAk;> fhJ Nfl;Fk; jpwidAk; ,oe;j xU ngz;zpd; fij. Mrpupa uhf tUk; xUtu; me;jg; ngz;zpd; ,Ul;ilf; fpopf;Fk; xspf;fPw;wha; mts; tho;tpy; cld; tUfpwhu;. mts; mwpe;j xNu epwk; ,Ul;Lf;Fupa fWg;G vd;gjhy; "BLACK" vd;W ngau; R+l;b apUf;fpwhu; mjd; ,af;Fdu; gd;rhyp vd;W ehd; epidj;Jf; nfhz;Nld;. MdhYk; mts; tho;tpd; thdtpy; epwq;fis urpf;fpwhs; mtspd; Mrpupau; %yk; vd;gJjhd; glj;jpd; rhuk;. Mrpupauhf mkpjhg; gr;rd;. me;jg; ngz;zhfr; rpWtaJf;F ghz;br;Nrup Map\h> tsu;e;jgpd; uhzp Kfu;[p. fz;ghu;itAk; fhJ Nfl;Fk; jpwDk; ,oe;J> jd; Mrpupia Anne sullivan %yk; thu;j;ijfisf; fw;W> mj;jifa Fiwfs; nfhz;l tu;fspy; fy;Y}upg; gl;lk; ngw;w cyfpd; Kjy; eguhd n`yd; nfy;yu; tho;f;if jhd; glj;jpw;F %yk; vd;fpd;wd rpy Mq;fpy tpku;rd q;fs;. mJ cz;ikjhd; vd;W ep&gpf;fpwJ glk;.
me;jg; ngz;ghj;jpuj;jpd; ngau; "kpN\y;". Mrpupaupd; ngau; \`ha;. rpWtaJ kpN\y; jd; cly; Fiwfspd; tijahy; kduPjpahfTk; ghjpf;fg; gl;Lg; ngw;NwhuplKk;> jq;ifaplKk; Kul;Lj;jdkhf ele;J nfhz;bUf;fpwhs;. mtis vg;gbahtJ rupahf;f epidf;Fk; ngw;Nwhu; xU ey;y Mrpupaiu Ntiyf;Fj; NjLfpd;wdu;. \`ha; te;J Nru;fpwhu;. Kjy; Ntiyahf mts; ,Uf;Fk; ,lj;ij rj;jk; %yk; mwptjw;fhf> mtspd; ,Lg;gpy; fl;lg;gl;bUe;j kzpiag; gpLq;fp vwpfp- whu; "mts; khlh?" vd;fpw Nfs;tpNahL. Muk;gj;jpy; kpN\iy topf;Ff; nfhz;Ltuf; fLikahf ele;Jnfhs;Sk; r`hiag; gpbf;fhky; NghfpwJ mtspd; mg;ghTf;F. vdNt mtiuj; jpUg;gp mDg;gptpl epidf;fpwhu;. MdhYk; kfSf;F vg;gbahtJ ey;yJ
21
ele;Jtplh Nghdgpd;> mDkjpf;f ghu;f;f i "spoon" vd thu;j;ijf f;fpwhu; r` ntspf;nfh kpN\ypd; xt;nthU cw;rhfj;j
"g mts; fy fofg; Ng tw;GWj;jY mioj;Jt Nju;Tfspy kPz;Lk; K epiyapy; jhf;fp epi mtu;kPJ ,Nyrhfj; tpLfpwhu;. ngWk; kpN gfpu vz fpilf;fpwh md;wp e Kjpatuhf r`ha;f;F mNjhL.
eb d;whu;fs;. KbAk;ti

,Ul;ilf; fpopf;Fk; xU xspf;fPw;W - BLACK
jk;gjpapd; hktuhfg; fz;ghu; pwidAk; . Mrpupa ngz;zpd; ha; mts; Nu epwk; gau; R+l;b pidj;Jf; pwq;fis ; glj;jpd; z;zhfr; d; uhzp e;J> jd; f; fw;W> pg; gl;lk; tho;f;if tpku;rd ;.
"kpN\y;". d; cly; g; gl;Lg; ele;J rupahf;f iyf;Fj; tiyahf ptjw;fhf> ;fp vwpfp- uk;gj;jpy; Likahf mtspd; Dg;gptpl ey;yJ
21
ele;Jtplhjh vDk; jtpg;gpy; fztd; ntspA+Uf;Fg; Nghdgpd;> r`hia mq;NfNa jq;fp kpN\Yf;F cjt mDkjpf;fpwhu; mtspd; mk;kh. jz;zPiuj; njhl;Lg; ghu;f;f itj;J "water" vd;Wk;> fuz;biaj; jltitj;J "spoon" vd;Wk; kpFe;j Nghuhl;lq;fSf;Fg; gpd; mtSf;F thu;j;ijfis> mtw;wpd; mu;j;jq;fisf; fw;Wf;nfhL f;fpwhu; r`ha;. Kul;Lj; jdf;fspypUe;J> mtis nky;y ntspf;nfhz;LtUfpwhu; ek;gpf;if ,of;fhky;. gpd; kpN\ypd; mg;ghTk; MjuT njuptpf;f> mts; tho;tpy; xt;nthU gbf;fy;iyAk; \`hapd; Jiznfhz;L VWk; cw;rhfj;jpw;F te;JtpLfpwhs;.
"g;uha;yp" vOj;JU %yk; gs;spg;gbg;G Kbf;Fk; mts; fy;Y}upapy; Nru vspjpy; Kbtjpy;iy. gy;fiyf; fofg; Nguhrpupau;fSk;> Kjy;tUk; \`hapd; tplhj tw;GWj;jYf;Fr; nrtprha;j;J mtis Neu;Kfj; Nju;Tf;F mioj;Jtur; nrhy;fpd;wdu;. kpN\y; ntw;wp ngWfpwhs;. Nju;Tfspy; gy Njhy;tpfisr; re;jpf;fpwhs;. kPz;Lk; kPz;Lk; Kay r`hAk;> ngw;NwhUk; cjTfpd;wdu;. ,e; epiyapy; r`ha;f;F Alzheimer vd;Dk; Qhgf kwjp Neha; jhf;fp epidTfis ,of;f Muk;gpf;fpwhu;. kpN\Yf;F mtu;kPJ Mrpupau; vd;gijAk; jhz;ba xU czu;T ,Nyrhfj; Jspu;tpLtJNghy; czu;ifapy; ntspNawp tpLfpwhu;. mjd;gpd;Dk; gy Mz;Lfs; Nghuhb gl;lk; ngWk; kpN\y;> jd; Mrpupaiug; ghu;j;J mr;re;Njh\j;ijg; gfpu vz;Zfpwhs;. mtiuj; NjLfpwhs;. r`ha; fpilf;fpwhu;> Mdhy; mtSf;F mwpT+l;ba Mrpupauhf md;wp epidTfisj; njhiyj;J ,Ul;by; thOk; Kjpatuhfr; rpWtaJ kpN\ypd; epiyapy;. ,g;NghJ r`ha;f;F kpN\y; Mrpupia Mfpwhs;. glk; KbfpwJ mNjhL.
ebj;jpUg;gtu;fs; ghj;jpuq;fshfNt tho;e;jpUf;fp d;whu;fs;. ek;ikAk; kpN\Yld; thOfpd;wtu;fsha;g; glk; KbAk;tiu gpbj;J itj;JtpLfpd;wJ mtu;fspd; ebg;G.

Page 23
cly; CdKw;wtu;fis> gpwtpf; FiwghL cs;stu;fis ehk; vg;gb elj;jNtz;Lk; vd;W nrhy;ypf; nfhLf;fpwJ glk;. mtu;fSf;F %d;W Ntis czTk;> cLj;Jf; nfhs;sj; JzpAk; jUtJ kl;Lk; mtu;fspd; kPjhd md;ghfhJ> vy;Nyhiug; NghyTk; mtu;fSf;Fk; cs;s czu;TfisAk;> tho;tjpy; ,Uf;Fk; Mu;tj;ijAk; kjpf;ff; fw;Wf; nfhLf;fpwJ ,g;glk;. kjpf;fhtpl;lhYk; guthapy;iy mtkjpf;fhkyhtJ ,Uf;fpwPu;fsh vd;W ek; fd;dj;jpy; miwfpwJ rpy ,lq;fspy;. ngw;Nwhu;fshYk;> cwtpdu;fshYk;> cldpUg;gtu;fshYk; vg;NghJk; ek;gpf;if thu;j;ijfisAk;> Cf;Ftpf;Fk; eilKiw fisAk; ngwKbfpw khjpup cly; C}dKw;wtu;fspd; tho;f;ifia ehk; itj;jpUf;ftpy;iy. rpwfpUf;Fk; gwitfisNa $z;Lf;Fs; milj;Jitf;fj; jaq;fhj ehk; rpwfpoe;j gwitfSf;Fr; rpwFfs; toq;f Kd;tUk; ehs; vg;NghJ?
",t;tsT rpukq;fs; vjw;F? fz;njupahj> fhJ
Nfl;fhj Foe;ijfSf;fhd Mrpukj;jpy; Nru;j;Jtplyhk;" vd;W Ngrg;gLk; xU ,lj;jpy; r`ha; Nfl;fpwhu;> "mq;F vjw;F? $ilAk; ghAk; Kilaf; fw;Wf; nfhs;sth? mq;F gl;ljhupahFk; mtspd; fdit edthf;f KbAkh?" vd;W. ek; r%fKk; ,tu;fnsy;yhk; mJNghd;wtw;iwf; fw;Wf;nfhs;s kl;LNk jFjpahdtu;fs; vd;W itj;jpUg;gJ Jujpu;\;ltrkhdJ.
glk;: BLA Map\h nrd;. ,a http://wom
ghNye;jpuNdh jdJ tho;tpd; eLg;gFjpapYk; Fw;wczu;r;rpahy; coy;fpwhd;. mJ mtid xU tijNghy njhlu;fpwJ. ,aw;ifaha; te;j jdJ ghypay; Nju;Tf;fha; jd;idNa jz;bj;Jf;nfhs;fpwhd;.
kWGwj;jpy; fhyfhykhf ghypay;rhu; xOf;fq;fis (xd;Nw jpUkzk; xUtNs Jiz vd;wgbAk;) mij kPwpf;nfhz;Nl ,Uf;fpwhu;fs; ~r%ff; fhtyu;fs.;| ,e;jf; fs;sd;fs; tho;tpy; vy;yhtpj cy;yhrq;fisAk; mDgtpj;J - kw;wtu;fSilaij epu;%ykhf;fpj;jhd; kbe;JNghfpwhu;fs;.
mz;zh ,we;JNghdgpwF ehL jpUk;Gfpw ghNye;jpud;> jdf;Fk; jdJ jfg;gDf;Fkhd cwtpy; ~,dpNky; vJTk; Kd;G Nghy ,Uf;fg; Nghtjpy;iy| vd czu;fpwhd;. mg;ghtplk; vjpu;g;ghf epw;fpwhd;. tPLte;J yz;ld; ez;gDf;F kd;dpg;Gf; fbjKk; vOJfpwhd;. mg;Gwk; jdJ Jizia fhjypf;ftpy;iyNa xopa jhd; mtis Nerpg;gij thQ;irAld; epidj;Jf;nfhs;fpwhd;. mtdplk; xU epk;kjp guTfpwJ. nrw;wpapy; rha;e;J nfhs;fpwhd;.
mj;Jld; mtd; gw;wpa me;jf; fij KbfpwJ (NtW cgfijfs; njhlu;fpd;wd). ,e;j Kbtpy; jhq;fKbahj Nfhgk; tUfpwJ. ghNye;jpuDf;F mtDf;Fupajhd jhd; tpUk;gpatDld; cwTnfhs;Sk; cupik fpilf;fg; ngwNt ,y;iy. mJNth 1920
23MtJ gf;fj; njhlu;r;rp
Mk; Mz kzKbj;j
M (Xupdg;Gz nrhy;ypapU vOjg;gl;b
, xU r%ff fdlhtpy; kzk;nra;J Nfhyhfyk Kftuha; cyfnky fisj;J Nru;f;ifa xU Gs;spa ~~Xkb K elf;FJ , ,q;f Cu;tyq;$ ~~ vOjpapUf ~~Xkhb... ~~mtu; te vOjpapUf
22
gy nrhy;ypapU vy;yhtpjj nfhz;Ltu Gwf;fzpg;G fhag;gLj;J rNfhjupf;F gpd; me;j elf;Fkh kpN\Yf;f czu;Tfs trdq;fS gjpe;JtpL gy;fiyf;f icecream, w $l;bf; nf rpj;jpuq ;f tplk; taJ
,it n` kpN\y; gh xUKiw NeUk; kpN

;stu;fis hLf;fpwJ cLj;Jf; ; kPjhd k; cs;s tj;ijAk; tpl;lhYk; vd;W ek; u;fshYk;> vg;NghJk; ilKiw ;wtu;fspd; fpUf;Fk; jaq;fhj Kd;tUk;
hj> fhJ
tplyhk;" u;> "mq;F fhs;sth? KbAkh?" ;wtw;iwf; j;jpUg;gJ
gy Ez;zpa tp\aq;fisAk; tpl;Litf;fhJ nrhy;ypapUf;fpwhu; gd;rhyp. ,g;gb kpN\Yf;F vy;yhtpjj;jpYk; Kf;fpaj;Jtk; mspj;J mtis NkNy nfhz;Ltu epidf;Fk;NghJ> mtspd; jq;if jd;idg; Gwf;fzpg;Gr; nra;fpwhu;fs; vd;W vz;zp jd; rNfhjupiaf; fhag;gLj;Jk; tpjj;jpy; ele;J nfhs;tJk;> jd; rNfhjupf;Fj; jpUkzk; nra;ag;gLk;NghJ kfpo;e;JNgha; gpd; me;j ,uhj;jpupapy; mJNghd;W xd;W jd; tho;tpy; elf;Fkh vd kpN\y; jd; Mrpupauplk; Nfl;gJk;> kpN\Yf;fhfj; Jbf;Fk; mts; jhapd; ,jaKk; ,ay;ghd czu;Tfspd; fhl;rpfs;.mkpjhg;gpd; rpd;d r;rpd;d trdq;fSk; mtu; Kfght j;jhYk;> ebg;gh Yk; kdjpy; gjpe;JtpL fpd;wd."I never taught her the word impossible" vd;W gy;fiyf;fofg; Nguhrpupau; fsplk; $Wk; ,lKk;> "life is an icecream, we should enjoy before it melts" vd;W kpN\ iyf; $l;bf; nfhz;L I];fpuPk; rhg;gplg; NghFk; ,lKk; mofpa rpj;jpuq ;fsha; tpupfpd;wd. rpWkp kpN\yhf tUk; Map\h tplk; taJf;F kPwpa jpwik ,Uf;fpwJ.
"They took away what should have been my eyes But I remembered Milton's Paradise. They took away what should have been my ears, Beethoven came and wiped away my tears. They took away what should have been my tongue, But I had talked with God when I was young. He would not let them take away my soul - Possessing that, I still possess the whole."
,it n`yd;nfy;yu; jd; to;T gw;wpr; nrhd;d tupfs;. kpN\y; ghj;jpuk; nrhy;Yk; nra;jpAk; ,Jjhd;. vy;NyhUk; xUKiw "BLACK" ghu;f;fyhk;> ep[j;jpy; ehk; flf;f NeUk; kpN\y;fspd; typia mwptjw;NfDk;.
glk;: BLACK (`pe;j p)> ebfh;f s;: mkpjhg; gr;r d;> uhzp Kfh;[ p> Map\h fG+h;> nrh;d h\; gw;Nwy;> bwphpnkd; rl;lh;[ p> ee;jdh nrd;. ,af;F eh;: rd;N ] yPy h gd;r hyp http://womankind.yarl.net/
tho;tpd; u;r;rpahy; hlu;fpwJ. d;idNa
;fq;fis mij ,e;jf; gtpj;J - s;.
Nye;jpud;> Tk; Kd;G g;ghtplk; kd;dpg;Gf; izia ;irAld; nrw;wpapy;
J (NtW j Nfhgk; patDld; Nth 1920
Mk; Mz;L. ,g;N ghJk; ciuahly;fs;> tpthjq;fs;> mtu;fs; kzKbj;jiy rk;kjpf;f Mf ,uz;Nl ehLfs;!
Mq;fpyj;jpd; te;j ,g; Gjpdk; kdpju;fspd; (Xupdg;Gzu;r;rpahsu;fspd;) csuPjpahd typiar; nrhy;ypapUf;fpwJ. mJ xU Xupdg;Gzu;r;rpahsuhy; vOjg;gl;bUg;gjhy; Vw;glf;$ba czu;r;rpay;yth?
,e;jf; fij gbj;Jf; nfhQ;r fhyj;Jf;Fg;gpwF kPz;Lk; xU r%ff; fhtyNuhL gazk; nra;Njd;. mtu; vdJ cwtpdu;. fdlhtpy; Kf;fpakhd khepyq;fspy; Xupdg;Gzu;r;rpahsu;fs; kzk;nra;Jnfhz;bUe;j> mtu;fsJ pride parade fs; tUlhtUlk; Nfhyhfykhf ele;Jnfhz;bUe;j fhyk;. ,tu; xU gaz Kftuha; (,ijj; jtpu ehd; Ntw vd;d nrhy;yNtz;Lk;?) cyfnky;yhk; Rw;wp> vy;yh ehl;Lg; ngz;ZlYk; fz;L> fisj;J ehL te;J Nru;e;jhu;. md;iwf;F X. FM ,y; Xupdr; Nru;f;ifahsu; gw;wpa ciuahly; ele;jjh? njupatpy;iy. VNjh xU Gs;spapy; ciuahly; mq;F te;J epd;wJ. mtu; nrhd;dhu;: ~~Xkb Ke;jp ey;y ehlb fdlh. ,g;g te;J ghu;j;jh vd;db elf;FJ ,q;f? flTNs! mnkupf;fhtpy ,e;j $j;njy;yhk; ,y;y. ,q;f ,Uf;fNt ntl;fkh ,Uf;F. ,Jfnsy;yhk; Cu;tyq;$l;b...||
~~,q;f rpahk; nry;tJiu vz;nlhuhs;. mtu; ehtys; vOjpapUf;fpwhu;. mtUk; Nf(G) jhd;. || ~~Xkhb... (Nfypr; rpupg;G) INah!|| ~~mtu; te;J> jd;u Kjy; ehty;y 1983 fytuj;jg; gw;wp vy;yhk; vOjpapUf;fpwhu;"
22
njhlu;r;rp 10 MtJ gf;fk;

Page 24
6 MtJ gf;fj; njhlu;r;rp
Nfypr; rpypg;nghypfs;> ,itia vdJ gps;is/vdJ ,uj;jk; vjpu;nfhs;s Ntz;Lnkd;wNghJ kdR gjwj; njhlq;fpaJ.
Fwpg;gpl;lsT ,th;fisg; gw;wp mwpe;jpUe;jtshfpa vdJ gjw;wk; gaq; fhuzkhf te;j tplak; (gak; ~mwpahik|apd; fhuzkhf). mJ mtu;fsJ ~tpj;jpahrj;ij| mtu;fSf;F gpd;Nd xypj;j Fuy;fis> Neupilaha;g; ghu;j;jjd; tpisTk;. me;j rkak;> me;jg; gjw;wj;ij jtpg;ig Mw;w jkpopy; ,e;j rpWghd;ik Fuy;fshy; vOjg;gl;l ve;j ,yf;fpaj;ijAk; gbf;f fpilf;ftpy;iy. ,jd; mu;j;jk; jkpopy; Xupdr;Nru;f;ifahsu;fs; ,y;iy vd;gjh?! (Ngrg;glhj vJTNk jkpopy; ~,y;iy~ vd;Wjhd; nghJkdk; ek;GfpwJ. xUtuplk; je;ijahy; ghypay; td;Kiwf;Fl;gLj;jg;gl;l ngz; gw;wpf;$w ~vq;fspl Mf;fSf;Fs;s ,Jfs; ,y;iy vd!~ vd;W ngUikg;gl;L mtu; tha; %lKd;> ~vq;fSf;Fs;sjhd; vd ehd; nrhy;y mtu; mij ~,Uf;fNt ,Uf;fhJ~ vd kWj;Jtpl;Lg; Nghdhu;!) gbf;fpw fhyj;jpy;>  neUf;fkha; jpupe;jhy;> mJ ~xU khjpup|g; ghu;f;fg;gl;lNjhL mg;gbj; jdpNa tplhu;fs;. Mz;fspilNaAk;; ,uhZtq;fspy;> tpLjpfspy; ,e;j cwT ,Uf;fpwJ@ ngz;fsJ tpLjpfspYk; ,e;j cwT ,Uf;fpwJ. xt;nthU gioa khztu;fsplKk; Nfl;lhy;> jq;fsJ Mrpupau;fsplkpUe;Njh tsu;e;jtu;fsplkpUe;Njh cwTf;fhupfspd; fztu;fsplkpUe;Njh te;j mjpu;r;rp jUk; ~mDgtq;fspy; xd;NwDk; epidT$Uthu;fs;. Mdhy; ekJ ,yf;fpag; gpujpfspy;?
1998 ,y; rpahk; nry;tJiu vOjpa mtuJ ,uz;lhtJ ehty; gbj;Njd;. 1920 fspy; tho;e;j> xU ngz;zpw;F kzKbj;Jitf;fg;gl;l Xupdr;Nru;f;ifahsdpd; me;jf; fhyg; gpd;dzpapy; vOjg;gl;l Cinnamon Gardens vd;fpw ehtNy mJ. mJ gbj;jgpwF ~mtu;fs;| gw;wpa vdJ kNdhepiy> epahakw;w ntWk; gak; (homophobia) vd;dplkpUe;J NghdJ - mJ jdJ Fuiy> vOj;jhsupd; ve;j ,ilaPLk; ,d;wp> ~mg;gbNa| gjpTnra;jpUe;jJ.
fhyk;: 1920fs;. fijf;f sd;: fWthj;Njhl;lk;.
nfhOk;gpy;> cau;tu;f;f> ~jkpo; njupahj| jkpou;fs; thOfpw xU gFjp. ,q;Nfjhd; ghNye;jpud; vd;fpw Xupdg;Nru;f;ifahsd; thOfpwhd;. mtDila mg;gh Kjypahu;> yz;ldpy; gbf;fg;Nghd kfd; ,d;ndhUtDld; thOfpwhd; vd;gjwpe;J mtid gpupj;Jf; nfhz;Lte;J> jpUkzk; nra;Jitj;J> FLk;g tpahghuk; ,d;d gpwit epu;tfpf;f itj;J tpLfpwhu;. ghNye;jpud; -yz;ldpy; ele;jJNghy kPz;Lk; xUKiw- jhd; kpf kpf Nerpf;fpw> jdJ mg;ghtpd; nfsutj;jpw;F gq;fk; tpistpf;ff;$lhNj vd;W jdJ ghYzu;T rhu;e;j Fw;w czu;r;rpAlNd -fhjyid yz;ldpy; gpupe;jjw;Fg; gpwfhd- kPjpf; fhyj;ijf; fopf;fpwhd;. jhd; jdJ mg;ghtpd; vjpu;ghu;g;ig -Kd;G Fiwj;jJNghy- Fiwj;JtplNt $lhJ vd Kad;W ntw;wpAk; ngWfpwhd;> jdJ kidtpf;F Rw;wk; R+oYf;F jhd; xU Xupdr;Nru;f;ifahsd; vd;fpw tplaj;ij kiwj;Jk; tpLtjpy; KjypahUld; Nru;e;J ntw;wpAk; fhz;fpwhd;. mtdJ Mo;kdk; tpLgl;l epidTfspy; tho;e;Jnfhz;Nl ,Uf;fpwJ. mtidg; nghUl;bd;wp efu;fpw fhyj;jpy; mtd; ,y;yNt ,y;iy. ez;gDld; gpwF njhlu;gpy;iy> ,uTfspy; vOe;J flw;fiug; gFjpapy; xU ,sk;ngbaDld; jdJ ghYzu;it jPu;j;Jf;nfhs;Sk; mtd; tPL jpUk;Gifapy; Fw;wczu;r;rpAlNd jpUk;Gfpwhd;. jdJ ghypay;Nju;T Fwpj;j> jhd; ~jtwha;| elg;gJ Fwpj;j> jhd; jdJ Jiziaj; JNuhfpg;gJ Fwpj;j> Fw;w czu;r;rpfs;... ,g;NghJ ,tDila kfd; yz;ldpy; gbf;fpwhd;. jk;gjpfSf;fpilNa jdpik. VNjh epkpj;jk; tUfpw ~yz;ld; fhjyd;| mg;NghJ mtid kPs re;jpg;gJ Fwpj;j ,tdJ kdXl;lq;fs;> me;jj; jtpg;G ... (mJ vkJ fhjiy ehk; re;jpf;Fk;NghJ ,Uf;fpwJNghyNt ,Uf;fpwNj...). ...
,jw;fpilapy; 20fspy; tPl;iltpl;L Ntiyf;fhug; ngz;Zld; ,e;jpahTf;F Xbg;Nghd jfg;gdhy; ~jiyKOfg;gl;l| mz;zdpw;F tUj;jk; vd;W jfty; tUfpwJ. jd;idkPwpg; Nghdtidg; ghu;f;f> jfg;gd; jhd; Nghfg;Nghtjpy;iy vd;W mtdJ cliy kl;Lk; ,q;Nf nfhz;L th> ,q;Fjhd; ~Kjypahu; igad;| Gijf;fg;gl Ntz;Lk; vd
,tid mDg mz;zd; -mt rpWtajpy; m FLk;gj;jpdu; - nfhz;L tUt ,tid mioj JizAld;> ,g;NghJ mg;g kpFe;j me;jf kuzk;tiuapy ciuahly;fs;. Nfl;f> ,td; ehd; Nfl;gJ ,tDila f
Nfl;fpwha;| vd mjw;Fg;gpwfhd ghNye;jpudpd; xt;nthUtpLK ehLtJk;> mg;g mtu;fis 'f gad;gLj;jp mt cwTnfhs;s ~fhjypj;J| tpl mtSld; mt itj;jpUe;jhy; ehd; ~fhjypj;j ngUk; mtkhd
mz;z ,Uf;fpw flw;f gaq;fu nksd
me;jf; fzq nfhLikahdj KOikAld; Vo;ikapNyh m fy;tp> vy;yhk xU r%ff; fs mtdJ fhjy tho;f;if. r%f Nghd;w fs;sd NtWk; JNuhfq czu;r;rp mtD
23

vdJ hs;s
vdJ |apd; pd;Nd kak;> shy; ,jd; ;glhj uplk; pf;$w ;gl;L mtu; f;fpw u;e;J u;e;J jpup|g; aAk;; ;fsJ ioa ;Njh te;j u;fs;.
htJ pw;F hyg; mJ tWk; iy> .
Ofpw hsd; ;Nghd pj;Jf; ,d;d ;ldpy; jdJ jdJ ;ldpy; jdJ lhJ Yf;F tjpy; ;kdk; idg; Dld; ; xU tPL ;Nju;T iaj; kfd; pj;jk; wpj;j ehk;
ld; dpw;F u;f;f> q;Nf ; vd
,tid mDg;Gfpwhu;. ePz;l tUlq;fspw;Fg; gpwF re;jpf;fg; Nghfpw mz;zd; -mtDlDk; mtDila ~Ntiyf;fhu| kidtpAlDk; rpWtajpy; mtDf;F ey;y cwT ,Ue;jjpy;iy- mtDila FLk;gj;jpdu; - mtu;fSld; mtDila ,wg;gpd;gpd; gpzj;ij ,q;Nf nfhz;L tUtJ gw;wp vg;gbf; fijg;gJ? Fog;gq;fSld; Nghfpwhd;. ,tid mioj;Jg; Nghf tUk; mz;zdpd; kfd;> Gyikg;guprpy;fspd; JizAld;> yz;ldpy; itj;jpaUf;F gbj;Jf;nfhz;bUf;fpwhd;> ,g;NghJ mg;ghitf; ftdpf;f te;jpUf;fpwhd;. Vo;ikapd; neuprb kpFe;j me;jf; FbapUg;gpy; fhz Neu;fpw mz;zd;. mtdJ kuzk;tiuapy; mtdJ mz;zDf;Fk; mtDf;FkpilNa epfo;fpw ciuahly;fs;... mz;zd; ~cdJ tho;f;if vg;gb ,Uf;fpwJ| vdf; Nfl;f> ,td; ~mjw;nfd;d ed;whfg; NghfpwJ| vDthd;. ~,y;iy. ehd; Nfl;gJ mijapy;iy| vd;w mz;zd; gjpy; nrhy;Ythd;> ,tDila fz;fis $u;e;J ghu;j;jgb. ,td; ~vijg; gw;wpf;
Nfl;fpwha;| vdf;Nfl;f> ~vdf;Fj; njupAk;| vd mtd; nrhy;Ythd;! mjw;Fg;gpwfhd mz;zDldhd ciuahly;fs; jfg;gd; gw;wpa ghNye;jpudpd; vz;zw;w fw;gpjq;fis cilf;fpwJ. xt;nthUtpLKiwAk;> aho;g;ghzk; nry;ifapy;> Viog; ngz;fis ehLtJk;> mg;gb Vioahd tpjitg; ngz;iz tPL mioj;J te;J> mtu;fis 'ftdpf;Fk;' ey;y ngaUk; thq;fp> ,ayhikia gad;gLj;jp mtSld; cwT(?) itj;jgb> gpd;du; mtsJ kfisAk; cwTnfhs;s jpl;lk; itj;jpUe;jhu;. mtuJ kfNdh> me;j kfis ~fhjypj;J| tpl;lhd;. ,Jjhd; mtd; nra;j Fw;wk;. ~mg;ghtpw;F ehd; mtSld; mtSila mk;khTld; mtu; nra;jJNghy ~fs;s cwT| itj;jpUe;jhy; xj;Jf;nfhs;sf;$bajh ,Ue;jpUf;Fk; (rpupg;G) mtis ehd; ~fhjypj;jNj| ehd; nra;j jtW. ,jdhy; Kjypahu; tk;rj;jpw;Nf ngUk; mtkhdk;!|
mz;zDldhd ciuahlypd; gpd; mtu;fs; tPl;lUNf ,Uf;fpw flw;fiuapy; fliyg; ghu;j;j tz;zk; epw;ghd; ghNye;jpud;. gaq;fu nksdk; ft;tpw gf;fq;fs;...
me;jf; fzq;fs; - ghNye;jpud; vd;fpw- mtidtpl vdf;Ff; nfhLikahdjhapUe;jJ. ,wf;fg;Nghfpw mz;zd; tho;tpd; KOikAld; ,wf;fg;Nghfpwhd;. ,Lq;fpa rpW miwfspNyh Vo;ikapNyh mtd; tQ;rpf;fg;gltpy;iy> fhjy; Jiz> gps;isapd; fy;tp> vy;yhk; rhj;jpag;gl;L Kbag;NghfpwJ. Mdhy; ghNye;jpud;?! xU r%ff; fs;sdhd Kjypahiu jpUg;jp nra;a ghNye;jpud; ,oe;jJ mtdJ fhjy;> mtdJ ,aw;ifahd ghYzu;T Ntl;if> mtdJ tho;f;if. r%fj;jpd; xOf;f tpOkpaq;fis fl;b vOg;Gfpw Kjypahu; Nghd;w fs;sd;fs; vijAk; ,og;gNjapy;iy> Jizf;Fj; njhlu;e;Jk; NtWk; JNuhfq;fs; gy nra;Jnfhz;Nl ,Uf;fpwhu;; mJ Fwpj;J Fw;w czu;r;rp mtDf;F ,Uf;fg; NghtJkpy;iy.
njhlu;r;rp 22 MtJ gf;fk;
23

Page 25
~kz;zpy; ey;y tz;zk;|
fz;kzp
v
e;jf;Fwpf;NfhSk; ,y;yhky; fz;fis gr;ir kioapy; cyttpl;bUe;Njd;. kuKk; nrbAk; Gy;Yk; G+z;Lk; FUtpAk; vy;yhk; mjdjd; Nghf;fpy; ,aq;fpf; nfhz;bUe;jd. ngah;njhpah kpUfj;jpd; Fl;b xd;W jhapd; gf;fk;Ngha; mjd; fOj;Jg;gf;fk; jd; Kfj;ijj; Nja;j;Jf; nfhz;bUe;jJ. Mjhk; epj;jpiuapypUe;J vOe;jtd;Nghy Nrhk;gy; Kwpj;Jf;nfhz;bUe;jhd;. Vths;> #o;e;jpUe;j caph;tiffspd; mirTfis Muha;e;J cs;thq;fpwJ Nghy ,Ue;jhs;. fhw;Wk; epyKk; fy;Yk; vd mtNshl el;Gf;nfhs;s Kad;Wnfhz;bUe;jd. fhl;bd; kzj;ijAk; xypiaAk; clYf;Fk; capUf;Fk; gof;fg;gLj;j Kaw;rpf;fpwJNghy mtspd; nra;iffs; ,Ue;jd. ,aw;ifNa mtshf mtNs ,aw;ifahf VNjh xNu Nkhdepiy $bapUe;jJ. fz;fspd; ghh;it mjdhy; vl;lg;glKbahj J}uk; Nehf;fpapUe;jJ. #oYk; mtSk; xd;wpg;Ngha;...rpe;jidapy; Kl;blhjgb...
Mjhk; epyj;jpy; vOk;gp ,Ug;gjw;F trjpahf jd; cliy tisj;Jf; nfhz;lhd;. mtDk; Rw;Wr; #oiy Ntbf;if ghh;j;Jf; nfhz;bUe;jhd;. G+f;fs;> fha;fNshl G+f;fhj> fha;f;fhj kuq;fSk;... mth;fSf;Fg; gf;fj;jpy ,Ue;j kuk; goq;fshy Nghh;j;jpapUe;jJ. fpisapYUe;j ghk;G xz;L goq;fisf;
fij
24
nfhj;jpf; n nfhj;Jfpw mjprakhj KjNyh g ghj;jNjapy mtd; tha
~grpf;fpJjh cd;idj;j vd;d?| ,J xU gok; kwe;JNgha rhg;gpl Nt nrhy;ypapU mjg;gj;jpf rhg;gplyhk grp MUf;F vy;yhk; n goj;ij GL VthSf;F fijf;fTk Kopr;Rf;nf ,g;gpbNah gpwF Mjh Xlhf; Fi mz;zhe;J nray;>| m gpLq;fpdhs ifapypUe ghh;j;jhs;.

~kz;zpy; ey;y tz;zk;|
y;yhky; apy; Kk;
; djd;
; Fl;b g;gf;fk; J. y s;> s hs;.
hl;bd; apUf;Fk; pd; shf
epiy y;
#oYk; ;blhjgb...
rjpahf tDk;
+f;fhj> f;fj;jpy J. ;
24
nfhj;jpf; nfhz;bUe;jJ. rhg;gpLfpwNjh Rk;kh nfhj;JfpwNjh njhpatpy;iy. vdf;nfd;dNth mjprakhj;jhd; njhpAJ. ,jw;;Fg; gpwNfh KjNyh ghk;G gok; rhg;gpl;lij ehd; ghj;jNjapy;iy. Mjhk; fz;fspy; ,J gl;Ltpl mtd; tha;Rue;J grpia mwptpj;jJ.
~grpf;fpJjhd;.... grpf;FJ...grprprpf;FJJJ...| ~Va; cd;idj;jhd; fhjpiy tpOFNjh?| ~M.. vd;d?| ,J Vths;. ~gwthapy;y fhJ Nff;FJ. xU gok; GLq;fpj;jh?| ~vd;d goNkh? kwe;JNgha;r;RNjh? flTs; me;jg;goj;ijr; rhg;gpl Ntz;lhk; vz;L vq;fSf;Fr; nrhy;ypapUf;fpwhh;. mjhy Mz;ltNuhl mjg;gj;jpf; fijr;r gpwF NtZnkz;lhy; rhg;gplyhk; vz;L ehd; epidf;fpwd;.| ~,q;fth grp MUf;F cdf;Nfh vdf;Nfh? vdf;F vy;yhk; njhpAk;. eP nrhd;dijr; nra;. ,g;g goj;ij GL;q;fpj;ju KbANkh KbahNjh?| VthSf;F nra;apwJ tpsq;fapy;iy. jpUg;gpf; fijf;fTk; gakhapUf;Fg;Nghy. Rj;jpg; ghj;J Kopr;Rf;nfhz;L ~ed;ikf;Fr; nrhd;dh ,g;gpbNah vfpWwJ.| vd;W KZKZj;jhs;. gpwF Mjhkpd; Kfj;ijj; jpUk;gpg; ghh;j;jts; Xlhf; Fiwahfg; Ngha; kuj;jbapy epd;whs;. mz;zhe;J kuj;ijg; ghj;jts; ~kdk; xt;thj nray;>| mJ ghtk; vd;wiof;fg;gl> goj;ijg; gpLq;fpdhs;. mg;gbNa kuf; nfhg;ig tpl;Ll;L ifapypUe;j goj;ij jiyiaf; Fdpe;J ghh;j;jhs;. mts; guk;giufspd;

Page 26
Fw;wr;rhl;Lf;fis mg;nghONj czuj; njhlq;fpapUe;jJmts; Kfj;jpy; njhpe;jJ. Vths; ghtk; nra;jpUe;jhs;. Mk; rhp>gpioia Kfj;Jf;F Neu jpUg;gpf; Nfl;fj; njhpahj fPo;g;gbt jd; guk;giufs; fw;Wf;nfhs;s fhuzkhdhs;!
xU goj;ijr; rhg;gpl;lJk; MjhKf;F ,d;dKk; grpj;jJ. Vthisg; ghh;j;J ~,d;ndhd;W| vd;whd;. mtSk;Ngha; ,d;ndhd;W GLq;fpf; nfhLj;jhs;. jpUk;gTk; ~,d;ndhd;W.... ,d;Dk;....| rw;W mah;r;rpAld; Mjhikj; jpUk;gpg; ghh;j;jhs;. vd;d vd;gjhf mtisg; ghh;j;j Mjhk;>~xNu juj;jpy nfhQ;rk; $lg; GLq;fpapUe;jhy; ,g;gpbg; gj;Jj; juk; elf;fj; Njitapy;iy njhpANkh? ePahj; Jd;gg;gLfpwha; ehd; vd;d nra;a? flTs; kz;ilf;if nfhQ;rnkz;lhYk; itr;Rj;jhd; gilr;rth; vz;L epidf;fpwd;.| vd;Wtpl;L mrl;ilahf mtisg; ghh;j;jhd;. tha; Ngrhkg; Ngha;g; goj;jg; gpLq;fpf; nfhz;Lte;J Neuhf Mjhkpd; Kd; Ngha; epd;whs;. epjhd- khfg; ghh;j;jhs;. mts; ghh;it Mjhik Neuha; CLUtpapUe;jJ. vd;djhd; elf;fg;NghFJ vd;Wvd; kdk; Js;spaJ. jd; iffis ,uz;ilAk; Mjhkpd; Kfj;Jf;F NeNu ePl;bats; ~cd; ifia ePl;L| vd;whs;. mg;gbNa ~ey;yhj;jhNd ,Uf;FJ| vd;wts; ~vOk;G>epy;| vd;whs;. ~,g;g el| vd;wts; ~fhYk; ey;yhNt Ntiy nra;AJ| vd;Wtpl;L ~,dpNky; eP Ngha;g; GLq;fpr; rhg;gpL| vd;whs;. Mjhk; nfhQ;rk; epiy FiyQ;rhYk; rkhspj;Jf; nfhz;lhd;. nfhQ;rk; Kfj;ij rphpr;rkhjphp itr;Rf;nfhz;L ~vd;d ,g;g? ,jpy vy;yhk; vd;d ,Uf;FJ. kuj;jpy gok; GLq;fpwnjy;yhk; xU Ntiynaz;L Kiwf;fpwha;.| eP fl;lisfisAk; flikfisAk; vjph;f;fpwha;. xOq;Fg; ghLfis Fog;g Kaw;rpf;fpwha;. ~Mw;w fl;lisia?| ~mJ... vd;iu fl;lisahAk; ,Uf;Fk; ,y;iy flTspd;iu fl;lisahAk; ,Uf;Fk;. Mw;w fl;lisnaz;lh cdf;nfd;d fl;lis fl;lisjhd;. eP tho;f;ifapy Kd;NdwNtZk; vz;lh cdf;Fr; nrhy;yg;gl;l fl;lisais kjpr;Rj;jhd; elf;fNtZk;. ,njy;yhk; rpd;dj;jdkh njhpAJ. vdf;Fg; gok;GLq;fj; njhpahNj? cd;idg; gof;fp Kd;Ndw;Wtk; vz;lh xj;Jf;nfhs;SwhAk; ,y;iy. tpsq;fpf;
25
nfhs;swhA tpUk;gpwkh ,e;jj; Njh mofha; t
|mbf;fb % Nfhgpf;fhN flTs; vJ gilr;rth;? vd;idf; f thoNtZ vy;yhk; eP G+hpr;Rg;Nghf cd;id v je;jpuq;fi gae;jh mj nfhz;bUe ehlfj;ijg ,Ue;jpl;ld
|Mdhy; , Mz;lth; jdpj;JthO ghh;j;J> Nr Vd; ,jpy Muhy vJ mij nra KbNay;yN MWjyh t GLq;fg; Ng ifasTk; vJf;F eh Va;f;fpwJk nfl;L MS vd;W Vths
~mg;gbapy NtwkhjphpA Jizah vg;gTk; M ,Uf;Fk;. Vw;Wf;nfhs mg;gpb th mJ khjph nra;Naf;f fhjy;> fhk cdf;F f nfhz;LtU ,d;Dk; c

; ;jJ. p> gpioia
hj ;s
,d;dKk;
;W| Lq;fpf; .. j; tisg; $lg; lf;fj;
lTs;
j;jhd; pl;L a;
;Lte;J epjhd- ik
J. jd;
f;F d;whs;. ;wts; ts; ;Wtpl;L d;whs;.
;nfhz;L f;FJ.
;fpwha;. a;.
pd;iu
wNtZk;
ais ; Lq;fj; ;Wtk; tpsq;fpf;
25
nfhs;swhAk; ,y;iy. Ngrhky; ehd; tpUk;gpwkhjphp> nrhy;fpwkhjphp elg;gha; vz;lhy; ,e;jj; Njhl;lk; khjphp vt;tsT mikjpaha; mofha; tho;f;ifAk; ,Uf;Fk;.|
|mbf;fb %is gw;wpf; fijf;fpwd; vz;L Nfhgpf;fhNj> ,Ue;jh tbth Nahrpr;Rg;ghh;. flTs; vJf;Fvdf;Fg; gpwF cd;idg; gilr;rth;? eP vdf;fhd vy;yhj;ijAk; nra;J vd;idf; fhg;ghw;w Ntz;Lk; vz;Ljhd. ehd; thoNtZk; vd;u mUik ngUikfspypy vy;yhk; eP xj;jhirah ,Ue;J kfpo;r;rpapy G+hpr;Rg;Nghf NtZk;. Ntnwd;dj;Jf;F cd;id vdf;Fg; gilr;rth;?| Mjhk; jd;u je;jpuq;fisnay;yhk; vjph;j;jh md;ghyAk; gae;jh mjpFunyOg;gpAk; nrhy;ypy rpe;jpf; nfhz;bUe;jhd;. nrhe;jRfj;Jf;fhf elf;fpw ehlfj;ijg; ghh;j;J ehDk; mg;gbNa ,Ue;jpl;ld;.
|Mdhy; ,uz;LNgiuAk; kdpruhj;jhd Mz;lth; gilr;rpUf;fpwhh;. ePNah ehNdh jdpj;JthOwjhy ,Uf;fpw ,d;g Jd;gq;fis ghh;j;J>Nrhe;J thog; gilr;rpUf;fpwhh;. gpwF Vd; ,jpy ehd; GLq;FwJk; eP GLq;fpwJk;. Muhy vJ nra;a KbANjh rhpahdgb mij mij nra;Jnfhz;L Nghtk;. MUf;F vJ KbNay;yNah mij Nrh;e;J nra;jpl;L MWjyh thOtk;. vq;Nf Xb vt;tsitg; GLq;fg; Nghwk;? vg;gpbnaz;lhYk; ,uz;L ifasTk; xUtapwsTk; jhd kpQ;Rk;. ,jpy vJf;F ehd; cd;id Va;f;fpwJk; eP vd;id Va;f;fpwJk;? filrpapy ,uz;LNgUk; epk;kjp nfl;L MSf;fhs; mbr;Rf;nfhs;sg; Nghwk;.| vd;W Vths; rypr;Rf;nfhz;lhs;.
~mg;gbapy;iy! mg;gpbnay;yhk; ,y;iy! NtwkhjphpAk; Nahrpf;fyhnky;Nyh? Nrh;e;J Jizah thoj;jhd; NtZk;. VNjhtifapy vg;gTk; MSf;fhs; Njitg;gl;Lf;nfhz;Ljhd; ,Uf;Fk;. ehd; mij ntspg;gilah Vw;Wf;nfhs;Swd;. mijj;jhd; nrhy;ythwd;. mg;gpb thNof;f vdf;Fj; Njitahd goq;fs;> mJ khjphpNtw vy;yhj;ijAk; eP md;ghy nra;Naf;f vdf;F cd;dpy xU ,uf;fk;> md;G> fhjy;> fhkk; vz;L epiwa tUk;. mnjy;yhk; cdf;F fpilf;fpwJf;fhpa xU,d;gj;ijf; nfhz;LtUk;. ePAk; ,d;gj;jpy kpje;Jnfhz;L ,d;Dk; cw;rhfj;Njhl Xb Xbg;

Page 27
gok;GLq;Ftha;. ehDk; cd;idg;gw;wp ey;ytpjkha; ,e;j Rj;jpapUf;fpwJfSf;Fr; nrhy;Ytd;. gpwF vq;fl guk;giuAk; cd;idg;gw;wp Nghw;wpf;nfhz;bUf;Fk;. jhq;fSk; ey;yNgh; vLf;fNtZk; vz;L ,dpthwitaSk; jq;fshy Vyf;$ba kl;by Xb Xb gok;GLq;Ftpdk;. Mdh ,jpy ,ilaPLfs;> xOq;Ff; Fog;gq;fs; VjhtJ te;jpl;lhy; ehDk; Fok;gpapLtd; gpwF cd;dpy vdf;fpUf;fpwnjy;yhk; FiwQ;RNghLk;. mjhy cd;u tho;f;ifa re;Njhrkha; itr;rpUf;fpwJ cd;u ciog;gpyjhd; ,y;iy md;gpyjhd; ,Uf;FJ. kw;wgb vd;dpy xz;Lkpy;iy. tpsq;FNjh?|
~mg;gbnaz;lhy; ehd; Xb Xbg;gok;Gbq;fp fisr;Rg;Ngha; vd;dhy md;gha; ,Uf;NfyhJ vz;lh vd;d nra;ayhk;?| ~mJf;F.. cd;u clk;ig mg;gg;g fisf;fhky; ,Uf;fpwJf;F ePAk; ,ilf;fpil xz;L ,uz;L goq;fisr; rhg;gplyhk;| ~mJTk; Vyhl;by; cdf;Fg; gpwFk; cd;d khjphp flTs; gilg;ghh;jhd <... <... ,g;gpbj;jhd; vq;fisr; Rj;jptu cs;sJfSk;> ghf;fpwha;jhd? ,ijnay;yhk; Nahrpr;R eP fisr;rg; Nghlhj vd?| ,Ue;Jghh; vq;fl guk;giuapyAk; ,Jjhd; elf;fg;NghFJ. ,g;gpb nfhQ;rk; fhR>Gj;jp> gjtp> gyk;>njhopy; Vd; cauk; vz;LMuhtJ xUjh; kw;wtutpl xU nrhl;Lf; $lthapUe;jpl;lh glg;Nghw ghl;il.| Mjhkpd; Kfj;jpy; ntw;wpg; ghh;itNah Vths; Ntiy Nky nfhz;l ghrg;ghh;itNah vd;W Ghpahjgbf;F xz;L.
Vths; Rjhfhpj;Jf; nfhz;ltsha;j; njhpQ;rhs;. je;jpuq;fSk; mJ nfhLf;ff;$ba mtyq;fisAk; epidr;Rnehe;J nfhz;ljhy; mts; ghh;it J}uj;ij ntwpr;Rf; nfhz;bUe;jJ. kdprh; jd;u ,Ug;ig Rfkha; Mf;fpwJf;Fvd;d vy;yhk; nra;ag; NghapdNkh vz;LngU%r;R Vq;fpwJnjhpQ;RJ. ~mg;g Vd; flTs; ,uz;LNgiuAk; kdpruhg; gilr;rth;? Ngrhky; mjpyNghw xUkpUfkhg; gilr;rpUe;jh cdf;Fk; guk;giuf;Fk; Ntiy gof;fpwJf;Fk; Kd;Ndw;wj;Jf;Fk; trjpah ,Ue;jpUf;Fky;Nyh? ,g;gpb mwpNthl tpsf;fe;je;J eP Jd;gg;glj; NjitapUe;jpUf;fhJ.| ntWg;GNkyPl;lhy me;j ,lj;ijtpl;Lg; Ngha;f;nfhz;bUe;jhs;. J}uj;jpy ,uz;LkpUfq;fs; xz;il xz;L ,br;R> Kl;b> fbgl;Lf; nfhz;bUe;jJfs;.
26
,dpj; njh fz;izAk
24 kzpNe ehSf;fhd njhlq;fpa mjpfhpj;j fl;Lg;ghL rpf;fy;fSk ,jdhy; , pf;fpd;wJ v vd cq;fs xd;W xNu
~tzf;fk; ~tzf;fk;. FLk;gk; v ehl;by th NeuKk; VN Xbf;nfhz cwTfs; v vy;yhUf;F kdmOj;j jhdh tU
~ed;wp! ed mLj;j Ne ~tzf;fk;. Fw;wk;rhl;L lgps; Nti gz;z ve ,uz;LNgU kl;Lk; thf vd;dj;Jf;N nra;tjpy;i ~ed;wpfs;! mLj;jNea
~tzf;fk;! jiyg;G K nghWj;jst Njitapy;y tpbag;Ngha te;jh ,i mz;zhki gQ;rhgpNah ey;yhapUf me;jkhjphp msf;fpwJ.

p ;Fr; ;
;L
kl;by
tJ
cd;dpy mjhy f;fpwJ hd; y.
q;fp
;NfyhJ
d;u Jf;F isr; g; gpwFk; . <...
fSk;> ;R eP ;fl . ,g;gpb py; Vd; pl xU hl;il.|
Vths; vd;W
hpQ;rhs;.
;ljhy;
Rfkha; hapdNkh g;g Vd; r;rth;?
r;rpUe;jh Jf;Fk; ky;Nyh? g;glj; y me;j
z;L fs;.
26
,dpj; njhlq;fPl;LJfs; vz;bl;L ehDk; vd;u fz;izAk; fhijAk; tPl;Lf;Fs;s ,Oj;jpl;ld;.
24 kzpNeuKk; jkpoha;g; NgRk; thndhyp me;j ehSf;fhd jd;Ndhl kj;jpahd fye;jhliyj; njhlq;fpapUe;jpJ. ~fdlhtpy; jkpo;g;ngz;fspd; mjpfhpj;j nrytPdq;fspdhYk; nryTf; fl;Lg;ghL ,y;yhikahYk; FLk;gq;fspy; rpf;fy;fSk; gpur;rpidfSk; mjpfhpf;fpd;wd. ,jdhy; ,q;Fs;sth;fSf;FkdmOj;jk; mjpfh- pf;fpd;wJ vd;w fUj;iJg;gw;wp rhpah gpioah vd cq;fs; fUj;ijf; $wyhk;.| Mz;Fuy; xd;W xNu Nghlha;g; Nghl;LJ.
~tzf;fk; thdiyapy; tUk; Kjy; Neah;| ~tzf;fk;. mg;gpbnaz;L nrhy;y VyhJ. FLk;gk; vz;lh rpf;fy;jhd;. mjpyAk; ,e;j ehl;by thOwJ f\;uk; vy;yhUf;Fk; ve;j NeuKk; VNjh xU Ntiy ,Uf;Fk;. Xbf;nfhz;Uf;fpwNj xopa FLk;gj;Jf;Fs;sNa cwTfs; vz;L xl;l Neukpy;iy. gpwF vy;yhUf;Fk; nud;rd; jhd;. nud;rd; $bdh kdmOj;jk;> ,uj;j mOj;jk; vz;L vy;yhk; jhdh tUk;.
~ed;wp! ed;wp! mUikahd fUj;Jf;fs;. ,dp mLj;j Neaiug; ghh;g;Nghk;. tzf;fk;| ~tzf;fk;. mnjg;gpb ,e;jsTf;F xl;Lnkhj;jh Fw;wk;rhl;LwJ? tPl;byAk; ntspapyAk; vz;L lgps; Ntiy nra;JNghl;L fhir Cjhhpj;jdk; gz;z ve;jg; ngz;Zf;F kdk; tUk;. Mir ,uz;LNgUf;Fk; nghJthdJjhd Mz;fs; kl;Lk; thfdk;> Fb mJf;Fk; Nkyhy vd;dj;Jf;Nfhnty;yhk; msTf;fjpfkh nryT nra;tjpy;iyah? mj;Njhl....... ~ed;wpfs;! ey;y fUj;Jf;fs; thdiyapy; mLj;jNeah;. tzf;N;fk;..|
~tzf;fk;! tzf;fk;! ePq;fs; vLj;Jte;j jiyg;G Kf;fpakhdJjhd;. ,q;fj;ijag; nghWj;jstpy nghk;Gisas; te;J nfhQ;rk; Njitapy;yhj nryTfhwh;jhd;. Mk;gps tpbag;Ngha; ,uTtiuf;Fk; KwpQ;RNghl;L te;jh ,itas; fil filahg; Ngha; mz;zhkiyr; rPiyNah nkl;bnahyp gQ;rhgpNah thq;FwJ. gpwF ~mts; Nghl;lJ ey;yhapUf;FJ ,tstpl ehd; thq;fpdJ me;jkhjphp| vz;nly;yhk; nuypNghdpy msf;fpwJ. gpwnfq;fapUe;J epk;kjp tUk;.

Page 28
ed;wpfs; Iah ed;wpfs;! cq;fs; fUj;J kpf kpf mUikahd fUj;Jf;fshy; Nfl;Lf;nfhz;bUf;Fk; Neah;fs; gadilthh tzf;f;fk;!|
~kpfTk; ey;y xU jiyg;ig vLj;Js;sPh;fs; mjw;F Kjw;fz mjpgUf;Fk;> kw;wa thndhypf; fiyQh;fSf;Fk;> ,e;j mhpa NubNahit taiw ,Oj;Jg; GLq;fptpl;L vOk;gp tPl;L ntapy;fhyk;;. mf;fk;gf;fj;J tPLfspnyy;yhk; kdpjh;fs; ,Uf mwpaf;$bajhf ,Uf;Fk;. mk;kh thrypy; epd;W vjph;tPl;il ~MnubNkhd cts; NrhjpNa te;jpwq;fpwJ. kr;rhs;f;fhwp tPl me;jg;nghbad; Kg;gJ gTzpyjhd; jhypf;nfhb fl;lNtZk; Mdh mts; ~Vd; xU gTzpy fl;bdh jhypapy;iyNah| vz tPLk;... mts; Nghl;bUf;fpw cLg;Gfisg;ghh;. Nry;y vy;yhk ~Vdk;kh?| ~gpwF mtdg;gw;wp kw;wt vd;d epidg;gpdk; vz;L
fyq;fiu tpsf;fj;J ,uTf; fhtyhspahfTk; Mwbf; FopAs; nksdk; Gil#o ,wf;fg;gl;l gpznkhd;iwg; NghyTk; jdpj;Nj kpfj; jdpj;Nj ,Uf;fpNwd;.
thry; kzp xypf;ftpy;iy Mdhy; filrpr; rNfhjupapd; cupikAld; vd; ifgw;wp Crpf;Fspu; ft;thjpUf;f gQ;Rr; rg;ghj;JfSk;> ,wFr;rhy;itAk; je;J mioj;Jr; nry;y te;jpUf;fpwhs; mts;.
Njhl;lj;J Nkg;gps; $LfSs;Ns fPr;rpLk; milnghupe;j FQ;Rfisf; Nfl;lthW ehq;fs; thrw;gb jhz;bNdhk; ifNfhu;j;j rpWkpfsha;.
tpahghuf; $ty;fs;> thfd ,iur;ry;fspypUe;J> mZTiyf; fopTfspypUe;J> NkYk; Nghu;fspypUe;J ePq;fpg; NghNdhk; nkJNt.
njhlu;e;J te;j Cfq;fsw;w topg;ghijapy; Ms;Gfh tdq;fSk;> rKj;jpuq;fSk; tiuglj;J vy;iyfshy; FWf;fntz;zh neLQ;rhiyfsha; ePz;L tpupa> gf;ff; fhl;rpfsha; fpisjhTk; fUke;jpfisAk; cte;jhLk; flw;ghrpfisAk; fz;Nld; ehd;. mUfpy; thQ;irkpF eLtaJ el;gha; $lNt te;jhs; mts;.
27
XbgX,

;J kpf kpf mUikahdf ,Ue;jJ. ,t;thwhd
Neah;fs; gadilthh;fs;. thdiyapy; ,d;DnkhU Neah;
Ph;fs; mjw;F Kjw;fz; vdJ ed;wpia thndhyp epiya h;fSf;Fk;> ,e;j mhpa re;jh;g;gj;ijj; je;j md;Gf;Fhpa......| q;fptpl;L vOk;gp tPl;Lf;F Kd;gf;fk; thrYf;F te;jd;. y;yhk; kdpjh;fs; ,Uf;fpwhh;fs; vd;gij ,g;NghJjhd;
py; epd;W vjph;tPl;il Nehl;lk; tpl;Lf;nfhz;L ,Ue;jh. pwJ. kr;rhs;f;fhwp tPl;il thwhshf;Fk;. mtSf;nfd;d ypf;nfhb fl;lNtZk; vz;L xw;wf;fhypy epz;L fl;bdtd;. jhypapy;iyNah| vz;L Nfl;lts; mJNtw. ey;y nghpa g;ghh;. Nry;y vy;yhk; Ngha; Ntz;l mtd; tpLwapy;y.| ;d epidg;gpdk; vz;Ljhd;....
iu tpsf;fj;J tyhspahfTk; wbf; FopAs; o ,wf;fg;gl;l iwg; NghyTk; jdpj;Nj j ,Uf;fpNwd;.
xypf;ftpy;iy Mdhy; ; cupikAld; vd; ifgw;wp ; ft;thjpUf;f ;itAk; je;J oj;Jr; nry;y ;fpwhs; mts;.
Njhl;lj;J ; $LfSs;Ns fPr;rpLk; f; Nfl;lthW ehq;fs; ;j rpWkpfsha;.
;ry;fspypUe;J> pTfspypUe;J> dhk; nkJNt.
jhlu;e;J te;j topg;ghijapy; rKj;jpuq;fSk; Wf;fntz;zh ; ePz;L tpupa> f; fhl;rpfsha; ke;jpfisAk; fz;Nld; ehd;. mUfpy; taJ el;gha; $lNt e;jhs; mts;.
XbgX,
vjpu;g;gl;l Af re;jpfspy; nky;nydj; Jkpj;Jg; ngyj;jJ fbfhuj;Jf; fk;gpfs; %d;nwhL fhyq;fs; MWk.; fhw;wpd; Roypy; jpirfs; $j;jpl jPj;jpus; kiyfis ckpOk; fz;lq;fs; vOe;jd fw;Fif Xtpakha;.
mg;NghJk; $l gpupaj;Jf;Fupa Mrpupauha; Ngrp tpthjpj;jgb Gj;jfj;NjhLk;> Gd;KWtNyhLk; vd; $lNt mku;e;jpUe;jhu; mtu.;
Mopahs;
(23.09.2003).
27

Page 29
ng
f[hdp Fkhu; nfsryh jhd;ah gpujPgh.jp.
z;fis Mrphpah;f vy;NyhUk; vjph;gh miw$tp tpw;gjw;fy;y tUk; ngz;fSf;F Kd nghJthd ,johfNt ,d;iwa Gyk;ngahE + khWghl;NlhL - mid xd;whfNt ,Uf;fpwJ. Gwe;js;StNjh jdpik Nehf;fky;y. ngz;fs vOJgth;fshfNt ngh khwhf> mw;wk;> mtut gpw ,yf;fpa tbtq;fi jskhfpwJ. ngahplg;gl Mrphpah; FONt nghW
109-1703 McCowan Road, Scarborough, ON, M1S 4L1, CANADA
attamm@gmail.com
28

ng
z;fis Mrphpah;fshff;nfhz;l ,jo; ,J. vy;NyhUk; vjph;ghh;g;gJ Nghy ngz;zpaj;ij miw$tp tpw;gjw;fy;y. vOj;jpy; Mh;tj;Jld; tUk; ngz;fSf;F Kd;DhpikAld;> ahtUf;Fk; nghJthd ,johfNt ~mw;wk;| njhlUk;. ,d;iwa Gyk;ngahE + / tho;T - msTfs; khWghl;NlhL - midtUf;Fk; rpf;fyhd xd;whfNt ,Uf;fpwJ. ,jpy; ahiuAk; Gwe;js;StNjh jdpikg;gLj;JtNjh vkJ Nehf;fky;y. ngz;fs; vd;why; ftpij kl;Lk; vOJgth;fshfNt nghJthf Nehf;fg;gLfpwJ. khwhf> mw;wk;> mtuth; NjlyDgtj;Jf;Fl;gl;l gpw ,yf;fpa tbtq;fis ghprPypg;gjw;Fhpa jskhfpwJ. ngahplg;glhj Mf;fq;fSf;F Mrphpah; FONt nghWg;ghth;.
ON, M1S 4L1, CANADA
attamm@gmail.com
28