கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அலை 1977.12

Page 1
மார்கழி 1977
தமிழர்களின் சுயநிர்ணய உ
பாதுகாப்பை வ
தமிழர்களிற் பெரும்பாலாரின் ஆதரன ராலும் விர்ேசிக்கப்படுகிறது. கடந்தபொ, இதுனே ஆதரித்தனர் என்ற "மயிரி பிளக் எனர் எவ்வளவு பேர் இதன் ஆதரித்தினர் ஆதரித்தார்கள் எனப்பார்ப்பதே முக்கியமான யூரியைச் சட்டங்கள்: பாரம்பரியத் தமிழ்ப் யேற்றங்கள் உத்தி யோக மொழிச் சட்ட டப்படும் பாரபட்சம் வடக்குக் கிழக்கு மா என்பன தமிழர்களேக் கடுமையாகப் பாதித்த திய அரசியல் ஸ்தாபனங்க " முன்வைத்த அம் கடந்தகால அரசாங்கங்கள் மறுத்தன அரசியல் நாணயமற்று பலசந்தர்ப்பங்களில் புற்று தம்பிக்கையற்ற நிலபிற்ருன் "தமது தீர்மானத்தில் 1972ல் தனிநாட்டுக் கோரிக்ை தமிழ் மக்களின் பெரும் ஆதரவையும்பெற்றது
இந்தப் பின்னஐசியில் 197? ஓகஸ்ற் அவ வரமங்ல; ஏனெனில் ஒர் இனத்தவரே மிக கவனத்திலெடுக்கவேண்டும். ஒரு இலட்சம் ே கோடி துரையிலான சொத்துக்கள் சேதப்ப ஏராளமாஒேர் இறந்து ன் ளனர் .தமிழர் னாக்கப்பட்டுள்ளனர்" இடதுசாரிக் குழுவொ சிரிய பகுதியினரோ, அல்லது தமிழர் விடுத

ஆசிரியர் (5(Աք:-
சண்முகன் மு. புஷ்பராஜன் J. GëUEFT Tafm
ரூபா -25
ரிமையை அங்கீகரி!
1ழங்கு
வப் பெற்ற "தனிநாட்டுக் கொரிக்கை"படி துத் தேர்தலில் எத்தனே சத வீதத்தினர் கும் ஆய்வுகளிலும் " பங்ரீ ஈடுபட்டுள் என்பதை விடுத் து" ஆதரித்தவர்கள் ஒன் ாது . 1948-ல் இருந்து இயற்றப்பட்ட குடி பிரதேசங்களில் திட்டமிட் டசிங்களக் குடி -ம்: கல்வி. வேலே வாய்ப்புக்களில் காட் "கானங்களின் அபிவிருத்தியில் புறக்கணிப்பு ன. தமிழர்களேப் பிரதிநிதித்துவப்படுத் குறைந்தபட்சக் கோரிக்கைகளே வழங்க ஒப்புக்கொண்ட சிவ கோரிக்கககளேக்கூட தைவிட்டன. தேசியூக்கட்சிகளில் விரக்தி தஃவிதியைத் தாமேநிர்ணயிப்பது" என்ற சு முன் வைக்கப்பட்டது காலக்கிரமத்தில்
துரத்தை உண்மையில் இது ஒா இனக் கவி மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்-நாம் பர் வரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 100 இத்தப்பட்டுள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்துே: ாள் தங்கள் சொந்த நாட்டிலேயே" அகதிக “ன்து கூறுவதுபோல் சிங்கனாமிக்களில் மிகச் a s"Laffler கதுவது போ ம்

Page 2
, as ft s côd s mr di af y bao wa S கனோ" மட்டும் இக்கலவரத்தில் முக்கிய பங்கை வகிக்கவில்ல். நம்பத்தகுந்த செய்தி திரட்டலின்படி "பல்வேறு கட்சிகளைச் சேர்த்த வகுப்புவாத தீய சக்திகளும்" இனந்தே பெரிய அனவில் பங்கெடுத் ள்ள்ன. இதஞலேயே 1958ம் ஆண்ை விட மோசமான பாதிப்புகள் நிகழ்ந்துள் ளன. இடது சமசமாஜக் கட்சயைச்சேர்ந்த கலாநித் எஸ். விக்கிரமபாகு குறிப்பிடுவது போல் "இக்கலவரத்தில் தொழிலாளர்கள் பெருமாவிற் பங்கேற்றதும்,மல்நாட்டைப் பொறுத்தவரையில் இராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த சிங்கள விவசாயிகள் வேலவாய்ப் பிரேம் கருதி தமிழ்த் தோட்டம் Gassrs லாளர்களை மோசமாகத் தாக்கியிகுப்பதும், 1958ம்ஆண்டுக்கலவரத்தில் நிகழாதவையா கும் 'உண்மை இடதுசாரிகள் இதனைப் பாரதூரமானதாக எடுக்க Cesar GSb. 45ON வரகாலத்தில் அமைதியை நிலை நாட் ட Qaj su qu Spras' rri “alveolur? a pr தானமா?’ எனச் சவால் விட்டதும்; அர சாங்கக் கட்சி உறுப்பினரொருவர் "துட் கைமுனுக்கள் இன்னும் இறக்கவில்லை" எனப் பேசியதும்; தமிழர் பிரதேசங்களில் சிங்க களவர்களின் குடியேற்றம், இராணுவப் படைக்குவிப்பு போன்ற வகுப்புவாதக் கருத்துகளை உள்ளடக்கிய மடிகே பஞ்ஞா சீக தேரோ"வின் அறிக்கையை தகவ ற் திகின களம் பிரசார்ப்டடுத்தியதும்,தமிழர் களே அவாம்பிக்கையுறச் செய்து ள்ள ன. இத்தகைய பயமுறுத்தல்கள் தமிழர்களின் இருப்பு சிலையை-வாழும் உரிமையைக் கேள்விக்கிட Iாக்கியுள்ளன. பாதிக்கப் பட் டோருக்கான சிவாரண உதவிகளை வழங் குவதிலும் அசிங்கமானமுறையில்,பாரபட் சம் காட்டப்பட்டுள்ளது.
இத்தகைய சூழ்நில்வில் தேசியக் சிகளும், தனிப்பட்டவர்களும் தமிழா விடு தலைக் கூட்டணியை மட்டும் விமர்சித்து விட்டுத், தப்பப் பார்க்கின்றனர்; தமிழர்க ளின் பிரச்சினேகனத் தீர்ப்பதில் சிறிய முயற்சிகளைச் செய்யவும்.அவர்கள் Surrörnr யில்லை. "தார்மீக ஆட்சியை" அமைக்கப் போகிறவர்களும், தேசிய ஒற்றுமை என வெறும்னே முணுமுணுப்ப்வர்களெல்லோ ருமே இதனுள் அடங்குகின்றனர் பாரா ளுமன்ற மாயையுள் மூழ்கியுள்ளவர்களின் இத்தகைய கபட்நாடகம் எழக்கு ஆச்சரிய மூட்டவில்லை. ஆனல் புரட்சியை முன் னிறுத்துகின்ற இடதுசாரிக் கட்சியொன்று கலவரத்திற்கான முழுப் பொறுப்பையும் தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியினர்மீதும்அதன மூலம்தமிழர்கள்மீதும் சமத்திவிட்டு,
鞠8

பிரச்சின்களேற் தீர்ப்பதற்குரிய நடைமுறை கவில் சிறிதும் ஈர்படாமலிருப்துசஞ்டிரும் றத்தை அளிக்கிறது. தை Irudis sbgsfleivo sog. so das cho விடுதலை மூன்ானசீக்கதும் ஜே. வில் பூ) அறிக்கைகள் ஓரளவிற்கு ஓம்பிக்கை தமும் sarsu fransvar ar .
Garro) aurrendoeurtsasu). Alavut
JsyapLoayabgpeg63aFrr&7séap Japmu0uaÖabr
tLLTLLLTLTS S ST LLSLLL ELL LTLYECTLSS LLTLTM TT LS S LTTTT LLTLLYz I sol-Asir qpea puntata gradas, ளின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்குரிய வேலேத்திட்டம் என்ன என்பதையே, தமி ழர்கள் நோக்குகின்றனர். உண்மைதிடது சாரிகள் பதார்த்தமாக எதிர்நோக்கவேண் டிய முக்கிய பிரச்சிரேயும் இதுவேயாகும். u QAT addib CAssfadu gunrdisaso ਡੋ ஆதரவின்றி ஒரு சோசலிஷப் புரட்சியை இந்த நாட்டில் காம் கனவு காணக் கூட முடியாது. ‘இது சிங்கள மக்களின் நாடு திங்க்ள ம்க்களே ஆளும் இனம்” என் ற ண்ணக் கருவைத் தகர்ப்பதோடு "தமி த்தைத் தேசிய இனமாக அங்கீகரிப்ப தினதும், தமிழைத் தேசிய மொழியாக அங்கேரிப்பதனதும், தமிழர்களின் சுயநிர் ணயஉரிமையை அங்கீகரிப்பதனதும் அவசி யத்தை முன்னிறுத் தி, சிங்கள மக்களின் முன் தீவிர பிரசாரத்தை மேற் கொள்ள: வேண்டியது இக்காலகட்டத்திய புரட்சிகர இடதுசாரிகளின் கடமை. இனிமேலும் திடீரெனத் தோன்றக் கூடிய கலவரங்க ளின்போது, தமிழர்களைப் பாதுகாப்பதற் காகப் பாதுகாப்புக் குழுக்களை நாடெக்கும் அமைக்கவேண்டியதும் இத்துடன் இணைந்த முக்கிய கடமையாகும். இந்த இரண்டு அம்சங்களையும் உள்ளடக்கிய குறுகியகால வேலைத் திட்டத்தின் இயங்கு முறையையும், அவை சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பெறும் ஆதரவையும் பொறுத்தே இடதுசாரி இயக் கங்கள்மேல்தமிழ்மக்கள்குறிப்பாக இளைஞர் கள் நம்பிக்கைவைக்கமுடியும்,இல்லாவிடில் GudrraFuDane Ayub pada ao Dass ou fosílaborů Lurrarios sou o Gopsmréiš60GBau Joyavrřs&bMTs Asdv ளிச் செல்வது தவிர்க்க இயலாததாகிவிடும் அத்தகைய நிலைமைகளின்போது பாரா ளுமன்றப் பாதையுள் கட்டுண்ட, சர்தர்ப் பவாத, அர்ப்பணிப்பெதுவுமற்ற “பெயர ன விலான தமிழர் விடுதலைக் கூட்டணியை" நிராகரிசகும் புரட்சிகர இளைஞர்கள் எழுச்சி புறுவதும்,வரலாற்றுப்போக்காகநிகழும்,

Page 3
நேற்றைய மாலேயும்
இன்றைய
காலையும்
நேற்று மாலே தாங்கள் இங்கிருந்தோம்.
சதுங்கள் நிறைந்த யாழ்நக வாகன நெரிசலில் சைக்கிளே நாங்கள் தள்ளிச்
பூபாலு சிங்கம் புத்தகசீலேய முன்நவில் நின்குேம். பத்திரிகைகளப் புரட்டிப்
பஸ்திலேயத்தில் பக்கன் நெ
பார்த்தவ நிருக் காம்
பலவித நகங்கள்
பலவித நிறங்கள் வந்தும் சென்றும் ஏறியும் இறங்கியும் அகல்வதைக் கண்டோம்.
リ墓cm 5-品。 (3
திருவள்ளுவர் சிகியைக் கட
7 is:? Efri 壶 சந்தியில் பண்ன்ே வெளியில் காந்து 'நீசுவின் அருகே பெட்டிக் கடையில் தேர் அருந்தி சிகரட் .
grf. "வனத்தின் அழைப்பு'
இரைப்படம் பார்த்தோம்.
தஃபமுடி கலேந்து பறக்கும் சைக்கிளில் ஏறி வீடு திரும்பிளுேம்.

எம். ஏ நுஃமான்.
ர்த் தெருவில்
சென்ருேம்.
பார்த்தோம்.
Fg 3:11
வாங்கினுேம்,

Page 4
இன்று-காஃ) இப்படி விடித்தது. நாங்கள் நடந்த காக்கி ந: குண்டுகள் பொழிச் உடவிேத் ථූl :த்து
உயிரைக் கடித்தன்
பல்நிலையம் மரணி மனித வாடையை கிடைக்ள் எரிந்து ஆண்டு விருந்த ஆட் பழைய சந்தை இ வீதிகள் தோறும் டயர்கள் * சிந்து
இவ்வாருக * இன்றைய வாழ்வை
நாங்கள் இழந்தோ இன்றைய மாகிய காங்கள் இழந்தோ
துப்பாக்கி அரக்கரும் மனிதனின் விதியும்
ாாஃாயக் கனவுகள் நேற்றைய உணர்வு 36 Tak Jan Lurš துப்பாக்கி அரக்கர் தாண்டவம் ஆடினர் ஒருபெரும் நகரம்
வாழ்க்கையின் முடிெ ஆயின் எமக்கோ மரணமே எமது வா
திருவிழாக் காண ! படம்பார்க்கச் செல்லு பஸ்கிலேயத்தின் வரி சிந்தையில் இருந்து
 

$கரத் தெருக்களில் திவக்குகள் திரித்தவ
త3 :
த் திருந்தது
ஈகம் இழந்தது. புவிசுத்துகிடந்தக்க
டடம் போட்ட 琵、
ரிந்து கிடந்தவ.
இன்று கலேர்தன 1ள் இன்று சிதைந்தன.
மனம் அடைந்தது.
வி பதனம் என்போத்
நவாப்டள்ளது.
சென்றுகொண்டிருக்கையில் ரம் பாதி வழியில் செயிங் நிற்கையில் திரும்பி வருகையில்

Page 5
எங்களில் யாரும் சுடப்பட்டு இறக்கலாம். எங்களில் யாரும் அடிபட்டு விழலாம் 谢
உத்தரவாதம் அற்ற வா! மனிதனின் ef$um? அடக்குமுறைக்கு அடிபணி அரசியல் அறமா?
அதைதாம் எதிர்ப்போம் அதை g5rb எதிர்ப்போம் தனிநாடு அல்ல எங்களின் மனிதனுக்குரிய வாழ்க்கை மனிதனுக் குரிய கெளரவ வாழ்க்கைக் கான உத்தர
யார்இதை எமக்கு மறுத்த மறுப்பவர் யாரும் எம்எ காக்கி உடையில் துப்பாக்கி அரக்கர் தாண்டவம் ஆடுக
போராடுவதே மனிதனின் போராட்டத்தில் மரணம் அடைவதும் மக்
大大
இன்னும்இன்னும் ஒளி : 1.
இன்னும்இன்னும் உயிர் ஆனபுதிய வாழ்வினை ஆக்கு
ஒருபுது முனைப்பு எழுந்து

ழ்க்கையே
வதே
r தேவை;
உரிமைகிள்,
வாதம் .
நல் கூடும்? திர் வருக!
விதினனில்
கத்துவிம் உடையதே.
மிகுவதும் நிறைவதும் தம்
பரவுக!
-ஜெயசீலன்

Page 6
மூன்று: ‘அபத்த’ நாடகங்கள்
சாமுவேல் பெக்கற்
*ւՔ
பலவிதமான குப்பை மேடையில் மங்கிய ஒளி கின்றது.
கணநேரத்து ஈனஅழு உள்கே இழுக்கும் ஒசைய சித்தலும். ஒலியும், ஒளியு விருடிகளில் ஒன்ரு சப் டெ விஞடிகளுக்கு
மூச்சு விடுதலும் ஒளி குறையப் பத்து விஞடிகள் குறைதல். (முதலாவது ப ஒளி மங்கலாகத் தெரிதல்) அழுகைக் குரல். மென் ன
(தி

ச்சு
கூழங்கள் சிதறிக் கிடக்கும் ஐந்து வீனுடிகளுக்கு நி" க்
குரல், உ ட னே மூச்சை ம் ஒளி மெல்லெனப் பிரகா, ம் ஏறக்குறையப் ப த் து
பருகுதல். மெளனம் ஐத் து
மெல்லென மங்குதலும். ஏறக் ரில் இவையிரண்டும் ஒருங்கே த்தியில் குறிப்பிட்டதுபோல் உடனே முன்பு போ ல் ம் ஐந்து வினுடிகளுக்கு
ரை)

Page 7
வந்து போதல்
(மேடையின் நடுதுே வலப்பக்கத்திவி குத்து இடப்பக்கம் வரை புளோ, வீ, ரு ஆகியோர் முன்னே கோக்கியவாறு அமர் திருக்கின்றனர். பற்றிய நகரத்ள மடியில் வைத்தவாது திமிர்ந்திருக்கின்றனர்)
(மொனம்)
வி: திசம் மூவரும் கடைசியாக எப் பொழுது சக்தித்தோம்?
ரூ. பேசாது இருப்போம்.
(மெளனம்)
புளோ கு =
"ரூ .ம்
புனோ வினயப்பற்றி என்ன ஜிஜாக் பிருப்?
ரு அதிக மாற்றத்தை நான் கான விங்லே (புனோ நடு இருக்கைக்கு நகர்ந்து ரூனின் காதிந்குள் குசுகுசுக்கின்ருன், திகைப்பு) ஒ (ஒருவரையொருவர் ரோக்கு கின்றனர். புளோ "த ஐ து உதடுகளில் விாவே ஆக்கின்குன்)
ஒரு அவள் திசைரவில்:
புளோ கடவுளே அது நடக்காதிருக் கட்டும்.
(வி திரும்பி விருநங், புதது Fiம் ரூஆம் திரும்பி மீண்டும் முன்வே நோக்கியவாறு இருக்கின்றனர். வி ஆனது பக்கத்திங்அவர் கிருள். மோனந்).
னேரி முன்-செல்வி வேடிஆ இ பாட்டு தோனத்தில் இருந்தவாது ஒன் ருகி இருப்போம்.
கு:ரேக்குற்தியில்,
(Garrista)
(புளோ இடப்பக்கத்தால் செல்லுதல்) Ger GTE
গুড়: ত্রিী
வீ . ந்
கு: புனோ கப்படி?
வீ. ஒரேமாதிரித்தான் தோன்றுகி முள். (ரூ -ாடு இருக்கைக்கு நகரித்து வீயின்

சாதுக்குள் குசுகுசுக்கிருள். நிகைப்பு) ஒ (ஒருவசரேயொருவர் ரோக்குகின்றது தனது உதடுகளில் விரல் வைக்கின்ருன்) அவளுக்குச் சொன்னதிக்லேயா?
கு: கடவுள் காக்க (புனோ திரும் வருதல், ரூவும் வீயும் திரும்பி மீண்டும் முன்னே நோக்கியவாறு இருக்கின்றனர். புனோ இடப்பக்கத்தில்அமர்கின்ருள்)
(மோேனம்)
இதுகிரேக் கோர்த்து. அத் து மாதிரி
புனோ கால்ப் பற்றி. கனவுகள் துண்டு (மொனம்)
(வலப்பக்கித்தால் ரூ செல்கல்) (மெளனம்) வீ புrோ புளோ ம் வீ; பார்க்க எப்படி இருக்கிருள் சூர் புளோ இந்த வெளிச்சத்தில் அதிந் தெரியவில்லே. (வி நடு இருக் கைக்கு நகர்ந்து புளோவின் காதிற்குள் குகுேசுக் இருள். திசுைப்பு ஒ1 (ஒருவரையொருவர் நோக்குகின்றனர். தனது உதடுகளில் வி விரல் வைக்கிருள் அவளுக்குத் தெரியா தா?
చా: கடவுளே வேண்டாம். ஒ திரும்ழி வகுதல் வியும், புனோ இல் திரும்பி மீண்டும் முன்தேர நோக்கிது வறு இருக்கின்றனர் ரூ வலப்பக்கத்தில் ஆர்கின்ருள்)
(பொனம்} வீ. பழைய நாட்கள் பற்றி நாம் பேசிக் கூடாதா?-(பொனம்) பின்னர் ஆர் தளதப் பற்றி (rெரம்) |- frr:3. fl. gr. Afh:fJ. Garfi LLT LIF (5 Ա5 அசந்திற்குப் பின்பு அவர்கள் இது கோர்க் கின்றனர்)
மூன்று சோடி சுககளும் ஒன்றை பொன்று பற்றிய வண்ணம்-மூவரின் மடி அளிலும் கிடக்கின்றன. விரல்களின் மோதி ரங்கள் அணியப்பட்டிருப்பதாகத் தெரிய வில்வுே.) தொனம்
புளோ மோதிரங்களே நான் உரை ஆடிகிர்தது :
(மெளனம்) (திரை) 婚 ●

Page 8
அபிநயம் 1
(ஒரு நடிகனுக்கான அபிாயம்)
பாலைவனம் கண்களைச் கூசச்செய்யும் pai •
வலது பக்கத்தட்டியிலிருந்து நடிகன் தூக்கியெறியப்பட்டு மேடையிலே மல்லாக் காக விழுகிருன். உடனே அவன் எழுந்து தூசியைத் தட்டிக் கொண்டு ஒரு பக்கம் திரும்பிச் சிந்திக்கிறன்.
வலது பக்கத் த ட் டி யிலிருந்து கீழ்க்கை ஒலி.
அவன் சிந்திக்கிருன் வலதுபக்கத்தால் Gurréger,
உடனே தூக்கி எறியப்பட்டு மேடை யில் விழுகிறன். உடனே எழுந்து தூசி யைத் தட்டி ஒரு பக்கம் திரும்பிச் சிந்திக் கிருன், 德
இடப் பக்கத் தட்டியிலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி.
அவன் சிந்திக்கிருண். இடப்பக்கத்தால் போகிமுன்.
உடனே தூக்கி எறியப்பட்டு மேடை யில் வீழ்கிருன். உடனே எழுந்து தூசி யைத் தட்டி ஒரு பக்கம் திரும்பிச் சிந்திக் 6gair.
இடப்பக்கத்தட்டியிலிருந்து கீழ்க்கை ஒலி. 8
அவன் சிக்திக்கிறன். இடப் பக்கத்தட் டியை நோக்கிப் போகிருன். தயங்கு கிருன்,யோசனையை மாற்றியவளுகத்தரித்து ஒரு பக்கம் திரும்பிச் சிந்திக்கிருன்.
மேடையின் மேற்பாகத்திலிருந்து ஒரு சிறு மரம் இறங்கி மேடையில் நிற்கின் றது. அதற்கு ஒரேயொரு கிளை. நிலத்தி லிருந்து ஏறக் குறைய மூன்று அடி உயரத் தில். அதன் வட்டிலே உள்ள ஒரு சில் ஒலகள் அடியில் கிழல் வட் டத் தைப் பரப்புகின்றன.
244

அவன் தொடர்ந்து சிந்திக்கின்மூன். மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி. அவன் திரும்புகிறன். top Abenasdas freir கிருன், சிந்திக்கிருன் மரத்தை கோக்கிச் சென்றுஅதன் நிழலில்குந்தி தனது கைகளைப் பார்க்கிஒன்,
மேடையின் மேற் பாகத் தி விருந்து தையற்காரனின் கத்தரிககோல் இற ங் இ மரத்திற்கு முன்னல், நிலத்திலிருந்து ஒரு யாருக்கு மேலே நிற்கின்றது.
அவன் தொடர்ந்தும் தனது கைக ளைப் பார்க்கிருண்.
மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி. அவன் அண்ணுர்ந்து பார்க்கிறன். கத் தரிக்கோலைக் காண்கிருன். அதனை எடுத்து தனது ககத்தைவெட்டத்தொடங்குகின் முன். குடை போன்று ஒலைகள் மூடுகின்றன நிழல் மறைகின்றது.
அவன் கத்தரிக்கோலைக் இழேபோட்டு விட்டு சிந்திக்கிருன்.
மேட்ையின் மேற்பாகத்திலிருந்து மிகச். சிறிய புட்டி இறங்கி, சிலத்திலிருந்து மூன்று யாருக்கு மேலே நிற்கின்றது. "தண்ணீர்.” என்று எழுதப்பட்ட பெரிய சீட்டு அதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கின்றது.
அவன் தொடர்ந்து சிந்திக்கிறன். மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி. - அவன் அண்ணுர்ந்து பார்க்கிருன், نا#ا- டியைக் காண்கிருன். சிந்திக்கிருன். எழுந்து சென்று அதன் சீழ் நிற்கிருன், அதனை எட்டிப் பிடிக்க வினே முயல்கி முன். முயற்சியைக் கைவிட்டு ஒரு பக்கம் திரும்பிச் சிந்திக்கிறன். . மேடையின் மேற்பா.க த் தி லிருந்து

Page 9
பெரிய கியூப் ஒன்று இறங்கி தரை தட் திகிறது.
Jayavarir Gasmt Lurf sig Apis Sabáðargyalr . மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒவி. அவள் திரும்புகின்மூன், கியூப் பைக் காண்கிருள். அதையும், புட்டியையும் ரோக்குகிருன். சிந்திக்கிருண். கியூப்பை ரோக்கிச் சென்று அதனே எடுக்கிருன். அத கனத் தூக்கிச் சென்று புட்டிக்குச் சீழ் வைக் கிருண். அதன் பலத்தை சோதித் துப் “பார்த்து அதன் மேல் ஏறி புட்டியை எட் டிப் பிடிக்க வினே முயல்கிருன். முயற் சியைக் கைவிட்டு கீழே இறங்கி, கியூப்பை அது இருந்த இடத்திற்கு தூக்கிச்ன்ெறு வைத்துவிட்டு ஒரு பக்கம் திரும்பி சிந்திக் கின்றன். J
மேடையின் மேற்பாகத்திலிருந்து அன வில் சிறிய இன்ஞெரு கியூப் இறங்கி தரை தட்டுகிறது.
அவன் தொடர்ந்து சித்திக்கிருண்.
மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி
அவன் திரும்புகிருன். இரண்டாவது கியூப்பைக் காண்கிருன் . அதனேயும் புட்டி பையும் கோக்குகிறன். இரண் டா வ து கியூப்பை நோக்கிச் சென்று அதனைத் தூக் கிச் சென்று புட்டியைக் கீழ் வைக்கிருன் அதன் பலத்தைச் சோதித்துப் பார்த்து அதன் மேல் எ றி புட்டி:ை எ ட் டி ப் பிடிக்க வீணே முயல்கிருன் , முயற்சியைக் கைவிட்டு கீழே இறங்கி, இரண்டாவது கியூப்பை அது இருந்த இடத்திற்குச் செல் லும் பொருட்டு கையில் எடுக்கிருரன், தயங் குகிறன். மனதை மாற்றி, கியூப்:ை கீழே வைக்கிருன். பெரிய கியூப்பை நோக்கிச் சென்று அதனைத் துக்கிக் கொண்டு வந்து சிறிய கியூப்பின் மேல் வைக்கி முன். அவற் றின் பலத்தைச் சோதித்து அவற்றின் மேல் ஏறுகிருன் . அவை தகர்ந்து போக, கீழே விழுகிருன். உடனே எழுத்து புழுதியைத் தட்டிவிட்டு சித்திக்கின்றன்.
சிறிய கியூப்பை எடுத்து பெரிய கியூப் பின் மேல் வைக்கிருன். அவற்றின் பலத் தைச் சோதித்து அவற்றின் மேல் ஏறுே

முன் புட்டியை அவன் எட்டிப் பிடிக்குள் தறுவாயில் அது சற்று மேலே இழுக்கப் பட்டு அவன் பிடிக்கு அப்பால் தங்கி நிற்
Apg.
அவன் கீழே இறங்கி சிந்தக் கி ருள். கியூப்புக்களை ஒவ்வொன்முக அவற்றின் இடங்களுக்கு தூச்கிச் சென்று வைத் துவிட்டு ஒரு பக்கம் திரும்பிச்சிதிேக்கிருன்.
மேடையின் மேற்பாகத்திலிருந்து இன். னும் சிறிய மூன்றுவது சியூப் o ab தரை தட்டுகிறது.
அவன் தொடர்ந்து சிந்திக்கிருள். மேலிருந்து கீழ்க்கை ஒலி அவன் திரும்புகிருன். மூன் ரு வ து சியூப்பைச் ாண்கிமுன். அதை நோக்குசி ருன். சிந்திக்கிருண். ஒரு பக்கம் திரும்பு கிருன் , சித்திக்கிருன்.
மூன்ருவது கியூப் மேலிழுக்கப் பட்டு மேடையின் மேற்பாகத்தில் மறைச்து விடு கிறது.
மேடையின் மேற்பாகத்திலிருந்து 4டிச்குப் பக்கத்தில் கயிறு ஒன்று இறங்கு கிறது. ஏறுவதற்கு வாய்ப்பாக அ தி ல் முடிச்சுகன் இருக்கின்றன.
அவன் தொடர்ந்து சிக்திக்கிமூன். மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி. அவன் திரும்புகிருன், கயிற்றைக் கான் ருேன். சிந்திக்கிருன் அதை ઉBtErr - 6ો છેઃ சென்று அதில் ஏறுகிரு:ன். புட்டியைஅவன் எட்டிப் பிடிக்கவிருக்கும் தறுவாட்ல் 1.யிறு அனைத் த ை pr 3 dio ہفت ..... ..؟؟؟ جبکttLJ6ھGgFrt இதுகின்றது.
அவன் சிந்திக்கிருன். பத்தரிக்கோலைத் கேடி சுற்றிப் பார்க்கிருண். அதனேக்கண் டதும் சென்று அதனை எடுக்கிண்முன் கயிற் தடிக்குத் திரும்பிச் சென்று கத்தரிக்கோ லால் அத&ன வெட்டத் தொடங்கு சிறன்.
கயிறு மேலிழுக்கப்பட்டு அ வ னே த் தகுலரயிலிருந்து துக்குகிறது . அவன் தொங் கியவாறு கயிற்றை வெட்டுகிருன் விலத்தில் விழுகிறன். கத்தரிக்கோலை கீழே போடு சி
245

Page 10
டன் உடனே எழுத்து புழுதியைத் தட்டி ம்ட்டு, சிந்திக்கின்மூன்.
பயிறு விரைவாக மேவிழுக்கப்பட்டு டயின் மேற்பாகத்தில் மறைச்து ass கிறது.
தன்வசமிருக்கும் கயிற்றுத் துண்டை கருக்குத் தடமாக்கி புட்டியை ấ? 4ạ đã 3, முயல்கிருன், * 三
புட்டி விரைவாக மேகிழுக்கப்பட்டு இடையின் மேற்பாகத்திலுள் மறைகின்
ይጋŠ ,
ஒரு பச்சும் திரும்பி, சிர்திக்கிருண். கையில் சுருக்குத் திடத்துடன் மரத்த டிக்குச் ශිෂ්ඨාණි,ශ්‍රාණි හීර්” ණ uj நோக்குகி (gair , திரும்பி, கியூப்களைப் பார்க்கிமூன் மும் கிளையை நோக்ககிருன் சுருக்குத் Lதைக் கீழே போட்டுவிட்டு, கியூப்களே மித்து சிறிய கியூப்பை எடுத்து அத hur Š தூக்கிச் சென்று கிளைக்குக் கீழே வைக்கிருன் திரும்பிச் சென்று பெரிய Əgüavlu தூக்கி கிளைக்குக் கீழ் Gatt nr air G aj šap ஒறிய கியூப்பின் மேல் அதன6 வப் பதற்கு முகனகிருன் சற்றுத் தங்குகிறன்: Qumrap har MPU மாற்றி அதனைக் கீழே வைத்து as CB, கிறிய கியூப்பை எடுத்து இபரியதன்மேல் வைக்கிருன், அவற்றின் பலத்திலே சோற்த்து விட்டு ஒரு பக்கம் தரும்பி சுருக்குத் தடத்தை எடுப்பதற்குக் குனிகிருன்
வன அடிமரத்துடன் மடிந்துவிடுக்கிற நிமிர்கிருன் கைவில் சுருக்குதி நடத்துடன் திரும் நடந்தவற்றைக் காண்கிருன்
Ugdgd தடத்தைப் Curra
ஒவ்வொன்ருக, கியூகென அவற்றின் இடத்துக்குகாவிச் செல்கிருன் சுருக்குத் டதிற்ாகத் திரும்பிச்செல்கிருன் அத வால் இயூப்களுக்கு அண்மையில் தூக்கிச் சென்று சிறிய கியூப்பின்மேல் சுருக்கு ந் )Os fSau Tag sagaPTT as AG جمعیت
246

ஒரு பக்கம் திரும்பிச், சிந்திக்கிமூன். s வலது பக்கத் தட்டியிலிருந்து சீழ்க்கை சிக்திக்கிருன், வலது பக்க த் த ர ல் போகிமூன்.
உடனே தூக்கி எறியப்பட்டு மேடை வில் விழுகிருரன். உடனே எமூர்து, தூசி யைத் தட்டி, ஒரு பக்கம் திரும்பி சிர்திக் ffigydr.
இடது பக்கத் த ட் டி வி லி ரு த் து சீழ்க்கை ஒலி,
அவன் நகரவில்லை. தனது கைகளைப் பார்க்கிருன்: கத்த ரிக்கோலைத் தேடி சுற்றுமுற்றும் பார்க் கிருன் அதனைக் கண்ணுற்றதும் சென்று அதை எடுக்கிருன். தகங்கண் வெட்டத் தொடங்கி நிறுத்துகிருன் சிந்திக்கிருன். விரலால் கத்தரிக்கோலின் கூர்ப்பாகத்தை வருடுகிருன் நகர்த்து சென்று கத்தரிக் கோலை சிறிய கியூப்பின் மேல் வைக்கிருள்; ஒரு பக்கம் திரும்பி, "கொலரைத் திறந்து கழுத்தை விடுவித்துக்கொண்டு அத கன விரல்களால் தடவுகிருள்.
கயிறும் கத்தரிக்கோலும் உட்பட சிறிய கியூப் மேலிழுக்கப்பட்டு மேடையின் Gbdi பாகத்தினுள் மறைந்து விடுகின்றது.
கத்தரிக்கோலைஎடுப்பதற்குத் திரும் பி நடந்தவற்றைக்கண்ணுறுகிறன்.
ஒரு பக்கம் திரும்பிச் சிந்திக்கிருன்.
கர்ந்து சென்றுபெரிய கியூப்பின் மீது அம்ர்குருன்,
பெரிய கியூப் அவன்கீழ் இரு ந் து இழுக்கப்படுகிறது. அவன் விழுகிருள். பெரி கியூப் மேலிழுக்கப்பட்டு மேடையின் மேல் வாகத்தினுள் மறைகின்றது.
பக்கவாட்டாகக் கிடக்கிருன்; முகம் சபைக் கூடத்தை நோக்கியிருக்க, பார்வை விறைத்திருக்கிறது.
புட்டி மேடையின் மேல்பாகத்திலி குந்து நீழே இறங்குகிறது: அவனது alth பிலிருந்து சில அடிகளுக்கப்பால் தொங்கி
bergdi na!.

Page 11
அவன் நகரவில்லெ. மேலிருந்து சீழ்க்கை ஓவி. அவள் நகரவில்லெ. புட்டி இன்னும் ேேழ இறங்குகிறது
அவனது முகத்தைச் சுற்றி அசைந்தாடி விக்ளயாடுகிறது.
Jayasir Ages prahoida.
புட்டி மேவிழுக்கப்பட்டு மேடையின் மேற்பாகத்தினுள் மறைகிறது.
அபத்த நாடகங்களும்
பெக்கற்றும்
கிரேக்க புராணங்களில் சிகிபன் om säiv னும் அரசனைப் பற்றிய ஒகு கீதை உண்டு அவருக்கு நரகத்தில் விதிக்கப்பட்ட asaw டனே பாருங்கல் ஒன்றினை ஒரு குன்றின் உச்சிக்கு உருட்டிச் செல்ல வேண்டும்; கூச் சிக்கு அதனைக் கொண்டு செல்ல p.g. unr என அறிந்திருச்தும், அக்கல்கல அவர் மேலே உருட்டிக் கொண்டேயிருக்கின்மூர்.
1942இல் "அல்பேர்ட் கேமு? இப்புரா னைக் கதையை மையமாக வைத்துஎழுதிய கட்டுரையில், மனித 6urjaisi அர்த்த மின்மைக்கு சிசிபஸின் சிலையை ஒருகுறியீ Lrrasä spasumair -rrrf. இந்த அர்த்தமின் மையால் எழும் பெளதிகவதித வேதனையே அபத்த நாடகங்களின் முக் கி ய பொருள் எனலாம். இந்த வகையில் அபத்தம் என்ற கருத்துருவத்தை-இங்கு பயன் படுத்தப் Gh JaytłAdzsdiv ---- வரையறுத்தவர் சோமு என்ருல் மிகையாகாது.
சாதாரன வழக் கில் அப்சே (absurd-Suissa) என்பது"தகைப்பிற்குரி யது"எனப்பொருள்படும். ஆளுல்"அப்சேரி தியேட்டர்" என்னும் போது அந்த ayo மொழி இச்த அர்த்தத்தில் பயன்படுத்தப்

கிளை பக்கக்கிடைநிலக்குத் திரும்புல
றது. ஒல்கள் விரிகின்றன. மீண்டும் வீழல்
பரவுகிறது.
மேலிருந்து சீழ்க்கை ஒலி,
அவள் தகரவில்லை.
மரம் மேவிழுக் சப்பட்டு மேடையின் மேற் பாகத்தினுள் மறைகிறது.
அவன் தனது கைகளை நோக்குகிருன்.
(திரை) O O O
4டுவதில்லை. ஆரம்பத்தில், "அப்சேர் என்பது சங்கீதத்தில் ஸ்வரங்களின் 9)see வின்மையைக் குறித்தது. இதஞல் அறி வோடு இசைந்து போகாதது "அப்சேர்ட்” என்ற பொருள் விரிவு ஏற்படலாயிற்று. மனிதனின் நிலையை கேமு 1?siraiguorg கண்டார் “அறிவின் மூலம்-அது எவ்வ ளவு குறையுற்றிருந்த போதிலும்-விளம் கப்படக்கூடிய உலகு பரிச்சயமான உலகே ஆனல் மாயைகளையும், ஒளியையும் திடீ ரென இழந்த பிரபஞ்சத்தில் மனிதன்தான் அந்நியன் என்பதை உணர்கிறன். அவன் பரிகாரமற்ற நிரந்தர நாடோடி, ஏனெ னில் இழந்த தாயகத்தின் நினைவுகள் பிடும் கப்பட்டதுடன் “வாக்குறுதி செய்யப்பட்ட நாடு" என்ற நம்பிக்கையும் அவனுக்கில்ல மனிதனுக்கும் அவனது வாழ்வுக்கும் நடிக னுக்கும் அவனது சூழலுக்கும் இடையே உள்ள இம் முரிவே அபத்தத்தின் சாரம், *அப்சேர்ட்’ நாடகாசிரியர் இயனெஸ்கோ கூறும் வரைவிலக்கணம் இதை ஒத்திருக் கின்றது: " "அப்சேர்ட்" என்பது உன் ரோக்கமற்றதை. சமய,பெளதிகவதித., இயற்கை கடந்த வேர்களிலிருந்து பிடும் கப்பட்டதும், மனிதன் கந்தளிக்கிருரன்:அவ
27

Page 12
னது செயல் க ன் அர்த்தமற்றவையாய், அபத்தமானவையாய், பயனற்றவையாய் ஆகிவிடுகின்றன.??
GuéáA, ஜேனே. இயனெஸ்கோ, அடெமொவ் (இன்று இவர் “சோசலிச யதார்த்த முகாமைச் சார்ந்து நிற்கிருர்) ஆகியோரை "அபத்த நாடகாசிரியர்கள்" என வர்ணிப்பது வழக்கம். இது வசதிகருதி கையாளப்படும் ஒருவகைச் சுருக்கெழுத்தே. இந்த ஆசிரியர்கள் தாம், ஒரே குழாமைச் சேர்ந்தவர்கள் எனக் கருதியதில்லை. ஆயி னும் பிரபஞ்சத்திலே மனிதனின் சங்கட மிான நிலைபற்றிய இவர்களது நோக்கில் ஒத்த தன்மை இருப்பதாலும், அவர்கள் கையாளும் உத்திகளில் ஒற்றுமை இருப்ப தலுைம், இவர்கள் அபத்தம்" STdërp அடை மொழிக்குள் அடக்குவது வழக்க மாகிவிட்டது.
வாழ்க்கையின் அர்த்தமின்மை, இலட் சியங்களின் தவிர்க்க (pl. ufri மதிப்பழிவு ஆகிய பொருள்களைக் கேமு, Frré Ggr ஜீரடு, அனுயி போன்ற நாடகாசிரியர்க ளும் தமது படைப்புகளிலே கையாண் டுள்ள போதிலும், இவர்களுக்கும் அடத்த காடகாசிரியர்களுக்குமிடையே முக்கிய மான வேற்றுமை ஒன்று உண்டு. கேமு சாத்ரே போன்ரேர் வாழ்க்கையின் அர்த்த மின்மையை உணர்த்துவதற்கு மிகத் தெளி வான தர்க்கவியல் சார்ந்த முறைகளைக் கையாண்டனர். ஆஞல், அபத்த நாடகா சிரியர்கள் இத்தகைய அறிவு, தர்க்கவியல் சார்ந்த முறைகளைப் புறக்கணிக்கின்றனர் உள்ளடக்கம் வடிவத்தையே மாற்றி விடு கின்றது, இவர்களது படைப்புக்களில்,அனு பவத்தின் அர்த்தமின்மை மேடையில் நேர டியாகவுே பிரதிபலிக்கப் படுகின் AD 957 எனவே, அபத்த நாடகத்தில் உருவமும், உள்ளடக்கமும் ஒருங்கினேந்திருக்கின்றது GTaratii "செம்மையாக ஆக்கப்பட்ட பாரம்பரிய மரபுவ்ழி நாடகங்களில் வரும் கதைக்கோப்பு (ஆரம்பம், நடு, முடிவு) பாத்திர வார்ப்பு, உரையாடல் ஆகிய வற்றை அபத்த நாடகங்களில் or Sturrfa கலாகாது.இந்நாடகங்களுக்கு அடிப்படை
248、

surrow orìq5áötò t{^u grrt-su to pr co t-J tử புரிந்து கொண்டால், ஏற்றுக் கொண்டால் அவற்றைச் சுவைப்பதற்கு வழிபிறக்கும்: கலயின் படைப்பிற்கும், சுவைப்பிற்கும் ஏதோ ஒரு மரபு இன்றிய  ைம யாத து. தவிர்க்கமுடியாதது.
அபத்த நாடகங்களிலே மொழி மதிப் பிழந்து இரண்டாந்தரமுடையதாகக் கரு தப்படுகின்றது (மூச்சு, அபிகயம் 1 இதற்கு நல்ல எடுத்துக்காட்டுக்கள்) இன்விடயத் தில், அபத்த நாடகங்கள் மேற்கத்தைய ாாடுகளில் தற்போது நிலவும் ' sT 6 ri இலக்கியப் போக்கின் ஒர் அம்சமே. அருவ ஓவியப் பாணியும் இப்போக்கின் வெளிப் பாடே, தொடர்புகொள்ளும் சாதனம் என்ற முறையில் மொழிமீது இரு ந் த கம்பிக்கை இழக்கப்பட்டமையைஇந்த "எதிர் இலக்கியப் போக்கு (ஜோர்ஜ் ஸ்.ையின ரின் கூற்றுப்படி "சொல்லிலிருந்து பின் வாங்கல்") பிரதிபலிக்கிறது, அபத்தாட கங்களைப் பொறுத்தவரை, மே  ைபடியில் நிகழ்பவை பாத்திரங்களின் வார்த்தைக ளோடு அனேகமாக முரண்பட்டிருப்ப தோடு, அவற்றை மேவியும் விற்கின்றன. மனித வாழ்க்கையின் அர்த்துமின்மையைப் பற்றி இந்நாடகங்கள் தர்க்கிப்பதில்லை.பதி லாக, சுட்டிப்பான மேடைப்படி மம் கள் மூலம் இதன் உணர்த்த விழைகின்றன.இத் தகைய கவித்துவப் பாங்கின் விளைவாக, இவற்றிடை ஒருவகை அசைவியக்கமின்மை தென்படுகிறது: "வந்து போதல்" இதற்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டு, மரபுவழி நாடகங் களில் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைமையை நகர்த் திச் சென்று ஒரு முடிவிற்குக் கொண்டு வருவதிலேயே அவற்றின் இயக்கம் தங்கி யுள்ளது. ஆனல் அபத்த காடகங்களில் நிலமை நகர்த்தப்படுவதற்குப் பதில் ஒரு கவித்துவப் படிமத்தின் கட்டவிழ்ப்பினேக் காண்கிருேம்; இந்தக் கட்டவிழ்ப்பே அவற் றின் இயக்கம்.
நவீன அபத்தி நாடகங்கள் பெரும்பா லும் இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின் எர்ே தோன்றலாயின. பிரசித்தி பெற்ற அபத்த நாடகங்கள் (பெக்கற்றின் "கொ

Page 13
டோவிற்குக் காத்திருத்தல் (1952); ஜெனே யின் "பணிப்பெண்கள்" (1947) ஆகியவை) பாரிசிலேயே முதன் முதலாக மேடை யேற்றப்பட்டன என்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது. நவீன அபத்த நா ட கங்களின் ஊற்றுபாரிஸ்ேஎன்ருல் மிகையாகாது. நவீன கலப் போக்குகளுக்கும் இயக்கங்களுக்கும் பாரிஸ் அனைத்துலகத்திற்கும் உறைவிடமா கத் திகழ்ந்து வந்திருக்கிறது. பெரும்பா லான அபத்த நாடகாசிரியர்கள் பிரஞ்சுக் காரர்கள் அல்ல நாடோடிகளே,
சென்ற நூற்ருண்டின் பிற்பகுதியிலும் இந்நூற்ருண்டின் முற்பகுதியிலும் ஏற் பட்ட பாரதூரமான பொருளாதார,சமூக விழுமிய மாற்றங்களின் விளை வா க வே தவீன அபத்த நாடகங்கள் தோன்றின sreravnrib. godajaš srpraulsofisir Saša arav பின்னிப்பினேந்த தாக்கத்தினுல் சமய சம் பிக்கைகள் சிதைவுறத் தொடங்கின. (இறைவன் இறந்து விட்டான் எனநிட்சே பிரகடனம் செய்தான்); முதலாம் உலகப் போருக்குப் பின்னர் சமுதாய முன்னேற் றம் தவிர்க்க முடியாதவாறு நிகழும்என்ற மிதவாத நம்பிக்கை தவிடுபொடியாகியது; ஸ்டாலின் சோவியத் ஒன்றியத்தை சர்வா திகாரத்தின் கொடுங்கோன்மையாக மாற் றியதின் விளேவாக சமுதாயப் புரட்சியைப் பற்றிய நம்பிக்கை குன்றியது; ஹிட்லரு டைய ஆட்சி இனக் கொலேயையும், காட்டு மிராண்டித்தனத்தையும் கட்டவிழ்த்துவிட் டது. இத்தகைய பின்னணியிலே இரண் டாம் உலகப் போளுக்குப் பின்னர் மேற்கு ஐரோப்பாவிலும், அமெரிக்காவிலும்-அவை செல்வமுற்றிருந்த ப்ோதிலும் - ஆன் மீ கி வெறுமை பரவத் தொடங்கிற்று. உலகம் அர்த்தமற்றதாய் நுண்ணுணர்வு படைத்த வர்களுக்குக் காட்சியளித்தது. இத்தகைய "மண்"ணிலிருந்துதான் அபத்த நாடகங்கள் முளைத்தன. அபத்த நாடகங்களுக்கும் தற் கால தத்துவங்களுக்குமிடையே நெருங்கிய உறவுண்டு. தற்கால தத்துவப் போக்கு ளின் மொழி ஆப் விற்கும், சாதாரணஉரை.
பாடலின் அர்த்தமின்மையை அபத்தாாட. கங்கள் புலப்படுத்த வி ைழ வ தற்கு ம்

இடையே ஒரு வகை முற்றுமை உண்டு அபத்த நாடகங்கள் தரும் வாழ்க்கைத் தரி சனத்திற்கும் (மனித நில அடிப்படையில் அர்த்தமற்றது) சாத்ரே, கெமு, ஹைடெ க்காபோன்ருேரரின் வாழ்வியல்தத்துவத்துக்கு மிடையே, பொதுமை நிலவுகின்றது.நாட காசிரியர்களும், தத்துவ இயலாளர்களும் ஒரேநிலைமையைனநிர்கொண்ட தறல் இத்த கைய ஒற்றுமைகள் நிலவுவது வியப்பன்று.
அபத்த நாடகங்கன் புரட்சிகர புதிய மரபாகத் தோன்றிய போதிலும் உண்மை யில் பழைய இலக்கிய, நாடக மரபுகளின் புதிய இணைப்பே. அபத்தாாடகங்களின் அபிநய, கோமாளி மரபு, கிரேக்க உரோம மரபிலிருந்தும் மறுமலர்ச்சிக்கால இத்தாலி யின் நகைச்சுவை நாடக மரபிலிருந்தும் , ஊற்றெடுக்கின்றது. கோமாளிகளும், பைத் தியக்காரர்களும் தாடகங்களில் காட்சி தரு வது பண்டைய மரபைச் சார்ந்தது. (ஷேக்ஸ்பியரின் நாடகங்களிலே இதற்குப் பல உதாரணங்கள் இருக்கின்றன). "அர்ர் தமற்ற கவிதையும் பழமை வாய்ந்தது பயங்கரக் கணவுஇலக்கியம் கிரேக்க உரோ. மன் காலங்களிலிருந்தே பயிலப்பட்டு வரு கின்றது.உருவக, குறியீட்டு நாடகங்களின் முன்ஞேடிகளை பத்தியகால நாடக மரபில் Jsrr65bTeunrib. Joyuis grL-asmo Go fl au prff eur ஜெனே தனது நாடகங்கள் கத்தோலிக்க பலிபூசையின் கிரிகை அம்சங்களை மீண்டும் கைப்பற்ற முனையும் முயற்சிகளாகக் கருது கின்ருர், சமயமும், நாடகமும் பிரிக்கமுடி யாதவாறு இரண்டறக் கலந்திருத்த காலத் திற்கு இது சம்மை இட்டுச் செல்கின்றது,
அபத்த நாடகாசிரியர்களின் உடன் முன்னுேடிகளாகஸ்ரின்பேர்க் போன்ற நாட காசிரியர்களையும், ஜேம்ஸ் ஜோய்ஸ், காஃப்கா போன்ற நாவலாசிரியர்களையும் மெளனத் திரைப்படக் கலைஞராகிய சார் ளிசப்ளின் போன்முேரையும், பேசும்படக் கலைஞராகிய மாக்ஸ் சகோதரர் போன்ருே ரையும் குறிப்பிடலாம். நவீன கலை, இலக் கிய இயக்கங்களைச் சார்ந்த முன்னணிக் கலைஞர்களும் அபத்த நாடகாசிரியர்களைப் பாதித்துள்ளனர். ', · r• . w
sä

Page 14
| ayAuáAs srl-8nrOfiaufsegdv vrcypGajdu பெக்கற்றே மிக ஆழமானவர் அந்நாடகப் Curraasi saibe68, pleas dialegf stear iarrt. uydir drañvsßab a5cayğ6@adroayff. Jay av mo pr # arpa)'duxtafar ay8urd' a-yarâdaş4 ன்ெறதென அலென் ருெட்வே போன்ருேர் குறிப்பிடுகின்றனர். <
பெக்கம் 1906 ல் டப்ளினில் (அயர் லாந்து) பிறந்தார். எடுத்தர வர்க்கததைச் சேர்ந்த இவர் , கிறிஸ்தவ மதத்தில் வளர்க்கப்பட்டவராயினும் பின்பு சமயநம் பிக்கையை இழந்தார். 1983 ல் டப்ளின் திரித்துவக் கல்லூரியில் சேர்ந்து. பிரஞ்சு , இத்தாலி மொழிகளைப் பயின்று கலப் பட்டதாரியாளுர், சிறந்த படிப்பானியாக விளங்கிய இவரை, விரிவுரையாளர் மாற் றுத் திட்டத்தின் கீழ், பாரிசிற்குச் செல் வதற்கு திரித்துவக் கல்லூரி தேர்க்தெடுத் தது: 1928 ல் ஆங்கில விரிவுரையாள ராக இவர் பாரிசிற்குச் செண்முரி, அனறு தொட்டு அந் நகருடன் இவருக்கு நீண்ட இலக்கியத் தொடர்பு ஏற்பட்டது. அங்கு தான் ஜோய்சிற்கும் இவகுக்கும் இலக்கியப் பிகிாப்பு உருவானதும் ஜோய்சின் மகள் லூசியா, பெக்கம் மீது ஒகுதலைக் காதல் Qasrah L-rrrr, & affa as-Lorral நிலையிலி குந்து தப்புவதற்கு "நான் வீட்டுக்கு வகு வது உமது தகப்பனரைக் காண என்று முகத்தில் அறைந்தாம் போல் லுசி யாவிற்கு பெக்கற் கூறவேண்டி நேர்ந்தது)
இவரது தலைசிறந்தபடைப்புக்களான ெேகாடோவிற்குக் காத்திருந்தல்"(நாடகம்) “GalerCBaunriu' (arauss) 46auerebau As r uiu மொழியில் அல்ல. பிரஞ்சு மொழியிலே எழுதப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக் அது தான் கற்ற பிற மொழியில் எழுது வது தனக்கு கட்டுப்பாட்டை aÁSägaib என அவர் ககுதிகு.
spăespu 85 s-ârda- fre (a ரது படைப்புக்கள் குறுகிய இலக்கிய வட் A fair urprrrl-Gawl audio our தும்பொது ஒப்புதலே பெறற் AsaV Adau7.
• Qarr-rraf AðgAlt ASAYAPAASfâr” av på
2S)

குப் புகழை சட்டின் கொடுத்தபோது, பெ கற்றிற்கு ஏறக்குறைய 50 வயது. 1972ல் இவருக்கு நோபல் இலக்கியப் பரிசு av ip ir as Ü U L - Sv. mas bas sir. வாஞெலி நாடகங்கள், நாவல்கள் ஆகிய வற்றைத் தவிர, கவிதைத் தொகுதி முன் ageou qib yavit Gauafa LG9dwar Titt.
பெக்கற்றின் படைப்புகளில் காணப்ப டும் சூனியவாதத்திற்கு உளவியல் கார னங்களை சிலவிமர்சகர்கள் கற்பித்துள்ளனர் கருப்பை நினைவுகள் அவரது அடிமனதை பாரதூரமாகப் பாதித்துள்ளன என அவர்
கள் கருதுகின்றனர்.
இங்கு தரப்பட்டுள்ள மூன்று நாடகங் கள் பின்வரும் ஆண்டுகளிலேமேடையேற் றப்பட்டன : அபிநயம் 1. (1957), வந்து போதல் (1965) மூச்சு (1970).
‘மூச்சு" சரியாக 35 விஞரடிகள் நீடிக் கும் நாடகம். நடிகர்களோ உரையாடலோ அறவே இல்லை. பிறப்பின் அழுகைக்குரல் சனமாகக் கேட்கின்றது; திரு தரம் மூச்சு வாங்குதலும் விடுதலும் இரண்டாவது தடவையாக சனமான அழுகுரல். அதன் பின்பு டெளனம். இவ்வளவுதான் வாழ்க்கை என பெக்கற் உணர்ந்த விழைகின்ருர், பெளத்த மதத் தத்துவத்தை இது எமக்கு நினைவூட்டலாம். ஆறல் இவ்வளவு தான் வாழ்க்கையா? பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில் வகுவதை அப்படியே ஒதுக் கி விடுவதா?
“வந்து போதல்" எாடகத்தில் மூன்று பெண்களின் வாழ்க்கை பின்னப்பட்டுள் ளது. 100க்கு சற்று அதிகமான வார்த்தை கனே பேசப்படுகின்றன. ஏமாற்றம் ("மோதி ரங்களை எள்ளுல் உணர முடிகின்றது"என ஒரு பாத்திரம் கூறுகின்ற பொழுதிலும் அவர்களது விரல்களில் மோ திர ம் க ள் இல்லை என நாடகத்தில் சுட்டப்பட்டிருக் கின்றது) மூவரின் வாழ்க்கையையும் பிக்னக் Revog. 56afluumL-céláv ("Gálfid”) எழுப்பப்படும் மெல்லிய சோகம் இந்நாட கத்தில்இழையோடியிருக்கிறது, ஏறக்குறைய @uoaUTaurADA6986foayA603,85Gôku44s,fib gpagAsA7Ll4ABOmPAB

Page 15
ஆக்கியுள்ளனார் என அமெரிக்க விமர்சகர் 'ஹியூ கென்னர் இற்ாாடகத்தைப் ப ற் றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"அபிநயம் 1 இல் வரும் கடிகன் சர்க் கஸ் கோமாளியை எமக்கு தினைவூட்டுகின் ருன்; சர்க்கசில் வகும் விலங்குகள் பயிற் றுவிப்பவனின் ஆண்களுக்கும் சீழ்க்கை ஒலி களுக்கும் ஏற்ப செயல்படுவதையும் дстав மணங் கொள்ள வேண்டும். தடிகன் மனித குலத்திற்கும், பாலைவனம் உலகிற்கும் குறி யீடுகள். அபிநயமாகவே அமைந்துள்ள இந் காடகத்தில், நடிகன் (மனிதன்) தகைப் பிற்கும், அதே வேண் பரிதாபத்திற்குமுரிய வகுகக் காட்சியளிக்கிருன்.
பெக்கற்றின் நாடகங்கள் நீளத்தில், குறுகிக் கொண்டு வருவதை பல விமர்சகர் கன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். வடிவத்தில்
மார்க்சீயவாதிகளும் தே
MP4 Daišasi
(New left Reviewgasy 96 (1 arrritë sy கட்டுரையின் தமிழாக்கம். இடவசதி களுதி ளது.) தமிழாக்கம்: ஏ. ஜே. கனகரட்ரூ.
தேசிய இனப்பிரச்சினை குறித்து மார்க் சிய இயக்கச் சான்றேரிடையே நிகழ்ந்த விவாதத்தின் சில முக்கியகொள்கை,முறை யியல் சார்ந்த அம்சங்களைப்பிரித்து இனங் காணுவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமா கும். மார்க்ஸ், எங்கல்ஸ் ஆகியோர் தமது எழுத்துக்களிலே எடுத்துரைத்த (ஒப்பீட்டு கோக்கில் அதிகதிட்டதுட்பமற்ற)கருத்துவில களிலிருந்தே இவ்விவாதம் தொடங்கி, முத லாவது உலகப் போரிற்கு முன் ன ர் 2ம் அகிலத்தில் மும்முரமாகத் தொடரப்பட்டு, தேசிய இனங்களின் சுங்கிர்ணய உரிமை என்று லெனின்வரையறுத்தயதார்த் A5, p. சிகரக்கொள்கையில் உச்சத்தை எட்டியது.
மார்க்சும், எங்கல்கம்; தேசியமும், சர்
av Gosseau puh:-
தேசிய இனப் taptafar, s Aš gy Lorrřáš6ňv pgpake, (ypanourrang Gasma

அக்கறை செறுத்துவதால் tapahayஅளுவசியமானவற்றைச் சீவி ஒதுக்கி, உரு வத்தை அவர் செப்பஞ்செய்கிரும் - இது நிகழ்கிறது. அவருடைய வாழ்வியல் Aðsi வம் தர்க்கவியலின்படியும், தவிர்க்கமுடியாத வாரம் மெளனத்திற்கே அவரை (ட்டுச் செல்கிறது.
அவரது படைப்புக்கள் தரும் வாழ்க்கைததறி சனம் குறுகியதொன்றே அவர் (auraš6 யிருக்கும் பிரபஞ்சம் இருள் குழ்ச்தது; அங்கு தோன்றும் நன்கச்சுவை மின்னல் இருஆள, மேலும் கவியச் செய்கின்றது. bas நிக்லயை அல்ல, சில மனிதர்களின் நிலக களேயே அவரது to liaisassy சக்திமிக்க முறையில் வெளிப்படுத்துகின்றன 476or Rijnrub
-dates
தசிய இனப்பிரச்சினையும் ? Georra
ப்ரல் 1976)இல் வெளியிடப்பட ஆங்கிலக் சற்று சுருக்கமாக மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்
கையை முன்வைக்கவுமில்ல; ‘தேசியஇனம்" என்ற எண்ணக்கருவை அவர் திட்பநுட்ப шопras வரையறுக்கவுமில்ல; இத்துறையில் தொழிலாளி வர்க்கத் **PL libu9lugaka Gauar gluu பொதுப்படையான அரசியல் உத்தி முறைகளைக் குறிப்பிடவுமில்இ. இவ்விட யம் குறித்து அவர் வரைந்த கட்டுரைகள் பெரும்பாலும் குறிப்பிட்ட சிலமைகள் பற் றிய சுட்டிப்பான அரசியல் G,öglisGaw "கொள்கைரீதியான அவரது கூற்றுக்களை பொறுத்த வரையில், "பொதுவுடைமைப் பிரகடனத்தில் பொது அடைமைவாதிகளும் நாடும் பற்றிய சற்று மறை புதிரான tle, திகளே கன்கு அறியப்பட்டவை, செல் வாக்குமிக்கவை என்பதில் ஐயமில்லெ, தொழிலாளி வர்க்க இயக்கத்தின் சர்வதே சியத் தன்மையை துணிவாகவும், விட்டும் GasyGaiasa asya பிரகடனஞ் செப்யும்
251

Page 16
பகுதிகள் வரலாற்றுப் பெறுமதிமிக்கவை ஆயினும், ஒருவகை பொருளியல் வாதத் திலிருந்தும் வியத்தகு அளவு தடையற்ற வணிக" கம்பிக்கையிலிருந்தும் இக்கூற்றுக் கள் முற்ருக விடுபடவில்லை.
நாடுகளுக்கிடையே உள்ள முரண்பா டுகளை ஒழிக்கும்பணியை.’முதலாளித்துவ வர்க்கத்தின் வளர்ச்சி,தடையற்றவணிகம் உலகச் சந்தை" ஆகியவற்ருல் தொடக்கி வைக்கப்பட்ட பணியை. வெற்றிவாகை குடிய தொழிலாளி வர்க்கம் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என்ற கருத்தில் இதனைக் குறிப்பாசக் காணலாம். ஆனல் அதே காலகட்டத்திற்குரிய வேறு நூல்களில் இக் கருத்து மறுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ஒவ் வோரு நாட்டின் மூதலாளி வர்க்க மும் வெவ்வேரூன தேசிய கலன்களைத் தொடர்ந் தும் கொண்டிருக்கின்ற போதிலும், பெரு வாரிமூறைக் கைத்தொழில் al-G வாக்கும் ஒரு ர்க்கம் 6 T ei s rr நாடுகளிலும் ஒரே நலனைக் கொண்டுள்ளது அதனுடன் தேசியம் இறந்துவிட்டது" என இவற்றில் மார்க்ஸ் வற்புறுத்திஞர். அவரது பின்னைய எழுத்துக்களில் (குறிப்பாக გფfloიჭ; பிரச்சினையைப் பற்றியவ்ை) தேசிய முரண் பாடுகளை முதலாளி வர்க்கிம் வளர்க்கமுற் படுவது மட்டுமல்ல, அவற்றை உண்மை யில் அதிகரிக்கச் செய்கின்றதுஎன மார்க்ஸ் விளக்கினர். அதற்குரிய காரணங்களாக அவர் காட்டியவை. 1) சர்தைகளைத் தம் வசப்படுத்த முனையும் போட்டிகளால் முத லாளித்துவ அரசுகளுக்கிடையேபிணக்குகள் தோன்றுகின்றன 2)ஒருநாட்டைஇன்ஞெரு காடு சுரண்டுவதால் தேசியப் ப கை மை. உருவாகின்றது 3.) தொழிலாளி வர்க்கம் மீது மூதலாளி வர்க்க்ம் தனது ஆதிக்கத் தைத் தொடர்ந்து நிலைநாட்டுவதற்குகுருட் டுத்தனமான, வெறிமிக்க நாட்டுப்பற்று ("சோவினிசம்")ஒரு கோட்பாட்டுக் கருவி.
முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறைபொரு ளாதாரத்தை அக்ாத்துலகமயப்படுத்தி பதை மார்க்ஸ் வற்புறுத்தியமை சரியா னதே உலகச் சந்தையின் தோற்றம், காடு
252

*ள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்ம் வேண் 4ய சர்வதேச நிலையை உருவாக்கி கைத் தொழிகின் தேசிய அடித்தளத்தை அழித் தொழித்தது.எனினும், கைத்தொழில் உற் பத்தி முறையும், அதற்கு ஒப்பான வாழ்க்கை நிலைகளும் தரப்படுத்தப்படுவதன் மூலம்தேசியமுரண்பாடுகளும் தடைகளும் மறைந்து விடும்ென்ற அவரது கருத்தில் பொருளியல்வாதப் போக்கு தென்படுகிறது; ஏனெனில் தேசியவேறுபாடுகளைவெறுமனே உற்பத்தி முறை வேறுபாடுகளுடன் சமன் படுத்த முடியாது.
"தொழிலாளிவர்க்கத்திற்குகாடுஇல்ல என்ற மார்க்சின் புகழ்வாய்ந்த (முரண் சுவையும் தூண்டும் தன்மையும் மிக்க) கூற்றைப் பொறுத்தவரை எல்லா நாடுகளின் தொழி லாளி வர்க்கத்திற்கும் ஒரே சலன்களே, உள்ளன என்ற பொருளினையே நாம் முதன் முதலில் கொள்ள வேண்டும்; இது தேசி யத்தின் ஒழிப்பிற்கு சம மா ன து என மார்க்ஸ் கருதினர். தொழிலாளி வர்க்கத் தைப் பொறுத்த அளவில், அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதற்கு நாடு ஒர் உடனடி அர சியல் அமைப்பாகவே விளங்குகின்றது. ஆஞல் மார்க்சின் நாட்டுப்பற்று எதிர்ப் பிற்கு இதிலும் ஆழமான அர்த்தமுண்டு; (1) தொழி லா னிவர்க்க மனிதத்திற்கு, மனித குலம் முழுவதுமே கருத்துச் செறி வுள்ள முழுமை உச்ச விழுமியம், இறுதிக் குறிக்கோள். (2) தேசிய அரசுகளின் குறு கிய அமைப்பெல்லைகளை உற்பத்திச் சக்திக ளின் பிரமாண்டமான வளர்ச்சி தாண்டி விட்டதால், வரலாற்றியல் பொருள்முதல் வாதத்தைப் பொறுத்தவரை, உலகளாவிய அடிப்படையிலேயே பொதுவுடைமை சிறு வப்படலாம்.
தொழிலாளி வர்க்க சர்வதேசியத்திற்கு வேண்டிய அடித்தளத்தின் "பொதுவுடை மைப் பிரகடனம் இட்ட போ தி லும், தேசிய இனப் பிரச்சினை தொடர் பாக கடைப்பிடிக்கப்படவேண்டிய சுட்டிப்பான அரசியல் தந்திரங்கள் பற்றி அது ஒன்றும் குறிப்பிடவில்லை. இத்தகைய தந்திரங்கள்
f

Page 17
பின்னர்தான் விரித்துரைக்கப்பட்டன,
குறிப்பாக போவார்து, அயர்லாந்து பற்
நியமார்க்சின் எழுத்துக்களின் போதுமாந்தின்
தேசிய விடுதலைப் போராட்டத்திற்கு ஆ ,
ர ோல்குவது 19ம் நூற்ருண்டின் ஜனநா
பசு தொழிலாளர் இயக்கத்தின் மரபாக
விருந்தது. gia, Israeli F. சார்ந்தவர்க
ாக மார்க்கம் எங்கல்சும் விளங்கிய
போதிலும் அவர்கள் போாைந்தை ஆதரித்
ததற்குக் கார்னம் சுய நிர்ணய உரிமை
என்ற பொது குடியாட்சிப்பாங்கான
கொள்கையை விட சார்மன்னர் ஆட்சிக்
குட்பட்டிருந்த ரஷ்யாவிற்கு எதிராகப் போலிஷ் இனத்தவர் தொடுத் திருந்த போராட்டமே அப்பொழுது ரஷ்யாவே பிற்போக்குவாதத்தின்முக்கிய பாசன SEFTSஐரோப்பாவில் திகழ்ந்ததிஞங் விஞ்ஞான
சமூகவுடைமைவாதத்தின் மூல கர்த்தாக் களுக்கு அதனேக் கண்ணிலே காட்டஆடி பாதிருந்தது. இந்த அனுகு முறை ஒரு
வகைத் தெளிவின்மையைக் கொண்டிருந்
ஆது' சார்மன்னர்கிளுக்கெதிரான போராட்
guerra போதாந்தின் தேசிய விடுதசுரப்
U Trif விளங்கிபதகுல் ா ட்டு ம் தான்
போசாக்கதை ஆதரிப்பதென்ருல் ரஷ்யா விற்கு சார்பான ஸ்லாவிய இனத்தவர்க்கு: (எடுத்துக் காட்டாக செக்கோஸ்லாவியர்) சுயநிர்ணய உரிமை(இல்லை என்று பொருள் படுமா? இதேபிரச்சிஃாயோடுதான் சது கிங்ஸ் 1848-9ல் மில்லுக்கட்டிகுர்,
மாருக, அயர்லாந்தைப் பற்றிய சாமுத் துக்கள் விரிவான பொருத்தமுடையவை பாய் விளங்குவதுடன், ந சுத் துப்ப பூ ட தேசிய இனங்களின் பிரச்சித்ர பற்றி பொதுப்படையான சில கொள்கைகளே உள்ளடக்கியிருக்கின்றன. ஆரம்ப கட்ட த் தில் பிரித்தானிய ஒன்றியத்தில் அயர் ஒாத்துக்கு சுயாட்சி இருக்க வேண்டுமென மாரிக்ஸ் கருதியதுடன், இங்கிலாந்தில் தொழிலாளி வர்க்கம் வெற்றியீட்டுவதன் மூலமே, பெரிய ஆங்கில விலக்கிழார்களின் அடக்கு முறையிலிருந்து ஐரிஷ் மக்கள் விடு தலே பெறுவர் என் தம்பிஞர். ஆகுக் 0ேகளில், அயர்லாந்தின் விடு:இவே ஆம்
 

கிள் தொழிலாவி வரிக்கத்தின் விடுதல்து வழிகோலும் என அவர் கருதிகுர் இக் காங்கட்டத்தில் அவர் அயர்லாந்து பற்றி எழுதியவற்றில் மூன்று விடயங்கள் விரித் துரைக்கப்பட்டன (தொழிலாளி வர்க்க சர் வதேசியத்துடன் இயக்கவியல் ரீதியா ன தொடர்பு கொண்ட தேசிய இன சுய சர் ஈய உரிமை என்ற பார்க்சிய கொள்கை பின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு இஆை முக்கி பத்துவம் வாய்ந்தவையாய் விளங்கி அவையாவன: 1) அடக்கி ஒடுக்கப்பட்ட தேசிய இனத்தின் தேசிய வி டு தி வே யே தேசியப் பிளவுகளேயும் முரண்பாடுகள் பும் மறையச் செய்வதற்கு வழிசஆம்ப் துடன், இரு தேசிய இனங்களின் தொழி வாளி வர்க்கங்களும் தமது பொது எதிரி பாண முதலாளி வரிக்கத்திற்கு எதிராக ஒன்று திகழ்வதற்கு ஏதுவாக அமையும். 2) இன்னுெரு தேசிய இனத்தை அடக் குவது, அவ்வாறு அடக்கி ஆளும் தேசிய இனத்தின் தொழிலாளி வர்க்கத்தின் மீது அதே இனத்தைச் சேர்த்த முதலாளி வர்க் ஆத்தின் கோட்பாட்டு மேலாதிக்கத்திற்கு உறுதுண்யாக இருக்கும் "இன்குெரு தேசிய இனத்தை அடக்கி ஒடுக்கும் எந்தத் தேசிய இனமும் தன்னைத் தானே மைச் சங்கிலிகளால் விக்னத்துக் கொன்சி றது". (3) அடக்கி ஆளப்பட்ட 9శైలి இனத்தின் விடுதல், அடக்கி ஆளும் தேசியூ இனத்தின் ஆளும் வர்க்கங்களின் பொரு ஈாதார, அரசியல், இராணுவ,கோட்பாட்டு அடித்தளங்களே பலவீனப்படுத்தி, தேசிய இனத்தைச் சேர்த்து தொழிஜானி வர்க்கத்தின் புரட்சிகரப் போராட்டத்திற்கு உதவுகிறது. நாங்கிங்ஸ்:
போலாந்து, அயர்லாந்து பற்றிய எங் கல்சின் கருத்து நிலப்பாடுகள் பொது ாேக மார்க்சின் கருத்துக்கன் ஒத்தலுை: ஆகுலும் அவரது எழுத்துக்களில் காணப் படும் ஒரு நூதனமான எண்ணக்கரு-துர லாற்று அடி வழியாக் வராத தேசிய இனங்கள்' (எனது கருத்துப்படி இது மார்க்சியத்திற்கு அடிப்படையிலே முற்றி
- 孪3

Page 18
லும் அத்தியமான Tairauperäs asas) - FÅbo degraultML- வேண்டியது. ஏனெனில் புரட் விர சமுகவுடைமைவாத ே டியா ட்சி கருத்து நிலயிலிருந்து கோக்குபவர் ஒருவர் Osgau இனப்பிரச்சினை குறித்துவிடக் ܚܧܬܕ கடிய தவறுக க்கு. இது ஒரு அதீத உதா reariћ.
1848-49இல் மத்திய ஐரோப்பாவில் ஜனநாயகப் புரட்சியின் தோல் af eu lu ஆராய்ந்த எங்கல்ஸ், அதற்குக் காரணம் தென்ஸ்லாவிய இனங்களின் (செக்கோஸ் àvrraut, ஸ்டிலாவாக்ஸ்,சேர்பியர், ரூமேனி வர்,குரோட்ஸ்,ஸ்லோவீனியர்,டல்மேசியர், மொரேவியர், ருதேனியர், வேறுபலர்) எதிர்ப்புரட்சிப்பங்களிப்பேஎன்ற முடிவிற்கு வந்தார். இவர்கள் பெருவாரியாக ஏகாதி பத்திய அவுஸ்திரிய, ரஷ்ய படைகளில் சேர்ந்தனர்: ஹங்கேரியிலும் பே லாக் திலும், வுஸ்திரியாவிலும் இத்தாலிவி லும் ஏற்பட்ட மிதவாதப் புரட்சியை நசுக் குவதற்கு இவர்கள் பிற்போக்குச் சக்திக
Mr T dá பயன்படுத்தப்பட்டனர்.
உண்மையில், ஏகாதிபத்திய அவுஸ்தி சிய படை (ஸ்லாவியர், ஜெர்மனியர், * ഷ്ണഖ • |r # 6 ിT { -سة قاسية -عة rt له أن ننهبهم கொண்டதாய் இருந்தது. எதிர்ப் புரட்சி யின் வெற்றி சாத்தியமான தற்கு ஒரு முக் கிய காரணி இருந்தது: தேசீய நிலவுடை மைப் புரட்சியைத தூண்டுவதற்கு முத லாளித்துவ-மிதவாதி புரட்சித் தலைtைe தயங்கியது. அஞ்சியது: தீவிரமற்றிருந்தது
இதன் ačraras, பெரும்பாலானவில் பிதாயும், தேசிய சிறுபான்மை இனத் தவரையும் தன் பக்கம் வென்றெடுத்து வர்கள் பிற்போக்குவாதத்தின் குருட்டுத் தனமான கருவியாக மாரு துதடுப்பதற்குகிகி தலைமையால் முடியவில்லே. நிலவுடைமைப் அரச்சிகனக்கும் தேசிய இன oravägõ அடிப்படைத் தீர்ல்வ வழங்க முடியாத தால் தோல்வியுற்ற ஒரு புரட்சிக்கு 1848 Agre spg5 *ošA உதாரணம் (1917 ஒக் Gruri grafia வெற்றிக்கு இதுவே கரணம்). தலைமையின் குறுகிய சமூ
அ

அடித்தளமேறுத்தோல்விக்குவழிகோவிற்: 19ம் நூற்முண்டளவில், மத்திய Grrulou மிதவாத முதலாளிவர்க்கம் முக்கியமான புரட்சிகர வர்க்கமாக விளங்கவில்லை.
1848-49 புரட்சியின் தோல்விக்கான உண்மையான வர்க்க காரணங்களை உரைக் தவறியதால், எங்கல்ஸ் அதன் slavie வதற்கு பெளதிகவதித கோட்பாடு ஒள் றினை கையாள்வதற்கு முயன்ருர்; a-sir இயல்பாகவே எதிர்ப் புரட்சித்தன்'ை வாய்ந்த வரலாற்று அடிவழியாக வரா தேசிய இனங்கள் இந்த வகைப்பாட்டிற் குள் எங்கல்ஸ், தாறுமாளுகத் தென் ஸ்லா வியர், பிரேட்டன்ஸ் , ஸ்கொத்லாந்தி னத்தவர், பாஸ்க் இனத்தவர் ஆகியோரை JLá86)fi). 67 zšla 6960/69k.u கருத்தின் படி, ஒரு தேசிய இனத்தின் எச்ச சொ? சங்களாகிய இவை, ஹெகல் கூறியது போன்று வரலற்றுப் போக்கினுல் ஈவிரக் கமற்று நசுக்கப்பட்ட இவை இக் த த் தேசிய குப்பை கூனம் எப்பொழுதுமே எதிர்ப்புரட்சியின் வெறிபிடித்த பிரதிநிதி கள், முற்ருக அழித்தொழிக்கப்படும்வரை அல்லது இனத்தன்மையை அறவே இழக் கும்வரை, இவை எதிர்ப்புரட்சித் தன்மை வாய்ந்தவையாய் விளங்கும். ஏ னெ னரில் அவற்றின் முழுவாழ்வுமே மகத்தான வர லாற்றுப் புரட்சி ஒன்றிற்கு எதிராக 母* ఫిన్లోgu • ஜிங் த க் கோட்பாட்4ைவகுத்த ஹெகல், ஓர் அரசை உருவாக்கு வதற்குத் தவறிய தேசிய இனக் கீே ಟ್ಲಿ ಜೆ? ఖట్రీ టై ఓగిడ్డ తొణ్డాడో శీ కోణా L- ஆாத்திற்கு முன்னர் இழத்த தேசிய இனங்கள் ‘வச லாற்று அடி வழியாக வராதவை. அவை மறைவது திண்னம் எ ன வாதிட்டார். இதற்கு உதாரணங்களாக அவர் தென்ஸ் லாவியரைக் குறிப்பிட்டார் பல்கேரியர், சேர்பியர் போன்றவர்கள்) இந்தப் போலி வரலாற்று, பெளதிகவதிததவார்த்தை என் கல்ஸ் ஒரு கட்டுரையில் {1855) விரித்து ரைத்தார். அதில் அவர் கூறியதாவது *ஆயிரம் ஆண்டு வரலாற்றை அழிப்ப தற்கு சர்வஸ்லாவிய இயக்கம் முாேகிறது ஐரோப்பாவின் தேசப்படத்திலிருந்து துளுக் தியையும், ஹங்கேரியையும் அரைவாசிஜேர்

Page 19
மணியையும் துடைத்தழிக்காது இவ்வியக்கம் தனதுகுறிக்கோள்கண் எய்தமுடியாது."இத் தகையவாதம்ஒரலாற்றுடொருள்முதல்வாத த்தின்புரட்" கர சிந்தனைகளை விட சவ்வினி i unrair Gogynffledir சட்டவரலாறுசிந்தனைக் குழா மின் பழமை பேண்கொள்கைகளோடுதொ டர்புடையதுஎன்பது சொல்லாமலேவி க் கும். ஆளுல்- வேடிக்கை என்னவெனில், இதோங்கல்ஸ்அதேகால கட்டத்தில்எழுதிய ஒடு கட்டுரையில் (1853) போல்கன் தேசிய இனங்களின் விடுதலையின் விளைவாக துருக்கிய பேரரசு சிதைவது தவிர்+கமுடி ዘuጠrቃኝ ፵ መTጫ” வற்புறுத்தியிருக்தாா: இது வருக்கு எந்த வித ஆச்சரியத்தையும் அளிக்கவில்லை. ஏனெனில் சிறந்த இயக்க ல்வாத சிந்தனையாளன் என்ற முறை பில் அவர் வரலாற்றில் விதந்து பாராட் 'மனித விதியில் ஏற்படும் நித்திய மாற்றங்கள்- அதில் நிலையாமையே நிலை Cu(pers, இயக்கம் ஒன்றே அசைக்கமுடி ዘሠm፰ቓ •” ”
1366ல் போலாந்து பற்றி எங்கல்ஸ் எழுதிய கட்டுரைத் தொடர் அவரது பாட்டு முரண் இன்மையை வெளிப் படுத்தியது. இத்தாலி, போலாந்து, ஹங் கேரி, ஜெர்மனி ஆகிய "மகத்தான வர amrfibgDy வழிவந்த ஐரோப்பிய ே தசிய இனங்களுக்கு (இவற்றின் தேசிய ஒருமைப் பாடு, சுதந்திர உரிமை ஒப்புக் கொள் ளப்பட்டது) எதிரிடையாக எங்கல்ஸ் சார் மன்னனதும் 3 வது கெப்போலியனதும் a6Gurrib69) t.b4SOTTP'4ʻ இருந்த 'ஐரோப்பிய முக்கியத்துவமும்" தேசிய வீரியமும்’அற்ற, தேசிய இனச் சுவடுகள்"பல உடைய ரூமே னியர், இடியர்,செக்கோஸ்லோவாக்கியர் ஆகியோரை வைத்தார். இவை பத்திரிகைக் டுரைகளாகவிருந்ததால்,ஒரு விஞ்ஞான நூலுக்குரிய கண்டிப்புத்தன்மை அவற்றி டம் காணப்படவில்லை என நாம் எங்கல் சின் சார்பாக சமாதானம் கூறலாம். ஆத லால் அவருடைய கோட்பாட்டு ரீதியான எழுத்துக்களிலிருந்து இவற்றை நாம் வேறு படுத்த வேண்டும். மேலும், arrississir கருத்துவிலயின் அடித்தளம் குடியாட்சிப்

பாங்கானது, புரட்சிகரமானது, எவ்வாறு சார்வாதத்தையும் அவுஸ்திரியப் பேரரசை யும் தோற்கடிப்பது?ஸ்லாவியஇனவெறுப்பு வெறியிஞல் அவர் எள்ளளவேனும் உந்தப் படவில்லை. 1848ம் ஆண்டு ப் புரட்சிக்கு முன்னர் அவர் எழுதிங் ஒரு கட்டுரையில் "இத்தாலிய, ஸ்லாவிய இன மக்களின் விடு தலைப் பாதையிலுள்ள சகல முட்டுக் கட் டைகிளேயும் அகற்றும் பொருட்டு" அவுஸ் திரியப் பேரரசை தோற்கடிக்குமாறு அவர் அறைகூவல் விடுத்தார். ஜெர்மனிய பெரிய இனவெறிக்கும் எங்கல்ஸ் இரையாகவில்லை; ஹங்கேரியிலிருந்த ஜெர்மனியசிறுபான்மை இனத்தை அவர் சாடியமை இதற்கு ச் சான்று பகரும் ("ஒர் அந்நிய காட்டின் மத்தியில் இவர்கள் அர்த்தமற்ற தேசிய இனப் பண்பை விடாப்பிடியாகப் பேணு கின்றனர்??)
(வளரும்)
'பிரச்சினேக்கான தீர்வு எடுத்த எடுப்பிலேயேபரபரப்பாகக்குறிப்பிடப் படாமல்(நாவலின்)சூழ்நிலையிலிருந்தும் அதன் பாவனை களி லிருந்து மே உணர்த்தப்படவேண்டும். சமுதாய முரண்பாடுகளின் எதிர்கால வரலாற் றுத் தீர்மானங்களைத்தட்டிலே வைத்து வாசகருக்கு வழங்க எழுத்தாளன் கடமைப்பட்டிருக்கவில்லை Cזה G&עם ז நான் கருதுகிறேன்."
- எங்கெல்ஸ்
(மின்ஞகாட்ஸ்கிக்கு எழுதிய கடிதர் தில்.)
255

Page 20
கோடுகளும் கோலங்களும்
ஈழத்து இலக்கியப் போக்கின் ஒரு குறிப்பிட்டகொள்கைப் போக்கிற்கு வளைத் துக் கொண்டு, அந்தப் போக்கிற்கு அமைய ஏழுதும் எழுத்தாளரது சில மட்டமான படைப்பினையும் சிலாகித்தும், தட்டியும் கொடுத்த குறிப்பிட்ட சில விமர்சகர்களின் போக்கினல் ஈழத்து இலக்கியத்தில் புண் கதைப் போக்கு நலிந்து, தேய்ந்த தடத் திலேயே தேய்ந்து ஒரு இயந்திரமயமான தோற்றம் கொண்டது. இந்த தே ப் த் த தடத்தின் இலக்கியப் பேர்க்கினை உடைக் துக் கொண்டு அக அனுபவங்களையும் புற அனுபவங்கன்யும், கலந்துவ வேகத்துடன் நுண்மையான சித்திரிப்புக்களைக் கொண்ட படைப்புக்கள் சில, சொற் செட் டு டன் நறுக்குத்தெறித்ததுபோல் ஆங்காங்கே வெளிவந்தன. இவைகளில் ஒன்ருகவே இந்த உடைப்பாளர்களில் ஒருவராகவே குப்பிழான் ஐ. சண்முகன் "கோடுகளும் கோலங்களும்" என்ற சிறு கதைத்தொகுதி மூலம் தன்னை இனம் காட்டிக் கொள்கி @cyff. " *تی
"புறவாழ்வுப் போராட்டங்கள் தவிர்க்க முடியாதவை, கலைப்படைப்புகளில் அவை கையாளப்படத்தான் வேண்டும்.அதற்காக மனம் பற்றிய அக் வாழ்வு அம்சங்களை கலைக்ாக்கக் கூடாது என் வா தி க்க க் கூடாது. மனிதன் இயற்கையிடத்துக்கா னும் அழகுகளும், இயற்கையாகவே அங்க வீனர்களாய் பிறந்துவிட்ட பிறவிகளில் கொண்ட இரக்கங்களும், அழிவு களில் காணுகின்ற ஆத்மார்த்தமானசோகங்களும், அழகுகளை அனுபவிக்க வேண்டுமென்ற ஏக் கங்களும், அவற்றில் காணும் தவிப்புக்க ளும், ம்க்த்தான ஏமாற்றங்களும் அருமை யான-கித்தியமான கலைச்சிருஷ்டிகளாகின் றன:ஆகிக்கொண்டிருக்கின்றன.அழிந்தநாக ரிக எச்சங்களிலும் இதைத்தானே நாம் காண் கிருேம் "எனத் "தடங்கள்" க  ைத யி ல் வரும் "நான்" பாத்திரத்தின்கூற்று எனது முற் கூறிய கருத்தை உறுதி செய்கிறது
266

Y・ "வாழ்வின் தேடல்களில், கர்த்திருப்பு களில் அவ்வப்போது என் சி ந்  ைத யில் கிளர்ந்த உணர்வுகளின், தவிப்புகளின், தரி சனங்களின் கோலங்களே என் கதைகள் ? எனக் கூறும் சண்முகனின் கதைகளில் அழகுஇலயிப்புக்களே பெரும்பான்மையாக விரவிக் கிடக்கின்றது.இந்தஅழகுஇலயிப்பு கள் சிலவேளைகளில்வாழ்வின் நடைமுறைக்கு சற்றுசிரமமான விடயங்களையும்கற்பனைசெய் துபார்த்துவிடும். ஆஞல் அப்படிக்கற் பனை செய்த கோலங்களை வாழ்வின் உண்மை யென மயங்கக்கூடாது, “பாரதியும் ஷெல் லியும்" "இருமகாகவிகள்" ஆகிய புத்த கங்களை வைத்திருக்கும் ஒரு இளம் பெண். தான் அப்பெர்ழுதுதான் சந்தித்துக் கொண்ட ஆடவ்ன் மார்பில் சாய்வதும், அவன் அவள் தலையை வருடுவதும் (ஒரு ரயில் பயணம்) போன்ற மித மி ஞ் சிய உணர்ச்சிகளை சண்முகன் தனது எழுத்துக் களில் சற்று நிதானமாகவே கையாண்டி ருக்கலாம்.
இந்த் அழகு இலயிப்புகளில், மெளன கீதங்களில், தம்மை மறந்துஇருப்பவர்கள் தம்மைப் பாதித்த புறச் சூழல்களை, தம் மைப் பாதித்த அளவிற்கும் எதிர்க்கத்துணி யாது கோழையாய் இருந்துவிட்டு, தனது கோழைத்தனத்திற்கு நியாயம் தேடுவது போல் நா ங் க ள் புரட்சிகாரர்களல்ல க்கலஞர்கள்" எனக கூறுவது(மெளனகிதம்) ஒரு அபத்தமான கருததாகும, p(U5 ಶಿಕ துவம் நிரம்பிய மனிதன் தன்னே பாதித்த உணர்வை எதிர்ப்பதற்குரிய தார் மீக உணர்வைக்கூட கலைத்துவம் அமுக்கடித்து விட்டதா என்ன? மெளன தேத்தின் கதா நாயகன் தன்னைப் பாதித்த புறச் சூழலை எதிர்க்க வலுவற்றவராக இருக்திருக்கலாம். அதற்காக முழுக்கலைஞர்களுமே அப்படியி ருப்பதுதான் நியாயம் என்பதுபோல் நாங் கன் புரட்சிக்காரரல்ல கலைஞர்கள் எண்க் கோருவது மிகப் பிழையான கருத்தாகும்.

Page 21
சண்முகத் தன அபடைப்பிற்குரிய விட பங்களே எவ்வாறு எடுத் திக்கொண்டபோதி லும் அவ்விடயங் ஞக்குரிய உருவங்களே கேர்த்தியாகப்பிள்ளி சிறு பாராட்டிற்கு
. சிவியம் சங்கீதம் என் ஆற்றில் ஈடுபாடுகொண்டதகுரல்ச:ே இவர் چھ( =rifugagیورپی பல்வேறு விதங்களில் கேட்டுக் கொண்டிருந் கிறது. அந்த அளவிற்கு தினர்க் ܕܬܬܡܗ؟ தொற்றிவிப்பதற்கு இவருக்கு வாய்த்து ārā二、 இருக்க வாம் ஆணுல் இந்த நடைதுே ஒ திரங்களின் சிதைவிற்கும் சிTரTராகி -துண்டு- (ஒருபாதையில் கதை). சண்மு EST ETT -- Giri குறிப்பிடப்படும்போ தெல்லாம் இவரது அழகிய, அலாதியான
தமிழச்சியின் கத்தி
இலங்கைக்கு வேண்டாம் இனவாதம் என்று பலப்பல வாய்க்கூவி பலநாளும் எழுதிய
GITAT
சாகவில்கல் இன்னும் சாகடிக்கப் படவில் கிேட்டதா தோழா கிேள் தொடர்வேன்;
சமத்துவம், ஐக்கியம், சகவாழ்வு என்றெல்லாம் கொள்கைக்ளேக் கூவிக்கவி சொன்னவர்கள் சிறுபான்மை, அதஞலோ
ஆகஸ்ட் நடுவில் நம் அன்னேயரும், தங்கையரும் கதறிக்கதறிக் கற்பைச் கிர்வுகொடுத்தார்கள்:
-
 
 

அந்த நடை கூடவே எழுவது sérfs
ன்ர்கிவிடுத்
'?? *? தொகு நியின் மூலும் Ho**) "Får ryti 7i = truerir செய்து போதிலும் வேகளினதும் நீதிகளினதும் பூஞ்சோஃ. எளினதும் போதிலு: * fra
இயற்தை *方L二甲、 రిజర్వ్య கோடுத்த போதிலும், மனித மினங்களின் వాణ్ణే శకెగావ్క ண்ேடு வி து: க ਜੁ இத்தொகுதியில் 'I'r siirsi தேம்" த்திரு விநா, “。-cm・エa சுள் "அதிர் GLT: Flag in "ழித்துஇலக் கிக்சனத்தில் சண்முக்கிய இனங்காட்டி
நிலநிறுத்தப் பே துமானதாகும்.
சிே புஷ்பராஜன்.
-ராஜவர்மன்
தேசியம், சர்
Fui முழங்கிளுேமே என்பதற்காப் எங்கள் பெண்களே
Brenin siŵr i ef 'LLIT Gir? சிங்கள ாத்தப் புடையன் என் திவிகேள் உடலுக் ததறித் தின்தன தமிழச்சி ஆனதஞல், ஆம் மிேழ்ச்சி ஆனதஞல்
நீட்டிய அறைக்குள்
LÒGITIG
ானம் போர்த்து RIGWADLhasar
257

Page 22
தமிழ் மகள்போல் 1 «aurrorroso" GT sir po வார்த்தை சொன்குேமா? அல்லவே
ஆனதும்
பதி வராமலே பத்தும் இழக்தி • ፡ጠreff மிலேச்சன், தமிழ் மாணத்தில் நியிட்டாள்
a 25 ரத்தப் புகையில் தமிழ் மழலை எரிந்த மனம் வடக்கு மண் தேடி வந்து கவிவதற்கு
காற்று விசுக்கினுளே கம்பாயக்காரி
சங்கமித்தை வழிவந்த መ፡ mr 8 என்றதெல்லாம் சதிதாஞே?
சரித்திரமும் இநீக்கிறதே - சகோதரனே’’ என்றழைத்த
தமிழ் திராவகத்தை எறிந்தார்கள்! *நண்பனே' என்றுயர் க்த தமிழ்க் காத்தைக் தறித்தார்கள் வான் கொண்டு
துப்பாக்கிச் சனியன் கிள் துணைநிற்க, )9نق- تلآلا فر கையில்
விரல்களேத் தவிர
வேறு துணேயின்றி
உறங்கிய தமிழனின் உயிர் குடி தி, காடையர் மந்தை காலையில் வீரமும் பேசியதே தோழா சொல்
இந்த இழிய நிலை
258

இனிசிகழ விடலாமோ?
கம்யூனிஸ்ட் முதலில் பின் கன்னித் தமிழன் என்று நாமிருந்தோம், பொதுவுடைமை ஒருபோதும் பொய்ப்பதில்லை என்று நாமறிவோம்
என்றதஞல்
arnissir Lorr6uvLb எல்லோர்க்கும் பொதுவாமோ? இதயம் எரிகிறது! இதயம் எரிகிறது! இதையும் அறிந்தாயேல் இதயம் வெடித்துவிடும்Osmprr,
பேயாட்சி யோவென்று பேதலித்து நின்றஅன்று கண்டேன் ஐக்கியம் ஒருவிதத்தில்:
தமிழ் உதிரம், மானம், உடைமையெல்லாம் உறிஞ்சிக் குடித்து ஊரெலாம் போதை கொன் வதிலே போக்கிளுர் கட்சி, கொள்கை, கொடி பேதம் அத்தனையும்: எல்லோரும் ஒன்ருஞர் :ெ ஆழியாC , எம்மை அடித்துதைத்தார்! தமிழுக்கு ஒர்ேபாடை கட்டத் துடிதுடித்தார்! தேசியமும் அங்கே தேள்ளோப் அடிமனதில் தாங்கிக் கிடந்ததுவோ? கொடுக்கைச்
தூக்கி எழுந்ததுவோ?
அதஞலோ ஏமாந்தோம், தோழர் அதஞவோ ஏமாந்தோம்? அதனல் தமிழச்சியின் சுத்தி
58th Lorr. q-ci இருக்கவில்ல, ay si Dy தலை மாட்டில் இருக்கவில்லை! அதல்ைதான் தமிழுலகு திகைக்கிறது! தமிழுலகு திகைக்கிறது:

Page 23
இவான் பூனினுக்கு மார்க்வRம் கோர்க்கியின் க
நிழ்னி-நொவ்கொராட் ஏப்ரல் முடித்து மேமாத ஆரம்பம்-189
என்னுடைய ரொம்பவும் அரு இல் மி aurrdi7 அலெக்சே Qudës '
இது உள்களுக்கு எழுது இரண்டா
வது கடிதம். உங்களுடைய புத்தகத்தைப் பெற்றுக் கொண்டேன். மனப்பூர்வமான சன்றி.
நான் இன்னும் உங்களுடைய கவிதை: களை ப்படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அவை a.anh. RuoLA Rumras0BoRv Javeayava uDuunras 6Qou5âÁalasé7 றன. அவைகளில் புதுமையும், எதிரொ யும் இருக்கின்றன. குழந்தை உள்ள ம் போல், பரிசுத்தமாக, இருக்கின்றன. இயற். கையை ஒட்டி இருக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு அபூரிமிதமாக இருக்கிறது.கவிதை களைப் பற்றியும், கவிஞர்களைப்பற்றியும் நீர்ப்புக் கூறுவதில் கண்டிப்பாக இருக்கும் சில நண்பர்கள் உங்களுடைய கவிதைகள் இனிமையாக இருக்கின்றன என்று கூறி ஞர்கள். நான் இதைக்கூற பெரிதும்மகிழ்ச்சி படைகிறேன். adbaura Upras, ayaoup Saurat பாதை செல்கிறது. arus Garaflü uransasQar. எவ்வளவு அழகாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள்
இது சாதாரணமாக GPAstutt. அதேசமயத்தில் அழகாக இருக்கிறது: யாவற்றிலும் முக்கியமாக,உண்மையானதா கவும், நேர்மையானதாகவும் இருக்கிறது SprnroAtlasub, Lurru'javnrif மரங்களும் வேகமாக மிதந்து சென்று,

டிதம்
வயல்களுக்கப்பால் மூழ்கின 3. . . . . . - Jyabzza adadhrLu0pv, AQasAsaralr aAs
luontaw saflaue AB. . வாடிவகிர்ந்து தொங்குகிற"மரவன்கவன், பணிபோல் வெண்நிறத்தின் நிதைகின்றது, வைரக்கல் போன்றகண்ணிகர அமைதியாகத் தாரைதாரைவாகச் சொரிகின்றன: r VM ஆயினும், இந்தக் கண்ணிருக்கடக அவைகளின் புன் முறுனர் 3.
arasınırsátfalv og m
இதேமாதிரித்தான் துடக்ன்றது ஆடி saras GT saapura, Saraw Currast
Par Ürt av Draw aurrebAbiapudasjär. Ibae இனச் சந்தித்ததை விகிசத்துப் பெருமகிழ்ச சியடைகிறேன். கவிதைகளைப் பற்றியும் வசனத்தைப்பற்றியும் கான் எவ்வளவோ எழுத முடியும். ஆஞல் எனக்கு நேரமீன்க். ஒரு கப்பலில் வேலை செய்யும் அடிமைய்ைப் Gurvéb surreir Gavâh Qarb60 pair. என்று sat-au (yasS Bárá arerg சத்தமிடுகிறது வெகுவியஸ் போன்ற luosteaplaplau feus STdiwgyamL au Gypsyado avar4Ag Qaradigi குப்பதுபோன்ற உணர்வு ஏற்படுறேது
உங்கள் மண்விக்கும்கூட எனது d'orgbâgdasdy. W
aw. Guapaswidi.
(மார்க்விம் கோர்க்கியின்சொத்தப் СӘилиѓ.}
சிறு திருத்தம்:- 250ம் பக்கத்தில் "1972ல்
இவருக்கு நோபல் இலக்கியப் பரிசு வழா கப்பட்டது" என்றிருப்பதை 1968ல்எனத்
நிருத்தி வாசிக்கவும். 态
ருத் -datarras gấRafaud, .

Page 24
பதிவுகள்
sa burt-17
இரசிகமணி கனக செத்திநாதன்மறைந்து
விட்டார். இன்றைய காலயில் Casauð கிடைத்தது. சழத்து இலக்கியத்தின் ஆயி ரத்துத்தொனாயிரத்து காற்பதுக்குப் பிற் பட்ட வரலாறே அவர் வரலாறு. அந்தள " வுக்கு அதனுடன்இரண்டறக் கலந்திருந்தார் அவர்.சிறுகதை,நாவல், நாடகம், திறஞய்வு கவிதை ரயப்பு, பழைய இலக்கியஆராய்ச்சி, சிறுவர் கலைகள் என்பவற்றிலெல்லாம் ஒர் ஆழ்ந்த ஈடுபாட்டுடன் அவர் இலயித்திருந் ரர். தமது இரசன் சயப்புகண் மற்றவர் கனிடம் தொற்ற வைத்தார். அகரின் கருத் துகளில்ஆர்த்மார்த்தமான அப்பணிப்பு இருந் தது.ஈழத்துஎழுத்தானங்களின் படைப்புகள் பற்றிய இரசனைக் குறிப்புகள் மூலம்அவர்க குக்கு சமூகத்தில் ஒர் அந்தஸ்தைத்தேடிக் (64&f agaivitileir மறைவிறல் அவிடியுறுவோரோடு நாமும் கவலை கொள் இதுருேம். அவரின் மறைவிற்கு அனுதாபம் தெரிவிப்பாரோடு நாமும் பங்கு Gerrar G Gehe
suff-25
றைய காலையில் இலங்கை வாகுெலி துல்லுரு கவியரங்கம் கேட்டேன். மூவர்பங்கு திர்ைகள். மூவரும் பொறியியலானா கத் தொழில் பார்ப்பவர்கள். அவர்களில்ஒரு வர்தான் கவிஞர். (அவர் ஓர் அற்புதமான சிந்தனயாளரும்கூட) அரங்கத் தலைவராக இருந்தவர், தமது கவிதைவரிகளுடன் அரங் கைத்தொடங்கினர்.
*சழம் மூன்றெழுத்து. அன்பு மூன்றெழுத்து. கே. மூன்றின் வெற்றியை முன்னமேயுணர்ந்து கவிதர் மூவர் இங்கு வந்துள்ளோம்
என்கிறமாதிரி.
அகில இலக்கிய வட்டத்தினருக்காக apur அச்சகத்தில் அச்கிடப்பட்டு, வசிக்கும் .ெ எமவியூஸ் என்பவரால்
* Ouasorraraw.

நவம்பர்-26 யாருடனே சம்பாஷிக்கையில் கனக செத் திநாதனைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டி வந்தது. பழைய இலக்கியங்களில் அவருக்கு இருந்த சடுபாட்டைப் பற்றிச் சொன்னேன். “PašGastdirgí a prib” utódayubagsaw தனிப்பாடல்கள் பற்றியும் வா ஞெலி யில் oeuf -eAða a-ogrssir tuhalad-Gruaá இலிருந்தவற்றைச்சொன்னேன். அத் தச் GrrrAbGurrA ay as sir, சிலவற்றின் டு தாகுப்பை கா வி யச் G er m b ப்ொழிவுகள்" என்ற saraonras I GMT dih பிற்ைசஹ்மான் வெளியிட்டிருக்கன்ரரென நிவாககிறேன். வாடசாலேகளிலும், மற்றும் மன்றங்களிலும் நிகழும் விழாக்களில்பங்கு பற்றி தமிழ் வளர்களும்’ விரிவுரையாளர் கள், விற்பன்னர்களுக்கு இந்த நூலைச் இபrர்க செய்கிறேன்.
பெண்ணிலாஉளரில் பிறந்தாரைப்போலவரும் வெண்ணிலாவே இந்த வேகமுனக்கா arcs' Cluffdira Artildard Fabasal adasar atsir di Louis fupeisegabe Qjasad அவர்களுக்கு உதவக்கூடும். நவம்பரி-27
மல்லிகையில் சாந்தனின் கட்டுரை வாசித் தேன். குறிப்பிடக்கூடியசயமுரண்பாடுகளும் słowgajraw AS 86 av de aS div a lae a ith இருந்த Quur Sayyid Garnróivalaganos அழகாகனழுதியிருக்கிழுர், எழுத்தானணுக்கு dsbugrrrurenrauer007 uh pa5dv aSá56R av av Gung தெரியாவிட்டாலும் பரிச்சயமாவது இருக்க வெண்டுமென ஒருகுறிப்பு அதில்வருகின்றது எனக்குக்கல்குலஸ்"என்னுவென்றுதெரியாது விசாரித்ததில் "துண்கடிஞ்சிம்" என்றுநண்பன் சொன்ஞன். இதைய்ேன் குறிப்பிடுகிறே னென்முல் பல விஷயங்களில் பரிச்சயம்" கொள்வது எ னக்கும் பிடிக்குமென்பதால் தான் இப்படியான நண்பர்க க்கு மூன்று புத்தகங்களை தான் சிபார்சு செய்வேன்.
1. ஆர்தர் கோப்ஸ்லரின் சர்வாதிகாரி பும் சந்தியாசியும்.
2. ”டாக்டர் ஜன்ஸ்டீனும் Før av தத்துவமும்".
8. ydyOBLuttur asampau Gwlfflar situsF fsbமொழிபெயர்ப்பு க. நா. சு.
---- Falw passör
சாதனங்களுடன், யாழ்ப்பாணம் இல, 3. மத்திய மேற்கு விதி, குருநகரில் வெளியிடப்பட்டது. நிாவாக ஆசிரியா