கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அகவிழி 2005.08 (முதலாம் ஆண்டுச் சிறப்பிதழ்)

Page 1
மா. கருணாநிதி ଗ:ଓ சதுராஜா
உரையாடல்
க. சுவர்ணராஜா
இலங்கையின் ஆரம்பக் கல் இலங்கையின் பொதுக்கல்விச் தமிழரைப் பொறுத்தவரை
நோம் Tibočí ஆசிரியரும் சிந்திக்கும் திற
பாடசாலை மட்டத்திலான
 
 
 
 
 

வியில் நியாயத்தன்மையும் சமவாய்ப்பும் செயற்பாடுகளில் பாடசாலை அதிபர்களது வகிபாகம்
காலனித்துவம் இன்னும் முடியவில்லை.
ண்களும்

Page 2
s
羲
se
影
ظر
باز
ఫ్లో
葱
i. 签
Ws,
墨
s
癸
怒
激
N
漆
န္တိ၊
డ
IMPORTERS, EXPORTERS, SEL STATIONERS AN
Head Office: 340, 202 Sea Street, Colombo 11, Sri Lanka. Tel : 2422321
Fax : 2337 313 E-mail: pbdho(asltnet.lk
() O பூபாலச்ங்கம்
புத்தக விற்பனை இறக்குமதியாளர்கள், !
65606/60),O : இல. 340202 செட்டியார் தெரு, கொழும்பு 11, இலங்கை. β)σβΠ. βυ. : 242.2321 தொ நகல் : 233733 Aółóczycj36) i pbdhoOsltnetlk
密懿蕊
 
 

i
怒
ஜி
S:
况
S.
游
慈
بخل
S.
& ஒ
s 裂
§
S;
镑
游
{&
ལྷོ་翠
ALASINGAM 0K DDOTT
LERS & PUBLISHERS OF BOOKS, D NEWSAGENTS.
2
*్ళ
Svo
登征
器
;
兹
Branches : 309A-2/3, Galle Road, Colombo 06, Sri Lanka. Tel: 2504266 Fax : 4-5 15775
(4.
هي
毅
签
છું
4.
4A, Hospital Road, Bus Stand, Jaffna.
6.
புத்தகசாலை :
பாளர்கள், ஏற்றுமதி, (' நூல் வெளியீட்டாளர்கள் 懿
606m : 额 இல. 309 A-2/3 காலி வீதி 兹 கொழும்பு 06, இலங்கை, ஜ் β)σπ. βυ. 2504266 { தொ. நகல் : 4-51575 ஜ்
இல, 4 A, ஆஸ்பத்திரி வீதி : பஸ் நிலையம், யாழ்ப்பாணம்.

Page 3
ஆகஸ்ட் 2005
அகவிழி இந்த நேரத்தில் இதுவன இருந்த உள்ளங்க களை மட்டுமல்ல உயிர்ப்புக்கும் உ இடத்தில் நினைவு
தமிழில் அகவி நிலைப்பட்ட ஆசி உருவாக்கத்துக் விருத்திக்கும் உ பிரதான இயல்பாக தொடர்ந்து தமது தருகிறது.
இருப்பினும் ச யாளராக இருக்குப் தேவைகளைக் கரு
டாளராக மாறுவ உதவியுள்ளது என்
அகவிழி வெறு வெளிவரவில்லை. கள் எதிர்காலவி தொடரும் குறிக்ே புரியும் விதத்திே வகையில் ஆசிரி எதிர்வினைகள் ம ஆரோக்கியமாக இ தான் வெற்றிகரமா திகழ உதவும். அ கற்றலின் பரப்டை கொண்டுள்ளது. இ சார்ந்த பண்புக6ை
ஆகவே அக உயிர்ப்புமிகு சிற தொடர்ந்து ஆதர ஆகும்.
1.
 

శ్రీ சிரியரிடமிருந்து.
இதழுடன் பன்னிரண்டாவது இதழாகிறது. இந்த ர "அகவிழி" தொடர்ந்து வெளிவரக்காரணமாக ளை நினைக்கின்றோம். மற்றும் தமது கட்டுரைஆலோசனைகளையும் வழங்கி அகவிழியின் உறுதிக்கும் காரணமானவர்களையும் இந்த கூறுகின்றோம்.
ழி போன்ற இதழ் தொடர்ந்து வெளிவந்து தமிழ் ரியர் சமூகத்தின் மத்தியில் புதிய சிந்தனை கும் மனோபாவ மாற்றத்துக்கும், ஆளுமை ரிய கருவியாகச் செயல்படுவதையே தனது க் கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு ஆசிரியர் சமூகம் பூரண ஆதரவை வழங்கி வருவது சந்தோசம்
வட கல்விச் செயல்பாட்டின் அதன் முதன்மைD "ஆசிரியர் சமூகம்" தமது எதிர்காலக் கல்வித் நத்திற் கொண்டு, தாம் உயிர்ப்புமிகு செயற்பாட்தற்கு அகவிழி எந்தளவிற்கு அவர்களுக்கு ாபது பெரும் கேள்வியாகவே உள்ளது.
மனே வெளிவர வேண்டும் என்ற நோக்கில் மட்டும் இன்றைய சமூகத் தேவைகள், கல்வித் தேவையல் நோக்கில் கல்வியின் விரிவாக்கம் என, காள்கள் சார்ந்து செயல்வாதத்துக்கு துணை லயே வெளிவருகின்றது. இதனை ஈடேற்றும் யர்கள் அகவிழியின் கருத்துக்கள் சார்ந்து ற்றும் தொடர் உரையாடல்கள் மேற்கொள்வது இருக்கும். சமூகம் சார்ந்த சிந்தனையும் செயலும்ன மாற்றத்தை விளைவிக்கும் ஆசிரியர்களாகத் ஆகவே அகவிழி ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களின் அகலித்து ஆழப்படுத்தும் பாரிய பணியைக் தன் மூலம் தான் மாணவர்களது கற்றல் தேடல் ா விருத்தி செய்ய முடியும். விழி ஆசிரியர்களுக்கானது. ஆசிரியர்களின் தனைக்கும் செயலுக்கும் ஆனது. அதற்கு வூ வழங்குவது ஆசிரியர் ஒவ்வொருவரின் கடமை

Page 4
ബuി நியாயத்தன்மை
நான்காம் வகுப்பு அடைவுச் சோதனை
இலங்கையில் சமகல்வி வாய்ப்பு - பின்னணி
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் அமைந்துள்ள தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு söl50)6Uu JLDT60Ig5 (NEREC) 2002 2ld ஆண்டில் நான்காண்டுக் கல்வியைப் பூர்த்தி செய்த மாணவரின் அடைவுமட்டம் பற்றிய கணிப்பீடு ஒன்றினைத் தேசிய மட்டத்தில் மேற்கொண்டது. இந்த ஆய்வானது ஆரம்பக் கல்வியில் நிலவும் நியாயத்தன்மை, கல்வியில் சமவாய்ப்பு என்னும் விடயங்கள் பற்றிய சில உண்மைகளை வெளிக்கொணர்ந்துள்ளது.
'எல்லோருக்கும் கல்வி' தொடர்பாக 1931 இல் இலங்கையில் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளினால் இலங்கையின் ஆரம்பக் கல்வியிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உலகளாவிய ரீதியிலும் உள்நாட்டிலும் 'எல்லோருக்கும் கல்வி என்னும் விடயம் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கருத்துப் பரிமாற்றங்களும் கொள்கைகளும் அடிப்படையாக அமைந்தன.
எல்லோருக்கும் கல்வி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துதல் தொடர்பாக 1931-1948 இடைப்பட்ட காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சிகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. இக்காலப்
 
 
 
 

நரம்பக் கல்வியில் யும் சமவாய்ப்பும்
ഖണി ിങ്ങig ) ഉ_ിയോണ്.
பகுதியில் தொகுதிகள் தோறும் மத்திய பாடசாலைகள் நிறுவப்பட்டமை, நகரமக்கள் மட்டும் அனுபவித்துவந்த இடைநிலைக்கல்வி வாய்ப்புக்களைக் கிராம மக்களும் பெறக்கூடிய வாய்ப்புக்கள் உண்டாதல், கிராமங்களிலுள்ள திறமையான மாணவர்கள் ஐந்தாம் தரப் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி பெற்றுமத்தியபாடசாலைகளில் கல்விகற்பதற்கான வாய்ப்பு, கல்வி முறையின் சகல நிலைகளிலும் இலவசக் கல்வியின் அறிமுகம், தாய்மொழிக் கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியமை, கலைத்திட்ட உருவாக்கமும் சோதனைகளும் உள்ளுர் மயப்படுத்தப்படுதல் போன்றவை முக்கியமான மாற்றங்களாகக் கருதப்பட்டன.
இலங்கையிலே எழுத்தறிவின்மையை முழுமையாக நீக்குதல், சகல நிலையிலும் எல்லோருக்கும் கல்வி வாய்ப்புக்களை உறுதி செய்தல் என்ற விடயங்கள் பற்றி 1978 ஆம் ஆண்டின் அரசியல் யாப்பின் 27 (2) பிரிவு வலியுறுத்தியிருந்தது. ஐக்கியநாடுகள் சபையின் பொதுச்சபை 1989 இல் சிறுவர் உரிமை பற்றிய சமவாயத்தினை உருவாக்கிய வேளையில் அதன் 28 ஆம் 29ஆம் பிரிவுகள் மூலம் சிறுவரின் கல்வி உரிமைக்கு அழுத்தம் கொடுத்திருந்தது. மேலும் ஆரம்பக் கல்வி கட்டாயமானது. அக்கல்வி எல்லோருக்கும் இலவசமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டது. ஐ.நா சிறுவர் உரிமை பற்றிய சமவாயத்
2 ஆகஸ்ட் 2005

Page 5
தினைத் தொடர்ந்து இலங்கையிலும் பல மாற்றங்கள் உருவாவதற்கான திட்டங்கள் தோன்றின. 1990 இல் தாய்லாந்தில் நடைபெற்ற ஜொம்ரின் மகாநாட்டிலும்' எல்லோரும் கல்வி I^ பெறும் உரிமையுடையவர்கள்" என்ற |*
மனித உரிமைப் பிரகடனம் | 8.
செய்யப்பட்டது. இதனைத் தி தொடர்ந்து எல்லோருக்கும் ஐந்து கல்விக்கான உலகப் ை Lu
பிரகடனமானது அடிப்படைக் கற்றல் தேவைகளை நிறைவு செய்தல் பற்றி கட்டுப் எடுத்துக் கூறியதுடன் அத்தி என் யாவசியக் கற்றலுக்குரிய அடிப்படை வர் விடயங்களான எழுத்தறிவு, வாய்மொழி விளக்கம், எண்ணறிவு, பிரச்சினை தீர்த்தல்,பெறுமானங்கள் | மற்றும் மனப்பாங்கு விருத்தி பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தது.
மேற்கூறிய அறிக்கைகளின் நேரப் பயன்பா செல்வாக்கு இலங்கையிலும் பல ------------ மாற்றங்கள் தோன்றுவதற்கு வழிகோலின.1991 இல் இலங்கையில் உருவாக்கப்பட்ட தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு, கல்வியில் சமவாய்ப்பினை வழங்கும் நோக்குடன் 1995இல் கல்வியின் தராதரமேம்பாடு பற்றிச் சிந்தித்து ஆரம்பக் கல்வியில் பல சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தியது. ஐந்து ஆண்டுகள் ஆரம்பக் கல்வியைப் பயிலும் பிள்ளை அறிவு, நடைமுறை வாழ்க்கைத் திறன்கள், கட்டுப்பாடு, ஒழுக்கம் ,பேச்சாற்றல், என்ற விடயங்களில் விருத்தியடைந்தவர்களாக விளங்குதல் வேண்டும் என்ற இலக்கினைக் கல்விச் சீர்திருத்தத்தின் மூலம் வலியுறுத்தியது. மேலும் தேர்ச்சி அடிப்படைக் கலைத்திட்டத்தின் ஊடாக தொடர்பாடல், சமயமும் ஒழுக்கமும்,ஓய்வுநேரப் பயன்பாடு, சுற்றாடல் மற்றும் கற்பதற்குக் கற்றல் ஆகிய தேர்ச்சிகளை அடைதல் என்ற எதிர்பார்ப்பையும் கொண்டிருந்தது.
அடைவுச் சோதனைகள்
கற்பதற்குக் கற்றல் ஆ களை அடைதல் என் பையும் கொண்டிருந்த
1
இலங்கையில் சமகல்வி வாய்ப்பு
தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட மூன்றாம்.
விடயங்கள் நியாயத்தன்மையைப் பேணி வந்துள்ளனவா என்பதனை
அறியும் நோக்கில் பல்வேறு அடை- தரம்
வுச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. ஆரம்பக் கல்வி தொடர்பான புதிய
முகப்படுத்துவதற்கு முன்னர் எல்
லோருக்கும் கல்வி பற்றிய நிலை-15ஆம் தரம் (1998)
5ஆம் தரம் (1995) கல்விச் சீர்திருத்தம் (1998) அறி-13ஆம் தரம் (1996)
ஆகஸ்ட் 2005 3
 

மையை அறியும் நோக்கில் மாணவர் அடைவுபற்றிய மூன்று மதிப்பீடுகள் இடம்பெற்றன. இவற்றுள் முதலாவது மதிப்பீடானது. 1995 இல் ஐந்தாம்தர மாணவர்களையும், இரண்டாவது மதிப்பீடு 1996 இல் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவர்களையும், மூன்றாவது மதிப்பீடு 1998இல் மீண்டும் ஐந்தாம் தர மாணவர்களையும் அடிப்படை யாகக் கொண்டு நடத்தப்பட்டன. இத்தகை மதிப்பீடுகள் ஆரம்பக் கல்வியானது திருப்திகரமாக இல்லையென்று எடுத்துக்காட்டியதுடன், எழுத்தறிவு, எண்ணறிவு மற்றும் வாழ்க்கைத் தேர்ச்சிகளில் மாணவரின் செயலாற்றல்கள் குறைவாக இருந்தன என்றும் தெரியவந்தது. இத்தகைய நிலை, மாவட்டம் மற்றும் பாடசாலை வகையின் அடிப்படையில் வேறுபட்டிருந்தன என்றும் எடுத்துக்காட்டின. இம்மூன்று சோதனைகளிலும் மாணவர் செயலாற்றல்கள் அமைந்த விதத்தினை அட்டவணை 1 விளக்குகிறது.
இங்கு மதிப்பிடப்பட்ட விடயங்ளில் மாணவரின் அடைவுகள்சராசரி நிலையிலேயே உள்ளன என்பதனை அட்டவணை எடுத்துக் காட்டி|ள்ளது. இத்தகைய அடைவுச் சோதனைகளின் தாடர்ச்சியாகவேNERECநடத்தியநான்காம் வகுப்புச் சாதனையும் அமைந்துள்ளது. புதிய கல்விச் சீர்திருத்தம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு நான்கு ஆண்டுளின் பின்னர் மாணவரின் அடைவு அமைந்துள்ள விதத்ைெனக் கணிப்பிடுதல் இதன் அடிப்படை நோக்கமாக }ருந்தது. ஆயினும் இச் சோதனை பின்வரும் குறிப்பான நாக்கங்களையும் கொண்டிருந்தது.
ஆரம்பக் கல்வியைப் பூர்த்தி செய்யும் 4ஆம் வகுப்பு மாணவரின் முதல் மொழி, இரண்டாம்மொழி (ஆங்கிலம்) மற்றும் கணிதச்சோதனைகளை அமைத்தலும் தரப்படுத்தலும்.
அட்டவணை 1
ஐந்தாம் தர அடைவுப் பரீட்சைகளில் மாணவர் செயலாற்றல்கள்
எழுத்தறிவு எணர்ணறிவு வாழ்க்கைத்தேர்ச்சி
61.8% 45.1% 26.7%
62.2% 53.2% 71.2%
61.3% 50.3% 55.0%

Page 6
2. ஆரம்பக் கல்வியின் முதன்மை நிலை II இணைப்பூர்த்தி செய்யும் மாணவரின் அடைவு மட்டத்தை அளவிடுதல்.
3. மாகாணம், மாவட்டம், பால்நிலை, பாடசாலைவகை, கல்விமொழி, பாடசாலை அமைவிடம் ஆகிய 1. மாறிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு மாணவரின் அடைவினைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்,
4. மாணவரின் அடைவில் ஆசிரியர், (*
பாடசாலை மற்றும் பெற்றோர் 莎 போன்ற காரணிகளின் பாதிப்- :::::: பினை அறிதல். 羲
5 கல்வித் திட்டமிடுவோர், கலைத்
திட்ட அபிவிருத்தியாளர் பயன் யாகக் பெறுவோர் ஆகியோருக்கான "ய பின்னூட்டல்களை வழங்குதல்.
பரீட்சைக்கெனத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாணவர் தொகை
நாடளாவிய ரீதியில் 2002ஆம் ஆண்டில் நான்கா வகுப்பில் (அரசாங்கப் பாடசாலைகளில்) கல்வி கற் 343179 மாணவரில் இருந்து எழுமாற்று அடிப்படையி 16383 பேர் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர். மாணவர் தெரிவி போது 9 மாகாணங்களும் 25 மாவட்டங்களும் 92 கல் வலயங்களும் கவனத்தில் எடுக்கப்பட்டன. மொத்தமா 939 பாடசாலைகளில் இருந்து மாணவர்கள் தெரி செய்யப்பட்டபொழுது அத்தெரிவின் பரம்பலானது 1A பாடசாலைகளிலிருந்து 15.8%மும், 1C பாடசாலை யிலிருந்து29.0% மும் இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகள் லிருந்து 32.2% மும் மற்றும் மூன்றாம் வகைப் பாடசாை களிலிருந்து 19.8% மும் என்ற வகையில் அமைந்திரு தது. மொழிவாரியாகப் பார்க்கும் பொழுது 30.7% தமி மொழிமூல மாணவரும் (5028பேர்) 69.3% சிங்கள மொ மூல மாணவரும் (11355) பரீட்சைக்குத் தோற்றின. பால்நிலையின் அடிப்படையில் 49.6% (8118 பேர் பெண்களும் 50.4% (8265 பேர்) ஆண்களும் இடம்பெற் னர். கிராமப்புறப் பாடசாலைகளிலிருந்து 81.0% மு நகர்ப்புற பாடசாலைகளிலிருந்து 19%மும் தோற்றினர்
இந்த அடைவுச் சோதனையானது முதல்மொழ ஆங்கில மொழி, கணிதம் ஆகிய பாடங்களை உள்ள டக்கியது. மொழிகளிலே சொற்களஞ்சியம், கிரகித்த6 இலக்கணம், எழுத்து ஆகிய திறன்களும் கணிதத்தி எண்ணக்கருக்கள் விதிமுறைகள் மற்றும் பிரச்சிை தீர்த்தல் ஆகிய திறன்களும் இடம்பெற்றன. ஒவ்வொ சோதனையும் 40 வினாக்களைக் கொண்டிருந்ததுட அவற்றுக்குரிய நேரமும் முறையே மொழிகளுக்கு 4
 
 
 

நிமிடமும் கணிதத்திற்கு ஒரு மணித்தியாலமும் ஒதுக் கப்பட்டிருந்தது.
நான்காம் வகுப்புச் சோதனைகள் மாணவரின் பாண்டித்தியநிலையை அளவிடுதலை நோக்கமாகக் கொண்டவை. பொருத்தமான வினா உருப்படிகளைத் தெரிவு செய்யும் வகையில் முதலாவது கட்டத்தில் ஒவ்வொன்றும் 40 வினாக்கள் கொண்ட 10 சோதனைகள் அமைக்கப்பட்டன. அவற்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட முன்னோடிச் சோதனையிலிருந்து 02 வினாத்தாள்கள் அமைக்கப்பட்டு அவை மீண்டும் பரீட்சிக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து 0.65 - 0.98 வரை சுட்டி
களைக் கொண்ட உருப்படிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இறுதிச் சோதனை உருவாக்கப்பட்டது. இச் சோதனையை அமைக்கும் பொழுது நான்காம் வகுப்பு முடிவில் மாணவர்கள் அடைந்திருக்க வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்பட்ட -. திறன்களும் உள்ளடக்கப்பட்டன. சோதனை D உருப்படிகளின் ஒழுங்கமைப்பு இலகுவானதிலிருந்து .கடினமானது என்ற முறையில் இடம்பெற்றது שו 6ᏓᎧ W
ன் O o
மாணவா அடைவுகள பற்றிய ஒப்பீடு
நான்காம் வகுப்புச் சோதனையில் மாணவர் பெறு6) பேறுகள் பற்றிய ஒப்பீடுகள் மூன்று அணுகுமுறைகளின் B அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
1. சராசரிகளின் அடிப்படையிலான ஒப்பீடு. 6) 2. நியதிகளின் அடிப்படையிலான ஒப்பீடு. .பெறுபேறுகளின் நிலை .3 י -b up முதலாவதாக, பாடங்களில் சராசரியையும் பாண்p டித்தியநிலை அடைந்தோரின் சராசரியையும் ஒப்பிட்ட si. பொழுது தேசிய மட்டத்திலான முடிவுகள் அட்டவணை
) 2ல் தரப்பட்டுள்ளன. D. அட்டவணை 2 LD to o
T) சராசரி பாணிடித்திய
− 66) 列, நி T- முதல் மொழி 62.3% 36.5% i), கணிதம் 60.8% 37.9%
ஆங்கிலம் 41.9% O9.5%
TB5 இங்கு எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விபரங்களிலிருந்து ன் ஆங்கில பாடத்தின் பெறுபேறுகள் ஏனைய இரண்டு 45 பாடங்களிலும் பார்க்க மிகக் குறைந்த நிலையில்
4 ஆகஸ்ட் 2005

Page 7
அட்டவணை 3
மூன்று பாடங்களிலும் பாணர்டித்தியம் நிலையை மாகாணம் இலக்கு முதல்மொழி நிலை I கணிதம்
மேல் 80% 53.5% 1 52.3% தென் 80% 42.6% 2 44.2%
வடமேல் 80% 42.2% 3 43.1%
சப்ரகமுவ 80% 40.2% 4 42.7%
வடமத்தி | 80% 35.6% 5 40.6%
g6T6) IT, 80% 33.9% 6 33.0%
மத்திய 80% 33.8% 7 35.3%
கிழக்கு 80% 23.7% 8 25.2%
வடக்கு 80% 22.7% 9 25.1%
உள்ளன. கணிதம் மற்றும் முதல்மொழி ஆகிய பாடங்களில் சராசரிப்புள்ளிகள் மிக அண்மியவையாகக் காணப்படுகின்றன. மேலும் கணிதம் முதல்மொழி ஆகியவற்றுக்கான இணைவுக் குணகமும் மிக உயர்வாக (0.87) உள்ளது.
ஜோம்ரின் மகாநாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தீர்மானத்தின்படி அடிப்டைக் கல்விக் காலத்தின் போது மாணவர்கள் கற்கும் பாடத்தில் பாண்டித்திய நிலையை அட்ைந்தவர்களாகக் கருதப்படுவதற்கு 80.0% அல்லது அதற்கு மேல் புள்ளிகளை ஈட்டுதல் வேண்டும். இலங்கையின் தேசிய கணிப்பீட்டு வழிகாட்டியும் (National Assessment Guide) இது பற்றிக் குறிப்பிடும் பொழுது நான்காண்டுப் பாடசாலைக்காலத்தில் தேசியமட்டத்தில்
அட்டவணை 4
தமிழ் சிங்கள மொழி மாணவரின் அடைவுகள் (சராசரிப்
தென் 65.3% 43.6% 65.0% 44.5% 44.0
6(3D6 67.4% 60.9% 66.9% 56.3% 42.6%
சப்ரகமுவ | 66.5% | 50.2% 65.3% 61.6% | 43.49 வடமத்தி 63.5% 62.7% | 65.4% 48.1% 41.3%
3D66) IT 61.9% 49.2% 61.0% 42.7% 40.1%
மத்திய 65.7% 51.7% 64.8% 47.0% 43.2%
கிழக்கு 57.3% 52.9% 54.7% 49.2% 32.8%
வடக்கு ------- 54.4% ------- 50.3% --
மாகாணம் முதல் மொழி கணிதம் ஆ
f த f த f
மேல் 67.4% 60.9% 66.9% 56.3% 42.6%
ஆகஸ்ட் 2005

வரையறுக்கப்பட்ட அடிப்அடைந்தோர் வீதம் படைக் கற்றல் தேர்ச்சி களை மாணவர்கள் அடைநிலை | ஆங்கிலம் நிலை |ந்துள்ளமையை இனங்| ஒ | காணுதல் வேண்டுமென எடுத்துக் கூறியுள்ளது. இத2 12.7% 2 னடிப்படையில் பார்க்கும் 3 | 8.5% g |பொழுது, முதல் மொழி, கணிதம் மற்றம் ஆங்கிலம் 4 10.2% 4 ஆகிய மூன்று பாடங்களி5 8.1% 5 லும் பாண்டித்திய நிலையை அடைந்தோர் பற்றிய விப6 7.6% 6 ரங்கள் பின்வரும் அட்ட7 8.4% 7 வணை 3இல் தரப்பட்டுள்
6T60.
8 5.6% 8
மேலே தரப்பட்டுள்ள 9 5.0% 9 விபரங்கள் பாண்டித்தியம்
அடைதல் பற்றிய மூன்று முக்கியமான செல்நெறிகளை எடுத்துக்காட்டியுள்ளன.
1. முதல் மொழி கணிதம் ஆகிய பாடங்களின் அடைவு
ஆங்கில மொழியிலும் பார்க்க உயர்வானது. 2. மூன்று பாடங்களிலும் பாண்டித்தியநிலையை அடைந்
தோர் சதவீதம் குறைவாக உள்ளது. 3. முதல் மொழி மற்றும் கணிதபாட அடைவில் ஒத்த
போக்கு நிலவுதல்,
பொதுவாக நோக்கும் பொழுது எல்லா மாகாணங்களுக்கு இடையிலும் அடைவுகளில் வேறுபாடுகள் நிலவியபோதிலும் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களின் முதல் மொழி சார்ந்த அடைவுகள் கூட மிகக் கீழ்நிலையில் இருந்தமை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய விடயமாகும்.
முதல்மொழியின் அடைவு வீழ்ச்சியடையும் பெறுமதி) பொழுது கணிதபாட அடைவும் குறைட கின்றது. என்பதைப் புள்ளிவிபரம் தெளிவு ங்கிலம் படுத்தியுள்ளது.
த இரண்டாவதாக, சகல மாகாணங்42.5% களிலும் தமிழ் மொழி மூலம் கற்கும் மாண- வரின் அடைவுகளைச் சிங்கள மொழிமூல 42.3% அடைவுகளுடன் ஒப்பிடும்பொழுது, இரண்டு 425% மொழிமூல மாணவருக்கும் இடையில் பாரிய - - - வேறுபாடுகள் நிலவுகின்றன. பின்வரும் 36.1% அட்டவணை 4 இதனை நன்கு தெளிவு39.9% படுத்தியுள்ளது.
35.4% மேல் மாகாணம், வடமேல் மற்றும் சப்ரகமுவ மாகாணங்களில் சிங்களம் 38.2%
மற்றும் தமிழ் மொழிமூல மாணவரின் அடை36.5% வுகள் பற்றிய சராசரிப் பெறுமானங்களில் 25% ஏறக்குறைய ஒத்தபோக்கு நிலவுகிறது.
6%ρ石
ρ

Page 8
ஏனைய மாகாணங்களில் வேறுபாடுகள் பாரிய இடைவெளியுடன் கூடியவையாகக் காணப்படுகின்றன.
இந்த ஆய்வுக்கெனத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட மாதிரியில் 69.3% சிங்கள மொழிமூல மாணவரும் 30.7% தமிழ்மொழிமூல மாணவரும் அடங்குவர் பொதுவான நோக்கில் இரண்டு மொழி மூலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் எல்லாப்பாடங்களிலும் அடைவில் வேறுபாடுகளைக் கொண்டிருந்தாலும் பாண்டித்திய நிலையை அடைந்தோர் தொகை சிங்கள மொழிமூலத்தில் 32.9% மாகவும் தமிழ் மொழிமூலத்தில் 17.4% மாகவும் இருந்தது. இங்கு இரண்டு மொழிமூல மாணவரிடையேயும் 15.5% அளவில் வேறுபாடுகள் காணப்பட்டன.
தமிழ் மொழிமூல மாணவரின் பரம்பல் அடிப்படையில் வடமாகாணம், கிழக்கு மாகாணம், பெருந்தோட்டப் பிரதேசங்கள் மற்றும் "ஏனைய பிரதேசங்கள்" என நான்கு பிரதேசங்களை இனங்காணலாம். முதல் மொழி தொடர்பான அடைவுகளில் முதல் மூன்று பிரதேசங்களிலும் பார்க்க "ஏனைய பிரதேசப்" பாடசாலைகளின் சராசரிப் பெறுமானம் கூடுதலாக உள்ளது. இரண்டாம் மூன்றாம் இடங்களை முறையே வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களும் பெருந்தோட்டப் பிரதேசங்கள் நான்காம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளன. ஏனைய இரண்டு பாடங்களிலும் அடைவுகளின் பெறுமானங்கள் ஏறக்குறைய ஒத்ததன்மையினவாக உள்ளன.
நான்காம் வகுப்பு மாணவரின் அடைவு பற்றிய கணிப்பீடுகளின் முடிவுகள் இலங்கையில் ஆரம்பக் கல்வியில் நியாயத்தன்மையும் கல்- '* விச்சமவாய்ப்பும் எவ்வளவு தூரம் 6 Tui, உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. என்பதனை உணர்த்தியுள்ளன. பாடசாலை வகையின் அடிப்படையில் 1 1AB பாடசாலைகளின் வினையாற்- 1 றல்கள் உயர்ந்த மட்டத்தில் காணப்படுகின்றன. 1C மற்றும் மூன்றாம் வகைப்பாடசாலைகளின் வினையாற்றல்கள் ஏறக்குறை ஒத்ததன்மையின- 1 வாக உள்ளன. இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகள் மிகவும் கீழ்நிலையில் 1. இருக்கின்றன. இதிலிருந்து 1AB பாடசாலைகள் ஆரம்பக் கல்விக்-1 கான வாய்ப்புக்களைக் கூடுதலாக- (i. 3. ::::: வும் 1C மற்றும் மூன்றாம் வகைப் நான்காம் இடத்தை பாடசாலைகள் ஓரளவுக்கு இடைத்- ஏனைய இரணர் தரமான வாய்ப்புகளையும், இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகள் மிகக் குறைந்த வாய்ப்புக்களையும் வழங்கு- 7 கின்றன எனலாம். ஏனைய பாட-* சாலைகளிலும் பார்க்க இரண்டாம் ம
 
 
 

வகைப் பாடசாலைகளின் வினையாற்றல்கள் குறைந்து காணப்பட்டமைக்குப் பின்வரும் காரணிகள் செல்வாக்குச் செலுத்தின.
1. பாடசாலைகளில் மாணவர் தொகை வீழ்ச்சியடைந்து சென்றமை. ஆசிரியர் மாணவர் தொகையில் சமநிலை காணப்படவில்லை.
2. இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகள் அநேகமானவை பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் அமைந்துள்ளன. இப்பாடசாலைகளைச் சென்றடைதல் கடினமானது.
3. பாடசாலைகளின் அடிப்படை வசதிகள், வகுப்பறை
வசதிகள் கற்பித்தல் சாதனங்கள் போதாது.
4. தளபாடம், மின்சாரம், மலசலசுட வசதிகள் போதாது.
5. இலவச பாடநூல் விநியோகத்தில் காலதாமதம்,
6. அநேகமான பாடசாலைகளில் பல்வகுப்புக் கற்பித்
தல் நடைபெறுதல்.
7 சேவைக்கால ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் இப் பாட
சாலைகளுக்குச் செல்லுதல் குறைவு.
பால்நிலையின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இங்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட மாதிரியின் அடிப்டையில் 50.4% ஆண்களும் 49.6% பெண்களும் இடம்பெற்றுள்ளனர். சகல பாடங்களின் அடைவுகளிலும் பால்நிலை வேறுபாடுகள் பொருண்மையான மட்டத்தில் காணப்படுகின்றன. பாண்டித்தியநிலையை அடைந்துள்ளோர் விகிதசாரத்தில் பெண்கள் 29,8% ஆண்கள் 26.2% ஆகும். இருபாலருக்கும் இடையேயான வேறுபாடு 3.6% மட்டுமே முன்னர் நடைபெற்ற ஓர் ஆராய்ச்சியின்படி பால்நிலை அடிப்படையில் வேறுபாடுகள் இல்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டாலும் நான்காம் வகுப்புப் பரீட்சையில் பால்நிலை வேறுபாடுகள் உள்ளமை அறியப்பட்டுள்ளது.
முடிவுரை
மேற்கூறிய அவதானங்களின் அடிப்டையில் இலங்கையின் ஆரம்பக் கல்வியில் நியாயத்தன்மை மற்றும் கல்விச் சமவாய்ப்பு என்பனவற்றை உறுதிப்படுத்துவதன் பொருட்டு ஆரம்பக்கல்வி வழங்கப்படும் முறைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. தேசிய மட்டத்தில் மாணவரின் அடைவுகள் குறைவாக இருப்பதற்கான காரணங்களை
6 ஆகஸ்ட் 2005

Page 9
ஆய்ந்தறித்து பரிகார நடவடிக்கைகளுக்கான செயல்நிலைத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதனையிட்டு மாகாண மட்டத்திலும் சமவாய்ப்பு என்பனவ. தரவுகள் ஒழுங்காகப் பேணப்படு-படுத்துவதன் பொரு வதுடன் அவை அடிக்கடி இற்றை- |) வழங்கப்படும் நிலைப்படுத்தலும் வரவேற்கத் கவனம் செலுத்த வே தக்கது. பாடசாலைகளைப் பொறுத்தவரையில் அவை தனிப்பட்ட முறை- - யில் மாணவரின் அடைவுகளில் கவ-|அடைவுகள் குறைவ னம் செலுத்துவதுடன் அடைவினை |கான காரணங்களை மேம்படுத்தும் செயற்பாடுகளில் பரிகார நடவடிக் ஊக்கம்காட்டுதல் வேண்டும்.
இலங்கையின் ஆரம்
நியாயத்தன்மை மற
தேசிய மட்டத்தில்
செயல்நிலைத் திட்ட கற்றல் விளைவுகளை அடிப்-கொள்ள வேண்டும். படையாகக் கொண்ட கற்பித்- மட்டத்திலு தலுககும பரிகாரக் கற்பித்தலுக்கும் ஒழுங்காகப் பேண். கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும். குறிப்- I^* 漆, பாக முதல்மொழி, கணிதம் ஆகிய அவை, அடிககடி 组 பாடங்களில் மாணவர் அடைவுகளை படுத்தலும் வரவேற்க மேம்படுத்தும் விதத்தில் இவை ဎွိ அமைதல் வேண்டும்.
மாகாண, மாவட்ட மற்றும் வலய மட்டங்களில் அடைவுகளுக்கான இலக்குகள் உருவாக்கப்பட்டு, அதற்குரிய உபாயங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சியும், சாதன அபிவிருத்திக்கான ஊக்கங்களும் வழங்கப்படுதல் வேண்டும். அவற்றிலிருந்து மேலாக வினைத்திறன்மிக்க கண்காணிப்பும் மேற்பார்வை ஒழுங்குகளும் இடம்பெறுதல் வேண்டும், பாடசாலைத் தளநிலைக் கணிப்பீட்டினை வலுவூட்டும் நடவடிக்கையாகக் கொள்ளலாம். இவற்றுடன் தராதர மேம்பாட்டுநிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்து தலும் பயனுடையது.
நாடளாவிய ரீதியில் இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகளில் காணப்படும் குறைகளைத் தீர்ப்பதற்கு தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அனேகமான
ஆகஸ்ட் 2005 7.
 
 

இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகளில் இடம்பெறும் பிரச்சினைகள் ஏலவே குறிப்பிட்டுள்ளன. இவை நிவர்த்தி செய்யப்படுவதுடன் இப்பாடசாலைகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியரின் மனப்பான்மைகளிலும் மாற்றம் அவசியம், இரண்டாம் வகைப் பாடசாலைகள் அமைந்துள்ள பின்தங்கிய பிரதேசங்களில் ஆசிரியர்கள் போதிய காலம் பணியாற்ற ஊக்குவித்தல் பயன்தரும்.
ற்றை உறுதிப் ட்டு ஆரம்பக் முறைகளில் ண்டியுள்ளது. மாணவரின் ாக இருப்பதற். ஆய்ந்தறித்து
இந்த ஆய்வின் மூலம் வெளிகைகளுக்கான
வந்த மிகமுக்கிய விடயம் கல்விமொழியின் அடிப்படையில் அடைவுகளில் காணப்படும் பாரிய வேறுபாடுகளாகும். தமிழ் மொழிமூலம் கற்கும் மாணவர்கள் கூடுதலாக உள்ள மாவட்டங்களில் இனங்காணப்பட்ட அவசரக் கல்வி வலயங்களில் விசேட செயல்நிலைத் திட்டங்கள் உருவாக்' கப்பட்டுத் தீவிர கண்காணிப்புடன் நடைமுறைப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். ஆசிரியர்களைப் பொறுத்தவரையில் புதிய சீர்திருத்தங்களுக்கு ஏற்ற வகையில் கற்பித்தல் முறைகளில் பயிற்சி, கற்றல் - கற்பித்தல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துதல், அடைவுச் சோதனைகளை அமைக்கும் முறைகள், கணிப்பீட்டு நுட்பங்கள் போன்ற விடயங்களில் குறுகிய கால விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும் மேற்கொள்வதுடன் மாணவர் முன்னேற்றகள் பெற்றோருக்கு அறிவிக்கப்படுதலும் நன்மை தரும்.
ங்களை மேற் இதனையிட்டு ம் தரவுகள்
இற்றைநிலைப்
(இக்கட்டுரையானது கொழும்புப் பல்கலைக்கழகத்தில் அமைந்துள்ள தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் மதிப்பீட்டு நிலையத்தினால் அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட ஆராய்ச்சி அறிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டது).

Page 10
ട്രബuിt Lig
பாடசாவை அதிட
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினை அடிப்
3. லங்கையின் கல்வி வரலாறு இ அன்றாடத் தன்மையினையே அதிகம் உள்ளடக்கியதாகும். காலத்திற்குக் காலம் தேசியரீதியில் : எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை 鐵 மையமாகக் கொண்டே இலங்கையின் கல்விக் கொள்கைகளும் செயற்பாடுகளும் மாற்றமடைந்து வந்துள்ள தனை அவதானிக்கலாம். இம்மாற்றங்கள் அரசியல் சுழிகாற்றுக்களால் மொழி மற்றும் இனப் பாகுபாட்டு நெடியுடன் அரங்கேறும் நடைமுறைகள் இன்னமும் தொடர்ந்தவண்ணமே- வி :: --- யுள்ளன. உண்மையான, நீடித்து|பான பணிபுகள் நிலைக்கக்கூடிய கல்விச் செயற்பாடு- கல்வியில் இல்லா களுக்கான சிந்தனைகள் அவ்வப்- கு 溪 போது முகிழ்ந்தெழுந்தபோதிலும் | நடைமுறையில் அவை தொடர்ச்சியற்ற துண்டங்களாக இடைநடுவில் மறைந்துபோயின. கல்வியினுடாக நிலையான அபிவிருத்தியினையும் சமூக அபிவிருத்தியினையும் பன்-|* மைத்துவக் கலாசாரப் பண்புகளை- (* யும் ஒட்டுமொத்த இனங்களிடம் தேசியம் பற்றிய உணர்வினையும் இவற்றிற்கான வகைகூறலினையும் வளர்த்தெடுப்பதற்கு இலங்கையின் கல்வி தவறிவிட்டது.
இலங்கையின்கல்விவரலாற்றில்மிக்கமுன்னேற்றகரமான அம்சமாகக் கொள்ளமுறைப்படும்' 'அனைவர்க்கும் இலவசக் கல்வி' க்கான வாய்ப்பானது கல்வியின் ஓர் அடிப்படை அம்சமான எழுத வாசிக்கத் தெரிந்தோர் வீதத்தின் உகப்பான ஓர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ബി ിfuiLണി பர்களது வகிபாகம்
படையாகக் கொண்ட ஒரு பார்வை
உயர்நிலைக்கு (91%) கொண்டுவந்தமையோடு மக்களுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான வாழ்வளிக்கும் தனது பணியினை நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டது. எதிர்காலவியல் தொடர்பான பண்புகள் இலங்கையின் கல்வியில் இல்லாமல் போனமையும், குறுகிய அரசியல் மயப்பட்ட கல்விச் செயற்பாடுகளும் அரசியல் தலைவர்களிடமும் அரசியல் கட்சிகளிடமும் வகைகூறும் கடப்பாட்டுப் பண்புகள் காணப்படாமையும் கல்வியை அதன் உரிய இலக்கை எய்தவிடாது தடுத்துள்ளன.
இலங்கையின் கல்வியில் வர. லாற்று ரீதியாகக் காணப்பட்டு வந்த DTajiá5á56ň (Polutions) a56ů6ýlu)6ů இரட்டைத் தன்மையினை வளர்த்து வலுப்பெறச்செய்துள்ளன. இலங்கையின் கல்வியில் ஆரோக்கி யமான, முற்போக்கான, விஞ்ஞானரீதியான புரட்சியேற்படாததன் விளைவாக கல்வியில் சமவாய்ப்பு (Equity) என்பது பிறந்தவுடன் மரணித்த சிசுப் போலாகிவிட்டதெனலாம். இலவசக் கல்வியால் ஏற்பட்ட ஓர் தாக்கம் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் ஓர் சமூகப்பெயர்ச்சியை உண்டுபண்ணிய அளவில் ஓர் நீண்ட கால இடைவெளியை மெதுவாகக் கடந்து மீண்டும் 'வசதி படைத்தோருக்கே வளமான கல்வி வாய்ப்பு" என்னும் கட்டத்தில் காலாவதியாகியுள்ளதெனலாம். இந்நிலையில் இலங்கையின் கல்வியானது இன்று பல மாற்றங்களை வேண்டி நிற்பதுடன் அதற்கான முயற்சிகளும் மேற்
8 − ஆகஸ்ட் 2005

Page 11
வகை ரீதியில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணப் பாடசாலைகள்
LILFIT6D6) 665 எணர்ணிக்கை
1 AB 138
1C 255
தரம் 2 569
தரம் 3 1005
மொத்தம் 1967
கொள்ளப்பட்டுவருவதனை அவதானிக்கலாம். இம்மாற்றங்கள் கூட (புதிய கல்வி ஏற்பாடுகள்) பூரணத்துவமற்ற பண்புகளையும் பொறுப்புக்குறைவான செயற்பாடுகளையும் கொண்டனவாக அமைவதுடன் கடந்த காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தவறான கல்விச் செயற்பாடுகளின் விளைவுகளால் பிராந்திய மற்றும் பிரதேச ஏற்றத் தாழ்வுகளையும் கொண்டுள்ளன.
குறிப்பாக இலங்கையின் வடக்குக் கிழக்குப் பகுதிகளின் கல்வி நடவடிக்கைகள் இலங்கையின் ஏனைய பகுதிகளைவிடப் பின்தங்கிய நிலையிலிருப்பதுடன் பாரபட்சமான பாகுபாட்டினையும் அனுபவித்துவருகின்றன. இந்நிலையில் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக யுத்தத்தின் பிடியிலிருக்கும் வடக்குக் கிழக்குப்பிரதேசத்தில் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் கல்விப்புலத்தின் மீது கவிந்துள்ள அமுக்கங்களையும் அதற்காகப் பாடசாலையில் கல்விக்கட்டமைப்பின் முதல்நிலை முகாமையாளர்களாக விளங்கும் பாடசாலை அதிபர்கள் ஆற்றவேண்டிய பங்கு பணி | பற்றி நோக்குவது பொருத்தமாகும். இலங்கையில் மொத்தமாக 97.90 அரச வளர்த்து வலுப்பெற பாடசாலைகள் உள்ளன. இவற்றில் < ( ళ
♔ . ' இலங்கையின் கல்வி 1967 பாடசாலைகீள் 6_db @ ಲಿರಿ |ಿಜ್ಡಟ್ಝಿಟ್ಲಿ
9 War o (|யமான முற்போக்க மாகாணத்தில் அமைந்துள்- தியான : Փ76 விளைவாக கல்வியி என்பது பிறந்தவுட சிசுப் போலாகிவிட்ட வசக் கல்வியால் ஏ 3 265 பாடசாலைகள் இடம்பெயர்ந்த கம் ஆரம்ப காலகட்ட மக்களுக்காகத் தற்காலிக கப்பெயர்ச்சியை உ இடங்களில் இயங்கிவருகின்றன. அளவில் ஓர் நீண்ட வெளியை மெது மீண்டும் வசதி பணி
ரீதியாகக் காணப்பட்டு கல்வியில் இரட்டைத்
* இவற்றில் 1545 பாடசாலைகள் நிரந்தர இடங்களில் இயங்கி வருகின்றன.
* 156 பாடசாலைகற் தற்காலிக:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::மாக மூடப்பட்டுள்ளன. இவற்- ` s حی றில் ஆகக் கூடுதலாக யாழ்ப்- வளமான கல்வி வா பாணத்தில் 74 பாடசாலைகள் கட்டத்தில் மூடப்பட்டுள்ளன.
ஆகஸ்ட் 2005 9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

மாவட்ட ரீதியில் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ள பாடசாலைகளின் எணர்ணிக்கை
மாவட்டம் மூடப்பட்டுள்ள
பாடசாலைகளின்
எணர்ணிக்கை
யாழ்ப்பாணம் 74 திருகோணமலை 22
மன்னார் 19
மட்டக்களப்பு 14 முல்லைத்தீவு 10 வவுனியா O7 கிளிநொச்சி 06 அம்பாறை 04
மொத்தம் 156
யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் வலிகாமம் கல்வி வலயத்தில் மாத்திரம் 21 பாடசாலைகள் 10 வருடங்களுக்கு மேலாக மூடப்பட்டுள்ளன. இந்த 21 பாடசாலைகளில் 16 பாடசாலைகள் உயர் பாதுகாப்பு வலயம் எனக் கூறப்படும் பிரதேசத்திற்குள் வருகின்றன. 5 பாடசாலைகள் உயர்பாதுகாப்பு வலய எல்லையில் உள்ளன. ஆசிரியர் பற்றாக் குறை வடக்குகிழக்கு மாகாணத்தில் 5198 ஆகவுள்ளது. தமிழ் மொழிப் பாடசாலைகளிலேயே இது தீவிரமாகவுள்ளது.
இவ்வாறான சூழ்நிலையில் வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தின் கல்விநிலை திருப்தியில்லாத நிலையிலிருப்பதானது சகலாராலும் குறித்துக்காட்டப்படுகின்றது. இதனிலும் குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் கல்வி நடவடிக்கைகளும் கல்வியடைவுகளும் மிகவும் பின்னடைவுக்குள்ளாகியிருப்பதனை அனைவரும் சிலாகித்துப் பேசி வருகின்றனர். பாடசாலைகளின் முகாமைத்துவக் கலாசாரமும் மாணவர்களது கற்றல் கலாசாரமும் கணிசமானளவுக்கு மாற்றமடைந்துள்ள இன்றைய நிலையில் இப்பிரதேசத்தின் கல்விப்பின்னடை?? இ? வுக்கான காரணங்களையும் அப்பின்வாகக் di. -ந்து னடைவுப் போக்கினைத்தடுத்து டைத்தோருக்கே நிறுத்தி கல்வித்தரத்தினை மேலெழச் ய்ப்பு என்னும் செய்வதில் பாடசாலை முகாமையாள. வதியாகியுள்ள ரான அதிபர்கள் தற்காலத்தில் ஆற்ற
வேண்டிய வகிபங்குகள் பற்றி நோக்குதல் பொருத்தமுடையதாகும்.
யில் வரலாற்று

Page 12
ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் -2005
மாவட்டம் ஆசிரியர் எணர்ணிக்கை
யாழ்ப்பாணம் 1037 கிளிநொச்சி 446
LD63760IITi 382
முல்லைத்தீவு 424 வவுனியா 560 மட்டக்களப்பு 1087 திருகோணமலை 691 அம்பாறை 571
மொத்தம் 51.98
கல்வியினையே வாழ்க்கைக்கான கருவூலமாகக் கொள்கின்ற யாழ்ப்பாண மக்களின் மனோபாவம், கலாசார, பண்பாட்டுப் பாரம்பரியம், அறிவுத்தேடலிலான ஆர்வம், விடாமுயற்சி, வறுமையாயினும் செம்மை, மொழி வாண்மை முதலான குணாதிசயங்கள் நாடளாவிய ரீதியிலும் உலகளாவிய ரீதியிலும் உள்ளார்ந்த ஒரு கெளரவ நிலையினை இப்பிரதேசத்து மக்கள் கடந்த காலங்களில் அனுபவிக்க காரணிகளாக அமைந்தன. திறமைக்கும், தகுதிக்கும் முதலிடம் கொடுத்தும் இவற்றில் முதலிடம் வகித்தும் மிளிர்ந்த மக்கள் இன்று இவற்றில் பின்தங்கியிருப்பதற்கான பலமான காரணங்கள்
இருக்கவே செய்கின்றன.
1. நீண்டகாலப் போர்ச் சூழல்
கடந்த 25 ஆண்டுகாலமாக இப்பிரதேசத்தில் இடம்பெற்றுவரும்
அமைதியற்ற துழலும் போர் அனர்த்தங்களும் இப்பிரதேசத்தின் கல்விக் |
கட்டமைப்பினை பலமாகப் பாதித்துள்ளன. இப்பிரதேசத்தின் பாடசாலையில் கால்வாசி எண்ணிக்கையுடைய பாடசாலைகள் தற்காலிகமாக இடம்பெயர்ந்தும் மூடப்பட்டுமுள்ளன. மக்கள் மாவட்டத்திற்கு வெளியேயும், உள்ளேயுமாக இடம்பெயர்ந்து தற்காலிக இடங்களில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். கணிசமான தொகையினர் வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று குடியேறியுள்ளதுடன் ஒரு
வறுமையாயினும் வாணிமை முதல் கள் நாடளாவிய ரீ விய ரீதியிலும் கெளரவ நிலையில் மக்கள் கடந்த 3
குறிப்பிட்ட தொகையினர் யுத்தப் (
பாதிப்புக்களால் மரணித்தும் ஊன. மடைந்துமுள்ளனர். பெருமளவில் வளமான நிலங்கள் உயர்பாதுகாப்பு
 
 
 

யாழ்மாவட்டத்திலுள்ள பாடசாலைகள்
LITLSF/T6O6) 6)J6Og5 எணர்ணிக்கை
1AB 39
1C 46
6Ꭰ160ᎠᏯᏏ 2 148 -
6Ꭰl60)Ꮄg53 174
மொத்தம் 407
வலயங்கள் என்னும் போர்வையில் ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளாகி மக்களது வாழ்வியல் கட்டுமானமானது தகர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில் கல்விக்கான கட்டுமானங்கள் பலவீனப்படுவது இயல்பான ஒன்றாகும். மேலும் போர் அனர்த்தங்களாலும் அவல வாழ்வின் அழுத்தங்களாலும் மக்களதும், மாணவச் சிறார்களதும் உளவளம் பாதிப்படைந்துள்ளது. கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளின் விளைவுகளையே இன்று நாம் கல்வியிலும் அனுபவிக்கத் தொடங்கியுள்ளோம்.
2. புத்திஜீவிகள், கல்விக் கரிசனையாளர்களது வெளியேற்றம்
கடந்த கால்நூற்றாண்டு காலமாக ஏற்பட்டு வந்த வாழ்வியல் அமுக்கங்களால் கணிசமானளவு புத்திஜீவிகளும் கல்வியின் பால் நாட்டமுள்ள மக்கள் பலரும் இப் பிரதேசங்களைவிட்டு வெளி நாடுகளுக்கும் வேறு பிரதேசங்களுக்கும் இடம்பெயர்ந்துள்ளனர். இதன் காரணமாக கல்வி மீது நாட்டமுள்ள மக்களது எண்னிக்கை கணிசமானளவு குறைவடைந்துவிட்டமையால் அதன் விளைவுகள் இப்போது வெளிவரத் தொடங்கியுள்ளன.
பாவம் கலாசார, ாம்பரியம் அறிவுத் வம் விடாமுயற்சி 6 செம்மை மொழி pான குணாதிசயங் தியிலும் உலகளா உள்ளார்ந்த ஒரு னை இப்பிரதேசத்து ாலங்களில் அனுப
3. புலம்பெயர்ந்த மக்களது உழைப்புக்களின் உட்பாய்ச்சல்.
போர்ச்சூழல் மற்றும் பொருளாதார நோக்கங்கள் காரணமாகப் புலம் பெயர்ந்த மக்களின் எண்னிக்கை ஒப்பீட்டடிப்படையில் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலேயே அதிகமாகும். இதன் பக்கவிளைவாக அம் மக்களது உழைப்புக்கள் அவர்கள் சார்ந்த குடும்பங்களின் பணப்புழக்கத்தினை அதிகரித்தமையாலும், சமூகப்பழக்க வழக்கங்களிலும் பண்பாட்டு அம்சங்களிலும் வலிந்து
10 ஆகஸ்ட் 2005

Page 13
புகுத்தப்படும் மாசுறுத்தும் செயற்பாடுகளாலும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட மக்களது கற்ற சமூகத்திற்குரிய பண்பாடுகள் அற்றுப்போவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படத்தொடங்கியுள்ளமையானது கல்வியின்பால் அவர்கள் கொண்டுள்ளநாட்டத்தினை நலிவடையச் செய்துள்ளது. கல்வி மேன்மைக்கும் பொருளாதார மேன்மைக்குமிடையேயான நவீன நேர்க்கணியத் தொடர்பினை விளங்கிக் கொள்ளாமல் உதாசீனம் செய்யும் பண்பினைக் கொண்ட பாமர மக்கள் தொகை விரிவடைந்து செல்வது இப்
கல்வியின் நவீன ே இலக்குகள் உலகள
உணரப்படவேண் ளது. கல்வியின் விரி
அடைவதற்கான பி பாடசாலை களேயா கலாசாரப்பண்புகை யங்களையும் அவற் திரிபடையாது
டிற்கும் அடிப்படை மாணவர்களிடம் :
பிரதேசத்தின் கல்விக்கான பாரிய அச்சுறுத்தலாக அமைகின்றது. கற்ற சமூகத்தினர் கூட அறிவுத் தொழில்சாராத இந்த தற்காலிக நிதியீட்டத்தின்பால் கவரப்படும் நிலையினை அவதானிக்க முடிகின்றது.
பாரிய பொறுப்பு குள்ளது. இவற் பாடசாலைகளும் அ களையும் செயற்பா வமைத்து வினைத் மிளிர்தல் வேண்டு ஆசிரியர்கள் வினை பணிப்பும் உதார6 கொண்ே டாராதல் G
4. பாடசாலைகளின் வினைத்திறன்கள் குறைவடைந்து
செல்கின்றமை
கல்வியின் நவீன போக்குகள், அதன் இலக்குகள் உலகளாவிய மாற்றங்கள் உணரப்பட வேண்டிய கட்டாயமுள்ளது. கல்வியின் விரிந்த இலக்குகளை அடைவதற்கான பிரதான கருவிகள் பாடசாலை களேயாகும். சமூகத்தின் கலாசாரப்பண்புகளையும், பாரம்பரியங்களையும் அவற்றின் முதல்நிலை திரிபடையாது பொலிவுறுத்தி வளர்த்தெடுப்பதுடன் மனித விடுதலைக்கும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கும் அடிப்படையான திறன்களை மாணவர்களிடம் வளர்த்தெடுக்கும் பாரிய பொறுப்பு பாடசாலைக்குள்ளது. இவற்றிற்கேதுவாக பாடசாலைகளும் அவற்றின் திட்டங்களையும் செயற்பாடுகளையும் வடிவமைத்து வினைத்திறன் மிக்கனவாக மிளிர்தல் வேண்டும். பாடசாலை ஆசிரியர்கள் வினைத்திறனும், அர்ப்பணிப்பும், உதாரணப்பண்புகளும் கொண்டோராதல் வேண்டும், ஆசிரியத்துவம் அவர்களில் குடிகொண்டிருத்தல் வேண்டும்,
துரதிஷ்டவிதமாக இன்று ஆசிரியர்கள் பலரிடம் இப்பண்புகள் நலிவடைந்து காணப்படுவதாகவும் அல்லது இக்காலத்தின் கல்வித்தேவைக்கேற்ற ஆற்றல்களைப் பெற்றுக் கொள்வதில் அவர்களது வினைத்திறன் குறைப்பாடுகளே இப்பிரதேசத்தின் கல்விநிலை பின்தங்கியுள்ளமைக்கான பிரதான காரணமெனவும் குறைகூறப்படுகின்றது. எவ்வாறெனினும் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் நிலவுகின்ற யாழ்ப்பாணக் கல்விப்பாரம்பரியத்திற்கு
ஆகஸ்ட் 2005
11
 
 
 
 

பாக்குகள் அதன்
புறம்பான ஒட்டுமொத்தமான சிக்கல்களும் செயற்பாடுகளுமே மாண
: வர்களது இன்றைய கல்விப்பின்2 ( னடைவுகளுக்கும் பண்பாட்டுக் (5.5 இலக்குகளை குறைபாடுகளுக்கும் காரணமாகும். ரதான கருவிகள் இவற்றில் பாடசாலைகளின் முகாகும . சமூகத்தின் மைத்துவக் கலாசாரங்கள் முக்கிய ளயும் பாரம்பரி இடம்வகிக்கின்றன. றின் முதல்நிலை
பொலிவுறுத்தி பாடசாலைகளின் முகாமைத்
ண் மனித விடு ாாதார மேம்பாட்
யான திறன்களை
துவ கலாசாரங்கள்
வினைத்திறன் மிக்க
வளர்த்தெடுக்கும் பாடசாலையின் பணிபுகள்.
பாடசாலைக் ご去や சிறந்த அதிபர் (முகாமை
றிற் கேதுவாக ஒரு DBಫಿ (UP
భూ:ళన:ళ யாளர்) இருப்பார்.
புவற்றின் திட்டங்
டுகளையும் வடி நிறன் மிக்கனவாக
)iii. u ITL gIT 60paw
* அர்ப்பணிப்புடன் கருமங்களாற்றும் ஆசிரியர் குழாம் இருக்கும். * அபிவிருத்திக்கான குறைந்தபட்ச வளநிலை பேணப்படும்.
ாத்திறனும், அர்ப்
జిల్ల్లో 3 ஆரோக்கியமான சமூகத ண பணபுகளும
క్టపడ్డఫ్ தொடர்பு வணர்டும்
滚接 * மாணவர் அடைவுகள் உயர்நிலையில் இருக்கும். * ஒழுக்க சீலம் மாணவர்களிடம் உயிரோட்டமுடைய
தாக இருக்கும்.
* பொறுப்புணர்ந்து தொழிற்படும் பணியாளர்கள் இருப்பர். * நவீன கல்வி முன்னெடுப்புக்கள் காணப்படும். * மாணவர் வரவும், கட்டுப்பாடும் உயர்நிலையிலிருக்கும் * ஆசிரியர்களது வாண்மைநிலை உயர்நிலை நோக்கி
நகரும். * பாடசாலைக் கட்டமைப்பு தெளிவாகவும் உறுதியாகவு
மிருக்கும். * சமுதாய மேம்பாட்டுச் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்
கப்படும். - * கற்கக்கற்றல் செயற்பாடுகள் தொடர்ச்சியாக மேற்
கொள்ளப்படும். * பாடசாலையின் இணைப்பாடவிதான செயற்பாடுகளும்
அடைவுகளும் உயர்நிலையிருக்கும். * பாடசாலையின் கீர்த்திநாமம்(Goodwil) வள்ர்ச்சி
பெறும்,
இவற்றை அடைவதற்குப் பாடசாலை அதிபர்கள் ஆற்றவேண்டிய வகிபங்குகள் யாவை?
மேற்கூறப்பட்ட பண்புகள் பாடசாலையில் வளர்த்தெடுக்கப்பட வேண்டுமாயின் அங்கு பல்துறைத் திறன் கொண்ட ஒர் முகாமைத்துவம் இருத்தல் அவசியமாகும்.

Page 14
முகாமைத்துவம் என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் அதன் குறியிலக்குகளை எய்தும் பொருட்டு அதன் வளங்களிலிருந்து உச்சப்பயனைப் பெற்று வழிநடத்திச் செல்வதெனச் சுருக்கமாகக் குறிப்பிடலாம்.நிறுவனங்கள் அடிப்படையில் இரண்டு வகைப்படுகின்றன.
1. பொருளுற்பத்தி மற்றும் வர்த்தக, பொருளாதார
நடவடிக்கைகளோடு தொடர்புடைய நிறுவனங்கள். 2. சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள்.
பாடசாலைகள் மக்களுக்கான சேவையினை வழங்கும் நிறுவனங்களாகும். பொருளுற்பத்தி மற்றும் சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களது பொதுவான முகாமைத்துவக் கருமங்கள் அடிப்படையில் ஒன்றாயினும் அடையப்பட வேண்டிய அவற்றின் இலக்குகளைப் பொறுத்து அவற்றின் செயற்பாடுகளில் சில மாறுதல்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன.
"கல்வி என்பது தொழிநுட்ப, பொருளாதார ரீதியில் மாத்திரமன்றி மனிதகுலத்தின் வாழ்வுக்கான தடைகளை நீக்கிவிடுதலை செய்வதற்குமான ஆதாரமாக அமைதல் வேண்டும்" எனும் கொள்கையின் வழி காலத்திற்குக் காலம் அதன் செயற்பாடுகளிலும் மாற்றங்களையும் தாங்கி வருகின்றது. ஆரம்பகாலங்களில் மனிதவளத்தினால் மனிதவளத்தினை விருத்தி . செய்யும் ஒரு செயற்பாடாகக் கொள்ளப்பட்ட கல்விச் செயற்பாடுகள் உலகளாவிய சமூக, பொருளாதார மாற்றங்களுடனும், வளர்ச்சிகளுடனும் அவற்றிற்கு ஈடாக வளர வேண்டிய தேவையேற்பட்டுள்ளது. மனிதவளச் செறிவினைப் பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட கல்விச் செயற்பாடுகள் அதன் உச்சப்பயன் எல்லையை அடைந்த நிலையிலும் அடையப்படாது எஞ்சியுள்ள கல்வியின் உச்சஇலக்குகளை மூலதனச் செறிவுமிக்க வளங்களின் | பாவனையினுடாகப் பெறவேண்டிய கட்டாயநிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்- 1* நிலையில் கல்விச் செயற்பாடுகளின் அடிப்படைக் களமாக அமையும் பாடசாலைகளின் முகாமைத்துவமானது 1 புதிய சிந்தனைகளுடனும், உத்தி- 1 களுடனும் முன்னெடுக்கப்படவேண்டி-ப யது அத்தியாவசியமாகின்றது. இதற்குப்பாடசாலை அதிபர்களிடம் கல்வி | தொடர்பான உலகளாவிய கருத்துத் தெளிவும் தூரதிருஷ்டியும் (Vision), நிறுவனம் தொடர்பான விளக்கமும் செயற்படுதிறனும் இன்றியமையாது வேண்டப்படுகின்றன.
 
 

அதிபர்களது பொதுவான பாடசாலை முகாமைத்துவக் கருமங்கள் முறையாக நிறைவேற்றப்படுவது கட்டாயமானதாகும். திட்டமிடுதல், இயைபுபடுத்தல், அமுலாக்குதல், கண்காணித்தல், மதிப்பிடுதல் என்பன இன்றி. யமையாத கருமங்களாகக் கொள்ளப்படுகின்ற போதிலும், இன்றைய பாடசாலைகளில்நிலவுகின்ற கல்விப்பிரச்சினை. கள், சமூக எதிர்பார்ப்புக்களைச் சீர்செய்து வெற்றிபெறுவதற்கு இக்கருமங்களுக்கும் மேலாக அதிபர்கள் ஆற்ற வேண்டிய வகிபங்குகள் (Roles) பலவுள்ளன.
1. சிறந்த முகாமையாளர்
அதிபர் என்பவர் சிறந்த முகாமையாளராக இருத்தல் வேண்டும். நிறுவனத்தின் நோக்கினையும் இலக்குகளையும் தெளிவாகப் புரிந்துகொண்டு அவற்றை எய்துகின்ற வழிகளை ஏற்படுத்துபவராகவும் தானும் வினைத்திறனுடன் கருமமாற்றிக்கொண்டு ஏனைய பணியாளர்களையும் வேலை செய்யத் துண்டுபவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். பாடசாலை வளங்களை தேவை முன்னுரிமை அடிப்படையில் உச்சப்பயன்படுத்துபவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். சிறப்பான தொடர்பாடல், ஊக்குவித்தல் நுட்பங்களினுடாக மனிதவளவிருத்தியினை உண்டுபண்ணுபவராக இருத்தல் வேண்டும். கல்வி மற்றும் நடைமுறை விடயங்களின் பால் தெளிந்த அறிவும், தீர்க்க தரிசனமும், எதிர்காலவியல் தொடர்பான ஆற்றலும் கொண்ட அதிபர்களே சிறந்த முகாமையாளர்களாக விளங்கக் கூடியவராவர்.
2. அர்ப்பணிப்புடன் கருமமாற்றும் முன்னோடி
எதிர்கால சமூகத்தை உருவாக்குகின்ற பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் தமது நேரத்தையும் சிரத்தையினையும் பாடசாலைக்காகவும், மாணவர்களது கல்வி மேம்பாட்டிற்காகவும் அர்ப்பணிக்கும் பண்புடையயோராதல் வேண்டும். அதிபரது அர்ப்பணிப்பின் எதிரொலியானது பாடசாலையில் பணியாற்று. கின்ற ஏனைய ஆசிரியர்களையும் பணியாளர்களையும் அர்ப்பணிப்புள்ளவர்களாக ஆக்கவல்லது. அதிபரது முன்மாதிரியின் செல்வாக்கு ஆசிரியர்களிலும் நேரான மாற்றத்தினை ஏற்படுத்தும் கல்வியும் அர்ப்பணிப்பும் ஒன்றிலொன்று இறுகப் பிணைந்துள்ள மாறிகளாகும்.
2 ஆகஸ்ட் 2005

Page 15
3. கற்றல் - கற்பித்தல் செயற் பாட்டின் உந்துவிசையாளர்.
பாடசாலை என்னும் நிறுவனம் பெரும்பாலும் மனிதவளத்தோடு தொடர்புடையதாகும் பாடசாலையின் உயிரோட்டம் அங்கு கல்விகற்கும் மாணவர்களேயாகும். மாணவர்களது கல்வி மேம்பாட்டிற்காகவே அங்கு அனைத்தும் இடம்பெறுகின்றன. எனவே கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் வினைத்திறனுடன் நடை
எதிர்கால சமூகத்ை
கின்ற பாடசாலை தமது நேரத்தையு யும் பாடசாலைக்க களது கல்வி மேட அர்ப்பணிக்கும் பன வேண்டும். அதிபர் பின் எதிரொலியான பணியாற்றுகின்ற களையும் : பணி
பெறுவதுவே பாடசாலையின் வெற்- அர்ப்பணிப்புள்ளன றிக்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. 毅 333 எனவே பாடசாலை அதிபரென்பவர் 1) லது அதிபரத செறிவான கற்றல் கற்பித்தலை செல்வாக்கு ஆசிரிய உறுதிசெய்பவராக இருப்பார். மாற்றத்தினை ஏற்ப 4. வளங்களை விருத்தி செய்பவர் அர்ப்பணிப்பும்
பாடசாலைகளின் பாடவிதான மற்றும் இணைப்பாடவிதானச் செயற்பாடுகளுக்குப் பாசாலைகளில் குறைந்தபட்ச வளநிலையேனும் பேணப்படுவது இன்றி. யமையாததாகும்.சாத்தியமான வழிகளில் தேவையான வளங்களைப் பெற்றுக்கொள்வது இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்றியமையாததாகும். மூலதனச் செறிவுமிக்க கற்றல்-கற்பித்தல் தேவைகள் அதிகரித்து வருவதனால் பாடசாலைகளில் அவற்றின் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான பெளதீகவளங்களையும் மனித வளத்தினையும் பெற்றுக்கொள்வதும், பாராமரிப்பதுவும், பயன்படுத்துவதும் பாடசாலை அதிபர்களது கடமையாகும்.
5. ஒழுக்க விழுமியங்களை ஊக்குவிப்பவர்
கல்வியின் இலட்சியம் ஒழுக்கசீலமாகும். பாடசாலைகளில் ஊக்குவிக்கப்பட்டு முன்னெடுக்கப்படுகின்ற ஒழுக்கவிழுமியச் செயற்பாடுகள் மாணவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதற்கும் வழிகாட்டி உரமூட்டி ஒரு ஆரோக்கியமான சமூக உருவாக்கத்திற்கு உறுதுணையாகின்றது. தற்காலத்தில் ஒழுக்க மீறல்களும் நாகரிகம் பற்றிய அறியாமையும் பாடசாலைகளினதும் சமூகத்தினதும் சுமுகமான நிலைக்குப் பெரும்சவாலாக மாறியுள்ளன. இதற்காகப் பாடசாலைகள் பலவும் மாணவர்களது நெறிபிறழ்வு நடத்தைகளுக்கான வகைகூறும் பொறுப்பினைத் தட்டிக் கழிக்கும் மனோபாவத்தில் உள்ளளன. இன்றைய காலகட்டத்தில் சமூகத்தின் பொருளாதார, கலாசார இலக்குகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் மாறுபாடடைந்து யாழ்ப்பாணத்துக் கல்விக் கலாசாரம் நலிவடைந்துள்ள நிலையில் பாடசாலைகள் சிறப்பான சமூகத்தொடர்பாடல் மூலமாக மாணவர் ஒழுக்க விழுமிய வளர்ச்சிக்குத் திட்டமிட்டுச் செயலாற்றுதல் வேண்டும்.
ஆகஸ்ட் 2005
13
 
 

பாடசாலைகளில் இதற்கான கல்விநிலையை ஏற்படுத்துவதும், நடைமுறைப்படுத்துவதும் அதிபரின் dbL-60)LDu. ITG5LD.
த உருவாக்கு ளின் அதிபர்கள் 6 சிரத்தையினை கவும். மாணவர்
. . . 8. ஆளணி வளவாளர் JLITLlgp5T56)|LD
బ్ప్రైళ్ల &: பாடசாலையின் கல்வித்தரமும், ஒழுக்க விருத்தியும் ஆசிரியர் வாண்மை விருத்தியின் தன்மையைப் பொறுத்ததாகும். மாறிவரும் கல்விச் துழலுக்கும் வளர்ந்துவரும் கல்வித் தேவைகளுக்குமேற்ப ஆசிரியர்களது வாண்மையும் உயர்த்தப்படுதல் வேண்டும். ஆசிரியர்களுக்கான வாண்மைவிருத்திப் பயிற்சியைப் பாடசாலை மட்டத்தில் முன்னெடுப்பதுவும் ஆசிரியர்கள் தொழில், மற்றும் கல்வித் தகுதிகளில் மேம்படுவதற்கு வழிகாட்டுவதும் அதிபரது கடமையாகும். வினைத்திறன்* மிக்க ஆசிரியர் குழாம் கல்வி அபிவிருத்திக்கான அடிப்படையாகும்.
பர்களாக ஆக்க முன்மாதிரியின் ர்களிலும் நேரான
7. இணைப்பாடவிதான ஏற்பாட்டாளர்
தனியான கல்வியடைவுகளால் மாத்திரம் தலைமைத்துவப் பண்புமிக்க ஆரோக்கியமான மாணவ சமுதாயத்தினை உருவாக்கிவிட முடியாது. உடல், உள, அறிவு, ஆற்றல் ரீதியாக திறன்களையுடைய மாணவர்களை உருவாக்குவதற்குப்பாடசாலைகளில் இணைப் பாடவிதான நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு செய்து மாணவர்களைப் பங்குகொள்ளவைப்பது இன்றியமையாததாகும். வகுப்பறைக்கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாடுகளுக்குக் கொடுக்கப்படுகின்றளவுக்கு இணைப்பாடவிதானச் செயற்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படல் வேண்டும். இதற்கான ஏற்பாடுகளின் முன்னேற்றம் அதிபர்களது பூரண கலைத்திட்டம் தொடர்பான கண்ணோட்டத்திலும் செயற்றிறனிலேயுமே தங்கியுள்ளது.
8. புதுமை புகுத்துபவர்
உலகளாவிய தொழிநுட்ப மற்றும் தொழில்நுணுக்க மாற்றங்கள் இன்றை கல்வி நடைமுறைகளில் பெரும் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தகவல் தொழிநுட்பமும் தகவல் தொடர்பாடலும் கல்வி மீது புதிய சக்தி ஓட்டத்தினை உருவாக்கியுள்ளன. கல்வியென்பது ஆசிரியமையம், மாணவர்மையம் என்னும் வளர்ச்சிப்படிகளைத் தாண்டி அறிவுத்தொழிநுட்பமையம் என்னும் படிமுறைக்கு விரைவாக மாறிவருகின்றது. கற்றலுக்கான வரைவிலக்கணங்களும் கருவிகளும் புதுவடிவம் பெற்றுவரும் இன்றைய காலகட்டத்தில் பாடசாலை அதிபர்கள் இதற்கான சூழ்நிலைகளையும் வசதியீனங்களையும்

Page 16
ஏற்படுத்திக் கொடுப்பவராகவும் தானே அதற்கு முன்மாதிரியாளராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
9. சிறந்த சமூகத்தொடர்பாளர்.
பாடசாலை என்பது சமூகத்தின் கண்ணாடியாகும். பாடசாலைச் சமூகத்தின் நிலைமைகள் பாடசாலை நடவடிக்கைகளிலும் பிரதிபலிக்கவே செய்யும், சமூகத்திற்கும் பாடசாலைக்கும் இடையே ஆரோக்கியமான தொடர்பாடலும், இயைபுபடுத்தலும் இருப்பது இன்றியமையாததாகும். இதனை ஏற்படுத்திப்பின்பற்றவைக்கும் பொறுப்பு பாடசாலை அதிபரைச் சார்ந்ததாகும்.
பாடசாலை அதிபர்களது வகிபங்குகளை இன்னவைதான் என வரையறுத்துக்கூறுவது கடினமாகும். நாளாந்தம் மாறிவரும் ஆழ்நிலைக்கும் மாற்றங்களுக்கு
 

மவைவாகக் கல்வித்தேவைகளும் கல்வி நடவடிக்கைகளும் மாற்றமடைவதனால் அவற்றிற்கேற்றாற்போல் அதிபர்களது வகிபங்குகளும் மாற்றமடைகின்றன. ஒரு சிறந்த அதிபரது குணாதிசயம் யாதெனில் உலக மாற்றங்கள் தொடர்பான அவதானமும், பகுப்பாய்வுணர்வும் தொழிற்பாடுமாகும். விழிப்புணர்வுடைய அதிபரது பாடசாலையும் விழிப்புடையதாக இருக்கும். பிரச்சினைகளை இனங்கண்டு காரணங்களை பகுத் தாராய்ந்து தீர்வு காண்பதும் அபிவிருத்திப் பணிகளை தீர்க்கமுடன் முன்னெடுப்பதுவும் இந்த விழிப்புணர்வின் பாற்பட்டதாகும். ஒரு பாடசாலையின் சிறப்பு அந்தப்பாடசாலை அதிபரது சிறப்பிலேயே தங்கியுள்ளது. அதிபர் தனது பங்குகளைச் சிறப்புற நிறைவேற்றுவாராகில் பாடசாலை சிறந்து விளங்கும்
14 ஆகஸ்ட் 2005

Page 17
Giffuusi FITLJITcii di
3) க்கட்டுரை விளக்க முற்படும் விடயம் ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியரின் கற்பித்தலுடன் தொடர்பற்ற நுட்பங்கள் முறைகள் (nonPedagogical methods) sig, Gölb. L'î6itளைகளின் கற்றலை மேம்படுத்தும் முயற்சிகள் மற்றும் பிள்ளைகளின் கல்வித்தராதரங்களை உயர்த்தும் நோக்குடனான கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் யாவும் ஆசிரியர் கல்வி முறைமை அல்லது ஆசிரியர் பயிற்சி, ஆசிரியரின் தொழில் சார்
விருத்தி என்பவற்றிலேயே கூடிய
அக்கறை செலுத்துகின்றன. உளவியல் அறிவு, விடய அறிவு, அல்லது பாட அறிவு, வகுப்பறைக் கற்பித்தல் முறைகள், வகுப்பறை முகாமைத்துவத் திறன்கள் என்பனவற்றோடு ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலில் அக்கறை, ஈடுபாடு என்னும் அம்சங்களையும் இணைத்துக் கொண்டால் வகுப்பறைக் கல்வி சிறப்பாக அமை
யும்: கல்வித் தராதரங்கள், மாணவர்களின் கல்வித்தரம் உயரும் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் கல்விச் சீர்
திருத்தங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
கொணர்டவை. இத
யிலேயே ஆரம்பக் களி
முறை குழு முறை உ
செயற்றிட்ட முை பாடத்தைக் கற்பித்தல் தரங்களில்) என்றும் ச் அறிமுகம் செய்யப்பட் யாவற்றையும் கருத்த ஆசிரியருக்குத் தே6ை யும் திசைமுகப்படுத்த துவம் பெற்றன. சுரு
இன்றைய பாடசாலை யில் ஆசிரியர் இல்ை சாலை இயங்க மாட்ட
இன்றைய இலங்கையின் கல்விச் சீர்த்திருத்தங்கள் 6
கல்வியின் தராதர மேம்பாட்டை முக்கிய நோக்காகக்
கொண்டவை. இதனடிப்படையிலேயே ஆரம்பக் கல்வி ( நிலையில் விளையாட்டு முறை, செயற்பாட்டு முறை, குழு c
முறை, உயர் நிலையில் செயற்றிட்ட முறை, ஆங்கில பாட்த்தைக் கற்பித்தல் (12-13 ஆம் தரங்களில்) என்றும் சீர்திருத்தங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. இவை யாவற்றையும் கருத்திற் கொண்டு ஆசிரியருக்குத் தேவையான பயிற்சியும் திசைமுகப்படுத்தலும் முக்கியத்துவம் பெற்றன. சுருங்கக்
ஆகஸ்ட் 2005
 
 
 

ற்றல் முறைகள்
கூறின் இன்றைய பாடசாலை முறைமையில் ஆசிரியர் இல்லையேல் பாடசாலை இயங்க மாட்டாது . ஆசிரியர் பற்றாக் குறையும் அவர்களைத் தேவையான இடங்களில் வேலைக்கு அமர்த்தலும் புதிய ஆசிரியர்களை நியமித்தலும் கல்வி முறையின் பிரதான கல்விப் பிரச்சினைகளாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. ஆசிரியரும் அவர் கையாளும் கற்பித்தல் முறைகளும் அவருடைய அணுகுமுறைக
ர்திருத்தங்கள் ளும் பாடசாலைக் கல்வியில் பிரதான டன. இவை இடத்தைப் பெறுகின்றன. இதில் நிற் 徽 கொண்டு உண்மையுண்டு. ஆசிரியர்கள் இல்- శళ? லாத அலலது வராத பாடசாலைவயான பயிற்சி களில் கல்விச் செயற்பாடு எதுவும் லும் முக்கியத் நடைபெறமாட்டாது. ஆசிரியர் குறை
பாடுகள் உள்ளவராயின் மாணவர் கற்றலும் குறைபாடுடையதாகவே இருக்கும். ஆசிரியர் தமது கற்பித்தல் முறைகளை அப்படியே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமாயின் அதற்கான பல வசதிகள் வகுப்பறையில் இருத்தல் வேண்டும். வசதியான வகுப்பறை, போதிய இடவசதி, தளபாடங்கள், கற்பித்தல் சாதனங்கள் என இத் தேவைகள் பலவகைப்படும் ஆனால் இத்தகைய வசதிகளும் வாய்ப்புக்களும் கிராமப்புறப் பிள்ளைகளுக்கு கிட்டுவதில்ைைல. அங்கு ஆசிரியர்கள் தொடக்கம், மற்றும் மேற்கூறப்பட்ட சகல வசதிகளிலும் ஒரு பற்றாக்குறை காணப்படுகிறது.
வழமையான முறைசார்ந்த பாடசாலை முறைமைபும், அங்கு கையாளப்படும் கற்பித்தல் முறைகளும் எப்போதுமே பின்தங்கிய பிரிவினர்களின் பிள்ளைகளுக்கு எதிரானதாகவும் வசதிமிக்க வகுப்பினருக்குச் சாதகமாகவும் இருக்கின்றது என்ற கருத்தை 1970 கள் தொடக்கம் பல

Page 18
கல்வியாளர்கள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர். பாடசாலைக் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை அதிகளவில்
கேள்விக்கிடமாக்கியவர்கள் 11lich
(1968) Pauls Freire (1972) gę46) Jiř. வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் இந்த மரபுவழிப் பாடசாலை முறைமையில் பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் இலங்கை போன்ற வளர்முக நாடுகளில் வழமையான முறைமையே இன்றும் தொடர்கிறது.
ஐக்கிய அயெ
முறை மாணவ வாய்ப்பையும் 6 னால் மாணவர் காலத்தை வகு செலவிடாது வே பல்வகை அனு பெற்றுக் கொள் அமெரிக்கக் ச
ஜேர்மனியில் பின்பற்றப்படும் இத்தகைய @(巧 இருவழிப் பாடசாலை முறைமை- திற்கு வழிவகுத் யானது தொழில்கல்விப் பாடசாலை- வளர்முக நாடுக யில் இருந்து பொதுப் பாடசாலைக்- நிலையங்களும் Ll கும் பொதுப் பாடசாலையில் இருந்து ளதும் நெகிழ்ச்சி தொழில்சார் பாடசாலைக்கும் மாண- జి வர்கள் மாறிச் செல்லும் முறையில் களைக கொண்ட நெகிழ்ச்சியான ஏற்பாடுகள் உள். கின்றன. இந்நா ளன. அவ்வாறே ஐக்கிய அமெரிக்- துவக் கலாசாரம் காவில் ஒவ்வொரு பாடசாலை கட்டுப்படுத்தியே மாவட்டத்திலும் இன்று சமுதாயக நம்புகின்றது. கs கல்லூரிகள் இயங்கி வருகின்றன. ji '': '....: அவை பல்வேறுபட்ட தொழில்சார் ர்திருத்தத்தைக் மற்றும் நூல்கல்விக் கற்கை நெறி- s9 ஆ
களை வழங்குகின்றன. சமுதாயக் கல்லூரிகளிருந்து பெறும் மதிப்பெண்களை மாணவர்கள் வேறு கல்வி நிலையங்களுக்கு எடுத்துச் செல்ல முடியும். இவற்றை விட ஐக்கிய அமெரிக்காவின் கல்வி முறை மாணவர்களுக்குக் கற்கின்ற வாய்ப்பையும் வழங்குகிறது. இதனால் மாணவர்கள் தமது கல்விக் காலத்தை வகுப்பறையில் மட்டும் செலவிடாது வேலைத்தளங்களிலும் பல்வகை அனுபவக் கல்வியைப் பெற்றுக் கொள்ள முடிகின்றது. அமெரிக்கக் கல்வி முறைமை இத்தகைய ஒரு புதிய கலாசாரத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது. ஆனால் வளர்முகநாடுகளில் சகல கல்விநிலையங்களும் மிகுந்த கட்டுப்பாடுள்ளதும் நெகிழ்ச்சியற்ற விதி முறைகளைக் கொண்டனவாகவும் விளங்குகின்றன. இந்நாடுகளில் முகாமைத்துவக் கலாசாரம் கல்வி முறையைக் கட்டுப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என நம்புகின்றது. முறைமையில் சீர்திருத்தத்தைக் காணும் தொலை நோக்கு எதுவும் அங்கில்லை.
ஏற்கனவே கூறியவாறு ஆசிரியர்கன்ள அமர்த்தும் கொள்கையானது 13 தரப் பாடசாலைகளுக்கும் செல்வந்தர்களது பிள்ளைகளின் பாடசாலைகளுக்கும் சார்பான வையாக விளங்குகின்றன. இப்பாடசாலைகள் சிறந்த ஆசிரியர்களையும் பெறமுடிகின்றது. அக்கறையற்ற ஆசிரியர்களை வெளியேற்றவும் முடிகின்றது.
 
 
 

ரிக்காவின் கல்வி
களுக்குக் கற்கின்ற
பழங்குகிறது. இத
5ள் தமது கல்விக் பறையில் மட்டும் 1லைத்தளங்களிலும் பவக் கல்வியைப்
iள முடிகின்றது.
ல்வி முறைமை
புதிய துள்ளது. ஆனால் ளில் சகல கல்வி
கலாசாரத்
குந்த கட்டுப்பாடுள் யற்ற விதி முறை னவாகவும் விளங்கு டுகளில் முகாமைத் கல்விமுறையைக்
ஆக வேண்டும் என
ல்வி முறைமையில்
காணும் தொலை அங்கில்லை.
அதேவேளையில் செல்வந்த வகுப்புக்களைச் சேர்ந்த தொழில் ஈடுபாடற்ற ஆசிரியர்கள் சிறந்த பாடசாலைகளில் அனுமதிபெற்று விடுகின்றனர். தீவிரவாதக் கல்விச் சிந்தனையாளர் இவ்வாறு ஆசிரியர்கள் அமர்த்தப்படுவதில் சமூக வகுப்பின் பாதிப்பு இருப்பதாகவும் செல்வந்தர் வகுப்புக்குச் சாதகமானதாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிடுவர். சமூக பொருளாதார அசமத்துவநிலை மேலும் வலுப்பெறுவதற்கு இந்நிலைமைகள் காரணமாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
வழமையான பாடசாலை முறைமையானது பாடசாலையிலும் பாடசாலைக்கு அப்பால் வீட்டிலும் தனியார் போதனை நிலையங்களிலும் கல்விபெற வசதியுள்ளவருக்குச் சிறந்த கல்விச் சேவையைப் புரிவதாகக் கூறப்படுகின்றது. கல்வித் தகுதிகளையும் பொருளாதார, வசதிகளையும் கொண்ட பெற்றோர்களே இவ்வசதிகளைத் தமது பிள்ளைகளுக்கு வழங்க முடியும். வளர்முக நாடுகளில் பிள்ளைகளின் கற்றல்
செயற்பாட்டில் பாடசாலைகளை விடத் தனியார் போதனையே அதிக முக்கியத்துவம் பெற்று விளங்குகின்றது. சகல உயர்வகுப்பும் பிள்ளைகளும் கணிதம்,ஆங்கிலம் கணினிக்கல்வி மற்றும் அழகியல் கல்வியைத் தனிப்பட்ட போதனாசிரியரிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடிகின்றது. இத்தகைய தனியார் போதனை பிள்ளைகளுக்கு அவசியமான திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் வழங்கித் தமது பொருளாதார, சமூக அந்தஸ்தை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் உதவுகிறது.
இவ்வாறு பாடசாலைகளுக்குச் சமாந்திரமாக இயங்கும் தனியார் போதனை முறைமையின் நன்மைகள் பெரும்பாலான கிராமப் புற மற்றும் பின்தங்கிய வகுப்புப் பிள்ளைகளுக்குக் கிட்டுவதில்லை இப்பிள்ளைகளின் கல்வித் தராதரம் பற்றிய பிரச்சினை அலட்சியம் செய்யப்படுகிறது. வறியவர்களின் பிள்ளைகள் முற்றாகவே தரம் குறைந்த வினைத்திறனற்ற பாடசாலை மையக் கல்வி. யிலே தங்கியிருக்க வேண்டியிருக்கின்றது. மாணவர்களின் கல்வி செயற்கைத் தன்மையுடையன. நடைமுறை வாழ்க்கைக்குப் பொருத்தமற்றதாகவும் கருத்தற்றதாகவும் இருப்பதால் பல தீவிவரவாதக் கல்வியாளர்கள் விமர்சிக்கின்றனர். இதன் காரணமாகவே இப்பிள்ளைகள் தமது கல்வியை இடைநிறுத்த வேண்டிய தாகின்றது. அவர்களுடைய பொருளாதார வறுமையை விட இவ்வாறு
ஆகஸ்ட் 2005

Page 19
மந்தகதியில் இயங்கும் பாடசாலை முறைமையே இடைவிலகளுக்குக் காரணம் என்பது இந்த ஆய்வாளர் கருத்து. வறியவர்கள் தமது பிள்ளைகளின் பாடசாலைகளில் பெறும்கல்வி நடைமுறை வாழ்க்கைக்குப் பயனற்றது, அதனால் தமது வாழ்க்கையில் எந்தவித மாற்றமும் நிகழப் போவதில்லையெனக் கருவதாகத் தெரிகிறது. சுருங்கக் கூறின் இன்றைய பாடசாலை முறைமையின் பல்வேறு பண்புகள் வழமையான கற்பித்தல் முறைகள் பின்தங்கிய வகுப்பின. ருக்குப் பொருத்தம் குறைந்தவை என்பதையே சுட்டிக் காட்டுகின்றன.
மையானது பா பாடசாலைக்கு அ தனியார் போதனை கல் விபெற வசதி சிறந்த கல்விச் ே வதாகக் கூறப்படுச் தகுதிகளையும் வசதிகளையும் கெ களே இவவசதி பிள்ளைகளுக்கு எ வளர்முக நாடுகளி கற்றல் செயற்பாட் களை விடத் தனிய அதிக முக்கியத் விளங்குகின்றது. சச பிள்ளைகளும் கன கணினிக்கல்வி ம கல் வியைத் தனிt சிரியரிடம் இருந் கொள்ள முடிகின்ற
வறியவர்களின் மேம்பாட்டிற்கான புதிய கல்விச் சிந்தனையானது "கற்பித்தலை" விடுத்துக் கற்றலுக்கு - கற்போனுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்குகின்றது. புதிய சிந்தனை சாதாரண சமூகப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மாண வர்களை வலுப்படுத்துவதற்கான அடிப்படை உபாயமாக எடுத்துக் கூறுகிறது. புதிய சிந்தனை யானது இப்பிள்ளைகள் நெகிழ்ச்சியுடனும் வசதியாகவும் கற்றலில் ஈடுபட வாய்ப்பளிக்கிறது. கற்பித்தலை விடுத்துக் கற்றல் முக்கியத்துவம் பெறும் போது ஏற்கனவே சுட்டிக்காட்டப்பட்ட வளப் பற்றாக்குறையும் பிரச்சினையின் தீவிரத்தை குறைக்கிறது. புதிய சிந்தனையானது பாடசாலைக்கும் வகுப்பறைக்கும் அப்பால் மாணவர்கள் தற்கால சமூக பொரளாதார நிலைமைகளுக்குத் தேவையான திறன்களையும் அறிவையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதைப் பற்றிப் புதிய கருத்துக்களை வெளியிடுகின்றது. மாணவன் தனது குடும்பம் வேலைத்தளம், சுற்றாடல், பண்பாடு என்பவற்றுக்குத் தேவையான திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் பெற்றுக் கொள்வதற்கு இப்புதிய சிந்தனை வழிவகுக்கின்றது. இன்றைய பாடசாலை வழங்கும் பாடவிடயமானது இத்தகைய திறன்களையும் ஆற்றல்களையும் வழங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. இவற்றையும் பெற்றுக் கொள்ள மாணவர்கள் தாமாக, சுயமாக, பணியாற்றவும் இயங்கவும் தமது படைப்பாற்றலைக் கண்டறியவும் புதிய கற்றல் முறை ஒன்று (Apro - achieve Learning Systeam) (3.56O)6)IÈILIGBé56öspg5. இதற்கு மாணவர்கள் யதார்த்த உலகுடன் இடைத் தாக்கத்தில் ஈடுபட உதவுகிறது.
இம்முறைசாரா கற்றல் முறைகள் , ஆசிரியரை மையமாகக் கொண்ட வகுப்பறைக்கற்பித்தல் முறைகளிலிருந்து வேறுபட்டவை. Pedagogy என்ற ஆங்கிலப்
ஆகஸ்ட் 2005 17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பதம் கற்பித்தல் விஞ்ஞானம் Science of teaching 6T6öru60gbdis கருதுகின்றது. கற்பித்தல் என்ற உடனேயே அதில் ஆசிரியர் முக்கியத்துவம் பெறுகின்றார். கற்பித்தல், ஆசிரியர், என்ற இரண்டும் எப்போதும் உயர் வகுப்பினருக்காக உருவாக்கப்பட்ட கல்வி சாதனங்கள். எனவே இவற்றுக்கு அப்பால் சாதாரண பிள்ளைகள் கற்பதற்கான பொருத்தமான முறைகள் என்ன என்பதைக் கண்டறிய வேண்டுமென தீவிரவாத சிந்தனையாளர்கள் வலியுறுத்துவர்.
யுனெஸ்கோ ஆய்வொன்றின்படி 18 வயது இளைஞன் ஒருவனின் காணப்படுகின்ற அறிவுத் தொகுதி - அவ்வயதில் அவனுக்குத் தெரிந்த விடயங்களில் 20 சதவீதமானவற்றைத்தான் வகுப்பறையில் கற்றிருப்பான். ஏனைய அறிவு சகலதும் அவனால் வேறு வழிமுறைகளினூடாகப் பெறப்பட்டவையாகும். இவ்வாய்வின்படி வகுப்பறை, ஆசிரியர் என்பவற்றுக்கு அப்பால் அறிவை உள்வாங்கும் ஏனைய முறைகளும் காணப்படுகின்றன.
பிள்ளைகள் பாடசாலைகளில் அனுமதி பெறு முன்னரே பலவகை அறிவையும் திறன்களையும் பெற்றுக் கொள்கின்றார்கள். முறைசாராக் கற்றல் வழிமுறைகளினூடாகச் சகல சமூகங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகளும் பேசக் கற்றுக் கொள்கின்றார்கள். அவர்கள் பாடசாலைக்கு வருமுன்னர் பெற்றுக் கொள்ளும் மொழி அறிவைப் பயன்படுத்தியே வகுப்பறையில் ஆரம்பக்கல்வி வழங்கப்படுகின்றது. காலங்காலமாக விவசாயத்துறை சார்ந்த திறன்களும் இவ்வாறே முறைசாரா வழி முறைகளின் ஊடாக மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.
இம்முறைகள் புராதனமானவை எனக் கருதப்பட்டாலும் இன்றைய சமூகங்களிலும் இவை தொடர்ந்தும் அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதை முன் குறிப்பிட்ட யுனெஸ்கோ ஆய்வு சுட்டிக் காட்டுகின்றது. இவ்வாறு என்னென்ன விடயங்கள், திறன்கள், உளப்பாங்குகள் பிள்ளைகளால் உள்வாங்கப்படுகின்றன என்பதற்கு ஏராளமான உதாரணங்கள் உண்டு.
ஆனால் இத்தகைய கற்றல் முறைப்படுத்தப்பட்டதல்ல (Unorganized ) அத்துடன் இது எழுந்தமானமாக (Random) நடைபெறுகின்றது. இதன் காரணமாக, இத்தகைய கற்றல் மந்த கதியில் மெதுவாகவே நடைபெறுகின்றது. எனவே இவ்வழிமுறைகள் பற்றிப் புதிய

Page 20
சிந்தனை யொன்று தேவை: அத்துடன் அவை பற்றிய மீள்வரையறையொன்றும் தேவை . ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட முறையில் அமையும் இவ்வகைக் கற்றலில் முயன்று தவறும் அம்சம் தவிர்க்கப்படல் வேண்டும். முறைசாரா வழிமுறைகளைக் கல்வி நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தும் போது, தீர்மானிக்கப்பட்ட விளைவுகளை அவை தருவனவாக இருத்தல் வேண்டும்.
இவ்வாறான ஆசிரியர் சாராக் கற்றல் முறைகள்
பின்வரும் தத்துவங்களைக் கொண்டமைதல் வேண்டும்.
ό
பாடசாலையில் கற்ற சில ஆண்டுகளின் பின் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் குறைந்த பட்ச உதவியுடன் சுயமாகக் கற்கும் ஆற்றலைப் பெறுகின்றனர்; அதற்கேற்ப போதனையும் வழிகாட்டலும் தரமானதாக அமைதல் வேண்டும்; பொருத்தமான அனுபவங்கள் ஒழுங்கு செய்யப்படல் வேண்டும்; கற்போன் செயற்படுவதற்கான ஆற்றலை வளர்ப்பதாகக் கற்றல் அமைய வேண்டும்;
கற்றல் முறைகள் கற்போனையும் அவனது சுற்றாட
லையும் வலுப்படுத்த வேண்டும்,
ம் கற்றல் முறைகள் 'அமர்ந்து அமைதியாக இயக்க
மற்று கற்பதை வலியுறுத்தாது செயற்பாட்டுடன் கூடிய பரிசோதனை முறைக் கற்றலாக அமைய வேண்டும்.
ம் மாணவர்கள் பிற வகுப்பு மாணவர்களுடனும் ஊடாட வாய்ப்புக்கள் இருத்தல் வேண்டும்.
இன்று பல பாடசாலைகளில் இடம்பெறும் கள ஆய்வுகள், கள விஜயங்கள், சந்தை அளவீடுகள் என்பனவும் இவற்றை உள்ளடக்கிய செயற்றிட்ட முறையும் இவ்வகையான கற்றல் முறைகளே. ஆனால் இவை முறையான கற்பித்தல் முறைகளோடு இணைந்தவை; மேலதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படுபவை. ஆனால் முறைசாராக் கல்வி முறைகளை ஆதரிப்பவர்களின் கல்விச் சிந்தனையின் படி வழமையான வகுப்பறை கற்பித்தல் முறைகள் இரண்டாம் இடத்தையே பெறுகின்றன. உதாரணமாக இன்றைய ஆரம்பக் கல்வி நிலையில் முதலிரு வகுப்புக்களில் பயன்படுத்தப்படும் விளையாட்டு முறை, செயற்பாட்டு முறை பெருமளவுக்கு இவ்வாறான சிந்தனையைப் பின்பற்றியே உருவாக்
2 ess
இன்று பல பாடச பெறும் கள ஆய யங்கள், சந்தை அ. வும் இவற்றை உ றிட்ட முறையும் கற்றல் முறைகளே முறையான கற்பித் இணைந்தவை. பயன்படுத்தப்படு முறைசாராக் கல ஆதரிப்பவர்களின் யின்படி வழமை கற்பித்தல் முறை இடத்தையே பெ ரணமாக இன்றை நிலையில் முதலி பயன்படுத்தப்படு முறை, செயற்பா மளவுக்கு இவ்வ யைப் பின்பற்றியே டுள்ளது. ஆனால் கல்வியிலும் உயர் வகுப்பறைக் கற் வுரை முறைக்குே வழங்கப்பட்டுள்ள SLLDDeeD

கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இடை நிலைக் கல்வியிலும் உயர்நிலைக்கல்வியிலும் வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கும் விரிவுரை முறைக்குமே பிரதான இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
வகுப்பறையில் பிள்ளைகள் இயக்கமின்றி அமர்ந்து ஆசிரியர் சொல்வதைப் கேட்டுக் கொண்டி ருப்பதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு சுயமாக இயங்கிக் கற்பது சிறந்தது என்பதற்கு அண்மைக்கால மருத்துவ ஆய்வுகளிலிருந்து ஆதாரம் கிட்டியுள்ளது. பிள்ளைகளின் கற்றல் பிரச்சினைகளுக்குக் காரணம் அவர்களுடைய கவனிக்கும் ஆற்றலில் உள்ள குறைபாடு (Attention Deficit). 3560TT6iggdbd5ug)|QLDiféibdb.T6576i50 இலட்சம் பிள்ளைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மெதுவாகக் கற்கும் பிரச்சினை (Slow Learning ) ஏற்படக்காரணம் 'ஒரு பக்கத்து மூளை மட்டுமே இயங்குகின்றது என மூளை தொடர்பான அண்மைக்கால ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. Brain Gymnastics எனப்படும் எளிமையான உடலியக்கச் செயற்பாடு பிள்ளைகளின் கற்றல் செயலாக்கத்தை - குறிப்பாக வாசிப்பு. எழுத்து சார்ந்த திறன்களை மேம்படுத்துகின்றது என மற்றுமொரு 9, TITLijörd Ggbf6db356öing). Educational Kinesiology
ாலைகளில் இடம் ப்வுகள், கள விஜ
1ளவீடுகள் என்பன
ள்ளடக்கிய செயற் இவ்வகை யான
1. ஆனால் இவை
தல் முறைகளோடு மேலதிகமாகப் பவை. ஆனால்
வி முறைகளை
கல்விச் சிந்தனை பான வகுப்பறை கள் இரண்டாம்
றுகின்றன. உதா
ய ஆரம்பக் கல்வி ரு வகுப்புக்களில் ம் விளையாட்டு ட்டு முறை பெரு ாறான சிந்தனை உருவாக்கப்பட் * இடை நிலைக் நிலைக்கல்வியிலும் பித்தலுக்கும் விரி ம பிரதான இடம்
கல்விசார் உடல்தசையியல் ஆய்வு) மேலும் பல்வகை விவேகம், ஏழுவகை விவேகம் பற்றிய ஆராய்ச்சிகளும் செயற்பாட்டுக் கற்றலின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக் கூறுகின்றன.
இப்பின்புலத்தில் செயற்றிட்ட முறை, மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து கூட்டுச் சேர்ந்து கற்றல் (Cooperative Learning ) வேலைத்தளங்களில் பயிற்சியும் அனுபவமும் பெறுதல், பங்கேற்பு முறை, பிள்ளைக்குப் பிள்ளை கற்பித்தல், புலனாய்வினுாடாகக் கற்றல் என்பன வழமையான வகுப்பறைக் கற்பித்தலுக்கு மாற்றாக எடுத்துக் கூறப்படும் வகுப்பறை சாராத கற்றல் முறைகளாகும். Ф செயற்றிட்ட முறை இன்றைய பாடசாலைக் கல்வியில் ஒரு சிறு அம்சமே. ஆனால் புதிய சிந்தனையின்படி முழுப்பாட ஏற்பாடும் செயற்றிட்ட முறையை மையமாகக் கொண்டு அமைய வேண்டும். வழமையான வகுப்பறைக் கற்பித்தலை விட இதற்கு அதிக முன்னாயத்தம் தேவை. இதுவே செயற்றிட்ட முறையின் முக்கிய பிரச்சினை. அத்துடன் இதனை நடத்தி முடிப்பதிலும் பல சிரமங்கள் உண்டு. ஒரு கனேடிய
ஆகஸ்ட் 2005

Page 21
மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்திலும் (McCaster University ) டென்மார்க், ஜேர்மனி ஆகிய நாடுகளில் உள்ள சில பல்கலைக்கழகங்களிலும் முழுப் பாட ஏற்பாடும் செயற்றிட்ட முறையை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
க் கூட்டாகச் சேர்ந்து கற்றல் என்பது ஆசிரியரின் வழிகாட்டலின் கீழ் பிள்ளைகள் தங்களுக்குள் சிறுகுழுக்களாக ஊடாடி ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் கற்பதைக் குறிக்கும்.
6 வேலைத்தளப் பயிற்சியும் அனுபவமும் என்பது சகல பொருளாதார அமைப்புகளின் ஒத்துழைப்புடன் - கைத்தொழில் நிறுவனங்கள், வங்கிகள் அரசசார்பற்ற அமைப்புகள், அரசாங்க அமைப்புக்கள்நடைபெறுவது, பிள்ளைகள் வேலை உலகு பற்றிய அனுபத்தைப் பெற இவ்வேற்பாடு உதவும் வேலைத்திறன்களைப் பெறுவதை விட அனுபவத்திற்கே முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுகின்றது. கிராமப் புறப் பிள்ளைகள் நவீன முறை விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு பற்றிய அனுபவங்களைப் பெறுவர்.
ம் பங்கேற்பு முறையில் பாடசாலைகளில் இடம் பெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளிலும் அவற்றை ஒழுங்கமைப்பதிலும் சகல மாணவர்களும் ஈடுபடுவதைக் குறிக்கும். இச்செயற்பாடுகள் புறச் செயற்பாடுகளாகக் (Extra Curricular) éBCBg5iILILTg5), LITL 6JjöLITL (BL 6öt இணைந்த செயற்பாடாகக் (Cocurricutar)கொள்ளல் வேண்டும்.
ம் பிள்ளைகளுக்குப் பிள்ளை கற்பித்தல் என்னும் செயற்பாட்டு இந்தியா, இந்தோனேசியா ஆகிய நாடுகளில்நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பல கல்விச் செயற்றிட்டங்களிலும் ஸாம்பியாவில் நாடளாவிய ரீதியிலும் செயற்படுத்தப்பட்டன. வங்காள தேசத்தில் சகல ஆரம்பப் பாடசாலைகளிலும் உள்ள 3-5 தரங்களில் இம்முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வகுப்பறையில் நாளாந்தம் பின்பற்றப்படும் இம் முறை யின்படி பிள்ளைகள் குறிப்பிட்ட விடயத்தைப் பிற பிள்ளைகளுக்குக் கற்பிக்கும் நோக்குடன் ஒழுங்கமைத்துக் கொள்கின்றார்கள்.
ஆகஸ்ட் 2005 19
 

வங்காளதேசத்தில் ஆரம்பநிலைப் பிள்ளைகளுக்குச் சுகாதாரக் கல்வியை வழங்க இம்முறை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. யுனிசெப் (Unicef) நிறுவனம் தயாரித்துள்ள துண்டுப் பிரசுரங்களைப் பிள்ளைகள் சோடி சோடியாக இணைந்து கற்கின்றனர். பிள்ளைகள் இவ்விடயம் பற்றி வீட்டில் பெற்றோர், சகோதரர்கள், சகோதரிகள் ஆகியோருடன் கலந்துரையாடுவர். யுனெஸ்கோவின் கல்வி மையம், இலண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் பிள்ளை சுகாதார நிறுவனம், பிரிட்டிஸ் கெளன்சில் ஆகிய அமைப்புக்கள் இக்கற்றல் முறையை ஊக்குவித்து விரிவுபடுத்தியும் வருகின்றன இக்கற்றல் முறை பற்றி யுனெஸ்கோ ஏராளமான பிரசுரங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
இன்றைய முறை சார்ந்த பாடசாலைக் கல்வி முறையில் இவ்வாறான கற்றல் முறைகள் பலவற்றை இனங்காண முடியும், விளையாட்டு முறை, செயற்பாட்டு முறை, குழுமுறைக் கற்றல், வெளிக்கள விஜயங்கள், சுற்றுலா, வரலாற்று அழிவுகளைச் சென்று அவதானித்தல், விளையாட்டுப் போட்டி கலை இலக்கிய விழாக்கள், g-shléib bl6)ilgds60dbd56i (Club Activities) 6T6örl J60T (f6) உதாரணங்கள் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் இவற்றின் கல்விசார் முக்கியத்துவத்தை இங்கு விளக்கப்பட்ட எண்ணக்கருவாக்கத்தின் அடிப்படையில் மறுபரிசீலனை செய்தல் வேண்டும்.

Page 22
உரையாடல்
தமிழரைப் ெ காலனித்துவம் இன்
நீங்கள் கடந்த 35 வருடங்களுக்கும் மேலாக பொருளியலைக் கற்பிக்கும் பேராசிரியராக இருந்துள்ளீர்கள். பல்வேறு ஆய்வு முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளீர்கள், இந்த அனுப வங்களின் நிலை நின்று தமிழரின் கல்வி முறைமை பற்றித் தங்களின் துலங்கல் என்ன?
தமிழரின் கல்வி நிலை என்கின்ற போது நீங்கள் எந்தக் காலப்பகுதி என்பதை குறிப்பிடவில்லை. ஆனால் என்னுடைய சேவைக்காலத்துடன் தொடர்புபடுத்தி கூறுவதானால் சேவை தொடங்கிய 1967ம் ஆண்டினைத் தொடக்கநிலையாகக் கொள்ளலாம். போலத் தெரியவில்லை. சற்றுப் பின்னோக்கிய நிலையின் மேற்கத்திய காலனித்துவத்தின் முடிவுக்காலம் என்று கூறலாம் என நினைக்கிறேன். காலனித்துவ முடிவு காலத்திலிருந்து ஈழத் தமிழர் மத்தியிலான கல்விமுறையைப் பார்க்கின்ற பொழுது அது இலங்கை என்ற தேசிய மட்டத்துடன் இணைந்த வகையில் தான் அது முன்னேறி வந்துள்ளது. ஆனால் கல்வி முறைமை தேசியத்துடன் இணைந்து கொண்டாலும் கூடத் தேசிய மட்டப் பொருளாதார முகாமையிலோ அல்லது தேசிய மட்டப் பொருளாதார
 
 
 
 

பாறுத்தவரை னும் முடியவில்லை.
முகாமையிலோ அல்லது தேசியமட்டப் பண்பாட்டு முகாமை என்ற வட்டத்திற்குள்ளோ தமிழர் வந்திருந்ததாகக் கூறமுடியாது. அந்த அடிப்படையில் தான் ஈழத் தமிழருடைய கல்வி முறையில் ஒரு முரண்பாடு ஏற்படுவதை உணர முடிகிறது. இத்தகைய முரண்பாடு ஆரம்ப நிலையிலேயே ஏற்பட்டு வருகின்றது. எனவே பெரும்பான்மை இனத்தவரின் கல்வி தேசியப் பொருளாதாரக் கொள்கையுடனும் பண்பாட்டுப் பரிணாமத்துடனும் ஒத்திசைவானதொன்றாயிருக்கத் தமிழர் கல்வி அவற்றுக்கு முற்றிலும் புறம்பான ஒரு நிலையில் தான் இனம் காணப்பட வேண்டிய தாயிருந்தது. ܓ ܗܝ
கல்வி வரலாறு எழுதியல் என்று வரும்பொழுது சமூகப் பொருளாதாரக் கண்ணோட்டம் எந்தளவுக்கு உறுதுணை யாக இருக்கும்?
உண்மையில் கல்வி என்று வருகின்ற பொழுது சமூகப் பொருளாதாரம் தான் மூலாதாரமான தொன்றாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் கல்வியை மனித மேம்பாடு என்ற நிலையென்றும் வைத்துத்தான் நோக்குகின்றோம். மனித மேம்பாடு என்ற நிலையைப் பலவழிகளில் பார்க்க
O ஆகஸ்ட் 2005

Page 23
முடியும். அதாவது அறநெறி சார்ந்த நிலையே அறிவு சார்ந்த நிலையென்றும் பொருளாதார அபி-1 ( விருத்தி சார் நிலையென்றும் கூறX முடியும். எனினும் இங்கு முக்கியமாகக் கவனிக்க வேண்டிய விடயம்|* என்னவெனில் சமூகப் பொருளாதார * முன்னேற்றத்தை எந்த ஒரு சமூகம்|து அடைகின்றதோ அந்தச் சமூகத்தில் தேசிய ஏனைய வளர்ச்சிகள் தானாகவே|டாலும் ஏற்படுமென்பதாகும். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திகள் ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தி குறிகாட்டி என்று கொள்வோமாயின் அதற்கெதிராகக் கூறப்-1ள் படுகின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவெனில் பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது அபிவிருத்தியை இவ்வாறு பொருள் முதல் மீதான கண்ணோட்டத்தில் மாத்திரம் பார்கின்றபொழுது வாழ்க்கையின் விழுமியங்கள் என். கின்ற பல்வேறு அம்சங்கள் விடுபட்டு* :::::::::::: போகின்றன என்பதாகும். லேயே ஏற்பட்டு வரு
கூறமுடியாது. அந்த தானி ஈழத்த மிழரு முறையில் ஒரு முர வதை உணர முடி கைய முரண்பாடு ஆ
ஈழத்தமிழரை எடுத்துக் கொண்டால் தமிழ் மொழியின் வளத்தை, அவர்களது இசையின் இனிமையை, தமிழர் பண்பாட்டின் பெருமையை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி எவ்வகையிலும் பிரதிபலிக்காது. அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியைக் கொண்டு இவற்றையெல்லாம் மதிப்பிட்டுவிட முடியாது. எனினும் இவ்வாறு கூறுகின்ற அதே நேரத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்திக்கும் விழுமியங்களுக்கும் மத்தியில் நிலவி. யிருக்கக் கூடிய ஒரு தொலைவு இணைப்பையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. அதாவது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியும் அதனை ஆதாரமாகக் கொண்ட பொருள் முதல் வளமும் நேரடியாக ஒரு நாட்டிலுள்ள குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் மொழிவளம், இசை, பண்பாடு போன்றவற்றின் மீது செல்வாக்கு செலுத்துவதில்லையென்று கூறினாலும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளம், ஒரு சமூகத்திற்கு எந்தளவுக்கு கிடைக்கின்றதோ அந்தளவுக்கு அந்தச் சமூகத்தில் ஏனைய விழுமியங்கள் அம்சங்கள் வெற்றிகரமாகப் பூர்த்தி செய்யப்படுவதற்கு வாயப்புண்டு.
உதாரணமாக அபிவிருத்தியடைந்த ஆங்கில நாட்டை எடுத்துப்பார்த்தால் ஆங்கில மொழி, இசை, பண்பாடு போன்றனவெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட தராதர அளவை அடைந்து உலகளாவிய ரீதியில் அவை அங்கீ. காரம் பெறுவதற்குப் பிரித்தானியப் பொருளாதாரச் செழிப்பு முக்கிய பங்களிப்புச் செய்துள்ள தென்பதிற் சந்தேகமில்லை. அதாவது முதலிற் பொருளாதாரத்தை வளர்த்தெடுத்து அதனடிப்படையில் சமூகத்தையும் கட்டியெழுப்பிக் கொண்டபோது வேண்டப்படும்
ஆகஸ்ட் 2005
 
 
 

விழுமியங்களை நிறுவி அவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் பெறுவதும் சுலபமா. கவே சாத்தியமாயிற்று. தமிழ் மொழி, இலக்கியம், இசை என்பவை எல்லாம் ... ...,' பெருமை வாய்ந்தது. தொன்மை * வாய்ந்தது என்று கூறினாலும் எவை நவீனமயவாக்கத்திற்குட்படாதுவிடின், அவை தமது யதார்த்த முக்கியத்துவத்தை இழந்து விடும். அதாவது காலத்திற் கேற்றவாறு நவீன உத்திகளைக் கையாண்டு அவற்றை உயிர்த்துடிப்புடன் பேண வேண்டியது அவசியமாகும். அவ்வாறு செய்வதற்கு
: டத் உரிய அளவான முதலீடுகள் வேண் பந்திருந்ததாகக் 接 : அததகைய மூலதனத அடிப்படையில் தேவையை உற்பத்தியிலான விரி டைய கல்வி வாக்கம் தான் பூர்த்தி செய்ய
ண்பாடு ஏற்படு°டும்
கிறது. இத்த அவ்வாறு நோக்குமிடத்து ஈழத் ஆரம்ப நிலையி தமிழரும் தமது சமூகப் பொருளாதார மேன்மையை எந்தளவுக்கு அதிகரிக்க
கின்றது. முடியுமோ அதற்கேற்ப மொழி, பண்பாடு மற்றும் விழுமியங்கள் என்பனவும் வளர்ச்சியடையும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. வெளிநாடுகளிற் சென்று குடியேறியிருக்கும் ஈழத் தமிழர் அதிகரித்த உற்பத்தி என்பவை சிறந்த விழுமியங்கள் உருவாக்க முடியுமென்பதற்கான சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகத்திகழ்கின்றனர். அவர்கள் உள்நாட்டவரிடம் இல்லாத விழுமியங்களையும் பழக்க வழக்கங்களையும் முன்னெடுப்பதையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு அவர்கள் வளர்ச்சியடைந்த சமூகத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறி இருப்பதையும் கண்டு கொள்ள முடிகிறது. ஆகவே ஈழத்தமிழரின் தாயகத்திலும் பொருள் முதல் அபிவிருத்தியையும், அதனுடன் இணைந்த சமூக அபிவிருத்தியையும் நிறுவிக் கொள்ள முடியுமாயின் அச் சமூகமும் மிகுந்த முன்னேற்றமுள்ள தொரு சமூகமாக எழுச்சியடையுமென்பதில் சந்தேகமில்லை.
காலனித்துவ ஆட்சி ஏற்பட முன்னர் நிலவிய கல்வி
முறையும் அது சார்ந்த பொருளாதாரமும் எவ்வாறு மாற்றமடைந்துள்ளன?
காலனித்துவ முறைக்கு முன்னர் என்று கூறுகின்ற பொழுது ஈழத்தமிழரைப் பொறுத்தவரை காலனித்துவம் இன்றும் முடியவில்லை என்றே கூற வேண்டும். ஒரு நேரம் மேற்கத்திய காலனித்துவம் நிலவி இருந்ததென்றால் அதைத் தொடர்ந்து சுதேசிய காலனித்துவம், அதாவது சிங்களக், காலனித்துவம் என்பது நீடித்துள்ளது. தமிழர் கல்விமுறை இந்தக் காலனித்துவ வரையறைக்குள் தான் இன்னமும் வளர்ச்சியடைந்து வருகின்றது. 1833 ஆண்டு

Page 24
கோல்புறுக் சீர்திருத்தத்தைத் தொடர்ந்து ஆங்கில மொழி பணித்துறை மொழியாக இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதனால்-தொழில் வாய்ப்புகள் தெற்கில் பெருகிய நிலையில் அதனைப் பயன்படுத்திய சாராரில் ஈழத்தமிழர், அதிலும் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத் தமிழர் முன்னணியில் நின்றனர். ஏனெனில் அவர்கள் மிசனரி. மாரின் கல்விச் செயற்பாடுகள் காரணமாக ஆங்கில மொழி அறிவினை ஏற்கனவே பெற்றுக் கொண்டவர்களா. யிருந்தனர்.
உண்மையில் ஈழத்தமிழர் வாழ்ந்திருக்கின்ற பிரதேசங்களுக்கு அப்பால் தான் கல்வியின் மூலமான பயன்பாட்டின் பிரயோகம் கூடியளவிற்கு இடம்பெறுகின்றது. அந்த வகையில் காலனித்து வத்திற்கும் கல்வி வளர்ச்சிக்குமிடையிலான அல்லது கல்வி உருமாற்றத்திற்குமிடையிலான தொடர்பு இன்னமும் நீடித்த வண்ணம் உள்ளது என்றே கூறலாம்.
எனவே அவர்கள் தமது பகுதிகளிலிருந்து வெளியேறி இலங்கையின் இதர பகுதிகளில் தொழில் வாய்ப்புப் பெறும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்நிலை இன்றுவரை நீடித்துள்ள தொன்றாயினும், இன்று தனியே அரச பணித்துறைப் பதவிகளுக்கு மாத்திரமன்றிப் பலவித வேலை வாய்ப்புகளுக்கும் ஈழத்தமிழர் தமது சொந்த இருப்பிடங்களை விட்டு வெளியேற வேண்டியுள்ளது. ஆனால் ஆங்கிலம் வேண்டுமென்ற கோஷமும் , தமது சொந்தச் சகபாடிகளுக்கன்றி ஏனையோருக்குச் சேவை செய்வதென்பதும் எவ்வகையிலும் மாறவில்லை.
காலனித்துவக் கல்வி முறைக்கும் மரபுவழிமுறைக் கல்வி முறைக்கும் மத்தியில் பொருளியல் நோக்கில் இனம்காணப்படக் கூடிய 1. வேறுபாடுகள் யாவை?
காலனித்துவ கல்வி முறை : என்று கூறுவது சரி. மரபுரீதியான Iடும் கல்விமுறை என்ற நீங்கள் கருதுவது மேம்ப எதுவெனக் எனக்கு சரியாகப் புரிய- s ఫళ్ల வில்லை. அதாவது மரபுமுறை என்று கூறுகின்ற பொழுது சாதாரணமாக ஏனைய நாடுகளில் உள்ள கல்வி முறையை நீங்கள் கருதுகிறீர்களா, ( அல்லது எங்களுடைய பண்பாட்டுடன் இணைந்து வருகின்ற கல்வி I^ முறையை கருதுகிறீர்களா என்பது 4 தெளிவாக இல்லை. மரபு ரீதியான கல்வி முறை என்பதைப் பொருளாதார ரீதியான ஒரு கோணத்தில் எடுத்துக் கொண்டு அதற்கு விடை 18 கூறலாமெனக் கருதுகின்றேன்.
பொருளியல் அடிப்படையில் மரபு
 
 

ரீதியான கல்வி என்று கூறுகின்ற பொழுது அது உண்மையில் ஒரு நாட்டின் மனித மூலதனத்தைக் கட்டியெழுப்புவதைக் குறித்து நிற்கும். மனித மூலதனமானது மக்கள் கற்றுக் கொள்ளும் கல்வி, பெற்றுக் கொள்ளும் பயிற்சி, திரட்டிக் கொள்ளும் அனுபவம் என்பவற்றின் மூலம் ஆக்கப்படுவதொன்றாகும். ஒருநாட்டில் உள்ள இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்தியும் பெளதிக வளங்களை ஆக்கி அவற்றைக் கொண்டும் அவற்றை உரிய தொழில் நுட்பத்துடன் இணைத்து உற்பத்தியை மேற்கொள்ளலாம். மனித மூலதனம் இல்லாமல் இயற்கை வளத்தைப் பொருளியல் ரீதியாகப் பெயர்ப்பதோ அல்லது பெளதிக மூலதனத்தை உற்பத்தி நோக்கித் திருப்பி விடுவதோ அல்லது தொழில் நுட்பத்தைப் பெளதிக மூலதனம் , இயற்கை வளம் என்பவற்றுடன் சேர்த்து மக்களுக்கு வேண்டிய வகையில் சேவைசெய்யுமாறு பயன்படுத்திக் கொள்வதோ முடியாத ஒரு காரியம். இதுவே பொருளியல் ரீதியாக மரபுரீதியான கல்வி என்பதற்குக் கொடுக்கின்ற விளக்கம் எனலாம்.
ஆனால் காலனித்துவக் கல்வி முறைமை எதிர்பார்க்கைக்கு ஏற்றதொரு வகையில் இயங்குவதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. காலனித்துவக் கல்வி முறையின் கீழ் மனித மூலதனம் ஏதோ வகையில் ஆக்கப்படுகின்றது. கல்வி எப்பொழுது ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆக்கப்படுகின்றதோ அப்பொழுதே மனித மூலதன ஆக்கச் செய்முறையும் தொடங்கி விடுகின்றது. உருவாக்கப்படும் மனித மூலதனத்தின் வகை வேறுபட்டு, இருக்கலாம். ஆனால் மனித மூலதனம் எப்பொழுது ஆக்கப்படுகின்றதோ அப்பொழுதே மனித மூலதன ஆக்கத் செய்முறையும் தொடங்கி விடுகின்றது. உருவாக்கப்படும் மனித மூலதனத்தின் வகை வேறுபட்டு இருக்கலாம். ஆனால் மனித மூலதனம் ஆக்கப்படுகின்றது எனினும் மனித மூலதனம் துழவுள்ள இயற்கை வளங்கள், ஆக்கப்படும் பெளதீக மூலதனம் உள்வாங்கக் கூடிய தொழில்நுட்ப அறிவு என்பவற்றுடன் இணைந்து மக்களுக்கு உண்மையில் வேண்டப்படுகின்றது. உற்பத்தியை ஆக்குகின்றதாவெனில் அவ்வாறு அது செய்யவில்லை. ஏற்கனவே நான் கூறியதுபோல இந்த மனித மூலதனம் எமது தாயகப் பிரதேசத்திலன்றிப் பிறிதொரு பகுதிக்கு அதாவது தெற்கிற்கோ அல்லது இன்றைய நிலையில் பிற புலம்பெயர் நாடுகளுக்கோ எடுத்துச் செல்லப்பட்டு அங்குதான் பொருட்கள் சேவைகளின் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஆகவே இவ்வாறானதொரு
நகின்ற பொழுது தாரம் தான் மூலா
நிலையே
δ στiந்த லயென்றும் பொரு
22 ஆகஸ்ட் 2005

Page 25
வேறுபாட்டை மரபு நிலைக்கல்வி முறைக்கும் காலனித்துவ கல்வி முறைக்குமிடையில் காணமுடிகின்றது.
வில்லை எ
தமிழ்ச் சமூகம் விஞ்ஞானக் கல்வியைத் நேரம் மேற்கத்திய தனது பிரதான குறியாக ஏன் தேர்ந்தெடு நி வி இ தெ த்தது? சமூக விஞ்ஞானக் கல்வியை ఫేక్టభగభదీక్ష ஏன் புறக்கணித்தது? இதனை நீங்கள். எவ்வாறு புரிந்து கொள்கிறீர்கள்?
ஈழத்தமிழர் மத்தியில் விஞ்ஞானக் கல்விதான் கூடியளவுக்குப் பிரபல்யம் பெற்றுள்ளதென்பது ஒரு பொது, அவதானம். அதுவே கூடியளவுக்கு மக்களின் முன்னேற்றத்திற்கு 6 வழிவகுத்துள்ள என்றும் கூறமுடியும். அல்லது இன்னொரு வகையிற் கூறுவ-ய தாயின் தமிழ்மக்களுடைய திறமைlன அதில் தான் கூடியளவுக்கு வெளிப்பட்டு நிற்கின்றதெனலாம். அவ்வாறு , கூறுகின்ற பொழுது சமூக விஞ்ஞானக் கல்வி முற்றாகப் புறக்கணிக்கப்பட்டதென்றும் கூற முடியாது.( ஏனெனில், எண்ணிக்கை ரீதியாகப்
விடச் சமூக விஞ்ஞானத் துறைகளில்|* பட்டம் பெற்றவர்களே அதிகம் என்பது தான் யதார்த்தம்,
எனினும் சமூக விஞ்ஞானத்தின் பங்களிப்பு உண்மையில் பட்டதாரிகள் என்ற மட்டத்தில் அல்லது அதற்குக் குறைந்ததொரு மட்டத்தில் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட ஒரு சாராரை ஆக்கிக் கொடுப்பதுடன் மட்டுப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றதெனலாம். அதற்கு மேலாகச் சென்று ஈழத்தமிழரின் திறமையை வெளிக் கொணரும் வகையிற் சமூக விஞ்ஞானிகளை உருவாக்குகின்றது எனக் கூறமுடியாது. அதற்குரிய காரணம் நான் முன்பு சொன்னவற்றிலிருந்து தான் முளை விடுகின்றது. அதாவது ஈழத் தமிழர் கல்வியை மரபுரீதியான ஒர் அணுகுமுறைக்குள் உட்படுத்தத் தவறியிருந்த நிலையில் கல்வியைத் தங்களுடைய பிரதேசத்துக்கு அப்பாற் கொண்டு சென்று பயன்படுத்துவதற்குரிய வாய்ப்புக்களைத் தேடுவதொன்றாகத்தான் நோக்கினர். அவ்வகையில் விஞ்ஞானக் கல்விதான் அந்த வாய்ப்பினை அவர்களுக்கு தரக் கூடியதாயிருந்தது. முந்நிலை 1956 ம் ஆண்டு க்குப்பின்பு 1960 களிலும் 1990 களிலும் மேன் மேலும் கூர்மையடைந்து வந்திருப்பதை அவதானிக்க முடியும். -
ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் நின்று , கொண்டு விஞ்ஞானக் கல்வியைக் கற்றவர்கள் சுலபத்தில்
ஆகஸ்ட் 2005 22
 

தொழில் வாய்ப்புக்களைப் பெற முடிந்தது. மருத்துவம், பொறியியல், உயிரியலின் கீழ் வருகின்ற ஏனைய துறைகளான விலங்கியல், விவசாயம் போன்ற வாண்மைப் பாடநெறிகளைப் பயின்றோர் சமூக விஞ்ஞானத்தைக் கற்றவர்களை விடக் கூடியளவு தொழில்வாய்ப்புக்களைப் பெறக்கூடிய தகைமை பெற்றவர்களாக விளங்கினர். ஈழத் தமிழருக்கு (தமது தாயகத்துக்கு அப்பாற் கூட) தொழில் வாய்ப்புக்கள் ஏனைய மட்டங்களில் அருகியிருந்த நிலையில் இவற்றை நோக்கியே அவர்களுடைய கவனம் கூடியளவுக்குத் திரும்பியது. கல்வி என்பது நெறிமுறைசார் அறிவுக்காகவோ, அல்லது பிரதேசத்துடன் ஒன்றிய பொருளாதார மேம்பாட்டிற்கான மனித மூலதனமாகப் பெயர்க்கப்படுவதற்காகவோ இல்லாமல் வெளியே எடுத்துச் சென்று அதன் நன்மைகளைப் பெற வேண்டுமென்பதாக வெளியே எத்தகைய கல்விக்கு வாய்ப்பு அதிகமோ அந்தவகையான கல்வியைத்தான் மக்கள் நாடி நின்றனர்.
இத்தகைய பரிணாமத்தின் ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் ஆங்கிலத்தில் கல்வி கற்க வேண்டும் (ஆங்கில அறிவு விருத்தி என்பதல்ல) என்ற சில வகைக் கூக்குரல்களும் ஒலிக்கின்றன. மற்றவர்களுடைய தேவை என்பதனுடாகத் தான் எமது தேவை என்ன? என்பது நோக்கப்படுகின்றது. எமது பிரதேசத்தின் எமது வளங்களைப் பயன்படுத்தி எவ்வாறு செய்யப்பட்டதென்று? அத்தகைய வெளி நோக்கிய பார்வையினால் விஞ்ஞானக் கல்வி முன்னிலைக்கு வந்தது. இதனால் சமூக விஞ்ஞானக் கல்வி ஏன் தாழ்வடைய வேண்டுமெனக் கேட்பின் அதற்கு இன்னொரு விளக்கத்தையும் கொடுக்கலாம். பொருள்முதல் நன்மையினால் உந்தப்பட்டு எல்லாரும் விஞ்ஞானக் கல்வியை நாடிச் செல்கின்ற பொழுது அத்தகைய தகைமை எல்லாருக்கும் இல்லாதவிடத்தும் பாடசாலை மட்டத்தில் விஞ்ஞானப் பாடநெறிக்கு அனுமதி பெற்றோர் அல்லது அப்பாடத் துறையில் திறமையும், தகைமையும் அற்றவர்கள் சமூக விஞ்ஞானத்திற்குள் வந்து விழுவதைக் காணலாம். ஏனைய துறைகளுக்கு பொருந்தாதவர்களைக் கொட்டிவிடுகின்ற ஒரு தொட்டி போன்று ஈழத்தழிழரைப் பொறுத்தவரையில் சமூக விஞ்ஞானக் கல்வித்துறை வளர்ந்துள்ளது. அதனால் அதனை நாடுவோர் ஒரு குறிப்பிட்ட தகைமையை எட்டிய பின்பு அதனைத் தொடர்ந்து கற்று இன்னும் மேலாகச் சென்று சமூக விஞ்ஞானிகளாக

Page 26
வருகின்றஆர்வம் குன்றியவர்களாக் காணப்பட்டனர். எனவே திறமையின் வெளிப்பாடு என்பதாக அத்தகைய ஒரு செல்நெறி வளர்ச்சியடையவில்லை. அதன் விளைவாகவே ஏராளமான சமூக விஞ்ஞானப் பட்டாதாரிகள் அல்லது சமூக விஞ்ஞானக் கல்வி கற்றோர் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றனேரேயன்றிச் சமூக விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கப்படவில்லை. ஏனைய சமூகங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கின்ற பொழுது எங்கள் மத்தியில் சமூக விஞ்ஞானிகளின் தொகையும் அவர்களது பங்களிப்பும் குறைவாகவே உள்ளது. மறுபுறம் இயற்கை விஞ்ஞானி. கள் அதிகமாக உருவாகி உள்நாட்டில் மாத்திரமன்றி உலகில் நாலாபக்கங்களிலும் தொழில் செய்வதையும் கண்கூடாகக் காண முடிகின்றது.
இன்று உயர்கல்வியின் உச்சங்களை ஆங்கில மொழியின் துணையின்றித் தொட முடியுமா? m
ஏற்கனவே கூறப்பட்ட விடைகளில் ஓரளவு இதற்குரிய விடையும் வெளிப்பட்டுள்ளது. ஈழத்தமிழரைப் பொறுத்தவரையில் கல்வியை அறிவு விரிவாக்கம் என்ற ஒரு நிலையில் அல்லது தமது தாயகப் பகுதியின் பொருளாதார முன்னேற்றம் என்ற நிலையில் அணுகாது பெருமளவுக்குத் தங்களுக்குத் தொழில் வாய்ப்பை வேறொரு தளத்தில் தரக்கூடிய ஒரு கருவி என்ற முறையில் தான் நோக்கியிருந்த காரணத்தினால், அக்களத்தில் எத்தகைய கல்வி மூலம் அதிக முன்னேற்றம் காண முடியுமென்பதை இனங்கண்டு, அத்தகைய கல்வி யைக் கற்க முற்பட்டார்கள். அது மாத்திரமன்றி அந்தக் கல்வியை எந்த முறையிற் கற்றுக் கொண்டால் கூடியளவுக்கு நன்மைகளைப் பெறமுடியுமென்று கண்டு கொண்டார்களோ அந்த முறையிலேயே கற்றுக் கொள்ள முற்பட்டனர். அவ்வாறான உரிய முறை என்பதில் எந்த மொழி: | ளைப் பெற மு யிற் கற்பதென்பதும் ஒன்றாகும் கொண்டார்களே அதன் விளைவாகவே ஆங்கிலத்தைக் கல்வி மொழியாகத் தெரிவு | செய்தமையாகும். இதனைக் கால- 3. னித்துவ ஆட்சி ஊக்குவித்ததென்பதிலும் மறுப்பில்லை. பிரித்தானியர் : 1833 கோல்புறுக் சீர்திருத்தங்களை Iல: இலங்கையில் அமுல்படுத்திய போது அந்த அமுலாக்கத்தில் கல்வி சீர்திருத்தமும் ஒரு முக்கிய பகுதி- 1 யாகும். ஈழத்தமிழர் விடயத்தில் அது பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய தொன்றாயிருந்தது. பிரித்தானியர் | தமது பணித்துறையைக் கட்டியெ- அ ழுப்பச் சிக்கனமான வழிமுறை க- அம ளைத் தேடிய பொழுது ஆங்கிலத்தில் கல்வி கற்றவர்களை அதற்கென
lgi Gmrtir
 
 
 
 

அமர்த்திப் பணித்துறையை முன்னெடுத்துச் சென்றனர்.
ஈழத்தமிழரின் தொழில்வாய்ப்புப் பொறுத்து ஆங்கில மொழியைக் கற்பதன் மூலம் அத்தகைய வாய்ப்புக்கள் கிடைப்பதை உத்தரவாதப்படுத்தமுடியும், இன்னமும் முனைப்புடன் இறுக்கிப் பிடித்துக் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் ஆங்கிலத்தில் கற்பது மனித மூலதனத்தை விரிவாக்கும். அதுவும் உத்தம நிலையில் விரிவாக்கும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு முரண்பாடு தோன்றுவதை அவதானிக்கலாம். எந்த ஒரு சமூகமும் மனித மூலதனத்தை உத்தம நிலையிற் பேணுவதன் மூலம் தான் நன்கு முன்னேற முடியும்,
முந்திய ஒரு வினாவில் முன்வைக்கப்பட்ட மரபு ரீதியான கல்வியினது எதிர்பார்க்கை அதுவேயாகும். அவ்வாறு மனித மூலதனத்தை உத்தமநிலையிற் பேணுவதாயின்நாட்டிலுள்ள மொத்த சனத்தொகையில் ஆகக் கூடிய சதவீதத்தினர், முடியுமாயின் நூற்றுக்கு நூறு வீதத்தினரும் கல்வியறிவைப் பெறக் கூடியவாறு கல்வி வாய்ப்புக்கள் அமைந்திருக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதற்குத் தாய்மொழிக் கல்வி தவிர வேறு மொழி யொன்று இருக்க முடியாது. ஏனெனில் அதுவே அவர்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையிலும் சமூக ரீதியாகவும் ஒன்றிணைத்து மிக இயல்பான முறையில் வழங்கப்படக்கூடிய ஒன்றாகும். இவ்வாறு தாய்மொழிக் கல்வியை வழங்கிஅதன் மூலம் அறிவை விரிவாக்கி மனித மூலதனத்தையும் கட்டியெழுப்புகின்ற பொழுது ஏராளமான மக்கள் நன்மையடைந்து மனித மூலதனமும் உத்தம நிலையிற் பேணப்படும்.
ஆனால் மாறாக ஆங்கிலம் போன்ற பிறிதொரு மொழி மூலம் கல்வியைக் கொடுக்கின்ற போது நாட்டின் அனைத்து மக்களுக்கும் சமவாய்ப்புக்களை கொடுப்பது என்பது எந்த விதத்திலும் நடைமுறையில் இடம் பெற முடியாததொன்று. இலங்கையோ ஈழத்தமிழ்ச் சமூகமோ அதற்கு விதிவிலக்காக அமைய (p9uJTg5l. தாய்மொழிக் கல்வி தவிர்ந்த பிறமொழிக் கல்வி மக்கள் மத்தியில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்படுத்துவதாகவே அமையும். இது சமூகமொன்றின் அபிவிருத்தியை நீண்ட காலத்தில் உத்தரவாதப் படுத்துமெனக் கூறமுடியாது. ஆங்கில மொழியிற் கற்பது ஒரு குறுகிய காலத்தில் தொழில் வாய்ப்பைப் பெற்றுக் கொள்ள உதவியுள்ளது. அதுவும் எமது பிரதேசத்துக்கு அப்பாலேயே தொழில் வாய்ப்புக்களைத் தந்துள்ளதென்பதையும் உணர
ஆகஸ்ட் 2005

Page 27
வேண்டும். ஆங்கில மொழிவழிக் கற்றல் என்ற விடயத்தில் மிக ஆழப் புதைந்திருக்கின்ற உண்மை இதுவேயாகும்.
உயர் கல்வியின் தொடுவதற்குக் க மொழியிற் கற்கும் அறிவை நன்கு கொள்வதற்கு வாய்ப் ஆங்கிலத்தையும் பிறமொழிகளையும் வது அத்தியாவசிய கருத்து யாதெனில் வது மொழி என்ற லத்தின் முக்கியத்து லும் மறுக்க முடிய தேயாகும்.
எனினும் துரதிஷ்டவசமாக குறுகிய காலம் என்பது ஈழத் தமிழர்- ! களிடையே நீண்டு வந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் அதனைப் பலரும் தவறவிட்டனர். ஆனால் எந்த ஒரு சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திலும் நீண்ட காலம் என்ற அம் சமொன்றுள்ளது. அதன் எதிர்பார்க்கைகள் அச்சமூகம் குறுகிய காலத்தில், தற்காலிகமாக எதிர்கொள்ளக் கூடிய நிலைகளை விட மாறுபட்டவை என்பதைக் கருத்திலெடுப்பது அவசியமாகும். இந்தப் பொதுவிதிக்கு அமைவாகத் தான் விரைந்து அபிவிருத்தியடையும் உலக நாடுகள் அனைத்தும் தத்தம் தாய்மொழியிலேயே கல்வி வழங்கி மனித மூலதனத்தைக் கட்டியெழுப்புகின்றன. முதல் நிலையில் அபிவிருத்தியடைந்த வல்லரசு நாடுகள் உட்படச் சீனா, ஜப்பான், தென்கொரியா, ஸ்கன்டினேவிய நாடுகளாகிய நோர்வே, சுவீடன், டென்மார்க், போன்றவற்றையெல்லாம் அதற்கான எடுத்துக்காட்டுக்களாகக் கொள்ள முடியும்.
எனினும் முன்வைக்கப்பட்ட வினா, உயர்கல்வியின் உச்சங்களைத் தொடுவதென்பது பற்றிய தென்பதால், உயர் கல்வியின் உச்சங்களைத் தொடுவதற்குக் கல்வியைத் தாய் மொழியிற் கற்கும் அதே சமயம், அறிவை நன்கு விரிவாக்கிக் கொள்வதற்கு வாய்ப்பாக முக்கியமாக ஆங்கிலத்தையும் தேவைப்படின் பிறமொழிகளையும் கற்றுக் கொள்வது அத்தியாவசியமானது. அதன் கருத்து யாதெனில் ஓர் இரண்டாவது மொழி என்ற தரத்தில் ஆங்கிலத்தின் முக்கியத்துவம் எவ்வகையிலும் மறுக்க முடியாததொன்றென்பதேயாகும்.
பொருளாதார வரலாறு அவர்கள் தமது சொந்த அரசை வைத்திருந்த காலத்தில் தமது வர்த்தகத்தினுடாகச் செழிப்பைக் கட்டியெழுப்பிக் கொண்டமை போதியளவான ஆதாரங்கள் உண்டு. உதாரண்த்திற்கு யாழ்ப்பாண இராச்சியம் வீழ்ச்சியடைந்த பின்பு கூட ஒல்லாந்தர் காலம் வரை அவர்கள் வர்த்தகத்தினுடாகப் பெருமளவு மேம்பாடடைந்திருந்ததென்பதையும் பேராசிரியர் அரசரெட்ணம் அவர்களுடைய ஆய்வுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
இவ்வாறு அன்று வர்த்தகத்திற்குப் பயன்பட்ட தமிழ்மொழி இன்றுமட்டும் பயன்படாதென்று கொள்வது தர்க்க ரீதியாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியாததோர் அணுகுமுறையாகும் வர்த்தக சிறப்பு எப்போது தோன்றியதென
ஆகஸ்ட் 2005 25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உச்சங்களைத் நோக்கின், அது ஒல்லாந்தர் தமிழர் X:::::::::::::::::. வர்க்கத்தின் இது பல தடைகளைத் திணித்துத் தமழருக்கு நன்மை கிடைப்பதைத் தடுக்க முற்பட்டமையின் விளைவினாலேயாகும். உள்நாட்டவர் பெற்றுக் கொண்டிருந்த நன்மைகளையும் தம்பக்கம் திருப்பி விடுவதே இந்தத் தடைகளின் பிரதான நோக்கமாயிருந்தது. அதன் போது, நன்கு சிந்தியாது மேற்கொள்ளப்பட்ட சில நடவடிக்கைகள் ஒல்லாந்தருக்கு எதிர்பார்
LS S S LLLLS SLS L S SLLLS S LLS S LLLSSS SS qS த்த நன்மைகளைக் கொடாது ாததொன்றென்பமுரண்படு விளைவுகளை ஏற்படுத்
தியமை யையும் கண்டு கொள்ள முடியும். அதற்குரிய பல உதாரணங்களைக் காண முடியும். அவற்றுள் ஒன்று பருத்தியை பயன்படுத்தி உடுதுணி உற்பத்தி செய்யும் கைத் தொழில் பிரபல்யம் பெற்றிருந்தது. அதனால் தான் உயர் செலவில் உற்பத்தி செய்து கொண்டு வருகின்ற துணிகளை விற்க முடியாது இருப்பதைக் கண்டு கொண்ட ஒல்லாந்தர் உடுதுணி மீது அதிகளவான வரியை விதித்து அதன் விலையை உயர்த்தி விட்டனர்.
இந்நிலையில் தமது துணிகளுக்கும் உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட துணிகளுக்கும் மத்தியில் எந்த விதமான வேறுபாடுமின்றி விலை சமநிலை அடைவதால் தமது பொருட்களுக்குக் கேள்வி அதிகரிக்குமென எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் இந்த எதிர்பார்ப்புக்களை நிறைவேற்றவில்லை. ஏனெனில் உள்நாட்டில் உற்பத்தியாக்கிய உடுதுணி, தமிழர் பகுதிகளில் நிலவி. யிருந்த தேவை, காலநிலை போன்றவற்றைக் கருத்திலெடுக்காது இறக்குமதி செய்யப்பட்டவற்றை விடத் தடிப்பான துணியினால் ஆக்கப்பட்டதாக இருந்தபடியால் மக்கள் கூடியளவுக்கு விரும்பி வாங்கினர். எனவே வெளிநாடுகளில் இருந்துவந்தவை சமமான விலையில் விற்கப்பட்டபோதும் அவற்றுக்குப் பெருமளவு கேள்வி இருக்கவில்லை. ஆனால் வரி காரணமாக உற்பத்தியில் நீடித்திருக்க முடியாதவர்கள் அதனைக் கைவிட்டு வன்னிப் பிரதேசங்களுக்கு குடிபெயர்ந்தனர். அதன் காரணமாக ஏற்றுமதிகளில் இருந்து கிடைத்த வருவாயும் டச்சுக்காரருக்கும் கிடைக்காமல் போகவே தீர்வையை முற்றாகவே அகற்றி உடுதுணி உற்பத்தியை அனுமதித்ததையும். அதன் பின் வன்னிக்குச் சென்றவர்கள் மீள வந்து தமது தொழில்களை ஆரம்பித்தமையையும் காணலாம். இது ஈழத் தமிழரின் பொருளாதார வரலாற்றின் ஒரு கூறு மாத்திரமே. இது போன்ற ஏனைய உதாரணங்களையும் காட்ட முடியும். ஆகவே செயற்கைக் கட்டுப்பாடுகள் தான் ஈழத்தமிழரின் வர்த்தகத்தைச் இணைந்ததேயன்றி தமிழ்மொழி வர்த்தகத்துக்குரிய

Page 28
மொழியல்ல என்பது காரணமாயிருக்வில்லை. ஆனால் நீங்கள் கேட்ட இன்றைய உலகமயமாக்கத்துடன் இணைத்துப் பார்க்கின்ற பொழுது ஆங்கிலம் தான் மிக முக்கியமான மொழியாக இருக்கின்றது என்பதிற் சந்தேகமில்லை.
எனினும் வர்த்தகத்தினது அடிப்படைத் தத்துவம் அது ஒப்பிட்டு நன்மைகள் தத்துவம் என்பதாகும். இந்த தத்துவத்தின் அடிப்படை உள்ளிடு யாதெனில் எல்லாரும் ஒன்றையே செய்து கொண்டு இருந்தால் ஒப்பீட்டு நன்மைகளின் பலனைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது என்பதேயாகும். ஆகவே எல்லாவற்றிலும் முழுநிலை நன்மை படைத்த ஒரு நாடு கூட முழுநிலை நன்மை உண்டாகுவதற்காகத் தானே எல்லாவற்றையும் (உற்பத்தி) செய்து நன்மை பெறுவதென்பது துர்லபம். மாறாக எல்லா வகையான சாத்தியங்களிலும் எதில் ஒப்பீட்டு நன்மை அதிகமாகியுள்ளதோ, அதனைத் தான் செய்து கொண்டு ஏனையவற்றை மற்றவர்களுக்கு விட்டு விடுவதன் மூலம் தான் தானும் நன்மையடைந்து மற்றவர்களும் நன்மையடைவதனால் மொத்த நன்மைகள் பெருகுகின்றன.
மொழி விடயத்திலும் ஒப்பீட்டு நன்மைகளின் தத்துவம் செயற்படுமென்றே நான் கருதுகின்றேன. எல்லாரும் பயன்படுத்துகின்ற ஆங்கிலமெனின் வர்த்தக அனுபவங்களைப் பூரணமாக எடுத்துக் கொள்ளாது. தமிழ் மொழிகள் வர்த்தக அலுவல்களை எமது பிரதேசத்தில் மேம்படுத்துவதன் மூலம் எமது நன்மையைப் பெருக்கி மொத்த நன்மைகளை விரிவாக்கிக் கொள்ள முடியும். இந்த ஒரு பணியில் தான் புதிய கைத்தொழில் மயவாக்கத்திற்குட்பட்ட ஆசிய நாடுகளாகிய தென்கொரியா, தாய்
லாந்து, மலேசியா, தாய்வான் என்பனவும் ஏன் சீனாவும் ஜப்பானும் கூட நன்மையடைந்துள்ளனவெனலாம். அவர்கள் எல்லாரும் தத்தம் மொழியைதான் பயன்படுத்துகின்றார்கள். எனினும் வசதி கருதி ஆங்கில மொழியை இரண்டாவது மொழியாக் கொள்ளவும் அவர்கள் தவறவில்லை. இங்கு முக்கியமானதென்னவெனில் உள்ளதை உள்ளவாறு முழுநிலையில் ஏற்றுக் கொள்ளாது, யதார்த்த நிலைமையின் நன்மைகளை எவ்வகையிலும் விட்டுக் கொடாது. வேண்டப்படும் சிலவகைச் சரிப்படுத்தல்களை மேற்கொண்டு எமது மட்டத்திலான நன்மைகளையும் எடுத்துக் கொள்வதாகும்.
இது விடயத்திற் சீனாவின் அனுபவம் சிறப்பாக நோக்கற்பாலது மொழி
வர்த்தகத்தை பிரா அல்லது உள்நா வளர்ப்போமானால் டுக்கு எடுத்துச் ெ எடுக்காது. அதற் வான ஆங்கிலத்ை கொள்ளலாம். ஆங்
ஏனைய மொழிகள் குறிப்பாக தென்கி செல்லச் சீனமொழி அதையும் நாங்கள் அது போன்று
மொழியையும் இ பிராந்தியத்தைப் இந்த இரு மொழ என்பதை விட
பாட்டில் உள்ளன.
2
 

விடயத்தில் மாத்திரமன்றிப் பொருளாதார நன்மை விடயத்திலும் தற்போதைய உலகமயமாக்கச் சூழலுக்கேற்பத் தனது சமவுடைமை அரசியல் சித்தாந்தத்தைக் கூடச் சரிப்படுத்தல்களுக்குட்படுத்தி அரசியல் மட்டத்தில் எதுவிதத்திலும் அதனை விட்டுக் கொடுக்காது. பொருளாதார மட்டத்திலிருந்து அரசியல் பொருளாதாரம் என்ற எண்ணக்கருவினை நன்குணர்ந்து அவர்கள் செயலாற்றுகின்றனர். உரிய நன்மைகளைக் கறந்து வருகின்றது. இது போன்றதோர் அனுகுமுறையினையே ஈழத் தமிழரும்பின்பற்ற முற்பட வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் உலகமயமாக்க சக்திகளுக்குத் தமிழ் மொழி தாக்குப் பிடிப்பது மாத்திரமன்றித் தமிழ் மொழி மூலமான நன்மைகளையும் சேர்த்துப் பெறுவதன் மூலம் எமது நன்மைகளை நன்கு விரிவாக்கிக் கொள்ளவும் முடியும்.
தமிழ் மொழியைத் தொடர்ந்து எல்லாவற்றுக்கும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் வர்த்தகம் வளராது என்பதற்கு எந்தவிதமான ஆதாரமும் இல்லை. வர்த்தகத்தை பிராந்திய மட்டத்திலோ அல்லது உள்நாட்டு மட்டத்திலோ வளர்ப்போமானால் அதை வெளிநாட்டுக்கு எடுத்துச் செல்ல அதிக காலம் எடுக்காது. அதற்குரிய வேண்டியளவான ஆங்கிலத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆங்கிலம் மட்டுமன்றி ஏனைய மொழிகள் தேவையென்றால், குறிப்பாக தென்கிழக்காசியாவிற்குள் செல்லச் சீனமொழி தேவை என்றால் அதையும் நாங்கள் கற்கவேண்டும். அது போன்று தான் ஜப்பானிய மொழியையும். இன்று ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தைப் பொறுத்தவரை இந்த இரு மொழிகளும் ஆங்கிலம் என்பதை விட அதிகளவு பயன்பாட்டில் உள்ளன.
ந்திய மட்டத்திலோ
ட்டு மட்டத்திலோ அதை வெளிநாட் ால்ல அதிக காலமி குரிய வேண்டியள
தப் பயன்படுத்திக்
கிலம் மட்டுமன்றி
தேவையென்றால், முக்காசியாவிற்குள் தேவை என்றால்
ர் கற்கவேண்டும்.
தான் ஜப்பானிய ண்று ஆசிய பசுபிக்
பொறுத்தவரை மிகளும் ஆங்கிலம் அதிகளவு பயன்
அவுஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து ஆகிய இருநாடுகளையும் நோக்கின் அவை ஆங்கில மொழியைப் பிரதானமாக பேசுகின்ற நாடுகள் ஆனால் அவை பல்கலைக்கழக மட்டத்திலேயே சீனமொழி. யப்பானிய மொழிஆகியவற்றை நன்கு வளர்க்க முற்பட்டுள்ளனர். ஏனெனில் ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியம் தான் அவற்றின் வர்த்தக மையம், அந்தக் களத்தில் வெற்றியடைய வேண்டுமானால் ஆங்கிலத்தால் பயனில்லை. ஆங்கில நாடு உட்பட்ட ஐரோப்பிய சந்தை என்பது இன்று அவுஸ்திரேலியர்க்கும் நியூசிலாந்துக்கும் மாறிவிட்டது. எனவே தம்மை அண்மித்துள்ள ஆசிய பசுபிக் பிராந்தியத்தை நாடி நிபதைக் காண முடிகின்றது. நாடி நிற்பதைக் காணமுடிகின்றது. அதே போல் நாமும் எமது மொழியைச் சர்வதேச மொழியின் பொருளாதார
ஆகஸ்ட் 2005

Page 29
அலுவல்களை முன்னெடுத்துக் கொண்டு நாம் உற்பத்தி செய்கின்ற பொருட்களை விற்கக் கூடிய சந்தைகள் எங்கெங்கு இருக்கின்றனவோ அவ்வச் சந்தைகளில் ஏனையோரை மிஞ்சுவதற்கு வேண்டிய மொழிகளையும் கற்றுக் கொள்ளலாம்.
பொருளாதாரத்திற்கும் கல்வி முறைமைக்கும் மத்தியிலான ஊடுதொடர்பு எவ்வாறானதாக இருக்க வேண்டும்?
கல்விக்குரிய மொழியென்று பார்க்குமிடத்து எந்த மொழியில் நாம்
எமது நாடு எமது எமது பருநிலைக் பொருளாதார
தனத் திரட்டலுக்கு வதன் மூலம் தா தனத்தை உத்தம நி கொள்ள முடியும் அ எமது வளங்கை கொள்வதன் மூலம்
அறிவை இலகுவாகப் பெற முடியுமோ அந்த மொழியில் தான் கல்வி கற்க வேண்டும். அந்தவகையில் தாய்மொழிதான் சிறந்ததென்பது ஏற்கனவே எடுத்துக்காட்டப்பட்டது. ஆங் கிலக்கல்விக்குரிய ஆங்கிலத்தைக் கற்றால் தான் முன்னேறலாம் என்பது என பவற்றை ந போன்ற கருத்துக்களெல்லாம் உள. வேண்டிய அவசிய வியல் சார்ந்த வகையில் ஏற்கக் ங் கூடியவையல்ல. மாறாக ஒரு தற்காலிக நிலையில் அதாவது அரசியல், பொருளாதார வரலாற்று நிர்ப்பந்தங்கள் காரணமாக ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஆங்கிலம் பயன் கொடுத்தது என்பது நன்கு இனம் காணப்பட வேண்டும்.
களையும் அவற்: கொள்வதற்கான இல் மொழியையும் நாடி வரச் செய்ய வேண மற்றவர்களினி
ஈழத்தமிழரைப் பொறுத்த வரை ஏற்கனவே காட்டப்பட்டவாறு காலனித்துவம் என்பது மேலைத்தேசம் என்று தொடங்கி இன்று சுதேசிய மட்டத்தில் இன்னமும் தொடர்வதாற் குறுகிய காலம் என்பது எமது நிலையில் நீடித்துக்கொண்டே செல்கிறது. எமது வளங்களை நாமே முகாமை செய்து, எமது பகுதியின் பொருளாதாரக் கொள்கையை நாமே வகுத்து பொருளாதாரத்தை அபிவிருத்தி செய்யக் கூடிய அரசியற் சூழ்நிலை இன்னும் தான் ஏற்படவில்லை அதன் விளைவாகவே கல்வி வேறொரு மொழியில் பெறப்பட வேண்டுமென்ற நிலைப்பாடும் கூடவே வளருகின்றது. ஆனால் அதனை மாற்றி யமைக்கக்கூடிய சிந்தனைகளையும் வளர்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் எம்மை அண்மித்து விட்டதென்றே கூறலாம்.
எமது நாடு, எமது பொருளாதாரம், எமது பருவநிலைக் கொள்கை எமது பொருளாதார முகாமை என்ற கருத்துக்கள் உறுதியடையும் ஒரு சூழலில், எமது மொழியை மனித மூலதனத் திரட்டலுக்குப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தான் மனித மூலதனத்தை உத்தம நிலையில் திரட்டிக் கொள்ள முடியும். அவ்வாறு செய்து எமது வளங்களைப் பெருக்கிக் கொள்வதன் மூலம், எமது வளங்களையும் அவற்றைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஊடகமாக எமது மொழியையும் நாடி மற்றவர்களை வரச்
ஆகஸ்ட் 2005
 
 

செய்ய வேண்டுமேயன்றி நாம் மற்றவர்களின் மொழி வளம் என்பவற்றை நாடி அலைய வேண்டிய அவசியமில்லை. அந்த வகையில் தமிழ்ப் பிரதேசங்களில் செயற்படும் பல்கலைக்கழகங்கள் கூடத் தமிழரின் சிறப்பை வெளிக்காட்டுவதைத் தமது அடிப்படை நோக்கமாகக் கொள்ள வேண்டும்.
பொருளாதாரம் கொள்கை எமது
|வ்வாறு செய்து
இலங்கையில் அவை தமிழரின் சிறப்பை எந்தளவுக்கு வெளிக்காட்டியுள்ளன. தமிழின் சிறப்பு என்பது தமிழ்துறைக்கு மாத்திரம் உரியதன்று. அது எந்தளவுக்கு தமிழில் பல்வேறு விடயங்களும் செய்யப்படுகின்றன, இயக்கப்படுகின்றன என்பதைப் பொறுத்தே தவிர, தமிழை ஒரு பாடமாகக் கற்பதனால் மட்டும் ஏற்பட்டு விடாது. தமிழ் கற்பதனால் மட்டும் தமிழ் சிறப்படைகிறதென்றால், பண்டித வித்துவான்கள் மட்டத்தில் அது முன்பு எவ்வாறிருந்ததோ அந்த நிலையில் தான் தொடர்ந்தும் இருக்கும். மொழியை எந்தளவுக்கு வியாபகமுடையதாக மாற்றிப் பொருளாதார சமூக அலுவல்களுக்கு அதனை இசை வுள்ளதாக ஆக்குகின்றோமோ அந்தளவுக்கு உயர்வான பொருளாதார சமூக முன்னேற்றத்தை அது கொடுக்கும். அந்த வகையில் தாய்மொழியை விட அபிவிருத்திக்கு வேறு எந்த மொழியும் சிறப்பானதொன்றாக இருக்க முடியாது. அத்தகைய ஒரு பரிமாணத்தில் தான் பொருளாதாரத்துக்கும் கல்வி முறைமைக்கும் மத்தியிலுள்ள ஊடுதொடர்பு அமைந்திருக்க வேண்டும். இப்பரிமாணத்தினுள் வேண்டப்படும் மாறுபாடுகளை இனங்கண்டு உரியவாறு செய்து கொள்ளலாம்.
, எமது வளங் றைப் பெற்றுக் ாடகமாக எமது
மற்றவர்களை டுமேயன்றி நாம் மொழி வளம்
அலைய மில்லை.
ஈழத்தமிழரின் பொருளாதாரத்தை வளப்படுத்தும் கல்விமுறை யொன்று எவ்வெவ் கூறுகளுக்கு முதன்மை வழங்க வேண்டும் என நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
கல்விக்கான மொழி என்பதை விடுத்துப் பார்க்குமிடத்து இது எமது பொருளாதார வளங்களின் தன்மையைப் பொறுத்ததாகும். ஏனெனில் எமது வளங்களைத் தான் எமது முன்னுனேற்றத்துக்குரிய சாதனங்களாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் எமது பிரதேசப் பொருளாதார வளங்கள் பற்றிய ஒரு சரியான மதிப்பீடு இன்னமும் செய்யப்படவில்லை. வடக்கு கிழக்குப் பகுதி வரண்ட பிரதேசம். இங்குள்ள வளங்களைப் பெரிதாகப் பயன்படுத்த முடியாது. அதனால் வெளிநோக்கிய முறையில் தான் அபிவிருத்தி இடம் பெற வேண்டுமென்ற ஒரு பழம் கருத்து இன்னமும் நிலவு

Page 30
கின்றது. ஆனால் இது ஏற்புடையதொன்றன்று ஏனெனில் எமது வளங்களை விட பொருளாதாரச் சாத்தியம் குறைந்த வளம் கொண்ட நாடுகள் பல இன்று பாரிய முன்னேற்றமடைந்துள்ளன. உதாரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகள் வரண்ட பாலைவனங்கள். இங்கு எண்ணெய் தவிர வேறேதும் இல்லை. எனினும் அதனை உரிய வகையில் பயன்படுத்தி நவீன பொருளாதாரங்களை அவர்கள் கட்டியயெழுப்பியுள்ளனர். இலங்கை வளம் நிறைந்ததாயிருந்தும் அந்த நாடுகளுக்குப் பணிப்பெண்களை அனுப்பித் தனது பொருளாதாரத்தை வளம்படுத்தும் ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைக்கு ஆளாகியுள்ளது. ஆகவே நாம் எம்மத்தியிலுள்ள வளங்களை வரண்டவையென்று ஒதுக்கி விடாது. உரியவகையில் அவற்றை அபிவிருத்தி செய்து எமது பொருளாதாரத்தை உறுதி பெறச் செய்ய முடியும். வெளி நோக்கிப் பார்க்கும் ஒரு கல்வி முறைக்கு இடமளிக்காது எமது மூல வளங்களுக்கு ஒத்திசைவான கல்விப் பரிமாணங்களை இனம் கண்டு அவற்றுக்கு முதன்மை வழங்க வேண்டும்.
ஓர் எடுத்துக்காட்டுநிலையில், எமது பிரதேசத்திற்கு உகந்த சில கல்வி முறைகளை இனம் காண்பது கடினமன்று நீண்ட கரையோர வளத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டு கரையோர உயிரியல், மீன்பிடிக்கல்வி பற்றிக் கவனம் செலுத்த முடியும். வளங்களை உரிய முறை- IT யில் பெயர்த்துக் கொள்வது என்பது ? ஒன்று, பெயர்க்கப்பட்டவற்றிற்குப் வி பெறுமதியைச் சேர்த்துக் கொள்வ- முன் தென்பது இன்னொன்று. இவ்வகை- ܫ - யில் தொழில்நுட்ப ரீதியான முன்னேற்றங்கள் முக்கியமானவை. உதாரணமாக மீன்களை மீன்களா. ( ~ 38 கவே விற்பனை செய்யாமல் அவற்- பொருளாதார Cyp றினை நீண்ட நாட்கள் வைத்துப் அதனை இசைவு பயன்படுத்தக் கூடிய வகையில் சுத் றோமோ அந்தள தம் செய்து தகர டப்பாக்களில் பொருளாதார சமூ அடைத்தல் அல்லது சில செய்முறை- அது கெ ாடுக்கு Li களுக்கு உட்படுத்தி அவற்றின் பெறு- தாய்மொழியை வி மதியைக் கூட்டுவதன் மூலம் உற்- 接 羲 பத்தி வேலைவாய்ப்பு என்பவற்றை | விரிவாக்கும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும்.
இவ்வகையில் தொழில் நுட்ப அறிவு அவசியமாகின்றது. தொழில் நுட்ப அறிவு அவசியம் என்பதற்காக இயற்கைவிஞ்ஞானக் கல்வியை வலியுறுத்தி இன்றைய துரதிஷ்ட நிலை போலச் சமூக விஞ்ஞானத்தை ஒதுக்கி விடலாம் என்பதல்ல. இந்த நிலையில் முன்னேற்றத்திற்குரிய
பொருளாதாரத்
ஊடுதொடர்பு வேண்டும் இ வேணிடப்படும் இனங்கண்டு உ கொள்ளலாம்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கல்விஎனும் போது, பொருளாதார சமூக முன்னேற்றம் என்று கூறுகின்றோமே தவிரத் தனியே பொருளாதார முன்னேற்றம் என்று கூறுவதில்லை. இன்று எங்கும் சமூகத்தை முதன்மைப்படுத்தி சமூகப் பொருளாதார வளர்ச்சி, சமூகப்பண்பாட்டு முன்னேற்றம் சமூக அரசியல் அபிவிருத்தி என்பது போன்றதொனியில் தான் பேசப்படுகின்றது. எனவே பொருளாதாரத்தை வளப்படுத்தும் கல்வி என்பது கூடச் சமூகத்தையும் அதனுடன் இணைத்து முன்னேறுவதொன்றாகவே இருக்க வேண்டும். இது பல்பரிமாணத்தன்மை கொண்டதாகவன்றி வேறு வகையினதாக அமைய முடியாது.
கலவியியல் என வரும் பொழுது வகுப்பறை முகாமைத்துவம் ஆசிரியர் பயிற்சி, பாட ஏற்பாட்டு விருத்தி என்பவற்றிற்கு அப்பால் ஒரு பொருளியல் நோக்கில் கல்வித்துறையானது எவற்றைக் கருத்திற் கொள்ள வேண்டுமென நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
இவ்வினாவுக்கான பதில் முந்திய வினாவுக்கான விடையிலிருந்து ஊற்றெடுக்கின்றதெனலாம். இடைநிலைக் கல்வி என்று வரும்போது தூய முகாமைத்துவ அம்சங்களுக்குப் புறம்பாக அது ஒரு பல்துறைசார் பாடத்திட்டத்தை அதாவது மாணவர்களை முற்றாக . சமூக விஞ்ஞானக் கல்வி தூய விஞ்ஞானக் கல்வி என்ற பிரிநிலைக்குட்படுத்தாது ஒரு பல்பரிமாண நோக்கினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்திருப்பது அவசியமாகும். எத்தகைய கல்வி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பது ஒரு புறமிருக்க, வழங்கப்படும் வசதிகள் எந்நிலையிலிருந்தாலும், எல்லாருக்கும் அவை சம அளவிற் கிடைப்பதை உத்தரவாதப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பொருளாதார அபிவிருத்தியின் ஒரு பிரதான குறிகாட்டி சமமான வருமானப் பரம்பல் எனக் குறிக்கப்படுகின்றது. உண்மையில் கல்வியிற் சமவாய்ப்புக்களை வழங்குவது அதற்கான ஒரு முன்கூட்டியதேவை எனலாம். கல்வி வாய்ப்புக்களும் அவ் வாய்ப்புக்களின் ஊடாக சமமாக
ரிமாணத்தில் தான்
துக்கும் கல் விளங்கும் கல்வி வசதிகளும் ஏற்றத்மதிதியிலுள் தாழ்வுடையவையாயிருக்குமாயின், அமைந்திருக அத்தகைய சமமின்மை வருமான
முறைக்கும் நிலைகளுக்கும் விரிவு படுத்தப்பட்டு அதன் விளைவாக வர்க்க வேறுபாடுகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு சமூகம் தான் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. தாய்மொழி தவிர்ந்த பிறிதொரு மொழியிற் கல்வி புகட்டு
மாறுபாடுகளை ரியவாறு செய்து
28 ஆகஸ்ட் 2005

Page 31
வதை ஏற்றுக் கொள்ளாதிருப்பதற்கான காரணங்களுள் இது முக்கியமானதாகும். ஏற்கனவே கூறியவாறு, தாய்மொழிக்குப்புறம்பான ஆங்கிலம் போன்றதொரு மொழியை எல்லாரும் | சம தரத்திற் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய ஒரு வகையில் அதனைக் கற்ப- (* :::::: s: தற்கான வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்திக் இலங்கை வளம கொடுப்பதென்பது முடியாத ஒரு ஆ! சிந்த நாடு காரியமாகும். ஆகவே கல்விக்கான பெணிகளை 9. அத்திவாரமாகிய போதனை மொழி பொருளாதாரத்ை விடயத்தில் முதலில் சமத்துவத்தை ஒரு துர்ப்பாக ஏற்படுத்திக் கொண்ட பின்பு அத- ஆளாகியுள்ளது. னைக் கல்வியின் ஏனைய எல்லாப் மத்தியிலுள்ள வ பிரிவுகளுக்கும் விரிவுபடுத்துவதற்- |டவையென்று குரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட உரியவகையில் வேண்டும். நூல்நிலையம், ஆய்வு விருத்தி செய்து கூடங்கள், விளையாட்டுத்துறை வசதிகள் போன்ற இன்னோரன்ன
தாரத்தை உறுதி வற்றை இது உள்ளடக்குவதாயிருக்" வெளி நோக் கும்.
கல்வி முறைக்கு எமது மூல வளர் வான கல்விப் பரிம கணிடு அவற்று வழங்க வேண்டுப
மத்திய கிழக்கு
பாலைவனங்கள் தவிர வேறேதும் அதனை உரிய படுத்தி நவீன டெ அவர்கள் கட்டிய
கடந்த சில தசாப்தங்களாக முனைப் படைந்துள்ள தமிழ்த் தேசியம், தமிழ்த் தேசியவாதம் போன்ற கருத்தாக்கங்கள்
தமிழரின் கல்வித்துறையின் மீது எந்த :با این آن از خم بن ند و بازهٔ باید از வகையான தாக்கங்களை உருவாக்கியுள்ளதென நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?
ஒரு வகையில் இன்று ஈழத்தமிழரின் கல்விபற்றிநாம் கூறுவதெல்லாம் அதனால் ஏற்படுத்தியுள்ள தாக்கம், அதனாலான விழிப்புணர்வு என்று கூடக் கூறலாம். ஏனெனில் தமிழ்த் தேசியம் என்பதைச் சரியானபடி உணர்வதற்கு முன்பாக நாம் இலங்கைத் தேசியம் என்ற வகையில் அதனால் அகப்பட்டிருந்தோம் எனவே அதனுடன் ஒத்திசைவு பெறும் ஒரு வகையிலேயே அதாவது இலங்கைத் தேசியத்தை வளர்க்கக் கூடிய ஒரு வகை யிலேயே எமது கல்வியையும் வகுத்து அதனை வளர்க்க முற்பட்டு இருந்தோம் அது ஈழத் தமிழருக்கு உதவும் நன்மை தரும் என்ற எதிர்பார்க்கைகள் எம்மத்தியில் நிலவியிருந்தன. -
அவ்வாறான ஒரு தேசியத்துவ நிலையில் அல்லது அதனுடைய ஒரு பகுதியாகத் தான் எமது கல்வியை இனம்கண்டு எமது விழுமியங்கள் எமது லட்சியங்கள் குழந்தைகளின் முன்னேற்றம் என்ற எல்லாவற்றையும் எடுத்துக் கொண்டிருந்தோம் எனினும் அது ஓர் இலவு காத்த கிளியின் கதையாக ஆகிவிட்ட பின்பு தான் தமிழ்த் தேசியம் என்பதை முனைப்புடன் நோக்க வேண்டிய தேவை ஈழத்தமிழருக்கு உண்டாயிற்று அவ்வாறு நோக்கிய போது ஒரு பாரிய உண்மை எமக்குத் தெள்ளெ
ஆகஸ்ட் 2005 (2
 

னப் புலப்படுவதாயிருந்தது. அதாவது நாம் ஒருபுறம் எமது மனித வளங்களைச் செழிப்பு மிகுந்த எமது இயற்கை வளங்களுடன் மாத்திரம் இணைத்து அதன் மூலமான நன்மைகளை எம்மத்தி பிற் பகிர்வதற்குப் போட்டியிட்டுக் கொண்டிருந்தோம் மறு புறம், மிகைநிலையிலிருந்த எமது மனித வளங்களை எமது தாயகப் பகுதிக்குப் பறம்பாக எடுத்துச் சென்று மேற்கத்திய, சுதேசிய காலனித்துவக் கொள்கைகளுக்கு ஏற்புடைய வகையில் தீவின் தெற்குப் பகுதியிலான வளங்களுடன் இணைக்க முற்பட்டிருந்தோம்.
நாடுகள் வரணி இங்கு எண்ணெய் இல்லை. எனினும்
வகையில்
ாருளாதாரங்கை யெழுப்பியுள்ளனர் நிறைந்ததாயிருந்
இங்கும் படிப்படியாக முனைப்படைந்த ஒரு கூரிய போட்டியின் மத்தியில் தான் செயற்பட வேண்டியிருந்தது. இவ்வாறு உள்ளேயும் வெளியேயும் இடம் பெற்ற போட்டி மூலம், போட்டியின் முன்னணியில் நின்ற வசதிபடைத்தவர்கள் முன்னேற ஏனையோர் பின்தங்கி விட்ட ஓர் ஏற்றத் தாழ்வுடைய சமூகம் தான் உருவாக்கப்பட்டது. அதன் கருத்து யாதெனில், ஈழத்தமிழர் பொருளாதார சமூக முன்னேற்றம் விட்டும் தொட்டும் ஏற்பட்டதாயிருந்ததேயன்றிச் சீரான தொரு முறையில் அனைவரது நலன்களையும் உத்தரவாதப்படுத்துவதொன்றாக ஏற்பட்டிருக்கவில்லை. அது மாத்திரமன்றி (எம்மத்தியிலேயே) போட்டி போடும் ஒரு சமூகமாகவும் நாம் மாறிவிட்டிருந்தோம். இது எம்மத்தியிலான வளங்கள் வீணடிக்கப்படும் ஒரு நிலைக்கும் எடுத்துச் செல்வதாயிருந்தது.
இனித் தமிழ்த் தேசியத்துவத்தினுாடாக முன்னேற்றம் பற்றித்திட்டமிடுகின்றபோது அந்நிலைப் போட்டியை ஒழித்து, அதனை சர்வதேச மட்டத்திற்கு விரிவுபடுத்தி நன்மைகளைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும். அந்நிலை போட்டி முன்னேற்றத்தைத் தருகிறது. அல்லது அழிக்கிறது என்பதை கூறலாம். எனவே அதனை விடுத்துத் தேசியத்துவத்தினுடாக ஒரு பரந்த பொருளாதார சமூகத்தைக் கட்டியெழுப்பக் கூடிய வகையில் தான் முன்னேற்றத்தை அணுக வேண்டும். இவ்வாறான மாறுபட்ட அணுகுமுறையை உள்வாங்குவதாகவே கல்வித்துறை மீதான தாக்கங்கள் அமைந்திருக்க வேண்டும் எனினும் இன்று கல்வித்துறை மீதான தாக்கங்கள் பழைய நிலைக்கும் புதிய நிலைக்குமிடையிலான நிலைமாறு காலத்தைப் பராமரிப்பதற்காக விளங்கியுள்ளதெனலாம்.
பெறச் செய்ய முடி கிப் பார்க்கும் ஒரு இடமளிக்காது ங்களுக்கு ஒத்திசை, ாணங்களை இனம் பக்கு முதன்மை
Dళ్ల இஜ் 繼

Page 32
தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள கற்கை நெறிகளும் பாட ஏற்பாடும் எந்தளவுக்கு எமது பொருளாதார சமூகத் தேவையப்பூர்த்தி செய்கிறது? அவை எத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும்?
பொருளாதார அபி
பிரதான குறிகாட்டி மானப் பரம்பல் எ
இன்னமும் எமது கல்வி தேசிய மட்டத்தில் தான் கட்டுப்படுகின்ற காரணத்தினால் அதாவது கொழும்பில் உள்ள பரீட்சைத் திணைக்களம், கல்வித் திணைக்களம் போன்றவை தான் எமது கல்வியை இன்னமும் வழிநடாத்துவதால், அது இலங்கை * என்கின்ற தேசிய நீரோட்டத்தில் இணைவதற்கான ஒரு முயற்சி என்பதாகக் காணப்படுகிறது. எனினும் 1 ஏனைய மட்டங்களில் அதற்கு ஒத்திசைவான வளர்ச்சிகள் இடம் பெறாத காரணத்தினால் இது பயனற்ற ஒருமுயற்சி என்பதாகவே வர்னிக்கப்படலாம். ஆகவே இந்நிலையில் ஒரு புறம் தேசிய மட்டத்தில் நீடித்திருக்கும் வரை நிலவுகின்ற கற்கை நெறி பாட விதானம் என்பவற்றின் குறைபாடுகள் புட்டுக் காட்டப்பட வேண்டிய அவசியம். ஆனால் மறுபுறம் முன்னர் கூறியதுபோல எமது கல்வித் திட்டத்தை நாம் ஆக்குவதற்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தைப் பெறுவது மிகவும் அவசியமானது. அவ்வாறு பெறுகின்ற பொழுது முக்கியமாக ஈழத்தமிழருடைய பொருளாதார சமூகவரலாற்றை நன்கறிந்து, அந்த வரலாற்றின் பின்னணிணியில் நாம் எங்கு நிற்கின்றோம் என்பதை எமது சமூகத்திற்கு உணர்த்துவது மிக அவசியமானது.
இந்தவகையில் எந்த ஒரு பாடநெறியை எவர் கற்றாலும் பொருளாதார வரலாறு, சமூக வரலாறு என்பவற்றின் பின்னணியில்தான் அது திட்டமிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமன்றி நாம் மீண்டும் மீண்டும்
 
 

வலியுறுத்துவது தாய்மொழியில் தான் எந்தவொரு கற்கை நெறியும் வழங்கப்பட வேண்டும். பேரா. சிவசேகரம், பேராசிரியர் துரைராஜா நினைவுப் பேருரையில் குறிப்பிட்டது. போல எந்தளவுக்கு உயர் கல்வியைத் தாய் மொழியிற் கற்பதை நாம் பிற்போட்டுக் கொண்டு செல்கிறோமோ அந்தளவுக்கு அபிவிருத்தியும் குன்றியதொரு நிலையில் தான் நீடித்திருக்கும்" இக் கருத்தை இன்னமும் ஈழத்தமிழர் உள்வாங்குவதற்குப் பெரிதும் சிரமப்படுகிறார்கள். ஆனால் தாய்வழியிலான கல்வி எமது அரசியல் வரலாற்றுடன் சமூக பொருளாதார, பண்பாட்டுப் பின்னணி பற்றிய அறிவு என்ற இரண்டு எடுகோள்களும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்குமாயின் எமது முன்னேற்றத்திற்குரியவாறான ஒரு கல்வித் திட்டத்தை எவ்வாறு வகுத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்பது பற்றிய ஒரு தெளிவு பிறக்கும். அந்தத் தெளிவின் அடிப்படையில் எமது மனித வளங்கள்
::::::::: செப்பனிடப்பட்டுக்கட்டியெழுப்பப்படும் போது, ஈழத் தமிழர் முன்னேற்றத்தையம் மேம்பாட்டையும் யாரும் தடுத்துவிட முயடிாது.
இன்று இத்தகைய தெளிவு இல்லாத காரணத்தினால், எமது கல்வி முறைமை பல பக்கங்களிலும் இழு பட்டதாகவும், அவ்வாறு இழுபடும் போது, தவிர்க்க - முடியாதவகையில் உண்டாகும் போட்டி ஆக்க பூர்வமானதொன்றாயிராது எமது சமூகத்தை ஊடறுத்துஅதன் முன்னேற்றத்தையும் எதிர்கணியமாகக் கீழ்நோக்கிய பாதையில் எடுத்துச் செல்வனவாகவும் காணப்படுகின்றது. ஆகவே அதனை மாற்றி விடக் கூடிய ஒரு கல்வி முறையைத் திட்டமிட்டு அழுலாக்கம் செய்வதற்குரிய உரிமையை நாம் முதற்கண் பெற்றுக் கொள்வது அத்தியாவசியமானது.
ஆகஸ்ட் 2005

Page 33
BiTLib Ed
நோ ம் சோம்ஸ்கி என்ற மொழியியல்
அறிஞர் இந்த நூற்றாண்டின் தலைசிறந்த சிந்தனையாளர்களுள் ஒருவர். தற்காலச் சிந்தனையாளர்களின் வரிசையில் சோம்ஸ்கியையும் உட்படுத்தி ஃபாண்டானா பதிப்பகத்தார் ஜான் லைன்ஸ் அவர்களைக் கொண்டு நூல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்கள். மொழியியலில் சோம். ஸ்கி உருவாக்கிய கோட்பாட்டை மாற்றிலக்கண ஆக்கமுறைக் கோட்LITGB (Transformational Generative Theory) என்று கூறுவார்கள் இக் கோட்பாடு மொழியியலில் கடந்த 50 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக முக்கிய இடத்தைப் பிடித்திருக்கிறது. மொழியியலில் மாற்றுக் கோட்பாட்டை முன்வைப்பவர்கள் கூட தங்கள் கோட்பாட்டை சோம்ஸ்கியின் கோட்பாட்டோடு ஒப்பிட்டு அவர்களுடைய இடத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டியிருக்கிறது. மற்ற துறைகளில் மொழியியலின் தாக்கத்தையும் இவருடைய மாற்றில்க் கணக் கோட்பாட்டால் உணர முடிகிறது. உளவியல், தத்துவம், மானிடவியல் ஆகிய துறைகளில் இவருடைய தாக்கத்தை உணரும் நிலை ஏற்பட்டது.
நோம் சோம்ஸ்கி 1928- ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 7ஆம் தேதி வடஅமெரிக்காவில் உள்ள பென்சில் வேனியாவில் உள்ள ஃபிலடெல்ஃபியாவில் பிறந்தார். ஃபிலடெல் ஃபியாவில் உள்ள ஒக்லேன் கண்டிரிடே பள்ளியிலும் சென்ட்ரல் உயர் நிலைப் பள்ளியிலும் தம்முடைய கல்வியைத் தொடங்கினார். பின்னர் பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்தில்
ஆகஸ்ட் 2005 31
 
 
 
 
 
 
 

மொழியியல்,கணிதம், தத்துவம் ஆகிய பாடங்களைப் பயின்றார். பென்சில்வேனியா பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து முனைவர் பட்டம் பெற்றாலும் தம்முடைய ஆய்வை ஹார்வேர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்கொண்டார். பிறகு 1955 முதல் மொஸ்ஸாஸிஸட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றுள்ளார்.
சிகாகோ பல்கலைக் கழகத்தாலும் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தாலும் தில்லிப் பல்கலைக் கழகத்தாலும் முதுமுனைவர் பட்டம் அளிக்கப்பட்டு கெளரவிக்கப்பட்டார். சொற்பொழிவாற்றப் பல்வேறு நாடுகளாலும் அவர் அழைக்கப்பட்டுள்ளார். 1967 - ஆம் ஆண்டு பெர்கிலியில் உள்ள கலிஃ போர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் பெக்மன் சொற்பொழிவும் 1969 ஆம் ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் ஜான் லாக் சொற்பொழிவும் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் வழியர்மன்நினைவுச் சொற்பொழிவும் சோம்ஸ்கிநிகழ்த்தினார். இருமுறை இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களான தில்லி, ஹைதராபாத், கல்கத்தா, சென்னை, திருவனந்தபுரம் ஆகிய இடங்களில் மொழியியல் குறித்தும் அரசியல்குறித்தும் அவர் சொற்பொழிவுகள் நிகழ்த்தினார்.
சோம்ஸ்கியும் மொழியியலும்
1957 - ஆம் ஆண்டு அவர் வெளி. " யிட்ட தொடரியல் அமைப்புக்கள் (Syntactic Structures) 6T6örp b|T6i GLDITgயியலில் ஒரு பெரும் திருப்பத்தை ஏற்
2 assis

Page 34
(Structural Linguistics) (pód5ugbgb/6) lib பெற்றிருந்த அந்தக் காலகட்டத்தில் இந்நூல் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்-( கியது. அமைப்பு மொழியியல் கோட்பாடு மொழியை ஒரு சமூகத்தின்| கூட்டியக்கத்திற்குரிய சாதனமாகவும் ஒர் ஒழுங்கமைப்புடைய மரபுவழிப்பட்ட வாய்மொழிக் குறியீடுகளாகவும் (Language is a system of arbitray Vocal symbols by means of which a society cooperates. Bioch and Trager. P.5) பார்த்தது. மொழியின் அமைப்பை விவரிக்கும் இலக்கணம் அம்மொழி- படைப்பாற்ற யின் அடிப்படைத் தனிமங்களை (ele-I ments) பட்டியலிடுவதும் அவற்றை வகைப்படுத்துவதும் அவற்றின் வருகை முறையை விவரிப்பது ஆகும். மொழியின் அமைப்பு என்பது பல நிலைகளை (levels) உள்ளடக்கியது. ஒலியியல் அமைப்பும் உருபனியல் அமைப்பும் தொடரியல் அமைப்பும் மொழியமைப்பின் முக்கிய நிலைகள். மொழிகள் அனைத்தும் அமைப்பின் அடிப்படையில் சமமானவை . வளர்த்த/வளரா மொழிகள் என்ற வகைப்பாடு மொழியமைப்புக்குப் புறம்பான சமூகக் கண்ணோட்டம் ஆகும். மொழி கள் எல்லாம் சிக்கலான அமைப்பைக் கொண்டவை. அவற்றின் அமைப்பை விவரிப்பது தான் இலக்கணம். எழுத்து வடிவை உடைய மொழியானாலும் பேச்சு வழக்கில்மட்டும் உள்ள மொழி. யானாலும் அமைப்பு என்பது எல்லா மொழிகளிலும் உள்ளது. ஒவ்வொரு மொழியும் அதனுடைய சமூகத் தேவைகளை சோம்ஸ்கியின் மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு மொழியை ஒரு புதிய கோணத்தில் பார்க்க வைத்தது.
யுறுத்துகிறது. ெ டைப் பணிபு ே
ல் ெ
அவற்றைப் புரிந் செய்கிறார்கள். இ பாற்றல் விலங்கு பரிமாற்ற சாதனத்தி
மிருந்து மனித6ை முக்கியமான ஒன். படுத்தும் மொழி கணக் கோட்பா
கிறது.
மொழியின் இயல்பை மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு விளக்கிய முறைக்கும் அமைப்பு மொழியியல் கோட்பாடு விவரித்த முறைக்கும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. மனித மொழிக்கும் விலங்குகளின் கருத்துப் பரிமாற்றத்துக்கும் அடிப்படையான பண்பு வேறுபாடுகள் (qualitative differences) உள்ளன என்பதை மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு வலியுறுத்துகிறது. மொழியின் அடிப்படைப் பண்பு வேறுபாடு அதன்படைப்பாற்றல் (creativity) மொழிபேசுபவர்கள் புதிய புதிய சூழல்களில் புதிய புதிய வாக்கியங்களைப் கேட்கும் போது அவற்றைப் புரிந்து கொள்ளவும் செய்கி. றார்கள். இத்தகைய படைப்பாற்றல் விலங்குகளின் கருத்துப் பரிமாற்ற சாதனத்தில் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. விலங்குகளிடமிருந்து மனிதனைப் பிரிக்கக் கூடிய
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

முக்கியமான ஒன்று அவன் பயன்படுத்தும் மொழி இதை மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு வலியுறுத்துகிறது.
மொழியில் எந்த ஒரு வாக்கியத்தையும் இதுதான்நீளமான வாக்கியம் என்று கூற முடியாது. நாம் அதை மேலும் நீட்ட முடியும். இதை இலக்கணத்தின் மீளுமைப் பண்பு (Recursive Property) என்று கூறுவார்கள். சான்றாக,
1) நேற்று வந்த பையன் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தான் என்ற வாக்கியத்தை
2) நம் நம்பிக்கையைப் பார்த்துவிட்டு நேற்று வந்த பையன் எங்கள் வீட்டிற்கு வந்தான் என்றும்
3) நம் நம்பிக்கையைப் பார்த்துவிட்டு நேற்று வந்த பையன் எங்கள் புதிய வீட்டிற்கு வந்தான் என்றும் விவரிக்கலாம்.
ல் இல்லை என்று
விலங்குகளிட னப் பிரிக்கக் கூடிய
இதை மாற்றிலக் டு வலியுறுத்து
வாக்கியங்களின் சில பகுதி. களை நாம் மேலும் மேலும் விரித்துக் கொண்டே செல்லலாம். மீளுமைப் பண்பு இலக்கணத்தின் முக்கியப் பண்பாக உள்ளளது. மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு மொழியின் இவ்வடிப்படைத் தன்மையை விளக்குகிறது. விலங்குகளின் கருத்துப் பரிமாற்ற சாதனத்தில் இப்பண்பு காணப்படவில்லை . சோம்ஸ்கியின் கோட்பாடு இதனை வலியுறுத்துகிறது.
இன்னொரு முக்கிய மொழிப்பண்பை நாம் விவரிக்க வேண்டும். மொழியியல் கோட்பாடு ஒரு மொழியின் அமைப்பை விவரிக்கக் கூடிய கருத்தியல் கருவிகளை அளித்தால் மட்டும் போதாது: உலக மொழிகளுக்கு இடையிலான பொதுவான மொழிப்பண்புகளை அது வெளிக்கொணரவும் வேண்டும். தொடரியல் (Syntax) நிலையை எடுத்துக் கொண்டு அப்பண்புகளைச் சுட்டிக் காட்டுவோம். தமிழில் வாக்கியத்தில் வரும் சொற்களின் வரிசை முறையை நாம் மாற்றலாம்.
4) அ. இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் கிரிகெட் பந்தயத்தில்
மோதிக் கொள்கின்றன.
ஆ. கிரிகெட் பந்தயத்தில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும்
மோதிக் கொள்கின்றன.
இ. கிரிகெட் பந்தயத்தில் மோதிக் கொள்கின்றன
இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும்,
52 ஆகஸ்ட் 2005

Page 35
வாக்கியம் (4 அ-இ) இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் வெவ்வேறு இடங்களில் வருகின்றன. ஆனால் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் என்ற தொடரில் வரும் சொற்களைப் பிரித்து இட மாற்றம் செய்ய முடியாது.
சோம்ஸ்கியால் மு மாற்றிலக்கணக் ே
'5)
களுக்கும் பொருந்தும்.
7) India and Pakistan agree to continue i
the bilateral talks
8) India agree continue the bilateral talks Pakistan
India and Pakistan 6T6ip Gg5 TL fl6b 6)I(bas)p சொற்களைப் பிரித்து இடமாற்றம் செய்ய முடியாது. மாற்றிலக்கணக் காரர்கள் உலகில் உள்ள பல மொழி. களை ஆய்வு செய்து அவைகளுக்கு இடையிலான பொதுப் பண்புகளைச் சுட்டி வருகிறார்கள்.இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்படும் மொழிப் பொதுமைகளுக்கு (Language universels) 9D 6MT6Ýuu6ö 6î6MTáö đ5b 596fáis ab வேண்டிய நிலையில் உள்ளது.
சோம்ஸ்கியும் உளவியலும்
சோம்ஸ்கியால் முன்வைக்கப்பட்ட மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு மொழியியலில் ஒரு பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தியது என்பதோடு மற்ற துறைகளிலும் அதன் தாக்கத்தை நாம் உணர முடிகிறது. உளவியலில் பெரும் செல்வாக்கோடு விளங்கிய புறநடத்தைக் கோட்பாட்டை (Theory of behaviorism) (656ft 65dsgj6ir 67TITdb.d5ug5). புறநடத்தையாளர்கள் எலி,நாய் போன்ற விலங்குகளைக் கொண்டு நடத்திய பரிசோதனை மூலம் கற்றல் கோட்LIT'60L (theory of learning) p (56IIT disa56OTITiab 6it. இக்கோட்பாட்டை மொழி கற்றலுக்கும் விரிவுபடுத்தி. னார்கள். இதைச் சோம்ஸ்கி மிகக் கடுமையாக விமர்சனம் செய்தார். ஸ்கின்னர் (Skinner) என்ற நூலுக்குச் சோம்ஸ்கி எழுதிய திறனாய்வு மிக முக்கியத்துவம் பெற்றது. புறநடத்தையாளர்களின் கோட்பாட்டால் மொழி கற்றலை முழுமையாக விளக்க முடியாது என்பதை அவர் தெளிவாகச் சுட்டிக் காட்டினார்.
மேலோட்டமாகப் பார்க்கும்போது மொழிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் முக்கியமான வைகளாகத்
ஆகஸ்ட் 2005 33.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தோன்றும். அமைப்பு மொழியியல் கோட்பாடு இவ்வேறுபாடுகளைத் தான் மையப்படுத்தியது. ஆனால் மொழிகளுக்கு இடையிலான ஒற்றுமைப் பண்புகள் ஆழமாக ஆய்வு செய்தால்தான் வெளிப்படும் மாற்றிலக்கணக் கோட்பாடு மொழிகளுக்கு இடையிலான பொதுமைப் பண்புகளை வெளிக்கொணர்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இம்மொழிப் பண்புகளை யாரும் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. குழந்தை பிறக்கும்போது இம்மொழிப் பொதுப் பண்புகளைக் வெளிக்கொணர்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது. இம்மொழிப் பண்புகளை யாரும் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. குழந்தை பிறக்கும்போது இம்மொழிப் பொதுப் பண்புகளைக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொது மொழிகளிலிருந்து தன்னைச் சுற்றியுள்ள சமூகத்தின் மூலம் அச்சமூகத்தின் மொழியைக் கற்றுக் கொள்கிறது. பொது மொழிகளிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியைத் தன் அனுபவத்தின் மூலம் குழந்தை பெறுகிறது.
எல்லாச் சமூகங்களிலும் குழந்தைகள் தங்களுடைய ஐந்தாவது வயதிற்குள் மொழி கற்றலின் பெரும் பகுதியை முடித்துக் கொள்கிறது. உளவியல் இதை விளக்க வேண்டும் என்றால் புறநடத்தைக் கோட்பாட்டைக் கைவிட்டு பகுத்தறிவுவாத (rationalism) அணுகுமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டி வருகிறது. அனுபவம் ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியைத் தெரிந்துகொள்ள உதவி னாலும் குழந்தை பிறக்கும் போதே மொழி கற்கும் ஆற்றலோடும் சில மொழிப் பொதுமைகளோடும் பிறக்கிறது. ஆகையால் மொழிப் பொதுமைகளுக்கும் மனித மன இயல்புகளுக்கும் உடலியலுக்கும் (குறிப்பாக மனித மூளை அமைப்பிற்கும்) நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளதை மாற்றிலக்கணக்கண கோட்பாடு வலியுறுத்துகிறது. மொழிப் பொதுமைகளை விளக்க உளவியல் முன்வர வேண்டியுள்ளது. சோம்ஸ்கியின் மாற்றிலக்கணக் கோட்பாட்டு வளர்ச்சியால் உளவியலில் பகுத்தறிவுவாதம் செல்வாக்கு செலுத்த ஆரம்பித்தது. சோம்ஸ்கியின் மொழியியல் கோட்பாடு உளவியலில் மட்டுமின்றி தத்துவத்திலும் சர்ச்சையைக் கிளப்பியது.
சோம்ஸ்கியும் தத்துவமும்
தத்துவத்தில் அனுபவ வாதமும் (empiricism) பகுத்தறிவுவாதமும் முக்கியமான எதிரிடையான கோட்
பாடுகள். மனிதனிடம் தோன்றும் அறிவுபற்றிய நிலைப்பாட்டில் இவ்விரு கோட்பாடுகளும் வெவ்வேறுநிலையை
sets

Page 36
எடுக்கின்றன. மனிதனிடம் தோன்றும் அறிவு முழுக்க முழுக்க அனுபவம் சார்ந்தது. குழந்தை பிறக்கும்போது ஒரு வெற்றுப் பெட்டி (Blank box) போன்று இருக்கிறது. புலன்களின் வழிப் பெறுகின்ற தரவுகளும் அனுபவமும் அறிவின் தோற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் காரணிகளாக அமைகின்றன. அறிவின் தோற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் காரணமாக அமைபவை புலன்களும் புலன்களின் வழியான அனுபவங்களுமே. அமைப்பு மொழியியல் கோட்பாடு இத்தத்துவார்த்த நிலைப்பாட்டை ஏற்றுக் கொள்கிறது. மனித மனத்தின் இயல்போ உடலியல் கூறுகளோ எவ்விதப் பங்களிப்பையும் ஆற்றுவதில்லை.
குழந்தை மொழியை முழுக்க முழுக்க தான் பிறக்கும் சமுதாயச் சூழலில் பெறுகிறது. அது தான் பெறும் அனுபவம் மூலம் கற்கிறது. குழந்தையைச் சார்ந்த சமூகம் குழந்தைக்கு வேண்டிய மொழித் தரவுகதை தருகிறது. போலச் செய்தல், திரும்பக் கூறல், மாதிரியாக்கம் (anology) போன்றவற்றின் அடிப்படையில் தான் சார்ந்த சமூகத்தின் மொழியைக் கற்கிறது. மேலும் மொழி கற்றல் என்பது பல்வேறு பழக்கங்களுள் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. பழக்கம் என்பது தூண்டல் எதிர்வினை (stimulus - response) 9,35u 16 finj6ör (Ogb(TLifördu IIT6i உருவாக்கப்படுவது. மொழி கற்றல் என்பதும் தூண்டல் எதிர்வினை ஆகியவற்றின் விளைவாகப் பார்க்கப்படுகின்றது.
பகுத்தறிவாதத்தை ஏற்கும் மாற்றிலக் கணக் கோட்பாடு இவ்விளக்கத்தை எதிர்க்கிறது. குழந்தைகள் பெறும் மொழித் தரவுகள் வளமானவையல்ல. நாம் பேசும்போது தவறான இலக்கண வழு வாக்கியங்களை உண்டாக்குகிறோம். பல வாக்கியங்கள் நிறைவு பெறாமல் குறை வாக்கியங்களாக உள்ளன. ஆகையால் குழந்தை பெறும் தரவுகள் வளமானவை அல்ல. இருப்பினும் குழந்தை தன் ஐந்தாவது வயதில் மொழியின் பெரும் பகுதியை கற்றுத் தனக்குள் ஒரு இலக்க
குழந்தைகள் ெ தரவுகள் வளமான பேசும்போது தவ வழு வாக்கியங்க கிறோம். பல வாச் பெறாமல் குறை உள்ளன. ஆசை
பெறும் தரவுக
ணத்தை உருவாக்கிக் கொள்கிறது. மேலும் பல்வேறு சமூகங்களில் மொழி களைக் கற்றுக் கொள்ளும் குழந்தைகளை ஆராயும்போது அவர்களுடைய மொழி கற்றலில் சில பொதுத் தன்மைகளை நாம் காண முடிகிறது. குழந்தைகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உருவாக்கும் மொழிகளின் இலக்கணங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது சில பொதுத் தன்மைகள் காணக் கிடக்கின்றன. இவற்றை அனுபவவாத அடிப்படையிலான
அல்ல. இருப்பினு ஐந்தாவது வயத பெரும் பகுதியை ஒரு இலக்கணத் கொள்கிறது. ே சமூகங்களில் மொ கொள்ளும் குழந்ை போது அவர்க கற்றலில் சில பொ நாம் காண முடிக்
 
 
 

மொழி கற்றல் கோட்பாடு விளக்க முடியாது.
மொழி கற்றல் என்பது குழந்தையின் சமூகச் சூழலை தாண்டியது. மனித மனத்தின் ஒரு புலம் (Faculty) மொழி கற்கும் ஆற்றலைக் கொண்டது. மனிதனிடம் காணப்படும் மொழி அறிவுமுழுக்க முழுக்க அனுபவத்தால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல. அனுபவத்தோடு மனித மனத்தின் இயல்பும் (மனித உடலியலின் கூறும்) மொழி அறிவின் தோற்றத்திற்கும் வளர்ச்சிக்கும் பெரும் பங்கு ஆற்றுகிறது. தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் கூறாத சொற்களைக் கூட குழந்தைகள் உருவாக்குவதை நாம் காணலாம். சான்றாக, அவன் பார்க்குவான் போன்ற வாக்கியங்களையும் கோழி குருவி போன்ற தொகைச் சொற்களையும் குழந்தை உருவாக்குகிறது. இத்தகைய தரவுகள் அவர்களுடைய புறச் சூழலில் கிடைப்பதில்லை. புதிய புதிய சொற்களையும் வாக்கியங்களையும் படைக்கின்ற ஆற்றல் குழந்தை களிடம் உள்ளது. குழந்தைகளின் மொழி கற்றல் என்பதை மொழிப் பொது இலக்கணத்g565(Ibibgil (Universal Grammar) P(b f(pdbg5 g576ir மொழியைப் பெறும் செயல் என்று நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.
சோம்ஸ்கியும் அரசியலும்
சோம்ஸ்கிக்கு இளமை முதலே அரசியலில் நாட்டம் இருந்தது. சோம்ஸ்கிக்கு ஹோரிஸின் அரசியல் கருத்து பிடித்திருந்ததால் ஹேரிஸிடம் மொழியியல் ஆய்வை மேற்கொள்ளச் சென்றார். சோம்ஸ்கியின் தந்தை ஹிப்ரு (Hebrew) மொழியியலில் நிறைந்த புலமை பெற்றிருந்ததால் சோம்ஸ்கி தம்முடைய முதுகலைப் பட்ட ஆய்விற்குத் தற்கால ஹிப்ருவின் உருGLIT65u J60fusi (Morphophonemics of Modern Hebrew) 6T6ón GL IITCB6061T எடுத்துக் கொண்டார். மொழியியலோடு அரசியலிலும் சோம்ஸ்சிக்கு மிகுந்த ஈடுபாடு உண்டு.
வை அல்ல. நாம் றான இலக்கண ö)6is உணடாக்கு ந்கியங்கள் நிறைவு வாக்கியங்களாக கயால் குழந்தை ர் வளமானவை Iம் குழந்தை தன் நில் மொழியின் கற்றுத் தனக்குள் தை உருவாக்கிக்
அமெரிக்கா வியட்நாம் மீது தொடுத்த போரை அவர் மிகக் கடுமையாக எதிர்த்தார். 1960-70 களில் மாற்றிலக்கணக் கோட்பாட்டில் ஆர்வம் காட்டிய பலர் அமெரிக்காவின் வியட்நாம் ஆக்கிரமிப்பைக் கடுமையாகக் கண்டித்தார்கள். பல பல்
மலும் பல்வேறு
ழிகளைக் கற்றுக் கலைக்கழகங்களில் சோம்ஸ்கி தைகளை ஆராயும் காலையில் மொழியியலில் மாற்றி ளுை டய மொழி லக்கணக் கோட்பாட்டை விளக்கியும்
மாலையில் அமெரிக்காவின் வியட்நாம் கொள்கையைக் கடுமையாக விமர்சித்தும் சொற்பொழிவாற்றினார்.
துத் தன்மைகளை
3A ஆகஸ்ட் 2005

Page 37
பல்கலைக்கழக வளாகங்களில் அமெரிக் சோம்ஸ்கி மொழியியலில் முக்கிய-பாப மானவர் என்பதோடு அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக் கொள்கையை விமர்சிப்பவர் என்பது மிகவும் புகழ்வாய்ந்தது. ( .
அமெரிக்காவின் வெளியுறவுக் கருத் கொள்கைகளை -குறிப்பாக வியட்நாம், ! மத்திய ஆசியா நாடுகளின் வெளியுறவுக் கொள்கைகளை - விமர்சிப்பதில் அறவழித் தீர்வுகளைக் (Moral judgements) கொண்டு, வருகிறார். அமெரிக்கர்களில் பலர் அமெரிக்கா|* ಟ್ಲಿ வியட்நாம் மீது நடத்திய படை-தியல் கொள்.ை யெடுப்பை மிகச் கடுமையாக விமர்சித்-நிலைகொள்ளா தார்கள். அவ்வாறு விமர்சித்ததன் கொள்கிறார்கள், ! பின்புலம் அமெரிக்க இளைஞர்களை-Iகொள் யும் அதன் பொருளாதாரத்தையும். இந்தப் போர் பாதிக்கிறது என்பதன் < அடிப்படையில்தான். அமெரிக்காவின் நிலைமை பலவீனமானதன் பிறகுதான் பலருக்கு இந்த ஞானோதயம் பிறந்தது. அமெரிக்காவின் வியட்நாம் ஆக்கிர- ::::::::::::::::::::::: மிப்பை எதிர்த்த எல்லா அமெரிக்கர்கள் 羽 t 亦 மீதும் இந்த விமர்சனத்தை நாம் வைக்க தம் முடியாது. பெரும்பாலான அமெரிக்- கிறார். கர்களுக்கு இது பொருந்தும். :
(Language and Responsibility) அமெரிக்கா புற உலகிற்கு ஜனநாயகப் பண்பு நிறைந்த நாடாகத் தன்னைக் காட்டிக் கொண்டாலும் அதனுடைய நடவடிக்கைகள் இப்போக்கை உறுதிப்படுத்த வில்லை என்பதற்குச் சோம்ஸ்கி பல சான்றுகள் தருகிறார். அமெரிக்கா கருத்தியல் கட்டுப்பாட்டை (Control of ideogy) மிக நுண்மையாகக் கடைப்பிடிக்கிறது. அது முதலாளித்துவக் கொள்கையை ஏற்றுக் கொண்ட நாடு, பேச்சுச் சுதந்திரம், கருத்துச் சுதந்திரம் நிறைந்த ஜனநாயகநாடாக நமக்குக் காட்சி கொடுத்தாலும் அந்நாட்டின் அதிகார வர்க்கமும் அறிவு ஜீவிகளும் பத்திரிக்கைகளும் முதலாளித்துவக் கொள்கையைத் தவிர மற்ற கருத்தியல் கொள்கைகள் நாட்டில் நிலை கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள். முதலாளித்துவக் கொள்கைக்குள் எவ்விதச் சர்ச்சையையும் மேற்கொள்ளலாம். ஆனால் முதலாளித்துவக் கொள்கைக்கு எதிரான சோசலிச கம்யூனிசச் சிந்தனையை வேரூன்ற சோம்ஸ்கி தம்முடைய கட்டுரைகளில் விளக்குகிறார். சிந்தனைச் சுதந்திரம் முதலாளித்துவ எல்லைக் கோட்டையும் அமெரிக்காவின் அதிகார எல்லையை மீறாத
ஆகஸ்ட் 2005 35
 

நிலைப்பாட்டையும் பார்த்துக் கொள் கிறது.
அமெரிக்கப் பத்திரிக்கைகள் முதலாளித்துவ நிறுவனங்களாகச் செயல்படுவதால் அமெரிக்க அதிகார கருத்தியல் நிலைப்பாட்டை ஆதரிக்கவும் பரப்பவும் செய்கின்றன என்று சோம்ஸ்கி வாதிடுகிறார். அமெரிக்க அதிகார முதலாளித்துவக் கருத்தியலை ஊடகங்களின் வழி பரப்பவும் அதனைப் பெரும்பாலானோர் ஏற்றுக் கொள்ளும் விதத்திலும் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள் செயல்படுகின்றன. சான்றாக, வியட்நாம் மீது அமெரிக்கா தொடுத்த ஆக்கிரமிப்ப கருத்தியல் வழியிலும் அறவழியிலும் தவறானது என்பதைப் பத்திரிக்கைகள் சுட்டத் தவறிவிட்டன என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். வியட்நாம் நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரத்தில் தலையிட அமெரிக்காவுக்கு எவ்வித உரிமையும் இல்லை என்பது வாதத்தின் மையப் பொருளாக எடுக்கும்நிலைப்பாடு அவர்களுடைய வாதங்களில் எழவில்லை என்பதை New York Times என்ற பத்திரிக்கைக்கு எழுதிய கடிதத்தில் சோம்ஸ்கியும் ஹெர்மனும் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
சோம்ஸ்கியின் அரசியல் நடவடிக்கை மனிதன் சுதந்திரமானவன் என்பதிலும் வெளிப்புறச் சூழலின் அம்சமான அதிகார வர்க்க அடக்குமுறையால் கட்டுப்படுத்த முடியாதவன் என்பதிலும் வேர்கொண்டது சோம்ஸ்கி அமெரிக்காவை விமர்சிக்கும் அதே நேரத்தில் முன்னாள் ரஷ்ய சோவியத் யூனியனின் அடக்குமுறையையும் கடுமையாக விமர்சித்தார். ஒன்றின் அடக்குமுறை வெளிப்படையாக உள்ளது என்றும் மற்றொன்றின் அடக்குமுறையும் கருத்தியல் கட்டுப்பாடும் நுண்மையாக உள்ளன என்றும் அவர் குறிப்பிடுகிறார். சோம்ஸ்கி ஒரு மனித நேயம் மிக்கவர். அவருடைய அரசியல் விமர்சனம் மனிதன் சுதந்திரமானவன் என்ற கருத்தியல் அடிப்படையில் அறநெறிப்பட்ட அரசியல் நடவடிக்கைகளையே அதிகார வர்க்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை வற்புறுத்துகிறது.
நன்றி உங்கள் நூலகம் மே - யூன் 2005 (அரங்கன் சோம்ஸ்கியின் நேரடி ஆய்வு மாணவராக இருந்தவர்)

Page 38
ஆசிரியரும் சிந்தி
அறிமுகம்
மாணவர்களை செழிப்புமிக்கவகையில் சிந்திக்கக் கூடியவர்565 உருவாக்குவதுகற்பித்தலின் முக்கிய இலக்குகளிலொன்றாகும். செழிப்புமிக்க வகையில் சிந்தித்தல் (Productive thinking) 6T6öLugbi, gld5கத்திறன்மிக்க வகையில் சிந்தித்356ü) (Creative thinking) LDjib Ob gólympனாய்வுமிக்க வகையில் சிந்தித்தல் (Critical thinking) egálul g)G56)160Dáb 3 சிந்தித்தல் திறன்களையும் ஒன்றிணைப்பதால் உருவாகும் சிந்திக்கும் ஆற்றலாகும். மாணவர்களை செழிப்புமிக்க சிந்தனையாளர்களாக உருமாற்றுவது மாணவர்களின் தனியாள் வளர்ச்சிக்கு உதவுவதோடு
ஒட்டு மொத்த சமூக வளர்ச்சிக்கும் ::::::::::::::::: ஏதுவாக அமையும் இக்கட்டுரை-செழிப்பு மிக்க சி யானது மேற்படி மூன்று எண்ணக்-|கிறது. கருக்களையும் அறிமுகஞ் செய்யா முயல்கிறது.
திறனாய்வு மிக்க தலும் ஒரு ந
சிந்திக்கும் திறன்களும் வழிமுறைகளும்
ஓர் உதாரணத்தைப் பார்ப்போம் தவணைப் பரீட்சை யில் ஒரு வினா இவ்வாறு அமைந்தது
பொருத்தமற்ற சொல்லின் கீழ் கீறிடுக. நாய், பூனை, தொலைக்காட்சிப் பெட்டி
சகல மாணவர்களும் தொலைக்காட்சிப் பெட்டியின் கீழ் கீறிட்டனர். விடை மிகவும் எளிதானது. ஆனால் ஒரு மாணவி மாத்திரம் பூனையின் கீழ் கீறிட்டாள். இவ்விடை சரியானதா தவறானதா? நேர்கோட்டு முறையில் (Linear) சிந்திக்கும் எவரும் விடை தவறானது
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

க்கும் திறன்களும்
என்ற முடிவுக்கே வருவர். நாயும் பூனையும் உயிருள்ளவை. தொலைக்காட்சிப் பெட்டி உயிரற்றது. எனவே அதுவே பொருத்தமற்ற சொல் நாம் அனைவரும் மரபுரீதியான கருத்து நிலைகளுக்கும், மரபு ரீதியாக நிறுவப்பட்ட வழிமுறைகளில் சிந்திப்பதற்கும் பழக்கப்பட்டவர்கள். அவ்வாறு சிந்திப்பதும் செயற்படுவதும் எமக்கு மிகவும் வசதியானது. ஆனால் பெருமை பெற்ற விஞ்ஞானிகளும், கலைஞர்களும், தத்துவஞானிகளும் வேறுபட்ட வகையில், மரபு ரீதியான முறைகளிலிருந்து விலகி நின்றமை காரணமாகவே மனிதகுலம் பயன்பட்டது.
பிக்காஸோ எல்லா ஒவியர்களையும் போன்று சிந்தித்து தனது படைப்புகளை உருவாக்கியிருந்தால் எமக்கு நவீன ஒவியம் கிடைத்திருக்காது. சேர் ஐசாக் நியூற்றன் மரத்திலிருந்து ஆப்பிள் பழம் விழுவதை எல்லாரையும் போல் நோக்கியிருந்தால் எமக்கு புவியீர்ப்பு பற்றி தெரிந்திருக்காது. அதேபோலத்தான் மைக்கல் ஜெக்சன் புதுவிதமாக ஆடி வித்தியாசமான நாட்டியக் காரராக புகழ்பெற்றார். எனவே சில மனிதர்கள் எல்லாரையும் போலன்றி வித்தியாசமாக சிந்திக்கத் தலைப்பட்டமையினால்தான் மனித குலம் வசதியான வாழ்க்கை முறைகளைப் பெற்றுக் கொண்ட தோடு மனித நாகரீகமும் விருத்தியடைந்தது.
இந்த அடிப்படையில் பார்க்கும் போது சின்னஞ் சிறு மாணவியின் விடை வேறுபட்ட சிந்தனைத் திறனின் விளைவேயன்றி தவறானதல்ல. எல்லாரையும் போல சிந்திக்க மறுப்பது தவறாகிவிடமாட்டாது. ஆசிரியர் அம் மாணவியை அழைத்து அவளது விடைக்கான காரணத்தை விசாரித்த போது அவர் இவ்வாறு கூறினார். "ரீச்சர், எங்களது
36 ஆகஸ்ட் 2005

Page 39
வீட்டில் நாய்க்கும், ரீவிக்கும் 'லைச. () ன்ஸ்' வாங்குகிறோம் ஆனால் பூனைக்கு வாங்குவதில்லை. எனவே பூனைதான் பொருத்தமற்ற சொல்: " வேறுபட்ட சிந்தனையை ஊக்குவிக்- I கும் அவ்வாசிரியர் அவ்விடையை 1. ஏற்றுக் கொண்டார். எத்தனை ஆசிரி-| யர்கள் அவ்விடையை சரியான விடை என ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.?
ஆக்கத்திறன்மிக்க சிந்தனை | என்பது புதிய புதிய கருத்தினை உருவாக்குவதாகும். பிரச்சினைத் தீர்- அதி வுக்காக புதிய புதிய மாற்று வழி- உ வகைகளை உருவாக்குவதாகும். விரிமுறையாக (Divergent ) மாற்றுத் தீர்வுகளை உருவாக்குவதும் அவற்றிலிருந்து குவி முறையாக (Convergent) சிந்தித்து மிகப் பொருத்தமான தீர்வை கண்டறிவதும் திறனாய்வுமிக்க சிந்தனையாகும். ஆக்கத் திறன்மிக்க வகையில் சிந்தித்தலும் திறனாய்வு மிக்க வகையில் சிந்தித்தலும் ஒரு நாணயத்தின் இருபக்கங்களாகும். இவ்வாறு ஆக்கத்திறன்மிக்க வகையிலும் திறனாய்வு மிக்க வகையிலும் சிந்தித்து அறிவை ஒன்றிணைக்கும் செயன்முறையே செழிப்புமிக்க சிந்தனை எனப்படுகிறது. இவ்வாறான செழிப்பு மிக்க சிந்தித்தல் திறனை ஆசிரியர்கள் மாணவர்களில் ஊக்குவிப்பதோடு அதற்கான வாய்ப்புகளையும் வழங்க வேண்டும். இதற்கான பல கருவிகள் உள்ளன. இவற்றையும் பற்றி ஆசிரியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு பல்வேறு வகையிலும் செழிப்பு மிக்க சிந்தித்தலில் மாணவர்கள் ஈடுபட முடியும் என்பதை அடித்தளமாகக் கொண்டே ஹோவர்ட் கார்டினர் (Howard Gardner ) பன்மை நுண்600Tsj6 (Multiple Intelligence) 6T6örg0lb g5LDgbl (3a5IT'- பாட்டை வெளிக் கொணர்ந்தார்.
மனித மூளையின் இருபக்கங்கள்
பெரும்பாலான மனிதர்கள் நேர்கோட்டில் தர்க்கரீதியாக சிந்தித்து செயற்படும் போது ஏன் சிலர் மாத்திரம் வேறுபட்ட முறைகளில் ஆக்கத்திறன்மிக்க சிந்தனையாளர்களாக மாறுகின்றனர்? இவ்வினாவுக்கு விடை. யளிக்க மிகவும் முக்கியமானவர் நோபல் பரிசினை வெற்றி கொண்ட அமெரிக்க ஊடகவியளாளரான றொஜர் ஸ்பெரி (Roger Sperry). மனித மூளையின் இடப்பகுதி பொதுவாக சொற்கள், எண்கள், தாக்கம், தொடர்ச்சி பகுப்பாய்வு போன்ற ஊக்கச் செயற்பாட்டு அம்சங்களிலும்; மூளையின் வலப்பகுதி ஒத்திசைவு, கற்பனை, நிறங்கள், பகற்கனவு காணல், வெளிபற்றிய பிரக்ஞை (Spatial awareness) (p(p60LD Linju i fjdb6065 (Holistic awareness) என்பவற்றிலும் ஈடுபடுகிறது, என ஸ்பெரி கண்டறிந்தார். அதுமாத்திரமன்றி மூளையின் ஒரு நுண்ணிய உயிர்ப்புடன் செயற்படும் போது மற்றபகுதி
ஆகஸ்ட் 2005
 

நுண்ணிய மந்த நிலைக்கு (Relaxed, semi - meditative alpha wave hum ) சென்று விடுகின்றது எனவும் அவர் கண்டறிந்தார்.
இந்த ஆய்வின் அடிப்படையில் பார்க்கும் போது விஞ்ஞானிகள், எழுத்தாளர்கள், களைஞர்கள் போன்றோரது வலது பக்க மூளை மிகவும் உயிர்ப்புடன் செயற்படுகின்றது. என்ற முடிவுக்கு வரத் தூண்டப்படுகிறோம். எனினும் பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் பொதுவாக சகல மனிதர்களுக்குமே இந்த இருபகுதி உள ஆற்றல்களும் முழுமையாக உள்ளன என அறியப்பட்டது. ஆனால் தவறான கல்வி முறை காரணமாக மாணவர்களில் பொதிந்துள்ள முழுமையான ஆற்றல்களும், இயளலவு களும் வெளிக் கொணரப்படுவதில்லை. எமது பலவீனமான உள ஆற்றலின் அலை எப்போதும் பலவீனமானவைதான் என்று லேபள் ஒட்டிவிடுகின்றோம். ஆனால் உண்மை என்னவெனில் எமது சில உள ஆற்றல்களை நாம் விருத்தி செய்யும் போது ஏனைய உள ஆற்றல்கள் மங்கியுள்ளன. அவற்றை முயன்றால் உயிர்ப்புடன் இயங்கச் செய்ய முடியும். இவ்வாறு மாணவர்களில் மங்கியிருக்கும் அல்லது உறக்கத்திலிருக்கும் உள ஆற்றலினை இனங்கண்டு தட்டி எழுப்பி, முழுமையாக மலரச் செய்வது ஆசிரியர்களின் கைகளிலேயே தங்கியுள்ளது. ஆசிரியர்கள் முயன்றால் மாணவரில் உறங்கிக் கிடக்கும் "விஞ்ஞானியை, படைப்பாளியை, களைஞனை' உலகுக்கு கொண்டு வர முடியும்: அல்லது தனது அறியாமை காரணமாக அவனை நிரந்தரமாக சாகடித்து விடவும் கூடும்.
மிகவும் நவீனமான வலுமிக்க கணினியை விடமனித மூளை சக்திவாய்ந்தது எனக் கூறப்படுகின்றது. ஒரு மனித மூளையில் மில்லியன் கலங்கள் உள்ளன. அது உலகிலுள்ள மனிதர்களின் மொத்த தொகையை விட 167 மடங்கு அதிகமானதாகும் மனித மூளையின் ஒரு கலம் சாதாரணமான கணினியை விட அதிக வலுமிக்கது.!
ஒருவர் பகற்கனவு கண்டு கொண்டிருக்கும் போது அவரது வலப்பக்க மூளை சுறுசுறுப்புடன் இயங்குகிறது. ஒரு விடயத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது இடது பக்க மூளை உயிர்ப்புடன் இயங்குகிறது. இந்த இருபக்கங்களையும் முழுமையாகவிருத்தி செய்வது ஒரு தனியாளின் பூரணமான வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது. மாபெரும் விஞ்ஞானிகள் பகற்கனவு காணும்போது, குளிக்கும் போது நடக்கும் போது தான் தமது பாரிய கண்டுபிடிப்புக்களை நிகழ்த்தியிருக்கின்றனர். ஆர்ச்சி மீடியஸ் என்னும் விஞ்ஞானியை உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா?

Page 40
மாபெரும் மேதைகளான ஜன்ஸ்டீன், பிக்காசோ
போன்றோர் மூளையின் இருபக்க ஆற்றல் மிகவும் கொண்டிருந்தனர் எனக் கூறப்படுகின்றது.
ஆசிரியர்கள் ஆக்கத்திறன் பற்றி ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்?
1.
உங்களது நுண்மதியின் எல்லைக்கு அப்பாலும் உங்களது ஆற்றல்ை விருத்தி செய்து கொள்வதுடன் அதன் மூலமாக உங்களது மாணவர்களின் உள ஆற்றல்களையும் விருத்தி செய்ய முடியும். உலகில் மாற்றங்கள் வேகமாக ஏற்படுகின்றன. சிக்கல் தன்மையும் போட்டித்தன்மையும் அதிகரிக்கின்றன. புதிய புதிய கருத்துக்கள் உங்களது வெற்றிக்கு மாத்திரமல்லாது உங்களது நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கும் அவசியமானவை. ஆக்கத்திறன் ஒரு மனிதவளம். உங்களது பாடசாலையில் காணப்படுகின்ற மனித வளத்தை முழுமையாக வளர்த்தெடுப்பது உங்களது கடமையாகும். உங்களது பிரச்சினைகள் நாளாந்தம் சிக்கலைடைகின்றன. உங்களது அறிவு மாத்திரம் புத்ததாக்க மிக்க தீர்வினைக் கண்டறிய போதுமானதல்ல. உங்களது அறிவுத் தளம் விரிவாக்கப்பட வேண்டும். ஆக்கத் திறன் மிக்க சிந்தனையின்றி உங்களது அறிவுத் தளத்தை விரிவுபடுத்த முடியாது. ஆக்கத்திறன் ஓர் இயற்கையான மனித ஆற்றல், எல்லோரிடமும் இது மறைந்துள்ளது. இதனை வெளிக்கொணரவும் விருத்தி செய்யவும் முடியும். ஆக்கத் திறன் குறித்து நிறைய ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. பல நூல்களும் வெளிவந்துள்ளன. கடந்த தசாய்தங்களில் ஆக்கத்திறன் பற்றி சர்வதேச மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. ஆக்கத்திறன் விஞ்ஞானம் முதல் வணிகம் வரையிலான சகல கற்கை நெறிகளிலும் பின்னிப் பிணைந்துள்ளது. வினைத்திறன்மிக்க கற்றல்-கற்பித்தலுக்கு ஆக்கத்திறன் அவசியமானது. ஆக்கத்திறனை ஊக்குவிக்கும் ஆசிரியர்களினால் மிகவும் உகப்பான கற்றல் சூழ்நிலையையும் உயர்மட்ட சிந்திக்கும் ஆற்றல்களையும் உருவாக்க முடியும்.
ஆக்கத் திறன் மிக்க சிந்தனைக்கு எதிரான தடைகள்
ஆக்கத்திறன் மிக்க சிந்தனைக்கும் அதன் அடிப்
படையிலான பிரச்சினை தீர்வுக்கும் எதிரான பல தடைகள் உள்ளன. என்பதை ஆசிரியர் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
 
 

மரபுரீதியாக நேர்கோட்டு அடிப்படையில் சிந்தித்தல் ஆக்கத்திறன் மிக்க சிந்திப்புக்கு எதிரான முக்கிய தடையாகும். இத்தகைய சிந்தனைப் போக்கிலிருந்து விடுதலை பெறாமல் ஆக்கத்திறன் மிக்க சிந்திக்கும் ஆற்றலை ஒருவர் பெற முடியாது.
பகற்கனவு காணலும், பிரதிபலித்தலும் நேரவிரயம் எனக் கருதக் கூடாது. நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல மாபெரும் கண்டுபிடிப்புகளும், கலைப்படைப்புகளும் பகற்கனவு கண்டபோதும் பிரதிபலிக்கும்போது தான் உருவாக்கப்ட்டுள்ளன. அதேபோல பிரச்சினை தீர்த்தல் என்பது மிகவும் பாரதூரமானவிடயம் எனவும் அதில் வேடிக்கை வினோதங்களுக்கும், நகைச்சுவைக்கும் இடமில்லை. என எண்ணுவதும் ஆக்கத் திறன்மிக்க சிந்திப்புக்கு தடையானவை.
உணர்வுகள், உள்ளுணர்வுகளுக்கு இடமளிக்கக் கூடாது: சகலமும் புறவயம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுவதும்,மரபுகளைப் பின்பற்றுதல் மாற்றங்களை விட மேலானவை என நினைப்பதும் ஆக்கத் திறன் மிக்க சிந்திப்புக்கு வழிசமைக்கமாட்டா கட்டமைப்புக்கள் முக்கியமானவை தான். ஆனால் அவை ஆக்கத்திறன்மிக்க சிந்திப்புக்கு தடையாக இருக்கும் போது அக்கட்டமைப்புக்களிலிருந்து விலகிச் செல்வது தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும்.
முடிவுரை
சிந்தனைத் திறன்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் முழுமையான ஆற்றலை வெளிக் கொணர முடியும். எனவே சிந்தனைத் திறன்கள் பற்றிய விளக்கமும் அறிவும் ஆசிரியர்களுக்கு அவசியமானவை. ஆக்கத் திறன் மிக்க வகையிலும் திறனாய்வு மிக்க வகையிலும் சிந்திப்பதற்கு மாணவர்களை பயிற்றுவதன் மூலம் அவர்களை செழிப்புமிக்க சிந்தனையாளர்களாக உருமாற்ற முடியும். இச் செயன்முறைக்கு பல தடைகள் உள்ளன. இதனை ஆசிரியர்கள் உணர்ந்து கொள்ளுதல் மூலம் அவற்றிலிருந்து தம்மை விடுவித்துக் கொண்டு மாணவர்களுக்கு உதவ முடியும்.
வகுப்பறையில் சிந்தனைத்திறன்களை தனியாகக் கற்பிக்க வேண்டுமா அல்லது அதனைக் கலைத்திட்டத்தில் பின்னிப்பிணைத்து விடவேண்டுமா என்பது பற்றிய விவாதமும் உள்ளது. இரண்டு அணுகு முறைகளிலுமே அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும் இல்லாமலில்லை. வகுப்பறையில் மாணவர்களின் சிந்தனைத் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு பல வழிமுறைகளும், கருவிகளும் உள்ளன. இவைபற்றி இக்கட்டுரையில் எதுவும் குறிப்பிடவில்லை. உதாரணமாக வகுப்பறையில் சிந்தனைதிறனகளை வளர்க்க விரும்பும் ஆசிரியர்கள் ஏட்லர்ட் டி போனோ (Edwardje Bono ) 676öt L/60)LJÉ760)60ë afs5g560)6OT (Lateral thinking) பற்றிய விளக்கத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல் சாலச் சிறந்தது. O
58 ஆகஸ்ட் 2005

Page 41
பாடசாவை மட்டத்திலா
ல்வி முறைமையின் தரத்தை 5::றுவதற்குப் பல வழி
கள் உள்ளன. பாடசாலைச் செலவினத்தை அதிகரிக்கலாம். பாடசாலையினதும் வகுப்பறையினதும் ஒழுங்கமைப்பை மாற்றலாம். மாணவர்களுக்கு அதிகமானதும் சிறந்ததுமான போதனை உபகரணங்களை வழங்கலாம். ஆசிரியர் ஆயத்தப்பயிற்சி மற்றும் பூர்வாங்க பயிற்சிகளின் தரத்தை மேம்படுத்தலாம். "பாடசாலை மயக் காரணிd56ir" (SCHOOLING FACTORS) 6T6ötறழைக்கப்படும் இத்தகையவற்றின் மாற்றங்கள் வளர்முக நாடுகளில் பிள்ளைகளின் கற்றலில் ஆழமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பதற்குப் போதிய சான்றுகள் உள்ளன (லொறின் W. அன்டேசன் - 1991).
கல்வி முறையின் தரத்தை முன்னேற்றுவதற்கான பல காரணிகளில் பாடசாலையின் முக்கிய மனிதவள. மாகிய ஆசிரியர் வளமும் ஒரு பிரதானமான காரணியாகும். இன்று ஆசிரியரது வகிபாகம் ஒரு சமூக வினையூக்கி என வரையறுக்கப்படுகின்றது. சகிப்புணர்வையும், புரிந்துணர்வையும் வளரச் செய்யும் ஒரு கருவியாக
ஆசிரியர் கருதப்படுகின்றார்.
கற்பித்தல் என்பது ஒரு சிக்கலான செயலாகும். அது ஒரு கலை நுட்பம் மட்டுமல்லாது ஒரு அறிவியலுமாகும். கற்பித்தல், பெருந்தன்மை, ஆர்வம், அறிவு என்பவற்றை பரப்ப வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு இன்று கற்பித்தல் தொடர்பாக பரவலாக எழுந்துள்ளது. இவ்வகையான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு
ஆகஸ்ட் 2005
- சில குறி
கற்பித்தல் என்பது
செயலாகும். அது ஒ பம் மட்டுமல்லாது
லுமாகும் கற்பித்தல் ( ஆர்வம் அறிவு என்ட வேண்டும் என்ற எதிர் கற்பித்தல் தொடர் எழுந்துள்ளது. இ எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏ நிகழ வேண்டுமாயி என்ற உன்னதச் செய றான திறன்கள். விழு பாங்கு என்பன ஆசி தொடர்ச்சியாக வளர் வேண்டும்.
 
 

ன வாண்மை விருத்தி ப்புக்கள்
ஏற்ப கற்பித்தல் நிகழ வேண்டுமாயின் கற்பித்தல் என்ற உன்னதச் செயலுக்கு ஏற்றவாறான திறன்கள், விழுமி
ஒரு அறிவிய யங்கள் மனப்பாங்கு என்பன ஆசிரிபெருந்தன்மை யர்களிடத்து தொடர்ச்சியாக வளர்த்வற்றை பரப்ப தெடுக்கப்பட வேண்டும்.
பார்ப்பு இன்று ஆசிரிய வளவிருத்தியானது
குறித்த சில காலங்களுக்கு அல்லது சந்தர்ப்பங்களுக்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தக் கூடிய தொன்றல்ல. தற்போது தேசியக்கல்வியியற் கல்லூரிகளால் வழங்கப்படும் முன்சேவை ஆசிரிய கல்வி அல்லது ஏனைய நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்படும் தொடருறு ஆசிரிய கல்வியான பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா, கல்விமாணி கல்வி முதுமாணி போன்ற ஆசிரியர் கல்வியும்: ஆசிரிய பயிற்சி கலாசாலைகளினால் வழங்கப்படும் ஆசிரிய பயிற்சியும் ஒரு ஆசிரியரின் முழு சேவைக் காலத்திற்கும் போதுமானதல்ல. வேறு கோணத்தில் நோக்கின் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் சேவைக்காலப் பயிற்சி செயலமர்வுகளால் மட்டும் சமூக வினையூக்கி என்ற ஆசிரிய வகிபாகத்திற்கான திறன்களை, விழுமியங்களை மனப்பாங்குd560)6 ஆசிரியரிடத்தே வளர்த்து விட முடியாது.
பாக பரவலாக வவகையான ற்ப கற்பித்தல் ன் கற்பித்தல் லுக்கு ஏற்றவா மியங்கள் மனப் ரியர்களிடத்து த்தெடுக்கப்பட
பாடசாலை தவிர்ந்த ஏனைய நிறுவனங்களை நோக்கும் போது அங்கு மனித வள முகாமைத்துவ விருத்தி (HRD) என்றதொரு பகுதி தனியாக தாபிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக நிறுவன ஊழியர்களின் தொடர்ச்சியான பயிற்சி அல்லது வலுவூட்டல் செயற்பாடுகள் தொடர்கின்றன. இது தரமான ஒரு வேலைப்படையை அபிற் கல்லூரி விருத்தி செய்தல், தரமான ஒரு வேலைப்படையை நிறுவனத்தில்
UT2:I

Page 42
பேணிப் பாதுகாத்தல், நிறுவன இலக்குகளை முறையாக அடைந்து கொள்ளல் என்றவாறு அமைகின்றது.
பாடசாலைகளைப் பொறுத்தளவில் ஆசிரிய வள விருத்தி என்பது ஒரு மனித விருத்திச் செயற்பாடாகும். எனவே பாடசாலை மட்டத்தில் பாடசாலை எனும் இயங்குதளத்தில் ஆசிரிய வள விருத்திக்கான திட்டங்களும் , சந்தர்ப்பங்களும் உருவாக்கப்படுதல், அதனை நடைமுறைப்படுத்தல் அவசியமானதாகும்.
தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் 2002ஆம் ஆண்டு பட்ட மளிப்பு விழா உரையில் பேராசிரியர் ஸி.எம். மத்தும பண்டார பின்வரும் ஒரு குறிப்பை முன் வைக்கின்றார்.
"எமது பிறப்பு உரிமையாகிய சுற்றாடலும் இயற்கையின் கொடைகளுமே இன்று மோசமாக சீர்குலைந்து வருகின்றன. சந்தேகமோ, பயமோ இன்றி ஒரு மரக்கறியை அல்லது மீனை தானும் வாங்கமுடியாத நிலைக்கும் இயற்கையான நீருற்றுக்களிலிருந்து ஒரு மிடரு நீரைத்தானும் பருக முடியாத நிலைக்கும் நாம் உள்ளாகியுள்ளோம். இத்தகைய பாரிய சவால்களை எதிர் நோக்கக் கூடிய ஓர் எதிர்கால சமுதாயத்தை உருவாக்கும் அளவுக்குப் பொருத்தமான மனப்பாங்குடன் கூடிய அறிவுமிக்க பல்வகைத் திறன்களைக் கொண்ட ஆசிரிய பரம்பரையினர் எம்மிடத்தே இருப்பதாக நேர்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் நாம் இன்று இருக்கின்றோமா? இந்த சவால்களை எதிர் கொள்ளக் கூடிய ஆசிரியர்களாக முன் செல்ல வேண்டுமானால் கல்விப் பரப்பில் ஒரு பாரிய நோக்கு ரீதியான இ இ.
மாற்றம் (PARADIGM SHIFT) ஏற்பட ஆசிரியர்களுக்கின வேண்டுமென நம்புகின்றேன்" எனக் கியமான தொடர்ப குறிப்பிடுகிறார். தற்கு அவர்களின் மேற்கண்ட குறிப்பு பண்புத் தர- யின் தூரநோககு. மிக்க ஆசிரிய வளவிருத்தி தொடர்- றிய e தெளிவான பான இன்றைய தேவையை தெளி. '" வேண்டும். வாக எடுத்துரைக்கின்றது. பண்புத் வொரு செயற்ப தரமிக்க ஆசிரிய வள விருத்தி. சாலையின் தூரே யானது ஒரு தொடர் செயற்பாடா- தற்கான நிலை கவும், ஆசிரியரின் இயங்குதளத்தில் கொண்டு மதிப்பி இடம் பெறுவதாகவும், ஆசிரியர்-|வாகும். இந்நிை களின் பிரதிபலிப்புகளிலிருந்து கட்டி- ஆசிரியர்களின் ெ
யெழுப்பப்பட்டதாகவும் அமையும் போது தான் அது சாத்தியமானதொன்றாக அமையும்.
ஆசிரிய வளவிருத்தி தொடர்பான பல்வேறு வகையான நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் குறித்து ஆழ்ந்த விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படாத போதிலும் ஆசிரிய வள
விருத்தியில் ஈடுபடும் நிறுவனங்
களிடையே ஒரு பனிப்போர் நிகழ்ந்த
பாராட்டும் அல்ல. நேர்நிலை மனப்பு
டம் உருவாகும்
கானது யார் ெ
சொல்வது எவ:
எந்த வழியில் சொ படச் சொல்வது பணிபாட்டி
 
 
 

வண்ணமே உள்ளது. ஆசிரிய வள விருத்தி முயற்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் செயற்பாடுகள் பல தோல்வியிலேயே முடிவடைகின்றன. அரச நிறுவனங்கள் மட்டுமின்றி இன்று தனியார் நிறுவனங்களும் ஆசிரிய வள விருத்தியில் தமது பிரவேசத்தை மெதுவாக ஆரம்பித்துள்ளன. எது எவ்வாறு இருந்த போதும் ஆசிரிய வள விருத்தியானது பாடசாலை மட்டத்திலேயே தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்க முடியும் என்பது எல்லோராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தொன்றாகும். ஏனெனில் ஆசிரிய வளவிருத்தி நிறுவனங்களின் செயற்பாடுகள் குறித்த காலத்துடன் நிறைவடைந்த பின் தொடர் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக ஒரு மதிப்பீடற்றநிலையே காணப்படுகின்றது. ஆகவே தொடர்ச்சியான ஆசிரிய வள விருத்தி பாடசாலை மட்டத்திலேயே இடம்பெறுதல் அவசியமானதாகும்.
பாடசாலை மட்டத்திலான ஆசிரிய வள
விருத்தி நுட்பங்கள்
பாடசாலை மட்டத்திலான ஆசிரிய வள விருத்தி
யின் போது பின்வரும் நுட்பங்களை நாம் கைக்கொள்
ளலாம் அவையாவன:
1) ஆரோக்கியமான தொடர்பாடல் நுட்பம்
பாடசாலை மட்டத்தில் ஆசிரியர்களுக்கிடையிலான தொடர்பாடல் ஆரோக்கியமாக அமையும் நிலை
யில், அவர்களுக்கிடையிலான கருத்துப் பரிமாற்றங்களும், ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களும், ஒருவருக்கொருவர் உதவும் அக்கறையுணர்வும், ஆசிரிய வள விருத்திக்கு சாதகமாக அமையலாம்.
டயிலான ஆரோக் ாடல் இடம்பெறுவ டையே பாடசாலை
பணி இலக்கு பற். விளக்கம் காணப் இந்நிலையில் எந்த ாட்டினையும் பாட நாக்கினை அடைவ. பயை கருத்திற் டும் ஆற்றல் உரு லயானது எல்லா சயற்பாட்டினையும் து நெறிப்படுத்தும். ாங்கு ஆசிரியர்களி ம். இந்த நற்போக் சால்வது என்ன ருடாக சொல்வது ல்வது என்ன பயன் என்ற தொடர்பியல்
தோ w
ஆசிரியர்களுக்கிடையிலான ஆரோக்கியமான தொடர்பாடல் இடம்பெறுவதற்கு அவர்களிடையே L JITLớFIT 60D6DuÝ6ör g5sT U (3b5 Téib (J5 (VISION) u600? Q6udbé5 (MISSION) Lysbறிய தெளிவான விளக்கம் காணப்படல் வேண்டும். இந்நிலையில் எந்தவொரு செயற்பாட்டினையும் பாடசாலையின் தூரநோக்கினை அடை வதற்கான நிலையை கருத்திற் கொண்டு மதிப்பிடும் ஆற்றல் உருவாகும். இந்நிலையானது எல்லா ஆசிரியர்களின் செயற்பாட்டினையும் பாராட்டும் அல்லது நெறிப்படுத்தும். நேர்நிலை மனப்பாங்கு ஆசிரியர்
கானது யார் சொல்வது, என்ன சொல்வது எவரூடாக சொல்வது எந்த
40 ஆகஸ்ட் 2005
களிடம் உருவாகும். இந்த நல் போக்

Page 43
வழியில் சொல்வது என்ன பயன்படச் தற்போது எதிர்ே சொல்வது என்ற தொடர்பியல் பண்- ::":ஜ்:
பிரச்சினைகளைத் L JITL 1260D6OI தோற்றுவிப்பதாக ଇ; ܓܵ2 ܀ ܀ ܀ 2 ܀ ܀ ܀ * அமையும். காண 6 ள்ள இல அபிப்பிராயங்கள்
தொடர்பியல் பண்பாடு உருவாகும் போது ஒருமித்த உணர்வு |* 3: ஏற்பட்டு தூர நோக்கினை அடை- ரணமாக பாடசா வதற்காக நாம் அடைந்துள்ளவை |பீடு தொடர்பாக எவை, அடைய வேண்டியவை எவை பிரச்சினைகளை என்பன தெளிவாகும் நிலை ஏற்படும் m இத் தெளிவான நிலையானது. வளவிருத்தி பற்றிய தேவையை இயல்பாகவே ஆசிரியர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தும்,
பாட்டினை மீள
2) ஆசிரியர்களின் பிரதிபலிப்பினை அடிப்படையாகக் கொண்ட நுட்பம்.
ஆசிரியர்கள் நாளாந்த வகுப்பறைச் செயற்பாடுகள் சிலவற்றை ஒரு ஒழுங்கு முறையாக நினைவு கூருவதற்கான ஒரு நுட்பமே பிரதிபலிப்பு ஆகும். பொதுவாக பிரதிபலிப்பு பின்வருமாறு அமையலாம்.
1. கற்பித்தல்- கற்றல் அனுபவமொன்றை மீட்டு அது தொடர்பாக தாம் கொண்டுள்ள அறிவினை ஆற்றலை மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்குதல். உதாரணமாக மெல்லக்கற்போர் தொடர்பான பரிகார நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு ஆசிரியர் கொண்டுள்ள திறன்கள் போதுமானவையா என நடந்து முடிந்த வகுப்பறைச் செயற்பாடுகளைக் கருத்திற் கொண்டு சிந்தித்தல்,
2. குறித்த சில துழநிலைகளில் ஆசிரியர்களின் செயற்பாடுகள் தொடர்பான விமர்சனங்களை தமது சொந்த அனுபவங்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல், உதாரணமாக ஒரு குறிக்கப்பட்ட ஆசிரியரின் வகுப்பறையில் நடந்த நிகழ்வில் அவ் ஆசிரியரின் பங்கு பற்றிய விமர்சனத்தை தனதுநடைமுறை அனுபவத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல்.
3. தாம் மேற்கொண்ட வாண்மை விருத்தி கற்கை நெறி. யில் அல்லது செயலமர்வில் கற்றுக் கொண்ட கோட்பாடுகளை வகுப்பறையில் நடைமுறைப்படுத்தியபோது பெற்ற அனுபவங்களை சுய மதிப்பீட்டுக்குள்ளாக்குதல். உதாரணமாக மீளவலியுறுத்தல் என்ற ஸ்கின்னரின் கோட்பாட்டினை பயன்படுத்திய போது பெற்றுக் கொண்ட விளைவுகளை மதிப்பீட்டுக் குள்ளாக்குதல்,
4. தற்போது எதிர்நோக்கப்படும் கல்விப் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு தாம் கொண்டுள்ள இலட்சியம், திட்டங்கள், அபிப்பிராயங்கள் பற்றிய பொருத்தப்பாட்டினை மீள நோக்குதல், உதாரணமாக பாடசாலை மட்டக்கணிப்பீடு தொடர்பான தாம் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை மீள நோக்குதல்.
ஆகஸ்ட் 2005 4
 

மேற்கண்டவாறு பல்வேறு விதமான பிரதிபலிப்புச் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்களிடத்து எழுவதற்கு பாடசாலை மட்ட வாண்மை விருத்தி செயற்பாடுகள் கட்டியெழுப்பப்படல் வேண்டும்.
ஆசிரியர்களின் பிரதிபலிப்புக்களின் முடிவுகள் பாடசாலைமட்ட வாண்மைவிருத்தியின் கருப் பொருளாக அமையும்போது அங்கு ஆசிரியர்களின் சுய வாண்மை விருத்தி நோக்கிய அடித்தளம் இடப்படும். அத்துடன், உணர்வுகளை ஏற்றுக் கொள்ளல், பாராட்டுதல், உற்சாகப்படுத்தல் பண்பு விருத்தியடைதல், எண்ணங்களை ஏற்றல்,தெளிவுபடுத்தல், விசாரணையில் ஈடுபடல், தகவல்களை வழங்குதல், போன்ற திறன்களும் விருத்தியடையும்.
ாக்கப்படும் கல்விப் தீர்ப்பதற்கு தாம் ட்சியம் திட்டங்கள்.
毒、*
பாடசாலை மட்ட வாணர்மை விருத்தியும் தொழில் வழிப்படுத்துனரும்
தொழில் வழிப்படுத்துனர் (MENTOR) என்போர், அனுபவமும் முதிர்ச்சியும் நற்குணமும் கொண்ட ஒரு உதவியாளர் எனலாம். பாடசாலைகளில் பணிபுரியும் அனுபவம் குறைந்த கனிஷ்ட ஆசிரியர்களுக்கு உதவும் சிரேஷ்ட ஆசிரியர்களை நாம் தொழில் வழிப்படுத்துநர் என அழைக்கலாம்.
தேசியக் கல்வி ஆணைக்குழுவின் முதலாவது அறிக்கையில் (1992 மே) தொழில்படுத்துனர் தொடர்பாக பின்வருமாறு ஒரு குறிப்பு முன் வைக்கப்படுகின்றது.
" ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும் வழிகாட்டி சிரேஷ்ட ஆசிரியர் குழு ஒன்று இருத்தல் வேண்டும். அவர்கள் அனுபவம் பல்திறப்புலமை, நல்லகுணம், மேலதிக நடவடிக்கைகளின் மூலம் பாடசாலை அபிவிருத்திக்கும், மாணவ அபிவிருத்திக்கும் பங்களிப்பு கல்வி தொழிணுக்கவியலுக்குப் பங்களிப்பு, வயது முதிர்ச்சி, நம்பிக்கை, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நேர்மை, என்பவற்றின் அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்படுபவர்களாவர். பின்வருவன அவர்களின் பணியாகும்.
அ. தொலைக்கல்வியுடன் இணைந்து ஆசிரிய கல்விக்கு
உதவுதல் ஆ. குறிப்பாக புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் ஆலோசகராகவும் இருத்தல், இ. பாடசாலை முகாமையிலும் மேற்பார்வையிலும்
அதிபருக்கு உதவுதல், ஈ. புதிய கொள்கைகளைச் செயற்படுத்துவதிலும் பாடசாலை முன்னேற்றத்திலும் காரண கர்த்தா
வாகச் செயற்படல்.

Page 44
உ. செயற்படுஆராய்ச்சியில் ஈடுபடலும் ஏனையோருக்கு
வழிகாட்டலும். வழிகாட்டி
சிரேஷ்ட ஆசிரியர்கள் தகுதி வாய்ந்த விண்ணப்பதாரிகளிலிருந்து முறையான செயற்கிரம மொன்றின் மூலம் தெரிவு செய்யப்படல் வேண்டும். இப்பதவிக்கு பொருத்தமான மேலதிக ஊதியம் அவர்களுக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும் என்பதாகும்.
மேற்கண்டவாறான தேசிய கல்வி ஆணைக்குழு. வின் சிபார்சுகள் பாடசாலைமட்டத்தில் தொழில் வழிப்படுத்துனர்களின் தேவையை வலியுறுத்துகின்றது.
தொழில் வழிப்படுத்துனர் (MENTOR )என்ற பதம் முதன்முதலாக HOMERரினால் எழுதப்பட்ட ஒடிசி என்ற நூலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இங்கு தனது மகனை நல்வழியில் பராமரிப்பதற்காக ஒடிசியஸ் மன்னனால் நியமிக்கப்பட்ட நம்பகமான, சினேகபூர்வமான ஆலோசனை ஒருவரை குறிக்கும் பதமாக அமைந்தது. இன்று மனிதவள விருத்திக்கான மனித சக்தியை தூண்டும் ஒரு வகிபாகமாக தொழில்வழிப்படுத்தலாக (MENTOR) அமைகின்றது.
concise Oxford Dictionary (36i Mentor 6T6öm பதம் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகின்றது.
Mentor: An Experienced and Trusted Adviser, An Institution with Trains and consels new Employees OR Students.
பாடசாலைமட்ட வாண்மைவிருத்தியில் கனிஷ்ட ஆசிரியர்களின் தொழில் வழிப்படுத்துனர்களாக சிரேஷ்ட ஆசிரியர்கள் அமையும் போது பின்வரும் சாதக நிலைமைகள் பாடசாலையினுள் கட்டியெழுப்பப்படலாம்.
1. புதிய ஆசிரியர்களை அன்புடன் வரவேற்று அவர்களது வாண்மை விருத்தியில் அக்கறை செலுத்தும் நல்மனப்பாங்குடைய சிரேஷ்ட ஆசிரியர் குழு ஒன்று காணப்படும். இதனால் புதிய ஆசிரியர்களின் பிரச். சினைகள், தேவைகள் இனங்காணப்பட்டு உதவிகள் வழங்கப்படும் நிலை உறுதிப்படுத்தப்படும்.
2. புதிய ஆசிரியர்களுடன் அனுபவங்களையும் வளங்களையும் பகிர்ந்துக் கொள்வதற்கான தயார் நிலையில் சிரேஷ்ட ஆசிரியர்கள் காணப்படுவர்.
3. பாடசாலை மட்டத்தில் சிரேஷ்ட ஆசிரியர்கள், கனிஷ்ட ஆசிரியர்கள் என்ற மோதல்களும், பாகுபாடும் இன்றி நல்ல நண்பர்களாக பாடசாலையின்
த இதழில் இடம்பெற்ற இடைநிலைப்
சேவை" எனும் கட்டுரையின் தொடர்ச்சி ெ
 
 
 
 

10.
11.
பொது நோக்கினை (Vision) கருத்திற் கொண்ட ஆசிரியர் குழாம் ஒன்று உருவாகும். எல்லா ஆசிரியர்களும் உயர்தேர்ச்சி மட்டத்தினை நோக்கி செயல்படும்.அக ஊக்கமும் ஒன்றிணைந்த வகையில் செயற்பட்டு பாடசாலையில் சிறந்த கவின் நிலை உருவாகும். ஆசிரியர்கள் மத்தியில் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களும், ஒருவரை ஒருவர் பதிலீடு செய்யும் நிலையும் தோன்றும். - உயர் ஆசிரியர் தராதரங்கள், விழுமியங்கள் நோக்கிய முனைப்பும், நவீன விடயங்களை அறிந்து பரீட்சித்துப் பார்க்கும் துணிவும் ஆசிரியரிடையே வளரும். மாணவர்களின் அடைவுமட்டத்தில் எல்லா ஆசிரியர்களும் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டிருப்பர். பாடசாலை வளர்ச்சிபற்றிய பிரதிபலிப்பு சிந்தனை எல்லாமட்டத்திலும் வளர்த்தெடுக்கப்படும். சுயமதிப்பீட்டின் ஊடாக தம்மை வளர்த்துக் கொள்ளும் கலாசாரம் பாடசாலை மட்டத்தில் பல்கி பெருகும் பாடசாலை அதிபருக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நல்லுறவு உருவாகும். எல்லா மட்டங்களிலும் பொறுப்புணர்வும் தன்னம்பிக்கையும் கட்டியெழுப்பப்படும்.
தொழில்வழிப்படுத்துனர்கள், ஏனைய ஆசிரியர்
களுக்கு நண்பர்களாகவும், கலாசாரப் படுத்துனர்களாகவும், சமரசப்படுத்துனர்களாகவும் இணைந்து செயலாற்றுபவர்களாகவும், தொடர்ந்து கற்பவராகவும் காணப்படுநிலையில் பாடசாலை மட்ட வாண்மை விருத்தி அதன் இலக்குகளை எளிதாக அடைந்து விட முடியும்,
உசாத்துணை நூல்கள்
1.
UDAI VEER Modern Teaching And Curriculum Management, AVmol Publications Pvt.Ltd. India - 2004
லொறின் ய. அன்டேசன், ஆசிரியர் வினைதிறனை அதிகரித்தல், Nate, இலங்கை - 1999
Wijesiri Gunasekara W. Eduction in Srilanka Nawina, Maharagama 2002
Hal Portner, Being Mentored Corwin Pressing Thousand Oaks California 2002
Gordoin FShea Mentor in Vina Books pvt.Ltd New Delhi, 2004.
2
ாடசாலைகளில் வழிகாட்டல் ஆலே
சப்டெம்பர் இதழில் தொடரும் (ஆ-
ஆகஸ்ட் 2005

Page 45
്ബി : , LI
"க்ல்வி: ஒரு பன்முகப்பார்வை" என்னும் பொதுத் தலைப்பில் தமிழரின் கல்விப் பிரச்சினைகள், சவால்கள் மற்றும் வளர்ச்சி மேம்பாடு பற்றிய கல்வி மாநாடு 2005 யூலை மாதம் 21ம்,22ம்,23ம் திகதிகளில் யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலையில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டை "அகவிழி"யும் "கோப்பாய் ஆசிரியர் கலாசாலை" யும் இணைந்து நடத்தின. இதில் பல்வேறு கல்வியாளர்களும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். இம்மாநாடு பின்வரும் நோக்கங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது. 1. தமிழ்ச் சமூகத்தில் கல்வி குறித்த விழிப்புணர்வையும் அவை குறித்த பன்முக உரையாடல்களையும் ஏற்படுத்துவது. 2. சமூகத்தில் ஏற்பட்ட போர் மற்றும் இயற்கைப் பேரிடர்கள் மூலமாக தமிழர் கல்வி எதிர்நோக்கும் பிரச். சினைகளையும் சவால்களையும் இனங்காணுதல்.
3. சமகால புதிய கல்விச் செல்நெறிகளை இனங்
காணுதல்.
ஆகஸ்ட் 2005 43
 

முகப் LITsGOlI
4. நவீன கல்விச் செல்நெறிகளுக்கும் சமூகத் தேவைகளுக்கும் ஏற்ற வகையில் தமிழர் கல்வியின் எதிர்கால வளர்ச்சிகளை நெறிப்படுத்தல். மாநாட்டின் நோக்கங்களுக்கு ஏற்றவகையில் பின்வரும் விடயங்கள் தொடர்பான அம்சங்கள் ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன.
தமிழர் கல்வி : ஊற்றுகளும் ஓட்டங்களும் தமிழ் மரபின் தளமும் வளமும் கல்வி: மரபும் மாற்றமும் கல்வியும் மொழியும் கல்வியும் முகாமைத்துவமும்
கல்வியும் கலைத்திட்டமும்
மாநாடு மூன்று தினங்களில் ஆறு அமர்வுகளாக நடைபெற்றது. முதல் நாள் காலை அமர்வு தொடக்க விழாவாக அமைந்தது. யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர் பேராசிரியர் சு.மோகனதாஸ் பிரதம விருந்தினராகக் கலந்து சிறப்பித்தார். மேலும் மூன்று

Page 46
மூத்த ஆசிரியமணிகளான திரு. க.சிவராமலிங்கம், ஆசிரியமணி பஞ்சாட்சரம், செல்வி யோகாம்பிகை செல்லையா ஆகியோர் கெளரவிக்கப்பட்டார்கள்.
தொடக்கவிழா கலாசாலை அதிபர் ஆ. சிறிஸ்கந்தமூர்த்தி தலைமையில் நடைபெற்றது. வரவேற்புரையை அகவிழி ஆசிரியர் தெ. மதுசூதனன் நிகழ்த்தினார். திரு. ஆறு. திருமுருகன் மூன்று மூத்த ஆசிரியர்களையும் அறிமுகம் செய்தார். மேலும் மாநாட்டுத் தொடக்கவுரையை பேரா.சபாஜெயராசாவும் மாநாட்டு சிறப்புரையை பேரா.வி.நித்தியானந்தனும் நிகழ்த்தினார்கள். மாநாட்டில் அமர்வுகளும் அவற்றில் இடம்பெற்ற ஆய்வுப் பொருள்களும் பின்வருமாறு அமைந்தன.
அமர்வு -1 தமிழர் கல்வி - ஊற்றுகளும் ஓட்டங்களும்
1. தமிழர் பாரம்பரியக் கல்வி
யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச் சங்கம் வட்டுக்கோட்டைச் செமினரி காவிய பாடசாலை சைவ ஆசிரியர் கலாசாலை சைவ பரிபாலன சபை இந்துக் கல்லூரிச் சபை சைவ வித்தியா விருத்திச் சங்கம், ஆரிய திராவிட பாஷா அபிவிருத்திச் சங்கம்
அமர்வு - 2 தமிழ் மரபின் தளமும் வளமும்
ஆறுமுக நாவலர் சுவாமி விபுலானந்தர். பண்டிதமணி க. கணபதிப்பிள்ளை பேரா.கணபதிப்பிள்ளை
தனிநாயகம் அடிகள். 6. ஏ.எம்.ஏ.அஸிஸ் அமர்வு - 3 கல்வி - மரபும் மாற்றமும்
1. புதிய கல்விச் செல்நெறிகளும் மாற்றமுறும்
தமிழர் கல்விச் சிந்தனை மரபும் தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தில் ஆசிரியர் மாறும் கல்வி உலகில் ஆசிரியர் தமிழ்ப் பாரம்பரியத்தில் கல்வி ஒரு மறு வாசிப்பு ஆசிரியர் மையக் கல்வியிலிருந்து மாணவர் மையக் கல்வி நோக்கி
அமர்வு - 4
கல்வியும் மொழியும்
1. கல்வியும் மொழியும் ஒரு மதிப்பீடு. 2. எதிர்கால நோக்கில் கல்வியும், மொழியும் 3. மரபு வழித் தமிழ் இலக்கணக் கல்வி
 

4. தமிழ் மொழி இலக்கியம் சாராப் பாடங்களைப்
பயில்வதற்கான மொழி 5. கல்வியும் மொழி பெயர்ப்பும்.
அமர்வு -5 கல்வியும் கலைத்திட்டமும்
1. தமிழரின் தேவைகளும் கலைத்திட்டமும், 2. கலைத்திட்ட அமுலாக்கமும் பொறுப்பும் (அதி. பர், ஆசிரியர் சமூகப், பாடநூல் ஆணையினரின் பொருத்தப்பாடு) 3. மையப்படுத்தப்பட்ட கலைத்திட்டத்தால் தமிழர்
கல்வி எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் 4. கலைத்திட்டமும் எதிர்காலத் தேவைகளும் 5. மறைக் கலைத்திட்டமும் மொழி விருத்தியும்
அமர்வு -6 கல்வியும் முகாமைத்துவமும்
1. பாடசாலைத் தலைமைத்துவத்தில் அதிபர்
வகிபங்கு 2. பாடசாலை முகாமைத்துவத்தில் ஆசிரியர்
பொறுப்பு 3. தமிழர் கல்வியின் எதிர்கால முன்னேற்றத்தில்
கல்வி முகாமைத்துவம் 4. வகுப்பறை முறைமையும் மாற்றங்களும் 5. மாற்றங்களை முகாமை செய்தல். 6. சமூக வளங்களும் பாடசாலை முகாமைத்துவ
மும், இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு கல்வியாளர்களும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்.குறிப்பாக கல்வியின் பன்முகப் பார்வைக்கான விரிதளம் நோக்கிய சிந்தனைகளும் கருத்துப் பகிர்வுகளும் கலந்துரையாடல்களும் பன்முக ரீதியில் வெளியிப்பட்டன. குறிப்பாக ஆசிரிய மாணவர்கள் கருத்தாடல்களில் கலந்து சிறப்பித்தமை சிறப்பாக இருந்தது. மாநாட்டில் கட்டுரை வாசிப்பாளர்களாக பேரா.சபா. ஜெயராசா , பேரா பொ. பாலசுந்தரம் பிள்ளை, பேரா , வி. நித்தியானந்தன், பேரா.அ. சண்முகதாஸ், பேரா. இரா. கனகரத்தினம், பேரா.வ. ஆறுமுகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து சிறப்பித்தார்கள். மேலும் கலாநிதி சிவலிங்கராஜா, கலாநிதி மகேஸ்வரன், கலாநிதி கமலநாதன் கலாநிதி திருநாவுக்கரசு , கலாநிதி கலாமணி ஆகியோரும் கலந்து கொண்டார்கள். இதைவிட க. சண்முகலிங்கம், எம். கனகலிங்கம், ச. ரவீந்திரநாதன், மு.ராதாகிருஷ்ணன், பா. தனபாலன், தற்பரன், செ. சேதுராஜா, தர்மானந்தசிவம், பாஸ்கரன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டார்கள். மாநாட்டின் பொதுதலைப்புக்கேற்றவாறு கல்வியின் மீதான விமர்சனப் பார்வை விரிந்திருந்தது. மாநாட்டின் நோக்கம் ஈடேறும் வகையில் சிறப்பாக கருத்தாடல் பகிர்வு ஆழமாகவே இருந்தது.
O
4. ஆகஸ்ட் 2005

Page 47
്. ഹൈ,வெளியீடு
இலங்கையில் முகாமைத்துவக் கல்வி மா. சின்னத்தம்பி
தலைவர், கல்வியற்துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்
பக்கம்
xiy + 268
அளவு
விலை
ரூ 450
ISBN
9559.429 68 X
பொருளடக்கம்: 1 எண்ணக்கரு, l முகாமைத்துவ கல்வி வளர்ச்சி, I கல்வி நிறுவனங்களின் வளர்ச்சி, IV கலைத்திட்டம், V பிரச்சனைகளும் பலவீனங்களும், VI முகாமைத்துவ கல்வி அபிவிருத்தி, நூல் விபரப்பட்டியல், சுட்டி
வெளிவரவுள்ள கல்வியல்துறைசார் நூல்கள்
நவீன கல்விச் சிந்தனைகளின் போக்கு
பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் கல்விப் பீடம் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
ஒப்பீட்டுக் கல்வி
R பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன்
கல்விப் பீடம் கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
வகுப்பறைகளில் கல்வி உளவியல்
திரு. உலகநாதர் நவரட்ணம் பணிப்பாளர் தமிழ் மொழிப் பிரிவு தேசிய கல்வி நிறுவனம்
செயல்வழி ஆய்வு: ஓர் அறிமுகம்
திரு. தை. தனகராஜ் முன்னாள் பணிப்பாளர் தமிழ் மொழிப் பிரிவு தேசிய கல்வி நிறுவனம்
குமரன் புத்தக இல்லம்
361 1/2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12 3 மெய்கைவிநாயகர் தெரு தொ.பேசி: 242 1388 குமரன் குடியிருப்பு கைபேசி: 07:1410 3489 சென்னை: 26: தொலைநகல்: 242 1388 இந்தியா மின் அஞ்சல்: kumbhஇsltnet.tk தொ.பேசி:2362 2680
Lih: WWW.kumaranbook.com .
GT Ed BU நிற
56
(Ec இ
அகண்ட ஆழ்ந்த
 
 
 
 
 

எமது அடுத்த வெளியீடு
I(35s assoef Empe GOTib (International Academy of jcation), Fire (355 scoof uGoofusib (International eau of Education), u{36OT6rb(35m (UNESCO) &ou வனங்களின் அனுசரணையுடன் வெளியிடப்பட்ட விசார் செயற்பாடுகள் பற்றிய கைந்நாற் தொடரின் Ucational Practices Series) 5LispITássib
வ் வரிசையின் முதல் வெளியீடு
பிள்ளைகள் எவ்வாறு
கற்கிறார்கள்? (How Children Learns)
கலாநிதி ஸ்டேலா வொஸ்னியாடோ
தமிழ் மொழிப் பதிப்பாசிரியல் பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன்
மொழிபெயர்ப்பு திருமதி. புஷ்பா சிவகுமாரன்
பக்கம்
60
ISBN 9559429 698
விலை গুচি 90
வ்வரிசையில் வெளிவரவுள்ள னைய நூல்கள்
Jibl 556 (Teaching) GuibC3pit (DLib Jibpg|lb (Parents and Learning) பயனுறுதி வாய்ந்த கல்விசார் நடைமுறைகள் (Effective educational practices) கணிதத்தில் மாணவரின் அடைவினை மேம்படுத்தல் (Improving student achievement in Mathematics) போதித்தல் (Tutoring) மேலதிக மொழிகளைக் கற்பித்தல் (Teaching Additional Languages) பிள்ளைகள் எவ்வாறு கற்கிறார்கள்? (How children learns?) நடத்தைப் பிரச்சினைகளைத் தவிர்த்தல் - பயனுடைய வழிமுறைகள் - (Preventing Behaviors-What works) பாடசாலை ஊடாக HIV/AIDS நோய்களைத் தவிர்த்தல் (Preventing HIV/AIDS in Schools) கற்றலுக்கான ஊக்கல் (Motivation to learn) கல்வி மற்றும் சமூக மன வெழுச்சிசார் கற்றல் (Academic and Social emotional learning) 6) It fl'IGOL 5ibli,556) (Teaching Reading) பாடசாலைகளினுாடாக முன்பள்ளி நிலையில் மொழியறிவை மேம்படுத்தல்
(Promoting pre-school language)
அறிவிற்காய் Vir

Page 48