கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஞானச்சுடர் 2000.02

Page 1
vKS55»7°
概要 尿妊
sí
 
 
 
 

? ゆ ، � Š |?

Page 2
እንኳኳ፣1፥፳፻፹> ১S ஜே
S*
를
ܐ
ތި
میگوید.
தேகம் நீ யல்ல வென்ற சித்தத்திற் றிகழுகில் மோகத்தை முனியென்ற முத்திக்கு வித்தென் வேகத்தை கெடுத்தாண்ட விண்ணு மண்ணு ம தாகத்தை யாக்கிவிட்டா சத்தியத்தைக் கான
 
 

குறள் வழி
லா நெஞ்சின் கடனறிவார்
முன் நின்று மோ ரே எர் உடைத்து. ”
டமை அறிந்தவர் முன் நின்று இரப்ப
அழகை உடையதாகும்.
சிவமயம்
5 ja 55 GD50I
緣。發。發。發*發
எங்கள் குருநாதன்
ா னெங்கள் குருநாதன் எறா னெங்கள் குருநாதன் T னெங்கள் குருநாதன் றா னெங்கள் குருநாதன் ா னெங்கள் குருநாதன் ாகிநின்றா னெங்கள் குருநாதன்
னெங்கள் குருநாதன் வைத்தா னெங்கள் குருநாதன், ( 2)

Page 3
( 2)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
8)
9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17)
18) 19)
掌* (SHT 60T 擎
豪善養嶺景素養婆婆婆營嶺
^سمجمہ^محہۂ^محصہ جمحیححمحمحمحمحمحمخصم&صحیرصحیحیحیرحبرح عبر
2 O O
பொருள்
அகமும் புறமும் நம்பலாம் நடந்தது திருத்தொண்டர் திருவந்த பகவான் பூணீராமகிருஷ்ண இசையினை விரும்புகின்ற மனிதம் துளிர்க்க மானுடத்தை மேன்மைப்பு மாண்புமிகு வாழ்க ஞானச்சுடர் வே6 செல்வம் மேலான தெய்வம் சந்நிதிமுருகா சங்கடங்கள் திருக்குறள் இணையற்ற பூணி முருக மந்திரம் ஒரு குடும்பத்தின் கதை சந்நிதியான் சிவராத்திரி விரதத்தின் பாராட்டு விழா மாணவர் றுக்கம் சங்கம வழிபாடு Easy Way to Learn
அன்பளிப்பு : மலர் ஒ
வருட சந்தா தா சந்நிதியான் ஆச்சிரம
அச்சுப் பதிப்பு : அச்சக

ܢܼܲܝ\ --
尊 藝 சசுடா
参见 9 ܡܢ тLšao. *je 2000
"სნა სინათ 1. 4 [۔.
-
5~~~-- = 6 நாதி அருளிய . 7 10 ܡܢ பரமஹம்ஸர் 11 - R 3 இறைவன் 14 15 سے ఇ 16
படுத்தும்
கோட்பாடுகள் 17 - 20
氰}円 a 2.
22 - 24 25 - 28 தீர்ப்பாய் 29 ܗ 30 - 32 33 - 37 38 - 39 40 = 43 வரலாறு 44 。45 46 - 48
49 = 50 English (Part 24) 51 - 52 ஒன்று 30 /- ரூபா பால் செலவுடன் 385/- ரூபா. சைவ கலை பண்பாட்டுப் பேரவையினர்
கம் - சந்நிதியான் ஆச்சிரமம்
தொண்டைமானாறு,

Page 4
-“এ প্রক ইঞ্জি ছু
ஆற்றங்கை
இராகம் :
)J
憩蕊蕊蕊
6m)m J菌57
அருள்வழங்கும் ஆறு (Լք: அழுதிரங்கும் அடியார் ஆ
6 ألا تقع فيقه பொருள் வேண்டிப் புகழ்ே பொற்பதமே போதும் ப
சரண தேரழித்து மாயச் செயல திமிரழித்துத் தேவர் துய தேரழிந்தும் உன் திரு ஊர சீரழியாச் செல்வச் சந்நிதி
ஆற்றங் கரையலைகள் அ அழகுயர் மரக்கிளைகள் ச தேற்றுபா ரின்றிநிதம் தே தேறுதலை வழங்கும் தெய
 

வேலவனே!
தாளம் : ஆதி
வி
கங்கண்டேன் அன்பினை ஏற்றுநிதம் - (அருள்)
ல்லவி
வண்டிப் பாடவில்லை உந்தன் ாடுகின்றேன் - (அருள்)
TD
ழித்துச் சூரன் ர்தனையும் அழித்தாய் ழிந்தும் என்றும்
உறையுமுந்தன் - (அருள்)
ரும்பதம் தடவிநிற்க uש*g (960 לשrחמL תמL חס தடிவரும் எமக்குத் ப்வமே வேலவனே (அருள்)
விஷ்ணுப்பிரியா

Page 5
“ (5 I GJI
தை மாத
வெளியீட்டுரை :-
புத்தாயிரமாம் ஆண்டு தை திரு. ஆறு. திருமுருகன் அவர்கள் தனது பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்ே லாம். ஆனால் வையத்துள் வா போன்ற ஆத்மீக சஞ்சிகைகளே உ பிட்டார். மேலும் சந்நிதிச்சூழலில் சந்நிதியானுடைய அற்புதங்களை திக்கும் தெரிவிப்பதற்கான ஆவ தொண்டு என்பதையும் தனது ே
&6ኽ} •
மதிப்பீட்டுரை :-
மேற்படி மலருக்கான மதி இடைவரவு விரிவுரையாளர் திருப கள் மேற்கொண்டார்கள். இரண் பரப்பி மூன்றாவது ஆண்டிலும் ( மல்ல என்பதை அவர்களது பேச் டக்கப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்கள் கூடியவையாக அமைந்திருப்பது வழங்குகின்றது.
நல்ல நோக்கத்துடனும், ந வெளியிடுவதனால் சந்நிதியானுை பதிந்து இவர்களை வழிநடத்துகின் மெனவும் அவர் தமது உரையில்

L if " , G)616rfluճ6
மாத மலருக்கான வெளியீட்டுரையை நிகழ்த்தினார்கள். அவர் அறிவு மனி கா அல்லது வேறு வகையிலோ உதவ ழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு ஞானச்சுடர் உதவமுடியும் என்பதை முதலில் குறிப் இருந்து வெளிவருகின்ற இந்தச்சுடர் பும், சம்பவங்களையும் அடுத்த சந்த ணமாக வெளிவருவது ஒரு பெரிய வெளியீட்டுரையில் வெளிப்படுத்தினார்
ப்ெபீட்டுரையை யாழ் பல்கலைக்கழக மதி மனோன்மணி சண்முகதாஸ் அவர் டு ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியாகச் சுடர் வெளிவருவது ஒரு சாதாரண விடய சில் குறிப்பிட்டார். மலருக்குள் உள்ள பலவகைப்பட்டவர்களும் பயனடையக்
மலருக்கு சிறப்பையும் மதிப்பையும்
ல்ல சிந்தையுடனும் இவர்கள் மலரை டய அருள் இவர்கள் மீது ஆழமாகப் றது என்பதையும் நாம் உணர வேண்டு குறிப்பீட்டார்.

Page 6
ID riħ ID TI 6 சிறப்புப்
திரு. சி. கிருஷ்ணபி ஆவரங்க
திரு. S. கதிர்காமநா
(தலைவர், கலைமதி வாசிகச
திரு. S. தயா (ஹம்சா உருக்கு வடிவமைட்
g2. ff Gin Lipu u n (கண்டி ஸ்ரேஈர்,
திரு. செ. அப்ப ( இருபான
2_ssNudur ( லீலா வெதுப்பகம்,
໑_ກີດທuoum (காசிப்பிள்ளை அன்.ே
திரு. க. யோகேந்திர சூழல் பாதுகாப்பு செயல
திரு, சி. சிவ ( சிதம்பரப்பிள்ளை புத்தக
திரு. வ. நந் ( கரணவாய் (
திரு. செ. கந்த8 ( முதலி கோவிலடி, கர6
திரு க. குண
( கரணவாய் !
திரு. கனகராச கீ97 பருத்தித்துறை 6

$1 # பெறுவோர்
ள்ளை ). P.
"ல் )
தன் ( செல்வம் ) ாலை புத்தூர் மேற்கு )
னந்தன் பாளர், உடுப்பிட்டி )
ளர்
அச்சுவேலி)
ாத்துரை ல )
6Tf
சங்கானை }
6T
கா, சங்கானை }
நாதன் G. S. ாளர், குடத்தனை )
பம் சாலை, நெல்லியடி )
தகுமார்
தெற்கு)
FT LÊ ணவாய் கிழக்கு )
லிங்கம்
மத்தி )
п J. P. வீதி, நல்லூர் )

Page 7
குருவே
குருநாதன்
சிவத்திரு யோகர்
GDICULI 5,
ట్రికెథ్రోన్డో
7 - O3 - 20
நமது உயிருக்குயிராய் இரு நாம் அவருடைய ஆட நம்முடைய அசைவெல்லா
அவரை ஒருபோது
UIs to 9.
(ԼP(Լքճ151 ஒரு பொ
இப்படியே நாம் இடையறா குணங்களைப் போக்கி மேலான (
 

Ir MIIIs SIMII Kilsår 5 (5(5) DF
థ్రోస్రి
OO வெள்ளிக்கிழமை
தப்பவர் கடவுளே. ஆகையால் மை. அவருடைய அடிமை, ம் அவருடைய அசைவே. நாம்
ம் மறந்திருக்கமுடியாது.
றியோம்; ம் உண்மை; ால்லாப்பும் இல்லை: ா முடிந்த காரியம்;
து சிந்தித்துச் சிந்தித்துக் கீழ்மையான தெய்வ தத்துவத்தை அடைவோமாக.
யோகர் சுவாமிகள் -

Page 8
gris தரும்
233333i:333i:it:ER:33:33.
ஒவ்வொரு துறையிலும் ஆற்றலு யும் நிறைந்த பல பெரியோர்கள் வாழ் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். இவ்வாறு யில் வைத்து மதிக்கத்தக்க பல பெரியோ இறைவனால் நேசிக்கப்படுகின்றவர்களா மக்கள் மனங்களில் வாழ்கின்றவர்கள சிலராகவே உள்ளனர்.
இவ்வாறு இறந்தபின்பும் மக்கள் கொண்டிருப்பதைத் தீர்மானிப்பதில் 1 வகிக்கலாம் ஆனால் இதில் ஒரு விடய நோக்கப்படுகிறது.
சமுதாயத்தில் மிக உயர்ந்த இட மட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின் அவர்களது நிலைக்காக இரங்கி அவா வதற்காக தங்களை யார் யார் அர்ப் அவர்கள்தான் மக்களின் மனங்களில் எ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இவ வர்கள், வாழ்த்தப்பட வேண்டியவர்கள் என்றுகூடக் கூறலாம்.
யாழ் பல்கலைக்கழக துணைவே தலைவராகவும் எமது மண்ணில் வாழ்ந் அவர்கள் அவ்வாறான பண்பு கொண்ட இந்த மண்ணில் ஒரு முதலாந்தர பிர மக்களில் தானும் ஒருவர் போல வாழ்ந்: சேவை என வாழ்ந்தவர். அவர் அ முருகேசு சுவாமிகள் பின்வருமாறு எமக்கு வாழ்கின்ற மக்கள் எல்லோரும் அவை னாலும் நேசிக்கப்படுகின்ற ஒருவராகின் கொண்டிருப்பார்.

தகவல்
ఫిన్లి
ம், அறிவும், திறமையும், தகுதி ந்துள்ளார்கள். தற்பொழுதும் சமுதாயத்தில் உயர்ந்த நிலை ர்கள் இருந்தாலும் இவர்களில் கவும் மக்களால் மதிக்கப்பட்டு ாகவும் கருதப்படுகின்றவர்கள்
மனங்களில் இவர்கள் வாழ்ந்து பல்வேறு காரணங்கள் தாக்கம் பம் மட்டும் முக்கிய அம்சமாக
த்தில் இருக்கின்ற ஒருவர் கீழ் ாறவர்களைப் பற்றிச் சிந்தித்து ர்களது துன்பத்தைப் போக்கு பணித்து செயற்பட்டார்களோ ன்றும் வாழும் பெரியோர்களாக ர்கள் போற்றப்பட வேண்டிய வணங்கப்படவேண்டியவர்கள்
ந்தராகவும் எமது பேரவையின் த பேராசிரியர் அ. துரைராஜா
ஒரு வாழும் தலைவர். அவர் ஜையாக வாழ்ந்தாலும் பாமர தவர். மக்கள் சேவையே மகேசன் மரத்துவம் அடைந்த பொழுது க் கூறினார்கள். இந்த மண்ணில் நேசிப்பதால் அவர் இறைவ றார். அவர் என்றும் வாழ்ந்து
-ஆசிரியர்

Page 9
அகமும்
நாம் சைவப் பெரு மக்க ள். சைவம் சிவ சம்பந்தமானது. நாம் எத்தெய்வத்தை வணங்கினாலும் அதனைச் சிவமாகவே வணங்கும் பாரம் பரியத்துக்குட்பட்டவர்கள். நம்முடைய சமயத்துக்கென்று பிர மாண நூல்கள் உள. வடமொழி வேதசிவாகமங்களும் தமிழில் அவ னருளாலே அவன்தாள் வணங்கித் திருவருள்பெற்று, அத்திருவருளின் தூண்டுதலால் காதலாகிக் கசிந்து கண்ணிர்மல்கி தீந்தமிழ்ப்பாமாலை கள் பாடிய அருளாளர்களின் வாக் குக்களாகிய திருமுறைகளும், புரா ணங்களும், தோத்திர சரித்திர நூல்களின் சாரமாகிய மெய்கண்ட சாஸ்திரங்களும் எமது சமயத்துக் குப் பிரமாணநூல்களாகும். எமக்கு நம்முடைய மொழியில் திருமுறை களுக்கும் மெய்கண்ட சாஸ்திரங் களுக்கும் மேலாக பிரமான நூல் கள் இல்லை. இந்தப்பின்னணியை ஒவ்வொரு சைவனும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்து செயற்பட வேண்டிய தொரு கடப்பாடு இப்போது நமது சமயத்தவருக்கு வந்திருக்கி றது. இப்போது நமது ச ம ய ம் எதிர்நோக்கும் இன்னல்கள் நமது சமயத்தவர்களுள் இரு ந் து ம் புறத்தே நமது சமயத்தைச்சாரா தவர்களிடமிருந்தும் வந்த வண்ண மிருக்கின்றன. சைவத்தின் அகத்
冀 அறிவும் அறியாமைய

புறமும்
ജ്ഞം.
தும் புறத்தும் எழுந்து தலைவிரித் தாடுகின்ற இன்னல்களை நாம் இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டும் - அவற்றை நீக்க நம்மால் ஆவன செய்ய வேண்டும் - என்ற நோக்கி லேயே இச் சிறுகட்டுரை எழுதப் படுகிறது.
வரலாற்றுப் பின்னணியில் நோக்கும்போது, நமது நாட்டுக் குப் போர்த்துக்கேயர் வந்த காலந் தொட்டே இந்நாட்டவர்களை கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாற்றும் நிறுவன ரீதியான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டுவந்துள்ளன. போர்த் துக்கேயரும், அவரைத் தொடர்ந்து வந்த ஒல்லாந்தரும் ஆங்கிலேய ரும் மதம் மாற்றும் முறைகளில் வேறுபட்டாலும் நோக்கில் வேறு பட்டிருக்கவில்லை. நமது நாடு சுதந்திரம் பெற்று அரைநூற்றாண் டுக்கு மேல் கடந்துவிட்ட இக் காலத்திலும் கிறிஸ்தவர்கள் நம் சமயத்தவர்களை மதம் மாற்று வதற்கு எடுக்கும் முயற்சிகள் நாம் அறியாதவையல்ல. உண்மையில் அவர்களிடையேயுள்ள பல்வேறு பிரிவினரும் இவ்விஷயத்தில் தம் மிடையே போட்டி போட்டுச் செயற்படுவதுபோல் இயங்குகின் றனர். அறியாமையாலும் வறுமை யாலும் வாடும் மக்களிடம் சென்று உணவு உடை முதலியன கொடுத்து அவர்களை மதம் மாற்றுகிறார்கள்
|ம் சேர்ந்ததே மனம்,

Page 10
罐等
& ைஇ க் கா இ வு ம் உடைக் காகவும் தம் மதத்தையே விற்கக் கூடிய மக்கள் அம்மதத்தைத் தொடர்ந்தும் சார்ந்திருக்க வேண் டியது அவசியந்தானா?" என்று நாம் வாதித்தாலும், அவர்கள் இக்கொடுஞ் செயலைச் செய்யக் காரணங்களாயிருக்கும் அவர்களின் அறியாமையையும் வறுமையையும் நினைந்து அவர்களுக்காக இரங்க வேண்டும். நமது சமய நிறுவனங் களும் செல்வர்களும் அவர்களது வறுமையையும் அறியாமையையும் போக்க முயலவேண்டும்.
நமது சமயத்தவர்களிடமோ சமயம் பற்றிய விளக்கம் மிகக் குறைவாகவே இருக்கின்றது. வேறு நாடுகளிலுள்ள சைவ சமயத்தவர் களோடு - ஏன்! தமிழ் நாட்டி லுள்ளவர்களோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் நாம் எவ்வளவோ மேல் என்று நாம் பெருமைப்பட் டுக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் உண்மை நிலையோ நாம் வருந் தத்தக்கதாகவே உள்ளது. ஒரு சைவாலயத்தில் எழுந்தருளியுள்ள மூர்த்திகளையே எவை என்றறி யாத மக்கள், ஒவ்வொரு சந்நிதி யிலும் எழுந்தருளியுள்ள மூர்த்தி யின் திருநாமம் எழுதப்பட்ட பலகை அமைந்திருக்க வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலை, அத்திருப் பெயர்களைக் கூடப் பிழையின்றி எழுதுவிக்கத் தெரியாத ஆலய நிர்வாகங்கள், பணத்தில் மாத்தி ரம் குறியாயிருந்து ஆலயங்களில் நடைபெறுங் கிரியைகளை வியா பார நோக்கில் நிகழ்த்துவிக்கும்
责 அகந்தையைத் துறந்தா

அறங்காவலர்கள். ஆலய உரிமை பேசி நீதிமன்றுவரை செல்லும் ஆலய உரிமையாளர்கள், நீதிமன் றுக்குச் செல்லாமலே தமக்கிடை யேயுள்ள பிணக்குகளைத் தமக் குக் கைவந்த வேறு வழிகளில் தீர்த்துக்கொள்ள முயலும் -9|Lգதடியாளர்கள், இத்தகைய அவல நிலையை நாம் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.
இந் நிலையில் நமக்கு வழி காட்டிகளாயிருக்க வேண்டியவர் கள் யார்? நம்முடைய பிரமான நூல்கள் காட்டும் வழிகள் எவை? என்று சிந்தித்தே நாம் முடிவு செய்ய வேண்டும். சைவாலயங் களில் அமையும் பிரதிஷ்டை, நித் திய, நைமித்திய, காமிய கிரியை கள் எவ்வாறு அமையவேண்டும் என்பதனையும் உணர்ந்து அவ் வாறே செய்விக்க வேண்டும். இச் சந்தர்ப்பத்தில் ஒரு வரலாற்றுண் மையையும் நாம் உளங்கொள்வது நல்லது. இந்திய நாட்டிற்கேயுரிய சமயம், இசை, நிர்மாணக்கலை போன்ற விழுமியங்களை உள்ள டக்கிய பண்பாட்டம்சங்கள் வட இந்தியாவில் அந்நியர் படையெ டுப்பு, ஆ க் கி ர மி ப் பு, ஆட்சி போன்ற புறக் காரணங்களால் நலிந்தும், பிறழ்ந்தும்போக, அவை யெல்லாம் தமிழ் நாட்டிலேயே சிறப்புற்றும், தம் தனித்தன்மை பெரிதும் மாறு படா ம லும் தொடர்ந்தும் இருந்துவந்துள்ளன. அவற்றுள்ளும் சில நம்நாட்டி லேயே அதுவும் வடபாலில் யாழ்ப் பாணத்திலேயே தொடர்ந்தும்
ல் இறையருளைப் பெறலாம் 竇

Page 11
|
5}{5} ம்
-4-
தும்
பேணப்பட்டு வந்துள்ளன. குறி பாக நாவலர் காலந்தொட்ே இலக்கணவழுவின்றி வழங்கு செந்தமிழுக்கும், சைவஈசார நெ முறைகளுக்கும், விசேடமாக ப டிதமணி குறிப்பிடும் கந்தபுரா கலாசாரத்திற்கும் பெயர் பெற பகுதியாக இவ்வியாழ்ப்பாண விளங்கிவந்துள்ளது. இத்தனி தன்மையைத் தொடர்ந்தும் பே முடியாத அளவுக்கு நிலைை மாறிவருவது மிகவும் விசனத்து குரியது. ஓர் உதாரணம் மாத் ரம் இங்கே குறிப்பிடத்தக்க இராமாயண காவியத்தில் வரு ஆஞ்சநேயர் (அநுமன்) ஒர் வி புதமான பாத்திரம், புலனடக்க ஞானம், வீரம், தொண்டு, செ லாற்றல் முதலாகிய விழுமியங்கி எல்லாவற்றுக்கும் இருப்பிடமா போத்திரம் என்றவகையில் தய றிந்த எல்லோரையும் கவர்ந்துள் போ த் தி ர ம். இவ்வாஞ்சநே வைணவசம்பிரதாயத்தில் “சி திருவடி " என்று வழிபடப் பவர். ஆனால் அவரைச் சிவப, பொருளின் அம்சம் கொண்டவ கவும் அவதாரமாகவும் "சிவ சாரியார்களே' பத்திரிகைகள் எழுதுவதைத்தான் ச கித் து கொண்டிருக்க இ ய ல வில் ை பூரீ ரா ம ன ர ல் வழிபடப்பெ தலம் இராமேஸ்வரம். அங் பூரீராமனால் பிரதிஷ்டை செய் பட்ட சிவலிங்கப்பெருமான் 6 றிருந்து அருள்பாலிக்கின்ற அவருக்கு இராமலிங்கம், இர நாதர் எ ன் று திருநாமங் உண்டு. எனவே இராமநாதரை
★ முயற்சிே

இராமதூதராகக் காட்டுவது எத்
தகையதோர் அபசாரம் என் பதைச் சைவ உலகம் எண்ணிப் றி பார்க்க வேண்டும். மேலும் "அவ ଛର୍ଦ୍ଧot தாரம்’ என்பது "இறங்கி வரு தல்" என்று பொருள்படும். இறை ற்ற வன் தமது நிலையிலிருந்து கீழி rıh றங்கி வேறு வடிவமெடுத்து வரு தலெனப்படும், விஷ்ணுமூர்த்தியின் தசாவதாரங்கள் இத்தகையவை. ) LO சைவர்களாகிய எமது முழுமுதலா துக் கிய சிவபரம் பொருளோ இத் நீதி தகைய அவதாரங்களெடுத்துப் து, பிறப்பதில்லை. அப்பெருமான் ரும் *மானுடத்தினில் விலங்கினில், அற் புட்களில்" பிற ந் து இற ந் து ம் , இளைப்பதில்லை. அவன் "பிற வாயாக்கைப் பெரியோன்". சங் கற்ப மாத்திரத்தானே - திருவுள் rgf ளம் கொண்ட உடனே - வேண்டிய மிழ வடிவந்தாங்கித் தம் அடியவர்க ፲ 6፲፱ ̇ ளுக்கு, அவரவர் தகுதிக்கேற்பத் z ř திருவருள்புரிவன், இதுவே திரு றிய முறைகள், சிவபுராணங்கள், அவற் படு றின் பிழிவாகிய மெய்கண்ட சாஸ் ரம் திரங்கள் காட்டும் முடிந்த முடிபு.
ரா
rtij நமது வ ண க்க த் து க்குரி ய fiab சிவாச்சாரியார்கள் பலர் சைவத் it di திருக்கோயில்களில் இடம்பெறும் �) . சகல கிரியைகளையும் சிவாகம ற்ற விதிமுறைகளை அணு ச ரி த் து ச் கே செய்து, தம் அனுபவத்தையும் Lil அறிவையும் கொண்டு. அக்கிரியை வீற் கள் தமிழ் வேதங்களாகிய திரு T. முறைகளோடு ஒத்திசையும் அரு Fo மைப் பாட்டைப்பேணி, சைவ சித் கள் தாந்த தத்துவப் பின்னணியில் Gu I அவற்றை விளக்கி அரிய பல நூல்
ய தெய்வம் ஆகும் 责
3

Page 12
கள் செய்திருக்கிறார்கள். அச்சு வேலி ச. குமாரசுவாமிக் குருக்கள் அவர்கள் எழுதிச் சைவ உலகுக்கு உபகரித்த "சிவபூசைவிளக்கம்", " சிவபூசாவிதி ', ' முப்பொருள் விளக்கம்', "மகோற்சவ விளக்கம் போன்றவற்றை உதாரணங்களா கக் குறிப்பிடலாம், இத்தகைய நூல்களைச் சைவாலய முகாமை யாளர்களும் சிவாச்சாரியார்களும் சைவ நன்மக்களும் படித்து, அவை
திருவாசகத்தி
உள்ளத்தூய்மை உள்ளவன் மட் முடியும். இவ்வுலகில் எத்தனையே கின்றன அந்த உயிர்கள் எல்லாவ, னதமானதுமான மனிதப்பிறப்டை பிறப்பில் அதனைப் பயன்படுத்தி வாழ்ந்து உயர் நிலையை அடை வாழ்க்கையை வாழ்ந்து இதைவி எடுக்கக்கூடாது.
ஒதுகின்ற திருவாசகத்தை கே! விலங்குகளே உயர்நிலையை அை திருவாசகத்தை உள்ளம் உருக ஒ. இந்த மனிதப் பிறவியை நாம் ஒ( படுத்த வேண்டுமல்லவா.
கந்தச சிவத்த
தியானத்தில் ஆழ்ந்
 
 

கூறும் வண்ணம் இயன்றவரை கிரியைகளை நிகழ்த்தி நாம் உய்ய உதவவேண்டும். எமது சமயத்தின் அகத்தும் புறத்தும் சூழ்ந்திருக்கும் இருட்படலங்கள் நீங்கவும், சிவ சூரிய விளக்கம் ஏற்படவும் நாம் அனைவரும் சிவபரம் பொருளை வேண்டுவோமாக,
- ச. விநாயகமூர்த்தி
ன் சிறப்பு
டுமே இறைவனை அடைய ா வகையான உயிர்கள் ஜீவிக் ற்றிலும் உயர்ந்ததும் உண் எடுத்துள்ள நாம் இந்தப் தூய்மையான உள்ளத்துடன் வதை விட்டு கீழ்த்தரமான ட கீழ்த்தரமான பிறவியை
ட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் டயும் பொழுது அத்தகைய துவதற்கு எமக்கு கிடைத்த ந நல்ல சந்தர்ப்பமாக பயன்
ஷ்டிக்கால சிறப்பு நிகழ்வில் மிழ் வித்தகர் சிவமகாலிங்கம் ஆற்றிய உரையிலிருந்து,
து மூழ்குங்கள் 食

Page 13
ஈ ழ த் து ப் பூதந்தேவனார் தொடக்கம் நவாலியூர் சோமசுந் ரப் புலவர் வரை – படைப்பிலக் கிய மூலவர்களான க. தி. சம்பந் தன், சி. வைத்திலிங்கம், இலங்கை யர் கோனிலிருந்து கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளிலிருந்து இன்று வரை எண்ணற்ற எழுத்தாளர்கள், அறி ஞர்கள் எழுதி வருகிறார்கள். தாம் எழுதி வருபவற்றைப் பத்திரிகை, சஞ்சிகைகளுக்கு அனுப்பி அவை பிரசுரிக்கப்படுகின்றன,
பேனாவையும் கடதாசியை யும் பணம் கொடுத்து வாங்கும் எழுத்தாளன் பல நூல்களையும் பணம் கொடுத்து வாங்கிப்படித்து இரவு பகல் சிந்தித்துத்தான் எழுது கிறான். எழுதுவது ஒரு சாதாரண விடயமல்ல. அது மிகக் கஷ்டமான ஒன்றாகும். எழுத்தாளன் தானும் எழுதி மகிழ்ந்து படிப்பவர்களை யும் மகிழ்விக்கின்றான்.
ஈழத்தைப் பொறுத்தளவில் எழுத்தாளன் எழுதுகின்றான். பிர கரகர்த்தாக்கள் பிரசுரிக்கிறாள் கள். வாசகன் படித்து மகிழ்கிறான். அவ்வளவோடு படிக்கும் மக்கள் எழுத்தாளனை மறந்து விடுகிறார் கள் எழுத்தாளனுடைய ஆக்கங் களுக்கு ஈழத்துப் பத்திரிகைகளோ, சஞ்சிகைகளோ பணம் கொடுக்கி
囊 அச்சத்தை அகற்றுவதே
 

ம் நடந்தது
முன் வருவதில்லை. பெரும் வரு வாயை ஈட்டும் தேசியப் பத்திரி கைகளும் எழுத்தாளனுக்கு பணம் கொடுப்பதில்லை.
க ட ந் த ஐம்பதாண்டுகால ஈழத்து இலக்கிய வரலாற்றில் ஒரு எழுத்தாளன் எ மு தி ய ஆக்கங் களை தொடர்ந்து பிரசு ரித் து அந்த எழுத்தாளனை ஏதோ ஒரு வகையில் கெளரவிக்கும் எண்ணம் எவருக்கும் ஏற்பட்டதாக வரலாறு இல்லை.
சந்நிதியான் ஆச்சிரம சைவ கலை பண்பாட்டுப் பேரவை எழுத் தாளரை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தும் ஒரு பெறுமதி வாய்ந்த முன்மாதி ரியை 30 - 01 - 2000 ம் தி ன ம் செய்து முடித்துள்ளது.
சந்நிதியான் ஆச்சிரம சைவ கலை பண்பாட்டுப்பேரவை கடந்த இரு ஆண்டுகளாக ஞானச்சுடர் என்ற சமய சஞ்சிகையை வெளி யிட்டு வருகின்றது. ஞானச்சுடரில் நாட்டின் பல பகுதிகளிலுமிருந்து கல்வியாளர்கள், சமயப்பெரியார் கள் கட்டுரை, கவிதைகளை எழுதி வருகிறார்கள். அவர் க ள் பிரதி பலனை எதிர்பாராது என்கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற சித்தாந்தப்படி எழுதி வருகிறார்
of .
மனிதனின் முதற் கடமை. క్ట్రి
5

Page 14
இ வ ரீ க ைள இப்பேரவை கெளரவிக்க முன் வந்ததைத்தான் ஆச்சரியம் என்கிறேன். சந்நிதியான் ஆச்சிரமத்தை அதிசிரத்தையுடன் கவனித்து அங்கு செல்லும் அடி யாருக்கு அன்னதானம் வழங்குவ i தில் மு ன் னி ன் று ைழ க் கும் திரு. செ. மோகனதாஸ் சுவாமி கள் ஞானச்சுடருக்கு ஆக்கங்கள் எழுதி வருவோரை பதினைந்து இருபது மைலில் இருப்பவர்களை யும் நேரில் சென்று ச ந் தி த் து பேரவை தங்களைப் பாராட்ட முடிபு செய்துள்ளதென்ற இனிப் பான செய்தியைச் சொன்னதுடன், அன்றைய தினம் தவறாது வந்து தங்களுக்குரிய பாராட்டையும் விரு தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டு ெம ன் று ம் அன்புக்கட்டளையிட் 4 - Trio.
சைவ கலை பண்பாட்டுக் கழ கம் சந்நிதியான் ஆச்சிரமத்தில்
は3333333333333333333333333333333○○
இறைவனுக்குத் தேங்காய் உ4 பொருளே அடங்கியிருக்கிறது.
தேங்காய், இதயத்தைக் குறிக் அகக் கண்களைக் குறிப்பிடுகின், குணத்தைக் குறிக்கும்.
நாம் கொண்டு போகும் தேங் இரண்டாக உடைத்து இறைவன் மரபு. இதயம் பற்றில்லாமல், பா. சஞ்சலமில்லாமல் , அகக்கண்ணால் வணங்கிக் கொண்டிருக்க வேண் உணர்த்தப்படும் உட்பொருளாகும்
δ. ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
நமது கொள்கை கடவுளிடப்

30 - 01 - 2000 ம் ஞா யிற் று க் கிழமை நல்லை ஆதீன முதல்வர் பூரீலபூரீ சோ ம சுந் த ர பரமாச் சார்ய சுவாமிகள் வாழ்த்துரை வழங்க ஞானச்சுடர் சஞ்சிகைக்கு தொடர்ந்து ஆக்கங்களை எழுதிய பதின்மூன்று எழுத்தாளர்களுக்கு என்றும் நினைவில் வைத்திருக்க வும், தினமும் எண்ணி மகிழக்கூடிய தாகவும் மிகப்பெரும் விருதினை அளித்துக் கெளரவித்ததுடன் சில கட்டுரைகளை எழுதியோருக்கும் பரிசளித்துக் கெ ள ர வித் த து. எழுத்தாளருக்கு இந் நிகழ்வு தூண் டும் சுடராக இருப்பதுடன் ஏனைய ஸ்தாபனங்களுக்கும் முன் மாதிரி யாக அமைந்தது. சந்நிதியான் ஆச் சிரம சைவ, கலை பண்பாட்டுப் பேரவை காலத்தினால் செய்த உதவி ஞாலத்தின் மாணப்பெரிதல் லவா?
- புத்தொளி
டைப்பதில் ஒரு பெரிய உட்
கும். அதில் உள்ள கண்கள் றன. வெண்மை நிறம் சத்வ
னைப் பார்த்தபடி வைப்பது சமில்லாமல், சமபாவத்துடன், சர்வேசுவரனை நினைந்து டும் என்பதே இதன் மூலம்
s - இந்து மதம் -
காயின் குடுமியைப் பிய்த்து
நம்பிக்கை வைப்பது. 寶
(

Page 15
திருத்தொண்டர் தி
நம்பியாண் டார்
గ్రీన్రిక్ట్ల్క్యట్జ్గెరైవ్లో
புண்ணிய பூமியாகிய ப ர த கண்டத்தின் வடபால் உள்ள பல நாடுகளில் அகத்திய மகாமுனிவ ருக்குத் தமிழறிவுறுத்திய பரமாச் சாரியராகிய முருகக்கடவுளுடைய வரையாகிய திருவேங்கடமும் மற் றைய மூ ன் று திசைக்கண்ணும் கடலும் எல்லையாகவுடைய தமிழ் நாட்டின்கண்ணே சிறந்துவிளங்கா நின்ற சோழ மண்டலத்திலே சிறந்த சிவஸ்தலமாகிய திருவாரூ ரிலே தியாகேசர் அருளினாலே வைதீக மா ர் க் க மு ம் சைவமும் தழைத்தோங்க அபயகுல சேகர சோழ மகாராஜாவானவன் செங்
கோல் ஆற்றி வரும் நாளிலே
அவ்வரசர் த ன து அவைக் களத்துக்கு எழுந்தருளி வரும் சிவ னடியார்கள், திருஞான சம்பந்த மூர்த்தி நாயனார், திருநாவுக்கரசு நாயனார், சுந்தரமூர்த்தி நாய னார் என்னுஞ் சமய குரவர்கள் அருளிச் செய்த தேவாரப் பதிகங் களுள் ஒவ்வொன்று ஒதக்கேட்டுக் கைகளிரண்டும் சிரசின் மேற் குவி யக், கண்களில் ஆனந்தருவிசொரிய மெய்சிலிர்ப்ப, நெஞ்சு நெக்குருக ஆன ந் த பரவசராயினார். அவ் இயல்பு படைத்த அரசர் தேவாரத் திருமுறையை எங்குந்தேடி அகப்
食 தன்னம்பிக்கை உை
یہ مج26

ருவந்தாதி அருளிய நம்பி சரித்திரம்
TSeeee S SksLLLOLSL0L00LLLBLSSLS0aaaeLmSeBLLrLLLrrLuaaLLaaaLSYKBLS
படாமையால் ம ன த் து ய ர ங் கொண்டிருந்தார். அது நிற்க,
திருநாரையூரென்னும் தி ரு ப் பதியில் எ மு ந் த ரு விரி யிருக்கும் பொல்லாப்பிள்ளையாருக்குப் பூசை செய்யும் ஆதி சைவரொருவருக்கு சைவ சமயம் வாழும் பொருட்டு ஒரு சற்புத்திரர் திருவவதாரஞ் செய்தருளினார்.
அவர் உரிய பருவத்திலே உபநயனஞ் செய்யப்பெற்று வேத முதலிய கலைகளை ஒதும் நாளிலே தந்தையார் ஒருருக்குப் போய்விட அவருடைய கட்டளைபடி பொல் லாப் பிள்ளையாருக்குத் திருமஞ் சன முதலிய வெல்லாஞ் செய்து நைவேத்தியத்தை அவர் முன் வைத்து “ எம் பெருமானே திரு வமுது செய் த ரு ஞ ம் " என்று பிரார்த்தித்தார். பொல்லாப்பிள் ளையார் திருவமுது செய்யாதிருப் பதைக் கண்டு, அப்புத்திரர் மனம் வெம்பி " எம்பெருமானே, அடி யேன் யாதாயினும் தவறு செய்த துண்டோ? அடியேன் நிவேதித்த தைத் தி ரு வ முது செய்யாத தென்னை " " எ ன் று சொல்லிக் கொண்டு, தமது தலையைக் கல் லிலே மோதத்துணிந்தார். உடனே பொல்லாப்பிள்ளையார், “ தம்பி
யவர்களாக இருங்கள் *
7

Page 16
டொறு ' என்று த டு த் து அந் நைவேத்தியம் முழுவதையும் திரு வமுது செய்தருளினார்.
அதுகண்ட நம்பியாண்டார் நம்பி மனம் மகிழ்ந்து " எம்பெரு மானே இனி அடியேன் பள்ளிக் கூடத்துக்குப் போனால் ஆசிரியர் அடிப்பார். ஆதலால் வேதமுதலிய கலைகளெல்லாவற்றையும் தே வ ரீ ரே ஒதுவித்தல் வேண்டும் " என்று பிரார்த்தித்தார். பொல் லாப்பிள்ளையார் திருவுளமிரங்கி ஒதுவிக்க நம்பியாண்டார் நம்பி மனமகிழ்ந்து நாடோறும் ஒதுவா ராகி, அப்பிள்ளையார் மேலே திருவிரட்டை மணிமாலை பாடி யருளினார்.
இந்தச் சமாச்சாரம் முழுவதை யும் அபயகுலசேகர சோழ மகா ராஜா கேள்வியுற்று மனமகிழ்ந்து, பொல்லாப்பிள்ளையாருக்கு நிவே திக்கும் பொருட்டுப் பழவர்க்கங் கிள், தேன், அவல், எள்ளுருண்டை முதலியவைகளெல்லாம் எடுப்பித் துக்கொண்டு நால் வகைச் சேனை களும் சூழச் சென்று, திருநாரை யூரையடைந்து, நம்பியாண்டார் நம்பியுடைய தி ரு வ டி க ைன வணங்கி, சுவாமி, இவைகளெல் லாவற்றையும் பொல்லாப்பிள்ளை யாருக்கு இப்பொழுதே நிவேதித் தல் வேண்டும்" என்று பிரார்த் தித்தார். நம்பியாண்டார் நம்பி பொல்லாப்பிள்ளையாரை வணங்கி அவைகளெல்லாவற்றையும் நன் றாகச் சுத்திசெய்து படைக்கப் பொல்லாப்பிள்ளையார் த ம து
賣 கூலியைக் குறைக்காதே;

துதிக்கையை நீட்டி அவைகளெல் லாவற்றையும் திருவமுது செய்த ருளினார்.
அதுகண்ட சோழமகாராஜா மனமகிழ்ந்து நம்பியாண்டார் நம் பியை வணங்கி, " சுவாமி, சமய குரவர் மூவர்கள் அருளிச்செய்த தமிழ் வேதமாகிய தேவாரத் திரு முறையும் திருத்தொண்டர்களு டைய சரித்திரமும் பூவுலகத்தில் விளங்கவேண்டும் ' என்று விண் ணப்பஞ் செய்தார். அது கேட்ட லும், நம்பியாண்டார் நம்பி திரு வுளம் மகிழ்ந்து திருக்கோயிலி னுள்ளே புகுந்து, பொல்லாப் பிள்ளையாரை வணங்கி ' எம் பெருமானே, தேவாரத் திருமுறை கள் இருக்குமிடத்தையும் திருத் தொண்டர்களுடைய சரித்திரத் தையும் அடியேனுக்கு அருளிச் செய்தல் வே ண் டு ம் " என்று பிரார்த்தித்தார். பொல்லாப்பிள் ளையார் ? நம்பீ சிதம்பரத்திலே கனகசபைக்குப் புற க் கடையின் பக்கத்திலே சமயகுரவர்கள் மூவ ருடைய கைகளின் அடையாளத் தையுடைய அறையினுள்ளே தேவா ரத் திருமுறைகள் இருக்கின்றன." என்று அருளிச் செய்து, பின்பு திருத்தொண்டர்களுடைய சரித் திரத்தையும் திருவாய் மலர்ந்தரு ளினார். நம்பியாண்டார் நம் பி சோழராஜாவிடத்துக்கு வ ந் து அவைகளைத் தெரிவித்தார்.
சோழமகாராஜா அந் நம்பி பாண்டார் நம்பியோடு, சிதம்ப ரத்தை அடைந்து சி வகிங் ைக
வேலையைக் கெடுக்காதே. 食

Page 17
யிலே ஸ்நானஞ்செய்து சந்தியா வந்தனமும், சிவபூசையும் முடித் துக் கொண் டு கனகசபையை அ ைட ந் து சபாநாயகரைத் தரி சித்து வணங்கினார். நம்பியாண் டார் நம்பி சபாநாயகர் மீது கோயிற்றிருப்பண்ணியர் விருத்தம் பாடியருளினார்.
பின்பு சோழ ம க ரா ரா ஜா தில்லைவாழந்தணர்களை நோக்கி * பொல்லாப்பிள்ளையார் கண்க சபைக்கு மேற்றிசையிலுள்ள அறை யி வே தேவாரத்திருமுறைகள் இருக்கின்றன என்று அருளிச் செய்தனர். அவைகளை எடுத்தல் வேண்டும் என்றார். தி ல் ைல வாழ் அந்தணர்கள் மகாராஜாவே, திருமுறைகளை ைவ த் த ரு விரி ய சைவத்திருநெறித் தலைவர்கள், மூவர் எழுந்தருளிவந்தால் அறை திறக்கும் ' என்றார்கள். சோழ ராஜா நடேசருக்கு விசேஷ பூசை செய்வித்து சமய குரவர் மூவரைத் திருவீதியிலே திருவுலா வருவித் துக் கனகசபையை வலம் செய் வித்துத் திருமுறைகள் இருக்கும் அறையினெதிரே கொணர்வித்து, நிறுத்திக் கொண்டு தில்லை வாழ் அந்தணர்களை நோக்கி சமய குர வர்கள், மூ வ ரு ம், எழுந்தருளி வந்து விட்டார்கள். இனி அதைத் திறக்கலாமே" என்றார். தில்லை வாழந்தணர்கள் சோழராஜாவு டைய புத்தியை வியந்து அதைத் திறக்க அநுமதி செய்தார்கள்.
சோழமகாராஜா சமயகுரவர் மூவருடைய ைக ய ைட ய வி
寶 அதிகப்பேச்சும், பொய்!

முடைய திருக்கதவைத் திறந்து திருமுறைகளை மண்மிக மூடியிருக் கக் கண்டு மனம் நொந்து, அவை களைப் புறத்திலே கொணர்வித்து. மேலே படிந்திருந்த மண்ணைத் த ள் விரி வி ட் டு தி ரு வே டு களெல்லாவற்றையும் எ டு த் துப் பார்க்க அளவில்லாத திருவேடு கள் பழுதாகக்கண்டு கண்ணிர் சொரிந்து நின்றார். அப்போது எல்லாரும் கேட்கச் சிவபெருமா எனது திருவருளினாலே ' தேவாரப் பதிகங்களிலே இ க் கால த் துக்கு வேண்டுவனவற்றை மா த் தி ர ம் வைத்துவிட்டு மற்றவைகளை ம ண் மூடச் செய் தே (ா ம் ” என்று ஒரசரீரிவாக்கு ஆ கா ய த் தி லே ஒலித்தது. அது கேட்டதும், சோழமகாராஜா ம ன க் கவலை தீர்ந்து, திருவருளை வியந்து ஆடிப் பாடி நம்பியாண்டார் நம்பியை வணங்கி 'சுவாமி தேவார முதலிய அருட்பா க்களெ ல்லாவற்றையும் திருமுறைகளாக வகுத்தருளும் "' என்று பிரார்த்தித்தார்.
நம்பியாண்டார் நம்பி அதற் குடன் பட்டுத், திருஞானசம்பந்த மூர்த்திநாயனார் அருளிச் செய்த தேவாரத் தி ரு ப் ப தி க ங் களை மூன்று திருமுறைகளாகவும், திரு நாவுக்கரசு நாயனார் அரு விரி ச் செய்த தேவாரத்திருப்பதிகங்களை மூன்று திருமுறைகளாகவும், சுந் தரமூர்த்திநாயனார் அ ரு வி ச் செய்த தேவாரத் திருப்பதிகங் களை ஒரு திருமுறையாகவும் வகுத் தருளினார். இப்படித் தேவா
பும் நெருங்கிய உறவினர்கள். 竇
9

Page 18
* ,
ரத்தை ஏழு திருமுறைகளாக வகுத்த பின்பு மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிச் செய்த திரு வாசகம் திருக்கோவையார் என் னுமிரண்டையும் எட்டாந் திரு முறைய ரீ க வு ம் திருமாளிகைத் தேவர்சேந்தனார், கருவூர்த்தேவர், நம்பிகாடநம்பி, கண்டராதித்தர், வேணாட்டடிகள், திருவாலியமுதர் புருடோத்தமநம்பி, சேதுராயர் என்னும் நாயன்மார் ஒன்பதின்மர் அருளிச்செய்த திருவிசைப்பாப் பதிகங்கள் இருபத்தெட்டும் அவர் களுள்ளே சேந்தனார் அருளிச் செய்த திருப்பல்லாண்டுப்பதிகம் ஒன்றுமாகிய இருபத்தொன்பது திருப்பதிகங்களையும் ஒன்பதாந் திருமுறையாகவும், திருமூலநாய னார் அருளிச்செய்த திருமந்திரத் தைப் பத்தாந் திருமுறையாகவும் திருவாலவாயுடையார் திருமுகப் பாசுர முதலிய திவ்யப்பிரபந்தங்க ளைப் பதினொராந் திருமுறையா கவும் வகுத்தருளினார்.
திருநீறு அணியும்போ
வாயைத்திறந்து கொண்டும், த6 பிறருடன் பேசிக்க்ொண்டும், பா சிரித்துக்கொண்டும், தலையைக்
கொண்டும், கண்ணாடி பார்த்து
சீsடது.
YA? நட்பு உண்டாவதற்கு அ
10
 
 

இங்ஙனம் திருமுறை வகுப்பு முடிவுற்ற பின்பு நம்பியாண்டார் நம்பி தமக்குப் பொல்லாப்பிள்ளை யார் உபதேசித்து அருளியபடியே தி ரு த் தொண்டத் தொகையை முதல் நூலாகக்கொண்டு அறுபத்து மூன்று தனியடியாரும் ஒன்பது கூட்டத்தாருமாகிய திருத்தொண் டர்களுடைய திருத்தொண்டை யும் போற்றி வந்தார்.
அபயகுலசேகர சோழ மகா ராஜாவானவர் பதினொரு திரு முறைகளையும் செப்பேடு செய்து தியாகேசர் சந்நிதியில் ஏற்றுவித்து சைவத்திருநெறி தழைக்கும்படி நெடுங்காலம் அரசியற்றிக் கொண் டிருந்து சிவபதமடைந்தார்.
திருச்சிற்றபலம்
தொகுப்பு :
து செய்யத்தகாதவை
லையை அசைத்துக்கொண்டும், ரா முகம் செய்து கொண்டும்,
கவிழ்த்துக்கொண்டும், நடந்து க்கொண்டும், திருநீறு தரிக்கக்
ன்பு மட்டும் போதாது. 冯溥

Page 19
புண்ணிய பாவத்தி மனத்தின் நிலைை
மனிதனுடைய புண்ணியபாவங் கள் அவனது மனோ நிலைமையி னையும் எண்ணங்களையும் அண்டி இருக்கின்றன. அவை அ வ ன் உள்ளத்திலிருந்து உண்டாவனவே யன்றி வெளிக்கருமங்களால் அல்ல. இரண்டு நண்பர்கள் கூடிப்போகை வில் பூரீமத் பாகவதம் வாசிக்கப் படும் இடத்தை அடைந்தனர். அவர்களில் ஒருவன், "நண்பா இங்கேசற்றுத்தாமதித்து இந்தஸ்த் விஷயத்தைக் கேட்கலாமே!" என் றான். மற்றவன் “பாகவதத்தைக் கேட்பதினால் என்ன சுகம்? தாஸி வீட்டில் போய் இன்பமாகக் காலம் கழிக்கலாம் வா" என்றான். முன் ணவன் இதற்கு இணங்கவில்லை.
ஆதலால் அவன் பாகவதம் படி க்
கப்படும் இடத்தில் உட்கார்ந்து கதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான். மற்றவனோ தா ஸி வீட்டிற்குப் போனான். என்றாலும் அவனுக்கு அங்கு இன்பமோ ஏற்படவில்லை, 'அடா என்ன செய்து விட்டேன்! இங்கு வந்தது எதற்காக? எனது
ஆத்ம ஞானியே உண்ை
 

Public literary
| (5653 GODI LI JI ID SID fiD GNU if மலர்ந்து அருளியவை
ST உயர்வு தாழ்வு, யப் பொறுத்தது.
நண்பனோ ஹரியின் திவ்ய சரித் திரத்தைக் கேட்டுக் கொண்டல் லவோ, மகிழ்ந்திருப்பான்' என்று நினைத்துக் கொண்டு, அத் தாஸி வீட்டிலிருந்தபோதிலும் ஹரியைப் பற்றியே நினைத்திருந்தான் பாக வதத்தைக் கேட்க உட்கார்ந்திருந் தவனுக்கும் இ ன் ப ம் உண்டாக வில்லை. “என் நண்பனோடு தாலி வீட்டிற்குப் போயிருந்தால் அவ னைப்போல நானும் இன்பநுகர்ச்சி பெற்றிருக்கலாமே" என்று நினைத் துக்கொண்டிருந்தான். ஆகவே, இவன் பாகவத படனம் செய்யும் இடத்தில் இரு ந் த போதிலும், அதைக் கேட்காமல் தாஸி வீட் டைப்பற்றிய சிந்தனை உள்ளவ னாக இருந்தபடியால், அங்கு நேரில் போகாது போனாலும், வாஸ்தவத்தில் போவதால் பெறக் கூடிய பாடத்தை அடைந்தான்
தாஸி வீ ட் டி. ற் குச் சென்றவன் பாகவத படனத்தைப் பற்றிச் சிந் தித்துக் கொண்டிருந்த படி யால் அவனுக்கு அந்தக் கெட்ட இடத் திலும் கூடப் புண்ணியமே கூடிற்று.
மயான கர்மயோகி ஆவான். 责

Page 20
ஒரு சந்நியாசி ஒரு கோவிலுக் குப் பக்கத்தில் வசித்த வந்தார். அவருடைய இருப்பிடத்திற்கு எதி ரில் ஒரு தாஸியின் வீடு இருந்தது. அந்தத் தாஸியின் வீட்டில், சதா சர்வ காலமும் புருஷர்கள் கூடி இருப்பதைக்கண்ட அந்த சந்நியாசி ஒரு நாள் அவளைக்கூப்பிட்டு, “虏 ஒரு பெரும் பாவியாகி விட்டாய் இரவும் பகலும் நீ பாவம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றாய், உ ன் கதி என்னவாகுமோ? என்று கண் டித்தார். தான் செய்த பாவத் தொழிலுக்குப் பெரிதும் வருந்திய தாஸி, வெகுவாக வருத்தப்பட்டுத் தன்னை மன்னித்தருள வேண்டும் என்று உள்ளன்போடு ஈசுவரனை நோக்கிப் பி ரா ர் த் தி த் தாள். தாஸித்தனமே அவளுடைய குலத் தொழில் ஆகையால் வேறு வகை யால் அவளுக்கு கால ஷே ப ம் செய்ய முடியவில்லை. ஆயினும் வயிற் று ப் பிழைப்புக்காகச் சரீ ரத்தை விற்ற போ தெ ல் லா ம் அவள் உள்ளங்குழைந்து மன்னிப்பு வேண்டி ஈசுவர துதிசெய்வது வழக் கம். சந்நியாசியோ, தான் சொன் னதை தாஸி கேட்கவில்லை என்று எண்ணி, இவளுடைய ஆயுட்கா லத்துக்குள் எத்தனை பேர் இவளி டம் வருகிறார்கள், என்பதைப் பார்க்க வேண்டும் என்று நிச்சயித் துக்கொண்டு, அன்று முதல் அவ ளைக் கவனிப்பதிலேயே கருத்தாயி ருந்தார். யாரேனும் ஒருவர் அந்த தாசியின் வீட்டிற்குள் நுழைந்தால், உடனே அந்த சந்நியாசி ஒரு கூழாங் கல்லை எடுத்துப்போட்டு எண்ணிக் கொள்வார். இப்படிப்போட்ட கற்
责 நற்குணங்களையே நான் ஞா

கள் பெரிய குவியலாகக் குவிந்தன. ஒருநாள் அந்த சந்நியாசி, இந்தக் கற்குவியலைத் தாசிக்குக் காட்டி, “பெண்ணே! இந்தக் குவியலைப் பார்த்தாயா? நான் எந்தக் காரி யத்தைச் செய்ய வேண்டாம் என்று சொன்னேனோ, அந் த க் காரி யத்தை நீ எத்தனை தரம் செய் திருக்கிறாய் என்பதை இந்தக் குவி யலிலுள்ள கற்கள் ஒவ்வொன்றும் தெரிவிக்கும். இன்னும் சொல்லு கிறேன்; வீணாகக் கெட்டுப்போ காதே" என்றார். தனது பாவக் குவியலைக் கண்ட தாஸிக்கு நடுக்க முண்டாயிற்று. ஆக வே அவள் கண்ணும் கண்ணிருமாய் நின்று உள்ளம் வருந்தி "ஈசுவரா! இந்தத் தீய செ ய் ைக ைய இனி நான் செய்யாவண்ணம் என் உயிரைக் ெகா ன் டு போகமாட்டாயா ??? என்று பிரார்த்தித்தாள். அந்தப் பிரார்த்தனையின் படியே அவள் உயிரை எமன் அன்றிரவே கொண்டு போனான். ஈசுவரனுடைய இச் சையை என்னவென்று சொல்வது! அதே நாளில் அந்த சந்நியாசியும் இறந்து போனார் வைகுண்டலத் திலிருந்து விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அந்தத் தாலியின் உயிரைச் சுவர்க் கத்துக்குக் கொண்டு போக, எம படர்கள் வந்து நரகத்திற்குக் கொண்டு போவதற்காக, அந்த சந்நியாசியின் உ யி ைர க் கட்டிப் பிடித்தனர். தாஸியின் நற்கதியை நோக்கிய சந்நியாசி, 'இதுதானா ஈசுவரனுடைய நீதி? ஆயுள் முழு வதும் தவம் செய்த என்னை நர கத்திற்கும், தினந்தோறும் பாபம் செய்த தாஸியை மோகூடித்துக்கும்
னம் என்று சொல்லுவேன். 食

Page 21
s
கொண்டு போவது நியாயமா?
என்று கூறினார். விஷ்ணு தூத
கள் இதைக் கேட்டு, "ஈசுவரனு டைய ஆக்ஞை எப்போதும் நியாய மானதாகவே இருக்கும். நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதையே அனு பவிப்பாய் கெளரவத்தையும் புக ழையும் பெற வேண்டி நீ வீண் படாடோபத்துடன் காலங்கழித் தாய், ஈசுவரன் உனக்கு அவற் றைக் கொடுத்தான். உனது மனம் ஒரு போதும் அந்தரங்கத்துடன் அவனை நாடினதில்லை, இந்த தாஸியோ சரீரத்தால் பாபம் செய் தினள் எ ன் ற ர லும், இரவும் பகலும் ம ன மா ர ஈசுவரனைத் துதித்து வந்தாள். பூலோகத்தில் உன் சரீரமும் அவள் சரீரமும் அடையும் மரியாதையைப்பார். நீ சரீரத்தால் பாபம் செய்ததில்லை. ஆகவே உனது சரீரத்தை புஷ்பங்
K உலகத்தின் உண்மை நிலை 器 களின் போக்கு அறிந்தவன், ( (; அறிந்தவன், தடையில்லாமல் * பலவற்றை விளக்கிப் பேசுபவன் { நெருக்கடியைத் தீர்ப்பதில் கூரி K வப்போது மேற்கோள் காட்டி
இவனே அறிவாளி.
器 அறிவாளிகள் அடைய இ
டார்கள். அவர் க ள் இழ நெருக்கடியில் கலங்குவதில்லை
fo.fi
怒
పల్లెన్స్త
冀 தன்னம்பிக்கையின்

PUBLIC LIBRARY
*ள79JTகரித்து ஆற்றில் விடு
got
கோலம் கொண்டு போகின்றனர். பாபம் செய்த இந்தத் தாஸியின் உடலை இந்த கணத்தில் நாயும் நரியும் பிடுங்கித் தின்னுகின்றன. என்றாலும் அவள் சுத்தமான மன முடையவளாதலால் சுவர்க்கத்திற் குப் போகிறாள். உன்மனம் எப் போதும் அவளுடைய பாபச் செயல்களைப் பற்றியே சிந்தித்தி ருந்த படியால் அசுத்தமாயிற்று. ஆதலால் நீ அசுத்தாத்மாக்களிடம் போகிறாய். வா ஸ் த வத் தி ல் நீதான் பதிதன். “அவள் தா ஸி அல்ல" என்று பதில் கூறினார்.
ممه صمه مم فقاقي-سTL كقوله)T
தொகுப்பு: திருமதி செ. அருளானந்தம்
జైజైజైజైజైజైజైజైజైజైమ్లో
දිව්‍ය
யை உணர்ந்தவன், செயல் முறை செயல் முடிப்பதற்குரிய உபாயம்
உள்ளக் கருத்தைச் சொல்பவன், r , வருவதை முன்பே உணர்பவன், ரிய அறிவுள்ளவன், கற்றதை அவ் ச் சரியானது என்று நிரூபிப்பவன்
பலாததை அடைய விரும்ப மாட்
ந்ததைப்பற்றி வருந்துவதில்லை;
8
3ඝ2833333333333333.3383333336;
Kổ
责
குறைவே அதிருப்தி,
13

Page 22
في بي ج 2 ، ع 4 .
விரும்
ഞ്ഞൈജ്ഞ ജ്ഞ
âSA
மனிதனாகப் பிற ந் தவர்கள் முத்தி நிலையை அடைய வேண்டு மாயின், இறை வழிபாட்டில் ஈடு பட வேண்டும். இறை வழிபாட் டின் பயன்பெற வேண்டுமாயின் எந்தவொரு பாவச்செயலிலும் ஈடு ட ட க் கூ டா து என்பது நாம் அறிந்த விடயமாகும். இறைவழி பாட்டில் எம்மை நாம் ஈடுபடுத் தும் போது இசை மூலம் இறை வழிபாட்டைச் செய்வது சாலச் சிறந்தது.
இசை என்ற சொல்லிற்கும் இறை என்ற சொல்லிற்கும் நெருங் கிய தொடர்புண்டு. இறைவனை இ ைச யா ல் மகிழ்விக்கலாம். “பாடும் பணியே பணியாய் அருள் வாய் ' எ ன் று அருணகிரிநாத சுவாமிகளும், “ பாடுவார் பசி தீர்ப்பாய் ' என்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் பாடிய பாடல்களில் இருந்து இறைவன் இசையை விரும் புபவர் என்பதனை அறிய முடிகின் றது. அன்னையின் தாலாட்டு இசை கேட்டுக் குழந்தையானது தாய் மடியில் கண் ண ய ர் த ல் போன்று, பக்தர்கள் பக்திப்பரவ சமேலிட்டுப் பாடுகின்ற இனிமை யான பாடல்களைக்கேட்டு இறை வன் ஆனந்தமடைகிறார். இசை யால் இன்புற்ற இறைவன் பெரும் தவறைக்கூட மன்னித்த ஓர் சம்பே வத்தை இங்கு குறிப்பிடலாம்.
otsaso za
责 கண்மூடித்தனம் வேகமான 6
14
 
 
 

புகின் ற இறைவன்
திக்குவிஜயம் மேற்கொண்டு அகிலங்களை வென்று வந்த தசக் கிரீவன் (பத்து முடிகளை உடைய வனான இராவணன்) எம்பெரு மானாகிய சிவனும் பார்வதியும் வீ ற் றிருந்த கைலையங்கிரியைத் தனது புஜபலத்தினால் தூக்கமுற் பட்டான். கைலைமலை சிறி து ஆட் ட ம் கண் ட து அன்னை பார்வதி அச்சத்தால் இறைவனை நோக்கினார். அன்னையின் குறிப் புணர்ந்த எம்பெருமான் தசக்கிரீ வணின் ஆணவத்தை அடக்குதற் காகத் தமது பெருவிரலால் சிறிது அழுத்தம் கொடுத்தார். கைலை மலையின் கீழ்ச் சிக்குண்ட தசக் கிரீவன் விழிகள் பிதுங்க நசிங்கித் துயருறலானான். அ வ் ைழி யே வந்த நாரதமுனிவரது ஆலோச னைப்படி தனது சிரசில் ஒன்றை ஒடித்து முண்ணானையும் ஒடித்துச் சாம கா ன ம் இசைக்கலானான். எம்பெருமான் இசைப்பிரியராத லால் அவ்விசையின் இ ன் புற் ற கார ண மாகத் தசக்கிரீவனுக்கு மன்னிப்பளித்து இ ரா வ ண ன் எ ன் ற நாமத்தையும் சூட்டி வாளையும் கொடுத்தருளினார்.
ஆறு ப ைட வீடு கொண்ட முருகப்பெருமான் கூட ஒளவைக்கு நாவற்கனி கொடுத்து தன்னைத் உன் தமிழ்ப்பாவாற் பாடுமாறு உ த் த ர விட்டார். பொற்றாளம்
வீழ்ச்சியில் வந்து முடியும், 寶

Page 23
பெற்ற ஞானக்குழந்தை சம்பந்தர் கூட “ பாடுவார்க்கு அரு ஞ ம் எந்தை " எ ன் று தம்பாட்டில் இறைவனின் இசைப் பிரியத்தை எடுத்தியம்புகிறார். அமாவாசைத் தினத்தன்று அன்னை அருளால் முழுமதியைக் காண்பித்த அபிரா மிப்பட்டர் தம்பாடலிலே இசை வ டி வா ய் நின்ற நாயகியே ' என்று அன்னையை விளித்து ம் பாடுகிறார்.
ஊனக் கண்ணாலும், ஞானக் கண்ணாலும் இறைவனின் திருக் காட்சியினைக் கண்டு களிக்கும் அருட்கவி சி. விநாசித்தம்பி ஐயா அவர்கள் நிகழ்த்திய அருள் உரை
பக்தியால் யானுனை பற்றியே மாதிரி முத்தனா மாறெனை முத்தியே சேர்வ உத்தமா தான சற் -
ஒப்பிலா மாமணி வித்தகா ஞானசத் -
வெற்றிவேலாயுத
எனப்புகழ் பாடி புகழாரம் சூட்டி முருகனைத் துதிப்பதை எம் சிந் தையிற் கொண்டு யாமும் இசை பாடி இறைவனைத் துதித்துச் சகல
இன்ஆ
தீமை செய்ய யாரையாவது அந்தத் தீமையைச் செய்து அவர் பலமடங்கு தண்டனைகள் தூண்டி
ஜா .aastas ܢ se
莺 குறை என்பது மன

நிதார். 'எம் பெ ரு மா ன் அடியேனுக்கு ஒருமுறை காட்சி தரு கின்றபோது ஒலி பெ ரு க் கி யி ல் தெய்வப்பாடல் ஒன்று பாடப்பட் டுக்கொண்டிருந்தது. அப்பாடலின் இசையினை இரசிப்பது போல் எம் பெ ரு மா னி ன் திருப்பாதங்கள் தாளமிட்டுக் கொண்டிருந்ததனைக் கண்ணுற்று மகிழ்ந்தேன் எம்பெரு மான் இசையினை மிகவும் விரும்பு கிறார்" என க் குறிப்பிட்டார். தெய்வ கீதங்களை இசைப்பதால் எமது உள்ளமும் நி ைற கிற து இறைபக்தியும் வளர்கிறது. தெய் வீகம் கமழ்கிறது. இவ்வகையில் அருணகிரிநாதர் - முருகனை
ப் பலகாலும் ப் புகழ்பாடி ப் - பெருவாழ்வின் தற் - கருள்வாயே குணர்நேயா fiáš - 6;) ifau ni Fir திநிபாதா
ப் - பெருமாளே.
போகங்களையும் பெற்று இன்புற் றிருப்போமாக!
&ւյւն
திருமதி. ஜீ. அமரசிங்கம்
SS-So
தூண்டிவிட நினைத்தாலே போதும் பெறப்போகும் தண்டனையை விட விட்டவரைத் தேடி ஓடி வரும்,
தில்தான் இருக்கிறது. 寶
15

Page 24
“மாதா, பிதா, குரு தெய்வ வணக்கத்தின் ஊடாக, சமுதாய விழுமியங்களை நோக்கிய, அறிவு சார்ந்த, பணிவுமிக்க, பண்பாடு கிளை மதிக்கின்ற, புகழையோ, விளம்பரத்தையோ சேமிக்காத காருண்ய சிந்தையின் செயல்வடி வமே மனிதம் எனப்படும். மேற் கூறிய பண்புகளை எவரொருவர் கொண்டிருக்கிறாரோ அவரே மனித ன் எனக் கணிக்கப்படுகின் றான். வரவேற்கப்படுகின்றான். இந்த நிலையில் மனிதமானது மனிதனைத்தேடிய வண்ணம் டய னிக்க, மனிதனோ மனிதத்தை தேடியவண்ணம் பயணிக்க ஏற்படு கின்ற ஒரு அழகான, அமைதியான அர்த்தமுள்ள, ஆரோக்கியமான, அருள்மலியும் மனோலயமே செல் வச் சந்நிதி ஆலயமாகும். பக்குவ ஆன்மாக்கள் காட்சி தரும் பரிபக் குவ நிலையினை முருகன் களித் திருக்கின்ற அற்புதக்காட்சியினைச் சிறப்பாக இங்கே காணமுடிகிறது.
චූදිං2833රි83333333333338882ඳී
படகு நீரில் இருக்கலாம். ஆன லாகாது. அங்ங்ணம் மனிதன் உல ஆசை அவன் உள்ளத்தில் புகுந்து
රීෆ්ෆිරිහීබෘ:
★ வாழ்வது முக்கியமல்ல, சிற
I6

துளிர்க்க.
மாடி வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்கள் கூட இங்கே நாடிய விந்தை, கோடு ஏறி வழக்காடியவர்கள் இங்கு நாடிய சிந்தை, பாடுபட்டு உழைத்த பாட்டாளிகள் இங்கு கூத்தாடுகின்ற சுந்தரம், கதிரெ டுத்துப் பதிவணங்கும் மேழிச்செல் வர்கள், தனித்தவர்கள், ஞானிகள், அறிவாளிகள், ஆன்மீகவாதிகள், அதீதசிந்தையாளர்கள், நாகரீக மயக்கம் தெளிந்தவர்கள். பேத மதை நீறாக்கியவர்கள் என்றிவ் வாறு பரிபூரண பக்த கோடிகள் முருகப்பெருமானை ஆட்சியாகப் போ ற் று கி ன் ற, புனிதமான தொண்டைமானாற்றங் க ைர யி லுறை முருகன் பதியே, மனிதம் புனிதமாகும் கனிந்த பதியாகும். மனிதம் துளி ர் க் க ஒருமுறை வாருங்கள். மனம் தெளிவாகும், வந்து பாருங்கள்.
கே. எஸ், சிவஞானராஜா
8338332දිව්‍යයින් ಜಜ್ಜ
K
ாால் நீர் படகுக்குள் நுழைய கில் வாழலாம். ஆனால் உலக Kằ துவிடலாகாது.
)ப்வாக வாழ வேண்டும்.

Page 25
ងខ្លាំឆ្នាយករងៃ = 22s
リ三ーミエ °५ ਰlso
மாண்புமிகு
(மகாபாரத
துருபதமன்னனி
శొద్దోక్ష
பண்டவர்கள் திரெளபதியை அழைத்துக் கொண் டு த 7 ம் மறைந்து வாழ்ந்திருந்தகுலாவனின் வீட்டை அடைந்ததும், அவர்களை யார் எனப் புரிந்து கொண்ட கிருஷ்ணனும் பலராமனும், பாண் டவர்களைக் காணும் பொருட்டு வந்து சேர்ந்தனர். கிருஷ்ணனை யும் பலராமனையும் கண்ட பாண் டவர்கள் மகிழ்வுடன் அவர்களை
வணங்கி வாசுதேவ, மாற்றுரு வில் வசிக்கும் எங்களை எவ்வாறு கண் டு கொண்டீர்கள்? “ என
வினவினார். அப்போது கிருஷ்ணன் * மைத்துனா மறைந்திருந்தாலும் நெருப்பு இருப்பதனை யாரும் எளிதிற் புரிந்து, கொள்வார்கள். பாண்டவர்களைத் த வி ர வேறு யாரால் இவ்வரிய செயலைச் செய்து இலக்கை அடிக்க முடியும்? கடவுளின் பேரருளால் நீங்கள் அரக்கு மாளிகையில் இருந்து தப்பி இருக்கிறீர்கள். தீயவர்கள் தீமை செய்ய முனைந்தால் அது ஒரு போதும் வெற்றியளிக்காது. நீங்கள் இன்னும் மறைந்தே வாழுங்கள்.
ஆசையின்மையே

--ബി-
اة ما هدمه فضة نسبة لكافسة فة في
JAFFNA
படுத்தும் கோட்பாடுகள்
தத்திலிருந்து)
ன் மனச்சஞ்சலம்
Iథ్రెడ్డి
அதுவே நன்மை பயக்கும்’ என்று கூறிவிட்டுப் பாண்டவர்களிடம் விடைபெற்று மாளிகைக்குத் திரும் பிச் சென்றனர் கிருஷ்ணனும் பல ராமனும், கிருஷ்ணனின் வருகை யால் மேலும் மகிழ்வு கொண்ட வராய்ப் பாண்டவர்கள் இருக்க
துருபதமன்னன் மகிழ் வும் சஞ்சலமும் கொண்டவனாய்ச் சித் தனையில் ஆழ்ந்திருந்தான், தனது புதல் வ னான திட்டத்துய்மனை அழைத்துத் திரெளபதியைச் சுயம் வரத்தில் மணமகளாகப் பெற்று அ ைழ த் து ச் சென்றவர்களைப் பற்றி அறிந்து வருமாறு ஏவினான் திட்டத்துய்மன் சில காவாலரு டன் பாண்டவர் தங்கியிருந்த குடிசையை அடைந்து மறைவாக ஒளிந்திருந்து அங்கே நடப்பவற் றைக் கவனிக்கலானான்.
பாண்டவர்கள் திரெளபதியை அன்னை குந்தி தேவியிடம் ஒப் படைத்து அந்தணர்க்குரிய ஒழுக்க
தலைசிறந்த செல்வம். 莺
17

Page 26
மாகிய பிட்சை பெறும் பொருட்டு வெளியே சென்றனர். பிட்சையிற் கிடைத்த உ ண வு வகைகளைத் தமது அன்னையிடம் ஒப்படைத் தனர். அ ப் போது குந்திதேவி தி ரெ ள ப தி ைய நோ க் கி ப் பெண்ணே! இவ்வுணவை இரண்டு பகுதியாகப் பிரித்து அதிலே ஒரு பகுதியை ஏழைகட்குத்தானமாகக் கொடு, மீதியாயிருக்கும் உணவை இரண்டு பங்காகப் பகிர்ந்து ஒரு பகுதியைப் பீமனுக்குக் கொடு. மீதியை நாமும் மற்ற நால்வரும் உண்ணலாம். ஏனெனில் அதிக பலசாலியான பீ ம னு க் கு அதிக உ ண வு தேவை " என்று கூற அவ் வண்ணம் திரெளபதி உண வைப் பாகம் செய்து பரிமாறி னாள் எல்லோரும் உணவருந்திய பின் சகாதேவன் தர்ப்பையினால் படுக்கைகளைத் தயார் செய்தான், பாண்டவர்கள் தர்ப்பைப் படுக் கையின் மீது மான்தோலை விரித் துத் தூங்க முயன்றனர். அப்போது அவர்களின் உ ைர யா ட ல் க ள் யாவற்றையும் மறைந்திருந்த திட் டத்துய்மன் கேட்கலானான்.
மிகவும் திருப்தி அடைந்த வனாய்த் தனது மாளிகைக்குத் திரும்பிய திட்டத்துய்மன் தந்தை யாகிய துருபதமன்னனைக் கண்டு " த ந் ைத யே பாண்டவர்களே திரெளபதியை அழைத்துச் சென் றிருக்கிறார்கள் என்று எண்ணத் தோ ன் று கி ன் ற து. நாங்கள் நினைத்த வண்ணம் பாண்டவர்கள் அரக்கு மா விரி ைக யி ல் இறக்க வில்லை. இலக்கை அடித்தவன்
மதிக்ககாத இடத்தில் ட
18

அர்ச்சுனனாக இருக்கக் கூ டு ம். தங்களை மன்னர்கள் எதிர்த்துப் போரிட முனைந்த போது மரத் தைப் பிடுங்கித் தாக்க வந்தவன் பீமன் என்று எண்ணத் தோன்று கிறது. இ வர் க ள் ஐவரும் ஒரு குலானனின் இல்லத்திற்றங்கி இருக் கிறார்கள். அங்கே ஒரு மாதர சியும் இருக்கிறாள். அவள் குந்தி தேவி எ ன் று தோன்றுகிறது. அப்பெண்ணரசியிடமே திரெளப தியை ஒப்படைத்தனர். அவர்க ளின், உரையாடல்கள் செ ய ல் முறைகள் என்பவற்றை நோக்கும் போது, அவர்கள் அரசகுமாரர்கள் என்றே எண்ணத் தோன்றுகிறது" என்று கூறி நின்றான். இவ்வுரை களால் மனமகிழ்வு கொண்டான் துருபத மன்னன்.
இதன் பி ன் ன ர் துருபத மன்னன் ஓர் அந்தணரை அழைத்து அவர்கள் பாண்டவர்கள் தாமா என்பதனை நேரிற் சென்று கேட் டறிந்து வ ரு மாறு அனுப்பலா னான். அந்தணர் பாண்டவர்களை அடைந்து அ வர் க ைள ஆசீர் வதித்து “ வீரர்களே கங்களை யா ரென்று தெரிந்து கொள்ள எங்கள் மன்னன் விரும்புகிறான். பாண்டு மன்னனின் நண்பனாகிய எமது மன்னன் பாண்டு புத்திரனுக்கே தன் மகளைத் திருமணம் செய்து கொடுக்க எண்ணியிருந்தான். இத னால் எல்லாம் கவலை கொண்ட மன்னன் த ங் க ைள அறிந்து கொள்ள விரும்பினான். அதன் பொருட்டே என்னைத் தங்களிடம் அனுப்பி வைத்துள்ளான் ' என்று
த்திமதி கூறக்கூடாது. 责

Page 27
የo 4
கூறி நின்றான். இவ்வுரைகளைச் செவிமடுத்த பாண்ட வர் க ள் அவரை வணங்கி உபசரித்தனர். பின்னர் தருமர் அவ் அந்தணரை நோக்கி " அ ந் த ண ப் பெருந் தகையே! ம ன் ன ன் பந்தயம் ஒன்றை நிர்ணயித்து அதில் வெற் றியடையும் எவராயினும் தனது புதல்வியை மணக்கலாம் என்று கூறி இருந்தான், அதன் வண்ணம் இவ்வீரன் இ லக் ைக அடித்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறான். இனி மன்னன் துருபதன், இவ்விடயம் தொடர்பாகத் துன்பப்படுவதில் அர்த்தமேயில்லை. தகுந்த வீரன் ஒருவனையே துருபதன் புதல்வி அடைந்திருக்கிறாள். சாதாரண மான ஒருவரால் இச்செயலைச் செய்து வெற்றி கொள்ள (Մ)ւգயாது. எனவே பாஞ்சாலமன்னன் கவலைப்படத் தேவையில்லை என் பதனை அவனுக்கு உரைப்பீர்க ளாக ' என்று கூறினான். அந்த ணர் தருமர் கூறிய மறு மொழியை மன்னனிடம் எடுத்துக் கூறினார்.
இதன் பின்னர், துருபத மன் னன் பாண்டவர்களை அழைத்து விருந்து வைப்பதன் மூலம் இவர் களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்று சிந்தித்துப் பாண்டவர்களை விருந்துக்கு அழைத்தான் பாண்ட வர்களுக்குத் தேர் அனுப்பி அவர் களை அழைத்தான். பாண்டவர் கள் அந்தணக் கோலத்துடன் கம் பீரமாக நடந்து வந்து அரசவை யில் சங்கோஜமின்றிச்சிம்மாசனங்க ளில் அமர்ந்திருந்ததும், அவர்களை மன்னர்கள் எ ன் றே நினைத்து
實 உலகத்திற்கு சூரியன் ே

UBLC Li żżi rr,a- A
i
JAFFNA.
மன்னன் மகிழ்ந்தான்." விருந்தின் பின் அவர்களை ஓர் பெரிய மண்ட பத்தினுள் அழைத்துச் சென்றான் ம ன் ன ன். அம்மண்டபத்தினுட் பலவிதமான பொருட்களுடன், போர் ஆயதங்களான, வில், வாள், கத்தி, ஈட்டி, முதலியனவும் வைக் கப்பட்டிருந்தன. பாண்டவர்கள் எவற்றையும் பார்க்காது, போரா யுதங்கள் இருந்த தி ைச க் கே சென்று அவற்றைப் பார்வையிட் டனர். இ த ைன க் கண்ணுற்ற துருபத மன்னன் மிகவும் ஆனந்த மடைந்தவனாய் இவர்கள் பாண் டவர்களே என முடிபு செய்தான்.
முடிபு செய்த மன்னன் யுதிஷ் டிரனை நோக்கி 'வீரர்களே நாங் கள் தங்களை எ க்கு ல த் த வர் என்று கருதுவது? எங்கள் அதிர்ஷ் டம் நல்லதிஷ்டமா? எங்கள் சந் தேகத்தைத் தயவுசெய்து நீக்குங் கள். உண்மைதான் உயர்வுடை யது. எனவே தயவுசெய்து எங் கள் மனச் சஞ்சலத்தை நீக்கிவை யுங்கள்" என்று வேண்டிக் கொண் டான். அப்போது யுதிஷ்டிரர் “மன்னா! தாங்கள் வீணாகச் சஞ் சலம் அடைகிறீர்கள். உங்கள் விருப்பம் நிறைவேறப்போகிறது. நாங்கள் பாண்டவர்களே! யான் யுதிஷ்டிரன். சு ய ம் வ ர த் தி ல் இலக்கை அடித்தவன் அர்ச்சுனன் பீமன் தங்களுடன யுத்தம் புரிந்த மன்னர்களை எதிர்த்தவன், எங் களுடன் வந்த மாதரசி எங்கள் அன்னையாகிய குந்திதேவி. இப் போது தங்களது சஞ்சலம் நீங்கி விட்டதா?’ என்று கேட்டான்.
பான்று, உடலுக்கு இதயம்.
19

Page 28
எல்லையற்ற புே ரு வகை யடைந்த துருபத மன்னன் உணர்ச் சிப் பெருக்கால் சொல்வது அறி யாமல் வாயடைத்து நின்றான். தனது உள் ளத் து நெடுநாளைய எண்ணம் நி ைற வே றி ய ைத எண்ணி இறும்பூதெய்தி நின்றான். பின்னர் பாண்டவர்களை நோக்கி *வீரர்களே தாங்கள் அனைவரும். எவ்வாறு அரக்கு மாளிகையில் தீயி னின்றும் தப்பி வந்தீர்கள்? எங்கு வாழ்ந்திருந்தீர்கள்? எல்லா விபரங் களையும் தயவு செய்து விபரித் துக் கூறவேண்டும்" என்று வேண் டினான். பாண்டவர்கள் தாங்கள் வாரணாவத நகருக்குச் சென்றதை யும், அங்கு நடந்தவற்றையும் , எல்லாம் விபரமாக எடுத்துரைத் தனர். இதன் பின்னர் துருபத மன் னன் அழகிய மாளிகை ஒன்றில் பாண்டவர்களை வ சி க்கு மாறு வேண்டி, அவர்களுக்குத் தேவை யான, எல்லா வசதிகளையும் அவர் களின் தகுதிக்கேற்பச் செய் து கொடுத்தான்.
இதன் பி ன் ன ர் ஒரு நாள் பாண்டவர்களும் அ வ ர் க ள து தாயும் வ சித் த மாளிகைக்குச் சென்று வேத வி தி ப் படி திரு மணத்தை நடாத்துவது பற்றி வேண்டிக்கொண்டான். அப்போது பாண்டவர்களில் மூத்தோனாகிய யுதிஷ்டிரனை நோக்கி "இளவலே, வேத விதிப்படி, அ ர் ச் சு ன ன் திரெளபதியை மணக்க ஏற்பாடு களைச் செய்ய வேண்டும்' என்று வேண்டிக்கொண்டான், அப்போது யுதிஷ்டிரன் "அர சே, நாங்கள்
பணத்தின் குவியலானது
20

ஐவரும் திரெளபதியை மணக்க அநுமதி த ர வேண் டு ம்' என்று கேட்டுக்கொண்டான்.
இவ்வுரைகளைச் செவிமடுத்த துருபத மன்னன் துணுக்குற்றான். "இளவலே, இது நீதியா? தாங்கள் இவ்விதம் கேட்கலாமா? தருமம் தெரிந்த தாங்கள் இவ்வாறு கேட் பதன் கருத்து யாது? இது தர் மத்தின் பாற்பட்டதா?’ என்று பல வினாக்களை ஒரே நேரத்திற் கேட் & ର) (tଛନ୍ତ୍ritär.
அப்போது யு தி ஷ் டி ர ன், திரெளபதி ஐலரையும் மணக்க வேண்டிய காரணத்தை வியாசமக ரிஷி எடுத்துக்கூறிய முறை யி ல் எடுத்துக் கூறலானார். ஒன்றும் கூற முடியாதவனாகத் துருபதி மன்னன் கலங்கித் தவித்துக்கொண் டிருந்த வேளையில் வியாச மகரிஷி அவ்விடத்துக்கு எழுந்தருளிவருகை தந்திருந்தார். காரண காரியத் தொடர்புகளை எ டு த் து க் கூறி விளங்க வைத்துத் திரெளபதியின் பூர்வீக வரலாற்றையும் விளக்கிக் கூறித், திரெளபதி சிவபெருமானி டம் வரம் பெற்ற சம்பவத்தையும், எடுத்துரைத்தார் வியாச மகரிஷி யின் உரைகளாற்றெளிவுபெற்ற துருபத ம ன் ன ன் பாண்டவர்கள் ஐவரும் திரெளபதியை மணக்கச் சம்மதம் அளித்துத் திருமணத்துக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்ய ଛା} (tୋ it ଜର୍ସି: ,
(مصه محہ 5fTL-Q5Libھ (6))
சிவத்திரு வ. குமாரசாமி ஐயர்
கவலைகளின் குவியல்

Page 29
வாழக (55гт6
assed
கண்டேன் ஞானச் தொட்டேன் திரு அணிந்தேன் அதை அகன்றது என் கவி
நினைத்தேன் சந்நி, நினைவே நின்றதெ நிறைந்தேன் அவன நிமிர்ந்தேன் நிம்மதி மூன்றாம் வய தின் முருகா ஞானச் சு grt Göaf GLi Lib Lj6v கந்தா உன்னரு ள
இரண்டாயிரமாம்
கொண்டு வருகிறா தண்டா யுதா வே கண்கா னாதன
அறிய வேண்டிய
அனுப்பி வைப்பாய் புரிய வேண்டிய ே புரிய வைப்பாய்
மண்பார்த்துவந்த கண்பார்த்திரு வே இரண்டாயிரமா மா
பல்லாயிரத்து ஆண்
ஆண்டாண்டு கால அழகுடன் கூடி வ அறிவுடன் பெருகி கலையுடன் கூடி 6 கணக்கையும் கூட்டி ஒளிர்வுறும் தன்டை தெளிவுடன் நல்கி
தெவிட்டாது வாழ்
演 அடிமை போல்உழை,

|| || ۲۰۰۹ به ۹ و فیه ، سسهٔ فهٔ فلاP
இணை
ét-Lflai) – 696uff ao) நீற்றை
உடலில் பலை!
தி வேலை - அவன் ன் மனத்தில் ரு ளாலே! தி அடைந்தேன்!
>...fl)
Jg165)LA)
rrr G3an) !
ஆண்டில் என்ன யோ புதிதாய்? பலா - இதுவரை காண்போம்.
தெதுவோ - அதை
ஞானச்சுடரில் தெல்லாம் அம்மலரில்!
நாங்கள் விண்போமளவும் இங்கே லா காப்பாயெமை ஞானச்சுடரால் ாண்டில் இன்று வாழ்த்துகின்றோம்
ஞானச்சுடரை
ாடு வாழ்க பல்கோடிநூறாயிரம் கூட!
மெல்லாம்! ாழ்க!
வாழ்க! வாழ்க!
வாழ்க! Dli i f7 al)
வாழ்க! க என்றும்.
ஜெ. சுலோஜனா
அரசனைப் போல் சாப்பிடு, 寶
2

Page 30
甚義 *
- 参、
蟹颖 ܂ * ܘܲܬ̇ ܊܂ k **ہومی
*。4
17 ”ܗ܃ 1 n,. ܊ . * 。。。・・ """ . . . . ܪ
* 'ଓର R
seasos M.
உலகில் வாழும் உயிர் இனங் கள் பல. அவற்றுள் உயர் நிலை யில் இருப்பது ம னித இனமே. மனித இனம் ஆறறிவு உடைய தாய் இன்ப துன் ப உணர்ச்சி களுக்கு மிகவும் ஆட்படுவதாய் அமைந்துள்ளது. மனிதனின் இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகளுக்கு ஆதார மாய் அமைவது செல்வம் எனலாம். செல்வமுடையார் இ ன் ப மு ம் மகிழ்ச்சியும் உ ைட ய வ ரா யும் அஃதில்லாதவர் துன்பத்தில் வாடு பவராயும் இருப்பதை நாம் கண் கூடாகக் காணலாம்.
* அருட்செல்வம் செல்வத்து பூரியார் கண்ணும் உள ‘
* அருளிலார்க் கவ்வுலகமில்6
இவ்வுலக மில்லாகி யாங்
* கேடில் விழுச்செல்வம் கல்
மாடல்ல மற்றை யவை.
" செல்வத்துட்செல்வம் செ செல்வத்துள் எல்லாம் த
பொருட்செல்வம் கல்விச்செல்வ தமிழ்ப்புலவர் பலரும் பலபடக் கூறி
' கல்லானே யானாலும் கை1 எல்லாருஞ் சென்றங் கெதிர் இல்லாளும் வேண்டாள் மறி செல்லா தவன் வாயிற் சொ
நன்றியுணர்வு தான்
22

6) I D
gesans
கல்வி, தனம், வீரம் முதலிய வாகச் செல்வங்கள் எ ட் டா க வகுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை அஷ்டஐஸ்வரியங்கள் எ ன் று ம் அவற்றுக்குரிய தெ ய் வங் களை அஷ்டலட்சுமிகள் என்றும் வழங் குவர்.
வ ள் ஞ வப் பெருந்தகையார் தமது நூலில் சிறந்த செல்வங்க ளாக மூன்றினைக் கூறியுள்ளார். அவையாவன பொருள், அருள், கல்வி (செவிச்செல்வம் ) என்பன. பின்வரும் குறட்பாக்கள் வாயிலாக அதனை அறியலாம்.
ட்செல்வம் பொருட்செல்வம்
黔
லைப் பொருளிலார்க்கு 勢・ 象 象
ஸ்வி யொருவற்கு
விச்செல்வம் அச்செல்வம் ତନ୍ତ୍ର) .. ' '
ம் இரண்டையும் பற்றிப் பழந் புள்ளனர்.
பொருளொன் றுண்டாயின் கொள்வர் - இல்லானை
றின்றெடுத்த தாய்வேண்டாள்
b ’ என்பது ஒளவையார் வாக்கு
நெருங்கிய உறவு. 莺

Page 31
" வடுவிலா வையத்து மன் நடுவணதெய்த இருதலை நடுவண தெய்தாதான் : அடுவது போலும் துயர்
மேற் குறித்த நாலடியாரின் கருத்துப் பின்வருமாறு:-
அறம், பொருள், இ ன் ப ம் ஆகிய உறுதிப் பொருள் மூன்றி னுள் நடுவணதாகிய பொருள் இருந்தால் அறம், இன்பமாகிய இரண்டும் அ ைட ய ப் படும். பொருள் இல்லாதவன் கொதிக் கும் உலையில் இட்டுக் காய்ச்சுவ தற்கொப்பான துன்பத்தை அடை வான்.
இனி வள்ளுவர் விதந்துரைத்த செல்வங்கள் பற்றிச்சிந்திப்போம். அருள் என்பது அன்பின் முதிர்ந்த நிலையாகும். அன்பாவது தொடர் புடையார் மாட்டு நிகழும் உள்ள நெகிழ்ச்சி என்றும் அருள் என்பது தொடர்பிலாதார் மாட்டும் நிக ழும் உள்ள நெகிழ்ச்சி என்றும் திருக்குறளின் உரையாசிரியராகிய
* ஒருமைக்கட் டான்கற்ற எழுமையும் ஏமாப் புல
இனி எமது சைவசமய நூல் கள் வாயிலாக உ ண ர க் கூ டி ய ** செல்வம் " எ ன் பது பற்றிச் சிந்திப்போம்.
* செல்வ நெடுமாடம் " என் னும் தேவாரப் பதிகத்தில் நான் காவது அடியில் "செல்வன் கழலேத்
兽 அடகு வைப்பதைவிட

பும் எய்தும் rய்தும் உலைப்பெய்து 靜 • என்பது நாலடியார்.
பரிமேலழகர் வரையறுத்துள்ளார். வள்ளுவப் பெருந்தகையார் "அரு ளென்னும் அ ன் பீ ன் கு ழ வி பொருளென்னும் செல்வச்செவிவி பால் உண்டு ' எனக்கூறியுள்ளார். அதனால் அன்பினது குழந்தைக்கு வளர்ப்புத் தா யா க பொருள் அமையும்.
கல்விச் செல்வம் பெரிதும் செவிவாயிலாகவே கிடைக்கிறது. இக்காலத்திற் போன்று முற்காலத் தில் நூல்கள் அச்சுவாகன மேறியி ருக்கவில்லை என்பதையும் குருவின் உபதேசவாயிலாகவே கல்வி நிகழ்ந் தது என்பதையும் நாம் அறிவோம். அதனாலேயே செவிச் செல்வத்தை வள்ளுவர் சிறந்ததாகக் கூறினார். கல்விச்செல்வம் அழியாது பிறவி தோறும் தொடர்ந்து உறு தி பயக்கும் என்பதைப் பி ன் வரும் குறட்பா உணர்த்துகிறது.
ற கல்வி யொருவற்கு ஒடத்து '
தும் செல்வம் செல்வமே " என வருவதால் சிவனே சிறந்த செல் வன் என்பதும் அவன் திருவடி தொழுதேத்துதலே சிறந்த செல் வம் என்பதும் உணரக்கூடியதாகும்.
* திருவே என் செல்வமே 1 என்னுந்திருத் தாண்டகத்தில் சிவ
விற்றுவிடுவது நல்லது. 竇
23

Page 32
s ܕ ܕ ܢ பெருமான் செல்வர்க்க் குறிப் பிடப்படுகிறார்.
எல்லா உலகமுமானாய் நீயே என்னும் பதிகத்தில் * செல்வாய செல்வந்தருவாய் நீயே ' என முத்திப்பேறு செல்வமாகக் குறிப் பிடப்படுகிறது.
"" அம்மையே அப்பா " என் னும் திருவாசகத்தில் ' செ ம் மையேயாய சிவபதமளித்த செல் வமே " எ ன இறைவன் செல் வமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறார்.
இவற்றை உற்று நோக்கும் இடத்து முத்திப் பேறு அல்லது வீடுபேறு எ ன் பதே உயர்ந்த செல்வம் எ ன் பதும் அச்செல் வத்தை எமக்கு அருளும் அருட் பெருங்கடலாகிய சிவபெருமானே செல்வத்தின் இருப்பிடம் என்ப தும் புலனாகும்.
சிவனடியார்க்குத் திருவமுது அளித்து வீ டு பேறு அடைந்த நாயன்மார்களின் வ ர ல ள று கள் தாம் பெற்ற செல்வத்தால் பிற ர் க் கு உணவளித்தமையால் அருளாளராகி இறைவன் அருள் கி ைட க் க ப் பெ ற் ற ைம ைய
" ஐவருள் ஒருவன்
அறுவர் பயந்த
“வேல்கெழு தடக்கைச் சால் பெருஞ்செல்வ இக்கூற்றுக்கள் முரு ஆனைச் செல்வனாகக் காட்டுகின் றன. எனவே முருகனாகிய செல்
责 உழைப்பின்றி யாரும் :
2墨

உணர்த்துவனவாம் நாவுக்கரசரும்
ஞானசம்பந்தரும் ப ஞ் சத் தி 1 ல் வாடிய ம க் களு க் குச் சிவபெரு மானிடம் படிக்காசு பெற்று உண வளித்தமை அவர்களதும் இறைவ னினதும் அருட் சிறப்பைக் காட்டு வனவாம்.
*செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே " என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. வி ரு ப் பு வெறுப்பற்ற நிலையிலேயே சிந்தையில் நிறைவு ஏற்படும். அந்நிலையில் உள்ளாரே வீ டு பேறு அடைவர். எனவே வீடுபேறே சிறந்த செல்வமாம்.
இறுதியாகச் செல்வச்சந்நிதி என்னும் பெயர் பற்றிய ஊகிப்பு ஒன்றைமுன்வைக்க விரும்புகிறேன்.
செல்வன் + சந்நிதி ஊ செல்வச் சந்நிதி
சிவனும் முருகனும் வேறல் லர். ஒருவரே என்பது கந்தபுரா ணக்கருத்து. அ ன் றி யு ம் முருக ைன த் துதிக்கும் வகை யி ல் அமைந்த நூல் திருமுருகாற்றுப் படையாகும், அந்நூலில் பழமுதிர் சோலைக்குரிய பகுதியில் முருகன் பின்வருமாறு விளிக்கப்படுகிறான்.
அங்கை ஏற்ப ஆறமர்செல்வ '
வன் - அருட்செல்வனுடைய சந்நிதி பாக ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள ஆலயம் செல்வச்சந்நிதி ஆகும்.
{{} கந்தையா
திறமை எய்த முடியாது. క్ష్మీ

Page 33
அரிது, அரிது மானுடராய்ப்
பிறத்தல் அரிது என்றார் ஒளவை
மூதாட்டியார். மா னு ட ப் பிறப் புக்கே உரித்தான ஒன்று பகுத் தறிவு. இப்பிறவி தப்பினால் எப் பிறவி வாய்க்குமோ? என்பதை உணர்ந்து வாழ வேண்டியது மணி தப் பிறப்பிற்குரிய முழுமுதற்கட மையாகும். இறையருளால் எமக் குக் கிடைத்த இப் பே ற் றை க் கிடைத்தற்கரிய பேறாகக் கருதி நாம் எமது ஆன்மாக்களைப் பரி பக்குவப்படுத்திக் கொள்ள வேண் டும்,
அருவும் உருவுமான இறை வனை நாம் காண்பது அரிது. விஞ் ஞானப் புத்தமைப்புக்கள் நாளாந் தம் பெருகி வரும் காலகட்டத்தில் வாழும் நாம் மெய்ஞ்ஞான வழியில்
责 அகந்தை இல்
 

PUBLIC Library
எம்மை ஆட்படுத்திக் கொள்வதற் காகப் பல்வேறு புராணங்களை, இ தி கா சங் க ைே எா, ஆராய்ந்து நி ைற ந் த கருத்துக்களை, அனு பவங்களைப் பலரும் படித்து அறி யத் தந்துள்ளார்கள். படிக்க முடி யா த வர் க ள் கேட்டறியும்படி நிறையச் சமயப் பிரசங்கங்கள் நடைபெறுகின்றன. இதை விடுத்து நம்மை எல்லாம் படைத்து, காத்து, அருளும் இறைத் தன்மையையே பந் தாடும் பகுத்தறிவு வாதிகளின் பய னற்ற கூற்றுக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு அறநெறி பிறழ்ந்து லோகாதய மாயையிற் சிக்கிச் சீரழியாது இப் பிறவிப்பயனை, நல்வழியிற்பெற இறைவழிபாடே முக்கியமானதா (5 D.
உலக நாடுகளிற் பல்வேறு சமயங்கள், ப ல் வேறு கடவுட் கொள்கைகளைக் கொண்டுள்ளன. ஆனால் எமது சமயம் அநாதியா னது. பல்வேறு கடவுளர்களைக் கருத்துடன் காட்டும் விசேடம் கொண்டது. ஆனாலும் இன்றய மக்கள் "ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்' எ ன் ற முற்போக்குக் கருத்துக்களை முன் வைக்கிறார் கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் எ தி ர் காலத்தில் தோன்றக்கூடும் என் பதை அறிவுபூர்வமாக உத்தேசித்து ஆறுமுகன் எனும் கடவுளை உலகம் உய்யும் பொருட்டு சர்வேஸ்வரன்
|லாமல் பணியாற்று. 寶
25

Page 34
藝德 墨索 جع تین بھی بچہ گیلانیہ * T్క స్తో ** °
உற்பவித்துள்ளனர். இதன்ண் நாம் சாதாரண மக்களால் அறிய முடி யாது. ஆத்மார்த்தமான மெய் யுணர்வினாலேதான் அனுபவமூல
墓
* முகத்திற் கண்கொண்டு ப
அகத்திற் கண்கொண்டு ப. மகட்குத் தாய் தன் மனா சுகத்தைச் சொல் என்றாற்
என்று திருமந்திரம் எ னு ம் 2944 ம் பாடலிற் புலப்படுத்தியுள் GĦTfiħ .
ஆகவே மெய்ஞ்ஞான உணர் வோடு, பரிபக்குவ நி ைல யி ல்
* நேற்றைப் பாலனை
எனப் பகன்றாய் "
என்று கூறிய சூரன் களத்தில் அவர் திருக்கோலக் காட்சியை ஆறு
* பாலன் என்று அறி
பரம்பொருள் என்று
என்று எண்ணிடக்களிக்கின் ,[DT ଭର୍ତି ,
ஒரு திருமேனி, ஆறு முகங்கள், பன்னிரு கரங்கள் இவை முருக னுக்கு அமைந்தமைக்கு காரணங் கள் இருக்கின்றன. "கருணைகூர் முகங்கள் ஆறும், கரங்கள் பன் னிரண்டும் கொண்டே ஒருதிரு முரு கன் வந்தாங்கு உதித்தனன் உலகம் உய்ய" என்பது கச்சியப்பர் வாக் காகும்.
责 சினம் போல் பகைவ
26

மாக அறிந்துணர முடியும் மற்ற வர்களால் சொல்லி விளங்கவைக்க முடியாது. இதனையே பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமூலர்
ார்க்கின்ற மூடர்காள்
ார்ப்பதே ஆனந்தம்
ளனோடு ஆடிய
சொல்வதும் எங்ங்னே"
நம்மை நாமே ஒதுநிலைப்படுத்திட ஆத்மார்த்தமாக அணு கி ன எ ல் அந்த அருட்பெருஞ் சோதியைக் காணலாம். இதனையே கச்சியப் பர் சூரபத்மன் மூலமாக மிக அழ காகக் காட்டுகின்றார்.
யோ பரம்பொருள்
முகம் பன்னிரு கரமுமகாக் காண் கின்றபோது
ந்தேன்
உணர்ந்திலனே'
ஆதியில் இயற்கையை அதா வது பஞ்சபூதங்களை வழிபட்ட மனித குலம் பின்னர் உருவ வழிபாட்டினை ஆரம்பித்த பின் னரும் சிந்தனாசக்தியால் ஏ ற் பட்ட ஐயப்பாடுகள் தோன்றவே செய்தன.
ஆறுமுகத்தோடும் ஒரு திரு மேனியோடும் பன்னிருகரங்களுட னும் தோன்றிய அறுமுகக்கடவுளி லேயே பல்வேறு சக்திகளும் அடங்
இவ்வுலகிலில்லை.

Page 35
r.
கியிருப்பதைப் பார்க்கலாம். பஞ்சி பூத சக்திகளின் ஒன்றித்த வெளிப் பாடே ஆறுமுகத் தோற்றம் என் பது அருணகிரியாரின் திருப்புக ழான ஏறுமயில் ஏறி விளையாடு முகம் ஒன்றே என்ற பாடலால் அறிய முடிகின்றதாயினும் ஆறு முகமான பெ ா ரு ஸ் நீ அருளல் வேண்டும் " என்று ஒர் வேண்டு கோளை அரு ண | ச ல ப் பெரு மானிடம் முன் வைக்கின்றார்.
ஆ ன ர ல் தெய்வங்களுக்கு மனித உருவளித்தவர்கள் மணி தனை விட வேறுபாடாகக் கரங் களை அமைத்துள்ளனர். அனுக் கிரகமளிக்கும் முகம் - இ த ன் செயற்பாட்டினைப் புலப்படுத்தும் ஆயுதங்களைத்தாங்கும் கரங்கள். ஒரு சோடிக் க ரங்க ள் ஆயுதம் ஏதுமின்றி அ ப ய வரதமளிப்ப தாகவே அமைந்துள்ளதைக் காண் கின்றோம். மு ரு கனி ன் ஐந்து சோடிக்கரங்களும் பல்வேறு ஆயு தங்களோடு காட்சியளிக்கின்றன. இவைபற்றிச்சிறு ஆய்வு செய்யலா
ஆறுமுகனின் மு த லா வ து சோடிக் கரங்களில் திரிசூலமும் வச்சிரமும் இரு ப் ப ைத க் காண லாம். இவை பரமேஸ்வரனாகிய இறைவனின் அனுக்கிரகமாகிய செயற்பாடுகளுக்கு அமைந்தவை யாகும். ஐ ம் பொறி க ளா லு ப் அறிந்து கொள்ளமுடியாத இறை வனின் அருவ முகத்தைக் கொண் டது முதலாவது மு கம். இது ஆகாயத்தை அதாவது எங்குட
அன்பு என்றால்

Lic Library
JAFFNA.
ந் பும் குறிப்
பதாகும்.
முருகனின் இ ர ண் டா வ து முகம் உருவமயமானது இம்முகம் பஞ்சபூதங்களில் தேயுவைக் குறிக் கும்- இது ஒளிமயமானது. அக்கினி மயமானது. இத்தன்மை கொண் டவர் சூரி யன். சூரியனுடைய அனுக்கிரகச் செயற்பாட்டுக்கு அமைந்த க ரங் க ள் கத்தியும், கேடயமுமாகும். முருகனுடைய இரண்டாவது சோடிக் கரங்கள் இவற்றைத் தாங்கிட நிற்பதைக் கானலTம்.
உலகத்தில் சகல சீவான்மாக் களும் அனுபவிப்பது வாயுவாகும். Gunir tu ahair தன்மையைப் புலப் படுத்த அமைந்தவர் கணபதி. முருகனுடைய மூ ன் ற ர வ து சோடிக்கரங்கள் க ன ப தி தெய் வத்தின் அனுக்கிரகச் செயற்பாடு களுக்கமைந்த பாசம், அங்குசம் ஆகியவற்றை அலங்கரிப்பதைக் காணலாம். மூ ன் ற ர வது முகம் க ண ப தி ைய க் குறிக்கின்றதை இதன் மூலம் உணர முடிகின்றது.
பஞ்சபூதங்களுள் எல்லோரை யும் பேணிக்காக்க வல்லது அப்பு அதாவது தண்ணிர். தண்ணீரிலே தனது பாம்பனையிற்படுப்பவர் விஷ்ணு. இ வ ர து அனுக்கிரகச் செயற்பாட்டுக்கு அமைந்த கரங் களில் சங்கும் - சக்கரமும் இருக் கின்றன. இதே கரங்களாக முருக னுடைய நான்காவது சோடிக் D க ர ங் க ள் விளங்குவதைப் பார்க்
உரிமையன்று கடமையாகும். ↔露
27

Page 36
鑫上
கின்றோம். முருகனது நான்காவது முகமும் கரங்களும் விஷ்ணுவைக் குறிப்பதை உணர முடிகின்றதல் 66.7?
உலகில் ஒ ன் ற ர ப் நின்று யாவையும் தாங் கி க் கொள்ள அமைந்தது ஐந்தாவது பூதமான பூமி, பூ மி யை ப் பரிபாலித்துக் காப்பவராக விளங்குபவர் வயிர வர். முருகனுடைய ஐந்தாவது சோடிக்கரங்கள் கபாலத்தையும், கண்டகோடரியையும் ஏந்தியுள்ள தைப் பார்க்கின்றோம். இ ைவ வயிரவருடைய அனு க் கி ர க ச் செயற்பாட்டைக் குறிக்கும் கரங் களாகும். இங்கே ஐந்தாவது முகத் தில் வயிரவர் கடாட்சத்தை உண ரலாம்.
முருகனுடைய ஆறா வ து முகம் பஞ்சகிருத்தியங்களாலா கும். அனுக்கிரகங்களின் ஒருங்கே சேர்ந்த கூட்டுநிலையான பிரம்ம நிலையை - இ ைற வ னி ன் மேல் நிலையைக் குறிப்பதாகும். இம் முகத்தின் ஆறாவது சோடிக்கரங் களில் ஆயுதங்கள் இல்லை. அடி யார்க்கு அபயம், வரதம் அளிக்கும்
கொடுப்பதற்கு எவை கடின வன், எவை செய்வதற்குக் கடினம எவை எவை தாங்கிக்கொள்ள முடி கொள்பவன், தன் ரகசியங்களை உ ளைக் காப்பாற்றுபவன், சிரமமான காதவன், நீங்கள் தாழ்ந்திருக்கும் வனையே நண்பனாக்கிக் கொள்ளுங்
壹 துன்பம் எமது கண்கை
28

ܛܠ
கரங்களாகும். இக்கரங்களுக்கு உள்ள சக்தி சர்வேஸ்வரன், சூரி யன், கணபதி, விஷ்ணு, வயிரவர் ஆகிய தெய்வ சக்திகளை ஒன்றாக் கித்தரும் வல்லமை கொண்டதாக விளங்குவதை உணர முடிகின்ற தல்லவா?
ஆறுமுகமானதன் பொருளை நாம் இங்கே காண்கின்றோம். இறைவன் தனக்கு மேலான ஒர் முகூர்த்தத்தை வே ண் டி உற் பவித்த ஓர் தெய்வமே ஆறுமுகன் இவரை வணங்கினால் சகல தெய் வங்களையும் வணங்கியதற்கு ஒப் பாகும் என்பதேயாம்.
அன்னையை நாம் விட்டு விட வில்லை. சக்திவேலாக தாங்கும் கரங்களின்றி முருகன் மார்புடன் இணைந்து விளங்குவதையும் காண் கிறோம். ஆக வே " மேலான தெய்வத்தை, மேதினியிற் கண்டு தொழ நாலாயிரம் கண்படைத்தி லனே அந்த நான் முகனே' என்று அருணகிரியாரின் ஏக்கத்தையும் இங்கே சிந்திக்க வேண்டியுள்ளது.
கே. எஸ். ஆனந்தன்
மானவையோ அவற்றைக்கொடுப்ப ானவையோ அவற்றைச்செய்வபன், பாதவையோ அவற்றைத் தாங்கிக் ங்களிடம் கூறி, உங்கள் ரகசியங்க
நேரங்களில் உங்களைப்புறக்கணிக் போதும் உங்களைப் புறக்கணிக்காத
ாத் திறக்கும் துணை. 寅

Page 37
*
t
:
hr
-
சந்நிதி முருகா
முருகா எங்கள் மு: மருகா எங்கள் மா உருகி நிற்கும் உந்த கருக விடுதல் கந்த
முன்னை வினைகளை பின்னை வினைகளை உன்னை அவர்க்கே
தன்னை அவர்கள்
முழுமையாய் நாங்க செழுமையாய் எங்க வழமையாய் எங்கை எளிமையாய் எங்கை
முத்தான பாதங்கள் சத்தான சாதனைக வித்தான விமலா 6 மத்தாகி எங்களை
சந்நிதி முருகா சங் தென்னவன் புதல்வ மன்னவன் மயிலா
தன்னலம் இல்லாத்
உன்னிடம் உள்ளதை மற்

ந்தமிழ் வண்ணா யவன் மருகா தன் அடியரைக் P. Går G Ft Gyrr.
முடித்து வைப்பாய்
ாப் பிடித்து வைப்பாய்
உவந்து அளிப்பாய்
தந்திடச் செய்வாய்.
ள் மோகித்தோம் உன்னை ளைச் செழிக்கச் செய்தனை ள வழிபடச் செய்தனை 1ள எழுந்திடச் செய்தனை.
மூழ்கிடச் செய்தாய் ள் சாதிக்கச் செய்தாய் விடிவினைத் தந்தாய்
மகிழ்ந்திடச் செய்தாய்.
கடங்கள் தீர்ப்பாய்
ா தேமதுரம் அளிப்பாய்
மருட்சி தீர்ப்பாய்
தாயகம் தருவாய்,
முருகதாசன்
றவர்களோடு பகிர்ந்துகொள். 演
29

Page 38
திருக்குறள் நம் நாட்டுக்கு மிக வும் நன்மை பயப்பது. இத் திருக் குறளோவெனில் பலப்பல பாஷை களிலும் மொழி பெயர்க்கப்பட்டு இரு க் கிற து. மேல் நாட்டார் களெல்லாம் இந் நூலைப் பெரி தும் பாராட்டுகிறார்கள். கல்வி டைக்குறிச்சி வ. வே. சு. அய்யர் அவர்களும் இந் நூலுக்கு ஆங்கி லத்தில் ஒரு மொழி பெயர்ப்பு செய்திருக்கிறார்கள். இந்நூல் உல கிலே ஒர் ஒப்பற்ற நூல் என்ப தற்கு நம் நாட்டு மொழிகள் பல வற்றிலும், அயல்நாட்டு மொழி களிலும் இது மொழி பெயர்க்கப் பட்டிருப்பதே சான்றாகும். தமி ழின் பழமை, நடையின் பழமை இவைகளுக்கு இந் நூலே எடுத்துக் காட்டாகத் திகழ்கின்றது. தமிழ் மொழி உலக மொழிகளிலேயே ஒப் பற்று விளங்குகிறது. இம் மொழி முடியுடைய வேந்தர் களால் காக்கப்பட்டது.
சங்க காலத்திலே ஆடவர் மகளிராய இருபாலரும் தமிழில் பெரும் புலவர்களாக விளங்கி னார்கள். அரசர்களும்கூடப் புல வர்களாக வாழ்ந்தனர். இவை களைச் சங்க நூல்களிலே பரக்கக் காணலாம். நாம் சங்க இலக்கி யங்களைக் கொண்டு, தமிழர்களின் நடையையும் பழமையையும் நன்கு உணரலாம். அக்காலத்தின் சமய
↔石 நன்மை என்பது செயலி
30
 

ணையற்றது
ജ്ഞ
நிலை, அரசு, கல்வி, வாணிபம், விவசாயம் முதலியவற்றைச் சங்க நூல்கள் நமக்குத்தெளிவாக எடுத் துக் காட்டுகின்றன அக்காலத்திய நவிவாணர்கள் இயற்கையோடும். இயற் ைக ப் பொருள்களோடும் படிந்து, தாம் கண்ட புதுமை இளையே கவிகளாக நூல்களில் பாத்திருக்கின்றனர்
த மி பூழி ல் பொருளிலக்கணம் மிகமிகச் சிறப்புடையது. இது பிற மொழிகளில் இல்லை. தமிழர் களின் ஒழு க் க நடைகளையே அறம், பொருள் இன்பமென மூவகையாகப் பிரித்து இந்நூல் தெளிவுபடுத்துகிறது. அஃதன்றி யும் இந்நூல் தமிழின் இலக்கணத் திற்கு ஒர் இலக்கியமாகவும், தமி ழுக்கே உரியதாகவும் சொல்லப் பட்டது. இவ்வாறு மேம்பட்ட புலவர் வாழ்ந்த நாளிலே நம் புலவர் பெருமானாகிய திருவள் ளுவர் நந்தமிழ் நாட்டின் தவப் பயனாலும் உலகின் அறத்தாலும் தோன்றினார், அஞ்ஞான்று புலவ ருலகம் அவரைப் பா ரா ட் டி மகிழ்ந்தது. அதை நாம் சொல்ல வேண்டியதில்லை. “திருக்குறளுக்கு நிகரான நூல் வேறு இல்லை; வள்ளுவருக்கு நிகரான புலவரு மில்லை " என்று அக்காலத்துப் புலவர் பலரும் கூறி வாழ்த்தினர். நக்கீரர் முதலிய புலவர் பெரு மக்களும் குறளைப் பாராட்டின
ல் காணும் அன்பு, 责

Page 39
ரெனின், இந்நூலின் பெருமையை என்னென்றுரைப்பது! SøUSAfff" ணிகச் சீத்தலைச்சாத்தனார் என் னும் பெரும் புலவர், தாமியற்றிய மணிமேகலை என்னும் நூலிலே, “தெய்வந் தொழாஅள் கொழுநற் றொழுதெழுவாள் பெய்யெனப் பெய்யும் பெருமழை யென்றவப் பொய்யில் புலவன் பொருளுரை தேறாய் ' என்று கூறியிருக்கின் நறனர். அவர் வள்ளுவரைப் பொய் யில் புலவரெனப் போற்றினர். பிற்காலப் புலவரும் அவரை ப் போற்றி வந்திருக்கிறார்கள். கவி யரசரெனப் புகழப்பட்ட கம்பரும் தாம் இயற்றிய பெருநூலாகிய இராமாயண கா வி ய த் தி லே குறளை அநேக இடங்களில் அழ குறத் தீட்டியிருக்கிறார். நம்மிரு சமய குர வர் க ஞ ம் தம் நூல் களிலே திருக்குறளையும் மேற் கோளாகக் கா ட் டி னா ர் க ள். குறளை எல்லோரும் ஒரு படியாகப் போற்றினராதலின், அதன் பெரு மையை நாம் ஆராயப்புகின், அது நம் அறிவினளவினதன்று.
இக்குறளின் பெருமையை நாம் சிறிது கால வளவில் என்ன சொல் லிவிட முடியும் ? அப்பெரியார் களைப்பற்றித்தான் நா மெ ன் ன சொல்லிவிடமுடியும் ? தி ரு வ ள் ளுவர், கம்பர், சேக்கிழார் முதலி யோருடைய பெருமை நம் அறிவி னளவினதன்று. அவர்களைப்பற்றி உலகப் புலவர்கள் என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறார்களென்ப து கவனித்து உணரத்தக்கது. சங்கப் புலவர்கள் பலரும் வள்ளுவரைப்
-輕 நன்றாக எழுதுவதை

போற்றினரெனின் நாம் அவர் பெ ரு ைம எத்தன்மைத்தென்று எவ்வாறு உரைக்கவியலும் ? அக் குறளின் கண் எப்பொருளும் உள; இல்லாதன இல்லை. எந்த ஒரு நூலைக் கற்றால் எல்லா நூல் களையும் கற்ற பலன் தரும் ? அவ்வொரு நூலே திருக்குறள், நாமும் அம்முறை தெரிந்து அந் நூலைக் கற்றால் மிகுந்த பலன் எய்தலாம். குறளைப் பயிலுவது எவ்விதம் ? அதை வ ள் ஞ வ ரே கல்வியென்னும் அதிகார வாயி லாக விளக்கியிருக்கிறார். அதைக் கொண்டு பயிலும் முறையைத் தெளிவீர்களாக, வள்ளுவர் பெரு மான் கல்வி, கேள்வி, அறிவுடைமை யென மூன்றதிகாரங்களும், மறுத் தல் முறையில் கல்லாமையென ஓர் அதிகாரமுமாக நான்கு அதி காரங்களாக வகுத்துக் கல்வியின் இன்றியமையாமையைக் காட்டி
* எண்ணென்ப ஏனை
எழுத்தென்ப, இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழு
முயிர்க்கு ""
என்றார் வள்ளுவர். ஆ த லி ன் இலக்கண நூல்களும், இலக்கிய நூல்களும், அளவை நூல்களும், கருவி நூல்களும் முறையே கற்கத் தகுந்தவை. அதன் பின்பே குறள் கற்கத் தகுந்தது.
* நவில்தொறும் நூ ன ய ம் போலும் " என்றார் வள்ளுவர். பயிலப் பயில இன்பம் தரும் இந்
ப் போன்றதே நேர்மை 寅
3.

Page 40
நூலை முறையாகக் கற்பவர் பல நூல்களையும் கற்கக் கடவர். தமிழருடைய தனிநாகரிக மாண் பினை விளக்கத் தி ரு க் குறள் ஒன்றே போதுமெனினும், பல நூல்களையும் மாணவர்கள் கற் றல் மிக மிக நன்மை பயக்கும். தனி மரம் தோப்பாகாது. ஆத லின், பல நூல்களையும் கற்க வேண்டும். அவைகள் குறளின் மாண்பினை விளக்கவே சாதன மாக இருக்கும். அற நூல்களிலே தாய், தந்தை, ஆசானைப்போல
தமிழ்த் தாத்தாவிட
திருவண்ணாமலை பூரீ ரமணா முருகனார் என்ற புலவர் துறவிய பூரீ ரமண மகரிஷிகள் மீது சரண் கவிதைகளைக் கையெழுத்துப் பிற
முருகனார் அறிஞர் கி. வா. : தித்தபோது, கவிதைகளைச் சரிசெ கி. வா. ஜ. அவர்களிடம் கொடு மாறு சொன்னார்:
* அத்தனையும் கையெழுத்துப் வைத் திருக்க வேண்டும்! "
அறிஞர் கி. வா. ஜ. அவர்க சொன்னார்.
கவலைப்படாதீர்கள், பத்திரம கையெழுத்துப் பிரதியின் அரு!ை உ. வே. சாமிநாத ஐயர் அவர்க துள்ளேன்.
寶 அன்பே வாழ்க்கையின்
32
 
 

விதிவிலக்கிட்டு ஆணையிடும் நூல் கள் சில. காதலன் காதலியின் சொற்போல வயப்படுத்தி அறி வூட்டும் நூல்கள் சில. மக்களின் அறிவிற்கேற்பக் கதை, காவியம், நாடகமெனப் பல திறப்பட்ட நூல்களுள்ளன. அற நூல்கள் பல வுளவெனினும் திருக்குறள் இணை பற்றது.
நாவலர், பண்டித ந. மு. வேங்கடசாமி நாட்டார்
ம் கற்ற பாடம் 1
சிரமத்தில் முகவைக் கண்ண பாக வாழ்ந்து வந்தார். அவர் ண பல்லாண்டு " பாடி அந்தக் ாதியாக வைத்திருந்தார்.
ஜகந்நாதன் அவர்களைச் சந்
ய்து தருவதற்காக அவற்றைக் த்தார். அப்போது பின்வரு
பிரதிகள்! ஜாக்கிரதையாக
ள் சிரித்துக்கொண்டே பதில்
ாக வைத்துக் கொள்வேன், மயை நான் தமிழ்த் தாத்தா ரிடம் கற்றுத் தெரிந்து வைத்
அறநெறியாகும். 寶

Page 41
- சொல்லாய் மு
மானுட உடம்பிலே பல உறுப் புக்களை இ ைற வ ன் பொருத்தி வைத்திருக்கிறான். பிரபஞ்ச வாழ்க் கையில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் ஒவ் வொரு வகையிற் பயன்படுகிறது. நம்மிடம் இருக்கும் உறுப்புக்களா லும் புலன்களாலும் நாம் நல்ல வற்றையும் செய்கிறோம்; தீயவற் றையும் செய்கிறோம் எங்களு டைய புத்தி சில வேளைகளில் நம்மைத் தடுமா ற வைத்துவிடு கிறது. பிரபஞ்சப் படுகுழியில் நம் மைத் தள்ளியும் விடுகிறது. நமது வாழ்க்கையில் கெடுதி நமக்கு ஏற் படுவதற்கு முன்பாக நமது புத்தி தடுமாறிவிடுகிறது. "விநாச கால விபரித புத்தி ' (கேடு வரும் பின்னே மதிகெட்டுவரும் முன்னே) என்ற வா க்கு இதனைத்தெளி வாக உணர்த்துகிறது. ந ம து வாயால் நாம் பயனற்ற பேச்சுக் களைப் பேசி நமது வாழ்நாளை வீழ்நாளாக மாற்றக்கூடாது என அருளாளர்கள் பலரும் ந ம க் கு அறிவுரை வழங்கி உள்ளார்கள். * வாயே வாழ்த்து கண்டாய்" என்று அப்பர் பெ ரு மா னு ம், பொய்ம்மையாளரைப் பாடாதே எந்தை புகலூர் பாடுமின் புல
賣 செல்வச்செருக்கு த
 

۲. بخشف شده است.
JAFー*」A。
அத்தியாயம் - 2
5 மந்திரம்
ருகா சுரபூபதியே -
வீர்காள் ' என்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் . " தி ரு மு றை க ள் ஒதாய் மனமே உன க் கென் ன வாய் ' என்று திருஞான சம்பந்த சுவாமிகளும் மானுடர்களாகிய நம்மைத் தமது பாடல் களின் ஊடாக வழிப்படுத்தி விடுகிறார்
56
மயில் விந்து, வேல் ஞானமா கிய கலை, சேவல், நாதம், நாதம், விந்து, கலை ஆகிய மூன்றுக்கும் தலைவராக ஞான பண்டிதனா கிய முருகன் திகழ்கிறார். " நாத விந்து கலாதீ நமோ நம " என அருணகிரியாரும் தி ரு ப் புகழில் இதனைப் பாடுகிறார்.
மயிலை ஆடும்பரி என்றும், சேவலை அணி சேவல் என்றும் குறிப்பிடும் அருணகிரியார் "முரு கனின் ஞானா சக்தி யா கி ய வேலுக்கு, அடைமொழிகள் எது வும் கொடாமல் வெறுமனே வேல்" என்று தனது பாடலிற் குறிப் பிடுகிறார். சூரபத்மன் முருகப் பெ ரு மா னா ல் அனுக்கிரகிக்கப் பட்டுச் சேவலும் மயிலுமாக மாறி னான் என்றே கந்தபுராணம் செப் புகிறது. ஒருபுறம் மயிலும் மறு
நிலை காட்டியே தீரும். 爵
3

Page 42
புறம் சேவலும் நிற்க. நடுவில் நடு நாயகமாக நின்று வேல் அருள் புரிகின்றது. வேல் என்ற சொல் அறிவு என்பதைக் குறிக்கும் என அறிஞர் கள் கருதுகிறார்கள். அறிவு ஆழமானதாகவும், அகல மானதாகவும் கூர்மையானதாக வும் இருக்க வேண்டும். வேலின் அ டி ப் பகுதி ஆழ மா க வும் இடைப்பகுதி அகலமாகவும் நுனிப் பகுதி கூர்மையானதாகவும் இருப் பது இதனையே உணர்த்துகிறது. மயிலையும், வேலையும், சேவலை யும் புகழ் ந் து துதித்துப்பாடி மகிழ்வதற்கான அருளைத் தனக் குத் த ரு மாறு அருணகிரியார் இறைவனிடம் வேண்டுகிறார்.
சிவபெருமானிடம் த வ ஞ் செய்து அரிய வரங்களுடன் சாகா வரமும் பெற்ற கயமுகாசுரன், தேவர்களைத் தேடித் துன்புறுத் தினான். தனக்கு முன்னால் தேவர்
ஆடும் பரி வேலணி ே பாடும் பணியே பணிய தேடுங் கயமா முகனை சாடும் தனியானை சே
முருகு என்றால் அழகு எனப் பொருள் படும். மு ரு கி ய ல் உணர்வை அழகியல் உணர்வு என அழைப்பார்கள். மு ரு கணு க் கு அழகன் எ ன் றொரு பெயரும் உண்டு. புராணங்கள் மன்மதனைச் சிறந்த அழகனாகவும் ரதியைச் சிறந்த அழகியாகவும் குறிப்பிடு கின்றன. ஆயிர கோடி மன்மதர் களின் அழகு இணைந்து காணப்
寶 மிக எளிய காரியம்
34

களைத் தினமும் ஆயிரம் தோப் புக் கரணம் போடுமாறு செய் தான். தேவர்கள் அ ைன வ ரும் சிவனிடம் சென்று தமக்கு ஏற் பட்ட துன்பத்தை முறையிட்டார் கள் சிவனிலிருந்து தே ர ற் ற ம் பெற்ற பிரணவ வடிவாகிய விநா யகப் பெருமான் கஜமுகாசுர னோடு போர் செய்து அவனை அருள்வயப்படுத்தித் தனது ஊர்தி யாகக் கொண்டருளினார். கஜ முகாசுரனைப் பிள்ளையார் சங் கரித்த பின்பு தேவர்கள் அனை வரும் பிள்ளையாரை தோப்புக் கரணம் போட்டு வழிபட ஆரம் பித்து விட்டார்கள், விநாயகப் பெருமானின் தம்பியாகிய முருக னிடம் மயிலையும், வேலாயுதத் தையும், சேவலையும் பாடும் பணி யைத் தனக்கு அருளுமாறு அநு பூதியின் முதலாவது பாடலிலே பின்வருமாறு வேண்டுகிறார்.
சவலெனப் ாய் அருள்வாய் ச் செருவில் காதரனே,
படும் பேரழகின் பெருவடிவமாக முருகப் பெருமானின் திருவடிவம் காணப்படுகிறது என்பதை 'ஆயிர கோடி காமர் அழகெலாந் திரண் டொன்றாகி ' என்ற கந்தபுரா ணப் பாடல் தெளிவு படுத்துகிறது. இப் பிரபஞ்ச வாழ்க்கையில் மானு டர்களாகிய நாம் பல துன்து, துயரங்களையும் சோதனை வேத னைகளையும் சந்திக்கிறோம் துன்
புத்தி சொல்வது. 食

Page 43
பங்கள் வரும்போது து வ விடுகிறோம். இன்பங்கள் ஏற்படும் போது துள்ளிக்குதிக்கிறோம். துன்பங்களுக்குக் காரணம் நமது கர்மவினை என்றும் இன்பங்களுக் குக் காரணம் நமது முயற்சியும், திறமையும் என்று கூறுவோம், சிவனடியார்களின் உள்ளத்தில் ஈர மும் இருக்கும் வீரமும் இருக்கும் இவர்களுடைய வாழ்க்கை என்றும் ஒளிமயமானதாகவே இரு க் கும். இறைவனுடைய அருட்பார்வை என்றும் இவர்களுக்குக் கிடைத்துச் கொண்டே இருக்கும். ' ஈரநெஞ் சினர் யா து ம் குறைவிலார் ' எனப் பெரியபுராணம் இவர்களின் நிலையை எடுத்து விளக்குகிறது. * இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை ” என்பதே இறை அடி யார்களின் சிந்தனையாகும்.
இன்பமுடையவரும், துன்பம் இல்லாதவரும், சிவயோகமூர்த்தி யும், இனிமையாகப் பேசுகின்ற வரும், மகிழ்ச்சியைத் தருகின்ற வரும், அருள் விளையாடல்களை புரிபவரும் ஞான பண்டிதன் ஆகிய முருகன் அல்லவோ ? மு ரு கட் பெருமான் தெய்வானை அம்ப னைத் திருமணம் செய்த இடப் திருப்பரங்குன்றம், ஆ ன் மா ! களுக்கு இன்பத்தைத்தந்து துன் பத்தைத் துடைக்கின்ற மூர்த்தி யாகக் கந்தவேள் பெ ரு மா ன் எழுந்தருளியிருக்கும் இடம் திரு செந்தூர், எம்பெருமான் ଔର யோகதயாபரனாக நிற்கும் இட. பழநி மலை, கந்தவேள் குருப னாக இருந்து தந்தைக்கு ஞான
责 தளர்ந்து கிடப்ப

s
யாரைத் திருமணம் செய்து ஆன் மாக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை வழங் கும் இடம் திருத்தணிகை, ஞான தயாபரன் வேதாகமங் களு டன் விளையாடி அருள் புரியும் இடம் பழமுதிர்சோலை ஆகிய ஆறுபடை வீடுகளின் சிறப்பையும் கந்தர் அநு பூதியின் இரண்டாவது பாடலிலே அருணகிரியார் குறிப்பிடுகிறார். மனைவி, ம க் களி ல், நிலபுலங்க ளில், பொன் பொருள்களில் வைக் கும் புறப்பற்றும், யான் என்னும் அகப்பற்றும் அறவே அற்ற இடத் தில் பேரின் பமாகிய இறையின்பம் தோற்றம் பெறும். முதலில் புறப் பற்று நீங்கிய பின்பே முடிவில் அகப்பற்று நீங்கும். ஆன்மா தனது ஆன்ம நாயகனாகிய கந்தவேளை நாடி அகம் புறம் என்ற எல்லாப் ப ற் று க் க ைள யும் வேருடன் களைந்து அப்பெருமானுடன் அத் துவிதமாக ஒன்றுபட்டுப் பேரின்ட நலத்தைப் பெறுதல் வேண்டும். அந்த அருள் நலத்தைப் பெறும் வழியை உபதேசித்து அருளுமாறு குருபரன் ஆ கி ய முருகப் பெரு மானை அருணகிரியார் வேண்டு கின்றார். கலியுகவரதனாகிய முரு கப் பெருமான் பூபதி ஆகையால் இகலோக இன்பத்தை அ ரு ஞ வான். தேவருலக பதியாக இருப் பதனால் பரவுலக இன்பத்தையும் அருளுவான். இதனையே “ சகல செல்வ யோகமிக்க பெரூவாழ்வு தகைமை சிவஞான முத்தி பரகதி யும் நீ கொடுத்து உ த வி புரிய வேண்டும் நெய்த்த வடிவேலா ’
தூண்டிவிடாதே. 寶
35

Page 44
என அருணகிரியார் திருப்புகழிற் குறிப்பிடுகிறார். பற்றற்ற நிலை யில் விளையும் பேரின் பத்தைத் தனக்கு அருளுமாறு முருகப்பெரு
உல்லாச நிராகுல
சல்லாப விநோதனு எல்லாமற என்னை சொல்லாய் முருகா
இறைவன் உலகம் முழுவதும் சர்வவியாபகராய் நீக்கமற நிறைந் துள்ளான். உப்புக் கலந்த நீரில் உப்பானது எல்லா இடமும் கலந் தும் செறிந்தும் மறைந்தும் இருப் பது போல இறைவன் எல்லா உயிர் களிலும் நீக்கமற நிறைந்திருக்கி றான் எனச் சாந்தோக்கிய உட நிடதம் கூறுகிறது. உ ண் ைம ப் பொருள் பற்றிய ஆராய்ச்சியே மெய்ஞ்ஞானத்தின் முதிர்வு நிலை யாகும். பரம்பொருளாகிய இறை வன் பஞ்சபூதங்களிலும் கலந்து வியாபித்து நிற்கிறான். மணிவாச கர் போன்ற உள்ளுணர்வு பெற்ற வர்களால் தான் அத்தகைய வியா பகத்தை உ ண ர முடி யும், * வானாகி மண்ணாகி வளியாகி ஒளியாகி ' என மணிவார்த்தை யாகிய திருவாசகம் இதனைச்
வானோ புனல் பா ஞானோ தயமோ யானோ மனமோ தானோ பொருளா
உலகில் மனிதன் படும் துன் பங்கள் அனைத்துக்கும் மூலகார ணம் ஆசையே ஆகும். 'ஆசையை
தொடர்ந்து செய்யப்படாத மு
36

மானை அருணகிரியார் வேண்டு வதைக் கந்தர் அநுபூதியின் இரண் டாவது பாடலிற் காணலாம்.
யோகவிதச்
ம் நீயலையோ இழந்த நலம் சுரபூபதியே.
செப்புகிறது. ஆகாயம், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று ஆகிய பஞ்ச பூதங்களோ, உலக அறிவு பிறக்கு மிடமாகிய புத்தியோ, நால்வேதங் களோ யான் என்கிற புருடதத்து வமோ, அந்தக் கரணங்களில் ஒன் றாகிய மனமோ தன்னை ஆட் கொண்ட இடம் என அருணகிரி யார், முருகப் பெருமானிடம் வினாவுகிறார். நான், எனது என்ற அகங்கார மமகாரங்கள் அனைத் தும் நீங்கிக் காண்பான், காட்சி, காட்சிப்பொருள் என்ற திரிபுகளும் அற்ற மோன நிலையே இறையரு ளுக்கு பாத்திரமாகக் கூடிய தெய் வீக நிலையாகும். மெய்ப்பொருள் எது என்று குருபரன் ஆகிய முருகப் பெருமானிடம் அரு ண கிரி யார் வேண்டுவதைப் பின்வரும் கந்தர் அநுபூதிப் பாடலிற் காணலாம்.
ர் கனல் மாருதமோ நவில் நான் மறையோ, எனையாண்ட இடம் வது சண்முகனே,
வெல்பவன் பூரண மனிதன் ஆகி மான் ’ என்றே பகவத்கீதையும் கூறுகிறது. ஆ ைச க ள் அதிகமா
பற்சி தோல்வியே தரும். 食

Page 45
னால் துன்பங்கள் பெருகும் ஆசை கள் குறைய ஆரம்பித்ததும் பேரா * ஆசைபடப்பட அ ஆசை விடவிட ஆ எனத் தமிழ் மந்திரமாகிய திரு மந்திரமும் குறிப்பிடுகிறது. மனித வாழ்க்கையின் இறுதி இலட்சியம் எதுவெனத் தெரியாமல் இவ்வுலக வாழ்விற் பலரும் தவிக்கிறார்கள். * கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டு டைத்தான் டி ' என்ற சித்த புரு ஷரின் வாக்கிற்கு அமைய ஆடாத ஆட் டங்க ள் ஆடி, தேடாத தேட்டமெல்லாம் தேடி, கூடாத கூட்டம் எல்லாம் கூடித் தமது வாழ்நாளைப் பலர் வீழ்நாளாக்கு கிறார்கள். கர்மயோகியாக உல கியற் க ட ைம க ைள ஆற்றிச் கொண்டு ஆன் ம ஞானத்தைப் பெற முயற்சி செய்ய வேண்டும் உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் உலகாய தராக வாழக் கூடாது. ஆனால் இந்த மண்ணிற் பிறந்த மானுடர் களிற் பலர் கட்டையிலே போகுப் வரை உலகியல் இன்பங்களைட் பூரணமாக அனுபவிக்கவே விரும்.
கிறார்கள். உ ட ைல ஓம்புப் தேகான்மவாதிகளாகவும், காட் இச்சை கொண்டவர்களாகவும்
பொருளாசை மிக்கவர்களாகவும்
காணப்படுகிறார்கள்.
வளைபட்ட கைம்ம தளைபட்டழியத் தி கிளைபட்டெழு சூடு தொளை பட்டுருவத்
寞 மனம்தான் ☞bຽTU

னத்தம் தோ ற் ற ம் பெறும்
இதனை ஆய்வரும் துன்பங்கள் பூனந்தமாமே '
புறப்பற்றுக்கள் நீங்கி இறை பற்று ஏற்பட வழிகாட்ட வேண் டும் என்று அருணகிரியார் முருகப் பெருமானிடம் வேண்டுகிறார். பெண்களுடைய கையில் வளையல் கள் சூழ்ந்திருப்பது போல ஆன் மாக்களை ஆசாபாசம் சூழ்ந்திருக் கிறது. மனைவி, மக்கள், பொன், பொருள், நிலம்புலம் என்பவற் றின் மீது ஆசை வைத்து அந்த ஆசையாகிய தளையால் ஆன்மா கட்டுண்டு அறிவு குன்றி அவல முறுகின்றது. முருகப் பெருமானு டைய திருவருளுக்குப் பாத்திரமாக விரும்புகிறவர்கள் மனைவி மக்கள் 5 என்ற உயிர்ப்பற்றும் பொ ன் பொருள் என்ற புறப்பற்றும் அறவே நீக்கவேண்டும். பெரும் படையோடு போருக்கு வந்த சூர னையும். தாரகனுடைய மாயைக்கு உதவ நின்ற கிரவுஞ்ச மலையாகிய அரக்கனையும் வேலாயுதத்தைக் கொண்டு தகர்த்து எறிந்தவராகிய முருகப் பெருமானிடம் தன்னை யும் உலக பந்த பாசத்திலிருந்து காட்பாற்றி அருளுமாறு அருண கிரியார் வேண்டுவதைக் க ந் த ர் b அநுபூதியின் நான்காவது பாடல்
பின்வருமாறு விளக்குகிறது.
ா தொடு மக்களெனும்
குமோ தகுமோ
நரமுங் கிரியும்
தொடு வேலவனே. (தொடரும்.
சிவத்தமிழ் வித்தகர் சிவ. மகாலிங்கம்
த்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. 寶

Page 46
ஒரு குடும்பத்
eSSS::RSSSSRSSSR
இவனைப் பெரியவன் என்று உலகம் ஒத்துக்கொண்டது இனியும் ஒத்துக்கொள்ளும். அன்புள்ளவர் l கள் கருணையுள்ளவர்கள் தம் சிர மேலேற்றிப் போற்றுகிறார்கள்.
தன்னை மதியாதவர்களுக்கு இடைஞ்சலும் செய்வான். நம்பி னவர்க்கு நடராசன் நம் பா த வர்க்கு இமயராசன். ஒரு மு ைற தன்னை அவமதித்த முனிவர்க ளுக்கு ஆசைகாட்டி மோசம் புரிந் தவன். மோசம்போன முனிவர்கள் இவனை அழிக்கத்திட்டம் தீட்டி ஏவுகணைகளை ஏவினர் ஒன்றும் பலிக்கவில்லை.
இவனது அடாவடித்தனத்தி னால் நன்றாய் வாங்கிக்கட்டிய சந்தர்ப்பங்களுமுண்டு :- இ வ ன் கோயிலுக்குள் ஒளித் தி ரு ந் த வேளையில் வெளிப்படுத்த ஒருவன் கல்லால் எறிந்தான். ஏ ற் று க் கொண்டான். இன்னொருவன் வில் லால் அ டி த் தா ன் வாங்கிக் கொண்டு நழுவினான். ஒருவனிடம் கால் செருப்பால் உதை வாங்கி னான் பழிவாங்கப்பட்டது. பிரம் பால் ஒருவன் அடித்தான் தன் பாகம் வாங்கிக்கொண்டான்.
இவ்வாறெல்லாம் தாக்கப்பட் டும் சொந்தக்குணம் நீங்க வே இல்லை. காதல் தூதுக்கும் இவனை
寶 அடக்கமே அறி

தின் கதை
1 தொடர்ச்சி . .
விடலாம். இதுமட்டுமா இவன் ஒரு பிள்ளை பிடிகாரன். பூனை குட் டியைத் தூக்குவதுபோல தானே தூக்கிக்கொண்டு போய்விடுவான். அவனது கண்ணில் இது நல்ல குழந்தை என்று பட்டுதோ ஏதோ ஒருவழிவைத்து குழந்தை ைய ப் பிடித்து விடுவான்.
மந்திரியையே பிடித்தான் என் றால் மற்றவர்களை விடுவானா? மணமகளுக்காகக் காத் தி ரு ந் த வனை செந்தூக்காய்த் தூ க் கி ச் சென்றவனல்லவா?
இவன் குணம் உலகத்திற்கு, அல்லது உலகத்தின் குணம் இவ னுக்கு. எவ்வளவு வறிய குடும்ப மாய் இருந்தாலும் பிள்ளைகட் குக் குறைவில்லை. ஆனால் ஒரு கெட்டித்தனம், பெற்ற பிள்ளை கலெல்லாம் ஆண் பிள்ளைகளே தான் பெற்றாலும் பேரப்பிள்ளை கள் இல்லாதவன் லட்சக்கணக்கில் ட ண ம் கொடுக்கும் வேலை இல்லை. ஆனால் வாங்கும் வேலை யும் இல்லை. இதனால் சோலி இல் லாதவன். இவனைக்கடவுள் என்று
இவனது குடும்பத்தில் மூத்த வன் சப்பைக்கால் உ ஸ் ள வ ன், பெருவயிறன். இவனது தோற்றத் தில் மூக்கே பெரிது. அலங்கோல மாக இருக்கும் இதனாற்போலும்
வுக்கு வித்து བའི་ལྟ་

Page 47
u9grupó en flaurrg, இருக்கிறான். திருமணப் பொருத்தம் பார்த்தா லும் அல்லது பொருந்தினாலும் பெண்கள் இவனைத் திருமணம் செய்ய மறுத்து விடுவார்கள். திரு மணம் செய்யாதவனாய் இருப்பி னும் திருமண வீடுகளுக்கு முன் நிற்பான். இவனைக் கூப்பிடாமல் ஒரு காரியம் செய்தால் எவ்வி திமோ அக்காரியத்தைக் குழப்பி விடுவான் இவனுக்கு எல்லோரும் பயம், பயத்தை நீக்க ஒரு தேங்
காயை அடித்து வெற்றி பெற்று விடுவார்கள்
தகப்பனில் விஞ்சியவன் தகப் பனின் வண்டிச் சில்லின் அச்சைத் தவிடு பொடியாக்கியவன். தம்பிக் காரன் பெண் திருடுவதற்கு உதவி
எந்த கணவ
தத்துவ ஞானியான ஜே, ! வனை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து த பெண்.
உடனே ஜே கே * எந்தக் வேண்டுகிறாய் ?" என்றார்.
é ó
* ஐயனே! எனக்கிருப்பது ஒ
** இல்லை பெண்ணே! நான் உனது கணவனா? அல்லது வ வனா? அல்லது உன்னை மன. வயது கணவனா? இல்லை இற உனது கணவனா?' என்றார்.
* பெண்ணே! மனிதனின் இ குழந்தையாய் இருந்து வாலி எப்படி ஒரு மாற்றமோ அன
தவிர்க்க முடியாது ' என்று
ཧ་ செல்வம் இழந்த
 
 
 
 

செய்தவன். இவனுக்கும் பெண்கள் உண்டென்று சொல்லுகிறார்கள். எல்லோரும் களவுப் பெண் க ள் என்றுதான் சொல்ல நேரி டு ம். ஒருத்தியின் பெயர் வ ல் ல ைப அவள் இவன் மடியில் இருப்பாள். சித்தி, புத்தி என்பவர்கள் அருகில் நிற்கிறார்கள். இவர் க ளோடு இருக்கின்ற நிலையை நாம் அதி கமாகக் காணவில்லை. கண்டவர் கள் சொல்லுகிறார்கள். கையில் யானையை அடக்கக் கூடிய அங் குசமும் பாசமும் கொண்டிருப்ப துடன் மறுகையில் மோதகமும் யானைத் தந்தமும் கொண்டிருப் f fraär.
தொடரும் - .
கை. நமசிவாயக் குருக்கள்
స్క్రిస్ట్రేన్దేన్దేల్ల్లో
ன் வேண்டும்?
கிருஷ்ணமூர்த்தியிடம் தன் கன ருமாறு வேண்டி வந்தாள் ஒரு
கணவனை மீண்டும் உயிருடன்
ரே கணவன்தானே " என்றாள்.
கேட்பது குழந்தையாய் இருந்த ாலிபத்தில் இருந்த உனது கண ம் முடித்த பின் இருந்த நடுத்தர க்கும் போது முதுமையில் இருந்த
|றப்பு என்பது ஒரு மாற்றமே, பம் அடைந்து முதுமையடைவது தப் போன்றே இறப்பும். இது
வன் கருமியாவான் 竇

Page 48
சந்நிதி
திரு. சாம்பசிவம் அவர்களின் பிறந்த இடம் வல்வெட்டித்துறை யாக இருந்தாலும் அவர் புகுந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற கிரா மம் நாகர் கோவிற் கிராமமாகும். வடமராட்சி கிழக்கு என்று அழைக் கப்படும் பருத்தித்துறை கிழக்குப் பகுதியில் பல கிராமங்கள் தனிக் கிராமங்களாக அமைந்துள்ளன. அது மட்டுமன்றி இக்கிராமங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமான சில இயல்புகளைக் கொண்டவை யாகவும் காணப்படுகின்றன.
உண்மையான அழகு இத
邸
40
 

தியான்
இணை (தொடர்ச்சி .
நாகர்கோவிற் கிராமம் வர லாற்றுப் புகழ்மிக்க நாகதம்பிரான் ஆலயத்தைக் கொண்டி ரு ப் ப து எல்லோரும் அறிந்த விடயம். ஆனால் அந்த தனிக்கிராமத்தில் சிறியதும் பெரியதுமாக மேலும் 0ே க்கு மேற்பட்ட ஆலயங்கள் அமைந்திருப்பது உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்படும் விடயமாகும். இவ் வாறு ஒரு தனிக்கிராமத்தில் இவ் வளவு தொகையான ஆலயங்கள் காணப்படுகின்ற இயல்பு வேறு எங்குமே காணமுடியாத பண்பு என்றே கூறலாம்.
யத்துய்மையில் உள்ளது.

Page 49
நாகர் கோவில் வட க் கி ல் அமைந்துள்ள மேற் படி நாகர் கோவிற்கிராமம் கடற்கரைக்கிரா மமாக அமைந்திருப்பதால் இது மு ற் று ம் முழுதாக ஒரு கடற் றொழிற் கிராமமாக விளங்குகின் றது. இங்கே கரைவலை இழுக்கும் பொழுது களைப்புத்தெரியாமல் இருப்பதற்காக இவர்கள் பாடு கின்ற நாட்டார் பாடல்கள் நகைச் சவை பொருந்தியதாகவும் தனித் அவமான மெட்டுடன் தெவிட்டாத சுவையுடையதாகவும் அமைந்திருப் பதும் தனிச்சிறப்பாகவே கூறப்பட வேண்டும்.
இந்த கிராமத்து மக்கள் தைப் பொங்கல் முடிந்து புதிய வருடத் தில் தமது கடற்றொழிலை எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு குறிப் பிட்ட நாளே ஆரம்பிப்பார்கள். அவ்வாறு எல்லோரும் ஒற்றுமை யாக முதன்முதல் தொழிலை ஆரம் பிக்கும் நாளை " நாள் வ ைல இழுத்தல் ' என்ற பெயருடன் ஒரு விழாவாகக் கொண்டாடிவரும் வழக்கத்தை இன்றுவரை பேணி வருகின்றனர். இந்த வருடம் 26 - 01 - 2000 இல் அந்த நிகழ்வு இடம் பெற்றது.
நாள் வலை இழுத்தல் என்ற நிகழ் ைவ மங்களகரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஊர் முழுவதும் ஒன்றிணைந்தும் கொண்டாடுவ தைப் பார்ப்பது உண்மையில் கண் கொள்ளாக்காட்சியாக இருக்கும் அதே நேரம் நாள் வலை இழுக் கும் பொழுது நடந்தேறும் கருமங்
★ அலங்கார அணிகலங்கள்

கள் யாவும் திருப்திய "கவும் சிறப் பாகவும், நடந்தேறுவதில் இந்தக் கிராம மக்கள் மிகவும் கவனமாக இருப்பார்கள். ஏனென்றால் அந்த வருடம் முழுவதும் அவர்கள் தமது தொழிலைச் செய்யும் பொழுது சிறந்த முறையில் தொழில் நடை பெற்று உயர்ந்த வருமானத்தைப் பெறுவதற்கும் எதிர்பாராத ஆபத் துக்கள் மற்றும் இழப்புக்களைத் தவிர்த்தல் போன்றவற்றி ற் கு ம் இந்த நாள் வலை இழுத்தல் என்ற புதிய வருடத்தின் முதல் நாள் தொழில் செய்யும் நிகழ்வு ஒரு கட்டியம் கூறும் நிகழ்வாக அமைந் திருக்கும்,
நாள்வலை இழுப்பது தொடர் பான தீர்மானங்களை கரைவலைச் சம்மாட்டியார்கள் நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் ஒன்று கூடித்தீர்மானிப் பார்கள். நாள் வலை இழுத்தற் செயற்பாட்டை எந்தச்சம்மாட்டி யார் தலமை தாங்கிச் செயற்படுத் துவது என்பதைத் திருவுளச்சீட் டின் மூலம் தெரிவு செய்வர்.
இவ்வாறு திருவுளச் சீ ட் டி ல் பெயர்கள் போடப்படும் பொழுது அதற்குள் உள்ளடங்குகின்ற சம் மாட்டியார்களில் திரு. சாம்பசிவம் அவர்களும் ஒருவராக இடம் பெறு வது வழக்கம். இவர் தனது நன் மையை மட்டுமல்லாது ஊர்மக்க ளது நன்மை அவர்களது உயர்வு என்பவற்றிலும் அக்கறை கொண்டு செயற்படுகின்ற இயல்புள்ளவர்.
சுமார் பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அந்த வருடத்திற்குரிய நாள்
ா சிறுமையின் சின்னம்.
4丞

Page 50
வலை இழுக்கும் நிகழ்வு நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது, எந்த தினத்தை நாள்வலை இழுத்தலுக்கு தெரிவு செய்தால் அது சிறப்பாக அமை யும் அதனால் கிராமம் நன்மை யடையும் என்பவற்றைப்பற்றி தனக்குள் சிந்தித்து மனதில் பெரும்
திரு. மா. சாம்பசிவம் அவர்கள் : தின் வாசலின் தெற்குப்பக்கமாக கொண்டிருக்கின்றார். அப்பொழு கையில் திருநீற்றுத்தட்டுடன் கா6 பூசகர் அவர்கள் திரு.சாம்பசிவம் அ
கைகளினால் சைகைகள் மூலம்
பார்க்கத்தேவையில்லை என்று கூ தானத்தைச் சுட்டிக்காட்டி அவை யத்தை ஆரம்பிக்குமாறும் வாக்கு
ஆம் ஆதங்கத்துடன் நித் திரைக் குச்சென்ற திரு. சாம்பசிவம் அவர் களுக்கு அன்று இரவு கனவில் சந்நிதியான் மேற்படி காட்சியைக் காண்பித்தார். இதனால் மனதில் தெளிவும், நம்பிக்கையும், உற்சாக மும் மேலிட்டவராக திரு. சாம்ப சிவம் அவர்கள் செயற்பட்டார்கள் நாள்வலை உட்பட அந்த வருடத் தினுடைய அனைத்துச் செயற். பாடுகளும் நிறைவாகவே நடந் தேறியது.
இவ்வாறு சந்நிதியானுடைய அருளினால் அவரது பல கருமங் களும் சிறப்பாக நிறைவேற்றப்படு வது மட்டுமன்றி சந்நி தி யா ன் வாக்களித்ததற்கிணங்க அவ ர து குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்டுவருகின்ற மிகப்பெரிய ஆபத்துக்களிலிருந்தும் அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டுவரு வதையும் காணமுடிகின்றது.
★ சொல்லின் மேன்மை செய
4罗

ஆதங்கப்பட்டவராகத் திரு சாம்ப சிவம் அவர்கள் காணப்பட்டார் கள். இறுதியில் சந்நிதியானே நீயே துணை அப்பா என்று நினைத் த வண்ணம் நித்திரைக்குச் சென் நறார்.
சந்நிதியானின் உள்மண்டபத் நின்று அவரை வழிபட்டுக் pது வாய்கட்டிய நிலையில் ணப்பட்ட ஆலயத்தின் பிரதம வர்களுக்குக்கிட்டவந்து தனது நாள், நட்சத்திரம் எதுவும் றி சந்நிதியானுடைய மூலஸ் ர நினைத்துக்கொண்டு காரி க் கொடுத்தார். -
22 - 09 - 95 இல் நாகர்கோவில் மகாவித்தியாலயத்தில் இ டம் பெற்ற துன்பகரமான விமானக் குண்டுவீச்சும் அதனால் ஏற்பட்ட அனர்த்தங்களும் உயிர் இழப்புக்க ளும் நாங்கள் அறிந்ததே. அந்த குண்டுவீச்சில் இவரது மகளும் சிக்கி மிகமோசமான காயத்திற்குள்ளாக நேர்ந்தது. ஆனாலும் தெய்வாதி னமாக காயமேற்பட்ட இடங்கள் ஆபத்தற்ற இடங்களாக இருந்த காரணத்தால் நீண்டகால தீவிர சிகிச்சையின் பின் அவரது மகளின் உயிரைக்காப்பாற்ற முடிந்தது.
திரு. சாம்பசிவம் அவர்கள் கதிர்காமயாத்திரை சென்று அண் மையில் அவரது கிராமத்திற்கு திரும்பியிருந்தார். அவரது மனைவி கதிர்கா மயாத்திரைக்குச் செ ல் ல முடியாத நிலையில் நோய்வாய்ப்
ിങ് தொனிக்க வேண்டும். 食

Page 51
பட்டிருந்தமையால் சந்நிதியானி டம் வந்து கற்பூரச்சட்டி எடுத்து தனது நேர்த்திக்கடனை நி ைற வேற்றி முடித்திருந்தார்கள். இவ் வாறு திரு. சாம்பசிவம் குடும்பத் தினர் 04 - 12 - 1999 திகதியில் சந் நிதியானிடம் த மது நேர்த்திக் கடனை நிறைவேற்ற வந்த சந் தர்ப்பத்திலேயே மேற்படி அற்புத அனுபவங்களை எம்மிடம் தெரி வித்தனர்.
உள்ளம் ஒரு கோயில் என்ப தற்கிணங்க யார்யார் ச ந் நிதி
உலகத்தில், கொடுப்பவனின் நில் ஒவ்வொன்றையும் கொடு எதிர்பார்க்காதே. அன்பைக் யைக் கொடு. உன்னால் இ ய ஆனால் அதன் பொருட்டு விை னைகளை ஏற்படுத்தாதே. நம் இறைவன் நமக்குக் கொடுட் குணத்தால் நாமும் கொடுப்
净 தேகசுகம் உள்ளவ
 
 
 

யானை தங்கள் உள் ளத் தி ல் வைத்து பூசைசெய்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களது வாழ்க்கைப் பயணத்தில் தோ ன் றாத் துணையாக இருந்து வழி காட்டிவருகின்ற கருணைத்தெய்வ மாக சந்நிதியான் விளங்கிவருகின் றான் என்பதை அனுபவிப்பவர் கள்தானே உணரமுடியும்.
ஒம் முருகா!
ந. அரியரத்தினம்
uഅlinബ அஜை
UBLC LIBRAR v.
JAFFNA.
ன் நிலையிலேயே நீ எப்பொழுதும் த்துவிடு; பிரதிபலனாக ஒன்றையும் கொடு, உதவியைக் கொடு, பணி ன் ற அளவு சிறிதாவது கொடு, ல பேசுவதை ஒழித்துவிடு, நிபந்த மீது நிபந்தனை ஏதும் சுமத்தாமல் பதைப் போல, நமது தாராள
šurors.
சுவாமி விவேகானந்தர்
ன் நம்பிக்கை உள்ளவன்
egses
4、

Page 52
இவ்வுலகில் ਛrip பெற்ற ஆன்மாக்கள் முத்தியின்பம் பெறு வதற்கும், ஈடேற்றம் அடைவதற் கும், ஆசார சீலராக வாழ்வதற் கும் வழிகாட்டி நிற்ப்பவை விர தங்களேயாம். அவ்வகை விரதங் களுள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்க விரதமாக அமைவது சிவராத்திரி 6ódpTgs Dnr (35th,
** தென்னாடுடைய சிவ னே போற்றி எ ந் நா ட் ட வர் க் கும் இறைவா போற்றி ' என்று திரு வாசகத்தில் சிவன் போற்றப்படு கிறார். எல்லா நாட்டினரும் கட வுள் என்று போற்றுபவரை நாம் சிவன் என வழிபடுகிறோம். சிவன் என்பது மங்களம் தருபவன் என அமைகிறது. மங்களம் தருகின்ற இறைவனை நோக்கி அனுட்டிக்
ఇ
寺
冀 தர்மம் துரதிருஷ்டங்க
44
 

தின் வரலாறு
தம் விரதம் சிவராத்திரி விரத மாகும். இவ் விரதமானது மாசி மாதத்தில் தேய்பிறை பதின்னான் நாம் நாளிலே கிருஷ்ண பட்சத் துச் சதுர்த்தியில் வரும். (நாள் முழுவதும் உணவை விடுத்து இரவு முழுவதும் கண்விழித்து இவ் விர தத்தை அனுட்டிப்பார்கள்.) இவ் வி ர த த் தை அனுட்டிப்பவர்கள் முதல் நாள் ஒரு பொழுது உணவு உண்டு போகங்களை வெறுத்து நித்திரை செய்து விடியற் காலை பில் எழுந்து அ வ சி ய கருமம் முடித்து ஸ்நானஞ் செய்து சூரி யோதய காலத்திலே நித் தி ய அனுட்டானத்தை முடித்து ஆல பத்திற்கு சென் று பிரதட்சண நமஸ்காரம் செய்து மீண்டு மத்தி பான வேளையில் மீண்டும் ஆல பத்திற்கு சென்று இறைவனுக்கு 5டக்கின்ற ஆறு காலப் பூசை ளையும் காண வேண்டும் என்பது இந்த விரதத்தினுடைய ஒழுங்கு முறையாக அ ைமந்து காணப் படுகிறது.
இவ் விரதம் பற்றி காலத் திற்கு காலம் தோற்றம் பெற்ற அறிஞர்கள் ஆன்றோர்கள் சமயப் பெரியார்கள் பல கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர். அந்த வகையில் ஒரு நாள் பிரம்மாவும் விஸ் னு வும் தங்களில் யார் பெரியவர் என்று வா தி த் து க் கொண்டிருக்கையில் இலிங்க வ டி வா ன ஒர் ஒளிப்
ளைத் தடுக்கிறது.

Page 53
క్షే
ན་ པོ་དོན་ཡོད།
பிளம்பு ஆகாயத்தையும் பூமிை யும் அளாவியதாய் அவர்கள் மு5 தோன்றிற்று. அவ்விருவரும் து கள் வாதங்களை நிறுத்திவிட் அவ் வொளிப்பிளம்பின் அடிை யும் முடியையும் கண்டு பிடி பதே தமது நோக்கம் என ச கற்பஞ் செய்து கொண்டன பூமியை பிளந்து கொண்டு விஸ்ணு கீழ் நோக்கிச் செல்ல அன்ன பறவை வடிவிற் பிரம்மா மேே பறந்து சென்றார். இருவர் முய சியும் பயனளிக்கவில்லை. நாங்க தோற்றோம் எ ன் று அவர்க அகந்தையொழிந்தனர். இை வனடி பணிந்தனர். இந்த இலி கோற்பவ மூர்த்தி வெளிப்பட் காலமே மகா சிவராத்திரியாகு
இலக்குமி நாயகனாகிய தி மாலும் சரஸ்வதி நாயகனாகி பிரம்மாவும் அடி முடி தே டி கதையானது செல்வச் செருக்க கும் கல்விச் செருக்கிற்கும் எ டாத பரம் பொருள் என்பன குறிக்கின்றது.
இவ் விரதம் பற்றி ஓர் ஐதி கதையொன்றும் உண்டு வேட ஒருவன் புலி ஒன்றிற்கு பயந் ஒரு மரத்தில் ஏறி இருந்தா தான் மரத்தில் இருந்தால் நித்
* வரும் 04 - 03 மகா சிவராத்திரி
இவ்வாக்கம்
寶 நன்றியுணர்வு

ரையாகி விடுவேனோ ஏ ன் று எண்ணி அந்த மரத்தில் உள்ள இலைகள் எ ல் லா வ ற் றை யு ம் பிடுங்கி கீழே போட்டான் காலை யில் அவன் பார்த்த போதுதான் ஏறி இருந்த மரம் வில்வமரமாக வும் தான் போட்ட இலைகள் அனைத்தும் லிங்கம் ஒன்றின் மேல் உள்ளதையும் கண் ணு ற் றா ன். இந்த நன்னாளையும் சிவராத்திரி விரதம் என கூறுவாரும் உளர். சூத முனிவர் தன் முனிவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறும் வேளையில் ஓர் க ற் ப் பா ந் த த் தி லே பிரம்மா இறக்க அப்பிரளயா காலத்தின் இரவினை உ ைம ய ம் ைம ய ரா ரி வேதாகம விதி ப் படி நான்கு யாமத்துப் சிவபூசை செய்து அவ் விருட்போது போன பின் னே ரு சிவபெருமானை நோ க் கி எம் II பெருமானே தேவ ரீ ைர நான் பூசித்த இராத்திரி சிவராத்திரி ற் என்றாக வேண்டும் என்று வேண் ( - டிக் கொள்ள அவ்வரங் கொடுத் தருளினார் எ ன் று சிவராத்திரி ريولا பற்றி பல வடிவங்களில் கூறப்பட்
பட்டிருக்கின்றது. நீக ன் ஆன்மாவை தூய்மைப்படுத்தி ģ நற்கதி அடைவோமாக, “ இன் ଜଙ୍ଘି பமே சூழ எல்லோரும் வாழ்க ’ தி செ. செல்வறஞ்சனா
- 2000 சனிக்கிழமை தினத்தை முன்னிட்டு
இடம்பெறுகிறது.
தான் நெருங்கிய உறவு!
45

Page 54
ܬܐ,
* * .
பாராட்டு விழா
ஞானச்சுடரின் வளர்ச்சிக்கு யோர்களையும், அறிஞர்பெருமக்களை விழா புத்தாயிரமாம் ஆண்டு ஜனவரிய நல்லைக்குரு முதல்வர் பூரீலபூரீ சோம தலமையில் இந்த விழா இடம்பெற்றது
மேற்படி விழா மறக்கமுடியா அமைந்திருந்தது. அன்றையதினம் ே ஆண்டு தைமாத ஞானச் சுடர் வெளி யீட்டியவர்களுக்கான பரிசில்கள் வழங் இடம்பெற்றன.
யாழ் பல்கலைக்கழக பட்டப்பி சிரியர் அ. சண்முகதாஸ் அவர்கள் வைபவத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் ! விளக்கி அந்த நிகழ்வினை வழிநடா: ஊக்கப்படுத்துதல் என்பன ஒரு மனி, வகையில் உயர்த்துகின்ற தென்பதை களையும் வெளிக்கொண்டு வந்து சமுத வழிவகுக்கின்றது என்பதையும் எடுத்
பேரவையால் நடாத்தப்பட்ட ட ஞானச்சுடருக்கு ஆக்கங்கள் அளித்த கெளரவிக்க வேண்டுமென்பதற்காக கொள்ளக் கூடிய ) அனைவருக்கும்
எல்லோரையும் பாராட்டிக்கெ பங்களிப்பு செய்த, செய்துகொண்டிரு விசேடமாகப் பாராட்டி கெளரவித்த
பின்வருவோர் விசேட கெளர கின்ற அன்பர்களாகத் தெரிவு செய்
திரு, சிவ. மகாலிங்கம் திரு. ஆறு. திருமுருகன்
竇 வீட்டுக்கு இலட்சுமி
46

30 - O - 2000
assessargos", «lev
காரணமாக அமைந்த சமயப்பெரி "யும் பாராட்டிக் கெளரவிக்கின்ற ாதம் 30-ம் திகதி இடம்பெற்றது. சுந்தர பரமாச்சாரிய சுவாமிகளின்
.
த மகத்தான ஒரு விழாவாக மற்படி விழாவில் புத்தாயிரமாம் பீடு, வாசகர் போட்டியில் வெற்றி கல் ஆகிய நிகழ்வுகளும் இணைந்து
ன்படிப்புப்பகுதி பீடாதிபதி பேரா பேரவையினுடைய பாராட்டு சிறப்பையும் சபையினருக்கு எடுத்து த்திச் சென்றார்கள், பராட்டுதல் தனுடைய செயற்பாடுகளை எந்த யும் அது அவனது முழு ஆற்றல் தாயம் மிகக்கூடிய பயனை அடைய துக் கூறினார்கள்.
1ாராட்டி ஊக்கப்படுத்தும் நிகழ்வில்
அனைத்துப் பெரியோர்களையும் ஆக்கங்கள் வழங்கிய (தொடர்பு அழைப்பிதழ் அனுப்பியிருந்தோம்,
ளரவித்த அதேநேரம் காத்திரமான
க்கின்ற அன்பர்களை பேரவையினர் மையும் குறிப்பிடத்தக்கது.
வத்திற்குரிய விருதினைப் பெறு பப்பட்டிருந்தனர்.
திரு. வ. குமாரசாமிஜயர் திரு. தி. பொன்னம்பலவாணர்
ானவள் பெண். 演

Page 55
PUSL
JAF திரு
சி. சி. வரதராசா திரு. ந. சிவபாதம் திரு. சிவசண்முகவடிவேல் திரு. சி. க. திருச்சிற்றம்பலம் திரு. கி. நடராசா
பரிசில்கள் வழங்கி (
பின்வருவே
திருமதி சுலோசனா ஜெயதாஸன் திரு. சி. ஆனந்தராசா
திரு. கு. சிவராஜசர்மா திரு. ஆ. கதிர்காமத்தம்பி திருமதி செ. அருளானந்தம் திரு. இராசையா பூரீதரன்
மேற்படி பாராட்டிக்கெளர காட்சியாக அமைந்திருந்தது. ே தோன்றாது அடக்கமாக இருந்து சமயப் பெரியோர்கள் எமது அ வழங்கிய கெளரவத்தை ஏற்றுக் தது. அதே நேரம் ஒரே மேடை தயக்கம்காட்டுகின்ற அன்பர்கள் கூடியமை பார்ப்பதற்கு மகிழ்ச்சி
இவ்வாறு ஆக்கங்கள் அ கெளரவிப்புகளும் வழங்கப்பட்ட யினுடைய அங்கத்தவர்கள், ே அதற்குள் உள்ளடக்காமல் விட்டி
பாராட்டுக்கள் கெளரவங் உண்மையில் பயனடைகின்ற வ நன்றியையும் வாழ்த்துக்களையும் தான் இந்த பாராட்டுககள் இட அந்தவகையில் ஆக்கங்கள் வழங் வாசகர்களுடைய வாழ்த்துக்கள்
F இல்லறத்தை நல்

"இர். கணேசதாசன் திரு. வை. க. சிற்றம்பலம் திரு ச, வினாயகமூர்த்தி திரு. க. வீணுகோபால்
கெளரவிக்கப்பட்டவர்களில்
பார் அடங்குவர்
亭 செல்வி செ. செல்வறஞ்சனா
திரு. க. மாணிக்கவாசகம் திரு. கு. ரவீந்திரன் திரு. Dr. V. பாலகிருஷ்ணன் திரு. கந்த சத்தியதாசன்
rவிக்கின்ற விழா ஒரு கண்கொள்ளாக் மடைகளிலோ அல்லது சபைகளிலோ து ஆத்மீகப்பணியில் ஈடுபடுகின்ற பல ழைப்பை ஏற்று சபைக்கு வந்து நாம் கொண்டமை பலருக்கு வியப்பை அளித் யில் அல்லது ஒரே நிகழ்வில் பங்குபற்ற பலரும் அன்றைய நிகழ்வில் ஒன்று யேளிப்பதாகவுமிருந்தது.
ளித்த அனைவருக்கும் பாராட்டுதலும் ாலும் ஆக்கங்களை அளித்த பேரவை பாஷகர்கள் போன்றவர்களை மட்டும் டிருந்தோம்.
கள் பேரவையால் வழங்கப்பட்டாலும் பாசகர்களின் உள்ளங்களில் எழுகின்ற b வழங்குவதற்காக அவர்கள் சார்பில் ம் பெற்றுள்ளதாக நாம் கூறவேண்டும். கிய எமது பேரவை அன்பர்களுக்கும் உரித்தாகின்றது.
லறமாக்குபவள் பெண், 寶
47

Page 56
ܬ݂ܳܐ܂
தொடர்ச்சியாக கட்டுரைகளை திரு. வ. குமாரசாமிஜயர், திரு. சிவட பெற்றவர்கள் சார்பில் தமது பதில் கள் இருவரும் தமது பதிலுரையில் த. யதற்கும் தமது ஆக்கங்கள் வா நாங்கள்தான் பேரவைக்கும் ஞானச்சு கண்ணோட்டத்தில் தமது உரைகை
பாராட்டிக் கெளரவிக்கப்பட்டவ களையும் நல்லைக்குரு முதல்வர் அல வாசகர் போட்டியில் வெற்றி பெற். றையதினம் வழங்கப்பட்டது.
முழுநிறைவுடன் நடந்தேறிய சிறப்பித்த அனைத்து அன்புள்ளங்க G sont lib.
3us
தியானத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும் பே வீட்டு ஈயானது தின்பண்டங்களி காருகிறது. அது உடனே தின் பல தின் மீதுபோய் உட்காருகின்றது இரசிக்கும் பொருட்டு மலர்ந்த ட அருவருக்கத்தக்க பண்டங்களை தில்லை, உலகப்பற்றுள்ளவர்கள் னானவர்கள். ஏதோ சில சமயம் பத்தை அனுபவித்தாலும் பழைய றின்ப சுகமாகிய மலக்குழியில் வ வெனில் சதாசர்வகாலமும் ஈஸ்வ ருக்கின்றார்கள்,
寶 திருமணமும் தூக்குக்கயிறு
 

* ܐܢܬ ܬܐ ܐ ܪ ܐ ܢ ↓
|轟
வ ழ ங் கி க் கொண் டி ரு க் கும் மகாலிங்கம் ஆகியோர் பாராட்டுப் உரைகளை வழங்கினார்கள். அவர் ம்மை சீரியபணியில் ஈடுபடத்தூண்டி சகர்மத்தியில் சென்றடைவதற்கும் டருக்கும் நன்றி கூற வேண்டுமென்ற ன நிகழ்த்தினார்கள்.
ர்களுக்குரிய விருதுகளையும் பரிசில் வர்கள் வழங்கிக்கெளரவித்தார்கள். றவர்களுக்குரிய பரிசில்களும் அன்
அந்த நிகழ்வினில் பங்குபற்றிச் ளையும் நன்றியுடன் வாழ்த்துகின்
பேரவைசார்பில்
ந. அரியரத்தினம்
ாது ஏன் மனம் சலிக்கின்றது? ன் மீது சில வேளைகளில் உட் *ண்டத்தை விட்டு விட்டு மலத் 1. ஆனால் தேனியோ மலரை புஷ்பங்களில் உட்காருமே தவிர
ஒரு பொழுதும் அணுகுவ முன்னே சொன்ன ஈக்குச் சம ஈஸ்வர பிரேமையாகிய இன் ப வாசனையால் அவர்கள் சிற் ாழுகின்றார்கள். மகான்களோ
பரப் பிரேமையிலேயே ஆழ்ந்தி
பூனி ராமகிருஷ்ணர்
o விதிப்படி நடக்கின்றன. 食

Page 57
மானவர் பக்கம்
சங்கம
&ை
வ்வகையிலே சிவனடிய பேற்றைவிட வேறு எவ்வித ப தத்தம் நிலையில் நின்று மாறின பாகத்தில் கொண்ட சிவபெருமா6 மறவாதவர்கள் என்றும் ஒம்நம! ஒதிக்கொண்டு வைராக்கிய நெறி குற்றமற்ற குணங்களினால் ெ அருண்மொழித்தேவர் தமது திரு. சிறப்பிலே குறிப்பிடுகிறார்.
பூதம் ஐந்தும் நிை மாதொர் பாகர் 1 ஒது காதல் உறை. கோதிலாத குணப்
மேலும் இச்சிவனடியார்சு தூய்மையானவர்கள் திருநீறு எ அணிகின்றவர்களைக் காப்பாற்ற அதே போல் சிவனடியார்களது : அவர்களிடத்திலிருந்து தெய்வீக வாயினால் பேச முடியாது.
மாசி லாத மணிதி பூசு நீறுபோல் உ தேசினாலெத் திை பேச ஒண்ணாப் ே
இவர்கள் தமது உள்ளத்தி சிந்திக்கமாட்டார்கள். வயது மு கின்ற பாத்திரமாகிய ஒட்டைய உடம்பெல்லாம் அலங்கரிக்கப் ப யும் ஒன்றாகவே நோக்கும் சிந்
ஒருவன் சிரித்த முகத்து
 

வழிபாடு
ஒனஇேஅை=ை ( தொடர்ச்சி.
ார்கள் அகத்திலே சிவபெருமான் திருவடி 'ற்று இல்லாதவர்கள் ஐம்பூதங்களும் காலத்திலும் உமாதேவியாரை இடப் னது தாமரை மலர்போன்ற திருவடியை சிவாய என்ற பஞ்சாட்சர மந்திரத்தை யிெல் நிற்பர். எனவே சிவனடியார்கள் பரியமலையை ஒத்தவர்கள் ஆவர் என த்தொண்டர் புராணத்தின் திருக்கூட்டச்
லயிற் கலங்கினும் மலர்த்தாள் மறப்பிலார் ப்பின் நெறி நின்றார் பெருங் குன்றனார்.
ாள் புறத்தூய்மை போன்று அகத்திலும் வ்வாறு வெண்ணிறமானதோ தன்னை றி உயர் நிலைக்கு இட்டுச் செல்லுமோ உள்ளமும் தூய்மையாகக் காணப்படும். 5 ஒளிவீசும் இவர்களுடைய பெருமை
கழ் மேனிமேல் ள்ளும் புனிதர்கள் சயும் விளக்கினார் பெருமை பிறங்கினார்.
ல் கேட்டையோ ஆக்கத்தையோ பற்றி திர்ந்து துறவற நிலையிலே பிச்சையேற் ம் இடாம்பிகமான திருமண வாழ்விலே யன்படுகின்ற விலை உயர்ந்த பொன்னை தனை உடையவர்கள்; சிவனடியார்களு
துடனே கெட்டவனாக இருப்பான். 责
49

Page 58
டன் ஒன்றாகக் கூடி வழிபாடு ஆற்றுகி அனுபவிக்கும் பேரின்பமாகிய முத்தி வீட களுடைய வீரத்தை எம்மால் சொல்ல மு
" கேடும் ஆக்கமும் கெட்ட ஒடும் செம்பொனும் ஒக்க கூடும் அன்பினில் கும்பிட வீடும் வேண்டா விறலின்
இவ்வாறு சங்கமரின் தோற்றப்டெ பொழுதும் இருக்கும் பொழுதும் கிடக் தும் உண்ணும் பொழுதும் உறங்கும் ( இமைக்கும் பொழுதும் மன்றாடும் மலர்ட்
* நின்றாலும் இருந்தாலும் மென்றாலும் துயின்றாலும்
மன்றாடும் மலர்ப்பாதம் ஒரு குன்றாத உணர்வுடையார் ே
மேலும் உறவும் பகையும் இல்லா நிலையானதெனக் கொள்பவர். சீலத்த லும் அறிவிலும் அன்பிலும் அருளிலும் சி ஏகாந்தராய் ஒழுகுபவர் இதனால் பழுதி யுடனும் பூண்டவர். சிவத்தினைப் பிரி ராய் இருப்பினும் ஞானத்தால் முதிர்
இவர்களுடைய வேடம் சிவவே எனவே சிவபெருமான் இவர்களை விட்( டார். சில வேளைகளில் சிவபெருமான் வேடம் தாங்கி இவர்களுடன் செல்வதுை சுந்தரமூர்த்தி நாயனாருடன் அடியரா உறங்கி ஜாமத்திலே சுந்தரருக்கு திருவடி எனவே தான் சிவனடியார்களை நாம் என்கிறது சைவசமயம்,
செ. கந்த
புலன்களின் கவர்ச்சி அறிஞர்8
50

ன்ற இன்பம் ஒன்றே தவிர தாம் ட்டையே விரும்பாதவர்கள் இவர் டியுமோ என்கிறார் சேக்கிழார்.
திருவினார் வே நோக்குவார் லே யன்றி
விளங்கினார். '
பாலிவை நோக்கும் போது நிற்கும் கும் பொழுதும் நடக்கும் பொழு பொழுதும் விழிக்கும் பொழுதும் ப்பாதம் " மறக்காதவர்கள் ஆவர்.
கிடந்தாலும் நடந்தாலும் விழித்தாலும் இமைத்தாலும் காலும் மறவாமை தொண்டராம் குணமிக்கார்.”
ாதவர் திருவருளின்பம் ஒ ன் றே ாலும் நோன்பினாலும் செறிவி றந்து விளங்கியவர். மாதேவர்க்கு |லாத்துறவறம் பண்புடனும் பக்தி பாச்சிந்தையர் ஆண்டில் இளைஞ ந்து இருப்பர்.
டம், சிந்தனை சிவ சிந்தனை டுப் பிரிந்திருப்பாரா? இருக்கமாட்
அடியார் ஒருவர் போன்று சிவ ண்டு ஒருமுறை சித்தவடமடத்திலே க வந்த சிவபெருமானும் படுத்து தீட்சையும் கொடுத்தாரல்லவா? சிவனெனவே வழிபட வேண்டும்
(தொடரும். -
சத்தியதாசன் B. A. (Hons )
ளைக்கூடத் தடுமாற்றும். 實

Page 59
Easy way to
RLAND
MAGDTHEN
Mother Theresa was work to relieve the Suffering work of helping the desper dying persons from the could die in peace and d
Mother Theresa was bc 27, 1910. and was named left her home at the age the Blessed Vergin Mary in by the Sisters of loreto and in Calcutta. While travellin 1946, She heard the Crie people, which inspired her she described as a call desperately poor of India.
In early 1948 She bec; permisson to leave her co
Theresa.
She won many award prize was awarded in 1979 in 1997 at the age of 87 for her death. Her death for the whole world and poor in India.
演 அழகற்ற அகத்தை

Learn English
| ii, 24
D : Η Ο SΔΑ
internationally respected for her g of the poor. She began her ately poor of India by bringing streets into a home where they ignity.
irne in Skipje, Albania on August Agnes Gonxha Bejaxhini. She af 18 to Join the instiute of Dublin. She was sent to Calcutta i. she became a Geography teacher g on a train on Septemder 10, s of some sick and helpless to help the poor. This experience within a call "... to help the
ame an Indian citizen. She asked nvent and Sister Agnes became
s in her life. The nobel peace Mother. Theresa left this world and the whole world mourned is an irriparable loss generally particularly for the sick and
விட அழகற்ற முகம்மேல். 寶
51

Page 60
हैं . .
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
صة في فهيج. نه 9 * *
Answer the Questions reading agai
རྡོ་ཁོ་ ཚོ.
“ー*
Why Mother Theresa respected figure?
What is her nationalit
How did she help th
When did she join t What was the first j.
What was the experienc on a train?
When did she become
Did she get permission
When did Mother The
How the warld felt
துக்கப்படுவது எந்தப்பிரச்சி

in the above passage:-
became an internationally
y?
e dying persons?
he vergin institute?
ob she did in Calcutta?
e she had while travelling
2 an Indian Citizen?
before leaving the convent?
eresa die?
by her death?
S. Thurairajah
னையையும் தீர்த்துவிடாது. 责

Page 61
பங்குனி மாத வாரா
03 - 03 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை முற்
அறிமுகவுரை :- திருமதி
சொற்பொழிவு : “ அ
வழங்குபவர் : திருமதி ம ( ஒய்வு டெ
10 - 03 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை மு
அறிமுகவுரை திரு. க.
(g
விடயம் : “ பஜனை
வழங்குபவர்கள் நல்லூர்
17 - 03 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை மு அறிமுகவுரை : பிரம்மறி வல்ை
சொற்பொழிவு நடை வழங்குபவர் : பேராசிரியர்
( 5 Li
24 = 03 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை முற்
அறிமுகவுரை வில்லிசை விடயம் : 'பக்திப்ப வழங்குபவர் : கதிர்காம ( சிறுப்பிட்டி வடக்கு காம
31 03 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை மு ஞானச்சுடர்
பங்குனி
வெளியிட்டுரை திருமதி ( ஆசிரி மதிப்புரை : திருமதி நாச் ( முதுநிலை ெ

ܪܐ ܐ ܘ ܢ
.—ജ്"
堕至 ឆ្នាំថ្វារ៉ានៅ
பகல் 10 - 30 மணியளவில் வசந்தா - கந்தசாமி
( ஆசிரியை, கரணவாய் ) டியார் கண்டு
மகிழ்ந்த அழகன் " ங்கையர்க்கரசி திருச்சிற்றம்பலம் 1ற்ற அதிபர், இராமநாதன் கல்லூரி )
ற்பகல் 10 - 30 மணியளவில் கணபதிப்பிள்ளை இளைப்பாறிய ஆசிரியர், அல்வாய் )
勢釁
༈ ܂ ܠ ܛܪ 畿。
பஜனைக் குழுவினர்
1ற்பகல் 10 - 30 மணியளவில்
s மனோகராக்குருக்கள் வ வைத்தீஸ்வர தேவஸ்தானம் ) முறை வாழ்க்கையில் சமயம்
நா. சுப்பிரமணியன் மிழ்த்துறை யாழ் பல்கலைக்கழகம் )
புகழ் க. சத்தியதாஸ் ாடல் " (பக்கவாத்திய சகிதம் ) நாதன் = ஞானேஸ்வரி ாட்சி அம்பாள் முன் பள்ளி ஆசிரியை
ற்பகல் 10 - 30 மணியளவில்
ாத வெளியீடு
2000
யோகேஸ்வரி - கந்தசாமி ய ஆலோசகர் வடமராட்சி வலயம் } சியார் செல்வநாயகம் பிரிவுரையாளர் யாழ் பல்கலைக்கழகம் )

Page 62
வாசகர் ே
முதல் பத்து மலரிலும் (2000 வெளியிடப்படும் விடயங்களை இடையே போட்டி ஒன்று நடைெ யில் வெற்றி பெறுவோருக்கு வழ பரிசில்கள் வழங்
போட்டி தொடர்பான விபரங்க வெளியிடப்பட்டு போட்டி நடாத முடிவுகள் 2001 ஜனவரி மல
அன்பான வே
மேலருக்குப் பொருத்தமான, தரப இலகு தமிழில் எழுதி எமக்கு சமயப் பெரியார்களையும், !
அன்புடன் கேட்டுக் கெr
ஜலர்க் கு சந்நிதியான் ஆச்சிரம சைவ க செல்வச்சந்நிதி, தொ
 
 
 

பாட்டி 匾
ஜனவரி - ஒக்டோபர் ) உள்ளடக்கியதாக வாசிகர் பெறவுள்ளது. இப்போட்டி ஒமைபோல பெறுமதியான கப்படும் ,
1ள் நவம்பர் மாத இதழில் த்தப்பட்டபின் அது பற்றிய ரில் வெளியிடப்படும்.
ண்டுகோள்
2ான சொந்த ஆக்கங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு *றிஞர் பெருமக்களையும் ாள்கின்றோம்.
فة) synau a siwr o Frie:Gita Goganau.
ண்டைமானாறு