கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஞானச்சுடர் 2000.06

Page 1
 

Page 2
பொருள் தவவ
இளும்
R సింరిష్ ప్eదిరి ఇందిరి 9. ఇది ది. ఇది Q_ 6 ది. ఇది కొని ఇంరిష్ క్షింరిక్షి క్షాంరిద్ధి ప్రతిదిS Sం రివై Sం వై కంవెన్లో కై
தேடாமல் தேடென்றா ைெ சீவன் சிவனென்றா ைெ நாடாமல் நாடென்றா னெ நல்லவழி தோன்றுமெ சோடாமற் பாடென்றா னெ பத்தரிசனஞ் சேரென் வாடாமல் வழிபடென்றா ெ வையகத்தில் வாழென்
 
 

இ. சிவமயம்
குறள் வழி 1ணுயிர் தான் அறப் பெற்றரனை
யி ரெல்லாம் தொழும்” ஏனைய
r = லிமையில் சிறந்தவனை எல்லா உயிர்
வணங்கும்
iAS ee ee S Se eee S S ee eeee S eSS ee eee S ASS S s C SSS SS sB S LSS sS eBe S S L SSS S esS వం రిక్ష వ్రంరిE SందిE వం°E SeరిE SందిE వం93 వంగిన
குருவே துணை
| [) {#if: {}, ଗ]]
条兴兴率景兴率洛景景
எங்கள் குருநாதன்
சங்கள் குரு நாதன் சங்கள்குரு நாதன் 1ங்கள் குரு நாதன் ன்றா னெங்கள் குரு நாதன் ங்கள்குரு நாதன் றா னெங்கள்குரு நாதன் னங்கள் குரு நாதன் றா னெங்கள் குரு நாதன் ( 6 )

Page 3
 

Page 4
** G5 IE 6DE
வைகாசி மா
வெளியீட்டுரை:
வைகாசி மாத வெளியீட்டுரை சிரேஷ்ட ஆசிரியை திருமதி புனிதவ கொண்டார்கள் இருளைப் போக்கி பல்வேறு வகையான முன்னேற்றத்தி தனது ஆரம்ப உரையில் ஆசிரியை பாரதக்கதையை சிறு சிறு பகுதியா நல்வழிப்படுத்துவது மிகவும் சிறப்ப காட்டினார் ஆள்.
மதிப்பீட்டுரை:
ஒய்வுபெற்ற வடக்குக்கிழக்கு செல்வி திலகவதி பெரியதம்பி அவர் வழங்கினார்கள், ஞானச்சுடர் தொ பதற்காக அதற்கு ஆக்கங்களை வ ! களுக்கு முதலில் அவர் தனது வாழ்
சுடர்தரும் தகவல் என்ற பகு விடயங்களைக் குறிப்பிட்டு வைகா இசை தொடர்பான விடயங்கள் ட வளவு முக்கியமானது என்பதை எடு
மலரில் இடம்பெற்ற ஒவ்வெr மதிப்பீட்டுரையை அம்மையார் வ ஆழமான கருத்துக்களையும் அவர் தவறவில்லை.
மேலும் இயற்கை வழிபாடா தினமும் மேற்கொள்ள வேண்டிய வி குறிப்பிட்டுக் கூறியது சிறப்பாக அ

L ' 莎 வெளியீடு
யை யா/உடுப்பிட்டி மகளிர் கல்லூரி தி சண்முகலிங்கம் அவர்கள் மேற் ஒளியைத் தந்து எமது வாழ்க்கையின் ற்கும் ஞானச்சுடர் பயன்படுவதைத் எடுத்துக் காட்டினார்கள். குறிப்பாக க மாதாமாதம் வழங்கி மக்களை ான விடயம் என்பதையும் சுட்டிக்
மா க r ண க் கல்விப்பணிப்பாளர் ர்கள் நூலிற்கான மதிப்பீட்டுரையை டர்ந்து பிரகாசித்துக் கொண்டிருப் ழ ங் கி க் கொண்டிருக்கின்ற அன்பர் த்துக்களைத் தெரிவித்தார்.
தியில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்ற சிமாத மலரில் இடம் பெற்றுள்ள ாடசாலை மாணவர்களுக்கும் எவ் த்ெது விளக்கினார்கள்.
rரு கட்டுரை பற்றியும் சுருக்கமாக ழங்கினாலும் சில கட்டுரைகளின் அடியோர்களுக்கு எடுத்துக் கூறத்
ன சூரியவழிபாட்டை எல்லோரும் அவசியத்தை இரண்டு அம்மணிகளும் மைந்திருந்தது.

Page 5
* LÖ 30
ஒரு சமுதாயத்தினதோ, பானதுமான இயக்கத்திற்கு எ அவசியம் என்பது இன்று ஏற்று
கிராமப்புறங்களில் கடும் ( உழைக்கும் ஏழை விவசாயிகள் இ பாகவே கருதப்படுகின்றனர். நக திலிருந்து, செயற்பட்டுக்கொண் ளர்கள் தொடக்கம் உயர்மட்ட எல்லோருடைய கடமைகளும் தாகவே கருதப்படுகிறது. தெய்வ கப்படுகின்றவர்கள் எனக் கூறச் நாம் மறந்து விட முடியாது. அந்தந்த துறையைப் பொறுத்த சிறப்பும் இருக்கிறது. இதனைத்தா என்று கூறப்படுகிறது.
இத்தொழில்கள் ஒவ்வொ தர்மத்தின் படி செயற்படுத்தப்ப மாக உணரப்பட்டுள்ளது. ஏனெ நெறியின்படி தங்கள் தொழில்களி கத்தின் அன்றாடச் செயற்பா நிறைவேற்றப்பட்டு தனிமனிதன் கையை வாழமுடியும்,
தற்கால உலகில் தனிமனி ஒவ்வொரு மனிதனும் தங்கள் த. தொழிற் தர்மமே முக்கியமானது தொழிலில் ஈடுபடுகின்றவர்களுடை அதிகாரத்துஷ்ப்பிரியோகம் மற்று பாடுகளால் அன்றாடம் மக்கள் களுமே இன்று பெரிய பிரச்சனை
தொழிலில் தர்மத்தைக் பத்தை விளைவிக்கின்ற ஒருவன. இறைவன் ஏற்றுக்கொள்ளப் பேr

ஒரு நாட்டினதோ, சீரானதும், சிறப் ல்லா வகையான தொழில்களும் மிக க்கொள்ளப்படுகிறது.
வெய்யிலிலும், குளிரிலும் கஷ்டப்பட்டு ன்றும் மனித வர்க்கத்தின் முதுகெலும் ரத்தைப் பொறுத்தவரை கீழ்மட்டத் டிருக்கும் நகர சுத்திகரிப்புத் தொழிலா
தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் வரை அன்றாட இயக்கத்திற்கு அவசியமான பத்திற்கு அடுத்தபடியாக வைத்து மதிக் கூடிய வைத்தியர்கள் சேவையையும் இவ்வாறு ஒவ்வொரு தொழிலிற்கும் வரை அவற்றிற்கு தனி முக்கியத்துவமும் raằ7 -gể6ìavề $ì6i) the diguity Of l3bour
ன்றும் அந்தந்த தொழில்களுக்குரிய ட வேண்டுமென்பது இன்று மிகமுக்கிய ன்றால் தொழில் கொள்வோர் தர்ம ல் ஈடுபடும் பொழுதுதான் மனித வர்க் டுகளும் சுமூகமாகவும், சிறப்பாகவும்
ஒவ்வொருவரும் திருப்தியான வாழ்க்
தனது ஆத்மீகச் செயற்பாட்டை விட ங்கள் தொழில்களில் இடைப்பிடிக்கின்ற என்பதை நாம் கூறவேண்டியுள்ளது. டய நேர்மையற்ற தன்மை, பாரபட்சம், லும் லஞ்சம், ஊழல் போன்ற செயற் அனுபவிக்கின்ற துன்பங்களும் கஷ்டங் ஈயாக மாறிவருகின்றது.
டைப்பிடிக்காது மற்றவர்களுக்கு துன் து ஆத்மீக ஈடுபாட்டை நிச்சயமாக
வதில்லை.

Page 6
ஆனி மாத சிறப்புப்
திரு. கதிரித்தம்பி
( வலவந் தோட்டம்
9 fl6st De
( வளர்பிறை பட்டுச்ே
திரு. மா. நா (லக்ஷ்மி வெதுப்பக
திரு. ந. கந்ை
(இளைப்பாறிய லி
g5)(q5. Dr. V. ( முகுந்தன் வைத்தியக்
S(5. p. 3 ( கிராம உத்தியோகத்தர்
திரு. கு. கதிை (கிராம உத்தியோகத்
திரு. க. கண (இளைப்பாறிய ஆசிரியர், ம
திரு. க. (இளைப்பாறிய ஆசிரி
திரு. கு. இ ( ஆசிரியர் யாழ் / தொண்ை
திரு. க. இரத்தி (கிராம உத்தியோகத்
got turf. 9. ( கிராம உத்தியோக

fi J iš GLI AJ 35DIK Í
சுப் பிரமணியம் கரணவாய் தெற்கு )
சோலை, சங்கானை )
கலிங்கம் ம், பத்தமேனி )
தயா பிள்ளை கிதர், அச்சுவேலி
பாலகிருஸ்ணன் ாலை, அச்சுவேலி)
ாந்தரூபன்
தம்பாலை கதிரிப்பாய் )
ரமலைநாதன் தர், பத்தமேனி)
பதிப்பிள்ளை ாவடி வளவு பத்தமேனி)
5 - J. F3FT யர் இமையானன்)
ரவீந்திரன் pL-Lorrisormo, 6. Lo 6.)
னசிங்கம் . P. $ர், கரணவாய் மத்தி )
ராசேந்திரம் த்தர், கெருடாவில் தெற்கு)

Page 7
Gఊళుఖ ఫ్ర] ( ஆசிரியை புனித திரேசா
திரு. கா. ( ஆசிரியர் கரனவ
திரு. சி. (இயக்குனர் கேம்பிரிச் க
திரு. த. முத்
( வல்வெட்டி, வ
திரு. க. அf ( கதிர்ஸ்தொலைத் தொடி
திரு. சு. இரா
(இயக்குனர் ரலன்ற் கல்வி
திரு. க.
(சந்தைவீதி,
திரு. வ. த
( வல்ெ
அதிபர் அ. த. ( கம்ப
Sco. K. 95. 6 சத்திரங்கை,

ఖాళీతలీlutiు மகளிர் கல்லூரி, அச்சுவேலி )
இராமஜெயம் ாய் மத்தி, கரவெட்டி)
தங்கவேல் ல்வி நிறுவனம், நவிண்டில் )
ਰੰਥ ਹੈ . P 1ல்வெட்டித்துறை. }
ரியரெட்ணம்
டர்பு நிலையம், வல்வெட்டி )
மச்சந்திரன் பி நிலையம், கரவெட்டி )
கிருபாகரன்
உடுப்பிட்டி)
இன்பராசா வெட்டி )
-5 | solo)6)
பர்மலை )
ாமநாதன்
கம்பர்நிலை, )

Page 8
tL முருகன் து
SSSaG S 0 SSaS S L S S L S S L S S aL S LS S L S S 0S S La S S a L S G S L S S a S S G ΦGoooooooooooooooooooooooooooooooός
ஈராறு செவிகளில் நான் ெ எள்ளளவும் கேட்கவில்லை இப்புவியில் நீயல்லால் வேறு
இன்பமயமான முருகா இரந்துருகும் அடியவர் பெரு இசையாத விந்தையென்ே ஈசனுக்கு உபதேசம் செய்த இணையில்லா அருட்சோ கூர்கொண்ட வேல்கொண்டு குஞ்சரியை மணந்த பின் குறமாது வள்ளியையும் ம
குன்றினில் அமர்ந்த கும சோர்வுற்றுத் துணையற்று
துதி செய்து அடிபணிந்ே சீர் பெற்ற நல்லையிற் சி சின்மயானந்த சந்நிதிக்
 
 

சான்ன வார்த்தைகள்
Gununr 1
துணை காண்கிலோம்
நந்துயர் களைந்திட
6
5 குருநாதனே.
தியே
சூரனை மாய்த்திட்டுக்
t றவாது ஆட்கொண்ட ! זח"עג த் துன்புறும் எமைக்காக்கத் தோம் த்திரத் தேரூரும் குமரவேளே!
O Sà. மயில்வாகனம் Ο

Page 9
அதிதியாலும் 29
Of னுடத்தை C
(pass a TT 5
அர்ச்சுனன் 露
----~~~~ ~~~~~~~~
x சிவத்திரு வ.
அந்தணர்கள் புடைசூழ அர்ச்
சுனன் தீர்த்த யாத்திரை புறப் பட்டான். ஆலயங்கள் பலவற் றைத் தரிசித்தும், புண்ணிய நதி கள் பலவற்றில் நீராடியும், மலை கள் காடுகள் என்பவற்றைக் கடந் தும், கங்கை உற்பத்தியாகும் இடத்தை அடைந்தான் கங்கைக் கரையில் தங்கியிருந்து கங்காஸ் நானம் செய்ய விரும்பினான். கங் கையில் நீராடும் பொருட்டு இறங் கியவனை, நாகலோக கன்னிகை யான உலூபி என்பவள் ஆண்டாள். அர்ச்சுனனின் மீது மிக்க அன்பு LTt TtOt OmmOLLLSTOTTOcO OLLL tLtaS eY tt tTtOS S S TTL0 Y லோகத்துக்கு அழைத்துச் சென் றாள். நாகர் வாழும் உலகை அடைந்த அர்ச்சுனன் " நீயார்? என்னை எதற்காக இங்கு அழைத்து வந்தாய்? " என்று வினாவினான். அப்பொழுது உலுரபி, " மன்னா இது நாகர் வாழும் நாகலோகம், எனது தந்தை நாகர்களின் மின் னன். உம்மீது நான் மாநிாதி
寶 அதிகாலையில் நித்

மன்மைப்படுத்தும்
கோட்பாடுகள் த்திலிருந்து)
ர்த்த யாத்திரை
குமாரசாமிஐயர் K
அன்பு கொண்டு இங்கு அழைத்து வந்தேன். என்னைத் தாங்கள் மணந்து கொள்ள வேண்டும் " என்று மொழிந்தாள். அர்ச்சுனனும் அவளது கோரிக்கைக்கு இணங்கி அவளை மணந்து இன்பமாக நாக லோகத்தில் இருந்தான். இதனால் உலூபி ஓர் அழகிய ஆண்மகவைப் பெற்றெடுத்தாள். 'அராவான்" என்பது அம்மகவின் பெயராகும். இதன் பின்னர் அர்ச்சுனன் அவ ளிடம் விடைபெற்றுத் தீர்த்த பாத் திரையைத் தொடர்ந்தான்.
தென் திசை நோக்கி யாத்திரை செய்து, கோ தா வ ரி, காவேரி போன்ற புண்ணிய நதிகளில் நீராடி மணலுரரை அடைந்தான். அந்நாட் டில் பா எண் டி ய இளவரசியைக் கண்டு மனம் செய்ய விரும்பி அவளின் தந்தையை அணுகி அநு மதி கேட்டான். அப்போது மன் இனன் அ வ ன் யாரென்பதனைக் கேட்டறிந்து, மகிழ்வு கொண்டு * அர்ச்சுனா ! எனது புதல்வி சித்
p
re
திரை விட்டு எழுந்திரு. 寶

Page 10
திராங்கதை எனக்கு ஒரேயொரு மகளாவாள். எனக்குப் பின் இந் நாட்டை ஆள ஒரு மன்னன் வேண் டுமல்லவா? எனவே சித்திராங் கதையை நீ மனம் செய்வதாற் பிறக்கும் மகவை எனக்கு நீ தர வேண்டும், இதற்குச் சம்மதமாயின் நீ எனது மகளை மணந்துகொள் ளலாம் ?? என்று கூறினான். நிபந் தனையை ஏற்றுக் கொண்ட அர்ச் சுனன் சிந்திராங்கதையை மணந்து கொண்டான். பின்னர் மேலும் தென்திசை நோக்கி யாத்திரை செய்தான். தென் சமுத்திரக் கரை யில் இருக்கும் ஐந்து புண்ணிய தீர்த்தங்களில் நீராடச் சென்ற போது அதில் யாரும் இறங்கி நீராடாமல் இருப்பதனைக் கண்டு அதன் காரணத்தை வினாவினான். அங்கிருந்த ரிஷிகள் அத்தீர்த்தங் களில் ஐந்து முதலைகள் இருப்ப தனால் எவரும் இறங்கி நீராடு வதில்லை என்பதனைத் தெரிவித் தனர்.
இவற்றைச் செவிமடுத்த அர்ச் சுனன், முதலாவது தீர்த்தத்தில் இறங்கியதும் அவனை அக்குளத் திலிருந்த முதலை பற்றிப்பிடித் தது. மிகவும் பலம் பொருந்திய வாைன அர்ச்சுனன் முதலையைப் பிடித்து இழுத்துக் கரையிற் சேர்த் தான். கரையை அடைந்ததும் அம் முதலை பெண்ணாக மாறியது. அர்ச்சுனன் ஆ ச் ச ரி ய த்து டன் அவளை வினாவ அப்பெண் 'பெரு வீரரே, நாங்கள் ஐவரும் தேவ லோக மாதர்கள், முனிவர் ஒரு வரின் சாபத்தால் ஐவரும் ஐந்து
寶 பாடசாலைக்கு 3:59ಿà೨೫

முதலைகளாக இத்தீர்த்தங்களில் இருக்கிறோம் என்னைப் பெண் ணாக்கியது போன்றே மற்றைநால் வரையும் கரையேற்றிக் காப்பாற்ற வேண்டும் " எ ன் று வேண்டிக் கொண்டாள். வேண்டுதலை நிறை வேற்றும் பொருட்டு அர்ச்சுனன் மற்ற நான்கு தீர்த்தங்களிலும் இறங்கி நால்வரையும் கரைசேர்த் தான். ஐவரும் அவனை வணங்கி விடைபெற்றனர். அ ர் ச் சு ன ன் தீர்த்தங்களில் நீராடி மீண்டும் மணலூரை அடைந்தான்.
மணலூரில் சித்திராங்கதை யுடன் தங்கி வாழ்ந்து வந்தான் சித்திராங்கதைக்கு * பப்ருவாக னன் ' என்னும் ஆண் மகவு பிறந் தது. மன்னனுக்கு வாக்களித்தபடி பப்ருவாக 56 னை அவனுக்குத் தத் தாகக் கொடுத்துச் சித்திரஈங்கதை யிடமும் விடைபெற்றுக் கேரள நாட்டை அடைந்தான். திருக் கோகர்ணத்தைத் தரிசித்து மேற் குக் கரையில் இருக்கும் பல தலங் களைத் தரிசித்துப் ' பிரபாச தீர்த்தத்தை' அடைந்தான். அதில் நீராடித் துவாரகை சென்று கண் ண பிரானைத் தரிசிக்க விரும்பி னான். கண்ணனை நினைத்ததும், அவனது சோதரியான சுபத்திரை யின் நினைவும் அவனுக்கு ஏற் படலாயிற்று. சுபத்திரையின் அழ கினைக் கேள்விப்பட்டதிலிருந்து அவளை நேசித்திருந்த அர்ச்சுனன் இச்சந்தர்ப்பத்தைப் பயன்படுத்தி அவளைக் காண விழைந்தான். ஒருவரும் அறியாவண்ணம் தனது உருவை மாற்ற விளைந்த அர்ச்
றாமல் சென்று வா.

Page 11
சுனன் துறவி போன்று தலையை மொட்டையடித்துக் காவியுடை அணிந்து, கழுத்தில் உருத்திராக்க மாலைகளை அணிந்து, கையில் கமண்டலம் ஏந்தி உருமாறினான். பின் னர் கண்ணபரமாத்மாவை நினைந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தான். மனோநிலையை அறிந்து கொண்ட ஆண் ண ன் , உடனே துவாரகையை விட்டேகிப் பிரபா சதீர்த்தக் கரையில், அர்ச்சு னனைச் சந்தித்தார். கண்ணபிரா னைக் கண்டதும், அர்ச்சுனன் மிக்க மகிழ்வு பொங்க எழுந்து அவரின் திருவடிகளில் வீழ்ந்து வணங்கி னான். எல்லோரினதும் நலத்தை விசாரித்த கண்ணபிரான் தீர்த்த யாத்திரை வரக் காரணம் என்ன என வினா வினார், அர்ச் கனன் நடந்தவற்றை எடுத்துக் கூறித் தனது மனவிருப்பையும் தெரிவித் துக் கொண்டான். அப்படியாயின் துவாரகைக்கு வந்து தங்கியிருக் கும்படி கண்ணன் கேட்டுக் கொண் டான். அதற்கு அர்ச்சுனன் தீர்த் தக் கரையிலே தான் தங்கியிருக்க விரும்புவதாகக் கூறினான். கண் ணன் விடைபெற்றுச் சென்றார்.
கண்ணபிரான் அர்ச்சுனனைச் சந்தித்துத் திரும்பிய சில நாட் களின் பின்னர் யாதவ மக்களால் வெகுசிறப்பாகக் கொண்டாடப் படும் கிரிபூஜை என்னும் விழாவுக் குரிய காலம் வந்தது. யாதவ மக்கள் எல்லோரும் மிக்க மகிழ் வுடன் ம ைல ய டி வார தீ ைத அடைந்து, மலையை அலங்கரித் துப் பாடியும் ஆடியும் மகிழ்ந்த
寶 பாடசாலையும் வழிப

னர் இசைவாணர்கள் இன்னிஐசி பொழிந்தனர். ஆடலணங்குகள் ஆடல் செய்தனர். மன்னர் குடும் பத்தவர்களும் தேரில் வந்து இவ் விழாவிற் கலந்துகொண்டனர். பலராமர். கண்ணன் சாத்யகி முதலிய யாதவ குலச் செம்மல் களும் வந்து மகிழ்த்திருந்தனர். பலராமர் தம் சகோதரியாகிய சுபத்திரையையும் உடன் அழைத்து வந்திருந்தார். கண்ணபிரான் யாரு மறியா வண்ணம் அர்ச்சுனனை அங்கு வரவழைத்திருந்தார். நன்கு அலங்காரம் செய்து எழிலுருவாக விளங்கிய சுபத்திரையை அர்ச் சுனன் கண்டான். சுபத்திரையின் அழகு அவனைப் பித்தனாக்கியது. கண்ணபிரானுடன் இளம்துறவிக் கோலத்துடன் இருந்த அர்ச்சுனன் கிரிவலம் வந்து, எங்கும் உலவி எல்லோருடனும் சேர்ந்து களித் திருந்தான். சுபத்திரையைக் கண்டு மனம் பித்தாகிய நிலையில் உலவிய அர்ச்சுனனின் மனோநிலையைப் புரிந்து கொண்ட கண்ணபிரான் அவனுக்கு உதவிபுரிய விழைந்தார்.
அர்ச்சுனனை நோக்கிக் கண்ண பிரான், 'அர்ச்சுனா ! உன் மனம் நிலை தடுமாறி அலைகிறது. எனது தங்கையை மணந்து கொள்ள விருப்பமாயின் அதனை முதலில் உனது அண்ணனாகிய யுதிஷ்டி ரருக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும். " என்று கூறினார். அ ர் ச் சு ன ன் ಇಳಿತ್ತಿs@®é? ஏற்றுக்கொண்டதும், கண்ணபிரான் யுதிஷ்டிரருக்கு விட யத்தைத் தெரிவித்துத் தூதுவனை அனுப்பி வைத்தார். தூதுவன்
டும் ஆலயமே தான். స్ట్రే
*r.
ܐܝܟ

Page 12
இந்திரப் பிரஸ்தம் அடைந்து செய்தியை அறிவித்ததும் யுதிஷ் டிரர், தாய் குந்திதேவியுடனும் மற்றைய பாண்டவர்களுடனும் கலந்தாலோசனை செய்தார். பின் னர் அர்ச்சுனனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றுமாறு கண்ணபிரா னுக்குச் செய்தி அனுப்பினார். யுதிஷ்டிரரின் அனுமதி கிடைத்த தும் கண்ணபிரானும் அர்ச்சுன னும் கலந்து ஆலோசனை செய் தனர். கண்ணபிரான் சுபத்திரை யைக் கந்தர்வ முறைப்படி மணப் பதே நடைபெறக் கூடியது எனக் கூறி, இனிச் சந்தர்ப்பம் வரும் வரை காத்திருக்க வேண் டு ம் என்று கூறியதுடன் அர்ச்சுனனைத் துவாரகைக்கு வந்து தங்கியிருக்கும் படியும் கேட்டுக் கொண்டார். சுபத்திரையை மணக்க அநுமதி கிடைத்தமையால், அர்ச்சுனனும் துவாரகைக்குச் செல்ல உடன்பட் டான், கண்ணபிரான் அர்ச்சுன னிடமிருந்து விடைபெற்றுச் சென் நார் அர்ச்சுனன் துறவிக் கோலத் துடனே துவாரகைக்குச் சென்று சோலை ஒன்றில் தங்கியிருந்தான். தவசி ஒருவர் சோலையில் அமர்ந் திருப்பதனைக் கண்ணுற்ற யாதவ மக்கள் அவரைத் தரிசிக்கச் சென் றனர். அவருடன் உரையாடி அவர் பல தலங்களைத் தரிசித்துப் புண் ணிய நதிகளில் நீராடித் துவார
பிறரது குற்றங்களைப்பற் எவ்வளவு கெட்டவை ஆனாலு! என்றும் விளைவதில்லை.
* இரண்டு நிமிடமாயினு

கைக்கு வந்திருப்பதனை அறிந்து கொண்டனர். பெரும் தவசியான அவரைத் தீக்கபடி உபசரித்து அவரின் ஆசிகளைப் பெறவிழைந்த யாதவ ம க் இ ன் பலராமருக்கு அவரைப் பற்றித் தெரிவித்தனர். பலராமரும் துறவியாரைத் தரி சித்து, அவரை எங்கு தங்க வைக் கலாம் என யோசனை செய்தார். அவ்வேளையில் மாயக் கண்ணனும் அவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார். அவ ரும் துறவியைத் தரிசித்து ஏதுமறி யார் போல் நின்றிருந்தார். பல ராமர் அவருடன் கலந்தாலோசிக்க அவர் பெரியவரான நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள் என்று கூறி னார். இதனாற் பெரிதும் மகிழ்வு கொண்ட பலராமர் யோசனை செய்து சுபத்திரையின் கன்னிமாட நந்தவனத்தில் துறவியைத் தங்கச் செய்யலாமென முடிபுசெய்தார். மாயக் கண்ணன் உள்ளத்துள் மகிழ்ந்து ஆனால் வெளியே விருப்ப மற்றவர் போல் நடித்து "துறவி இளம் வயதுடையவராய் இருக்கி றார்’ என்று ஆட்சேபித்தார். ஆனால் பலராமர் " அவரோ சிறந்த துறவியாக இருக்கிறார் அவரைத் தக்கமுறையில் உபசரிக்க வேண்டும்" என்று கூறிச் சுபத் திரை மாளிகையில் தங்க வைத் தார்.
(தொடரும்)
றி ஒரு போதும் பேசாதே. அவை
) சரி; அதனால் எந்தப் பயனும்
a.
- சுவாமி விவேகானந்தர்
பம் கடவுளை நினை. ଝୁଙ୍କୁ

Page 13
O சைவப்புலவர் இ
இப்பூவுலகில் மனிதனாகப் பிறந்த நாம் முதலில் மனிதனாக வாழப்பழகுதல் வேண்டும். மனித ரூபத்தில் மிருகமாக வாழ்தல் தகாது. எமதுநாக்கு இருக்கிறதே? அது மிகவும்பயங்கரமான ஆயுதம். முதலில் இனிமையாகப் பேசப் பழகுதல் வேண்டும். மற்றவர் மனம் நோகும்படியாக, புண்படும் படியாகப் பேசவே கூடாது. மணி தப் பண்புகளில் மிகவும் பிரதான மானது இது மெத்தக் கவனமாகப் பேசுதல் வேண்டும்.
இந்தப் பண்பை நாம் நமக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு உறு துணையாக விளங்குவது இறை பக்தியே, இறை நம்பிக்கை உள்ள வருக்குத்தான் பக்தி வரும். பக்தி பரவசமாகி இறைவனோடு இரண் டறக் கலந்து கொள்ள வேண்டு மென்ற ஆவல் மீது?ரப் பெற்றவர் களே மனிதப்பண்புடன் வாழ முடியும்; வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள்.
பெரியோரைக் கணம் பண்ணு தல், மூத்தோர் வார்த்தை கேட் டல், தாய் தந்தையர் சொற் கேட்டல், ஆசிரியருக்குக் கீழ்ப்படி தல், முதியோர் மற்றும் அறிஞர் பெருமக்களைக் கண்டால் அவர்
竇 படிக்கும் பாடசாலை
 

܊8ܢ̄ܨܛܥܨܢܵܝ̈ܗܹ، 7 - ̄ ܡ݀ܗܩܨܒ̇ܩܗ ܐ
鹦 ●
\} । পুর্গ" , , , -
ராசையா றிதரன் O ”
* Y३ ''
களுக்கு மதிப்புக் கொடுத்தல் போன்ற இன்னோரன்ன பழக்க வழக்கங்களை நாம் கடைப்பிடித் தல் நம் நல்வாழ்வுக்கு மிக இன்றி
L69LDL 765g5.
பூரீராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் தமது சுய அனுபவத்திலேயே இறைவனைக் கண்ணுற்றவர். இறை தியானத்தின் மூலம் விகட வுளைக் காணலாம் என்று வலி யுறுத்திக் கூறுகின்றார். ஓரிடத்தில் அமைதியாக இருந்து ஜம்புலன் களையும் ஒடுக்கி மன ஒருமைப் பாட்டுடன் வழிபட்டால் இறை வணைக் கண்ணாரக் கண்டு தரிசிக் கலாம். இது அவர் கண்ட ஞான அனுபவமாகும் -
கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒருவர். " கடவுள் " என்று ஒரு வர் இருக்கின்றார்; அலர்தான் உலகை இயக்குகின்றார்; அவ னன்றி ஓரணுவும் அசையாது என்ற கொள்கையுள்ள ஒருவரி டம் பின்வருமாறு கேட்டார்.
* கடவுள் இருக்கின்றாரா? அவரை எணக்குக்காட்ட முடியுமா? அவர் எங்கே இருக்கின்றார்? எந் தத் திக்கை நோக்கிய வண்ணம் இருக்கின்றார்?’ என்று பல கேள்
க்கு மதிப்புக் கொடு. 竇

Page 14
விகளை அடுக்கிக் கொண்டே போனார். அதைக் கேட்ட அவர் சிரித்துக்கொண்டே, “நாளைக்கே உமக்குக் கடவுளைக் காட்டுகின் றேன்" என்று ஒப்புக்கொண்டார். அவரும் முழு நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்து எப்பொழுது விடியும்? * என்றிருந்தவர் மறுநாள் விடித் ததுமே ஓடோடி வந்தார். எங்கே கடவுளைக் காட்டுகின்றீர் களா?" என்று அவசர அவசரமாக அங்கலாய்த்தபடி கேட்டார். அவ ருடைய அவசரத்தையும் ஆசை யையும் கண்ணுற்ற அவர், “ இப் படி அவசரப்படுகின்றாயே? சரி, இப்போது உன்னிடம் கடவுள் நேரே வந்து " அன்பனே! உனக்கு முத்தி தருகின்றேன். என்னோடு வருகிறாயா? என்று கேட்டால் நீ புறப்படத் தயாரா? " அதற்கு அவர், அஃதெப்படி முடியும். என் மனைவி, மக்கள், மாடு, மறை, வீடு வாசல், பொன் பொருள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு எப் பேடி வரமுடியும்?' என்றார்.
** Iturrirt5 garran umor 4 எல்லாப் பொருள்கள் மீதும் பற்று வைத் துக் கொண்டு உன்னால் எப்படி இறைவனைக் காண முடியும்? அவனை எப்படி அடைய முடி யும்?" என்றார் அவர், “ இன்று கடவுளைக் காட்ட மாட்டீர் இளா?" என்று மீண்டும் அவசரப்
Tř
“சரி! இதோ காட்டுகின்றேன்" * என்றவர் ஒரு பாத்திரத்தில் பசுப் " స్ట్రో பால் எடுத்து வந்து அவருக்கு
莺 உணவுக்கு வணக்க
 
 

முன்னே வைத்தார். " நண்பர்! இது என்ன?’ என்றார். அதற்கு அவர், " இது என்ன பசுப்பால் தானே!" என்றார். ஆமாம் பசுப் பால்தான்! " இத்தப்பாலில் தயிர், மோர், நெய் என்று பலவும் எடுக் கலாம் அல்லவா?" ஆம் எடுக்க லாம். அப்போது அவர், “ ஏன் இப்படிக் கேட்கின்றீர்கள்? “ என் றார். " பொறும் அவதிப்பட வேண்டாம்! இப்பா லில் தயிர், மோர், நெய் இருக்கிறது. ஆனால் இப்போது எமது கண்களுக்குத் தெரிகின்றதா? இல்லை அதே போலத்தான் கடவுளும் பார்க்கு மிடமெங்கும் நீக்கமற நிறைந்து பரிபூரணானந்தராக விளங்குகின் றார் எமது ஊனக் கண்களுக்குத் தெரிவதில்லை. அதற்கு ஞானக் இண் வேண்டும் " என்றார்.
" அது சரி என்றாலும்." என்று இழுத்தார். உடனே ஒரு குத்துவிளக்கை எடுத்து வரச் செய்து, அதில் எண்ணெயை விட் டுத் திரி போட்டுத் தீபத்தை ஏற்றி
"அன்பா! இந்த விளக்கு எந்தப் பக்கம் பார்த்து எரிகிறது? " என் றார். வந்தவர் *திரு திரு” வென விழித்தார். விளக்கு “எரிகிறது. எல்லாப்பக்கமும் தான் வெளிச்சம் தெரிகிறது. எந் த ப் பக்கம் பார்த்து எரிகிறது என்று சொல்ல முடியவில்லையே " என்றார்.
* தீபம் எரிகிறது. ஒளி பிறக் கின்றது. ஆனால் எந்தத் திசை
த செய்து உட்கொள், 寶

Page 15
நோகல் எரிகின்றது என்று சொல்ல மு டி யா தி ரு க் கி ன் றது. அது போலவே தான் இறைவனும் ஒளிக் குள் ஒளியாய், காற்றோடு காற் றாய், நெருப்புக்குள் நெருப்பாய் இரண்டறக் கலந்திருக்கின்றான். அவனது கருணையை எடுத்தியம்ப (Ա) գ. Այո &.
பாலில் நெய் இருக்கின்றது. அதனை இல்லை என்று சொல்ல முடியுமா? அதேபோல்தான் இறை வனும் எல்லா இடமும் பரந்து விரிந்து ஒளிர்ந்து கொண்டிருக் கின்றான். அவனது அருட்பிர காசத்துக்கு எல்லையே கிடை யாது. அந்த ஊற்றினைத் தடுக் கவும் முடியாது. இப்போது புரி கிறதா?" என்றார், அவரும் ஒப் புக்கொண்டார்.
ஒரு பொருளைப் பார்க்கின் றோம். அதனை உருவாக்கிய ஒரு வன் இருக்கத்தான் செய்வான். அதேபோல இந்த உலகத்தையும் படைத்த இறைவன் ஒருவன் இருக் கின்றான்தான். " ஆட்டுவித்தால் யாரொருவர் ஆடாதாரே " என்ற மாதிரி அவன் நம்மையெல்லாம் ஆட்டுவிக்கின்றான். நாங்கள் ஆடு கின்றோம். வாழ்த்த வாயும் நினைக்க மடநெஞ்சும் தாழ்த்தச் சென்னியும் தந்த இறைவனை நாம் ஏத்தி ஏத்தித் தொழவேண்டி யது நமது தலையாய கடனாகும்.
靈
இறைவனிடம் நம்பிக்கை துன்ப துயரங்களுக்கு எல்லா
குற்றத்தை மறைத்
 

அதிற்கிரிகக் கடன் லீ இல்ல்ே என்று வாதிடாமல் வீணே காலத் தைக் கழிக்காமல் உண்மையாய் வாழ்ந்து, நேர்மையசய் நடந்து மனிதப் பிறவி எடுத்த பலனை அனுபவித்தல் வேண்டும்.
உண்மைக்கு என்றும் அழி வில்லை. நாம் எப்போதும் உண் மையாய் வாழ்ந்து பழகவேண்டும். அரிச்சந்திரன் உண்மைக்கு முக்கி யத்துவம் கொடுத்து வாழ்வில் சத்தியத்தைக் கடைப் பிடித்து வாழ்ந்து, புகழின் உச்சிக்கே சென்று விட்டான்.
அது போலவே நாமும் கண் ணைத் துயின்று அவமே காலத் தைப் போக்காது விண்ணுக்கொரு மருந்தாகவும் வேத விழுப் பொரு ளாகவும் விளங்கி, கண்ணுக்கு இனியனாக விளங்குகின்ற இறை வனைப் பாடிக் கசிந்து உள்ளம் நெக்குருகி வழிபடவேண்டும். அப் போதுதான் சிலுனைக் கண்டு தரி சிக்க முடியும்,
காதல7 கிக் கசிந்து கண்ணிர் மல்கி ஒதுவார் தமை நன்னெறிக் குய்க்கும் வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாக விளங்குகின்ற நாதனுடைய நாமத்தைச் சொல்லி நற்கதி அடைவோமாக,
இல்லாததுதான் மனிதன் படும் ம் காரனம்,
நல் கோழைத்தனம், 囊

Page 16
U Irnia
نام پ.ن : : \ » اگر:
,நன்னம்பிக்கை ختم ہو ۔ ?
திருமதி Gໂg.
ஒரு சலவைத் தொழிலாளி, ஒரு பக்தனை வெகு கடுமையாக அடிக்கும்போது, பக்தன் 'நாரா யனா! நாராயணா' என்று மட்டும் சொல்லிக்கொண்டிருந் தான். அப்போது, வைகுண்டத்தில் இலட்சுமிசமேதராய் வீற்றிருந்த பூணூரீமத் நாராயணனுடைய காது களில் இந்தச் சப்தம் விழுந்தது. அவர் எழுந்திருந்து பக்தனைக் காப்பாற்றுவதற்காகப் புறப்பட்டு வந்தார் ஆனால் அவர் இரண்டு மூன்று அடி தூரம் சென்றதும் திருமீபிவந்து ஆசனத்தில் அமர்ந் தார். இதைக்கண்ட்இலட்சுமிதேவி இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் திரும்பி வரக்காரணம்" என்ன?" என்று கேட்டாள் "நான் போகவேண்டிய அவசியம் இராது போயிற்று; பக் தனும் சலவைத் தொழிலாளி ஆகி விட்டான். அவன் தானே தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள எண்ணித்
ஆ
தன்னை அடித்தவனைத் திருப்பி
உண்ணும்போது மெ
8
 
 

6ā
í6) MI III IDMÍ.MÍ
லர்ந்து அருளியவை
பக்தி, சரணாகதி,
ருளானந்தம் -
அடிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறான். ஆதலால் அங்கு நான் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை " ଔt ଛାଞ୍ଜି y பதில் (ଲଣ୍ଡf (!! !! ... for it. முற்றி லும் சரணாக தி செய்தாலொழிய ஈஸ்வரன் உன்னைக் காப்பாற்ற
DIT LI LITresăry.
தனது கோபாலனைப்பற்றிய செய்தி ஒன்றும் அறியாது இருந்த யசோதை ஒரு சமயம் இராதை யிடம் வந்து 'கோபாலனுடைய சமரச்சாரம் ஏதாவது தெரியுமா? என்று கேட்டாள் அத்தருணத்தில் இராதை பக்தி பரவசப்பட்டிருந்த படியால் யசோதை சொன்னது கேட்கவில்லை. தன் நினைவு வந் ததும், தனகுக் முன்னால் நந்தன் மனைவி உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டு, இராதை அவளுக்குத் தெண்டனிட்டாள். பிறகு, அவள் அங்கு வந்தகாரியத்தை இராதை வினவ, கோபாலனைத் தேடி வந்த தாகச் சொன்ன யசோதையை
னமோயிருக்கப் பழகு

Page 17
நோக்கி, ‘அம்மா! உமது கண் களை மூடிக்கொண்டு கோபால னுடைய உருவத்தைத் தியானித் தால் அவனைக் காண்பீர்” என் றாள். உடனே யசோதை கண்களை மூடிக்கொண்டாள். பிரேமஸ்வரூ பியான இராதை தனது திவ்ய சக்தியை யசோதையினிடத்திற் செலுத்திய மா த் தி ரத் தி ல், யசோதை கோபாலனைப் பார்க் கக்கூடியவளானாள். அ ப் பா ல் அவள் இராதையைப் பார்த்து " அம்மணி! நான் கண்ணை மூடிக் கொள்ளும் போதெல்லாம் எனது பிரியலான கோபாலனைக் காணும்
படியான வரம் எனக்கு நீ தர வேண்டும் " என்று பிரார்த்தித் தாள்.
பூரீ இராமச்சந்திரர் வனவா
சம் பண்ணுகையில், ஒரு நாள் தமது அம்பையும் வில்லையும் தரையில் நிறுத்திவிட்டுத், தாக சாந்தி செய்து கொள்வதற்காகப்
2&&OO&&OO&& OO&&OO&
வாழ்
ஆமைகள் இரண்டு சந்தித்துக்
மோசமாகி விட்டது. ஏன் தான் விட்டார்களோ !
இப்படி தலை தெறிக்க ஒடுகி மோதி விழப் போகிறார்கள், !
* ஆமாம் இப்படி அவசரப் அல்டாயுசில் போய் விடுகிறார்க நானுாறு ஆண்டுகள் வாழ முடி மாக இருந்தால் தானே நீடிக்
2:OO2S2OO229OO22 OO2S
உரம் செய்வது

பம்பாஸ்ரஸ் என்ற தடாகத்தில் இறங்கினார். மேலே ஏறி வந்து பார்க்கையில் தமது வில் ஒரு தவளையை ஊடுருவிச் சென்றதன் காரணமாக அத்தவளை இரத்தத் தால் நனைந்திருப்பதைக் கண் டார். பூரீ இராமபிரான் இதற்குப் பெரிதும் வருந்தித், தவளையைப் பார்த்து, * ஏ தவளையே! நீ ஏதாவது சப்தம் செய்திருக்கக் கூடாதா? அப்போது நீ இருப்பதை நான் தெரிந்துகொண்டிருப்பேன். உனக்கு இந்தக் கதியும் நேர்ந் திராதே ”* என்றார். ராமா! எனக்கு ஏதாவது ஆபத்து நேரும் போது, இராமா! என்னைக் காப் பாற்று. என்று நான் சொல்வேன். ஆனால் நீயே என்னைக் கொல் லும் போது, யான் யாரிடம் எனது குறையை முறையிட்டுப் பிரார்த்திப்பது ?? என்று தவளை பதில் சொல்லிற்று.
( தொடரும் . . .
&OO&&OO&&OO&&OO&&.
க்கை
கொண்டன. " இரவர உலகம் இப்படி அவசரகதியாய் ஆகி
றார்களே, எல்லோரும் முட்டி ஈன்றது ஒன்று. பட்டு என்ன சாதிக்கிறார்கள். ள். நம்மைப்போல் முன்னூறு, கிறதா, இவர்களால், நிதான தம் ஆயுள் "
2OO2S2OO2S2O2S2OO292
竇

Page 18
ඝණ්ඨික්‍ෂී.
இ திருமதி வசந்
அடி யார்கள் தத்தம் வாழ்வின் இலட்சியங்களில், கடமைகளில் இறையுணர்வின் உச்ச ங் களை வெளிக்காட்டியுள்ளனர். திரு ஞானசம்பந்த சுவாமிகள், இளை யான் குடிமாற நானோர், பூச லார்நாயனார் இவ்வாறு அடி யார் கிள் பலர் தமது அன்பின் திறத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்த அடியார் குழாத்தினர் இறைவனுக்கு மட்டுமன்றித் தம் மைப் போன்ற அடியவருக்கும் அடியராக விளங்கினர். இவர்களது வாழ்வும் வரலாறும் எங்கள் சமய நெறியை வளர்த்தன. அவர்களது வழிபாடும் உலகநலம் கருதிய தாகவே இருந்துள்ளது. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் இறைவனிடம்
தாயினும் நல்ல தலை தம்மடி போற்ற வாயினு(ம்) மனத்து(t
{aft ଖୋର୍ଦ୍rl $ତୋ if $ft;
நோயிலும் பிணியுந் ே நுழைதரு நூலி
கோயிலுஞ் சுனையுங்
கோணமாமலை
என இறைவனுக்கும் அடியவ ருக்கும் உள்ள தொடர்பை எடுத்
క్టr இயன்றளவு கூட்டு வழி
 

ہیٹی
Žr Žs III
参
MILUTIM தொண்டு
స్దాప్తిస్టీడ్లే
தா கந்தசாமி இ
தனக்காக எதையும் வேண்டாமல் உலகெங்கும் துயர் நீங்கி இன்பம் பெருக வேண்டும் என்று வேண் டினார். ச ம் ட ந் த ர் சுவாமிகள் இறைவனிடம் ஒரு முறை நிதி வேண்டும் என வேண்டினார் . தமக் காக வேண்டவில்லை. தம்மிடம் கேட்பவருக்குக் கிெ டு க் க ப் பொருள் இல்லையே என்று குறைப் பட்டார். உலக மக்களின் நலனுக் காகத் தேவாரங்கள் பாடி நோய், பிணி தீர்க்க இறைவனன் வேண் டினார். செங்குன்றுாரில் குளிர் சுரம் நீக்கியருளியும், திருவீழிமி ழலையில் பஞ்சம் தீரக்கா சு பெற் றும் மக்களுக்கு உதவி புரிந்தார். செல்வம் மிக்க இளையன் குடி மாற நாயனார் அடியார்களுக்கு அமுதளித்தலிலேயே தமது செல் வத்தின் பயனை அடைந்தார்.
வரென் றடியார் திசைப்பார்கள் b) மருவிநின் றகலா ண் பல வேடர் தொழிலர் பா னீக்கி னர் ஞாலங்
கடலுடன் சூழ்ந்த
யமர்ந்தாரே.
துக் கூறியுள்ளார் சம்பந்தர் சுவா uଧିଣ୍ଡ ସ୍ପିt.
பாட்டிற் கலந்துகொள். 寶

Page 19
நாவுக்கரசு சுவாமிகளும் பஞ்ச் காலத்திற் சிவனடி யார்களுக்குத் திருவமுது ஊட்டுவதற்காகச் சிவ பெருமானிடம் படிக்காசு பெற் றார். பாம்பு தீண்டி இற ந் தி அப்பூதியடிகளின் பிள்ளையை உயிர்ப்பித்தார். இதே போன்று சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளும் முதலை வாய்ப்பிள்ளையை மீட் டருளி னார் இவ்வாறாக நாயன்மார்கள் பலர் மக்களது நலன் கருதியே
Ο Ο. O O Ο Ο. O Ο Ο. O O Ο G. O Ο Ο Ο ΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟΟΟΟΟΟΟΟ O Ο Ο لاحة لاع
தைை د9ح
53 மனம், வாக்கு, காயம் மூன் es அடக்கம் ஆகும். அடக்கம் அ (8 அடக்கத்தின் ஒரு அம்சம், பெர் 8 பொறுத்தவர் இன்னும் பொறு ss எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது நல்ெ 8 மேயாம் அடக்கத்தால் பாவ மையைத்தரும். அடக்கமுடைய அறநெறிக்கும் ஆத்மீகத்துக்கும் கத்தால் மனம் தூய்மை அடை
இனிமையான பேச்சு, இரக்க 8 இல்லாமை, துவேஷம் இல்லான 98 பொறுமை, அகிம்சை, ப னி 3 வாய்மை, நேர்மை, மனவுறுதி
3 உண்டாகும்.
ලදි தன்னடக்கம் உள்ளவன் ஆ6 3 தபோவனம் போலாகும். அவ ଓš &ଇଁr',
39
ΟΟΟΟ O Ο ΟO O-O O-O O-O O-O O-O O-O O-O O O-O O-O O-O O-O O Ο O O O O O O O Ο O O O O O Ο Ο
較 உணவின் முன் கைக

தtது வழிபாடு கிளைச் ச்ெய்தார் கள். தேவர்ரம்பாடினார்கள். மக் கள் சேவையே மஜேசன் தொண் டாகச் செயற்பட்டார்கள் அடி யவர் மீதும் ஆண்டவன் மீதும் அன்பு செலுத்தி ஆனந்தப் பெரு வாழ்வினை எய்தினர். இவர்கள் கண்ட அன்பு நெறி எங்கள் வரிழ்க் கைக்கும் நெறியாக அமைந்து வழி காட்டுகின்றது. i.
T ŠIS AD
றையும் கட்டுப்படுத்துதல் தன் இs மரருள் இருத்தும். பொறுமை 3
ది ாறுத்தார் அரசாள்வர். முன்னம் క్లాం
o e es ● e Q ரப்பர். தன்னடக்கம் விரதங்கள் 3 லாழுக்கத்தின் சிகரம் தன்னடக்க $9
ங்கள் நசியும் தன்னடக்கம் வலி &a
வரைக் கடக்கக் கருதலாகாது. ”
அடிக்கமே அவசியம். அடக்
டந்து சாந்தி பெருகும்.
$ம், விஷமனமில்லாமை கோபம் மை, மன்னிக்கும் மனப்பான்மை, ஐ
வு, உபசரணை, நன்னடத்தை 3° எல்லாம் சேரத் தன்னடக்கம் 3s
ன் மசுத்தன். அவனிருக்கும் இடம் 83
卤 e &3 னை நாடி நல்லவர்கள் வருவார் 3
ால்களைச் சுத்தம் செய். ܬ݂ܐr

Page 20
g్వ విస్, இவசங்க
பிரார்த்தனைக்கு உள்ள சக்தி
மகத்தானது பிரார்த்தனை பல சமயம் அதிசயங்களைச் சாதிக் கிறது பிரார்த்தனையை மன நூலார் ஆராய்ந்திருக்கின்றனர் சிலவேளை நோயாளி ஒருவனின் நோயை மாற்ற முடியாதவேளை மருத்துவர் இது இரம்மால் முடி யாத விடயம் இறைவனால்தான் முடியும் என்று கூறிக் கைவிட்டு விடுவர். அவ்வேளை நோயாளிக் காகப் பிரார்த்தனை செய்து நோய் மாறியிருப்பதையும் காண்கிறோம் அறிகிறோம். யோகம், தியாகம் இவற்றிற்கு அடுத் த நிலையில் எல்லோரும் ஈடுபடக் கூடிய ஒரு சா த ைன இருக்கிறதென்றால் அதுதான் பிரார்த்தனை அதற்குத் தெய்வீகம் வேண்டும் ஒர் ஒருமைப் பட்ட உணர்வு, ஆழ்ந்த நம்பிக்கை தேவை பிரார்த்தனை செய்யும் போது உள்ளே இருக்கும் ஏதோ ஒன்று உயிர் பெறுகிறது. புதிய உத்வேகம் ஏற்படுகிறது நீரில் ஏற் படும் அலைபோன்ற துடிப்பு, புற வு லகி ல் அதற்கேற்ற துடிப்பை, உருவாக்குகிறது எனத் தத்துவ ஞானிகள் விளக்கியுள்ளார்கள்.
பிரார்த்தனையில் Li si diffT மக்கள் முதல் வசதிபடைத்தோர்,
జ్జీ பிழை செய்தல்
2
 

5639) 600 WT
ரநாதன் ரீே
படித்தவர்கள் என்றபேதமில்லாது யாவரும் ஈடுபடலாம். பிரார்த்த னையில் ஈடுபாடுகொள்ளத் தெரிந் தவர்களுக்கு, நம்பிக்கை கொன் டவர்களுக்கு அது நல்ல பல* அளிக்கிறது. அது ஒர் உலக நியதி, பிரபஞ்ச நியதி. இறைவழிபாட் டைப் போலப் பிரார்த்தனையும் எளிதான சாதனமாகும். அதற் காகத்தான் கிராமத்திலிருந்து உலக நாடுகள் வரை சமாதானத் திற்கும் மழை பெய்வதற்கும் உல கத் தலைவர்கள் ஆயுள் ஆரோக் கியத்துடன் வாழ வும் பிரார்த் தனை செய்யும் போது அது பயன் படுகிறது. எம்மிடம் கொடுக்க ஒன்று மில்லாத போது பிரார்க் தனை செய்யுங்கள் ஏனெனில், பிற ருக்கு ட் பிரார்த்தனையைக் கொடுப்பதைப் போல நல்ல பொருள் வேறில்லை பிறருக்காகப் பிரார்த்தனை செய்யும் போ து அங்கே சுயநலம் இல்லை. பிறருக் காக உதவும் பெரிய இதயம் அங்கே நிலவுகிறது பெரியவர்களது ஆசிநமக்கு நலன்களைக் கொண்டு வருவது அந்த நியதியில் தான் அன்புடன் கருணையுடன், அளவு கடந்த ஈடுபாட்டுடன் எண்ணப் படும். எண்ணம் பிரச்சினைகளின் நல்ல முடிவாய் ந ன் ைம ய ர ப் நம்மை வந்தடைகிறது பிரார்த்
மனித இயல்பு. 竇

Page 21
 

Page 22
- செல்வி இ.
11 ஆம் திருமுறையாக 40 பிர பந்தங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனை இறைவன் முதற்கொண்டு நம்பியாண்டார் நம்பியீறாக அடி யார்கள் பன்னிருவர் அ ரு விரி ச் செய்தனர். இவர்கள் பாடிய பிர பந்தங்களினுள் 388 திருப்பாடல் கள் உள்ளன. இதிலுள்ள முதலாம் தொகுப்பாகிய திருமுகப்பா சுரத் தினைத் திருவாலவாய் இறைவனே பாடியுள்ளார். இறைவனோடு காரைக்கால் அம்மையார், ஐயடி கள் காடவர்கோன், சேரமான் பெருமாள் நாயனார், நக்கீரதேவர், கல்லாட தேவர், க பி ல தேவர், பரணர் இளம் பெருமானடிகள், அதிராவடிகள், பட்டினத்தடிகள், நம்பியாண்டார் நம்பி முதலியோர் இத்திருமுறையினை அருளிச் செய் துள்ளனர் இதில் முக்கியத்துவ மானவற்றைப் பார்க்குமிடத்துக் காரைக்கால் அம்மையாரது பாடல் களில் திருவாலங்காட்டுத் திருநட னம் அடிப்படைப் பொருளாக எண்ணப்படுவதோடு, சுடுகாட்டுக் காட்சியில் தோன்றிய ஞானம், உள்ளம் உருக்கும் இனிய பாடலா கவும் திகழ்கிறது. சேரமான் பெரு
寶 நாளாந்தம் ஏதாவது ந4
14
 

நந்தகுமாரி - தொடர்ச்சி .
மான் நாயனார் பாடிய பொன் வண்ணத்தந்தாதி இறைவன் புகழ் பாடுவதெல்லாம் வாழ்க்கைத் துன் பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கே என் பதனோடு திருவாரூர் மும்மணிக் கோவையில் பெரும்பாலானவை இறைவனிடத்து மானுட மகளிர் காதல் கொண்டதாகப் பாடப்பெற் றவை. திருக்கைலாய ஞான உலா வில் சிவபெருமானே தலைவர். ஐயடிகள் காடவர் கோன் பாடல் கள் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கோயிலைக் குறிக்கின்றது. இப் பாடல்கள் நிலையாமையை வற் புறுத்துவனவாய், வாழ்க்கையில் இறைபக்தியில் நிற்குமாறு அறிவு றுத்துவனவாய் அமைகின்றது.
சேக்கிழார் பெருமானார் அரு ளிய பெரிய புராணம் 12 ஆம் திரு முறையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதிவிே 11 சருக்கங்களில் 4286 திருப் பாடல்கள். இவை யாவும் பக்திச் சுவை நனி சொட்டச் சொட்டப் பாடப்பட்டவையாகும். சு ந் த ர மூர்த்திநாயனாரைக் கதா நாயக னாகக் கொண்டு 63 நாயன்மார் களினதும் வரலாறு, அவர்களாற் றிய திருத்தொண்டு என்பன கூறப்
ல அப்பியாசம் நல்லது, 寶

Page 23
படுகின்றன. இது அவர்க்ள் புகழ் பாடுவதையே விழுப்பொருளாகக் கொண்டுள்ளது. இந்நூல் ஞானி களைப் பற்றிப் பேசும் ஞான நூல். தமிழ்ச்சுவை, பக்திச்சுவை நாடு வோர்க்குப் பெருங்காப்பியம். உல கியல் நெறி தேடுபவர்கட்கு உலகப் பொதுண்மைகளை உணர்த்தும் வாழ்க்கை நூல், வரலாற்றுண்மை களை நாடுவோர்க்குச் சி ற ந் த தொரு சரித்திர நூல். இ தி ல் முப்பொருளியல்புகள் நிறைவாக உண்டு. நாற்பாதம், தேவாரச் சிறப்பு, பொருளியல்பு, அறத்தின் சிறப்பு, ஆட்சி முறை, நீதி முறை, பக்தி வைராக்கியம் போன்ற கருத் துக்கள் பல சொல்லப்பட்டுள்ளன.
இத் திருமுறைகளினது சிறப் பைப் பற்றி நோக்குமிடத்து, தமிழ் மொழிக்கும், சைவ சமயத்திற்கும் பெருமை தருவனவற்றுள் பன்னிரு திருமுறைகளும் பெரும்பங்கு வகிக் கின்றன. திருமுறைகளைப் பாடிய வருள் ஆலவாயிற் கோயில் கொண் டருளிய இறைவனும் ஒருவர் என்ப தனால் திருமுறைகள் தனிப்பெரும் சிறப்புப் பெறுகின்றன. இதுமட்டு மல்லாது திருமுறைகளைப் பாடி யோர் தம்மை இறைவனே பாடு வித்தார் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். இத்திருமுறைகளை அருளியவர் கள் அந்தணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர் என்ற நான்கு வர்ணங் க ைள யும் சேர்ந்தவர்களாவர். இறைவன் எந்த வர்ணத்தவரென் றில்லாது அடியவரது அ ன் பர் களாகி ஆட்கொண்டார்.
ళ్ళీ கடவுளை நம்பிே

சமயம் என்பது இன்றவணுகி கும், உயிர்கட்கும் உள்ள சம்பந்த மாகும். இச்சம்பந்தம் தோத்திரங் களால் அமைவதாகும். இ தி ல் தலை சிறந்தவை திருமுறைகளே, அர்ச்சனை என்பது பாட்டேயா கும் என்று இறைவன் அருளியுள் ளார். தோத்திரங்கள் வெறும் மந் திரங்களோ, மொழிகளோ அல்ல இவை உயிரின் உணர்ச்சிக்கு எழுச் சியினைத் தந்து இறைவன் பாற் சேர்க்க வல்லன. தோத்திரங்கள் இல்லையேல் சமயம் இல்லை என லாம். திருமுறைகளைப் படிக்கும் போது நெஞ்சம் உருகும், அன்பு பெருகும் மனம் இளகும். தோத் திரங்களாய் அமைந்த திருமுறை கள் பல அற்புதங்களினைச் செய் துள்ளன. திருமுறைகள் தெய்வத் தன்மை மிகுதியாகக் கொண்ட வையே " பேயடையா பிறிவெய் தும் ' எனும் திருமுறையைப் பக்தி சிரத்தையோடு ஒதியவருக்கு ஞானக்குழந்தை பிறந்தது. " சுண் ணவெண் சந்தனச் சாந்தும்." எனத்தொடங்கும் திருமுறையை அருளியவரை கொல்ல வந்த யானை வணங்கித்தூரப் போனது. எனவே திருமுறைகள் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், ஆகிய முத் தொழிலைச் செய்தன என்பதில் இருந்து இவற்றின் பெருமைகளை உணர முடிகின்றதல்லவா? தாயு மான சுவாமிகள் இறைவனை நோக்கி, “ சுவாமி தேவார முதலி கள் பாடியருளிய இனிய தேவாரங் களைக் கேட்டருளிய உமது திருச் செவிகள் மூடனாகிய அடியேன் பாடும் பாடல்களைக் கேட்குமா?"
ார் கைவிடப்படார் 寶

Page 24
என்று கேட்பதசி மூலம் திருமுறை இளின் சிறப்பு வெளிப்படுவதனை நாம் அவதானிக்கலாம்.
இத் திருமுறைகளை ஒதுவது ாைல் நமது ஆணவம் நீங்கி நல் வாழ்வு கிடைக்கின்றது. ஒதுவார் உள்ளங்களைத் தூய்மைப்படுத்து கிறது, கணநாதர் என்பவர் திரு முறைகளை ஒதியும், பிரதி செய் தும் நற்பயனை அடைந்தார் திரு முறைகள் நம்பினோரின் நோய் நொடி தீர்ப்பவை. இவை நல் லொழுக்கத்தைக் கூறுவன சிவ வழிபாட்டினையும் இறைவனை அடையும் நெறிகளையும் கூறுவ தோடு, உலக இன் பங்களை வேண் டுவார்க்கு வேண்டுவனவற்றை அளிக்கும் தன்மை பெற்றன. மக் கள் மனத்தினை இறை இன் பத் தில் ஆழ்த்துவன.
திருஞான சம்பந்தர் உலகத் தாரைப் பார்த்து " உங்கள் பழி நீங்குவதற்காகத் தேவாரத்தை ஓதி உய்யுங்கள். இசை பஈடுங் கள், அவற்றை எழுதி நல்லவரா
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
g 3 அந்தத் துறவி அந்த வழிே
* ஐயோ! குளிர்கிறதே ' தீ மூட்டி அருகில் அமர்ந்து ெ ேகொண்டே சென்றார். சில : 影 வரும் பொழுது ஆ! என்ன ேடேயிருந்தான். அதற்கு அவர்
爵 ருந்தார். 333333333333333333333
竇 உணர்ச்சியை வெல
16
 
 
 

குங்கள்" என்கின்றார் திருதா வுக் இரசர் " மனிதர் ஆளே நீங் ஆ ன் நிலைபெற்று நல்ல பதவியை நிடை தல் வேண்டுமாயின் அன்பு கனிந்த மனத்தோடு, கண்களில் நீர் வழிய இறைவன் புகழ் பாடுங்கள் " என்று அருளியுள்ளார்.
இவர்கள் காட்டிய வழிகளில் இன்று திருமுறைகள் ஆலயங்களி லும், இல்லங்களிலும் தினமும் ஒதப்பட்டு வருகின்றன. இறை வழிபாட்டிலும், எமது ச ம ய நிகழ்ச்சிகளிலும் இத் திருமுறை களினை ஒதுவது வழக்கமாகி விட் டது. இன்று கோயில்களில் தேவா ரம், திருவாசகம், திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டு, திருத்தொண்டர் புராணம் என்ற வரிசைக்கிரமத் தில் இப்பஞ்ச புராணங்கள் ஒது வது வழக்கமாகி விட்டது. இப் பஞ்ச புராணங்களை ஒதினால் பன்னிரு திருமுறைகளை ஒதிய பயன் கிடைக்கும். எனவே இத் திருமுறைகளைத் தினமும் ஒதி நாமும் நற்பயன் பெறுவோமாக
K մՈ) ht K ய சென்று கொண்டிருந்தார். 器 ான்று நடுங்கிக் கொண்டே அவன் x காண்டிருந்தான். அவர் நகைத்துக் 篱 ாதங்கள் சென்று அவர் திரும்பி 您 புழுக்கம் ' என விசிறிக் கொண் 溶 நகைத்த படி சென்று கொண்டி K
፳፩
፲፩

Page 25
કો છો,
19
.....~~~~ ~~~~\~~~~~
இருக்கு வேதத்தில் ஆரியன் என்ற சொல்லுக்கு இன்னொரு பெயரான 'பிராமணன்' என்பது பன்னிரண்டு முறை பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளது. பி ர r ம ன ைன இகழ்ந்த சூத்திரனின் நாவை அறுத்துத் துண்டிக்க வேண்டும். (43) பிராமணனுக்கு ஒப் பாக நடந்த சூத்திரனைச் சம்மட்டி யால் அடிக்க வேண்டும். (44) பிராமணனை இகழவோ உடலுக் குத் துன்பத்தை விளைவிக்கவோ செய்த சூத்திரனை, அதற்காக அவன் பயன்படுத்தும் அந்தந்த உறுப்புக்களை வெட்டித் துண்டிக்க வேண்டும். அநாதையான பிரா மணப் பெண்னைக் கெடுக்கின்ற சூத்திரனை அவனது பிறப்புறுப்பை அறுத்து எறிந்த பின்னர் அவனது
சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். கணவன் பாது காப்பிலிருக்கின்ற பிராமணப்
பெண்ணைச் சூத்திரன் கெடுத் தால் அவனது உறுப்புக்களைத் துண்டித்துச் சொத்துக்களையும் பறிமுதல் செய்து கொல்ல வேண் டும். (45) பிராமணனைக் கொல் கின்ற சூத்திரனை மூன்று தடவை யாகத் தீயிலிட்டுச் சித்திரவதை
நண்பர்களே கிட்
Sana
 
 
 
 

asدن
ερ εί εδ
III.) i jiji, ili ši jir
SAqSMSMSMMMSMSLLSJSA SSASASAMeSASASAS ASSMSSSMSSSAS SLSLS S
தொடர்ச்சி .
கனகசபாபதி நாகேஸ்வரன், எம். ஏ.
செப்து கொல்லவேண்டும். ஆனால் சூத்திரனை மற்றவர்கள் கொன் றால் ஒரு வருடச் சிறைத்தண் டனையும் 12 பசுக்களை அபராத மாகச் செலுத்தும்படியும் விதித் தாற் போதும். (46) வேதம் கேட்ட சூத்திரனின் காதில் ஈயத் தையும் அரக்கையும் உருக்கி ஊற்ற வேண்டும் என்றும் வேதம் உச்ச ரித்த சூத்திரனின் நாவைத் துண் டிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள்
டிய உறவினர்கள்
7

Page 26
விதித்தனர். (47) இது இவ்வா றாக, இருக்குவேதத் துதிப்பாடல் களில் பதினொரு இடங்களில் "சிவ’ எனும் சொல்லாட்சி அமைந் துள்ளது. (48) உருத்திரனைச் சுட்டு வதாய் உபநிடதத்தில் சிவன்' என்னும் பெயர் வருகிறது, உருத் திரன் துன்பத்தை நீக்குதலும் இன்பத்தை அருளுதலும் ஆகிய இருவகைத் தொழில் ஆற்றுபவ ராக உள்ளார். (50) சிந்துநதிப் பள்ளத்தாக்குப் பிரதேசங்களான மொஹஞ்சதாரோ, GNATO U Lil_JfT, சங்குதாரோ போன்ற இடங்களில் நிகழ்த்தப்பெற்ற அகழ்வாராய்வு கள் மூலம் பெறப்பட்ட உண்மை கள் சைவத்தின் தொன்மையைத் தெளிவாக்கின. (51) இதனால் வேத உபநிடத காலத்திற்கும் அப் பாற்பட்டுப் பழைமை பொருந்திய சமயமெனும் தகைமையைச்சைவம் பெற்றது. (52) இங்கு பெருந் தொகையான சிவலிங்கங்கள் கண் டெடுக்கப்பட்டன. (53) கி. மு ஆண் டு க ரூ க்கு 1500 = {}300ه இடைப்பட்டது சிந்துவெளி நாக ரிகம். (54) இலிங்கவழிபாட்டி னைப் பாசுபதர், வீரசைவர், சைவ சித்தாந்திகள், காஷ்மீரசைவர் பலரும் தம் நெறியுள் ஏற்றுள்ள னர். (55) இலிங்கதாரிகளே வீர சைவர். கபாலிக சைவர் தென்னிந் தியாவில் கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண் டளவில் வளர்ச்சி கண்ட பிரிவின ராவர். எனினும் 14 ஆம் நூற் றாண்டில் முழுமையாக அற்று விட்டனர் (56) இன்றைய சைவ சமயத்திற்கு விளக்கந்தந்துள்ள ஆய்வாளர் டாக்டர் ப. அருணா
- இயன்றவு யோகாசனம்
8

s
சலம் " சிந்து வெளியில் சிவலிங்கத் திற்கு முதன்மையுண்டு இருக்கு வேதத்தில் அது பறிக்கப்படுகிறது. எனவே ஆகம நெறிக்கொள்கையும் வேத நெறிக் கொ ள் ைக யு ம் இணைந்த சமயமே சைவம் ' (57) என்று நிறுவுகிறார்.
மொஹஞ்சதாரோ முத் திரை களில் " கடவுள் " எ ன் னு ம் பெயர் பொறிக்கப்பட்டுள்ளதைப் பாதிரியார் ஹெரஸ் எடுத்துக் கூறியுள்ளார். (58) கடவுள் " என்ற சொல் எல்லாவற்றையுங் கடந்த பொருள் என்றும், எல்லா உலகத்தையும் உயிர்களையும் உள் நின்று செலுத்தும் பொருளென்றும் பொருள் படும். இயவுள் " - எல் லாவற்றையும் இயக்குகின்றவன். 'இறைவன் தலைவன்; எங்குந் , த ங் கு ப வன்; ' முனைவன் " - உண்மை உணர்த்தும் குரு முதல் வன்" - தலைமையைக் குறிக்கத் தொல்காப்பியத்திற் டது. "ஆண்டவன் உயிர்களை ஆட் கொண்டு நற்கதி அளிப்பவன் "ஐயன்" - தலைவன்: வியக்கத்தக் கவன், மெய்யன், மெய்ப்பொருள், மெய், உள்ளது என்ற சொற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. செம் பொருள் பேரின்பப் பெருவாழ் வைத் தரும் பொருள். செம்மை, நன்மை, மங்கலம், ஆனந்தம் என்ற பொருளில் கடவுள் பேசப்பட்டுள் ளார். செம்மை சேர் நாமந் தன்னை என்ற இராமாயண அடியில் செம்மையென்பது மங்க லத்தைக் குறித்தது. ஆசிரியர் நச் சினார்க்கினியனார், “ தமிழ் மந்
செய்தல் வேண்டும். #

Page 27
னர்க " என்றுரைத்துள்ளமையை அறிந்துணர்க. இறைவன் அறிவு வடிவானவனாதலின் அறி வ ன், அறிவு என்ற சொற்கள் தேவாரத் திற் குறித்து நிற்பன. தோன்றியன யாவும் அழிந்துபோம் இயல்பின. ஆகவே தோன்றாதவற்றிற்கு அழி வுங் கிடையாது. இறைவன் அநா தியான வன். ஆகவே முடிவும் இல் லாதவன். (59) பிறப்பிலே சைவர் களாகிய நாம் இறப்பிலும் மாறக் கூடாது.
தமிழர் சமயநெறி விரிந்த நோக்கமுடைமையால் உலகிலுள்ள யாவராலும் தழுவப்படுதற்குரிய தாயிருப்பதோடு நூற்பிரமாண மாகிய கட்டுப்பாடு இல்லாதது. தேவார முதல்வர்கள், மாணிக்க வாசக சுவாமிகள், நம்மாழ்வார் முதலிய சமயப் பெருந்தலைவர்கள்
அடிக்குறிப்புகள் :
43) அதர்வ வேதம் 34, 2, 8. 44) அதர்வ வேதம் 76, 1, 5, 45) மேலது, அஸ்டம காண்டம், 46) கவுதம தர்மசூத்திரம். 47) அதர்வ வேதம், சூக்தம் 23, 48 Bisw Bau Si har i 1988) C
32 عه } 3 : P 49) Chackaravarthi Mahadev
though the ages Motilae 50) தேவசேனாபதி, சூ, வ. சைவ
எடுத்துக்காட்டு; டாக்டர் மேல் நிலைக் கல்வி நிறுவ
. % .
賣 கூடியளவு சுத்தம்

நூற்பிரமானத்தை வற்புறுத்தாது தங்கள் உயர்ந்த அனுபவத்தையே எடுத்துரைத்தனர். மெய்கண்டா ரும் அளவைநூல் வல்லாரையும் கடவுள் துய்ப்புடையாரையுமே மேற்கோளாளராக எடுத் துக் கொண்டனர். இதனால் சுருதிப் பிரமானத்தைப் பார்க்கிலும் அனுபவப் பிரமானத்தையே முதன்மையாகத் தமிழர் சமயத் தலைவர்கள் எல்லோரும் கைக் கொண்டனர் என்பது தெளிவு. உரையினும் அருட்காட்சியே சிறந் ததென்பது அவர்கள் கருத்து. அருட்காட்சியின் உண்மைத்திற னைப் பகுத்தறிவினால் ஆய்ந்து அறிந்து கொள்வதற்குப் பெருந் துணை புரிந்தவர் ஆசிரியர் மெய் கண்டாரே ஆவார்.
தொடரும்.
6, 6.
24。 ult of Siva Punthi Pustak, Cuicutta.
1986) The Concept of Rudra Siva Banassidass, Delhi, P. 21.
சித்தாந்தத்தின் அடிப்படைகள் (1981) ஸ். இராதா கிருஷ்ணன், மெய்யுணர்வு கம், சென்னைப் பல்கலைக் கழகம்,
ாயிருத்தல் வேண்டும். 寶
9

Page 28
5) Ross, Nancy Wilson (1973). H and Taber, London, P : 33. 52) கலாநிதி ஞானகுமாரன் மு. கு. 53) மேலது, பக் 32. 54) மேலது, பக். 34, 5) மேலது, பக். 25. 56) மேலது. பக். 57) டாக்டர் ப அருணாசலம், மு. 58) ந. சி. கந்தையாபிள்ளை, தமிழ் குறிப்பு, தமிழர், சரித்திரம், ப 59) சைவ நீதி, புரட்டாதி இதழ்.
Ο O O O O O Ο Ο. O Ο Ο. O Ο O Ο Ο ༼་་།།༽ ᎤᎧ O Q Ꭴ O Ꮳ QᎤo Oo Oo Ꭴooo O Ꭴ gᏱo ᎤO O Q O Q O Q Ꭴ Q O{ }OO(
৩S - (/ உயர்ந்தவ
3 மற்றவர்களுடைய உயர்வு அவர்களு ලදි பார்த்து பொறாமைப்படுகின் ల9 மட்டங்களிலும் அதிகரித்து
6 தவர்கள் நிலைக்கு தாமும் OS காமல் அவர்களைப் பார் படுவது எந்தவகையிலு மட்டுமன்றி, அதனா கிடைக்கப்போவ
முயற்சியால் மு மடைந்தவர்களை வேண்டும், அவர்கை வேண்டும். அப்படிச் ே யான மனிதத்துவம், அத் உள்ளவர்களையே நாம் உ
Փւգ-Ա-ի
மலர் வெளிய
ஒய்வு ெ செல்வி தி:
CO
00000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OO )ΟΚ Ο Ο. O Ο O O O O O O O O O O Ο Ο V.
寶
சச்சரவில்லாத கூட்டுவே6ை

கு நூல் பக். 32.
இந்தியா, பக். 192, 强。丑9。
ο ο σ ο ο α Ο o ο ο ο ο Ο. O Ο Ο
Ο O Ο ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ Ο
ଦୋକ
● SO . s 3, 6T ノ〉 59
39
69 ருடைய சிறப்பு என்பவற்றைப் 8
ബ - a 39 (D 3 dց հl)ւլ இன்று 家? ○○r7 659 வருகின்றது. உயர்வடைந் 。 முன்னேற முயற்சிக் リ
C 'த்துப் பொறாமைப் 5G லும் நியாயமற்றது 59 ல் எந்தப்பயனும் துமில்லை.
முன்னேற்ற நாம் வாழ்த்த 1ளப் பாராட்ட செய்வதே உண்மை தகைய மனப்பக்குவம் -யர்ந்தவர்களாகக் கருத
مf
பீட்டில் வடகிழக்கு மாகாண பற்ற கல்விப்பணிப்பாளர் பகவதி பெரியதம்பி அவர்கள்
S
Q)
)OO oooooooooooooooooooooooooooooooo( )
Ο O O O O O O O O O O O O O Ο Ο
யில் இன்பம் உண்டு

Page 29
@@@@@屬@魯魯
*餐 Dr. V. qua
உலகிலே தாய் உள்ளம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. என்பது உளரீதியாக உலகிலே பேணப்படுகின்றது. ஆ ேண ர, பெண்ணோ எவர்க்கு என்ன நேர்ந்
- *。 拿
STULU
தாலும் * அம்மா " என்றே கூறு வர். அது மெய்ஞ்ஞானத்தில் உமை அம்மையாரைக் குறிக்கும். இன் பம், துன்பம் எதுவாயினும் பிறந்
தவுடன் மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் போதும், " அம்மா " என்றே கூறுவார்கள். ஐ யா,
அப்பா என்று கூறமாட்டார்கள். சக்திக்குப் பொருத்தமான இரக்க சிந்தனை இருப்பதனால் தாய் மேன்மைப்படுகின்றாள்.
பெண்ணாகப் பிறப்பதற்கு நல்ல “மாதவம்" செய்திடவேண் டுமம்மா என்று கவிஞர் தேசிய விநாயகம் பிள்ளை அவர்கள் அழ காக மெருகூட்டிக் கூறியிருக்கின் றார். பிறந்தவுடன் பிள்ளை வளர்ப்பைத் தாயே கவனிக்கின் றாள். * நாள் ஒரு வண்ணம், பொழுது ஒரு மேனியுமாகப்" பிள்ளை வளர்கின்றது. இதுவும் தாய் உள்ளத்திலே சிறந்த ஒரு அம்சமாகும். மரணப்படுக்கையில் இருக்கும் போது ஒருவரை நன்கு கவனித்து இ ர க் க சிந்தனையில்
gag:
寶 சுறுசுறுப்பு, மனோவேகம்
 

歸隱@@@@@鬱鬱鬱鬱
ாலகிருஷ்ணன் క్టీక్గా
இருந்து பரா மரிப்பவரும் தாயே! ஆகவே, தாய் உள்ளம் புனிதி மாகப் போற்றப்படுகின்றது.
கரவெட்டி மத்தியில் தெய் வானை மகப்பேறு இல்லாமல் சந் நிதியான் முருக விட ம் முறை யிட்டுக் கோவிற் பணிகள் செய்து கோவிலிற் குடும்பமாக இருந்து வரம்வேண்டினார்கள். காலக்கிர மத்தில் கருத்தரித்தாள் . கரு வளர்ந்து ஆண் குழந்தை பிரச வித்தாள். பெற்றோர்கள் அப்பிள் ளைக்கு மயில் வாகனம் என்ற பெயரைச்சூட்டி வளர்த்து வந்தார் கள். மயில்வாகனம் வாலிபப்பரு வம் அடைந்தான். அவனது தகப் பன் கமக்காரன் பையனுக்குப் படிப்பு இல்லை அவனுக்குப் படிப்பு மூளையில் ஏறவில்லை. சுத்த மக் குப் போல் இருந்தான்.
இதனால் செல்லமாக வளர்த்த மயில்வாகனம் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு கார் (கூடாரம் அடித்த சவிளற்கார்) வாங்கி ஒடப்பழகி ஊரிலே தொழிலை ஆரம்பித்தான் ஆனால் உழைப்போ இல்லை அப் போது தாயான தெய்வானை சத் நிதி முருகனிடம் மனம்நொந்து வரம்வேண்டினாள். அந்தத் தினம் கதிர்காமத் தீர்த் த உற்சவமாக
D புத்தியோட்டம் வேண்டும். *
2

Page 30
இருந்தது. அன்று இரவு அவர்கள் வீட்டுப்படலையடியில் ஒரு வயோ திபக் கோலத்தில் ஒருவர் வந்து வீட்டுக்காரர் தொண்டைமானாறு போகவேண்டும் ஐ ஈ ர் விடுவீர் களோ? என்று கேட்டார். இந்தச் சத்தம் கேட்டு மயில்வாகனனும், தெய்வானையும் வெளியே வந்து பார்த்து விட்டு ஐயா இப்போது இராப்பொழுதாக இருப்பதனால் என் மகனை த னி யே அனுப்ப எனக்கு விருப்பமில்லை எ ன் று தெய்வானை கூறினாள். இதைக் கேட்ட வயோதிபர் நீர் இருக்கின் றிர் தானே கூட வாரும் என்று சொன்னார். தெ ய் வா னை யு ம் அதற்குச் சம்மதித்து தானும் மயில் வாகனமும் முன் ஆசனத்திலும் வயோதிபர் பின் ஆசனத்திலும் இருந்து மூவருமாகத் தொண்டை மானாறு நோக்கிச் சென்றுகொண் டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் போய்ச் சேரும் இடம் நெருங்கியதும் கோவில் பாதை யைக் காட்டினார். வயோதிடர் சொன் ன இடத்துக்குக் கார் மெதுவாக நகர்ந்தது. அப்போது ெத ய் வா ைன பிற்பக்கமாகத்
திரும்பி, ஐயா கோ வி லு க் கா
器 ஏன் கற்கண்டை எல்லோருக்குட் * இரு கூறாக்கித் திருப்பி படித்தா R கல் = கண்டதை எல்லாம் க
கற்க வேண்டியதைக் கற்கண்டு 器 தான் பொருள்.
寶 இனியதைப் பேசு
 
 

போகின்றீர்கள் என்று கேட்டார். பின் ஆசனத்திலிருந்த வயோதி பரைக் காணவில்லை. அவர் மாய
ளுக்குத் திகில், ஆச்சரியம் அடைந் தார்கள். தெய்வானைக்கு விடயம் புரிந்துவிட்டது அந்தத் தாய் உள் ளெம் இது முருகனின் திருவிளை யாடல் என நினைத்து இருவரும் கோவிலை வலம் வந்து சந்நிதி யானை வணங்கினார்கள். என்ன ஆச்சரியம் மறு நா ள் வீட்டில் காருக்கு நல்ல கிராக்கி
அன்று தொடக்கம் உழைப்போ வரத்தொடங்கியது இ ன் னு ம் லொறி வாங்கப்பட்டது மயில் வாகனம் சம்பளத்திற்கு ஆள் வைத்து நல்லாய் உழைத்து முன் னேறினா ன அந்தத் தாய் உள் ளம் சந்தோஷமடைந்தது. அத் தாய் நினைத்தவைகள் எல்லாம் நிறைவேறின. பின் ஒவ்வொரு வரு டாந்த உற்சவத்துக்கும் லொறியில் இலவசமாக ஆட்களை ஏற்றிக் கோவிலுக்குத் தொண்டுகள் செய் தனர். ' அவன் இன்றி அணு வும் அசையாது. *
சுபம் சாந்தி!
b கொடுக்கிறோம்? கற்கண்டை 懿 ல் என்ன வருகிறது? கண்டு - K காதே. இனிப்பைக் கண்டு, 器 舖 家森
போல சுவைத்துக் கல் என்பது

Page 31
பிறருடன் பழகி நண்பர் களைப் பெறக் கற்றுக்கொள்ளுங் கள். ஒரு நண்பர் இருந்தால் உங் கள் வாழ்க்கையின் போக்கு சுலப மாகவும் வளம் நிறைந்ததாகவும் ஆகிவிடுகிறது. அத்தகைய நட்பு நீங்களே உங்களுக்கு அளித்துக் கொள்ளும் மிகச்சிறந்த பரிசாகும். நீங்கள் உங்கள் நண்பரைத் தேர்ந் தெடுக்கலாம்; ஆனால் விலை கொடுத்து வாங்கிவிட் முடியாது. யாரையும் நண்பராகும்படி வற் புறுத்தவும் முடியாது. ஒரு நல்ல நண்பரைத் தேடிக் கண்டு பிடிப்பது ஒன்றுதான் வழி.
நம்முடைய பல நல்ல நயமான செயல்கள் நண்பர்களைச் சம்பா தித்துக் கொ டு க் கும். முன் யோசனை இல்லாமல், ஆத்திரத் தில் ஈடுபடும் ஒரே ஒரு செயல் நண்பர்களை இழந்துவிடச் செய் யும், நல்ல நண்பர் ஒருவரைப் பெற நமக்குத் தகுதி வேண்டும். அது கிடைக்க நாமும் வளர வேண் டும். நமது உள்ளத்தில் சுயநல மில்லாத நட்பு உணர்வு மலர வேண்டும். மற்றவர்களுக்காக மனம் நெகிழும் மணம் அங்கே வீச வேண்டும்.
ృష్ణా சினம் போல் பகைவர்
 

)லரும் நட்பு
AS SSAS S AqS SASLSASqS ASSqqS SqqSASASALSLqSALSLSASeYSASLSSASSASSASeSASASqSeSeSYSAAASLSLLLSLLSMSMMSMMSMSMSMS SMSSAAAAASS
தியான் ஆச்சிரமம்
நாய்கள் நம் அன்புக்குரியன வாக நட்பு உணர்ச்சியோடு பழகு வனவாக, எளிதில் ஆகிவிடுகின் றன. அவை அந்த உணர்வைக் காட்ட வாலை ஆட்டுகின்றன. அநாவசியமாக நாக்கை ஆட்டு வதில்லை! பிறரிடம் நயமாக, இனி மையாக, அன் டே 7 டும், பரி வோடும் பேசக் கற்றுக்கொள்ளுங் கள். உங்களுக்கு நிறைய நண்பர் கள் கிடைப்பார்கள். பிறரிடம் அன்பு காட்டுவதும் பாச உணர்வு கனியப் பழகுவதும்தான், மேலும் மேலும் நிறைய நண்பர்களைச் சம்பாதித்துக் கொள்வதற்குரிய பண்புகள் நம் செயலில் அன்பின் மலர்ச்சி தெரிய வேண்டும் என் பதுதான் எல்லா மதங்களுக்கும் பொதுவான அடிப்படை, நமக்கு இதயம் போ ல முக்கியமாக அமைந்த கொள்கிை.
நண்பர் யார்?" மற்றவர்கள் உங்களை உதறி விட்டுப் பிரிந்து செல்லும்போது, அன்போடும், முக மலர்ச்சியோடும் உங்க ளி டம் நெருங்கி வந்து ஆறுதல் கூறுபவர் அத்தகைய நண்பரை நீங்கள் வெளியே தேடி நாடி அடைய மு டி யா து அப்படி ஒருவர் கிடைக்க, நீங்கள்தான் உள்ளத் தால் உயர்ந்து வளர வேண்டும்!
இவ்வுலகில் இல்லை. స్ట్రీ
諡3

Page 32
O 1 - O3 - }
நித்திய அன்னப்பணிக்கு
6 I) 62) 63) 64) 65) 66) 67)
68) 69)
70) 7 Ι) : 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 82) 82) 83) 84) 85. 86) 87) 88) 89) 90)
SASASeS AeSeSeSLAMeMSASALSLSALSASASMeLeSL ALeLSeLS AeSAeMSASLeSeSeSLALeSeAASAAAA
திரு. S. செல்லத்துரை பத்தி
திரு. கி. சிவப்பிரகாசம் l திரு. த. கணபதிப்பிள்ளை திரு. சே. இராச திலகம் திரு. சே. இரவீந்திரன் இராமலிங்கம் பாக்கியம் T, பரமேஸ்வரி இந்திரம்
th திரு. மு. குணரத்தினம் மா6 திரு. ஐ. சிவநாதன் மருதம் இ திரு. இ. புவனேந்திரராசா !
திரு. சி. அகிலதாஸ் ஜெகா மோட்டோர்ஸ் த. இரத்தினம் ஆசிரியை திரு. இ. வைரவநாதன் திரு. சி. செல்வராசா திருமதி ம. நாகேஸ்வரி S. 66áSG56öTG) alprgrin sert ୫: இ. சதாசிவம் மயூரன்
ஆ. இராசம்மா திருமதி சீதாதேவி தியாகராச இந்திராதேவி மகேந்திரன் திரு. S. S. மகேந்திரன் திரு. தி. துஷ்வந்தன் திரு. செ. சோஸ்ைகந்தன் ந. ருக்மணி
திரு. நா. குகன் திரு. து. இராசகுலநாயகம் திரு. A. S. S. இராமச்சந்திர திரு. R. தியாகலிங்கம் திரு. சு. ஜெயக்குமார் C.
அன்பே வாழ்க்கை
罗4

333 இல் இருந்து
உதவி புரிந்தோர் விபரம்
VAva/vu/tV^*V/A/*
مہ۔۔۔۔۔ . . . 63 تھیgmL.fir(@)]
லோலி தெற்கு மூடை அரிசி சாயி இல்லம், புட்டளை 3000 00 இமையாணன் 3000 - .م.م இமையானன் ll 0 0 0 محس மூளாய் 500 جیسے
மன் கோவிலடி, துன்னாலை 900 . ரகாளி ஒழுங்கை, ருத்தித்துறை மூடை அரிசி 500 . னிப்பாய் வீதி, உரும்பிராய் 1000 . ரும்பகம், நெல்லியடி 3 மூடை அரிசி பிள்ளையார் ஸ்ரோர்ஸ்
நெல்லியடி 2 மூடை அரிசி 1000 .
நெல்லியடி 1 மூடை அரிசி நெல்லியடி மூடை அரிசி மிதிலை, கரவெட்டி மேற்கு 500 இமையாணன் 000 இமையாணன் 200
நவிண்டில் 2000 ... ப்ராங் கதிரிப்பாய் مه به 500ته அந்திரான், கரவெட்டி 1000 ... se 2000 . sis 2000{ جبهه 7 சுண்டுக்குளி, யாழ். 2000 -
3000}
5625 - 2000
56 - 1500 . . . நல்லூர் 500 . . நல்லுரர் 500 ... குகன் ஸ்ரூடியோ 1000 கைதடி மத்தி 1001 ...
மாலி சந்தி 4000 மட்டக்களப்பு 1000 مسييه பரியபுலம், சுன்னாகம் 500
பின் அறநெறியாகும்,

Page 33
91) திரு. வ. சின்னப்பு நா 92) திரு. . புவனேந்திரன் நாக 93) கதிரிப்பிள்ளை கப்பிரமணியம் 94) திருமதி கந்தஞானி பகீரதி அ 95) Dr. S. சிவசம்பு நாதன் வை 96) திருமதி செல்வலிங்கம்
97) திரு. சி. கணேசமூர்த்தி அல்: 98) திரு. ந. ஜெயரட்ணராசா இ 99 சுந்தரமூர்த்தி இராசம்மா வ 100) திரு. சி. இரத்தினம் குரும்ப 101) திருமதி தம்பிராசா 102) திருமதி சிவபாக்கியம் ஏகாம்
103) திரு. சி. தங்கவடிவேலு é 104) திரு. தி. ஜெயசீலன் அந்திராக 05) நாகமுத்து வேலுப்பிள்ளை 2. 106) திரு. சி. முருகேசு கரவெட்டி 107) திரு. வி. கபில்தேவ் குஞ்சர்க 108) தி. இந்திராதேவி தும்பளை 109) திரு. து. சிவஞான செல்வம்
110) திரு. ந. இராசேஸ்வரன் தென் 111) திரு. மு. இராசா கரணவாய் 112) திரு. தா. சேனாதிராசா குஞ் 113) செல்லமுத்தூஸ் புடவை மாள 114) கண்டி பற்றிக் சென்றர் கொ 115) திரு. ந. நற்குணம் சுசீலா ந4
பருதி 16) Dr. K. சிவஞானசூரியர் கொ 117) சுப்பிரமணியம் பத்மநாதன் 8
118) மதுஷன் வர்த்தக நிலையம்
119) திரு. ஆ. ஜீவரத்தினம் திரு!ெ 120) சிவானந்தம் மூலம் வதனா ெ 121) மு. ஜெகநாதன் - மலர் சந்தன 122) லக்ஷி தொலைத் தொடர்பக 123) திரு. சி. சிவசுப்பிரமணியம் ஆ 124) விதுஷனசர்மா நாகர் கோவில் 125) த. விமலேஸ்வரன் மாலிசந்தி
-餐 ஆசை உள்ள இடத்தி

வலடி, உடுப்பிட்டி மூடை அரிசி லிங்கசுவாமி வீதி, சங்கானை 500 . வியாபாரிமூலை 1 0 0 0 سيبي ம்மா பத்தமேனி, அச்சுவேலி 1000 . த்தியசாலை உடுப்பிட்டி 2500 سے
கொழும்பு 2000 Burrun 1000 ... ளவாலை வடக்கு மூடை அரிசி யோதிடர் இல்லம் புத்தூர் 700 . Al "g. 5}{}{{ سنہ ୨f ଶଙ୍ଖ ଶat intsub .1000 صحته பரநாதன் சிவன் வீதி
ஆவரங்கால் 2000 Pற்றி பேக்கரி, 6000 ன் கரவெட்டி 7000 . ம் குறுக்குத் தெரு பருத் 1000
கிழக்கு 500 سيسع 5) ? 500 ܘܡܝܢ பருத்தித்துறை 2000
புளியம் கூடல் ஊர்காவற்துறை மூடை அரிசி னியம்பை V.W.T. மூடை அரிசி
மத்தி ]000 سےے நசர்கடையடி 500 سیصلے ரிகை நெல்லியடி 2 மூடை அரிசி Չքthւլ 2 மூடை அரிசி OS Lofrg -th 6000( صبه தித்துறை மூடை அரிசி ழும்பு ந்த உடையார் ஒழுங்கை பருத்தித்துறை 1 0 0 0 عيسى 1 மூ அரிசி நல்வேலி 3000 ... ஜயசுந்தரம் மலேசியா 28000 سے த்தறை உடுப்பிட்டி 2000 صيصه
ம் அச்சுவேலி 1 மூ. அரிசி, 20kg பரு. ஆனந்தன் கரவெட்டி மேற்கு 1000 . lOOO ... அல்வாய் 1 0 0 0 سمع தொடரும் .
அகச்சாந்தி இல்லை. క్రైస్ట్రే
2
5

Page 34
黎源 முருகன் கழல்
ஜீ சிவத்தமிழ் வித்தக
இறைவன் இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் வி யா பித் தி ரு ந் து அனைத்தையும் இயக்கும் சக்தி யாகக் காணப்படுகிறான். ஐம்பூதங் களாக வியாபித்து நிற் ப வ ன் இறைவன் என்பதை * வான் ஆகி மண் ஆகி வளிஆகி ஒளிஆகி எனத்
அருவமும் உருவும் ஆகி அ பிரமமாய் நின்ற சோதிப் கருணை கூர் முகங்கள் ஆ
ஒரு திருமுருகன் வந்தாங்கு!
寶 துன்பம் எமக்கொரு
26
 
 

soouTub - 5
பெற்றுய்வாய் -
ர் சிவ. மகாலிங்கம் றிரு
திருவாசகம் விளக்குகிறது. ஞானி களால் நினைக்கப்படுகின்ற முரு &ୋ}ଜୋ ' ' ஞானந்தானுருவாகிய நாயகன் எனக் கந்த புராணம் குறிப்பிடுகிறது. சிவனுடைய மூர் த்தங்களுள் குரு மூர்த்தமாகத் திகழ்வது தட்சணாமூர்த்தி வடிவம் ஆகும். தட்சணாமூர்த்திக்குப் பிர ணவத்தை உபதேசித்த குருபர னாக முருகன் திகழ்கிறார். உகு வம், நாமம் அற்ற இறைவனின் நிலையைச் சொரூப நிலை என் றும், உருவம், நாமத்தோடு கூடிய நிலையைத் தடத்த நிலை என்றும் சைவ சித்தாந்தம் குறிப்பிடுகிறது. அருவமாகவும், உருவமாகவும், அநாதியாகவும், ஒன்றாகவும், பல வாகவும், பிரம்மமாகவும் நிற்கின்ற பரசிவசோதிப் பிழம்பே ஆறுமுகங் களும் பன்னிரு க ரங் களு ம் கொண்டு முருகப் பெருமானாகத் தோற்றம் பெற்றனர் என்பதை
நாதியாய்ப் பலவாய் ஒன்றாய்ப் பிழம்பதோர் மேனியாகக் றும் கரங்கள் உன்னிரண்டுங்
கொண்டே தித்தனன் உலகம் உய்ய
மெளன ஆசிரியன். జ్ఞా

Page 35
எனக் கந்தபுராணம் குறிப் பிடுகிறது. இறைவனின் திருவருள் துணை இல்லாமல் இறையருளை உணரவும் முடியாது, இறைவனை அடையவும் முடியாது. " அவனரு ளாலே அவன் தாள் வணங்கி " எனத் திருவாசகத்தின் சிவபுராண வரிகள் இதனை உணர்த்துகின் றன. முருகனைக் குருமூர்த்தியாக உபாசனை செய்து பலகாலம் தவங்கிடந்தால் குமரன் குருவாக வந்து நமக்கு அருள் புரிவான். முருகன் ஒருவனையே பாடும் நிய மங் கொண்ட அருணகிரிநாதர்
முருகன் தனிவேல் றருள் கொண்டறிய உருவன் றருவன் று
றிருளன் றொளியன்
ஆன்மா அறிவித்தால் அறிவது, பொறிகளின் துணையினால் அறி வைப் பெறும் ஆன்மாவை அறி வென்ற பொருள் எனக் கூறுவது பொருந்தாது என்பதைப் " பொறி யின்றி ஒன்றும் புணராத புந்திக்கு அறிவென்ற பேர் நன்றற "
எனத் திருவருட்பயன் விளக் குகிறது. ஒவ்வொரு மனிதனும் பிரபஞ்ச இன்பங்களை நுகர்வதற் குத் துணையாக மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐம் பொறிகளும் காணப்படுகின்றன. காண்பதும், செப்புவதும், கேட்ப தும், சிந்திப்பதும் இறைவனாகிய குருவையே பற்றி நிற்குமானால்
F பொறுமையாய் இரு

அவன் அருள் பெற்று அவனையே குருநாதராகப் பெற்றிருந்தார்.
உருவாகவும் , அருவாகவும், உள்பொருள் ஆகவும், இல்பொருள் ஆகவும். இருளாகவும், ஒளியாக வும் நிற்கின்ற முருகப் பெருமா னின் திருவருள் துணையினால் மெய்யறிவினைப் பெற முடியாத வர்கள் வெறும் ஏட்டறிவினால் அறிய மாட்டார்கள் என்பதைப் பின்வரும் கந்தரநுபூதிப் பாடல் விளக்குகிறது.
முனிநம் குருவென்
ார் அறியுந்தரமோ
yளதன் றிலதன்
ஜெண நின்றதுவே
மூர்க்கப் புலன்கள் ஐந்தும் இறை வன் திருவருளையே நாடி நிற்கும் ஞானப் புலன்களாக மாறி விடும். குருபக்தியும் ஞானமும் ஏற்பட்டு விட்டால் இறைவனை இந்த உடம் பிற்குள்ளேயே சந்திக்கும் தவ யோக நிலையை ஆன்மா பெற்று விடும். உலக இச்சைகளிற் செல் கிற புலன்கள் மடைமாறி மெய்ப் பொருளை நாடிச் செல்லும். ஆன்மா தன்னைச் சார்ந்து நின்ற மற்றைப் பற்றுக்களையெல்லாம் இளைந்தெறிந்து விட்டுத் தன்னந் தனியே சென்றால் இறையருளைப் பெற்று விடும் என்பதனைப் பின் வரும் திருமந்திரப் பாடல் தெளி வாக்குகிறது.
த்தல் நல்ல அணிகலன் 竇
చైగ్గా

Page 36
தானே புலனைந்தும் தானே புலனைந்தும் தானே புலனைந்தும்
தானே தனித்தெம்
மனிதனுடைய வாழ்விற் பல் வேறு காலங்களிற் பலவிதமான ப ற் று க் கள் தோன்றுகின்றன. இந்த உலகத்தில் வாழும் ஒவ் வொரு மனிதனும் ஏதோ சில பற்றுக்களினால் பீடிக்கப்பட்டே காணப்படுகிறான். சில வேளை களிற் பற்று ஆசையாக வளர்ச்சி அடைந்து பேராசையாகப் பரினா மம் பெறுவதும் உண்டு. "பேராசை பெருந் தரித்திரம் " என்பது நம் மிடம் உள்ள முதுமொழியும் ஆகும். தன்னுடைய சொத்துக் களில் விருப்பம் கொள்வதைப் பற்று எ ன் றும், பிறருடைய
கைவாய் கதிர்வேல்
(Ա
றுய்வாய் மனனே ஒழி மெய்வாய் விழிநாசியெ ஐவாய் வழிசெல்லும்
தான் இறைவன் என்ற இரண் டிலும் ஓர் ஒருமை ஏற்பட்டதாக உணர்கின்ற உணர்வேபக்தி ஆகும். இறைவனைப் பற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று மனித மனம் முயல்கின்ற முயற்சியே பக்தி ஆகும். ஆன்மாவுக்கும் இறைவ னுக்கும் உள்ள உறவு ஒன்றை மட்டும் ஆன்மா விரும்பி நிற்பதே பக்தி ஆகும். தன்னை மறந்து தற்போதமில்லாமல் ஒரு செய லைச் செய்தால் அது உள் நின்று தூண்டும் இறையருளாற் செய்யப்
冀 கொள்கையைக் கைவிடா
28

தன்வசம் ஆயிடும் தன்வசம் போயிடும் தன்னில் மடைமாறும் ரான்தனைச் சந்தித்தே
பொருட்களில் விருப்பம் கொள் வதை ஆசை என்றும் குறிப்பிட லாம். இந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள் பற்றுக்களை மன்னிக்கின்றன. ஆனால் ஆசையை முற்றாக நிரா கரிக்கின்றன. ஐம்பொறிகளின் வழி செல்லும் ஆசைகளை முற்றிலும் விட வேண்டும் என்றும் திருக்கரத் தில் ஒளி வீசிக்கொண்டிருக்கும் வேலாயுதத்தை உடைய முருகப் பெருமானின் திருவடியைப் பற்றிப் பிடித்து உய்தி பெற வேண்டும் என்பதையும் கந்தரநுபூதியின் பதினான்காவது பாடல் பின்வரு மாறு விளக்குகிறது.
0ருகன் கழல்பெற் வாய் ஒழிவாய் ாடும் செவியாம்
படும் செயலாகவே காணப்படுகி றது. அடியார்களின் செயல்கள் அனைத்தும் ஆண்டவனின் செயல் கள் என்பதைச் “ சித்தம் சிவமாக் கிச் செய்தனவே தவமாக்கும் அத்தன் ' என மணிவாசகரின் திருவாசகமும் கூறுகிறது. அன்பு நெறியில் எது செய்தாலும் அது எம்பிரானுக்கு ஏற்றதாகும் என் பதைக் கண்ணப்ப நாயனார் புரா ணத்தின் ஊடாகச் சேக்கிழார் பெரியபுராணத்தில் விளக்குகிறார். குடுமித் தேவரைக் கண்ட மாத்தி
தவன் நேர்மையாளன். 竇

Page 37
ரத்தில் திண்ணனார் அன்புருவ AffTÈ மாறினார் என்பதைப் "பொங்கிய ஒளியின் நீழல் பொரு வில் அன்புருவம் ஆனார் ' எனப் பெரிய புராணம் குறிப்பிடுகிறது.
முருகப் பெருமானை உள்ளம் உருகி வழிபட வேண்டும். உள்ளம் உருகினால் உயிர் உருகும். உயிர் உருகினால் உயிர்க்குயிராய் இருக் கும் இறைவனுடன் ஒன்றுபடும் அத்துவித முத்தி ஆன்மாவிற்குக் கிடைக்கும். தன் வயத்தனாதல், தூய உடம்பினனாதல், இயற்கை யுணர்வினனாதல், முற்றும் உணர் தல், இயல்பாகவே பாசங்களினின் றும் நீங்குதல், பேரருளுடைமை, முடிவிலாற்றலுடைமை, வரம்பி லின்பமுடைமை ஆகிய எண் குணங் களும் சிவனிலிருந்து வேறாகாத சக்தியாகிய முருகனுக்கும் உரிய தாகும். முருகனுக்குப் பல நாமங் கள் வழங்கப்படுவதுண்டு. இவற் றில் முருகன், குமரன், குகன்
முருகன் குமரன் குக் துருகுஞ் செயல்தந்
பொருபுங் கவரும் குருபுங்குவ என் குே
மனிதர்களுடைய வாழ்வில் அவர்களுடைய அழிவிற்கு மூல காரணமாக இருப்பது ஆசையாகிய சங்இலியே ஆகும். 'போது மென்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து" என்பது முதுமொழி ஆகும். ஆனால், மனித மனம் எத்துணை வந்தாலும் நிறைவு கொள்வதில்லை பெருங்காற்றில்
நம்பிக்கையே நண்
 

என்பவை மிகச்சிறந்த திருநாமங் கள் ஆகும். இவை அனைத்திலும் முருக உபாசகர்கள் அனைவராலும் உள்ளேன் போடு உச்சரிக்கப்படும் நாமம் மு ரு க ன் என்பதாகும் “அரும்பெறல் மரவிற் பெரும் பெயர் முருக ' எனத் திருமுரு காற்றுப்படையும், “மொழிக்குத் துணை முருகா எனும் நாமம் எனக் கந்தரலங்காரமும் முருக நாமத்தின் மகிமையை எடுத்து இயம்புகின்றன. வானுறையும் தேவர்களும் மண்ணில் வாழும் மனிதர்களும் புகழ்ந்து துதி செய் கின்ற குரு மூர்த்தியாகிய முருகப் பெருமானை, அருட்குனங்கள் எட்டுக்கும் உறைவிடமான வரை உள்ளம் இருகி மெய்யுணர்வினைப் பெற்று வழி ப டு ம் தன்மையை அருளும்படி அருணகிரியார் ஞான பண்டிதனிடம் வேண்டி நிற்பதைப் பின்வரும் கந்தரநுபூதிப் பாடல் விளக்குகிறது.
கினென்று மொழிந்
துனர்வென்றருள் வாய்
புவியும் பரவும் ணபஞ்சரனே
அகப்பட்ட பஞ்சைப் போல் ஆசை யால் மனம் அலையும் "செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே" என்பதே குமரகுருபர சுவாமிகளின் வாக்கும் ஆகும். பொருளாசையும் பொருளினால் வருகின்ற உலகியல் இன்பங்களை அனுபவிக்க வேண் டும் என்ற உர்ணவும் சராசரி மணி தனுடைய சிந்தனையை நாளாந்
னைக் காட்டும் கண். 竇
29

Page 38
இம் ஆட்டிப் படைக்கின்றன. ஆசை பேராசையாக மாறினாற் பெருந் தரித்திரமே விளைகின்றது
அழக்கொண்ட வெல்லாம் பிற்பயக்கும் நற்பாலவை.
என்று திருக்குறளும் இதனை விளக்குகிறது. நான்கு பேர் சுமக் கும் இந்த எண்சாண் உடம்பு முடி வில் ஒருபிடி சாம்பர் ஆகிவிடுகின் றது. இந்த அழியும் உடலைப் பேணுவதற்காகப் பல உடல்களை நாம் இதற்குள்ளே புதைக்கி றோம். இறைவன் வீற்றிருக்கக் கூடிய இந்த உடலை மயானமாக மாற்றுகிறோம். இந்த உடலில் உள்ள கருவிகரணங்கள் அனைத் தையும் கலியுகவரதனாகிய கந்த வேளுக்கே அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அ வ னு ைட ய பெருமைகளைப் பேசாத நாள் எல்லாம் பிறவா நாளேயாம்.
* கலியுகத்தில் கண் கண்ட தெய்வமாக இருக்கும் ஆறுமுகப் பெருமானது திருவுருவத்தைத் தரிசிப்பதையே நமது கண்கள் பெற்ற பயனாகவும், அ வ ர து புகழைக் கேட்பதையே நமது செவிகள் பெற்ற பயனாகவும் அவரது நாமத்தைக் கூறுவதையே
பேராசை எனும் பிணியிற்
டோரா வினையேன் உழலத்
வீரா முதுசூர் படவேல் எ சூரா சுரலோக துரந்தரனே
竇 துணிவுடன் துணையும் இ
30

பிறர் வருந்த ஈட்டிய பொருள் யாவும் காலப்போக்கில் தான் வருந்த அழிந்து விடும்.
றப்போம் இழப்பினும்
நமது நாபெற்ற பயனாகவும், அ வ ர து திருப்பாதாரவிந்தங் களைத் தொழுவதையே நமது கைகள் பெற்ற பயனாகவும் அவரது தொண்டுக்கு ஆட்படு வதையே நமது மனம், வாக்கு, காயம் முதலிய க ர ன ங் க ள் பெற்ற பயனாகவும் கருதி வழிபட வேண்டும்" எனச் சங்கராச்சாரி பார் அருளிய சுப்பிரமணிய புஜங் கம் என்ற தோத்திர நூலிற் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பேராசையாகிய பெருந்தளை பினாற் கட்டுண்டு அதனால் வரும் துன்பத்தை அறியாமல் அடியேன் அலைதல் நீதியாகுமோ? சூரபன் மனுடைய அசுர வடிவம் அழியும் படி வேலாயுதத்தை அவன் மேல் ஏவிய சூரமூர்த் தியே! தேவருல கத்தைக் காத்தருளியவரே என்னை பும் அ ன் போ டு காத்தருளும் என்று முருகப்பெருமானை வேண்டு வதைப் பின்வரும் அ நு பூ தி ப் பாடல் விளக்குகிறது.
* தகுமோ றியும்
مسیح - gsfTa-([5th(@]
இருத்தல் வேண்டும். 寶

Page 39
மலர் தந்த
OOS O SCOOS O SCOOS O So O OS O So OS O
Ο 을 -
g
தேவலோகத்தில் மும் மூர்த்தி களிடையிலும் யார் பெரியவன் என்பது பற்றி ஒரு போ ட் டி படைப்புத் தொழி ல் செய்யும் பிரம்மா தானே பெரியவன் என எண்ணுகின்றான்; காத் த நி றொழில் புரியும் விஷ்ணு தான் தான் பெரியவன் என நினைக் கின்றான்; அழித்தற்றொழிலை நடாத்திவரும் உருத்திரனோ நடட் பது நடக்கட்டும் என்று எதுவுமே பேசாதிருக்கின்றான்.
உருத்திரனது அமைதியைத் தவறாகப் புரிந்து கொண்ட பிரம் மாவும், விஷ்ணுவும் இன்னும் ஒரு படி மேலேயே சென்று விடுகின் றனர்.
இந் நிலையில் இ ைற வ ன் அசரீரியாக "எனது அடியையோ அல்லது முடியையோ போர் முத லிற் கண்டு பிடிக்கிறாரோ அவரே முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்கப்படு வார்" எனக் கூறினார்.
பிரம்மா தனது வாகனமாகிய அன்னப் பட்சியின் வடிவெடுத்து, இறைவனது முடியைத் தேடிக் காண வான் நோக்கி விரைந்து மேலே மேலே பறக்கின்றான்.
寶 இன்பமான இ
܂ ܪ

படிப்பனைகள்
3e OoS o SoOOS O So OɔS O So O OS O SoOOOS O So O
திரமலைநாதன் O
விஷ்ணுவோ பன்றி வடிவமெடுத்து இறைவனது அடியைக் கண்டு பிடிக்க நிலத்தை அகழ்ந்து கீழே கீழே போகின்றான்.
இருவராலும் முடியையோ அடியையோ கண்கூறிய முடிய வில்லை. பன்றி வடிவெடுத்த விஷ்ணு தனது இயலாமையை உணர்ந்து இறைவனைச் சரண டைந்தான், இறைவனும் அவனை மன்னித்துப் பெருமைப் படுத்து கின்றான்.
அன்னப்பட்சியின் வடிவெடுத்த பிரம்மாவினாலும் இ ய ல ள த போதும், அகங்காரத்துடன் மேலே மேலே போகின்றான், அவ் வேளை இறைவனின் ஜடா முடியிலிருந்து ஒரு தாழம் பூவானது, தவறிப் பூமியை நோக்கி வந்து கொண்டி ருக்கின்றது.
தான் இறைவனது முடியைக் கண்டதாகவும், அதற்கு அவனது ஜடா முடியிலிருந்து தவறிய நீயே சாட்சி சொல்வதே பொருந்தும் என்றும் பிரம்மா தாழம் பூவிடம் விநயமாகக் கேட்டுக் கொண்டான்.
படைப்புத் தொழிலைச் செய் யும் பிரம்மாவே தனது உதவி
தமாயும் இருக்க வேண்டும். 寶
3

Page 40
யைக் கேட்டு நிற்பதனையும், தான் இறைவனின் முடியில் இடம் பெற் றிருந்தமையை உலக த் தி ற் கு ப் பெரிதாகப் பறை சாற்றுவதாகவும் நினைத்த தாழம் பூவும் அதற் குச் சம்மதித்துத் தேவ சபையிலும் அவ்வாறே தெரிவித்தது.
பொய் சொன்னபடியினால், பூவுலகத்திலுள்ளோரால் வணங் கப்படத் தகாதவனாகப் பிரம்மா சாபமிடப்பட்டான் இ த ன எ ல் அவனுக்கெனக் கோவில் அமைக் இப்படுவதும் இல்லாமற் போயிற்று. பொய்ச்சாட்சி சொன்ன காரணத் தினால், சிவ பூசைக்குரிய மலர் களிலிருந்தும் தாழம் பூவினுக்கு விலக்களித்துத் தண்டனை வழங் கப்பட்டது.
இக் கதையிலிருந்து பின்வரும் படிப்பனைகளைத் தெரிந் து கொள்ள முடிகிறது.
- இறைவனே முழு முதற் கடவுளாக ஏற்கப்பட்டமை.
G
g
இ P e
மனிதனாய் நட
வானிலே பறக்க முயற்சியா, ட நீர்மேல் நடக்க முயற்சியா, ை போகிறதே. இவை சாதனையாகப மனிதனாய் நட பார்ப்போம்.
竇 எவரையும் மனம் நே
32
 

- பிரம்மா வணங்கும் தகு யை இழந்து போனமை,
- முடி - அடி தேடியது என் ாது, சிடி - முடி தேடியது ன்றே சொல்லப்படுகின்றமை,
- தாழம்பூ சிவ பூசைக்குரிய பருமை இழந்து போனமை.
இவ்விடயங்கள் எல்லாவற்றி ம் ஒரு மலரே (தாழம்பூ) நேர யாகச் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதனை றிந்து கொள்ளக் கிடக்கிறது. னவே அவ் வகையில் இறை னது பெருமைகளை நிலை நாட் வதற்கு எத்தனையோ பெரிய - றிய உயிரினங்கள் இருக்கு ம் பாது ஒரு சாமானிய மலரை தற்காகத் தேர்ந்தெடுத்தமை லரின் பெருமையை மேலும் பருமைப் படுத்துவதாயில்லையா?
பார்ப்போம்
லூன்கூட மிதக்கிறதே, வக்கோர் தண்டு மிதந்து ாட்டா. எங்கே மண் மீது
彎
.@.@.@.@.@.@.@
வப் பேசாதே 寶

Page 41
.隱穩@鬍畿魯靈龜
寧 ந. அரி
சந்நிதி ஆலயத்தின் தலவிருட்
é3F ti) fTé3 விளங்குவது புனித كي لثقته التيமரமாகும். சந்நிதியில் வாழ்ந்த மகான் ஒருவருடைய சமாதியுடன்
இந்தப் பூவரசமரம் தொடர்புபட்
ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே இது ஒரு அற்புதவிருட்சமாக விளங்கி வருகின்றது. அடியவர்கள் இதன் சிறப்பையும் புனித த் ைத யு ம் உணர்ந்து இந்த மரத்தின் பழுத்த இலைகளைப் புனிதப்பொருளாகக்
寶 அறியாமையிலிருந்:
 
 

體纖鸚鬍體畿輸鸚@鸚.
யரத்தினம் *鯊
டுள்ளதாக நம்பப்படுகிறது. இந்தப் புனிதமரம் சந்நிதி ஆலயத்தின் மேற்கு விதியில் வள்ளியம்மன் வாசலுக்கு எதிராக என்றும் பசுமையுடன் காட்சி தந்து கொண் டிருப்பதை நாம் காணலாம்.
கருதி எடுத்துச் செல்வது வழக்கம் அது மட்டுமன்றி சந்நிதியான் மேற் கொள்ளுகின்ற திருவிளையாடல் களில் ஒரு அங்கமாக அல்லது அடையாளமாகவும் இந்தப் பூவரசி மிலை விளங்கி வந்திருப்பதையும்
து கேடு விளைகின்றது. 寶
33

Page 42
நாம் காணமுடிகின்றது. மிக அண் மையில் நடைபெற்ற அவ்வாறான ஒரு அற்புத நிகழ்வினை அடியவர் களுக்கு இங்கே வழங்குகின்றோம்.
திரு பா. முருகதாஸ் என்ப வர் வல்வெட்டித்துறையில் ஊரிக் காடு என்ற இடத்தில் வாழ்ந்து வந்த இறைபக்தியுள்ள ஓர் அன்பர். அவர் இளமையிலிருந்தே கார் ஒட் டுகின்ற தொழிலை மேற்கொண்டு வருகின்றார். அவர் தன்னுடைய காருக்குக் 'கல்யாணி என்று பெய ரிட்டுள்ளார். அந்தக் கார் தொடர் பாகக் கதைப்பவர்கள் அவரின் பெயரைக் குறிப் பி ட் டு முருக தாசின் கார் என்றோ அல்லது காரின் பெயரைக் குறிப்பிட்டுக் *" கல்யாணிக் " கார் என்றோ கதைப்பது வழக்கம்.
பொதுவாக வடமராட்சியில் உள்ளவர்கள் திரு. முருகதாசையும் அ வ ர து கல்யாணிக்காரையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று கூறலாம். எந்த ஆபத்தான வேளையிலும் எவருக்கும் மறுக் காமல் அவர் தன்னுடைய காரை வாடகைக்கு ஒட்டிச் செல்ல முன் வருவதே இ த ஹ் கா ன காரண மாகும். இவ்வாறு ஆபத்பாந்தவ னாகச் செயற்பட்டு வந்த இந்த அன்பர் 1996-ஆம் ஆண்டு இடப் பெயர்வுடன் வன்னிக்குக் குடும்பத் துடன் இடம்பெயர வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இவர் வன்னியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இராணுவத்தின் பிரதேசவிஸ்தரிப் புச் செயற்பாட்டின் பொழுது
竇 குறைவாகப் பேசி நி
*4

இராணுவததாற் கைதுசெய்யப் படடு பல கஷ்டங்களுக்கு உட்படுத் தப்பட்டார். அதைத்தொடர்ந்து பண்டாரவளையில் அமைந்துள்ள ஐக்கிய இளைஞர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்திற்கு நன்னடத்தைக்காக அனுப்பப்பட்டார். அங்கே அவர் தனக்கே இயல்பாக உள் ள நற் பண்புகளுடன் செயற்பட்டதுடன் அங்கே உள்ள இந்தக் கோவிலை யும் நல்ல முறையிற் பராமரித்து வந்தார். இக் காரணங்களால் இவர் தன்னுடைய ந ன் ன ட த் ைதி கீ காலத்தில் குறிப்பிட்ட காலத் திற்கு முன்பே விடுதலை பெற்று வீடு வந்து சேர்ந்துள்ளார்.
தற்பொழுது திரு. பா. முருக தாஸ் அவர்கள் கம்பர் மலை வல் வெட்டித்துறை என்ற விலாசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார். வன்னியில் இராணுவக்கைதின் பொழுது இவர் பல இலட்சம் ரூபா பெறுமதியான சொத் து க் களையும் வாகனங்களையும் இழந் துள்ள காரணத்தால் தற்பொழுது தொழிலை மேற்கொள்ளக் கூடிய வசதிகள் எதுவுமின்றி அன்றாடம் தன்னுடைய குடும்பத்தை நடாத் துவதற்கு வருமானமேதுமின்றி மிகவும் க ஷ் டத் தி ன் மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்.
ஆனாலும் இவர் தன்னுடைய இறை நம்பிக்கையைக் கைவிட வில்லை. சந்நிதி உட்படத் தனது குடியிருப்பிற்கு அண்மையில் உள்ள எல்லா ஆலயங்களுக்கும் சென்று வருகின்ற வழக்கத்தைக் கடைப்
றைய வாசித்தறி. 囊

Page 43
பிடித்து வருகின்றார் 02 - 03 வெள்ளிக்கிழமை இவர் சந்நிதி ஆலயத்திற்குச் சென்று வழமை போல வழிபட்டுக் கொண்டிருந் தார். அப்பொழுது சந்நிதியின் தலவிருட்சமான பூவரச மரத்தின் கீழ்நின்று வழி ப டு ம் பொழுது அவருடன் கூடநின்று வழிபட்டுக் கொ எண் டி ரு ந் த தொண்டைமா னாற்றைச் சேர்ந்த நல்லதம்பி என்ற அன்பர் தலவிருட்சத்தினு டைய பழுத்த இலைகள் இரண்டி னைத் திரு. முருகதாஸ் அவர்களி டம் வழங்கி அவற்றைப் புனிதமா கப் பாதுகாக்குமாறும் கூறினார்.
திரு. நல்லதம்பி அவர்கள் அந்த இலைகளை எவ்வாறு பக்குவ மாகப் பாதுகாக்க வேண்டுமென்று கூறியதிலிருந்து திரு. முருகதாஸ் அவர்கள் அந்த இலைகள் புனித மானவை என்பதை உணர்ந்து கொண்டார். ஆனாலும் அந்தப் புனித இலைகளினுடைய சிறப்பு, பெருமை என்பன என்ன என்பதை திரு. முருகதாஸ் அவர்கள் அது வரை தெரிந்திருக்கவில்லை. ஆகவே அவற்றை அறிந்து கொள்ள விரும் பினாலும் அந்த இடத்தில் அதனை விசாரிப்பது இங்கிதமற்ற ஒரு செயல் என்பதனால் அது பற்றி எவரிடமும் ஒன்றும் விசாரிக்கா மலே வீடு திரும்பிவிட்டார்.
அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை திரு. முருகதாஸ் உடுப்பிட்டிச் சந்தைக்குச் சென் றிருந்த n tர். அங்கே இவரைப்பற்றி ந ன் கு அறிந்த, இவருடைய பொருளா
露》 வறுமையே நல்ல க

தாரக் கஷ்டத்தை நன்கு உணர்நீத எமது பேரவையின் முக்கிய உறுப் பினர் ஒருவர் அவரைச் சந்தையிற் சந்தித்துச் சுகம் விசாரித்த பின் தன்னுடைய வீட்டிற்கு அழைத் துச்சென்றார். த னது வீட்டிற்கு அழைத்துச்சென்ற அந்த அன்பர் ஒரு தொகைப்பணத்தைத் திரு. முருகதாசிடம் வ ழ ங் கி ஏதோ தன்னால் செய்யக் கூடிய சிறிய உதவியாக அதை எடுத்துக் கொள் ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டார் அத்துடன் திரு. முருகதாஸ் தன் னுடைய தொழிலை ஆரம்பிப்ப தற்கு தேவையான மூலதனத்தைப் பெற்றுக்கொள்வதற்குச் சில வழி களையும் கூறி அவருடைய துன் பத்தைப் போக்கும் நடவடிக்கை யிலும் தன்னாலான உதவியைச் செய்ய முன்வந்தார்.
நடந்து கொண்டிருக்கின்ற சம் பவங்கள் நிஜ ம் தானா? என்ற சந்தேகம் முருகதாசிற்கு ஏற்பட் டது. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் குடும்பச்செலவுக்கு என்ன செய்யலாம், தனது தொழிலை ஆரம்பிக்க என்ன வழி இருக்கின் நறது என்று யோசித்துக் கவலையில் மூழ்கியிருந்த தனக்கு அவற்றைத் தீர்ப்பதற்குரிய ஒரு தீர்வு முன் வைக்கப்படுகிறது. அதுவும் எதிர் பாராத மு ைற யி ல் தன்னை நாடிவருவது அவருக்கு அதிசய மாகவே தெரிந்தது.
தன்னைச் சு த க ரித் து க் கொண்ட திரு. முருகதாஸ் அவர் கள் அந்தப் பேரவை உறுப்பினரி
ரியத்துக்கு விளைநிலம். ဇုက္ကိန္နာ'
ಸ್ಥಿಣ್ಣೆ

Page 44
இடம் நேற்றை தினம் புனித பூவ ரசமரத்தின் இலையைப் பெற்றுக் கொண்டது பற்றி எடுத்துக் கூறி அந்தப் புனித இலை தன்னிடம் கிடைத்ததைத் தொடர்ந்து தனது மனோநிலையில் அமைதியும் தெளி வும், உற்சாகமும் ஏற்பட்டமை பற்றி எடுத்துக் கூறினார். மேலும் அந்த இலையினுடைய சிறப்பை யாரிடமாவது கேட்டுத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டுமென்று நினைத்த த ன க் கு அப்பொழுது சந்நிதி யானே அதனுடைய சிறப்பைக் காண்பித்துள்ளதை நினைத் து
மகாபாரதம் காட்டும்
மனிதர்களால் ஆகாத அாரிய வேற்றமுடியும் அவையில் அத்தனை நீதி கேட்டும் வீரம் நிறைந்த கணவா திரெளபதியின் மானம் இறைவனாற்
மனிதர் எக்காரியம் செய்யினும் அர்ச்சுனனின் விற்பயிற்சிமூலம் மகாப கள் பிறவழி போகாது ஒன்றியிருந்தா ணாற் காணமுடியும், அருள் மழையில் திளைக்கமுடியும்.
அன்று திரெளபதி கூந்தல் வி பெற்றது. பெண்கள் கூந்தல் விரிப்ப, யாக இருக்கிறது.
 
 

ஆனந்த பரவசம் அடைவதாகக் கூறினார். இவ்வாறு தனது உள் ளத்திலும், உடம்பிலும் மகிழ்ச்சி பொங்கத் தனது நன்றியை அந்த அன்பருக்கு வெளிப்படுத்தி விட்டுச் சந்நிதியான் புனித பூவரசமிலை யினுரடாகத் தன் மேற் கருணை காட்டுகின்ற அற்புதத்தைச் சிந் தித்தவண்ணம் அங்கிருந்து புறப்
Fu anni
எல்லாம் அவன் அருளாலே!
ஒம் முருகா!
வாழ்க்கை நெறி
ம் இறைவனாலே மட்டும் நிறை தர்ம வான்கள் முன்னிலையில்
ர்கள் இருந்தும் காப்பாற்றப்படாத
) காக்கப்பட்டது,
இலக்கு முக்கியமானது என்பதை ாரதம் காட்டுகிறது. பொறி, புலன் ல் மட்டும் இறைவனை அகக் கண் நணையமுடியும், பேரானந்தத்தில்
ரித்தமையாற் பாரதப்போர் நடை து அனர்த்தங்களின் ஆரம்ப வழி
கந்தையா ஜெதீசன்
பொழுதை வீணாக்காதே. 寶

Page 45
குரு பூசைத்தினப்
- ASASASASASASASASASASASASASASMSMSMSMSMSMSMMMSMSSSA AASSASq qqS S qS SqSqSq
மயில் வாகன சுவாமிகளி 05 - 08 - 2000 சனிக்கிழை நடைபெறும்.
மனிதன் உயர்வு
 
 

ஆண்டு
போட்டிகள் - 2000
qS qA qSqSqSqSASA S SAAS S A SAASAAS AAAAALAL MLA SASA SA SA SA SA SqAS SMM ALASMMA MM qSqAS qSAMMMM SAqA q MM qAS qSqSA SA MASqSqSLLSLLLLLSLLLSAAAASqSASASqSSqSMAASAASS S
15வது ஆண்டு குருபூசை ம சந்நிதியான் ஆச்சிரமத்தில் தொடர்ச்சி 41ம் பக்கம்
寶

Page 46
Kost 6ð86ðist i Jä, å, Á)
SD
潑*緣*藝。藝。薄
இந்துக்களுடைய வாழ்வில் விரத கும் இங்கும் கூட சிவனடியார்களை படுகிறது மட்டுமன்றித் திருமணம் ே அந்தியேஷ்டி போன்ற அபரக்கிரியைக துத் திருவமுது செய்விப்பதோடு அ பொருள்களை வழங்குவதும் சங்கம ெ
மேலும் ஆலயங்களே சைவர்களி இங்கு மாகேஸ்வரனுக்குப் பணிவிடை தொண்டு எனப்படும். ஆனால் சிவன றார்கள். தாக சாந்தி நிலையங்கள் மடங்கள் அமைத்து அன்னதானம் கொ அன்னதானக் கந்தன்) மரங்கள் வளர் பல அமையும். இவை எல்லாம் மாே கிறது; இதற்கு மறுதலையாகச் சிவனு துரோகம் + சிவத்துரோகம் என்றும் பசுத்துரோகம் பசுத்தீவினை என்றும் பிடுகின்றன. இதனடிப்படையை நோ விடை செய்வதாற் புண்ணியம் கைகூ தீவினை என்பதும் சிவனடியாரின் டெ கருத்தைத் திருமூலரும் தனது திரும
SEf fy ff.
பத்தினி பத்தர்கள் சித்தங் கலங்கச் சி அத்தமும் ஆவியும் சத்தியம் ஈது சதா,
தாயுமான சுவாமிகள் தான் ( பதற்கும் பேரின்பத்தை அனுபவிப்ப
寶 செருக்கைப் போல் தீை
38
 

( தொடர்ச்சி . . .
iம் முக்கியமான ஒரு வழிபாடா அழைத்துத் திருவமுது செய்யப் பான்ற மங்களக் கிரியைகளிலும் விலும் சிவனடியார்களை அழைத் வர்களின் வாழ்வுக்கு வேண்டிய பழிபாட்டைக்காட்டி நிற்கிறது.
ன் வழிபாட்டுத் தலமாக உள்ளன. ட செய்கின்றார்கள். இது பதித் டியார்களுக்கும் தொண்டு செய்கி
அமைத்துத் தாகம் தீர்ப்பதும் டுப்பதும் (செல்வச்சந்நிதிக்கந்தன் த்து நிழல் கொடுப்பதும் எனப் கஸ்வரன் பணி என்று கூறப்படுகி லுக்குச் செய்யும் துரோகம் பதித் பசுக்களுக்குச் செய்யும் துரோகம்
சைவசித்தாந்த நூல்கள் குறிப் குேம் போது சிவனடியார்க்குப்பணி டுவது போலத்துரோகம் செய்வது ருமையைக் காட்டி நிற்கிறது. இக் திரத்தில் பின்வருமாறு கூறியுள்
தத்துவ ஞானிகள் தைவுகள் செய்தவர் ஆண்டொன்றில் மாண்டிடுஞ் நந்தி ஆணையே. ( 515)
மனிலை அடைய வேண்டும் என் 5ற்கும் சிவனிடம் வரம் கேட்கும்
D எதுவும் இல்லை. స్టీ

Page 47
போதும் இன்பம் கிடைக்கும் என குறிப்பிடுகின்றார்.
** அன்பர் பணி செய்ய
இன்ப நிலை தானே !
இவ்வாறு சிவனடியார்களி பட்டு மேனிலை அடைந்த நாய சிறப்பாகப் போற்றியிருப்பதையு களில் 19 நாயன்மார்கள் ஏதோ செய்து சங்கம வழிபாட்டால் மு பெயர் விபரம் பின்வருமாறு
திருக்குறிப்புத்தொண்டர் இளையான்குடிமாறர் நின்றசீர் நெடுமாறன் காரைக்காலம்மையார் கலிக்கம்ப நாயனார்
நரசிங்கமுனையர் மானக்கஞ்சாறர் சிறுத்தொண்டர் திருநீலகண்டர் ( (U இயற்பகையார்
ஜெ. கந்த
୬_ୋର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଛାଞ୍ଚ
பணிவுள்ளவர் போல் ே வர்களும், உண்மையில் அப்படியி வுள்ளவனும் உண்மையாக வாழ யாக வாழ்கிறவன் பணிவில்லாம எல்லா நல்ல குணங்களையும் இ அப்படி இல்லை. பிறரைக் கவர் ஒன்று. பல பெரிய குணங்கள் ! சிறிய குணம் இருக்கலாம். ஆ குணமோ எல்லாச் சிறிய குை
மற்றவரை மகிழ்வித்
 

ப்ேபே கீகூடிய நிலையை தனக்குத்தந்தாத எப் பராபரக் கண்ணியிற் பின்வருமாறு
என்னை ஆளாக்கி விட்டுவிட்டார் வந்தெய்தும் பராபரமே. "
ன் பெருமையையும் அவர்களை வழி னார்களையும் பெரியபுராணம் மிகச் ih G3 DG3 av s 5ător Garrub 63 förruaằir prrrř
ஒரு வழியில் சிவனடியார்க்கே சேவை த்தியடைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்கள்
விறன்மிண்டர்
புகழ்ச்சோழர்
மெய்ப்பொருள்
சத்திநாயனார்
முனையடுவார்
அமர்நீதியார்
மூர்க்கர்
மற்றும் . ) ஏனாதி
சத்தியதாசன் B, A, ( Rons )
ம - பணிவு
நழைந்து நெகிழ்ந்து பேசித் திரிகிற ல்லாமல் ஏமாற்றுவதில்லையா? பணி ாமல் இருக்கலாம். ஆனால் உண்மை ல் இருக்கமுடியாது. உண்மை என்பது ணைக்கின்ற ஒரு பெருங்குணம். பணிவு கின்ற ஒரு சிறிய குணங்களில் பணிவும் இல்லாதவனிடமும் பணிவு என்ற ஒரு பூனால் உண்மை என்ற ஒரு பெருங் எங்களையும் உடன் கொண்டது,
தால் நீ மகிழ்ச்சியடைவாய், 'to'
39

Page 48
Easy way to le
BEQACITË CIE 6. (FOR YEAR 8
Complete the sentences with the Simple Present, Present progressive Bay require Statement, Negetive or
A. E. g. Tom (walk) walks to wo
2. I can See Tom from my win
He (wak) ... . . . . . . . to 3. (Tom, walk) ... ... ... ... ... t 4. (you, walk) ... ... . . C 5. usually take the bus to wo
II (walk ) ... ... ... ... to mr 6. On my way to work yesterday, 7. Alex (see, not) ... . . . . . 8. (you, See) ... . . . . . . ... the 9. Tom (walk, not) ......... ... [ í.
He stake) ... . . . ....... the 10. I (walik, not) ... . . . ... O
Answers for year 6 and 7 F
1. (a) have (b) had (c) have
if) has (g had (h) has, {k} have { 1) had (m) has (q) have ir) had (s) have
2. (1) Plays, Play (2) drink, dr
(5) bark (6) look (9 rises (10) appear.
竇 யேங்கரமான
40

''
) UIES IDNS
AND 9. )
words in brackets. Use the or Simple past. (The Sentence
Question forms)
}rk almost every day. dow. He's on the Street below.
Work Tight now. o work every day ? work every day ? rk, but y es terday, hy office. I (See) . . . ... an accident.
the accident. accident yesterday ? ; work when the weather is bad,
bus. work in bad weather either.
"ractice Questions
(d) has, have (e) had have (i) have (j) has in) have (o) had (p) has (t) has.
inks (3) rains (3) play (7) looks (8) look
S. ThUKrai rajah
5ஷன் மனம் , 竇

Page 49
மேற்படி குரு பூசை ெ
நடாத்தப்படவுள்ளன.
கட்டுரைப்போட்டி !
தலைப்பு: சந்நிதியில் ஞானபரம்
இப்போட்டி வயதுக்கட்டுப்ப பெறுகின்றது. கட்டுரை ஐந், இடம்பெறவேண்டும். முதல்
இளுக்கு பெறுமதியான பரிசி கிடைக்க வேண்டிய இறுதி !
குறிப்பு:- கட்டுரைக்கு உதவ ஞானச் சுடர் வெ
வழமையாக மாண
படும் போட்டிகள்
(அ) பஞ்சபுராணம் ஒது
(பண்ணுடன்)
பிரிவு - 1 தரம் 6 - 7 马班
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் ஒரு ம யிலும், பேச்சுப்போட்டியிலு
பங்கு பற்ற விரும்பும் மாண பிறந்த திகதி, பாடசாலை
மூலம் அல்லது பெற்றோர் மூ திகதிக்கு முன் தபால் மூலே
வழமைபோல விண்ண பற்றிய விபரங்கள் அணு
క్టీ
ஆற்று மண்ணுக்

தாடர்பாகப் பின்வரும் போட்டிகள்
மகேசுர பூசைக்கு வித்திட்ட 1ரையினர்.
ாடற்ற திறந்த போட்டியாக இடம் நூறு (500) சொற்களுக்கு குறையாது
மூன்று இடங்களைப்பெறும் கட்டுரை ல்கள் வழங்கப்படும். கட்டுரை எமக்கு Եrrair 21= 07-2000,
க்கூடிய சில தகவல்களை கந்தகால 1ளியீடுகளிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
வர்களுக்கிடையே நடாத்தப்
தல் (ஆ) பேச்சுப்போட்டி
lவு - 11
தரம் 10 ன !
ாணவன் பஞ்சபுராணம் ஒதும் போட்டி ம் பங்குபற்ற அனுமதிக்கப்படுவர்.
வர்கள் தாங்கள் கல்விகற்கும் ஆண்டு
என்பவற்றின் விபரங்களை அதிபர்
pலம் உறுதிப்படுத்தி 14 7 - 2000 ஆம் மா அல்லது நேரிலோ கையளிக்கலாம்.
பிக்கும் மாணவர்களுக்கு போட்டி லுப்பி வைக்கப்படும்,
கு வேற்றுமண் உரம், 喜

Page 50
போட்டிகள் 29 - 07 - 2000 சனிக் இடம்பெறும்,
வெற்றிபெறும் மாணவர்களுக்கு பெறும் குரு பூசைத்தினத்தில் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும்.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மு குரு பூசைப் ே
சந்நிதியான்
தொண்டை
*奪
1 تا 6 [9یہ []
உலகில் எல்லா விதமாகவும்
இரண்டு வகையான அன்பு உண் விரும்புகிறோமோ அவரையே ஆ பார்மேல் அன்பு செய்ய விரும் படுகிற அன்பு ஒன்று, ஆள விரு ஆட்படுகிற அன்பு மிகவும் பக் அன்பில் சுயநலமும் அகங்காரமு அன்பில் தியாகத்தைத் தவிர விரும்புகிற அன்புக்கு உலகில் கா விதம் விதமாகப் பெயர் சிெ அன்புக்குப் பக்தி என்று பெயர் மான அன்பின் மூலம் பல அடி ஆட்பட்டு பேரானந்த வாழ்வு வழி நடப்போமாக,
ਉ(
奇 நற்செயல்களையே ந

கிழமை சந்நிதியான் ஆச்சிரமத்தில்
05 - 08 2000 சனிக்கிழமை நடை பணத்தொகையும், பரிசில்களும்,
முகவரி,
T ląäs S50.g. ஆச்சிரமம்,
மானாறு,
கூட்டிக் கழித்துப் பார்த்தால் டு. யார் மேல் அன்பு செய்ய நீள விரும்புகிற அன்பு ஒன்று, புகிறோமோ அவருக்கே ஆட் நம்புகிற அன்பைக் காட்டிலும் தவமானது. ஆள விரும்புகிற ம் உண்டு. ஆட்பட விரும்புகிற வேறெதுவுமே இல்லை ஆள 'தல் என்றும், பிரேமை என்றும் Fால்லுகிறார்கள். ஆட்படுகிற
சொல்லுகிறார்கள். அவ்வித பார்கள் இறைவனது அருளுக்கு பெற்றுள்ளார்கள். நாமும் அவ்
SSS
繫
ாள்தோறும்

Page 51
ஆடி மாத வா
07 s. 7 a 2000 வெள்ளிக்கிழமை அறிமுகவுரை : திரு.
சொற்பொழிவு
வழங்குபவர் : சுவாமி
( பூரீ சார
14-07-2000 வெளவிக்கிழமை அறிமுகவுரை : திரு.
( சொற்பொழிவு : "a, வழங்குபவர் : K. P.
அறிமுகவுரை : திரு. கு
சொற்பொழிவு வழங்குபவர் : திரு. இ. ( ஆசிரிய
28-07-2000 வெள்ளிக்கிழமை மு
ஞானச்சுடர் 1
வெளியீட்டுரை திரு. இ
மதிப்புரை : திரு. ந. சில
 
 
 

ராந்த நிகழ்வுகள்
முற்பகல் 10 - 30 மணியளவில் 5. சிவக்கொழுந்து , P.
பேரவை உபதலைவர், உடுப்பிட்டி ) சுவாமி விவேகானந்தரின்
ஆன்மீக தானம்
சித்ரூபானந்தா தா சேவாச்சிரமம், பருத்தித்துறை )
སྤྱི་ 》
10 - 30 மணியளவில் க. கந்தசாமி
பேரவை உறுப்பினர், கரணவாய்) ந்தனவன் துணையிருந்தால் ' ஆனந்தநடேசன்
( இலங்கை வங்கி, பருத்தித்துறை )
முற்பகல் 10 - 30 மணியளவில் ந. இரவீந்திரன் ர் யாழ் / தொண்டைமானாறு வீ. ம. வி. )
இடர் வந்துற்ற போது " இராகவன் பர் விக்னேஸ்வராக் கல்லூரி, கரவெட்டி )
ற்பகல் 10 - 30 மணியளவில்
மாத வெளியீடு - 2000
பயன் க. செல்வரெத்தினம் ). P. வபாதம் ). P. புத்தொளி
( ஓய்வுபெற்ற அதிபர் )

Page 52
வாசகர்
முதல் பத்து மலரிலும் (20 வெளியிடப்படும் விடயங்களை இடையே போட்டி ஒன்று ந.ை யில் வெற்றி பெறுவோருக்கு 6
பரிசில்கள் வழ
போட்டி தொடர்பான விபரா வெளியிடப்பட்டு போட்டி நட முடிவுகள் 2001 ஜனவரி !
அன்பான லே
MTYYSLLLSLLLTYSALS SJJAMYheiSLSSLSLSSLSCSMSeSSAS
மேலருக்குப் பொருத்தமான தீ
இலகு தமிழில் எழுதி எமச்
சமயப் பெரியார்களையும்,
அன்புடன் கேட்டுக் ெ
இலுரீஇ சந்நிதியனன் ஆச்சிரம சைவு
செல்வச்சந்நிதி துெ
 
 
 

G பாட்டி
100 ஜனவரி - ஒக்டோபர் )
உள்ளடக்கியதாக வாசகர் டபெறவுள்ளது இப்போட்டி வழமைபோல பெறுமதியான ங்கப்படும் .
ங்கள் நவம்பர் மாத இதழில் ாத்தப்பட்டபின் அது பற்றிய மலரில் வெளியிடப்படும்.
ண்டுகோள்
Ces
ரமான சொந்த ஆக்கங்களை
குே அனுப்பி வைக்குமாறு அறிஞர் பெருமக்களையும்
இாள்கின்றோம்.
e50p
љето) осјетите (Sil. Gaj Jana.
நாண் டைடானாறு