கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஞானச்சுடர் 2000.10

Page 1


Page 2
ད་ལྟ་འདིf772
%3ܢ
翡
N
" அருளெ புல்லார்
பொருள் : அருெ
வராத டெ
மகிழாது
贞影么
நாமேநா மென்றுரைத்தா 6ெ நமக்குக்குறை வில்லையெ பேரமேபோம் வினையென்றா போக்குவர வில்லையென் தாமேதா மென்றுரைத்தா ெ
சங்கற்ப மில்லையென்ற ஒமென் றுறுதிதந்தா னெங்க ஊமையெழுத் தறியென்,
 
 

.ே சிவமயம்
குறள் வழி ாாடும் அன்பொடும் வாராப்
புரள விடல்' (பொருளாக்கம்
ளாடும் அன்பொடும் பொருந்தி பாருளின் ஆக்கத்தை அனுபவித்து நீக்கி விடுதல் வேண்டும்.
!jyo 29ޗަ//////////////////////
டெ குருவே துணை
hi) is 5 GD Gr
எங்கள் குருநாதன்
னங்கள் குரு நாதன் ன்றா னெங்கள்குரு நாதன்
னெங்கள்குரு நாதன் றா னெங்கள்குரு நாதன் னங்கள்குரு நாதன் ா னெங்கள்குரு நாதன் ள்குரு நாதன் றா னெங்கள் குரு நாதன் (10)

Page 3
營率醬營器磷 螢率卷
:ஞான
晏發器器善器器餐率
i
வெளியீடு - 2
1) 2)
SASASASASASASASqS
2C C!
பொரு
பூறி முருக மந்திரம் இதுதான் இந்துமதம்
3) செல்வச்சந்நிதி முருகப்டெ 4) குறளமுதம்
5) சைவசமயத்தின் அடிப்பை 6) ரமண மகரிஷிகளின் அன் 7) இந்தக் கந்தபுராணப்புகழ் 8) பயனற்ற பேச்சுப் பலன் த 9) இறையுணர்வின் இன்ப ரக 10) மானுடத்தை மேன்மைப்ப 11) சந்நிதியான்
12) நலங்காக்கும் நல்ல தமிழ்
LDTFSOTHIf L&Sid
13) விஜய நகர காலத்தில் மு 14) Easy Way to Learn E
அன்பளிப்பு : LDSನಿಗೆ
வருட சந்தா த சந்நிதியான் ஆச்சிரம
அச்சுப் பதிப்பு : ●特母

鬱器警率敬率率醬率善妥 酸 ir GF G L T :
率
養善善養寧營寧善慶器醬
5
பருமான் 9 O
3.
டத் தத்துவங்கள் 量4 17 புக்குரிய லக்ஷ்மி 18 20
எந்தப் 2. 24
ராது 25 26 sசியங்கள் 27 29 33 30 ۔۔۔ م ۔ ۔ ۔ ۔tioلوgفقیB)!
34 37 க்கடவுள் 38 4.
ருக வழிபாடு 42 43 English (Part 29) 44
ஒன்று 30 /- ரூபா பால் செலவுடன் 385/- ரூபா.
சைவ கலை பண்பாட்டுப் பேரவையினர்
கம் - சந்நிதியான் ஆச்சிரமம்
தொண்டைமானாறு.

Page 4
"ஞா ன ச் புரட்டாதி மா
வெளியீட்டுரை :
ஆவணி மாதத்திற்குரிய வெளி னும் கிராமசேவையாளருமாகிய திரு. மேற்கொண்டார்கள். இவர் தமது ஒரு ஆத்மீக சஞ்சிகையைத் தொடர்ச் கஷ்டமான காரியம் என்று குறிப்பிட்டு யீடு இடம் பெறுமானால் அதில் விய இடம் பெற்றிருக்கும் என்பதையும் ே
ஆனால் ஞானச்சுடர் அவ்வாற பரமோ இல்லாது அதே நேரம் தனக்ே ஒரு சமய அமைப்பையும் கொண்டிர கொண்டிருப்பது எம்மை வியப்பில் ஆழ்
மேலும் தத்துவக்கருத்துக்களை நடையில் வெளிவருவதும் இதன் சிற காட்டினார்கள்.
மதிப்பீட்டுரை :
மலருக்கான மதிப்பீட்டுரையை கள் நிகழ்த்தினார்கள். ஒய்வு பெற்ற பராகவும் பல்துறை ஆற்றல் மிக்கவ ஆத்மீகம் சார்ந்த சில கருத்துக்களை சமுதாயம் சார்ந்த கருத்துக்களையும் களுக்கு எடுத்து விளக்கினார்கள்.
மலரில் இடம் பெற்றுள்ள கட்டு அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்ட காரை உாதி மாத மலரில் இடம் பெற்ற சி களையும் அவற்றின் ஆழமான கருத் துக் காட்டினார்கள்.
மாணவர் பக்கத்தில் இடம் ெ அறிவை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் வழங்கியிருக்கும் முக்கியத்துவத்தின் தரத்தை மதிப்பிட்டார்கள்.

哥L脏” த வெளியீடு
பீட்டுரையைச் சமாதான நீதிவா அ. த. க. கிருஷ்ணராசா அவர்கள் ஆரம்ப உரையில் இது போன்ற சியாக வெளியிடுவதென்பது மிகவும் அவ்வாறு தொடர்ச்சியாக வெளி பாபார நோக்கம் முக்கியமானதாக ஈட்டிக் காட்டினார்கள் .
ான வியாபார நோக்கமோ, விளம் கெனப் பரந்த இரீதியாக ஆழமான ாது தொடர்ச்சியாக வெளிவந்து த்துகின்றது எனக்குறிப்பிட்டார்கள்.
வழங்குகின்ற அதே வேளை எளிய றப்பு அம்சமாகுமெனவும் எடுத்துக்
க் காரை செ. சுந்தரம்பிள்ளை அவர் ஆசிரிய பயிற்சிக் கலாசாலை அதி ருமான சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் யும், அதே நேரம் எமது சமகாலச் தமது ஆரம்ப உரையில் அடியார்
1ரைகள் பற்றிப் பொதுவாகத்தனது சுந்தரம்பிள்ளை அவர்கள் புரட் ல கட்டுரைகளின் சிறப்பு இயல்பு துக்களையும் சபையினருக்கு எடுத்
பற்றுள்ள சிறிய கட்டுரை ஆங்கில
கொண்டிருந்தாலும் ஒழுக்கத்திற்கு சிறப்பை எடுத்துக் காட்டி மலரின்

Page 5
திருமலி செ
కా-అ-ఆస్ట్లేత్రాతి=తా -అక్తిశ
காகிபர் தனது பன்செய் தொல் பகை வாசவ னருள்பெறச் சூக்கிளை வா ஈசனார் மைந்தர் இனிதமர் தொ6 தேசொளி வீசும் செல்வச் சந்நிதிே
பெண்ணிரு பாகர் பெருஞ்சேவலங் வண்ணமா மயில்மேல ழகருமாவர் விண்முகில் பணிய மேலுயர் மாட அண்ணலார் செல்வச் சந்நிதி அணு
முந்தொரு ஞான்று முக்கண்ணர் சந்தமறை முன்மொழி குடிலையம் வந்தமர் வளநகர் தொண்டைமா
சந்நிதி பணிசெயச் செல்லாத திரு
செய்ய மேனியர் செந்நிற ஆடைய கையமர் வேலினர் கழலணி காலில் தையலார் சிலம்பணி தழங்கொலி
ஐயர்செல்வச் சந்நிதியான் அடிபட
பிரணவம் உணராப் பிரமர் சிறை கருணையால் படைத்தருள் வேடம் சரண கமலம் மலர்மணி அலைசெ முரணுறு செல்வச் சந்நிதி பணி.ெ
இமையவர் அருச்சனை இன்பினா6 உமையவள் காதலர் ஊனமில் உ6 எமையாள ஆரிலை அமுதுண்டு ஆ அமைத்த செல்வச் சந்நிதி பேரொ

5.
ல்வச் சந்நிதி
நலியக் கைதொழு தேத்தும் "ட்டி வானாள வைத்த ண்டைமா னாறெழில் நகருள் சர் வினையான சேராவே
கொடியினர் பிரிவிலா துறைவர்
வருமடியர் வினைகளை வேலினர் நிரைத் தொண்டைமானா றமரும் வக ஆரருள் அணுகும்மே.
கேட்ப மூவிரு முகத்தவர்
பொருளுரை சாற்றிய சதுரர் னாறு வரமலி செல்வச்
மலி செல்வரா வரே.
Iர் செறுநர்த் தேய்த்த
தாழாத் தொண்டைமா னாறுமேய
ச் செடிநோய் நொடிபொடி படுமே.
புகப் பேருலகு பிறழாக்
பயின்ற கந்தவேள் கடவுள் rரி தொண்டைமா னாற்றுறை சயப் பிணிவரத் துணியாவே.
ல் இயற்ற அவர்க்கருள் புரியுமெம் ரையிலாப் பூசை உவந்து ஆற்றங் கரைதனில் அருளரசு ாளிமுன் செலப்பேரிருள் பேருமே.
சிவ. சண்முக வடிவேல்

Page 6
' எல்லாக் கிறிஸ்தவர்களும் அ யாயின் இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ள ளின் விளைவுகளிலிருந்து விமோசனம் நாடவில்லை. பாவத்திலிருந்தே அத விமோசனம் பெறுவதைத்தான் நான் யத்தை நான் அடையப்படும் வரை திருப்தியடைவேன் "
நமது பாவங்களுக்காக யேசுநா மனிதவர்க்கத்தின் எல்லாப்பாவங்களு னார் எனவே பாவ விமோசனத்தைப் கலாமென்ற வகையில் கிறிஸ்தவ அல் பதிலளிக்கும் வகையில் மகாத்மா க அவரது சுயசரிதை நூலிலிருந்து மே
இவற்றிலிருந்து இரண்டு விடய வேண்டியுள்ளது. ஒன்று பாவம் செய்த விட பாவத்தையே செய்யாதிருக்க ே எமது மதம் அடிப்படையாகக் கொண் தவன் தண்டனையை அனுபவித்தே தீர கின்றது.
காந்தியடிகள் இந்த விடயத்தில் செய்யாமல் இருப்பது மட்டுமல்ல ப வேண்டுமென்ற நிலைக்கு தன்னைப் தகையாக இந்த வையகத்தில் வாழ் லோரும் தெரிந்திருக்க வேண்டியது இ
வாழ்க்கையில் சராசரிமனிதனாக நடாத்துவதிலேயே பல்வேறு சவால் யுள்ளது. ஆனாலும் எம்மைப் போல கையை ஆரம்பித்த காந்தியடிகள் அந்த கூட செய்து பார்க்க முடியாத, மணி அம்சங்கள் நிறைந்ததுமான காரியங் கொண்டு வாழ்ந்து அதில் வெற்றியும் அவரை சாதாரண ஆத்மா என்ற நீ என்ற நிலையில் உலகம் போற்றுகின்

) தகவல்
அங்கீகரிக்கும் கிறிஸ்தவம் இதுவே
முடியாது. என்னுடைய பாவங்க பெற்றுவிட வேண்டும் என்று நான் தாவது பாவ எண்ணத்திலிருந்தே நாடுகின்றேன். அந்த இலட்சி ாயில் அமைதியின்றி இருந்தாலும்
தசி துன்பங்களை அனுபவித்தார் 5க்கும் அவரே பிராயச்சித்தம் தேடி பெற்று நாம் நிம்மதியாக இருக் *பர் ஒருவர் கூறிய வாதத்திற்கு ாந்தியடிகள் கூறிய பதிற்கருத்தை லே தந்துள்ளோம்.
ங்களை நாம் உணர்த்து கொள்ள பின்பு பிராயச்சித்தம் தேடுவதை வண்டுமென்ற உயரிய கருத்தையே ஒடது. அதுமட்டுமன்றி பாவம் செய் rவேண்டுமென்பதையும் வலியுறுத்து
ஒரு படி மேலேசென்று பாவம் ாவ எண்ணத்திலிருந்தே விடுபட பக்குவப்படுத்திக் கொண்ட பெருந் நீத மகான் என்பதை நாம் எல் இரண்டாவது விடயமாகும்.
மனித நேயத்துடன் வாழ்க்கையை களை நாம் எதிர்நோக்கவேண்டி வே சராசரி மனிதனாக தன் வாழ்க் த நிலையைக்கடந்து நாம் கற்பனை த தர்மத்தை விஞ்சியதும், தெய்வ கள் பலவற்றை இலட்சியமாகக் b அடைந்துள்ளார். இதனால்தான் லையில் நோக்காது " மகாத்மா " մD5le

Page 7
ஐப்பசி மாத சிறப்பு
ઉો(5, 96. હુ
( பொதுச்சுகாதார ப
திரு. A. த
( இளஞ்சியப் பொறுப்பாளர் ப. நோ
உரிமை
( பகலோன் வர்த்தக நிலையம் மரு
திருமதி 8
( கலாச்சார உத்தியோகத்தரி ட
அதி ( யா அத்தியார் இந்து
திரு. நா. ( இயூரி வீடியே
அதி ( அ. மி. கல்லு
S(5. Dr. S. G. ( கரெ
;lقہ ( யாழ் ! கோப்பாய்
திரு. க. ( கிராம உத்தியோகத்த

ப் பிரதி பெறுவோர்
மாரதாசன்
சிசோதகர், நயினாதீவு )
வராஜசிங்கம்
கூ. ச. தலைமையகம், உடுப்பிட்டி )
Ulu T 6MTñT
த்துவமனை வீதி, யாழ்ப்பாணம் )
பிரதேச செயலகம், கோப்பாய் )
1 fir க் கல்லூரி, நீர்வேலி)
உமாசங்கர்
ா, அச்சுவேலி )
5)ւյfr
ாரி, உடுப்பிட்டி )
யாகேஸ்வரதேவர்
வட்டி )
5)ւյft
கிறிஸ்தவ கல்லூரி )
இரத்தினம் ர், கரணவாய் தெற்கு )

Page 8
அதிபர் { வடஇந்து மகளிர் கல்லூ
திரு. சி. முரு ( கிராம அலுவலர்,
அதிபர் ( சிவப்பிரகாச வித்தியா
திரு. நா. அருண ( ஈஸ்வரி இல்லம்,
அதிபர் கரணவாய் மகrவித்தியா
திரு. க. பூஜீஸ்
( பிரதி அதிபர், அச்சுவேலி
திரு. க. சிவகு ( துவாரகா பேக்கரி
அதிபர்
( யா 1 விக்னேஸ்வராக் க
திரு. சி. சிவச் ( அதிபர், விநாயகர் வித்தி
செயலா
( மாணிக்க இடைக்காடர் ச. ச
செயலா ( கலைமகள் ச. ச. நிலை

ரி, பருத்தித்துறை )
கவேல்
இடைக்காடு )
f
சாலை, தும்பளை )
ாகிரிநாதன்
புத்தூர் )
r
'லயம், கரவெட்டி )
கந்தராசா
மகாவித்தியாலயம் )
5ருநாதன் er
r
ல்லூரி, கரவெட்டி )
*செல்வம்
பாலயம், வல்வெட்டி )
6
நிலையம், இடைக்காடு )
5mTñr
யம் இடைக்காடு}

Page 9
மரீ முருக
தானாய் நிலை
- சிவத்தமிழ் வித்த
வேதங்கள் இறைவனை ஒலி வடிவாகவும் ஒளி வடிவாகவுமே காட்டுகின்றன. ஒலி வடி வா க இருக்கின்ற இறைவனை மந்திரங் களாலும் ஒளி வடிவாக இருக்கும் இறைவனை அக்கினியிலும் வேத கால மக்கள் வழிபட்டு வந்தார் கள், எல்லா நூல்களுக்கும் ஆதி யாய் உள்ள ஆதி நூலாகவும், அறிவு நூலாகவும் வேதங்கள் திகழ்கின்றன. வேத மந்திரங்கள் காட்டும் விழுமிய பொருளாகத் திகழ்பவன் ஞான பண்டிதனாகிய முருகன் என்பதை
நாத விந்து கலாதீ ந வேத மந்த்ர சொரூ ஞான பண்டித சாமி
என அருணகிரிநாதர் திருப் புகழிற் குறிப்பிடுகிறார். உண்மை யான அடியவனைத் தா ங் கி க்
தன் கடன் அடியேன் என் கடன் பணி ெ
என்ற அப்பர் பெருமானுடைய தேவார வரிகள் இதனை உணர்த்
சிறந்த தர்மம் சு
 
 

அத்தியாயம் 3 (தொடர்ச்சி.
மந்திரம்
LSLSSSMLMLSSTSLTTLTSTSTSLSCLMSMSLeMMekeLMMLMLMTTLTSLeseLeLeL00LSLeLTL0LeLeeLeL0ekeLYeJ
நின்றது தற்பரமே
நமோ நம
பச நமோ நஐ நமோ நம
கொள்கின்ற பொறுப்பு இறைவனு டையதே ஆகும்.
னையும் தாங்குதல்
செய்து கிடப்பதே,
துகின்றன. ஞான ப ன் டி த ன் ஞானத்தைத் தரும் நூல்களுட
யநலமற்ற சேவை. 愈

Page 10
னேயே பொழுதைப் போக்குவான். மனதிற்கு எட்டாதவராகவும் தேவ லோகத்தின் முடி மணியாகவும், தேவ சேனாதிபதியாகவும் கலியுக வரதனாகிய கந்தவுேட் பெருமான் திகழ்கிறார். 'ஏக சித்தத்துடன் உமது திருவடியையன்றி வேறு எவ் வித பற்றுக்கோடும் இல்லாதவன:
ஆதாரம் இலேன் அரு நீதான் ஒரு சற்றும் நி வேதாகம ஞான வினே தீதா சுரலோகசிகா ம
இந்த உலக வாழ்வும் செல்வ மும் மின்னல் தோன்றி உடனே மறைவது போல மறையக்கூடியன. உலக சுகங்களை நாடிச்செல்லும் மனத்தை அப்படிச் செல்லாமல் இழுத்துப் பிடித்துத் தெய்வத்தை நோக்கிச் செலுத்தினால் ஆன்மா விற்குப்பாரிய நலன்கள் விளையும். காற்றுள்ள போதே தூற்றிக் கொள்வது போல மானுட உடம்பு இருக்கும் பொழுதே ஆன்ம நலத் தைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். உடலில் இருந்து உயிர்
ஊரெலாம் கூடி ஒலிக் பேரினஐ நீக்கிப் பின( சூரையங் காட்டிடைக்
நீரினில் மூழ்கி நினைட்
நிலையில்லாத உலக வாழ்வை நிலையானது என நினைத்து அடி யேன் அலைவதற்குக் க ச ர ன ம் யாதோ? ஊழின் வலிமை தான் இதற்குக் காரணமோ? அழியும் உலக வாழ்வை விரும்புவது இறை
竇 விலையுயர்ந்த 0ொ
2

கிய அடிபேன் திருவருனைப்பெற்று உய்யுமாறு தேவரீர் ஒரு சிறிதள வேனும் நினைக்கவில்லையே! " என்று அன்புரிமையுடன் அருணகிரி யார் முருகனிடம் வேண்டுவதைப் பின்வரும் கந்தரநுபூதிப் பாடல் விளக்குகிறது.
ளைப் பெறவே னைந்திலையே
rreġisti b (5607 fir ணியே
பிரிந்து சென்றதும் உற்ற சுற்றம், நண்பர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி அழுவார்கள். பெயர் சொல்லி அழைத்தவர்கள் அனைவரும் உயிர் நீங்கிய பின்பு பிணம் என்று அஃறி ணைப் பெயரில் தான் அழைப்பார் கள். உடலையும் கொண்டு போய்ச் சுடு காட்டிற் சுட்டு விட்டு நீரில் மூழ்கி இறந்தவரின் நினைப்பை யும் மறந்து விடுவார்கள். இவ்வாறு உடலின் சோகக்கதையைத் திருமூல ரின் பாடல் பின்வருமாறு சித்திரிக் கிறது.
க அழுதிட்டுப்
மென்று பேரிட்டுச்
இெரண்டு போய்ச் சுட்டிட்டு
பொழிந்தார்களே.
யருளைப்பெறுவதற்குத் தடையாக அல்லவா அமைந்துள்ளது. மொன் போன்ற அருமை வாய்ந்தவரே! மணி போல ஒளி வீசுபவரே! உண் மைப் பொருளே! பேரருளுடைய வரே! நிலை பெற்ற தலைவரே !
ருள் ஆசையின்மை,

Page 11
மயிலை வாகனமாகவுடையவரே! நிலையில்லாத வாழ்வை விரும்பும் நிலையை அகற்றி அநுபூதி ஞானத் தைப் பெறுவதற்கு அருள் செய்யு
மின்னே நிகர் வாழ்ை என்னே விதியின் படி பொன்னே, மணியே, மன்னே, மயிலேறிய
சீவன் சிவத்துடன் அத்துவித மாகிக் கலந்து நின்ற போது விளை யும் பேரின் பநிலையை வார்த்தைக ளால் விளக்க முடியாது. வாழ்க்கை யில் நாம் பெறும் எல்லா அனுபவங் களையும் விளக்கிக்கூற முடியாது. சிலவற்றை அனுபவிக்கும் காலத் தில் உணரலாமே ஒழிய அவற்றை வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாது இறையருளாற் பெறும் தெய்வீக அனுபவமும் அத்தகையதே ஆகும். தனது மகளுக்குத் தாப் தன் வாழ்
முகத்திற் கண்கொண் அகத்திற் கண்கொண் மகட்குத் தாய் தன் 1 சுகத்தைச் சொல்லெ
ஊமை தான் கண்ட கனாவைச் சொல்ல முடியாது தவிப்பதைப் போலவே சீவனுக்குள்ளே சிவ மணம் பூத்த நிலையில் விளங்கும் அனுபூதிச் செல்வர்களின் நிலை யும் காணப்படும்.
ஞான பண்டிதனாகிய முருகப் பெருமான் சத்து, சித்து, ஆனந்தம் ஆகிய மூன்றும் இணைந்துள்ள சச்சிதானந்த வடிவினனாகக்காட்சி
竇 மரணம் என்பது புது

மாறு அருணகிரியார் முருகப்பெரு மானிடம் இரத்து வேண்டுவதைப் பின்வரும் கந்தரநுபூதிப் பாடல் விளக்குகிறது.
வ விரும்பிய யான்
பனிங்கிதுவோ
பொருளே, அருளே,
வானவனே.
விற் பெற்ற எல்லா அனுபவங் களையும் விளக்க முடியாது. சில அனுபவங்களை, இன்ப நுகர்வு களைப் பிள்ளை தானே அனுபவித் துத் தான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு ஆன்மா ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு உள்ளு ணர்வுடன் கூடிய அகப் பார்வை வேண்டும். இந்த உண்மையைப் பின்வரும் திருமந்திரப் பாடல் தெளிவாக விளக்குகிறது.
டு காண்கின்ற மூடர் காள் டு காண்பதே ஆனந்தம் மணாளனோடாடிய ன்றாற் சொல்லுமாரெங்கனே.
தருவான். ஆன்மாவை அநாதியா கவே பற்றி நின்று அறியாமையில் அமிழ்த்துகின்ற ஆ ன வ த் தி ன் வலிமை குறைந்ததும் சீவபோதம் நீங்கிச்சிவபோதம் தலையெடுக்கும் சீவபோதம் நீ ங் கி ய தும் காண் இன்ற காட்சிகள் யாவும் சிவமய மாகவே இருக்கும். கெடுதலில் லாத அமுதம் போன்ற இனிய வரே! கூரியவேலை ஏந்திய அரசே! ஞானத்துக்கு இருப்பிடமானவரே!
வாழ்வுக்கு உறுதிமொழி క్ష్మీ
3

Page 12
"என்னிடம் இரு க் கி ன் ற ஜீவ போதத்தை விழுங் கி சிவா நுப வத்தை எனக்கு தந்த பேற்றினை வார்த்தைகளால் எவ்வாறு கூறு
ஆனா அமுதே! அயில்
ஞானா கரனே! நவிலத் யானாகிய என்னை விழு தானாய் நிலை நின்றது
பலவித வண்ணங்களிற் பார்ட யாக அமைந்திருப்பவை மலர்கள். குறுகியது. ஆனால் அநீதச் சொற்ப மணம் நிரப்பி நம்மை எல்லாம் மகி மகரந்தத்தை வண்டுகளுக்குக் கொ பெருமையை எந்தவிதமாகவும் ெ தியாக உணர்வுடன் சேவை செய்
அதேபோலப் பழங்கள் மரத் உறிஞ்சி எடுத்து, மனிதனும் மிரு உணவாகக் கொடுக்கின்றன. தகுந் தம்மைப் பிறருக்கு உணவாக ஈந்து பழத்தைப் பறிக்காமல் விட்டுவிட்ட மண்ணுடன் கலந்து தனது சதைை மண்ணில் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கவும்
மலர்களும் கனிகளும் இயற் உணர்வைக் காட்டும் அற்புத அவை இரண்டும் ஆண்டவனு விளங்குகின்றன.
- -
سا
அன்பைக் கொடு ஆ

வேன் ' என்பதை அருணகிரியார் பின்வரும் அநுபூதிப் பாடலில் விளக்குகிறார்.
வேல் அரசே தகுமோ!
ழங்கி வெறும் தற்பரமே.
தொடரும் .
|-
ப்பதற்கே அழகான சிருஷ்டி
அவற்றின் வாழ்க்கை மிகக் () நேரத்திலேயே அது காற்றில் - ழ்விக்கிறது தன்னிடம் உள்ள t டுதீது விடுகிறது. தன்னுடைய வளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் கிறது,
தின் சத்து அவ்வளவையும் கங்களும் பறவைகளும் வாழ த பக்குவத்தில் இனிமையுடன் தியாகம் செய்து கொள்கிறது. ாலும், அது கனிந்து உதிர்ந்து பப் புழுபூச்சிகளுக்கும்,வித்தை
கொடுத்து உதவுகிறது.
கையின் வடிவங்களில் தியாக ான சின்னங்கள்; அதனால் க்கு மிகவும் உகந்தவையாக
யூதரவைக் கொடு

Page 13
இதுதான்
ட கோப்ப
இன்றைய நமது சமயத்தை நோக்கினால், இந்து மதம் - சைவ மதம் - தமிழர் மதம் என்ற பெயர் களெல்லாவற்றையும் கடந்து அது ஒரு புதிய சமயமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அது சநாதன தர்ம மாகவும் இருக்கிறது. ( முன்னைப் பழம் பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே பின்னைப்புதுமைக் கும் பேர்த்தும் அப் பெற்றியனே. ) வேதமரபு, இதிஹாச - புராண மரபுகள், த ர் ம சாஸ்திர மரபு, ஆகம மரபு, சைவ சித்தாந்தமரபு, பழந்தமிழர் மரபு இவை மட்டுமல் லாமல், பெளத்த, சமண மரபுகள் கூட இன்றைய நமது சமய மரபில் இணைந்து கலந்து விட்டன. அதே போலப் பழைய மரபு கள் பல கைவிடப்பட்டுவிட்டன.
ஒரு காலத்தில் நமது சமயம் சமூக த் து க் கு அப்பாற்பட்டதாக, தனிப்பட்ட சிலரின் சொத்தாக ஒதுங் கியிருந்ததும் உண்டு. பின்னர் அது மக்கள் மயப்படுத்தப்பட்டதும் உண்டு.
நமது சமய மரபிலே காலத்துக் குக்காலம் அறியாமை காரணமாக ( முதலாளித்துவ பூர்ஷ்வாத் தனங் களாலும்) நச்சுப்புகை பரவியதுண்டு. மூடநம்பிக்கைகள் மேலெழுந்ததும்
சிந்தனையை விட

இந்துமதம்
தொடர்ச்சி .
ாய் சிவம் -
உண்டு. அவற்றைக் களையெடுத்துச் இசீர் செய்து சமயப் பயிரை வளர்த் தெடுக்கச் சமய, சமூக சீர்திருத்த இயக்கங்கள் பல தோன்றியதும் உண்டு. அவற்றின் விளைவாகப் பல தவறுகள் கைவிடப்பட்டுப் பு தி ய போக்குக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டி ருப்பதையும் அவதானிக்க வேண் டும்.
உதாரணமாக ஒரு விடயத்தை நோக்கலாம். வேதத்திற் கூறப்பட்ட வருணப் பாகுபாடும் ஆகமத்திற் கூறப்பட்ட சாதிப் பிரிவினைகளும் எதற்காகச் சொல்லப்பட்டனவோ தெரியாது. ஆனால் அது நடைமுறை வாழ்க்கையில் மனித சமுதாயத் திடையே ஒரு விஷ விரு ட் ச மாக வளர்ந்தது. பல சீர்திருத்தப்போராட் டங்கள், ஆலயப் பிரவேச முயற்சி கள் நடைபெற்ற போது சமயமே ஆட்டம் கண்டு விட்டது என அலறி யவர்கள் பலர். ஆனால், என்ன நடந்தது? இன்று அது பற்றி யாரும் கவலைப்படுவதில்லை. சமயத்தில் அது எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற் படுத்தவில்லை. சமயம் தன்பாட்டில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
உயிர்க் கொலையும் மது ப் பாவனையும் மாமிச போசனமும் எதது ( ஆரியர், திராவிடர் ஆகிய
உணர்ச்சி ஆழமானது,

Page 14
இரு திறத்து) முன்னோர்களுடைய மரபு. வேதகால ரிஷிகளிடமும் பொய்யடிமை இல்லாத புலவோர் ஆகிய சங்கத்துச் சான்றோரிடமும் இப்பழக்கங்கள் இருந்தன. ஆனால் இடையில் வந்த சமண, பெளத்த மரபுகள் இவற்றைக் கண்டித்தன. (இதில் அதிசயம் என்னவென்றால் இ வர் க ஞ ம் ஆரியர்கள் தான் ) இதனால் எ மது சமயத்திலும் இவை விலக்கப்பட்டதுடன் பஞ் சமா போதகங்கள் என வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டன. சமயம் வளர்ந் தது. இவை இருந்த போதும் மக் கிள் கடவுளை வழிபட்டனர். கட வுள் அவர்களுக்கு அருள் புரிந்தார். பின்னர் இவை கைவிடப்பட்ட போதும் மக்கள் கடவுளை வழி பட்டனர். கடவுள் அவர்களுக்கு அருள் புரிந்தார்.
இன்று. ? கைவிடப்பட்ட இந் தப் பஞ்ச மா பாதகங்கள் சைவப் பெருங்குடி மக்கள் பலரால் - உயர் சைவ வேளாண் மரபினர், ஆலய பரிபாலகர்கள், சைவசமய நிறுவனங் களின் அங்கத்தவர்கள், சமயக்குறை பாடுகள் பற்றி மேடைகளில் முழங் குவோர், எழுதுகோலாற் சாடுவோர் எனப்பலதரப்பட்ட சைவ அபிமானி களாலே கூசாமற் பகிரங்கமாகக் கைக்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இன்றும் மக்கள் கடவுளை வழிபடு கின்றனர். கடவுள் அவர்களுக்கு அருள் புரிகின்றார்.
அப்படியானால் எது சரி? எது பிழை?
寶 சிந்தன
6

எல்லாம் மனித மனங்களைப் பொறுத்ததே. மனித சமூகத்தின் அமைப்பு முறைக்கிணங்கவே சமய வழிபாட்டு முறைகள் உருவாக்கம் பெற்றுப் பரிணாமம் அடைந்து புதிய பரிமாணங்களைப் பெற்று அதற்கேற்பப் பிரமாணங்களையும் உருவாக்கிக் கொள்ளுகின்றன.
ச ம ய சீர்திருத்த இயக்கங் களின் வரலாறுகளை நன்கு அவ தானித்தால் ஒன்றைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். பல்வேறு குற் றங் குறைகள் இவ்வியக்கங்களி னாற் சீர்திருத்தப்பட்டிருக்கின் றன. ஆனால் உருவ வழிபாடு, ஆலய வழிபாடு, விழாக்கள், கொண் டாட்டங்கள், கிரியை மரபு, குருத்துவ அல்லது புரோகித மரபு முதலிய கில அடிப்படை அம்சங்களை இவர் களால் அசைக்கவே முடியவில்லை. இவற்றை நீக்கி விட்டுச் சமய நம் பிக்கையையோ இறை ப கீ தி யையோ மக்களிடம் வளர்க்க முடி யாது. மனித இனத்தின் உளவியல் மரபிலும் வாழ்க்கை முறையிலும் இவை ஆழமாகப் பதிந்துவிட்டன.
உயிரியல் விஞ்ஞானம் படித் தவர்களைக் கேட்டால், கிரியை மரபும் புரோகித மரபும் விலங்கு கள் பறவைகளிடம் கூட எவ்வாறு பதிந்துகிடக்கின்றன என்று கூறு வார்கள். இங்கு கிரியை மரபும் புரோகித மரபும் என்று கூறுவது பூணுரல் அணிந்து குடுமி வைத்து மணி அடித்துச் “சுக்லாம்பரதரம்" கூறுவதையல்ல. மயில் முறைக் குலத்துரிமை " என்று கம்பன்
ன ஆழமானது, 寶

Page 15
சொன்னது என்னவென்று இலக் கியகாரரிடம் கேட்டால் இதற்கு விளக்கம் தெரியும்.
s93rrang HERO WORSHIP எனப்படும் தலைமைத்துவ வழி பாடு. பழைமை போற்றும் பாரம் பரிய மரபுமுறை என்பனவும் சில செயற்பாட்டுமுறைகளும் (கிரியை) எல்லா உயிரினங்களிடமும் இரத் தத்தோடு ஊறியிருப்பன.
பிரம்ம சமாஜத்தினரும் ஆரிய சமாஜத்தினரும் உருவ வழி பாட்டை எதிர்த்தனர். பழைமை யைக் களைந்து புதுமையைக் காணப் புறப்பட்ட ராஜா ராம் மோஹன் ராயும் பிரம்ம சமாஜம்) உருவ வழிபாட்டையும் கிரியை களையும் எதிர்த்தார். புதுமை வேண்டாம் வேதகாலத்துக்கு திரும் புவோம் என்று கூறிய தயானந்த சரஸ்வதியும் ( ஆரிய சமாஜம் ) உருவ வழிபாட்டையும் கிரியை களையும் எதிர்த்தார்.
உலகளாவிய வகையில் பல போராட்டங்கள் நடனத்தி மக் இளை, விழிப்படையச் செய்த இவ் விரு இயக்கங்களையும் சிறிது காலத்தில் மக்கள் மறந்து புறக் கணித்துவிட்டனர். ஏனென்றால் இவர்கள் உருவ வழிபாட்டுக்கும் கிரியைகளுக்கும் எதிரிகள் என்ப தால்தான்.
* கடவுள் இல்லை. வழிபாடு தே ைவ யி ல் ைல. ஒழுக்கம், அஹிம்ஸை, துறவு இவையே
竇 நல்ல ஆலோசனையைக்

வாழ்க்கைநெறி ' எனப் போதித் தார் புத்தர். அதனை ஏற்றுக் கொண்ட பல லட்சம் மக்கள் அவரையே கடவுளாக்கி அவருக்கே உருவம் அமைத்து ஆலயம் கட்டிக் கிரியைகள் செய்து வழிபடுகிறார் ᎦᏍᎧᎢ .
இறைவன் உருவம் அற்றவன் என்று போற்றும் இஸ்லாமிய சம யம் உருவ வழிபாட்டை எதிர்க் கிறது. ஆனால் இஸ்லாமியர்களின் இல்லங்களில் கஃபா " எனும் வணக்கத்தலம் உருவச் சின்ன மாகக் காட்சி தருகிறது. “கஃபா " விற்குச் சென்று அவர்கள் வழி படும்போது செய்யும் கிரியைகள் நமது பிரதோஷ வழிபாட்டுக்கான சோமசூத்திரப் பி ர த ட் ச ன ம் போலச் சிக்கலான ஒன்று.
இந்துசமயம் என்பது பாரம் பரியமான ஒரு மரபு விருட்சம். அதனை அடியோடு வெட்டிப் புரட்டி விட்டு வேறொரு மரத்தை நடலாம் என நினைப்பவர்கள் மூடர்கள். அதன் கிளைகளை வெட்ட முற்படு வோர் பலர். அதன் அருகில் வேறு மரங்களை நாட்ட முற்படுவோர் பலர் தவறாக வளைந்து, நெளிந்து பரப்பிய கிளைகள் தறிக்கப்பட்ட போது அதனை மரம் ஏற்றது. அரு கில் நடப்பட்ட புதிய மரங்களைக் கொடிகளாக்கித் தன் மீது படரச் செய்து அதன் நல்லியல்புகளைத் தானும் ஏற்றுத் தனது நல்லியல்பு BSS) 6T அதற்கும் கொடுத்து - கொண்டும் - கொடுத்தும் sa Smrib பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. இந்து
கேட்பது நமது திறமை. 竇
7

Page 16
மதம் என்னும் இந்தப் பெரு விருட்ச நிழலில் நிற் ப வர் க ள் சிலர், Se 6G 6mT BES 6îT வெட்டப்பட்டபோது * ஐயோ, எங்கள் மரத்தின் கிளை
களை வெட்டுகிறார்களே @盲爵 அழுதனர். வேறு மரங்கள் நடப்
வீட்டிலாயினும் வேலைத் து முயன்றாலும் முதலில் இறைவ ஒப்படைத்து விட்டு வேலையை
எந்த வேலையைச் செய்தா நேர்மையாக உன் வேலையைச் பயன்தராவிட்டாலும் நாளடை தில் இரண்டு வேலைகளில் ஈடு. டையும் நிதானமாகச் செய், ஒ விழுத்தப் போனால் ஒரு பறை
நீ வேலை செய்யும் தொழி யும் பெருமையையும் கெடுத்து அளவு மனச்சாட்சிக்குப் பிழைய குறைந்த செலவில் மிகக் கூடிய வேலை செய்தல் வேண்டும் 6 கொண்டுநட.
ஒத்துழைப்பு, கீழ்ப்படிவு பெறக்கூடியவை. எதையும் இ! பார். இன்று செய்ய வேண்டி என்று பின்போடாதே.
ஏதாவது முறையில் மற்றவு தாற் பலமுறை யோசித்துப் ே
竇 மனிதன் உயர்வது
 

பட்டபோது 1 ஐயோ, எங்கள் மரம் அழியப்போகிறதே ' என ஒலமிட்ட னர். ஆனால் மரம் எதற்கும் கலங் காமல் வளர்ந்து நிழல் பரப்பிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது.
ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣii . ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ
3, 632 AD
நலத்திலாயினும் நீ என்ன செய்ய னை வணங்கி, உன்னை முற்றாக
த் தொடங்கு.
லும் முற்றாக முழுமனத்தோடு செய், நேர்மை உடனடியாகப் வில் பயன் தரும். ஒரே நேரத் படாமல், ஒவ்வொன்றாக இரண் ரு கல்லீரல் இரு பறவைகளை வயும் விழமாட்டாது.
லெகத்தின் புகழையும் தரத்தை விடாமல் உன்னால் முடிந்த பில்லாமல் வேலை செய். மிகக் பயன் செறக்கூடியதாக நீ ான்பதை உன் கோட்பாடாகக்
3.
என்பன இன்சொல்லாலேயே ரியவேளையிற் செய்து முடிக்கப் யதை நாளைக்குச் செய்யலாம்
1ரைத் தாக்கிப் பேசுவதாயிருந் பசு அல்லது செய்.
£XXXXXXXXXXXX: 3333333333333333
விதியால் அல்ல. 蠶

Page 17
ஒம்
செல்வச் சந்ந
வீரவாகுதேவர் என்பவர் முரு கப் பெருமானின் தூதுவராக வந்து, வல்லி ஆற்றங்கரையில் உள்ள மரநீழலில், வேல் ஒன்றை வைத்துச் சந்திக்காலப் பூசை செய்தார். இது, ஏறக்குறைய இரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மு ன் பின் நடந்தது.
竇 கொடுத்துக் கெட்ட
 

ଢି.
முருகா
நிதி கப் பெருமான்
ருஷ்ணசாமி -
சில காலங்களுக்குப் பின் ஐவ ராசு என்பவர், வீர வாகுதேவர் வழிபட்ட வல்லி ஆற்றங்கரையில், ஒர் பூவரசமரத்தின் கீழ் தவ மிருந்து, முருகனை வழிபட்டு முத்தி அடைந்தார். இவரது சமா தியின் மீதே, தற்போதைய ஆல யம் அமைந்துள்ளது.
சில காலங்களுக்குப் பின்னர், நூற்றெழுபத்தைத்து வருடங்க ளுக்குமுன் பின்னாக மருதரின் மகன் கதிர்காமர், ஆற்றிலே பரதவகுலத் தொழிலினை மேற்கொண்டிருந்த சமயம், முருகப்பெருமான் ஆடு மேய்க்கும் சிறுவனைப்போலவந்து, கதிர்காமரைக் கரைக்கு வரும்படி அழைத்தார். கதிர்காமர் கரைக்கு வந்து, "ஏன் கூப்பிட்டது?" என வினவினார். "இனி இந்த உழைப்பு வேண்டாம்; உமக்குத் தேவை யானவற்றை நான் தருகிறேன்; நீ அறுபத்து நான்கு ஆலம் ' இலை களில் உணவு பஉைத்து வழிபடு" என்றார், கதிர்காமர் அதிசயப் பட்டு, "நீர்யார்? என வினவினார். உடனே, முருகப்பெருமான், தன் உருவத்தைக் காட்டி அவ்விடத்
வர் எவரும் இல்லை. 寶
9

Page 18
தில் முன்பு நடந்த விடயங்களைச் சொல்லித் தனக்குப் பூசை செய்யு மாறு கதிர்காமரைக் கேட்டார். கதிர்காமர், தனக்குப் பூசை செப் யும் முறைகள், மந்திரங்கள், தெரி யாது என்றார். உடனே, முருகன் ' கண்களை மூடுக " எனக்கூறி நொடிப் பொழுதிலே; கதிர்காம ரைக் கதிர்காமத்துக்கு அழைத்துச் சென்று, அங்கு நடைபெறும் பூசை முறைகளைக் காட்டி, “நீரும் வாய் கட்டி, மந்திரம் இன்றிப் பூசை செய்யும் எனக்கூறி வேல் ஒன்றை யும் வழங்கி, ' இதை அமைத்து வழிபடுக எனக்கூறிக் கதிர்காமரி டம் ஓர் வேலையும் கொடுத்தார். கதிர்காமர் அதைப் பெற்று முரு கன் கூறியபடி பிரதிஷ்டை செய்து 30-05-1840 ஆம் ஆண்டு தொடக் கம் வழிபட்டார்.
ASJJMMMMMSMMSMSqqS qqSq qSqqSMM qMM SeMeSLSMS S SMSAMSSSL ASALL SAA AM MMM AMSMeMeMeM AMMAMAMeMMAMAMAMAMASAAM
பிரார்த்தனை எட்
எந்த வேளையும் இறைவு ஆரம்பத்தில் முடியாவிட்டால்; நினைக்கவும்,
காலை எழுந்தவுடன், "இ வழியில் நிற்க அருள் புரி என்
உணவு உட்கொள்ளும் உணவினால் எனக்கு நல்ல அறி புரி என்று தொழவும்.
இரவில் படுக்கும்போது, "இ உன் எண்ணமே நிற்க அருள்புரி
寶 ஊழ் நல்ல வருக்கு
10

இப்படியாகப் பூசை செய்து வந்த பொழுது ஒருநாள், முரு கப்பெருமான், கதிர்காமரிடம், "நான் கதிர்காமம் செல்ல வேண் டும், என்னை வழி அனுப்புக" எனக் கூறவே, பயணச் சாப்பாட் டிற்காக உழுத்தம் பிட்டுப் படைத் துக் கதிர்காமத் திருவிழாவுக்கு வழி அனுப்பி வைத்தார்.
கதிர்காம உற்சவம் முடிந்த நாள் இரவு கோவில் மணி ஒசை கேட்டது. கதிர்காமர் விரைந்து சென்று கோவிலுக்குள் நுழைந்த போது, முருகப்பெருமான் நிற் பதைக் கண்டார். முருகன், “பய ணத்தாற் களைத்துப் போனேன்; பயற்றம் துவையலும் இளநீரும் தருக" எனக் கேட்டார். கதிர் காமர் அவற்றை வழங்கியதாக வரலாறு கூறுகிறது. இன்றும் இவை நடைமுறையில் உள்ளன.
SMSASeSMeMMMMMSMSqSqMSqSqMSMSASAMSAMSeASAASAASAAS MSMSMSA ASA eMSMeMASSASASASASASASASAMSeASAMJSMS AMSAM MMSMMMMMMMMMSLSMS MMSMMSMMSMSEeSeS
படிச் செய்வது ?
பனை நினைக்கவேண்டும்; அது மூன்று வேளைகளில் தவறாமல்
இறைவனே, இன்று நான் நல் று தொழவும்.
பொழுது, ‘இறைவனே, இந்த வுெம் அன்பும் உண்டாக அருள்
றைவனே, இந்த உறக்கத்திலே,
என்று தொழவும்.
வழி காட்டுகிறது

Page 19
திருவள்ளுவர் நெஞ்சார வழி பட்ட கடவு ள் அறக்கடவுளே. அறம் அவருக்கு வழிபடு தெய்வ 10ாக இரு ந் த து போலவே, பொருள், இன்பம் இரண்டிற்கும் அடிப்படையாகவும் அமைந்திருந் தது. அதனால், அறவழிப்பட்டு, அறநெறியில் பொருள் ஈட்டி, அறத்துறையில் இன் ப ம் நுகர வேண்டும் என்று அவர் பொது மறை இயற்றி அருளினார்.
திருவள்ளுவர் உலகம் போற் றும் பெரியார், அவர் பெருமைக் குக் காரணம் அவர் வாழ்ந்து, மெய்யுணர்ந்து, போற்றி எழுதிய அற நூலேயாகும். திருவள்ளுவர் பெருமை இந்த ஈராயிரம் ஆண்டு இளாக ஓங்கி விளங்கியது போலவே இனியும் உலகம் உள்ள வரையில் சிறந்து நிற்கு ம். காரணம் வேறொன்றும் இல்லை; அவர் கூறும் உண்மைகள் ஒரு காலத்தில் மெய்யாய், மற்றொரு காலத்தில் பொய்யாய்ப் போவன அல்ல; ஒரு
விடிவுக்கு முன் மிக
 
 

அத்தியாயம் - 5 ற ள முதம்
றத்தின் தாயகம்
டாக்டர் மு. வரதராசனார் -
காலத்தில் மதிப்புடையனவாய், மற்றொரு காலத்தில் மதிப்பிழந்து போவன அல்ல. ஒரு காலத்தில் நம்பிக்கைக்குரியனவாய், மற்றொரு காலத்தில் நம்பத்தகாதனவாய்ப் போவன அல்ல அந்த உண்மை கள் என்றும் நிலைபெறும் உண்மை கள், அறமே வாழ்க்கையின் அடிப் படை என்று தெளிந்த தெளிவில் கண்ட உண்மைகள்; அறவாழ்க்கை நடத்திய ஒரு பெருந்துகையின் உள்ளத்தில் பூத்த உண்மைகள் .
அற வாழ்க்கையை வற்புறுத் தத் தொடங்கிய வள்ளுவர் மன மாசு நீங்குதலே அறம் என்கின் றார். பொறாமை, அவா, வெகுளி, கடுஞ்சொல் இவை நீங்கினால், அறம் நிலவும் என்கின்றார். இத் தகைய அறத்தை இ ய ன் ற போதெல்லாம் செய்தல் வேண்டும் என்கின்றார். இயன்ற அளவெல் லாம் செய்தல் வேண்டும் என்கின் றார்; அற வாழ்க்கையே இன்ப வாழ்க்கை என்று தெளிவிக்கின் றார்.
வும் இருட்டாயிருக்கும். 寶

Page 20
இவ்வாறு அறன் வலியுறுத்திய பெரியார், அற வாழ்க்கையின் பயனை எடுத்துரைத்தது போல் வேறு எவரும் உரைக்கவில்லை. " இம்மையில் துன்பப்படுங்கள். மறுமையின்பம் உங்களுக்கு உண்டு” என்றும், " உலகத்தில் பொருள் தேடப் புகுந் தா ல் அறத்தைக்
* சிறப்பீனும் செல்வமும் ஈனு
ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு
** அறத்தான் வருவதே இன்ப
புறத்த புகழும் இல "
இந்த இரண்டு குறள்மணி களை உண்மை என்று தெளிநித வர்களே தாமும் வாழ வல்லவர் கள், பிறர்க்கும் வாழ வழிகாட்ட வல்லவர்கள். மற்றவர்கள் ஏமாந் தும் ஏமாற்றியும் வாழ்கின்றவர் களே.
சிறப்பு, செல்வம், இன்பம் இவற்றை அருள்வது அறமே என் கிறார் வள்ளுவர். ஆனால், எப்படி நம்புவது என்று எளிதில் கேள்வி பிறக்கும். மனச்சான்றை விலைக்கு விற் று, அறத்தை அடியோடு அகற்றிவிட்ட ஒரு சில மக்களே இன்று இந்த உலகத்தில் சிறப்புப் பெற்று விளங்குகின்றார்கள். அற உபதேசத்தைப் பிறருக்காக ஒதுக்கி விட்டுத் தங்களுக்கு வேறு தனி வழியை வகுத்துக் கொண்ட ஒரு சிலரே இன்று இந்த உலகத்தில் செல்வம் பெற்று விளங்குகின்றார்
塞争 பொறுமையே நீடித்த
12

கிஇைவிட வேண்டும் ' என்றும் ஒரு புறம் ஆத்திகத் துறவிகளும், மற் றொரு புறம் நாத்திகச் செல்வர் களும் எடுத்துரைத்துப் பாமர மக் களை மயக்கிக் கலக்கி வருவதையே உலகெங்கும் காண்கிறோம். இவர் களுடைய மயக்கமும் திருக்குற ளைப் படித்தவர்கள் மு ன் னே என்ன செய்யும்?
ம் அறத்தினுTஉங்கு
ம்மற் றெல்லால்
கள். செல்வமும் சிறப்பும் பெற்ற பிறகு என்ன செய்தாலும் கவலை யில்லாமல் இன்பமாக வாழ முடி யும் என்ற உறுதியோடு கொலை யிலும் கொள்ளையிலும் நம்பிக்கை வைத்துள்ள ஒரு சிலரே இன்று இந்த உலகத்தில் இன்பம் பெற்ற வர்கள் போல் தோன்றுகின்றார் கள் ,
ஆனால், எல்லாம் நாம் செய்த தவறு. ஏட்டில் படிப்பதற்கு மட் டும் அறம், ஏற்றமான அரசிய லுக்கு அறம் வேண்டா என்று ஒதுக்கி வாழ்ந்தோம். அது தவறு தானே? பிறர் நமக்கு இடையூறு செய்யாமல் காத்துக்கொள்வதற்கு மட்டும் அற ம்; நாம் பிறர்க்குக் கொடுமை செய்யும் போது அறம் வேண்டா என்று ஒதுக்கி வாழ்த் தோம்; அது தவறு தானே? அத னால் அல்லலே விளைந்தது. அறத்
பிரார்த்தனையாகிறது,

Page 21
தில் நம்பிக்கை குறைந்தது. அணு குண்டின் ஆற்றலில் நம்பிக்கை வந்தது.
திருவள்ளுவர், காலம் பலவும் கடந்து நோக்கும் மெய்யுணர்வு பெற்றவர். அவர் கருத்துப்படி, அ |ற தீ தி ன் அடிப்படையில்லாத
(ன நல்ல மனமாற் * அம்மா, தாயே! பிச்சை
கேட்டுக் கேட்டு சலித்துப் டே
டங்களாக நாள் தவறாமல் பிச்சை
இதிலிருந்து விடுதலையே இல்லைய
பிச்சைக்காரனைத் தினமும் வீட்டுக்காரருக்கு, ' இவனுக்கு ஏது எண்ணம் தோன்றியது. கதவைத் தி
** டே பிச்சைக்காரர! ஆன் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எல் கிறார்கள். ஆனால் உன் நிலை மட்டு நான் ஒரு லாட்டரி சீட்டு கொடுத் ரூபாய் பரிசு கிடைத்தால் அதை எ வீட்டுக்காரப் பெரியவர்.
பிச்சைக்காரன் சொன்னான்: எனக்கு கிடைச்சுதுன்னா இந்தப் பி. சிட்டு புதுசா தங்கத்துல ஒரு பாத் Q34 i Gör gefr LfS) ! **
நம் கதியும் இப்படித்தான் இ புரிய எப்போதும் ஆவலாக இருக்கி
நாம் நமது மனநிலையை உயர் அப்போது தான் இறைவன் வழங்கும் உன்னத நிலைகளை நாம் அடைய மையை மாற்றி அமைத்துக்கொள்ள லப்பட்ட பிச்சைக்காரனைப் போன் நேரிடும்.
竇 அன்பையும் வாசனையை

எல்லாம் அழிந்துபோம். உலகம் அறத்தை விட்டு அப்பால் செல்லச் செல்ல, அல்லலே பெருகும் என்பது அவர் கண்ட உண்மை. அதனால், அவர் பொருட்பாலிலும் அறத்தை மறக்கவில்லை; இன் பத்துப்பாலா கிய காமத்துப்பாலிலும் அறத்தை மறக்கவில்லை.
ற்றம் தேவை! வ) Gurr (6) Iš 5 Lib Lorr ! ** ான அதே குரல். சுமார் பத்து வரு Fக்கு வந்து விடுகிறான். இவனுக்கு
青江
பார்த்துக் கொண்டிருந்த அந் து தாவது செய்ய வேண்டும் " என்ற
றத்து கொண்டு வெளியே வந்தார்.
னைப் பத்து வருடங்களாக நான் லோரும் முன்னேறிக் கொண்டிருக் ம் மாறவே இல்லை. இன்று உனக்கு 3து, அதில் உனக்கு ஒரு இலட்ச ன்ன செய்வாய்? " என்றார் அந்த
* சாமி அவ்வளவு பணம் மட்டும் ச்சைப் பாத்திரத்தைத் தூக்கி எறிஞ் திரம் பண்ணி அதுல பிச்சை எடுப்
இருக்கிறது. கடவுள் நமக்கு அருள் றார். ந்ததாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அருளைப்பூரணமாகப் பயன்படுத்தி முடியும். நாம் நமது மனப்பான் ா விட்டால், இந்தக்கதையில் சொல் அதே நிலையில் தான் இரு க் க
யும் மறைக்க முடியாது. 寶
13

Page 22
ତି_ சிவ ம ய
6Ö)5-6): 3FLAD அடிப்படைத்
S S S SMSAMSLMSSSLSLMSASASSAASS SS SS SSLSSSMSSSMSSSMSSSMLS0SSSMSSSMSSSLSSSMSSSMSSSLSSSMLSSLSSSLSSSMMSSSMSSSMSSSS
சைவ சித்
ూ «ም
ஆய்வாளர் வாகீச கலாநிதி, கண்க
நாள், கோள் பார்த்தல் இன் றும் சைவத் தமிழ் மக்களிடையே நம்பிக்கையுடன் கூடிய நடைமுறை யாகக் காணப்படுகின்றது மக்கள் தாங்கள் செய்யப்போகும் நிகழ்ச்சி களைத் தொடங்கும் முன் நாள். கோள் நோக்கியும் பல்வகை நிமித் தங்களை ஆராய்ந்தும் செயல் தொடங்கினர்.
புள்ளும் பொழுதும் பழித்தல்
அல்லதை உள்ளிச் சென்றோர்ப்பழியலர்'
(107) என்கிறது புறநானூறு,
மக்கள் நல்ல காலம் நோக்கி யும், புள் நிமித்தம் பார்த்தும் செய லாற்றுமியல்பினர் என்பது,
' அணங்குடை முந்நீர் படர்ந் உணங்கு நிறம் பெயர்ந்த ெ குடபுல மருங்கின் உய்ம்மார் படை அமைத்து எழுந்த ெ
தெய்வ அனுபவம் உடையவர் கள் முதலில் ஞானியர், அடுத்துக்
寶 மரணம் நீடித்த பெருவ
14

খ্ৰীষ্ট্র
qHMMSASeSMqSqSASSASSASSASLSSASSASSASSASASASMqMAeASeSMeSASASASMSLALSASMMSMSLLSJSqSqqS qASSAASS SS SS SqMSMqS
T தொடர்ச்சி - - - - -
- -
தஈந்தம்
சபாபதி நாகேஸ்வரன், எம். ஏ
த செறுவின் வெண்கல் அமிழ்தம் ", புள் ஆர்த்துப் பருஞ்செய் ஆடவர் ' (108)
கவிஞர், ஞான அனுபவம் தன்ன னுபவ18ாகும். திருமுறைகளை
ாழ்வுக்குப் பெருவழி, 露。

Page 23
விளக்கும் சபாபதி நாவலர் திரு முறை இ லக் கி ய ங் க ள் திரோ தானம் நீங்கிய அருள் நாத ஒலியும், மற்றைக் கலைப்புலவர்கள் பாடிய பாட்டுக்கள் மாயா நாத ஒலியுமா தலின் சிறிதும் தம்முள் ஒவ்வா மாணிக்கமும் செங்கல்லும் போல் வன அவை என விளக்குவர். (109) நாயன்மார்கள் தெய்வ அனுப வத்தை இறைவட்டத்தில் நின்று பாடினார்கள். (110) அன்பினால் இறைவனை அடையத் துடிக்கும் ஆன்மா தன்னைப் பெண்ணாகப் பாவித்தும், இறைவனைத் தன் தலைவனாகப் பாவித்து அன் பு செலுத்தும் பாவனை உண்டு இதனை நாயக - நாயகி பாவ மாகக் கூறுவர். ஆண் பெண் என்ற உணர்வு உடல் பற்றியதேயன்றி உயிர் பற்றியதன்று; இறையுறவு உயிர் பற்றியதே இறைவனைக் கூடுவதிலுள்ள உயிர் த் து டி ப் பினையே நாயன்மார் பாடல்களில் கேட்கிறோம். பாவனை வேறு; கவிஞன் ஒருவன் கதாபாத்திரங் களில் ஒருவனாகத் த ன் ைன ப் பாவித்துப்பாடுதல் வேறு.
பக்திப்பாடல்கள் பொது அனு பவத்தைத் தன்மயமாக நின்று பாடப்பட்டவை என்ற அளவில் அடங்கி விடுவனவல்ல; தன்னணுப வத்தையே அவ்வாறு பாடியவை, பக்திப்பாடல்களைப் பாடியவர் களிடம் பல் வேறு வகையான முரண்பட்ட வாழ்க்கைக் கூறுகளை நாம் காண முடியாது. அவர்கள் பாடல்களும் அவ்வாறே உள்ளன. அ வ ர் க ள் அனுபவமெல்லாம்
竇 மெய்யறிவு பெற்றவன்

தெய்வ அனுபவமே. அஃதொன் நறினை பாடுகின்றனர். தனிவாழ்க் கையிலும் தெய்வச் சிந்தனையே தெய்வத்தைப் பற்றி ய பேச்சு, தெய்வத்தொண்டு, தெய்வத்தோடு ஒன்றிப்பிணைந்த வாழ்க்கை - அவர்கள் வாழ்க்கை. இவ்வாறு தெய்வத்தோடு ஒன்றிப் பிணைந்த பிணைப்பிலே அவர்கள் பெற்ற அனுபவத்தை வெளிப்படுத்துகின் றனரேயன்றி அவர்கள் பாடல்
களுக்குப் பல்வேறு பொருள் களில்லை தன்னை இறைவனின் அடிமையாகவோ, மகனாகவோ,
தோழனாகவோ, நாயகியாகவோ, தந்தையாகவோ கொண்டு அன்பு செலுத்தலாம். இப் பாவனை களையே நாம் இங்கு கருத வேண் டும் " " அடியவர்கள் பாவனை "" வாழ்க்கை அனுபவத்தின் ஒரு கூறு சமய சாதனையின் ஒரு கூறு. ( 11) உணர்வினால் இறைவனோடு ஒன் றிப் பாடுபவர்களை நாம் மெய் யுணர்வுக் கவிஞர்கள் " எ ன ல் வேண்டும். கவிதையிற் காணப் படும் தெய்வக் கூ ட் டு ற வும், அதனை வெளிப்படுத்தி நிற்கும் உணர்வு நலனும், ஒலிக் கூறுமே மெய்யுணர்வுக் கவிஞர்களை இனங் காட்டி நிற்கின்றன.
* மெய்யுணர்வு இந்திய தத் துவ அறிஞர்கள் கூறும் ஞானப் G_{3so ''' (112)
பலவற்றையும் ஊடுருவி நிற் கும் ஒரே பொருள் மெய், கவர - அக் கவர்ச்சியில் பெற்ற அனுபவத் திலேயே அவன் திளைக்க விரும்பு
கடலைப் போன்றவன். 竇
15

Page 24
கிறான். இத்தகைய மெய்யுணர் வாளன், மெய்யுணர்வாளன் என்ற அளவில் அமைந்து விடாது தன் அனுபவத்தைக் கலைச் சிறப்போடு படைக்கும் போது இெய்யுணர்வுக் கவிஞன்' ஆகிறான்.
மேலை நாட்டு அறிஞர்களின் கருத்துப்படி தியானம் கலந்து நிற்றல் அல்லது பிற உள் அனுப வங்களால் உள்ளொடுங்கி நிற்றல் அல்லது பேரின்ப நிலையில் இறை வனோடு கூடி நிற்றலையே மெய் யுணர்வு என்பர். மக்களுயிர் இறை வனோடு கொள்ளும் ஐக்கிய உற வையே இது உணர்த்தும். (113)
" சிறந்த கவிஞன் சிறந்த மகரிஷியாகவுமுள்ளான். ( 114 ) பேரழகனாக விளங்கும் இறைவ சைால் கவரப்பெற்று இறையனுப வத்தில் திளைத்துப் பாடிய இறை
* அறிவானுந் தானே அறிவிப் அறிவாய் அறிகின்றான் தாே மெய்ப்பொருளும் தானே வி அப்பொருளுந் தானே அரன்
காண்போன் அரட்சி, காணப் படுபொருள் இவை ஒன்றிக் கலநீத நிலையே நினைக்கப்படுகிறது. * சர்வாத்ம பாவம் ' எனும் வட
" என்னெஞ்சத்துள்ளிருந்திங்கு இரு வன்னெஞ்சத்திரணியனை மார் மன்னஞ்ச பாரதத்துப் பாண்ட தன்னெஞ்சே நம்பெருமான் நம
事 நூலறிவு பெற்றவன் குல
16

யனுபவப் பாடல்கள் மெய்யுணர் வுப் பாடல்களே. திருமுறைகளும் நாலாயிரமும் பெரிதும் இவ்வகை யால் அ ைம ந் த பாடல்களே. இறைவனோடு கலந்து பெற்ற பேரின்ப அனுபவத்தையே சிவனடி யார்களும், திரும8 லடியார்களும் பாடுகின்றனர். இவ்வடியார்கள் அனுபவம் ைெய்யுணர்வு அனுபவம் அகத்தரிசனத்தின் புலப்பாடே கவி ஞர்களின் மெய்யுணர்வனுபவம். திருக்கோவிலில் கோயில் கொண் டிருக்கும் திருக்கோலத்தின் முன் நிற்கும் போது, அத் திருவடிவங் களைச் சிந்திக்கும் போது பாடல் களாக வெளிவருகிறது.
உணர்வொன்றிய மெய்யு ணர்வு அனுபவம் இறைவனோடு கலந்து நிற்கும் அத்துவித அணுப
வமே,
பான் தானே னே - அறிகின்ற is, Li Li Ti 35 ruth
'' (115)
சொல் ' ஞான அனுபவம் ' என் னும் சொல்லாலுஞ் சுட்டப்படும். இதனையே நம்மாழ்வாரும்,
நீதமிழ்நூல் இவைமொழிந்து பிடத்த வாட்பிற்றான் வர்க்காப் படைதொட்டான் க்கருள்தான் செய்யானே " " (116)
என்பர்.
த்தைப் போன்றவன். 寶

Page 25
திருஞானசம்பந்தர் த 7 ம்
பாடிய சிலம்பை யங் கோட்டூர்ப் பதிகம் முழுதிலும் தாம் இறைவ னோடு கலந்து பெற்ற அத்துவித
107) 108)
109) 120) 111)
112) 113) 114) 115) 16) 17
118)
"" நீருளான் தீயுளான் அந்: மனத்துளான் நித்தமா ஊருளான் எனதுரை த8 ளேறுகத் தேறிய வொரு பாருளார் பாடலோடாட நஞ் சிறை வண்டினம் பே ஏருளார் பைம்பொழில் சி பேணி என்னெழில் கொ
இன்னும் தாம் முற்றாக இை
* சிந்தையுள்ளும் நாவின் ே
வந்தெனுள்ளம் புகுந்து . எனும் அடிகளால் விளக்குவ
அடிக்குறிப்புக்கள் :
புறநானுரறு 204: 10 11 அகநானூறு 20: 1: 4 சபாபதி நாவலர், திராவிடப் டாக்டர் ப. அருணாசலம் மேலது பக். 107 - 108 மேலது பக். 109 Das Gupta S. N * * Hind டாக்டர் ப. அருணாசலம் ( காரைக்காலம்மையார் அற்பு நம்மாழ்வார் பாசுரம் - 04 திருஞானசம்பந்தர் திருமுை மேலது 795
黔
தேவையில்லாமல் அடுத்தவ

ஆணர்வினாலேயே பாடுவதை *" என துரை தனதுரையாக "" என மீட்டும் மீட்டும் கூறுவதன் மூலம் விளக்குவர்.
தரத்துள்ளான் நினைப்பவர்
ஏத்தும் எதுரையாக ஒற்றைவெள் நவன் டல் அறாத பண்முரல் ாடும் லம்பையிங் கோட்டுர் இருக்கையாய்ப் ாள்வதியல்பே" (117)
றவனிடம் ஒன்றி நிற்பதை, மேலும் சென்னியும் மன்னினான் மாலை காலை ஆடுவான் " (118) if it.
தொடரும். .
பிரகாசிகை, இலக்கியமரபியல் பக்.172 மு. கு. நூ. பக். 106
u mysticism ' ' No. 1959 Preface
மு. கு. நூ. பக். 10 தத்திருவந்தாதி செய். 20
t
ற செய், 826
1ன் விஷயத்தில் தலையிடாதே.
17

Page 26
ரமண மகரி
அன்புக்குரி
- திருமதி மங்கையர்க்கர
லேசஷ்மி என்று இங்கு நான் குறிப்பிடுவது செந்தாமரையில் வீற் றிருக்கும் மகாலசுஷ்மியை அல்ல. லகடிமி என்ற பெயர் தாங்கிய பெண்கள், சிறுமிகளையும் அல்ல, ஆன (ா ஸ் திருவண்ணாமலையில் ரமண மகரிஷியினால் அன்பாக வளர்க்கப்பெற்ற பசுவையாகும். இப்பசு சாதாரணமான பசுக்கள் போல் அல்லாமல் மனிதனுக்குரிய உணர்வுகள் பல இாணப்பட்ட தோடு ரமண பகவானுடைய அன் புக்குப் பாத்திரமாயிருந்தது. ரமண மகரிஷி பறவைகள் மிருகங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அன்புகாட்டுவது போல அப்பசுவைத் தமது திருக் இரங்களால் தடவி, பு ழ ங் க ள் கொடுத்து அருகிலே படுத்திருப் பதைப் பார்த்து மகிழ்வார். லசஷ் மியும் ரமணரிஷியின் -2,453 гLoš துக்கு அங்குள்ளவர்களைப்பொருட் படுத்தாது உரிமையோடு சென்று பகவான் முன் வந்து விடும்.
பகவான் ரமணர் திருவண்ணா மலையில் தவ வாழ்க்கையை ஆரம் பித்த பொழுது குமாரமங்கலத் தைச் சேர்த்த அருணாசலபிள்ளை என்பவர் ஒரு நாள் ஒரு பசுவை யும் கன்றையும் ஆச்சிரமத்துக்குக்
* ஆடம்பரச் செலவு ஆை
18
 

ஷிகளின் LI G)Jigif
சி திருச்சிற்றம்பலம் வ
கொண்டுவந்து தமது அன்பளிப் பெனக் கூறி பகவானிடம் ஒப்ப டைத்து விட்டுச் சென்றார். லசஷ் மிக்குப் பகவானிடம் மிதமிஞ்சிய ஈடுபாடு ஏற்பட்டது. பகவானும் அதே போல லக்ஷ மியிடம் அன்பு, கருணை, இரக்கமாகத் தமது திருக் கரங்களால் உணவூட்டி வளர்த் தார். லசுஷ்மிக்குச் சுவாமிகளைப் பிரிய விருப்பமில்லாது எந்த நேர மும் அவர் முன் படுத்திருக்கும். ஆச்சிரமத்துக்கு வரும் அடியார் கள், வெளிநாட்டவர்கள் எல்லோ ரும் லசுஷ்மியின் நடமாட்டத்தைக் கண்டு வியந்து, அது ஒரு தெய்வப் பிறவி என எண்ணினார்கள். இவ் வாறு பல வருடங்கள் சென்றன. லசுஷ்மி கன்றுகள் பல ஈன்று ஆச் சிரமத்துக்கு உதவியது. அற்புத மான பல நிகழ்ச்சிகள் லக்ஷமியின் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த காரணத் தால், அடியார்கள் பல விதமான அபிப்பிராயங்கள் கொண்டவராயி னர். பகவானுடைய ஜெயந்தி தினத்தில் லக்ஷமி மூன்று கன்று களை ஈன்றாள். பகவான் லகடிமி யுடன் உரையாடி மகிழ்வதுமுண்டு. லசஷ் மிக்கு மலை வாழைப்பழத்தில் அதிக விருப்பம் இருந்தது. எனவே பகவான் முன் வந்து நிற்கு ம் பொழுது சுவாமிகள் அதனைப்
ள அடிமையாக்கும். 寶

Page 27
பார்த்து உள்ளே போய்ப்பார் மலை வாழைப்பழம் இருக்கிறதா எனக் கூறி அதனைத் திருப்திப் படுத்துவார்.
ஆச்சிரமத்திற் பசுக் கூட்டம் அதிகரித்ததும் ஒரு கோசாலை அமைக்க ஒரு சுபதினத்தைத்தெரிவு செய்தனர். ரமண ஆச்சிரம நிர் வாகிகள். அன்று அடிக்கல் நாட் டும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிப்பதற்குச் சில நிமிடங்களுக்கு முன் லசஷ் மி பகவானிடம் சென்றது. நடைபெற விருக்கும் நிகழ்ச்சியை நினைவூட்டு வது போலச் சுவாமிகளைப்பார்த் தது. பின்னர் லகஷ்மி முன் நடக்க சுவாமிகள் அதனைத் தொடர்ந்து வர அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. கோசாலைத் தி ற ப் பு விழாவின் பொழுது லசுஷ்மி, திருநீறு, சந்த னம், குங்குமம் எல்லாம் அணியப் பெற்றுப் பட்டாடை போர்க்கப் பெற்று எல்லாம் தயாராக உள்ள சமயம் லசஷ் மியைக் காணவில்லை எல்லோரும் ல சுஷ் மி ைய த் ேத டி ய பொழுது ர ம ன மகரிஷியின் முன் அது படுத்திருப் பதைக் கண்டனர். எல்லோரும் அ ஆ ைன க் கோசாலையடிக்குக் கொண்டு செல்ல எவ்வளவோ முயற்சித்தும் தோல்வியே கண்ட னர். ரமண மகரிஷி எழுந்ததும் வகஷ்மி எழுந்து அவர் பின் நடந்து சென்று சுவாமிகள் முதலில் செல்ல லகஷ்மி அவர் பின் கோசாலைக்குள் சென்றது. சுவாமிகளுடைய அடி Un fi 356ir J.L. Lib 5jarri u rrij பக்தியும் பணிவும் உள்ளவர்களாக ஆச்சிரமப் பணிகளை மேற்கொள்
பண்பில்லா வாழ் ܣܛܢ

பவர்களாக சதா சுவாமிகளைச் சிந்திப்பவர்களாக விளங்கினார் கள். இவ்வடியார் கூட்டத்தில் லசஷ்மியும் ஒரு இடம் பெற்றாள் என்றால் பசுக்களின் மகிமையை எவ்விதம் விளக்குவது ஆச்சிரமத் துக்கு வரும் அன்பர்கள், அடியார் கள் எல்லோரும் லசஷ்மி உரிமை யுடன் ஆச்சிரமத்தில் நடமாடுவ தையும், சுவாமிகளிடம் மிக நெருங் கிப் பழகுவதையும், ரமண மகரிஷி கள் லசஷ் மியிடம் காட்டுகின்ற மித மிஞ்சிய அன்வையும், அரவணைப் பையும் அவதானித்து ஏதோ முற் பிறவி தொடர்பு ஒன்று இருக்கி றது எனத் திடமாக நம்பினார் கள்.
காலம் செல்லச் செல்ல லக்ஷ்மி முதிர்ந்த நிலையடைந்தாள். ஆணி மாதம் 1948 ஆம் ஆண்டு லசுஷ்மிக்கு நோய் ஏற்பட்டது. ஆச்சிரமத்தில் நடமாடிய கால்கள் செயலிழந்தன சுவாமிகள் பழங்களை ஊட்ட விரும்பித் தின்ற லசஷ் மியின் நா அசைய மறுத்து விட்டது இறுதி நேரம் கிட் டி யது ம் சுவாமிகள் லசஷ் மியிடம் சென்று “ அம்மா நான் உனக்கு அருகே இருக்க வேண்டுமா? " என்று வினவியவ ராய்த் தனது திருக்கரங்களால் லக்ஷ்மியின் இருதயத்தை வருடி, அதினுடைய உளத்தூய்மையை அறிந்து, சிறிது நேரம் அதனுடைய உடல் நிலையை அவதானித்த பின் ஆச்சிரமத்துக்குத் திரும்பி விட்டாரீ இவ்வற்புத நிகழ்ச்சியை அவதா னித்தவர்கள் ரமண மகரிஷி தன தருமைத் தாயாருக்கு மோட்சப்
வு பதருக்கு நேராகும். 竇
19

Page 28
பேறு அருளியது போல லக்ஷ்மிக் கும் கொடுத்தார் எனக் கூறினார் 5ள்கு
மயில்கள் ம கி ழ் ந் து ஆட, குயில்கள் கூவ, கிளிகள் கீ, கீ என இயற் ைக யாக அமைந்த சோலையாகக் காட்சியளிக்கும் ஆச்சிரமத்தின் எல்லையில் பகவா னது மேற்பார்வையில் ல சஷ் மி அ ட கீ க ம் செய்யப்பெற்றாள். அதன் சமாதி மீது அதன் வடிவம் கல்வடிவில் அமைக்கப்பெற்றது.
ஸ்ர்வதாரி இருடம் ஆணி மாதம் ஐந்தாம் நாள் வெள்ளிக் கிழமை வளர்பிறைத் துவனதசியும் விசாக நட்சத்திரமும் கூடிய திதி - பசு = லகஷ்மி விமுக்தி பெற்றதினம்}
உழைப்பே இன்பத்தின் அடிப்ப வது ஒன்றில் உழைத்துக் கொண் காது. அதுவே பேரின்ப சாதனப் உழைப்புக்கு ஆண்டவன் தான் எ யனைக் காலையில் எழுப்பி பவன தில் மழையைப் பெய்வித்து உண களை மலரச் செய்கின்றனன். ந தூங்குவது இல்லை. எங்கும் எப் கொண்டே பணியாற்றுகிறான். புவனத்தில் உண்டென்றால் அது அவன் படைப்பாகிய நாம் அவை
செருக்கு செல்வத்தை
20

என்ற பொருள்படப் பகவான் இயற்றிய ஒரு வெண்பா விச்சமாதி யில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
அண்மையில் நான் திருவண் ணாமலைக்குச் சென்ற பொழுது ரமண மகரிஷியின் புனித ஆச்சிர மத்துக்குச் சென்று அங்கு தங்க நேர்ந்தது. அப்பொழுது பசு - லசஷ் மியின் சமாதியைக் கண் டது ம் பசுவை அன்பாக வளர்த்து, அள வாகப் பயன்படுத்திப்பேண வேண் டும் என்ற எ ன து விருப்பம் மேலும் தூண்டப்படி இக்கட்டுரை எழுதலானேன். சைவ மக்கள் பசு வுக்குப்பாதுகாப்பு வழங்குவதோடு மிக்க கவனமாக வளர்த்துப்பயன் பெறுதல் வேண்டும்.
1டை பலன் கிருதாமல் ஏதா டே இருந்தால் துன்பம் அணு ம். இடைவிடாத பலன் கருதா ாடுத்துக்காட்டு. தினமும் சூரி ரி வரச் செய்கிறான். பருவத் ாவை வளர்க்கிறான் புஸ்பங் ாம் தூங்கும் போது அவன் போதும் விழிப்புடன் இருந்து
ஒய்வை வெறுக்கும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுள் தான் னைப் பின்பற்ற வேண்டிாமா?
தச் சிதறடிக்கும். స్టీ

Page 29
ந்தக் கந்தபுர
எந்தப்
இ
இவ் வண்ணத் ைத க் கந்த புராண விமர்சகர் சிலர் “ இந்தக் கந்தபுராணப் பொய் எந்தப்புரா ணத்திலுமில்லை " என்று அதன் கருத்தாழத்தை அறியாது விமர் சனஞ் செய்வர். இவ் விமர்சகர் சொல்லிய பா ட் டி ன் பொருளு ணர்ந்து சொல்லத்தெரியாத ஆய் வாளர். இப்படி மெய்ம்மையைப் பொய்யெனப் புகல இவர்களுக்கு வாய்த்த இடங்களில் தக்ஷகாண் டம் - வள்ளியம்மை திருமணப்பட லமுமொன்று இதனை உபகார மாகக் கொண்டு இவர்கள் கண்ட றிந்த நூதனப் பொய்ம்மையின் மெய்ம்மையைக் கண்டு தலைப்பின் பொருத்தத்தைக் காண்போம்.
தீட்டுசுடர் வேற் கு ம ர ன் தேவியாம் வள்ளிப் பிராட்டியார் ** எத்திசையுங் காணும் இதனத் திருந்து திணைப்புனத்தைக் கிட்ட லுறா வண்ணங்கிளி மூ த ற் புள் ஒட்டுகிறாள் ” (இதணம் - பரண் 1
அவ்வேளை அ ப் பி ரா ட் டி யாரின் திருமுன்னிலையில் உள்ளங் கவர்கள்வன் கந்தவேட்பெம்மான் நாரத மு னி வ ரின் வாய்ச்சொற்
பகை நடுவில்

1ணப் புகழ்
LI JITI GODI 53IIfâîGDGD
35. 5 L DU TgFIT --
கேட்டுத் தணிகை வெற்பொருவி வருகிறார். வரப்பெற்ற குமரன் பெரும்புனத்திறைவி தன் ைன க் கண்டனன். கண்டமாத்திரத்தே எத்திசையுங் காணு மித ண த் திருந்த குமரியுங்குமரனைக் கண் டனளென்பது கூறாதேயமையும். எனவே " அண்ணலும் நோக்கி சைான் அ வ ளு ம் நோக்கினா ளென்க. "
அருமருந்தன்ன ச நீ தி ப் பு. நோக்குண்ட மாத்திரையிற் குமா ரப்பெருமான் ' உலைப்படுமெழுக தென உருகி ' ஆதூரம் மீதுாரப் பெற்று ஆட்கொள்ளும் பித்தி னால் வேறுவழியின்றிக் காதல் மொழிபேசுகின்றார். பேசி முடிபு காண்பதற்கு முன்னமே பிராட்டி யாரின் " ஒரு தனித்தந்தை "' நம்பியரசன் ஆண்டு வருகிறான். ஆங்கதுஇாலை தன்னில் வேற்படை வீ ர ன் வேங்கையினுருவமாகி வெளிப்பட நிற்கிறான். அத்திவ் விய உருவெளித் தோற்றத்தை ஞானக்கண்ணல்லாத ஊனக்கண் களாற் கண்ட குன்றிறைவன்
* நங்கைதன் வதனம்பாரr, நறுமலர் வேங்கையொன்று செங்
தீயும் இருக்கும். 竇
21

Page 30
உருவாக்கியவராகத் தனி மனிதன் எவனையும் சுட்டிக் காட்டும் மரபு காட்டப்படவில்லை. அம்மதத்தின் சிறப்புக்கள் அனைத்தும் குரு பாரம்பரியத்துக்கே அர்ப்பணிக்கப் பட்டுள்ளன. இப்பாரம்பரியத்தின்
தெளிவு குருவின் தி தெளிவு குருவின் தி தெளிவு குருவின் தி தெளிவு குருவுரு சி
என வரும் அடிகளிற் சிவகுரு நாதனின் அருளால் எதிலும் தெளி வுண்டாகும் என்ற கருத்து வலி யுறுத்தப்படுகின்றது. தாயுமான வர் பசித்திரு தனித்திரு, விழித் திரு என உபதேசிக்கப் பட்டினத் தாரோ இந்நிலையிலிருந்து சற்று விலகித் தனது நெஞ்சைச் சிஷ்ய னாக்கி அதற்குக் குருவாகத் தாமே இருந்து உபதேசம் செய்கின்ற மையைக் காணக்கூடியதாகவுள் జోTg s
பாண்டவர்களின் குருவான துரோணர் அவர்கட்குச் சகல வித்தைகளையும் அஸ்திரப் பிர யோகங்களையும் கற்றுக் கொடுக் கின்றார். ஏகலைவன் என்ற வேடன் தன்னைச் சீடனாக ஏற் றுக் கொள்ளுமாறு வேண்டிய போது துரோணர் மறுக்கவே அவரது உருவமொன்றை மண்ணி னாற் செய்து குருவாக அதனை மதிக்கிறான். குரு பக் தி க்கு இது எ டு த் து க்
அமைந்துள்ளமை குறிப்பிடத் தக்கது.
寶 ஆண்டவன் அருளே
罗2

சீரிய பணியாலும், உபதேசங்களி ாேலும், போதனைகளினாலும் மக்கள் கூட்டத்திலே, கல்லாத பா ம ர ரு ம் சமயவுண்மையை உணர்ந்து அறிவு பெற வாய்ப்பு ஏற்பட்டது.
ருமேனி காணல் ருநாமம் செப்பல் குவார்தீதை கேட்டல் நீதித்தல் தானே.
வேதகால ரிஷி பரம்பரையில் வசிட்டர், விசுவாமித்திரர், வாம தேவர், பரத்துவாசர், அத்திரி ஆகியோர் முக்கியத்துவம் பெறு கின்றனர். வேத காலத்திலே குரு குல வாசம் இருந்ததாக அறி கிறோம். இருக்கு வேதத்திலே குரு வுக்குச் சீடன் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் பற்றிக் கூறப்பட்டுள் ளன. வாழ்க்கை முறைக்குரிய சில ஒழுங்குகள் பற்றியும், பிரமச்சரி யம், பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது அதர்வ வேதத்திலே மாணவரு டைய நிலை பற்றிய பாடல்கள் காணப்படுகின்றன.
உபநிடதத்திலும் குருத்துவம் பற்றி அறிந்து கொள்ளக் கூடியள வுக்குச் சான்றுகள் காணப்படுகின் றன. உயர்ந்த இலட்சியத்தை அடையும் வாழ்க்கை வளமுள்ள தாக அமையவும், நல்ல ஒழுகில் முள்ள மாணவர்களை உருவாக்க வும், மனிதனை அடிமைப் படுத் தும் தீய எண்ணங்களைப் போஜ் கவும் குருவினால் வழங்கப்பட்ட கல்வி உதவியது. சுவேதாஸ்வர
ஆசாரியன் உருவம்.

Page 31
னால் ஒருவனுக்கு மூன்று வகையான A93 -
i) மனித வாழ்வு i) பரம் பொருளை அறிந்து ii) சிறந்த நலம் பொருந்திய
இவ்வகையிலே குருவின் சிறப்பு இங்கே உயர்த்திக் காட்டப்பட் ( டுள்ளது எனவே இவ்வாறு ஞானம் கிடைக்கும் வாய்ப்பை நாம் ஆரா யுமிடத்துக் குரு பரம்பரையின் சிறப்புப் பற்றி நாம் ஆராய முடி கின்றது. ஆயின் இந்து மதப்பாரம் உரியத்தின் படி நமது குரு பரம் பரையைத் தொடர்பு படுத்தி ஆய்வு செய்யும் போது இறைவனே ஆதி குருவாக இரு ந் து உயர் ஞானத்தைத் தந்திருக்க வேண்டு மென்பதை உணரமுடிகின்றது.
( குருகீதை எனும் நூல் குரு பக்தியினது மகிமையையும் தத்து வத்தையும் எடுத்துக் கூறுகிறது. இது ஸ்கந்த புராணத்தின் பிரம்ம சங்கிதையில் உத்தரகாண்டத்தில் உமாமகேஸ்வர சம்வாத முடிவில் மூன்று அத்தியாயங்களாக உள் ளது. }
குரு நாமத்தை ஜகம் செய் தல், குருநாதீேர்த்தம் குரு மூர்த் தியைத் தியானம் செய்தல், குருநாம கீர்த்தனை போன்றவை ஒருவனுடைய அஞ்ஞான இருளை நீக்குவனவாகும் “ கு ”” எனும் எழுத்து இங்கு இருளைக் குறிக்கும் 6 ரூ "" எனும் எழுத்து ஒளியைக் குறிக்கும் இதன் மூலம் அஞ்ஞான
竇 துணிவுடன் துணையும் (

ஆரோக்கிய வாழ்வு கிட்டுகின்
கொள்ள வேண்டுமென்ற விருப்பு
குரு கிடைப்பது.
இருளை நீக்குபவர் குரு என்பது பொருளாகின்றது.
நீண்டகால ஞான பாரம்பரி பத்தின் நிகழ்வான வடிவமே குரு இது கற்றிக் குரு கீதை விரிவான கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றது: குருவைச் சிந்தித்தல் பேசுதல் சேவித்தல், நமஸ்கரித்தல், ஆகி யவை உயர்ந்த நெறிகளாகும். குருவே தெய்வம், குருவே தர்மம், குருவிடம் நிலைத்தல் சிறந்த தவ மெனக் கருதப்படுகின்றது. இறை வனே முதற்குரு என்றும் உயிரி னங்களின் நல்வாழ்விற்காக இறை யருளால் தோன்றியவரே குரு என வும் திருமூலர் கூறிய அரிய கருத் துக்கள் சிந்தனைக்குரியன, குருவே சிவம் என்பது இவரது கருத்து,
இந்து சமய மரபில் தொன் 65). At 6 காலம் தொடக்கம் ஆன்மீகச் சிந்தனைகள் குரு பாரம் பரியமாகவே ஒவ்வொரு தலை முறைக்கும் வழங்கப்பட்டு வந்துள் ளன. எமது குரு பாரம்பரியக் தெய்வீகப் பாரம்பரியமாகும். ஆத்மீகச் சிந்தனையை உலகுக்கு எடுத்துச் செல்லும் இக்குரு பாரம் பரியத்திற்கு ஒரு நீண்ட வரலாற் றுச் சிறப்புண்டு எனவேதான் இந்து சமய மரபிலே அம்மதத்தை
இருத்தல் வேண்டும். 會
易品

Page 32
" கண்படை கொண்டபின் அவள் செய்தது அறிகிலேன் அன்னாய் ' என்றின்னவாறு மெய்ம்மையையே
அழுத்தம் திருத்தமாகக் கூறினா ளென்க.
○&勿
உலகத்தில் உள்ள எல்லோரு எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி உருவே தில்லை. எல்லாப்படைப்புக்களும் ஒே வெவ்வேறு மதம், ஜாதி இனம் இன கப்பட்டு விடாது. ஆனால் அவை சண்டையிலும் பூசலிலும் ஈடுபடும்டே றது. நமது உடம்பையே எடுத்துக் ெ றது. கால் கீழே இருக்கிறது. மூளை கண் வழி காட்டுகிறது. கால் பின்பற்று என்றோ இன்னொன்று தாழ்ந்தது தனித்தனியே விலக்கி விட்டாலோ, அ தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் ெ விட்டாலோ, உடல் எப்படிச்சரிவர இ களும் சேர்ந்து இருப்பதுதான் உடல். நம்முடைய திறமை. அதேபோல எல்ல பதே நாட்டின் அமைப்பு. அவர்கள் அதற்கு முன்னேற்றம், எல்லா உறு. தம் தான் ஒடுகிறது. அதே போல நல்ல எண்ணங்களும், நல்ல பேச்சும் வேண்டும். அப்போது நல்ல இரத்த ஆரோக்கியமும் பலமும் பெறும்,
C) %//////2/
தன்னை மதிப்பவன் பி
24

இன்னோரன்ன பொய்ம்மை யில் மெய்ம்மையைக் கந்தபுரா ணத்திற் பரக்கக்காணலாம். இஃ தொரு தனியழகு,
多○
ம் ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை : மா, நிறமோ, திறமையோ இருப்ப ர மாதிரி இருப்பதில்லை. ஆகையால் வை இருப்பதால் ஒற்றுமை பாதிக் ஒன்றுக்கொன்று விரோதம் காட்டி, பாது தான் சமூகம் பாதிக்கப்படுகி கொள்வோம். தலை உயரே இருக்கி சிந்திக்கிறது. கை உழைக்கிறது. கிறது. இதனால் ஒன்று உயர்ந்தது என்றோ ஆகிவிடுமா? இவற்றைத் அல்லது எல்லாம் ஒரே மாதிரியாகத் சயற்பட வேண்டும் என்றும் கூறி யங்க முடியும்? எல்லாவகை உறுப்புக் அவை ஒற்றுமையாக இயங்குவதே லா வகையினரும் சமூகத்தில் இருப் ஒற்றுமையாகச் செயற்படுவதே ப்புக்களின் வழியாகவும் ஒரே இரத் எல்லாப் பிரிவினரின் மூலமாகவும் , நல்ல செய்கைகளும் இடம்பெற ம் ஒடும் உடம்பைப்போல, நாடும்
பகவான் ஜீ சத்ய சாயிபாபா.
ΖβΖ3Ο
பிறரையும் மதிப்பான். 竇

Page 33
உலகத்திற் செயற்கரிய செயல் செய்த பெரியோர்கள் பலரும் சில சொற்கள் சொல்வதிலேயே பயன் கண்டார்கள் ஆகையால், பயனில் லாத பல சொற்கள் சொல்வது பண்படாத மனத்தின் அடையாள மாகும். அந்தக்குறையை நாம் நம் மிடமிருந்து நீக்க வேண்டும்.
' சொல்லுக சொல்லிற்
சொல்லிற் பயனிலாச் (
என்னும் குறளி ல், சொல் எனும் சொல் ஐந்து இடங்களில் வருகிறது. எனவே சொல்லின் சிறப்பை அறிந்து நாம் பயனு டைய சில சொற்களே பேச வேண்டும்.
பல மணி நேரம் தேவையற்ற விஷயங்களைப் பேசுவதை நிறுத் தினாற் சிந்தனையில் தெளிவு பிறக் கும். எதையும் சில சொற்களிற் சொல்லும், ஆற்றல் மலரும். நாம் பெற்ற நன்மையைப் பிறரும் பெறும் படி திறந்த மனத்தோடு வழி காட்டுவது பயனுடைய செய லாகும்.
寶 கபடமற்ற தர்மே
 

9F9F_1
ன் ஆச்சிரமம் -
எல்லோரும் பே சு வ தற்கு விரும்புகிறார்கள். ஆனால் எதைப் பேசுவது? எப்படிப் பேசுவது? யாரிடம் பேசுவது? என்றெல்லாம் சரியாகச் சி ந் தி க் க வேண்டும். ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பொருள் உண்டு. அதை நாம் சரியாகப் பாவிக்கின்றோமா ண ன் ற ர ல் இல்லை.
பயனுடைய சொல்லற்க்க
வாய்ச்சொற்கள் மனத்தின் நிலையைக் காட்ட வல்லவை. நெஞ்சில் தரூம சிந்தனையும், இறை சிந்தனையும் இருந்தால் பயனில்லாத எ ண் ண |ங் க ஸ் தோன்றா. அந்தச் சிந்தனைகளின் விளைவாகப் பயனில்லாத சொற் களைப் பேசுவதும் இயலாது அவ் விதமின்றி ஒருவன் பேசும் பயனில் லாத சொற்கள், அவன் அறிவில் லாதவன் என்பதையும், வெறும் பகட்டிற்காகப் பேசுகின்றான் என்
பதையும் வெளிப்படையாகக் காட்டி விடும்.
மே துணை புரியும். ༈་
25

Page 34
எனவே நாம் பேசும் பேச்சா னது, நல்லறிவை ஊட்டும் பேச்சா கவும். மற்றவர்களின் கருத்தைக் கவர்ந்திழுக்கக் கூடியதாகவும் இருக்க வேண்டும். நாம் ஒன்றைச் சொல்வதானால் தெரிந்து சொல்ல வேண்டும். தெரியா விட்டால் மற்றவன் சொல்லைக் கேட்க வேண்டும்.
பொருள்களைச் ச ரி யா க உணர்ந்த அறிவு, பிறருக்குச்சொல் லும் விருப்பம் தோன்றும் போது சொல்லாக வெளிப்பட்டுப் பரவுகி
eS a ea seeSa eeO qee eM SLM S eM qqee SqM eee S Lqee eM ee LLea SeSeS
이용, 이용, 이용 sg sg sg 이용 이용 이용 sg 이용 이용 이용 이용 이용, 이
சிந்தனைக்கு s & b = - @ --
கடைசியாகப் போர்க்களத்தில் மிக அருகாமையில் வந்து பார்க்கும் றது. அப்போது அவன் உள்ளத்தில் றது. இராமனை வேத முதல்வன் ஒரு கண பக்திக்கு அவனுக்கு எள்ளு மிஞ்சி நிற்கின்றான். இந்தபுராணத்தி சூரபத்மனோ பல நிமிடங்கள் மெய் றான். அதனால் அவன் மயிலாகவும், வாகனமாகவும் கொடியாகவும் அமை துரியோதனனுக்குக் கண்ணன் சபையி போதும் கண்ணனின் பெருமையை 2 யப்படுத்தியதன் விளைவு அவனுக்கு யாரும் மிஞ்சவில்லை. கடவுளை ஒரு தாலும் கூட நமக்கு நற்பேறுகள் கி
ܘܗ ܘ ܗ ܘܟ݂ ܼܘܗ ܘܗ ܘܘ ܘܘ ܘܘ ܘܐ ܘ ܘ ܘܙܟܝ ܘܙܟܐ ܘܟܐ ܘܟܐ ܘܓ ܘܟܘ ܗ 이 이 이용, 이용, 이 이용, 이용 이용, 이용, 이 이용, 이 이용, 이용 이 이용, 이용
శిక్టో கடவுளை நம்பினோ
26

றது. இது பயனுடைய நற்சொல் லாகும். வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டுமானாற் பிறருக்குப் பயன்படும் வகையிற் பேசுக பயனற்றவைகளை என் றும் பேசுவதில்லை என்று முடிபு செய்து அதன்படி ஒழுக வேண்டும்.
பயனில்லாத சொற்களைப் பேசாமல், பொருளுணர்ந்து, நெறி உணர்ந்து, அறநிலை வழுவாமற் சில சொற்களையே பேசும் பழக் கத்தை நாம் கைக்கொள்வது சாலச் சிறந்தது,
S Oi BB BBBS OSe OBe eBi OB S es eS eBBe BB OBS 0BS OSLS
இராமனைச் சநீதிக்கும் போது பேறு இராவணனுக்குக் கிடைக்கி ஒரே ஒரு கணம் பக்தி ைேலிடுகி என்றே எண்ணுகின்றான். அந்த ம் தண்ணிரும் விட விபீடணன் ல் முருகனை அவ்வாறு தரிசிக்கும் ம்மறந்து பக்தி மயமாக நிற்கின்
சேவலாகவும் மாறி முருகனுக்கு ந்து விடும் வேறு கிடைக்கின்றது. ல் விசுபரூப தரிசனத்தைக்காட்டிய .ணராமல் அகந்தையுடன் அலட்சி
எள்ளும் தண்ணிரும் விடக்கூட
கணமேனும் பக்தியுடன் நினைத் ட்டிவிடும்.
CC S See LLL SeAeqL S Seea S eSeeAL SeMS S SeLSK eeAK AeeS S iSeeK S ASeee S AeLL SSeeee S eeLL eSLeK 이용 이용 이용 이용, 이용, 이용, 이용, 이용, 이 이용 이용, 이용, 이용 이용 P
ர் கைவிடப்படார். 寶

Page 35
சடப்பொருட்களால் உருவாக் கப்பட்டுள்ள இந்த உலகமனாது வெறும் மாயை. மாயை என்றால் என்ன? கற்பனைக்கும் எட்டாத கற்பனை தான் மாயை. கற்ப னைக்கும் மாயைக்கும் வித்தியாச முண்டு. கற்பனை என்பது இல் லாத ஒரு பொருளுக்கு இருப்பது போல உருவம் கொடுத்து எமது மனக்கண்முன் நிறுத்திப் பார்த் தில். ஆனால், மாயை என்பது கற்பனை செய்து உருவம் கொடுத் துப் பார்க்க முடியாதளவுக்கு g2(15 விசித்திரமான சூனியப் பொருள். 5 fið Lu 39 GMT - Imagination. Lorr6U LIllusion.
இந்த மாயையைத்தான் இந்து மத ஞானிகள் பிரம்மம் என்று அழைக்கிறார்கள். இந்தப் பிரம்ம சொரூபமாக அமைந்தவன் தான் இறைவன், இறைவனை ஆங்கிலத் திலே God என்று அழைப்பார் கள். ' God " என்ற இச்சொல் லானது மிகவும் ஆழ்ந்த அர்த்த முடைய ஒரு சொல்லாகும். இங்கு G - Generator ( U60) - U6)ř O - Operator ( இயக்குபவர் )
竇 மிகச் சிறந்த மனித
 

நிரி வாசன்
D - Destroyer (3/1f), Juairi) gigs மூன்று செயல்களையும் செய்பவர் தான் God என்று அழைக்கப்படும் இறைவன்.
இந்த இறைவன் பிரம்ம சொரூ பமானவன். இந்தப் பிரம்மத்தை ஒரு சிறு உதாரணத்தின் மூலம் விளக்கலாம். இருட்டிலே கயிற்று துண்டைப் பார்த்து நாம் பாம்பு என்று நினைக்கிறோம். அதாவது இல்லாத ஒன்றை நாம் இருப்ப தாகக் கற்பனை செய்து பயம டைகின்றோம். இந்தத் தடுமாற் றத்துக்குக் காரணம் இருள். அது போலத்தான் இந்த உலகமும் அதி லுள்ள சடப்பொருட்களும் ஜீவ ராசிகளும். இல்லாத ஒன்றைப் பார்த்து இருப்பது போல நாம் கற்பனை செய்கின்றேசம். இந்தத் தடுமாற்றத்துக்குக் காரணம் அஞ் ஞான இருள் அதாவது அறியாமை gassi (Darkness of Ignorance ) இந்த அஞ்ஞான இருளிலிருந்து எம்மை விடுவித்து மெய்ஞ்ஞான வெளிச்சத்துக்கு வந்து விட்டோ மேயானால் அனைத்தும் மா ைய என்பது தெளிவாக விளங்கும்.
தன் அன்புள்ளவன் 竇
27

Page 36
கவியரசு கண்ணதாசன் மிக வும் அழகாகச் சொல்லுகின்றார் 'இல்லாத மேடையொன்றில் எழு தாத நாடகத்தை எல்லோரும் நடிக்கின்றோம், நாம் எல்லோரும் பார்க்கின்றோம். '
1) நித்தியமானது Eterna 2) தொடக்கமற்றது - eேg 3) முடிபுற்றது - Endless 4) Lorrsjö sposib gogg - Chang 5) மரணமற்றது - Deathi 6) பிறப்பற்றது - BirthieSS 7) 1 upsi) spg - Fearless 8) அப்பழுக்கற்றது - Spot 9) குணங்குறியற்றது - Att 10) பெயரும் உருவமும் வட Formless and Shape
இந்தப் பிரம்மத்தின் சின்னம் தான் " ஒம் " என்ற மந்திரம் எந்த ஒரு மந்திரமும் “ ஒம் " என்ற ஒ ங் கா ர உச்சாடனத்துட னேயே ஆரம்பமாகிறது. இந்தப் பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த ஒங் காரத்துள் அடக்கம் * அண்ட மெல்லாம் உந்தன் ஓங்காரத்துள் அடக்கம், அடியவர் உள்ள மதில் அண்ணலே நீயடக்கம் " என்று வதிரியூர்க் கவிஞர் மா. கிருஷ்ண காந்தன் அவர்கள் விநாயகப் பெரு மானைப் பார்த்துப் பாடுகிறார்.
இந்த 'ஓம்' என்பதே எமது ஆன்மாவின் துடிப்பு. எமது உள் ளத்தின் துடிப்பு. ' உள்ளம் துடிப் பதை உற்றுக்கேளுங்கள் ஒம் ஒம் என்றொரு ஒசைவரும், இ நீ த உண்மையை உணர்ந்தால் மனிதர்
மிகவும் கெட்டவன்
28
 

இந்தப் பிரம்மத்தை உணர்ந்த பிரம்மஞானிகள் பல ர் எமது இந்து மதத்தில் உள்ளனர். இந்தப் பிரம்மத்தின் இயல்புகளாவன,
inningles S
eless
CSS
less
ributeless quQposò Og - Nameless, ..less.
கள் நெஞ்சில் முருகன் மீது ஆசை வரும் " என்று டி. எம். செளந் தரராஜன் பக்திப்பாடல் ஒன்றில் மிகவும் அழகாக இசைக்கிறார்.
இந்த " ஒம்’ என்ற மந்தி ரத்தின் உட்பொருளிற்றான் இப் பிரபஞ்சம் இயங்குகிறது. இந்த ஓங்காரம்தான் பிரபஞ்ச இயக்கத் தின் உயிர்மூச்சு, பிரளய காலத் தில் இந்த ஓங்காரத்துள்ளேதான் இவ்வுலகம் அழிந்து அடங்கி ஒடுங் கும் இ நீ த ஓங்காரத்தின் உட் பொருளானது எ மது சக்திக்கும் புத்திக்கும் எட்டாதது. இடை விடாத தெய்வபக்திக்கு மட்டுமே இது எட்டும்.
நான்கு வேதங்களின் சாராம் சமும் இந்த ஓங்காரம்தான். ஞான
சுயநலக்காரன். 竇

Page 37
யோகத்தின் மூலம் தா ன் இந்த ஒங்காரத்தின் உட்பொருளை நாம் உணரமுடியும், இந்த ஞான யோகத்தை அடைவதற்கு இடை விடாத தியானப்பயிற்சி அவசியம். மனத்தையும் புலன்களையும் ஒரு நிலைப்படுத்தி இத்த ஓங்காரத்தை நாம் திரும்பத் திரும்ப உச்சரிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் உலகியல்
1) மிதமிஞ்சிய தூக்கம் 2) மனFடாட்டம் 3} தாழ்வு மனப்பான்மை 4) மனக்கோட்டை கட்டுதல் 5) பேராசை
தன்னுணர்வை அடைந்த ஒரு ஞானி தன்னுள்ளே எ ல் லா ப் பொருட்களையும் காண்கின்றான். எல்லாப் பொருட்களிலும் தன் னைக் காண்கின்றான். அனைத் தும் பிரம்மமாகவே அவனுக்குத் தோன்றும் பிரம்மத்தைத் தவிர வேறெதுவும் அவனுக்குத் தென படாது. அவனுக்கு இன்ப துன் பங்கள் இல்லை. அவன் ஜீவன்முக்தி என்ற பேரின்ப நிலையை அடை
"" அவனின்றி ஒர் அ
Not even a tip Without His
豪 勿
கஷ்டப்படும் போது இறைவை போது அவரை மறக்கும் குணத்ை வனைச் சிந்தித்துப் பூஜித்தால் போல் இறைவனே வந்து நம்ை
寧 உண்மையும் ஊக்கமும்

வாழ்வின் சகல வேதனைகளும் எம்மைவிட்டு நீங்கிவிடும். இந்த மாயா வுலகில் எந்தத் துன்பமும் எம்மை நெரூங்காது. தியானத் தினால் நாம் தன்னுணர்வை ( Self Realisation ) sy GIDLALu Gvimrah. இத்தன்னுணர்வை அடைவதற் கான தடைக்கற்களாவன
6) நோய் 7) மண், பெண் பொன் ஆசை 8) மீதூண் விரும்பல் 9) கனிமம் 10) குரோதம் போன்றவையாகும்.
யலாம். முக்கால நிகழ்வுகளையும் அறியலாம். ஆசையற்ற, பற்றற்ற நோய்நொடியற்ற நிலையை அவன் அடையலாம். எதிரும் புதிருமான எந்த நிகழ்வுகளையும் சரிசமனாக நோக்கலாம். தளராமனம் பெற லாம். பிறப்பையும் இறப்பையும் சரிசமனாய் நோக்கலாம். கட்டுப் பாட்டையும் சுதந்திரத்தையும் சரி சமனாய் நோக்கலாம். இதுவே பரிபூரணமான உண்மை.
1ணுவும் அசையாது '
of grass moves Will
* {%%އްޗަޗްޗަޗަޗަ%//ޗަޗަ//////2/////
ன நினைத்து விட்டு சுகப்படும் தை ஒழித்து, எப்போதும் ஆண்ட காந்தம் இரும்பை இழுப்பது மை அழைத்துக்கொள்வான்.
b உழைப்பு உயர வழி. <
29

Page 38
அத்தியாயம் 33
SAASAASS SS SAA SS SAASASASASS
மானுடத்தை பே
மாண்புமிகு
( ED36 FY LJ T U 35 ĝi
இராஜசூயப் பெரு வேள்வி செ ய் வ தற்கு ரிய ஆலோசனை களைக் கண்ணபிரானுடன் நடாத் தலாயினர் பஞ்ச பாண்டவர்கள். அவர்களுடன் பீஷ்மர், விதுரர், விராடன் முதலானோரும் யாகம் செய்வதற்கான சாதக, பாதக விடயங்களைப் பற்றிக் கலந்துரை பாடினர். அனைவரும் தருமர் இராஜசூயப் பெரு வேள்வி செய் யத் தகுத்த வல்லமை பெற்றவன் என எடுத்துரை செய்தனர். ஆயி னும் கண்ணபிரான் நிறைவாக ஒப்புதல் அளித் துப் பேசாது, பாகம் செய்வதில் உள்ள ஓர் இடர்ப்பாட்டைத் தெளிவாக எடுத்துரைத்தார். ' பரத குலச் செம்மலே, இராஜசூயப் பெரு வேள்வி செய்வதற்கான தகுதிகள் யாவும் உன்னிடம் நிறைந்துள்ளன. ஆயினும் நன்றாகச் சிந்தித்து நாம் செயலில் இறங்க வேண்டிய
竇 சினம்போல் பகைவன்
30

மன்மைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள்
ந்திலிருந்து
25 offir FHIfgust
வர்களாக உள்ளோம். ஏனெனில், இவ்வேன்வியைச் செய்பவன் மண் ஒனர்க்கு மன்னனாக, பேரரசராக விளங்க வேண்டும். திக்விஜயம் ஒன்றினை மேற்கொண்டு நாலா திசைகளிலும் வாழும் மன்னர்கள் பலரையும் வென்று வாகை சூடிய வனாக இருக்க வேண்டும். போஜர் குல மன்னர்கள் முன்பு பேரரச ராக விளங்கினர். ஆனால், இப் போது அவர்கள் எல்லோரையும் வென்று வாகை சூடியவனாக ஜரா சந்தன் என்னும் மன்னன் விளங்கு கிறான். அவனுடன் நானும் பல ராமரும் மூன்று ஆண்டுகள் போர் புரிந்து அவனை வெல்ல முடியாது திரும்பி விட்டோம். அவன் சார் பாகச் சிசுபாலன், வக்ரன், பகதத் தன் முதலானோர் இருக்கிறார் கள். இந்நிலையில் அவனை வெற்றி கொள்ளாது இவ்வேள்வியை நீங் கள் செய்ய முடியாது. ஆனால், அவனோ மிகவும் பலம் வாய்ந்த
இவ்வுலகில் இல்லை. _食

Page 39
வன். வெல்ல முடியாதவனுமாக இருக்கிறான். எனவே, ந ன் கு ஆலோசித்து முடிபு எடுக்க வேண் டிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம்" என்று கண்ணபிரான் எடுத்தியம் L960, trri.
கண்ணபிரானின் உரைகளைச் செவிமடுத்து அனைவரும் மெளன மாகச் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தனர். சிறிது நேரத்தின் பின் தருமர் *" கண்ணா உம்மால் வெல்வதற் கரிதாக இருக்கிற ஜராசந்தனை அர்ச்சுனனும் வீமனும் வெல்ல முடியுமா? என்னாற்றான் முடி யுமா. எனவே, வேள்வி செய்வ தற்கான ஆலோசனையைக்கைவிட எண்ணுகிறேன் ' என்றார். இவ் வாறு த ரு ம ர் கூறி ய ைத த் தொடர்ந்து பீமன் எழுந்து 'மன் னன் என்பவன் எதிரிகளைக் கண்டு அஞ்சுதல் கூடாது. முயற்சி செய் பவனே சிறந்த மன்னனாகத் திகழ் வான். கண்ணபிரானிடம் மதிநுட் பம் இருக்கிறது. என்னிடம் பலம் இரு க் கி றது. அர்ச்சுனனிடம் திறமை இருக்கிறது. எனவே, நாம் மூவரும் சேர்ந்து ஜராசந்தனை வெற்றி கொள்வோம் ' என்று பகர்ந்து நின்றான்.
பீமனின் உரைகளைச் செவி மடுத்த கண்ணபிரான் " ஜராசந் தன் மிகவும் பராக்கிரமம் உடைய வன், எண்பத்தாறு மன்னர்களைப் பிடித்துச் சிறை வைத்துள்ளான். அத்துடன் இன்னும் பதினான்கு மன்னர்களைப் பிடித்துப் பின் நர மேதயாகம் செய்ய முனைகிறான்.
寶 காரியத்தில் உறுதியாக இருப்

அவலை இந்நிலையில் வெற்றி கொள்பவர்கள் உண்மையிற் பேரர சர்களே! " என்று மொழிந்தார்.
அப்போது தருமர் கண்ண பிரானை நோக்கி ' கண்ணா, சக்கரவர்த்தியாகும் அவாவினால் உங்கள் மூவரையும் ஜராசந்த னுக்குப் பலியாக்க நான் விரும்ப வில்லை. கண்ணபிரானே தாங்கள் எனக்கு உள்ளம் போன்றவர். பீம னும் அர்ச்சுனனும் என் இரு கண் கள் போன்றவர்கள். உள்ளமின்றி ஒருவனால் வாழமுடியுமா? கண்கள் இன்றி என்னால் எப்படி வாழ முடியும் ! எனவே, நான் வேள்வி செய்வதற்கான சித்தனையையே விட்டு விடுகிறேன் ' என்றார்.
இவற்றை எ ல் லா ம் செவி மடுத் திருந்தும் மெளனமாகவிருந்த அர்ச்சுனன் அவ்வேளையில்த் தரு மரை நோக்கி மன்னா மிகுந்த வீரமும் ஆற்றலும் திறமையும் மிக்கவர்கள் நாங்கள். அதிபராக் கிரமமுடையவர்களின் குலத்திலே வந்து தோன்றிய நாம் அஞ்சுதல் அழகா? துணிவற்று ஒதுங்கியிருத் தல் விவேகமானதா? தாங்கள் செய்யப் புகுந்த வேள்விக்குத்தடை யாக இருப்பவர் அனைவரையும் நாம் எதிர்த்து வெற்றி கொள் வோம் ' என்று தன்னம்பிக்கை மிக்க உரைகளை உரைத்தான்.
அர்ச்சுனனின் உற்சாகமான உரைகளைச் செவிமடுத்த கண்ண பிரான் " அர்ச்சுனனின் உரைகள் பரத குலத்துதித்த வீரர்க்குரிய
பதுதான் வெற்றியின் இரகசியம். ஜி.
3 ፲

Page 40
வீர வாசகங்களாகும். யுதிஷ்டிரா, மரணம் என்பது ஒருவருக்கு எப் போது சம்பவிக்கும் என்பதை யாராலும் நிர்ணயிக்க முடியாது, பேனர் புரியாது இருப்பதனால் மரணத்தின் பிடியினின்றும் தப்பி விடலாம் எ ன் பதும் இல்லை. என வே தந்ரோபாயங்களைக் கையாண்டு ஒருவன் யுத்தம் செய் யும்போது மரணத்தைத் தவிர்த் துக் கொள்ளலாம். வெற்றி, தோல்வி என்பதும் தீர்மானிக்க முடியாதது இ ல் ைல. புகழையும் கீர்த்தியையும் அடைய விரும்பும் மன்னன் முயற்சிகள் உடையவ னாக இருத்தல் அவசியம் எனவே, நாம் ஜராசந்தனுடன் போர் புரிந்து அவனை அழிக்கும் முயற்சி யில் செயற்படுவதே சிறந்த தாகும் ' என்று புகலலானார்.
அர்ச்சுனனின் உரை சரியானது எனக் கண்ணபிரான் உரைத்தமை யால் யுதிஷ்டிரனும் மனத்தில் திடம் கொண்டவனாய் ஜராசந் தனை அழிப்பது என முடிபு செய் தான். எனவே ஜராசந்தனின் வரலாறு, அவனின் வலிமை, என் பவற்றை அறிந்து அதற்கமையச் செயற்பட மு டி பு செய்தவனாய் அவனைப்பற்றிய விபரங்களைக் கேட்டறிய முயன்றான்.
ஜராசந்தன் வரலாறு
யுதிஷ்டிரர் கேட்டதற்கமையக் கண்ணபிரான் ஜராசந்தனின் வர லாற்றினைக் கூறலானார். மகத நாட்டை ஆண்டுவந்த பிரகத்திரன் என்னும் மன்னன் காசியம்பதியின்
竇 அன்பு செலுத்துவது
32

ம ன் என ரிை ன் புதல்வியர்களாக இரட்டைக் குழந்தைகளாகப் பிற நீ த இரு பெண்களையும் மணந்து வாழ்ந்து வந்தான். பல ஆண்டுகள் கடந்தும் அவனுக்குப் புத்திரப் பா க் கி யம் கிடைக்க வில்லை. எனவே, அவன் பெறும் தவசீலர்களை நாடி அவர்களின் திருவருட் கடாட்சத்தினாற் புத் திரப் பேற்றைப் பெற்றுக் கொள்ள விரும்பினான். இதனால், அவன் நாட்டைவிட்டுத் தன் இரு மனைவி யருடனும் கானகம் நோக்கிச் சென்றான். கெளசிகமுனிவரைச் சந்தித்துத் தனது மனக்குறையை எடுத்துரைத்தான். மு னி வரும் அவன் பாற் கருணை கொண்டு தியான மூலம் மாங்கனி ஒன்றைப் பெற்று அவனுக்குக் கொடுத்து ** அக்கனியைப் புசிப்பதன் மூலம் உனக்குப் புத்திரப் பாக்கியம் கிட் டும். எனவே, நாட்டுக்குத் திரும்பிச் சென்று மகிழ்வுடன் ஆட்சியைக் இ வ ணித் து நடாத்துவாயாக ** என்று அ வ ைன ஆசீர்வதித்து அனுப்பிவைத்தார்.
மாங்கனியைப் பெற்ற மகிழ் வுடன் அக்கனியைத் தனது இரு மனைவியருக்கும் சமமாகப்பகிர்ந்து கொடுத்து நா டு திரும்பினான். தகுந்த காலம் வந்ததும் இரு மனை வியரும் குழந்தைகளைப் பெற் றெடுத்தனர். ஆனால், அக்குழந் தைகள் விசித்திரமான முறையிற் பிறந்தன. அதாவது ஒரு குழந்தை ஒரு பாதியாகவும். மற்றைக் குழநீதை ஒரு பாதியாகவும் இருந் தன. இரு பெண்களின் குழந்தை
தெய்வத்தின் பண்பு. 竇

Page 41
களும் ஒன்றுசேருமிடத்தில் ஒரு குழந்தை உருவாகக் கூடியவகை யில் அக்குழந்தைகள் இருந்தன. அதனைப் பார்த் துப் பயமுற்ற மனைவியர் இருவரும் இருபாதிக் குழந்தைகளையும் மன்னனுக்குத் தெரியாத வகையில் நகரின் மத் தியிற்போடச் செய்து வாளாவிருந் தனர்.
அவ்வேளையில் அவ்விடத்தை அடைந்த "ஜரை' எ ன் னு ம் தேவதை இரு கூறுகளாக இருந்த குழந்தைகளை ஒன்றுபடுத்தி அழ கிய குழந்தையாக்கி மன்னனிடம் ஒப்படைத்தது. "ஜரை' என்னும் தேவதையை மன்னன் பூசித்தத னால் மகிழ்வுற்ற ஜூரை அவ்வாறு செய்தது. ஜரையால் ஒன்று சேர்க் கப்பட்டு உருவாகிய குழந்தை
இவ்வுலகில் வாழ்கின்ற மன என்பவை எல்லாம் அவசியமென் லும் இவற்றைவிட ஆன்மபல ஏனென்றால் ஒருவனிடம் இருக் மிருகமலமாக மாறி சில தீங்கு போல பக்குவமில்லாத மனப்பலி படலாம். ஆனால் ஆன்மபலம் பலத்தையும் பக்குவப்படுத்தி சரி தற்கு மட்டுமன்றி எமது வாழ் கும் கூட பயன்படுகின்ற சிற காணப்படுகின்றது.
會 மானிட வாழ்க்கையில்
 
 

ஆதலால் அக்குழவிக்கு ஜராசந்தன் என்று பெயர் சூட்டி மகிழ்ந்தான் மன்னவன்.
குழந்தை பிறந்த செய்திசை tயும் ந ட ந் த சம்பவங்களையும் அறிந்த கெளசிகமுனிவர் பிரகத் திர மன்னனைச் ச ந் தி த் து * மன்னா நின்புதல்வன் பெரும் கீர்த்தியுடையவனாய் விளங்கு வான். மன்னர்க்கு மன்னன் என் னும் பெரும்பெயர் பெற்றுத் திகழ் வான் " எனக்கூறிக் குழந்தையை ஆசீர்வதித்துக் கானகம் புக்கார். காலப்போக்கில் ஜ ர ஈ ச நீ த ன் பெரும் மன்னனாகத் திகழ்ந்தான் பேரரசனாக விளங்கலானான். இதுவே அவனது வரலாறு என்று கண்ணபிரான் உரைத்தார்.
{ தொடரும் )
)ந்த பலம்
னிதனுக்கு உடற்பலம், மனப்பலம் ாறு நாம் கூறுகின்றோம். ஆனா ம் தான் மிகவும் அவசியமானது. கின்ற உடற்பலம் சிலவேளைகளில் களைக்கூட ஏற்படுத்தலாம் அதே ஸ்த்தினால் சில தீமைகள் கூட ஏற் என்பது உடற்பலத்தையும், மனப் ரியான பாதைக்கு இட்டுச் செல்வ க்கையில் இம்மைக்கும், மறுமைக் ப் புத் தன்மை பொருந்தியதாகக்
உற்சவகாலச் சிறப்பு நிகழ்வில் சிவ மகாலிங்கம் அவர்கள்.
பழக்கமே பெரிய வழிகாட்டி, Ysgôr

Page 42
சந்நிதியானை வழிபடுகின்ற பொழுது ஒரு நண்பனுடன் கொள் ளுகின்ற உறவைப்போன்று உரிமை யுடனும் அதிகாரத்துடனும் வழி ப டு கின்ற வன்றொண்டனான திரு. S. துரைராஜா அவர்கள் பபா சுவாமிகள் என அழைக்கப் படும் திரு. க. அருட்செல்வம் அவர் களின் பாதங்களில் சாஷ்டாங்க மாக விழுந்து அவரின் பாதங்க
會 அன்புநீர் வார்த்தால் அரு
34
 

UT65T
జ్ఞజైఊgజeజా
புரட்டாதி மாத தொடர்ச்சி - a u te
ததினம்
ளைப்பற்றிய வண்ணம் பக்தி நிலை யில் காணப்பட்டது உண்மையில் எல்லோருக்கும் வியப்பை அளிக்கத் தான் செய்தது.
இறுதியில் ஒருவாறு பபா சுவாமிகள் திரு. துரைராஜா அவர் களைத் தேற்றி தனது அன்பையும், ஆசீர்வாதத்தையும் துரைராஜா அவர்கள் மேல் செலுத்தி அவரை இயல்பு நிலைக்குக் கொண்டு வரு
தோன்றி மலரும் . 會

Page 43
வதற்கு முயற்சித்தார்கள். ஒரு வாறு பக்தி த த ம் பும் அந்த உணர்ச்சி நிலையிலிருந்து விடு பட்ட திரு. துரைராஜா அவர்கள் இரவு கனவிலேதான் கண்ட காட்
"" அன்று இரவு அதிகாலை பபா சுவாமிகளின் வடிவி அவர்களின் நெஞ்சிலே சுகம் வரும் சும்மா கொ
எ ன் று கட்டளையிடுவது போல இடித்துக்கூறியுள்னார்கள். அதன் பின்பே சந்நிதியானுடைய இடத்தில் அதுவும் உற்சவ காலத் தில் தான் விட்ட தவறை திரு. துரைராஜா அவர்கள் உணர முற் பட்டார்கள்
திரு. துரைர்ாஜா அவர்கள் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஒரு வித்தியாசமான இயல் புள்ளவர் மட்டுமல்ல முற்போக் கான சிந்தனையுமுள்ளவர். மதம் என்ற கூறும் பொழுது அது தனியே வழிபாடு செய்வதாக மட் டும் இருக்கக்கூஉாது ஒருவன் வாழு கின்ற பொழுதே மத தர்மத்துடன் வாழ வேண்டுமென்று நினைக்கின் றவர். இந்த வகையில் ஆலயம் என்பது பக்திக்குரிய இடமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர அங்கே வியாபாரம் இரு க் க க் கூடாது, ஆட ம் ய ர ம் இருக்கக் கூடாது. என்று ஏனையவர்களுக்கு அறி வுரை கூறுகின்றவர். இவ்வாறு அறிவுரை கூறுகின்ற அன்பர் தூய் மையானதும் பக்தி உணர்வை ஏற்படுத்தக் கூடியதுமான தசாங்
அறத்துக்கு அழகு

சியையும் ஒரு நண்பனைப்போலத் தனக்கு சநீநிதியான் இடித்துக் கூறிய வார்த்தைகளையும் உள்ளம் நெகிழ பபா சுவாமிகளுக்கு எடுத் துக் கூறினார்கள்.
3 மணியளவில் சந்நிதியான்
ல் தோன்றி திரு. துரைராஜா அடித்து சும்மா கொடடா
டடா சுகம் வரும் "
கம் அடியார்களுக்கு கிடைக்க வேண்டுமென்று நினைத்துச்செயற் பட முற்பட்டவர் இறுதியில் ஆல யச் சூழலில் அதனை ஒரு வியாபா ரப் பொருளைப் போல சந்தைப் படுத்தும் செயற்பாட்டில் தன்னை அறியாமலே ஈடுபடத் தொடங்கி விட்டார். இது அவருடைய கொள் கைக்கும் சிந்தனைக்கும் முரன் பட்ட செயற்பாடு அல்லவா? இது போன்ற ஒரு தவறை நாம் எமது நண்பனுக்குச் செய்தால் அவன் 57-1bRony இருப்பானா அதனால் தான் போலும் நண்பனைப்போல் உரிமையுடன் வழிபடுகின்ற சந்நிதி யானும் திரு. துரைராஜா அவர் களின் நெஞ்சினிலே அடித்து தசாங் கத்தினை சும்மா கொடடா என்று கூறி அவர் விட்ட தவறினை எடுத் துக் காட்டியுள்ளார்.
மேற்படி சந்நிதியானுடைய அற்புத நிகழ்வினை உற்சவம் நடை பெற்றுக் கொண்டிருந்த சமயம் அடியேனைச் சந்தித்த பொழுது உள்ளம் உருக எடுத்துக் கூறினார் கள். மேலும் திரு. துரைராஜா அவர்கள் தனக்கு வாழ்க்கையில்
தருவது அனுட்டானம்.
35

Page 44
எதிர்பாராத இடைஞ்சல்கள் துன் பங்கள் ஏற்படும் பொழுதுதான் எவ்வாறு சந்நிதியானிடம் சென்று உரிமையுடன் வழிபடுவேனோ அதே போல சந்நிதியானும் பபா சுவாமிகளின் உருவத்தில் வந்து தனது தவறை சுட்டிக் காட்டி, இனக்கு படிப்பனையை ஏற்படுத்தி இறுதியில் தன்னையும் ஒரு அடி யானாக ஆட்கொண்டு விட்டதை உணர்ச்சி பொங்க எடுத்துக் கூறி னார்கள் ,
இந்த சம்பவத்தைத்தொடர்ந்து திரு. துரைராஜா அவர்கள் ஆல யச் சூழலில் சில வியாபார ஸ்தாப னங்கள் மூலம் தசாங்கத்தினை விற்பனை செய்வதை உடனடியாக நிறுத்தி உண்மையான பக்தி உணர் வுடன் உற்சவகாலத்தில் சந்நிதியா னிடம் வருகை தந்த பல அன்பர் களுக்கு அவற்றை தானாகவே தேடிச்சென்று இலவசமாக வழங் கும் பணியில் ஈடுபடத்தொடங்கி விட்டார்கள்.
அது மட்டுமன்றி ஏற்கனவே தசாங்க உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த திரு. துரைராஜா அவர்களுக்கு பத்தாம் திருவிழா வின் பொழுது ஒரு யோசனை தோன்றியது. அதாவது தசாங்க உற்பத்தியின் பொழுது உருதுகின் றவற்றையெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு பெரிய தசாங்கமாக்கி சந்நிதி யானின் மூலஸ்தானத்தில் அதனை ஏற்ற வேண்டுமென்பதே அந்த யோசனையாகும்.
竇 எல்லாம் அவனுடைமை
፵6

என்ன அதிசயம் அதன் பின்பு அவர் அச்சில் இட்டு உருவமைக்க முயற்சிக்கும் பொழுது உருவமைக் $ப்படுகின்ற தசாங்கங்களின் எண் ணிைக்கையை விட உருதுகின்றவற் றின் எண்ணிக்கையே அதிகமாகச் சேரத் தொடங்கியது.
அணைக்கட்டை கட்டுவதற்கு செம்மணச் செல்வியிடம் வந்த முழுமுதற்கடவுளான சிவபெரு மான் உருதுகின்ற பிட்டு எல்லாம் தனக்கு என்று கூறி அணைக் கட்டை கட்டுகின்ற வேலையை ஆரம்பித்த பொழுது செம்மணச் செல்வி அவித்த பிட்டுக்களில் அதி கமானவை உருத ஆரம்பித்தது போல இங்கேயும் உருதுகின்ற தசாங்கங்களின் அளவே அதிகமா கக் காணப்படுகின்ற அதிசயத்தை பும் சந்நிதியான் ஏற்படுத்தினார் முடிவாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நாட்கள் எரியக்கூடியதான இராட் சத தசாங்கம் ஒன்றை உற்பத்தி செய்து சந்நிதியானுக்கு வழங்கு கின்ற அற்புத அனுபவத்தையும் திரு. துரைராஜா அவர்கள் எதிர் நோக்க வேண்டி ஏற்பட்டது
சந்நிதியில் கூடுகின்ற அடியார் கள் பலவகைப்பட்டவர்கள் ஆனா லும் முழு நம்பிக்கையுடன் உண் மையாகவும், தூய்மையாகவும் அடியார்கள் வழிபடும் பொழுது அவர்களது வழிபாட்டு முறைக்கும் பக்தி உணர்விற்கும் ஏற்ப சந்நிதி யானும் தனது அருள் வெள்ளத்தை அவர்கள் மேல் சொரிந்து அவர் களை ஆனந்தக்கடலில் மிதக்க
ல்லாம் அவன் ஆணை. 會

Page 45
வைக்கின்றான். அது மட்டுமல்ல இந்த உண்மையான பக்தர்கள் விடுகின்ற தவறுகளையும் தக்க முறையில் சுட்டிக்காட்டியோ அல் லது படிப்பனையை வழங்கியோ அவர்களைத் தொடர்ந்தும் தனது அடியவர்களாகவே அ ைண த் து
స్థానికి సిరిసిగ్వినికి -
O
%
妮 எநத ஆசை 49
9. மனப்பூர்வமாகக் கொள்ளு
% நிறைவேறி விடுகிறது. இந்: பதை என்சொந்த அனுபவத்தி 9/ றேன். ஏழைகளுக்கு சேவை ( % உள்ளத்தில் ஆரம்பத்திலிருந்
எப்பொழுதும் என்னை 6 போய்ச்சேர்த்தது. அத 德 னாக என்னை ஆக்கிக்
O
%9
சிந்தனைக்கு .
நாம் ஒருவருக்கு உதவுவது மற்றவர் நம்மைப் புகழ்ந்து கூடாது. அது தருமமும் இ காக செய்ய வேண்டும். ப மாகச் செய்கிறோமோ அ செய்ய வேண்டும்.
畜 மனத்தை உள்ளிழுத்

வைக்கின்ற அற்புதத்தையும் சந்நி தியான் நிகழ்த்தி வருகின்றான்.
திரு. துரைராஜா அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட மேற்படி அனுபவம் இதனை எம் எல்லோருக்கும் எடுத்
துக் காட்டுகின்றதல்லவா?
e gQL D ClipGB595nr !
நிறைவேறும்
ம் புனிதமான ஆசை எதுவும் 5 விதி உண்மையானது என் ல் நான் அடிக்கடி கண்டிருக்கின் செய்ய வேண்டும் என்பதே என் தே ஏற்பட்ட ஆசை அந்த ஆசை ரழைகளின் நடுவில் கொண்டு நனால் அவர்களில் ஒருவ ெேகாள்ளவும் முடிந்தது.
மகாத்மா காந்தி
《་
விளம்பரத்துக்காகவோ, அல்லது
பேசுவதற்காகவோ இருக்கக் }ல்லை நமது ஆத்ம திருப்திக் rவத்தை எப்படிப் பரம ரகசிய து போலத்தான் நல்லதையும்
ーふーふーふーぬーぬーぬーぬーぬー
து நிறுத்தல் அடக்கம்.
37

Page 46
நலங் க நல்ல தமிழ்
一、曝蟹
- திருமதி மனோக
இயற்கை மனமும், மாறா இளமையும், எல்லாப் பொருட் களையும் கடந்தொளிரும் தன்மை யும், அழியா அ ழ கு ம், உடைய வனே முருகன். முருகன் தமிழன், தமிழ்க் கடவுள். சிவந்த ஆ.ை தரித்த, செஞ்சுடர் மேனியனாகிய முருகன் சிவபெருமானின் புதல் வனாகியும், திருமாலின் மருமக னாகியும், உமையின் புதல்வனாகி யும், இலக்குமியின் மருகனாகி யும் வள்ளியின் கணவனாகியும், "கதரகமத்தெய்யோ'வாகியும் ஒரு மைப்பாட்டின் சின்னமாக விளங் குபவன்.
செயற்கரிய த வ ங் க ைள ச் செய்து, பெறுதற்கரிய வரங்களைப் பெற்றுக் காலப்போக்கில் ஆணவத் தின் காரணமாகத் தன் னி ைல மறந்து, மறச்செயல்கள் பலவற் றைச் செய்து வந்த சூரபத்மனாற் சிறையிலடைக்கப்பட்ட தேவரைக் காத்தற்காகச், சிவனின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தீப்பிழப்பாகத் தோன்றிக் காற்றிலே கலந்து சரவ ணப்பொய்கையிலே வீழ்ந்து, தாமரை மிலரிலே திருமுருகனாக
སྤྱིའི་སྤྱི་ இறைவன் உள்ளம்வி
38

ாக்கும் ழ்க் கடவுள்
ரி ஜெகதீஸ்வரன் -
அவதரித்தவனே முருகன், தீயாகப் பிறந்து காற்றிலே கலந்து ஆகா யத்திலே மிதந்து ச ர வ ண ப் பொய்கையெனும் தண்ணிரிலே தவழ்ந்து நிலத்தோடு தொடர் புடைய தாமரையிலே மலர்ந்தவ னாகையால், தீ, காற்று, ஆகாயம், நீர், நிலம் எனும் பஞ்ச பூதங் களின் சேர்க்கையால் உருவாகி யவன். சிவனின் மறக்கருணையின் வடிவங்களுள் ஒன்றாக விளங்கும் முருகன் சிவனினின்றும் வேறான வன் அல்லன் முருகன் சிவாம்சம் என்பதாலும், சக்தியின் முழுப் பலத்தையும் ஒருங்கே பெற்றவன் என்பதாலும், சிவனும், சக்தியும் சேர்ந்த முழுமையான, ஆற்றல் கொண்ட ஒரு, வடிவமாகச் சுத்தப் பிரம்ம நிலையுடைய சுப்பிரமணி யக் கடவுளாக விளங்குகின்றான்,
விண்ணவரான தேவர் நலங் காக்க உருக்கொண்ட மு ரு கன் மண்ணுலகப் பெண்ணான வள் ளியை மணந்து மக்கற் தெய்வ மாகி, மண்ணவரின் குறைபோக்கி, நலங்காக்கச் செய்த அருட் செயல் களோ ஏராளம், அவற்றில் அவன் நான்முகனுக்கு இரு வி லங்கு
ட்டு ஒரடி நீங்கான், 竇

Page 47
பூட்டிய கந்தர் அலங்காரச் செய்தி யும் ஒர் ஆதாரம் .
முருகனே முத்தி கொடுக்கும் வித்தகன், என்பதால் முருகனடிய வருக்கு மறு பிற ப் பெ ன் பதே இல்லை. இது யாவருமறிந்த உண்மை. ஆனால் எ தோ ஒரு அவசரத்தில் இதை மறந்த நா ன் முகனாகிய பிரமா முருகனடியவ ரொருவருக்கு அடுத்த பிறவி இன் னதென எழுதிவிட்டான். அடிய வர் இ ன் ன மு ம் பிறப்பெடுக்க வில்லை. அ ப் படி இருக்கையில்
பங்கே குகன் எனை
லையில் இடப் தன் காலில் இட்ட தனி வேல் எ( பெர்ங்கோதம் வாய் சிலம்பு புலம் பல எம் கோன் அறியி முகனுக்கு இரு
ஒரு திருமுகமுமாய், பல திரு முகங்களுமாய்க் கோலங்காட்டிக், கண்ணையும் கருத்தையும் கவர்ந்து எண்ணிலா நாமஞ் சூடி, ஏற்றமுறு செயல்கள் பல செய்து, நலங்காத்து நிற்கும் முருகன் தவறிழைப்பவர் களை ஒரு போதும் அழிப்பவனல் லன். அவர்தம் அறியாமை இருளை அகற்றி, அறிவொளி ஊட்டி ஆனந் தப்பெருவாழ்வு வாழவைப்பவனே, வல்வினை ஒட்டி நல்வழி காட்டிடும் முருகன் என்றென்றும் மதியாத வருக்கும், மதிப்பவருக்கும் மதி கொடுக்கும் ம தி யா இ விளங்கி, நற்க தி காட்டுபவன். இதற்கு அறி
拳 அற்ப ஆசை கோடி

பிறக்கும்படி ஏற்பாடு செய்து எழு திய குற்றத்திற்காகவே நான்முக னுக்குக் கையிலும், காலிலும் இரு விலங்குகளைப் பூட்டி விடுகிறான் முருகன். முன்பு தனக்குச் செய்த அபராதத்திற்கு, நான் முகனுக்கு ஒற்றை விலங்கு பூட்டிய முருகன், தன்னடியவருக்குச் செய்த அபரா தத்தைப் பொறுக்கமாட்டாது இருவிலங்கு பூட்டிய அந்தக் கரு னைச் செயலை விளக்கும் அருண கிரிநாதரின் கந்தர் அலங்காரப் பாடல் இதோ!
TL i LL GL-tr
பண்டு தளை து அறிந்திலனோ! டுத்துப் ப்விடப் பொன்னஞ் பரும் ன் இனி நான்
விலங்கே.
யாமையினால் தவறிழைத்த குர பத்மனின் உயிரைப்பறிக்காது, அறி வொளி ஊட்டித் , த மது சேவற் கொடியாகவும், ம யி ல் வாகன மாகவும் விளங்கும் நற்பேற்றினை அளித்த செய்தி நல்லதொரு ஆதா
• Lh עfTCפr Lע
அன்றைய நக்கீரர், குமரகுரு பரர், அருணகிரிநாதர், பகழிக் கூத்தர் போன்றோரினதும், இன் றைய பாவலர்களினதும் நாவுக்கு விருந்தாகி, ந ய ங் க னரி நீ த தீந் தமிழ்ப் பாடல்கள் பலவற்றிற்கு, ஊற்றாக விளங்கி, என்றென்றும்
தவத்தைக் கெடுக்கும்.
39

Page 48
தமிழ் வள ர் கீ கு ம் தெய்வமாக விளங்கும் முருகனே, தமிழ் விர தனாகிய திருஞானசம்பந்தப் பெரு மானாக, சைவத்தையும், தமிழை யும் நலிவுறாது கா கீ இ மண்ணு லகில் அவதரித்தார் எனக் கூறு வோர் பலர். இதற்கான ஆதாரங் களை நம்பியாண்டார் நம்பி, அரு
* காழி நாடன் கவுணி மாழை நோக்கி ம6
* பொற்பமர் தோள்
மலைமகள் புதல்வ
என்ற ஆளுடைய பிள்ளை யார் மும்மணிக் கோவையில் வரும் பாடலடிகளில் நம்பியாண்டார் நம்பி பயன்படுத்தியமையைக் கொண்டும், எந்த ஆற்றையும் உண்டாக்காதவரும், எந்த நதியி
* புழுகொழுகு காழிக்
புனிதனென ஏடு தி புனலிலெதிர் ஏற அ அமர் பொருத வீ
* பாலறாத் திருவாயா ஏடுநீர்க் கெதிர் பாடல் தோற்றிரு சமண மூடர் பாரின் மேற் கழுப நீறிடாத் தமிழ் பாது காத்தருளாவே
இறையோனும் ஞால மேத்திய தே ஆலவாய்ப் பதிவு ஞான பாக்கிய பா
மயில் வீரr '
* உடல் உள்ளவரைக்கும் கட
垒0

ணகிரிநாதர், ஒ ட் டக் கூத்த ர் போன்றோரின் பாடல்களிற் கண்டு தெளியலாம்.
முருகனைக் குறிக்கும் மலை மகள் புதல்வன் என்ற தொடர், சம்பந்தப் பெருமானைக் குறித்தற் &f 35
யர் தலைவன் லைமகள் புதல்வன் '
நற்றமிழ் விரச
கலைபயில் நாவ ”*
னாலும் உண்டாக்கப் பெறாதவரு மாகிய திருஞானசம்பந்தப் பெரு மானை ஆளுடைய பிள்ளையார் திருக்கலம் பகத்தில் நதிதரு வர தன் எனும் முருகநாமத்தாற் சுட் டுவதைக் கொண்டும்,
கவுணியரின் ஞான நமிழாலே மரர் கழுவேற ரகுரு நாதா '
అ
rல் ஒதிய
போயே வாதுசெய் நாலாயிரமாம்
ேேத ஏறிட
நாட்டேறிடப் ல கூனிமிர்
7ர் மாதேவியும்
ாழ்வா மாறெனும் லா, வேலவா,
ல் கொள்ளாத கவலை. 寶

Page 49
எனும் திருப்புகழில் அருணகிரி நாதர் பலவிடங்களில், முருகனே ஞானசம்பந்தப் பெருமானாக அவ தரித்தார். எ ன க் கூறுவதைக் கொண்டும், ஒட்டக்கூத்தர் தக்க யாகப் பரணியில் தரும் செய்தி களிலிருந்தும் முருகனே திருஞான சம்பந்தப் பெருமானாக மண்ணு லகில் அவதரித்தரா, என்பதனை உய்த்துணரலாம்.
உலகைச் சுற்றிவந்து உலகமே தனக்குள் ஒடுக்கம் எனக் காட்டிய ஞானபண்டிதன், ஈழத்திரு நரிட் டிலே முருகன், கதிர்காமர், சுப்பிர மணியர், பாலசுப்பிரமணியர், சிவ சுப்பிரமணியர் க நீ த சு வ ஈ மி,
வேலாயுதர், முருகமூர்த்தி, முத்துக் குமாரசுவாமி, எ னு ம் பல்வேறு
*" வேலிருக்கப்
சந்நிதியான் ஆச்சிரம சை
5-f
கந்த சஷ்டி கா
f
வழங்குபவர் 3
6)
க. சத்
3QL iio : F5 F5 £9 UII II G தினமும் பிற்பகல் 3.
శ్ళీ பலவற்றை ஒன்றாக்
 

நாமங்களில் உறையும் திருப்பதி களில், செல்வச்சந்நிதி ஆலயமும் ஒன்றாகும். சின்னக்கதிர்காமம் என் றழைக்கப்படும், செல்வச்சந்நிதி ஆலயத்திலே, வேல் வடிவில் வீற்றி ருந்து, அன்னதானக் கந்தனாகி, அன்புருக்காட்டி , அருள்சுரக்கும் அண்ணலைப் போற்றித் துதித்து, எமது அகப்புறப் பகைவர்களை அழித்து, மனிதநேயத்திற் சிறந்த வராக அதனிலும் மேலாக ஆன்ம நேயத்திற் சிறந்தவராக எ ைம ஆக்கி, மனவுறுதியைச் சிதைக்கும் சம்பவங்களாற் ஆ m தி ப் புற ர து எமைக்காத்து, எம்மாற்றங்களத் தனையையும் ஒன்று கூட்டி, அழி வுப் பாதையிற் செல்லாது ஆக்கப் பாதையிற் சென்று நலங்காண் போமாக!
பயமேது நமக்கு
ஈவகலை பண்பாட்டுப்பேரவை சத்தும்
ல விசேட நிகழ்வு
3)
வில்லிசைக் கலைஞன் தியதாஸ் குழுவினர் č. 9j jJD LDS)ILLIb -00 மணிக்கு ஆரம்பமாகும்.
குவது அன்பின் குணம். 禽
4l

Page 50
மாணவர் பக்கம்
விஜய நகர காலத்தி
விஜய நகர காலத்தில் முரு தற்கான காரணிகளை வரலாற்றுப் வழிபாட்டைப் பொறுத்த வரையிலே இய அம்சங்கள் பற்றி நோக்குதல்
விஜய நகர காலத்திற் சமய வகிப்பனவாக மடங்களும் ஆதீனங்க குறுநில மன்னர்களும் பிரபுக்களும் மதவளர்ச்சிக்கான உந்து சக்திகளா வர்கள் தமது ஆற்றல்களை எல்லா தற்குப் புதிய புதிய பிரபந்தங்கள், கள் எல்லாம் தோன்றலாயின. இட் இலக்கியங்கள் பல்கிப் பெருகின இருந்து வந்த புராணமரபு, தலபுர அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போதிலும் செல்வாக்குப் பெற்றது எனலாம். மு மீண்டும் இலக்கிய உலகை ஆக்கிரட
சமயம் அல்லது வழிபாட்டு தத்துவம் ஆகிய மூன்று பெரும் ஆ கலாம். இவ்வகையில் இலக்கியத்தில் அம்சம் முருக வழிபாட்டில் இக்கால புடன் மிளிர்வதை அவதானிக்க மு கோவில்கள் அமைகின்றன. அங்கே இசை நடனம் போன்ற கலைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன இவற்றிலே, மூ இலக்கிய அம்சமும் தத்துவவெளிப் கின்றன.
முருக வழிபாட்டு நெறியில் யில் இக்காலப் புலவர்களாகக் கச்சிய குமரகுருபரர் ஆகியோர் தலைசிறந் றவர்கள் ஆகவும் அமைகின்றனர்.
శీ நன்மை என்பது செய
42

தில் முருக வழிபாடு
(தொடர்ச்சி
க வழிபாடு மறுமலர்ச்சி அடைவ பின்னணியில் ஆராய்ந்த நாம், முருக இக்கால கட்டத்திற் சிறந்து விளங் பொருத்தமானது.
, சமூக வரலாற்றிலே பெரும் பங்கு களும் விளங்குகின்றன. இவற்றுடன் இடைக்காலப் பெருமன்னர்களும் யினர். இவற்றின் விளைவாகப் புல ம் சமயத்துறை நோக்கிச் செலுத்து இலக்கிய வகைகள், தலபுராணங் பின்னணிக்கு அ ைம ய முருகபக்தி எனலாம். அத்துடன் ஏற்கெனவே ாண மரபாகச், சோழர் காலத்திலே அது நாயக்கர் காலத்திலேயே பெருஞ் ருக தலங்கள், நக்கீரருக்குப் பின்னர் மிக்கத் தொடங்கின.
நெறி என்பதிலே இலக்கியம் கலை, அம்சங்களின் கலப்பினை அவதானிக் ன் மூலமே தத்துவம் உணர்த்தப்படும் த்தளவில் முக்கிய பண்பாக முனைப் டியும், கலைகளில் வெளிப்பாடாகக்
நடைபெறும் கிரியைகளில் இருந்து
வரிசையிலே உள்ள நடைமுறைகள் முருக வழிபாட்டைப் பொறுத்தளவில் பாட்டு அம்சமுமே சிறப்பிடம் பெறு
இலக்கிய அம்சம் பற்றிப் பார்க்கை ப்பசிவாச்சாரியார், அருணகிரிநாதர், தவர்களாகவும் முருகன் அருள் பெற் கந்தபுராணம் அருளிய கச்சியப்பருக்
பலிற் காணும் அன்பு, స్ట్రీ

Page 51
குத் திகடசக்கர " எ ன் று மு என்பது இந்து ஐதீகம். வடமெ யான முருகன் கதையைத் தமிழ் சைவசித்தாந்தக் கருத்துக் களஞ் தலைசிறந்த கடவுளாகக் கொ6 விளக்கும் வகையிலும் அமைந்த கந்தன் - கெளமாரநெறி தை கவனிக்கத்தக்கது. சிவனும் முழு இங்கு பொலிந்து விளங்குவது ! பற்றி வீரவாகுதேவர் போற்றுவ
" அந்தமில் ஒளியின் சீரா கண் நின்றும் வந்த இயற்கைய பெற்ற தன்மையால், தனிவேற் கண்டுளக் கவலைநீத்தேம் * எ எதிர் பார்ப்பாகவும் நாம் கெ
முருக இலக்கியம் என்னு அருணகிரிநாதர். இவர் கிளியா இன்றும் போற்றப்படுபவர். கி3 மக்களுக்காகப் பரிந்து வேண்டு6
தம், சேவல்விருத்தம் ஆகிய நு இளம்படுத்தியவர். இவர் அநு சகராகிய இவரது நாவில் முருக சொல்வது இந்து ஐதீகம். உபn சகனாகிய சம்பந்தாண்டான் எ வில்லை. அதே வேளை முருக தரச் செய்தவர் அருணகிரியார் அனைத்து அம்சங்களும் ஒன்று ே இந்நிகழ்வு அமைவது தெற்றெ புகழிலே காமக்கலையின் சிறப் கின்ற தீமையிலிருந்து தப்புதற் பெறவேண்டும் என்ற உள்ளக்கி கொள்ள முடிகின்றது. இந்நிலை தோற்றுவதுடன் அக்காலச், ச{ இதையும் தெளிவாக்குகின்றது எ அமைந்துள்ள முருக தலங்கள் வழிபாட்டு இலக்கிய மரபின்
尊 மனத்தை ஒருநிலைப்படு

pருகனே அடியெடுத்துக் கொடுத்தான் ாழி ஸ்கந்த புராணத்தின் ஒரு பகுதி மிலே கந்தபுராணம் ஆக்கியவர் இவர். ருசியமாகவும் இது மிளிர்வது சிவனைத் ண்ட சைவசித்தாந்தக் கோட்பாட்டை கந்தபுராணத்தின் பாடுபொருளாகிய லைமைத்துவம் அ ைம ந் த ைப9 இங்கு நகனும் வேறல்லர் என்ற கோட்பாடு சிறப்பம்சம் எனலாம். முருகனது கைவேல் வதாகக் கச்சியப்பர் கூறும் போது,
ல் ஆறுமுகம் படைத்த பண்பால், எநீதை ால், சத்தியாம்பேர் தந்திடும் பனுவல் பெம்மான் கந்தனே என்ன நின்னைக் ன்கிறார். இது நாயக்கர் கால மக்களின் ாள்வதில் தவறில்லை.
ம் போது நினைவில் தோன்றுபவர் க முருகன் தோளில் இருப்பவர் என்று ரி உருவில் முருகன் தோள்மீது அமர்ந்து வதாக ஐதீகம்" 8 திருப்புகழ், திருவகுப்பு, கந்தரநுபூதி, வேல்விருத்தம், மயில்விருத் ால்களை இயற்றி முருக இலக்கியத்தை பூதி நிலை கைகூடியவர். முருக உபா னே தமிழ் எழுதிப்பாட அருளியதாகவும் "சனைப் போட்டி ஒன்றிலே தேவி கூபா என்பவராலே தேவியை அழைக்க முடிய னை அழைத்து எல்லோருக்கும் காட்சி என்னும் போது, முருக வழிபாட்டின் சேரும் குவிமையமாக - உச்ச எல்லையாக னப் புலப்படும். அதே வேளையில் திருப் பினை விதந்து போற்றி அதனால் விளை காகக் கடவுள் வழிபாட்டு நெறி எழுச்சி கிடக்கையைப் பல பாடல்களிற் கண்டு மைக்கமைய முருகன் காத்தற்கடவுளாகத் முகப்பின்னணியில் முருகனின் சிறப்பிடத் ானலாம். தென்னகத்திலும் ஈழத்திலும் அனைத்தையுமே அவர் பாடுவது முருக சிறப்பம்சம் எனலாம். (தொடரும்
த்ெதுதலே வெற்றிக்கு அடிப்படை. {
4.3

Page 52
Easyway to le
AASAASAASYSAYeASAMLALALeSLSeeSSMLSMSMSSLLLSSJSMMSMSSLLLSLLLLSJSAMSAMSYJSJJMMSJLLSSLSSLLSSLLSMM ASMMMML SLSSMMMSLS0SLSALASASAMSeMeSAeeAMSAeAeMLMSSSMLMLSeSeSeeSeS
Verbs followcd 1
( வினைச் சொற்களுடன் இணைந்து
1) 2)
3) 4)
5) 6)
7)
8)
9)
10) 11)
12) 13) 14)
15) 16)
17) 8)
19)
20)
He is absent from school
Keep aloof from bad frien
He is ashamed of his act.
Mohan is addicted to beve
Things are available for ch Mohan is afraid of shellin
Students must answer to a
We believe in God.
I have no business with h
We are busy with the ele
Ranjith is cabable of doin
I don’t have the chance
Don’t be careless about ya
What is the cause for yo Check on your certificates
We must confidence in ou
I shall meet you in a Mala lives close by my I have a good collection
This well is comina on to
44
ஒழுக்கம் தவிர்ந்ததும் அன்

al English
AMSMSLMSMSSSLSeASqSMSMMeSASqSAAS SASSMSeASLSSASSESeSSqSSLMSMSASMSMSSSLSSLASqLLLLLSLLSAS SSLAMS MLAMAS SLALALSLASASqSMeLSMASqLSLSMS SMSMS SMSqSq MMSSqS
by Prepositions
து வரும் உருபிடைச்சொற்கள் )
since last week.
ds.
rages.
leap prices.
وق Il questions,
im .
ction. ar g any work. of going abroad. pur mᏅneᎩᏍ
iur absent.
before facing interview
|r attempt.
souple of days. house.
of view cards. all.
S. Thurairajah
ஈபு நஞ்சாக மாறிவிடும். 爱>

Page 53
கார்த்திகை மாத வி
03 - 11 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை மு
அருள் உரை ே
Ĝago PT LID
10 - 11 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை மு அறிமுகவுரை :- இசைமன
விடயம் :- " இன் வழங்குபவர்கள் : பாட்டு
வயலின் மிருதங்க முகர்சிங்
17 - 11 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை (
அறிமுகவுரை :- திரு. கு
விடயம் - Jš வழங்குபவர்கள் : K. DG தே <裂n
24 - 11 - 2000 வெள்ளிக்கிழமை மு
ஞானச்சுடர்
கார்த்தின வெளியீட்டுரை : ஞ திரு
மதிப்புரை :- திரு.
( ஆசி

பாராந்த நிகழ்வுகள்
ற்பகல் 10 30 மணியளவில்
நல்லை ஆதீனமுதல்வர் சுந்தர பரமாச்சாரிய சுவாமிகள்
ற்பகல் 10 - 30 மணியளவில் னி திரு. சி. துரைராஜா ானிசைக் கச்சேரி "
- S. பத்மலிங்கம்
 ைR. ராதாகிருஷ்ணன் 5ம் - M. சிதம்பரநாதன் r = S. កត្វា
மற்பகல் 10 - 30 மணியளவில் ந. அருணகிரிநாதன் ( ஆவரங்கால் ) திப் பாடல்கள் "
கிருபா, தவதாசன்
கந்திரம் ( ஈழத்துசீர்காழி )
16) T - M. LTJ Fair மோனியம் - கலைவேந்தன்
s
ற்பகல் 10 - 30 மணியளவில்
மாத வெளியீடு
35 - 2000
ான பண்டித சேவாசுரபி
Dr. சி. கதிரவேற்பிள்ளை க. நடேசன் ( தெணியான்)
சிரியர், தேவரையாளி பாடசாலை )

Page 54
6AJ TaJF 85ño (
முதல் பத்து மலரிலும் (200 வெளியிடப்படும் விடயங்களை இடையே போட்டி ஒன்று நடை யில் வெற்றி பெறுவோருக்கு வ
பரிசில்கள் வழி
போட்டி தொடர்பான விபரங் வெளியிடப்பட்டு போட்டி நடn முடிவுகள் 2001 ஜனவரி 1
•چ
அன்பான வே
மலருக்குப் பொருத்தமான, தர
இலகு தமிழில் எழுதி எமக்
சமயப் பெரியார்களையும்,
அன்புடன் கேட்டுக் கெ
●●f舍 $ சந்நிதியான் ஆச்சிரம சைவ
செல்வச்சந்நிதி, தொ
 
 
 

போட்டி
10 ஜனவரி - ஒக்டோபர் )
உள்ளடக்கியதாக வாசகர் பெறவுள்ளது. இப்போட்டி ழமைபோல பெறுமதியான 2ங்கப்படும்.
கள் நவம்பர் மாத இதழில் rத்தப்பட்டபின் அது பற்றிய லரில் வெளியிடப்படும்.
1ண்டுகோள்
மான சொந்த ஆக்கங்களை
அனுப்பி வைக்குமாறு
அறிஞர் பெருமக்களையும் நாள்கின்றோம்.
5GP Sanaw na nna Gia Gagana. 7ண்டைமானாறு,