கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இலக்கு 1998

Page 1
STINU DJEDANTIJNS” ULI FACULTY (OF ( EDAST TEORIAN UNAN SRI JAVNIKAN
1998
 

ON LLLLLLLL0SS SL0SLSSLSL0LLLLLLLLLLSLSLSLS
ERSITY

Page 2


Page 3
ஆசிரி
செல்வரெத்தின
JDITGOr6), 6)J6)řč5 UDč5I6) கிழக்குப் பல்க 66 on
 
 
 

7《 ༣ ༦།༢༥།S L
04 OCT 1998 மாநகராட்சி மன்றம் வாழ்ப்பானம்
i era),6): s மத்துவ பீடம், - យោo យញ្ញា5),

Page 4
July - 1998 Published by
Pages Copies Copyright
Printers Eastern Graphics 205/2, Bar Road, Batticaloa, Sri Lanka.
RS. 100/=
இலக்கு
은
பக்கங்கள் Ug5 Lifso)LD ஈஸ்ரன் கிராபிக்ஸ் 2052, பார் வீதி, LDL L35356ITIL, இலங்கை.
வெளியீட்டுக் குழு :
Stuc
Fac
East
120
500
1998
D60
கிழ 120
 
 
 

dent Union - 1998 ulty of commerce & Management tern University - Sri Lanka.
னவர் அவை - 1998 ரிக முகாமைத்துவ பீடம், க்குப் பல்கலைக் கழகம்,

Page 5
● 摩 息 魔
A 息 厦 魔
蠶
is a "
参考 ۶ ها 参考
*ي
. _UBug Bថា
● 令
கிழக்குப்பல்கலைக்கழக 6
ஃவையினால் வெளியிடப்படும் இலக்
செய்தி அனுப்பி வைப்பதில் மகிழ்
வெளிக்கொணர்வதில் தமது படிப்புக் செலவழித்து உறுதுணையாக உதவுகி எனது உளமார்ந்த பாராட்டுக்களைத்
சஞ்சிகைகள் வெளிவரு தேவையாகவும், உயிர் நாடியாகவும் திறமைகளை ஏனையவர்கள் விளங் அமையும்.
கழக் குப் பிராந்தயத் பல்லாயிரக்கணக்கான பட்டதாரி கல்வித்துறையில் வளர்ச்சிக்கு அ பல்கலைக்கழகமானது சமூகத்திற்கா மட்டும் உருவாக்குவது தமது ஒரே ப காணப்படும் பல்வேறு திறமைகளையு சகல துறைகளிலும் சமூகத்திற்கு பய தங்கியுள்ளது என்பதன் வெளிப்பாடே சஞ்சிகைகள் மாணவரிடையே வெளிப்படுத்துவதற்கு துணை புரிகின் உள்ள ஆற்றல்கள் எழுத்து வடிவம் டெ அவர்களுக்குத் தேவையான தகவ அமைகின்றன. இத்தேவையினை உ இம்மாணவர் அவை எடுத்துள்ளது எ
வருங்காலங்களிலும் மாண செயற்படுத்த வேண்டும் எனக் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக வ அவையினை வாழ்த்துவதோடு இம்மு உங்கள் மத்தியில் கொண்டுவர
ழங்குகின்றேன்.
 

ர்களின் ஆசிச் செய்தி
பர்த்தக முகாமைத்துவ பீட மாணவர்கள் கு' எனும் சஞ்சிகைக்கு இவ்வாழ்த்துச் ச்சியடைகின்றேன். இச்சஞ்சிகையினை கடமையுடன் மேலதிகமாக நேரத்தினை ன்ற இவ்வருட மாணவர் அவையினருக்கு
தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
நவது பல்கலைக் கழகத்தின் ஓர் காணப்படுகின்றது. இது மாணவர்களின் கிக் கொள்வதற்கும் ஒரு பாதையாக
தற்கும் முழு இலங்கைக் கும்
மாணவர்களை உருவாக்கித் தந்து அரிய சேவையாற்றி வரும் கிழக்குப் ன சேவைகளில் பட்டதாரி மாணவர்களை ணி எனக்கருதாமல், மாணவர்களிடையே ம், ஆற்றல்களையும் வெளிக்கொணர்ந்து னுடைய பிரஜைகளை உருவாக்குவதிலும் இச் சஞ்சிகையின் வெளிவருகையாகும்.
மறைந்துள்ள பல ஆற்றல் களை றன. பல வடிவங்களில் மாணவரிடையே ற்று ஏனையவர்களை மகிழ்வூட்டுவதற்கும் ல்களைப் பெறுவதற்கும் அடித்தளமாக .ணர்ந்து இதற்கான ஓர் முயற்சியினை ன்பதில் நான் பெருமையடைகின்றேன்.
வர் அவைகள் இதனைத் தொடர்ந்து
கூறிக் கொள்வதுடன், கிழக்குப் ர்த்தக முகாமைத்துவ பீட மாணவர் யற்சி வெற்றியளித்து சிறந்த பயனையும் வேண்டும் என எனது ஆசியினையும்
ன்றி?
இராசேந்திரம்
வேந்தர் பல்கலைக்கழகம்

Page 6
பல்கலைக்கழகத்தில் தமது பட Azon T6OOT6) Jir சமூகத்தினர் தமது கற்கை நெறிக் புலமைத்துவத் தினையும் பெற்று வி நிலைப்பாட்டையும் முற்றும் முழுவதாக குறிப்பிட்டு விட முடியாது. பல்கலைக்கழக பல்கலைகளையும் தம்மிடையே வளர்த் சமூகத்திற்கு வழங்குவதே சிறப்பானதா பல்கலைக்கழகத்தில் வர்த்தக முகாமைத்து காலம் முதல் பல்வேறு மாணவர் அை இத்தகையதொரு சஞ்சிகை ஒன்றினை ( அமைக்கப்பட்ட இவ்வவையே முதன்மை பெ இக்கன்னி முயற்சியானது இவ்வருடத்து தொடர்ந்து வரும் காலங்களிலும் தொடர தெரிவித்துக் கொள்வது மட்டுமன்றி இவ் முயற்சியினையும் பாராட்டுகின்றேன்.
பல் கலைக் கழகத்திற்கு தெ கல்வித்துறையில் தமக்கு திறமை உ6 வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் வாய்ப்புக்கள் ட பல்வேறு துறைகளில் இலை மறை காய் ே வெளிப்படுத்துவதற்கு ஓர் உந்து களமா? வெளிவருகை அமையும் என்பதில் எவ்வித இச்சஞ்சிகை வெளியிடலானது, மாணவர்க திறமைகளை வெளிக்கொணர்வதற்கும், புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தி இலக்குகளை அ ஓர் அணியாக செயற்ப்ட்டு தமது நோக்குகை வழிபுரிவதாகக் காணப்படும்.
இத்தகையதோர் முயற்சிகளை எ வர்த்தக முகாமைத்துவ பீட மாணவ முகாமைத்துவ பீடாதிபதி என்ற வகையில் ட் செய்தியினை வழங்குவதில் பெரு மகிழ்வெய்து ஆசிகளையும் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றே
டுன்றி
திருமதி, ஜனனி ர
பீடாதிபதி வர்த்தக முகாமைத்து கிழக்குப்பல்கை
 
 
 
 
 
 
 

ழ்த்துச் செய்தி
ட்டப்படிப்பினை பூர்த்தி செய்து ந்கான பாடங்களையும் அதில் ஓர் டுவதோடு அவர்கள் தமது பூர்த்தி செய்துள்ளார்கள் எனக் க குறுகிய வாழ்வுக் காலத்தில் து, வெளிக்கொண்டு சென்று கும். இவ்வகையில் கிழக்குப் துவ பீடமானது ஆரம்பிக்கப்பட்ட வகள் செயற்பட்ட போதிலும், வெளியிடுவதில் இவ்வருடத்தில் றுகின்றது. இம்மாணவர் அவையின் டன் மட்டும் முடிவு பெறாமல் முதலில் எனது வாழ்த்துக்களை வருட இம்மாணவர் அவையில்
ரிவாக வரும் சமூகமானது iளது என்பதனை நேரடியாக 1லவுள. ஆனால் அவர்களிடையே போல் காணப்படும் திறமைகளை க இத்தகைய சஞ்சிகைகளின் ஐயப்பாடுமில்லை. மாணவர்களின் ளின் எண்ணங்கள், உணர்வுகள்,
முரண்பாடுகளைக் களைந்து அடைவதற்கான செயற்பாடுகளில் ள முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும்
டுத்த கிழக்குப்பல்கலைக்கழக ர் அவையினருக்கு வர்த்தக டத்தின் சார்பாக இவ்வாழ்த்துச் துகிறேன். என் வாழ்த்துக்களையும்
3O.
D
குராகவன்
வ பீடம்.
லக்கழகழ்

Page 7
கிழக்குப்பல்கலைக்கழகத்தி முகாமைத்துவ பீடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இருந்தும் கூட ஏனோ பீட மாணவர்
வெளியிடாதது பெருங்குறையாக இருந்: முதல் முயற்சியாக எமது ஒன்றியம் இக்க வெளியிடுவதில் மனநிறைவு கொள்கின்ற
இன்றைய முன்னேறி வருகின்ற மொழிக் கல்வியின் அவசியமும் அதனுட கல்வியின் முக்கியத்துவமும் நன்கு உை ஆங்கில மொழிமூலம் மாறி வருகின்ற கணணி மற்றும் தொடர்பாடல் போன்ற எழுத்தாற்றலையும், ஆய்வு நிலைப்பட்ட அமைத்துக் கொடுத்துள்ளது.
எமது ஒன்றியத்தின் மலர் வெ6 ஊக்கமும் வழங்கிய வர்த்தக முகாமைத்து சிரேஷ்ட பொருளாளருமாகிய திருமதி துணைத்தலைவர்களுக்கும் சிறந்த அ முயற்சிக்கு உதவிய விரிவுரையாளர்களு மாணவர்களுக்கும் எமது மேலான நன்
எதிர்வரும் கல்வி ஆண்டுளில்
நாம் விட்டுச் செல்கின்ற இலக்கு வெ என எதிர்பார்க்கின்றேன்.
நன
கனகசுந்
Øණ
40/7 αΥ)/4 வர்த்தக மு
 
 
 
 
 
 
 

ல் 1987 / 1988 கல்வி அன்டில் வர்த்தக இன்றுவரை பல மாணவர் ஒன்றியங்கள் ஒன்றியத்தின் சார்பில் மலர் ஒன்றினை து வந்தது. இந்தக் குறையினை நீக்கும் ல்வி ஆண்டில் இலக்கு எனும் மலரினை }து.
உலகின் கல்விக் கொள்கையில் தாய் ன் தொடர்புபட்ட வகையில் ஆங்கிலக் எரப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழ், பொருளாதார முகாமைத்துவ, வர்த்தக, துறைகளில் எமது பீட மாணவர்களினது திறனையும் வெளிக்காட்ட இலக்குகளம்
ரியீட்டு முயற்சிக்கு சிறந்த அறிவுரையும் துவ பீட பீடாதிபதியும் எமது ஒன்றியத்தின் ஜனனி ரகுராகவன் அவர்களுக்கும் ஆய்வுக் கட்டுரைகளை வழங்கி எமது நக்கும் ஒன்றிய உறுப்பினர்களுக்கும், றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
வரப்போகின்ற மாணவர் ஒன்றியங்கள் |ளியீட்டுப் பணியினைத் தொடர்வார்கள்
நி?
bff, UfUസ്ക Qルa/f
Vi7%ಾb/ காமைத்துவ பீடம்

Page 8
2செயலாளரின் பே
ச5ழக்குப் பல்கலைக் பல்கலைக்கழகமாக தரமுயர்த்த நிறைவுற்று பன்னிரெண்டாவது அ பதிக்கின்றது. பதினொரு கல்வியான பன்னிரெண்டாவது கல்வியாண்டுக் செயற் குழுவின் செயலாளராக மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். எமது அை பலதுறைகளிலும் செயலாற்றினாலு வெளிக்கொண்டு வரக்கூடிய வை மேற் கொள்ளத் தவறியமை க இவ்வாண்டின் செயற்குழுவின் மு தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இலக்கு மலர் மூலம் தீர்க்கப்படுவது எமது முழு வர்த்தக முகாமைத்துவ பீட நிகழ்வாகும். இவ் இலக்கு மாண6 பல தரமான ஆக்கங்களையும் சும காலங்களிலும் மாணவரவையைப் இலக்கு இனிதே மலர ஆவை கேட்டுக் கொள்வதோடு இலக் அனைவருக்கும் நன்றியையும் சமர்
நண்
事 த்தி UᏮᎧl
6.jLIGO LDIGODI6)If
வர்த்தக முக
Vi
 
 
 
 
 
 

னாவில் இருந்துS
கழகம் கல்லூரியாக இருந்து ப்பட்டு பதினொரு ஆண்டுகள் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் காலடி ண்டுகள் தாண்டப்பட்ட நிலையில் 5கான (97 / 98) மாணவரவை க செயலாற்றுவதறில் பெரு வ உருவாக்கப்பட்டதில் இருந்து ம் மாணவர்களது திறமைகளை கயில் எந்த வெளியீடுகளையும் வலைக்குரியதே. இக் குறை முயற்சியால் உங்கள் கைகளில் த ஆண்டுச் சஞ்சிகையின் கன்னி து செயற்குழுவிற்கு மட்டுமல்ல, த்திற்குமே பெருமை சேர்க்கும் வர்களதும் விரிவுரையாளர்களதும் ந்த முதல் பிரசவம். இனி வரும் பொறுப்பேற்கும் உறுப்பினர்கள் ண செய்ய வேண்டும் எனக் கின் மலர் வுக்கு உரமிட்ட ப்பிக்கின்றேன்.
E)
ல் கனேஸ்
6TT
%I6ᏇᎧᎧI மைத்துவ பீடம்,
S୪
ଽ

Page 9
2> இதழாசிரியரின்
இரு
கிழக்குப் பல்கலைக்கழ ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒரு தசாப்தத்த மாணவர் ஒன்றியத்தின் சார்பில் பெருங்குறையாக இருந்து வந்து பழுவாக நினைக்காமல் உங் சஞ்சிகையினூடாக தூரநோக்கா படைப்பாளிகளின் ஆற்றல்களை ஒன் மட்டில்லா ஆனந்தம் அடைகின்றே
பரந்து கிடக்கும் உலக நோக்கும் வர்த்தக உலகின் ம அத்துறைகளில் ஆர்வம் உள்ளவ இன்றைய வணிக உலகினை ட இணைந்து செல்லவும் முடியும் என் எமது இலக்கு.
இலக்கின் பரந்துபட்ட L பொருளியல், தகவல் தொழில்நு பல்கலைக் கழக வாழ்க்கையி: வேதனையுடன் விட்டுச் செல்லு விலாசங்களையும் 1ம், 2ம், 3ட குழுப்படங்களையும் சேர்த்துக் :ெ தனித்துவத் தன்மையைக் கொண்
இது எமது மிகவும் குறுங் சஞ்சிகை வெளியீட்டினுடைய சக முறையில் திட்டமிட்டு மாணவர்கள் இரண் டாம் தவணைக் கா வெளிக்கொணருவதன் மூலம் : இடர்பாடுகளை தவிர்த்துக் கெ அனுபவத்தின் ஊடாக உங்களிடம் மேலும் எமது சங்கத்துக்கென தயாரிக்கப்படவேண்டியுள்ளதும் ஒரு செயற்பாடுகள் மேலோங்க வாழ்த் ந4 செல்வரெத்தின இதழா
D66
6. (p.

இதய அறைகளில் S குந்து
க வணிக முகாமைத்துவ பீடமானது
னை பூர்த்தி செய்தும் கூட அதன்
ஒரு சஞ்சிகையும் வெளிவராதது ாளது. இந்த நீண்ட நாள் வழுவை கள் மத்தியில் இலக்கு எனும் ன சிந்தனைகளை பல்வேறுபட்ட று திரட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிப்பதில்
D6OI.
ச் செயற்பாடுகளை ஒரு கிராமமாக ாற்றங்களை அத்துறையினருக்கும் ர்களுக்கும் வழங்குவதனூடாகவே ரிந்து கொள்வதுடன் அதனுடன் ற உயரிய சிந்தனையின் வெளிப்பாடே
பார்வையில் வணிக முகாமைத்துவ, ட்பக் கருத்துக்கள் மாத்திரமன்றி னை பூர்த்தி செய்து எங்களை லும் இறுதி வருட மாணவர்களின் b இறுதி வருட மாணவர்களின் காண்ட இலக்கு அதற்கென்று ஒரு டிருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
காலமுயற்சி. இனிவரும் காலங்களில் 6) செயற்பாடுகளையும் இலகுவான அனைவரினதும் உதவியைப் பெற்று லத் தலையே சஞ சரிகையை கடைசி நேரத்தில் இடம்பெறும் ாள்ள முடியும் என்பதனை எனது கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஒரு தனியான இலட்சினை ஒன்று குறைபாடே. இனி வரும் ಹTeುಹಿಲೌವ್ಲಿ துக் கூறி விடைபெறுகின்றேன். *நி? "fd Gogul LIPT6AD65
Ffurfir
Ꭷl60ᎠᎧI ÎLîd.
i

Page 10
/്
ܩܐ ܠܐ ܗܐ ܦܐ ܦܐ ܟܐ ܡ ܢ
Se -*_ a
ஆ)இலக்கின் **** zara a = - 01பொருளாதார அபிவிருத்தியில் அரசின் ப
02.வேலைத்தள வாழ்க்கைத்தர முறை.
03.சமநிலை தேசிய வருமானம்...
04.திருக்குறலில் காணப்படும் பொருளியல் க(
05. குழுச் செயற்பாடு.
06. PERSONALITY AND SPEAKING. S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 07. பண வீக்கமும் அரசிறையின் தாக்கமும்
08இலத்திரனியல் காசு கொடுப்பனவு முறை O9. The stregic impact of the internet in a Give
10.காசுப்பாய்சல் கூற்று இ கனக்கி
11.வெளிநாட்டு நேரடி
12.பொருட்கள் சேவைக்
13.Lb6f60T (ob IT LÍTLI T-6Ò தொழி நுட்பத்தில் இ 14.3ഖങ്ങബuിങ്ങiഞഥull) இலங்கையும், அதன் 15. முடிவுகளைத்தேடி இது என்குரல் ജ്ഞ
16. விளையாட்டுச் செய்தி.
இ புகைப்படங்கள், விபரங்கள். ആ ബിബൈബി
N இ நன்றி
vii
 
 

se
翡麗二層 詹 摩 భస్థ Zصحرحےجه جمه
as
ங்கு. O 1 - 12
S S S S S S S S S S S S S S S S.......................................................................13 – 1ဖိ
... L0S SSLSSL S LS SSSSSSSSSLSS S LSLS SS SS SS 9 - 29 [5႕႕}|dbJbဂါ] ................................................. .30 - 38
. SS SS SSL SSS SSS SSS S S S S S S S S S S S S S SL S S S S S S S S S S S S S S S 39 - 43 ..-- - - - ... .44 - 46
SH S S S S S S S 0S S S S S S S qqS C SLS CS qS q C C LSS q C qL S S S S qSqS S L C S L qL LL SLS LS S SL S S SS Sq S S SSSSS47 - 5
.................................... 52 – 55
SS Cq Y S CS C CS CSL S S S ASS S 0L S 0 S S S 0 L LSSL LS L S L SSSLSS LSS S SLS 56 - 62
ட்டு நியம. 63 - 68
2 நாடுகளில் அதன் தாக்கமும்.69 -72
அறிமுகம் LSL S SSSS SSSSS SL SS SSSSSSSSS SLSSSS
இன்ர நெற். 8 - 86
அண்மைக்கால போக்குகளும்.87 - 92
நண்பனின் குரல். 93 - 93
S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSL SSL S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S L S L S S S qSS S S S S S S SL S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SL S S S S S S S S S94 - 96

Page 11
* 鱷。靈
•·)~~
 


Page 12


Page 13
STUDENTS Faculty of Comm Eastern Univ.
Seated (Left to Right)
Mr. K. Kokularajan (Junior Treasur G.F.Rajerderam (Vice. Chancello Commerce and Mangment,SemorTr Mr.S.Jayapalan (Editor)
Standing (Left to Right)
Miss.N.Suthajini (Committee Memb Mr. P.Sivakanthan (Committee: Mem Member), Mr.S.Lingeswarakumar (

UNION - 1998
'rce and Management ersity Sri - Lanka. 量
er), Mr.S.S. Ganeshan (Secretary), Prof, r) Mrs.Janani Raguraga van (Dean reasurer) Mr.K.Pirabaharan (President),
er), Mr.S.Kangatharan (Vice President), ber), Mr. P. Sanmuganathan (Committee Dommittee Member).

Page 14


Page 15
警
s
s
s
s
s
s
s
திரு. குமாரவே விரிவுை பொருளிய வர்த்தக முகா6 கிழக்குப் பல்
VN
s
s
s
s
s
 

s
SSRS
s
s
蔷
R
லு தம்பையா JUIIIGITi ல் துறை மைத்துவ பீடம் கலைக்கழகம்.
R
s
R
s
s
s
s
s
s
s
7ے

Page 16
பொருளாதார அபிவிரு
THE ROLA WECONOMIC
அறிமுகம் :
இன்றைய உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் எவ்வகையில் அதிகரித்து வந்துள்ளது என்பது மிகவு உலகில் இன்று காணப்படும் நவீன முதலாளித்துவ தன் அன்றேல் அவற்றில் இருந்து சற்று வேறுபட்ட வை பொருளாதார அபிவிருத்தியோ அல்லது இவை இர6 புதிய கைத்தொழில் மய நாடுகளின் பொருளாதார இடம்பெறவில்லை என்பதை அடித்துக் கூறலாம். பின்னணியை அலசி ஆராயும் போது பல்வேறுபட்ட க அபிவிருத்தி மீது அரசின் ஈடுபாடும் அதன் அதிகரித் காணமுடியும். இக்கட்டுரையானது உலக பொருளாத போது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தி மீது அ அடிப்படையிலும் நோக்குவதாக உள்ளது.
அடம்சிமித் கால கோட்பாட்டு ரீதியான பெ நடவடிக்கைகளில் அரச தலையீட்டைப் புறக்கணித் தலையிடாத் தன்மை கொண்ட ஒரு தூய சந்தை முய இவ்வாறான பொருளாதாரங்களில் கூட வரையறைக பங்கு அவசியம் என்பது மறைமுகமாக ஏற்றுக் கொல் கால சுதந்திர சந்தை முயற்சி பொருளாதார நடவடிக்ை பொதுவானதும் அவசியமானதுமான சமூக சேவை தொடர்பாக மிக குறைந்த அளவிலான அரச தலை இவ்வாறான ஒரு ஆரம்பத்தின் ஊடாக படிப்படியாக 6 அவ்வப்போது அரச செயற்பாட்டின் தன்மையும் குடியேற்றத்தின் ஆரம்பமும் அதன் விரிவாக்கத்தின் க பதிலாக காலனித்துவத்திற்குட்பட்ட நாடுகளில் கல வளர்ச்சியும் மென்மேலும் பொருளாதார நடவடிக்ை வந்துள்ளதைக் காணலாம். காலனித்துவ ஆட்சிக் நடவடிக்கைகளை விரிவாக்கவும், அவ்வப்போது பெ அரச பங்கு பற்றுதல் இருந்துள்ளதைக் காணக்கூ செயற்பாடுகளை உற்று நோக்கும் போது தனியார் துை அதே சமயம் அரசு சார்பு ரீதியான பங்களிப்பினை : சமூக மேந்தலைகளில் கல்வி, சுகாதாரம், போக்கு முதலாளித்துவம் அல்லது தனியார் துறை இத்தன இவை ஆபத்து நிறைந்தவையாக இருப்பதுடன் குை மாத்திரமே பெறக்கூடியதாக இருப்பதும் ஆகும். ம
 
 
 

த்தியில் அரசின் பங்கு
OF STATE DEVELOPMENT
ஒரு அரசின் செயற்பாட்டு ரீதியான தொழிற்பாடானது ம் சுவாரசியமான நீண்ட நெடும் விவாதமாக உள்ளது. ாமை கொண்ட நாடுகளின் பொருளாதார அபிவிருத்தியோ கயில் காணப்படுகின்ற மூன்றாம் மண்டல நாடுகளின் ண்டிலும் இருந்து வேறுபட்ட வகையில் அமைந்துள்ள அபிவிருத்தியோ சரி அரசின் பங்கு பற்றுதல் இன்றி எவ்வாறாயினும் இத்தகைய நாடுகளின் வரலாற்றுப் ாலப்பகுதியில் வெவ்வேறுபட்ட முறையில் பொருளாதார துச் செல்லும் போக்கும் வளர்ச்சி பெற்றுவந்துள்ளதை தாரத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியில் நின்று நோக்கும் ரசு கொண்டிருந்த பங்கை பரந்துபட்ட அனுபவங்களின்
ாருளாதாரப் பங்களிப்பானது வணிகவாத பொருளாதார த ஒரு தனியார் துறைப் பொருளாதாரமாக அல்லது பற்சிப் பொருளாதாரமாக காணப்பட்டது. எவ்வாறாயினும் ளின் மத்தியில் பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு அரசின் ாளப்பட்டு இருந்தது. இதன் பின் பழம் பொருளியலாளர் ககளில் சட்டம், ஒழுங்கைப் பாதுகாத்தல், வரிச்சேகரிப்பு, களை நாட்டிற்குக் கிடைக்கச் செய்தல் போன்றன யீடு அவசியமானது என வலியுறுத்தப்பட்டு இருந்தது. வளர்ச்சியடைந்த உலகப் பொருளாதார வளர்ச்சியூடாக அவற்றில் காணக்கூடியதாக இருந்தது. காலனித்துவ ாரணமாகவும் தூய்மையான முதலாளித்துவ முறைக்குப் ப்பு முறை சார்ந்த பொருளாதாரத்தின் இருப்பும் அதன் ககளில் அரச செயற்பாட்டின் ஈடுபாட்டை அதிகரித்து குட்பட்ட குடியேற்ற நாடுகளில் சமூக பொருளாதார ாருளாதாரத்தை தேக்க நிலையினின்று மீட்டெடுக்கவும் டியதாக உள்ளது. காலனித்துவி கால அபிவிருத்திச் றயின் ஊடாக வெளிவாரி முதலீடுகள் ஊக்குவிக்கப்பட்ட மூக மேந்தலைகள் மீது கொண்டிருந்தன. ജൂഖഖrgTങ്ങ് வரத்து, சக்தி வினியோகம் : க்கியமானவையாகும். கய துறைகளில் நாட்டம் செலுத்தாமைக்கு காரணம் றந்த அளவான இலாப எல்லையை நீண்ட காலத்தில் றுபுறத்தில் பொதுத்துறை சார்பான கண்ணோட்டத்தில்
1.

Page 17
இச் சமூக மேந்தலைச் செலவீனங்கள் ஒரு பொருள் அவசியத்தை வேண்டி நிற்கின்றன. அதே சமயம் பெ துறைகளிடையே சரியான வகையில் சேவைகள்
கேள்வி மொத்த நிரம்பல் என்பன ஏற்றத்தாழ்வின்றி
சந்தைப் பொருளாதாரங்களில் துரித வள பல்வேறுபட்ட மாற்ற சூழ்நிலைகளைத் தோற்றுவி சந்தைத் தோல்வி ஒன்று ஏற்பட வழிவகுத்தது. இவ் அதன் தொடர்ச்சியாக கெய்ன்சியப் புரட்சியும் ஏற்ப ஏற்பட்ட கென்சியப் பொருளாதாரப் புரட்சியான செயன்முறையிலும் அரசுகள் ஈடுபட வேண்டும் எ6 இருந்தது. இந்நிலமையானது அரச நடவடிக்கைகள் பல மாற்றங்களை உட்படுத்தியதோடு அபிவிருத்திய அதிகரிக்கச் செய்து இருந்தது. கெய்ன்சிய வாதத் கூட முழுப் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை ஒ ஏற்படுத்துவதற்கும் அரசாங்க செயற்பாடு அவசியமா உலக பொருளாதாரத்தின் ஒரு புறத்தில் நா ஊடாகமுதலாளித்துவப் பொருளாதாரங்கள் பணவீக் அபிவிருத்திக்கான உறுதிப்பாட்டை ஏற்படுத்த அரசா பொருளாதாரத்தை அடியொற்றி ரஷ்யா உட்பட்ட மேற் பெரும் பகுதியை தனது சக்திக்குட்படுத்தியதோடு மு அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருளாதார அபிவிருத்தி பொருளாதார வளர்ச்சி, மூலவள அசைவு, உச்சமட்ட மூ வளர்ச்சி என்பவற்றின் பொருட்டு, மத்திய திட்டமி காணப்பட்டன. கீழைத்தேச மூன்றாம் உலகப் பொ முன்னதாக அதாவது சந்தைப் பொருளாதாரம் ே எதிரான சுதந்திரப் போராட்டங்கள் இந் நாடுகளில்
இந்நிலமைகள் மூன்றாம் மண்டல நாடுகள் இருந்தன. ஒன்று காலனித்துவ முறையில் இ பொருளாதாரங்களுடன் இணைந்த ஒரளவு அரசாங்க காலனித்துவ முறையைப் பின்பற்றாத பொதுத்துறை, அரச செயற்பாடுகள் அதிக அளவில் காணப்படக்கூட பெரும்பாலான மூன்றாம் மண்டல நாடுகளில் முதலாளி இணைத்த வகையிலான கலப்புப் பொருளாதாரங்க:ே செல்வாக்கு அதிக அளவில் காணக்கூடியவாறான ெ இத்தகைய நாடுகளில் உள்ள அரசாங்கங்கள் பொது முழு பொருளாதார அபிவிருத்தி மீதும் முழு மையத் அவதானிக்கலாம். குறிப்பாக பிரதான கொள்கைகள் நிதி சார்ந்த சட்டமுறைக் கொள்கைகளும் (நாணயம குடிவரவு, குடிஅகல்வு தொடர்பான சட்டங்கள்) இவற்ை சந்தைச் சபைகள், பொதுப்பயன்பாட்டு மையங்கள், ! கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. இவை தவிர தேசிய மய கொள்கை, தனியுரிமை தொடர்பான சட்டங்களை சமூக மறுமேந்தலை அபிவிருத்தி, வறுமையை ஒழி

ாதாரத்தின் சமூக அபிவிருத்திக்கான தேவைப்பாட்டின் ாருளாதாரம் ஒன்றில் சமநிலை வளர்ச்சியைப் பேணவும், பகிர்ந்தளிக்கப்படவும், இதன் காரணமாக மொத்தக் செயற்படவும் அவசியமானது எனக் கருதப்படுகின்றது.
Tச்சியும் படிப்படியான அரச செயற்பாட்டின் ஈடுபாடும் 3தமையினால் அரச செயற்பாடுகளின் எழுச்சியானது வாறான சந்தைத் தோல்வி ஒன்று எற்பட்டதன் பின்னர் ட்டது. 1929களின் உலக பெருமந்தத்தைத் தொடர்ந்து து பொருளாதார நடவடிக்கைகளிலும் அபிவிருத்தி ன்பதை மிகவும் இறுக்கமான முறையில் வலியுறுத்தி தொடர்பாக பொருளாதாரத்தில் பல்வேறுபட்ட விரிவான பில் மிகப்பெரிய அளவில் அரசாங்கத்தின் ஈடுபாட்டை தின் பிரகாரம் சந்தை முயற்சிப் பொருளாதாரங்களில் ருங்கிணைப்பதற்கும் பொருளாதார உறுதிப்பாட்டை னது என்பது வலியுறுத்தப்பட்டது. இக்கால கட்டத்தில் ணயக் கொள்கை, நிதிக்கொள்கை என்பவற்றின் கமற்ற நிறைதொழில் மட்டத்துடன் கூடிய பொருளாதார ங்கங்கள் முயற்சித்த வேளை மறுபுறத்தில் கென்சியப் கத்தேயப் பொருளாதாரங்கள் உலக பொருளாதாரத்தின் >ழுவதும் அரசாங்கத்திற்குட்பட்ட மத்திய திட்டமிடலை செயன்முறையில் இணைந்தன. குறிப்பாக, உறுதியான முலவளப்பயன்பாடு, அதிகரித்துச் செல்லும் கைத்தொழில் டல் பொருளாதாரங்களில் அரசாங்கச் செயற்பாடுகள் ருளாதாரங்களில் இரண்டாம் உலகப் போருக்கு சற்று தால்வி அடைந்த அதேசமயம் காலனித்துவத்திற்கு வெற்றி அடைந்தன.
ரில் இரண்டு வேறுபட்ட மாதிரிகளைத் தோற்றுவித்து இருந்து மாறுபடாத அதே மாதிரியான சந்தைப் செயற்பாட்டுடன் கூடிய பொருளாதாரமுறைகள், இரண்டு தனியார் துறை இரண்டையும் இணைத்த வகையிலான ஒயதான கலப்புப் பொருளாதார முறை எவ்வாறாயினும் த்துவ சந்தை அமைப்பையும் சமதர்ம திட்டமிடலையும் ள அதிகம் காணப்பட்டன. இந் நாடுகளில் கூட அரசின் பாதுத்துறை நடவடிக்கைகளே அதிகம் காணப்பட்டன. துவான பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மீதும் சிறப்பாக தை அல்லது அதி கூடிய பலத்தை கொண்டிருந்ததை என்ற அடிப்படையில் நான்ய இறைக் கொள்கைகளும் ற்றுவீதம், கூலி, விலைமட்டம், கைத்தொழில் அனுமதி, ற விட பொதுவான கொள்கைகள் என்ற அடிப்படையில் ஆராட்சி நிறுவனங்கள் என்பனவும் அரச ஏற்பாட்டிற்குள் மாக்கல் கொள்கை, வெளிநாட்டு உதவி தொடர்பான இயற்றுதல், நிலச்சீர்திருத்தம், வருமான மறு பங்கீடு,
த்தல் என்பன தொடர்டான தேசியக் கொள்கைகளை
2

Page 18
வகுத்தல் என்பவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்துகின்
பொதுவாகவே 1950 களின் பின்னரான அ அடைந்த நாடுகளிலும் சரி அபிவிருத்தி அடைந்து அரச பங்களிப்பு தொடர்பாக ஒரு புதிய பரிமாணம் மூன்றாம் மண்டல நாடுகளில் காலனித்துவ ஆட்சியி கலாசாரமும் செல்வாக்கு செலுத்திய போதும் இை ஊடுருவலும் அவற்றின் மேலோங்கிய செல்வாக்கும் ஆனால் 50களின் ஆரம்பத்தில் இருந்து அநேக தொடர்ந்து குடியேற்ற நாடுகளில் மேலைத்தேச நா பதிலாக சுதந்திர அரசுகளின் ஆதிக்கம் மேலோங்க அபிவிருத்தி தொடர்பான பிரச்சனைகள் மிகவும் ச அரசினைப் பிணைத்துக் கொண்டு காணப்பட்டன. சி நாடுகளின் அரசுகளை சீரான முறையில் ஒழுங்கு வேண்டிய நிலை காணப்பட்டது. எவ்வாறாயினும் ஏற் முதலாளித்துவத்தையும் சமதர்மத்தையும் இணைத் போக்கும் உறுதியாக இந் நாடுகளின் அரசினால் மு
அ) நிறுவன ரீதிய்ான கட்டமைப்
ஒரு நாட்டின் முழு அபிவிருத்தி சார் திட்டமிடலையும் முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் உறு: மாற்றத்தைக் கொண்டு வருவதோடு பொருளாதார சமூ கூடிய பல்வேறு சமய, மரபு சார் தடைகளை வெற் ஏற்படக் கூடிய படிமுறை மாற்றங்களானவை கலாக கூடிய சாதகமான நம்பிக்கைகள், விழுமியங்கள், கெ இன, மத, மொழி, சாதி அடிப்படையிலான வேறுபாடுக ஒரு சமூகத்தில் அல்லது கலாசாரத்தில் புரட்சிகர இம்மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் வெவ்வேறு வகைப் அன்றேல் ஏற்கனவே அந்நாடு கொண்டுள்ள அமைப்பு வேண்டி ஏற்படும். ஐரோப்பிய படிப்பினைகளும் அத செயல் ரீதியான அனுபவமும் சாதகமான சமூக ! அத்தகைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் நிறுவன ஆ காண முடியும்.
இந் நிறுவன ரீதியான மாற்றங்கள் பொரு கலாசார, பண்பாட்டியல் மாற்றங்களுக்கு புறம்பாக டெ பெற்றுள்ளன. மூலதன ஆக்கத்திறனை அதிகரித்தல், என்பவற்றிற்கு நிறுவன கட்டமைப்புக்கள் வழிவகுத் GLITQ56ITTg5TULD33 gSITU60oilé565D (Non EConomic Fac ஏற்படும் மாற்றம், அரசியலில் துரித வளர்ச்சி போன்ற காரணிகளும் பொருளாதாரம் அற்ற காரணிகளும் அபிவிருத்தி என்பவற்றினை துரிதப்படுத்தவும் விை பொருளாதார முயற்சிகளில் தொழிற்பிரிப்பை ஏற்படு உருவாக்குதல் ஆகியன நிறுவனங்கள் சுதந்திரமா
ܕ,

1றன.
பிவிருத்தி பற்றிய புதிய சித்தாந்தங்கள் அபிவிருத்தி வரும் நாடுகளிலும் சரி பொருளாதார அபிவிருத்தியில் ஏற்படுத்தி இருந்ததை மறுக்க முடியாது. சிறப்பாக ன் போது அந்த அந்த நாடுகளின் அரசும் அவற்றின் வ எல்லாவற்றிற்கு மேலாக மேற்கத்தேய நாடுகளின் அதிக அளவில் ஆக்கிரமித்து இருந்தமை வெளிப்படை குடியேற்ற நாடுகள் சுதந்திர அரசுகள் ஆகியதைத் டுகளின் நேரடியான ஆதிக்கம் ஒழிக்கப்பட்டு அதற்குப் த் தொடங்கியது. இம் மூன்றாம் மண்ட்ல நாடுகளின் சிக்கல் வாய்ந்தவையாகவும் அதிக அளவில் சமூக க்கல் வாய்ந்த இப்பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்கு இந் படுத்தப்பட்ட அமைப்புக்களாக வகுத்துக் கொள்ள கனவே விவாதிக்கப்பட்டதைப் போல் இந் நாடுகளில் த வகையிலான அபிவிருத்திப் போக்கும் திட்டமிடல் Dன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்டது. /
பில் எற்படும் மாற்றம்:
செயற்பாட்டிலும் பொருளாதார அபிவிருத்தியையும் திப்படுத்துவதற்கும் நிறுவன ரீதியான அமைப்புக்களில் க அபிவிருத்திக்கு இந்நாடுகளில் தடையாக இருக்கக் றி கொள்ள செய்வதாக இருக்கும். அபிவிருத்தியில் Fார பண்பாட்டியல் ரீதியாக மக்கள் கொண்டிருக்கக் ாள்கைகள் என்பவற்றை வளப்படுத்தும் அதே சமயம் களைக்களைய வழிவகுக்கும். இவ்வாறான மாற்றங்கள் மாற்றங்களுக்குக் கூட வழி விடுவதாய் அமையும். பட்ட நிறுவன ரீதியான புதிய அமைப்புக்கள் மூலமோ க்களில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றங்கள் மூலமோ செய்ய ற்கும் மேலாக ஏனைய விருத்தியடைந்த நாடுகளின் மாற்றங்கள் அபிவிருத்திக்கு முண்டு கொடுப்பதிலும் அமைப்புக்கள் குறிப்பிடத்தக்க பங்காற்றியிருப்பதையும்
ளாதார நோக்கில் பார்க்கும் போது தனித்து சமூக, ாருளாதார மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் தனித்துவம்
தொழில்நுட்பத்தில் துரித மாற்றத்தை ஏற்படுத்துதல் துள்ளன. பொருளாதார காரணங்களுக்கு புறம்பாக tors) முக்கியமானவை. சமய ரீதியான சிந்தனைகளில் வை இவற்றில் முக்கியமானவை. எனவே பொருளாதார இணைந்த வகையிலேயே பொருளாதார வளர்ச்சி, வாக்கவும் உதவுகின்றது. அதே சமயம் பல்வேறு ந்துதல், வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் வாய்ப்புக்களை க இயங்கவும் வழிவகுப்பதாய் இருக்கும். நிறுவன

Page 19
ரீதியான மாற்றங்கள் மொத்தமாகவோ அல்லது பகு இணை காரணிகளிலும் மாற்றத்தைக் கொண்டு வரு ஏற்படுத்தும் மாற்றம் சமூகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு
ஆ) ஒழுங்கமைப்பிலான மாற்றங்
ஒரு பொருளாதாரத்தின் செயற்பாடுகளில் ஒழுங்கமைப்பைச் செய்ய வ்ேண்டியது ஒரு பிரதான உற்பத்தி, காரணி, பொருட் சந்தைகளை அமைப்பதி அரசு பெரும் பங்காற்ற வேண்டியுள்ளது. குறிப்பா வசதிகளை விருத்தி செய்தல், ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பெருக்குதல் ஆகியன ஒரு அரசின் பிரதான செய சந்தைகளை ஆரம்பிப்பதற்கும் அவை ஒரு பொருள வேண்டியது அவசியம். மறுபுறத்தில் அரசின் நிதிச் நிறுவன ரீதியான அமைப்புக்களையும் ஒழுங்கமைப்பத வளர்ச்சிக்கும் ஒருங்கிணைப்பிற்கும் உதவக்கூடி செய்யப்படவேண்டிய நிதிநிறுவனக் கட்டமைப்புக்கள் அடைமான வங்கிகள், கைத்தொழில் வங்கிகள், பலவகையில் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டிய தேவைகள்
காரணிச்சந்தையும் விசேடமாக ஊழியச்
நாடுகளில் அரசாங்கத்தையே சார்ந்துள்ளது. அரச என்பவற்றை வளர்த்தெடுக்கத்தக்க வகையில் ஊ அவசியமாகும். குறிப்பாக சட்டதிட்டங்களை வகு வேலை நேரம், சமூக நல கொடுப்பனவுகள், இழிவுக்க தொழிலாளர் உறவு என்பவற்றை சீர் செய்யலாப் வினைதிறனையும் அதிகரிக்கச் செய்வதோடு உற்பத் வாய்ப்பும் உண்டாகும். மூன்றாம் மண்டல நாடுகளை ஊழியம் கிராமியத் துறை சார்ந்த விவசாய முயற்சி மறைமுக வேலையின்மை ஆகியவற்றுக்கு உ கிராமத்திலிருந்து தொழில்நகர்வு ஏற்பட உதவி பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவகுக்கிறது. இதனால் அர ஊழியத்தை சரிவர ஒழுங்கமைப்பதற்கும் தொழில் கிடைக்கச் செய்வதற்கும் கிராமியத் துறையையும் ந உள்ளது.
இ) சமூக பொருளாதார மேந்த
காலனித்துவத்திற்கு பின் அரசியல் விடுதலை மேந்தலைகள் தொடர்பான அபிவிருத்தி முயற்சிகளு செயற்பாட்டின் கீழ் கொண்டிருந்தமையைக் காண உயர்த்துவதற்கும் பொதுவாக, ஒரு நாட்டின் முழு சேவைகளை அரசு செய்ய எத்தனித்துள்ளது. பெ தொலைத்தொடர்பு, நீர்ப்பாசன வேலைகள், மின்சக்தி,

நியாகவோ தமது இலக்குகளுக்கு புறம்பான வகையில் ம் உதாரணமாக சமூக சிந்தனைகளில் நிறுவனங்கள் புதிய சந்தர்ப்பங்களை பெற்றுக் கொடுக்க உதவலாம்.
கள்:
அரசானது அபிவிருத்திக்கும் திட்டமிடலுக்கும் உரிய கடமையாகும். அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளில் லும் ஒழுங்கு படுத்துவதிலும் விரிவாக்கம் செய்வதிலும் 5 சந்தை நடவடிக்கை தொடர்பாடல், போக்குவரத்து தும் விரிவாக்கப்பட்துமான அடிக்கட்டுமான வசதிகளை ற்பாடாக உள்ளது. ஏனெனில் தனியார் திறமைமிக்க ாதாரத்தில் துரிதமான செயற்பாடுகளை ஒழுங்கமைக்க Fந்தை நடவடிக்கைகளையும்அவற்றோடு தொடர்புடைய ன் மூலம் விவசாயம், கைத்தொழில், சேவைத்துறைகளின் யதாக இருக்கும். வளர்முக நாடுகளில் விருத்தி அபிவிருத்திக்கு உதவக் கூடியவாறு கூட்டுறவு வங்கிகள், முதலீடு சார்ந்த வங்கிகள், கூட்டுத்தாபனங்கள் என
உள்ளது.
சந்தையை ஒழுங்குபடுத்தும் பாரியி பங்கு வளர்முக ாங்கமானது உற்பத்தித் திறன் தொழில்நுட்ப திறன் ழியச் சந்தையை ஒழுங்குபடுத்தி முகாமை செய்தல் பதன் மூலம் தொழிலாளர்களுக்கான கூலி மட்டம், கூலி, தொழிற்சங்க ஒழுங்குபடுத்தல், வேலைகொள்வோர் b. இவற்றைச் செய்வதன் மூலம் விளைதறனையும் திச் செலவைக் குறைத்து உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் ாப் பொறுத்தவரை ஒழுங்குபடுத்தப்படாத பெருமளவான களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருப்பதோடு அவை கீழ் உழைப்பு, ட்படுவதாக காணப்படுகின்றது. இந்நிலமையானது புவதுடன் பல்வேறு தேவையற்ற சமூக அரசியல் சாங்கமானது நகரத்தை நோக்கி நகள்கின்ற கிராமிய சார் நடவடிக்கைகள் பற்றிய தகவல்கள் இலகுவில் கரத்துறையையும் ஒழுங்கமைக்க வேண்டிய அவசியம்
லைகள்:
பெற்ற அநேக வளர்முக நாடுகளில் சமூக பொருளாதார நம் திட்டமிடல் நடவடிக்கைகளும் பெரும்பாலும் அரச முடியும். கீழ் மட்ட மக்களினது வாழ்க்கைத் தரத்தை
அபிவிருத்திக்கும் வழிவகுக்கக் கூடிய அவசியமான ருந்தெருப் போக்குவரத்து, புகையிரத போக்குவரத்து நீள்விநியோகம், வீடமைப்பு ஆகியன அரச செயற்பாட்டின்
4.

Page 20
கீழ் உள்ள பிரதான பொருளாதார மேந்தலைகளாகும் மூலதன திரட்சியையும் உள்ளடக்கியுள்ள இப்பொழு தராதவாறு ஆபத்து மிக்கனவாய் உள்ளமையினால் கிடையாது. இதனால் பொதுப்பயன்பாட்டுக்குரிய இச்சே பயன்படுத்தி தொழிற்படுத்தி வருகின்றது. இவற்றை
முன்னுரிமை அடிப்படையில் நிறைவேற்றுவதற்கும் வி இத்தகைய மூன்றாம் மண்டல வளர்முக நாடுகளில் அட சிறிய, பெரிய நீர்ப்பாசன வேலைகள், அணைகட்டுத நீர்ப்பாசன செயற்திட்டங்களை நிறுவுதல் போன்றவற்றை ( அரசினாலேயே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. (Owned a
சமூக மேந்தலை அபிவிருத்தி தொடர்பாக உ இடம்பெறும் ஒரு அபிவிருத்தி முயற்சியாக கல்வி கா6 ஏற்பட முடியாது என பல பொருளியல் அறிஞர்கள் வ என்ற நூலில் மிர்டார் என்பவரும் பின்வரும் கருத்தை opment programme while leaving the populatio நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு அளவு ரீதியான ஊழிய என்பதை பல பொருளியலாளர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். ரீதியாகவோ விளை, வினைதிறன் ரீதியாகவோ உற்பத் தேவையான எல்லோருக்குமான பொதுக் கல்வியை இது அரசினால் செய்யக்கூடிய ஒன்று. ஒரு நாட்டின் ஆ மனித வளங்களும் பெளதிக வளங்களும் தேவைப்படு அத்துடன் ஆசிரியர் தொடக்கம் ஆய்வாளர் வரை ெ வரை ஒரு நாட்டுக்குத் தேவையான பயிற்சி ரீதியான, நு தேவையான நிறுவன ரீதியான அமைப்புக்களையும் அரே வேக வளர்ச்சி அடிப்படையிலான விரைவுபடுத்தப்பட வளர்முக நாடுகளில் ஏற்படுத்துவதில் நேரடியானதும் க
சமூக மேந்தலை அபிவிருத்தியில் அரசு ஈடு பிரிவாக பொதுச் சுகாதாரம் காணப்படுகிறது. கல்வியினு வேண்டுமாயின் ஒவ்வொரு நாடும் சுகாதார நடவடிக்ை வேண்டியது அவசியம். சுகாதாரத்திலான துரித முன் வேண்டியதுடன் கிராமம், நகரம் ஆகிய இரு மட்டங் தேவையும் உள்ளது. சுத்தமான நீர் விநியோகம் வசதி தொற்றுநோய்களை தடுத்தல், சூழல் மாசடைதலை தடு சுகாதார சேவைகளையும் கிடைக்கச் செய்தல், தாய் திட்டமிடுதல் என்பவற்றுக்கான வசதிகளை அதிகரித்தல், பயிற்சிகளையும் வழங்குதல், போன்ற நடவடிக்கைகள் சமூக மேந்தலை அபிவிருத்தியைத் தூண்ட முடியும் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்கு இரண்டு பிரதான காரண
ஒன்று பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு ஆக்கபூர்வம உற்பத்தித் திறனையும் வினைதிறனையும் ஏற்படுத்து Gauju (366õGb.
5

நீண்ட கால முதலீடுகளையும் பெரிய அளவிலான ருளாதார மேந்தலைகள் உடனடியாக இலாபத்தை தனியார் துறையினர் இதில் ஆர்வம் காட்டுவது வைகளை அரசு தனது முழுப்பங்கையும் பலத்தையும் அபிவிருத்தி செயன்முறையில் அரசாங்கம் ஒன்று ருத்தி செய்வதற்கும் முயற்சிக்கின்றது. முக்கியமாக பிவிருத்தியை முன்னிலைப்படுத்துவது அவசியமாகும். ல், நீர்ப்பாசன வாய்க்கால்களை அமைத்தல், புதிய சொந்தமாக்கி இயக்கி தொழிற்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் nd operated by state)
உலக நாடுகள் யாவற்றிலும் அரச செயற்பாட்டின் கீழ் ணப்படுகிறது. கல்வியின்றி பொருளாதார அபிவிருத்தி g5 (656örg6Orir. An International Economy (P.186) j, GigsfloggigiT6Trrir. To start and national develn largly illiterate seems to me to be futile" (5 ர் மாத்திரமன்றி தர ரீதியான ஊழியரும் அவசியம் கல்வியற்ற நிலையில் ஒரு ஊழியரினால் தொழில்நுட்ப தியை அதிகரிக்க முடியாது. எனவே ஒரு நாட்டுக்குத் வழங்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு அரசுக்கு உண்டு. ரம்பக் கல்வி உயர் கல்வி வரையான பெருமளவான வதனால் அவற்றை அரசே செய்ய வேண்டியுள்ளது. தாழில்நுட்பவியலாளர் தொடக்கம் உயர் விஞ்ஞானி நுட்ப ரீதியான அறிவு போன்றவற்றையும் அவற்றுக்குத் சே முன்னின்று ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும். உண்மையில் ட்ட பொருளாதார வளர்ச்சியை மூன்றாம் மண்டல ணிசமானதுமான பங்களிப்பை கல்வி கொண்டுள்ளது.
பாட்டுடன் செய்ய வேண்டிய மற்றொரு அபிவிருத்தி DITLT5 ஊழியத்தினது உற்பத்தித் திறன் அதிகரிக்க ககளில் அதிகளவு ஈடுபாடும் அக்கறையும் செலுத்த னேற்றம் சூழலியல் பாதுகாப்பை விருத்தி செய்ய களிலும் அவற்றை பரவலாக்கம் செய்ய வேண்டிய நியுள்ள வீடமைப்பு, சமூக மட்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய த்தல், எல்லா மட்டங்களிலும் மருந்து வகைகளையும் சேய் நலனைப் பேணுதல், சுகாதார கல்வி, குடும்பத் மருத்துவம் சுகாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லாவகையான மூலம் திறம்பட அரசொன்று பங்குபற்றுவதனுடாக அரசு ஒன்றே பொதுச் சுகாதார அபிவிருத்தியில் ங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றது.
ான பங்களிப்பை வழங்கும் பொருட்டு ஊழியத்தின் நுவ்தற்கும் பொதுச் சுகாதார வசதிகளை விருத்தி

Page 21
இரண்டு; தாய், சேய் மரணத்தைக் குறைப்பதன் மூ பேணக்கூடியவாறு குடும்பத் திட்டமிடலை மேற்கொ: வேண்டும்.
பொதுவாக வளர்முக நாடுகளில் குடும்பத் தி செய்யப்பட வேண்டியதுமான கட்டாயக் கடமையாக பிறப்பு வீதம் உயர்நிலையிலும் இறப்பு வீதம் கீழ் நி பொருளாதாரத்திற்கு சுமையாக அமைவதனாலும், அது இந் நாடுகளில் சுகாதார நடவடிக்கைகளையும் குடு வேண்டியது அரசின் பிரதான கடமையாக உள்ளது கல்வியை வழங்குதல், பொதுசனத்தொடர்பு சாதனங் சனத்தொகை அதிகரிப்பின் கடினத்தன்மையை உ பயிற்சிகளையும் ஆராட்சிகளையும் ஊக்குவித்தல் நடவடிக்கைகளை வழங்குதல், பல்வேறு விதமான ச திட்டமிடலின் அவசியத்தை வலியுறுத்துதல் ( அவசியமானதாகும்.
) விவசாய அபிவிருத்தி:
மூன்றாம் மண்டல வளர்முக நாடுகளில் தனி மேற்பட்ட செல்வாக்கினை கொண்ட ஒரு துறையா நிலப்பயன்பாடு, வேலைவாய்ப்பு, மொத்த வருமானம் 6 இவ் விவசாயத்துறை கொண்டுள்ளது. எவ்வாறாயினு நிலஉடைமை, படுகடன் வசதிகள், தொழில்நுட்பப் இடர்களையும், பிரச்சனைகளையும் கொண்டதாக படுத்த வேண்டிய அவசியத்தையும் கொண்டுள்ளது. கல்வி அறிவின்மை, குறைந்த அளவான நுட்ப அழ காரணமாக இவர்களது விளைதறனும் வினைதிறனு ஒழுங்கு படுத்த வேண்டிய அவசியம் காணப்படுகின் செய்வதற்கும் அவற்றிற்கு தேவையான நிறுவனக்கட் உருவாக்கி விவசாய அபிவிருத்தியைத் துரிதப்படுத் அவற்றிற்கு தேவையான நிறுவனக்கட்டமைப்பை உ விவசாய அபிவிருத்தியைத் துரிதப்படுத்தவும் அரசி
சிறப்பாக வளர்முக நாடுகளின் விவசா பங்காற்றுவதனாலும் அத்துறையில் அதிகளவு பி விவசாயத்தை விருத்தி செய்யக்கூடிய வகையில் பொருளியலாளரான சிறீமன் நாராயணன் அவர்கள் கிராமியத்துறையிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படல் வேண்டுெ மட்டத்தில் பயன்படுத்த வேண்டுமென்றும் ! படுத்தப்படவேண்டுமென்றும் குறிப்பிடுகின்றார். மேலு நவீன வசதிகளை விரிவாக்கக் கூடிய வகையில் இ தடையின்றி வழங்க வேண்டுமென்றும் மண்பாதுகாப்பு விருத்தி செய்ய வேண்டுமென்றும் குறிப்பிடுகின்றார்.

Uம் நிலையான தன்மையில் சனத்தொகை வளர்ச்சியை iவதற்கு பொதுச்சுகாதாரத்தை அரசு விருத்தி செய்ய
ட்டமிடல் இன்று அரசினால் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டியதும்
உள்ளது. ஏனெனில் இந்நாடுகளில் ஒப்பீட்டு ரீதியாக லையிலும் காணப்படுகின்றது. இவ்வாறான ஒரு நிலை
பொருளாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தலாகவும் அமைவதனால் ம்பத்திட்டமிடல் நடவடிக்கைகளையும் ஒழுங்குபடுத்த 1. இதன் பொருட்டு குடும்பத் திட்டமிடல் தொடர்பான களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் கிராமிய மட்டத்தில் ணரச் செய்தல் குடும்பத்திட்டமிடலுடன் தொடர்பான , குடும்பத் திட்டமிடலுக்குத் தேவையான நிதிசார் மய, சமூக கட்டுப்பாடுகளைத் தகர்த்தெறிந்து குடும்பத் போன்ற நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்வது
பானதும் மொத்த தேசிய வருமானத்தில் அரைப்பங்கிற்கு கவும் விவசாயம் காணப்படுகின்றது. உணவுத்தேவை, ான்பவற்றில் கணிசமான சார்பளவு முக்கியத்துவத்தினை வம் உற்பத்தித் திறன், ஏக்கருக்கான தலா வெளியீடு, பிரயோகம் என்பவற்றைப் பொறுத்தவரையில் அதிக விவசாயத்துறை காணப்படுவதுடன் சரிவர ஒழுங்கு மறுபுறத்தில் விவசாயம் செய்வோரைப் பொறுத்தவரை றிவு, வறுமை, மரபுரீதியான தொழில் பயிற்சி என்பன னும் குறைவாக இருப்பதனால் அறிவு, நுட்பரீதியாக றது. இவற்றை சரிவரவும், சீராகவும், படிமுறையாகவும் டமைப்பை உருவாக்கவும் நவீன விவசாய முறையை தவும் அரசின் செயற்பாடுகள் அவசியமாக உள்ளது. உருவாக்கவும் நவீன விவசாய முறையை உருவாக்கி ன் செயற்பாடுகள் அவசியமாக உள்ளது.
ய செயற்பாடுகளில் கிராமியத் துறையே பெரும் ரச்சினைகள் காணப்படுவதனாலும் கிராமியத்துறை அரசு ஏற்பாடுகளைச் செய்யவேண்டியுள்ளது. இந்திய விவசாய அபிவிருத்தியின் அடிமட்டத் திட்டமிடல் மன்றும், அவற்றுக்கான நீர்ப்பாசன வசதிகளை உத்தம பல் லின பயிர்ச் செய்கை வசதிகள் அறிமுகப் ம் அரசானது கிராமிய மட்ட பயிர்ச் செய்கை சார்பாக இரசாயனப் பொருட்கள் உர வகைகள் என்பவற்றைத் விவசாயப் பயிற்சி, விவசாய ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றை எவ்வாறாயினும் விவசாயத்தோடும் விவசாயம் சார்ந்த
6

Page 22
துணை முயற்சிகளது அபிவிருத்தியையும் ஏற்பாடு செய் அதன் வெற்றி தங்கியுள்ளது. கிராமிய விவசாய அ காரணி அரசினால் முன்னெடுத்துச் செல்லப்படும் ரீதியான அமைப்புக்களுமாகும். நிலச்சீர்திருத்தத்தை சரிவர ஒழுங்குபடுத்துமாயின் ஒரு பொருளாதாரத்தில் அது இருக்கும்.
உ) கைத்தொழில் அபிவிருத்தி:
மூன்றாம் உலக நாடுகளில் அரசு முழுமை நிறுத்த வேண்டிய மற்றொரு செயற்பாடு பொருளாதார தொடர்புடைய நடவடிக்கைகளையும் துரிதப்படுத்துவத வளர்முக நாடுகளின் இயற்கை வளங்களின் பெரும் வகையான தயாரிப்புத் தொழில்களிலும் ஆர்வம் காட்ட அரசியல் சுதந்திரம் பெற்ற பின்னரும் முழுமையான 6 பெருந்தோட்டம், சுரங்கம் அறுத்தல் போன்ற முயற்சி அத்துடன் சுதந்திரத்தின் பின்னர் கைத்தொழில் மய கொள்கைகள் முன்வைக்கப்படாமையால் தொடர்ந் அந்தஸ்திலேயே காணப்பட்டன. இந்நாடுகளில் காணப்ப ஈடுபடக் கூடிய வசதியில்லாது சிறிய கைத்தொழில் ( கைத்தொழில் பொருள் உற்பத்தியிலேயே ஈடுபட்டன. ஆ அபிவிருத்தியை ஏற்படுத்த வேண்டுமாயின் இரும்பு, ஆகியவற்றிலும் இவற்றுக்கு தேவையான பாரிய முதலி அபிவிருத்தியில் பொதுத்துறையையும், தனியார் துறைை செயற்பாடுகளை உரிய முறையில் முன்னெடுத்து செ6 செயல் ரீதியாக உணரப்பட்டுள்ளது. மறுபுறத்தில் ஏற்றும பதிலீட்டை செயற்படுத்தக் கூடிய வகையிலும் கொ6 பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வகையிலும், கைத்தொழில் பிரதே வேண்டியது அவசியமாகும். இவ்வாறு கைத்தொழில் அளவில் இடம்பெறும் போது அது உள்நாட்டு வளங் வேலைவாய்ப்புக்குரிய சந்தர்ப்பங்களை ஏற்படுத்துவதா தனியார்துறை கைத்தொழில்கட்கு ஊக்குவிப்பும் உதவிய செய்யலாம். குறிப்பாக மூலப்பொருட்களை இறக்கும, தேவையான சாதனங்களை வழங்குதல், வரி விடுகை, 6 வசதிகளை வழங்குதல் ஆகியன தனியார் துறை கை மிக முக்கிய தேவைகளாக உள்ளன.
ஊ) நாணய, இறைக் கொள்கை:
பெரும்பாலும் வளர்ந்த நாடுகளிலும், வளர்மு இறைக்கொள்கையையும் முன்னெடுத்துச் செல்வதன் மூ பொருளாதாரச் செயற்பாடுகட்கும் வழிவகுக்க உ நிறைவேற்றுவதன் மூலம் நிதி நாணய சார்பான அட உதவுகின்றது. நாணய கொள்கை அபிவிருத்தியை து

வதில் எந்தளவிற்கு அரசு ஈடுபடுகின்றது என்பதிலேயே பிவிருத்தியின் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் இன்னொரு நிலச்சீர்திருத்த முயற்சிகளும் அதற்கான நிறுவன பும் அதன் உடமை பகிர்வு என்பவற்றையும் அரசு
நிலைத்து நிற்கும் அபிவிருத்திக்கு வழிவகுப்பதாக
யாக ஈடுபட்டு பொருளாதார அபிவிருத்தியை நிலை ாத்தில் கைத்தொழில் மயமாக்கலையும் அதனோடு ாகும். பொதுவாக காலனித்துவ கால அரசாங்கங்கள் }பகுதியை சுரண்டலுக்கு உட்படுத்தியதுடன் எந்த ாமல் இருந்தனர். அத்துடன் காலனித்துவத்திலிருந்து கைத்தொழில் அபிவிருத்தியில் ஈடுபட முடியாதவாறு சிகளில் தங்கியிருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. மாக்கலை செய்யத்தக்க வகையில் பொருத்தமான தும் இந்நாடுகள் குறைவிருத்தி நாடுகள் என்ற ட்ட தனியார் துறையினரும் தயாரிப்புத் தொழில்களில் முயற்சிகளிலும் உள்நாட்டு நுகர்வுக்கு அவசியமான பூனால் இந்நாடுகளின் கைத்தொழிலில் துரிதப்படுத்திய
உருக்கு, உரம், இரசாயனம் இயந்திர உற்பத்தி லீட்டினாலுமே செய்ய முடியும். எனவே கைத்தொழில் யயும் இயலுமான வரையில் ஈடுபடுத்தவும் அவர்களது ல்வதற்கும் அரச செயற்பாடு அவசியமானது என்பது தியை ஊக்குவிக்கக் கூடிய வகையிலும் இறக்குமதிப் ள்கை அடிப்படையிலும் வகுக்கும் கொள்கைகளை சங்களை இனம்காணக்கூடிய வகையிலும் உருவாக்க ஸ் அபிவிருத்தி மீது அரச செயற்பாடுகள் அதிக களை விருத்தி செய்ய உதவுவதோடு பெருமளவில் ாகவும் காணப்படும். மறுபுறத்தில் அரசு மென்மேலும் |ம் வழங்குவதன் மூலம் அவற்றையும் விருத்தியடையச் தி செய்ய உதவுதல், கைத்தொழில் உற்பத்திக்கு வரிச்சலுகை என்பவற்றை வழங்குதல், அடிக்கட்டுமான கத்தொழில்கட்கு அரசு செய்து கொடுக்க வேண்டிய
)க நாடுகளிலும் அரசு நாணயக் கொள்கையையும், pலம் சுய விருத்தியை ஏற்படுத்த உதவியுள்ளதுடன், உதவுகின்றன. இக்கொள்கைகளை அரசு சரிவர பிவிருத்தியைத் தடைப்படுத்தும் காரணிகளை நீக்க ரிதப்படுத்துவதில் அரசு பிரதான பங்காற்ற வேண்டி
7

Page 23
உள்ளது. குறிப்பாக கடன் வசதியை ஏற்படுத்துதல் ப6 பேணத்தக்க வகையில் நாணய மாற்று விகிதத்தை தளம்பல் நிலையை இல்லாமல் செய்தல் என்பவற்ை செய்ய முற்படும்போது அரசு தானோ அன்றேல் ம கட்டுப்படுத்தி அபிவிருத்திக்கு உதவலாம். எவ்வாறாயினு அரசு மாத்திரமே செய்ய வேண்டியுள்ளது. ஏனெனில் வகையில் வருமானமற்ற ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குை பொருட்களின் இறக்குமதியைக் கட்டுப்படுத்துதல், பt மானியம் சார்பாக உற்பத்திக்குத் தேவையான முதலீடுகளுக்கு ஊக்குவிப்பு வழங்குதல், சேமிப்ை என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இவ்வாறான இறைக்கொ அமைப்பு செலவீன அமைப்பு, நிதியீட்டக் கொள்கை, வ ஊடாக அரசு ஒன்றே முழுமையாக செய்ய வேண்டியு கடைப்பிடிக்கின்ற குறைநிலை வரவு செலவுத் திட்ட பின்பற்றப்படுவதை காணக்கூடியதாக உள்ளது.
எ) வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் வி
பொதுவாக வளர்முக நாடுகளில் நீண்ட கா: கொள்கையினால் அந்நாடுகளின் பொருளாதாரமும் ச ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருந்தது. ஏற்றுமதி, இறக்குமதி பெ மூலமும் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் முதனிலைப் பொ ஏற்றுமதி பொருட்களாக இடம்பெறச் செய்வதன் மூலமு மூலதனப்பொருட்கள் என்பவற்றைப் பிரதான இறக்குமதி வளர்முக நாடுகளில் வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் ஒரு உருவாக்க காரணமாக இருந்தன. இக் காலனித்துவவாத அதிகரித்துச் செல்வதற்கும் அது தொடர்ச்சியான காரணமாக அந்நிய செலாவணி நெருக்கடி, பொதுபடுகட தன்மை போன்ற பிரச்சனைகளுக்கும் வழிவகுத்தது. எ வர்த்தகத்தில் சாதகமான போக்கினைக் கொண்டிருப் பெறுவதற்கும் அரச பங்களிப்பு அவசியமாகின்றது. ஒரு நாட்டின் முழுப்பொருளாதாரத்தையும் மீட்டெடுப்ப கொள்கைகளை பயன்படுத்துகின்றது. சிறப்பாக ஏற் கட்டுப்பாடுகளை நீக்குதல் இறக்குமதிகளை கட்டுப்ப வசதிகளை ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு வழங்குதல், அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகிய நடவடிக்கைகள் மூலம் ெ அபிவிருத்திக்கு சாதகமான ஒன்றாக மாற்றியமைக்க மு இறக்குமதி கோட்டா முறை, பல்நாணய மாற்று வி விலைப்பாதுகாப்பு கொள்கை, ஆகிய பிரமாணங்கை உற்பத்திக்கு ஊக்குவிப்பு வழங்குவதோடு வெளிநாட்டு கூடிய வகையில் நடந்து கொள்ளலாம்.
நவீன போக்கு :
1970களின் பின்னர் ஆசியாவின் கிழக்கு மூ{
s

வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல், சென்மதி நிலுவையை சரிப்படுத்துதல், வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் ஏற்படும் க் குறிப்பிடலாம். இந்நடவடிக்கைகளை அரசு ஒன்று நதிய வங்கி என்ற அமைப்பு மூலமோ இவற்றைக் ம் முழுமையான இறைக்கொள்கை நடவடிக்கைகளை முழுப்பொருளாதாரத்திலும் உறுதியைப் பேணதக்க த்தல், மூலவளங்களைத் திரட்டுதல், தேவையற்ற னவீக்க அமுக்க சூழ்நிலைகளைக் குறைத்தல், வரி, ஊக்குவிப்புகளைக் கொண்டுவருதல், நீண்ட கால பயும் முதலீட்டையும் சீராக அதிகரிக்கச் செய்தல் ஸ்கை கருவிகளை வரவு செலவு திட்டத்தில் வருமான ரிக்கொள்கை, பொதுபடுகடன் கொள்கை ஆகியவற்றின் iளது. சிறப்பாக வளர்முக நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் நடைமுறையானது பல வகையில் அந்நாடுகளில்
ருத்தியை ஏற்படுத்துதல்:
லமாக பின்பற்றப்பட்ட காலனித்துவ குடியேற்றவாதக் சிறப்பாக வெளிநாட்டு வர்த்தகமும் பெரிய அளவில் ாருளாதார நடவடிக்கைகளை அறிமுகப்படுத்தியதன் ருட்கள் விவசாயப் பொருட்கள் என்பவற்றை பிரதான pம் நுகர்வுப் பொருட்கள், கைத்தொழில் பொருட்கள், ப் பொருட்களாக கொண்டிருக்கச் செய்வதன் மூலமும் உறுதியற்ற நிலையை அல்லது தேக்க நிலையை 5 கொள்கையினால் ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதிகள் சென்மதி நிலுவை பிரச்சினைக்கும் அந்நிலமை ன் பிரச்சினை, நாணயமாற்று விகிதத்தில் உறுதியற்ற னவே இவ்வாறான இடர்களைத் தீர்த்து வெளிநாட்டு பதற்கும் உறுதியான வெளிநாட்டு வர்த்தகம் இடம் வ்வாறான அமைப்பு ரீதியான பிரச்சனைகளிலிருந்து தற்கு அரசு ஒன்று பல்வேறுபட்ட நாணய இறைக் றுமதிகளை ஊக்குவித்தல் ஏற்றுமதிகள் மீதான டுத்துதல் கடன், காப்புறுதி, போக்குவரத்து, வங்கி வரிவிடுகைகள், வரிச்சலுகைகள் என்பவற்றை வளிநாட்டு வர்த்தகத்தை அரசாங்கம் பொருளாதார டியும். மறுபுறத்தில் இறக்குமதி பதிலீட்டுக்கொள்கை, கித முறை, மேலதிக கட்டணங்கள் விதித்தல், T அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் அரசு உள்நாட்டு வர்த்தகத்திலும் சாதகமான போக்கினை ஏற்படுத்தக்
லயில் உலகமயமாதலுடன் இணைந்த வகையில்

Page 24
புதிய கைத்தொழில் மய நாடுகள் என்ற சித்தாந்தமு சித்தாந்தமும் வெற்றிகரமாக செயற்பட தொடங்கின தாய்வான், கொங்கொங், சிங்கப்பூர் ஆகியவையும் பின் வியட்நாம் ஆகியவையும் தொழிற்படுவதைக் காணலாம். அதனூடாக வெற்றிகரமான பொருளாதார அபிவிருத்தி பங்காற்றியிருப்பதை அவதானிக்க முடியும். அதே சப 1990கள் ஆகிய காலப்பகுதிகளில் சர்வதேச ரீதியாக ஏற்படுத்திய தாக்கத்தின் பின்னணியிலும் அரசும் தனிய அபிவிருத்தியை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும் ( தாய்லாந்து, தாய்வான் ஆகிய மூன்று நாடுகளில் ஏற்ப இந்நாடுகளில் அபிவிருத்தி செயற்பாட்டில் அரச ஈடுபாே மறுபுறத்தில் 1980களிலும் 1990களிலும் உலக வங்கிய அபிவிருத்திக்குத் தடையாக இருக்கும் அமைப்பு ரீதி ரீதியான சீராக்கல் கொள்கை என்பதை அறிமுகப்படுத் நகள்விற்கும், பொருளாதார தாராளமயப்படுத்துவதற்கு முற்பட்டன.
இந்தப் பின்னணியில் இந்நாடுகளில் அரசா6 ஏற்படுத்துவதன் மூலம் அபிவிருத்தியில் அதி சிறர் அணுகுமுறைகளை பின்பற்றுவதற்கும் முடியும் என்பது அரசு ஒன்றின் மேலான அபிவிருத்திக் குறிக்கோளா தேவையான மூலதனத்தை ஊக்குவித்தலும், விரிவாக் அபிவிருத்தியைத் திட்டமிடும்போது மூலதனத்திரட்சிை கொள்கையையும் ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்புக் கொள்கையை
கிழக்காசிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி சார் செய பின்வருமாறு எடுத்துக் காட்டலாம். 1) தனியார்துறை தலையீடு இல்லாத வகையில் சுய
கொள்கையை வகுத்தல். 2) உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு மூலதனப்பாய்ச்சலை ஏற்
சீர்திருத்தங்களைச் செய்தல். 3) மனித வளவிருத்தியின் பொருட்டு முன்னுரிமை அடிப் 4) அமைப்பு ரீதியான மாற்றங்களுடன் இணைந்த வை
கூட்டுதல். 5) ஊழியர் - வேலைகொள்வோர் உறவையும், அரசு தேசிய மயமாக்கல், தனியார் மயமாக்கல் கொள்ள
இந் நடவடிக்கைகளின் பொருட்டு ஜப்பான், த பொருளாதார அபிவிருத்தியின் பொருட்டு உயர் பயிற்சி மிக்க நிறுவனக் கட்டமைப்பை பேணுவதிலும் முன்னு
பொருளாதார அபிவிருத்தியில் அரச பங்கு நாடுகளின் அனுபவங்களில் அவை பல்வேறு சவா இத்தகைய சவால்கள் ஐரோப்பிய, அமெரிக்க, பிரித்தானி ஏற்பட்டவையாக காணப்படுகின்றன. அதே சமயம் கெ
9

>ம் அதன் பின் புதிய ஏற்றுமதி மய நாடுகள் என்ற
முன்னையதில் நான்கு வேங்கைகளான கொரியா, னையதில் மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேசியா, இந் நாடுகள் இவ்வாறான அந்தஸ்தை அடைவதற்கும் க்கும் வழிவகுப்பதற்கு அரசு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க யம் இந்நாடுகளின் அனுபவத்தின் சாயலிலும் 1980, ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மூன்றாம் மண்டல நாடுகளில் ாள் துறையும் இணைந்த வகையிலேயே பொருளாதார என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கொரியா, பட்ட அபிவிருத்தியை எடுத்து ஆய்வு செய்யும் போது டா பிரதான பங்காற்றி இருப்பதைக் காண முடிகின்றது. பும் சர்வதேச நாணய நிதியமும் வளர்முக நாடுகளில் பான பிரச்சனைகளைத் தீர்க்கும் பொருட்டு அமைப்பு தியது. இக்கொள்கைகளின் பெரும் சந்தை நோக்கிய ம் சந்தை நட்புக் கொள்கையை பின்பற்றுவதற்கும்
னது பல்வேறு வகையான கொள்கை மாற்றங்களை ந்த நிலையை அடைவதற்கும் செயற்திறன் மிக்க உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய நாடுகளில் க வரையறுக்கப்பட்ட தேசிய எல்லை ஒன்றிற்குள் கலும் ஆகும். கிழக்காசிய நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் ய ஏற்படுத்தக் கூடியவாறும் இறக்குமதிப் பதிலீட்டுக் பயும் உபயோகிக்கக் கூடியவாறும் வடிவமைக்கின்றன.
பற்பாடுகளில் அரசுகள் ஈடுபட்டு வந்துள்ள முறையை
அடிப்படையிலான நீண்டகால பொருளாதாரக்
படுத்தக் கூடியவாறான பெரிய அளவிலான
படையில் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்துதல். கயில் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான இயல் திறன்ைக்
- மக்கள் உறவையும் சீர்குலைக்காத வகையில் கைகளைப் பின்பற்றல்.
ாய்வான், கொரியா ஆகிய நாடுகளின் அரசாங்கங்கள் சி பெற்ற ஆட்களை உருவாக்குவதிலும் செயற்திறன்
ரிமை அளித்தன.
பற்றிய விளக்கங்களில் கீழைத்தேச மேலைத்தேச ல்களை எதிர்கொண்டனவாகவே காணப்படுகின்றன. ய நாடுகளில் உள்ளார்ந்த, வெளிசார்ந்த காரணிகளில் ாரியா, தாய்வான், கொங்கொங் போன்ற கிழக்காசிய

Page 25
நாடுகளிலும் இலங்கை போன்ற அபிவிருத்தி அடைர் ரீதியான சவால்களையும் எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந் முழுமையான பங்களிப்போடு மாத்திரமே வெற்றி ெ
முடிவுரை: -
அரசு தலையிடா முதலாளித்துவம் சந்தை முதலாளித்துவம் விரும்பத்தக்க ஒன்றாக { ஏற்றத்தாழ்வுகளை ஏற்படுத்தி சமூக நலன்களுக்கு திட்மிட்ட பொருளாதாரமும் எதேச்சாதிகரமான திறன அதுவும் விரும்பக் கூடியதல்ல. ஆகவே சோசலிசம் ச உலகளாவிய பொருளாதாரச் சூழலுக்கு சிறந்ததா தனியார் துறை முயற்சிகளை மட்டுமன்றி, அரச, ம இணைத்து இயங்கக் கூடியதாக இருக்கும். பொதுவா துறையின் பெரும்பகுதியை பொறுப்பேற்று நடத்தக் சமயம் அரசு தன்னிடம் உள்ள வரையறுக்கப்பட்ட அரசியல் தலையீடுகள் காரணமாகவும் குறைந்தளவா இவ்வாறான முயற்சிகள் சமூக நலன் சார்ந்திருப்பது தனியார் முன்னுரிமைகள் அணையத் தவறுகின்றன அரச பங்களிப்பு அவசியம் தேவைப்படும்.
அரசு சந்தையினதும் தனதும் சார்பு ரீதியா வேண்டும். அதே நேரம் பொருளாதாரத்தை சிறந் கொள்கைகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும். சந்தை தா அரச பங்களிப்பு தேவைப்படும். எனினும் கொள்கை பங்களிப்பு தாக்கமுடையதாக இருக்கும். கிழக்காசி இந்த இயலளவே ஆகும். பொருளாதார அபிவிருத்தி தொழில்நுட்ப மாற்றம், ஏற்றுமதி பன்முகப்படுத்தல், பங்குபற்றியதாலேயே இந் நாடுகள் திடீர் பொருளா 1994ம் ஆண்டின் அங்டாட் அறிக்கை பின்வருமாறு குறி வியத்தகு பொருளாதார வளர்ச்சி முற்று முழுதாக பொருளாதார அபிவிருத்தியை முன்னெடுத்துச் செல் சந்தேகம் இல்லை. அதே சமயம் நாட்டின் பொருளாத இருந்து விலகி இருந்ததாகவும் கூறமுடியாது. இக்ெ இடம்பெற்றதாக அடித்துக் கூறலாம். மறைமுக காரண போதும் அனைவருக்கும் சமூக நீதியின் நியமங்கை சார்ந்த சந்தைப் பொருளாதாரம் அவசியமானதாகும். சேமநலம் சார்ந்த அரசு என்ற எண்ணக்கரு புதியதொன் இருந்து வருகின்றது. சமூக நோக்கிலான சந்தைப் பொரு இதன் சமூக நோக்கம் உறுதியான வகையில் முன்னெ கீழ் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தில் தாராளமயம சித்தாந்தத்தையும் இந்த சோசலிச சந்தை அரசுகள் தே கூடிய உறுதியான பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு இ தம்மளவில் கொண்டிருக்கக் கூடிய அரசியல் வலுச் Political Forces in the Country)

து வரும் நாடுகளிலும் இந் நிலமைகளோடு அரசியல் து. அத்துடன் இந்நாடுகளில் இச்சவால்களை அரசின் ாள்ளக் கூடியதாக இருந்தது.
அல்லது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் எச்சசொச்சமான இருக்கவில்லை. ஏனெனில் இது சமூக பொருளாதார எதிராகச் செயற்படக்கூடியது. இதே போல மத்திய 3ற முரண்பட்ட நோக்கங்களைக் கொண்டிருப்பதனால் ர்ந்த சந்தை நோக்கிலான பொருளாதாரமே இன்றைய தம். இவ்வாறான சோசலிச சந்தைப் பொருளாதாரம் காண, கூட்டுறவு, அரசசார்பற்ற அமைப்புக்களையும் க தனியார்துறை விவசாய, கைத்தொழில் சேவைகள் கூடிய சிறந்த வசதியைக் கொண்டிருக்கலாம். அதே
மூலவளங்கள், தொழில் ஆற்றல் காரணமாகவும்  ைதொழில் முயற்சிகளையே கொண்டிருக்க வேண்டும். து சிறந்தது. தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் எப்போது வோ அப்போது அவ் இடைவெளியை நிரப்புவதற்கு
ன பங்கு பற்றி தெளிவான விளக்கம் கொண்டிருக்க த சமநிலையில் வைத்திருப்பதற்கு தேவையான னாக சீர்செய்யப்படாதவிடத்து, சந்தையை நிரப்புவதற்கு 5கள் நெகிழ்வுடையதாக இருந்தால் மட்டுமே அரச ய நாடுகளின் பொருளாதார வெற்றியின் இரகசியம் யின் பொருட்டு மூலதன, கைத்தொழில் மயமாக்கல், தனியார் மயமாக்கல் என்பவற்றில் அரசு நேரடியாக தார வளர்ச்சியை சாதித்துள்ளன. இது தொடர்பாக ப்பிடுகின்றது. சுருங்கக் கூறின் கிழக்காசிய நாடுகளின் சந்தையின் அற்புதமாக இருக்கவில்லை. இங்கு வதில் இலாப நோக்கம் செயற்பட்டுள்ளது என்பதில் ாரக் கொள்கைகள் தலையிடா முதலாளித்துவத்தில் 5ாள்கைகள் அரச முதலாளித்துவத்தின் ஆதரவுடன் ங்களால் சமூக நலன்களுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் ள உறுதிப்படுத்த வேண்டிய வேளையிலும் சமூகம் Fமூக நோக்கிலான சந்தைப் பொருளாதாரம் அல்லது றல்ல. பல நாடுகளில் நீண்டகாலமாக நடைமுறையில் ளாதாரத்தில் தனியார்துறை மேலோங்கி இருந்தபோதும் டுத்துச் செல்லப்படுகின்றது. இவ்வாறான நிலமையின் தல் உறவுகளையும் தனியார் மயமாக்கல் என்ற ாற்றுவித்துள்ளன. எவ்வாறாயினும் அரச பங்களிப்புடன் றுதியான முடிவு யாதெனில் ஒவ்வொரு நாடுகளும் 3LD5606 (Suj 9,051.p. (It Depends on the Balance of

Page 26
1. A Dieter Bos (1991) Privatization Theoretic
2. Friedrich-Ebert – Stiftung (1988) Aspects of
3. P. Cook and C. Kirkpatrick (1995) Privatisat
Vester Wheatsheaf.
4. Ralph Piperts (1997) Asian Development St
5. C.D. Foster (1992) Privatization Pulibic Ow
Monopoly Black Well.
6. Anis Chowdhury and Iyanatul Islam (1993) T
Asia Routledge - Lindon.
7. John Kay, Colin Mayer and David Thompson (
Experince Claredon Press Oxford.
8. Debendra Kumar Das (1996) Economics of P
Delhi.
9. Debendra Kumar Das (1994) Structural Adju
Publication New Delhi.
10. Saman Kelegama (1992) Liberalization anc of the 1980s Institute of Policy Studies Sri L
11. David Dunham (1995) Economic of Reforn alization in Sri Lanka 1989 - 93 Institute o
12. J.P.C. Guimaraes (1991) Industrialization in
Institute of Policy Studies Sri Lanka.
13. John J. Harter (1988) Views on Global Eco
14. World Bank - Annual Conference of Devel

saesiv
al Treatment - Clarendon PreSS Oxford.
Privatisation in Sri Lanka.
ion Policy and Performance Prentic Hall Har
/les Abhinave Publications New Dwlhi.
Tnership And The Regulation of Natural
he Newly Industrialising Economics of East
1986) Privatization and Regulation the U.K.
'rivatization Deep & Deep Publication New
stment in the Indian Economy Deep & Deep
| Industrialization the Sri Lankan Exprince
anka.
n and Governance the Scond Wave of Liber
Policy Studies Sri Lanka.
Sri Lanka What Can Be Learn from NICS
nomic Development.
opment Economics.

Page 27
15. Marie Lavigne (1995) The Economics o
16. Prof. ADV. De. S. Indraratna (1992) Essi
Social and Economic Studies - Colombo.
17. Godfrey Gunatilleka (1993) Developmer
Institute - Sri Lanka.
18. Haward F. Didsbuery, Jr. (1985) The Glo)
19. South Asian Regional Conference (1993) With Equity, Security and Sustainablity
20. Dr. Saman Kelegama (1993) Privatizatio
Years of Implementation.
21 மார்கா நிறுவகம் - (1995) பொருளாதாரக் கொ
22 மார்கா நிறுவகம் - (1995) கிழக்கு ஆசியாவி
23. Deepak Lal (1992) Development Econom
Writings in Economics.
24. S.K. Roy Chowdhry, P. R. Shukla (1991) E
Vol - 2, 3 and 20.
25. Haward F. (1997) State and Economic De
26. சின்னத்தம்பி - எம் (1997) உலக மயமாக்கலு
நினைவு மலர்.
27. Shanmugratnam -N. (1996) Privatization.

Transition Macmillan Press Ltd.
ys in Asian Economics Sri Lanka Institute of
tand Liberalization in Sri Lanka Marga
pal Economy - World Future Society - America.
Economic Growth and Human Development
National and Regional Perspectives.
n in Sri Lanka - Experience During the Early
if{{)ქჩ.
அற்புதம்.
nics Vol - IV The Inter National Libirary Critical
Encyclopaedia of Economic Development
velopment World Bank Report (1997).
ம் அதன் விளைவுகளும். பேராசிரியர் தில்லைநாதன்
Laissezfaire and the State. Some Critical Notes.
12
t
y
国
ち, ܐܗ>

Page 28
வேலைத்தள வாழ்
(THE QUALITY OF
அறிமுகம்:-
தொழில் வடிவமைப்பானது அதற்குரிய பொறு நடவடிக்கையினை தீர்மானிப்பதாகவும், அத்தொழிலின் நடவடிக்கைகள் என்பவற்றை உள்ளடக்குவதாகவும் இரு செய்யும் போதும் இரண்டு பாரிய நோக்கங்கள் கவன: உற்பத்தித் திறனை (Productivity) அடைந்து கொள்வ உள்ளடக்குவதும் மறுபுறம் ஆற்றப்படும் தொழில் இருப்பதுடன் அது தனிப்பட்ட ஊழியர்கள் ஒவ்வொருவ அளிப்பதாக இருத்தலும் அவசியம். இத்தெழில் மேற்கொள்ளப்படினும் வேலைத்தள வாழ்க்கைத்தர மு
வேலைத்தள வாழ்க்கைத் தரமுறை:-
வேலைத்தள வாழ்க்கைத்தரமானது நிறுவன சூ மாற்றி அமைப்பதற்கான வாய்ப்பை சகல மட்டங்களிலு உயர் மட்ட முகாமையிடம் இருந்து உயர்ந்த அர்ப்ப நோக்கி அதிகாரத்தை கையளிப்பதற்கான அவர்களது ஊழியர் பற்றி முகாமை உண்மையான வாழ்க்கைத்தரத்தை உயர்த்தப்பாடு பட வேண்டும் என வி வேலைத்தள வாழ்க்கைத் தரமானது நிறுவனம் மீது சிறந்த மன உணர்வினை உருவாக்குகிறது.
இதன் முக்கிய நோக்கம் தொழில் நுட்ப தே செய்யும் ஒரு சூழலை உருவாக்கி அதனுடாக வினைத் வாழ்க்கைத்தர அதிகரிப்பு முறையானது பின்வரும் அடி
1) செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய காரணி
அ) முரண்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய காரண தொழிலை உருவாக்கும் வகையில் செய
ஆ) இச்செயற்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வேக என்பவற்றை கொண்டதாக அமைதல் 6ே

}க்கைத் தரமுறை
WORKING LIFE)
றுப்புக்களை வரையறுப்பதாகவும் குறிப்பிட்ட வேலை சூழல், உற்பத்தி இலக்குகளை அடைவதற்கான க்கும் உண்மையில் தொழில் ஒன்றினை வடிவமைப்புச் த்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும். அதாவது ஒரு புறம் தற்கு ஏற்றவாறான தரமான உற்பத்தி செய்முறையை அல்லது வேலையானது பாதுகாப்பு நிறைந்ததாக ருக்குமான தொழில், திருப்தி, ஊக்கம், என்பவற்றை வடிவமைப்பானது பல்வேறு முறைகள் மூலம் )றை என்பது சிறந்ததாகக் காணப்படுகிறது.
ழல் முறைகள், வெளியீடுகள் போன்ற அனைத்தையும் ம் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வழங்குவதாக உள்ளது. ணிப்பை இத்திட்ட முறை வேண்டி நிற்பதுடன் கீழ்
விருப்பத்தையும் வலியுறுத்துகிறது. அக்கறையுடன் செயற்படுவதுடன் ஊழியரின் லியுறுத்தப்படுகிறது. திறமையாக அமுல்படுத்தப்படும் ம், ஊழியர்கள் மீதும் எப்போதும் நீடித்திருக்கின்ற
வைகளிலும் பார்க்க ஊழிய தேவைகளைப் பூர்த்தி திறனை அதிகரித்தலாகும். இத்தகைய வேலைத்தள படையில் தொழில் வடிவமைப்பை மேற்கொள்கிறது.
பற்பாடுகள் அமைதல் வேண்டும்.
ம், செயல் முறை, இடம், திறமை வண்டும்.

Page 29
இ) பெறுபேறுகளின் ஊடாக தகவல் திரட
அமைதல் வேண்டும்.
ஈ) செயன்முறைப்படுத்தும் நபர்கள் சுதந்த செயற்படுத்தும் வகையில் செயற்பாடுக
2) தொழிலுடனும் நிறுவனத்துடனும் தொடர்புடைய அ) மேலும் கற்பதற்கும் தன்னை விருத்தி தகுந்த வாய்ப்புக்களை கொண்டிருத்த
ஆ) தொழில் விரும்பத்தக்க அல்லது நல
கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
இ) தனி நபர் தமது தொழிலினை பாதிக்கு எடுக்கும் வாய்ப்பினைக் கொண்டிருத்தல்
ஈ) தொழில் நோக்கங்களும் இலக்குகளும்
காணப்படல் வேண்டும்.
உ) தேவையான தொழில் மூலகங்கள் தெ
கிடைக்கப்பெறுதலை உறுதி செய்தல்
3) தொழில் அமைப்புடன் தொடர்புடைய காரணிகள் அ) தொழிலாளர் தொடர் பாடல் பற்றி நை ஊழியரினாலும் இணைந்து அங்கீகரிக்
ஆ) கொடுப்பனவு நியாயமானதாகவும் அவ
காணப்படல் வேண்டும்.
இ) ஆளணிக்கொள்கைகள் நியாயமான த அளவு கொண்டதாகவும் அமைந்திருத்த
ஈ) தொழிற் சூழல் பொருத்தமாக அமைந்த
நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு பட்ட தீர்மானங்க பங்கு பெறச் செய்யும் ஒரு செயற்பாட்டு முறை வே ஒரு வழிமுறையாகும். நிறுவனச் செயற்பாடுகளில் தமது செயற்பாட்டிற்கும் நிறுவனத்திற்கும் தாம் பெ உரிமையாளர்களாகவும் உருவகித்துக்கொள்ளவும் செயற்பாட்டை மட்டும் நோக்கமாக கொண்டு முகாமைக்கொள்கைக்குள்ளும் உட்பட்ட ஒன்றா வாழ்க்கைத்தரத்தை பேணப்பயன்படுத்தப்படும் முறை

டக்கூடிய வகையில் செயற்பாடுகள்
ரமாகச் சில தீர்மானங்களை எடுத்து
அமைதல் வேண்டும்.
காரணிகள். செய்வதற்கும். b வேண்டும்.
ான எதிர்காலம் காணப்படும் தன்மையை
ம் நடவடிக்கைகள் பற்றி தீர்மானங்கள்
வேண்டும்.
தெளிவானதாகவும் சவாலானதாகவும்
ாழில் புரிவோருக்கு வேண்டும்.
டமுறைகள் முகாமையாலும் 5üLUL (36)60öT(Bub.
ர்களது செயற்பாட்டிற்கு தகுந்ததாகவும்
ன்மை கொண்டதாகவும் தேவையான 5ல் வேண்டும்.
ருத்தல் வேண்டும்.
ளை எடுக்கும் போது அச்செயல் முறையில் ஊழியரை லைத்தள வாழ்க்கை தரமுறையினை அமுல்படுத்தும் ஊழியரை ஈடுபடுத்தலானது ஒவ்வொரு ஊழியரும் ாறுப்பு என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கும் தம்மை வழியேற்படுகிறது. இம்முறையானது வெற்றிகரமான
அமையாது நிறுவனக் கலாசாரத்துக்குள்ளும் காணப்படல் வேண்டும். எனவே வேலைத்தள
களாக பின்வருவனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.

Page 30
(1) தரச்சுற்றோட்டக் குழுக்கள் (QUALITY CR (2) Qg5 Tggio 6(1555 (JOBENRICHMENT) "(3) Gig5756) 6f 6JTg55ub (JOBENLARGEMEN (4) Gig5 T56) (gpies (JOBROTATION)
(5) தன்னிச்சையான வேலைக்குழுக்கள் (AUTC
1. தரச்சுற்றோட்டக்குழுக்கள் (QUALT)
தரச்சுற்றோட்டக் குழுவானது சிறு ஊழிய இனம் காணவும் அவற்றை தீர்ப்பதற்கும் ஒரு பொ செயற்படுதலைக்குறிக்கும். இது யப்பானில் ஆரம்பத்தி என அழைத்தனர். இதன் நோக்கம் யப்பானில் உருவி தரத்தை உயாத்துவதாகும்.
இதன் முக்கிய அம்சங்களாக,
1. இத்தகைய குழுக்களில் ஊழியர்
மற்றவருக்கும் தன்னிச்சையான த
2. இத்தகைய குழுக்களின் உருவாக் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிற
தரச்சுற்றோட்டக் குழுக்களில் காணப்படும் முக்கியம
(அ) மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தத்துவ (ஆ) அங்கத்துவம் தன்னிச்சையானது.
(இ) அனைவரும் பங்களிப்புச் செய்யும் (吓) குழுவின் ஒரு அங்கத்துவர் மற்றை
(월_) செயற்பாடுகள் தனிப்பட்ட முயற்சி
(Tearm Effort) 35/T600TÜİLu(BLİb. (ஊ) சிருஷ்டிக்கும் (Creativity) தன்மை
தரச்சுற்றோட்டக் குழுக்களின் நன்மைகளாக பின்வரு
(1) தனிநபர் விருத்தி (2) பரஸ்பர நல்லெண்ண விருத்தி (3) தரவிருத்தி (4) தொடர்பாடல், நடத்தை விருத்தி
(5) வீண்விரயக்கட்டுப்பாடு
(6) தொழில் விருப்தி
(7) வினைத்திறன் அதிகரிப்பு
(8) பிரச்சினைத் தீர்விற்கான வாய்ப்பு (9) ஊழியர் ஈடுபாடு
(10) தொழில் பிணக்கு, வரவின்மை வீ
இம்முறையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஒரு குறிப்பிடலாம்.

LES)
NOMOUSWORKGROUP)
CIRCLES):-
குழுக்கள் தொழில் தொடர்பான பிரச்சினைகளை
து முறைசாரா தலைவரின் கீழ் அடிக்கடி சந்தித்து ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது தரக்கட்டுப்பாட்டுக்குழுக்கள் ாக்கப்பட்ட தரம் குறைந்த உற்பத்திப் பொருட்களின்
அங்கத்துவமானது தலைவருக்கும் ன்மையைக்கொண்டிருக்கும்.
கமானது உள்ளக ரீதியான பயிற்சியின்
J.
T601 தனித்துவப் பண்புகளாக, ILD
முறை. நயோரின் வளர்ச்சிக்குதவுதல். யில் நடைபெறாது அனைத்தும் குழு முயற்சியாக
யை ஊக்குவிக்கும்.
வனவற்றைக் குறிப்பிடலாம்.
அதிகரிப்பு
3ம், வீதம் குறையும்.
கையேடாக பின்வரும் படிமுறைச்செயற்பாட்டைக்

Page 31
(1) தகுந்த சூழலை உருவாக்குதல்
(2) தகுந்த ஊழியரையும் இடத்தையு (3) நோக்கத்தை வரையறுத்தல்
(4) ஊழியருக்கு நோக்கத்தையும் ெ (5) தன்னிச்சையாக செயற்படக்கூடிய (6) செயற்பாட்டையும் விலகல்களையு
2. Ggil)6) 6cbg.g5 (JOBENRICHMEN
தனிப்பட்ட வளர்சியைக் கருத்திற் கொண்டு மூலம் நிலைக்குத்து ரீதியாக தொழில் ஒன்றினை அதாவது தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களது வே6ை அதிகாரத்தையும் ஒப்படைத்தலாகும். ஒரு உற்பத்திப் உற்பத்தி செய்முறைக்கு மாத்திரம் அன்றி அந்நடவடி நடவடிக்கைகளுக்கும் அவர்களை பொறுப்பாளிகளாக Ugás)6slds(gib GUITOBILLD (ACCOUNTABILITY) 91g தொழில் விருத்தியின் அடிப்படையில் தொழி தனிப்பட்ட ஊழியரின் திருப்தியே வினைத்திறன் ஆ இத்தொழில் விருத்தி கட்டமைப்பானது இரு பெரும் ே (1) Herzberg இன் ஊக்கப்படுத்தல் ச
(2) Victor vroom @6öT 6īgŜTLJITä560DE535 Herzberg இன் கருத்துப்படி தொழ காணப்படுகின்றன. இவற்றை ஊக்கப்படுத்தல் காரண அங்கிகாரம், பொறுப்பு, வேலையில் உயர்வு போன்ற Herzbery தொழில் வடிவமைப்பாளர்களா? தொழில் விருத்திக்கு 7 அடிப்படைகளை குறிப்பிடுகி (1) சில கட்டுப்பாடுகளை விலக்கும் ஆ
பொறுப்பை வைத்திருத்தல்.
(2) ஒவ்வொரு தனி மனிதனதும் செய
அதிகரித்தல்.
(3) ஒவ்வொரு நபரிடமும் முழுமையா
(4) ஊழியருக்கு மேலதிக அதிகாரங்க
(5) ஊழியர் செயற்பாடு பற்றி காலத்து
மேலதிகாரிகளுக்கு மட்டும் வழங்க
(6) புதிய கடினமான செயற்பாட்டை 2
(7) ஒவ்வொரு தனி நபரும் நிபுணத்து
செயற்பாடுகளை அமைத்தல்.

) தெரிவு செய்தல்
சயற்பாட்டையும் தெளிவுபடுத்தல் வகையில் திட்டத்தை அமுல்படுத்தல் ம் அவதானித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்தல்
IT):- பொறுப்புக்களையும் வாய்ப்புக்களையும் ஏற்படுத்துவதன் ஆழப்படுத்துதல் தொழில் விருத்தி எனப்படுகிறது. Uயில் கூடுதலான பொறுப்புக்களையும் அதற்கேற்ப பகுதியில் கடமைபுரியும் தொழிலாளாகள் குறிப்பிட்ட க்கையை பூரணப்படுத்துவதற்கு தேவையான ஏனைய தொழில் விருத்தி மாற்றுகிறது. அத்துடன் அவர்களது திகரிக்கிறது. ல் வடிவமைப்பை நோக்குவோமாயின் இங்கு ஒவ்வொரு ஆதிகரிப்பை விட முக்கியமானதாக காணப்படுகிறது. கோட்பாடுகளின் செல்வாக்கிற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. காதாரக்காரணிகள் கோட்பாடு.
(335T LIT(6. றில் விருத்தியை அதிகரிக்கககூடிய பல காரணிகள் ரிகள் எனக்குறிப்பிடலாம். இக்காரணிகளாக சாதனை. 3ன அமையும். ல் மனித தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் நோக்குடன் றார். அவை வருமாறு: அதே சந்தர்ப்பத்தில் பதிலளிக்கும்
ற்பாட்டிற்குமான பதிலளிக்கும் பொறுப்பை
க ஒரு வேலை அலகை கையளித்தல்.
ளை வழங்குதல்.
துக்குக்காலம் மதிப்பீடுகளை 5ாமல் ஊழியர்களுக்கும் வழங்குதல்.
உட்புகுத்துதல்.
வம் பெறக்கூடிய வகையில்
16

Page 32
Victor Vroom @6ÖT 6 IgŚřT படுத்தும் போது ஒரு ஊழியர் தான் முயற்சியினை பெறும் வெகுமானத்திற்கும் இடையிலான தொடர்வி தனிப்பட்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போதுமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்க்கலாம். ஆ ஊழியரின் ஊக்கப்படுத்தல் காரணிகளை அடையா தொழிலினை வடிவமைப்பதன் மூலம் அவர்களின் செ 6յի5L1655 (Լpլգեւյլն.
3. தொழில் விரிவாக்கம் (JOBENLARG
தொழில் விரிவாக்கமானது தொழில் விருத் போது கிடையாக தொழிற் காரணிகளை அதிகரிப்பத அதிகாரங்கள் பொறுப்புக்களை மாத்திரம் அன்றி பல் போது அது தொழில் விரிவாக்கம் எனலாம். உண்ண ஒரு வித்தியாசமான அணுகு முறையாக அமைகிறது. விடுத்து வித்தியாசமான வேலைப் பொறுப்புக்கை இவ்வகையான அணுகு முறைகளும் கூட தொழ கொள்வதற்கும் நிறுவனங்கள் தமது நடவடிக்கையி கால இடைவெளிக்குள் அடைந்து கொள்வதற்கு இ
4. OgbTB dipsid (JOBROTATION) :-
தொழிற் சுழற்சி என்பது தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் 6ெ குறிக்கும். எனவே அவர்கள் ஒரே வகையான வேை சலிப்புத்தன்மையை இது நீக்கும் என எதிர்பார்க்கிற வேலைகளை தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கும் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருப்பதுடன் அது அவர்க நிறுவனங்கள் இவ்விதமான தொழில் அல்லது வே மாத்திரமன்றி அலுவலக ஊழியர்களுக்கும் இவ் இவ்விதமான முகாமைத்துவ அணுகு முறை ஒரு உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதற்கு உதவி புரியும்
5. தன்னிச்சையான வேலைக்குழுக்க
பங்குபற்றல் முகாமைத்துவத்தின் மிகக்க மிகச்சிறப்பு வாய்ந்த விளைவுகளையும் ஏற்படுத்துக் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் ஊழியர்களை ஈடுபடுத்து ஒன்றில் இன்னொரு நிறுவனமாக திகழ்கிறது. முகாமையாளர்களும் தமது தொழிற்பாடுகளை கை பிரித்தொதுக்குதல், பயிற்சி, தரக்கட்டுப்பாடு, உற்பத்தி இங்கு காணப்படுகிறது. சிரேஷ்ட முகாமையாளர்கள் செயற்பாட்டையும் குழுக்களின் மனவலிமையினையும்

பார்க்கை கோட்பாட்டை தொழில் விருத்தியுடன் தொப்பு பொறுப்பேற்கும் அதே நேரம் அப்பொறுப்பிற்கும் அவர் பை அறிந்து அவ்வாறு பெறும் வெகுமானம் அவரது நா? என கண்டு கொண்டால் அவர் தனது முயற்சியில் கவே இதன் அடிப்படையில் தொழில் வடிவமைப்போர் ாம் கண்டு அதனை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய வகையில் யற்பாட்டினை அதிகரிக்கக் கூடிய சாத்தியக்கூறுகளை
EMENT) - தியிலிருந்து வேறுபட்டது. தொழில் விரிவாக்கம் எனும் ாகும். ஒருவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வேலை தொடர்பான வேறுபட்ட நடவடிக்கைகளையும் ஒருவருக்கு வழங்கும் மயில் சிறப்புத்தேர்ச்சி என்ற அணுகுமுறையிலிருந்து இங்கு ஒரே மாதிரியான பொறுப்புக்களை ஒப்படைத்தலை ள ஒருவருக்கு வழங்குவதனை இது குறிப்பிடுகிறது. ஜிலாளர் தமது வினைத்திறமையினை அதிகரித்துக் ல் தங்கள் குறிக்கோள்களை ஏற்கனவே திட்டமிட்ட து வழிவகுக்கிறது.
தொடர்ந்து ஒரே வகையான வேலையினை வழங்காமல் வவ்வேறு வகையான தொழில்கள் வழங்கப்படுவதைக் லயை மீண்டும் மீண்டும் செய்வதனூடாக ஏற்படுகின்ற து. ஒரு வகையில் சுழற்சி முறையில் வெவ்வேறுபட்ட போது அவர்கள் பல்வேறுபட்ட வேலைகளையும் 5ளுக்கு ஒரு தூண்டுதலாகவும் அமைகிறது. ஜப்பானிய லைச் சுழற்சியினை தொழிற்சாலை ஊழியர்களுக்கு அணுகு முறையை பயன்படுத்துகிறது. எனினும் கூட நீண்ட காலத்துக்கு தொடர்ந்தும் தொழிலாளர்களின் என எதிர் பார்க்க முடியாது.
56i (AUTONOMOUSWORKGROUPS)- டினமான வடிவமாக இது விளங்குகிறது. அத்துடன் றது. பொருள் ஒன்றின் உற்பத்தியுடன் தொடர்புபட்ட துவதன் மூலம் தன்னிச்சையான வேலைக்குழு நிறுவனம் குழு அங்கத்தவர்களுக்கு மேற்பார்வையாளர்களும் யளித்தல் வேண்டும். திட்டமிடல நடவடிக்கைகளைப் ஏனைய நடவடிக்கைகள் யாவும் குழுவின் பொறுப்பாக ளை வேலைக் குழுக்களுக்கு இது இட்டு வருவதுடன் முன்னேற்றுவதற்கு அவர்களை பயிற்றுவிப்பாளர்களாக
17

Page 33
தொழிற்பட வழி வகுக்கிறது. சிறந்த கல்வி ஊட்டல்
தன்னிச்சையான வேலைக்குழுக்கள் வேண்டி நிற்கின்ற பெருமிதத்தையும் இவை வழங்குகின்றன. சகல மட்டா இது வளர்க்கிறது கைத்தொழிலில் இயந்திரமயப் அறிமுகத்திற்கான மிகச்சிறந்த வாய்ப்பாக விளங்குகி
இத்தகைய குழுக்கள் பின்வரும் குணாதிசயங்களைப்
1. தொழிற் சுழற்சி மூலமாக முழுமையான 2. அங்கத்தவர்களுக்கிடையில் பணிகளை ஒ
சுதந்திரத்தை கொண்டிருத்தல். 3. பரந்தளவிலான முகாமைத்துவ வழிகாட்ட திட்டமிடுவதில் கணிசமான அளவு சுதந்தி 4. தமது ஓய்வு நேரத்தை தாமாகவே ஒழுங் தமது குழுத்தலைவரை தாமாகவே தெரிவு குழுத் தீர்மானம் எடுத்தலினால் முழுமைய
(UDL96)60) U:-
வேலைத்தள வாழ்க்கைத்தரமானது எவ்வாறு உணர்கின்றனர் என்பதிலேயே தங்கியுள்ளது. பின்வரும் வேலைத்தள வாழ்க்கைத் தரத்தைப் பற்றி குறிப்பிடுகி அ) குறிப்பிடத்தக்க நீண்டகால உற்பத்தி வி
ஒன்றிணைந்து செல்லுதல் வேண்டும்.
ஆ) அனேகமான மக்கள் எப்போது தமது செ பொதிந்த முறையில் பங்களிப்பு செய்திருக்கி வாழ்க்கை தரமானது வெற்றிகரமானதாக அமைந்துள்ள மேற்கூறிய முடிவுகள் தொழில் திருப்தியைய அவசியத்தையும் உணர்த்துகின்றன. எனினும் இன்று வெளியக சூழல் காரணிகள் என்பன தொழில் வடிவை அணுகுமுறை வெற்றியளிக்கும் என்பதை தீர்மானிக்கின்ற வேலைத்தள வாழ்க்கைத்தரத்தை பேண உபயோகப்ப

பயிற்சி, தொடர்ச்சியான அபிவிருத்தி ஆகியவற்றை ன. பங்குபற்றுபவர்களுக்கு உயர்ந்த திருப்தியையும் களிலும் அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையும் ஆற்றலையும் படுத்தல் தன்னிச்சையான வேலைக்குழுக்களின் 35l.
பொதுவாகக் கொண்டிருக்கும்.
ஊழிய நெகிழ்வுத் தன்மைக்கு வழிவகுத்தல். துக்கீடு செய்வதில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு
லின் கீழ் தமது உற்பத்தி அட்டவணைகளைத் ரத்தை கொண்டிருத்தல்.
தபடுத்தல்.
செய்தல்.
ான பங்களிப்பை ஊக்குவித்தல்.
ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் தமது பங்களிப்பு பற்றி ஆய்வு முடிவுகள் இரு முக்கிய நிலைப்பாடுகளை ன்றது.
ருத்தி வேலைத்தள வாழ்க்கை தர அதிகரிப்புடன்
யற்பாடுகள் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு ஒரு பொருள் றது என உணர்கிறார்களோ அப்போதே வேலைத்தள ாதனைக் காணலாம். |ம் தொழில் கெளரவத்தையும் அதிகரிக்க வேண்டிய நிறுவனங்களது உட்கட்டமைப்புக்கள் உள்ளக மப்பில் எந்தளவுக்கு வேலைத்தள வாழ்க்கைத்தர ன. நடைமுறையில் பல எதிர்மறையான முறைகளும் டுத்தப்படுகின்றன.
DTHANESWARAN MANAGCMCNT STUDICS FINAL YeAR
缀。毅

Page 34
தேசிய வருமானம் - வரைவிலக்கண
ஒரு தேசத்தினுடைய மொத்த வருமானமே தேச குறித்த ஒரு நாட்டில் குறித்த ஒரு காலப்பகுதியில் - வருமானத்தின் மொத்தப் பெறுமதியே தேசிய வரும செய்யப்பட்ட வெளியீட்டின் மொத்தப் பெறுமதிக்கு ச பொருட்களைக் கொள்வனவு செய்ய ஏற்பட்ட மொத்த
சமநிலைத்தேசிய வருமானம்:
ஒரு பொருளாதாரத்தில் காணப்படும் திட்டமிட்ட வெளியீட்டின் பெறுமதிக்கு சமமானதாக அமையும் ே உள்ளதென்று கூறிக் கொள்ளலாம். இன்னொரு வகை அதிகரித்துச் செல்லும் போக்கினையோ அல்லது குe ஒரு நிலையில் தேசிய வருமானம் சமநிலையில் கான காணப்படும் தேசிய வருமானம் சமநிலைத் தேசிய வ
நிபந்தனைகள்
தேசிய வருமானமானது இவ்வாறு சமநிலை ம நிபந்தனைகள் காணப்பட வேண்டும்.
அ) பொருளாதாரத்தில் இடம்பெறும் கொள் உண்மையான வெளியீட்டிற்கு சமமானதாக அமைய பொருளாதாரத்தில் சமமானதாக இருக்க வேண்டும்.
ஆ) பொருளாதாரத்தின் உட்பாய்ச்சல்களும், பெறுமதியுடையதாக இருத்தல் வேண்டும்.
இவ்விரண்டு நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்ய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தில் காணப்படும்.
எளிய பொருளாதாரம்
முதலில் ஒரு எளிய பொருளாதாரமொன்றினை
19

ஆ. சௌந்தரலிங்கம் (αδίία ωοτιμίτριτά) சிபாருளியற்றுறை
D.
சிய வருமானம் ஆகும். இன்னும் சிறப்பாகக் கூறினால் பொதுவாக ஒரு வருட காலத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட ானம் ஆகும். இது அக்காலப்பகுதியில் உற்பத்தி மனாக இருக்கும். அவ்வாறு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
செலவுக்கும் சமனாக இருக்கும்.
செலவீடானது அப்பொருளாதாரத்தின் உண்மையான பாது அங்கு தேசிய வருமானமானது சமநிலையில் கயில் கூறினால் தேசிய வருமானமானது தொடர்ந்து றைந்து செல்லும் போக்கினையோ கொண்டிருக்காத ணப்படுகிறதென்று கூறலாம். அவ்வாறு சமநிலையில் பருமானம் என்று அழைக்கப்படும்.
ட்டத்தில் காணப்பட வேண்டுமாயின் அதற்கென
வனவுகளின் பெறுமதியானது அங்கு இடம்பெற்ற வேண்டும். அதாவது வருமானம், செலவீடு இரண்டும்
வெளிப்பாய்ச்சல்களும் ஒன்றுக்கொன்று சமமான
ப்படும் பட்சத்தில்தான் பொருளாதாரத்தில் தேசிய
எடுத்து நோக்குவோம். இங்கு வீட்டுத்துறையும்

Page 35
நிறுவனத்துறையும் மாத்திரமே காணப்படுகிறது. இங்கு அறிய வேண்டும். பொருளாதாரத்தில் பொருட்கள் சே நிறுவனத்துறையினர் எடுக்கின்றனர். தமது தீர்மான நிறுவனத்துறையினரே. இந்த உற்பத்தி தொழிற்பாட்டுக் வீட்டுத்துறையினர் விளங்குகிறார்கள். நிலம், உழை நிறுவனத்துறைக்கு வழங்கி வாடகை, கூலி, வட்டி, ! வீட்டுத்துறையினர் பெற்றுக் கொள்கின்றனர். வீட் வருமானங்களை நிறுவனத்துறையினர் உற்பத்தி ெ செய்யப்பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த வகையில் வீட்டுத் நுகர்வுச் செலவு என்ற வகையில் நிறுவனத்துறையை வெளிநாட்டுத்துறையோ இங்கு இல்லையென்று எடுத் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா வருமானங்களும் அதாவ வழங்கப்படுகிறது. எனவே வீட்டுத் துறையினர் வ உற்பத்திப் பெறுமதிக்கு சமனாகக் காணப்படுகிற மட்டமாக அந்த எளிய பொருளாதாரத்தில் காணப்
எளிய பொருளாதாரமொன்றில் தேசிய வரு செலவு என்ற முதலாவது நிபந்தனையின் கீழ் நோ கண்டு கொள்ளலாம்.
தேசிய திட்டமிட்ட திட்டமிட் வருமானம் நுகர்வு முதலீடு
Y Ο
O 3O 30
40 60 30 8O 90 30
12O 120 30
160 150 3O
2OO 18O 3O
24O - 21 O 3O 28O 240 3O
32O 27O 30
360 3OO 3O
இதன்படி 240 என்ற வருமான மட்டத்தில் ெ வருமான மட்டமே சமநிலைத் தேசிய வருமான ம எந்த தேசிய வருமான மட்டமும் சமநிலைத் தேசிய 160 என்ற தேசிய வருமான மட்டத்தை எடுப்போம். சமநிலை இன்மையை வெளிப்படையாகக் காட்டு: காணப்படும் இந்த நிலை பொருளாதாரத்தில் பற்ற நுகர்வோர் அதிருப்தி அடைகின்றனர். இந்த நிலை பெருக்குகின்றன. எனவே தேசிய வருமானம் அதிக செலவுடன் சமப்படும்வரை தேசிய வருமானம் அதிகரி
2

வீட்டுத்துறை நிறுவனத்துறை என்பவற்றை வேறுபடுத்தி வைகள் என்பவற்றின் உற்பத்தி பற்றிய தீர்மானத்தினை வ்களுக்கேற்ப உற்பத்தி செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவதும் கு தேவையான காரணிச் சேவைகளை வழங்குபவர்களாக பு, முதல், முயற்சி ஆகிய காரணிகளின் சேவைகளை இலாபம் என்ற அடிப்படையில் காரணி வருமானங்களை டுத் துறையினர் இவ்வாறு தாம் பெற்றுக் கொண்ட சய்திருக்கும் பொருட்கள் சேவைகளைக் கொள்வனவு
துறையினர் பெற்றுக் கொள்ளும் காரணி வருமானமானது யே போய்ச் சேர்கிறது. இப்பொழுது அரசாங்கத்துறையோ 3துக் கொண்டால் உற்பத்தி மூலம் பொருளாதாரத்தில் து தெசிய வருமானமானது வீட்டுத் துறையினருக்கே ருமானம் பெறும் அளவானது அப்பொருளாதாரத்தின் து. இந்த நிலை தேசிய வருமானத்தின் சமநிலை படுகிறது.
மான சமநிலையினை தேசிய வருமானம் - தேசிய க்குவோம். பின்வரும் அட்டவணையிலிருந்து இதனைக்
-L திட்டமிட்ட
ᎶlᏧ6u6Ꭷ! E=C+
60
90
120
150
18O
21 O
240
270
3OO
33O
செலவீடும் 240 ஆக அமைகின்றது. இந்த 240 என்ற ட்டமாகும். இந்த அட்டவணையில் காணப்படும் வேறு
6)I(bLDT6OT LDL LLDT35 8960)LDu JLDITL LTTgbl. 9) 5 TU 600TLDT35 இங்கு மொத்தச் செலவு 180 ஆக அமைகின்றது. இது கின்றது. வருமானத்தை விட செலவீடு அதிகமாகக் ாக்குறை நிலைமையைத் தோற்றுவித்து விடுகின்றது. D நிறுவனங்களை ஊக்குவிக்க அவை உற்பத்தியை ரிக்கும் போக்கு அங்கு காணப்படுகின்றது. மொத்தச் த்துச் செல்லும், இன்னொருவழியிலும் இச்சமநிலையை
O

Page 36
நோக்கிய போக்கு இடம் பெறும். எமது உதாரணத்தில் மொத்தச் செலவீடு 180 ஆக அமைகிறது. இங்கு பொருளா விட செலவானது 20 இனால் அதிகரித்துக் காணப்படு பொருட்கள் நிறுவனங்களின் இருப்புக்களில் இருந்து வ நிறுவனங்களின் இருப்புக்கள் குறைவடையத் தொடங்குட தமது உற்பத்தியைப் பெருக்குவர். இதனால் உற்பத்தி ெ அது மொத்தச் செலவீட்டுக்குச் சமமாகும் வரை அதிகரி தேசிய வருமான சமநிலை 240 என்ற வருமான மட்டத்
இப்போது தேசிய வருமானம் 320 ஆக இரு மட்டத்தில் பொருளாதாரத்தில் மொத்தச் செலவு 300 ஆ விற்பனையாகாது தேங்கிக் கிடக்கும். இந்த நிலையை நிறு குறைத்துக் கொள்ளும். இதனால் தேசிய வருமானம் வருமான மட்டத்தில் அடையப்படும்.
தேசிய வருமானச் சமநிலை மட்டத்தை வரை
360
280
320
240
200
160 _ܕ.
120
80 60
40
450 . 40, 80 120 1 60 2
வரை படத்தின் படியும் 240 என்ற வருமான மட் தேசிய வருமான மட்டமாக அமைகின்றது. e என்ற புள் ஆக தேசிய வருமாச் சமநிலை இடம் பெறுகின்றது.
இப்போது எளிய பொருளாதாரம் ஒன்றின் சமநி வெளிப்பாய்ச்சல்கள் என்ற இரண்டாவது நிபந்தனையின் இடம் பெறும் உட்பாய்ச்சல்களின் பெறுமதி வெளிப்பா தேசிய வருமானமானது சமநிலை அடைகின்றது.

தேசிய வருமானமானது 160 ஆக உள்ள போது தாரத்தில் இடம் பெற்ற உண்மையான உற்பத்தியை கின்றது. இந்த மேலதிக 20 ரூபா பெறுமதியான ழங்கப்படுகின்றது. இந்த நிலை தொடரும் போது b இருப்புக்கள் முடிவடைய முன்னர் நிறுவனங்கள் பருகி தேசிய வருமானம் அதிகரிக்கத் தொடங்கும். க்கும். இவ்வாறு இச் சமநிலையின்மை நீக்கப்படும். தில் அடையப்படும்.
க்கும் நிலையை நோக்குவோம். இந்த வருமான கக் காணப்படுகிறது. 20 என்றளவுக்கு பொருட்கள் வனங்கள் விரும்பமாட்டாது. எனவே உற்பத்தியைக்
வீழ்ச்சியடைந்து சமநிலை மீண்டும் 240 என்ற
JL-555yld BTL L6OTib.
N OO 240 280 320 360
தே.வ/ம் (ரூபா)
-டத்தில் செலவும் 240 ஆக அமைந்து சமநிலைத் ளியில் E=Y ஆக அமைகின்றது. எனவே Y=C+
லைத் தேசிய வருமானத்தை உட்பாய்ச்சல்கள் = கீழ் நோக்குவோம். இந்த எளிய பொருளாதாரத்தில் ாய்ச்சல்களின் பெறுமதிக்குச் சமனாக அமைந்து

Page 37
பின்வரும் அட்டவணை
தேசிய வருமானம் திட்டமிட்ட ே
Y S
O -30 O -2O 8O -10 120 Ο 16O. 1O 200 2O
240 3O
28O 40 32O 50 360 60
இங்கு S= என்பதாக அமைகின்றது. 240 வெளிப்பாய்ச்சலான சேமிப்பும் ஒன்றுக் கொன்று ச மட்டமாகும். அங்கு தேசிய வருமானம் சமநிலை அ வருமானம் சமநிலை மட்டத்தை அடைய முடியா சேமிப்பும் திட்டமிட்ட முதலீடும் ஒன்றுக்கொன்று ே 160 ஆக உள்ள போது திட்டமிட்ட சேமிப்பு 10 ஆ இந்த வருமான மட்டத்தில் வீட்டுத்துறை வாங் முடியாதிருக்கும். இந் நிலையில் அவர்கள் நிறுவனத்துறையினரைப் பொறுத்தமட்டில் திட்டமிட்ட மொத்த முதலீடு 10 ஆகவே காணப்படும். இந் நி: 30ற்கு அதிகரிக்க விரும்பி உற்பத்தியைப் பெரு அதிகரிக்கும். இப்போது 320 என்ற வருமான மட்ட்த் முதலீட்டை விட அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது. விற்கமுடியாதிருக்கும். அதனால் இருப்பு அதிகரிக்கும். குறைக்க முயலும் போது தேசிய வருமானம் குை
இவ்வாறு திட்டமிட்ட சேமிப்பும் திட்டமிட் சமநிலையில் காணப்படாது. இந்நிலையில் வீட்டு சமநிலைத் தேசிய வருமானத்தை அடையும் வரை அடையும். இங்கு 240 என்ற வருமான மட்டத்தில்
வருமான சுற்றோட்ட வரைபடம் மூலமும் ! தேசிய வருமான சமநிலையைக் காட்டலாம்.

மூலம் இதனைக் காட்டலாம்.
Fமிப்பு திட்டமிட்ட முதலீடு
3O
3O
3O
3O
30
30 30 3O
3O
30
என்ற வருமான மட்டத்தில் உட்பாய்ச்சலான முதலீடும், மமாக அமைவதனால் 240 என்பது சமநிலை வருமான |டைகின்றது. வேறு எந்த வருமான மட்டத்திலும் தேசிய து. காரணம் அவ்வருமான மட்டங்களில் திட்டமிட்ட வறுபடுகின்றன. உதாரணமாக தேசிய வருமான LDL LLD கும். திட்டமிட்ட முதலீடு 30 ஆகவும் காணப்படுகின்றது. க விரும்பிய அனைத்துப் பொருட்களையும் வாங்க வருமானத்தைப் பெருக்க முயற்சி எடுப்பார்கள். முதலீடு 30 ஆகக் காணப்படும். ஆனால் உண்மையான லையில் நிறுவனம் உண்மையான மொத்த முதலீட்டை க்க முயற்சிக்கும். இது தேசிய வருமான மட்டத்தை தை எடுப்போம். அங்கு திட்டமிட்ட சேமிப்பு, திட்டமிட்ட நிறுவனத்துறை தாம் உற்பத்தி செய்த அனைத்தையும் எனவே நிறுவனம் உற்பத்தியை குறைத்து இருப்புக்களை றயத் தொடங்கும். -
முதலீடும் வேறுபடும் போது தேசிய வருமானமானது
ந்துறை, நிறுவனத்துறை என்பவற்றின் செயற்பாடுகள் இடம் பெற தேசிய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தை
சேமிப்பும் முதலீடும் சமநிலை அடைகின்றது.
டட்பாய்ச்சல் - வெளிப்பாய்ச்சல் என்ற அடிப்படையில்
22

Page 38
வீட்டுத்துை
காரணி காரணீச் ble வருமானம் சேவைகள் டெ சே
நிறுவனத்து
உட்பாய்ச்சல் வெளிப்பாய்ச்சல் என்பன சமநிலைய அடைவதை வரைபட ரீதியாகவும் காட்டலாம்.
80
60
40
30 20
O
40 20 60 2 - 20 - 30 - 40
இங்கு தேசிய வருமான மட்டம் 240 ஆக முதலீட்டுக் கோடுகள் இரண்டும் ஒன்றையொன்று வெ காட்டப்படுகிறது.
அரசாங்கத் தலையீடு:
இதுவரை எளிய பொருளாதாரம் ஒன்றின் ( அரசாங்கத் தலையீடு காணப்படும் ஒரு பொருளாதார என்று பார்ப்போம். எளிய பொருளாதாரம் ஒன்றில் அரச அரச சேவைகள் கிடைக்கின்றன. இச்சேவைகளை வழ இச்செலவுகளை ஈடுசெய்ய அரசு வரி விதிக்கின்றது வரியினைச் செலுத்துகின்றனர். அதே சமயம் இச்ே இருந்து காரணிச் சேவைகளையும், நிறுவனத்துறை
مجھ
 

iରog
(upg56.5G = 30
படைந்து தேசிய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தை
200 240 280 320 தே.வ/ம்
கக் காணப்படுகின்ற போது S=l ஆகும். சேமிப்பு ட்டும் புள்ளியில் சமநிலைத் தேசிய வருமான மட்டம்
தேசிய வருமான சமநிலை பற்றி பார்த்தோம். இனி த்தில் தேசிய வருமான சமநிலை எப்படி அமைகிறது தலையீடு இடம்பெறும் போது வீட்டுத் துறையினருக்கு ங்குவதற்காக அரசாங்கத்துக்கு செலவு ஏற்படுகின்றது. து. வீட்டுத் துறையினரும் நிறுவனத் துறையினரும் சவைகளை வழங்குவதற்காக வீட்டுத்துறையினரிடம் யினரிடமிருந்து பொருட்கள் சேவைகளையும் அரசு
23

Page 39
கொள்வனவு செய்கிறது. இந்நிலையில் பொருளாதார வருமானம் = தேசிய செலவு என்ற நிபந்தனையின் புதிய மொத்த செலவீட்டுத் தொழிற்பாடானது பி பொருளாதாரத்தில் விரும்பப்படுகின்ற மொத்த செல6 விரும்பப்படும் அரசாங்கச் செலவீடு என்பவற்றின் சு செலவீடானது பொருளாதாரத்தில் இடம் பெற்ற உண் அங்கு தேசிய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தை அணி
سمبر
இங்கு Y=C++G-T ஆகும். மேலும் e என்ற (வருமானமும்) செலவீடும் சமப்படுகிறது. தேசிய வரு
அரசாங்கத் தலையீட்டைக் கொண்ட பொரு உட்பாய்ச்சல்கள் - மொத்த வெளிப்பாய்ச்சல்கள் இங்கு உட்பாய்ச்சல்களாக முதலீடு, அரசாங்கச் ெ உட்பாய்ச்சல்கள் +G அக அமைகிறது. அதே காணப்படுகின்றன. ஆகவே மொத்த வெளிப்பாய்ச்சல் ஆக அமையும் போது அங்கு தேசிய வருமானம் இதனைக் காட்டலாம்.

த்தில் தேசிய வருமானம் சமநிலையடைவதை தேசிய கீழ் நோக்குவோம். இப்போது அப்பொருளாதாரத்தின் ன்வருமாறு மாற்றமடைகிறது. E=C++G-T இங்கு டானது விரும்பப்படும் நுகர்வு, விரும்பப்படும் முதலீடு, ட்டுத்தொகையாக அமைகிறது. இவ்வாறான மொத்த மையான வெளியீட்டுக்குச் சமனாக அமைகின்றபோது டகிறது. பின்வரும் வரைபடம் இதனைக் காட்டும்.
45° E=Y e C----G-T
C
ܠ y/e தேவம் (
} புள்ளியில் பொருளாதாரத்தின் மொத்த உற்பத்தியும் ருமானம் சமநிலை மட்டத்தை அடைகிறது.
ளாதாரத்தின் தேசிய வருமான சமநிலையை மொத்த என்ற அடிப்படையில் வரைபடம் மூலம் காட்டலாம். சலவு என்பன இடம்பெறுகின்றன. ஆகவே மொத்த போல வெளிப்பாய்ச்சல்களாக சேமிப்பும் வரியும் S+T என்பதாக அமைகிறது. எனவே இங்கு +G=S+T
சமநிலை மட்டத்தில் காணப்படும். வரைபடமூலம்
S.--T
I--G

Page 40
இங்கு S+T=l+G உட்பாய்ச்சல்களும், தேசிய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தை அடைவதை
கார வருமானம் சேவைகள் பொ சேன
صرحلا
நிறுவனத்துவ
660 (36). S-T-Fl+G segb.
இவ்வாறு அரசாங்கத்துறை காணப்படும் பெ வெளிப்பாய்ச்சல்களுக்கு சமமாக அமையும்போது
வெளிநாட்டுத் தறை
இனி பொருளாதாரத்தில் வெளிநாட்டுத்துை இறக்குமதிகள் இடம்பெறுகின்றன. இப்போது தேசிய
தேசிய வருமானம் = தேசியச் செலவு என்ற நிபந்
N
し一ーエ
 
 

வெளிப்பாய்ச்சல்களும் சமப்படுவதன் அடிப்படையில் வருமான சுற்றோட்ட வரைபடம் மூலமும் விளக்கலாம்.
வெளிப்பாய்ச்சல்கள்
CaFLÓIL'ULI + Gorff S+T
ர்வுச் G3 h6),
9 UTuj3-3-6).356i முதலீடு + அரச செலவு
+G
ாருளாதாரமொன்றில் மொத்த உட்பாய்ச்சல்கள் மொத்த தேசிய வருமானம் சமநிலையில் காணப்படும்.
றயைச் சேர்த்துக் கொள்வோம். எனவே ஏற்றுமதிகள், ப வருமான சமநிலை எவ்வாறு இடம்பெறும் என்பதை தனையின் கீழ் நோக்குவோம்.
450
C----G-T-I-X-M
25

Page 41
gig, Y=C++G-T+X-M 9,35D. Stig செலவும் சமப்பட்டுக் காணப்படுவதால் அதுவே தேச
மொத்த உட்பாய்ச்சல் = மொத்த வெளி பின்வரும் வரைபடம் மூலம் அவ்விரண்டும் சமப்படுவ
MN
gQIEŠI (g5 I+G+X=S+T+M SG5 Lò. gQIEŠI ( வெளிப்பாய்ச்சல்களும், மொத்த உட்பாய்ச்சல்களும் காணப்படுகிறது.
திறந்த பொருளாதாரத்தின் உட்பாய்ச்சல்களு தேசிய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தை அடைவதை
நிறுவனத்துறை
எனவே வெளிநாட்டுத்துறையையும் சேர் I+G+X=S+T+M என்பதாக உட்பாய்ச்சல்களும்,
 

ye என்ற வருமான மட்டத்தில் தேசிய வருமானமும் ய வருமான சமநிலை மட்டமாகும். ப்பாய்ச்சல் என்ற அடிப்படையில் நோக்கும் போது தைக் காணலாம்.
S+T--m
--G-I-X }ހ
NA ア Ye தே.வlம்
கும் ye என்ற வருமான மட்டத்தில் மொத்த சமப்படுவதனால் அங்கு சமநிலைத் தேசிய வருமானம்
ம், வெளிப்பாய்ச்சல்களும் சமப்படுவதன் அடிப்படையில் வருமான சுற்றோட்டப் படத்தின் மூலமும் காட்டலாம்.
வெளிப்பாய்ச்சல்கள் 兴 S+T+M சேமிப்பு+வரி+இறக்குமதிகள்
நுகர்வுச் ள் செலவு
உட்பாய்ச்சல்கள் صر ^முதலீடு+அரசசெலவு+ஏற்றுமதி
+G+X
த்துக் கொண்ட திறந்த பொருளாதாரமொன்றில் வெளிப்பாய்ச்சல்களும் அமைகின்ற போது அங்கு
6

Page 42
பொருளாதாரத்தின் தேசிய வருமானம் சமநிலை மட் இவ்வாறு எளிய பொருளாதாரம், திறந்த பொரு நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.
கணித ரீதியிலான விளக்கம்
ஒரு பொருளாதாரத்தின் தேசிய வருமானச் சமநிலை மட்ட தேசிய வருமானத்தை கணித ரீதியி தேசிய வருமானம் சமநிலை மட்டத்தில் இ
Y= C. Y = தேசிய வருமானம் C = நுகர்வு l = முதலீடு
எனவே Y-C+l என்பது மொத்த வருமானம் ெ
C என்ற நுகர்வின் தொழிற்பாட்டினை பின்ன
C= a + by
a= வருமானம் பூச்சியமாக உள்ள போது b= எல்லை நுகர்வு நாட்டம்.
Y
வருமானம்.
А С A Y
சில சந்தர்ப்பங்களில் நுகர்வுத் தொழிற்பாடு
C= bY ஆகவும் அமையலாம்.
ஆரம்பத்தில் உதாரணமாகத் தரப்பட்ட வருமான ( நுகர்வு தொழிற்பாட்டினை நாம் அமைக்கலாம்.
இதன்படி
Y Ο
O 30
40 60
a = 30
b = 230 “ ܠ A Y 40
இவற்றிலிருந்து ஒரு நுகர்வுத் தொழிற்பாட்டினை நாட
C = 30 + 3/4 Y

டத்தில் காணப்படும். நளாதாரம் என்பவற்றில் தேசிய வருமானச் சமநிலையை
சமநிலையை கணித ரீதியிலும் காட்டலாம். அதாவது லும் கண்டு கொள்ளலாம். ருப்பதற்கான நிபந்தனை வருமாறு.
+
மாத்தச் செலவிட்டுக்குச் சமம் என்பதைக் காட்டுகின்றது.
வருமாறு எழுதலாம்.
காணப்படும் நுகர்வு.
செலவு அட்டவணையில் இருந்து பின்வருமாறு ஒரு
3
.0.75 அல்லது ܡܚ-- ܒ -
4.
ம் அமைத்துக் கொள்ளலாம்.

Page 43
குறிப்பிட்ட இப்பொருளாதாரத்தில் 1 = 30 ஆக அ6 பின்வருமாறு கண்டு கொள்ளலாம்.
Y = C + Y = a + by + Y = 30 + 3/4 Y + 30
Y - 3/4 Y = 60 Y (1 - 3/4) = 60
60 Y = 1 - 3/4 Y = 240
ஒரு மூடப்பட்ட எளிய பொருளாதாரத்தின் ரீதியில் கண்டறியப்படும். ஆனால் பொருளாதாரத்த அங்கு அரசாங்கச் செலவு, வரி என்பன இடம்பெறுகி போது இவற்றையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
ஒரு பொருளாதாரத்தில் வரி விதிக்கப்படும்
அ) வருமானத்துடன் தொடர்பற்ற விதத்தி
மட்டங்களிலும் குறித்த
ஒரு அளவான 'வரி விதிக்கட்
மட்டத்தை பின்வருமாறு கணித ரீதியில் கணிப்பிடல மட்டங்களிலும் 10 என்பதாக அமைகின்றது என
அரசாங்கச் செலவைக்
Y Y Y
குறிக்கின்றது.
a + b (Y-T) + i + G 30 + 3/4 (Y-10) + 3 30 + 3/4 Y - 7.5 + 3(
Y - 3/4 Y = 72.5 Y (1 - 3/4) = 72.5
Y=
72.5
1 - 3/4
Y = 290
ஆ) வரியானது வருமானத்துடன் தொடர்பா அதிகரிக்க வரி செலுத்தும் அளவும் அதிகரித்துச் ெ 2% வரியாக அறவிடப்படுகிறது. இப்போது சமநி6ை
+ b (Y-t' + 3/4 (Y - O + (0.75Y - O + O.6Y + 3
80
ү Y Y Y Y
O.

மைந்திருந்தது. எனவே சமநிலை வருமான மட்டத்தை
சமநிலை வருமான மட்டம் மேற்காட்டியவாறு கணித நில் அரசாங்கத் தலையீடு இடம் பெறுகின்ற போது lன்றன. சமநிலைத் தேசிய வருமானத்தைக் கணிக்கும்
போது அது இரண்டு முறைகளில் விதிக்கப்படலாம்.
ல் வரியினை விதித்தல். அதாவது எல்லா வருமான படுதல். இந்த நிலையில் சமநிலைத் தேசிய வருமான ாம். உதாரணமாக விதிக்கப்படும் வரி எல்லா வருமான எடுப்போம். G = 20 எனவும் எடுப்போம். G என்பது
O + 20 )+ 20
ன வகையிலும் விதிக்கப்படலாம். அதாவது வருமானம் செல்கின்றது. உதாரணமாக தனிநபரின் வருமானத்தில் லத் தேசிய வருமான மட்டம் பின்வருமாறு அமையும்.
() + i + G 2Υ) + 3O + 2O .15Υ) + 3O + 2O O + 20
28

Page 44
Y = 200
வீதாசார அடிப்படையில் வரி விதிக்கப்படும் ே
= -1 - K — 1-ы ы
எனவே சமநிலை தேசிய வருமானம்
1 Y = - ۰ a + +
எமது உதாரணத்தின்படி
Y = --
石エ“30+

பாது பெருக்கி பின்வருமாறு அமைகின்றது.
30 + 20
5

Page 45
திருக்குறளில் காண கருத்*
திருவள்ளுவரின் இறவாப் புகழ் படைத்த காமத்துப்பால் என்ற முப்பாலைச்செ1ண்ைடு. எப்பால காதலும் எவ்வினத்தவருக்கும். எந்ந 1 வருக்கும்.
அவற்றுள் மிக முக்கியமாக பொருளாதார அ கருத்துக்களை பொருளாதார அறிஞர்களுக்கு வழங் இன்று ஒரு தனிப் பெருந்துறையாகவும், வளர்ந்து வேளை, மனித சமூகம் தோன்றிய காலந்தொட்ே உட்படுத்தி வந்துள்ளது என்பதை நாம் உணர்ந்து கெ முன்வைக்கப்பட்ட கருத்துக்களை விரிவுபடுத்தியத தன்னுள் இணைத்துக் கொண்டதாகவும் பொருளிய
இவ்வகையில் திருக்குறளிலுள்ள முப்பா கருத்துக்கள் அதிகம் காணப்படுகின்ற பகுதியாக 6 சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகி தொடர்பினைக் கொண்டதாக உள்ளது. இதே போன் நெருக்கமான உறவினைக் கொண்டதாக உள்ளது திருக்குறளிலுள்ள பொருட்பாலும் பொருளியலுடன் சரி, இன்றும் சரி, எதிர்காலத்திலும் சரி பொருளியல் ஆ ஏனைய இரண்டு பால்களையும் தவிர்த்து, அன்று பொ சிலவற்றை சுருக்கமாக நோக்குவோம்.
(1) அரசாங்கமும் பொருளாதாரழு
முதலில் எந்தவொரு பொருளாதார சமூகங் காணப்படுகிறது. அடிப்படைப் பொருளாதாரப் பிரச்சின் அமைகின்றது. லயனல் றொபின்சன் தனது பொருளி ஒப்பிட்டுக் காட்டுகின்றார். அதாவது எந்தவொரு ( ஒப்பிடும் போது வளங்கள் அருமையாகவே காண எவ்வளவு காலங்களுக்கு முன்பாகவே இந்த வள சாதனங்களை பற்றியும் அரசியலிலுள்ள ஒரு குறளி
"இயற்றலும், ஈட்டலு வகுத்தலும் (

ாப்பரும் பொருளியல்
துக்கள்.
அற நூலாகிய திருக்குறள் அறத்துப்பால், பொருட்பால், ாரும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய அறமும், பொருளும், எக்காலத்தவருக்கும் பொதுவானவையாகும்.
றிவியல் தோன்றும் முன்னரே பல அரிய பொருளாதாரக் கியுள்ளார் வள்ளுவர். இதிலிருந்து பொருளியல் என்பது வரும் ஒரு துறையாகவும் காணப்படுகின்ற அதே ட பொருளியலும் மனிதனை தனது செல்வாக்கிற்கு ாள்ளக் கூடியதாக உள்ளது. ஆனால் இது ஆரம்பத்தில் ாகவும், நவீன காலத்திற்கேற்ற அணுகு முறைகளை ல் நடவடிக்கைகளும், ஆய்வுகளும் காணப்படுகிறது.
ஸ்களிலே ஒரு பாலான பொருட்பாலே பொருளியல் விளங்குகின்றது. காரணம் பொருளியல் என்பது ஆக்க ன்ெற பொருட்கள் சேவைகளுடன் மிகவும் நெருக்கமான று மனித வாழ்க்கையும் இப்பொருட்கள் சேவைகளுடன் து. இத்தகைய ஒரு நோக்கிலேயே திருவள்ளுவரின்
அதிகம் ஒற்றுமைப்படுகிறது. இந்நிலையில் அன்றும் பூய்வுகள் அவசியமானதாக உள்ளதால், திருவள்ளுவரின் ருட்பாலிலே வள்ளுவர் கூறிய பொருளியல் கருத்துக்கள்
DD :
களிலும் பல பொருளாதார அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் )னகள் எழுவதற்கு "அருமை” என்பதே அடிப்படையாக யலுக்கான வரைவிலக்கணத்தினை அருமையுடனேயே பொருளாதார சமூகங்களிலும் மனித தேவைகளுடன் ப்படுமென இவர் குறிப்பிடுகின்றார். ஆனால் அதற்கு 1ங்களைப் பற்றியும், அருமை பற்றியும், உற்பத்திச் லே வள்ளுவர் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.
ம், காத்தலும், காத்த வல்லது அரசு"
(385)
༣༽།
N

Page 46
இயற்றல் :-
பொருள் விளைய இயற்கை வளம் வேண் வைப்பது மனித உழைப்பு. இதன் மூலம் விளைந்த6 அதனை மூலதனமாக முதலீடாக மாற்றுவதற்கு அ போது இடமறிந்து, காலமறிந்து, ஒழுங்கான தெரின் அனுசரித்து நடப்பவனே ஒழுங்கான ஆழ்வினை உன
இதனை பிற்கால பொருளாதார அறிஞர்களில் வளம் என்பது நிலம் என்கின்ற உற்பத்திக் காரணிை உற்பத்திக் காரணியினையும், மூலதனம், முதலீடு சார்ந்த கருதுகோளையும், பாச்சல் சார்ந்த கருது முயற்ச்சியாண்மை என்கின்ற உற்பத்திக் காரணியை
எனவே திருவள்ளுவரும் இதற்கு இணைந்த வ ஒருங்கே உற்பத்தியில் ஒன்றிணைக்கும் போது பொரு எழும் பொருளாதார வளர்ச்சி தானாகவே தொடர்ந்து ஏற்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதார அபிவிருத்தியையு இந்த முயற்சியாளனை வள்ளுவர் அரசனாகக் காட்டு
ஈட்டல் :-
பொருட்கள் சேவைகளை இவ்வாறாக உற்பத் ஆனால் அதனை எப்படித் தொகுப்பது என்பதற்கு பொருளியல் அறிஞர்களின் கருத்துப்படி "ஈட்டல்" என்ப; அதாவது பொருள் மிகுதியாகவுள்ள இடத்திலிருந்து விற்றுப் பொருளிட்டுவதைக் குறிக்கின்றது. இது உ வர்த்தகமாகவோ இருக்கலாம். ஆனால் ஈட்டல் என் செயற்பாட்டையே குறிக்கிறது.
காத்தல் :-
பொருட்களை தானாகவே உற்பத்தி செய்ய6 செய்யலாம். அல்லது மிகையினை விற்பனை செய்யல வேண்டிய தேவை உருவாகின்றது. அதாவது மிகைய எந்த பொருளாதார சமூகங்களுக்கும் இருக்கவே செ பண்டமாற்று என்ற பொருளாதார முறையை விடுத்து இதனை சிந்தித்தால் இங்கு "வங்கிகள்” போன்ற நிதி இங்கே தான் "சேமிப்பு" என்பது முக்கியமானதாக க முழுவதையும் பயன்படுத்தாமல் எதிர்கால பயன்பாட்ை வள்ளுவர் முன்பே கவனத்தில் கொண்டுள்ளார்.
வகுத்தல் :-
பொருட்கள் சேவைகள் ஆக்கப்படுவதும், அனுபவிப்பதற்குத்தான். எனவே எந்த முறையில் இ எழுகிறது.

}ம். அந்த இயற்கை வளத்தை செல்வமாக ஓங்க தையெல்லாம் நுகர்வு போக மறுபகுதியை சேமித்து ல்லது பொருளாதார நிலையை பெருக்க முற்படும் வை மேற்கொண்டு இடர்களுக்கு முதம் தேடுத்து டயவனாவான் என்கிறார்.
ன் கருத்துக்களுடன் ஒப்பி, நேர்கினால் இயற்கை யயும், மனித உழைபபு என்பது ஊழியம் என்கின்ற என்பன முறையே ஒரு பொருளாதாரத்தின் இருப்பு கோள்களையும், ஆள்வினை உடையவன் என்பது யுமே குறித்து நிற்கிறது.
கையிலே இவ்வாறு நான்கு உற்பத்திக் காரணிகளையும் |ளாதார நிலையில் ஒரு புதுமை பிறக்கும். அப்போது ஒரு வளர்ச்சியை மட்டுமன்றி பல வளர்ச்சிகளை ம் கொண்டு வரும் என்கிறார். ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் }கிறார்.
தி செய்து அதனை ஒழுங்காகத் தொகுக்க வேண்டும். வள்ளுவர் விளக்கம் ஏதும் தரவில்லை. ஆனால் து வாணிகம் செய்தலையே குறிப்பதாக அமைகின்றது. நு குறைவாக உள்ள இடத்தில் கொண்டு சென்று உள்நாட்டு வர்த்தகமாகவோ, அல்லது வெளிநாட்டு பது ஒரு பொருளாதாரத்தில் இடம் பெறும் வணிக
Uாம். அல்லது பற்றாக்குறையானவற்றை கொள்வனவு ாம். இதற்கும் மிஞ்சிய பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்த ான பொருட்களைக் காக்க வேண்டிய தேவை ஒன்று ய்யும். இதனை வள்ளுவரின் காலத்தில் காணப்பட்ட நவீன பணப் பரிவர்த்தனைப் பொருளாதார நோக்கிலே தி நிறுவனங்களின் தேவை ஒன்று வேண்டப்படுகிறது. ருதப்படுகின்றது. அதாவது நிகழ்கால வருமானத்தில் -யும் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டிய நிபந்தனையையும்
ஈட்டப்படுவதும், காக்கப்படுவதும் அதன் பயனை தப் பயனை மக்கள் அனுபவிப்பது என்ற பிரச்சனை

Page 47
வகுத்தல் என்ற பதத்தை பொருளியலாளர் ஒப்பிட்டு நோக்கினால் என்ன பொருளை உற்பத்தி செய்வது? அதனை எவ்வாறு உற்பத்தி செய்வது? அ வள்ளுவர் "வகுத்தல்” என்ற சொல்லின் பொருள்பட
ஆனால் இவ்வாறு பொருட்களையும் சேவை கொடுப்பது ஒரு அரசினுடைய கடமை என்ற "சம வள்ளுவர் இந்தத் திருக்குறளின் மூலம் விளக்கியுள்
(2) வரவு - செலவு
வரவு, செலவு நடவடிக்கைகள் என்பது ஒரு ந முக்கியமானது. இவ்வகையில் ஒரு நாட்டின் அரசாங்க நிதியாண்டிற்கான வரவுகள், மற்றும் செலவுகள் L வருவாய்களுக்கு ஏற்ப செலவுகள் அமைய வே வலியுறுத்துகிறார்.
"ஆகாறு அளவு இட்டிது போகாறு அ
என்று கூறுகின்றார். அதாவது வரவு குறைந் அழிவில்லை என்கிறார். இதனை இன்றைய பொருள பொருளியலில் "சிக்கனம்" என்பது முக்கியமான சுருக்குவதிலேயே அமைந்திருக்கும். இதற்கு மாறான வாய்ப்புண்டு. இதனாலேயே தனிநபருக்கும், அரச அடிப்படையான சிக்கனமும், இன்றியமையாததாகின்
ஆனால் இன்றைய அரசுகள் செலவுப்பக்கத் அதற்கேற்ற வருவாய்களையும் அல்லது நிதியீட்டத்6 இருந்தாலும், வரவுக்கு மீறி செலவு செய்யும் அர வள்ளுவர் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.
"அளவு அறிந்து வாழாத இல்லாகித் தே
அதாவது அளவறிந்து வாழாதவன் வாழ்வு, என்கிறார். அதாவது வருமானத்தை விட ஒரு அரச அந்நாட்டில் பற்றாக்குறைப் பாதீடு ஒன்று நடைமுை செலவுத்திட்டத்தை நிதியீட்டம் செய்வதற்கு நாட்டி கடன்கள் அதிகரிக்கும், பொதுப்படுகடன் சுமை அதி: அளவு குறைவடையும் என்ற பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஒ கருத்துக்களையே வள்ளுவரும் இந்த குறளின் மூல
3

களின் அடிப்படைப் பொருளாதாரப் பிரச்சனைகளுடன்
செய்வது? அல்லது அதனை எந்தளவு உற்பத்தி
தனை யாருக்காக உற்பத்தி செய்வது? என்பதனையே
66154u_616TTT.
களையும் இயற்றி, ஈட்டி, காத்து, அதனை பங்கிட்டுக் வுடமைப் பொருளாதார முறைமையின்” பண்புகளை ாளதனை உணர முடிகின்றது.
ாட்டின் அரசாங்கத்திற்கும், ஒவ்வொரு தனிநபர்களுக்கும் கத்தின் சார்பில் அந் நாட்டின் நிதியமைச்சர் எதிர்வரும் பற்றிய விபரங்களைத் திரட்டுவார். ஆனால் அரசின் ண்டுமென்பதை வள்ளுவர் பின்வரும் குறளிலே
து ஆயினும் கேடில்லை 856). Taib 8560)
(478)
ந்தாலும் செலவு அதிகமாகா விட்டால் செல்வத்திற்கு ாதார அறிஞர்களும் ஏற்றுக் கொள்வார்கள். ஏனெனில் தாக அமைகின்றது. இந்த சிக்கனம் செலவைச் சந்தர்ப்பத்தில் பல பாதகமான விளைவுகள் ஏற்பட ாங்கத்திற்கும் வரவுகளும், செலவுகளும் இதற்கு
நிது.
தையே முதலில் கவனத்தில் கொண்டு அதன் பின்னர் தையும் மேற்கொள்கின்றது. இதற்கு பல காரணங்கள் சு அழிவுப் பாதையை நோக்கி நடை போடுவதாக
ான் வாழ்க்கை உளபோல் ான்றாக் கெடும்”
(479)
செல்வம் உள்ளது போல் காணப்பட்டு அழிந்து விடும் ாங்கத்திற்கு செலவுகள் அதிகமாகக் காணப்பட்டால் றப்படுத்தப்படும். இதனால் இந்த பற்றாக்குறை வரவு ல் வரித்தாக்கங்கள் கூடும். அல்லது வெளிநாட்டுக் கரிக்கும். இதனால் வெளிநாட்டு சொத்து மட்டங்களின் ஒரு நாட்டுக்கு ஏற்படும் என்ற பொருளியல் அறிஞர்களின் Iம் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.

Page 48
(3) வரிக்கொள்கை:-
ஒரு அரசாங்கம் ஒரு பொருளாதார சமூகத்தில் வரி விதிக்கின்றது. இத்தகைய வரிவிதிப்பானது ந நிச்சயத்தன்மை, தூண்டல்தன்மை, எளிமைத்தன்மை ே வேண்டுமென கூறப்படுகிறது. இதனையே வள்ளுவருட
மக்களுக்கு பெருஞ்சுமை இல்லாமல், அவர்க வளர்க்கும் வகையில் மக்களுக்கெல்லாம் இன்பம் த வரியாகும். எனவே ஒரு அரசனுக்கு நீதித்தன்மையான பின்வருமாறு கூறுகிறார்.
"வேலொடு நின்றான்
கோலொடு
அதாவது குடிமக்க்ளைத் துன்புறுத்தி அவர் வரிவாங்கும் ஒரு கொடுங்கோல் அரசன் இரவில் தன வழிப்பறி செய்யும் கள்வனை ஒத்தவனாக கருதினார் மக்களின் அவரவர் வருமான மட்டத்திற்கு ஏற்ப அல்லது ஒரு வரிக்கொள்கையினையே சிறந்த வரியின் தன்ன கூறியுள்ளார்.
(4) நாட்டின் அமைப்பு (வருப
ஒரு நாட்டிலே பல்வேறு வகையான மக்கள் மட்டங்களைக் கொண்ட மக்கள் குழுக்கள் காணங் பொருளாதார செயற்பாடுகளும் அந்நாட்டின் அரசாங்க என்பதை வள்ளுவர் "நாடு” என்னும் அதிகாரத்திலுள்
"தள்ளா விளையுளும்
செல்வரும் சே
அதாவது உழவர்கள், அறிஞர்கள், செல்வர் வாழ்வதே சிறந்த நாடு என்று வள்ளுவர் இதன் மூல
(5) பொருளாதார வளர்ச்சியும்
வறுமை என்பது எந்த மூலை முடுக்கிலும்"
நாடே நல்ல நாடு என்றும் நல்ல நாட்டில் இருக்காதை என்பதை பின்வருமாறு வள்ளுவர் கூறுகிறார்.

மீது பல்வேறு நோக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டு தித்தன்மை, நடுநிலைத்தன்மை, சிக்கனத்தன்மை, பான்ற சிறந்த வரியின் அம்சங்களைக் கொண்டிருக்க ) வலியுறுத்துகின்றார்.
ளால் பொறுக்கக்கூடிய அளவில் அமைந்து அரசினை
ருவதாக அமைவதே ஒரு சிறந்த நீதித்தன்மையான வரிமுறைமையொன்று அவசியமென்பதை வள்ளுவர்
இடுஎன் றதுபோலும்
நின்றான் இரவு"
(552)
களின் மனம் நோக அச்சுறுத்தி வருமானத்திற்காக ரிவழியே செல்வோரிடம் வேலைக்காட்டி அச்சுறுத்தி இதனையே இன்றைய பொருளியல் அறிஞர்களும் து வரி செலுத்தும் ஆற்றலுக்கேற்ற நீதித்தன்மையான மையாக ஆதரிக்கின்றனர். இதனையே வள்ளுவரும்
மானப் பரம்பல்)
காணப்படுவர். அதாவது வெவ்வேறுபட்ட வருமான படுவதே இயல்பானது. இதற்கேற்பவே அவர்களது 3த்தினது நடவடிக்கைகளும் அமைந்து காணப்படும் ள ஒரு திருக்குறளிலே பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.
தக்காரும் தாழ்விலாச் சர்வது நாடு”
(731)
கள் ஆகிய பலதரப்பட்ட மக்கள் பிரிவினரும் கூடி ம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அபிவிருத்தியும்:-
இல்லாமல் எல்லோரும் செல்வர்களாகவே விளங்கும் வ மிக்க பசி, தீராத நோய், அழிக்கும் பகை என்பன

Page 49
éé
உறு பசியும் ஓவாப் சேராது இய
அதாவது பசி, பிணி, பகையில்லாமல், அை இதன்படி இங்குள்ள "சிறந்த நாடு” என்ற பதமானது " உள்ளது எனலாம். எனவே மேற்காட்டிய அனைத்து சமூக செயற்பாடுகளிலும் முன்னணியில் உள்ள குறிப்பிடுகின்றனர். பொருளியல் அறிஞர்கள் இதன் அடி இவ்வகையில் மேற்படி திருக்குறளை அடிப்படையா மக்கள் தமது வாழ்க்கைச் செலவினங்களையும் ம செய்து கொள்ள முடியாமல் பசியினால், பிணியினால் வரையிலும் யுத்தத்திற்காக அதிகளவான நிதிகளை ( காணப்படுகின்றமையும் ஏனைய கல்வி, சுகாதார வழங்கமுடியாம்ல் இருக்கின்ற நிலைமையும் நல்ல ந நாட்டுக்கு, பொருத்தமில்லாதது என்பதை வள்ளுவர்
(6) பிறநாட்டு உதவி :-
பல்வேறு வகையான காரணங்களால் நாடு நிலையினை உயர்த்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பத நன்கொடையாகவோ, நேரடி முதலீடாகவோ அமையலா தன்நிறைவு கொண்ட நாடுதான் "வளமான நாடு” என
"நாடென்ப நாடா ( நடவளம் :
மேலுள்ள குறளின் மூலம் வள்ளுவர் இயற்ை முயன்று தேடும் செல்வமுள்ள நாடுகள் நாடுகளல்ல விளைவுகளை முன்கூட்டியே வள்ளுவர் வலியுறுத்தி
(7) பணம் (பொருள்) :-
இன்றைய பொருளாதாரத்தில் சகல கொடுக் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பணம் வள்ளுவரின் திருக்குற வருமானத்தையும் தராத நிலையிலும் பணத்தை மக்க சகல விதமான தேவைகளுக்கும் பூர்த்தி செய்ய பின்வரும் குறளிலே வள்ளுவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
"பொருள் அல் லவரைட் பொருளல்லது இ
34

பிணியும் செறுபகையும்
ல்வது நாடு”
(734)
மதியுடன் வாழ்வதே சிறந்த நாடு என்கிறார் வள்ளுவர். அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு” என்பதனையே குறிப்பதாக பிரச்சனைகளிலுமிருந்து விடுபட்டு சகல பொருளாதார, நாட்டினையே "அபிவிருத்தி அடைந்த நாடு" என ப்படையிலேயே வள்ளுவரது கருத்தும் அமைந்துள்ளது. கக் கொண்டு நோக்கும் போது வறுமை காரணமாக bறும் அவர்களது அடிப்படை வசதிகளையும் பூர்த்தி வாழ்கின்ற மக்கள் பிரிவினர் ஒரு நாட்டில் இருக்கின்ற செலவு செய்கின்ற பாதுகாப்பு செலவினம் அதிகரித்துக் ம் போன்ற அடிப்படை சமூக நலன் வசதிகளை ாட்டுக்கு அதாவது அபிவிருத்திப் பாதையில் செல்லும்
முன்கூட்டியே கூறியுள்ளார் எனலாம்.
கள் பல பிறநாட்டு உதவியுடன் தமது பொருளாதார னைக் காணலாம். இது வெளிநாட்டின் கடனாகவோ, ம் ஆனால் வள்ளுவரோ ஏனைய நாட்டை எதிர்பாராமல் ண்று கருதுகிறார். இதனை பின்வருமாறு கூறுகிறார்.
வளத்தன, நாடல்ல தரும் நாடு”
(739)
கை வளம் நிறைந்த நாடுகளே சிறந்த நாடுகளென்றும் என்று, பிறநாட்டு உதவிகளால் ஏற்றப்படுகின்ற தீய புள்ளார்.
கல்.வாங்கல் தேவைகளுக்கும் பரிமாற்று ஊடகமாகப் ளிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பணம் எதுவிதமான ள் சேகரித்து வைத்திருப்பதற்குக் காரணம் பணமானது பயன்படுத்தப்படுகின்றமையினாலே ஆகும். இதனை
பொருளாகச் செய்யும் ல்லை பொருள்”
(751)

Page 50
இதன்படி மதிப்பில்லாதவர்களையும் மதிக் ஆகவே அந்தப் பொருளை விட ஈட்டத்தகுந்த டெ பணத்தினையே குறிப்பதாக அமைகின்றது எனலா அதன் தொழிற்பாடுகளும் வள்ளுவரினால் உணர்த இன்றியமையாதது என்பதை “பொருளில்லார்க்கு அறவழியில் நின்று பிறர் எவருக்கும் தீங்கு வராத பின்வரும் குறளிலே வலியுறுத்திக் கூறியுள்ளார்.
'அறன்ஈனும் இன்ப
தீதின்றி வி
அதாவது அருளோடும், அன்போடும் சேர்ந் வள்ளுவர் பொருட்களை கூடிய விலையில் விற்று ப வேலையாட்களை சுரண்டியும், தொழிலாளர்களின் வழியில்லை என்று பொருள் ஈட்டலில் அறத்தை குறளில் காணலாம்.
“அருளொடும் அன்பொ
L|660If
பொருளை ஈட்டும் துறையில் தூய்மை வேன பொருளதிகாரம் முழுவதிலும் காணமுடிகிறது.
(8) பொதுநிதியியல் கருத்து
ஒரு அரசாங்கத்தின் பொருளாதார வாழ் மக்களிடமிருந்து பெற்ற வருமானங்களை மக்களுக் அல்லது "பொதுநிதி" என அழைக்கப்படுகிறது. இத கருத்துக்களும் திருக்குறளிலே காணப்படுகின்றன அரசிறையின் பகுதிகளை தொகுத்து கூறும் எண்ண நடைமுறை அரசாங்கத்தின் வருவாய்களை இன தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
உறு பொருளும் உல்கு தெறு பொருளும்
அதவாது உறுபொருள், உல்கு பொருள் இனங்கண்டு வள்ளுவர் குறிப்பிடுகின்றார். இதன்ப கப்பமாக வாங்கும் பொருள் இவைகளே அரசனுக்

கத்தக்கவர்களாகச் செய்யும் சிறப்புடையது பொருள். ாருள் வேறில்லை என்கிறார். இங்கு பொருள் என்பது ம். இதன்மூலம் பணத்தின் முக்கியத்துவமும், மதிப்பும், தப்படுவதாக உள்ளது. உலக வாழ்வுக்கு பொருள் இவ்வுலகம் இல்லை" என்று வலியுறுத்தும் வள்ளுவர்
வகையில் அந்தப் பொருளை ஈட்டவேண்டும் எனவும்
மும் ஈனும் திறனறிந்து Iந்த பொருள்”
(754)
து வராத பொருளை விட்டு விட வேண்டும் எனக் கூறும் மிகை இலாபம் உழைத்தல், சமுதாயத்தை ஏமாற்றியும்,
வயிற்றில் அடித்தும் பொருள் தேடுவது நேர்மையான நன்கு வற்புறுத்துகிறார் வள்ளுவர். இதனை பின்வரும்
டும் வாராப் பொருளாக்கம் புரள விடல்”
(755)
ன்டும் என்று அறவழியினை வள்ளுவர் வலியுறுத்துவதனை
க்கள் :-
வில் வரவும், செலவும் இரண்டு பக்கங்கள். இவ்வாறு காகவே செலவிடப்படுகின்ற நிதியினையே "அரச நிதி" தில் ஒரு பகுதியான அரசாங்கத்தின் வருமானம் பற்றிய 1. அரசாங்கத்தின் வருமானத்தை அல்லது நாட்டின் ாம் திருவள்ளுவருக்கு இருந்திருக்க முடியாது. எனினும் ங்கண்டு கொள்ளும் வகையில் பின்வரும் குறளிலே
5 பொருளும்தன் ஒன்னார்த்
வேந்தன் பொருள்"
(756)
ஒன்னார்த்தெறுபொருள் என மூன்று வருவாய்களை தானே வரும் பொருள், சுங்கப்பொருள், பகைவரிடம் குரி பொருட்களாகும் என்கிறார்.
35

Page 51
உறுபொருள் (உள்நாட்டுப்பொருள்
அரசாங்கத்திற்கு வருமானம் கிடைக்கு உள்நாட்டிலிருந்தே நேர்முகமான வரி வருமானத்தி தானாக வந்து சேருகின்ற பொருளென்றும், உறுடெ
உல்கு பொருள் :-
அரசாங்கத்தின் வரி வருமானத்தில் நேர்வரி கிடைக்கின்றது. பிறநாட்டுப் பொருட்கள் விற்பனைக்க இறக்குமதி செய்கின்ற போது அவை வரும் எல்லை முறையை இது எமக்கு கூறுகிறது. இதுவே இற பொருட்களின் விலைகளோடு சேர்க்கப்பட்டு விடுவ மறைமுகமாகச் செலுத்துகின்றனர். இதனாலேயே சுங்கவரியினையே வள்ளுவர் "உல்கு பொருள்" எ
ஒன்னார்த்தெறு பொருள் :-
"தெறுபொருள்" என்பது பகைவர்களை பொருட்களை குறிக்கிறது. போரிலே பகைவர்களை பொருட்களை, அல்லது அவர்களின் உடமைகளை இவ்வாறான ஒரு வருமானம் அரசாங்கத்திற்கு கிை திட்டங்களை மீறி குற்றம் செய்கின்ற குற்றவாளிக கருதப்படுவர். எனவே அவர்கள் செய்த தண்டனை "தண்டப்பணம்" என்பது வரியல்லா அரசிறையில் வருமானத்தினையே "ஒன்னார்த் தெறு பொருள்" நோக்கக் கூடியதாக இருப்பதுடன், அரசாங்க வருமா6 வள்ளுவர் கூறி இருப்பதையும் காண முடிகிறது.
(9) பதுக்கல் நடவடிக்கை
வியாபாரிகள் பொருட்களை கூடிய வில் கொள்வதற்காக செயற்கையாகவே பொருள் தட்டுப்ப நடவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தி அதனை சட்ட ரீதியற் விற்பனை செய்வதனை நாம் காணமுடிகின்றது. கண்டிப்பதாக பின்வரும் குறள் அமைகிறது.
"வைத்தான் வாய் சான்ற
செத்தான் செ

r) :-
ம் வழிகளில் பிரதானமானது வரிமூலமே ஆகும். ன் மூலம் கிடைக்கின்ற வருமானத்தினையே வள்ளுவர் ாருளென்றும் குறிப்பிடுகின்றார்.
போக மற்றய கூடுதலான வருமானம் நேரில் வரிமூலமே ாக உள்நாட்டுக்குள் வரும்போது அதாவது பொருட்களை )களில் பொருட்களின் அளவுக்கேற்ப சுங்கம் விதிக்கும் க்குமதி தீர்வையாகும். இச்சுங்கவரி அல்லது தீர்வை தால் அவற்றை வாங்கும் பொதுமக்களே இவ்வரியை
இது மறைமுக வரியாக அமைகின்றது. இத்தகைய னக் கூறியுள்ளார்.
அழிப்பதனால் அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்கின்ற தோற்கடித்து அவர்களிடமிருந்து கப்பமாக வாங்கும்
இது குறிக்கிறது. ஆனால் இன்றைய நடைமுறையில் டப்பதை நாம் காண முடியாது. ஆனால் நாட்டின் சட்ட ளும் ஒரு வகையில் அந்நாட்டுக்கு பகைவர்களாகவே க்காக அவர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்படுகின்ற முக்கிய ஒரு பங்கினைப் பெறுகிறது. இத்தகைய ஒரு என வள்ளுவர் குறிப்பிட்டுக் கூறியுள்ளார் என்பதை னம் அல்லது அரசிறை மாதிரி ஒன்றினையே ஒரளவாவது
(கறுப்புச் சந்தை) :-
லையில் விற்று மிகை இலாபத்தினை உழைத்துக் ாட்டினை ஏற்படுத்தும் வகையில் பொருட்களை பதுக்கல் ற முறையில் கூடிய விலையில் கறுப்புச் சந்தையில் இத்தகைய ஒரு பொருள் முடக்கல் நடவடிக்கையை
பெரும்பொருள் அ.துண்னான் யக்கிடந்து இல்”
(1001)
30

Page 52
இதன்படி செல்வத்தை தேடி வைத்தவன்; ஆ ஒப்பானவனாவான் என்கிறார். அதாவது பொருளைச் சே இலாப நோக்கமோ, பிறருக்கு கொடுத்து உதவாத நே கருத்து என்பது இதிலிருந்து பெறப்படுகின்றது.
(10) விவசாயத்துறை (உழe
ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தின் இதற்குக் காரணம், மக்கள் உயிர்வாழ்வதற்கு இன்றி செய்யும் உழவுத் தொழிலை, அதற்கென ஒரு அதிக
"சுழன்றும் ஏர்ப் பின்ன உழந்தும் உ
அதாவது வேறெந்த வழிகளில் சுழன்றாலும் எதிர்பார்த்து நிற்கிறது என்பதை உழவராலேயே உ தலைமையான தொழில் என்கிறார். இதைவிட உழவு செய்ய முடியாமல் வேறு வழிகளில் வாழ்க்கை நடத்துக் ஆகவே அவர்களே உலகத்தார்க்கு அச்சாணி போன்
"உழுவார் உலகத்தார்க் எழுவாரை எல்ல
இதன்படி உழுகின்றவர்களே உலகத்தை வி விவசாயத்துறையையும் அதனை மேற்கொள்பவர்கை அதாவது உழுதுண்டு வாழ்பவர்களே சுதந்திரமாக 6)ITUpL என்பதை பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.
"உழுதுண்டு வாழ்வாரே
தொழுதுண்டு ட்
இவ்வாறு வேளாண்மைத் துறையை தலை அறிஞர்களையும் வரலாற்றில் காணலாம். 18ம் நூற்றால் விவசாயம் மட்டுமே ஆக்கமுள்ள தொழில் என்றும் கூறினார்கள். உழவுத் தொழில் மட்டுமே உபரி விை வாதிட்டுள்ளனர். ஆனால் இவர்களின் கருத்துக்களு அடிப்படையான வேறுபாடு உண்டு. அதாவது இவர்க பொருளாதார அறிஞர்கள். ஆனால் வள்ளுவரோ பெ அரிய பொருளியல் கருத்துக்களைக் கூறியவர் என்ப
3.

அதை அனுபவிக்காவிட்டால் அவன் இறந்தவனுக்கே ஈர்ப்பது சுய தேவைக்காக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். ாக்கமாகவோ இருக்கக் கூடாது என்பது வள்ளுவரின்
5)) :-
அடிப்படை விவசாயத்துறையிலேயே தங்கியுள்ளது. தியமையாதது உணவு. எனவே உணவை உற்பத்தி ாரம் வகுத்துச் சிறப்பித்துக் கூறியுள்ளார் வள்ளுவர்.
து உலகம்; அதனால் ழவே தலை"
(1031)
உலகம் முடிவில் ஏரினால் விளையும் பொருளையே உலகம் வாழ்கின்றது. ஆதலால் உழவுத் தொழிலே செய்வது உடல் வருத்தும் தொழில் என்று அதைச் கின்றவர்களையும் காப்பாற்றுகின்றவர்கள் உழவர்களே. றவர்கள் என்பதை பின்வரும் குறளிலே கூறுகின்றார்.
கு ஆணி, அ.தாற்றாது ாம் பொறுத்து"
(1032)
வாழச்செய்கின்றவர்கள் என்று உழவுத்தொழிலையும், ளயும் ஒவ்வொரு குறளாக சிறப்பித்துக் கூறுகிறார். வர்கள் மற்றவர்கள் எல்லாம் அடிமையாக வாழ்பவர்கள்
வாழ்வார்; மற்றெல்லாம் பின்செல் பவர்"
(1033)
மையாக வைத்துச் சிந்தனை செய்த பொருளாதார ண்டில் பிரான்ஸ் நாட்டில் தோன்றிய இயற்கைவாதிகள் ஏனையவை ஆக்கமற்றவை என்றும் பாகுபடுத்தி ளச்சலை தரக்கூடியதென்று உழவர்களைப் போற்றி }க்கும், வள்ளுவரின் கருத்துக்களுக்கும் இடையே ள் பொருளியல் சம்பந்தமான கருத்துக்களை கூறிய ாது நோக்கு சிந்தனையாளர். தமது அறநூலிலேயே து இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.

Page 53
இதைவிட வள்ளுவர் உழவு செய்யும் திற உழுவதைப் பற்றியும், எருவிடுவதைப் பற்றியும், கை பூச்சி புழு அண்டாதபடி பயிர் தழைத்து வளரும் 6 கூறுகிறார்.
அத்துடன் உழவுத் தொழிலின் முழுப்பய ஈடுபாடு வேண்டும் என வள்ளுவர் கூறுகின்றமை நிலவுட6 இதிலிருந்து பெறப்படும் கருத்தை அடங்கிய குறளா
“செல்லான் கிழவன் இ
இல்லாளின்
இதன்படி ஒரு உழவன் நாள்தோறும் நில மனைவியைப் போல பிணங்கி விடும் என கூறப்படுகிற நிலவுடைமைக் கொள்கை என்பது தனியுடைமையை இலக்கியச்சுவை கலந்த ஒரு நடையிலே தனியுடமை
இவ்வாறாக அரிய பல பொருளாதாரக் கரு முன்பே கூறிச் சென்றுள்ளார் வள்ளுவர் என்பதை மே உணரக் கூடியதாக உள்ளது.
இதன்படி உயர்ந்த குடிமகனையும், இலட்சிய கொண்டதாக வள்ளுவர் காணும் நாடு காணப்படுகி வாழ்வுக்கு ஓயாத உழைப்பும், தாழாண்மையும், வேளான அரசியல் வாழ்வு என்பன வள்ளுவர் காட்டிய இன்றியமையாதனவையாக காணப்படுகிறது எனலாம்.
38

ண்கள் பற்றியும், நிலத்தின் மண்ணை வேண்டியளவு ா எடுப்பதைப் பற்றியும், நீர் பாச்சுவதைப் பற்றியும், கையில் காப்பதைப் பற்றியும் தனது குறள்களிலே
னையும் பெறவேண்டுமானால் உரியவரின் நேர்முக மக்கருத்துக்களை வலியுறுத்துவதாக காணப்படுகிறது. எது பின்வருமாறு அமையும்.
ருப்பின் நிலம் புலந்து ஊடி விடும்”
(1039)
த்தைப்போய் பார்க்காமல் இருந்தால் அது அவன் து. இதிலிருந்து வள்ளுவர் கவனத்தில் கொள்கின்ற த்தான் என்பது நன்கு தெளிவாகின்றது. இது ஒரு யின் தன்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் வள்ளுவர்.
}த்துக்களை பொருளியல் அறிஞர்கள் யாவருக்கும் ற்கூறப்பட்ட சில எடுத்துக் காட்டுகளின் மூலம் நாம்
அரசையும், நிறைந்த வளம் கொண்ட சமுதாயத்தையும் ன்றது. இதன்படி வள்ளுவர் காட்டும் பொருளாதார எமையும், அன்பும், அருளும், அமைதியும், குடிகொண்ட
மேற்படி பொருளாதார வாழ்வின் உயர்வுக்கு
தங்கராஜா - திவ்வியிராஜ் பொருளியல் சிறப்பு 3ம் வருடம் கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்.

Page 54
குழுச் ச்ெ
நிறுவன இலக்குகளை அடைவதில் குழுச்
l. குழுச் செயற்பாடு ஓர் அறிமுகம்:
முகாமைத்துவ கோட்பாடுகளில் குழுக்க6ை சகல நிறுவன அங்கத்தவர்களினதும் தொழில் அறிவு அ புரிந்துணர்வுடன் நிர்ணயித்து மிகவுயர்ந்த ஊக்குவிப்பு சூ ஒரு நிறுவனம் குழுமுறை ஈடுபாட்டின் மூலம் பெ மாற்றங்களுக்கு துரித உடன்பாடு, மிக இலகுவான (தொழிற் கையளிப் பு), வேலை ஒப் படைத் த6 பெறுமானங்களுக்குமிடையிலான பொதுவான இன அணுகுமுறை, பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதில் புதிய மு சிறந்த தீர்மானங்கள், பிரச்சினைகளுக்கான முன் 6 செயற்பாட்டால் அவ்வகையான பயன்களை பெற இயல்பாகவுள்ள பின்னடைவுகள் முற்குறிப்பிட்ட நற்ப
உதாரணமாக குழுச்செயற்பாடு கூடிய நேரத் போதிய நேரத்தைக் கொடுக்காமல் இருக்கலாம். அல் ஒழுங்கற்றதாகவும் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்டதாக
இதன் விளைவாக முகாமையானது நிறுவன கலாசாரத்திலும் கூடிய கவனம் செலுத்துதல் வேண்
2. குழுக்களும் அதன் தொழிற்பாடுகளும்
ஒரு நிறுவனத்தில் முறை சார்ந்த முறை, ( இலகுவில் அடையாளங் காண முடியும்.
முறை சார்ந்த குழுக்கள் என்பவை ஒரு நிறு: சில குறிப்பிட்ட செயற்பாடுகளை அல்லது இலக்குகளை சில நிறுவனங்கள் உயர்மட்ட கொள்கைகள் மூலம் கு கண்டு இலக்குகளை அமைக்கும் அதே வேளை ஆரம்பிக்கின்றன. ஒரு குழுவின் பொதுவான தன்மை முயற்சியாக அல்லது ஒரு திணைக்கள செயற்பாட் அடையக்கூடிய இலக்கையும் குறிப்பிட்ட நோக்கத் வேண்டும். ஆய்வாளர்கள் நிறுவனத் தொழிற்பாடு, தனிப் முறைசார் குழுக்களில் அடையாளங் கண்டுள்ளனர்.
2
·

A. 960TO3 T
யற்பாடு 6. f660) Juji oil it
வர்த்தக முகாமைத்துவ பீடம்
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்.
செயற்பாடு எப்போதும் வெற்றியளிக்கின்றதா?
ா அமைத்து குழுமுறை ஈடுபாட்டின் தோற்றத்தால் ஆற்றல்களையும் ஒன்றிணைத்து நிறுவன இலக்குகளை ழலில் நிறைவேற்ற முடியும் என உத்தேசிக்கப்படுகிறது. றக்கூடிய ஏனைய நன்மைகளாவன: தொழில்நுட்ப தொழில்பிரிவுகள், ஆற்றல்மிகு தொழில் வழங்கல் பில் அதிக நெகிழ்ச் சி. இலக் குகளுக்கும் எக்கப்பாடு பிரச்சினைகளுக்கான ஆக்கபூர்வமான முறையினை கையாளல், அதிகரித்த தொடர்பாடல், எச்சரிக்கை என்பவையாகும். ஒரு நிறுவனம் குழுச் க்கூடியதாக இருந்த போதிலும் குழு ஈடுபாட்டில் யன்களை பின் இழுக்கச் செய்யும்.
ந்தை தரும் அதே வேளை வழமையான வேலைக்கு லது சில வேளைகளில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தலாம். வும் இருக்கலாம்.
இலக்குகளிலும் குழு கட்டமைத்தல் செய்முறையின் டியிருக்கிறது.
முறை சாரா முறை என இருவகையான குழுக்களை
வன முகாமையால் அதன் இலக்குகளை அடைவதற்கு முன்னெடுத்துச் செல்வதற்காக ஏற்படுத்தப்படுகின்றன. ழக்களை அமைத்து நிறுவன நலன்களை அடையாளங்
ஏனையவை சிறு அபிவிருத்திக் குழுக்களுடன் யானது தூண்டுதல் நிறுவனத்தின் பரந்த கொள்கை டு வலுவாக ஏற்படமுடியும். ஒரு குழுவானது அது தையும் அடையாளங் கண்ட பின்பே ஏற்படுத்தப்பட பட்ட தொழிற்பாடு என இருவகையான தொழிற்பாடுகளை

Page 55
நிறுவன ரீதியான செயற்பாடுகள் அடிப்ப அப்பால் பட்டதுமாகும். இது ஒன்றிணைந்த தனித் புதிய எண்ணக் கருத்துக்களையும் உருவாக்குகிற தொடர்பு, அபிவிருத்தி, தனிநபர் சுய கெளரவத்ை உணர்வு சமூகத் தன்மை என்பவற்றை திருப்திப்படுத் பிரச்சினை தீர்வுக்கான வழிமுறைகளையும் வழங்குக
3. குழுச்செயற்பாடுகளின் அடிப்படைகெ
ஒரு குழு உருவாக்கலின் ஆரம்ப படிமுறை அடிப்படையில் குழுவிற்கான இலக்கை வரையறுத் எல்லையை வரையறுத்தல் இடைக்கால படிமுறைக விடையளிக்கப்பட வேண்டும். சில சந்தர்ப்பங்களில் கு தனது சொந்த இலக்கை ஏற்படுத்தும் பொழுது ஆரம்ப குழு நிர்ணயித்தால் எடுக்கும் காலத்தை விட அக் காலம் எடுக்கும்.
குறித்த செயற்பாட்டை அல்லது குறித்த வி பொழுது அதற்கு தெளிவான அதிகார எல்லை கொடுக்க எல்லைகள் தீர்மானிக்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும்.
4. குழுக்கள் எப்போதும் வெற்றியளிக்கின்
உளகலாவிய ரீதியில் நிறுவனங்களின் கு உதாரணங்கள் மூலம் குறிப்பிடலாம். இது நிறுவனங் வேலைகளை கையாள்வதற்கு துணை நிற்கின்றது. இது ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்துகிறது, வேலையை பங்கள் இருத்தல், சிறந்த தீர்மானங்களை கொடுத்தல் பிரச்சி நாம் குழு மற்றும் குழுச்செயற்பாடுகள் பற்றி பல தோல்விகள் பற்றியும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதில் அ கால நோக்கற்ற தன்மை போதியளவு பணம், நேரம் பயிற்சி, குறைவான வழிநடத்தல் உட்கைபூசல்கள் : காரணங்களாக உள்ளன.
5. ஓர் வெற்றிகரமான குழுவை உருவாக்க
ஓர் குழுவிடம் இருந்து உச்ச ஈடுபாட்டை சொந்த நோக்கை விளங்கிக் கொள்வதற்கு போதிய ஒருவரின் வேலை அல்லது குழுவாக செயற்பட ஊ வாய்ப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விளைவாக ஒரு பெறுகிறது. வெற்றிகரமான குழுக்கள் உயர் முகா பாட்டுடனான நோக்கத்துடனும் நிறுவன தந்திரோபாu வேரூன்றி இருக்கின்றன. குழுக்கள் நிறுவன கூட்டு ே
40

டையில் சிக்கலானதும் தனிநபரின் ஆற்றல்களுக்கு நுவனமான செயற்பாடுகளின் ஊடாக தீர்வுகளையும் து. தனிநபர் செயற்பாடுகள் தனிநபர் தேவைக்கான த உறுதி செய்தலும் அதிகரித்தலும் அடையாள துவதுடன் மற்றும் தனிப்பட்ட நபர்களுக்கிடையிலான ன்றது.
ஆராயப்பட வேண்டிய பிரச்சினை அல்லது விடயத்தின் 5லாகும். இச் செயன்முறையில் குழுவிற்கான கால ள் மற்றும் முக்கியமான வினாக்கள் என்பவற்றிற்கு ழவே தனது இலக்கை நிர்ணயித்து விடும். குழுவானது இலக்கை வடிவமைக்கும் குழு அல்லது வழிநடத்தும் குழு தனது செயற்திட்டத்தை ஆரம்பிப்பதில் கூடிய
விடயங்களை கையாள்வதற்கு குழு உருவாக்கப்படும் ப்பட வேண்டும். மேலும் அது சுயமாக இயங்கவேண்டிய
06016).III?
ஆழல் செயற்பாடு வெற்றியளித்த கதைகளை L6) களின் ஊழியர்கள் ஆக்கமும் அதிகாரமும் கொண்ட து நிறுவனத்தின் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கின்றது, ரிப்பதில் வினைத்திறனாக உள்ளது. ஈடுபாடுடையதாக னைக்கான அறிகுறிகளை அடையாளங் காண்கிறது. வெற்றிக் கதைகளை கண்ட போதிலும் அநேக நேக விமர்சனங்கள் நியாயமானவையாகும். நீண்ட என்பன புதியதாக அமையாத தன்மை, குறைவான என்பன பொதுவான குழுச்செயற்பாடு தோல்விக்கான
எது செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.
பெறுவதற்கு உயர் முகாமை குழுவானது அதன் ளவு வழிவகைகளை வழங்க வேண்டும். இது தனி றியர்களுக்கு தனித்துவமான முறையில் பங்களிக்க
குழு அதன் தனித்தன்மையையும் உரிமையையும் மையினால் வழிநடத்தப்படுகின்றது. மேலும் செயற் பங்கள் முன்னுரிமைகள் என்பவற்றிலும் இலக்குகள் நாக்கை அறிந்திருக்க வேண்டிய தேவையும் அவை

Page 56
எவ்வாறு அதனுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றது
ஒரு குழு பல தொழிற்பாடுகளை பிரதிநிதித் முறையில் செயற்படமாட்டாது. எனவே உயர்முகாமை ஒப்படைக்கப்பட்ட வேலைகளுடன் தொடர்புடைய தகவ வேண்டும். தனிநபர்களின் செயற்பாட்டு நோக்கு மற்றும் அட்டவணையானது நோக்க அடிப்படையிலான குழு 2
6. குழு தோல்விகளை தவிர்ப்பதற்கான ந
மேற்கூறியது போன்று குழுக்களும், குழுச் தவறுவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் காணப்படுகின்றன. வேண்டும். இது கையாளும் அல்லது தயார்படுத்தலில் குழு உருவாக்கல் செய்முறையிலுள்ள குறைபாடா அல்லது குழுக்களின் தானாக அமையப்பெற்ற இயற்:
இது ஒரு வேறுபட்ட அணுகுமுறைகளில் நோ நிறுவனத்திற்கான குழுவின் கட்டமைப்புகளில் அக்க அவர்களுடைய பிரச்சினைகளுக்கும் குறைபாடுகளுக்கும்
குழு உருவாக்கலின் ஆரம்பத்தில் அவ்வாறா குறிக்கோள்களை முகாமைத்துவம் ஏற்படுத்தி அவற் செய்தல் வேண்டும். அதற்காக குறித்த குறிக்கோள்க உட்பட குழு ஏற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்க்கப்படும். மு பின்னர் முகாமைத்துவமானது, நேர நிரலினைக்காட்டி பார்க்கப்படும் விளைவுகளை அடையாளங் காணல் வேன முகாமைத்துவமானது குழுவினால் எதிர்பார்க்கப்படும் வகையினை அடையாளங் காணல் வேண்டும். ஒரு குழு வேலைப் பணிகள் காணப்படலாம். ஆனால் முரண்ப நியமம் என்பவற்றை பராமரித்தல் போன்றன முக்கிய
எல்லோருக்கும் ஒரே வகையான செயற்பாட் அது குழு அங்கத்தவர்களுக்கிடையே பரஸ்பர மரியான சிபார்சு செய்யப்பட்ட இன்னுமொரு அணுகுமுறைய மேற்கொள்வதாகும். அவ்வாறான நிலைமையில் ஒரு குழு
முதல் முயற்சியில் குழுக்களானது பாரிய அ அவை பாரிய தோல்விகளின் விளைவுகளை குறைக்க வேலைகள் சில பிரச்சினைகளை கொண்டு வரும்.
குழுக்கள் உருவாக்கப்படும்போது சில ே அம்மாற்றத்தினை எதிர்க்கலாம். ஆனால் அம்மாற்றங் அறிமுகப்படுத்த இப்பிரச்சினையை தீர்க்கலாம்.
41

என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.
துவம் செய்யும் போது பாரம்பரிய அறிக்கையிடல் பானது குழுக்களுக்குரிய வேலையில் அவர்களிடம் பல்களை பெறுகிறார்கள் என்பதனை உறுதி செய்ய
இலக்கு உருவாக்கல் என்பவற்றை விரிக்கும் குழு உருவாக்கலுக்கான மிக திறனான ஓர் கருவியாகும்.
டைமுறைகள்:
செயற்பாடுகளும் நிறுவன நோக்கை அடைவதில் ஒரு குழுவின் தோல்விக்கு யார் குற்றம் சாட்டப்பட உள்ள குறைபாடல் அல்லது முகாமையாளர்களின் அல்லது குழுக்களின் உட்கை முரண்பாடுகளா?
கையாக உள்ள பிரச்சினைகளா? என்பவையாகும்.
க்கப்பட முடியும். உயர்முகாமையானது அவர்களின் றை எடுக்க வேண்டிய அதே வேளை குழுக்கள் பொறுப்பெடுக்க வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது.
ன குழுக்களை உருவாக்குவதற்கான தனது சொந்த }றை குழு அங்கத்தவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளச் ள் அல்லது தந்திரோபாயங்கள் மற்றும் சிபார்சுகள் க்கிய தொழிற்பாடுகளை அவர்கள் விபரிக்கலாம். எல்லைகள், வளங்கள் மற்றும் குழுக்களினால் எதிர் ன்டும். குழுக்கட்டடைப்பானது வடிவமைக்கப்பட்டவுடன் மற்றும் தொடர்பாடல் அறிக்கையிடல் தடவையின் விலுள்ள அங்கத்தவர்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான ாடுகளை தவிர்த்தல் மற்றும் துரித வேலை தரம் DTങ്ങ് ♔ങ്ങഖ5ണITE). -
டு நியமனங்களை பிரயோகித்தால் சிறந்ததாகும். தயை ஏற்படுத்தும் குழு தோல்வியை தவிர்ப்பதற்கு ானது எதிர்கால தோல்விகளுக்கான திட்டமிடலை வானது நிகழத்தக்க திட்டத்தை விருத்தி செய்யலாம்.
|ளவு திட்டங்களை நோக்கங்களை தவிர்க்குமாயின்
முடியும் மாறாக ஒரே தடவையில் பல திட்டங்களின்
வலை விதிகள் மாறலாம். அத்துடன் சில பேர் களை சிறிய பகுதிகளாக்கி அவற்றை படிப்படியாக

Page 57
குழுக்களில் சிறந்த தொழிலாளர்கள் பிழை செயற்பாட்டினைப் பாதிக்கலாம். அவ்வாறான விடயங்க அவ்வகையான தொழிலாளர்களுக்கு பயனுள்ளதும் அவர்கள் விசேட செயற்திட்டங்களில் ஈடுபடுத்தப்படல
ஒரு குழுவில் மிகைநிரப்புடைய அல்லது கீழுழைப்புடைய ஊழியர்கள் அவர்களது அறிவுச அத்தொழிலுக்காக பயிற்றப்படுவர். அக்குழுக்கள் அ6 பாத்திரங்கைள அவர்களுக்கு கையளிப்பதன் மூல உழைப்பினை கொண்ட ஊழியர்கள் குறைவான திறன் தொழிலுக்கு உண்மையாக தகுதியற்றவர்களாக கா6 தொழிலாளர்கள் குழுச் சகாக்களினால் ஈடுபடுத்தப்பட் அவர்கள் கையாளக்கூடிய வேலையை காண வே வேண்டும். அடுத்த தெரிவு அவ் ஊழியர்களை வே6
குழு அங்கத்தவர்கள் எதிர்நோக்கும் இன திறன்களுடன் வேலைக்கு வந்தாலும் குழு அங்க அவர்களுக்கு கடினமாக இருப்பதாகும். குழுக்கள் உற்பத்தித் திறன் மற்றும் தரம் என்பவற்றின் உத் தீர்ப்பதில் பங்குபற்றல் ஊடாகவே பராமரிக்கப்பட ( தொடர்பாடல் வேலைமுறைகள் என்பவற்றை அங்கத்தவர்களிடையே குழு ஒழுக்கத்தையும் விருத
(p(6)6OJ:
மேலே நோக்கப்பட்ட ஆய்வானது ஒரு ஸ் மட்ட பயனை பெறுவதற்கு தாபன இலக்குடன் ெ தொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்கவும் வேண்டும் என ெ (Top Management) குழுக்களின் தவறுகளில் சிக் பார்த்துக்கொள்ளுதல் வேண்டும். இதனை தவிர்ப்பது (3LDsbG35|T6irgiT6) (CrOSS Tunctional) (956ötepGob செயற்பட குழு அங்கத்தவர்களுக்கு பயிற்சி அளித் ஏற்படுத்துதல், தொழிலாளர்களுக்கிடையிலான தொடர் நிதி அடிப்படையில் குழுக்களின் செயற்பாடுகளை :
இன் நிபந்தனைகள் பூர்த்தியாகும் பட்சத்தி சூழலை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதன் மூலமும் தாபனத்து முடியும் என்பது வெளிப்படையே. இதனை Wacc தலைவரான Koichi Tuskamoto என்பவர் பின்வருப
* 'One Step hy 100 Persons is bet
"ஒருவரால் நூறு அடிஎடுத்து வைப்பதனை விட

யான தொழில்களில் இருக்கலாம். இது அக்குழுவின் ளை வேறாகவும் சிறப்பாகவும் கையாளப்பட வேண்டும். சவால் நிறைந்ததுமான தொழில்கள் அழிக்கப்படலாம். ாம். அல்லது குழுத்தலைவர்களாக நியமிக்கப்படலாம்.
கீழுழைப்புடைய தொழிலாளர்கள் காணப்படலாம். ார் தகுதிக்கு கீழே வேலைசெய்வார்கள். அல்லது ர்களிது வேலையினை குழுக்களில் பொறுப்பு வாய்ந்த b விரிவாக்கலாம். அல்லது வளப்படுத்தலாம். மிகை 5ள் பயிற்சியின்மை காரணமாக தாங்கள் கொண்டிருக்கும் னப்படுவர். தொழிலை நிறைவேற்றுவதற்கு அவ்வாறான டிருக்கலாம். இல்லையேல் குழுவினை உருவாக்குவோர் ண்டும். அல்லது அவற்றை குழுவிடம் மீளவிரித்தல் லை நீக்கம் செய்தலாகும்.
ானுமொரு பிரச்சினை அவர்கள் சிறந்த தனிப்பட்ட த்தவர்களுடனும் அதன் சூழலுடனும் ஒத்துழைப்பது உயர்ந்த வெளியீட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்டாலும் தம மட்டமானது குழு அங்கத்தவர்களின் பிரச்சினை முடியும். அதற்காக உயர்மட்ட முகாமைத்துவமானது முன்னேற்றுவதற்கு பொறுப்பாக இருப்பதுடன் நதி செய்தல் வேண்டும்.
தாபனத்தின் குழுச் செயற்பாடுகளின் மூலமும் உச்ச பாருந்தக் கூடிய குழுக்களை அமைப்பதுடன் அது காள்ளப்படுகின்றது. இங்கு மேல்மட்ட முகாமையானது கி அதன் தோல்விகளுக்கு காரணமாக இருக்காமல் தற்கு முகாமையாளர்கள் குறுக்குச் செயற்பாடுகளை
குழுவின் நோக்குகள் வரையறுத்து குழுச்சூழலில் தல், குழு நிறைவேற்று மீளாய்வு செயற்திட்டத்தினை பாடல் தந்திரோபாயங்களை அபிவிருத்தி செய்வதுடன் ஊக்குவிக்கலாம்.
லும் குழு அங்கத்தவர்களுக்கு சிறப்பான வேலைச் தின் இலக்கினை இலகுவாகவும் சிறப்பாகவும் அடைய al Corporation of Japan 66660) b 1536)1605566 )ாறு குறிப்பிடுகிறார்.
er than 100 steps hy one person"
நூறுபேரால் ஒரு அடி எடுத்து வைப்பது மேல்”

Page 58
2eferences:
l. Stoner, James A.F. Freeman, Edward R. Gilb.
Hell Inc., 1995) pp. 497-518
2. Deborah Harrington - Mackin, Managemma
Group, 1994) p.p. l63 - 217
3. Lawrence Holpp, Robert Phillips "Its Own W Asian Source of Media Group, June 1996) p.
4. Robert Kreitner, Angles Kinicki, Organiz
Illinois, 1989)
43

ert Jr. Deniel R, Management (6th ed, Prentice
ent Essentials (lst ed. The Asian Source Media
Worst Enemy". World Executive Digest (The
р. 54 - 55
ational Behaviour (Irwin Inc Homewood,
■■■■■■■, ■■■■ 寧翼獸獸

Page 59
t is said that "A Man who is handsome a
always happy”. These are not personality but appe
the manner with which an individual reacts and inter
This concept of personality is deter interactions. Personality and leadership are inter-relate
leader, a good manager, a good administrator and a wi
An extremely important factor influencing personal lives and in an organisation. It is a fact that v
But when it comes to a matter of expressing or exchan
Speaking is a vehicle of expressing one's th exchange ideas or notions from one to another. Wit originator. Speech plays a very important role in humi is a form of getting to know the various people wi emotions. It plays a vital role in business and trade.
That the tone of speech in man is a very vita
the voice. Tone expresses the feeling, power on author
Tone of voice plays a very important part in the dissatisfaction in a harsh tone to an employee, he is
soft tone is a pleasant form that is likely to produce be
Tone of voice reflects interest, enthusiasm, love fo ignorance.
The other important factor is accent. Accent will background and tradition. Accent is the Way your pl
Speaking.
 

ld smart, nice in every way and with a smiling face, is
rances of the person. Personality on the other hand is
|cts with others.
mined by hereditary, environmental and social d. A person who has a good personality will be a good
nner in life.
personality is speaking. Speaking is an art in our se do not need a language to think or conceive an idea.
ging views, We do need a language.
oughts. The purpose of speech is to communicate or hout this important function, ideas remain within the an communication. It is the tool to build relationship. It
no come into our lives, in sharing their feelings and
al facator cannot be over looked. Tone is the sound of
ity of a speaker on a particular subject.
lite of a manager. When he/she expresses his/her
made either to quit the job or to retort. As against this a
ter results and encourage co-operation.
r a subject, lack of concern, fear, anger, dislike and
'xpose one's country of origin, community, cultural
ace stress on a Word. This too has a great impact on
44

Page 60
Sense is more than everything else in Speaking.
The subject taken up by the speaker should be subst
contain these aspects will result in creating a poor ima
Rhetoric attracts everyone. A good cup of tea served served in an unpresentable cup. So is true of spea rhetoric ability of a person.
Business, in its entity, demands personality and effecti The selection of a person for a job or for a partic impression made on the interviewer by the interview
first impression one gives to another is long lasting.
Here speech plays a very important part on both the ir of the interviewer should be such that it brings forth
whether the interviewee is fit for the job. Here again, ti In every aspect of life, particularly in business organ concerned, speech becomes indispensable.
It is wise to remember the 5 golden "Cs” in Speaking.
1) Courtesy:
Courtesy in speech is respect and consideration for attracts their attention towards you. To help the stral
consideration to others courtesy should be mixed with
Congratulating a person in an effective and pleasant to
2) Correctness.
Correctness is accuracy. One is bound to in
effective vocabulary and the application of the appro should not be forgotten that the idea in the mind of
keep the listenerglued to you.

antial, impressive, reasonable and logical. Failure to
ge on the speaker.
in a presentable vessel tastes better than the same tea
king. Influencing the listener mostly depends on the
Ve speaking to prosper.
ular purpose depends mostly on his personality. The
2e will go a very long way towards his selection. The
nterviewee and the interviewer. The questioning ability
answers as would be required by him to ascertain
one and accent play a vital role.
isations, as far as interaction among human beings is
Others. The Way you address a person or a gathering nger, to share the joy with others, to give confort and
speech.
pne is an example of courtesy.
nake a Statement without error in Structure, grammar,
Iriate words are other important function of speech. It
the speaker should be penetratingly powerful so as to
45

Page 61
It is also important that the speaker should not be b
becomes important.
When you are not certain about a particular matter in ti
“I think SO.” Or “ I believe So”. ThiS will infu Se confide
3) Clearness:
What you deliver to the listener has to be grammar and the correct usage of the Words are vital
loose tract.
4) Conciseness:
The general rule in Writing and speaking is t particular point at One time and insist upon that point u must go on to the other point and insist on that partic
before you speak is an age old maxim. This golden rul
5) Completeness:
A Statement has to be complete. An incomple his own, thereby, causing the Speaker to be defeated everything has to be completed well. The listener will Speech, above all, is a gift of the Lord. To this, man has If you in wisdom way should walk. live things remember with care. By:
)} \\ hom you talk.
To whom you talk,
What and when and where.
46

ring. To get over this, a mixture of jest with facts
e course of your speech, it is prudent for you to say.
İnce On yOu.
ategorical in an absolutely clear voice. Vocabulary,
actors. When you are too verbose, clarity is bound to
o be concise. The speaker must confine himself to a ntil he completes what he wants to say. Thereafter, he ular point till the completion of his statement. “This
e should not be forgotten by the speaker.
Le Statement leaves the listener to form impressions of in his goal. Just as everything has been started well, then beSatisfied.
added a Wise Saying:
Viss 3 fu raffig sandrusegurar
3' ". Èo. & Mg,
..
三。
t

Page 62
அறிமுகம் :
பல்வேறு நாடுகளினதும் அரசாங்கங்கள் பொ( அதிகரித்து வருவதனைக் காணலாம். கலப்புப் பெ பொருளாதார நடவடிக்கைகளின் பல்வேறு மட்டங்களிலும் இத்தகைய தலையீடுகள் அவ்வரசுகளின் அரசிறைக் கலப்புப் பொருளாதார அமைப்பினைக் கொண்ட நாடுக சாதன ஒழுங்குபடுத்தல், பொருளாதார உறுதி, ( மேற்கொள்கின்றன. இக் குறிக்கோள்களை நிறைவேற்ற வருமானம் ஒன்றினைத் திரட்டிக் கொள்வது ே திரட்டிக்கொள்ளுகின்ற வருமானமானது நாட்டின் ஏனை விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதை தவிர்த்துக் கொள்வதும் அரசு வருமானம் என்றால் என்ன? எத்தகைய வழி அத்தகைய வருமானத் திரட்டலானது ஏனைய பொ ஏற்படுத்துகின்றது என்பதனையே இக்கட்டுரை சுருக்க
அரசிறை (அரச வருமானங்கள்)
ஒரு நாட்டினது குறிப்பிட்டதொரு காலப்பகுதி நிதிப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளையும் கண்டறியு செலவுத் திட்டம் (Budget) எனப்படுகிறது. வரவு செல நிதிப்படுத்துவதற்காக திரட்டிக் கொள்ளப்படும் வருமான அரசாங்கத்திற்கு இரண்டு பிரதான மூலங்களான வரி என்பவற்றிலிருந்து அரச வருமானம் கிடைக்கின்றது. செலவு திட்ட புள்ளிவிபர நடைமுறைகளுக்கு ஏற்ப ெ பகுதியாக இணைத்துக் கொள்ள முடியும் எனச் செ செலவுத் திட்டம் பற்றாக்குறையிலான நிதிப்படுத்தும் மூல நன்கொடைகள் அரச வருமானங்களுடன் இணைத்துக்
அரச வருமானத்திற்கும், அரச வரவுகளுக்கும் காலப்பரப்பில் அரசு ஒன்று ஒழுங்காகத் திரட்டக் கூடி வருமானங்களாகும். மாறாக வரவு செவுத்திட்டம் பற்ற வரவுகள் எனப்படும் அதாவது அரசின் வருமானங்களுடன்
47
 

ருளாதார நடவடிக்கைகளில் தலையிடுகின்ற தன்மை ாருளாதாரம் ஒன்றினை பின்பற்றுகின்ற நாடுகளின் அரசின் தலையீடு அவசியம் என உணரப்பட்டுள்ளது. கொள்கை ஒன்றின் ஊடாகவே நடைபெறுகின்றன. 5ள் பொருளாதார வளர்ச்சி, அபிவிருத்தி முறையான வருமானப்பங்கீடு குறித்து அரச தலையீட்டினை நிக் கொள்வதற்காக குறிப்பிட்ட நாடுகளின் அரசுகள் வண்டப்படுவதொன்றாகும். அவ்வாறு அரசுகள் எய பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் விரும்பத்தகாத ) கவனத்திற் கொள்ள வேண்டியதொரு விடயமாகும். முறைகளில் வருமானத் திரட்டல் நடைபெறுகிறது. ருளாதார அம்சங்களில் எத்தகைய விளைவுகளை மாக ஆய்வு செய்ய முற்படுகின்றது.
நிக்கான செலவுகளையும், அத்தகைய செலவுகளை ம் நிதி தொடர்பான திட்டமே அந் நாட்டினது வரவு >வுத் திட்டத்தினூடாக ஏற்படுகின்ற செலவினங்களை TÉ1856ir "sely f603" (Government Revence) 9,05b. முல வருமானங்கள், வரியல்லா மூல வருமானங்கள்
எனினும் சர்வதேச நாணய நிதியத்தினது வரவு வெளிநாட்டு நன்கொடைகளையும் அரசிறையின் () Fால்லப்படுகிறது. பொதுவாக நன்கொடைகள் வரவு >மாக கொள்ளப்பட்ட போதிலும், மீளச் செலுத்தப்படாத 5 காட்டப்படுகின்றன.
இடையே வேறுபாடுகள் காட்டப்படுகின்றன. குறிப்பிட்ட யதும் மீளச் செலத்தப்படாத தொகைகளுமே அரச ாக்குறைக்கு நிதியீட்டம் செய்யும் தொகையே அரச
நிதியீட்டத்தொகையினை இணைத்துப் பெறப்படுவதே

Page 63
அரச வரவுகள் ஆகும். சமநிலை வரவு செலவுத் வருமானங்களுக்குச் சமமாக அரச வரவுகள் அமைந்து
அரசிறையில் மிகப் பிரதான பங்கினைப் டெ 6) fu6ò6UT ep6o 6c5LDT60IIÉi56i (Non. Tax Revence) நாடுகளின் அரசிறைப் போக்கில் வரிமூல வருமானங்கள் அரசிறை அமைப்பில் 89 சதவீதமான பங்கினை வரி வீதத்தினை வரியல்லா வருமானங்கள் பிரதிபலிக்கின் வரிமூல வருமானங்களே பிரதான வருமான மூலமாகவு
வரிமூல வருமானங்கள் நேர்வரிகள், (DirectT இரண்டு வகைக்குட்படுத்தப்படுகின்றன. அரசாங்கம் விதி அல்லது பகுதியாகவோ இன்னொருவர் மீது திணிக்கே எனப்படுகின்றன. வருமான வரி, வியாபாரப் புரழ்வு வரி, 2 மாறாக அரசு ஒன்று வதிக்கும் வரியின் சுமையினை இன்னுமொரு நபர் மீது திணித்துவிட முடியுமெனின் அ குறிப்பாக பொருட்கள் சேவைகள் மீது விதிக்கப்படும் வ மறைமுகவரிகளாகும். நேர்வரியினைப் பொறுத்து வரி செ நேரடித் தொடர்பு காணப்படுகிறது.
வரியல்லா வருமானங்கள் அரசிறை அமைப்பில் சொத்துக்களில் இருந்தான வருமானங்கள் இலா இதனுள்ளடக்கப்படுகின்றன. பொதுவாக பின்வரும் அட்டவ அரசிறையில் அடங்குகின்ற பிரிவுகளாகக் காட்டப்படுகி
A வரி அரசிறை
வருமான வரிகள் சொத்துக்கள் மீதான வரி மத்திய வங்கி வசமுள்ள திறைசேரி உண் உள்நாட்டுப் பெறுகைகள் மீதான வரி பொதுவிற்பனை, மொத்த விற்பனை மீதான பாதுகாப்பு வரி
உரிமைக் கட்டணங்கள் பன்னாட்டு வர்த்தகத்தின் மீதான வரி.
B. வரி அல்லாத அரசிறை:
1. சொத்து வருமானங்கள்
மத்தியவங்கி இலாபங்கள் வட்டி வருவாய்கள் வர்த்தக முயற்சிகளின் மிகை கட்டணங்கள் விதிப்புக் கட்டணங்கள் ஏனைய வரியல்லா வருமானங்கள்
48

திட்டம் காணப்படும் நிலையில் மாத்திரமே அரச ருக்கும்.
றுபவை வரிமூல வருமானங்கள். (Tax Revence) என்பவையாகும். எனினும் ஒப்பிடத்தக்க வகையில் |ன் பங்களிப்பே கணிசமானதாகும். இலங்கையினது மூல வருமானங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. 11% சத றன. எல்லா நாடுகளினதும் அரசிறைப் போக்கில் ம் கொள்ளப்படுகிறது.
x) நேரில் வரிகள் (Indirect Tax) என பிரதானமான க்கும் வரியொன்றின் சுமையினை முழுமையாகவோ வா மாற்றி விடவோ இயலாத வரிகள் நேர்வரிகள் உரிமைக் கட்டணங்கள் நேர்வரிகளாகக் கருதப்படும். ா முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியளவாகவோ ந்தகைய வரிகள் மறைமுக வரிகளாக கருதப்படும். ரிகள், மதுவரி, முத்திரைக் கட்டணங்கள் ஆகியவை லுத்துவோருக்கும், வரி வசூலிப்போருக்கும் இடையே
மிகக்குறைவான பங்களிப்பினையே பிரதிபலிக்கின்றன. பங்கள், ஏனைய வரியல்லா வருமானங்கள் ணையில் காட்டப்பட்டுள்ள அம்சங்கள், இலங்கையின் (Bது.
டியல்கள் மீதான வரி
ബfി

Page 64
ஒவ்வொரு நாட்டினதும் அரசுகள் ஒவ்வொன்று ஒன்று திரட்டுதல், (b) நாட்டினது வேலையளவினையும் (c) பொருளாதார உறுதிப்பாடு, (d) வருமான சமபங்கி போது அவற்றுக்கான செலவீடுகளை ஈடு செய்யும் 6 முற்படுகின்றன. குறைவிருத்தி நாடுகளைப் பொறுத்து முதலீட்டினை எதிர்பார்க்கும் நிலையில் குறைவிருத்தி அளவானது முதலீட்டு அதிகரிப்புக்கு தடையாக அ நாடுகள் பற்றாக்குறையான வரவு செலவுத்திட்டத்தி பொருளாதார அபிவிருத்தியினை ஏற்படுத்த முனைகின்றன குறை நிலையில் காணப்படுவதனால் வாழ்க்கைத்தரத அந்நாடுகளின் அரசுகள் மேற்கொள்கின்றன. இத்தகை பாதகத்தினை குறைக்கும் முகமாக அரசிறைத் திரட்டலு ஏற்படுத்துகின்றது.
பணவீக்கம் (Inflation) என்பது பண நிரம்பலி ஏற்பட்டுச் செல்லும் தொடர்ச்சியானதொரு அதிகரிட் குறிப்பிட்டதொரு காலப்பகுதியினுள் பொது விலை வேளை பணத்தினது கொள்வனவு சக்தி குறைந்து பல்வேறு பொருளியலாளர்கள் வேறுபட்ட விளக்கங்களை பின்னணியினைக் கொண்டு பணவீக்கத்தினை கேள்வி பணவீக்கம், அமைப்பு ரீதியான பணவீக்கம், துறைசார் ப
அரசுகள் தமது செலவினங்களை ஈடு செய் பிரதான மூலமாக வரி விதிப்பினைக் கொண்டுள்ளன. நிலையில் அரசிறையினைப் பெற்றுக் கொண்ட போதும் மேற் கொள் உதவுகின்றது. எனினும் வரிமூலம் பெற சாதன ஒழுங்குபடுத்தல் திசை திருப்பப்படுகிறது. சா செலவினமானது சாதன உடமையாளர்களுக்கு (வீட்டுத் செயற்பாடு அவர்களின் செலவிடத்தக்க வருமானத்தில் (Aggricate Demend) 9) ujítj55lággal. GLDTj55 Él நிலையில் மொத்தக் கேள்வி அதிகரிப்பானது 6 பொருளாதாரமானது கேள்வித் தூண்டுதல் மூலமான பன் கேள்வி காரணமாக விலைமட்ட்ம் அதிகரிக்கின்ற நி6 நிலை காரணமாக தொழிலாளர்கள் தமது வாழ்க்கைத் வேண்டி நிற்பர். அந்நிலையில் கூலி அதிகரிப்பு ஏற்படு பணவீக்க நிலமைக்கு வழி விடும் எனலாம். இன்னுமெ உருவாக்கம், குறைவிருத்தி நாடுகளைப்பொறுத்து வேை ஏற்படுத்துகின்றதொரு காரணியாகவும் அமையலாம்.
சாதன ஒழுங்குபடுத்தல் என்பதற்கு மாறாக விதித்தலானதும் பொருளாதார நிலமைகளுக்கு பாதக வரிகள், பொருட்கள் சேவைகள் மீதான மேலதிக க நேரில் வரிகள் விதிக்கப்படுகின்ற சூழ்நிலையில் உற்பத்தியாளர்கள் உயர் சமநிலையை அனுபவி உற்பத்தியாளர்கள் பொருட்களின் சேவைகளின் விலை
49
 
 
 
 

பம், அரசிறைக் குறிக்கோள்களான (a) வளங்களை
பொருளாதார வளர்ச்சியினையும் துரிதப்படுத்துதல், டு என்பவற்றினை அடைந்து கொள்ள எத்தனிக்கும் விதத்தில் வருமானம் ஒன்றினை திரட்டிக் கொள்ள பொருளாதார வளர்ச்சி, அபிவிருத்தியினை போதிய நாடுகளின் பண்பாகக் காணப்படும் குறைந்த சேமிப்பு மைகின்றது. இதன் காரணமாகவே குறைவிருத்தி னை (Dificit Budget) ஒன்றினை முன்மொழிந்து 1. குறைவிருத்தி நாடுகளில் மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம் ததினை உயர்த்தும் வகையில் கூடிய செலவினை ய பற்றாக்குறை வரவு செலவுத்திட்டத்தில் ஏற்படும் லும், நிதிப்படுத்தும். நாட்டில் பணவீக்க நிலமைகளை
ல் ஏற்படும் அதிகரிப்பு காரணமாக விலை மட்டத்தில் பு நிலையினை குறித்து நிற்கின்றது. அதாவது மட்டம் தொடர்ச்சியாக அதிகரிப்பதையும், அதே வருவதனையும் குறிப்பிடுகிறது. பணவீக்கம் பற்றி முன்வைத்திருந்த போதும், பணவீக்கம் ஏற்படுகின்ற பித் தூண்டுதல் பணவீக்கம், செலவுத் தூண்டுதல் ணவீக்கம், கலப்பு பணவீக்கம் என வரையறுக்கலாம்.
வதற்கான வருமானத்தினைப் பெற்றுக் கொள்ளும்
வரி மூலம் வருமானம் பெறப்படுகின்ற போது ஒரு இன்னொரு நிலையில் சாதன ஒழுங்குபடுத்தலையும் ப்படுகின்ற வருமானத்தினை அரசு செலவிடும்போது தன ஒழுங்குபடுத்தலுக்காக அரசு மேற்கொள்ளும் 5 துறை) காரணி வருமானமாகச் சென்றடையும். இச் னை அதிகரிக்கச் செய்து மொத்தக் கேள்வியினை stbu656) (Aggricate Supply) LDT3p3D 63ULT5 விலை மட்டத்தினை உயர்த்துகிறது. இதனால் ணவீக்கத்தினை அனுபவிக்கலாம். அத்தோடு மிகைக் லையில் மக்களின் வாழ்க்கைத்தரம் பாதிக்கப்படும் தரத்தினை பேணும் நோக்கில் கூலி அதிகரிப்பினை கிறது எனக் கொண்டால் அது செலவு தூண்டுதல் ாரு நிலையில் இத்தகைய பணவீக்க நிலமைகளின் )லயின்மையினையும், வருமான சமமின்மையினையும்
வருமானம் திரட்டுதல் என்ற நோக்கத்தில் வரி மானதே. வருமானம் திரட்டுதல் நோக்குடன் நேரில் ட்டணங்கள் பணவீக்க நிலமைகளை ஏற்படுத்தும் அல்லது கட்டணங்கள் அறவிடப்படுகின்றபோது $கின்றனர். அத்தகைய உயர் வரிச்சுமையினை )யினை உயர்த்துவதன் மூலமாக முழுமையாகவோ

Page 65
அல்லது பகுதியாகவோ நுகர்வோர் மீது செலுத்தி பொருட்கள் சேவைகள் மீதான மேலதிக கட்டணங் நிலமைகளை ஏற்படுத்துகிறது.
மேலும், நேர்வரிகள் அறவிடப்படுகின்ற போ, அறவிடப்படுகின்றது. உற்பத்தியாளர்கள் மீது இத்தை மீது தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்றது. வருமான வ வீழ்ச்சியடையச் செய்து சேமிப்பு அளவினையும் குறை அளவு குறைக்கப்படுகின்றது. தனியார் முதலீடுகள் குை ஈடுசெய்யும் வகையில் பொது முதலீடு அதிகரிக்கப்படுத வேண்டி ஏற்படுவதால் அரச செலவினமானது அதிகரி அரச செலவினம் அதிகரிப்பானது செலவுத் தூண்டுதல் கொடுக்கிறது.
நாட்டினது அரசிறையினைத் திரட்டிக் கொ அடிப்படையிலும் ஏற்றுமதி இறக்குமதித் தீர்வைகள் உள்நாட்டுப் பொருட்கள் சேவைகளை இன்னுமொரு வரியாகும். ஏற்றுமதித் தீர்வை விதிக்கப்படுகின்ற சந்தர் விலை அதிகரிக்கப்படுகின்றது. இச் செயற்பாடு நா செய்யும். இதே போல் இறக்குமதித் தீர்வை என்பது பொருட்கள் சேவைகளை இறக்குமதி செய்யும் போது அ தீர்வை அறவிடப்படும் நிலையில் அது இறக்குமதிச் நாடுகள் இவ்வாறான தங்களுக்கு உட்படுவது தவிர்க் பொருட்கள் சேவைகளின் விலை அதிகரிக்கப்படுவது கொள்கையாக கொள்ளப்படலாம். அதாவது இறக்குமதிப் அப்பொருட்களுக்கான கேள்வி குறைக்கப்படுகின்றது கேள்வியினைத் தூண்டி உற்பத்தி அளவினை அதிகரிச் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் எனவும் கருதப்படுகிறது சந்தர்ப்பங்களில் இறக்குமதிச் செலவும் அதிகரிக்கும் சா நாடுகளைப் பொறுத்து இறக்குமதிப் பொருட்கள் மூலப்பொருட்களாகவுமே காணப்படுகின்றது. இறக்குமதி: பொருட்களினதும், மூலப்பொருட்களினதும் விலை அதி தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி அதனை அதிகரிக்கச் குறைவடைகின்றமை பொருளாதார வளர்ச்சி என்ற ே மேலாக, உற்பத்திச் செலவில் ஏற்படும் அதிகரிப்பு உ அதிகரிக்கச் செய்து பணவீக்க நிலமைகளுக்கு வ வர்த்தகத்தில் ஏற்றுமதியளவு குறைவடைந்து செல்லு நிலமையும் நீக்குவதற்காக அரசுகள் இறக்குமதி அ வகையில் இறக்குமதித் தீர்வையினை அதிகரிக்கலா அதிகரிக்கப்படும் இறக்குமதித்தீர்வை மேற்கூறிய வை
குறைவிருத்தி நாடுகளின் வருமான சமமின் வருமான சமமின்மை என்பது நாட்டின் தேசிய வருமானத் சென்றடைவதனைக் குறிக்கிறது. அரசிறை ஒன்றினைத பங்கீட்டினை மேற் கொள்ளும் நோக்குடனும் வருமான
50

விடுகின்றனர். எனவே நேரில் வரிகள், அல்லது கள் அறவிடப்படுகின்ற நிலமையானது பணவீக்க
தும் உற்பத்தியாளர்களின் வருமானத்தின் மீது வரி கய வரி அறவிடுதல் சேமிப்பு முதலீடு என்பவற்றின் ரி விதிப்பானது செலவிடத்தக்க வருமானத்தினை க்கும். இந்நிலையில் நாட்டில் தனியார் முதலீட்டின் றவடைகின்ற நிலையில் முதலீட்டு இடைவெளியினை t) வேண்டும். பொது முதலீட்டினை அரசு மேற்கொள்ள த்துச் செல்கிறது. இவ்வாறு பொது முதலீடு கருதி மூலமான பணவீக்க நிலமைகளுக்கு வழி அமைத்துக்
ள்ளும் நோக்குடனும், கலப்புக் கொள்கை என்ற விதிக்கப்படுகின்றன. ஏற்றுமதித் தீர்வை என்பது நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யும் போது அறவிடப்படும் ப்பங்களில் உள்நாட்டுப் பொருட்களுக்கான ஏற்றுமதி ட்டின் ஏற்றுமதி வருமானத்தினை வீழ்ச்சியடையச் குறிப்பிட்டதொரு நாடு ஏனைய நாடுகளில் இருந்து புறவிடப்படும் வரியினைக் கருதுகின்றது. இறக்குமதித் செலவினை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. குறைவிருத்தி க முடியாததொன்றாகும். இறக்குமதி செய்யிப்படும் சென்மதி நிலுவை பாதகத் தன்மைக்கு ஒரு காப்புக் பண்டங்களின் விலை அதிகரிக்குமிடத்து உள்நாட்டில் என்றும் இச் செயற்பாடு உள்நாட்டுப் பொருட்களின் 5கச் செய்கிறது. இதன் பொருளாதார வளர்ச்சியினை எனினும் இறக்குமதி தீர்வை அதிகரிக்கப்படும் த்தியக்கூறுகளும் உள்ளன. பொதுவாக குறைவிருத்தி கூடியளவிற்கு முதலீட்டுப் பொருட்களாகவும், ந் தீர்வை அதிகரிக்கப்படுகின்ற நிலையில் முதலீட்டுப் கரிப்பானது உள்நாட்டில் உற்பத்திச் செலவின் மீது செய்கிறது. இதன் காரணமாக உற்பத்தியளவு நாக்கில் பாதகமாக அமையும் எனலாம். அதற்கும் உள்நாட்டுப் பொருட்கள் சேவைகளின் விலையினை ழியமைத்துக் கொடுக்கிறது. மேலும் வெளிநாட்டு ம் நிலமையும், இறக்குமதி அளவு அதிகரிக்கின்ற |மைப்பினை மாற்றுவதற்கான நடவடிக்கை என்ற ம். இறக்குமதியளவினை குறைக்கும் நோக்கமாக கயான பாதகத் தன்மைக்கு காரணமாகிறது.
மை என்பது பொதுவானதொரு பிரச்சனையாகும். தில் பெரும் பகுதி குறிப்பிட்ட சிறு தொகையினரைச் திரட்டிக் கொள்ளும் நோக்குடனும், வருமான சம மீதான வரிவிதிப்பு இடம் பெறுகிறது. இத்தகைய
à
དེ་
ཕེ

Page 66
வரிவிதிப்பு சேமிப்பு நாட்டத்தினை குறைப்பதுடன், முத வளர்ச்சி, அபிவிருத்தி நோக்கில் இவ்வாறான வரி வித இத்தகைய வரிகள் வதிக்கப்படுகின்ற நிலையில் கூ இருந்து தப்பித்துக் கொள்ளுகின்றனர். எனவே 6 மானதொன்றாகவே காணப்படுகிறது எனலாம்.
(UDHQ660) J :
எவ்வாறு எனினும் அரசிறை நோக்கங்களை அரசு பெற்றுக் கொண்ட போதிலும் அது பொருளாதாரத்த ஏற்படுத்துவது தவிர்க்க முடியாததொன்றாகவே கா குறைக்கும் வகையில் இன்று அரசுகள் பல்வே குறிப்பிடத்தக்கதொன்றாகும். உசிதமான முறையில் வரிமுறைகள் சீர்படுத்துவதுடனோ, வரிச்சலுகைகள் 6 அரசுகள் அடைய எத்தனிக்கின்றன.
,51

லிட்டு செயற்பாட்டினையும் குறைக்கிறது. பொருளாதார நிப்பு விரும்பப்படுவதில்லை. குறைவிருத்தி நாடுகளில் டிய வருமானம் பெறுவோர் இவ்வரி செலுத்துதலில் வருமான சமபங்கீட்டினையும் எ படுத்துவது கடின
ா அடைந்து கொள்ளும் நோக்குடன் வருமானங்கள் நின் ஏனைய துறைகளில் 6 விரும்பத்தகாத விளைவுகளை ணப்படுகிறது. எனினும் இத்தகைய விளைவுகளை வறு மாற்று வழிக்களைக் கையாண்டு வருவது ல் வரிக்கொள்கை ஒன்றினைக் கடைப்பிடித்தலோ, வழங்குவதன் மூலமாகவோ அரசிறைக் குறிக்கோளை
சரவணமுத்து ஜெயராஜ் பொருளியல் துறை ழக்குப் பல்கலைக்கழகம்

Page 67
இலத்திரனியல் காசுக் கொடு
இலத்திரனியல் காசுக் கொடுப்பன6 கொண்டிருக்கிறது.
ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் ஒவ்வொரு நாளும் 1 நிகழ்கின்றன. இவ் உலகளாவிய கொடுப்பனவுச் சந்
(1) காசுக் கொடுப்பனவுகள் 90 %
(2) கடன் அட்டை உட்பட 10 % ஏனைய கொடுப்பன6
காசுக் கொடுப்பனவுமுறை உலகளாவிய கெ ஏனெனில் இது;
(1) உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது
(11) பெறுமானத்தை உடனடியாகவும் பதிவற்ற முன
சாதனமாகவுள்ளது.
1) உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக் கொள்ள
நுகர்வோருக்கு காசானது மிகவும் முக்கியம் ஒரு பத்திரிகை வாங்குவதற்கும் சரி சிங்கப்பூரில் ச கார் வாடகை செலுத்துவதற்கும் சரி அனைத்து காசானது சமமாக ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்கதாகும்.
11) உடனடியானதும் பதிவு அற்ற முறையி
நுகள்வோருக்கும் சில்லறை வியாபாரிகளுக்கும் காசு மாத்திரமே ஒரு ஊடகமாகவுள்ளது. ஏனைய ெ அவசியமாகவுள்ளன. அவ்வாறான முறைகள் தனிப் சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு சிற்றளவு பெறுமான கொடு விலையுயர்ந்த சிக்கனமற்ற முறையாகவும் காணப்ப
இலத்திரனியல் காசு:-
நுகர்வோர் சார்பான விடயங்கள் தொடர்பா
52

s
imalo pop:- (a - CASH)
வு முறை உலகச் சந்தையை ஆக்கிரமித்து
பல மில்லியன் பணக் கொடுப்பனவுகள் உலகெங்கிலும் தையினுள்
புமுறைகளும் உள்ளன என அனுமானிக்கப்பட்டுள்ளது.
ாடுப்பனவுச் சந்தையில் பெரும்பங்கினை வகிக்கின்றது.
றயிலும் இடமாற்றுவதுமாகவுள்ள ஒரேயொரு
TILIL6):
வாய்ந்ததாகவுள்ளது. ஏனெனில் அது இலங்கையில் ப்பாத்து வாங்குவதற்கும் சரி அல்லது இலண்டனின் இடங்களிலும் வரவேற்கப்படுவதாகவுள்ளது. ஆகவே
லும் பெறுமானத்தை இடமாற்றும் தன்மை:
உடனடியாக பணத்தை பெளதீக மாற்றம் செய்வதற்கு
காடுப்பனவு முறைகளுக்கு சில தீர்ப்பனவு முறைகள் பட்டவர்களுக்கு சாத்தியமல்லாதவையாகவும் சிறிய ப்பனவுகளுக்கு நடைமுறைச் சாத்தியமற்றவையாகவும் }கின்றது.
க உலக தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சியடையும் போது,

Page 68
காசுக் கொடுப்பனவு முறையினையும பறற வேண்டி அட்டைகள் மற்றும் ஸ்மாட் அட்டைகள் போன்ற காகித மாற்றீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இலத்திரனியல் காசுவினை கண்ணால் பார்ச் பண்புகள் அனைத்தையும் கொண்டிருக்கும். அதே சம அது கட்டுப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் வசதி என்பன6 இலத்திரனியலாக்கப்பட்டதும் மரபு ரீதியான தாள்காசுக பெறுமதியான புதிய அம்சங்களையும் கொண்டுள்ளது
பல நாடுகளில், நுகர்வோர் தங்கள் வசதிக்கா பின்பற்றுகின்றனர். கடன் அட்டைகள், காசு அட்டை சுமப்பதற்கு இலகுவானதாகவும், பெருந்தொகையான நீக்குவதாகவும் கொடுக்கல் வாங்கல்களை வேகமாக்
இலத்திரனியல் காசுமுறை செயற்படத் ெ காசுக் கொடுப்பனவினைப் பயன்படுத்துவோருக்கு கிை
(1) உலகளாவிய ரீதியில் ஏற்றுக் கொள்ளப்படுதல் (2) முன் சுமை ஏற்றிக் கொள்ளத்தக்க வசதி (3) பதிவு அற்ற ஒப்பு (ஏற்பு) (4) உடனடியான பண இடமாற்றம் (5) நபர் - நபருக்கான கொடுப்பனவு (6) பல நாணய முறைமை
பின்வரும் மரபு ரீதியான காசினை முன்னேற் முறையில் உள்ளடங்கியுள்ளது.
1) தொலைபேசி மூலமே இலத்திரனியல் காசினை இ
2) "இலத்திரனியல் கூற்று/அறிக்கையினை” பெறுவத
3) அதிகாரமளிக்கப்படாத அடைவுகளை தடுப்பதற்கு
(பாதுகாத்தலுக்கான) திறன்
இலத்திரனியல் காசுக் கொடுப்பனவு ஒன்றாகத் (
(1) வோலட் (பொக்கட் அளவான எலக்ரோனிக் பை) (2) மீதி வாசிப்பாளர் (திறப்பு வளைய அளவிலான
வாசிக்கும் கருவி (3) தொலைபேசி (அட்டை வாசிப்பாளர் திரையுடன் (4) சில்லறை வியாபாரி கணணி மாற்றி (ஈகாசுவின்
53

ய தேவை ஏற்படுகின்றது. கடன் அட்டைகள், வரவு மற்ற காசுகள் இலத்திரனியல் காசுக் கொடுப்பனவினால்
5கவோ தொட்டுணரவோ முடியாது. அது காசுக்குரிய >யம் மேலதிக நெகிழ்வுத் தன்மையும் சேர்ந்துள்ளது. வாகும். ஏனெனில் ஈகாசு செயற்பாட்டு முறையானது sளையும் குற்றிகளையும் முன்னேற்றமடையச் செய்யும்
l.
க அட்டை அடிப்படையிலமைந்த காசுப் பதிலீடுகளைப் டகள், தொலைபேசி அட்டைகள் என்பன கொண்டு சில்லறைக் காசுத் தொகைகளுக்கான தேவையினை குவதாகவும் உள்ளன.
தாடங்கியதும் பின்வரும் நலன்கள் இலத்திரனியல் டைக்கத்தக்கவையாகவிருக்கும்.
றும் அம்சங்கள் இலத்திரனியல் ஈகாசு கொடுப்பனவு
இட மாற்றுதல் ற்கான வசதி
இலத்திரனியல் காசினை பூட்டிவைத்தலுக்கான
முறையின் கீழ் பின்வரும் சாதனங்கள் தொழிற்படுகின்றன.
அட்டை வாசிப்பாளர்)
கூடிய தொலைபேசி) ஏற்பிற்கான அலகு)

Page 69
எவ்வாறு இலத்திரனியல் காசுக் கொடுப்பன
ஒரு வங்கி / ஒரு நிதி நிறுவனமானது தன பெறுமதி அட்டைகளையும் பைகளையும் வழங் முறைமையினுடாக தங்களது தொலைபேசிகளுக்கு அ கணக்குகளிலிருந்து பெறுமதியை மாற்றிக் கொள்ள விசேடமாக தயாரிக்கப்பட்டதாகும்.
இலத்திரனியல் பண அட்டையானது ATM
போலும் தொழிற்படலாம். அட்டையை வைத்திருப்போர் தங்கள் கணக்குகளை கொள்வதன் காரணமாக அவர்கள் ATM இயந்திரம் உள் செய்யும் போது வாடிக்கையாளர் அவர்களது அட்ை பிடிப்பு மாற்றியினூடாக செலுத்துவார்கள். கொடுக்க கடன் பரிசோதனைகளோ, கையெழுத்தோ தேவையில் அட்டையிலிருந்து நேரடியாக நிதித் தொகை கழிக்க மாற்றப்படும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல், வாங்கலி இவ்முறைமையினூடாக / தொலைவங்கியிடல் முன மாற்றிக் கொள்ளலாம்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு
(அ) வசதி (1) கொடுப்பனவுகள் விரைவாகவும் இலகுவாகவும் பே (11) கடன் அட்டைபோல் எவ்வித அங்கீகாரமோ ! ை (111) அட்டைகள் ATM இலிருந்து தொலைபேசியில்
(ஆ) நெகிழுந்தன்மை (1) சிறிய மற்றும் பாரிய கொள்வனவுக்கு (11) கொடுப்பனவுகள் நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபரிற (111) தொலைபேசி மூலம் தூரத்திலிருந்து மேற்கொள்
(இ) கட்டுப்பாடு (1) எந்த கொள்வனவுத் தொகைக்கும் சரியான கொடு (11) மீதிகள் பரிசோதிக்கப்படலாம் (111) கொடுக்கல் வாங்கலின் பதிவு கிடைக்கத்தக்கத
(ஈ) பாதுகாப்பு
(1) "பூட்டி வைத்தல்" தொழிற்பாடு பணத்தைப் பாதுக
வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது. ميو
(11) "பூட்டு குறியீட்டிலக்கம்" மாற்றப்படலாம்
54

முறை தொழிற்படுகின்றது.
து வாடிக்கையாளர்களுக்கு களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட கும். வாடிக்கையாளர்கள் தொலைவங்கியிடல் ல்லது ATM ஒன்றிலுள்ள அட்டைகளுக்கு தங்களது Uாம். அத் தொலைபேசியும் இந் நோக்கத்திற்காக
அட்டையைப் போல் / ஒரு கடன் அட்டையினைப்
தொலைவங்கியிடல் முறைமையின் கீழ் பேணிக் ள இடத்திற்கு செல்ல வேண்டியதில்லை. கொள்வனவு டகளை EDC வியாபாரியின் இலத்திரனியல் தரவு ல், வாங்கலை உறுதிப்படுத்துவதற்கு எவ்விதமான லை. ஆக PIN இலக்கம் மாத்திரம் தேவைப்படும். ப்பட்டு விற்பனையாளரின் கணணி மூலம் மாற்றீடு )களிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட தமது நிதிகளை றமை மூலமாக தமது வங்கிக் கணக்குகளுக்கு
ஏற்படும் நன்மைகள்
மற்கொள்ளல் கயெழுத்தோ அவசியமில்லை LÖ6íT ÉJÜLILLIL6uTLb.
}@ T6T LIL6)TD.
iப்பனவு
ாகவிருக்கும்
ாப்பதுடன் கொடுக்கல் வாங்கலையும் இரகசியமாக

Page 70
சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு ஏ
(அ) விற்பனைப் புள்ளியில் கூடிய வினைத்திறன் (ஆ) குறைந்த ஆரம்பச் செலவுகள் (இ) சந்தைப்படுத்தல் வசதி (ஈ) மேலதிக பாதுகாப்பு
இலத்திரனியல் காசினை வைத்திருப்பவர்க
இலத்திரனியல் காசினை ஒரு துப்பரவானதும் செல்ல.
6 வீட்டிலிருந்தே வசதியாக இலத்திரனியல் ஈ
மீதிகளை கணக்குப் பார்க்காமல் சரியான (
டி முன்னைய கொடுக்கல் வாங்கல்களில் பதிே 6 ஒரே அட்டையில் பல்வேறு நாணயங்களை
இலத்திரனியல் காசியினை உலகெங்கிலும்
() இலத்திரனியல் காசானது புதியவொரு உலக அளிக்கின்றது. அக்கொடுப்பனவு முறைக்கு
(1) இலத்திரனியல் காசு அட்டைகள் வங்கிகள் மற்
கிடைக்கத்தக்கவையாகும்
(11) இலத்திரனியல் காசு வைத்திருப்போர் எந்த நேர தமது காசியினை அனுப்பவும் பெறவும். முடியும்.
(111) தாள் காசு குற்றியும் தற்போது செய்வது போ வியாபாரிகள் போன்றோரிடம் சாதாரணமாக புழங்
சுப்பிரமணியம் பாலேந்தி விரிவுை வணிக முகான
N கிழக்குப்பல்க
55
 
 

ற்படும் நன்மைகள்
5ளுக்கு பின்வரும் வாய்ப்புக்கள் கிடைக்கும்.
வசதியானதுமான பிளாஸ்ரிக் அட்டையில் கொண்டு
காசினை உடனடியாகப் பெற்றுக் கொள்ள
கொடுப்பனவுகளை உடனடியாக செலுத்த
வேடுகளை பரிசோதிக்க
கொண்டு செல்ல
அனுப்பலாம்.
5ளாவிய கொடுப்பனவு முறைக்கான உந்துதல்களாக 盲
3றும் ஏனைய நிறுவனங்களில் உடனடியாக
த்திலும் எந்த இடத்திற்கும் ATM இல் / வீட்டிலிருந்து
ல் இலத்திரனியல் காசும் வாடிக்கையாளர், வங்கி, கும்.
JGði B.COM. (Hons ) juយោ மைத்துவபீடம் லைக்கழகம்,

Page 71
The startegic Impact Given Industry ,
A.Jesuithasan. Bse (Eng)
1.Introduction
The goal of any business strategy is to achie
industry. The following article analyzes how the Intel tage and to what extent it should be taken into accoun
When considering the Internet as a possible ( future and ask how this network may change our in sufficient to consider the possible advantages; it is al. age our competitive advange could suffer if other bus
1.1 The Internet
Before carrying out such an analysis, we m information channel ora complete distribution chann the Internet is merely a phyical medium that provid these services prove to be that will indicate the true v. newsgroups, and the Web. The possibilities offered by them.
E-mail allows fast, inexpensive, and asynchr two people communicating to do so at the si
56

of the Internet in a
:ve a competitive advantage within the company's
net can influence a company's competitive advant when planning to implement corporate strategies.
listribution channel, it is necessary to look in to the dustry over the next two or three years. It is not so of prime importance to assess the possible daminesses of the line of activity.
Ist first define clearly what the Internet is: a mere l? In oder to set about this task, we must relize that 's a base for certain services. It is how interesting lue of the network. The main services are e-mail, each are very different, as are the rules governing
onous communications. (It is not necessary for the me time.) In this regard, it has merits that the

Page 72
telephone (synchronous), the fax (expensive and, therefore, dicrete (provided that nobo main problem of using it in commercial O sufficiently widespread.
News groups are a form of receiving infor disseminating information aimed at partic lies in the fact that the information is unres corporations. While the newsgroups provi tries, their use does not cover commercial
Finally, there is the World Wide Web has friendly Internet and has made it auser- frie into a real information channel that is ope interest in information, but to the people anti-commercial Internet into a commerci channel. 蓋
Information (communication) channel or perhaps easier to explain the difference using an exa tion channels. They enable messages to be put act transaction to take place. A distribution channel neci potential to customers about their Supply of produc order and payment). The delivery of physical good. nel. (A travel agency informs and sells but is not in channel can be strengthened by means of advertisin;
Only a combination of the Web and e-mail Web is used to inform clients, and e-mail to place orc directly form the Web.
It should be pointed out that, as will see l; channel for it to influence companies competitive
2. Possible strategic impact of the
Although this article deals primarily with th
applied to any other widely used network that is S. perspectives: as a distribution channel and as a advantage.
2.1 The Web as a distribution channel
When we speak of the current Web. it sou
5

2), and the postal Sevice (slow) all lack. It is personal dy with sufficient means tries to intercept it). The ns is lack of security: Security protocol is still not
mation on specific subjects that interst us and of ular pepole who may be interested in it. Their merit sticted and is screened by the major communications de an interesting source of information for indus purposes for ethical reasons of the network.
broken through the barriers of the not-soindly tool. It has transformed an information network in not only to hackers and people with a special in general, is buyers. In short, it has changed the all network that will eventually become distribution
distribution ? Where does the difference lie? It is imple. Newspapers and television are communicaoss to the public but do not allow communication essarily provides sellers with a means of information pts and enables customers to make their purchases ( s or Services is not included in the distribution chanvolved in the provision of services.) A distribution g through communication channels ( media).
can provide us with a full distribution channel. The iers. To simplify the process, e-mail can be generated
ater, the Web does not neet to became a distribution advantage.
Web
he strategic impact of the Web, its conclusion may be
asily accessible. The network is analyzed from two source of information that may affect competitive
ld be pointed out that this is quit different form the
gggggggs
7ן

Page 73
Web that will exist in two or three year's time.
For our part, we would hope that time
Security protocol enabling (at least cards will have become widesprea
O The Web will be used widely as a
The conclusions of this article are based o implementation of the Web could give rise to a g interest. It is, therefore, important to take advantage
of users.
As a distribution channel., the Web may be chara
● It is a new channel that is not cont
O Distribution costs are low.
@ Its impact is limited (for the time b
not really known.
O It enables fast distribution of inform
e The cost of changing prices or even
enabling a relatively quick product
2.1.1 Possibility of controlling the di
The fact that the Web is not a controlled ch companies. As a normal distribution channel, it c industry succeed in focusing in focusing customers : which companies outside the market would be exclud
象 The companies in control could g facilities to their customers, thus re. competitive needs (which could le:
O Depending on the laws of the count companies wishing to enter the virt it to publish their information, too. pages in a computer situated physic market is aimed at. (This would b
5
8

) electronic transactions based on existing credit i.
ool for puchasing and seeking suppliers;
these two principles. A delay in the commercial 'neral disillusionment and cooling-off of public pf current enthusiasm to reach the greatest number
iterized as follows: olled by companies any industry.
eing). Predictions are made, but its true impact is
nation products.
commercialized products is very low, thus rotation.
istribution channel
annel means that it is an access point for new annot be controlled unless the companies in the ittention on specific pages (a virtual market from ed). This could have two negative consequences:
ive into the temptation of granting information lucing cost, and be forced to increase their own ld to a general loss in profits).
ry of publication at which the market is aimed, ial market could report the consortium and oblige This hitch may be over come by publishing the ally in a different country from the one the virtual e transparent for the end user.)

Page 74
One of the main characteristics of a ditributi ers. How intersting the web is as a channel depends connected. For the time being, sufficient number of are connected (microcomputing hardware and soft limited channel regarding the number of clients having seeking clients that are already connected.
Nevertheless, there are a number of produc distribution through the Internet. These products-whic hooked to the Net-have one or Several of the followi
@ They are fit only for a few speciali;
O Technical information and price are
sales.
O They are aimed at Internets curren
● They are information products.
O They are a contact service betwee
service.
O They are very specific products that
buy (such as spare parts for nonwi
Thes types of procducts may be found in m as a distribution channel only for products that are es fact that customers will visit their Webs on accour include other products that are less adapted to this m
Hower, an industry that controls the existin 9. creating a new distribution channel it does not domir competitors.
Members of an industry with many distrib provided they are not concerned about letting new ( method of distribution.
In other cases, it will be new competitors who a new channel. If they are successful their competito
an attempt to maintain their share of the market,
It should not be forgotten that access to a di
59

on channel is that is should reach potential customon whether or not potential (or real) customers are potential clients only from very specific industries ware, universities, etc.). It is therefore, currently a access to it and markets that could be interested in
ts and services that are especially well-adapted to ch in many cases would even force customers to get ng characteristics:
zed customers around the world.
2 more important than persuasion in order to Secure
t population (upper class entrepreneurs).
in parties in a very specific product or
t are hard to find and that the customer is forced to dely used machinery).
any different industries may decide to use the Wef pecially suitable It may also take advantage of the it of the interst aroused by these special items to edia.
distribution channels may well not be interested in late -, as this would mean opening itself up to new
ution channels who seek new way of competingcompetitors in-approach the Web as an alternative
try to gain control of part of the market by creating Drs in the in the industry will be obliged to react in
stribution channel is just one of the factors that can

Page 75
pervent new competitors form enteringamarket.. Ina cost and other factors that hinder their entry.
2.2 Flexibility and swift change
Another interesting feature of the Web is quickly, and this change reaches clients or buyers i tries in which competition is based on major adverts short life cycle,and the shorter the cycle the greater
Quick product change to adapt to the mark but also enables it to be maintained.
2.2.1 Cost
To some extent, the distribution of good reminds us of catalogue sales. There are certain sil
() Neither of the two requires physic merchandise is served directly frc
O Both offer detailed information oi catalogue and the other by means graph of the article.
We should however mention the differen
O The catalogue sales company only catalogue, while-at least in theory pany) can reach it through the net
O The Web may cantain huge quanti
nor recommended to include in a
The two systems are prefectly compatible. logue on the Web and use its existing structure to re.
The interesting is that both are low - cost require a large investment. There is no need to own able prices. if considerable information is handled, server and connection to the network are soon recol
To be cost effective, a Web - based distribution char
6C

dition to this, candidates must overcome the switching
that the information it offers may be changed very mmediately. This is particularly important for indusing campaigns to promote new products with a very the advantage.
at not only ensures a specific competitive advantage,
aimed at the public in general through the Web milarities:
al shops with window displays, staff, stock, etc. The m the warehouse.
n the goods the customer may buy, one through a of a Web page that might include a photo
ᏩᎾᏚ:
has access to customers already in possession of the -other potential customers (unknown to the com work.
ties oftechnical information that it is neither feasible pommerical catalogue.
The catalogue sales company can publish its cataceive and send orders and for billing purposes, etc.
distribution channels. Access to the Web does not a server, as third parties retail this service at reasonand this is frequently updated, the cost of buying a iped.
nel should use existing corporate structures.

Page 76
2.3. The Web as a source of inform competitive advantage
Let us imagine for a moment that a consume chines, allowing prices, quality, and even complaints - sales service) to be compared easily. Let us also S existence is known, and access to it is easy - there are
Direct comparison of prices, and service rec ment of decision making can significantly affect th even be stronger than a positive experience (the prev have all the information they need., and the switching
Direct comparison would force washing ma much on the basis of marketing but rather centering O
When customers possess a large amount of make a greater effort. In general, the Suppliers po improve quality and Service.
This leads us to consider the fact that a larg customer's lacking information on their options. There provide more or less satisfactory service. The custo supplier if the level of satisfaction drops significantly
This Kind of information - based systems w market. Since the distribution channels are "fair" a Su enter the market very quickly.
A possible conclusion would be that it is esse important to give as much information as possible t ensure that this information cannot be used to give cu: the market.
2.4 Changing competitive balance v
It is impossible to carry out a global anal improve their competitive position within their indus analysis. Studies should often go beyond purely tech
Let us take the case of travel agencies, for ex is connected to the Internet will be able to reserve through the Net, we might assume that the future oft and consider who makes reservations in the company
61

ation that could influence
:r association compiles a database on Washing malreceived by the association (as information on after uppose that this database is regularly updated, its : even terminals at washing machine sales outlets.
eived from an independent organization at the moe way potential buyers behave. The influence can ious washing machine). This is because customers
cost is therefore very low.
chine suppliers to wage war on one another, not so in price, quality, and Service.
comparative information, Suppliers are forced to wer decreases, obliging them to lower prices and
2 proportion of our commerical system is based on is a tendency to work with a series of suppliers that omer will only make the effort to look for a new
(in other words, there is a switching cost).
ould make it easier for new Suppliers to enter the pplier with attractive prices and good Service could
2ntial to control how information is distributed. It is o potential clients, but it is also in our interest to stomers greater power and thus bring about a war in
vithin the industy
lysis on how the Internet can help companies to try. Each market is different and requires a specific nical critetia.
ample. In theory, if in a year's time everybody that their air and rail tickets and book their holidays ravel agencies could be at risk. We sould go futher and how it is done. This task is normally part of the
sa

Page 77
secretaries. A secretary that needs a ticket has twi work and send the tickets; or to learn to use the Ir connection, pay for the ticket; and organize how secretary called the agency and used the time she v
Having direct access to services is not aly add value to their use have a chance of succeeding
A study on the competitive of the Interne influence the distribution channel we wish to modi
The Internet must not be considered as a g| uct or set of products should be studied separately,
3.Conclusion
The decision to enter the Web at the corp ment of a company. It should be carefully assesse beyond the technical details and focus on how the W tive balance in the industry, both at present and in
If we consider that the Internet may beco essential to act swiftly. Otherwise, we may well fit
central to market development within the specific in
 

option: to call the agency and let them to do all the
ternet reservation sysyem, find the fights, study the it is to be sent. Personally, I would prefer that my ould have spent on the Internet in some other way.
rays an added value. Only those services that really in media such as the Internet.
t in a particular industry include all the factors that y or operate in.
obal distribution channel for the industry. Each prod
orate level cannot be made by the computing departd by the general management. The latter should go Feb, as a new distbution channel, may affect competithe next two or three years.
me an important channel, albeit in the future, it is hd ourselves at a time when the Internet has become
hdustry.

Page 78
(5TJiů LITůd
G|ീതി, (ബ്
நோக்கம் :-
* காசு அல்லது காசுப்பிரதியீடுகளில் (CASH
வரலாற்று ரீதியாக ஏற்பட்ட மாற்ற தகவல்க
米
* காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று ஒன்றினூடாக
* விடயங்களை
* தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகள் * முதலீட்டு நடவடிக்கைகள் * நிதியிடல் நடவடிக்கைகள் எனும்
வீச்சும் பிரயோகம்
* அனைத்து முயற்சியாண்மைகளுக்கும் பிரே
米
நிதி அறிக்கைகளில் காசுப்பாய்வு கூற்று ஒ
来
ஒவ்வொரு கணக்கியல் காலத்திற்கும் இக்ச
来
குழுவினது நிதி அறிக்கை குழுவினதும் காச வேண்டும். Տ.
* காப்புறுதி கம்பனிகளைப் பொறுத்தவரை அள்
S 6irgiTL35856) TLD.
36 TeJFIL I Tul 3F9F6io Bragio p560 GLgPċi59
* குறிப்பிட்ட நிறுவனம் எங்ங்னம் காசு, காசு
எனவும் அவற்றை எவ்விடயங்களுக்குப் பய
* தொழிற்பாட்டு மூலதன முக்கியத்துவம்.
காசாப்பாய்ச்சல் கூற்றின் நன்ை
* நிதி ஆய்வுக்கான ஓர் ஊடகமாக அமைகி
63

AND CASH EQUIVALENTS)
ബ്
தலைப்புக்களின் கீழ் வெளிப்படுத்தல்
List Saibab6)Tib.
முக்கிய அங்கமாக இடம்பெறும்.
கூற்று தயார் செய்யப்பட வேண்டும்.
iப்பாய்ச்சல் கூற்றையும் உள்ளடக்கியதாக அமைதல்
வற்றிற்கெனப் பகரக்கூடிய காசோட்டங்களை மாத்திரம்
கியத்துவம்:
சமப்படுத்துகைகளை பெற்றுக் கொள்கின்றது ன்படுத்துகின்றது எனவும் அறிந்து கொள்ளுதல்.
to)LD366ri
ன்றது.

Page 79
காசு உருவாக்கத்தில் நிறுவனத்தின் திறன
இது பல்தரப்பட்ட கணக்கீட்டு பிரயோகங்க
எதிர்கால காசோட்ட காலம், தொகை போன்ற
எதிர்கால காசோட்டங்களின் நிகழ்கால டெ els) விருத்தி செய்ய உதவுகின்றது.
இலாபத்தன்மைக்கும் தேறிய காசோட்டத்தி
வரைவிலக்கணங்கள்:
1. BITji
கையிலுள்ள காசும் வங்கியிலுள்ள காசு = காசுக் கையிருப்பு + வங்
2. காசு சமப்படுத்துகைகள் / காசு மூன்று மாதத்திலும் குறைந்த மு:
தீர்மானிக்கக்கூடிய, தேறும் தொகை பெறுப
அதி திரவத்தன்மை கொண்ட முதலீடுகள்
(உ + ம்) அழைப்பு பணம்
திறைசேரி உண்டியல் (3மாதம்) தற்காலிக வங்கி மேலதிக பற்று
3. காசோட்டம்
காசினதும் காசுப்பிரதியீடுகளினதும் எனப்படும்.
4. தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
நிறுவனத்திற்குப் பிரதான வருவாயை ஈட்டித் எனப்படும்.
(2) + Lb) சரக்கு விற்பனை / சேவை வழங்கல் வருப இறை, கட்டணம், தரகுப் பெறுவனவுகள். சரக்குகளுக்கான கொடுப்பனவுகள். தொழிலாளர்களுக்கான கொடுப்பனவுகள். வரி (மற்றைய தலைப்புக்களில் அடங்காத) ஒப்பந்தங்களின் மீதான (வியாபார நோக்கு

மயினை மதிப்பிடலாம்.
ளை தவிர்க்கிறது.
வற்றை நிட்சயப்படுத்தும் குறிகாட்டியாக அமைகின்றது.
றுமதிகளை அறிந்து கொள்ளும் மாதிரிகளை (Mod
ற்குமிடையேயான தொடர்பை பரீட்சிக்க முடிகின்றது.
ா வைப்பும் காசு எனப்படும். கி மீதி
Ligg5u5G856i (Cash equivalents) நிர்வுடைய, முதிர்வில் தேறும் தொகை நிட்சயமாக 2தி மாற்ற அபாயங்களுக்கு உட்படாத, குறுங்கால, காசு சமப்படுத்துகைகள் எனப்படும்.
ம் உள்ளோட்டமும், வெளியோட்டமும் காசோட்டம்
தரும் நடவடிக்கைகள் தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
T60Tb.
டைய) கொடுப்பனவுகளும் பெறுவனவுகளும்.

Page 80
5. முதலீட்டு நடவடிக்கைகள்
நீண்ட கால சொத்துக்களினதும் பெ உள்ளடங்கமுடியாத முதலீடுகள் இவையாகு
(s) + b) நீண்டகால சொத்துக்கள் மீது செலுத்தப்பட் நீண்டகால சொத்துக்களினதும் விற்பனை 6 பங்குகள் அல்லது கடன் பத்திர கொள்வன மேற்படி பங்கு அல்லது கடன்பத்திர விற்பை காசு முற்பணம் அல்லது கடன் செலுத்தம். மேற்படி விடயத்தினை மீளப் பெறல்.
6. நிதியீட்ட நடவடிக்கைகள்
நிறுவனத்தினது உரிமை மூலதனத வரத்தக்க நடவடிக்கைகள் நிதியீட்ட நடவடி
(9) -- b) பங்கு வழங்கல் / தொகுதிக் கடன் வழங்க பங்கு மீட்டல் / தொகுதிக்கடன் மீட்டல், நீண்ட கால கடன் பெறலும் திரும்பக் கொ
¬ܐ
நிதிக் குத்தகைகளின் மீதான தவணைக் ெ
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அறிக்கையிட பின்
1. நேர் முறை
SLAS - 9 இதற்கே முன்னுரிமை வழங்கு 2. நேரில் முறை.
நேர்முறை :
இதன் கீழ் பிரதான காசுப் பெறுவ (s) + b) தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகளின் உதா கொள்ள பின்வரும் மாதிரியினை (
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கைகளி
வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெற்ற காசு வழங்குனருக்கும் ஊழியருக்கும் கொடுத்த தொழிற்பாட்டின் மூலம் உருவான காசு.
வட்டி கொடுத்தது வருமான வரி கொடுத்தது உற்பத்தி ஒப்பந்த செலுத்தம்
தொழிற்பாட்டின் மூலம் தேறிய காசு.

றுகைகளும் அகற்றங்களும் காசு சமப்படுத்துகைகளில் தம்.
St.
Di(bLÍDLILQ, I6)jäБ6ії. னை வரும்படி,
ந்திலும் கடன் மூலதனத்திலும் மாற்றத்தை கொண்டு ஒக்கைகள் எனப்படும்.
ல் (வட்டத்துடன்)
டுத்தலும். கொடுப்பனவு.
வரும் இருமுறைகள் பின்பற்றப்படலாம்.
கின்றது.
னவுகளும் கொடுப்பனவுகளும் வெளிப்படுத்தப்படும். ரணங்களை நோக்குக. அத்துடன் இதனை விளங்கிக் நோக்குக.
h6sosir g5FATGé39FFATI" IL I_fD.
XXXX
Big (***}
>く>く>く>く
XX
XX
XX
XX

Page 81
நேரில்முறை :
இம்முறையின் கீழ் தேறிய இலாபமானது பி
இருப்பிலும் வருமதிகளிலும் ஏற்பட்ட மாற்றி
* காசற்ற விடயங்கள்.
(உ + ம்) தேய்வு, ஏற்பாடுகள், ட் * அட்டுறுக்கள்
தேறாத அன்னிய நாணய முறைகள் / நட் இம்முஃறைக்கு SLAS - 9 முன்னுரிமை வழங்கவில்ை
நேர்முறையில் காசுப் பாய்ச்சல் கூற்றை தயார் செய் இருக்கும். -
குறிப்பு :
நிதி அறிக்கைகளில் அசாதாரண விடயங்க வேண்டுமென்பது கணக்கீட்டு நியமங்களின் வலியுறு தலைப்பின் கீழும் அசாதாரண விடயங்கள் நிகழலாம் வேண்டும். இங்கு தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கையின் கீழ் (உதாரணங்களுக்கு இவ்விடயம் தொடர்பான கணக்
நிறுவனத்தின் பெயர் (ஆண்டு) நிதியாண்டிற்கான, காகப்பாய்ச்சல் கூற்று.
1) தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கையின் காசோ
வாடிக்கையாளரிடமிருந்து பெற்ற காசு
வழங்குனர்களுக்கு செலுத்திய காசு
தொழிலாளருக்கு செலுத்திய காசு
தொழிற்பாட்டின் மூலம் தெண்டிய காசு
வட்டி செலுத்தம்
வரி செலுத்தம்
சாதாரண தொழிற்பாட்டின் மூலம்
தெண்டிய காசு.

ன்வரும் விடயங்களின் நிமித்தம் செம்மையாக்கப்படும்.
ங்கள்.
ற்போட்டவரி.
Lங்கள்.
Ꭰ6VᎧ.
|ய பின்வரும் மாதிரி மாணவர்களுக்கு உபயோகமாக
ள் சாதாரண விடயங்களிலிருந்து வேறாக காட்டப்பட றுத்து. எனவே காசுப்பாய்ச்சல் கூற்றிலும் கூட எந்த 2. அவை அத்தலைப்பின் கீழ் வேறாக காண்பிக்கப்பட இவ்விடயம் இடம் பெறுவதாக நான் கருதியுள்ளேன். கீட்டு நியமத்தினை நோக்குக)
LLD (5LTT (5LIT
XXXXX
(XXX)
(xxx) (XXX)
XXXX
(XXX)
(XXX) (XXX)
XXXX

Page 82
அசாதாரண விடயம் (குறிப்பு)
பெற்றகாசு
கொடுத்தகாசு
தேறிய காசு தொழிற்பாட்டின் மூலம் ெ
2) முதலீட்டு நடவடிக்கையின் காசோட்
நிலையான சொத்துக்களின் கொள்வன
நிலையான சொத்துக்களின் விற்பனை
பெற்ற வட்டி
பெற்ற பங்கிலாபம்
முதலீட்டில் பயன்படுத்திய காசு (xx) / தெண்டி
3) நிதியிடல் நடவடிக்கையின் காசோட்
பங்கு வழங்கல் வரும்படி
பெற்ற கடன் (நீண்டகாலம்)
பங்கு / தொகுதி கடன் மீட்ட
நிதிக்குத்தகை தவணைக்கட்ட
வங்கிலாப செலுத்தம்
நிதியிடல் பயன்படுத்திய காசு
காசிலும் காசு சமப்படுத்துகைகளிலுமா காசு, காசு சமப்படுத்துகை ஆரம்ப மீத
காசு, காசு சமப்படுத்துகை இறுதி மீதி

XXX
(XX) XX
XXXX
தண்டியது. XXXX -)
LLD:
Ջ! (XXX).
6)) (5 DU19 XXX
XX ܟܠܼ
XX
U GESTE xxxx —ў» XXXX
Llib
XXX
XXX
süb (xxx)
ணம் (XX)
(XX)
(XXX) (XXX)
ன தேறிய அதிகரிப்பு / (குறைவு) XX
குறிப்பு - 2) - XXX
(குறிப்பு - 2) 一午ー
67

Page 83
குறிப்பு - 2.
காசு, காசு சமப்படுத்துகைகள்
el.JLbULf
காசு மீதி Χ Χ வங்கி மீதி XX வருமதி உண்டியல்கள் XX (3LDTT 5Lib / 9D LLULL) குறுங்கால முதலீடு XX (3மாதம் / உட்பட்ட)
XXX
வங்கி மேலதிக பற்று (XX) (3LDITg5lb / 2 Lil'L)
சென்மதி உண்டியல் (XX) (3LDITg5Lib / 9D LLULL) XXX
1. இரு ஐந்தொகைகள் தரப்படுமென்பதால் கணிப்பிடுத
2. மாணவர்கள் காசு, காசு சமப்படுத்துகை என்றால் எ
N - NA
DD. Of ACC
68

剑 இறுதி மீதி
XX
XX
XX
XXX
(XX)
(XX)
XXX
5ல் இலகுவானது.
ன்ன என்பதை பூரணமாக அறிந்திருக்க வேண்டும்.
GN D2AKUMA2 LCU-22
AND INANCIAL MANAGEMENT
2. ୮ଣ୍

Page 84
( வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடும் 3
தாக்க
N
அறிமுகம் : பொழு
கடந்த கால உலக பொருளாதார வரலாற் அம்சம் உலகில் உள்ள எந்த ஒரு நாட்டின் பொருள அளவிற்கு நாடுகள் ஒன்றில் ஒன்று தங்கி இருப்பதா நாடுகள் திறந்து விடுவதன் மூலம் தாராளமயப்படுத்தல் போன்ற பொருளாதார பொறிமுறைகள் இன்று மிக வே மூலம் நாடுகளிடையே வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டு
2ம் உலக மகாயுத்தத்துக்கு பிற்பட்ட கா வேறுபட்டுக் காணப்பட்டது. ஆனால் அண்மைய கால நோக்கிய நகர்வாக காணப்படுகிறது. இந்த நிலையில் அ உறுதித் தன்மையை தளர்த்துகிறது. இதன் காரண மூலதனத்தை பெற கையேந்தி நிற்கின்றன. இந்த வி வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு காணப்படுகிறது. இத6ை மயமாக்கல் எனும் பொருளாதார செயற்பாட்டை ஏற்படுத் ஒன்று ஒரு நாட்டில் இருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு ே
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு என்பது “ஒரு நா அல்லது பல்தேசியக் கம்பனிகள் என்பன இலாப நே முதலீடு செய்யும் தனியார் அல்லது கம்பனிகள் அலி தொழில்நுட்பம், வர்த்தகக்குறி மற்றும் ஏனைய வளங் பல்தேசியக் கம்பனிகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் மு இருக்கலாம். நிதி முதலீடு என்பது வெளிநாட்டவர் ஆவணங்கள் வர்த்தக நிறுவனங்களின் பங்குகள் செய்வதைக் குறிக்கிறது. ஆனால் இவை சினேக நா ஏனெனில் இது ஒரு சொத்து வியாபார செயற்பாடா
3ம் மண்டல நாடுகளில் வெளிநாட்
B_65 6_Tត្រូ619 6161}វិត B 1980களில் இருந்து வழமைக்கு மாறாகNறிக வேக
‘સ્પે -
1996ம் ஆண்டின் உலக முதலீட்டு அறிகையாணு “நேரடி வெளிநாட்டு முதலீடு அண்மைக் காலத்* "1980களின் கடைசி 3 ஆண்டுகளில் இடபெற்ற மதிப்பிடும்போது) ஆண்டொன்றுக்கு 10.000 கோடி 1970களின் தசாப்தத்தின் முதல் மூன்றாண்டுகளில்
6
 
 
 

ம் மண்டல நாடுகளில் அதன் கமும்:
றி, சரவணபவா ருளியல் கற்கை இறுதி வருடம்
கிழக்குப்பல்கலைக்கழகம், றை நோக்கும்போது அதில் காணக்கூடிய சிறப்பான தாரமும் தனித்து இயங்க முடியாது உள்ளது. அந்த கும். இதன் விளைவாக பொருளாதாரங்களை உலக (Libaralization) p 6.3, LDULDT3,356) (Globalization) கமாக வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. இச்செயற்பாடுகள் ப் பாய்ச்சல் மிக வேகமாக அதிகரித்து வருகிறது.
லத்தில் உலக பொருளாதாரமானது நாட்டுக்கு நாடு த்தில் நாடுகளின் பொருளாதாரமானது பெரும் சந்தை பிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளின் பொருளாதாரத்தின் ாமாக இந் நாடுகள் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளிடம் பகையில் மூலதனத்தைப் பெறும் வழிகளுள் ஒன்றாக ன பெற்றுக் கொள்ளும் 3ம் மண்டல நாடுகள் உலக துகிறது. உலக மயமாக்கலின் முக்கிய வழிமுறைகளில் நரடி முதலீட்டின் வேகமான பாச்சல் ஆகும்.
ட்டில் பிறிதொரு நாட்டின் தனியார் அல்லது கம்பனிகள் ாக்கம் கருதி மேற்கொள்ளும் முதலீடுகளாகும்". இம் bலது பல்தேசியக் கம்பனிகள் நிதி, முகாமைத்துவம், வகளையும் மற்றைய நாட்டிற்கு மாற்றீடு செய்வதாகும். upg565G 5.5 (pg565LT956) b (Port Folio Investment) Tகள் அல்லது பல்தேசியக் கம்பனிகள் உள்நாட்டு போன்ற நிதிச் சொத்துக்களில் பணத்தை முதலீடு (B36f 6) (Host Countries) 6cbbl (S6)lgil 36)6O)6). B (Asset Trade Only) 51T6ÕÕTÜHL (66)335 T6) 2),(E#5 liv.
ரு நேரடி முதலீட்டின் தாக்கம் :
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டுப் பாச்சலானது மாக பாரியளவில் அதிகரித்துக் கொண்டு வருகிறது. ஒன்படி ஐக்கிய நாடுகள் வலியுறுத்துவது யாதெனில் வேகமாக அதிகரித்து வந்துள்ளது என்பதாகும். நேரடி வெளிநாட்டு முதலீடு (1980ன் டொலர்களில் டொலருக்கும் மேற்பட்டதாக இருந்து வந்துள்ளது. காணப்பட்ட மட்டத்திலும் பார்க்கடி இது பத்து மடங்கு

Page 85
அதிகரிப்பாகும்.” என 1991ம் ஆண்டு முதலீட்டு அறிக்கை மையமாகக் கொண்ட ஒரு பொருளாதாரத்தில் ஒரு மு
வெளிநாட்டின் நேரடி முதலீட்டின் உட்பாச்சலி எதிர்நோக்கும் பல்வேறு சமூக பொருளாதார பிரச்சி6ை 3ம் மண்டல நாடுகளில் எதிர்நோக்கும் முக்கிய பிரச்சின் மயமாக்கத்தினை ஏற்படுத்தும் முக்கிய காரணியாக ெ உறுதிப்படுத்தும் வகையில் புதிய கைத்தொழில் மய தாய்வான், கொங்கொங், தென்கொரியா, சிங்கப்பூர் புதிய கைத்தொழில் மய நாடுகளாக உருவாக விரு ரீதியான தெரிவு வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டை ஊக் துறைகளின் முதலீட்டினை ஊக்குவிப்தனூடாக தனி அவசியத்தை கிழக்காசிய அனுபவம் எடுத்துக் காட்டு
3ம் மண்டல நாடுகளில் உள்ளுள் வளங்களை ܓܪ
மேற்கொள்வது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக காணப்படுகி மொத்த முதலீட்டு செயற்பாட்டில் 35% த்தினை மட் ஏனைய 3ம் மண்டல நாடுகளும் இதற்கு விதிவிலக்கல் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டின் மூலமே ஈடுசெய்ய விே
மேற்கூறிய முதலீட்டுப் பற்றாக்குறை இம்மூன் தோற்றுவிக்கிறது. அவையாவன அமைப்பு ரீதியான பிரச் குறிப்பிடலாம். சென்மதி நிலவையில் மூலதனத்துறைக் ஒரு முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இம்முதலீட் அளவிலும் ஓர் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தி (வெளிநாட்டு அதிகரித்தாலும் ஏற்றுமதி மூலம் பெறும் நன்மை அ அதிகரிப்பதன் மூலம் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடான அடிப்படை நிலுவைப் பற்றாக்குறையை குறைவடையச் தீர்வாக அமைகிறது.
உடனடிப் பிரச்சனையை எடுத்து நோக்கும் நிற்கிறது. இலங்கை போன்ற ஒரு மூன்றாம் மண்டல ந வாழ்கிறார்கள். இந்த நிலை சேமிப்பு மட்டத்தினை ச சேமிப்பு மட்டத்தினை கீழ் நிலைக்கு கொண்டு செல் உற்பத்தியில் 15%ற்கும் குறைவாக காணப்படுகிறது வருமான் நாடுகளின் சராசரி விகிதத்திலும் பார்க்க குை சாராசரி அளவின் அரைவாசிப்பகுதியிலும் பார்க்க குை வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந் நிலமை ஏற்படுத்துகிறது. மூலதனத்தைப் பெறவேண்டுமானால் பெறல் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டினைப் பெறுதல் இரண்டு உபாயங்களும் எப்பொழுதும் சாத்தியமானத6 3ம் மண்டல நாடுகளுக்கு சாத்தியமானதொரு மூலதன
3ம் உலக நாடுகளில் பொருளாதார அபிவி இந்நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்தினை உயர்த்து

கூறுகிறது. இச்செயற்பாடு தேசிய பொருளாதாரத்தை க்கிய காரணியாக காணப்படுகிறது.
அபிவிருத்தியடைந்து வரும் 3ம் மண்டல நாடுகள் ாக்கு தீர்வாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ன கைத்தொழில் மயமாக்கல் ஆகும். கைத்தொழில் வளிநாட்டு நேரடி முதலீடு காணப்படுகிறது. இதனை BT(B456ITGOT (Newly industrial COuntries (Nics) போன்ற நாடுகளின் அனுபவம் வெளிக்காட்டுகிறது. ம்பும் வளர்முக நாடுகளுக்கு ஒரே ஒரு பிரயோக குவிப்பதுடன் இணைந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட சில பார் வெளிநாட்டு கதியை கலந்திருக்க வேண்டிய கிறது.
அடிப்படையாகக் கொண்டு முதலீட்டு நடவடிக்கையை 3து. உதாரணமாக இலங்கையை எடுத்து நோக்கினால் டுமே உள்ளுர் முதலீட்டின் மூலம் பெறமுடிகிறது. ல. இந்நிலைமையில் ஏனைய முதலீட்டு தேவையை பண்டி உள்ளது.
றாம் மண்டல நாடுகளில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை சனை நோக்கின் சென்மதி நிலுவைப் பிரச்சினையைக் 5 கணக்கில் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டின் பங்கு டின் அளவு அதிகரிக்கும் போது அது ஏற்றுமதி முதலீடு உள்வரும் போது அது இறக்குமதியை திகம்) வர்த்தக ரீதியிலும் ஒரு சாதக தாக்கத்தை து அன்னிய செலாவணி இருப்புகளோடு சேர்ந்து செய்வதன் மூலம் சென்மதி நிலுவைப் பிரச்சனைக்கு
போது அது வறுமை நிலைமையையே குறித்து ாட்டில் 50%ற்கும் மேற்பட்டோர் வறுமை நிலையில் கீழ் நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. இலங்கையில் கிறது. இலங்கையில் சேமிப்பு மொத்த உள்நாட்டு இது குறைவருமான, நடுத்தர வருமான, உயர் றவாக இருந்து வருவதுடன் கிழக்காசிய நாடுகளின் றவாக உள்ளது. சிங்கப்பூரில் 51% மாக இருந்து முலதனப்பற்றாக்குறையை 3ம் மண்டல நாடுகளில் கடன்களைப் பெறுதல் வெளிநாட்டு உதவியைப் ானும் உபாயங்களைப் பின்பற்ற வேண்டும். முதல் ல. இந்த வகையில் வெளிநாட்டு நேரடி முதலிடே த்தை பெறும் உபாயமாக காணப்படுகிறது.
ருத்தியின் முன்னேற்றப்படிகளைப் பேணுவதற்கும்
வதற்கும் உதவுகிறது. அத்துடன் வெளிநாட்டின்

Page 86
நேரடி முதலீட்டுடன் தனது சொந்த முதலீட்டையும் ப புதிய வர்த்தக தாபனங்களை தாபிப்பதும் அதன் அதிகரிப்பு 3ம் மண்டல நாடுகளில் நிலவும் தொழி மூலமே இலகுபடுத்த உதவும்.
இவ்வாறே வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு இம்மூ மட்டுமன்றி புதிய தொழில்நுட்பம், நிர்வாகம், சந்ை இதற்கும் மேலாக சர்வதேச சந்தைகளுடன் இனை உள்ளுள் பொருளாதாரங்களுடன் இணைப்பின் மூலம் ( 3ம் மண்டல நாடுகளின் பொருளாதாரத்தை ஒரு அ
3ம் மண்டல நாடுகளில் வெளிநாட்டு நேரடி ( அதே வேளையில் பல்தேசியக் கம்பனியின் ஆதிக்க மறுக்க முடியாது. அதாவது முதலீடு செய்யும் நாடு காலணித்துவ தன்மையை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் திட்டமிடல்கள், கொள்கை வகுத்தல் என்பன பல்தே சூழ்நிலை உருவாகலாம். எவ்வாறெனினும் 3ம் மண் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்றே கூறமுடிகிறது.
இலங்கையில் வெளிநாட்டு நேரடி
இலங்கையின் பொருள் உற்பத்திக் கைத்தெ ஒரு சில பாரிய சர்வதேசக் கம்பனிகள் இங்கு துை வரத் தொடங்கின. அத்தகைய முதலீடுகள் சுதந்தி வரையறுக்கப்பட்ட ஓர் அளவில் இடம் பெற்று வி அரசியல் சூழ்நிலை மற்றும் கொள்கைப் பிரகடணங் தளம்பல்களைக் காட்டி வந்துள்ளது.
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு இலங்கையில் முக்கியமான ஒரு கொள்கையாகவும் கைத்தொழில் பங்களிப்பு செய்து வருகிறது. இறக்குமதிப் பதி வரவேற்கப்பட்டாலும் பொருளாதார அபிவிருத்தியை கருதப்படவில்லை.
1977ன் பின்னர் அதிகாரத்தில் இருந்த அரச தாராளமயமாக்கல் கொள்கை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நேரடி முதலீட்டை கவரும் ஒரு பொறிமுறையாக கொ: கைத்தொழில் கொள்கையின் கீழ் நேரடி முதலீட் வரிவிதிப்புக்கள் என்பவற்றில் சில மாற்றங்கள் ம இணைந்த வகையில் அந்நிய முதலீட்டை கவரும்
தேவைகளை வழங்குவதற்கும் முதலீட்டு மேம்பாட்டு
பாரிய முதலீட்டை கவருவதற்கும் அதன் மூலம் குறைத்துக் கொள்வதற்கும் வசதி செய்து கொடு இரண்டு அமைப்புக்கள் அமைக்கப்பட்டது. கொழும் Colombo Economic Commission (GCEC) gob
7

பன்படுத்துவதில் இது பயன் மிக்கதாக காணப்படுகிறது. மூலமாக பொருளாதார அபிவிருத்தியில் ஏற்படும் ஒரு ல் பற்றாக்குறையை வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டின்
ன்றாம் மண்டல நாடுகளுக்கு மூலதனத்தை வழங்குவது தப்படுத்தல், முகாமைத்துவம், தொழில் நிபுணத்துவம் எப்பு, புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல் பெறும் நன்மைகள் என்பனவும் அதிகரிக்கும். இம்முதலீடு பிவிருத்திப் பொருளாதாரமாக மாற்ற உதவும்.
முதலீடானது பல சாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் த்திற்கு இந்த 3ம் மண்டல நாடுகள் உட்படும் என்பது }கள் இம்முன்றாம் மண்டல நாடுகளின் மீது ஒரு நவ
விளைவாக இந்நாடுகளின் அரசியல், பொருளாதார சியக் கம்பனியின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளும் டல நாடுகளில் இவ் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடு ஒரு
முதலீடு :
நாழில்களில் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடுகள் 1930களில் )ண நிறுவனங்களை நிறுவிக் கொண்டதனை அடுத்து ரத்திற்குப் பின்னரும் கூட தொடர்ச்சியாக (ஆனால்) பந்தன. இம்முதலீடுகளின் பாச்சல் 1948 தொடக்கம் வ்கள் என்பவற்றிற்கு ஏற்ற விதத்தில் குறிப்பிடக்கூடிய
குறிப்பாக ஏற்றுமதி சார் கைத்தொழில் கொள்கையின் அபிவிருத்திக்கான நிதியிடலில் 1960ம் ஆண்டு முதல் லீட்டுக் கொள்கையின் கீழ் அந்நிய முதலீடுகள் அடைவதற்கான அவசர தேவையாக அன்னிய முதலீடு
ாங்கம் பொருளாதாரத்தினை திறந்து விடுவதன் மூலம் து. இது உலக நாடுகளின் அனுபவம் மூலம் அன்னிய ள்ளப்பட்டதாகும். இக்கொள்கையின் மூலம் ஏற்றுமதிகள் டிற்கான கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்பட்டன. தீர்வைகள், ற்றும், ஊக்குவிப்புக்கள் வழங்கப்பட்டன. அத்துடன் ) ஒரு சாதனமாகவும், அவற்றின் நிர்வாக ரீதியான வலயங்களை நிறுவுவதற்கும் அரசாங்கம் முன்வந்தது. ஏற்படக்கூடிய அரசியல் ரீதியான பிரச்சனைகளைக் க்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக சேவையாற்றுவதற்கு பு பெரும்பாக பொருளாதார ஆணைக்குழு (Greater நிய முதலீட்டு ஆலோசணைக்குழு (Foreign Invest
1.

Page 87
ment Advisory Committee (FIAC) 616ÖTLJ60T (pg56ở என்பனவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக சட்டரீதியான உருவாக்கப்பட்டது. இவ்விரண்டு நிறுவனங்களும் சுதந்திர அமைக்கப்படும் வெளிநாட்டு முதலீட்டினை கண்க உருவாக்கப்பட்டது. இவ் விரு அமைப்புக்களும் 1992ம் ஆ வந்தது. 1992ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் பாராளுமன்ற
(upg565 (63 g6OL (Board of Investment (BOI) 61s நடவடிக்கைகளை இலங்கையில் மேற்கொண்டு வருவ
(pg. 660)
வெளிநாட்டு நேரடி முதலீடானது பொருளாதார விவசாயம் போன்ற துறைகளில் வளர்ச்சியை துரித அதிகரித்தல், முகாமைத்துவ திறன்களை வளர்த்தல், குழாமை உருவாக்குதல், ஏற்றுமதி வருவாயை அதிகரித் சென்மதி நிலுவை நிலமைகளை சீர்படுத்துதல் போன்ற முன்வைத்தே 3ம் மண்டல நாடுகள் வெளிநாட்டு ே வருகிறது. இதன் மூலம் இந்நாடுகள் சிறந்த பெறுடே மண்டல நாடுகளில் காணப்ப்டும் அரசியல் ரீதியான, ( உள்நாட்டுக் கலவரம் காரணமாக சில 3ம் மண்டல எதிர்மறையான விளைவுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பன நோக்கும் போது 3ம் மண்டல நாடுகளில் வெளிநா அபிவிருத்தியிலும் பாரிய ତ୬ பங்கினை வகித்து வரு
உசாத்துணை 1. மார்க்கம் மார்க்கா நிறுவனம் இதழ 2. MENTOR VOLI January 1995 Part I.
3. பொருளியல் நோக்கு ஜ ~லை 1994.
4. பொருளியல் நோக்கு ஆகஸ்ட் 1992
5. Srilanka Journal of Management Foreign Direc
Direction for Policy, Institute of Management.
6. Economic Progress of independent Srilanka Central Bank of Srilanka (1997)
7. பொருளியல் நோக்கு மார்ச் 1997.
8. Interalimal trade policy.
9. Central Bank report 1996.
0. Sri Lanka Economic Journal Vol 6, No.2 Septe
72

ட்டு மேம்பாட்டு வலயங்களின் முகாமை, நிர்வாகம் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நிறுவனங்களாக வர்த்தக வலயம் அதற்கு வெளியான நிலையங்களில் ணிக்கும் பொருட்டு இரு தனி நிறுவனங்களாக ண்டு வரை முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளை மேற்கொண்டு திருத்தத்தின் மூலம் இரு சபைகளும் திருத்தப்பட்டு றும் அமைப்பு நிறுவப்பட்டு இன்றுவரை முதலீட்டு தனைக் காணமுடிகிறது.
வளர்ச்சி, தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம், கைத்தொழில், படுத்துதல் வெளிநாட்டுச் சந்தை வாய்ப்புக்களை அபிவிருத்தி செய்தல், பயிற்சியுடைய தொழிலாளர் 3தல், அந்நிய செலாவணி நிலமையை மேம்படுத்தல், நிலமைகளை அடைந்து கொள்ளும் நோக்கத்தினை நரடி முதலீட்டைக் கவரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு பற்றினையும் பெற்றுள்ளது. எனினும் சில மூன்றாம் பொருளாதார ரீதியான சில ஸ்திரத்தன்மை, மற்றும் நாடுகளில் வெளிநாட்டு நேரடி முதலீட்டின் தாக்கம் த மறுக்கவும் முடியாது. எவ்வாறெனினும் பொதுவாக ட்டு நேரடி முதலீடு பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் கிறது எனக் கூறினால் மிகையாகாது.
நூல்கள் b 2 цо6uогіг l 1994.
t Investment in Srilanka. Wol. 1 No 4, October - December 1996.
nher II 99 I.

Page 88
பொருட்கள் சேவைகள் அறிமுகம்:-
ஒரு நாட்டின் பேரினப்பொருளாதார நடவ வரிமுறைகளும், அவற்றின் செயற்பாடுகளும் தனித் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்ட சந்தைத்ே பொருளாதாரத் தொழிற்பாடுகளில் அதிகம் விரிவடை நிலையை ஒழித்தல் வருமானப்பங்கீடு சமத்துவத்ை பொருட்கள் சேவைகளின் பங்கீட்டையும் உறுதிப்படுத்து நடைமுறைப்படுத்துதல், அரசாங்க வருமானங்களை நடவடிக்கைகளின் பொருட்டு அரசாங்கம் பல்வேறு கெ பயன்படுத்துகின்றது. இவ்வாறான கொள்கைகளில் 6 பெரும்பாலான அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளிலும் அட் பிரதான வருமானம் மூலமாக வரி வருமானங்கள் காணப் பொருளாதாரமாக இருப்பதால் அத்தகைய பின்ன வரிகளைக்காட்டிலும் நேரில் வரிகளே அதிகளவு செல் பல சமூகப்பொருளாதார இலக்குகளை அடைந்து கெ காலத்துக்குக் காலம் பொருளாதாரத்திலும், வருமான போக்கவும் இவ் இரு வரிமுறைகளும் சார்பு ரீதிய
இலங்கையின் வரித்துறை வரலாற்றில் கா: முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ள போதிலு 31ம் திகதிவரை நடைமுறையில் இருந்த புரள்வு வரி Ly6io 6 sub (Business Turn Over Tax BTT) G36)6. நடைமுறையில் செயற்பாட்டு ரீதியாகவும் பிரயோக ரீத அவற்றை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக 1996ம் ஆன (33606i56ir 6 if Goods and services Tax - Gst) 666TL மாதம் 5ம் திகதி நீதியமைச்சரினால் சமர்பிக்கப்பட் இவ் வரி முறை 1998ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மா எனப்பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது.
பொருட்கள் சேவைகள் வரியானது பெறும (Value Added Tax - WAT) LJ6IADİT EQ60D6) @JJ60ö (BSLD (36) குறிப்பிடும் வரிகளின் பண்புகள் ஒரே மாதிரியானவைய பெறுமதிச்சேர்க்கை வரி எனவும் (உதாரணம் கல சேவைகள் வரியெனவும் (உதாரணம் - நியூசிலாந் வணிக வரி எனவும் (உதாரணம் தாய்வான்) அழை அபிவிருத்தி அடைந்த , அபிவிருத்தி அடைந்து வ
பசேவ (GST) என்றால் என்ன?
பண்டங்கள் சேவைகள் வரி என்பது "பன

வரி (GST) - ஒரு அறிமுகம்
ஒக்கைகளில் இறைத்தொழிற்பாடுகள் (Q)g5TTL íTLuiT&g5 துவமான இடத்தைப்பெற்றுள்ளன. தனியார் துறைப் தால்வி காரணமாக அரச நடவடிக்கைகள் பேரினப் ந்து சென்றது. சாதன ஒதுக்கீடு, சமூகத்தில் சமமற்ற தப் பேணுதல், நீதியான வருமானப் பகிர்வினையும் தல், அரசாங்கத்தின் அதிகரித்துச் செல்லும் விதியினை யும் பெறுகைகளையும் உறுதிப்படுத்துதல் போன்ற ாள்கைகளையும் அதற்காக வெவ்வேறு கருவிகளையும் ஒன்றாகவே வரிக்கொள்கை இனம் காணப்படுகின்றது. விருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளிலும் அரசாங்கங்களின் படுகின்றன. இலங்கையொரு அபிவிருத்தியடைந்துவரும் னியில் இலங்கையின் வரி வருமானங்களில் நேர் வாக்கு மிக்கவையாகக் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக ாள்வதற்கும் மொத்தக்கேள்வியை முகாமை செய்யவும் ாப்பகிர்விலும் ஏற்படும் பொருளாதாரத் தளம்பல்களை ாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
லத்துக்குக்காலம் வெவ்வேறு வகையான நேரில் வரி லும் 1964ம் ஆண்டு முதல் 1998ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் LLD (Turn Over Tax-TT) 65u TLJTU (GLDT.g5g, 6360)6OTL வாக்கு மிக்கவையாகக் காணப்பட்டன. இவ்வரிமுறைகள் தியாகவும் பல குறைபாடுகளைக் கொண்டிருந்தமையால் ண்டு 34ம் இலக்கச் சட்டத்தின் பிரகாரம் பொருட்கள் து அறிமுகமானது. எனினும் 1997ம் ஆண்டு நவம்பர் - உத்தியோக பூர்வ வரவு செலவுத்திட்ட உரையில் தம் 01ம் திகதியில் இருந்து அறிமுகமாகும்
தி சேர்க்கை வரியெனவும் அழைக்கப்படுகிறது. றுபட்ட வரிகள் எனக்கருதிய போதிலும் இப்பெயர்கள் ாகவே காணப்படுகின்றன. சில நாடுகளில் இவ்வரிமுறை ாடா சிங்கப்பூர்) வேறு சில நாடுகளில் பொருட்கள் து, இலத்தீன் அமெரிக்கா) இன்னும் சில நாடுகளில் க்கப்படுகின்றது. சர்வதேச ரீதியாக 80க்கு மேற்பட்ட ரும் நாடுகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
எடங்கள் அல்லது சேவைகளின் உள்ளுள்(Domestic)

Page 89
நுகர்வின் மீதான வரியாகும்" இவ்வரியானது இறக்குப சேவைகளின் வழங்கல் மீதும், இலங்கைக்குள இறக் முதலீடு செய்யப்படும். வேளைகளிலன்றி இறுதி நு: பண்டங்கள் சேவைகளின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வி ஏற்றப்பெறுமதி மீது இவ்வரி அறவிடப்படுகின்றது. பண் சேவைகளின் இறுதி நுகர்வாளரே செலுத்துகின்றனர்.
உதாரணமாக 400 ரூபா பெறுமதியான உ6 பெறுமதியாகிறதெனில் பண்டங்கள் சேவைகள் வரி ே ரூபா மீதே விதிக்கப்படும்.
ஏற்கனவே இருந்து வந்த மொத்த விற்பனவு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும், மாகாண சபைகள் அறவி வரி அமையும். அதாவது வாங்குதல் விற்றலுக்குரிய
பசேவ யின் நோக்கங்கள்:-
இது நுகர்வின் மீது மாத்திரம் செல்வாக்கு நாட்டின் சேமிப்பு மட்டத்தையோ அல்லது முதலீட்டு மட்ட வளர்ச்சியையோ எந்த வகையிலும் பாதிக்காது. மறுபுற உதவுவதாக அமையும்.
இந்த வரிமுறையானது சந்தைத் தொழிற்பா உலக சந்தைக்குத் தேவையான பொருட்களின் கைத்தொழில்களையும் மேலோங்கச்செய்யும்.
இவ்வரி எவற்றிற்கு அல்லது எப்பொழு
வரி விதிப்பிபுக்குரிய செயற்பாடொன்றினைக்
செய்யும் பொருட்கள் சேவைகள் மீதும் இலங்கைக்கு
இறைவரித்திணைக்களத்தினால் விதிக்கப்படும் வரியாக வரி அமுலாகியுள்ளது. அதாவது,
1. இறக்குமதிப்பொருட்கள் (சுங்கத்தின
அவ்வளவுக்கும் வரி செலுத்தப்படல்
2. உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள்
3. சேவைகள் பெறப்படும் போது வரி
வைத்தியசேவை, தொலைத்தொடர் ܨܗܕ”
வாங்குதல் விற்றல் நடவடிக்கை மீதா
மொத்த விற்பனை, சில்லறை விற்பனையில் பண்டங்களின் வழங்கலானது பசே வரிக்குட்பட மாட்டாது.
gg
74

தியின் ஆட்புல எல்லைகளுக்குள்ளான பண்டங்கள் தமதியாக்கப்படும் பொருட்கள் மீதும் விதிக்கப்படும். ள்வில் செலுத்தப்படும் வரியாக இது அமைகிறது. த்தொடரின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் சேர்க்கப்படும் டங்கள் சேவைகளின் மீதான வரியினை பண்டங்கள்
|ளிடு ஒன்று விளை பொருளாகும் போது 500 ரூபா ர்க்கப்பட்ட பெறுமதியான (ரூபா 500 - 400-100) 100
வரிகளுக்குப் பதிலாக பண்டங்கள் சேவைகள் வரி ட்டு வரும் வியாபார வரிக்குப் புறம்பானதாகவே இந்த வரியை மாகாண சபைகள் தொடர்ந்தும் அறவிடும்.
நச்செலுத்தும் காரணியாகக் காணப்படுவதால் ஒரு த்தையோ அவற்றினூடாக ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார த்தில் ஏற்றுமதிகளை விரைவுபடுத்தவும் விரிவாக்கவும்
டுகளில் ஒரு போட்டிச் சூழலை உருவாக்குவதுடன் ஏற்றுமதியை உற்சாகப்படுத்துவதுடன் உள்ளுர்
ழது செலுத்தப்பட வேண்டும்?
கொண்டு நடத்தும் ஒருவர் இலங்கைக்குள் நிரம்பல் ள் இறக்குமதியாகும் பொருட்கள் மீதும் உள்நாட்டு 5வே ஏப்பிரல் மாதம் முதல் பண்டங்கள் சேவைகள்
1ணக்களத்தினால் எவ்வளவு பெறுமதியோ ).)
விற்கப்படும் போது வரி செலுத்துதல். செலுத்தப்பட வேண்டும். (உ+ம் - தரகுக்கூலி, புச்சேவை.)
ன பசேவ:-
உற்பத்தியாளர் அல்லது இறக்குமதியாளர் தவிர, எனினும் அத்தகைய வழங்கல்களின் வியாபாரமானது

Page 90
சுய விருப்பின் அடிப்படையில் வரி செலுத்த விரு வேண்டியவராவார். பதிவு பெறாத ஆளொருவரும் வி
GST யில் இருந்து விலக்கு அளிக்க
இது இரண்டு வகைப்படும் அவை
1. எல்லா வகையான ஏற்றுமதிகள்; பூ
2. வரிவிலக்கப்பட்டுள்ள பொருட்கள் இறக்குமதிகளின் வழங்கல்களும்.
வரி விலக்களிக்கப்பட்ட பண்டங்கள்
O1. தெங்குப் பொருட்களும், அவற்றிலிருந்து 2 வாசனைத்திரவியங்கள், மீன்பிடி உற்பத்திக
O2. ' வெங்காயம், மிளகாய், மரக்கறி விதைகள்
O3. அரிசி, கோதுமை வழங்கல்.
O4. ஏதேனும் பாண் வழங்கல்.
05. பால், பால்மா வழங்கல்.
06. கொள்கலன், போத்தல்கள் தவிர வேறு வ6
O7. மருந்தியல் உற்பத்திப்பொருட்கள் வழங்கல்
O8. கல்வி சார் சேவைகள் வழங்கப்படல்.
O9. கருவாடு, மாசி வழங்கல்.
10. சீனி, சர்க்கரை வழங்கல்.
11. கிளிங்கள். சீமெந்து இறக்குமதி.
12. றொக்பொஸ்பேற்று உரம் இறக்குமதி.
13. சுத்திகரிக்கப்படாத பெற்றோலிய வழங்கல்.
14. நிதிச்சேவைகளை வழங்கல்.
15. கமத்தொழிலுக்கான உழவியந்திர வழங்கல்
16. வதிவிட வசதிகளை வழங்கல், குத்தகைக்
17. மரத்தினை வழங்கல்.
18. சகல சுகாதார நலன் சேவைகளை வழங்க
19. நியமனத்திகதி தொடக்கம் இரண்டு ஆண்டு
இவ்வாறு பண்டங்கள் சேவைகள் வழங்கல்களாக 30 விடயங்கள் காணப்படுக
வரி விலக்களிக்கப்பட்ட இறக்குமதி:
O1. தெங்குப்பொருட்களும், அவற்றிலிருந்து உ தேயிலை, வாசனைத்திரவியங்கள், மீன்பிடி
O2. உறுளைக்கிழங்கு, வெங்காயம், மிளகாய்,
O3. அரிசி, கோதுமை, வேறு தானிய இறக்கும
O4. ஏதேனும் பாணின் இறக்கமதி.
O5. பால், பால்மா இறக்குமதி.
O6. மருந்தியல் உற்பத்திப்பொருள் இறக்குமதி.
O7. புதினத்தாள், சஞ்சிகைகள் தவிர்ந்த வேறு
7s

புடைய பதிவுபெற்ற ஆளொருவர் பசேவ செலுத்த நப்பின் பேரில் பதிவு பெற்றவராகலாம்.
கப்பட்ட தொழிற்பாடுகள் எவை?
ச்சிய வரிவீதம். அதாவது வரி அறவிடப்படமாட்டாது. சேவைகளும் (உள்ளுள் வழங்கல்கள்)
சேவைகள் (உள்ளூர் வழங்கல்கள) உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களும், தேயிலை ள் வழங்கல். வழங்கல்.
கையில் நீள் வழங்கல்.
). கு விடுதல்.
க்கு உல்லாசப்பயணிகளுக்கு விடுதிகளை வழங்கல். வரிச்சட்டத்தில் முதலாம் நிரலில் விலக்களிக்கப்பட்ட கின்றன.
நபத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களும்,
உற்பத்திகள் இறக்குமதி. மரக்கறி விதைகளின் இறக்குமதி. 5.
புத்தகங்களின் இறக்குமதி.

Page 91
O8. கருவாடு மாசி இறக்குமதி.
O9. சீனி , சர்க்கரை இறக்குமதி.
10. மண்ணெண்ணை, டீசல், திரவப்பெற்றோலிய 11. கிளிங்கள், சீமெந்து இறக்குமதி.
12. பொஸ்பேற்று உரம் இறக்குமதி.
13. சுத்திகரிக்கப்படாத பெற்றோலிய எண்ணெய 14. கமத்தொழில் பயன்பாட்டு உழவியந்திர இ 15. மரத்தினை இறக்குமதி செய்தல்.
முதலான 25 விடையங்களுக்கு இ
பொது விலக்களிப்புக்கள்:-
எவரேனும் ஆளொருவரினால் காலாண்ெ வழங்கல்களின் மொத்தப்பெறுமதி ரூபா 5 இலட்ச விஞ்சாத விடத்து அத்தகையவர் பசே வரி செலுத்த அடிப்படையில் பசே வரிக்கென தம்மைப் பதிவு செ
அதாவது ஒரு தொழில் முயற்சியாளனின்
அல்லது இறக்குமதி செய்து வினியோகிப்பவனின் மெ மாத்திரமே அவன் இந்த வரியைச்செலுத்தவேண்டும். செலுத்துவதிலிருக்கும் பல்வேறு நன்மை கருதி ெ தன்னை வரி செலுத்துபவனாக பதிவு செய்துகொள் வரி செலுத்த வேண்டியது கட்டாயமாகும். ஆனால் இரண் இருந்து தம்மை விடுவிக்குமாறு கோரலாம். விடுவி தற்றுணிபுக்குட்பட்டது.
பசே வரிக்கென பதிவு பெற வேண்டி
இதில் பதிவு பெற வேண்டியவர்களாக 3 6 01, இறக்குமதியாளரொருவர் உட்பட எவரேனும் ஆ
9) ஏதேனும் காலாண்டொன்றில் ரூபா ஆ) இறுதி நான்கு காலாண்டுகளிலும் இ) காலாண்டொன்று ரூபா 5 இலட்சத் ஈ) நான்கு அடுத்துவரும் காலாண்டுக
சாத்தியம் இருப்பின், 02. இலங்கைக்குள் மேற்கொள்ளப்படும் பண்டங்களி 03. சுய விருப்ப அடிப்படையில் பதிவு பெறுவதற்கு
பசே வரியின் வீதம் என்ன?
பசே வரி வீதங்கள் 3 வகைப்படும். அவை O1. நியம வீதங்கள்.
76

வாயு இறக்குமதி.
இறக்குமதி. றக்குமதி.
இறக்குமதி விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளது.
டான்றில் மேற்கொள்ளப்படும் வரி விதிப்புக்குரிய
ம் அல்லது ஆண்டொன்றில் ரூபா 18 இலட்சத்தை வேண்டியவர் அல்லர். எனினும் அவர் சுய விருப்பின்
ய்து கொள்ளும் உரிமையுடையவராவார்.
மொத்த விற்பனை அல்லது சேவை வழங்குவோன் ாத்த விற்பனை 5 இலட்சத்திற்கும் மேல் அதிகரித்தால் ஏனையோர் செலுத்தத்தேவையில்லை. ஆனால் வரி தாழில் முயற்சியாளன் ஒருவன் தானே முன்வந்து ள முடியும். இப்படி பதிவு செய்து கொண்ட சகலரும் ண்டு வருடத்தின் பின் இத்தகையவள் வரி செலுத்துவதில் விப்பதும் விடாததும் இறை வரித்திணைக்களத்தின்
uj6) uTf?
வகுதியினர் காணப்படுகின்றனர். ளின் வரி விதிப்புக்குரிய வழங்கல்கள் 5 இலட்சத்தினை விஞ்சின் அல்லது ரூ.18 இலட்சத்தினை விஞ்சின். தினை விஞ்சும் சாத்தியம் இருப்பின், ள் ரூபா 18 இலட்சத்தினை விஞ்சும்
ன் ஏதேனும் இறக்குமதி.
விண்ணப்பிக்கும் வேறு எவரேனும் ஆள்.

Page 92
O2. சலுகை வீதங்கள்.
O3. ஏற்றுமதிகளுக்கு மட்டுமான பூச்சிய வீதம்.
இலங்கையில் நியம வீதங்களாக
கடந்த வரவு - செலவுத்திட்டத்தில் பிரதி நிதி அ
அறிவித்திருந்தார். எனினும் இது தற்பொழுது 12.5 சத
குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏற்றுமதி செய்யப்படும் அல்லது ஏற்றுமதி ெ வீத வழங்கல்களாகும். பூச்சிய வரி வீத வழங்குனர்கள் விலக்குப்பெற உரித்துடையவர் ஆவர்.
வரி விளக்க விலைப்பட்டியலின் அவ
வரி விளக்க விலைப்பட்டியலொன்று ப பெற்றவர்களிடையே வழங்கப்பட்டதும், பெறப்பட்டது பதிவொன்றாகும். சகல பதிவு பெற்ற ஆட்களினதும் உ கணக்குக் காட்டும் அடிப்படையில் அமைந்தது.
பசேவ சட்டத்தின் கீழ் பண்டங்கள் சே6ை வரவினை ஆதாரப் படுத்தும் வகையில் குறித விலைக்கப்பட்டியலொன்றினை வைத்திருத்தல் மிக அ
அதாவது முன்னர் மொத்த் விற்பனவு வரி ஒ அளவைக்கொண்டு கணிக்கப்பட்டு அறவிடப்பட்ட நிறுவனத்திடமிருந்தோ, நபர்களின் மீதோ விதிக்க விதிக்கப்படுகின்றது. வர்த்தகள் வெறுமனே நிகர்வோரி வரித் திணைக்களத்திடம் கையளிக்கும் இடையீட்டாள் வரி செலுத்துவதற்கு வசதியாக அவன் மேற்படி வரி பதிவு செய்துள்ளானா? என்பதனை பறை சார்ற்ற வே6 அனுமதிப்பத்திரத்தினை பகிரங்கமாக வைக்க வேண்டும் குற்றமாகும்.
பதிவுசெய்யப்பெற்றவர் ஒருவரினால் வழங்கட் குறிப்பிடப்பட்டிருத்தல் அவசியமாகும்.
வழங்குனரின் பெயர்.
வழங்குனரின் முகவரி. விலை விளக்கப்பட்டியலினதும் வழங்களினது தொடரிலக்கம். பசேவ பதிவு இலக்கம். பசேவ அளவு. வழங்கலினது விபரமும் பெறுமதியும். விதிக்கப்படும் பசே வரியின் வீதமும் தொன
7"

12 சத வீதமே அறவிட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. மைச்சர் 12 சத வீதமாக இவ்வரி அமையும் என வீதமாக நடை முறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பது
செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்ட பண்டங்களே பூச்சிய வரி அவர்கள் செலுத்திட சகல உள்ளிட்டு வரிகளிலிருந்தும்
சியம்:-
சேவ நோக்கங்களுக்காக தேவைப்படும் பதிவு மான பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளின் முக்கிய உள்ளிட்டு வெளியீட்டு (விளைபொருள்) வரிகளுக்கென
வகளைப் பெறும் ஒருவர் கோரும் உள்ளிட்டு வரி ந்துரைக் கப்பட்ட படிவத்தில் அமைந்த வரி அவசியமாகின்றது.
ரு நிறுவனத்தில் இடம்பெற்ற மொத்த விற்பனையின் து. ஆனால் பசேவ ஆனது உண்மையில் ஒரு ப்படவில்லை. அது முற்றிலும் நுகர்வோர் மீதே டம் இருந்து அவற்றை வசூலித்து மீண்டும் இறை ானாகவே உள்ளான். எனவே நுகர்வோர் வர்த்தகரிடம் யை அறவிடுவதற்கு தன்னைத் திணைக்களத்திடம் ண்டும். இதன் பொருட்டு திணைக்களம் வழங்கியுள்ள ). அனுமதிப்பத்திரம இல்லாதோள் GST ஐ வசூலிப்பது
படும் வரி விளக்கப்பட்டியலில் பின்வரும் விபரங்கள்
தும் திகதி/ திகதிகள்.
ᎠᏧᏏᏓᎥ ltf .

Page 93
景 தேசிய பாதுகாப்பு அறவீடு. 景 வழங்கலுக்கான கருதப்பட்ட விலை.
6f6flu6016
பசேவ யும் அதன் பொருளாதாரத் த
1998 ஏப்பிரல் முதலாம் திகதிக்கு முன் அமு குறைபாடுகள் காரணமாகவே பண்டங்கள் சேவைகள் வரியில் “வரிக்குவிப்பு” காணப்படுகின்றது. உற்பத்திப் விற்பனை விலையில் விதிக்கப்படுகிறது. இதனால் 2 அதிகமாகவுள்ளது. இதனால் பொருட்களின் விலை மட் ஆனால் பசேவ ஒவ்வொரு நிலையிலும் சேர்க்கப்பட்ட ெ தவிர்க்கிறது. அதாவது பொருட்கள் கைமாறும் போது போல் பண்டங்கள் சேவைகள் வரி அமுலாக்கலின் ே இரண்டாம் முறை அறவிடுவது தவிர்க்கப்படும். ஆனா6 பார்க்க பின்னர் மதிப்பு ஏற்பட்டிருந்தால் (Value Ad விதிக்கப்படும்.
பொருட்கள் சேவைகள் வரி அறிமுகப்படுத்தப் எல்லாப்பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்து அவர்களு நிலவிய போதும், அது முற்றிலும் தவறாகும். ஏெ அவற்றினுடைய வரி விதிப்பு வீதம் 8%, 12%, 18% முறையானது 12.5% என்ற ஒரு பொதுவான அளவை சுமையை விட குறைந்தளவான சுமையையே இவ்வரி ெ ஒப்பிடும் போது பொதுவாக வரிக்குறைப்பே உண்டை இறைவரித் திணைக்களம் கணிசமான அளவு வரி இறு
பசே வரி செலுத்துவதற்கான காலா 5 இலட்சம் மட்டுமே. இது வருடத்துக்கு 18 இலட்சப இருந்த எல்லை ஒரு இலட்சமாக (100.000) இருந்தது. சேய்வோர் வரி செலுத்தத் தேவையில்லை. எனவே வரை விலக்களிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் தமது பொ அதே போல் வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள ஏற்று அளிக்கப்பட்ட பண்ட உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையாளர்க
பொருட்கள் சேவைகள் வரி நடைமுறைப்படுத் BT வரிமுறை இல்லாமல் செய்யப்படுகின்றது. அதே 8 நிறுவனங்கள் தமது செலுத்தப்படாத எஞ்சிய வரித்தொ 1998ல் முடிவடைந்த போதிலும் அவற்றைச் செவுலுத்துவ ஆனால் இலங்கையின் அனுபவத்தில் எஞ்சியுள்ள வரி 10 வருடங்கள் வரை இருப்பதனால் இது ஒரு புறத்தி அமைகின்றது.
78

T(35lb.
க்கங்களும்:-
Sல் இருந்த மொத்த விற்பனை புரள்வு வரியின் பல வரி அமுலாக்கப்பட்டது. மொத்த விற்பனை புரள்வு பங்கீட்டு சங்கிலித்தொடரில் ஒவ்வொரு நிலையிலும் உண்மை வரியானது நியமிப்பு வீதத்திலும் பார்க்க _ம் அதிகரித்து பணவீக்கம் ஏற்படக் காரணமாகிறது. பறுமதி மீது விதிக்கப்படுவதால் இக்குறைபாட்டினைத் மொத்த விற்பனை வரி பலமுறை அதிகரிக்கப்படுவது பாது ஏற்படுவதில்லை. ஒருமுறை அறவிடப்பட்டால் b ஆரம்பத்தில் இருந்த ஒரு பொருளின மதிப்பிலும் tion) ஏற்பட்ட மதிப்புக்கு மாத்திரம் பின்னர் வரி
பட்ட பின்னர் வாடிக்கையாளர் மத்தியில் பொதுவாக ருக்கு ஒரு சுமையை ஏற்படுத்தும் என்ற கருத்து னனில் BT, TT நடைமுறையில் இருந்த போது என்ற அடிப்டையில் பேணப்பட்டது. ஆனால் GST பேணுவதனால் ஏனைய வரிகளில் காணப்பட்ட காண்டுள்ளது. மேலும் பல்வேறு விதி விலக்குகளுடன் மயில் இடம் பெற்றுள்ளது. இதனால் உள்நாட்டு pப்பையும் எதிபார்க்கின்றது.
ண் டுக் கான மொத்த விற்பனைத் தொகை ாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பு BT இன் கீழ்
இதனால் 18 இலட்சத்துக்கு குறைவாக விற்பனை முன்பு BT செலுத்தியோர் இப்போது 18 இலட்சம் ருட்களின் விலைகளை விரும்பினால் குறைக்கலாம். மதியாளர்கள் மற்றும் வேறும் பல வரி விலக்கு ள் தமது பொருட்களின் விலைகளைக் குறைக்கலாம்.
தப்படும் 1998 ஏப்பிரல் முதலாம் திகதியிலிருந்து மயம் ஏற்கனவே தொழில் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ள கையைச் செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு 31-மார்ச்தற்கான காலம் மேலும் 6 மாதங்கள் நீடிக்கப்பட்டது. sளை வசூலிப்பதற்கான காலக்கெடு சில சமயம் 5ல் தயாரிப்பு தொழில் முயற்சிகளைப் பாதிப்பதாக

Page 94
தயாரிப்புத் தொழில் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோரை இறக்குமதி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள தயாரிப் வெவ்வேறு பெயர்களில் இறக்குமதிகளை மேற்கெ அடிப்படையாகக் கொண்டு GST வரிமுறையில் தயாரிப்பாளர்களைப்பொறுத்தவரை யில் பொருட்கள் அடிப்படையாகக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஆ செலவுக்கு மாத்திரமே வரி செலுத்துகிறார்கள். இத வியாபாரிகளோடு உள்ளுள் உற்பத்தியாளர்களை ஒப்பி தொழில் முயற்சியை மூட வேண்டிய நிலைக்குத் த
GST வருவதற்கு முன்னர் இருந்த BTT வ ஈடுபட்டுள்ளோருக்குத் தேவையான பொருட்கள் சேவைக பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போதும் அவர் சேவைகள் வரி உள்ளுள் தயாரிப்பாளர்கள் நிரம்பல் செu சில வகையான பொருட்களை இறக்குமதி செய்கின்ற உள்ளுாக் கைத்தொழிலைப் பாதிப்படையச்செ தயாரிப்புத்தொழில் முயற்சிகளுக்கு சில வகையான ெ
பண்டங்கள் சேவைகள் வரி அறிமுகப்படுத் உள்நாட்டுக்கைத் தொழிலைப் பாதிப்படையச் செய்யும் ஒரு சுமையாக அமையும் என்றும் கருதப்படுகிறது காணப்படுகின்றன.
O1. சில வகையான உள்நாட்டுக்கைத் தொழில்
வரி பாதிப்படையச் செய்யும் என்பதும். O2. உள்நாட்டுக்கைத் தொழில் முயற்சியில் ஈடு
நிறுவனங்களுக்கு இவ்வரிமுறை ஊக்குவிப்
மேலும் அரசியல் ரீதியாகச் சிந்திப்போர் ஆ நில்ை பற்றி எடுத்துக் காட்டுகின்றனர். அதாவது ( சார்பு அல்லது பாரபட்சம் பேணப்படலாம். அதாவது நிலையைப் பயன்படுத்தி இத்தகைய வரி முறையிலி எதிரான கட்சியிலுள்ள பல முயற்சியாளர்கள் பாதிக
(LDL96)60) U:-
தாராளப்பொருளாதாரக் கொள்கையைப் பின் இப்பண்டங்கள் சேவைகள் வரி பற்றி சிந்திக்கப்பட்ட தற்பொழுது ஆட்சியில் இருக்கும் அரசே இதனை இயற்றப்பட்டு கடந்த 1997ம்ஆண்டு அமுலாக்கவிரு செயல் வடிவம் பெற்றது. ஐரோப்பிய சமூக நாடுகளு இணைய விரும்பும் நாடுகளுக்கான தகுதியாகவும் அவுஸ்திரேலிய நாடுகள் இன்னமும் பசேவ ஐ
7

பொறுத்தவரையில் சாதகமான நிலை யாதெனில் புத்தொழில் முயற்சியாளர்கள் காலத்துக்குக்காலம் ாள்வதன் மூலம் தமக்களிக்கப்பட்டுள்ள சலுகையை
இருந்து விலக் குப் பெற முடியும் உள்ளுர் சேவைகள் வரியானது செலவையும் இலாபத்தையும் னால் வியாபாரிகளைப் பொறுத்தவரையில் அவர்கள் னால் தயாரிப்புப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் டும் போது அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதனால் அவர்களது ள்ளப்படுகிறார்கள்.
ரிமுறையானது உள்நாட்டுத் தயாரிப்புத் தொழிலில் ளை வழங்கும் பேர்தும் அவர்கள் தமக்குத் தேவையான ற்றிற்கு விலக்களிக்கப்பட்டது. ஆனால் பொருட்கள் ப்கின்ற பொருட்களுக்கும் அத்தயாரிப்பிற்குத்தேவையான போதும் வரி விதிப்பதனால் இது சில சந்தர்ப்பங்களில் ப்யும். எவ்வாறாயினும் அரசாங்கம் இவ்வாறான விதி விலக்குகளை வழங்கியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தப்பட்ட பின்னர் உற்பத்தியாளர்கள் மத்தியில் இது என்றும் உள்நாட்டுக்கைத் தொழில் முயற்சியாளருக்கு து. இதில் இரண்டு நிலையான கருத்து நிலைகள்
) வளர்ச்சிகளை பொருட்கள் சேவைகள்
டுபட்டுள்ள ஏற்றுமதி சார் கைத்தொழில் பாக அமையும் என்பதாகும்.
அரசாங்கத்தினதும் அதன் நிர்வாகத்தினதும் அதிகார இவ்வரிமுறையை நடைமுறைப்படுத்துவதில் பக்கச் அரசாங்க அதிகாரத்தில் உள்ளவர்கள் தமது சார்பு ருந்து விலக்குப் பெறுவர். இதனால் அரசாங்கத்துக்கு $கப்படக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டாகும்.
ன்பற்றி வரும் எமது நாட்டில் கடந்த கால அரசினால் போதிலும் அதனை அவர்கள் செயற்படுத்தவில்லை. அமுல் படுத்த முன்வந்தது. 199ర్జb ஆண்டு சட்டம் நந்த போதிலும் இவ்வருடம் ஏப்பிரல் மாதமே அது நம் இவ்வரியினைப் பின்பற்றி வருவதுடன் இவற்றுடன் இதனை வலியுறுத்தியுள்ளன. ஆனாலும் அமெரிக்கா, அமுலாக்கவில்லை என்பது இங்கு முக்கியமாகக்
'9

Page 95
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். பொதுவாக நமது நாட்டி எனக் கூறப்பட்டுவந்தாலும் அதன் முழுமையான நடைமுறைப்படுத்தப்படும் செயற்பாடுகளின் வெற்றிய
உசாத்துணை நூல்கள்:-
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
பண்டங்கள் சேவைகள் வரிக்கான ஒரு அ
உள்நாட்டு இறைவரித்திணைக்களம்.
பொருளியல் நோக்கு 1996-யூன் யூல்ை. இலங்கையும் பொருட்கள் சேவைகள் வரியு பீ.குருகே - பக்கம்:27
வீரகேசரி - 1998 - மார்ச் - 26 அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள பொருட்கள் சே6 வரி: இரா.சடகோபன்
வீரகேசரி - 1998 - மார்ச் பண்டங்கள் சேவைகள் வரி ஐ.நடேசன்
வீரகேசரி - 1998 - மார்ச் - 22 புதிதாக அறிமுகமாகும் பொருட்கள் சேவை ந.கருணையானந்தன்
The Sunday Times 1998. March 29 GST a Threat to Local Industrialists H. Samarasekera.
The Sunday Times 1998. April 26 Gst Everythings you wanted to know
By: Priyantha Gamage
8

அமுலாகியுள்ள பசேவயானது நன்மையானது (உண்மையான) தாக்கங்களும் விளைவுகளும் லேயே தங்கியுள்ளது.
றிமுகம்.
கள் வரி
Miss. Pakkiyathurai-Arularasi
Economics - Special 3rd Year

Page 96
(Internet) இன்ரநெற் எனப்படுவது பல இலட்சக்கணக்
வலைப்பின்னல் அமைப்பில் இருந்து தகவல்களை வடிவில்) பரிமாற்றிக் கொள்ளும் 960)LD JUT(35 இணைப்புக்களே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இவ் இன் இராணுவத்துறையினால் இராணுவங்களுக்கிடையிலான ஆர்ப்பானெற் எனும் நெற்வேக்கில் இருந்து வள கெதியிலான வளர்ச்சியைக் கண்டுள்ளது. அதே நிறுவனங்களுக்கோ அல்லது எந்த ତ୍ର ଓ அரசிற்கே
கொண்டாட முடியாது.
பெரிய நிறுவனங்களோ பல்கலைக்கழகங் வயர்கள் (Cable) மூலம் இணைத்து செயற்படுவத Network) LAN எனவும் இவ்வாறான நிறுவ நிறுவனங்களுடன் தொலைபேசி இணைப்பு மூலம் விசால தகவல் வலைப்பின்னல் (Wide Area New
களின் இணைப்பே இன்ரநெற் (Internet) ஆகும்
இன்ரநெற்றில் தகவல்கள் அனுப்பப்ப
இன்ரநெற்றின் மூலம் தகவல்கள்
துண்டுகளாக்குகிறது. துண்டாக்கப்பட்ட தரவுகள்
 

சபரமேஸ்வரன் இரண்டாம் வருடம் வணிக முகாமைத்துவ பீடம் கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்
கான கணனிகள் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்ட ஒரு (படங்கள், சித்திரங்கள் எழுத்துக்கள், வரைபுகள், D. இவ்வலையமைப்பிற்கு சாதாரண தொலைபேசி ரநெற் ஆனது 1960 ஆம் ஆண்டளவில் அமெரிக்க ா தொடர்பாடல்களுக்காக அமைக்கப்பட்ட (ARPANET) ர்ச்சியடைந்தது எனலாம். தற்போது இன்ரநெற் துரித வேளையில் இது தனிப்பட்டவர்களுக்கோ, எந்த ஒரு ா சொந்தமானதில்லை எவரும் தமது என்று உரிமை
களோ தமது நிறுவனத்தினுள் உள்ள பல கணனிகளை னை உள்ளக தகவல் வலைப்பின்னல் ( Local Area
னங்களின் உள்ளக வலைப்பின்னல்களை 660)6OTU வலையமைப்பு தொடர்பினை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுதல்
twork) WAN எனவும் அழைப்பர். இவ்வாறான WAN
டும் முறை:- rவ, கணனிகள் இந்த தகவல்களை சிறு சிறு
(Packet) பக்கட் எனப்படும். இப் பேக்கட்கள்
81

Page 97
கணனியிலிருந்து மோடம், தொலைபேசி லைன்க அனுப்பப்படுகிறது. இன்ரநெற்றில் இந்த (Packet) வெ வெவ்வேறாக பயணம் செய்கின்றன. எங்குபோய்ச் சே
ஒன்றாக இணைத்து தகவலாக மாற்றப்படுகிறது.
Control Protocol / Internet Protocol) 6150p g556)
ரிசிபி/ஐபி மூலம் இன்ரநெற் வலையமைப்பிலுள்ள எ
தொடர்பு கொள்ள முடியும்.
இன்ரநெற்றின் பயன்பாடுகள்:-
இன்ரநெற்றின் பயன்பாடுகளை எழுதுவதாயின்
முக்கிய பயன்பாட்டினைப் பார்க்கலாம்.
1. FFQLDuî6ù E — Mail (Electronic M
இன்ரநெற் இணைப்புள்ள கடிதத்தொடர்பினை மேற்கொள்ள வேண்டி ஏற்படின், உலகின் எப்பாகத்திற்கும் அனுப்ப முடியும். இவ்வாறு
6T66floi) eigbig SQLDuisi) 66 origip; (E-Mail Address
ஒரு வடிவமைப்பில் அமைந்திருக்கும் இவ்விலாசமr
ஆனது அஞ்சற்துறை அஞ்சல் பெட்டி Post Box போ செயற்பாட்டினை மிக எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள மு என தீர்மானித்துள்ளீர்கள் என வைத்துக் கொள்ளின்
ஒரு அஞ்சற் பெட்டியும் அதற்கான இலக்கமும் ஒ
نہ
கடிதங்கள் தபாலகத்தினால் போடப்படும் தங்களு
கடிதங்களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
இதே போன்று E - Mail சேவையினை டெ Internet Service Provider) U60OTLD 35'19 915.355,56)IJN
பெட்டி (Mail Box) ஒதுக்குவார்கள் பெட்டிக்கான
தங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்தால் அ
அனுப்பத்தொடங்குவர். ISPயினரிடம் கிடைக்கும் கடித பாதுகாப்பாக சேகரிக்கப்படும். பின்னர் நீங்கள்
தேவையற்றவற்றை நீக்கிவிடலாம்.

ள் மூலம் இன்னுமோர் இடத்திலுள்ள கணனிக்கு வ்வேறு நெற்வேக்குகளில் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பின்றி ரவேண்டுமோ அங்கு இந்த பக்கட்டுகள் வரிசைப்படுத்தி கணனியில் இன்ரநெற்றிக்கு ரிசிபி/ஐபி (Transmission
ல் பரிமாற்ற முறையே பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த ந்தவொரு கணிப்பொறியும் மற்றொரு கணிப்பொறியுடன்
பெரிய ஒரு பட்டியலே தயாரிக்கலாம். அவற்றுள் சில
Tail) :-
கணனிப்பாவனையாளர்கள் தங்களுக்கிடையிலேயான கணனி ஊடாகக்கடிதங்கள் ஒரு சில நிமிட நேரத்தில் ஈமெயில் மூலம் கடிதப்பரிமாற்றம் செய்ய வேண்டும் :) (8.g56O6). Sg5 **qpsc (@), Sri Lanka”. Net D6SIGITABTGOT ானது நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் வேறுபடும். E - Mail ன்ற டினை உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் E - Mai ன் டியும். நீங்கள் ஒரு அஞ்சற் பெட்டியை பெற வேண்டும் நீங்கள் அஞசற்துறையில் பணம் கட்டினால் அவர்களால் ஒதுக்கப்படும். ஒதுக்கப்பட்ட பெட்டியில் தங்களுக்கான
}க்கு நேரம் கிடைக்கும் போது பெட்டியைத் திறந்து
பற விரும்பின், இன்ரநெற் சேவை வழங்குனரிடம் ISP (
னால் அவர்கள் கணனியில் உங்களுக்கு ஒரு தபால்
விலாசமும் தங்களுக்கு தரப்படும். அம்முகவரியினை அவர்கள் உங்கள் E - Mail Addressக்கு கடிதங்களை
தங்கள் உங்களுக்குரியவை உங்கள் தபால் பெட்டியில்
விரும்பிய நேரத்தில் கடிதங்களைப் பார்க்கலாம்.
82

Page 98
நன்மைகள்
0. ~, i
> உலகின் எந்தவொரு பாகத்திற்கும் ஓரிரு நிமிட நேர
拿 0x8 எத்தனை ஆயிரம் கடிதங்களாயினும் பெட்டியில் சே
象 0x8 பாதுகாப்பானது (இரகசியத்தன்மை பேணக்கூடியது)
2. FTP FILE TRANSFER PROTO
FTP அமைப்பின் மூலம் ஒரு கணி தகவல்களைப் பரிமாற்ற முடியும். இங்கு ஒரு கண சேர்க்கப்ப்ட்ட தகவல்கள் முழுமையாகவே அனுப்பக் 3. u!,6ö (obsb ólu 16ö (Use Net Ne
இவ்வமைப்பு மூலம் உலகில் நடைபெறும் அன்றா உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள முடியும். புதிய L நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
4. World Wide Web ( (366) 60
இவ்வமைப்பு மூலம் ஆராட்சியாளர்கள், தொழில்
துறையினரும் அவர்களது துறைபற்றிய தகவல்கள்
மக்களும் பெறும் வகையில் பரப்ப முடியும்.
மேற்கூறப்பட்ட விடயங்களை விட இன்ரநெ
Relay Chat, Multimedia Connection Facilities). (3UT
(X- இன்ரநெற் தொடர்பு ஒன்றினைப் பெற்றுக் கொள் 1. மிகக் குறைந்தது 486 கணனி (கணனியின் 2. மோடம் (Modem) குறைந்தது 14.4 kps 3. தொலைபேசி இணைப்பு
4. இன்ரநெற் அக்கவுண்ட் (Internet Account)
5. தொலைத்தொடர்பு கணனித்தொகுப்பு (Com
மேற் கூறப்பட்டவற்றில் கணனியின் அளவு, தெ
அறிந்திருப்பீர்கள். எனவே ஏனைய விடயங்கை
(9) (3LDTL1b (Modam)
இன்ரநெற் தொடரில் மோடத்தின் தொலைபேசி இணைப்பையும் இணைக்கும் முக்
83

த்தில் கடிதங்களை அனுப்பலாம் / பெறலாம்.
Brfdb856)Tib.
COL (கோவை இடமாற்றல்)
ப் பொறியில் இருந்து மற்றொரு கணிப்பொறிக்கு ானியில் இருந்து மற்றொரு கணனிக்கு கோவையில்
கூடிய வசதி உள்ளது.
WS)
ட முக்கிய நிகழ்ச்சிகளின் செய்தித் தொகுப்பினை படைப்புக்கள், வெளியீடுகள் பற்றிய செய்திகளையும்
6L G6) ) W.W.W
நுட்பவல்லுனர்கள், வர்த்தகர்கள் மற்றும் அனைத்து ளை இதன் மூலம் உலகில் உள்ள அனைத்து
ற்றில் மேலும் பல வசதிகள் உள்ளது. IRC (Internet
ன்றவற்றையும் குறிப்பிடலாம்.
|ள எமக்கு வேண்டிய அடிப்படைத் தேவைகள்:-
அளவு 80486)
munication Software Package)
ாலைபேசி இணைப்பு என்பனபற்றி நீங்கள் ஏற்கனவே
ளப்பற்றி விளக்கமாக பார்க்கலாம்.
பங்கு மிக முக்கியமானது. இது கணனியையும், கிய கருவியாக அமைகிறது.

Page 99
அதாவது மேற்படி படத்தில் காட்டியவாறு
இடையே இணைக்கப்பட்டுள்ளது
உலகிலே இரண்டு வகையான சிக்னல்கள் மற்றையது Analogue அனலொக் (ஒப்புமை) இதில்
ஆனால் தொலைபேசி இணைப்புக்கள், நெற்வேக்குகள்
எனவே மோடம் ஆனது கண்ணியில் இருந்து Analogue சிக்னல்களாக மாற்றி தொலைபேசி லை6 மொடியுலேசன் ஆகும். மாறாக, தொலைவேசி லைன் முனையிலுள்ள மோடம் வாங்கி அதனை Digital அ (Demodulation) டிமொடியுலேசன் எனப்படுகின்றது. Modem என அழைக்கப்படுகிறது. Modulation எனும்
Dem வும் சேர்ந்தே Modem எனும் சொல் உருவானது
(ஆ) தொலைத் தொடர்பு கணனித் (
Package):-
கணனியில் நாம் செய்ய வேண்டிய எந்தவிெ இது செயற்பாட்டின் தன்மையைப் பொறுத்து வேறு மென்னுருப்பு தேவை. உதாரணமாக கடிதம் வரைதல், Win Word போன்றவையும், கணக்கியல் தொடர்பான தொலைத் தொடர்பிற்கு Quick link போன்றவற்றையும்
84
 

மோடம் தொலைபேசி இணைப்புக்கும், கணனிக்கும்
உள்ளது. ஒன்று Digital டிஜிட்டல் (எண்ணியல்) "கம்பியூட்டருக்கு தேவையானது Digital சிக்னல்கள்
ஆகியவற்றிற்கு Analogue சிக்னல்களே தேவை.
வெளிப்படுகின்ற Digital சிக்னல்களை வாங்கி அதனை ன்களுக்கு அனுப்புகிறது. இச்செயற்பாடு (Modulation) களில் இருந்து வரும் Analogue சிக்னல்களை அடுத்த ஆக மாற்றி கணனிக்கு வழங்குகின்றது. இச்செயற்பாடு இவ்விரு செயற்பாட்டினையும் செய்வதனால் இதனை
சொல்லின் MO வும் Demodulation எனும் சொல்லின்
g5T(5 L (Communication Software
ாரு விதமான செயற்பாட்டிற்கும் மென்னுருப்பு தேவை. படும். அதே போன்று தொலைத்தொடர்புக்கும் ஒரு அறிக்கை எழுதுதல், போன்ற தேவைகளுக்கு WP51.
வேலைகளுக்கு Lotus 123, Excel (UT6örb606)lub,
குறிப்பிடலாம்.

Page 100
(இ) இன்ரநெற் அக்கவுண்ட் (Internet
இன்ரநெற் வசதியை உலக அரங்கில் உள்ள
கொள்ள நமது கணனிக்குத் தகவல்களை வழங்க என
இருக்கிறார்கள் இவர்களிடம் நாம் பணம் கட்டி Acco
பெற்றுக் கொள்ள முடியும்.
இலங்கையில் இச்சேவையைச் செய்யும்
* : �Y Sri Lanka Telecom
事
* ITMIN
象 0x8 Cey Com
象
Lanka Internet
శ్ళ *** Pan Net working
ஏனைய நிறுவனங்களின் Internet Account விபரம்
கொள்ளலாம். உதாரணத்திற்கு சில விபரங்கள்.
象 0x8 தமிழ் சினிமா பற்றிய விபரங்களைத் தெரிந்து
போக வேண்டும்.
象 0X ஒஸ்கார் விருதுகள் பற்றிய விபரங்களை அறிந்:
போகலாம்.
இதேபோன்று உலகின் சகல நிகழ்ச்சிகளையும் உடலு
இன்ரநெட்டில் பலவிதமான அதிசயிக்கச் அதேவேளை சில தீய விளைவுகளும் ஏற்ப செயற்பாடுகளைக் குழப்பக்கூடியவகையில் இன்ரெ
குறிப்பிட்லாம். இப்புழுக்களானது Software Packag கணனிச் செயற்பாடுகளை பாதிக்க வைக்கின்றது. இ புரொக்கிராம்கள் வேறு ஏதாவது புரொக்கிராமுடன் தானாகவே இயங்கும் தன்மை கொண்டவை. இனி
அழிப்பு (Worms killing) Glgrg, Lá,856it 9 (56). Táds,
கணனியின் வளர்ச்சியானது நாளுக்கு
விருத்தியடைந்து செல்கின்றது. இதனடிப்படையில்
செயற்பாட்டினை கண்டுபிடித்து செயற்படுத்தும் தீவிர

Account):-
ா வெப் தளங்களில் இருந்து தகவல்களைப் பெற்றுக் | 9.5 disabifidas JULL ISP (Internet Service Providers)
unt திறப்பதன் மூலமே உலகிலுள்ள தகவல்களைப்
சில நிறுவனங்கள்:-
பார்ப்பதற்கு ISP யினரை அனுகினால் பெற்றுக்
GasT6irgii http: // WWW . Tamil cinema.com. க்குப்
5) G35T6irgii http: // WWW Oscar.com . d5(5) (3UT35
ணுக்குடன் அறிந்து கொள்ளலாம்.
5 கூடிய நன்மைகளை மனிதன் பெற்றுக்கொள்ளும் படுகின்றன. இவற்றில் முக்கியமாக கணனிகளின் நெற் ஊடாக பரவும் புழுக்களைக் (Worms) > களைப் பாதிக்கும் வைரசுக்களிலும் மிக வேகமாக
ப்புழுக்களானது மூன்று வகையாக உள்ளது. வைரஸ் சேர்ந்தே தொல்லை கொடுக்கும். ஆனால் Worms - வைரஸ் எதிர்ப்பு தொகுப்புகளுக்குப் பதிலாக புழு
பட்டு விற்பனையாகும்.
நாள் போட்டிபோட்ட வண்ணம் மிக வேகமாக 965 (Upubduras Digital Homes Gigol LIGLE
முயற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.Digital
85

Page 101
Homes’ எனப்படுவது ஒரு வீட்டில் உள்ள சகல இ6
வைக்கும் முயற்சி ஆகும். மிக விரைவில் இதனை எ
 

)த்திரனியல் சாதனங்களும் கணனி முறையில் இயங்க
திர்பார்க்கலாம் என நினைக்கிறேன்.

Page 102
(Uன்றாம் மண்டல நாடுகள் அை நாடுகளாய் உள்ளது. அந்த வகையில் இன் கொடுக்கின்றது. அப்படி இருந்தும் இப்பிரச்சனைகள் சனத்தொகை பிரச்சனை, உணவுப்பிரச்சனை வே6ை 35|T600TLIL6), சுகாதார பிரச்சனை, பணவீக்க திட்டப்பற்றாக்குறை பிரச்சனை போன்றவற்றை கூ முக்கிய இடத்தை பெறுகின்றது. இலங்கையை பின்னரும் மிகவும் பார துாரமான பிரச்சனையாக நி நிலமை பற்றி நாம் தெளிவாக விளங்கிக்கொள்ள (
வேலையின்மை என்பது குறித்த ஈடுபடும் வயதை உடையவர்களில் எண்ணிக்கையை குறித்துக் காட்டுகின்றது உடையவர்கள் வேலையின்றி இருப்பத6 இத்தொழில் வாய்ப்பின்மைக்கான வரை புள்ளிவிபரங்களின் 13வது சர்வதேச ம நாட்டின் பொருளாதார சமூக அபிவிருத்தி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உ6 வேலையின்மை, கீழுழைப்பு, பருவகால ே ஆராயமுற்படுவது திறந்த வேலையின்ை இலங்கையின் வேலையின்மை நிலைகளை
வேலையின்மை விகிதமும், எண்ணிக்
- ஆண்களின் பெண் ஆண்டு விகிதம் % விகி
1959/ 60 3)-(UD அ
1963 39
1968 s 99
 

னத்தும் தற்போது அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகள் பல்தரப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு முகம் சவாலாகவே இருந்து வருகின்றது. அவையாவன லயில்லாப்பிரச்சனை, தங்கி வாழ்வோர் அதிகரித்துக் ம் , பணச்சுருக்கம, வறுமை, வரவு செலவுத் றினும். இவற்றுள் வேலையில்லாப்பிரச்சனை மிகவும்
பொறுத்தவரையில் சுதந்திரத்துக்கு முன்னரும், லவிக் கொண்டிருக்கிறது, இதனால் வேலையின்மை வேண்டியுள்ளது.
நாட்டில் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் தொழிலில் தொழிலில் ஈடுபடுத்தபடாமல் இருப்பவர்களின் அதாவது வேலை செய்ய விருப்பமும், ஆற்றலும் னையே வேலையின்மை எனலாம். இலங்கையில் விலக்கணத்தை 1982ம் ஆண்டில் தொழிலாளர் கா நாட்டில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அத்துடன் சம்பந்தமான தன்மைகளை வெளிக்காட்டுவதாலும் ள்ளது. அந்த வகையில் வேலையின்மை, மறைமுக வேலையின்மை, என வகைப்பட்டாலும் நான் இங்கு )ம நிலையினையே. அதன்படி அண்மையாண்டில்
பின்வரும் புள்ளி விபரம் காட்டுகிறது.
கையும் -1960 - 1997
Tகளின் மொத்த
தம் 9% வேலையின்மை எண்ணிக்கை
விகிதம் %
4-(UD 10.5 % 340000
264970
༡, 13.4 % 464200

Page 103
1971 99
1973 ༡ཉ
1975 ཉ་ཏ་
1978/ 79 5.
1981 / 82 བཏ
1985/ 86 5
1986/ 87 3 5
1990
1991 ཉཉ
1992 9.
1993 9.7 % 21.7 1994 9.7 % 20.1 1995 9.0 % 18.7
1996 8.8 % 16.2 (3ம்காலண்டு)
1997 8.0 % 6.2
(1ம்காலண்டு)
1997 7.2 % 16.3
(2ம்காலண்டு)
agil Jub: * THE SUNDAYTIME
* மத்தியவங்கி
மேற்தரப்பட்ட அட்டவனையின் வேலையின் இலங்கையில் 1996ம் ஆண்டின் சனத்தெகை 183 கொண்ட தொழில் படையையும் கொண்டுள்ளது. இ தொழிலில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். அந்த வகையி தொழிலில் பங்கேற்றுள்ள விகிதம் 48.6% ஆகு நடுப்பகுதியில் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் ந6 குறைவடைந்தது, கடந்த 5 ஆண்டுகளின் சராச அதிகரித்தது இதனால் 1.7% விகிதம் தொ வாய்ப்புக்களை அதிகரிக்க ஆகக் குறைந்தது இதனடிப்படையில் 1996ம் ஆண்டில் 75000 புதிய மதிப்பீடுகள் கூறுகிறது. இத்துடன் இன்னும் 5 கிட்டத்தட்ட 90000 புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களை 11.6% என்ற தற்போதைய மட்டத்தில் இருந்து தொழிலற்றவர்களின் முழுமையான தொகை கிட்டத போன்று 158000 தொழில் வாய்ப்புக்களை ஆண் விகிதத்தை 6% வீதமாக குறைக்கலாம் எனவும் கணி
ஆதாரம்:- 1996ம் ஆன இன்மைப் பிரச்சனையால் இலங்கை பொருளா
நோக்கினால் வேலையில்லாப் பிரச்சனையின் முச்
88

18.7 % 839264 18.3% 793000 19.7% . 98.4300
14.8 % 874,000 7 % 609266 14.1 % 840252 15.5 % 966907
16.3 % 964331
13.8 % 81.0325
13.3 % 7892.56 % 13.8 % 839.434 % 12.1 % 73.1215 % 12.0 % 739341 11.6 % 720721
10.7 % அ-மு
%| ཚེ10.294, i e9-(Up)
(NOVEMBER 30197)
அறிக்கை - 1996
ாமையின் போக்கு முறைகள் காட்டப்பட்டுள்ளது. 1500 இதில் கிட்டத்தட்ட 62 இலட்சம் பேரைக் தில் 55 இலட்சம் அல்லது 88% வீதமானவர்கள் ல் மொத்தச் சனத் தொகையில் தொழில் படை ம். அத்தோடு மட்டும்மன்றி 1996ம் ஆண்டின் லிவடைந்ததால் தொழில் வாய்ப்பு உருவாக்கம் ரி மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 5.5% வீதம் ழில் வாய்ப்புக்கள் அதிகரித்து 1% தொழில் 3.5-4.0% பொருளாதார வளர்ச்சி தேவை. தொழில் வாய்ப்புக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆண்டுகளில் பொருளாதாரம் ஆண்டு ஒன்றுக்கு உருவாக்குமேயானால் தொழில் இன்மை விகிதம் அதிகரிக்காது. எனவும், 2001ம் நூற்றாண்டில் தட்ட 782000 ஆக அதிகரிக்கும் எனவும், அதே டு ஒன்றுக்கு உருவாக்குமானால் தொழிலின்மை பீடு ஒன்று கூறுகிறது.
டிற்கான மத்திய வங்கி அறிக்கை இத்தொழில்
நரம் எதிர் நோக்கும் விளைவுகளை ஆழமாக கியத்துவத்தை அறியலாம். வேலையின்மையால்

Page 104
இளைஞர்களும், யுவதிகளும் வீட்டில் தங்கி வாழ்ே தங்கி வாழ்வோரால் பிரிபடுவதால் வீட்டில் தலை நிலைக்கு இட்டுச் செல்வதோடு வாழ்க்கைத் த இளைஞர்களும் யுவதிகளும் சட்ட விரோதச் ( நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபடும் அளவுக்கு இட்டுச் யுவதிகள் வேலை தேடி நகர்ப்புறம் நகர்வதால் தங்குமிடம், உணவு, பாதுகாப்பு தொடர்பான பல அத்தோடு கீழ் உழைப்பு நிலை தோன்றி திறை பட்டதாரி தகுந்த வேலை கிடையாமல் சாதாரண சு அவரின் திறமையும் முடக்கப்படும் நிலைக்கு ே மட்டுமன்றி வேலை இன்மையால் உழைக்க வேண்டி வீணடிக்கப்படுகிறது. இதனால் தேசிய வருமான குறைவடையச் செய்வதோடு அபிவிருத்திக்கு பங்கம் தர நிலை, வறுமை, கீழுழைப்பு, குறைந்த தலைக் மக்களை வறுமை சக்கரத்திற்கே இட்டுச் செ பெறுமானத்தையும், மானிட அபிவிருத்தி குறிகாட்டி என்பதால் இன் நிலைமைகளை நீக்கி அரசாங்க வேண்டும். அந்த வகையில் இலங்கை அர ஆராய்வோம்.
வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தை குறைக் பின்வரும் திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகின்றது கொள்கைகளின் ஊடாக மேற்கொண்டுள்ளமையும் கு
米 புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களை
கொள்கையின் மூலமாக வெளிந கொடுத்துள்ளது. அதனால் 13 இ பெற சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததோடு தரங்களிலும் விருத்தி ஏற்பட வழிலி
米 இலங்கையின் உற்பத்தித் துறை
சேவைத் துறை போன்றவற்றில் வகையிலும் புதிய தொழில் ( வழங்கப்பட்டுள்ளது.
2. མ་་་་ திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை முதலீட்டாளர்களுக்கு பல தரப்ட விடுமுறை, பங்கு தாரர்களுக்கு உற்பத்திச் 8ᎭfᎢ6ᏡᎠ6Ꮩ05Ꮟ6ᏈᎠ6ᎥᎢ நி வேலையில்லாதவர்களுக்கு வேலை
米 பொருளாதாரம் திறந்து விடப்பட்ட
முதலிட்டது இதற்கு ஏற்ப இ6 நிறுவியது. அத்தோடு அடிக்கட்டு இதனால் வெளிநாட்டு முதலீட்டா முறைமைகள் என்பன இலங் வகையில் அரசும் நிறுவனங்களை
உதாரணமாக இலங்கையில் 5
8.

வோர்களாக இருப்பர். இதனால் வீட்டு வருமானம்
க்குரிய வருமானம் குறையும். அது வறுமை ரத்தை குறைக்கும். இப்படியான சூழ்நிலையில் செயல்களில் ஈடுபடவும், ஒழுக்கக் கேடான
செல்கின்றது. அடுத்து கிராமப்புற இளைஞர்கள் நகரின் சன அடர்த்தி அதிகரிக்கும், சுகாதாரம்,
பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. மகள் மழுங்கடிக்கப்படலாம். உதாரணமாக ஒரு வலி வேலை செய்வதும், அவர் படித்த கல்வியும், வலையின்மை இட்டுச் செல்கின்றது. அத்தோடு ஒயவர்கள் உழைக்காமல் இருப்பதால் உழைப்பு ம் குறையும் இது தலைக்குரிய வருமானத்தை ) விளைவிக்கிறது. அத்தோடு குறைந்த வாழ்கை குரிய வருமானம் என்பன இணைந்து தொடர்ந்தும் ல்வதோடு அவ்வேலையின்மை அபிவிருத்தியின் யின் பெறுமானங்களையும் குறைத்து விடுகின்றன ங்கள் மிகவும் துரிதமாக நடவடிக்கை எடுக்க சாங்கம் முன்னெடுக்கும் திட்டங்களை அடுத்து
bகும் முகமாகவும் கட்டுப்படுத்தும் நோக்குடன் 1. அவை பெருமளவில் திறந்த பொருளாதாரக் றிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும்.
உருவாக்கும் வகையில் திறந்த பொருளாதாரக் ாட்டு வேலை வாய்ப்புக்களை உருவாக்கிக் இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட வேலையற்றோர் வேலை சமூக பொருளாதார ரீதியாகவும் வாழ்க்கை வகுத்துள்ளது.
}க்கான தயாரிப்புத் துறை, விவசாயத் துறை, நுட்பங்களை அதிக உற்பத்தியை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்புக்களை உருவாக்கி புதிய வேலைகள்
邀
களை நடைமுறைப்படுத்தி, புதிய வெளிநாட்டு Iட்ட சலுகைகளை வழங்கி (வரிச்சலுகை, வரி வருமானவரி விலக்கு) உள் வரவழைத்து புதிய B6) அதனுடாக பல்லாயிரக் கணக்கான வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது.
பின்னர் வெளிநாட்டு நிறுவ்னங்கள் இலங்கையில் pங்கை அரசு சுதந்திர வத்தக வலயங்களை மான அபிவிருத்திகளை ஏற்படுத்தி வழங்கியது. ளர்களின் வள ஒதுக்கீடுகள் கையாளும் விவேக கைக்கு படிப்பினைகளை வழங்கியது இந்த உருவர்க்கி தொழில் வாய்ப்புக்களை வழங்கியது. சுதந்திர வர்த்தக வலயங்களை அதாவது

Page 105
கட்டுநாயக்கா, பியகம, கொக்க பல்லாயிரக்கணக்கான தொழில்
பல்லாண்டு அபிவிருத்தி வேலையில்லாதவர்களுக்கு 6ே அபிவிருத்தித் திட்டம் நகர
வீடமைப்புத்திட்டம் போன்ற வேலைவாய்ப்பும் வழங்கியது கு
திறந்த பொருளாதார கொள்கை கடல் கடந்த வங்கிச் சேவை வெளிநாட்டு வங்கிகள் இலங்ை வங்கிகளின் விருத்தியும் G கட்டுமானங்கள் விரிவாக்கப்பட உருவாக்கப்பட்டது. உதாரணம் (A. T. M.)
வேலையின்மையை குறைக்க மு பல தரப்பட்ட இஸ்தாபனங்கள் பாக பொருளாதார ஆணைக்குழு மாற்றப்பட்டது. (BO), வெளிநா முதலீட்டு ஆலோசனைக் குழு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களுட கூடுதலான முதலீட்டை 앞_ வேலைவாய்ப்பு சந்தர்ப்பங்களை
தொழில் பேட்டைகளை நிறுவி ( ஆடைத் தொழிற்சாலைகளை ர தொழிற்சாலைகளை நிறுவி சு குறிப்பிடத்தக்கது. உதாரணமாக மெஜிக்கோல்ட் போன்ற ஆடை வேலைவாய்ப்பு அதிகரித்ததோடு பங்களிப்பு 63% (1996) என அறி
முதலீட்டுச் சபைக் கைத்தொழி உற்பத்திகள், ஓடுகள், வெ6 மட்பாண்டங்கள், பதனிடப்பட்ட இரத்தினக்கல், அகழ்தல், பட் 2 (36)|T35 உற்பத்தித் துன் வழிமுறையின் 96 ILT86 வேலைவாய்ப்புக்களை உருவாக்
இலங்கையில் வேலையற்றோர்க கல்வி கற்றோர் கிட்டத்தட்ட
வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்துவது பயிற்சிகளை வழங்குதல், அ; ஜனசவிய, சமூர்த்தித் திட்ட

லை, கண்டி, மிகியந்தலை போன்றவற்றை நிறுவி வாய்ப்புகளை உருவாக்கி வழங்கியது.
திட்டங்களை உருவாக்கி பல்லாயிரக்கணக்கான வலை வழங்கப்பட்டது, உதாரணமாக மகாவலி அபிவிருத்தி திட்டம், வீதி அபிவிருத்தி திட்டம, வற்றால் அபிவிருத்தியை மேற்கொள்வதோடு றிப்பிடதக்கது.
யால் கடல் கடந்த முதலீட்டாளர்களின் வருகையால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட 25இற்கு மேற்பட்ட கயில் கிளைகளை ஆரம்பித்தது. அத்தோடு இவ் சயல்திறனும் உள்நாட்டு வங்கிச் சேவையின்
வழியமைத்தது. இதன்படி வேலைவாய்ப்புகள் கம்பியுட்டர் சேவை, இன்ரநெற் சேவை, ஏ. ரி. ஏம்
pதலீட்டை அதிகமாய் உள்வரச் செய்யும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது கொழும்பு பெரும் ழ (G. C. E. C ) இது பின்னர் முதலீட்டுச்சபையாக ட்டு முதலீட்டு ஆலோசணைக்குழு (FAC), உள்நாட்டு (LAC), ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சபை (EDB), இவை -ன் பேச்சுவார்த்தைகள், உடன்படிக்கைகள் மூலம் 6া வரவழைத்து வேலை இல்லாதவர்களுக்கு
ஏற்படுத்தி வழங்கியுள்ளது.
வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் அந்த வகையில் நிறுவியதுடன் இதன்படி நாடெங்கிலும் 200 ஆடைத் மார் 100000 வேலைவாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தியது 5 பூக்கொடை, வியாங்கொட, யக்கலை, துல்கிரிய, டத் தொழில்சாலை பேட்டைகளின் நிர்மானிப்பால் கைத்தொழில் ஏற்றுமதியில் ஆடைத் தொழிலின் யப்படுகிறது.
ல் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள மட்பாண்ட ண்களிமண் உருவச்சிலைகள் உருவமைக்கப்பட்ட சிலிக்கா, பளிங்குக்கல், படிகை கற் பாளங்கள், டைதீட்டல் போன்ற உலோகமல்லாத உற்பத்தி, றகளில் தொழில்நுட்பமிக்க முன்னேற்றகரமான இவற்றின் கட்டுமானங்களை விரிவு படுத்தி கி வழங்கியது.
ளுள் 5ம் வகுப்புக்கும் 10ம் வகுப்புக்கும் இடையில் 45% உள்ளனர். இவர்களுக்கு தகுந்த வகையில் டன் அவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புக்கான தகைமைப் த்தோடு சுய தொழிலை ஊக்குவிக்கும் முகமாக stiltiboil (p6)LDT35 நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளதுடன்,
90

Page 106
வங்கிகளின் ஊடாக சுய தெ திட்டங்களை அரசு முன்வைத்துள்
இத்தோடு இயலுமான வரையில் வேலை6 நடவடிக்கைக்கான முயற்சிகளை அரசு ஏற் அறிக்கை கூறுகிறது. அந்த வகையில் பின்வி
:
புதிய தொழில் வாய்ப்புக்கை
பொருளாதார அமைப்புச் சீராக்
வேலைவாய்பு வழங்க முயன்று வ
Y
இலங்கை விவசாயத்துறையில் : விவசாயத்துறைகள் தற்போது இ கொண்டிருக்க வேண்டும் என்ற செய்து வேலைவாய்ப்பை அதிக அறிக்கை கூறுகின்றது.
பிரதேச ரீதியான கைத்தொழில்மய
எற்படுத்தி இளைஞர்களையும் யுன் என்ற திட்டத்திற்கான முயற்சி நை
பெரும் தோட்டங்களை விருத்தி (
ஏற்றுமதியையும், அதிகரிக்கும் ஏற்படுத்தும் வகையிலும் நடவடிக்
விவசாயத்துறை, கைத்தொழில் கட்டுமானங்களையும், கட்டமைப்ை உருவாக்க முயன்றுள்ளது. உத போக்குவரத்து, ரயில், விமானம், விரிவு படுத்தலூடாக புதிய வேை
இலங்கையின் (89606
வேலைவாய்ப்புக்களை உருவா வருவதாக 1996 மத்திய வங்கி அ
வேலைவாய்ப்புக்களை பெறக் கூ வாய்ப்புக்களை பெறக் கூடிய வருவதாகவும் கூடுதலான நிதி ஒ
ஏற்றுமதியை நோக்கிய கைத்ெ படுத்தி வேலைவாய்ப்புக்களை அ
கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்
9

ாழிலை மேற்கொள்ள நிதியுதவி, கடன்வழங்கல் 1ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
வாய்ப்பின்மை நிலையை குறைக்க பல்வேறுபட்ட படுத்தி வருவதாக 1996ம் ஆண்டு மத்திய வங்கி பரும் அம்சங்களைக் கூறலாம்.
ள உருவாக்க வேண்டுமானால் உடனடியாக கம், கட்டுமான விரிவுபடுத்தல் போன்றவற்றினால் பருகிறது.
தங்கியிருக்கும் நாடு என்ற வகையில் உள்நாட்டு இருப்பதை விட கூடுதலான ஏற்றுமதி மிகைகளை நோக்கோடு விவசாயத்துறையை அபிவிருத்தி ரிக்க முயன்றுள்ளது அரசு என மத்திய வங்கி
பமாக்கல், விவசாய மயமாக்கல் என்ற திட்டங்களை வதிகளையும் திரட்டி வேலையில் ஈடுபடச் செய்தல் டைபெற்று வருகின்றது.
செய்தலும், நுட்பம் மிக்கதாகவும், உற்பத்தியையும், வகையிலும், புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களை கை எடுத்து வருகின்றது.
துறை, சேவைத்துறை, போன்ற துறைகளில் பயும் விரிவுபடுத்தி புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களை ரனமாக இலங்கை போக்குவரத்து துறை (வீதிப் கப்பல்) சுகாதாரம், கல்வி, போன்ற துறைகளில் லவாய்ப்புக்களை வழங்க முன் வந்துள்ளது.
18560)6Ո விருத்தி செய்வதன் (p6), D புதிய க்கி வேலையின்மையைக் குறைக்க முயன்று ஆண்டறிக்கை கூறுகின்றது.
டிய தொழில் கல்வி முறைகளை வழங்கி வேலை
தகுதி நிலையை ஏற்படுத்த அரசு முயன்று துக்கீடும் இடம் பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
தாழில் மயமாக்கல் கொள்கையை நடைமுறைப் திகரிக்கும் சாத்தியம் உள்ளது என்பதை கருத்தில் (B6161951.

Page 107
மேற்கூறிய முயற்சிகளை அரசு மேற்கொள்ள திட் அறிக்கை கூறினாலும் ஒரு குறுகிய காலப்பகு வந்தாலும் அரசு அதனை தடுக்க வலுவாக மு செய்வதன் ஊடாக அபிவிருத்தியை மேற்கெ திண்டாட்டம் ஆக உச்ச மட்டத்தை எட்டிய பல மேற்கொண்டு வந்துள்ளமை பாரட்டுக்குரியதே. இரு திண்டாட்டத்துக்கு காரணமாக, கட்டில்லாமல்
ஒண்றுக்கு வேலையில்லாதோர் பட்டியலுக்கு 120 நாட்டில் கனியங்கள் அருமையாகவும், LDis கைத்தொழில்களை ஆரம்பிக்க கூடிய வகையி வேலைவாய்ப்பை பெறக் கூடிய வகையில் உருவாக்கத்திற்கு 319 JU60)LuJIT35 ១_66g5 முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதோடு அரசு மிகவும் பிரச்சன்ையாகவும் உள்ளது. இவ்விடயத்திற்கு அரசுகளின் செயல் திறனில் தான் தங்கியுள்ளது காணப்படுகிறது. அதாவது வேலையில்லாதவ அளவுகளை விட அதிகமாகவே இருக்கும். எவ் நிலைவிவரும் போரின் காரணமாக இக் புள்ளிவிபரங்களில் வடக்கு, கிழக்கு நீங்கலானது பகுதியில் வாழ்வோர்கள் இக் கணிப்பில் இ படைமுகாம்களில் படையினருடன் வாழும் உறவின் பெற்றால் மேற்போன்ற மதிப்பீடுகள் மேலும் அதி குறைவளப்பயன் பாட்டில் இருப்பின் அவர்களும் எண்ணக்கருவின் குறைபாடாகக் காணப்பட்டாலும் வேலையில்லாத் திண்டாட்ட பிரச்சனை முக்கியப பாதையில் செல்லும் இலங்கையின் தலையாகிய க
உசாத்துனை நுால்கள்:
1. மத்திய வங்கி ஆண்டறிக்கை - வெளியீடு .
2. இலங்கை பொருளாதாரம் மாற்றத்தை நே வர்த்தக முகாமைத்துவ பீட காலாண்டு சஞ்
4. அமைப்பு ரீதியான சீராக்கமும் இலங்கை பொருளியல் நோக்கு மக்கள் வங்கி சம6 1995.
5. இலங்கையின் மனித மூலவள அபிவிருத்த
ரணசிங்க - டிசம்பர். 1993 ஜனவரி - 1994
6. குடித்தொகை பெருக்கமும் பொருளாதாரத்த
நோக்கு - மக்கள் வங்கி - இந்திரலால் டி.
7. இலங்கையின் சனத்தொகை பிரச்சனை - ெ
( யாழ்ப்பாணம் ) -கார்த்திகேசு குகபாலன்
ஆக்க

மிடப்பட்டுள்ளது என 1996ம் ஆண்டு மத்திய வங்கி திகளில் இலங்கையின் குடித்தொகை அதிகரித்து பலவில்லை மாறாக மனித வளங்களை முகாமை ள்ளவே அரசு முயல்கின்றது. வேலையில்லாத் காலகட்டங்களிலும் அரசு பல துணிகர திட்டங்களை ந்தாலும் தொகுத்து நோக்குகையில் வேலையில்லாத் அதிகரிக்கும் சனத்தொகையும் இதனால் ஆண்டு }00 பேர் இனைந்து கொள்வதும், அடுத்து இன் களின் தொழில் வாய்ப்புக்கும் ஏற்ற புதிய ல் இவை இலங்கையில் இல்லை என்பதாலும், கல்வி அமைப்பு இன்மையில் இன் நிலை
அத்தோடு இப்பிரச்சனை அபிவிருத்திக்கு விரைவாக தீர்வு காண வேண்டிய முக்கிய முற்றுப்புள்ளி இடுவதும், அல்லது வளர்வதும் 1. உண்மையில் இக் கணிப்பீடு வழு உள்ளதாக களும், வேலையின்மை விகிதமும் தற்போதைய வாறெனில், வடக்கு, கிழக்கு பகுதியில் தற்போது கணிப்பீடுகள் இடம் பெறுவதில்லை. இதனால் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு கிராமியப் ணைத்துக் கொள்ளப்படுவது குறைவு, இத்துடன் னர்கள் இக்கணிப்பில் இடம் பெறுவதில்லை, இடம் கமாகும். அத்தோடு உள்ளார்ந்த திறமையாளர்கள் வேலையற்றவர்களாகவே கருதப்படுவர் என்பது இவ் பரந்த ஒரு பேரண்ட பொருளியல் மட்டத்தில் )ாக தீர்க்கப்பட வேண்டிய பொறுப்பு அபிவிருத்திப் bL60)LDuUIT (5 D.
மத்திய வங்கி - 1996- 1995
ாக்கி - MENTOR = V0.1 கிழக்குப் பல்கலைக்கழக சிகை- K.T.K. BD60)Uu - og606f -1995
யின் தொழில் வாய்ப்புக்களின் உருவாக்கமும் - ன் கலோகம, N. திருச்செல்வம்-ஜனவரி - பெப்ரவரி
- பொருளியல் நோக்கு - மக்கள் வங்கி - சுதந்த
தின் மீது எடுத்து வரும் தாக்கமும் - பொருளாதார சில்வா, சுதர்மா பிரிய தர்சினி - நவம்பர்-1994
பாருளியலாளன் - இளம் பொருளியலாளர் சங்கம்
G3F jGLDuli 1988.
ம்: சுப்பிரமணியம் ஹரன்
பொருளியல் சிறப்புக் கற்கை (2ம் வருடம்)கிழக்குப் பல்கலைக் கழகம்) வந்தாறுமூலை.

Page 108
(UDIg-Qa56); இது எண் குரல் அல்
காலம் மட்டும் சென் நான் அவளுக்காக காத் அவள் எனக்காக க
ஏன் இந்த இந்தக் காத்திருப்புக்குக்
காதல் இடைெ நம் இருவருக்குமிடையில் இது உன் தாமதமோ
நம் தயக்கத்தின் தாமத
காலம் வரட்டும்
காலத்தில் காலம் எல்லாம் - நீ ஒ கசப்போ பு உன்னை கதைத்து க பார்த்து சுவைக்க காலம் ஒன்று சில வேலிகளை எண்ணி உன் நி3 என் கனவுகள் அனைத்தைய என் அமைதிப் படுக்கையை
உன்னை ஏன் மனம் அன
அது புரியவில்லை உன்னை எண் மனம்
என் முடிவு மட்டும் காத்திருக்க காலம் முடிவுகளைத் தே
s
 
 
 
 
 
 

Mrğj5 (5ğ5Lg
ல நண்பனின் குரல்
று கொண்டிருக்கிறது துக் கொண்டிருக்கிறேன் ர்த்திருப்பாள். காத்திருப்பு?
கால இடைவெளிதான் வளி என்றால் ஏன் இந்த தாமதம். என் தாமதமோ அல்ல ம். பின் ஏன். என்று பழியை
சுமத்தி விட ரு காதல் கனி எனக்கு ssüßIII.... :த்து சுவைக்காவிடினும் றும் தடைக்கல் அல்ல எனக்கு
என்னை கேலியாக்காதே ରାଅଶୀ ம் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டும் அழித்து விட்ட போதிலும் கூட )ணத்துக் கொள்கின்றது. என்பதற்காகத்தான் ஆராய்ச்சி செய்கின்றது
உன் முடிவுக்காக உதவி புரியட்டும் க் கொண்டு.
- யாரோ
3.

Page 109
கடந்த இரு வருடங்களில் 6 பீடங்களுக்கிடையிலான போட்டி பற்றிய மாணவர்களும்
INTER FACULT
1996/97 CHAMPIONS (6)
NET BALL , CRICKET FOOTBALL, BASKETBALL CHESS (WOMEN), VOLLY BALL
1997/98 CHAMPIONS (7)
FOOT BALL , BATMINTON (MEN) BASKET BALL, CHEES (MEN) CRICKET, TABLE TENNIS (WOMEN) NET BALL
1. FOOT BAL
(1) B. KETHEESWARAN (C) (2). T. SUE (4) V. VIJAYAKUMARAN (5) S. RAM
(7) S. ANTONY (8) S. SASI] (10) S. JEEVARATNAM (11) M. SU (13) S. RAJANATHAN (14) S. VIM
(16) M. MATHIYALAGAN
SA
 

mm@* செய்தி
மது வெற்றிகளும் 1997/ 98 இல் களில் வெற்றி பெற்ற குழுக்களில் பங்கு
Y CHAMPIONS SHIPS
RUNNER UP (1)
CHEES (MEN)
RUNNER UP (1)
VOLLY BALL
997/98 L - CHAMPIONS
ASKAR (VIC) (3) B. KONESH ESHIKANNA (6) A. ARULJOTHIE HARAN (9) Y. JEYACHANDRAN BASH (12) T. THIRESKUMAR. AURAJAH (15) T. SUTHAN

Page 110
VOLLY BALL -
1) S. SASIHARAN (C) (2) S. GANES) (4) T. THAMPIRAJAH (5) B. KATHE (7) T. SUBASKAR (8) S. KUGAN (10) Y. JEYACHANDRAN (11) N. MANIN
BASKETT BALL
(1) M. MATHIYALAHAN (C) (2) S. A (4) S. ANTONY (5) S. S (7) E. PARAMASIVAM (8) V. J (10) B. KONESH (11) P.
NET BALL -
(1) S. PREETHEE (C) (4) T. SIVAJINI (2) J. MANOJA (5) PUMADEVI (3) M. RAJANIDEVI (6) G. MATHUMAIYAL
CHIEES CH
(1) S. RAJANATHAN (C) (2) P. THARMA (4) B. KOKULARAJAN (VO) (5) P. MANIVA (7) S. ANTONY (8) T. SUTHAN
BAT MINTON .
(1) S. ANTONY (C) (2) G. JEYASEI (4) D. STALIN (5) R. MANIVA
(7) N. NAGANATHAN (8) K. KARUN,

RUNNER CUP
H (VC) (3) S. ANTONY ESWARAN (6) B. KONESH ESAN (9) S. SUTHARSAN VANNAN (12) V. VIJAYAKUMARAN
- CHAMPIONS
ANTONY DAS (VC) (3) G. JEYASEELAN UTHARSAN (6) S. SATHEES EBANESON (9) D. STALIN NAGULESWARAN (12) G. GNARUBAN
CHAMPION
(7) S. USHANTHY (10) S. UVARANI
(8) N. GEETHANJALI (9) P. PATHMARAJANI
AMPIONS
APALAN (3) K. CHANDRAKUMAR SAKAM (6) V. PRABAKARAN
CHAMPIONS
EILAN (3) T. RAN JITH
NNAN (6) V. VIJAYAKUMAR
A MOORTHY.
95

Page 111
CRICKET (
身
(1) R. NAGULESWARAN (C) (2) S. RAMESF
(4) Y. JEYACHANDRAN (5) T. VASANTH (7)V. VIJAYAKUMARAN (8) K. KARUNA (10) T. THIRESKUMAR (11) A. ARULJC (13) B. KONESH (14) TSUTHAN
(16) SASIKARAN
TABLE TENNIS CH
(1) J. MANOJA (C) (3) M. JEYANTHINI (5) V (2) A. ARUNOTHINI (4) S. KAVITHA (6)
- V6
2 be
 

HAMPIONS
KANNA (3) A. SUTHARSHAN ARAJAH (6) M. SATHESKUMAR MOORTHY (9) K. GOWRISWARAN THY (12) A. JAYASITH
(15) T. SUBASKARAN
AMPION (WOMEN)
". ANITANIRMALA (7).J. CHANDRABAVANI T. JOSOTHARA (8) G. UDAYA.
தொகுப்பு:- பாலசுந்தரம் கோணேஸ் வருட வணிக முகாமைத்துவ பீடம.
1
ܐ

Page 112
யாரோ இறுதி வரு முகவரிகளைத் ே
MANAGEMENT
MISS. ANTA NIRMALALA VELNAYAGAM
40/2, PIRIVENA ROAD MT – L.AVNLA
W R. M. MATHIYALAGAN 167 TRINCO ROAD
| BATTICALOA
MR. P. THANESWARAN WORD NO - 2 KUTCHCHIAVELI
TRNCOVALEE
MR. S. ANTONIDAS 17/I, FIRST BAILEY CROSS ROAD BATTCALOA.
MISS. T. YASOTHARA
C/O. M. THIAGARAJAH K.V. P.I. TIO DICKOYA.
COMMERCE
MA HR. A. KARINAMO ORTH Y
BT/ MANKAD
CHEDDI PALAYAM
孪
97

நட மாணவர்களின் தருகிறார்கள்.
- 92 / 93
MISS. N. THRUINAVUTIK KARAS Y 16/10, CENTER, ROAD
ORRS' H TRINCOMALEE
MR. P. NAG-ULESWARAN MUTTHAILAKKUDHA KOKKA DDIOHOLAI
MR. R. NAOLESVVARAN ATH CROSS STREET PILLYAR KOVIL VIEETHY KALLADY
BATTOALLOA
VSS. P. JAMUNA 19. THIRUMAL STREET TRINOOMALEE
MR. A. ARY ASUTHAN CENTRAL ROAD BATTICA ILOA.
- 92 / 93
MR. TRINETE MARDBET ANDREAS
12, NALLIAH ROAD BATTICAILOA.

Page 113
MIR A. PUTVANAGANTHY 2ID, CENTRE ROAD ORRS HILL TRINCOMALEE.
MR. A. LINUS RANJAN MUTHALIYAHIR. ROAD) AKKARA PATTITUT - 08.
MISS. G. UTHA YAIKALA
14, GEORGE STREET,
TRINCOMALEE.
MR. J. NIRANJANAIKUMAR 79, LAKE ROAD, BATTICAILLOA.
MR. P. MOHANA RAJAH SINNAPUTTHUKAM
WAWUNIYA.
ECONOMICS S
MR. A. ” RA || 3 \ \ R A N
MENA NAV KI I I VE) I) V MUTTU’|R.
MR. M. SRI SARAWANAPAWA MARKET ROAD KODDAI KALLAR - 1 KALLAR.
MISS. M. MANIV WARD NO: 06, SAMPALTHIVU.
 

MASS. T. KALA DEVI 28/5, PIONEER, ROAD BATTICIA LOA
MISS. KALA CHANTHY 18, UNIT 2 VAVUNIKIKULAM.
M RS. B. JEGANATHAN JOTHY STORES COMM_ATHURAI CHENKALADY.
MISS. V.J. MANOAJAH 290/5, INNER HARBOUR ROAD TRINCOMALEE.
MR. S. ANTONY 40, CATHEDRAL STREET TERINCOMALEE.
PECIAL - 92 | 93
MISS. K. THEVALATHA CO, KARTHIGESU QUARRY ROAD. IKALMUNAI.
MR. W. WIGNASWARAN KIRANKULAM - CENTRAL KURUKIKLIMADAM.
MR. S. SASIH ARAN 147/12, SOTHY STREET NOCHCHIM NA I BATTICA OA.

Page 114
STAND
A. PUVANAG ANTHY, T. KALA DEV, S. ANTO M. SARAVANA PAVA, P. MOHANA RAJAHI, M. J.NIRANJANAKUMAIR, S. SASI HARAN, T. AR A. KARUNAMOOIRTHY, A. LINUTS RANJAN, V. MARDBELANDREAS, ANITA NIRMALAVEL
SIT
J. CHANDRABAVANY, S. KALAICHANTHY,
K. PRABAHARAN, PROF.G.C. RAJENDRAN (
MRS. JANAN EIE RAGUIRAGAWAN (IDEAN FAC R. NAKULESVARAN, P.J.APUNA, K. UTI
AB
M. MANIVILI, T. NIRMALA, P. NAGULESW K. THEVALATHA.
1st Miss.M.KARTHIGESU, Miss.PYHURAILINGAM, Miss. S. VIJAYALUXIMY. Miss.N.SAROJINI, Pro Mrs.JANANEE RAGURAGAVAN (Dean, J. Miss.A.THILAKESWARI, Miss.PARULARASI,
Miss. R. VELMURUKU, Miss. F. B. G. SANDRA SEG Miss. PSRIRAMAKRISHNA
2nd Mr. K.GOWRISWARAN, Mr. S. KANGATHARAN Mr. R. AUGASTINE SWANITHAS, Mr.T.THIVIA Mr. M.RAMESH, Mr. K.RAMESH, Mr. A.JEGATI .Mr.S.VARATHARAJAN, Mr.S.PRAGALATHAN, Mr. K.THANAPALASUNDARAM, Mr. P. KONAL Mr. K.THANKAVADIVEL, Mr. PSHANMUGANA
ووں
 
 
 

NIIDAS, P. THANESWARAN, MATHIYALAGAN, S. ANTONY
LITHIASAN,
VIGNAS WARAN, NAYAGAM
"1. YASOT` HARA VICE CHANCELLOR), ULDY OF COMAND MGET), AYAKALA, J. MANOAJAH.
ARAN, A. ARI YASUTTI HAN,
Row
Miss. TVELAUTHAM, Miss. PTHANGRARAJAN f.G.F.RAJENDREM (Vice chancellor)
aculdy of commerce and mangement) Miss.V.NAGALINGAM. Miss.K.ARULVANI ARAMPILLAI Miss.S.SHANMUGARAJAH,
ROW
Mr. S. KANESHAN, Mr. S. KOKILAVASAN RAJAH, Mr. M. MOHANATHAS HEESAN, Mr.TRAVICHANDARAN
Mr. K. PRINCE MANIVASAN, (NGAM, Mr. V. GANESWARAN,
THAN.

Page 115
3rd Mr.T.PUVANENDRAH, Mr. PTHARMAPALAN, Mr.S.SIVASKARAN, Mr.A. SASEEKARAN, Mr. Mr. T. MATHIYALAGAN, Mr.V.KANESAMOOR Mr.K. VILLAVAN, Mr.T. RAVEENTHIRALINGAM Mr. K.EHALAIVAN, Mr.M.SHANMUGARAJAH
ABS
Mr. K. LAVANATHAN, Mr. V. VELRAJASEGARA) Mr. K.THANKAVADIVEL, Mr.TABDULLAH, M
1st II PSIWAKANTHAN. S.REMESHKANNAH, J.SHOE TLENUKA STHANALUXMI, Prof. G. F.Ra Raguragavan, (Dean faealdy of commere
A. ARUNOTHINI, S.SUSITHA, PUMADEVI P. PATHMARAJANI, K.CHANTHIRAKUMAR,
2nd R.SHAMINI, PLATHA, N. DONITA, S.KUMUT M.JAYANTHINI, J.JANANI, S. SASIVATHA S.VIMALARAJAH, V.KARUNAKARAN, S.GA] TSUBASKAR, S. PARAMESHWARAN, T. VASANTHARAJAH, N. RAMESH, T. SUTHA
S.THAYANITHY, K. SUTHARSHINI, S. KANA
3rd II M.ILANKUMARAN, K. GUNALAN, S.RAAJ S.LINGESHWARAKUMAR, M.AMIRTHASHA] M.MATHIYALAKAN, TITHIIRESHKUMAR, ] A.WINTON, A.SUTHARSHAN, W.RAVISHAN) B.KONESH, N.JEYASUNDRAM., B.SENTHILK
100
 

Row
Mr.D.S.CROOS, Mr.THAMBIRASAN,
K. LINKESWARAN, Mr.S. RAJANATHAN,
HY, Mr. M. SUTHAKARAN, Mr. V. JEBANESAN, Mr. R. PURAPANANTHAN, Mr.S. SUHAKARAN,
ENT
M, Mr.N.JEHATHAPARAN, r.K. PUSHPAKARAN., Mr.A. ELAVANIYAN
Row
3A, SSHANTHINI, M.RAJANI DEVIS.MANJULA, jendaram (Vice Chancellor), Mrs. Jananee e and management, T.GANANATHARSINI,
P.AMPIGAITHARSHINI, N.S UNITHRA, S.JAYAPALAN.
Row
HINI, M.GANGA, TSOWTHAYINI, PIRANJINI, JNI, A.ARULJOTHY, K. MOHANARAJAH, RAN, K.JEGATHEESAN, V.VIJAYAKUMARAN, V.PRABAHARAN. Y. RAGUNATHAN, N, N. GEETHANJALI, N. VIENOTHINI
HAMMAH, S.KALATHEVY
Row
BABU, TAMBIGAPATHY, S. VASITHARAN NKAR, E.PARAMASIVAM, N, MANI VANNAN, .SHANTHIRASEGARAN, K.GNAN ARUBAN, AR, K.RETHNAKUMAR, B.KETHESWARAN. UMARAN, RIMANIVANNAN S. SELASTIN.

Page 116
1st Row (Lei
S.Ushanthy, G. Jeyanithy, T.Thanujaa, K. Kunt (Vice-chancellor), Dean. Mrs.Jainance Ragaragaval S.Yuvarani, TGanga, K.Manjulah, M.Jancy Nalin
2nd Row
KNavaretnarajah, S.Ragulan, I.Rex Ravel, V.Prema E. Elankeswaran, TJeyarupan, S. Vignarajah, S.Th
3rd
M.Mahilan, R. Logeswaran, T.Chandagopan. A G.Christy Sutharsan, M.Sathikumar, S.Kuganesa
4th
K. SURESH, G. RAMESHKUMAR, A.R.SEIN N.NAGANATHAN, S. MANGALASUBASKARA PTHAVENDRAJAH, B.NIRANJAN. G.JEYASEEl KLINGESH WARAN, KUMASHANGAR.
ABS
T. KAMALANATHAN, M.SIVANESHWARAN, A M. SUBAS, S.NIRANJANA, M. ARASARETNA]
O
 

ft to Right)
havie, N. Suthajini, V.C. Prof. G.F. Rajendaram n (Dean faculty of commerce and management), i, S.Sivamalar, G.Mathumaiyal.
(Boys) kumar, V. Thevanesan, B.Suresh, A.L.M. Fairoos, usganthan.
Row
A. Arulirajah, I.Jeyachandran, A. Chandramohan, n, S.Sivanesarajah, TOllegaSegaram.
ROW
JDEEN, SKALITHAS, RKANGATHARAN, N, S. JEEVARETNAM, K. KODEES WARAN, LAN, B. KOKULARAJAN, K.THIRUCHELVAM,
ENT
VI MALARANl, A. MURALI THARAN, M. DENI, vM, JANTION NIMALESH, K. KALARANI

Page 117
8.8%!·溪溪 漫逐*************蒙***籌
·逐· *變靈蒙籌*響籌靈
 
 
 


Page 118


Page 119

*

Page 120


Page 121


Page 122


Page 123
எங்கள் இதயம் கவர்ந்த அன்பான
Lmnrogu mufříbro
●
பாடசாலை உபகரணங்களையும்,
%»
அழகு சாதனப் பொருட்களையும்,
கடிகாரங்களையும், எவர் சில்வர் பொருட்களையும்,
令
令
领
冷
* மின்சாரப் பொருட்களையும்,
அன்பளிப்புப் பொருட்களையும்,
令
&
இன்னும் தரத்தில் உயர்ந்த சகல பொருட்களையும் , மலிவாக ஒரே இடத்தில் பெற்றுக் கொள்ள இன்றே நாடுங்கள் 烹 烹 袁 அஜந்தா மொடல் சொப் பிரதான வீதி, செங்கலடி தொலைபேசி : 065 - 40529
அஜந்தா ரேடிங் பாட்டா, சாந்தி பொறின்
பிரதானவ
DILAKTELECOMN
JOTHY AGAM KOMMATHURA LOCAL 8K DD.
 
 
 
 
 
 
 
 

ஒழுக்கம் உயிரிலும் ஓம்பப்படும்"
MAIN STREET, CHENKALADY
NAME:........................................
YEAR:......................... ...............
SCHOOL:.................................... லிக்கர் சொப், சாந்திவுெறாட்டல
in Street mathurai
SOFT DRINK BICYCLE PARTS FANCY GOOD OTHER HOUSEHOLDS GOODS WEEKEND NEWS PÅ PERS
O2

Page 124
Order No:
T.Phore:- O64 - 974.O.
Underta Photography, Developing
41, Munai
Battica
(A7h CSest Ca2}sher
VISIT FOR SOV6R6IGN GOJSE) .
JGWelslseR@ ELEPHANT PANT PINA FORM Bidiu6u தெரிவு
վolենն,
Magath maganthi Koad, 117, திருமண No: 12, 1st Cross, மட்டக்க
6atticaloa. 72 065
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uropy -- OK.T. MOORTJHU
ken: , Pointing, Era la Poging.
Street loa
களின் தெரிவுக்கு:
ܟ
LUBLAGOON
= நாவல்கள் ஐ கவிதைக்ெ
மற்றும் பல்வேறு புத்தகங்களையும் பெற்றுக் கொள்ள நாட வேண்டிய நிலையம்
Agt8ಳಿ! ஒழ830
POTTUVLROAD
KARAPAILU

Page 125
T-Phones
 

AB UDGiống
No: 15, Munai Street
Batticaloa.
\{ല്ല
7 காலத்துக்கு ஏற்ப சிறந்த தங்க 彦 സ്ഫു ODOT ഗ്രീകൃ
104

Page 126
=gn ఉge -> நன்றி கூறி வாழ்த்துக்
ஆசியுரை வாழ்த்துரை தந்த உபே அவர்கட்கும், சஞ்சிகை வெளியீட்டு ஊக்கப்படுத்தி பல்வேறுபட்ட வழி கூறி வெளி நபர்களுடன் தொடர் படைப்பு ஒன்றினையும் பெற்றுத் துறைத் தலைவர் திருலோகேஸ் மற்றும் ஏனைய விரிவுரையாள தந்து உதவிய விரிவுரையா6 சஞ்சிகை வெளியீட்டுக்கா உதவிய கிழக்குப் பல்க மற்றும் சிபார்சு தந்த பீட பெரும் பொருளாள அவர்கட்கும், அட்டைப் முறையில் வடிவமைத்து விரிவுரையாளர்களுக்கு அசசிட்டு உதவிய மட் அச்சக முகாமையாளர் கணனிமயவாக்கத்திற்கு தி.கெளசலா, சி.சுதாஜி ஊழியர்கட்கும் எமது ர
கொள்கின்றோம்.
 
 
 

56oi:(3 gi:Burjdb........
வந்தர், பீடாதிபதி க்கு எம்மை றிகளில் ஆலோசனைகளை உ\ புகளை மேற்கொண்டு,
தந்து உதவிய வர்த்தகத் ல்வரன் அவர்கட்கும் Tர்களுக்கும், படைப்புக்களை ார்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் ன நிதியை பெற்றுக்கொள்ள ைேலக் கழக நிதியாளர், வணிக முகாமைத்துவ ார் திருமதி.ஜனனி ரகுராகவன்
படத்தினை நேர்த்தியான து தந்த பகிரதன், ஜெயராஜ் ம் இலக்கினை நேர்த்தியாக டக்களப்பு ஈஸ்ரன் கிறாபிக்ஸ்
வஜீவானந்தன் அவர்கட்கும், பல வழிகளில் உதவிபுரிந்த னி அவர்கட்கும் ஏனைய .. நன்றியைத் தெரிவித்துக்
ானவர் அவை சார்பாக
இதழாசிரியர்.

Page 127


Page 128
/っ 尼
(/C/ ശ്യ/ C//0ർ Q
Letter Press & Off Publisher
Eastern
205/2, Cá ശി/
S/%%
 

ീരm
set Printers, s & Process Artists.
raphics
──དེ་