கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இராமோதந்தம்

Page 1


Page 2


Page 3

Plod : Te Works Ps | CB UN NA KA NA

Page 4

ராமபிரானுடைய சரித்திரத்தை இனிது பாராட் t9.45 கூறும் நூல்கள் எத்தனையோ L6a (TG) tr. GRAAL
/ােত * - 上 - மொழியி ல வான்மீக 07/7 U g) fI பணம் அக்கியத்தும் ""
யணம், போதாயன ராமாயணம், பட்டிகாவியம், போச சம்பு, இரகுவமிசம் முதலிய பெருநூல்களிலும், இராமோ 。 て தந்தம், பாலராமாயணம் முதலிய இறு நூல்களிலும்,
-
தென்மொழியிலே ξίδι εί η ί ότι δή பணம், கூர்மபுராணம்,
இராமாயணக் கருப்பொருள், இராமாயண வெண்பா @P声 ' '; ... . - லிய நூல்களிலும் பெருக்கமு சுருககமுமாக" சொல் லப்பட்டிருக்கின்றது. இராம சரிதததைப் பராமுகமின் றிப் படிபயாரும பலராலா கேட்பாகும் Harri.
இவையெல்லாவற்றுள்ளும் இராமோதங்கம்
, இம இ5 நால @)。露。 3775, 4354555 (İlf) LfC) இந்நூல் இலகுவுஞ் சுருக்கமும்
மொழி பயிலும் LPಗೆ ರ್ರಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ 'A' பெரும்பாலும் முத ή
. . . يسر மரகுத் இெரண்டு படிக்கப்பட்டு வருகின்றது.
ராமேச தந்தம் என்பது இராமனுடைய சரித்திரம்
.. எனப பொருள் படும், இராம + ೬55-54 ನ್ನು இராமோதக் தம் இராமனுவான் புருட விக்கனமெல்லாம் இதனமாய
நிறைந்த சகல சுற்குணமும் வாய்ந்து சாதச் சக்கா வர்த்தியிடம் அவதரித்த @ V @ಣಿಗೆ 7 - (1) L-6ರ್ಣ : உதந்தம்。一、 s
GTAS
- இதனைச் செந்தமிழ்நூல் படிக்குஞ் சிறுவர்க
, , , } " ራ-: » ; /ry கும் பயன்படும்படி மொழிபெயர்த்துச் செய்யுள் வடி வாகச் செய்யவேண்டும் என்று செந்தமிழ் நூல்களை நன்கு பயின்ற பண்டிதர் சிலர் விரும்பினர். அவர் விரும்
- பியபடியே யாமும் மொழிபெயர்த்தப் பெரும்பாலும்
。。 விருத்தப் பாவிலே அமைத்து முடித்தாம். சில கதைகள்
牛

Page 5
。 சமபாாமாயண அதிககு மாரு வருதிலுமு சொன் மாலேயின் பாகங்கள் செய்யுட்
இருக்கின்றன.
.
9.
as Gary/2) na 1919 is (Casey . அங்கிலமொழியிம் சென்ற ஆதனிக கள் செய்யுள் வடிவமாகச் செய்யப்படுகல் நன்றன்று “দ্য লিঙ্গ ।
。 o றும், கிரிசொற்களை விலக்கிச் செஞ்சொற்களைச் சேர்த்து
,。 . . . வாக்கிய வடிவமாகச் செய்துமுடித்தல் நல்லது என்றும்
娜
კი " ! ے,,,,, 。
"**ա * -
சொல்லுகின்றனர். செய்யுள் வடிவமும் வாக்கிய ulg.
s
GRAJ (PLA) கோக்குங்கால் வெவ்வேருகும P. Gary ಇಂಗಿತ
சில இடங்களிலே (Los இன, ଶt.ୋସ୍ଥ ୩୪) && ! وہ روم رہے ہوتے ھ / 2) جمہوریہ . பிறவும் 6 6A மாழி
அவைகளை நீத்இ நேரத்
செய்யுள் போல ಟೌ17ಿ
## )$ ܤܸܨ 騷 。’。
飘 போது
கியமல்லவா ?
விலே நெடுங்காலம்
சுவை பயLLதி )65 رہنے و
பாதி தி n
-
器質粵L鱷。
厦$霞LL°
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

୩.
இராமோதந்தம்
வறாை
விநாயகவணக்கம் பூவின் மேம்படு susir LÁS) முனி புகன்ற காவி யந்தனைச் சுருக்கிய கட்டுரை பிராமன் மேவு தந்த கற் றமிழினிற் கவிதையாய் விளம்பத் தேவ னன்கான் கரிமுகன் சேவடி பணிவாம்.
உலக மேக்கிய விச்சிர வசுவென வோதுக்
தலேமை சேர்முனி தங்கிடுஞ் இறுவர் எாகிக் குலவி சரவணன் கும்பகன் னண் பெருல் குணஞ்சேர் கலேவன் வீடணன் மூவரும் விளங்கினர் தலைநாள். 1“
ஆய மூவரும் La லருக்தவ மாற்றிச்
சேய தாமரைக் கிழவனே முன் வரச் செய்து நேய மேவிய வசமெலாம் நிஜ வினிற் பெற்ருர் தாய மாதவஞ் செய்தவர்க் கரியதென் சொல்லின் 2 கூறு மானுட ரொழிந்தவெவ் வுயிர்களுக் கொல்லா தேறும் வாழ்க்கையைத் தருகென விசாவணன் கேட்டான்
6ாறும் பைந்துளசய் முடியவ னடிமலர் கண்ணி வீறு மண்பினைத் தருகென வீடணன் கேட்டான், 3 தேவ ரின்மையைக் கேட்டிடச் சிங் தினை செய்தும் காவின் மேலிய மொழிதடு மாறலை கண்ணிப்
தேக்திம் - சரித்திரம்

Page 6
sa 337 507 GA II
கொடுததவ
g__ డ్రలి
چاہیے بھی ہے :
ଟ), $('#ଶ) if
fy <9F)/7 GYFI ସ୍ଥା (ତଣ୍ଡ
இங்கு வந்த
IF" | ଛା ଐ"ଶ୍")
r&ଛା #
リ
யாவுங்
ܐ ܐ .
ଛୁଞ୍ଛି
ー,。
(S5
ಘ್ನ?
^ ஆறுதி தி \0 உறுத்தி ல்ை
தரியுஞ் சிற்பநூல்
-
ಆರು ಓದಿ Ш
[[ହ୍ୟୁ
"NT"” အိ်န္တိ၌ LÁS)
,Y、 [T # ®
,。
32 FAA
தி
ராவணன்
{୮୪ இட வென்றுே
^。 ஏஇல் வே
കൃഷ്ണ ജ്
。
யா 影
டும் வ
-
சமோதல்
がリ (360
(ಘ್ವಿ
d
புற இT
3) رویے نہ
தம்
(இது ன
றைந்தன
குரியதென்
t ' போரிடைப்
。H கு
ச் செறுத்து.
έέλι. Η
so.Pl 。
- 。
ன் றரும் புதிதி
ற
N
of LE
颂。
IF 687 t
ஆ
• *
கிளர்ந்த
چین ',
ಡಿ!
flo
 

- ಇನ&#೧ಠTLD
。。 罗 % ܦ , , " ("ზ a 35 all st [Ꮚ ᎦfᏈ ᎥᎯ Ꭿ5Ꮛ%Ꭲ . 20ருககளே ണ്ണ്..?? திறல்சேர்
எவ லாளராற கொணருவித் திலங்கைமா நகரின்
as காட்டினண் தேவாக் இடுக்கு எனும் விளை ந் தான்
* t தி: бай0] ಚಿ A.
பாவ காரிகள் பார்ப்பரோ பிறர்படுத் துயரம் 11
. . . அன்ன காலேயில் வருக்கிய தேவர்க ளயனேத்
- துன்னி பன்னவன் கடுமைகள் யாவையுஞ் சொன்னுர்
. . . - - பன்னு நான்மறைக் கிழவனுல் கேட்டுளம் பரிந்து . کرتے / :....................................
பின்னர் @f ಹಾಗೆ ನಿ!T # ಏಷ! குெடும் பின் வரச் சென் முன் 12
。 சென்று பாற் கடல் சேர்ந்தன ன் செம்பொருள் வாய்ந்து
/3 - நன்று மேவிய பலவித து கி *ளு 15 கின் முன்
. வென்றி மாயனுக் திதிகளான் மிகமனம் மகிழ்ந்ே
。。 εν இன்று வேரும் ଆs if I ୩୮ld யாதுகொ லென்றன். 13 செய்ய ##LDಖ್ರಹ கிழவனுக் தேவர்க முனிவர்
நைய ராவணன் செய்திடுங் தீங்கெலா நவில
. 。 - ஐய வந்தன னெந்தைகின் னருள் சிறி துண்டேல் உய்தி கூடுவன் காத்தரு ளெமையென வுரைத்தான் 14 I . 。 ** ""** *--@ "*** ***
69 LD 16a கொண்டது மற்றினிப் போ ஆt
ו
݂ ݂ - /○
இந்த வானவர் தம்மொடுஞ் செல்லுகி 49 "tooltip :
தை சொந்திடுக் தேவரைப் புரப்பது கிண்ணம்.
بی یا را
ெ שישי "" வணற் கொன்றிட விரை 鹽 . . . . . . . . ,,, வையக காத்கிடுங் அசாதன மை6தகுய
(ஆ R ଜ
Y. S. ଅଧ୍ୟ କ୍ଷତ୍ଵ AD ଦିଅt', ჭ#r?ია ქ.
(ଜ cmm。 | WILITILJLJ లై) f ,, 。
- {6} ”*** கூறுக ளு 2 「鯊

Page 7
பிரமனுக் கியம்பினன் மறைந்தான்
G C அன்று வானவர் பின்வாப் பிரமனு Loಷ್ಪಥ (767 17
பின்ன பெற்றனன் | @}}
+ ' • ' ,'=eع = துன்னு and Gif வன்மனச் சூரியன் பெற்று
அனன வாயுவு மதுமனப் பெற்றன ጫማ ፆዖ® .
. . .
as முன்னர் நான்முகன் றங்கிடச் சாம்பவன் முளைத்தான் 18
என வானவ ாேனேய குரங்குக ளாகி
, மாகி லத்திடை வந்தனர் வாலியக் குரங்குச்
சேனை காவல ஞகியே சென்று கிட் கிங்கை . 。一。
ஆன மாம%) வை இன னாகியல் செலுத்தி அன்ன காலேயி லயோத்திவாழ் தசாதி னென் மன்னன் கோசலை சுமித்திரை மாதுகை
என்னு மூவருங் தேவிய சென்னிலும் புதல்வர்
இன்மை காடியே யிருந்துயர்ப் பெருங்கட் தோன்: உரிய மந்திரி சுமந்திர னுரை த்தசொற் படிே
அரிய வன்கலைக் கோட்டுமா முனிவனே பழைத்துக்
குருவி சிட்டனுக் கூடிடக் குமாரைப் பயக்கும்
வேள்வியைத் தசரதன் பிழையறச் செய்த
__ உற்ற வேள்வியி லவியொடு முகிக்தொரு பூதம் கொற்ற வன் கசக் தவியினைக் கொடுத்துே யிதனே
്.) தேவியர் மூவர்க்கு
ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ
USA
'ಮಹಾ' | ιδρύμη வேள்வியி ற் கொம்மென
இன்ன கர8லம ଜନ୍ତୁ I ଭିନof இரவினே படை
A o@co@ ಔ(1,74154
மறைந்தை ಟ್ರಿ! #
மன்ன னிக்கிட வவியினை மனைவிய ருண்டே
பின்னர் இாளடைக் கி. மனேக் கோசலிே பெ
. / கேகயன் புதல்வியும் பரதனைப்
।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாலகாண்டம்
இகவிலக்குவன் சத்துருக் கன்னென யாரும்
பகா வங்கிடு மிருவரைச் சுமித்திரை பயந்தாள் மனெ லக்தனின் மைந்தர்க ணுல்வரும்
alal TASA சகல கல்வியும் வல்லாாய்த் தயங்கின ரன் ($.id. ) 24
தி மென்பெரு வேள்வியை யூ4 ளகற்றிப்
பாது காத்திட விராமனைத் திருகெனப்
as at GG காதலன் இேர இகழ் அடிதவ ணடைந்து
سانچے தாதிை யாகிய தசரதன் 2
,
t
உரிய மைக் இனைப் பிரிக்கிட வுளமில னேனுக்
".
குருவின் வாசக மறுப்பதற் கஞ்சினன் கொடு
■′。
எரிகொள் வேள்வியைக் காக்குமா றிலக்குவ ே
。 கரிய மைந்தனைக் கோசிகன் காத்தினிற் கெ
ாடுத்தா
} A II i
கொடுத்த மைந்தரைக் கே. இதன் கொண்டு.ே *** KAKALA அடுத்த - ಹಾರಾ ? வித்தைகளளித்தன னிாமன் தடுத்து வங்தெதிர் தாடகை இனமுனி சொல்லால் " ©"ጭዶ5,© வம்புதொட் டாகுயிர் மீ ட வகைத்தான்.
கருஅ மைகோக டம்மொடுக் காமனுச் சிரமம்
மருவு கோசிகன் மகஞ்செய வால்
- 。。。 ததி
வருக "S தி
éir é Saif リs_s ΕΜΜΥ M、 | ! ፱፻፬ LL)®ጄ "
୯୭ * தி பு
- எரிகொள் வேள்வியைக் காத்தன னிலக்குவ േ.
~
。 。 بين مع
| srirä リ7リ。 ன் இ 鬣
* 'ಅಯ ' ವಾ? ಯಾರಾರು (99-** *CGT琶 、 ஈடும்
ஆக் கு மாதவக் கோதுெ எண்ணிமதின் மிதிலே
را بر கோக்கி பேனென் வழியிடை நாதன மாகப்
. ܢ
பார்க்கு மாருெரு கல்லுருக் கிடந்தது படிமேல்
காணுகி கில

Page 8
பிராக
یہ بھی تھی 懿 டுசய்கை,
تيا له இர ,
றனர் சொல்லத்
بھی ہمسر )G{, இது மற்றைய வேந்தரும் பிறரும் வருகதாகு C. fu 9 烹 (୫ тј. தீது சீங்கிய மிதுலைமா நகரியிற் சோ6தாா 5 gal
ଛu மனு மங்கிசான் ருகிசி
s
வேட்டனன்
ୋ;
ஒதன் மாமகீே *,。 。
கையர் மு வரை مہینے',
。 。
ஒரி தர்
“”“”“”°下 ன் வென்றன னயோத்திச்
| | 必 リf リ@s சீஆ இ ா தலம் யாவது சி" I சென்று
G 3, தே NUO
ன்மற் றிள் வலும்
 

。 。
懿
e T
TTT
-
,'','',' () . எவ்வா மென இடுவன் வர மிரஜன் டென்ன முன்னம்
கெவ்வலியடக்கும்வேந்தன் செப்பியவார்த்தையெ
リ。 - 、
கின்ருள்
அவவா மிரண்டுக் கேட்க வமைந்துகை
காட்டினிற் ப்ோக வேண்டும் கரியவன் பரத னிங்க
காட்டினை யாளவேண்டு கவிலுமிவ் வாமி ாண்டும்
வேட்டிஇ இன்றே னின் ே 店 ளென்று வேங்கைக்
* டு கி Po ” * சுரு *°" * 42 ° . க $/, ); / கேட்டன எளிாக்க மில்லாக் கேகயன் புதல்வி மாதோ. 38
வேந்தனும் வாங்கொடுத்தான் விானு மகனைக் கேட்டு
. . . 。 。
செல்ல வழிக்கொளும் போகிற் சிதை வே னென்று சேர்ந்தன னிளைய கோவும்
தேர்ந்துடன் வரு
শ্ৰেষ্ঠ 2.4ر - சேர்ந்தனர் முனறு பேருகு சென்ற னர் கான நோக்கி. 39 5ாடுகள் கடந்து வந்து 5கிகளுல் கடந்து கங்கை
� - 1] @@)
கூடுமஞ் சிருங்கி போக் கோநகர் செ
TT నే ” மீடுறுங் கனகு லொன்று நீத்தனர் குகனேன் ருே வேடுவ னண் பிற் செய்த மெய்வழி L J AT (B) கொண்டே, 40 இனியவ னிருக்கை கொண்டா லெம்மவர் வருவ ரென்று குனிதரும் வரிவில் வேடன் குகன்கொண (ς ται மேறிப் Y " . . . . . . பனிதருங் கங்கை நீங்கிப் பாங்கினிற் பாத்து வாச
- னிவரன் Fர3ல டுண்ணி முன் விருந் தாஇ நின்ார்.
○ 。 e-Ꭿ5ᏍᎦt ᎠᏍ3Ꭲ Ꮜ4 ,Ꭽ 8Ᏼ ᏍᎫ4 * னுேதிய வார்த்தை கொண்டு
சித்திர கூட மென் னுக் கிருமலை யடைந்தா ரந்தப்
Մ&ծ ԹՅ Ա 1600 $ 6 * L- եյ Լա Լի ( ) IL J. L. 6.) I f) ட டாரை Hன் 經 ” “"_"܊ ತ್ರ-ವಿ' 14-oo * গঙ্গ । அத்திரு நகர மெல்
೯೫.೫ ᏡᏡ ᎾᏬᏰᎶ5 மாதோ, °。

Page 9
8 இராமோதந்தம்
கிட்டிய குருவின் வாக்காற் கெழுமிய வமைச்சர் மன்னர் சட்டகம் பழுது ருது தைலத்தின் மாட்டி வைத்துப் பட்டுள கருமங் தேறுப் பாதனுே டிளவ லுக்கு விட்டனர் தூதர் தம்மை விரைவினில் வருக வென்று. 43
து துவர் வார்த்தை கேட்டுச் சுமிக்கி ைபுதல்வ குேடும் போதரும் பசதின் வந்து புகுந்தன யாவுக் தேர்ந்து தாதையா ருடலங் தன்னைத் தைலத்தி னின்றெ டுத்துப் பேதமில் இரியை யெல்லாம் பிழையறச் செய்த பின்னர்.
தசதையைத் துயரிற் போக்குக் திசயினேக் கடிந்து கூறி மேதினி யாளு கென்று வேண்டும்வா சகமு நீக்கிக் கோதறு மாசில் வைக விராமனேக் கொணரு மாறு மாறய ரத்தி குேடும் வனநெறி மருவி ஞனே. 43
சித்திர கூடஞ் சென்று தேவியை யிளைய கோவை அத்தனையணுகிக்கண்டா னடைந்தகாரியமுஞ்சொன்னுன் அத்தனு மவனே நோக்கி யைய8 வந்த செய்கை எத்திற மென்னவுன்னே யான்கொடு போக வெண்ருண். 46
யாதுரை செயினுங் கொள்ளே னேழிரு வருட ( ဟိန္ဒု၊နှာ (#,_ ) ததைசொல் வழாமல் வாழ்ந்து தனிநகர் பின்புசேர்வேன் போதுமக் காள்ல சைக்கும் போய்ப்புவி யாளு சென் து பாதுகையிரண்டுமீன்தான் பரதனும்பெற்றுவந்தான். 47
தந்தபாதுகையிரண்டுக் தனித் துணையாகக்கொண்டோன் 5ங்கியங் கிராமம் வைத்து நானிலன் காவல் பூண்டான் முக்கியம் மலையி ருங்கோர் மூவரு மத்தி ரிப்பேர் அக்தன ரிருக்கை யெய்தி யகிகியூ சனேயும் பெற்ருர், 48
 
 
 
 
 
 

ஆரணியகாண்ட
அத்திரி முனிவன் வைகு மாச்சிர மத்தை நீங்கித் தத்துநீர் மிக்க சோலைத் தண்டகா ரணியம் புக்கு மெய்த்தவ @@ಖHಿ στη βου வேறுவே முகப் போகி
அத்தவ சருளும் பெற்ரு ரகத்திய னகுளும் பெற்ருர் 49
குடமுனி யிடத்தி ராமன் குனிசிலே யாதி தெய்வப் படைகளும் பெற்று கண்பின் பண்புற சடாயு வின் பால் மட6லா டனைப் புரக்கும் வாக்கையும் பெற்றுப் பஞ்ச வடியெனு மிடத்திற் போகுன் மற்றவரோடு மாதோ, 50
aragg, சூழும் பஞ்ச வடியிடைத் தனது கையால் ஆவிபோன் றினிய கம்பி யாக்கிய பன்ன சாலை
தேவியுங் தானு மாகச் சென்று விற் றிருந்தா னென்ட தேவர்கந் துயரை நீக்கக் கிருவவ தாாஞ் செய்தோன் 51
ஆயிடை லாக்கிசூர்ப் பாகை யென்னுக் தீயவள் வந்து கண்டு செம்மலை யிச்சை கொண்டாள் ஆயவன் மறுத்தான் பின்ன ரநசனும் வெறுத்து நீத்தான் போயவள் சிறிது தாம் பொருக்கென மீண்டும் புக்கான்,
சீதையைப் பற்றிச் செல்லக் தீயவ டொடா வன்னுள் சைதொடு மூக்குஞ் சிங்தக் கடிந்தன னிளைய கோமான் La ar as ás சென்று சொல்லப் படையொடு கானும் வந்தான் தேறு மற்றைத் தீயசோ டிராமன் கொன் முன் 53
தீயவள் சோகத் தோடுஞ் சென்றுதென் னிலங்கையாளும் காயக னரிரசவ ணற்கு நடந்தவை யாவுஞ் சொன்னுள் தீயவன் யாவுங் கேட்டான் சீதைமே லிச்சை கொண்டு மாயமா ரீசன் றன்னே வருகe துணையா வென்முன், 54

Page 10
O இரா மோதந்தம் og ரு வெடுத்துக் கொண்டு மாயுமா 伊 ன் சென்று
Fls Sy
。” ,。 . மானிதை பிே டித்துத் துருகென வாஞ்சை கொண்டு கோன்டிபணிந்துகேட்டாள்கோனுமங்கதன் பின் போனுன்
I Gurga: ಹಾ... ರ್ಪವಾಗಿವೆ ೧ ವಾಡಿ...®
。。 . ܬܐ . . 2, 7ܬܐ
. - யானி துபிடித்தற்கொல்லா தென் றவன சாதிதாகி
கி முன்னே நிற்பச் சானகி யீது பொன்னின்
மானது சீதா லக்கு மணுவென வுரைத்த சொல்லே
சானகி கேட்டு நோவத் தம்பியும் பின்பு போனுன்
தம்பியும் போன பின்பு சானகி தனிய ளாகி
德 S T TtLLL LSLLLLL S S TT t00 S LL T T S TS SS S L G T0TT TkTS a_益
இ கு ". -424) நம்புறக் கொண்டு சென்று கங்கையைக் கவர்ந்து செல் ! .
உம்பரிற் சடாயு கண்டங் குருக்கவ னெ கிர்ந்தா னன்ே , "
s
(.. '' .. { ಸಿ... நிலத்தில் வீழ்த்தி கெட்டக ழிலங்கை பு
. .
பக்கம டிகோ இல் கா வையை பிரிக்க விட் ਲਈ * ΑΟ 岛 o *(1)
si
- as a digins றினிது வைத்தான் கடியசொல் லரக்கி மாாை ueuYS S S S S S S S SMSMMS S S S S S S S MS
பொன்னின்மா னதன்பின் போன பூபதி தம்பி வந்தி
*
o s சொன்னவாசகங்கள் கேட்டுத்தியர்ப்பெருங்கடலின்மூழ்கிப் பன்னசா இலக்கண் வ6தி பாவையைக் காணு கு - இன்னலும் மழுங்கு நின்மு னிருவருக்கேடலுற்முர்
. __ இருவருக் தேடுன் காலை யிற அத்து வலியுங் கெட்டுத்
. 。
- - به தரையினிற் கிடக்கு மந்தச் சடாயுகண் டவட்கு தேர்ந் 湾 A19 கு மதி TCH তে ত' *
| 505 LPG PLA வழியிற் சொன்ன காதையும் ೧೩ ಹಾರಾಣಿ
- விரைவினி னுடலம் விட்டான் விாருங் கனஞ் செய்தார்
*, அங்குவங் திகழ்ச்சி செய்த வயோமுகி யென்னு நாம
யை யிளைய கோமான் வன்செவி 58 சி கொய்தா
-
மங்கை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கிட்கிந்தாகா
*
கங்களே யெடுத்துச் சென்ற கவந்தனைத் தம்பி யோடு
. .بر புங்கவன மறுத்து வீழ்த்தா னவனுங்தே வுலகம் போனு: Gaboyan) கேகுல் காலைச் சீதையைத் தேடு தற்குக ! காவுசுக் கிரீவன் தன்னைச் சாருதி யென்று சொன் ஞ்
- - . வ துல் கேட்டார் பின்ன ரவ்விடம் விட்டு தென்பான்
.. - மேவினர் சவரி வைகும் விர கலாச் சிாமஞ் சேர்ந்தார்.
62
| -
ரவரியாச் சிரமம் புக்குக் சவரிபூ சனேயும் பெற்றுக a al 2E SIG? னேடுக் தென்பா லருஞ்சாங் கடந்து சென்று
5/600T LLD
-
சுக்கி ரீவ னனும னெனச்சொலும்
。 Lál éag araor T ாருவரும்
அக்கி ரிக்க ணீருந்தன ராடுபோர்
1 1 ܕܢ.
புக்கு வாலி பொருவலிக் கஞ்சியே. இருந்த வானா விர ரிருவருட்
یہ ہے۔ یہ ہے کہ ہر بھی یہ ہو ,, .......... S-(E) 7597 LD (TCU)ASW 59FT 185,35 ருEதிரீை தி
தெரிந்து மற்றவர் செய்கை o:
பரிந்து கேட்க வவர்களும் பன்னினர். தொக்க மைந்தர்கள் சொல்லிய யாவைபு
安 盛 伊
留 ரீவற்குச் சொல்லி யவனேயும்
H*ಅ ಹಾ...*** பொருத்தினுன்
1 1 க்கு கண்பு வளர்ந்து விளங்கவே, ஒருவர் செய்தி
| 57 (LԲ
யொருவ குணர்ந்திட
L& !uli, ଶଙ୍କ it Q1 # வியைப்

Page 11
a
இராமோதக்தம்
பெருவ னென்றனன் புங்கவன் மற்றவன் திருவ னென்றனன் றையலை காடியே 6了 நாடும் வாலி வலிமையு கண்ணிப்போ சாடித் தன்னே யலேத்ததும் தன்மனே கூடுங் தேவியைக் கொண்டதுஞ் சீதையைத் தேடி வந்தவர் தேற விளம்பினுன் ୫୫।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
நிலங்கி لتقي / نسبه நிமிர்ந்து மலேயென அலங்குக் துங்து பி யாக்கை யெலும்பினைக் கலங்கி வந்தவர் கண்டிடக் காட்டினுன் துலஜ்கும் வெவ்வலி சோதனே செய்யவே. 69
கரிய கோமகன் காட்டித்த னக்குச்சுக் ரிெவன் சொன்னதுங் கேட்டுத்தன் காற்பெரு விரலி னெற்றினன் விண்னெழுந் தம்மலை ୫୯୬ % னத்தினு ளோடிற்று நீளிடை
பாாரை மேவி யுயர்ந்து படைகளும் விாாவு தற்கருங் திண்மை விளங்கிய மசாம ரத்தொகை காட்டினன் மற்றவை இராமன் பசனமொன் நேழுங் இளேக்ககே. 11 இந்த வீர ரிருவரு மெம்பை சிந்து வாரெனச் சிங்கை மகிழ்க்கிடும் அக்க விாரு மம்மையைத் தேடிட வந்த விாரு மம்மலே வைனுெர்,
வருக போர்க்கென தம்பிசுக் ரிெவன் விாங் கிளந்தறை கூவினன்
விரைவின் வாலியும் மேவ வவகுெடும் பொருத தம்பி புறங்கொடுத் தேகிஞன்.
 
 
 
 
 
 

به هیسر و
கிட்கித்தாகாண்டம்
எகும் விர னிாசமனுெ டெண்ணியே
வாகை வரவியைப் பின் இனும் வருகெனப்
* } {瑟 பாக வ5கவ இம்பொரப் புங்கவன்
_ * வேக வரளி ம0ை5ஆ)
fi
అ__ 6) விரைந்து தன்
பட்டு வாலி சுவர்க்கம் படர்ந்தனன்
கிட்டு மச்சுக் கிரிவன் கிட் கிங்தையிற்
''; t மெய்தி பரசியல் பற்றினுண்.
+ജ്ജു ബ്f its ? : റ്റ நன்றி 9
வானெணு நீண்மலை
"
துன்றி யிரிரு மாசந் தொலைத்தனர்
வென்றி விரன் விளித்தனன் ம
{#if:
గ" டட வசனா வேங்கனே யிவ்விடைக்
* - கூட்டி வாவெனக் கொற்றவன் கிடAலுமி
ਨੂੰ at தம்பி யழைக்கக் கிளர்ந்தவன்
- கூட்டி னக்தொ டிராமனேக் கூடினன்.
கூடும் வானாக் கோமகன் சீதையைத்
தேடும் வண்ணங் கிசையொரு நான்கிலும்
'
ஒடும் வானா விரரை HU##@Tಠ
தேடு வீரெனுஞ் லுரையிஞல். சீதை கண்டு தெளிந்து துணிந்திட
" a 5 மற்ற விதனைக் கொடுவென 。 . . காத னிக்கிடு கல்வி லா ழியும் பேத நீக்கு மறும னும் பெற்றனன்.
o গুড় ।
ம னங்கத குதியர் தென்றிசை குந்துசம் பாதி டுவின்றிடும்

Page 12
இராமோதந்தம் வனிசை வாய்மொழி வார்த்தையுங் (தட்டனர்
இனிது தென் கடலெல்ல மருவினர். மருவு தென்கடல் ara பிலங்கைபுக் களிவை செய்கை யறிந்துடன் வங்கிட
ஒருவ ரே ஒனு முடன் பட்டிலருளம் வெருவி வான விார் குழாத்துளே.
31 3 anë . gEn la Lajas 5 OSLL தற்பு கழ5 திரை சாமபவ6 றி
பெற்ற மாருதி யோகை பெருகியே பொற்பி னுேடு பொலிந்து மகேந்திர
வெற்பி லுச்சியி லேறி விளங்கிஞன்
象
 ܼ ܼ, a.2 -62-5తో மாருதியு ಡಾಳಿನೇವ। மீதெழுந்து மிடல்பெருகு |୍ଗ, 3); ழந்து வருவதும்பார் 乔“ தடலொருவ வருமரக்கி யுயிரையுங்கொன் நவ்வழியே கடலழுவக் காவியிலங் காபுரியுங் கண்டனனே. t
"ہے۔ வியெழு மாருகியும் வழி மறிக்கு மிலங்ை ag Lipá, AT
-
リf @sg"p"ぶ務gó) 写 @ 6) [j" ტერნტეf iT /5& 鳗鲇 தேவி,கனே வலிதொலைத் துத் திற #949) aro GB j pri tiuj
- பாவியிசா வண்ண் துயிலும்பான்மையும் பார்த்தசோகமாக்
* காவிலிருக் கொருவனிதை #@@@@ಿನಿ ಹಾ கண்டனனே,
இங்கிவளா ரெனவதுமா னிலைமறைக்கு மாக்கிளையில்
- ܐ ܘܢ ஞ் சமயத்தி விராவணனும் மங்கையிடம் வங்தெனக்கு மனேயவளா கென விர
தங்கியிருந் தள மயிர்க்க
-
** **ಅಶ್ கடிந்துரைத்தா ளவனுமகன் றேகினனே
பாதபத்தின் மிசையிருந்தோன் Lah) a FA2) புலம்புகின்றுள்
சிதையெ இது நிச்
தனிமை நபோய்க்
磁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

காதலன்றன் செய்கையெலாங்கட்டுரைத்துத்த ன் கொணர்ந்த
。一、。 - 。 மோகிரமு மவளிடத்தின் முறைகின்று கொடுத்தனனே.
nso:97 GGST ரு (34 og திர த்தை காத னணி lo{ର தனே வ கலங்கிமனம் வெய்துயிர்த்துக் ” தலசீனப் பிரித்துகின்ற
. . . . . . பொலங்கொடியுமிங்கிதனைப் புங்கவன் பாற்கொடுத்தியென
லங்இயக டாமணியை பருமனிடங்கொடுத் இரடு 87
(গুড় *
- சூடைமணி தனப்பெற்றுத் துரதனெனு மநுமானும்
. . - மிடையினிக் கொளவேண்டாம் பெண்ணணங்கே வெம்போரிற் கேடுசெய மிராவணனைக் கிளையோடு முடிவெய்தச்
ܕ ܢ சாடியுனே ԱվԼՔԼD6ԾtՔ,533 3, 560 637 4 Մ65
செல்லுவனே, 88
- 67. மறுசொலி யனுமானு மவ்விடய விட் டேயேயல்
நின் தபொழி லிறுத் கழித்து நேர்ந்தவக்கன் முதலாகத் ᎯᏪ 6ᏃᏈ ်းကြီး 'ತ್್ கன்றியவிங் திர சு அக கட்டிடவும பெற்றனனே, 8 கட்டுடனே மாரு கியைக் கைக்கொ டுபோயிராவணன் முன்
விட்டிடலுமபவாதம் வெறுத்துரைத்த 177@ಣರೌTA)(ಘ್ರ-
பட்டமுறுக் தசாதனுர் பாலகன் றன் பெருமையெலாங்
. . . . கட்டுரைத்துத் தன் வலியுங் SoA, 3 g, STL:9-00 (3 σοτ, 90
- - ைேலபல பக்கமுறச் செய்து தயி லமும் விட்டு
, - 。 வாலெரிகவெனக்கொளு கதவனர் நெருப்போடெங்கணும்போய்க்
。 (ο επου வில ங்காபுரியை த் டுக 1ளுக்கிமுற்றவெளித்தனனே.
.15:21 * /" 。 கலங்கவெரி கொளுத்தியபின் கடல்கடந்து வசன ரத்தின்
- குலங்களைச்சேர்ந்தவற்றினெடுங்கொம்மென ராமனையணுகி
,
இலங்கை நகரிடை கிகழ்ந்த செய்கையெலா மியம்பியபின்
லங்கியகு ਅ
தனனே,

Page 13
18 இராமோதந்தம்
A புக்கிலங்கை நகரியிடைப் பூரியன் மேற் பொால்கருதிச் சுக்கிரிவன் முதலாகச் சொல்லியவா னரங்களொடும் மிக்கதசரதன் புரிக்க விழுமியமா கவப்புதல்வன் தெற்கிலுறும் பெருக்கடலின் றிரைக்கரையைக் கண்டனனே.
மன்னவைே டும்பதைக் ணர்ந்த விடனம்ை (ಕ್ರಿಧಿ ಅರ್ಜಿ ಅಲಿ" ಹಾ, “ಿ) (! சீஆ முதி * ಹಾರ - ರಾಶT@LD
is என வலுஞ் செயராம பிரசனருகில் வந்தணைந்தான் تع19 . அன்னவனே யினியிலங்கைக் காசாக வபிடேகஞ்
சொன்னமுறை பாற்புரிந்து தூயவனும் வைத்தனனே,94
și a ar (3 si 92. ஆயபெரும் கடற்கிடையே யண யென்னுஞ் ே சதுவினை
நாயகனு கியாாம னளனேக்கொண் டாற்றுவித்துப் பாயுநெடு வானரராம படைகளொடு மவ்வழியே
- தீயச்செறிங் திடுமிலங்கைச் சுவேலமலை சேர்ந்தனனே
es
_. , பின்னி ராகவன் பணிக்கிடப் பெருவலி யமைந்து (ಶ್ರೀ ಔ76577 கின்றிடு |ჭ გია 8 გუr (写"リa)* @s 77*「
- - இங்கி லஞ்செறி கல்லொடு மரங்களை யெடுதது
*
முன்னரே கி யே யிலல் கையை முற் றகை செய்து
re. தீய ராவணன் பணியினுற் ே பாரிடைச் சேர்ந்த
மாய வன்பிர கத்தன மற்றுளார் தம்மைக்
காயம் விட்டிடப் பொருதனர் கடுங்கிற ஸ்ரிமா
மேய வன்மையுங் காட்டினர் விாமேல் கொ
* ' 。
- சுக்கி ரி வணு L_து மனு மாாம ப 15 துளைத்த
9/5(35 மாானுந் தம்பியு மமரிடை 675.9
- புக்க வெங்கிற லாக்கரை வேரொடும் பேசக்தி
' . * மிக்க விர முன் காட்டினர் தேவர்கள் வியப்ப
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அன்ன ே
- 60 50 ஐ ஒ ஓ برطبہ 。
*ா மிாமலக் குவாக କ୍ଷୋଧ କ୍ଷୟ୍ଯ ଜ୪) { ry ।
4ki/889V. G332)/ /85745 y/r சக்கினும் பிணி கனன் ருெடர்ந்து பன்ன காரிவங் கதன் வலி தொலே
லத்தனன் பறக்
(ତ CFL) f
கம்பு வில்லிடைப் பூட்டியே படி, யெதிர்
அமயை (35ւջ Ա./ AVAg ಆಖಹಾ பொருதி தொலைந்து
(ಆjob CJ 568 னனைத் துயி.ெ து ( 誘 தி
པ་
40 ܘ பகன் எனும் பேர9 م س ف لم ير من نفقة
勤
*,、 *அணுக கும்ப
o
யே விக்கிச சித் ஜீன்ே (3
சேய தாமஸ் , "'அ'
' *'Doo சனன் படையினைச் செலுத்தித் இறு ராமஜ_ _ _ A
" " " 75 இல் ಇಂದ ಹಾಗೆ ಹಾ ಆಹ । திரிகிே ையூ ,
பு:ஆடு - *T வ மயக்கின னறிவெலா AE AF SI
35 yet
。 砷 نے リ விருமகன் வடகிசை சிரித்து , , پھر(وہ) 42347 öiA&Rot_an) ig/iĝ ; . . . 。 。
ஏசாவுது மருத்துமா மலேயினக் கொணர் ଔଖ୍ଯ இ (3 e. 默 TO NUO 12ܓܝ
'சுகே சுவரெலாம் வாழ்க்கிடச் செய்து L) &ଞt(୍ ($url ) { 戮。,
வைத் தனன் படத்து, !
at
" " -
。 இங்கி 0. யெனுமிடல் து கிப் முன்னும் வேக (S. R
""" ہم சொன்ன a t_4
' ' ' ' ' ய பழித்தபின் ன வ ஆ
”。 ,
மைக்கலும் விளிக்கிடுஞ்
--

Page 14
இராமோதந்தம்
. . . . .... தீட்டும் வெஞ்சரஞ் '೨॰ ಮಿ? ତ୪୮, D" | @
பூட்டும் வார்சிலை பிராமனே உருகுசிமா புரிந்த
。 R. விரமனும் வியந்கிடவாற்றிப் - -
வம்படை விட்டிரா விணன் முடி பிற எகுகு
a சிரமெ ல மறுத் தொழி என்ன செயசெய வென்றே
。 ଜଳ சிக்கன ந்ேது 06 39θιμο st DOA ଶକ୍ତି ଓଁ ଶot auf * ஆg/ 臀 தி.
ன் னிலங்கை
۔۔۔۔۔۔ ತಿ ' * *। தி ל களு ཚོ་ 477ಅ Lt. " புரக்க வீடணன றனே விடுத் L}'' á GIT புகுந்து
م .
வ * சனகன்
பொருக்கெ ஒக்குஇ யெய்தியே
B. திருக்கு மாரியை யழைத்தன னிர சோதி
為 。 ஐய னிந்திரன் வாத்தி n) லவ்விடை கேழகத்
சரினி லிறக்கிடும் வானா
டுத் தவரெலா முவங்கிடச்
*/
செய்ய வாகிய பொருள் பல சிறப்பொடு: மாது தன்னெடு
*ó வெய்ய பே
உய்யு மாறெ
மிலக்கு வன ற போதும் புட்பக மேறிமுன் னநும்
് . இதில் வீடணன் நன்ெ
را بر // - காத னேகினன் விரைவினி லயோத்தியை நச
தன L ழைத்திட வ6தவர் டுஞ் சார்ந்து ി .
وقتif } E_1 + 5 فی (ولیوںy டை ಅಣೆ'! அை
ப8 வானசர் சேர
புனேயும் வேடதே தனிமதி லயோ ,4 :G. žai iš 屬 ಜ್ಞಾ " , , یورپر ............
(5(15 リ」 F. L.L. ØDj LÊ *” 77-೧ೇ?
"" rti(وزير அரசு செய்கென வணிமுடி @--27 ...*
இ ہی ○ விரி ம் வெண்குடை நிழற்றியே மேதி
。ー。
திம *****...*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.
莎 )
、
ዳ፡ 6እ) ፵ மாற்றிய கவர்க் துகொண் டகன்ற
இலக வானுசன் மனேவியைச் சேர்ந்தன னென்றே
உலகம் ୫uଛି ।u ujଶ ഥ7്വ+ குள்ள க நாணி விலக நீக்கினன் ஒ 510 L பிராமனும் வெ α και οι 1 2
விரைவில்
விலக்கும் சி ைகை பக்காட்டி எனிற் கொண்டுபோய்
st
- இலக்கு வன் விட வெதிர்ந்து வான் மீகிமா முனிவன்
குலைக்க (1) * * ೩. மேவுமச் சிரமத்திற் கொடுபோய்
அலக்க னின் கிட விருககியா தரித்தன. னவளை 1 8
மெய்த்த போதனர் வேண்டிட ராமனும் விரைந்து
V
புகத் மேவியே பிலவன லுயிரினச் சாடி
a அந்த போதனர் குழுவினை யன்பொடுங் காத்தான்.
சனகி போன்றவோர் வடிவினைச் செக்கிறக் தயங்கும்
" , " " " )
கனகி மேகொடு செய்து வைத் 25Ꮹg5Ꮏ b Ꭶib? கண்ட
அனக னச்சுத னிராமண்பா லன்பொடுங் கொடுபோய்க்
- - زیر | Fay இதன்னேயுங்கொடுத்தனன்றவப்பெருமுத வன்.
- . ಶಿ'ರಾ' ' ರು * னெஞ்சக மயிர்த்திட நின்ற
பனனி பூமகள் சிதையும் பரிவொடு வேண்ட
ರ್ಪಶ್ನಿ' யாகிய நிலமக ளளித்திடுங் துவாரம் கன்னி லின் பொடும் புகுந்தனள் கற்பிய மயங்க 16
வண்ண வார்சிலை முரித்தவ னுணையின் வழியிே
- - در ییدیویی கண்ண ஆறும்புனம் சாயு வெண் றிருகிலம் புகலுக்
அண்ணன் மாடுதி முழு கியே யாக்கையும் விடுத்து
* விண்ண மைனோ வான விாரு LAO ft Niċi 5 ta'

Page 15
2O இராமோதங்தம்
பரத னேடுமம் றிருவரும் பழையதம் வடிவம்
மருவி வைனெர் மாநுட வடிவினே விடுத்து
வாத சின்மய ராமனும் வைகுக்தி %Li விர வி யாருயிர் பு ந்து விற் றிருந்தன ன or (3 as it. 18
வாழி யந்தணர் மன்னவர் பின்னுளோர் மறைகள் வாழி மாமுகி லறநெறி வைதிக ଉଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ଜ}} li) வாழி செந்தமிழிலக்கிய லக்கண வாழி ராகவன் பெருங்கதை மாநிலத் திணிதே.
முற்றிற்று.

ாமோதந்த
இதன் பொருள் பூவில் மேம்படு வன்மிக முனிவரன் புகன்ற காவியக்தனே - பூவுலகத்தி லுயர்ச்சிபெற்றிருக்கும் In or Lisa, ரென்னும் முனிசிரேட்டர் #പിu1 (இராமாயண மென்னும்) காவியத்தை சுருக்கிய கட்டுரை மேவு இரா மன் உதந்தம் = சுருங்கச் சொன்ன கட்டுரையே பொருங் திய இராமோதந்த மெனப்படும், கல் தமிழில் கவிதையாய் விளம்ப (அந்த வடமொழிக்கணுள்ள இராமோதந்தத்தை பாம்) நல்ல தமிழிலே செய்யுளாய்ப் பாடுவதற்கு, தேவன் ஐங்கரன் கரிமுகன் சேஅடி பணிவாம் - (எவர்க்கும் முன் னின்றருளும்) தேவரும் ஐக்து கரங்களே யுடையவரும் யானே முகத்தினருமாகிய OG IEITHU , ! கடவுளது செம்மையான பாதங்களே வணக்கஞ்செய்வேம் எ - று
பாம் என்னும் எழுவாய் தொக்கு நின்றது. செய்யு ளாகலின் மேவு என்னுமடை இடையில் வந்தது இராம+
உதந்தம்-சரித்திரம்
است. با است. سیاسی - | ᎿᏗlᎢ 6ᎠᏍᎦfᎢᏛ0ᎢL - Lf0 .
1 இ - ள் : உலகமேத்திய விச்சிரவசு என ஒதும் த8லமை சேர்முனி உலகத்தவர் துதி செய்கின்ற விச்சிர வசு வென்று விதந்து பேசும் முதன்மை சேர்ந்த முனிவர், தக்லநாள் தந்திடும் சிறுவர்களாகி - முதனுளிலே (கை இசி என்னும அரக்கமாதுடன் கூடி) பெற்ற புத்திரர்களாகி, குலவு இராவணன் - பிரசித்திபெற்ற இராவணனும், கும்ப கன்னன் - கும்பகன்னனும், பெருங்குணம் சேர் தலைவன் வீடணன் - பெருங்குணஞ் சேர்ந்த தலைவனுன விபீடணனு மாகிய மூவரும் விளங்கினர் - இந்த மூன்று பெயரும்
விளக்கமுற்ருர்கள். உலகம்-ஆகுபெயர் உயர்ந்தோருமாம்,
ஆகி ட விளங்இனர் என்றியையும். ஏத்திய Loui கம் வீடணன்-விபீடணன், சாத்துவிக குணமுடைமையின் விபீடணனுக்குப் பெருங் குணஞ்சேர் தக்லவனென அடை
கொடுத்தார். விச்சிரவசு - பிரமன் மகனுகிய புலத்தியனின்
Logór。
இலங்காபுரியை ஆதியி ல ரசியற்றிவந்த மாலி, மாஜி வான், சுமாலி என்னும் முன் றிராக்கதர்களே யும் இயக்கர்
வேந்தணுகிய குபேரன் போரிற் புறக்கரச்செய்து இலங்கா
-

Page 16
。。。。。 22 இராமோதந்தம்
புரியைத் தான் கவர்ந்துகொள்ளப் போரிற் புறந்தந்துபோன இராக்கதர்கள் மூவரும் பாதலத்திற் சென்றிருந்து குபேரனே வெற்றிகொள்வதற்கும் திரிலோகங்களே பு மாள்வதற்கு முரிய பராக்கிரமசாலிகளான புதல்வர்களைப் பெறவேண்டு மெனக் கருதிச் சுமாலியின் புத் திரியான கைகசி என்பவளே நோக்கி, உன்னுலே எங்கள் குல மீடேறவேண்டுமென்று பல வாறு கூறி உடன்படுமாறு செய்து ਓਸੇ jਯ வென்னும்
@ವಾಗಿ...! னிடித்துக்கனுப்ப கையுெந் தபோவ னத்திற் லிலேகளால் மயக்கி அம்முனிவனுடன் கூடிப் பெற்ற புதல்வர் களே இராவணன் கும்பகன்ன்ை விபீடணன் குர்ப்பனகை ணர்க விச்சிரவசு இயக்க
என்னும் இவர் கால்வரும் என்று
மாதுடன் கூடிப்பெற்ற மகன், வைச்சிரவணன்-குபேரன்
: ದ್ವಿ...ವ್ಹಿ, ತಿಳಿಸಿದ್ಸ್ತಿ... பகல் அருதேவம் இயற்றி நெடுங்காலம் செயற்கரிய தவத்
- - தைச் செய்து, சேய தாமரைக் கிழவனே முன்வரச் செய்து
செந்தாமரை மலரில் வீற்றிருக்கின்ற பிரமதேவரைத் தங்கள்
முன்பாக வரவழைத்து, கேயம் மேவிய வரமெலாம் நினைவி னில் பெற்ருர் - தாம் விரும்பியிருந்த வரங்கள் முழுவதை
யும் எண்ணியபடியே பெற்ருர்கள், சொல்லின் "...) மிடத்து, து யமாதவஞ் செய்தவர்க்கு அரியது என் சுத்த மாகிய பெரிய தவத்தைச் செய்தவர்களுக்குப் பெறுதற்கரி
* fs துமி ούόου, 。 என் - எதிர்மறைக்கண் வந்த விணுவினக் குறிப்பு. கிழ
வன் உரியவன் இச்செய்யுள் வேற்றுப் பொருள் ୍}} ଇ. I []; 8: ഉ - ள் இராவணன் - இராவண னென்பான் கூறும் பானுடர் ஒழ்
o بر
ந்த சொல்லப்படுகின்ற மானுடரை க தவிர்ந்த, எவ்வுயிர்களும் கொல்லாது ஏறும் ಹಾಗೆÂ ರಾಯ್ತಿ தருக எனக் கேட்டான் மற்றெந்த வுயிர்களும் தன்னே க் கொலை செய்யாமல் ஆயுள் நீடித்திருக்கும் வாழ்க்கையைத் தரக் கடவை யென்று கேட்டான் வீடணன் - வீடணனென்
o பவன் 15ாறும் பைந்துள்ாய் முடியவன் அடிமலர் கண்ணி a விசுகின்ற LI JGĦ 5 f'AD LI LI ĠOF துளசி சரியாற் செய்த மகுடத்தையுடைய மகாவிட்ணுமூர்த்தியினது பாத தாமரை
泷。 。。sö களில் அழுந்தி வீறும் அன்பினத் தருக என க கேடான தீவிர தாழ் பெற்றிருக்கும் அன்பைத் தரக்கடல்வ ெ கேட்டான்
தருகென தொகுத்தல் ವಾಷಿ೯.... பிறவுமன் ன. 3: Մշն ա:-- ஆகுபெயர் பதினெ ଛୋଡ଼୍ଯ ଶ୍ରୀ, ସ୍ୱା(!! ங்களுட் சொல்லப்பட்டல ரென்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாலகாண்டம்
T)) ≤ பார் ' கூறு மானுடர் என்றும் 'மானுடரை யோர் பொருட்படுத்திலன் என்பார் மானுடர் ஒழிந்த' என்றும், விலங்குகளேயும் பொருட்படுத்திஞன் என்பார் எவ்வுயிர்க
Il 667) si கூறிஞர்
இ - ள் கும்பகன்னன் - பாவியாகிய கும்பு மன்னன் தேவர் இன்மையைக் கேட்டிடச் சிந்தனே செய் ாம் தேவர்களுக் கழிவைச் செய்வதாகிய வரத்தைக் கேட்க வேண்டுமென்று தன் நினைவிற் கொண்டிருந்தும், நாவின் மவிய மொழி தடுமாறலே கண்ணி காவின் கணிருந்த சொல் மாறுபடுதலேப் பொருந்தலால், துயில் கேட்டனன் - கித் திரை வரத்தைக் கேட்டான், படைப்போன் சிருட்டிகர்த் காவாகிய பிரமதேவர், கேட்டன யாவும் கொடுத்து இமைப் பில் அவண் மறைந்தன ன் மூவருங் கேட்ட வரங்களேக் கொடுத்து கணப்பொழுதில் அவ்விடத்து கின்று மறைந்து போயினுர், கண்ணி ட ஏதுப்பொருட்டு
கெடுங்காலக் தவம்புரிந் தும் அதுவே தியான மாகக் கொண்டிருந்த வொன்றைப் பெருது தேவர்களின் சூழ்ச்சி பால் சொல் மாறுதலேப் பொருந்தித் தான் வேண்டா
۔ கித்திரை "? #o @Lö ±ೇಟ್ಲಿ ರಾಶಿ : புடையவனென்
Lys LG S OO OOOO O 0 OOO S SS OL L S S S S S SSYYSS S S S S S S S // IF " তা " @?
தங்களுக்குக் கேடு செய்யும் வரத்தைக் கேட்கப்போகின் முனென்பதை யுணர்ந்த தேவர்களின் ( வண்டுகோளுக் இரங்கி காமகள் அவன் வாக்கைத் தடுமாறச் செய்தன
: 14 1
5 இ- ○ys @TLf。 குலத்தவர்க்கு உரிய தென்ன கையை இராக்கத குலமாகிய எங்கள்
குலத்தவர்களு (பண்டுதொட்டு) உரிமையுடைய தன்னிலங்காபுரியை, குபேரன் இங்கு வந்து அரசாள்வது என்னுே என இகலி - குபேர னென்னுமியக்க ரிைங்கே வந்தரசியற்றுவ தென்ன காரணமென்று பகை மேற் கொண்டு பொங்கு இராவணன் படையொடும் போரிடைப் புகுந்து - மனக் கொதிப்புற்ற இராவணன் படைகளோடும் யுத்தத்தின் கண் வந்து, குபேர னேச் செறுத்து சிங்க ஏறு என தாக்கினன் குபேரனென் பவனேக் கோபித் தாண்சிங்கம் போல நெருங்கிப் போர் செய்தான்
தென்னிலங்கை பிறிதினியைபு நீங்காத விசேடணம் 1றன் ஒழ் மாலி மாலிய 3. Ως μισή σο, о
P607 222 UA ETT ನಿರುವ ೧೯ೇ ಆFLDTool-165Tಿ) LP &ಿಹಾ।
o
. ܦ ܢ ,__、 களால் அரசாளப்பட்டமையின் ' எங்குலத்தவர்க்குரிய
. ܗ ܢܝ தென்னிலங்கை ଏଡ଼ୱିt.
ക്ടേ

Page 17
செறுத்து வென்றபின்-கோபித்து வெற்றி : ܗܵܐ .
கொண்ட பின்பு திறலால் புட்பக விமான மும் பறித்து தனது வலிமையில்ை புட்பக விமானத்தையுங் கவர்ந்து மா இலங்கை நகரையும் தன் அடிப்படுத்தி பெரிய இலங் காபுரியையும் தனதாட்சியின் கீழ்ப்படுத்தி, வெறுத்துபகைத்து, விண்ணவர் முனிவரர்க்கு கொந்திட இன்னல் உறுத்தி - தேவர்களுக்கும் முனிசிரேஷ்டர்களுக்கும் கோவு றும் வண்ணம் துன்பத்தை யழுந்தச் செய்து இலங்கையில் அரசியல் உஞற்றி வைகின ன் - இலங்காபுரியி லரசு செய்து
கொண் டிருந்தான்
உஞற்றி ಫಾ೧: ಹಾವಾಗ ೧6) ன் றியையும். ? இ=ள் : தெரியும் சிற்பநூல் வல்லவன்-(வேதாங் கமாறனு ளொன் ருக) தெரிந்தெடுக்கப்படுஞ் சிற்ப சாஸ்தி ரத்தில் வல்லவனும், செய்தொழில் மனத்தால் புரியுங் கம் மியன் - (கரங்களினுல்) செய்யுங் தொழில்களே மனத்தினுற் செய்யுங் கம்மியனுமாகிய, மயன் தரும் புத்திரி மங்தோதரி
என் காமியை - மயனென்பவன் பெற்ற புத்திரியாகிய மக்
தோதரியென்னும் நாமத்தையுடையவளே, இராவணன் தன் மனைவாழ்விற்கு உரியளாம் என - இராவணன் தனதில்
வாழ்க்கைக்கு உரியவளாகுமென்று கருதி,
மணம் புணர்ந்தனன் - மகிழ்ச்சியோடு புதிதாகிய மணத் 8 இ - ள் > மாது அவள் வயிற்றிடை ஒரு மகன் வந்தான் - மந்தோதரி யென் னு மக்தப் பெண்ணினது வயிற்
றின் கண்ணின்று மொரு புத்திரன் பிறந்தான், Lif ġej (31 Jirga Lib முகிலாமென முழங்கலால் - (அக்தப் புதல்வன்) ஆகாயத்தி லுலாவுகின்ற மேகம்போல் முழங்குதலிஞல், மேகநாதன் என்ற ஓர் காமமும் - மேககாதனென்ற ஒரு பெயரையும் வலரியை வென்று ஒதும் இந்திரசித்து எனும் காமமும் உற்ருன் - இந்திரனே வெற்றிகொண்டதனுற் சொல்லப்படும் இந்திரசித்து என்னும் பெயரையும் பெற்ருன்
மற்று ஏ - அசை, து- சாரியை
9 இ - ள் தீது மேவிய இராவணன் தனது வெம்
திறலால் கொடுமைகளே ப் பொருந்திய இராவணன் தன் னுடைய குரூரமான வலிமையினலே பாதலம் புவி முதலிய
- உலகு எ லா LL Lய5து கேதம் எய்திட வென்று - பாதாளம்
பூமி முதலான வுலகங்களி லிருக்கின்ற வெல்லோரு மச்சங்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாலகாண்டம்
கொண்டிளேக்கும் படி செய்து வெற்றிகொண்டு, பேர் அழ வில் கிளர்ந்த மாதர் தம்மையும் தன் பெருவலியினுல் கவர்ந் I, III air - ப்ேரழகிஞலே விளங்குகின்ற (பல கணங்களிலு முள்ள) பெண்களே யுக் தனது பெருவலியினுலே கவர்ந்து 'ರಾ'-' ԿT 360ւույ6"
10. இ - ள் : ஏசு இல் வேத நூல் சொல்லிய பொருள் களே இகழ்ந்து குற்றமில்லாத வேத சாஸ்திரங் கூருகின்ற வுண்மைப் பொருள்களே நீந்தித்து, மாசு இல் வேதியர்குலம் ாலாம் வருடுதிட வாட்டி - களங்க மற்ற பிராமணர் குலம் முழுவதையும் வருத்தமுறுமாறு வருத்தி வந்துபோர்புரிந்துதேடிவந்து யுததஞ்செய்து, வாசவன்தனே மகனுெடும் பாசம் கொடுபிணித்தன ன் அரும் சிறை படுததான் - தெய்வேந்தி ானே மகனுகிய சயந்தனென்பவனுடனே கயிற்றினுற் கட் டிச் சகித்தற்கரிய சிறையில் வைத்தான்.
ஏ - அசை, இகழ்ந்து வாட்டி புரிந்து படுத்தானென் Miyaz23) LJ-uj Lib...
11. இ - ள் > தேவ கோமகன் தருக்களே மணிகளே - தேவர்க்கரசனை விந்திரனது பஞ்சதருக்களேயும் சிந்தாமணி ருடாமணிகளே யும், திறல்சேர் ஏவல் ஆளரால் கொணரு வித்து வலிமை சேர்ந்த ஏவலாட்களினலே கொண்டுவரச் செய்து, மா இலங்கை நகரில் மேவ5ாட்டினன் - பெரிய விலங்காபுரியி னிலைபெறுமாறு காட்டிவைத்து தேவருக்கு இடுக்கணும் விளேத்தான் (அம்மட்டோ) வானவர்களுக் குத் துன்பத்தையுஞ் செய்தான், பா வகாரிகள் பிறர்படுதுய ாம் பார்ப்பரோ - பாவத்தைச் செய்பவர்கள் பிறர்படுகின்ற துன்பத்தை (பொருட்படுத் தி) நோக்குவார்களோ
ഉ 6Tളi്ഥഞ], 5 ft 1.6) ன் முற்றெச்சம் 57 L" og விளைத் தன னென் றியையும், 。 பொருளேயும் கவர்ந்தா னென் பார்.
இடுக்கணும் விளேத்தான் ' என எச்சவும்மை கொடுத் Dyfrif, g, &# செய்யுள் வேற்றுப் பொருள் வைப் பென்னுமணி.
12. இ-கள் : அன்ன காலேயில் - (இராவணன் தீமை செய்துகொண்டுவரும்) அந்தக்காலத்திலே, հմ (15 த்தியதேவர். துன்பமடைகின்ற இரு திரன் முதலான வானவர்கள், அயனே துன்னி - பிரமதேவரிடத்து வந்து அன்னவன் கொடுமை கள் யாவையும் சொன்னுர் - அந்த இராவணன் தங்களுக் குச் செய்யாநின்ற கொடுமைகளே யெல்லாங் கூறினர்கள், பன்னும் கான்மறை கிழவனுங் கேட்டு உளம்பரிந்து பாரா பணஞ் செய்கின்ற சதுர்வேதங்கட்குரியரான பிரமதேவரு
மவற்றைக் கேட்டு மனமிரங்கி, பின்னர் - பின்பு, வானவர்

Page 18
26 | off to
* * தன்னெடும் பின்வரச் சென்ருன் - தேவர்கள் தன்னுேடும்
இடுரை (இரல்) (தானெழுந்து) செல்வாராயினர்.
அன்ன அகரக்சுட்டின் மரூஉ: பிறவுமன் ை 13 இ-ள் : சென்று பால்கடல் சேர்ந்தனன்-போய்த்
திருப்பாற்கடலை யடைந்து, செம்பொருள் வாய்ந்து கன்று மேவிய பலவித துதிகளும் கவின் முன் செம்மையான பொருள்களினுலே வாய்ப்புற்று நன்கமைந்திருக்கும் பல
வகைத்தான தோத்திரங்களேயும் கூறிகின் ருர், வென்றி மாய னுக் துதிகளான் மிக மனம் மகிழ்ந்து வெற்றியையுடைய மகாவிட்டுணுமூர்த்தியும் (தனக்குக் கூறிய) தோத்திரங்களி ஞலே மிகவு முள்ளக் களிப்படைத்து இன்று நீ வரும் கார ணம் யாது என் முன் - (பிரமனே) இன்றைக்கு நீ என்னி டத்தில் வந்த காரணம் யாதோவென்று வினவினர். சேர்ந்தன ன் முற்றெச்சம் וע (ο) 4ς του அசைகள்
s
་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ 14 ജൂ ள் செய்ய தாமரைக் கிழவனும் - செந்தா
வீற்றிருக்கின்ற பிரமதேவரும், (விட்டுணு மூர்த்தியை நோக்கி) ஐய தேவர்கள் முனிவர்கள் கைய
a - ஐயனே தேவர்களும் முனிவர்களும் வருத்தமுறும்படி, இரா
ܐ வணன் செய்திடுக் தீங்கு எலாம் டுவில வந்தன ன் - இராவ
ரைன் செய்கின்ற கொடுமைகளே யெல்லாம் தங்களிடத்தில்
- . ܒ
சொல்லும் வண்ணம் வந்தேன், எங்தை மின்னருள் சிறிது
உண்டேல் - எமது தங்தையே உமது திருவருள் சிறிதாயினு
ܕ ܐ மிருக்குமேயாயின், உய்தி கூடுவம் - உய்தலேப் பெறுவேம்,
எமைக் காத்தருளென உரைத்தான் அடியேங்களே இரட்
*, - சித்தருள வேண்டு மென்று 'ಅ'
15 இ - ள் அந்த வாசகங் கேட்டருள் அச்சு மூர்த்தி (பிரமன் கூறிய) அந்த வார்த்தையைக் கேட்ட எளிய மகா விட்டுனுமூர்த்தியானவர் மைந்த நீ பயங்கொண் டது இனிப்போதும் மகனே நீ (இராவணன் செய்யும் கொடுமைகளுக்காக) அச்சமடைந்தது இவ்வளவோடமை யும், இந்த வானவர் தம்மொடும் செல்லுதி 8 இந்தத் தேவர்களோடும் செல்வாயாக, யாமே சிங்தை கொங் திடும் தேவரைப் புரப்பது திண்ணம் -யாக்தாமே மனத்துயரமுறு
a s கின்ற வானவர்களே பிரட்சிப்பது நிச்சயம்
மற்று அசை ஏ பிரிநிலையோடு தோற்றமுமாம்
复 - 16, இ- ள் வெய்ய இராவணன் கொன்றிட - தியவ
 ை ணுகிய இராவணனே க் கொல்லும் பொருட்டாக, விரைவினில்
சிக்கிரத்தில், யாமும் வையம் காத்திடும் தசரதன் மைந்த
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I / AYGN) 5 GROOT LÁ
வருவேம் - யாமும் பூமியைப் பரிபாலனஞ் செய்கின்ற
უა | மறுக்கு மகனுக வவதாரஞ் செய்வேம் பொய்யனும்
ா தன் குெடும் போர்புரி காலே - (அங்ஙனமவதாாஞ் ) அசத்தியணுகிய இராவணனுேடும் யுத்தஞ் செய் ா காலத்தில் துய்ய வானவர் எமக்கு அருந்துணை செய் பும் பொருட்டு சுத்தமான தேவர்க ளெ மக்குப் போரிலரு
ான துனே செய்யும் பொருட்டாக . 11 இச்செய்யுள் பிற செய்யுளுடன் சென்று முடிதலிற்
ாகம் குவகம் பலபாட்டொருவினே கொள்ளும்' பிருங்கு
I V - பாளிவரும் சலக்தராசுரன் மன வியான விடுங்தை யென்ப
ாமிட்ட சாபதோஷ வனுபவிப்புகள் சமீபித்தமையானும், ரவர்களுக்கும் இராவணன் செய்யுங் கொடுமையி னணு பவிப்பு நீங்குங் காலம் சமீபித்தமையானும் விரைவினில்
2 )
· ಖಡಾ 60,5@ರು! வருவேம் சத்துருக்கனே வேறற்கு ாமுயிர்பிழைப்பதற்கு மின்றியமையாத துணை வேண்டிற்
2 அருந்துனே செய்யும் பொருட்டு என்றுங்
O)
?":?" '?' ான் வடிவொடும் நெருங்கிய குரங்கு ரூபங்களுடனே, புவியில் தோன்றிடக் கடவர் - பூமியிற் பிறக்கக்கடவர் என்று , பிரமனுக்கு இயம்பின ன் மறைந்தான் என்றிவ் ாறு மகா விட்டுணு மூர்த்தி பிரமதேவருக் கருள்புரிந்து மறைந்திருந்தார், அன்று அத்தினத்தில் வானவர் பின் வர ாமனும் அகன் ருர் - தேவர்கள் தம்பின்னே வரப் பிரம நவரும் போயினுள்
இயம்பினன் முற்றெச்சம் தத்தம் வலித்தல் விகாரம் ாறுகலே பொருட்டுத் தோன்றிடக் கடவர் மேலைச் | ամուլ ளோ டு கூட்டி முடிக்க
18 இ - ள் பின்னர் gli a 2. გ)|fr| მეტ) ეტti | பெற்ருன் தேவேந்திரன் வாலியைப் பெற்ருன் சூரியன் வலிமை துன்னும் சுக்கிரீவன் தனப் பெற்ருன் சூரியன் வலிமையமைந்த சுக்கிரிவனைப் பெற்ருன் அன்ன வாயுவும் அனுமனைப் பெற்ருன் அந்த வாயுதேவனு மனுமானப் பெற்ருன், அதற்கு முன்னர் அனுமன் பிறப்பதற்கு முதல், ான்முகன் தந்திட - பிரமதேவர் தர, சாம்பவன் முளைத் ான் சாம்புவந்தன் பிறந்தான்
*、莒卢莒°芦”°—@芦 தாங்களே த8தையு ாயின ரென்றுப்த்துணர்க வாயுகலப்பு முருக்கிரகவேயுங்
டிப் பிறந்தவன் அனுமன்

Page 19
19 இ-ள் ஏனே வானவர்-ஒழிந்ததேவர்கள் ஏனய குரங்குகளாகி - ஒழிந்த வான் ரங்களாகி, மானிலத்திடை வங்
தனர் - பெரிய மண்ணுலகின்கட் டோன்றினர்கள், வாலி -
(இவர்தம்முள்) வாலியென்பவன் அங்குச் சேனை காவலன்
ஆகியே - அந்த வான ரப் படைகளுக் கரசனுகி, கிட்கிங்தை : மாமலே சென்று - கிட்கிங்தையாகிய பெரிய மலேயிற் போய், அரசியல் செலுத்தி வைகின ன் - அரசாட்சியை
கடாத்திக்கொண்டிருந்தான்
**
。 - ar. 30. இ - ள் அன்ன காலேயில் - அந்தக் காலத்தில்,
அயோத்திவாழ் தசரதன் என்னும் மன்னன் - அயோத்தி
யாபுரியில் வீற்றிருக்கும் தசரதனென்னுஞ் சக்கரவர்த்திய இவர் கோ இல் சுமித்திரை மாதுகைகேயி என்னும் மூவ ரும் தேவியர் என் னினும் - கெளசலே சுமித்திரை கைகேயி என்கின்ற மூவரும் மனைவியாயிருந்தும், புதல்வர் இன்மை நாடியே - புத்திரப்பேறில்லாமையை நினைந்து, இருந்துயர் பெருங்கடல் படிந்தான் பெரிய துன்பமாகிய பெருங்கட
a. తో తొలి
சக்கரவர்த்தி யாவினிங்கினும் அரசுக்குரிய தலமகனு கிய நிராமன் காட்டுக்குச் சேறலேயுந் தன் மகன் பரதன் முடி குடுதலையுங் கைவிடாத வன்கண்மையுடையவளென்
LU 357 தோன்ற 4. மTது ണ്ണ4;((!? '? என்ருர்,
31 இ - ள் உரியமந்திரி சுமந்திரன் உரைத்தசொல்
. ܦ n
படியே-உரிமையுடைய மந்திரியாகிய சுமந்திர ரென்பவன்
ہے சொன்ன சொற்படியே, அரியவன் கலேகோட்டு மாமுனிவனே அழைத்து - அருமையான தவவலிமையுடைய கலைக்கோட னென்னும் பெரிய முனிவரை அழைத்து, குரு வசிட்டனுங் கூடி ட - தமது குருவாகவுள்ள வசிட்டமுனிவருந்துணையாக தசரதன் - சக்கரவர்த்தியான வன், குமரரைப் பயக்கும் வேள்வியை பிழையறச் செய்தான் - பெரிதான புத்திர
چوپیہ 器。、、鲇
காமேட்டி யாகத்தைக் குற்றக் தீரச் செய்தார்.
Ll
சொற்படி அழைத்துக் கூடி டச் செய்தான் என்றிை யும் அறுபதினுயிரம் வருடம் தனக்கு ஆட்சிப்பெற்ற மங் திரியென்பதுபோகர உரியமந்திரி ೧೯ಣ ರ್ಪಣೆ (ರಾಗೆ என்க. ബ விலங்கென்று கருதுமத்துணைப் பெருஞானி யுங் கோசலநாட்டி னெ ல்லேயில் வந்தளவில் மழை பொழி யுமாறிருந்த வற்புதப் பெருந்தவமுடையவரு மிவரென்பார்
鹰
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lya)。 | τό
22 இ Gr வேள்வியில் செய்த யாகத்தி
னின்றும், ஒரு பூதம அவியொடு உதித்து ஒரு பூதமானது தேவருணவோடும் தோன்றி, அவியினைக் கொற்றவன் கரத் துக் கொடுத்து தேவருணவைச் சக்கரவர்த்தி கையிற் கொடுத்து, நீ இதனை உற்ற தேவியர் மூவர்க்கும் உதவு எனச் சொல்லி - நீ இந்தத் தேவருணவை உரிமை பெற் றிருந்த [೧ಶಿ' ವಾಲೂti: மூவர்க்குங் கொடுவென்று சொல் விக் கொடுத்து, அ வேள்வியில் கொம்மென மறைந்தது - அந்த யாகத்தில் சிக்கிரமாக மறைந்துவிட்டது.
23 இ - ள் மன்னன் அவியினை ஈந்திட சக்கர வர்த்தி தேவருணவை கூறு செய்து கொடுக்க, மனேவி பர் உண்டு தேவிமார்கள் மூவருமருந்தி, அன்ன காலே - அப்பொழுதில், அவன் தல்ை கருவினே அடைந்தார் - சக்கர வர்த்தியினல் கருப்பங் கொண்டார்கள், பின்னர் நாள டைந்து - பின்பு பத்து மாசமும் நிரம்பி, கோசலை இராமனே ப் பெற்ருள் கோசலாதேவி பூரீ ராமபிரானப் பெற்றன ள், பன்னுகேகயன் புதல்வியும் பரதனைப் பெற்ருள் சொல்லப் பெற்ற கேகயதேசத்தரசன் மகளாகிய கைகேயியும் பரத
op66i
ஏ அசை, கர்ப்பாதானத்திற்குக் கணவன் சையோக (լքմ வேண்டிற்றென்பார் அவன்றஞற் கருவினே யடைந்தார் என் ருரா,
24 இ - ள் சுமித்திரை சுமித்திரை யென்பவள், இகல் இலக்குவன் சத்துருக்கன் என யாரும் பகர வந்திடும் இருவரைப் பயந்தாள் வலியுடைய இலக்கு மன்னன் சத் துருக்கன் என்று எல்லோரும் எடுத்துச் சொல்லும்படியுள்ள இரண்டு புத்திரரைப் பெற்றனன் மகிதலந்தனில் மண் லுலகத்தில் மைந்தர்கள் கால்வரும் வளர்ந்து இந்தப் புதல் வர்கள் கால்வரும் பூர்வபக்கச் சந்திரன்' போல வளர்ந்து, சகல கல்வியும் வல்லராய் தயங்கினர் எல்லாக் கலைக்ஞா வங்களிலும் வல்லுநராகி (தமக்கிலக்கில்லை யென்னுமாறு) விளங்கினர்கள்
அன்று ஏ, அசை, வேதாகம புராணங்களினும் தனுர்
வேதம் முதலியவற்றினும் வல்லவராயின ரென் பார் சகல
Sysonunub cəngüçlü) JITITLİ GET Gör (mçilir.
HP ಇಂTH CICI (೮
35 இ - ள் படை கை காதி காதலன் கோசிகன் விற் படையைப்பிடித்த கையையுடைய காதி மகாராசாவின் புதல்
வருகிய விசுவாமித்திர முனிவர், அவண் கடிது அடைந்து
3.

Page 20
இராமோதந்தம்
அயோத்தியில் சிக்கிரமாக வந்து இதும் என் பெருவேள்வியை ஊறுகள் அகற்றி பாதுகாத்திட வேதம் கூறுகின்ற எனது பெரியயாகத்தை (பிறரால்கேரிடுகின்ற விக்கினங்கள் நீக்கிப்
பாதுகாக்கும்பொருட்டு, இராமனே தருகனன-நின துசேட்ட
குமாரகிையருராமனைத்தரக்கடவையென்று, தாதையாகிய தசரதன் தன்னிடம் கேட்டான் தந்தையாகிய சக்கரவர்த்தி யிடம் (அவன்றன் உயிரைக் கேட்பதுபோலக்) கேட்டார்.
。 படக்கை என்னுமடை காதியையேயன் றிக் கோசிகனேயும் விசேடித்தது. __
ジ به ای 36. இ | o! 2 fu மைந்தனே ப்பிரிந்திட உளம் இலன் ஏனும்-(சக்கரவர்த்தியானவர் தமதுரிமைக்கு) உரியவனுகிய
- பூரு ராமபிரானக் கொடுப்பதற்கு மனமில்லாதவராக இருந்த
p:هو - s போதும், குருவனவாசகம மறுகக அஞ்சினன் o: கிய வசிட்ட முனிவரது வாக்கை மறுப்பதற் கஞ்சின வராய், கொடுபோய் எரிகொள் வேள்வியைகாக்குமாறு- அழைத்துக்
o கொண்டுபோய் அக்கினியிட்டுச்செய்யும் யாகத்தைக் காக்கும் வண்ணம், கரியமைந்தனே இலக்குவனுேடும் கோசிகன் கர்த் தில்கொடுத்தான்-பூநிராமபிரானே இலக்குமண னேடுங்கூட்டி அடைக்கலமென்று
விசுவாமித்திர முனிவருடைய கையில்
- 一、 சொல்லிக்) கொடுத்தனர்.
அஞ்சினன் முற்றெச்சம். இராமனே இளேஞன், யானே வருகின் றேனென்று மறுககவும் திங்கு పడి ಹಿಆದಿ। றெழு * திருந்த முனிவரின் கோபத்தைக்கண்டு பிள் ளே கட்கு நன்மை
வருங்காலத்தில் மறுக்கின் ருயோவென்று கூறிய குருவின் வாக்கின்படி கொடுத்தனரென்பார் " குருவின் வாசகம் மறுப் பதற்கஞ்சினன்' என்றும், கோசிகன் வரக்கினும் குருவின் @T: @***-ಕ್ಲಿಪಿ 3ನ್ನು அதி பாதகமென்பார். s மறுதி -for | or@@ தஞ்சினன் ' என்றுங் கூறி 607 IF * .
37 இ ள் : கொடுத்த ழைந்தரை (சக்கரவர்த்திகை | படையாகக்)கொடுத்த இராமலக்குவரை,கோசிகன்கொண்டு போய்-விசுவாமித்திர முனிவர் கன அடெ ழைத்துக்கொண்டு வெற்றியடுத்த பல்வகை வித்தைகள் அளித்தன ன் - வெற்றியைத் தருதற்குரிய பலவகைத்தாகிய வித்தைகளே யுப தேசித்துக் கொடுத்தார், இராமன் (அந்தச் சமையத்தில்) ரு ராமபிரான், முனி சொல்லால் - விகவாமித்திரமுனிவரது சொல்லேக்கொண்டு தடுத்துவந்து எதிர் தாடகைதனே வழி மறித்து வந்தெதிர்த்த தாடகையென் கிறவரக்கியை, வடித்த அம்புதொட்டு ஆருயிர்த்ேதிட வதைத்தான் கூரிய பாணத் தைப்பிரயோகித்து அரிதான வுயிர்ங்ேகும்படிகொன்றன என்.
| || ც | .
|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாலகாண்டம்
பாகாமல் பாவமும் பழியுமென் றிராமபிரான் ா பெண்ணன்று கொல்லுகவென் றம்முனி கூறக் ான் பார் முனிசொல்லால் என்ருர்,
இ - ள் கோசிகன் - விசுவாமித்திரமுனிவர், கரு ாதர்கள் தம்மொடும் காமன் ஆச்சிரமம் மருவி - தக் ான்றெண்ணப்படும் இராம லக்குவர்களோடும் காம ா மன்னுமிடத்தையடுத்து, மகம்செய-வேள்வியைச்
ாமிற்ப அரக்கரும் வந்தார் (அவ்வேள்வியையழித்
ாருட்டு) தாடகையின் புதல்வர்களாகிய அரக்கர்களும் ார்கள் இராமன் இலக்குவனுேடும்-பூரு ராமபிரான் இலக் ாைேடும், வரு சுவா குவை பிறர்தமை வதைபுரிந்து - | gn | nl on th) வருகின்ற ಆr @Tಆ65) ೧ ರು.! மொழிந்தோர்களே Ավեl கான்று, எரிகொள் வேள்வியைக் காத்தனர் அக்கினியிட் செய்யும் யாகத்தைப் பாதுகாத்தனர்.
அரக்கரும் என்பதன்கணும்மை இறந்ததுதழியவெச்சம். ாடகையின் புதல்வர்களாகிய சுவாகு மாரிசனென்னு மிரு ால் சுவா குவிறக்க மாரிசன் தப்பியோடின னெண்க இதனை முன்னமும் மகவாய்வந்த மூவரி லொருவன் போனுன், அன் ாரிசனென்றே பயிர்த்தன னிதனை யைய' என்னும்கம்ப
ாமாயணச் செய்யுளான மிக
29 இ - ள் ஆக்கும் மாதவகோ சிகன்.வீடுபேற்றைத் ாரும் மகாதவத்தையுடைய விசுவாமித்திர முனிவர், காக்கும் வேள்வியை முடித்தபின் இராம லக்கு மன்னரால் காத்துக் கொடுக்கும் யாகத்தைச்செய்து முடித்த பின்பு, காளேயரோ ம்ெ இராசகுமாரர்களோடும், அணிமதில் மிதிலேநோக்கி ஏகி ான்.அழகிய மதில்வளைந்த மிதிலாபுரியைநோக்கிச் சென்ற
வழியிடை-சென்றுகொண்டி ருக்கும்மார்க்கத்தில், Urii: -
குமாறு-எத்தகையினரும் கண்ணுரன் றிப் பார்க்கும்வண்ணம்,
ாதனமாக அற்புதத்தை உடையதாக, ஒருகல்லுரு படிமேல்
கிடந்தது - ஒரு கருங்கல்லு வடிவம் பூமியிற் கிடந்தது.
ஆக குமி என அம.ை தவத்தை விசேடித் தீரடையுங் கோகெனே விசேடித்தன. და ა.
சிருட்டிப்புச் செய்யுமென்பது பொருளாயின், ஆக்கும் கோசிகன் மாதவக் கோசிகனென தனித்தனியியையும் கர ாணுதி யவயவங்களுடனுெரு பெண் வடிவங் கல்லாகக் கிடக்
e. தமையின் நாதனமாகப் பார்க்குமாருெரு கல்லுருக் கிடக் தது என்ரு ரென்க

Page 21
இராமோத
- ள் கானுங் கல்லினே Diggot Lorras 湾 ற கல்லே, இராகவன் கழலடிப்பொடியால் 5. ணும் பெண் ணுரு ஆக்கி து Մու0ւն 7@ ಟಿ Log of 4, ணிந்த பாதது எளியினுல் காண முறுகின்ற பெண்ணுருவாகும் படி செய்து, இது என் என (முனிவரை கோக்கி இந்த வற் புதமிருந்தவாறு) என்ன என்று வினவ, நன்மை மானுங் கோசிகன் பிறர்க்குச் செய்யும் நன்மைகளினுலே மாட்சிமை தங்கிய விசுவாமித்திர முனிவர், இவள் கோதமன் மனேவி (பிள்ளேயே) இந்த மாது கெளதமமுனிவரின் பத்தினியாகிய அகலிகை, பேணுங் கற்பு இழந்து இவ்வுரு பெற்றனன் என் ருண் (தம்முயிரினும்) பாதுகாக்கின்ற கற்பை யிழத்தலால் (அம்முனிவனிட்ட சாபத்தினுலே) இக் கல்வடி வத்தைப் பெற்றனளென்று கூறினர் மற்று அசை இழந்து ஏதுப் S MS CC TT SS S S S S S S S S S MM S S S MM S S SMS
இந்திரனுேடு களவொழுக்கஞ் செய்யக் கண்ட கெளதம முனிவர் கருங்கல்லாகுமாறு சபித்து, விட்டுணுவின் அவதார
(...) o a மாகிய புரீ ராமன் ஒருகாலத்தில் இந்த மார்க்கமாக வரும்
ܓܡ
பொழுது அவனுடைய பாதங்களால் திண்டப்பட்டுப் பழைய வடிவததைப் பெறுவாயென்று இச் சாப நிவிர்த்தியையுங்
கூறினரென்றறிக
இடள்: அந்த மாதினே அம்முனி இடத்தில் அருளி
(சுயவுருவைப்பெற்ற) அந்த வகலிகையை யந்தக் கெளதம தொப்புவித்து, முந்தும் மூவரும் மிதிலேயை
முனிவனிடத்
上、。 G. - யடைந்தனர் (விசுவாமித்திரன் பரீ ராமபிரான் இலக்கு
மன்னனென்னும்) முதன் மைபெறற மூவரும் மிதிலாபுரியில்
வந்தார்கள் முன்னே வந்த வில்லின இராகவன் வளத்த
- مسیر به -  ைன் - அப்பொழுதிற் சனகராசன் கட்டளைப்படி தனக்கு
(f. 6ör t. Jirás (கிங்கரர்களாற் சு மக்கப்பட்டு) வந்த கோதண்ட மென்னும் ఎండి பூரு ராமபிரான் வளைத்தார், சனகன் சனக ராசன் (தாமதமின்றிச்) சிதை தன் திருமண ச் செய்கை சிந்தைகொண்டனன்-தன்புத்திரியான சிதாபி ராட்டியாரின்
றிருமணத்தின் செயலே கடாத்தும் வண்ணஞ் சிந்தித்தான்
ܬܐ . முன்னே வந்தவில் என்பதற்கு முன்னே சிதாதேவி
ன் தோன்றிய హోండాଉ) କof அனுமமையும்
33 இ- ள் தூதர் சென் றனர் செய்தியை 萨 சொல்ல-தூதுவர்கள் ( அயோத்தியா முதலான தேசங்கடோ றுஞ்)சென்று மகத்துவமான திருமண மங்கலச் செய்தியைக் 岛。 றித் தெரிவிக்கத் தாதையாகிய தசரதன் முதலியோர் * If (ՄԼԸ - தந்தையாகிய தசரதச் சக்கரவர்த்தி முதலானவர்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III) as II GBOEL LLEÓ,
மற்றைய வேந்தரும் (தகுதியுடையரென்று) மற்றுமுள்ள வரசர்களும் பிறரும் வந்து பாத) பிறரும் வந்து வந்துதிதுங்கிய மிதிலே வி ரங்கு சேர்ந்தார் பாவமான செயல்களின்றி பதிலாவென்கிற மகத்துவமான நகரத்திலே
பாாக் கலந்தா ர்கள்.
முற்றெச்சம் பிறர் அறிஞர் செல்வர் குடிப் ார் மிதி என்பவனுலுண்டாக்கப்படடது மிதிலே
இ ள் அருகன் ஆகிய ராமனும் - 2/3 ost zituzten, 1 ா ராமபிரானும், அங்கிசான்று ஆக அக்கினிசாக்ஷ ாக கைன் மாமகள் சீதையை வேட்டனன் சனகராசா ான் மகத்துவமான புத்திரியாகிய சிதாபிராட்டியைத் திரு ா செய்தனர் இளைய புனிதர் மூவரும் தம்பியாகிய பரி கமுள்ள (பரதன் இலக்கு மன்னன் சத் துருக்கன் என் ா) மூன்று பெயரும், தங்கள் மனம் உவந்திடும் மங்கையர் வரை தங்கள் மனம் விரும்புகின்ற | UA ாதர்கள் மூவரை, பொருந்தித் தனித்தனி வேட்டன ர் - சம்மதித் ఆ రోజు
诰、, வருக மணஞ் செய்தார்கள் | -
சனகராசாவின் தம்பி குசத்துவசனின் புத்திரிகளான ாண்டவியைப் பரதனும், ஊர்மிளே யை இலக்குவனும், ாருதி சீர்த்தியைச் சததுருக்கனும் முறையே மணந்தார்க ளென்றுணர்க
34 இ - ள் வேட்ட மைந்தரும் தந்தையும் (இவ் வாருக) மணம் புரிந்த புதல்வர்கள் மூவருந் தாதையான தசரதரும், மிதிலையில் சனகன் பூட்டும் அன்பினுக்கு உரிய ாய் சில பகல் போக்கி மிதிலாபுரியில் சனகராசன் புணர்த் திப் பாராட்டு மன்பினுக் குரிமையுடையராயிருந்து சில „ბეტ) கேள் கழித்து, கூட்டம் எய்திய கொடிமதில் அயோத் தியை எண்ணி கூட்டமாகப் பொருந்திய கொடிகள் விளங் ம் மதில்வளைந்த வயோத்தியாபுரியை நினைந்து, ஈட்டம் ஆதிய கிளேயொடும் எழுந்தனர் போனுர் திரளான ஞாதியர் UP5@T657 ಆ ©ಹಾ 53 ವಾಗ್ದಿ ಟ್ವಿ" ರಾಗಾಣಿ (ಕ್ಷೆ @i୮୫୩ );
எழுந்தனர் முற்றெச்சம் 35. இ=ள் எழுந்துபோதரும் வழியிடை (இங்ஙனம்) பிரயாணமாகிச் செல்லுகின்ற மார்க்கத்தில், எதிர்த்துத் தன் வீரம் மொழிந்து தோன்றிய எதிர்த்துத் தனது வீரத்தைக் ፴፯ றிக்கொண்டுதோற்றிய பரசுராமன் வலிமுற்றும் அமிழ்ந்து
. போதர பரசிராம ரது வலிமை முழுது மழிந்துபோகும் வண்ணம் இராகவன் வென்றன என் பரீ ராமபிரான் டுவ ରାଷ୍ଟ୍ " . இ * பூர் UIT LC lil FT μύμή

Page 22
தம்
கொண்டார் யாவரும் சென்று - எல்லோரும்போய், அயோத் திச் செழுந்த ராதலம் அடைந்தனர் - அயோத்தி யென்னுஞ்
செழித்த புண்ணிய பூமியைச் சேர்ந்தார்கள்.
36. இ. ஸ் : இராகவன் சிதை வணிதையோடு மன மகிழ்வு ஆகி வினிதை வாழும்ாள் - ரு ராமபிரானைவர்
சான கியென்னும் பெண்மணியோடு மனம் மகிழ்ந்து அயோத் தியா புரியில் வாழ்ந்துவரும்நாட்களில், பரதன் மாமனே காணு
தல் வேண்டி-பரதன் தன் மாதுலகிைய் வுதாசித்தைக் காணு தலை விரும்பி குனி துலங்கிய கேகயாட்டினை நோக்கி இனிது சென்றாைன். (வளப்பங்களினலே ) மிக விளங்கிய கேகய காட்டைநாடி இனிதாகச்சென் முன் இளவலும் போனுன் - (அவனுடன் கூட) இளைஞனுகிய சத்துருக்கனும் போயினுன்
ര • /ಿ . அயோத்தியாகாண்டம்
37 இ ள் தெவ்வலி யடக்கும் வேந்தன் - சத்துருக் கனின் வலியை யடக்குகின்ற சக்கரவர்த்தியானவர் முன் ன ம - முன்னுளில், எவ்வாமெனினும் - எவ்வகையான வர மென்ருலும் இரண்டு வரம் வேன் என்ன செப்பிய வார்த்தை-(கேட்ட) இரண்டு வரங்களைத் தருவேனென்று சொன்ன வாக்கை கைவரும் சூழ்ச்சிமிக்க கடியவள் சொல்லால் கைவந்த வுபாயங்களில் மேற்பட்ட கொடியவ. ளாகிய கூனியினது சொல்லேக்கேட்டு, கைகேயி எண்ணி கைகேயி (அப்பொழுதில்) கினேந்து, அவ்வரம் இரண்டும்
(0 。
கேட்க அமைந்து நின் ருள் அந்த வரங்க விரண்டையும் கேட்க வாயத்தமாகி நின்ருள்.
。 கூனி மக்தரை வேந்தன் செப்பியவார்த்தையை கூனி
_。欧 சொல்லாலெண்ணியென எண்ணுதற்கு கூனியின் சொல்லேக்
* ೯೨ ರಾ. மாக்குக சம்பரனே வெற்றிகொண்டகாலத்தில் தேர் செலுத்திக் கொடுத்த திறமையையுடைய கேயக்கு 雳。
கேட்டகாலத்தில் இரண்டு வரங்களைத் தருவேனென்று சக் கரவர்த்தி சொல்லியிருந்தர டுரன் 芭, கரவர்த்தி சொல்லியிருந்தா ரென்றறிக
38 இ - ள் இரக்கம் இல்லாக் கேகயன் புதல்வி -
சிவகாருண்ணியமில்லாத கேகயத்தரசன் புதல்வியான கை
. கேயி கரியவன் காட்டினிற் போகவேண்டும் - பூநீராமன்
(பதினுன்குவருடம்) காட்டிற் போயிருக்கக்கடவன். பரதன்
இந்த காட்டினை ஆளவேண்டும் - பரதன் இந்தக் கோசல
நாட்டை ಙ್॰ நவிலும் இவ்வரம் இரண்டும் வேட்டிடுகின் றன் - சொல்லப்படுமிக்க வரங்க ளிரண்டை
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அயோத் கியாகாண்டம் 35 SquS S SS S SS SrS S S S S SYSAS யுமே விரும்புகின்றேன், இன்றே தந்தருள என்று வேங்தைக்
e
இன்றைக்கே கொடுத்தருளுமென்று சக்க வர்ஜ் இயக் குே இ ன்
岛 தி L.
மாது ஓ, அசை வேண்டும் என்பன வியங்கோள். ஆசிரி யர் சுருங்கக் கூறுவார் கூரு தொழிந்த காலமும்பிறவும் கீழ்ப்
போந்த கம்பராமாயணச் செய்யுளிற் காண்க & 'ஆழிகு முலக மெல்லாம் பரதனே U97ಿ போய்த் தாழிடுஞ் சடைக டாங்கித் தாங்கரும தவர்கிற கொண்டு
- பூழிவெங் கான னண்ணிப் புண்ணியத் துறைக ளாடி ஏழிரண் டாண்டின் வாவென் றியம்பின ன ரச னென் ருள் , 39 இ - ள் வேந்தனும் வரம் கொடுத்தார் - சக்கர வர்த்தியு மவ்விரண்டு வரங்களேயும் கொடுத்தனர், அதனை
விரனும் கேட்டு வாய்க் திடும் காடுசெல்ல வழிக்கொழும் போதில் - (தனக்குச் சிற்றன்னே கூறிய) அவ்வாக்கைச்
பூரீராமபிரானும் கேட்டு வாய்ப்புற்ற வனத்திற்குச் செல்லப் புறப்படுஞ் சமையத்தில், சீதை தேர்ந்து உடன் வருவேன் என்று சேர்ந்தன ள் - (சிதாதேவி கணவன் வனம் போகத் துணிந்தமையை) அறிந்து யானுங் கூட வருவேனென்று சென்று கூடினுள், இளேயகோவும் சேர்ந்தனன் - இலக்கு
- -
'' అg or೨) ಆಗಿ 4.0 ಇಂT: @@T @
I)"GÓT t t! এF It is " (ማ fላ ፴፪ (; \ ದ@ 5:30To obto: * 607 (D6)III - இந்த 3Բ6ն 15ւք
s இ) வனத்தை நோக்கிச் சென் ருர்கள்
40 இ - ள் வந்த காடுகள் கடந்து (மார்க்கத்தி விடையிடையே) வருத காடுகளைக் கடந்து கங்கை கூடுறும் சிருங்கிபேரகோ நகர் சென்று வைகி - கங்காகுதியை யடுத் திருக்கின்ற சிருங்கிபோ மென்னு மிர்ாசருகளிற் போயிருந்து, குகன் என்று ஒது வேடுவன் அன்பில் செய்ய மெய்வழிபாடு
குகனென்று சொல்லப்படும் வேடுவத்தலேவ னன்பினும்
ವಾಕ್ಷ್ உண்மையான தொண்டுகள் காரணமாக, நீடு றுங்
. . . - , - . கங்குல் @GGTQ) நீத்தனர் - டிேத்திருக்கு மிராப்பொழு ()* ರ್ಪವಾ ೨ ರು. 駙 கழித்தனர்.
41 இ - ள் இனி இவண் இருக்கைகொண்டால் - (காங்கள்) மேல்வரும் காட்களுக்கு மிவ்விடத்திலிருத்தலேக் கொள்ளுகின் எம்மவர் வருவரென்று - நம்மைேர்கள் (அடிக்கடி) வருவார்களென்று நினேந்து குனிதரும் வரிவில் வேடன் குகன் கொணர் ஒடம் ஏற்றி-வளேக்கப்படும் வரிந்த வில்லையுடைய வேட்ணுகிய குகன் கொண்டுவந் வள்ளத்தி லறி பனிதருங் கங்கை நீக்கி - குளிர்ச்சியைத் தருகின்ற

Page 23
臀 கடந்து, பாங்கினில் பாத்துவாச முனிவ 。
அதைெரு கரைக்கணுள்ள பரத்துவாசரென் ம் முனிசிரேட்டரது பன்ன சாலையையடைந்து, முன் விருக்
மின் ருர் சிக்கிக்கத்தகும் விருக்காளிகளாக நின்றர்கள்
சக்கரவர்த்தியார் திரு D கியுமென்பார் 'முன்
என்றர். இங்கே
| Ավլի ց: Մ6Խ6): யும சங்கமமாகு H 000 000 || Ell || || G.
அயோத்திக்குச் சி நங்கி பேரமதி சமீபத்திலிருத்த
லின் தம்மவர்க ளடிக்கடி வ
- a. _、 கருதி அதிதூரத்துள்ள வனங்களே காடிச் செல்பவர்
ಹೇಳಿ: -1 # ಫೆರಾ "ರಾ"* *ರಾರ್ತ-9 ரென்பது தாற்பரியம் 43. இ
。
. DJ,, = ፴፱ ̆ ಬಿ-ಫಿಫ್ಟ್ವೇರಾ। LJ J தது.வாசன ஒதிய {ନ୍ଧ 房。 6 - அதியுத்தமனுகிய பரத் துவாச முனிவர் (இன்ன
ನ್ತಿ। சென்றிருங்களென்று) சொன்ன வார்த்தையைக்
குரல் மலிய அந்த அயோத்தியென்னும்
குரலே மலியும்பொருட்டு, அந்தப் டுப் பூபதி உடலம் விட்டான் - தன
டய தகரமெங் புத்திரன் செய்
ந்து ஒடு ர இற :* 1,1  ̄1 10ܝܶܐ ̄
தி 2_ _
δί ούτη T
பது தோன்ற
தசரதன் மாலைப்பொழு மறைந்திருக்கு
TTT ''
, GRIT (15 குளக்க 602 fæll
ாழுது அக்குளத்தினுள
iss ருகக் தண்ணிர் குடிக் #ÇÐ (1)ಿ குறிப்பின் வழியேவிட்ட அம்பா
ாண்டு G. 10 குருட்டு LD5
().
எனிர் மொன்  ைேகபுத்திரனிற்பட்டு ஊடுருவிச்செல்ல முனிகுமாரன் அல றிக்கொண்டு வீழ்ந்திறந்தான் மனுடக் குரலாக விருந்தமை 1று அபுத்திபூர்வமா
ಹಾಕ್ತೀತಿ... சக்கரவர்த்தி அவ்விடஞ்செ கக்கொடுமை சம்பவித்ததேயென் ] * 6 துச்சென்று முனிவரின் முன்னிலையில் வளர்த்தி, 'ஐயா முனி °, غير الكبير ৩০ g சிரேட்டரே அடியேனறியா ಹಿ@ತ್ವ! ಸ್ನ್ಯಾಸಿ ooro
参。
ଜି) {ୋ{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அயோத்தியாகாண்டம்
குருடனுகவிருக்கு மென க்குக் கண் போலிருந்த என தேக புத் திரனே யிழந்து புத்திர சோகத்தா விறக்கு மென்னைப் போலவே நீயும் புத்திரசோகத்தா லிறக்கக்கடவையென்று சாபமிட்டுடனே தானு முயிர் துறந்தனர் அந்தச் சாபமே பிங்குத் தசரதன் மரணத்திற் கேதுவாயிற்றென்றுணர்க.
43. இ - ள் செழுமிய அமைச்சர் மன்னர் அவ்வி பத்தில் வந்து நெருங்கிய சுமந்திரன் முதலிய மந்திரிமாரும்
அரசர்களும், கிட்டிய குருவின் வாக்கால் வந்து கூடிய
குருவாகிய வரிட்டருடைய சொற்படி, சட்டகம் Lմ (ԼԲ 3) உருது தைலத்தில் ©T-9 ರಾಷ್ಟ್ರಿತಿ : ೭...!!!! I (೬೯ ಶಿರಾ:॥ | ԼՈ6), ଟା ଘଣ୍ଚେ । ଜାତୀୟ ଏଥି ଓ ଚୌ | ՖԻՄ (Ֆ வித்துச் சேமமாக  ெைதி து
கொண்டு. பட்டுள கருமந்தேரு - கடைபெற்றிருக்குங் காரி யத்தை யாலோசித் து @@ T @@@ @ಗ್ರಹ என்று அதி கிரத்தில் வாருங்களென்று பரதைேடு இளவலுககுத் தூதர் தம்மை விட்டனர் (கேகய காட்டுக்குச் சென்றிருந்த ) பரத
லுடனே சத்துருக்கனுக்குத் தூதுவரை யனுப்பினுர்கள்.
,
。 44 இ - ள் தூதுவர் வார்த்தை கேட்டு (அங்குச்
சென்ற) தூதுவர் சொன்ன துக்க வார்த்தையைக் கேட்டு, சுமித்திரை புதல்வனுேடும் போதரும் பரதன் வந்து - சத்து ருக்கனுடனே சென்றிருந்த பரதன் வந்து புகுந்தன யாவும் தேர்ந்து (இவ்விடத்தில்) நிகழ்ந்த சம்பவம் முழுதையும் விசாரித்துணர்ந்துகொண்டு தாதையார் உடலம் தன் னைத் தைலத்தில் நின்று எடுத்து - தந்தையாரி னுடய பை யெண் ணெயினின்றும் வெளியிலெடுத்து பேதம் இல் கிரியை எல் லாம் பிழையறச் செய்தபின்னர் விதியோடு மாறுபடாத அரச்சங்குகள் முழுதையும் தவறில்லாமற்செய்தபின்னர், 45 இ - ள் தாதையை துரியல்போக்கும் தாயினே கடிந்து கூறி தசரதராகிய தந்தையை மரணத்தில் விட் கைகேயியாகிய தாயை (நீ யென க்காகாத தியவளென்று சினந்து) விலக்கிப் பேசி, மேதினி ஆளுக என்று வேண்டும் வாசகமும் நீக்கி - பூமியை யாளக்கடவையென்று கைகேயி) | მი15ელ டிக் கூறிய வார்த்தையையுங் கடிந்து, கோது அ றும அரசின் வைக இராமன்னக் கொணருமாறு குற்றக் தீர்ந்த வரசாட்சியைச் செய்திருக்கும் வண்ணம் பூரீ ராமபிரான யழைத்துவரும்பொருட்டு மா துயரத்தினுேடும் ഖങുീ மருவினுன் அடங்காத துன்பத்தோடும் வனமார்க்கத்திற்
ം போனுன் ஏ அசை துயர் ஆகுபெயர்
s பின்னர், கறி நீக்கி கொணருமாறு, மருவின்ை என
செய் int-Li (p 19-55,

Page 24
@ 。 。 - * 46 இ ன் சித்திர கூடம் சென்று ( பரதன் சத்துருக்க
னுேடும் காயரோடும) சித்திர கூடமலையில் வந்து தேவியை
இளேயகோவை அத்தனை அணுகிக் கண்டான் - சிதாதேவி
யையும் இலக்குமன்னனே யும் பூதிராமபிரானேயுமடைந்து கண்டவனுகி அடைந்த காரியமும் சொன்னன் – (தந்தை யிறந்ததும் தான் கிரியை செய்ததுமாகிய) அயோத்தியில்
நிகழ்ந்த விஷயங்களே யுங் கூறிஞன் அத்தனும் அவனே
கோக்கி - நிராமபிரானும் U'ಕೃಷಿ' HTTಿತಿ ಫ್ಲಿ?!! நீ வந்த செய்கை எத் திறம் என்ன தம்பி நீ யிங்கே வந்த காரண
1 11 ܡܸ . . மெதற்காக என்று வினவ, யான் உன்னே க் கொண் டுபோக ಗಾ' ರಾÌÇ00 ಗೆ UI o! தங்களே அழைத்துப்போவதற்காகவெ 19
கூறினன் கண்டான் - முற்றெச்சம்.
(A - ". இறந்ததும் கிரியை பாற்றியதும் முடிவாயின தன்ருே. அது கிடக்க, நீயி ண்டுவரவேண் டுவதெதற்காகவென் UFF " ஐய நீ வந்த செய்கை எத்திறமென்ன என்ருர்
- 4? இ - ள் யாதுரை செயினும் கொள்ளேன் (ப
தனே நீ) எந்த வார்த்தையைச் சொன்னபோதினும் யானே கைக்கொள்ளமாட்டேன் தாதை சொல் வழாமல் ஏ
f __* ( 。 历 鸞 S kS Tck 00 S kkkk kTTTT S TT kkk kk kkk cC TTkYk k 0Ckak தி ன்ைகு வருடம் வரைக்கும் இந்த வன த்திலேயே வாசஞ்
செய்து பின்பு தனிநகர் சேர்வேண் அதன்மே லொப்பில் லாத அயோத்தியாபுரிக்கு வருவேன், போதும் அ நாள் வரைக்கும் யான் வரவிருக்கு மந்தநாளளவும், போய் புவி ஆளுக என்று - t போய்க் கோசலநாட்டை யரசியற் றக் கட்வையென்று சொல்லி பாதுகை இரண்டும் Fi தான் தமது பாதரகைகளிரண்டையுங் கொடுத்தான்,
- Σ) ಖ್ವಸ್ಥ್ಯಾ 'ವಿ' ಇಂಡಿ' 'ಹಾಕಿ கொண்ட பாத்திக்கு ଈJS$(Tଘଠିଁ ।. ।
_x ,日 குபெயர் தக்தை சொல்லி 39 Կ: , மிக்க Li5 திர LA) მეტ ტეს) தாதைசொல் வழாமல என்றும,
بلور مهم و و سي *,、 திருகரங்களுட் டலேநகரென்பார் ' தனிநகர் ' என்
றினர். யானுகச் சிங்காசனத்து வைத் தரசியற்
பாதரசைஷயைக் கொடுத்தாரென்க
48 இ ஸ் தந்த பாதுகையிரண்டும் தனித்துணேயாகக் கொண்டோன் நிராமபிராஜல் தரப்பெற்ற பாதாகைக SqS TTTk kT TTT TT eT TT ye kkk kkkkS kkk kkk k k TTTT S
(அயோத்தியாபுரி
கொண் ட பரதன், கங் கி கிராமம் வைத்து -
யின் ஒருசார்பின்கண்ணுள்ள ルリ திக்கி மன்னுமிடத்தில்
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

马”
.. .. .1 god for SF 60 t p வகுதது அதன் மே லவற்ற்ைெைதி து 15 GOf? GUNGÉ காவல் பூண் டான் - பரந்த பூமியைப் பரிபாலன ஞ் (2) Eti
தான் ( இஃதிங்கனமாக) முக்தி 9 LD. இருந்தோர் (ԼՈ6ն
ரும் - முன்னமே அந்தச் சித்திரகூட மலையிலிருந்தவர்க ளாகிய பூரீ ராமபிரானும் சிதாதேவியும் இலக்குமன் ன னும்,
அத்திரிப்பேர் அந்தணன் இருக்கை எய்தி - அத்திரி என் னும் பெயரையுடைய முனிவரது ஆச்சிரமத்தை யடைந்து அதிதி பூசனையும் (\[)([pi = (அம்முனிவர் செய்யாவின்)
விருக்துபசாரத்தையும் பெற்ருர்கள் 。
கொண்டோன் வினையாலணையும் பெயர் அம் சாரியை, காலல் - பரத்தல் குறிஞ்சியதும் முல்லையதும் விகாரமே பாலே யாதலால் கான்குநில மென்பாரு முளர் கந்திக் கிராமம் அயோத்தியிலுள்ள ஒர் சிற்றூர்
ஆ ரணியகாண்டம்
| 49. இ ன் அத்திரி முனிவன் வைகும் ஆச்சிரமத்தை
நீங்கி (நிராமபிரானும் சிதாதேவியும் இலக்கு மன்னனு ம) அத்திரி முனிவரிருக்கின்ற ஆச்சிரமத்தினின்றும் அப்பாற்
சென்று, தத்து நீர் மிக்க சோலே தண்டகாரணியம்புக்கு - பாய்கின்ற நீர்வளம் மிகுந்த சோலையையுடைத்தாகிய தண்ட காரணியத்தை யடைந்து, மெய்த்தவர்உறையும் சாலே வேறு வேருகப்போகி உண்மையான தவத்தையுடைய முனிவர்கள் இருக்கின்ற பன்னசாலைகடோறும் சென்றுசென்று அ தவர் அருளும் பெற்ருர் அகத்திய ருைளும் பெற்ருர் அந்த அந்த முனிவர்களுடைய ஆசிர்வாதங்களேயும் பெற்ருர்கள் (அவை மட்டோ) அகத்தியமுனிவ நடைய ஆசிர்வாதமும்பெற்றர்கள். ஆச்சிரமம்-முனிவரிருப்பிடம் பிரித்தோதியது அகத்தி யரின் உயர்வு தோன்றற்கென்க முன் நகரமாயிருந்து பின் காடாயின தென்னுங் குறிப்புத் தோன்ற தத்து நீர் மிக்க சோலே தண்டகாரணியம்' என்ருர்
முன்னுெருகாலத்திலே தண்டகபுரமெனப் பெயரிய நக ரத்தை அரசியற்றியிருந்த தண்டகன் என்பவன் புரோகித ரான சுக்கிரன் மகக்ளக் கற்பழிக்கக் கண்ட சுக்கிரன் யுே மழி 隧 து இந்நகரமு மழியக்கடவ டு தன்று சபிக்க அ η சனு மழிக் தி நகரமு மழிந்து காடாயிற்று
2 | ც ხ -
SS

Page 25
இராமோதந்தம்
| ეს - 。 . 。 607.6 FIL) 655
லத்தின் பின் இமையாசலத்தி த்தியமுனிவர் இந்தத் தண்டகாரணியத்திருந்து அங்குள் ளவர்களுக்குச் செந்தமிழ்க் கல்வியை அறிவுறுத்தினரென்
' 50 - ள் இராமன் - பூரீ ராமபிரான், குடமு னி
| @),__၂၄၊ ၂၄၊ ၇၉၊ ၄၇၊ (၄) ဦ%၈၃) தி டு ( ; ; -க் து கு0ெ1 呜岛”°岛 @, நிறு" o್ನು
e வரிடத்தில் வளைக்கின்ற வில் முதலான தெய்வப் படைகளையும் பெற்றுக்கொண்டு. (அங்குகின்றும் அப்பாற்
。
சென்று) நண்பின் பண்புறு சடாயுவின் பால் நட்புக்குரிய இலக்கணமமைந்த சடாயுவினிடத்தில், மடாலாள் தனே புரக் கும் வாக்கையும் பெற்று சிதாதேவியை நான் காப்பே னென்று கூறிய கல்ல வாக்கையும் பெற்றுக்கொண்டு, மற் றவரோடும சிதாதேவியோடும் இலக்குமன்னனுேடும் பஞ்ச வடியெனும் இடத்தில் போஞன் (சடாயு சிறகுகளால் நிழல் கொடுத்துக்கொண்டு துணையாய் வர ) பஞ்சவடி யென்
னுமிடத்திற் போயினும்
(3 LDig, அசை நாடக மாத்திரையான் չէ - -“Ամ 90 - காது தசரதனுடன் பிசிராங்தை கோப்பெருஞ்சோழனென் றிவரினுஞ் சிறந்த உண்மை குட்புடையனென்பார் கண் பின் பண்புறு சடாயு என் ருர் பஞ்சவடி ஐந்து ஆல விருட்சங் ಗಾಲೆ: ೧T @@@ * * *...? ற்குமிடம.
51 இ - ள் வாவி நீர் குழும் பஞ்சவடியிடை வாவி யின் கண்ணுள்ள சூழ்ந்திருக்கும் =2||5:3 L/ LIG53 21ւգ Liga, ஆவிபோன்று இனிய தம்பி தனது கையால் ஆகிய பன்ன
o சாலே தனது உயிரையொத்து இன்பத்தைச்செய்யும் தம்பி
" யாகிய இலக்குமன்னன் தனது கரங்களினுலுண்டாக்கிய பன்ன சாலையின் கண் தேவர் தம் துயரம் நீக்க திருவவதாரஞ் செய்தோன் தேவியும் தானுமாகச் சென்று விற்றிருந்தான் செயதோன 'த புெ5 தானுமாகச் 607ಲ್ಲಿ ಯಾಗಿರಿ (55, 7601, என்ப தேவர்களுடைய துன்பத்தை நீக்கும்பொருட்டுத் ৩ে A ருவவதாரஞ் செய்தவராகிய ரு ராமபிரான் சிதாதேவி க் தானுமாகச் சென்று வீற்றிருக்தனர் என்று கூறுவர். . . . . . . . . . . ਸਟੈਪੰi)f ங் தானென் றிசையும் பன்ன சாலே - இலே வீடு பதினுன்குவ டம் வரைக்கும் உணவும் துயிலுமின்றிப் பிரியாதிருந்தும் கா 56ವಾಗಿ ಆಶಿವಾ ಟ್ರೆ. கொடுத்தும் கற்றுணே புரிந்த தம்பி என்பார் இலக்கு மன்னனே ஆவிபோன்றினியதம்பி" என்றும் காவற்கடவுளாகிய தாம் மானுடனுகத் தோன்றிய காரணத்தின் காரிய நிகழ்ச்சி இவ்விடத்தில் இது பொழு தில் ஆரம்பமாகுமென்னுங் குறிபபுத் தோன்றப்  ിനിട്ടു
*。 ,", விசேடணங்க மு தேவர் தந்துயரம் நீக்கத் திருவவதாரஞ்
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

செய்தோன் என்றற்பொருட்டாகிய விசேடணங் கொடுத் தும் கூறினர் என்க
52 இ - ள் ஆயிடை வைகும் நாளில் - அந்தப் பஞ்ச யிலே இருந்துவரும் காட்களில், அரக்கி சூர்ப்படுகை Çí னும் 'ತ್್ மாதாகிய குர்ப்பகைஎன்கின்ற கொடியவள் அங்கே வந்து செம்மலே கண்டு இச்சை கொண் டாள் புரு ராமபிரானப்பார்த்து அவர்மேலாசைவைத்தாள்,
ஆயவன் மறுத்தான் (அதற்குடன் படாது) ரு ராமபிரா
ე. ་་་་ னுனவர் மறுத்தனர். பின்னர் அநுசனும் மறுத்து கேதான் " அதன்மேல் அதுபோலவே தம்பியாகிய இலக்குமன்னரும் மறுத்துத் தள்ளிவிட்டார், அவள் சிறிதுது ரம்போய் (இரு வரும் கடிந்துவிட்ட சூர்ப்பாகை) சற்றுத் தூரம்போய், மீண் ம்ெ பொருக்கெனப் புக்காள் - மீளவும் சிக்கிரமாக வந்தாள்.
ജൂi நூலாசிரியர் சுருங்கக் கூறுவாராகலின் ஆயவன் மறுத்தான் ' என்ருர் அரக்கரை மானுடர் மணத்தல்
பொருத்தமா காதென ஏதுக்காட்டி மறுத்தா ரென்பதை
வருத்த நீங் கரக்கர் தம்மின் ԼՈT 30) - T மனத்த னங்காய், பொருத்தமென் றென்று சாலப் புலமையோர் புகலவா என்
it f'g CUP 807 i GT GOI GJU5LC на от от னு னாகி
A
55,逾 , தீயவள் (மீட்டும் வந்த) கொடியவளான சூர்ப்பதகை, சிதையைப் பற்றி செல்ல தொடர - சீதா தேவி யைப் பிடித்துக்கொண்டு போகுமாறு (அவர் பன்ன சாலையை காடி) தொடர்ந்து செல்லுதலும், இளேயகோமான் அதனேக் கண்ட @ ಶಿ! Այ ()լ [೧೫ ರಾಗ 01 வா, அங்காள் காதொடுமூக்கும் சிந்தக் கடிந்தன ன் அந்தச் சூர்ப்பங்கையுடைய காதையும்  ್ನ உதிரபு சிந்தும்வண்ணம் அரிந்துவிட்டார், பாதகி சென்று சொல்ல (இந்நிகழ்ச்சிகளேயெல்லாம்) பாதகச் செயலேயுடைய குர்ப்படுகைபோய் முறையீடுசெய்த அளவில்,
o படையொடு கரனும் வக்தான் - (யுத்த சன்னத்தனய்) படை களுடனே கரன் என்பவனும் வந்தான் இராமன் ருரீ ராம
- பிரான் திதுறும் அவனே மற்றைத் தியரோடு கொன் முன்
தீமையையுடைய கரன் என்பவனே (அவன் தம்பிமாராகிய துடணன், திரிசிராய் என்ற) மற்றைய கொடியவர்களோ டும் கொலே செய்தனன். ' '
54 இ - ள் தீயவள் சோகத்தோடும் சென்று கொடிய
வளான குர்ப்பருகை துன் பத்தோடும்போய், தென்னிலங்கை ஆளும் இராவண ற்கு நடந்தவை யாவுஞ் சொன்னுள் தென் னிலங்காபுரியை அரசியற்றுகின்ற அரசனுகிய இராவண

Page 26
| - ராமோதங்கம்
。 னுக்கு கடந்தவைகள் முழுவதையும் சொன்னுள்,
| es * யாவுங் கேட்டான் - கொடியவனுகிய இராவணன் அவள் சொன்ன முழுவதையுங் கேட்டு, சீதைமே லிச்சை கொண்டு சிதாதேவி யின் மே லாசைகொண்டு, மாய மாரிசன் தன் னே
(ን w . ܝ ܢ நீ துணை ஆ வருக என்ருன் மாயங்களையுடைய மாமனுகிய
- மாரிசனே (கான் செய்யும் வஞ்சனேக்கு நீ துணையாக வரக்
கேட் - ಪ। முற்றெச்சம்.
ஆக என் பது ஆ என ஈறு கெட்டு நின்றது, யான் தண்டகாரணியத்துச் சென்றபொழுது இராமன் இலக்கு மன்னன் என்று இரண்டு மனுடரும் இலக்குமியின் உருவ மான சிதையென் ருெரு மாது மிருக்கக்கண்டவளே உனக்கே யமையுமென் றெடுக்கச் செல்லுகையில் என்ன இங்ங்னம் அங்க ஈனம் செய்தார்களென்று கூறினுள் என்பார்
g s
(5Լ (5560)
ந்தவை யாவுஞ் சொன்னுள் என் ருர் SuS A S SS SS SS SSYS YYS S S SS S AAASS S SSAASSMSSSSSSS S S
55 இ - ள்: மாயமாரிசன் (அப்பொழுதில்) மாயங்களில்
கடவையென்று சொன்னன்.
பட்டு, ஈது பொன் மான் இதைபிேடித்துத் தருகனன கோன டி பணிந்துகேட்டாள் இஃதுபொன்மானுகும் இதனே நீர்பிடித் துத் தரக் கடவிர் என்று தன் பிராண நாயகரது பாதங்களே நமஸ்கரித்து விண்ணப்பஞ்செய்தனள், கோனும் அங்கு அதன்
ಪ பேரன்ை கணவனுகியரு ராமபிராஜ ம்(பிடித்துத்தரு வேனென்ற) மானின் பின் னே தொடர்ந்து கொண்டு
-
போ uଳ ணுT
(a) air - Efi that {》 41)ff63} {0) 4 froyi இன் யை இஃதற்புத ཚམས་ ଦ0T LI୍}, $,
' காயம் கனகம் மணிகால் செவிவால்,
பாயும் உருவோ டி துபண் பென லால்,
-
மாயம் என லன்றி' என வரும் கம்பராமாயணச்
செய்யுளான மிக
|56. இள் போனவன் கைக்கெட்டாமல் பொன்மான்
t போதலோடும்-தொடர்ந்துகொண்டுபோன்ரு ராமபிரானது கைக் கக ப்படாமல் அந்தப் பொன்மான் அதிதூரம்போகவும், அவன்-அந்த இராகவன், யான் இது பிடித்தற்கு ஒல்லாது என்று சாத்தால் வீழ்த்த-யான் இதைப் பிடிப்பதற்கு
-
“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。
டியாதெ அம்பைப்பிரயோகித்து விழுத்துதலும், மான் அது (அவ்வேளை யில்) மாயமானுகிய அது,சீதாலக்குமஞ
என உரைத்த சொல்லே-சிதாவேஎன்றும் இலக்குமணவேஎன் றும் பெயர் குறித்துச் சொன்ன பேரொலியாக எழுந்த)
சொல்லை, சான கி கேட்டு கோவ-சிதாதேவி கேட்டு (தன் பிராணநாயகருக்கு யாதோ தீங்கு நேரிட்டதுபோலும் என் றெண்ணி)மனம்கொந்துசு றதம்பியும்பின்புபோனுன் இளைய பெருமாளும் (உண்மைகளைக் கூறியுங் கேளாது கடுஞ்சொற் களைக் கூறுதலாற் சகியாதவராகி) தமையன் சென்ற
. " ዶot= ፵©ዶ9 off ሣ ቇ ቇ" ©t0 பின்னே போயினர். இன்-சாரியை
கணவன்றன் குரலாகவும் தங்களிருவரையு மவலமாக
விழித்தலானும் கலக்கமுற்றசான கி அண்ணுவினவலக்குரல் கேட்டும் என்னே க் காத்திருக்கின் ருயா வென்று கொந்து கூற தத்துவ ஞானியாகிய இலக்கு மன்னன் யானிங் கிருப்பேனுகி
லிவள் தியில் வீழ்ங் சிறப்பதும், செல்வேனுகில் அரக்கர் வஞ் சிப்பதும் நிச்சயமேயெனினும், வஞ்சிக்குங்கால் அறக்கடவு | ளால் ஒருவாறு காக்கப்படவுங்கூடுமெனத்துணிந்து தானுஞ் சான கியைத் தனிமையில் வைத்துப் போயிண்னென்றுணர்க.
NA
இவற்றை,
T
富
ஒரு பகல் பழகின ருயிரை uff@ມ и பெருமக லுலைவுறு பெற்றி கேட்டுநீ
η வெருவலே நின்றன வேறென் யானின
(एँ) 》曾 எரியிடை வீழ்ந்துயி ரிறப்ப லீண்டெனு | 67 681 6|lք,
.. _,° C3 . " தாமரை வனத்திடை தாவு மன்னம்போல்
தூமவெங் காட்டெரி தொடர்கின் ருடனேச் " or 60 6լմ, போகின்றே னடியனேன் பொருந்திவந்து கேடாகின்ற "
&T 6ծ ճյԼճ, :
இருப்பனே இலரியிடை பிறப்ப πτού ωμή பொருப்பின
ருப்பமில் கேடுவர் தடையு மாருயிர்
விருப்பனேற் கென்செய லென்று விம்மினன்' என வும்
இ 99 அறங்தனு லழிவில தாகி னுக்கலாம் o/ 60 00/LD 010510 கம் பராமாயணச் செய்யுளானுமறிக
இ - ள் தம்பியும் போன பின்பு - இளையபெரு மாளும் போன பின்னர் சான கி தனியளாகி இம்பரில் வைகுங்காலே சிதாபிராட்டியார் தனித்தவராகி இவ்விடத்தி

Page 27
விருக்கும்பொழுது, இராவணன் துறவி வேடம் கம்புறக் கொண்டு சென்று - (வஞ்சகனுகிய இராவணன் சங்கியாசி யாகிய வேடத்தை நம்புமாறு எடுத்துக்கொண்டு வந்து, டுங் கையைக் கவர்ந்து செல்ல மகடுக்களுட் சிறந்த சிதாபிராட்டி யாரை நிலத்தோடு ைேண்டெடுத்துக்கொண்டு (ஆகாயமார்க்க
மாகப்) போக உம்பரில் சடாயு கண்டு உருத்து அவன எதிர்ந்தான் ஆகாயத்தில் வருதலைச் சடாயுகண்டு கோபித்து
* - ಆಮೆವಾ படத்தெதிர்த்து வக் தான · ·
リs@、リエy @s %のリー வஞ்சனேயன் றுனைமை யெனக் கருதவெடுத்த வேடமென்பார் ' கம்புறக் கொண்டு '
ତTଇଣ୍ଠା
டு
58. இ- ள் அங்கு எதிர்ந்து தாக்கி நின்ற சடாயுவை
அவ்விடத்திலெதிர்த்து போர் தொடுத்து கின்ற சடாயுவை, சிறகு (3LITS # ಹಿಡಿ வாளினல் சிறகுகளற்றுப் போகும்ப வெட்டி யொதுக்கி, இ நிலத்தில் வீழ்த்தி - இந்தப் பூமியில் விழுத்திவிட்டு, நெடு அகழ் இலங்கை புக்கு நீண்ட வகழியை யுடைய விலங்காபுரியில் வந்து, பூ கமழ் அசோகம் காவில் பூவையை இருக்கவிட்டு மலர்கள் பரிமளம் வீசிக்கொண் டிருக்கின்ற வசோகமரச் சோலேயின்கண் சிதாதேவியை யிருக்கவைத்து * (գ-Ա- சொல் அரக்கிமாரை இனிது காக்கு மாறு வைத்தான் - கொடுஞ்சொற்களே ப் பேசுகின்ற வரக்கப் பெண்களே யிதஞ்செய்து காக்கும்படி வைத்தான்.
சடாயுவை வீழ்த்தியென் றியையும் அம் சாரியை சமுத்
திரமே யகறியென்பது தோன்ற நெட்டகழிலங்கை | GT ଟିଁ । ருர் அசோகு சோகங் தீர்ப்பது,
. . . . 59. இ - ள் பொன் மான் அதன் பின் போன பூபதி. பொன்மானுகிய அதன்பின்னே சென்ற பூரீராமபிரான், &ւrւ3
வந்து சொன்ன வாசகங்கள் கேட்டு இளேயபெருமாள் வந்து தமக்குச் சொல்லிய வார்த்தைகளைக் கேட்டு துயர்ப் ଗugତି । கடலின் மூழ்கி துன்பமென்னும் பெரிய சமுத்திரத்திலே முழுகி, பன்ன சாலைக்கண் வந்து பாவையைக் காணுணுகி (அதிசிக்கிரமாக) பன்ன சாலேயின் கண் வந்து சிதாதேவியை
அங்கு காணுதவராகி, இன்னலுற்று அழுங்கி நின் முன் துன் பப்பட்டிரக்கமுற்றுகின்று, இருவரும் தேடலுற்ருர் பின்பு) இலக்கு மன்னனும்தானுமாகச் சிதாதேவியைத்தேடுவாராயி னர். இன் அன்வழிச்சாரியை. கின்றன் முற்றெச்சம் ,
60. இ-ள் இருவரும்தேடுங்காலே-( இவ்வாறு)இருவரு
மாகத்தேடிக்கொண்டு வரும்பொழுதில் இறகு அற்று வலியும
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ஆரணியகாண்டம்
" கெட்டு சிறகுகனே யுமிழந்து வலிமையையுமிழந்து, தரையி னில் கிடக்கும் அந்த சடாயு கண்டு நிலத்தில் கிடக்கின்ற அந்த சடாயு அவர்களேக் கண்டு அவட்கு நேர்க் த கருமமும் வழியில் சொன்ன காதையும் பிறவுங் கூறி சிதாதேவிக்கு நிகழ்ந்த செயல்களே யும் (அந்தச் சிதாதேவி) மார்க்கத்திலே இராவணனே யிகழ்ந்து சொன்ன கதைகளையும் பிறவற்றை யுஞ் சொல்வி விரைவினில் உடலம் விட்டான் சிக்கிரத்தில் இறந்துபோயினன் வீரரும் தகனம் செய்தார் - இராம லக்கு மன்னராகிய விருவரும் சடாயுவுக்கு திக்கடன் நீர்க்கடன் களே ச் செய்தார்கள்
(). . ܘ சிதாபிராட்டியாரை மீட்டர்களென் றிதனே யுஞ் சொன்னு னென் பார் ' பிறவுங்கூறி ' என்ருர்,
a 61 இ-ன் அங்கு வந்து இகழ்ச்சி செய்த அயோமுகி என்னும் நாமமங்கையை அவ்விடத்து வந்து தங்களே ਨੂੰ தனே செய்த அயோமுகி என்னும் பெயரையுடைய அரக்கப்
1 11 ܠܝ1 ܘ பெண்ணே, இளே யகோமான் வன் செவி காசி கொய்தான். LLSSTO iurt t GG G t rr S S T uT TT 00t T T T G TT 0 r0 S LLLS
இ U(5 ୩ @s 劉 O இ0) ՅՐ 2ԾՐ ନିଯତୀ ସ୍ନ, அரிந்தாா, தங்களே எடுத்துச் சென்ற கவந்தனே தம்பியோடு
* * ,_“ - புங்கவன் அறுத்து வீழ்த்தா ଗif s[6&ଥିନୀ த் தாக்கிக்கொண்டு ஆகாயத்திற் சென்ற கவந்தனென்னும் அரக்கனே அவன் தம் பியினே டு திராமபிரான் வெட்டி விழுத்தினர். அவனும் போனுன் கவந்தனும் இறந்து விண்ணுலகத்
ക്
- "
。 மங்கையை என முதற்பொருளுக்கு ஐ யுருபு கொடுத் தமையின் செவி காசி என்னும் சினேப்பொருள்களுக்கு கண்
காடுத்தாம்.
ر.
தே உலகு ஏகும் காலே (கவந்தனென்ப
| o! ଶ୍ରେ}} லகத் திற்குச் செல்லாங் ற்கும் சமையத்தில், சிை * யைத் தேடுதற்கு தாவு சுக்ரிவன் தன்னே சாருதி என்று சொன்னுன் (இராகவனே நீ) இதாதேவியைத் தேடுதற்கு (உற்ற துணையாக) பாய்கின்ற சுக்கிரிவன் என்பவனே அடை யக்கடவாயாக என்று சொன்னன் ஆவதும் கேட்டார் அத
இலங்கை வேந்தனுகிய இராவண அன வெற்றிகொண்டு
னே புங் கேட்டவர்களாகிய இராமலக்கு மன்னர்கள், பின்னர் பின்பு அவ்விடம் விட்டு அந்தக் கவந்தன் வனத்தை நீங்கி,
தென் பால் ஏகினா - தென் திசையாக வந்து, சவரி வைகும் விரத ஆச்சிரமஞ் சேர்ந்தார் சாரி என்பவள் இருக்கின்ற
4.

Page 28
46 இராமோதந்தம்
。 தபோமயமாக விளங்கும் ஆச்சிரமத்தில் வந்தார்கள். மேவி 60 முற்றெச்சம் கேட்டார் வினை பாலனையும் பெயர்.
6. 6 - ள் சவரி ஆச்சிரமம் புக்கு சவரி பூசனை யும் பெற்று - (அவ்வாறே) சவரி ஆச்சிரமத்தில் வந்து சவரி யினுல் செய்யப்படும் விருந்துபசாரத்தையும் பெற்றுக் கொண்டு, கவலையினுேடும் தென்பால் அரும் சுரம் கடந்து சென்று - மனக்கவலையோடும் தென்றிசையாகச் சேறற்கரு மையான பாலைநிலங்களேயும் கடந்துசென்று குவடுகள் பல வுஞ் சூழ்ந்து குலவு கிட்கிங்தை என்னும் புவி புகழ் மலேயில் போந்து - பற்பலமலைகளாற் குழப்பட்டு விளங்குகின்ற கிட் கிங்தை என்று சொல்லப்படும் உலகத்தவர் புகழுகின்ற மலே யில் வந்து, புலம்பொடும் இருந்தார்.(அம் மலேச்சாரலிலே ) இரங்கிக்கொண்டிருந்தார்கள். அன்று ஏ அசைகள் tly as
@ டு LL
கிட்கிந்தாகாண்டம்
64 இ - ள் : சுக்கிரிவன் அநுமன் எனச்சொலும் மிக்க
Κ) - . வான ரவீரர் இருவரும் சுக்கிரீவன் என்றும் அநுமன் என்
D (D
சொல்லப்படும் உயர்ந்த குரங்கு வீரர்கள் இருவரும், ஆடு போர் புக்கு வாலி பொருவலிக்கு அஞ்சி- பொருகின்ற போரிற் போய் வாலியென்பவன் பொருகின்ற போர்வலி மைக் கஞ்சின வர்களாய் அ கிரிக்கண் இருந்தனர் - அந்தக் கிட்கிங்தை மலேக்கண் இருந்தார்கள். ஏ அசை
இம் அவன் றலே பிளக்கக் கட
- an தென்று மதங்க முனிவரின் சாபமொன் றிருத்த T60 * - கிங்தைமலை சுக்கிரிவனுக்குப் புகலிடமாயிற்றென்றுணர்க. 65 இ - ள் : இருந்த வான ரவீரர் இருவருள் திருந்து மாருதி-அங்ஙனமிருந்த குரங்கு வீரர்கள் இருவருக்குள்ளும் திருத்தமுற்ற அநுமான் சேர்ந்த விருந்தரைத் தெரிந்து-அம்
ருவரையுங் கண்ணு ான்றிப் பார்த்து அவர் செய்கை (pg
வதும் பரிந்து கேட்க அவர்கள் தஞ்செயல்கள் எல் றையும் அன்புகூர்ந்து கேட்க, அவர்களும் பன் னினர் - பரீ ராமபிரானும் தம்பியும் தங்கள் வரலாற்றை யெல்லாம்
ܘ ܐ .
- , சொன்னர்கள் மற்று அ ை
சின்னத் திருவடிகளாக வின் அநுமனே வாழா கூருது திருந்து மாரு சனம் கொடுத்தக் கவிஞர்
ଛି!' என விசே
。 ,
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...", | | | & (3) - அநுமன் திரும்பி வந்து, ಙ್ சொல்லிய யாவை யும் ஒரு ಟ ................................ சொன்ன எல்லாவற்றையு
க்கிரீவனி டத்திற் சொல் BÚ விளங்க நட்பானது அதிகரித்து நாளுக்குநாள் வளர்ந்து எங்கும்பொருட்டு, அவனேயும் மைந்தர்களோடு பொருத்தி னுன் சுக்கிரிவனையும் இராமலக்கு மன்னரோடு கலந்து கொள்ளச் செய்தான் ஏ - அசை
l 67, இ - ள் இ
' ' இருவர் தாமும் இராமபிராஜம்சு
݂ ݂
岳(魔 .1 ۔۔۔۔۔ சம்பவத்தை ஒருவரறியும்வண்ணம்(ஒருவர்க்ெ
ی அ10, ஒருவர் செய்தி ஒருவர் உணர்ந்திட இயூம்பின
ஞர்கள் (அப்பொழுதில்) புங்கவன் வாலியைப் என்றனன் பூநிராமபிரான் யான் வாலியைக் கொன்று தரு
颐 - - வேன் என்று கூறிஞர் மற்றவன் தையலே காடித் தருவன்
() என்றனன் மற்றைச் சுக்கிரிவன் யான் சிதையைத் தேடித்
தருவேன் என்று கூறினுண் ஏ-அசை பொருதல் ஆகுபெயர்
8ே இ-ன் காடும் வாலி வலிமையும்-வீரர்கள் விரும்பு
கின்ற வாலியுடைய வலிமையையும், கண்ணி போர் ஆடி
,。 தடி ; , وجہ تھوڑہو اور جوہریرہ پیرو
ததும் வந்து போர் செய்து தன்னே அலேவு .g. If I i ri
தன் மனே கூடும் தேவியை கொண்டதும் - ற் குரியவளாகிய தாரையென்பவளேக் கவர்ந்ததை
யும் சீதையைத் தேடிவந்தவர் தேறவிளம்பினுன்-சித
? தேடிவந்தவர்களாகிய இராமலக்கு மன்னர்கள் அறி
| (1/LDL110- ( சுக்கிரீவன் ) frՕմ: சொன்னுன்
69 இ - ள்: துலங்கும் வெய் வலி GFrgår செய்ய -
(இராவணனே வாலிற் பேராற்றலையுடைய வாலி
யைக் கொல்லுதற்குரிய) பி 历。 சிக்கின்ற கொடிய வலிமை இவற்குண்டோ இன்ருே வென்று சோதனே செய்யும்படி, நிலங்கிடந்து நிமிர்ந்து மலேயென அலங்கும் துந்து பி ஆக்கை
6, - பூமியிற் கிடந்து வளர்ந்து மலேயைப்போல 。
ಮಂಗ್ಳಿಆಸ್ಟ್ಮ್ துந்து பி யென்னும் அரக்க ைது உடம்பின் எலும்பை, கலங்கி வந்தவர் கண்டிட காட்டினுன் (சான
(5 GOO) Ill.) காண்பித் XII OT - Sy 6029F
துந்து பியென்றும் அரக்கனது என் பை, தேக அப்பியா த்தின் பொருட்டு திை Yr Wyth) வாலி வில்ை எடுத்து மேலே விசி அது விழுகையில் தோள் கொடுத் தேடுதலானும்
t துணப் போற்ற விருந்தாலன் ருே இவர் வாலியைக்
ー

Page 29
. ܐ ܐ ன்னும் தனதையங் திருமா காட்டி ஞன் என்பார், 'இது g s டினுன்' என் ருர் என்க. ,
下 °
獸 ?0 இ - ள் > கரிய கோமகன் கரிய நிறத்தையும் *"" به مهمتری جیمر در
இராசகுமாரனுகிய பூநீராமபிரான்
D@ *
nt
நீஇ ரீவன் ২০০১ s காட்டி சொன்னதும் கேட்டு
காண்பித்து துந்துபியினுடைய என் பைக்
சஞ்) செய்தலேச் சொன்னதையும் 3:51
ہمیت; எற்றினன் தனது காலின் பெ
... و - அ மலே விண் எழுந்து ஒரு கணத்தினுள் நீளிடை
。,,主 பு மலேயானது ஆகாயத்திலெழுந்து ஒரு
ವಾಣಿ: 一、、”*”。Q′ ாழுதினுள் நெடுந் தூரம் ே "* ,
窃エ கற்பிக்க இலக்குவன் தன் இா in Quan வெற்றிஜனென்று இந்நாற்கு மாருகக் கம்பராமாய " "o" "*
71 இ ன் பராரை மேவி உயர்ந்து - *த வரை
2.
மேலே உயர்ந்து மடைகளும் வி
'''
ை
விரலினுல்
விளங்கிய படைக்கலங்களுஞ் ଜର୍ଦୀ
விளங்கிய, மராமரத் தொகை
கேட்டத்தைச் (சுக்கிரீவன்) காண்பித்
ன்று 960) (a): ஏழும்'
s ଜit விட்ட அம்பொன்று அம் மரங்க ளே 恩
-
ஊடுருவினது.
::: * '' தனுர்வேதத்தி லதிதிவிரமுள்ள இராக A JK W
வீரமுள்ள இராக
Ti:*
O)
இ
டும் அந்த கக் கொல்லு
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கிட்கிங்தாகாண்டம் R எண்பைக் கொண்டும் மராமரங்களே க் கொண்டும் பர் கழித்துத் தெளிந்தமையின் பகை சிந்துவார் என சிந்தை
* * மகிழ்ந்திடு மந்தவிர ரென் ருர்,
73 இ ள் தம்பி சுக்கிரிவன் தம்பியாகிய சுக்கிரி வன், வாலியைப் போர்க்கு வருக என தமையனுகிய வாலி
போருக்கு வரக்கடவையென்று வீரம் கிளங் து அறை
/。 கூவின்ை வீரம் பேசிப் பொருதற் கழைத்தான், வாலியும்
-, መ * விரைவில் மேவ - வாலியென்பவனுஞ் சிக்கிரத்தில் (ஆயத்த
for GE ) @ ೨. அவகுெடும் பொருத தம்பி புறங்கொடுத்து ஏ கி ஞன் - அந்த வாலியுடனே போர்செய்த சுக்கிரீவன் புறங்
கொடுத்துப் போயின்ை
74 இ ள் ஆகும் வீரன் இராமனுெடு எண்ணி - | H மந்தந்துபோல சுக்கிரீவன் இராகவனுடனுலோசித்து, பின் னும்-மீளவும், வாகை வாலியை வருக என போக - வெற்றி யையுடைய வாலியைப் பொருதற்கு வரக்கடவையென்று
அழைத்துக்கொண்டுபோ க, அவனும் வந்து பொர-(போரெ
எனிற் புயமும் பூரிக்கும்) அந்த வாலியும் வங்து பொரா கிற்ப புங்கவன் மறைந்து வேகவாளி விடுத்தனன்-பூரு ராமபிரான் -- |ი.კას - ஒளித்துகின்றுவேகமான பாணத்தைச்செலுத்தினர் ஏ-அசை
பட்டு - பிரயோகித்த பணமானது சீக்கிரத்தில் தனது மார்
... s 75 இ - ள் விட்ட வாளி விரை 15 g/ 95607 LIDITAT Lsé95 LO
பகத்திற் படுதலால், வாலி சுவர்க்கம் படர்ந்தன ன் - வாலி யென்பவன் சுவர்க்கத்திற் போயினன், கிட்டும் அச் சுக்கிரி வன் - (நட்புடையவனுய்ச்) சார்ந்த அந்தச் சுக்கிர்வன், கிட் கிங்தையில் பட்டம் எய்தி அரசியல் பற்றினன் - கிட்கிங்தை மலையில் (இராசசின்னமாகிய) பட்டத்தைப்பெற் றரசாட்சி யைக் கைக்கொண்டான் பட்டு - ஏதுப்பொருட்டு
26 இ- ள் விரிருவரும் சென்று இராமலக்குமன் னர்களாகிய விருவரும்போய், தென் திசைகின்ற மாலியவான்
ሪጫ எனும் நீள் மலே துன்றி-தென்றிசைக்கண் நின்ற மாலியவான் என்னும் 5ெடிய மலேயின் கண்ணிருந்து, ஈர் இருமாசம் தொ லேத்தனர். (அங்கனமிருந்து) நான்கு மாசங்கள் கழித்தார்
கள், (அங்ஙனங் கழித்தபின்பு) வென்றி வீரன் தம்பியை
ಇಂ...' - வெற்றியையுடைய பரீராமபிரான் இலக்கு மன்னனே பழைர் Hot 9 !,';')') ;
விளித்தனன் முற்றெச்சம்
。

Page 30
של אי - ள் ஈட்டவான ர வேந்தன - 。 sprcm குரங்குகளுக்கரசனுகிய சக்கிரிவனே, இ இடை கூட்டி வா
- 。 GO GOTT கொற்றவன் சிபி)இப0 - இவ்விடத்திற்குக் ση - Ε) ή
கொண்டுவரக் கடவையென்று அந்த இராகவன் கூறுதலும், கேட்ட தம்பி அழைக்க - பணிப்புரையைக் கேட்டு கின்ற
இலக்குமன்னர் அங்கேசென்று அழைக்க, அவன் கிளர்ந்து -
۔۔۔۔۔ அந்தச் சுக்கிரிவன் எழுத்திருந்து, கூடு இனத்தொடு இரா மனே கூடி குன் - கூடிய குரங்கினங்களோடு வந்து பூரீராம
its 35 g (5.5-in தான்
மேலச் செய்யுளில் விளித்தனன் என்னும் முற்றெச்
சம் இச்செய்யுளில் ' கூறலும்' என்னும் முற்றுவினே
,
28 இ - ள்
தேடுவீர் எனும் செம்மல் உரையினுல் - (அப்பொழுதில் சான கியை) தேடக்கடவீரென்று இrர ரு ராமபிரானுடைய கட்டளையினுல் கடும் வானர கோம கன் (எழுபது வெள்ளம் என்னும் தொகையினராய்) 。 நிற்கும் குரங்குகளுக் கரசனுகிய சக்கிரிவன், சீதையை தேடும் வண்ணம்-சிதாதேவியைத் தேடும்படி ஒடும் வான ர வீரரை - உலாவுகின்ற குரங்கு வீரர்களே திசை 576irಿ னும் உய்த்தனன் - நான்கு திசைகளிலும் அனுப்பி வைத் தான் ஒரு அசை, உரையினுல் கோமகன் உயததினை
G7,GÖT" (LJD 1956, IN
(ক) as - ள் சிதை கண்டு தெளிந்து துணிந்திட (என்
% GÖRÖK வனுல் அனுப்பப்பட்டவன் என்று) சிதாதேவி பார்த்து ஐயமின்றித் துணியும் பொருட்டு ஏ தம் அற்ற இதனக்கொடு என - குற்றமில்லாத இதனேக் கொடுப்பாயாக வென்று சொல்லி நாதன் சந்திடும் - பூநிராமபிரான் கொடுத்த கல் விரல் ஆழியும் நல்ல மோதிரத்தையும் பேதம் நீங்கும் அரு மனும் பெற்றனன் (இராமலக்குமன்ன பாடில் லாத அநுமான் பெற்றுக்கொண்டான்
。
DIE PETIT 19 @ರಾಗಿಣಿ து தைென்பது ே ETT FÖR T. பேதநீங்கு
மருமன்' என்ருர் சடாயு கூற்மு னும் பிறவாற்ருனும் கியை வஞ்சித்தவன் இராவணன் என்றும் அவனிருப்பது தென்னிலங்கையென் றும் தெளிந்துகொண்டமையின் தென் னிலங்கைக்குச் சென்று மீளுதற்குத் தக்கவுனென்று மோதி U (եբե։ கொடுத்து அநுமனே Այլն: அனுப்பின் * 6 ജ്),ിൿ,
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. இ ள் அநுமன் அங்கதன் ஆதியர் தென் திசை
t TC) ருனி புகுந்து – அநுமனும் அங்கதனும் முதலாகவுள்ளோர் தென் திசையாக மிகவுஞ் சென்று சம்பாதி டுவின்றிடும் வனிதை வாய்மொழி வார்த்தையுங் கேட்டனர் - சம்பாதி யென்பவன் சொன்ன சிதாபிராட்டியின் வாய்மொழியாகிய
T
- * /ーで、2-、
@Tಫಿರಾಖಿ Hಹಾ கேட்டு, இனிது தென்கடல் öróり。 மருவினர்
இ னிதாகத் தென் சமுத்திர த்தின் கை 'ರಾರು ಶಿರಾ-ರಾಫಿ | ಆ91 கேட்டனர் முற்றெச்சம்
_ சானகி வேண்டிக் கூறிய மொழியாகலின் வாய்மொழி யென வேண்டாது கூறினர். சம்பாதியும் தம்பியாகிய சடா யுவும் குரி பன் ேறர்ப்பாகனுகிய அருண னின் பு தல்வர். இங்கே தென்கடல் எல்லே என்றது பாண்டிங்ாட்டின் கண்ணுள்ள தனுக்கோடியென வழங்கும் சமுத்திரதிரத்தை மார்க்கத்தில் சிதாபிராட்டியார் தன் சீனச் சந்தித்து என்ன ೨17ೇರಿ வஞ்சித்துக் கொண்டு Curai. AMD60) LOGOA ULI என்னேயனுக்குச் சொல்வாயாக என்று சொன்ன மையை அநுமன் அங்கதன் ஆதியர்க்குச் சம்பாதி இங்குக் கூறினன் என்றறிக
81 இ ள் வான ரவிர்குழாத்துள் குரங்கு வீரர் களின் கூட்டத்துள் மருவு தென்கடல் வாவி யிலங்கைபுக்கு (இலங்கையோடு) மருவியிருக்கும் தென் சமுத்திரத்தைக் கட்ந்து இலங்காபுரியிற் போய், அரிவை செய்கை யறிந்து திட - பிராட்டியாரின் செயலை யறிந்துகொண்டு
உடனே மீண்டு வருதற்கு, உளம் வெருவி ஒருவரேனும் உடன் பட்டிலர்-மன மஞ்சி ஒருவராயினும் சம்மதப்படா ராயி னர். ஏ அசை தென்கடல் பிறிதினியைபுநீக்கிய விசேடணம்
. 83 இ ன் தற்புகழ்ந்துரை சாம்பவன் கூறிட - தன் னே ப் புகழ்ந்து புகழ்ச்சி வசனங்களேச் சாம்பவந்தன் சொல்
லிய அளவில் பெற்ற மாருதி ஒகை பெருகி (அப்புகழ்ச்சி வசனங்களே க்) கேட்கப்பெற்ற அநுமான் மகிழ்ச்சி மிக்கவ ആഴ്ച, பொற்பினுேடு பொலிந்து-அழகோடும் தேகம்பூரித்து, மகேந்திர வெற்பி னுச்சியிலேறி விளங்கினுன் - மகேந்திர மென் னும் உச்சியின் மேலேறிப் பிரகாசித்தான்.
!, அசை பெற்ற மாருதியெனக் கண்ணளித்து வாயு குமாரனுகிய அநுமன் எனப் பொருள்கோடல் இங்குப் பொருந்தாதென்க

Page 31
இராமோதர்தம்
* சுந்தரகாண்டம்
3ே இ ன் அடல் பெருகும் மாருதியும் அம் ம யின் மீது எழுந்து - வலிமை மிகுந்த அநுமானும் அந்த
மகேந்திர மலேயின் மேலேறிகின்று மிடல் பெருகும் மைக் ாகம்மீது எழுந்து வருவதுவும் பார்த்து வலிமைமிக்க மை காகமென்னும் மலே (கடற்றிை ரகளுக்கு) மேலே எழுந்து தோற்றுவதையும் பார்த்து, உடல் ஒருவ வரும் அரக்கி உயி ரையுங் கொன்று தன்னுடம்பை யிழக்கும் வண்ணம் வரு கின்ற அரக்கியினது உயிரையும் வதை செய்து, அவ்வழியே கடல் அழுவம் தாவி இலங்காபுரியுங் கண்டனன் - அந்த மார்க்கமாகவே சென்று கடற்பரப்பையுங் கடந்து இலங் ಹಾಆ.೧T657||ಹಿ| கண்டான்.
ஏ-அசை இந்திரன் சிறகரிவனென்றஞ்சி இமயபர்வத ராசன் மகனுகிய மைகாகனென்னும் வெற்பு தென் கடலுள் மூழ்கி, அலைகளின் அசைவிஞலே மேலெழுந்து தோற்று தலையும் கண்டான் என்பார், ' மைாகம் மீதெழுந்து வருவ துவும் பார்த்து ' என்ருர் தென்கடலுள் மை நாகதிரிக்கும் நீலகிரிக்கும் மத்தியிலே வட
84 இ - ள் : தாவியெழும் மாருதியும் - எழுந்து பாய் கின்ற அநுமானும், வழிமறிக்கும் இலங்கை மகாதேவிதனே வலிதொலேத்து வழிமறித்து வருகின்ற இலங்கை மாகா ளியை வலிமையை அழித்துப் புறக்தரச்செய்து, திறல் அரக் கர் நகரியிற்போய் - பராக்கிரமசாலிகளான அரக்கர் வசிக்
47 கின்ற இலங்காபுரியிற் போய், பாவி இராவணன் துயிலும் பான்மையும் பார்த்து பரவியான இராவணன் நித்திரை
செய்கின்ற தன்மையையும் பார்த்து ஒரு வணிதை ೨ ತಿಆ, மரக் காவிலிருந்து கலங்குவதுங் கண்டனன் - ஒரு பெண் * ரசி அசோகமரச் சோலேயின் கண் ணிருந்து மனக்கலக்கம்
.F ;ہے {gy(G))/__{f |
೨೧ 60ז ,)D69,9 ,1907- $600 | "מ/שש: ೨ ರಾ.
வாவியெழும்" என்பதை எழுந்துவாவும் என மாற்றுக இராவணன் அவலமான நித்திரைக்கிடையி விருந்து சிதாதேவியின் கற்பழியாமையைத் தெளிந்தான் 'ಸ್ತ್ರ್ಯ பான்மையும் பார்த் தென் ருர் இதனுல் காலம் இராக்கால
(c) Li pjaior L OO a S S S S M S M S MM M M M M M MS SMS SM
1ಿ °НАР தி
g 砷 v - d 85 இ - ள் அநுமான் இலைமறைக்கும் மரக்கிளே யில் தங்கியிருந்து (அங்கனம் ஒருவனிதை கலங்குவதைக் கண்-)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imma li li
。 சி(6தர 58 lite
அநுமான் இலகளால் மறைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு அசோக ምw . ܬܐ மரக் கொம்பரிலிருந்து, இங்கு இவள் ஆரென உளம் அயிர்க்
கும சமையத்தில் இவ்விடத்தில் இந்த மங்கையர்க்கரசியான
வர் யாரோவென்று தன் மனதில் ஐயமுறும் வேளையில் இரா
LC¥4ረም
பிராட்டியாரிடத்தில் வந்து எனக்கு மனே யவள் ஆக என இரப்ப - பெண்ணரசியே மீ எனக்கு மனே வியாகக்கடவை
யென்று குறையிரக்து கேட்ப, அங்கு அவளும் கடித்து
- G? - உரைத்தாள் - அப்பொழுது சிதாபிராட்டியாரும் (அவனே
us வணனும் மங்கையிடம் வந்து-இராவணனென்பவனும் சிதா
யோர்) துருLD பாசி !! தித்துக் கடிந்துக யினுர், அவனுLஅங்கு அகன்று ஏ கினன் இராவணனும் அங்கு கின்றும் நீங்கிப் போயினுன் வ-அசை, தங்கியிருந்து ஒருபொருட்பன் மொழி
86 இ ன் பாதபத்தின் மிசையிருந்தோன்-அசோக
மரத்தின் மேலிருந்த அநுமான் பலவாறு புலம்புகின்ருள் சிதையென நிச்சயித்து-பலவிதமாகப் புலம்புகின்றவராகிய இவர் சிதாபிராட்டியார்த வென்று தெளிந்து, சிந்தை மகிழ்ந்து மனமகிழ்வடைந்து அணிமையிற் போய் - சமீ பத்திற் போய் கின்று, காதலன்றன் செய்கையெலாங் கட் டுரைத்து-பிராணநாயகராகிய பூரீராமபிரானது செயல்களை
யெல்லாம் உறுதியாகக்கூறி, தான் கொணர்ந்தமோதிரமும் அவளிடத்திலே முறைகின்று கொடுத்தன ன் - (ଏଟ ଗୋtiରiଗot
தடையாளமாக) தான் கொண்டுவந்த மோதிரத்தையும் முறையாக நின்று கொடுத்தான். ஏ - அசை,
儡 அரசிக்குத் தன்னடிமை தோன்றக் கைகட்டி வாய்
புதைத்து ஒதுங்கி நின்று கொடுத்தானென்பார் 1 முறை ன்ேறு கொடுத்தன 697 61 607 (ՈՐՈ .
,_。,° 87 இ - ள் : குலங் கிளரும் மோதிரத்தை-(அநுமன்
. . "," கொடுத்த) அழகு விளங்குகின்ற அந்த மோதிரத்தை ஈது
நாதன் அணி என - இஃது என் கணவனுடைய மோ திர
மென்று வாங்கி, மனங் கலங்கி வெய் துயிர்த்து - (தன் னே மணஞ்செய்த காட்டொடங்கி தானுங்கணவனும் இன் புற்று வாழ்ந்த சுகங்களேயெல்லாம் அம்மோதிரம் நினே விற்கொண்டு வ ர மனமுடைந்து நெடுமூச்சுவிட்டுகாதலனே ப்பிரிந்துகின்ற பொலம் கொடியும் - கணவனேப் பிரிந்து நிற்கின்ற பொற் கொடி போலும் சிதாபிராட்டியாரும் இங்கு இதனைப்புங்கவன் பாற் கொடுத்தியென - இங்கே இதனே எனது பிரானாயது ரிடத்தில் கொடுப்பாயாகவெனச் சொல்லி, அலங்கிய குடா மணியை அநுமனிடங் கொடுத்தன ள்- தான் வைத்திருந்த) பிரகாசிக்கின்ற குடாமணியை அநுமானிடங் கொடுத்தார்,

Page 32
இராமோதர்தம்
。 ஏ அசை பொலம்-பொன் என்பதன் விகாரம் தொல்காப்பி
. ܢ யம் எழுத்ததிகாரம் புள்ளிமயங்கியல் பொன்னென் கிளவி ஈறுகெட முறையின், முன்னற் ருேன்றும் லகார மகா ரம்
செய்யுண் மருங்கிற் தொடரிய லான ' என்பதன லுணர்க. 。 88, இ - ள் தூதன் எனும் அநுமானும்-இ UT IT IS 6SAJ 6057 தூதுவன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அருமானும் குடை LD60 தனப்பெற்று குடாமணியைப் பெற்றுக்கொண்டு, பெண்
ணணங்கே-பெண்களுள் தெய்வம் போல்பவரே, இனிப் பீடை ( கொளவேண்டாம் - நீர் இனி வருத்தங்கொள்ளவேண்டாம்,
வெம் போரில் - கொடிய யுத்தத்தில், கேடுசெயும் இராவ ணனே கிளேயோடும் முடிவு எய்த சாடி - கெடுதலேச்செய் கின்ற இராவணன் என்பவனே அவன் சுற்றமாகிய அரக்கர்க ளோடும் முடிந்துபோகும்படி கொன்று, உனே யும் அழைத்து
தன்னகரம்செல்லுவன்- (பூரீராமபிரான்) தங்களேயும் அழைத் துக்கொண்டு தனது அயோத்தியாபுரிக்குப் போவார். @ அசை குடா ஆவீறு ஈண்டுச் குடையென ஐயிருயிற்று
,_° ey o ಇಂT @ 0 Հ.68» օպմ 'ജൂ', '-'
மாளுக்குத்)தேற்றரவு சொல்லி அநுமானும் அவ்விடம்விட்டு
ஏகி - அநுமானும் அந்த இடத்தைவிட்டுச் சிறிதுது ரஞ் சென்று அயல் நின்ற பொறில் இறுத்து அழித்து ஒரு பக் கத்தில்கின்ற அசோகமரச்சோலையை முரித்தழித்து, நேர்ந்த எதிர்த்த அக்கன் முதலாகத் துன்றிய தொல் லரக்கர் குலம் தொலைத்து ஒழியக்கொன்று அழித்து - அக்ஷயகுமாரன்முத லாக நெருங்கிய இராக்கத குலத்தை தொலேக் தொழிந்து போகுமாறு கொன் றில்லாமற் செய்து கன்றிய இந்திர சித்து கட்டிடவும் பெற்றனன் கோபித்து வந்த இந்திரசித் தனுல் கட்டும்படி யாகவும் அகப்பட்ட fesör. G. ಇಂತಿ,
அக்கன்-இராவணனின் இளையமகன் இந்திரசித்து தன் இனக்கட்டுதற்குத்தக்கவலியு டையானல்லன் என்பதுதோன்ற உயர்வு சிறப்பும்மை கொடுத்து கட்டிடவும் என்றும், தான்
ஒருகால் இராவணன் முன்னிலக்கு செல்லுதல் சம்மதமென்
. . . . 90 இ - ள் : மாருதியைக் கட்டுடனே கை கொடுபோய்
۔۔۔۔۔۔۔۔ @ಗ್ವೇ ಊಪ விட்டிடலும் (இந்திரசித்தன்) அநுமானேக் கட்டினுேடு கைப்பிடியாகக் கொண்டுசென்று இராவண ஒனுடைய முன்னிலையில் விட்டமாத்திரத்தில் வெறுத்து அப வாதம் உரைத்த இராவணற்கு-பகைத்து (இராகவன்மேல்)
,
YY" |
89 இ - ள் என்று சொலி - இவ்வாறு (சானகியம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:
சுந்தரகாண்டம்
ay g, a, o ; இகழ்ச்சி வார்த்தைகளே ப் பேசிய இராவணற்கு
உறும் தசரதனுர் பாலகன்றன் பெருமையெல்லாம் கட்
டுரைத்து - மகத்துவ சின்னங்களைப் பெற்றிருக்கும் தசரதச் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரராகிய நிராமபிரானது மேன் மைகள் முழுவதையும் வலியுறுத்திக் கூறி தன் வலியுங் கலங்காது காட்டினன் ಶಿರಾ ತ್ರಿ' " துரியங்களே "I", "" மில்லாமல் காண்பித்தான் ஏ - அசை,
, . y அச்சமின் றிக் காண்பித்தா னென் பார் கலங்காது
| στού (ηρή
(0.
91 இ - ள் தோல்வியுறும் அரக்கரெலாம் சூழ்ந்து(தனதுபோரில் புறந்தந்துபோன இராக்க தர்களெல்லோரும் ஒருங்கு திரண்டு, அநுமான் வாலினிடை சீலேயிற் பந்தமுறச் செய்து - அருமானது வாவின்கண் பற்பல சிலேகளே கட்டா கச் சுற்றி, தயிலமும் விட்டு - தயிலத்தையும் ஊற்றி வால் எரிக என கொளுத்த இவனது வால் எரிந்துபோகக் கடவ தென்று சொல்லி தியைக்கொழுத்த வளர்கெருப்போடு எங்க ணும்போய் - (அப்பொழுதில் அநுமன் என்பவன்) சுவாலே விட்டெரிகின்ற நெருப்பினுடன் எவ்விடங்களிலுஞ் சென்று இசன்று கோல இலங்காபுரியை முற்றக் கொழுத்தி எரித்த னன் அழகான இலங்காபுரத்தை முழுதும் கொழுத்தித் * ஞ் செய்தா ஏ அசை
இராவணனதாசனத்தள வுயரச் சுருனேயிட் டதன்
மேலாக ஒக்க இருக்க அருமனுக்குதவி இராவணனுக்கு கிங்
தையைச் செய்த வாலில் சாலவும் கோபமுண்டென்பார்
。 வாலெரிக' என்ரு ரென்க.
93 இ - ள் கலங்க எரி கொழுத்தியபின் - (இலங்கா
புரம்) கலக்கமுறும்படி அக்கினியிட் டெரித்தபின்பு கடல் 。
கடந்து வான ரத்தின் குலங்களே ச்சேர்ந்து சமுத்திரத்தைத்
தாண்டி (தனது வருகையைக்காத்து கந்தமாதன Linča) U 96 or 4 னிருந்த ) குரங்குக் 4, L. " [57a, 2%i7. யடைந்து, அவற்றினுெடும் கொம்மென இராமனேயணுகி-அந்தக் குரங்கினங்களோடும் சிக்கிரத்தில் (மாலியவான் என்னும் மலேயில்) நிராமபிரா னிடத்து வந்து, இலங்கைகளிடை நிகழ்ந்தசெய்கையெலாம் இயம்பியபின்-இலங்காபுரியின் கண் நடைபெற்ற செயல்கள் முழுதையும் சொன்னதன்மேல், அலங்கிப் குடாமணியும் அவன் கரத்தில் ஈந்தன்ை (ான கியம்மாள் கொடுவென்று கொடுத்த) பிரகாசிக்கின்ற குடாமணியையும் அந்த இராக
வன் கையிற் கொடுத்தான் ஏ - அசை

Page 33
5 L
தசரதன் புரிந்த
og
ம்பட்ட தசரதச் சக்கரவர் மகாதவப்யருக
புக்கு இர
புரியின்கட் சென் சுக்கிரீவன் முதல
淤
●の7
。 மரபில் வந்த இராம ளமக்குத் தென்கி ய திசையிற் போகி விரிகடற் சேது கட்டி
இ) ஆ அருஞ்சிறை பகத்து ஜிஆ இ '
புராணச் செய்யுளான றிக.
݂ ݂ முதுனை 75தி
J. Illése
"ه
பகைத்து செயராமபிரான
ய பரீ ராமபிரான்
L) பவனும்
?ליו 。 ல்வருங் காலங்களுக்கு இ ன முறையால் - நூல்களி புரிந்து வைத்தனன் மகு
விதிப்படி அபிே துவைத்தார்
Ø@'ቓቓffT ·
- அசை அரசாக வைத்தவ னென்றி ሎ¬ جہ ݂ ݂ அஃறிணை ஈறுபோல் வந்த உயர் திணை
- ள் : நாயகனுகிய இ
墅。
 

புத்த
சே துவை ஆற்று
வித்து - கட்டுவித்து அவ்வறியே அந்த
திதி தி மார்க்கமாகவே, பாயும் நெடு வான் ர ராம் படைகளொடு - பாயும் இயல்பினேயுடைய குரங்கு வீரர்களென்னும் சேனேக
ளோடும் தியர் செறிந்திடும் இலங்கை சுவேலமலே சேர்ந்த : ன்-இராக்கதர்கள் நெருங்கியிருக்கும் இலங்காபுரியிலுள்ள சுவேலமலே யில் வந்தார். ஏ - அசை
ረሙs அணே, சேது பாலம் என்பன ஒருபொருட் கிளவிகள்
s 1 சுவேல்மலையைத் தானே பாசறையாகக் கொண்டிருந்தா ரென் க. சுவேலமலேயே பிற்காலத்துச் சிங்களத்தில் .
டுத்தம்பளே யென வழக்குகின்றதுபோலும்
ம
L $ g, W 6OOSTELLO
ற்றிருந்ததன்
96, - ள் பின் - சுவேலமலேயில் வி மேல், இராகவன் பணித்திடியூராமபிரான் கட்டளே செய்ய பெருவலி யமைந்து முன்னர் கின்றிடும் நீலனே முதல் வான ரர்கள் - பெருவலியைப் பெற்று முன்பாக நின்ற ? ഓക്സ് முதலாகக்கொண்ட குரங்கு விரர்கள், இ நிலம் செறிகல் டு லாடு மரங்களே யெடுத்து-இந்த இலங்கையில் நெருங்கிநிற்
கின்ற மலைகளேயும் மரங்களே பும எடுத்துக்கொண்டு முன் னர் ஏகிய இலங்கையை முற்றுகை செய்து - முற்படையா கக்சென் றிலங்கையை முற்றுக்கையிட்டு,
, , , , - இச்செய்யுள் ಆ9) .ಆ... @@ೇ । வளேத்தல்
-கொடியவனு கிய இராவணனது கட்டளையின் படி போரிடைச் சேர்ந்த - யுத்தத்தில் வந்தெதிர்த்த மாயன் பிரகத்தனே மற்றுளார் தம்மை - வஞ்சனேயுடையவனுகிய பிரகத்தனே யும் மற்றும் உள்ள அரக்கர்களே யும், காயம் விட்டிட பொருதனார்-உடம் பைநீக்குமாறு (இறக்கும்படி) போர் செய்ததுமன்றி, வீரம் மேல்கொண்டு தங்கள் சாதுரியங்களே மேற்கொண்டு கடக் இறல் அரிமா மேய வன்மையுங்காட்டினர் கடுமையான வலியையுடைய சிங்கம்போன்ற வலிமையையுங் காண்பித்
97 இ ள் தியராவணன் பணியினுல்
தனர். பொ ருதவர் முற்றெச்சம்
செய்து பொருது காட்டினர் என மேலச்செய்யுளோடு கட்டி முடிக்க அரிா சிங்கம் மேய உவம விடைச்சொல்
98, இள் சுக்கிரிவமை அாம்ை மாமரம் துளேத்த
அ குமாானும் தப்பியும் அவரி ைவந்து-சுக்கிர்வனும் ಶಿವು
-
மானும் I/ A II Al Ամ, U ITILO 9 U Tigg)/ti, இலக்கு

Page 34
ராமோதந்தம்
,
மன்னனும் யுத்தத்தில் வந்தெதிருன்றி, புக்க வெம் திறல் அரக்கரை வேரொடும் போக்கி தம்மோடு யுத்தத்தில் வங் தெதிர்த்த கொடுந் திறலையுடைய இராக்கதர்களே அ டியோடு கொன்று, ே தவரும் வியப்ப- (மானிடருமன்றி) தேவர்களும் வியந்து கூற, மிக்க வீரமுங்காட்டினர்-தங் * மிகுந்த வீரத்
s ●。 துவங்களே யுங் காண்பித்தார்கள்
a ( 欧 ● -
ତT BE O தே 9 Փtք (107,565 # góoಾರು * ,
。
。 *。。
அன்ன போதினில் அவவாறு யுத தகு
! 。。 புஞ் சமையத்தில், இந்திரசித்தெனும் அடலோன்-இக் திரசித்தன் என்கிற வலிமையையுடையவன், மன்னன் மைக்
a a இராம லக்குவர்களே சக்ரவர்த்தி திருக்குமாரர்க
* 1 ዘ (y) . GIT IT GALI I பருராமபிரான யும் இலக்குமன்னனே யும், வன்மை துன்னும் கச கபாசத்தினுல் பிணித்தனன் வலிமைசேர்ந்த s په ز%' நாகபாசத்தினலே கட்டினுன் பன்னகாரி தொடர்ந்துவந்து
அவ்விடத்தில்) *(೨, ೭ · ೧೦.೩೮೨), ಅಖಿ© வலிபறக்கத் தொலேத்த னன் காகபாசத்தினது வலிமையை (பஞ்சுபோல்)
மாறழித்தான்.
(56 வந்துழி நாகபாசத்தின் வலி 6) լինել 60 լի (3 من ال றன் றறியாது போயிற்றென் அ
100. இ - ள் சம்பு (...) । ଜୀ। GT Coll. எடுத்த }] ଗୋର୍ଖା வபெருமான் விற்றிருக்கின்ற கைலாசகிரியைத் தூக்கிய இராவணன், சலியாது இழைக்காமல், வில்லிடை அம்பு பூட்டியே அமரிடை எதிர்த்து-வளைத்த வில்லின் கண் பாணல் களே அநுசக்தித்துக்கொண்டு யுத்தத்தில் எதிர்த்து, தும்பை குடிய இராகவன் பொருதிட தொலைந்து-தும்பைமாலேயைத் தரித்த பரீராமபிரான் எதிர்த்துப் போர்கொடுக்கத்தோல்வி கொதித்து மன மழன்று கும்பகன்னனே த் துயி லெடுத்தே வின்ை-கும்பகன்னன் என்னும் தனது தம்பியை வித்திரையினின்றும் எழுப்பி (இராம லக்குமன் ன மன்ன ரோடு பொருவாயாக என்று சொல்லி) அனுப்பிஞன்.
அம்-சாரியை ஆறுமாத பரியக் தஞ்செய்யும் கித்திை ΤΦ (3)
。。 , e s இடையிற் பங்கம் நேரிடி னவற்கு மரண மென் றறிந்தும்,
ے o ݂ ݂ தனக்கு நேர்ந்த ஆபத்தின் நிமித்தம் இராவணன் கும்பகன் னனே எழுப்பினனென்றறிக. இந்திரசித்தன் காக பாசத்தாற் கட்டித் தமக்கு வெற்றிகண்டு மீண்டவுடன் மகன் மேல் காதல்
22__ 母 ܢ ܠ - 。し 、 之 ಆಗಾಗ log) ಆಗಿ...) (1)fo இராவணன் பெரியதிருவடிகளால்
இராமலக்கு மன்னர் பிழைத்துப் போர்க்கறை கூவுதலேக்
 

இனி தானே LDIT GDJE Goog வெல்வேனென்று இரண் டாநாட் போரில் வந்து கோல்வியுற்றவன் மானுடர் வலிய ரென்றுணர்ந்து தன்னிலும் இவரை இவனே செயிக்கத்தக் கவனென்று கருதிக் கும்பகன்ன ஆன எழுப்பினு னென்றறிக இரண்டாட் போரில் தோல்வியுற்று அவலமாக மீண்
。
لا يع روبہ GAJIET U GOOI LAC மார்பும் வலியகுன் றெடுத்த தே 15 ಝೂವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ತ *996UTԼԸ 5லம்பெற ೭ಂಠಾ ಖಿಖಿ 51 ನ್ನು ಓದಿ தாரணி மவுலி பத்தும் சங்கரன் கொடுத்த வாளும் வீரமுங்களத்தே போட்டுவெறுங்கையாயிலங்கை சேர்ந்த ரன்'
. . . . , ,
என்னுங் கம்பராமாயணச் செய்யுளா லறிக
. . . 101 இ~ள் முன்னம் வாலியை மார்பகம் துளைத்
Թ6)ւն முதல்வன் - முன்னரே வான ரவேந்தராகிய வாலியை மார்பின் கண் (அம்புவிட்டுத் துகளத்த) தலவராகிய பருராம பிராஞன வர் பண்னும் போரினில் அரக்கர்கள் பலரொடு வந்து துன்னி - சொல்லப்படுகின்ற யுத்தத்தில் அனேகம் அரக்க வீரர்களோடும் வந்து நெருங்கி வான ர வீரரைத் தொலேத்து உணும் குரங்கு வீரர்களே அழிவுசெய்து எடுத்து ೩.ರ್ಪ...@ರ್ಪಳ್ದು, ಆ,15ೇವಾ ರ್ಪ. ஆருயிர் நீங்கிட கடிதினில் தொலைத்தான் - கும்பகன்னனுடைய அருமையான உயிர் நீங்கும்வண்ணம் சிக்கிரத்தில் கொ லேசெய்தார்.
உண்ணும்என்பது உணும்ன்ன இடைக்குறைந்து ਨੂੰ றது.
102 இ - ள் பின் (சிற்றப்பணுகிய கும் பகன்னன் இறந்த) பின்பு திய இந்திரசித்துப் போரிடைசேர்ந்து கொடி (L@lത്ര0, இந்திரசித தன் யுத்தத்தில் வந்து, செய்ய gTഥഞ1 யாசனன் படையினே ச் செலுத்தி - செந்தாமரைப்பூவை ஆச ன மாகவுடைய பிர மாவின் படையைவிடுத்து தூய ராமனே 。。 5 ܛ ܬܐ தம்பியை வான் ரத்தொகையை - பரிசுத்தமுடைய ருராம பிரானேயும் லக்குவனே யும் குரங்குக் கூட்டங்களையும், அறிவு எல்லாம் மாள மாயமாகவே மயக்கின ன் - அறிவு முழுவதும் கெடுமாறுசெய்து மாயத்தன்மையாகமயங்கும்படி செய்தான்.
103 இ - ள் சண்டவாயுவின் திருமகன் - வேகத்தை யுடைய காற்றினதழகிய புதல்வகிைய அநுமான், வடதிசை சார்ந்து - உத்தர திசையற்போய், கொண்டல் சேருறும் மா மருத்து மலேயினக்கொணர்ந்து மேகங்கள் படி கின்ற பெரிய சஞ்சீவிமலயைக் கொண்டுவந்து, மண்டும் மோகம் நீத்து அவ ரெலாம் வாழ்ந்தி செய்து (அச்சஞ்சிவிமலயிஞலே மூடிக் கொண்டிருந்த மயக்கம் நீங்கி அவர்கள் எல்லோரையும்

Page 35
இராமோதங்கம்
. பிழைக்குமாறு செய்வித்து, அ மலேயையும் படர்ந்து
L டு போல வைத்தன ன் - அந்த மலேயையுங் கொண்டுசென்று
。
f
' மென்டுருடர் ്ഥTൂ சிலவேற்றுமையிற் றம்மிை வன்ருெட ராகா மன்லே ' என்னும் ன்ேனுரல் விதிப்படி மருந்து என்னும் மென் ருெட ர் மருத்து என்ரு யிற்று செய்து என்பதன் கண் பிறவி னே வகு தி தொக்குகின்றது.
10.4 ഉ ன் இந்திரன் பகைவன் - இந்திரசித்தன் இதிலக் கனில் ಟಿ(ಸ್ತ್ರ& பல எனும் இடம் குறுகி-இந்த இலங்கை # ನ್ನು நிகும்புலே என்னுமிடத்திற்போயிருந்து பன்னும்வேள் ಪಾ!
ஒன்று ஆற்றினன் - (மனுடரையுங் குரங்கையும் வெற்றி கொள்வதற்கென்று) சொல்லப்படும் ஒருயாகத்தைச் செய் தனன், சொன்ன வீடணன் தன்னெடும் சுமித் திரை மைக் (நம்மை வெல்லுதற்குரிய யாகத்தை இன்ன இடத்
திற் சென் றிருந்துசெய்கின் முனென்று ) சொல்லிய விபீடண ரோடும் சுமித் திரையின் புதல்வராகிய இலக்குமன்னர்,
(அவ்விட த்திற் சென்று) or@T6ರಿ! வேள்வியை அழித்தபின் அவனே யும் அழித்தான் அந்த யாகத்தை அழிவுசெய்தபின்பு /。 ۴ در
ந்திர சித்தனே யுங் கொன்ருர்
5 இ ன் வேட் வேள்விபோய் .p B :g; 60)}/} .',":":"",' திடும் செய்திகேட்டு செய்தயாகமும் அழிந்து இந்திரசித்த ணுகிய மகனும் கொலேயுண்டமையைக் கேள்வியுற்று, இராவ ணன் கோபதாபத்தொடும் கிளர்ந்து-இலங்கைவேந்தனுகிய
- ,To இராவணன் கோபக்கொதிப்போடும் போரில் முயற்சித் தெழுந்து, திட்டும் வெம் சரம் செலுத்தி வசன ரங்களே
* Y வருத்தி - தீட்டுகின்ற கொடிய அம்புகளேப் பு ரயோக செய்து குரங்குகளே வருத்தமுறச் செய்து, பூட்டும் வார்சிலே
இராகவனுேடு அருஞ்சமர் புரிந்தான் - 5ானப் பூட்டுகி நீண்ட கோதண்ட வில்லையுடைய அயோத்தி வேந்த
நிராமபிராகுே பரிதாகிய யுத்தஞ் செய்தான்
என்பதற்கு விரும்பிய atoi t பொருள்கோடலு
©Tಣಿ டு
106. இ. ஸ் : இராமனும் டுவருவும் போர்பல வியந்திட ஆற்றி-பூநிராமபிரானும் அஞ்சத்தகும் பலவிதமான யுத்தங் ஆளே வாடுமடுத் துப்பேக மாறுசெய்து பிரமன் இவற்படை o¶? Tಳಿ:{" ". னன் முடிபிறங்கும் G Jr (2) pavirtir அறுத்துஒழித்தனன்-இரா வணனது கிரிடங்கள் விளங்குகின்ற பத்துத் தலைகளையும்
屬
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“臀/一°
| -9 filső gi
。 தள்ளிவிட்டனர், விண்ணவர் செய செய என்று வியந்து 方 தேவர்கள் செய செய என்று வியந்துகூறி விரியும் மை சொரிந்தனர் பரந்த மலர்மாரியை வருவித்தார்கள்
செய செய மென்னுமடுக்கு உவகைபற்றிவந்தது. இங்கே பிரமப்படைஎன்றமையின் ' திடம்பட்ட ராமபாணம்செருக களத் துற்றபோதில் கடன் பட்டார் நெஞ்சம்போலக் கலங்கி ஞன் இலங்கைவேக் தன் என்ற கம்பராமாயணச் செய்யு ளோடு மாறுபட வருதல் உய்த்துணர்த்தக்க കൂ,
107 இ - ள் இராமனுஞ் சேர்ந்து - ருர
ரு ராமபிரானும் அரண்மனையினுட்போய், வீடணன் தனே அரக்கர் தங்களுக்கு
அரசஞய் அமர்ந்து தென்னிலங்கை புரக்க விடுத்து - விபீட்
ன ஆன அரக்கர்களுக்கரசனுயிருந்து தென்னிலங்கையை அரசு புரியும்படி விடுத்து, பொருக்கென எரியுளே புகுந்து சுசி
*
எய்தியே புறம் வரும் சனகன் திருக்குமாரியை அழைத்
தனன் - சிக்கிரமாக அக்கினியிலே பிரவேசித்து பரிசுத்த
மடைந்து வெளியேவந்த சன கமகாராசாவின் திருக்குமாரத் " சீதா பிராட்டியைத் தன்னுடன் அழைத்துக்கொண்
ஏ அசை அரக்கன் வஞ்சித்துத் தன்னகரியிற் சிறை யிருத்திய தோஷ நிவிர்த்தியின் பொருட்டு, தீயின் மூழ்கச்
சுத்தமாயின ரென்றறிக
108 இ - ள் ஐயன் - ருராமபிராஞனவர் இந்திரன் வரத்தினுல்ட்தேவேந்திரன் கொடுத்த வரப்பிரசாதத்தினுலே, அ இடை நிகழ்ந்த வெய்ய போரினில் இறந்திடும் வானரர் உய்யுமாறு எடுத்து-அவ்விடத்திலே கடந்த கொடிய யுத்தத் தில் இறந்த குரங்கு வீரர்கள் உயிர்பெற்றெழும்படி செய்து, செய்ய ஆகும் பொருள் பல சிறப்பொடும் வழங்கி - செம்மை யான பொருள்களே வரிசைகளோடும் தரக்கண்டு)கொடுத்து அவரெலாம் உவந்திடச் செய்தான் - அந்த வான் ர வீரர்க ளெல்லோரும் மனமகிழும்படி செய்தார்.
ஈண்டுப் பொருளென்றது தன் பகைவனுகிய இராவணனே வெண்றெடுத்த பொருளே எண்க
109 இ - ள் 5ாதன்-புரீராமபிரானு ைவர் முன் அ
மனேப்போக்கி - (எனது வருகையை அயோத்தியிற் சென்று
பரதனுக்குச் சொல்லென்று)முக்தி அநுமனே அனுப்பி, மாது தன்ளுெடும் இலக்குவன் தண்ணுெடும் தோதேவியோடும்
5.

Page 36
மோதத்தம்
இலக்கு மன்னரோடும் வா ಹಾಗಿ© போதும் புட்பகமேறி ஆகா யத்திற் செல்லுகின்ற புட்பகவிமானத்திலேறி, திதில் விட ணன் தன்னெடும் வால் ரர் சேர குற்றமில்லாத விபீடண குேடும் (சுக்கிரீவன் முதலிய) குரங்கு வீரர்கள் சேர்ந்து வர அயோத்தியை காடி விரைவினி லேகின ன் - அயோத் தியா புரிடை நோக்கி விரைந்து சென்றன ്.
கள்ளியில் தேவஸ்துவாகிய அதில் தோன்று COTT
போல அரக்க குலத்திற் பிறந்தும் அம் மரபுக்குரிய தீக்
ளில்லாதவ ரென்பார் திதில் வீடணன்' என்ரு
110 இ - ன் குனியும் வில்லுடை ராகவன்-வளேகின்ற
கோதண்ட வில்லினேயுடைய புரு ராமபிராஞனவர் அது மன் சொல்லினுல்
、 ' HTತಿ ರಾಣಿ! தன் செ சியுமறிந்து-அயோத்திக்குச் சென்று வந்த) அநுமானது ணுை t-Ամ
செயல்களே யுடு தெரிந்துகொண்டு, தனஅழைத்திடவந்தவர்
ہے۔ தம்மொடும் சார்ந்து-தன்னே அழைக்கும்படி பாக வ6தவாக ளோடும் சேர்ந்து, கோதறும் முனிவர் புனேயும் வேடம்நீத்து
a - -
(காமம் முதலான குற்றங்களில்லாத முனிவர்கள் தரிக்கின்ற தவவேடத்தை நீக்கி, அணிமதி லயோத்தியிற் "ಶೆಲ್ கிய மதிலையுடைய அயோத்தியா புரியில் வந்தார்.
tly : u: யோத்தி த
|111] ଭୁ - ள் : குரு வசிட்டனும் பிறரும் வந்து-புரோ
கிதராகியவசிட்டரும் ஒழிக்தோரும்வந்து, இராமனேக்குறுகி ரு ராமபிரானே அடைந்து அரசு செய்கன்ன அணிமுடி சூட்
இனி) அரசைச் செய்யக்கடவை என்று
சூட்டினர்கள், அவனும் நீராம டுைம் அயோத்தியா நகரினில்
அமர்ந்து-சீதாபிராட்டியா அயோத்தியாபுரியில் விற்
றிருந்து விரியும் வெண்குடைநிழற்றியே மேதினி விரிகின்றதவள சந்திர நிழலேத் தந்து பூமியைப்
வி
| (ՆՔ
றர் - மந்தி
உத்தரகாண்டம்
இ ಗೃಹಾ। * *ನಿ॰ ஆற்றிய @ Frag கொண்டு அகன்ற கலகம்செய்த அரக்கவேந்த வணன் திருடிக்கொண்டுபோல, திலக வாணு சேர்ந்தனன் என்று திலகமிட்ட ஒளிபொருந்திய நெற்றியை யுடைய சிதாதேவியாகிய தன் மனைவியை சக்கரவர்த்தி திருக்
- .
。エ)リrósá (リー。Q&エr.7○7cm、○。
 

。 பழிமொழிக்கு உள் அகம் காணி உலகத்தவர்கள் பேசுகின்ற
| 2 வகை வார்த்தைக்கு மனம் காண முற்று இராமனும்-பூரு ராம
பிரானும், சிதையை வெறுத்து விலக நீக்கினன் - சிதாதேவி
መ
யை வெறுத்து தன்னினின்றும் ெ G2(35LDI 12 நீஇ at . SOI.
13 இ- ள் விலக்கும் சிதையை நிராமபிரான்வெ றுத்து) விலக்கிய பிதாதேவியை, இலக்குவன் விரைவினில் காட்டினில் கொண்டுபோய்விட-(தேரிலேற்றி) சிக்கிரமாக வான்மீகி வலத்திற் கொண்டுபோய் தனிமையாக விட அவளே-(வனத்தில் தனித்தவளாய் அலறிக்கொண்டுகின்ற) அச்சிதாதேவியை மா வான்மீகிமுனிவர்-மகத்துவம் தங்கிய
: 1 1
வான்மீ கிமுனிவர், Ko திர்ம் து 97 திரில் வங் ಫೆ. குலேக்க அரும் தவம்மேவும் ஆச்சிரமத்தில்கொடுபோய்-அழித்தற்க ரிதாகிய தவத்தில் தானிருக்கும் ஆச்சிரமத்திற் கழைத்துக்கொண்டு போய் அலக்கண் நீங்கிட இருததி ஆதரித்தனன் துன்பம் நீங்கும் வண்ணம் தன்னுடன் இருத்திப் பாதுகாத்துவந்தார். 114 இ - ள் : மெய் தபோ தனர் வேண்டி 2 årsa,
யா ைதவச் செல்வர்களான முனிவர்கள் (இவன் கேடு செய் கின் முனென்று) வேண் டுதல் செய்ய இராமனும் *°。
குடன் பட்ட ரு ராமபிரானும், சாடுமாறு விரைந்து சத்துருக் கனே ஏவினன் - அவனைக் கொல்லும் வண்ணம் சிக்கிரத்தில்
. ܘ
சத்துருக்கனே அனுப்பினும் அவனும் சத்துருக்கனும், புத்
* 30 ವಾ... 600 ಪ! ಒಂಟಿ,ಪಿ: ಆಗ್ಬ- - யுத்தத்தில் 1153) ։
வணனென்பவனதுயிரைக் கொன்று, அ தபோதனர் குழு வினை அன்பொடும் காத்தான்-அந்தத்தவத்தையே தனமாக முனிவர் கட்டத்தை அன்போடும் இரட்சித்தர் ன். அசை சா *T கா 岛 தானென்றியையும்
115. இ=ள் | groծր գի ாேந்த ଛାif வடிவினேட்சிதாதேவியை
ஒத்திருக்கின்றஒரு திருவுருவை, செந்நிறம் தயங்கும் கனகபே கொடு செய்து வைத்து அரு மகம் கண்டசெக்கிறம் விளங்கு
- - بیبی ( ) -|
கின்ற பொன்னினலே செய்துவைத் தரிதாகிய வேள்வியை செய்த, அகைன் அச்சுதன் இராமன்பால் - அனகனும் அச்
சதனும் ஆகிய பரீராமபிரானிடத்தில், தவப்பெரும் முதல்
வன் தவத்தினுல் பெருந் தலைவராகிய வான்மிகி முனிவர், சனகி தன்னேயும் அன்பொடு கொடுத்தனன் - சிதாதேவி
யையும் அன்புடனழைத்துக் கொண்டுபோய்க் கொடுத்தார்
கன்னேயும் என்பதன் கம்ைமை எர்ரம் அனகன் - பாவ மில்லாதவன். அதன் அறியாதவன் அழியும் பெற்றித் காய இவரை அம்சகன் என்றது உபசாரம், மனேவி இல்லே

Page 37
இராமோதந்தம்
யேல் அவளுருவைப் பொன்னுற் செய்துவைத்து வேள்வி ಇಂದಿ! வேண்டுவது விதியாகலின் சனகிபோன்ற வடிவினை ' கனகமேகொரு செய்துவைத்தருமகங்கண்ட' என் ருர், உம் ಹಾ... ಅ ಆ ಇಂ ಇಂ॰ ତ୍ରି (T) புதல்வரையும் கொடுத் கார் என்பது பெறப்பட்டது
நெஞ்சு அகம் அயர்த்திட
16 இ - ள் அன்ன நாயகன்
ܒܝܬܐ
கின்ற பன்னி பூமகள் சீதையும்-அந்தச் ருராமபிரான் தன்
- மனத்தி ஆலயங்கொள்ளும்படி கின்ற | loଥିଲା । வியும் பூமகளும் ஆகிய சிதாதேவியும், பரிவொடு வேண்ட (நீ எனக்கிடக் தருக என்று) அன்பினுேடும் வேண்டுதல் செய்ய அன்னே Lunr-6პეყ I Hმ მატ| r agair அளித்திடும் துவாரம் தன்னில் பாதாவா கிய பூமிதேவி பிளந்து கொடுக்குக் துவாரத்தில், கற்பியல் தயங்க இன்டுபாடும் புகுந்தன ள் - கற்பிலக்கணம் எவ்விடத்
தும் எக்காலத்தும் பிரகாசிக்கும்படியாக இன்பத்தோடும் 马色 ந்தார்.
117. - ள்": வண்ண வார்சிலே முரித்தவன் ஆன
。,。 e V, யின வழியே அழகிய கோதண்டவில்லை முரித்த | Ա5 մrմ பிரான து கட்டளே பின்படியே இT61 ரவீரரும்-குரங்கு as pri *@o தனனறும் புனல சாயு என்று புகலும் ಇಂTo79) மாநதி முழுகி குளிர்ந்த நல்ல நீரையுடைய சாயுவென்று பெரிய பூவுலகத்தவர்கள் Hoಿ சொல்லுகின்ற பெருமை யையுடைய பெரிய நதியிலே படிந்து, யாக்கையும் விடுத்து பு வான ர வுடம்புகளே யும் இங்கே விட்டு, விண் அடைந்தனர்
தேவர் உலகத்திற் சேர்ந்தார்கள்.
118 இ - ள் பரதனுேடு மற்றிருவரும்-பர மற்றைய இலக்குமன்னன் சத்துழுக்கன் என்னு
பழைய தம் வடிவம் மருவி வைகின்ர் பழைமையான தம் முருவங்களைப் பெற்றிருந்தார்கள், வரத சின்மய ராமனும் கிரேட்டமான ஞான ரூபியாகிய ருராமபிரானும், மானுட வடிவினே விடுத்து - மாறு: வுடம்ை நீக்கி வைகுந்த # ಶೊ யம் விர்வி வைகுந்த பதவியை அடைந்து, ஆருயிர் புரந்து வீற்றிருந்த்ன்ன் : ::: (1565ւՔԱIn 67 இவவர்க்கங்களைப் காத்
துக்கொண்டு வீற்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 38


Page 39