கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: உதய தாரகை 1987.01.23

Page 1
MORN
Registered as as Newspaper as to
de No. OV.
Inland -
Rt. 50/ per year.
FOR ADVERTISEMENTS
Aற்று  ை Established: 184: A Christian W.
The Manager,
Vol. 147 AFFINA FRIEDAYI, 2; Morning Star", Vadodukziodidali,
LLLLLL L LL LLLLL L L L L S L L S L L L L L L SLS
Christiana studenta Cerature Institute for Evangelists
at Jaffna University PROG
The Christian Students Cen Saturday, January 31. 1987 tre for whick Lau foundation vogns (Achnato)
laid at Tiun evoly en the 6th of 2. January, 1986 has been partially completed and the buildin was Gedicated at a solenn Servic on Monday, 19th January, 1987. The building includes on one ollo n. place of workship nand lia St. Themas Church and the other half is a cafetaria en the ground door, and the residence the Chaplain a the Roof above it.
The Rt, Ruv, D. J. Aurahmimaumamar, Bishop in Jaffaia, de distrië the Church and the Centre. The Vee. Sama D. Horshington, Aurelih de Leon of Jaffan and then Row, K P. Govindaraj, Minister of the St. L S LLLLLL LLLL LLLCCLL LL L L SLS
Wednesday, February 4, 1987
Public Holiday) & Saturday, February 7, 1987
(Parish Hill, Jilipalai)
Friday, Fabruary 3, 1957
Thursday, February 26, 1987
Public Holiday) & Saturday, February 28, 1987
Saturday, March 14, 1987 at
Mareb. 2, 1987
Saturday, April 4, 1987 & Wedney, April 25, 1987
Wednesday, April 8 to 1, 1987 (inclusive of both days)
ticipated in the Service. The Rev. Govindarajah preached in moving and appropriate song In the following month a se for the occasion, Mr. Dev, Anne 1. History of the Angli
karajan, baie first resident Champ lai of this Ceuta ad he Ras, Christo T. Roberts, a former Cho plain also assisted at the Sarves
At the Holy Communicom Sint
which followed the decies tion the Bishop along with Areldacon Horsington and the Rev. P. Gowiadarn concelebrated a bin the eugesla cara of the werk at the Coate
The Service was followed by a publie meeting and followship Prof, Withiamanthan. Wies
2, History of tha J. D, 3, History of the Dese
... History of the Re 5, History of tha Bagli G. History of the Pont
T. decils tai pr Il it is iedied ochris, vi
einmut Plaas plan to conna
Churches for its contribution LLLLLL SLLLL LL LLLLL S LLLLL LLL LLLLL S LLLLL LLLS part of the mox possos of theo build ing. Theo land
tes itself van sa pur | LL LLL LLL LLL LLLLTS DBDYS TLTLTT L LLL T LLL TLLLLL veyed the LL LLL LLLL u LLLLLL LLTLT S LLLLLCS S LLLT LLLLTT LLL LL LC TTTS SS
University. In his brief raining he congratulawed those responsible
ar the seting up of the Cat His said he was glad that soon star the opening of a Catholic centre at the University a few months ago, a Centre for Christle am Studerats was also now beim opened. He expressed ekse boga that these Centres will serve ot aly the needs of the Cha Eriatima
LLLLLL LL LLLLLL LLL LLLS S LS LLLLMSSS marjah, the Engineer who both daigned the building and carefu supervised the contreti Mr. Victor Joyal umar, a final ya student At the University, pro posed a Vote of Thanks.
A Sovenirmarlring Lo dei leation of the Centre and includ. in the Service Order was rule ad at the in
students and staff but also the seeds of the total University வே ஈகம் உவ ைஹன் MMLYLLLLLLLS S LLLLL LLLTT LLLL TCtM S LLLL cc L LLLLLLLK LL LL LMS
plain and those responsible for ba vrk of the Centrs lais ales co-esperation and help,
The Van, Horshington read in aessage from the Bishop of Coletrabo and also gave the greating of the Anglican Church. The Rev. K. P. Gavrindaraj leo Voyed tiba greetings of the Methodint Church, Rev, Fr, Mathiae, Chaplania of the Catholic Centre conveyed threats inga of his Cantral, Mr. J. G. A Basar at nam, President of tha Jaff na Christian Union spaka an be half of the Christian Union ox. tradiog its greatino. Han said it was very significant that during the week of Christian Unity while wara being observed tharonghout than
vies which was portierularly reanarkable taking into aceouse this fuel shortage and Hartal" on that day whileh had paralysed all public transport, People snened in
inely enthusiastic about this new beginning at the University eith Ta gathering iraeluded Bishop
Kulapdran the retired Bishop of be Jaffa a Diesess,
An Ecumenical Board hat been sok op te administer the werk of the Catre. The Berá ao coalists of the following eneoaren bars -
The Woo. San D. Horshin ton - Anglicara Church,
Mars, J. Dovansand -- Amplica
world this ecumaniel Student Church. Centre was being dediented and Rey, K, P, Giovia darai - Moopened for the service of this the dist Church.
studoste at the Jafna Valversity.
Biskop Aarabalaearnaar who chairthio estin Japanessed kiu
te tko World Cannei.
Tr. Bau Gunaratnam = MSthodist Church.
The Rt. Rev. D. J. Arabivanay - Jaffna. Diocase, Cr S. L.
 

اذا كافة الاوة بن يحك راديس يوم
ING STAR
General Post Office, Sri Lanka 2/News85
eekly ; Published Every Friday
3rd JANARY, 1987 No. 4
LLL L S S S S S L L L L L Y S S S S LL L S L L L L S
UNDEVERED ISSUES
Please re-address all undelivered issues of the Morning Star to:-
The Marien ager, "Morning Star".
Waddu oddi.
& Lay Training, Maruthanamadam, Chunnakan. RAMMES FOR LAY PEOPLE
Life & Work of the earliest
fisionarias of the U. C. B. WI, II.
Pastoral Care for the siek
Transforning a people of God
History of the Methodist Church
in Sri Lanka
History of the Ecumenical Movemont, AlS0 the Life ilk Work of Dr. Viurt Hooft
History of Christianity in Ceylon Karing Dutch period
Workshop: "Knowing the Bible"
i. Parables of Jesus 2. Book of Jeremiah 3. The Epi Ele to Galatian
Mr. S, sebane San
Loaders : Dr. D. Sora Asundaran Rev. S. K. Kadirgamar Rev. T. S. Premrajah
Mr. G. Rajamayagan
r. W. N. S. Saul
Rt. Rev. D. J. Ambalavana
Mr. D., N, Anabalavana
Rt. Rev. D. J. Ambalavanar Rev. Dr. Donald Kanagaratna Rev. D. R. Ampalavanar
lies of lactares is being planned on the following subjects:
an Churcha in Sri Lanka. C, S II. in Sri LAoira a Reformed Church is Sri Lante. na Catholic Church in Sri Lalea.
Carch in Sri Lanka. eastal Churches in Sri Lanka.
S LDLLL LL LLL LLL LLLLTS LLLLL S LLLLL LL LLL LLLLLL PORTARIA
LL LLL LLLL LLLLD DM LLLL LLLLLLLLS LLDLLLL LL LLL L LLLLL LLL LL
Tha Rev. Christo T. Robot Affrina. Dioceste, C. S. I.
Dr.(Mrs.) Rajini. Thiranagarian, deal Faculty - Staff.
Mr. T. J. Lewis - Seience F. ulty - Staff.
Mis Dubysatb Pararajasina - Sudut.
Mr. Victor Jeyakumar -- Situ" laut.
A representative of The Jaff Christian Union,
Chaplain of the Centr-, Mr. G. Dev APAD da Raju,
The following will hold office Egg ahli yolar -
Bishop Anabalasia - Chair
AY EGRER9
Dr. Rani Tக்ராத்ரசனை ENT Surgeon, Kanh Hospital, Saudi Arabia, aceompanied by Dilo and heir two children are on a holiday in Australia vith Dilo" parents Tatley and Eva Mather. They will spend five wears bofore raturning to Jubaii. Ha is the second son of Mr. & her J. C. Thamby rajah.
Dr.(Mrs.) Rajini. Thiranagans - Treasurer.
MF, G, Dav Anandarajaa -- sacretary.
Congregation Response in Eagle Rock Church.
An impression of Sunday worship in the South of United States. (Corயா frனை மர ரேசா ஏரி 5 & 12-12-1986)
The centre of the theatre Ayat the pastor below Wing and Close to nina was a plano, OM UT hich the plan 1st was active not of the title, even accona panying some prose atatements. She had a powerful voice. which could be heard above all. A she played and sang all of her big brown body bubbled with the music While so engaged when she had to signal to the choir, he did so by raising her head and spoiling through the singing
During Anno underhent:8 time nenbers of the congregation also Cariñe and read Out SOUT1e poena, they hand copiaposed, or In de Some Statement the wished to. On this day Senior citial Rea those Over 65 years,
each stood up when their name as called and said something
The atmosphere reminded One of the days, when as a boy visited the Hindu temples in our village. Music played an important role. When the Tausicians played it, and when the Brahmin chanted there was a rhythm and a cadence. It was the same here, The spelers spoke in short sentances with pauses in between when the others could show their approval or reaction. It was the same in the sermon and in the prayers. The pastor encouran Eed this participation and made Lise of it. He was very much a part of this church. He bad been functionaling bere for over fifteen years. His
(Go Mosfinaad ang pagal 4)
ܐܢܬ ܝ
11 ܚܒܝܒܝܢ.

Page 2
U TIT H A Y A T H A R. A IK A II
Estd.
கிறிஸ்தவ வார இதழ்
1出41。
வெள்ளிதோறும் வெளிவருவது
"நீதி ஜனத்தை உாத்தும் பாவம் எந்தக் குல தம் இழிவசம்'
மலர் 14
23-1-87
3.5
முற்றெடர் ) திருத்தந்தை 2ng, அருள் fağT32TLUr பற்றியது
சில விபரங்கள் கடந்த
இதழில் வெளிவந்த து
வேதனை சகித்த வெண்புரு !
திருக்கத்தை இரண்டாம் அரு னப்பார் சின்னப்பரின் இளமைப் பெயர் " ரோல் இவர் 1941-ம் ஆண்டு கங்கையை u iii ii r ii இதற்கு முன்னரே தாயார் இறந்து விட்டார். இவ்வகையான இழப்பு அன்குரை தனிமைக்ட்ெடுச் சென் றது. எனினும் தனது கணிமை கிலே குறித்துக் கவலைப்படாமல் * கரே ல் ச தொழிலாளர்க ளோடு கரைப்பட்டு வேலே செய்
கார்
ܬܘ ܗ ܨ2 ܡ.
siri (1)
ஒரு தனது கல்லுடைக்கும் தொழில் முடிகது விடு திரும்பியபோது அ வ் வழியே வந்த இராணுவ வாகனமொன்ற அவரை மோதி
விட்டுச் சென்றது. இகுல் அடி
பட்டு ரக்பி வி ச ட பட்ட " கரோல் இரத்த வெள்ளதசில் கிடந்தார். அச்சமயம் ஊரடங்குச் சட்டம் அமுலில இருக்கபடியால் இரவு முழுவ தும் குற்ற பிராக இடத்த அவரை விடி கபொழுதே Ran வழிப்போகர்கள் வைகிைய தாலேயிவ சேர்ந்தார்கள்
இத்தகைய தி ட டா ன தோர் சூழ்நிலையில் தான் கரோ விற்கு வாழவில் ஒளிபிமத்து இறைவன் அவர் தி தாய் கதை பரை பிரித்தெடுததார். மீண்டும் ஒரு விகி விபதி இவ்வாறு தொடர்ந்த இருபெரும் விபத
எதற்காக
தன் இவையெல்லாம் சிறுவயதிலிருக்கே இறை பக்தி கொண்டிருந்ததினுல் இவ ற் ன ற ஆழமாகச் சிகதி தார்.
அக்கா வ டைடத்தில் போல த்தை ரஷ்யா பிடித்திக்கொண்டது போ லக் கில் கிறிஸ்தவத்தை வே ருட ன வெட்டிச்சாய்க்கும்
வேலேயில் ரஷ்ய அதிகாரிகள் மும் முரமாக ஈடுபட்டனர். அப் பொழுது ஒரேயாண்டில் - )
குருக்கள் செல்லப்பட்டார்கள், ஆயிரக கணக்கான குருக்கள் ரஷ்
யாவிற்கு சிறைப்பிடித்து செல் லுப்பட்டனர், மாத கோவில் களும் குருமடங்களும் இடிக்கப் r . i s- இபபயங்கா குழ்கிக்
மகதியில் கான இபைனரி செய் யத் தொடங்குவது சிறந்ததென கசோல் எண்ணி நன்னே முற்று மாக அப்பணிக்கு ஒப்புவிதார்.
ாேல் 1947-ம் ஆண்டு நவம் L0 T S S S S S S S S யர் அவர்களால் ஒரு சிம்ரு லயம் இல் எவ்வித ஆடம்பரமுமின்
குருவாக திருகிலப்படுத்தப்பட் டார். அப்பொழுது அவரிற்கு வயது 6 1948-ல் பாதர் கரோல்
ரோமாபுரி அலுப்பப்பட்டு அங்கே
τα ορά 5 επι ιμ σΟ என்ற கலைப்பில் ஆராய்ச்சி செய்து ίδια βό τη f. எ ல் வி மற்கும் காலத்தில் கல்லூரி விடுதிக்குள் அடைந்து டெப்பதில்லே, காலப் பந்து விளயாடச் செ ல் வர ர், பணிச்சறுககு விளே ய ர ட் டி ஸ் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர், ஒய்வு நாட்களில் அருகிலுள மாதா கோவிலுககு Q5La Garf, Lna *509 – কিয় – நேரடியான தொடர்பு ளே எபடுதத கொண்டார்.
ܒܨ ܘ ܙa ܩ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ
IL TIL AT LI JE I LA
உரோமாபுரியின
பாதர் கரோல் உரோமாபுரி விவ படி பை முடிக விரும்பிய அப " கியகோவிக" எனற ம்ெ அாரில் இருக்க கோவிலிற்கு பங் கு, கங்கையாக நியமிககபபட் டார். அங்கு சான மக்களின திக்கவரி கலந்து கொனடு வாழ்க கார்
உழவ வர் கவிமைய இருந்தபோ L M AE, li கரோலே அவர் வயலிகுைச் சென்று ஏ பிடிகஅ உழுகர் கரோல ஒாான டிாகுபயின ரில் உள்ள தேல் ஒன்றிற்கு ம பேபட- அவகு அவரை வாவேக ம க கள ஆவலோடு அகதி நின்றனர் அந்த வழியே
வந்த கார்களே யஸ்வரம கவனித
" ாே ரே "
அவ்
துக் கொண்டிருந்தார்கள, வழியே வங்க குதியை
பை மட்டு பொருட்படுத ܗ ( 7 ܡ, "ܙܬ݂ܶܗ ܠܐ ܠܐ ܐܬ ܦ " ,oہنشاہ ولی குதிரை வண்டியை ஒட்டிவந்தார். அவர் கிழிந்த சடடை அணி இருக்கா அவருடைய சாமான க at Gu சிம்பெட்டியை எடுள் gy) 2 கொண்டு கோயிலே )8sar63,9 ܩ போகும்.
அன்கிருந்த ஒருவரிடம் யாருக் கானது கிறகிறிர்களெனது கேட் ட " இன்று இந்தக் கோவிலுக்கு புதிய குரு வருகிமு அவரை வரவேற்க காந்திருககி ருேம் என் குர்கள் ', அப்பே UHPنے கன்னே வர வேற்கவே வாகன சாத்திருப்பதி அவரிற்கு புரிக்
அந்தப் புதிய óó ** கான் என ருர் மகவள சல பு முடியவில்லே அவரது எளிமை
s )FشمrAزA) an8( - & بے ش sozus ார்கள் அவரிடம கிழிந்த அல் இயே உன அறிந்ததும் அவருக்கு பு: அங்கி வாங்கிக் கொடுததார்கள்
 
 
 
 
 

சிந்தனைத் திரட்டு 0 சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்ப தில் இராஜகம் தவறில்லே கிே யைக் காப்பதில் தயக்கம் காட்டு வது பண்பில்லே,
0 கல்லவற்றை அறிவ தி Aό 35
செட்டவற்றை விலக்கக் கற்ரன் கொண்டால் போதும், () முன்பின் தெரியாதவர்களே உபகரின் கால் டவுளுக்கு மகிழ்ச்சி.
O rann பொருங்கிய JAWA
கைகளேவிட ஒரு நல்ல மூளேயே சிறந்தது. O நன்னத்தான் உணர்பவனே சிறந்த அறிவாளி,
O ஒரு அப்பாயி தண்டிக்கப்படு வதை விட, பத்துக் குற்றவாளி க ைகப்பிச் செல்வது மேல. 0 புத் ததை சிக்கிரம் நிறுத் தக் கூடிய ஒரேவழி தோற்றவிடு தான். O குற்றம் செய்தவன் பயந்து சாகிருன் அதுவே அவனிற்கு a rarellar.
O அன்பிற்குப் பெ கு  ைம
Basal
அன்னே மடியிலொரு ஆசைக் கொடியாக. கவிஞர் தியாரு
வண்ண மலரெடுத்து
வாழையிலே நாடுெத்து பன்னி மலரெடுத்து
பட்டுப்போல் நூலெடுத்து ன்ேன மகனுந்தன்
சிங்கர மேவிக்கு அன்புப் பெருக்கலும்
sa UAA Ang எண்ணப் படியிங்கு
மலே தொடுத்திட்டேன் மன்னன் படுத்துறங்க
மட்டுத் தொழனத்தில் சின்ன இடம் கொடுத்தார்
அந்நாளில் என குலும் என்னுள் இடம் கொடுத்தேன்
Di GUICU பெல்லா உலகமிதில்
பண்பு அழித்ததென்று sig i 2 Julius di
ஏங்கும் பொழு,ே எல்லா மனிதருக்கும்
இன்பம போதுமென்றும், இல்லா லேயிங்கு
இல்லே இனியென்றும் நல்ல மொழியுரைத்து
ந்ளும் சுகம் பகுக்க அள்ளும் அழகோடு
asi III QUI AGaA. அன்ன மடியினினே
9 Gaius இன்று பிறந்தாயோ
i. G Ia aGa I
| bata mi
அவ்வூர் மக்களுடன் அனனி யோயை உறவை வளர்த் துக்
கொண்டர் அங்கேயுள்ள இளை ஞர்களுடன. கனகு பழகி னு, இவர் ஆலயக் குருவாகப் பணி
யாற்றும பொழுதே கல்லூரியில் சேர்ந்து படி க க ச ர். பட்டமும் பெற முர்,
டாக்டர் அதைத் தொடர்ந்து 1934-ல பல்கலைக் கழ கதகில் கப்பட்டார்.
இவர் மக்களிடையே ஆற்றிய உயிருளள பணிகளைப் பாட்டி 1958-ம் ஆண்டு 33வது வயதில் அப்போதைய கிருததங்தை 23-ம் அருளப்பர் இவரை கிராக்கோல் நகர ஆய க் கிஞர். 1963-ல் பேராயராக உயர்த்தப்பட்டார். = தொடரும்
பேராசிரியராக நியதி
கிறிஸ்தவ இறையியல் பட்டதாரி வகுப்புக்கள்
சொம்பூர் B、Th, B chelor of Theology)。 B. D. B. acielo el Divinity) 1987 ஆணி மாதம் சிறிஸ்தவசேவ ஆச்சிரமத் தி ைஆரம்பமாகும். பெப்ரவரி 1988இல் நடைபெறும் பிரவேசப் பரீட்சைக்குரிய ஆயத்தி வகுப்புக்கள் 1987 பங்குனி 1ந் திகதி ஆரமபமாகும் குறைந்த பட்சம் G C E (O/L) சித்தியடைந்த கிறிஸ்தவர்கள் மிேழ் கேர மாணவர்களாக பயிற்சி செறியை பின்பற்றுவதற்கு Samen aan 't Saha லாம் மேறபடி பயிற்சி கெறிபில் உறுமதிக்கப்படு வருக்கு உதவிப் ம்ை Schols) கொடுக்கப்படும், திருப்திகரமான பயிற்சி வகுப்புக் களே முடித்து வெளியேறுவோருக்கு தென் இந்திய திருச்சபை யாழ்ப் பாண ஆதிக்கில் முழுநேர ஊழி யர்களாக பங்கு பெற வாய்ப்புண்டு. முழு விபரங்களுக்கும் உங்கள் . ணப்பங்கள அனுபப வேண்டிய கடைசித் திகது ஜனவரி 31, 1987 முகவரி
பார், பொதிநிலையாளாநததுதுப்பணி பயிற்சி நிலையம மேபா றெஸ்ய சேவ ஆச்சிரம
கிருமி-ம் மாறுகம.
செய்திச்சிதறலில்
O ് (L
யாழ்ப் LA TIL A
لے 1 1 1 10 ܬ ܬ ܢܘ :17 7 ܠ ܐܒܐBA தி ய வ ப ம கதுப் பொருட் ஆனயிறவு :'ഷൂ | | F Ендігі, там யானது. இம்மருக அப குடகன ჩU„ს00 பெமகியூ لسللاماتe=ar கை
விதம்வசம மு தி கெடாமை வனவும அறியப் படுகிறது.
ge, இலங்கை = 747-اژن بTU لك_(C) அரசின பாருள டெயெ të ai i as së SV afari
Lusitu உரிமைய it
ம பெ ரும் PAP li l- it is a su in இனதை 19-1-7 உள டேவிதிணா, O கிழககு மாகாண தின் வன் ng அ. ரிகது வருகின்ے سے اa) = Len)
** **** *ā @Lú கவில G A CAS த வி Gallala a பேடடபொழுது - gedro La - - - Per 30 = * மனதி பயனர் படை
ப00 பேரை செயதுளை er”,
O இது .وی ایرانشهر قرار داد சிம்பக்க
DIT ***
"காநாடு ܨn: ܨ ܗܘ ܙܥ ܐܢ ܐܬܘܬܐ ܠܚܝܐ ܦܐ '2 U-L-E." கெழு பில AD LALILEP ്ഷയ്ക്കൂ, 7ബ இந்தியா இல் விடயத்தில் கலது டு ፴ሸ diሞ விலே,
Ο இக்கிய விற்கும் பாகிஸ்த்தா இறுக்குமிடையேயான "கிறிககெற் போடடி உள் பெயரி மு ன வ் பகுதியில் இடுகிடாவில ட பெறவிருகன் டன. இ க் தி ய அணிகு உபபி மிகவும், LJ a Sai உான அணிக்கு இமான் காணும்
sčkið ao transer () ஈரானுக்கும் ஈசாக்கிற்கும் இடையேயான வளகுடா யுதம் உககிரம் அடைந்து வருகினறது. கடன் சில கன அளுள வடக்கு டிடும் பரி இரு காப்பிலுமான
30 பேர் பலியாகயுளளனர். () பதுளைக் குண்டு வெடிப்பில் ஏழு பேர்வரை மாண்டுபோயினர் பல பேரின கிலமை அவலேக்டெம புள்ளது. இதையடுத்து அப் பகுதியில ஊரடங்குததரவு அமுள் செய்யப்பட்டது,

Page 3
*ー。7『の五
மணி வாக்கு கடவுள் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர்
— FIJ 46 || 1
உதயதாரகை
என் இந்த இழுத்தடிப்பு? இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையானது காலத்திற்கு காலம் புதுவடிவங்களுடஞன பரிணுமத்தினை பெற்றுள்ளதேயொழிய, அதற்கான தீர்வு நடவடிக்கைகளில் மாற்றங்கள் தென்பட வில்லை. தற்கால நடவடிக்கைகளை கண்ணுற்று நோக்கின அதி காரத்திலிருப்பவர்கள் இனப் பிரச்சனைத் தீர்வில் எவ்வகையான அக்கறை கொண்டுள்ளார்களென்பது புரியும். இனப் பிரச் சினையை சுமூகமான முறையில் தீர்ப்பதற்கு அரசிற்கு சரி யானதும் நியாயமானதுமான ஒரு திட்டம் இருக்குமானுல்
இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு என்ருே கிடைத்திருக்கும்
சென்ற வருடம் தைப்பொங்கல் தினத்திலே தீவிரவாத இளைஞர்கள் தமிழீழ பிரகடனம் செய்யப் போகின் ருர்கள் என தென்பகுதி அரசியலில் பரவலான பேச்சுகள் காணப்பட்டன எனினும் இப்போது விதிக்கப்பட்ட எரிபொருள் தடைமூலம் இலங்கையில் இன்னுமொரு நாடு இயங்குகின்றதெனபதை செயல்படுத்திவிட்டாாகள். அதாவது இந்த தைப்பொங்கலில ஒரு புது நாட்டை அதிகாரம் வகிப்பவர்களே உருவாக்கித் தந்துவிட்டனர். எனவே இலங்கை அரசின் இத்தகைய போக் குகள் பற்றி எவரும் விளங்கிக்கோள்ளாத ஒரு நிலமையே இங்கு இருக்கின்றது.
இலங்கை அரசு எத்தகைய தீர்வினை தமிழருக்கு தருவ தற்கு தயாராக இருக்கின்றதென்பது புதிரானுலும; அவர்களின நிகழ்கால நடவடிககைகள் ஒ இராணுவத் தீர்வுக்கான 2, 1225 மாகவே அமைந்துளளது. இலங்கை அரசின் நீதியற்ற போக் குகள் இபபொழுது பூதா காரமாக வெடிகக்கின்றது வடபகுதியில் படைகளிடைகுவியபு மவிடஆயுதங்களின குவிப்பு முகம் களிலே தங்கியுள்ள ஆராணுவத்தினரின் மனிதாபிமானமற்ற செயல்கள் எனபன து ல வ  ைக அரசின் தீர்வு எவ்வாருக அமையும் எனபதை சொல்லாமல் சொலகின்றன.
இது இப்படியிருக்க அரசியல் மேடைகளில் இலங்கை அர சானது தாம தமிழ் மக்களின் அபிலாசைகளை பூர்த்திசெய்ய எப்பொழுது தயாராக இருப்பதாக தம்பட்டம அடிகAனறது. அரசு தாங்கள் தயாரித்துவைததுள்ள குறைந்த பட்ச தீர்வு களை திணிககும் நடவடிககையில் இறங்கியுள்ளதேயொழிய தமிழர்களின் அபிலாசைகளை பூர்த்திசெய்ய விழைகின்ருேம் எனக் கூறுவது வெறும் கண்கட்டு விததையேயாகும எனவே நாம் நல்லதொரு தீர்விற்கு காத்திருந்தோம் எஞ்சியது ஏமாற் றமே. 1983 ஆம ஆண்டிலிருந்து சமரசப் பேசசுகளை நம்பி னுேம் ஏமாற்றப்பட்டோம். ஒவ்வொரு வருடப்பிறப்பையும் சமாதான ஆண்டக பிரகடனம செய்துவிட்டு போருக்கு அறை கூவல் விடப்படுகின்றது இப்படியாக இலங்கையின் தடிப்பு நடவடிக்கை எங்கே போய் முடியப்போகின்றதோ,
இனனும் அவ்வளவு காலம் புதிய புதிய தீர்மானங்களையும் வேற்றுநாட்டு தூதுவர்களிடையேயான சமரசப்பேச்சுகளையும் நம்பி ஏமாறுவது. எனவே இனியுமொரு இழுததடிப்பு நட படிக்கையில்லாமல் நிரந்தரத் தீர்விற்கு இலங்கை அரசு தயா pr risposið தமிழருக்கு விடிவு கிடைக்கும்.
பின் " இதைக்கொன போய போர் இலாகாவில இருககும முகயெ கணக்கர் பாட விட டி ரெடு எனது கூறிவிடடு எழுந்து போய் விட்டார். அப் போது இந்த நிகழ்ச்சியைக கவனித த ஸ்வான்
லிங்கனின் வாழ்க்கையில்
பேசில காயமடைந்த வீர ைெருவன் சமபளம் பெறுமபொ ருடடு போர் அலுவலகததிற்கு வந்திருந்தான். ஜனதிபதியையும அரசாங்கத்தையும கடுை கோபதி துடன் சபிததான, " அதிசமயம் அந்த வழியாக வக்க விவசன ஐ ச் ச - ர ப?" என அ ஒட்டர் கான் ப ைடயி வி ருக்த விடுவிககப்பட்டேன்; ஆகுல இன்னும் சம்பளம் இடைதகவிலலை" என்று கோபததோடு கிட4 அன. அப்போது வின் அவளிடம் கானுெகு வகவே உனககு KEIT உதவ பபோ கிறேன்' என் அ சொல்வி அவனிடமுள்ள குறிப்பு
விங்கன எழுத்து போன பின், அந்தப் பேசா வினே அணுக * உனக்குக குறிபபெழுதிக தந்த வர் யார் என உனககுக தெரி யுமா?" எனறு வேடடான "அந்தக குருபியான மனிதன கேைன ஒரு வழககறிஞன எனறு சொலவிம் கொள கருை ை என அ அதைப் படைவிான பதில் சொனகுன், பனம் வரவுகே கொன பி ஸ்வான் அந்தப் படைவீரனிடம் அவர்த்ாம ஜனுகிபதலிகன்
இழுத்
க3ாவரங்கி, ஒரு மாததடியிலிருந்து படித்துப்பார்ததார். அகில பின் னர் குறிப்பு ஒன்றை எழுகிய
என்று சொன்குன. துணுக்குற்ற படைவிசன் குழப்ப ம ைடக் து
போனுள
LUA.
 
 

2ö-s-sg&?
ட சீர்கெட்ட மானிடனே ? -
னிடனே ساهم برای
சிந்திக்க மாட்டாயோ ?
சிருஷ்டி பின சிகரமாயத் ெ விடி கள் உனே படை ** சிறங்காேரு a gua * 靛 துே காடட ய்
சிகன்னபி சிறந் தேனென பாய் ****
a left .
ஆகியி சிவ பழாய் ஆ உறிவு செனட குய ஆருமாள உனபபடைகது அவனிபி ! ി ബ3ച്ച ஆகியி க்ல - அமீபா " இருக்கே வளர்க கருநாள குரங்காகிய பினனர் குரலகுகள் மனிகா குர்
என்றே கூறுகிருய, குதில் இருய் குரங்குடோ லே, எதி தெறிருது பேசிடுவாய, தேவசிருப்பு டி தன பாய் ஆதியிலே அமீப இருக்கதை பே புருேய ஆண்டவர் இருக்காரெனகில அதை மையமடப்
அருவருக்குங் குரல் குகளே ச் சொந்தங்கொண் டாடுகிருய் புமிகு ஆண்டனே அலடசியமே செயவிருைய ܦܬܐ ܠܐܢ கு வகுகுப பிறந்த உலனேக குரங் எனில் கோபிகின்ருய்
ܡܘܬܐ ܗ ܩ ܕ ܟ ܫr artrܬܨ ܗ ܝܘ à)
கொஞசமச் (31 இக துப் .
கோ ம்வதே காான க ை சொல் திெரவ னி த ே குர வக்க அல்ல, அவைப ருெமைமி ச் சிருஷ
குவலயிக்க லேயுளள குரங் ளோ
பூசை மினா,
வே நைக் ச் சுருளடி சீனா உனக்கு தி ரி.வே.
இருமபுச் சத்துக் குறைவால் வரும் நேயகள்
உடம்பி தி குடிபு இருமட வவே இருபடிச சதிதாக ஆரும்ே
டலே இயக குகன் திரும்புவி து உடலிறகு வலு  ைவ யு ம ாபபையும கருது 5 ம்  ைம
வழவை கியை து, இரு பு வலை பல ரு தி துெ வி மலே ஆமை தில் ஆ (ய
ما رت ك سلك - ܐ - ܒܬܐ ,_ൂ ܦ, ரு பு, இரு , அ எனப பம் அயன் சிதை Lo - LÄ. ܩܡ ܦ
வைய  ைமகன் பல மரும் து
இற க ம ப த வி து
இருமபுசி என்று இன் 2கு நறப தருகதை, பவம ஒன ைமதி பிய அண வாயுவை முழுதி யற்க a A R U o 9 GA ܣܘ ம பல வயசு மசயகியது. ஆன
ral Plus GP le) AP சத்து அதிகம் தலைபபது மது அதைவிடம் ஆங்களின் தக்கு அவசம் மீண் வையை ைம்
குடியா கள சொலகரு உள. "... ஒன விறகு குழிக்சன் நன்கு ஒரு மிசவிக கச கி சம் ம, வயதானவ இருககு பல்வி
le இரும்புச் சி. அப ெே
)ஆ ப பழ்ை கு بهاری فدرات یا " ,ே கப படமாக மடண் களு கு
LA ULI 島u身 H H * =FP =فقط
Beaudul-Wit EFAU( ھے۔ تھیnu நஞ ணிக ைனை பிடித்தரு
ளை
ஹிமோகுளோபின என்னும் L T TT S AAA AAAA T TSZJYTA A q qqqS து சாந்து மேமுடலே இயக கொணடிருகிறது. இகம் இக குறைவினுல அணிமியா த இமததச் சோ கை மிகப் lf as A-2,
மலேயே கான்ற வரை அம
பசன தி கோய,
ால்கிருச்சுள கா பமான பென உணவு முவம இரும்புச சத ப் பெருமஸ் பேணுவ குழகதை நம் அதிஜ பாக கபபடுகின உடம்புககுச் Φστεογα, வினமும், இரகதக் குறைவும் படுவதால் உடல் மெவிருது
- அ ரவி தேவதாஸ்
தொடரும் )
அழிவுகள் அக
u = ghai سو بلد ii.Jالد اول الاقوق ***** 壹* *霹奥 of a glu هو هربرلك بارك ܥ ܬܐ ܕ ܬܐ,11 11 ܠܐܛܠܐ܂ ܢܸܛ ܠܐ ܠܐ ܦ ܠܐܢ**ܦ மேற்றுமை அறற மு. {{nually IE =GD == فا ܚ ܝ ܠܐܠܐ ܬܐܬ ܢܵܐ Vidu alia mill 41 4fbuu في موم ، وفي سقد سد لا هناك لاة الرال " لا
விெம இல்ல வழ்வு 粤* - hull
4 ܐܠܐ ܐܢ 5 ܐܘ ܠܐܬܠܐܘܗܦ ܐ܂ 19ܠܐ ܡ .
9 Ja Jau ai
G. Li அலேட்டும் பிரிவுகள் பற்ற ஆடடு ஒற்றுவம இங்கு
கட்டும் பதவி மேக புரு با این بین قاar به دهقانه قطره مقا அரசுக்கு ந்மபரிவுகள் KOLL ஆடுக்கு அதனும் நட அடுக்குள் வாழும உறு சமற்றுப் போவது கண்
Ερω வெளுத்து நடமாடும் தியையே இயக்கி வருகிருர்கன் Laskat.
இரு புச் அக்குறைவால் உண்டாகும )س. وهي موكو O AJ AL Lo
கேரியா விக் அம், சமாளி வு த
ளே த.
മ ) வக்பின
* யான உ ைவு
சா டபிட வே .
9-ம் இரும்புத் த அ4 த அ சக ம கிடைய இருப் ப ஆராய ரசி முவ கண் டறிகஅ மசாலாரு அவ உணவு பபி துறவர் 1. . ܊ ܐ ܢܝ ܗ ܗ
Fዕዞ ጨ)
या था। 0 மன பே டேமி மருவி து வர கூறு கிருர் II. இதே குறை
டடை தி செயகறது.
af"uau
-ല --ബ് பிடுபவர் உருளை கழங்கு, வ ைபசைசய், எனி, பெண் விசயம் ஈவன் னே ஆன தி, தகவச) மதி வில் சேர்ந்து கொள .ே டும், O) வில் இருப புச் சததி அதிகமாக இருக*மதி உடல் உறுதிக்கு இரும்புச் சகது மிகவும் அவசியம்
- கல்கண்டு
. മീ.), ജ1 !,
- Left வகைகனே
முட்டை யின் மஞசள

Page 4
d 23-1-1987 THE MORN
OTOR.A.
Serious Political Developments
To many close observers of the national scene, the military solution to the Tamil problem in Sri Lanka, appears now in the same light as U. S. President Ronald Reagan's secret war or Nicarugua, "a badly kept secret".
Answering a question put to him by Naves see if the Tami uprising has made it difficult for him to adhere to his personal philosophy of non-violence, President Jeyawardene is reported to have said F
"When terrorism erupts especially in a small country like eurs, what is a believer in non-violence to do 2. Either I sust give up in the face of these terrorist attacks or employ state-violeuce." IDN 6-1-37)
Most articulate in Parliament at the Adjournment Debate on the situation in the North was Opposition Leader, Antara Bandarana yake ----
"Don't depend or india for a solution. The Pritae Miaister of India bas done all ha can, The Only Option the governo ment now has, is to militarily recover, the Northura part of the country Which it kRS lost."
National Security Minister, Lalith Athulathmudali, while answering government commitment to a political solution and postulating no inevitable final cataclysm has said on 16-137, at there will be no lifting of the ban on the transportation of fuel to the Jaffna peninsula
These statements, coming from people in sensitive positions in the political life of the country, underscore the serious situal tion in Jaffna - the eye of the political hurricane in Sri Lanka.
The problem of PEACE in Sri Lanka is a coin with two sides, while the unsavoury developments in Jaffna pertaining to the "creeping unilateral declaration of Independence", enwir saged by the LTTE, are seen to snear one side of the "coin", what has been overlooked or under-estimated is the breakdowa in the Peace Talks from mid December 1986, which has smeared the other side. Pressures building at home for the Sri Lankan government has led, reportedly, to last minute variations in ... tune in respect of decisions taken at the Peace Table or promises made to the Indian negotiators. A Crucial session Madras between the Indian leaders and the Madras-based Tamil groups scheduled to take place atter the Colombo Talks
the Third Round did not take place,
What also has not been sufficiently appreciated was the willingness of the Tamil militant groups to give up their sepe
is demand in lieu of "a single definable territorial Unit" is Sri Lanka where they could ensure their seedersey and identiis. seriously and blatantly jeopardised during a traumatic period of three and a half years
According to figures made available by Citizens Committees, o, Tamils have been killed in the North and East since igs. Last year alone, the killings added up to 63 in the Tincomalee District, 559 in the Batticaloa District and 439 in the Jaffna District. Of the total of 14,703, over 10,000 were
red people, many of whom were heads of families.
It is in this back drop of realities in our national scene, that we will have to view the repressive measures taken against people in the Jaffna peninsula, who in a broad political canvas now been dubbed "Tamil Terrorists' and a fuel embargo imposed on thern alone, and not on others in any part of the
country.
A statement issued by the Delegation of the Catholic Bishops conference which spent five days in the North, from 37, visiting Mannar, Madhu and Jaffna, makes the following ddly pragmatic observations on the Rovernment embargo imposed on Jaffna as from 2-l97:
The ea bargo seems to have produced a sease of despair on the one hand aud na haIdening of attit Iudas on the other, A certain polarisation seemed to be tale is place affecting aves those
ho held moderate vie"s earlier."
Jaffna, with a population of 830,000 people gets, we are told, every LCLGGLLLLLLLS0000S L000 TLTTTT STT TLLTTS 0000S00 LL LLTTTT TTS and 174,000 along of kgrosses. The government hopes. ording to certain sources, by the stoppage of this quotes to browbeat the LTTE into compliance with the government Peace package and make the militant group come round to the Peace Table without preconditions and without a 'military posture".
Sir John Suckling, the 16th Century lyrical poet expressed an unmeasured depth of truth in human relations when he dege cribed the unreality of the conventional lover of his day in hi romantic couplets -
"Will, when looking well won't mig ve bei
Will looking ill prevail?"

ING STAR
νοί 147 Νο. 4
Congregation Response......
(மேவேதிக் சீனா தனது 1 predecesor had serv4d here for over forty years. When anyone came out with an idea that he wished to emphasise he would exhort the Congregation to say asen, end sometimes ask thern to say it once again The met efect of all this was to make the Sunday worship a pleasant preoccupition and not a pious penance.
At the end when the pastor asked us visitors when we had to leave I told him we would go when they released us We joined them in their lunch which was attended by about a fourth of the congregation. Apparently they bring a dish each, and the senior citizens were their guests on this day. Great cordiality prevailed. When
wanted rae to taste it and give an opinion. Another brought a poem composed by her printed on a card and wished me to take it.
We left then at about 2 p. m. I was thoroughly impressed by the participation of the audien Ce in their pro Ceedings When they sang, some clapped their hands, others swayed from side to uide, but all see III to give soupe IeSpOnse iu a natural waye When I asked my friend from the North of USA, he said that it was not so in the NorthThere they followed the sedate Angio Saxon tradition.
It was a remorable day and so asked my escort of my way back, where this name Eagla Rock came from: He said kae did not know and bina=
is finishing my meal one self had note a rock lady brought a coconut pudding, and either did I see sy eagle. which she had made, and - S3. Rajasanyampun
SS
University Education in Sri Lanka
According to the University Grants Connaission sources, there have been two records set at the GCE (AL) Examination of August 1986 - one by the candidates who sat the examination and the other by the UGC which admitted candidates to the eight Universities for the Academic year 1987-88
A record number of 23, 140 students qualified for admission by passing in all sujects with an aggregate of 180 marks or more, registering an increase of 626s over the number who qualified last year. The UGC on its part has addmitted 637 students, 340 more than the admissions it inade last academic Year.
It is serething to be shouted to the heavens that more students in Sri Lanka do care to qualify further than the O. and that the UGC has advaitted more students into the Universities this year than in previous years. But unfortunately, the overall picture of higher education in Sri Lanka is not that edifying.
A Workshop, orgaRinsed recently by the UGC with the cellaboration of the Sri Lanka Foundation Institute and the UNESCO regional office, Bangkok is reported to have concluded that the Advanced Level Examination was not "an efficial TTTTLTLTE LCtLLLLLLL S S LLL LLLLLLG LT TG G S LCLL LCCL LCLLLLLLB that only low percentage of the entrants passed their first year examination at the Universities,
The gap between the content of the AL syllabus and the OL syllabus has been found to be so yawning in subjects as Mathematics and the Physical and Social sciences tha & a supre plementary examination has been suggested carrying a twenty percent weightage.
Te Core isse, in the light of the curret tule betwee the UGC and the Academicians J ora whicha the Workshop has YLLLL LLLLLLamLLLLLLL LLCCLLLLLLLLT L T LLLL TTT T0T TT TLTLLL LLLL LLLLLL is diverted in Sri Lanka to University Education and that the percentage was the lowest in the world. ION 1-1-87).
The Federation of University Teachers' Association has kept on pointing out to the UGC the festering score in University LLLLLL L L TL TLTTTS SLLL TTTLTLLTTTTLTT TTTT TTLTTT TTT TT TTTT TLTTTTL TLLTTT TTT TLLT TTTTTTS LLLLTT LMLLLLL in a University are not its high rise buildings and impressive halls of residence, but the quality of the academicians.
The UGC Vivhich has been involved in a two-year tusale with the Treasury for a realistic salary structure for the University Staff, while admitting that the University teachers in Sri Lanka are the lowest paid "in the region and in the world". as proferred Dow as a reason, the budgetary constraints of the LTLLGLLLLtS 0 TL ELLLLCLB Tc TTTLTLTLLLL LL LL LLLLLLTT TTTES said William Hazlett,
Roman history tells uis that the education of the Romana eft out too much - The obsession with the practical side of life provod fatal, with the result that when changes came, they (the Romans) were mot intellectually ready for them. A University Education to closely concerned with the budget", may leave the mind and the imagination unfilled for the task of living in a World which is not chiefly 'budgetary.
LLLTLTLTT TT T TTTT TT TT S S S TLLLLLT TTTTT LLLTSKS0LLSLLLL L T LLLLLLLLS
LLLLLL LLLLLL TLLT LLLLT LLCCCTLLLLLLL LLLL L L L L L L LLLLL L LL TLLLLSSS LLLTTLLLLLLL LLLLLLLLSS S LTTLLLCLTLT TTS TTTT CC L C LL LS 00L LL LLLC LLLLLLS LS 000S LTLT TLLTT T TT TMTTTL LLLLLLTTTTLLLLSS 0 00 LLL TLTS LLLLLLLLS