கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வெற்றியுனதே

Page 1


Page 2


Page 3

சீமிழ் காட்டு இாலிபர் 2ள உறக்கத்திலிருந்து தட்டி யெழுப்பும் அால்,
கணக்குப் பதிவு நூல், இணக்குப்பரிசோதனே, ஆயில் என்ஜின், இன்சூரியூரன்ஸ், 8 பேக்குவதேன், மூகவிய அல்களே இயற்றியவரான
இயற்றியது
தினத் தபால் பிாஜ் சொழும்பு, - பதிவு செய்யப் 1934.
வெற்றது

Page 4
qMMLLSMSqMMezM S SqSqeLzSALLLSMMeqeeqeMS T TMeqeqMM qMMTqMS qqSSqLezMMS MMqqMM S qSLzS
முகவுரை, முன்பக்கம் கி-தபால் பிசஸ் கொழும்பு பிறங்குதி முழுவதும், சகோதிரி பிரஸ் ஆட்டன்.
SeS0LMS ee SeeSB eMe0eS SeAzeLeeS MS Te0LSLS SeSzee S STeei SeSeLeLiB S eeiS
 
 
 

அத்தியாயம்
பொருளடக்கம்
దొప్ప?
1பொருளொன்றல்ல. வாழ்க்கையின் ாேர்க் 2 அச்சி தென்பதில்?லயே! 4 8 தன் சம்பிக்கை யில்லான் பிறர் உதவி
பெருன் 20 4. හීණ ශීඝ්‍රණීLü- ධුණු “ ඇ%, 2 32 5 திடமுண்டேஸ் இடமுண்டு 9 6 விதை யொன்று போட செடிஜொன் து
52 7 சேலத்தவதின் யாவுக் தவறும்
8 பொறுத்தார் பூமியாள்வார் 74.
9 உனது என்ஓ செல்லு
கிறது? 85 10 வெற்றிபெற்ற்முறை 95
స్టేంంధింoంల్లో اخترعي پge&؟
|

Page 5
அகவெழுச்சி நூற்கள்
நீ மயங்குவதே
ଘର୍ତr?
*G. B&M, EGLSüüJafgeir இயற்றியது
இதிவரையில் தமிழில் வெளிவராத நூல். தமிழ் இசுட்டு வாலிபர்கள் பல் நொண் டிக் காரணங்களைச் சொல்லித் தண்கள் காலத்தைப் போக்கி ଜ୍ଞା ଓ ଜ୍ଞଛା);&# தடுக்கவே இந்நூல் எழுதப் பெற்றுள்ளது. மிகவும் ஏழ் ஐத் தினத்திலிருந்து, எவ்விதம் அநேகர் தங்கள் @ಓ! ற்சியாலும், மனே இடத்தாலும் முன்னேறி யிருக்கிமூர் கள் என்பதை இந்நூலிற்காணலாம். புஸ்தீகல் படித்து முடியுமுன், அழுதுகொண்டிருக்கு சேம்பேறிகளும் வீறுகொண்டு எழுத்து தங்கள் முன்னேற்றத்தைக் கருதி உழைப்பார்கள் என்பது நிச்சயம்.
விலே ரூ 1
கிடைக்குமிடம்:-
G岛町。隅GL母山山而,
லேக் ஹவுஸ், கோழும்பு
 

முகவுரை
சமிழில் அகவெழுச்சி நாற்கள் என சில சிறு புஸ் தகங்கள் வெளியிட வெண்ணி முதல் புத்தகமா * மயங்குவதேன்' என்ற நூல் ஒன்று த்ெணியிட் டோம். இதன் இரண்டால் புஸ்தகமாக இக்நூலே வெனி பிட்டிருக்கிருேம். ஒருவன் தனது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவான் என்று சொல்ல வேண்டின் அவனுக்கிரூக்க வேண்டிய குணங்கள் யாவை, அவற்றை அடைவது எவ்விதம் என்பதை இந்நூலிற் காணலாம்.
சோம்பலினின்றும் இளம்பி ஊக்கம்கொஜ் ே
உழைக்க தமிழ்காட்டு  ைவிபர்களேத் தூண்ட இந்நூல்
உபயோகப்படுமானுல் அதுவே தம் கொண்ட செமத்
திற்குப்போதிது கைம்மாருகும்.
கொழும்பு, இப்படிக்கு, 25-8-34 335 T, 15 GEFJUL

Page 6
தீ மிழ்ஈட்டில் இதுவரையில் அறிந்திருக்க முடியாத பலு உஇரஐமகன் கொண்டி நூல்
புபேந்திர சிங்கன்
- நரேந்திரபதியின் நரகவாழ்க்கை
பாட்டியாலா மகராஜ செய்த ஆக்கிரமன்கண் இராஜப் பிரதிநிதிக்கு அக்கட்டுக் குடிகன் தெரிவித்துக் கொண்ட மனுவில் கண்ட விஷயங்களைப்பற்றி சுதேச
சதுஸ்தான ரேஜையின் மகா இரட்டர் நியமனங் செய்த
கமிட்டியார் கிசாானே செய்து, சாட்சியங்களுடன்
வெளியிட்ட யாதாஸ்து. இதுவரையில் தமிழில் வெளி
வராதது கால் அவ்வித ஆட்சிக்குன்னாயிருக்கிழுேம்
ன்ன்பதை வெளியிடும் அல். இது காவல் அல்ல.
ଗତ ଥିବ) is 2-00
ଛଙ୍କିବନ୍ଧୁ டக்குமிடம்:
as F, IBGLsui U
லேக் அவுஸ்
கொழும்பு

ർ
வெற்றியுனதே!
1 துெ. அக்தியாயம்
பொருளொன்றல்ல-வாழ்க்கையின் G 5 Tåstå
^ o 。 مصر தோன்றிற் புகழொடு தோன்று க - வ&திலார்
. ܕ ܡ - தோன்றலிற் தோன்ருமை நன்று (வள்ளுவர்)
வாழ்க்கையில் ஒருவன் வெற்றிப் பெற்றுணு, அல்லவா
); என்றறிய வேண்டின் அவனுடைய லட்சியம் என்னவென்
Liao,5 முதலில் அறிய வேண்டும், பணக்காானுக வெண் ளிைய
ஒருவன் பொருள் தேடிப் பணக்காாஞஞற்று ன் அவன் வெற்
றிப் பெற்றவனுவான். ஆகவே, உனது வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டு மென வெண்ணினுல் உனது நோக்கம் என்ன
வென்பதைத் திட்டஞ் செய்து கொ  ாே ஸ் வேண்டும்.
யாதொரு லட்சியமு மில்லாமல் சாலங் தள்ளுவாயானுல் * - . :
மாட்டம் அதிகம் உள்ள பாதையில் நடக்கும் குருடன் எதிர் வருபவர் மேல் வீழ்ந்து வீழ்ந்து துன்பப் படுவது போலாவாய், இந்நிலையில்,
உன் லட்சியக் தான் என்ன? இது செய்வேன், என்
வருவகாலம் இவ்வித மிருக்க வேண்டும் என்ற முடிவு உனக்
o கு இன்னம் ஏற்படவில்லையா? அதைப் பற்றி நீ யோசிக்கவில்
லையா? யோசிக்க உனக்கு அவகாசம் கிட்டவில்லையார் ஏன்?
. 11

Page 7
2 வெற்றியுனதே
நடப்பது நடந்தே தீரும் என்று ஆற்றின் பிரவாகத்தின் வழி
யே செல்லும் படகே போல் உன் வாணுளேக் கழிக்க எண்ணி விட்டாயா?
உலகமே ஒரு பெரு பெருங் கடல். உனது வாழ்க்கை அதில் ஒர் கப்பல், அக்கப்பலை ஒட்டும் மாலுமி .ே கப்பல் சேரவேண்டிய இடமே உனது வாழ்க்கையின் லட்சியம். இத் துறை சேரவேண்டும் என்ற திட்ட மில்லாத மாலுமியின் நிலை எவ்விதம் கடலில் இருக்குமோ, அது போல் லட்சியமில்லாத உன் வாழ்க்கை யிருக்கும். இந்த விடம் போக வேண்டும் என்ற நிலை யறியாது திகைத்து நிற்கும்; அல்லது காற்றில் அங்குமிங்கும் அல்லற்பட்டு மூழ்கி மடியும்.
யாவருக்கும் பலன் இல்லாமலும், தோன்றிய அறிகுறி யில்லாமலும் தோன்றித் தோன்றி மறையும் சிருஷ்டிகளைப் போல் நீயும் ஒருவனுகக் காலங் கழித்துப் போக எண்ணிவிட் டாயா? அல்லது மலேயுச்சி விளக்கே போல் யாவருங் கண்டு கொண்டாடக் கூடியதும், பிறர் பற்றி வழி நடக்கக் கூடியது மான உயர் நிலைக்கு வர எண்ணியுள்ளாயா? உனது நோக்கம் தான் என்ன? உயிர் வாழ்வின் நிமித்தம் ஒருவன் தினந்தோ றும் 24ல் 20 மணி நேரம் வரையில் செலவு செய்ய வேண் டிய கொடுமையான நிலைக்கு உலகம் வந்து விட்ட தென்பதை நீ உணர்வாய், நாகரீகம், சாகரீகம் என மனிதன் த ன து தேவைகளை யெல்லாம் பெருக்கிக் கொண்டதன் காரணமாய் அவனுக்குத் துன்பங்களே அதிகப்பட்டுக் கொண்டு வருவ
தென்பது முண்மை!

பொருளொன்றல்ல - வாழ்க்கையின் நோக்கம் 3
துறவு பூண்ட ஒருவன் தன் சிறு கங்தையைக் காப்பாற் றும் நோக்கமாய்ப் பெருங் குடும்பத்தைத் தேடித் துன்பப் பட் டது போல் தற்கால நாகரீக வாழ்க்கை யுள்ள தென்பதை யாவரும் உணர்வார்கள். எனினும் அந்தக் கட்டை அவிழ்க் குஞ் சக்தி அநேகருக் கில்லே, தன் பிள்ளை, தன் வீடு, தன் பசி எனக் குறுகிய சுற்றத்திற்கே தேடிக் கெடுக்கும் நிலை ஒரு வனுக்குப் பெரிதாகி விட்டது அக் காரணம் பற்றி அவன் கடவுளையும் மறக்கிமுன் உற்றர் உறவினர்களையும் வெறுக் இறன். நாட்டைத் துறந்து தன் சாதி சனங்களையும் விட்ட
கலுகிமுன், பொது நிலை அவ்வித மிருக்க உனது நிலை என்ன?
உன்னையும் உனது சுற்றத்தாரையும் விட்டு உனது நோக் ம் பரவுகிறதா? அது விசாலப்பட முயற்சிக்கிருயா? அப்படி யானுல் எத்துறையில் விசாலப்பட எண்ணுகிற ய்,
ாாதஸ் சைல்ட், ஹென்றி போர்ட் போன்ற கோடீஸ்) ார்களாக எண்ணுகிருயா?
நெப்போலியன், வெலிங்டன், சிவாஜி, சிவதாஸ் ரா வ் போன்ற யுத்த வீரர்களாக எண்ணமா?
கம்பன், காளிதாஸன், ரவீந்திரநாதர், பாரதி போன்ற கவிஞ்ஞர்களாகத் தோன்ற நோக்கமா? அல்லது,
பாரடே, எடிசன், போஸ், ரே, வெங்கட்ாாமன் போன்
ற பெரும் சாஸ்திர கிபுணர்களாக எண்ணமா? அல்லது,

Page 8
  

Page 9
மயோர் அவரைப் பின் பற்றிப்
' ~ பூசித்து வாவில்லையா? அவரது உயர்நிலை பொருளைக் கொண்
_ ) ഉല്പിച്ചു? ;( ( کلوننے ساسالانطلقہ آL-f
அஹிம்ஸா தர்மத்தை உலகத்தவருக்கு உபதேசித்த புத்த
பிரான் நிலைமை யென்ன? அரசராய்ப் பிறந்தும், தன் செல் ו-י
வம், சுற்றம், அரசுரிமை முதலியவற்றை யெல்லாம் துறந்த
பிறகே மேன்மை பெற்ருர், 50 கோடி ஜனங்களால்
-
பற்றப் பேற்று வரும் ஒர் பெரும் மதத்தக்ை துறவு பூண்ட
பிற கல்லவோ ஏற்படுத்தினர் தனது செல்வமும், அரசும்
o s - - சுற்றமும், தன்னே முன்னேற விடாமல் தடுக்கும் கட்டுகள் ށަހ என்றல்லவோ வெண்ணி அவற்றை விட்டு வெளியேறினர்.
砷 பற்பல நாடுகளிலும், பற்பல காலங்களிலும், ஏழைகளே
பெரும் பெருங் காரியங்களே ஏற்றுச் சாதித் திருக்கின்றனர் எ என்பதை நீ அறிவாய்
இத்தாலியா நாட்டில் ஒர் சிறு கிராமத்தில் ஒர் ஏழைக்கு
டிபிற் பிறந்த நெப்போலியன் என்ற சுத்த வீரன் முன் எவ்வ
ளவு முடிகள் சாய்ந்தன எவ்வளவு நாடுகள் படிந்தன? ஐரோ
ப்பிய உலகம் அவனேக் கண்டு எவ்வளவு சடுக்கம் கொண்ட
தென்பதை நீ அறியாயோ! அவன் தேடிய பொருள் என்ன?
பிரிட்டிஷ் காரர்களுக்கு உலக ஆதிக்கத்தைத் தேடிக் கொ
இத் ந நெல்சன் என்பர் ஒர் ஏழை தானே? பலவித சூழ்ச்சி
*ஆண்ைக
களால் பிரிட்டிஷ் காரர்களுக்கு இந்தியாவை உரிமையாக்கிக்
"ட்டை リー二ー
கொடுத்த 8 கிளவ் அடங்காப் பிடாரியாய்த் தெருவில்
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தமிழனுக்குப் புத் துயிர் கொடுக்கவில்லையா?
-
வ
பொருளொன்றல்ல - வாழ்க்கையின் நோக்கம் 7
விளையாடிக் கொண்டிருந்த ஏழைச் சிறுவன் தானே? அவன் தேடிய பொருள் எவ்வளவு?
இத்தாலியா நாட்டிற்குச் சுதந்தாம் தேடிக் கொடுத்த மஜி
னி என்ற சுத்தவீரன் பெரும் ஏழைத்தானே!
* o o ^ 二,○ மில்டன், (jna__ ஸ்மித், ggfᎢ60Ꭲ Ꭷu60Ꭲ போன்ற ஆகேல்
கவிஞ்ஞர்கள் உண்ண உணவும் உடுக்க உடையும் இல்லாது
கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் தானே! அவர்களது புகழ்
இன்னம் அழியாதிருக்கவில்லையா?
. . . . . . . . .
ஒளவை, கம்பன், காளிதாஸன், காளமேகம் போன்ற க
. . . 1 1 7 ܒ
வியாசர்கள் கூலிக்குப் படிக் காலங்கழித்து வந்திருந்த போதி
@ * *○ * 曹 லும், தமிழ் உலகம் அவாகளே மறக்கவில்லையே! அவர்கட்குப்
பின் தோன்றிய அநேக அரசர்கள், கோடீஸ்வரர்கள் முதலி
யோரின் பெயர் ஒருவருக்குங் தெரியாது மறைந்து விடவில்
நமது தென்னுட்டு வீரகவி சுப்பிரமணிய பாாசி சரித்தி
க் கடலில் மூழ்கி இறந்த போதிலும் அவருடைய பாடல்கள்
பாம ஏழையாயிருந்த 'காரல் மார்க்ஸ்' என்பவரின் கொ
ள்கைக்ள் தானே தற்காலம் ருஷ்யாவை யாண்டு வருகிறது! பெ
ரும் நிதியும், பெரும் பாக்கிாமும் கொண்ட சார் சக்கிரவர்த்
திகள் ஆண்டுவந்த ருஷ்யாவைக் தற்காலம் ஏழைகள் தானே
ஆண்டு வருகிறர் தள்? லெனின் என்னும் ஏழைத்தற்காலம்
s ● Ᏹ - স্বািড়")"; ருஷ்யாவில் தெய்வமாகக் கொண்டாடப்ெ பற்று வரவில்லையா?
لايق
| iatrili:
نيغر 1 و هي : " و رج リ 31 ܕܽ リ 慧。 | T. TE
* リ كأس الظهري وهو

Page 10
S வெற்றியுனதே
வறுமையென்னும் வெடிகுண்டே பல நாடுகளையும், LS ளந்து கிழித்தெரிந்து, உருத்தெரியாமல் செய்து வருகிறது வறுமையின் தளகர்த்தர்களே உலகத்தை யாண்டு வருகிருரர்கள் என்பது மிசை யாது.
பெரும் முதலாளிகளையுடைய பிரிட்டிஷ் நாட்டைப் பல வருஷ காலமாய் ஏழைக் கூட்டத்தவர்கள் தானே யாண்டு வரு கிருரர்கள். சாம்சே மக்டொனுல்ட் பெரும் பணக்காசா பி லிப் ஸ்ஞேடன் யார் ஏழைதானே! பணமா இவர்கட்குப் பெருக் தத்துவத்தைக் கொடுத்தது? ஒருவனுடைய உயர் நோக்கமும், வாழ்க்கை நெறியும் பொருளை விட அதிகப் பல ! Lagui مصيره
நூல் நூற்கும் இயந்திரத்தைக் சண்டுபிடித்த ஹார் கிரீவ்ஸ் தரித்திரத்தில் இறந்தான். உலகத்தவர்கட்குப் பெரும் நன் மைகளேச் செய்து உலசம் போற்றும் நிலமையில் இருந்தவர் கள் உண்ண உணவின்றி இறந்தவர்கள் பன்னூற்றுவருண்டு.
இங்கிலாந்தின் மந்திரியாயிருந்து புகழ்பெற்ற ஆஸ்குவித் மிகவும் தரித்திரப்பட்டிரந்தார் என்பதை அறியாயோ!
முப்பத்து முக்கோடி ஜனங்களுடைய அடிமைத் தனத் தைப் போக்கிச் சுகவாழ்வு தருவதாக உறுதிகொண்டு வெளிக் கிளம்பி வந்துள்ள மகாத்மா காந்தி ஒர் கோடீஸ்வரரா? அவ ரைக் கண்டு பிரிட்டிஷ் கவர்ன்மெண்டு உடல் சிலுக்கவில்லை யா; போதிய உடையும் இல்லாமல், தன் உடையைத் தானே செய்து கொள்ளும் இவ்வேழையைக் கற்றேரும், பாமரரும் உலக சிரேஷ்டர்’ என்று கைகூப்பித் தொழவில்?லயா?

பொருளொன்றல்ல - வாழ்க்கையின் நோக்கம் 9
ஆயுதபலத்தால் உலகத்தையே ஜயித்துவிடலாம் என்று மனப்பால் குடித்துக் கொண்டிருந்த, ராணுவத்திமிர் கொண்ட நாட்டவர்கட் கெல்லாம், பலமற்ற இவருடைய சரீரம் ஒர்
திகைப்பைக் கொடுக்க வில்லையா?
பலங்குன்றி அடிமையில் மூழ்கிக் கிடக்கும் சிறு நாட்ட வர்களும், தாங்களும் சுதந்திரம் பெறலாம், அதை அடைவ தும் அஹிம்ஸா தர்மத்தால் என்பதையறிந்து களிப்படையும் படிச் செய்தது இவ் வேழைக் காந்தி தானே?
கோடீஸ்வர்களில் பலர் இவரது அடிபணிந்து ஈடக்கி ஞர்கள் என்பதை நீ யதியாயோ! இவற்றிற் கெல்லாம் ஆதாரம் இவர் தேடிய பொருளா? இல்லை. இல்லை.
பொருளுக்கோர் அளவுண்டு. அதனை அளக்க முடி யும், அது அழியும், மகாத்மாவின் தியாகத்திற்சோ அவரது பொது ஊழியத்திற்கோ அளவில்லை. அவற்றை அளக்க முடியாது.
உலகத்திலுள்ள கோடீஸ்வார்களே யெல்லாம் கனக் கெ டுத்து ப் பார் முடி மன்னர்களயும் எடுத்துக் கொள். இவர் கள் உலக முன்னேற்றத்திற்காகச் செய்தவற்றையும், ஏழைகள் செய்துள்ளவற்றையும் கணக்கெடுத்துப் பார். எது மேலான து என்பதைக் கவனி. ஏழைகள் செய்த நன்மைகளே மேலா ன தென்பதை யுணர்வாய் இவர்களுடைய தியாகத்தையும் உழைப்பையும், கவனிக்கையில் பெரு நிதி பெற்றேர்கள் செய்
அள்ளவை மிகச் சொற்பமென்றே வெளிப்படும். ஆதலின்

Page 11
10 வெற்றியுனதே
உனது வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்ன வென்பதைத் திட்டம் செய்து கொள். பொருள் செய்வதே உன் (Ειση έφερή யிருக்கவேண்டு மென்பதில்லை. உலகத்தாருக்கு நன்மை பயக் குவதாய்க் கொள்ளும் எங் நோக்கமும் தன் நோக்கமே! அதைப்
பெறவே முேயற்சிப்பாயாக.
நிலவரை மீள்புகழற்றிற் புலவராய் போற்ருது புத்தே ழுலகு (ജൂഴ്ത്ത്)
 

2வது- அத்தியாயம்
அச்சு மென்பதில்லையே!
8 வயதுள்ள ஓர் சிறுவன் நள்ளிரவில் படுக்கையினின்று எழுந்து பெற்றேர்க்குங் தெரியாமல் காட்டின் நடுவேயுள்ள ஒர் குளக்கற்ைபில் உட்கார்ந்து கொண்டு, அதில் மீன்கள் துள்ளி விளையாடிக் கொண்டிருக்கக் கண்டு களித்துக் கொண் டிருந்தான். படுக்கையில் மகனைக் பிான தி பெற்ஞேர்கள் வீடெங்கும் தேடிப் பிறகு காட்டில் நுழைந்து பல விடங்களி லும் தேடி விடியற்காலத்தில் தங்கள் மகனேக் குளக்கேையில் கண்டனர். காட்டு மிருகங்கள் தங்கள் மகனை விழுங்கி მიწL’. டனவோ வென்று பயந்திருந்த தாய்,
* அப்பா மகனே ? எனக் கட்டித் தழுவி ' உனக்குப் பயமில்லையா? ஏன் இவ்விடம் வந்தாய் ' என்று கேட்டாள்,
* டயம் என்ருல் என்ன அம்மா அது னப்படி யிருக்கும்' என்ருன் அக்குழந்தை,
அக் குழந்தை யார் தெரியுமா? அவன் தான் நெப்போ லியன் என்னும் சுத்த வீரன். அவ்வீரன் முன் உலகம் கலங்க வில்லையா? பயம் என்ன என்பது அறியாத சிறுவன் உலகத் தைச் சயிக்க முடியாதா? முடியும் முடியும்!
நாயைக் கண்டால் பயம், சிஆ சிறு ஜந்துக்கனைக் கண்

Page 12
2 வெற்றியுனதே
டாலும் பயம்! காட்டு மிருகங்களைக் கண்டாலும் கலங்குகிருே ம், பக்கத்திலுள்ள மனிதரைக் கண்டாலும் பயந்தான் பயம் என்ருல் என்ன வென்பதைப் பற்றி யோசித்தாயா? நீ யேன் பயப்பட வேண்டும் என்பதைப் பற்றி ஆராய்ந்திருக்கிருயா?
குழந்தைகள் அழுங் காலத்திலும், சாப்பிடமுறண் செய் யூங்காலத்தும், "பூனை வருகிறது, நாய் வருகிறது, இரண்டு கண்ணன் வருகிமுன்' எனச் சொல்லிச் சொல்லிக் குழந்தைக ளைப் பயம் என்னுள் கடலில் மூழ்கி உழலும்படிச் செய்து விடு ருேம். குழந்கைகளுக்குப் பெற்றேர்கள் செய்யக் கூடிய ம கா பாதகமான காரியங்களில் "பயம்' என்பதை யூட்டும் வழ க்கமே முதன்மையானது. இருட்டில் போகாதே வெளியில் போகாதே! மழையில் போகாதே எனக் குழந்தைகளை வீட்டில் உட்காாவைத்து வியாதியில் பழக்குகிறுேம். குழந்தைகளை இவ்விதம் பழக்கும் முறை நமது நாட்டில் இருக்கும் வரை, 5 மது நாடு அடிமைத் தனத்தில் மூழ்காது என் செய்யும்?
* பயம் ' என்பது என்ன வென்று சற்று யோசித்துப் பார். நடவாத ஒர் காரியம் நடந்ததாகவும், காணுத ஒர் விஷி யம் கண்டதாகவும், அனுபவியாத ஒர் கஷ்டத்தை அனுபவிப்ப து போலவும், ஒருவர் கொள்ளும் யெண்ணமே பயமெனக் கொள்ள வேண்டும்.
நாயினருகில் சென்ருல் கடிக்கும். அது கடிப்பதால் த னக்குத் துன்பமுண்டாகும், நோய் உண்டாகும், அதனுல் மா
ணம் சம்பவிக்கும் என்ற எண்ணமே ஒருவனை நாயிடம் பேர்
و)

அச்ச மென்பதில்லையே 13
சாமற் செய்கிறது. நாய் கடிக்கவுமுல்லே. கடித்ததால் ஏற்படும் உபத்திாவத்தை அனுபவிக்கவுமுல்லே அப்படியிருக்க, நட வாத காரியத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்து ச் சிந்தித்து அவஸ்தைப்
படுவது பேதமையன்ருே பயம் ஒருவனுடைய குணத்தை -உ- மாற்றுகிறது. அது அவனை அடிமையாக்குகிறது. அவனது ஆசையைக் கெடுக்கிறது. அவனது முன்னேற்றத்தைத் த
உ-ண்- =—
டுக்கிறது. வியாதியை யுண்டாக்குகிறது, சந்தோஷத்தைப் போக்கி மனத்தைக் கலக்குகிறது.
பயம் என்பது ஒர் பேய், அப் பேய் ஒருவனே ப் பிடிக்கு மானுல் அவனே நடைபிணமென்றே சொல்ல வேண்டும். அ வன் பிறன் கை இயந்திரமாகிருரன். தன் நம்பிக்கையிழக்கிமூன் சந்தோஷ உலகத்தில் அவனைக் காணமுடியாது. கிழத் தன்
மையைச் ச்ேஇாம் அடைகிறன்.
சங்தோஷமும் பயமும் ஒர் வீட்டில் நில்லா பயமும் சு தந்திரமும் விரோதிகள் ஒருவனைப் பிறனுக்கு அடிமையாக் குவது பயமே! பலர் ஒருவன் கீழ் அடிமைப் பட்டு வாழ்கிருரர் கள் என்ருல் அவர்கள் அவனிடம் கொண்டுள்ள பயமே அதற்
குக் காரணம் என்பதை யறிவாய்,
திடீரென ஒருவனுக் கேற்படும் பயத்தால் அவனுடைய சாம்பு, தசை, சத்தம் முதலியவற்றில் சடுதியான மாறுதல்கள் ஏற்படுமென்று சாத்திர விற்பன்னர்கள் சொல்லுவார்கள். தி
கைப்பு, கலக்கம், ஏக்கம், அச்சம், பயம் என்று பயத்திற்குப்

Page 13
14 வெற்றியுனதே
பல அளவுகள் இண்டு. சிலவற்றைப் பிறர் கண்டுபிடிக்க முடி யும், பிற கண்டுபிடிக்க முடியா. அவை, மனிதருள் அ முக்கி நின்று அவர்களது மனே அலையை ஆட்டுவித்துக் கொ ண்டேயிருக்கும். பயத்தின் அளவு அதிகமெனினும் குறைவெ னினும், அது சரீரத்தில் செய்யக் கூடிய மாறுதல்கள் ஒன்று தான்.
வளருங் குழந்தைகளுள் பயமென்னும் பேயைக் குடியி ருக்க விட்டு அவர்களுடைய வருங்கால வாழ்க்கையை அடியோ டு அழித்து விடுகிருரர்கள் பெரும்பான்மையான பெற்றேர்கள். காப்பான் பூச்சிகளப் போல் தீங்கற்ற பூச்சிகளைக் கண்டு துள் எரிக் குதித்து நடுநடுங்கும் பலரைக் காண்கிறுேம். அவர்கட்கு எவ்விதம் அவ்வழக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பதை யோசி
அவர்களது பெற்றோகள் அவர்கட்குச் செய்த தீங்கு அதுவே.
பலமற்று, செயலற்அ, நடுநடுங்கிக் டுகாண்டு, சோம்ப லுள்ள பல சிறுவர்களே நாம் தினந்தோறும் காண்கிருேம். அ வற்றிற் கெல்லாம் காரணம் என்னவென்பதை ஆராயுங் காலத் தில் உண்மை விளங்கும். ஒடி நடமாடுங் காலங்களில் அவர் களே ‘அங்கு போகாதே, இங்கு வாாதே, இது இடிக்கும், அது கடிக்கும், அதைச் செய்யாதே, இதைச் செய்யாதே' என் அ சொல்லிச் சொல்லி அவர்களது பெற்றேர்கள் தடுத்து செய் யக் கூடிய வற்றையும் செய்யாது விடுத்து, புலனற்ற குழந்தை
களாய் வளர்த்திருப்பதை யறிவாய்.
 
 

அச்ச மென்பதில்லையே 15
தாங்க வைக்குங் காலத்தும் குழந்தைகளுக்குப் பயம் கா ட்டித் தாங் வைக்கிருரர்கள். தூங்குங் காலத்தில் சொல்லும் சொற்கள் குழந்தைகளது மனதில் மிகவும் என்று ய் ஊற இடம் ஏற்படுகிறது. குழந்தைகளைப் பயமுறுத்துவதால் ஏற்படக் கூடிய பெருந் தீங்குகளைப் பற்றிச் சொல்லுங் காலத்தில் ம னுேத் த்துவ சாத்திர நிபுணர் லினுே பெரியானி என்பவர் பின்
வருமாறு சொல்லுகிருரர். ‘சுபாவமாய்ப் பயங்கொண்டவும்
செயலற்றவு மாயுள்ளவர்களில் 100 க்கு 88 க்கு அதிகமானவர்
கள் காலா காலத்தில் நற்போதனைகளுடன் வளர்க்கப் பெறுவ தால் நல்ல நிலைமைக்குக் கொண்டுவரப் பெற்றிருக்கலாம் என் பதை நான் 20 வருஷ ஆராய்ச்சியின் பயனுய்க் ஆண்டுள் ளேன்:
நெருப்பு சுடும் அருகில் செல்லாதே" என உண்மையா ன வற்றைச் சொல்லி பயமுறுத்துவது ஒருபுறமிருக்க, சம்ப விக்கக் கூடாத வற்றையும் சொல்லிப் பயறுத்துவதையுங் காண்கிறுேம். 'தூங்காவிட்டால் உன்னைப் பிள்ளைத் திரு டன் துரக்கிப்போவான்', 'புலிவந்து உன்னைக் கொண்டுபோ கும்' என்று சொல்லி எதைக்கண்டும் பயப்படும் படியாய்க்
குழந்தைகளைப் பழக்கிவைக்கிருேம். என் செய்யலாம்
- . தங்கள் கண்பார்வையில் இல்லாத சமயம் தங்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு எவ்வித ஆபத்து நேருமோ எனப் பயந்து காலத்தள்ளும் தாய்மார்களைத் தினந்தோறும் காண்கிமுேம்,
வெளிச்சமில்லாத அறைக்குள்பி ஐன்ருல் பிசாசுகள்
.1. ܗܲ - R
, , , , ,
「*** リ r。。 婁,*, 枋上
is . .
”、 . -
"التي شهيد

Page 14
காண்கிருயல்லவா?
16 வெற்றியுனதே
விழுங்கி விடுவதாகவும், குளத்தினருகில் சென்றவுடன் அதில்
வீழ்ந்து மூழ்குவதாகவும், பந்து விளையாடச் சென்றல் கை
கால் முறிந்து அவர்களைக் தாக்கிக்கொண்டு வருவதாகவும், வெ யிலில் போய் சுரங்கண்டு அவர்கள் அவஸ்தைப் படுவதாகவும், ப
o கற கனவு கண்டு தாய மார்கள் அவஸ்தைப் படுவதையும் காண்
o VA) மும
பயம் என்னும் மயக்கத்தில் இவ்விதம் வளர்க்கப் பெறும் பிள்ளைகள் பெரிய மனிதர்களானுல், அவர்களால் நாடு முன் னேற்ற மடையுமா?
நாளை நிலை என்ன வருமோ என்று ஏக்கங் கொண்டு தி - 1
னந்தோஅம் படுக்கைக்குக் போகும் பல்லாயிரக் கணக்கான ஜ
- னங்களைக் நாண்கிருேம். நாளைக்கு அது கிடைக்குமோ, இது
கிடைக்குமோ என்று பயந்து இன்று செய்ய வேண்டிய வற் றையும் செய்யாது விட்டுக் கஷ்டப்படுவோர் ஆயிரக் கணக்கி லுள்ளர். வருங்காலத்தில் பட்டினி கிடக்ககும்படி ஏற்படுமோ எனப் பயந்து, ਹar காலத்தும் சாப்பிடாது சாகும் வாையில்
பட்டினி கிடந்து பணஞ்சேர்த்து வைக்கும் ஜனங்களை நீ
ஏராளமான பொருள் தேடுவார்கள். நல்ல உடை உடுக்
கார்கள். நல்ல ஆகாரம் உண்ணுர்கள். நல்ல புத்தகங்களும்,
நல்ல பத்திரிக்கைகளும் வாசியார்கள். நற்காரியங்களுக்கும் ,ே
o பொருள் செலவு செய்ய முன்வர மாட்டார்கள். ஏன் நா
ளேயதினம் எள்னவாகுமோ, நாம் பட்டினி கிடக்க வேண்டி
 
 
 
 

அச்ச மென்பதில்லையே 1.
- ܕܪ2 , 10 ܘ ܒ
வருமோ, என்று பலவிதமான க்ஷ்டங்களைப் பற்றி யோசித்து யே சித்து, அக் கஷ்டங்கள இப்பொழுதே அனுபவிப்பார் கள். இதுவே உலக இயல்பாகி விட்டது. இதைவிடப் பேது
ഔഥ (് ഖദ്ദ ഒit('_t?
பயம் என்பது ஒருவனது மனத்தில் ஏற்படும் எழுச்சி சரீர பலத்திற்கும், அதற்கும் யாதொரு சம்பந்தமும் இல்லை.
திடசரீர முள்ளவர்கள் சிறு காரியங்களுக்கும் பயந்து நடுங்குவ
-
தைக் காண்கிறுேம் நடவாத காரியத்தைப் பற்றி யோசித்து
யோசித்துப் பயந்து கிழக்தன்மையை அநேகர் இளமையி C်း\) 32'/၂ ၂ அடைகிறர்கள். வயது காரணமாயும், வியாதிகாரண மாயுந்தான் நாை, மூப் பென்பது ஒருவருக் கேற்படுகிற தென் றெண்ணுதே பயத்தாலும், மனுே கலக்கத்தாலும் நரை, பிணிமூப்பென்ப வற்றைத் தேடிக கொள்பவர் அநேகர்.
வருங்காலத்தில் ஏதோ கஷ்டங்கள் ஏற்படும் என்று பயந்து அக் கஷ்டங்களை இப்பொழுதே யனுபவிக்கலாமா? aras, 2a) GasTai, aT GIVITLIDIT ? அவ்வழக்கம் உனக்கேன் ஏற்பட வேண்
இம்? இாவில் சென்ருல் பிசாசுகள் அடிக்கும் என்றும், காட்
டிற்குட் சென்ருல் காட்டு மிருகங்கள் விழுங்குமென்றும், ப யந்து வெளிக் கிளம்பாது நிற்கலாமா? வெளிக் கிளம்பி பிசா சுகளால் அடிக்கப் பெற்ற வர்கள் எவ்வளவு பேர் அதனுல் இ
றந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் காட்டிற்குட் சென்றவர்களுள்
காட்டு மிருகங்களால் இறந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர்?
கடலில் பிரயானஞ் செய்தவர்களுள், அதில் மூழ்கியவர்

Page 15
8 வெற்றியுனதே
களுடைய எண்ணிக்கையையும், மூழ்காது திரும்பியவர்களது எண்ணிக்கையையும் கவனி. மூழ்கியவர்களது எண்ணிக்கை மிகச் சொற்பம் என்பதை அறிவாய், வீட்டிலேயே தங்கியி ருப்பவர்கட்குக் கஷ்டங்கள் ஏற்படுவதில்லையா? விஷப் பூச்சி கள் தீண்ட அவர்கள் இறப்பதில்லையா? வீட்டில் கீழே விழுக் து அவர்களது கை கால்கள் முறிவதில்லையா? இவ்விதக் கஷ் டங்கள் வெளியே போகிறவர்களுக்கு மாத்திரர்தான ஏற்படு ஒன்றன. பயப்படுவதேன்!
பயமெனப் படுவதம்மா பகைவர்பால் பணியச் செய்யும் நயமுறு வினைகள் கெட்டு நாசமாம் நடுக்க முண்டாம் முயல் தொழில் பாழாம் முடிவினில் அழிவை பீயும் உயர் ப தம் கெடுக்கும் தாழ்விற் குழியதசம் விடுக நாளும்
(ஆதிமூர்த்தி)
நாளைக்கு நடக்கப் போவதாக எண்ணும் கஷ்டத்தை எப்படித் தடுப்பது என்று குருட்டு யோசனை செய்து கழிக்கும் நாட்கள் எவ்வளவு என்று நீ யோசித்துப் பார்? நடவாத சம்பவத்திந் காக, உன் அருமையான வாணுளை வீணுக்குவாயானுல் Ιε στελ வாறு முன்னேற முடியும்?
பயம் என்னும் பேயை நீ போக்குவதால் உன் வாணுளே ஒடிந்துக் கொண்டவனுவாய், பயம் கொண்டு ஒரு நாளும் 厝 முன்னேற முடியாது. மனிதனுய் வாழ்வதும் முடியாது. அ து உனது சந்தோஷத்தைப் போக்கும். உனது ஆயுளைக் கு மைத்து, வாணுளே வீணுளாக்கும், மனிதனுய்ப் பிறந்தும்,
■
 

அச் ச மென்பதில்லையே 19
உனக்கும், பிறருக்கும் பயன்படாமலும், நீ தோன்றிய அறிகு றியுமில்லாமலும் மடியும்படிச் செய்யும்,
ஆகவே, நீ வெற்றியடைய வேண்டின், பயம் என்னும் பேயை விரட்டு, தைரியத்தைக் கைக் கொள், அப்பொழுது எல்லா நன்மைகளும் நீ தேடாமலே கிடைக்கும்,
ఆ@@లి

Page 16
氢 o ) ● தன்நம்பிக்கை மில்லான் பிறர் உதவி பெறன்
வினைத்திட்ப மென்ப தொருவன் மனத்திட்ப மற்றைய வெல்லாம் பிற (குறள்)
*உன் நம்பிக்கையிலேயே உனது விதியை நீ வெல்ல வேண்டும். கெடுமதி யெண்ணங் கொண்டால் உன் காரியல் கள் எப்படியாகும் என எதிர் பார்க்கத் தேவையில்லை. உன்
எண்ணத்தின் பிரதிப்பலன் தானே வரும் எனக் கார்லைல் என்
னும் விற்பன்னர் சொல்லியுள்ளார் எக்காரியத்தை நீ செய்ய எண்ணிய போதிலும் தன் நம்பிககை என்பது உனக்கு அவசி
այլb
உலக வாழ்க்கையில் நீ தனித்து நின்று முடிக்கக் கூடிய காரியங்கள் ஒன்றுமே யில்லை எனலாம். பிறருடன் கலந்து செய்ய வேண்டியவை பெரும்பான்மை யானவை யென்று சொல்வது மிகையாகாது. ஆகவே, எக்காரியத்தில் சித்திய டைய நீ கருதிய போதிலும், உன்னுடைய திடநம்பிக்கை மாத்திரம் இருந்தாற் போதுமா? உன்னுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டியவர்களது நம்பிக்கையும் இருக்கவேண்டியது அவசிய
மல்லவா? பிறர் உன் பேரில் கொண்டுள்ள நம்பிக்கையே
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چ* 7ܙܐ ܓܠ
அவர்களை உன்னுடன் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கச் செ யும் என் பதை யுணர்வாய். ஆதலின் நீ வெற்றி பெற வெண் ணிஞல் பிறர் நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரனுக வேண்டியது அவசியம்.
ഉ റ് ബി. பிறருக்கு ELbL Slá305 யிருக்கவேண்டின் அதற் குத் தக்க விதம் யுேம் நடந்து கொள்ளல் அவசியம். உன் னிடம் நம்பிக்கைக்கொள்ள அதுவே ஆதாரமாயிருக்கிறது. உனது தன் நம்பிக் ையின் பிரதிப் பலனே பிறர் உன்னிடம் கொண்டுள்ள
நம்பிக்கையாகும், *மனத்திற்கு மனதே சாட்சி, மற்றதற்குத்
தெய்வமே சாடசி' என்பதை நீ கேட்டிலேயோ? உன்னிடம் ஏற்படும் மனவெழுச்சியே பிறர் மனத்திலும் தாத்து விய தி டோல் ஊடுறுவிப்ாபயும் என்பதைத் திட்டமாய் நம்பு.
பிறரிடம் நீ பேசுங்காலத்தும், தெருவில் நீ நடக்குங் கா லத்தும், 5 க்காரியத்தையும் ஏற்று நீ நடத்துங் காலத்தும், பூர ண நம்பிக்கைக் கொண்டு அதற்குத் தக்க விதமாய் கடந்து வங் தால் பிறர் உன்னைப் பற்றிக் கவனியாதிார். அவ்வாறில்ல து தன் நம்பிக்கை யிழந்து, பிறர் தம்மைக் கண்டு பரிகசிக்கிறர் ளேஈ என்று அங்கு மிங்கும் திரும்பித் திரும்பிப் பார்த்துக்
கொண்டே ஒருவன் நடப்பானேயாகில் அவனை யார் என @@ வரும் கவனிக்கவே மாட்டார்கள். அப்படியல்ல, அவனே க் கண்டு பிறரும் குகைக்கத் தலைப் படுவார்கள். அவன் பிறரிடம் பேச வெண் இனி - - - _ பேச வெண்னிய காலத்தும் பேசவும் மாட்டார்கள். இவ்
வித வித்தியாசத்தை ரீ தினந்தோறும் காணலாம்.
சவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்காவிற்கு சென்ற காலத்தி

Page 17
32 வெற்றியுனதே
ல், ஒர் பெரிய நகரத்தின் தெருவழியே தங்கவிட மில்லாமல் சென்று கொண்டிருந்தாராம். இவருடைய கம்பீர தோற்றத் தையும், உடையையும் கண்ட ஒர் அமெரிக்கன் சுவாமியைக் கூப்பிட்டு, ஊர் முதலிய விவரங்கள் விசாரித்து “உங்களுக்குத் தெரிந்தவர் யாராவது இவ்வூரில் இருக்கிறர்களா?' என்று (βασ. , παπιό. அதற்கு சுவாமிகள் "ஆம், ஒருவர் உண்டு' என்ரு ராம்.
"அவர் யார், அவர் பெயர் என்ன'
நீேர் தான்? என்ருர் சுவாமிகள்.
இப்பதிலேக் கேட்டு அவர் திடுக்கிட்டு *என்னை, எப்படி உமக்குத் தெரியும்' என்று கேட்டார்.
“தெரியாமற் போனுல் நீர் என்னை யழைத்துப் ୦୫uଚ୍ଛ யிருக்க முடியாதே' என்ருர் சுவாமிகள்.
அன்று முதல் அவ்வமெரிக்கன் சுவாமிகளது சீடர்களில்
ஒருவரானுர்,
விவேகானந்தர் தன்நம்பிக்கை யில்லாது நடந்து கொண் டிருந்தால், அமெரிக்காவில் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியுமா வென்பதை யோசித்துப் பார்?
முன்னேற எண்ணும் ஒருவனுக்கு உதவி செய்ய வெண் ணுவது உலகத்தாரியல்பு, பணமுள்ளவனுக்குப் பணங் கொ டுத்துதவுவதும் இயல்பே மேல் ஏறும் ஒருவரைத் தன் உறவி
னன், இனத்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டவர், அவன்
 

தன்நம்பிக்கை யில்லான் பிறர் உதவி பெருன் 23
தோல்வியுற்றுக் கீழிறங்குங் காலத்தில் முன்பின் தெரியாதவர் போல் புறக்கணிப்பதும் இயல்பே அவ்விதம் கீழ்நோக்கி வ ருபவர்களைக் கண்டு பலர், உதைத் துத் தள்வி எண்ணுபவரும் உண்டு!
தி
தன்னைத்தான் மதிக்காதவன் அடிமையே! அவனது டிமைப் புத்தியே அவனது திானே ஒழிக்கிறது மனித உருவங் கொண்ட மிருகம் போலாவான் அவன், பிறர் சொல்லுவதைக் செய்வதே தன் வாழ்க்கையின் நோக்கம் எனக் கொள்வான். 'கான் மட்டாள் செய்திற மற்றவன், பிறன்கை ஆயதம்
தி GAO 2 *Ꮗ ற மற்றவன : ,עץ *”<望*
தான்' என்று தன் நடத்தை யினரின்றும் காட்டிக்கொள்வான்.
தன்னிடம் நம்பிக்கையில்லாத காரணத்தால் தான் செய்
த காரியம் சரியோ தப்போ வென்று தன் எதிர்ப்பட்டவர்களே
யெல்லாம் கேட்பான். சந்தேகப்பட்டு சந்தேகப்பட்டு, எடுத்
த கருமத்தை முடிக்காமல், தலே விதியை நோந்து, கடவுள் பேரில் பழிசுமத்துவான். லட்சியம் இன்ன சென்பதே இவ னுக்குத் தெரியாது. லட்சியமில்லாது திகைத்துத் திகைத் து நின்று பிறர் சொல்பவற்றை யெல்லாம் கேட்டு நடப்பதே மேல் என்ற நம்பிக்கையில் வாழ எண்ணுவான். தரித்திரத் தைக் கண்டு அஞ்சுவான். இறு கஷ்டங்கனை எண்ணி ஏங்கு வான். எதிரி எதிர்ப்படுமுன் அவன் காலில் வீழ்ந்து அடிமைப்
படுவான்.
தன் நம்பிக்கைக் கொண்டவன் நிலைமை வேறு. அவ
னுடைய நடையிலேயே வித்தியாசல் கணலாம். அவனது

Page 18
o 4 ^ * s உடைபில் மாறுதல் தோன்றும், அவனது பேச்சிலும், பார்
வையிலும் தன் நம்பிக்கைப் பரிமணித்து நிற்பதைக் காண்பாய். இக்குணத்தையே, 18செய்திறம்’, ‘புத்தி சாமார்த்தியம்', *கெட்டி கனம” என்று பலவாருகச் சொல்லுவார்கள், புத்தி சாலி, திறமுடையோன், Galla க்காரன், என்று யாரைப் பொது ஜனங்கள் கருதி இருககிறர்களோ அவர்களிடம் பிறர்
- e 8 ம்பிக்கை உண்டாவது சகஜந்தானே!
தன் நம்பிக்கைக் கொண்டவன் கம்பீர பார்வையுடன் எக்காரியத்தையும் ஏற்பான். தரித்திரத்தைக் கண்டஞ்சான். எதிரிகளின் ஏளனத்திற்குப் பயப்படமாட்டான். எதிரி ஒரு வன் இருப்பதாகவுங் கருதமாட்டான். 'எனக்கு எதிரியில்லே. சான் செய்யுங் காரியங்கள் சரியானவை' என்ற திடங்கொண் டு, அங்குமிங் துப் பாராமல் தன் േട്ട ഒ3ഖ3) நேர்முகம்
செலுத்தி வேலை செய்வான். முன்னேறுவான். இவன் செல்
ള്ള @、 கத்தைக் தண்டு அருகிலுள்ளோர் தண்டஞ்சுவார்கள்.
o a ○ : , Q இவனிடையே வீழ்ந்து இவனுடைய முற்போக்கைத் தடுக்கா
Τροί முன்னேற வழிவிட் டு, இடம் கொடுத்து விலகி நிற்பார்
கள். இக் கன்கம்பிக்கையுடன் முன்னேறுபவனே "இவன் அகம்பாவம் படைத்தவன்' என்று சொல்லிய போதிலும்
ରJତ01" ன் இன மக் یہی ہویے م+م ί πή η οή, ஆ து முன்னேற்றத்தைத் தடுக்க எண்ணமாட்டார்
அதிகப் படிப்பில்லாத சில உபாத்தியாயர்கள் தங்கள் மா
ணவர்கட்கு அதிகத் திறமையாய்ப் பாடம் சொல்லிக் கொடுப்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கை யில்லாத காரணத்தால் வாய் திறவாமல் சங்கடப்படுவதை
பிராஞ்சிய யுத்தவீரன் ஒருவன் தன் குதிரையின் மேல்
வேகமாய் ஏறிவந்து நெப்போலியனிடம் ஒர் கடிதம் கொண்டு
கொடுத்தான். அவ்வீரன் ஏறிவந்த குதிரை, வர்த வேகம்
காரணமாய் இறந்தது. எழுதிவந்த கடிதத்திற்குப் பதில் எழு திக் கொடுத்துத் தன் குதிரையின் மேல் ஏறி உடனே போகும்
படிச் சொன்னர் நெப்போலியன்.
*நீங்கள் ஏறும் குதிரையில் நான் ஏறிச் செல்வது தகுதி
o யோ' வென்முன் யுத்த வீரன்.
,-.-^ o * திசசெல். தகுதி இது, தகுதியிதுவல்ல விெ ன்பது
பிராஞ்சிய வீரனுக்கில்லை’ என்ருர் நெப்போலியன்.
மேற் சொல்லிய குகனம் படைத்த யுத்தவீரர்கள் எவ்வ ளவு பேருண்டு தன்னுடைய யோக்கியதையைத் தானே குறை த்துக் கொண்டால் முன்னேறுவதெப்படி 'நான் சிறுவன் என்றெண்ணிக் கொண்டேயிருந்தால் ே பெரியவனுவதெப் போ! எதை உனது பாவனையாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிரு யோ அதுவே உனது லட்சியமாகும் என்றுணர். நல்ல உடை #ණික உணவு தனக்கில்லே யென்று எண்ணி யெண்ணிக் கா
லங் கழிப்பவர்கள் அநேகர் அரசன் வேடம் பூண்ட ஒருவன்
தான் அரசன் என்ற எண்ணம் அவனிடம் ஏற்பட்டாலன்றி அவ்வேடத்தைச் சரிவர நடித்திக் கா-முடி யுமா? முடியாது.

Page 19
- * /「○っ * rö அது போல் ஒவருவாா அடியாய முன்னேற முன\னேற
உன்னைத் தூண்டி ஊக்கம் கொடுத்து உனது அபிவிருத்திக்கு
உனது தன் நம்பிக்கையே பேருதவியாயிருக்கிறது. 6 ة/BIT چويT
சிறியேன் என் நம்பிக்கை எனக்கு எவ்விதம் உதவும் என்று
-
தே' உன் கை விளக்குச் சிறிதெனினும், அது உன்
னிடமுள்ள வரையில் எந்த இருளிலும் நீ சென்று திரும்ப
و له نف تتكلي و 10 11 (6
-
நீ ஏற்றுக் கொண்ட காரியத்தைச் சாதிக்க, முேன்னேற ,
வெற்றிபெற தன்நம்பிக்கையே முக்கிய கருவியாயிருக்கும். அக்கருவியில் எவ்விதப் பழுதும்
~\ கொள். மனுேவலியே சரீர வலியை விட மேலானது. நெறுக்
- . . ஏற்படாமல் கவனித்துக்
ஆமயான சமயம் வருங்காலத்தில் தன் சரீர பலத்திற்கு மேற்பட்
ட காரியங்களை அநேகர் செய்து முடித்திருப்பதைக் காண்கி
Yr O P wif Lf}6ს) გზ) რ}|T |
முரி
* நான் எவ்வித காரியங்களையும் செ ய் அ முடிக்கக்
- a 3.6L), அதற்குப் போதிய தத்துவம் என்னுள்ளிருக்கிறது.
கடவுள் என்னுள் இருக்கிருர், அவருடைய கருணையை நான்
பெற்றிருக்கிறேன்' எனப் பூரண நம்பிக்கை வைத்து எக்கா
,
ரியத்தைச் செய்ய முற்பட்ட போதிலும், அது உனக்குப் பன் மடங்கு பலத்தைக் கொடுக்கும். '
ான் பாவி, என்னுல் யாதொ
- - ரு காரியமும் கைக்கூடாது' என ஒருவனுடைய எண்ணம்
റ്റു; . . . سر به கீழ் நோக்கு ானுல் ஒரு காரியத்தையும் அவன் ே
செய்துகொள்ள முடியாது என்பது திண்ணம்,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தன்நம்பிக்கை யில்லான் பிறர் உதவி பெருன் 29
கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப் பெற்றவருள் எவன் உயர்ந்த வன்? எவன் தாழ்ந்தவன் கருணைக் கடலான கர்த்தர் வித் தியாசம் வைத்துப் படைத்தார் என்றெண்ணுதே இவன் உ யர்ந்தவன், அவன் தாழ்ந்தவன், என்ற வித்தியாசத்தை 5ம் முள் நாமே ஏற்படுத்திக் கொண்டு, அவ் வித்தியாசக் கடலில் அல்லற்பட்டு மாய்கிருேம்.
சர்வகலாசா?லப் பட்டங்கள் பல பெற்றுள்ள வாலிபர்கள் மாதம் ரூ20 சம்பளத்திற்கும் கஷ்டப்படுவதைக் காண்கிமுேம், அவர்கள் பள்ளிக் கூடங்களுக்குப் போன தில் குறைவா? பட் டங்கள் பெற்றதில் குறைவா? இவற்று ளெல்லாம் ஓர் பெருங் குறை யிருப்பதாய் எண்ணுதே! அவனிடம் தன் நம்பிக்கை யென்பதே குறை என்பதைக் காண்பாய்.
மனிதன் தன்னுடைய சக்தி இவ்வள வென்பதை அறிய வில்லை போலும் அவன் மலைகளைத் துளைக்க வில்லையா? கட லேக் கடக்க வில்லையா? ஆகாயத்தில் பறக்க வில்லையா? காட்டு மிருகங்களைப் பிடித்துப் பழக்கி ஆட்டி வைக்க வில்லையா? நூதன இயந்திரங்களைக் கண்டு பிடித்து உலகத் தாருக்கு நன் மை செய்ய வில்லையா? இப் பெருங் காரியங்கள் எவ்விதம் செய் து முடித்தார்கள் என எண்ணுகிருய், இவற்றைச் செய்தவர் கள் தன் 5ம்பிக்கையை இழந்திருந்தால் அவற்றை அவர்கள் செய்து முடித்திருக்க முடியுமா?
ஒருகாரியத்தைச் செய்ய முற்படுகையிலேயே இது என் ல்ை முடியக் கூடியதல்ல. என்னைவிடப் பிறர் நன்று ய்ச்
كرنه

Page 20
ል¢ ao TIT ཁ་ “তো நம்பிக்கையில்லாது
s
அக்காரியம் எவ்வித t ሸ ) E 鲇 I 弧了 呜° ீன தி сла: ப்பை
gr。 。TT!} S. リTの%ٹ |
: .ק"-יץ t=== - , .
நிலத்தி 發} *° (A3-9-LI U Tiga @ FTJ@ಣಿ 2 633' T/I
‹r /? 曾 - *=* 4. Jf 259 உண எண்ணத்துக் கு (είρου τα στήά πιθμες
༼ ༽ | 803 պք நீ செய்து சாதிக்க முடியாது என்பது வெளிப்படை.
, 7 :  ́à * a 鹰 نالیت}}لات}( ರಾಖಿ ' * 侬、)、 :-) في وسيبير * fმს 3 திற்கு Alf) قة ' தில் تِقلال(قیےij முதலி
அவ்வெண்ணம் உனக்
போதிய
an ܝܗܝ பலத்தைக் கொடுக்கிற தென்பதை உணர்வாய்,
* : உன் நம்பிக்கை யக் கெடுக்க மு:
سزا ட>' டைய விரோதி யெனக் கொள்வாயாக.
விடாதே தன் நம்பிக்கையைக்
ses som
-
و شر می بر روز شد. க்னே ஆளாக்கும்.
--—
நம்பிக்கையை விட )قرنج {
リ下。下二下。 。 | ୫୪r]] (; L 17. வெ &&) ܗܵܘܧܼܝ ܧ݂ܵܐ a
H -
@ "If - α: , - ,
PHP #o : ம்பிக்கை யை இழக்காசே! நீ இழப்பா யேயானுல் நடைப் மினம் போலாவாய்,
 ܲ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 1 ܘ தோற்றதாக மனங்கொளிற் குேரல்வியே
ን . gمY துணிவிலே னெனல் தோல்வியின்
ஏற்றெ வற்றி a தெ தினு மெய்துெ ୩୪୭ ।
下。
தென்று கூறுதி ஈதிழி (ଚନ୍ଦ୍ ଚିଆଁ ଉପ୍ୟୋt(୫
翰
றல் நானிழப்பே னெனல் தாழ்த்
.
 

தன்நம்பிக்கை யில்லான் பிறர் உதவி பெருன் 31
சாதமே விவ்வுலகினிற் பார்ப்பன ஆற்றல் வெற்றி மனத்திடமாகும7ல்
அமையு மிதறி வின்னிலை யென்பவிே
(வெற்றியும்-மன நிலையும் -ஆதிமூர்த்தி)
g*Po
o

Page 21
4 வது அக்கியாயம்
கேவலப்பட வெட்கப்படு?
கிவ?லப் படாதவர் உலகத்தில் மிகச் சொற்பம், கவலை
யின் காரணமாய் வியாதியிலகப்பட்டவர் பல கோடி இளமை
லேயே கிழத்தன்மை யடைந்தவர் மற்றும் பல கோடி உ யிர் துறந்தவர்களும் பல்லாவிய முண்டு!
*உன் முகத்தில் மாறுதல் என்ன? என்று நீ யாரையா
வது கேட்டால், “சில நாட்களாக எனக்குக் கவலை யதிகம்'
என்று சொல்வதைக் கேட்பாய், மனிதனுக்கு இவ்வளவு கஷ் டங்களைக் கொடுக்கும் 14வலே' என்பது என்ன? அது விஷய மாய் நீ யோசித்ததுண்டா? 'கவலை, கவலை' என்று பலா அ லறுவதைக்கண்டும் அது விஷயமாய் நீ யோசிக்கவில்லையா? எல்லோரும் சொல்வது போல் நீயும் அவ்வார்தைகளை உF யோகித்து உபயோகித்துக் காலம் தள்ளுகிருய் போலிருக்கிறது. கவலை என்பது யாது? திடமற்ற மனநிலை, பயம் என்பதன் மாற்றுப் பெயர். அது நியாயமானதா யிருக்கலாம் காண முள்ளதா யிருக்கலாம்; அல்லது காரண மற்றதாயும் மியா மற்றதாயு மிருக்கலாம், நடந்து செல்லும் வழியில் எதிர்ப் பட்ட ஒர் அபாயத்தைக் கண்டு திடுக்கிட்டுப் பயந்து துள்ளிக் குதித்து வழி விட்டு ஒடலாம். அது நியாயமான எண்ணம்.
அதை யொட்டிய காரியமும் அதுவே அதனைக் குற்றமாக

கவலைப்பட வெட்கப்படு 33
அல்ல, புத்திசாலித் தனமாகவே கருது வார்கள்,
அவ்வாறின்றி, வீட்டை விட்டுக் கிளம்பு முன்னரேயே
போகும் வழியில் எதிரியைக் காண்பது போலவும் மோட்டார்
வண்டி தன் மேல் ஏறிக்கை கால்கள் முறிவது போலவும் பகல் கனவு கண்டு அங்கு மிங்கும் சுற்றிப் பார்த்த வண்ணமாய், பயம் என்னும் பேய்ப் பிடித்தப் பலர் நடத்தையும் காண்கிருய், இது அகாரணமாய் ஏற்படும் பயம், இதனையே கவலை எனக் சொல்லுவதும் பொருந்தும்,
கவலை யென்பது கோழைத் தன்மையே! :e கோழை என்று ஒருவனைச் சொன்னுல் அவனுக்குக் கோபம் வருவது
சகஜம், ஒருவனை 'நீ தைரியம் இல்லாதவன்.' என்ரு ல் அ வன் உன்னை அடிக்க வருவான். அவ்வாறு சொல்லாமல் நீ என் கவலையோடிருக்கிருய்' என்று சோன்னுல் நீ அவனிடம் அனுதாபம் காட்டுவது போல் எண்ணி நட்புக் கொள்வான். *L* என்னும் வர்த்தை வெட்கம்' என்னும் வார்த்தை யைத் தொடர்ந்து வரும், ஆ குல் கவலை என்றதற்கோ அவ் வாறில்லை. இது உலக இயல்பு, அது சரியல்ல.
நடக்காத காரியத்தைப் பற்றிச் சிந்தித்த வண்ண மிருப் பது கவலை யெனப்படும். எண்ணுங் கஷ்டங்கள் எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுவதே யில்லே. * கவலை யென்பது உன் மனே வலியைக் கேடுக்கிறது" அதனைச் சக்தி யற்ற தாக்குகிறது. சுறு சுறுப்பைக் கெடுத்து
மந்த மாக்குகிறது, உன் நோக்கத்தை மற்றுகிறது. உன்

Page 22
34 வெற்றி யுனதே
பார்வையைத் திரித்துக் காட்டுகிறது. உலகம் மாறு பட்டதாக உனக்குத் தோற்றுகிறது. சந்தேகம் அதிகப் படுகிறது. கி ழலைக் கண்டும் சந்தேகமும் பயமும் கொள்கிருய். உன்னைக் சுற்றிலும் ஆபத்து நிறைந்திருப்பதாகவே நீ கனவு காண்கிருய்,
*கையில் காசு பணமில்லாமல் ஒருவன் சாப்பாட்டிற்குங் கஷ்டப் பதிங் காலத்தில் கவலைப் பாடாதிருக்க முடியுமா? வெ னக் கேட்கலாம். அக் கேள்வியை அநேகர் கேட்கிருர்கள். ஆ ஞல் அவர்கள் உண்மையை ஆராய்வ தில்லை. உலக வாழ்க்கை
யே நிரந்தர மானதல்ல. பிறந்தவன் இறப்பது நிச்சயம். எச்ச
மயம் என்பது ஒருவரும் அறியார். அது போல் எல்லாப் பெரி
ருள்களும், செல்வம் என்பதும் அது போலவே, ஒருவரிடமும்
கிரந்தரமாய் அது நிற்பதில்லை. “நிச்சயம், நிரந்தரம்' என்பது
ஒர் பகற் கனவு. ஆபத்து ஒருவருக்கு எச்சமயமும் உண்டு.
ஏன்? எல்லா சிருட்டிகளும் அழியக்கூடியவையே
இன்று லட்சாதிகாரி விடிந்தால் அவன் பிட்சாதி காரி. இன்று முடிமன்னன், விடிந்தால் பிடி மண்ணன். இந் நிலையை நீ தினந்தோறும் காண்கிருய், இப்பொழுது திடசரி ரி, மறு நிமிஷம் அவன் பிரேதம், காரணம் எவ்விதமாயு மி
ருக்கலாம். ஆகாய விமானத்தில் ஏறி விழவேண்டாம். இருந்
விடத்தில், நின்ற நிலையில், உயிர் விடுவதையும் காண்கிருேம். உலக வாழ்க்கை அவ்விதமிருக்க, எதற்காக ஒருவன் கவலைப்
படுவது?
இடுவாருவனுக்கும் ஒவ்வோர் விதமான காரணங்கள் ஒ இறுக்கு 0 ஒ

(*
கவலைப்பட வெட்கப்படு 35
ஏற்படும். வயது காலத்தில் பட்டினி இடக்கவேண்டுமே யெ னக் கவலை யடைவான் ஒருவன், தன்?னக் கீழே தள்ளித் தன்னுத்தியோகத்திற்கு மற்றவன் வருவானுே என்ற பயம் சிலருக்கு, ஊன்றிக் கவனிக்கையில் இத்தகைய பயம் ஒருவ ருக்கும் ஏற்படத் தேவையில்லை, பலவிதத் தோற்ற முடைய தாக உலகத்தைக் காண்கிருேம், பணம் வைத்துக் கொண்டு இப்பொழுது சக போகங்களை யனுபவிப்பார். சாங்காலத்தி லும் அங்ங்லையிலேயே இருப்பவர்கள் எவ்வளவுபேர் தற்சம யம் தரித்திாத்தில் உழலுபவன் சாகும் சமயம் பட்டினியால்
இறப்பவர் எவ்வளவு பேர்? வருங்கால வாழ்க்கையைத் தற்கா
ல நிலமையைக் கொண்டு அளப்பது வழக்கமாகி விட்டது.
தினந்தோறும் உனக்கேற்படும் கவலைகளையெல்லாம் அவ் வப்போது எழுதிக்கொண்டேவா. ஆறு மாதங்கள் கழித்து அக்குறிப்பை வாசித்துப்பார். உலகத்தில் ஏற்பட்டிாாத காரி யங்களைப்பற்றி யெல்லாம் எண்ணிப் பயந்திருந்ததைக் காண் பாய். கஷ்டக்கடலிலேயே நீ மூழ்கி வந்திருப்பதாகவே கருது வாய். ஆனுல் உண்மையில் அவ்விதம் யாதொன்றும் கடை பெரு திருந்ததையும் உணர்ந்திருப்பாய் ஏற்படாத சம்பவங் களுக்காக நீ எவ்வளவு நோம் யோசனையில் காலங் கழித்திருச் திருப்பாய் ! உனது வேலைகள் அதன் காரணமாய் எவ்வளவு குறைந்திருக்கும் என்பதை யோசி, எவ்வளவு நஷ்டம் அதன் காரணமாய் ஏற்பட்டிருந்த தென்பதையும் ஆராய்ந்து பார். ஊன்றின் கவனிக்கையில் எல்லாக் கஷ்டங்களையும் ேேய உன்

Page 23
36 வெற்றியுனதே
எண்ணங்களாலேயே தேடிக்கொண்டிருந்ததை உணர்வாய்,
அது சரி. கவ% என்பதை எவ்விதம் போக்குவது? அது வராமல் தடுக்கமுடியுமா? கவலையென்பதே யில்லாதவர் கள் உலகத்தில் உண்டா? கவலையைப் போக்குவது சிாமர் தான். அது ஏற்படாமல் தடுக்க பழக்கம் வேண்டும், கவலை யில்லாதவர்களும் உலகத்தில் உண்டு. கவலை என்பது ஒருவ னது மனுேநிலை, அதனைப் போக்க வெண்ணுபவன், அது எப்படி, எச்சமயம் தன் மனத்தில் எழுந்தது என்பதைக் கண் டு பிடிக்கவேண்டும். கவலை ஒவ்வொன்றும் உன் வாழ்க்கைச் சம்பவங்களி னின்றும் ஏற்படுபவை. சம்பவங்களைப்பற்றி யோ சித்து, யோசித்து மனதைக் கலக்கிக்கொண்டே வகுவாயானுல் பயம் என்னும் பேய் உன்னிடையே குடியேறும் அதற்கு நீ ஒரு சிறிதும் இடம் கொடுக்கலாகாது. பயந்த மனிதனே யுத் த களத்திற் கொண்டு நிறுத்திய சமயம், அவனது பயம் அவ னைவிட்டு நீங்கி யுத்தம் செய்வதைக் காண்பாய் ஏன்? எப்படி? யுத்த களத்திற்கு வந்து விட்டோம். யுத்தம் செய்யாமல் முடி யாது. திரும்பி யோடினுலும் ஆபத்துண்டு மே அவனது பயத்தைப் போக்கியது. அது போல் உலக
' என்ற எண்ண
வாழ்க்கைக்கு வந்து விட்டோம். நாமாய்ப் பின் வாங்க முடி யாது. கொண்ட கடமையை முடித்தே தீர வேண்டும். அது வே எனது வாழ்க்கை லட்சியம் என்றெண்ணி விட்டால் து னிடம் கவலை யென்பது எவ்விதம் ஏற்படும் எனக் கருதுகிருய் ஒருநாளும் இல்லை.
鶯鶯

கவலைப்பட வெட்கப்படு 87
ஒரு சம்பவத்தைக் குறித்துப் பயப் படுவதோ கவலைப் படு வதோ, அது அவனுடைய குழந்தைக் குணத்தைக் காட்டுகிற து. குழந்தைப் பருவத்தில் ஒருவன் தனக்கு வேண்டிய ஒவ் வொரு காரியத்திற்கும் தன் தாயின் உதவியைத் தேடுகிமுன், தனக்கு வேண்டிய ஆகாரம் கொடுக்கவும், தான் வெளியில் போய் நடமாடவும், உடுக்கவும், உறங்கவும் தன் தாயின் உதவி யையே குழந்தை தேடுகிறது. தாயின் மடியே அதன் உலகம், தாயைவிட வேறு ஒருவரும் அக் குழந்தைக்குப் பெரியவராகத் தென்படுவதில்லை.
வயது வர வர கல்வியின் பயனுகவும், பொது ஜனங்களி டம் பழகும் வழக்கத்தாலும், இக் குழந்தைக் குணம் மாறவே ண்டி யிருக்கிறது. தாயினிடம் வளர்ந்த எண்ணம் மாறினுற் முன் ஒருவனுடைய குழந்தைக் குணம் மாறும், கவலையிலும் ப யத்திலும் மூழ்கிக் கொண்டிருந்தவர்களின் இளமைச் சரித்திரத் தைக் கவனித்துப் பார், தாய்மார்களிடமோ அல்லது அவர்க ளேப் போன்றவர்களிடமோ அவர்களது உதவியையே பெரி தும் நாடி அவர்கள் வந்த விஷயம் நன்கு விளங்கும். தாய்க் கைப்பிள்ளையாய் உலகம் தெரியாமல் வளர்ந்தவர்கள் வெளிக் கிளம்பியவுடன், தனக்கிருந்த உதவி போய் விட்டது போல வும், தான் தனித்திருப்பதாகவும், தனக்கு பிறர் எதிரிகள் போலவும் எண்ணிக் கலங்குகிமு ன். இப்பழக்கம் அடியோடு கிற்கவேண்டும்.
நான், ஒர் மனிதன், பிறரைப்போல் சிருஷ்டிக்கப் பெற்

Page 24
38 வெற்றியுனதே
றவன். உலகம் என்னும்புத்தகளத்தில் நான் ஒர் யுத்த வீரன் வாழ்க்கை யென்னும் சண்டையில் வெற்றிப் பெறவேண்டுவதே
என் கடமை யென்றும், தோல்வியடைந்தால், நான் இருந்தி
விடக் தெரியாமல் மூழ்கி மடியவேண்டும் என்பதையும் நீ உ
னால் வேண்டும்.
உன் உயிரை, உன் வாழ்க்கையைப் பாழாக்க வல்ல இப்
| (l-1) இருப்பதாகவே எண்ணுதே! அதை மறந்து விடு,
கவலையும் "பயமும் ஒர் தாய் வயிற்றுப் பிள்ளைகள். அ வற்றை என் மனத்திருக்க விடமாட்டேன் என்ற திடன்
கொள். இதுவே இப்பேயை விலக்க முதற்படி,
).
 

5வது அத்தியாயம்
திடமுண்டேல் - இடமுண்டு
ஆக்க மதர்வினுய் செல்லு மசைவிலா ஆக்க முடையானுழிை (வள்ளுவர்) *ஏனக்கோ இன்று வயது நாற்பது, ஐம்பதாம் வயதில்
15 லட்சம் ரூபாய்க்கு அதிபனுக இருப்பேன். அறுபது வய தாகும்போது முப்பது லட்சம் தேடிவைப்பேன் 29 என்று வி
யாபாரத்தில் நஷ்டப் பட்டதன் காரணமாய்க் துடன் கொடுக்க
முடியாது அடைப் பட்டிருந்த ரவுஸ் " என்னும் ஒர் வியா பாரி தானிருந்த ஜயிலின் சுவற்றில் எழுதி வைத்திருந்தான், அவன் இறக்கும் தருவாயில் 90 லட்சம் ரூபாய் தேடி வைத்தி
ருந்தானும்!
கடன் கொடுக்க முடியாமல் ஜயிலில் இருக்கையில் அவன் செய்து கொண்ட தீர்மானத்தைக் கவனித்தாயார் பவுஸ் இருந்
த நிலமயை விடத் தாழ்ந்த நிலையிலா மீ இருக்கிருய், கையில் பணமும் இல்லை. வியாபாத்தில் நாணயமும் போய் விட்டது,
சலன மற்ற மலை போலிருந்த அவன் மனே திடத்தைக் கவ னித்தாயா?
நஷ்டப்பட்டுக் கஷ்டப்பட்டும் அநேக வியாபாரிகளைக்க
வனி. தொழிற்றிறம் போதாமல் அவர்கள் நஷ்டப் பட்டார்கள்

Page 25
40 வெற்றியுனதே
எனச் சொல்ல முடியாது, தொழில் திறமுடையோரும், ம திலும் பல விதத்தும் யோக்கியதை பெற்றவரும் வியாபாரத்தி லும், மற்றய முயற்சிகளிலும், தோல்வியுறுவதற்கும் காரணம் திடபத்தி யில்லாதிருத்தலே என்பதை ஊன்றிக் கவனிக்க உ 6007 Tatu,
உலக வியாபாரத்தில் மனே திடமில்லாதவன் எதையும் *சதிக்க முடியாது. பெரும் பெருங் காரியங்களைச் சாதித்தவர் கள், மனே திடங் கொண்டவர்கள் என்பதை யுணர்வாய்,
கிரீஸ் தேசத்தில் சமீப காலத்தில் நடைபெற்ற ஒலிம்பி யன் விளையாட்டுகளில் ஓர் சம்பவம் நடந்தது. அந்த விளை யாட்டுகளில், ஒடும் பந்தயத்தில் வெற்றி பெற்ற செதிளியோ லோயிஸ், என்பவன் சரித்திரமே அது. அவன் ஒர் ஏழைக் குடியானவன் வயிற்றிலுகித்தவன். நன்ரு ய் ஒடக்கூடியவன் என்ற பெயர் மாத்திரம் அக்கம் பக்கங்களில் அவனுக்கிருந்தது. அதற்காக அவன் பெரும் ஆடம்பரங்கள் செய்யவில்லை.
தனது நிலங்களை உழுது பயிர் செய்த நேரங்கள் தவிர பிற நோங்களில் அவன் ஒடிப் பழகி வந்தான். பந்தயத்திற்கு ஆட்களைப் பதிவு செய்த காலத்தில் நமது சோதிரியும் அதில் சேர்த்துக் கொள்ளப் பெற்றன். பந்தயத் தினத்தன்று வெ ளிக் கிளம்பும் சமயம், தனது வயது முதிர்ந்த தகப்பனிடம் விடை பெற்று நின்றன். தன் மகனைத் தடவிக் கொடுத்து "சோதிரி நீ திரும்புவதானுல் வெற்றியுடன் தான் திரும்ப வே
ண்டும்' என்ருன் அவனது தகப்பன்,

ബ
திடமுண்டேல் இடமுண்டு 41.
இவ் வார்த்தைகள் நமது சோதிரிக்குப் புதிய உணர்ச்சி யைக் கொடுத்தன. வெற்றி பெருது திரும்புதல் கூடாது என்ற திடங் கொண்டான். அந் நிர்ணயத்தின் அறிகுறி அ வின் முகத்தில் பிரகாசித்தது. இதனைக் கண்ணுற்ற தகப்ப னுக்குத் தன் மகன் வெற்றியுடனே திரும்புவான் என்ற திட மும் ஏற்பட்டது.
பந்தய தினத்தன்று லட்சக் கணக்கான ஜனங்கள் விளை
யாட்டுக்களைக் காணச் சென்றனர். சோதிரியின் தகப்பனும்
தன் மகளைத் துணைக் கொண்டு சென்றிருந்தான். பந்தயம் டு
டப்பதை வெகு கவனமாக நமது சோதிரியின் தகப்பனும் தன து மங்கிய கண்களால் கவனித்து வந்தான்.
சோதிரி வெற்றி பெற்றன் என்ற செய்தி வெளிக்கிளம் பியது. கிரீஸ் தேசத்திற்குப் புகழைத் தேடிக்கொடுத்த வாலி பனுக்கு எவ்வித மரியாதை செய்வது என்று திகைத்து மின்ற வர் அநேகர், புஷ்பமாளி பெய்தவர் பலர் கடிகாரங்கள் பரிசு கொடுத்தவர் அனந்தம், அமெரிக்க மாறு ஒருத்தி கல்லிழைத்த வாசனைப் புட்டி யொன்றைக் கொடுத்தனள்,
கிரீஸ் தேசத்தாசர் ராணுவ முறைப்படி மரியாதை செய் தார். இவற்றை யெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகவே யெண்ண வில்லை நமது சோதிரி, கூட்டத்தை அங்கு மிங்கும் விலக்கிக் கொண்டு யாரையோ தேடுவது போல் கூட்டத்தி னிடையே
நுழைந்து வந்தான் சோதிரியும்,

Page 26
42 வெற்றியுனதே
உடல் சடுங்கி, மனம் பூரித்துக் கண்ணிர் விட்ட வண்ணம் இரு கைகளையும் விரித்து வரவேற்கும் வண்ணம் நின்ற ஒர் கிழவனிடம் ஒடி வந்து அவன் தழுவிக் கொண்டதை ஜனங்கள் *ண்டார்கள். தகப்பனைக் கண்டதும் ? அப்பா உமது கட்ட ளைப் படியே நிறைவேற்றினேன் ' என்ருன்,
ஒடிப் பழகிய பழக்கத்தைவிட, ஜபிக்க வேண்டும் என்று கொண்ட மனே திடமே அவனுக்கு வெற்றியைக் கொடுத்தது என்பது மிகையாகாது. ஒர் கருமத்தைச் செய்து முடிக்க எண் ணுபவன் அதற்காகப் பழக வேண்டுவது அவசியம், ந்ேத வேண்
டும் என்றெண்ணுபவன் நீந்திப் பழக வேண்டும். அதுபோல்
மனே திடம் வேண்டுபவன் பயிற்சி செய்து திடமுண்டாக்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஒரேநாளில் ஒருவனுக்கு ம னுேதிடம் ஏற்பட்டு விடும் என்றெண்ண வேண்டாம், கொண் ட கருமத்தை எப்படியும் முடிப்பேன் எனக் கொண்ட நோக் கத்தைச் சிதற விடாமல், தினர் தினம், வாரா வாரம், மாதா மாதம் சிந்தித்த வண்ணமா யிருந்து காரிய சித்தி பெறவேண் டும். அவ்வாறு செய்துவா அவனவன் மனே நிலைக்குத் தக்க வாறு, குறைந்த காலவளவிலோ, அல்லது அதிகக் காலவளவி லோ, திடங்கொண்டு காரியங்களைச் சாதிக்கும் நிறம் ஏற்படும்
நீ பெறும் கல்வியின் நோக்கத்தான் என்ன? செய்ய வெண்ணும் காரியத்தைச் சரி, அல்ல, எனப் பகுத்தறிந்து சரி யெனக் கண்டவற்றைக் காலம் தவருமல் தன் ஈலங் கருதி
வேண்டினும், வேண்டாவிடினும், செய்து முடிக்குங்திறம் பெ
 

திடமுண்டேல் இடமுண்டு 43
றுவதே யாகும். 8 பெறவேண்டிய முதற் பாடம் இதுவே. திறம் பெறக் கற்று வெளியேற வேண்டிய பாடமும் இதுவே
என உணர்வாய்,
மனம் என்பது ஒர் அளக்க முடியாத ஏரியாகும். அவ் வே ரியில் தேக்க வைக்கப் பெற்றிருக்கும் திடம் என்னும் நீரின் அளவைக் கொண்டே செய்திறம்" என்னும் சக்தி பிறக்கிற அ. நீ செய்ய வேண்டிய எல்லாக் கருமத்திற்கும், மனே திடம் என்னும் நீரை உன் வாழ்க்கையில் தேக்கி வைக்க வேண்டியது அவசியம், மனம் என்னும் ஏரியில் யாதொரு
பழுதும் ஏற்படாமல் காக்க வேண்டியது உனது கடமை,
aj flagas) பழுது படுமானுல் அதன் நீர் பலவிடங்களிலும் கசிந்து ஒடி அதன் பலன் குறைவது போல் மனம் என்னும் ஏரியில் சஞ்சலம் என்னும் եւմ(193: ஏற்படுமானுல் திடம் என் னும் நீர் தங்காமல் செய்திறம் என்னும் சக்தி குறையும் என் பதை யுணர்வாய்,
திடம் என்னும் நீரைப் பஞ்சேந்திரியங்கள் என்னும் கு ழாய்கள் வழியாய்க் கொண்டுவந்து கருமம் என்னும் இயந்தி ாங்களில் பூட்ட, வாழ்க்கை லட்சியம் என்னும் காரியம் சித்தி யாகும். மணம் என்னும் ஏரியில் பல வடி மடைகள் ஏற்பட்டு நீர் சிதறு மானுல் செய்திற மென்னும் சக்தி பிறக்குமா? பஞ் சேந்திரியங்கள் என்னும் குழாய்கள் திறமுடையன வாயிருந் தும் பலனில்லை, ஏரியில் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு நீர் அதிகம்

Page 27
44 வெற்றியுனதே
தங்கியிருக்கிறதோ அதற்குத் தக்க வளவில் தான் சக்தியும் பி றக்கும். மண்ணும், கல்லும், முள்ளும் நிறைந்துள்ள ஏரியில் எவ்விதம் தண்ணீர் தங்க ஏது வில்லையோ அதுபோல், தீ, நினைவுகள், சஞ்சலங்கள், போன்ற மண்ணும், கல்லும் உன் மனம் என்னும் ஏரியில் தங்குமானுல் திடம் என்னும் ர்ே தங் க இடமிருக்காது. ஆகவே, உன் மனத்தைச் சுத்தமாக எப் பொழுதும் வைத்துக்கொள். இப் பழக்கம் எப்பொழுது ம் உ னக்கிருக்க வேண்டும்.
*மற்றவர்களைக் காட்டிலும் எவ்விதம் நீர் அதிக வேலை செய்து முடிக்கிறீர்' என பீச்சர் என்னும் கோடீஸ்வரரை ஒருவர் கேட்டகாலத்தில் மற்றவர்களை விடக் குறைவாக
நான் வேலை செய்வதால் என்ருர்,
*பிறர் மூன்று தடவை செய்யுங் காரியத்தை சான் ஒரே தடவையில் செய்து முடிக்கும் பழக்கம் பெற்றேன். ஒரு காரியத்தைத் துவக்கு முன் அதனைச் செய்யலாமா செய்ய லாகாதா என்ற சந்தேக எண்ணங் கொண்டே பிறர் ஆரம்பிப் பார்கள், சிலசமயம் சிறிது ஊக்கம் கொண்டு வேலை செய்வார் கள். மறுசமயம் காரியத்தை விட்டு நிற்பார்கள். மறுபடியும் துவக்க, சிறிது இடையூறுகள் ஏற்பட்டதும், காரியத்தை அ டியோடு முழுவ விட்டுப் பழங்கணக்கை நினைத்து நினைத்து கு ருட்டு யோசனை செய்துவருவார்கள். ஆனுல் நான் அவ்வாறு செய்வதில்லை. ஒருகாரியத்தைச் செய்ய வெண்ணுகையில்
ܤܝ .
*

a
திடமுண்டேல் இடமுண்டு 45
ஒரே மனமாய் ஊக்கம் கொண்டு இறங்கி நின்று ஒரே தடவை பில் அதைச் செய்தேமுடிப்பேன்" என்ருர், வாழ்க்கையில் வெற்றிபெறும் ரகசியம் இதுவே.
மனத்தைச் சிதறவிடும் பழக்கம் உன்னைக் கெடுக்கும். ப லவிதக் கவலைகள், பொருமைகள், துர் எண்ணங்கள், என் னும் மண், கல், முள் என்னும் குப்பைகளைக் கொண்டு நிறப் பாதே மனதைக் கலக்க மில்லாமல் வைத்துக் கொள்ளும் பழக் கம் உனக்கு இளமை முதற்கொண்டே ஏற்படட்டும், மனதைச் சிதறவிட்டுப் பெருங் காரியங்களைச் செய்யலாம் என்று என் ணுதே! அது முடியாத காரியம்
ஓர் பெரும் வியாபார நிலையத்தின் தலைமை யதிகாரியாய் இருந்த ஒர் வாலிபரை வேறு ஒர் நிலயத்தையும் சேர்த்து நிர் வகிக்கும் படியாகவும், அதற்கு இறட்டிப்புச் சம்பளம் கொடுப் பதாகவும் கேட்ட காலத்தில் ' என் மனதைப் பலவழிகளிலும் செல்லும்படி விட்டால் நான் முதலில் கருமம் வெற் றியுடன் முடியாது' என்று சொல்லி விட்டார்.
-EuS 22' இழுக்கும் பந்தய விளயாட்டைக் கவனித்திருப் பாய், ஒரே நிதானமாய் மூச்சுப் பிடித்து இழுக்கும் பக்கமே வேற்றி பெறுவதைக் காண்பாய்.
நீ மகா புத்திமான யிருந்தும் பலன் இல்லே, தன் மனுே
திடத்தால் சாதாரண புத்தியுடையோரும் பெரும் பெருங் காரி யங்களைச் சாதித்து முடிப்பதையும், புத்திமான்கள் அத்திட

Page 28
46 வெற்றியனதே
த்தியில்லாத காரணத்தால் எடுத்த காரியங்களைச் செய்து மு டிக்காமல் தயங்கி நிற்பதையும் காண்கிருே மல்லவா?
கொண்ட கருமத்தைச் செய்து முடிக்கும் வரையில் மஞே திடம் அநேகருக்கு ஏற்படுகிறதில்லை. வெகு உற்சாகத்துடன் ஒரு வேலையை ஆரம்பிப்பார்கள். சில அசெளகரியங்கள் ஏற் படுமானுல் அவற்றைக் கண்டு பயந்து கொண்ட கருமத்தைக் கை நழுவ விடுவார்கள். பிறகு தைரியம் ஏற்பட்டு மறுபடியும் துவக்க எண்ணுவார்கள், செய்து செய்து காரியசித்தி யடை
யாமல் தோல்வியே அடைவார்கள். அநேகர். கருமத்தைச்
செய்து முடிக்கக் கூடியதிறம் அவர்கட்கிருக்கலாம். ஆனல்
மனுேதிடம் அவர்கட்கில்லாத காரணத்தால் தோல்வியே படை கிறர்கள் என்பதை நீ மறவாதே
உயர் நிலையடைய எண்ணும் எவரும் தம் மனத்தைத்தி றம் பெறச் செய்து வைத்துக் கொள்ளல் அவசியம், எக்காரி யத்தையும், எச்சமயத்தும், கலங்காது ஏற்று நின்று நடத்தும் திடம் கொண்டதாய்ச் செய்து வைத்தல் மிக்க அவசியம் * எனக்கு இன்னம் 10 வருஷந் தான் உயிர் வாழமுடியும் என் றிருந்தால், 9 வருஷ காலத்தை என்மனம் தி டப்பட்டு வர வேண்டியதிலேயே செலவு செய்வேன். 10 வது வருஷம் கோரிய காரியத்தைத் துவக்கிச் செய்து முடித்து இறப்பேன் ;° என்ருர் ஒர் டெரியார்.
ஜனங்களை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம். நான் செய்
வேன்' என்பார் ஒரு பகுதியினர். ‘நான் செய்யேன்" என்ப"

ふ。
திடமுண்டேல் இடமுண்டு 47
மற்முேர் சாரார். ‘என்னுல் முடியாதே' என்பார் மூன்றும் இ னத்தவர். எதையும் செய்யவிடாது முட்டுக் கட்டை போடக் கூடியவர் இரண்டாம் கூட்டத்தினர். காரியல்களைச் செய்ய வெண்ணித் தோல்வியடைபவர் மூன்முங் கூட்டத்தவர்.
முதல் கூட்டத்தவருள் ஒருவராய் நீ ஆக முயல், மனி தாாய் பிறந்து வளர்ந்து ஏதோ உலகத்திற்கு நன்மை செய்த தாய் உலகம் ஏற்கட்டும்!
தானும் செய்யாது பிறர் செய்வதையும் தடுக்கும் கூடத் தவர்கள் சீக்கிறம் மறக்கப்படுவார்கள். முன்னேரு தவர்கள் பின்னடைவார்கள். திகைத்து நின்ற ல் பிறர் முயற்ச்சியின் வேகம் உன்னைத் தாக்கி உன்னைக் கீழே அமிழ்த்தும், அது உன்னை மாய்க்கும். மனுேதிட மில்லாதவன் நீராவியில்லாத என்ஜினுக்கு ஒப்பான். மீராவியில்லாத என்ஜின் ஒடுமா? வேலை செய்யுமா? பூமிக்குப் பாரமாய் இருப்பதுவே யல்லாது வே று யாது பலன் அசனுலுண்டு.
மானிட வாழ்க்கைக்கு மனுேதிடமே முதுகெலும்பாகும் முதுகெலும் பில்லாதவன் நிமிர்ந்து நிற்கமுடியுமா? உயிர் வாழ்வது தான் எவ்விதம்
*மனுேதிடங்கொண்டு ஆரம்பிக்கும் காரியத்தில் நீ வெற் றியே யடைவாய்' என்ருர் ராக்ஸ் சைல்ட் என்னும் கோடீஸ் வரர், "காரியம் சிறிதெனினும், எக்கஷ்டமிருந்த போதிலும் , அதனை முடிக்காமல் விடாதே" எனக் கிளாட்ஸ்டன் பிள்ளை

Page 29
48 வெற்றியுனதே
களுக்குப் புத்தி சொல்வதுண்டு. மனுேகிடங் கொண்டு செய் யாத காரியம் சிதைவுறும், அவசரப்பட்டுச் செய்வதினும் அது கேவலமானது, செய்வோமா-விடுவோமா, முன்னேறுவோமா பின்னடைவோமா எனப் பலவாருக யோசித்துக் கொண்டிருப் பவனும், சிறு சிறு விஷயங்களிலும் மயிர் பிளந்து கணக்கிடு பவன் போல் யோசித்து யோசித்துக் கலங்கிடுபவனும், எக்க" ரியத்தையும் செய்து முடிக்க மாட்டார்கள்
திடங் கொண்டவர்களது நிலைமை வேறு. அவர்களே நீ அளக்க முடியும். இவ்வளவு செய்து முடிப்பார்கள் என அவர் களைப் பொறுத்த வ்ரையில் நீ நம்பி யிருக்கலாம். பிறரால் முடி யாது என விடப்பட்டிருந்த அநேக காரியங்கள் சிலாால் முடிக் கப் பெற்றிருப்பதை உலகம் அறியும்.
ஆதாரம் ஒன்று மில்லாது நீயும் உன் சைந்நியமும் இவ்வி டத்தில் முற்றுகையிடப் பட்டிருந்தால் நீ என்ன செய்வாய்' என் அ கேட்டதற்கு; “எதிரிகையில் ஆகாரம் உள்ள வரையில் நான் கவலைப்படத் தேவையில்லே ' என நப்போலியன் என்ற சுத்த வீரன் சொன்னுன், சைந்நியப் பயிற்சி மாணவனுக வி ருந்த காலத்தில் ரெபோலியனுக்கிருந்த மனுே திடத்தைக் கடி னித்தாயா?
፵ን எனத்
* இந்தக் கணவாய் வழியாய்ப் போக முடியுமா தனது தாகர்த்தனப் பார்த்துக் கேட்டான் ேெபாலியன்.
* கூடும் எனத் தயங்கித் தளகர்த்தன் பதிலுாைத்தான்.
 

திடமுண்டேல் இடமுண்டு 49
*கூடியதுதானே? அப்படியாஞ ல் முன்னேறுங்கள்’ Ꮡ ᎧᏪᏱᏉ உத்தர விட்டான்,
சைங்கியம் முன்னேறியது. வெற்றியும் பெற்றர்கள், ம னேதிட மில்லாது திரும்பி யிருந்தால் வெற்றி எவ்விதம் கி டைக்கும்?
ஒர் தளகர்த்தன் தன்கீழிருந்த சேவகன் ஒருவனைத் தன் கையிலிருந்த சவுக்கால் அடிக்க, அந்தச் சேவகன் தன் கைத் துப்பாக்கியால் தளகர்த்தனைச் சுட்டான். குறிதப்பியது. தன்னைச் சட்டதற்காக அவ்யுத்தவீரன் மேல் தளகர்த்தனுக்கு கோபம் வரவில்லை. ஆனல்,
*நீ குறிதவறிச் சுட்டாய், எங்கோமும் ஆயத்த மாயிருக் கும் நிலைமையில் உன் கைத் துப்பாக்கியை நீ வைத்துக்கொள் விவில்லை. யுத்த வீரனுக்கு இது ஒர் அபகீர்த்தி, உன்னை ஒர் சுத்தவீரன் என்று கொள்ள முடியவில்லே. ஆகவே, உனக் கு 3 நாளைக்கு உப்பில்லாச் சோறு போடும்படி உத்தரவிட் டிருக்கிறேன்" என்முன்,
தன்னைச் சுட்டானே என்ற கவலை தளகர்த்தனுக்கு ஏற் படவில்லை. தன் கீழுள்ளவன் சுத்தவீாஞக வில்லையே என்ற கவலை அவனை யதிகம் பாதித்தது. இதன் இரகசியம் என்ன?
உலகம் ஒர் யுத்தகளம், நீ அதில் ஒருவீரன். எந்த எ திரி எந்த நேரம் வந்து தாக்குவான் என்பது தெரியாது.

Page 30
50 வெற்றியுனதே
r^2
ఓబిలిఆర్తి) கிடமில்லாது மேயங்குவாயானுல் போட்டி என்னும் யுத்
தத்தில் அடிப்பட்டு மடிவாய், கொஒட இருமத்தில் வெற்றி
^.___
யே பெறுவேன் என ஒரே மனதாய் எங்கே சமும் ஆயத்தமா
S(5.
அளவில்லா துன்பங்களுக் கிடையே பெருங் காரியங்க ளைச் செய்து முடித்தவர்கள் அ6ே சுருண்டு. மனுே திடமில் லாமல் அவர்கள் அக்காரியங்களைச் செய்து முடித்திருக்க முடி யுமா?
வியாதியால் அடிப்பட்டு, தரித்திரத்தில் மூழ்கி யிருக்த மில்டன் மனுே திடமில்லாமல் பெருங் காவியங்களைச் செய்தி ருக்க முடியும் எனக் கருதுகிருயா? இரண்டு கண்களும் இழக்
திருந்த கவியரசர் மாம்பழச் சுவியின் மைேதிடத் தான் என்ன
te @;$।
டார்வின் என்னும் தத்துவ சாஸ்திரியார் வியாதியில் துன் பப் படாத சாளேயில்லை யென்று அவரது மனவியார் சொல்லி புள்ளர். தினந் தினம் வியாதியில் உபத்திரவப் பட்டிருந்தும், அவருடைய ஆராய்ச்சிகளை நிறுத்தியதே
** எனக்குச் சுகமில்லை ? யென்று சொல்ல வெட்கப்படு, அது உன் பலக்குறைவைக் காட்டுகிறது. பலக்குறைவு ஏற்பட வேண்டிய காரணமே யில்லை. சுகக்குறைவு எக்காரணம் பற்றி ஏற்படுகிறதென்பது உனக்குத் தெரியுமா? அதனையும் சீ சுல
மொய்த் தடுத்துக் கொள்ளலாம். உன் வாழ்க்கையைச் ாோக

திடமுண்டேல் இடமுண்டு 5.
af கிரமமாகவும் கடத்திவா. * எனக்கு வியாதி யில்லே. எனக்கு வியாதி வராது" என்று திட்டமாய் நம்பி நடந்திவா. வியாதி உன்னைப் பிடிக்கிறதா பார், அது உன்னை யணுக்ாது
என்பது திண்ணம்.
மருத்துகளால் உலகத்தில் வியாதிகள் குணப் படுகின்றன வென்றெண்ணுதே! மனுேதிடத்தால் வியாதிகள் குணப்படுவ தை அறியக் கூடும், மனேதிடத்தால் தான் ஒருவன் தனது ஆயுளையும் விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்பது நமது முன்
ஞேர்கள் கொண்ட அனுபவம்.
எக்காரியம் செய்ய வெண்ணினும் அதற்கு மனுேதிடம் வேண்டியது அவசியம், அவ்வாறு ஏற்படக்கூடிய மனே திடத்தையும் ஒவ்வொருவரும் இளமை முதற்கொண்டே பயில வேண்டுவது அவசியம். எச்சமயமும் எந்நிலையிலும் அத
னைச் செய்யலாம் என்பதும் உலக அனுபவம்,
எண்ணிய வெண்ணியாங் கெய்துப வெண்ணியார் திண்ணிய ராகப் பெறின் (குறள்)
o Eagoo
*శస్త్రీప్రా

Page 31
6வது அத்தியாயம்
‘ിഞ8 யொன்று போட செடி யொன்று முளையா
ஒஒலதல் வேண்டு மொளிமாழ்குஞ் செய்வினை யாஅது மென்று மவர் (குறள்)
8 தினை விதைத் தவன் தினை அறுப்பான், வினை விதைத் தவன் வினை யறுப்பான் ' என்பது உலக வசனம், கெட்ட எண்ணல் கொண்டு நன்மை செய்ய வெண்ணினுல் நற்பலனை
அது ஒருக்காலும் கொடுக்காது என்பதை யுனர்வாய்,
உலகமே ஒர் நிலைக் கண்ணுடி, நோக்கு மிடமெல்லாம் உன்னுடைய எண்ணங்களும், தோற்றங்களுமே பிரதிபலிக் கும் என்பதை யறிவாய், மனக் களிப்புடன் உலகத்தைப் பார்த் திால், உன் எதிரில் தென்படுபவை யெல்லாம் முக மலர்ச்சியுட னே உனக்குத் தென்படும். துக்கத்துடன் நீ அவற்றை 35. Its
னுெல் அவைகளும் துக்கத்துடனிருப்பவையாகவே காண்பாய்.
பாட எண்ணுவாயாகில் பாடகர்களின் மத்தியில் ഉ_ൺ' னேக் காணலாம். விசால நோக்கத்துடன் நீ யிருந்தால் அவ்வி த நோக்கங் கொண்டவர் மத்தியில் உன்னைக் காணலாம்.
கோபத்துடன் நீ வேளிக்கிளமபினல் உன் எதிர்ப்பட்டவர்கள்

*
விதை யோன்று போட செடி யொன்று முளையா 53
எல்லோரும் கோபத்துடன் இருப்பது போலவே காண்பாய்,
நீ அன்புடன் சோன்கு வாயானுல் உலகமே உன்னிடம் அன்பு காட்டுவதைக் காண்பாய். சுவற்றின் மேல் எறிந்த பங் து உன்னிடமே திரும்பி வருவது போல் உனது மன வெழுச்
சியே உன்னைத் தேடித் திருமபி வருகிறது என்பதை அறி
-
காலை முதல் மாலை வரையில் கெட்ட எண்ணங்களேயே அசேசர் எண்ணி யெண்ணித் தங்களுக்குக் கெடுதியே தேடிக் கொண்டிருக்கிருச்கள் ஏற்படும் கஷ்டங்கள் எல்லாம் பிறர் தங்களுக்குச் செய்வதாகவோ, அல்லது அவை தாமாகவே ଘୋ୯୭ பவை யென்றே சொல்லித்திரிவார்கள். அவை தம்மாலேயே தேடப் பெற்றவை யென்பதையும் உனாமாட்டார்கள். அவ் வுண்மையைச் சொன்னுலும் ஏற்றுக் கொள்ளவும் மாட்டார்
ö@7。
உண்மையில் உன்மனம் கெடுவழி நோக்குமாயின் உனக்
குத் தீமையே சம்பவிக்கும். வெறுப்பும், பொருமையும், ச
தேகமும் கொண்டவர்களது வாழ்க்கையில் தோல்வியும், கஷ் உங்களும், கஷ்டங்களும் ஏற்பட்டுக் கொண்டே வரும் அய
எண்ணங்களுடன் எவன் சந்தோஷமாய்க் காலக் கழிக்கிரு
/னே அவனுக்குக் கஷ்டங்களும் வருவது மில்லை. வந்தாலும்
அவை சூரியனைக் கண்ட பணிபோல் விலகும்.

Page 32
54 வெற்றியுனதே
மனச் சுத்த மில்லாத வர்களுக்கு எதையும் சந்தேகிக்கும் குணம் ஏற்படுகிறது. திருப்தி என்பதே அவர்கட்கில்லை. த னக் கெல்லோரும் எதிரிகளா யிருப்பதாகவே யெண்ணிக் கலங் குவான். வெயிலடித்தால் ? ஐயோ வெயிலடிக்கிறதே, துன் என்பான் மழைப்பெய்தாலும் துன்பமாகக் காண்டான். 创 வீட்டில் சோறு சரியில்லை யென்று முணுமுணுப்பான். தன் ܛܔ >” சுற்றத்தாரும் தனக்குக் கெடுதி விளைவிப்பதாகவே எண்ணிக் கலங்குவான். வியாதி வருவதால் வெண்ணிக் துக்கப்படுவான். இத்தகை யோருக்கு எச்சமயமும் சமாதானம் என்பதே எற்படு
கிறதில்லே,
எவ்கேயாவது கிளம்பினுல் சுரத்திற்கு மருங் து, தலைவலி மருந்து, என்று பல மருந்துகளடங்கிய வைத் தியசாலை யொன்றைத் தூக்கிக் திரிவார்கள். தனக்குத் தக்க ஆ இாாம் கிடைக்காது என வெண்ணி ஆகாய சமசன்கனையும் தூக் கித் திரிவார்கள். இவர்களுடைய குருட்டு எண்ணத்திற்குத் தக்க விதமாய் போன விடங்களில் வியாதியும் பிடித்துக் கொள் கிறது. போகும் இடங்களில் நல்லசோறு கிடைக்காமற் போய்
விடுகிறது. என் செய்வார்கள் பாவம்.
உடுத்த உடையுடன் யாதொரு கவலையுமின்றி கையிற் ஆரசு மில்லாமல் உலகம் சுற்றிவரும் அநேகாை ரீ காணலாம், அவர்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருப்பார்கள். அவர்கட் கு வியாதியும் வருவதில்லை போன விடங்களில் அவர்கள்
 

விதை யொன்று போட செடி யொன்று முளையா 55
பட்டினி கிடக்கும்படி யேற்படுவது மில்லை. காரணம் என் ன அவர்களது மனமே அதற்குக் காரணம் என்பதை நீ சற்று ஆராய்ந்து பார்த்தால் தெரிந்து கொள்வாய்,
ஒர் ஊரில் மலைச்சுரம் உண்டென்று அறிந்தவனுக்குத் தான் மலைச்சுரம் பிடிக்கிறது இயல்பு. மலைச் சாம் உண்டெ ன்று அறியாத பிரயாணியை அது பிடிப்பதில்லை யென்பது உ லக அநுபவம், மேலே சுரம் உள்ள ஊருக்கு வந்திருக்கிறுேம்
இவ்வூர் தண்ணீரைச் சாப்பிட்டால் சாம் வரும்' என்றெண்
ணிப் பயப்படுபவனுக்குக் கட்டாயம் அச்சுரம் வந்தே தீரும்,
ஏன்? மலைச்சுரம் என்ற எண்ணமே அவனுக்கு வியாதியை
உண்டாக்குகிறது என்பது மிகையாகாது.
பிளேக் வியாதி ஒர் ஊரில் ஏற்படுமாயின் பிளேக் வியா தி வந்து விட்டது, அது எல்லோரையும் பிடிக்கும்' என்ற ப யமே ஜனங்களுள் அவ் வியாதியைப் பரப்புகிறது. தொத்து வியாதியுள்ள வன ருகில் இருந்தால் வியாகி தன்னையும் பிடிக் துக் கொள்ளும்என்ற எண்ணமே வியாதிஸ்தர்களின் அருகில் இருந்தவர்களுக்கு அவ் வியாகியை உண்டாக்குகிறது என்பது சரித்திர ஆராச்சிக் காார்களின் அபிப்பிராயம்.
சில வருஷ காலங்களுக்கு முன் சிக்காக்கோ நகரத்திலுள் ள ஒர் பெரிய விடுதியில் தங்கியிருந்த ஒர் பிரயாணிக்கு மஞ்சள்
சுரம் கண்டது, மஞ்சள் சாம் ஒர் கடுமையான தொத்து

Page 33
56 வேற்றியுனதே
வியாதி. விடுதியின் சொந்தக் காானுக்குப் பயம் ஏற்பட்டது. பெரிய வைத்திய நிபுணர் ஒருவரை வரவழைத்தான். நிபுண ரும் வந்தார். நிலைமையை அறிந்தார். அவ்விடுதியிலுள்ளவர் களை அழைத்து இந் நோயாளிக்குக் கண்டுள்ள வியாதி தொத் து வியாதி யல்ல, அதற்காக நீங்கள் ஒருவரும் பயப்பட வேண்டாம். எல்லோரும் சந்தோஷ மாயிருந்து வியாதியஸ் தனுக்கு வேண்டிய பணிவிடைகளைச் செய்து வாருங்கள்' என்று தேறுதல் சொல்லிப் போஞர்.
வியாதிய ஸ்தனும் சுகமடைந்தான்.மேற் சொல்லிய பிர சங்கத்தைக் கேட்டவர்களுள் ஒரு பெண் தவிர மற்றவர்களுக்கு வியா தி வாவில்லை. அப்பெண் மாத்திரம் 'டாக்டர் அறியா மற் சொல்லுகிருரர். இவ் வியாதி தொத்து வியாதி' என ஒர் பிரத்தியேகமான அறையில் போய் வசித்தாள். போனது மு தல் அவ்வியாதி அவளே பிடித்துக் கொண்டது.
இதன் உண்மை யென்ன? மற்றவர்கள் அவ்வியாதியைப் பற்றி எண்ணவே யில்லை. ஆகவே, அதுவும் அவர்களைத் தீண்டவுமில்லை. வியாதி எண்ணமே ஒருவருக்கு அவ்வியாதி யை உண்டாக்குகிறது என்பது வெளிப்படை. ஆதலின்
நீ எப்பொழுதும் வெற்றி யெண்ணமே கொள்வாயாக. தோல்வி யென்ற ஞாபகமே உனக்கேன் ஏற்பட வேண்டும்
முதலாளி ஒருவன் தனக்கு நஷ்டம் நஷ்டம் என்று எப் பொழுதும் அழுது கொண்டே யிருப்பானே யாகில் இவ் வியாதி

விதை போன்று போட செடி யொன்று முஃாயா 51
யானது அவனுடைய வேலைக்காரர்க%ளயும் பிடிக்கின்றது. அவர்களுடைய ஊக்கத்தைக் குறைக்கின்றது. அதன் காான மாய் அவனுக்கு நஷ்டமே ஏற்படுகிறது.
முதலாளி அழுது கொண்டிருக்கையில் அவனுடைய வே இலக்காரர்கள் எவ்விதம் சந்தோஷமயும் ஊக்கமாயும் இருக்க முடியும் ஷ்ேடம் இஷ்டம் என்று எப்பொழுதும் பாடிக் கொண்டே யிருந்தால் இவனுக்கு உதவி செய்ய எண்ணுபவர் களும் முன்வா மாட்டார்கள். கீழ் கோக்குபவன் எவ்விதம மேல் எற முடியும் நஷ்ட நஷ்டம் என்று சொற்பனம் கண்டுகொண்
டே யிருப்பவனுக்கு லாபம் எவ்விதம் ட்ெடும்?
வியாபாரம் இன்ரு ய் ஈடக்குஞ் சமயமும், நல்ல லாபம் இடைக்கும் சமயமும், கஷ்டம் 7 வீதிடம் என்று புலம்பிக் கொண்டே யிருப்பவர்களையும் ஈரம் தினந்தோறும் காண்கி குேம். 'அதிருஷ்டமில்லை, அதில் நஷ்டம், இதில் 6 வீத டம், பணமுடை, கொடுப்பவர் இல்ல, வாங்கிய பணம் கொ இக்க முடியவில்லே, என் செய்வேன், எவனிடமாவது வே லேக் கமர்ந்திருந்தாலும் சம்பளமவது கிடைக்கு மே' என்று புலம்பிக் கொண்டிருக்கும் பலரும் எவ்விதம் விருத்தி யடைய முடியும்?
இத்தகையை பழக்க முள்ளவர்களிடம் எதிரிகள் பேச
வும் பயப்படுவார்கள். பஞ்சத்தையும் பணக் கஷ்டத்தையும்
பற்றிக் கதைகள் கேட்கத் தங்கள் தைரியமும் போய்விடும்

Page 34
58 வெற்றியனதே
எனப் பயந்து அவர்களைக் கண்டால் பலரும் விலகிப் போ வTர்கள்,
மேற் சொல்லிய குணங் கொண்டவர்கள் ஒர் வீட்டில் ஒருவர் இருந்தால் போதும், அவ்வெண்ண்ம் வீட்டிலுள்ள எல் லோரையும் பிடிக்கும். திட புத்தியுள்ளவரும் உயர் நோக்க முள்ளவரும் அக்கூட்டத்தில் ஒருவர் இல்லாதிருந்தால், அக் குடும்பத்தில் சமாதான மென்பதே யில்லாது கெடும.
தண்ணீரில் மூழ்கி மடிவேன் என்ற திடசித்தம் கொண் டு தண்ணீரில் வீழ்ந்தவனே எவ்விதம் காப்பாற்ற முடியும்பெ ரும் பளுவைக் கழுத்தில் கட்டிக் கொண்டு தண்ணீரில் வீழ்கி முன், அவனே அமுக்கக் கூடிய வேறு பளுக்கிள் அகப்பட்டா லும் இடையே தேடிக் கொள்வான். அக்குண் முடையோனை நீ காப்பாற்ற முற்படுவாயாகில் ரீயும் தண்ணீரில் கஷ்டப்பட வேண்டிவரும்.
தீயில் நன்முய்ன் காய்ச்சப் பெற்ற எண்ணையில் குளிர்ந்த தண்ணீரைப் போட்டால் எவ்வாறு பெருக் தீ ஏற்படுகிறதோ அதுபோல் மனக் கொதிப்பு ஏற்பட்ட விடத்தில், அதனை அமுக்க கினைப்பதும் வீண் கொந்தளிப்பையே உண்டாக்கும். வியாதியைக் குணப் படுத்துவது மருந்து மாத்திாமன் று, மருந்தை விட சம்பிக்கையே குணத்திற்குக் காரணம், மருந்து சாப்பிடாமல் கோவில்களுக்குப் போவதாலும், குளங்க
எளில் மூழ்குவதாலும் பல வியாதியஸ்தர்கள் குணப் படுவதைக்
A.

விதையொன்று போட செடி யொன்று முளையா 59
காண்கிமுேம் இவற்றிற் கெல்லாம் நம்பிக் கையே காரணம். ஆகவே,
*முன்னேறுவேன்-வெற்றி பெறுவேன்' என்ற நம்பிக் கை உனக்கிருந்தால் நீ வெற்றி யடைவாய், மனம் போல் வாழ் வு' என்னும் வசனத்தை நீ கேட்டிருப்பாய்,
நீ எப்பொழுதும் நன்மையே பேசு. இன்மையைப் பற்றி யே நினை, பிறர் குற்றங்களைப் பற்றி கினை யாதே, அவற்றைப் பற்றி ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அவ்வெண்ணங்களைக் கொண்டே உன் மனதை நிறப்பாதே!
பிறருடைய நற்குணங்களே உனக்குத் தெரியட்டும், பி றர் குற்றம் பேசுவது, பிறரைத் தாற்றுவது, உள்ளொன் வைத்துப் புற மொன்று பேசுவது, போன்ற குணங்கள் உன் குணங்களைப் பழுது படுத்தும், அவை பல எதிரிகளையும் உ னக் குண்டாக்கும்
குற்றம் பார்க்கிற் சுற்றமில்லை" என்னும் வசனத்தை மறவாதே, முணுமுணுப்பவனையும், புறங் கூறு பவனையும் , தூற்று பவனையும் உலகம் எற்பதில்லை. அவர்களை உலகம் வெறுக்கும்.
பிறர் நன்மைகளைக் காண்பதில் உனக்கு நன்மை யுண்டு, பெருமையு முண்டு, பிறர் குறைகளை மாத்திரம் காண்பாடா கில் இருட்டில் தடுமாறுவது போல் உன் வாழ்க்கையில் தடுமா
லுவாய், இது உண்மை,

Page 35
60 வெற்றியுனதே
சூர்ய வெளிச்சத்தை உலகம் எதிர்பார்த்து நிற்கிறது. சூர்ய வெளிச்சத்தில் மலர்கள் அலர்கின்றன. பட்சிகள் பாடு கின்றன. உயிர் வாழ்க்கையே வெளிச்சம் காரணமாய் ஏற் படுகின்றது,
உன் மனம் வெளிச்சம் அடைவதால் ஊக்கம், சந்தே வதம் என்னும் மலர்கள் அலரும், அவை வளரும்,
இருட்டு மாணத்தின் அறிகுறி. வியாதிகள் பாவவதும் விருத்தியடைவதும் இரவில்தான். தீமைகள் இருட்டில்தான் பெரும்பாலும் நடைபெருகின்றன. இருட்டு சைத்தானின் அ நிகுறி. அதுவே அவனது இருப்பிடம்.
உன் சரீாம் உன் மனதின் தோற்றமேயாகும். அது வுே து விதமாய் இருசகமுடியாது. அழகான வும், வனப்புள்ளவு மான எண்ணங்களையும் லட்சியங்களையும் மனதில் கொண்ட ஒருவன் குரூரமான சரீர அமைப்பைப் பெறமாட்டான். அ வன் மனத்தின் தோற்றங்களின் பிரகாரமே அவனது மும் அமையும், இன்றில்லாவிட்டாலும், காலா காலத்தில் திட் டமாய் அமையும், இதில் மாறுதல் இல்லையென்பதைத் திட் டமாய் நம்பு.
ஆகவே, உன் மனத்தைச் சைத்தானின் இருப்பிடமாக் கப் போகிருயா? அல்லது கடவுளது திருக்கோயிலாகச் செய்து கொள்ளப் போகிருயா? அதற்குத் தக்க விதமாகவே உனது
வாழ்க்கையும் இருக்கும் என்பதைத் திட்டமாய் நம்பு
 
 
 
 

விதை யொன்று டோட செடி யொன்று முஃாயா 61
அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சல் கடுத்தது காட்டு முகம் - குறன்
உறுபுலி யூனிரை யின்றி யொருநாள் சிறுதேரை பற்றியும் தன்னு-பிறிவினுல் காற்முெழி லென்று கருதற்க கையினுல் மேற்முெழிலு மாங்கே மிகும். -- ABP Ar69.g. turi i
இசையா தெனிலு மியற்றியோ ராற்று லசையாது நிற்பதா மாண்மை - யிசையுங்கால் கண்டறிசை ய?லக்குங் கானலங் தண்சேர்ப்ப
பெண்டிரும் வாழாரோ மற்று. - நாலடியார்
ণ্ডেই/\y©9

Page 36
7வது அத்தியாயம்.
காலந்தவறின் யாவுக்தவறும்
காலங் கருதி யிருப்பர் கலங்காது ஞாலங் கருது Lasܠܹܐf ===ܚ (வள்ளுவர்) நீ எப்பொழுதும் விழிப்பாய் இரு தீ சற்று அயர்ந்தி குப்பா யானுல் உனது அயலான் உன்னைப் பின்னே விட்டு முன்னே செல்வான். அப்பொழுது மீ வாழ்க்கையில் தோற் றவனுவாய், முன்னேற்ற மடைந்துள்ள எல்லோரையும் கவ எனி, அவர்கள் முன்னேறியதற்கு முதற் காரணம், தாங்கள் எப்பொழுதும் விழிப்பயிருந்து செய்ய வேண்டிய வற்றைக் காலங் த வருமல் செய்ததேயாகும் என்பதை அறிவாய்,
புலி சிங்கம் போன்ற காட்டு மிருகங்கள் வேட்டை யாடு வதைக் கண்டிருக்கிருயா? அக் காட்டு மிருகங்களைப் பற்றி அ றிய முடியா விட்டாலும் உன் வீட்டிலுள்ள பூனை எலி பிடிக் கும் முறையையாவது கவனித்திருக்கிருயார் தாங்குவது போல் கண்களை மூடிக் கொண்டு அசைவற்று தன் எதிரில் எலி எப்பொழுது வரும் என எச்சரிக்கை யாகவே பிருந்து வா, சமீபத்தில் எலி வா ஒரே பாய்ச்சலாய்ப் பாய்ந்து அதிை தூக்கிச் செல்லும்,
அது போல் நீ எப்பொழுதும் ஆயத்தமாகவே இருக்க

காலந்தவறின் யாவுந்தவறும் 68
வேண்டும். நீ ஏற்கும் கருமத்திற்குக் காலம் வரும்; காலம் வந்தவுடன் செய்யலாம் என்று சும்மாவிாாதே! கருமத்தைச் செய்ய ஆயத்தமாகு முன் காலமும் உன்னை விட்டகலும். எ தற்கும் ஒர் காலம் ஏற்பட்டிருப்பதைக் கவனி. விதை விதைத் து, நீர் பாய்ச்சி நெல் அறுத்துச் சேர்க்க காலம் ஏற்பட்டிருக் கிறது. காலம் மாறிச் செய்ய சீ எண்ணுவாயாகில் அது உனக் குக் கை கூடுமா? அது பலன் கொடுக்குமா?
உழவுக்குக் காலம் வருமுன் கலப்பை முதலிய தளவாடங்
ஆ%ளக் குடியானவன் சேகரித்து வைத்துக் கொண்டாலன்றி ப
லன் பெற ஒன்றையும் செய்துகொள்ள முடியாது என்பது திண்ணம். காலம் வந்த பின் தளவாடங்களைச் சேகரிக்க முய
ல்வது பலன் தருமா?
செய் கருமத்தில் அசட்டையா யிருப்பவன் பிறர் சமாதா னத்தையும் அமைதியையும் 鲇 குலேப்பான். தன்னுடன் பழகும் இவர் ககும், மனக்கொதிப்பு உண்டாகும்படி, காலத்தின் அரு மை அரியாத ஒருவன் நடந்து கொள்வான். சொன்ன பிரகா சம் எதையும் செய்யான், 8 மணிக்கு வருவதாகச் சொல்லி 10 மணிக்கு வருவான். வண்டித் தொடர் சென்ற பின் இருப் அப்பாதை ஸ்தானம் சேர்வான். பெட்டியைப் பூட் பாற் பெட்டியில் தபால் போடுவான். தான் எடுக்குங் காரியத் தை ஒரு சமயமும் சரிவர் முடிக்க மாட்டான். இதன் காான
தாய் உலகம் இவனைப் பிாத்த மேகமாய் விலக் கடவுளேயும்

Page 37
64 வெற்றியுனதே
அகிருஷ்டத்தையும் சொந்து அாற்றத்தலேப்படுவான். இக் கூட்டத்தில் ரீயும் சேர்ந்து கொள்ளப் போருெயா?
உன்னைப் பண் படுத்திக் கொள்ளவும் ஒர் காலம் உண்டு. காலம் என்பதே தனது பூஸ் திதி என்றர் ஒர் விற்பன்னர். இங்கிலத்தைப் பண் படுத்தினுலன்றி உன் வாழ்க்கையில் யா தொரு பல்னும் அடையமுடியாது என்பதைத் திட்டமாய்
26tay flu.
ஏற்கு முறையில் திறுத்தினுல் தக்க பலனைக் கொடுக்கா மற் போகாது. அதனைத் தரிசாகவிருக்க விட்டால் உதவாத புல் பூண்டு, வேண்டாத விஷமூலிகைகள், செடி கொடிகள் டர்ந்து உன் வாழ்க்கையைப் பலனற்றதாகச் செய்யும், இடை விடாமல் வேலை செய்து கொண்டு வருவதால் ஓர் ஏற்பலன் உண்டு. தீமையினின்றும் ஒருவனை அது விலக்கும்.
சோம்பேறிகளின் மூளை பிசாசுகளின் வேலைக்களம், சோம்பேறியே பிசாசின் தலையணை வேலையில்லாத நேரம் பல தீய நி%னவுகள் உன்மனததிற் செல்லும், ஒருவனைக்
கெடுவழியிற் دلھ6 تھی تک روئیے و طلایی قیر ربعها
காலா காலத்தில் உன்னைப் பண் படுத்திக் கொள்ள விடில் உன் வாணுள் வீணுளாகும். உன்னை மேல் உயர்த்த, உன் காரியங்களில் வெற்றி யுணடாக்கச் எப்பொழு தும் வந்து கொண்டேயிருக்கும என்றெண்ணி விடாதே. இச்
சமயம் போய் மறு சமயம வட்டும் என றெதையும விடாதே.

காலந்தவறின் யாவுந்தவறும் 65
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டதும் அதனை ஒரே பிடியாய்ப் பிடித்து டே. சந்தர்ப்பம் பலன் கொடுக்கும் நிலையில் நீ உன்னே வைத்துக் கொள். கிட்டும் உபாயங்களை விட்டு விடாது அனுசரித்து தி தேறும் ஆசை உனக்குண்டானுல் எச் சமயமும் ஏற்சமயமே.
எதிர் பாாா விதமாய்ச் சம்பவிக்கும் காரியங்கள் ஒருக் கா லத்தும் ஒருவனை முன்னேற்றது. சம்பவிக்கும் சமயம், காரி யத்தை எற்று நடத்தும் திறத்தில் ஒருவன் தன்னே வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். ஒர் தொழிற் சாலையில் தலேமை ஸ்தானம் காலியானுல் அந்தஸ்சானத்திற்கு அதற்கு அடுத்தாற் பே ல் உள்ளவரே உரிமையுள்ளவர். அவ் வுரிமையாளர், தலைமை ஸ்தானத்தை ஏற்று நடத்தும் திறம் பெற்றிருந்தாலன்றி அந்த ஸ்தானம் அவருக்குக் கொடுக்கப்பட மாட்டாது என்பது வெ
ஸ்தானம் காலியாவது எப்பொழுது என்பதை யறியாய். எப்பொழுதும் காலியாகவே யிாாது காலியாகும் சமயம் அக னே எற்க மீ அருகதையில்லா திருந்தால் அச்சமயம் தவழ, ஒரு சமயம் தவறிஞல் மறுசமயம் ட்ெடும் என்று எண்ணமு. பவே முடியாது. ஆகவே மீ எப்பொழுதும் ஆயத்தமா யிருக் வேண்டும். ஆயக்கம் குன்றினுல் பிறகு உன் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறவே முடியாது.
ஒரு நிமிஷ கோத்தில் எக்காரியத்தையும் எற்று சடத்தும் யோக்கியதையைத் தேடிக்கொள் சரியான சமயத்தில் ஆயத்தி

Page 38
66 வெற்றியுனதே
மாயிராத வீரர்கள் யுத்த களத்தில் உயிர் விட்ட கதைகனே நீ அறிந்திருப்பாய், போட்டி யென்னும் யுத்தத்தில் நீ அசட்டை பா யிருந்தால் இருந்தவிடம் தெரியாமல் நீ மடியும்படி ஏற்ம்ே என்பதை யுணர், முன் எச்சரிக்கையாயிருந்து அடுத்து அடுத்து வரும் சமயத்தைக் கைவிடாமல் முயன்ஞேர் அடைக் துள்ள பெருங் காரியங்கள் உனக்கு ஆச்சர்யத்தைக் கொடுக் கும்.
வெற்றி பெற்றுள்ளவர்களின் சரித்திாங்களைக் கவனி. சி மயம் வந்ததும், தாங்கள் ஏற்ற கருமத்தைத் திடமனத்துடன் முன் வந்து, 8 இக்காரியத்தைச் செய்தே முடிப்பேன் ' என் அ சொல்லி வெளியேறி யிருப்பதைக் காண்பாய். தற்சமயத் தை விட்டு வருஞ்சமயத்திற்குக் காத்திருப்பாயானுல் அச்சம யம் வராமலே போய் விடும். ஆகவே,
நீ ஒருக்காலும் தூங்காதே, மின்சார சக்தி எப்பொழுதும் உன்னுள் இருப்பதுபோல் சமயம் எப்பொழுது வரும் எப்
- - - 3 لأ هو لا ييسر ( பொழுது வரும் ' என எதிர் பார்க்க வண்ணமாயிரு.
பாரிஸ் நகரம் பெருங் குழப்பமாயிருந்த ஒர் சமயம் ஒர் த இாகர்த்தர் என்ன செய்வதென்று அறியாது திகைத்து நின்ஞர் அவர் அருகில் இருந்த ஒருவன், ' இதனைச் செய்து முடிக்க ଶ୍ରେଷ୍ଠାଷ୍ଟ୍ର) ଶବ୍ଦ: ସ୍ଟିr ஒருவனே யுண்டு ' என்ருர், 8 அவனைக் கடப்பிட்டு வ8 ? என தளகர்த்தர் சொல்ல, அவ்வுத்தரவிற் கிணங்க நெப் போலிபனைக் கொண்டு நிறுத்தினுர்கள், செப்போலியன் வசம்

காலங் தவறின் யாவும் தவறும் 67
சைக்கியத்தை ஒப்புவித்துக் குழப்பத்தை அடக்கும்படி வேண் நிக் கொண்டனர்.
செப்போலியன் முதலில் கலவாத்தை யடக்கிஞன், து இத்தாற்போல் அதிகாரிகளைத் தன் கீழாக்கினன். u 9T T gö; Gfiy தேசத்தையே தன் வயப்படுத்திக் கொண்டான் ஐரோப்ப" ஒவயே ஆட்டுவித்தான். சமயம் கிட்டியதும் அதனை விடாது கருமத்தை ஏற்கும் திறம் பெற்றிருந்த படியால் அவ்வுயர் நிலையை செப்போலியன் பெற்ஞன்,
ஆஸ்திரியாவுடன் நெப்போலியன் யுத்தத்திற்குச் சென்
நீ சமயம் ஒர் அதிசய சம்பவம் ஏற்பட்டது. பிரான்வறிய சைத்
கியம் ஒரிடத்தில் ஒர் பாலத்தைத் தாண்ட வேண்டியிருந்தது. எதிரிகள் பாலத்தின் எதிர்ப் பக்கத்தில் பீரங்கிகளைக் கொண் தி கிறுத்தி பலப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள், நெப்போலியனு டைய சைந்நியம் அருகில் வந்ததும் ஆஸ்திரிய படைகள் 6ெ குப்பு மாறி பொழியத் தலைப் பட்டார்கள். அச்சமயம் எசிரி களை விாட்டிப் பாலத்தைக் கைப்பற்ரு விட்டால் செப்போலி யன் கிலேமை மிகவும் கேடாக முடியும்.
மிலைமையைக் கவனித்தான் ரெப்போலியன், ஆருயிசம் போர் வீரர்களுடன் முன்னேறிஞன், முதல் வரிசைக் குண் டில் பலர் மாண்டனர். இதைப் பொருட்படுத்தாமல் வெகு வே கமாய் முன்னேறும் படியாய்த் தன் வீரர்களுக்குக் கட்டனே
விட்டான். அவ்விதமே அவர்களும் செய்தசர்கள். இவர்களது

Page 39
68 வெற்றியுனதே
தீரத்தைக் கண்டு எதிரிகள் பயந்து ஒடத்தலைப்பட்டார்கள். தெப்போலியன் வெற்றி யடைந்தான். எதிரிகள் எச்சரிக்கை யாவதற்கு முன் எதிரிகளின் பீரங்கிகளின் எல்லையைக் கடக் து முன்னேறி விட்டபடியால் எல்லா பீரங்கிகளும் பலனற்ற வையாயின,
இந்த இரகசியத்தை புணர்ந்து நெப்போலியன் காலதைக் கை ஈழுவ விடாமல் முன்னேறிஞன். காலத்தைக் கவனியா து காத்திருந்தால் கதி அதோகதிதான்!
தன் தன் லட்சியத்தையடைய ஆரம்ப முதலே ஒருவன் வேலை செய்து வரவேண்டும். ஒருவன் முன்னேற்ற மடைய பல சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்பட்டுக் கொண்டே வாலாம். அவ்விதம் ஏற்படும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் தனக்குப் பயன் கொடுக் கக் கூடிய விதமாய்ச் செய்து கொள்ளவே வேண்டும்
தனது வருங்கால வாழ்க்கைக்கான முறையில் தன் னேப் பண்படுத்திக் கொள்ளவேண்டி ஒருவன் இளமையிலே யே பாடுபட வேண்டியது அவசியம். அவ்வாறு செய்யாது கழிக்கும் நாளெல்லாம் திரும்பப் பெற முடியாத ஒர் பெருநஷ் டம் என்பதைத் திட்டமாய் நம்பு.
சந்தர்ப்பங்கள் எப்பொழுதும் உன்னைச் சுற்றிலும் நிறைக் திருப்பதாகவே கொள்ளலாம், அவற்றை உபயோகப் படுத்திக் கொள்ளக் கூடிய நிலையில் உன்னை மீ வைத்துக் கொள்ளவேண் இம், யுத்தத்திற்கு உன்ளை வந்து எழுப்புவதுபோல் சந்தர்ப்பங்

காலந்தவறின் யாவும் தவறும் 69
கள் உன்னை வந்து தட்டி எழுப்பும், சப்தம் மாத்திரம் யுத்தத் எத வெல்லாது. யுத்த வீரர்களல்லவோ யுத்தம் செய்ய வேண் ம்ே. யுத்த வீரர்களிடம் ஆயுகங்களும் தளவாடங்களு மில்லா திருந்தால் எதிரிகளிடம் அடிப்பட்டு மடிய வேண்டியவர்கள் தானே! நீ ஏன் இவ்வுண்மையை அறியலாகாது?
காலம் என்பதைக் கிரேக்கர் வெகு திறமையாய் வர்ணிக் திருக்கிருரர்கள், அதனே ஒர் மனித உருவமாக அமைத்து ஒர் சிலையும் செய்து வைத்திருக்கிறர்கள். அச்சிலையும் அதன் கீழ் எழுதி வைத்திருப்பதையும் கவனிப்பவர்கட்குப் பல வுண்மை கள் வெளியாகும்.
உருண்டையான ஒர் சல்லியின் மேல் தன் கால் பெருலி சல் ஊன்றி ஒடும் நிலைமையில் ஒர் மனிதன் நிற்பது போல அச்சிலை செய்யப் பெற்றிருக்கிறது. அதன் கால்களில் இ ாண்டு சிறு இாக்கைகள் உண்டு முகத்தைக் கவனித்தாலோ இளமைப் பருவச் சோன்ற ரோமம் காட்டப் பெறவில்லை. முன்னங் கலையில் மயிர் நிறைந்த சடை யொன்று தொங்கி கொண்டிருக்கிறது. பின்னர் தலே மொட்டை. இதுவே
காலம்" என்பதன் உருவம்,
அவ்வுருவக்கின் தத்துவத்தை விளக்க ஒர் கிரேக்க க பின் வறுமாறு எழுதி வைத்திருக்கிருர்,
鲇 un历?”
*உலத்ததை யமுக்கும் காலச் சக்கிாம் நானே.

Page 40
70 வெற்றியுனதே
"நீ யேன் பெருவிரலில் கிற்கிருய்?
சான் எப்பொழுதும் வெகு வேகமாய் ஒடிக் கொண் டிருப்பவன்."
*உன் கால்களில் இாக்கைகள் ஏன்? காற்றைப் போல் கானும் பறப்பேன்." *உன் கையில் கூடிவரக் கத்தி வேன்?
வாணுளை யறுப்பதில் அடிவாக் கத்தியை விடக் கூர் மை யானவன் நான் என்பதை உலகத்தார் அறியும் பொருட்டே."
'உன் முன் தலையில் சடை யேன்' ‘புத்தி யுள்ளவன், முன் யோசனை புள்ளவன், ஈசன் எதிர்ப் பட்டவுடன் என்னைப் பிடித்துக் கொன்வே. பின்னர் தலே மொட்டை யேன்?
ஒரு சமயம் என்னை விட்டவன் மறு சமயம்
என்னைப் பிடிக்காதிருக்கவே
"உன்னை ஏன் இப்படிச் செய்தான்?
*உன்னை உத்தேசித்தே. உன் வாணுனைப் பற்றி * எச்சரிக்கை யாயிருக்கவே என்னை உன் வீட்டு
வாயிற் படியில் வைத்திருக்கிருண்,

காலத்தவறின் யாவும் தவறும் 7.
காலம் எவ்வளவு அருமையான தென்பதை மீ உணர வில்லையா? சமயம் தவறிஞல் மரணம் என்பதை நீ அறிய வேண்டாமா? செலவான காலத்தை நீ மறுபடியும் தேடிய டைய முடியாதென்பதை உணர வேண்டாமா? காலக் தவறிய சனுல் நாடிழந்த மன்னர்கள் பலர் உண்டென்றறியாயோ? இக் காரணமாய்க் கோடீஸ்வரர்கள் கெட்டனர் பலர். இதனுல் உ பிரிழந்த வீரர்கள் பல கோடி, இவற்றை யெல்லாம் உணர்ந்
த நீ காலங் தவறி கடக்கலாமா?
கிரமம் வேலைக்கு முக்கியம், அதிக வேலையைக் குறைக் த காலத்தில் செய்து முடிக்கும் திறத்தை அது கொடுக்கும்" ஒர் பெட்டியில் சாமான்களைக் கிரமமாய் அடுக்குபவன் அதிகம் சாமான்களை அடுக்குவான். அதுபோல் காலா காலத்தில் செய்ய வேண்டிய காரியத்தைச் செய்பவர்கள் அதிக வேலையைச் இசய்வார்கள் என்பது வெளிப்படை.
*நீங்கள் எவ்விதம் இவ்வளவு வேலேயைச் செய்து மு) டிக்கிறீர்கள்' என ஒர் பிராஞ்சிய மந்திரியைக் கேட்டதற்கு ‘மற்முென்று மில்லை. இன்று செய்ய வேண்டியதை நாளேச் செய்யலாம் என்று ஒருக்காலும் ஒத்தி வைத்ததில்லே' எனr இரர்.
நீ செய்ய வேண்டிய காரியத்தைக் காலத் தவருமல் நீயே செய்ய முயல், அக்காரியம் முடியாமற் கெட வேண்டுமான ஓர் ஆளை ரீஅனுப்பினுல் போதும். நீ கவனியதா காரியம்

Page 41
7 । ତରନ୍ତି!! :୪t୫୫
உனக்குத் திருப்தியைக் கொடுக்கும் படியாய் GA949 tillagh),
உத்தியோகம் பெற்று புத்தி மதி சொல்லும்படி கேட்ட ஓர் வாலிபனுக்கு சர் வால்டர் ஸ்காட் என்னும் மேதாவி பின்
@l@lorg எழுதினர்:
'உன் காலம் முழுவதும் வேலையிற் கழியாமல் சிறிது அவகாசமிருந்தால் ஒருவித கெடுமதி உன்னச் சுற்றிக் கொன் ளும், அதற்கு இடம் கொடுத்து விடாதே, பத்திரம், வீண் பொழுது போக்கு எனப் பெண் பாலர் இதனேயே சொல்லுவார்கள், செய்ய வேண்டிய வற்றை உடனே செய் தி முடிப்பதுவே நீ அனுசரிக்க வேண்டிய விதியாக விருக்கட் இம். வேலை முடிந்த பிறகே யல்லாது வேலை முடியுமுன் இ 2ளப்பாறவும், வினுேதங்கள் காணவும் எண்ணுதே பட்ட, ளம் வழி நடக்கும் சமயம் முன்னணி வீரர்கள் தடையின்றி 5 டை கொள்ள விடில் பின்னணி பெரும்பாலும் குலைந்து சித அம். வேலையின் இயற்கையும் இதுவே. முத முதல் செய் து முடிக்க காரியத்தை அப்பொழுதே விட்டு விடா மல் கிரமமாய்ச் செய்து முடிக்காதிருந்தால் பின்பு வேறு வே  ை5ள் திரளாய்ப் பெருகும், பெருகவே நானு வேலே 5ளும் ஏ த காலத்தில் வந்து பிடித்துக் கொள்ளும், இந்த அமர்க்களத் தல விட்டு நீங்கி கிதான புத்தியடையும் திறம் எந்த மனித னுக்கும் இல்லை,
மேற் சொல்லிய வாக்கியங்களே எப்பொழுதும் உன்

விதையொன்று போட செடி யொன்று శ్రీpశీstuff TB
மணத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளவும். அதுவே உனது அமீ விருத்திக்கு அஸ்திவாரம், இதனை மறவாதே!
பருவத்தோ டொட்ட வொழுகி நிருவினேத்
தீrமை யாறுக்குங் கயறு. (குறன்.) அருவிணை யென்ப அளவே கருவியத் ஈல மறிந்து ஜெயின், (குறள்)

Page 42
8வது. அக்தியாயம்.
பொறுத்தார் பூமியாள்வார்
இதன் காத்துக் கற்றடங்க லாந்துவான் செவ்வி வதம் பார்க்கு மாற்றி னுழைந்து, (வள்ளுவர்)
"தண்ணே யடக்கிக் கொள்ளக் கூடியவனே கல்விமான், பிறர் எவ்விதக் கல்வி கேழ்விகளிற் நேர்த்திருந்த போதிலும் அவற்ருல் யாதொரு பயனும பெருர்? எண்முர் ஒர் விற்பன்னர், தண்ணே யடக்கியான முடியாதவன் யாதொரு காரியத்தையும் சாதித்து முடிக்கமாட்டான். தன்னை படக்கிக் கொன்னாத காரணத்தால் அழிந்தவர் பல கோடி யுண்டு. எவ்வளவு புத்தி சாவிகள், படித்தவர்கள், உயர் நோக்க முடையவர்கன், செல்லு வர்தர்கன் தங்கள் தங்கள் கோபத்தை யடக்கிக் கொன்னாத வர்களாகி எதிரிகளைச் சுட்டும், வேறு விதமாய்த் துன்புறுத்தி யும் அரசக் கெங்களில் உழல்கிருர்கன் என்பதை அறியயோ
பேசாசை, கோபம், பொருமை காரணமாய் எவ்வளவு பேச் சமது சாட்டுச் சிறைச் சாலைகளில் காலன் கழிக்கிருச்கள் என்பதைக் கவனி. தங்களது தீய குணங்களை அவர்கள் அடிக் இக் கொண்டி குப்பார்கனேயாகில் அவர்களுடைய பிற தற்

பொறுத்தார் பூமியாள்வார் 75
குணல்கனாலும் தொழில் நிறத்தாலும், சமது காட்டிற்கு எவ் உணவு தன்மைகளே ச் செய்திருக்கக் கூடும் என்பதையே சி.
ஒரு நிமிஷ நேரம் தங்கள் கோபத்தை யடக்க முடியாமல் அவர்கள் எவ்வளவு பொருள் சஷ்டம், சுதந்திர மின்மை, கேவல கிலேமை முதலிய வற்றை நடைந் திருக்கிருர்கன் இன்ப இதைப் பஈர்.
தங்கன் கோபன் காரணமாய் எவ்வனவு பேர் தங்கள் உத்தி
யோகங்களை யிழந்து சாப்பாட்டிற்குல் கஷ்டப்பட்டுக் ைெ8ண்
டிருக்கிருரர்கள் என்பதை வறியாயோ? அவர்களிருச்த உயர்
திலேயை யடைய எவ்வனவு வருஷம் கஷ்டப் பட்டிருப்பார்கன் அவ்வனவு சிரமங்களை யனுபவித்திருப்பார்கள்? அவ்வனவும் ஒரு கிமிஷ சேரத்தில் அழிந்து போயின வென்பதை நீ கண் கிருயா?
ஒர் கைத்தொழில் நிபுணர்; மகா புத்திமான் தன் தொழி வில் இணையற்றவர்; பல வருவகாலம் உயர் நிலையை யடையாது கஷ்டப் பட்டுக் கொண்டிருப்பதைப் பற்றி ஆராய்ச்த காலத் தில் அவருடைய முற்கோபமே அதற்குக் காரணம் என்பது லுெ ஒளியாயிற்று, தன் கீழ் வேலை செய்யும் தொழிலாளர்களே அடிய த சாளில்லை. சிலசமயம் சன் முகலாளியையும் அடிப்பார். இ சண்டொருவர் அவரது திறமையை எண்ணி வேலேக் கமர்த்திச்
கொண்டனர். கடைசியாக ஒருவரும் அவரை விரும்ப வில்லே,
ஏன்? அவருடைய குணத்தல் அவருடைய நீறு ஆனதே

Page 43
வெற்றி
2670 டைய முன்னேற்றத்திற்கு ஒே பெருக் தடையாயிரு * தீது
*。 - o பொறுமை வேலைக்கானுக்கு மாத்திாறன் A முதலாளி 籤 - 釜 鹭? - 泷 鶯 சம் அவசியமானது. முதலாளி 67ಎ ಮಿಳಿ©) - ಕರಣ 5.373 ಟೆ?
y? d ݂ ݂ மருநது கோபம் அல்ரிட மிருந்தால் அவர் மேல் ஒங்குவது
^ மிகவும் சிரம Po si Ulo ay 53, 9-up a b வினது பற்று வரவு ஆசாமி
ஆ * o Ο களே வாயில் வந்து பிரகாரம் திட்டுவான். தனக்குப் பொருள்
AN o கொடுப்போனையும் திட்டுவான். தி 8ே7 வே?லக்காரர்க%ள தி து
- 。 ..., றத்தி னெ. இவனுடன் ஒருவரும் பற்று வரவு செ l ணுேTகள். ୫୯୭ ୱିକ) ଅଛନ୍ତ୍ରୋଣ୍ଟ 1ானும் (2a2a : ஆபூரான், ' க்தி "மயம் இவனிடம் பொருள் அபகரிக்கலாம் என்
- **
தீேவும் வைத்துக் கொள்வர் சம்மதியார்கள். இத் துற்குணத்
صبی۔۔۔
- ^ ബ 39தி ல் 67 ல் இரவோ ( ; பெருகஷ்டமடைக் திருக்கிருச்சு
兰。 《 எ ග්‍රි. ல் u:'ഥു്');
- - C கோபம் வதக ஆாலத்தில் சிலர் காங்கள் என்ன செய்கி
βργιο ক্তা স্টেft-ray) யறியார் | გh . பைக்தியம் பிடித்தவர்கள் போல்
ది a இடத்து கொள்வார்கள் இன்னது பேசுகிறுேம், எவரது கல்
6ਇ 4 இருக்கிறேம் என்பது அறியாமல் Fடத்து வார்கள். தன் எதிரிலுள்ளவற்றைத் தூக்கி யெறிந்து உடைப்
o o o R 秒 பார்கள் கையில் வைத்திருப்ப வற்றைக் கொண்டு எதிர்
ட்ெடவர்களே அப்பார்கள். மண்டை யுடைக்கப் பெற்றும்
இரடிசன் இன் உடைக்கப் பெற்றும் அலல் கோலமாய்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

டொறுத்தார் பூமியாள்வார்
݂ ݂ ݂
சளம்போல் தன்னெதிரில் இருப்பதைக் கண்டு
தணிந்த பின் வருந்துவார்கள்.
e - ^" vo ፆகோபம் வந்த சமயம் தன் சக்திக்கு அதிகப்பட்ட கார் பல்களை ச் செய்து, தணிந்த பின் ஆயாசப் பட்டுப் படுப்பதை
நீ அதே கரிடம காணலாம், அக்கோபத்தால் அவனது பல
வ்ெவளவு பழுது பட்டிருக்கும் என வெண்ணுகிரும்.
,。 a (?) . . ஒருவனுடைய ஆ4 リリ @のA2455。 கோபம்
இந்த க பணத்தால் பலருக்குச் சரீாத்தில் ஈடுக்க மேற்பட்டு
பலமணி ரேங்கள் வரையில் அவர்கள் யாதொரு (శిఖణిణ (u பயனற்றவர்களாவதை நீ அறியயோ? கோபம் வந்த சமயம் அகேருக்கு அவர்களுடைய ரத்த சம்புகள் வெடித்து உயிர் விட்டிருப்பதைப் பற்றிக் கேள்விப் பட் உந்து தணிந்த பிறகு அநேகருக்கு த% நோய் ஏற்படுவதை நீ அறிந்திருக்கக் கூடும். அதே சுருக்கு அது மூளை நோய்களே புண்டாக்கியுள்ளது . பலருக்கு அது பக்க வாதத்தை புண் டாக்கி புள்ளது என வைத்திய நிபுணர்கள் சொல்லுகிருர்கன், கோபம் வந்த சமயம் செய்த முட்டாள் தனமான காளித்தைக் இண்டு பிறகு வெட்கப் பட்டுக் தலை குனிந்து நடக்கும்படி ஏற்பட
வில்லேயா?
அதன் காரணமாய் ஒருவனது மரியாதை ఈ పవaది (64
திே லென்பதைக் கவனித்தாயா? கோபல் இராணமாய் டிக்

Page 44
78 வெற்றியனதே
உற்ருர் உறவினர்களை இழப்பாய், உன் உயிர்த் தோழர்கனை இழப்பாய், உன் பொருளை இழப்பாய். உனது உயிர் கிலே யான தொழிலையும் இழப்பாட், ற் பெயரையும் இழப் பாய். உ ைக்கு வியாதி யுண்டாக்கும். சில சமயம் உனது உயிருக்கே ஆபத்து வரும். இவ்வளவு தெ தி யை யு க்ண்டாக்கக் கூஉய கோபத்தை நீ விட வேண்டாமா?
கோபம் கொண்டவன் பூர்ண மனிதனல்ல. கோபம் ஏந் பட்ட காலத்தில் மனித சுபாவம் விட்டுப் பிசாசின சுபாவத்தை அடைடிென், அவனை எவ்விதம் முழுமனிதன் எனக் கூறு இது? உனது சரீரத்தி லுள்ள தசை நரம்பு சக்தம் முதவி அற்றுள் கோபம் பெரு மாறுதல்களேச் செய்கிறது. திடீர் னைக் கோபம் வருஞ் சமயங்களில் ஒருவருடைய இருதய 54 லவ்களுக்கு அளவிற் சதிசமான சத்தம் பாய்ந்து அதில் விஷம் உண்டாகிறது என நிபுணர் கண்டு பிடித்திருக்குெரர்கள். அக் காரணத்தால் தான் கோபத்தணிந்த பின் ஒருவனுக்கு ஆபாசம் ஏற்படுகிறது.
கோபத்தால் ஏற்படக் கூடிவ ரீத்தக் கொதிப்பை, மனக் கொதிப்பை, சரீர பட படப்பை அடிக்கடி தாங்கக் கூடிய சரி பலம் யாருக்குமே யில்லை எனலாம். கோபம், பொருதிை பான்ற குனங்களால் ஒருவனது சரீரத்தில் விஷமேர் அவ ணுடைய உயிர் காடியின் பலத்தைக் குறைத் துக் கொனடே
இகுகிறது என்பது மிகையாகாது. சாவதானமாய், பட படப்

பொறுத்தார் பூமியாள்வார் 79
பில்லாமல் சரி உறுப்புக்கன் வேலை செய்ய வேண்டியவை. அவ்வாறன் னியில் திடீர் என வேகமாய் இடுவதும், தாறுமாரும் ஓடுவதுமாயிருந்தால் சிரீ அமைப்புகளில் பழுது ஏற்படாதி ருக்குமா?
மனிதனிடத்தில் இருவித குணங்களுண்டு. தெய்வ குணம் ஒன்று, மற்முென் று மிருக குணம, எ க்குஇனத் தை விருத்தி செய்கிருளுே அக்குனத்தை அவன் அடை முென் என்பது ன மை, கிருத குணத்தை விருத்தி செய்பவன் விருகத் தன்மையை யடைகிமு ன். உருவத்தில் மனிதனெ னும் அவன் குணத்தில் மிருக்மாவான். உன்னிடம் இல்லாது குணத்திற்காக சீ வருந்தவேண்டாம். க் குணத்தைப் பெற முயற்சி செம், உனக்கும் கோபம் அணுவசியமாய் வகு தரகுல் 'என் செய்வேன் எனக்குக் கோபம் வருகிறதே! அத னே என்ஞல் தடுக்க முடியவில்லையே " என் )۶ھ می fréلاھلیتn )ھو تو கோபத்தை விட முயற்சி செய். எனக்கு கோபம் இராது எனச் சி டம செய்து கொள், பொறுமை கொன்ன முயல், முயலுவதில் ஆரம்பத்தில் சற்று சிாமாயிருக்கலாம். ஆளுல் உன் குணத்தை அடக்க சார்த குணத்தை மேற் இொன தி பழவோ அக்குணத்தை மீ அடைவாய்,
தான் என்ற அகம்பாவமே உனக்குக் கெட்ட எண்ணத் ஐத யுண்டாக்குகிறது. உனது சுய இலமே கோபத்தையும், உனது கர்வமே பிறரிடம் பொழுமையையும் னேர்க்கிறது.

Page 45
8U வெற்றியுனதே
அசிம்பாவமும், பொருமையும், சுயநலமும் உன்னை ஆளாக்குமா? இவை யெல்லாம் நாயின் குணங்கள எனபதை உணர்வாய், நல்லவர்களிடம் சண்டையிழுத்து விட்டு 8 விஷ்டம் தேடிக் கொடுக்கும் குணங்கள் இவைகளே. மனிதனுய்ப் பிறந்து மிருகமாய் நடக்கலாமா? அது எவ்வளவு கேவலமான தென உணரவில்லையா?
*அளிது. அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தலளிது" என்னும் வாக்கை பறியாயோ? கடவுளின் நோக்கத்திற்கு மாருக ரீ நடக்கி லாமா? அது ತ್ತಿ ಡಿ.9ಿ ஆணைக்கு விரோதமான தல்லவா? கோபம் வந்த காலத்தில் உனது படிப்பு உணக்கு உபயோகிப் படுவதில்லை. உனது உயர் நோக்கம் உனக்குப் பலன் கொடுப் பதில்லே, பிறரால் இகழப் படுவாய். உனது வாழ்க்கையில் பெரும் விகாரமான வடுவை இக்குணம் ஏற்படுத்தி விடுகிறது என்பதை மறவாதே!
செருப்புச் சுட்டால் குழந்தைகள் மறுபடியும் செருப் பிடம் செல்லா, கத்தி வெட்டினுல் மறுபடியும அகி சித்தியைக் குழந்தைகள் தொடா, குழந்தைகளை விடப் பகுத்தறிவு உனக் கதிகமில்லையா? பெருங் கஷ்டங்களும் இஷ்டங்களும் கோபத்தால் ஏற்படுகின்றன வென்பது தெரிந்திருந்தும் அ டிக்கடி உனக்குக் கோபம் வருவதானுல், உன்னைக் குழந்தையை விடக் கீழ் தாத்திலுள்ளவன் என ஏன் சொல்ல லாகாது?
கோபத்தை யடக்க இனமை முதத் கொண்டே பழக

போறுத்தார் பூமியாள்வார் 8.
வேண்டும். கோபகுணம் குழந்தைகளிடம் பலப் படும்படி இடம் கொதிக்கலாகாது. குழந்தைகளிடம் கோபம் வரும் சமயம் அ ளே அடக்க முயலவேண்டும். அக் கோபம் அதிகப் படும் ப ன்ே காரியங்க% செய்தோ பேச்சுகளைப் பேசியோ விருத்தி செய்யலாகாது.
பிறருக்குக் கோபம் வரும் சமயம் அது தணிவதற்கான ':94ിഭ ഭ 'u3'ഉ:്റ്റൂ. அதனுல் அவனுக்கு மாத்திரி "ல்ல உனக்கும் என்மை தேடிக் கொள்கிகுய், வீடு தீப் பிடித் து எறியும் சமயம் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி யலிக்கும் வழக் கம் உலகத்திலில்2ல. சேற்றில் ஒரு வின் அகப்பட்டுழலுஞ் ச மயம் அவனை அதிணின்றும் எடுத்து விட வேண்டுமே யல்லா து அதில் அமுக்க வெண்ணலாகாது. அதுபோல்,
ஒருவனுக்குக் கோபம் வரும் சமயம் நீ சாக்தமாய்ப் பே ஈ, கோபம் கொண்டவனே அமைதியுடன் வெறிக்கப் பார்த் தால் அவனது கோபம் தணியும் என்பதற் கையமில்லை. உயி ரையே மாய்க்கும் மேற் சொல்லிய யே குணங்களைக் களைந்து பொறுமை யென்னும் குணக்கை படைவ8 யானுல், கீ திெய் 63. J6) b கொண்டவஞவாய்.
பொறுமையுடன் சாத்வீகமாயிருக்க எதிரி உன்னே வெல் ல முடியாது. கோபமே பலமற்ற பேடிகளின் ஆய்தமாக் தர்மரைப் போல் கோபமற்ற வரைப் பற்றிக் கேள்விப் حسام السا
• 。リ。
"333 1146 لاالفا, 11 سا (A) فقرار روبہ 531 )

Page 46
82 வெற்றியனதே
துண்டா? பலங்குன்றிய அவர் பொறுமையுட னிருந்தார்? எதையும் ஏற்று சகிக்கக் கூடிய உயர் சக்தி பவரிடம் இருந்த *ாானத்தால் அவர் சாந்த குணம் பெற்ருர்,
பொறுமையால் உலகத்தை யடக்கியவர் அநேகருண்டு. நாதரைச் துன்புறுத்திய காலத்தில் “தாங்கள் இன்னது செய்கிருேம் என்பது தெரியாமல் அவர்கள் செய்கிறர்கள். அவர்களே மன்னியுங்கள்" எனக் கடவுளது கருணைக்குத் தன து எதிரிகளை ஒப்படைக்கவில்லையா? அதனுல் ஏற்பட்ட பிரதி பலன் என்ன? உலகம் அவர் வசப் பட்டு நிற்கிறது.
உலகத்தில் தோன்றியுள்ள எல்லா மதபோதகர்களையும் எ தித்துக் கொள்ளுங்கள். தங்கள் தங்கள் கொள்கைகளை நிலை நி றுத்த அவர்கள் கோபத்தை ஆயுதமாகக் கொள்ள வில்லை. சா தத்தையே ஆயுதமாகக் கொண்டனர் என்பது சரித் திர மூலம் அறியக் கிடக்கின்றது.
உலகத்தையே தனது படைப் பலத்தால் ஆண்டு வருவ தாக எண்ணி வரும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் எதனுல் அடக்கப் பெற்ருர்கன் என்பதை யறிய வில்லையா? சாத்வினத்தா லல்ல வோ? சாத்வீகம், பொறுமை, எதிரியையும் அன்புடன் ஏற்
குங் குணங்கள் உலகத்தையே ஆளும் என்பதற்கு மகாத்மா
வீன் வாழ்க்கையே உனக்குப் போதிய அத்தாட்சி யல்லவோ?
நீ விருத்தியடைய வேண்டுமானுல், மேல் நிலைக்கு வந்து லான
霹

பொறுத் தார் பூமியாள்வார் 83
சையும் உன் வயப்படுத்த வேண்டுமானல், துர்க்குணங்களைக் கனேச்து தாய குணங்களே மேற் கொள்வாய்.
மனிதன் நடமாடுல் கோவில், உன் மனமே கடவுளது இருப்பிடம் என நம்பு, அத்திருக் கோயில் எவ்வளவு புனித மாய் இருக்க வேண்டு மென்பதை யுணர வில்லேயா? கோபம்) தாபம், பொருமை போன்ற தூர்க்குணங்கனால் அக்கோயிலை அ சுத்தப் படுத்திக் கடவுள் அதனுட் பிரவேசிக்கா வண்ணம் செய் து, இகுள் என்னும் சைத்தானுக்கு உறை விடமாகச் செய்யப் போகிஞயா? சற்றுயோசி உன்னை நீ உனா வில்லையா? கீ யார்? ஆறறிவு பெற்ற மனிதனல்லவா? உன் அறிவை யிழக் து மிருகமாகப் பார்க்கிாாயா? மிருக மாவதில் உனக்கு வெட்க மேற்பட வில்லையா?
மிருக பலம் உலகத்தை ஒருக்காலமும் ஆண்ட தில்லை என்பது சரித்திர உண்மை, அன்பே உலகத்தை பாண்டு வரு கிறது. இங்கிலையில் நீ உன் மன மடக்கி வாழப் போகிமு யா? அல்லவா?
வெகுளியே யுயிர்க் கெலாம் விளக்கும் தீவினே வெகுளியே குணத்தவம் விாத மாய்க்குமால் வெகுளியே யறிவினைச் சிதைக்கும் வெம்மைசால் வெகுளியிற்கொடும்பகை வேருென்றில்லையால்
(தனிச் செய்யுட் கோவை)

Page 47
வெற்றியுனதே
மூங்கிலிற் பிறந்த முழங்குநீ பூங்கின்
முதலற முறுக்குமா போலத் தாங்கருஞ் சினத்தி தன்னுளே தன்
லுறுகிளை யெலாஞ் சாய்க்கும் ஆங்கதன் வெம்மை யறிந்தவர் கமைய
லதனை யுள்ளடக்கவ மடங்கா நோங்யெ கோபத்தீயினை யொக்கு
முட்பகை யுலகில் வேறுண்டோ,
(தனிச் செய்யுட்
கோபத்தாற் கெனசிகன் தவத்தைக்கொட்: ஞன் கோபத்தா னகுடனுங் கோல மாற்றிஞன் கோபத்தா விந்திரன் குலிசம் போக்கினன் கோபத்தா விறந்தவர் கோடி கோடியே,
(விவேக சிந்தாமணி)
ஒருத்தார்க் கொரு நாளை பின்பம் பொறுத்தார்னகுட் பொன்றுர்துனேயும் புகழ், குறிக்
ෙම ශ්‍රිබ්,

9வது. அக்கியாயம்.
V−
உனது மனச்சாட்சி என்ன சொல்லுகிறது?
பண் பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வ நன்பால் கலந்தீமை யாற்றிரிங் தற்று (வள்ளுவர்) நீ செய்யும் தொழில் உனக்குத் திருப்தியைக் கொடுக்கிற
*
தா? உனது வருமானம் சத்தமான வழியில் வருகிறதா? உனக்கு வரும் ரூபாயில் ஏழைகளது ரத்தம் படிங் திருக்கிறதா? ஏழைகளை ஏமாற்றிச் சம்பாதிக்க வேண்டி யிருக்கிறதா? அது நியாயமான முறையில் உனக்கு வருகிறதா? உனது மனச்சாட்சி என்ன சொல்லுகிறது?
* நான் செய்யும் தொழில் பாபம் நிறைந்துள்ளது. காலை பில் வேலேத் தலத்திற்குப் போய் செய்யும் வேலைக்குத் தக்க கூலி யில்லாமல் கினம் பல தொழிலாளர்களுக்கு அறைப் டெ யர் போட வேண்டி யிருக்கிறது என் செய்வது? அவ்விதம் செய்யா விட்டாலும் எனது முதலாளி என்னை தோட்டத்தில்
வைத்திருக்க மாட்டார்கள், !
என்று சொல்லுகிருரர்கள் ஒரு பகுதியினர்.
6 காலே எழுந்தது முதல் இரவு 9 மணி வரையில் எங்கள்

Page 48
86 வெற்றியுனதே
கடையில் சாமான்கள் வாங்க வருபவருக்கு சாத்தல் சாமான் கொடுத்து ஒரு சாத்தல் கணக்குப் போட வேண்டியிருக்கிறது. பழய துணியை வைத்துக் கொண்டு புதிய துணி யென விற்க வேண்டி யிருக்கிறது. அவ்விதம் செய்யா விட்டால் எனக்குப் பிழைப்பில்லை. இவ்விதம் மோசம் செய்ய எனக் தப் பிரிய மில்லை. ஆனுல் நான் செய்யா விட்டால் வேறு யாராவது செய்வர்கள் ஆதஞல் என்ன? ' எனச் சொல்லுவார்கள் மதுசாரர்.
எந்தத் தொழில் செய்து வருபவரைக் கேட்ட போதிலும் பெரும் பான்மையோர் தங்கள் தொழிலில் தங்களுக்குப் பிரிய மில்லாதது போலவே பேசுவார்கள். அவ்விதம் பிரிய மில்லாத தொழிலைச் செய்வதேன் எனக் கேட்டால் ஒவ்வொருவரும். ஒவ்வோர் விதமாய்ப் பதில் உர்ைப்பதைக் காணலாம். 8 இன் தத் தொழில் விட்டால் எனச்கு வேறு தொழில் தெரியாது. இவ்வனவு காலம் இக்தொழிலைச் செய்த பிறகு புதிய தொழி லேச் செய்ய எவ்விதம் முடியும்? ' என்பார் ஒரு பகுதியினர்.
* சில காலம் இத்தொழிலில் இருந்து கொஞ்சம் பொருள் தேடிக் கொண்டு வேறு நியாயமான தொழில் செய்ய எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறேன்' என்பார்கள். மற்றுஞ் சிலர் இந்தச் தொழிலில் வரும் வருமானம் வேறு தொழிலில் எனக்கு வராது எனக்கு குடும்பமே பெரியது. அதைக் காப்பாற்று மிேத்தம்
 

உனது மனச்சாட்சி என்ன சொல்லுகிறது? 87
இக்காரியத்தைச் செய்கிறேன் " என்பார்கள்,
சிலரிடம் 8 நீங்கள் என்ன தொழில் செய்கிறீர்கள்' என் து கேட்டால் அவர்கள் தாங்கள் செய்யுங் தொழிலைச் சொல்ல வும் வெட்கப் படுவதைக் காணலாம். மற்றுஞ் சிலர் ? இாய் விற்று காசு குலைக்குமா?எந்தத் தொழில் செய்தால் என்ன? பணம் வந்தால் போதும் * மிகவும் கேவலமான தொழில்களே யும் மனங் கடசாது செய்வார்கள்.
நீ ஆறறிவு பெற்ற மனிதன் என்பதை மறவாதே டூன் மை இது தீமை இது எனப் பகுத்தறியும் குணம் உனக்குக் க -இன் கொடுத்திருக்கிறர் என்பதை உணர்வாய், தீயவை செய்வதற்காக உன்னைக் கடவுள் சிருஷ்டித் திருக்கிருர் என் றெண்ணுதே, சன்மை செய்யவே உன்னை யுண்டாக்கி யுள்ளார் என்பதிற்குப் பல வித அத்தாட்சிகளுண்டு. மீ நன்மையைச் செய்ய முற்படுவாயால்ெ உலகம் உனக்கு உதவி செய்யும், உ இனது வாழ்க்கையைப் புனித மானதாய் ஈடத்திவா? அப்பொ ழுது கடவுளுடைய அணுக் கிரகமும் உனக்கேற்படும்"
உலகமே ஒர் பெருங் கடல், அதில் நீ ஒர் கப்பல், அச்
ஒட்ட உன் மனமே ஒர் திசையறி சுருவி. அக்கருவி
எப்பொழுதும், நன்மையிது கீமை இது வெனக் காட்டி நீ சோ
வேண்டிய துறைமுகத்திற்கு யாதொரு தீங்கும் எற்படாமல் கொண்டு சேர்க்க வழிக்காட்டும். இக்கருவியின் முள் வோ

Page 49
88 வெற்றியுனதே
யமாய்க் காட்டும் திசையை விட்டு, முள்ளே பல வந்தமாய் வேறு
பக்கம் காட்டு வித்து உன் கப்பல் ஒட்டினுல் நீ நினைத்தி
விடம் போய்ச் சேர்வது எப்படி? அது போல்
உன் மனச் சாட்சி சொல்லுவதைக் கேளாமல், மனச்
சாட்சிக்கு விரோதமாய் நடக்க நீ எண்ணு வாயாகில் உனது
காரியம் எவ்விதம் கைக் கூடும் எனக் கருதுகிருய் பண ஆசை
என்னும் கயிலுகொண்டு உன் மனச் சாட்சியைக் கட்டு வித்து, தீயன செய் வாயாகில் கடவுளுடைய கருணை உனக் கெவ்விதம் எனக் கருது கிருய்
உனக்கு பெருஞ் சம்பளம் வருகிறதே என எண்ணலாம். உன் வியாபாரத்தில் ஏராளலாபம் வருகிறதே எனக் கருதலாம்: எனக்கு இத்தொழில் தவிர வேறு தொழில் தெரியாதே என் என்று சொலலக் கூடும், சான் இதைச் செய்யா விட்டாலும் வேறு யாராவது இதனைச் செய் வார்கள் தானே என்று நீ நினைக்கக் கூடும். இவ்வித காரணங்கள் எல்லாம் உன்னைத் தீய வழிக்குத் திருப்ப வேண்டாம்.
உனக்குப் பெரும் ஊதியம் கிடைப்பது உண்மை, பணம் சம்பாதிப்பதே உனது வாழ்க்கையின் லட்சிய மல்ல, பணம் என்னும் ஆகாரத்தைக் கண்டு துண்டில் முள்ளில் போய் சிக்கிக் கொள்ளாதே, பிறரை விமாற்றித், துன்புறுத்தி உனது பணம் சேகரிக்கப் படுகிறதா? நீ உனக்காகத் துன்புறுத்தா விட்டா

ஏமாற்கு விட்டாலும், உனது முதலாளிக்காக
வேண்டி பிருக்கிறதா என்பதையும் யோசி.
ܝ ܥ பிறருடைய சுதந்திரத்திற்கோ அல்லது, அவர்களுடைய
உரிமைகளுக்கோ பாதிக்கக் கூடியதா யிருந்தால் அந்த "ಆ" σΟτρή பெரிதென் றெண் ணுதே! அவ்விம் சம்பாதித்த பணத் தில் பிறருடைய சக்கம் பூசப்பெற்றிருக்கிறது என்பதை உணர் „ე თვე. ი. உனது பணம் அழுக் ନo) - ($, துள்ளது என்பதையும்
-
. . நிவம் , ........................,,
al 6יש זי (a57":4, Ly 4.Lj gʻ,62. „55 கிடைத்த ಇನ (1877 L 60070 ಐಚ್ರಣ' போதும் எனக கருது வா யானுல உனது வாழ்க்கை ყ%ჭ6) წ தோல் வி யடைத்த வஞவாய், சீ கோடீஸ் வானுகலாம். நீ பெரிய
மனிதனுக முடியாது.
பன முடையவர்களே ப் பணக்காார் என்று சொல்வார்கள்.
麗 - guo 2.0LJITOVAO T MTSuT S S S S S S CT GGG LL LLLLLLLTS TS TT
ས།
ாம் பெருத்திருப்பவனை தடியன் என் பார்கள். படித்தவனைப்
படிப்பாளி என்பார்கள். 4, η ου பெருத்தவனை யா?ன க்காலன்
என்பார்கள். இவர்களைப் பெரிய மனிதர் என்று ஒருக்காலும்
உலகம் சொல்லாது. பெரிய மனிதனுவதற்கு வேறு ভোগ্যতা চ |
- - கள் இருக்க வேண்டும் பெரிய மனிதன் என்று ஒருவரைச்
சொல்ல வேண்டுமானுல் இவருக்குப் பொருள் வேண்டு மென்ப
நில்லே. நிலம் வீடுகள் முதலிய வேண்டுமென் பதில்லை. அவருடைய தாயகுணத் திற்முன் பெரிய மனிதத் தன்மை

Page 50
كغره
90 வெற்றியுனதே
இத்தொழிலை நான் செய்யாவிட்டால் வேறு யாராவது செய்ய மாட்டார்களா? என்று சொல்லிக் கொண்டு நீ அதனைச் செய்ய முற்படாதே! பிறர் செய்ய முன் வந்தால் அவர்கள்
செய்யட்டும். இதைவிட உயர்க்க வேலை உனக்குண்டு. கே.
வலமான வேலை செய்து பிழைக்கும் படியோ, பிறரைத் து ற்
றியோ, பொய் சொல்லி ஏமாற்றியோ பிழைக்கும் படியோ உன்னைக் கடவுள் சிருஷ்டிக்க வில்லை என்று நீ திட்டமாய் நம்பு, நீ வேறு தொழில் செய்தால் அதில் விருத்தி யடை
வாய் என்பது நிச்சயம்.
'எனக்கு இத்தொழிலைச் செய்யப் பிரியமில்லை எனி னும் சிலகாலம் இதைச் செய்து கொஞ்சம் பொருள் தேடிச் கொண்டு வேறு தொழில் செய்யலாம் என எண்ணிக் கொண் டிருக்கிறேன்" எனச் சொல்லாதே, தெட்ட தொழில் செய் து நல்ல பணம் சம்பாதிக்கலாம் என நிஜாயாதே. தொழில் முறையைச் சீர் திருத்திப் புனித மாக்கலாம் என்றும் எண் ஞதே. வெகுகாலம் இதே தொழிலைச் செய்வதால் ஒன்மை சீமை என்ற வித்தியாசமும் உனக்குத் தெரியாமற் போய்விடும். அது மாத்திரமல்ல, அதில் வரும் வருமானத்தின் மேலுள்ள ஆசை காரணமாய் மனச் சாட்சி மழுங்கி விடும். தொழில் கெடுதியுள்ள தெனினும் அதற்குத் தக்க ஊதியம் இருக்கிறதே என்ற எண்ணமும் கோன்றும் தொழிலில் உழன்று வேறு

உனது மனச்சாட்சி என்ன சொல்லுகிறது 9.
தொழில் செய்ய வகை யறியாமலும் நீ உன் தொழிலுக்கு அடிமையாகி விடுவாய், ஆகவே உன் மனச் சாட்சி எப்பொ ழுது தகிக்கிறதோ அப்பொழுதே அதனை நிறுத்தி விடு.
வேறு தொழில் செய்யத் தெரியாதே என்ற கவலை வேண்டாம். உன் மனச் சாட்சிக்கு விரோதமான தொழில் செய்ய உனக்குப் போதிய திறம் இருக்கும் சமயம, உனக்குத் தக்க தொழில் செய்ய முடியா தென்று கருதுகிருய் உன் மனதிற் கிசைந்த தொழில் பன் மடங்காய் செய்யக் கூடும் என்பதைத் திட்டமாய் நம்பு,
உன்னுள் உள்ள துர்க் குணங்களை விருத்தி செய்யக் கூட டிய தொழிலே ஒருக் காலமும் நீ செடய எண்ணுகே, அது உனது அபி விருத்திக்குக் கெடுதி பயக்கக் கூடியது. உன் உதி ா கிமித்தம் தினந்தோறும் சொல்லும் பொய்கள், செய்யும் அக் கிாமங்கள், உன்னிலுள்ள நற் குணங்களை அழித்து விடும். உன்னுடைய மனித குணம் நீங்கி மிருக குணம் பே விடும்.
உலகம் கில் எவ்வளவோ தூய வேலைகள் இருக்கையில் கீ அ ற்ைறை யெல்லாம் விட்டு உன் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாகவும், புனித மில்லாததுமான தொழி%ல என் மேற்கொள்ள வேண் இம் என்பது விளங்க வில்லையா? தற்பொழுது மேற் கொண டுள்ள தொழிலே விட முடியாது என நினைக்கிருயார் உன்னைச் சுற்றிலு முள்ளவர்கள் லட்சக் கணக்காய்ப் பொருள் தேடுகை
பீல் தீயது, அலலது என்று பகுத் தறிந்து பொருள் சம்பாதிக்

Page 51
கா திருப்பானேன்?
୯୩୭ JY ulli Gao
* ஒரு பொய் சொன்னுல் இன்ற 0.00
翠、魏、 - 。 O க்கும்' என்ற நிலைமை யிருக்கவிைல், உண்மையே பேசுவேன்
என் அது சபதம் கூற ஒருவனுக்கு அளவில்லா கைரியம் அவசி
யம் என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டியதே ஏராளமான லஞ் சம் வாங்கி ஓர் தப்பான காரியம் செய்து அதனை மறைத்திக் கொள்ளக் கூடிய வசதி இருக்குங் காலத்தில், லஞ்சம் வாங்கா திருப்பதற்கு சுந்த வீரத் தன்மை அவசியம் என்பதை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டியதே. பணக்காரர்களை யண்டி பஞ்சேந்திர ங்களையும் அடகிப் பொருள் தேடுவது எளிதா யிருக்கையில்
/ኀ s என் மனச் சாட்சிக்கு விரோதமாய் அவ் வேலே செய்யமாட்
($.t_ତୋtଗରot திடபத்தியுடன் தலை நிமிர்ந்து நிற்பது சிரமத்தான்
அசேகர் யோக்கியன் என்ற பட்டம் பெற்றிருக்கிறர்கள்
திருடுவதற்கு வசதியில்லாத லிடத்தில் யோக்கிய முள்ளவனுக
விருக்கலாம். தினந்தோரும், கணக்குப் பரிசோதனை நடை
- - ܠܒܝܬ ܨ
A~ பெற்று வரும் இடத்திலுள்ள ஓர் 56OOT 55 68T LI JIGRI?I {AD திருடாத
i - வன யிருக்கலாம். அங் நிலைமையில் உள்ளவர்களை நாணயஸ்
岛 3. f
T ତt Ան (ଗ) ဓါး) ရှ႔) ვიწlც „უ- G/02. ILILOT
காசு திருடக் கூடிய வசதி யுள்ள இடத்தில் உள்ளவன்
- திருடாமல் ஒழுங்காய் இருப்பானே யானுல் அவனை சித்த
வான் எனச் சொல்லக்கூடும். அது போல் அவனவ னிருன்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உனது மனச்சாட்சி என்ன சொல்லுகிறது 93
கும் நிலைமையில், தான் செய்யும் அமீதமான காரியங்கள் வெளி
ராதிருக்கும் நிலைமையிலும், அசனுல் ஊதியம் கிடைக்கும் நி?லமையிலும் உள்ள ,ே மனச் சாட்சிக்குப் பயந்து நடந்தால் தான் உன்னை சத்தியவான், பெரிய மனிதன் எனச் சொல்ல முடியும், கையிலுள்ள பணத்தைக் கொண்டு ஒருவனைப் பெரிய மனிதன் என்று சொல்லும் இவ்வுலகத்தில் பண மில்லாது Fான் என் செய்யலாம் என்று திகைத்து நிற்காகே!
அவசியமானுல் கிழிந்த கங்தைகளைக் கட்டிக் கொள்.ஒரு
வேளை ஆதாரம் சாப்பிடு, உன் வீட்டில் அழகிய ர்த்தினக்
கம்பளங்களும், மேசை நாற்காலிகளும் தேவை பில்லே. எவ் வளவு கஷ்டங்கள் வந்த போதிலும், நியாய வரம்பு மீறி நட வாதே அநீதமான காரியங்களுக் குடன் படாதே நிலத்தை வெட்மக் கொத்திப் பயிர் செய், கூலி வேலை செய், இவற் ரூல் உனது உயர் குணம் குறைந்து போகாது. உன்னுடை ய யோக்கியதையை, சுய மரியாதையை ஒரு நாளும் குறைத் துக் கொள்ளாதே; உன் மனச் சாட்சியை விற்று விடாதே, பணத்தை எண்ணி உன்னுடைய யோக்கியதையைக் குறைத் துக் கொள்ளாதே. பணம் வரும், போகும்; நீ பாடு பட்டுத் தேடிய யோக்கியதையை மாத்திரம் உன் உயிர் போயினும் إقليمنى) قيس الأوق (6) " لأية
அருகல தாகிப் பல பழுத்தக் கண்ணும்
பொளிதள் விளவினை வாவல் - குறுகா

Page 52
94.
*
வெற்றியுனதே
பெரிதணிய ாாயிலும் பீடிலார் செல்வம் فر۔ கருதுங் கடப்பாட்ட தன்று (காலடியார்)
அன்னர்க்கொள் வன்ன குறுமுகிழ வாயினுள் கள்ளி மேற் கை மீட்டார் குடும்பூ - வண்மையால் செல்வம் பெரிதுடைய ராயினுங் கீழ்களை இள்ளா ஏறி வுடையார், (நாலடியார்) இச்சப் படாதவன் செல்வம் நடுவூரு *னச்சு மரம் பழுத்தற்று. (குறள் அன்பொரி இத்தற் செற்றற நோக்கா தீட்டிய வொண் பொருள் கொள்வார் பிறர். (குறள்)
4|| 影公 NYX. M2
*

*T
10வது. அத் தியாயம்
வெற்றி பெற்ற ഞp
உலகத்தில் தன் வாழ்க்கையில் வெற்றிபெற உழைப்பவர் ளே இருபகுதியாகப் பிரிக்கலாம். பணமே பிரதானம் என வதனை ச் சேகரிப்பவர் ஒரு சாரார். பணம் பெரிதல்ல, தனஅ வாழ்க்கையைப் புனிதமாக்கி உயர்த்த வெண்ணுபவர் மற்மூேர் சாrார். பணத்தையே பெரிதாகக் கருதியவர்கள், எத்து2ை யில் உழைத்த போதிலும், எம்முறையைக் கொண்ட போதி லும், பொருளே பெரிதெனக் கொண்டு மற்றெல்லாவற்றையும் விட்டுத் தேடுபவர் அவர்களே. பொருள் தேடாதவர்களையும், பொருள் இல்லாதவர்களையும் கண்டு இகழும் குனம் கொண்ட இர்களா யிருப்பார்கள். தங்களுக்குக் கிடைக்கும் பணம் முறையில் வருகிறதா பிறருக்குச் சேரவேண்டிய பணம் தன்னு டைய சூழ்ச்சிகளால், கேவலமான முறைகளால் சேர்க்கப் பெற்றனவா வென்றுங் கருதார்கள்.
ஆணுல் மற்றவர்களோ, தங்களுக்குப் பணம் கிடைத்தர லும், கிடைக்கா விடினும், ஏற்குங் தொழில் நியாய முள்ளதாய்
பிறர்க்கு உபயோக முள்ளதாய், நன்மைக்கானதாய் இருக்கித

Page 53
o தா வென்பதையே பெரி துவ கவனபபாசள தங்களுடைய
வாழ்க்கையில் வரும் பொருள் துயவழியில் வருகிறதா, அல்ல
து பிறர்க்குரியதை அபகரிக்கிருேமா, அல்லது பிறரைக் கஷ்
a. - - ۔ படுத்தித் துன்புறுத்தித் #6Tಖgu L೮೨ வருகிறதா என் பதை யோசிப்பார்கள். அவ்விதம் அவர்கள் யோசித்து யோசித்
துத் தொழில் செய்து பெரும் பொருளைபீட்ட முடியாத ❖ ፬ Eff
- o * 2.2.ر னததிசல், அவர்கள தொழிலில் Np த వ)ఇ யடைகோ 1 # of
.
அன்றே உலகம் தொல்வதைக் காண் அறிவுள்ள
β) ava@## # கிருேம் ක්‍රීමல அறிவு உலகம் அவ்விதம் கருதுவதில்?ல என்பது திட்டம்,
சமீபகாலம் வரையில் பெருங் கோடீஸ்வார்கள் என்று கரு
தப் பெற்றவர்களும், பெரும் யோக்கியர்கள் நணயஸ்தர்கள் என்
- றும் கருதப்பட்டவர்களும் பொதுஜனங் ளேப் பலவித சூழ்ச்
... 認、ぶ}。。、。。」.。 LS S SYS S S S S S S S LSLS L y SYSS SYS S yyBLL SS சிகளால் ஏமாற்றிஞர்கள் எனக்குற்றம Title " 。 aavenリcm 高76)。鱗● டனை யடைந்திருக்கிருக்கள் என்பதைக் கவனிக்குங் கா6 த்தில்
பணம் சம்பாதித்தவர்களின் இரகசிய " நாம் சிற்று
விசாரிக்கவேண்டியவர்களாக விருககிருேம்.
o 11 ܗܘ - . பிறநாட்டிலுள்ள கோடீஸ் வார்க%ளப் பற்றி நாம் கவனிக்
2. கத தேவையில்லை. நமது நாடe ல பெரும் | L'গ " "тта T எனக் கருதப் பெற்றவர்களைப் பற்றி ஆராய்வோம். கஞ்சா,
- o அபின் போன்ற லாதிரி வஸ்துக்களை இரகசியமாய் வியாபாரம்
- செய்து தேடிய பொருளில் ஒடு பகுதியைக் கோ வில்களும்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வேற்றி பெற்ற முறை 97.
பள்ளிக்கூடங்களும் கட்டுவதிலும், மற்றும் உயர்சா உத்தி யோ கஸ்தர்களையும் வரவேற்று பட்டம் பெறுவதிலும் செலவு செய் தி மதிப்புப் பெற்றுத், தனது இழி தொழிலுக்கு அந்த மதிப் பையே ஆதாரமாகக் கொண்டு மென்மேலும், அதிக வருமானம் தேடுவது ஆராய்ந்தால் வெளியாகும்.
கொடுக்க வேணடியவர்கட்குக் கணக்குத் தீர்ப்பதாக பத் திரத்தைக் கொண்டு வரச் செல்வி அதைப் பார்ப்பதுபோல் வாயில் போட்டு மென்று முதலாளி யானதும் வெளியாகும். ஈகை திருடும் குறவர்களே கிரேகம் செய்து கொண்டு அவர்கள் திருடிக் கொண்டு வர்து விற்க வழியில்லா திருக்கும் ஈகைக் ளே உருக்கித் தன் செல்வாக்கு மூலம் செல்வம் சேர்த்திருப் பவர்கள் எவ்வளவு பேர்?
100 ரூபாய் கடன் கொடுத்து 1000 ரூபாய்க்கு வழக்குப் போட்டுவசூலித்துப் பணக்காரர்கனாகு பவர் எவ்வளவு பேர் இ வர்கள் செய்வது குற்ற முள்ளவை யென்பது அவர்கட்குத் தெரி பாமவில்லை. திருடியவன் அகப்பட்டுக் குற்றவாளி என்று கண் இ பிடிக்கப் பெறும் வரையில் அவர்கள் யோக்கியர்கள் எனவே கருதப் பதிவார்கள் என்பதற் கையமில்லே. கண்டுபிடிக்கப் பெருத யோக்கியர்கள் பெரும் பாண்மையோர்.
இத்தகை யோர்களிடம் பணம் சேர்த்துவிடும் பட்சத்தில்
பனமுன்னவர்கள் பொய் சொல்ல மாட்டார்கன், மோசம் செய்

Page 54
୫8 வேற்றியுனதே
ezU Len7 l °.u. Lr fasaifr S syaörLJAyr Pr as அவர்களுடைய பொருளேக் கொண்
டே விளம்பரம் செய்து கொள்வார்கள்.
சற்று ஊன்றி ஆராயுமிடத்தில்லெர் பெற்றுன்ன, சங்கைக் இம், அவர்களது தடத்தைக்கும் சம்பர் த மில்லாதிருக்கிறது) சரீரத்திற்குள் இருக்கும் வியாதியை எர்வாே னன்னும் வெளிச் சம் கொண்டு பார்ப்பதுபோல் பார்த்து ஆராயுஞ் சமயம், பெ
ரும் நியாயவரன், புண்ணிய லேன், தூயகுணம் படைத்தவன்
என உலகத்தவர் எண்ணி வந்தவர்களுடைய ர்ேத்தியெல்லாம் ஆரிய வெளிச்சத்தைக் கண்ட பனியைப்போல் நீங்கி விடுவ தைக் காண்போம். -
ஆயிரக் கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒர் வைாக்கல்லில் ஒர் சிறு கரும்புள்ளி யிருக்குமாயின் அதற்கு மதிப்பில் லாமற்போய்விடுவது போல் ஒருவன் எவ்வளவு பனமுள்ள வ கைவிருந்த போதிலும் சரி, எவ்வளவு பட்டங்கள் உள்ளவனெ னினும் சரி, அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒர் கரும்புள்ளி யிருக் குமாயின் எல்லாம் பழுது பட்டதாகிவிடும். அவனிடம் பணம் உள்ளவரையில் முதலாளி முதலாளி என்பார். அவனிடம் பணம் வாங்கும் நோக்கம் உன்னவரையில் அவனைப் புகழ்வார்
ாரியம் முடித்ததும, அவன் செய்தி தெரியதோ என்று சொல் விப் போவார். இதுவே உலக இயல்பு.
வைரங்களில் கரும்புள்ளி யிருப்பதும் சாதாரண கண்க

வெற்றி பெற்ற முறை 99
ளூக்குத்தெரியாமல் இருக்கம், அதுவரையில் அதன் உருவை யம், ஒளியையும் கவனித்து இது 5000 பொறுமதியுள்ளதாயிருக் கும்1000 பெறுமதியுள்ளதா யிருக்கும் என்று பேசிக் கொண்டி ருப்பார்கள். ஆனுல் பூதக்கண்ணுடி என்னும் கருவியால் வைத் துப் பரிசோதிக்குங் காலத்தில் அதிலுள்ள கரும்புள்ளி வெளி பாகி மதிப்பற்றதாகி விடுகிறது. கோடீஸ் வார்கள் என்று கரு தப் பெற்று அமெரிக்கிா நாட்டில் நீர்வாக சபை அங்கத்தவர் கி ஒளாயிருந்த சிலர் சமீப காலத்தில் லட்சக் கணக்கான தொகை களைமோசம் செய்த குற்றத்திற்காகத் தண்டிக்கப்பட வில்லை யா? சமீபத்தில் இங்கிலாந்தில் லாட்பட்டம் பெற்றவரும், சச் பட்டம் பெற்றவர்களும் பொது ஜனங்களை ஏமாற்றிய குற்றத் திற்காகத் தண்டிக்கப் பெறவில்லையா?
இந்தியாவில் அவ்விதம் எவ்வளவோ சம்பவங்கள் நாம் பார்த்திருக்கிருேம். பெரும் பனம் படைத்தவர் படிப்புள்ளவர் கள், பேராசை காரணமாய், சீக்கிரம் பணக்காரர் களாக வேண் டும் என்ற ஆசை காரணமாய் தனக்குச் சம்பந்தப் படாத பணங்களைக் கையாடியும், பிறர் சொத்துக்களை அபகரித்தும் தண்டிக்கப் பட வில்லையா?
கொஞ்ச காலத்திற்கு முன்தான் அவர்களைப் பொது ஜனங்கள் வெகுவாய் வாழ்த்தியதையும் சாம் அறிவோம். அவர்
கள் கூட்டம் கூட்டினல் எாான ஜனங்கள் கூடியதையும் பார்த்

Page 55
(OO) வெற்றியுனதே
தோம். அவர்களுடைய சட்பைப் பெறுவது பெரும் பாக்கி யம் என ஜனங்கள் எண்ணியதும் சுமக்குத் தெரியும், அவர்க ளப் பற்றிய உண்மைச் சரித்திரம் வெளியான வுடன் அவர் கள் இருர்த விடம் தெரியாமற் போய் விடவில்லையா?
ான் பெறற் குரிய பொருள் பொருளைக் கவிர வேறில் ல என்ற எண்ணம் எவனுக் ருெக்கிறதோ அவனே மனிதன் என எவ்விதம் கருத முடியும்? எது கித்தியமானது எது அங்க் கியமானது என்ற பகுத்தறிவு அவனுக் கில்லை யென்றே நாம் கருத வேண்டி யிருக்கிறது. சல்ல வழியில் தேடப் படாத பொருள் ஒருவனிடம் எவ்வளவு இருக்கிறதோ அதற்குத் தக்க விதமாய் உலகம் அவனை இகழ்ந்தே பேசும் துண்மை.
மீ பொருள் தேடினுலும் சரி, தேடா லிட்டாலும் சரி, நீ லாபம் அடைந்தாலும் சரி, இல்லா விட்டாலும் சரி உன்னை மனி தன் என்று அழைக்கும் படியான நிலைமையில் நீ இருக்க வேண் டும். அதனையே உலகம் உன்னிடக் கில் எதிர் பார்க்கிறது. வில கொடுத்த வாங்க முடியாத குணம் உன்னிடம் உண்டென்பன உலகம் அறிய வேண்டும். அப்பொழுது தான் உலகம் உன்னை மனிதஞகக் கருதும். உன்னைப் பனங்
கொடுத்து வாங்கலாம், பனங் கொடுத்து உன் மனச் சாட்
சிக்கு வி?ாக மான காரியக் கைச் செய்யச்
 
 

வெற்றி பெற்ற முறை Ol
எண்து உலகம் நி%னக்கக் கடிய நிலைமையில் நீ ஈடக்காதே.
* எர்தத் தொழிலில் வெற்றியடைய வேண்டிலும் மேற் சொல்லிய குணம் உன்னிடம் இருப்பதாக உலகம் அறிய வேண்டும். நீ வச்ல்ே தொழிலை ஏற்பதற்கு மீயும் மனிதன், உன்னைப் பிறர் வாங்க முடியாது என்ற நம்பிக்கைப் பிறருக்கு ஏற்பட வேண்டும். நீ பெரும் சட்ட நிபுணராக விருக்க வேண்
இம் என்பதில்லை. ஆஞல் இவரிடம் சமது வழக்கைக் கொடுத்
தால் எதிர்க் கட்சி யாரிடம் காசு வாங்கிக் கொண்டு நமது கட்
சியைக் கேடுத்து விட மாட்டார் என்ற நம்பிக்கை உலகத்தா ருக்கு ஏற்பட வேண்டும்.
அது ே
அவன் பனக் காாஞ பிரா விட்டாலும் பாதக மில்லை. அவன்
பால் ஒரு வியாபாரிக்கும் பெயர் ஏற்பட வேண்டும்
சொல்லும் வார்த்தைகள் உண்மையானவை, அவன் சொல்லு இற படி சாமான்கள் இருக்கும், சொல்லுகிற படி கடப்பான் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுமாளுல் அவன் வியாபாரத்தில் வெற் நியே அடைவான் என்பதற்கைய மில்லை. மீ பணத்தை குறிட பெரியவன், பணத்தாலும் வாங்கப் பட மாட்டாதவன் என்ற பெயரை நீ தேட முயலுவாய்,
தந் சமயம் உயர் பதவியுள்ள அநேகர் தங்கள் நிலமை யைப் பற்றிக் கவலை சொண்டவர் கனாய், தங்கள் உள் ரகசியம்
எச்சமயம் வெளி வந்து விடுமோ வென்று பயந்த வர்களாய்க்

Page 56
O2 G வற் றியுனே
*ாலக் கன்ஞவதைப் பார்க்கலாம். தங்கள் உள் ஒயம் வெளி வராமல் இருக்க வேண்டி பணம் செலவு செய்து தங்கள் சரித் கிரத்தை மூடிக் கொண்டே வருவார்கள். தினக்கு எதிரியாய் வரக் கூடியவன் என்று தெரிந்தவுடன் பன மிருந்தால் | 1667& கொடுத்து வாங்கித் தன்னிடம் சேர்த்துக் கொள்ளவோ, அல் லது தன் வழியில் நில்லாது வெகு தூரத்தில் கொண்டு தள்ள
வோ வழி தேடுவார்கள். புயலடிக்கும் கேரம் ஒர் பெரிய
முருக்கை மரத்தின் சிறு கிளையில் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்ப
வன் எவ்விதத் கனவு கண்டு வருவானுே அவ்விதக் கனவு கண்டு கொண்டு வரும் அசேகரை நமது அரசியல் துறைகளில் 45 TaöTavyi.
சில காலத்திற்குமுன் ஒர் மகாசபையின் தலைமை ஸ்தா னத்திற்கு அபேண்தகாா யிருந்த ஒருவரிடம், அவர் எப்பொழு தோ எழுதிய கடிதம் ஒன்று அகப்பட்டிருப்பதாகவும், அக்கடிதம்
படுமாயின் அது அவருடைய ஸ்தானத்திற்குப்பா தகம் வற்படும் என்றும் ஒருவன் சொன்னுஞம். அதற்கு அவர் தோன் கண்டு வெட்கப் படக்கூடிய நிலைமையில் ஒரு காரியத்தை யும் எச்சமயமும் எழுதவில்லை அதுபற்றி கவலையில்லை" என்று சொன்னுராம்.
அக்கிலைமை யிலுள்ளவர் எவ்வளவுபேர் அரசியலிலும் சரி மற்ற வேறு தொழில்களிலும் இருக்கிமூர்கள் எனக் கருது
偲
士鬣

V " வெற்றி பெற்ற மூறை 103
கிருய்.
V ஒருபொய் சொன்னுல் எவ்வளவோ சுகம் அனுபவிக்கி லாம் என்றிருந்தும் அரிச் சந்திரன் பொய் சொன்னுசா? இல் *யே. தன் கஷ்டத்தையும் பொருளையும் அவர் பெரிதாகக் க ருதிஞரா. பணத்தைவிடப் பன்மடங்கு உனது நற்பெயரே பெ
ரிதென்று கருது வாயாக. உலகத்திற்கும், உனக்கும் நீ செய்து
இொன்னக் p
கான்னக் கூடியது என்ன வென்று எண்ணுகிருய் இவனும்
மனிதன், பணத்தையல்ல, உண்மையையும், நன்மையையுமே மதித்து வந்தான் என்ற பெயர் எடுப்பதே! இதுவே உதுை லட் இயமாக விருக்கட்டும். அயோக்கியன், தீயன் என்ற கொண்டு கோடீஸ் வாஞ யிருப்பதை விட யோக்கியன், நெறி
உச்சமன் என்ற எடுத்து எழையாய் மற்ப்பது
மடங்கு உயர்வானது என்பதைக் கைக்கொளவாயாக

Page 57

---------- ~~~~ ~~
1 |

Page 58
* : #:
 

வருமான
. Z° ர்ப்பு, இதிலுள்ள அடிமை
.9.ܛ
主 。
க்ஸ் ՅՅՒ քի லும்