கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: பேரம்பலப் புலவர் நினைவு மலர்

Page 1


Page 2
心)
- :~~---- -------~--~ —伽 , !!!!!!!!!!! —
 

புலவரவர்களுடைய தெளகித்திரும், மூளாய் சைவப்பிரகா வித்தியாசால
8ഞ്ചഥ ஆசிரியருமாகிய
பண்டிதர் திரு. கா. .ெ இரத்தினம் அவர்களால் வெளியிடப்பெற்றது
*******ressessaan γ
5fféjali அச்சுக்கூடம்,
鷲 யாழ்ப்பாணம்,

Page 3

இ_
கண்ணுதல் தந்தமுக் கண்ணன் மலரடி மண்ணக மாந்தர் எண்ணிடி னளும் வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்து வரீண்டே,
இம்மலர், அறிஞர் சிகாமணிகளால் புலவரெனப் போற்றப் பெற்றவரும், பல செய்யு ணுல்களின் ஆசிரியரும் எமது தாயாரின் தந்தையாரும், வேலணையூர் சைவப் பெருங் கிழாருமாகிய பூரீமக் கோ. போம்பலப் புலவர் அவர்கள் இறந்த முப்பத்தோராம் நாளாகிய யுவயாண்டு ஐப்பசித்திங்கள் கஅ - ம் நாள் அந்தியேஷ்டி நிகழ்வதாக, அந்நாளில் புலவரவர்களின் நினைவுக்குறியாக வெளியிடப் படுகின்றது.
இம்மலரில் புலவர் அவர்களுடைய சரித்திரமும், புல வரவர்களியற்றிய நூல்களிலிரண்டும், போம்பலப்புலவர் பதி கமும், புலவரவர்களின் பிரிவைக் குறித்து அறிஞர்கள் பாடியனுப்பிய செய்புள்களும் அடங்கியுள்ளன. செய்யுள் கள் எல்லாம் கிடைத்த முறைப்படி வெளியிடப்பட்டன. பண்டிதர் திரு (பு. நல்லதம்பி அவர்களுடைய செய்யுள் கள் மிகவும் பிந்திக் கிடைத்தமையால் அவருட்ைய பெயரைப் பாடினேர் என்பதன் கீழ் இடமுடியாததாயிற்று.
இம்மலரை அலங்கரித்தற்குச் செய்யுள்களனுப்பியும், மதிப்புரை, அணிந்துரை தந்தும் உதவிய அறிஞர்கள்

Page 4
எல்லோருக்கும், அழகுற அச்சிட்டுத் தந்த காவலர் அச்சுக்கூட அதிய சவர்களுக்கும் எமது ஈன்றி உரியதாகுக! 'எண்ணென்ப ஏன்ை எழுத்தென்ப இவ்விாண்டுங் கண்ணென்ப வாழு முயிர்க்கு- தமிழ்மறை,
தேனேகவாசம்’
வேலணை, இங்ஙனம், யுவ - ஐப்பசி - கடு, கா. போ. இரத்தினம்.
திருச்சிற்றம்பலம்.
 
 
 
 

முகவுரை. திருநெல்வேலிச் சைவாசிரிய sauta T355 தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டிதர் பரீமத், சி. கணபதிப்பிள்ளை அவர்கள் எழு தி யது .
இந்த நூற்றண்டில் உண்மையான தமிழ்ப்படித் தவர்கள் பிறக்கவில்லை; அன்றி, உண்மையான தமிழ்ப்படிப் புக்கு மரியாதை செய்வதுமில்லை. இதனுலே, முதியோர் STಣಿ அறிஞர்கள் சிலர் இந்த நூற்றண்டில் இலைமறைகாய் போல் வாழ்ந்துவந்தார்கள்; வருகின்றர்கள். இந்த வகுப் பைச் சேர்ந்தவர்கள் பூரீமத் போம்பலப் புலவர் அவர்கள்.
இவர்கள் சைவத்துக்கும் தமிழுக்குமிருப்பிடமான வேலணையிற் பிறந்தவர்கள். இவர்களைப்பற்றி, இற்றைக்குப் பதினைந்து வருடங்களுக்குமுன், வித்துவசிரோமணியாகிய சுன்னகம் பரீமத் அ. குமாரசுவாமிப் புலவர் அவர்கள் பேசியதுண்டு. புலவர் அவர்கள் முதியர்களான அறிஞர்களைப் பற்றி அடிக்கடிபேசுவது வழக்கம்.
புலவர் அவர்கள் சிவபதமெய்தியபின்-அவர்களுக்குக் கீழ் வாழும் வாழ்க்கையை இழந்தபின்- அவ்வளவில் நில் லாமல் ஒரு தராதரப்பத்திர உபாத்தியாயர் ஆனபின்சென்ற வாரம் வரையில் பூரீமத் போம்பலப்புலவர் அவர் களைப்பற்றி யான் கேள்விப்பட்டதில்லை. அது போம்

Page 5
፵#”
பூரீமத் அ. குமாரசுவாமிப்புலவர் அவர்கள் எந்தக்கா6 க்கில் சிவ பதமெய்தினர்களோ, அந்தக்காலத்திற்ருன் பேரம் பலப்புலவர் அவர்களும் சிவபத மெய்தி யிருக்க வேண்டு மென்று எண்ணியிருந்தேன். ஆணுல், சென்றவாா ஈழ கேசரியில் உண்மை வெளிவந்தது. உண் மையான தமிழ மானிகள், தமிழுக்கு மரியாதை செய்கிறவர்கள் இங்ஙன. முதியதமிழ் அறிஞர்கள் ஒருபுறம் ஒதுங்கி மறைந்து வாழ்ந்து வந்ததை-வாழ்ந்து வருவதைக் குறித்துக் கண்ணி விடாமலிருக்கமுடியாது. இது யாழ்ப்பாணத்துக்கும் பெரிய தொரு வெட்கம், இது நிற்க;
சிவபக மெய்திய கமது பேரம்பலப்புலவர் அவர்கள் செய்யுள் செய்வதில் திறமை படைத்தவர்கள். ,-°季 வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா, இரட்டைமணிமாலை என்னும் இந்நூல்களால் இனிது விளங்குகின்றது. இரட்டைமணி மாலை அக்காலத்து அறிஞர்கள் பலரால் பாராட்டப்பட்டி ருக்கின்றது. சிலேடை வெண்பாப் பாடுதற்கு எத்துணைச் சொல்லாட்சிவேண்டு மென்பது கலைசைச்சிலேடைமுதலிய சிலேடைகளில் பயின்ருர்க்கு நன்குபுலப்படும் புலவர் அவர்கள் இந்நூல்க ளன்றி, கடம்பரக்தாதிஎன்னும் ஒரு பிரபந்தமும், பலவேறு தனிச் செய்யுள்களும் செய்திருப்பு தாக அவர்கள் சரித்திரத்தில் தெரிகிறது.
புலவர் அவர்களின் ஞாபகார்த்தமாக, இரங்கற்பாக்களை வெளியிடுதன்மாத்திரை யோடமையாது, அவர்களுடைய புகழுடம்பு என்றும் நின்று நிலவுதற் பொருட்டு, அவர்கள் யற்றிய அரிய இரு நூல்களை நூல்முகப்பில் அவர்கள் சரி: திரத்தை அமைத்தும், இரங்கற்பாக்களைப் பின்னுக்குச் சேர்த்தும் =9/፵©ዎ. •ಣ್ಣ) * சிட்டவர்கள், புலவர் அவர்களுடைய
 

தெளகித்திரர் பண்டிதர்பூரீமத் கா.பொ. இரத்தினமவர் கள். பண்டிதர் அவர்கள் ஆண்டில் இளைஞராயினும் அறிவில் முதியர்; புலவர் அவர்களின் குடியைவிளக்குங் குன்முவிளக்கு
பண்டிதர் அவர்களின் விடாமுயற்சியும் முன்னேர்
b 动 பால்வைத்திருக்கும் அபிமானமும் பெரிதும் பாராட்டற் பாலன. அவர்கள் இந்நூல்களை வெளியிட்டது போலவே,
புலவரவர்களியற்றிய கடம்பரந்தாதி என்னும் நூலையும், மற்றையதனிச் செய்யுள்களையும் அச்சிட்டுவிரைவில் வெளி யிடுமாறு எல்லாம் வல்ல இறைவன் திருவருள்புரிவாராக.
திரு. Gao SF. 2, 5 av TF ir &bd, இங்ங்ணம், யுவ (u ஐப்பசி மீ" கடுவ, சி. கணபதிப்பிள்ளை.

Page 6

அணிந்துரை.
O territor in உயர்திரு சுவாமி உருத் திரகோடீசுவரர் அவர் or எழுதியது.
மேற்றிசையினர் தம்முடைய அரும்பெறற் புலவர் களைப் போற்றிவருதல்போல், அரும் பெரும் தமிழ்ப் புலவர்தம் நினைவு அழியாமல் இருக்குமாறு ஆவர்தம்மைப் போற்றிக் கொண்டாடும் வழக்கம் தமிழ்மொழிவளர்ச்சியை யும் நாட்டின் உயர்சசியையுங் கருதி உள்ளக் கிளர்ச்சியுடன் செய்யப்படுந் தொண்டுகளில் ஒன்முதல் வேண்டு மென்பது இஞ்ஞான்றைய தமிழ்மக்களில் பேர் அறிஞர் ஒருசிலால் மிகுதியாக உணரப்படுகின்றது.
இவ்வுணர்ச்சியால் தென் இந்தியத் தமிழ்மக்கள் திருவள்ளுவர் திருநாள், ஒட்டக் கூத்தர் திருநாள் என்றி ன்னன சிறப்புடன் கொண்டாடுதலைத்தங்கடமையாகக் கொ ண்டிருக்கின்றனர். யாழ்ப்பாண நாட்டிலும் திருவள்ளுவர் திருநாள், பூநீலபூரீ ஆறுமுக காவலர் குருபூசை என்பன சில இடங்களில் கொண்டாடல் செய்யப்படுகின்றன. நல்லைச்
நிகழவிருக்கின்றது.
இம்முறையில், யாழ்ப்பாணத்து வேலணையூரின்கண்
பிறந்து, ஒழுங்கான பழையமுறையில் செந்தமிழ் நூல்களைக் கற்று,தாம் அடைந்த நற்புலமையால் 'வேலணை இலங்தைக் காட்டுச் சித்திவிநாயகர் இரட்டைமணிமாலை" வேண்ணைச் சிலேடை வெண்பா, கடம்பரந்தாதி' என்றித் திறத்தன
வாய பிரபந்தங்களை ஏனைய நல்லிசைப்புலவர் வியந்திடுமாறி யற்றி, 'கவிதைபாடும் புலவன்’ எனச் சுன்னகம் குமார
சின்னத்தம்பிப்புலவரது இரண்டாம் நூற்ருண்டு விழாவும்

Page 7
as O
சுவாமிப்புலவரால் சிறப்பிக்கப்பெற்று, சென்றதிங்களில் தமது எழுபத்தைந்தாம் ஆண்டில் சிவபெருமான் திருவடிப்
பேறெப்திய திரு. கோ, பேரம்பலப்புலவரது கினைவுக் குறி யாக இந்நூல் வெளியிடப்படுவ தாகின்றது. இதன் கண், அப் W பெற்றியார்செய்த பிரபந்தங்களொடு,அன்னர்மீது அன்புடை I யாாய மற்றைய செந்தமிழ்ப் புலவர் சிலரால் பாடப்பட்ட கையறுநிலைச் செய்யுட்களுக் திரட்டப்பட்டுள. இவ்வுலக
வாழ்வினை ஒருவிச் சென்ற செந்தமிழ்ப் புலவர் ஒருவரு டைய நினைவின் அடையாளமாக வெளிவரூஉம் இந்நூல்
தன்னுல் அவர்தம் மாண்பைத் தமிழகம் நன்கு
அறியலாகும். R
தமிழ்ப் பெருமுதியாாாகிய அப்புலவர்தம் மகளார்திரு வயிற்றிற் பிறந்த எந்தம் இளைய கண்பர் பண்டிதர் கா.
பொ. இரத்தினத்தார், அப்புலவர் பாலே சிறந்த தமிழ் இலக்கிய இலக்கண நூல்கள் சிலவற்றைத் திருத்தமாகக்
கற்பாராயினரென்பதை யறிந்துபெரிதும் மகிழ்உறுகின்றேம், இப்பண்டிதர், அப்புலவர் பெரியார் தமக்குச் செய்த நன் மையை மறவாது, தமிழ் மொழியில் தமக்குள்ள பேர் ஆர்வத்தினுல்தமிழ்பயிலும்மாணவர் பொருட்டுத்தாம் முதன் முதலாக இயற்றி வெளியிட்ட பாஷையும் வியாசமும் அடங்கப்பெற்ற "பயிற்சிமாலை க-ம்மலர்' என்னும் பயன் விளைக்கும் ஒருசிறு நூலை அன்னர்க்கே உரிமை யாக் கினமை புலவர் பெருமக்களால் மெச்சிடற்பாற்றே, இங்
நூல் வெளிவருவதூஉம் இவர்தம் புலமையினலும் முயற்
கலாநிலையம், உருத்திரகோடீசுவரர் யாழ்ப்பாணம், *
| 31-10-1935,
ܢܝ
ہےے جاتے تھے کہ جو حیح 参sé妾 3.
 
 
 

புலவரவர்களின் மாணவரொருவர்
எழுதியது.

Page 8
6. திருச்சிற்றம்பலம்.
幽 Kg 》 புலவரவர்கள் அவதாரஞ் செய்தநாள்.
G666.T
| στη ாவுத்திரிதை யேயிருபத் தொன்று வெள்ளி
சீரா ரிடபநற் சித்திரை நாள்--நாராசெங்
கோணு ம?லயருளை கோதில்பே ாம்பலவேள்
மாண னிலத்துதித்தான் வந்து,
* -
புலவரவர்கள் சிவபத மடைந்த நாள்.
வெண்பா. Χ
ப்ன்னுயுவ கன்னி பதினெட்டாங் தேதிவெள்ளி முன்னுதிதி சத்தமியின் மூலநாள்-மன்னுமருள் எந்தைகுரு போம் பலவ னிறைவனடி சிங்தை மகிழந்துற்றனனே சென்று.
-புலவரவர்களின் கனிஷ்ட புதல்வர் சொல்லியன.
திருச்சிற்றம்பலம்,
3×3 :
 
 
 
 

ଈ--
திருச்சிற்றம்பலம். பேரம்பலப் புலவர் சரித்திரம்.
இழைநாட்டிலே யாழ்ப்பாணத்து வேலணை யூரிலே வேளாளர் குலத்திலே கல்வி அறிவு ஒழுக்கங்களிலும் குருலிங்க சங்கம பக்தியிலும் சிறந்த கோணுமலையென் பவர் ஒருவரிருந்தார். அவர் சேது காவல முதலியார் வழித்தோன்றிய சிவகாமி யம்மையாரை மணந்து இல் லறத்தினை இன்புடன் நடாத்தி வருநாளில், நான்கு புத் திரிகளும் ஒரு புதல்வனும் பிறந்தனர். தந்தையார் அப் புதல்வனுக்குத் தாமோதரம்பிள்ளையென நாமகரணஞ் செய்து, உரிய பருவத்திலே வித்தியாரம்பமுஞ் செய்வித் தனர். தாமோதரம்பிள்ளை தந்தையாருக்குப் பேரின்ப முண்டாகும்படி, பல கலைகளையும் கிரமமாகக் கற்றுவந்த னன் கற்றுவருநாளிலே அவன் தனது பன்னிராண்டில் சுரநோயினுல் உயிர் நீத்தனன்.
தம் அருமைப் புதல்வனே யிழந்த தந்தையார் துக் கம் மிக்கவராய்த் தல யாத்திரை செய்யப் புறப்பட்டு, இராமேசுவரம் முதலிய புண்ணிய தலங்களை வணங்கிச் சென்று, சிதம்பரத்தை யடைந்து, வேண்டுவார் வேண்டு வதை ஈந்தருளும் சபாநாதரை வணங்கி, ‘எம்பெரு , trost GaoT! அன்பர்களுக் கன்பனே! அடியேன் என் பெறற் கருந் தவமணியை யிழந்து வருந்துகின்றேன்; அவனே
2.

Page 9
س: 4 :م
மீளவும் எனக்குத் தாராயாயின் தேவரீருடைய சந்நிதா னத்திலேயே உயிர் ப்ேபேன்’ என்றுரைத் துறுதி செய்து, அத்தலத்தோர் பாங்களிலிருந்து, அரிய நோன் பின்னப் புரிந்தார். அங்ஙனம் அவர் நோன்பு புரியத் தொடங்கிய பதினைந்தாம் நாளிரவிலே சபாநாதர் அந் தணர் வடிவுடன் அவர் கனவிற் ருேன்றி, ‘அன்பனே! உனது பிள்ளை உனது அறுபதாம் வயசிலே உன்னிடம் வருகுவன்; அவனுக்குப் (I ribLa)QLeao' (G) uf? " டழைக்குதி; அவனுல் உன்னுடைய குலத்துக்குப் பெருங் கீர்த்தியுண்டாகும்.’’ எனத் திருவாய் மலர்ந்து மறைந் தருளினர்.
உடனே தந்தையார் துயினிங்கி யெழுந்து தாம் கண்டது கனவோ? நினைவோ? எனக் கலங்கித் தெளிந்த உள்ளத்தினராய்ச் சபாநாதர் சங்கிதானத்தை யடைந்து, சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம்பண்ணி எழுந்து நின்று, கைகளிாண்டுஞ் சிரமேற் குவிய, உடல் நடுங்க, மெய்ம்மயிர் சிலிர்ப்ப, நெஞ்சம் நெக்குருக, ஆனந்தவருவி சொரிய, ஆனந்த பரவசாாய் பசங்கருணைத் தடங்கடலாகிய பார் வதி சமேதரை வாயார வாழ்த்தித் து தி த் து வழிபட்டுத் திருக்கோயிலை வலஞ்செய்து, 6TLip பெருமானைப் பிரிய மனமிலராய்ப் பின்னுமோர் மண் டல கால மாங்கிருந்து சுவாமிதரிசனஞ் செய்து பின் தமதுTருக்கு வந்தார்.
வந்தவர் தமக்கு வரமீந்த திருவருளின் திறத்தினைத் தமது சுற்றத்தார், அயலார், ஊரார், அன்பர் யாவர்க் கும் வியந் துரைத்திருக்கு நாளிலே திருவருட் குறிப் பின்படி 1859-ம் ஆண்டுக்குச் சரியான ரெளத்திரி வரு டத் தைமாத உக-ம் நாளாகிய வெள்ளிக்கிழமை
 

515 ଘ0)
FUL
ר סרט"
*下
சால

Page 10
س 6 سبيل
粵 தியுரை முதலியவற்றைக் கற்பிக்க இவருங் திறமையுடன்
கற்றுவந்தனர். இக்காலத்தில் இவரியற்றிய தனிச் செய்
யுள்கள் பல.
- அப்பால் தந்தையார் இவரை பூரீலறுரீ ஆறுமுகநாவல ரவர்களின் மாணுக்கரும், வேலணைச் சைவப்பிரகாச வித்தி யாசாலைத் தாபகரும், சைவ சித்தாந்த சாகரமுமாகிய பூரீமத் வி. கந்தப்பபிள்ளை எனும் பெரியாரிடத்தில் கல்வி பயில வைத்தார். இவர் அவரிடத்தில் தேவார, திருவாசக, புராணேதிகாச, இலக்கண, காவிய, சித்தாந்த நூல்களைச் சங் தேகவிபரீதமறக் கற்றுத் தெளிந்தார். பின்னர் சோதிட முங் கற்க விரும்பி அக்காலத்துச் சோதிட வாசிரியராக விளங்கிய பூரீமான் குமாரு என்பவரிடத்தில் கற்றனர்.
艷 பின்னர் அக்காலத்துச் சிறப்புடன் வாழ்ந்த நொத் தாரிஸ் (Notary Public) பரீமான் முருகேசு அவர் கள் இவரைத் தமக்கோர் எழுத்தாளராக (Clerk) விருக்கும்படி கேட்க இவரு மதற்கியைந்து அவருடனும் பின்னும் சிலருடனும் எழுத்தாளராய்க் கடமையாற்றி னர். இக்காலத்தில் இவருடைய நேர்மையும் எழுதும் வன்மையும் யாவராலும் போற்றப்பட்டன. இவருடைய புலமையை அறிந்த பலர் இவரையண்மிக் சாமகவிகள் வாழ்த்துக் கவிகள் செய்து தருமாறு நெருக்குவது வழக் கம். இவரும் தமது ஒய்வு நேரம் முழுவதையும் அவர்கள் பணியை நிறைவேற்றுவதிலும் தமிழாராய்வதிலும் கழித்து வந்தார். சில்லாண்டுகளின் பின் எழுதுங் தொழிலை விட்டு வேளாண்தொழிலைச் சிறப்பாய்ச் செய்விப்பதிலும் தமிழ் நூல்களைச் செய்வதிலும், பாடஞ் சொல்வதிலும், go@ሽI6Ö) [Í நன்னிலைப்படுத்துவதிலும் காலங்கழித்தனர்.
 
 

@#ಖ'೧) @ು இய s και τρα ് ഞ
| σΤσότι ாரின்
LIT 60).IJ K Lip.
கார மாகவும்
| LDGð15 É1 #LIT.d. 。 .. %
5 L4,3566) it 536T (LLD (lf.601-2)
வரு ம், தீவுப்
高 ଉ00 湾 LLJIT ['୩', 6Ո ளை
ஒழுக்கத்தையும் நன்கறிந்து, இவரைத்
துவான் போலப் போற்றிவந்தது
լք ,இவரு l. ଚିର୍ଣ୍ଣ ।
என்பதற் கிலக்
மான் சோப
9 جے و)
^୪ |
தி
(

Page 11
------: 8 :-----
திமிரம் பறித்தொளிசெய் பஞ்சாக்ர மெண்ணியனு
தினநீறு பூசு நியம சிதம்பர திகம்பா னிதந்தா நடந்தரு
D).
சிலம்பொலி பதங்கொ விதய செயமங்கை கலைமங்கை திருமங்கை குடிகொண்ட
திண்புய நன்னுவின் மரும! ஏர்பூத்த யெளவனநல் லார்தம துளத்தினி
விலங்இடுங் தருண மதன! இங்கிலிஷ-0 மின்றமிழு மாய்க்குலவு துவிபாஷை
யேய்ந்தபாண் டித்ய நிபுண! இன்குவளை மணநாறு கங்கா குலம்பொலிய
வெழுதுதுகின் மேழி விருத! இனசன கனஞ்சலிகை யடிமை குடிமைகளாதி
யெப்பவுசு முற்ற தனத! பேர்பூத்த முத்தைய மணியமா மகராச
பிரபுயர் சிதம்பாப் பேர்ப் பெருமாட்டி யாரொடு மியற்றிய தவத்தினிற்
பிரசன்ன மான புதல்வ! பிரபுக்க டிரமுற்ற துரைமக்க டாமற்ற
பிரபந்த ரீண்டு சமுக பிழையுற்ற வொன்னலரை மலையுற்ற வடவிவிடு
L9ur jagu aga TTur! கார்பூத்த சோலைசெறி வேலணையோ டேழ்தீப
கங்காக்கு முதன்மை மணிய காானுஞ் சோமசுந்தர நாம பூபநற்
கலைவல் பேரம் பலஞ்சொல் கவிதக்னக் கண்டரசர் புலவருக் குதவுநெறி
கண்கூட தாமங் நுனே எ
 
 

-: 9 :سس.
கருணைகூர்ந் துபகரித் திசனருளா லூழி காலமும் வாழி யினிதே. து
இதுவே அச்சீட்டுக் கவியென்க.
புலவர் அவர்களுடைய பெருமை நாளுக்குநாள் எங் கும் பரவி வரலாயிற்று. அக்காலத்து வித்துவ சிரோன் மணியாக விளங்கிய சுன்னுகம் பூரீமத் குமாரசுவாமிப் புலவர் அவர்களும், பூரீமத் சிவசம்புப்புலவருடைய மாண வரும், இலக்கண இலக்கிய சித்தாந்த பண்டிதருமாகிய
கரணவாய் பூரீலறுநீ நமசிவாய தேசிகரவர்களும், வண்ணை பரீமான் வைத்தியலிங்கம் பிள்ளை அவர்களும் பிறரும் இவருடைய புலமையைப் போற்றுவாராயினர். இவரியற் றிய இரட்டைமணி மாலைக்குக் குமாரசுவாமிப் புலவரவர் கள் கொடுத்த சிறப்புப் பாயிரத்தில் 'கவிதை பாடும் புலவன் பேரம்பல நாமத் தோன்முனே' எனப் புகழப் பட்டா ராதலினுலும் அந்நூனயத்தாலு மது தொட்டு இவரை யாவரும் பேரம்பலப் புலவரென்னுது புலவ ரெனவே யழைத்து வருவாராயினர்.
இவர் திருவருட் குறிப்பால் வேலணை இலங்தைக் காட்டுச் சித்திவிநாயகர் பேரில் ஒரிரட்டை மணிமாலை பாடி அரங்கேற்றினர். இதன் பின்னர் இவரை யிடை யிடையே வருத்திய தொய்வு நோய் முற்ருய் நீங்கியது. வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா, கடம்பர் யமகவந்தாதி, வேலணைப் பெருங்குளத்து முத்துமாரியம்மை ஊஞ்சல், என்னும் நூல்களையும் இவர் இயற்றினுர்,
இவரிடத்துக் கற்ற இவர் மருகர் பூரீமான் க. வேலா யுதபிள்ளை என்பவர் சிறந்த புராண உரையாசிரியராக விருந்தார். இவரது புதல்வர் பூரீமான் கனகரத்தினம் என்பவர் சிறந்த இலக்கண இலக்கிய அறிவும் செய்யுளியற்றும் வன்மையும் உடையவர். இவரு

Page 12
Ꭷy
-: 10 :-
டைய தெளகித்திரர் பண்டிதர் பூரீமான் கா. பொ. இரத்தி னம் அவர்கள் தம்மிளமைப் பருவத்தில் நிகண்டு, நன்னூல், நைடதம், பாரதம், கந்தபுராணம் முதலியவற்றை இவரி
Lடும பாடங் கேட்டனர். -
புலவரவர்கள் தம்மிறுதிக் காலத்து நாலைந்தாண்டுக ளாக உலகப் பற்றெல்லாந் துறந்து யோகமுற்ருர்போல் சிவபெருமானைச் சிந்தித்தலும், பஞ்சாட்சரத்தைச் செபித் தலுமே தொழிலாகக் கொண்டு தம்மில்லைவிட் டசலா திருந்து 1935-ம் ஆண்டுக்குச் சரியான யுவ யாண்டு புரட் டாதித் திங்கள் கஅ-ம் நாள் சரஸ்வதி பூஸாரம்ப தின மும் தாம் பிறந்த தினமுமாகிய வெள்ளிக்கிழமை ԾLԲ6) நட்சத்திரத்தோடு கூடிய குரியோதயத்தில் சிவபத
மடைந்தார்.
தோன்றிற் புலமையுடன் தோன்றுக வஃதிலார் தோன்றியும் தோன்ற தவர்.
திருச்சிற்றம்பலம்.
 
 

பேரம்பலப் புலவர்
இயற்றிய

Page 13
திருச்சிற்றம்பலம்.
,றப்புப்பாயி ரம்ܕ2
《《 ་ལགས།
(3äTILINi
பூரீமான். வே. மகாலிங்கசிவம் அவர்கள்
சொல்லியது.
G665T LIT.
வேலணையு செங்கை விமல் 607/9-Lן מp6Jח வேலணையூர்ப் பேரம் பலவிபுதன்-கோலமுறும் வண்ணைச் சிலேடைவெண்பா வாய்த்த தமிழ்ப்புலவோர்
எண்ணப் பகர்ந்தான் இனிது.
。 திருச்சிற்றம்பலம்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ởà. கணபதிதுணே,
வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா.
காப்பு.
சீருலவும் வண்ணைச் *சிலேடைவெண்பா செந்தமிழாற் பாருலகில் யானும் பகாவே-மீருலவுங் கோட்டுவயல் வேலணையூர்க் கோல மலரிலங்தைக்
காட்டு விநாயகன்ருள் காப்பு.
மங்கலச்சி ரோவாத வண்ணைச் *சிலேடைவெண்பா விங்கெனக்கு முன்னின் றியற்றுவிக்கும்-அங்கணுறை தையற் பிராட்டியொடு தானுவைத் தீசாருள் கையற்புதப் பொருப்பின் கால்,
நூல்,
பூமேவு காவகத்தும் பூவசியர் மேவகத்தும் மாமேவு கோகிலஞ்சேர் வண்ணையே-துமேவும் அந்தாத்தி னுள்ளா எடையார்க் கருளவவர் அந்தாத்தி ணுள்ளர் ரகம்,
"ஐகாரம் ாைவேல் ஒரும் கும் லியல்பு? (யாப்பருங்கலக்காரிகை) என்றபடி சிலேடைவெண்பா என்பதைக் கருவிளங்காயாகக் கொள்க,

Page 14
سيس : 4 : سيسيم
செந்திருவாழ் வீதியினுஞ் செய்செபத்தோர் காவினுஞ்சீர் மந்திரங்க ளாருமெழில் வண்ணையே-சந்தமிகுஞ் ) சார விருக்கார் தயையிலர்பா லெப்போதுஞ் சார விருக்கார் தலம். 2
மேதா வியர்கரமும் வீதியினிற் கைமாவும் மாதானஞ் சிந்துமெழில் வண்ணையே-சாதாஞ் சயந்தனத்தை யூர்க்கிடர் செய் தானவரூர் மேற்குச் சயந்தனத்தை யூர்க் தான் றலம்.
காசுகிளர் மேனிலையிற் காரிகையார் தங்குழலில் வாசம் புரிந்திடுஞ்சீர் வண்ணையே-தே சுறுமான் பாணியான் பாணியான் பாவியெற்கும் வந்தருளப் பாணியான் பாணியான் பற்று,
அந்தரத்தைப் போலிடையா ரம்மமுமன் னுர்காமும் மந்தரத்தைப் போல்வழங்கும் வண்ணையே- சந்ததமும் மாசடையார் வாழ்த்த மணிமன்று ணின்ருடும் மாசடையார் வாழு மன.
கண்டி னினிமொழியார் கையினுங் கோதையினும் வண்டி னணியிசைக்கும் வண்ணயே-தண்டுவில் சங்கக்கோ பாலன் றனயனைக்காய்க் திட்ட தமிழ்ச் சங்கக்கோ பாலன் றலம்,
ஏவடுவிற் மீசரெழிற் கையுமா னுர்விழியும் மாவடுவைக் காட்டுமெழில் வண்ணேயே-பாவகனே டென்று மதித்திருக்கா மேத்தாச் சுமபருளத் தென்று மதித்திருக்கா ரில், 氰
 
 

பாலத் திருக்காத்தர் பற்று,
தஞ்சக் காத்தா னகம்,
سليم: 5 / 1 : سم.
கொம்புமுத னற்பூவுங் கோமளமின் ஞர்குயமும் வம் விடுத்து மிளிர் வண்ணையே-சம்பரனம் பன்னகத்தா னத்தன் பரையளிக்கும் பூணுரப் பன்னகத்தா னத்தன் பதி. ئے{{
பூணுண் மலர்மிலைச்சும் பூவையர்மெய் நோக்கிசைவேள் வாணுண் சிலைநிகரும் வண்ணயே-பேணுர்க்காம் பாலத் திருக்கரத்தர் பார்த்துவே ஆளத்தித்த
•
வஞ்சி யிடையார் மலர்ப்பதமும் வாணகையும் மஞ்சரியைக் காட்டுமெழில் வண்ணையே-வஞ்சரைத்துன் பத்துக் களித்திடுவான் பார்ப்பதிமின் னுர்குயத்தின்
பத்துக் களித்திடுவான் பற்று. கல்
ஆசியினற் பாணரும்பா ராள்வேந் தருங்தெருவில் வாசியின்மீ தேறுமணி வண்ணையே - கேசிபவம் பத்தி னரிச்சித்தான் பசுபதியென் றேயுணர்மார் பத்தி னரிச்சித்தான் பதி, 岛高
ஆரஞ் செறிவயலு மன்னநடை யார்விழியும் வாாம்பின் மிக்கதிரு வண்ணையே-தேரின் மலைவிலாக் கத்தன் மருவாரைச் சாட் மலைவிலாக் கத்தன் மனை. ö尘一
கன்னியரும் வேதவிதி கற்றுணர்ந்த ஈற்றவரும் வன்னிவளர்க் குஞ்சீர்த்தி வண்ணயே-முன்னிலமுண்
ணஞ்சக் காத்தா னரியுருத்தீ சத்தியைால்
୩ଜ୍ଞ

Page 15
16 :-
பூவிாவு மன்னவரும் புண்ணியப்பே றுற்றவரும் மாவிரதம் பூண்டொழுகும் வண்ணையே-வீவிரவும், பொன்னகத் தானெண் கணன் போற்றுங் கோதண்டப் பொன்னுகத் தானெண் புரம், 。**
இக்கார் மொழியா ரெழில்விழியு மாளிகையும் மைக்கா சொழியாத வண்ணையே-கைக்கார்வன் மைமாதங் கத்துரியார் மால்வசையன் பெற்றவெம்மம் மைமாதங் கத்துரியார் வாழ்வு. கடு
சாலவறச் சத்திரத்துக் தாமாையிற் பூமீதும் வாலியனல் லன்னமுறும் வண்ணையே-ஞாலமுண்ட வன்முளரிக் கண்ணுன் வருந்தமத னச் சுட்ட வன்முளரிக் கண்ணுன் மன. - リ。
தேமொழியா சானனமுஞ் சீலமக லாருளமும் மாமதியின் மீக்கூரும் வண்ணையே-காமனுந்து வையம் புதையார் மகிதலம்விண் டாம்பெரிய வையம் புதையார் மன. 56
சுந்தாவில் வாழ்க்கையருந் தூயறிஞருங் தணப்பேர் மந்திரியின் மிக்கதிரு வண்ணையே-சந்தமதன் அங்கங் கெடுத்தா ரடியார்க் கருளவுரு வங்கங் கெடுத்தா ரகம், க9
மீளியர்தங் தூணியினு மின்னர் குழையினும்பொன் வாளி செறிந்துறுஞ்சீர் வண்ணையோமாளிமையோர் என்பின கத்தா னிலங்கும் பசுபதிதா
னென்பின கத்தா னிடம், 函ā
 
 
 

-: 7 ميسيسي
போகவேளா ளர்கா மும்பொரு நர்மொய்ம்பும் வாகை நிதங்குலவும் வண்ணயே-தேகமேல் ஆசை யுடையா ரகத்திரா ரெட்டாகும்
ஆசை யுடையா ரகம், ഇ (I)
இஞ்சி யதழினுமின் பேறமளி மக்திரத்தும் மஞ்ச மிகவாரும் வண்ணையே-ஈஞ்சிவையின் பாசம் பிரியார் பணியார் தமைச்சிமிழ்த்த பாசம் பிரியார் பதி. 255
பூதிரங்கா மன்னர் புயமும் பெரும்புகழும்
மாதிரங்கா னுஞ்சீர்த்தி வண்ணையே-யாதிrையான்
சங்கக் குழையான் றமிழ்ச்சங்கத் தான்குழையிற் சங்கக் குழையான் றலம்,
சுத்தம் பொருந்துமளைச் சாடியினுஞ் சோலையினு மத்தம் புகுந்திசைக்கும் வண்ணையே-யத்தத் தசத்துக் குறியான்றன் றங்கைவளை கொங்கைத் தாத்துக் குறியான் றலம், @_艮_
பூவிற் றிருவனையார் பொற்புரையும் பூங்குழலும் மாவிற் குயினேரும் வண்ணையே-மூவிற்
க்கை யுடையார்தஞ் சீருரையார்க் செய்துக் திருக்கை யுடையார்தஞ் சேர்பு. 2.
தூய்க்கழனி நெல்லைத் தொழுவரும்விற் பன்னருந்தாம் வாய்க்க விதையாக்கும் வண்ணயே-மீக்குலவும் எமமலை வில்லா ரிருடிபன்னி மார்புணர்ப்பின் ஏமமலை வில்லா ரிடம்,

Page 16
தந்திடையார் வைகுக் தலம்
-:\/18':
கோகனதை யன்னர் குணமுநடை யும்வேளின் வாகனத்தை மானுமெழில் வண்ணையே-மோகமிழை இக்குவே ளைக்கொன்ரு ரெண்ணுர்க் கெமன்புரியும் இக்குவே ளைக்கொன்ரு ரில், 2 Léifir
தூணிக ரங் காடியினுஞ் சொற்புலவர் காவினுஞ்சீர் வாணிகமங் கூர்ந்து 5கும் வண்ணையே-பாணி
தாத்துத் தரித்தார் தமிழ்க்கீர குேடா தரத்துத் தரித்தார் தலம். 237
/
கூழைக்குயின் மடவார் கோலநோக் குந்தெருவும் மாழைக் குலங்காட்டும் வண்ணையே-காள விடக் கந்த சத்தர் கந்தாத்தர் கங்கங் குலுங்கிடச் செய் கந்தாத்தர் கந்தாத்தர் காப்பு. وکیت سے{{
நாளும் படுகரினுஞ் ஞாட்புழவர் தங்கையினும் வாளம் பொருந்தியுறும் வண்ணையே-நீளும் மதலைகாண் மெய்யன் மதலைமெய்தித் தான்பொன் மதலைகாண் மெய்யன் மனை,
போதலருஞ் சோலையினும் பொன்ன டாங்கினும்ான் மாதவிபொன் னுடுறுஞ்சீர் வண்ணயே--சேதித்த தாரம் படைத்தார் சடையிற் பராபரையாம்
தாாம் படைத்தார் தலம். கடல்
அந்திருவன் னுர்குழலி னண்டமுறு தண்டலையில் மந்திகளித் துற்றுலவும் வண்ணையே-கங் கமலர்த் தந்திடையார் வைகுந்தன் றங்கைக் கிடப்பாகங்
 
 

பூணத் தெழின்மடவார் போர்விழியுங் கந்தசமும் வாணத்துக் கொப்பாகும் வண்ணையே-சேணிற்
கோவிருப்பின் வானவருங் கொண்டலுயி றண்டலையும் மாவிருப்பை புற்முரும் வண்ணையே-சேவியா தையம் புகுந்தா ரகத்திரா என்றுவனத்
தையம் புகுந்தா ரகம்,
குற்றமருங் கோட்டமுமின் ஞரிடையும் وہی ہے۔ ہم
வக்கிராங் கங்காட்டும் வண்ணையே-மிக்கவசிப்
பாலக் காத்தர் பரையமலை தங்குமிடப் பாலக் காத்தர் பதி,
காசற்ற மாணவருங் கற்புரமும் பள்ளிகளில் வாசித்த லோவாத வண்ணையே-ஆசை இறும்பூது வில்லா ரிறையரியுந் தோா விறும்பூது வில்லா ரிடம்,
நேமிப்புள் வாழையொடு நீல விழிமடவார் வாமத் தெழில்கவரும் வண்ணையே-காமித்த பத்து வசத்தினுன் பங்கயன்முழ்க் தேத்துமிட பத்து வசத்தின்ை பற்று.
கலையவிரும்பிறையார் காப்பு. ili 3 .
Gargara ở பூவினுஞ்செங் கோலாசர் வீதியினும் வாகனங்கண் மீதிவரும் வண்ணையே-யோகமுறிஇ ஆலடிக்க ஒனுற்ரு ரருச்சுனன்காண் டீபமென்வில் லாலடிக்க அணுற்ற ரகம் If
கூடு

Page 17
-: 20 :-
மெல்லியலார் நுண்ணிடையும் வெம்பா தகர்தாளும்
வல்லி பொருந்தியுறும் வண்ணையே-செல்வி தனத்துக் குவந்தார் தவற்குநம்ன் செய்வே தனத்துக் குவந்தார் தலம். E.-y
ஐயங் தருமிடையா ரம்பகத்திற் கும்பொறைக்கும் வையம் புரையாடும் வண்ணையே-தையன் மறைப்பரியான் சம்பான்றன் மாற்ரு ணுடல்பொடித்தான் மறைப்பரியான் சம்பான்றன் வாழ்வு. திகின்
அப்பார் கழனியினு மாசைத் தளியினுமேல் வைப்போர் மிகுந்துறுஞ்சீர் வண்ணையே-முப்புரந்தீர் வையம் பரிபார் மறைசிலைகன் ஞணரவம் aalujib ufuri päoT, 熵 F)
அள்ளல் வயன்மடவா பாம்பல்வா புங்குழையும் - வள்ளை யுரையாடும் வண்ணயே-வெள்ளைநிற அஞ்சத்த னத்த னறியா னயிற்குமான் அஞ்சத்த ணத்த னகம்
தூற்றுமலர் வாவியினுந் தூயதொழு வத்தினுங் துய் வாற்சலமார்க் துற்றதிரு வண்ணயே-ஏற்றிலுறும் *инит வாக்கினுன் சங்கமுஅங் கடலிலே சம்புமா வாக்கினுன் சார்பு
ஏய்ப்பா ரிடையாரு மீர்ம்புலமை யோருநிதம் வாய்ப்பா வலங்கரிக்கும் வண்ணயே-தோய்க்காவேற் செங்கை முருகன் றிருத்தாதை மார்கழியிற் செங்கை முருகன்றன் சேர்வு 1 ቀffi,
 
 

.....................: /\/21:
பண்குலவு மின்மொழியார் பார்வையொடு கக் தாமும் வண்குவளை காட்டுதிரு வண்ணையே-விண்புதரும்
ஈச்சுதனத் தானதிக நண்பர் னகிலமுண்ட அச்சுதனத் தான்ற னகம், 鬣W 。 எச
செய்குன்றிற்கத்திகையுஞ் சேயிழையார் கோக்குமொளிர்
வைகுந்தத் தோங்குமெழில் வண்ணயே-மைகுந்து “
கண்டத்த சத்தர் கதிாாழி சங்குவில்வாள்
தண்டத்த ரத்தர் தலம். எடு
மாதர்சொற் கங்காட்டும் வண்ணயே-ஒதமுதர் கேளைக்கேட் டுக்களித்தார் கேழ்புரத்தைச் சுட்டாசோம் வேளைக்கேட் டுக்களித்தார் வீடு.
சேதிமத்திற் பொன்முடியுங் தெங்கி னிள நீரும்
窃岛赔
இல்லார் பயோதாத்து நாற்புறத்துக் காப்பினுந்து வல்லார முற்றிறைகொள் வண்ணயே-வில்லோர்கள் 。 மன்னம் பலத்தான்பின் னேன்வயத்தேர் பூவாக்கொள்கி
பொன்னம் பலத்தான் Η σιδ,
க ச வைவிளக்கும் வண்ணையே-வேகப் படநாகப் பூணுன் பணியாாைப் பேணல்
அங்கனேயார் கூந்தலுக்கு மாதியினூத் கும்புதர்தர மங்கலச் சிசேர்த்தும் வண்ணயே-பொங்கும் ஐமுனியாக் கையன் புரிவினையும் போக்கும்
முேனியாக் கையன் dårar, 骷。
சாகமுலச் சூளையசொ ணுட்டமுட குடாங்கும்
கைப் பூணுன்றன் காப்பு ,

Page 18
- سندهٔ 22 رهٔ است.
மேலான மாதவத்தோர் மேனியுமீ வார்கரமும்
LD του Γ பலங்காட்டும் வண்ணையே-தோலாத சொன்னமலை வில்லார் சுருதிசொற்ற வெண்குணங்கள் இன்னமலை வில்லா ரிடம், அல்
ஒலமா மாத்திசருஞ் செந்தமிழிற் பாவலரும்
ாஜலமாற் றுப்புரியும் வண்ணையே-மூலமிலாச் சித்துரு மச்சடையான் சிந்து மதிமிலைச்சும்
வித்துரு மச் சடையான் வீடு. அக
காரிகையா ராணனமுங் கந்தாமுங் கண்டுதட
வாரிசங் கேதமுறும் வண்ணையே-பாாமுலைப்
பக்திடைச்சி யார்பாலாற் பட்டவடி மால்பிஜனயாங் தந்திடைச்சி யார் பாலார் சார்பு : ہے تھے
அஞ்சநடை யாரிடையு மான்றேர் புனேகவியும் வஞ்சியுரிச் சீர்காட்டும் வண்ணையே-அஞ்சுவர்க்கம் aoJmr ur rñi குலைக்குமம்மான் வாமத்த னென்வினையின் பாாங் குலைக்குமம்மான் பற்று. அங்
விஞ்சுநிதி வர்த்தகரும் வெஞ்சினப்போர் வீரருந்தா மஞ்சிகையுள் வைக்குமெழில் வண்ணையே-அஞ்சுங் துடியா ராவத்தர் (3 gir (3LDs if நஞ்சின் கடியா சரவத்தர் காப்பு: g
இதில் வயிந்தியரும் தேனு மெழும்பித்த வாதசுரம் போக்குமெழில் வண்ணயே-காதர் புலியார் பதஞ்சலியார் போற்றமன்:
கலியார் பதஞ்சலியார் காப்பு
 
 
 
 
 
 

سه: 235 :-سس
அல்லிக்கு நேர்வாயா ரம்மமசைப் போடிசைப்பும் வல்லிக்கு நேர்காட்டும் வண்ணையே-மல்லற் பிறையா ரணியத்தர் பேதையைபு மாட்கொள்ள மறையா ரணியத்தர் வாழ்வு. 2/3
போரியற்று மள்ளர் பொருவி லரிகளைத்தாம்
வாரிக் களத்தடிக்கும் வண்ணையே-காரிரிக்கும் தீமதி யாதவன்றன் றிட்டியா ரன்பருள்ளத் தாமதி யாதவன்றன் சார்பு. அஎ
யாழ்மொழியார் கண்ணு மிருட்குழலு மைந்தருளம் மாழ்கக் களவுகூர் வண்ணையே-கேழ்முண் முருக்கிதழி வாமத்தர் மொய்த்துவண்டு சுற்றிச் செருக்கிதழி வாமத்தர் சேர்வு. ی/یکی از/
வாரணத்தை நேருமைந்தர் மார்பும் வளச்செறுவும் வாசனத்தைப் பூண்டதிரு வண்ணையே-நேருளத்தில் எண்ணு மலையாரென் றேயெகின் மேனக் தேர் அண்ணு மலையா ரகம், அசல்
ண்டோ டினிமொழியார் கண்ணு மவர்குழையும் வண்டோடு நேர்ந்திலங்கும் வண்ணையே-பண்டோர்பால் அத்தியிடத் தானேயரி யாகச் சபித்தவருட் சத்தியிடத் தானை தலம். க)
ல் புதர்கவியுல் கோடாமுஞ் சீர்விளம்
யைக் காட்டுமெழில் வண்ணையே-ஓதத்

Page 19
س://///24/:
வண்டுதுந் தாருழவர் வாழுமறு குஞ்செறுவும் மண்டூக மிக்கதிரு வண்ணையே-பண்டர் 哆、鞑 வரைவில்லார் வைகுந்த மாதியகாண் சீர்த்தி வரைவில்லார் வைகு மன. Šም8ዎ።
மண்டுபுனற் பண்ணையினும் வாவியினுஞ் சோலையினும் வண்டலங் கூருமெழில் வண்ணையே-கொண்டனிற மாறனடிப் பட்டார் வகிர்ந்துமறி யார்மதுரை
மாறனடிப் LuLLL LITi Lobor. சடு
மைவார் விழியார் மருப்புங் களவொழுக்கும் வைவார்க் கடங்காத வண்ணயே-தைவீக
வேதா கமத்தன் விதிவிலக்கைப் போதிக்கும்
வேதா கமத்தன்றன் வீடு. తాతో
едӕ மளியினமு முற்ற வமாருடன் வாச வரும்பார்க்கும் வண்ணயே-வீசுசுடர்
மாகாத வன்றன் மணிப்பலுதிர்த் தான்வளை மின் மாகாத வன்றன் மன. FGT
தேவத் திருமறுகிற் றீங்குயிலார் சோலையிற்றேர் மாவத்தி யாருமெழில் வண்ணையோதாவில் உடுக்கை யுடையா ருழுவையின் முேலாம் உடுக்கை யுடையா ருழை
கான்போ தலர்வயலுங் காணுங் குடிசனமும் வான் போக மார்ந்துறுஞ்சீர் வண்ணையேட்டதேன்போதும்
வம்புக் கடுக்கையான் மாலுருச்சேப் பஞ்சனஞ்செய் வம்புக் கடுக்கையான் வாழ்வு.
 
 

பூரணத்தைப் போல்விழியார் பொற்களமுஞ் சொற்கமுஞ் வாாணித்தைப் போலுமெழில் வண்ணையே-ஈரமிலார் (சேர்
பாலின் மதிச் சடையார் பத்திரைபூங் கொன்றைகமழ் பாலின் மதிச் சடையார் பற்று. டு)
மேன்மாடத் தாடியுநீர் விஞ்சுக் தடம்பணையும்
வான்மீனைக் காட்டுதிரு வண்ணையே-மான்வாமச் சங்கையான் சங்கையான் றன்னையூர் வான்பிரமன் கங்கையான் கங்கையான் காப்பு. டுக
 ாேளுமிறை வீதியினு நற்செயினு மேத்துபடை
வாளுழவர் மல்குமெழில் வண்ணையே-நீளொளிகூர் பீதாம் பாத்தன் பிரமன் முெழeடிக்கும் போதாம் பரத்தின் புரம், டுg)
மாலம் படைத்தார்பால் வாரிதியாக் தூணியிற்கண் பாலம் படைத்தார் பதி, டுB.
வாங்குதலே நோக்காத வண்ணையே-தீங்கார் அகமா மனக்கொன்ரு என்று தக்க ஞம்வஞ் சகமா மனக்கொன்ருர் சார்பு டுச
வாலைமட வார்குழலும் வண்புலவர் நாவும்பா மாலை புனைந்திடுஞ்சீர் வண்ணையே-சீலமுளோர் ஆய்ந்தபா தத்துவந்தா னனன் கனகமன்றுள்
ாய்ந்தபா தத்துவந்தான்வாழ்வு @@

Page 20
w
3.Ha Matemasa e
செம்பதுமப் போதினுமெப் போதினுங் தேர்ந்தாரிடத்தும் வம்பளத்தல் காணுத வண்ணையே-கம்பின் அரிவையம் பாகத்தா னண்டாரூர்ச் செற்றன் தெரிவையம் பாகத்தான் சேர்வு. டுசு
கோட்டாவின் மள்ளர் கொடுங்காமுஞ் சேவகமும் வாட்டானே மன்னுமெழில் வண்ணையே-வேட்டார் விரதத்து வந்தார் விரவலர்போர்க் காப்பூ விரதத்து வந்தா ரிடம், டுன்
மன்னுதடங் காவகத்து மாமுனிவர் வேள்வியினும் வன்னியறு காலனஞ்சேர் வண்ணையே-துன்னும் இசையா ருடுக்கையா ரீசைபங்க ரெட்டாக் திசையா ருடுக்கையார் சேர்வு. டு.அ
இட்டசெங்நெல் வாழைகரும் பின்னவுமா னுர்விழியும் மட்டங் கடந்துவிடும் வண்ணையே-குட்டமுறும் அங்குவளை விற்ரு ரை யார்நுதற்பெண் ணத்தான்று சங்குவளை விற்றர் தலம். டுசல்
நாகநிமிர் சேதிமத்து நாற்புறத்து வீதியினும் மாகரிதே சென்றுமன்னும் வண்ணையே-யோகமுறும் அன்பா ரிடத்தின சான்றவுத சக்குறுந்தாள் வன்பா ரிடத்திஞர் வாழ்வு ö认
கைக்கோல் வளையார் கதுப்புங் கணைவிழியும் மைக்கோலங் காட்டுமெழில் வண்ணையே-மிக்கார்வே றில்லைப் பதியாரு மென்னத்தீ நஞ்சமுண்ட
தில்லைப் பதியார்தஞ் சேர்வு. #ಿ!
 

: 27 ::م
ஒப்பா ரிலாப்புதரு மோங்கு பதாகையுங்கோ வைப்பர்டல் செய்யுமெழில் வண்ணையே-துப்பாரும் கந்தனத்தி யத்தன் கவுணியற்குப் பால்சுரந்த வெந்தனத்தி யத்தன்றன் வீடு, 岳2_
சத்திசிவங் காதலராஞ் சங்கப் புலவரறு வத்திரத்தார் கோட்டமமர் வண்ணையே-பித்தியல்செய் காமனயம் புக்கான் றவர்மகளிர் கற்பழியும்
துன்றுபல வீதியினும் தோகையர்த மோதியினும் , மன்றனிதங் குன்ருத வண்ணையே-ஒன்றும் அருக்கங் கணியா ரருட்பாப் பொழிமூ வருக்கங் கணியார் மன.
ஏத்து மருத்துவரு மேய்ந்த மணிக்கூடும் , மாத்திரையைத் தேறவுரை வண்ணையே-கோத்திரங்காண் பெண்ணண் புடையான் பிரதிவிம்பச் சுந்தான்மேற் பண்ணண் புடையான் பதி, சுடு
மாகவிடை யார்நுதலு மைந்தரும்போ சாற்றுதிறல் வாகுவினேர் காட்டுமெழில் வண்ணையே-சேகரமார் பூங்கொன்றைத் தாரார் புகழ்ந்துபணி யாதவர்க்கிங் காங்கொன்றைத் தாரா ரகம், ā5帝
ஆர வயல்களினு மாம்பற் றடங்களினும் வாரி வளமிகுத்த வண்ணையே-ஈரமிலார்க்
குற்ற தளையுடையா ரும்பல் புலியுதிரம் பற்ற தளையுடையார் பற்று, 所ar
வாமனயம் புக்கான் மனை. ó店。

Page 21
ميسيس 28 سيسي
றைநுதலார் துண்டமுஞ் சூதரும்பூ தேரோட்டும் வண்ணையே-கொண்டவருட் తొట్ట tibi யருக்கொளியார் செம்பதுமன் மாலுணரா வெம்மை யருக்கொளியார் வீடு. *
கள்ளொழுக்க மாஞருங் கைகாட் டவரிடையும்
வள்ளி யியல்காட்டும் வண்ணையே-புள்ளுருக்கொண் மஞ்சா னனத்தன் மலர்த்தா டலைகாணுப்
பஞ்சா னனத்தன் பதி. சுக
காரிகையா ரம்மமும்பாக் கற்றபுல வோர்காவும் வாரிசா தங்காட்டும் வண்ணையே-சாரி
டத்தார் பாசிஞர்க் கின்புய்க்குக் தெய்வ இடத்தார் பாசினர் காடு, I ørn)
| விண்டுறங்கு தண்டலபு மேல்வீடு மீக்களிகூர்
வண்டுறக்கஞ் சேருமெழில் வண்ணையே-மண்டுறந்த
ாலா னடத்தினன் வன்கா லனையுதைத்த
ாலா னடத்தினன் காப்பு.
தூசுகிளர் மாளிகையும் தோகையால் குற்றடமும் மாசுணத்தைக் காட்டுமெழில் வண்ணையே-பேசுமொரு நல்லற மாட்டினர் நாள்காட் டருக்கன் றன்
பல்லற மாட்டினர் பற்று. 。6°
鷲
ஞாங்க சகழியினு நான்குதிக்கு வீதியினும் வாங்குதிரை மேற்கிளரும் வண்ணையே-தீங்கார் தவத்தைக் கடுப்பார் தமியேனுக் குற்ற
அவத்தைக் கடுப்பா aras ibn | era
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسسسه 29 أسسه
மண்டாலப் பொய்கையினு மாதங்க வீதியினும் வண்டான மிக்க திரு வண்ணையே-எண்டாவும் சீர்க்குமா ஞர்கமையர் செங்கைதனிற் புள்ளிமான் ஆர்க்குமா ஞர்த மகம் ଅସ୍ଥ.. ''
சூதம் பலாவாம்பைத் தோப்பி னறுந்தளவின் மாதர் பலம்பொலியும் வண்ணையே-மோதுபெரும் பூதப் படையார் புவிசே னென்றெனமேல்
ஒதப் படையா ருழை. eral
நானக் குழலார் நடுவுமவர் கந்தசமும்
வானத்தை நேருமெழில் வண்ணயே-ஊனக்கட் டேகத் துதியா ரியறெரிந்தே யாங்கவர்தம் ஆகத் துதியா ரகம். తితో
வம்பலர்மீர் தேபொலியும் வண்ணையே-கிம்புரி கோட்டானை யானையன் கோவிந்தன் போற்றுதிறற் தாட்டான யானையன் சார்பு. கூடு
தண்டலையின் மாற்றர் சமர்முகத்திற் போந்தமரின் வேண்டாவம் பாடுமெழில் வண்ணயே-முந்துகிளும்
கந்தலை யோட்டினர் கையே னுளத்துயரின்
ஈந்தலை யோட்டினர் நாடு. బ్రిడ్కు
தெண்டுக்கை புயமுங் தெருப்பலவும் வண்டிக் குலமாரும் வண்ணையே-பண்டைவினை தீாப் பரசினர் சிங்தையரொன் முரையடு
விரப் பாசினர் வீடு,

Page 22
எண்டகுபொற் கோபுரமு மீர்ம்பணையிற் பெற்றமுமான் மண்டலம்பூண் டுற்றதிரு வண்ணையே-அண்டரினல் போகத் திருந்தார் புரமெரித்தார் செல்வியொரு 臀 பாகத் திருந்தார் பதி, *
ஞண்டுமுழக் தாளார் ஈயனமொடு கந்தரமும்
வண்டு நிகராகும் வண்ணயே-விண்டுதவு
விற்புருவ மானுர் விழையிடத்தர் தொண்டருளத் தற்புருவ மான சகம், წშჩტერნეტ
சேணுற்ற மாளிகையுஞ் சேயிழையா ரின்மொழியும் மானிக்க மேய்ந்திலங்கும் வண்ணயே-பாணித்தோர் உள்ளத் திருப்பின ருள்ளேற்குஞ் சஞ்சிதத்தை
மெள்ளத் திருப்பினர் வீடு. 。 በ፫
மான்போல் விழியாரு மைந்தருமற் றெவ்வுயிரும் வான்போக முற்றமரும் வண்ணயே--தேன்போலும் தையற் பிராட்டியொடு தானுவைத் தீசருற்றே
மெய்யற் புதவருட்பெய் வீடு.
வாழிதிரு வண்ணநகர் மன்னவர்செங் கோன்முகில் வாழிதிரு நீறுகண்டி மன்னுசைவம்-வாழியவே தையல்வைத் தீசாரு டன்கு லடியரெலாம் வையகமே லோங்கி வளர்ந்து, NAIA
முற்றும்
鷺W
 
 

பேரழ்பலப் புலவர்
Gauකුණෑor இலந்தைக்காட்டுச் சித்திவிகாயகர்
உம் பதிப்பு)

Page 23
ஒறப்புப் u Tu(?) TILŽ
as gets Tahir it
பரீலபரீ, கை, நமசிவாய தேசிகரவர்கள் GardioSul
ஆசிரிய விருத்தம். ாதவனை யனையமுத்து மணிய மீந்த மகன்சோம
சுந்தாமா மணிய வண்ணல் சீதமலர்ப் பொழிலிலங்தைக் காட்டின் மேவுக் தெய்வசித்தி
விநாயகற்குச் சேர்ந்த வன்பாற் கோதகல விாட்டைமணி மாலை யொன்று கூறுகெனப்
புகன்றனன்கோ ணேச வள்ளன்
மாதவத்தால் வேலணையின் வந்த பாலன் மாண்புறுபே
ாம்பலகா வலவன் முனே.
சுன்னகம் பறீர்மத், அ. குமாரசுவாமிப் புலவரவர்கள்
ஆசிரிய விருத்தம். செந்திருவாழ் வேலணையில் வாழ்ந்த சீமான்
சீர்த்திபெறு முத்தைய மணியக் கோமான் தந்தபுதல் வன்சோம சுந்த ரப்பேர்த்
 
 
 

م: 53 :- |
தகுஞ்சுகுண மணியவதி காரி கேட்பச் சந்தமுறு மிரட்டைமணி மாலை யொன்று
சாரிலங்தை நகர்ச்சித்தி விநாயகர்க்குப் புந்திமகிழ் வொடுமணிந்தான் கவிதை பாடும்
புலவன்பே ாம்பலகா மத்தோன் முனே.
sa -- ·A
anator
பர்மான், க. வைத்தியலிங்கம்பிள்ளையவர்கள்
சொல்லிய
ஆசிரிய விருத்தம்,
மருத்துவன நிகர்முத்து மணிய மீன்ற
மகன்சோம சுந்தரமா மணியத் தோன்றல் குருத்துலவு தண்டலைகு பூழிலங்தைக் காட்டிற்
குலவியன்பர் தமக்கருள்கைக் குன்ற மீது திருத்தமுறு மிரட்டைமணி மாலை யொன்று
செப்புகெனக் கவிஞரெலாஞ் செவியான் மாந்திப் பொருத்தமுள தென வியக்கச் செய்தா னந்தப் புலவன ரெனிலினிது புகலக் கேண்மோ.
LIL DEdit GELL 2ளக்கலித் துறை
போம் பலவ னுறைகய வேலணை பெற்ருெளிசேர் பேரம் பலவ னுறையானைச் சென்னி பிறங்கமி2) பேரம் பலவாடிபணி கோணேசர் பெற்றசதன்
போம் பலவ னெனு நாம முற்ற பெருந்தகையே.
ignonsabihinbauaudiusaadjiangga

Page 24
வேலனை
பரீமான், தம்பு ஆசிரியரவர்கள்
சொல்லிய
ஆசிரிய விருத்தம்.
திருமானுங் கலைமானுந் தினமாறிப்
படியேறிச் சினமாருதே பெருமானங் கண்டாறப் பிரபுத்து
வக்குறிகள் பேணிவாழும் ஒருமான கியசோம சுந்தான முபவேந்த
இனுரைமேற் கொண்டே வருமான விரட்டைமணி மாலையொன்று
சொற்றனன்மற் றவணு சென்னில், அரியசிவா சாரமிக்கோ மர்ந்திடுகல் வேலணைக்கோ
ாரும்பா வல்லோன் திருவளர்மேழியர்குலக்கோர் திலகமெனும் புறமனக்கோள்
*ந்துகல” வினோதனுமாய்த் 2ம் பேணும் *、
1rti ങു് யெனு நாமம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a () கணபதிதுணை
Gala)?oot இலந்தைக்காட்டுச்
சித்திவிநாயகர்
பாயிரம்
விநாயகர் காப்பு.
ச வெ ண் பா ,
ழிமுக வேலணைக்க ணேயிலக்ைதக் கான்றளிவாழ் வழமுகச் சித்தி விநாயகனே-ஏழை நிற்கோர் மன்னு மிாட்டைமணி மாலைசெய மற்றுனது பான்னடிப்போ தாய்குவனிப் போது,
ருாேசை யூரிற் சிறுமழ& கம்பி · A பருநாரைக் கொண்டு பிணிப்பக்-குருவாகி பக்கலையும் போதித் கிடாகற்றும் வேழமின்றென்
பன்முெண்டற் காப்பாவை வாயிற் படியடைந்தும் பொன்றில்லை மன்றினடம் பூண்டுமேசுகின் திமுனிக்
இரட்டைமணிமாலை.

Page 25
سیس: || 66 موسسه
கன்று துயரிழைத்த வந்தகனைத் தாக்கியதா ளின்றுவந்தென் முன்னிற் குமே. ನ್ನು?
சிவசத்தி.
தோடத் தலைப்பூண்ட துய்யதமிழ் வேகமுறை
பாடக் கவுணியற்குப் பாலூட்டும்-பீடனேயே பென்ருயு நீயே யிதிலாயிரங்கூற்றி බංඛráōpණ) மீயவொண்ணு தோ,
வைரவக்கடவுள்.
கஞ்சன் றலையுளொன்று கண்ணுதலை யெள்ளமுனங் கெஞ்சும் படியுகிராற் கிள்ளியே-விஞ்சுஞ் W சுசரிறுமாப் போடுமவர் சோரிகொண்ட வென்றிப் புரவலனத் தாழ்வேன் புகழ்ந்து.
வீரபத்திரக்கடவுள். தக்கன் றலையுமவன் முன்செய்த வேள்வியுமங் கொக்க விருந்தவியுண் ணும்பரொடும்-பொக்கமறச் செற்றதிறற் சேவகன்றன் செம்பொற் றிருவடியைச் சற்றுமற வாதெனுளங் தான்.
குமாரக்கடவுள்.
கார்வான் பொலிவெங் கதிர்போன் மயிலேறிச்
சூர்மாய்க் இடவிண் சுரர்குடிபோய்ச்-சீர்மேவத்
யெற்குப் புகல் ناجم).والهھ
தாவடிவே ருெட்டவிறற் சண்முகப்பெம் மான்கமலப் 蠶
 

سض-: 37' :-سنه
திருநந்திதேவர்.
சிந்துமதிச் செஞ்சடையான் றெய்வக் கயிலாயஞ்
சந்ததமும் போற்றுங் தலைமைபெற்ற-நந்தி பெருமான் பதத்துணையென் பேதைமையைப் போக்க வருமாங் துணையிங்ங்ண் வாய்ந்து.
கலைமாது,
@ລະພິມ r மரைத்தேனே வேதன் சுகிகரும்பே தொண்டா னவர் சாச் சுவையமுதே-விண்டார்
மருகியே தெய்வீக வாணியே யன்னே
&lrDuLlgb(IG) diff.
கட்டளை க் க லித்து  ைற, கந்தரைத் தந்த கருணு கரிதனப் பால்குடிசம் பந்தரைப் பந்த மறுத்தசொல் வேங்தைப் பானைச்சத்துய் சுந்தரத் தேவைச் சிவந்தீட்டக் கோவைசொ றூமணியைப் புந்தியுட் சேர விருத்திப் பதாம்புயம் போற்றுவனே. கல்
சந்தானகுரவர்,
பொய்கண்ட மார்க்கங் கணந்தச் சிவஞான போதஞ் சொன்ன மெய்கண்ட தேவர் மறைஞான சம்பந்த வித்தகரெங் கைகண்ட கொற்றங் குடியா ரருணத்திக் கர்த்தரெனு மைகண்ட கண்டாடியர்மற் றியாரையும் வாழ்த்துவனே. கக
வித்தியாதீட்சாகுரவர் முந்தெற் கறிவித்த செல்வர்சித் தாந்த முழுதுணர்ந்த
கந்தப்ப பிள்ளைக் கலைஞன் கனக சபைக்கலைஞன்

Page 26
سلسل : " 38 :س
சிந்தத் தொடர்முன் சிவதீக்கை செய்தரு டேசிகமன் சந்தத் திருவடி யெப்போது மென்னெஞ் சகத்தனவே. க2
அவையடக்கம்.
ஐந்தா மிலக்கணச் செந்தமிழ்ப் பாற்கட லாபமுதாஞ் சிங்தா மணிதிருக் கோவை முதலவுண் செல்வர்சொன்முன் வந்தே யெனதிவ் விரட்டை மணியெனு மாலைகிற்றல் செந்தாமரையன்பன் முன்மின் மினியுறுஞ்செய்கையதே.கா.
அச்சிடுவித்தவர்.
நலஞ்சேரும் வேலணை யூர் முத்து மண்ய நரேந்திரன்சேய் புலஞ்சேருங் கல்வி தனஞ்லேம் யாவும் பொருந்துமண்ணல்
குலஞ்சேர் மணியதுரைசோம சுங்தாங் கூறமுன்னேன் பொலஞ்சேரிரட்டை மணிமாலை யச்சிற் பொலிந்ததுவே. கச
நூல்,
நேரிசைவெண்பா,
பூமேவு கோட்டாற் புயறழுவுஞ் சீரிலங்தைக் காமேவு கோட்டக் கணுதிபனைத்-துமேவு தும்பிக்கை யானைத் துதிப்பார் வினைபோக்கு நம்பிக்கை யானைநெஞ்சே நாடு.
கட்ட ஜாக் கலித் துறை, நான்கா னனத்தனுங் தேசாப் பிரணவ நன்மயமாய்த் தேன்கா னிலங்தையங் கான்கோவிற் கண்செந் திருமகள்கோ மான்கா வினன் றுயர் போக்கிய கற்பக மன்னுமென்சொல் வேன்கா ருணியத்தினனே யெலாங் தர வேண்டினர்க்கே,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

。 -: 39 :- வேதப் பொருளாகி மேவிலக்கைக் கானமர்ந்த போதக்களிறதனைப் போற்முதென்-ஏதநெஞ்சே யீண்டுமன்பென் ചെTമ്ല78pr யிங்கிவற்றின் 驚 மாண்டிடும்போ தென்குே αλιώνιο, fil
ருந்தி நெடுநர் ளெடுத்த பிறப்பென்று வைத்துலகிற் றிருந்தி யொருகன் மஞ் செய்யார் வதரித் திருவனத்தின்
மருந்தெனவந்த பெருமானத் தாழார் வதைக்கவடம் பொருந்திய காலன் வரும்போ திவரென் புகலுவரே.
ayan-Gu சிலையாக வாசுகியே நாணுத்
தரையே பிரதமாத் தாமோ-தானேவாச் சேர்த்தடையார் முப்புரத்தைத்தீய்த்த பரமனுமெண் சீர்த் தகைபெங் கோலிவனத் தே. டு
தசம் பாவும் புகழாரிலங்தைக் திருவனத்தில்
ாசஞ் செயுமொரு வன்கோட் டிருபத GJIT ar 600T (CBLD நசஞ்செ யன்டர்க் கியைபாக மோடெம னேர்ந்தெறியும் ாசங் தனையு மறுத்தே யுயர்கதி பாலிக்குமே. *“
பா விண்சிரை வள்ளி பருங்குயம்பின் வெங் பொருத மாலிபமாய் வந்த வரோதயனைக்-கோலி 。 வனத்தானைத் தம்மனத்துள் வைப்பவரே பூமன்
வனத்தானும் போற்றவாழ் வார்.

Page 27
கருது மடியரிடர் காய்ச்ச வருட் பூந்து
மருதவயற் கோலிக்கான் மன்னுஞ்-சுருதிப்
பொருளுருவக் கற்பகமாம் பூந் தருவே யெய்த்தேன்.
கருவிலினி வாாாமற் கா. ଖୁଁ
காச்சேருங் தெய்வக்கயிலாயங் தொண்டர்முன்காணவெளவை போய்ச்சேரு மாறு புழைக்க ாத் தாலுந்தும் போதகத்தைப் பூச்சேருங் கோலி வனக்கோயிற் பூண்டருள் பூரணத்தை சாச்சோரு முன்னங் துதிப்பாய் கதிவரு நன்னெஞ்சமே.
நெஞ்சங் தடுமாற நேர்ந்து தண்டஞ் செய்மpலிக் கஞ்சவிடா தண்டினரை யாளுமாங்-தஞ்சமென்றே மாலியம்பப் பாம்பினுரு மாற்றி யருள்புரிந்த கோலிவனத் தானமுகக் கோ. 函。
கோதா வைகிதஞ் செய்வதல் லானினக் கும்பிட்டொரு போதா யினுங்குறி யாச் சும டர்க்கருட் பூரிப்பையோ வேதா வரியன்றி பீசனு மெண்ணும் வியன் பொருளாம் சாதாவதரிப் பழுவத்திற் சித்திவி நாயகனே. சுஉ
கனமூரும் போகிதுயர் காய்ச்சக் கொடியாய் முனமூரிலங்தைவன முன்னுேய்-சினமோடெ மேலன் பிலாமலடு வெய்யால காலமெனக்
காலன் வரும்போதுகா, 岛憩
I
 
 
 
 
 
 

காணுத நோக்கமுங் கூம்பாத கையுங் கசிந்துருகிப் பேணுத நெஞ்சமுங் கோலிப் பழுவப் பிசான் மலர்த்தாள் பூணுத சென்னியும் போற்ருத நாவும் பொருந்தவெற்கு வீணுக வேன் படைத் தான்போத னுகிய வேதனுமே. கச
வேதத்து ளொன்றை வியன்மேரு விற்கொம்பாற் பேதப் படாதெழுது பெம்மானே-பூதப் படையானே கோலிவனப் பண்ணவனே 5ாயிற்
கடையேனு முய்யவழி காட்டு. கடு
காட்டி னடிக்கும் பாத்தோடமலையைக் காசினிக்காக் கூட்டி வலஞ்செய்து மாங்கனி வாங்கிய கொற்றவனை யேட்டி னடங்காப் புகழ்க்கோலிக் கானின்க ணேச்சுரனை
யீட்டிய வன்பொடு போற்ற ரிச்சென்ம மெடுத்துமென்னே.
என்னே வருந்துகின்ரு யென்மனமே தந்திமுகத்
தன்னே ரவுணனமுன் சாய்த்த பொருள்-இந்நோங் கோலி வனமிருந்த கொள்கைதா னெம்மிடத்தில் ஏலும் வினையகற்ற வே. ஒ
R
கன் றனயான யெம்வே டுணேவனே யெண்ணான்றேர்ப்
தை வனத்தவனை பெற்றேன்முன் னவையற்றதே.

Page 28
வையகத்தி லண்டினரை வாட்டும் பழவினையாம் வெய்யிலுக்கு நீழல் விடுக்குமே-தரய்ய 。 S).
鬣
குயிலொருவச் குர்க்குயின் (୫uld வுங்கே iros; காவிற் பயிலொரு கோட் டீர்ங்கற் பகம்,
ANTWISSJONI
கற்பா மனைவியு மைந்தரும் வாழ்வுங் கனதனமு
ஏற்பாருங் கல்வியு மெல்லா நலங்களு நல்கித்தன்பா
லற்பா லடைந்தவர்க் கவ்வீடு நல்கு மகற்றித்துன்பம் பொற்பாரிலங்தையங் காட்டு விநாயகன் பூம்பதமே. ໑ ປີ 剔
மு ற் றும்.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

அவர்கள் இயற்றியது.

Page 29
On 9
 
 

பேரம்பலப்புலவர் பதிகம்.
தரவு கோச்சகம்.
மண்ணுட் ல் பெருக்கியவுன் மாண்புடைதற். றமிழமுதி விண்ணுட்டில் சென்றுபுக விண்ணவர்தாம் நன்கருந்தி
எண்ணுதெம் மைவிட்டோ எகினையே ரம்பலமே!
நாட்டும் முன்னுட்டு மெழில்மிக்க நாடெங்கள் சந்நெலொடு கரும்புபிற செறிந்திலங்கு வேலணையென் மிக்காட்டுப் புகழ்பரப்பி இலங்கிய? பின்றெங்கே
இக்காட்டை விடுத்தேகி இருந்தனேயே சம்பலமே! உ ருந்தவஞ்செய் துனைப்பெற்ற அன்னேயாம் தமிழணங்கிங் ருந்தலற ெேசன்றே இருக்குமிடம் அறியேம்யாம் (தாள் பருந்தவத்தால் பெருமையுடன் பெற்றெடுத்த வுனைப்பிரிக் இருந்தவமே வருந்தலுனக் கிசையோபே சம்பலமே! கட்
தோன்றிடில்ாற் புகழுடனே தோன்றுக்வென் றேமுன்னர் ஆன்றநூற்பு லமையண்ணல் ஆசிரியன் உசைத்தவது தோன்றகின்ற நற்செல்வத் தோன்றலே தொன்னூல்கற்
s
ன்றமைந்த கொள்கைச்சான் மூேனேயே ரம்புலமே ஈ
ண்ணுரின் னமுதை வெறுத் துன்றமிழ முதைவேண்ட

Page 30
46 : سليم
சோதிடநூற் றுறைகடந்த தொன்முதுசீர்ப் பாவலனே! மேதினிவாழ் வதுபுல்லின் மேனீரென் றேகினந்தோ யாதினியாம் செய்வேமென் றியாமிசங்க எமைவிட்டே ஆகிபான் அலர்ப்பாதம் அடைந்தாய்போம்பலமே! டு
காதார முதம்பெறவோர் காரிகை பாற் றூதுசென்றேன். தோவ முதென்னவெமை நினையாது ஈடந்தனையோ வேதாவுக் திருமாலும் வேண்டுதல்செய் இபமுகத்து நாதாவென் றவனநனு கினையோபே சம்பலமே! ୫୮
தி முத்தமிழை வளர்த்திடலால் முனிவனென்றே : கித்தமும்யாம் நினைத்தொழுது நின்புலமை நினைந்தேத்தக் கைத்தலத்துக் கனியெனவே கருதுசொற்குப் பதம்விளக்கும் வித்தகனே! யுத்தமனே விமலாபே ரம்பலமே! ଘt
கோலஞ்சேர் மாடநிரை குலவியொளிர் வண்ணநகர் ஆலஞ்சேர் மிடற்முனை அணிகவியாற் றுதித்தவுனைக் காலஞ்சா துயிர்கவரக் கருதுவனே கருதானேல் சூலஞ்சே ரிறையடியோ சூடினய்பே சம்பலமே! : إيب
செங் தமிழ் நூற்கடலுண்ட திறனுர்ாற் றிருமணியே அந்தமில்கற் புகழுடைய அன்புருவே! அருமணியே எந்தமர்தம் கண்மணியே என்னிதயக் குருமணியே வந்தமிர்தம் தருவாயே வளர்போம் பலமணியே
பேரம்ப லவன்பாதம் பேணிக்கோ னுமலையென் பேரம்ப லவனடியான் பெற்றெடுத்த பேறேஈற் பேரம்ப லம்புகழ்ந்து பேசுமுாை வெறுத்தோநீ பேரம்ப லவனடிசேர்க் தணைந்தாய்பே சம்பலமே கல்
திருச்சிற்றம்பலம். t
糯
 
 

யாழ்ப்பாணத்து வேலணையூர்
பூரீமத், பேரம்பலப்புலவர்
அவர்கள்
சிவபதமடைந்ததைக் குறித்து
扈

Page 31
数 பாடினுேர், ਨੇ 5 リ。 சோமசுந்தரப் L16\ბიuff, "" I - நவாலியூர்,
பண்டிதர் திரு. சேவ்வந்திநாத தேசிகர்,
- 3, ra007QJTij.
பண்டிதர் திரு: க. கிருஷ்ணபிள்ளே,
م (7% L1 ما يليه سيبسس
பண்டிதர் திரு: போன்னம்பலபிள்ளை,
- மூளாய்.
பிரமயூரீ நவநீத கிருஷ்ண பாரதியார்,
ل (6 (6" (f} نيسيسيح
பண்டிதர் பிரமயூரீ. ப. சிவானந்தையர்,
- பன்னலை.
பண்டிதர் திரு: கா. போ. இரத்தினம்,
- வேலணையூர்.
திரு: வை. இராமநாதன்,
- ഖങr(i,
திரு: பே, கனகரேத்தினம்,
- வேலணையூர். திரு: கா. GLITổTżOTAT,
- வேலணையூர்,
திரு ஆ தில்லைநாதபிள்?ள,
- சரவணையூர்
திரு ச, மஹாலிங்கம்,
ா வேலணையூர்,
 
 
 

கடு
镜一 நவாலியூர்,
பரீமான். க. சோமசுந்தரப்புலவர் அவர்கள்
சொல்லியது.
நேரிசை பாசிரியப்பா.
ஈயனில் கூற்றே! நயனில் கூற்றே! வடுநீங்கு சிறப்பின் நடுவ னியெனும் கொடுவினை புரிந்தனை நயனில் கூற்றே! தேன்முகம் பிலிற்றுங் தெய்வத் தாமரை
நான்முகன் குயிற்றும் நானில வளாகத்து முன்மொழி முட்டையும் வெயர்வையு மென்ற பின்மொழி கொட்டையுங் கருப்பையு மென்மு பாற்படு நான்கும் நாற்புற னுக ஆறே ஆழிாட்டி நூரு யிாமும் வேறுவே றெழும் ஏறிழி திரையா வூழு மூக்கு மேழ்வகைப் பிறவிக் கருங்கட னீந்திப் பெருங்கரை யடைதற் கிரும்புணை யாகிய பெரும்பெறல் யாக்கை அரிதரி தென்பர் திருநெறி யாளர் அதனினு மசிதே அறிவொடு படுதல் அதனினு மரிதே இறைமுதற் றுனிதல் அதனினு மரிதே அவன்புகழ் பாடுதல் ஆமென வறைந்தனர் வாய்மொழிப் புலவர் அரியன யாவு முரிமையிற் பெற்றே தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக வென்ற சான்றேர் மொழிக்குத் தகுமிலக் காகி நன்னலஞ் சிறந்த பொன்னிலங் காபுரி மன்னுயாழ் நகரின் வாழ்விழி யென்னும் பாலணை வளஞ்சேர் வேலணை வந்தோன்

Page 32
உடு
IE5 Lú)
سی: (50 :
கார்வள்ளு சிறக்கு மேர்வளச் செல்வன்
நீரியல் செஞ்சடை நெடிய வனருளக்
கூர்மதி நெஞ்சுடைக் குறியவன் கொண்ட செந்தமிழ்த் தீங்கடற் றுறைதொறும் பருகி பைந்தமிழ்ப் பாப்பொழி நந்தா மேகம் ஒருமருப் பிருசெவி மும்மத நால்வாய்
ஐங்கரக் கடவு ளணிந்தருள் வழங்கத்
திரட்டிய செழும்பொரு விாட்டைமணி மாலையும்
வண்ணச் சிறுமதி வார்சடை வண்ணை
நட்டு
அண்ணற் கரும்பொருட் சிலேடை வெண்பாவும் நுண்ணுாற் புலவர் நுனித்தன ராயப் பண்ணுயற் முெழுகப் பாடிய புலவன்
அன்பு மருளும் பண்பெணக் கொண்ட செம்புலச் செல்வன் சிவநெறிக் குரிசில் நாவல ஈயந்த பாவலர் விளக்கம்
F0
சடு
டு)
புண்ணிய நீறு சண்ணித்த மேனியன் தொக்க தீதறுக்கு மக்கணி மார்பன் சீருறு ஞானத் திருமணிப் பெயர்கொளும் போன யுடைய நேர்புக ழாளன் சீரம் பலத்துச் சிவன்கழல் மறவாப் பேரம் பலப்பெயர்ப் பெருமகன் றன்னை ஊர்நடு நின்ற பழுமர முதலை - வேரற வெட்டும் சீரிலர் போல யார்க்கும் பயன்றரு மியாக்கையி னிக்கி யார்க்கும் இன்ன வியற்றினை யாதலின் கொடுவினை புரிந்தனை யாதி இயனில் கூற்றே ஞாலகொங் திடவே,
ཚམཚོ《ཁ་བ།
 

ܚ: 51 1 8ܚ
கரணவாய், ஆரியதிராவிட பண்டிதர்
திரு. செவ்வந்திநாத தேசிகர் அவர்கள் சொல்லியது.
நிலைமண்டில் வாசிரியப்பா.
சேணுயர் குன்றமுஞ் செழுமரக் கானு மாணுறுங் கழனியு மலிதிரைப் பாவையு முரிய செவ்வியி னுறுவளஞ் சுரத்தலின் மருவிய திருவெலா மலிதாப் பெற்றவ் இ. வும்பர்தம் பதியையு முத்தா குருவையு
மிம்பரி னுறழுவ தீழமா நாடே யாங்கு,
வெறிகம டாமரை வியன்மலர்ச் செல்வியு
மறுவறு மியல்சால் வண்டமி ணங்கையு
க), மகமிகு முவகையினரைசுவிற் றிருப்பது
பகர்வருஞ் சீர்த்தியாழ்ப் பாணநன் னகர மாங்குத், தடமலர்ப் பொழிலுந் தண்புனல் வாவியுங் கடவுளர் கோயிலுங் கல்விக் கழகமுஞ் கடு. செல்வர்தம் மனையுந் திருமடத் தொகுதியு
மல்கிப் பொலிவது தொல்லைவேலணையூ ராண்டை, வண்மைகொள் வேளாண் மரபிற் பாற்கடற் றண்மதி யென்னத் தலைமையிற் முேன்றிப் 2 t). பண்புசால் பேரம் பலவனற் பெயரை
விண்புகச் செய்த விறற்பெருந் தோன்முல்!

Page 33
مسيس : 52 عمسيسي
வண்டமிழ்ப் பாவெலும் வளங்கெழு மண்டலங் களிக்க வழங்கிடுங் கொண்டால் பொறையும் வாய்மையும் புாைதி பொழுக்கமு உடு. நிறையுஞ் செல்வமு நேர்ந்திடுஞ் செம்மால்
கில்லா யாக்கையி னிலையினை யுணர்ந்த நின் பொல்லாப் பிரிவைப் புந்தியிற் புகுத்திய தெருளிற் சிறந்த செந்தமிழ்ப் புலவரும் பரிவிற் சிறந்த பரிசனத் திரளு B (0. நெஞ்சகப் புணர்வு நேர்ந்தநட் டாரும்
விஞ்சிய கவ்வையிற் றஞ்செயன் மறந்து As தண்டமிழ்ப் பாவின் றனிச்சுவை யின்பமோ கொன்டலங் கண்ட%ன்க் கடுபே சின்டமோ
)
சிறந்ததென் றுணரவச் செஞ்சடைப் பெருமா Isடு, ணுறைந்திடு முலகிடை யுற்றனை கொல்டுலா
கருமூ டிகப்பிரான் கழலிணை பழிச்சத் திருவா ரவன்பதஞ் சென்றன கொல்லோ மண்ணகப் புலவரின் வலனெலாம் படுத்தினி விண்ணகப் புலவரின் விறலுங் காண்பலென்
40 முண்டுப் புக்கனை கொல்லோ வென நினைந் தீண்டுப் புலம்பி யிரங்கலு நோக்கா
தியாண்டுப் புக்கனை யியம்புமதி விரைந்தே,
 

--سید : 555 :-
தும்பளை, மதுரைத்தமிழ்ச் சங்க பண்டிதர்
சொல்லியன.
நிலைமண்டில வாசிரியப்பா,
ம
சீர்பெறு வேலணைச் சிறந்த வேளாண்குடி ஏர்பெறு மரபினி லுதித்துத் தமிழ்நல மோங்கி யுயர்ந்த வுத்தம குணத்தோய் புலவரை பிறந்த புகழ்சா முேன்றல்! நின்னைப் புரைப்பி னியல துணர்தியோ? நுண்ணுணர் வுடையார் நுனித்தறிந் தின்புறும் வண்ணைச் சிலேடை வெண்பா வன்றியும் இடம்பல கற்கு ரேத்தி மகிழ்செயுங் கடம்ப ரந்தாதி யின்னன பாடி நிலவரை யெங்கும் நீள் புகழ் பரப்பி இன்னயென் றிரங்கி மன்ன்ன கூறிக் கலைஞர் கையறு நிலையினை யெய்த மெல்ல வந்துன் னல்லடி பொருந்தி யிகென விரக்க விட்டனை நின்னுயிர் இத்தகை யித லியற்றினை யாதலின், நின்னைத் துறந்தே மல்லேம் ேேய யெண்ணித் துறந்தனை யென்றல் சாலும் புண்ணிய முதல்வநீ போந்த வதனல் கண்ணினிர் கொண்டு கலுழந்தனம் பலரே.
திரு. க. கிருஷ்ணபிள்ளை அவர்கள்,
سر:۔

Page 34
میسی: !54 :م
கட்டளைக் கலித்துறை. இலங்கைத் துவீப மியற்றிடு நற்றவத் தாழிதன்னித் (வா! திலங்கைக் கொடுதூய்ச் செனித்திட் டதமிழ்ப்பே ரம்பல விலங்கைத் தயல்கைத் தெமக்கைத் துயருங் குழுவினக்கைத் திலங்கைத் தெனவிடுத் தேகினை யீசனிணையடியே. 9.
அறுசீர்க்கழிநேடிலடியாசிரிய விருத்தம்.
இனித்தமிழினிமை யாவ ரெடுத்திசைத் திடுவர் மன்னே தனித்தமிழ்ப் பாடல் வல்லாய் தாய்மொழி தயங்குங் கொல்லோ? நுனித்தமிழ் துண்டார் நும்மை நொய்ம்மையில் மறப்பார் தாமோ குனித்துயிர் வாங்கிச் சென்முன் கூற்றணுங் கொடையினலே க
சுளிபுரம் விக்ரோறியாக் கல்லூரியில் தமிழ்ப் பண்டிதரா யிருந்தவரும் சித்தருமாகிய, பூரீமத், பொன்னம்பலபிள்ளை அவர்கள்
கட்டளைக் கலித்துறை.
பேரம் பலவ னடியிணை போற்றிப் பெருமையுடன் போம் பலவன் புகழ்பா டியா தரித் தேத்தியசீர்ப் போம் பலமே எமைப்பே துறவிடுத் தேயகன்று பேரம் பலவ னடிசேர்ந் தணைந்ததென் பேசுவையே. க

விண்ணு லகப்பு லவரொ டுபொருதச் சென்றனையோ மண்ணுே லகில்பெற் றவுன்றன் மறுவறு கீர்த்தியெலாம்
------8 55 8 ܚܝܝ
மண்ணு லகப்புல வர்குறை வுற்ரு ரென கினைந்து
விண்ணு லகில்விளங் கக்கண் டனையோ விளம்புவாயே. 2
அரிதே யினிகின் னினியசொற் கேட்டலெ மக்கதினும் அரிதே திருவுடை நின்நூ னயமுணர்ந் தேசுவைத்தல் அரிதே திசையெட் டுகின் புகழ் கூற லதினுமரி தரிதே யுனைப்போற் புலமை யுடையா ரவனியிலே.
அகத்தி யனில்லை அருந்தமிழ்த் தொல்காப் பியனுமில்லை சகத்தி லுயர்புல வோர்மதிக் குநற்கம்பனில்லை இகத்தி லுயர்புகழ்ப் பேரம் பலவனு மில்லையினி சகத்தி லினிய தமிழை வளர்ப்பவர் தாமெவரே. 3F.
QQ16öILIT,
அடைந்தாய் சிவபதம்நீ யென்றறிந் தேயாங்கள் அடைந்த துயர்றையப் போமோ-உடைந்த மனமுடைய ராய்வா ழவெம்மைவிட் டெங்கே
மனமுவந்து சென்முய்மதி. NWA டு

Page 35
-: 56 :-
யாழ்ப்பாணம், பரமேஸ்வரக் கல்லூரித் தலைமைத் தமிழ்ப் பண்டிதர் பிரமறுநீ, நவநீத கிருஷ்ண பாரதியார்
அவர்கள் சொல்லியது.
நேரிசை யாசிரியப்பா,
சேஎ யிழந்த தாயினும், சேய் தன் தாஎ யிழந்த தகையினுங், கொழுநன்ன இழந்த பெண்டினும், விழைந்த பெண்டின இழந்த கொழுநற் கியைபெருந் துன்பினும் டு. பூவலய மெல்லாம் பொதுவறப் புரக்குமொரு
காவலன் பிரிந்த காசினிக் கவல்வினும் பாவலன் பிரிந்த பரிவுறு QifG36) ஆற்றற் கரிய வருந்துய ரென்ப - ஆகலின், கம். புலவர் மரபிற் பொருந்திய புலவ!
பாவலர் மரபிற் பற்றிய பாவல! சீரார் வண்ணச் சிலேடைவெண் பாமுதற் பாரோர் போற்றும் பலநூற் கொடையினை குலணை வளைவயல் வேலணை யூரின்ன கடு திருந்து போம்பலன் திருவடி பேணிய
பொருந்து பேரம்பலப் புலவநிற் பிரிந்து யாங்வனந் தமிழ்மக ளாற்றும் * ஓங்கு கடலாடை யுடுத்தவுல கிடையே
 

مہ: 57:۔
பன்னுலை மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க பண்டிதர் பிரமறுரீ. ப. சிவானந்தையர்
சொல்லியன.
நிலைமண்டில வாசிரியப்பா.
மாக்கடல் வளைஇய வளாகத் தொளிரும்
பரிதியிற் பல்புகழ் படைத்தோன் மன்ற பேரம் பலமெனும் பெருமை அால் புலவ! தென அதுபடு குன்றத் தீந்தமிழ் முனிவன் டு, பகருஞ் செந்தமிழ்ப் பனிக்கடல் பருகுபு நுண்ணிய அறிவிற் றிண்ணிய கிை விழுமிய மேதையோர் உளமகி ழெடுப்ப பூத்தன் முல்கின் பொருவில் புகழே அதனல், . ச0. குறைவறு தவச்சீர், கெழுமி யாங்கு
மக்கட் பிறப்பின் வருபயன் கொளீஇ மிக்க வராதல் மேதை யோராதல் என்ருங் குலகோர் இதயங் குறிக்கொள நின்று நிலவிய நின்பெரும் புகழே மீனினங் தொகுபுடன் விளங்கினும் விண்ணின் வான்மதிக் கன்றி மற்றுநனி மிளிரா வள்ளால் நின்குல மாட்சி மற்றதுவே
மாற்றலர்க் கென்றும் வன்கண் ணுடையை போற்றினர்க் கருளும் அன்பு மாகுவை இன்னு இடும்பை யென்றிடு மிரவலர் பின்னேர் கடைசெலா வண்ணமாற் றினேயே அன்னவை நின் புகழ்க் காதலுமன்றே

Page 36
-: 60 :-
உல், திாளரைப் பண்ணை வீழில் தாழை பச் இலைக் கமுகு நெட்டிலை வாழை காருட னேங்கிய சீருடைப் படைப்பையும் " வெயினுழை பறியாக் குயினுழை பொதும்பரும் ஓங்கிய கண்டலும் தேங்கிய நறையுடை உடு, மாமலர்ப் பகன்றையும் தேமலர் அடம்பும் எங்கும் நிறைந்து எழிலுட னிலங்கும் பொங்குதிரை பொருத வார்மணற் கரையும் தெண்டிாை யுடுத்த தீம்புனல் மடந்தை மண்டிக் கிடந்த மாண்புடைக் கேணியும் பால்வேறு தெரிந்த கால்வேறு தெருவும் வளந்தலை மயங்கிய நனந்தலை மறுகும் தொழில்பல செய்யும் பழிதீர் மாக்கள் மல்கி வதியும் பல்வேறி ருக்கையும் விட்புலஞ் சென்ற மேனிலை மாடமும் இன்னன பிறவும் மன்னி யின்னும், அஞ்சொல் நுண்டேர்ச்சிப் புலவர் புகலவும் செல்லா நல்வளம் பல்கிக் கருவி மாரி குன்றினும் வாரி பொய்ப்பினும் வாழுந ரோம்பும் வேலணையூ Tதனில், சல், ஒழுக்கந் திரியா விழுச்சி சோங்கிய
பலர்புகழ் குடிதன் பண்பு மேம்படியிய பிறைமுடிக் கண்ணி யிறையடி மறவாக் கோன மலையார் பேணிச் செய்த ..
அருவேப் பயனே பொருவறு தோன்ருல் பேரம் பலம்போற்று பேரம் பலமே!
தொல்லிசை LUGNadygol நல்லிசைப் புலவோய் பொதிய மால்வரைப் பதிய னருளிய அமிழ்தினு மினிக்குந் தமிழெனுஞ் சலதி படிந்து பருகி இடித்து மின்னித் தண்பணை யுடுத்த தமிழ்நா டெங்கும் உன்னக் கேட்கப் பன்னத் தெவிட்டாச்
செந்தமிழ் பெய்த நந்தமிழ் மேகமே!
 
 
 
 
 

பயந்த செல்வன் திருவுட னிலங்க இரட்டை மணிமாலை இயற்றிச் குடிய கற்றவர் வியக்கும் கற்றவப் புலவ! ஊன்று சான் ன் பயன்கொடு
மருங்கின் ஈன்றதன் பல்லோர்ப் புரந்த செல்லாச் செல்வ இருணிற முந்நீர் வளைஇய வளாகத்துப் புாையுடு ரில்லாப் LONGOOLI யுடையோய்! நின்னை, * சுடு, முற்ற வுணர்ந்த முதல்வ னென்கோ
எங்குலம் விளக்கிய திங்க உருளினர்க் கடம்பின் ஒலிதா சோன்றன் திருவடி மறவாப் பெருமா னென்கோ நல்லோர்ப் புணர்ந்து அல்லோர்த் தணந்த எல். எல்லோ னென்கோ வல்லோ னென்கோ
வண்மையுந் திண்மையும் உண்மையுந் தண்மையுங்
கொண்டு
2. மன்னுயிர்க் குணர்த்திய மன்ன னென்கோ
இல்லோர் தமக்கு நல்பொருள் கொடுத்து
நல்வாழ் வளித்த செல்வ னென்கோ கோடைக் காலத்துக் கொழுநிழ லென்கோ ಇ-ಹ ಹToಿವಾಹ ''ಆFA offf

Page 37
-: 62 :--
அடு. ஞான நன்னெறி நல்வரம் பென்கோ! 、。、 鷺 எத்திறத் துயர்த்தினும் அத்திறத் துயர்ந்து
0)
சொல்லச் செல்லாப் பல்லிசை படைத்தோய்! (S2). List யாக்கையின் நிஜலயிஜன் உணர்ந்து மன்ன வுலகில் மன்னிய புகழ்கிறீஇ s 'ના0. உயர்ந்தோர் உலகம் நயந்துசென் றனையே
அதனுல், நீர்வார் கன்னர் தொழுதுனே கினைந்து வருந்தினர் ஊசோர், வருந்தினர் {୫ ବର୍ପଣ uf', வருந்தினர் கேட்டோர், வருந்தினர் யாவரும் கூடு. ஈயனில் கூற்றின் பயனில் செயஜர்
சிறந்தவு வமையால் திறமுடன் விளக்கி வைதனர், வாடினர், செய்வகை யறியார் திருந்திய செங் நா விருங்கஜலப் புலவர்; புலம்பி யயர்ந்து கலங்கிக் கையற்றுத் ா. துன்ப மென்பதன் தோற்றங் கண்டு
அருந்துய சடைந்து வருத்தினள் தமிழ்மகள்; ཚྭ་ ைேககில வெறிக்கும் (1Բ* լD6) காணுது
புதுமாப் பாவை பொறியற் ருங்கு செய்வகை யறியாது ஆசஞ ருற்றர் ாடு, தானிழல் வாழ்க்கை மன்னிய தமரெலாம்; ஆசா கெந்தை யாண்டு ளனென்று - தீமுகத் திட்ட மெழுகிற் றேம்பியும் தாய்முகத் தியாத்த கன்றிற் புலம்பியும் இகுத்த கன்சீைர் நிறுத்தல் செல்லாது 6J LE (eż gett irri விடும்பை யெய்தினர் பெருந்தவத் துதித்த அரும்பெறல் மக்கள்;
மாரி யிாவில் வாரி தன்னில் --
கலங்கவிழவதற்ை கலங்கினர் போலப் புலம்பு கொண்டு கலங்கினேன் யானே;  ாடு. அதனுல் அத்தை நின்னுடன் கழித்த நாள்போற் கழியா ஞாயிற்றுப் பகலே,
(%20
 
 
 
 
 
 
 

سلسلسم 63 { :-س
|||||||||||ATNING யாழ்ப்பாணம்,
b
வண்ணை: பரீ: வை. இராமநாதன் அவர்கள்
சொல்லியன.
**
விருத்தம்.
திருவணையும் வேலணையூர் செய்ததவ
மோருருவே செறிந்த தேய்ப்ப வுருவணையு மாசிரியன் பெரும்புலவ
னயிசத்தெண் அணுாற்றின் மேலே மருவணையு மைம்பதொடெட் டேனமேவுஞ்
சசுவருடம் வண்ணை மீது குருவணையுஞ் சிலேடைவெண்பா குரிசில்பே
ாம்பலவன் கொடுத்தான் மன்னே. s
கலிவிருத்தம்.
முந்தி னித்தது முப்பிணி தீர்சுதை பிந்தி னித்தது பாமகள் பேசுயாழ் 蠶 தந்தி னித்ததி ாண்டையுந் தாக்கிமேல் வந்தி னித்தது வண்ணைச்சி லேடையே, 2.
《《 《བ།《།

Page 38
புலவரவர்களின் கனிஷ்ட புதல்வர்
| سر |
பரீ மா ன் பே ர, கனக ரத் தினம்
," W ;':ته
அவர்கள் சொல்லியன.
கட்டளைக் கலித்துறை.
பேரம் பலநிதிக் கோணேச வள்ளல் பிறையணிந்த பேரம் பலமுடைப் பெம்மானைப் போற்றிய பேறதஞற்
பேரம் பலத்தினுஞ் சொல்லாடும் வன்மை பெறுமெண்யா பேரம் பலமெனும் பேரறி வாள நிற் பெற்றனனே, க
எழசீர் விருத்தம், சைவசித் தாங் த சாகச மாங்கக் தப்பிள்ளை சார்பினு மக்கட்
குய்வையுய்த் தருணற் &&ഖഖ கனக
சபையெனு மோசனின் பாலுக் தெய்விகக் கல்வி தெளிவுறக் கற்றுச்
சீரியோ ரவைமணி விளக்கஞ் செய்திடுந் திறனுர் பானுவே சிறியேன்
றெருளுறக் கலையருள் பிதாவே 2.
இஞ்சிசூழ் வண்ணைச் சிலேடைவெண் பாவே யிலங்தையங் காட்டமர்க் கடியார்
சஞ்சித மரித்தாள் விஞயக ரிசட்டைத்
தனிமணி மாலையுங் கடம்பன் செஞ்சொலா பனிகொள் யமகவந் தாதி
செப்பியின் னும்பிற நூலும் விஞ்சையா னிசைத்த விளிவிலாப் புகழார்
வித்தக குைமெக் தாயே!
 
 

سم .65 ويسخة முனைவனும் வதரித் திருவனத் தளிசேர்
மொய்ம்புடை விநாயகற் கன்பால் தஜனமிக ரிாட்டை மாமனி மாலே
சாற்றியே புனைந்தமேற் செயனின் வினவழி புற்ற தொய்வுகோ யதனை
வேரொடும் வீட்டிய தென்னே! எனேயரு ளொடுபெற் றெனதுவெண் மதிக்கு
மியைந்தஈற் கலைகடந் தவனே!
சொன்னயம் பொருணுேக் காதிய வணியார்
தோமினின் கவித்திறங் கண்டே சுன்னேயம் பதியார் குமார சுவாமிச் சொற்கவிப் புலவனு மேன்ம்ை மன்னிய சைவத் தேசிக ண்மசி
வாயனங் கலைகள்வல் லானும் நன்னயத் தன்பு பூண்டுமே புலவ
ஞம்பட்ட நல்கின சன்றே.
உயர்குடிப் பிறப்பே யொழுக்கநற் ர்ேத்தி யோதிமேற் பேருெருங் குற்ற சயமக ணரிருத்தஞ் செயும்புய னேரில்
சார்பிலர்க் கசனியே றன்ஞன் தயவுகூர்க் தேழு தீபமும் புரந்த
தனியதி கா ரமுத் தைய ஈயகுண மணிய காாமன் முதலோர்
6யப்பவாழ் வுற்றவெங் தாயே!
நண்ணிய வின்சொல் ப்ொறுமைய்ே யடக்க
நாமலர் வாய்மையேர் வண்மை
தன்னிய நடுவு நிலமை கண்ணுேட்டஞ்
சார்ந்தவர்ப் புராதருடகையோ

Page 39
டெண்ணிய பிறவு மியைந்தசற் புருட
ாத்தினஞ் சோமசுந்தரப் பேர்ப்
புண்ணிய மணிய காானுற் பரிசிற்
பொலன்றாப் பெற்றவெங் தாயே! al
தந்தையே தனைய சாகுந் தமியேர்க்குத்
தகுதியின் படிகலை தந்துஞ் சிங்தையினருளோ டில்லறத்திருத்திச் சேயிழை
மகாாக கு5ல. வாமை' மந்திரத் தவையின் மறைப்படி மணப்பித் தவர்தரு மகார்கண்டு மகிழ்ந்த அந்த நற் பலங்கை வந்ததா
னியு மான்பத மடைதனிச்சயமே. گشته{
கட்டளைக் கலித்துறை,
திக்கெட்டு மார்புகழ்ப் பேரம் பலமெனுஞ் சீர்கொளத்தன் மக்கட்குஞ் சுற்றத்தவர்க்கு ஈட்டோர்க்கு மனத்துயருய்த் திக்கட்டுவந்த கண்டாமொழிப் பாவையிட LD(156| முக்கட் பிரானடி முன்னியுற்முன் முப்பகைமுனிந்தே, சு
வைத்திய சாதனருளா லிலை டனன் மக்களுய்ய வைத்திய ஞமங் தன்க்கேல வாயுண் மறைக்கலைதேர் வைத்திய நாதன் மனனருமன்பை மறந்துயா வைத்திய னட்டெனப் பேரம் பலவர்ம றைந்தனரே, ல்
تھے بیحS *ヨ=
 
 

ー: 67 :一
புலவரவர்களுடைய மாணவரும் நண்பருமாகிய
ഖേബ്ന சோதிட அறிஞர்
嗣
பறீர்மான். கா. பொன்னையா அவர்கள்
சொல்லியன.
GSSTË SF35).
பேரம் பலப்புலவா பீடார்கின் கல்விகொண்டு சோம் பலமெங்குஞ் சிறப்படைந்தே மந் நாளில் நாாம் புனைவேனி கம்பனடி யுற்றனையேல்
ஆரன் பொடிங் நா ளறிவையெமக் கூட்டுவரே.
வேலணையின் கீழ்பானல் விண்மணியுற் றேகதிரி ஞலணையு மாரிருளை யட்டெனவே நின்கலையின் பாலணையு மாமதியிற் பாற்றியெம துள்ளிருளை வேலணைகை யானைபத மேற்பாலிற் பட்டனையே. 2.
நெறியுடைய பெரியவர்க ணரிதம்பசவும் புகழானே அறிவுயர்த்து கலைபலநின் றன்பாலே யுணர்ந்தவத்தாற் செறியுமிந்து சாதனத்தே சிலவரைந்து புகழடைந்தேன் வறியவர்க்கு வழங்குக 0 வள்ளல்பே ரம்பலமே, , lF5 - ,
பாணுப் படிபடியில் பண்டிதராஞ் சுன்னுகத்
தானுக் குமாரசாமிப் புலவராசி பெற்ருய்
வான வளத்தால் வருநிதிகொண் டோம்பியறம்
 ாேனத் தடுமாற நடந்தாய் நற்பாவலனே,
9

Page 40
கந்தர்மடத் தடியிலன்று ്?ഖേ பண்டிதர்கள்
s சக்தம்மிகுந் திடயுேஞ் சாற்றியதற் கவிநோக்கிப்
புத்திமகிழ்க் தேயுன்னைப் போற்றியகண் டேயுவந்தேன் அங் தமிலாப் புகழுடைப்பே சம்பலமாம் புலவோனே. டு
தீராக் கருமமெலாங் தீர்க்கவுனைத் தானழைத்து கோாக் கொடுபோந்து நோக்கியே மகிழ்ந்தார் ஏசாக் குறுவளங்க ளேந்தியுய ரொப்பில்லாச்
சீராக்கு நம்வேலணைத் தீபச் சீரியரே.
வாணிவதி சாவுடைய மன்னவனே யன்புடையேன்
பாணிவிதிர்த் ேதயுடலம் பதைபதைத்து நொந்தயர்தல்
பேணிநீயோர் வார்த்தை பேசாதே பூவிடுத்து
முடியுடைய விமலனடி மேவினையே, | ση
காவன்னுப் பொன்னையனுன் கதறியிரங் கல்கண்டும் மாவத்திர மலர்ந்து வார்த்தையொன்றுங் கூருமல் பூவின்மே ଶd ୩୫୦୦୪ வெறுத்தோ புலவரருள் பாவின்மே லாசையுறு பண்ணவன்முள் பற்றினையே.
url தாங்கு சேடன் படமணிதான் பாறிற்ருே
ர்தாங்கு வான்முகிருன் கதிதப்பி வழுவியதோ
கு சற்சனர்த மெழிற்சபை தானிற்றதுவோ
பேர்தாங்கு மெம்முடைப்பே சம்பலநின் பிரிவென்னே கூ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 69 一
grഖങ്ങ',
பரீமான். ஆ. தில்லைநாதபிள்ளையவர்கள்
இயற்றியவை.
நேரிசை வேண்பா
ஆர்வயுவ வாண்டுபுரட் டாதியறு மூன்றுவெள்ளி பூர்வபக்க சத்தமிமு லம்புகல்சீர்ப்-பேசம்
பலப்புலவன் றேகமொரீஇப் பன்னிமய வல்லி வலப்புலவன் முளடைநாண் மற்று. க
ஐம்பத்தறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரியவிருத்த
சீர்ே றிலங்கா துவீபவட மாகாண
இசமென விளங்கி யளகை தெற்கிலுள தோவெனத் தக்கயாழ்ப் பாணமென்
றிருநகர வதிமருங்கிற் சேர்ந்துசை வாலயம் வித்யால யங்கடிரு வோடுரீஇச் சைவ மோங்குக் தேயமா கிக்கல்வி செல்வமிக மல்கித்
திகழ்ந்தாா சாதி காரஞ்

Page 41
-: 70 سيس
தாரேறு புயராம லிங்கர்கோ மைலைக் சதுரனெழின் மண்டை தீபங் தன்னில்வரு சேதுகாவலமுதலி தந்தசெல்
லத்தம்பி பேர்த்தி யாஞ்சீர் தந்தசிவ காமிமின் றன்னமன மாற்றியே
தாம்புரியு மில்ல றத்தின் றக்கபல மீதெனப் புக்கவர்கள் பிள்ளையாய்ச்
சார்ந்துபே ரம்ப லப்பேர் தாங்கியே கலையறிவு தேங்கிமின் னரழகு தனிலிருவர் மதன னென்னத் தக்கபரு வத்திலே முருகவுடை யார்வழியி
லாறுமுக முதல்வ னிக் த சாலிநேர் பெரியநாச் சிப்பிள்ளை தன்னைலேட்
டாற்றறத் தாற்ற னக்குத் தானிணை யெனத்தக்க குணமழகு கலைவன்மை
தருசபா ரத்தி னேந்தல்
பேரேறு திருவிருவ ரோவெனும் பத்தினிப்
பிள்ளை யெனு மிவர்க டம்மைப்
பெற்றுவாழ் காண்மனைவி யிற்றிடப் பின்னசெழில்
பெறு பெரிய தம்பி யிந்த
பெரும்ைபெற் றிட்டவே லாயுதர் தருந்திருப்
Quairador arg ovar of uligold
பிள்ளையை மணந்து சிவ பாக்கியங் தந்தையைப்
போல்வந்த பிள்ளை யென்னப்
பெறுகனக ாத்தினத் தோடுதங் கம்மாவெ
னிவர்களை மிகுந்த வன்பிற்
பிள்ளைக ளெனப்பெற்று நன்கு கற்பித்துமுன்
பெற்றநல திரும் கற்குப்
 
 

مست: || || 7 || : مست.
பெண்ணுக நல்லதம் பியர்மகண் மனேன்மணிப்
பிள்ளையை மணம்பு ரிந்து
பின்பக் கினிப்பிள்ளை வானுக நற்கார்த்தி கேசர் பொன் னம்பலமெனும்,
பாரேறு மாபெருங் தனவந் தனத்தந்து
பின்பு:சிவ பாக்கி யப்பேர்ப் பைங்கிளி தனக்குச் சிதம்பரப் பிள்ளை சுப்
பற்றுமரு மகனவேட் டேகனக ரத்தினப்
பண்டிதனி னரிய மனையாப் பகாவே வர்த்தகச் சுந்தாம் பிள்ளை ஈல
பண்பொடு பயந்த சிலப் பாக்யலக் குமியெனும் பூமாதை வேட்டபின்
பன்னுதங் கம்மா வெனும் பண்புள்ள பெண்ணை மேற் பகர் சுந்த ரம்பிள்ளை
பாலணுஞ் சுப்ா மணியம் பாரியென முறையே மணஞ்செய்து வைத்தபாக்
கியசாலி யிவர்ப வுத்ரப் பான்மையோர் பெயர்முதல வுள்ள சில வேறு பின்
பாவினி லுரைப் பாமரோ.
3569 G665T T. பேரம் பலமெனுமின் னேர்போப் பிள்ளைகளா மாரன் பினர் பெயரே யாதி சொல்லிற்-சீரிற் குலவுகுண பூஷணமே கோதறு முன் மைந்தன் அலகில் புகழ்மகள்பே ராகு மிலகுகலைப் பண்டிதராம் ரத்தினமு மாங்கிலவின் முட்ஸ்படிப்பைக் கொண்டருட சாசாவுங் கூறரிய-தண்டமிழுக் காசா னெனுந்தியாக ராசாவு மற்றமகன்

Page 42
حسي: 72 : ستس.
றேசார் சிவபாக்ய லக்குமியும்-மாசாதென் பாலசுப்ா மணியமுமே பத்தினிப்பிள்ளைப் புதல்வி " , சீலமுற்ற பிள்ளைகள்பேர் செப்புகுணஞ் - சால வருசீர் மனுேன்மணியே மற்றைமகன் பிள்ளை தருசீர்ப் புனிதவதித் தைய-லருநீர்மை தந்த திலகவதி சண்முக நா தன்னிவர்கள் பிந்து மகடருசீர்ப் பிள்ளை களேல்-வந்தவிவர் பேறென் சிறிதோ பெரிதே யுடற் பிறப்பாய் லீமுென்ற வந்தவரோ விள்ளரிய-மாறிலரு நாகமுத்துப் பிள்ளை தெய்வ யானை நவிறரிய பாகார் சொல் வள்ளியம்மை பார்ப்பதியென்-வாகார்ந்த வின்ஞேர் திருவருசி செய்து நல்ல தம்பிகலை துன்னறிவார் வேலா யுதத்தோன்றல்-பன்னியசீர் முத்துத்தம் பிக்குரிசின் முன்னென் வயித்யலிங்க வித்தகவேள் சண்முகப் பேர் மேவுமனி - வைத்தால வாக்கிற் குருவாய் வருசங் காப்பிள்ளை
தேக்குகலை நல்லெழிலார் சின்னையா-நீக்கமிலா அன்பார் மருமக்க ளாவாாேல் நின் சீர்த்தி யென்பா வலர்க டமக்கே றே-பொன்போன்ற வாக்கென் பெறுமெவரும் வாயார மெச்சிடுமுன்
துக்கென் பெறுமளவில் கந்தரனே-தேக்குகுணக் குன்றேயின் சொல்லின் குடியிருப்பே கோதகன்றேர் மன்றேயு நாயகமாம் மாமணியே-ஈன்றேயென்
றுள்ள வியற்றி யுலகுமெச்ச வாழ்ந்து புகழ் கொள்ளப் பிறந்தபெருங் கூடமே-விள்ளரிய கல்விப் பொருளிட்டிக் காதலுடன் வாழ்ந்ததனல் நல்வித் தகப்புலங்கொ ணல்லோனே-வெல்விசைய னன்னவயி மான மடைந்து தருமனென மன்னப் பொறுமைமுதல் மாகுணங்க-ளின்ன p
 

கண் கூடாய்க் கானலொத்தல் க
ص-: 73 ہے
வந்தகா லத்துமின்ன மற்றையர்க்குச் செய்யாத புந்தியுள நல்ல புனிதனே-யந்தியன மெய்ய னியலறிந்து மேதகவா கப்போற்றி வைய மதிக்கவுற்ற மாதவனே-செய்யதிருப் பிள்ளைகளைப் பெற்றுப் பிரிய மிகவளர்த்து விள்ளரிய கல்விசெல்வ மேவுவித்தே-தள்ள ற் கருமணங்க ளாற்றிவைத்தே யாதாவாய்ச் செய்ய திருமணக்க விங்கிருந்த செல்வா-பொருவரிய சுற்றமெலாங் தஞ்சிரத்திற் குடும் மணியெனவே பற்று வைத்து வாழவுற்ற பண்ப6ே -மற் மறயருக் கில்லாத கீர்த்தி யிருக்கவந்த பேடகமே
Gstuur புலவனென லைச் சுமக்க யெடுத்த வோயா முயற்சிசற்றே வுத்தமனே-மாபம, 麒 பொய்யுடம்பு போனலும் புக்ககல்வி யேற்பிறப்பும் ஐய வுதவுமென்ரு சான்றவவ-ருய்வடையச் செய்யுங் கலைகல்விச் செல்வனே நீயதனிற் கைவர் ததனுற் கருத்தொன்றி-மைவந்த கண்டன் றனைப்பதியாக் கண்டு கருதுதிருத்
தொண்டைப் புரிந்து தொழுதுபத்தி-கெ ாண்டிங்கு வாழ்ந்துவந்துங் கஞ்சவிலை போன்றுலகில் வீழ்ந்தா முரு தறிந்து மெய்பொயெனல்-சூழ்ந்தாய்ந்து
யாக்கி மனத்தக த்தே யைக்தெழுத்தை-வாக்காரச் சொல்லித் அசித்துத் தொழுதுபுடை அன்னியுரு
நல்மக்கள் மாமருகர் நாடுறவோர்-புல்லியசி சார்போப் பிள்ளைகளே யாதியய எட்பினராய்ச்

Page 43
تسلسنة 74 : حسن
சார்வோர் மனங்கலங்கிச் சஞ்சலிக்கப் பேர்பேரிய தேக மொரீஇ யெழுபானந்துவய சென்னவரு ளாக னருள்பெற் றகமகிழும்-பாகமுற பேரம் பல கற் சிவபதம் பெற் றீசனருள் வார மிகமகிழ்ந்தான் மற்று, lb
電
கட்டளைக் கலிப்பா (மடக்கு)
செப்பு சீர்ச்சிவ காமிமின் பாலனே
திருவ ருந்திரு நீற்றணிப் பாலனே
தப்பி லாதுய ாைவருக் கத்தனே
சாலு மேல்வள மாங்கலை யத்தனே
யொப்பி லாமரு கோர்களின் மாமனே
யோது சாதுரி யச்சொலின் மாமனே
யெப்பொ ருட்கு மிறைவனைப் போற்றியே
பின்ப டைந்தனை யோவைவர் போற்றியே. ச
பன்னு பேரம் பலமென் புலவனே
பரியு மாதிக்கு முள்ளம் புலவனே
துன்னு பொன்னெனத் தோன்றிய மெய்யனே
துகளி லாதுசொல் கின்றால் மெய்யனே
மன்னு மீசனை வைத்தவுள் ளத்தனே
வந்த வைவரைப் போதுமுள் ளத்தனே
பின்னு மிப்புவி கற்புக ழேந்தலே
யியையு மோகினத் தான்றரித் தேந்தலே, டு
சிரேட்ட மகன் கூற்று. 'ಖಣಿ'ಗೆತ கழிநெடிலடி யாசிரிய விருத்தம்.
தந்தாய் தவத்தாற் றனயனெனத் தந்தாய் தந்தை செயத்தகுவ -
 
 

سس: "75 :سسه
தெந்தா யிதென் றறிந்தபடி யியன்ற
வாையிற் புகட்டியதை மைந்தா வினிய தருகளிறே மகனே
தம்பிஇ யெனவழைத்த வெந்தா யேநீ யிறந்தாயே லினியார்
கம்பீஇ யென்பாசே,
அந்தோ தம்பீஇ கம்பீஇயென் றழைத்துத்
தழும்பே மறுண்ணுவை O வந்த வெழுநா வுளதியோன் மாந்த
வதைக்கேட் டுற்றசெவி மந்த மடைய விங்கிருக்க வைத்த
மறையோன் மீயெழுத்தை யெந்த நாளோ யான்நீரி லெழுத்தாக்
குவதெ னெந்தாயே, அந்தோ துரும்பா லடியாம லடே யென்
றழகற் றழையாமல் வந்தா தாவா யிருகண்போல் வளர்த்து
மகிழ்ந்த மாதவமார் தந்தாய் நின்னை வெள்ளைநிலாத் தவழ்செஞ்
சடையெந் தற்பான யெந்தா யிறையே ஈற்பதத்தி விருத்து
வாயென் மிறைஞ்சுதுமே,
வேறு (பொது). உத்தமமா நற்குணமுங் கற்பியலு மறச்செயலு முலவிமேலாம் வித்தகமார் கிளிமொழியு மன8டையு மயிலொயிலு மேவி வாழும்

Page 44
ரிசையக் கவிசெய் பெற்றிகலைச்
-: 76 :-
பத்தினிப்பிள் ளையுஞ்சிவபாக் கியமுந்தங்
A
கம்மாவு மென்றே பன்னுன் புத்திரிகள் மிகவருந்திப் புலம்பவிட்டுப் பிரிந்ததென்ன புலவ சேறே.
தேக்குசுவைத் தேன்மொழியும் மான் விழியுங்
கான்குழலுஞ் செம்மை மேவு
மாக்காவின் பூ வான்னமு முளமருகி
மனேன்மணிப் பிள்ளையும் பின்னை
பாக்கியலெக் குமியுமெனப் பன்பலினிக்
கொடிபோல் வார் பைத லோடும்
ஏக்கமுற வகன்றனேயோ தூக்கெனச் சொன் மழைபொழிந்த வெழிலி யேறே.
ஆசை மறக் தாலுமரைக் கணமேனு
மகலாம லன்போ டுன்றன் சீரையுரைத் திருந்துதொழும் பெவற்றினையு -
மகிழ்சிறப்பச் செய்து துன்பாற் ※ W。 காரைநிகர் நீாதனைக் கண்சொரியு
முதல்மகனைக் கருணைப் பேர்த்தி யாரையுமோ மறந்திறந்தாய் சொல்லரும்பே
ரம்பலமா மழகிற்கில்லே
(36). ,
சீரம் பலக்தேன் சருக்கரை
கண்டமுதா தியினுந் தித்திப்பில் வாரம் பலம்பெற்றிடு கவிதை
வழங்கி யிருந்த விப்புலவப் 。 பேரம் பலமிற் நிடிலவர்க்கா
 
 
 
 
 
 

س: 77' :--
சாரம் பலம்பெற்றவர்விண்வாழ்
' புலவர்க் கெனினுஞ் சாற்றரிதே.
கற்ருர் குழுமும் கிழக்கூர் மேற்
கூரி லெவருங் காவாப்பேர் பெற்ருய் புலவ னுயிரத்தி
னுெருவ னெனலாற் போதனை மற்றர் பெறுவர் செயற்கரிய
செய்வார் பெரிய செனும்வாக்குக் குற்ரு யிலக்கா யிற்ருலு
முடம்பொன்றழியா துன்றனக்கே. 壘好一
கணிய மிலகக் கைக்கலி
யொளிக்க வெழுதி பங்காக்கு மணியஞ் சோம சுந்தரமாம்
வள்ளல் மகிழ்சீட் டுக்கவிதை யணியி னியலிற் பாடியவர்
பொற்கா சளிக்கப் பெற்ற பெரும் புணிய மிருந்த புலவரியார்
பேரம் பலமென் புகழ்மலையே.
இலத்தைக் காட்டுச் சித்திவிநா
யகரி 6af) ar L”.62ol - மணிமாஜல நலத்தைக் காட்டுக் திருவண்ணைச்
சிலேடை வெண்பா ஈன்மணமார் வலத்தைக் காட்டுத் தோட்கடம்ப சக்தாதிகளால் வழுத்தியிறை பலத்தைக் காட்டும் படிபாடி
யுள்ள நினக்கென் பாடுளதே,

Page 45
தேமாங் கனியென் சுவைப்பெயரோய்
கனியுங் கனியாக் திருவம்ைவோர் பூமா தெனுமிவ் வகலிடத்தே"
பொருக்கல் மிகவு மரிதரிது நாமா மகளி தறிந்தேயோ
கவியின் சுவையை நன்களித்தாள் gbLBIT றதனை யறிவாரா
சந்தோ நின்பே ஈழகழகே.
வினுவுத்தர நேரிசைடுவண்பா.
விண்ணவர் பே ரென்கீர்த்தி மேவுபெயரென்னெழிலி ஈண்ணுபெயரென்சுவண நற்பெயரென்-புண்ணியத்தாற் பேர் நலவ ரென்றெவரும் பேசுமிவர் தம்பெயராம்
பார்புலவர் போம் பலம். ö@麾
狱
வேலணையூர் விதானையார் புதல்வர் பரீமான். dF. மஹாலிங்கம் அவர்கள்
சொல்லியன.
காவலரும் விண்ணிற் கடவுளரு மெக்சுதரப்
பாவலனும் பேரம் பலமடைந்தான்-நாவலூ ாந்தணருக்க ாப்பாவை யாரினகஞ் சென்றபத வந்தணரு நீழ லகம்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-: 79 :-
செம்பதும நேர்வதனஞ் சேரும்பே ரம்பலவேள் சம்புபம் செஞ்சரணம் தான் புகுநாள்-கம்பியுவ கன்னிமதி மூலங் கலைவளருஞ் சத்தமிசேய் கன்னிமகிழ் வெள்ளியெனக் காண். 2.
இரட்டையாசிரிய விருத்தம் சீரேறு வேலணைப் பேரேறு பதியிலுறு
செல்வ வேளாளர் திலகன் திருவேறு திண்புயன லுருவேறு மங்கசன்
செய்ய கோணுலை மகன் 剔W வாாேறு கொங்கையொடு காரேறு பைங்கூந்தல்
மன்னு இவகாமி மைந்தன் வலமேறு புயனின்மொழி நலமேறு மபிமானி
வண்சபா சத்தினற்கும் கூாேறு புத்திகலை யோேறு வித்தைகுடி
கொள் கனக ரத்தினற் கும் குணமேறு பத்தினிப் பிள்ளை முதன் மூன்றிலகு
கோற்முெடிச் செல்வியர்க் கும் நாரேறு தந்தைபல பாாேறு சாத்திரம்
ஈன்கோது பேரம் பல நாமமுள செம்மல்கண நாதராகர வென்ன
நம்பனுல குற்றன (art. li
Gasco T.
செந்தண்மை பூண்டவன்மன் செய்யாள்சேர் மார்பன்மன் வந்தண்மை யின்வாய் மலர்வன்மன்-முந்திளமை
o 。)、*。。 தன்னிற் பலகலைக டாம்படித்த விற்பனன்மன் மன்னியபோம்பலமா மன். ( &ዎ”

Page 46
கம்பனுமிங் கில்லேக் கவிகாள மேகமில்லை யம்புவியோர் போற்றுபோம்பலமே-சம்படியர் O தம்புகழைச் சாற்றுக் தகைசேக் கிழானுமில்லை யுன்புகழை யார்மொழிவா ரோது. டு
நேர்மைபொறை வாய்மை நிறைமான மோர்ப்பறிவு கூர்மைபெறு புத்தி குடிகொண்ட-சீர்மைசால்
பிறங்குதமிழ்ப் பாவலவிக்
நேரம் பிரிந்ததென்ஞே .ே &疗
வண்ணைச் சிலேடைவெண்பா வொன்றில் வரியொன்றில் நண்ணப் புணர்த்தவொரு நன்மொழியே-திண்ணமா கின்கலையை நின்னறிவை நின்கருத்தையொண்க ரத்தின் மென்கனிபோற் கட்டி விடும். இ சன்மானஞ் சாந்தங் தயைநீதி தண்ணளிசால் ஈன்மானி பேசம் பல நல்லோன்-பொன்மானம் s வந்துற் றிடக்கணர்கள் வாழ்த்தவிவர்ந் தம்பசர்பூச் சிந்தப்போய்ச் சேர்ந்தான் சிவம், es எண்ணிலங்தைக் காட்டிலுறு மீசன் கரிமுகத்தெம் பண்ணவனுர் மேலேயோர் பாமாலை-நண்ணிசைத்தேன்
சொட்டச் சொட்டப்பாடுந் தூயாரீ பந்தமெலாம் வெட்டிக்கட் டிப்புகுந்தாய் வீடு. ፴m வாணுளிற் பாதியெலா மன்னுவிதா னைத் தொழிலைக் கோணும லாற்றுமெந்தன் கோனுடனே-மாணுக மட்டி லிதமாக வாய்மலருஞ் செய்கையதைத் தட்டியதே யூழாங் தறி.
கோச்சகம், நாடுகின்ற தவப்பயணுய் நுண்ணுசபா சத்தினமும் பாடுகின்ற கவிவன்மை பயில்கணக சத்தினமும்
 
 

س: || 81
வாடுகின்ருர் மயங்குகின்றர் மனங்கசிந்து புலம்பியுனைத் தேடுகின்ற ருனது மகார் தெரிந்திலையோ பாலகனே. மிக இலக்கணமு மிலக்கியமு மெச்சமின்றிக் கற்றுணர்ந்தே நிலக்கணிடை யாசிரியர் பண்டித ரா நிலையிலுறும் வலக்கணுறு மணியெனரீ மதிக்குமிரத் தினப்போன் அலக்கணுற விட்டேக லறிவேயோ பாவலனே. 2. சாதலுற்ற யென்றமொழி தஞ்செவிக்கட் புக்கவுடன் ஒதலுற்ற புலவரெலா முட்கிமனம் வாடுகின்ருர் காதலுற்ற மக்களெலாங் கரைந்துகாைங் துருகுகின்றர் விதலுற்ற மெய்யகன்று வீடடைந்த பாவலனே. 555
கன்னத்தங் கரியமறை கறைமிடற்றேற் குாைகுகன்மேற் பன்னத்தம் பட்க்கவிதை பகரியற்போம்பலகின் மன்னத்தங் களமேய்க்கு மருகிசின்னப் பிள்ளைதுயர் அன்னத்த ணுெருவேளை யறிந்துரைக்கு மளவினனே,
கொழும்பு, சகிருக்கல்லூரித் தலைமைத் தமிழ்ப்பண்டிதர் திரு. மு. நல்லதம்பி அவர்கள்
சொல்லியன. அறுசீர்க்கழி நேடிலடி யாசிரிய விருத்தம். திருவீற் றிருந்த வேலணையாஞ் செழிய
பதியின் மேழியினன் மருவிற் றிருந்த வளம்பொலிய வளரும்
வேளாண் மாபெழுந்தோன் அருநூற் றமிழின் பெருஞ்செல்வ மரிதிற்
றேடி யது நுகர்ந்து பெருநூற் புலமை யுடையனெணுப் பெரியார்
வாழ்த்த விளங்கிநின்றேன். - கந்தப் பிள்ளைப் பேராசரின் களிப்பச்
சைவத் தவநெறியின்
韃

Page 47
-: 82 سال
முந்திச் சென்று பாவன்மை முகிழ்ப்ப
முகிழ்ப்பப் பல பாடல் 0.
தந்திப் புவியிற் பாவடிவிற் றகுநான்
மூன்று படைத்துமகிழ்
வுந்தப் பெரும்பே லுடையோனு யுயர்ந்து
நின்ற வுரையாளன்; சீரம் பலவன் திருத்தாள்கள் தேடி 鄒 மகவு கிடைக்கவருள்
கூரெம் பெருமா னெனப்பெற்ருர் குறைகின்
றிசப்பக் கொடுத்ததனற் பேரம் பலவ னெனவிடுநற் பெயர்கொண்
டூரார் கூடுகின்ற பேரம் பலத்து ஈடுவோனுப் பிறங்கி
நின்ற பேராளன்;
பாண்டித் தியஞ்சேர் பண்டிதனப் பாரில்
விளங்கு மிரத்தினனை யீண்டைப் புலமை மிகுந்தோன யிருக்க
வென்று சிறுவயதிற் காண்டற் குகந்த நூல்கள்பல காட்டி
நல்ல வழிநடத்தி மாண்டக் கவரி னிடையிருக்கும் வளத்தை
யளித்த மாண்புடையான்; ஏழு பத்தோ டைங் தென்ன வியம்பு
மாண்டு புவியினிடை வாழ்வு பெற்றுப் புகழுடலை மற்றிங்
கெமக்கு மகிழ்க் தீந்து தாழ்வில் கடப்பக் தார்முருகன் தண்டா
மாைத்தா ளவைவேண்டி வீழ்வின் றுயர்ந்து நின்றனஞல் விளங்கிப்
பொலிக வவன்ேேr.
முற்றும்
ஜ
 
 
 
 
 

-------シ 癥災*)
----- シ% 磁
シ%
曬 ------ ----
-----

Page 48

.. . . . . . .1