கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tribune 1977.01.15

Page 1
Vol. 21 No. 30 e 31 - Janua
y 15,
 


Page 2
Subscribe Roo to
ASIA AND AF
TODAY
( 6 ISSUES ANNUALLY)
is a scholarly and soc familiarizes broad se public with topical prol ideology and culture o tries, Uith comments by ans, scholars, ment's me, Asia and Africa, wit analysis of these events sions.
4//zzwo year savés, zvaz//cz/ezzdar /or
The Rates:
One Y
Two Y,
PEOPLE’S PUBL
124. Kumaran Ratnam Ro.
 

RICA
io-political magazine which 2ctions of the Afro-Asian blems of the policy, economy, f Asian (Ind African counSoviet and foreign politictn and writers on events in h a scholarly and political , their results and repercus--
% 200// %
1977-78
ear Rs... 15.00 ears Rs. 24.00
ISHING. HOUSE,
Phone: 361

Page 3
లై 4, f .
AS LONG AS THE JARGON of western culturai imperiai: this island, it was always a question of ringing in the new yea fanatical anti-imperialists in our midst have not yet devis Lankan term to replace the imperialistic terminology. " ringing out". Tribune has never been carried away chauvinism of the Don Quixotic zealots who are for decaying imperialism's cultural windmils which they pristine purities of Sinhala culture and civilisation. The reti. of Emperor Asoka was as much "imperialistic' (to the indige in ancient Lanka) as the religion and culture brought here by One came from the North and the other from the West. the Northerners claimed ethnic and other affinities did not make the position any different. Sri Lankans a of many cultural invasions in many eras, and it is difficult to some of us should dissipate so much of our energies in fight invasions forgetting most of the invasions of the past. The constructive tasks in the field of agriculture, industry and be undertaken and accomplished that it is foolish to becom by obsessions about the cultural invasion from the West ipat independence. Whilst a battle royal is still being waged b) against the culture brought in by the Portuguese, Dutch ar. masters and rulers of the island, they-the selfsame ingosts the fruits of the currently developing culture of the West excuses to make it appear as something different. This kind hypocrisy cannot foot all the people at the time, and alth combat cultural imperialism did help to win votes in ti not likely to cut much ice in the future. The ordinary Sri L. longer wants to be deprived of at least some of the benefits achievements in other countries-in the West, North, E: and is indignant that nearly all the fighters against "ruttur of the West send their children (and their kith and kin) to Western countries to absorb what must, in their terminolo: as neo-colonialist culture. It is time that this country begi people on the best the world has to offer without being psychopathic dementia generated by obsessions against ever by them as un-Sinhala (remember Joe MaCarthy's un-Am is no doubt that more and more people, especially among ru areas, have become tired of being asked to fight cultural imp ing themselves of access to the vast storehouse of world have begun to demand that they have opportunities to im little of the cultural achievements in the West, North, Tribune, as usual, wants to contribute its mite to the struggle against cultural imperialism waged by a section believe that it is the height of political progress to liqui that is un-Sinhala, by suggesting that in Sri Lanka we drum the New Year. Though the term “drum out” has some sini in the cultural terminology of the imperialists and neo-c is no need to be unduly perturbed about it. The Sinhala Ne ushered in with a continuous round of rabana playing and this week we have a stylistic representation of this exhilir one of the foremost Sinhala dance troupes of recent tim has now finally drummed out the year 1976. There was not or happy about the year that is over. The diversion of th only "achievement’’ that the Government has to crow one contemplates on the rape of our forests and man da through absenteeism, chronic slow-downs, malaria, dyse it is difficult to see what Mahaveli can do to improve matt exported the tali and big trees that were in the catchm Labugama and Kalatuwewa reservoirs to Saudi Arabia, (so it is said), we bemoan the fact that inspite of all the rain or four months the reservoirs have not filled up and that Colombo still continues in the same old drastic fashion. H. in his suilding a Village House-102 this week writes a s ofa Ringing out the old. . . . . . . . and it is all about the mise has just ended. What will 1977 bring? We start with a and flour, with a vast stock of textiles consumed by a firew Was deliberate arson to cover uap many sins. The collapse Coverup has ushered in a new era in the USA. is it too nuc thing like that in Sri Lanka in 19772 And, the old year ended has begun with debilitating strikes in the railways and c.
 
 
 
 

N
prevailed in but even the a suitable Sri nging in and the jingoistic per tå ting at ay corrupt the on and culture tous barbarians he Portuguese. The fact that with Sinhalas the products inderstand why ng more recent re are so many ven culture to e overwhelmed e period before these ingoists d the British as seek to obtain under different of humbug and ough slogans to e past they are ankan main inio of the cultura st and Southall imperialism' be educated in gy, be described is educating its arried a Way by ything regarded ericant). There stics in the rural erialism (deprivknowledge) and bibe aー!east a East and South. ast disappearing four elite, who idate everything out and drum in ster associations bonialists, there w Year is usually on the COVER ating pastime by es. The country hing noteworthy e Mahaweli is the about, But when ys of abour lost intry and strikes ters. After having ent areas of the Öman and dapan in the last three the water dritt iri; erbert Kerhermar cinti lating piece rabe 97% which shortage of bread nich many Suspect of the Watergate to expect some and the new year
ther work places.
founded in 1954
A Journal of Ceylon and World Affairs
Editor S. P. Amarasingar Every Saturday
January 15, 1977 Wo. 2 No.39 & 3.
T R B U. N. E. 43, DAWSon STREET,
C O O M B O - 2.
Telephone: 33 72
C O N N is
EDfToR's Not Book -Current Developments SRI LANKA CHRONICE 。e C 22 醇 (استاس 5 به De cست.
NTERNATIONAL DIARY -Dec. 4-Dec. 20 p. 3 U.S. FOREIGN POLICY-2 -Foreign Aid? P. FIDEL CASTRO -Oil Kings, Sheiks, Suitars p. 7 WILLAGE HOUSE-02 -Ring Out The Old .. GLOBAL CORPORATIONS -And Mexican Industries p. 22.
TREBTE
p. 2.
I é i
р. 20
- Dr. jeho ratraan p. 23 iN. A TEA ESA:- 5 -The Old Scotsmat P. 25. SAFAR --God And Man p. 27 FLM REVIEW -God King Ρ, 29 REVIEW --South Africa.a. p. 30
NANA
-Beware of Kiiters p. 30
BECLD OF OR GCD -Thoughts. At Christmas p.
ETTERS
...Here Agid fires CNF DENTALY es-Sträkes Ardi Fires P. 36
3.
P
3.

Page 4
: D | T (0 R S N O T IE 3 0 0 K
tutul Developments
Four pages of the Editor's Noteboe mitted to the Competent Authorit as to when we can obtain the copy information as to when and how lo or rejected, or even returned wi this issue of Tribune unduly we h ded to publish in this issue, reduce 40 to 36 and also inserted some a purview of the censorship laws.
TRIBUNE, January 15, 1977
 
 
 
 
 
 
 
 

k in the current issue have to be suby for scrutiny. We are not yet certain back because we have failed to get any ng it would take to get copy approved th cuts. As we do not want to delay ave with held some articles we intenld the pages of this double-issue from rticles which do not come within the
a Major Crisis
ܪܬ

Page 5
Editör's Notebook
OWING TO A NUMBER OF UNEX NOT BE PUBLISHED ON JANUARY ISSUE OF DECEMBER 26, 1976. INSTE ARY 8 ISSUE A FEW DAYS LATESUBSEQUENT ISSUES TOO WOULD
T WOULD BE BETTER TO COMBIN AND ANUARY IS INTO ONE CO WELL BEFORE THE THA PO NGAL WE HOPED, WOULD ENABLE US TC ON SCHEDULE. BUT WE MUST SCHEDULES ARE DIFFICULT TO M. CUSTOMARY TO APOLOGISE FOR ANY AS THE ONE WHICH HAS OVERTA DO SO UN RESERVEDLY, BUT WE KN BEAR WITH US.
S T OP
OWING TO CURRENT DEVELOP FOR REASONS BFYOND OUR CONTI THE ISSUE OF JANUARY 8 AND TE RELEASE THE ENLARGED ISSUE BEFC THIS FRIDAY. THE PRESS CENSOR VVILL UNFORTUNATELY CAUSE FURT NOW BEING MADE TO PRODUCE TR MEET THE REQUIREMENTS OF THE POSSIBLE. ONCE THE INITIAL DI THE NEW ERA OF PRESS CENSO READERS WILL RECEIVE TRIBUNE AS
 

J N E
PECTED EVENTS, TRIBUNE COULD 8 AS ANNOUNCED IN OUR AD OF BRING OUT THE JANUAND THIS WOULD MEAN THAT BE AFFECTED-WE DECIDED THAT E THE ISSUES OF JANUARY 8 MBINED ISSUE TO BE RELEASED OLIDAY ON JANUARY 14. THIS, PUBLISH OUR FUTURE ISSUES WARN OUR READERS THAT ANTAIN AT THIS TIMES.. IT IS CHANGE OF SCHEDULES SUCH CEN TRIBUNE THIS WEEK AND WE NOW THAT OUR READERS WILL
PRESS
MENTS IN THE COUNTRY, AND ROL IT WAS DECIDED TO COMBINE HE ISSUE OF JANUARY 15 AND DRE THE THA PO NGAL HOLIDAY SHIP PROMUL.GATED ON 10..1977 "HER DELAYS ALL EFFORTS ARE IBUNE TEMPORARILY TAI LORED TO PRESS CENSORSHIP AS EARLY AS FFICULTIES OF ADJUSTMENT TO RSHIP HAVE BEEN OVERCOME,
REGULARLY AS BEFORE.
TRIBUNĘ; 93ainiúåry 5, 1977

Page 6
This page has to Authority for scrutiny. It w passed" if it makes sense wi
TRIBUNE, January 15, 1977

Editor's Notebook
be submitted to the Competent ill be published in "the form so th the cuts if any
يرية .

Page 7
Editor's Notebook
This page has to be Authority for scrutiny. It will so passed" if it makes sense wi

submitted to the Competent be published in "the form ith the cuts if any.
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 8
SRİ LANKA CHRoNiCLE ജ്ഞ
Dec. 5 Dec. 22
A DIARY OF EVENTS IN SRI LANKA AND THE WOR
COMPLED FROM DALY NEWSPAPERS
PUBLISHED IN COLOMBO. SRN Ceylon Daily News; CDM-Ceylon Daily Mirr, CO-Ceylon Observer: ST-Sunday Times: DM-Di mina: LD-Lankadipa: VK-Virakésari: ATH-Atht| SM-Silumina: SLD-S-Sri Lankadipa: JD-Janadina. SUNDAY, DECEMBER 5: During the first t months of this year the Department of inland Reven has collected Rs. 1,401.8 million in taxes: out of t sum the Business Turnover Tax amounted to Rs. 6 millicin while income and other taxes comprised t balance-CO. The Patients Sub Committee of t Colombo Group of Hospitals yesterday lashed out doctors who are resorting to the work-to-rule th endangering the lives of innocent patients: the Co. mittee said the doors are cpen for doctors to ha discussions with the government to solve their pro lems-CO. Several Government and Opposition M have bitterly complained that they are compelled find acco modation elsewhere because of high tar rates charged at the MPs hostel, Srawasti: MPs ha said, at present it would cost them between Rs. 50 Rs. 75 to stay in this hostel; however MPs residi out of the Colombo district are paid Rs. 100 per di for each sitting of the Parliament and it is for the MPs the Srawastiwill be made available-ST. Dudley Per muna, the new organ of the UNP's breakaway, grou said that Mr. Rukman Senanayake was not invited the UNP to sign the no-confidence motion against th Government just to discredit him in the eyes of th UNPers: the paper further said it will soon start a English paper called Lanka Blitz which will be a week publication-ST. In a directive to Police stations, M A. C. Lawrence, Commissioner cf Police Colomb has said that under no circumstances the Police shoul resort to third degree treatment on suspects: he ha Said that a police station should be the såfest place fo a citizen to enter: he stressed policemen should us modern methods of interrogation and inquiry-S7 The reorganisation of the directorates of co-operativ will take effect from January: the reorganisation wi be done in such a way as to place a taboo on politica interference on boards of co-operatives-VK. The diversion of the second biggest river in the Country Kelani Ganga, to the North Western Province will commence in Yatiyantota in January next year-VK Mr. Elmo. Seneviratne, Deputy permanent Represental tive of Sri Lanka in the United Nations, resigned his post to take up an appointment in the UNIDO: it is very likely Mr. Ben Fonseka, a senior career diplomat will be appointed to this Post-ST. According to the Sri Lankadipa the Department of Nation Housing is flooded with complaints that several Rent Boards in the country are favouring the landlords in their deci. sions. According to the State Gem Corporation and the Ministry of Health the main reason för the spread of malaria is the attitude of miners who failed to close gen, Pits after digging for gems: the two institutions hold the view that these a mainly being done by those who indulge in illicit gemming-SLD,
TRIBUNE, January 15, 1977

Sri Lanka Chronicle
MONDAY, DECEMBER 6: Within the next few weeks the Government will take over 200 estate schools to be intergrated in the national system of education: 600 more schools will be taken over under a phased program-CDN. According to the Daily News the Sri Lanka Police is considering the use of rubber bullets to control violence: this was revealed by the Police officials at a seminar at the law college held over the week end. Four more women doctors too moved into the class 1 ward of the Colombo General Hospital bringing the total number of doctors occupying Class wards to 23: the doctors moved into these wards protesting against the deplorable living conditions at the quarters provided by the Department of HealthCDN. The GMOA and the AMS alleged at a meeting of the Transfer Board held on November 26 that several alterations have been made in the schedule presented by the Directorate of the Health Department-CDN. The Nursing Services Trade Union Federation has informed the Health Department that it would resort to direct trade union action if nothing was forthcoming within one month from December 5 regarding its demands-CDM. Kandy Police will charge an Assistant Registrar and a student both of the Peradeniya Campus of the University for allegedly defrauding the Bank of Ceylon regarding the granting of loans-CDM. Tamil and Muslim MPs and Ministers of the SLFP are engaged in the preparation of a program to solve the problems facing the Tamil speaking community: this program will soon be presented to the Prime Minister for her perusal-VK. The application by the seven accused in the Duraiappah murder case challenging the jurisdiction of the Trial-at-Bar will be taken for inquiry by the Supreme Court tomorrow: Mr. G. G. Ponnambalam, QC, is expected in the country on December 9 from Malaysia to appear for the accused in the trial-VK. Teachers of Buddhism in schools will be trained from next month and the Teachers Training School, Mirigama has been chosen for the purpose-D.M. Lankadipa quoted the Dudley Peramuna's Sinhala weekly, Sathipatha, and said Mr. J. R. Jayewardene, leader of the UNP, has informed party members that the National State Assembly will be dissolved on December 29: Lankadipa further said that Mr. Jayewardene has requested party members and candidates to commence house-to-house campaigns. The Asian Development Bank has informed Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, that it would help Sri Lanka financially in the Kelani Ganga diversion
scheme-LD.
TUESDAY, DECEMBER 7: After the conference, the Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, had with top officials of the Police, police stations throughout the island have been directed that in future any complaint against the Police, however minor they may be, should be investigated by an officer not less than the rank of a Superintendent of Police: commenting on the new instructions to Police staticins Mr. A. C. Lawrence, Commissioner of Police, said that this will end the third degree methods used by certain police officersCDN. A spokesman for the Health Department said that speedy action is being taken to repair the quarters of doctors of the Colombo General Hospital following the occupation of class wards by some doctors: meanwhile, women doctors who occupied the paying wards went back to their quarters after the Department of Health quickly repaired their quarters-CDN.
6

Page 9
Sri Lanka Chronicle
The GMOA and the AMS in a joint statement issued yesterday posed the question whether the Minister of Health is waiting until the doctors begin a strike: the statement further said that the unions are willing to call off their work-to-rule campaign if the Minister reverses her unilateral decision on some of the demands of the two unions-CDM. The government is expected to save Rs. 435 million on the import of rice, flour and sugar next year-CDM. The Boeing Airplane Company has offered Air Ceylon a boeing 727 jet at very favourable terms: the company has also promised to arrange finance and Bank guarantee for the domestic airliner in the event of it willing to purchase the aircraft-CDM. The University has made arrangements to register new entrants by post before the next academic year beginsDM. A decision regarding the opening date of the six campuses will be taken in a day or two-DM. The commission appointed to inquire into the Peradeniya incidents will begin its sittings in the Campus todayDM. Mr. Hector Kobbekaduwa, Minister of Agriculture and lands, decided to appoint four working directors to the Janawasama-DM. Appointment to the government clerical grades will be made in January: the appointments will be strictly for those who are chosen by the computers-LD. The committee appointed by the Ministers of Agriculture and Land has recommended that all estate employees should be brought under a monthly wage scheme-LD.
WEDNESDAY, DECEMBER 8: The Government yesterday decided to completely abolish the present practice of channelled practice by government doctors: the government also appointed a five-member ministerial commitee to fix a date for the implementation of the decision: meanwhile the Sri Lanka Trade Union Federation has sought a discussion with the Minister of Health regarding the work to rule campaign launched by doctors: Mrs. Siva Obeysekera, Minster of Health, asked the Superintendent of the General Hospital Colombo, to explain as to why the quarters provided by the department to dectors were in a deplorable condition: Mr. J. R. Jayewardene, leader of the Opposition, yesterday requested the government to call the doctors for an early discussion to solve the work-torule as the lives of innocent people are in danger-CDN. A large number of doctors in the Colombo General hospital, Jaffna and Kurunegala hospitals reported sick and walked out yesterday: according to a spokesman for the two unions of doctors the reason for the sick notes is to protest against the decision of the Ministr of Health regarding new appointments to teaching hospitals and the refusal of the Ministry to negotiate on their demand-CDM. Mr Pieter Keuneman, Minister of Housing and Construction, yeterday speaking after inaugurating the annual sessions of the Sri Lanka Association for the Advancement of Science Said most of the country's plans for economic and physical deveopments never got off the ground: he further said one had to admit that they had contributed more to the nation's archives than its socio-economic growth-CDN. Dr. Badiuddin Mahmud, Minister of Education, speaking in the Parliament yesterday said the members of the House cannot condone what had happened in schools after the Peradeniya incidents: referring to the interdiction of certain teachers and principals of schools after the Peradeniya incidents the Minister said that he did this after carefully considering the events that
7

ok place-CDN. Prime Minister Mrs. Srima Bandaralike, yesterday speaking at her old school, St. Bridgets onvent, referred to the recent incidents in schools Eer the Peradeniya incidents and said what the students d was not an act of mourning for the dead student the Peradeniya Campus but a display of thuggery, oliganism and indiscipline of the highest order-CDN, fter a series of raids conducted by price control men some textile shops in the city yesterday 1,000 yards synthetic textiles were seized-CDN. According to e Daily Mirror two proposals are now being discussed government circles: the two proposals are for a parate Ministry for Higher Education and informal scussions between government representatives and udent leaders of the University regarding the opening the campuses. The Supreme Court yesterday postned the inquiry of the two appplications filed by the cused in the Duraiappah murder case to January 12C. Two Taiwanese vessels poaching in the territorial aters of the country were captured by the Sri Lanka avy yesterday of the coast of Trincomalee: it is said at there were 250 tons of fish in both ships- followg the detection of forged degree certificates the inistry of Education has instructed all schools in the and to verify the degree certificates of all graduates, imbering 7,500, who were given teaching appointents from November this year-LD. The Rubber-Rice ict between tu People's Republic of China and Sri Inka for the year 1977 will be signed in Colombo on ecember 15-LD. Mr. Justice Wimalaratne, the onean commissioner, inquiring into the Peradeniya cidents said yesterday that the Commission is emwered to summon any witness if it feels that the esence of such a witness is important-DAM
HURSDAY, DECEMBER 9: Following a Cabinet cision the Sectoral Committee on Social Overheads, using and Mass Media of the National Planning Counheaded by Housing Minister, Mr. Pieter Keuneman, ill resume the examination of representations made it by the two unions of government doctors, the MOA; and the AMS; this move by the Committee is insidered as aimed at ending the seven week old work-rule campaign by government doctors: meahwhile, all tients who came to the OPD of the Colombo General ospital were turned away as there were no doctors attend to them-CDN. According to the Daily Mir or Police sergent who met with an accident and brought the Accident Service of the Colombo General Hospital led to death as there were no doctors to attend. he Vice Chancellor of the University said yesterday would summon a meeting of student leaders ld officials of the Ministry of Education to have a ank dialogue in an effort to finalise the date of openg of the six campuses-CDM. Mr. Anura Bandaranaike, hief Organiser of the SLFP Youth Leagues, will preside a mass rally in Kurunegala on Sunday organised by housands of released insurgents to thank the governent for the humane way in which it dealt with their oblems-CDM. The nernational Development Assoation, the soft-loan agency of the World Bank, has leased a loan of 5 million dollars to Sri Lanka for a ink irrigation modernisation project-CDN. The Inited Nations Ambassador of the Republic of Maldives peaking in the General Assembly said his country acked the Sri Lanka proposal for the Indian Ocean eace Zone because peace in the area was crucial to
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 10
his country's political and economic well-being-CDN Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, sent a messag of congratulations to Dr. Fidel Castro on his electio as President of the State Council of the Republic c Cuba-CDN. According to the Virakesari serious case brought to the Accident Service of the Colombo Genera Hospital were yesterday sent to the Army Hospita because of doctors reporting sick. The verdict on th applications filed by the Attorney General against th order of the Trial-at-Bar that inquired into the cas against a TULF leader, Mr. A. Amirthalingam, will b delivered by the five judge Bench tomorrow-DM The Department for the Development of Co-operative has taken steps to introduce the metric system in th co-operative sector very Soon-JD. Mr. P. B. G. Kal galle, Minister of Shipping, Tourism and Aviatio thanked the former Minister of Finance, Dr. N. Perera, in the National State Assembly, for the assistan rendered by the latter in the formation of the Shippi Corporation-JD
FRIDAY, DECEMBER O: Doctors who earli reported sick reported back to work yesterday aft their union representatives had discussions wi the Sectoral Committee on Social Overheads, Housir Transport and Mass Media of the National Planni Council: the committee would submit its report the discussions to the government: Ministers M Siva Obeysekera, Mr. R. S. Perera, Mr. K. B. Ratnayak Mr. S. S. Kulatileke and Mr. T. B. Tennekoon We present along with Mr. Pieter Keuneman who preside at yesterday's discussions, with doctors-CDN & CDM Dr. Badiuddin Mahmud, Minister of Education, h summoned the Vice Chancellor of the University a stulent leaders of the six campuses of the Universi for discussions on Tuesday to decide on a date to r open the campuses-CDM. Police probing into th Kaluaggala bank robbery is actively searching f. Aggona Chandra, an IRC, who escaped from the prisc a few months ago: according to Police investigati the bank robbery a suspect arrested has told the Poli that Aggona Chandare led the attack on the bank-CD/ An engineering student giving evidence before th one-man commission probing the Peradeniya inciden said that the Commission should probe the killing the Student fully and take suitable action to prever the recurrence of similar ugly situations-CDM. M Lakshman Jayakody, Deputy Minister of Defence an Foreign Affairs, told the National State Assemb yesterday that the total expenditure the governmer incurred in connexion with the Non-aligned con ference was Rs. 335 million while it received gifts wort Rs. 58 million-CDM. Prime Minister, Mrs. Sirim Bandaranaike, sent a message of congratulaticins t Dr. Agosthino Neto, President of the Republic : Angola, on the admission of Angola to the Genera Assembly of the United Nations-CDN. A trade dele gation led by the Chinese Deputy Minister of Trad arrived in the island yesterday to sign the China-S Lanka Rubber Rice Pact for next year-VK, Canad has agreed to gift 70,200 tons of wheat flour to Sr Lanka: the first consignment of this wheat flour ha already arrived in the country and the balance wi arrive in the early part of January-VK. Aththa in a editorial praised the action taken by the Ministe of Education to summon the student leaders and th Vice Chancellor for a discussion regarding the openin
TRIBUNE, Januery, 15, 1977

Sri Lanka Chronicle
of the six campuses of the University: the paper posed the question as to why the government waited unti the doctors walked out on the masses to summon them for a discussion through the National Planning Council's Sectoral Committtee on mass media, housing etc. Mr. K. B. Ratnayake, Minister of Transport, instructed the CTB to take action from now itself to draw a plan about operational arrangements on the general election day-DM. Over four and a half lakhs will sit the GCE Ordinary level examination starting today-LD.
SATURDAY, DECEMBER ll: The five judge bench of the Supreme Court yesterday delivering its order in the applications filed by the Attorney General against the judgement of the High Court-at-Bar unanimously upheld the validity of the emergency laws; the court also set aside the order of the High Court-at-Bar discharging Mr. A. Amirthalingam, a TULF leader, charged under the Emergency Regulations with possessing and distributing seditious literature: the Supreme Court also ordered the case against the TULF leader to be sent back for trial-CDN. An appeal by Prime Minis
ter, Mrs. Sirima Bandaranaike, in the capacity as Chair
man of the Non-aligned nations for a solidarity fund for the liberation of Southern Africa met with tremendous success: the pledging conference, composed of representatives of the Non-aligned naticns, which met in New York this week, received US dollars 280,000 in pledges and more pledges are due to be received-CDN. According to the Daily News Sri Lanka is expected to buy 200,000 tons of rice from China next year in exchange for 40,000 to 50,000 tons of rubber under the Rubber-Rice Pact to be signed between the two countries: the Chinese trade delegation met Mr. T. B. langaratne, Minister of Trade, Yesterday. Mr. Siva Pasupathy, Attorney General, yesterday informed the five-judge Bench of the Supreme Court that inquired into his applications against the High Court-at-Bar order that the State will drop the charges against the TULF leader Mr. A. Amirthalingam-CDM. According to the Virakesari the ministerial committee that is examining the demands of government doctors belonging to the GMOA and the AMS is likely to grant the thirteen demands of the unions with slight alterations. The President of the Non-academic staff union of the Peradeniya Campus giving evidence before the Wimalaratne Commission said that at one stage the President of the Campus, Prof. Vithanage, professed to have a lot of influence within the Cabinet and as such he could not be shaken-VK. The Aththa in an editorial reminded the government of the importance to solve the problems of the Tamil speaking people of the country and said the government should not wait until the situation reached an explosive stage: the paper also
said as a first step towards solving this problem the
government should defeat the scheme of Communal minded leaders among the Tamil speaking people and
among the bureaucracy. The Janadina in á lead story
said the Prime Minister has given permission to certain
individuals to leave the country while they are being
investigated for alleged exchange control offences. A section of the doctors who reported sick protesting against a departmental order has still not returned to work, according to the Dinamina: the GMOA has said that the work-to-rule campaign does not amount to a strike-DM. A survey conducted by the CTB has
8

Page 11
Sri Lanka Chronicle
revealed tha the Board loses nearly Rs. One lakh per day owing to misappropriations by some conductors and ticketless travel by passengers-DM. Mr. Felix Dias Bandaranaike, Minister of finance, speaking in a meeting in Dompe said though certain papers and the UNP has said that he would be giving his electoral seat to the Prime Minister at the next general elections yet the Prime Minister has not made any decision regarding this matter: he also said that he considered it a great 臀 in his life to hand over his seat to the Prime
inister if she so desires-LD.
SUNDAY, DECEMBER 2: The Police has made an appeal to courts to allow remand prisoners to be kept for longer periods in their custody to facilitate investigations-CO. The Salusala has made arrangements to distribute nearly 10 million yards of local textiles and 5.8 million yards of imported Chinese textiles for the Christmas and New Year season through co-operatives-CO. Government will soon ship a baby elephant to the United States as a bientennial indePendence gift to the people of America-CO. Speaking in a meeting in Nattandiya Mr. Anura Bandaranaike Chief Organiser of the SLFP Youth Leagues, commented on a statement by Mr. J. R. Jayewardene, leader of the Opposition, in which he said that if the UNP is returned to power it would give shares to workers in their work places, and asked why should not Mr. Jayewardene prove his bonafides by giving shares to workers in the Asian Cotton Mills, a family concern of Mr. Jayewardene -ST. The UNP will present a draft manifesto at the annual party conference to be held on December 18 at the Sugathadasa Stadium and invited public debate on the contents of it-ST. On the instance of the Communist Party the Government has summoned a summit conference between the SLFP and CP leaders to work out a new program before the next general elections-ST. According to the Sunday Times the British government has accepted a request from Mr. A. Amirthalingam, son of Mr. A. Amirthalingam, President of the Federal Party and Secretary General of the Tamil Liberation United Front, to grant him political asylum. Student leaders of the six Campuses of the University belonging to the SLFP and the CP will meet Ministers Dr. Badiuddin Mahmud, Mr. Pieter Kenue man, and Mr. Hector Kobbekaduwa to discuss the date of opening of the Campuses: Mr. B. Y. Tudawe, Deputy Minister of Education, and Prof. P. P. G. L. Siriwardene, Vice Chancellor, will also be present at the discussions-ST. Mr. P. B. Karandawela, Chairman of Air Ceylon, submitted his resignation from the post effective from January-ST. According to the မှိကြီးစို့........]; the 25 Tamil youths in custody will soon be released by the Government: the government is examining the cases of each detainee. According to the Aththa thousands of candidates who applied to sit the GCE Ordinary level examination starting yesterday could not present themselves for the examination because the Education Department has failed to send them the admission cards. Mr. Pieter Keuneman, Minister of Housing and Construction, has instructed the Commissioner of National Housing to submit a report to him on complaints by litigants that the Rent Boards are not functioning properly: this follows recent newspaper reports that some of the Rent Boards resort to corrupt practices in settling the disputes by favouring rich landlords-LD.
Mon DAY, DECEMBER 13: The Ministry of Justice lifted the emergency regulation which empowered
9

agistrates to refuse bail to persons who are alleged the Police to have obstructed state officers in the rformance of their duties, except on the orders of e Secretary to the Ministry of Justice: the regulation the Prisons Ordinance which disallows persons concted of bribery or CC offences to have remissions sentences has also been removed-CDN. Prime Minisr, Mrs. Sirima Bandaranaike, will declare open an hibition in Colombo depicting the progress of the ivisional Development Council under the Ministry
Planning and Economic Affairs on December 8DN. Several Government and Opposition MPs in the ational State Assembly complained that the governent should take immediate steps to stop foreign vesis poaching in the territorial waters of the country: e MPs also complained that these vessels are not tly catching the fish but also destroying the nets of cal fishermen-CDN. Commenting on the announceent of the Attorney General last week that the govnment will not proceed regarding the charges framed ainst Mr. A. Amirthalingam, a TULF leader, the Daily irror said some senior Opposition MPs have said that is was a political decision and by this decision the vernment is making the first move towrds a dialogue ith the Tamils: according to the paper the governent is also trying to incorporate the rights of the mill speaking people in the Constitution: vesting the mil language with a constitutional status wil i go a ng way to assuaging the sentiments of the aggrieved Emil community. A proposal to form a Satyagraha mmittee headed by Mr. J. R. Jayewardene, President the UNP, will be put forward at the annual UNP ssions on December 8: according to the Virakesari e Satyagraha Committee will launch a struggle against e government if the present NSA is not dissolved or before May 22nd next year and action taken to ld the general elections in the same year-VK. Govniment will Soon begin a survey of all state corporaons and Boards that are being run at a loss: the CTB d the National Textile Corporation are expected be probed thoroughly to ascertain the cause why ese two state ventures are running at heavy losses4. Nearly 4,500 casual employees of the Buildings partment will be made permanent employees, cording to a decision of the Minister of Housing and instruction, Mr. Pieter Keuneman-DM. The GMOA the AMS in a press release stated that the present rk-to-rule campaign launched by these trade unions not to satisfy the capitalist class or the campaign lf is not an anti-government one as certain papers trying to establish-ATH. Several children were tims of a mysterious infectious disease now spreading the Badulla district and treatment by local hospitals the area has not cured the patients suffering from s dreaded disease: hospital sources said hundreds children died in Badult a last month owing to this ease-D.
JESDAY, DECEMBER 14: Mr. Hector Kobbeuwa, Minister of Agriculture and Lands, in consulon with Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, taken a decision to reduce the price of state lands d to cultivators from the present price of Rs. 1000 Rs. 500 per acre: arrangements will also be made cultivators to Pay the reduced cost on fifteen insments-CDN. Mr. A. Amirthalingam, General Secre
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 12
tary of the Tamil United Liberation front, told a meetir in Jaffna that unless the right to self determination the Tamils is accepted and unless the Tami is are accept as a nation the question of the TULF talks with a party does not arise-CDN. Prime Minister, M. Sirima Bandaranaike, sent a message congratulaing D Kurt Waldheim on his election to the post of Secreta General of the United Nations for a second term five years-CDN. Mr. R. S. Perera, Minister of Broa casting and information, addressing a meeting aft opening the seventh Medium Wave transmitti. station of the SLBC in Mandaitivu said the opening this station was a significant step towards the develo ment of the Northern province-CDN. On the instru tions of the Ministry of Defence ond External Affai the Inspector General of Police is carrying out an e periment în inquiring into complaints against the Poli in three Police divisions, Jaffna, Gale and Matara; und the new experiment the Government Agent of t areå or his representative will also be present at til inquiry against the Police and will have powers t persue documents, visit the scene of the incident a will be present when the statements of the partii involved were recorded-CDM. Admiral S. G. Gorshko Commander-in-chief of the Soviet Navy and USSR Deputy Minister of Defence, will arrive in the islan on a three-day visit on the invitation of the Command of the Sri Lanka Navy: during his visit he will callo the Prime Minister and the President and will visi the Trincomalee Naval Academy-CDM. Referring t the question of some Tamil youths still being detaine in prisons without trial Mr. Lakshman Jayakody, Deput Minister of Defence and Foreign Affairs, told the NS yesterday that there is definite evidence against thes youth and the Ministry of Justice felt it is a risk to th security of the nation if they are released-VK. Mr A. Amirthalingam, General Secretary of the TULF addressing a meeting in Jaffna dua ing the weeken said that the TULF is unable to understand whyth government has dropped the charges against him an certain other TULF leaders-VK. At yesterday's meet ing student leaders and a committee of Minister headed by the Minister of Education, the students pu forward a number of demands and the committee c Ministers agreed to look into these demands-DM Mr. Gamini Dissanayake, MP for Nuwara Eliya, told meeting that if his party, the UNP, is returned to powe Dr. N. M. Perera, leader of the LSSP, would be give a big post: the MP suggested that Dr. Perera woul be made the Governor of the Central Bank, a membe of the Senate the UNP has proposed to form or hi advise will be sought in monetary affairs: Mr. Dissa nayake further said Dr. Perera is an expert on monetar affairs-LD. Doctors in areas around Colombo told th Janadina that the mysterious infectious disease tha spread in the Badulla area has now affected some peopl in the Colombo area too. - WEDNESDAY, DECEMBER i5: The Ministeri: meeting that met student representatives of the si campuses of the University agreed that Police post in the campuses will be removed: the committee als said the Government is keen to reopen the University the discussions between the two parties was very cordi and lasted four hours-CDN. Mr. Paddy Mendis, forme Chief of the Sri Lanka Air Force, has been appointe Chairman of the Air Ceylon-CDN. Trade Ministe Mr. T. B. langaratne, yesterday decided to increae
TRIBUNE, January 15, 1977

Sri Lanka Chronicle
the quantity of cloth that would be given through co-operatives for Christmas-CDN. Sri Lanka has negotiated to buy rice at 196.8 US dollars per ton from China next year under the Rubber-Rice pact between the two countries: the rate will be less by 12.80 US dollars than that was paid last year under the same deal-CDM. The MPs Pensions Bill has been challenged in the Constitutional court-CDM. Mr. Maithripala Senanayake, Minister of irrigation, told the National State Assembly yesterday that under stage 2 and 3 of, the Mahaveli diversion scheme Vavuniya and Killinochchi areas will receive the Mahaveli waters-VK. The Janadina said attempts by Mr. T. B. Subasinghe Minister of industries to natiinalise synthetic textile industries of MIS Jaferjee Brothers has been stopped following orders received from an influential section in the government. Employees of the River Valleys Development Board will lainch a day's token strike today protesting against a decision by the Board to retrench nearly 1600 employees-D. Attempts are being made to hand over the building acquired by the State Pharmaceuticals Corporation for a retail outlet at Bambalapitiya to the owner of the building-JD. The New York Times in an article on Sri Lanka said the Government had taken steps to nationalise the foreign Banks in view of the general election, it has to face next year-LD. The Ministry of Industries & Scientific Affairs decided that in future factory hands for new projects should be recruited from the area of such projects-DM. The Commander of the Soviet Navy arrived in the island, yesterdayDM. Mr. Neil De Awis, Deputy Minister of Finance, told a meeting at Baddegama that the Prime Minister has informed Government circles that it is being contemplated to give Provident Fund benefits to Sub-Post Masters too-VK. The Paddy Marketing Board will purchase 25 million Bushells of Paddy next year; this target will be double that of this year-CDN.
THURSDAY, DECEMBER 6: Dr. N. M. Pereraleader of LSSP, informed the speaker of the National State Assembly yesterday, that the GMOA's News Letter has referred to him as a blackleg: Speaker said this is a serious matter and considered it as a breach of privilege and informed Dr. Perera that he would take action against the GMOA regarding this matter-CDN. Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, speaking at the opening of the Centenary international Rubber Conference at the BMICH yesterday said that it is not the intension of the developing countries to be a burden on any one, but efforts at economic independence and self-sufficiency can take place only within a just and equitable world economic system-CDN.The Daily Mirror said the prospects of the Doctor's work-to-rule campaign being settled is bright: the paper also said the report of Mr. Pieter Keuneman, Minister of Housing and Construction, in his capacity as Chairman of the Committe on Social overheads has been submitted to the Government-CDM. Nearly 16,000 employees of the River Valleys Development Board went on strike from yesterday protesting against the retrench ment of a number of workers-CDM. M. T. B. Subasinghe, Minister of Industries and Scientific Affairs, told the National State Assembly yesterday, that the efforts to obtain oil in the shores on and off Sri Lanka, has not been abandoned-VK. A Police team yeaterday arrested he country's most wanted criminal Aggona Chandare
and an accop.mlice at Kiribathgoda-ID. The National
iO
བ་
-

Page 13
Sri Lankaj Chronicle
Apprentices Board will absorb, a further 2000 youth before the end of this year-ATH. A racket in the CTB has been bared by which appointments have been given to 65 people by forging the signature of the Chairman of the CTB Mr. J. C. T. Kota llawela-ATH. The Rubber-Rice Pact between Sri Lanka and China was signed yesterday in the Ministry cf Trade-ID. LSSP trade unions have organised a meeting at the New Town Hall today to condemn police action and to express solidarity with the student population-JD. The Janadina said at the meeting between the student representatives and the Ministerial Committee held yesterday the two parties could not decide on a date to reopen the campuses of the University,
FRIDAY, DECEMBER 7: Mr. Stanley Tillekeratne, Speaker of the National State Assembly, said yesterday that he has referred the matter of privilege raised by Dr. N. M. Perera, leader of the LSSP and MP Yatiyantota regarding the reference to him in the GMCA Newsletter to the Attorney General for necessary actiondDN. At a meeting of the Inter University Student Federation held at the Colombo campus it was decided that the authorities should re-open the campuses only after conceding to the demands of the students-CDN. An additional Bribery Court will be set up in Colombo next month according to the Secretary to the Ministry stice, Mr. Niha Jayawickrema GDN. Mr. C. D. S. Sir Wardene, counsel for Prof. Vithanage former President of the Peradeniya Campus of the University, yesterday · informed the Nimala ratne Commission inquiring into the Peradeniya incidents that he was withdrawing from appearing before the Commission: Mr. Siriwardene said he was doing so in protest against awing him to cross examine some winess and leading evidence of certain other witnesses: he pointed to the commission that some students giving evidence before the Commission have been allowed to make politically motivated speeches-CDN. The Daily Mirror said following discussions between the Minister a. Mrs. Siva Obeysekera and representatives GMoA and the AMS held yesterday the two unions are likely to give Up their present work-to-rule campaign and by next week the hospitals are likely to get back to normalcy. Over three lakhs of children will be admitted to government schools in January next year-CDM. Employees of the Railway Yard in Ratmalana went on strike from Wednesday demanding a festival advance of Rs. 500 for Christmas: the strike
has now spread to the Railway Yard of Maracara tco= JD. The Government Service Trade Union Federation has appealed to the Government one the festival ance for government servants to Rs. 200 in view of the high cost of living-ATHAggona Chandare, the most wante á criminal arrested a few days back has admitted having robbed twelve and a half pounds of gold from the Kauaggala branch of the Rural Bank-DM.
SATURDAY, DECEMBER 18: Though the Petroeum Corporation has still not received details of the price hike of oil by OPEC yet it is expected the cost of the import bill is likely to go up by Rs. 50 million the Corporation will submit a detalle dreport to the overnment next week-CDN. The Ministry of Trade has called for worldwide tenders for textiles to be distributed for the next Sinhala and Tamil New Year: 17 million yards of textiles will be imported for the festival

eason-CDN. Hirdramani and fifty others sentenced by the Criminal Justice Commission have been released rom the Prisons, yesterday according to a new regula. ion which entitles the convicts to earn a remission on their sentences like other prisoners: the Ministry of Justice introduced this regulation last week-CDN. The GMOA and the AMS will meet today to discuss with the membership the outcome of the talks the representatives of the two unions had with Mrs. Siva Obeysekera Minister of Health: at today's meeting the two unions will decide whether to continue the workto-rule campaign or not-CDN. The Speaker of the National State Assembly informed the House yesterday that the Constitutional Court has conveyed to him the decision of the Court that the MPs Pensions Bill is consistent with the Constituticn of the country CDM. Employees of the Sri Lanka Broadcasting Corporation, belonging to all unions demanded a bonus between Rs. 600 and Rs. 800 for all workers: the SLBC paid one month's salary as bonus to its employees last month-CDM. The Aththa in an editorial criticised the distribution system for textiles and said in view of the festival season the distribution of textiles should be streamlined. The LSSP has organised a mass rally on December 20 in Colombo to celebrate the 4lst anniversary of the formation of the Lanka Samasamaja Party: the party was established on December 18 in the Year 1935-D. Mr. D. P. Attapattu, a former Junior Minister in the UNP government, and former MP for Beli atta, died yesterday after a brief illness-JD. The 22nd annual general meeting of the UNP will be held in the Sugathadasa Stadium today-lD. in an investigation by the officials of the Department of Education it has been found several parents of children have given false addresses to the educational authorities to prove ther residential qualificat fons in en effort to get admission to popular Co'ombo schools-LD. Mr. R. Premadasa, UN PIMP for Colombo Central, yesterday complained to the Speaker of the NSA that Mr. Anura Bandaranaike, Chief Organiser of the SLFP Youth Leagues, at a meeting held in Nattandiya criticised his speech in the NSA and this amounted to contempt of the National State Assembly: Mr. Premadasa said this is a breach of privi'ege: the speaker said that he would announce his ruling on the matter-LD. Mr. V. Dharmalingam, MP for Uduwil, told that if the government was willing to incorporate the rights of the Tamil speaking people in the Consti. ution the TULF will give its support for the government to amend the Constitution and to postpone the general elections-VK.
SUNDAY, DECEMBER 9: The State Plantations gంTPంraం has launched a crash program to empl
cey'onese labourers in estates to replace the Indian labour force leaving the estates under the Sirima Shastiri pact: the corporation is also taking steps to provide better educational health and housing facilities to the estate workers-CO. Prime Minister, Mrs. Sirima Bandaranaike, who declared open the exhibition of the Distric Development Councils at the St. Joseph's college premises in Colombo yesterday said that the | 12 work projects of the DDCs of the Northern Province that had been displayed at the exhibition were an answer to those critics who had said that the Government had not done sufficient work in the North-CO. Mr, Nihal Jayawickrema, Secretayr to the Ministry of
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 14
Justice told the Observer that the 51 convicts of CC including Hirdramanis and Viraj Fernando WA released from prison on their earning remission
good conduct after the Ministry decided to extend provision for remissions to this category of prisone The annual conference of delegates of the United Nat ñal Party decided to call upcn all UN Pers who : members of local bodies to resign their seats on
before, December 3 as they have ceased to be peopl representatives and become the nominees of t Minister of Local Government-CO. Speaking at yest day's conference of the UNP Mr. J. R. Jayewarde leader of the UNP, said if the UNP was returned
power it would reintroduce many freedoms and rig of the people which had now been withdrawn-ST.
yesterday's conference of judges and police office held at the BMCH Mr. Felix Dias Bandaranaike, Minist of Finance and Justice, who presided said that this w a conference aimed at Solving some common proble and not a confrontation: at yesterday's conferen the police placed several problers they face in duti involved in courts and the crimes committed by certa notorious criminals who were released on bail; it conference will be resumed this morning-ST. TI two unions of doctors of government hospitals m yesterday and decided to continue the work-to-ru campaign: the leadership of the GMOA and the AN decided to send a joint apology to the Speaker of t National State Assembly and Dr. N. M. Perera regar, ing the reference made to the LSSP leader in the GMOA Newsletter-ST. Mr. J. R. Jayewardene, leader of th UNP, told the UNP sessions yesterday that even if th Constitution is amended to postpone the electio the Opposition will launch Satyagrahas and will topp the government-WK. Venobel Deepego da Chandakirtil Si Chandawi mala, Mahanayake Thero of the Ramanngn Nikaya, died yesterday at Ka dy: arrangements ar. being made by the government to accord a state funer: –SM Mr. T. B. Tennekoon, Minister of Cultural Affair. has criticised the attitude of government Minister and other bureaucrats holding conferences and meeting in the English language: he referred to the recent meet ing of the GMOA and the AMS with the Ministeri Committee on Social Overheads: the Minister said h too was present at the meeting but could not under stand a single word of the proccedings because the offici language, Sinhala was not used at this meeting-ID.
MON DAY, DECEMBER 20: The Ministry of Financ last week approved two giant industrial foreign com panies one from the United Kingdom and the othe from Japan to invest in Sri Lanka: the two firms wi be engaged in the manufacture of cans for food industr and wall tilles for export: according to Finance Ministr sources these two companies are the first to receiv relief on investments based on the proposal made b Mr. Felix Dias Bandaranaike, Minister of Finance, i. his budget proposals in 1975-CDN. Prime Minister Mrs. Sirima Bandaranalike, speaking before distributin prizes in the national sports festival in Colombo sai that only two percent of the country's youth participate in the insurgency of April 1971 and questioning severa of them personally she was satisfied that many of them have been misled-CDN. Replying to an appeal by the police to allow them to keep suspects for more that 24 hours before producing them before a Magistrate the Minister of Justice Mr. Felix Dias Bandaranaike
TRIBUNE, January 15, 1977
 

the ere for ਦੇ 『S、 jO
}፤ ̆e
Oi
eS
ᎾᎥᏑ
le, to
hts
S
Lanka Chronicle
said that this cannot be accepted: he was speaking at a conference of judges and police held at the BMCH yesterday-CDN. The GMOA sent an unqualified apology to the Speaker of the NSA and Dr. N. M. Perera, M. for Yatiyantota, for referring to the latter as a blackleg in the GMOA's newsletter-CDN. Mr. Felix Dias Bandaranaike, Minister of Finance will leave for Vienna on Wednesday to sign an agreement with OPEC Sö|i- darity Fund: under the agreement Sri lanka will receive 8.2 million dollars from the fund-CDN. At yesterday's judges coference a judge from the Southen Pfcvince complained to the Minister of Justice of Political intererence in the administration of their cor. A state funeral will be accorded to Venb Deepagoda Chandawimala, Mahanayake Thero of the Ramanngna Nikaya on December 26-D.M. Over Seven lakhs of estate workers will be made permanent Workers and a unified salary scheme will be introduced for this category of workers according to a decision taken by Mr. Hector Kobbekaduwa, Minister of Agriculture and lands -DM. The Aththa in and editoria comment wanted the government to take concrete Steps to sove the economic problems of the masses in view of the end of term of the present government next year and thereafter the government has to face a general election. Nearly 6000 railway workers at the Maradana and Ratmalana workships are still on strike from the 5th of this month demanding a festival advance of Rs. 500JD. Mr. K. W. Devanayagam, UNP MP for Kalkudha, requested the Tamil Liberation United Front not to support the government to postpone the general elections in exchange of small benefits: the UNP MP has told the TULF that by doing this the Tu LF will become part and parcel to destroy the democracy of the country VK. Mr. T. B. Tennekoon, Minister of Cultura Affairs, has suggested to the Cabinet that entry to univrsity should be based on population of each nationality in the country-lD.
TUESDAY, DECEMBER. 21: Following a judgement last week of a five judge bench upholding the validity of the emergency regulations declared only under the Public Security Act now it has been proclaimed by the President, Mr. William Gopallawa, in terms of the Republican Constitution too-CDN. The Third Reading of the budget debate was passed in the National State Assembly yesterday by 84 voting for it and 44 meubers
Voting against it.--CDN. Mr. Maithri pala Senanayake,
Minister of irrigation, Power and Highways, will today ceremonially release the Mahaweli waters that filled the Kantalai tank to the cultivators- CDN. 3800 students will be admitted to the University for the ext academic year starting in May next year-CDN. A major fire broke out at the Weaving Supplies Cor. poration Stores at Union Place yesterday and this firs is said to be the biggest in recent times: Synthetic yarın imported for distribution to manufacturers and large stacks of textiles stored in the stores was completely destroyed by the fire-CDN. At a summi the Sri Lanka Freedom Party and the Communist Party held last week it was decided to draft a manifes fr the next general elections shortly-CDM. M.R.S. Perera Minister of information an Broadcasting, told the NSA yesterday the condition in the government press is back to normal now-CDM. fairs began yesterday
between a trade team from Bangladesh and “Sri Lanka
in the Ministry of Trade and is expected to continue
2

Page 15
till Friday-CDM. The Government will make a decision on the effects of the price hike of oil by OPEC and methods to circumvent the impact of this price hike on Sri Lanka-LD. Following a shortage for flour in the market bakers are not making bread and several people have complained that they are unable to get bread and other food made from four-ATH, According to the Janadina though the GMOA has apoligsed to the Speaker of the NSA and Dr. N. M. Perera, MP for Yatiyàn tota regarding the reference made to the latter the GMOA's Newsletter the matter will go before rts. Government has accepted a proposal by Mr to Kobbekaduwa, Minister of Agriculture and Lands, to abolish the Rajakariya system-DM. The Tami Youth Council has requested the Tami United LiberaFront to explain to the Tamil speaking people of the country its position regarding certain statems of responsible members of the TULF that appeared in newspapers about supporting the government to postpone he general elections in the event of the govment agreeing for the demands of the TULF and incorporating same in the Constitution-VK. -
vWEDNESDAY, DECEMBER 22: Weaving Supplies Corporation has estignaged the damage to state property from Monday night's fire at the Union Place stores Rs. 1 million: a special police teammenced vestigations and the possibit of sabotage is not led out: Prime Minister. Mrs. Sirima Bandaranaike, as ordered a full probe to ascertain the reason for {he fire-CDN. The Speakદt of the NSA yesterday said hat he was Laking necessar) steps to refer to the Attorney General the question of breach of privilege raised by Mr. R. Premadasa, UNP MP for Colombo Central-CDN. A British national, a Buddhist monk, mer director of the 9:vil Aviato and two others were convicted by the cc on charges of exchange frતે,તેંs and sentenced to jail terms Ranging from six years to four years: the accused in the case are Steuart Hugh ColorenshaW, ven ble Natolpitiya Deepawansa. Thero, Captain David Piers, Mr. Jinadasa Gunasinghe and M. . Mhamed Jauffer, the Co announced that it found all the accused guilty on all charges filed against themDNTRestrike byla section of the railway employees Ated the train services yesterday.CPN. fifty members voted for and eight against the Parliamentary Pensions Bill in the NSA yesterday-gPN. The LSSP voted against the MPs Pensions Bill-CDM. The one Nimission inquiring into the Peradeniya incidents concluded its sittings yesterday: the Commissioner stice wimalaratne, said that he would accept it bmissions from interested Pass from now n: he would be making a report of the findings to the President-CDM. Sri Lanka and Philippines will sign a tact on economic and technical co-operation next month-CDM. The TULF general council meets on December 29 in Jaffna and 't is said the rumour of supporting the government to postpone elections will be issed in this meeting-VK. Employees of the National Paper Corporation started a work-slow campaign from yęstęrda -LD. Aththa in an editorial come ment praised the cordiality between the student representatives and the Ministerial Committee that met to discuss the re-opening of the Univerity and wanted this done without further delay; the papea wanted both parties to act with responsibility in future.
蠻 彎。 彎
13

Internotional Diary
INTERNATIONAL DIARY
Dec. 4 - Dec. 20
SATURDAY, DECEMBER 4: Chinese Foreign Minister Chiao Kuan-hua has been dismissed and replaced by United Nations Ambassador Mr. Huang Hua: the dismissed Minister is said to have had connections with the 'gang of four'. Britain yesterday announced that it was ready to play a direct role in the transitional Government in Rhodesia to help the country on the road to black majority rule. Visiting French President Giscard D’Estaing told in Italy yesterday that a summit of the industrialised nations should be convened to discuss the world economic and monetary situation. Snow-falling and inclement weather interrupted rescue oprations in the worst earthquake in Eastern Turkey last week in which 4000 people died.
SUNDAY, DECEMBER 5: Mr. Rex Nhongo, a top guerilla leader, lept to safety from his hotel room in Geneva when a mysterious fire broke out outside his room: Mr. Nhongo is in Geneva for the conference on Rhodesia. Benjamin Britter, a popular British composer, died at the age of 63. America's President-elect Jimmy Carter announced in Georgia that he intended to move vigorously to seek two additional Strategic Arms Limitation (SALT) agreements with the Soviet Union, with the ultimate goal of a comprehensive commitment to reduce the level of nuclear arms. Cuba's Prime Minister, Fidel Castro, has been elected President of the newly created State Council. Israel Prime Minister Yitshak Rabin, said that Israel had no designs on the Southern border of Lebanon but his country could not remain indifferent to events north of its border.
MONDAY, DECEMBER 6: American Presidentelect, Jimmy Carter, announced in Georgia the appointment of Mr. Cyrus Vance as the new Secretary of State and Mr. Thomas Lance, as Budget Director in his new administration which will be sworn in on January 20: he is expected to announce more Cabinet Ministers during the course of next week. Herr Willy Brandt, former Chancellor of the Federal Republic of Germany, and the current President of the Socialist international said in Madrid that he hoped moves towards democracy in Spain would birng the country closer to Western Europe. The wealthy parents of a Dutch school girl paid 90 million francs (800,000 sterling) to her kidnappers for her release: the father of the girl, Johanna Berbes, said that she was released near a crowded shopping centre. Popular actress Elizabeth Taylor married US Navy Secretary John Warner yesterday. Syrian forces keeping peace in Lebanon said yesterday though 20 days have lapsed since the peace-keeping force took command in the country still there are no signs of rival forces surrendering their weapons.
TUESDAY, DECEMBER 7: Ruling Liberal Democ rats lost its earlier overall majority at the general elections in Japan. Madam Teng Ying-Chao, widow of former Chinese Prime Minister Chou Enlai, was yesterday appointed by the Chinese Communist party as Vice Chairman of the People's Congress. French President Valery Giscard D'Estaing, yesterday began a two-day official visit to Yugoslavia. The United Nations General Assembly reached agreement yesterday to
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 16
hold a special session on disarmament problems eithe in Mayor June next year. Reports from Salisbury sal that Prime Minister an Smith of Rhodesia will join th independent talks now being held in Geneva. Visitin PLO leader Yasser Arafat said in Belgrade that Israe is planning to cause trouble in South Lebanon. Singa pore Prime Minister will hold talks on the co-operatio of the two countries on a wide-ranging subjects with
Malaysian Prime Minister, Datuk Hussain Onn when he visits Malaysia today. WEDNESDAY, DECEMBER 8: Mr. Takeo Miki Prime Minister and leader of the Japanese Libera Democratic Party, said yesterday that he had the sup: port of eight Conservative MPs and has secured 257 seats, one more than a simple majority, and would continue in power. According to reports from China a major shakeup is in the offing following the dismissa of the Foreign Minister Chiao Kuan Hua apparently for his link with the 'gang of four'. The visiting Libyan leader Muammar Gaddafi and the Soviet leaders reaffirmed their determination to seek a just and peaceful settlement of the Middle East problem: according to Tass top Soviet leaders had discussions with the visiting President. Syrian forces in Lebanon uncovered a plot by guerillas to assassinate leaders in several Arab countries. Visiting French President praised Yugoslavia's independent foreign policy and pursuit of nonalignment. THURSDAY, DECEMBER 9: China yesterday su cessfully launched a space satellite. A strong tremor shook the gold mining city of Welkom in South Africa damaging buildings and several are feared dead. Democratic Liberal Party sources in Tokyo said Prime Minster Takeo Miki has agreed to bow out following the setback his party suffered in the general elections. Despite inicial Chinese opposition, UN Secretary General Dr. Kurt Waldheim was re-elected yesterday for a second term of five years for the top post in the world assembly. Washington State Department yesterday said the talks between the US and Philippines over the US bases in Philippines did not succeed and that further talks will be held only after the new administration takes over. Singapore will go to polls on December 23 and the ruling party of Prime Minister Lee Kuan Yew (People's Action Party) is expected to retain power with an overwhelming majority. FRIDAY, DECEMBER 10: Mr. Ian Smth, Prime Minister of Rhodesia, said in Geneva yesterday that Rhodesia's future would have to be adjourned if the agreement Rhodesia made with US Secretary of State Dr. Henry Kissinger is rejected. Dr. Henry Kissinger had discussions with Jordan's Crown Prince Hassan on Middle East peace in Brussels and Dr. Kissinger is expected to convey the opinion of the Crown Prince to the Secretary of State-elect, Mr. Cyrus Vance. Bangladesh and India had free and frank discussions in Dacca on the Ganges water issue. Miss Benazir Bhutto, daughter of Pakistan Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto has been elected President of the Oxford Union: Miss Bhutto is the first woman from the South Asian sub continent to be elected President of the Oxford Union, a post considered to be a signal honour in the British academic world. A witness giving evidence before the Sarkaria Commission in the bribery case against former Tamil Nadu Chief Minister Mr. Karunanith said that a madras cinema owner paid more than Rs. one lakh to the Chief Minister to get the tenancy law amended to suit him.
TRIBUNE, January 15, 1977
 
 

international Diary
SATURDAY, DECEMBER - The North-South dialogue between Ministers of poor and rich countries due to take place from December 15 to 17 to conclude the year-long economic negotiations on energy raw materials and development has been postponed until next year. In a message to NATO Foreign Ministers meeting America's President-elect, Mr. Jimmy Carter, reaffirmed the commitment of his new administration to the 15 nation NATO defence alliance. Prime Minister of Lebanon, Selim-al-Hoss yesterday announced his eight member Cabinet of non-political members which will help to build up Lebanon after 19 months of civil war. A medical report from London said cases of a type of gonorrhea which is resistant to penicillin has been reported and this has caused concern among medical circles. The Labour Government of Britain reached agreement to adopt austerity measures to qualify for a 3.9 billion dollar World Bank loan. SUNDAY, DECEMBER 12: in Algeria's general elections held yesterday over 99.5 percent of voters said “yes” to President Houari Boumedienne to con tinue in office: President Boumedienne was the only candidate and voters were to say 'yes' or 'no' for him to continue in office. Four armed men kidnapped President of Spain's Advisory Council of State, Senor Antonion Maria de Oriol Y Urquijo: this Council’s duty is to advise the government on legislation. Israeli Prime Minister, Mr. Yitshak Rabin, received the first consignment of 25 US F-15 fighter planes in a ceremony arranged for the occasion in Jerusalem: the fighters are said to be the most sophisticated in the world. United Nations Commissioner for Namibia, Sean Macbride, accused the South African government of massing troops in the Angolan border for an attack on that country. NATO Foreign Ministers meeting in Brussels turned down a proposal by the Warsaw pact countries for East and West to agree not to be the first to use nuclear weapons in case of a war. MONDAY, DECEMBER 13: The British conference Chairman vor Richard will return to Geneva for the conference on Rhodesia: he is returning from UK after discussion with Foreign Secretary Anthony Crosland and the outgoing US Secretary of State Dr. Henry Kissinger: Rhodesian government announced that it has clamped down on a welcome ceremony organised by blacks to receive Bishop Muzorewa for security reasons: however the blacks are expected to def the ban. It was reported in Havana that Somalia's Ruling Somali Socialist Revolutionary farty has signed an agree ment with Cubane Communist Party on co-operation between the two iiations. West Germany's Chancellor Helmut Schmidt announced yesterday that his government has appointed Foreign Ministry's chief oruble shooter Hans-Juergen Wieschnewski as special eην ΟΥ for economic relations with the Third World. Boris Ponomarev, Chief of Kremlin's international Department, condemned the increase in military expendi. ture of the North Atlantic Treaty Organisation (NATO).
TUESDAY, DECEMBER 14: Sister of Egypt's King Farouk former Princess Mrs. Fathi Ghall was shot dead in her apartment in Los Angeles and her husband was arrested by Police in this connexion. A leading cardiologist from Bombay told the New Delhi conference of Commonwealth doctors that blood pressure can be lowered without drugs by practising "shavasan' a yogic exercise for three months. Nearly 70,000 blacks
4.

Page 17
International Diary
gave a tumultuous welcome to Bishop Muzerewa when he returned to Salisbury despite an official ban on the welcome ceremony: meanwhile Rhodesian Prime Minister, Ian Smith, too returned to Salisbury and expressed disappointment at the progress of the talks on Rhodesia: he said he was in total disagreement with the British Plan for independence to Rhodesia put forward by Geneva Conference Chairman vor Richard. The United Nations next week will set up a special fund of one billions US dollars to help the developing nations of the Third World. -
WEDNESDAY, DECEMBER i5: At the last press conference held by outgoing US Secretary of State Dr. Henry Kissinger at NATO headquarters in Brussles
he stressed that US's foreign policy is linked to facts
rather than persons. Over one and a half million people performed Haj this year in Mecca and the highest number of pilgrims came from Turkey. The Geneva conference on Rhodesia will be postponed until nextyear. The Shah of tran told in Paris that there was no chance of the price of oil being indexed to Western inflation. German born industrialist W. Michael Blmenthal has been named by President-elect Jimm
Carter as the new Treasury Secretary. Reports from Beirut said there is tension again between Right and
Left wing forces and the chances are that the civil war
might erupt again. African nationalist guerillas in Salibury blew up a railway line and derailed a train. Spain's Prime Minister. Adolfo Suarez, said he would not allow the kidnapping of the Head of the Advisory Council to wreck the country's transition to democracy.
- URSDAY, DECEMBER 6: The United Nations Security Council agreed for a six months extension of the UN peace-keeping force in Cyprus. En Washington
trade union circles appealed to President-elect Jimmy
Carter to reappoint James Schlesinger as Defence Secretary. Tass reported that a former USSR's Ambassador to Japan Oleg Troyanovsky has been appointed permanent representative of USSR to the United Nations. Japanese Prime Minister Takeo Miki will announce his resignation on Friday. A Soviet delegation headed by Alexander Aksyonov, Second Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Bylorussia, left for Israel yesterday to attend the 18th Congress of the Communist Party of Israel. Presidentelect Jimmy Carter said Secretary of State Dr. Henry Kissinger and his successor to the post Cyrus Vance had discussions with OPEC leaders on the proposed increase of the price of oil.
FRIDAY, DECEMBER 7: The British Chancellor of
Exchequer Denis Healey announced in the House of Commons that the IMF will approve a British loan for 3.9 billion US dollars: he presented a mini budget and announced spending cuts over the next two years totalling 2.5 billion sterling designed to restore country's economic health and qualify for major internat ona aid. Prime Minister Michael Manley and his People's National Party received a massive vote of confidence in the Jamaican general elections. Samoa was yesterday admitted as the 147th member of the United Nations. Arab Peace keeping forces in Lebanon raided two left wing newspaper offices in Beirut. The influential Soviet magazine New Times said the new secretary of state
5

elect of the US Mr. Cyrus Vance has struck discordant with his comments about human rights and civil liberties within the Soviet Union.
SATURDAY, DECEMBER 8: Eleven of the thirteen members of the OPEC will raise their oil prices by 10 per cent from January i next year and by a further 5 per cent from July next year: Saudi Arabi and the United Arab Emirates increased the price by 5 per cent: the conference of OPEC will also adopt a plan to increase aid to Third World countries: this is being done to match the impact of the increase on developing Third World countries. The Indian Government last night imposed President rule in the State of Orissa: Riva groups of Palestinian Commandos clashed in Beirut. Prime Minister Takeo Miki of Japan yesterday announced is resignation: Mr. Takeo Fukuda, former Deputy Prime Minister, is expected to succeed him. The United Nations General Assembly yesterday condemned Israel olicies in territories it has ccupied since the 1967 Aiddle East war and urged further investigation of uman rights in the areas.
UN DAY, DECEMBER 19: bn London markets oil hare prices rose sharply following an announcement hat Saudi Arabia will limit its increase on oil prices o 5 per cent and also will increase production. The ritish Broadcasting Corporation (BBC) named former olitical journalistan Trethowan as the new Directo Seneral of the BBC. Informed sources in Paris said audi Arabia's moderate stand at the oil price fixing meeting in Qatar is most unlikely to prompt industri lations to make concessions at the so-called North. putih dialogue between rich and poor nations. Mr. sance the US Secretary of State-designate praised he courageous stand taken by Saudi Arabia and the Jnited Arab Emirates in holding down the latest oil ice increase. At a meeting held recently the member f the Warsaw Pact put forward new Proposals for rther strengthening and materialising the Process F detente. Rhodesia has directed its armed forces tం unch an attack in the border of Mozambique.
ONDAY, DECEMBER 20: Two of World's best nown political prisoners were freed in Zurich yester. ay: the two are Soviet dissident Vladimir Bukovsky ho arrived in a special Aeroflot flight from Moscow ld the leader of the Chilean Communist Party Luis orvalan, 13 people died in clashes between the Rhode an forces and black nationalist guerrillas in Salisbury. he Mozambique government announced that South frica has unleashed a campaign of lies against it to nable it launch an attack on Mozambique: Mozambique Purces denied there are Soviet or duban troops", he country. Six died in tally last week by political tolence. Chilean Communist leader Luis Corvalan leased from prison in Switzerland will be the star uest at the Kremlin celebrations to mark the 70th irthday of Leonid Brezhnev: he was released in exlange to a Soviet dissident Vladimir Bukovsky. abanese Prime Minister Selim Al-Hoss left for Saudi rabia to seek cash aid to help rebuild Lebanon after
months of civil war.
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 18
S US FOREIGN POLICY
IMPERIALIST 2-2
Foreign investment And Multinationals
By Jerome Slater -
This is the second of three instalments of an article by Prof. Jerome Slater which appeared in the Political Science Quarterly,
Jerome Slater is Professor of Political Science at the State University of New York at Buffalo. He is the author of several books and many articles concerned with U.S. Foreign Policy, especially in relation to Latin America.
(C) 1976, by The Academy of Political Science.
DOES THE DIRECT CORPORATE NVESTMENT of advanced countries in the Third World consti. tute exploitation, im either the absolute or relative senses of the word? According to radical critics, foreign-owned subsidiaries of Multinational Corporations “decapitalize' the underdeveloped countries by taking out more in profits than they put in through investment; further block local growth and industrialization by buying up smaler local firms or driving them out of business through cutthroat competition; Create Sudden unemployment by ruthlessly closing local subsidiaries whenever worldwide profit maximization so dictates; remove key sectors of the economy from local control; create a domestic bourgeoisie whose selfinterests are tied to foreign in dustry rather than indigenous growth; disrupt local cultural patterns and institutions and substi
tute in their place the crass mate
rialism of the west; and, in general, integrate the economies, social structure and political institutions of Third World countries into permanently. Subordinate i s peripheral positions in the world capitalist structure.
Other students of foreign investment see the matter quite differently. Foreign investment is said to clearly bring with it many
TRIBUNE, January 15, 1977
positive benef panies have t skills initially developed cou for, develop, p. raw materials Wise lie dorm the course of transportation large numbers usually at wag host country in schools, and ho: taxation contri foreign curren facturing area, porations proy skills, the inf technology, and markets that countries lack To be sure, Corporations fits, sometimes but they also tical risks of economic risks out the prom they simply w all. And it is that a new ec tation-has nec the point in of profits exc new capital i notion of “deca the value of t tructure left in fer of technolo keting skills wil should have self-sustaining di Sti 11, there costs, as the out: the elimi petitors and til infant industri of key sectors by foreigners, difficulties of planning and when a subst: the economy i measures, the chological re. the balance tage Cannot general, but case basis, de genous conte) terms of the ted between f the host gover What certa although the nationalistic rł of foreign inv

ts. Foreign com
e capital and the
lacking in underhtries to explore roduce, and market that would otherint for decades, bin oing so, they build networks; employ of local people, rates much above brms; build housing, pitals; and through bute much needed y. in the manumultinational coride the managerial usion of advanced the access to world the underdeveloped
the Multinational usually make provery high profits, ake risks-the polinationalization, the of failure-and withise of high profits ould not invest at wrong to conclude onomic loss-exploiessarily occurred at which the outflow beds the inflow of nvestment. For the pitalization' ignores he economic infrasplace and the transgy, labor, and na's hich have or at least led to continuing, levelopment.
are undoubtedly critics have pointed nation of local comhe squeezing out of es, the dominacion of local economies and the consequent instituting national economic controls antial proportion of s immune from such political and psy. sentments. Probably of cost and advan. be determined in only on a case-bypending on the indikt and the precise agreements negotiaoreign investors and nments. inly is clear is that re is considerable hetoric about the evils estment, most Third
Foreign Aid
World countries continue to actively seek it. Nor can it be argued, as the dependence theorists do, that this simply reflects an alliance between local reactionaries and foreign exploiters, for in recent years even the most radical, nationalistic states (such as Cuba, Algeria, Peru, and even to some extent China) have sought increased foreign investment. To be sure, they have insisted on terms that
do not unduly compromise natio
nal independence, but the fact that they can successfully do so certainly suggests a rather more evenly distributed balance of power between the Multinational Corporations and the Third World countries than the literature on "exploitation' implies.
is FOREIGN AID HARM FUL Finally, even foreign aid is seen by many radicals as nothing more than another instrument of control and exploitation of the Third World by the capitalist countries, particularly the United States. Here the argument is that economically the aid eventually comes to be a net burden on Third World economies: repayments on past loans mount higher and higher, until they exceed new inflows of assistance. Politically, it is argued, aid serves mainly to support reactionary dictatorships and local oligarchies who block real social change and balanced economic growth, and who serve as agents of United States imperial control in the Third World.
There is no doubt that for a number of Third World countries the annual inflow of new capital assistance is less than the outflow in the form of interest on past debts. But it is clearly fallacious to conclude that this necessarily demonstrates that aid is harmful, or if the previous aid has been used productively, it will have generated new sources of wealth out of which interest on previous debt can be repaid. And it cannot be doubted that a number of countries have in fact achieved selfsustained growth in good part because of the infusion of major amounts of foreign aid; examples are Western Europe following the Marshall Plan, Turkey, Taiwan, Brazil, and South Korea, f efficiently used, aid promotes overall economic growth and thus cannot be considered exploitative; economic growth, however, by no
6

Page 19
*
to ottside influence.
means assures democracy, social change, or even equitable distribution of the fruits of growththese are matters determined by indigenous policies and practices only slightly or not at all subject
We may now sum up. Taken as a whole, have the economic ties between and the Third World been economically exploitative? It is obvious that the United States has enormous economic power; that this power has consequences for other, weaker states; that the conse quences are sometimes though hard
fly invariably detrimental; and that
while these detrimental consequences may frequently be the
unintended result of sheer power,
they are sometimes undeniably the result of deliberate, self-seeking policies on the part of the host government, if by exploitation one means absolute deprivation, though, it is clear that the United States has not economically exploited the Third World, indeed the underdeveloped world as a whole has grown at a rate of 2 percent per annum per capita since 1945, and over 5 percent per annurn per capita since 1960, rates which are historically very high, higher for example than the growth rates of the United States or the European Countries during any com
parable length of time prior to
World War I. To a substantial degree, this relatively high growth rate is attributable to the sharp increase of foreign aid, investment, and trade between the devetoping countries and the advanced industrial ones, primarily (at least until fairly recently) the United States.
PROBLEMS OF GROWTH. Has there nonetheless been explois tation in the sense of relative deprivation? For most of the postwar period it is true, the rich got richer faster than the poor got "richer', and thus the gap between them was growing (although it is likely that this trend has ended in the last few years). The most persuasive evidence, though, is that the growth rates of the rich had little or nothing to do with their 'exploitation of the Third World: the rich got richer Because of an increase of both domestic productivity and of trade and investment among themselves, while the poor did not develop at
the United States.
higher rates becaus sentially indigenous crop economies, hi rates, political in
To be stre, there lutely no doubt that tries, particularly States, could and my values) should ha much more, to he World countries dev case of foreign aid as Radicals have poir variety of ways in aid is at least in pa to promote access f vestment, subsidize owners, promote An industries, and so effect of the vario on the uses to whi may put bilateral assistance clearly lo value of that assistan clearly those restric eliminate the benef though the benefits great as they wo amounts were large trained by restrict to assist America What the Third Wor the United States of the developed col less but more aid, ti vate investment, th, tedly on better term past.
(To be Conclu
崇、
FIDEL CASTRO
On Oil Kings, And Sultans
Significant extra speech given by retary of the Cen
of Cuba, Cornma Fidel Castro Ruz, na Assembiły Power.
December 2, 1976, Mark Theatre,
 

e of their esproblems: one gh population stability, etc. t can be absothe rich cointhe United (according to ve do ne more, p the Third elop. Take the an illustration. hted cut the which foreign Lirt Structured or private inAmerican shipherican export on. The total is restrictions ch recipients United States wers the real ce; but equally ຂຶs do not its of aid, alare not as Lahad be if the r and unconsions designed in industries. ld needs from and the rest intries is not rade, and priough i un doubis than in the
ided)
Sheiks
cts .
e first seca ta. Comi: munist Party
at the Natioof People's
in the Karl
Once, precisely on the commemoration of the 20th anni= | versary of the attack on the j Moncada, i said: men die, the party is immortal. Today I wish to add: no man can be above the party; no citizen's will must ever prevail over that of millions of his compatriots; no revolutionary is more important than the revolution. The exer. cise of power must be the constant practice of Self-limitation ! and modesty. . . . . . . .
... If I were to have the privilege of living my life over again, I would do many things differently from the way I have done them up to now; but at the same time I can assure you that I would fight all my life with the same passion for the same objectives I have fought for up to now.
Patrial O /Muerte Wenceremos
Distinguished guests,
Dear Comrades, .
At this historic and far-reaching meeting we are witnessing the Revolutionary Governmentos provisional period ends and our socialist state adopts definitieve instis tutional forms. The National Assembly is constituted as the highest state body and assumes the funct tions assigned it by the Constitue. tion, it was a duty and it is at the same time a great triumph for our generation to have reached this goal. When ! Speak of our genea ration; I don't mean only those of us who started the struggle at the Moncada, continued it in the Granma and the Sierra Maestra, carried it on during the critical moments of Giron and the hard years of noble, dedicated and lofty struggle that came afterwards. Here, really, are the fruits of more than one generation's efforts. The generation of the grandfathers, fathers and sons who resolutely confronted imperialism, the tyranny and social injustice, are gathered in this great Assembly....Here there are no diffe rences, as in the bourgeois world, between military and civilians, whites and blacks, men and Women, young and old, because all of us enjoy equal duties and rights. Nor are there, fortunately, differences between rich and poor, exploiters and exploited, powerful and humble,
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 20
because the revolution eliminated the political power of the bourgeoisie and the big landowners to forge the workers' state. They are all our deputies: manual or intellectual workers, men and women, old and young, soldiers and civilians, who dedicated their iives to the service of the homeland and the revolution, or study and earn in order to be the heirs of our ideas, our efforts and our struggles.
N OUR REVOLUTION there are non politicians because we are all political, from the Pioneer to the retired pensioner. Those who work in the party and the state are not those seeking position but those assigned a task by party members and the people. Under socialism positions are not sought, citizens do not run for office. Neither wealth, nor social relations, nor family, nor publicity and pro
paganda-as happens in bourgeois
society-determine or can in any way determine a man's role in Society. It is merit, exclusively merit-ability, modesty, total com mitment to work, to the revoltition and the cause of the peoplethat determines the confidence society places in any of its children. One single electoral notice is displayed for the elections: the citizen's biography and work record. And when it becomes time to choose, not just a few but many ean be given that confidence. Not all the meritorious men and women in our country are present and it is impossible for them to be present in this Assembly; but all who are here are men and women of unquestionable merit, worthy represertatives of all the people.
These people's represental tives receive no pay whatson ever as deputies. Nor do they do their job without control by their fellow citizens. They can be recalled at any time by those who elected them. None of them will be above the law mor above the rest of their compratriots. Their jobs do not bring them privilege but rather duties and responsibilities. Also, under our system, the government and the administration of justice depend directly on the National Assembly. There is division of functions but there is no division of power. Power is one, the power of the work.
TRIBUNE, January 15, 1977
ing people the Nation the state bo it. Our ty into acco gathered by have trave
road and We apply ciples of to our co as a truly proach requ
, . , , Our revo exclusive i pro our very ideas tent the produ tionary thinki phere there a the odd char that it is a fo language we come from
bourgeois lib the principles historically be Christianity w ligion of the tinent, as if
weren't univer of reactionary is often reduce when faced wi to cultural an and the mos exploitation. really deeply
at the same til The liberation of the home. joined, in our tion, progress humanity.....
THE DEVELC WORLD toc deep economic the underde whose traditi affected by a and this also country to a c. ever, there is underdeveloped exporters.
They are the of a large shar international and all the nations of th the great ground on a thern and the COuዘገtries .
The problem capitalist mon world's oil sa

Bxercised through al Assembly and dies depending on e of state takes the experience other people who led the socialist bur own practice. he essential prinMarxism-Leninism crete conditions, revolutionary apreS . . . . . . . . ution is not the luct of our ideas; are to a great exct of World revoluIng. In this hemisre some who level ge against socialism reign idea, as if the speak didn't once abroad, as if bral ideas and all of capitalism weren't rn in Europe, as if as the primitive renatives of this conculture and science sal. The political line and ignorant rulers d to such a diatribe, ith masses subjected d political illiteracy t brutal economic Marxism-Leninism is internationalist and, me, deeply patriotic. progress and peace and are indissolubly view, to the 1 1 beraand peace of all
DPED CAPITALIST lay is sunk in a
crisis, it hurts at veloped countries, onal markets are
serious depression, leopardizes our own ertain degree. Howan exception in the world: the big oil
privileged recipients e of the income from trade in this area, economically weak e World-which dre
majority-are being millstone between developed capitalist
is not easy. The opolies owned the purces and set oi
oil Kings
prices. Revolutionary opinion in sistently denounced the imperialist companies' monopoly prices and enormous annual resources, among them oil, was supported by all progressive states in the world. Over a long period, the interest of the oil producing and other underdeveloped countries were similar. A demanded, with absolute justice, the revalorization of their raw materials and the end of unequal trade with the deveoped capitalist world. At the same time, a deep crisis was taking place within the industrialized capitalist countries as a basic result of the aggressive, anarchistic, exploitative and irresponsible nature of imperialism: the war N against. Viet Nam, huge military expenditures, budget deficits, the decay and waste of consumer societies and other problems inseparable from capitalist society. Developed capitalism's well-worn methods for avoiding and postponing the cyclical crisis of the system were increasingly ineffective, inflation be came uncontrollable. At the same time, the growing resistances of the working masses to accepting the main burden of the hardships, made i ti more difficult for their governments to apply classical bourgeois formulas. The last war in the Middle East and the subsequent oil embargo by the Arab, nations against a sizeable group of industrialized countries that tra ditionally supported the Israeli aggressor, occurred under these conditions. At this juncture, the price of oil, rose sharply, also benefiting the producers that had not joined the embargo.
At that point, the OPEC countries, motivated by stricty economic interests, understanding the power they held by monopolizing the major share of oil commer cialized on the world market, and by owning a raw materia essential to all nations, see the price four or five times higher than it had been be fore the embargo, which accelerated and deepened the world economie Crisis stil further
The fact that Algeria, Iraq and other countries that maintained progressive international policy Were among the oll-producing countries, the sympathy many peo
8.

Page 21
oi Kings
ple have for the Arab cause, Yankee imperialism's brutal threats and other such factors, influenced almost all the underdeveloped couns tries couldn't have acted in a more disinterested and solidarity manner since they were unable to bear the enormous economic weight of the exorbitant fuel price for their mere subsistence, let alone any modest development. The very fact that a handful of oil exporting countries, colonized only a short time before, could impose such a demand without immediately being invaded and occupied by the imperialists, was only possible because of the new world correlation of forces, the bold struggle of all peoples in recent decades, and international solidarity.
That presumed, as an elemental counterpart, that the oil-product ing countries would make the cause of the underdeveloped world their cause and would share with it, to a reasonable degree, the
new and extensive finances that
fel I into their hands. That is what
the Cuban government proposed
publicly at that time.
It was essential and at least just to find some solution for supplying those countries with an adequate supply of oil at a reasonable price. This would have been the only sensible and intelligent policy for keeping the peoples of the so-called Third World united in one single front in the common struggle against their historical exploiters. Except for isolated exceptions nothing like that happened. Some oil-producing Countries particularly the largest producers with the smallest populations, began to accumulate fabulous sums of money and to invest it immediately in real estate stocks and industries in the United States, England, the Federal Republic of Germany and
other European industrialized
countries to such a point that, very soon, no one will be able to tell the difference between the interests of those states and the interests of international finance capital that is, the imperialist mono polies. This se fish and erroneous ats titude is in no way compatiable
9
with the exer shown by the
countries, and among other
widely heterog versified bei systems that e OPEC countri tically reached reement om O only: to raise
Not all the have the same Algeria, Iraq, Nigeria and Ve gressive positio: tions and are s by the internati,
that the two bi Irfan and Saud volumes surpass other OPEC me gether, waste buying sophisti the United Sta ing that im modernization and obsolete in and the maint industry, not te ployment of the technicians at stationed in the
The Shah of grandeur, the weapons that of the inept of Arabia and ies of the rec the Persian ( with the swe hunderds of n women, old p in the underd that is literally
Because the list countries high price of oi ment, fertilize factured produ they export to countries which have seen their further, their valuated, whil pay almost they use. The talist countrie formulas for de price, among military equip before, which in less time th pressed subjec Shah and the to handle it.

plary solidarity underdeveloped is explainable, things, by the eneous and diefs and political xist among the es, which pracunanimous aga ne single point prices.
OPEC countries policy: some-like Libya, Kuwait, nezuela-hold prons on many quesincerely concerned ional economic situan undeniable fact ggest oil producers, i Arabia, where those of all the mber countries tobillions of dollars cated weapons in tes, thereby helpperialist country's and sale of surplus military equipment, nance of its war 3 mention the embusands of military ircredible salaries se two countries.
Iran's delusions of fantastic number of rust in the hands soldiers of the King the fabulous luxurictionary sultans of sulf, are paid for at and hunger of illions of men and eople and children, aveloped world. And
SO.
developed capitahave attached the onto all the equip, food and manuits in general that the underdeveloped at the same time, markets drop still Export products dethey must also )0 a ton for the oilindustrialized capis have still other alling with that high them the sale of ment, as mentioned ecomes useless junk in it takes the opEs of the Persian audi kings to learn is the repetition,
in modern times, of the classical legend of America's European conquerors who bought the Indians gold with mirrors and coloured glass.
NO ONE, DENIES that oil is an exhaustible resource, as are the other minerals that many countries of Africa, Asia and Latin America also export, and that also deserve to be priced remuneratively; no one denies that oil is a product that has been criminally wasted by the consumer societies and that a policy of conservation and rational use should be applied to it. But why do the underdeveloped countries, with fewer economic and often fewer natural resources as well, have to bear the main, overwhelming - and intolerable burden of the capitalist economic critis: unapproachable prices for their imports, depression in their markets and fore ign exchange expenditures for oil that is ten times higher than its production costs. What are the short and middle range consequences of this situation for the world? How can any campaign be organized against hunger, malnutrition, disease, illiteracy, the lack of drinking water and housingagainst poverty, when all is said - and done in a world whose population already stands at four billion inhabitants and in which one out of every three people is undernourished?
Events are demonstrating that the excessive and abusive over. valorization of a raw material in world trade, through the monopolistic and un lateral action of some few who have it, can only be effected at the cost of devaluating all other raw materials and products from which the vast majority of the underdeveloped colntries of the world live. That is no way to overcome unequal trade which is now still more unfavorable for this majority of countries, and it shows no solidarity whatsoever among the exploited countries, but is rather a demonstration of narrow and selfish nationalism. It is not the same to ask from the rich as to rob from the poor. It is true that among the non-oil-producing underdeveloped countries there are also reactionary governments and unjust social systems, but we defend principled positions.
These burning problems demonstrate the increasingly press
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 22
11g, need for all countries to seek rational means of co-operation, development, distribution of technology and resources. This is exactly what Marx predicted more than 100 years ago, when the planet's population and humanity's difficulties were nothing like today's. No people are willing to die of starvation; and among the underdeveloped nations of the world, the oil-exporting countries are not the only ones who have a right to live.
RECENTLY WE DISCUSSED CUBA'S PROBLEMS as a result of these factors. Sugar, except for what we supply to the USSR and other socialist countries, is suffering not only from low prices, but from depressed markets, Coultries such as Japan, which in recent years purchased as much as a million tons of Cuban sugar, bought only 30,000 tons in 1976, and the same thing has happened in other capitalist markets This causes problems for us and forces us to apply drastic restrictions in the trade with those markets, because for us, the principle of meeting our international financial obligations comes before the acquisition of new merchandise and industrial plants. The restrictions in the internal economy are in no way pleasant. We know that. Improvements will always be accepted with much greater satisfaction. But the strength of a people and of a revolution lies precisely in their ability to understand and face up to difficulties. In spite of everything, we will move ahead in many fields and we will struggle boldly to raise the economy's efficiency, save resources, reduce nonessential expenses, expand exports and create economic consciousness in every citizen. I said before that we are all political and now add that we must all be economic as well and repeat, economic, not "economist' for a mentality of Isaving and efficiency is not the same as a consumer mentality,
A little while ago it was necessary, for reasons that have been explained, to reduce coffee consumption. This was applied to social consumption and to individual consumption. must say that the restriction began with the political mass and administrative organiza, tions. The quotas for cane cutters, night workers and others were respected as much as possible.
TRIBUNE, January 15, 1977
I wish to point as they learned tions, Comrade and other Angol municated to ou in Angola their r coffee to Cuba c quired. We were gesture but to ac of the question. tons of coffee t S 40 million and destroyed by war mendous difficult income. We cann Coffee, resources helped defend a our sweat and ou gesture was highly Cuba' attitude h; internationalist.
Cuba has to pr
matter what the ties may be. M the new conditi the revolution, ma to migrate from ducing mountaino unemployment arc them in the past. are studying with tives for becoming skilled workers. O stirred. At the s consumer populat Barger. ANAP must test eforts to rais ness of peasants in order to stimulate Banco Nacional mus tems connected w adequate financial Ministry of Agricul sider prices, renewa input and other ne The policy of est: and senior high mountains, with t work programs, in nued. In short, s. will have to be pai duction under the ditions, in the nam nation, we urge th vinces, whose repr here, to make as ind productivity e cultivation. The s the former province Pinar del Rio and there are also cof on a smaller scale.
棒 秦

but that, as soon of these restricAgostinho Neto an leaders com* representatives eadiness to send bn any basis re: moved by this :cept it was out Fifteen thousand pday are worth Angola, a country
and facing treies, needs that lot consume in
that we have ld create with r blood. Neto's intenationalist; as to be highly
o due coffee mo climatic difficutoreover, under ons created by ny peasants tend the coffee-prous areas where I hunger drove Their children broad perspectechnicians and ther hopes are ame time, the ion is much make the greae the consciousthese areas in production. The it study probith credit and resources. The tllre must con
of plantations :cessary factors. blishing junior schools in the heir study and ust be contiecial attention to coffee pronew social cone of the entire e eastern proesentatives are ecial technical fort in coffee ame goes for s of Las Villas, Havana where ee plantations
The Old Year
BUILDING AVILLAGE HOUSE-102
Ring Out The Old....
By Herbert Keuneman
Yes, but be very, very careful about going that much farther and recklessly Ringing in the New. My own feelings about the matter are that we could not do better than heed Ogden Nashe's wise precaution: "Duck Here comes another Year
It is a Ceylonese characteristic and a characteristic characteristic at that, that-incredibly naive as a nation-we are only too ready to trust in the efficacy of some thing only because it represents a new departure. Promise us Oil, and we begin to review our economy as though the oil were already gushing! Promise us a socialist UNP, and we begin to believe the 30-year-old diehard party already converted. Promise us a new prosperity under the party which, whether as the hapless creatures of cricumstance or by its own ineptitude and/or venality has seen Sri Lanka closer to financial-and moral-bankruptcy than any other, and we are ready to be fobbed off with the mere promise. Hand us a basket of what the Sinhala phrase ironically calls horse's eggs, more Preposterous than the Horse Marines, and we are ready to let everything slide while we sit back and count the chickens!
It could be a useful resolution, if it were not a New Year one made to be broken, to determine to take no political pronouncement seriously, at its face value, until we had deliberately and disillusionedly reckoned every inflated mintage of whatever kind against what we knew, or at least soberly and genuinely believed, to be what real resources we posses.
This, it seems to me, is what through the years Tribune has consistently tried to do (which is the reason it is the only local periodical for which, l, as a nonaligned and somewhat skeptic citi. zen, regularly write) and the result with the more ostrich-like portion of the public, resolved to enjoy a prodigal optimism if they shall be suffered by reality to enjoy nothing else, is that the
20

Page 23
The Od Year
dear journal is held by fond enthu- less any idea of siasts of whatever colour to be volence, of-toc against their giddy allegiance ashamed of th This is a sombre-ish sort of mood ness. When Gον in which to address myself to writ- cupiditous, tim ing the last “Village House’ article dent, who is to of 1976; but the fact is that look- otherwise?
ing back over the year affords Still maybe; little inci tement to exuberance. mises : What * It is true we have the 'Colombo for is some
Conference to look back upon, corroded achi and that certainly went a cons- back upon fo derable way towards increasing the reassurange 3 public image' of the country (and, of deducible more than incidentally, of Mrs. hope. Bandaranaike) but reputation is an It is true, th
insubstantial kind of comfort, es- humanly engine pecially when it is considered that that at last ab such as we acquired was partly broken six year based upon a carefully lighted weather and th facade and it was forbidden during relieved drough the crucial period when the island tion that might was under the direct scrutiny of from real-enoug the foreign delegations for news- famine has been papers to mention such compara- But even that tively everyday nava-Lanka pheno- Methodist hymn mena as communal tensions and salvation it is
political discords, unemployment next year in e and food shortage...and even the Island a maha circ water shortage, an altogether ex- at all events, it v trinsic embarrassment and one for crop such as its which not even the most disaffected will be a cont foreigner or local partisan could reaping. The ra blame the Government! And there to allow the so was, of course, the bad taste left ripening high-y
not only in our own mouths, but customary to S ܚܪ ¬ in that of our guests as well by the Vanni has he the shocking break down of ambi. bala (which mea
tiously conceived press facilities ferior) strains, as the consequence of a typically be correspondi nava-Lanka lack of disipline, self- Nor is that control and-let us say it-Simple been too cond and once traditional good manners, abundance in t We must confess it not wholly peas have per beatific retrospect even of this flowers have b bright spot. the vattakka vin
What else to regard with remi- Into niscentia satisfaction 2 The near- kan Will rots
completion of the land redistribu- So, what agai ti on? Andeed. But now marred our comfort. by the sheer debacle that has foll- shortfalls, shor lowed it! Mismanagement by Jana- to look back vasamas; utter disorganization and to extrapolate consequent complete unproducti date no Conde vity. Ruthless stripping of grow- praynor, for 0 ing crops by greedy and irrespon- save sporadica sible impropriators, for immediate price that shortsighted gain. Alright, alright: *common i man long landless peasants must become beginnings of used to the feel of land, to So margarine. proprietorship, again but will surely butter even
do so. Maybe. Maybe, despite the rageous COSt. fact that nothing in the attitudes, but are C.R.
standards, aims, habits fostered to- reliable flour day, even officially, even ideally, to speak of.- encourages fore thought and the allowed', 'as
reaping of long-term profits, still for 9 books
2.
 
 
 

berality or beney we must be
word-unselfishinment is cynical, serving, improvi each the governed
maybe. But proone is looking ingle so lid unvement to look
satisfaction and
d the renewal circumstantiated
ugh this was no ared benefaction, indant rains have of unseasonable ee of almost unand that a situahave deteriorated hunger to near temporarily saved. as not been what used to call 'ful' true there will be very part of the p. But, in the Vanni Vil not be a "great” name implies. It paratively meagre ins were too late wing of the longield paddy it is ev for the maha; ld to make do with ns junioro or in and the crop will
ngly scanty. al. The rains have entrated in their
he chenas the cowshed; most of the een battered from
es; and if the Wet January the kurakas well.
in else? Naught for But disappointments, tages: what a year pon or from which the future. As of mised milk nor Laksur baby, Cow & Gate ily. No coffee at a the much-mentioned can afford. The no tea likewise, and little, if any at its current out. No fish nor prawnA. price-marked. No No Maldive fish Pema's family were a favour,’ 4 oze -in the Co-perative.
although the black market has it.
No kerosene at the depot. No cement, no methylated spirits at the gabadava- No matches. No
durable textiles. (But why prolong a too prolongable sist?) Only words, words, words; cheap promises, and red herrings, and silly songs on the radio about how flowing Sri Lanka is with milk and honey. And oh-No honey
Looking for some, for any, bright remembrancer to cherish from bleak and profitless 1976, I can think of one thing only to Contemplate with delight-and please don't write it off as sentimentality to name it-Nilu, our baby, whose first year (she was born on 29 December) this was.
The last time wrote about her a friend, and a normally kindly friend, accused me that I had been inbarably sentimental, in doing šo. Vell, perhaps vas; is a fault to which grandparents-even honorary grandparents-are believe, prone. But in naming Nilu as the one bright element of an otherwise gloomy and most worthy-tobe-forgotten twelvemonth, i in- - voke the convention, that the coming generation is the raison d'etre of the present (Somewhat illogical, ha seems to me) and the hope of the future. put her down in the books, so to speak, as a tangible le, the one utterly untarnished treasure of which I am personally
are from a dismal year.
The most striking experience Nilu has afforded me has been, of course, the growth of a personality from the delectable but merely physical entity as which she began Nilima mamali Galkadawala has begun merge from Banders-&-Pinga's baby; and what a lovely individual the young lady already is
For a starting point: she is mean she really is, and here speak not as a fond grandfather but as a osco teacher of many years' practice--a extraordinarily neigent child. It shows in for one thing, a quite remarkably developed sense of humour. I have from the time began to speak to her tried to accustom her to the word 'cheer'-oh as a parting word instead of the mawikish "tata'
that the village (and many people
outside it) insist upon instead. She can manage my word now quite distinctly; but every time she parts from me she looks me direct in
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 24
s
the eye, grins broadly, and Says loudly and firmly: 'Tatar Moreover: she loves looking at pictures and can sit half an hour scanning a New Yorker through from cover to cover. Every time she sees the Picture of a car she goes Brrrrr. waves, and says solemnly: "Ta-tal
She can recognize a good deal more than a car from its picture. If you ask her she will tei you the sound a dog or a cat makes, a caf makes, a crow makes or a koka a stork or heron makes, and will caption the picture of any of these with its appropriate cry. But what impressed me was when I brought a small bronze very leonine lion door-stop with me from Colombo and she put out her hand and stroked it and greeted it with a Mew How, after all, was she to know the size and ferocity of a llion? But if she got her species Wrong at least she got her classification righ and in this showed a taxonomic ability far superior to (for instance) the compilers of local cookbook indexes!
She is a child of fortitude, too: and offixed and courageous Plur POSe, She can only stand with Support, as yet, if one will hold her hands above her head she will not only walk but climb to the top of the stairs besides, one mighty stepno more to a stair, until without a Pause she arrives at the head, whereupon she utters a loud grown up "Ah!" of satisfaction. Or she can go all the way on her own steam on all fours; grumbling, groaning, and panting but neverletting Աp; and finally she does it and with the same sigh of triumph at the top!
But I think I am most impressed and touched by her sensibility. have described before how she would weep at a reunion with one she especially loved after what she considered an unconscionable separation. But I was never touched as a few days ago. She was playing on a bed, standing նք and holding onto the bedhead, and seized, to play with, a pair pf her uncle P.B.'s trousers which he had draped over the headboard. P.B., though as fond of his Nina
Hemamali as anyone, is sometimes
of an unpredictable temper, hating to have his things touched, and Dinga, to avoid entanglement rathersharpy said "Hai bappegelo to her little daughter and Sinatehed the garment from her. Nilai
TRIBUNE, January 5, 1977
got cry or go in many another child know she was clearly shamed (she was Wrong) but emb: She hid her small der and her fine sort of Sagged, a like that, standin silent for quite a We were bot aback: it was suc action. Then Dit and embraced a Nilu’s eyes were there was no repr she responded to without sulks. Alr she was smiling, it a game. Several looked away she for the forbident with fun when Din very gently went and shook a finge is going to turn nice person.
This precious fut is all the profit w into 1977. But in as intelligent, humoro ciplined, sensitive, in the future to o is necessary also what Sri Lanka w Nilu. For they w other. Frankly, ju form fear the physical shortages abjuration. Shal i ve girl's chances unles to substitute hypocri for her lively int Weening for a sen ambitiousness for fishness for self-di cism for sensitivi gentle love?
臺
DOMINATION
Global Corpo And Mexican
by John P. Hoover Special For Prensa Lat
MEXICANS have fo Zuma for having finando Cortes in fen was he to know ded Spaniard would

5 a tant Film, aՏ insiderably older night have, but hamed. Not a= conscious of no "rassed and sad. ead in her shoulaut little body d she remained quite still and time.
rather taken a grown-up rega reached out d kissed her. Lull of tears. But bach in her and Dingaʼs caresses Ost immediately and then made times, if Dinga retended to go busers, chortling ga or 1, but now
*Ha! r. 1 think Nilu
but a very, very
ure citizen, then, e carry forward king what Niluus, resolute, disloving-will have fer Sri Lanka it to conjecture i have to offer ill create each dging on 1976 atter. Not the but the moral a spoil our little s we teach her itical compliance elligence, overse of humour, resolution, selscipline, cynity, avarice for
ations
Imীতে
rgiven Montereceived Heroch titlan. How that the bearsteal his em
Ha! Ha!, --
Mexico
More than four centuries
pire? later, during the 1940's, the doors of Mexico again opened to receive new conquerors who planned to plunder the country, this time with greater efficiency.
The U.S. global corporations have entered the land of the Aztecs with their irresistible technology, overwhelming financial power and insidious maneuvers, sinking their teeth into the most profitable sectors of the economy. Manipulating those sectors to their own benefit, the U.S. global corporations succeeded in displacing national figures from control and manage ment positions. It is not strange then that both prudence
and nationalism dictate the Mexican policy that is trying to change that situa
tion.
According to data compiled by the U.S. Senate Subcommittee investigating the activities of the transnational companies, and which is headed by the Senator from Idaho, Frank Church, U.S. participation in the manufacturing industry of Mexico grew from 1 per cent in 1929 to 70 per cent today. This sort of interventon is not new. Before 1910, back in the days of dictator Porfirio Diaz, U.S. capital owned a large chunk of the Mexican economy. The chunk was reduced during the depression of the 1930's but U.S. investments in Mexico again increased when the latter developed a strong economic infrastructure and a sufficiently large internal market to warrant U.S. penetration. In 1940 U.S. investments amounted to 449 million dollars, and 12 years later, they were 728 million. This increase alarmed some sectors of Mexican industry and revived a natione list sentiment. However, the laws aimed at protecting those groups were not applied during the postwar years. By 1970, nearly three-fourths of U.S. investments in Mexico were concentrated in manufactures, a fifth in mining and the rest in commerce, international and in the local retail trade. However, if these investments were a source of concern for some, they, on the other hand, accomodatę themselves perfectly to a developing economy.
in the 1960-70 period, the Mexican economy grew at an approxi
2.

Page 25
-*-
Mexico
mate rates of 6 per cent a year, as against 16 per cent for the affi
liates of the global firms. Eighty
per cent of this growth of the global firms resulted from the installation of new industries, and the rest from the absorption of local companies with national capital. If that expansion had not taken place, Mexico would have today one-third more private national companies as large as the ones that were on the list of the 500 most important companies in 1972. The absorption of Mexican companies by the U.S. global corporations have been selective. Only the fat victims are chosen. Of the controlled companies, 78 per cent were profitable before purchase, and firms which represented 80 per cent of the total industrial assets acquired, figured among the 500 most important companies in Mexico. A resultof this activity was the denationalization of Mexican industry, which rapidly became part of the structure of the transnational conglomerates.
OF THE U.S. SUBSDARES and affiliates in the country, there was majority participation in 83 per cent of the cases, while two-thirds of the companies were in the hands of the U.S. firms by 90 per cent, that is, in regard to ownership of shares. In regard to capital sources, 40 per cent of the long-term obligations of the affiliates were in the hands of parent companies located in the United States, while an additional 39 per cent were from financial institutions, which of course, are also under the in fluence of the global corporation The dependency of the Mexican aff liates on the parent companies is so complete that it includes longterm credits, research, vital supplies and access to world markets, especially for industries with a high concentration of capital and technology.
This incestuolus reflected in trade. During the 1960-72 period, the subsidiaries in Mexico of the U.S. transnational companies sold 82 per cent of their exports to the parent companies in the United States, and purchased a significant percentage of their imports from the same Companies. The arrangement is yery advantageous to the transnational companies, since it makes it possible to charge artificial prices for the mass scale transfer of capital, by means of loopholes in, inter
relationship is
23
nali accounting sy inquisitive eyes a efforts of the M
nent
At present, the transnationals in N the most importa the country. One control more than market for their p and almost half of represent 25 per market.
Moreover, they Products through which they contr the total sales. So surprise that 87 afiliates in Mexic four most import pective fields an them claim they're places. Their com national compani firms also control corporations. The by these affiliates
1.4 per cent, anc the case of the food mical, auto, domest instrument industrie
bn general, the cipation of an indu ket, the bigger th are 15.6 per cent those that contro of the market. An fact is that the pro expatriated instea invested in stimul taining the coun growth. The affi the participation company is 100 pe as the subsidiaries money for technol: ministrative service tracted services t companies which participation in th case of the latter i obtain the approval majority in order t anti-national financi result of the general payments to conceal of capital.
The U.S. Senate that is investigatin of the transnatic called attention to penetration in Me made public could to the Mexican C some cases, the Sub the companies cor global corporations

stems, safe from ld the regulatory exican Govern
affiliates of the Mexico are among int companies in -fourth of them half the national principal products
those industries cent of the total
distribute their companies in rol at east half 5, it comes as no Per cent of the o are among the ant in their resd that most of in the top two petitors are not es, but other ed by the global profits obtained are high, around still higher in I processing, che lic appliance and
݂ ݂ bigger the partistry in the mare profits, which in the case of il 50 per cent other significant fits are generally d of being reating or maintry's economic iates in which of the parent r cent, as well Pay Out more Pgy, patents, ades and other conhan the global have minority e shares. In the t is difficult to of a Mexican O carry out an all policy, as a zed use of those the movements
Subcommittee g the activities onal companies * U.S. economic exico which if cause concern Sovernment. In Committee said, trolled by the have taken over
the market, even in the case of products necessary for the functioning of the entire Mexican economy. A similar situation would never be permitted in the United States because legislation would immediately be enacted to prevent this move.
Once a transnational corporation Penetrates the Mexican economy, it subjects its affiliates in the country to a strict regulation of all operations. When the parent company forms part of an international oligopoly, the Submission of the Mexican affiliate is then total, since it must abide by the decisions made in the United States which take into account only international trade conditions and not Mexican conditions. Sometimes, the affiliate must abide by non-Mexican political and ideological considerations which the parent Company wants to promote or defend.
Hernando Cortes simply replaced the Aztec rulers. It has not been until today when technology and the operational methods have allowed the U.S., transnational coms panies to bleed the Mexican economy.
臺
TRIBUTE
"Not Without
Honour....."
By R. C. Thavarajah Retd. Suptd. of Police
IN THE WAKE OF THE GREAT PIONEERS of the past like Doctor David livingstone (1813-1873), Scotish Missionary, Explorer, graduated in Medicine at Glasgow University, who discovered the River Zambezi, Author of Missionary travels and researches in South Africa (1857), Dr. Albert Swietszer, who braved the African jungles, lived with the jungle tribes and offered his services and others, who have made most vaiable contribution to the World in Science, Medical Science, Geo. graphy, Sociology, etc.? Yes-te a great extent it was certainly so of Dr. RICHARD ELJAH JEHO. RATNAM, L.A.M.S., M.C.A.S.
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 26
(Calcutta). The urge was a spirit of adventure and service to mankind. Dr. J. left the shores of his own native land after being hospitalised for over an year with a fractured leg as a result of a motor accident. That was twenty nine years ago. He was most fervently resolved, in spite of his physical handicap, to serve in some remote
area where medical facilities were
not quite adequate.
Having received a very prompt reply from the Representative for the Maldives in Sri Lanka (then Ceylon), he reached the Maldives in the vessel 'Shilea Margarett'. The voyage had its thrills when the ship was tossed about in the high seas for four days, sailing against strong winds and relentless Currents. it was almost as if the 'red carpet” was laid out for him. Having been the honoured guest of the Honourable Mr. Amin Didi, the President, the energetic doctor wanted to start work as the President was so enthusiastic of health conditions of the people of the Maldives.
To his surprise, all that he found was a small room with jute walls and Some medical equipment. Undaunted by the enormity of the Herculean task before him, he immediately started organising a proper Hospital. At the President's request, he came back to Ceylon, took two qualified nurses and a dispenser who were trained at the Green Memorial Hospital, Manipay in the Northern Province, an Institution founded by the Ame rican Missionaries to heal the sick and the Wounded. By the 10th of November, 1950, the new Hospital was declared open by the Honourable the Prime Minister of the Maldives, who paid the most deserved compliment. He said "Heedless to say I am really satisfied and impressed with the decency and cleanliness of the Hospital and the Dispensary. On this occasion of the opening of the New Hospital and dispensary and your starting your medical practice in an entirely new sphere and environment, I send you my congratulations and good wishes. I look up to you to receive immense help in the eradication of venereal disease and tuberculosis in the Maldives. I wish you the best of success and luck.' AFTER ONE YEAR OF TOL dedication to duty and persever.
TRIBUNE, January 15, 1977
ence, Dr. J. the efficient new hospital. Representative tised in the loc the President : prised to recei cations from Unhappily, the stir and report lured nurses to given a headac Department of nurses should Maldives when in Ceylon'. A most ponderous the trite remar change of scene that attract the this Big Noise some people in by what the G sopher said S are the basic o
With four qu Nursing Homes J. organised nu thirty Maldivia mothers, quite carded their p these classes. Th have been enc the great histori 'All that is hum if it does not ad pleting their C they displayed t in their work. regular Hospita them were give and proved the Maternity Ward
AFTER THE DEA TAN DESIGNAT were in the ot rabe Mr. Amin indefat igable en vinced the peop. that a change other than th: would help the ways. Eventual of the self-less s try, Mr. Amin unanimously to dent of the F arrangements W celebrations of Distinguished g were His Exc Seyers, the H for United Ki Lady Seyers, Sir drafted the nex the Maldives, N

had succeeded in unctioning of the When the Maldivian in Ceylon adveral daily newspapers, nd Dr. J. Were surze over fifty applinurses in Ceylon. Press caused a mild ed Adventure has the Maldives and he to the Medical Ceylon as to why be taken to the they were needed senior Staf officer y pontificated with k'l suppose it is a ty and better wages im.’ Very probably was unaware that Ceylon are inspired reat Chinese philoincerity and Truth f every virtue.
|alified nurses from in Colombo, Dr. rsing classes. Over
in girls and four
· justifiably, disurdah and joined
ey probably would ouraged by what an Gibbon wrote:- an must retrograde vance. After comlourse of Training, remen dous interest They were allotted | l duties. Some of in ante-natal work air mettle in the
S.
KTH OF THE SULE, political changes fing. The HonouDidi worked with thusiasm and conble of the Maldives in the Constitution at of a Sultanate Maldivians in many y, in appreciation ervice to the counDidi was selected be the first PresiRepublic. Elaborate vere made for the the Republic Day. uests from Ceylon ellency, Sir Cecil igh Commissioner ngdom in . Ceylon, * vor Jennings who w Constitution for Mr. P. A. J. Hernu,
fully acco modated
Dr. Jehoratnam
the then Port Comissioner, Mr. Montague Jayawickrema, Commodore Royce De Mel and others. The Ceylon press was well represented along with the B.B.C. and gave complete coverage highlighting the important occasion.
The tiny island of Male with a population of only 10,000 at that time most efficiently and successover 20,000 people from the various Atolls who attended the celebrations. Accomo dation had to be found ali round the Lagoon-not in houses but in their little boats. The sanitary arrangements were most hygenic. The Maldives are coral Islands scattered over a narrow belt in the Indian Ocean South West of Sri Lanka. The distance from the Northernmost part of this Archipelago to the Southwest is about 470 miles. In the Maldives. there are nineteen Atolls of different sizes separated from one another by stretches of ocean. At that time, only some were inhabited. Much water has now flowed under the bridges. Today, the Maldives are, like Sri Lanka, an enchanting island Paradise.
The machinery of the Government was working smoothly and the very young Republic with the First President, Mr. Amin Didi had new plans before it. Surprisingly and quite suddenly, Something most un fortunate happened.
The Honourable Mr. Amin Didi fell ill. As his condition caused much anxiety, Dr. J. brought him to Sri Lanka with difficulty in August, 1953. After arrival in Ceyon, he was rushed to Madras for special treatment. From Madras he was brought back to Sri Lanka, as there was trouble in the soíaldives information was transmitted by radio that the people of the Maldives wanted a change of Government and did not want Mr. Amin Didi or his Government.
When Mr. Didi went back to the Maldives by a special plane, the revolutionaries' did not want to permit him to come ashore. He was, therefore, taken to the Royal Air Force base as his life was in danger. It was Mr. Didi's finest hour. He displayed both physical and moral courage. He wanted to get to Male. SOME OF HIS LOYAL SUP. PORTERS succeeded in secretly
24

Page 27
service for over four
Dr. Jehoratnam
taking him there, it was the firsAnniversary of the Republic. Arriv ving " at midnight of December, 1953, he was prepared to face the worst. The people gathered in farge numbers, assaulted him and wanted to “finish him off. Mr. Didi maintained his equanimity and courage, which, according, to the great Plutarch “consists not in hazarding wihtout fear but being resolutely minded in a just cause'. He did not insist on security, bulletproof cars, or impressive armed escorts. In the course of the assault on him, he whispered to one of the assailants "Remember, your doing this to your father'.
He was subsequently taken out of the Maldives on the following morning. When the people demanded a trial, according to the Musim Law, Mr. Didi obviously relied on the dictum of the great writer J. S. Clarke "conscience is the root of all true courage. if a man would be brave, let him obey his Conscience', he faced the situation in the most admirably courageous manner and maintained that the Law should prevail. He did not resort to Emergency Regulations, or other means to instal himself in power.
Doctor J and his staff also had to face great danger of violence by the 'mob' which wanted to
seek revenge for giving him, Mr.
Didi, medical attention. Eventually, Mr. Didi was banished to an island fifty miles away from the Maldives with the local “Hukim” (physician). He did not last long. He passed away at 3 a.m. on the 19th of January 1954.
After completing his term of ears, Dr. returned to Sri Lanka. I had the pleasure and privilege of his company, medical attention, and his advice when served in Jaffna. When asked about his experiences in the Maldives, he was very modest and with great difficulty, I was able to gather that he was certainly honoured in the Maldives.
He gave me for my perusal a commendation which accompanied a gold medal. The citation reads:- “You, Dr. Richard Elijah Jehoratnam, have been singled out to be bestowed this singular honour
to receive the ownership of a
Companion of the Distinguished Majeedi Order for your distinguished and singular service to the people of the Maldives and
25
to our President A. M. Amin. Di It is significant t first person of who has received tinguished Orders Islands. Perhaps significant that y first person of am receive any Maldi our is and was pric Lic. By your sing your disintereste love and veneratio President, you h this recognition.”
Dr. J is now we Dispensary at Jaffna treating th needy. He is not ranking in the she doing God's work immortal lines:-
"I shall pass th but once. Any ge fore, that can being, let me do it deter or neglect pass this way ag proficiency in dia he is guided by said 'doctor-no machines made t expressly for th: is our nature. act the living po at liberty to def will do better th:
Dr. J. does not cribing expensive ing high fees. Mc go to him for relief by merely Dr. J. feels that m are Psychosomati saying (From the St. Mathew, Ch 57 (is "A proph honour, save in and in his own any fear of con boldly state that certainly an exce bless this nobles
as

, His Excellency di in particular. hat you are the a foreign nation any of the Disof the Maldive it is stil more ou are the very y nationality to vian Order since bclaimed a Repubeness of purpose, diness, devotion, in to our beloved ave well earned
rking in his own Banksha Street, he poor and the all interested in kelis'. He is really inspired by the
rough this Word bod thing, thereshow any human now, Let me not it for V sWa A A not gain.'" As for his gnosis, il feel that what Napolean medicine-We are o live, organised at purpose. Such Do not counterinciple. Leave it End itself and it an your drugs." I believe in presdrugs and levyst of those who treatment obtain talking to him. ost of our diseases c. The Biblical Gospel according apter 3, verse et is not without his own country house'. Without tradiction, I can Dr. J's case is aption. May God ion of our soil.
IN A TEA ESTATE-15
The Strange Old Man Of Brae
By linna Trimmer
Sitting by the fire one night in our room there was no where else we could rest our tired bodies the house being still in the throes of rebuilding-il said to my husband:
“Teddie, I don't think the old house likes us''.
He looked at me in amazement over the newspaper he was reading, then put it down and gave me another look.
"Stuff and nonsence! And why should it not like us? Have we not given it a new lease of life? t's now good for another hundred years.'
“That's just ita 4 don't think i* wants rejuvenation. think it would rather quietly fade away and die.’” "Nonsense! Be sensible Sunny'. 'I don't know', I said meditati vely, "I think it's the old Scotsman, think his spirit broods over this place. Was he terribly sad to leave? How long was he here?'
"About forty years should say?'"
"Tell me about him. He must have been a character.
"He certainly was."
My husband put his paper down by his chair and I prepared to listen. The wind howled outside but here was a cosy scene. A wood fire crackled in the new fireplace. The dogs lay about the polished black cement hearth on rugs had specially left for them.our two chairs were drawn so we could toast our toes in the comforting warmth.
"Did you want to come here?' asked.
"No-1 most certainly did not. in fact nearly left Ceylon for many reasons and refused the job but a great friend, Andrew Ruxton, persuaded me to give it a tria."
'And then?'
I knew no further urging was necessary. His eyes took on that inward look. His feet tapped gently as he spoke. His cigarette burne quietly away.
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 28
"Well, came for a took-see. The journey didn't daunt me. was young enough and strong. could ride a horse, therefore, wasn't worried with the lack of a car road, Besides, la had no intention of getting married. I wouldn't have dreamt of bringing a wife here. stayed two nights with old man Geary inspecting the Promiised land, and walked all the way from the Kumi add İ. It was nothing but an estate path then. "Mon" said he is greeting, "so ye have come. I was hoping ye wa'd na, | hae nae desire to leave this.”
"it was a strange welcome. How ever, we sat down to a good old fashioned tea, Scones and currant cake, but the tea itself was dreadful. 1 had a look round. The front room which you liked, and where wesat, was dark and dingy. Through the cracks in the weather boarding the wind whistled in. There was no outside wall of brick or stone, and found later that this was so with the whole house. Weather boards roughly put together were the only protection from the, ellements, and even these were in a state of decay."
The old gentleman noticed my husband's observing glances.
What are ye lookin' at?' he asked suspiciously.
'Those old boards. That timber is rotten. They barely keep the
"They're nae rotten. There's mony á year life i them yet'.
it was plain he was displeased. What manner of guest was this who found fault with the hospitaity offered him, and yet my husband was no ordinary guest. He was a prospective tenant and not of the Scotsman's either. He had been sent for an express purspose. With critical eyes he assessed at he saw.
*Could have a hot bath?' he asked later. "I am tired of my long walk."
“Ah.yes.yes.Merra Come this way.
"He brought me to this very room', said my husband. "About half an hour later a servant knocked and asked me to follow him. We crossed the quadrangle, and through their dressing room, on the other side, to the one bathroom in the house.'
wall.
TRIBUNE, January 5, 1977
"And now ye safd. y "What a bath continued my h boarding again, floor which sag
weight.
lcy blasts had entered. His to off. He looked ro but there was in only a great ol like Oueen Victor together with t an old spade, part of one wal looking fungi lik in green and b grew luxuriantly timber. The boa with moss and st
He walked v what to do wher of water pounde from a battered head. Shivering, the icy shower w led by the servar
Stones, and carried along in t down on his hea was plastered wi tation and leaves.
It was worse fire.
That night a talked again sea room under an which only ma visible, smelly air of oil and burnin
It swung slow casting grotesque inner wall that w
iar, dark red.
'I don't think under a peelee husband. 'How 'Mon, may wrong with tha and I have bathed under that spout to find with it.'
“It's a bit pri think?'.
The Scotsman shone with a st beetling eyebrow my husband.
"And what's me wi"my bathr not have pure co What have ye What do ye wal

bu have .. threeʼ
room that was usband ; weather
both walls and ged under my
struck him as he wels nearly flew und for the bath one to be seen, di fashioned seat ia's throne which, he dust-box and occupied a good I. Fleshly wicked e fans and shells lack and orange
adorning the old rds were slippery ime.
varily wondering l, suddenly a gush d down on him
tin spout over
he stood under hich was controlits in the kitchen. gravel, and sand his flood battered d and body which th decaying vege
than a baptism of
fter dinner they ted in the front ancient oil lamp de the darkness ld sooty, Stinking
ly in the breeze shadows on the as painted a pecu
| have ever bathed before', said my d'you stand it?'" nquire what was t bath? My wife these many years We've nae fault
mitive, don't you
s pale grey eyes eely glint. Under s he glowered at
wrong pray tell pom? Did ye not ld water to bathe. against a peelee? nt wi'a bathroom
The Old Scotsman
except to bathe? What other purs pose wad ye want it for”
My husband could be blunt too when he wanted to be.
"That's true enough. But for bathing you want a bathroom not a shambles.'
The old gentleman spluttered like his oil lamp.
"Mon, ye do not seem pleased wi'the auld hoose. "Twill be better if ye go away and leave me in peace.' My husband couldn't laughing.
“Well, I'm going and to tell you the truth, I shan't be sorry to go.
*"What beats me”, said my husband, to the man who had worked Brae for forty years and was nowthough reluctantly-to give over, is why you have suffered all these discomforts these many years. That bathroom. These weather boards! You haven't a decent wall in the whole house!"
“Suffered. No decent wall What do ye mean? What is wrong wi' the auld hoose? I have nae suffered anything. I am verra happy but I canna” see ye living here. Ye are far too particular with your new fangled notions. What ye want is a palace to live in and ye won't get it in Brae.
“This was good enough for my wife and me these many years and it should be good enough for the likes of ye. My children were born here and one died here. There's nae wrong wi' the auldhoose. it is a comfortable dwelling so keep new fangled ideas to yerself. “The auld boss, old man Barlow, he is dead now, God rest his soul, he gave me full Control. 1 hae done as liked, don't ye go a-changing anything is on Brae. These are my ways and they must remain for ever. Go back to where ye came from and leave me live and die here.'
"My husband wondered what to say. Aghast he listened to the old man’s vehemence.
"Man, why do ye look at me that way? Are ye surprised?'
"As you ask me, yes.' "And why?" "I can't imagine anyone being so enthusiastic over this place."
The old gentleman rose to his feet and paced the room while
26

Page 29
ܓ
The Old Scotsman
the floor boards swung and groaned under his weight. Then he suddenly halted before my
husband.
“Who II are ye to understand ma feelings! Ye are nothing but a Sassenach. These banks and braes mean nothing to ye, but ME-E-E, they are likema own bonnie Scotand and this so ma home now. Twenty years ago mons twenty two to be exact, my wife and went on furlough to the auld home. But nae, nae, twos nae use to me Back we came in three months to this place we both love so well.
Disturbed and embarassed by the scene and the part in it that had been forced on him, my husband got up out of his chair, an old-fashioned thing with high back and side wings. He tried to turn the conversation before he retired, to pleasanter channels.
“This old chair belongs to other days' he said. "I remember my grannie had one. It's meant for snoozing in by the fire place and the two side wings are for a head rest.'
“Mon, it belongs to ma wife. This is where she rests f"ther afternoon,” said the old man, with remewed indignation.
“I think I'll retire now. 'm tired and sleepy'. -
*Ah.yes..yes. It's close on elleven o’clock, and ye had better gie a thought and retire not only to your bed but to where ye came from and leave me to Vive and die here in peace. Il hae said it before. I say it again.'
'it was with relief closed the door of my room” said my husband. "There was no doubt the old Scotsman was a crank. He
resented my Presence and showed it plainly'.
“What about his wife You
haven't said a word about her. Was she a nonentity?”
"By no means. She too regarded me with great suspicion. To them was someone who had gone there to rob them of their home.'
'What was she like Old Nicely old2**
“What d'you mean nicely old. 'Well, kindly looking, with no attempt to be anything but old."
*Good Lord Well, I don't think she ever attempted to be anything that she was not. She just existed.”
27
''Was she fat?'
*"No! If anythin with iron grey ha from her fore he
little knot like
behind.'
''What else?"' 'I don't knoy
ask me. She loo no wonder, poo in such condition a man. She cert 2 much alone. No el that her man was ing me. I saw her They had fowls, she was out on t the kitchen fee gculd have fitted wife up in the
"'Anyway, what night, after exas
namn?’
"You mean th my visit to Bra
ייesץי"
went to be trying to talk to "Did you have panion?"
My husband og suspicious look
"What compan in riddles somet
"Don't be rat only meant your
Mollified he sai Had to ask it. D by that fearful chi its ugly black co tor's room wall, conda climbing in you, there wasn' was the chimney its cois from thi into my bedroo traption!''
His thoughts si away into that fi "And then?'" That started hir “ተ4y God! Wh out a thin sickly coloured brew dried leaves. V your-what's that good for the kid 'Po-koodoo pal “Yes, your ko that tastes bet drank the damn into bed. Thoug and round. Wh:

g she was gaunt,
air scraped back
ad into a tight a pe P Per Corn
v really. Don't ked soured; and r woman, living s, and with such inly left us very loubt she thought capable of tackiabout the house. remember, and hat paved bit by ding them. She in as a crofter's Hebrides.
did you do that perating that old
he first night of
E
d. It was useless
that old crank."
your usual com
ave me a quick
ion? You do talk imes”. tled old dear, i tea tray.' id-"Ah that yes. readful teal sat mney that twisted ils into the visilike a great anato the roof. Mind t a fire place. It alone, that thrust heir dining room m. What a con
eemed to wonder rst night in Brae. said quietly. noff. at tea poured boking pale strawthat tasted like Why, even yourstuff you say is neys?”
a’’ todo o palla, even ter. However,
stuff and turned hts chased round at should do?
To hell with all Augean tables Here the very stal was Augean
tossed unable to fall asleep. Then all of a sudden, words my father often quoted to me soothed my restlessness. "You are where God meant you to be. Accept the place the divine Providence has
found for you... I turned round and slept peacefully.'
臺 臺
SA FAR
Man, Mosquitoes And The Eternal
By Alkardi Mugane
UP AT ABOUT 4.30 a.m., a shave by lamp-light, two slices of bread and a walik by torchlight to the main road; a walk to the village, and, as l got there about 5.30 a. m., two buses arrived. The second was going my way, the fare two rupees, and arrived and walked over to another bus as it was leaving. Again, a two-rupee fare and was in town at 8.30 a.m., with an hour to spare. I sort of idled, The Colombo crowd had not come, and they were half-an-hour late. The driver of their bus, which had been hired, had not been informed. We got off to a start, at this, our annual meeting, and it went on seven hours with the usual breaks for this, that and the other. This time we were spared a photograph. no more like photographs than like putting my name to an article. All agreed it was a jolly meeting and that it went well, even, gathered, better than usual. There were no interminable discussions. The matter of these discussions was luckily left to the people whose business it was. We were here to renew ourselves a sort of rebirth, and it was in two languages, at the same sitting and next time we hope to have the three languages. We found that one person often supplied in one language what another person had left out in the other languages. We were not all conversant with both languages, and the last speaker in the major language of the major race, the minor language here, gave a fine example of how to be lucid, understood, something which the natives of this language seem incapable of
TRIBUNE, January 15, 1977
ہے۔

Page 30
doing as soon as they make a speech, or give a sermon; especially sermons. As I write this, there is a swarm of mosquitoes around me, from time to time in this our major town, the metropolis. So much for the Colombo Municipal Council of whatever ilk, party colour, it may be. said, from time to time, as the mosquitoes seem to have the good sense to leave me a one some of the time, it seems a gentleman's agreement. I have always felt that one's own mosquitoes know one best, and that they bite where it hurts least. if there was not this understanding, people would find it intolerable to live in their own house.
THIS DEGRESSION reminds me that today someone said that if wanted an Ayrshire-looking calf, was well in the way of having one, as the cow that was being served was looking in the direction of an Ayrshire bull. That particular bull was regarded as too young to serve that cow; not tall enough, they said. The Ayrshire-cross bull that had been used to serve that cow the last time, had given us a red calf. I just cannot remember if there are such things as red Ayrshires; coming to think of it now, I think there are. We were now going to serve that cow with a bull that was an Ayrshire-friesian cross. The man, who had made that remark about cows giving birth to calves the colour of whatever they were looking at, at the moment they were being served, which, I suppose, is the moment of conception, said that the strain, the breed of the the cow would be that of the sire, but the colour would be as he had remarked. I have no recollection as to who made that remark. He may have been a Buddhist. I know that one of the men present was an Anglican. If he had made the remark, he must have read the story of Jacob playing out his father-in-law, or, perhaps, should say, out playing or cut-smarting his father in-law, in the matter of lambs in this way, as they had agreed that one should have the mottled or speckled lambs, and the other the plain. If the remark had come from a Buddhist lad, then it was indeed remarkable, and it might be all the more reason to think it is true. The coincidence would be too great.
TRIBUNE, January 15, 1977
THERE SEEMS to dearth of rain in there has been
first sowing of
Kumburu was dest a great many of th year it may flood
it was over ten ti Now the paddy so has been all but de of rain. Man can elements, and ye through their m goes for it, think around with pop as if abuse in this its effeiets on the is not so, then the ing in karma or Go is we try to play censuses, statístics, ning and even polit ded of something a man asleep on a back of a boat; a st crew waking him
the storm and the why were you afr no faith Funnily, t annual meeting abol this article was the
There was some around Kandy. It on me that ascetic giving up what is e quently, undertakin except indirectly. T is evil is a matter cism is giving սP all for the sake of . It is like a man giv keep fit, or giving sexual indulgence so As it is now 2 a.m. halt to this for the resume at 5.30 a.m. Rajagopalachari's at of the Mahabha hal friend gave me at t port twelve years ag understand that in losophy that went with the religion, could be performed the greatest auster of deeds that Chr be performed by f Buddhism was a r. this. In the Buddhi an appeal was made mani... Virtue was td by renunciation ra practising deeds. I t takes in both, they of a picture, but the picture. The picture

have been a Kandy, just as lsewhere. Our Daddy in ouri oyed by floods, m. In a normal twice, this year mes, I was told. vin on our Goda stroyed by lack ct ccntrol the
the mighty, ney, or what they can play lation control will not have lements. If this re is no mean. The trouble he god. Hence, economics, planics. I am reminread today, cushion in the | orm at sea, the up, his stilling wind and then, aid? Have you he topic at that itwhich lbegin
environment.
thing I learnt was torne in tism is neither vil, incr, conseg whatis hard, O give up what of duty. Ascetiwhat is good. a greater good. ing up beer to up too much as to stay free. 1 shall にal a time being My reading of bridged edit on 「ate、which a he Madras air이. 주 = T = -- the Hindu phihand in hand
mighty deeds
by practising ities, the sort ist said could aith. I think action against ist philosophy, to the inner o be acquired ther than by hink the truth are two sides by are not the ! is a person,
The Creator
and the person takes in all persons, and through love relates them to another person who is the Creator of all. All those persons comprise the Church, the Body, mystical if you like, of the person who takes them all in, and that person in Christ, all this in such a way that it is impossible to love Christ without loving his Church, or to love the Creator without loving his Church, or to love the Creator without loving his Word, his command, who is Christ. This is not a theological treatise. What is most important to every man is
Amnesty International Argentina: Roberto Vacca
Senor Roberto VACCA, a well-known journalist and filmmaker disappeared from near his home in Aguirre Street, Buenos Aires, on the night of 6 December 1976, when he was returning home from the television studios (channel 7). He was presently engaged in making a television documentary for the state run channel 7 called "Secret Argentina'', about little known places in Argentina. He was also the co-author of a book about Eva Peron (famous wife of the late President Peron) and has worked for the last 2 years as a journalist for the widely distributed weekly magazine Siete Dias. He is an active member of the journalists' union, ASSociation de Prensa.
Roberto Vacca is not known to have any direct political affiliation, although the subject matter of his journalistic work may have, in the present climate of the country, put him i in disfavour with certain autho
rities or political factions.
Despite enquiries by relatives there has been no news of him to date.
Background: Many journalists, particularly those working in social or political matters, have been harassed, threatened, and even abducted and disappeared. One of the disappeared journalists was reportedly seen in a torture house after abduction, and it is presumed he is either dead or held as a secret prisoner. Several foreign journalists have been expelled.
28

Page 31
Kashyapa
himself. This is what is meant by loving your neighbour as yourself. It is care for the person, and you cannot disavow the fact that you are, or that you have a body. Yet you are not all body, or there would be no difference between you and a dead body. All this is too commonplace. What is not commonplace, or perhaps, it ought to be, is that you cannot disavow the fact that you have a creator who knows you better than Einstein his theory of relativity, or Darwin his evolution, or Marx his theory of society, or Freud his man, the great men as all these were. I learnt something of these men at Ibbagamuwa, and now we have a new name, de Chard in A man's life is his work, that,s why his life or his work, must be humanized, and not dehumanized In modern civilization, most men's work is not their life or else there is a dichotomy between their work and their home life. I do not think this ought to be so. It is not so yet in Ceylon, except perhaps in the tourist trade. I seem to have wandered far from the much pleasanter subject of Kandy, Something real, tangible.
臺
FiLM REVIEW
God King
- Theme and Rythm
The story of Kashyapa was one that portrayed the character of a great lower of art amidst din and echoes of war drums devoted a good portion of his leisure not for royal gluttony and in dolence, of an oriental court, but for creativity in arts, crafts and architecture on a rugged rocky mansion. He is a gigantic figure that silhouetes against the granite edifice that is Sigiriya. Every single pebble there would relate Some story of Sigiriya, how life pulsated for several centuries since 5th century AD. Archaeological excavations now in progress have exposed the splendour of engravings and sculpture that decorate the rocky surface. The enchanting magnificence of Sigiriya remains in its cave paintings which themselves speak of an unfinished task on the part of
29
the painter, per abrupt call of d quisite lay-out of ture with the c like stair way le ion entrance wou with human foots the day. The mass the rock would ha riya as a cultura not only arts an but also other E national folk danc music etc. flouris hay e been the ba story of the God ception could not when one encou overwhelming pro and sculpture at
Tris should hav cf the God King tc have crモューモに or a replica of K is the rhythm of S out being enlight one could not ciri of Sigrira on th The God King pr: Films dces ロcーにct of Sigiria episod: it is not the sto |t cculd be and Dhatusena, for it of his character the length of the writer should han one important thir was cast way back tury A.D. In ot years back. Comp of England and A of Sri Lanka at tha the cultural atta Sinha lese with thi in the 5th century
Why did the si priority importan sational incidents ing of a meditati the Kala wewa Bull of Dhatusena’s sist pyre; mutilating D sad end withinam sensational inciden cultural backgrou inspired by Budd atro ĉi ties " commi ated individuals cious countries. the King was a by virtue of linea; cities committed Kashyapa are not of the history o Does mere spot sensational feature

haps due to an estiny. The exan urban strucolossal marbleading up to the ld have vibrated steps throughout populace around ave revered Sigia palace where d crafts reigned atterns such as ling, instrumental hed. This should ckground of the King. This perbe just a dream inters with such ducts of painting Sigiriya. e been the story
who acclaimed an Alakamanda uvera Pura. That igiriya and withned on this fact eate the rhythm he silver screen. duced by Tiger tain the rhythm e and certainly ry of Kashyapa. more a story of
is the stature that dominates film. The script e kept in mind ng that the drama k in the 5th cenher words 500 are the histories merica with that it time and assess inments of the ose of the Wes
A.D.
cript writer give ce to such sensuch as the buryng уogi alive in nd; burning alive er in the funeral Dhatusena and his ud wall Do these its highlight the ind of a nation hism? They are itted by infuriguided by maliThe charcter of in administrator ge. But the atroby Dhatusena and t the highlights f the Sinhalese. ighting on such es revea the as
pects of a growing civilization in this country as far back as 5th century A.D. enriched by the advent of Buddhist culture. There are other things loftier and more honourable which the script writer has unfortunately not come across. For instance, the construction of ocean like reservoirs that irrigated massive paddy fields, building up of Stupas and temples where the Sinhalese spend their leisure for spiritual undertakings. The magnanimity and the personality of the Nation emerged from these. Why not appreciate and honour
the virtues of a nation without
spotlighting on random human fraities? We reckon USA and Britain as nations who have served mankind through scientific and technological attainments, not as nations who have associated themselves with atrocities to mankind.
Thematically, there are lapses in creating the character of Kashyapa. Kashyapa’s Guru offers him a charm decoction at the foot of the hill and Kashyapa having taken it succumbs to hallucinatory imagination. He visualizes the future splendour of the Rock Edifice and has a passing encounter with Christ too. isn't it mutilation of history? It is wilful misrepresentation of history or lack of foresight and originality? Kashyapa's character was a dynamic one. The script writer has not taken this aspect into his purview. These lapses could have been averted, had the script writer and producer consulted Sri Lanka archaeologists, historians and artists over the development and the historicity of the theme. This failure in a comprehensive study over the aspects of culture has resulted in a loosely connected script.
Director-wise we in Sri Lanka have a right to expect something more worthy and reliable from Lester James Pieris's experience and directorial refineness. Ceylonese consider him as a legend in films productions. While praising him for his super craftsmanship as the director of this film we would like him to keep away from films with such misrepresented historical themes.
A few suggestions to the Department of Culture and the Film Censor Board; strict supervision over the production of foreign films in this country; Producers have to submit the scripts
TRIBUNE, January 15, 1977
ہے۔

Page 32
for approval and filming sequences to be observed by local personnel to ensure adherence to the approved script; Make it obligatory to do the processing and editiing in this country and provide luptodate facilities in our studios for more specialized work such as colour film processing etc.
Was the producer goaded by financial inclinations? Yet he would have produced a cultural master. piece with an improved theme and made it a Super film with more financial successes.
H. AR YARATNA. l l, Rahula Mawata, M.C. Road, Matale.
毒
R E V I E W
The Battle For Africa
By Jayantha Soma sundaram
The British sponsored Geneva Conference on Rhodesia has run into predictable difficulties. While Black majority rule is accepted in principle by all parties, there is still room for maneuvering. Thus the Government of lan Smith continues to press for a later date, two years from now, for the transfer of power. He also seeks to maintain effective control over the State in the intervening period, through White control of the armed forces. All of this will go to influence both the process of evolution to Black Rule, and the type of influence that the White minority will exer. cise when the interim government comes to an end.
As the count down for the independence of Rhodesia continues, the implications of a Black government sans trade restrictions Continues to be explored by Western business interests. It is expected that Rhodesia will promptly be flooded with Western goods as foreign business seek to corner the protected economy.
The economic embargo led lan Smith to set up a wide range of industries producing everything from food stuffs to pharmaceuticals and mining equipment. These industries however, will not stand
臺
TRIBUNE, January 5, 1977
foreign competiti the Rhodesians economies of sca to the large South It is expected th dence exports will Mozambique, Noa Zaire.
Meanwhile, in frontation is taki constitutional con being held in Pret can Prime Minist is striving to bri ciliation between ments, both Black order to realise h peaceful transfere dence along this, Western frontier. nuies to be haunte of Angola and M
Unlike Rhodesi: already forged a transference of po ted that she will jority rule on 31st Despite this con part of the Whit politicians have th and these reserva aired at the cont ference which is the squabbling. This i Black leaders see n: discrimination in And thus the real dence seems obscure
in the event the make a mockery ou tion to Black rule, back on to the batt rilla forces of th African Peoples’ or this is what Vorster is anxious to avoic he might maintain in his own countr
Vorster sees the s “terrorismo cree out South Africa. R. was exploded at the Restaurant. The di not extensive, but Were severe. South Minister James Kru explotion as "the terrorism in South Pretoria Regime co, | ise repression in or creeping rebellion Peter Young-husband Capetown that “m South African Blac killed, mostly by p.

on. Up to now have maintained |le by exporting African market. at with indepenshift to Zambia, awi, Kenya and
Namibia a con ng place at the ference currently orria. South Afrier John Vorster ng about reconthe extreme elleand White, in is ambition of a nce to indepenSouth Africa's Vorster contid by the lessons ozambique.
Namibia has time-table for Wer. It is accepbtain Black maDecember 1978. cession on the e rulers、Black eir reservations; tions are being Stitutional cone scene of bitter S because the > let up in racia リay to day life。 ity of indepen
* White rulers it of the transi. they will bring le-field the guer e South West ganisation. And in South Africa I in order that the Status quo
Pectre of urban bing throughecently a bomb . plush Fontana struction was the reactions African Justice ger accepts the start of urban
Africa.' The ntinues to utider to counter Newsweek's reports from ore than 300 ks have been bice gun fire,
End of Apartheid
Since Soweto erupted. In addition, more than 400 have been arrested on charges of public violence and more than 500 detained. Of those arrested, 528 juvenilea have been sentenced to receive lashes."”
But the problem is more than sporadic urban sabotage. In Capetown there have been organised anti-apartheid strikes. And Гeports continue to circulate that across the border in Mozambique, the African National Congress has se up guerilla training camps.
O O
Mania of this, that and
the other
By INNA Genocide: Beware Of
I am an ordinary citizen but I know that socialism is the only salvation for our people at present, and believe in salvation for
have heard it dinned into me from my childhood: etena saccena Suvatthi hotu”: by this word let there be Salvation. I have not forgotten the lesson and never will. It is radically true to say that We must be ever critical of what we have and are if we want to betthe condition of our peoples. Will the government listen to me, an ordinary citizen2 can the proPer authorities send the proper shock-troops, men above board, above Petty gain to examine what avages many (not just a few) of the government officials sent by the central government are doing in the peasant areas. A rush visit by impeccable men, whose palms are above oiling, whose dedication, doesn't bog down at the sight of filthy lucre, will set theimåge right and will retrieve the good name of the present government.
How I have seen men at the top ordering fifty bags of cement and writing hundred and taking the rest: How I have noted cylinders of the hume-pipe type slie into place at the two ends with a hollow of bricks in the middle, who will get the record straight what then of the wewa inside which two
30

Page 33
Bureaucrats
men are planting orange trees while ("passed by the government and all") 10 acres of paddy lands await outside for a rain that never comes. One passed heavy grease into the palm of the investigating officer and the talk of rebuilding wewa PIA was left aside. New impossibilities were cooked up. A knowledgeable farmer of the area had petitioned with 49 cither far mers saying that our 'wel's have perennial water supply if this bund is built. Now we are forced to switch over to a cash crop and we've no food, because these two men are not ousted.' Another farmer said: "The government officials, especially the smaller fry seem hellbent (he used a nice word for it) on wrecking and sabotage. They are here to do anything and everything except their duty. There are some who spend the whole day planning to get their relations and friends, working out the getting of two or more acres for sugarcane, for jaggery, for oranges, meeting people, talking shop, working out how to feather their nest. Our people languish, and is this how they see to the peasant?’
camed their fears and said was an ordinary citizen who was one with them but who would speak out in the Tribune and who would be prepared to Stick out my neck for them because they were people. “Our public enemy number one, is the government niladhari mandalaya. They are supplish and treat us like dirt', said an otherwise, calm, quiet man who walked on with me. Then, the Parthian shot: “Oya koieka, keruwaith, api Sri Lanka (referring to the SLFP). Aanduwen kissi viruddhathwayak na apata. Mowungen thamai'-we have no trouble with the Government. It is these rascally petty bureaucrats'' who come out far afield, far from the centre, not to be seen by the ones at the top''. Devi kenek innava ne. (There is a god. He sees). He grew red in ex-asperation for he was a fair, old man who had suffered much by 'crying to knock some sense into these fellows'. A final year school-boy of the stuff that heroes of 1818 are made summed it up when he whispered to in my ear: "mind you, the Paladawardana committee bought a tractor saying it was FOR the People, and it transports the boss's own home folks! Where is all this happening? Where?
3
ls that a questic place that is far from the so-ca near enough for known, seen and of liberty-my the top, and m People-in eternal means Power .
Then see for
sive girth of the and felled in ce not by chena c. greedy merchant have reached as Ook (cane-sugar) of O. . . . . . . .
THOUGHTSAT
Behold Y
He became the we might become Let us analyse t born in an obsc of a mere peasan neither wealth, nor education; y started a king; baffled the doc he walked upon hushed the Sea to the mutitudes v and made no cha vice. He never w all the libraries o not hold the boo vyritten about hir posed a song, yet the theme of mo the song-writers never founded a the colleges togeth of as many stud
'He was rich, He became poor (2Corrinthians 8.
How spoor? As! Wise Men! He s manger. He crui boat. He rode an He was buried i tomb.
While stil a tide of popular against him. His from him. One him; another be went through t a trial. He was
 

n? Anywhere, any enough to be away lled Centre, but at this to be
heard. The price dear 'people' at y dear oppressed vigilance. People
yourself the masSatin-trees burnt rtain forest areas ultivators, but by s who think they seventh heaven of Visit the village
سے حجت سے
CHRISTMAS
our God
son of man that the sons of God. his man who was ure Village, child it woman. He had neither training set in infancy he in boyhood he tors. Ilin manhood the billows and sleep. He healed without medicine arge for his ser"r Ote a book, yet if the world could sks that could be m. He never comhe has furnished re songs than all combined. He college yet all her cannot boeast ents as he.
yet for our sakes 3.
9)
K Mary Ask the lept in another's sed in another's other man’s Ass. in another man's
young man, the opinion turned friends ran a Way of them denied trayed him. He he mockery of nailed upon the
cross between two theives. His executioners gambled for his coat.
Yet all the armies that ever marched, all the naives that ever sailed, all the parliaments that ever sat, all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of MAN as powerfully as this one solitary life. Great men have come and gone, yet He lives on Death could not destroy him. The grave could not hold him.
"Behold the world has gone after him'-John I.2.19 "Let us also go'-John II./6 "If thou seek him, He will be found of thee-Chronicles 28.9
FND HIM
Douglas L. C. Daniels
O O O
ETTER
South Africa
Sir, -
| was fortunate to lay my hands in the Police Library on a book titled "Naught for Your Comfort' written by a White Christian Missionary Father Trevor Huddleston, nearly three deacades ago, which brings out into focus his experiences and the many events that have led to the present impasse and the cry for freedom in South Africa today. Father Trevor was a fearless fighter, crossing swords with the Apartheid Government of the day on behalf of the coloured people. He was famous for his uncompromising views on the duties of a Christian to his fellow men in distress and for his for thright convictions on the Churches attitude to the question of colour.
There are some relevant passages in this book that give the lie to the oft repeated charge that Christians were mere on-lookers and did very little to a leviate the sufferings of the down trodden coloured people. I would like to quote just two of them for the benefit of your readers.
"On Maundy Thursday, in the Liturgy of the Catholic Church, when the Mass of the day is ended, the priest takes a towel and girds himself with it; he take a basin.
TRIBUNE, January 15, 1977
تھ

Page 34
the infamous and
in his hands, and kneeling in front of those who have been chosen, he washes their feet and wipes them, kissing them also one by one. So he takes, momentarily, the place of his Master. The centuries are swept away, the Upper Room in the stillness of the night is around him; 'If I, your Lord and Master, have washed your feet, ye also ought to wash one another's feet.' I have knelt in the sanctuary of our lovely church at Rosettenville and Washed the feet of African students, stooping to kiss them. In this also I have known the meaning of identification. The difficulty is to carry the truth out into Johannesburg, Into South Africa, into the world.' "I would, in fact, deny absolutely that "political weapons' are not to be used by Christians, for believe that the Christian is bound to act politically, wherever he may be: that if the Church refuses to accept responsibility in the political sphere as well as in the strictly theological sphere, then she is guilty of betraying the very foundation of her faith: the Incarnation. It is at least a permitted opinion in the Catholic Church, and one supported, I believe, by the teaching of St. Thomas Aquinas himself, that, when Government degenerates into tyranny the subject has a right to resist. The only point in dispute is whether the Government in South Africa hag degenerated that far. In my opinion, with regard to the African people, it certainly has.'
Father Trevor however, contends that it was a pity that the different Christian Denominations did not act with one voice to fight repressive, Native Urban Areas Act, the Native Resettlement Act, the Group Areas Act, and the Bantu Education Act which have resulted in the tragedy
and the blood spattered spectre that is unfolding before our eyes
today.
JAMES N. BENEDCT
08, Manning Place, Colombo 6.
TRIBUNE, January 5, 1977
O Growin
Sir,
Since 1970, a ber of trees in S indiscriminately the process of c for the cultivatio crops, erection of high tension Concerted effort to replant such replace those t down. It is now to this rape of thus prevent f of our national
Alf scientists such action is causes of the pri out drought whi enced in parts o Germany, France Lanka. Absence reservoirs, and accelerates the up of these wa imperative, the the point of vie nomy a well th: tree planting is ensuing Maha 13 the inexorable which is cau: damage to agri tock and jeopard all over the wo own country.
|n Sri Lanka t、 ber of valuable t Time, jak, Man guava and similar as a result of the prevailing in pi of the Island. tree planting ca 1976/77 and ens mers replace th Coconut Researc wila, the Depar ture and private jointly assist the ing the following and make them the Extension St. tural Departmen: J. Mango graft 2. Lemonine (a and lemon whi out the year) 3. King Coconut 4. C.R.I.C. 65. coconut evolved Lunu wila , and w

|g Trees
considerable numSri Lanka had been mown down in earing our jungles in of subsidiary food of buildings, laying wires etc., but no has been made areas in order to hat had been cut time to cry halt our forests and urther denudation
weath.
are agreed that one of the chief esent long drawn ch is being experif Europe, Belgium, :, England and Sri 2 of trees around water courses also process of drying ter Courses. It is refore, that from wat of national ecought out plan for started for the 7677 to minimise forces of nature sing incalculable culture and livesising the e Conomy ld, including our
day, quite a num;rees like cocomut。 三○ Pomeg「anate。 plants have perished prolonged droughts actically all parts To popularise the mpaign for Maha ure that our fare lost trees, the h institute, Lunutment of Agriculnurserymen should s farmers in rais
varieties of plants avaieable through aff of the Agricult:-
cross between time ch bears through
E. (dwarf variety of
by the C.R.I. hich bears in 3,
Letters
5. Pomegranate. 6. Guava (Allahabad variety) 7. Passion fruit 8. Papaw (Hawaian Solo)
In addition to planting of the above varieties, school children all over Sri Lanka with the assistance of the teaching staff should be persuaded to asist in the tree planting campaign by collecting seeds of the following varieties and planting them in home and school compounds, the premises of hospitals and other public buildings, along roadways etc. The Forest Department can also assist by raising plants of these varieties and issuing them to cultivators:-
1. Palmyrah, 2. Margosa, 3. Tamarind, 4. Woodapple, 5. Nelli. 6. Naavel, 7. Me (Ba3Siya Longifelia) (Illupai, T.)
The above mentioned plants are all drought-resistant to a considerable degree. It is important, however, that the seeds are sown fresh without long storage as they lose their viability. It is observed that seeds dropped by crows, bats and other birds germinate quickly. The planting of trees like the margosa can be likened to a Fixed Deposit in a Bank. Apart from its health giving properties, the margosa also yields an attractive income after 10 to 15 years. They require very little attention and care after germination.
A massive tree planting campaign is being launched in India for the forthcoming Maha. " Dr. C. S. Radewa, Director of Horticulture is in charge of the co-ordinated programme and the campaign is known as "VANA MAHOTSAVA' Let all of us in Sri Lanka follow India's grand example:
it would be relevant to quote here a well known poem about the matchless value of trees for mankind:
I am the kind and your hearth during cold winter nights
"I am the friendly shade, which
you find when you walk in the hot sun My fruit quenches your thirst on the road
I am the table in your house, the bed on which you respose, the wood of your boat.
I am the handle of your Spdde, the door of your dwelling, the
32

Page 35
Letters
wood of your cradle and coffin, You who pass, hear me well, do me no horn
earnestly appeal tio every patriotic citizen of Sri Lanka to make
a joint and determined effort in
successfully implementing this campaign so very necessary at the present time and thus contribute his share in action.
“Activity in doing Good is the law to Progess Belay and neglect cause suffering and misery He was essentially a man of action ANAGARIKA DHARMAPALA
M. Nadarajah (Retired additional District Agricultural Extension Officer)
- Sangarathai Road,
Vaddukkoddai.
57 276
O Exporting Timber
Sir,
According to news there is a big foreign demand for plywood from Sri Lanka. Canada is one of the foreign countries mentioned. Large developed countries have forests larger in size than the entire area of Sri Lanka, which is only 25,000 square miles and where the area under forest is now far below 2,500 square miles, which is considered by knowledgeable people to be far below the minimum extent of essential tree cover re
quired having regard to climate,
rainfall, etc. If this large demand were to be met there would not be a single tree left on this island in 5-10 years time. The foreign exchange to be earned may even be less than the capital expenditure and foreign exchange incurred in setting up the two plywood factories. They would have to either close down, or carry on with imported timber, in which event the 2 plywood factories, if they are to be a going concern, would have to be heavily subsidised by the people of Sri Lanka.
Why do the large developed countries, with enormous forest and other resources which Sri Lanka does not
have, require Sri Lanka plywood when
they can easily manufacture it themSelves? -
33
These countr the hard way ti tion of their astrous. About inhabitants of navia abandone Welt to Too St. a forest adjoini protest againts dation. Why learn from instead of ce out posterity? east of the would befall Sri of all vegetati will resemble The rainfall w land and silt a and paddy fie no perennial
process is at African states which have famine conditic three years.
Small Sri Lar forests already wood factories : Corporation. T its inception, who set out : only to till at away began to meval Sinharaja forests, instead forests which it has been to build up by a exploiting the engulfed large paddy fields di the Sinhala ki it was the re corporation to or more exte with quick grc girth and hei in the Dry which may be planade in Jafi in the higher of which are fic Gardens and yard, Badulla.
Judging from our priceless caused, the 2 and the State are three Fra created by the aster upon itse the Sinhala pea because in or experts who c found that ti northern and

ies have learnt it hat further denudaorests will be disan year ago the a village in Scandid their homes and on the trees in ng their village as a its proposed denucannot Sri Lanka their experience urting disaster to This is only the misfortunes which Lanka: for, denuded on, its topography that of the moon. ill erode the highAll our rivers tanks |ds. There will be streams. The same work today in the south of the Sahara been experiencing ons during the last
ka with dimunitive has 2 modern plyand a State Timber his last named from like Don Quixote as a knight errant windmills, straight» denude the priand adjacent rain of the plantation since British days government policy forestation and also jungle tide which areas which - were uring the times of ings. Simultaneously sponsibility of this afforest equivalent nsive marginal land wing trees of large ight, like margoSa Zone-specimens of seen around the esfina, and fine trees levations specimens und in the Botanic St. Mark's Church
the devastation to rain forests already plywood Factories Timber Corporation nkenstein monsters State to bring disslf and also atrophy santry. I say Sinhala about 1960 Israeli arried out a survey he north western, and north eastern
coastal belt have underground water which can be easily made use of for lift irrigation. These being entirely flat land of sandy loam much of the rainfall seeps into the few feet of earth below which there is timestone rock which holds the water in storage.
in these circumstances it behoves the Sinhala people to preyail upon the State, without any further delay, to give the firm assurance by Statute, once and for all time, that the attenuate primeval Sinharaja and adjoining rain forests will no longer be exploited with wild cat schemes such as the three Frankenstein monsters already mentioned and that their peripheries already denuded will be a lowed to revert to forest. Already much damage has been done to these in the teeth of opposition by the several million people of Ruhuna who are directly and most adversely affected. Otherwise it will not be long before the three Frankenstein monsters will destroy in a few years the stories that milleniums have assembled and upon which the eco-system of this lsland depends.
It is nonsensical to say that a better rain forest can be regrown after logging with the aid of modern science and technology un mindful of the natural law of the struggle for existence and the survival of the fittest. Only Nature can grow and regenreate these prices less rain forests for “down upon the ground floor each acre contains thousands of seedlings of the enormous forest trees whose bodies are the forest itself. Many hundreds of these succeed in pushing their heads up to the middle level high above the head of any beast that might have devoured them but still far below the roof, for there the hundreds must be reduced to tens, or even further, and their battle ceases only with the complete victory of those very few who live to be giants and live on for centuries, to found dynasties that tower as kings above the hopes of Ordinary trees. This is a triumph of eugenics far more complete than any attained by the competition of animals or birds for mates, for only in the sunlight that shines upon the giants heads can their seed be ripened. and of the unsuccessful none bear descendants. These royal trees are the jungle itself, the basis of its mar. velous complexity, who draw from
TRIBUNE, January 5, 1977

Page 36
heaven and from earth the raw chemical elements, and transmute them to be issued in commerce through their merchants, the insects and birds and beasts who eat of their produce and products of their tenants, and who in turn are eaten by the hunter, beast or insect or bird, who in turn deliver them back to mother earth who bore them all. For each tree, and every living thing upon it, render their final account and square their restoring in the end by exchanging the body they return their mother for a share in her protean immortality.”
But there is something which modern science and technology can do and that is to drain away the water from the now water logged Muthurajawela and Telengapatha which once upon a time were fertile paddy fields. This is an easy task compared to the reclaiming of the Pontine Marshes in Rome by Mussolini and the vast tracts of marshaland in the medieval times in England called the Fens which have been reclaimed. If this were done there would be 10,000 new acres of additional paddy land in the Colombo district alone. Instead of doing so our engineers recommended that Muturajawela be earth filled and Converted into an industrial estate. It was the Dutch who devised the excellent canal system from Colombo to Puttalam to drain the stagnant water from these areas and for transport. The present scheme to restore this canal sys tem is something to be welcomedIf our rain forests are denuded, there will be more Muturajawela and Telengapathas in the South western costa belt in addition to the devastations earlier mentioned.
R. R. W. Mt. Lavinia. 20.276
o Textiles
Sir,
Rationing of textiles was introduced in the year 1942 immed ately after the Japanese bombing of a few places in Sri Lanka. That rationing and control scheme was worked out by late Mr. Edmund Rodrigo of the now defunct C.C.S. followed by Mr. M. F. de S. Jaya
TRIBUNE, January 15, 1977
ratne, one of th nistrators Sri La during the color pendence period
The data colle mulate an impo scheme revealed consumption of Lanka was to 6 yards per income groups. control of impor 12 yards per h never created a textiles queues c social acts. There sheep as found i they were effect by the price con tion section of ministration.
The Scheme w distribution bro determined with consumer capabil reasonable margir importers, wholes The scheme wo there were no cor and those who di full quota of the r their coupons to ed them for a co was before lr thrust on Sri Lan
Today after alm of independence tion just five yea made the people is the position? wer. Our people, is enshrined tution, have to clothes and almo a price to pay fo and clothing ou. to safeguard for macy? What is the today? Believe it at 6- per card Per house-holder the number in th are six in the ha father, mother an this is the size of in Sri Lanka acco rector of Census. is three yards fo
The person who my notice said eight and when “CO-OP’ the fol was told that at entry in his card his quota for tha:

e foremost admiinka has produced ial and post-inde
ited then to for rt and rationing that the pre-war text: les in Sri rards per capita apita in the high he rationing and ts were fixed at sad. The Scheme back-market or r any such antiwere a few black any society but ively dealt with trol and distribuhe rationing ad
as well planned ad based, prices
an eye to the ty to pay and a of profit to the alers and retailers. rked very well, Sumer complaints id not want the ationing disposed those who needinsideration. This dependence was ka.
host thirty years and a constiturs old which has a supreme, what t is a tragic answhose supremacy in the Constigo in rags, dirty st naked. What pr our Supremacy r representatives us. ԾԱr Su Prerationing scheme or not three yard ber house-holderirrespective of e family. If there busehold-that is ld four childrenshe average family rding to the DiStill the ration r the whole lot.
brought this to his household is
he visited his lowing month he ccording to the that he has drawn t series of issues,
letters
The poor man's probelem is "how to hide the nakedness of his family, even if he cuts the three yards in strips, he says, it is not enough, even if he agrees the female members of the family to go about topless-a vogue that is gaining ground in the West not because of textile rationing but a re-enactment of “Temptations of St. Anthony'.
On the other hand any amount of textiles are available at Rs. 12a yard-the same quality as that sold on the card at 6|- a yard. They, these retailers, are thriving and they never had it so good. How does this happen when our Government is the sole importer and also commander 80% of local products for 'our Government'' distribution scheme? The only answer can give is: This is "socialism' and its implementation by "our Government'-The consumer goes about naked or in dirty clothes everyday while the operators of “socialism”, li both public and private get richer and fatter daily.
Why Sri Lanka cannot provide a more rational and adequate rationing scheme in textiles was implied in the budget break-down of the Leader of the Opposition in the N.S.A.-Mr. J. R. Jayewardene. “Our Government” has become bankrupt. She has so many unserviced internal and externa debts-the Public debt-nobody wants to touch us even with an extra long proverbial Barge Pole. Even to get grants and gifts, the donor countries now look us in the eye too long-"What you are coming once again for gifts'? Like the bogus postmen, telegraph boys, municipal garbage collectors new haunting the house-holders for gifts -and they prefer gifts of old clothes than cash. also ask the same question, "Once again, how many postmen deliver letters to me?’
This is the level of poverty we have been reduced to by "our Government' and that is why they are determined to prolongnot the life of the N.S.A.-but their lives because they know with an election, their end is sure. if this becomes a reality, then the United National Party, with its new outlook and a leadership quite alive to the problems of the peo
34
སྲིད་

Page 37
ܐܢܐ
క్షీeters
ple, must be ready with designs, Plans and Schemes, to give the Geo. plea better deal in clothing the family at least three yards Per individual of all ages to start with. To my mind this is possible even flow, if certain corrective measures are taken to satisfy the consumer and not took after the forces that keep "our Government in power.’
R. Kahawita Colombo. 20,1278
o Bilingual
5 ir,
Mr. Fernando refers to my letter on Sinhala-Tamil in the Tribune of 2.0.76, l find many good Sinhadese friends of mine get upset, when reference is made to Tamil areas in Sri Lanka. This is largely due to their never having lived in Tamil areas. I think the first requirement for communal harmony is for all communities to recognise that there are cultura
attributes pertaining to each com
munity which must be recognised and fostered. This responsibility is heavy on the majority commuinity, specially so when the preponderance is in the ratio of 6: as in Sri Lanka. It would seem strange to assume that a man cannot be a loyal citizen of Sri Lanka. just because he is a Tamil; though he has lived in Sri Lanka for ce. tiries.
Recognising Tamil areas and alowing them regional autonomy has nothing to do with separatism. unity will only be strengthened when all communities in Sri Lanka are encouraged to develop their culture, religion and language. In an area which is predominantly Sinhalese or Tamil the most sensible thing to do is to use Sinha lese in Sinhalese areas and Tamil in Tamil areas to educate and administer in the language of vast majority of the people of that area. There are no areas which will always be 100% Sinhalese or Tamil. There will as ways be a small percentage of others, who are there for their own benefit and should join the main stream. This is the best way to develop the natural talents of the mass of the people, which is än essential pre-requisite to progreSS.
35
This debes Sinha lese and know each oth can be ensured lese the second areas and Tamil English is bein the plea that advanced know is a hang-over is shown by the countries like G not to mention like Japan, have without making English. English age for foreigne compulsory imp mental burden using English as age. The best b lated into Sin with little dela computer-instant lable today. Th. can be reserved want to read tr inal, as some st French to read in the origina.
We are stili the influence of t uld be an eye-op the people of Sc (Ireland seperate remains a headac to this day), Peop. with a common and culture dem to manage their a seperate Parlia does not mean the United King
Why should gions in predomir meart the break
Dr. R. W
Jawatte Road, Colombo 5.
O. O.76
鬱
O Plantation
Sir,
A Plantation W. admitted to a G, pital unless he permit from the penser, or Super etter will af "cov, t.

ot mean that the Tamils should rhot er's language. This by making Sinhalanguage in Tami in Sinahalese areas. g thrust on us on it is necessary for ledge. That this from colonialism fact that European iermany and France, an Asian country been able to develop ... every child lear is a difficult lang. :fs to learn and its osition is a heavy on the child not
the home langu
poks can be transhalese and Tami y, specially with
translation, avai. e study of English
for the few who eatises in the origiildy German and
Specialised work
Very much under he British, it shoeler to us to see otland and Wales d long ago and she to the English le of the same race religion, language landing the right own affairs under ment. Surely this the break-up of dom (UK) !
allë onomous renantly Tamit areas LP of Sri Lanka
Worker
orker cannot be Over nrnent HCsprings a Fetter
Plantation Dis- -
intendent. That he Hospitai Aus
R. C. Church,
thority to charge Rs. 3.50 per day
to the Planter.
With the Government taking over the Plantations, many thought that this relic of the colonial system was going to be abolished and the same treatment offered to everyone by the one who is the owner of both Hospitals and Plantations.
Young Maheswari got her first babe in the Kahawaa hospital and was sent home. After two days her babe got sick. She Carme back to the hospital. Medicines were given and she was sent back the Estate. Babe died thene day.
The following day she too got so sick that her father-in-law took het directly to Ratnapura Hospital. Without the Superintendent's Dispenser's letter-permit, she was unable to admitted to the Hospitai. Only medicines were given to her. Back home, part by bus and part by walking, she died the next day. That rule of bringing" letter-permit and that Rs. 3.50 per day have killed her.
Could the death of this УOüng mother spark NOT another Strike, but the determination to abolish without anys delay the outdae unpleasant, discriminatory rule to charge Rs. 3.50 per day for every Plantation Worker They give só much to the Government and the country. Why should they be dened the FREE MEDICAL SER VICES in the Hospitais:
If that regulation is removed many lives will be saved. Deat will not be administered at Rs. 3.50, any longer.
May. All Beings Be well, through out 1977.
Pio Ciampa, S.J.
Kahavatta.
一※- 一※
THE NEXT issue of
TRIBUNE WILL APPEAR ON
JANUARY 22, 1977
TRIBUNE, January 15, 1977

Page 38
Confidentially
o Strikes a Fires
This Page Has To Competent Authority
Be Published in "The Makes Sense with The
TRIBUNE, January 5, 1977
 

New Elite
Be Submitted To The
or Scrutiny. It Will
Form So Passed" if it
| Cuts f Any.

Page 39
H. A. l. Goonetile
IMAGES OF SRI LANKA THROUGH AMERICAN EYES
TRAVELLERS TO CEYLON IN TH & 20TH CENTURES
A select Anthology, with introduction, Corn Bibliography by the Áuthor, 442 pages, 2
PRICED A. ONLY
NOVWV AVAILABLE AT THES
S CARGILLS S CAVES S CEYLON READ) e CORNER BOOKSHOP G K. V. G. D HOTEL LANKA. OBEROI e G. O. H. BOOK SENA & CO., LTD. J. AKE HOUSE BO( o SERENDIB GALILERY.
Printed and Published by S. P. Amarasinga at 43, Dawson Street, Col
 

K6 S
E 9TH
mentaties and
K. 15-00
E LEADING BOOKSHOPS
ERS BOOKSHOP e COLOMBO APTHECARIES E SILVA & SONS e ELDORADO LIMITED, SHOP, HOTEL TAPROBANE g M D. GUNA)KSHOPS g QUEEN'S HOTEL BOOKSHOP
for Tribune Publications at Tribune Printers pmbo-2 on January 15, 1977

Page 40
- ཟཟ---- ............ ی۔+ ہجے ہوئی۔ --ۓ۔ خلیہ۔-ہے۔--.......جہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔S
is وعكسجج { //11 " ، وما يسمعي بيرو ر
HA WDB00 for the
CEYLON TRAVELLER
This book is not only for foreigners. it will be a companion for local people on their travels through the Island.
 
 
 
 

A Studio Times
Publication
305 Pages 24 Black and White Photographs 4 fu colour plates
Available at
STUDIO TIMES TIMES BUILDING,
COLOMBOand at all leading bookshops