கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Tribune 1977.07.02

Page 1
| 之 之 Q ș, esi >^ 「山 !=) | CN ථ Z ©N,
○ 「어 >
 


Page 2
SUBSCRIPTION RATES
F O RE GN
A | R M
Bangladesh, India, Maldives Island anc
Singapore, Democratic Republic of Vie South Vietnam
Australia, China, Chechoslovakia, France, G. D.R., West Germany, U.K. H. Italy, Japan, Netherlands, New Zealand,
Poland, Portugal, South Africa, Sv. U.S.S.R., Yugoslavia, Zambia and A
Countries
Canada, Cuba, West Indies and U.S.A.
S E A M
To All Countries
LO CAL
TRIBUNE,
43, Dawson Street,
Telephone: 33 72
 
 

A L.
Pakistan
tnam and
Denmark, ng Kong, Philipines, itzerland,
African
A
Year Rs.
Months , Months
Year Rs.
Months , Months ,
Year Rs.
Months Months ,
Year Rs.
Months , Months ,
Year Rs.
Months , Months ,
Years Rs. Year Rs.
Months , Months ,
40.00 72-50 37.50
60 00 8250 4250
190.00 97.50 50.00
225.00 500 57-50
00.CO 52-50 27-50
2000 50 00 27.50 5-00

Page 3
Letter FromA CAe EfÒitor
OF ALL THE ELECTORATES, where the election cam to hot up, the most talked of at the moment is the Maskeliya seat. It is a three-member constituency citizens of recent Indian origin have been given an electing one of the three MPs. But, more than this, has hit the headlines because the Prime Minister's sor naike, is one of the candidates. On the cover this tell-tale picture of a scene by the lake in Nuwara was left, a few months ago, of the fast disappearing who know (and knew) Nuwara Eliya, the picture is a tion. The once well-wooded lake area is now denud trees. Much of the lake has been drained and the la in small fragments to political favourites and hangerspotato cultivation. The big trees round the lake, so dreds of years old, have all been cut down for firewo jungles of the Nuwara Eliya district have similarly bee merely for firewood but also for timber. Even t catchment area where all our rivers rise has not b picture shows women and children carrying bundles t wood. The rape of the forests in the Nuwara Eli) very nearly complete. Only late in the day, after mo had been done, that the Prime Minister raised a hu the obliteration of these primeval forests, and a ne re-afforestation was launched. It will be many decades plantations can provide adequate forest cover for th for many years now, discerning environmentalists and pap had pointed out the disastrous consequences of this trees, much of it for export under the new craze traditional items to earn filthy CRA lucre. The Nuw area is not, from the environmentalists point of view few years ago. The worst damage was done in the during the reign of the United Front Government, es aegis of local SLFP chieftains who regarded the distri fiefdom. Though the question of the denudation of and the consequent escalation of soil erosion has in of the major issues in this election, there is no dou siderations will vastly influence the voting of discern electorate. But, even more than this, the inglorious ment some of the best tea lands to further the chan daranaike has begun to recoil on those who soug such alienation exclusively to Sinhala voters of the expected resistance had surfaced among workers wh worked in these plantations for several generations. sistance, intimidation, killing, looting and racial st those who wanted to rush through the alienation i illegal use of force, arson, murder and robbery a indignation in the entire plantation area and for th senior planters and their assistants staged a protest r Also all trade unions threatened to go on an inde authorities and the new plantation Czars and zamind and 'suspended' land alienation in the Nuwara (for all time, we hope), but this abortive attemp best tea plantations in the country for sectarian poli and selfish personal electoral ambitions has general of anger and hostility not only among all persons an Indian origin but also among all thinking sections This is not al. Furthermore for the first time in t Police Force, all police officers (without exception) station in this electorate, thought it essential to re tion which was a camouflaged 'strike'. It was note' protest against politico-bureaucratic interferenc discriminatory victimisation of particular officers) in of law and order. It is difficult for thinking per apprehensions about the future of the Police force note' strategy of direct action may become infectio every time policemen have a grievance. Many politi aspirants of the ruling party have, in recent times, the Police Force as nothing more than a private a party and its MPs. Such an attitude has already er tic parliamentary system and push the police and direct political involvement.

paign has begun Nuwara i Eliyawhere registered opportunity of this constituency , Anura BandaraWeek. We have a Eliya, (or what lake.) To those scene of desolaed of its biggest nd parcelled out on allegedly for me of them hunod. Trees in the in cut down, not ne high montane een spared. The o be sold as firea region is now st of the damage ie and Cry about w programme of before the new e catchment area. ers like the Tribune insane felling of to export nonvara Eliya-Maskeliya , what it was a last Seven years pecially under the ct as their private the forest cover bt been made one bt that these coning people in the attempt to fragCes of Anura Banht to perpetrate constituency. Unto have lived and to break such re:rife were used by in a hurry. The roused widespread e first time all narch in Colombo. finite strike. The ars beat a retreat Eliya-Maskeliya area t to destroy the tical considerations Eed bitter feelings di voters of recent of the community. he history of our in every police sort to direct aca unanimous 'sick e (combined with the maintenance sons not to have because such 'sick is and may erupt cians and political tended to treat Ermy of the ruling oded the democraaven the army into
Founded in 1954 A Journal of Ceylon and World Affairs Editor S. P. Amarasingam
Every Saturday
July 2, 1977 Vol. 22 No. 3
T R B U NE
43, DAWSON STREET, C O L O M B O - 2. Telephone: 33 72
C o N T E N T s
EDITORS NOTEBOOK mas-Strikes, JWP, ULF p. 2
SRI LANKA CHRONICLE
-June 0 - June 3 p. 7
S.W.R.D. AND FEDERALISM -Only Solution p. 9
TAM IS AND SIR ANKA -UNP Solution p. 12
WEEDING OUT CORRUPTON - Lesson From india p. 3
IN DAN ASSEMBLY ELECTION -Janata And Congreess p. 4
N. A TEA ESTATE-28
-The Proprietor p. 6
SHORT STORY
-The Vote p. 8
NA NA
-vehement Christion p. 9
LETTER
- Christion Cremation 2 p. 9
CONFIDENTALY -Police, Textiles p. 20

Page 4
BoT E Boo K
On Strikes And The Future
Colombo, Julie 27,
These notes are being written a few days before the usual deadline because of the Poya holiday in the middle of the week: the paper must be ready if we are to distribute it before the next weekend. But with the electiricty shutdowns and "failures' it is not certain when this issue of Tribune will be on the newstands.
Tribune does not like to tread on anybody's religious suspectibilities, but we have said this before and we will continue to say it until matters are put right: that the scandalous surfeit of publiic holidays-whereby the working year in Sri Lanka is only a little more than 200 days-is undoubtedly one of the major causes for the low (and continously decreasing) production and productivity. Without a rapid increase in production, inflation, high prices and the blackmarket cannot be checked.
Judging from present trends, it does not seem likely that any Party or Coalition that may emerge victorious at the next elections will have the guts to reduce the number of holidays (and this cannot be
done effectively without ending
the five-day week and the poya day holidays which usually breaks the working week in the most disastrous manner); and the country will, therefore, continue to wallow in the morass of economic stagnation for many more years to come. The new Government, all political parties and everyone else interested in the future of the island, should launch a Sustained island-wide campaign to persuade the people that the number of holidays must be reduced drastically for sheer survival, leave alone for greater prosperity and better standards of living.
it is not the excess of holidays alone that has brought the country to the brink of economic disaster: the number of man days and man hours lost by strikes, go-slows, work-to-rule campaigns, stoppages, i sit-ins and the like have all contributed to the present deplorable state of our economy. And, in the period after the breakup of the
TRIBUNE, July 2, 1977
United Front ce work stoppages, in particular, i and bounds, an near-total paral)
tration and the
Those who obtaining m foreign capit nomic pros ing out the had never p for what ha which anyo the intricaci tics could without any exit of the L 965 cumina way strike c (and Januar a rhaernic Fe'i gether with ing of curre និnflation Fa econonic e immeasurab munist Part the Governn tec Front and the SF roost sinese glory amidst cendo of st lockouts and
Even if the Strike was polit was triggered retrospect, this be the whole t doubt that the \ situation is ferti nomic strike by earners making to make means r budget. it must that a large 1 all) of the strike followed the De way strike were tical intrigue o it is also a fact demned the “ti of the doctors.
But it is not reasons why this demic of strik occured and place after the the Government cially after the Dissolution of th are many, Comp sometimes baff SLFP pundits try through over-si ing that the strik inspired by th

|alition, strikes and in the public sector increased by leaps i today there is a sis of the adminis
economy,
had calculated on assive dozes of all to bring ecoperity by throwSSP and the Left robably bargained is happened, but he familiar with es of local polihave predicted difficulty. The SSP in September Lited in the Raif December 976 у 1977). Two xian budgets tothe over-printncy notes pushed e sky-high and stress increased Ꭹ- The Cony walked out of hent and the Uniin February 1977 FP has ruled the then in solitary a rising crestrikes, go-slows, what not.
December Railway ically-motivated and by the LSSP (in
does not seem to .
ruth), there is no
Worsening economic
le ground for ecoWorkers and wage
a desperate effort meet in their family
be also mentioned Lumber (practically s that preceded and cember 1976 Railnot caused by polir conspiracy. And, that the LSSP conrade union action.”
easy to pin-point
uncontrollable epi
es had stoppa ges continue to take LSSP and CP quit C and more espei Prorogation and he NSA. The causes lex, intriguing and ling. But many to fool the public, mplifications, statkes were "politically e Left,' meaning
Ramada Strike
the LSSP, the CP, and other anti-SLFP elements. But, in truth, this is not so, and certainly not at this juncture.
The fact is that the former partners of the United Front, the LSSP and CP, had little or nothing to do with these strikes. In fact, the LSSP and CP (like the UNP) do not want these strikes because they entertain apprehension that the Government might make these strikes an excuse to delay or postpone the elections, and thereby enable the SLFP to remain in power. Speeches by certain SLFP spokesmen have also tended to accentuate these fears. The Dawasa, for instance, of June. 22 had reported that Anura-Bandaranaike, speaking at a meeting in the Hakmana electorate in support of the SLFP candidate Bullegods had stated that, if disturbances and the like continued, the Government would postpone the elections, may be even for all time. Up to the time of writing Anura Bandaranaike has not denied this report.
As we had hinted in these notes sometime ago, the stoppage of work in the Ratmalana Workshop around the time of the Sinhala New Year was engineered by a small minority of militants (who expertly combined ultra radical sloganising with an overdoze of thuggery) and who among other things, wanted to dislodge the old established LSSP leadership in the Railway Workshop. At first the LSSP leadership had tried to curb the adventurism of these militants, but when they failed they were campelled to tail behind them reluctantly and grungingly.
The militants resorted to what appeared to be novel methods of trade union action, but which were in fact only embryonic inSurrectionary techniques of "taking over' by force. One of the ways adopted by the Rat malana militants Was to Compel everybody to clock-in and clock-out but do no work in the work place: they also 'took over' and blockaded all stores and godowns knowing that this would bring the train service to a hat. What the Ratmalana work stoppage really amounted to was that a group of militants took over one of the most important, vital and strategic links in the Railway to paralyse the entire system.
One need not be a political ext pert to know that such type of
2
།

Page 5
Enter The J.V.P.
action was one of the strategic techniques of the JVP insurrection of 97. And it is also known that a number of JVP militants who have not, like other JVP elements, forsworn, insurrectionary extra-parliamentary techniques, have found their way into the Ratmalana Workshop (and other workplaces like the Central Electricity Board, Petroleum Corporation, etc., etc.) because of the indiscriminate way in which the "rehabilitated' participants of the 97 insurrection were placed in jobs. And for this the country must thank a fow youthful SLFP enthusiasts in the Establishment and the Palace caucus and also older SLFP parliamentarians who, in their desperate anxiety to woo and win the "revolutionary youth'' who "formally' rejected revolution to secure jobs in key strategic departments and sectors.
And, today, the country has begun to move away from the kind of trade unionsim and "trade union action' of the Anglo-Saxon model (learnt in the London School of Economics). From the forties and the fifties the LSSP, CP, CWC, DWC, the UNP, the SLFP and others had used only techniques of "trade union action', regarded in the capitalist West as acceptable and even respectable. A strike is a witholding of work followed by conciliation, arbitration if necessary, and a collective (or other) agreement to keep the wheels of industry moving on compromises that did not hurt the employer or the employee.
The trade union leaders who
came to prominence and power on
this kind of unionism have tasted political and governmental power from 1956 and they all seem to have gone the way these leaders had alleged the earliest trade union leader, A. E. Goonesinghe, gone-into bourgeois respeco tability. Many of the present day once 'revolutionary' LSSP and CP leaders do not seem to realise that they are separated from ordinary workers by deep and widening chasms. Comrade, NM, Com
rade Leslie, Comrade Colvin and
Comrade Pieter, after 1970, became 'Honourable, the Minister....' When a comrade telephoned of a morning, one of the many secretaries (all former comrades) would say “the Hon. the Minister is 'n the bath, . . the Hon. the Minister has gone for a walk..or the Hon.
3
the Minister is bui Were once accessi came distant and ir mentary politicians friends and hobno those on the dip circuit. One of the seeking election, car, and hailed a (and effective elect the latter had wa he had seen not nothing. The 'leac and grabbed his his hand and aske comrade, did you and pat came the r cllingly icy manne See make you out conditioned 6 Sri
The former con trade union "leader inclined to go ou with any enthus new CRA friends o CannOt CanVaS WOt: worse is that the have lost their stanc ty friends in the trac their leaders' sh from the ordinar away by the flood power with many pensions handed overnight after (when hundreds of toiled for twenty five years in the have to wait for to get their pensi
In theĘe Circum wonder that the Vasudeva radical, International MRP the like have gair many sectors of the ment and have beg old establigged tra
The trade unior
malana Workshop
year iş the first demonistration of 'trade unionism’ into our body politi
Of all the obsel scene, only the the Asia week has with an unerrin the piece in the 24 has a built-in patch which me extenso for the r
As Prime M Bandaranaike’s g tinued its desper; fuse Sri Lanka's sions, far-sig8ted

sy...” Men who ble comrades beaccessible parliawith new CRA bing only with bomatic cocktail se leaders, now had stopped his former comrade ton worker) but Iked away as if ning and heard er’’ had ruished old 'friend' by d him "... Well, not see me?...' eply in the most r, 'I couldn't in the big airCar , , , nrades of these 's' today are not E electioneering iasm and the f these 'leaders' es. And, what is old 'comrades' ling and credibilife unions because ad moved away y man carried of parliamentary perks including over to them a 5-year term
those who have five to thirty public service
many many years
ons).
tances, is it any JVP militants, true blue 4th logan-ghouters and ed influence in 2 trade union moyeun to di lodge the de union leaders.
diction in Ratfrom April this major practical the new kind of that has erupted C.
vers of the local correspondent of spotlighted this g touch. Though AsiaWeek of June Slant, it is a desrits citation in ecord: inister Sirimavyo overnment cointe battle to depre-election tenpolitical obser
vers could detect some disquieting new developments. The talks this Week centred around some of the discreet activities being conducted by the nation's violenceprone radical left and as the buildup to the July 2 national polls continued, even leaders of the traditional parties were beginning to fear that the polling itself might be sabotaged by those who have openly denounced the democratic process. The key to some of the ominous new rumblings, analysts say, can be found in behind-thescenes manoeuvres surrounding the eight week-long railway workers' strike, which has already dealt the country's ailing economy a crippling blow (Asiaweek, June 7). Though the stop-work-tactic was nothing new, the intransigence of the railmen was puzzling. Officials of Mrs. Bandaranaike’s caretaker government told the strikers that it simply lacked the authority to dish out the US $ 37 m. needed to meet their demands for higher wages-an explanation that satisfied many. Moreover, the authorities
had already granted a US S 12.40 concessionary allowance as well as other holiday, overtime and
pension benefits.
"Compounding the puzzle was the fact that right-wing unions affiliated with the opposition United National Party had appealed to their members to avoid strike action altogether; so confident is the UNP of victory that party leader J. R. Jayewardene had assured them: 'Let us solve these problems after forming a new government.' Sources close to Jayewardene note that the last thing he wanted now was to contribute to anything that might lead to a postponement of the longawaited elections. And the United Left Front-comprising the Lanka Sama Samaja Party and the Communist Party-lis reported to feel likewise, as it expects to poll re-a- sonably well.
"The problem, though, is that only an insignificant minority of the workers in the striking sectors belong to UNP unions. And while most strikers are ULF syndicate members, even their veteran leaders admit that control of the organisations has gradually slipped out of their hands into those of a militant minority. The alleged affiliation of the rabble-rousers: none other than the radical
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 6
youth movement the Janata Vimukthi Peramu na or People's Liberation Front (Asia
week. May 20). The JVP, UL. F. union chiefs point out, is the only group that has the organising ability to infiltrate the established unions and is committed to discrediting traditional political institutions.
ܕ ܡ . "The radical leadership has con ceded as much. With JVP chief Rohana Wijeweera serving a 20year jail sentence for his part in the 1971 post-election uprisings, party acting secretary-general Upatisse Gamanayaka declared that his men have indeed penetrated a good number of unions and would continue to do so. "That's how we're going to build up working class unity," he told Asiaweek's Walter Jayawardhana. "Though we aren't responsible for all the strikes, some of them are our doing’. If any doubts ingered. JVP union boss Somavansa Amarasinghe dispelled them defiantly: "We tell the old and discredited left leaders who have betrayed the workers and the peasants to save their trade unions from us if they can." Nor is the youth movement the sole source of shock waves from the left. The hierarchy of the LSSP may yet Come to regret a recent decision to drop rebel ex-Member of Parlaiament Vasudeva Nanayakkara fi om their ranks for organising an independent trade union. The bearded maverick has since set up his own extremist group, the Vama Sama -Semajists, and is said to be a major inspirational force uehind the strikes that culminated last week in the total shutdown of the national Central Bank of Sri Lanka.
"Though he will be contesting the elections as a ULF candidate, Nanayakkara's platform is uncompromisingly militant: no parliamentary systems, and a revolutionary path to development. He says the traditional leftist coalition has provided no real alternative to the "reactionary Policies' of the ruling SLFP or the -'capitalist' UNP. The controversial politician wants to reform the socialist groups and forge a more broadlybased radical front in which 'all the Marxist forces of the country are united.'
"Meanwhile, the un rest has continued to escalate, with the Colombo Central Bank
TRIBUNE, July 2, 1977
nationwide
closure only th tom. In that
ment crackdown, of a sit-in pr staff: for six
1,300 workers barricade whit soned the ban in the top flo complex. Aft police, Centra nor W. M. Tila that the shut the institutio as well as h of commercial development, thorities repo tion among or ployees. With laid up outsic bour the nat being deprived flour, sugar, commodites. E kers relent, would still b the paralysed pevented spe stockpiles in
"With ever clerical unions and strike, P could well be to deliver he Ironically, str Felix-the one believe could London for eye emerging far resources and subversion, the be in for an traumatic thar 1971. On the are those who would provide with pecisely to stall the ring down eme on in power.'
After this de similar kind ot erupted in th Board (CEB) a plunged into c 8 pm on Satu naive and am which insurge who did not mentary pOᎳ bilitated' in k partments afte indoctrination of a promise naike policies. surgents shou the and land

most glaring sympcase, the governin came in the wake otest by the bank hours, more than formed a human h effectively impric's senior executives ors of the 14-storey r being freed by Bank acting Goverceratne told Asiaweek own would disrupt 's clearing services amper the lcivities banks. In another Colombo port aurted a go-slow ace section of its emfourteen cargo ships le the capital’s harton's consumers are of much-needed rice, feri iliser and other ven if the port wordelays in unloading inevitable because rail network has dy distribution of he port varehouses.
the government threatening to unit remier Bandaranalike praying for Someone r from her agony. 'ong-armed nephew } man whom many do it-is away in a surgery. But should Left, consolidate its substitutes terror for entire country could upheaval even more the nightmares of other hand, there fear that such a trend the Prime Minister he pretext she needs lections or, worse, rgency rule and stay
spatch was written, trade union action e Central Electriciy ind the country was arkness from about Erday, June 25. The ateurish manner in
ncy-minded radicals, believe in parliaver, Were “reha
ey government de- a doze of Buddhist and the extraction to foilow “Bandara'' Rehabilitated inld have placed on not been given in
More About The Strikes
the first instance places government corporations.
The correspondent of the Far Eastern Economic Review, B. H. S. Jayewardene, has also been keeping a cloce tab on these developments. In the issue of FEER of June 10, he had written: "while opposition parties have stepped up the tempo of their election campaigns, Prime Minister Sirimavo Bandaranaike’s ruling Sri Lanka freedom Party (SLFP) has still to get off the mark. She is plagued by a wave of trade union unrest and complications within her own camp over nominations for the July 2 poll. The railways have been paralysed for a second time this year by unions demanding shoes for workers an oil-workers' go-slow plunged villages into darkness with a breakdown in kerosene Supplies and brought vehicles to a standstill; banking has been affected because of a walk-out by central bank employees demending parallel pay scales with commercial bank workers; paramedical staff working to rule in support of demands for better terms of employment have disorganised hospital routines. Most serious of all, a plantations workers strike in protest against land alienation in the constituency contested by the Premier's son Anura has resulted in thuggery and a breakdown in production. For the first time ever, the planters them: selves stormed into Colombo and demanded assurances of immediate protection and police action, particularly against interference by Government politicians, on whom they blamed the chaos. Mrs. Bandaranaike's mouthpiece, the Lake House newspaper group, ceased publication for a day when workers demanded that equal space be given to opposition news as well as to reports of government activities. Publication resumed with the management conceding the request. To placate workers, Mrs. Bandaranaike has been revising pay scales indiscriminately and provid
in key departments or
ing employment in the public sec
tor. This has caused further problems as workers in all sectors are now demanding salary revisions, and the Attorney General has ruled that the additional expenditure inCurred in providing indiscriminate employment cannot be met from the consolidated fund....'
ln the FEER of June 17, Jayawardene pointed out that "widespread strikes here have cast doubts
4

Page 7
election.
Electricity Strike
on whether Prime Minister Sirimavo Bandaranaike will go ahead with the general elections on July 2, or be compelled to declare an emergency to bring the situation under control and postpone the One major source of trouble, the railway workers' strike, has dislocated rail services and caused an acute breakdown in supplies to the provinces. The workers ignore the Government's ultimatum to return to work and even stopped the skeletal service the Government was able to establish for two days. Consequently, the prices of commodities rocketed, in some cases by as much as 300%. With Mrs. Bandaranaike’s trouble-shooter nephew and Finance Minister Felix Dias Ban
daranaike in Britain undergoing eye
surgery, the Government simply issued a statement that it had acted with restraint so far, but warned that even in its caretaker role it would not hesitate to use its authority to prevent a breakdown in law and order, essential Supplies and administration. But the impression is that it has already hesitated too long. Members of the Medical Specialists' Association and the Government Medical Officers' Association reported sick for two days putting the hospitals out of action. They returned to work threatening to report sick again within three days unless the Government implemented pledges made in February when they called off their work-to-rule. At the universities, the dons have relinquished all their administrative positions, also against broken pledges. A central bank employees strike continues and clerks at commercial banks have announced their intention to strike later this month. Policemen in 20 stations in the Nuwara Eliya district, where serious trouble persists on tea plantations, have also reported sick following the transfer of their Superintendent for not taking action on a complaint made by supporters of Mrs. Bandaranaike’s son Anura (who is contesting Nuwara Eliya in the coming poll). The trouble on the estates follows the Government’s anncuncement of its intention to distribute 7,000 acres of prime tea estate to landless Kandyan peasantry, who are also voters in Nuwara Eliya-a move seen by some as an attempt to bribe the electorate. And the disruption is causing untold damage to tea production, the mainstay of the
5
economy. WH snags stand in til ponement of the remain for thos Bandaranaike’s m a postponement her to take Suci one hand, symp up to the Go because of the st also backfire be prices. The mos the situation is ti Party (UNP) le against the rulin dom Party (SLFF trade um cins awa which it has cond wants the poll t it can win. Th Junius Richard sure of victory, to Soveit leaders and Alexis Kos, Colombo Soviet which have been Though the Jayawardene’s de: the facts with f. has tripped up o' dene’s protest t Colombo SC Viet ...' The fact is UNP Journal had c articles in the they alleged wel a psu.edonym by be employees or the Information I Soviet Embassy. Jayawardene got bassy releases' but this does in his overall report situation.
To come, now, strike, it is clear tage (it could that caused a te electricity suppl island. What wa certing was that the CEB and the who had boa sted be no interrupt of the supply (t Army Command that if the Sup with his men v right with a few many people tc
- The whole is into total (electi about 8 pm on Part of the su was restored by Sunday, June 26, later-and at th
 

ile constitutional e way of a postpoll, possibilities 2 (including Mrs. nisiers) who want to prevail upon a step. On the athy could build 'ernment's ikes, buit it could ause of spiralling perturbed about ile United National ading contender g Sri Lanka Free). It has kept is r from the strikes, emned, and dearly ecause it believes e UNP's leader, Jayewardene, so as even protested Leonid Brezhnev egin over recent Embassy releases critical of him...'
greater part cf spatch has set out air objectivity, he ver J. R. Jayewarbeeause of 'recet Embassy releases that JR and the bjected to certain Daily News which re wrtiten under persons said to ex-employees of Department of the Where B. H. S. the “Soviet Emis hard to say, ot detract from ing of the current
to the electricity that it ves sabobe nothing else) bta shut-down of to the whole s specially disconthe chieftains of Army Commander that there would ion or disruption ogether with the er's bravado talk bly was tampered sould put matters minutes) had led be complacent.
and was phunged
ric) darkness from Saturday, June 25. pply to Colombd about 7 pm on
nearly 24 hours e time of writing
credit
many places in Colombo (including the area where the Tribune office is situated) have not received their supply. A Ministerial communique has a ssured the public that the workers had been persuaded to withdraw the strike and that they had accepted the "explanation' as to why the Chairman of the CEB had been so suddenly removed last week (and which had triggered the sit-in strike at the Head Office and which had escalated
with the Minister taking a stiff
and what to many appeared an intransigent attitude). The official communique in regard to the removal of Chairman explained that there were "differences on policy matters' between the Minister and the Chairman and this had compelled the Government to removehim. But this official 'explanation' is not very convincing and nobody seems willing to accept it as the real reason for the removal although people were willing to conceded that there might have differences in regard to the way contracis were awarded.
The workers, however, had utilised the removal of the Chairman as an excuse to strike, but it must be remembered that for over four weeks before there were persistent rumors of a 'strike' or 'trade union action'' in the CEB. - The town is today full of stories which claim to provide the true inside / story which led to the removal of the Chairman of the CEB, but it would be idle to retail them until really reliable information is available.
The latest Electricity Strike, the longest deliberate shut-down from Laxapana ever (the previous long est all-island stoppage from Laxapane was for 6 hours in 1963/64) is only a further indication of the instability and fluidity that is characteristic of socio-politico-economic situation in Sri Lanka today.
In spite of allegedly massive imports and tall stories of Mahaweli production, everything (except wheat flour and rice) is in short supply. Fish averages Rs. 8 tot 10 a 1b, dried fish Rs. 5 to Rs. 8, eggs are nearer 70 cents than 65 cents beef is available at Rs. 7 a 1b on some days. These are the prices in Colombo. In the outsations, these "essentials' are generally not available. But the hardships of the ordinary man are great-with a box of matches had to get even at 75 cents each, -
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 8
Χ
Although SLFP spokesmen have taken UNP's Premadasa to task for stating that men were picking food out of dustbins, the fact is that Premadasa spoke the truth of conditions in Colombo. Down Dawson Street, where the Tribune office is situated, there are no dustbins: all rubbish, waste and dirt are heaped on the roadside and they are removed by the Fowzie
Municipality about twice a week
(only once in the last six weeks it was thrice). The heaps of rubbish and dirt are turned over every day by creatures that were once men and women looking for scraps of food,
This has become a regular sight and there is nothing one can do about it. This hunting for food in dustbins has not See witnessed be for e in Colombo. (The writer saw such scenes in Calcutta in 1943 during the Great Famine in which many milions perished). Such scenes are not confined to Dawson Street, a lotte, but can be witnessed in a large number of streets in the city. In the more affi un
ent parts of the city, where.
the dustbins contain more delicacies, the hunting and searching is even more. The problem cannot be solved by carrying away dust-bin seekers for food to special camps in the way beggars were removed during the Nonaligned Summit-all to no purpose.
The task before any Government formed after the Elections is immense. Working people have to be persuaded to work through adequate incentives-not through threatening ideological slogans or feather-bedding of special categories-to increase production and productivity. Purposeful, meaningful and profitable work alone will bring discipline and stability. But it is well to remember that before stability and productive sufficiency is reached, the overrated currency which has now been thrust upon this country must be devalued to realistic levels. The two-tier (really three-tier) system of exchange parities (FEECS, CRAS etc) must be discarded and currency values must be fixed appropriate to a free market economy which continues to prevail in this country.
With all the election rhetoric in our newspapers and all the tiub
TRIBUNE, July 2, 1977
thumbing at elec thinking people realise that Sri verge of econo war could not c nomy so much th have to look fo
No party see tion to meet Nothing concret vincing has bee UNP indulges in that it would b the goods-and hints that forei the trick. (Suc examine the pre tries like Brazil sought to devel tal under the ale IBRD). URP bc give any clue as lems can be sc still only concer achievements in it has no solu even pose the the SLFP says th: trust the party they had done past. The ULF utopian day-dre the slogan of 's magic 'Open votes. The UNP to seme of the ing the country stated as to ho make people v produce more, pose to regulat rehabilitate int. trade and price
The perspect
are gloomy.
STOP PRSS
Colombo, June 28,
Reports now re different parts to indicate tha seem to gaini expense of both UNP. There st grounds to thin gathers moment test vote' is in the ULF candit tion Day all that the overw protest vote Wo and that it wou victory. Today has begun to s ULF in a decir that the firi

tion meetings, even
do not seem to
Lanka is on the mic chaos. Even a evastated the ecoat men and Women food in dustbins.
sms to have a soll
these problems. 3, practical or conput forward. The pompous big talk e able to deliver there are dark gn capital will do h pundits should sent state of counand Mexico which op on foreign capigis of the IMF and mbast does so far to how the probyed. The SLFP is ned with is “great” the last 7 years. tions-it does not problems. All that at the people should to the job because good work in the is stil buried in a ams: it feels that ocialism' will be a Sesame' to Wjn and the ULF refer problems confront', but neither has W It proposes to work in order to or how they proze the Currency to Cernal and external S.
ives and prospects
aching Tribune from of the island seem It ULF candidates ng ground at the the SLFP and the aeme to be good k, as the campaign um, that the "probw swinging behind dates "On Nominaobservers believed helming bulk of the uld go to the UNP ld score a landslide
the protest vote witch over to the ive way, at least m view of many
ULF Gains Ground
observers who have been going round the Country keeping in touch with opinion at a grass roots level. JVP activists, who had fought shy of supporting ULF candidates because of the policies folllowed by the LSSP and CP leadership during the 1971 insurgency, have now begun Lo campaign for ULF candidates. If this trend develops more strongly in the next two weeks, all earlier calculations about the outcome of the elections will be upset.
ULF enthusiasts have told Tribune that at present the LSSP, CP and the PDP (and its supporters not fighting the elections) had held very near 30 seats in the old NSA. They concede that seven of these seats will be lost, i.e. Homagama, Borella, Dehiwela, Moratuwa, Deniyaya, Tissa and Kolonne. It is their contention that all the other 'sitting MPs now in the ULF will retain their seats: they assert that even Pieter Keuneman who had started weakly was now forging ahead on the protest SLFP vote and that there was a fighting chance that he might end up in the second place. In addition to these 20 odd ULF candidates retaining their seats, ULF candidates are said to be reaching' a winning position in a number of new seats: the seats mentioned are: Habara duwa, Kesbewa, Karandeniya, Matugama and Bulathsingha. The MEP candidate is said to have gained ground in Avisa wella and the 'suspended" CP (running as Independent) candidate in Kaduwela is a prime favourite. The ULF is also said to be showing great progress in Beruwela, Kotte, Maharagama, Welligama, Tangalle, Galle, and Anuradhapura West. In Horowopo tana, the ULF Supported a JVP candidate was in prison, but if he was out he had a good chance of coming out on top.
If these calculations are anywhere near the mark, or prove to be correct, there will be a drastic change in the overall pattern of the final outcome. We had indicated in our notes last week, that of the 168 seats 20 to 25 seats might be annexed by the TULF and its allies. Even if the TULF gets only 18 seats, the balance will be abcut 140 to 45. We had thought that the ULF might win about 15 seats and that the SLFP and the UNP would share the balance 30 odd seats. But if the ULF pushes up its score to 20 to 25 (or even 30 as some ULF enthusiasts claim)
6

Page 9
Sri Lanka Chronicle
the residuary balance for the SLFP.
and UNP would be in the region of 0 to 20 seats. Of this number, ULF forecasters say that the UNP, as matters stand today, will be able to win more than the SLFP, but no one is willing to hazarn a guess about UNP's lead.
Much of the ULF calculationS (and expectations) is probably wish ful thinking. But, three weeks ago ULF sources had not been so optimistic about the outcome. At a times, Tribune had stated that the final outcome of the elections would. depend on the 'protest vote. in India, the protest vote against the Congress and the DMK had gone to the Janata, the ADMK
and u the CPM in elections. In the tions, the voting similar trend.
in Sri Lanka it the "protest' vote UNP, but preser that the UNP h to retain the it had enjoyed. was thought that against the LSSP : been partners of establishment Wo or some independ seems to be sw favour of the UL who has been go meetings, told th
SRI LANKA ČHRONICLE
June 10 June 13
A DIARY OF EVENTS IN SRI LANKA AND THE WORLD COMPLED FROM DAILY NEWSPAPERS
PUBLISHED IN COLOMBO.
CDN-Ceylon Daily News; CDM-Ceylon Daily Mirror;
CO-Ceylon Observer; ST-Sunday Times; DM-Dinamina; LD-Lankadipa; WK-Virakesari; ATH-Aththa; SM-Silumina; SLD-Sri Lankadipa; JD-Janadina; DP-Dinapathi; SU-Sun; DW-Dawasa; CM-Chintha
mani; WK-Weekend; RR-Rivirasa; EN-Eelanadu:
FRIDAY, JUNE : 0: The government has decided to increase the wage supplement of tea workers to a maximum of Rs. from the present maximum rate of 30 cents; the wage supplement operates on the average market price for mid-grown teas for the previous month on a gradual scale. The Monetary Board has decided to admit at it's discretion non staff employees in batches to the bank today provided to an undertaking that they are willing to do their normal work. The police have begun investigations into the burning down of the SLFP election offices in the Tangalle electorate and the Nuwara Eliya-Maskeliya electorate. Mr. W. M. Raja Dharmapala, SLFP candidate for Yapahuwa, whose nominations were rejected by the returning officer on Nomination Day at the Kurunegala Kachcheri, yesterday filed papers before the Supreme Court challenging the decision of the Returning Officer. Train services are fast returning to normal, with the calling off of the work-to-rule by the guards, as lie this week; the railway announced yesterday that normal mail traffic service will resume from Saturday June . Mr. J. A. Cader, former Deputy Speaker has been appointed Ambassador to the Arab Republic of Egypt in succession to Mr. H. O. Wijeyagoonewardene-CDN. The government has earmarked Rs. 20 million for importing one thousand Second hand cars for the use of judges and doctors. The police have filed plaint in the Avisa wella High Court against Upatissa Gamanayake, Acting Secretary of the JVP and W. Dharmasena for the attempted murder of Sergeant Kumarage at Yatiyantota, unlawful assembly and attempted robbery. Mr. R. E. Jayatilleke, the Independent candidate for the Nuwara Eliya-Maskeliya
7

the Lok Sabha Assembly elechad followed a
was thought that would go to the : indications are s not been able initial advantage in some areas it he 'protest' vote nd CP for having the United Front ild go the UNP, 2nts. But opinion inging round in F. One observer
was correct that the 18-24 youth still flock to the UNP meetings while the 25-35 group were at ULF meetings: that MEP, JVP, MVP and Left independent candidates (like Indika Gujawardena) attract all youth, from 18 to 35.
There are still three weeks to go, and the two major parties, the SLFP and the UNP have ample opportunities to make people line up behind their policies and promises. The fight is still, as from the beginning, between the SLFP and the UNP as to which Party will have the distinction of being the largest single party and also whe
ing round to all
ther winning party will have e Tribune that it
even a working majority.
electorate his called upon all independent candi dates seeking elections in the forthcoming General Elections to band together to form an independent group. The University Teacher's Federation which met briefly yesterday decided to meet again next week to map out it's future strategy after the Amunugama Committee's recommendations are known. Contesting the forthcoming elections from a remand cell is Mr. Loku Banda Ekanayake, the United Front Left candidate for Horowapotana-CDM. The government Medical Practitioners and Registered and Assistant Medical practitioners in the Colombo District will walk out today in support of some of their outstanding demands. All state employees drawing less than Rs. 800 a month are likely to receive a pay increase of Rs. 25 from next month. Three deputy ministers have decided not to continue in office; this is in response to the advice given by the PM to do so in order to avoid controversy. All state employees drawing less than Rs. 800 a month are likely to receive a pay increase of Rs. 25 from next month. The channeled consultation practice scheme for State medical officers will begin on June 5 with the takeover by government of the Central Hospital Ltd. to be run as a co-operative venture. Allegations of bribery against ex-MP's will from now on be investigated and acted upon promptly-SU. The rights of operating the duty free concession at the BIA has been awarded to the government owned business undertaking of the BCC at a rental of Rs. 83,500 a month or Rs. 2.2 million annually-CO. Because of the fuel shortage, over 200 acres which have been planted with chillies have been ruined and the youth who had spent much time, money and effort are highly perturbed-EN. Mail trains will begin operating from next Monday according to the Railway Department-DW.
SATURDAY, JUNE 1: The first phase of the chanelled consultation scheme for medical specialists and consultants begins on June 20; the other two stages of the scheme will start probably from July 1, the Minister of Health disclosed at a press briefing yesterday. Trade union leaders in the Railway yesterday refused at the last winute to sign an agreement regarding their dispute at the Ministry of Transport on the ground that the agreement contained no clause that the government would not take disciplinary action against employees. About 600 non-staff employees at the Central Bank clocked in for work yesterday morning in response to the appeal of the Monetary Board: in the banking
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 10
section work was normal, a bank spokesman said yesterday. 2500 small schools, mainly in remote villages and other under priviledged schools in the towns are to be developed under a special programme introduced by the Ministry of Education. Sri Lanka and Costa Rica, have decided to establish diplomatic relations at Ambassodorial level, says a press release from the Ministry of Defence and Foreign Affairs. Arrest warrants were issued in New Delhi against Sanjay Gandhi, son of the former Indian PM and six other people, Samachar news agency reported-CDN. One of the pledges embodied in the manifesto of the SLFP is employment at least for the head of a family with a minimum salary of Rs. 200 per month. Central Bank employees' trade union said that only 75 employees out of 1,400 who were locked out had gone back to work yesterday in response locked out ef gcine back to wo k yeste day in esponse to the call to return to work-CDM. The government has drawn up plans to ensure there is no disruption in the supply of food and fuel in the provinces from now on to the general elections. There will be a bank clearance on June 3, the Central Bank announced yesterday. The supreme Court refused yesterday to the application made by the SLFP candidate for Yapahuwa, seekiyg a declaration of court that the rejection of the nomination papers was unlawful. Mr. V. Ponnambalam, one of the key organisers of the CP in the Jaffna area and Mr. Indika Gunewardene were yesterday suspended from the Party membership. The suspects in the Delta Estate incident who were produced before the District Judge, Gampola yesterday were allowed bail for the sum of Rs. 2,000 each-SU. The shortage of condensed milk and Lakspray will soon come to an end because tins from Hong Kong and Singapore are on the way, according to the Chairman of the Milk Board-DP. On election day the use of loudspeakers is prohibited and a ban has been placed on the use of vehicles for election campaigning-VK. The C.T.B. has incurred a loss of one lakh 67,750|- in the granting of a tender for the sale of old tyres because one official had favoured one tenderer who quoted a low sum while there were much higher tenders-DW. SUNDAY, JUNE 2: The Sri Lanka Shipping Corporation expects to obtain easy payment terms to meet the entire cost of building five new ships for which tenders are now being received. The Price of cloves in the local market is likely to come down following the liberalisation of it's import in India. The Inland Revenue Department and the police have made clarifications with reference to a story in the Sunday Observer last week which referred to certain tax paying residents here who had assets in India and not to repatriates-SO. The Bribery Commissoner's Department will not investigate the allegations of bribery made against those former members of the NSA in respect of whom the Speaker had not granted permission for further investigation. The PM has filed an action in the District Court of Colombo claiming Rs. 300,000 from Mr. P. M. H. Fonseka of Varuna Printers, Colombo for publishing a booklet, which she alleges is defamatory to her. While 50% of the arts graduates are unemployed, only 8% of those with no formal education at all are jobless; these figures are revealed in statistics compiled by the Ministry of Education and the University of Sri Lanka-ST. The Sri Lanka. Administrative Service Association has told the PM that it's entire membership is restive over the question of career prospects in the service. Five members of the District organisation of
TRIBUNE, July 2, 1977

Šri Lanka Chronicle :
the SLFP in Nuwara Eliya have resigned from the Party and joined forces with the independent candidate. The Milk Board is to distribute 2 million pcunds of Lakspray from this month, according to Milk Board sources. During the last week of this month, 6,667,585 poll cards will be despatched for distribution among voters-WK.
MONDAY, JU NË 13: Recruitment of personel to the state sector has been suspended from Nomination Day till after the general elections; examinations for eligibility for higher appointments in the state sector has also been suspended. University dons who resigned from administrative posts such as deans, heads of departments and student councillors, in protest against their salary scales, yesterday decided to suspend their action with effect from today. The channeled consultation scheme for medical specialists and consultants announced by the Minister of Healte last Friday, was unacceptable to the GMOA and the AMS, the presidents of the two associations disclosed yesterday. The Internal Security Unit is investigating statements made by four youths who were arrested at Havelock Town at 3 a.m. yesterday; according to the police, the youths had in their 'possession a large volume of literature suspected to be subversive in nature-CDN. The Food Department has big buffer stocks of rice, flour and Sugar to last till December; according to Food Dept. sources this is the first time that such a large buffer stocks has been maintained; food items that are on their way from abroad will also strengthen the buffer stocks. The Shipping Lines Ltd. has continued to maintain the upward trend in the way of income and has made a -working profit of Rs. 1,60,930 as against Rs. 1,034,126 in the previous year states the report of the ChairmanCDM. About 8,000 teachers and principals, belonging to seven teacher's unions will launch a work-to-rule campaign throughout Sri Lanka from today; they have 10 demands put forward jointly. Today is the 46th anniversary of the first ever geneeral election held in Sri Lanka; of the members elected at that general election the only one left in the political arena and who is contesting a seat at the coming general election is the CP boss, Dr. S. A. Wickremasinghe-SU. The Commissioner of election Scunded a warning to all voters to safeguard themselves against malpractices on election day for the consequences are serious for those found guilty. A government of the UNP will not change the Land Reform Law but only the system of administration of nationalised land where government party MP's and their kith and kin were carrying on the administration today; the UNP had plans to make the villagers and workers benefit from the exercise; this was said by the UNP leader at a propaganda rally. The prevailing soap shortage will end in a week's time; leading manufacturers of toilet and washing soaps said yesterday that they had stepped up the manufacture of scap with the arrival of tallow from abroad-SO. Though the prices of everything had gone up very much in recent years, only house rents have not gone up, and this was because of the Rent Control he had put into operation which did not allow house owners to have their cwn way; so said Mr. Pieter Keuneman in a meeting in the Colombo Central area-ATH.
།

Page 11
Separation or Federalism?
INTHE CONTEMPORARY ERA
"Federal Government ls The Only Solution..." by James
Who said go? S. W. R. Dias Bandaranaike.
Where? In Jaffna.
When? In July 1926. How do you know?
It is fully reported in the Ceylon Morning Leader of Saturday 7
July 1926.
Bandaran aike”5 direct words were, 'A thousand and one objections could be raised against the system,
but when the objections are dissiÇOrme
pated, i am convinced that form of Federal Government will be the only solution.' The title of his talk was 'Federation C
the only solution to our Political Problemis',
Bandaranalike returned to Sri
Lanka (then Ceylon) in 1925 after a brilliant career in the Oxford Union as a political speaker. He missed the Presidentship, but he was Junior Treasurer of the Union, the stepping Stone to the higher office. Politics was his special study. He was an ambitious man. He shed his loyalties to the feudal Society into which he was born. His father was a servant of the Crown in the Imperial Court of the Governor. His grandfather S. C. Obeysekera despised the aspirations of the common man. He had called them "nobodies trying to become somebodies.' But as young Bandaranaike stepped into the island, he became the rising hope of the radical youth of the country. For his fame (at the Oxford Union) had travelled before him. At once he offered himself to be a leader to emancipate Sri Lanka. He founded in 1926 the Progressive Nationalist Party of which I too was a member. The whole country was then getting ready for the agitation for substantial Constitutional Reforms, on the eye of the arrival of the Donoughmore Commissioners.
Bandaranaike had realised, in the same way as Ponnambalam Arunachalam did when he inaugurated the Ceylon National Congress, that communal ConGen SuS was a sine qua non for the achievement
9
of national peace the essential object government:5. Arun in the Tamils with now notorious, letter and E. J. Samaraw
tive President of the
sociation and the League. This letter So had become Bain al of a Federal Con
Today the cry of Separation. it iş bc tration. This cry is ughout the Northe Provinces by every of any substance. have been recognize Constitution, a well government declara nouncement5, a.i. Tan as distinct from S areas, although a colonisation in some ing the linguistic id
The TULF i 5 maak Elections a plebiscit for Separation. No are at present, the ceed in getting a pon şe. Thiç iş problem 3 both nati national. You cannot to it. The future of perity in Sri Lanka issue. It could bec sore as it had been the Plantation of many other count for national or re in all parts of the momentum Çince Bi posed a Federal Syst fifty-one year5 ago. many years of blood and CatalanŞ wil/ autonomy in Spain Greek, and Turki had expected the United Kingdom int. land and Walle5?? B the offing. It is a m men who want peae Will realise that t cally, a move toy rather than towar
At a meting of Nationalist Party 1926 at I I9 Hultado chambers of the S. Perera, with Chairman, a Siche for a Federal Cor retricted male fran by the large asser present with only Şen Şjon. That die my own humble self

and prosperity, res of all good chalam roped he famous, and of Jame; Peiriş ckrama, repecCeylon National Ceylon Reform a dead letter. arand ike'i; Curetitution.
he Tamils is for rn out of fruşproclaimed throin and Eastern group or party These Provinces i in the present di in numerous ion5, and proil-speaking areas inhale.e-speaking Subtle form of laces is threaten2ntity. ing the present 2 for its demand doubt, as things TULF will sucresounding resbound to create Ond and interclose your eyes peace and pro5may hang on this Ome a festering in Ireland (since Ulster) and in rie:5. The moye gional autonomy world had gained andaranaikę proem for Sri Lanka Very soon, after hed the Basques gain national . So would the in Cyprus. Who devolution of the o England, Scotut thje too i5 in dern trend. Wise ze and properity iş is, paradoxifards integration is disintegration.
the Progressive eld on 21 June rf in the spacious late Valentine Bandaranalike a5 me of Reforms titution with a chie was passed nbly of members one solitary disnision came from , I wa5 for a Uni -
tary Constitution and also for mañ e hood suffrage and a restricted women suffrage then. I had earlier in 1924 written in favour of this in the press, having been influenced by men like
Arunachalam, Victor Corea, GoonaFiinha and E. T. de Silva. I also joined issue with Bandaranaike in
the Ceylon Morning Leader over Federation after the meeting, in July 1926.
The Ceylon Morning Leader of 22 June 1926 duly reported on its first page my dia Fent a follows: 'Mr. James Rutnam dissented from the recommendation of the Report. As his dissent was opposed to the Constitu tion of the Party, it was ruled by the Chairman (Bandaranaike) as out of order.'
Out of order indeed! I alone stood up for a Unitary Constitution against Bandaranaike. What an irony of fatel The Chairman brooked no opposition. He was a hot-gospeller for Federation.
I believed then, in my idealistic youth, in a United Ceylon with no communal differences. This occurred fiftyone year3 ago. We were then fighting the British Raj. We did not consider ourselve separately as Sinhallege or Tamils in this struggle. Now I am a digiu5ioned man. Coma munal differences continue to divide us into racial groups, and also it must be realised, into caste groups. I think Bandaranaike had been politically very wise to have proposed Federation. He found support for this idea from the Kandyan National Assembly led by A. Godamune and all; o 1 believe from C. E. Corea, that doughty Ceylonese patriot. It is evident now that under the present set-up no one from the caste groups among the Sinhalese in the maritime provinces, such as the Karawa 5, Salagama 5 or Dura ya 3, not to speak of those considered unmentionable, will ever be able to become a Prime Minister or a Presia dent of Sri Lanka.
As far as the Tamils are concerned it is not fully realised how strong a language could be to bind a nation or State or community. /Morarji Desa himself had admitted that even soka could not prevail over the Dravidians of South India. This had found an echo, over two thousand years later, in the recent Lok Sabha and National Assembly Elections. The Tamil Nadu cry for Separation was effectively silenced without bloodshed by the Nehru declaration that Hindi would not be imposed even
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 12
as a link language. I think the Biafra cry for Separation was checked by the grant of Federal Statu; in Nigeria, of course after a good deal of bloodshed.
In the interest of all concerned I believe the first duty of the New Parliament should be to formulate a Federal Constitution for three States, and not for nine State a5 Bandaranaike had propoied, one for the Kandyans composed of the Central, North-Central, Uva and Sabaragamuwa Provinces, one for the LowCountry Sinhalese composed of the North-Western, Western and Southern Provinces and one for the Tamils of the Northern and Eastern Provinces. The boundarie5 Could be modified or adjusted by consensus.
Say what you like, this problem of the Tamils is bound to reach alarming proportions, if wise counsel does not soon prevail on both sides. We are the defenders of the oppressed, and supporters of liberation movements throughout the world. The SlFP Manifesto specially Stre? Ses it. Jimmy Carter has declared that Human Rights are not the concern of the respective individual States only. Already we hear of demonstrations on behalf of the Tamils of Sri Lanka, both plantation workers and others, in the capitals and cities of the World. We could ourgelveg solve this problem with reason and without hate if only we recall the image and follow the direction of the youthful Bandaranalike of the twenties. I give below his speech which is not found among hi; Collected Speeches and which he himself in the course of time chose to side-step with a political pact, purely because of the insatiate appetite of racial chauvinists and the opposition of political opportunist. This speech was the foundation Stone of the Bandaranalike Policy over which a generation which knows not him iş raving today.
FROM THE CEYLON MORNING LEADER, Saturday July 17, 1926. * FEDERATION AS THE ONLY SO LUTION TO OUR PO LITCAL PROBLE NS'''
BY S. W. R. D. BANDARANA KE
Under the auspices of the Students' Congress Mr. S. W. R. D. Bandaranaike, B.A. (Oxon), Barrister-at-law, delivered a very interesting lecture on "Federation as the only Solution to our Political Problem;”. Dr. İsaac Thambyah presided.
TRIBUNE, July 2, 1977
Mr. Bandarana was necessary is to realise the il present time. A constitution was satisfactory meas. ment was expect fore necessary to and realise in its political questio) taken, a false pr would be very d in the future. self-government. mained what was self-government at。
There were b of Government m One form was system of land t was the Headme vincial administrat
The Nindagam. feudal form of long as the feud. (they were alwa no notice was else. In the Hea. village was consi The King had his Rate Mahatmayas, provinces were divided till one Sabawa. The composed of th family of all thc irrespective of gants had the r the King himself was decision was that meant t nat was a loose fed One Com im On Oa When the Briti island they introd form of Govern tralised form o! introduced had free institution. sent day it was bureaucratic forr
The lecturer the course of for larger meas It did not start riots took place. referred to the by Sir P. Rama Educated Ceylon P, Arunachalam · nal Congress. It W the movement reform. When started the arti the members S selves was that t sould be self G

like said that it the first place nportance of the
revision of the
due in l928. A tre of self-governed. It was therethink very clearly 2ntirety the whole 1. A false step oposal made now fficult to retrieve They all wanted
The question rethe measure of they were aiming
riefly two forms et with in Ceylon. che “Nindagama' enure, the other en system of proion.
System was a Government. As 1 dues were paid ys paid in hand) taken of anyhing dimen system, the dered as the unit. various Disawas, etc. The various divided and subCame to the GanGarsabawas was e head of each se in the village wealth. The litiight to appeal to but the Gansabararely upset. All the whole and Bration bound by th to the King. sh came to the LIced a centralised ment. That cenGovernment as semblance of a Even to the prenothing else but a of Government.
hen referred to political agitation are of reforms. ill 95 when the The lecturer then great part played nathan then the ese Member. Sir tarted the Natiois he who fathered or agitation for he Congress was les to which a 11 Ibscribed themIeir aim and goal overnment witnin
S. W. R. D. Bandaranaike
the Empire. Beyond the securing of a few more seats in the Legislative Council nothing else was done. Those who agaited for reform concentrated their whole energies on arguing in two directions on fallacious bases. The system was not questioned as to its suitability, Secondly they aimed at copying the type of Government as existing in England. The result was that the Legislative Council at present was a most mongrel assembly. It was an assembly of the people in theory but in reality it was utterly useless. Various compromises were made. They were Government Members who were not responsible to any body of voters. The territorial principle was acknowledged, the communal principle acqueisced and when ail was said and done the assembly had no real power. The Legislative Council had a certain measure of control over the finances, but that did not amount to much. The Executive Council was divorced from the Legislative Council which looked like a School Boys Debating Society. That was the nett result of the agitation of the last few years. The price paid for it was the Sinhalese-Tamil Split and the Low Country and the Kandyan Sinhalese split. The minorities, looked with mistrust one at the other. It was wrong to think that the differences were not fundamental. There were men who thought that the differences were created by a few ambitious persons and when those persons died the differences would disappear. A hundred years ago there were no such differences. They did not appear because the Englishman sat on the heads of the Tamil, the LowCountry Sinhalese and the Kandyan Sinhalese.
The moment they began to speak of taking the Government in their hands, then the differences that were lying dormant Smouldered forth. If they considered past history they would see that the three communities, the Tamils, the Low-Country Sinhalese and the Kandyan Sinhalese had lived for over a thousand years in Ceylon and had not shown any tendency to merge. They preserved their language, their customs, their religion. He would be a very rash man who would pin his faith on the gradual disappearance of those differences.
The lecturer then proceeded to outline the difficulties that would
O

Page 13
Provincial Autonomy
crop up. The legislative Council would under the anticipated reformed Government, elect their Prime Minister and the various Ministers. Now there was a certain proportion of members to represent the various communities. If that proportion was maintained, in the ministry too the communities would demand a certain proportion.
A centralised form of Govern ment assumed a homogenous whole* He knew no part of the world where a Government was carried on under such conflicting circumstances as would be experienced in Ceylon.
Those would be the troubles if a centralised form of Government was introduced into Countries with large communal differences.
In a Federal Government, each federal unit had complete power over themselves. Yet they united and had one or two assemblies to discuss matters affecting the whole country That was the form of Government in the United States of America. All the selfGoverning dominions, Australia, South Africa, Canada had the same system. Switzerland afforded a better example for Ceylon. It was a small country, but three races lived there, French, Germans and Italians. Yet Switzerland was a country where the federal form of Government was very succesful, Each canton managed its own affairs. But questions of foreign affairs, commerce, defence etc., matters about which differences and controversies would be at a minimum were dealt with by the Federal Assembly. In Ceylon each Province should have complete autonomy. There should be one or two assemblies to deal with the special revenue of the island. A thousand and one objections could be raised against the system but when the objections were dissipated, he was convinced that some form of federal Government would be the only solution. He had not dealt with the smaller communities. For such communities temporary arrangements could be made for special representation. Those temporary arrangements would exist till the fear existed about one community trying to overlord the other. He would suggest the same for the Colombo Tamil seat. The three main divisions in the island were the Kandyan Sinhalese,
the Low count the Tamils. It w a system that satisfy everyone. the Federal syst amply satisfied if that the problem were a better for someone would and place it bef (Sereval speake comments and 2
Mr. Bandarana that the questio hardly a matter by legislation. financial inequalit jection, so also of education. T could be shared that required was full of cont speaker had hit t Why not remain Why all that wo Nilo nation dese a nation if it did
IS IT NOT A Teachers' Diplo (so far) becaus should be applit examinees ? Tha |6 months whi their minds as 600 are interna the other way ginger group w - Jevel? That oth disation was na however, has helpless to do out for subject standardisation That whilst the away, the teac That a great de and a whole lot mental authorit district quotas mination) of th standardisation for a separate than under the given rise to t That unless th enough that Tamils to ask f suicidal raciali disastrous and

y Sinhalese and as difficult to find would completely That was in brief sm. He would be it was recognised did exist. If there m of plan he hoped think about it bre the people. rs then made sked questions).
ike in reply said n of religion was to be dealt with The question of y was a serious obwas the question he common fund among provinces help. The subject roversy. The last he nail on the head. under the British rry and discussion? *ved the name of lot want a measure
of self-Government. It deserved to be wiped out of the surface of the earth.
Dr. Isaac Thambyah said that the lecture was powerfully delivered and reasonably thought out. He hoped that a great deal of interest would be created. The British Malaya was the only place he knew where Federation was working and working well too. He suggested that their leaders
of thought in Jaffna and Colombo
should pay a visit to Malaya and come back and tell them what they thought of Federation. In conclusion Dr. Thambyah congratulated the Students' Congress for its choice of lectures. Sometime ago a gentleman spoke of the ideals of education. That night. Mr. Bandaranalike had spoken of the ideals of Government. He moved a vote of thanks to the lecturer. The vote was carried with acclamation-Jaffna Cor.
sea-1
FACT that that the results of the postgraduate ma course have been withheld for sixteen months e of a squabble whether media-wise standardisation 2d to decide on the class, grades and passes of the t the fate of 00 teachers has been in the balance for lst the University authorities are not able to make up to what they should do? That of these 100, about 1 students and 500 are external students (or it may be round 500 internal and 600 external)? That a small ants media-wise standardisation even at the postgraduate ers (saner elements) have pointed out that such standarke d racial discrimination? That the small ginger group, effective pull in high quarters and the majority has been anything? That whilst some kind of case may be made -wise standardisation any attempt to impose media-wise
would vitiate the concept of university education? University authorities continue, like Nero, to fiddle her-examinees in question are in a permanent quandry? al depends on the results? That promotions, increments of matters depend on these results? That Governties should realise that media-wise standardisation and have made a farce and mockery (based on racial discrihe university entrance examination? That if media-wise is introduced at the postgraduate level then the demand state for Tamils becomes even more valid and justified present racial discrimination and in balances that has he emotional demand for a separate state for the Tamils? he majority in the majority community realise, soon a minority caucus within the majority is driving the or a separate State and do something to stop this st thrust, the country will be plunged into the most divisive conflict? -
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 14
Point of VIEW
UN P And the famils
la Comment. On a Public Statement Ci Principle by
J. R. Jayawardene ---- by R. Kahawita
I do not know how many people -both Sinhala and Tamil speaking -have reacted to a Statement, reported to have been made by "JR'' at a political meeting that his objective is to be the Prime Minister for the whole country and not for only a section of the people. His premiership will be North to South and East to West.
Obviously his ambition is to be the premier of a United country. "One country one people' is the basis cf his ambitions. We can believe that this will be his goal, because even in the Party commitment of 25th May he has pledged to solve the Language
and other problems of the Minorities
at an all party conference, thus elevating the conference above politics while getting all their views at the same time work out a workable and permanent solution to the problems so that all national communities can march a head in harmony, perfect understending and trust in cach other, with one common objective of building a united democratic nation.
Conferences tid discussions are well and good but what is resolved at these conferences must be written into a document to
guarantee he inalienability of these
resolutions. That document should be the Constituticn. Here again, "JR" has committed his party to give a clean, workable, democratic Constitution so that all national communities can develop their aspirations, cultural, e cor, comic and traditional, in keeping with their respective societies. Therefore, the former, “the round-table conference' must precede constitution drafting.
We can trust his intents, because a ready he has put into motion a fact' finding committee to sort out the genuine grievances aid short comings. To take his intentions to the grass roots he has matched 4 candidates at the forthcoming general elections to contest the tra ditional Tamil speaking constituencies. His nominees may
TRIBUNE, July 2, 1977
not be successful
ings but the Serve a very of gauging the Tamil speaking what numbers with his policy This strategy W nost seven a speaking voters considered alim du nin - to what " committed itse: festo regardis and other issues speaking comn results of the those areas she background ari. board for the party conference
For the first ti pendence, we have der who has come finite programme nation to solve c munity problems.'
What are his in which he is going to people?
They are: Goin Tamil speaking are to find out dem mood of the peo non-party conferen out difference and
Elsewhere in Rutliniam, who mi a long time, abou young S. W. R. . career) on the qu D. Bandaranalike || structure for Cey validity row. The Pact was an atten for two of three ties of the centur) Bismarckian or N out to the federal * other countries.
Great Britain, h World. Ceylon has already done t turn separatists. ties should enjoy would exercise i way the majority inst Party will f which the Party y Subsequent Cong autonomy in their naike Chelvanayak the LSSP still see naticn states (one cannot withstand and 'devolution' of different kinds.

at the hust
exercise wil! seful purpose mood of the
people and of them are
ill involve alths of Tamil This can be st a referenthe Party has in their manithe language of the Tamil unity. The elections in paid form the i the springproposed "all
ne, since inde
a Political leaout with a deand a determiur “inter-com
struments with mould a united
g out to the :as in numbers ocratically the ple involved, a ce to hammer
UNP's Roundtable
solutions into a constitution. A leader is of no value without a following. Every leader expects a following to endorse what his objectives are: So it is up to the various communities, social and religious groups and intellectuals etc. to give this leader that support and be guided by him. Let us then prepare the way now, if he is called upon to form a Government, that he will have the backing to implement what he has planned to do "to settle the minority issues.'
We have specifically picked up the leader of the United National Party, because he is the only leader who has, so far, chalked out a plan to wipe out inter community differences. If others too come forward, the same co-operation must be there; for the ultimate end is not to separate the communities but to weld them together to form one people one country, this shall be the common denominator to all parties or groups who seek a solution.
Then as one leader has stated clearly what his plans are to bring all communities together, let all other laders, in spite of their poli tical differences join hands to find a solution to a problem that has befuddled us since i940.
then write the
this issue, we have published a piece by James T. akes his welcome appearance in our columns after t an important argument in the early 1920s (when D. Bandaranaike was on the threshold of his political estion of a Constitution for the country. S. W. R. had, at that time, very forcefully advocated a federal lon. What, he said then seems to have even greater re is no doubt that the Bandaranaike-Chelvanayakam mpt to have an embryonic, but partial federal system component parts he had envisaged. The early tweny saw the beginning of the end of over-centralised tapoleonic nation-states: and the world begun reaching unions such as the one that emerged in the USSR and Today, federalism, or 'devolution' as it is called in as become practical politics in many countries of the needs a new Constitution. The 1972 Constitution he country a great deal of harm and has federalists to Even the JVP has conceded that the national minorithe right to self-determination, (but whether they t to effect separatic n would naturally depend on the community deal with the minorities). The Commuind it difficult not to go back to the programme on was formed (and which has not been changed by any ress) that the minorities should be allowed regional 'traditional homelands'. The SLFP has the Bandaracam Pact as a model to follow. Only the UNP and m to believe in the now anachronistic concept of : nation, one country, etc) but the UNP and the LSSP for much longer the worldwide trend for greater which can find practical expression only in federalism
-Ed itor.
2.

Page 15
ང་།།
Gigantic Ťask
A ESSON FOR CEYLON
FROM INDA
Weeding Out Corruption
Modhumita Mojumdar
One readily sympathises with Morarji Desai for many reasons.
His task is by no means enviable. And this is not simply because our economy is in bad shape and providing jobs for everyone within the next ten years, or even removing destitution within this brief span of time, will be a formidable task; but also because he has taken on the onerous responsibility of restructuring the entire constitutional framework so that the institutions of
democracy may function with a degree of efficacy. An equally gigantic task, though not half as
spectacular, will be to introduce a modicum of administrative efficiency in a system of government that has become effete and thoroughly corrupt in the thirty years since independence.
The advice of Jayaprakash Narayan for the setting up of Lokpals and Lok Ayuktas is important in this context. J. B. Kripalani, too, has stressed the need for a concerted drive to cleanse the administrative machinery of layers upon accumulated layers of grime that has clogged it almost completely. The rule that the Janata MPs will have to declare their assets, was
also intended to project a clean
and upright image of the Janata Party and its Government.
Lokpals and Lok Ayuktas modeled on the Swedish system of Ombudsman will certainly be an important and much-needed step towards administrative reforms, But the task of running a clean and efficient government will only begin and not end with them. For, a system so notoriously corre upt as to have reduced the Vigilaince Commission to a mockery will always find ways and means to rent der i ineffective even the most independent and powerful institutious devised to keep a check on its functioning.
The only fool-proof method will be for the men in authority to set an example by observing the most impeccable norms of public
3
conduct and pl This is a tall or
the members of
are dishonest or cause the pulls : erted on them that it will take power to resist t
It will be too me that corrupti high places, wo blatant as to be its ways are in the most honest son may fall a vit less the watches often takes the gifts that cannot out appearing to not downright ruI ship are lasting to brush aside, cultural milieu v. primary loyalty is the clan.
Friendship also mands of recipr line dividing just is admittedly a What, for instan ter, or any other do when a frier letter of recon job? To refuse kable and could ruining a career. the other hand, the hopes of hal people who are but do not havi contacts,
Habits grow. Pr. are difficult to r of what may app ness or generosit confront the man dossier full of ine ded interference ers and worse. rity of insisting should conform is lost for ever. big boss is eve to turn a blind e pee note passed to make the file fMOV e
It is precisely
that has made Jayaprakash Nar; to recommend a matter how just. the advantage of ved in the Gover our Ministers?
wielders of powe hands of all res.

rivate behaviour. der-not because the new Cabinet insincere, but beand pressures exwill be so great superhuman willhem.
simplistic to assu
on, especially in
uld always be so easily discernible. sidious and even and upright peretim to graft unout sharply. Bribe form of loving be refused withbe brusque, if
de. Bonds of kins
and are difficult especially in our where a person's to the family or
has its own deocity. And the ice and nepotismo very fine one. ce, does a minisinfluential man, ld's son seeks a n mendation for a would be unthinwell result in Acquiescing, on could snuff out f a dozen young better qualified e the necessary
ecedents, once set, eject. Little acts lear to be kindy accumulate to of influence with a potism, high-hariin routine mattThe moral autho
that subordinates
to the rule book Willy-nilly, the ntually compelled ye to the ten-ruunder the table of pending work
this realisation B. Kripalani and ayan resolve not nybody's case, no But they have not being involinment. What of It is not for the r to wash their bonsibility.
The Sanjay phenomenon has made people, eyen ordinary people critical overnight of the way por wer is delegated to the wives,
sons and hangers-on of politicians in
power. Why should a minister exert his influence to make his son an MP or an MLA Why should the wife of a Chief Minister or the huisband of a former Chief Minister, for that matter, be given a party ticket for contesting the election in preference to other, and possibly more deserving candidates?
Why should the sons of powerful men and women be groomed as heirs to power in the youth wings of this or that party, or act as Government emissaries even when they have no official status? Why, in short, should political power be the monopoly of the Shuklas or the Mishras?
A simple answer to this would be that politics happens to run in certain families, just as a doctor's son often becomes a doctor and a lawyer's son a junior to his father. This, however, would overlook the fact that in politics Indian style, more than in any other sphere, power is shamelessly wielded in order to give a leg up to aspirant sons, daughters and even daughters-in-law as in no other country in the world. If the new Janata Party Government is to project a clean image, individual members of the Governs ment will not only have to be above reproach but appear to be so in the eyes of the people.
It is nobody's case that the legitimate political aspirations of those who are closely related to a minister should be sacrificed. But budding politicos should have to work their way up without being foilsted on the masses from above just to Satisfy the private dreams of a single person, no matter how powerful and influential he or she may be. Unless this is done, at considerable sacrifice of the traditional sense of "responsibility' for one's own family, the Janata image will soon tarnish and become indistinguishable from that of the Congress coteries which have wielded power uptil now.
The Janata label has obviously put a great onus on our present
rulers who are bending themselves
backward to prove that they are, indeed, accessible to the common man. In Delhi, daily durbars are
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 16
ܡܢ
held at the houses of the Prime Minister and the Home Minister
apart from the weekly audiences at the home of Lt. Governor D. R. Kohli. While this may be good public relations (and not even that, if reports of Mr. Desai's impatience with the crowds are to be believed) it is a practice that smacks of a feudal system of government and should be dispensed with as soon
* aS possible.
Before that, however, the administrative machinery vill have to be geared up so that it is possible for the ordinary citizen to get justice through the normal channels. Officials whose indifference and callousness send people to the doors of ministers should be considered inefficient and appropriate
entries made in their personal records. If work gets done quickly and efficiently in a routine
manner, there will be no need for the personal touch that so frequently sought to be misused for private ends by the admiring Crowds Which gather around ministers and their ret inte.
-Mainstream
@ @
N D A
Assembly Elections
New Delhi, June 9,
The Indian electorate has once
again proved its maturity-not only
by rejecting everywhere independent candidates including the Janata rebels and those backed by the Sangharsh Samitis; these lindependents would have been a source of instability. The voter has also given evidence of his sense of responsibility by giving the Janata an overwhelmig majority in precisely those states in which no viable alternative was available and there was a danger of instability. The electorate, however, has not been indiscriminate. It has shown preference for a more forward looking alternative wherever it seemed to be available, The performance of the CPM-led united front in West Bengal, the Congress-CPI alliance in Bihar and the All India Anna D.M.K. in Tamilnadu is evidence of the preference
TRIBUNE, July 2, 1977
of the voters. T by the performan and the CPI in Pi two did not clash although the C. P. vantage of an all Akali-Janata Conglic
The election r ten States and tw tories have also voter is Still un the Congress, nor in a position to of the situation internal squabbles and the revolt of to get the ticke that the Congre its position, but c follows the exam Bihar Congress from Sitaram Ke of the Caucus; if also the congress the voter it will h; pany with Indira Caucus. Rajasthan show that the ki provided by Moha have only a mar;
The performan parties in Bihar popular attitude t volution. People the best candidat in Bihar that the some of the worst Janata candidate record and lives exploiting the co the Sangharsh Sa paigned against voted for parties indeed, the behavi electorate has sh was Lok Nayak Jay when the describ cracy as immature on the clamour f and the revolt w The race for party sequent innerpart the sharpest in Bit could have done had it overcom in its ranks. The lence in the State ness of political the electorateunwilling to allo booth capturing witnessed during poll in the State; prepared to resis laying down their unity was achiev men after casting inspired confiden

is is confirmed e of the C.P.M. Enjab where the with each other
M. had the adance with the ffiera £e.
suits from the o Union Terrishown that the willing to trust is the Congress take advantage created by the within the Janata those who failed b. Bihar shows ss can retrieve only if the party ble there. The issociated itself sari, the agent in other states Wants to Woo ave to part cornGandhi and the results however ind of leadership hlal Sukhadia can ginal impact.
ce of different also reflects the owards total revoted not for es, for, it was anata had fielded : candidates; one had a criminal by bullying and immon man and miti boys camim. The people of their choice. our of the Bihar own how wrong aprakash Narayan ed Indian demowhile commencing or Janata tickets within the party. I tickets and cony Squabbles Wete har. The Congress better in Bihar e demoralisation large scale vioshowed the acutea WareneSS among he people were w practices like or bogus voting the Lok Sabha they were even t gangsterism by lives. Whatever ed by Congressoff Caucus agents ce but the un
Congress Still Suspect
derstanding reached between the Congress and the CP helped even more in mobilising the electorate. But the electorate was not yet willing to give up the Janata altogether; it was only interested in showing the new party its place so that it does not become too big for its boots.
Nowhere was the hold of the Caucus over the Congress stronger than in UP, Madhya Pradesh and Haryana, and in all these States the party's performance could not have been poorer. The sucess of Bansi Lal's son, Surendra Singh,
as an Independent in a constituency
in which the Congress had not set up any candidate does not mean that the Caucus is favoured by the people. It only shows the capacity of the Caucus to cause damage to the Congress-which is how those who had taken the lid off Bansi Lal crimes, former chief Minister Banarsi Das Gupta and PCC chief Rao Nihal Singh were defeated. Incidently the election of Hardwari Lal by a big margin shows that the Charan Singh backed Jat leadership of the Janata cannot take the people of the State for granted.
Although in West Bengal the Janata has been cut to size and the people have clearly indicated their preference for left-oriented politics, the Janata can no more complain anywhere that the Congress is trying to put obstructions in its way. It is precisely to deprive the Janata of any opportunity to suffer such excuses that the people have given it such huge majorities in most States and in the Delhi Metropolitan Council and Municipal Corporation. The Party has not been given a vote of confidence; the Party has been put on trial and its future will depend on how it conducts itself. But the result from Tamil nadu and Pondichery have shown that it has to go a long way to win over the Southern States.
The near total rout of Janata in Tamilnadu reflects the apprehension of voters about the obscurantist views of some segment of the conglomerate. The Congress, without any cadres worth the name could do better, comparatively speaking, because it attracted all those who are opposed to loud regionalism.
SPECAL CORRESPON DENT
-New Waye .
4.

Page 17
Despair in Congress 2
New Delhi, June 19,
The Assembly election results have proved wrong our expectations which seem to have been based on a subjective assessment of popular disenchantment with the Janata party. Last week we expressed the hope that the Congress and its allies would be able to wrest at least one third of the seats contested. This has not happened. Why?
The disenchantment with the Janata is no doubt a growing reality. The process will gather momentum in the coming months, not necessarily evenly all over the Country, because of the legacy of the anti-people policies of the government and the Janata's in
capacity to reverse the anti-growth
pocesses set in motion by Indira Gandhi at the dictates of the credit agencies like the IMF and the World Bank.
Our assessment of the built-in inadequacies of the Janata party to reverse the anti-growth policies may offend some of the Janata party members who, during preand post-split periods had fought for the restoration of correct socioeconomic perspectives and who constitute at the moment a marginally significant segment of the ruling party. They might argue that they would continue to fight for the policies they had championed, though unsuccessfully, while in the Congress. Such an argument might appear plausible to the gullible but not to any intelligent observer who has a perception of the forces that influence and manipulate economic policies.
The Janata party's victory was determined both by objective and subjective factors. Firstly, the ASsembly elections were held too
- near in time to the Lok Sabha
elections held barely three months ago. No high pressure campaign was needed to convince the people why the Congress should be defeated. The memory of the emergency coupled with Indira Gandhi's machinations to retain her control over the Congress as exhibited in the election of the Congress president, was too fresh to be erased by Congressmen's offer of apology to the people. Secondly, there was a widespread feeling, notwithstanding critical remarks being made in trains, buses and coffee houses, that 'we have tried the Congress for thirty years, why not give Janata at least five
15
years to redeen Congress and
performance sel professions, col counter the p ou É lo-k becaus gap. So the
ard anti-eme helped the Jana maximum vo tes.
The Congress not take advant misgivings abou cause chey col alternative prog ple as they hav how they were ting anti-nation only correct p have led to s and Wide ning parities. They all criticise and Gandhi and he to impose on t policies which World Bank in selection of ca was made to gi the party. It is results that the allies were able disen chantment into anti-Janata tent they were themselves from her caucus.
The failure o Come up to expectations is in two opposit tion of Cong the states whi not been held a Sabha may tend Already those with the PSP have begun to s to Janata presi khar's appeal party and str Some Congress are weighing of switching o party with whi
- in common tha
of the left-of-c Congress.
The Congres sembly election strength to the party who des principled debi ideology and during the Nel nise the party ! with a view to tive opposition

its pledges?' The its allies, whose om matched their ld not effectively asantry's fatalistic of the credibility anti-Indira Gandhi 8ency sentiment La party to garner
and its allies could age of the people's the Janata beld not present an ramme to the peoe not yet realised bluffed into accepall policies as the olicy package that tagnation, inflation of economic disso failed to sharply repudiate lindira mafia that sought he people a set of served the IMFerests. Even in the ndidates nic effort ve a new image to obvious from the : Congress and its to articulate popular with the Janata votes to the exable to demarcate Indira Gandhi and
if the Congress to its own minimum going to reflect a processes. A secress legislators in bre elections have nd also in the Rajya to cross the floor. having past links or Socialist party how a vulnerability dent Chandra Sheto join the ruling engthen his hands. right-wingers also she pros and cons wer to the Janata ch they have much in the radical urges entre forces in the
defeat in the ASis is likely to give se elements in the ire to initiate a ate on Congress programme evolved nru tera and reorgaFrom top to bottom
making it an effecparty in Parlia
ment and State assemblies and use it as an instrument of the long delayed urge for social transformation. If the centrists and left-centre elements fail tio effectively intervene they Wil only accelerate the process of disintegration of the Congress.
The most vulnerable states are Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka and Assam. On the whole, the Congress rank and file are thoroughly demoralised which poses the danger of a further vertical split in the Congress.
For Congressmen who are disillusioned with the leadership and also have no hope that the party can be revived by a new set of leadership, a split seems to be the only way out. For those who cannot join either the Congress or the Janata, there is no alternative nucleus around which they could rally. The short-lived (CFD) had created hopes among Congressmen and non-party progressive political activists. They are in search of an alternative which may unite all the democratic and left forces.
An atmosphere of despair continues to prevail inside the Congress the reasons for which are two-fold: the absence of a cohesive leadership at the top and Indira Gandhi's dogged struggle to retain her grip over the organisation. Talking to Congressmen one realises how attempts to reorganise the party are being thwarted by the caucus. Nevertheless, some efforts are being made by several groups to initiate moves to bring organisational anu popular i presSuire on the former Prime Minister to keep her hands off the party for at least some time. Some other members are still indulging in the futile excercise to persuade indira Gandhi to denounce the caucus and assume leadership.
The older generation of Congressmen look at the problem a bit differently. They would like to ignore or out manoeuvre Indira Gandhi’s machinations without openly denouncing her policies or methods to consolidate her personal power. This group is represented by the Congress president and men i like Kamolapati Tripathi and Mohanlal Sukhadia. This does not mean that they want to bring her bak to the centre of power. But it is quite exasperating for those who would like a
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 18
sharp break from the party's immediate past. The question raised by the protagonists of a quick change is: how is it that the Congress did not put up a candidate against Bansi Lal's son in Haryana? Similarly, in UP, Bihar, Orissa and Punjab notorious henchmen of the mafia have been selected as party nominees. To the extent the central election committee of the Congress did not act against
mafia it is held guilty of not allow
ing the revival of democratic functioning in the party.
On the other hand, centrist elements in the ladership argue that but for the Assembly elections, they would have moved faster to free the party of the caucus influence. The existing state Congress committees are all nominated by Indira Gandhi and her close operators. Her grip over the Congress organisation cannot be weakened unless the composition of the State committees is changed and right kind of people are piaced in strategic positions. Again, there is no definile criterion to identify the 'right kind of people' except, and to begin with, that any one who is not prepared to demarcate himself from indira Gandhi cannot be trusted.
Secondly, a mere change in the state leadership may have some group advantage but cannot deliver the goods unless it premises its activities on a programme that may stir the people into action. Here comes the Crucial role of men like Y. B. Chavan, former Foreign Minister and now leader of the opposition. Being a product of that phase of the national movement which was marked by action-oriented intellectual ferment in Maharashtra, Chavan un doubtedly has a correct perception of the political processes which derive strength from the interplay of socio-economic forces at a given moment, But, he suffers from Subjective diffidence that he acquired from the bitter experience of the pre1969 split in the Congress. This explains the visible gap between his understanding of the situation and actions. According to some observers Sardar Swaran. Singh be." longs to the same category.
From his election campaign speeches and the response they evoked one is persuaded to surmise that Chavan may shed his diffidence in organisational matters and play a more positive role in national
TRIBUNE, July 2, 1977
í He
politics in the The role of me Swaran Singh rated in dismant political and ol tures without \ for the restor developmental succeed.
The left-of-cef challenged indir last AICC sessi preparing for til the battle again. may come into in the form of a session of the organisational el tes. Of crucial ever, is the pr left-of-centre fe work out to wi segments of the bound to be aff ening economic ing months. Th these forces w by their capaci volve the cent Chavan and Sw; one hand, and over those whic in their own v CaUCLS St. FlICillre nisation, on the So far the is concerned he stigma of being nominee. This tively do by hav to the Congress such leaders as anti-caucus. This tore his image a table to the larg men but also as an unifier of critical juncture
the lidiah Nati
事
IN A TEA EST
The Prop
by ina Trimme lim estate life :
large preportion
even such as th count much in and in the litt cially where we al normal comml ted the post w impatience, it

coming months. like Chavan and Cannot be undering Indira Gandhi's ganisational strucwhich the struggle ation of Nehru's Strategy cannot
tre elements, who a Gandhi at the on, are reportedly he second round of st the caucus. This the open either lemand for a special ACC, or in the ections in the stasignificance, howogramme that the proces pro POSe to in back the various 2 people who are acted by the deepcrisis in the comhe effectiveness of ill be determined ty to actively inrist elements like aran Singh, on the neutralise and win might be acting way to isolate the in the party orga
other.
Congress president has to outlive the an. Indira. Gandhi he can demonstraing special invitees Working committee are known to be will not only ress a president accepe body of Congresshelp him emerge the party at this in the history of
onal Congress.
G.S. -řNew Waye 彎。
ATE-28
rietOr
small things assume S. Little pleasurese post coming in
the daily round, le Bungalow espewere, cut off from unications, we awairith eagerness and was our only life
First Wisłę
line to the outside world. We had no telephone there except connection with the Big Bungalow, and that too was in the factory. Was it any wonder that awaited the advent of the tappal cooly every day. The post master held one key to the tappal bag and my husband the other. Should my husband be out in the field or factory when the tappal cooly arrived, the canvas bag was left on his writing table, unopened, till he returned.
In the best circumstance the arrival of the post must Surely bring a certain pleasure. It is one of the pleasant things in life. There's always the luck of the draw. Who knows what wonderful message or missive it could bring. Man is always a speculator at heart and even the severest orthodox mind finds an outlet in chances that lie in the post.
"Sunny', called my husband one day, 'I have news for you'.
hurried to join him.
"Oh! is it anything nice?'
"Depends on how you look at it, Here, read.'
glanced over the letter he gave ne. " .
"Have you ever met him before?' asked.
“No! I haven't met either of the brothers, nor the old man, their father, who first owned Brae. He died shortly before I took over, a very pedantic old man who brooked no interference and who, incidentally, was the cause of near ruination of this place.'
"Well, anyway the son will soon be here, and you say its his first yisit.’”
'It's his first visit to Brae as far as know, but they have vast interests out East, carpet factory in India, estates in Malaya, and trade interests even in China, I think. But more important is the fact that he'll be here about the middle of August. We've just over a month in which to get ready for him, and the Big Bungalow is far from complete. After all he's one of the co-proprietors. So I'm afraid, Sunny, we'll have to get going.'
Immediately my spirits rose. Action ahead, movement, things to do, to scheme, to plan. I was sick of this desuetude, this recession from active life. How long can one read or write letters or sew
6

Page 19
Getting Ready
There was much to do during
those days of settling in. My husband gave me a free hand in all matters of the house and home. Colour schemes, furniture, furnishings, were not his metier he said.
They used to be attended to in the old days by lady friends who took a motherly interest in his bachelorhood.
'Go along and do as you like; only remember not to bankrupt me completely, and keep within the bungalow allowance for furni" ture and upkeep' he told me.
Happily took my place as a house decorator and began devising colour schemes for the different rooms and deciding on the furnishings to Suit each one. My efforts were as much to make our home comfortable and attractive as preparations for the visit of the proprietor. He had only happened to come into the picture just at the time when we were busy with our own concerns and trying to get order out of the chaos or rebuilding and remodelling.
Tins and packets of distemper filled the store room and spent my days Superintending the mixing of colours, and even tea ching the workmen how to apply the stuff on the walls. hovered over them, with unlimiteu patience, them on satisfied with nothing but the best effectis, however te dious the process, and however many times the distemper was applied.
began with the sitting room, a large sell-proportioned square with a half-octagonal bay. But it was dark within. The only light came from the eight long windows of the bay.
I had the walls scraped down practically to the masc.nry and replastered. What colours were exposed as each coat was removed A bright emerald green, a 'shocking' pink, Venetian red but decided that deep cream like old ivory would suit the old room best. The beautiful carved old-time ceiling that had grown sooty with the years was cleaned and painted cream to reflect light end it looked exactly like those white embossed ceilings one sees sometimes in old English houses. -
The dining room which had been completely rebuilt was distempered in a pale shade of Sunshine yellow, almost a delicate lemon, and my Gossip Room the Sunniest of them all was done a blush grey.
7
uirging
Queen Victoi another dark ro and ceiling of the passage b chamber and th Visitors' Room warmth of a sc
But I really 1. own bedroom. or less square mous straight b room, with win length which fl light. These sixt were my deligh our little strip always gay with scented with Madonna lilies. close the moun Brae to wered the unceasing , night and day. green with hea the sides of a cu at the bottom yond those he feet had ever lower part whe under the giant bank, belonged cardomon pods dried by the Ei mon chief) and spices were in
The mountai seemed to bel They dominated outlook, nevei of primeval gra: ing I would stai watch the sun darkness of t 2nd awaken t with his beams
Mohini, the
Woods, and c Surely have o dwelling as part impelled to c. own colour schi green, a Soft g tinge of grey
expanse of asbe bedroom. This c to the Wide fr wood picture ra the deep cream
looked rour were over and good.
'What about my husband on you going to ( ühe stuff we v soon be here distempering.'

ria’s bed chamber om was given walls Cream and so was et Ween the bede sitting room. The
glowed with the ft shade of peach.
et myself go in our It was large, more except for the enoray right across the dows along the full pod the room with een feet of Windows it. They opened on of garden that was flowers and sweet Proses, buddlia and But beyond and tains that encircled to the skies and gase looked on us The steep slopes Vy forest rose like b and we who were could not see besights. No human climbed them. The re cardomons grew : trees and on the to the estate. The were gathered and insaal Baas (Cardasold in Kandy for uch in demand.
in and the forest ong to our room. the scene and our tired of that view ndeur. Every mornhd at a window and touch the sombre hose forest slopes he sleeping trees
of silver light. Goddess of the if the Wild must ften mistaken our of her abode. I was arry out Nature’s eme, and so I chose {reen with a slight in it for the great stos ceiling in our :olour was extended ieze where a dark ail separated it from
walls.
ld after my labours
found everything
it Sunny?', asked e morning, "Arent Colombo to get all yant. Sir John will and you'll still be
I awoke with a start to the fact that my husband was right. Sir John would indeed be here in less than a month.
My rusband had never met Sir John Barlow whose first visit this was to Brae. We only knew that he was the elder of the two brothers who now owned the estate and that he lived in the Manor House of his country seat an estate of several hundred acres in Sandback on the borders of Cheshire. We had also been told that his wife was a Lady in her own right and that both of them went hunting and rode to hounds and he in spite of his many business activities, was essentially a country Squire. - -
looked round at the unfinished state of the bungalow the buckets of distempter still lying about the uncurtaind windows, the floors that need several coconut husk polishings. Heavens and the beds had to be ordered curtains bought and sewn, a hundred and one things to be done before we could be ready for the proprietor. I was in danger of being caught not on the Wrong foot but with both off the ground. These thoughts flashed across my mind and panicked
Il go today," said impulsively. "That's impossible' my husband said, well used to my impetuosity. He was the brake to my Hundred Horse Power energy and enthsiasm. "You haven't even packed!'
"I'll pack now, and I can get away this afternoon. I should not have left it this long "I begin to pack at once.'
"As you like. But don't leave too late. You know I don't like your going all that way alone. wish we had the Fat Boy. He was a trustworthy driver. We know nothing of Cruz. He has been with us only two weeks and for all his wonderful certificates prefer to give him my own once over.'
The Fat Boy had been my husband's Muslim Chauffeur for several years, but had left owing to ill health. Cruz we knew nothing about. He had recently been en gaged on the strength of his certificates only.
I began to pack immediately; but with one thing and another to occupy me I didn't step into the chair till long after the evening horn had called the collies home.
- - - 尊
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 20
SHORT STORY
The Vote
Punchirala lifted the mammoty onto his shoulder and started walking towards the paddy field. It was not yet dawn and hardly any one was about, only a few other farmers like himself who were on their way to the fields. Though in this bad light, they were hardly discernible, the sight of the fresh young Sprouts never failed to fill him with delight.
"To think that the grain that sowed with my own hand, sprouts like this, then grows to maturity and yields grains in its own turn. What wonder there is in this soil that year in year out goes on producing for us!" Punchirala was a philosopher in his own right and often when he worked in the fields he would be lost in thought. He tended the field like he would his own son, for had it not come down to him for many generations now? No doubt, the size of the fields had gradually decreased with each successive generation, and what was left to him was a very small plot, but he was so proud of it, a true farmer in every sense of the word.
"Your land means more to you than even your family' his wife was often known to complain, for he used to spend almost all his waking hours in the fields and his family had great difficulty in persuading him to leave it for a while to attend Some village happening or to visit town. For, when it was too dark to work in the fields, he liked to sit down at home, imbibe something potent and sometimes chat to his friends.
On this particular morning he was ruminating on the vagaries of life, and specially on his son, who had turned out to be a great disappointment to him, and with whom he had had a bitter
exchange of words just the previous night. His son's words were like knife-thrusts in his heart. For the young man did not share his father's love for the land. He considered it beneath his dignity to soil his hands working in the fields, for had he not an education, which would
enable him to secure a job in an office. This was a continual bone of contention between father and son, the latter preferring to idle
TRIBUNE, July 2, 1977
away his time un job was secured, as though he m effort to obtain blamed his wife f the boy had adop childhood his want her son to mer and so she as much as possil to the fields father's occupatio emerged this called Gamini, w a farmer nor a with a schooling to be desired an look which was u east. He and sweed the ran employed who w Sing in large nun "No doubt an portant, but not the wrong values For what are they ther to follow occupations, nor if they do get a had insisted on with me since he this problem wou Besides, who is g the land, when
Hearing an ul noise and activity dered what all th about. People we all over the place ding down to when he heard Banda calling out “Punchirala, yc quickly. One of who is standing f tributing free sh hurry, you'll mis What do I want a
already got one go to town B don't vote for hi shirt?'
'Don’t be a Do you think eve a shirt is going Leave all your si
and come and ge
of us. If you do it to your son, o any case you can Mahatmaya has will probably prc moon!'
So Punchirala a be persuaded to friend to listent of the politician bait he had to

til such time a and it was not ade very much one Punchirala or the attitudes ited. From his mother did not become a fardiscouraged him ble from going pr learning his n. And so there finished product sho was neither n office worker, which left much d a mental outtnreal, to say the his companions ks of the unere daily increanbers.
education is imwhen it imparts to our youngsters. fit for now ? Neitheir traditional to work in towns,
chance I wish my Son working was a child, then ld not have arisen. bing to look after am no more?' nusual amount of Punchirala wone excitement was re running around ... He was just benhis work again his friend Ukku
to him.
bu' de' better come
the Mahatmayas or election is dishirts. If you don’t is it for sure.' shirt for? Haven't
that wear when esides, what if | m after getting the
fool, Punchirala. ry man who gets to vote for him? ly scruples behind t it like the rest n't need it give r even sell it. In listen to what the zo say to us. He I mise us the very
lowed himself to go along with his o the fiery speech
and receive the offer.
Punchirala
Perhaps a week later, Punchirala was once more called by his friend to attend another meeting. He went again to listen to what the previous man's rival had to say. As was expected, he promised them oh! so many things-to alleviate their lot at all costs, give them food in plenty, jobs for all, water for irrigation. There was no end to the list of promises. That evening, followers of the candidate visited all the homes and distributed money. Punchirala was loth to accept it but his family called him a fool and compelled him to take it. Gamini was especialiy pleased, because he was the proud possesor of two new nylon shirts in addition to extra cash to enable him to visit the local cinema.
From that day; up to election day a large number of canvassers from all sorts of groups, left, right and centre, visited Punchirala's home. People who from the last election to this had not thought of them, let alone thought of visiting them. Punchirala viewed them all with caution, for had he not witnessed six or seven elections in his lifetime and seen what they had achieved?
is this all they have to offer us2 he thought to himself. ''These empty promises?'
Punchirala's vote was important. So was every other vote in the village. Thus, with dogged persistence, he, and many others like him were wooed by those seeking power.
The day of election dawned and Punchirala went to the polling booth with his usual calm and measured tread. He stood in a queue with the others. He could see the faces of those who had given him the shirt, those who had given him the money and those who had let the alcohol flow - faces full of expectation, suspense optimism and hope written all over them. Some full of confidence, others apprehensive. He looked at them all and laughed within himself. All these faces seemed to speak to him, asking him to remember what they had done and what they hoped to do. When his turn came, he went into the booth received his ballot paper and without any hesitation and to the surprise of all, he tore it into tiny fragments and let them float in the air. They reminded him of the chaff when he winnowed his paddy, but there was nothing
8

Page 21
Wehement Christian
solid like the grain to fall down on the ground. The floating fragaments represented the drifting away of all his dreams, hopes, ambitions and especially of his anticipation of the future.
Vinodini
ཡོད། S་སྟེ། ཁཁོ> 《
Mania", "***
Deck Chairs On
The Titanic
met my christian on the road. No deck-chairs for him. I mean, no deck-chair arranging on the Titanic. The Titanic, he said, went down with its people and its men. Arrange the deck-chairs left, right, or centre, it would have gone down all the same, he hissed. Even if you had put the chairs upside down or downside up, it would have been all the same. The iceberg would have downed it. Downed it, it did.
My vehement christian had had enough of those who still persisted in giving a wet, velvety icy-choc to shut the mouth of the lineroom baby that shouted for some food, real, good, nutritious food, enough and succulent as at the bungalow above. The icy-choc shut the mouth, but soon the others had to shut their ears, for the fellow howled again, legitimately
and loudly.
These things you must do, but not let the others go undone, says the Gospel book. Lunch packets must be given, but root-causes of why I can give 200 lunch packets between Head-office hours, when 200 can only be at the receiving end, must be probed. The dynamite of the Gospel is enough for such a probing operation. I saw a handcart loaded with kehel-kola lunchpackets on the day christians call holy Thursday. The same hand-cart with the same man pushing it, passed me at the same coastline town last Christmas day. It was entering a church-yard where the singing had been loud and long, the choir stall belching with song and Psalm. Hundred packets this time. This was real, superb chris
19
tienity, to feed was T. My r too was present me down to ea “how grand if ea ing a packet ha give three other True. too th have thought centres around Shared, it is telli is what the wo what the world do. Food means that, the quality is the constant cutting reminde this truth. One dictine Contempl ser to the truth I've known), re people lose a sh. of the world the into their castle or their propert rity again in pos Cullinan, OSB, justice p.8).
My christian christian, for h to a when he then pointed thi
"Not alr15 but today vigorough much almış frc fluous on the a more juit
earth's goods. few people eat cacies, While
go to bed hungry
that, he said, less Brazilian B
and its appeal to
Rio de Janeiro,
| never knew, I sai
fearful bishops a to which he ch answer, but the ing performance : there are bish Some stick to t killed in the pro ridiculed, ostrac and more 'Ch his word most others just hug
the least upsetti meaning, Peace upset the show. sail along, the
with unruffled S Tot used to th and attitude to not doing Chri enemies is a faith. We have

the hungry. This flecting christian and he brought rth with a swift : ch of those receivd had enough to and feel happy'. bught so. Others o. If christianity Food and Drink ng us loudly': 'This rid must do and is forgetting to life, and beyond 5f life.' The Gospel blaring, insistent, r (sword-likel) of out of all Beneatives, (a monk clothan most monks minds us: "When ared interpretation y tend to retreat is or their homes and to seek secusessions'. (Thomas Roots of Social En
et's call him Our
e truly belonged showed me this,
S OU E LO fshe:
justice: The Church y demanda; not 5o Im what is Superable of the rich but distribution of the Why should cnly a
the Choicet delithe great majority
was from the fearishops 'Conference the People of God,
oct. 25, 1976 d, that there were ind fearless bishops, ad no immediate pshot of his ramblthereafter was this: ops and bishops. he Gospel and get }cess, get insulted,
ized, marginalized ristified ' (I found apposite), while
the coast, and use ng of programmes, at any price. Don't let it smoothly barque of Peter ail. But, if we are e proper type of, conflict, we are st's work. Finding by-product of the taken the stallion
and "got hold of it and domesticated it into a sort of riding-school pony: but the Gospel really is a stallion that cannot be domesticated', says the same diamond-like monk of the OSB's, Cullinan, in the same brochure, quoted above. Christ's Gospel, our christian said: Just will not allow you to rearrange the deck-chairs on the Titanic, it surely will not.
率 ※ ※
L E T T E R
Sir,
There is an amount of uneasiness creeping into the minds of certain sections of the christian community over the ever increasing desire of 'some christians' to have willed' or their kith and kin desiring the moral remains of their dear departed be "cremated'. This has caused a fear, some perplexicity and has 'shaken' the very foundation of their "creed', which they have faithfully upheld by often
repeating "the resurrection of the
body and life ever lasting'; now they are tempted to ask- "where will the body be if on earth itself it is reduced to ashes?
A few of us know that at the 'spiritual resurrection' the body can be from any substance, but it is not so with the 'orthodox christians'. Will some one in authority and qualified to speak on this subject of “cremation” appease the troubled minds of those who are now on the verge of losing “fajith”.
A. S. C. Knight
Bandarawela. 12th June, 1977
NEXT WEEK
POSTPONE ELECTIONS THREAT
ELECTION ZIGZAGS de UNP AND TAMILS O IMPORTS SCANDALS
TRIBUNE, July 2, 1977

Page 22
Confidentially
9 Police Grievances
© Singapore Purchases
IS IT NOT A FACT that eyebrows in high places were raised when the entire police force in the Nuwara Eliya-Maskeliya region staged a 'sick-note' protest not so long ago? That this action, (virtually a strike) so unbecoming of a state Security service, was no doubt the outcome of the "last straw' that broke the camel's back 2 That, after Nuwara Eliya, police officers have begun to talk more openly about their grievances 2 That the one major grievance every police officer repeats ad nauseam is that they have become the playthings of politicians ? That they are called upon to do things they shouldn't do and also desist from doing things they should 2 That instance after instance of interference and worse are now being trotted out by police officers when they get a chance to air their grievances That one of the most interesting of such a grievance comes from the top brackets of the service 2 That it would appear that twenty-six police officers were appointed as "temporary' S.Ps (Superintendents of Police) from July to September 1976 for duty at the time of the Nomaligned Conference 2 That after September, these officers had reverted to their earlier rank 2 That it is admitted that the 26 were selected by a Board which had scrutinised the claims of aspirants fairly and impartially 2 That no one had a grievance as to how the 26 were selected 2 That a grievance had developed when 5 of the 26 were made 'permanent'. SPs as from January 19772 That the grumble is that these five were picked out without a Board of Selection ? That this had naturally caused a great deal of talk and heart-burning 2 Thaa this grievance had begun to snowball 2 That to everybody's surprise, shortly after the Nuwara Eliya episodes, the 2 have been once again made "temporary" SPs til November this year 2 That this elevation to
TRIBUNE, July 2, 1977
the rank of “te temporarily def ation that was brackets of the what is stated 'talk'' among
officers 2 That anything or
that needs
ted, Tribune will 4ish the same ?
S T NOT A F The Journal has journalistic lea night 2 That i Smear campaign character of par That it has st dead horse th That it has als the capability SLFP spokesme to codwar That The Journ, expose of some chases by a g. tion ? That The raised some about the “Rs of textiles by a for distribution and Tamil New the following raised: "were called for by t nisation prior was a Tender Bo purpose 2: is it r to appoint a Ten and scrutinise b. þurchases ?: if not taken, as t why?: is it tr biggest contract two private firm that their pric competitive wi world market pr time 2: is it co Union, which w, any quantity o 36' width at yard and receiv 530,000 yards 2: private firms Singapore rece some 3 milli which was only price paid was yard lesS i pe the item of merS complain both short in ferior quality ?: the prices paic Ltd., Hongkong ing Mills, Sing vate firms frt were made, a

mporary' SPs has sed a difficitit situbuilding in the top Police Force 2 Thai here is based on responsible police if We have missed
stated anything to be correc| be happy to pub
ACT that UNP's turned over a new in the last fortt has stopped its to assassinate the ticular individuals 2 opped flogging the at is Lake House 2 o now developed of criticising leading without resorting laiting and abuse 2 a had an excellent recent textile purbvernment organisaJournal of June 7 specific questions 40 million purchase State organisation during the Sinhala year in April 2 That were the questions world wide tenders he purchasing orgato placing orders : ard appointed for the not the usual practice der Board to approve oth local and foreign these steps were ley should have been, ue that two of the ts were awarded to 15 in Singapore and es were in no way en compared with ices prevailing at that irrect that the Soviet as prepared to supply f printed fabrics of 0.36 US dollar per ed an order for only but that one of the Bulsing Private Ltd of ved a contract for on yards of fabric 30' in width and the 0,40 US dollar per rcent 2: that this was fabric which Consued about as it was width and was of inis it correct that i to Buising Private Dyeing and Weave abore ond other pri3m which purchases re higher than the
UNP Journas
prices to more popular and acceps table brands such as Jumping Fish' and 'Green Peony' Blue Line Poplin supplied by the People's Re
public of China under the bi-lateral
trade agreement 2: is it correct that
the Bulsing Private Ltd. is only a Collecting agency which exports stock-lots available at any given.
time in the Singapore market 2: is
it correct that some of the consignments sent by Busing Private Ltd. still had the country of origin such as 'Made in Punjab', 'Made in USSR” etc. stil marked on the
bales 2: is it correct that the State. organisation has paid to Bulsing Private Ltd. 0.44 US dollar per yard for the same variety cf printed fabric that had been offered at 0.36 US dollar per yard by EXPORTION, USSR 2: is it correct that if worldwide tenders had been
called for this country could have imported the textiles directly from
the manufacturers at cheaper prices. than have now been paid to the middlemen, the two Singapore firms'.
S IT NOT NECESSARY for the Government, or the State organis sation concerned, to issue a statement either to i deny the assertions made in The Journal or to: answer the questions raised 2 That in any case an explanation is called for? That in this connection it will be s pertinent to point out that Tribune has on many occasions pointed out that our officials and state organisations have an insatiable penchant for buying from the Singapore market, often without tenders? That Tribune has in recent years spotlighted the purchase of bottles for the Milk Board from: Singapore? That more recently tins: for Lakspray were also ordered from Singapore? That Australian wheat flour has been purchased in the Singapore market? That canned fish from Japan is bought from Singapore That whilst no one can object to buying in Singapore which is one of the greatest centres in Asia (and. even the world), it is essential that such purchases should be on the ba-. sis of tenders to obtain the cheapest prices fore comparable goods?
That it would be interesting to pre
pare a list of Sri Lankans and their friends who have visited Singapore in recent times? That it is kown that some of the biggest deals have been put through by Sri Lankan private 'gentlemen bro
kers' who are friends of officials.
in charge of purchases?
జప్త శిక్షణ =>ళ్లడ్లతి
20,
ན་

Page 23
Pop All Your Requirer
(Of Paper
Manufactu
Monitor's Exercise Books, Dra
C. R. Books
Globe
95. Peer Sai
Colomal Telephone:
Printed and Published by S. P. Amarasingam, f at 43. Dawson Street, Color
 

erts
rer's Of
wing Books, Account Books,
Etc. Etc.
Ustries
ibo Street, bo-2.
3 O 9 O 2
or Tribune Publications at Tribune Printers nbo-2. on July 2, 1977. v {" i , ; , ) :

Page 24
Retain Your Original Documents
And Submit
EXTRA CoPEs
(DF
LETTERS CERTIFICATES DEEDS
INVOCES
P|ANS SURVEY DRAVVINGS BOOKS
tapid
VWV
Latest Photoeo
SUOOTMES TIMES BUILDING COLOMBO-1. TEL: 21331

Registered as a newspaper in Sri Lanka
Service
ita
pying Equipment