கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தொண்டன் 1980.10-11

Page 1
(தனிநாயக அடிகள் சிறப்பிதழ்)
தமிழாய்ந்த
»f)
ஐப்பசி - கார்த்திகை - 1980,
 

闵 U)
OU-G
ஜான் அழகரசன், M.A., Ph.D.
蠶。 $ மிழ்மகன் TUD
விலை :- 3

Page 2
உள்ளே . .
அமெரிக்க, இந்திய, இலங்ை அறிஞர்களின் படிைப்புக்கள்
I 0.
11.
2.
13.
1 4.
அழகரசனின் அருே
தமிழறிஞர் தனிநா அரும்பெரும் ப
Father Xavier Thar Priest, Scholar
தனிநாயகக் குரவே
Fr. X. S. Thanina
தனிநாயக அடிகளின்
தமிழோடு வாழும்
தரணியில் தமிழுக்கு கொடுத்த தனி
தவத்திரு தனிநாயக தாரணி மண் மூ
தனிநாயக அடிகளி கூறும் நல்லுலகி
தனிநாயக அடிகள1
தமிழன்னையின் தவ தவத்திரு தனி வாழ்க்கைக் கு.
தமிழனின் மொழிட்
எங்கும் தங்கும் உ

ாாவியம்
பகம் அடிகளார்
னிகள்
i Nayagan
and Patriot
ான்
yagann
k-h
ஒன்றே உலகம்' -
தனிநாயகம்!
த் தனி இடம்
நாயகம்
மே உனைத் மடியதோ
ன் மறைவு தமிழ்
ற்கு ஒரு பேரிழப்பு
τΓή"
ப்புதல்வர்
நாயகம் அடிகளார்
றிப்பு
பற்று
ன் புகழ்!
II
9
2O
24
25
31
35
39
40

Page 3
அழகரசன அருளோ?
என் நெஞ்சுக்கு இனியவ இத்திங்கள் தங்கத் தேனி தனிநாயகம்பற்றி " கின்றேன். 'என்னை இறை தன்னை நன்முகத் தமிழ் செ தனையுடன் பாரெங்கும் தழி தமிழ்த்தொண்டு செய்த ளாவார். "யாதும் ஊரே கணியன் பூங்குன்றனரின் .ெ மணக்கச்செய்த தமிழ்த் தனிநாயகமே, உன் பிரிவ போன்றும், உயிரைப் பிரிற் னைப் பிரிந்த அயோத்திமாந கூறும் நல்லுலகம். உன் பி துக்கு, தமிழ் உலகுக்கு ஈடு.ெ
**ஆங்கிலத்தை வ பிரெஞ்சைத் தூதின் மொழி தின் மொழி என்பர்; செர் என்பர்; இத்தாலியனைக் கா தமிழையோ பத்தியின் மெ வதுபோல், வேறெந்த மெ. எனச் சிங்கநாதம் புரிந்த விட்டுப் பிரிந்திரோ?
இந்தியாவின் வர தப்பட்டிருக்கிறது. ஆனல் தப்படவேண்டும் என அவன அடிகளே நீர் எங்கு சென்
 
 
 

னே!
தமிழின் தூதுவன், தமிழ்த் உன்னேடு உரையாட விழை வன் நன்முகப் படைத்தனன் ய்யுமாறே" என்ற சீரிய சிந் ழ்த்தேனியாகப் புறந்துசென்று
r - யாவரும் கேளிர்" என்ற காள்கையைத் தரணியெங்கும் தென்றல் தனிநாயகமாகும். ால் நாகமணி இழந்த நாகம் த உடல்போன்றும் 9)JJrmtLD கர் போன்றும் ஆனதே தமிழ் பிரிவு தமிழுக்கு, தமிழ் இனத் சய்யமுடியாத பேரிழப்பாகும்.
ாணிபத்தின் மொழி என்பர்; என்பர்; இலத்தீனைச் சட்டத் மனத் தத்துவத்தின் மொழி
ாழி என்பர். தமிழில் இரங்கு ாழியிலும் இரங்கமுடியாது" தனிநாயகமே நீர் எம்மை
லாறு கங்தையில் இருந்து எழு அது காவேரியில் இருந்து எழு யெங்கும் அறைகூவல் விடுத்த լծri ? :
--1۔

Page 4
- உலகத் தமிழ் மகார
பொருள் நீ! - அாத்துக்குடியில் தமி தொடங்கிவை: - ஆங்கிலத்தில் 'தமிழ் ' திங்கள் இதழை - தமிழ்த்துறையில் பல
கண்ணைத் திற
தமிழ்த்துரதே! தனி 'ஒன்றே உல்கம்’, ‘சங்க "கிரேக்க சிந்தனையும் - திரு படைப்புக்கள் இருக்கும்வை உன் புகழும் நிலைத்திருக்குப்
தனிநாயகமே, இவ் இரண்டு நாளுக்குமுன் என் யுடன் நீர் உரையாடிக்கொ னைப்பற்றி விசாரித்ததாகவு பாராட்டியதாகவும் அறிந், மிகச் சிறந்த எழுத்தாளர். அ கொடுக்கும் என நினைக்கின் புகழ்ந்தாய். என் மகிழ்ச்சி ! நீர் எங்களைவிட்டுப் பிரிவாய் உலகமும் எண்ணவில்லை.
நீர் வித்திட்ட அை மாநாட்டின் ஐந்தாவது மாறி வாசிக்கச் செல்கின்றேன். மலராக வெளிவர இருக்கும் ஞர்கள் கரங்களில் தவழவி மணக்கச்செய்வேன்.
இளவேனில் காலத் கூட இலையுதிர் கா உனக்குப் பாலைவன பசுஞ்சோலையாகி
வசந்தம் முடிந்தாலு தனிநாயகமே 1 தியாக தீப நீர் இறந்தாலும், ! கொண்டே இருக்கும்.
2.6

ாட்டுக்கு வித்திட்ட கருப்
ழ் இலக்கியக் கழகத்தைத்
;த தலைவன் நீ! ர்ப்பண்பாடு' பற்றிய முத் முகிழவைத்த முதல்வன் நீ! ருக்கும் இலக்கிய ஒப்பியல்க் ந்தவன் நீ!
5ாயகமே! 'தமிழ்த் தூது", இலக்கியத்தில் இயற்கை’, }வள்ளுவரும்" போன்ற உன் ரயும், தமிழ் உள்ளவரையும் ).
வுலகை விட்டுப் பிரிவதற்கு ஆயர் எல். ஆர். அன்ரனி rண்டிருக்கும்போது நீர் என் ம், என் எழுத்துச் சிறப்பைப் துமகிழ்ந்தேன். 'அழகரசன் அவருக்குரிய இடத்தை உலகம் றேன்' என்று நீ என்னைப் நீடிக்கவில்லை-இரண்டு நாளில் என்று நான் நினைக்கவில்லை;
னத்துலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நாட்டிற்கு நான் ஒரு கட்டுரை அங்கு உன்னைப்பற்றி சிறப்பு “தொண்டன் இதழை அறி பிடுவேன். உன் புகழ் அங்கு
தில் உன்னை மறந்தவர்களைக் லத்தில் நீ மறந்ததில்லை. ாமாக இருந்தவர்களுக்கும் நிழல் தந்தவன் நீ! றும் பூவேர்கள் மறைவதில்லை.
மே 11 உன் புகழ் தரணியில் மணந்து
r நெஞ்சார்ந்த அன்பன்
அழகரசன்.
.2--

Page 5
தமிழறிஞர் தனிநா அரும்பெரும் பணிக
பேராசி
மதுரை
திமிழுக்குத் தொண்டாற் ளார் தம் அறுபத்தேழாம் அகன ஞாலம் முழுவதும் பெரிதும் வரு ஓயாது உரிய பணியாற்றிய அறி ணத்தாலும், எழுத்தாலும், பேச்ச விழைந்து உழைத்தார்.
முயற்சியும், பயிற்சியும் :-
யாழ்ப்பாணத்தில் பிறந்து உரோமைப் பல்கலைக் கழகத்தில் டன்' பல்கலைக் கழகத்தில் ஒப்பிய அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழக தமிழ் இலக்கிய முதுவராகவும் ட கலைக் கழகத்தின் கல்வித்துறையி தின் தமிழ்த்துறையிலும் பேராசிரி செயலாற்றினார். உலகின் பல்வே டின் தூதுவராகப் பறந்துசென்று தமிழிலக்கியத்தின் இனிமையினை
விழுமிய எழுத்தாளர்:-
அடிகளாரின் விழுமிய எ( கூறும் வகையில் அமைந்துள்ள நூn (1) glÅybégtgl (2). Nature in A cinian Clergy (4) ஒன்றே உலகம் களுடனும் நாடுகளுடனும் மக்களு தமிழ்மொழி, நாடு, இனம் ஆகிய அறிந்து பிறர்க்குக் கூறிய பெரிய கற்ற பன்மொழிப் புலவராய் த6 உலகின் உயர்தனிச் செம்மொழி

பகம் அடிகளார்
ள
*அருள்மொழிச் செல்வர்'
fu LT. su smsö esi, M. A. B. Ed.
காமராசர் பல்கலைக் கழகம், ம துரை-21.
றிய சேவியர் தனிநாயகம் அடிக வையில் காலம்ாகிய செய்தியறிந்து ந்துகிறது. உலகின் தமிழ்த்தூதராக ஞர் தனிநாயகம் அடிகளார் எண் ாலும் வாழ்வாலும் தமிழ் தழைக்க
உயர் பள்ளிவரை பயின்ற சேவியர் இறையியல் அறிஞரானார். இல்ண் பற் கல்வி கற்று முனைவரானார். த்தில் தமிழ்க் கலை முதுவராகவும், பட்டம் பெற்றார். இலங்கைப் பல் லும், மலாயாப் பல்கலைக் கழக்த் பராகப் பொறுப்பேற்றுச் சிறப்பாகச் 1று நாடுகளுக்கும் தமிழ்ப்பண்பாட் வ, தமிழ்மொழியின் மாண்பையும் யும் எடுத்தியம்பி வந்தார். '
ழத் தோ வியங்களுக்குச் சான்று ற்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவை ஐந்து. ncient Tamil Poetry (3) The Cartha(5) திருவள்ளுவர். வேற்று மொழி நடனும் தொடர்புடைய அடிகளார் ப மூன்றின் மாண்பை ஒப்புநோக்கி பார் ஆவார். பன்னிரண்டு மொழி னிநாயகம் அடிக்ளார். தமிழ்மொழி யாகப் பீடுநடை போடத் திட்ட

Page 6
மிட்டுச் செயலாற்றிய செய்தியை கின்றன. பழந்தமிழ் இலக்கியத்தி எந்த மொழியிலும் இல்லாத ஏற் இயற்கை சிவணிய நிலம்’ தமிழ டாலும், ஐந்திணை அமைப்பா தமிழ் 'யாதும் ஊரே யாவரும் குன்றன் மொழிவழியே புகழ்மிக் மொழிந்துள்ளார். தமிழ்மொழிக் வேண்டும் எனவும், திரைப்பட ஆவன செய்யவேண்டும் எனவும்
கத்தின் மொழி, இலத்தீன் சட்ட ம்ொழி, செருமன் தத்துவத்தின் ( இத்தாலியம் காதலின் மொழி என மொழி - பத்தியின் மொழி என அருளிய திருக்குறள் உலக ஒழுக்க எனச் சான்றுகள் தந்து நிறுவியுள்
இதழும் இயக்கமும் :-
1952ஆம் ஆண்டு 'தமிழ் னும் ஆங்கில முத்திங்கள் ஏட்டை பணியாற்றியதோடு, உலகெங்கும் ஒன்றுதிரட்டி ஓர் இயக்கமாக்கிய தமிழில் அச்சேறிய ஏடுகளுள் கொ நாள் அச்சான 'தம்பிரான் வண. பல்கலைக் கழகத்திலும், 1579 நவ காட்டில் அச்சிடப்பட்ட "கிரிசித்தி திலும், 1586ஆம் ஆண்டு பு “yuq-ULIT rř Gaur Gymrapy” (Flos Sanct இடம்பெற்றிருப்பதை எடுத்துக்கூ நாட்டு அரசச் சடங்குகளில் திருெ பாடப்படுவதைக் கேட்டுப் பறைச் களுள் ஒன்றான சுமத்திராவில் கா மூவேந்தர் பெயர்களுடன் அழைக் பலவற்றைப் புழங்கிவருவதாகவும் மனியைச் சார்ந்த லேமான் ( இணைந்து தமிழ்நலங் கருதி அரு
கழகமும் முழக்கமும் :-
1934-39ஆம் ஆண்டுக பயிலுங் காலத்தில் நண்பராக

மேற்கண்ட நூல்கள் எடுத்தேர்து ல் இயற்கை பெற்ற இடம் வேறு றம்மிக்கது என்பார். 'செந்தமிழ் ம் என்பதை நானிலப் பாகுபாட் றும் நிறுவியுள்ளார். உலகளாவிய கேளிர்' என்னும் கணியன். பூங் கதாகத் திகழ்ந்திட வழிமுறைகள் கு, ஒரு பொதுநிலை ஒலிப்புமுறை நடிகரும் வானெலி உரையாளரும் தூண்டியுள்ளார். ஆங்கிலம் வாணி த்தின் மொழி, கிரேக்கம் இசையின் மொழி, பிரெஞ்சு தூதின் மொழி, எடுத்துக்கூறி, தமிழ் இரக்கத்தின்
விளம்பியுள்ளார். திருவள்ளுவர் நூல்களுக்கு எல்லாம் மேம்பட்ட்து
rளார். ぶ。W
ill-uaiar Lustg' ' (Tamil Culture) 6T6ir உருவாக்கி, நிறுவன ஆசிரியராகப் உள்ள தமிழறிஞர் அனைவரையும் பெருமை அடிகளாரையே சாரும். ல்லத்தில் 1578 அக்டோபர் 20ஆம் க்கம் அமரிக்க நாட்டு ஆர்வர்து ம்பர் 14ஆம் நாள் கொச்சி அம்பலக் யாணி வணக்கம் பாரிசு நூலகத் எனைக்காயலில் பதிப்பிக்கப்பட்ட orum) - வத்திக்கான் நூலகத்திலும் T எழுச்சியூட்டினார். தாய்லாந்து வம்பாவையின் முதலிரு பாடல்கள் ாற்றினார். இந்தோனேசியத் தீவு ரோபட்டக்கு என்னும் இனத்தார் ப்படுவதாகவும், தமிழ்ச் சொற்கள் எடுத்துரைத்தார். கிழக்குச் செரு ehman) போன்ற சான்றேருடன் ம்பணியாற்றத் திட்டமிட்டார்.
ரில் உரோமையில் திருமறைக்கல்வி ாண்மர் இணைந்து வீரமாமுனிவர்
4一

Page 7
கழகம் நிறுவியதோடு, வத்திக்க ழோசை பரவிட வாய்ப்பும் வழிமு தமிழ் இலக்கியக் கழகம் மேதகு ஆ ஆண்டகையின் அருளாசீருடன் தூண்டுதலும் தந்தார். திருமை அணைவரும் விழைந்து உழைத்தி
உலகத் தமிழும் புகழும்:-
1965ஆம் ஆண்டு புதுதில்லி இருபத்தாறாம் மாநாட்டில் உலக வாக அறிஞர் பலரை ஒருங்கே னார். ஈராண்டுகளுக்கு ஒருமுறை வாழும் தமிழறிஞர் ஒன்றுகூடி உ அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் செ வில் மாண்புமிகு அமைச்சர் துங்கு நடத்தித்தந்தார். தொடர்ந்து ெ இடங்களிலும் உலகத்தமிழ் மாநா( 1981 சனவரியில் ஐந்தாம் உலகத் த
எல்லாரும் போற்றும் நல்லறிஞர் 'திறமான புலமையெனில் செய்திட'க் செயலாற்றிய செம்ம உலக நாடுகளின் தமிழ்த் தூது 'தேமதுரத் தமிழோசை உலகெல தனிநாயகம் அடிகளார். ஈழநா நாவலர், விபுலானந்தர், நல்லூர் ( பெறுகிறார். பாவேந்தர் பாரதி தொழிந்த பண்ட்ைநலம், புதுப்பு ழுக்குத் துறைதோறும் தொண் அறிவியல் தமிழ் ஆராய்ச்சிக்குரிய தோங்க உளமுவந்து உழைத்துவர்
தனிநாயகம் அடிகளார் இலகுபுகழ்த் தூதருள் உலகின் ம தனிநாயகம் அடிகளார்போன்று ( யும் தழைத்தோங்கிபு விழைந்து உ தமிழ் மாநாட்டு வேளையில் அடி வும், அஞ்சல் தலை வெளியிடவும்
f

ான் வானொலி வாயிலாகத் தமி றையும் வகுத்தார். தூத்துக்குடியில் ஆயர் பிரான்சிசு திபூர்தியசு ரோச்சு பெரும்பணி புரியத் துணையும் றயும் தீந்தமிழும் தழைத்தோங்க் டவிரும்பி வேண்டிவந்தார்.
லியில் கூடிய கீழ்த்திசைக் கலைகளின் த் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவணம் உரு கூட்டி ஓர் அமைப்பை ஏற்படுத்தி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் லகத் தமிழ் மாநாட்டை நடத்திட ய்தார். முதல் மாநாட்டை மலாயா 5 அப்துல் றகுமான் பேருதவியுடன் சன்னை, பாரீசு இலங்கை ஆகிய டுகள் நடந்தன. அடுத்து மதுரையில் தமிழ் மாநாடு நடைபெறவிருக்கிறது.
:-
வெளிநாட்டார் அதை வணக்கம் ல் சேவியர் தனிநாயகம் அடிகளார் துவராகவே புகழுடன் திகழ்ந்தார். ாம் பரவும்வகை செய்த அறிஞர் ட்டுத் தமிழ்ச் சான்ருேர் ஆறுமுக. நானப்பிரகாசர் நிரலில் சிலப்பிடம் தாசன் கூறுவதுபோன்று, இறந் லமை அனைத்தும் படைத்துத் தமி டு செய்த தனிநாயகம் அடிகளார் தாக வளரும் தமிழ் - நாளும் நிவந் தாா.
தமிழ்த் தொண்டர் திலகமாகவும், ணியாகவும் மிளிர்கிறார். சேவியர் செழுந்தமிழும் செம்மாந்த திருமறை ழைத்திடுவோம். ஐந்தாவது உலகத் களாரின் திருவுருவச் சிலை நிறுவ
அரசினரை வேண்டுவோம்.

Page 8
Father Xavier Tha Priest, Scholar and Patr
Few people know about Thani Năyagam other than those v I was one of those few, having wife and I met him in Morton Ho From then on I became his friend In 1955 and early 1956, Father (as was busy examining the parallels i . He wanted me to look át example: English, when I was working it Relations office in London. In the r languages, hé was examining situ these researches was published his
Liberty in Ceylon. . . -
Before he left London in لي
more than ever, convinced that the Lanka. But he was caught in the right at the peak bf the Sinhal obtained an interview with the net Bandaranaike. He tried to persuad languages, Sinhala and Tamil, w receive the stunning reply from Ba have this decided by the sword.' forces of Sinbala nationalism he h
His life now in the unive sequential. Despite friends, a nice with the dons living in Mahakan regular intervals, and a certain am Sri Lanka and Tamil Nadu, I thin the conviction that something mor Tamil cause. He tried to impres heading a Universities' Commissior a university for the Tamils. He lo community in Colombo but that nationalism were to be found. He where he had a good friend and con of Tamil Nadu. But he was looke

ni Nayagam
İOt.
A., JEYARATNAM WILSON,
Department of Political Science. University of New Brunswick, Canada.
the dedicated patriotism of Father who were quite intimate with him. come to know him first when my tel around Russell Square in London.
from 1955 to the time of his death.
we affectionately used to call him) in regard to bilingualism in Belgium. s in Canada, as between French and 1 the library of the Commonwealth neanwhile, with his wealth of foreign lations elsewhere. On the basis of classic for all time, Language - and
early 1955, he told me that he was tre was a case for bilingualism in Sri aftermath of the 1955 general election a Only Movement. He sought and wly elected Prime Minister, S.W.R.D. e the prime minister that two official vere a viable proposition, only to ndaranaike: “Father, I would rather
Father realised more than ever the ad to contend with.
rsity at Peradeniya was quite inconhouse in Mahakande, an arrangement de to have “salon discussions” at lount of nationalist activity both in k that within him there was growing 'e tangible had to be done for the is on Professor Chatterjee who was around this time about the need for bbied prominent persons in the Tamil was not where the roots of Tamil
made frequent visits to Tanil Nadu. tact in a minister in the government d on with suspicion by the security
6

Page 9
agents in Tamil Nadu and was being of Police in Madras, in the same w by a detective of the Sri Lanka gos Tamil Nadu bore fruit, the details o
The twin career of teacher In Tamil Nadu, he had establish Journal of Tamil Studies was being a prestigious chair in one of the maj it because he loved Sri Lanka and
. Then he decided, rather ri accept the Chair of Indian Studies in Kuala Lumpur. He built a good popular to be elccted Dean of the anxiously working on the promotio funds and I know for a fact that he Commission of Jurists in 1961 the their bulletin exposing the hopeless Lanka. Soon after, he came to Sri height of the satyagraha eampaign Party, against Mrs. Bandaranaike’s 1 the grounds of the Jaffna Kachcheri messed and gave them much moral visited the satyagrahis in Batticalc minister to them and to indicate it behind their leadership.
In his retirement, Father k cause and in his reading of Tamil at Jaffna. College for some time. He University of Jaffna where he contrib
When the Presidential Con was appointed (the title is a misnor in it -- it should have read “th Decentralisation of the Administratio Law - making Powers' -- I proteste but found myself in a minority), E glad that Neelan Tiruchelvam and my prize day speech at Jaffna Cent the height of the State of Emergen that the Tamil People were greatly I mention all this because Father minded Tamil patriot. He was pri grand organiser, the loving friend. frontline leaders. Had his health 1 developed into the style of an Arcl once likened) of the Tamil Movem
سيمي

watched by the Inspector - General ly, as he once was being followed ernment in London. His work in ' which, qegɖ mọt ha gang jato here.
and patriot went hand in hand. 2d a tremendous reputation. His widely acclaimed. He was offered or universities there but he declined his friends and relatives.
luctantly to take the plunge and in the then University of Malaya department and became sufficiently Faculty of Arts. But he was also n of the Tamil cause. He raised financed a trip to the International result of which was an article in less of the Tamil problem in Sri Lanka on a brief sojourn, at the 3 launched by the Tamil Federal )60 - 1965 government. He visited where hundreds of satyagrahis were support. He then along with me a and Kalmunai, again trying to o them that they must stand firm
:ept up his interests in the Tamil iterature. He was a visiting lecturer was appointed to the Council of the uted the wisdom of his experience,
1mission on Development Councils ner, invented by a group of people e. Presidential Commission for the n and the Devolution of Subordinate d against the “d ive' first title 'ather wrote to me that he was sc I were. serving on it. When I gave 'al College in October last year, a cy, Father said, in a card to me, comforted' by what I had to say. was from first to last, the single ist, tgacher, research scholar, the But above all he was one \of the lot dogged him he could well have bishop Makarios (to whom he was 2nt in Sri Lanka. . . . 普
7

Page 10
unipun www.morganelwy
ബത്ത am bwria w м
V தனிநாயகச்
பண்டிதர் க.
நீலக கடலணங்கு நித்திலத் ஈழமணித் திருத்தாயின் எழ செல்வமொடு கல்வி சிறந்தி மாம்புரத்தி னேர்பால் வய சீலமொடு ஞானம் செழித்ே சாலையில்ே வந்த தமிழர்தவ
இப்புவியில் இயேசு பிரான்ஸ் ஞான குருவாகி நாற்புறமு பானம் பருக்கவுள்ளிப்பன்( நீந்தித் திளைத்துநிக ரில்லான கட்டி யணைத்துத்தன் காதல் 'யாதுமெம தூரே யாவரு ஒதுந் தமிழ்ப்பண்பை புலக மாது மரிமகனின் வாய்மொ
திரைகடலை நீந்தியெழு தீந்:
வேற்றுப் புலத்தவரும் வேட் ளேற்றுப் படிப்பதற்கு இனி ஏற்ற பெயர்கொண்ட இதழ்
நனிநா கரிகமொடு நற்றமிழ்
மெளிதாக வெங்கு மெடுத்தி உலகத் தமிழாய்வு மாநாெ
நிலவு முயிரூற்ரு யச்சாகி ந
மான தமிழ்ப்புலமை மறுநா
உலக மதிப்புடைய ஒண்பெ
ஒர்குடும்ப மென்ருய்ந் துறுதி கலாநாய கச்சோதி கன்னித் நிலவுலா முலகத் தமிழரெழ தனிநா யகக்குரவோன் தா நனிசிறந்து நற்றமிழ்போல்
سيم
 

seasons ~~~~
5 குரவோன்
சந்திரசேகரனுர்
தைக் கொப்பளிக்கும் Nலார் வடபாலில் டு வீணகான "ங்கு கரம்பன் பதியில் தோங்கு நற்குடும்பச் பப் பேருனேன்
முழுஞ் செருக்கறுத்து வழிபா டாற்றுமொரு ஞ் சென்று தமிழ்ப் மொழியா மாழியிடை ண், தமிழன்னை ஸ்மகனுக்கியவன் மெங் கேளி**ரெனும் றியச் செய்வதற்கு ழியை நெஞ்சிருத்தி தமிழின் தூதாக
ப வுரைத்தவர்க யதமிழ்ப் பண்பாடு(ஆம்) pழுத்திப் போக்கியெங்கும் மின் சீரெல்லா யம்ப எண்ணிமுனம்
ன்றுதிற ட்டார் வணங்கவைத்த ாருளா யெவ்வுலகும் செய்த நல்லாசர்ன்
தமிழ்த்தெய்வம் ாம் நேர்ந்துபெற்ற எறிமின் வான்புகுந்தான் வாழ்க அவன்நாமம்.
w

Page 11
Fr. X: S. Taninay
F. Alakarasan has kindly for a brochure that he is bringing I do so most readily, because Fr. mine (and somewhat related to met he was a person of whom every T the Tamil world has lost one who the sphere in which he worked, a
I used to see him when h when he was teaching in Malaya, quite often. Many times have I tol no one has done more for the Tar I was not uttéring words of flatter
The essence of Fr. Taninay that he was a philologist and not thousands of people who know more enabled 1 im to make such signal c brought his vast philological scholarsh
Fr. Taninayagam knew 15 languages. So, when he spoke ab people knew that here was a man. languages but who still was passior knew only one language and pleade it down to mere fanaticism or sai anything else so pleads for the onl
Here, on the other hand, authority to international gatherings of view, because they would know with à wide background, not inc saying certain Tamil, books were w one knew the histories of other putting forward the case for a part a man carried authority with world
Looking back on Fr. Tani, be considered his special contributi
مست.

agam
S. KULANDRAN Bishop.
s
asked me to write a short article out on the late Fr. Taninayagam. Taninayagam was a close friend of y a common uncle) and also because amil could be proud. In his death
has done it great service and, in person hard to replace.
e was teaching in Ceylon and also and of course after his retirement d him that for the last 1,000 years nil language than he. In doing so. y but words of sober truth.
"agam’s scholarship lay in the fact a mere Tamil scholar. There are Tamil than he did. The reason that Kontribution to Tamil was that he ip to the cause of promoting Tamil.
languages well and worked with 30 out Tamil language and literature, who knew many of the world's lately d:voted to Tamil. If a man di its cause, people would have put d, “Sour grapes; he doesn't know y language he knows'.
was a man who could speak with and impress people with his points that he was a highly cultured man ulging in wild exaggerations (like itten ten thousand years ago) but languages and their linguistic rules. icular language. The word of such
scholars.
ayagam's life and work, what may Ins?
سس-{

Page 12
(l) He discovered and pub unknown before, or know versions of “Thampiran the Portuguese - Tamil Di
(2) He discovered the remain logical remains and cult East Asia.
(3) He funded and, for many high standard, called “Tam from many parts of the with many questions of tl of the linguistic world.
(4) He also editeá a book, cal which brought together ir international scholars on t
(5) By his travels - and cont part of the world and o interest in Tamil.
(6) He was also responsible fol whose concern with Indol studies, by making them in their curriculum.
(7) He founded the Internat meeting of which was he simply because he hap Conference meets, I think, of the world and bring parts of the world and 1 various recondite questior
Altogether, Fr. Taninayagan in the fact that he has put Tamil have remained a language, known: India and certain areas in the sm Taninayagam's credit. that he ha antiquity, beauty and copiousness should be proud of him and remai

lished some rare Tamil books, in only by name, like the two Vanakkam, “Flos Sanctorum” and :tionary.
I of Tamil culture in the archaeures of various countries of South
years, carried on a Magazine of il Culture' to which many seholars world contributed and which dealt he relationship of Tamil to the rest
led *Tamil Culture & Civilisation'', classic form the ideas of many he place of Tamil in world culture.
acts with Tamil scholars in many f various nationalities, he deepened
interestiog many great Universities logy had been confined to Sanskrit include study of Dravidology also
ional Tamil Conference, the first ld, oddly enough, in Kuala Lumpur, bened to be Professor there. This once in two years in various parts together Tamil scholars from many makes them search for answers to is which only philologists can raise.
h's chief contribution to Tamil lies on the world map; otherwise it might as spoken in the extreme South of all Island of Ceylon. It is to Fr. s made known to the world, the of the Tamil. For this every Tamil n grateful to him.

Page 13
தனிநாயக அடிகளி “ஒன்றே உலகம்’
'தமிழுக்குத் தொண்டு பாடினர் புரட்சிக் கவிஞர் பா பொருத்தமாக விளங்கியவர் அன் கலர்நிதி. தவத்திரு. தனிநாயக அ புகழ்ச்சியில்லை.
'தேமதுரத் தமிழோ பரவும்வகை செய்த எனப் பாரதி கண்ட கனவை ! ழோசை முழங்கத் 'தமிழ்த்தூது’’ அவசியத்தை அடிகளாரே தாம் நூலில்,
**இத்தொண்டு இக்காலத்து மோவெனின், இன்றியமைய களின் பிறப்பைக்கண்டும், வழக்கொழியவும், தான் எ யைக் காத்துவருகின்ற தமிழ இடும்பையும் நேர்ந்துள்ளன பகைவர் அறிந்தும், அறியா இப்பகை எல்லாவ்ற்றையும் தூது முரசின் ஒலி ஒன்றே எனக் கூறியுள்ளார்.
1964ம் ஆண்டு சனவா அனைத்துலகக் கீழைத்தேய அறிஞர். ஆராய்ச்சி மன்றத்தை அடிகளார் தகைய ஒரு அமைப்பு அவசியம்-ஆ யாழ்ப்பாணத்தில் நிகழ்ந்த நான்க "சங்க இல்க்கியத்தின் சிறப்பியல் பிட்டுள்ளார்கள். •. . . .

புலவர் A. W. அரியநாயகம்.
செய்வோர் சாவதில்லை’ எனப் ரதிதாசன், இப்புகழ்மொழிக்குப் னமையில் நமை விட்டு மறைந்த டிகள் என்ருல் உண்மை; வெறும்
சை உலகமெலாம் ல் வேண்டும்' நனவாக்கித் தரணியெல்லாம் தமி சென்ற தலைமகன். தமிழ்த்தூதின் எழுதியுள்ள "தமிழ்த்தூது’ எனும்
இன்றியமையாது வேண்டு ாது வேண்டும். உலக மொழி அவை சிதையவும், மாறவும், ன்றும் தன் கன்னித்தன்மை ன்னைக்கு, இன்று இடுக்கனும் r. தமிழன்னைமீது பல்வேறு தும் படையெடுத்துள்ளனர். புறங்காணும் கருவி தமிழ்த் என நம்புகின்றேன்"
7ம் நாள் புதுடில்லியில் நடந்த மகாநாட்டின்போது உலகத் தமிழ் முன்னின்று உருவாக்கினர். இத் அவசரம் என்பதை 1951ம் ஆண்டு. 5ாம் தமிழ் விழாவில் நிகழ்த்திய பு' எனும் உரையின்போதே குறிப்
I

Page 14
‘இந்திய வரலாற்று Discovery of India ள்ன்றும் His பலப்ப்டப் புனைந்து வெளிவரும் 6 முல்லர், லின்றர்னிட்ஸ் போன்றவ இலக்கியத்தின் பெருமையையே வ கியங்களின் வரலாற்றிலே, தமிழ் விட நாகரிகத்தைப் பற்றியோ, பேனும், ஒரு கருத்தேனும், காண திய நாகரிகம், இந்தியக் கலைகள், மொழிவனவெல்லாம், திராவிடப் விடக் கலைகள், திராவிட் மொழி கொண்டவை. ஆயினும் பல்லா6 பலர், இவ்வுண்மையை மறைத்து யாத்தமையின் இன்று இவ்வுண்ை மனத்தில் ஐயம் விளைப்பதாக கூறுவதற்கும், பெரிதும் மனத்துை ராகிய நாமும், நமது இந்திய பற்றிய உண்மைகளை இதுகாறும்
"மெய்யுடை யொருவன்
பொய்போ லும்மே ெ 'பொய்யுடை யொருவன் மெய்போலும்மே மெய் ஆதலின் உலகம் நம்மை உணரா பாமரராய், விலங்குகளாய், உலகை கெட்டு, நாமமது தமிழர் எனக் வந்துள்ளோம். இன்று இத்தமிழ் விழா, உலகில் தமிழ் நாட்டின் யின் பெருமையையும் நிலைநாட்டு டாக்க வல்லதாயின், அது தமிழ் லால், நாம் அனைவ்ரும் நமக்கே டிைச் செய்தோமாவோம்.”
அனைத்துலகத் தமிழாராய் நாடு 1966ம் ஆண்டு மலேசியா 1968ம் ஆண்டு சென்னையிலும்; மூ பாரிஸ் மாநகரிலும்; நான்காவது பாணத்திலும் நடைபெற்றன.
-1

ால்களை எடுத்து நோ க்கு மின். pry of Indian Literature at airplb ‘டுகளை விரித்துப் பார்மின், மாக்ஸ் ர் முத்லாகப் பலரும், வடமொழி ரித்துக் கூறுவர். அவ்விந்திய இலக் இலக்கியத்தைப் பற்றியோ, திரா ஒரு சொல்லேனும், ஒரு குறிப் க் கிடையா. இந்தியப்பண்பு, இந் இந்திய மொழிகள் என அவர் பண்பு, திராவிட நாகரிகம், திரா 5ள், இவற்றையே அடிப்ப்ைேடயாகக் iண்டுகளாக, நடுவுநிலை கடந்தோர் b, திரித்தும், ஒழித்தும் நூல்கள் மயை எடுத்துக் கூறுவதும், மக்கள் இருக்கின்றது. அங்ங்ணம் எடுத்துக் ரிவு வேண்டற்பாலதாயிற்று. தமிழ மொழிகளிலேனும், நம் தமிழைப் கூறினேம் அல்லேம். சொல மாட்டாமையால் பாய்போ லும்மே-'
சொல்வன் மையினல் போ லும்மே' மலும், நாமே நம்மை யுணராமலும் னத்தும் இகழ்ச்சி சொலப் பான்மை கொண்டு, இங்கு உயிர் வாழ்ந்து pக் கோயிலில் நிகழும் தமிழ் பெருமையையும், தமிழ்மொழி iம் புதியதோர் இயக்கத்தை உண் p மக்களுக்கே பெருமை தருத நன்மை பல பயக்கும் நற்றெண்
ப்ச்சி மன்றத்தின் முதலாவது மகா விலும்; இரண்டாவது மகாநாடு மன்ருவது மகாநாடு 1970ம் ஆண்டு மகாநாடு 1974ம் ஆண்டு யாழ்ப்
2

Page 15
ஐந்தாவது மகாநாடு 198 யில் சிறப்பாக நடைபெறவுள்ள இ ஈடுசெய்ய முடியாததொன்ருகும்
* வடவேங்கடம் .ெ தமிழ் கூறும் நல் எனத் தமிழக எல்லையை வகுத்தா ளார் அவர்களோ அனைத்துலகின் களை உருவாக்கி, உலகெங்கும் தப தமிழோசை பரவும்படி செய்தார்.
தான் சென்ற நாடுகளில் தொட்ர்புகளை ஆராய்ந்து பேர்மசி 'நான் பெற்ற இன்பம் பெறுக தான் பெற்ற அநுபவங்களையெல்ல ஆகிய நூல்களில் அழகுற விளக்கிய இருந்து ஒருசில :-
தாய்லாந்து:
''............கோயிலொன்றில் கண்டு தாய் மன்னரின் முடிசூட்டு யாவை என்று வினவியபொழுது, மொழியிலும் கிரந்தத்திலும் எழு! தார். அவர்களுடைய ஒலித்தல்மு பண்டுதொட்டு வாழையடி வாழை அப்பாடல்களை இசைத்தனர். அை
'ஆதியும் அந்தமும்
சோதியை யாம் ட எனத் தொடங்கும் திருவெம்பான உணர்ந்தேன். அவர் பாடிய ம
செய்யுள் என்று உணர்ந்தேன்.
தமிழ்ப் பண்பாடும் செ6 விளங்கிய சோழ மன்னர் காலந் பாடி வருகின்றனர் போலும்.
வியட்நாம்:
ஏனைய கீழ்த்திசை நாடுக
அழைக்கப்படும் நாடு தமிழ்ப் ப6
பண்டு மிகுதியாக வரவேற்றது. நிலைப்பரப்பின் வழியாகத்தான்
ési

11ம் ஆண்டு தைத்திங்கள் மதுரை இவ்வேளையில் அடிகளாரின் இழப்பு என்பது வெள்ளிடைமலை.
தன்குமரி ஆயிடைத் லுலகம்’** - ார் பனம்பாரளுர், ஆயின் அடிக பல்வேறு நாடுகளிலும் தமிழறிஞர் மிழின் பெருமையினைப் பறைசாற்றித்
தமிழ்ப் பண்பா ட் டினுடைய ழ்வும் பேருவகையும் கொண்டார். இவ் வையகம்' என்பதற்கேற்ப 2ாம்; தமிழ்த்தூது, ஒன்றே உலகம் |ள்ளார். "ஒன்றே உலகம்' நூலில்
அவர்களுடைய அரச குருவைக் விழாவில் பாடும் தமிழ்ப் பாக்கள் அரசகுரு அவர்கள், 'தாய் (Thai) திய சில ஏடுகளை எடுத்துப் படித் றை மிகவும் வேறுபட்டிருந்தாலும் முயாகப் பாடிவரும் பாணியில் அவர் வ மணிவாசகப் பெருமானின், இல்லா அரும்பெருஞ் ாடக் கேட்டேயும்' வயின் முதல் இரு பாக்கள் என்று ற்ருெரு செய்யுளும் திருப்பாவைச்
ஸ்வாக்கும் தாய்லாந்தில் சிறப்பாக தொடங்கி இப்பாக்களை அந்நகரில்
ளைவிட, இன்று வியட்நாம் என்று ண்பாட்டையும் தமிழ்க் கலைகளையும்
தாக்கூவப்பா என்னும் இடைநீர் தென்னிந்திய மாலுமிகள் இந்தோ
13

Page 16
சீனக் கடலைக் கடந்து, சம்பா என் பகுதிக்குச் சென்றனர். அங்கு ஒ வாழ்ந்த மக்கள் தமிழ் மக்கள் வ ளின் கட்டடக்கலை, சிற்பக்கலைகளி என்று அழைக்கப்படும் குன்றின்ே தால் அவை மா மல்ல புரத் தின் கட்டடங்கள் என்பது புலனகும்.
இந்தோனிசியா:
கி. பி. முதல் இரண்டா டில் இருந்து கப்பலோட்டிகளும் 6 வேண்டுமென்பது ஆராய்ச்சியாளர் யிருப்புக்களைச் சுமத்திராவிலும், ஜ இருந்தனர். மணிமேகலைக் காப்பி காணப்பெறும் வடமொழி-தமிழ்க் குடியேற்றம்பற்றி அறிகின்ருேம். சு) (Karobatak) என்னும் இனத்தவர் குச் சேரர், சோழர், பாண்டியர் பெயர்களை வழங்கி வருகின்றனர். மொழியில் தமிழ்ச் சொற்கள். சி றும், காப்பாளரைக் "காவலன்" 6 றும், மதிப்பை "நிலை" என்றும், கொடியைத் தாலி" என்றும் கூறு டம், கலம், கடலை, கண்டு என் தமிழ்ச் சொற்கள் சில பண்டைச்
சோவியத் ஒன்றகம்:-
ர்ஷ்யாவில் தமிழாராய்ச்8 நேரில் கண்டு பெரிதும் மகிழ்ந்ே அழைத்துக்கொள்ளும் கிளாசோ ( சிலப்பதிகாரத்தையும் ரஷ்ய ெ அந்துரோ நோவ் என்பவர் தென் திலும் ஓராண்டு வாழ்ந்தவர்; தய மொழியில் எழுதி இருக்கின்ருர், பிய திருவாய்மொழி ஆகிய இலக்கியங் தாந்தம் ஆகியவற்றைப்பற்றி எழு கிரார்டு பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் *செம்பியன் (Rudin) என்பவர். இ தமிழரைப்போல் தமிழ் பேசுவை அளிக்கும்.'
-

று அழைக்கப்பெறும் வியட்நாமின் ன்பது, பத்தாம் நூற்ருண்டுகளில் நகையால் மகிழ்ந்து, தமிழ் மக்க ல் ஈடுபட்டனர். இன்று போ நகர் pல் உள்ள கட்டடங்களைப் பார்த் சிற்பக்கலை வழியாகத் தோன்றிய
5 நூற்ருண்டுகளிலே தமிழ் நாட் பணிகரும் அங்குச் சென்று இருக்க ன் துணிபு. இவர்கள் சிறு குடி ாவாவிலும் களிமந்தானிலும் நிறுவி யத்திலிருந்தும் இந்தோனீசியாவில் கல்வெட்டுக்களில் இருந்தும், இக் மத்திராவில் வாழும் காரோபட்டக் தம் இனத்தாரின் உட்பிரிவுகளுக் , கலிங்கர், மலையாளியர் என்ற இன்று பேசப்படும் இந்தோனீசிய ல உள. பணத்தைத் துணை' என் என்றும், கவியைத் "தோழன்’ என் சுங்கவரியைச் "சுங்கே? என்றும், கின்றனர். இடம், வட்டில், பண் னும் சொற்களும் உள்ளன. இத்
சாவகக் கவிதையில் உள்.
சி செய்யும் தமிழறிஞர் நால்வரை தன். கண்ணன் எனத் தம்மை Classo) என்பவர் திருக்குறளையும், மாழியில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். ாணிந்தியாவின் சென்னை மாநிலத் விழிலக்கண நூலொன்றை ரஷ்ஷிய பாதிகோர்ஸ்கி என்பவர் தேவாரம், பகளில் ஆய்வுசெய்து பக்தி, சித் திக்கொண்டு வருகின்ருர். லெனின் pத்துறையில்-சிறந்து விளங்குபவர் இவர் பன்மொழிப் புலவர், இவர் தக் கேட்பதே. தனி மகிழ்ச்சியை
4

Page 17
பிரான்சு:
பிரான்சு நாட்டிற்கும், த களாகத் தொடர்புண்டு. பிரான்சு திறங்கியபின், புதுவையைத் தம்மு நாள் தொடங்கி இந்தியாவுக்கு வந் மொழியைக் கற்று வந்திருக்கின்ற பிரான்சு நாட்டில் கற்பதற்கு வழி நூற்றண்டில் பிரான்சு அறிஞர் ப தனர். தமிழ் நூல்களைப் பாரீஸ் வைக்கவும் முயன்றிருக்கின்றனர். (Ariel), என்னும் இருவரும் சென் பணியாற்றிய பிரான்சு அறிஞரா யோசா, மெல் போன்றவர்கள் இந்த
நான் பாரீஸ் பட்டினத் நூல்களும் ஏடுகளும் உள்ள நூற்ச திசை மக்களைப் பயிற்றுவிப்பதற். ஒன்று அங்கு உண்டு. அக் கல்வி பழைய தமிழ் நூல்களும் மொழிெ தேசிய நூற்கூடத்தில் (Bibiothequ பழைய தமிழ், ஏடுகளும் கையெழு சில இந்தியாவிலேயே கிடைக்காத கள் லத்தில் முதல் -முதல் ஐரோ கையெழுத்துப் பிரதிகளும் இந்நூற் யெல்லாம் நன்ருக ஆராய்ந்து படி பெருங் கடமையாகும். அங்கிருக்கு படித்தபொழுது தற்காலம் அச்சி தலைப்பைக் கண்டேன். "மாணி 'சரளிப் புத்தகம்’ ‘புதுசேரி அ நூல்கள் அங்கு உள.
ஏடுகளும், கையெழுத்துப் வியப்பை உண்டாக்குகின்றது. கூடங்களிலும் தமிழ் ஏடுகளைக் ச முன் பாரீஸ் மாநகரில் ஒரு ஐே கள் சிலவற்றை வில்ைக்கு விற்க நெப்போலிய மன்ன்ர் தம்முடை ஏடு ஒன்றை வைத்திருந்ததாகவும் யின்புளோ" நூற்கூடத்தில் இரு அறிஞர் ஒருவர் எனக்குக் கூறினர் தில் அத்தகைய ஓர் ஏடு இருப்பி

மிழ் நாட்டிற்கும் பல நூற்றண்டு நாட்டார் இந்தியாவிற்கு வந் டைய தலைநகராக நிறுவினர். அந் த பிரான்சு நாட்டார். பலர் தமிழ் னர். மேலும், தமிழ்மொழியைப் களும் கண்டிருக்கின்றனர். சென்ற லர் தமிழ் நூல்களை மொழிபெயர்த் நகரின் நூற்கூடங்களில் சேர்த்து பூர்ணேப் (Bourmof), ஆரியேல் ற நூற்ருண்டில் தமிழுக்கு அரும் வர். வான்சோன், பிலாக், பீலி த நூற்றண்டின் தமிழறிஞர் ஆவர்.
தில் தங்கும்போதெல்லாம் தமிழ் டிடங்களில் படித்துவருவேன். கீழ்த் காகச் சிறப்ப்ாக கல்விக் கழகம் க் கழகத்தின் நூற்கூடத்தில் பல பயர்ப்பு நூல்களும் இருக்கின்றன. e Nationale) ஏறக்குறைய ஆயிரம் த்துப் பிரதிகளும் உள. இவற்றுள் படிகளும் ஏடுகளுமாம். பண்டைக் ப்பியர் யாத்த இலக்கணங்களும் கூடத்தில் இருக்கின்றன. இவற்றை உத்து அச்சிடுவது அறிஞர்களுடைய நம் தமிழ் நூல்களின் பட்டியலைப் டப்பெருத நூல்கள் சிலவற்றின் க்க வாசகர் பிள்ளைத் தமிழ்' ம்மன் பிள்ளைத் தமிழ்' போன்ற
பிரதிகளும் பரவும்வகை பெரும் எதிர்பாராத இடங்களிலும் நூற் ாண்டுள்ளேன். சில ஆண்டுகளுக்கு ராப்பியப் பெண்மணி தமிழ் ஏடு முயன்ற்தாக அறிந்தேன். மேலும் ய நூற்கூடத்தில் கம்பராமாயண் அஃது இப்பொழுது "பொன்ரை த்தல் வேண்டும், என்றும் பிரான்சு * நெப்போலிய மன்னர் நூற்கூடத் ன் அச்செய்தி வியப்பை உண்டாக்
15

Page 18
கத் தேவையில்லை. ஏனெனில் அ6 கியங்களை அறிவதற்குப் பெரிதும் நூல்களை பொன்ரையின் புளோ இந்திய நாட்டின் மரங்கள், பறை கண்டேன்.
இத்தாலி:-
சில ஆண்டுகட்கு முன் அருகில் இருக்கும். அரிக்கமேடு எனு யாளர் பழைய உரோம கட்டட அவர்கள் ஆராய்ந்தபொழுது உே னும் பல பொருள்களும் அகப் களின் உடைந்த ஒடுகளை ஆராய் திரிகைச் சாற்றின் வண்டல் காய் அச்சாறு இத்தாலிய நாட்டின் 2ம் நூற்றண்டுகளில் தமிழ் நாட்டி கொண்டனர். இவ்வாறு உரோம பாக அவர்களுடைய நாணயங்கள் காணப்படுகின்றன. யவனர் பலர் குடியேறியிருந்ததற்குச் சிலப்பதிக பத்தும் சான்ருகின்றன. முற்கால தமிழ் வேந்தரின் மெய்காப்பாளர யாற்றி வந்தனர்.
தென் இந்தியாவைப்பற்ற நாட்டாருள், இத்தாலிய நாட்டா இடைக்காலத்தில் தமிழ் நாட்ை போலோவும் (Marco Polo) இத்தா கிய, இலக்கண்த்துறைகளில் தலை8 யரேயாவார்.
வத்திக்கான் நகர்:
இந்திய மொழிகளில் அச் மொழி. 16ம் நூற்ருண்டின் பிற்ப தமிழ் அச்சகங்களை தென்னிந்தியா அம்பலக் காட்டிலும், கொல்லத்திலு பல அச்சகங்களை நிறுவினரோ ஒ( GOT GUTT அறியோம். 16ம் நூற்ருண் சிடப்பட்டதாக அறிந்தீேன். 9. தமிழ் ஆராய்ச்சியாளர் சிலர் அ
-l

ர் கீழ்த்திசை நாடுகளுடைய இலக் முயன்றவர். அவருடைய நூற்கூட ல் நான் பார்வையிட்டபொழுது வகள் பற்றிய நூல்களையும் அங்குக்
தென்னிந்தியாவில் புதுச்சேரியின் மிடத்தில் பழம்பொருள் ஆராய்ச்சி ங்களைக் கண்டுபிடித்தனர். அங்கு rாமருடைய நாணயங்களும், இன் பட்டன. அங்குள்ள பெருந் தாழி ந்தபொழுது அவ்வோடுகளில் முந் ந்து படிந்திருந்தது. அவ்வண்டலால் தென்பாகத்திலிருந்து கி. பி. 1ம், ற்கு வந்திருக்கவேண்டுமென முடிவு ருடைய பழம் பொருட்கள், சிறப் தமிழ் நாட்டின் பல பாகங்களிற் சங்க காலத்தில் தமிழ் நாட்டில் ாரமும், பத்துப் பாட்டும், பதிற்றுப் லத்தில் யவனப் போர்வீரர் பலர் ாகவும், ஊர்காப்பாளராகவும் பணி
முதன்முதல் எழுதியுள்ள மேல் ராகிய பிளினியும் (Pliny) ஒருவர். டப்பற்றி எழுதியுள்ள மார்க்கோ ‘லியரே. பிற்காலத்தில் தமிழ் இலக் ஏற்ந்த வீரமாமுனிவரும் இத்தாலி
சுக் கண்ட முதல் மொழி தமிழ் குதியில் கத்தோலிக்கக் குருக்கள், வில் கொச்சிக்கு அண்மையிலுள்ள லும், புன்னைக்காயலிலும் நிறுவினர். ரே அச்சகத்தின் இடத்தை மாற்றி ாடில் மூன்று நூல்களாயினும் அச் வற்றுள் இரு நூல்களைப்பற்றியே றிந்திருந்தனர். 'திருத்தொண்டர்
S

Page 19
Solnavř’’ (Flos Sanctorum) - GTS கள் அறிந்திருந்தும், அதனை எவ( கூடத்திலுள்ள பண்டை இந்திய செல்லும்பொழுது, இஸ்பானிய மு கொண்டதுமாகிய பெரிய நூல் ஒ அறிஞர் பல ஆண்டுகளாகத் தே திருத்தொண்டர் திருமலர் எனும் வற்றிலிருந்து துணிந்தேன். நான் ஐ தால் ஏற்பட்ட பொருட் செலவி நூலொன்றைக் கண்டுகொண்டே கருதுகின்றேன். அப்பொழுது நாள் சியில் ஈடுபடுவோரே அறிவர்: அ நூலையும் கண்டேன். 17ம் நூற் போர்த்துக்கீசிய அகராதியொன்ை Garrái) 66it did, “Tamil Lenicon'' அகராதியின் அச்சுப் பிரதியை வ டிருக்கின்றேன். வத்திக்கான் நூற நூற்கூடங்களிலும் நாம் அறியாத வேண்டும். அவற்றைத் தேடிப் சிறந்தவொரு தொண்டாகும்.
போர்த்துக்கல்:-
− போர்த்துக்கலில் தங்கிய( சில பழைய அறிக்கைகளைப் படி நூல்களையும் பார்வையிட்டேன். ஒ லிக்கக் குரு ஒருவர். இயற்றிய தப பிரதி. இதுவே, நாம் அறிய ஐரே முதல் இலக்கண நூல். இந்நூலி சிலவற்றிலிருந்து இந்நூல் தமிழ் ந இடத்திற்கு அண்மையிலுள்ள புன் வால் போர்த்துக்கீசிய மொழியில் நூல் என்று துணியக் கிடக்கின்ற ogico எனும் பொருட்காட்சி நீ தமிழில் அச்சுக் கண்ட முதல் நூ டில் அச்சிட்டனர். இந்நூலில் தட உரோமருடைய எழுத்துக்கள். தமி யாளப்புெற்றிருக்கின்றன. இப்பிர உள்ளதாகத் தெரிகின்றது. மிக அ சிடப்பெற்ற இப்பிரதி போர்த்துக் களில் அச்சு முறையிலும் சிறந்த:ெ
-

ம் மூன்ருவது நூலைப்பற்றிச் செய்தி ம் கண்டிலர். வத்திக்கான் நூற். நூல்கள் யாவற்றையும் ஆராய்ந்து மகவுரையுள்ளதும், 660 பக்கங்கள் ன்றையும் ஆராய்ந்தேன். இதுவே, Lq-Lu Flos Sanctorum GT Gorw'uuGub நூலென்று அகச் சான்றுகள் பல ரோப்பாவுக்குப் பன்முறை சென்ற ற்கும். எடுத்த முயற்சிக்கும் இந் த போதிய கைம்மாருகும் என்று ா அடைந்த மகிழ்ச்சியை ஆராய்ச் தேவேளையில் இன்னுமொரு அரிய முண்டில் அச்சிடப்பெற்ற தமிழ்ற எவரும் கண்டிலர் என்று தமிழ்ச்
ஆசிரியர் கூறியிருந்தார். அந்த த்திக்கான் நூற்கூடத்திலேயே கண் }கூடத்திலும், ஏனைய ஐரோப்பிய த சில அரிய நூல்கள் இருத்தல் பதிப்பிப்பது தமிழ் அறிஞர்க்குரிய
பொழுது தமிழ் நாட்டைப்பற்றிய டித்ததுடன் இரு பண்டைத் தமிழ் ரு நூல் 16ம் நூற்ருண்டில் கத்தோ மிழ் இலக்கண நூல். கையெழுத்துப் ராப்பியர் ஒருவரால் யாக்கப்பெற்ற ல் அடங்கிய எடுத்துக்காட்டுக்கள் ாட்டில் பண்டைக் கொற்கையிருந்த ானைக்காயலில் கத்தோலிக்கக் குரு யாக்கப்பெற்ற தமிழ் இலக்கண து. பிறிதொரு நூல் Mascu Enoலையத்தில் உள்ள நூல். இதுவே ால். இதனை லிஸ்பனில் 1554ம் ஆண் மிழ் எழுத்துகள் கையாளப்படாமல் ழ் ஒலிகளைக் குறிப்பதற்குக் கை தியொன்றே இப்பொழுது உலகில் அழகாக உயர்ந்த காகிதத்தில் அச் கல் நாட்டில் அச்சிடப்பெற்ற நூல் தான்முகக் கருதப்படுகின்றன. இந்
17

Page 20
நூலின் பக்கங்கள் 36. இதில் அட தின் வழிபாட்டுமுறைகளும், செ, உரோம எழுத்துக்களில் அச்சிட்டு அ யும் போர்த்துக்கீசிய மொழியில் சிட்டிருக்கின்றனர். இந்திய மொழி களுக்குள்ளும் அச்சுக்கண்ட முதல் இயற்றுவதற்கு போர்த்துக்கலில் இந்தியர் மூவர் துணைசெய்தனரெ திருத்தியவர், இலங்கையில் கத்தே 6) It lib 6a) It Gost 657 Gill (Joan a நூலின் முகவுரையில் கூறப்பட்டுள்
இந்நூலைப் பார்வையிடுவ லிஸ்பனில் தங்கியிருக்கவேண்டியத காகவே, நான் ஒருமுறை போ கூறினும் மிகையாகாது. இந்நூல் காக்கப்பெற்ற நூற்கூடத்திலிருந்: காட்சி நிலையத் தலைவரின் கையில் காட்சி நிலையத்தின் இரும்புப் பெ கின்றது. இந்நூலின் சில பக்கங் முறைதான் இதனைக் கட்டடத்தில்
இவ்வாறு சென்ற இடெ
யின் சிறப்பினைப் பண்பாட்டினைப் அடிகளாவர்.
அடிகளாரின் பணி தெ 'நாமமது தமிழரெனக் கொண்டி
வாழ்க தமிழ்! வளர்
ASSASSASSASSASSMSSASSAiSSSSSSSSSLSSS
“அறம் எனுமோர் அடிப்ப அவ்வீரம் தமிழரிடம் அ பிறவழியால் வெற்றியொ பிழைபட்ட் ஒழுக்கத்தை

-ங்கியிருப்பன கத்தோலிக்க சமயத் பங்களுமாகும். தமிழ் வசனங்களை அவற்றின் 'உச்சரிப்பையும் பொருளை ஒவ்வொரு வரிக்கும் இடையே அச் களுக்குள்ளும் கிழக்கு ஆசிய மொழி மொழி, தமிழ் மொழி. இந்நூலினை அக்காலத்திலிருந்த தமிழ் பேசும் ன்றும், இந்நூலினை மேற்பார்த்துத் தாலிக்க மறையைப் போதித்த ஜோ le villa Conde) o 6rgirtuari 676árp Lb ரளது. -
தற்காகவே, நான் சில நாட்கள் ாயிற்று. இதனைப் பார்வையிடுவதற் ர்த்துக்கலுக்குப் போனேன் என்று ஏதாவதொரு காரணத்தால் பாது து தவறிப் பிறிதொரு பொருட் சேர்ந்தது. எனவே, இன்று பொருட் ட்டியில் காப்பாற்றப்பெற்று வரு களைப் படம் பிடிப்பதற்காக ஒரு ன் வெளியே எடுத்துச் சென்றனர்.
மல்லாம் தமிழனின்; தமிழ்மொழி பரப்பியவர் தவத்திரு. தனிநாயக
ா ட ர வேண் டு ம். இல்லாவிடில், டங்கு வாழ்ந்திடுதல் நன்ருே?"
க அடிகளார் புகழ்!!'
டை கொண்டதுதான் வீரம்; மைந்ததாகும்.
ன்றே கருத்தாய்க் கொண்ட 8. த் தமிழர் ஒப்பார் 1*
- பாரதிதாசன்.

Page 21
ലr
ஆதியிலே பாதியாகி
அதிலொன்று சக்தியாகி மீதியது சிவனாகி மேதினியில் அழகனாகி
சோதி மயமாகி
சுந்தரத் தமிழாகி நீதி மொழியாகி
நித்திய மறையாகி பொதிகை மலைக்குள்ளே புகுந்து விளையாடி
அதியமான் மன்னனுடன்
அவ்வைக்குக் கனியாகி அய்ம்பெரும் காப்பியத்துள் அழகுள்ள இலக்காகி
உய்ய மாந்தர்க்கு
உயர்மறைச் சொல்லாகி தீய்மை அகற்றுதற்கு திருமறைக்கே மொழியாகி
ஒலைக் குடிசைக்குள்ளிே
உலவிய உன்புகழை
-1
 

5If p16 6)ITdpi) தனிநாயகம்!
மேலைத் தேசமெங்கும் வீற்றிருக்கச் செய்வதற்கு நாளைச் செலவுசெய்த நாயகன் எங்கேஎன்றேன் ஒன்றே உலகத்தை ஒருதரம் படித்துப்பார் நன்றே உன்னுடன் - நாயகம் பேசிடுவான் என்றே தமிழ்த்தாய் எனக்குப் பணித்தால்
உண்டேன் குடித்தேன் ஒருதரம் படித்தேன் உண்மையில் பேசுகிருன் உணர்வினில் கலக்கின்ருன்
தமிழில் தமிழால்
தனிநா யகமாய் தமிழோடு வாழ்கின்ருன்
தமிழோடு வாழ்கின்றன்
جو 9

Page 22
தரணியில் தமிழுக்கு தனி இடம் கொடுத் தனிநாயகம்
டாக்
வே.
1. தனிநாயக அடிகள் தட வைத்தபோது தமிழ் உலகம் சி வட்டத்துக்குள் அது சுழன்றுகொ பண்டிதர்களும், பாவலர்களும், ! தமிழ் இலக்கியத்தின் இனிமையை கட்சிகளாக போட்டிபோட்டுக்கொ தமிழோசை உலகெல்லாம் பரவ தவித்தும், கனவு கண்டும், கற் பாரதியார். இவ்வேளையில் துயில் எழுப்பினர் தனி நாயக அடிகள் நிலாவாக அவர் வந்தார். தமிழ்ப கமழும் கற்பூரச் சொற்காக அவர் பகலவனைப்போன்று தமிழர்களின் தனிநாயகம் வந்தார். தமிழ் அன் பாட்டின் புகழைப் பாடி வரும் சொல்லிக்கொண்டு உலகின் பல் பாட்டின் தூதுவராகப் பறந்து ெ யும், தமிழ் இலக்கியத்தின் இன இராசஇராசசோழன், இராஜேந்தி களுக்கெல்லாம் தனிநாயக அடிக தனிநாயக அடிகள் இல்லாதிருந்த மூலையில் தென் இந்தியாவிலும், நாடுகளில் பேசப்பட்ட மொழிய 'யாக மட்டுமே இருந்திருக்கும். க யாருமே செய்திராத தமிழ்ப்பணி உலக அரங்கிலே, உலகப் பூலோ, தைக் கொடுக்கப் பாடுபட்டு 6ெ நாயக அடிகள் ஒரு தனி மனிதர்

巧 த
st அந்தனிஜான் அழகரசன் அடிகள்.
மிழ் உலகத்துக்குள் காலடி எடுத்து றியதாய் இருந்தது. ஒரு குறுகிய ண்டிருந்தது. தமிழ் அறிஞர்களும், புலவர்களும் தமிழின் சிறப்பை, , தங்களுக்குள் பாடிக்கொண்டும், "ண்டும் இருந்தார்கள். "தேமதுரத் யார் வருவார்?' என ஏங்கியும், பனையில் மிதந்துகொண்டிருந்தார் கொண்டிருந்த தமிழ் மக்களை தட்டி ா. நீடுதுயில் நீக்கப் பாடி வந்த மணம் உலகெங்கும் மணக்க காடு வந்தார். முகிலைக் கிழித்து வரும் துயிலைக் கலைத்துவரும் பகலவனுக னையே! உன் பண்பாட்டின் மேம் வண்டாக நான் பறப்பேன் என்று வேறு நாடுகளுக்கும், தமிழ்ப்பண் சன்று தமிழ்மொழியின் மாண்பை ரிமையையும் எடுத்து இயம்பினர். ரச்சோழன் செல்லத் தவறிய இடங் ள் சென்று தமிழ்மணம் பரப்பினர். ால், தமிழ்மொழி எங்கேயோ ஒரு இலங்கையிலும், இன்னும் ஒரு சில ாக, பேசப்பட்டுவருகின்ற மொழி டந்த இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக் யைத் தனிநாயக அடிகள் செய்தார். கத்திலே தமிழ்மொழிக்குரிய இடத் பற்றியும் கண்டார். எனவே தனி
அல்லர். அவர் ஒரு இயக்கம்.
20

Page 23
11: (1) நாற்பது க்கு ( களில் சிறப்புச் சொற்பொழிவுகள் இந்திய இயல் அல்லது இந்திய ப கழகங்களில் இருப்பதைக் கண்டா யில் அங்கே சமஸ்கிருதம் மட்டு கண்டார். தமிழ் அங்கு புறக்கண டார். இந்நிலை மாறவேண்டும். உல இயல்’ என்ற துறை இருக்கவேண் அடிகளின் முயற்சியால் இன்று
திராவிட இயலுக்கு என்று தனித்
(2) "இந்திய வரலாற்ை யர்கள் - இந்தியாவை மையமாகன னர்கள். தென் இந்தியாவை எனவே இந்தியாவின் முழு வரல கரையோடு நின்றுவிடுவது சரியல்ல வேண்டும் என வரலாற்ருசிரியர்க தனிநாயக அடிகளாவார்.
(3) “Max Muller' பே *மேக தூது’ போன்ற வட இந்: அருமையான இலக்கியம் என்று அவர்கள் கொஞ்சம் தென்னகத்து அறிஞர்கள் எழுதிய “நெடுநல் வ பார்த்திருந்தால் அப்போது திராவி அருமை பெருமைகளை உணர்ந்தி கொடுத்தார் தனிநாயக அடிகள்.
II. தனிநாயக அடிகள் தமிழின் பெருமையை, தமிழ் இல பாட்டின் மேம்பாட்டை உலகெங் (1) உலகின் பல ஒழுச் திருவள்ளுவர் அருளிய திருக்குறள் லாம் மேம்பட்டது எனச் சான்று (2) இயற்கையில் அதிக இலக்கியத்தில் இயற்கை பெற்ற இல்லாத ஏற்றம் மிக்கது என்பா
(3) உலக மொழிகளுள் கிரேக்கத்திலும் பார்க்க தமிழ் ெ

மேற்பட்ட உலகப் பல்கலைக்கழகங் ஆற்றி வந்த தனிநாயக அடிகள் டிப்பினைகள் என்ற துறை பல்கலைக் ர். இந்திய இயல் என்ற போர்வை மே பயிற்றுவிக்கப்பட்டுவந்ததைக் ரிக்கப்பட்ட அவலநிலையைக் கண் கப் பல்கலைக்கழகங்களில் 'திராவிட எடும் என வாதாடினர். தனிநாயக உலகின் பல பல்கலைக்கழகங்களில்
துறைகள் இருக்கின்றன.
ற' ப்பற்றி எழுதிய வரலாற்ருசிரி வத்தே இந்திய வரலாற்றை எழுதி
இருட்டடிப்புச்செய்துவிட்டார்கள். ாற்றை எழுதவிரும்பினுல் கங்கைக் . காவிரிக்க்ரையோடும் தொடங்க ளுக்கு ஆலோசனை கூறிய ஆசான்
ான்ற அறிஞர்கள் காள்தாசன்ரின் திய இலக்கியங்களைப் படித்து என்ன பாராட்டியிருக்கின்றனர். ஆனல் க்கு வந்து நக்கீரர் போன்ற தமிழ் பாeை” இலக்கியத்தைப் படித்துப் பிடர்களின் இலக்கியக் சுரங்கத்தின் திருப்பார்கள் என்று சிம்மக்குரல்
தனது ஒப்பியல் அறிவுகொண்டு }க்கியத்தின் சிறப்பை, தமிழ்ப்பண் ாகும் பரப்பினுர். $க நூல்களை ஆராய்ந்த அடிகள், உலக ஒழுக்க நூல்களுக்கு எல் கள் தந்து நிறுவியுள்ளார். ம் ஈடுபட்ட அடிகள் பழந்தமிழ் இடம் வேறு எந்த மொழியிலும் ‘f。
பழைய மொழிகளான இலத்தின், தான்மையானது என்பார்.
21

Page 24
(4) Windel wilkie (66): அறிஞர் "ஒன்றே உலகம்" என் சிந்தனை உலகநோக்குடையதாய் இ தாம் நூற்ருண்டில் கூறுவார். ஆ 2000 ஆண்டுகட்கு முன்னரே 'ய என்று கூறியுள்ளார்கள். தமிழர்களி விளைவே தமிழ் இலக்கியமாகும். உ கண்ணுேட்டத்தைப்பற்றிப் பேசி உலகச் செய்தி கேட்டு அரைம குறிப்பிடத்தக்கது.
(5) மலர்களைத் தமிழர்க படுத்தியதுபோல் வேறு எந்த இ கிலே பூக்கள்கொண்டு தங்கள் ஒழு இனம் போல் வேறு எந்த இன அடிகள்.
IV. D. Gavsö - 5 Lóþ Tn பெருமை தனிநாயக அடிகளாரை கள், பல்கலைக்கழகங்கள் செய்யமு மாகநின்று செயற்கரிய சேவைை யைச் செய்து சிறந்தார், உயர்ந்த
"கற்றரைக் கற்றரே கர கேற்ப, சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் பொருள் ஆராய்ச்சி செய்த, உல. ஐயங்களைத் தீர்த்துக்கொள்வதற்க காண இலங்கைக்கு வந்தார் என் தான் என்னே உலகிலுள்ள பல உலகிலுள்ள பல மொழிகள் ஞா சங்கமிக்கின்றன என்பார் பசுமலை
ஞானப்பிரகாசரின் தனிப்பண்பு
V. இருபதாம் நூற்ருண் றெடுத்த இருபெரும் நிதிகள், இ நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாசரும் மாவார். இருவரும் கிறித்தவத்தைய ளெனப் போற்றிய பண்பாளர்க ஞாயிறு" என்று அழைத்தால், த பெடடகம்" என அழைக்கலாம்.
2 م

ண்டல் வில்கி) என்ற அமரிக்க ற நூலில் வருங்காலத்தில் நமது இருக்கவேண்டும் என்று இந்த இருப ஆனல் தமிழர்கள் இவருக்கு முன் ாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் : ன் இந்த உலகக்கண்ணேட்டத்தின் உல்கெலாம் தமிழர்களின் உலகக் த்திரிந்த அடிகள் - வானெலியில் ணி நேரத்துக்குப்பிறகு இறந்தது
:ள் தங்கள் வாழ்க்கையல է մայ6ծT னமும் பயன்படுத்தியதில்லை. உல ழக்கத்தைக் கற்பித்த இனம் தமிழ் மும் இல்லை என்பார் தனிநாயக
rய்ச்சி நிறுணவத்தை உருவாக்கிய ச்சாரும். அரசுகள், அரசியல்வாதி டியாததைத் தனியே, தனிநாயக ய, காலத்தால் அழியாத சேவை iார் தனிநாயக அடிகள்.
முறுவர்" என்ற பொன்மொழிக் திராவிடப்பண்பாடுபற்றிய புதை கப்புகழ்பெற்ற பாதர் Heras தன் ாக நல்லூர் ஞானப்பிரகாசரைக் முல் ஞானப்பிரகாசரின் பெருமை ஆறுகள் கடலில் கலப்பதுபோன்று னப்பிரகாசரின் உள்ளத்தில் வந்து ச் சோமசுந்தரப் பாரதியார்.
நலம் டு இலங்கை த் திருச்சபை ஈன் ருபெரும் அறிவுக் களஞ்சியங்கள் > தமிழ்த்தூது தனிநாயக அடிகளு பும், தமிழையும் தங்கள் இரு கண்க ள். ஞானப்பிரகாசரை “மொழி னிநாயக அடிகளைப் “பண்பாட்டுப் தனி வாழ்க்கையிலும் சரி, தன்
罗一

Page 25
பொதுவாழ்க்கையிலும் சரி ஒருவரு தாத பண்பாளர் தனிநாயக அடி ஞானப்பிரகாசர். இது அவர் ெ சாயலாகும். "மாற்ருன் தோட்ட என்ற சீரிய உள்ளத்துடன், பிற தனிநாயக அடிகளாவர். ஞானப்பி தமிழ்த்தொண்டு புரிந்தார். "என் தனன் தன்னை நன்முகத் த வாழ்க்கை இலட்சியத்தின்படி -த டைய்ே சமயப்பணியாகக் கருதி களுக்கும் பயணம் செய்யாதவர். நாடுகளுக்கும் பயணம் செய்தவர் யில் ஊர் ஊராய்ச்சென்று சமயட் கள் விமானத்தில் பறந்துசென்று. ப பரப்பினர். மேற்கத்திய பண்பாட் பண்பாட்டிற்கும் இடையே பாலத் ளாவர். . . .
நல்லூர் சுவாமி ஞானப் நாயகமும் இன்று தமிழ் உலகி பவனி வருகின்ருர்கள்.
' தமிழ் வாழ்வதற்காக, மறை தழைப்பதற்காக, நம் மொ சமுதாயத்திற்காகக் கசக்கிப்பிழி நல்லூர் சுவாமி ஞானப்பிரகாச
முடிவுரை
தனிநாயக அடிகள் ஒரு கு அறிஞர், தலைசிறந்த திட்டமிட்டு பன், எல்லாவற்றையும்விட அவர் தலைவர். தனிநாயகத்தை இலங் அழைக்கலாம்.
நான் இவ்வுலகில் ஒருமுை இறக்கமுன் என்னல் ஆன எல்லா GSGOTTLDAÚTGS (Drumond) என்ற காட்டியவர் தனிநாயக அடிகளா ‘என்னை இறைவன் நன்ற தமிழ் செய்யுமாறே” என்ற திருமூ பேச்சாகவும் வாழ்ந்துகாட்டிய பண்பாளர் தனிநாயகமாகும்.
வாழ்க அவர் நாமம்! ெ
-

டைய உள்ளத்தையும் புண்படுத் கள். பிற சமயங்களைச் சாடினவர் ாழ்ந்த காலத்தின் பின்னணியின் த்து மல்லிகைக்கும் மணம் உண்டு’ சமயங்களை மதித்தவர் சேவியர் காசர் சமயப்பணிகளுக்கு இடையே ான இறைவன் நன்றுகப் படைத் மிழ் செய்யுமாறே என்ற தன் னிநாயக அடிகள் தமிழ்த்தொண் னர். ஞானப்பிரகாசர் பல நாடு தனிநாயக அடிகள் உலகின் பல ஞானப்பிரகாசர் மாட்டுவண்டி பணி செய்தார். தனிநாயக அடி ல நாடுகளில் தமிழ்ப்பண்பாட்டைப் டிற்கும், கீழைத்தேச (நாடுகளின்) தை அமைத்தவர் தனிநாயக அடிக
பிரகாசரும், தமிழ்த் தூது தனி ன் பாடில்களாக பாயிரங்களாகப்
தமிழ் இனம் வாழ்வதற்காக, நம் ாழி வாழ்வதற்காக தங்களையே நம் ந்து தந்த கரும்பை ஒத்தவர்கள் ரும் - தமிழ்த்தூது 'தனிநாயகமும்
ரு, ஒரு பேராசிரியர், ஓர் ஆராய்ச்சி
செயலாற்றுபவர். அன்பான நண் ர் தமிழ் மக்களின் ஒரு முன்னணித் p5u76šr Archbishop Markarius 6767
றைதான் பிறப்பேன். எனவே நான் ா நன்ம்ைகளையும் செய்வேன் என்ற அறிஞரின் கருத்துப்பட வ்ாழ்ந்து வர்; ?கப் படைத்தனன் தன்னை நன்ருகத் மலரின் வாக்கை, தன் மூச்சாகவும், மாமனிதர், மாமேதை, மாபெரும்
பளர்க அவர்து புகழ்!!
23一

Page 26
em
தவததரு தனித தரணி மண்
ஈழத்தமிழரின் இன்னன் எழுந்திட்ட போ வேழம் நிகர்த்த தனிந வெல்லும் திறனு தாழத் தமிழினம் தன்
தானை நடத்துகி ஆழப்பதிந்த விடுதலையு
அரிமா, விடிவெள் אי
சிங்கம்' நிக்ர்த்தோன்
திருநாட்டைமீட் பொங்கும் அலைகடல் பூ புயலாய் உருவெ எங்களுக் கெல்லாம் எ இணையில்லா நற் கங்குலகற்றும் கதிரவே
காலத் தவப் பய
காலக் கொடைஇவன்
காப்பும் இவனல் ஆல மரமென அனைவ அன்புத்தலைவனின் மூலமுதல் வணும் செல் முத்தமிழ் வீரனி சாலச் சிறந்த தலைவன்
தன்னிகரில்லாத்
தூய்மனத் தோடிவன்
தொண்டர்க்குத் வாய்மையால் வென்று
வாழ்த்தும் உலகி தாய்த் திருநாட்டின் வ ஈந்தான் உயிரிை தூய்வானபுகழை விட்ே
விரைந்தான் வி
thraws-wis செல்வி

ாயகமே உனத் ா மூடியதோ
0 நீக்க. ார் மறவன். int LJ51D L1606 டையோன். னினம் நொந்தவன் னருன.
ணர்வின்
ாளி.
திரண்டெழுந்தேஇவன்
கவந்தான். ' . பூகம்பம் எரிமலை படுத்தோன். ழுச்சியூட்டுகின்ற றலைவன். னே வெகு
பனே.
ஈழத்தமாழர்க்கு 灯 ர்க்கும்நிழல்தரும் ᎣlᎧᎧᎱ . - வாவுடன் சேர்ந்த வன்
இவனன்ருே தலைவன்.
துஞ்சா துழைப்பவன் ”தொண்டனடா
வரலாறு காட்டியவன் Jarðar. விடுதலை பெறுமுன் ਸub ' டே அன்று ண்ணகத்தே.
பொணி பெர்ளுண்டோ,
4一(

Page 27
தனிநாயக அடிகளி தமிழ் கூறும் நல்லு ஒரு பேரிழப்பு.
- பேராசிரியர் தனிநாயகப் தேதியன்று, தமது தாயகமான யா அவரது மறைவு இலங்கை, இந்திய மலேஷியா, சிங்கப்பூர், பர்மா, ெ இந்தோனேஷியா, மார்ட்டினிக் அமெரிக்கா, ஐரோப்பியா மத்திய உலகில் இருபத்துக்கும் மேற்பட்ட கும் அதிகமான தமிழ் இனத்தார் பேரிழப்பாகும். அவர் இறக்கும்ே ஆண்டுகளில் பாதிக்கும் மேலான தமிழ்த் தொண்டிலும், தமிழ்த் தூ அவரது வாழ்க்கையையும் அவரது அவர் விட்டுச்சென்ற பணிகளைத் கொள்வதும், அவரது ஆராய்ச்சிப் கவர்ந்திடும் எழுத்துக்களையும் நூ எதிர்காலத் தமிழ்த் தலைமுறையின தமிழ் ஆர்வம்கொண்ட அனைவரின
இறப்பதற்குச் சில நாள்க அடிகள், முந்நூறு ஆண்டுகட்கு மு யேசு சபைக் குருவாகித் தென்னிந் தொண்டாற்றிய வீரமாமுனிவர் : ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் இலங்ை எழுதியிருந்தார். அக்கட்டுரை அ வாழ்வை நீத்துவிட்டார். பெஸ்கி வயதும் அறுபத்து ஏழ்ே. யேசு சை றெடுத்த டிந்ொபிலி பெஸ்கி, ஜெ சுவிற்சலாந்து அளித்திட்ட ஜே கென்றிக்கெஸ், ஸ்பானிய அடிகள வாக்கியச் செல்வமாகிய காறெல் பி
一2

ன் மறைவு
ரலகிற்கு
இராஜன் பிலிப்புப்பிள்ளை.
அடிகள் கடந்த புரட்டாதி முதற் ழ்ப்பாணத்தில் இயற்கையெய்தினர். த் தமிழர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், மாரிசியஸ், தென்னபிரிக்கா, பிஜி, போன்ற நாடுகளிலும், மற்றும் கிழக்கு நாடுகளிலும் ஏறத்தாழ நாடுகளில் வாழ்கின்ற ஆறு கோடிக் அனைவர்க்கும் ஈடு செய்யமுடியாத பொழுது அவருக்கு வயது 67. 67 வற்றைத் தமிழ் ஆராய்ச்சியிலும், திலும் ஒய்வின்றிச் செலவிட்டார். பணியையும் நினைவு கூறுவதும், தொடர்ந்து நடாத்துதலில் பங்கு படைப்புக்களையும், அனைவரையும் ால்வடிவில் இன்னுமே பிறந்திடாத் ருக்கர்கப் பேணிப் பாதுகாப்பதும், ாதும் கடமையாகும். ん
5ளுக்கு முன்னர்தான் தனிநாயகம் முன்னர் இத்தாலி நாட்டிற் பிறந்து தியத் தமிழகத்தில் பெருந் தமிழ்த், ானப்படும் பெஸ்கி அடிகளைப்பற்றி கப் பத்திரிகைகளுக்காகக் கட்டுரை ச்சேறும்பொழுது அடிகள் அவனி அடிகள் இறக்கும்பொழுது அவரது பக் குரவர்களான, இத்தாலி ஈன் ஜர்மானியரான ஜோர்ஜ் சூராமர், rசப் விஸ்கி, போர்த்துக்கேயரான ான கென்றி கெறஸ், செக்கோசில 'ரிஸ்க்கிலில் போன்ற ஐரோப்பியத்
5

Page 28
துறவி ஆராய்ச்சியாளரினதும், இ6 வல்லுர் ஞானப்பிரகாச அடிகளின தனிநாயகம் அடிகள். ஆனல் புகழ் களையெல்லாம் விஞ்சியவர் தனிநாய சபைத் துறவியாகவிருந்து அவர ஆராய்ச்சிப் பணிகள் இருபதாம் தவத் துறவிகளின் வரலாற்றில் ஏற்கனவே ஏற்படுத்திவிட்ட்ன.
தனிநாயகம் அடிகள் தன வில்லை. தமிழ் இலக்கியச் சிறப்பிய ளோடு ஒப்பிடும் ஒப்பீட்டு ஆராய்ச் தார். வேற்று நாடுகளில் நூற்றுச் தமிழாராய்ச்சித் துறையைத் தோற் அளப்பரிய வெற்றியும் ஈட்டினர். நிறுவி இந்தியத் துறை ஆராய்ச் படுகின்ற பன்னுட்டு ஆர்ாய்ச்சி அ ஆராய்ச்சி இயக்கமொன்றில் இை நாயகம் அடிகள்.
அடிகள் பல்கலைக் கழகம் வில்லை. மக்கள் பிரச்சினைகளிலிருந்: இலங்கையிலும் இந்தியாவிலும் இயக்கங்களோடு தம்மை முழுமை அவர் என்றும் தயங்கியதில்லை. இலங்கையிலும் மட்டுமல்லாது கட மக்கள் மத்தியில் தமிழ்மொழி ஆ பரப்பவும், ஏங்கெங்கு தமிழர் வா தம் வரலாற்றுப் புகழ்படைத்த மலர்ச்சியெய்திடவும் தனிநாயக முண்டுக்கு மேலாகத் தலைசிறந்த பூர், பர்மா, இந்தோனேஷியா, மொரிசியஸ், மார்ட்டினிக், கிரிட தடவை தமிழ்த் தூது சென்று அ விருந்தாளியாக விளங்கி, அவர்த பங்குபற்றி, சொன்மழை பொ! ஆதரவும், உற்சாகமும் உவப்புட
1970ஆம் ஆண்டு பாரி உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டு பற்பல நாடுகளில் வதிகின்ற த

லங்கை நல்லூரைச் சேர்ந்த மொழி தும் மரபில் நின்று உழைத்தவர் ம்மிக்க தமது முன்னுேரின் சாதனை பகம் அடிகள். கத்தோலிக்கத் திருச் ாற்றிய சமயச் சார்பற்ற சமூக நூற்ருண்டுக் கீழைத்தேயக் கிறீஸ் அவருக்குத் தனியொரு இடத்தை
ரியாகத் தமிழை மட்டும் ஆராய ல்புகளைப் பிறமொழி இலக்கியங்க #சித் துறையில் ஒப்பற்ற பணி புரிந் $குமதிகமான பல்கலைக் கழகங்களில் >றுவிப்பதற்காக அயராது உழைத்து உலகத் தமிழாராய்ச்சி மன்றத்தை சியிலும் தமிழாராய்ச்சியிலும் ஈடு அறிஞர் அனைவரையும் உலகளாவிய ணப்பித்த பெரும் இயக்குநர் தனி
பணிகளோடு மட்டும் நின்றுவிட து ஒதுங்கி நிற்க எத்தனிக்கவுமில்லை. தமிழ்மொழி உரிமைகோரி நின்ற யாக அடையாளப்படுத்திக்கொள்ள தமிழ்த் தாயகத்திலும், சேயாகிய டல் கடந்த நாடுகளில் வாழும் தமிழ் ர்வமும், உணர்வும் குன்ருது ஒளி ாழ்கின்றனரோ அங்கெல்லாம் அவர் பண்பாடு அழிந்து மறையாது மறு அடிகள் சளைக்காமல் கால் நூற் பணியாற்றினர். மலேஷியா, சிங்கப் வியட்நாம், பிஜி, தென்னபிரிக்கா, rட் போன்ற நாடுகட்கெல்லாம் பல ங்கு-வாழ்ந்த தமிழ் அன்பரின் இனிய ம் தமிழ் நிகழ்ச்சிகளில் களிப்புடன் Nந்து, அவர்தம் தமிழ்ப் பன்னிக்கு ன் வழங்கினர். -
ஸ் மாநகரில் நடைபெற்ற முன்ரும் கருத்தரங்கில் அடிகள் ஆரம்பித்த, மிழ் இனக் குழுக்களின் விபரங்களைப்
26

Page 29
பற்றிய அவரது ஆராய்ச்சி, தமிழ் அக்கறைக்குத் தக்க எடுத்துக்கா ஆராய்ச்சியும், தமிழ்த் தொண்டு இனவாத அடிப்படையில் எழுந்தன தேவன்" என்ற ஒருல்கக் கோட் யாவரும் கேளிர்” என்ற புறப்பா தும் அவர் என்றும் விலகவில்லை: பேணுவதோடு, பிற இனத்தாரின் நன்கறிந்திடல் வேண்டும். இதன் வ கூடவே மனிதப் பண்பாட்டினதும் ! திடுதல் வேண்டும் என்பதையே
படைக் கொள்கையாகக் கொண்டி(
தனிநாயகம் அடிகள் பிற திங்கள் இரண்டாம் நாளன்று, அ துறைமுகப் பட்டினங்களில் ஒன்ரு கின்ற ஊர்காவற்துறையிலாகும். கரம்பன் ஊர்காவற்துறையைச் ே கத்தோலிக்க மதத்தைத் தழுவிய தந்தை நாகநாதன் கணப்திப்பிள்ை சமயக் குடும்பத்தில் பிறந்து கத்ே லோஸ் என்ற பெயரையும் சேர்த் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்தவர். அடி பிற்காலத்தில் தமிழ் அறிஞனகத் வேளையில் தந்தையின் மரபுப் டெ
ரைச் சூடிக்கொண்டார்.
அடிகள் தனது பன்னிரல் இழந்தார். பின்னர் யாழ்ப்பான சம்பந்திரிசியார் கல்லூரியில், ஐய பிட்ஜி பட்டதாரியுமாகிய வண. ( ணுகக் கல்வி பயின்ருர், அக்காலத் மாகக்கூட இருக்கவில்லை. ஆங்கி இலக்கியத்திலுமே தனது கல்லூரி ஈடுபாடு கொண்டிருந்தார். தனது டாயின் புகழ்பெற்ற நூலாகிய ரி( வாகத் துறவியாகத் தீர்மானித்து திருமறைக் கல்வி பயிலவேண்டி (
ஐரோப்பிய மறுமலர்ச்சியி டின் உரோம் நகரில் அடிகள், ஐ பிய கலை, அகழ்வாராய்ச்சித் துை
www

மக்களின் நலனைப்பற்றிய அவரது ட்டாகும். ஆனல் அவரது தமிழ் ம், அவரது தமிழ்த் தூதுக்களும் வயல்ல. "ஒன்றே குலம் ஒருவனே பாட்டிலிருந்தும் 'யாதும் ஊரே ட்டின் விழுமிய கொள்கையிலிருந்
தமிழர் தமது பண்பாட்டினைப் பண்பாட்டின் சிறப்பியல்புகளையும் ளைவாகத் தமது பண்பாட்டினதும் உயர்வுக்குச் சிறிதளவேனும் உழைத் தனிநாயகம் அடிகள் தமது அடிப் நந்தாரென்ருல் அது மிகையாகாது.
ந்தது, 1913ஆம் ஆண்டு ஆவணித் க்காலத்தில் இலங்கையின் முக்கிய *க விளங்கிய கயிற்ஸ்" எனப்படு அவரது தாயார் சிசில் இராசம்மா, சேர்ந்தவர்; பல தலைமுறையாகக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அவரது ள, நெடுந்தீவின் பரம்பரைச் சைவ தாலிக்க மறையைத் தழுவி ஸ்ரனிஸ் துக்கொண்டவர். இவர் கல்லூரி களாரது பிள்ளைப் பெயர், சேவியர். தன்னை உலகுக்கு வெளிப்ப்டுத்திய ாயராகிய தனிநாயகம் என்ற பெய
ண்டாவது வயதில் தனது தாயை ாத்தின் தலைசிறந்த கல்லூரியாகிய ர்லாந்தைச் சேர்ந்தவரும், கேம்ப் வோங் அடிகளின் அபிமான மாணவ தில் கல்லூரிகளில் தமிழ் ஒரு பாட ல மொழிப் பயிற்சியிலும் ஆங்கில க் காலத்தில் தனிநாயகம் அடிகள் பதினேந்தாம் வயதிலேயே டால்ஸி செறெக்ஷனைப் படித்து, அதன் விளை , தனது பத்தொன்பதாம் வயதில் இத்தாலி சென்ருர்,
பின் தொட்டிலாகிய இத்தாலி நாட் ரோப்பிய மொழிகளிலும், ஐரோப் றயிலும் சிறந்த தேர்ச்சியைப் பெற்
27

Page 30
முர். பரந்த மனப்பான்மையுடைய ராகவும், பண்பட்ட சுவைகளைக் ଊ தற்குமான அத்திவாரத்தை உரோ துக்கொண்டார். தமது இருபத்தை யில் கலாநிதிப் பட்டத்தைப் பெ
இத்தாலி நாட்டில் இருந்த பணபாட்டையும் நன்கு அறியவே தும் இத்துறையில் ஈடுபட்டு உழைக் பூண்டார். இவ்வாறே தாயகம் திரு பண்டிதரிடம் ஆரம்பத் தமிழ் பியின் புகுந்து, தமிழ் படித்து தமிழ் ஆர் பட்டங்களைப் பெற்ருர், அன்றிலிரு ஆராய்ச்சிப் பணியும் தமிழ்த் தூது
தனது தமிழ்த் தூதின் ஆண்டுகளில், தனிநாயகம் அடிகள் லும், ஜப்பானிலும் சொற்பொழிவு 1954ஆம் ஆண்டு முதன் முதலாக தமிழ்த் தூது மேற்கொண்டார்.
1952ல் ‘தமிழர் பண்பா( ஆங்கில சஞ்சிகையைத் தோற்றுவி பிரதம ஆசிரியராகப் பணியாற்றி அளப்பரிய சேவை புரிந்தார்.
1952ல் இருந்து 1961 வ6 கல்வித்துறையில் விரிவுரையாளரா ராகவும் பணியாற்றினர்.
1954, 55ஆம் ஆண்டுகளின் நாடுகளிலும், தென்கிழக்காசிய இந்தோன்ேஷியா, கம்போடியா, றிலும் கல்விச் சுற்றுலாக்களையும் கொண்டார்.
1955, 57ஆம் ஆண்டுகள் கல்வித்துறையில் ஆராய்ச்சியாற்றி பட்டத்தையும் எய்திக்கொண்டா சிறப்பாகத் தமிழ் கல்விமுறைகளில் டன் பட்டத்திற்கான ஆராய்ச்சிட்
1960ம் ஆண்டில் வளர்ந்ே வதற்காக, ஐக்கிய அமெரிக்கா, க. நேவிய, ரஷ்ய நாடுகளுக்குக் 'கல்
an

மனிதராகவும், சிறந்த பண்பாள காண்ட நாகரீக மனிதராக வாழ்வ ம் நகரிலேயே வழுவின்றிச் சமைத் sந்தாம் வயதில் திருமறைத் துறை ற்றுக்கொண்டார்.
பொழுது தன்னட்டுக் கல்ைகளையும் ண்டுமென்றும், தாயகம் திரும்பிய கவேண்டும் என்றும் அடிகள் உறுதி நம்பியதும், தென்னிந்தியா சென்று, று, அண்ணுமலைப் பல்கலைக் கழகம் "ாய்ந்து 1949ல் தமிழ் ஆராய்ச்சிப் 5ந்தே தனிநாயக அடிகளின் தமிழ் தும் ஆரம்பமாயின எனலாம்.
முதற்படியாக, 1950ஆம், 51ஆம் ா வட, தென் அமெரிக்கா நாடுகளி புச் சுற்றுலாவை மேற்கொண்டார்.
மலேயா, சிங்கப்பூர் நாடுகட்குத்
டு' எனும் ஆராய்ச்சி முத்திங்கள் பித்தார். 15 ஆண்டுகளாக அதன் த் தமிழ் ஆராய்ச்சி வளர்ச்சிக்கு
ரை இலங்கைப் பல்கலைக் கழகத்தில் "கவும், சிரேஷ்ட விரிவுரையாள
) இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளான மலேயா, சிங்கப்பூர், தாய்ல்ாந்து, வியட்நாம் ஆகியவற் தமிழ்த் தூதையும் மீண்டும் மேற்
ல் இலண்டன் பல்கலைக் கழகத்தில் தனது இரண்டாவது கலாநிதிப் . பண்டைய ஐரோப்பிய, இந்திய ஒப்பீடு என்பதே அவரது இலண் L.J GOL, LILIITGg5 Lb /
நார் கல்வி முறைகளைப்பற்றி ஆராய் னடா, ஜேர்மன், இத்தாலி, ஸ்கண்டி விச் சுற்றுலா மேற்கொண்டார்.
8

Page 31
அதே ஆண்டில் சென்னை கள்ளில், பேராசிரியர் சேதுப்பிள்ளை நினைவுச் சொற்பொழிவுகளை ஆற்.
1961ம் ஆண்டு மலேயா, துறைப் பேராசிரியர்ாக நியமனம் கலைப்பீட அதிபதியாகவும் பணிய வின் உச்சி நிலையை எய்தினர்.
1964ம் ஆண்டு ஜெர்மன மேற்கொண்டார். 1967ல் கடல்க! பற்றி ஆராய்வதற்காக, ஆபிரிக்க களுக்குச் சென்ருர்.
1964ல் அனைத்துலகத் த அதன் செயலாளராகப் பணியாற்றி சென்னையிலும், 1970ல் பாரிசிலும் ஒன்றன்பின் ஒன்ருக நான்கு த தரங்குகளைச் சிறப்பாக நடாத்திஞ
1981 @ மதுரையில் நடை டில் சிறப்பு விருந்தினராக அழைக் தார். ஆனல் அதற்கிடையில் இய
1969ல் மலேயார் பல்கை பெற்று ஈராண்டுகள் ஐரோப்பாவி மாகிய யாழ்ப்பாணம் திரும்பி, தள மகிழ்வோடும் மனநிறைவ்ோடும் ே
ஓய்வு பெற்றிருந்த வேளை தமிழ்ப் பற்றே, ஆராய்ச்சி உை இருந்த பன்னூற்றுக் கணக்கான இறுதிவரைக்கும் தொடர்பு கொ
1971ல் அமெரிக்கரும், ெ பாணத்தில் பெருங் கல்விமானக நினைவுச் சொற்பொழிவுகளைத் த6 தினர். இவ்வாண்டு சித்திரை மா யற்ற தலைவராக விளங்கிய அப ஆண்டுதோறும் நிகழ்த்தப்படும் நாயகம் அடிகள் தனது உடல் நலி னர். 'தமிழர் பண்பாட்டின் சிற
asssr

, அண்ணுமலைப் பல்கலைக் கழகங் யின் தாயாராகிய சொர்ணும்மாள் றினர்.
ப் பல்கலைக் கழகத்தின் இந்தியத் பெற்ருர். 1966, 67ம் ஆண்டுகளில் ாற்றித் தமது பல்கலைக்கழக வாழ்
ரிக்குச் சொற்பொழிவுச் சுற்றுலா டந்து வாழும் தமிழ் இனத்தாரைப் , மேற்கிந்திய, மொரிசியஸ் நாடு
தமிழார்ாய்ச்சி மன்றத்தை நிறுவி, 1, 1966ல் மலேசியாவிலும், 1968ல் ), 1974ல் யாழ்ப்பாணத்திலுமாக, மிழ் ஆராய்ச்சி மாநாட்டுக் கருத் றா.
பெறவிருக்கும் ஐந்தாவது மாநாட் கப்பட்டு கெளரவிக்கப்படவும் இருந் ாற்கையெய்திவிட்டார். -
லக் கழகப் பணியில் இருந்து ஓய்வு பில் இருந்தபின்னர், தனது தாயக ாது இறுதி எட்டாண்டுக் காலத்தை செலவிட்டார்.
"யிலும் அவரது தமிழ்ப் பணியோ, ழப்போ குன்றவில்லை. உலகெங்கும்
தனது அறிவுலக நண்பர்களோடு ண்டிருந்தார்.
மதடிஸ்ட் சபைக் குரவரும், யாழ்ப்
விளங்கியவருமான வண. பங்கர் னிநாயக அடிகள் சிறப்புடன் நிகழ்த் தத்தில், இலங்கைத் தமிழரின் ஈடிணை மரர் செல்வநாயகத்தின் பெயரால் நினைவுச் சொற்பொழிவுகளை, தனி வையும் பாராது திறம்பட நிகழ்த்தி ப்பியல்புகள்', 'தமிழ் ஆராய்ச்சி :
29

Page 32
அதன் வரலாறும், வருங்காலமும் வெகு விரைவில் நூல்வடிவில் வெ
தனிநாயகம் அடிகளது ஆ ஆராய்ச்சிப் படைப்புக்களைப் பற்றி கவோ முடியாது. நூற்றுக்குமதிகப படைப்புக்களையும் அவர் யாத்துள் அவராற் பதிப்பில் பட்டவை மூன் உலகம்' ஆகிய அவரது தமிழ் பூ நன்கறியும்.
தனிநாயகம் அடிகளது எ திரட்டி நூல்வடிவில் வெளியிடுவது கத்தைச் சேர்ந்த எவிலின் இரத்தி விரிவுரையாளரும் முன்வந்திருப்ப நற்பணி வெற்றிபெற உலகெங்கி யும் ஆதரவும் அளித்திடுதல் வேை
'வெர்ஜில் என்னும் இ6 படித்து மகிழ்ந்துள்ளே: தொன்மைவாய்ந்த ஏடு | சின்னங்களையும் புரட்
ளேன். அமெரிக்க இன். அறிகுறிகளான கோட்ை யும் கண்டுகளித்துள்ளேன் பியத்தை என் கைகளில் | எனக்கு ஏற்படும் அ. வேறு எந்நூலிலும் ஏ, டைத் தமிழ் நூல்களைத் ( ஆண்டுகளாக நிகழ்ந்து திய இலக்கிய இலக்கண நிற்கிறது."

எமaய தமிழ், ஆங்கில உரைகள் 1ளியிடப்படவிருக்கின்றன.
பூராய்ச்சியைப் பற்றியோ, அவரது யோ இங்கு விமர்சிக்கவோ விபரிக் ான கட்டுரைகளையும், ஆராய்ச்சிப் ளார். அவர் எழுதிய நூல்கள் ஆறு. று. 'தமிழ்த் தூது’, ‘ஒன்றே நூல்களை தமிழ் கூறும் நல்லுலகம்
ழுத்துக்களையும் படைப்புக்களையும் தற்கு, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக் கழ தினம் நிறுவனமும், பல்கலைக்கழக து பாராட்டற்குரியது. அவர்களது லும் உள்ள தமிழ் அன்பர்கள் ஆசி iண்டும்.
லத்தீன் புலவரை ஏந்திப் ன். எகிப்து நாட்டின் களையும் நாகரிகத்தின் டி ப் பார்த்து வியந்துள். கா அஸ்தெக் பண்பிற்கு டகளையும் கட்டடங்களை | ன். எனினும் தொல்காப்
ஏந்தி விரிக்கும்பொழுது த்தகைய உளக்கிளர்ச்சி ற்படுவதன்று நம் பண் தொட்டதும் பல்லாயிரம் பண்பில் வளர்ந்து திருந் ாப் பயிற்சி நம் கண்முன்
- தனிநாயக அடிகள்.

Page 33
  

Page 34
தமது நகரத்தை - அதாவது கிே வேண்டும், ஏனெனில், வியாபார கள் நம்மவர்களோடு - கிரேக்கரே அத்தகைய தொடர்பு உயர்ந்த க யைக் குறைத்துவிடும் என்ற தத்
-
உலக நாகரிகத்திற்கு வி கிரேக்கர்கள், தாம் உயர்ந்தவர்க என்று கூறினர். இதுதான நாகரிக கம். ஆஞல், உண்மையான நா எடுத்தோதியவர்கள் தமிழர்கள் குறளில் இருந்து எடுத்துக்காட்டு
‘யாதானும் நாடாமல் சாந்துணையும் கல்லா இக்குறளுக்கு உரை கண்ட பரிே ணத்தைத் தெளிவாக விளக்கவில் நாயகம். ஆற்றிய வேலணைத் திரு எல்லாம் எமதூர், எல்லாம் எமது ரும் எமது கேளிர் என்ற உயர்ந் தமிழர்கள் கொண்டிருந்தனர் என் பியவர் தனிநாயகம்.
‘தமிழன் என்ருே
அவருக்கொரு கு
என்ருன் பாரதி. இவ்வாறு பார!
ழனின் தனிக் குணம் வள்ளுவரின்
கூற்றிலிருந்தும் வேறுபட (ւpւգաn" கும் குணம்தான் அது.
கிறிஸ்துவின் போதனைக்கு பணபாட்டுக் கொள்கைகளுக்கும் யில் கிறிஸ்தவத் துறவியாகிய த6 துக்கொண்டார். இதனைக் கத்ே வில்லை. வாழும்போதே, வைதது. சேவை நலத்தை அவர் வாழும்ே வெளியிட்டு கெளரவித்த ஜேர்மன பல்கலைக்கழகங்களிலே, தமிழ்ப்பீட வழிகோலினர். அதற்கு அந்நாட்
ஆங்கிலம், லத்தீன், பிே களிலெல்லாம் பாண்டித்தியம் ெ
-

ாக்கர்களின் நகரத்தை - அமைக்க துக்கு வரும் வேற்று நாட்டவர் ாடு தொடர்புகொள்ள்க் கூடாது. ாதியினராகிய கிரேக்கரின் மகிமை வத்தைப் பேசினர்.
த்திட்டவர்கள் என்று கூறப்படும் ர் மற்றவர்கள் தாழ்ந்த சாதியினர் ம்? என்று வினவுகின்ருர் தன்ரிநாய கரிகம் எது என்பதை உலகிற்கு என்பதைத் தமிழ்மறையாம் திருக் lன்ருர் தனிநாயகம்.
ஊராமல் என்னெருவன் த வாறு'
மலழகரும்கூட வள்ளுவரின் எண் 2ඛ) என்று அங்கலாய்க்கின்ருர் தனி க்குறள் ஆராய்ச்சிப் பேருரையிலே நாடு, அங்கு வாழும் எல்லோ த நாகரிகத்தைப் பண்பாடுகளைத் ாற தத்துவத்தை உலகெலாம் பாப்
ர் இனமுண்டு தனியே ணமுண்டு" தி கூறிய கருத்தும் அதாவது தமி கூற்றிலிருந்தும், புறநானூற்றுக் து. எல்லோரையும் சமமாக மதிக்
ம் தமிழ் மக்கள் கண்ட ஆழமான முரண்பாடு இல்லையென்ற வகை ரிநாயகம், தமது வாழ்வை அமைத் தாலிக்க உலகம் ஏற்றுக்கொள்ள ஆனல், ஞானப்பிரகாச முனிவரின் பாது வியந்து பாராட்டி, முத்திரை யைப் போன்று, உலகின் பல்வேறு ங்கள் அமைவதற்குத் தனிநாயகம் டவர்கள் ஆதரவு நல்கினர்.
ஞ்சு போன்ற பிறநாட்டு மொழி 1ற்ற அவர், தமிழையும் 'துறை
2

Page 35
போகக் கற்க' 'யாமறிந்த மொ தாவது எங்கும் காணேம்' என்ற களை மட்டும் தெரிந்திருந்த பாரதி வலிமையானது என்பதைக் கலாநி; நம்மை சிந்திக்கவைக்கிறது. இன்றை ஆங்காங்கு அறிஞரின் மறைவுகுறி படுகின்றன. ஆனல், தமிழகத்தில் பற்றிப் ப்த்திரிகைகள் தரமான 8 வெளியிடாததும் தமிழ் அறிஞர்க பதும் தமிழ் சகோதரர் ஒருவரை பார்க்கின்றனர் என்பதையும் நாட றது. தமிழ் இலக்கியக் கழகம் அ கள் வெளிவரக் காரணமாயிருந்த கழகம் அமைத்த தூத்துக்குடி ப தமிழ் ஆராய்ச்சிக் கழகத்துக்கு வி ஒயப் பல்கலைக்கழகம் மறந்துவிட் நான் இவ்வாறு கூறுவதற்குக் கா மன்றம் அடிகளாருக்கு எடுத்த இ பாத கமலங்களுக்கு காணிக்கைய கருத்துக்களைக்கொண்ட- அணையா பல்கலைக்கழக தமிழ் அறிஞர்களிட வேண்டி நின்ருேம். எமது விமா6 மலேசியப் பல்கலைக்கழகம் அனுப்
தமிழ்கூறும் நல்லுலகம் வாழ்கின்றது. ஆணுல், தமிழை நூல்கள் எழுதி சீவிக்கச் முற்படு தவத்திரு தனிநாயகமடிகள் தமது அமைத்து. தமிழ் அறிஞர்களே தமிழ் அறிஞர்களாக்கி தமிழ் ம6 தமிழ்ப் பண்பாட்டின் சிறப்பு ஆ! செய்தார். .
அகத்தும் புறத்தும் முர6 அவர் வாழ்ந்த காரணத்தினுல்த கொண்ட வேலணைத் திருக்குறள் ப கால்களோ தடுமாறுகின்றன. என் றன. ஆனல், எனது தமிழ் ஆர்வ என்று கூறக்கூடியதாக இருந்தது
....་ திறமான புலமையெனில் செய்ய வேண்டும் என்ருன் பார

ழிகளிலே தமிழ்மொழிபோல் இனி அவருடைய கூற்று, சில மொழி யின் கூற்றைவிட அர்த்தமுள்ளதுதி சண்முகதாஸ் அவர்களின் கூற்று )யத் தமிழுலகில் ஈழத்தில் மட்டும் த்து இரங்கற் கூட்டங்கள் எடுக்கப் தனிநாயகம் ஆற்றிய சேவையினைப் 5ட்டுரைகளையோ, செய்திகளையோ ள் எனப்படுவோர் சும்மா இருப் ஏனைய சகோதரர்கள் எவ்வாறு ம் ஒரக் கண்ணுல் பார்க்க முடிகின் மைத்து ஏராளமான தமிழ் நூல் தனிநாயகத்தினை அவர் மேற்கறிய மறந்துவிட்டது. இவ்வாறு உலகத் பித்திட்ட சுவாமிஜி அவர்களை மலே -டது. இக்கட்டுரை ஆசிரியராகிய ரணமுண்டு. எனது கல்லூரித் தமிழ் ரங்கற் பெருவிழாலிலே, அவர்தம் ாக நாம் சமர்ப்பித்த அறிஞர்களின் விளக்குப் பத்திரிகைக்கு மலேஷிய மிருந்து செய்திகள், கட்டுரைகள் னத் தபாலுக்கு ஒரு பதில் கூட பவில்லை.
பெரும்பாலும் தமிழின் பெயரால் வளர்க்க எத்தனிக்கவில்லை. தமிழ் கின்றனர் ஒரு சில தமிழர். ஆனல், சொந்தச் செலவிலே மாளிகைகள் வரவழைத்து, பிறநாட்டவர்களைத் ண்ணின் புகழ், தமிழனின் புகழ், கியவற்றை வெளிநாட்டார் அறியச்
ண்பாடு இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை ான் அவர் கடைசியாகக் கலந்து மகாநாட்டின்போது, ‘என்னுடைய எனுடைய கண்களோ பஞ்சடைகின் மோ, தமிழ்ப்பற்றே குறையவில்லை"
அதை வெளிநாட்டார் வணக்கம் தி. பாரதியின் தீர்க்கதரிசனத்திற்கு
33

Page 36
உயிர்கொடுத்தார் அடிகளார். அ முத்திங்கள் ஏட்டிலே, ரா. பி. ே சுந்தரம் முதலான தமிழ் நாட்டம் போன்ற பிறநாட்டறிஞர்களும். த ளாரின் புகழினையும் உலகம் வி துங்கு அப்துல் ரகுமான் பேரறிஞ தார். தமிழக முதல்வர் பக்தவத்
ஆனல், ஈழத்தாய் தன. வரை, அவர்தம் இலட்சியத்தை பாங்கினை புனித பத்திரிசியார் கல் கொள்ளச் செய்துவிடுமோ?
பக்தியில்
'பத்தியில் கலித் அரும்பி மலர்ந்தது ே யிலும் மலர்ந்தில. ஆ தமிழிலுள்ள திருப்பாட கியங்களில் இல்லை. என யில் எத்துணை வழுவு ஆங்கிலம் வணிகத்தின் தின் சட்டத்தின் மொ இசையின் மொழி என் தின் மொழி என்றும், என்றும், இத்தாலியம் றும் கூறுவது, ஒரு புலி "இரக்கத்தின் மொழி' பொருந்தும்.' -

வரது தமிழ்க் கலாச்சாரம் என்ற சதுப்பிள்ளை, தே. போ' மீனட்சி நிஞர்களும், கலாநிதி கமல் சுவலபில் மிழ் மணம் பரப்பியதோடு அடிக பக்கச் செய்தார்கள். பிறநாட்டுத் iர் தனிநாயகத்தை வணக்கம் செய் சல்ம் அஞ்சலி செய்தாரி.
து மாணிக்கப் புதல்வர்களுள் ஒரு அவர்தம் பரந்துபட்ட உள்ளப் ஸ்லூரிக்கு அருகாமையிலேயே சமாதி
மொழி
த செய்யுள்கள் தமிழில் பால், வேறு எம்மொழி அளவிலும், சுவையிலும், டல்கள்போல், பிற இலக் வே, மொழி நூல். முறை டையதாய் இருப்பினும், மொழி என்றும், இலத் ழி என்றும், கிரேக்கம் றும், ஜெர்மன் தத்துவத் பிரெஞ்சு தூதின் மொழி காதலின் மொழி என் ட ஒக்குமெனின், தமிழ் எனக் கூறுவது இனிது
- தனிநாயக அடிகள். தமிழ்த்தூதுப. リ導,
34.

Page 37
தமிழன்னையின் தவப்புதல்வ தவத்திரு தனிநாயகம் வாழ்க்கைக் குறிப்பு 2-8-1913-1-9-1980
* நாகநாதன் கண தந்தை தாயார் < . . . -
(செசில் இராசம்
2 - 8 - 1913 தோற்றம் --கரம்ட 1920 - 1930 - ஆரம்பக்கல்வி- ச
frth. 19286) E.
1930 Senior Can விசேட சித்தி. சப் கல்லூரிச்சஞ்சிகை s ஆங்கிலம், தமிழ்,
பதக்கம்.
1931-1934 - குருத்துவ கல்லூர் ராவதற்குரிய பா யம், சிங்களம், த குருத்துவ கல்லூரி 1934 மலையாளத்துத்
அவர்களைச் சந்தி 1934 - 1939 - மேற்படி ஆயரின் நகரத்து குருத்து நிதிப்பட்டம் பெ 19-3-1938-குருத்துவ பட்டம்
s

99.5GTTf
வித்துவான் சி. X, C. நsராசா.
பதிப்பிள்ளை என்றி ஸ்ரனிஸ்லாஸ், -நெடுந்தீவு. மா, கரம்பன், இலைடன்தீவு.
ன்
ந். அந்தோனியார் ஆங்கில பாட S. L. C. பரீட்சை சித்தி-1ம் பிரிவில் bridge. ஆங்கிலம், சரித்திரம் வெகு ம். பத்திரிசியார் கல்லூரி.
சரித்திரம், பூமிசாத்திரம் -பொற்
ரியிற் சேர்தல். கத்தோலிக்க குரவ டங்களைப் படித்தல், ஒப்பியற் சம மிழ் தேர்ச்சிபெறல்-புனித வேணுட் , கொழும்பு.
ருமறை ஆயர் மாக் இவானியோஸ் த்தல்.
தூண்டுதலின்பேரில் உரோமைமா வ பல்கலைக்கழகத்திற் படித்து கல pി.
பெறல்.
35

Page 38
1940 - 1945 - வடக்கன்குளம் உ -- துர்த்துக்குடி திரும
தியூர்சியுஸ் ரோச் திற் பணியாற்றல்.
1945 அண்ணுமலைப் பல்க (M. A.).பெறப் ட
1947 மேற்படி கழகத்தி
பெறல்,
1947 மேற்படி கழகத்தி சேர்ந்து படித்தல். 1948 "தூத்துக்குடி தமி
ருேச் ஆண்டவர் நூல் வெளிவரல்.
949 அண்ணுமலைப் ப6 மாணிப் பட்டம் ( ஆராய்ச்சிக் கட்டு Poetry"
1950 - 1951 - தமிழ்த்தூது. வடெ கழகம், சமூகசபை வுரைகள் நிகழ்த்து பொழிவுகள்செய்த
1951 சித்திரை சென்னை தமிழ் வ
நடாத்திய தமிழ் சிறப்பியல்பு" என் சேதுப்பிள்ளை தலை
譚 95g தமிழர் பண்பாடு
குடி தமிழ் இலக்கி சிகை ஆசிரியர்.
J952 "தமிழ்த்தூது" 6
கத்தோலிக்க தமிழ் தூத்துக்குடியில் வி கொள்ளல். நல்லூர் சுவாமி நூலுக்கு ரூபா 1900
-3

பர்தர பாடசாலையிற் படிப்பித்தல், றை ஆயர் கபிரியேல் பிரான்சிஸ் ஆண்டவர் திருமறை மாவட்டத்
கலைக்கழகத்தில் முதுமாணிப்பட்டம் படித்தல்.
ல் முதுமாணிப்பட்டம் (м. A.).
ல் ஆராய்ச்சிப்புலமையாளராகச்
ழ் இலக்கிய கழகம்' அமைத்தல். எழுதிய "ஆயரின் குரலொலி** அதற்கு முன்னுரை எழுதுதல். ல்கலைக்கழகத்தில் இலக்கிய முது M. Lit. பெறல். -...-- J50pr:- “Nature in Ancient Tamil
தன் அமெரிக்காவிலுள்ள பல்கலைக் கள் இவற்றில் தமிழ்பற்றிய விரி தல். யப்பான் நாட்டிலுஞ் சொற் ல், - ܀-
ளர்ச்சிக் கழகம் யாழ்ப்பாணத்தில் விழா. 'சங்க இலக்கியத்தின் "ற பொருளில் சொற்பொழிவு. -- மையில், - Tamil Culture என்ற ஆங்கில
கள் வெளியீடு ஆரம்பம். அாத்துக் யக் கழகத்தின் வெளியீடு. சஞ்
ன்ற நூலை வெளியிடல்,
எழுத்தாளர் சங்கம் நிறுவுதல். ழா. பண்டிதர் ஆசிநாதன் கலந்து
ஞானப்பிரகாசர்பற்றி எழுதும் பரிசு வழங்கற் திட்டம் உருவாக்கல்
5

Page 39
தமிழர் பண்பாட்டு படல். இலங்கைப் பல்கலை யாளர் பதவி பெ
1953. வைகாசி, கத்தோலிக்க எழுத்
ஐப்பசி r
1954 சித்திரை
விழா - கோயம்பத்
ராசா கலந்துகொ கொழும்புத் தமிழ்
மட்டக்களப்பு இந்
விழா. அடிகளார்
கவின்கலைகள்'
மலாயா செல்லல்
I 955
1955ーI957ー
1957 - 1961 -
1959
1960
வைகாசி - ஆடி - ! தரிசித்தல் - படிப்பு
தமிழர் பண்பாட்( பொருள்:- “Tam
Its Future with s,
தென் கிழக்கு ஆகி (மலாயா, இந்தே லாந்து, வியற்னும்
இலண்டன் பல்க: படிப்பு. தத்துவமு கட்டு ரை - Anc tems of Education to ancient Tamil **ஆங்கில இலக்கி பயிற்சிபெறல்.
இலங்கைப் பல்க3 விரிவுரையாளர் க
நீர்கொழும்பு ஆசி
நூல்களிற் சொல்
புத்தகக் கண்காட்
கழகம். வளர்ந்தோர் கல்வி அமரிக்க ஐக்கிய
இத்தாலி,”உரூஷி
செர்ணம்மாள்.உை அண்ணுமலைப் பல்
است.

க் கழகம் - கொழும்பு உருவாக்கப்
க்கழகத்துக் கல்வித்துறை விரிவுரை றல். 1952 - 1961
தாளர் சங்கம் இரண்டாம் ஆண்டு தூர். வித்துவான் F. X. C. நட
ச் சங்க ஆண்டுவிழாவில் பேச்சு.
垒i வாலிபர் சங்கம் எடுத்த தமிழ் பேச்சு. பொருள்:- "தமிழ் மக்கள்
- விரிவுரைகள் நிகழ்த்தல். -- இங்கிலாந்து ஐரோப்பிய நாடுகளைத் பு நோக்கம். V
நிக்கழகம் - கொழும்பு - பேச்சு. il Culture - Its Past, (ts Present, pecial reference to Ceylon'' Fய நாடுகளுக்குச் சுற்றுப் பயணம். தானேசியா, கம்போடியா, தாய் ) ஆசிய நிறுவணத்தின் ஆதரவில்.
லக்கழகத்தில் கலாநிதிப் பட்டப் ங் கல்வியும் ஒப்பீடு. ஆராய்ச்சிக் 2nt European and Indian Syscompared with special reference Education. ·
ய விமரிசனம்' என்ற துறையிலும்
லக்கழகத்திற்கு மீளவும் வருதல்.
ல்விப்பீடம்.
tயர் சங்கம் - பேச்சு. பாலர் வகுப்பு Fort L. GR. /
团 ஏற்பாடு. பேராதனைப் பல்கலைக்
விபற்றிய ஆராய்ச்சிக் சுற்றுலா - மாகாணங்கள், கனடா, ஜேர்மனி,
டமைகள் விரிவுரையாளர்: சென்னை கலைக்கழகங்கள்.
ܚܝ7;

Page 40
1961 - 1969 - இந்திய கலைகள் - இந்திய கலைகள் -
1984 "ஜேர்மன் கல்வி ஆதரவில் ஜேர்ம செய்தல். அனைத்துலகத் தய இனேச்செயலாளர
1965 - 1967 - கலகள் பீடாதிப
1966 சித்திரை அனைத்துலகத் தய வது மகாநாட்டி3
1968 தை அனைத்துலகத் தமி மகாநாடு சென்! 1970 அனைத்துலகத் தமி . . . மகாநாடு - பாரிஸ் புத்தகக் கண்காட் இதற்கு முன்னர் கழகத்திலும் ஒரு மலாயா பல்கலைக்
● z
1971 பாரிஸ், நேப்பிள் தரிசிக்கும் பேரா
197s Lurtisi) நடந்த g நாட்டில் கலந்துெ
1974 அனைத்துலகத் தமி மகாநாடு - யாழ்ப்
1970 -1980 - யாழ்ப்பாண மாவ
இருத்தல். ஞான
எழுதிய நூல்கள்
m 1. The Cathaginian Clergy -
2. தமிழ்த்தூது - 1952; 1 3. Nature in Ancient Tamil
: இதனை மாற் Landscape and Poetry - 4. ஒன்றே. உலகம் - 1966.
பதிந்த நூல்கள்- . . .
I. Tamil Studies Abroad - a
2. Proceedings of the First of Taanil Studios Volume மேலும் பல நூல்கள் &
-3.

பேராசிரியர். தலைவர், - மலாய பல்கலைக்கழகம். ப் பரிமாற்றச் சேவை' என்ற சங்க னியில் சுற்றுப்பயண விரிவுரைகள் மிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் நிறுவப்படல்:
"ாக நியமனம்பெறல். தி - மலாயா பல்கலைக்கழகம்,
பிழ் ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் முதலா னக் கோலாலம்பூரில் நடாத்துதல்.
ழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் இரண்டாவது
ழ் ஆராய்ச்சி மன்றம் மூன்ருவது
.சி - கொழும்பு. கண்டியிலே பேராதனைப் பல்கலைக்
காட்சி நடைபெற்றது. கழகத்துப் பதவி துறத்தல். ஸ் முதலாம். பல்கலைக்கழகங்களில் Թլիայի, VK.
ைேழத்தேசக் கலை வல்லுநர் оsт. காள்ளல். ソ
b ஆராய்ச்சி மன்றம் நான்காவது பாணம்.
ட்டத் திருமறை ஆயர் இல்லத்தில் ஒடுக்கப் பிரசாரகர், "
- 1942'; 19so 96 .
Poetry - 1953.
Revised - 1953.
symposiuт 1968. . . . - ಙ್ಗmational Conference Seminar , ll.
,ெ
8

Page 41
தமி ழனின் 6
திமிழன் தன் மொழ வேறெவரும் தம் மொழி தமிழ்ப் புலவர் தம் மொழி வேறெவ் விலக்கியத்திலும் யைப் போற்றுவதையோ விரித்துப் பார்மின். தமிழ் செய்யுளில் அமைக்க விே அடை இல்லாமல் எழுத தமிழ், இன்றமிழ், வண்ட தமிழ், செழுந்தமிழ், தீந்த தமிழ், தேன் பொழியும் லாம் யாழினும் இனி திை களைப் பாடினர் எனும் ( யறைந்தார், ’ ‘தமிழ் மான் அப்புலவர் கூறுவதை யா இன்புற்றிலர்? மேலும், தி இறைவன் படைத்தனன், செய்யுமாறே’’ என்று கூறு மொழிப் புலவர் தம் மொ தாகத் தெரியவில்லை. தமி தான், மலாயாவின் தமி கேட்க நெடுந் தொலைவிலி செய்த சிறு தொண்டைப் கும், காரணமாக இருந்த ரனைவரும் தம் மொழிக்கு கூடுவரேல், தமிழ் முரசு கும் என்பதில் ஐயமும் தியத் தமிழ்நாட்டிலுள்ள பாடுகள் மலாயத் தமிழை அரசியல் துறையில் வேற்பு தமிழ்த் தூதுத் துறைய ஒன்று சேர்வது, தமிழிற்

மாழிப்பற்று
ழியைக் காதலிப்பதுபோல், யைக் காதலிப்பதையோ, யைப் போற்றுவதுபோல், யாரேனும் தம் மொழி கண்டிலேன். சேக்கிழாரை எனும் சொல்லைத் தம் பண்டு மெனின், அதற்கு ப் பின் வாங்குவர். ‘செந் -மிழ், தண்டமிழ், அருந் மிழ், உயர்தமிழ், கோதில் செந்தமிழ் - என்றெல் சப்பர். இனி, தேவ ரங் பொருளில், தமிழ் பாடி லகள் சாற்றினர்’ என்று ர்தான் நினைந்து நினைந்து ருமூலர், ‘என்னை நன் ருக தன்னை நன்ரு கத் தமிழ் 1வதுபோ லெல்லாம், பிற ழியைப் போற்றிக் கூறிய ழரின் இத் தமிழ்ப் பற்றுத் ழர் என் விரிவுரைகளைக் ருந்து வருவதற்கும், யான் பெரிதாய்ப் போற்றுதற் து. உலகிலிருக்கும் தமிழ த் தொண்டாற்ற ஒன்று உலகெங்கும் முழங்கி நிற் உளதோ? ஆயினும், இந் அரசியற் கருத்து வேறு ரயும் பிரிக்கின்றன. இவர் றுமைகள் உடையரேனும், ல் ஒற்றுமை பாராட்டி கு உறு துணை யாகும்.
- தனிநாயக அடிகள். தமிழ்த்தூது பக் 3.
~~~~L

Page 42
கத்தோலிக்க அச்சகம், மட்டக்களப்பு.
 

"ங்கும் தங்கும் டன் புகழ்!
- சி. வே. இராயப்பு.
Eயாத தமிழ்த்தாகம் ரிதாகவே கொண்ட
நாயகத் தென்றலே நீர் ரியாகவோ வாழ்கின்றீர் - இல்லை ழாகவே வாழ்கின்றீர் ன்றல் உறங்கையிலே ம்மாங்கு பாடயிலே ாறலர்ந்த மல்லிகைபோல் எடபிழம் வீற்றிருந்தாள் சிக் குறத்திமகள் னணப்புடவை. கட்டி நசும் மனிதகுலம் ப்மைபெற ஆடிநின்ருள் கக் கடலலைகள் ழுத பண்ணமைத்து கத் தமிழ்மொழியால் லாட்டுப்பாடி நின்ருள் வந்தர் ஆட்சியிலே கனியால் கோலோச்ச கனியும் சக்கரையும் திக்கக் கூடிநின்ருள் கண்டே சக்கரையே னித் தமிழ்மகளே ாற்கொண்டு உன் சுவையை 5ாகச் சொல்வேனென்று கெட்டும் தமிழ்சொன்ன கமே தமிழ்ச் சங்கமே நாயகம் என்னும் அங்கமே ழ் அங்கமே எங்குமே புகழ் தங்குமே.
Composed by S. Singarajah.