கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Bulletin 1969.12

Page 1
copyRIGHT VOLUME, 28 PART IV QUARTERLY
Cover picture by courtesy of The Ceylon 7
N S T ANT
| EC REC D An any-time di Fink of O EASY TO SE Y BREW THE TEA HALF STRENG, H AND
KEEP IN A REFRGERATOR TO COOL. IN TALL GLASSES WITH A CURE OR T
CEYLON TEA PRC Colombo
 
 

DECEMBER, 1969
s
burist Board, Fishing for Rainbow Trout,
Horton Plains-Ceylon.
T. E. A ospitality & friendship 1
O EASY TO PRE PARE
WEETEN. WHEN AT ROOM TEMPERATURE, SERVE (WITHIN A PERIOD OF 48 HOURS) VO OF ICE AND A WEDGE OF LEMON.
PAGANDA BOARD,
Ceylon.

Page 2
Pioneered by Davidson & Co., the revokutionary new "Davidson." Two-Stage Drier maintains for them their worldwide teadestablished over 80 years ago, in the design and manufacture of tea processing machinery, Contributing to the unique design and outstanding performance of the TwoStage Double Circuit Low Pressure Drier, many of the classical features associated with previous "Davidson " Driers have been incorporated, offering increased output and closer firing control over the standard type Drier.
Advantages of the new drier include:
Designed to fire efficiently all forms of processed tea.
* Increased output.
Direct feed to airstream for instanta
Write or cal on u
EGEER
A MEMBER OF THE BROW 55, DIAS PLACE, C.
When next 30 JVC
 
 
 
 

neous and positive fermentation శ్ర check, and convenient low-level ভ charging. Low velocity improved hot air distribution and reduced turbulence. Slow second-stage finishing to ensure keeping quality. År Rapid first-stage drying to maintain
quality. Speed and spreader controls at feed
ing point for convenient operation. Infinitely Variable Speed Gear for closer control.
År Reliability and power economy through provision of sealed ball bearings, and high efficiency fan,
Straight line and offset arrangement for easy instal tation,
Windswept self-cleaning chamber floor.
31ܓ݁ܶܝ
is today -
G SERVICES LTD.
NS GROUP OF COMPANIES DLOMBO 2 – Tel: 2958 - 4
ru saw it in the 'Bulletin'

Page 3
Olye j5ulletin
Vol. 28 Part IV
DE CEMBER, 1969
The Journal of The Ceylon Planters' Society
CHAIRMAN : M. H. K. Jagathsema
VICE-CHAIRMEN : M. N. Sadamandan
H. B. Kotagama
HONY, TREASURER E. G. R. Ernst
പ്രീ EDITOR.
~?
H. B. Kulugammana, Wattakelle,
Madulkeille.
HEADQuARTERS : ' Daytona,' P. O. Box 46, Ampitiya Road,
Kandy.
Secretary : D. F. Abeyesekera Coffice Assistant : A. R. Rajendram
Telephone-Kandy, 386. Telegrams-PROGRESS, Kandy.

PRICE Rs. 31
to Non Members of the Society
including postage,
橡 尊 事
C O N T E N T S
PAGE
Editorial - y a es a 192
Notes from a Planter's Note Book 194
Churn Collection of Field Latex at
Peenkande Group - - - - ... 198
The Difficulties Facing Tea are not
insurmountable ... Q e. Q 200
Working Party's Recommendations 202
Letter From Australia ... e go 203
Communication in Plantations ... 204
| Snippets - - - o 208
In Lighter Vein . . . . . . . 211
Women's Corner ... - 212
Reporting a Rugger Match * 、 215
Examination Results e 217
Movements of Members ... 218
Notes by the Secretary 219
Council Minutes o to og 222

Page 4
(he
(Deulaut all
MEMBERS
Chairтат M. H. K. Jagathisena, Vice Chairmen M. N. Sadanandan,
Н. В. Kotagaтa, Nay
Hony. Treasurer E. G. R. Ernst, Ducky
BRANCH CHAIRMEN
Badulla
S. K. Seneviratne, Co ChilaMy (Vacant)
Deniyaya W. A. de Silva, Ensel
Dickoya A. R. D. Trewin, Abb
Lower Dimbula R. P. Guneratne, Rosi
Upper Dimbula A. C. B. Pethiyagoda,
Dolosbage, Kotmale D. D. Wickremasingh
Galle (Vac
Haputale . D. E. L. Jayamaha (Ac
He waheta J. A. F. A. Attapattu, Kalutara H. G. R. de Mel, Voga Kandy P. W. Wijegunaward
Kegalle M. M. A. Naina Ma
Kelani Valley N. J. B. Wadugodapit, Kurunegala Frank L. de Silva, Ud Maskeliya E. A. Jayawardene, Nuwara Eliya M. de S. Jaya,Singhe, u Pas Sara N. F. G. P. A thukoral ΡιμSSeΙΙαννα M. Rajasingam, Poop) Sabaragamuwa Lower G. L. F. Marshall, Do Sabaragamuwa Upper S. S. R. Rodrigo, We,
Co-opTED MEMBERS
B. Warusa vitarne, Gallinda, Talgaswela. O. N. O. Schokman, Bambragalla, Rattota. R. Wijeratine, Demodera Group, Demodera. J. R. Somerville, Queenstown, Hali-Ela. S. J. de Silva, Opata, Kaha watte. L. M. G. Fernando, Westhall, Kotmale. E. S. Rajiah, Hellbodde, Katukitula. Editor, C. P. S. Bulletin
CONVENER OF THE LONDON COMMI
J. A. T. Swayne, 20, The Spinney, Chall C.P.S. REPRESENTATIVES ABROAD
SOUTH AFRICA.-H. D. Nicholson, The Honne WESTERN AUSTRALIA.— C. VV. VV. Wilkins, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA.-M. H.
SYDNEY, AUSTRALIA.-R. Hawkeswood, 22, F QUEENSLAND, AUSTRALIA.-C. Andrews, 49 NEW ZEALAND.-P. B. Fowke, Gordon Road,
SOUTH INDIA.—G. J. Carter, Orient Cottage, WEST OF CANADA.-E. J. Peek Philpott, 242

aunters' Societų
OF COUNCIL Telephone No.
Harangalla, Kotmale Kotmale 98 derapolla, Bulathkohupitiya Bulathkohupitiya 893 rbedde, Bandaravela. Bandara wela 215 ari, Rangala. Rangala 26
ܠܐ lo, Badulla. Badulla 333
atte, Deniyaya. Deniyaya 223 itsleigh, Hatton. Hatton 253 ta, Kotagala. Kotagala 35 Braemore, Agrapatana. Agrapatana 13 2, Queensberry, Kotmale. Kotmale 96 ant) - tg) Welimada Group, Welimada Welimada 24 Le Vallon, Pupures sa Galaha 570 un, Matugama. Matugama 218 2na, Hagalla, Madulkelle. Madulkelle 36 rikar, Veniwella, Alawwa - ya, Maliboda, Maliboda. Deraniyagala 22 apolla, Polgahawela. Polgahawela 277 Fairlawn, Upcot. - Upcot 20 Delmar, Hallgranoya. Hallgrano ya 94 a, Gonakelle, Passara Passara 539 rassie, Pupuressa. Galaha 584 loswella, Nivitigala. Nivitigala 22 llandura, Kaha Watte. Kahayyatte 08 7ܢܸ
Talgaswela 4.
Demodera 95 Hali-Ela 27 * Kahavvatte O3 Kotimale 895 Ramboda 95
TTEE
kdock Lane, Itchnenor, Sussex, England.
Farm, Mooi River, Natal, South Africa. Mt. Helena, Western Australia. Robinson, c/o The Bank of New South Wales,
341, George St Sydney. acific Rd Palm Beach, N.S.W. -
Wellington Street, Woollowin, Brisbane 4030.
Plimmerton, Wellington, New Zealand. Commissioners Road, Ootacamund, Nilgiris. , West 47th Avenue, Vancouver 13, B.C.
*"بهش
(AMherst 1-5310).

Page 5
THE BULLETI
ovelock
R
獸 REVOLUTIONARY SO FUM GATION COVER SPECIALLY DESIGNED FOR THE APPLICATION OF OUR
PESTIMAASTER METHYL BRONADE
This durable sheet is a reca i bregik - through in finish and design. It is infinitely superior to ordinary PVC and longer lasting.
Available in Sheets of size 2 x 24'
at Rs. Il 0/-, per sheet Supplies Limited
WRITE FOR ONE TODAY TO
A. BAUR & CO. LTD.
P... 0. 860X : i. COLOMA BG)
s ܝܝ ܢ ܼ ܝ ݂ -- ܒ -
When next buying say
 
 
 
 
 

N - DECEMBER, 1969
pu są w it in the "Bulletin”

Page 6
jl C, OULLC, RL
Walkers in association with Woods of Colches to Ceylon. These units now extensively use the most significant advance in tea witherir
O EASY TO E RECT O SIMPLE TO MA NTAN
Greater capacity than tats-greater assurant -flexibility, low costs. These are the feature which warmed air is passed through the lea specially designed for this application. The le.
Write for further particulars to:-
VWALKER SON
TEA & RU BBER MAC COLOMBO -- BANDARAWELA , MATARA - NUWARA ELIYA --
When next buying say y
 
 
 
 

1 - V-IV l \ . 17V-7
First in Ceylon with . . . . TROUGH
THERERS
(CEYLON PATENT No. 4932)
ter Were the first to introduce trough witherers d throughout the island have proved to be
g.
9 E A S Y TE CO O P E R AT E
LOW CAPITAL COST
e of a high standard of wither-simplicity of the trough witherer. The troughs through F are equipped with high efficiency Woods Fans af can be readily inspected, quickly loaded. م?
IS & Co., LTD.
- NERY SPECIAL STS - GALLE - AFFNA - KANDY RATNAPURA - TALAWAKELLE
ou Sayy it in the “ Bullet in ’’’

Page 7
e tée C'e
" To secute and ocomote the έη έeν ελέα οβ Ρίανέεια, ι co-oρεπανέε με έή, αγια επι, рлорлieto/
A major responsibility of the Ceylon P ship a fair and equitable structure and c
climate for negotiation and discussion wit as personal interest to planters, from time
Just as it was necessary for Working pl to have their own Society to air their view Employers too have a basic right as we their interests as Proprietors. As the pro enterprise-other factors taking subordir efficiency is demanded in order that inve A Working planter, in this context is a pec represents the Employer on Estates) and must be a skilled tight rope Walker in h Colombo he leans far out of the point of he is "all Employer and does not see to subordinate to his, he still leans too far ou trator, and falls foul of his staff, labour fo perhaps, dire consequences to himself!
In this dual role he is called upon to p understand an Employer better than perh see a problem from the point of View of t as the Employee, who he really is.
 
 

VOL. 28 PART IV DECEMBER, 1969
ووقع معهك ’’ہر ورع بہرہ پر لگo %AP لگاؤ
ρει βογιανέ απαρνιοβελαίο nαμ yLLl@ φτιαεανοινυένιο έο {#e,႔e ριο αρειέέμοβ,
ya!
lanters' Society is to ensure for its memberOnditions of Service, as well as a healthy h Employers on matters of topical as well to time.
anters (as opposed to Proprietory planters) and express their opinions as Employees, I as organisations to promote and foster it motive is predominant in any business ate places—a certain degree of ruthless tments of Proprietors are in safe hands. liar being. He is both Employer (for he imployee-and to maintain this dual role man relationships. If he 'antagonises quilibrium and his position is at stake. If the Welfare of those placed in positions on the other side, and is a bad adminisce and possibly even his colleagues, with
ay a planter is fortunately in a position to ps, any other employee, for he is able to 2 Employer, whom he represents, as well

Page 8
193 THE BU
When a planter is in difficulties, how he himself has upheld as “Employer on cloak, speaks out as an employee-and Society could be of the greatest assistance, themselves to maintain the good will ar Society cherishes-for a major objective promotion of the personal and professio vouring to cooperate with, and ensuring
There has been loose talk that the ship. By this is meant, nothing theatric tiation and discussion, must necessarily such dogged efforts are often enjoyed W. berations that precede, and the time and Security of tenure ; higher rates to Prov and leave facilities are some of the few in over the years, been able to obtain for
And now it is a procedure for Arb its quiet but dogged way. Discussion in nary discussions in Colombo with the A augur will for the inauguration of a proc much expense to the Society, in matters
It is the duty of every member to formulate new ideas, if any, and actively Arbitration rather than be indifferent, adding any substance to enrich the sugge
A procedure for Arbitration has no tive ideas from Branches are conveyed, t would do is to spend a fortune on "a battle-with the possibility of estrangi built patiently and conscientiously ovel may well be accused of winning (legal) the goodwill and understanking of an relationship are most desirable in a wo the breaking down of channels of con pound of flesh often demanded in the maturity and leadership in the Trad such as ours, where already, in The Cey Ceylon, both Employer and Employee is opportune and momentous for fut Employee and Employer.

sisää
UILLETIN December, 1969
ever, he sometimes forgets the very norms the estate, and discarding his dual purpose t is at this stage that the Ceylon Planters for it is vital in the interests of the members d understanding with Employers that the f the Society still remains the securing and nal interests of its members, whilst endeathe prosperity of proprietors.
Society has done nothing for its memberal or dramatic. Matters hinging on negobe slow-but also sure ; and the fruits of thout one realising the long hours of delienergy spent by those at the Society's helm. ident Funds ; medical and health benefits, proved conditions of service the Society has, its members.
itration that the Society is agitating for in n Branches, Draft Memoranda and prelimigency Section of the Planters' Association, edure for the quick and just redress without
now termed “Committee “A” cases'.
articipate in respective Branch discussions, support the establishment of a Procedure for or merely talk glibly of the Topic without sted procedure itself.
w become essential and the Sooner construche better. For, otherwise all we as a Society n eminent lawyer'—and perhaps win a legal ng the good relationship with Employers the years. Were this to happen, the C.P.S. battles, but losing the War! For by and large Employer, and a healthy employer-employee ld bent on destruction and chaos caused by munication and understanding, than the name of Trade Unionism. Let the necessary : Union world in Ceylon come from a body lon Institute of Planting, for the first time in ave got together in a joint Venture. The time ther collaboration for the mutual good of
飞、

Page 9
December, 1969 THE BULL
سیہہ پہN
Notes from a Planter's
With acknowledgemen
I had just resigned myself to a drought in monsoon decided to perform as advertised.
Why these things always happen on my clu
I was lifting my tennis racket to give ol when a cloud burst right over my head. It w final of a most important local competition, to
This is a handicap singles affair for plant in actual fact, the whole male section of the clu
So you can understand, dear Readers, tha, old John and me to get to match point and have
It resulted in my losing my balance slicing can't stand a slice and falling on my varicose ve
Poor old John simply slipped his cartilage, So the final is off for the next three month
However, nowadays the dear old group
man's garden. I did not grieve over my baul fully of my little tea supplies revelling in nature
 
 
 

Notebook (ாற38-39)
ts to 'Scan'
Whoopeelawa district when the N.E.
b afternoon, I can't imagine.
i John Sweepings the coup de grace as a very special match too, being the it, the Old Fellows Cup.
2rs over forty years of age only ; but ) is eligible bar our one creeper.
for a couple of middle aged men like | cloud-burst was a serious matter.
into the umpire, who is sixty-five and ηS.
which he always does in the wet,
S.
becoming as dear to me as an old
ed tennis triumph, but thought grateis shower bath,

Page 10
195 THE
I thought with quiet joy of the fili would top the three hundred pounds p
I dwelt with pleasurable anticipal would now almost surely be uttered at when the directors, rising in one glossy to the Manager of the Group and those
These are the quiet happy sort oft tendent of today :: these and the realis barbed wire of Trinco when the battle c.
本 本 来 Once again the annual estimates fir
After the estimates are done ensuing year I shall make clear and c. for the season after.
Thus on the next lot of estimates b priate button, or rather, hand over ever
But what is the use? I made the it now for the last ten years.
Yet here I am again going round thing which has got to be done.
Last season I left out the pruning This made my cost of tipping rather h the bushes were making new wood so expenditure could be regarded in the be classed as an asset.
Anyway, the agents only said that probably read my letter on a drowsy so
Then the year before the pruning factory roof. I nearly got away with December. So I lost by a fortnight.
Now ՕՈCe again, as I have said, I
Everyone in our district is beginning to
Guests are being invited to each for the entertaining of lovely young "k
Charming and accomplished mar at tennis and 7 no trumps at contract more Yuletide atmosphere of the gro
Normally we get the most perfe Dry blazing days and cool brilliant nig!
HEPTACHLOR 2E-The or
for the effective co
A. BAUF

**。ー、"」。ー-- ""。ーーー。 es
December, 1969
BULLETIN
ck up given to my flush, and how perhaps we er acre this year.
ion on those few nearly golden words which the annual general meeting of the Company, body, would pass a hearty vote of thanks only
under him for all they have done.
houghts of the average Whoo-peelawa Superination that he is now too old even to guard the all comes. -
率 率 李 ld me in the same state of mind, i.e. dither.
shall make a resolution that all through the oncise notes on what is to be spent and done
2ing called for, I have only to press the appro'thing to Mr. Perera, my clerk-in-chief
same resolution last year. In fact I've made
in circles in case I forget to estimate for some
estimate and had to charge it to ... tipping. igh: but I made it all right by explaining that rapidly under my management that this overlight of an unforeseen contingency that might
they noted what I had said : so I think they rt of afternoon and nodded off a bit.
episode, I forgot to estimate for replacing the that too only the roof fell in halfway through
am in my usual flat spin.
“hot up” for Christmas.
bungalow. Young S. D.s are being laid on Oties' from all over the island.
tied couples : that is, people who can owe 40 , are being lured away from Colombo to the
Jp.
ct Oriental X'mas weather in Whoopeelawa. its with super-romantic moons. "" "त।
iginal material now recommended introl of shot-hole borer.
& CO., LTD.

Page 11
December 1969 THE
in these conditions young impress Without batting an eyelash.
Of course, it is not so funny whe to a rubber S. D., from Galle or a young
This is no reflection on the very pl I understand, something in the neight rain per annum.
At all events, with increasing years ourselves at Christmas, to giving the y a little tipsy under the strain of wearing p we cannot really be blamed.
Dear me remember last Christ head kangany and a new gang of coolies with the tact of the Orient no one registe,
One other thing we are very luck lovely little church within easy reach of to hold a Christmas Day service.
The little church has an old English Creeper.
If one were to find, within, an ar.
stone coffin, one would hardly be sur
It makes me quite homesick to go ta
It isn't very often that a chap sees now and again a radiant member of that a
I have had several sorts out in my my own expansive and enthusiastic nat
Once, on leave, in a boisterous mc Mincing Lane office and talked about
I took them ny Snapshots of the new the day after it was put up also a gang
After a bit, one of the firm said : to see the places. He would enjoy it a our difficulties. Besides he has never be owns twenty-five per cent. of our share
“Now if you could actually shew h
“Not tappers — they're tippers'
USE TAG FROM BAUR
SHELF LIFE OF FRESH

BULLETTIN 196
onable Women consent to be planters wives
they "come to and find themselves engaged '. D., sentenced to fifteen years in Dolosbage.
asant folk of Dolosbage. But they do have, ourhood of two hundred and fifty inches of
, we Whoopeelawa planters must just devote lungsters a good time : and if some of us get aper hats and false noses for two or three days,
mas I so far forgot myself as to interview the in my paper hat and a false moustache. But red a thing.
y about in Whoopeelawa is that there is a all, where we have rarely failed to get a padre
look about it, with it's grey stone and climbing
moured gentleman carved in stone upon his prised.
) church on Christmas Day.
his DIRECTORS actually in the flesh. But lmost unearthly body sets sail for Ceylon.
time. Sometimes it has come about through 臀“E。
ment after a jolly lunch, I breezed into our the group.
factory roof and the ropeway that blew down of tipping coolies at work.
Really we ought to send old Cashleigh out wfully, and it would give him some idea of 2n away from Streatham for a night though he S.
im your tappers at work–’
said.
S FOR EXTENDING THE I FRUIT & CUT FLOVVERS

Page 12
197 THE BUL
“Well, never mind’ he went on. “What thing if someone, not so cognizant of estate mat at first hand and realise how much there is to do
“Well-yes’ I said, rather soberly, my pos
“But is Mr. Cashleigh quite hale and hea ride our mule, or otherwise I cannot shew him
“No”, answered the Firm. “We’re sorr You must do your best with Mr. Cashleigh, if w
“We Rely. On You !”
"At present he is very keen on getting up meeting : but we feel it would be better if we c
“Well', I said, “it would be rather trying old gentleman while he was on the group.'
** Not at all Pelkoe’’. Said the Firin.
“You have done us very well in the past, a
“We rely on you', they said, pressing m luck ’
30/ INCI
N LATEX OUTPUT IS QUITE A C
A
THE MOST MODER
DES TERMITES, COCKROACI
WITH
CHLOR
50% WETTABLE
SOLE AGE
LAKE VEVV INVES
P. O. BOX Phone: 2595. COLOMB
MVhen next buying say_you sa
 

ETIN December, 1969
ver they're doing, it would be a good
ers as ourselves, were to see everything 99
lunch ardour having diminished a bit.
ty ? I would like a director who can he Mount Pedro clearing.”
y : but we haven't anything younger. e can persuade him to go.
from Streatham for the annual general ould persuade him to sail before that.'
for me if anything was to happen to the
und you can only do your best.'
y hand firmly. “Good bye and good
PADDY PEKOE
REASE
OMMON EXPERIENCE WITH
N STIMULANT
ε ο Υ
HES, TICKS, FLEAS
DANIE
E POVVDER
NTS
TMENTS LTD.,
K 24 Ο
tuv it in the ʻ Bulletim ʼ

Page 13
December, 196 THE Bl
Churn Collectio;
( Peenkana
The harvesting of latex in the form of ting to about 1/3rd an estate's all-in cost of
Since it is imperative that in the me producing it should be made as cheap :
synthetic rubbers, and in the face of incre
experiment of churn collection of latex i tapper, was commenced over 90 acres of 1
The churns in use are galvanised cyli a shuttered opening of 12 inches diameter of diameter 18”, and provided with a hai wooden bottom.
The field extent chosen, was the furth centre, and it so happened that it was also C gently undulating to flat land would be pre
The allocation of tasks was carried tapper task of 308 trees on a two-cut fout tained as from 1st February. The period belief that as latex flow was less, the init would be absent. An unforeseen misha progress from tree to tree was hampered decaying leaf. This was one of the tempo. necessary for the tappers to acquaint them time of commencement of tapping was the from an initial 12 noon, progressively decli
Collection centres are the positions : other operations, such as Straining of la gallonage are done. The number of colle is governed by the system of tapping, and v centres required, amounted to one for eve tapping round. It is of course essential acreage involved, permitting an elevated S. the construction of each centre, which fa least manhandling. The centres were roo line re-roofing programme, and the floorir
with a flight of steps from road to centre,
As indicated earlier, the demarcating O 308 trees per task, and 8 tappers to a roun liary tappers, based on a ratio of one to ever
Each centre is therefore capable of h carries water, and is equipped With a tal tapper is allotted a particular churn.
For MITE CONTROL in
A. BAUR &
s

annummere
ILLETIN 198
of Field Latex ί le Group
tapping, is the highest single item, amounproduction. -
nufacture of natural rubber, the cost of is possible, both in its competition with sing expenditure in production items, the n the field, coupled to a higher task per 954 to 1959 PB 86.
drical buckets of 25-gallon capacity, with the cylinder itself standing 30' high and ldle on either side, and reinforced with a
est from the usual Divisional coagülating f hilly terrain, though for obvious reasons, ferable.
out in mid-January 1969, resulting in a rth daily tapping, and records were mainof Winter defoliation was chosen in the ial burden so to speak, of heavy intakes p however, was that the tapper's rapid by his precarious footholds on the mat of rary handicaps, the other being the period Selves with the terrain of each task. The usual 6 a.m., and the time of completion, ned to 9.45 a.m. the late:St.
it which the churns are housed, and all tex, determination of the dr.c. and the tion centres that need to be constructed, With a two-cut fourth daily, the number of y 22 acres and centrally situated in each that a motorable road should bisect the ot, such as a high bank to be chosen for cilitates unloading and loading with the ed with second-hand roofing sheets of a g was of stone and rough cemented, and or the convenience of tappers.
rounds and tasks, resulted in there being l, with an additional two tappers as auxiy 16 tasks, in lieu of recovery tapping.
busing 12 churns, plus one other, which . The churns are numbered, and each
Tea use THOVIT V. P.
C.O., LTD.

Page 14
199 THE E
The procedure followed is that a graduated steel dip-stick, in the morni tappers, each of whom is equipped with usual small collecting bucket, Would, as their two large buckets in turn to the ce churn. The graduated metal dip-stick i Supervisor carries out the usual weighin as well. The weighings are entered in ti takes back to his Field Officer, while the as the latex is being bulked centrally.
On completion of weighing, two tal the Tractor/Trailer, and the latex-wei platform to Trailler, by easing them alon bamboos clamped together. At the Fa along the ramp, is reversed, and a simp cut in half, helps to tip each churn of late
A control of the same acreage, age standard task of 190 trees on a tWO-cut fo inclusive of labour and transport to a amounts to 21.23 cts, per lb, at end Aug of 24.74 cts.
The rate of payment to tappers in t were enjoying in the past on the standard in the control. No attempt was made to tive to what was a pioneering effort, Wol of interest, are the comparative average section and the control area, for the seve
Average Lat
Month
February March April May June July August
Prior to the inauguration of the e) had to de indulged in, on the higher lit would make possible. There were the experiment, voicing the fear of limited e tangible benefits that existing rates on doubting Thomases were silenced, and t eagerly awaited by the enterprising.
BAURoS SPRAYERS F
A. BAUR

ULLETIN December, 1969
Trailer carries the 13 churns, strainer, and
ng, to the centre in use for the day. The two five-gallon buckets, in addition to the usual, after latex collection, carry each of ntre, and strain the latex into his individual indicates the gallonage therein, and the Field g procedure as he is armed with a Metrolac Wo pass-books, one of which the Supervisor other is taken in the Tractor to the Factory,
ppers take it in turns to await the arrival of ghted churns are transferred from centre g a smoothened bamboo ramp made of four ctory end, the process of easing the churns le tipping cradle made of a 40-gallon drum X into the main settling tank.
and clone on another Division but with a urth daily, indicates that the cost of tapping, nd fro on the churn collection experiment, ust, while the control area had a cost per lb.
he churn collection fields, is the same as they task, and is the same as that paid to tappers reduce the rate, as it was felt that the incenld have been lost. Given below as a matter intakes per tapper of the churn collection in months of the experiment.
ex Intake
Churn
collection Control
25.95 10.30 29, 79 1 1.65 31.91 12.34 38.58 1283 33.73 12. 07 38 22 15, 28 37.24 14.73
(periment, a certain amount of propaganda ving standards that an increased pay packet isual pessimistic tappers, not involved in the mployment to their dependents, but with the higher tasks revealed at the pay table, the he possible expansion of the scheme is being
V. Boralessa–Assistant Superintendent. I.M.G. M. Hapugoda-Agency Trainee.
OR QUALITY AND RELIABILITY
& Co., LTD.
--

Page 15
THE BULLET)
THE GOOI and BAUERS FRE for plentifu harvests
2njoy economical use of Baurs Fe range, for manuring fruit tre subsidiary crops, tobacco, C. coconut. Also in a handy-p fertilizer series.
Ernsure m
BAURS BAURS BAURS
For further information : Baurs Agricultural Service
A. BAR & C
P.C. Box 1 1.
When next buying say
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969 iii
D EARTH
FTILIZERS
bigger profits with the artilizers, available in a wide 2es and vegetables, offee, tea, rubber and ack, home garden
aximum productivity with
AGRO CHEMICALS FERT ZERS | SPRAYERS
ind free advice consult
MPANY LTD.
Phone: 20551 (6 Lines)
接
you saw it in the "Bulletin'

Page 16
iv THE BULLETIN
Waterprooffungicida and bactericidal Wound dressing
For treatment of pruning cuts, cankers, stem diseases in tea and shade trees
Suppliers: Stores&mport Dept. A. Baur & Co.,Ltd. 62, Jethawana Road P. O. Box 11, Grandpass. Colombo
(R) = registered trademark of Sandoz Ltd.
When next buying say
 

- DECEMBER, 1969
pj
you saw it in the ' Bulletin

Page 17
December, 1969 THE B
The Difficulties F. Insurm
BY C.
There is no harm in occasionally loc to deal with current troubles and to find
It is admitted that the tea industry, t Costs rise and prices do not rise with pri so that margins between selling price and in many cases to a reverse yield position
The industry has cracked a great m World War II.
Malaria for instance. The writer t( 1946, on the day when 162 new cases force of 809 souls : new cases were clas from malaria that year. Today it may b a E estates in all countries.
Housing was a matter of dissatisfacti accommodation. It is a confession that ti governments to give one room per family.
Estate or local transport in 1945 wa steel tyres too. Improvement came fas tyres and then the lorry and the tractor rep Western farms the tractor has ousted the have disappeared and the tractor does r
Helopeltis, the tea mosquito, appeal India and Indonesia. It has been control of obtaining the chemical, finding out how areas of tea would by now have been ab not been conquered.
In 1948 blister blight came as a plagu India. There were many who were dishe between the coffee industry in Ceylon available and after trials and errors the spraying chemicals and shook itself free o
Next mites and thrips and red spid production, but with the lessons learnt frc to control these newly-found enemies.
Plant selection was the next probler apples and all fruits, all the cereals includin ments from plant selection. Tea certain time lag between generations but vegetati was evolved and the industry took an imp
Manuring of tea was a haphazard b scientific departments and to a great exter planters began to understand the basic r. the fantastic increases in yields followed,

UILLETIN 200
ucing Tea Are Not puntable
. MADDEN
king backwards especially to take courage olutions to problems.
hat is the tea production side, is in trouble. es but have in fact been steadily dropping, ost of production are shrinking alarmingly,
.
iny problems in the years since the end of
ok charge of an estate in India in April, of malaria were reported out of a labour sified as those who had not been off work e Said that malaria has been controlled on
on as too many families had to share living he industry in India has to be pressurised by
s by bullock cart or buffalo cart and with it. First rubber tyres replaced the steel laced animal transport. Just as on modern horse, so on estates animal hauled carts Dugh transport.
red to be an insoluble problem in tea in led by the use of DDT. It was a question to use it and Working out the cost. Large andoned as unproductive if helopeltis had
2 to the tea grower in Ceylon and South artened at this outset and drew parallels and coffee blight. But scientific help was industry developed methods of control by f this onslaught.
r were discovered to be harmful to crop m the control of blister blight, it was easy
to be tackled. Rubber, coffee, cotton, rice were showing immeasurable improvey lagged behind due mainly to the huge e propagation from selected clonal bushes rtant step forward.
Isiness at the best but thanks to work by t to the Tea Research Institute of Ceylon, les of crop replacement by manuring and

Page 18
201 THE BULI
Control of Weeds by modern chemical now getting into its stride, With useful reduc COStS.
The tea factorie:S must not be left Out fo and money, result from withering troughs, cc
Even the office must be considered for check rolls by punch-card calculators.
There should be a feeling of pride that and so many problems conquered.
Today's problems must seem now to t those problems did to those in charge in 194 problems can be solved. A recital of currel
Firstly, low prices. These stem from stocks on the World's largest market, the control of prices due to the auction system an There seems to be little the producer can do the governments concerned and hope these remain low, it is inevitable that it will be a c producers with high costs and small reserves reducing producion and so slowly correctil
Secondly, labour relations. The indi methods of dealing with labour to union coi time as management and unions gain exper many years unless a World-Wide slump and W
Thirdly, labour utilisation. Tea produ too labour intensive. Tea estates common per acre. This can be compared with the wi Above all efficient plucking machines are a better spraying methods and easier applical factories.
Finally, better imports and a better not only help with the production side but to acquire and to Work for.
You might say that one and four abov to rectify and that help must come from go
But two and three concern the indus industry by its own efforts. -
With acknowled
The Tea
66 ΝΤΟΧ ဧဠှ) FOR THE CC
AND WHT)
A. BAUR &

LETIN December, 1969
S Was an important step forward, just tions in the labour forces needed and in
r worthwhile savings in labour employed nveyor belts and electrical power.
it is now possible to process Wages and
all these improvements have been made
he industry to be as difficult to solve as 5. So there should be hope that today's ht problems is a gloomy matter.
Over-production as evidenced by excess Jnited Kingdom. The producer has no d the law of supply and demand operates. except to suggest restriction schemes to governments will act in time. If prices aSe of the Survival Of the fittest and thoSe will be put out of business, automatically ng over-production.
ustry is passing from the paternalistic introl and finding the change difficult. In
ience this will be corrected. It will take
Orld-wide unemployment come along.
iction employs too many workers and is ly employ one to one-and-a-half workers stern farmers' use of One man to 80 acres. must, followed by chemical Weed control, Iion of manures and more automation in
supply of goods are necessary. These provide consumer goods for the labour
e are beyond the capacity of the industry }VernmentS.
try intimately and can be solved by the
gements to & Rubber Mail.
DINTROL OF SOL PESTS
TE ANTATS-99
CO., LTD.
でご

Page 19
THE BULLETIN - D
BRCH
THE
EIER'S
Sole Agents &
A BAUR & C (
UPPER CHATH,
P. O. BOX II
When next buying say you
 
 

ECEMBER, 1969 - - - - - y.
MISTBLOVVER
Zer 35
KNAPSACK - TYPE LOW VOLUME MIST BLOWER FOR PLANT PROTECTION
Type 35F for spraying only Type 35P for spraying and dusting
SPECIALLY DESIGNED AFTER OVER II o ‘MEARS OF EXPERIJEMCE, ON TEA ESTATES IN CELOW
* New powerful JLO Engine deve
loping 1.8 h. p.
* New improved fan & fan housing of “Silafonto alloy with high resistance to corrosion by copper zinc, magnesium etc.
MICRONIZER 35F
MISTBLOWER Rs. 1135/-
MICRONIZER 35P MISTBLOWER
CUM DUSTER 1330/-
USUAL DISCOUNT Subject to Revision
Distributors
O., LIMITED
M STREET
COOMBO
saw it in the “Bulletin'

Page 20
THE BULLETIN - DE
w..ካነ
SAVE YOUR C BAURS Agro
The powerful persistent actio formulated by top-flight rese all harmful plant and insect p
For maximum productivity use Baurs Agro Chemicals and Baurs
For further infor consult BAURS A
A. BAUR & C P.O. Box Phor
When next buying say you st
 
 

ECEMBER, 1969
3.
ဒွိ
ROPS with Chemicals
n of Baurs Agro chemicals,
”ܐܲܨ݇
arch scientists, eradicate
eStS. イ
Baurs Fertilizers with | Sprayers.
nation and free advice GRCULTURAL SERVICE
(OMPANY LIMITED e: 20551 (6 Lines)
s
st
lúụ ịt on thệ “Bulletin’’
جی۔
《

Page 21
December, 1969 THE BU
TEA . . . . .
Working Party's
While it would have been too optir Party at the end of their discussion in Rc for restoring the tea-producing industry to for believing that the 20-nation Working end.
The Working Party, which arose from in Kampala on 1st January, was charged term measures, pending the development prices at equitable and remunerative leve matter of urgency what might be done sc unduly high levels in the main importing
Since January's Kampala meeting te together with production figures from th that out-put is continuing to rise, must hav control on the quantity of tea reaching wo
Two important steps were taken, i. international action will eventually take among governments of producing countr agreement on export quotas. Since any lor time to be concluded, delegates of exporti selves, also agreed to recommend to thei scheme for regulating the market should b more, it was decided that the Working P scheme could come into force by the begin
The fact that the discussions were at from the main consuming countries and v control over supplies underlines the gravit of those engaged in production and the remunerative to producers is of as much i. will largely rests upon his ability to be cor proprietary pack. By placing control on cally curtails the quantity of tea ingathered ble to absorb the excess production. It wi cessed with a consequent improvement in plain tea has been the cry of the blender That position will be corrected when the
In the absence of any form of cont step up their production in the hope that goings, thus further forcing prices down, estates can no longer remain viable. If t side of the industry will find themselves i. excessive prices for the leaf from those estat regulation, distributors will not be faced wi to pass on to the consumer the heavy inc
Regulations beamed at raising the auc the retail price but substantially less thar current situation were permitted to deteric to the wall.
In any short-term or long-term schen forgotten that it is the inability of consum is the cause of the industry's troubles. Wr for expanding consumption, an active sch of restriction on supplies.
With acknow

LLETIN 202
Recommendations
istic to have expected that the Working me Would have produced a detailed plan ude health, there are, nevertheless, grounds arty have achieved some progress to that
the FAO Consultation On Tea Which met with sum bitting short-term and mediumof long-term schemes, for stabilising tea s. In particular, it was to consider as a
that stocks should not be maintained at countries.
a prices have fallen further. This fact, e major exporting countries which show e given added weight to the need for some rld markets.
1 Rome which lead to the hope that place. Firstly, it was agreed to circulate ies a draft for a long-term international g-term agreement will take a considerable ng countries, in discussions among them.- respective governments that an interim e negotiated among exporters. Furtherarty should meet again in July, so that a ning of next year.
tended by both producers and importers who apparently were not adverse to some y of the situation affecting the livelihoods r respective governments. Stable prices mportance to the distributor whose goodIsistent both in price and in quality of his the quantity of tea exported automatiif there is not a large home market availaIl raise the standard of leaf taken and prothe overall level of quality. Too much and not enough of the better qualities. supply tap is no longer turned full on.
rol of exports, producers will inevitably their crop proceeds will cover their outuntil the position is reached when some his is allowed to happen the distributive the unhappy position of having to pay s which manage to survive. By agreeing to th a situation wherein they will be forced eases arising from scarcity conditions.
tion price of tea portends an increase in that which would be forthcoming if the rate to the point where the weakest goes
es for curtailing supplies it must not be ption to keep pace with production that Eten into any agreement must be a scheme :me which will gradually reduce the rate
edgements to The Tea and Rubber Mail.

Page 22
'il THE BULLETN -
Reduce you COS tS noW With
s Kills swiftly
is not affected by rain Israpidly absorbed by weed foliage Inactivated on contact with the soil
Yields mulch and erosion control
FOR EFFICACY, USE 'GRAMOXON
(EMGANDU P. O.. Box 352, COL(
Telephone : 28421-4
When next buying say
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969
r weedkilling
7
(10% wetting agent incorporated)
The NEW herbicide for SAFE weedkilling
മ്
is not volatile and is free of the risks attached to hormone weedkillers
* Requires no special protective
clothing at dilutions used
* Special precautions should however
be taken when handling the CODCentratę.
SAFETY, ECONOMY E FROM STRES (GOLOMBO) i TD.
y OMBO. diffSA
ou saw it in the “ Bulletin ”

Page 23
December, 1969 THE
། དེ་《༡
remember a famous saying of things that do not strike in Ceylon are well repeat this. At the time of writing trains, buses & boats, and all because obey a court order to produce his Unic
To all fair-minded people the co not to the unions. These unions son whatsoever. There are times that I thir ble and reasonable.
So those planters who curse union their attitude towards them-which ren on an estate in Kalutara. I was acting as any acting man knows, his position is Superintendent, the Colombo office, a also the unions.
As my future “acts' depended out his instructions and the labourers v. phoning me every morning to settle t involved-and this request was repeat discretion, and the strike was settled.
When eventually through diverse cl the facts they actually apologised to m factory to the bungalow with the usual inevitable Williams biscuits and Lanka
There is a curious cycle about trac D. he is apprehensive of them, as a S break them up; but as the years roll by understand them and realizes that after better deal. The agents in Colombo h; their reluctance to put young and imm,
On the agricultural scene here, it h excess wool, excess sugar & excess meat. situation that it has to curtail productio pite gifts to lots of S. E. Asian countries tion where its tea is concerned and agai
What a happy situation it would be iser or even bricks to build houses. C to ram fistfuls of it down the throats mouths Let us hope at least that C
 

BULLETIN 203
the late Mr. Bandaranaike that “the only matches. The P.M. of Australia could very there is a nation-wide strike of all transporta Union Secretary was jailed for failing to bn's books.
urt order seemed a reasonable request, but metimes go on strike with no prior warning nk the unions in Ceylon are far more responsi
is ( & which planter does not ) might soften minds me of one of the queerest strikes I had for a Ceylonese P.D. on overseas leave and, s unenviable. He has to please the permanent und in this case the Ceylonese owners, and
on the permanent Superintendent, I carried went on Strike for 3 weeks. The owners were he strike at any cost-despite any principles ed by the agents who asked me to use my
hannels the union and labourers got to know e and conducted me in procession from the tom-toms, garlands, much shouting and the Lime le unions and planters. As a fledgeling S. Superintendent he loathes them and tries to y and he becomes more mature he begins to all they, like him, are only trying to get a ave apparently realised this too, and hence ature S. D.'s in charge of big estates.
as been a season of excesses. Excess wheat, In fact Australia has reached the incredible in of the major items of food, and this, des... Ceylon unfortunately is in the same posiin unfortunately no one “eats' tea.
if tea could be turned into fodder or ferti)ne use that could be made of excess tea is of politicians each time they open their big eylon will soon have excess rice,
Clem Andrews,
Brisbane,

Page 24
Are You a No Edućation
Or, are you One of those
Allowance, No Children,
 

Allowance Director, *
No Education, No
Wait and See Directors ?

Page 25
December, 1969 THE
Сотитicatio
DR. V. R
Plantations differ in the size of their of employees they have and in other relating to the subject of communicati estates ; nevertheless it is presumed that t
Before proceeding with the subject, the back-drop to our discussions, we characterise a plantation as an organised are-that the output is subject to the va concerned with the growing of the pro forces outside the control of those con Consequent to what has been just now at the appropriate times in tune with 1 might not garner the products in the These basic qualities which disting industries, constitute their weaknesses, from all those engaged in the industry, not avail of a Vulnerable time in an agr
Is this sense of responsibility possible of our times? The situation is rather ( there are several instances of manageme the employees and managing their job e ship. Even when there is considerable their personal relationships have been ab yees, if not eliminate them altogether ; perspective and to think in terms of pro
It is considered rather old-fashioned in regard to management. In terms of growth possibilities of individuals are r fare of the employees. It might be ev instincts, that the management should in society might be accentuated. Argi industry is such that groups of people li very often far removed from one anothe worked and lived perhaps for generatior workers are not entirely closed commur coming from the same locality, even if well knit relationship that management
The relationships in an estate go b the whole man or woman or family. have been provided, in some of the big facilities, housing, Subsidised foodgrail manufacturing industries, however, is conditions nor other benefits by themse or the existence of high morale in an question from exasperated managemer disloyal orare dissatisfied When the con pare very favourably with those genera to this is, that man does not live by b. satisfactions of a non-monetary nature i mere non-monetary satisfactions witho

BULLETIN 204
n in Plantations
by
AMECHANDRAN
operations, the crops they grow, the number characteristics. The remarks that follow
in may not be totally applicable to all the
he basic approach has validity every where.
it might as well be, that in order to serve as start with the distinguishing features that
industry in the field of agriculture. These garies of weather ; therefore, the operations duct are to a varying extent determined by perned with the management of the estates. mentioned, if the various jobs are not done he requirements of nature, the organisation proportion or measure, it would otherwise. lish plantations from the manufacturing
calling for a higher sense of responsibility particularly from the workers, that they do icultural operation to withhold doing a job.
2 from the workers consistent with the temper lifficult taking the industry as a whole, but 2nts at the local level, retaining the faith of ffectively by virtue of the exercise of leaderà unrest all around, these men because of le to contain the frustrations of their emploto make them see the problems in the right duction first.
these days to talk in terms of pater-families democratic values, it might be said that the stricted by an excessive interest in the wellen considered by those with revolutionary not play this role, so that the class-conflict ments apart, the nature of the plantation fe as a community inside the various estates r. The Workers families in the estates have s in the same lines. Even though the estate ities, they should have the kinship of those t is not there. It is in the building of this can play an important role.
yond the work relationship and encompass It might be claimed that welfare measures ger estates in any case, by way of medical S and provisions etc. The experience of hat neither high wages nor good working ves correlate with satisfaction of employees undertaking. One often comes across the is, as to why their work-force are either litions of service in their undertaking comly prevalent in the industry. The answer ead alone and that he needs various other
the Work situation. It is not claimed that t adequate rewards at the work situation

Page 26
205 THE BUIL
would create a climate of morale in an orga mixture of the monetary and non-monetar nisational climate to prevail in which empl the outfit,
Mention was made earlier about the
through machinery such as the wage board ( through labour-management negotiation on efforts of the Labour Commissioner. In any of living, the subject will continue as a b. management for all times to come ; the set just a punctuation mark, the agitation for if not immediately, being not far removed in of fact. Whether it should be this way can realities of the group thinking of workers : in the context of our own times in this c match with the general price increases and a of getting a living Wage. The role of the boiling has to be accepted.
Given the periodic upheavals on accoun the task of the management consists in co agreeing that there can be differences in v together in most other areas of the socio-ec standing that all of them together will be from such joint efforts. Needless to say gains should be there in management for e the workers.
When we talk in terms of joint efforts understanding the various problems and t possible. It helps here, if the workers are tive in their approach. It cannot, howeve of this approach. This sorry plight would ments had been far-sighted in days gone b. the employees. Education, however, is a li for managements, if they themselves are hic
The remark just mentioned is made said disappointingly by some managers that to the Government of India Workers Educ rather more conscious of their rights rather be the case that a worker has to be aware of one's rights is in the process of education that one does not become responsible me programme of lectures. This depends on times and it is here that management has 1 people through word and deed in the daily
Here it is, that one has to think in term and those who carry out the instructions. are supposedly part of management, they estate ; the gaps that separate even these r ration are wide. At the highest level of t one might have gathered over the years, pa
LLLLL
型
Baur's for SPRAYING ANI
FilITHNIDIHIJIETTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LETIN December, 1969
nisation. There is the need for the right y incentives in a unit for the right orgaoyees would think themselves as part of
remuneration. This has been regulated or governmental regulations or some times a State-wise basis through the mediatory t case since wages determine the standard one of contention between workers and ttlement of a dispute on this score being the next round of wage increase starting
time. One has to accept this as a matter be debated. But one cannot ignore the all the World over, but more particularly jountry when any Wage increase cannot additionally, when workers think in terms 2 trade unions in keeping the Wage pot
it of the collective demands of the workers, bntaining these frustrations, both parties jewpoints, yet at the same time working bnomic spectrum in the belief and underthe beneficiaries of the benefits accruing that the will to share in the economic nthusiasm to exhibit itself from amongst
, naturally we have to think in terms of rying to solve them in the best manner educated in order that they be construcr, be said that there is sufficient evidence not have been the case, if the managey and made systematic efforts to educate berating force and it can create problems e-bound and lack vision.
with specific reference to what has been consequent to their sending their workers Cation Programme, they find the workers
than of their responsibilities. It should
of his responsibilities, but the awareness itself. However, it has to be mentioned 2rely through undergoing a course or a the social milieu and the temper of the to concern itself deliberately in educating relationships both at and outside work.
ls of those who compose the management
If we take the number of people who are just a handful in a medium-sized men in their outlook, status and remunehe manager, barring the experience that articularly in the technical field of raising
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.
D DUSTING Equipment
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|LITIIIIIIIIIIIS
ܐ݂

Page 27
December, 1969 THE BN
crops, there has been no systematic trainin of situations and people. This training
vast “sea change of outlook in recent year In a society which has raised the expectati lowest economic level, dissatisfaction is to particularly, when they see the 'Sahib or sumption, at least having a good life. V luxuries or not is immaterial, but what is
belief or the imagination is the reality and the reality percepations that a managemei
Further can it be said that generally th are qualified to give the required leadershi where privileges due to birth and the lik establishing leadership is on the basis of to think in terms of right recruitment at the giving a new dynamism to the industry, b of employment relationships as viewed by V
It is not clear as to how much of the generations. But it is bound to be the ( brighter and younger Will move to urba earning more are there. Those that cont tious and are properly organised and co-c the consultancy assistance.
Moreover, the mental and emotional r to technological change are be to consider the men concerned, both management and beginning itself. This is of particular im supervisory personnel. What is expected ( of the change but a personal commitment t commitment and dedication to the compa jective is, can hardly be taken for granted Good consultants are deeply aware of this ING WITH rather than WORKING Centre, Ministry of Labour and Employm example of "working with’ industry hal Stemming from the proper mobilisation of
This is not a mere noble concept but mentation of Management also perhaps til industry, where the growth possibilities fo the endemic deficiency in any static grou amongst the members therein, would be situation calls further for a lower echelon who have special skills in going beyond th taking action on the basis of the whole ma say that we have a sufficiently mature Supe good points, their idiosyncracies and wha which is the most important in the keepin have to be selected properly and trained ac
ARBINOL-An effective rep Wild Boar, Bandicoo
A. BAUR &

UILLETIN 2O6
g of this category in regard to the tackling is necessary particularly when there is a s especially amongst the younger workers. on of its people, particularly those at the
be expected from the workers and, more he dorai if not living in conspicuous conWhether the "dorai is having the supposed of significance is that it is believed so : the cannot be wished away. It is the change of it should be after.
e younger recruits to the managerial ranks p? In the changing ethos of the country, e are fast disappearing, the only way of professional competence. One will have 2 managerial level, not only for the sake of ut to meet squarely the changing concepts workers, because of the activities of unions.
labour force continues in the estates over Case that as industrialism progresses, the in locations, where the opportunities for inue in the estates will be the less ambiDrdinated to take the fullest advantage of
eactions of men from within the company ed. The changes are best accepted When labour, are actively involved from the very portance in respect of management and Df them is not merely a passive acceptance o achieve the objective in view. Personal ny objective, however worthwhile the ob, leave alone imposing them from outside fact ; hence the philosophy of "WORKFOR a company. The Productivity ent, has to its credit many an illustrious ing achievements of permanent nature resources by the aid-receiving-company.
a necessity for ensuring successful implehe less qualified. Their very being in an the individuals are not much, added to ) by Way of petty quarrels and rivalries the problems of the management. This of management at the Supervisory level, problems in the field or the factory and in or Woman or groups as such. Can We rvisory staff who know their people, their have you. It is the Supervisory group, g of the morale of the work-force : they equately.
ellent against porcupines,
is, Bats & Birds etc.
C.O., LTD.

Page 28
207 THE BU.
The purpose of any communication i through instructions, to change the attitu necessary to train the Supervisors in the ti and written, primarily in the former. The well in group discussion technique.
Perhaps in some of the bigger estates, th ment and workers representatives sit acr problems. By the very nature of the pre discussed cannot be of great significance. the trade unions and Planters Associatio level. Nevertheless, the works councils co of communication, if it is worked properly. take place on the basis of what is right ra the committee is enhanced and the comm.
Apart from this channel, the import cultivated is the normal organisational C aspects in which the workers are deeply coi is the proper feed back on matters which a there is the probability that misunderstan may not arise. These, however, cannot that people might look at the same situat larly their own interests. It is here that le: position thinks in terms of integration of acceptability of the solution by all conce
In the ethos that exists now, where certain persuasions to work up the empl press for their demands or achieve their ul managements do not lose their case by defa with their personnel. It is possible to keep them, either through a formal grievance in right personal relationships. And it is wi to make an effective team of its employe manner, by the practice of management p precious and most difficult to handle in a chestrate, provided one knows the job.
With acknowled
CoPPER-sANDoz. Yo BLSTER BLG
A. BAUR &

LLETIN December, 1969
S to give information, to get things done udes of people. It would, therefore, be echniques of communication, both oral Supervisor should be trained particularly
ere are Works Councils at which manageOSS the table and discuss Some of their
sent state of the situation, the problems
since the bigger issues are discussed by ns either at the district or the regional uld, to an extent, serve as a useful channel Needless to point out, if the discussions ather than who is right, the usefulness of ittee justifies its existence.
ant channel which has to be studiously hannel : if the right information on all ncerned are passed on to them and if there are of importance to management, at least dings on account of lack of information be eliminated totally, only for the reason ion from different angles, suiting particuadership counts, when a person in a senior the differing viewpoints with a view to rned.
there are attempts from trade unions of loyees through unconstitutional ways, to terior ends, it is more than necessary that ault through an absence of communication ) a tab of the human problems and solve nachinery or in an informal way through thin the realm of managerial competence es, provided one goes about in the right rinciples. Human resources are the most in organisation ; they can be made to or
tgements to
U, P. A. S. I.
= is a - a ܝܨ.ܕ.•
ur choice in fungicides for
HT CONTROL
; CO., LTD.
-
بیل

Page 29
December, 1969 TTHE B U
S - N - I - P -
FOOD LOSSES - AND SONAE
(F. A.. O
The staggering statistics of world foc described in a booklet issued in April, 1969 culture Organization.* The booklet, F. Solutions, has been published as part of
Rodents, locusts and other pests take in Warehouses and granaries, cancelling out for expanding populations. In both adva lem begins with the land itself.
In Africa, the Sahara Desert, already into arable areas along its 6,000-kilomete years it has advanced at an annual rate O overgrazing and the burning of pastures t
An estimated 15 percent of the world water erosion. Torrential rains in the Ph of the land owned by farmers, while in S been eroded or are threatened by Water ru rior. Poor irrigation methods defeat the
Burning forests to clear land for subs some 30 percent of the world's exploitable at least 100 million hectares of tropical Asia eight million hectares and in Latin forest are similarly destroyed annually.
Direct food waste is most evident in One authority has estimated worldwide ( million to $48,000 million per year. This i In the United States in 1963, it was found stores nullified the work of a million men. our force. Waste of this kind robs hundre, of the food they might be eating.
“In more directly human terms”, the might have been enough food for five chill will starve'.
In Latin America, annual crop losses stated to reach a level of 40 percent. In C found to be eaten by insects during a 12 deal of rice is lost because growers do not kind have been estimated to approach thre
Rats, locusts and other predators exa in two Philippine provinces in 1952-54 res to 80 percent in maize and more than 50
* Available in English: French and Spanish

ILLETIN 208
P - E - T - S
THE TRAIG REDD Y
SC) II///C)\VS
— Коте)
d losses through spoilage and waste are ), by the United Nations Food and Agriood Losses, The Tragedy. . . . And Some F.A.O.'s campaign against waste.
an alarming toll of crops and food lying I much of the effort to increase production nced and developing countries, the prob
a great Wasteland, is steadily encroaching rS Southern perimeter. Over the past 50 f 1.5 to 10 kilometers, largely because of O Speed new growth.
S agricultural land is affected by Wind and illippines have damaged up to 75 percent Somalia. 90 percent of all farmlands have shing down from escarpments in the intepurpose for which they were intended.
istence farming has progressively exposed 2 soils to erosion or infertility. In Africa forest have disappeared in this way. In America five to ten million hectares of
destruction by pests, diseases and weeds. osses from these sources to total $24.000 includes OSSes in developing countries too. d that the ravages of insects in fields and , or 10 percent of the country's farm labds of millions of people of at least a fifth
booklet states, “it means that where there ldren to eat properly one owing to waste,
from pests, diseases and Weeds have been entral Africa, 50 percent of Sorghum was -month storage period. In Asia, a great find it worthwile to dry it; losses of this 'e million tons a year.
ct a staggering toll. An outbreak of rats sulted in losses of 90 percent in rice. 20 percent in sugarcane.
versions are in preparation.

Page 30
209 THE BU
Mishandling of food in shipment a pecking holes into bags can cause losses packing causes both spillage and spoilage
The booklet outlines a number of examples of successful work undertaken i large-scale reduction of waste cannot be :
"The ultimate object. . . . is to reverse and turn it into an upward surge of mo their families, more for sale, better quali whole-more for export, producing a st
ments are possible.
Note by Editor:-Sup
NEW CROP H.
By CoL)
A Small hand-sprayer worked by a bi excellent results for protecting crops and said to be almost as good as spraying from
It is going into production first with countries.
In a trial in Sudan the inventor, M. one hour. This comes near to the rate O
Demonstrations are to take place in and good results of the use of the inventi
The inventor has also developed two operated machine is expected to cost abo a tractor, he intends to sell at under £30
His inventions are being backed by Corporation (N.R.D.C.), the government work, has approved for manufacture a n over the world.
In the normal way plant and crop-k pesticides dissolved in water squirted at h to 200 gallons per acre, sometimes uneve
The secret of Mr. Bals's invention i drops of liquid. These not only cover a and crops very evenly.
British experts believe that oil is a substances than water. This is because rains and does not evaporate before it reac
"Plants and pests are water-proof but S. Barber of the N.R.D.C., “so we are rect
Mr. Bals has recently been visiting where much interest is being shown. A loping countries of South America, Africa
With

JLLETIN December, 1969
ind storage also cause untold losses. Birds of up to 70 percent of the contents. Poor
control techniques and activities, citing in various countries. It warns however, that chieved easily "for people change slowly.
: the downward spiral of poverty and Waste re food for the farmer and fisherman and ty, better living, and-in the country as a Dund economy in which further improve
erintendents - Please note when storing foodstuffs
4NID).—SPIR41 YER
N REID
attery and costing only about £5 but getting plants has been invented in Britain. It is
aircraft.
a view to meeting demand in developing
P. E. J. Bals, sprayed 16 acres of wheat in f spraying from aircraft.
developing countries where the cheapness On are felt to be needed.
larger kinds of his sprayer. One, an engineut £45. The other which can be fitted to 0.
Britain's National Research Development authority which, after a good deal of test umber of British inventions, since used all
illing pests are sprayed from aircraft, with igh pressure through nozzles at rates of up nly.
s that it squirts out finer and more even wide area but spread the effect over plants
much more useful carrier of pest-killing oil does not wash off the leaves when it hes the plants in spite of tropical heat.
they are not oil-proof,” explained Dr. M. mmending the use of oil-based pesticides.
he United States of America and Canada consumer demand is expected in the deve
and Asia.
acknowledgements to "British Bulletin'
3.

Page 31
December, 1969 THE
VIVOO alcepona ĵipo J
The Woodcemair LOW Cost Hou Britain and overseas and with the help of the finest types of low cost houses on
The house, available in two or th frame units and portal frame roof un
This framework is clad with two Sl with special fixing clips. All joinery is
No concrete is necessary for the the house. All materials and compon killed labour.
The price for a two-roomed unit i fied designs can be provided to suit
The Woodcem air LOW (COSt Hou tant; rot proof: easy to erect, no cran In addition, no foundations or floors a
Note:- The firm wish to make interested should write to: The Expo, House, 46, Sheen Lane, East Sheen,
ܬܐ.
.
*
Your Motor and Est
ROWLANDS (UV
We also
}AW) – BR
THE LATEST SELEC
BIGGEST BREAKT SINCE TRACTOR HYD
Phone-499.
When next buying say

BULLETIN 210
Lond Cost Houses
se was developed following research both in if leading architects. It is considered to be one
the world market.
ICC-IOOIY). units, consists of Welded Steel Wall its, all easily bolted together.
ins of Wood-cemair wood wool slabs secured supplied complete and ready for installation.
loor and no water is used in the erection of nts are supplied ready for erection by uns
s approximately £410; fob. UK Port. Modiocal conditions.
se is fire resistant; vermin and termite resise needed, economical and easily demounted. re required or concrete or water needed.
contact with importers in Ceylon. Firms rt Director, Woodcennair Limited, Mortimer London, S.W. 14. - Editor.
For
ate Engineering Problems
Consult
A) Ltd. - BADULLA
Distribute the
DWN TRACTOR
WITH TAMATIC HYDRAULCS
THE HROUGH IN DESIGN RAULCS WERE INVENTED
-BADULLA.
you saw it in the “Bulletin'

Page 32
THE BULLETIN - I
* PERENOX (50% The proven copper fi protection of tea aga Suitable for use with or mist blowers.
cal industries
P. O. Box 352, Phone : 28
AChemi
When next buying say you is
 
 
 
 
 

DECEMBER, 1969
cuprous oxide). ungicide for certain inst Blister Blight. knapsack sprayers
(Colombo) Ltd.,
Colombo 342-4
ay it in the ** Bulletin ”
لیق

Page 33
1. _>>-** - - - - - ------, - .
December, 1969 THE
* IN LIIGIHITTER
VE ||
Some Deft Definitions by
Gompa.
Many parents speak of the pОрu with loading the bomb.
米 米
The FUNDAMENTAL and un that no father of 40 Wants his daughte to do when he was 20.
米 米
Most Women, like small children take them seriously.
冰 米
A large computer-oriented Dalla of its ledgers : "This correcting entr incorrectly in January.
米 事
After taking a new job away fro 'I've been made foreman-a feather manager-another feather in my ca. fired. Send money for train fare.
She wired back, ''Use feathers
In the glass department of the Was trying desperately to complete several attractive items in their price chance to talk things over. 'Darling your grandmother this lovely ashtray grandmother an ashtray-great grand
B. A U R S F O
IIIIIIII LilllllllllllllllllllllllllllllllllIlliiiiillllllllllllllllllllll|
A. - S
 

BULLETIN
21
N
lation explosion as if they had nothing to do
*
Cesolvable contradiction in the male nature is }r to do what he wanted other men's daughters
球 率
enjoy saying no ; and most men, like idiots,
米 来源
S corporation has the following entry in one y is to correct an incorrect correction made
米 米
m home a young husband wrote to his wife, in my cap. Then later, "I am now assistant
தகு
). Not long after that came a wire, "Am
y home."
large store where I work, a young couple their Christmas shopping. I showed them range, then stood back a little to give them a , I heard the young husband say, 'let's get "But honey, she replied, "we can't give nother doesn’t even know she Smokes.
Hill'Illg R F E R T L S E RS
iiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Page 34
THE BULLETIN D
ESTES cleanliness and health
Pynol is a powerful germicide cind i effective against disease-causing bc. it is clear cand light, in colour cand
rich mi ik-white emulsion with water.
Pynol is non-toxic, non-irritating, non corrosive. It does not injure c metal, nor does it injure body tissue it should be used wherever clean c sanitary quarters are desired.
Pynol - the powerful, perfumed disir
Ai Ns
When next buying say you sa
 
 
 
 
 

ECEMBER, 1969
6.?eriei.
forms o
Or
oth,
S.
Ind
infecto mt.
s
፳፻፬
he “ Bullet
(υ 1ί ε η ί

Page 35
December, 1969 THE BU
I
b
t( after salting or pickling. It is usually pre when properly cooked and is considered a using various cuts of Beef.
BEEF GOULASH
1 lbs lean beef; 1 lb onions: pi may be omitted and boiled potatoes and pepper to taste: parsley; dripp
Method - Heat the fat in a pan. Sli neat pieces. Fry meat and onion in the hea and the tomato pulp and Simmer gently fol tomato pulp if necessary, and continue coc the meat and potato are Very tender. Serv
STEAMED BEEF CAKE
1 lb cold roast beef; 4 OZs breadcru chopped: 2 ozS bacon: 1 teaspoon gra Vy or prepared meat extract: sa
Method - Mince meat and bacon a lightly browned. Add all the ingredients a greased mould or pudding basin, tie or paper to prevent steam getting into the m
FLEMISH BEEF STEW.
2 lbs lean stewing beef; 2 OZS ma 2 level tablespoons flour; 4 tablesp Salt and pepper to taste; a bit of su
Method - Cut beef into oblong piec Heat fat in a pan and fry the meat well unt place in a casserole or flame proof pan.
BAUR’S FREE Agric
IS ALWAYS AT YO
 

LLETIN 212
VA YS VITE/ BEEF
Beef is the most economical of all meats ind it contains less bone in proportion to he fat and the lean. The more expensive, 'nder joints and cuts need only a short poking time and are usually grilled, ied or roasted, while the cheaper cuts :duire long and gentle cooking. There re a number of Ways of cooking Various ints. Sirloin is good for roasting. It cludes the tender undercut which is ften cooked separately, and is a tender ind well flavoured joint. It can also be Doked boned and rolled. Oxtail can be sed for Stewing, soups. Long cooking is quired for oxtail. Ox heart for stewing, raising, either stuffed or unstuffed. Ox bngue is mostly boiled, either fresh or issed when served cold. It is very tender delicacy. Given below are a few recipes
nt tomato puree: 1 lb potato (this s served with the dish instead); salt ing or butter.
ce the onion thinly and cut the beef into ted fat until golden brown. Add seasoning 30 minutes. Add sliced potato and more king slowly for about 1 - 1 hours, until e, garnished With parsley.
mbs; 1 small Bombay Onion finely chopped parsley; 5 - 6 tablespoons It and pepper to taste.
nd fry the onion in a little butter until
ogether and mix well. Press lightly into a lightly buttered round of greaseproof
ixture, and steam for one hour.
gerine; 1 lb onions; 1 pint beer; bons water: 1 tablespoon vinegar; ar.
's about 3 inches long and 1 inch wide, browned all over. Remove from fire and Fry the onions thinly sliced until lightly
'ULTURAL SERVICE
JR DSPOSAL

Page 36
THE BULLETIN
Put the very best in Soft, luxuriou drawing room Suites, divans and chairs rubber material is also ideal for upholste auditoriums etc.
Arpico Latexfoam will last at leas retains its original shape throughout.
Arpico Latexfoam for upholstery, reversible cushions, plain sheets a
RCHARD
69, HYDE PARK Telephone: 257 Ol -
When next buying say
 
 

- DECEMBER, 1969
is comfort into your home by upholstering your with Arpico Latexfoam. This remarkable foam bring furniture in hotel lobbies, Waiting rooms,
t 20 years. It is soft, springy vermin-free, and
is available in ready-mou ided cushions, and wadding in strip form.
| ? ERSS di C. R.
CORNER, COLOMBC 2.
7.
you saw it in the 'Bulletin'
ー

Page 37
December, 1969 the
browned and add to the meat in the cwell to remove any sediment from the add the salt and pepper and bring to
gently till the meat is tender, about 1 - With the Water and Stir into the casserol Cook, stirring all the time until the ste boiled rice sprinkeld with chopped pars
BEEF A LA MODE
4 lbs round of Beef; a few slices spoon chopped parsley; a Wineg cloves: dripping; salt: boiling V
Method — Chop parsley and mix (about teaspoon of each). Cut the be and then in the seasoning and roll them piece of beef and push in the rolls of bac of the spices and bind into shape wit saucepan, put in the piece of meat and sufficient boiling water to cover the meat or until the meat is very tender. Turnt ready, lift the meat on to a dish and ren sherry or port and let it boil for a few n
RUSSIAN STEAK
1 lb undercut of beef; 3 sausage mixed herbs; a little made muste spoon olive oil; a little butter; salt
Method – Cut the beef into piece salt, mix the mustard with the oil, and b stand in what remains of the oil, turning ready. Prick sausages and boil them fo and remove the meat. Mince Onions an sausage meat adding the herbs and a lit quickly on one side and slowly on the C prevent drying. As Soon as the second of the Sausage meat on it, flattening it d hot grill and cook until well browned o pouring the dripping from the pan over few drops on each slice will be sufficent.
Beal of
Give your hair a sleek, glossy look egg yolks well beaten up. Massage thi for at least 5 minutes. Rinse off with pl
Hair that is hopelessly dry will im Before shampooing, apply the warmed it in sections as you go along. Then v allround the head. When the tOWel haS C
GROW M
WTET BAUR°S HOME GA

GUILLETIN 213
SSerole. Mix the beer into the pan and stir ban. Pour this liquid into the casserole and the boil. Cover the casserole and simmer
2 hours. Blend the flour to a smooth paste with a little sugar to taste, and the vinegar. y thickens, for about 3 minutes. Serve with
àY.
of bacon; teacup vinegar; 1 dessert lassful of sherry or port; powdered Vater; cinnamon and pepper;
with the cloves, cinnamon, pepper and salt con in long thin slices, dip them in Vinegar up. With a sharp knife make holes in the on. Then rub the meat With the remainder a piece of string. Melt the dripping in a brown it well on all sides. Then pour just and let it cook very gently for about 3 hours, he meat once or twice while cooking. When nove the string. Skim the gravy and add the minutes, then pour it Over the meat.
s: 1 Bombay onion; teaspoon of ird; finely chopped parsley; 1 table, and pepper to taste;
s about , inch thick. Rub in pepper and rush over each piece with it, then leave it to it once until the rest of the ingredients are r 5 minutes. When cool split the sausages di brown in butter, and then mix it into the tle more mustard. Grill the slices of beef ther, adding a little butter to each piece to side is lightly browned, spread a thick layer wn with the blade of a knife. Return to a in the top. Sprinkle with chopped parsley, first. There will be very little of this and a
Serve very hot.
y Spot by giving it a highlighting rinse with two : in Well after shampooing and leave it on *nty of cold Water.
rove after treatment with Warm Olive oil. live oil to the scalp and the hair, parting ring out a towel in hot water and wind it ooled you can shampoo your hair.
ORE FOOD
RIDEN SERIES FERTILTSERS

Page 38
24 THE B U
To put bounce and body into your hair oras a setting lotion, making sure you satur
Try this honey and egg mask for a dry table spoons milk, teaspoon honey, and face and neck. Leave on for 15 minutes and
This Bleaching mask will help to take
powdered magnesia into a paste with some juice has been added. Spread over face towels. If your face reveals a lot of fine lif look by this beauty braser. Mix 1 fresh e spoon honey. Whip with a fork till smooth throat. Leave on for 15 minutes and SWab followed by a cold water rinse.
Sparkle tired and dull looking eyes thinly cut slices of cucumber on your clos while. Remove cucumber Slices and see h
Fade out freckles by applying lemon ju off with cold water.
(The Editor acknowledges with grate)
Mrs. Padmini Pilapitiya in
A TRIDENT TRAVE
ON FUR LOUGH
Take a timely Trident route fo
arrivals and departures - Ne
AIR((
TO KARACH, BOM BAY,
KUALA LUMPUR
Air Ceylon Flight Inquiries QUEEN STREET of FICE: 2773/34
--- - - - - - When next patronizing Say Y

LLETIN December, 1969
beer in best. Either use it as a final rinse ate each strand of hair before rolling it up.
skin. Mix in a cup 1 fresh egg yolk, 2 beat till fairly thick. Apply thickly over
rince Off With Warm Water.
away your sunburn. To make this, mix rose water to which a teaspoon of lemon and allow to dry. Remove with wet les or looks droopy, banish that haggard gg white, I tablespoon milk and 1 teaand apply over a well cleansed face and of honey pack with luke warm water first
with a cucumber compress. Place two ed eye lids. Lie down and relax for a ow your eyes sparkle
ice on them. Let the juice dry and wash
ul thanks the assistance given by compiling this section.)
凰,冒卧
r the comfort of convenient
ver too early nor too late.
EY,
BANG KOK, MADRAS,
a n d SINGAPORE
24 hr. Se vice Te: 27564
CHATHAM STREET OFFICE: 3337/4
ou Sayy it in the “ “ Bullet in ’’’

Page 39
December 1969 THE B
Reporting a Rugg
With the change of Government in Sport made it compulsory that all broad done in Vernacular—which meant pred Tamil thrown in for the sake of parity
- So on the day of the Big match b. (formerly C. R. & F.C.) and Haviloks, t known Lancia, or near enough to one) in the Vernacular. He had tried SWOttir phrases his friends taught him were of ones he knew were picked up when cha unions, he engaged the services of a local M. D. & O. D. A. (Maker of drugs and words and expressions.
This “vedal: incidentally hailed froj bachelor planters. Questioned as to why he deftly avoided discussions of this topic took them "things.”
The announcer had to watch his lar to be guest of honour. He arrived just : in his lily-white see-through SWabasha Co To make himself more comfortable de C revealing a beefy pair of well formed calvi this in defiant competition with the B.
On the Minister's arrival the a Jayawewa-Someone close to the annot Thamunansay -but MR HARPY was what his low-caste guru had taught him. and Whispered to his private secretary "( down).
The game was about to begin. T patan ngannawa. On my dhakunate is i Nadulay Val Sir....... Sorry chaps, Was t innawa referee. Referee namma Malcol speaking friends Malcolm Wright,
Omne ithin patangatha baila sellamm Bollay up in air. . . . Havilok kolla p: thunai, four, pive oo ge ange Ooder, Bool nagitanawa.
LIKRAIN SPECIAL WEED,
APPLICATION OF
A, BAUR

ULLETIN 215
per Match in 1974
1974, the newly appointed Minister for casts of Western inspired sports should be ominantly in Sinhala, with a few words of
etween Lanka Rubbi & Kakulla ball club he usual announcer, a MR. HARPY (a well
was hard put to it to deliver the message g up a few phrases, but as the only Sinhala the unutterable kind, and the only Tamil tting to planters about tallaWars and trade | guru, cum Vedemahathaya-a MR. KOON other doubtful articles), to teach him a few
m Ratnapura where he was a “friend’’ of y these bachelor types were so fond of him, c and merely said he did them favours and
guage as the Minister had invited himself after the game was due to start, resplendent stume, and mopping his brow with a sash. leftly folded his sarong up to his knees, es. One had the suspicion that he was doing ambalawatte Socialites seated around him.
Innouncer welcomed him with "Umbate Incer nudged him ''Not umbate, man, say, not convinced & remarked that that was
The Minister Winced under the Welcome Do ge namme liyagannin” (Write his name
The announcer: “Bolay sellama is about to Lanka rubbi. Uppey left ekkete Haviloks. hinking of a Tamil verse...... I mean Centre m Hari or malcolm sari, or to our English
na-sorry again chaps-bolay sellamma. , anninawar. Occame down-ekka, dekkai, ay lost, Referee hoo gahannawa, Occomme
ICIDE NO 3LE IDEAL FOR
ALL HERBICIDES
& Co., LTD.

Page 40
216 THE BU
Scrum ekkak! Oluwe-te-oluwe-te tha Bolay coming through the kalkull. Havi Bollay up in air, Kick keruwa. Lanka r gatha. Mark kagahauwa Referee hoo.
Havilok bollay gatha. Pass keruwa. ethenna, methenna duwanawa. Dodge thibba. I SCORE ekkak keru Wa.
The referee however disallowed the supportors of “ekka hora; marappan; g rowdy element shouted “I think MR. Har
This partisan announcement cause Rubbi supporters invaded the field. Anc announcer, and hurling such offensive rem:
The announcer tried to be apologetic, b (friends forgive me) his vocabulary gets m kanda” (fish from Adam’s Peak). For h near the box took umbrage at this remark
. . . . With that the Match Was aband
EXTRACT OF A LETTER FROM M
lam wondering if Mrs. Rawdon Payn sudden death. I asked her to. Rawdon S. D. on Fordyce for 4 years with my hus Irishman, fine sportsman with Gun and ro (tame ones) and a really good horsema Fordyce. Saw him and his wife in 1963 at given by Mr. & Mrs Harrison ex Adam's P ex-Ceylon friends there, Rawdon (Paddy t away from his flat at Currumbin a gloriou the flat door and his friend came into say he was sitting. A great shock to his wife War R.A.F.) and his many friends in Que Paddy was in the B.F.C. first World War. for 56 years on tea Estates in the Island.
Llynford, Boga wantalawa. October 18th 1969.
SPONTOX (THE WEEDICID COCONUT
- A. SEREDIX ROOTING PO VIDE A. BAUR &

LLETİN December, 1969
oo. Bolay going middle. Bolay lost-No.
ok kolla bolay allanawa. Pass keruwa.
ubbi pihatu thunai kalai (Wing ) bollay
Pree kick ekkak athuna.
Onna Oo duwanawa. Hiyen duwanawa ; erenaWa. Lanuvate udin panna, Bollay
touchdown amid shouts from Havilok ahapan. The announcer, supporting the i is this time Varadi.
di further pandemonium. Some Lanka ther lot started throwing Vaddays at the urks as “Uddo Lancia, Kotte te palayang.'
ut instead of saying “yaloowo sama wenda” xed up and he bihurts “Malloowo samanis misfortune a very religious type seated jumped into the box and throttled him.
oned. . . . . . . . . . . . .
CLEM ANDREWS.
Australia.
IRS. D. C. GORD ON . . . . . .
e, Queensland, Wrote you of her husband's Payne was a great friend of mine and was band late Hugh M. Gordon. A gay witty d, over of all animals, especially monkeys in used to ride my husband's horses on a Luncheon party at Buderin, Queensland, eak and Derryclare Estates. There were 14 O me) went to call on a friend a few doors is spot-not long after he left a knock on Paddy had had a stroke and died where daughter and son (other son killed in the ensland and those left in Ceylon today. I come from Queensland but have lived
E OF CHOICE FOR USE ON
ESTATES)
D
R CAN NO V BE HA D FROM
C.O., LTD.
下ー

Page 41
December, 1969
THE
1.
2.
EXAMINAT
P A SS
JUNIOR SINHALESE
Name
R. J. Dobbs
*J. R. Thuraisingham
W
*Denotes Pass with Distinction.
JUNIOR TAMIL -
Eleven candidates sat the examination with
Name
R. S. HOWie
P. H. L. Perera
Ca
Sh
TEA MANUFACTURE & FACT
16th SEPTE
B. R. M. Peruma M. G. de All Wis P. D. P. N. Basnayake N. B. Kiriella L. A. Silva D. H. Karunatilake L. P. Fernando
D. H. Wickremesooriya
M. H. Gunaratna A. B. Tennekoon E. C. La Brooy S. N. L. Wadugodapitiya A. Sangakkara G. Samaratunga R. L. A. Perera
Ten candidates failed.
Ca
Co
Ge
M

ULLETIN 217
ON RESULTS
L IS TS
- 21st NOVEMBER, 1969
Agents
hittall Estates & Agencies Ltd.
s.s. 92 23 99
21st NOVEMBER, 1969
the following results
Agents
rson Cumberbatch & Co., Ltd. aw Wallace & Hedges Ltd.
ORY PRACTICE EXAMINATION
IMBER, 1969.
rson Cumberbatch & Co. Ltd.
ካ ) 99 99
nsolidated Commercial Agencies Ltd.
99 9 و و ஐ தகு
அ9
Drge Steuart & Co. Ltd.
°多 99.
ஆ8 ༡ த% وو
3) அ9 99 உ9
ஒரு ஒரு குரு
Zan Estates Ltd. it tall Estates & Agencies Ltd.
། 99 , 93.
9 99 99 93.
9 99 த9 9-y
99 29 9s

Page 42
tri -- THE BULLET
Here's a list thatwił taka a lot of matchii if ever! Check these top-flight features pyt S-llon on your work team, now!
4 N 0N.PERSAB E 赏 FEATHER-licit
S GHT NING-QUICK NSTALLATION
This is the pipe that's made to last. No rei replacements. At 1/5th the weight of metal pi S:LON takes the feather-light title Watch tran: costs zoom down. Fast and easy, installation. with jumbo work teams
backed by the and serv
i themahargj
இe/%A8, Llexande
When next buying say
 
 
 
 

IN - DECEMBER, 1969
gr 57 E£, T 08:36, 5 N ON.eôRR05 yw È 6 ING IN-T ôXic Pressure can't take the wind out of this pipe, it can
take a beating and come back for more. No rust, Ne
cleaning. Corrosive chemicals don't affect it.
7 WEATHER MMNE 8. Sheck MMUNE Scorching heat and heavy, wet monsoons are always defeated. S-LON's special insulation properties have won Government approval for use in electrical conduit gular work. - ping, 9 ECGN A 40 ACCESSORES sport You get long-term value which leaves you money to Out be spent on other things. A wide range of over 300
fittings satisfies every requirement.
best free technical advice ice in the business,
you saw it in the ' Bulletin ''

Page 43
T
December, 1969 THE
A. B. Tennekoon, Yataderiya, Undu
. goda.
R, de Costa, Vogan, Matugama. K. Rajaratnam, Waldemar Uda Pussel
lawa. D. Deenadayalu, Patiagama, Deltota. A. A. de Alwis, c/o The Anglo-Ceylon & General Estates Co. Ltd., P.O. Box 42 Nuwara Eliya. u N. de S. Jayasundera, Kirkoswald
Boga Wantalawa. R. Hermon, Ohiya, Ohiya. J. R. Thurai Singham, Mattakelle
Tala Wakelle. - M. G. Ratwatte. Coombewood, Talawa
kelle. * D. G. Sahabandu, Perth, Horana.
N. Boralessa, Nakiadeniya, Nakiadeniya M. V. J. R. Gunasekera, TaigasWella,
Talgaswella. K. J. S. Candappa, Ury, Passara. M. de S. Jayasinghe, Delmar, Hallgran
Ꭴya. R. A. A. Bolling, Maha Eliya, Nanu Oya R, F. P. Munaweera, Mahadowa, Madul
Sima. W. Jacob, Galaha, Galaha.
Refiro
R. T. H. Scott, Le Vallon, Pupuressa.
W. D. Murray, Mahadowa, Madusima G. A. Wells, Nakiadeniya, Nakiade
niya. J. R. Somerville, Queenstown, Hali Ela W. F. Kreltszheim, Laxapana, Maskeliya A. Mackie, Wanarajah, Dickoya. R. J. Wakeford, Strathspay, Upcot.
On O
P. D. Marley, Uva
Το
C. B. O'Callaghan, Strathdon, Hat.
ton.
J. G. Dunlop, Perth, Horana.
B.S. Hudson, Invery, Dickoya,
 

BULLETEN 218
'resent Addre SS
- C. A. Fernando, Veralapatana, Madul
Sima. G. A. de Livera, Gordon, Uda Pussel llawa - T. L. Attygala, Le Vallon, Pupuressa.
H. A. Rode, Alupolla, Ratnapura. R. Madena, Peenkande, Uda Karawita, & P. R. S. Mendis, Naya bedde, Bandara
Wela. D. Gunasekera, Walpita, Poddala Via , Galle.
L. C. Wijeyewardene, Theresia, Boga
Wantalawa.
A. Freeman, Mahatienne. Elakaduwa, F. A. Senanayake, Hayes, Deniyaya, - L. H. Wickremasinghe, Tebedde, Badul
la. C. Boange, Stellenberg, Pupuressa, ... A. G. de Silva, Norwood, Norwood,
H. B. Kotagama, Nayabedde, Bandara
Wela. | S. H. Fernando, Warrigoda, Panwi- tenne.
U. Jayasekera, Boga wantalawa, Boga
Wantala Wa.
D. L. Abeykoon, PelaWatte State Planta
tion, Migahatenne. C. C. de Silva, Goatfell, Kandapola,
led from Leave
P. R. Seneviratne, Mocha, Maskeliya. P. C. Woosnam-Mills, Chrystler's Farm, - Kotagala.
A. H. A. I. Rodrigo, Biddescar, Alawwa. C. L. Fernando, Morar, Bogawantawala. P. F. Baxter, Gonakelle, Passara. A. M. Payne, Kotiyagalla, BogaWanta
awa.
yer:Sea,Si Leave, Highlands, Bandara Wela,
Retirement
- G. M. Sparkes, Kotiyagalla, Bogawan
talawa. P. Grice Jackson, Alla golla, Uda Pussel
lawa.

Page 44
χίί THE BULLETIN
For further information, please contact:-
SHAW INDUS
COLO P. O. Box 84
When next buying say yo,
 
 

DECEMBER, 1969
š
ALL - BRITISH
Knapsack MIST BLOWER.
Brilliant in conception-new, efficient fan of Unique COnStrUiCiiOn exactly matched to
latest Villiers 34 c.c. engine.
The 'CP4O' meets the demands for HIGH performance at a
truly Competi tiUe pri Ce.
Rs. 1,170/- less 5%, discount
AVAILABLE EX-STOCK
S LTD.
PHONE 2067-7
saw it in the ' Bulletin'

Page 45
  

Page 46
220 THE BU
The Entrance Fees for
No. Members. Non
Tamil and Sinhalese
Junior 30.00
Inter mediate . . 30.00
Senior e is 60.00
Book-keeping
Preliminary 15.00
Junior - 15.00
Senior a 15.00
Tea and Rubber .. 30.00
* Non-members who are not eligible foi Establishments may be accepted for the E. A creeper who becomes a member wit
receive a refund of Rs. 35/-.
Τρα. Είχα
30% of the total marks will be carried o
RECORRECTION Ol
Candidates desirous of having their by formal application to the Secretary wi and such applications should be accompa
Re-Corré
(1) Tea Manufacture & Factory Pr.
(2) Rubber Manufacture & Factory
(3) Sinhalese & Tamil Language E.
(4) Book-keeping Examinations
RECORRECTION FF

LLETIN
December, 1969
C.P.S. Examinations
n-eligible Approved
members* Creepers
30.00 65.00 30.00 65.00i 60.00 95.00
30.00 - 30.00 − 30.00 -
30.00
membership e.g. Assistants in Mercantile
Non-members
Eligible
350.00 350.00 350.00
xamination at the discretion of Council.
hin two years of taking the examination will
amination
in a question on a Rolling Programme
" 4 NSVVER SCRIPTS.
Answer Scripts re-corrected should do so thin two weeks of the notification of results,
nied by a re-correction fee, as follows :
ction Fees
actice Examination
Practice Examination
aminations
RS.
RS.
RS.
RS.
15.00
15.00
30.00
4500
ES ARE NOT REFUNDABLE
さ
།ܐ ܓ

Page 47
December, 1969 THE
Publications available
Tea and Rubber Planting fo (Registered Post) -/64 cts.
Engineering Handbook at F
Post) Re. 1-.
Wells Colloquial Tamil at F
Post) Re. 1/-.
First Aid in Tea Planting b
First Aid in Rubber Planti
These two books are recommended to cree Copies are priced at Rs. 20/- each but nen" C.P.S. at RS. 18/- per copy plus postage
HOTEL CONCESS
A reduction of 30% is allowed by :
ST GEORGES GUEST HOUSE, H Wella watte, Colombo 6. Telephone 8 (
Five double rooms with attached bathroo and breakfast-Single Rs. 30/-Double R. (Member C. P. S.)
A reduction of 10 9. is allowed by
NEW ORIENTAL HOTEL, GALI WELCOMBE, TRINCOMALEE
GRAND HOTEL, NU VVA RA EL extras or casual meals).
TOURIST GU EST HOUSE, 237 mmodation (bed and breakfast) and
GREEN PASTURES, 67, Castle only.
BANDARAWELA HOTEL, BAN
PALM COURT, JA FFNA - and Palms Inns at Vallalai and Atchupa
SALON MOIRA, (Queen's Hotel) on Ladies' Hairdressing & Beauty C
Particulars from H.Q.
Production of current yea
 

BULLETIN 221
se
from C. P. S. Headquarters
: Beginners at RS. 2/- plus postage,
ls, 7.50 plus postage, (Registered
S. 12,50 plus postage, (Registered
y Frank L. de Silva
ng by Frank L. de Silva
bers and those who are starting on a planting career. bers may have copies on application to the Secretary by registered post, Re, I-.
IONS TO MEMBERS
Peterson Lane (bordering Sapphire Theatre), 5.194.
ms. Fans, laundry etc., on premises. Bed Ted 7. 50/- per day. Proprietor : F. G. Peterson
Hotels as indicated below :-
LE-on bills for residence (not casual meals).
-on bills for residence (not casual meals).
YA-on bills for Board and Lodging (not on
Galle Road, Colombo 4-on bills for accoFinneals.
Street, Colombo 8-On occupation Charges
DA RA VVELA-on board & lodging only.
PALM BEACH Atchuvaly, and The Co-Co y offer a 20% discount on apartment rates only.
Kandy - allows a special discount of 109, Ilture to wives and daughters of members
's Membership card is required.

Page 48
xlii THE BULLETIN
No worries
O Won't spoil or swell
immersed in water. O Not affected by extre 0 Waterproof case mac polyethylene with sp. 6 Same price as paper to Packed in new bright
s
Agents in Cey Roga.
CHEMICAL INDUSTRIES (C
2nd Floor, Chartered Bank Building C
When next buying say you
 
 
 
 

DECEMBER, 1969
in the Wet
very eley more shooting men choose Ēley Weaterbroof cartridges. Why? beccuse they cre reca Sy lycafferproof as for tro Urbiem ree shooting in wet Gornchi-Briens. You) 17:00, c cara Enjoy cai these ccdvcant a ges
even when totally
mes of temperature. ie in high density >cial Eley crimp seal. cartridges.
CartOnS
obtening ble From :
Messrs. Ahamed Brothers, Third Cross Street, Colombo 11.
2 Messrs. Brown & Co. Ltd.,
3 AA essrs. Hunter & Co. Ltc.,
4 Messrs. Show Wallace &
Hedges Ltd., Gcale Road, Colombo 3.
5 NA essrs. f. L. M. Noordeen
Hadjiar Main Street, Colombo 1.
6 Messrs. Nimrods,
OLOMBO) LTD.
LOMBO.1 Tel 2842/4.
es
-—ഞ്ഞു LBLMiiMD LLeuiiiiiuiuDDDDDBMBDBDLDMLSSSMMSSS
Saw it in the “Bulletin”.
Darley Road, Colombo 0.
Front Street, Colombo 1.
Front Street, Colombo i.

Page 49
December, 1969 THE
NDEX TO CO
PAGE
Finance Committee... ... ... 222 Committee 'A' ... - - - - - - ... 223 Committee 'B' - - - - - - ... 224 C.P.S. Joint Meeting - - - - - - ... 226 Branch Resolutions - - - - - - ... 227 Tea Market - - ... 227
THE CEYLON PLI
SUMMARY OF MINUTES OF TI AT THE KANDY CLUB, KANDY
PRESENT-In the Chair, Mr. M. H. K. Jagathsena (Chairman), Messrs. M. N. Sadanandan (Vice-Chairman), H.B. Kotagama (Vice-Chairman), E. G. R. Ernst (Hony. Treasurer); H. B. Kulugam mana (Editor Bulletin); S. K. Seneviratne (Badulla), C. C. de Silva (Chilaw), R. P. Guneratne (Dimbulla Lower), D. D. Wickremasinghe (Dolosbage/Kot male); D. E. L. Jaya Hinaha (Haputale); J. A. F. A. Attapattu (Hewaheta), P. W. Wijeg unawardena (Kandy), D. B. G. de Alwis (representing Kalutara), N. J. B. Wadugodapitiya (Kelani Valley); M. de S. Jayasinghe (Nuwara Eliya); N. G. F. P. At hukorala (Passara); M. Rajasingham (Pussellava); R. Wijeratne (Co-opted Member). O. N. O. Schokman (Co-opted Member), L. M. G. Fernando (Co-opted Member), A. H. B. Kalpage (Visitor); C. L. N. Tous Saint (Secretary); D. F. Abeyesekera (Office Assistant) and A. R. Rajendrain (Deputy Office Assistant).
ITEM 1 - NOTICE
THE SECRETARY read the notice calling the meet1Ing.
CHAIRMAN : I have much pleasure in Welcoming those gentlemen who are here for the first time. I Would like to remind that only Council members have the right tO WOte.
Regrets
CHAIRMAN : The following gentlemen regret their inability to be present at our meeting today:-Messrs. J. R. Somerville, R. M. Winter, S. J. de Silva, H. G. R. de Mel, M. M. A. Naina Marikar, S. S. R. Rodrigo and K. J. S. Candappa.
Obituary
CHAIRMAN : I regret to announce the death of the following since our last meeting :-
Lt. Col. D. Whitela 34’, M.B.E., E.D. — Ordinary Member. Mr. N. Caruppenan Pilai - Ordinary Member.
THE CUSTOMARY RESPECTS WERE PAID. ITEM 2 CONFIRMATION OF MINUTES CHAIRMAN : May I have your approval to con
firm the minutes of the Council Meeting held on 22nd May, 1969 2

ULLETIN 222
NGC 4 M N UTFES
PAGE
Membership ... - - - - - - ... 227 Remittance of Provident Fund Abroad on Emg. 228
Office Bearers 1969/70 - - - ... 228 Annual General Meeting ... . . . ... 228 Secretary ship - - - - - - ... 228 Any Other Business - - - - - - ,229
ANTERS’ SOCIETY
HE COUNCIL MEETING HELD
ON THE 19th AUGUST, 1969.
MR. JAYASINGHE : I have pleasure in proposing the confirmation of the minutes.
MR. GUNERATNE : I Second the proposal,
APPROVED UNAN MOUSLY.
ITEM 3 REPORTS
a. Finance Committee
CHAIRMAN : I now call on the Hony. Treasurer to make his report.
MR. E. G. R. ERNST : Chairman and Gentlemen, the Finance Committee met this morning and the following Were present : Messrs. M. H. K. Jagathsena, M. N. Sadanandan, H. B. Kotagama, O. N. O. Schokman, R. Wijeratne, E. S. Rajiah, M. de S. Jayasinghe, H. B. Kulugammana (Visitor), L. M. G. Fernando (Visitor) and myself as Convener.
The minutes of the meeting held on 21st May, 1969 Were confirmed.
The accounts at 31st July, 1969 show an expenditure of Rs. 22.255/59. The estimated expenditure for the same period was Rs. 25,769/46.
Subscriptions 1969/70
Subscriptions for the current year 1969/70 received up to 7th Aug. 1969 total Rs. 41,316/50. The corresponding figure for 1968/69 was RS, 45,455/50.
Subscriptions 1968/69
MR. ERNST : It is recommended to Council that the following members be written of the roll of the Society under Rule 12, for non payment of Subscription for he year 1968/69 :-
Mr. V. G. Bayley – Mr. O. E. A. B. Perera
Mr. F. R. Jacob — Mr. MV. Corea
Mr. E. C. Bolling - Mr. D. M. Nelson de Silva
Mr. D. S. Mendis — Mr. D. K. Parana vithana
F.
Mr. P. Sappany Pillai - Mr. H. F. Rat Watte
Mr. C. H. JV, de Kretser.
APPROVED UNAN MOUSLY.

Page 50
223 THE B
MR. ERNST : Registered letters will be sent out to the other members whose names appear on the outstanding list.
Office Furniture
There is still a sum of Rs. 394/- if we are to recover the full cost of the furniture we purchased recently. The full cost is Rs. 2,675/.
Donations
Our thanks are due to the following for donations received and/or for not claiming travelling expenses, since the last meeting :-
Messrs. S. K. Seneviratne, S. J. de Silva, S. S. R. Rodrigo, G. L. F. Marshall, Frank L. de Silva, R. Hermon, B. Warusavitarne, W. A. de Silva, O. N. O. Schokman, A. R. D. Trewin, R. P. Guneratne, K. J. S. Candappa, H. G. R. de Mel, M. de S. Jayasinghe, J. R. Somerville, E. G. R. Ernst, M. H. K. Jagathsena and D. D. Wickremasinghe. NOTED WITH APPRECIATION.
Free Membership
The Finance Committee recommends that Mr. P. N. Ratwatte who is unemployed, be granted free membership for a period of 12 months with effect from ist April, 1969. Do you approve 2
APPROVED,
C.P.S. Dance 1969
Mr, M. de S. Jayasinghe, Branch Chairman, Nuwara Eliya, and a member of the C. P. S. Dance Committee has agreed to deal with this matter and inform H.Q. of the final position of the accounts early. Mr. Tissera, Convener of the Dance Committee was invited to the Finance Committee Meeting but he sent us a telegram regretting his inability to be present.
Report of the Sub-Committee on the financial position of the Society.
Mr. E. S. Rajiah, Convener of this Committee submitted his report and this was circulated to all members of the Executive Committee and Finance Connmittee.
It has now been decided to send out this report to each and every member of the Society with a covering letter stating that this report has been approved in principle by Council, and that a vote will be taken on the adoption of this report at the Council meeting in January, 1970. It was to be emphasized to members that the envisaged increase of subscription would only mean ar increase of Rs. 1. 25 per mensem per member.
Our thanks are due to Mr. Rajiah and his Committee for all the work they have put in on this report.
APPLAUSE.
Gentlemen, do you approve the Finance Committe recommendation of sending out this report to each an every member of the Society and do you approve thi report in principle 2
APPROVED UNANIMOUSLY.

LLETIN December, 1969
The Secretary's Retirement
Mr. Toussaint is retiring at the end of September and it has been decided to organise a farewell dinner in his honour on the first day of the meetings in January, 1970.
Gentlemen, that ends my report.
CHAIRMAN : Thank you. Mr. Ernst. Gentlemen, may I have your approval to adopt the Finance Committee report?
APPROVED UNAN MOUSLY.
COMMITTEE 'A'
CHAIRMAN : I now call on Mr. Sadanandan to make his report.
MR. SADANANDAN : Chairman and Gentlemen, Committee 'A' met last evening and the following cases were dealt With :-
Cases Pending
Case 6/65 Case 9/68 Case 7/69 Case 18/69 Case 2 1/69
Cases Closed
Case 13/68 :-Action on this case was suspended as this member had unilaterally filed Labour Tribunal action when negotiations on his behalf were being made with his Agents for a possible amicable settlement.
The question of disciplinary action against this member has been posed at Council.
Case 8/69 :-This member Superintendent has accepted a transfer as Assistant Superintendent, using his discretion, in what may have ended as a clash with his Agents over his Superintendence. Closed to Member's Satisfaction.
Case 1969 :-Our member ran into considerable difficulty chiefly on his having adopted an unconventional method of checking stocks. The problem has been resolved, and the member has accepted a transfer. He has been advised to be more circumspect in his dealings,
Case 20/69 :-Our member Superintendent wanted the Society to ascertain what terms and conditions would be given him, in consequence of his having signed a statement (without any reference whatsoever to the Society) accepting a demotion as Asst. Superintendent. It was decided to review the position as and NING the move as Asst. Superintendent was actually nace.
Case 34/66 :-Our member who was extremely reluctant to leave the employment of a Company he had served loyally and efficiently for a considerable period of time-on transfer-has now accepted his transfer and has moved to his new Estate. The Society is confident of his doing well in his new environment too.
The Chairman also brought up two other cases which he had assisted in settling in the Dolosbage/Kotmale

Page 51
December, 1969 THE B
district. One member who had resigned has got compensation on the basis of a month's salary per year of service and the other member has got compensation and has also resigned.
Our thanks are due to the Chairman for his efforts in settling these two cases. APPLAUSE.
In addition to the above cases we gave advice to 4 other members.
Mr. Sadanandan : In several cases there has been much friction between PDs and SDs by Assistant Superintendents writing unfortunate letters to their PDs. I think this is a matter that should be brought up at Branch Meetings.
Mr. Jayasinghe : I am in complete agreement-if members inform Branch Chairmen of any friction they have with their PDs--we could always negotiate and smoothen things out.
CHAIRMAN : I Would suggest that junior members be advised to contact their Branch Chairmen in all
cases of friction with PDs, and that they should refrain
from writing hasty letters on their own.
N. O. T E D.
MR. SADANANDAN : Gentlemen, that ends my report. Thank you for your patient hearing.
CHAIR MAN : Thank you Mr. Sadanandan. Gentlemen, are there any further questions, or anything else that you wish to bring up under Committee 'A' 2
MR. JAYASINGHE : There is a new trend that is becoming more and more common on estates. Men are being gated for even minor offences. Even married men, with wife and children living outside, are gated.
MR. SANDANANDAN : I know in a low-country estate some lorry drivers who were kept back after working hours, over a period of years, took up this matter with the Labour Department, and the Superintendent was called on to pay overtime for the whole period.
MR. KULUGAMMANA : That may be correct where lorry drivers are concerned, but I dont think that Will apply to us. We are supposed to be on duty 24 hours.
MR. SENEVIRATNE . How many Superintendents would refuse their SDs to leave the estate after working hours? I dont think we should take this up-We have a certain amount of responsibility.
CHAIRMAN : I agree, but we can take this question of gating as a punishment, in an unofficial manner at this stage. Noted.
MR. DE ALWIS: In connection with Confidential reports-I think that we should insist on adverse reports being shown to the person concerned.
MR. WIERATNE: Whittalls have a new form of confidential report. The Assistants are called on to sign the document before it is sent to the Agents.
CHAIRMAN : There is a resolution from the Kegalle Branch on the same subject. It reads, as follows :-
"That the C.P.S. takes up with the Agency Houses the matter of half yearly reports on Assistant Superintendents with a view to having such reports copied to the Assistant Superintendent concerned.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLETIN 224
We have informed the Branch Chairman, Kegalle, that the questions of Confidential Reports has been a subject of discussion with the Agency Section since 1964. At a Joint Meeting on the 8th April, 1968, the C.P.S. representatives stated that the Ceylon Planters' Society would not take notice of any adverse Private and Confidential reports, if it had not been seen by the person against whom it was made-should he be dismissed at a later date. At this meeting representatives of the Agency Section stated that the views of the Society would be conveyed to the Agency Section.
MR. WIJERATNE : That is documented evidenceseveral Agency Houses have adopted our recommendation and we would like other Agencies too to follow suit.
CHAIRMAN : Gentlemen, if you have no further comments may I have your approval to adopt the Committee 'A' report 2
APPROVED UNANIMOUSLY.
3(c) Committee 'B'
CHAIRMAN : I now call on Mr. Kulugammana (Acting Convener, Committee "B) to make his report.
MR. KULUGAMMANA : Chairman and Gentlemen. A meeting of Committee 'B' was held at C.P.S. Headquarters last afternoon and I am pleased to submit this report.
The following were present at the meeting-Messrs. M. H. K. Jagathsena, M. N. Sadanandan, E. G. R. Ernst, R. P. Guneratne, N. F. G. P. Athukorale, A. R. D. Trewin, J. A. F. A. Attapattu, N. J. B. Wadugodapitiya, S. K. Seneviratne, R. Wijeratne, H. B. Kotagama, A. C. B. Pethiyagoda and myself as Acting Convener, Committee 'B'.
It is my duty to mention that Mr. Kotagama, ViceChairman, has returned after a well earned holiday abroad and is roaring to get his teeth into the affairs of the Society and particularly Committee 'B' affairs.
The minutes of the meeting held on the 21st May, 1969 were confirmed unanimously without any amendmentS.
Consideration of Cases
In all 16 cases were considered, of which 5 cases were closed successfully and 11 are pending.
Cases Pending
Case No. 3/68 Case No. 15/68 Case No. 21/68 Case No. 23/68 Case No. 24/68 Case No. 9/69 Case No. 8/61 Case No. 15/69 Case No. 16/69 Case No. 17/69 Case No. 22/69
Cases Closed
Case No. 20/68 :-The widow of our member reques:ed us to take up the question of passage money and

Page 52
225 THE BU
pension. The Chairman's efforts to obtain a pension or a gratuity were not successful. This information was conveyed to the widow, and it was suggested that an application for aid, or assistance of any nature sent to the Planters' Benevolent Fund will receive their consideration, provided she gave them full details of her financial difficulties.
She however does not wish to apply to the P. B.F. for assistance and requested the Society to obtain for her the last quarter's pension for the year 1966, which she said, had not been paid.
The Chairman took up this question with the London Agents who advise us that the pension for the final quarter September/November, 1966 amounting to £71-17-6 was remitted on 30th September, 1966 on Exchange Control Permit No. CP/66/P 139721 of 19th July, 1966.
We have now informed the widow accordingly by our letter dated the 5th June, 1969.
Case No. 22168:- The then Chairman, took up with the Agents this matter of unpaid commission for the past 6 years at 2% on the nett profits. We have now been informed by the Agents that they have since paid our member a Profits Bonus for the period 1963–1968 as suggested by the Chairman. Our member has confirmed the position.
Case No. 3/69 :-This is a case in regard to leave pay in lieu of leave not taken by our member during the season 1967/68.
We took this case up with his late employers who have now sent our member a cheque for Rs. 690/- representing 18 days annual leave not availed of. Our member has confirmed that the computation of his leave entitlement as correct. We have thanked the Agents.
Case No. 12/69 :- This case is in connection with increased rates of personal contributions to Provident Fund. This member is contributing to a Pension Fund as well as to a Provident Fund.
The Agents have now agreed to increase his contributions to 12%. In view of this, our member does not wish the Society to pursue the matter further.
Case No. 10/69 :-Mr. J. R. Somerville dealt with this case personally with the Agents who promised to pay our late member's funeral expenses to the widow. The widow has been paid Rs. 5000/- and the Agents now inform us that they regret that the Directors of the Company have decided that they can offer no further assistance to her.
There is no shortfall in our late member's Provident Fund.
Advice
Provident Fund figures were worked out and queries answered for 13 members.
Provident Fund
We have had a letter dated the 4th June, 1969 from the Secretary, P.A. of Ceylon informing us that at a meeting of the Agency Section held on the 19th April, 1969, it was agreed to recommend to Principals that Provident Fund contributions be increased to 20% by Employer and 15%, by Employee, on consolidated salaries, throughout a planter's career.

LLETIN December, 1969
As approval of the Inland Revenue Department is required for increasing the employer contribution and approval of the Exchange Control Department is required for non-nationals to remit the enhanced contributions to their respective Provident Funds abroad, we have, at the instance of the P.A. Agency Section, made joint representations with the Agency Section to both the Commissioner of Inland Revenue and the Senior Deputy Controller of Exchange on the 5th July, 1969.
CHAIRMAN : The following gentlemen saw Mr. S. Sittampalam, Commissioner of Inland Revenue, at 10 a.m. on the 5th July, 1969 :-
Messrs. S. K. D. Jayamanne (Chairman, Agency Section), L. Namasivayam (George Steuarts), and myself as Chairman, C.P.S. together with C. L. N. Toussaint (Secretary, C.P.S.) and A. M. S. Perera (Secretary, P.A.).
Mr. Sittampalam agreed to accept the new rates of 15% employee and 20% employer throughout an employee's service. vis
After our interview with the Commissioner of Inland Revenue the same delegation saw Mr. Kanagasabapathy, Senior Deputy Controller of Exchange, who wanted from Mr. Namasivayam further figures of the total amounts involved for remittances quarterly to the U.K. on account of non-nationals in the various Sterling Provident Funds.
Mr. Namasivayam, undertook to give these figures in order that Exchange Control could decide on whether the new rates can be accepted for sterling remittances. Mr. Kanagasabapathy also thought that it would in any event also require approval of the Hon. Minister of Finance. NOT E. D.
Examinations
MR, KULUGAMMANA : At the instance of Mr. A. D. Morison, President of the Ceylon Institute of Planting, We are holding the examinations this year on behalf of the Institute. The Institute of Planting will conduct examinations after June, 1970. Our members will be informed by Branch Chairmen that those who desire commencing a course in Book-keeping after June 1970 should write to the Institute of Planting. We will also write to Messrs. Pope & Co. and tell them that the Book-keeping examinations will be conducted by the Institute of Planting after June, 1970. -
Languages
The results of the examinations held on 20th June, 1969 are :-
Pass Fail
Junior Tamil 4. 2 Junior Sinhalese 2 1.
The next examinations Will be held on the 21 St November, 1969 and Mr. Murugiah will be requested to invigilate the Tamil and I have agreed to invigilate the Sinhalese examination.
Book-keeping
The results of the examinations held on 19th June,
1969 are : -
Pass Fail
Preliminary 23 (6 Distinctions) 1 Junior 8 (2 Distinctions) 2 Senioři 2 --

Page 53
December, 1969 T
Tea Manufacture & Factory Practice Examination
The results of the examinations held On 16th Mai 1969 are :-
Pass Fa
12 (1 Distinction) 1
The next examination will be held on 16th Septeml 1969.
I would like to ask the Chairman of the Tea Mak Board of Examiners for his remarks on this examinati
Mr. L. M. G. Fernando : I think most of the cal dates Studied the text book but the answers indica that nothing had come off their own heads. I have d this examination for several years and I think this was worst lot.
MR. KULUGAMMANA : Some of the candidates W come for the oral examination were so thoughtless as smoke inside the factory.
MR. WICKREMASINGHE : I think it will be a gC thing to include questions on fire insurance.
CHAIRMAN : I dont think we need go into t as the Institute of Planting will be taking over th examinations from next year.
MR. WJERATNE : Will H.Q. provide the Instit With names for a panel of examiners 2
MR. FERNANDO : That is for the Institute to dec -they can make a request.
Rubber Manufacture & Factory Practice Examination.
The results of the examination held On 24th Mar 1969 are :-
Pass Fa
2
The next examination will be held on 23rd Septemb 1969.
Bulletin
We are trying to incorporate colour blocks and ma the Bulletin more attractive. I must express my that to the Staff for all the help they have given me, especia Mr. Abeyesekera.
Our efforts to make the Bulletin more attractive : going to cost us more money and I would ask Bra Chairmen to get us at least one advertisement from edistrict.
CHAIRMAN : I would like to thank Mr. Kuluga mana for all his efforts. He has done a tremendo amount of hard Work in connection with the Bullet LOUD APPLAUSE.
MR. KULUGAMMANA : There is just one other matt Committee B has decided to inform the Tea Propagan Board and the Tourist Board to introduce 2 OZ. m packets of tea to be distributed to tourists with a vi to encourage tea drinking and thereby improve the ranarket, N. O. T E D .
 

BULLETIN 226
E
Gentlemen, that ends my report.
CHAIRMAN : Thank you Mr. Kulugammana. sh, Gentlemen, if you have no further comments may I
adopt the Committee 'B' report 2
APPROVED UNANIMOUSLY.
er, ITEM 4 - PA/CPS JOINT MEETING
i. Revision of M.P.A. Schedule used for ng Provident Fund contributions. D1).
CHAIRMAN : This matter has already been disdi- cussed under Committee “B”. AS mentioned earlier the ted Agency Section have agreed to recommend to Principals one that Provident Fund contributions be increased to 20% the by employer and 15% by employee on consolidated
salaries throughout a planter's career.
ho N Ο TE D.
t
O ii. Arbitration Board
Od As decided at our last meeting Mr. M. N. Sadanandan’s draft memorandum on Arbitration procedure was sent to all Branch Chairmen and Council Members his for their views with our DC 12/69 dated the 19th July, ese 1969.
It has now been decided by Executive Committee to ute send out this draft memorandum to every member of the Society and to ask Branch Chairmen to discuss this at their next Branch meetings and come with a mandate ide from their Branches to vote on this at our next Council
meeting in January, 1970.
Gentlemen, are you in agreement with the Executive Committee decision.
ch. APPROVED UNANIMOUSLY.
iii. Local Long Leave for Nationals. i
iv. Accident Insurance
CHAIRMAN : In May, 1969 the Council was iner, formed that no finalisation has been reached on these two subjects. Mr. Somerville who is on leave in the U.K. put up these matters before the Ceylon Association in
London.
ke Well gentlemen, the Executive Committee considered ks these subjects and have agreed that Messrs. R. Wijeratne, |ly M. N. Sadanandan, E. S. Rajiah and I meet the Chairman of the Agency Section and the Heads of Messrs. Whittalls and George Steuarts for an informal discusre sion on these two subjects as well as Education Allowance. ch ch ITEM 5 - CEY LON INSTITUTE OF PLANTING
CHAIRMAN : A meeting of the subscribers to the n- Memorandum and Articles of Association and a meeting us of the Council-elect of the Ceylon Institute of Planting n, were held on the 15th August, 1969 at 4 p.m. and 4.15
p.m. respectively.
. The proposed Bye-Laws were also considered at la these meetings. J11 W These Bye-Laws were circulated to members of the
Executive Committee. Certain amendments re member ship to the various Committees and the question of

Page 54
THE BUL.
exemptions from examinations have been put forward and these suggested amendments will be put before the next Council meeting of the Institute.
The Executive Committee are of the opinion that we could be of assistance to our members re membership and it is suggested that when the Press Notice appears applications could be sent in to the C.P.S. Headquarters for classification. C.P.S.. Headquarters will then send them on to the Institute.
I would like to express our thanks to Mr. Wijeratine for all the work he has done in connection with the drafting of the Bye-Laws.
APPLAUSE.
ITEM 6 - BRANCH RESOLUTIONS
i. Bye-Law 12.
CHAIRMAN : At the meeting of Council in May, 1969, a Sub-Committee was set up to go into the interpretation of this Rule and if necessary to obtain legal opinion. The following were elected to the Sub-Committee : Messrs. H. G. R. de Mel, S. J. Salgado and M. de S. Jayasinghe.
Bye-Law 12 for Branches reads, as follows :-
"All Branch resolutions must be referred to Council in the first instance before they are sent to other Branches for discussion.”
Unfortunately, Mr. de Mel has been ill and this Sub-Committee has not been able to meet. I suggest that We keep this matter pending to be brought up at our next Council meeting in January, 1970. Noted.
ii. Kegalle Branch Resolution
CHAIRMAN : The following resolution passed by the Kegalle Branch at its meeting on the 16th June, 1969 is for consideration :-
"That the C. P.S. retains on a suitable basis a person of professional eminence as its spokesman to interview employers on behalf of members in matters that may result in serious consequences to the member concerned.”
As you can see this resolution is not at all clear. It is too ambiguous. We have therefore decided to refer this back to the Branch for further clarification.
NOT. E. D.
ITEM 7 TEA MARKET
CHAIRMAN : At our meeting in May, 1969, it was decided that priority be given to an analytical report from the C.P.S. on the present Tea Market, suggesting ways and means of overcoming the crisis, and that this report be followed up with direct representations to the Hon. the Prime Minister; Minister of State; Commerce & Trade; Agriculture and Food.
The Committee appointed were :-
Messrs. R. Vijeratne (Convener), M. H. K. Jagath
sena, M. N. Sadanandan, M. de S. Jayasinghe, O. N. O. Schokman, H. G. R. de Mel and S. J. Salgado.
 

﷽-------
LETIN December, 1969
A Memorandum drafted by Mr. R. Wijeratne was proved by the above Committee. Subsequently this ommittee met the various Ministers including Dr. amani Corea, Permanent Secretary, Ministry of ព្រោd Economic Affairs on the 8th, 9th and 17th Ine, 1969.
A short resume of the action taken together with a py of our Memorandum was circulated to all Council embers under cover of our DC 8/69 of the 27th June, '69.
I would like to express our deep appreciation to Mr. ijeratne for his excellent Memorandum. Certain Minisrs expressed their appreciation and said that We Were e only body that had placed concrete and helpful oposals to counter the present crisis. Once again I ould like to say Thank you, Mr. Wijeratne. LOUD PPLAUSE.
Mr. Kulugam mana Suggests that We publish Mr. Wijetne's Memorandum in the Bulletin. Do you approve 2 PPROVED UNAN MOUSLY.
MR. WJERATNE : Our Mennorandum was Sent to e Prime Minister and other Ministers, and it has been cepted with appreciation. The Government has plemented a quarter of one part of our ideas by having tered the local auctions as a buyer. The Governent has however bought not only off grades as recomended by us but main grades as well which has created
problem to the Government, as they find themselves
w holding a large quantity of tea (main grades) nich could have been easily Sold to foreign buyers, Owever these teas are now being sold through the W.E
As far as the International set up is concerned the auritius Conference was possibly the reason why overnment delayed taking further action. At this inference it was decided to take off 90 million lbs. of a from the World market, on a joint agreement by
producer countries.
The most significant aspect of this Conference Was at all Producer COuntries met round a Conference able for the very first time because a surplus of tea nnot be manipulated by any one country.
The idea seems to be that the position will be reviewed pm time to time and certain amounts of tea siphoned f the World market whenever there is a danger of rplus.
It is very important for consumer and producer untries to get together on this, and enter into agreeents. If any producing country violates these agreeents the consumer countries could retaliate by not Irchasing any teas from that particular country.
That gentlemen is the position at the moment and I ink stability may be maintained by these efforts.
CHAIRMAN : Thank you Mr. Wijeratne.
ITEM 8 - MEMBERSHIP
i. Statement
CHAIRMAN : The active membership is 893 gainst 896 reported at the last meeting in May, 1969 ld 899 at this time last year.

Page 55
December, 1969 THE BUI
In addition there are 529 Non Voting Life Members against 528 reported at the last meeting.
These numbers include 13 for election today and take into account resignations for acceptance deaths and retirements etc. since the last meeting.
N. O. T E D.
ii. Elections
CHAIRMAN : The following applications for membership, recommended by the respective Branches are for your approval, all other requirements having been fullfilled :-
Upper Dimbula 1. Mr. J. R. Thurai Singham Dolosbagel Kotmale 2. Mr. S. Thiyagalingam Kelani Valley 3. Mr. H. S. Howie
4. Mr. R. T. Siriwardena Kandy 5. Mr. L. R. Gooimetilleke Nuwara Eliya 6. Mr. D. M. W. Bandara Maskeliya 7. Mr. K. A. L. Perera Upper Sabaragamuxa 8. Mr. K. G. Dias Abeyesinghe
9. Mr. B. C. S. Perera 10. Mr. G. B. A. Fernando Lo 14’er Dimbula 11. Mr. M. H. Glaratna ΡαSSακα 12. Mr. D. N. R. Wije wardena.
APPROVED UNANIMOUSLY.
CHAIRMAN : The Executive Connittee considered and recommends Mr. T. B. Pahathkumbura's (Kandy Branch) application for membership. Do you approve 2 APPROVED UNANIMOUSLY.
iii. Resignations CHAIRMAN : The following resignations are for acceptance :-
1. Mr. C. S. Ilangakoon w.e.f. 31st March, 1969
(Retired from planting)
2. Mr. B. I. Gunewardena w.e.f. 1st August, 1969 (Retired from planting) 3. Mr. M. J. Ondaatje w.e.f. 1st April, 1969 (Retired from planting) ACCEPTED.
ITEM 9 — REMITTANCE OF PRO J/IDENT FUND A BROAD ON EMIGRATION.
CHAIRMAN : Mr. A. H. Gordon Tissera, who is the Convener of the Sub-Committee, by his letter of the 26th July, 1969 wishes his name withdrawn from the Sub-Committee. The other members of the Sub-Committee are : Messrs. B. A. Weinman and C. D. Kreltszheim. (Mr. Kreltszheim has since left Ceylon).
The Executive Committee considered this matter and as it was apparent that interest in this subject had dwindled, recommends that this Sub-Committee be Scrapped, and no further action taken in this connection.
APPROVED UNANIMOUSLY.
ITEM 10 - OFFICE BEARERS 1970/71
CHAIRMAN : Though this is much in advance, it is customary that nominations for Chairman and ViceChairman of the Society for the following year are invited about this time. Branch Chairmen could put the
C
 

LETIN 228 ------------------------------بصتے
natter up at their next Branch meetings, canvass those ominated by the Branch for their consent and inform H.Q. in good time before the next meeting of Council.
Particular attention of Branch Chairmen is drawn to 3ye-LaW 4 (c) re nominations. It reads :-
"No member shall be eligible to be elected as a Chairman or Vice-Chairman of the Society unless he has been a Branch Chairman for at least one year.'
ITEM ANNUAL GENERAL MEETING 1970
CHAIRMAN : The next A.G.M. Will be held in uly, 1970. The venue will be either Galle or Kandy. We have decided to ask Branch Chairmen for the views )f their Branches. We have never held an A.G.M. at Galle and the last A.G.M. held in Kandy was 5 years go. Mr. Kulugammana has volunteered to organise he dance if the A.G.M. is to be held in Kandy.
N. O. T E D.
ITEM 12 - THE SECRETARY
CHAIRMAN : As you are all aware Mr. Toussaint bur Secretary is to retire at the end of next month. The Executive Committee recommends that in view of Mr. Toussaint's long service that we offer him Hony. Membership of the Society. Do you approve 2 APPROVED UNANIMOUSLY.
Mr. Toussaint has been with us for 11 long years ind We propose to ask all Council members to be present at a farewell dinner we intend to give him the lay prior to the Council meeting in January.
MR. JAYAMAHA: Why limit it to Council members ? think any member who wishes to attend this dinner hould be allowed to do so.
MR. WIJIERATNE : We may get an un manageable umber.
MRSCHOKMAN : I suggest a small Sub-Committee ith Mr. Kulugammana as Convener to go into all the etails.
CHAIR MAN : We We Wil | leave this to be dealt "ith by Mr. Kulugammana. Hony, membership will e conferred on Mr. Toussaint at this farewell dinner.
O TE D.
This is Mr. Toussaint's last Council meeting and I ink he would like to speak a few words.
MR, TOUSSAINT : Gentlemen, I am grateful for having ld the opportunity of being associated with the Society r the past 11 years. Perhaps as Secretary, I have been e longest in the saddle. I must thank you for the privilege
Honorary membership it is proposed to confer on me.
Eleven years ago when I retired from the Government ectrical Department it meant very little to me. It was mething impersonal. But this parting is something fferent. My association with the Society from the days the old planters such as Barney Parker, Basil Fay and r. Schokman who is the only one present here today, ake me realize the brotherhood that obtains in this ciety. While I have been very happy in this job I dont nk I have made many enemies. I can't remember even
odd disagreement, bound to happen in any job, where large group are involved.

Page 56
• e--->* "ციხი -
229 THE E
Gentlemen, I can only wish the Society the very best and hope the traditions of the past will be maintained in the future.
I must take this opportunity to mention that I have had a very good staff -it is not proper for me to mention names-they all have been extremely co-operative ana one cannot hope for better staff. I trust Mr. Abeyesekera will continue to receive the same co-operation that I had. I wish you gentlemen, and every member of the staff at H.Q., all the best in the years to come.
APPLAUSE.
CHAIRMAN : I wont make a long speech but we very much appreciate your services and we are looking forward to the dinner when we hope to show you how much we appreciate everything that you have done as Secretary. Thank you.
ITEM 13 - ANY OTHER BUSINESS.
i. Next Meetings
CONVENER : It is proposed to hold the next meetings in the 3rd week of January, 1970. NOT E. D.
ii. Letters of appreciation
CHAIRMAN : The following is a letter of appreciation from a retiring member :-
From Mr. P. C. Innes dated 8th June, 1969
"Please convey my thanks and appreciation to the President and Council members for all their strenuous
qSAiSSLS AieSAMSASAMLMSAMMMASSASMMASeMMSASeMMSASMMASM MASAMASMqMAASSLAMAMSeSeSLSASMS
SMALL AD
Holiday Home KALKUI
Passek
Close to Rest
Rates We
Contact REX A Veterinary Vacci PERADENIYA. Phone-337 Pera

ULLETIN December, 1969
efforts on behalf of the Society which I hope will continue to flourish in the years ahead. With every good wish.'
From Mr. R. A. Jansen dated 6th August, 1969
"I wish to take this opportunity to thank you and the Society for all the advice given me during my planting tenure. My very best wishes to the Society for its continued success in the guidance of its members, and for all the good work it is doing.'
NOTED WITH APPRECIATION.
Mr. Schokman: Ongoing through the list of Branch Meetings held it is very sad to see that the last meeting held by one Branch was in 1967 and several other Branches have not held any meetings since 1968. Branch Chairmen must make an efiort to come to Council and then convene meetings in their Branches. Otherwise how can you expect the membership to take an interest in the affairs of the Society.
CHAIRMAN : I fully endorse Mr. Schokman's views and would ask Branch Cahirmen to try their very best and hold Branch Meetings prior to each and every Council meeting.
Gentlemen, if you have nothing else to bring up under Any Other Business, I declare the meeting Closed.
The meeting terminated with a vote of thanks to the Chair, at 4.45 p.m.
C. L. N. TOUSSAINT,
Kandy, 6th October, 1969. Secretary.
ഭപ്പപ്പെട്ട്യേട
VERTISEMENT
DAH within walking distance |dah Beach.
House, Post Office.
ry Reasonable.
ARASARATNAM, e Production Centre,
deniya.

Page 57
THE BULLETIN
JIS YOUR ESTAT
UD
为 (էջ 12 ն క్ష్ ፭፻፭NZIዘ% 77 స్త్రీ- 常
// ല്ല് Rbh
(IECR WITH THE ADVERTISEMENT
SECTION OF
The Bu Ilefin s
RE MEMBER WHEN ORDER ING
to say that you saw | N TH F Baletin
ζ
 

DECEMBER, 1969 Ꭹciy

Page 58
2ᎴᏤ THE BULLETIN -
The NEVES
fo? the TE
O SIMULTANEOUS AUTOM, PRESSURE, TEMPERATUR
FERMENTATION OF AL
WALKER, SON
TEA & RUBBER MA
COLOMBO – BAN DARAWE1 MATARA-NUWARA ELIYA
When next buying say
 

- DECEMBER, 1969
·
T Development 4 INDUSTRY
M. K. F. S. TEA FERMENTATION UNIT
CEYLON PATENT 5756
(Overseas Patents Pending)
ATIC CONTROL OF AIR FLOW, E & HUMIDITY FOR EVEN
GRADES OF TEA DHOOL.
S & CO., LTD.
CHI NERY SPECIALISTS
A — GALLE- JAFFNA-KANDY -RATNAPURA-TALAWAKELLE
-
ou say it in the 'Bulletin''

Page 59
THE BULLETIN
COLORCRETE A simpler, inexpensive way of laying colou on floors. Easy to lay, when mixed with sand an granite, Colorcrete makes an attractiv * topping" for floors. Wash or wax polisi for added gloss and durability.
DISTRIBUTORS: CEY LON MANUFACTURERS & MERCHANTS LTD., BROWN & Co., LTD., WALKER 80HS & C0., LTD.
When, next buying say
 
 
 

- DECEMBER, 1969
he high quality tive and protective Cement paint
IMPERMO
A cement water-proofing compound to stop leakes and dampness. 2% Impermo mixed with cement makes your concrete dense and prevents Seepage. deal for water-tight construction jobs like Tanks. Basement Walls, Roofs, Swimming pools, Reservoirs etc.
SM0||0Е || COLORCETE JM PERMO
are high quality a Blue circle products
Es
l, Saw it in the Bulletin’

Page 60
increases off g REDUCES PICKINC
The C.C.C. Electrostate Stark Extractor, MC
designed and developed solely for tea, is tor today the most efficient stalk extractor a y available. Fu
The conservatively rated output is 450 to fac 550 lbs. per hour, depending on the grade thir being cleaned. tea
CCC COLOMBO COMMERCIAL CO
(Incorporated in Ceylon. Liab
P. O. Box 1191. Sir James Peiris Mawa BRANCHES: BADULLA, HATTON, KAN
When next buying say you
 
 
 

V-LIVID L IN, I 7U 7
rade prices -OVER COSTS
Šš
derately priced, the C.C.C. Stalk Extraewill normally pay for itself in less than ear.
-after-sales service and maintenance lities are available from our Branches bughout Ceylon and Agents in the maior producing countries.
MPANY (ENGINEERS) LTD.
lity of Members is Limited.) ha, Colombo 2. Telephone: 29451. DAPOLA, KANDY, RATNAPURA.
Say it in the “Bulle fin''

Page 61
THE BULLETiN
| KEEPSYOURWEE
Gesatop 50 for is a long lasting Tea, Sugarcane:
Gesatop 50 previ problem by ki established.
Gesatop 50 will grass Weed. Seedli
Gesatop 50 is a killer. A single : applications of co keep your Weeds
| Gesatop 50 havi be applied whe rainfall is expecte
"'HARRISOI
Registered Trade Mark မF ിട്ടു CHEMCAL D EPA
J.R. Gigy S.A. Baste, Switzerland, Supplied by Fisons lim
6)
ܝܡܵܬܐ
When next buying say y
 
 

- DECEMBER, 1969 xviii
(E.
SUNDER CONTROL
merly known as Simazine 50W. triazine weedkiller for use in und other plantation cropS.
ents weeds from becoming a tling them before they are
2ontrolmany broad-leaved and ՈՋS.
ong lasting pre-emergent weed pplication, followed by 3 to 4 ntact herbicides, per year, will under control. ,
g a very low solubility should the Soil is moist or when d shortly.
is & CROSFIELD LTD,
RTMENT, P.O. BOX 69, COLOMBO. 恩
ed, international Division.
it saw it in the “Bulletin'

Page 62
χία
İTHE BUILLETIN -- ]
STRANSNINGASINS
SOLE DISTRIB Ü'TORS:-
WALKER, SONS & CO.
- Coopo t Brances:
NYATA
hen next buying say you .
 
 

DECEMBER, 1969
LTD.
a
The reflease of the first BMC Moke was a revelation în commercial transportation. Here was a rugged all-purpose vehicle-capable of undertaking an extraordinary number of strenuous jobs. Yet, at a price that made it unbeatable value in its field. The new big wheel BMC Moke maintains this traditieon. It offers all the features that gave the first Moke its tough, hard-working châracter : , plus new refinements and features . . . Teo make the Moke better than ever. For example: the wheels have been increased to 3 in diameter. Ground clearance is now 8-vastly extending the Moke's off-road applications. Mud flaps are now fitted front and rear. A special sump guard has been fitted-offering far greater engine and radiator protection. The drive shaft joints are protected by rubber shields. The Moke's real strength, however. °: from its unique design. Engine. gearbox and differential are in one compact unit. And, ge. all the weight is over the fro4. driven wheels, traction in a conditions is outstanding. Because the engine sits sideways, there's more passenger room and more carrying space than in any other vehicle its size. How strong is the Moke ? The ail-5 tee wavederá body utilizes immense box sections for maximum strength and rigidity And this strength wil i last The Moke is protected for life by BMC's exclusive anti-rust Rotodip process. Rust can't spread. In terms of uses there seems no end to the variety of jobs the Moke can do. Pick up and delivery work. Carrya ing fodder, tivestock. Mining. Surveying. Moke can do them ali. What job do you have in mind? Put the new big-wheel BMC Moka to the test.
SNNNNNNNNNNNNNNNN a Sana
saw it in the Bulletin ''
ཕ

Page 63
THE BULLETIN
E S T A TE
MANMOTES
Very effective lowpriced and fully guaranteed. Made to the right weight to suit local requirements.
DIGGING FORKS
Bayonet Prong 3 x 12" or Square prong 4 x 8". Really strong and reliable.
FELLING AxE
Felling time is considerably reduced because the blade rarely needs honing.
3 PRONG DRAG CULTIVATOR
Recommended to take the place of short tined forks for light cultivation.
Jute Hessian-ii Axes, Belt Paste, Briton B Aluminium Corrugated sheet
cEYon manufacture
(Incorporated in Ceylon. Lia Successors to Colombo Commercial C P. O. Box 1304. 121, Sir James Peiris) COLOM
When next buying say you
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969 x::x
S UP P L E S
ALMAN MISTBLOWER
Complete with Recoil Starter, Engine driven, knapsack. unit. Only 24 lbs. un laden.
Limited stocks of these materials now available including Alavangoes, Pick Axes, Weeding Forks, IXL Pruning Knives.
| coAGυLAτιNς
TANKS
D.C.L. A! | aliuminium Coagulating tank.
O'x3' x 8 with 90 partitions.
ZEA
Hygrometers, Latexometers, Hygrographs, Thermometers etc.,
three weights. ushes, Sunshine Recorders. , Barbed Wire — galvanized.
S & MERCHANTS LTD. ility of Members is Limited.) '. Ltd. - Stores Sales Department.
ಭಙ್ಗha, Telephone 29093 & 29094.
saw it in the κ. Balletin ''

Page 64
THE BULLETIN
函1/8səujoua sɔsɔıp asqeļļa) pue uel ndod哈*@斜鳞藏pəlooɔ-lɔŋ eaa ueųą radeaqo 9! /9?sou əų, II/35 ruoloo us suo}}!puo> ·Qkm。Q一篇"-oụe, ww3.aaayaaod pue ƐAAO&ES?|OH EdÅ1ələaəs „sou eqą us pasu, puse pəə səl.ƐAAC, ESŌTŌHIĦđAsiKuouoɔɔ ɔkɔuələ ŋɔɔ wɔ ɲəả
Ed., L. CIETOOD (HELV/\/\
HdAl QaTooɔ ɖiv
·əįqeņeae Áspeəu są med əueds *
·ɔ, ə tɔɲə slųw uəqqnyi “suausnuo əuoạS ‘s]]!w o/d pue asoɔ ‘SII!W oo!!! ooo oooood sosyas ouụeuəuəɔ 'sduna uenea, suos, eosidde so aoueu oP!^^ • oosesqeṣdepe Ála, espəuuuu! *
·ɔgų guos pue ssəugsnqo, uos uosąeyndaa əps^^. Ploo^^ * oppuolaa əųą u, əusou a sɔsɔsɑ ɔIqeslau ssou oso so osn oosovosųɔəsoud uaao anoÁ uį sųnsər ysəq aoq asuɔɔlɔi lemoueo uədo uo słoodus 3oKɔŋod pəsse 1941 s, suo uuuoooooO əų, iapun pəuqe,qo aq wou ueɔ sɔuyoue losə!P Polooo oooo^ Poo Polooo oso234s!",
S 103 fO(\d *) nO A HE WAOd SBN10 NB 13S31C]
When next buying say you
 
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969
"..1SÍTI?!&&\; H,
:
:Swy89 9/yyz lo : 131 z OgwOTOɔ “qwo w Nwo ƐOW ‘gy
§, || | 06/04 Z9/9f/ 哈*符呼/??
·06 ZAZ 的建 冷竹 ZZ 遇 |Z
opuess! əų3 us
T.E. CHO VN 9AAH
z01/06osus/9sh , 语88/8Z/999熙H/盛露/VH 6$/zg/s; sy sy » H/g H/WH oosoɛsɛɛ, sɛ ɑH/oss/vo §’6	ż/zz & &#!/gĦ/wŷH 哈
*/感A @。鸭韓월 經濟物 明代“再剧 kmの
*4e3a^ os sąved ssəl pue
saw it in the Bulletin'

Page 65
THE BULLETTIN -
CUPRAVIT
A fungicide containing 50% metallic Copper as an Oxychloride for the control of Blister Blight.
CUPRAVIT - ZINC A fungicide containing 25% metallic copper and 40%. Zinc as Zinc-Oxide for the control of Blister Blight and as a remedy for zinc deficiency.
MATA CIL
A concentrated insecticide for the control of caterpillars such as Tortrix, Looper and twig caterpillar, even those that are resistant to other insecticides. Does not promote the build up of mites.
In addition we offer the following TRIBUTON - for control of Eupa METASYSTOX - for control of a HEDONAL D. - for control of bro
HAYCHEM
400, DEANS ROA
When next buying say y
 
 

DECEMBER, 1969 xxii
hat pest se your yield with -
DIPTEREX
A concentrated insecticide for the Control of Tea – Tortrix, Lygus bugs, Nettle grubs etc. Does not promote the build up of mites in areas where it is sprayed.
for use in TEA Plantations. orium on roadsides and ravines. hids, thrips and mites. d-leaved weeds and sedges under tea,
LIMITED
), COLOMBO 10
saw it in the “Bulletin'

Page 66
xxiii
THE BULLETIN
A tried and prova Reversible witherin button
C. C. C. PLENUMI WITH exhaustive field trials under now being offered with the measure up to the exacting tea makers.
C. C. C. PLENUM WITHER
button reversal of air flow a
Colombo Commercial
(Incorporated in Ceylon. 121, Sir James Peiris Mawatha, CC Branches: BADULLA, HATTOW,
When next buying say
 

- DECEMBER, 1969
en withering system.
ng at the push of a
ERING units are the result of
all types of conditions, and are fullest confidence that they will requirements of the World's finest
ING systems incorporating pushre available now.
ompany (Engineers) Ltd. Liability of Members is Limited.)
olombo 2. Telephone: 294.51. íÏAJNIDAPOLA, KAJND ?o, RATNA PURA.
you saw it in the “Bulletin'

Page 67
THE BULLETIN
spares readily
availab
Te
made in Ceylon by
HAYLE
400, Deans Road, Co
When next buying σαν
 
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969 X.xiy
};'/** - in 5ines sprayer with duster in if one elegaht power packed unit. * High performance with low consumption are assured by a 6 months guaranteed engine. With Urgent you are sure of an even coverage of accurate droplets.
YS LTD.
ombo - 10, Telephone 9 6333 VISION 4.5/68
! sat it in the “Bulletin

Page 68
XX}) THE BULLETIN
WITH AUTOMATC F
The MICHIE planting circles b most eficient Sif
T E C H N C Shaft Speed 260 R. P. M. S S
F. & L. Pulleys 9” x 3” S
S. K. F. Ball Bed
O DURABLE O EFFICIENT
Write for further particulars:-
WALKER, SONS
TEA & RU BBER MAC COLOMBO - BANDARAWELA MATARA - NUWARA EYA ----
When next buying say VOt
 
 
 
 

༈ " " ་ DECEMBER, 1969
Denmanneeseena ==
劉
J) TEA SIFTER
EED & CUTTER
Tea Sifter is acknowledged in oth in Ceylon and in India to be the Eer available at its price.
A D A T A
Capacity 250,000 lbs.
Per annum Power Required B.H. P. rings throughout.
E QUET O ECONOMICAL
& CO., LTD
HE NERY SPECIALISTS — GALLE — JAFFNA — KANDY RATNAPURA - TALAWAKELLE
saw it in the ' Bulletin ''

Page 69
THE BULLETIN
bette
CE YOY TO At
When next buying say yo,
 

- DECEMBER, 1969 xxvi
G69 679 gorgyffro-As fy y g... / Y777°F AD
u saw it in the 'Bulletin'

Page 70
XIX yii THE BULLETIN
The first again!
A TUBE El
for withering and firi
suitable for drying coconut, rubber and other agricultural and
industrial products
PROTECTED BY THE FOLLOWING PATENT REGIERS:
CeυίΟη Pateni No. 4922 Great Britain ' ' 963002 Kenya. ””五450/66 Malaysia, *秀 *飘 26/66 IACilgiji 63./302 مجوز قزوی RF2-OdeSioz, 9ዎ Ÿ5 302/63 Zg77cmbig 29 sy 302/.63 7' Cup 2012, id, *ዎ 99 996/66 Uρα η αία * * 61/65
MERCA
(incorporated in Ceylon. Liabili
Sir James Peiris Mawatha, Color
When next buying say you
 
 
 
 
 

DECEMBER, 1969
NO TUBES
minimum maintenanСе
HIGHER
EFFICIENCY
72Ore Lbs. per gallon
CO. (ENGINEERS) LTD.
ty of Members is Limited)
mbo 2. Telephone: 29451.
hases
saw it in the “Bulletin'

Page 71
THE BULLETIN - I
ESTATE S
ACIDS
* ALLAWANGOES
* ANGLES SLOTTED
* ANVILS
sk BARROWS STEEL
* BASINS ALUMINIUM
* BELTING
* BELT PASTE
* BRUNOILINUM
* BRUSHES
* CARPENTRY TO OLS
* COAGULATING PANS
* COMPASS LINING
* DISC HARROWS
* FORKS DIGGING
* HARDBOARD
* HAND CARTS
* HYDRAULIC JACKS
* WEAVING-W
* WOLF ELECT
* WALLABY W
The Ironmongers
and Estate Suppliers H U N T
of Ceylon
HUNTER & COM
M/hen next buying oay you sau
 

ECEMBER, 1969 χχνίiί
UPPLIES
* HOOP IRON
* KNIVES, TAPPING,
RUBBER CUTTING, ETC.
* LAWN MOWERS
* MAMOTES
* MEASURES, GLASS,
* METROLACS
* MONKEY GRUBBERS
* PAINTS
* PLOUGHS
* RO OFING FELT
* RUBBER ROLLERS
* SCALES, TEA TASTERS
* SODIUM.
* SPRAYERS
* STENCIL INK
* STEEL SAFES
* TEA TASTING CUPS & POTS
RE MESH
RC TOOLS
NCHES
E R S P. O. BOX No. 214
Telephone: 28171-5
PANY LTD.

Page 72
χλίχ. THE BULLETIN
Get her w kiire purc
t CSYLON
Distro,
E. B. CREASY 55-57 Queen
When next buying say VOl
 
 

-DECEMBER, 1969
Er gallon
D.h
a 75cc
thout a permit, hase ter Eins available.
butors
& CO. LTD. St. Colombo 1.
! saw it in the ' Bullotih"

Page 73
re. BULLETN
Yes, "Karmex' is very har grasses and broad-leaved we weeds on contact and germ soil. That's why all weeds co is economical, highly efficier on those species of weeds resistant to other weedkillers
If you are growing Tea, Rub Citrus, Pineapple, Coconut weeds is a problem-try "Kar
"KARME X” is a registered trade mark of Du Pont.
Think
When next buying Say 'Old
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBER, 1969
(ܘ
i on all species of annual
eds. It kills them all-adult inating weed seeds in the Insider "Karmex' unfair-it f it and has no mercy even which have proved to be 场
er, Sugar Cane, Oil Palm, Dr Cotton, and controlling mex".
hemicals. Think Shell
w it in the “Bulletin

Page 74
Αχχι THEBULLETIN
When next buying sa
 

- DECEMBER, 1969
POLYTHENE plaus ... -- » tects.
“CEYLOPAK HOUSE" 270, Wolfendhal Street,
COLOMBO 3. Phone Cables P.O. BO.A.
31737&31738 * Polypipe) 201

Page 75
FN *~as
> s اگلے இக
THE BULLETIN
For your requir
When next buying say
 
 

- DECEMBER, 1969
'em en tS Of :
ou Saw it in the ‘‘ Bulletin ”

Page 76
*xili THE BULLETIN DE
in Casphal asphalific p T'S LEAD call the Wory
in Raw Materials
Asphalts & Solvents from ESS0. world leaders in petroleum products Pigments & Aluminium Paste from Bayer and I.C.1. the largest Chemical Combines in Europe Resins from BASF and other leading suppliers
in Manufacture
Asphalt & Asphatic products from
2. the National Leader in the manufacture of asphalt and asphatic products to international Standards. Every i.a.c. product is quality controlled in a modern laboratory under close technical supervision, and is guaranteed conform to one or the other of these Anternational Standard Specifications:
BSS ASM P British American Institute of Standard Society Petroleum Specifications for Testing &
Materias
in Marketing
i.a.c, products are marketed by Ceylon's Leaders in Estate Supplies and, the Hardware i rade i
Browคร Group Ceylon Manufacturers Merchants Ltd., Hunter & Ce. Ltd.,
Mackwoods Ltd., Samuel Sons & Co. ltd., Se. Anthonys Hardware Stores Ltd., ö}:Ho Aޗަ Walker Sons & Co. Ltd., 9ᎪfᏃ Walker & Greg Ltd.,
You can depend
High Standards,
industrial asphalts
P.O. Box 1358, C
When next buying say you s
 
 
 
 
 
 
 

ECEMBER, 1969
S Cnae prOCUCS
through
BAYER 1C R BA
Esso
laekvGGdsld,
SAMUEL & sons
(ceylon) limited
olombo.
ato it in the “Bulletin'

Page 77
THE BULLETIN .
Who says Knapsa
can be Engine - Driv
That's why Arimitsu are so excited about it ! They've come up with the ideal knapsack efficiancy - expert in pest control for tea, rubber and all Crops.
With it's light-to-carry construction and extended pesticide spray-kill range of 45 ft. in length or height,
vi Tos TIME You HAI R: DUSTBLOWER 100:
இஜ்)
EYLON MANUFACTURE
P.O Box 1304 121. Syr James Pellris Mawat
|4/hen next buying ýủ4) 1)
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969 xxxiy
ck Mistblowers
the Arimitsu Engine-Driven Knapsack Mistblower is the deadliest weapon against weed, slug or blight. The Arimitsu Mistblower converts into a Dustblower as you want it - at no extra cost Operation fatigue and strain is out. Arimitsu takes care of that with the aid of specially positioned cushions.
THE ARIMITSU MIST CUM NG AFTER YOUR CROPS !
RS & MERCHANTS LTD.
a. Colombo 2. Telephone: 29093 - 29094
çay f n f he “ “ AR // efan??

Page 78
XXX。 HE BULLETIN
NATURAL AIDS
WIT
/MODERN TE
GIVE THE MOST EFFECTIVE
ENRICHING & PRESERVIN PLANTAT
mGROW - - - - - -
TREES - - - - - -
జ s
CREEPERS - - - -
( AGRICULTURAL TECHNIQUES
SER MIXTURES COMBINED WITH THE MOST EFFECTIVE & LAST
BY SUPPLYING ORGANIC MATT CAPACITY TO RETAIN MOISTURE BY PROVIDING AN ECONOMICAL S READILY AVAILABLE MATERIAL
CONSERVING & MAINTAINING FE MAIN CROP FROM EXCESSIVE R MAXIMUM YIELDS OF GOOD QUA
( IN ADDITION THEY ACT AS N
BY BREAKING UP THE SUB-SO FROM WIND, EROSION & DISEASE O PROVIDING SHADE TO SUIT I
-( ARE AN ADDITIONAL SOURCE O PROVIDING FODDER, FUEL, TIMB
GUAR A N T E E D F R
ALBIZZIAS — ACCACIAS — CALAPOGONI DESMODIUMS-DADAP-EUCALYPTUSGLAUCA - PUERARIA - RED GUM - ST -ETC.
"THE CEYLON PR
Telephone : 415 M A T
(ESTABLISH
žëhen
When next buying say you

DECEMBER, 1969
S COMBINED
H
ECHNIQUES
AND LASTING RESULTS IN NG THE FERTILITY OF TIONS
- LEGU/MINOUS
. - - - - BUSHES
HAVE PROVED THAT FERTILH. GREEN MANURE CROPS GIVE ING RESULTS
ER TO THE SOIL–INCREASING ITS
SOURCE OF NITRO GENO US MATTER FOR COMPOST & MULCH ING. ERTILITY PROTECTING ROOTS OF ADIATION-THEREBY PROMOTING LITY CONSISTENTLY
URSE CROPS
IL O PROVIDING SAFEGUARDS ECONOMICAL WEED CONTROL NDIVIDUAL CROP REQUIREMENTS
OF INCOME
ER
ES H S E E D ---
UM - CENTROSEMA - CROTALARIAS GREVILLEA-INDIGOFERA - LEUCAENA YLOSANTHES - TEPHROSIAS - TOONA
ODUCE AGENCY
A L. E. P. Ο Βοχ 5
:D 191 |)
saw it in the 'Bulletin'

Page 79
İHE BUILLE"TIN -- ]
Some features of the current models .
NEW HEAVY DUTY Driving Gears INCREASED DIAMETER Pressure Sp HEAVY DUTY BALL & ROLLER BE
WEAR-RESE STANT StainleSS Steel le Pad Guides
LONG LASTING BATTENS & CO On request
DURABLE CRANK GUARDS in reinf
WALKERS Single Action TEA ROLLERS f RUNNING TEMPERATURE MINIMUM
Specialists in Tea Machinery for over IOO years
WALKER, SON
COLOMBO — BANDARAWELA -- NUWARA ELITVA – RATNA
Иhen next buying say yои
 

DECEMBER, 1969 άάχνί
SINGLE ACTION
EA ROLLER
signed for EXTRA HEAVY DUTY
CAPACITY Withered leaf per charge
400/900 lbs. 10%, extra with rolled leaf
tindle VARINGS throughout af container with Nickel Silver Pressure
NES in Nickel Silver can be supplied
orced plastic
or HGH DHOOL PERCENTAGE LOW POWER & MAXIMUM EFFICIENCY
S & CO., LTD.
GALLE — KANDY -- MATARA PURA — TALAWAKEILLE
saw it in the “Bulletin'

Page 80
Χχχνίί THE BULLETI
CEYLON MANUFACTUF
(Incorporated in Ceylon. I Successors to Colombo Commercial CC 21, Sir James Peiris Mawatha, Colombo 2.
When next buying say)
 

N - DECEMBER, 1969
EN KNAPSACK |ISTBLOWER
A really compact Light weight and efficient Unit with outstanding performance. Price Rs. 840.00
The Allman Mistblower Sprayer weighs ONLY 26 LBS. UNLADEN, and 50 lbs. with fuel and spray tanks full. The spray tank capacity is 2.3 gallons, the micron size of droplets ranges from 70-100, and the spray is thrown 33 feet horizontally, or 20 feet vertically, in still air. Output is adjustable.
he fuel tank holds sufficient fuel for approximately
hours running.
he Allman Mistblower is mounted on a lightweight time with suitable padding for the operator's comfort.
dusting attachment can be supplied.
ERS & MERCHANTS LTD.
liability of Members is Limited.)
mpany Limited-Stores Sales Department.
P. O. Box 1304. Telephone: 29093 & 29094.
ou sazv. it in the “ Bulletin ”
<

Page 81
THE BULLETIN .
Sín Ce
H. W. CAVE & CON
ONE OP- THE Ο
CEY ON,
CON
TP PA Ο ΟΝ Ο\/EP,
SER\/|CE– ST||__ |
ARTISTS' MA
3COKS 3.
OFFICE EQU
BARD R.
PECTURE FR
PAN O REPA
BOOK BN
TYPEWRITER
STATIONERY
ADOING MA
PRINTNG
MUSC
When next buying say you
 
 
 
 

W
- DECEMBER, 1969 - xxxyiii
R ======تتقدسسسسس--
18 6.
/1 PANY | M|| FID
DES | S | O RES ||N NU I NG A PROUD 75 YEAR三 N
HE BEST
A TERAS
MAGAZINES
JPMENT
EPARS
A* NG
A RS
I NG
S
CHINES
VE & Co., LTD.
saw it in the Bulleting'

Page 82
χ'χ.χία
THE BULLET
is one of the V leading suppliers
of processing
equipment for milk and milk products, For small capacity Estates and Hotels range of equipment
The 'family size
high q u a li i t y lov price d, C R E A SEPARATOR h an or electrically opera ted,
ár BUTTER CHURN, Of first Class materia and workmanshi hand or electrical operated.
Table BUT TE
W O R KE R S - als hand or elect ri motor operation,
fir MLKING MACH NES of the pail typ and the modern pipe line Alfa-Matic milk ing equipment,
Agents:
62) DALE &
A MEMBER OF T
When next buying
 
 

IN - DECEMBER, 1969
Dairy plant, there is an extensive
GREIG, LIMITED
HE BROWNS GROUP
G. RANT-495-22-8.
say you saw it in the , . Bulletin ''

Page 83
THE BULLETIN
For over Forty Year ESTA TES through ou Stationery, School Books,
Today our name si
RELIABILITY and PROGF Proud of our long reco continue to guarantee the service and reliability in
THE NAD A RI
NADARAJA GALLE ROAD - Telephone : 25432
C. P. S. ADVERT
Barruko Azoka
C. P. S.
SMALL ADVERTISEMENTS
'The rates for “Small Advertisements’ limited to 50 words are as follows :-
(a) Rate per issue, payable in
advance, -30 cts. per word.
(b) Rate, payable in advance, for four consecutive issues -/27cts. per word.”
Apply:- The Secretary,
The Ceylon Planters' Society, P. O. Box No. 46,
Kandy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DECEMBER, 1969 XL
we have supplied the Ceylon with Printing, etc., for every purpose.
ands as a symbol of ESS in Estate Printing. d of useful service, we it same high standard of the years to come.
NIAJ A PRESS
BUILDING - COLOMBO 3 P. O. Box 4.32
WELLS COLLOQUIAL
copies of the above book to the Society for the use of other members. If you have a copy which is no longer of any use to you please communicate with H.Q. Used copies will be bought at
Ris. I O/ - each.
TETAMML
Members are invited to sell or donate
you saw it in the 'Bulletin'

Page 84
OUR ADVE
When you buy,,,,..., say, that y
Air Ceylon
Baur & Co., Ltd., A.
B. C. C. Mills
Brown & Co., Ltd.
Cave & Co. Ltd., H. W.
Ceylon Produce Agency Ltd.
Ceylon Manufacturers and Merchants Ltd.
Ceylon Tobacco Co., Ltd.
Cement Paints (Ceylon) Ltd. Check with the Advertisement Section
C. P. S. Advertising Window
Chemical Industries (Colombo) Ltd.
Colombo Commercial Co., Ltd.
Fisons (Ceylon) Ltd.
Harrisons Lister Engineering Ltd.
Hayleys Ltd.
Hunter & Co., Ltd.
industrial Asphalts (Ceylon) Ltd.
Lake View Investments Ltd.
Lambretta Ceylon Ltd.
Mackwoods Ltd.
Maharaja Organisation Ltd.
Moosajee Sons
Nadaraja Press
Richard Pieris & Co., Ltd.
Rowlands (Uva) Ltd. Badulla
Shaw Industries Ltd.
Shell Co. of Ceylon Ltd.
Small Advertisement
The Autodrome Ltd.
Walker & Greig Ltd.
Walker Sons & Co., Ltd.
Printed by M/s. H. W. CAVE & Co., LTD., G for THE CEYEON PLANTERS' Sc

RTSERS
ou say it in the Billefin !
PAGE
24
a i, iii, iv, v, vi
(13 strip adverts) pp. 195 et seq)
so
(Inner Front Cover.)
XXXViii
XXXV
... XX, xxxiv, xxx vii
XXvi
xvi
xiv. 。 XL
vii, viii, xiii
Xvii, Xxiii, xxvii
(Inner Back Cover)
x Viii
xxi.
ххіі, хxiv
XXV. iii
xxxiii
197
XXix
XXXii
xi
XXXί
XL
a 烹
see 210
xii
s XX}},
229
... (Outer Back Cover)
xxxix
ili, XV, xix, XXV., XXXVi
AFFOOR BUILDING, MAIN STREET, CoLoMBo 1, }CIETY, P. O. Box 46, KANDY,

Page 85
THE BULLETIN
S
COLOMBO COMMERC
(incorporated in Great Britain.
-
Fertiliser Dept., Acland House, Union Place, C
When next buying say you
 

DECEMBER, 1969
Be Sure You Specify
NURSERY FERTILISER
MIXTURE
8碧为N,6墨%PO,8墨%K、O,4%MgO
A soluble mixture specially compounded for V.P. Nurseries.
Field trials have proved this mixture to give excellent results. Now used extensively on Company Estates as
well as on Small-holdings.
SIAL COMPANY LTD
Liability of Members is Limited.)
olombo 2. Telephone: 2955. P. O. Box 433.
saw it in the ' Bulletin'

Page 86
THE BULLETIN -
world's No. 1 Expo EUROPE'S LARGEST
GENERA
BGGEST MANUFACTURING
EPETTER
ORDERS NOW ACCPTED s 2 TON - 19"
When next buying say y
 
 
 
 
 
 
 

DECEMBER, 1969
|
RT truck Built IN TRUCK FACTORY BY ! MOTORS
CORPORATION ON EARTH
TSH BED FORDS W. B to 7TON-167" W. B. NO PERMITS
. . . . . UNIONCO BOX 330 COLOMBO
ou saw it in the “ Bulletin” -