கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: நாதம் 1988

Page 1


Page 2

LLLLSLLLLLSLLLLLSLLLLLSLLLLLSLLLLLSLLLLLLSL

Page 3
ܥ- ܂
జైక్కే ഭ ب - تي في جية جديدي ) .
( ) リ RS).
ܒ ܣܛܕܓܪ
ܓ ܓܨܝ܂ ¬2 : リー
雲髻
a
V,, 4 –ܡܶ ܢ ܬܐܡ
ܡܚ ܪ ܢܬܝܬܐ[3]
ܚܙܝ :6:ܛܘܣܛܐܬܐ
鷲*-
- - リ。
is A. V.
Естон s
リリ- リ。
 
 
 

த் தமிழ்க் கர்நாடக
tooծ յուն
كمين .
ܬܪܨܵ3ܩܬܐܣܛ÷aܗ sܠ ܐܬܐ ܝܬܕ̄
3 01 - 1988 ജെ .ജ (
}
( i s-a
a
ിട്ടു
C. C. E. G. E.
C
EY
羲露藝毒薯書。

Page 4
പ്പെടുപ്പെടപ്പെട്
|
, !
,
·} |- |-| | ()
|- |-|-| , , -} |-|-} |-| |×! *}-w...
. . . .
 
 
 

=
MqAA ASASASASASASASA SASASTASASMMMSqS ASASATSMMqMMSASASATqqكي يكيديكيتيحي عينيكي نعيم
\\
シ*}*}--,
qMqMqAq qAqAqqAqAMMAqAAAAAAAAqAAAqATMSMSMMMMMMMe eeSMeSuqeSeeqeqSuqiuSq
;چے چاہتیں

Page 5
G(ງນ16) கல்லூரித்
இசை
பெருமையு
g\ủo:-
காலம்:-
இதழாசிரியர்:-
இணை இதழாசிரியர்கள்:-
R O Y A 1 (
TAMIL KARNATI (
PROUDL
S.A. V.
EотоR:— S
(S
SUB EDTORS - T.
SE

5 தமிழ்க் கர்நாடக
மன்றம்
டன் வழங்கும்
விழா 'W
நவரங்கல மண்டபம்
3 - 0 - 1988 omso 6.00 udsvist
சிவா சுரேஷ் குமார் (சிவகுமார் நிர்மல் சுரேஷ்குமார்)
- IsaB6nbsör
செல்வகுமார் டேவிட்
C O L - EGE
c MUSIC SoCIETY
Y PRESENTS
|ZHA ’88
WA SURESH KU MAR Biwakumar Nirmal Sureshkumar)
AH LAN
ELVAKUMAR DAVID

Page 6
With the Best Complime
of
PRINEX ENTERP
48, 6th FLOOR, PARK STREET,
COOMBO - 2.
SRI LANKA.
TEL: 5 4 9 627
TELEX : 22309 PRINEX СЕ
22586 TROFOL CS
 

ntS
RISES
! - ***!
壽 |-

Page 7
(1)
(2)
(3)
பூணீரீ கணே!
மூஷிக வாஹன சாமர கர்ண
வாமன ரூப
விக்ன விநாயக
COLLE
Thy spirit First to life a In eighteen hundred and
Beneath the sway of Mal Then celorth did Lanka ‘s le
Refrain
School where our fathers Learnt of Books and learnt True to our watch word We will learn of books a
Within thy shade our fat The path that leads to r They have repaid the del They kept thy fame invio
And we their loyal sons
The torch, with hearts as Our Lusity throats now ra For Hartley, Harward, Mai

ச ஸ்தோத்ரம்
ன மோதக ஹஸ்த
விளம்பித ஸஅத்ர!
மஹேச்வர புத்ர பாத நமஸ்தே
GE SONG
woke
thirty five
rsh and Boake
2arning thrive
earnt the way before us,
of men Through thee we'll do the same
** Disce Aut Discede “”, nd men, and learn to play the game
hers trod man's estate : ot they oWed late
now bear s sound as oak; ise a cheer, rsh and Boake.

Page 8
With the Best Compliments
of
Osmans Gold Jeve
1A. DUPLICATION ROAD, COLOM 3 O 5.
FOR EXCLUSIVELY DESIGNED 22 KARAT GOLD JEWELLERY
Tele : 585 0 8 3
With Best Compliments from
HYUNDA MOTOR CO.
Seoul - Korea.
SOLE AG ENTS :
Lanka Lloyd (Pvt)
SEAHAWK MANSON
319, GALLE ROAD - COLOMBO 4.
Tel; 587416, 587570

llery
Ltd.

Page 9
தழாசி தயத்தி
இவ்வினிய மாலைப் பொழுதினிே கலைஞர்தம் ஆற்றல் காண வந்திருக்கு பேசும் நன்மக்கள் தமக்கு மன்றம் சா தெரிவித்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டுள்(
இன்று நின்தம் கைகளிலே விளை வர் டாலர்தம் ஆக்கங்களை தன்னகத்தே பறைசாற்றுகிறது. முதன்முதலாக இ சூட்டியுள் ளாம். அண்ட சராசரங்கள் முதனின்று ஒலித்ததாக கூறுதல் சைவ "நாதம் " என பெயர் சூட்டியுள்ளே சக்திக்குட ட்ட அளவு முயற்சி செய்து தொடங்குகிறது. அது ருேயல் கல்லூரி சேவை செய்யும்வரை தொடர்ந்து ஒ6
இம் மலரை செம்மையாக செ பொறுப்பாசிரியருக்கு எமது நன்றிை இளையோர் நாம் செய்த அரிய நூலி: மன்னிப்பது பெரியோர் உங்கள் கட
இறுதியாக நம் தமிழ் கர்நாடக புகழ்பாட இசைத்தாயின் அருள்வே கின்ன்ேரும். - . ܘ

ரியர்களின் இலிருந்து
லே ருேயல் கல்லூரியைச் சேர்ந்த இளங் ம் மனதுக்கினிய மொழியாகிய தமிழை ர்பில் எனது வணக் கத் தை முதற்கண் ளோம்.
ாயாடும் 'நாதம்" முேயல் கல்லூரி மாண } கொண்டு இசையின் புகழை நாடறிய ம்மலருக்கு நாம் 'நாதம்" எனப் பெயர் ரின் ஆரம்பத்தில் ஒம் என்னும் நாதமே ப மரபு. அந்நாதம் என்றும் ஒலிக்கவே ாம். இம் மலரின் மணம் பரவ நாம் எமது |ள்ளோம். இன்றுதான் 'நாதம்" ஒலிக்கத் தமிழ் கர்நாடக மன்றம் நின்று இசைக்கு விக்குமென நம்புகிழுேம்.
ப்ய எமக்கு வாய்ப்பை அளித் தி ட் ட யத் தெரிவிக்கக் கடமைப்பட்டுள்ளோம். நனில் காணும் குறை குற்றம் பொறுத்து R94AD),
மன்றம் என்றென்றும் கர்நாடக இசைதம் டி இம்மலரதனை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்
சிவா சுரேஷ் குமார், செல்வரட்னம் அகிலன் செல்வகுமார் டேவிட் இதழாசிரியர்கள்.

Page 10
W/ / 7 Ad AB ES 7 VMV / S A ES
HOTEL LANKA OB
77, STE UART PLACE
COOMBO
With the bost Complimonts
from
Electrons Corporatic
416, MARADANA ROAD COLOMBO a 10
DEALERS IN ECTRCA. GC
Telephone : 94 7 O7

ERO
)
ODS

Page 11
THE AR/WC/PAL'S
Message
21. O1, 1988 Royal College, Colombo 7.
T College its ann
It is co
functio
no tea (
are abl
deterre (
their in and inst after sc
due to t
more p put up t and d
program continu
those
SUCC6 SS

he Karnatic Music Society of Royal
steps into another year and holds again ual festival of music, dance and drama. nmendable that this society continues to actively in spite of the fact that there is her to teach and handle the subject. We e to see for ourselves that this has not or discouraged the boys from pursuing cent in the aesthetic field. Even the vocal rumental music classes that were conducted hool for those keen ones, had to be stopped he current security situation. I am all the roud and happy that our boys are able to his show which reflects a determination edication to continue the lzai Vizha hme without any setback to disturb its
ity.
congratulate all those who participated and eachers who helped them to make it a
s
B. Suriarachchi Principal Royal College

Page 12
W//JAH/ BES 7 W/SHES
Saleems Limited
EXPORTERS GE AW MERCHAMS & UEWELER
292 A, Gae Road,
CĠ LO ffiÈ30 - 4. SRI LANKA.
Directors : VIR M. M. SALEEM
M. S. M. FAZL M. S. M. KAML M. S. M. FAHIM
PP
A7 V
With the Best Compliments
From
Island Coffee Co (P
195, Galle Road, Bambalapitiya Coombo 4. Sri lanka,
Telephone : 583780, 58956

Cable. 'Bushra' Colombo
Phone : 588 864
rt) Ltd.

Page 13
சை மன்றப் யம்புகிறர்
இறைவன் அருளிய கொடை தூய்மையானதும் இசை, கலைகளுக்ெ யும் சோர்வையும் போக்கி சந்தோல் தன்மையுடையது. அழுகின்ற குழந்ை தியையும், ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கள் திய இசையை பண்டைய காலத்து
தார்கள்.
இசைமூலம் இறைவனைக்கண்ட வனைக் சான இசை ஒரு மார் க் க பெருந்திய இசைக்கு விழா எடுப்ப றது. இளங் கலைஞர்களின் கலை ஆ வர்கட்கு அறிமுகம் படுத்துவதற்காக ஆசிரியர்களினதும் பெற்றேர்களினது ஆசிகளையும் வேண்டி நிற்கிறேன்.

பொறுப்பாசிரியை
கள் எல்லாவற்றிலும் மேன்மையானதும் கல்லாம் சிறந்த இசைக்கலை, தூக்கத்தை ஷத்தையும் சுறுசுறுப்பையும் உண்டாக்கும் தக்கும் அல்லலுறும் பெரியோர்க்கும் அமை வல்லது இசை தெய்வீகத் தன்மை பொருந் மன்னர்களும் பேணிப் போ ற் றி வளர்த்
மகான்கள் பலர் இருக்கின்றனர். இறை மா க இருக்கின்றது. தெய்வீகத் தன்மை
தில் எமது மன்றம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகி
1 வத்தை வளர்ப்பதற்காகவும் அதை மற்ற வும் எடுக்கப்படும் இந்த இசை விழா விற்கு ம் ஆதரவையும், அன்னை "கலைவாணியின்
திருமதி அ. கோபாலன்
பொறுப்பாசிரியை.

Page 14
BEST W/SHES FROM
R a jah Jew eller:
HOUSE OF
OUALITY GOLD JEWELLERY
Raja Building 175 Galle Road, COOMBO 4. Sri Lanka.
With Best Compliments
from
SILK PARAD|SE
36, Galle Road Colombo 4.
Te: 583 6 24
Sole importers & Distributors o' "Paradise" Motor Cycle Helmets

s
Te: Telex :
58 3223
21476 Texburo Ce Raja's

Page 15
இ. LD 65
தய தாக
இசையின்றி இறைவனில்லை: சங்ககால வேதங்களிலேயே நான் இசையாக வணங்கக் கூறுகிறது. உ இ ஈறு இசைவளர்ச்சியின் உச்சக் க மரங்களையே விஞ்ஞா ன ம் வரைச் நாளும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஏதாவ இருசகிறது. இசையில் எமது பாரம் தொன்று தொடடே எம்மை மகிழ்ச்சிய சில காலத்திற்கு முன்வந்த மேலைத்ே மன்னிக் முடியாததொன் ருகும். இை இரசிப்பது பண்பே. அதே நேரத்தி ந லதல்ல. அதற்காக நாமே கீழை முறை ஒ றை எமது ப. டசாலையில் மோசமடைந்ததால் அது நிறுத்தப்பட் வரிடைத்தே மட்டுமே மட்டுப்படுத்த் திறந்துவிட எம்மா லான முயற்சியை
மேலும் இவ்விதழுக்கு 'நாதப் அதன் இதழாசிரியர்களாகவும் இருந் தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன்.
இவ்விழாவை சிறப்பாக நடாத் சளுக்கும். பொறுப்பாசிரியை திருமதி தாரர்களுக் கம், மற்றும் சகல விதங் கோடி உரித்தாகுகி,

ாறத் தலைவரின்
ம்
இறைவனின்றி இசையில் லே எனுமாறு கு பகுதி க ளி ல் ஒரு பகுதி இறைவனை உலகத் கின் ஆரம்பம் ஓங் கா ர நாதமே. ட்டத்தில் இரு க் கி ன் ருே ம். இசையினல் செய்கின்றது, இன்று இசை ஒவ்வொரு து ஒரு முறையில் ஒலித்துக்கொண்டேதான் பரிய இசைக்கருவிகளும் இசைமுறைகளும் பில் ஆழ்த்திவந்துள்ளன. இது இப்படியிருக்க தய இசைக்கருவிகள் எம்மை மாற்றுவது சயை நாம் அது எவ் வடிவத்திலிருப்பினும் ல் எ மது பாரம்பரியத்தை மடியவிடுவது த்தேய இசைக்கருவிகள் இசைக்கும் பயிற்சி
நடாத்திவந்தோம். நாட்டின் நிலைமைகள் .டது. இப்பயிற்சி ருேயல் கல்லூரி மாண ப்பட்டிருந்தது. இதை நாம் எல்லோருக்கும்
எடுப்போம் என உறுதி கூறுகிறேன்.
b" என்ற பெயரை எடுத்துதவி செய்யவும் த சக நண்பர்களுக்கு எனது நன்றியைத்
த அனுமதி அளித்து உதவிய அதிபர் அவர் அ கோபாலன் அவர்களுக்கும், விளம்பர களிலும் உதவிய அனைவருக்கும் நன்றிகள்
சுந்தரமூர்த்தி முராரிமூர்த்தி,
மாணவர் தலைவர்.

Page 16
With Best Compliments
from
Transpack Internatic
A PACKNG
SEPPNG A CLEARI NG Ar F0 RWARDING
60, Ananda Coomaraswamy Maw Colombo - 7.
Telephone : 57 36 64
W/IAH THE COMPL/ME/VIS OF
Vogue Jewellers
528, Galle Road, Colombo a 3.
TEL: 57 394 6, 5 7 3 742

nal
atha,
Ltd.

Page 17
செயலா சிந்தனை
கர்நாடக இசையின் சிறப்பு தர்ப்பங்களில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. சிறப்பை உலகெங்கும் பரப்பும் பெ நாம் விழ வெடுப்பதில் பேருவகை ஆ
கர்நாடக இசை புகழ் பரப்ப கருவிகளை இசைக்க பழக்கி வந்தோப் டும் அவ் வகுப்புகள் ஆரம்பிக்க நாம்
எமது மன்றம் ஒரு தொகுதி வைத் திருக்கவேண்டுமென்ற கருத்து ( அறை ஒ நக்கித் தருமாறு அதிபரை உறுதியளித்துள்ளார். அறை கிடைத் கப்படும்.
மேலும் இன்று இவ்விழாவை தகைகளுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தக்
பல கலைஞப் பெருமக்களை உரு பெருமக்களை உருவாக்க ஒரு ஸ்திரம கொண்டுள்ளோம் என்பதை பெறுை

ாளர்களின்
ரயில்
நலிவுற்று வருகிறது எனும் அச்சம் சில சத் இவ் லச்சத்தை நீக்கி கர்நாடக இசையின்
ருட்டு ருேயல் கல்லூரி மாணவர்களாகிய அடைகின்ருேம்.
நமது மன்றம் பல்வேறு கீழைத்தேய இசைக் ). நாட்டு நிலைமை திருந்தி வருவதால் மீண்
முயற்சி செய்கின்ருேம்.
சர்நாடக இசைக் கருவிகளை சொந்தமாக வலியுறுத்தப்பட்டு வந்தது. கல்லூரியில் ஒரு வேண்டினுேம், அவர் ஆவன செய்வதாக தவுடன் அத்தொகுதி இசைக்கருவிகள் வாங்
நடத்த பேருதவி புரிந்த வாணிபப் பெருந்
கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
வாக்கிய நம் கல்லூரி மேலும் பல கலைஞப் ான அத்திவாரத்தை அமைப்பதில் வெற்றி
மயுடன் கூறி விடைபெறுகிருேம்.
சிவகுமார் சுரேஷ்குமார்

Page 18
With the Best Compliments
of
Tharangani Garments
FOR O jALY GARMENTS
407/11 Sirima wao Bandarana yake Colombo 13.
TEL : 3 4 52 3
With the Best Compliments
of
NAVAVI TAILORS
TE X T || LES AND
REACYWADE GARMENTS
BRANCH;
NAWAWI : 7, louris Road NIPPOM TEX : 55 C, Buer's Road
COLOMBO 4.
TEL: 50 1 085 588435

(Pvt) Ltd.
Msawatha

Page 19
இயல், இசை, இலக்கியத்தின்
ஏட்டுக் கல்வி பெரும்பாலும் கவிகளா சித் தொன்றுதொட்டு வழ உள்ளன. குறிப்பாக தமிழ் மொழிய ந ட்டுப்பாடல் ஸ், நாட்டார்பாட பாடல்கள், எழுதாக் கவிதைகள், போன்ற பல பெயர்கள் வழங்கிவரு ப டல்கள் நாட்டுப்புறங்களில் வழு சள ற் படப் பெற்றவையாகவும், கேட்ப ர் செவிக்கும் இதயத்திற்கும் ஞலே, இப்பாடல்களைக் 'கவிதைகள் லகம் ஏற்றுக் கொள்கின்றது. இத் களாகப் பிரிக்கலாம். இவவிளக்கியம தைகள், பாடல்கள்; பழ மொழி க்ள் என மக்களிடையே வாய்மொழி மரபாக பிரிவாகவும் கொண்டுள்ளது,
அழகு என்பது புறத்தே பொ நோக்கும் போது அகத்திலுள்ள பண் யைத் தூண்டும் சாதன எகள் இயல் முத மையானவை. இவற்றை நா இந்த முத்திறக் கலைசளேயும் அடிப்பை செய்யப்பட்டுள்ளது. நாட்டார் டா சங்களே யும் கொண்டவை. அவை
எனும் மூ rறை பும் வளமுறச் செய்தி
தமிழ் மொழியில் ஏட்டுமொழி இ வழங்கிவரும் எழுத க் கவிதை இல வாழ்வில்ே பிறப்பு முதல் இறப்பு வ குழந்தை பிறக்கும் போது மருத்துவிச் போதும், பிள்ளைக்கு விளையாட்டுக் பாடுகின் ருள். பிள்ளை சிறுவனுக வ6 விளைய ட்டுப் பாடல்களையும், வேடி கட்டி ளம் பருவக்தில் காதற்பாடல்க தொழில் புரியும்போது தொழிற்பாட கடவுள் வழிபாட்டிலும் சமூகக் கெ 6 பாடுகின்ருன். பின்பு இறந்தபின்னா இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்க்கை
அண்மைக்காலத்தில், கலைத்து மாக, உலகில் எல்லா இடங்களிலு. உண்டாகியிருக்கின்றது. பண்டைய முறைகளையும், சமய நம்பிக்கைகளை ருக்கும், பழையகால மக்களின் சமூக நாட்டார் இலக்கியம் உதவியாக இரு யும், கவிதையும், மொழியும் உயிரு இகக்கிலத்துறைகள் புதுவளர்ச்சி பெ

நாடகம் நாட்டார் உயிர் நாடிகள்
இல்லாத நாட்டு மக்களிடையே எழுதாக்
ங்கிவரும் பாடல்கள் எல்லா மொழிகளிலும்
லே இத்தகைய இலக்கியத்தைக் குறிப்பதற்கு ல்கள், நாடோடிப்பாடல்கள், கி ரா மி யப் வாய் மொழி இலக்கியம், நாட்டிலக்கியம் கின்றன பொதுவாக நோக்குமிடத்து, இப் 2ம் எழுத்தறிவு அதிகம் இல்லாத பாமர மக் இவை இசைகலந்த இனிய பாடல்களாயும் இன்பமளிக்க வல்லனவாயும் உள்ளன. இத " என்றும் 'இலக்கியம்" என்றும் நாகரீக தகைய இலக்கியத்தை பொதுவாக இரு பிரிவு ானது, பழங்குடி மக்களிடம் வழங்கும் கவி எபவற்றை ஒரு பிரிவிலும், நாகரீகம் வாய்ந்த வழங்கும் பாடல்கள் என்பவற்றை மற்ருெரு
"ருள்களிடத்துள்ள பண்பு அன்று! பொருளை
பே அழகு எனப்படும். நமது அழகுணர்ச்கு (இலக்கியம்), இசை, நாடகம் என்பன ம் அழகியற் கலைகளெனப் போற்றுகின்ருேம் டையாகக் கொண்டே முத்தமிழ்ப் பாகுபாடு டல்கள் இந்த முத்துறைக் கலைகளின் அம் இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ் தவை செய்தும் வருபவை.
லக்கியத்தைப்போலவே நாட்டு மக்களிடையே க்கியமும் நல்ல வளமுடையது. தமிழருடைய 1ரையும் பாடல்கள் பின்னிப் பிணைந்துள்ளன. சி வாழ்த்துப் பாடுகின்ருள்; அமுதூட்டும் காட்டும்போதும்; கதை சொல்லும்போதும் ார்ந்து தோழர்களோடு விளையாடும்போது க்சைப் பாடல்களேயும் பாடி மகிழ்கின்றன். ள இசைக்கின்றன். மற்றவர்களோடு கூடித் டல்களைப் பாடி அலுப்புப் போக்குகின்ருன், ண்டாட்டங்களிலும் கலந்துகொள்ளும்போது மகளிர் ஒப்பாரி பாடுகின்றனர். இவ்வாறே
நடாத்துசின்ருர்கள் நாட்டு மக்கள்.
றைகளில் ஏற்பட்டுவரும் மறுமலர்ச்சி காரண
நாட்டார் இலக்கியத்துக்கு நல்ல மதிப்பு
மக்களின் பழக்கவழக்கங்களையும், வாழ்க்கை ம் பிறவற்றையும் ஆராயும் மானிடவியலாள
வாழ்க்கையை ஆராயும் சிமூகவியலாளருக்கும்:
க்கின்றது. நாட்டார் இலக்கியத்திலே இசை டன் வாழ்வதால், இன்றைய சமூகத்திலே றுவதற்கும் நாட்டுப் பாடல்கள் பெரிதும்
M.
.. * * "ن

Page 20
With the Best Compli
from
FILM LOCATION SE
(Pvt) LIMITED
TAPROBANE PICTURES (f
35/3 GUILOFORD CRESCENT,
COLOMBO 7.
SRI LANKA.
TE 697 7 7
TELEX ; 22096 "NAMLYN° CE
FAX : 97 77

ments
RVICES
'VT) LTD

Page 21
உதவி வருகின்றன. இன்று இங்கிலT டுப் பாடல் இயக்கம் மிகவும் செழித் அரங்குகளிலும், வானுெலியிலும் நட லாத அளவிறகு இசைக்கப்படுகின்றது. பாடல்களும் உருவாக்கப்பட்டு வருகி
இனி நாம் இயல். இசை, நr நாட்டர் பாடல் மக்களின் எல்லா கின்றன. கேட் ப்ே பரிடம் நகை, அழு மி ம், வெகுளி, உவகை, நடுநிலை 6 கியம்) உண்டாக்கவல்லது ஏட்டில் யாக வழங்கிவரும் பாடல்களும் இன் இயல் வாழ்க்கையோடு தொடர்புடை கைக்கு விளக்கந்தருவது என்பனவா
நட்டார் பாடல்களுக்குத் தை பமே எனலாம். இலட்சக்கணக்கான இன்புறுகின்றனர். ஏன் செடி, கெ ஆரோக்கியமாக வளருகின்றன என வி நாம் வணங்கும் முழுமுதற் கடவுள யானவர் தானே இதன் பொருட்டு இ னமாப் பிரியன் என இந்து சமய நு யாய் இசைப்பயனுய் விளங்கும் இறை சா மகானம், சாமகானப்பிரியணுக இல ப 1ளையும் துதிக்கின்ருேம். நாட்டார் பதோடு சொற்சுவையும் பொருளழகு ரப் பாரம்ப ரீய்ச் செல்வமாகத்தி ழ்கி புரியும் போது பாடும் பாடல்களில் இன தொழிற்திறமையாகச் செப்வதற்கு உ மான இசை. எமது ஏட்டிலக்கியத்தி எ இழைவும், குழைவும் உடையனவாக்கி நோக்கினுல் . சங்க காலம் முதல் இன்று மேலும் கூடுதலாக ஏற்று இனிமைப் கவிதைகள் படிப்படிய்ாக இசை தழு பாடலின் நெஞ்சையள்ளும் இசையே
முத் தமிழில் ஒன்ருகிய நாடகத் ளாகக் கொண்டது, இக்கலைக்கும் நா. வாயாக அமைந்திருக்க வேண்டும். நா. கென்றே அமைந்தவை. கும்மி கோல வசந்த ண் போன்ற கொண்டாட்ட பாட டவை. நாட்டு மக்களிடம் எத்தனைே உள்ளன. அவற்ருேடு தொடர்புடைய படுகின்றன. இன்று பாடசாலை நடன களிலும், திரைப்படங்களிலும் பலவை வருவதைக் காண்கின்ருேம். இயல், ! யிலும் நாட்டார் இலக்கியம் புத்துயி வத்தைச் செழிப்புறச் செய்துள்ளது.
எனவே இதில் இருந்து இயல், உயிர்நாடிகள் என்று கூறுவதில் ஐய
வாழ்க நாட்டார் இலக்கிய

ந்து, அமெரிக்கா முதலிய நாடுகளிலே நாட் து வளர்ந்து வருகின்றது. கச்சேரிகளிலும், ட்டுப் பாடல்கள் முன்ைெருபொழுதும் இல
நாட்டுப்பாடல்களின் மெட்டிலேயே புதய ன்றன,
டகம் ஆகிய முப்பதத்தை ஆராய்வோம். வகையான மனவுணர்ச்சிகளேயும் வெளியிடு கை, இனிவா ல், மருட்கை, அச்சம், பெரு ானும் ஒன்பது சுவைகலையும் இயல் (இலக் எழுதப்படாது மக்களிடையே வாய்மொழி று இயல் என்று ஏற்துக்கொள்ளப்படுகிறது. யது; வாழ்க்கையை வளமாக்குவது: வாழ்க் தமி ,
ரிச்சிறப்டைத் தருவது அற்றின் இசை இன் நாட்டுமக்கள் இந்த இல் சயையே நயந்து 17 டி, மரம், புல், பூண்டு கூட இசையினுல் ஞ்ஞ னிகள் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் . ஏன்? கிய சிவபெருமானும் கூட இசைக்கு அடிமை இறைவனை இசை வடிவமானவன், சமகா ால்கள் கூறுகின்றன இதஞலேயே ஏழிசை வ&ன இசையினுல் ஏற்றுகின்றது சாமவேதம் றைவனையும். சமகாப்பிரியை" என்றும் அம் பாடல்கள் கேட்பதற்கு இனிமையாக இருப் ம் பொருந்தியிருப்பதால் நாட்டி 2 கலாச்ச ாறன. மக்கள் கூட்டம க சேர்ந்து தொழிற் ச, அவர்களின் உடற்சோ வையும் போக்கி, தவி புரிகின்றது தட்டுப்பாடல்களின் நய இயற்றமிழ்ச் செய்யுள்களைப் படிப்படியாக யுள்ளன. இயற்றமிள்ச் செய்யுள் இரல?ற்றை வரையும் இச்செய்யுள்கள் இசையை மென் பெற்றுள்ளதைக் காணல 1ம். இயற்றமிழ்க் விய பாடல்களாக மாறியமைக்கு நாட்டுப் காரணம், .
தமிழ் முக்கியமாக ஆடற்கலையையே பொரு ட்டுமக்களின் ஆடல் பாடல்களே தோற்று ட்டுப்பாடல்களின் பல கூட்டாகப் பாடுவதற் ாட்டம் போன்ற விளையாட்டுப்பாடல்களும் டல்களும் ஆடலை முக்கிய அச்சமாகக் கொண் Buurt Guan 5 uur687 -2, - Gijó56ïr (Folk Dances) சுலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாகவே மதிக்கப் ன நிகழ்ச்சிகளிலும், பரதநாட்டியக் கச்சேரி கையான நாட்டுக் கூத்துக்கள் இடம்பெற்று இசை துறைகளிற் போலவே நாடகத் துறை ரும் புதுவளமும் ஊட்டி, நமது கலைச் செல்
என்பதில் சந்தேகம் இல்லை.
இசை, நாடகம் நாட்டார் இலக்கியத்தின் மே இல்லை.
1ம் வளர்க எமது கலாச்சாரம்!
T, நிலவொளிகாந்தன் 13.M

Page 22
WTH THE BEST COMPL/ME/V,
AROM
MODE JEWELLERS
102, Galle Road, Colombo - 4.
TELE: 58 15 O 5
W/VH 7HE COMPL/MEW/S
E Fኛ O //ffi
JIP Organisation l
435, Galle Road Colombo 3.
Telephone : 58.0959, 50C886 Fax : 500886
FOR BRAND NEW AND RECONDONE VEHICLES

imited

Page 23
1987/88ற்கான
இசை மன்ற
தலைவர்:-
சிரேஷ்ட துணைத் தலைவர்:-
மாணவர் தலைவன்:-
இணைச் செயலாளர் ;-
மன்ற உறுப்பினர்:-

தமிழ்க் கர்நாடக
ற செயற் குழு
LSLSLSSLSLSSLLMSSSMLTTSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
திரு. ஆ. சூரியாராச்சி
திருமதி அ. கோபாலன்
A, H. M. இலியாஸ்
திரு. A. சண்முகலிங்கம்
செல்வன் சுந்தரமூர்த்தி முராரிமூர்த்தி
செல்வன் செல்வரட்ணம் அகிலன்
செல்வன் சிவகுமார் நிர்மல் சுரேஷ்குமார்
செல்வன் செல்வகுமார் டேவிட்
Äs Ag செரான் இராஜரத்தினம்
நிலவொளிகாந்தன்
செந்தில் குமரன்
象岛 ஹாசைன் கனி

Page 24
With the Best Compliments
from
LA K P OHOR A
F O R A BETTER YIELD
ලංකා පොහොර , සංස්
294 ග)ලු පාර කොළඹ - 3.
With Best Compliments
from
C H E R SH
COLOMBO - 4.
Telephone : 588 722

ථගාව

Page 25
ISAI VIZHA ORGA
seated to R Mr. A. H. M. II vas,
S. Murrary Moorthv,
Standina L to L. K. Pradeenan, A. R.
First ROW N. Wijayanathan, S.
Second M. G. M. Hussain,
B. Balaratnaraja
Third Cheran Rajaratnam,
Absent L. J. Balakrishnan.
 

NISING COMMITTEE
N. S. David, T. Ahilan, Mrs. A. Gopalan, S. Sureshkumar, M. Shanmugalingam
Selvaratnam, V. Amara neethi, K. Para parar
Poshan, G. Philip, S. G. Amutham
T. Ni lavoli Kanthan, R. S. S. Murali
S. Raja, T. Sutha haran, S. Pirabaharan

Page 26


Page 27
  

Page 28
நிகழ் ச் சி
segreengraebaesar
★ விஞயகர் வணக்கம்
大 வரவேற்புரை ---
★ மலரும் கீதங்கள்
அதிபரின் உரை einem
★ 贝n感T
★ தேனிசை நாதங்கள் -
േക്ക്\\\\^^^^േ\\frഴഴ
la கூA உக் MARMøRAAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAP
இ டை ே
女 பரத அரங்கம் munrennpa
★ தாளவாத்தியக் கச்சேரி -
★ பரிசுகள் வழங்கல்
* நன்றியுரை
sk 5TLsib

மாணவத் தலைவர்
கீழ்ப்பிரிவு மாணவர்கள்
திரு. B. சூரியாரச்சி
கீழ்ப்பிரிவு மாணவர்கள்
isiTکfiلهد lدههD,u
Waaaaaaaaaaaaaaaaa-Mae
LqALASSMSSSLMLMLALALMLMLMMLMLALSLALALLSLLLTL
மேற்பிரிவு மாணவர்கள்
மன்ற உறுப்பினர்
மேற்பிரிவு மாணவர்கள்

Page 29
P) IER (O) (G ER A
ilk Worshipping of Lor
Welcome speech -
★ Dance - LOWer gr
k Principal's speech -
Radha - Lower sci
Guest programme
ഴrrേ കേല്ക്കഞ്ഞ,
| N T E R \
۹^\\\ھے۔ملاکہیہمحمحبربریعے
ൈര
2 Dance - Upper scil
k instrumental progral
* Awarding of prizes
Vote of thanks
责 Drama

A MI M. E
di Vinayagar
Student Chairman
ade
- B. Suriarachi
hool
/ A
nooi students
re

Page 30
  

Page 31
ROYAL C
TAMIL KARNATIC
Seated L to R Mrs. A. Gopalan (Teacl Secretary), Mr. Sha S. Murrary Moorthy (Stu (Joint Secretary)
Standing N. S. David, T, Nilavoli
 

OLLEGE
MUSIC SOCIETY
her-in-Charge), T. Ahilan (Joint nmugalingam (Teacher-in-Charge), dent Chairman), SivaSureshkumar
kanthan, M. G. N. Hussain

Page 32


Page 33
இசை விழா
அமைப்புக்கு
சுந்தரமூர்த்தி முராரிமூர்
T. அகிலன்
சிவக்குமார் சுரேஷ் கும
செல்வகுமார் டேவிட்
செரான் இராஜரத்தினம்
நிலவொளிகாந்தன்
M. G, GILDTIGLDI Mp"
நிரஞ்சன் விஜயநாதன்
S, பிரபாகர்
பத்மகுமார் பூரணலிங்க
குலவீரசிங்கம் பராபரன்
துரைசிங்கம் சுதாகரன்
K. J. பாலகிருஷ்ணன்
P. R. செல்வரட்னம்
V. omïs55)
K. பிரதீபன்
S. ரோஷான்
S. G. அமுதன் R. S. S. Ugas
B. பாலரட்னராஜா

5(g 1987/88
த்தி
fr
சைன்

Page 34
W/TH BAEST WISHES
Basil Trade Cer
Wholesalers & Retailers in All Imported Goods,
importers of Viotor Vehicles and Accessories
15/1, Model Avenue Katubedda Ratmalama.
Tele : 507260
Cables
VM/ / 7 P-/ E3 E S 7 W/ / S /P/ E
Bullion Exchan
521. Galie Road, Bambalapiti ya COBO A.
FOR THE LATEST N
NECKLACES X BANGLES A R NGS r EARRINGS
Wonderfully worked ourt in Ge Em bodying the Famous Diamon live it up............... Go places.....
Phone : 5. 8 1 5 O 7

tre
4, Duminda Bld.gs, Galle Road Colombo 4.
Tee : 580865 BASIL TRADE
ge
Junction
nuine Sover ign God......... d cut Filigree Work
with Jewellery

Page 35
இன்றைய தமிழரும் தமிழர்; தமிழ் மடியில் வளர்ந்தவர். இசையே உலகை ஆள்வது. அதற்கு அடி மயக்கியது அது தமிழரின் பண்பட்ட தெ கும் மனதுக்கு இனிமையூட்டுவதும் உள்ள மான மேனமை பொருந்திய இசை கர்நா
மனதுக்கு இனிமையூட்டுவதும் உள்ே மான மேனமை பெருந்திய கர்நாடக இ மதிப்பிற்குரியதாக உள்ளதா? உள்ளது எ
சிறப்புப் பொருந்திய “கர்நாடகம்" கிறது? பழமையை பழிப்பதற்கு. "அது ய னது காலத்திற்கு ஒவ்வாதது" என்று தமிழ எ. கர்நாடகம்" எனற சொல்லிற்கு கர்ந டக இசையின் மீது பாசமுள்ள ஒரு படவில்லை.
கர்நாடக இசையின்மேல் தமிழனுக்கு சிறிய உத ரணமே. கர்நாடக சங்கீதம் ப கிலத்துக்கு ஒவ்வாதது என்று செல்வது
நவீன கால மேலைத்தேயர்கள் அதில் னம் தமிழனுக்கு புரியவில்லே தமிழன் ே காரணத் தைப் புரிந்துகொள்ள அவகாசமும்
இச் சந்தர்ப்பத்தில் கவிஞர் கண்ணத சொன்ன ஒரு கதை ஞ பத்திற்கு வருகி தாமரைகளுடன் தவக் களும் கத்திக் கொ4 தவளைக் குத் தெரியாது ஆனல் எங்கேயோ தே * குடிக் பூவை நோடி வரும 1ம் அவ்
வீரமுள்ள மறத் தமிழர் தாமரைக் ( தமிழ்த் தே லுக்கு கவை பூட்டுவது கர்நாட பதுதான் தமிழருக்கு அழகா? தமிழர் த ப் அவற்றிற் த மதிப்பளிக்கத் தெரி நத5ெ 1ள் மதிப்பு உயரும் எம்மிடமுள்ள மகிமைை மையை புகழ்பாடி பின்பற்றிக் கொண்டிரு நோக்குவர்
இப்போதெல்லாம் கர்நாடக இசைக் அருமையாகிவிட்டது அப்படியும் தப்பித்த பொழுது போகாத ப ட்டன் பட்டிகள்த தங்கள் அரட்டைக் கச்சேரியை சுவர ரசிய
இவற்றையெல்லாம் நோக்கும் இன்ை யின் மகிமையை உணர்ந்து அதனை அணுப களோ என்ற அச்சம் எழுகிறது. அது ம புரிகின்றது. ஏனென்ரு ல கர்நாடக இசை வரப்பே வதில்லை. ஆனுல் கர்நாடக இை பவிப்பவர்களுக்குத்தான் உயர்வும் மதிப்பு.
எப்போதாவது இதையெல்லாம் உ வாழ்க தமிழ்த் தாய்! 6.

கர்நாடக இசையும்
இசை: தமிழுக்கு கவையூட்டுவது. மையாகாதார் எவருமில்லை. சிவனையும் ான்மையான இசை கர்நாடக இசையா த்தை உருக்குவதும் பக்தி பூர்வமானது டக இசையாகும்.
ாத்தை உருக்குவதும் பக்தி பூர்வமானது சையின் நிலை இன்றைய தமிழரிடத்தில் ன்முல் பெய்யுரைத்தவனவேன்.
என்ற சொல் எதற்கு பாவிக்கப்படு கர்நாடகம்' என்ருல் அது பழமை அர்த்தமாம். அர்த்தம் கற்பிப்பவன் பல பொருட்கள் இருக்கலாம். எனினும் வன் செய்யக்கூடிய காரியமாக இது
நள்ள பற்றைக் காட்டுவதற்கு இது ஒரு ழமையானதாக இருக்கலாம். ஆனல்
பொருத்தமற்றது
மயங்கி அதை நாடி வருவதன் கார மலைத்தேய இசையில் மூழ்கியிருப்பதால்
அவனுக்கில்லை.
ாசன் அவர்கள் எப்போதோ எதற்கோ றது அழகிய தாமரைத் தடாகத்தில் ண்டிருக்கும ம் பூவில் தேனிருப்பது இருக்கும் வண்டுதான் அதை உண்ர்ந்து வளவுதான் கதை.
குளத்து தவளைகளாக இருக்கலாமா? க இசையல்லவா? அதைப் புறக்கணிப் மி ட முள்ள சிறப்புகளை உணர்ந்து " 6YT வேண்டும். அப்போதுதான் எம் ய புறக்கணித்து விட்டு மற்றவர் மேன் ந்தால் எவரும் எம்மை இகழ்ச்சியாகவே
கச்சேரி என்று காதால் கேடபதும் தவறி ஏதாவது நடந்தால் அதிலும், ான் இசைக்கச்சேரி ஒரு புறம் நடக்க மாக நடத்திக் கிெ ண்டிருப்பார்கள்.
ii) li தமிழ்த் தலைமுறை கர்த7 டக இசை விக்கும் பாக்கியத்தை இழந்து வருகிருர் ட்டுமல்ல தமிழர்களின் பரிதாப நிலையும் க்கு நஷ்டமோ இலாபமோ எப்போதும் சயின் மகிமையை உணர்ந்து அதை அனு ம் ஏற்படும். ணைர்ந்து நாம் திருத்திக்கொண்டால் சரி. 1ளர்க கர்நாடக இசை!
ஷாக்கிர் ஹாஸைன் 12 Sc. L.

Page 36
With Eest Complime
from
NEW FERNANDC
CLEARING AND
63 NEW NAHAM SOUARE
COOM 30 3.

ዝtS
TRANSPORT

Page 37
With the Compliment
of
GEORGE STEUART
4°STE UART HOUSE”
45 JANA OPATH MAWATHA
COLOMBO 1.
TEL 3 26 411
2 4 31 5 26 795
TELEX:21, 2 9 7 (
21 3 STEUAT"

& CO LTD.

Page 38
With Best Compliments
from
Continental Cleari Forwarding Co. (F
126 3/28 Y. M. B. A. Building Colombo - 1.
Tel : 2 9 O 28
WITH BEST WISHES
Sathya Sai Enterp
CUSTOM CLEAR NG 8 FOR WA
23, 1st Floor, Gaffoor Building, Main Street, ColomboSri Lanaka.
 

ng & 'vt) Ltd.
', "--
ises
R D MG AG EMNTTS
Te: 27271 Cabe : "Sailove”
Colombo - Tix : 21534 Arafat. Ce

Page 39
கவிதை
இசையின் 1
துள்ளி வரும் இசை அலைகளில் தாவி வரும் சந்தங்கள் மெட்டுக்களும் அமைந்து விட்டா மெருகுடனே பாடிடுவா
பாகவதர்கள் பாடிவிட்டால்
பதினுறும் புலப்படுமாம்
ஏழு ஸ்வரங்கள் சேர்ந்து விட்ட
ஏழிசையும் அமைந்து
வாத்தியங்கற் இசைந்து விட்டால் விண்ணுலகம் அசைந்தி
கமகத்துடன் மீட்டி விட்டால்
கார் மேகம் மழை த
என்ன தவம் செய்தோம் இை இவ் இன்னிசையை கற்
இன்னிசையில் சஞ்சரிக்கையில்
இன்னல்களும் மறைந்
ஏழிசையான் இவ் இசையை
என்னும் சிலர் அறிய6
பற்பலரும் கற்றறிந்தால்
பல் சுவையும் உளதே

tbef
மகத்துவம்
தான் எவ்வகை
sü)
ராம் இசை வேந்தர்.
"T sü)
விடும்,
டுமே அதில்
ருமாம்
றவா! ற்றிடவே
திடுமே.
uTub.
ச, நிஷ்சங்கர். ஆண்டு 12-1

Page 40
VVith Best Compiments
from
Starling Forwarder
No 32-C Dickmans Road
Colombo 5
TEL: 588129
W / T H B E S T W / SH
A F O M
World Express (C
62, Lake Crescent Avenue
Colombo 2. SRI LANKA.
Tele, No. 549430

's (Pvt) Ltd.
MB) Ltd.

Page 41
With the Best Compliments
from
E. D. P. SERVICES (PVT
Computer Training om World reknowl Software Development Marketing of Computers Turnkey Solutions Bureau Services
E. D. P. Services (P
No. 6, Melbourne Avenue - Colombo 4. Telephone : 50 0 346
With the Sest Compliments
from
LANKA PEN CO.
Manufacturers of Ball point Pens, importers of Stationery items & Household Goods etc.
44, 2nd Cross Street, Colombo-11. SRI LANKA.

) LTD.
ned i BM Computers
vt) Ltd.
Refils
T“phone : 24.92

Page 42
With the Best Comp
from
NEW GAYLORD
65/11, Sir Chittambalam Garc Colombo 2 5 من
TELEPHONE NO : 33 75 6
LCENCED WHAFF CLEARNG AGE
FULLY EXPERENCED IN CLEARI NG
IMPORT CARGO NCUDING ALL
TRANSPORT N G, FORWARDING, BC
ATTEND TO ALL PHASES OF SH
EXPORT CARGO
PEA SE CONTACT FOR
OUR CHARGES ARE CO
PFR CFR ET 03 FR -- O SOFRI YA DA

mentS
AGENCY
liner Mawatha,
NTS
AL YPES OF
CUSTOM PROCEDURE,
} N DING AND RE-BONDING
PMENT OF
OUR SERVC. S.
MPETIT VE
S

Page 43
With Best Compliment
From
MAGNUM GARMEN
110 - 114 MAN STREET
COLOMBO.
Phone: 23641 - 3
547611 a 3
Telex : 21236 Delite Ce

ITS LIMITED

Page 44
W/TH BESV W/SHES
FROM
Mercantile Global
Galle Road, Colombo a 3.
TEL: 502144
w 1 T H B Es 7 w / S: f,
FA O MM
Lalitha Jewellers (
No. 60, Sea Street Colombo 11.
TEL: 546886 223OO

(Pvt) Ltd.
ES
Pvt) Ltd.

Page 45
With Best Wishes
from
POLYTEX GARMEN
MINUWANGO DA ROAD
EKALA, JA-El-A.
PHONE: 53 65
3 65
5 5 36 55
2
3.
TELEX : 2 22 72
POLYTEX CE

TS LTD.

Page 46
W / T H B E S T W /S HE
Kugan Exports Ce (Private) Ltd.
178, Prince Stre3t,
Colombo-11
Telephone : 294O7
With the Best Compliments
From
Ediri sooriya &
DISTRIBUTORS OF BATA SHOE
30, Prince Street, Colombo 11.
Telephone: 54.6380

ylon
Co.

Page 47
With Best Compliments
Of
MERS LTD.
AGENTS 8 DISTRIBUTORS
POP,
KRAFT PRODUCTS st KODAK Ak LITA FULL MLK POWOER A BONLAC
With Bost Complimento
frОm
CITYTEX TRADERS
NO 87, MAN STREST
COLOMBO 11.


Page 48
வாத் தி பு
வாத்தியம் பெமர் வயலின் கே. எஸ். இ ፴ፊ கே. எஸ். மr AA சுகந்தினி சத் P ரசங்கி பாலகு As இந்து மதி இ6 7 கலைச்செல்வி
ஏ எம். சி ( வினை அம்பிகை வை புல்லாங்குழல் ரஜினி மகாரா ஸ்வரமண்டலின் காயத்திரி இம மிருதங்கம் A, ரகுநாதன் கஞ்சிரா P. பிரம்மநாய தம்புரா இந்திகா ராஜகு
தயாரிப்பு: கே.
வரனியூராணின் வி
நடிகர்கள்:- அப்பா: சீனிவாசனுக - K. பராபரன்
நடராஜ் - S. உதயகுமார் மகள் : பாமாவாசு - S, G, அமுதன்
தயாரிப்பும் நெறியாள்கையும்: கதை வசனம்;
நா த ஆ புல்லாங்குழல்: மிருதங்கம்:
454-lb: தவில்;
தயாரிப்பு:
 

வி
வீந்திரன் தவி நியநாதன்
ட்சுமணன்
LJ figT ஜெஜோதி ரவநாதன்
ானுவேல்
கம்
லசிங்கம்
ரு ந் து
WAMF
K. S. Ravindran A. S. Madawi Suganthini Sathiyanathan Rasang i Balaso oriyar indumathi Latchumanam Kalai Selvi Nadaraja A. M. C. Jagas othi Ambigai Wairawanatham Rajini Magarajah Gayathri Im man uval A. Ragunathan P. Birammamayagam Indika Rajak ulasingam
எஸ். இரவீந்திரன்
u Tu D3bb (U5 வந்தவ $וז
'அம்மா : வள்ளியம்மையாக - A, இர்ஷாட்
சாத்திரியார் - P. குமார் r தபாற் சாரன் - S. LorLuíT es riř
an சிவபாதசுந்தரம் பிரபாகர்
வரணியூரான்
в ராத னை
S. விக்னேஸ்வரன்
gemeen நிரஞ்சன் விஜயநாதன்
செல்வகுமார் டேவிட் gesep K, J. பாலகிருஷ்ணன்
sese நிஷங்கர்.
se செல்வகுமார் டேவிட்

Page 49
With Best Compliment
of
LANKA LLOYD (P'
SEAHAWK MANSON
319, GALLE ROAD e COLOMBO
PHONE 58 7.4 6
TX : 21 289 CE 22 1 88 CE

VT) LTD.
CABLES: SEAHAWK FILMOR
FAX: 60 Q 782

Page 50
With Best Compliments
from
J A N E T
SKM CARE CAMOUE 8 HAR DRESSING SALON
15, Sinsapa Road, Colombo 6 Sri Lanka,
Tele : 582595, 586171 Telex ; 21 476 ТxburО СЕ
With Best Compliments from
D. Mohamed Abd<
CUSTOMS 8F HOUSE AGNT,
CLEARING 8 TRANSPORT CONTRA
No. 118/3 Church Street Mäattakk uliya CC - 30 MBO 15

en & Sons
CTORS.

Page 51
WሃIIዙ|
THE
ABEST
CO/MPIMENTS
AFAROAM
QUADRAPHON
40, GALLE ROAD, BAMBALAPTYA.
Te: 58 5 691
SOLE AGENTS FOR:
MPORTED WOODEN CABINETS WITH
FOR VIDEO, FITTED WITH SMOKED G AND CASTORS FOR EASY MOVEMENT,
T. V. RACKS
NEVWV ARRIVALS.
Rs. 500/s upwards.

NC
SEPARATE RACK
LASS DOORS

Page 52
With Best Complim
of
STATE PRINTING
43 KASSAPA ROAD
COLOM 30 5

)en tS
པོ་༠, ༤
CORPORATION

Page 53
  

Page 54
இ இசைத் தமிழுக்கு விழாவெடுக்க இ
வீழ வினுக்குக் கெளரவ அதிதியாகக் களுக்கும் அவரது அன்புப் பாரியாருக்கும்
இ) எம்மை முன்னின்று வழிநடத்தியப் பெற்
G இன்னிசை பரப்ப எமக்கு ஆக்கமும் ஊ இரவீந்திரன், திரு, பிரம்பநாயகம் அ6
இ நம் கருத்தை முன் வைத்துப் தம் கரு
ஆசிரியப் பெருதகைக்கும்,
9ே அரங்கம் எல்லாம் ஒலி முழங்கவும்
பாய்ச்சவும் உதவிய பராக்கிரமா நிறு:
இ அழகு நல்கும் இவ் இதழை குருகிய
அச்சிட்ட எல்ஜீஸ் அச்சகத்தாருக்கும்,
இ சின்னஞ் சிறு மாணவர்கள் பென்னம் பெ
உதவியவர்களுக்கும்.
இ மேடை மத்தியில் தாரணி கோலம் போ
கதிர்காமத்தம்பி அவர்களுக்கும்.
இ நல்லிசை விழாவினுக்கு விளம்பரங்கள் ப
இநம் விசேட நன்றிகளை அயராது உழைத்
இ தம்மினிய உதவிகளைத் தாமாகவே நல் G,
இ அள்ளித் தெளிக்கும் அமுதகீநம ப் இ அளித்த மற்றும் எல்லோருக்கும் நாம் கு
'எந்நன்றி கொன்ருர்க் செய்நன்றி கொன்ற
ܦ «ST ub リリ鼻 リ
 

ents
ன்றேம்.
இவ் இனிய மாலைப்பொழுதை அநும கித்து கலந்து கொண்ட திரு. B. சூரியாரச்சி அவர்
ருேர் பெருத்த்கைக்கும்,
ாக் சமும் அளித்த நம் அருமைக் குருக்கள் திரு. வர்களுக்கும்,
த்தைப் பின் வைத்துத் தம்மை வழி நடாத்திய
வேண்டிய நொடியில் வண்ண ஒளியலைகள் வனத்தாருக்கும்.
காலத்திற்குள் புதிய பல கைவண்ணங்களுடன்
ரிய கருத்துக்களை எடுத்துக்காட்டப் பின்னணியில்
டதக்க சமயத்தில் கைகொடுத்து உதவிய திரு.
ல அளித்த கொடைவள்ளல் அவர்சளுக்கும்
ቓ மன்றத்தாருக்கும். +ܓܬܵܐ ܓܵ
ய மேற்பிரிவு மாணவர்களுக்கும்,
ம்மாலைப் பொழதை அமைந்திட உதவிகள்
றிப்பிட மறந்த அனைவருக்கும்,
கும் உய்வுண்டாம் உய்வில்லை மகற்கு"
Garfiau நன்றிகள் உரித்தாகுக
தமிழ்க் கர்நாடக சங்கீத மன்றம்

Page 55
இன்னிசைட்
பெருந்தசை
ஒர் வேண்
நீர "த நோய்களையும் குணப்படுத்து தந்த நோய்க்கான மருந்துகள் இருப்பதுபே வடிவங்களும் உள்ளன.
சூலை நோயால் துடித்த நாவுக்கரச யினவாறு" . . * . . எனும் பதிகம்) வெட் ஞான சம்பந்கர், கந்தார்ப்பண் "மந்திர
பாடியும் நோய் தீர்த்தமை பற்றிப் பெரிய
ஆனல் கொல்லி, காந்தாரம் ஆகிய வடிவம் இன்று அறியப்படாத நிலையில், ! ஓர் இசையில் பாடப் பெறுகின்றன. கெ தனித்தனி இசை வடிவங்களைக் கண்டறித திரைகளைக் கண்டறிதல் போன்றதாகும்.

5களுக்கு
டுகோள்
ம் ஆற்றல் இசைக்கு உண்டு. அந் ால், நோயின் தன்மைக்கான இசை
ர் கொல்லிப்பன் பாடியும் ("கூற்ரு ப்பு நோயால் துன்புற்ற பாண்டியனை மாவது நீறு . . -எனும் பதிகம் ப புராணத்தால் அறிகிருேம்.
பண்களின் உண்மையான இசை இரு பண்களும் 'நவரோசு" என்னும் ால்லி, காந்தாரம் ஆகிய பண்களின்
ல், நோய்களுக்கான உரிய மாத்
5ft (5. L: M. G. M. Hussain
12 Com D.

Page 56
肿网1牌
EJ FES AN
297 GAAE R
TE :

:
Ted BY KA (Pte) LTD.
OAO (COOMBO I
585802
ത്ത mത്തം •