கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தமிழ்நயம் 2000

Page 1
s
@则 s.|- ,动 。而
(8
 


Page 2
With Best (
↓ܒܕ A
ACCREDI
(GER) ATLAS
(PRIVATI
86/1, Cha COO Sri |
Tel: 334255, 3342 Fax. +94 E-mail: atla
霧
 

Compliments
O772
சே
TA
TED AGENT
LANKA
E) LIMITED
tham Street ImboO 1 Lanka
56, 338459, 338460
1 435292 skaOsltnet. Ik
毅
§
un 2000

Page 3
vuo sŵo 행% sŵo ∞ s√2 행% sŵo % §2
행% s√2 笠 < 행% SV2 纜 2 행% sŵo 행% sŵo 행%
6 JITGFÚD 6ĩagiúD L
LITTSFID 96III' LQ,
நேசத்தை சுவ
கணிவையும் கருவி
அருள்சுரந்து
குருதியை அருந்தமிழோ
பெருந்த
தாய்ை
பொன்மலராம் இத்
மென்மலர்ப்
stilt
oOo 盤 盤 盤 盤 盤 盤 瓣 盤 盤 盤 密
انقلاووtfig$

ooo 纜 2 행% sŵo 행城 §2
행%
SV2 ŌS
胎
©S sŵo o^5
陷态
©S 盤 盤 盤 必态
மல்லிகையாய்,
எமக்கெல்லாம்
ாசத்தில் நிரப்பி,
னையையும் ஈந்து,
, மனமுவந்து,
Lifou)T355,
டு எமக்கூட்டிய,
கையே!
)
தமிழ்நயம்", நின்
பாதங்கட்குச்
★
6t

Page 4


Page 5
பெருமையு
தலில
O2.12.2000 நவரங்கஹல ம
இதழ் பெ. செ.
உதவி இ செ. கீர்த்தன் உ. லெ.
Ragal Tamil Litera proudly
Kalai V
2nd December 2000 Na
E P. S. S
Sub. S. Geerthan U. L.
ہط کےحط کےحط کے خطےحط کےحطائے حط کےحط کےحط کےحط کے حکھطےکےطےکےطے
StSý
 

கல்லூரி திய மன்றம்
-ன் வழங்கும்
تیس$ go 2000
)6öTLLILib மாலை 3.30 மணி
2/Taffluisj:
செந்தரரண்
தழாசிரியர்கள்:
மு. ரெஷா நீ. கஜேந்திரன்
Úrallege ry Association J presents
izha 2000
varangahala Hall 3.30 p.m.
ditor: enthuran
Editors: M. Resha S. Gajendran
ALAeA AeAeAeAeAAeAeAAAS 2000 فاكو
ദ്

Page 6


Page 7
தமிழ்த்
வின் தொட்டு, மண் ே சீர் பெற்று, நிலை பெ அறன் கொண்டு, திறன் அழியா நிலை கொன் வாழிய! வாழிய என்று வளம் பெற்று வாழ்ந்தி
தென்றலாய் எமை சூழ் வானாய் கலை பொழி நிலமாய் எமை தாங்கி நீராய் நீங்காத் தாகம் தீயாய் தீமைகளைத் தமிழே எம் உயிராய்
வாழி என்றுன்னை வா வாழும் வரையுனைத்
காலம் உள்ளவரையுன் ஞாலம் புகழும் உனை தமிழே எம் தாகம் தீர் தமிழே புது வேகம் தர
வாழிய! வாழி

து
- பெ. செ. செந்தூரன்
ானால் வாழ்ந்திடுவோம்! ாய் போற்றிடுவோம்!
த்திடுவாய்!
தொட்டு,
ய! வாழியவே!
ற்று,
நீ வாழ்ந்திடுவாய்!
தாங்கிடுவோம்!
* கொண்டு
pந்திடுவாய்! ந்திடுவாய்! டுவாய்!
தீர்த்திடுவாய்! தீய்த்திடுவாய்!
ழ்த்திடுவோம்!
ந்திடுவாய்!
டுவாய்!
sŵ2 행% sŵo
%
s√2 % s√2 % sŵ2 笠 Q> 綬 Q> 纜 Q> 행城 § 2 0,5 §2 행城 §2
000
*以公》*劑
S
%

Page 8
ဒ္ဓိ
With Best Co.
Auto
MOTOR VEHICLE LAMF and
DISTRIBU
No. 94, Mak Mako
Tel: 911 Fax: 914
স্ট্র
لالاقوقتtfi$

mpliments
Light
P MANUFACTURERS
TORS
ola South la
428 1900
2000

Page 9
சிரேஷ்ட உப தலைவர்
திரு. சி. இரத்தினசபாபதி
மன்றத்
॥
இணை ந. சங்கீத்கண்ணா
பொருளாளர்
ந. கிளிண்ட்
இதழ் பெ. செ.
துணை இ செ. கீர்த்தன் உ. லெ. மு
செயற்குழு செ. கார்த்திக் LD. (31 மு. சாஜித் ஜெ. அழு ஜெ. ரஜீவ் 岳。
ப. செந்தில்குமரன்
ຫຼືຫຼົງ
 

ཛོད༽
ബ്
மண் கோமஸ்
உப தலைவர்
திரு. இ. இராஜசூரியர்
ബ് மயூரன்
செயலாளர்கள்
தே. யோகேந்திரண்
உதவி பொருளாளர் சு. நிமல்வடிண்
0ffff செந்துரண்
இதழாசிரியர்கள் ), jഖq|| ருநீ. கஜேந்திரன்
உறுப்பினர்கள் சஜீவன் ம. அம்சராஜ் நண்பிரசாத் செ. சித்தார்த் சுஜித் பா. காண்டிபன்
அ. ரதீஸ்
20 فنكلو

Page 10
2
雞
N
AYY 《། ༢༽ s། SAYYSK تكن35%.
LS S S SS YAS SSAS SSASSASSSSSSSASSJS SLLLL YS
s se re RYSK
4 ފިޢީޒު2 ކަޙަޕަޗްޙަ2
A 4 Star resort Consistin modern COImfortS OVerl00
of the Welligama Bay
All rooms with hot & Col. Television with cable connection, laundry facility, bar, rest
Swimming pool, outdoor & indoors Offroad safaris, snorkeling, and
Карра
Welligama,
Tel: O4 150201,
E-mail: ranjir
FaX 7
2 G Sيتمتع A L c A A A S A S L Yz L Y cSYSS S S S S S SASA AAS SS S SS SS SSAS SSAS SSA S0S0 S S S S S S S S S S
ܥܓܢܦܛܥܐ ܓܓܢ ̄ܐ ܒܓܓܢܐ ܓܓܢܐ
童
ពីព្រៃ
 
 
 

LS SLS S S S YSASSSLSLSLSSSSS SSSESSSSSASLSASSLLAASYSLSLSY0SLLL0SS
RDYA2 RSAKE res ژوبرو
ch Hotel
g 60 A/c rooms with all king the panoramic view protected by the reef.
lwater, private balcony, Telephone, 24 hour room service, aurant and Coffee shop.
ports and health service, Diving &
sailing are also available here.
"at Ota
Sri Lanka
"35555, 717953 iO2eureka, Ik 17953
s: RELIG KLA ALIGE ܒܪܝ L ScS S SL LS L SLLLSLSSSYzSSSSSSA SSSSSSASLSS LSASLSSYS SLSLS SLSLSLS S S S SLSLSLS SLSLSLS AAAAA SA AS S S
un 2000
魏
അ
|
競
R
R S
N
N
N
N R N
N N ܬ N
N R N
N N R
N N R
N
爵

Page 11
PapaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFa.
முகப்பிற்கோ
என்று
6T (&L
6T66)
6TDL என்று உண
熊 籍 籍 籍
籍
td
 

স্পন্সন্সল্স ள் முகவரி ...
D) . ாது .
மதமும் தமே
(86 IIT (LDT ...
O) ...
Л6u(5йD
பென்ற
ப்புறாவின்
மகிழ்வோம்!
கே ! TUI ஓர் AV
|T60 -
)

Page 12
கனியிடை ஏறிய
காய்ச்சுப் பாகிடை
நனி பசு பொழி தென்னை நல்கிய
இனியன என்பே5
தமிழை என்னுயிர் எ
பொதிகை மலைத்
முடியுடை மூவேந்த
பாரெங்கும் பூந்தென்றலா
பைந்தபு
புத்தாயிரத்திலும் புது
றோயலின் தமிழிலக்கிய
கலைவிழா
நல் வாழ்த்
"لاق في 56

ப சுளையும் ஏறிய சுவையும் யும் பாலும் குளி ரீள நீரும் ன் ட எனினும்
ண்பேன் கண்டீர்.
- பாவேந்தன் பாரதிதாசன்
நனில் பிறந்து ர் மடி தவழ்ந்து ய் புது மணம் வீசும் Bb, மையுடன் ஓங்க
மன்றம் வழங்கும் சிறக்க, தக்கள்.
2000
毅
উইিঞ্জ

Page 13
நயம் நயந்தவ
"தமிழுக்கு அமுதென்று பெய இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிரு
நல்லார் தாழ் தொட்டு நாம் ந
நயம் நன்மை பயப்பதற்கே.
எண்ணக் கருவறையின் வாச எட்டி திறந்து திரட்டிய ஆக் வண்ண படைப்புக்கள் அத்தனையும் சுமந்து வந்திட் நாம் சுமப்பதற்கல்ல நீவீர் சுவைப்பதற்கே !
தலைநகரில் தன்னிகளில்லா தமிழ்ப்பணி தழைத்தோங்க தவறுகளால் சுடப்பட்டும் - பி தன்னகத் திறமைகளை புடம் தவறா நீதிகாத்து தர்ம வழி நின்றிடுவோம் தரணியெங்கும் தமிழ் வாழ வி
ஒற்றுமை பலத்தால் விழா கா துணை நின்ற அனைவர்க்கு நன்றி பயக்கும் இவ்வேளை நிறைவான விழா சிறக்க இறைவன் அருள் வேண்டி :
“வீழ்வது நாமாயினும்
தீரா
ຫຼືຫຼົງ ຫຼື
 

ல் கதவுகளை கங்கள்
ட ‘தமிழ் நயம்’
றர்
போடவே
பழி செய்திடுவோம் - உறுதி
6007 h
அமைகின்றோம். வாழ்வது தமிழாகட்டும்"
தமிழ் தாகத்திற்கு தீர்வுகாண முனைந்த இதழாசிரியர்
பெ. செ. செந்துரண் துணை இதழாசிரியர்கள்
செ. கீர்த்தன்
யூ. எல். எம். ரெஷா
பூரீ. கஜேந்திரன்
ク
200 قليل

Page 14
With Best Co
fron
MWA/WCO A/
Importers d: all types of Elec
116/22, 1st C| Colomb
Tel: 447
ཆུ་
طاطلاقوقتtfiھ

mpliments
AFC VA/CAZ 5
Dealers in
2trical Goods
ross Street O 11
7485
2000

Page 15
பிரதம விருந்தினரின்
ஆண்டுகள் அறுபத்திரண்டை இனிே புத்தாயிரம் ஆண்டில் கலைவிழாக் கோலம் தமிழ் இலக்கிய மன்றத்துக்கு இந்த வாழ்த் மகிழ்கிறேன்.
இலக்கியம் மொழிக்கு மெருகூட்ட, பெ வழங்குகிறது. மொழியும் இலக்கியமும் அ6 தங்கியவையாகும். மொழி கலாசாரத்தையும்
தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கும் மேம்பாட் இலக்கிய மன்றம் நடாத்திவரும் கலைவிழாக் வழங்குகின்றன. கலை விழா என்கையில் ெ ஒன்றுகூடலாகாது. மொழியின் மேன்மைக் விருத்திக்கு உரமூட்டுகின்ற மற்றும் ப புத்துணர்வும் வழங்குகின்றதாக கலைவிழா நாடகம் எனும் முத்தமிழுக்கும் செழிப்பூட மன்ற நிகழ்ச்சிகள் அமைய வாழ்த்தி, இவ் வி ஒழுங்கமைப்புக் குழுவுக்குப் பாராட்டுதை
கொழும்பு றோயல் கல்லூரியின் தம் காலங்களிலும் அமிழ்தினும் இனிதாந் தமிழை வாழ்த்துகிறேன்.
ஓங்குக கலைப்பணி, வாழ்க தமிழ் ே
بالا و 5ts

வாழ்த்துச் செய்தி
த நிறைவு செய்த மகிழ்ச்சியில் இப் பூணும் கொழும்பு றோயல் கல்லூரியின் துச் செய்தியை வழங்குவதில் அகம்
மாழி இலக்கியத்துக்கு உயிர்த்துடிப்பு பற்றின் மேம்பாட்டுக்கு ஒன்றிலொன்று
பிரதிபலிக்கிறது.
ட்டுக்கும் றோயல் கல்லூரியின் தமிழ் *கள் மிகவும் காத்திரமான பங்களிப்பை வறுமனே களியாட்ட நோக்கத்துக்கான குக் கட்டியம் கூறுகின்ற, இலக்கிய மனிதகுலச் சிந்தனைக்குத் தீனியும் அமைதல் வேண்டும். இயல், இசை, ட்டும் வண்ணமாக தமிழ் இலக்கிய ழாவை ஒழுங்குசெய்து நடாத்திவரும் லயும் தெரிவிக்கிறேன்.
Sழ் இலக்கிய மன்றம் எதிர்வருங் மென்மேலும் சிறப்பிக்க வேண்டுமென
மொழி !
நா. செல்வக்குமாரன்
சட்ட பீடாதிபதி
கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்
N
| 2000

Page 16
ဒွိ
With Best CC
fro)
Glass Hous
Impoters, General Mercha
63, Dam Colomb Sri La
Tel: 43 Fax. 50
ཆུ་
sağ g"

impliments
e Traders
ints, Wholesale & Retail
Street Do 12 nka
7332 4983
2000

Page 17
/*
Message from
I am happy to contribute this messa on the occasion of celebrating the Kalai V. by the Tamil Literary Association of R
Everyone is anxious to find peace. inculcate aesthetic sense in the minds of students of Royal College are celebrat Literature, Drama and Music. Such an and to develop the personality and to pra
culture and traditions among the childre
I thane the teachers in charge and made to make this event a success. I am a and encouraged the students to perform
I wish everyone a pleasant evening.
இமிழ் ரீ

the Principal
ge to “Tamil Nayyam” to be published iha which is an annual event organized oyal College.
The only way to promote peace is to (he children, I am really happy that the ing the Tamil Day with activities in event will help to mould their character mote amareness and understanding the η ο ναγιοαν communities.
l the students for their untiring efforts ware that parents also have contributed better.
H. L. B. Gomes Principal Royal College
/////
(200 في

Page 18
স্ট্র
With Best C
frc
C. WAT
Colombo Central Suj
No. S-6, F Colom
Tel: 42
اطلاقی وتtfi$

ompliments
TUMAL
per Market Complex
First FIO'Or boO 1 1
1821
2000

Page 19
Vice Princip
On the Occasion of the a organized by the Tamil Literar Iam pleased to contribute this Nayam 2000”.
It is extremely important til themselves to every sphere to the future. Being a Cultural fes opportunity to the boys to sho to know of the talents of the O
Hence I take this oppo achievements of the Tamil Lite) 62 years and also I wish et endeavourS.
Stig y

als Message
Innual festival, “Kalai Vizha”, y Association of Royal College, message to the souvenir"Tamil
nat the students should expose become a complete citizen in stival the "Kalai Vizha" gives an W their talents as well as to get thers.
rtunity to congratulate the Cary Association during the past very success in their future
Mr. S. P. Sero, rate Vice-Principal
མཛོད་༽
2000 فقال
ク

Page 20
క్లు
With Best C
fro
MICRO NE
Cheaper Charges
Tamil, English Type Setting Gaguig C Print Out 67(65g & GasT(6535i Li. செய்பவர்களுக்கு விசேட
C3ܢܝ7*܀
ჯS>
● "" CD Rec Ş` ადვა) Sూ CD - CD Copying with 'S తో HDD - CD Copying wi
COMPUTER A. Blank CD’s Glass Filters / Scr. CD Lens Cleaners, Flop PC Cleanners, Key BC
289 1/1, F
Galle Road, Tel: 555143
Mobile: O7
اطلاقوقتtfi$

ompliments
ET SYSTEM
for Type Setting
annon Bubble Jet Colour Printer (S6) (Bib. G5T6osuustas Type Setting ட கழிவு வழங்கப்படும்.
Ording: 1 Blank CD Rs.200/-
h Blank CDRS. 300/-
SSSSSSSSSSSS
CCESSORIES: een Filters, Mouse with Pads, py Disks, Dust Covers, ards, Speakers, etc...
ịrst Floor
Colombo 6
Fax. 555143
8-6193O7
2000

Page 21
7
贏
S
Message from the
It gives me immense pleasure the 48th edition of “Tamil Nayam”
The Royal College Tamil Lite in 1938 andhas organized 47 succes they bring out all the talents hiddel
This year too has been no dif organizing yet another “Kalai Vizi good luck.
It is also my duty to congratul. in charge Mr. S. Ratnasabapathy fo and projecting the Royal Talents to
Keep up the good wor
št5ý j

盛
SQS
卧
づ。
ཁ
Assistant Principal
and joy to give this message for Souvenir.
:rary Association was established ssful “Kalai Vizhas”. By this event 1 among the Tamil students.
ference. The Association is busy
ha”. I wish them all success and
ate the association and the master r pulling this Kalai Vizha together
the outer world.
k boys.
Ranjith Senanayake Assistant Principal
aún 2000
ཛོད༽།
三ク

Page 22
With Best C
ήo
SHARP
Sharp Knit La
WHOLESALE DEALERS
92, 2nd Cr( Colom Sri La
Tel: 337433, 44 324935, O7
Fax: 0094.' E-mail: sharpG
ইষ্ট
"الفقر في 56
 
 
 

pmpliments
ine (Pte)Ltd.
IN KNITTED FABRIC
OSS Street bOO 11 anka
7434, 472886 '5-3390.58
1-4396.17
panlanka.net
a 2000

Page 23
பொறுப்பா பொண்மனத்தில்
ஆதியாய் உதித்த அன்புத் தமிழுக் கல்லூரி தமிழ் இலக்கிய மன்றம் இப்புத்த மேலான தமிழுக்கு விழாக்காணும் இள் மலரினுடாக உங்களோடு தொடர்பு மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
இன்று உங்கள் கண்களுக்கு 6 எம்மாணவர்களின் அரிய படைப்புக்களே ஒழுங்கமைப்பு, தலைமைத்துவம், ஆளு பண்புகளுக்குரிய சிறந்த இலக்கணங்கள்
எமது பாடசாலை மாணவர்கள் மட்டுமி மாணவர்களிடையேயும் தமிழிலுள்ள ஆர் போட்டிகளை எமது மன்றம் நடாத்தியுள் ஐயமில்லை.
இந்நேரத்தில் விழா நடாத்த கரம் தந் நலன் விரும்பிகள், பழைய மாணவர்கள் அதே நேரம் இம் முயற்சிகள் எதிர்காலத் இறைவனை வேண்டுகிறேன்.
اطلاقوؤtfi$
 

சிரியரின்
லிருந்து . A臀
கு வைரக்கிரீடம் சூட்டிய றோயல் ாயிரமாம் ஆண்டிலே நம் உயிரினும் வேளையில் "தமிழ் நயம் 2000" கொள்வதில் எல்லையில்லா
விருந்து தந்து கொண்டிருப்பது 1. எங்கள் கல்லூரி மாணவர்களின் நமை, ஒழுக்கம் போன்ற மாணவ
இதுவே.
lன்றி, கொழும்பு மாவட்ட பாடசாலை ாவத்தை வளர்க்கும் நோக்கில் பல ளது. இப்பணி தொடரும் என்பதில்
த அன்புமிகு அதிபர், ஆசிரியர்கள், பாவர்க்கும் மனமார்ந்த நன்றி கூறும் திலும் வெற்றி பெற எல்லாம் வல்ல
என்றும் அன்புடன் சி. இரத்தினசபாபதி
2000
ཛོད༽།
J

Page 24
With Best Co
fron
M. M. M.
(Specialist in Glasswal
Tel: 071-7
طالطانونیtf$

mpliments
AMUU EE
'e & Photo Albums)
29567
2000

Page 25
Message from Literary A
As Chairman of English College, I take pleasure in C congratulate the Tamil Liter,
Anniversary and also on the occ.
Our association which is hu
friendly hand towards our broth united, taking Royal and it's g and helping many Royalists t knowledgeable citizens of Sri I
success in the future.
இமிழ் தி
 

The English SSOciation N
Literary Association of Royal :ontributing this message to ary Association on the 62nd asion of the 48th “Kalai Vizha'.
undred and six years stretches a her association together, we stay eneration to the works of life
O become a better and more
anka. Our best wishes for your
Chairman
English Literary Association 2000
ཛོད༽
200
ク

Page 26
With Best C.
fro
Gamy Tradim
IMPORTERS OF GLASSWARE A
16, New Mc Colomb Sri La
Tel: 43 Fax: 38.
لاطلاقی وتtfi$

impliments
ty Company
AND GENERAL MERCHANTS
Or Street o 12 inka
361 2530
2000

Page 27
/*
Me Semior Sinh
There is no doubt that the Tamil towards the totality of Eastern Cultu
The Tamil Literary Society of Vizha” a festival which marks a spel
This society joining hands with as English Literary Association and the Literal and Cultural talents of Ol
It is common truth that there and Tamil cultures. Today Kalai Viz the important objectives of educati values of Hindu Culture. Today thi Only “Art” brings solace and sereni
Art has no barriers as caste, cr noble place as long as it safeguard Cultural and Aesthetic festival oft even more important that the child “oneness” in human beings through a Therefore more festivals like Kalai
I thank the organising commit their dedication in making this even
I hope all of us who are gathe true artistic values and join hands in
 

}ssage from the ala Literary Association
Literature has immensely contributed
JTS.
Royal College Annually holds “Kalai cial place in the school calendar.
other Literary oriented societies such Sinhala Literary Association inspires ur youngsters.
is much in common between Sinhala hafestival dedicating to realise one of on will highlight the finest aesthetic e world is full of chaos and turmoil. ly.
eed, race or religion. Art occupies its ls the rights of universal community his nature spread this message. It is "encome to understand the reality of
rt, thus appreciate each others' culture. Vizha should be promoted.
tee of Tamil Literary Association for t a grand success.
:red here today will be guided by the
friendship and integrity
D. S. Wanigasuriya Master-in-Charge
༄༽
برسے
2000 فأفنية

Page 28
严
With Best Co.
from
New Nara
Dealers in Spare Parts Pesad Goff, Audi, Peugeo,
默
ଝିଞ୍ଛ
இ ஆ இ
TOYOTA
251-10A, Sri Sang Colombo 10, Tel: 438
Res; Thalanga (Opp. Isu1 Battiran
مقالانکو فتtfi$
 

mpliments
da Motors
Beni, BMW. V.W. t and all Japanese Items
人
garaja Mawatha
Sri Lanka
3693
uma South
rupaya) nulla
2000

Page 29
+++++++++++++++++
“யாமறிந்த மொழிகளில் தமிழ்மொழி போ தமிழ்த் தாய்க்கு வைரக்கிரீடம் சூட்டினான் பா முன்னணி மன்றமான தமிழ் இலக்கிய மன்றம் கொண்டிருக்கும் இத்தருணத்தில், இம்மன்றத்தி "தமிழ் நயம்" ஊடாக உங்களைச் சந்திப்பதி
எம் மன்றம் எமது பாடசாலை மாணவர்க மாணவர்களின் திறமைகளையும் வளர்ப்பதில் போட்டிகளில் வேறு எந்தப் போட்டிகளும் காண எமது வெற்றிக்கு சிறு சான்று.
உயிரினும் மேலான எம் தமிழ்த் தாயைக் சிறு முயற்சியே இது. எமது இந்த சாதனையை ஆனாலும் இப்பெருமை எமக்கு மட்டும் உ கைகொடுக்கும் எமது பாடசாலை அதிபர், எம ஆதரவாய் நிற்கும் பழைய மாணவர்கள், ே
இன்று இந்தப் பெருமைக்கு வழிவகுத்தன.
எமது பாதையில் பல முட்களைக் கடந்து எம் பாதையில் இன்னும் கூடுதலான முட்க
வைக்கிறது; ஏற்பட்ட இரணத்தை மாற்றும் ஒ
நாம் வாழ்ந்தாலும், வீழ்ந்தாலும் தட
AqAuAuAuAuAqAuAqAuAqAuAqAuAuAqAuAqAu uuAqAu uuAqAu uqq
Stég
 

++++++++++++++++
ன்று இனிதாவது காணோம்' என்று அன்றே ரதி வைரவிழா கண்ட றோயல் கல்லூரியின் புத்தாயிரமாம் ஆண்டில் வீறு நடைபோட்டுக் ன் தலைவர் என்ற ரீதியில் 48ஆவது மலரான ல் உள்ளம் உவகையடைகிறது.
ளின் திறமைகளை மட்டுமன்றி பிற பாடசாலை பெரும்பங்கு வகிக்கின்றது. நாம் நடத்திய Tாத பெருமளவு மாணவர்கள் பங்குகொள்வது
கெளரவிக்கும் வகையில் நாம் மேற்கொள்ளும் நினைக்கும்போது பெருமையாகவே உள்ளது. ரியதல்ல. என்றும் எமக்கு உறுதுணையாக து பாடசாலை ஆசிரியர்கள், எமக்கு என்றும் பெற்றோர்கள் அனைவரது பங்களிப்புகளுமே
வந்தபோதும். இன்று உங்கள் கரகோஷங்களே ள் இருந்திருக்கக்கூடாதோ என்று எண்ண ளஷதமாகவும் இருக்கிறது.
மிழ் என்றும் வாழட்டும்.
சிமயூரன் தலைவர்
uAqAu uuAAuAAuAuqAuAuA uuAqAu uuAuAuAuAuAuAuAqAuAuAAS
2000

Page 30
With Best C
SAL
65, Dau Color
Tel: 4 Fax: 4
الاقلا وه5t

Compliments
01ገበ
AAMS
m Street mbo 12
35.509 34401
a 2000

Page 31
t
3.
செயலாளர் சிற்பங்களிலி
ஆதிகள் அல்ல என்றிடினும் க
காரண ஆயிரம் ஆயிரம்
தொலைந்த பின் கரைகின்ற கதைபேசி எங்கள்
மரபுகளையும் பண்பாடுகளையும் தனித்து கல்லூரியில், தமிழ் இலக்கிய மன்றத்தின் 2000"ல் பிரசவித்து உங்கள் கரங்களில் சந்திப்பதில் பேருவகை அடைகிறோம்.
"பாரெங்கும் பரவட்டும் பைந்தமிழ்” எ அன்னைக்கு வெகுசிறப்பாக சூட்டப்பட்டது போட்டிகள் கட்டியம் கூறியது. அதில் பங் அவர்களுக்கு வழிகாட்டிய வேற்றுபாடசாை உரித்தாகட்டும்.
தடைகள் எம்மை சிறைப்படுத்திய போதெ அதிபர், ஆசிரியப் பெருந்தகைகள், ப ஆகியோருக்கு எமது உள்ளங் கனிந்த நன் தமிழ் அன்னையால் எமக்களிக்கப்பட்ட மகிழ்வுறச் செய்யும் இவ் வேளையில், எ அனைவரதும் ஆசிகள் என்றென்றும் எமக்கு வழிதொடர வகுத்தவர்களின் வழியி சகத்திரத்திலும் சரித்திரம் படைக்கும் என்ப புதைத்தாலும் எரித்தாலும் தாயே - தமிழே
உனக்
இமிழ் நீ"
 

சிந்தனைச்
வங்களாக தன்னகத்தே கொண்ட றோயல் 62வது வருட நிறைவில் "கலைவிழா தவழும் தமிழ்நயத்தினூடாக உங்களை
னும் எமது மகுடம் இம்முறையும் தமிழ்
என்பதற்கு எமது மாணவர்திறன்கான் பகுபற்றிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் லை ஆசிரியர்களுக்கும் எமது நன்றிகள்
ல்லாம் அந்தக் கூண்டுகளை தகர்த்தெறிந்த ழைய மாணவர்கள், செயற்குழுவினர் ாறிகள்.
ஆற்றல்களை உங்கள் முன் சமர்ப்பித்து மது பயணம் தொடர தமிழ்நெஞ்சங்கள் ந இருக்கும் என நம்புகிறோம். ல் தொடரும் எம்பணி இந்தப் புதிய தில் எள்ளளவும் சந்தேகமில்லை.
முளைப்போம்! உயிர்ப்போம்! நீயிருக்கும் வரை ாக நாம்!
வணக்கம்.
நவரட்ண சங்கீத் கண்ணா தேவராஜ் யோகேந்திரன் இணை செயலாளர்கள் தமிழ் இலக்கிய மன்றம
ཛོད༽།
三ク
a 200

Page 32
స్ట్
With Best
TKT ASS
Distillers do Expor
F/117, PEC COLO
Phone: 3315
Fax: E-maill: tk
( g

Compliments
on
OCIATES
ters of Essential Oils
) PLES PARK
MBO 11
53,074-7 16865
436629
Oeureka.lk
羡
《།
3.
a 2000

Page 33
缀
Rimgal
Ta Literary A
Office Bea
Presi Mr. H. L.
Senior Vice-President Mr. S. Ratnasabapathy
Student C
S. Ma
Joint Sec
N. Shangeethkanna
TγραSιιγeγ. N. C. Clint
Edi
P. S. Se
Sub-E
S. Geerthan U. L. M.
Committee
S. Karthick M. Nes
M. Sajith J. Arun
J. Rajiv i K. Si
P. Senthilkumaran
ܓ
ຫຼືຫຼົງ 4
 

La llege mil SSociation
preporS 2000
dent B. Gomes
Vice-President Mir. R. Rajasooryar
hairman
yuran
retaries
T. Yogendran
ASSt. TreaSurero S. Nimalshan
Ojo Anthuran
ditorS . Resha S. Kajendran
Members
jeevan M.Amsaraj Prashad S. Siddharth jjith B. Kandeban
K. M. A. Radeesh
ཛོད༽།
ク
| in 200

Page 34
LLLLLS SS SS SSAASSSSSSSSSSSSSASSSSSASASAS ShSSJSASSSLS SSS K
R 59gچو e Y
3. s
S
|
சந்தமற்ற
தங்கத் த தாங்கி தன்னிகரி
救
羲
9
600
குமு
D
6)
ܬ
ஜனவரி 1,
உங்க
"வீழ்வது நாமாயினும்
{N%;
A S3
L JYS S L S LS S S Y S S S S S S A S Yz S TS S S S S S LS S SSJ S TS TS S ST TSTTY STA S T STS
*" ܓܓܢܐ ܓܓܢܛܥܐ ܥܓܠܐ
s
Stig

2. උද්
S =^^\s७॥ 23 LLLLSLLLSLcS S S SSSYSSSSLLLLLSAAASSSAAS S A G ASJSJSAAASSSAS SLSLSASSASSASAS LSLSS SS ST SLSS S SYS S S S SL
ப்போன
தமிழை
நட்டிலேற்றி டும் நெஞ்சங்களின்
-
霍 -
ல்லா ஒன்றியம்
raises úb
L
L
T
கு
ib
ULU
ல
2001 முதல்
ளூக்காக !
வாழ்வது தமிழாகட்டும்"
R
ܐܠ
Redia! AGA . ܦ L0 cc LSzLSSLSSSSSS E SSSSLSLSLSLS S L cT S S LSLAA AAA S S S LSS TA A cc TT AA SAAA cTTS T T c AeS
"ఆక్కై ܓܓܢܢܐ ܦܓܓܢܛܥܐ ܓܓܪܢܘܬܐ جخچASSA

Page 35
000Z SÈTE (VETs-EKOI-I-TO
|-シNo.kmsaeシ!!!!!!!|×*)*劑シ km 2)2Z)2Z)2Z)2Z);z;贰
圈
 
 
 

ouļļļeS (W ‘ųSəəpe}} \7 'W X oueJeun)|||ųļuəS ‘a ‘ueqəpuey, og
‘ųỊns : » ‘A|[e}} . L'eųļueųppỊS ’S ‘peųseua unus of oueus|nuuļN ’S ‘seuesuuv (WN ‘ue^əəsesəN ’W sysoļųļuey! 'S :
(ļuepļSoud 001/\u0ļuəS) Áųļedeqeseuses os ou W '(/(Jeļə100S) uelpuɔ60,\, L '(/(Jeļə ɲɔɔS) euue){u}ɔɔɓueųS ‘N '(\u0pļSoud) səuoĐog ’T ‘H ‘JW '(ueuseųO
ļuƏpnļS) ueunẤeW 'S '(Nonseəu L) ļu||O (O ‘N ‘(IOļļpā) ueunųļuƏS ’S ‘a ‘(ļuepļsala 001/\) Jesuoose{e}} (}) (isN :
(H-T) 6uļpueĮS
(±
7) pəļeəS

Page 36


Page 37
BEST WISHES FROM
APCO PHARMA
Dealers in Phi
WRFA Bes: C
fro
TRADE
185, SECOND C PETTAH, CC
PHONE:
(Specialist in Ready-made
الفقر وهو

CY & GROCERY
armaceuticalS
10, Pannananda Ma Watha Colombo 15
Te: 526262
ompliments
Pin
LINK
ROSS STREET )LOMBO 11
430192
Garments & Cosmetics)
a 2000

Page 38
With Best Com
Chandras Co.
405, Galle Road, We
Local/ E-mail, Fox
Photoc Lamin Bindin, Statior
Tel: -O1-507619, 5511
With the Cor.
A.
Well-w
K. SH (II
stfiý F"

pliments from
rm nm u nication
lwatta, Colombo 6
IDD CGTIS
Internet Services
Ору ating
3. ery items
38,074-518747/48
mpliments of
wisher
LAVIN H)
a 2000

Page 39
With Comp
HARI CLEAR
Custons H
Super Paradise Super Market 124/2B2, Keyzer Street
Colombo 11, Sri Lanka
露
(Wits fe
DAHANASA
GENERAL PAPE Dealers in Waste Papers, C
Telephone : 432851 Fax : 344.722
இமிழ் நீ"

liments from
ING AGENCY
'ouse Agent
Tel : 332819, 3384.54 Mobile : O71-750236 Res : 718262, 725874
και έOM/ία βες
LAN & CO.
R MERCHANTS ff-cut Papers 8: Stationers
No. 11 Mayuri Lane Colombo 11
a 2000

Page 40
With BeS
ീeീശ്ലേ,
A/
Zഗ്ഗ
Specialist in Wedding Sarees, Blo
7D, Sinsapa Road, (Orchard Sh
Tel: 59
\Cحہ
New City
Dealers in Sri Lanka Produ
211, Old Moor Street Colombo 12
الأول وه5t

Wishes
ശ്ര
USe Materials & Shalwar Kameez
hopping Complex), Colombo 6
4698
Impliments of
SPICE
TRA DERS
ce & Commission Agents
Tel: 334683 4454.71
a 2000
美

Page 41
蟹
%a Ae
AMOWAA
Importers & Wholesale Dea
for Pugoda Textiles
134, 2nd C Color
Te: 3
With Be
CEAE
Wholesalers in Costume Toys, Sun Glas.
S-40, 2nd Floor Colombo Central Super Mark Reclamation Road Colombo 11
stöý F"

η/
777/LS
tlers Authorised Distributors & Veyangoda Textiles
2ross Street mbO 11
326090
St Wishes
SSON
2 Jewellery, Fancy Items, Ses & Importers
et Complex
Tel : O1-439519 Fax : 01-448329
ús 2000

Page 42
With the Con
A. AMB F
Exclusive Collection of Sarees,
Orchord Shopp (Opp. Savoy 7/5, Golle Rodd, Well
% Az %
Sonett
Wholesale and Retail Dealers in Ele
Favourite Su 128-1/1, H5. Keyzer ! CO/OMDb
Telephones Mobiles OZј
"لو فوهة

Bridal Lace & Dress Materials
ing Complex / Cinemo) OWOtto, Colombo 6
)77-367247
Ζεβαεβοκα
Traders
ctronic Items & Fancy Goods etc.
per Market
Street Do 1.
ー?TIー4 7-597O4
2000
隱翼

Page 43
With the Com
XAVIER
Dealers in Japanese
Spare Parts and
251/15 A, Sri Sangaraja Te: 3
Vickiy
251/17B, Sri Sangaraja Maw,
Te: 3
24 ޣިއީޒު2 ހައިޕޯޗުހަޙަ
جسمبر
| ANNA INTERNATI(
214/5, Messe Colom
Telephone
5
$மிழ் நி"

pliments from
STORES
an, Bus, Lorry, Trucks Scrap Materials
Mawatha, Colombo 10 34745
Motors
atha, Colombo 10, Sri Lanka 34751
DNAL (PVT) LTD.
enger Street b o I12
a : 436 O 63
2000

Page 44
With the Con
J. P. P. Tra
Dealers in Sheet Glass, Mi Aluminium Fittings &
63A, Prince Street Colombo 11
露
With the Col
of
9/e/aea/e
Dispensing Chemists,
No. 222, Galle Road, W
Tel: 583957, 5937
اطلاقی وتوtfھ

pliments of
de Centre
Tror, Hardboard, Plywood,
Hardware Items etc.
Telephone 446 O59
->
ܢ .
Impliments
Druggists & Grocers
lellavatte, Colombo 6
61, Fax 503948
隱 . ¬ 7
C
2000

Page 45
With the CO,
New Fem
All kinds of textile Cosmetic, Ba
272, Gal Bambalapitiya Colom
Te1: 59
With the Con
രശ്നdeർ
Tea Mer
189, Old Moor Str Te: 43384
الفور و56

mpliments of
|imah Tex
s, Gift, Eversilver by items etc.
(le Road a Govt. Flats, hbO 4
94.756
impliments of
6ിatർലമ
Chants
eet, Colombo 12 8, 449914
a 2000

Page 46
MWW BEST COM
Star Lanka
188/4A, Keyzer Stree Phone: 4498
Specia All Kinds of Sarees,
With the Con
A Well
Nima
Year
الفكر و 86

PMENTS FROM
(Pvt) Ltd.
t, Pettah, Colombo 11 $83,336557
list in Shalwar 8t Shararas
impliments of
-wisher
lshan
13
a 2000
爵

Page 47
With BeS
W. R. INTER
Importers of Read
14l/l, Ma Main S Colom|
Tel: 34
With the CO
Oj
R & R
132/6A, Jumm Maligawatte, Color
Tel:(94-1 Mobile: O7
طلاقی وتtfi$

Wishes
MATWOMAZ
/made Garments
in Plaza treet OO lil
3807
impliments
Impex
a Masjid Road mbo 10, Sri Lanka
683572 7-387.329
a 2000

Page 48
With the Co
of
372, OLD MOOR STREET COLOMBO 12
With the Compliment of
Phone: 4332.30
اطلاقوؤtfi$

mpliments
TEL: 437651
434046
隱翼 籃藝 艇 圭
e* etP
368, Old Moor Street Colombo 12
隱翼
2000

Page 49
Asian Tri
Paper Merchal Manufacturers O Cake Boxes
81 1/4, Ashika Building Prince Street Colombo 11 Tel: 326741
33.1440
fe
Mr. & Mrs.
انقلاووtfig$

ading Co.
hts & Stationers f Wedding Cards
& Wrappers
ShoWroom:
MCCALLUMS BUILDING No. 7, Keerthi Lane (of Maliban Street) Colombo 11
Fax. 326741
Cereplfreegés
ෙ2
Rajaratnam
a 2000

Page 50
With Best Comp
Curtain
DealerS in Curtain Materia
IOO, Main Stree, Te/: 32,
We undertake Cu
DRCSS
Dealer Fashionable Readymade
216-B, Main Stree Tel: 328
fashian (65me
الاطلاقوؤtfi$

liments from
Centre
ls & Household Linens
t, Colombo II 3O64
rtain Tailoring
54omená /
POINT
S in GarmentS &FOOfWear
2t, Colombo 11 3714
zi im štule
2000

Page 51
With Best
PEARL
DISTRIBUTORS FOR F
No. 145 Keyzer Street Colombo 11 Sri Lanka
With Be
Jayanth
importers. VOeSaler
134, Keyzer Street Colombo 11 Sri Lanka
蠶
StÁg Þ

Compliments
TEXTILE
PEARL BRAND LUNGIES
Tel : 44.6836 326056 Fax : 43O295 326056
:St Wishes
í TexÉíle
s & Commission Agents
Phone 327937 434566
át 2000

Page 52
With Best Com
Ouality Offset Printers & Computer Plate de Positive Processing, Binding
98 A, VTVEKANANDA
TEL: 34
TELE FAX: C
With the Best (
of
S. H. MEERA. SAHE
IMPORTER5, EXPORTEKS, TEA
31/ 17, Old M Colombo 12. Telephone : 433 FaX: 94-1
الفقر وهو

liments from
Printerss
Typesetters, Scanning, Planning, & Manufacturing of Exercise Books
HILL COLOMBO 13
4046 74-614153 Aہے۔محصــــــــــــــــــــــ
Dompliments གསོལ། ། ། །
3 & CO. (PVT) LTD. \ & GENERAL MERCHANTS
soor Street Sri Lanka 193 / 4331.56 -433 193
a 2000

Page 53
Best Compliments
Mr. R. Easvar
B.Sc. (Cey), Dip, in E
BIOLOGY TEAC (Colombo Hindu Co
SANGAM — Wellawatta
LOTUSSE – Kotahena
Personal Biology Class - 69 We
米
米
米
With he 3es C
Brilliant F.
Specialists in Aluminium Fabrica Sliding door, Curtains, Partiti Pantry Cupboards, Wiring and
Mobile : O7
“YOUR RECQUIREMEN
- -
علاطلاقی وتوtf$

"athasann
d.
HER llege)
W. A. Silva Mawatha llawatta, Colombo 6 : O74-51242.5
omplimens of
abrication
ation, Casement, Shop front, On, Louver, Roller Shutter, all kind of Aluminium Works.
7-304746
IT IS OUR SERVICE"
2000

Page 54
With the Besi
C
Akr;
Importers, Exporters, Mill
No. 219 1/3 Old Moor Street Colombo 12
With Best Cor
(IC
ISMAIL COMB
Commission All Sri Lan
199, OLD MOORST
TELEPHONE:
MOBILE: C
اقر وهtة

Compliments
f
9
S
ers and General Merchants
Tel : 473854 Fax : 94-01-473855 Mobile : O77 3064.92
mpliments from
>CL
INES LIMITED
Agents for ca. Produces
REET, COLOMBO 12 436319, 341713 72-813800

Page 55
With Best Comy
TH/E FA/R/C
FOR EXC CURTAIN FABRIC HOUSEHO
158, 1st Cross Str. Tel: 430285
(With f3eat 6
fo
Dicksons
IMPORTERS, PAPER MERI DEALERS IN OFFICE
No : 16, Mayuri La
Tel: 343568, 347577, 34 Fax : 0094.
اطلاقی وتtfi$

pliments from
S (PVT) LTD LUSIVE
SUPHOLSTERY
D LNEN
eet, Colombo 11 PaX: 32.7263
ompliments
Limited
CHANTS & STATIONERS, ; REQUIREMENTS
ne, Colombo 11
4802, 432285, 324919
- 344802
a 2000

Page 56
9/6/6 Ae 6
Seyed Moha
Dealers in Goldsmith's
195 Main Street, Col
Phone:
With the Co.
o.
VIS
Ouick Photos and (
22 - 1/12, Wolfendha Tel: 338226 HOt Li
الفقر في 56

lmed & Co.
Tools, Silver and Gems
lombo 11. Sri Lanka 329214
» m2 plínments
ST
Colour Laboratory
1 Street, Colombo 13 line Fax. 337.309
a 2000

Page 57
அக்கரைப்பற்றில் தரமாக நம்பிக்கையா6
P.T.M. Gargo
அனைத்தம் சிறந்த
வடிவமைப்பில் உலகப் பிர பாரம்பரியத்தோடு அசல் 2
PTM. இன் நகைகள் அணியுங்
நிலைத்து நிற்கும் மகிழ்ச்சியையும்
நங்கையரின் தங்கத் தா உணர்ந்திருக்கு
உங்கள் விழாக் காலத்தையும் உலாக்
இல, 4, பிர
அக்கரை இல. 063-78
இமிழ் நீ"
 

毅
ன தங்க நகைகளுக்கு ன நகைமாளிகை
ல்ட் ஹவுஸ்
சித்தி பெற்ற சிங்கப்பூர்நாட்டின் 2 கரட்டில் கிடைக்கின்றன.
கள்
மதிப்பையும் பெறுங்கள்.
கத்தை மிக நட்பமாக ம் ΡΤ. M.
கோலத்தையும், பொற்காலமாக்குகிறது.
தான வீதி
ப்பற்று 490 / 77434
উইিঞ্জ
d 2000

Page 58
With Best
Jaya Nithiyaka
MAKERS OF
GOLDJE
(
69, Sea Stree PhOne: 436
Stig g

Compliments
alyani Jewelers
GENUINE 22CT WELLERIES
3.
it, Colombo 11 923, 336645
و200 فيتنا

Page 59
With Best Con
from
MA ''|
Visit us for all your Sc,
61, LORERSZ COLOME
"كور في 56
 

pliments
RA
hool Stationeries
ROAD
毅
ঔষ্ট্র
2000

Page 60
With Best C
SUJSVL A GC
Plaza C 22 CT Fin 35/6, (Insid Wella Watte Te|I|: 5
சுசிலா கோ 35/6, காலி வீதி, வெள் தொலைே
Stég *
 

༈ Compliments
O772
) D AOUSE
Zomplex e Jewellery e) Galle Road Colombo 6
94.790
ல்ட் ஹவுஸ் ாளவத்தை, கொழும்பு 6 J明:594790
و200 في

Page 61
With Best Co.
From
So much
ShoWrO
1 & 17 Hi|| Stre Tel: 732
108A, High Level Ro Tel: O74-3
152, High Level R. Tel: 829
40, D. S. Senanayake
Tel: 67
24, Hyde Park Cor Tel: O75-3
"كان فوهة
 

Impliments
CNCRNG
fo C/nooSe ...
O77S.
et, Dehiwala 492
ad, Maharagama O4O66
)ad, Nugegoda 1955
MaWatha, Borella 211
ner, Colombo 2 34999
இ
鬆
2000

Page 62
露
With the Bes
A Well,
Dr. T.
ইষ্ট
الأولاً وt6ة

t Compliments
-Wisher
Ranjan
懿
Iúi 20l)

Page 63
魏
戀 -
With Best Con
NOBLES WEA
Head Of No. 26, Ander Colombo 5, S
Tel: 595826,27 Fax: 94-1-5
Factor Henegama, Po Horan:
Tel: 94-1-034 Fax: 94-1-034
الاكاو فوهة
 

Impliments
R (PVT) LTD.
ice: Son Road ri Lanka
28.29.30 88687
V." kunuwita
al
-62396 4-62384
「磷
2000

Page 64
With Best
MALILIKA
Ladies de Gents Tail
Specialists in Mak
Making Caps, TShi
444, Galle R
Phone
btfig '''

Compliments
TALOARS
ors, Dealers in Textiles Iing School Uniforms
and
its and Screen Printing
load, Kollupitiya
2: 576,362
un 2000

Page 65
༈།
羲
With Best C
froj
Oceon T.
GENERAL HARDW/
Importers & Stockists Suppliers of Marine
376, OLD MO COLOM
Tel: 436876 / 43 Fax. O74
الاقاً و56
 

毅
pmpliments
2aoing Co.
ARE MERCHANTS
of Factory Required 2 & Engine Stores
OR STREET BO 12
8155 / 459647 6184.19
to 2000

Page 66
慧
ഗ് ഗിഗ്ഗ്
F. E. C. A. R. E.
DELMEGE MED
A SUBSIDIARY OF DELME
REPUTED MANUFACTUR
Radiology
ICU & Theat|
OB/GYN
Cardiology
Physiothera
Laboratory
Clinical E
Home Thera
industrial N lmplants – Opthalmic, Ort
101, VINAYALAN P.O. E.
COLOMBO
ຫຼືຫຼົງ ?
 

ICAL (PVT) LTD.
GE FORSYTH & CO., LTD.
ERS REPRESENTED FOR
Equipment re. Equipment Equipment
Equipment by Equipment
Equipment quipment by Equipment Microscopes nopaedic and Heart Valves
KARA MAVVATHA
OX 45 0, SRI LANKA
gű 2000
།

Page 67
魏藝
Wii
廿k Compli, of
A WELL-W
Anthony John (Old bo A/L Math
Best Compli
COLLEGE OF BUS AND MARKETING
CLASSES FOR LONDON AN ir
Accounting, Business Studie Biology, Chemistry, Ph. By experienc
No. 6, WADYA FR TEL O -
الدور فوهة

2
Mewnfý
VISHER
y of Royal Coloege) S Batch
ments from
SNESS STUDIES
INTERNATIONAL
D SRI LANKAN A/L & O/L
s, Economics, Commerce, sics and Mathematics ed Teachers
DAD, DEHWALA 72.2878
a 2000

Page 68
W@II Va
fe
A. M.
137, New B Colol
With the CO
New Kalya
නිව් කලින්‍යයාණි
95 SEA STREET
COLOMBO 11
ຫຼືຫຼັງ ?

FAWZI
Iullers Road
mbo 4
mpliments of
AA
JEWELLERY MART
நியூ கல்யாணி
Phone: 422912 325343

Page 69
With best corn
from
(Λanahini
Dealers of guaranteed Sov
No. 72, Sea Street, Colombo - 11.
With best cor
from
NADARAJA 8
(Dealers in Vegetable See
No. 36, Kandy Road Nuwara-Eliya
لالاقوtfig$

pliments
JeWellers
rereign Gold Jewellery
Phone: 449547
npliments
OOMPANY
ds & Agro Chemicals)
Te: 052-22801
2009

Page 70
With best c
fra
DEE
Upholstering چچ
Hoodmaki چلچ
*(
331, Havelock R
Tel: 503506, 5
With best c{
frc
S. Muthiah
Importers of Vegetable, Sprayers Water Pum
68, Kandy Roac Tel: 052-22322
露
$மிழ் நீ"

ompliments
72
ENS
g Cushioning
oad, Colombo 6
0.5679, 58.5626
ompliments
8. Company
Seeds, Agro Chemicals,
ps and Spare Parts
l, Nuwara Eliya
Fax: 052-34124
隱霧
a 2000

Page 71
ఫ్ట్ ప్లే
ހަސީ N
88, 1st Cross Street Colombo 11
WITH THE BEST CC
SPARK ELECT
IMPORTERS AND DEALERS IN RADIC
Shop No. 16, Shopping Arcade
With BeSt,
( SHA
SAHARAK MINTERNA 77
Exporters of Sharkfins
23, First Cross Street Colombo 11 Sri Lanka
اطلاق ہوتtf$

MPLIMENTs of
LE LANKA RONICS AGENCY
), VIDEO AND TV SPARE PARTS
Tel : 336880 440 133 44O134 Fax : 4401 35
Wishes
RK)
ONAL (PVT) 17D, and other Seafoods
Tel : 440.133,440 134 Fax : 440 135
Hotline : 077-328743
隱
200

Page 72
ീ% ശ്ര 6ലുg
UNIKEN IL
51, Sri Sangaraja Ma\ Tel: O094-1-436341, 4 E-mail: unikenG)sitine
U
NI
K
E
N
importers, Supp Industrial Chemicals, We Acids and at Dealers in spe
With (Best Co
G.C.E
Maths - Science Commerce English Tamil Social
BRILLIANT 136, SANGAMI COLO
Te: 3
bifig, '5'

്ഞുശ്രൂ
ANKA LTD.
Mwatha, Colombo 10, Sri Lanka 5.9747 Fax. O094-1-436341 t. Ik
tiers 8: Dealers of hter treatment Chemicals, lied products. ciality Chemical
Impliments from
... (O/L)
S. Suntharallingam K. K. Udayakumar N. R. K. Rajan J. P. Sukumaran R. Nanthini A. Balasundaram
INSTITUTE THA MAWATHA MBO 13 34.7728
200 میل

Page 73
ଦୁଷ୍ଟି
With Best C
MB
Mab, With O
IMPORTERS-DEALERS IN
TOYS AND FANC
S/47, 2nd Floor, Colomb Reclamation Road, C.
Tel: 451388, 337575, 343
E-mail: mbs.(
انقلاووtfig$

ompliments
on Bros
IMITATION JEWELLERY
Y GOODS ETC.
O Central Super Market, olombo 11, Sri Lanka
501 Fax: (941) 440865 displankalk
to 2000
ঔষ্ট্র

Page 74
藻
魏
With Best C
ή
69GEN | BLUE GATE
No. 666, ( Colom
Phone: 503 (
Fax. 5033
E-mail: blue
Stig y

Compliments
J772
ERnL
Galle Road
055, 589794 38, 447749 agate(a).slt.lk
riúil 2001,

Page 75
With Best Cor
from
K ථූද Ke
GOWR GR
All Grocery Ite
୫ Ke ථූද CK}
No. 41, Supe Maligaw Colomb
Te: 344
"كان مؤقتة
 

impliments
OCERES
ns available
er Market "atta O 1 O
513
戮
懿
I 2000

Page 76
With Best
CONTRACTORS & DEALE
5, Kuma K
Te: O8-2229 Fax: 0.
 

Compliments
ERS IN ELECTRICAL GOODS
چچ
|ra Velediya andy
13, 08-234573 3-234573
ajú 2009

Page 77
Tamil Literal Past Student Chair
Year
1958
1974 1982/83 1983/84 1984/85
1985/86
1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94. 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/OO
Student Chairman
C. V Wignesvaran T. Premakumar S. Sivapiriyan V. Amandan T. Paraneetharan
N. Ratnasiva
W. Sivaharan
S. S. Mohan S. Pirabahar T. Soumyrajah W. Udayashankar P Gigitharn N. Kumarakulsingham E. G. J. Vethanayaga Y. Manoharan S. Niluckshan K. Ramanaharan G. S. Sethukavalar S. BaVa
T. Sarvana
ຫຼືຫຼົງ
 
 

y Association
men and Secretaries
Secretary
S. Jayendran A. S. Sabaratnam, V. Anandan M. Sridharan, S. Sutharshan P. Sėlvarajah S. Sivakumaran
R. Niranchanan D. Richard, A. Anura
A. Swaminathan M. Manivannan J. Devashankar, G. Amuthan E. G. J. Vethanayagam . m Y. Muhunthan
K. Nareshkumar
Y. Arunan L. Jayanthan P. Thiruvarangan, S. Sutharshan B. Yamunaharan R. Rathisan, S. S. Kirubananthan
ཛོད༽།
ク
2000 ظهور

Page 78
ܢܠ
Tamil Literar
1992 Naresh
1993
1994 S. Ara
1995 Zihara.
1996 C. I. A
1997 Vaseek
1998 Rumy
1999 R. Bra
றோயல் கல்லூரி தமிழ் இலக்கிய மன்ற துரதிஷ்டவசமாக சகல விபரங்களும் எ
விபரம் அறிந்தவர்கள் அவற்றை த கொள்கின்றோம்.
தமிழ்
 

hkumar, Satheeshkumar
Vinthan
niz
zziyan
Karall
(maVinayagan
ம் 1938இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போதிலும்
ம்மிடம் வைப்பில் இல்லை.
ந்துதவுமாறு பணிவுடன் வேண்டிக்
التي
鼬纳

Page 79
στη γη γη γη γη γη στη γη மெய்யாக வாழ் எது நாகரீகம்
மூத்த நாகரிகம் ஒன்றின் சொந்தக்காரர்க காப்பா நாகரிகத்தின் பல கண்டுபிடிப்புக்கள் திரா6 காட்டும் பல அரிய பொக்கிஷங்களைக் கொண்டு உள்ள பல மூத்த நாகரிகங்களில் சிறப்புற்று எழுதப்பட்டுள்ளது. திராவிட நாகரிகத்தின் சிறப்பு போல் போன்ற வெள்ளைக்காரப் பெரியோ கலாசாரத்தையும் பற்றி ஆராய்ந்து அதில் ஆழப்பத் ானுயர, வாய்முட்ட புகழும் எமது நாகரிகம் இன்
ாவது யோசித்துப்பார்க்கிறோமா?
"பண்டுடையார் பட்டுண்டு உலகம்” என்ப சமூகத்தில் மதிக்கப்படுகிறார்களா? பண்பா ற்களுக்குமே சரியான விளக்கம் தெரியாது கு ந்திய சஞ்சிகைகளில் ஒன்றான “மன்றம்" என் அவர்கள் குறிப்பிடும்போது இதற்கொரு சுருக்கம விளக்கம் ஒன்றைத் தந்துள்ளார். கலாசாரம் எ பகைப்படும் எனவும் அதில் பண்பாடு என்பது "உ ான்பது புறநடத்தைக் கோலங்கள் எனவும் குறிப்பிட
உளநடத்தை என்பது ஒழுக்கம் சார்ந்தது நே பகிர்ந்துண்ணல் போன்ற பண்புகள் அதன் பாற் பண்புகள் காணப்பட்டன. "ஒழுக்கம் உயிரினும் உடையார்” என்ற நிலை இருந்தது. ஒழுக்கம்த இருந்தது. இன்று இந்த ஒழுக்கத்தை யாரும் தேடு னைய எல்லா வழியையும் கையாள்கின்றோம். 6 சிந்தித்துப் பாருங்கள் "குறுக்கு வழியில் வாழ்க்ை ாமும் குருடரோடு குருடராய் உருண்டு, புரண்ட
SASAAuAuAAquAAuAAuAuAAuAAAA Auq
Stög ý'
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************** Persersersers 3۔سی۔۔حسرT jGUITTT5g
மா. கணபதிப்பிள்ளை B. A. (Econ) Special,
Dip. in Edu., P.G. Dem, S.L.P.S. Gr I பிரிவுத் தலைவர் - றோயல் கல்லூரி
ள் நாங்கள் என்கிறோம். மொகஞ்சதாரோபிடர் இனம் செழிப்புற்று இருந்ததை எடுத்துக் ள்ளது என்று விளக்கப்படுகின்றது. உலகில் விளங்கியது திராவிட நாகரிகம் என்று க்கண்டு வியப்படைந்தல்லவா வீரமாமுனிவர், ர்களே மெய்மறந்து எமது மொழியையும் நிந்தனர் என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இவ்வாறு ாறு என்ன நிலையில் உள்ளது அதைப் பற்றி
து தொல்காப்பியம் பண்புடையார் இன்று எம் டு, நாகரீகம், கலாசாரம் என்ற மூன்று ழம்பி நிற்கின்றோம். 1950 களின் பிற்பகுதியில் ற பத்திரிகையில் திரு.இரா.நெடுஞ்செழியன் ான ஆனால் எல்லோருக்கும் விளங்கத்தக்க ன்பது பண்பாடு, நாகரீகம் என்று இரண்டு ள நடத்தைக்கோலங்கள்” எனவும், நாகரிகம் ப்பட்டுள்ளது.
ர்மை, கண்ணியம், விட்டுக்கொடுப்பு, இரக்கம், பட்டது. எமது சொந்த இனத்தில் இத்தகைய ஒம்பப்பட்டது" "ஒழுக்கம் உடையார் எல்லாம் ான் விழுப்பம் தரும் ஒரே வழி என்ற நிலை வார் இல்லை. உயர்வுக்கு ஒழுக்கத்தைத்தவிர ங்கே எங்கள் நாகரிகம்? சற்று நிதானித்துச் 5 தேடிடும் குருட்டு உலகமாக" மாறிவிட்டோம் பின் ஏதோ ஒரு இடத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பின்
AAqAuAuAqAuAqAuAqAAAuA AAAA AAAAAuAuAAAAS a 2000

Page 80
paraparaparrararaparaparrarara
வேதாந்த்தமும் சித்தாந்த்தமும் பேசுகின்றே கொள்ளாத நாம் கிடைத்த விளைவின் பி
நடத்துகின்றோம். எப்படி இருக்கிறது எமது வ
ஒழுக்கத்தின் பாற்பட்டதையே நாம் பிறந்ததுதான் சட்டங்கள். மனுநீதி என்பது எட என்பார் ஒரு சாரார். நீதி வழுவா நெறி முறை வாழும் சூழலில் செத்தாரைப் போன்று தான் ம போல் திரி" என்ற கருத்துக்கள் எம்மிடம் எழுச் துன்பமில்லாதவர், எதன் மீதும் ஆசை இல்லா நாட்டில் பிரச்சினையில்லை. இதைத்தான் L நின்றனர். தமக்கென வாழாப் பிறர்க்குரியரா குறிப்பிடுவார் அந்த நிலையை நாம் கைநழுவ
கல்லாத பாமர மக்கள் வாழ்ந்த சில கிரா வீடுகளில் உள்ள மிக மூத்த மனிதர்களிடப் வாழ்ந்தனர் என்று. அன்று இன்று போல் கல் அகிம்சை, நேர்மை என்பன மலிந்திருந்தன, சிங் செய்த வனவிலங்காய்வாளர்கள் சில சரியான முயல்போன்ற சின்ன விலங்குகளைக் கொல்ல என்பதால், தன் பசி போக்கிப் படுத்து இருச் வந்தாலும் அதையும் கொல்லாது. அவ்வாறா ராசாவாக அது உயர்த்தப்பட்டது. யார் ஒழுக்க கொடுத்தது. ஆனால் மனிதனிடமோ நாளுக்ெ மாறிவிட்டதால் நாம் கொண்டு இருந்த சி பறக்கவிட்டோம். இன்று எம்மிடம் நேர்மைத் தி "நெஞ்சில் உரமும் இன்றி நேர்மைத்திறனும் இ இரக்கம் என்பது எள்ளளவேனும் இல்லை சகோதரர்கள் துன்பத்தில் வாழ்தல் கண்டும் தான் உண்ணா பெருமைமிகு பண்பு இன்று ே சாவா மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்றன்று" என் நெல்லிக்கனியை தமிழ் வளர்த்த ஒளவைக்குத் வாழ்ந்தான் என்று படிக்கிறோம். ஆனால் எத்த உடையின்றி நிற்கிறார்கள். நாம்'மக்டொனா
لہ طلیطلہ طلالہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طل۔
Stig !

FFFFFFFFFFFFFFFFF =
ாம், போன வழியே பிழை என்பதைப் புரிந்து = ன் புண்ணியம், பாவம் பற்றி கலந்துரையாடல் = ாழ்வு.
மரபு என்கிறோம். இந்த மரபின் வழியாக மது சோழ மன்னன் மனுவின் பெயரால் பிறந்தது பதிப் யில் வாழ்தல் பண்டைய வாழ்க்கை முறை. தான் னிதன் வாழ்ந்தான் அதனாற்தான் "செத்தாரைப் 고 சிகண்டன. செத்தார் என்றால் எந்த ஒருவருக்கும் திர தவர், ஒவ்வொரு மனிதனும் இவ்வாறு வாழ்ந்தால் ஆறு மகாத்மா காந்தியும், வினோபாவேயும் அவாவி இந்தி ய் மக்கள் வாழும் நிலை என அதை வள்ளுவர் ள் விட்டுவிட்டோம். T6
மங்களை எடுத்துப் பாருங்கள், அல்லது உங்கள் நாகரி ம் கேட்டுப்பாருங்கள் அன்று மக்கள் எவ்வாறு வி வளர்ந்து இருக்கவில்லை. ஆனால் அன்பு பகத்துக்கு காட்டுராசா என்று பெயர் இதை ஆய்வு -ன் தகவல்களைத் தந்துள்ளனர். சிங்கம் பசித்தாலும் = ாது. ஏன் எனில் தன் உணவுக்கு அது போதாது அற்பு கும்போது எந்த விலங்கு தனக்குப் பக்கத்தில் ஆக்கி ன பண்புகள் இருப்பதால் காட்டு விலங்குக்கு தெளி த்தையும் விழுமியத்தையும் அதற்குச் சொல்லிக் கருத் காரு கோலம், வீட்டுக்கொரு வாழ்வு என்று நிலை சிந்த
றந்த பண்பாட்டுக் கருவூலங்களை காற்றிலே றம் இல்லை. அதனாலேதான் பாரதி சொன்னார் ன்றி வஞ்சனை செய்வாரடி" என்று அது போல் என் அதைப் பற்றிச் சொன்ன பாரதி “சொந்தச் வேர் சிந்தை நெகிழாரடி” என்றான். பிறர்பசித்திருக்க இருந் பாய்விட்டது. "விருந்து புறத்ததாய் தானுண்ணல் சேத ாறார் வள்ளுவர் தனக்குச் சாவாமருந்தென வந்த விட்டு தந்த அதியமான் அக்குறளுக்கு இலக்கணமாய் தந்ை னை சகோதரர்கள் உண்ண உணவின்றி உடுக்க டு
ல்ட்ஸ்” சுகளிலும் "கரவன்ஸ்" சுகளிலும் ஐந்து நாகரி
وہ طہ آلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طے
2 000

Page 81
}roi Fro-ororo-ororo-ororo-ororoa
ரிந்து நட்சத்திர விடுதிகளிலும் உல்லாசம் புரிகின்றோ
ாடல் சிந்தியுங்கள்.
கண்ணியம் இன்று எங்களிடம் கடுகளவே ITS, ஆசிரியர் பாலியல் வல்லுறவு செய்கிறார், பாடசான ந்தது மதிப்பு வருமா? மதிப்பு என்பது கேட்டு வாங்குவத தான் இயங்கு தசை போன்று மரியாதையும் உள்ளத்தே ரைட் நாவலரும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கொன்ை க்கும் எதிராளியாகவும் தில்லையம்பதியாகிய சிதம்பர தோல் ஆறுமுகநாவலர் சற்றுமுன்னரே போய் நீதிமன்றி வாவி இந்தி நீதி மன்றுக்கு வருகிறார். ஆறுமுகநா ளூவ வள்ளலாரைப் பற்றியது தான். ஆனால் வள்6
தன்னையறியாமல் கைகள் கூப்பியபடி எழுந்து எத்தனை பேரிடம் உண்டு. எதிரியையும் மதி ங்கள் நாகரிகத்தின் சிறப்பியல்பு, இத்தகைய கண்ணி |6)JITO அன்பு கருத்தை கருத்தால் வெட்டிப் பேசினர் ஆய்வு என்றெல்லாம் போற்றினர். தமது பக்கம் தக்க நீ 5ாலும் என்று குறிப்பிடும் இயல்பு எங்களுக்குச் செ "தாது அற்றுப்போனது. 'நெற்றிக்கண்ணைக் காட் த்தில் நக்கீரர்கள் எம்மிடம் இருந்தனர். ஆனால் { குக்கு தெளிவற்றவர்களையும் அறிஞர்களாகவும், தன ல்லி கருத்தால் வெல்லுவதற்குப் பதில் கருத்தை நிலை சிந்தனையால் தோன்றியுள்ளது. இதைப் பற்றி றிவே T60TT மத்திய காலத்தில் (கி.பி. 15 நூற்றாண்டு) (BLITE என்று கற்பிக்கிறார்கள். இந்தக் காலத்திலே மா ாந்த வேர் ஊன்றி மக்களை இறுகப் பற்றி இருந்த கத் : குறைபாடுகளை அம்பலப்படுத்தினார். ான சேதம் செய்யப்படும் என்ற நிலை இருந் வந் ட்டுக்கொடுக்கத் தயாராக இருக்கவில்6ை எமா தந்தையாக கிறிஸ்தவர்களின் உள்ளங்களில் -டுக் வெளிப்படையாகவே குறிப்பிட்டார். இத்த6 ஐந் நாகரிகத்தைக் காக்கவும் எமக்கு அவசியம் என்
ਭਾਵ
ຫຼືຫຼັງ ?

Pales)---------------------------------------------->
ம். எப்படி இருக்கிறது எமது நாகரிகம்? சற்று
னும் இல்லை. 7 வயது பாலகியைப் பாடசாலை லகளின் மீது நம்பிக்கை வருமா? ஆசிரியரில் ல்ல அது தானாக வரவேண்டும். இச்சை இன்றி பிறப்பது இராமலிங்க வள்ளலாரும், ஆறுமுக றச் சந்திப்பதற்காக வழக்காளியாகவும், நதிலே உள்ள நீதிமன்றுக்குச் செல்கின்றனர், லே இருக்கிறார், இராமலிங்கவள்ளலார் சற்று வலர் தொடுத்துள்ள வழக்கே இராமலிங்க ாலாரை நீதிமன்றத்தில் கண்டதும் நாவலர் நின்று வரவேற்றார். இத்தகைய பண்பு இன்று த்து வரவேற்கும் உயரியநிலை, இது எமது யங்கள் அற்றுப்போய்விட்டன.
. இதைத்தான் புனல்வாதம், அனல்வாதம் நியாயம் இருப்பின் இறைவனேவரினும் குற்றம் Fாந்தமாக இருந்தது. இன்று அது அறவே டினும் குற்றம் குற்றமே” என்று குறிப்பிடும் இன்று காட்டுமிராண்டிகளையும், கருத்துத் லவர்களாகவும் கொள்ளும் நிலை கருத்தை ஆயுதத்தால் வெல்லலாம் என்ற விபரீத பார் சிந்திக்கிறார்கள்.
ஐரோப்பாக்கண்டம் மறுமலர்ச்சிக்குள்ளானது ட்டின்லூதர் என்பவர் தோன்றினார். ஆழமாய் தோலிக்க மதத்திலும் மதத்தலைவர்களிடமும் கத்தோலிக்க திருச்சபையை எதிர்ப்பின் சிரச் தபோதும் அவர் தனது மனச்சாட்சியை எனவே தான் புரட்டாஸ்தாந்து மதத்தின் செல்வாக்குப் பெற்ற அவர் தன் கருத்தை கையதொரு கருத்துப்புரட்சி இன்று எமது ாறு உங்களுக்குப் படவில்லையா?
qAAAuAAuAAyAuAqAAuAAuAAuAuAuAuAuAuAqAAS jú 2000

Page 82

பாடசாலை மாணவனின் கொப்பிகளை நடிகர்களின் பெயர்கள், நடிகைகளின் படங்க சினிமா இன்று மக்களிடையே கருத்தைச் 8 இல்லை. அந்த சினிமாவில் என்ன செய்கிற படங்களில் சமுகத்தை நாசமாக்கும் காட்சி இரசிகர்கள் விரும்புகிறார்கள் என்று கார சிந்தித்துப் பாருங்கள் "இளமையிற் கல்வி சி சின்னஞ்சிறு உள்ளங்களில் சினிமா வா குழந்தைகளைப் பாதிக்காதா? ஏன் யோசிக் இல்லை, பூனைக்கு யார் மணி கட்டுவது எ6 மனிதர்கள் பணம் உழைப்புக்காக நம் நான சிந்தியுங்கள்.
நாகரிகம் என்பது புறத்தோடு தொட விளையாட்டு, எழுத்து, மொழி, நடை, உடை, ! குறிப்பிடலாம் எனப்படுகிறது. நாம் ஒரு கால திராவிடக் கட்டிடக்கலை என்று ஒரு கட்டடக் "இத்தாலியன் பிளானிங்" நாட்டம் காட்டும் ந எமது கட்டடக்கலையின் நுட்பங்களை உலகறி பறைசாற்றுவதற்குப் பதில் நாம் வேற்று நா வருகின்றோம், எமது கட்டடக்கலை நுட்பங்க கட்டிடக்கலை அறிஞர்கள் ஆய்வுசெய்தனர்.
எமது சித்திரங்களும் சிற்பங்களும்,
பெருங்கோவில் பற்றி பேசுகின்றோம், நிழல் ஆலயத்தின் கட்டடக்கலை பத்தாம் நூற்றா இருந்த கட்டடக் கலைத் தொழில் நுட்பத்தை நிற்கிறது. ஒரு வட்டத்தின் விட்டத்தின் அள என்ற உண்மையை உலகு கண்டறிய 10 நூற்ற சிற்ப, சித்திர, ஒவியங்களின் சிறப்பியல் பெருங்கோவிலில் உள்ள நந்தியைப் பற்றி வா செய்த பல்லவராஜாக்களின் வராலாற்றோ கல்லிலே கலை வண்ணம் கண்ட திராவிடர்க சரிவுற்றுப்போனது.
لے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے طلے۔
astfig

F宁可
வாங்கிப்பார்த்தால் கடைசிப் பக்கங்களில் சினிமா i இருப்பதை இன்று சாதாரணமாகக் காணலாம் கழ் மந்து தரும் பாரிய ஊடகம் என்பதில் சந்தேகம் டக் ர்கள் குறுந்திரைப் படங்களில் அல்லது சினிமாப் வ களைத் தான் காண்கின்றார்கள். அதைத்தான் ஒரு னமும் காண்பிக்கிறாகள். பெற்றோர்களே சற்று பார லையில் எழுத்து' என்று தானே சொல்கின்றோம் சிறு ல் நாம் ஊட்டும் நச்சுக்கருத்துக்கள் எம் வாய் கிறீர்கள் இல்லை, இதற்கெதிராக ஏன் கண்டனம் ாற நிலையா? சற்றுச் சிந்தித்துப் பாருங்கள் சில ளய சமுகத்தையே நாம் அழியவிடவேண்டுமா?
டர்பானது கட்டடம், சிற்பம், சித்திரம், ஒவியம் நட பாவனை , நடனம், நாட்டியம் போன்ற பலவற்றைக் செ பத்தில் இவற்றை முறையாக நெறிப்படுத்தினோம்
கலை இருந்தது. இன்று "அமெரிக்கன் பிளானிங்
ாம் சொந்தக் கட்டடக் கலையை இழந்துவிட்டோம் கன் யச் செய்து எமது கட்டிடக்கலையின் பெருமையைப் குறி ாட்டுக் கட்டிடக் கலைக்கு சந்தை நாடாக மாறி 50 ளையும் அதன் முறைமைகளையும் பற்றி எத்தனை கெ அதைப்பற்றி எழுதினர். SUTTI
55 ஒவியங்களும் சிறப்புற்று இருந்தவை. தஞ்சைப் தமி விழாப் பெருங்கோவில் எனப்படும் ஆவுடையார் செ ண்டில் சோழ மன்னர்கள் காலத்தில் நாம் பெற்று இ நயும், சித்திரத்தையும். சிற்பத்தையும் பாறைசாற்றி பட் வின் உயரத்திற்குக் கட்டடம் கட்டின் நிழல் விழாது புது ாண்டுகள் சென்றது. இவ்வாறு புகழ் பெற்ற கட்டட பா புகளின் இன்றைய நிலை என்ன? தஞ்சைப் அ யாரப்புகழாதோர் கிடையாது. கல்லெல்லாம் சிலை பா டு திராவிட ஓவியக் கலை சிறந்து விளங்கியது. ரின் ஒவியக்கலையும். சிற்பக் கலையும் ஏன் இன்று
(3L
باطل طلیطلیطلہ طلیطلہ طے طلیطلہ طلیطلے طلے طلیطلے طلے طلے طے طے நூர் 21000

Page 83
r. p-r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--r--
öfluDr. இலியனாடோ டாவின்சிக்கு முன்னரே சி லாம் புகழ் பெற்ற ஆலயங்களின் உட் சுவர்களிலும் தகம் படங்களைக் கீறி உள்ளது கண்டு பிற நாட்டவ மாப் கவர்களில் வரைவது போல மேற் கூரைகளில், வி தான் ஒரு சிறு கோடு தவறாமல் கையாண்டு இ சற்று பாராட்டப்படுகிறது. ஆனால் நாமோ இன்று"மொ றாம் கிறும் நிலைக்குள்ளாகி மேலைத்தேய சித்திர
எம் வாய்ப்பை தேடுகின்றோம். எங்கே போகிறது எ
சில மக்கென்று விளையாட்டுக்கள் இருந்தன, உடலுக்கும் ஆரோக்கியம் தருவன. ஆனால் ந
ளையாட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவத்தைக் ெ உள்ளவர்களாக வாழவைக்க முயற்சிக்கிறோ நடவடிக்கை எடுத்தோமா? அந்த விளையாட் செய்தோமா? எப்படி எமது நாகரிகம் சிறக்கும்.
எமது மொழி நடையைக்கண்டு வியப்ப கண்டுப்பிடிப்புக்களில் ஒன்று தமிழ் மொழி எழுத்து குறிப்பிட்டார், வடமொழியில் தனது பெயர் வேதாச் மறைமலையடிகள் என்று தனது பெயரையே மா கொண்டிருந்த மொழி இன்று படாதோர் கை வானொலிகள் உச்சரிப்பாலும் விளக்கத்தாலும் களும் கருத்துப் பிழையாலும், எழுத்துப் பிழைய சைப் தமிழரையும் தமிழையும் திராவிட கலாசாரத்தை யார் செய்கிறார்கள் என்றால் அதுமிகையில்லை எ பற்று இருக்கிறது எமது நடத்தைகள். எமது மொழி ாற்றி பட்டுள்ளன. மேலத்தேயத்தவர் பாணியில் நாவல் ழாது புதுக்கவிதைகளிலும் நாட்டம் கொண்ட நாம் ட்டட பாவைக் கைவிட்டோம். பாடலில் காட்டிய ஒழுக் சைட் அந்நியபாணியில் மொழி வளர்க்க நிற்கிறோ லை பாணியில் தம் மொழிகளை ஆராய்ச்சி செய்கி
LLIġI ன்று நடை, உடை, பாவனையைப் பாருங்கள் ஒ(
போனால் நாமே நையாண்டி பண்ணுகிறோப்
qATS AuA uuA u uqA Au AqA AuA uAu uqAuA uq AAA ზtნg oნ
 

Parroareaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae
ந்திரம் வரைந்தவர்கள் எம்மவர்கள். பண்டைப் விதானங்களிலும் அழகிய புராண, இதிகாசப் ர்களே மெய்மறந்திருந்தனர். நிலைக்குத்தாக தானங்களில் வரையப்பட்டிருக்கும் படங்களில் ருக்கும் சித்திர நுட்பங்கள் இன்று வரை டோன் ஆட்” என்ற பெயரில் பேய்களும், பூதமும் நதில் நாட்டம் கொண்டு அவர்கட்கு சந்தை மது நாகரிகம்.
அந்த விளையாட்டுக்கள் உள்ளத்துக்கும் Tம் இன்று கிறிக்கற் போன்ற மேலைத்தேய காடுத்து, சிலரைப் பணப்பலமும், ஊழலும் "ம். நமது விளையாட்டை உலகமயப்படுத்த டுக்களில் உள்ள அர்த்தங்களை உலகறிய
டையாதோர் இல்லை. திராவிடனின் பெரிய து வடிவம் என்று "வீரமாமுனிவன்' மெய்மறந்து Fசலம் என்று இருந்தது கண்டு கொதிப்படைந்து ற்றிய மாறிலா தூய தமிழ்க் காதலர் பலரைக் ப்பட்டுப் படும்பாட்டை யார் யோசிக்கிறீர்கள். கொல்லுகின்றன. பத்திரிகைகளும் சஞ்சிகை ாலும் கொல்லுகின்றன. தமிழ் எப்படி வாழும். யும் அழிப்பதற்கென்று கங்கணம் கட்டி வேலை ன்னும் அளவுக்கு தாழ்வுற்று நெறி கெட்டு பின் கலைவடிவங்கள் இன்று புறக்கணிக்கப் ), சிறுகதை, குட்டிக்கதை எழுதும் நிலையிலும், Tமது வெண்பா, அகவல்பா, வஞ்சிப்பா, கலிப் கங்களைக் கைவிட்டோம். எல்லாமே கைவிட்டு ம். ஆனால் அந்நியர்கள் எங்கள் பண்டைய ார்கள் எப்படி வளரும் எமது நாகரிகம்.
சாதாரண தனிமனிதன் வேட்டி சால்வையுடன் எமது சொந்தக் கலாச்சாரத்தின் காட்சிப்
quqAuAqAu uAqAuAqAu uAqAqAqAq qAqAqAuquAqAu uuAqAuAuAAu uuAAuAAyAAA
th 2"|

Page 84
ar--r--r--r--r--r--r--r--
பொருட்களை நாங்களே நையாண்டி செ1 பொருளாதாரத்தை மட்டுமா சுரண்டினார்க
விட்டார்கள். அவர்களின் காற்சட்டை மேற்சட் ஊட்டி அது மிக இலகுவான ஆடைகள். அழக அதில் இணையவைத்தனர், கல்வியாளர்க ஆடைகளை அணிந்தமையால் பாமர மக்களும் எமது ஆடை முறைகளும் எம்மை விட்டு அ உள்ளுறுப்புக்கள் நோய்வாய்ப்பட்டன, அதற்கு உருவாக்கும் உத்தியையும் அந்நியர் செய்தன எமது சொந்த விழுமியங்களினது "இருத்தலை பார்க்கவில்லை.
நடனங்கள், திராவிடர்களின் சிறப்பா6 புகழ்பெற்றவை. ஆடைகளை அவிழ்த்தெறி நாடகங்களிலும் கொண்ட அக்கறையால் எம பாபங்களினால் பாரையே அசைக்கும் நடனவன
இன்னும் என்ன எம்மிடம் இழக்க இருக் கோர புத்தியாலும், சந்தர்ப்பவாதத்தாலும் எல் சொந்தப் பண்பாட்டையும் நாகரீகத்தையும் ந முனகல் ஒலியாகத்தான் கண்ணதாசன் நம்முன்னோர்கள் சொன்னார்கள் அது நாகரிக
"போனவை போகட்டும் இனியாவது எம் நாகரிகச் சிறப்புக்களைத் தேடி அறியுங்கள் அதை எமது தேவை. எமது எதிர்காலச் சந்ததி, தன் வேண்டும் அதற்கு வழிசமையுங்கள்.
மாணவர்களே! எங்கள் பண்பாட்டிலும் ந ஆராயுங்கள், மறைவாக நமக்குள்ளே பழங்கன
அதை உலக சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள், ! கலாசாரமும் வாழ்வு பெறும் என்பதில் சந்தேகம்
بطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ ط>
διδή 9

are rare-re-rear-rearrare
பதால் நாகரிகம் வளருமா? அந்நியர் எம் ர். இல்லை. எமது நாகரிகத்தையும் சுரண்டி டை, கவுண் என்பவற்றில் எமக்கு ஆர்வத்தை ானவை என்று பொய்க்காரணங்களால் எம்மை i என்ற நாகரிகம் தெரிந்தவர்கள் அந்நிய
அதில் நாட்டம் காட்ட எமது நெசவுத் தொழிலும்
கன்று போனது. மேலைநாட்டு ஆடைகளால்
ந வேறொருமருந்து தந்து வேறொரு நோயை ர், இவை எல்லாவற்றையும் உள்வாங்கிய நாம் " யும் இழந்து விட்ட சோக நிலையை எண்ணிப்
ன நாட்டிய நாடகங்கள் பண்டைக்காலத்தில் ந்து ஆடும் கபரே நடனங்களிலும் நாட்டிய து சுழன்று, துள்ளி, அசைந்து நவரசம்காட்டி, ககளை இழந்தோம்.
கிறது. கல்வியாளர்களே சிந்தியுங்கள்! உங்கள் லாம் இழந்தோம். இந்த நிலையிலாவது நமது ாம் பேண வேண்டாமா? என்ற நப்பாசையின் "மெய்யாக வாழ்வோர்க்கு எது நாகரிகம் ம்” என்று சொல்லிப் போனார்.
நெஞ்சம் புனிதம் காணட்டும்” எமது சொந்த த வாழ வழிசமையுங்கள் என்பதுதான் இன்றைய சொந்த இனத்தின் "இருப்புக்களை” அறிதல்
ாகரீகத்திலும் உள்ள சிறப்பான விடயங்களை
தகள் பேசாது அதை உலகமயப்படுத்துங்கள்.
அதனால் நீங்களும் வாழ்வீர். உங்கள் நீண்டகால
இல்லை.
dú 2000
菁
Մ6
வின்
பிர
செ

Page 85
பகள்
மது |1%]6ზე.
கம்
Tந்த
DOLLI தல்
6061
கள்
6T6
FFFFFFFFF夺夺夺夺夺夺夺夺
தமிழ்மணி ம
தமிழன்னைக்குக் கொஞ்சம் கவலை இ தமிழ் எழுதுவதில் பிழைகள் விடுகிறார் சிந்திப்பதில்லையே என்ற கவலையே!
நாமும் கொஞ்சம் சிந்திப்போமா ?
சிந்திக்கப் போகிற நாம் பண்டிதமணிக ஆனால் தமிழ்த் தாயின் தவப்புதல்வர்க நாம் பெற்ற அறிவைக் கொண்டு, ஆய் தமிழில் எங்கே பிழை விடுகின்றோம் எ அந்த வகையில் நமது தமிழை நாம் ெ
"வானம் அளந்தது அனைத்தும் அள முன்னோடி மகாகவி பாரதி.
ஒரு பொருள் உணர்த்தும் பல சொற்களு நிரம்பப் பெற்றுள்ளது நம் தாய்மொழி
சாதாரணமாகப் பேச்சு வழக்கில் பயன் ஆராய்ந்தால் பிரமிப்பாக இருக்கும்.
“முயற்சித்து’ - என ஒன்றைப் பலர் L இல்லவேயில்லை. "முயற்சிக்கிறேன்” என்றும்
முயல்” என்ற அழகிய பிராணியிடம் விரைவாக ஓடக்கூடியது. அத்தோடு, தயக்க பிராணியைப் போலவே மனிதனும் தயக்கம் இ செல்ல வேண்டும் என்பது தமிழ்த்தாயின் ஆ
அந்த வகையில், 'முயல்” என்பது பகுதி - முயல் + சி = 'முயற்சி” என்னும் பெயர்ச்
“முயன்றேன்” - “முயல்கிறேன்” -
stög sý
 

areer-resear-rearraraparape
விாத தகவல்கள்
ானா மக்கீன்
இருக்கிறது. களே, எது தவறு, எது சரி என்பதைப் பலர்
நள்.
வைக் கொண்டு, து சரி என்பதை உணர வேண்டும். தரிந்து கொள்வோம்.
ந்திடு வண்மொழி” என்றான் தமிழிதயலின்
ம், பல பொருளை உணர்த்தும் ஒரு சொல்லும்
படுத்தப்படும் பல சொற்களின் பின்னணியை
ாவிக்கிறார்கள். இப்படியொரு சொல் தமிழில்
சொல்கிறார்கள். அதுவும் கிடையாது. “முயற்சி” ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது. அது ம் இல்லாமல் திரும்பிப் பாராமல் ஒடும். அப் ல்லாமல் எடுத்த காரியத்தை முன்னெடுத்துச்
60)ՑF
- வினைச்சொல். அதனுடன் ‘சி’ சேர்த்தால்
சொல் வரும்.
“முயல்வேன்” என முயலை முன்வைத்து
AqASAqA AqAAAAAqAAAAAAAAuAuAuAuAqA |20 مئیل

Page 86
夺夺夺夺夺夺夺夺石FFFFFFFFF
எழுதுவதுதான் முறை. அதைவிட்டு, "முயற்சிக்க என்றெல்லாம் சொல்கிறோமே, எழுதுகிறோபே
இதற்கு மட்டுந்தானா இப்படி? இன்னு “ஒரு சிலர்” என ஒருவர் பாவிப்பார்.
இன்னொருவர், “ஒரு சில தமிழர்” 6 இரண்டுமே திருத்தம் பெற வேண்டிய “சிலர்” - “சில”வுக்கு முன் அந்த “ஒ “ஒரு பல" - "ஒரு பலர்” என்றா சொல்
“பிரதி” என்ற ஒரு சொல்லை சில வா விடுகிறோம்.
“பிரதி வெள்ளிக்கிழமைகள் தோறும் பலரது பேனாக்கள் பதிக்கின்றன. இங்கே ".
இதைப்போலத்தான், ஒரு நண்பர் இன்ே சாப்பிடுவோமா?’ என்று உபசரிப்பார்.
உபசரிக்கத்தான் வேண்டும். ஆனால் L நீங்களே சொல்லுங்கள். "குடிப்போமா?’ என்றுதான் வினவவே6 பதில் சொல்ல வேண்டும்.
இன்னும் சிலரோ, அவசியமே இல்லாம6 அதாவது, 'பத்து ரூபாய்கள்” - "ஆய "இவைகள்” என்றும் சொல்லுவார்கள். “அ விகுதி பண்பற்றது.
"ஆயிரம் ரூபாய்” - "இரண்டாயிரம் ரூ என்றுதான் எழுத வேண்டும். "கள்’ கூடவே
இன்னும் சிறிது புரியும்படியாகச் சொன்ன அவற்றால்” என்ற வேற்றுமை உருபுகளை அவசியமெதுவுமின்றி சேர்க்கப்படுகிறது. இன
“நூல்கள்” என்றொரு சொல்.
qAu uAqAu AqAu AqAuAqAu Aq qAq qAqAqAq uuAAuAAu uAAuAAAuAAu uuAAu uuAqS
Stíg ý'

yeyyy eyLyeyey y y y yyy yeLeyy yeyey yyeyS Ytt
றேன்” – 'முயற்சிப்பேன்’ - "முயற்சித்தேன்’
GG
அவை சரியன்று. பொருந்தாது. |5|T
ਥ ம் தொடர்கிறேன். படியுங்கள்.
நி6ை T6 OTUTT.
6T60T 606).
த9 தவறு ஒரு அவசியமே இல்லாதவொன்று. (ਚ லுகிறோம்? சொல்லவும் முடியுமா? சிந்தியுங்கள். GFIT
ர்த்தைகளில் எம்மை அறியாமலேயே சேர்த்து சேர்
சிறப்பு வழிபாடு” என்றொரு வார்த்தையைப் UTT: பிரதி” என்ற சொல் தேவையற்றது.
னொரு நண்பரைச் சந்திக்கும்பொழுது, “பால் பெரு
பாலைச் சாப்பிடுவது எப்படி? சொ பதிய ண்டும். “குடிக்கலாம்” என்றுதான் அன்பரும்
ல் வார்த்தைகளில் பன்மை சேர்ப்பார்கள். 9|IT பிரம் ரூபாய்கள்’ என்பார்கள்.
உத வைகள் என்றும் மொழிவார்கள். பன்மை
நன
பாய்” என்றுதான் வரும், “இவை"- "அவை'
ԼՈՐՈՈ கூடாது. Os
22 ζς 99 ால், "இவற்றை ”அவற்றை - "இவற்றால் -
6) மாற்றி எழுதும்போதுதான் 'கள்' விகுதி
கோ ரி, வேண்டவே வேண்டாம்.
புரிய
|"2ظut

Page 87
夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺亨夺夺亨亨
இதில், மெத்தப்படித்தவர்களும், மிகவாக "நூற்கள்” என்று குறிக்கின்றனர். ஒரு போது
தமிழண்ணல் என்ற தமிழக அறிஞரெ நினைப்பில் “பொருள்கள்’ என்பதை “பொருட்க என்பதும், “நூல்களை” “நூற்கள்” என்பது தவறுகள்’ எனக் குறிப்பிடுகிறார். மேலும் அ சொல்வோமா? “வேல்கள்’ - “தோல்க சொல்லுவோமா?’ என்றும் கேட்கிறார்.
ரொம்பவும் நியாயமான வாதமாக உள்ள சேர்க்கலாமா என வினா எழுப்புவோர் பலர்.
“மனதில்’ - “மனத்தில்’ என்ற பார்த்திருக்கிறேன்.
“மனத்துக்கண்' - “மனத்தது’ -
பெருந்தகை கூடக் கையாண்டுள்ளார்.
அதாவது, மனம் + அத்து = மன சொல்வதால் மயக்கம் எழுதும் பொழுதும் இ பதிய வைத்துக் கொள்வோம்.
ஆனால் 'ம்' என்பதைச் சேர்த்தால் ஓர் அர்த்தமும் வரக்கூடிய ஒரு சொல்லும் உள்ள "கைம்மாறு’ என்பது பிரதிபலனைக்கு உதவியிருந்தால், அந்த உதவியைப் பெற்றுக் நன்றிதான் கைம்மாறு.
ஆனால், 'ம்' இல்லாத “கைமாறு” மற்றவருக்குக் கைமாறிச் செல்வதைக் குறிப்ப இதைப்போன்றுதான் ‘அடிகோல்” என்ட வெவ்வேறு பொருளை உணர்த்தும். ‘அடிகோல் கோல் அல்லது தடி.
'க்' என்பது சேர்ந்துவிட்டாலோ, “அளவு புரிய வேண்டும் உங்களுக்கு தமிழ் வளம் !
q ququququqququAAu uuAAuAuAuAAuAuA AuAAAqAqS
៦ថ្ងៃ ថ្លា

rare-rear-rear-rear-er-par
கக் கற்றவர்களுங்கூட தவறை விடுகின்றனர். தும் இப்படி வராது. “நூல்கள்” என்பது தான்
ாருவர், “செந்தமிழாக எழுதுகிறோம் என்ற ள்’ என்பதும், “நாள்கள்” என்பதை “நாட்கள்” ம் நாம் சாதாரணமாக விடுகின்ற தமிழ்த் வர், “கால்கள் என்பதை “காற்கள்’ எனச் ள்’ என்கிற சொல்களையும் அவ்வாறு
ζς - 22
து. “மனதில்” என மற்றொன்று. இதில் “த்
மயக்கங்களில் ஆழ்ந்திருப்பவர்களைப்
“மனத்துளது” என்றுதான் திருவள்ளுவப்
த்து. பேச்சுவழக்கில், மனது, மனது என்று னி நாம், “த்” சேர்த்தெழுதுவதை மனத்தில்
அர்த்தமும், சேர்க்கா விட்டால் இன்னொரு
து.
றிக்கும். அதாவது, ஒரு நபர், ஒருவருக்கு கொண்டவர், திரும்ப அவருக்குச் செய்யும்
என்பது, ஒருவரிடமிருந்து ஒரு பொருள் தாகும். தும், "அடிக்கோல்” என்பதும். இவ்விரண்டும் ” என எழுதினால் அடிக்கப் பயன்படுத்தப்படும்
கோல்” எனப் பொருளாகிவிடும். இப்பொழுது
طل>طل طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلد |20 طut

Page 88
夺夺夺夺夺夺夺夺下下石FFFFFFF
இதன்கீழ், சில தவறான பிரயோகங்க
பட்டியலிடுகிறேன். பத்திரப்படுத்தி வைப்பது பட
56) isDIT6OT gil சரியானது அது அல்ல அது அன்று அவா அலல 96) IT 961)61)T அவள் அல்ல அவள் அல்ல6 இடது பக்கம் இடப்பக்கம் வலது பக்கம் - வலப்பக்கம் இவை அன்று - இவை அல்ல கத்திரிக்கோல் - கத்தரிக்கோல் காய்கறி - கறி காய் ஏமாந்து போனான் - ஏமாறினான் . (ஏமாந்து என்பதற்கு அகராதியில் “மகி சுவற்றில் - சுவரில் (ஆனால், “தவறுக்கு” என்பதை “தவற் நாகரீகம் - நாகரிகம் “f பதட்டம் - பதற்றம் முப்பத்தி மூன்று - முப்பத்து மூன் மென்மேலும் - மேன் மேலும் வெய்யில் - வெயில்
நல்லது, இப்பொழுது நான் விடைபெறும் ( பிரிவது நல்ல பழக்கம், நல்ல பண்பாடு.
GG
"வாழ்க’ என ஒருவரை வாழ்த்தலாம். இவ்வழகிய சொல் வாழை என்பதுடன்
மரங்களில் வாழைக்கு ஒரு தனித்தன் முதியவர்களைக் கேட்டால் தெரியும். அவர் நட்டிருப்பார்கள். கொஞ்சக்காலத்தில் பெரிதாகி, கன்றுகளாகப் பல தோன்றும். அவற்றிலும் கு குடும்பத்திற்கும் ஒரு வித்தியாசமுமில்லை. தன இதை வைத்துத்தான், “வாழ்க’ என்றான் "வாழ்” என்றும் மொழிந்தான்.
நாமும் ஒருவரையொருவர் வாழ்த்திக்கெ அதே நேரத்தில், அன்னை தமிழையும் வாழ்வாங்கு வாழ
quequeququeqAuAqAuqAu AqAq Aq qAq uuAqu uuAAu uuAAuAqAuAAAyAqA yAAyAqAAAA
ຢູ່່

+++++++++++++++++
ளையும், அவற்றுக்கான திருத்தங்களையும் பனளிக்கும்.
அல்லது ஏமாற்றமடைந்தான் ழ்ந்து எனவும் ஓர் அர்த்தம் இருக்கிறது)
றுக்கு” என்றுதான் எழுத வேண்டும்) ” என்ற ராகம் வேண்டாம் நாகரிகம் போதும்
TODOJ
வேளை, பிரியும்பொழுது வாழ்த்து தெரிவித்துப்
வாழிய, வாழியவே” எனவும் பாடி மகிழலாம். சம்பந்தப்பட்டுள்ளது. ஆம். வாழை மரம் !
மையுண்டு. அது அழியாத வரம் பெற்றது. கள் ஆரம்பத்தில் ஒரு வாழையைத்தான் வளர்ந்து குலைபோடும்! அதன்பின் வாழைக் லைகள். மனிதக் குடும்பத்திற்கும் வாழைக் லமுறைகள் தொடர்கதை !
99 தமிழன்னை 'வாழிய' என்றும் சொன்னான்.
T6T (36) ITD.
வாழ்த்திடுவோம். - வாழ்க தமிழ்.
quqAuqAuqAuAqAueqAuqA AqAqAqAuAAuAqAuAAAqAAAAAAAAqA
200
T

Page 89
+
பும்
தும்
துப்
Tún.
ழக ழக்
FaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFa.
புதிய நூற்றாண்டின் புரட்சிகர மாற்றங்க சாகா மொழியாக நிலைக்க வேண்டுமெனில், ! அறிந்து, அவற்றினை உள்வாங்கி விருத்தி கா வகையில் இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் இ இணையத்" தொழில்நுட்பத்துக்கு அமைவாக
வேண்டுமென்பது அனைவரதும் வேணவாவா
கடந்த நான்காண்டு காலங்களுள் மலைப்பூட்ட வைப்பதாகவும் மனமகிழ்ச்சி தர வ நமக்குள்ளே சொல்வதிலோர் மகிமையில்லை உலகைப் பார்த்துவிட்ட பைந்தமிழ்ப் புலவன் பலனளித்தது. பாரெங்கும் பைந்தமிழைப் பரப் வர வழி வகுத்தது.
ஆசிய மொழிகளுள் இணையத்தி கண்டுள்ளவற்றுள் தமிழ் மொழி பிரதானமான ஈழத் தமிழகமோ அளித்த பங்கிற்குச் சற்றும் ( ஆக விளங்கியது மலேசிய, சிங்கப்பூர் மற்றும் L இணையத்தில் தமிழ் ஏற முதற் காரணமாய் இவ்வகையில் இணையத்தில் தமிழின் வளர் காட்டவும் என 1997ம் ஆண்டு கால்கோள முக்கியமானதாகும். இவ்வரிசையில், தமிழ் இ6 இணைய மாநாடாக சிங்கப்பூரில் ஆடி மாத இலங்கைக் குழுவின் சார்பில் கலந்து ெ பேராளர்களுடனும் பார்வையாளர்களுடனும் L நற்பேறாகும்.
Stég
 

LLyLuLLeuLL uLLLuLLuLLLuuLLLLLLLLzLLLzzzzzz
நிலக்ஷன் சுவர்ணராஜா முன்னாள் மாணவ தலைவர் (95/96) (தமிழ் இலக்கிய மன்றம்) இலங்கைக்குழு அங்கத்தவர் (உலகத் தமிழ்தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றம்)
ளுக்கு முகங்கொடுத்து சவால்களை முறியடித்து தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் நூதனங்களை ண வேண்டியது அத்தியாவசியமானதாகும். இவ் இணையற்ற செல்வாக்குச் செலுத்தப் போகும் த் தமிழ்மொழியும் இணை நடைபோடவைக்கப்பட க இருந்தது.
இணையத்தில் தமிழ்மொழி கண்ட வளர்ச்சி ல்லதாகவும் உள்ளது. "மறைவாகப் பழங்கதைகள் " என்று மிக உயர்ந்த பீடத்திலிருந்து அன்றே ா பாரதி எச்சரித்தான். அவனது எச்சரிக்கை பித் தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெல்லாம் வலம்
ல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு முன்னேற்றங் தாகும். இதன் அடிநாதமாகத் தாய்த் தமிழ் நாடோ குறையாததும், அதே நேரம் மிக முக்கியமானதும் புலம் பெயர் தமிழ் மக்கள் அளித்த பங்களிப்பாகும். விளங்கியவர்கள் சிங்கைத் தமிழர்களே ஆவர். *ச்சியை விரைவாக்கவும் ஒழுங்குபடுத்தி நெறி ாகிய தமிழ் இணைய மாநாட்டின் பங்களிப்பு ணையம் 2000 மாநாடு, மூன்றாவது உலகத் தமிழ் ம் 22-24ம் திகதி வரை நடைபெற்றது. அதில் காண்டு எனது கருத்துக்களை மாநாட்டுப் பகிர்ந்து கொள்ளும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தமை ஒர்
uAAquAqA uuAuAuAuAuAu uuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAqA 000 2 قاتلانو

Page 90
arear-rear-rrrrrrrrrra
22 ஆடி சனிக்கிழமை மாநாட்டுடன் இனை தொழில்நுட்பம் பற்றிய கண்காட்சியை சிங்கப்பூ திறந்து வைத்தார். அன்றைய தினம் பல்வேறு அ வளர்ச்சி, பயன்பாடு பற்றி விரிவாக ஆராயப்ப பேராளர்களால் கட்டுரைகளும் ஆக்கங்களும் ச
அன்றைய தினம் மாலை வேளை "இ6ை தலைப்பிலான எனது கருத்துக்களை மாநாட்டில் சந்தர்ப்பங் கிடைத்தது. சிங்கப்பூர்த் தமிழ் ! கண்காட்சிகளிலும் கருத்தரங்குகளிலும் கலந்து ெ வாழ வேண்டும், வளர வேண்டும் என்ற விருப்பு, சி அன்றைய தினம் சிங்கப்பூர் குடியரசுத் தலைவர் இரவு விருந்தில் தமிழ் இணைய வளர்ச்சிக்காகப் இணையத்தின் வளர்ச்சியில் சிங்கப்பூர் அரசு எடுத்தியம்பினார். தமிழின் வளர்ச்சிக்கு தமிழர்க சிறப்புக்குத் தமிழ் இணையம் கைகொடுக்கும் புலப்படுத்தின. வணிக நரான சிங்கப்பூரில், வருங் வணிகர்களுக்கு அருந்துணையாற்றப் போவதற் கட்டியங்கூறின. இப் பயன்பாடுகள் குறித்தவோர் பரந்து வாழும் தமிழர்கள் யாவருக்கும் பயன்படும் வ எதிர்கால உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடுகள் செவ் காலை, சிங்கப்பூர் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட் அரங்கை அதிகாரபூர்வமாகத் திறந்து வைத்தார். ப பூரீ சாமிவேலு, தமிழக தமிழ் வளர்ச்சித்துறை மற்று குடிமகன் ஆகியோரும் கலந்து சிறப்பித்தனர். அ தலைப்பில் அமைச்சர் தமிழ்க் குடிமகன் இனிை திங்கட்கிழமையும் பல்வேறு உள்ளக அமர்வுகளி இணையத்தில் தமிழின் வினைத்திறன் மிகு ப இறுதியில், பிரதானமான சில பரிந்துரைகள் முன்
கணனியில் தமிழ் சொற்களின் பயன்பாட்ை தொகுதி ஆக்கம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின் மொழிகள் ஆணைக்குழுவின் ஏற்பாட்டில் வெளியிடப்பட்டது. இம் முயற்சி தொடர்ந்தும் மு பரிந்துரைக்கப்பட்டது. மேலும் தமிழ் எழுத்துக்களி
qAqAuAuAASAAAAAAAAqAAAAAAAAqAuAuuAuAuAuAuAuA AuAuAuAuA
الاقلا فيta$

Parrrrrrrrrrrrrarar
எந்ததான இணைய வர்த்தகம் மற்றும் தகவல் வர்த்தக தொழில் அமைச்சர் ஜோர்ஜ் இயோ மர்வுகளில் இணையத்தில் தமிழ் மொழியின் ட்டன. உலகெங்குமிருந்து கலந்து கொண் மர்ப்பிக்கப்பட்டன.
ணயத்தில் தமிழ் ஆவணக் காப்பகம்" என்ற பங்குபற்றியவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் மாணவ மாணவியர் பேரார்வத்துடன் இக் காண்டமை, இளைய தலைமுறையினரிடம் தமிழ் ந்தனை புதைந்திருந்ததற்குச் சான்று பகர்ந்தது எஸ்.ஆர். நாதன் அவர்கள் கலந்து சிறப்பித்த பாடுபட்டோர் பலர் கெளரவிக்கப்பட்டனர். தமிழ் காட்டும் அக்கறை குறித்து அதிபர் நாதன் 1ள் உழைப்பதற்குக் கைமாறாகத் தமிழர்களின் என்பதை அதிபர் நாதனின் கருத்துகள் காலத்தில் தமிழ் மூலமான மின்வர்த்தகம் தமிழ் |கு தமிழ் இணைய மாநாட்டுக் கருத்துக்கள் நாட்டுடன் மட்டுப்படுத்தப்படாமல், உலகெங்கும் 1ண்ணம் அதனைப் பன்முகப்படுத்தும் பணியை பவனே செய்யும் என நம்பலாம். 23 ஆடி ஞாயிறு ப துணை அமைச்சர் லிம் சுவீ சே மாநாட்டு லேசிய பொதுப்பணித்துரை அமைச்சர் டத்தோ Iம் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சர் தமிழ்க் புன்று மாலை "இனமும் இணையமும்" என்ற மயானதோர் பேருரையாற்றினார். 24ம் திகதி லும் உயர் தொழில்நுட்ப விடயங்கள் மற்றும் யன்பாடு பற்றி ஆராயப்பட்டது. மாநாட்டின் வைக்கப்பட்டன.
- ஒருமுகப்படுத்தும் நோக்குடன் கலைச் சொற் றது. இதன் முதற்படியாக இலங்கை அரச கரும சொற்றொகுதியொன்று தயாரிக்கப்பட்டு பன்னெடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் எனப் ன் சீர்திருத்தம் குறித்து தகைமைசார் அறிஞர்
لہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیط to 2000

Page 91
வல்
LLUT
l6টা
TL
FFFFFF夺夺夺夺亨亨亨亨亨亨节
குழு ஒன்று ஆராய்ந்து அவற்றை அமுல்படுத்
தெரிவிக்கப்பட்டது. இகர, ஈகார, உகர, !
எழுத்துக்களின் வடிவத்தை சீராக்குவது
வருகின்றோமே தவிர இதனை அமுல்படுத்தும் விரைவு படுத்தும் செயற்பாடுகள் நடைபெறு ஆதங்கத்தை அமர்வொன்றின்போது தமிழ் எ வரும் பேராசிரியர் வா.செ. குழந்தைசாமி அவ தொடர்பான உணர்வுபூர்மான பிரச்சினையாக எடுப்பதில் சிக்கல் இருப்பதாக அவர் கவலை தமிழ்க் குடிமகனுடன் அளவளாவிய போது அ ஆராய்ந்து எல்லோரது கருத்துக்களையும் செவி முடியும் என்பதை அவர் தெளிவு படுத்தினார். மட்டுமன்றி ஏனைய நாட்டுத் தமிழர்களிடையே இது தொடர்பில் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்க துரித முடிவு காணப்படுதல் பயன்மிக்கதாயிருக் எதிர்காலத்திலும் கவனஞ் செலுத்தும் என எதி
தொழினுட்ப ரீதியிலான விடயங்களு அபிவிருத்தி காணப்படவேண்டும் என மாநாடு தேடுகை (Search), குரல் அடையாளம் காண்ை Machine Translation), Gạ6fuluLJ6ù 6 lạ6J9||GOL -OCR) என்பவை குறித்து அதிக கவனஞ் செலு மேலும் இணையத்தின் மூலமாக கற்பித்த பரிந்துரைக்கப்பட்டது. தைப்பொங்கலை ஒ பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து செயற்பட பேராசிரியர் எம். பொன்னவைக்கோவை இய பல்கலைக்கழகம் எதிர்காலத்தில் பாலர் கல்வி விருக்கும் ஒருவருக்கும் தமிழ் வழிக் கல்விை வரலாற்று வளர்ச்சி காணும் என்பது எனது நட்
மின் வர்க்கத்தினூடான பயன்பாடுகள் அளவில் தமிழ்மொழி மூல விடய தானங்கள் இ இடத்தைப் பிடித்துச் சேமிக்கக்கூடியதாகவும் ே உருவமைப்பு, குறிச்சேர்க்கை என்பவை (Fol
மாநாடு குறித்துரைத்தது.
AqA AAuAqueququAAuAAuAAuAquAuAAu uAuAAAAqAAAAA

FFFFFFFFFF夺夺夺夺夺夺宁宁
தும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எனத் ஊகார சேர்க்கைகளால் வரும் உயிர் மெய் குறித்து கடந்த மூன்றாண்டுகளாகப் பேசி வகையில் அரசு ஆணையொன்றைப் பிறப்பித்து வதைக் காணமுடியவில்லையே என்று எனது ழுத்துச் சீர்திருத்தத்துக்காகக் குரல் கொடுத்து பர்களிடம் தெரிவித்தபோது, மொழி, வரிவடிவம் ந இது இருப்பதால் உடனடியானதோர் முடிவை
தெரிவித்தார். இது பற்றிப் பின்னர் அமைச்சர் வரது கருத்தும் இதுவாகவே இருந்தது. நன்கு விமடுத்த பின்னரே உறுதியான முடிவு எடுக்கப்பட எழுத்துச் சீர்திருத்தம் தொடர்பில் தமிழ் நாட்டில் பும் முரண்பட்ட கருத்துக்கள் நிலவி வருகின்றது. 5ள், கலந்துரையாடல்கள் என்பவை இடம்பெற்று கும். இது தொடர்பில் தமிழ் இணைய மாநாடுகள்
ffLIITrifė,5556oTLn.
க்கும் முன்னுரிமையளிக்கப்பட்டு, அவற்றில் பரிந்துரைத்தது. தமிழ் மொழியை ஈடுபடுத்தும் க (Voice Recognition), இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு LLITGTriSIT600Tai Optical Character Recognition லுத்தப்பட வேண்டியது பற்றி வலியுறுத்தப்பட்டது. ல் செயற்பாட்டை மேற்கொள்வது பற்றியும் ட்டியதாக தை 2001 இல் இணையத் தமிழ் த் தொடங்கவுள்ளமை ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கது. க்குனராகக் கொண்டியங்கும் இணையத் தமிழ் முதல் பட்டப் படிப்பு வரை உலகின் எப்பாகத்தி யயும் தமிழ்க் கல்வியையும் வழங்கும் வகையில் ம்பிக்கை.
குறித்தும் மாநாடு விதந்துரைத்தது. அதிகரித்த இணையத்தில் இடம்பிடித்து வருவதால் குறைந்த தடுகையை இலகுவாக்கக் கூடியதாகவும் எழுத்து nt Encoding) அமைய வேண்டியமை பற்றியும்
AuAquAqAu uuAqAu uuAAAuAAuAAuAAuAAuAquAqAuAAuAqAuAAuAA uuA uqqAq 00 2 طائرة

Page 92
石FFFFFFFFFFFFFFFFF
தமிழ் இணையம் 2000 மாநாட்டில் பிறந்த GgjiTAlso gju'ULosi pih) - [INFITT) Internatio) in Tamil) என்ற அமைப்புத் தோற்றம் பெற்ற பேரையும் பொதுப் பேரவை உறுப்பினர்களாக 5 அமைந்த உத்தமம் உலகெங்குமுள்ள செயற்படவுள்ளது. இலங்கை சார்பில் பொ நியமிக்கப்பட்டனர். இவ் இலங்கைக் குழுவுக்கு அ சு. சிவதாசன் தலைவராக விளங்கு கின்றார். 6 செ. மூக்கையா (கிழக்குப் பல்கலைக் கழகத் து (கொழும்பு பல்கலைக் கழகம்), ரி. குமாரதாசன், ! நியமிக்கப்பட்டனர். உத்தமம், பேராசிரியர் எம் சிங்கப்பூரைச் சேர்ந்த அருண் மகிழ்னனை செயற்படுகின்றது. உலகத் தமிழ் இணையத் தொ 'உத்தமம் கணிப்பிடக்கூடிய பங்கை ஆற்றும் என் முதல் வயது வேறுபாடின்றி அனைவரும் இவ் செய்வதுடன் தமிழால் வளம் பெறவும் செய்வார்க்
"பாரெங்கும் பரவட்
இணைய முகவரிகள்:-
தமிழ் இணையம், 2000 மாநாடு -WWW.t g) 55Loth - INFITT - WWWinfitt.org
ququuAuAAuAAuAAuAuAAuAAAuAuAAuAuAAAAAqAAAAAA
الاقلا وهt$

P999°999°999°99°999°99e
குழந்தையாக உத்தமம் (உலகத் தமிழ் தகவல் nal Forum For Information Technology து. நிறைவேற்றக் குழு உறுப்பினர்களாக 9 1 பேரையும் உலகளாவிய ரீதியில் கொண்டு தமிழர்களைத் தன்னுடன் இணைத்துச் துப் பேரவை உறுப்பினர்களாக அறுவர் ரச கருமமொழிகள் ஆணைக்குழுத் தலைவர் ரணைய அங்கத்தவர்களாக பேராசிரியர் மா. ணைவேந்தர்), பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் எம். சோமசுந்தரம், சு. நிலக்ஷன் ஆகியோர் ஆனந்தகிருஷ்ணனைத் தவிசாளராகவும் நிறைவேற்று இயக்குனராகவும் கொண்டு ழில் நுட்பத்தின் வளர்ச்சிக்கு எதிர்காலத்தில் பதை உறுதியுடன் கூறலாம். எனவே மாணவர் அமைப்பில் இணைந்து தமிழை வளம் பெறச் கள் என்பது எனது நம்பிக்கை.
டும் பைந்தமிழ்"
amilinternet2000.org
-
பெறு நடை
நோக் தாக்
960L SLIII([] இரண் ரீதிய
2. (56
நோக்
G35 T6
°土±±±±±±±± ±
to 200

Page 93
றச்
resear-e-Papersperspaper
மானவர் பாடசாலையின்
முறைசார் கல்வி முறையில் முக்கிய நிலைய கற்பித்தல் செயலொழுங்கிற்கு வகை கூறும் நி முறைசார் கல்வி நிலையங்கள் இந்த வகையிலான பொதுவாக உணரப்பட்ட போதும் வகை கூறுலு மேற்கொள்ளப்படாதிருத்தல் நிறுவன அடிப்படை
பொதுவாக, கல்வி நிலையங்களின் செயற் செயற்படுவதாகும். இலங்கை போன்ற நாடுகளில், பு வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படும் குறிக்கோள்கள் இவற்றை அடைவதற்கான தேர்ச்சிகளும் குறி அடிப்படையில் கல்விக் குறிக்கோள்கள் விளக் பாதெனில் ஒவ்வொரு பாடசாலையும் தான் கற்பிக் வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படும் தேர்ச்சிகள் பொருத்தமானதாகும். குறிப்பாக, ஒவ்வொரு குறிக்கோள்கள் வேறுபட்டவையாக அமைய6 உருவாக்கப் போகின்றோம் என்பது முக்கியமாகும் கல்விக் கூடங்களே வகை கூறுவது பொருத்தமா6
இன்றைய கல்வி அமைப்பில் மாணவர்களின் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக, ஐந்தாம் ஆண்டு புல பெறுபேறுகள், க.பொ.த. உயர்தர பரீட்சைப் பெ நடைபெறும் நாளாந்த, மாதாந்த தவணைப் பரீட்டு
பொதுவாகக் கல்வியினூடாக எதிர்பார்க்கப் நோக்கில் பார்ப்பதோடு, அது வாழ்க்கைக்கு உ தாக்கத்தையும் குறிப்பிட்டு நோக்குதல் பொ அடைவுகளைப் பல பரிமாணங்களில் நோக்கிய பொருத்தமுடையதாகும். முதலாம் நிலையில், க இரண்டாம் நிலையில் உலக நிலை நோக்கிய உ6 தியான பங்களிப்புகளுக்கும் மாணவர்களை மாணவர்களின் தனித்தன்மையை வளர்ப்பதோ உருவாக்க வேண்டும். இங்கு பொதுவாக நடை நோக்கிய செயற்பாடுகளே முக்கியம் பெறுகின்றன கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்ட போதும் நடை உணர்ந்ததாகச் செயற்படவில்லை.
SAASAASAASAeiqASAeiuSYLSYAeASAeAYASASuASASeASASASASASASASA
Stöý F"

pre-presear-e-Pappaper
கற்றலும் வகை கூறலும்
2 60655Mg356ở J56). UģößGOTô - M.Ed. (Hons.)
மாக விளங்கும் பாடசாலை, மாணவர்களின் கற்றல் லையமாக விளங்க வேண்டும். நடைமுறையில், வகை கூறலுக்கு உட்படுத்தப்படுவதில்லை என்பது |க்கான முன் முயற்சிகள் பாடசாலை மட்டத்தில் யிலான பலவீனமாகக் கொள்ளப்படுகின்றது.
பாடு ஏதாவது ஒரு குறிக்கோளின் அடிப்படையில் மத்திய நிலையில் குறித்த காலப்பகுதியில் அடைய பட்டியலிட்டு புத்தக வடிவில் வெளிவருகின்றன. ப்பிடப்பட்டுள்ளன. குறிக்கோள்கள் தேர்ச்சிகள் கப்படுகின்றன. இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டியது கும் மாணவர்கள் குறித்த காலப்பகுதியில் அடைய அப்பாடசாலை மட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்படுவது காலப்பகுதியிலும் சமூகம் எதிர்ப்பார்க்கும் ஸ்ாம். எனவேதான், எவ்வாறான மாணவர்களை ). இதற்கு, கல்வி அமைப்பின் முக்கிய நிலையமான னதாகும்.
அடைவுகள் பொதுவாக சான்றுப்பத்திரங்களாகவே மைப் பரிசில் பரீட்சை, க.பொ.த. சாதாரண பரீட்சைப் றுபேறுகள் என்பவற்றோடு, பாடசாலை மட்டத்தில் சைகளைக் கூறலாம்.
படும் அடைவுகள் அல்லது தேர்ச்சிகள் நீண்டகால கந்த, நடத்தை சார்ந்த அம்சங்கள் தொடர்பான ருத்தமுடையதாகும். பொதுவாகக் கல்வியின் போதும், மூன்று முக்கிய நிலையில் பார்த்தல் ல்வியானது அறிவை வழங்குவதாக இருப்பதோடு, ஸ்வாங்கலுக்குத் தயாராக்குவதோடு, பொருளாதார த் தயாராக்க வேண்டும். மூன்றாம் நிலையில் டு, சமூக விழுமியங்களைப் பேணும் பாங்கையும் முறையில், எமது கல்விப் பாரம்பரியத்தில் அறிவு
ஏனைய அம்சங்கள் தொடர்பாக தேசிய மட்டத்தில் முறைக் களமான பாடசாலைகள் அவற்றை
qASASASASASASASASASASASASAS Iúi 2001,

Page 94
uyyyyyyiyyiyyiyyyyiyiyyiyyiyiyyiyyyyyyiyyyyyyy
நாட்டின் கல்வி அமைப்பின் மாற்று முகவர்கள ஆசிரியர்கள் ஆவர். இவர்களே பொதுவாக, அடை எனவே, கல்வி மறுசீரமைப்பு மேற்கொள்ளப்படும் முக்கிய பங்கேற்க வேண்டியவர்கள் இந்த ம நடைமுறையில் இவர்கள் எவ்வளவு தூரம் கலந்த கொள்ள வேண்டிய விடயமாகும். பொதுவாக இல பொறுத்தவரையில் கல்வி தொடர்பான நிறைவே இதனால், பொதுவாக நிறைந்த அனுபவம் வாய் கொள்ளப்படாமை கல்வி மறுசீரமைப்பின் உள்ளட எதிர்பார்த்தவாறான வெற்றியும் அளிப்பது அ நடைமுறைபடுத்தலிலும் ஆசிரியர்களின் பங்களிப்
மாணவர்களின் கல்விக்கு வகைகூறும் ஆசிரி கையாளும் உத்திகள் பிரதானமானவையாகும். பெ கையாளும் முறையானது வகுப்பறை சார்ந்ததாக இ இருந்து மறைந்து விடுகின்றன. காலத்தால் அழியாத கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும். எனவே, ஆசி திட்டமிடும்போது, அது அனுபவம் பொரு இன்றியமையாததாகும். மாணவர்களது கற்றல சார்ந்ததாகவும் உளம் சார்ந்ததாகவும் உருப்பெறு
அனுபவத்துடன் கூடிய கல்வியை வழங்கும்டே ஏற்க வேண்டியுள்ளது. எனவே, ஆசிரியர்கள் தங்க கற்போனைப் பொறுத்தளவில் அவனே கற்றலுக் கருத்திற்கொண்டு செயற்படும்போது ஆசிரியர்கள் ம அவசியம் ஏற்படுவதில்லை.
பாரம்பரியமான கல்வி முறையில் வகு காணப்படுகின்றது. பொதுவாக ஆசிரியர்கள் ஒ மாணவர்கள் பாட முடிவில் மாறுவது நடைமுறை மாணவர்கள் ஆசிரியர்களின் வினாக்களுக்கு 6 ஆசிரியர்களே மாணவர்களை வழிநடத்துபவர்களா மாற்றியமைக்கப்பட்டு மாணவர்களது கற்றலானது வழிகாட்ட வேண்டும்.
வகுப்பறை மட்டத்தில் மாணவர்களை நோக்கும் ஆசிரியர்கள் அறிந்திருத்தல் கற்றல் கற்பித்தல் ெ பொதுவாக மாணவர்களின் பல்வகைமையை அறிந் பெறுகின்றார்கள். மாணவரின் தனியாள் வேறுபா மாணவர்களின பலவீனங்களுக்குப் பொருத்தமான எனவேதான், நல்லாசிரியர்களைத் தோற்றுவிப்பது பொருத்தமானதாகும்.
TequLSLSASLAequLSLAeAuAeASAeASAeASAeAAAqAAAAAAAqAAAASAAASAAASA ASA AAAAAqAAAAAqA
الفقر ووقtة

Ziyyyiyyiyyyyiyyyyyiyiyyyyyyyyyyyyyyeu
ாக செயற்படுபவர்கள் வகுப்பறைகளில் கற்பிக்கும் வுகளுக்கு வகை கூறும் பொறுப்பு வாய்ந்தவர்கள் போது கல்வி தொடர்பான கொள்கை வகுப்பில் ாற்று முகவர்களான ஆசிரியர்களே. ஆனால் நாலோசிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் என்பது கவனத்திற் Dங்கையில் ஆசிரியர்கள் கல்வி மறுசீரமைப்பைப் ற்றுப் பணியாளர்களாகச் செயற்படுகின்றார்கள். ந்த ஆசிரியர்களின் கருத்துக்கள், கவனத்திற் க்கம் உரியவாறு செயற்படுத்தப்படாதிருப்பதோடு அரிது. எனவேதான் கல்வி மறுசீரமைப்பிலும் பு முக்கியமானதாகும்.
ரியர்கள் மாணவர்களின் கற்றல் மேம்பாட்டிற்குக் ாதுவாக மாணவர்களின் கற்றலுக்கு ஆசிரியர்கள் ருக்கும்போது அவை குறுங்காலத்தில் நினைவில் த கல்வியை வழங்குவதற்கு அபிநயத்துடன் கூடிய ரியர்கள் மாணவர் தொடர்பான கல்வியைத் ந்தியவையாக இருக்க வகை செய்தல் ானது அனுபவத்துடன் அமையும்போது உடல் கின்றது.
ாது கல்விக்கான பெரும் பொறுப்பைக் கற்போனே கள் கற்பித்தல் செயற்பாட்டை அமைக்கும்போது கான பெரும் பொறுப்பை ஏற்கின்றான் என்பதைக் ாணவர்களைத் தண்டனைக்குள்ளாக்க வேண்டிய
ப்பறையானது ஒரு காரியாலயம் போலவே வ்வொரு பாட முடிவிலும் மாறுவது, அல்லது யாகும். பாடமுடிவில் அல்லது பாடத்தின்போது விடைபகரும் நோக்கில் செயற்படுகின்றார்கள்.
கச் செயற்படுகின்றார்கள். ஆனால், செயன்முறை
து செயன்முறை அடிப்படையில் இயங்குவதற்கு
போது, மாணவர்களின் பல்வகைத் தன்மையை தாடர்பான செயன்முறைக்குப் பெரிதும் உதவும். து கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களே கற்பித்தலில் வெற்றி டுகளைக் கருத்திற் கொள்ளும்போது, ஆசிரியர் பரிகாரக் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள முடிகின்றது. கல்வியின் பலம்வாய்ந்த அம்சமாக கொள்ளல்
quSySqu SyuSuuAuSYSuAuASASASASASASASASASASALASeqA a 2000

Page 95
bLIÈ
திற் நாடு லும்
(3ରା
6)g
IIT g $ତit.
றை ற்கு
PapaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFகம்பன் என்ற அடிசறுக்கி
85. 9 LDITLD
கம்பராமாயண மேடையிலே பல வகைய பாத்திரம் ஒவ்வொரு வகையிலே தனித்துவம் என்ற பாத்திரம் இவை அனைத்திலும் பார் சிறப்புடன் மிளிருகின்றது. அந்தப் பாத்திரப் போலும், பல இடங்களிலே கம்பனின் காணப்படுகின்றான். வீரத்தில் அவன் இராமாய விஞ்சியவன். அப்படித்தான் கம்பன் அவ6 சந்தர்ப்பங்களை மட்டும் இப்போது நாம் பார்
கும்பகருணனுக்கும் அநுமனுக்கும் இை மலையை எடுத்துக் கும்பகருணன் மீது எறிகி நீ இறந்துபடாவிட்டால் இனி உன்னோடு போர் நடந்தது தான் என்ன? அதைக் கம்பனே 8ெ
இளக்கமொன்றின்றி நின்ற வியற்ை அளக்குறற் பாலு மாகா குலவரை துளக்குறுநிலையனல்லன் சுந்தர பிளக்குமேற் பிளக்கு மென்னா மாரு எவ்விதத் தளர்ச்சியும் இன்றிக் கும்பகரு அளவிடவும் முடியுமோ என்று அதிசயித்தா6 ஆற்றாது பின்வாங்கிவிடும். இலகுவில் தே பாணமே பிளக்க முடிந்தால் அல்லவோ இவ போரில் இராமனது வெற்றி குறித்தே சந்ே அநுமன் என்கிறான் கம்பன்.
இராமனால் வெல்லப்பட முடியாதவனோ கு அநுமன் வாயிலாகக் குறிப்பாகப் புலப்படுத் பாரிட்டபோது, புறமுதுகிட்டான் இராமனென இதை அவன் இராமாயண கதா பாத்திரம் விஷயத்தின் கனதி கருதிப்போலும் தானே கண்ணையும் விதிர்ப்புற்ற கையையும் சாட்சி
இராமனும் கும்பகருணனும் ஒருவரை கொடியதொரு போர் ஆரம்பமாகிவிட்டது அழிந்துவிட்டது. அவன் தனி ஒருவனாய் நிற்
SLSu uAAuASAu ASu AqASu ALALS ALASALASASA AAA SeAqASe AqA SA LASA AuSuASueAASAAAA الفاو ووهبة

స్థా++++++++++++++++
ஆனைக்கே விட்டதா?!
கேசுவரன்
ான பாத்திரங்கள் உலவுகின்றன. ஒவ்வொரு உடையதாகத் திகழுகின்றது. கும்பகருணன் க்கத் தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகத் தனிச் கம்பனுக்கே மிகமிகப் பிடித்த பாத்திரம் செல்லப் பிள்ளையாகவே கும்பகருணன் பண காவியத்தின் நாயகனான இராமனையும் னைச் சித்திரிக்கிறான். இரண்டே இரண்டு
d5866) Tib.
டயே போர் மூண்டுவிட்டது. அநுமன் ஒரு றான். இந்த மலை உன்னைத் தாக்கியதும் புரியேன்” என்று வஞ்சினம் வேறு கூறுகிறான். Fால்லட்டும்.
கெபார்த் திவன தாற்றல்
யமரி னாற்றா
த் தோளன் வாளி
நதி பெயர்ந்து போனான்
ணன் நின்றான். அநுமன் இவனது ஆற்றலை ன். மலைகளே இவனுடன் போர் புரியினும் ாற்கடிக்கப்பட இயலாதவன் இவன். இராம னைப் பிளக்கக்கூடும் என்று எண்ணியவாறு தேகித்தவாறு - அவ்விடம் விட்டகன்றான்
ம்பகருணன் என்ற ஐயம் தழுவிய அச்சத்தை திய கம்பன், இராமனும் கும்பகருணனும் வெளிப்படையாகவே புலப்படுத்திவிடுகிறான்.
ஒன்றின் வாயிலாகக்கூடக் கூறவில்லை. நேரில் வந்து கூறிவிடுகிறான். விழித்த க்கு வேறு அழைத்துவிடுகிறான்.
ஒருவர் எதிர்கிறார்கள்; எதிர்க்கிறார்கள்.
கும்பகருணனின் படை முழுமையாக கிறான். ஆனாலும் தளராது போர் புரிகிறான். LLeLAALALSLALALAeAAALAAAAALASALALALAAeLASAALSAALLASAAAAAS
2009

Page 96
☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎ရှူ>☎j>☎ရှူ>☎ရှူ>☎ရှူ>☎ရှူ>☎ရှူ>☎>☎ရှူး
இராமன் விட்ட அம்பால் அவன் வலக்ள் “அற்று வீழ்ந்தகை அறாதவெங் கையினால் இராமன் “காத்துடன் நிற்கவும்' அவன் வ குவிப்பதை வியந்து உலகு நோக்கியது; அ
“உள்ள கையினும் அற்றவெங் கர;
இராமன் கும்பகருணனின் எஞ்சிய சை துணித்துவிட்டான். இராமனின் அம்புகள் வேக அறுத்துத் தள்ளி உடலைச் சல்லடைக் கண்க
“செய்ய கண்பொழி தீச்சிகையிரு என்கிறான் கம்பன்.
முன்பைவிட இரண்டு மடங்கு தீச்சுவாலை விழித்த கண்ணை இமைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடும் கம்பன், கும்பகர்ணனோடு போர் ட என்கிறான்.
கைகளும் கால்களும் இழந்த கும்பகருண6 ஒரு மலை, அதை நாவினால் வளைத்து, ஆ திறந்த குகைபோலும் தன் வாயினால் இராமை போர்க்களம் எரிந்தெழும்படி மலையொன்று கைகள் நடுங்குகின்றன. இக்காட்சியை,
தீயி னாற்செய்த கண்ணுடை யானெழுஞ் சிை வேயி னாற்றிணி வெற்பொன்று நாவினால் வி பேயினார்ப்புடைப் பெருங்கள மெரிந்தெழப்1 வாயி னாற்செல வீசினன் வள்ளலும் மலர்க்கர
தீயினாற்செய்த கண்ணுடையான் - கும்பகருணன், சிகை - தீச்ச பிலம் - குகை, வள்ளல் - இராமன், விதிர்ப்பு - நடுக்கம்.)
எனக் கம்பன் விவரிக்கிறான்.
போரிலே எதிரி எறிகின்ற அல்ல வருகின்றபோது சுத்தவீரன் தன் கண்ணை இ விழித்த விழிநோக்கை மாற்றவே கூடா இமைத்துவிட்டால் - புறமுதுகிட்டுவிட்டதாக கூறுகின்றன.
மிகப் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள் கிடைத்திருக்கும் சங்க இலக்கியங்கள் எட் பிரிவில் அடங்குகின்றன. எட்டுத்தொகையிே ஒளவை பாடிய பாடல் ஒன்று வருகிறது.
இமிழ் தி"

FFFFFFFFFFFFFFFFF 曰 கை அற்றது; அவன் கலங்கவில்லை. மாறாக எடுத்துக் குரங்குக் கூட்டத்தைக் குமைத்தான்
ானரப் படையைக் கும்பகருணன் கொன்று .¬ அஞ்சியது. - த்தையே அஞ்சின உலகெல்லாம்” -
5யையும் கால்கள் இரண்டையும் கூடத் 5மாக வந்து தன் கைகளையும் கால்களையும் டன் களாகத் துளைத்த போதிலும் கும்பகருணனின் வி நமடிசிறந்தது”
சிந்தக் கும்பகருணன் விழித்தான் என்றால் தானே பொருள். கும்பகருணன் பற்றி இப்படிக் ரிகையில் இராமனுக்கோ கை நடுங்கிவிட்டது
ன் அருகில் மூங்கில்கள் அடர்ந்து செழித்த காயத்தை அளாவும்படி ஏந்திப் பின் அகலத் ன நோக்கி வீசுகிறான். பேய்கள் ஆரவாரிக்கும்
தன்னை நோக்கி வரக்கண்ட இராமனின்
கையினாற் றிசைதிய ST சும்புற வளைத்தேந்தி Juli பிலந்திறந்ததுபோலும்
ம் விதிர்ப்புற்றான்
ஈவாலை, வேய் = மூங்கில், வெற்பு - மலை, விசும்பு - ஆகாயம்,
து ஏவுகின்ற ஆயுதங்கள் தனக்கு எதிரே மைக்கக்கூடாது போர் என்றதும் சினத்தோடு = து. அப்படி மாற்றிவிட்டால் - கண்ணை
அர்த்தம் என்று பண்டைத்தமிழ் நூல்கள்
i எனப்படுபவை சங்க இலக்கியங்கள். ET6 டுத்தொகை பத்துப்பாட்டு என்ற இருபெரும் லே வருவதொரு நூல் புறநானூறு. அங்கே
a 2000

Page 97
TuJul
நிரே தாடு
O6 }கள்
Faraparaparaparaparappearaparapa
அரசன் போருக்குப் புறப்படுமுன் வீரர்க மது வழங்கப்படும்போது மிகச்சிறந்த வீரனுக்கே முதலிலே மதுவைப் பெறும் தகுதி வாய் செய்யவேண்டும். இத்தகையதொரு சந்தர்ட் அமைகிறார்.
வேந்தே, கள்ளை முதலிலே இவனு: உண்ட பின்புதான் உண்ணவேண்டும். ஏன் ெ தந்தையின் தந்தைக்கு எதிரே வந்த வேலை ஏற்று வீரமரணம் எய்திய பெரும் புகழாளன் உன்மீது எறியும் வேலைக் கண் இமைக்காது STÜLIT6öI.”
இவற்கித் துண்மதி கள்ளே சினப்போர் இனக்களிற் றியானையியறேரக்குரிசில் நுந்தை தந்தைக் கிவன்றந்தை தந்தை எடுத்தெறி ஞாட்பி னிமையான். மறப்புகழ் நிறைந்த மைந்தினோ னிவனும் மறைக்குவன் பெருமநிற் குறித்துவருவே (எடுத்தெறி ஞாட்பு -படைக்கலங்களை எடுத்தெறியும் போர
என்று தன் சிபாரிசுக்குரிய வீரனைத் த இளவை கூறும்போது, கண் இமைக்காது படை ம்ே என்றும் அது பரம்பரையாக வருவதோர்
புறநானூறு இங்ங்ணம் போற்றும் இலக்கணமாகவே ஆக்கிவிட்டது திருக்குறள்.
விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய ஒட்டன்றோ வன்கணவர்க்கு
வேல்கொண்டு எறிய (எதிரி) வேலால் எறிய, விழித்தகணி
திமைப்பின் - சினத்தொடுகூடிய முந்திய நோக்கை)மாற்றி இை ாம் புறமுதுகு இட்டதாக ஆகிவிடுமன்றோ)
திருக்குறள் கூறும் சுத்த வீரருக்கா
வக சிந்தாமணி முதலிய காப்பியங்களில்
K匹
-
ாமுடிகிறது.
sell
الفاو وهبة

FFFFFFFFFFFFFFFFF
ளோடு விருந்துண்டான். மதுவும் வழங்கப்படும். 5 முதலில் வழங்கப்படவேண்டும். “இவன்தான் ந்தவன்” என்று புலவர் ஒருவர் சிபாரிசு பத்திலே சிபாரிசு செய்பவராக ஒளவை
க்குத்தான் வழங்கவேண்டும். நீ கூட அவன் தெரியுமா?இவன் தந்தையின் தந்தை, உன் )க் கண் இமைக்காது நின்று தன் மார்பில் . அவன் பெயரனாகிய இவனும் பகைவர் து நின்று தன் மார்பில் ஏற்பான்; உன்னைக்
ଓ3ରd
ான் சிபாரிசு செய்வதற்கான காரணத்தை க்கலங்களை எதிர்கொள்ளும் வீரம் ஒப்பற்ற பண்பு என்றும் வலியுறுத்தத் தவறவில்லை.
இவ்வீரப் பண்பை, சுத்த வீரருக்கான
அழித்திமைப்பின்
போர்புரியவெனச் சினத்தொடு) விழித்துப்பார்த்த கண்ணை, மத்தால், வன்கணவர்க்கு - கொடியவரான வீரருக்கு, ஒட்டன்றோ
ன இந்த இலக்கணத்தைப் பெருங்கதை, வரும் பாத்திரங்கள் இடையேயும் நாம்
qA qL SLALASqq Se AqA SueqLSe ALA SLALASLASLALASu AqA SueqA SeALASALASqqLSe AqA SeA a 2000

Page 98
'အူj>☎]>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎]>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>
வேலுங் கணையமும் விழினும் இமைய வீரியத் தறுகணர்.
கணையம் -வளைதடி(boomerang போன்றதாகலாம்),வீரி கொடியவர்)
இகலிடை இமையா எரிமலர்த் தடங்க
Lepe) 160J LOITTL I60I...
இகல் -போர்)
என்றிவ்வாறு வரும் பெருங்கதைப் பா
ஆரமருள் ஆண்டகையும் அன்னவகை
வீரரெறி வெம்படைகள் வீழ இமையா ஏந்தல்தன் கண்கள் வெய்ய இமைத்த நாந்தக உழவன் நாணி நக்குநீ அஞ்சு
காய்ந்திலேன்.
(ஏந்தல் * மகதையார்கோன்,எறிதல் ஓம்பி - (வாளைத்வீசுத நபுலன்சச்சந்தன் காமக்கிழத்தி மகன்) நக்கு -சிரித்து)
என்றிவ்வாறு வரும் சீவகசிந்தாம சான்றாதாரங்களாய் விளங்குகின்றன. இனி,
Slgo) L60) அவாவம் வினாக்கள் சில
0 கும்பகருணன் இராமன் போரிலே, ! சீவகசிந்தாமணி, பெருங்கதை, திரு இலக்கணத்தின்படி இராமன் புறமுது e கண்களை இமைத்துவிட்டாலே புறழு கையே நடுங்கிவிட்ட பின்பும் புறமுது 9 ஒருமொழி ஒழிதன் இனங்கொளற் குர்
என்றால் கறியும் உண்டேன் என்ற விதிர்ப்புற்றான்' என்றால் கண்ணும் 0 தன் காவியத்தின் நாயகனான இரா சேற்றிலே சிக்குண்டு அவமானமுறும் 0 கம்பன் என்ற ஆனைக்கே அடிசறுக் “காமஞ் செப்பாது கண்டது மொழிே
LALAALSLALASALALASAL0eSASASASASALALALSAAALAAAAALAAAAALAAAAALAAAAAAS
الفاو وهبة
 
 

Ferrarapparaparaparappear
醫
ார்
பம் -பராக்கிரமம், தறுகணர் அஞ்சத் தக்கனவற்றிற்கும் அஞ்சா
ܠ .
ܛ
ܓ . ܠ .
.
56ෙජ්
டற் பகுதிகளும்,
வீழும்
5OT...
திட எறிதல் ஓம்பி
Fல் கண்டாய்
லை நிறுத்தி, நாந்தகம் வாள், நாந்தக உழவன் -சீவகன்
|ணிப் பாடற் பகுதிகளும் அதற்கான நம் கவனத்தை ஈர்த்து, நம்முன் நிற்பவை
பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான புறநானூறு க்குறள் என்பன காட்டும் போர் கிட்டவன் ஆகானா? முதுகிட்டதாய் ஆகும் என்றால் துகிட்டதாக ஆகாதா? த்தே ”என்ற விதிப்படி, சோறுண்டேன் பொருள் பெறப்படுவதுபோல் 'மலர்க்கரம் விதிர்ப்புற்றதாக - இமைத்ததாக ஆகாதா? மன், புறமுதுகிட்டான் என்ற அபவாதச் படி, கம்பன் ஏன் சித்திரிக்கவேண்டும்? கிவிட்டதா?!
9
DT
LAAAAAAASAAAAAALAAAAALLAAAASAAASAAASAAASAAAA a 2006

Page 99
yগুণাগ্রত
T6
O6
TOU
|յլb
姜骁
友
♔
இளைஞர்களுக்
காதல் 1 குறிப்பிட்ட பருவத்தில் ஒ வித்தியாசமான உணர்வு இது. ஒரே பா கண்களால் மட்டுமே வார்த்தைகள் பரிம நாட்களாகி விட்டது.
காலம் மாறியது உண்மை. காதலு மாற்றிக் கொண்டுள்ளது. அல்லது மாற் சினிமாவின் செல்வாக்கு நினைப்பதை
இன்றைய இளைஞர்களில் பெரும் ஈர்க்கப் படுகிறார்கள். ஆணுக்கும், ெ ஏற்படும் ஈர்ப்பு, உடனடி உணர்வு, அ தேதியில் காதல் என்ற நாகரிக படுத்தப்படுகிறது. விரகதாபம் காதல் எ இன்று ஏற்பட்டுள்ள இப்படியானவோர் உ காதலென்பது வேறு - அது காதல் 1
அப்படியானால் இன்று (நிஜமாக) &
அவளை, அவள் அழகை, அறி அலசாமல் (நிஜமாக) காதலிக்க யாராவது - அவனை, அவனது Handsome உடன் இவற்றை விலாவாரியாக விசாரிக்
தயாராயிருக்க முடியுமா?
பொய் ! இவற்றைக் கடந்து நீங்க உங்களையே ஏமாற்றிக்கொண்டிரு ஏமாற்றப்படுகிறீர்கள். எம்மை எதி நிறைந்தது. ஒலிம்பிக்கில் சுசந்திகாவுக்
انقلاؤtfi$
 

கு மட்டும் .
ஆணுக்கும், பெண்ணுக்கும் ஏற்படும் ர்வையில் இதயங்களைத் தொலைத்து ாறிக் காதலித்த காலம் மலையேறி வெகு
லூம் அதே பெயரில் தனது வடிவத்தை றப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைய காதலுக்கு
விடவும் அதிகம் இருக்கிறது.
பாலானோர் காதலிக்கிறார்கள் - அல்ல பண்ணுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் அன்றேல் ஒருவித தேடலே. இன்றைய சாயம் பூசிக்கொண்டு கொச்சைப் ன்று தப்பாக இனங்காணப்பட்டுள்ளது. -ணர்வு/உறவு காதலாகாது. ஏனெனில்,
காதலிப்பவர்களே இல்லையா..?!
வை, அவள் குடும்பப் பின்னணியை து இளைஞர்கள் இன்று தயாரா? அல்லது D6u, 916)J6ûT Gg5Tupl606), Car, Cellphone காது காதலிக்க எந்த யுவதியாவது
ள் காதலிக்கிறீர்களானால் - நீங்கள் க்கிறீர்கள் - அல்லது நிஜத்தினால் ர்நோக்கியுள்ள எதிர்காலம் போட்டி கு நிகழ்ந்ததுபோல் ஒரு செக்கனிலும்
2000
MKOWITZEN ASN. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZRS
bas جنبهها
"... : .. "s
as:
R ፍ∂ልሙ7ዝNይ°
s

Page 100
777.2777.2777
குறைந்த நேரத்திலும் நீங்கள் ஒரங்கட்
யோசியுங்கள். வாழ்க்கை பரந் எல்லோரையும், எல்லாவற்றையும் நேசிய
பூராகவும் பெய்யட்டும்.
அதை
சஹாராவில் கொட்டி ஏமாந்து அன்றேல்
நயாகராவை நனைக்க நிை இந்த வரிகளை
நேசிக்க முடிந்தால் மட்டுமே
வாசித்து முடிந்தால் - முடிந்தால்
அவன் - அவள்; அவள் - அவன்
சில இடங்களில் பிரதியிட்டுப்
பார்க்கலாம்.
so
காதல் சுதந்திரமாய் ஒரு சிறை அவனுக்காகவோ அவளுக்காகவோ - உன் சுதந்திரச் சிறகுகளை உடைத்துக் கொண்டு.? உன்னிடம் இல்லாத ஏதோவொன்று அவனிடமோ அவளிடமோ இருக்கும். உண்மை!
உணர்வாய் !
இது ஒர்
ຫຼືຫຼົງ ຫນ້າ
 
 
 
 
 
 

A2ZZZZZZZZZ2777
S
டப்படலாம்.
தது. வாலிபம் எதிர்காலத்துக்கானபடி |ங்கள். உங்கள் அன்பென்ற மழை உலகம்
து விடாதீர்கள்.
னத்து ஏமாற்றப் படாதீர்கள்!
கவிதையை வாசி யுங்கள்.
யோசியுங்கள்.
ன்; ஆண் - பெண், பெண்-ஆண்
பாருங்கள். கவிதையை எல்லோரும்
அறியாமையின் ஆரம்பம் ஏதோவோர் தேடலுக்கு இலக்கியம் இட்டுக் கொண்ட நாகரிக நாமம்.
Լlլք(Ց
தீரும் வரை அல்ல திகட்டும் வரை பழகு உனக்கும் புரியும்
**S 2SNS
VV. V *
9栖函 S. அவனுக்கோ ミ அவளுக்கோ 駐 蚤 நிச்சயம் புரியும் R இது மாயைதானென்று S
S 藻
a 2000

Page 101
岚
சற்று யோசி. அவளை மட்டும் நேசிக்கும்போது மற்றப் பெண்களை உன் மனம் - ஒருவகையில் வெறுக்கிறதா?
இந்த வயதில் இந்த உணர்வு -
9_6UT60)60T புனிதனாக்குகிறது. புனிதர்களுக்கு எதற்கு காதல்.?
தயவு செய்து மனிதனாக வா! நிஜத்தை நினை யதார்த்தத்தை யோசித்துக் கொள்!
எத்தனை நாள்தான் கனவுகளுக்குள் வாழப்போகிறாய். உன் நேசங்களோ நினைவுகளோ நிராகரிக்கப்படும்போது நிஜயத்தின் வலிமையுணர்வாய் கண்கெட்ட பிறகு. நான் மட்டும் அவளுக்கு அவள் மட்டும் எனக்கு என்ன இது? Tooth brush GUIT6) மனிதர்களை பாவிப்பது.
انقلاؤtfi$
 
 
 
 

-YYY AS t SLLY0 LLLLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLS
திருமணம் வாழ்க்கையின் கட்டாய அத்தியாயம் தெரிவு -
உன் கையில் இந்த மாலையில் பூக்கள் இரண்டுதான் ஒன்று நீ
உன்னோடு
மல்லிகை
ரோஜா
ஏன் மாம்பூ கூட மாலையாகலாம்.
மல்லிகைதான் வேண்டுமென்று அடம் பிடிக்காதே மாம்பூவைக் கூட மாலையாக்கலாம் மறந்து விடாதே
உனக்கும் உன்னவளென்று - நீ எண்ணியிருப்பவளுக்கும் உணர்வுகள்
வேறுபட்டிருக்கும்
பழகும்போது
புதுமையாகும் பழகப்பழக -இன்னுமின்னும் புதுமை தேடுவாய்
সুপিন তৎ ,ܙ L L L L L L L L 0 LL LLLLSS LSAALLSLLLAA A0 LS S LLS 0 L 0 LLLLLLSE
இந்த சிறைக்குள்ளும் R சுதந்திரமிருக்கும் S உன் கூட்டுக்கு S இன்னொரு புறா கூட்டி வர. s மனம் துடிக்கும். 鞋 S.
g

Page 102
"SNNS irabak
உனக்கும் அவளுக்கும் உறவிருக்கட்டும் காதல் என்று கூடு கட்டாதே
蓝 சுதந்திரமானவனாயிரு
அவளையும்
இருக்கவிடு
உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொள் உன்னிடமில்லாதது அவளிடம் பெண்மை அவளறியாதது உன்னிடம் ஆண்மை
விவாதி புதிய கருத்துக்களுக்கு களம் கொடு நிச்சயமாய் விதி விளையாடாது - நீ காதலென்று கூடு கட்டிக் கொள்ளாத வரை.
ஆண் - பெண் ஆண்மை - பெண்மை உணர்வு - உறவு எல்லாமே பொய்யா? இதுதான் மெய்யா? பொய்
காதல் மெய்!
ზtნტ ჟე"
 
 
 
 

to 2000
வாலிபம் வித்தியாசம் - விசித்திரம் - வினோதம்
ஆனால்
வாழ்க்கையல்ல. வாலிபத்தில் விளையாடு கூட்டுக்குள் இருந்தல்ல.
வாலிபம் முடியும் வாழ்க்கை தொடங்கும் பொறுப்புக்கள் புரியும் அப்போது புரியட்டும் பொறுத்திரு.
இப்போது
விரும்பியோ விரும்பாமலோ சந்தோஷச் சிறை வளரும்
இந்தச் சிறையில்
கம்பிகள் - உன் குழந்தைகள்
கதவு - உனக்கு மட்டும் சொந்தமானவள்.
இப்போது காதலி இவர்களை உண்மையாய் நேசி

Page 103
ஒன்று கவனி - இப்போது இந்த சிறையில்
S நீயும் அவளும் 籍 菱 தனிமையில்லை
தனிமையாய் இருந்தபோது
ܓ
புதுமை தேடியிருப்பாய் இப்போது புதுமை தேட நேரமின்றி தவித்திருப்பாய் உன் புதுமை உன் குழந்தைகள் புரிந்து கொள் அன்றேல் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்.
வாலிபத்தில்
காதல் பொய்
அன்பு பொய் நேசம் பொய் - ஆண் பெண் உறவுகள் பொய் (Hormone),356ir விசித்திரமாய் வினோதம் புரியும்.
ஒவ்வொரு பார்வையும் பலநூறு மொழிகள் பேசும் ஸ்பரிசங்கள் - மோட்சம் காட்டும் புன்னகைகள்
இ. பூக்கள் காட்டும்
தாவணிகள்
چیچڑیا
چیچڑھا
الاقلا فيهt$
 
 
 
 
 
 
 

KAS AS -
s
கலர் கனவுகளாய் நேரடி ஒளிரப்பாகும்
அவளது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரஹ்மான் இசையோடு சேர்ந்து ராகமிசைக்கும்
உன் கற்பனைகளுக்கு பகல்கள் போதாதென்பாய் ஏக்கங்களோடே உன் இரவுகள் காணாமல் போயிருக்கும் எல்லாமே வெறும் உணர்வுகளின் பிச்சை
விஞ்ஞான யுகமென்பாய் முட்டாள்தனமான உணர்வுகளுக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கும் இன்னுமின்னும் பச்சைக்கொடி என்றிருப்பாய்
விஞ்ஞானம் தெரியுமுனக்கு
இந்த வயது விஞ்ஞானத்தையும் விஞ்சும்!
AR றிகாஸ் முனர்னாளர் மாணவனர் உயர்தரம் 1999
2772 ASN. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ:
******م خRSچچھوڑ جم&خڑا
2
a 2000

Page 104
于可
4A
D 65 560
இன்றைய உலகம் பரபரப்பானது, அவசர அவதானித்தால் அவர்களும் ஏதோ அவசர அ கொண்டும் இருப்பதை நாம் நோக்கலாம். இந்த பற்பலவிதமான காட்சிகள், பொருட்கள், விை சொகுசு அம்சங்கள் காத்திருக்கின்றன. இவற்ை அவர்களுடைய பிரதான அங்கமான கண்கள் கொண்டு, மனதை ஈர்க்கச் செய்து, சிந்தையில் தூண்டுதல் அவர்களை வழிப்படுத்தும் கலையி
Reading maketh a man full — 6JTéfů ஆங்கிலத்தில் வழங்கும் ஒரு பழமொழி.
நாட்டின் எதிர்காலப் பிரஜைகளான இ அறிவும் பழக்க வழக்கங்களும் கொண்ட பிரஜை கேள்வி, அறிவு ஞானங்களில் பிரகாசிக்க வ அவசியமானது. மாணவர்களை வாசிப்புக் கலா ஆசிரியர்களின் தூண்டுதல் மிகப் பிரதானமான
வானொலி, தொலைக்காட்சி, சினி பிள்ளைகளுக்கான கார்ட்டூன் படங்களும், இன் ஒளிபரப்பாகியும் வரும் இக் கால கட்டத்தில், பிள்ளைகளுக்கு விருப்பமான செய்தியாக அை வானொலியிலோ தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் நூல்களை வாசித்து, சுவைத்து விளங்கிக் கெ யாவருமே உதவியாகத் தூண்டுகோலாக அை ஆனால் நடைமுறைப்படுத்தும்போது பல சிக்கல்
qAuAqAAAAuAuAAuAuAAuAqAu uuAuAAu uuAqAuAqAuqAS
Stig 5'

ooooooooooooooooooooooooooooooooor
பத்மா சோமகாந்தன் சிறுகதை எழுத்தாளர் ஒய்வு பெற்ற கல்லூரி அதிபர்
சாரமும்
மானது; விரைந்து வேகமாக நகர்வது. மக்களை புவசரமாகப் போய்க் கொண்டும் செயல்பட்டுக் அவசர உலகிலே மாணவர்களைக் கவர்வதற்கும் )ளயாட்டு உபகரணங்கள், உணவு வகைகள், றையெல்லாம் கடந்து மாணவர்களைக் கவர்ந்து
ளைச் சிறைப்படுத்திக் கருத்தைக் கொள்ளை
பூரிப்பை ஏற்படுத்தி மாணவர்களை வாசிக்கத் ல் மிக முக்கியமானதென்றே குறிப்பிடலாம்.
|பு ஒருவனைப் பூரண மனிதனாக்குமென்பது
ன்றைய மாணவர்கள் முழுமனிதனாக பூரண ஜயாவதற்கு தன்னை ஆயத்தம் செய்யும் கல்வி ாசிப்பு மூலம் அறிவினைத் தேடலும் மிக மிக சாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கு பெற்றோர், பெரியோர், ாதே!
மா என்பவற்றின் தாக்கம் அதிகமாகி னிசை தழுவிய நிகழ்ச்சிகளும் ஒலிபரப்பாகியும் அமைதியாக ஓய்ந்திருந்து வாசிப்பது என்பது மயாது. எனினும் ஒய்வான நேரம் முழுவதையும்
ரிலோ செலவிடாமல் மாணவர் தாமாகவே சில
ாள்வதற்கும் கல்வியோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மய வேண்டும். இப்படி நாம் சொல்வது சுலபம். களுக்கு முகம்கொடுக்க வேண்டி ஏற்படும்.
بډميديد ياديد ياديد ياديدميديد ياديد ياديد ياديد
uth 20|
கவி இப்
55f சஞ்

Page 105
a Frrrrrrrrrrrrrrr,
மாணவர் வாசிப்பதற்கான நூல்களைப் ட rari தரத்திற்கும் நாட்டத்திற்கும் இரசனைக்குமா6 திபர் கேள்வி. பிற நாடுகளில் தயாரான நூல்கள் சி
துரதிர்ஷ்டவசமாக நம் நாட்டில் சிறுவர் இ பாடல், கதை, அறிவு நூல்கள் என்பன மிக மி நாடுகளிலிருந்து சிறுவர்க்கான சஞ்சிகைகள் அணில், தளிர், அரும்பு இப்படிப்பல சிறுவர் சஞ் வாண்டுமாமா, பூவண்ணன், நீலமணி, அழ.வள் மிக்க பெரியவர்கள் சிறுவர்களுக்கென்றே வெளியிட்டனர். கிடைக்கும் ஆங்கில நூல்களி எமது நாட்டில் பாடசாலை - அதுவும் வசதி கொன்றோ, இரண்டோ, காலாண்டிதழாகவே அவற்றிலும் மாணவருடைய ஆக்கங்கள் கஞ்ச் நாம் முற்று முழுதாக சிறுவருக்கான சஞ்சிகை சஞ்சிகைகள் பல வெளிக்கொணரப்படவேண்
சிறுவருக்கான சஞ்சிகைகள் அவர்கள் கவிதை, சித்திரங்கள், துணுக்குகள் ஆகிய இப்படியாகப் பிள்ளைகளின் மனதைக் கவ தோற்றமளித்தாலும், பணம், அச்சேற்றும் 8 சஞ்சிகைகள் ஒரிரு இதழ்களோடு தம் வாழ்ை
TUg
J600 கல்வி
6.
f சிறுவர்களுக்கான வாசிப்புக்குரிய நூல் LLJITT
உள்ளே இருக்கும் படங்கள் பெரியதாகவும் இயற்கைக்கும் மாறுபாடு இல்லாதன ஆக அமைந்திருந்தால்தான் பிள்ளைகள் அவற்றை
OT அளவு சற்றுப் பெரியதாகவும் எழுத்துக்களி கியும் TT" . STUgi வேண்டும். அத்தோடு கதையோ, செய்திே தயும் னோநிலை, உடல் வயது ஆகியவற்றிற்கு ஏற்
திறன்களை வளர்க்கக்கூடியதாக சொற்கள், படுத்தப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். சொல்லப்ப அறிவுக்கு விருந்தாக, சிந்திக்கும் தன்மையை : ஒரு விருந்தில் இனிப்பு, புளிப்பு, துவர்ப்பு எனப்
معالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعجديد
Stég
 

LLeu Luu LLLL LLezLeu Lu LzLezLu LLL u LLezzLuLLeY LezLu LLey
ற்றி முதலில் அவதானித்தால், மாணவர்களுடைய 1 நூல்கள் எளிதில் கிடைக்குமா என்பது ஒரு ல பெரும் விலையில் இங்கு கிடைக்கின்றன.
இலக்கிய இரசனையை வளர்க்கக் கூடிய நூல்கள், கக் குறைந்தளவிலேயே வெளி வந்துள்ளன. பிற உதாரணமாக கோகுலம், பாப்பா, ரத்னமாலா, நசிசைகள் தமிழில் வெளிவந்துளன. தமிழகத்தில் ாளியப்பா போன்ற அறிவும் அனுபவமும் ஆற்றலும் தமிழில் பல சஞ்சிகைகள் நூல்களை ஆக்கி ன் விலை சற்று அதிகமாகவே உள்ளது. ஆனால் கள் கொண்ட பெரிய கல்லூரிகள் ஆண்டுக் பா சஞ்சிகைகளை வெளிக் கொணருகின்றன. சிக்குப் பயறாகவே காணப்படுகின்றன. இவற்றை 5 எனக் குறிப்பிடவும் முடியாது. மாணவருக்கான டும்.
ாது தரத்துக்கேற்ற விதத்தில் கதை, கட்டுரை, வற்றைக் கொண்டனவாக அமையவேண்டும். ரும் விதத்தில் சில சஞ்சிகைகள் நம் நாட்டில் சிரமங்கள் காரணமாகவும் தோன்றும் சிறுவர் வ முடித்துக் கொள்கின்றன.
ஸ்கள் அழகிய அட்டைகளைக் கொண்டதாகவும், செயல்களை விளக்குவதாகவும் உண்மைக்கும் வும் கவர்ச்சியாகவும் நிறங்கள் ஒத்ததாகவும் விரும்பிப் படிப்பார்கள். வாசிக்கும் புத்தகங்களின் ன் அளவும் அதற்கேற்றதாகவும் அமைந்திருக்க பா, சம்பவங்களோ மாணவர்களுடைய வயசு, தாக அவர்களுடைய அனுபவங்கள் மனப்பாங்கு, வசன அமைப்புகள், பந்திப் பிரிவுகள், ஒழுங்கு டும் செய்திகள், சம்பவங்கள் சிறுவர்களுடைய ஊக்குவிக்கக்கூடியதாக அமையவேண்டும். எப்படி பல சுவைகளும் பொதிந்திருக்குமோ அதே போல
AuAuAuAuAuAuAuAuAAS 000 2 فاكلو

Page 106
- is is 's~);s~);s~);s~);s~);s~);s~r-r-r-s-s-s-s-sa
விஷயங்கள் அறிவை விருத்தி செய்யக்கூடியதா
கக்கூடியதாக புதிய அனுபவத்தைத் தரக் கூடியதா ஒரு தாகமேற்பட்டு, மேற்பார்வையில்லாமல் தாமா
சரளமாக ஒடிக்கொண்டிருக்கும் வாய்க்கால் போல, மாணவர் தாமாகவே நூல்களை வாசிக்குப் அப்பாற்பட்ட விடயங்கள் இடர்ப்பாடாக அமை அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் ஆசிரியர் அத்தட விட்டால் பிள்ளைகள் தொடர்ந்து வாசிப்பர். ெ கூறித்தொல்லை கொடுப்பது போல, நாமும் பில் கொண்டிருந்தாலும் பிள்ளைகள் வாசிப்பில் வெறு ஈடுபடுவதென்பது பிள்ளைகளுடைய இயல்புக் எதற்கு? எப்படி? என வினாவெழுப்புதல், புதிய புதி வீரதீர சாகசங்கள், விடுப்பூக்கங்கள் என்பன ஆசிரியர்கள் நன்கு உணர்ந்து கொண்டால் மா6 செய்வது மிக இலகுவாக அமையும்.
வகுப்பறையில் வாசிப்பை இரு வகையாகக் பக்கங்களைப் பார்த்து வாசித்துக் கிரகித்துக் கெ
சத்தமிட்டு ஒரு மாணவன் வாசிக்க ஏன கிரகித்தல் உரத்த வாசிப்பு.
வானொலி நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், தொை தட்டுத் தடங்களில்லாமல் செய்திகளின் தன் தொனியுடன் உணர்ச்சியோடு வாசித்தல் ஆகியன தொடர்புடையனவே.
சுறுசுறுப்பற்றுச் சோம்பேறியாக வாசிப் தூண்டுவதற்குச் சில போட்டிகளை ஆசிரியர்கள் கவிதை நூலையோ மாணவரிடம் கொடுத்து அ பண்ணியபின் அதன் சுருக்கத்தைக் கேட்கல செய்யலாம். அச்சம்பவத்தை நடித்துக் காண் மாணவனிருந்தால். என மேலும் பிள்ளைகள்
لہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ ط> الاقلا في 56

*夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺下
க மனதிலே மகிழ்ச்சியை சாந்தியை உண்டாக் 5 அமைந்திருந்தால் வாசிப்பில் பிள்ளைகளுக்கு கவே நூல்களைத் தெரிவு செய்து வாசிப்பர்.
நீரில் வண்டல் தடைப்பட்டு ஒட்டம் தேங்குவது போது, அவர்களது அறிவு, அனுபவங்களுக்கு ந்தால் வாசிப்பில் ரசனை தடைப்படக்கூடும் பகலை நீக்க அதனை விளக்கிச் சுலபமாக்கி பற்றோர் பிள்ளைகளை சதா படி, படி எனக் ாளைகளை 'வாசி வாசி என உருப்போட்டுக் ப்படையலாம். நீண்ட நேரமாக ஒரு விடயத்தில் கு மாறானாது. எதையும் ஆராய்ந்து ஏன்? ய விடயங்களை அறிவதில் ஆர்வங்கொள்ளல்
மாணவர்களின் தோற்றங்களே. இவற்றை ணவர்களை வாசிப்புக் கலாசாரத்தில் ஈடுபடச்
கொள்ளலாம். மாணவன் தானே கண்களால் ாள்ளுதல் மெளனவாசிப்பு.
னையோர் மெளனமாக இருந்து அதனைக்
லக்காட்சி செய்திகள் போன்றன இனிமையாக
மைக்கேற்ப பொருத்தமான ஏற்ற இறக்கத் ாவும் மாணவருடைய வாசிப்புப் பழக்கத்தோடு
பில் விருப்பம் குறைந்த மாணவர்களைத் ஏற்பாடு செய்யலாம். குறிப்பிட்ட கதையையோ
크
نی=
புவர்களை மெளனமாக அவற்றை வாசிக்கப்
ம், அதில் கேள்வி கேட்டு விடையளிக்கச் பிக்க வைக்கலாம். அக் கதாபாத்திரமாக ரின் ஆர்வத்தைத் தூண்டிக் கற்பனையை
يدِيدِيدِيدِيدِيدِيدِيدِيډيډيډيډيډيډيډيډء a 2000
மறுப்
---

Page 107
ாக்
ங்கு
டுக்
T6
LT 55 கத் நாடு
F-rear-repre-per-rappear
வளர்க்கலாம். மன ஒழுக்கத்தை நெறிப்படுத்த பற்றிய பல பேருடைய சிந்தனைகள், அபிப்பிரா நேரத்தில் எமது அனுபவ அறிவு பல மைல் கொள்கிறது. இதனால் தீர்வுகளும் தீர்மானங்
வேகமாக மிக மிக விரைவாக வளர்ந்து பின்தங்கல் படுபயங்கரமான அறிவீனத்தின் L இன்றைய உலகோடு நாடும் ஒருமையுற ஏனை போன்று அறிவார்ந்த நூல்களை மேய்ந்து 8 அன்றாடக் கடமைகளுள் ஒன்றாக இணைந்தி
நமது நாட்டில் வாசிப்புக் கலாசாரம் மி வருடக் கணக்கெடுப்பைக் கொண்டு நமது கt
இளம் மாணவப் பருவத்திலேயே இக் காததன் காரணமாகப் பல்கலைக்கழக மாணவ தரும் குறிப்புக்களை அப்படியே குறிப்பெடுத்து கின்றார்கள் எனப் பேராசிரியர்கள் பகிரங்கம வளர்ச்சிக்கும் சிந்தனை விரிவுக்கும் அடித்தளL
வேண்டும்.
பாடசாலை நேர அட்டவணையிலேயே 6 எல்லா நூல்களையும் பணம் கொடுத்து வாங் நிலையங்கள் இயங்குகின்றன. அவற்றை பயன்படுத்தப் பழகிக் கொள்ள வேண்டும். வசதி வைத்து வாசிக்கலாம். வாசிக்கும் பழக்கத்தை அமைந்துள்ள இடங்களையும் குறிப்பிட்டபி நேரமில்லையென்பது
புதினம் தெரியுமா?. என்று கேட்டால் ஒமோம் பேப்பர் வாங்கினோம். வாசிக்க
அன்றாடம் நிறைய வேலைகள், பி மறுப்பதற்கில்லை என்றாலும் மிக மிக அத்தியா
៦ឃុំប្រ

******************** Fearsareaeaeaeaeae
வாசிப்பு மிக அவசியம். குறிப்பிட்ட ஒரு விடயம்
யங்களை மையப்படுத்தி அறியும் போது ஒரு சில கற்களைத் தாண்டுகிறது. விவேகம், எழுச்சி
களும் இலகுவாகின்றன.
வரும் இன்றைய அறிவுலகில் வாசிப்பின் வறுமை, படுகுழியுள் வீழ்த்திவிடும். ஒடிக்கொண்டிருக்கும் ாய அறிவுச் சாதனங்களை நாம் மேற்கொள்வது கிரகிக்க வாசிப்புப் பழக்கமும் பயிற்சியும் நமது ருக்க வேண்டும்.
க மிக நலிந்து வருகின்றது என்பதைக் கடந்த லாசார அமைச்சர் கவலை தெரிவித்திருந்தார்.
கலாசாரம் கட்டமைப்புள் தம்மை ஒன்றிணைக் பர்களே தமது பாட அறிவுகளுக்காகப் பேராசிரியர் அவற்றையே பரீட்சைத் தாள்களிலும் ஒப்படைக் ாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். வாசிப்புத்தான் அறிவு மாக அமைந்துள்ளதென்பதை நாம் மனங்கொள்ள
வாசிகசாலைக்கென நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. கிப் படிக்க வசதியற்றவர்களுக்காகவே பல நூல் மாணவர்கள் தம் ஒய்வு நேரங்களில் நன்கு நியானவர்கள் தாமே நூல்களை வாங்கிச் சேர்த்து யும் கைக்கொண்டு வாசிக்க வேண்டிய நூல்கள் ன் எதிரே வரும் பிரமாண்டமான பிரச்சினை
எங்கே நேரம் எனக் கூறுவோரே அதிகம்.
ரச்சினைகள் உண்டுதான். அவற்றை நாம் வசியமாக வாசிக்க வேண்டிய சில விஷயங்களும்
طالمطلمطالمطلمطالبطلمطلمطلمطلمطالمطلمطالبطلمطالمطالمطالبطلمط 200 قائق

Page 108
zLeu uiu i iu LLeYLeziLzLy LLeu L u iLiLu LuLeu uyu Lyu Le u i u L
உண்டு என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. தினமு. முடியாவிட்டாலும் குறைந்தது 1/2 மணி நேரமா6 மாணவர்களை நெறிப்படுத்த வேண்டும். அறிவு என்பவை வாசிப்புக் கலாசாரத்திலேயே அதிகம் த சமூகமாக இணைந்து இச் சமூகமே அறிவுப் பா ஆழ வேண்டும். இதனை வற்புறுத்தியே இச் சமூ செய்து, பொய்யாகப் புகழ்ந்து, களிப்பில் ஆழ்த்தி, ஏ உறுக்கி, பயப்படுத்தி இத்தனையும் செய்தாவது எனக் கூறியதாக ஹொர்காம் (Gotham) என்பவர்
மாணவர்கள் வாசிப்பின் மகிமையை உ
கடமைகளை ஆற்றுவது உறங்குவது படிப்பது கொள்ளவேண்டியது மிக மிக அவசியமானது.
S
S2
ଦ୍ବିଷି
S.
綠
கல்லூரி கல்வெட் THE COLOMBO
was found
A. D. 18 During The Adm
of
The Rt: Hon: Sir Robert Wilm N
qqueqquqAuqu uAqAu uAqAu uAqAu uAqAquAqAuAAuAAuAAAAAAAAA
ng g്

iLiziz iyieuLyLeyyeiuiu yieu iLeyiyiLeyyeyyyyyye
ம் பல மணித்தியாலங்களை வாசிக்க ஒதுக்க வது நல்ல விடயங்களைத் தேடி வாசிப்பதற்கு பு வளர்ச்சி, மனவிரிவு சிந்தனைத் தெளிவு ங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு தனிமாணவனும் ஒரு தையில் நடைபோட வாசிப்புக் கலாசாரத்தில் கத்தைப் பார்த்து, இச்சகம் பேசி, இணங்கச் மாற்றி, முட்டாளாக்கி, கட்டாயப்படுத்தி, அடித்து, நூல்களை வாசிக்கச் செய்யவேண்டியுள்ளது
குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ணர்ந்து அன்றாடம் உண்பது தம் நித்திய போல, வாசிக்கும் பழக்கத்தையும் கைக்
ட்டு வாசகம்
ACADEMY
ded
35
ministration
at Herton. Rart: K.E.C.H.
طالمطالبطلمعالمطالبطلمطالبطالمطالبطلمطالبطلمطالعطل طالمطلبهم a 2000

Page 109
With Best C
frc
2.
225's 3. ලංකා බෙද්
N)U SR BUDDHI ORGAN
之
Fesid
I. P. S. GUN Maningala, I
Natta
Sri L
Reg. No. Tel: 032-54524,032
,074-878048 برکت
56اولاً و
 

魏
ompliments
a) චාරිකා සංවිධානය
LANKA ST TOUR ZATION
概
概
622 Ce: [ASEKARA )unkannawa ndiya,
anka A/18291
-25253,032-54953
O71-770429 উইিঞ্জ
un 2000

Page 110
With Best C
fr
44/c7/Wp/ AZa7/ Maravya
Manufacturers of
Nattara
Kund
PhOne: 08-22
Fax: 08-237
stög H!

Compliments
972
7መ/497scu/። "Cfarers
lasty Energy Foods
mpotha
asale
4217, 232574 '40, 234961
to 2000

Page 111
% 0% 6,
Power World (Pr
No. 4 COLLINGWOOD TEL: 58
320 1/2, GALLE RC TEL: 57
l26, NAWALA RO
TEL: 075
( g്
 

毅
ER
RLD
SS CENTRES
rivate) Limited
PLACE, COLOMBO 6 9333
AD, COLOMBO 3 7783
AD, NUGEGODA
332749
উইিঞ্জ
a 2000

Page 112
With Best Con
oUn
Do You Want to
Marketer a The Chartered institute of Marketing (UK)
information Technology * Certificate in Web Page Designing * Certificate in Visual Basic Programming
* Certificate in Sun Java Programming
To be a professional you need to select the right educt need to ask yourself the following questions.
Are they experienced? What is their track record? Who are the lecturers? What personal development curriculum do they haN
We are the pioneers in quality computer training in S. Unisoft offers a unique curriculum for it's professior Whilst assuring exam success.
An Exclusive
Produce this coupon and registery Closing date for applications: 15 December
Scholarship A
Name : ..................................................
Address: ............................................
Tel No. ................................ Course
Lanka
Cetre for Profes 754/34, Galle R
Te 1: 5987
Fax: 07,
Stig yo

pliments from
iSoft
Be a Professional
A Fabulous FastTrack Computer Course During December Vacations !!!
ation provider, in selecting the best possible institute you
Ve?
ri Lanka. All lecturers are internationally certified. Lanka hal students, which is aimed at personal development.
Offer for You
burself for a Scholarship Scheme
2000
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS
niSoft
sional Education oad, Colombo 04
70/598771 4-51O61O
ún 2000

Page 113
With the Best C.
Na Upalaraka T2a
O General Ha
O Engi
154, New Che Colomb (
Te: 432 Cables: "NAV
"كان فوهة
 

ompliments
bing Compony
irdware Merchants
266/S
Builders &
O Contractors
atty Street D 13
794 ATRACO”
鬆
2000

Page 114
With the Bes
M2 SN
زمA-چتیجہ
WelliaWatte
f
EXCELLENT AMB
a
MOBILE MED
Services
CHANNEL CONSULTATI O.P.D. E.C.G. COMPUTERISED LABO
7.00 a.m. t (Including Sundays, Poy. Telephones: 5
36A, Galle Road, W (Opposite Plaza Comple
Telephones: 5842
Mobile No:
স্ট্র
தமிழ் நீ"
 
 
 
 
 

f Compliments
CALL
Medi Clinic
BULANCE SERVICE
ind
CAL SERVICE
Available:
ON PHARMACY
DSPENSING * MOBILE SERVICE
RATORY INVESTIGATION
o 10.00 p.m.
Days & Public Holidays) 01585, 593959
ellawatte, Colombo 6 x, Adjoining Polytechnic) 0,593959, 593960 O77-31.3575
a 2000

Page 115
With Best Co
from
Je Va Audio 4
For Best Ouality Video de A in Tamil, English & Hindi for
118/5, KEW COLOM
Tel: O75-336271
"كور فوهة
 
 

pliments
Video Vision
tudio CDs & Cassettes Hires, Recording & Sales
| ROAD 3O 2
O77-354.835
2009

Page 116
N
ॐ
With the BeS
ਉਟੇ O இ) .
TKAVELS
1st Floor, No. 11 Colo
Tel: 4321 FaX : OO E-mail: Cn
ຫຼືຫຼັງ ?

it Compliments
G. S. A. FOR
TAVREY AIR
GEORGIAN AIRLINES
JOY (PVT) LTD.
1, Chatham Street )mboO 1
92/433243 -94-431 OO nbtookOst.lk
görə 2000

Page 117
With Best C.
froj
Bearings Inn Lal
Dealers in Industrial Equipments,
All Types of Bearings, & All Types of Belt
234, Bandarana Coloml Siri La
Tel: 449668,44 Res: 54 Fax: 45
الاطلاقوؤtfi$
 

pmpliments
nka Enterprises
Earth Moving, Generators Spares Power Transmission
do Roller Chains
iake Mawatha Do 12 Inka
8427,320431 31.68 9780
驚
2000

Page 118
ஜ்
Belcon F
ഗ് ഗ്ര
International Fr.
BelCOn 174, George R.
Colombo 1
Tel: 331984-7,
TIX: 22645
Fax: 4490
Stég H
 

琴 尧 藝 t Services Ltd.
2ight Forwarders
Building De Silva MaWatha 3, Sri Lanka
328833, 341197
BELCONCE
68,335605
উষ্ণু
gio 200o

Page 119
Best Complit
BIG BYTE COMP
469 C, Galle Roi
Tel: 595508, E-mail: bigbyt
EPSON I HEWLETT PA
"Literature is the rose of Langu it gives a fragrance that can sy
Best Compli
Sajad. La
Color
ངས་
இமிழ் நீ"

lents from
UTER SYSTEMS
ud, Colombo 03 O77-394741 e Gò Visual.net.
CKARD I CANON I C
age, -
Jeeten or perfume any Language'
nents from
mardeen
bo 5
a 2000

Page 120
藝
ീർ 620 മീ
SW60 CE
59, Shellaiy Kekj
Ice Cream, Ice Choc, Ice Cream (
-
BE
WIS,
FR
Mohamed Afza
25, Messen Colon
لگانقلاووtfigھ

nyzőnez /eom.
COMPANY
7a MaWatha raVa
Cone, Ice Palam, Koko Ice Palan
ST
HES
OM
ll Ameen (l.J.)
ger Street Ybo i2
(200 مئی

Page 121
விழா இனிதே நடைெ
W. KUMA
கணித ஆசி
பிரத்தியேக வகு 136/A, மகாவித்தியா
கொழும்பு
P.U.C. M. A. வெள்ளவத்தை வெள்ளவத்
With
Best
Complime
from
2-گلكeل%2 گ4ر
"الأول فوهة
 

ற வாழ்த்துக்கள்
RAN
fu ufT
ப்புக்கள்
லய மாவத்த
13
இராஜேஸ்வரி ങ്ങg) கொட்டாஞ்சேனை
C
htS
%ർല
000

Page 122
இ
With best c
frc Wellawatta
Mithya)
Janufacturer, es' Enfor
230, Galle Road, C( Tel: 583392, 585427 F E-mail: nithkalG2 slt. Ik http
With best c
fro
FREE TRAD
Dealers in Impo GlaSS Ware, 1 Stationeries and
69, Dam Street, Col. Tel: 446054
القاتلاوتtgھ
 

ompliments
kaliyani Jewellery
(Estb: 1978) error of Gent. c3 Jelave/erry
olombo 6, Sri Lanka ax. 94-1-504933,585944 ://www.nithyakalyani.com
pmpliments
"/ገበ
DE CENTRE
orted and Local Plasticware, Fancy Goods Etc.
Ombo 12, Sri Lanka
Fax: 94-1-344821
a 2009

Page 123
WITH BEST COMF
wooDLAND
IMPORTERS, EXPORTERS DEALERS INALL KNDS
192, 4th Cross St. Phone: 3274
WITH BEST COM
VNAVAGA
General Merchants & Dealers in Best Quality
195, 4th CROSS STI
TEA C
இமிழ் நீ"
 

LIMENTS FROM
D)
S COMPANY
8. COMMISSION AGENTS OF LOCAL PRODUCE
'eet, Colombo 11 451,422426
PLIMENTS FROM
RSTORES
Commission Agents,
Tea & Local Products
REET, COLOMBO 11
JEGATHEESTRANSPORT
olombo, Voivuniyo & Trincomalee
Telephone: 326878
a 2000

Page 124
స్త్రీ Wish besf comp/ímenfs from
G.C.E. IO/
MATHIS
SCIENCE COM/ACC TAMIL
SOCIAL STUDIE
ENGLISH
RAJESWARY
21, 26 A, A. G. Hinn
-
With best c
fr
( Dealers in GC
137/13, Sea Str Tel: 075337
StSý F"

L CLASSES V. குமரன் S. பூரீகாந் V. (பாபு) சர்மா மோகன் சந்திரன் S. S. ஆனந்தன் M. P. செந்தூர்நாதன்
S : M. S. M. Gougmei
Miss தர்ஷினி T கருணாநிதி Miss தர்ஷினி
INSTITUTE
iappuhamy Mawatha
mbo 13
ompliments
72
്ഗ
ldsmith Tools )
et, Colombo 11 346, 458159
a 2000

Page 125
With Best Con
from
STON N:
Siddhalepa A Health R Waddu
Tel: 077-3 075-5
اطلاقی وتtfiھ
 

pliments
GOLD
yurvedic eSOrt
Wa.
44924 885.99
উইিঞ্জ
2000

Page 126
With Best
MANARA EI
Deal Interlinings, Button Ribbons, Edgin Tailoring Rec
No. 24, 2nc Colo Sri )
Tel: 3308
ஜ்

Сотріітетts
NTERPRISES
ers for: is, Zippers, Threads, g Laces, Elastics, |uirements etc.
Cross Street mbo 11 Lanka
)6,421620
tiúil 20ll)

Page 127
With Best Co,
from
ERA NGA MIROSA
Dealers in Scrap Metals Polythene and Wa
No. 152, M Attid Tel: 078
الفقر في 56

impliments
Copper, Aluminium, ste Paper Items
ain Road
ya 572543
2000
ঔষ্ট্র

Page 128
With Best (
○ N. Vaitilingal
Hardware
OFFICE # 70, K. Cyril, C. Perero
Tel: 433143-5,
FOX a
BRA # 448, Old Color
Te: 3
Stöý H

Compliments
O71
m & Co., Ltd.
Merchants
/ SALES MCWOthC, COOmbO 13 327669, 328842
435649
NOH MOOr Street noO 12
27488
gúr 2009

Page 129
SAA MAYVSK SAYVYAK NAVAY SS S SS S SS SS SSLSLSSLASLLALASLSS LLLLLSS0SLLSSLLLLLLSLSLSLSLS0SLSLSLSLSLSLSLS S L SSSS0SLSLSLSLSLSL TLLTS SS LLLLL A SAA LLLLLLLLS S. s JESSY RASTA JAYA
1.
தமிழுக்கு அமுதெ தமிழின்பத் தமிழெ உயிருக்கு நேர்.
ஜ் றோயல் கல்லூரி தமி
வாழ்க! தமிழின் இனிமைை LIJI I வாழ்த்து
ஆசிரியை பெற்ே (முதலாம் தரப்
தமிழன் புத்தாயிரமாம்
(ଗutଗଠିତ:
எங்களைச்
செய்கி
3 ARAG KAAR L S SLSSLS L S L Y SSSSAASSASSASASSSLSSSSSSLSLSYzSSAS SSASSAASS SLLS SL LLSLLLS 0 S S SLS SLS S SLSLSLL SY0 SSSA TS TT S TS S
Ja ܓܓܢܐ
5tag
 
 
 
 

ன்று பேர் - அந்தத் ங்கள்
ழ் இலக்கிய மன்றம்
வளர்க! யத் தரணியெலாம் LʻiL துக்கள்.
BTi மாணவர்கள் D,6ਰੰ6)
iങ്ങ്, ஆண்டில் புதுப் வு பெற
FLIDTIL 600TLD றோம்.
KSK SAY 5ـــچهچSøهم:ايټ SLSLS S S SSSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSS0SJ0SLSLS S SLSL LYKS
sa କ୍ଳୀ
R
魏魏
t
EᏍᎤᎵᏍ. sta- RAK TST0cS SSASSASSASSASSASSASS ScS S S SSASSASSASSLLL S 0cL LLLS A32
.J. Ba: SK ܡܓܓܛܥܐ
2000 uthاز

Page 130
AKAWANG
SAA
z 0LLS0S0SS0 LS0hJS0L0S0SYSYS0 S 0SJeSS0LSLS0SS0S0 L0SJ0S0S0S0YS SLYSeSeS0AS
es
பேருதவி
ஆண்
பெற்றோ
sOT6006)
es
O
த்தாய்க்கு
t
கலைவிழா
தமிழ் இலக்கிய
ANAYANAK
aaa.
|-
SY.
-|×|×|×|×|× シ_so: _...:シ |×|× シドトシトシトシトシ、QZZZZZ,ZZZZZ, Z2,ZZZZZZZOEZZZZZZZ)
సాg
SeeSeeS0SSL S SLSLSLSLSLSLSLSS LL LL LSLSLSSLSLSSLS LTT SASALSLALLSLLLAAS c T LSLALLSSLSS S c SSLSLSALL LLLSLLLL0
卜愛蠱
|×sos!|×saesaesae|-|×|×|×· s.|s||-s.
* -
ötấg 5

YYY YYYAK SAYANG L S L E S Y S AAS A SS S S S S Y SAAA LA LA S A S 0S S LSL ASAS LSS S S TS S TAAASASASSSLS S S S S S S
s 77ے
கிரீடமேற்றி
காணும்
மன்றத்திற்கு
புரிந்த
5 1
ர்க்கும்
ர்க்கும்
s
றிகள்,
lgú குழு 20oo
-
N
ata SAKA R L A LA A LA A LA ALA LLL 0L LLS S A A A A A S A SA SA A AS AA AALL SAA AA L S SYLS S S S S S S S S S S S S S S S S S STS SS SzYLeS TS T S

Page 131
சிறுவர்
அதிபர் கிராமிய 蓝
89
(
நிகழ் நிர
வின்
b 6.
6) T(36)
LID6vojĝi Gh6
பரத நா (336LuIII,366
சமூகந
தாள நன்றி
TL RD6 தேசிய
DISAGGGOT
மேலைத்ே
西 "和 絮 江 5:
,|×,|×,,...)·,·,≤)·《汇劑sae); --|-×!-->5:E-|%;5:5.”-··sae
|혁에연혁T「2·3,55R
 
 
 

ாக்கேற்றல் ாழ்த்து ற்புரை நிகழ்ச்சி
O 6OUT நடனம் த்தினர் உரை வளியீடு ги"цpuшшb
கையளிப்பு »fiu நய நடனம்
ITL36Ib
coulц)
யுரை
தி
லை கீதம்
கீதம்

Page 132
i
Progn Pal
Lighting th
"Tamil
Welcom
Children's
Speech by
Village Speech by th Release C
Bharathi
Handing-C Prize
Wester
Social
“Thala
Vote of
“Jathy” M. Schot
Nationa

One rade
he Oil Lamp Vaalthu”
e Speech Programme the Principal 2 Dance
le Chief Guest
of Souvenir
a Natyam over Shields
Giving
n Dance
Drama
layam”
Thanks
usical Show
ol Song l Anthem

Page 133
FF-FFFFFFFFFFF-FFFF
கண்ணோட்டம்:
றோயல் கல்லூர்
“விவாத மேடையின்
-്യ
கடந்த ஒன்பது வருடங்களாக விவாத றோயல் கல்லூரி விவாத அணி இவ் வருட ம்ை பட்டத்தை தக்கவைத்துக் கொண்ட்து.
"பிறப்பு விவாதி"T யோகேந்திரன் தை சிம்மக் குரலோன்"S. கஜேந்திரன், கருத்து விவாதி” P. S. செந்தூரன் நான்காம் இடத் பLM ரெஷா, B காண்டீபன்,T ஜெயப்பிரச் இம்முறை ಇಂÇÝಫಿ
வருடாந்த ரேயில்தோமி விவரிதப் தவிர்க்கவியலாத சில காரணங்களால் வழு கற்றுப்போட்டியுடன் ம்பித்தது. பல புதி
றோயலுக்குரிய தனிச்சி விவாதித்து மு இரண்டாம் சுற்றில் கல்லூரியையும்
கல்லூரியையும் வெற்றிகொண்டு இ (3.
வெளல்லியின் விவாதவிழாவில் பறித்து அனுபவத்தால் ஆர்ப்பரித்தவர்க 一
அதைத் தொடர்ந்த இசிப்பதான் கல்ல் பாட்டியில் மீண்டும் இந்துக்கல்லூரியூடன் நடுவர்களால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டதாக கூறப்புட் கற்றப்போட்டியில் நியாயம் காக்கப்பட்டதா எ
எமது அணி அடுத்ததாக D.S. சேனநாய் உம் பதித்தது. அதில் சாஹிராக் கல்லு பாடசாலையையும் வெற்றிகொண்ட எமத அ பதுரு கல்லூரியை வெற்றி கொண்டு D.S. பிறநடை போட்டது. இருப்பினும் இந்துக் கல்
AAASAeAASAeAAeAeALSAALA
Stöý H!
 
 
 
 

Ferreraser-release
விவாத அணி முடிசூடா மன்னர்கள்'
வரலாற்றில் தனிச்சரித்திரம் படைத்து வரும்
"விவாத உலகின் முடிசூடா மன்னர்கள்"
而 விவாத சுற்றுப்போட்டியில் கால் இறுதிப்
மரீதிய எமது அணி தோல்வியடைந்ததாக து. அதில் பின்னர் எழுந்த சர்ச்சைகள் விவாதச் ன்ற ஐயத்தை பலர் மத்தியிலும் தோற்றுவித்தது.
க்கா கல்லூரியின் விவாதச் சுற்றுப்போட்டியில் ரியையும், வத்தளை புனித அந்தோனியர் ணி அரையிறுதிப் போட்டியில் மீண்டும் புனித சனநாயக்கா கல்லூரியின் விவாத விழாவுக்கு லூரியுடனான இறுதிப் போட்டியில், தலைமை
LLeAALLAAAAALLAAAAALLAAAAALLAAAAALAAAAALAAAAALLAeAeAASAAAA
a 2009

Page 134
  

Page 135
艮
Dā
டும்
jparapapapapayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-ayrı-4
வைத்தது. மாகாண மட்டத்திலான போட்டி3 கல்லூரியை வெற்றி கொண்டு அகில இலங்கை அகில இலங்கை மட்டத்திலான இறுதிப் ே இந்துக் கல்லூரியுடன் மிகச் சிறப்பான முறை ஆயினும் போட்டி முடிந்து நடுவர்களல்லாத
ஐந்து மணி நேர கலந்துரையாடலின் பின்னர் றே
தீர்ப்புகள் தொடர்ந்த போதிலும் திறமை மீண்டும் இம்முறை ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட வெ கலந்து கொண்டனர். முதற் சுற்றில் விவேகானந் கால் இறுதிப் போட்டியில் மெதடிஸ்த கல்லூரிை ஒழுங்கமைப்பாளர்களின் தவறுக்காக அரையிறுதி இந்துக் கல்லூரியினர் மறுத்துவிட்டனர். தி அறைகூவல் விடுத்த போது அதையும் பகிரங் திறமைசாலிகளுக்கு இழுக்கு என்பதால் எம போட்டியிலிருந்து விலகியது. இதனால் மீண்டு கல்லூரியினர் அரையிறுதிப் போட்டியில் இந் புனித பேதுரு கல்லூரியையும் வெற்றி டெ நகைப்புக்குள்ளாக்கியது. இச்சுற்றுப் போட்டியின் முடிசூடா மன்னர்கள் தெரிவாகினர்.
அடுத்து மீண்டும் இவ்வருட இறுதியில் கல்லூரி விவாதச் சுற்றுப் போட்டியில் புனித கொண்டு அரையிறுதிப் போட்டியில் வத்தை இறுதிப் போட்டியில் புனித பேதுரு கல்லு
கிடத்தையும் தமதாக்கிக் கொண்டனர்.
இறுதியாக அனுபவம் வாய்ந்த புனித ே வெது விவாத சுற்றுப் போட்டிகளில் கலந்து ெ வர்ந்திழுத்த புனித பெனடிக்ற் கல்லூரிக்கெதிர ஆயினும் சோதனைகள் எம்மை பின் தொடர் அந்தோனியர் பாடசாலைக்கெதிரான இரண்ட ம்பந்தம் இல்லை" என்ற புதுமையான தீர்ப்ட் ண்டும் ஒருமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. ASASASASASASAeAeAAS
الاقاً و86

Papa PapaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFee
ளில் இறுதிப் போட்டியில் புனித தோமஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கு தகுதி பெற்றது. ாட்டியில் திருகோணமலை கோணேஸ்வரா யில் விவாதம் புரிந்தனர் எமது அணியினர். போட்டி ஒழுங்கமைப்பாளர்கள் ஒன்று கூடி ாயல் கல்லூரி தோல்வியுற்றதாக அறிவித்தனர்.
களை மட்டுமே நம்பிய எமது அணியினர் ஸ்லிக் கல்லூரி விவாத சுற்றுப் போட்டியில் தா கல்லூரியை வெற்றி கொண்டு கடுமையான பயும் வெற்றி கொண்டனர். சுற்றுப்போட்டியின் ப் போட்டியில் எமது அணியுடன் மோதுவதற்கு றமைகளின் அடிப்படையில் மோதுவதற்கு கமாக மறுத்தனர். "செத்த பாம்பை அடிப்பது" த அணி பெருந்தன்மையுடன் அச்சுற்றுப் ம் போட்டியிட வாய்ப்பு கிடைத்த மெதடிஸ்த துக் கல்லூரியையும், இறுதிப் போட்டியில் பற்றமை அனைவரது தலைக்கணத்தையும் மறைமுக வெற்றியாளர்களாக விவாத உலகின்
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இசிப்பத்தானைக் தோமஸ் கல்லூரியை முதல் சுற்றில் வெற்றி ள புனித அந்தோனியர் பாடசாலையையும் ரியையும் வெற்றி கொண்டு இன்னுமொரு
பதரு கல்லூரியினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட காண்ட எம்மவர் முதற்சுற்றில் அனைவரையும் ான விவாதப் போட்டியில் வெற்றி கண்டனர். ந்து கொண்டேயிருந்ததால் வத்தளை புனித ாம் சுற்றில் "தலைப்புக்கும் விவாதத்துக்கும் ன் படி எமது அணியினர் தோல்வியுற்றதாக
AuSASuAASASASuASASASueAASAAASAAASAAASAALSAAAASAASAASAAS a 2009

Page 136
appearesear-rearraraper
ஆனால் இதவரையில் திறமைகளின் முடியாததாகத் திகழ்ந்து மீண்டும் விவாதப் பான முடிசூடா மன்னர்கள், சக்கரவர்த்திப் பட்டத்ை
மார்பில் பாயும் வேங்கையும் வீழு புறமுதுகில் அம்பாய் தீர்ப்புகள் எ எதையும் தாங்கும் றோயலின் வே என்றும் தொடரும் என்றுணர்வீரே
முடிந்தது என்று புள்ளியிட்ட போதும் முயற்சிய வருடங்களிலும் விவாத மேடைகளில் தங்கள்
“Disce au
என்கின்ற எமது கல்லூரி வாச
இஃது
'Learn or Depar
'கற்க அன்றேல் நகுக
ܢܠ
TLLLLLLL LLLLLuLSLeSALSAeALSLeALSASAASASASAAAASAAAAAAAAALS
ä g്

represear-errarappeare
அடிப்படையில் எவராலும் வெற்றிபெற தையில் வீறுநடை போட்டு விவாத மேடையின் தயும் தமதாக்கிக் கொண்டனர்.
ம் ~ ஆக ய்தீரோ கம்
...
ால் புள்ளிகள் இட்டே தொடர்ந்து எதிர்வரும்
தனித்துவத்தை பேண வாழ்த்துகிறோம்.
செயலாளர் தமிழ் இலக்கிய மன்றம்
༄༽
rt Discedeʼ
ம் இலத்தீன் மொழிக்குரியதாகும்.
' என ஆங்கிலத்திலும்
என தமிழிலும் விளங்குகின்றது.
للر
yASeLeASYSYSYASeSASYSAqASeqSeqASeqASeqeASuAqASequSeAqu equ SuyS S S S ú 2009

Page 137
பாடசாலைக்குள்
“விவாத அரங்
பரிசு பெற்ற
1 to St.
S. கஜேந்த
M. மயூர M. I. M. g.
2ία 9ι
U. L. M. G.
S. விதூவு K, சுதர்ஸ் V. grši 35
3 in St.
S. விக்னேஸ்
P. lugoĵJI S. செந்து
M. LoĵJ655]
الطلاق وtf$
 

நடாத்தப்பட்ட βριο 2ο ο ο
வர்கள்
ún
திரன்
ரெஷா தனன் டின் ரன்
Dகுமார் TLD
TJ 66
வன்
༄༽
برسے
2000

Page 138
With Best C
RAS
Wholesale & Retail Bridles Item Blo
Shums Building, 132/D.
Te: 472288
With Best C
St. Antho
Importers & Deal Re-conditioned Engines fo,
251/14, Sri S Col Sr
Tel
Fax

ompliments From
KAAS
Dealers in Textiles
s, CoStins Items
use Materials
Printed, Plain Dress Materials
Keyzer Street, Colombo 11
Mobile. O71-780342
Ompliments From
Iny's Stores
'rs in Used Motor Parts,
all éinds of Japanese Vehicles
angaraja Mawatha ombo 10 Lanka
326324 44782.5
2000 قدس

Page 139
Rimgal
Tamil Literar
Debati
2000,
. Oαι T. Yog
ViceP. S. Se
S. Kajendran
U. L. M. Resha
M. Lizamath
T. Jeya
$tfig)
 
 

ཛོད༽།
(Urallege
y Association
ng Team
/2001
"otair2 '
endran
Captain In thuran
S. Mayuran
B. Kandelban
N. Nishanthanan
pragash
برسے
2000 فنكلو

Page 140
R^~灰『T~<,a! No召2뿐 홍 的移。例 _" >脚慈 }配CD TTS 藤且>< >淄 R©} 残日(慈 N- |-NĘ Š&激 獵彩 ∞Š $人片} §&激 s=\N !S SẼ¿o
YYSLSLSLSLSLSLSLSLSLS sos,|×|×|×saesae羽|×|×|×·Noae,
TT:sae|-ssaes.|-
雞
 

A SAYYSK SSS LLLLSLLLST SLSY0SLSSLLSSLLSLSSSS SJSASLSLSLLLLLSLSSLYSSLSLSLSLSLSLSLS SLSLYS0LYSLSLSLSLS SLS
ompliments
s
Y TEACHER)
: BRILLIANT
E : SANGAM
( : ZEC
AZZA RGAzR AZZA AZZA LLLLLL LS SLS S SLS S LSL LSLSSL SLL LYSLSSLSESSLSSLSSLS S L S L SLL SYS S0S S SLS LS S cLS S cLS S LSLS LL LScScS S S cLS S L0 S S S S LSkk ScS
ANAKAUS ܡܓܠܠܐ ܓܓܓܓܠܐ
2000 فاسو

Page 141

'eųSƏH (WN 'T 'n oueun.KeW 'S ‘ųSe6eỊdeẤes · Loueqəpuey! og suleuuezỊT ’W ‘ueueųļueųsəN ’N : *(\uêpĮSoud eos/ uolueS) Áųļedeqeseule!! 'SouW '(uļeļdeo əoj/\) ueunųļuəS ‘S aj '(sedloulud) səuoƏ ‘G ‘T’H (JW '(uļeļdeO) uējpuə60) · LouelpuəÍeys (šo(jüəpsŚējas ēOJA) JéÁJoosësey)(\suỹ :
No
(H-7) 6uļpueĮS (H-7) pƏļeəS

Page 142


Page 143
司
ITL3FT606) disgj66T60
ஆண்டு
Year - 1Η
Year - 1 J
Year - 2H
Year - 2J
Year -3H
Year - 3J
ஆண்டு
Year -4J,
Year -4H.
Year -5.J.
Year -5.H.
வரைதல்
N. அஸிம் F அல்அதாஸ் J. அருஷன்
R. நிரோஷன் Y தாரிக்அஸிஸ் G. வித்யானாத்
S. அனோஜ்அரவிந்
P இந்திரஜித் K. ஷான்
1. இமாஸ்
B, கிருஷாந்த் K. அகிலன்
R. தர்ஷன் T பெளராணிகன் S. ஹரிராம்
M. நொய்ல்அபிலாக P கோகுலபிரதீப் M, N இன்பாஸ்
சொல்வதெழுதல் S. துலக்ஷன் K. அவினாஷ் G. குலஷங்கர்
A அல்தாய் அலி S. கஜன் R. றிமாஸ்அகமட்
M பிரணவன் . B. LDuj6t
S. சுபோதன் . M. JGLD69 (5LDITs
1. 2 3
1. 2 3.
1. S. சுஜன் 2 3
1. 2 3. K. கோகுலானந்த
StSý H

司 போட்டிகளின் முடிவுகள்
உறுப்பெழுத்து J. கார்த்திகன் P கோகுல்ராம் R. ராகுலன்
A. R. றஷாப் அஹமட்
A கஜேந்திரன் M. M. முகமட் அர்ஷாட்
. R. JULID6OOTIT
T. ஹேஷ்மன் S. அனோஜ்அரவிந்
B கிருஷாந் N. டிலுக்ஷன் 1. இமாஸ்
.. S. (upani
S. இக்பால் R. சஞ்ஜேய்
M. நொய்ல் அபிலாசன் . M. g. 6). TJ856
T ஹெஷோபன் . M. N. 36örungi)
வரைதல்
K. அவினாஷ் . M. ஷராப்இக்பால் G. தனஞ்செயன்
1. 2 3
1. N. அரபாத் 2. V. கபிந்ரநாத் 3. R. MOff6ýğ5
1. A. செந்தூரன் 2. J. K. உஷ்வந்அபிஷேக் 3. S. கெளதம்
1. 2 3
V. ஆர்த்தீக்குமார் . H. M. M. (p6.agists
Jibsy to 3. M. T. M. (Són)6m).5
AeAeAAAASAAAAASAiAYeSAeASAASAiqASueqiA SeqSq a 2000

Page 144
U
1 Gun
கட்டுரை
கவிதை
சிறுகதை
(Lਹੈ ।
கட்டுரை
கவிதை
சிறுகதை
L
கட்டுரை
கவிதை
சிறுகதை
1ம் இடம் 1ம் இடம்
2ம் இடம்
2ம் இடம்
1ம் இடம் 2b (SLL) 3ம் இடம் 3ம் இடம்
lub GLD 2ம் இடம் 3tib ʼ {9QLub 3D S Lib
1ub GLüb 2ம் இடம் 3ம் இடம் 3D SLD
1Lib (9)Lib 2ம் இடம் 3ம் இடம்
1ம் இடம் 2ம் இடம் 3ம் இடம்
1ub GLD 2ம் இடம் 3ம் இடம்
1ம் இடம் 2ம் இடம் 3b. GLüb
1ம் இடம் 2b, 3 Lib 3ம் இடம்
J
1ம் இடம் 2D 3LD 3 LD ĝiLub
1D SLD 2ம் இடம் 3b SLD
الانکہ وtfig$

司习
Τ. சஷாந்தனன் . 8Q B. பார்த்தீபன் 8R Y லாஹரிஜன் 8O R அர்ஜின் 8Q
S. சூர்யபிரதாய் 8Q M, sÉGuT6196ö1 7Q S. கஜனன் 8 ܡܢQ T சஷாந்தனன் 8Q N பிரசாத் 7R S, சபேசன் 7R P புருஷோத்தமன் 8R S, ரவிசங்கர் 8R
N. பிரசாத் 7R T ரீரமணன் 8R S. சிவசங்கரன் 6Q K. அசோக்பரன் 6R
N. நிஷாந்தனன் 10O M. LiiliJ600 T6i6iiT 10R . P சுந்தரகுமார் 10O
V. 6iil LD6\)rTg5ğ5g56öT 10O A, ஹரிஷன் 9Q S. விதூஷணன் 1OR
N. LilJeF66T6OTIT 9Q R விபுலன் 9R S விதூஷணன் 10R
N. நிஷாந்தனன் 10O N. LilJeF6öT6OTIT 9Q S. M. (56m)6. ITGir 11R ஐங்கரன் A/L 2002 கணிதப்பிரிவு B. பிரசன்னா A/L 2001 6565tsbroot Life 引 சிவசேகரன் A/L 2001 விஞ்ஞானப்பிரிவு 1. நிரூபன் AL 2001 விஞ்ஞானப்பிரிவு ஐங்கரன் AL 2002 கணிதப்பிரிவு சிறீராம் A/L 2002 Gufrig, 35 Life 于U
கஜேந்திரன் AL 2001 கணிதப்பிரிவு
நிரூபன் A/L 2001 விஞ்ஞானப்பிரிவு அரவிந்கன் A/L 2001 விஞ்ஞானப்பிரிவு
- -
a 2000

Page 145
SMYiLziuLieyiyyyy iyiyiyiyiyiyyyyyyiy yyS
In Joop.jpgboi bij, სწpfilt inflowioზ ()იებ)იბებI (J,
எண்ணைக் கவர்ந்த இச்
இந்தியா இலக்கிய வளங்களுடைய ஒரு இலக்கியங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை மகாபாரதம், நளவெண்பா, நைடதம், சிலட் வளையாபதி, சீவகசிந்தாமணி போன்ற இலக்கி -ன் மனதை மிகக் கவர்ந்த இலக்கிய நூல் பலருடைய நினைவுக்கு வரும் இலக்கிய இராமாயணத்தில் என் மனதை மிகக் க இலங்கேஸ்வரனாவான். இது பலருக்கு வி இலங்கேஸ்வரன் எவ்வாறு ஈர்த்தானென நா தெரிந்து கொள்வீர்கள்.
இலங்கேஸ்வரன் இலங்கை மன்னன். அ ஆண்டுகளாகக் குழந்தைப் பாக்கியம் கிட்ட பாகமொன்றை நடாத்தி அதன் பெறுபயனாக கு பிறந்தவுடன் சோதிடரை அழைத்துக் குழந்தை இராவணன் பிரம்மாவையே சோதிடனாக அ ர்த்தான். அச்சோதிடத்தின்படி இராவணன் அபாயமிருந்தது. இதனாற் பீதியடைந்த இராவ அமைச்சரான விபீஷணனும் குழந்தைை இலங்கேஸ்வரனுக்கு இது பிடிக்கவில்லை. த அவனுக்குப் பிடிக்கும்? இதனால் இலங்கே பலமாகக் கண்டித்தான். ஆயினும் அவர்கள்
வெளிக்காட்டியதால் வேண்டா வெறுப்பாக இ
ரிவு பின் மாயனென்றொரு அரக்கனின் உ இச்செயலினால் அண்ட சராசரங்களே அதிர்ந்
மன்னன் செய்யும் அநீதியல்லவா! மாயன் கு தந்து பாரததேசத்தை அடைந்தது. அன்று பா ரிவு கட்டுக் கொண்டதன் பேரில் ஜனக மன்னன்
ASAALSAeAeAASAAAAAALA
மிேழ் நி
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

评予亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨亨
]] | | | |റ്റിന്റെ லிடம் பெற்ற கட்டுரை
$க்கியக் கதாபாத்திரம்
ந நாடு. இங்கே சங்க காலத்திற்கு முற்பட்ட யாகும். அக்காலங்களுள் இராமாயணம், பதிகாரம், குண்டல கேசி, மணிமேகலை, யத்தேன் சொட்டுக்கள் மிளிர்ந்தன. இவற்றுள் இராமாயணமாகும். இவ்வாறு கூறியவுடன் க் கதாபாத்திரம் இராமராகும். ஆயினும் வர்ந்த கதாபாத்திரம் இராவணனெனும் பியப்பை அளிக்கலாம். ஆனால் என்னை ன் முன்வைக்கும் சில நியாயங்களிலிருந்து
வன் மனைவி மண்டோதரி. இவர்கட்குப் பல வில்லை. ஆகவே இலங்கேஸ்வரன் பெரும் குழந்தைப் பாக்கியத்தைப் பெற்றான். குழந்தை யின் பலாபலன் பார்ப்பது வழக்கம். அவ்வாறே ழைத்துத் தன் குழந்தையின் பலாபலனைப் ன் பெற்ற குழந்தையால் இலங்கை அழியும் ணன் தம்பியான கும்பகர்ணனும் இராவணனின் ய எறிந்து விடும்படி கூறினர். ஆனால் வமிருந்து பெற்ற பிள்ளையல்லவாஎப்படி இது ஸ்வரன் அவர்களிருவரின் முடிவுகளையும் ரிருவரும் தம்முடிவையே மீண்டும் மீண்டும் ராவணன் இதற்கு ஒத்துக்கொண்டான்.
தவியுடன் சீதையைக் கடலில் விட்டான். து. எப்படி அதிராமலிருக்கும்?நீதி பொருந்திய pந்தையைக் கடலில் விட்டதும் அக்குழந்தை ரதத்தில் தைப்பொங்கல் திருநாள். உழவர்கள் அன்று வயலை உழுதார். இவ்வாறு நிலத்தை
AALALAeALeALAeALAeAeAeAASeASAeAAeAAAAS a 2009

Page 146
appearerrera-reparape
உழுஞ் சமயம் ஓரிடத்தில் கலப்பையில் ஏதே பார்த்தபோது நிலத்தினுள்ளிருந்து ஒரு ெ பார்த்தபோது இலங்கேஸ்வரனின் குழந்தை க ஆகவே அக்குழந்தையை நிலத்திலிருந்து எ( வளர்த்து வந்தான். ஆகவே பின் சீதையை மருமகனில்லை. இராவணனின் மருமகன்.
இப்படி நான் கூறியவுடன் உங்களுக்கோர் சீதையைக் கவர்ந்து வரும்படி அனுப்பினா இவ்வினாவுக்கான விடையாவது, கூனியின் கு பதினான்கு வருட வனவாசம் செய்ய அனுப்பி இராமன் கூடவே சென்றனர். தன் மகளும் வ கொதித்தெழுந்தான். அயோத்தியை வெல்ல தம்பியாகிய கும்பகர்ணனுக்கு எட்டியது. அ சென்றால் நீங்கள்தான் சீதையின் தந்ை கொள்ளுவார்கள்" எனக் கூறினான். ஆகவே செய்த சூழ்ச்சியே இதுவாகும்.
இவ்வாறே இராம இராவணன் போர் நிகழ் பிடித்தது. பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டளவில் ஏட்டுச் சுவடுகளிலிருந்து அழிந்துகொ உரைநடைகளாக்கினர். இதன்போது இராவணி இராவணன் பற்றி மக்களிடையே தப்பபிப்பி சொட்டுக்களை மாற்றியமைத்தனர். இதைத் த ஆதாரங்களுடன் நிரூபித்துள்ளாள். தற்போதுந கதாபத்திரமெனக் கூறினேனென உங்களுக் சிலரும் இராவணன் என்னும் கதாபாத்தி நம்புகின்றேன்.
علاقوؤtfi$

yizzizzLiLiyLyyyiLiyy iyyyyiyiyLiLiyiyyyeT i
நாவொன்று தட்டுப்பட்டது. அது என்னவென்று பட்டி கிடைத்தது. அப்பெட்டியைத் திறந்து கிடைத்தது. ஜனகனுக்கோ குழந்தையில்லை டுத்ததால் சீதையெனும் காரணப் பெயர் சூட்டி பத் திருமணம் செய்த இராமன் ஜனகனின்
சந்தேகம் எழலாம். ஏன் மாரீசனை இராவணன் னென்பதே அவ்வினாவாகவும் இருக்கலாம் சூழ்ச்சியால் மதிமயங்கிய கைகேயி இராமனைப் னாள். இதன்போது சீதையும், இலட்சுமணனும் பனவாசஞ் செய்கிறாளென்பதால் இராவணன் ப் படை திரட்டினான். இச்செய்தி இராவணனின் வன் இராவணனிடம் “நீங்கள் படை திரட்டிச் தயென அயோத்தி மக்கள் இனங்கண்டு இராவணன் தன் மகளைக் காணுவதற்காகச்
ந்தது. இதனால்தான் இராவணனை எனக்குப்
சாமிநாத ஐயர் (தமிழ்த்தாத்தா) போன்றோர் ண்டிருந்த இலக்கியச் சொட்டுக்களை னனென்ற கதாபாத்திரத்தைப் பிடிக்காத சிலர் ராயங்கள் தோன்றும் வகையில் இலக்கியச் ற்காலத்தில் பா. துரையப்பாப்பிள்ளையவர்கள் ான் ஏன் இராவணன் என்னை ஈர்ந்த இலக்கியக் குப் புரிந்திருக்கும். இதன்போது உங்களிற் ரத்தின் மூலம் ஈர்க்கப்பட்டிருப்பீர்களென
தி. சஷாந்தன்
ஆண்டு 80
tử. 2000
இத்த
GÖTL
e lui 6.
EITCU SELDå
அத
தாயி LDIT" |

Page 147
Por Popoporoporo-ororo
பாடசாலைக்குள் நடாத்த ്[[1ിക്കിന്റെ (6,0 (!pg) {
தாயிற் சிறந்தொரு
"தாயிற் சிறந்தொரு கோயிலுமில்லை, த இத்தரணியிலே உதித்தது முதல் நம்மைப்பா என்பவர் எமக்கு ஆதாரமாய் இருந்து எமக்கு ே
ஆனால் நம்மைப் பெற்றெடுத்துப் பாலூ பெற்றெடுக்க ஒரு தாய் எத்தனை கஷ்டங்களை வயிற்றில் சுமந்து உடல் வருந்தி எம்மைப் பெற் மாதங்கள் கருவோடு எமைத் தாங்கி நீ பட்ட ெ
மனிதனில் மட்டும்தான் தாயா? எம்முள் ம உயிர்பெற்றுப் பிறந்து பல இன்ப துன்பங்க தாயெனும் தெய்வத்தால் பிறந்து வளர்ந்தை வாழும் கங்காரு எனும் விலங்கு தன் குட்டிை சுமக்கிறது. ஆம்! உண்மையிலே அம்மா என்
ஒரு தாய் தான் வறுமையால் வாடினாலும் அதற்காக அவள் பிச்சை எடுக்கக்கூடத் தயங்
“எந்தக் குழந்தையும் நல்ல குழந்தை நல்லவராவதும் தீயவராவதும் அன்னை வளர் அதிக நேரம் இருப்பது தாயுடனேதான். ஆக கொடுப்பதும் அதன் தீய பழக்கங்களை அகற்று உயர்ந்தவனாய் நல்லவனாய் வரவேண்டுமான
எல்லாத் தாய்மார்களும் அதைத்தான் ( தாயின் அரவணைப்பில், ஆதரவில் வளராத மாட்டான். சமுதாயத்தில் தீயவன் எனப் பெய
qAq S qASASASAeAeAASAALSAAAASAASeAqASeqASeASASASASeALALSAAA
oifig, 15
 
 

pappearedeappedeapappeareder
ILI I (8штi 19456 floo
டம் பெற்ற கட்டுரை
கோயிலுமில்லை
ந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை" ஆம் நாம் ாட்டிச் சீராட்டி வளர்ப்போர் பெற்றோரே, தந்தை வண்டியவற்றைப் பெற்றுத் தந்து வளர்ப்பவரே.
ட்டிப் பாசமூட்டி வளர்ப்பவள் தாய். நம்மைப் ாத் தாங்குகிறாள். ஐயிரண்டு திங்களாய் எம்மை 2றெடுக்கிறார். இதையே ஒரு கவிஞர்"ஈரைந்து பெரும்பாடு அறிவேனம்மா” என்றார்.
ட்டும்தான் தாய்ப்பாசமா? இல்லை! இவ்வுலகில் களை அனுபவிக்கும் எல்லா விலங்குகளும் வயே! அவுஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் யப் பெறமுன்னும் சுமக்கிறது, பெற்ற பின்னும் றழைக்காத உயிரினம் இல்லை.
தன் பிள்ளை வருந்துவதற்கு விடவேமாட்டாள். J85LDT LT6it.
தான் மண்ணில் பிறக்கையிலே”. "அவர் பயினிலே’ ஆம்! எக்குழந்தையும் தன் வாழ்வில் வே அக்குழந்தைக்கு நல்லவற்றைக் கற்றுக் துவதும் தாயே. ஆகவே ஒருவன் சமுதாயத்தில் ால் அதன் முதற்படி இடவேண்டியவள் தாயே.
செய்கின்றனர். இன்றும் அன்றும் என்றும் ஒரு பிள்ளை சமுதாயத்தில் நல்லவனாக நடமாட ர் பெறுவான்.
LeqALLALALLSALSLeALAeASAASAeASAeAAAASAASAASAASAAS
a 2009

Page 148
appearaprarappearaperer
செல்வங்களெல்லாவற்றிலும் சிறந்தது . விளங்கும் தாயே, பணக்காரக் குடும்பத்த அனுபவித்தாலும் தாய்ப்பாசம் இல்லாதவன் 1
பறவைகள், முட்டையிட்டு, அடைகாத்து குஞ்சுக்காய் ஊரெல்லாம் சுற்றி உணவு தேடி
ஒரு தாயின் இலட்சியம் என்ன? நம்மை உ வளர்த்து, அறிவூட்டி, இச்சமுதாயத்தில் ஓர் அவளின் இலட்சியம்.
நம்மைக் கண்ணுக்குக் கண்ணாய் வை வளர்த்து ஆளாக்கும் தாயெனும் உயர்ந்த ே
ஒன்றுதான். தாயின் சொற்படி கேட்டு, கற்று, வ அதுவே தாயின் மகிழ்ச்சியின் உச்சமாகும்.
"ஈன்ற பொழுதிற் பெரிதுவக்கும் த சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்.”
2) Luuff தெய்வம் ஒன்று வீட்டிலிருக்க, அ தெய்வத்தை வழிபடுவது முட்டாள்தனம்.
பேரறிஞர்கள் “தாய்மார் தினம்” என்ற ஒன்ை
அன்பெனும் தெய்வமாம் தாயை வழிட உயர்ந்து, தாயின் பெருமையையும் உயர்த்து
TuLSLALAeALSLAeASAeAASAAASAAAASAASAASAASAAASAAAA
stöý F"

appearappearappearere
பாசமே. இதைத் தருவது பாசத்தின் ஊற்றாய் நில் வளர்ந்தாலும் எல்லா வசதிகளையும்
மனது இருட்டறையே.
, குஞ்சு பொரிக்கும். பின் கூட்டிலிருக்கும் தன் டிவரும். விலங்குகளும் இப்படியே.
உடற்குறைபாடுகள், உளப் பாதிப்புக்கள் இன்றி உயர்ந்த மனிதனாக்க வேண்டும் என்பதே
த்து கண்ணை இமை காப்பது போல் காத்து காயிலுக்கு நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ளர்ந்து, நற்பெயர் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்
ண்மகனைச்
அதை மதியாது கோயில் சென்று வேறொரு தாயின் பெருமையை அறிந்தே ஆங்கிலப் ற ஒதுக்கியுள்ளனர்.
பட்டு அவளுக்குக் கீழ்ப்பட்டு நடந்து, நாமும்
வோமாக!!.
பா. பார்த்திபன் ஆண்டு 8R
a 2009

Page 149
Tu
பும்
தன்
T(5
மும்
பாடசாலைக்குள் நடாத்
கீழ்ப்பிரிவில் முதல்
6162 gave
நாலாபுறம் கடலால் சூழப்பட்டதாம் ஈழத்திருநாடு - ஆனால் இன்றோ, இராணுவத்திற்கு ஆயுதங்கள் வா நாலாபுறமும் கடனால் சூழப்பட்டத
இராணுவம் பீரங்கியெனும் பட்டா ஈழத்தமிழரின் வீடுகள் தான் கிடை விடுதலை புலிகளென அடையாள வீரத்தமிழ் இளைஞர்கள் தான் கிை வெண்புறாவே! உன்னை எங்கள்
காணமுடியவில்லையே - காரணம் எம் நாட்டில் வெடித்துக்கொண்டிரு தப்பாக்கி வேட்டுக்கள் தானோ! . மானுடம் வெண்புறாவைத் தேடிச்ெ ஆட்சிஇங்கே யுத்தத்தைத் தேடிச்
திராவிட உள்ளங்கள் விடுதலைை அதிகார உள்ளங்கள் விரக்தியைத் ஈழத்திருநாடு அன்றலர்ந்த செந்தாய வெண்புறாவே! தப்பாக்கி முனைக தமிழ் உள்ளங்கள் சுதந்திரமாம் வ சுதந்திர நரிகள் சில ஒழிக்கப்பட ே தாரத்திலே எம் கண்களுக்கு - சுத
அரசு எனும் வேலி தடுக்கிறதே!. அவ்வேலியை உடைத்து - விடுதல் வெண்புறாக்களை கையில் எடுக்க வெகு நாட்களாகாது எமக்கு1. வெண்புறாவே - பறந்து விடாதே!. தனிமையில் வாடிவிடாதே - உன் விடுதலை உள்ளங்கள் பல!. வீறுநடைபோட்டு வருகின்றன!!!.
ព្រៃ ខ្លាំ"
 
 
 
 

SAY SAYAN క్షేత AeAeAL AL LALALALALAeAeLLL LSAAAALASL0LaSYS
টুঃস্ট ঈগ্লািIS
தப்பட்ட போட்டிகளில்
ம் பெற்ற கவிதை
(3/@ഖ
- எம்.
பத் தேடிச் செல்ல!. தேடிச் செல்கிறது.
ரையாய் மலரவேண்டுமெனில்!.
னை அழைத்தவர
a 2000

Page 150
۔۔۔۔۔۔
உன்னை முதன் முதலாக ஒரு புதவித சுவை உன்னை மீண்டும் மீண்டு
நீ சுவர்க்கமானாய்
நான் உன்னை ஏற்றுக்8ெ நீ என்னை ତଓ புற்றுநோ இப்பொழுது தான் நீ ஒரு
மனிதாபி அழுத பிள் பிஸ்கட் கொ
தந்தையை
R
戟
LTEEBeeS L L L L L L L AA L Y S S S SLS S S S S S S S S LYLSL SLS S 0 S
التوقيقة
 
 
 
 
 
 
 
 

T.
சுவைத்த போது
ம் சுவைத்த போது
காண்டதன் நன்றியாக
யாளி ஆக்கினாய்
கொலைகாரன் என்பது தெரிகிறது.
பெ. செந்தில்குமரனர்
வர்த்தகப்பிரிவு உயர்தரம் 2001
மானம் ளைக்கு டுத்தார்கள் ஈட்டுவிட்டு.
S கஜேந்திரன் கணிதப்பிரிவு உயர்தரம் 2007
AYANAYAK SAYYSK 7ZZZZZZZZZZZZےZZ76C
RAK ፳፻”ጁTNዪ
அங்கு ரங்கர வகுட்
960)l
வடித்
Հյ60T6 sugg οIT6υ
வேை
Ε1606 நீங்க ਤੇE

Page 151
Pararararaparararaparararapa-pag
பாடசாலைக்குள் நடாத்
கீழ்ப்பிரிவில் முதலி
மனச்
அது ஒரு கல்லூரி. “AL’ எடுத்த கலைப்பி அங்கு பெண்கள் மட்டுமே சித்திரம் பழகுவர். அல ங்கநாதன் வகுப்பிற்குள் நுழைந்தார். கலகலப்ட வகுப்பாசிரியை வந்து மேசையில் உட்கார்ந்தார். அமைதியாயிருந்தது. வகுப்பாசிரியை வந்து பாட
வால்மீகி இராமாயணக் காட்சிகளையும், வடித்தெடுக்கும் பாடம் அன்றைய பாடம். "மாணவி வனவாசம் செய்யும்படி கூறியபோது இராமனின் வடித்தெடுக்கப் போகிறோம். கம்பராமாயணத்தில் வால்மீகி இராமாயணத்தில் இராமனின் உணர்வு வேண்டும்" என வகுப்பாசிரியர் கூறினார். கம்பராமாய வனவாசம் செய்யும்படி கூறியபோது இராமன் "அட் நீங்களும் எனது தாய்தானே! நீங்கள் சொன்னால் கேட்டான். அக்காட்சியை மிகவும் உணர்வு பூர்வப
பின்பு மாணவியரைவ் பார்த்து “பிள்ளைகே இராமாயணத்தில் இராமனின் உணர்வு எப்படியிரு எனக் கூறிவிட்டு நாட்பதிவேட்டைப் பதியத் தொட முறை வந்தது. வகுப்பாசிரியை சித்ரா ரங்க அமைதியாயிருந்ததைக் கண்டு அவள் வகுப்பிற்கு காரணமாய் இருக்கும், எல்லோரும் யோசித்தனர்.
எல்லோருக்கும் அவள் வராதது கவலையாக போகிறான்” என்ற செய்தியைக் கேட்டதும், எல்லே அது போல சர்மிளா வராதது அஸ்வினிக்கு மட் மிளாவும் அஸ்வினியும்தான் வகுப்பில் நன் மிளாவின் மேல் அஸ்வினுக்கு வந்த பொறா1ை
ASAeASeALuequSueALAeAuSLeAAqASASASASASASeASASASAeSASeALSLAqA
انقلاوونtfi$
 
 
 

+++++++++++++++++
தப்பட்ட போட்டிகளில்
ம் பெற்ற சிறுகதை
சாட்சி
ரிவு மாணவர்கள் சித்திரம் பழகும் கல்லூரி அது. ன்றொரு காலைப் பொழுது வகுப்பாசிரியை சித்ரா ாக இருந்த அவ்வகுப்பு திடீரென நிசப்தமானது. ஊசி விழுந்தாற்கூட கேட்கும் அளவிற்கு வகுப்பு த்தைத் தொடங்கினார்.
கம்பராமாயணக் காட்சிகளையும் ஓவியமாக களே! இன்று நாம் கைகேயி இராமனிடம் 14 வருடம்
உணர்வு எப்படியிருந்தது என்பதை ஒவியமாக இராமனது உணர்வு எப்படியிருந்ததென்பதையும், எப்படியிருந்தது என்பதையும் ஓவியமாக வரைய பணத்தில் கைகேயி இராமனைப் பார்த்து 14 வருடம் பா சொல்லித்தான் நான் போக வேண்டியதில்லை. நான் போக மாட்டேனா ?” எனக் கைகேயியிடம் Dாக வகுப்பாசிரியர் விளக்கினார்.
ள! இன்று இக்காட்சியை வரையுங்கள் வால்மீகி ந்ததென்பதை நாம் அடுத்த வகுப்பில் வரையலாம்” ங்கினார். எல்லோரையும் கூப்பிட்டார். சர்மிளாவின் நாதன் அப்பெயரைக் கூப்பிட்டபோது வகுப்பு வரவில்லை என்பதைப் புரிந்து கொண்டார். என்ன
இருந்தது. இராமாயணத்தில் “இராமன் முடிசூடப் Dாரும் சந்தோஷப்பட கூனி மட்டும் துக்கப்பட்டாள்.
நிம் சந்தோஷமாய் இருந்தது. அதற்குக் காரணம் றாக ஓவியம் வடிக்கக்கூடியவர்கள். அதனால்
யே அந்த சந்தோஷத்திற்குக் காரணம்.
SeqALAeiAALLAAAALSAeqAeAASAAASAAASAAASAAASAALALAAAAAAAAqAAAAAAAASAAAA a 2000

Page 152
appearespaperspeep-see
சர்மிளா வகுப்பிற்கு வராதது கண்டு ஆக முடிந்தவுடன் சர்மிளாவின் வீட்டிற்கு ஆசிரியை வாசித்துக்கொண்டிருந்தார். சர்மிளா ஏன் வரவில் தந்தை “சர்மிளா காய்கறி நறுக்கும்போது அவளது கேட்ட ஆசிரியைக்கு அதிர்ச்சிக்குமேல் அதிர்ச் ஓவியப்போட்டிக்கு அவள்தான் தெரிவாகி இருந்தா அவளால் ஓவியம் வரைய முடியாது. எனவே பாட எனவே வகுப்பாசிரியை சித்ரா ரங்கநாதனுக்கு { சர்மிளாவை சந்தித்து நிலைமையை எடுத்துக் கூ
எனவே சர்மிளா ஒவியப்போட்டியில் கலந்துெ நாள் வந்தது. சர்மிளாவின் கல்லூரி சார்பாக சாமில் வரைய அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டது. எல்லே ஏதோ தனக்கு முடிந்த அளவு கீறிக் கொடுத்தா6 வெளியேறினாள் சர்மிளா. நாட்கள் உருண்டோடில் அதிசயம் சர்மிளாவிற்கு அதில் இரண்டாமிடம் அஸ்வினிக்கு முதலாமிடம் கிடைத்தது. எல்லே சர்மிளாவிடம் ரேவதி வந்தாள். "ஏய், அஸ்வினி கீ “இல்லை ஏன் அதற்கென்ன இப்போது" எனக் கே காதிற்குள் கிசுகிசுத்தாள்.
"ஆம். சர்மிளா கிறிய ஓவியக் கண்காட்சிய முடியும்” என சர்மிளா யோசித்தாள். அவள் உ கூறினாள். விசயம் காட்டுத்தியாய் எல்லா இடத் சர்மிளாவிற்கு பொறாமை, அதனால் தான் என்ப கூறினாள். வழக்கு தொடர்ந்தது. இருபக்க வாதங்க கூற முடியவில்லை. அப்போது அஸ்வினியின் தந்ை பரிசு பெற்ற ஓவியம் எனது மகளுடையதல்ல. அது ஓவியக் கண்காட்சியில் அந்த ஒவியத்தை திருடி, ே கண்ணிலும் மண்ணைத் தூவினாள்” என்றும் ஒப்புக்கொண்டாள். சுந்தரலிங்கத்தின் மனச்சாட்சிே போலிக் கெளரவம் தனக்கு வேண்டாம். என்று நிை மனச்சாட்சி ! உயர்ந்த மனச்சாட்சி !
qAASAeAASAALSLALASSASASASASAAAAAAASAAAASAAAAAAA AAAAS
الفقر وقtة

+++++++++++++++++
சிரியரும் வருந்தினார். எனவே, அன்று வகுப்பு
சென்றார். அங்கு அவளது தந்தை பத்திரிகை லை? என ஆசிரியர் வினவினார். அதற்கு அவளது கை வெட்டப்பட்டுவிட்டது” எனக் கூறினார். இதைக் சி. காரணம், பாடசாலை மட்டத்தில் நடைபெறும் ள். இப்போது அவளது கை வெட்டப்பட்டுவிட்டதால் சாலை மூலம் இரண்டு பேர்தான் செல்ல முடியும் இது பெரும் கவலையாய்ப் போயிற்று. ஆசிரியை றினார்.
காள்ள ஒப்புக்கொண்டாள். ஒவியப் போட்டிக்கான ாவும், அஸ்வினியும் கலந்து கொண்டனர். ஓவியம் ரும் ஓவியம் வரைந்து கொடுத்தனர். சர்மிளாவும் ள். நம்பிக்கையோடு போட்டி மண்டபத்தை விட்டு ன. ஒவியப் போட்டி முடிவுகள் வெளியாயின. என்ன
கிடைத்தது. அவளின் கல்லூாரியில் பயிலும் ாரும் சந்தோஷத்தில் இருந்தார்கள். அப்போது றிய ஓவியத்தை நீ பார்த்தியா?” என்றாள். சர்மிளா ட்டாள். அதற்கு ரேவதி விசயத்தைச் சர்மிளாவின்
பில் காணாமல்போன ஓவியமே அது. இது எப்படி டனே விடயத்தைப் போய் வகுப்பாசிரியையிடம் திலும் பரவியது. ஆனால் அஸ்வினியோ “அந்த து இப்படி வீணாகப் பழி சுமத்துகிறாள்” எனக் $ளும் சரிசமமாய் இருந்ததால் யாராலும் தீர்ப்பைக் தை சுந்தரலிங்கம் உள்ளே நுழைந்தார். “முதலாம் து சர்மிளாவுடையது” எனக் கூறினார். "அஸ்வினி பாட்டியின்போது அதைத் தான் கீறியதாக எல்லோர் ) அவர் கூறினார். அஸ்வினியும் குற்றத்தை யே அவரை இவ்வாறு கூற வைத்தது. தன் மகளின் னத்த சுந்தரலிங்கத்தின் மனச்சாட்சியே உயர்ந்த
ந. பிரசாத்
ஆண்டு 7R
一至T
களு
கள்
5(5:

Page 153
Por Pro-ororororororo-ororooroor
வாழ்விற்கு
|ରdas
6T@
தைக் oùQoi 1றும் 6) is
யும் பாடசாலைக்குள் நடத்த |60) மத்திய பிரிவில் முதலாம்
இலக்கியங்கள் காலம் காட்டும் கண்ணா தான மக்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை எடுத் பியம் உதாரணமாக சங்ககாலத்தில் எழுந்த இலக்கிய ாவும் பற்றியதாகும். உ+ம்:- அகவொழுக்கம் : "அக
பிட்டு புறநானூறு'
ଭୌଣୀ
லும் இதில் அகவொழுக்கம் எனப்படுவது கா IIIց:
SIGITAT என்பது போர், மற்றும் வீட்டுப் பேற்றை அடையும்
வின் அறிஞர்களின் கருத்துக்களின்படி சா காணப்பட்டமையாலேயே அக,புற ஒழுக்கம் பற்றிக்
ILJL) |ෙමි காலம் காட்டும் கண்ணாடியாகும் என்பதற்கு
hLLib
Nந்த இவ்வாறான இலக்கியங்கள் முன்னேசுஉறி
னக்
கருத்துக்களைக் கூறுவன. எனவே, இவ்வாறு ச
驚 பத்தாயிரமாம் ஆண்டு புலர்ந்துள்ள இவ்வே6
ရှူး காணப்படுகின்றன. இவற்றில் இன்றைய மன
கருத்துக்கள் உள்ளன.
ഞg)
6 இன்றைய சமூகம் சீர்கெடக் காரணம் பல
iந்த களும் பல. ஆனால் எனக்கு வழங்கப்பட்ட நேரே
sist f6).
FITő இன்று நாட்டின் பொருளாதாரத்தை சீர்கு
繁 சீரழித்து வரும் மது அருந்தலை தவிர்க்க
கருதப்படும் திருக்குறள் எடுத்துக் காட்டுகிறது.
AeqS S SAuAuAuAqAqAuqAqAqAu AqAASAAAAAAAAqA
Stig 5

FaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaroare றிகாட்டும்
356
ப்பட்ட போட்டிகளில்
இடம் பெற்ற கட்டுரை.
டிகள். இவை அந்தந்த காலங்களில் வாழ்ந்த துக்காட்டும் ஒரு சாதனமாகத் திகழ்கிறது. பங்கள் பெரும்பாலும் அகப்புற ஒழுக்கங்களைப் கநானூறு' எட்டுத்தொகை, புறவொழுக்கம்:
தல், இல்வாழ்க்கையும் மற்றும் புறவொழுக்கம்
வழிகளையும் கூறி நின்றது.
ங்க காலத்தில் சிறந்த பண்புள்ள மக்கள் b கூறப்பட்டுள்ளது என்பர். இவ்வாறு இலக்கியம் த இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும்.
யதுபோல அக் கால மனிதனுக்குத் தேவையான ாலத்துக்குக் காலம் எழுந்த இலக்கியங்களால் ளையில் நூற்றுக்கணக்கான இலக்கியங்கள் ரிதனை சீர்திருத்தத் தேவையான பல்வேறு
அதைத்திருத்திட இலக்கியம் கூறும் கருத்துக் மா சில. எனவே கூறுகிறேன் இப்போ கருத்துக்
லைய வைத்து நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கையை வேண்டுமென சங்கமருவிய கால நூலாகக்
qAuAuA uuAuAuAqAuAuAuAuAAAqAAAAAAAAqAuAqAAuA un 2000

Page 154
zLzLzLzLLLL LLzLzLzLzLzLzLzLzLzLzLzL
"உண்ணற்க கள்ளை உண்ணில் - உன்
சான்றோரால் எண்ணப்பட வேண்டாதே
என மதுவை உண்பவர்கள் சான்றோரால்
அது மட்டுமல்ல இன்று வாழ்க்கையில் அ இடையே பரஸ்பர உறவு இல்லாமையே. அகநா
"அன்பாம் நாற்றிணையாவுறவு"
அதாவது அகத்தியல் அவ்வுறவுகள் அன் சங்க கால நூல் விதந்து கூறுகிறது.
மற்றும் இன்றைய சமூகத்தில் இன்றும் சி நல்வழிப்படுத்த ஒளவையார் எழுதிய சைவத் கூறுகிறது:
"கவையாகி கொம்பாகி காட்டகத்தே நிற் அவையல்ல நல்ல மரங்கள் - சபை நடுே நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய மாட்டாதவன் நன்மரம்"
அதாவது காட்டில் வளர்ந்து இருக்கும் கூடியிருக்கும் சபையின் மத்தியில் ஒரு நு உண்மையான மரமாவோன். என இவ்வாறு கல்
அடுத்து நாம் உயிர்களைக் காத்து அ கவிதையிலக்கியமாக வடித்த நவாலியூர் சோம
"காலிலொரு பாவி கழுத்திலே மாபாவி - கொடும்பாவி வெட்டினானன்றோ உன்றன் தசையரிந்தே ஒலைக் - குடலை சென்று சென்று விற்றனரோ திண்
என மிகவும் சுவையுடன் உணர்ச்சி பூர்வ இரக்கம் வருவிக்கிறார்.
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلبہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ ط>
διδή 9

FFFFFFFFFFFFFFFFFF下于
Tfi" வடிவி
மதிக்கப்படமாட்டாதவர்கள் எனக்கூறியுள்ளார். ཁོ་ 西
புதிக பிரச்சினை வருவது கணவன் மனைவிக்கு நூறில் இதைப் பற்றி அழகாகக் கூறப்படுகிறது. இச்ச
Tபின் வடிவாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இச்
சில கல்லாதவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை தித் தமிழ் இலக்கியமாகிய நல்வழி பின்வருமாறு வந்
எதிர்
]கும்
6) என்று
வாழ் மரங்களல்ல உண்மையான மரங்கள்; கற்றவர் ாலை வாசித்து பொருளறிய முடியாதவனே வியின் சிறப்பை எடுத்துக் காட்டுகிறார்.
வ்வுயிர்களையும் மதிக்க வேண்டும் என்பதை சுந்தரப் புலவரின் கவிதை பின்வருமாறு:
- கோலியிழுக்க Sajë
கட்டி Tடுபசியாறினரோ"
மாக வடித்துள்ளார். இவ்வாறு விலங்குகள் மேல்
لہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طل طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طل۔
200 في

Page 155
Par oro-orororo-ororo-ororo-ororororo
இதுமட்டுமன்றி இன்னா நாற்பது இனியன்
6TITT
வடிவிலே முறையே செய்யக் கூடாதவை பற்றிய பட்ட துன்பத்தையுரைத்தல்" கற்றுச் செய்ய வே6 எம் நண்பராக்கிக் கொள்ளல்" போன்ற கருத்து
விக்கு இது மட்டுமன்றி இறைவன் தன்னிகளில்6 றது. நிச்சயம். உண்மையான அன்பருக்கு இை இலக்கியமாகிய திருமணிமாலை அறிவுட்டமும்,
விதந்து கூறுகிறது.
ந இச்
அது மட்டுமன்றி தாய் தந்தையரை ம அமைகிறது. தாய் தந்தையரும் நான் முன்னறி களை மதித்தல் வேண்டும் என்பதை "அன்னையும் பி. மாறு வேந்தன் விதந்து கூறுகிறது. இது மட்டுமன்றி இ எதிர் நீச்சல் போட வேண்டும் என்பதை பின்வரு
"வாழ்க்கையிலாயிரம் தடைக்கல்லப்பா, என்றும், வாழ்க்கையின் உள்ளார்ந்த கருத்துக்க
எனவே, மாணவராகிய நாம் இவ்விலக் வாழ்விற்கு அவை காட்டும் வழியில் நிற்போமா
றவர்
வனே "பண்டு முளைப்ப தரிசியே யானாலும்
விண்டுமி போனால் முளையாவாம் - கெ ஆற்றல் உடையார்க்கும் அளவு இன்றி
பதை ஏற்ற கருமம் செயல்.
இவ்வாறு நெல் முளைக்க அரிசிக்கு 2 இலக்கியங்கள் உதவுகின்றன.
மேல்
ALq Aq qAquqAu uqAAuAqAqA AuqAuqAAuAqA AuAqAuququAqA AuqAuAqAuAuA
ຫຼືຫຼັງ ທໍາ

parara-arrara-arraparar
வை நாற்பது என்னும் இலக்கியங்களில் செய்யுள் 40 பாடல்களும் உ+ம்:- "அன்பில்லாரிடம் தான் ண்டியன நாற்பதுவும் உ+ம்:- எம் எதிரிகளையும் க்களும் கூறப்பட்டுள்ளன.
லாதவன். நாம் அகங்காரம் கொண்டால் அழிவு
றவன் உதவுவார் என்பதையும் இஸ்லாமிய சைவத்தமிழ் இலக்கியமாகிய கந்தபுராணமும்
தியாது இகழ்தல் ஒரு பெரும் சாபக்கேடாக விந்த தெய்வங்கள். அதனால் நாம் அவர்களை தாவும் முன்னறி தெய்வம் " என்று கொன்றை ன்றைய இலக்கியமாகிய சினிமா வாழ்க்கையில் நமாறு கூறுகிறது:
99 தடைக்கல்லும் உனக்கொரு படிக்கல்லப்பா களை பாடல் வடிவில் தருகின்றன.
கியத்தின் ஆழ்ந்த கருத்துக்களை உணர்ந்து
55.
ாண்ட பேர்
உமி உதவுவது போல வாழ்விற்கு வழிகாட்ட
எனர். நிஷாந்தனர் ஆணர்டு 10 R
طلیطلہ طل طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طل uth 200|

Page 156
With the Besi
A MAHA
Authorise National Pape Agency Registerea
(Q,
TRANSP
No. 179, Slave Color Tel: 3
Stig go

f Compliments
ALINGAM
2d Dealers
r Company Ltd. No. 98/2
No. 18819
nd
PORTERS
Kew Road island mbo 2 30471
a 2000

Page 157
SLS SLSLSLSSSSSSLSSLSLSSLSLSSLSL
R3A 30 ܓ
S
N
வாழ்க்கை வ
இளைஞனே இங்கே பார் 1 இனியதொரு உலகில் நீ தனியே கிடக்கிறாய் ! கிடந்து தவிக்கிறாய் ! தடிக்கின்றாய்
தன்பத்தில் வந்தாய்? வருந்தாதே வந்த போ
வாழ்க்தையெனும் சக்கரத்தில்
இன்பங்களும் பல துன்பங்களு மாறிமாறிவரும் மனங்கலங்க மதி மயங்காதே கேள் இ6ை
ஆறறிவிலே ஓரறிவைத் தொன மிருகம் போல் ஐந்தறிவாகி, அழிவுப்பாதையில் மனிதர்கள் ஆடிப்பாடிச் செல்கின்றனர் !
ഖങ്ങബ பொல்லாத எங்கும் 2 ஆனாலும்
தமிழ் உரைத்தால், சிறையதற் இழுத்துச் செல்லும் மாந்தரிவர் இனிய இளைஞனே ! கவலை தனியே இருக்கிறோம் என நீ தன்பப்படாதே தயரில் அமி
கல்வியிலே மானம் பர இளைஞே படகுகளா
ຫຼືຫຼັງ ?
 
 
 
 

ாழ்வதற்கே !
துடிப்பதற்கா இங்கு இளைஞனே கேள் !
துன்பமும் இன்பமும் வதே வாழ்க்கை !
தம
ாதே !
ாஞனே ! .
கொண்ட மாந்தர், தறிவாகி ஓடியோடி றனர் 1 முந்த நாள் அவர்கள், ல, ஓரறிவை தொலைத்தவர்கள் !
லத்த,
கட்டால் லஞ்சம் கேட்கும்
மனிதர்களே, சாலை லாவித் திரிகின்றனர் 1
மனம் தளர்ந்துவிடாதே இளைஞனே !
伤
ப்படாதே !
ழ்ந்துவிடாதே !
கோட்டை விட்டால், போய் விடுமோ? ன கேள் ! தடுப்பில்லாத லும் கடல் தாண்டமுடியும் !
aún 2000
୍IN;
П ল LSLS SLSLSLSLSSSLSSLSLSSLL LSSLSLSSLSLSSLSL S LS LSLSLS L LS S SLLLLSTSES
SAYYID SAYYSK ^277777777^-}^^ !

Page 158
※
空
龚、Z
LS L S L S L S L SLL LSLSS SLS LSSLSSLSL LS S S S LS S LS S LS SL L0LSA SLS
கலிகால முடிவினிலே, காசினி கஷ்டப்பட்டு நிற்கையிலே, நண் நீ இஷ்டப்பட்டு எழுந்துவா ! யார் சொன்னத உனக்கு முதெ
ഖഴ്സൈ { பூக்கள் மட் இளைஞனே அஞ்சித் தற் இளைஞனே தவண்டு போய் நின் நெஞ்சத்தை எழுப்பு தை உனக்கு நாம் வருகையில் ஏன் வாழ்க்கையைக் கண்டு அஞ்சுப ஒருபோதம், வரலாற்றில் இடம் வாழ்க்கைெ பார்க்க கஷ் "காலம்" எனு சற்று எட்டி
சோம்பலெனும் போர்வையைத் த
எறிந்துவிட்டு, பவித்திரமனம் கெ
இளைஞனே எழுந்து வா 1 வி வாழ்ந்து பார்ப்பதற்காய் வா !
"முடியாது எ வார்த்தை” 6 முடிந்ததையு
முடியாத்த
முடிந்தத முடியாதத, அறிந்தத அறியாதது, தெரிந்தது, தெரியாத பூமிக்கு புரியவைப்போம் இளை புத்துணர்வு பெற்று, புத மனிதன புதிய சரித்திரங்காண எழுந்த வ ഖഗ്ഗക്റ്റങ്ങികി இருக்கக் கூ தணிவையே தயரம் கை
வாழ்க்கை என்பது வந்துவிட்டு போவதற்காகவோ, அல்லது வர் செத்துவிட்டு போவதற்காவோ அமைக்கப்படவில்லை இளைஞ வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவே !
"كان فوهة
 
 
 
 
 
 
 

பனே
கலும்பில்லை என்று ! ஒரு பூங்காவனம் 1 அதில் டும் அல்ல, முட்களும் உண்டு 1
நாங்கள் முட்களுக்கு, கொலை செய்வபர்கள் அல்ல !
க்கிடக்கும் ணயாய் மறுப்பு? வண் பிடிப்பதில்லை ! பன்ன வானமா? நீ தொட்டுப் டப்படுவதற்கு 1 வாழ்ககை ம் மரத்திற் தொங்கும் கனி ! த்தான் பிடிக்க வேண்டும் !
தூக்கி ாண்ட ாழ்க்கையை
ன்பது முட்டாள்களின் நப்போலியன் செப்பினான் ம் ஏன் இளைஞனே என்று எண்ணுகின்றாய்?
ول
த அனைத்தையும் ஞனே
85.
而 !
ல் இயலாமை என்பது
டாது ! நண்பனே புரிந்து கொள் !
தணையாக்கிக் கொண்டு
ாந்து வாழ்க்கை வாழ வா 1
த
நனே
RIKTIG bar:1925 SLL S LLLLA LLL AALLLAALLLLLYLS L S LLAAAALASL LLLLSL LLLLL LLLLLS LLLLLLL A SALLSSTSS S SS LSS
bataas
a 200
AYA SAYYSK L^-ZZZZZZZZZZ^77;
Rezis33
穹
us)
குழி
5TIJ
-
வந்
சத்
UIT

Page 159
  

Page 160
Seyyyuu u iLeyiyieuL uLLiyiLiyLLLyLuLLeuiLzLzLzLeyLyLL
முத்தையாவின் இறுதிக் கிரியைகளை இன நாட்கள் உருண்டோடின. போர் உக்கிரமடைந்து சென்றனர். அப்போது பார்வதியும், சாந்தியும் பாலு அப்போது இராணுவத்தினர் துப்பாக்கியால் சரமா ஒரு துப்பாக்கிச் சன்னம் பார்வதியின் நெஞ்சை உடனே அப்பிள்ளைகள் தாயை தம் மடியில் வை
அப்போது அவ்வழியால் வந்த ஒரு பெரியா நின்றால் உங்கள் உயிருக்கு ஆபத்து, புறப்ப( தந்தையை இழந்த அப்பச்சிளங் குழந்தைகள் : அவர்கள் தம் தாயின் முகத்தைப் பார்த்து அழு
அவர்கள் சென்று கொண்டிருக்கையில் அ அவர்களைப் பார்த்ததும் சென்று அவர்களை கண்ணிர் மல்க அவர்களை தமது வீட்டுக்குக்
அவர்களது மாமாவான முருகேசர் உடுவி மிகுந்த கொடுமைக்காரி அவள் இச்சிறு குழந்ை செய்தாள். இவர்களைக் கொண்டு கடினமாக பதினைந்து வயதாகிறது, பாலுவுக்கு தற்போது
இவளின் கொடுமை பகலிலும், இரவிலு கொடுத்துவிட்டு அங்கேயே படுத்து தூங்குவா எனினும் அவர் ஒன்றும் கூறுவதில்லை.
சந்திரபானுவின் கொடுமை தாங்காது இறு தோட்டத்திலுள்ள அலரி விதையை அரைத்து உ
இவர்களது மாமாவையும், மாமியையும் இ
உடலால் எவ்வித ஊனமுமற்ற இச்சிறு
இறுதியிலே தம் தாய் தந்தை இருந்த இடத் உயிர்களும் அவ்வுயிர்களுடன் சங்கமமாகின.
இமிழ் நீ"

Parareaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaear
ரிதாகச் செய்து முடித்தாள் பார்வதி. இவ்வாறு
எல்லோரும் நகரைவிட்டு வேறிடங்களுக்குச் வும் மக்கள் சென்ற திசையிலேயே சென்றனர். ரியாகக் குண்டுகளைப் பொழிந்தனர். அதிலே பிளந்தது. பார்வதி அவ்விடத்திலே சாய்ந்தாள். த்து அழுதனர்.
அவ்விரு பிள்ளைகளையும் பார்த்து “இங்கே டுங்கள்’ என்று கூறிக் கூட்டிச் சென்றார். நற்போது அவர்களின் தாயையும் இழந்தனர். தவண்ணமே அங்கிருந்து புறப்பட்டனர்.
வர்களது மாமா, ஆம் பார்வதியின் அண்ணா, அணைத்து நடந்ததைக் கேட்டறிந்தார். பின்
கூட்டிச்சென்றார்.
லில் வசிப்பவர். அவரது மனைவி சந்திரபானு
தைகளுக்கு சொல்லொணாத் துன்பங்களைச் வேலை வாங்கினாள். சாந்திக்கு தற்போது பதினொரு வயது.
றும் வேறு. இரவில் மாடுகளுக்கு உணவு ர்கள் இது எல்லாம் மாமாவுக்கும் தெரியும்.
பதியில் இருவரும் சாகும் முடிவுக்கு வந்தனர். ண்டுவிட்டு இருவரும் மண்ணில் மடிந்தனர்.
ந்த உலகமே மன்னிக்காது.
பவர்கள் உளத்தால் ஊனமடைந்தவர்கள். நிற்கே இந்த ஊனங்கள் சென்றன. இந்த
எனர். பிரசர்ைனா
தரம் 90
yuAuAuAqAuqAueqAuAAuAqAuAqAuAqAuAqAuAuAAu uuAAuAAuAAuAuAqAq a 200
பயன்
பிரன
IT 60TI
BFՑ56)

Page 161
izzLu Lu LLeu LezLzLzLzLzLzLzzLLzLLLeu zL தேசிய இனப்பி
பாடசாலைக்குள் நடத்தப் மேற் பிரிவில் முதலாம் இ
புத்தாயிரம் ஆண்டுள் நுழைந்து, பூமி புதுக் கொண்டிருக்கின்றது. எம் இலங்கையும் தன் பங் வரவேற்றது. ஆண்டுகள் மட்டுமே இலங்கை செல்கின்றன. ஆனால் நாட்டு நிலைமையில், அபி பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டை நோக்கியே செ
இந்த நிலைமைக்குக் காரணம் நாட்டில் 1 அதனால் முடிவில்லாமல் தொடர்ந்து கொண்டி உரிமைகள் கிடைக்கவில்லை எனப் போராடு உரிமையும் இல்லை எனப் போராடும் பெரும்பான் நடக்கும் போரால் எம் நாடு முன்னேற்றமின்றி
இவ் இனப்பிரச்சினையால் இருபாலாருக்கு குன்றி ஒரு முன்னேற்றமில்லாத நாடாக மாறிக்ெ ம் இதுவரை கண்டது. எம் நாட்டின் சுயஉணவு அழிந்துவிட்டன தொழிற்சாலைகள் சின்னா உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டும், உடைமைகள் அழிக்கட் பெரும்பான்மையினரும் தம் போரினை நிறுத்துவ சிலகாலம் இப்போர் தொடருமாயின் இயற்கை அ இருந்த இலங்கைத் திருநாடு பாலைவனமாக ப
நாட்டின் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தப்பட பயன் படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறு நாட்டிற்
பிரஜைகளை கொல்வதற்கும் இலங்கையின் இய என்பது வேதனையிலும் வேதனையான விடயL
இந்தப் போர் எவ்வாறு உருவானது என்ப கல வளங்களிலும் வளர்ச்சி பெற்றிருந்த கா
AuAqAquAqAuAqAuAquAqAuAqAuAqAu uuAAu uuAqAu uuAqAuAqAuAqAu uuAqAuAqAuAqq
از لti$
 
 

 ரச்சனையும் la உரிமைகளும
பட்ட போட்டிகளில்
டம் பெற்ற கட்டுரை
கோலம் பூண்டு மகிழ்ச்சிக்கடலில் திளைத்துக் குக்கு கோலாகலமாக புத்தாயிரம் ஆண்டை யை பொறுத்தவரையில் முன் நோக்கிச் விருத்தியில், பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் ன்று கொண்டிருக்கின்றது.
புகைந்து கொண்டிருக்கும் இனப்பிரச்சினை. ருக்கும் உள்நாட்டுப் போர். தமக்குத் தம் ம் சிறுபான்மையினர், அவர்களுக்கு எந்த
மையினர், இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே தத்தளிக்கின்றது.
ம் எந்த நன்மையும் இல்லை. நாட்டு வளர்ச்சி கொண்டிருப்பதே இந்த இனப்பிரச்சினையால் புத் தேவையை தீர்க்கும் வயல்கள் போரினால் பின்னமாகிவிட்டன. இன்று பெரும்பாலான பட்டும்விட்ட நிலையிலும், சிறுபான்மையினரும் தற்கான அறிகுறியே தெரியவில்லை. இன்னும் ழகும் செல்வக் கொழிப்புமாக ஒரு காலத்தில் ாறிவிடும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை.
வேண்டிய பணம் போர் ஆயுதங்கள் வாங்க கு பயன்பட வேண்டிய பணம் இலங்கை ]கை எழிலை அழிப்பதற்கும் பயன்படுகின்றது ாகும்.
தைச் சற்றே எண்ணிப் பார்ப்போம். இலங்கை
பத்தில் வெள்ளைக்காரர்களினால் அடிமைப்
to 2000

Page 162
+++++++++++++++++
படுத்தப்பட்டது. அவர்களை இந்நாட்டிலிருந்து சிறுபான்மையினரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடி இருந்த இந்த நாட்டிலே தமது சுயநலத்திற்க பூரண பற்றுக் கொண்டவர்களும் செய்த குழப்பு இவ்வாறு சிறிது சிறிதாக ஒவ்வொரு அரசிய பூதாகரமாக கிளம்பியுள்ளது இந்த இனப் பி ஆண்டு இடம்பெற்ற கலவரம் ஆகும். ெ இரக்கமின்றிக் கொல்லப்பட்டனர். இதனால் மேலு ஆயுதம் ஏந்தி இன்றுவரை முடிவில்லாமல் இ
சிறுபான்மையினர் தமக்கென வடச் போரிடுகின்றனர். ஆனால் பெரும்பான்மைய வருகின்றனர். இதனால் போர் மேலும் வலுவ ஆரம்பத்திலிருந்து அரசியல்வாதிகளுக்கு ந6
மக்களிடம் வாக்குகளைப் பெற அவர் என்ற வாக்குறுதியே. ஆனால் அவர்கள் வளர்த்தெடுக்கின்றனரே தவிர அதனை தீர்க் மில்லை. இதனால் பாதிக்கப்படும் பொதுமக் எம் நாடும் சுபீட்சமடையப் போவதில்லை.
எம் நாட்டில் எவராவது ஒருவர் விட்டுக் சமாதானம் உருவாக வேண்டுமெனில் சிறுபான ஆனால் அது பெரும்பான்மையினரின் உரி அன்று தான் சமாதானம் உருவாகும். பொதுமக்களுக்கும் ஒரு விடிவு தோன்றும் இ நாள் விரைவில் வரவேண்டும், அவ்வாறு வந்த முன்னேற்றமுள்ள ஒரு நாடாகத் திகழ முடி
இதனையே ஒவ்வொரு இலங்கையருட உருவாக இறைவனை வேண்டுவோம்.
المطلمطلبطالمطلمعالمطلمطالبطلمطلمطالبطل طالمطالبطالمطالبطل.
διήίρ 9

F亨宁·
வெளியேற்றுவதற்காக பெரும்பான்மையினரும்
வெற்றியும் பெற்றனர். அதன்பின் அமைதியாக ாகச் சில அரசியல்வாதிகளும் இனத்தின் மேல் பங்களினால் உருவானதே இந்த இனப்பிரச்சினை பல்வாதிகளாலும் வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு இன்று பிரச்சனை. இதன் மிகப்பெரும் தாக்கம் 1983ம்
பரும்பான்மையினரால் சிறுபான்மையினர் ஈவு லும் குழப்பமடைந்த சிறுபான்மையின இளைஞர்கள் பல ராணுவத்துடன் போரிட்டு வருகின்றனர். LIU
கு கிழக்குப் பகுதிகளை தரும்படி கேட்டு நா பினர் அவர்களின் கோரிக்கையை நிராகரித்து நி3 படைந்துவிட்டது. இந்த இனப்பிரச்சினையானது இ ன்மை அளித்தும் வருகின்றது. கட்
கள் கையாளும் உத்தி, போரினை ஒழிப்போம்
으. தம் சிறந்த வாழ்க்கைக்காக இப்போரினை 2) க என்றுமே முன் வந்ததுமில்லை, வரப்போவது 6T6 களின் அவலநிலையும் முடியப் போவதில்லை 36
| JbD
கொடுக்காதவிடத்து இப்போர் ஒயப்போவதில்லை ள்மையினரின் உரிமைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் இ மைகளைப் பாதிக்காமல் இருக்க வேண்டும் 으.
தொடர்ந்து துன்பங்களை அனுபவிக்கும் " ப்போர் அஸ்தமனமாகி சமாதானம் உதயமாகும் " 6T.
நால்தான் நம் நாடு அடுத்த நூற்றாண்டிலாவது பும்.
ம் எதிர்பார்க்கின்றனர். இவ்வாறான ஒருநாள்
ஐங்கரன்
கணிதப் பிரிவு உயர்தரம் -2002
نوميديد ياديدايميلادميلادميديد ډهيډميلادميلادميلادميلاديميا 2000 ظالاؤ

Page 163
AY, 

Page 164
.KAYATAK aYS ܬܐ
SAK هورمویرگ
iN
RNS
நீ அவன் எண்ணத்தில் உன்னை மறந்திருக்கின்றாய். உனக்குக் காதற் பித்தேற்றி தன் காரியத்தைச் சித்திக்க அவன் போரும் வேடம் உனக்குப் புரியாதடி.
காதல் தெய்வீகமானது காதலர்கள் புனிதர்களாயிருக்கும்
660).J.
காதலன் இதுவரை உண் கடைவிரல் நகத்தைத் தானும் தீண்டியிருக்க மாட்டான் என்றால் மட்டும் அவன் உத்தமன் அல்ல.
பெண்ணே. நீ நாணில் துளி போருகையில் வளைந்து கொருத்ததேன். காதல் என்ன வாழ்க்கையின் அடையப்படாத சிகரத்தில் ஒன்றா..?
உன் பருவ மயக்கத்தை எண்ணிடம் புனிதக் காதல் என்று பீற்றுகின்றாய்?
நீ உன்னை இழந்த பின்பு என்னிடம் "உன் மகள் நாண்" என்ற அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்காதே. ஏனெனில் நான் காதலைச் சங்கமித்து உன் தாயாருடன் காவியம் படைத்தவன்.
ຫຼືຫຼັງ ?
 
 
 

உன் வானத்தில் உன்னை ஒருவன் கடைக்கண் நோக்கிய பின்பே மழை பொழிந்திருக்கும். ஏனெனில் உண்மனம் பலவீனமானது.
இதுவரை பெண்ணே காதல் கைகூடித் தம்பதியான காதலர்களிலும் காதல் காலை வார்த்து தூர்ந்து போன காதலர்களே அதிகம்பேர்.
- ܦ
நீ கூறும் காதலுக்காய் அ உன் தந்தையை எதிர்க்கத் * துணிந்தவளே. ஏ உன் காதலன் உனக்காய் என்ன கொண்டு வருகிறான் எனக் கேட்டறிந்தாயா? காதலனின் காதல் மனமும் T5 தேன் வார்த்தையும் 5 உனக்கு அருப்பை எரிக்க ஏே விறகுகளாகாது. 言
காதலர்க்குச் சாமரம் வீசச் இ சொல்லும் பருவமதில் IIT காதல் என்பது ஒரு ஆ அங்கீகாரம். நீயும் அழகி எனக் கூறிக்கொள்ள. *
ஆனால் அந்த அங்கீகாரம் உனக்கு வாழ்க்கையிலே
சோறிடக் கையாலாகாதது.
ASS ZZZZZZAVZZZAZA)
تیKخڑ چیٹ &&ڑا

Page 165
என்னுயிரை உனக்காக உருக்கிக் கொண்டே
இதுவரை வாழ்ந்திருக்கின்றேன். நான் சிந்திய இரத்தமும் வியர்வையும் உன் நிமித்தம் வீணே கழிவதனால் நான் கூறிக் கொள்வேன் "எனக்கு மகளே இல்லை" என்று
பெண்ணே உனக்கு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள உன் நியாயத்தீர்ப்பு மட்டும் போதாது. ஏனெனில் நீ உன் காதலனுக்குப் பக்கச் சார்பானவள்.
எண் பக்கத்தில் உன் தராசில் எனக்கு எடை அதிகமிராது. ஏனெனில் நீ என் தோளில் நுளைந்த காலத்தில் மட்டுமல்ல இன்றும் நீ எனக்கு பாரமாயிருக்கவில்லை ஆனால் உனக்குக் காதல் முளைத்த பின்பு என் நோக்குகள் உனக்கு எதிர்க் கருத்துகளாயிருக்கும்.
Stég ý
 
 
 

KANYATAK !کی..؟ LLLLYLL LLLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLY0LSLLLLLSLLLLS LLLLL 0 00TES
N
தேவ தேவியரை இணைத்து கடவுளராய் வணங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம்.
ஏன் இலெளகீகம் எங்கள் மனத்தில் தாக்கமிளைக்கக் கூடாது என்றெண்ணி1
6T6 LD5086T உனக்குத் கருகத் திருவுளமோ? உன் வாழ்க்கையை சந்தோஷமாய் அமைத்துக் கொள்வதில் உன்னிலும் பார்க்க எனக்கு
ஆர்வமதிகம1
ஏனெனில் நீ எனக்குப் பிறந்த மகள் நீ கவலைப்படக் கூடாது என்பது எண் குறிக்கோள்.
கடைசியாய் உனக்கு ஒன்று மொழிகிறேன் நீ உன் காதலுக்காக என்னை எதிர்த்து நிற்பதை மெச்சுகிறேன்.
ஏனெனில் எண் மகள் வீரமானவள் என்று நிரூபித்திருக்கின்றாய். ஆனால் எண் மகள் விவேகமற்றவள் என்று நிரூபித்து விடாதே!
S.J.நிருபன் விஞ்ஞானப் பிரிவு உயர்தரம் 2001
KGZISA 777IIZZZZZZ72 977ZZZZZZZZZZZZ729.7 717.
* حجج حقط چیخ&خڑا
g
dú 2000

Page 166
•ර්.ඩී. SYS 5.s N S5།
7777.277777.2777
s RAK
S.
தீர்ப்பு தேடி
தேவதைகளின் ஆசீர்வாதத்தை விட சாத்தான்களால் - நாம் சபிக்கப்பட்டது அதிகம்
பூங்காற்றுகளின் வருடல்களுக்காகவே ஏங்கினோம் . ஆனாலும் புயல்களுடனான போராட்டங்களே தொடருகின்றன!
திணவெடுத்த தோள்களையும் திடசங்கற்ப உணர்வுகளையும் தோல்விகள் எனும் போர்வைகளால் மூடிவிட்டார்கள் அழுக்கு சமூகத்தினருக்கே உரிய அங்கத்தினர்கள்.
உடைத்தெறிய முற்படும் எம் கைகளை அதிகாரவர்க்கம் விலங்கிட்டு வேடிக்கை பார்க்கிறது
அதிபுத்திசாலித்தனத்தில் Phd, பெற்ற முட்டாள்கள் சுயவிளம்பரங்களை நாடி களம்புகுந்திருக்கும் நவீன நக்கீரர்கள் (?) தவறுகளை மறைக்க வரலாறு எனும் பூட்டையா தேருகிறீர்கள்? சகத்திரம் மன்னிக்கலாம் - சரித்திரம்.
பரவாயில்லை அதையும் கறைபூசி மறைத்து விருவதில் கைதேர்ந்தவர்களல்லவா? தட்டிக்கேட்பவரை தட்டிக்கழித்து சமூகத்துக்கு விரோதியாக்குகிறீர்கள்.
ზuნg o"
 
 
 
 
 

வரும் .
தோழர்களே எம்மை மிதிக்கையில் மண்புழு வாகவே இருந்து விட்டோம் - போதும் இனியாவது எறும்புகளாவோம்
எம் ஒருவருக்குள் - வானத்தின் தோலைக் கிழித்து செருப்பாகப் போரும் ஆற்றலுண்டு - அதை முதுகு சொறிவதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தாதீர்கள்.
எம்மை கட்டிப்போட முயன்றவர்களே! உங்கள் காயங்களுக்கு கட்டுப்போரும் நாள் விரைவில் உருவாகும். எம் உணர்வுகளை உஷ்ணமாக்கிய பிரியமான எதிரிகளே.
குத்துவிளக்கானது - ஒரு கோலமகள் பூவதன முத்துநகை பட்டழிந்து போனோம் . ஒரு கோபுரம் நாம் குன்றிமணியானோம் - எமைப் பித்து எனவும் பழித்து, பேடி எனவும் சிரித்து மெத்த நகை செய்யும்
நிலைக்கானோம் . ஆனாலும் முத்துத்தமிழே
நாம் தலைசாய்ப்பது உனக்கு மட்டுமே.
சரித்திரத்தில் ஒரு நாள் - உங்கள் கல்லறைகளில் எமது மலர்வளையங்கள் கதைபேசும் . அதுவரை பிரியமான எதிரிகளே . நாம் நாமாகவே இருப்போம் - வாய்புகளை எதிர்பார்த்து.
T. யோகேந்திரனர் வர்த்தகப் பிரிவு - உயர்தரம் 2000
jú 2000
S.
ZZZZZZa2222222228.
bAAAAlex ܡܲܥܓܓܛܥܐ
下丐

Page 167
ேெழ
FaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFa.
அகதிமுகா
மே
பறவைகளின் சலசலப்பு பாதி உறக்க கொண்டுவருகிறது. தினமும் காணும் அவலக் என் கண்கள் இன்னும் விழிக்க மறுத்துக் நேரத்தின் எழுச்சியின் சலசலப்பையும் மீறி இங்கு வந்து எவ்வளவு காலம் ஆகிவிட்டது. தான். அதற்கு முன் வேறு ஒரு இடத்தில் இடத்தில் சில மாதங்கள், இப்படி ஒவ்வொரு வாழ்க்கையை எண்ணிப் பார்க்கிறேன். 19 ஒட்டம் புதிய ஆயிரம் ஆண்டிலும் தொடர்வ இடம் பெயர்ந்து ஒடி ஒளிந்து அங்குமிங்கு சொத்து சுகங்களை இழந்து வாட்டமுற்றுச் ே உயிரும்தான்” என்று வாழும் இந்த மக்களி ஒட்டம் இன்று தொடங்கியதில்லை. இரண்( தமிழினம் இந்த ஒட்டத்தை ஒடி வந்தாலு மந்தைகளைப் போல வெளி நாட்டுக்கு அ6 ஒட்டமாக புதிய உருவை எடுத்து விட்டது.
இன்று நான் தனிக்கட்டை ஆட்டிலறி இரண்டு பிள்ளைகளையும் தாரைவார்த்துக் ( சொல்லிக்கொண்டு யாருமில்லை. எனது இ அழுவதில்லை. அந்த இழப்புகளை எண்ணும் ே இழந்தவன் நான் மட்டுமல்ல இங்குள்ள குழந்தையை, மனைவியை, அண்ணனை, குட்டிகளைக் கூட இழந்து விட்டிருக்கிறார்க் அல்ல. அனைவருக்கும் பொதுவானது. அத தருவதல்ல. கவலை வந்தாலும் கூட மனி பொய்யாக்கி விட்ட இந்த மக்களின் முகங்
لہ طل>طلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طل۔
៦ឃុំប្រ
 

referrrrrrrrrrrrr-e-
40A
டசாலைக்குள் நடத்தப்பட்ட போட்டிகளில் ற் பிரிவில் முதலாம் இடம் பெற்ற சிறுகதை
த்திலிருந்த என்னை முழுமையாக விழிப்பிற்கு காட்சிகளைப் பார்க்க முடியாமலோ என்னவோ கிடக்கின்றன. மூடிய கண்களுக்குள் காலை ஏதேதோ எல்லாம் நினைவுக்கு வருகின்றன. எண்ணிப் பார்க்கிறேன். ஆக ஆறுமாதங்கள் ல் சில மாதங்கள். அதற்கு முன் வேறொரு
இடத்திலும் மாறி மாறி ஒடிக்கொண்டிருக்கும் 95ல் சூரியக் கதிரின் வீச்சிலே தொடங்கிய தை எண்ணிப் பார்க்கிறேன். அடிக்க, அடிக்க நம் அலைந்து சொந்த பந்தங்களை இழந்து சார்ந்து பின்னும் "இழப்பதற்கு எதுவும் இல்லை, ரின் நிலையை எண்ணிப் பார்க்கிறேன். இந்த டு இரண்டரை தசாப்தங்களுக்கு முன்பே எம் ம், அது இன்று மேய்ச்சலில் கலைக்கப்பட்ட ல்லது சொந்த மண்ணுக்கு உள்ளேயும் ஒடும்
செல்லுக்கு மனைவியையும், கொலரா நோய்க்கு கொடுத்த பின்பு எனக்கென்று சொந்த மென்று ழப்புகளை நினைத்து முன்பு போல் எண் மனம் பாது ஒரு விரக்தியே இழையோடும். ஏனென்றால் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தாயை, தந்தையை,
தங்கையை, ஆசையாக வளர்த்த ஆட்டுக் 5ள். இங்கு இழப்பு என்பது தனியொருவனது னால் என் இழப்புகள் எனக்கு மன வேதனை தன் “சிரிக்கும் விலங்கு” என்பதை என்றோ
கள் என் வேதனைகளைக் கரைத்து விடும்.
AAAuAqAuAqAuAqAu uuAqAuAqAuAqAuAqAu uuAqAuqAuAqAuAqAuAqAuAqAuAuAqAuAqS 000 2 طائرة

Page 168
zLeu zLzLeuLeuLLzLzLu LzLLzLLLzLzLzLLq
இப்படி பல சிந்தனைகளுக்குள் ஆட்பட்டிருந்த படுத்திருந்த எண் உடலை எடுத்து மெதுவாக
ஆம் நான் இப்போது இருப்பது ஒரு தி விழித்தது கனவு கண்டதும் கூட ஒரு வேப்ப உறுப்பினரை இழந்த குடும்பங்களின் கூட காட்சியளித்தன. எனக்கெதுக்கு கூடாரம். நா அதை ஒன்றையும் விரும்பாது இந்த வேப்பங்
அங்கும் ஒட்டமும் நடையுமாக என்னை ( உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமோ? கோகிலா எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. இருந்தாலும் வந்து சில மாதங்களே ஆகிறது. கணவனை வயது மகனுடனும் கைக்குழந்தை உடனும் , பெண் தனது தோற்றத்தின் பெரும் பொலி6ை தொடர்ச்சியான ஒட்டமும், போஷாக்கின்மையு இன்று அவளது இறப்புச் செய்தி காதுக்கு வருகி அவ்வப்போது என்னாலான உதவிகளைச் ெ அழகுங்கூட இந்த அகதி முகாமில் தொலை அவ்வப்போது பார்ப்பேன். மெதுவாக எழுந்து மு நடக்கிறேன்.
அன்று மாலை முகாமுக்கு ஒதுக்குப்பு முகாமின் உறுப்பினர்களுக்கு மத்தியில் நிகழ்கிற அந்தச் சிறுவனை கையில் பிடித்தபடி குழந்தை ஒரு கூடாரம் அமைக்க. இது அகதிமுகாம் இருக்கின்றன.
ququuAAuAqAuAuA AAAuAuAuAAAAAAA
انقلاؤtfi$

refererererererererererererererer
நான் மெதுவாக வேரைஅணையாக வைத்து
மரத்தில் சாய்த்துக்கொள்கிறேன்.
]ந்த வெளி அகதி முகாம். நான் உறங்கியது மரத்தின் கீழேதான். இந்த அகதி முகாமின் ரங்களும், சிறு குடில்களும் கண்முன்னே ன் தான் தனிக்கட்டை அல்லவா, அதனால் கிளைகளையே தஞ்சம் அடைந்துவிட்டேன்.
நோக்கி நடந்து வந்த முத்துத்தம்பி அண்ணே,
நேத்திரவு செத்துப் போனாவாம் என்றார். ஒரளவு எதிர்பார்த்ததுதான். கோகிலா இங்கு விமானக் குண்டு வீச்சில் இழந்து, நான்கு அநாதரவாக வந்த அந்த இளம் விதவைப் ப கடுமையான நோயினால் இழந்திருந்தாள். ம் அவளது நோய்க்கு உரமும் நீரும் ஊட்ட கிறது. அந்தக் குழந்தைகளுக்கும், அவளுக்கும் சய்வேன். அந்தக் குழந்தைகள் படுசுட்டியும் ந்த சிரிப்பை அவர்களின் முகத்தில் தான் மத்துத்தம்பியுடன் அவள் குடிசையை நோக்கி
றத்தில் அவளது ஈமைக்கிரியைகள் அகதி து. அனைவரும் அங்கிருந்து கலைகிறார்கள். யை தூக்கிக் கொண்டு நானும் நடக்கிறேன், ஆனாலும் எங்கள் சொந்தங்களே இங்கும்
நூறீகஜேந்திரனர் கணிதப்பிரிவு 2001
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیط to 2000
露

Page 169
ரனர் 2001
藻
*
With Best Cor.
CAUSEWAY PAINT
Our Produ
Emulsion Paint
(in 1-4-5-7 & 20 Litre Cans) Furniture Lacquer Kenlux Synthetic Enamel which is Fungus Resistant (in 1-485 Litre Cans) Superior Emulsion Hammer Finishes Causeway Floor Dressing Wrinkle Paint Causeway Warnish Longhouse Gloss Enamel (in 1-4 & 5 Litre Cans) Superior Flinkote Wall Sealer
Tel: (01) 931614, 931615
Stég H
 

pliments from
SLANKA (PWT) LTD.
Cts. Include
sk Causeway Auto Glass Synthetic
Refinish
ke Kenlux Gloss Marine Paint
Causeway Sealer-Finkote (Fungus Resistant) Kenkote Aluminium Wood Primer
Oli Primer
Redron Oxide Primer
Zine Chronnate Primer Causeway Roofing Paint (Red & Green) Red Lead Primer Polyester Putty N.C. Putty industrial Lacquer and other coatings N.C. Thinner
AAA. Thinner for all weather Spray Paints in Standard
*
*
*
*
*
Metallic - Fluorescent Chrome and Gold
933227-9 Fax : 933226
gio 200o
戮

Page 170
With Best C
frc
剑
22 CT. JEWELLERS, GEM MER (
Show R 403, Galle Road, Well Tel: 595338, 59
Offi Vijaya Jewellery,
Mask Tel: 052-7720:
 

Ompliments
ീര്ഗ്ഗ
CHA ANTS & PAWNING CENTRE
O0777. awatte, Colombo 06 7230,596806
'e. 04, Main Street liya , 052-77487
is 2000

Page 171
覆
ངང་
§
//λαβ Οβανά
-
Dealers in Jute Gunny Bags Importers of All Typ Pearl Brand Cellopha
118/7, S. R. Sara (Wolfen
Colo
Sri
Tel: 4456 Personal: 345142 Fax: 009 E-mail: jaya
鬣
இமிழ்

እ//2/
Brothers
, Tea Chest, Twine, Polythene e of Jute items, Paper ne Chinese & Japanese
Vanamuthu Mawatha thal Street)
mbo 13
Lanka
15, 348430
Stores: 345099
41-330164
ram0slt.net.lk
2009 فلاكو

Page 172
With Best C
fro,
ARGOAAl.
An Exclusive G
409 A, R. A. DE M
(DUPLICATI COLOM
SRI LA
Tel: 506304
ଖୁଁ
الاقلاً و56

mpliments
A MVS
arment Shop
EL MAWATHA DN ROAD) 3O 03
NIKA
506305
a 2000

Page 173
懿
With the Best
MyggP/」 /g
நீபா ஜூ
^ 26Dరి3) {
New Millenni
22 + Kaap
Best Ouality
1St FLOOF
GALLE
WELLAWATTE
TEL:5
اطلاقی وتtfiھ
 

Compliments
Wgム乙gs?ツ
வல்லறி ජුවලර්
Luna Jewelers
at Gold
Guaranteed
, 309-2/4
ROAD
COLOMBO 6
)5942
2000
露

Page 174
s
With Best
ή
K. ELAGU,
32, Nels Colo
Tel: 5560
JOURNEY
ISLANDWIDE T
انقلاووtfig$

Compliments
O772
UNATHAN
On Place mbo 6
24, 588119
"O AIRPORT
OUR SERVICES
a 2000

Page 175
Swamiye Sara சுவாமியே சர
پیشہ
Sri Hari Hara Sudan
றிஹரி ஹர சுதன்
米
米
Sabarimalai De
Reg. No.
100/3 Se Colom
*
에
சபரி மலை தீர்த்த
பதிவு எண் 100/3 செட்டி கொழு
اطلاقوقتtfiھ
 
 

unam Iyуарра ணம் ஐயப்பா
2 @
Peedam Seva Society
பீடம் சேவா சங்கம்
evotees Group HA/4/C/81
a Street
|bO 11
C
த யாத்திரை குழு
HA/4/C/81
யார் தெரு
ம்பு 11
a 2000

Page 176
With Best C
A. Kuna
Maths Teacher f
Your C
55 2/1, Ma Wella
ஜ்
Stig y

ompliments
D7
k k
Usingam
or A/L Students
Ditadel
nning Place Watte
2000

Page 177
தகுதிவாய்ந்த
tīJugot
Grade - 6 S65555
கணிதம், வி ஆகிய பாடங்களிற்கு வகுப்புக்
தொடர்
24, Sagara Colomb
Opposite to Hindu Tel: 594981,
Plaza Comn
1/153, GALL COLOM
Next to Bank
Local Calls, I.D.D. Calls, Fax, Ph.
الات في 56
 

16്
ஆசிரியரினால்
Grade -11 6)6O ந்ஞானம் கள் நடாத்தப்படுகின்றன.
s Road D 4
College Road 507630
munication
E ROAD BO 6
ptocopy and School Stationery
戮
ঔষ্ট্র
a 2000

Page 178
ഗീ ഗ്ര (
AIRSHIP (
SHIPPING, CLEARING &
Ofi 136, ViVekC Colombol
Tel: 470319, O77-32
R 65/337, Vys Colombol
Tel: 5
ஜ்
Stig y

PVT) LTD.
FORWARDING AGENTS
ice: InOndo Hill 3, Sri LOnkO
'0295, O75-334788
2S: stwyke Road 5, Sri LOnkO
2240
(200 فa

Page 179
WRFA Best Cor
Pitra
S/23, 2nd Floor, Centra Reclamation RC
Tel: 445340
f
ASBO
VAST COLLECTION ON AI. MEDICINE, MANAGEMENT, EN
ENGLISH, SCIENCE,
M/fifh fhe CC
/
M/S/AIA//
Importers & Dealers of Gas, Electric, Ele
227, GClle RO, Tel: 58061 || 58
FOX:
Stig y
 

pliments from
aban
Super Market Complex ad, Colombo 11
Fax: 441919
)r
DS
L FIELDS OF EDUCATION, IGINEERING, LAW COMPUTER, SCHOOL BOOKS ETC.
mpliments of
E
0/VAPV V0,
Household Appliances in stronic & Gift Items
d, ColombO 4 O50, O74 513927 95157
a 2000

Page 180
BEST
Dr. N. H. S. M. B., B.S. (Sri L
DISPENSARY
Kandy Road
Reg. N.
With the best (
CEY-CAN TRAVEL 8 113/2, Chatham S.
Telephone
الاور ووقtة

VISHES
R. FonSeka anka), M.C.G. P.
& SURGERY
— Warakapola O. 6533
compliments of
: TOURS (PVT) LTD.
reet, Colombo 01
: 325336
a 2000

Page 181
அஷ்டலகற்றி பஞ்சாங்கக் கலணி
பாடசாலைப்
குழந்தை அ
9á 49ᎴᏯ22Ꮼ -6uᏭᏪ522Ꮣ
320, செட்டி
கொழு தொலைபே
With the Best C
CA7 -- Z
Generel
*Aluminium, Eversilver, Plastic, Gla
No. 2, Wolfendhal Street
(Adamali Building) Colombo 13
Stöý H“

தினக்கலண்டர்
டர் தயாரிப்பாளர், புத்தகங்கள் ரிச்சுவடிகள்
வோர் நி பதிப்பகம் ulimit தெரு
ம்பு 11
明:334004
「麟
ompliments of
Trades
Merchant
SSwares, Ointments & Gift Items Etc.
Telephone 33.7741
449 139
a 2000

Page 182
With best
J
T. H. IREA
Importers Dealers in Gar
No. 238 Second CrOSS Street Colombo 11 Sri Lanka
With best
V. AJE Colc
ບໍ່ຫຼົງ
 

Ompliments
O72
) HOUSE
ind Wholesale ments Accessories
Telephone: 445108 Mobile: 94-77-301 175 Fax: 94-1-472371, 507043 E-mail: thread GCelitelnet.lk
compliments
rom
ENTHAN imbo 4
aún 2000

Page 183
With the Best
Wellawatta
Nithya
Manufacturers & Eupor.
230, Galle Road, C.
Tel: 583392, 585427 Fe 溪 E-mail: nithkal(a)slt. Ik htt
Ο
With the Best.
MADHUSHI
Dealers in Essences
29O, P - KE (5TH Cross STREET (
TEL: O7
Stéý H!
 

compliments of
kaliyani
Jewellery
(Estb: 1978)
ers Oss Gens & Jeuvellery
olombo 6, Sri Lanka ιΧ: 94-1-504933, 585944 p://www.nithyakalyani.com
Compliments of
A TRADERS
& Cake Ingredients
YZER STREET CORNER), COLOMBO 11
-715O29
a 2000

Page 184
With bé
See ai By Designed ( ours MS Office. Web Designing. W is a
Retina Institute
2%, Edward Lane, Colombo
និយ៍ប្រ
 
 

2st compliments
from
-Wisher
இனிதே நடைபெற
es for (O.E. Ol S t es
L 0SLLLLSS SS LLaL S S LLLLS LLaLL
of Business Studies 3. Tel: 507781, 507782. Fax 507781
fiú */

Page 185
With Best Con,
WEST
(Dealers in
No. 32, 34K NuWara
Te: 052
Stég F"
 
 

毅
pliments from
ERNS
a Textiles)
candy Road a-Eliya
-35217
a 2009

Page 186
A
AM
With Best (
Central
Importers, Government Dealers in Hardw
22, Qua Colon
Tel: 32787 Fax. 3
ShoW 2-59, 1st Floo No. 1 O St. Color
Tel: 59572
இமிழ் தி

Compliments
Agency
& Corporation Suppliers Zure & Sanitarynware
rry Road mbo, 12
"O, 432450 36735
ROOm r, Majestic City ation Road mbo 4
8,596310
و200 في

Page 187
With Bes
HAR RATI
Waste Pape. National Paper
41, Grand Color
Office Tel: 32004
Stores T.
διαμ Φ
 

Wishes
NA & CO.
r Agents for
Company Ltd.
pass Road bo 14
, 325096, 478223
: 94.1705
毅
a 2000

Page 188
With the Best
ahs
AMEER HIARD
FORKLIFTS, CRANE
406, Sri Sanga, Colom Sri La
Tel: 344546, 43
Fax. 344546
魏
இமிழ் நீ"

Compliments
WARESTORES
HIRE S & BOOM TRUCKS
raja Mawatha bo 10 anka
'5837, 435 173 C/O. A. H. S.
d 2000

Page 189
With Best (
ή
Σ
Σ
Σ
MaSCOn:
Σ
Σ
Σ
175. Sri Sumar Colmr
Tel: 32 Fax: 4
Starý MP
 

Compliments
'01ገ0
您 啟
S Limited
※ ※ ※
natissa Mawatha hbo 12
25561-3 449537
و200 فيتنا
飞陵
উষ্ণু

Page 190
With Best C
WN MAGNU
MANUFACTURERS OF SYNTHE
WHOLESALE AND
60 -1/3. Third
Colom| Phone: 3 Fax: 43
Stsý. F“

pmpliments
ETIC AND COTTON TEXTILES RETAL DEALERS
Cross Street OO 11 321655 O835
a 2000

Page 191
魏
ܡ
With Best (
We LL –
இ
Stig 5

Compliments
Ο
72
Wisher
2000 فg
毅
উইিঞ্জ

Page 192
ଖୁଁ
With Best CC
froj
PRABA TRA
Distrib,
CAWADY MAR
&
NAPTHALE
31, GABO COLOM
Tel: 32 Fax: 42
இமிழ் நீ"

mpliments
ADING CO.
ZlíOrS:
K CAMPHOR
NE BALLS
S LANE BO 1 1
94.26 2750
ún 2000

Page 193
క్లస్ట్
With the Best
Veekay's
CA,
IMPORTERS, EXPORTERS
74, Old Mc Colom|
Te: 43
Fax. 33
لاطلاقوقتtfiھ

Compliments
Wறy LAWற
& GENERAL MERCHANTS
or Street
OO 1 2
O549
36135
2000
翠

Page 194
With Best C
fro
PEARL T
Wholesale Dea,
Importers of High Quality
ܠ ܐ
决
决
No. 145, Ke Colom Tel: 44
"لاو وهو

ompliments
TEXTILE
lers in Textiles
Suiting, Shirting & Sarees
yzer Street bO 1.1 6836
2000

Page 195
With Best
SHANTHI VIH.
Enjoy Homely Foo
No. 3, Ha Colo Tel:
தமிழ் நீ"

స్టో
Compliments
rom
AR (PVT) LTD.
dAway From Home
Velock Road
mb05 580224
鬆
a 2000

Page 196
With the Best (
Hansa Trav
LEADING BUDDHST PLGRMA
& TRAVELS GROUP C
& INDIA
25/3, Gunasek Nawala Road, Sri La
Tel: 888386, O Fax: 075
طاطلاقانون t6$
 

Compliments
els & Tours
GE TOURS
ORGANIZER IN SRI LANKA
ara Gardens . Rajagiriya nka
175-350638 350638
2000

Page 197
s
இ.
ഗ് ഗ്ര (
SRI JAYAWAR
TRAVELS KOT
Air Ticket Sales
Rent a car A/C &
Communication
North India & Na South India Tour Thailand & Mya] Singapore & Mal
Buddhist Oversee
No. 230, PAMU MAHARAGAMA
Tel: 848848, 8478 Fax: 84
الاق في 56

DHANAPURA
TE (PVT)LTD.
Agent
: Non A/C
Service epal (Dambadiva)
mar (Burma) aysia
is Pilgrimage Tour Organizer
NUWAROAD A, SRI LANKA
48,074-305848 7848
in 2000
魏
羲

Page 198
ކަ) ހ.ޕީލިޝްފަކީa ހަށަހަ//
White Horse interr
Travels
Civil Aviation Licence
TOUniSto Board Lic
U. G.50, PEOPLESF Tel: 331475, 3219
Fax. 44
Branc
CHATHAM
Tel: 344140, 348303
VAVU||
Tel: O24-22466, 225
ötfiğ g"

1ational (Pvt) Ltd. & Toure
No. A 425, Group "A" >enCe No. 4330
'ARK, COLOMBO 11 905-6, 472361-3
18624
the S.
STREET
3, 348693, 454311
NIYA
34, 22836, 22709
th 2009

Page 199
BUSINESS
A/L 2002, 2001, R
S.K.சோதிலி
B.B.A. C.C WELLAWAT TE VAVU O1 - 506039 024 -
BE
WIS
WWW.Seg
الأول فوهة

STUDES vision வகுப்புக்கள்
★ ★ h85 til B.B.A. (Hons.)
2.A. LOTUSSE UNITYA KOTAHENA 23071 O1 - 436964
TH
ST
THES
art.COm
| 2000

Page 200
With Best Cory
LEPO
E
702 & 702B, Galle |
Tel: 59549 |
With the Best Co
ጓጽ【=3&ዥA
Specialist in Suitings
T
اطلاقی وتtfi$

limers from
Z
الأعarmى
vé 5ع عt . خexttleآم fK/
xcluo صےسےے
ROOd, Colombo 3
OX: 599626
Dmpliments of
WVI Olesale & Retai Dealers in exties
124, 3rd CrOSS Street Colombo 11
Tel: 335463
2000

Page 201
翡
With best c
frc
ThoShiba
Dealers in Ready-mad
102 2/1, 3rd Color
With best
ή
VICTORIA BAKERY
For Bread of all Typ Short Eats, Kanados T Delta To
148, Justice
Color
ຫຼືຫຼັງ ?

ompliments
Textiles
e Garments & Textiles
Cross Street mbo 1
compliments
OP2
8 GROCERIES LTD.
es, Cakes of Varieties, offees, Chocolates and ffees, etc.
Akbar MaWatha mboO O2
a 2000

Page 202
With best (
ή
JAYSONS EN
PRINTING & STATI
254/28A, U Color
With best c
fro
OWes-O
A/L (Comr
stag gj"

pmpliments
NTERPRISES
ONERY SUPPLIER
Jnion Place mbo 2
pmpliments
Wishers
002 Lerce)
2000
藝

Page 203
స్టీ
WĜIll W
fee
Mrs. C. Th
All Religion Mar
Tel: 074-20395
JAMALA
139, QPriı Colon
Telephon
$மிழ் நீ"

illainathan
riage Consultant
4,077-380670
8
TRADERS
Ce Street 6o 11
2 325963
a 2000

Page 204
62வது வருடத்தில் காலடி ப தமிழ் இலக்கிய எமது நல்வ
VIDHE A
28, New C Colom
WITH BES
WELL -
الاقلا وهtة

திக்கும் றோயல் கல்லூரியின்
ப மன்றத்திற்கு ாழ்த்துக்கள்
CADEMY hetty Street hbo 13
隱劃 礼 籃藝 SRÈNSS 2
T WISHES
ISHER
a 2000

Page 205
With the best C
ROSHAN TRADIN
Importers & Dealers in Aluminiu Glass, M.D.F., Plywood, Formica,
55, Manning Place Colombo 6 Sri Lanka
Zല്ല.ദ്ര്യ%
| / /6
Saemaul Clothing
(y GREATWAYS
P R | V A T E
6/4, Charlemont Road, Tel: 580075, 592493, 597
E-mail: saen
أكاو فوهة
 
 
 

Omplimenta of
G CO. (PVT) LTD.
m Extrusions and Accessories, Curtain Fittings and Hardware
Phone : 595089,074-516599 Fax : 941-555559 E-mail : stcG2cga.st.lk
/?
Export (Pvt) Ltd.
APPARELS
Li MIT ED
Colombo 6, Sri Lanka 789 Fax. 94-1-508782
haul Ost.lk 隱
a 2000

Page 206
WR Best C
Neuv Rupa S
Oilman Goods, Toy
Electrical Goc
NO, 18, GOlle
PhOne
WANFOR, HIRE
With
Best
Compliments
from
や
SEYADU 53
192, Old
Colo
Phone
ខំង្រ ,

omments from
hopping Centre
s, Gift Items, Groceries, ods and Stationery
ROOO, COlOmbO 4 :582427
FREEDOOR DELIVERY
N.
EEDU DEPOT
Moor Street mbO 12
: 432301
a 2009

Page 207
P
With Best C
M. O. M. MEERA
Importers & Gen
Wholesale Dealers in Alum Enamelwares, Ropes, Bucke Weights & Scales, Keros Stockists of Large Size Heavy C
25/11, DC COOn Sri LC
PhOne: 4331.6% FOX. 34
懿
ზtág oნ“

pmpliments
ASAIBO & SONS
eral Merchants
inium, Brass, Eversilver & ats, Measuring Litre Cans, ene do Gas Stoves, etc.
auge Aluminium Sauce Pans
rn Sfreef OO 1 2 nkOj
, O74–722722 2724
উইিঞ্জ
to 2000
葱

Page 208
With the Bes
NEW LALITH/
நியூல හිට් (
No. 165, Sea St Tel: 4
நியூலலிதா 170, கஸ்துரியார்
Tel: 02
நியூலலிதா 1604, ஜெறா வீதி,
Tel: 4
از لtfi

t Compliments
A UEWELLEKS >லிதா
මුලිත)
reet, Colombo 11 70396
ஜூவலர்ஸ் வீதி, யாழ்ப்பாணம்
24846
ஜூவலர்ஸ் றொறன்றோ, கனடா 12610
a 2000

Page 209
t
ORGAN COMM
MEMEE.
. Mayuran ... Shangeethkanna
Yogendran C. Clint Nimalshan S. Senthuran Geerthan . L. M. ReSha, Kajendran KarthiCk M. Nesajee van
S
J. Arun PraShad
P. Senthilkumaran B. Kandeban K. M. A. Radeesh M. AmSaraj K. Sujith M. Sajith S. Siddhartha J. Rajiv - G. Vithiyanath T. K. Rajaratnam N. Ne Santhanan P. Suntharakumar C. Yadavaprasath M. Malara Van
 

. SaSSitharan
Dine Sh Sriram Sudarshan Vijayananth Ronny . Mayuran . Pra Sad
NiVethithan Kajarian T. Suvagithan . Pradeep
J. Niruban Jeyakanth Kuganesan ASlam Pirabu - Vimal
Manoranjithan Philips Damien B. Uganthan i Naresh
Ainharan Arun Praka.Sh
K. S. Pradeep
དོད།
ún 2000

Page 210
s, No།
29, St. J. Colo.
Tel
ീഗ്ഗ് (
es
KANG
SYYVY6
ܒܓܓܼܪܹܐ
SLS S S S S S SSSSSSSSSSSSSASSASSASSASSLLSSLLSSLS LS
re
Aga
: 多 S S R : , N S ---- S R 激 S Š , N N } 多 R o. , o:
·瑟 Q·-.目s.|-· SLSLSLSLSLSLSLSLSLS
· · -sae|-s',':|-目|-J
ötẩy
 
 

ANY NAYAK AVAYAN NAVAY L S S S S S Y L A L L SA S Y SA S A LLLL LLSLLLS TTSLSS SSS S STS STSS S SSSLS S S S S S S S S
RYSAK R2R
4ᎧlᎷᏳ Ꮳ0.
Dhns Road mbo III
2 1197
2000 شutق

Page 211

'eųSƏH "W 'T 'n oueupuəsey! 'S ‘ueųļuəə9 :S (suoụpə-qnS) odəəpeld ’S ‘y’ ‘ųSexseua unus ‘A ‘ueJeųu!\/ */\'ųsƏJeN ‘A ‘ueųļueôn og ‘w’ :SƏƏļuƏSqs/ ‘U|SeepeX) *\/ *|WN 'YA SLLLLL S SLLLLLL LLLL SL SLLLK SLLLLLLLLLL L SLLLLLL L LLLLLLLLL SL SLLL L SLLS LLL LL SLLLLLLLLL SL SLLLLL SL SLLSLL SL SLLLLLLLLL S SLLLLSLLS S SLLLLLL S SL SLLLLLL L SLLLLLLL S S SLLLLS SL SLLLL S SLLLLS0L S SLLLLL L SLLLLLLLL L S0S LLL LLL -‘Kuuox{ (\/ ‘ųļueue Kes/\ (5) ‘ueųSuepńS ‘G ‘ųųses ’W “uueusus ‘H ‘ųsəuỊCI (S oueueun)|||ųļuəS ‘a ‘ueueųųsses os spēųseudunův os SLLLLLL L SLLLL SL SLLLLLLLLLS0 SLLLLLLL L SLLLLLKS SLLLL S0 SJS0S LLL LLL LLLLL (Jounseeu. I jss V) ueųsleuuļN ’S ‘(uəunseəu L) quỊIO (O ‘N “(Muese moes) eủuexulee 6ueųS ’N '(ueluuseuO quepnļS) ueun.KeW ‘S ‘(/(JeļeuoəS) u eupuə60,\, L '(joļspā) ueunųļuəS ’S ‘a ‘’ļoļųļuey, ’s :(H-7) pƏļeƏS

Page 212


Page 213
YYLu y y y y yuy u yyyyyyyyyyyyeyy
e பாடசாலைகளுக்கிடையான தமி
ܓ
மேற் சிறுகதை 1ம் இடம் A. R gắ(5äFGA5F5g5
2üD 13:QLüD N. உமாசுதன் 3ம் இடம் T சிந்துஜா
கட்டுரை 1D 3LD S. உமாசுதன் 2ம் இடம் N. 2_LDIT&g6ö! 3D goLib N. வைகுந்தன்
கவிதை 1D 3LD R pDif6morT Ly(36ITITI 2D SLD T F றினோஷா 3ம் இடம் F. (g6i6îlu IIT (38F
L 1üD 13:QLüD S உமாசுதன் 2ம் இடம் K. K. தாட்சாயினி 3D SLD G. ரஜீவ் நிர்மல:
பொது நுண்ணறிவு 1ம் இடம் S. B. (pg|Trf 2D SLD L. கிஷோதரன் 3D GALLD P. J. நிலுக்ஷன்
ஆறுதல் பரிசு 1ம் இடம் V. LD660াঞ্জী6ী 2ம் இடம் S. பிரஷாந் 3ம் இடம் S. கனராஜ்
AYYSYSYSYSYYSYAeASYSASAASAqASAeqq
ازو ولی htti
 

可
ழ் திறன் காண்’ போட்டி முடிவுகள்
பிரிவு
ாரன்
fLIT
கு. 1.
கொ/இந்துக்கல்லூரி கொ/இந்துக்கல்லூரி றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் மகா வித்தியாலயம்
கொ/இந்துக்கல்லூரி கொ/இந்துக்கல்லூரி பரிதோமாவின் கல்லூரி
இந்து மகளிர் கல்லூரி திருக்குடும்ப கன்னியர் மடம் முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி
கொ/இந்துக்கல்லூரி இந்து மகளிர் கல்லூரி கொ/இந்துக்கல்லூரி
விவேகானந்தாக் கல்லூரி
புனித பேதுரு கல்லூரி புனித சூசையப்பா கல்லூரி
முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி விவேகானந்தாக் கல்லூரி புனித அந்தோனியார் கல்லூரி

Page 214
☎]>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎]>☎j>☎]>☎j>☎]>☎j>☎j>☎]>☎j>☎jP
சிறுகதை
1ம் இடம் 2ம் இடம் 3lüb. 3) LüD
கட்டுரை
1 to SLD 2ம் இடம் 3D 3LD
கவிதை
1ம் இடம் 2D QLD 3ம் இடம்
பேச்சு
1ம் இடம் 2ம் இடம் 3ம் இடம்
மத்திய
S. காயத்திரிதேவி
S.F.
பவரீனா சித்திக்
ரிசனா இஸ்ஸதீன்
கோகுலநாத்
நிரூசியா
... JüDuurTi
கஜவாணி பிரியந்தி செந்தூரன்
அதிஷ்டபிரதா சத்தியானந்தன்
அபிராமி
தமிழ்ப்பணி சிறக்கப் மாணவர் திற
கான்' போட்டிகளில் பங்கு பற்றிய 537 ம பொறுப்பாசிரியர்க்கும் தமிழ் இலக்கிய மன் இது போல் என்றும் உங்கள் ஆதரவை ே
போட்டியில் வெற்றியீட்டிய
அனைத்து மாணவர்களுக்கு
எமது வாழ்த்துகள் உ
انقلاووtfig$

zLyLyuLyLiyuiyiyy iyu A iyu iyqiu iyu i iyuiyqiyLiLiyAequAAS
பிரிவு
- சாந்த கிளேயர் கல்லூரி - முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி - முஸ்லிம் மகளிர் கல்லூரி
- விவேகானந்த கல்லூரி - இந்து மகளிர் கல்லூரி - சாந்த கிளேயர் கல்லூரி
- இந்து மகளிர் கல்லூரி - இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி - உவெஸ்லி கல்லூரி
- நீர்/விஜயரத்தினம் இந்து மத்திய கல்லூரி - கொ/இந்து கல்லூரி - இந்து மகளிர் கல்லூரி
ன் வளர்க்க நாம் நடாத்திய 'தமிழ்திறன் ாணவர்களுக்கும் அவர்தம் பாடசாலையின் றம் நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்வதுடன் வேண்டுகிறது.
D ரீத்தாகட்டும்.
நன்றி செயற்குழு 2000
ఆప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రాతప్రా>
他 2000
T
g

Page 215
OO
+++++++++++++++++
பாடசாலைக்கிடையிலான த
மேற்பிரிவில் முதலிட
இறவா
இவன் இப்படித்தான் வாழவேண்டும் என்று நாட்டின் கொடுர நிலைமைகளினால் எட் நிர்ப்பந்தத்திற்கு உட்பட்டுவிட்டான்.
"அப்பு ரவி! சுடலைப் பக்கம் போவாத.
ஆச்சி, ஆண்டு ஒன்று படிக்கின்றபோ அறிவித்தலாகவும் கூறுவாள். ஆனால் வேளையில், கணத்தையில், பல உடல்கள் வீதியோரத்தில் இருக்கின்றான். எவ்வித மறந்து பலகாலமாகிவிட்டது.’ இவன் மன
அண்ணா.” உருக்கமான ஒரு அ என்னவோ செய்தது.
"அண்ணா ஒலெவலில் எல்லாப் பாட றிசல்ட்ஸ் வந்தது. ஏலெவல்லையும் மத்ஸ் அவள் அன்பாகக் கேட்டாள். காலங்கள் ஒ1
"அண்ணா உப்பிடி நாட்டுநிலம இருக்ே நீங்கள் தானண்ணா நல்ல பச்சம்! உங்களுக் போது அவள் கண்கள் கலங்கியதை இவன்
“இப்போது அவள் நிலைமை எப்படி இரு இடம்பெயர்வு அனர்த்தங்களில் எத்தனை மு உன்னை ஒரு நாளும் அழவிடமாட்டேன் சாவகச்சேரியில் நான் கொழும்பில் வேலை தங்கையை நான் பாத்தேயாக வேண்டும்.”
இவன் மனம் உறுதியாக எண்ணியது! "சாமீ இங்ங்ன என்ன செய்யிறீக சாமீ.
AeAASAAAAASASAAALLAAAAALLAAAALSAAAASAASAAS
இமிழ் தி
 

ikieyieuLLyLeyiyiLiyLyLyLyiyuiyi yiu iyi yAiu iky
[j61) :) (8.1 iിന്റെ
பெற்ற சிறுகதை
தவர்கள்
விதிமுறை வைத்து வாழ்ந்தவன்தான்! ஆனால் படியாவது வாழ்ந்தால் சரி என்ற கொடுர
உம்மாண்டி வந்து பிடிச்சிடும்.
ாது இப்படித்தான் அன்பாகவும், அதேநேரம் இப்போது இவன் இந்த அர்த்த இராத்திரி i புதைக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அருகாமையில், ப பயமும் இல்லாமல் “தமிழன் பயம் என்பதை ம் எண்ணியது. திடீரென எண்ணம் மாறியது.
ன்பான குரல் மூளைக்குள் ஊடுருவி இவனை
கக்க என்னால கம்பஸ் போகேலாது. என்னில $காகத்தானண்ணா நான் வாழுறன்" சொல்லும் கூர்ந்து பாத்திருக்கின்றான்.
நக்கின்றதோ..? இப்போது இந்தக் குண்டுவீச்சு றை கண்கள் கலங்கி, கண்ணிராறு ஓடியதோ?
ாம்மா" சொன்னவன் நான். இன்று அவள் பற்ற 'சந்தேக பயங்கரவாதியாக இல்லை, என்
ஒ9
pů 2000

Page 216
  

Page 217
}s
F手
T6
Tā
+++++++++++++++++
"அது சரி நான் ஏன் இங்கு நிற்கின்றேன் இது நானல்லவா? முகம் கொஞ்சம் சிதைந்து அப்படியானால் . அப்படியானால் இது எ அதாவது நான் இப்போது ஆவி.’ இவனுக் தொடங்கியது. இவனது உடல் சுடலையில்
இவனது உடலை புதைத்துவிட்டு அவர்க நின்றிருந்தான்(?) வெட்டியான் அன்று இவ6 வந்தது. உண்மையில் எங்கள் தேசத்திற் ஏனென்றால் குண்டு வீச்சுக்களாலும், பல வாழ்கின்ற ஆசை இருக்கின்றபோதே வாழ இறவாத ஆத்மாக்கள் எத்தனை? எத்தனை ஆத்மாக்கள் மட்டுமல்ல இளம் சிங்கள ஆ அல்லற்படுகின்றன.
"ஐயோ. சாமீ. ஜயய்யோ.
இவன் குரல் கேட்டுத் திரும்பினான். அ பயந்து ஓடுகின்றான். மனதுக்குள் சிரித்த கண்களிற்கு நான் தென்படவில்லை. ஆகச் படேன். அப்படித்தானிருக்க வேண்டும்.” இவ மனதில் இருப்பதெல்லாம் ஒரே ஆசைதா6 வேண்டும். தான் இறந்தவிசயம் தங்கைக்குத் அவளை நம்பவைக்க வேண்டும். அதேநேரம் நல்ல நிலைமைக்குள் கொண்டுவரல் வேை தெரியக்கூடாது. இவன் மனம் இதையே திரு
சாவகச்சேரிக்கு வந்தான். வரும் வழியி: ஆத்மாக்களைச் சந்தித்தான். அவை சொன்ன ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சிறுகதைதான்.
இப்போது இவனிற்கு இவன் ஆத் போல்பட்டது. ஏனெனில் தங்கையிற்கு இ உயிரோடு இருக்கின்றேன் என்பதை ஏதாவ நம்ப வைத்தல் வேண்டும். அதன்பின் சா இறவாதவனாய் அலைய வேண்டுமே.!
YLYYLALSYLAeAL ueAeASAeALAqASLAeAeAiALSLAeAAA
இமிழ்
g

eiLiyyiyyyyyLyieyiyi yyyyyyiyyyy yiyyiyyiyLyyy
? இவன் தன்னைத்தானே கேட்டான். “ஹேய் உடல் எல்லாம் எலும்புமுறிவுக் காயங்களோடு ன் உடல். நான்தான் உண்மையான உயிர், த இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விளங்கத்
எண்ணற்ற காயத்தோடு இருந்தது.
5ள் சென்றார்கள்! இவன் கணத்தை சுடலையில் ன் கைதான தினம் சொன்னவை ஞாபகத்திற்கு கு "ஆவிகள் தேசம்" தான் சரியான பெயர். டையெடுப்புக்களாலும், தற்கொலைகலாலும் ாமல் இறந்து இதோ இவனைப்போல் இறந்தும் எத்தனை.? வன்னியிலும், வடக்கிலும் தமிழ் த்மாக்களும் இப்படித்தான் சாந்தியடையாமல்
ந்த வெட்டியான் தான் தன்னைப் பார்த்துவிட்டுப் ான். “ஆனால் என் உடலைப் புதைத்தோர் * சிலர் கண்களில்படுவேன், சிலர் கண்களில் ன் மனம் எண்ணிக் கொண்டது. இப்போது இவன் ன், எப்படியாவது தான் தங்கையைப் பார்க்க தெரியவே கூடாது. ஏதாவது முயற்சிகள் செய்து அவளையும் குறிப்பாக அவள் குழந்தையையும் ன்டும். ஒருவருக்குக்கூட தான் இறந்த விசயம் ம்பத் திரும்ப. எண்ணியது.!
ல் நாடு பூராவும் எத்தனையோ இறந்தும் இறவாத ஒவ்வொன்றும் உணர்வுகளில் உறைத்தவை.
)கதை முடியும் தறுவாயை வந்துவிட்டது யலுமான உதவிகள் செய்ய வேண்டும். தான் து "மன ஒத்துதல்" செய்து யார் மூலமாகினும் நதியடையலாம். ஆனால் அதுமட்டும் இப்படி

Page 218
SziziLiLziLiyiuiiLiyiLiyu iyiyiyiLiyuLiyyyiyiLiyiyyyqS
இதோ இவன் சிறுவனாக ஒடித்திரிந்த வந்துவிட்டது.
இவன் வீட்டிற்குள் போகின்றான். "உன்ை மனம் கட்டளையிட்டது. அங்கே அங்கே ஒரு பட நின்றிருந்தாள்.”
ஒ. அப்படியானால் என் தங்கை ஒரு விதி நானே ஒரு செத்த ஜென்மம். விரக்தியாகக் வேண்டும்போல் இருந்தது. ஆனால் ஏனோ உ உந்துதலால் ஒளிந்து கொண்டான். தங்ை எடுத்தாள். எட அது இவன் படமல்லவா..? : பார்க்க முடியவில்லை. "வெளிநாடு சென்ற அ அனுப்பவில்லையே. இங்கு கணவனில்லா அழுவாள். இவன் மனம் எண்ணியது.”
யாரோ வருகின்றனர். யார்? எட இவன அவன் ஏன் தாயுடன் கதைக்கவில்லை? இவன் ஆனால் வந்து கதைக்கவில்லை. அப்படியா6
இவனுக்கு எங்கோ உதைத்தது. தற்செய6 விழுந்தது.
“இப்ப போச்சு ஒரு பெடியன் சரியான பாவ ஒரே குண்டடியில் ஒரேயடியா இழந்திட்டுது. த ஆருக்குத் தெரியும்.”
இவன் அப்படியே உறைந்தான். முதலில் அவளது படமேதான். உடனடியாக அவ்வீட்டை
இலங்கையில் தமிழர் சனத்தொகை
இறவாதவர்களா எங்கள் உங்கள் வீடுகளில் தமி தான் இருக்கின்றனர்.
qAueASuSASueASASuSASAuSuqASuAASuSAqA SuAASuSASuSASASASueASAASuA اطلاقی وتtfi$

preparappearapraraperses
வீடு, ஆச்சியின் கையால் உணவுண்ட வீடு
னயாருக்குமே தெரியாது பயப்படாமல் போ." த்திற்கு இவன் தங்கை வெள்ளையுடையோடு
தவையா?. சுரேஸ் செத்திட்டாரா..? அது சரி F சிரித்தான். தங்கையை இன்னும் பார்க்க டனடியாக எங்காவது ஒளிய வேண்டும் என்ற கை வந்தாள். ஒரு பழைய புகைப்படத்தை தங்கை அழுகின்றாளா? இவனால் சரியாகப் |ண்ணா ஒரு கடிதமோ ஒரு கொஞ்சப்பணமோ மல் குழந்தையுடன் சீ. இப்படித்தானே
து மருமகன். இப்போது இரண்டாம் வகுப்பு.
தங்கையும் அச்சிறுவனைப் பார்க்கின்றாள். OTT6)...?
லாக வெளியில் இருவர் பேசியது காதினில் (?)
ஞ் செஞ்ச பெடியன் தாயையும், தேப்பனையும் ாய் ஆவியா அலையிறதா ஒரு கதையிருக்கு
அவள் பார்த்த படத்தைப் பார்த்தான். அது
வீட்டு வெளியேறினான்.
குறைவதாக யார் சொன்னது? இறந்தும் ழர்கள் பல ஆசைகளுடன் வாழ்ந்து கொண்டு
A. R. திருச்செந்தூரன் பம்பலப்பிட்டி இந்துக்கல்லூரி
AiASASASASASASASASAAAA
2000
F
அஞ் Gu6

Page 219
aparaparaparaparaparrara-arear
பாரதி பாடல்களில்
பாடசாலைகளுக்கிடையில போட்டிகளில் மேற்பிரிவில் முத
தங்க மணிமகுடந்தனைத் தமிழுக்கிந் அணிந்தவனான முண்டாசுக் கவியவன் பாரதிய
சிருங்காரம், பீபற்சம், பயாநகம், ஆச்சர் வீரம் என்கிற நவரசங்களையும், அவற்றின் உ பலிப்புக்களையும் பாரதி பாடல்களில் வெகுவா
பாரதி ஒரு புரட்சிக் கவிஞன் ! பாரதி ஒரு சமூகக் கவிஞன் ! பாரதி ஒரு ஆத்மீகக் கவிஞன் !
என்பவற்றிறகு எல்லாம் மேலாக, பாரதி பொழுதே மெய்சிலிர்த்துப் புளகாங்கிதம் அை நசுக்கப்பட்டு மிதிக்கப்படுகின்றதோ, எங்கெல்ல பப்படுகின்றதோ, எங்கெல்லாம் மனிதன் அடக்க அங்கெல்லாம் விடு தலை என்னும் எண்ணக்
பாரதி வாழ்ந்த காலத்திலே இந்தியா அ மைப்பேய் தலை விரித்தாடியது. பெண்கள் கடு தனர். பெண்ணியம் செத்துக் கொண்டிருந் வாழ்ந்த மறத் தமிழய பெண்களுக்கு அக்கால அனைத்தும் பிற்காலத்தில் கருத்திழந்துபோய் மறுக்கப்பட்டன.
அந்நேரத்தில் பாரதியிடம் சமூக விடு அஞ்சாத ஆண்மைத் தமிழால் பெண் பற்றிய பெண்மை சற்றே விழித்துக் கொள்கின்றது. :
“பெண்மை வாழ்க வென்று கூத்திடு6ே பெண்மை வெல்க வென்று கூத்திடுே
AqAAueAAu u AAu uAAu uAAuAAuAuAAqAuAAuAAAAAuAAuAAAAAA
ზtნg oნ

++++++++++++++++ח
சமூக விடுதலை
ான தமிழ் திறன் காண் லாம் இடம் பெற்ற கட்டுரை.
து சாதாரண தலைப்பாகையினைத் தான் னை நாம் பல கோணங்களில் காண்கிறோம்.
யம், ஹாஷ்யம், கோபம், சாந்தம், கருணை, ணர்வு ரீதியான வெளிப்பாடுகளையும், பிரதி கக் காணலாம்.
ஒரு சமூக விடுதலைக் கவிஞன் என்கிற டகிறோம். எங்கெங்கே மனித உணர்வுகள் Uாம் மனிதனுடைய தேவைகள் யாசகம் செய் ப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக் கிறானோ கரு தோற்றம் பெறுகின்றது.
டிமைப்பட்டுக் கிடந்தது. ஊரெங்கும் தீண்டா ஸ்வி கற்க முடியாமல் அடிமை வாழ்வு வாழ்ந் த காலமது. புறநானுற்றுச் சங்க காலத்தில் சமூகம் வழங்கிய உரிய உன்னத நிலைகள்
பெண்களுக்கு சமூகத்தில் உரிய நிலைகள்
தலை உணர்வு கொதித்தெழுகிறது. தனது நனது புரட்சிக்கருத்தை முன் வைக்கின்றான். உலகம் சற்றே விழித்துக்கொள்கின்றது.
JITLOLLIT
99 5) JITLOLLIT
عالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعلا
th2)|||||||||||||||

Page 220
referaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae
என்று பெண் விடுதலைக்காகக் கவி
“கற்பு’ என்னும் வார்த்தை பெண்களு டிருந்த சமூகத்தில் வாழ்ந்ததனாலோ என் குறிப்பிடுகின்றது.
“கற்பு நிலை என்று சொல்லவந்தார் - கட்சிக்கும் அது பொதுவில் வை வற்புறுத்திப் பெண்ணைக் கட்டிக் கொ வழக்கத்தை பெண்ணே தள்ளி(
என்று கும்மிப் பாடலின் மூலம் சமூக வி
ஆணுக்குப் பெண் சரிநிகர் சமமெனக் செல்லும் சமூக விடுதலை தோன்றும் என்று புதுமைப் பெண்ணைப் படைக்கின்றான்.
“நிமிர்ந்த நன்னடை நேர் கொண்ட ப நிலத்தில் யார்க்கும் அஞ்ஞாத ெ திமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் உடையரா செம்மை மாதர் திறம்புவ தில்லை
என பெண்களை பாரதி புதிய கோண
பெண்கள் வெறும் அடுப்பங்கரைப் பொ பெண்களுக்குக் கல்வியெதற்கு, என்று இருந்
“உலையிலே ஊதி உலகக் கனல் வள
என்று பெண்கள் புறப்படத் துணிந்ததற் விடுதலை உணர்வே,
பெண்களை ஐந்தறிவுள்ள மிருகங்களைவி கொண்ட ஆண்களுக்குச் சரியான பாடம் புக
"வலிமை சேர்ப்பது தாய் முலைப்பாலட மானம் சேர்ப்பது மனைவியின் வி
99 கலியழிப்பது பெண்கள் அறமடா.
6T
qAAAAAAAAAAA
Stig 9

arrarapraraparrararaparrara
படைக்கிறான் மீசைக் கவிஞன்!
க்கு மட்டுமே உரியதென்று கருத்துக்கொண் னவோ பாரதியின் உணர்வு அது பற்றியும்
இரு ப்போம் டுக்கும்
வோம்’
டுதலை உணர்வினை வெளிப்படுத்துகின்றான்.
கொண்டால் அது சமூக வளர்ச்சிக்கு இட்டுச் தெளிந்த பாரதி மீண்டும் தலை நிமிர்கின்றான்
ார்வையும் நெறிகளும் ல்
99 DLLJTLD
த்தில் கண்டான். காண விரும்பினான்.
ம்மைகளாக இருந்த நிலை மாறி, அடுப்பூதும் நத நிலை மாறி,
99 TULJ6)JIT BTLO
குக் காரணம் பாரதி பாடல்களில் உறைந்துள்ள
டக் கேவலமாக நடத்திய ஆணாதிக்கச் சிந்தை ட்ட எண்ணினான் ஆர்த்த கவி பாரதி
T பார்த்தைகள்
ன்றுரைத்தது பாரதியின் விடுதலை உணர்வு
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ (200 فيلم
下
Ge

Page 221
  

Page 222
paraparaparaparrararaparaprara
துணிவிருந்தால் வாடா சற்றே உனை மிதிக்கிறேன்.”
என்று இயமனை
சாதிப்பிரிவினைகள் கண்டு மனம் ெ பற்றி அறிந்திருந்தான். இதனைத் தெளிவு ஒருவனே தேவ னென்றான்! காக்கை குழு மலையும் எங்கள் கூட்டமென்றவன், சாதிக்ெ வேண்டுமென விரும்பினான்.
கொதித்தது அவனது தன்மானப் புறப்பட்டது தன்மானம் குன்றாத் தமிழனின் தமிழ் !
“ஜாதிமதங்களைப் பாரோம் - உ இத்தேசத்தில் எய்தினராயி வேதியர் ஆயினும் ஒன்றே - அ வேறுகுலத் தவராயினும் ஒ
என்று ஜாதிப் பிரிவினைகளைத் தகர்த்
மனிதருள்ளே வேற்றுமை காணும் கூட் நிறத்துப் பூனையினையும் அதன் பலநிறங் வேற்றுமைகளை தகர்த்தெறிந்து சமூக விடுத
“ஒன்று பட்டால் உண்டு வாழ்வு ஒற்றுமை நீங்கினில் அனைவரு
என்று மொழிந்த பாரதியின் விடுதலை உ நிலையிலிருந்த மனித இனம் நாணி நின்றது
வெள்ளைக்காரர்களிடமிருந்து தாய் நாட் தான். சுதந்திரத்திற்காக தன் வீரத் தமிழைக் காலம் சென்ற பின்னரேதான் இந்தியாவிற்கு ெ ஆனால், பாரதியின் விடுதலை உணர்வு அத பாரதியின் தீர்க்கதரிசனம், வருமாறு கூறுகி
طالمطلمطالمطلمطالمطالبطلمطلمطالمطلمطالمطالبطلمطالمطالمطالمطال.
Stig 5

帝夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺夺下F
யே எதிர்த்து நின்றது கவிஞனின் வீரத்தமிழ்
நாந்தான். இதனால் தோன்றும் தீங்குகள் படுத்தும் முகமாக ஒன்றே குலமென்றான் நவியெங்கள் ஜாதி என்றவன், நீள் கடலும் காடுமைகள் நீங்கி சமூக விடுதலை தோன்ற
யர் ஜென்மம் னும்
அன்றி ன்றே
தெறிந்தான்.
ட்டத்தை அடியோடு வெறுத்தான். வெள்ளை கொண்ட குட்டிகளையும் உதாரணம் காட்டி லையைப் பெற முயன்றான்.
நம்மில் க்கும் தாழ்வே'
.ணர்வு கொண்ட வரிகளின் முன், கேடுகெட்ட
தலை கூனி நின்றது.
டுச் சமூகத்தினை மீட்டெடுக்கக் கவிபடைத்
கையாண்டான். பாரதி இறந்த சில தசாப்த வளிநாட்டவரிடமிருந்து விடுதலை கிடைத்தது. னை முன்பே உணர்ந்து கொண்டதால்தான், ன்றது.
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیط 200 في
பி

Page 223
نے مزے میرے میرے مyے مyے مزے مyے مyے حyے حyے مyے مزے میرے میرے میرے حyے
"ஆடுவோமே - பள்ளுப் பாடுே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து
என்று, இந்தியாவிற்குக் கிடைக்க இரு பாடினான்.
முறைமை கெட்டு, பிரிவு பட்டு, பான்ன சீரழிந்து வாழ்ந்து வரும் நடிப்புச் சுதேசிக6ை
“நெஞ்சில் உரமு மின்றி
நேர்மைத் திறனு மின்றி வஞ்சனை செய்வாரடி - கிளிே
வாய்ச்சொல்லில் வீரரடி’
மொழிப்பற்று, தேசப்பற்று இவைகளை வேற்று மொழியினையும் நாட்டினையும் வெறுக் பாரதி வேற்று மொழிகளை வெறுத்தானில்லை. என்று பிற மொழியின் இனிமையையும் ஒருமைப்பாட்டினை மட்டுமல்ல உலகலாவிய கவிபடைத்தவன் என்பது தெளிவாகின்றது.
“மனதில் உறுதி வேண்டும் !
வாக்கினிலே இனிமை வே
粤 நினைவு நல்லது வேண்டும் !
நெருங்கின பொருள் கை
கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் !
சமூக விடுதலை வேண்டு
என்று பாடிய பாரதியின் ஒவ்வொரு அ
L
“தனியொருவனுக்கு உணவில்ை
一圭 Jé என்ற சமதர்ம உணர்வுடன், மனிதம் s அவலங்களை அஞ்சாது கடிந்தவன் பாரதி ஆ 邱 பிறப்பித்தவன் பாரதி. ஆகவே இவன் உலக
qqqq S qAquAAuAAuA uA uAAuAAAuAAuAuAuAuAuAuAuuA
stög

-------------------------
வாமே
99 விட்டோம் என்று
க்கும் சுதந்திரத்தினை முன்பே அனுபவித்துப்
ம கெட்டு, கலாசாரங் கெட்டு, பண்பாடிழந்து ா நினைந்து,
L
என்று பாடினான்.
க் கொண்டு கவிபடைத்தானாயினும் அவன் கவில்லை. சுந்தரத் தமிழினிலே பாட்டு இசைத்த "சுந்தரத் தெழுங்கினிலே பாட்டு இசைப்போம்”
பாடினான். அதன் மூலம் அவன் தேசிய ஒருமைப்பாட்டினை நோக்காகக் கொண்டு
பண்டும் !
ப்பட வேண்டும் !
Lo !
டியிலும் விடுதலை உணர்வு பளிச்சிடுகின்றது.
லயெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்”
சீரழிந்து, அடிமைப்பட்டு, ஒடுக்கப்படுகின்ற லுனைவரது மனத்திலும் விடுதலை உணர்வைப்
மகாகவியாகப் போற்றப்படுகின்றான்.
S, உமாசுதனர்
இந்துக் கல்லூரி கொழும்பு - 4
uAAuAqAuAAquAAuAuAuAuAuAuAAAAAS - 200 طاليا

Page 224
N
With Best C
RUWan Trans
164/2, Mak Kiribat
Tel: 9) Fax: 9
हैं:
اطلاق وتtfi$

ompliments
SpOrt SerVİCe
kola Road hgoda,
34.86 10873
-
2000

Page 225
(
ாடசாலைகளுக்கிடையே
மேற்பிரிவில் முதலிட
தேசத்தின் விட
என்றோ இருண்டு இனினும் பல தேடல்க தனி விலாச தேச விடிவின் வ கணினம் பற்றி இன்றும் ஏமாற தேடலின் பான
“தேசத்தினி விடில் வேஷம் போட்டு தீர்க்கும் மோசடிக்க தேச விடிவுக்காய் உ உணி குரலை தர்மயுத்தம் அ6 தர்க்க யுத்தப் தேசத்தின் விடி கட்டிக் கொண்டிருப்பது இல்லை. நீ கட் ஒரு கலங்கை தேசமே இருட்டில்
2-6060T 60CDUCD1 சிறிய வட்டம் தேச
செறிவாக்குகிற
பெற்ற சுதந்திரத்தை அ
மறுத்து போன வீதி வழியே பாதி உயி என, தேசத்தினி இருட் நீ கூட தேசத்தின் ஒரு சதமல்ல. இரவல் வாங்க
நேற்றைய சரித் நிலை நிறுத்த வி வரலாற்றில் நீ துளி குருதி கூட தேச தேசத்தினி விடிவுக்கா தியாகங்கள் அல்ல
الاقر وزقاق
 
 
 
 
 
 

SYYV SAYK
Fಳ
டாத்தப்பட்ட போட்டிகளில்
டம் பெற்ற கவிதை
டிவுக்காய்.
டு விட்ட தேசம் 5ளில் - தொலைத்த
ரவைப்பார்த்து பிய கைகள் ற்றங்களுடன்
புக்காய்’ என்று பேனை மை - ாரர் சமுதாயம் - னி விரலை - அல்ல
ബിഗ്രി v6iv uDafGofod Laf b புரிந்திடு
வுக்காய் - நீ
சமாதிகள் மாத்திரமே ட வேண்டியது ர விளக்கம்
கதறும் போது க்கி நீ வாழும் த்தின் - இருளை
அனுபவிக்க இயலாது நெஞ்சத்துடன் ருடன் மீதி எங்கே - டை செறிவாக்கும் - ர் விடிவுக்காய் ஒரு இரவியை
திரம் விடிவை வில்லை, வரும் சிந்திய ஒரு த்தின் தாகமாற்றும் ய் அவசியப்படுவது
- பங்களிப்புகள்
a 2000

Page 226
উইিঞ্জ
SAYAN 7277
நவ சகத்திரமாம் நீ உ பின்பு - அது ஒரு அத்தி சருகுகளை சந்தி பாதையை தேசத் பாதையாக மாற்
சல்லடையிட்டு சகத்திர நுனியில் தேசத்தின
நிலைத்தடுமாற்றங்கள் இட்டுச் செ8 நிம்மதியே போன பி பற்றி எதற்கு தேசத்தினி நற்பி விடிவுக்காய் வா
யாருமே அறிய காலனவர்ை மாலையாக்கிச் இன்று வரை அது நொடிக்கு நொடி இலட்சிய ம தேசமெனும் சுடுகாட்
உள்ளமெனும் 4 ஊறி பிறக்க வே அது கட்டுப்படுத்த ே உன் தேகமு தேசத்தினி விடி மசிய வேண்
வசனத்திற்கு வசனம்
தேசத்தினி விடி நாமிடப்போவது ஒரே
தேசத்தினி இவள் மை வடித்தது ெ தேசத்தின் வி அறைகூ!
முற்று
килоan LL LLL LLL LLA LLL SALL S LL LLLLLLY LS LSL SL SL SL L LLLS
V
StSý H
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LY0 LLLLSLLLLSLLASLLASLSLSL SLY0SLSLSLSLSLSLSLSLSLS
res
னக்கே இருட்டானதணி யாவசிய மற்ற சிந்தனை த்தவாறு நீ நகரும் தினி விடிவுக்கான று. சலனங்களை,
சலித்து விட்டு * விடிவுக்காய் பயணிப்போம்.
ர், நம்மை நிர்க்கதியாம்
றகு நிலைத்தடுமாற்றம் த வீண் சிரமம் ரஜைகளாய் தேச கரம் கோர்ப்போம்.
ாத ஒரு கணத்தில் நம் தேசத்தை சென்று விட்டானி
காலையாகவில்லை இருள் வளர்கிறது ற்ற உடல்கள் டில் உலா வருகின்றன.
கருப்பையிலிருந்து ாண்டியது உணர்வு, வேண்டியது தேகம். மம் உணர்வும் வுக்காய் மாத்திரம்
முற்றுப்புள்ளி - ஆனால் வுக்காய் இருளுக்கு ரயொரு முற்றுப்புள்ளி.
விடிவுக்காய் வறுஞ் சொற்களல்ல. டிவுக்காய் ஒரு
R. ഗ്രബ് ഗ്നുീ_് இந்து மகளிர் கல்லூரி
2000 فاس
SUNT
வி
UTT6

Page 227
| IԼՄ 1606ՆԻՍՏ60լ Ա ՈõÙI60 516
மத்திய பிரிவில் முதலாம்
அகதி
“வவுனியாவின் வயிற்றுப்பகுதி அது. பல வீத வாழ்க்கையை நடத்துகின்றனர். அவர்கள் வேறுய மறைமுகமாகக் குறிப்பிடப்படுவது அகதிமுகாம்க
அங்குதான் செல்லையாவின் குடும்பம் அகத
ஒருநாள் விடியற்காலை செல்லையாவின் க விழித்து அழுதவண்ணம் இருந்தது. செல்லையா பால் கேட்டுத்தான் அழுகிறது என தெரிந்தும் அை காரணம் அகதிகளாக இருக்கும் அவர்கள் கை செல்லையாவும் கமலமும் பார்த்துக்கொண்டிரு நின்றனர். பின்னர் ஒருவாறு குழந்தைக்கு பல சிரமப்பட்டு மீண்டும் தூங்கவைத்தனர். அப்பே நான்கு பிள்ளைகளையும் கரையேற்றப் போகின மொத்தம் நான்கு வாரிசுகள். மூத்தது இரண்டு மூன்றாவது 10 வயது மகன். நான்காவதுதான் ஒ
அடுத்தநாள் நான்கைந்து இராணுவவீரர்க இன்னல்களுக்கு உள்ளாகியிருக்கும் குடும்பங்கை வந்து, செல்லையாவின் மகனான பத்து வயது மு சிங்களத்தில் கேட்க, சற்றேனும் சிங்களம் தெரி திகைத்து நிற்க, வேண்டுமென்றேதான் அவன் சொ பளி’ என முத்துவின் கன்னத்தில் அறைந்தான். கைாயால் பத்துவிரலைக் காட்டினான். காரணம் தவிர வேறு மொழிகள் ஒன்றுமே தெரியாது. பின் முறைத்துவிட்டு, கவனம! என சைகையால் காட் முட்டிக் கொண்டு வந்தது. அப்போது தான் கம திமிர்பிடித்தவர்களிடம் அகதிகளாக இருந்து அ சாகலாம்” என கூறிவிட்டாள். அவள் கூறிய அ தனது தாய் எல்லோரையும்தான் குறிப்பிட்டுச் செ அவ்வாறு சொன்னாள் என நினைக்காமல் தன்ை மனம் வெதும்பினான்.
மறுநாள் காலை முத்து அவனது படுக்ை அல்லோலகல்லோலப்பட்டது. ஏன்? எப்படி? எப்ே
SASASASASASASAS
StSý H
 
 

LLyLiyiiyyyieyiLiuLiyLLiyiyiyu iyyiyLi yiyiyyiyiy
Ђдвоблытобы (3шt:19дь6іil60
இடம் பெற்ற சிறுகதை
முகாம்
நியோரங்களில் கூடாரங்களை அமைத்துக்கொண்டு ாருமல்ல அகதிகளே! வீதியோர கூடாரங்கள் என ளையே!
களாக இருந்தனர்.
டைசி மகள் ஒன்றரை வயதுக் குழந்தை திடுமென வுக்கும் அவன் மனைவி கமலத்திற்கும் குழந்தை தக் காட்டிக்கொள்ள அவர்களால் முடியவில்லை. sயில்தான் காசில்லையே! குழந்தை அழுவதை க்க முடியாமல் என்ன செய்வதென்று திகைத்து விளையாடடுக் காட்டி குழந்தையை மிகவும் ாது செல்லையா "கடவுளே! எப்படித்தான் இந்த ன்றேனோ என நொந்துகொண்டான். அவனுக்கு ம் பெண்கள், அதுவும் வயதுக்கு வந்தவர்கள். ன்றரை வயதுக் குழந்தை. அதுவும் பெண்ணே.
ள் இவ்வகதி முகாமிற்கு வந்து ஒவ்வொரு, பல )ளப் பார்வையிட்டபின் செல்லையா குடும்பத்திற்கு த்துவைப் பார்த்து, “உனக்கு எத்தனை வயது என யாத முத்து என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் ல்லாமல் நிற்கின்றான் என அவ்ராணுவவீரன் “பளிர் இதைப் பார்த்து பதறிப்போன செல்லையா தனது செல்லையாவுக்கும் தனது தாய்மொழி தமிழைத் ானர் அவ்ராணுவ வீரர்கள் அவர்களைப் பார்த்து டிச் சென்றனர். செல்லையாவின் கண்களில் நீர் லம் ஏதோ மனவேதனையில் வாய்தவறி “இந்த வாங்குவதை விட ஒட்டுமொத்தமாக எல்லோரும் த வார்த்தை முத்துவை வெகுவாகப் பாதித்தது. ால்கிறாள். அதுவும் ஏதோ மனவேதனையில்தான் னத்தான் குறிப்பிட்டுச் சொல்கிறாள் என்றெண்ணி
யில் இறந்துகிடந்தான். செல்லையா குடும்பமே ாது? என பல கேள்விகள் அவர்கள் முன் தொக்கு
ASuSAuALAAASAALSAAAAASASAAALSASAASASASASASASASASeAASAAAAAS s 200

Page 228
  

Page 229
FFFFFFFFFFFFFFFFF"
பாடசாலைகளுக்கிடைய போட்டிகளில் மத்திய பிரிவில் (
இனங்களுக்கிடையே புரிந்து கலை-இலக்கியச் செ
"எந்தையும் தாயும் இயைந்து குழாவி இருந்த முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடி என்கின்றான் புதுமுறைக் கவிஞன் பாரதி. என்னவென்றால் யாவரும் சமாதானமாக, சுபீட்சமா தேசத்தி லெய்தினராயின், வேதியராயினும் ஒன்றே அதைப்போல் இனங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்ை மட்டுமல்ல கலைகளினதும் இலக்கியங்களினதும்
"இனங்கள் என்றால் என்ன?" உளவியலா மரக்கட்டைகளே இந்த இனங்கள் இதுவே தற்பா எவ்வாறு ஆட்டம் காணுமோ அது போன்று இனங்க
"சொந்தநாட்டில் அகதிகளாய் அவலம்
எந்த நாட்டில் இனி இந்தக் கேவலம். எனப்படுகின்ற கவிதைக் கமைய வா கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே “நூலறுந்த கொண்டிருப்பவர்களை இந்தக் கலை, இலக்கியச் “பத்தாயிரம் பாடல்களையும், சத்தான க இராமாயணம். இந்த இராமாயணம் பல வகை ஏற்படுத்துகின்றது. இன்று எத்தனை, எத்தனை நம்பி நயத்தல்கள், சூதுகள்? வாதுகள்! இனங்களுக்கில் என்ன நடந்தது! புரிந்துணர்வில்லாமல் 1
பத்துத் தலை இராவணன் கண்ணிர் ெ இராவணனுக்கு தம்பி கும்பகள்ணன் அது பழியெல்
"வேறொரு குலத்தான் தேவியை நயந் பாவியர் உறும் வழியிற் பழியும் உண
என்று கூறுகின்றான். அப்பொழுதும் இராவண6
ரீ இலங்காபுரி றாசவஸ்தே என்ற இலங்கை இராவணனது அழிவை வைத்து இனங்களுக்கின்
ASASASASASA
இமிழ் நீ"

Federedederedederederederederedede
லான தமிழ்திறன்காண் முதலாம் இடம் பெற்ற கட்டுரை
1ணர்வை ஏற்படுத்துவதில் பற்பாடுகளின் பங்கு
தும் இந்நாடே- அவள்
ந்ததும் இந்நாடே." ஆகவே பாரதி கூறுகின்ற அடிப்படைக் கருத்து க “ஜாதி, மதங்களைப் பாரோம், உயர் ஜன்மமித் }, வேறு குலத்தினராயினும் ஒன்றே" என்கின்றான். வ ஏற்படுத்துவதில் பாரதியினுடைய செயற்பாடு செயற்பாடு அளப்பரியதாகும். ளர்கள் கூறுகின்றார்கள் "சேற்றில் நடப்பட்ட ரியம், மரக்கட்டைகள் காற்று வரும் பக்கத்தில் 5ளும் புரிந்துணர்வுகள் இல்லாமல்,
99
ழ்க்கையையே போர்க் களமாக வாழ்ந்து பட்டம் போல திக்குத் திசைமாறிச் சென்று செயற்பாடுகள் மனிதன் ஆக்குகின்றது." ம்பன், முத்தாக உதிர்த்ததால் உருவானதே களிலே இனங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வை க்கைத் துரோகங்கள்?சோதனைகள்? பிறன்மனை டையே, அன்று இராவணன் பிறன்மனை நயந்தான்
சாட்டச் சொட்ட அழுததும் பெண்ணாலே.
3,
த செயல் நன்றோ
99
ா அதனை ஏற்கவில்லை. என்ன நடந்தது! இராவண நாசமடைந்தது. பகவத்கீதையின் கூற்றுப்படி டயே புரிந்துணர்வு இருந்திருந்தால், இத்தனை
LALAASAeAeAAAAAAA a 2000

Page 230
papaeaeappappearsappapapapae
சோதனைகள் நடந்திருக்குமா? இதனையே க செயற்பாடுகளின் ஒன்றான இராமாயணச் ெ வலியுறுத்துகின்றன என்பது திடசங்கற்பமான உ6 துன்பங்களை இராவணன் அனுபவிக்கின்றான். மு நிற்கின்றான். பரந்தாமன் வாய் மலர்கின்றான்
ஆளையாவுனக் கமைந்த மாருத மறைந்த பூளையாயின கண்டனை போருக்கு இன்று நாளை வாவென நல்கினான்; நாகிளங் கமு வாளை தாவுறுங் கோசலை நாடுடை வள்ள
இந்த பேராண்மையும், விட்டுக் கொடுக்கும் புரிந்துணர்வை வளர்க்கும் என்பதற்கு இராமனது
"புரிந்துணர்வு இல்லாதவன் பூமிக்குப் பாரம்"
- கிரேக்கப் பழமொழி
ஆகவே இந்த புரிந்துணர்வு இல்லாத களுக்குள்ளாகின்றான்.
வாரணம் பொருத மார்பும்
வரையினை எடுத்த தோளும் நாரத முனிவர்க் கேற்ப நயம்பெற
உரைத்த நாவும் தாரணி மவுலி பத்தும்
சங்கரன் கொடுத்த வாளும் வீரமும் களத்தே விட்டு
வெறுங்கையோடு இலங்கைட்
புரிந்துணர்வு இருந்திருந்தால் இராவணன் இ இல்லை. ஆகவே புரிந்துணர்வு இல்லாதவன் தன் கம்பன் மிகவும் லாவகமாக இந்த இடத்திலே கை
“மாதிரம் எவையும் நோக் வளநகள் தமை நோக் வந்த காதலர் தமை நோக் தனிப்பெருஞ் சேனை தாவிதழ் பூ கூந்தல் - மாந் தனித்தனியே நோக்க அப்பூநலம் என்னும் மங்ை அவளையே நோக்கிப் புக்
AqASAeAASAAAAAAAA
انقلاووtfig$

baFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFee
ாலத்தைக் காட்டும் கண்ணாடியான இலக்கிய சாற்பொழிவுகள் மிகவும் ஆழமான வழியிளே ண்மை. இதுமாத்திரமா இன்னும் எத்தனை விதமான pதல் நாள் போரிலே இராவணன் நிராயுதபாணியாக
போய் கின்
ல்
மனப்பாங்கும் இனங்களுக்கிடையே சிறப்பான வாக்கு வெள்ளிடை மலை ஆகும்.
இராவணன் எத்தனை எத்தனை கேவலங்
புக்கான்
த்தனையும் இழந்திருப்பானா? இல்லை; இல்லவே ானிடமுள்ள அனைத்தையும் இழப்பான் என்பதனை யாளுகின்றான்.
BIT6it
கான்
கான்
நோக்கான் தர்
5ாதான்
STN
2,60
கொ

Page 231
6
6.
±
appearerre-Farrespeared
புரிந்துணர்வு இல்லாததால் தானே இராவண இருந்திருந்தால், அன்று இராவணன் சிவதனுசை வ அது மாத்திரமல்ல கும்பகர்ணன் இனங்களுக்கிடை புரிந்துணர்வுப் பண்புகளில் தலையாய பண்பான ெ
"நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவள் பொருட்டு விளங்குகின்றார். என்னே அவனது செய்நன்றியறித
நீர்க்கோல் வாழ்வை நெச்சி நெடிது நாள் வளர்த்துப் பிள் போர்க் கோலம் செய்து விட் உயிர் கொடாது அங்கு போ
என்று கேட்பவர்களும், கண்டவர்களும் வியக் கும்பகள்ணனது வரலாறு புரிந்துணர்வில்லாத இனங்க இலக்கியங்களிலே தலையாய இலக்கியமான இந்:
ஒற்றுமையே பலம்
பிறன்மனை நயப்பது தவறு செய்நன்றியறிதலே சாலச் புரிந்துணர்வில்லாத இனம்
என்கின்ற பல விதமான இந்த இலக்கிய செய ஆணிபோல விளக்குகின்றது என்று கூறினால் மிை
"கடவுள் மனிதனுக்குச் சொன்னது பகவத்கீ6 மனிதன் கடவுளுக்குச் சொன்னது திருவாசக
இனங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வை ஏற்படு மனிதன் வெற்றியின் படிக்கல்லாக மாற்றவேண்டு நிலையிலே மதம் கொண்ட மனிதனை மீட்க வேண்
மனிதன் மனிதனுக்குக் கூறி எல்லாப் பொருளும் இதன்
இதன் பாலில்லாத எப்பொழு முப்பாலுக்கு ஒப்பில்லை ே இமயமலை முகட்டினில் ஏற
என்று விண்ணையும் மண்ணையும் ஒன்றே மு
மனிதனாக வாழபுரிந்துணர்வு உடையவனாக கொடையாகும்.
AAALLAAAALLAAAAALLALALASLALASAAA AAAA
الأول 86

9
Preparappearappearer
ன் இவ்வாறு அவமானப்பட்டான். புரிந்துணர்வு ளைத்து சீதையை திருமணம் செய்திருக்கலாம். யே இன்று “ஊசி விழும் இடத்தில் கூட இல்லாத Fய்நன்றியறிதலால் இனங்களுக்கே ஒரு பாடமாக
எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை" என்பது போல ல் பண்பு.
I606]] டாற்கு கேன்
கும் அரக்கனாகப் பிறந்து புரிந்துணர்வு கொண்ட 5ளுக்கு ஒரு சீரிய பாடமாகும். ஆக மொத்தத்திலே த இராமாயணச் சொற்பொழிவானது,
சிறந்தது அழிந்துவிடும்
பற்பாடுகளில் ஒன்றான இராமாயணம் பசு மரத்து கயாகாது. அடுத்ததாக,
D5
99
LD
த்த வேண்டும். வாழ்க்கையின் தடைக்கற்களை ம், மதங்கொண்ட யானையை விட மோசமான டும் என்பதற்காகவே,
யதே திருக்குறள்
LIFTQ) 6T. நளும் இல்லை தறுவோம்
இதைக் கூறுவோம் !
மக்கால் அடியில் அளந்த திருக்குறள் மனிதன்
இறைவனால் எமக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு அரிய
AAuA ALSuA ALSuA AASAASA A ASuA AAAA AAAA AAASuA AAAA AALSuAAS a 2000

Page 232
qyeyyyyyyyyyyyyyyyLyAiyyiyiyiyiyyyyyyyyyyyy
தெய்வப் புலவனால் வழங்கப்பட்ட இந்தத் தி நீதியையும் வலியுறுத்தும் ஒரு நூலாகவே உள்ளது பலமொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டதாலும் இ இடத்தைப் பெறுகின்றது. முதல் குறளிலேே சொல்லிலடங்காது.
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு
வாயை திறப்பித்துக் கொண்டு வருவது அ. எல்லாம் முதல் எழுத்து அ என்பது போல உயி ஜாதி மத பேதங்களைக் கடந்து இனங்களுக்கிை
இன்னாசெய் தாரை யொறுத்தல் அவர்நாண நன்னயஞ் செய்து விடல்
என்று போருக்கு முடிவுகட்டி புரிந்துணர்வுக் கன்னத்தில் அடித்தால் மறு கன்னத்தைக் காட்டு"
அரம்போலுங் கூர்மைய ரேனு மரம்போல்வர் மக்கட்பண் பில்லாதவர்
என்று அரத்தை போல அறிவில் கூர்மையுை விட்டுக் கொடுத்தல் மனப்பாங்கு, சகிப்புத்தன் ஒப்பாக்குகின்றான். புரிந்துணர்வு இல்லாத இனங்க
தன்னெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் தன்னெஞ்சே தன்னைச் சுடும்
என்பது போல புரிந்துணர்வையே எழுதுகோ எழுதி முடிக்கின்றான் வள்ளுவன். ஆகவே இவ சாதனமாக ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அருங்குற ஆல்போல் தழைத்து அறுகுபோல் வேரூன்றி இ சமுதாயமாகக் கட்டியெழுப்புகின்றான்.
வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுை தெய்வத்துள் வைக்கப் படும்.
என்பதற்கிணங்க இனங்களின் நன்மை தீமை வல்ல ஆண்டவனது திருவடிகளை அடைவான் எ
qSAALSLeALeAASAAASAAASAeASAeAAAAAAA AAAASAAAAAS
لاانقلاووٹtfi$

PapaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaF
ருெக்குறள் எந்த இனத்துக்கும் புரிந்துணர்வையும் து. இந்த நூலானது மனிதனால் படிக்கப்படுவதாலும் |லக்கியச் செயற்பாடுகளிலே தன்னிகரில்லாத ஓர் ய வள்ளுவன் ஏற்படுத்துகின்ற புரிந்துணர்வு
(உ-ம்) கொட்டாவி. ஆகவே எழுத்துக்களுக்கு ர்களுக்கு எல்லாம் முதல்வன் இறைவனே என்று டயே ஒரு புரிந்துணர்வை வளர்க்கின்றான்.
கு அன்று இயேசுபிரான் கூறியதைப் போல “ஒரு என்பதை மெய்ப்பித்து விடுகின்றான்.
டயவர்களாக இருந்தாலும் மக்கட் பண்புகளாகிய ாமை, புரிந்துணர்வு இல்லாதவனை மரத்துக்கு 5ளுக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்கின்றான்.
லாகக் கொண்டு சமாதானம் என்னும் கட்டுரையை னது திருக்குறளானது புரிந்துணர்வு வளர்க்கும் ள்களிலும் புரிந்துணர்வை அனைத்து இடங்களிலும் னங்கள் அனைத்தையும் ஒரு புரிந்துணர்வுள்ள
றயும்
5ளுக்கேற்ப புரிந்துணர்வு உள்ள மனிதன் எல்லாம் ன்பதற்கு பாலம் அமைக்கின்றான்.
AqASeqAyAqASueqASAu AuAe qASeALASeASAe qAyASAqASeASALASAAAA
Luf SIJL

Page 233
T
TÜ
±
Papa Papa Papa Peppedeparapears
“நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே, இந்த நிை பொறுக்குதில்லையே. மந்திரவாதியென்பார், சொ அஞ்சிச் சாவார்; இவர் அஞ்சாத பொருளில் இனங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தவே உடைத்து எறிகின்றான் பாரதி. ஆகவே இனங்களு புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்துகின்றான்.
கலைகளிலே தலையாயது யோகம். இந் சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் ஏற்படுத்துகின்ற
“யோகத்தில் உள்ளவர்கள் போகங்கள் மை
புரிந்துணர்வு வாய்க்கப் பெறும்”
என்பதே பாம்பாட்டி சித்தன் வாக்கு. அதன்படி இலக்கியச் செயற்பாடுகளான சொற்பொழிவு, பே சித்தள் பாடல்கள் என்கின்ற அனைத்தும் இனங்க அளப்பரியதாகும். ஆக மொத்தத்திலே இறு ஏற்படுத்துவதற்கு கலைகளினதும் இலக்கியச் என்பதனை உயர் நீதிமன்றங்களைவிட உயர் உணர்வோமாக.
எத்தனை எத்தனை ஆண்டுகள் கடந்தாலு
புரிந்துணர்வில்லாத மனித குலத்து இனங்கள் வழிகாட்டுவது கலை, இலக்கிய செயற்பாடுகளுே
(யாவும் உண்மை)

appare-Papa Papapapapapapa Pappear
லகெட்ட மனிதரை நினைத்துவிட்டால் நெஞ்சு ன்ன மாத்திரத்திலே மனங்கிலி பிடிப்பார்; அஞ்சி லை அவனியிலே" என்று நெஞ்சாரத் தட்டி பண்டும். மூடநம்பிக்கைகள் என்னும் சாக்கடையை ளூக்கிடையே இலக்கிய செயற்பாடுகளாக இவன்
தக் கலையானது, மனிதனது உள்ளத்திலே து. இதன் வழி பிறந்ததே தியானம்.
றந்து
அறுபத்துநான்கு கலைகளும், இலக்கியங்களும் ச்சு, விவாதம், திருக்குறள், பாரதியார் பாடல்கள், களுக்கிடையே புரிந்துணர்விற்காக ஆற்றும் பணி தியாக இனங்களுக்கிடையே புரிந்துணர்வை
செயற்பாடுகளினதும் பங்கு அளப்பரியதாகும் வான மன்றங்களான மனச்சாட்சி மன்றங்களில்
Iம். எத்தனை எத்தனை போர்கள் நடந்தாலும் என்கின்ற பேய்களுக்கு புரிந்துணர்வுகளுக்கு ம என்பது பசு மரத்து ஆணி.
சு. கோகுலநாத் விவேகானந்தா கல்லூரி கொழும்பு 13

Page 234
With Best C
LTTLE
PRE-SC
k Age Limit : 2
Time : 8.
Fees : Ve
ki BOOKS : Fr
k Telephone : 59
k Tuition : for
Chr
Apply
48, Nelson Pla
हैं:
"لا يز86

ompliments
FRIENDS
CHOOL
4 - 5% Years
30 a.m. - 11.30 a.m.
ry Nominal
See
1832
primary International School
ildren and locals in all subjects.
Soon
ce, Wellawatte
2000

Page 235
பாடசாலைகளுக்கிடையில
பாட்டிகளில் மத்திய பிரிவில் மு
A747AAAA7:47
batas
அம்மா எண்ெ
"வார்த்தை" அன்ன வைர வசந் தமிழ் நடை அமுது தை வார்த்தேன் நெஞ்சிலொரு கா6 குமிழ் பூண்டு நீவின் உன
சங்க காலம் முதற் தொட்டே -
சகத்திர காலம் வரை எ சங்கமிக்கும் கருணை தீபம் - ட
அகம் நிறைந்த அம்மா
சொற்களின் ஊற்றில் முதற் து ஆதியொடு அந்தம் அற் மற்று நாம் கூறிடின் அமுத வாக் சாதிமதம் கண்டிடாக்க
வார்த்தையால் வர்ணிக்க எல்ல எல்லை தான் நாம் கான கோர்த்து நான் மாலையாய்த் த என்னை விட பாக்கியச
மேதினி அனுதினம் பாடிடும் கா அன்பினில் உறைந்த அ தீதினிலிருந்து நமைக் காத்திடு
சன்மானம் உண்டோ இ
கள்ணனும் காணாத உரிமை - களித்திட உரைத்த இ கண்ணனென மண்ணில் வி6ை குளித்திட வைத்த யே
மண்ணகம் விண்ணகம் நமக்க வாழ்வினில் கிடைத்தி எண்ணியே நாம் தாய்க்குரைப் சூழ்ந்திடும் இன்ப ஒளி
bifig; 5*
 
 
 
 
 
 

SYYV YYY పక్షే LLLLLS SS SLLLSLSSLSSLSSSLSSLSSLSSLLSSL GerEE
ফ্লাি২%
ான 'தமிழ்திறன் காண்' தலாம் இடம் பெற்ற கவிதை
றாரு சொல்!
நந்தனில் - இன்பத் னக் கலந்திட்டே பியக் கனவு - கரிசனை ரப்பதற்கே!
நவீன
ம்மிடையே!
வி தனில் எனும் அருள் மொழியே!
ரியே - இது றதுவே! கே - தீதொடு லங்கரை ஆழியே!
லையும் இல்லை! னக் காலமும் இல்லை ாய்க்களிப்பின் - அகிலத்தில் ாலியும் இல்லை!
னம் - இ.து புரிய தேனமுதம்! ம் ஞானம் - இதற்கு து விரிந்த சாகரம்!
ஓiநாள் ரிய அச் செழுமை! தீர்க்க உதித்தானை - அள்ளியே
பின் - உளந்தனில்
I L(3LD!
ாதையின் அன்புத் திறமை! s
A. ரிப்பினும் N ா இன்பமே S
N
畿
A*14: SM. AAZSin Aaas AKAAVAS ಅಣ್ಣೇ
2000

Page 236
YYVK SAYYSK 777.2777,777-77777.77
藻
கண்களில் கருணை அலை ப கனிந்து நம்மை நோக் பண்ணென நாமும் பரிந்துரைட் இனித்திடும் அருவியி
மலரினைப் போல மென்மைய விளைந்த ஓர் அரிய ப திலகமே இட்டு நம் வாழ்வினை அழைத்து இனிய வழி
நிலை தனில் உயர்ந்த பதம் இ நீங்கிட வைத்திடும் பு விலை தானில்லாத அரிய உத ஓங்கிய இதற்கு எங்ே
மதுர ரசம் சொட்டும் தீங்கனிச் நாவினில் பரவிடும் உ இதை மொழிந்து நம் உலக அ பாவினில் செப்பியே க
கொஞ்சிடும் தமிழ்மொழி கண்ட மொழிந்திட இனிய சுர நெஞ்சினில் நிலைத்து நன்றே
வழிந்திடும் அரிய தேே
எத்துணை மொழி தனைப் பார் இச் சொல்லே எழில் அ அத்துணை பெருமை அதற்குை இகமொடு பாரும் பேசி
மண்ணிலே உயரிய அச்சொல் இன்பமென நாமும் உ கண்களில் ஒளியாய் அதை ை அன்பர் நாம் காவியம்
NASA - tea
TeL SLA LA LA A L S L S L L SLL LY 0TT SAA S SSAS S S SATS STS SS SS 0 LS S A S S HH
V
"فقر و 55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாயவே - தாய் கிடவே பின் - நோயது ல் கழுவப்பட்டிடுமே!
து - மண்ணில் ாருதமே! ாயே - ஜெயம்
தந்திடுமே!
துவே - இடர் னித கங்கை! நயம் - சுடர் க நிகள் மங்கை?
8ff606)] ரைத்திடும் வேளை!
|606)] ண்டது இன்ப நாளை!
- புதுமை - இது ங்கச் செழுமை! எம்மிடையே
னெனக் கவிதை
த்திடினும் - அம்மா என்ற ஆகிவிடும்! ன்டோ - எனவே
68ഥ!
லையே ரைத்திடுவோம்! வத்து இயற்றிடுவோம்!!
K. கஜவதனி சாந்த கிளேயார் கல்லூரி கொழும்பு 6
RAQS LLL S L A L A L L L L L L L L L LS S S S SASLSAS 0 L S S S S
batas
祭
2000
ܐܝܛܠ
%

Page 237
With Best C
New Priya
Offset & Lette
27/15, Neg Peliy
Tel:
ຫຼືຫຼົງ ຫຼື

'ompliments
971.
Graphics
rpress Printers
ombo Road agoda
14369
و200 فيتنا
毅
উইিঞ্জ

Page 238
With Best C
fra
چ
چ
No. 27, Kotugc Kar
Tel: 08Fax: 074
ng g

ompliments
滨
(e Wessers
della Veediya dy
232027 471605
a 2000

Page 239
R
藻
Z 20 6
/Pዜ807/@C7/10/ //VS/3AAVC3 E32(0)
For all your INSURA Our best SERVICES to
TERMS and RATES
And prompt CLA
212, MAIN COLOM
Tel: 074-616 Fax: 074
魏
Stig y

V & C/7/WOS if &ggs (P吹7)&7D.
NCE needs we Offer obtain COMPETITIVE to your satisfaction.
IMS Settlements
| STREET IBO 11
585, 338632 -616585

Page 240
慧
With Best C
fra
Hotel Ni
123, Kumaran Colon
StSý F"

ompliments
pOn
Ratnam Road mbo 2
| in 200)

Page 241
With Best
GENERAL
22. ST. JO
COLO
TEL: 447
اقر وه5t
 

Compliments
ADES
HNS ROAD
MBO 11
718, 342020
a 2000

Page 242
క్లు
F,
With Best C.
fro
HCOM HARVEYM
79, Messen Colom| Tel: 42
ইষ্ট
"كانو وهو

pmpliments
EDICS & GROCERY
Ruccists a stocery
ger Street Do 12 2410
鬆

Page 243
n
இ
றோயல் கல்லூரி த
கலை வி
சிறப்புற
வாழ்த்துக்
கலாநிதி ந.
N. KUMARA
Ph.D., CFC, MIFC, AICIA (
பொதுச்ெ
அகில இலங்கைத்
General
All Ceylon Ta
الأولاً و56

மிழ் இலக்கிய மன்ற
ழா 2000
e960)OU
கள் பல !
குமரகுருபரன்
GURUPARAN
Charter Canada), IPFM Fellow
சயலாளர்
தமிழ்க்காங்கிரஸ்
Secretary
mil Congress
a 2000

Page 244
With the Best
Sultans s.
Tanners, Exporte
84, Prince Colombo 11 Tel: 324748
Factc 305 & 307, Biyi Pattiya Junctic Sri La
Tel: 52
Tanne 218/22, Pal Hendala,
Sri La Tel: 531682/
हैं: R
"لو فوهة
 

Compliments
eather Co.
2rs de Importers
2 Street
Sri Lanka
Fax: 436452
ry: agama Road on, Kelaniya nka
1943
2ry: liyawatte Wattala nka
O72-46267
2009

Page 245
|慧
s
% ബി
魏
Stig 5

obi
L. 6uren
and 7K Clases
000 2 طن.
উইিঞ্জ

Page 246
霧
9/// 96/6
M L
Mala
Importers, Distributors
214, 4th CRO, COLOM
Tel: 327951 PaX: 42
الاقلا وه5t

omásznenå
WdhS
e3. Wholesale Dealers
SS STREET
BO 1 1
, 323,668 3616
ঔষ্ট্র
a 2000

Page 247
MVíéh the Con
Parshans
Importers and Deal Hardware & Eng
307 / 1, Old Moor Street, PhOne: 4,494.63
s With Best Com
BRILLIANT
136, Sangamitha Mawatha
For A/L Commerce ... .
ACCOUNTING - K. KA
(B.Com
ECONOMICS - S. H.M (B.A. Ho
BUSINESS STUDIES - A. TH
(B.Com
الفقر وهو

zplÍrrzerzés of
Enterprise
ers of all Types of gineering Tools
Colombo 12, Sri Lanka
Fax. 3431.63
pliments from
INSTITUTE
a, Kotahena. Tel: 347728
LAICIHELLVAN
(Hons.), Dip.-in-Edu.)
M. NAUFEL ons. (Cey.), Econ. Sp... Dip.-in-Edu. SLPS)
SAWEERASINGAM (Hons.), Dip.-in-Edu.)
a 2000

Page 248
% 3248 മ
Raா
112, Galle Road Colombo 3 Sri Lanka
With BeS
Double - AE - T
Specialized Passenger
“Rikza Manzis” 54/4-F, Wattegedera Road Mahabuthgamuwa, Angoda
الاقلا وهtة
 

菱
%ില്ലെ
te * .
muth
Tele : 433986 - 9 Fax : 447213 Cable: “RANMUTHU’
t Wishes
ouTS (Pyt/Ltd.
/ Cargo Transporters
Te : O72 - 273975 O74 - 4-O1956 567425
a 2000

Page 249
%Aá/ co
/o/
Orchio)
Dealers in Textiles & R. Specialists in W
No. 16 & 18, Ney NuWara
Tel: O52-22714
Modern or Antique Styles a
- Lalithaa Jewellery
No. 14, New Bazaar Street Nuwara-Eliya Tel: O52-35006
ng y്

/2/5/07/26/2/s.
Plaza
leadby-made Garments Medding Sarees
W Bazaar Street a-Eliya 9,052-23103
reset in our Gold Jewellery
Casitha,9ewels
No. 24, Kandy Road Nuwara-Eliya Te: 052-22320
a 2000

Page 250
緊
With best c
fro
The Royal F
Dealers in Fancy Goods, Toys, E Specialists in all Brida
221, Galle Road,
Wellawatte,
Te: 555538
With best co
froj
S MALAV
INSURANCE C FO Leader in Il
66, Davidson Ro
Tel: 508028 Fax: 44 Mobile: 07
Stsý F"

pmpliments
'ancy House
versilver, Brassware, Gift Items ld Dance Ornaments
1, Manning Place Colombo 6
Fax. 555560
Q
mpliments
VARAYAR
ONSULTANT
TSL21Ce
ad, Colombo 4
3, 588246 6874 7-301392
a 2000

Page 251
With the Best C.
RestOUrOnt & ReS Import and Export of goods,
NO. 592/230, "Dunhindo" KondohenOW« Phone: 033-89345, 033
(Reg. No, W
With the Best C
THASS C
95, New Chetty Street, Colombo 13, SriL
Thass will take you
الأول فوهة
 

impliments of
R. COMPANY
OUrOnt Services 3Uying and Selling of goods
atto, Horogollo, NittambuWO, Sri LankO 3-89707, O72-603506
AT/L/752) 隱
ompliments of
OMMUNICATION
rnational and Local Telephone
Calls and Fax Facilities
enlist in Connected CIS
anka. Tel: 435120, 335331 Fax: 335331
around the World 隱
a 2000

Page 252
O/L, விஞ்ஞான
S. T.
(முன்னணி விஞ்
EP - BAMBALAPTIYA
EP - K
IMVith (Best Com
Veia Go
Dealers in COCC Importers &
1, Dam Street Colombo 12, Sri Lanka Tel : 431641, 336565 Fax : 433781
الفقر وهtة
 

10, 9
பகுப்புக்கள்
RAVI
ஞான ஆசிரியர்)
IPS - KOTAHENA
ANDY
pliments from
nut products Exporters
72/5, Wolfendhal Street Colombo 13 Tel: 458430
458,431
2000
9.

Page 253
With the Best
V. ManjCkar
Importers, General Merch,
SUGAR
34, 4th C. Colon
Tel: 323408, 3 Fax : 4 Telegrams:
With the Best
METRO STATION
Full
DEALERS IN PAPER, C( AND ALL TYPE
25, Maliban St Tel: 541269, 437134, 45154 E-mail : me
BranC Avon Holdi A/5, Perahera Má Te: 4
$மிழ் நீ"

Compliments
f
r & Brother
ants & Commission Agents
RICE
roSS Street hbO 11
123986,432347 21972 | Thavayoga
Compliments of
NERS (PWT) LTD.
mark D
DMPUTER ACCESSORIES
OF STATIONERY
eet, Colombo 11 4, 451545 Fax: 074-7.10811 trostSG)slt. Ik
Office. ngs (Pvt) Ltd. Watha, ColombO 3 39883
a 2000

Page 254
Maries Trading Comp
Importers, Exporters, Wha General Merchants (8.
141 A, Mali Colom
Tel: 54
With the beet
CAMBRIDG
22E, Ouа Colom
Tel: 43218 Fax: +94E-mail: Cambtra
الدور و56

any (Private) Limited
Olesalers, Rice, Dry Fish
Commission Agents
ban Street bOO 11
3034
Compliments
PE TRADERS
rry Road bO 112
7, 422206 1-423153 aOSri.lanka.net
隱
a 2000

Page 255
With Best C
frc
PHARM Co SERVICEs (
Sole Importers 0 o Mooy
° Krack
* Borosoft
° Stopache
D'cold Clear &
Wintershield
o Itchguard
629/1, Neg Mabola, Te: O74-817
Fax: 9 E-mail: pharmco@
魏
இமிழ் தி

ompliments
MARKETING (Pvt) LTD.
" & Marketeers f
Inhaller
Dermicool Prickly Heat Powder
OmbO ROad
Wattala 642, 9391.67 391.67
mailand news.com
aún 2000

Page 256
With Best C
RCL| ROYAL CERAMI
Manufacturers of Homoge,
Head Office: 51/1, Fife Road, Colombo 05, Sri Lanka. T Showrooms : 98, Nawala Road, Nugegoda. Tel: 821 42, A. A. Dharmasena Mawatha, Mahaiyaw
And also available at all our CEF
HOT LINE :
E-mail : langres Web Site : http://ww.
魏 Cor7.sĩs fer7 f Cg L/a/
Stöý H“

戮
ompliments
CS LANKALTD.
neous Vitreous Floor Tiles
el: 589024, 502042, O74-510805 Fax : 94-1-508945-6 300-01, O74-404311 & 8241.54 Fax:94-1-821300 a Kandy Tel: O74-475825 & O71-771598
AMPRO Showrooms Islandwide S
O74-405160
Osri.lanka.net
royal-ceramics.com
ty throughout ! ঔষ্ট্র
a 2000

Page 257
t
S.
LS S S S S SLS S S S LSS LSSSSSSSSSSSSSSSSLSSSSSSLSSLS SLL SYS0SS
১ষ্ট
ޗިޑީޕީރީ ފަ→ ޙަހށަހަހަފަ
മ
C
COLONIAL HAR
IMPORTERS O. GENERAL HARDV
PIONEERING
M. S. Plates
M. S. Sheets
G. I. Sheets Stainless Steel Sheets
Copper Sheets
M. S. Angle Iron
H. Iron
Channel Iron
Tee Iron
Hoop Iron
No. 427, Old Moc Tel: 431950, 4354
347983, 34.7989, | Telex: 321561, È Attn: PaΧ.
Tel./Fa
R N S/2: a KANG
44,44A2^Z AA ***) ?? : 5ܓܓܢܣܛܐ KAKATAS
5tag
 
 

L S LSL LSSSLS LSSYSLLLSLSSLSSLSSLSSSS LSSYSLLLSLSLSLSLS SLL YS0SLSLSLSLSLSLS SLSL Zo.
அறி த Azi ہے۔
珊
魏
HS
RDWARESTORES
NARE MERCHANTS, DISTRIBUTORS
ΩUALITYSTEELS
M. S. Chequered Plates Aluminium Sheets Aluminium Chequered Plates All Type of Pipes
Tor Steel
Square Iron
Square Tube
B. S. Rod
Round Iron
Flat Iron
Ir Street, Colombo 12
14, 424562, 347981, O75-330778,330768
321583. TeleCO CE Colonial 334,090
Χ: 32.1144
ARASI s a ALAS 【 LLL L S E E c E S A S L E L A L AA 0 YS SATS SS SS SS SS SS SSAASSAS S LSAAS S TSTTS S S S S0S S S S S S S S S S
2000 شكلاق

Page 258
2
33ܓ
漆
১টি
--
|
s
s
|
s
Z
LLLLLLLLS Y SLLLL0L S LLSLLSLSLLS SLLYSLLLSLSSLS S SLS S SLLL J0 LLS S LS S S S S
- звезе SSSR
Z
冒
S ASAS hSAS SSASAS
T تقویم
ഗ ഗ്ര
DANZAs
EINTERCONTINENT,
Exclusive Agent
DaaZas
Capito
66, Vivekar Colom Sri La
Tel: 54 Fax: ჭ: www.dan
গ্রন্থজলত ছিল জনশ্র కోశాక LcSLSSLSLcA S S SA A SSLSLSLSLSSSSSASASASESYzSS A AASAASASASASLLLSLSLSSS SLSSSS S SSSTS SLSASE S E SLLLS TTTT TS TS S
SAS. SAKAANS JS AS
ຫຼິ
 
 
 
 
 

landa Hill b013 anka
2542 32775
22 S.C.O.
LY c E S A L AA L Y L S S S S YS TSTTS STS SS SS SS SS SSA SAASLSS LSA A AS S TS T SS SS SSA S S S S S S S SAAS S
 ݂ ܬ ܬܢ ܥ
拯
s
鄭
R
s
s SS

Page 259
محےح
క్లస్ట్
With Best C
CRYSTAL
IMPORTERS OF GLAS. GIFT ITEMS, ELE
155/7, Pr Colo
Sri )
Tel: 337870, 3 Fax: {
தமிழ் நீ"
 
 

Compliments
ΟΥ72
TRADING
SWARE, CEREMICWARE ECTRONIC GOODS
ince Street mbo 11 Lanka
37871, 434760 592.769
to 2000
x

Page 260
With Best Co.
GOD STAR
Importers Wholesale & Retail De
196, Bodhiraja (Gas Work Colomb
Tel: 324 Fax: 32
"كان فوهة

mpliments
TRADIFRS
allers in GlassWare & GiftWare
a Mawatha
Street) O 11
347 O845
2000
影

Page 261
s
With best c
fro
FAVOURTEST
Dealers in Textiles, Telev Electrical Equipment, Glassw.
No. 5, Ne Nuwara Tel: 05
CHEMI
B. B.
(St. Thoma,
20A, Ebernezer A &
Modern 348, Galle Roa
الفقر وزtaة

mpliments
RADE CENTRE
isions, Radio Cassettes, are, Fancy Goods & Bicycles
W Bazaar a-Eliya 2-22O1
ISTRY
ABU
S College)
Venue, Dehiwala
Institute d, Wellawatte
a 2000

Page 262
With the Best C
A Paradise for Excellent T. Custom TailorS fo
142-1/4, 1st Floor, Ga Tel: 50356
(Opposite Welawatt.
With Beat C
fO
JEEVA2
Importers Ó D Jeeva Jyothi & Keerthi,
S/44, 1st Floor, Central Super N Tel: 320307, 433
Fax: (0.094
E-mail: raje
الأول فوهة
 

ompliments of
aart
extiles & Superb Tailoring r Ladies 8t Gents
|lle Road, Colombo 6 2,590732
2 Vegetable Market)
omplimenta
2 tɛth zís. Es
istributors of Stainless Steel Utensils
Market, Colombo 11, Sri Lanka 377,074-721621
1) 342862
2VO) visual.lk
a 2000

Page 263
Wit
Best Com
fro
SRI LAXM
VEGETERIA
228, Galle Road, Wel
With the Best C
of
R T P GRC
Groceries, Indian food item,
43O// Alave off Magu, 0/br1 72/ 59
الأول فوهة

h
pliments
72
MI VILAs
AN HOTEL
lawatte, Colombo 6
Compliments
OCERES
Ointmenta, Vegetables etc.
/ock Abad a Aace βο ό 2ク
2000

Page 264
With Best Co
*H醬
DIRECT IMPORTERS &
20, Third Cross Street Tel: 4217 Ραχ : 449
With Best Co.
7 OA2EY AFW
Suppliers of Bu
340, Wolfe, Color
Те 4
انقلاوونtfi$
 

impliments from
a a
DEALERS IN HARDWARE
, Colombo 11, Sri Lanka '83, 337031 59, 342785
Impliments from
7 ERARAES
ilding Materials
nahal Street 17o 13
45837
a 2000

Page 265
With Best C.
fro,
RIZWA
Dealers in Wholesale
Wall Clocks,
71 A, Keyz
Colom
Tel: 54114
With Best Com
O Top Group Top Tex : Sole Agents for 'Scissor' Br
Top Printers : For all types of Offset Print, Top Fancy Packed and Distributors of
33 A. 3rd CrOSS Street
Colombo 11 Tel : 337312, 458542 Mobile: 071-750701
الأولاً وt6$
 

pmpliments
ANAS
e & Retail Watches, Radios, Etc.
zer Street bo 1 1
1, 436618
pliments from
of Companies
and Sarongs, Importers of Textiles ing, Foilling, etc. Top Fancy Brand Wedding Cake Wrappers
69/19 Cotta Gardens Cotta Road, Colombo 8 Tel : 692766 Fax : 441857, 432977
a 2000

Page 266
With Best
si
Bri
gl WHOLESALE & RETAL
Specialist in Bra, Panties, Towel
18O, D-22, Attarm
Keyzer Street
Tel: O74
With Best Con
(ClinitedS
Dealers in : Paper, All Type of St Telex & Fax Stationery, Packing Tap
No. 23, Maliban Street, Tel: 543744, 34515
Stig 5"

Compliments
0Iገ0
it TeX
DEALERS INTEXTILES Bed Sheets de Ready-made items
ahal Super Market , Colombo ll
–710914
Stationery
ationery, Photocopy Accessories, as & Materials, Computer Stationery
Colombo 11, Sri Lanka
Fax : 345150
a 2000
pliments from

Page 267
With Best C
fr
MONARA
Importers (8 W)
Authorised Distributors for Puga
No. 42/10
134, 2nd CRC
COLO
Tel: 3
With the Best (
(Skanda
( Super
Dealers in S
2nd Floor, 3rd Cross Street
Colombol
Stöý H

ompliments
TEXTES
Jolesale Dealers da Textiles é Veyango da Textiles
DSS STREET
MIBO 11
$26090 隱
Dompliments of
STORES
Packing )
larong Items
Tel : 338829
Mobile : 077328722 Hotline : 074716988
ún 2000

Page 268
With (Be,
fr
Estote Supply & FC
MERCHANTS - AG
No. 12, Quarry Road
12, Sri Lanka
With Best C
frc
us PACIFIC ME importers & Gener O7Y7.
366, Old Moor Street, ( Telephone: 4483.
الاقلا وهtة
 

st Wishes
O112
rwording Agency
ENTS - SUPPLIERS
T'Phone : 433491, 438541
Fax : 345694 隱
ompliments
ETAL (PRIVATE) LTD.
al Hardware Merchants
COlOmboO 1 2, Sri LOnkO 8O FOX: 332528
a 2000

Page 269
ইষ্ট
alaypayatheykarthickGhotm
thiwaharanSGhotmail.com
niemashiGhotmail.com
rubans 50Ghotmail.com
BuddyscornerGhotmail.com
Senthamillan@hotmail. Com
Sudar38Ghotmail.Com
cobralkoyahoo.com BharathlkGyahoo.com
geethothamilan.com
theebsG.thamian.com
Ara WindthG) thanmilan.Com
Prasen3G)thamilan.com
Kande 1000thamilan.COm
Gajen(Othamilan.com
None Can Match
گانقلاووٹtfi$
 

PIONEERS OF
21st CENTURY
(A/L 2001)
ail. COm
(Varun-Mickey) (Manmathan) (Acha Rama) (Buddy) (Ahathiyar) (Vaanmathy) (Mr. King Cobra) (Senthil) (Eelamist) (Theebu)
(Ajith) (Mr. Bhareath) (Mahathma) (Aavi)
The Royal Touch
a 2000
છેૢ
鬆

Page 270
J. Anthony
Y. AraVinthan
A. Y. A. K. AZad O
M. H. M. Hifas
M. J. HuSni
L. A. M. Lizamath
M. F. M. Makarim
K. Mathes Waran
M. N. M. Nushad
Rifas Razeek
S. Sivasambu
K. Sivashekaran
T. Skantharoopa P. S. Premananda
K. Sudarson
S. Thiruchenduran
Year 13
Nothing On earth Car. It's Alway
हैं: =
"كان فوهة
 

器
T. Abarajithan
B. Baherathan * *. S. Geerthan
M. A. M. Imtiaz S. Kajendran B. Kandeban - S. Karthick : S. Lohatharan
M. NesajeeVan T. P. Niranjan M. Niroshan
S. Nirunthan
S. Nimalshan /L S. Pratheeban
M. J. M. Rishaffi
O S. Sudarshan
SC. M.
exceed the strength
7's Royal
t
畿
දීහි
a 2000

Page 271
S.
:AMAZAMAC-AAMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZ
sees
இறைவனுக்கு ஒரு
நெஞ்சில் நிலைத்திருக்கும் பசுமையான
குருதியில் ஊறியிருக்கும் உயிர் ஓட்ட
நாம் எந்த ஜென்மத்தில் காணப் போகி
நட்புக்கு இலக்கணம் வகுத்த கர்ணா,
நீ இன்னொரு பிறவி எடுத்து வா எம்
நம் நட்பு காற்றல்ல கலைந்து விடுவ
நெருப்பு அல்ல அணைந்து விடுவதற்
உயிரும் உடலும் போலுள்ளதே நம்
நட்பு எவ்வகையிலும் உருவாகலாமே,
கல்லூரி நட்போ இனி விலை கொடுத்
வெண்புறாக்கள் போல் வெள்ளை சீரு
திரிந்த நாட்கள் எண்ணுகின்றேன்,
எண் கண்ணில் நீர் திரள்கிறது,
இறைவனுக்கு விண்ணப்பிக்கிறேன்,
இறைவா மீண்டும் நண்பர்களுடனும்,
நட்புடன் கூடித் திரிந்த கல்லூரி வா
மீண்டும் எனக்குத் தா என்று.
NA2 RZI
*FF saaaas bataas
இமிழ் தி
 
 
 
 
 

re Fಿ?
விண்ணப்பம் .
நினைவுகளே,
முள்ள நினைவுகளே,
றோம் இந் நட்பை,
கல்லூரி நட்பை புகழ்ந்துரைக்க,
தற்கு,
கு
நட்பு,
ஆனால்,
தாலும் வராதே,
டை அணிந்தே,
நண்பிகளுடனும்,
ழ்க்கையை,
ம. மலரவன் வர்த்தகப் பிரிவு 20 Lusig5U ab 2001
ZZZZ S
aún 2000

Page 272
ër
வம்புக் கடன்
தலை சுமக்
மட்டக் கம்
கை சுமக்க
சணல் சாக்
இடை சுமக்
வறுமையின்
முகம் சுமக்
தாய் நாட்டி
நீ சுமக்க .
யாரும் இல்
உன்னைச்
鸾
AZZA
site
N
N
SSVN
N
N
R
الثاني وهtة
 
 

50DDD
டையை - உன்
55 does
பை - உன்
கை - உன்
க Doo
s
நிறத்தை - உன்
OOOOOOO
சுமக்க σε
a 2000
S. M. Loggi வர்த்தகப்பிரிவு உயர்தரம் 2002 - 8
কািন্তলােল * LLS SSAS S SASASASASASASASLASLSSASSASSASSASSASSASLSLLLLLSLLSSS
""

Page 273
நற்தே
கோடி உறவிருந்தாலும் கூ நண்பனுக்கு இணைய பாடி விளையாடிடவே பக் வந்து நின்று அவன் நி
e!
ஆயிரமாய் துன்பங்கள் வந் அஞ்சாது கைகொடுச் மேயுகின்ற உள்ளத்தை நே மேதையைன சீர்செய்
و چ8چ
கஷ்டங்கள் எதுவென்று ெ காரியங்கள் ஆற்றுகில நஷ்டங்கள் த(ம்)மில் எமை
தலை நிமிர்ந்து வாழ
و چ*چ
தியவழி தனில் எம்மை கை தடைபோட்டு எ(ம்)6 ஆயகலை தாம் கற்று g) II
நட்பிருக்கும் நாம் அ
6
நம்வாழ்வுப் பாதையிலே ந நண்பன் ஒரு வன் இரு நம் வாழ்வு சுகமாகும் - நல்
நாளெல்லாம் இன்ப
stöý H“
 
 

Refe ፻፺፭eሽN፩
ாழன்
- ரஷரீத். எம். ஹாயிஸ் (ஆசிரியர் - றோயல் கல்லூரி)
டி உறவாடிடும் புண்டா சொல்லு க பல மாகிடவே ற்பான் மல்லு.
چ8چ چ
து நின்ற போதினிலும் $கும் நட்பு நர்வழியிலே ஆக்கி பயும் சிறப்பு.
光 ★
சால்லாமலே புரிந்து
ன்ற நண்பன்
எம்மை ஆழ்த்தாது கைகொடுத்து வைக்கும் அன்பன்.
光 光》
பிடித்தே அழைக்காமல் மை காக்கும் வேலி த்திடவே ஆசையுறும் திர்ஷ்டசாலி.
چمچ
ற்பணியிலே உயர்ந்த ருந்தால் போதும் பல பெயர் உண்டாகும் அலை மோதும்.
ܒ
AZZZZZZ, ZAZSun DAYAAJAS- **శ్మి
월
a 2000

Page 274
மெளனங்கள்
அணையா தீப சுட குடியிருக்கும் பிரதே உனது சந்திப்பு இ
நட்சத்திரமாகவும் பு சிதறிக் கிடந்த உண் தேடல் ஒன்று சேர்
சாலையில் வீசி கிட உன் செருப்பின் ( என்னால் உண்னை
பூக்களிடையே திரிய பட்டாம் பூச்சியினை உள்ளத உனது ெ
உன்னை நேசித்த { உன் நினைவினால் திண்டாடுகின்றது
எனது கண்ணீர் உ இது என் கனவுகள் பாடும் பாடல்
நீயோ பல்லவி நாே மீண்டும் மீண்டும் இ உன்னிடமே வந்த
ஏதோ ஒரு சோகத்ை தனிக் குயிலைப் பே நான் வானத்தில் ப
உன்னை நான் பார் அந்த இரவின் நில அஞ்சல் தலையாக கடிதம் ஒன்று அனு எனறாவத ஒரு நா6
لانگ ویتtfi$
 
 
 

ப் பேசட்டும்
ர்கள்
சத்தில்
டம்பெற்றத
பூக்களாகவும்
னை என்
த்தது
டக்கும்
சோகத்தோடு
நேசிக்கமுடியும்
|ம்
ாப் போல்
மளனம்
இதயம்
னக்காக
னா சரணம் இறுதியில் சேருவேன்
தை கூவிக்கொண்டு
6) றக்கிறேன்
த்த ஒவ்வொரு நாளையும்
606) ஒட்டி உனக்கு ப்புவேன் 前。
டேவிட் சுதர்சனர் A/L 2002 வர்த்தகப் பிரிவு 12COMD
a 2000
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAZZAVAZAVARSS

Page 275
SAYANG sa NY من 5%ه
LLL L S SLL L z LL S L S L S L LSL S SL SSAA A0S SLS SLSLS LS S S
RYA
N
N
வேதனைக் கட தத்தளிக்கும் சோதனைகளி
சுகம் கான
பெற்றோர்க்கு அன்பு செய்யும் நூற்று அறுபத்தைந்
படைத்ததெ
நேற்று எங்கிருந்தே விவாத மேடை மன மேடைகளிலும் ம
அநீதி செய்யினும்
கல்லில் வடித்
கல்வியை மனதிலி பரீட்சைப் பெறுே கல்லூரிக்குப் டெ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYYV SAYYID KABع.:عر é4:14:
୫୩୯
3SN
னே ..!
болат ......,\!
லில் துரும்பாய்த்
வேத்தியனே! சின் மத்தியிலும்
ம் ஆசிரியர்க்கும்,
வேத்தியனே . தாண்டுகள் சரித்திரம்
ங்கள் கல்லூரி
ா வந்தவர்கள் எமக்கு களில் மட்டுமல்ல னச்சாட்சியைக் கொன்று,
துவண்டு விடாதே!
多 சொல் போல்
ருத்தி, விளை பயனை பறுகளில் காட்டி, எம்
ருமை சேர்ப்போம்!
2000 فكانت

Page 276
SAYANG SAY
Reds)
இன்னல்களைக் கணி
மின்னலென விரை வெற்றிப்பாதையிலே வேத்தியரை ஒருபோதும் ே
நற்குணமும், நல்மன வேத்தியரின் தனி ( வேத்தியனே! வேண்டாம்
வேகுவது வேத்திய
உலகத்தில் இதய எமக்கு மட்டும் நீதி மை உனக்கும் கூட அது நேரல அஞ்சுதல் வேத்தியர்
வாடிவிட்ட மலர்ச் ஒடி விட்ட நாட்கள் வேத்தியனே அநீதிகளை புது நீதி படைக்
NA
NE
SASASBBBS S SL S L YL S S S S S S S S S S S SYL S S S S
AGAMAS
影
jలో
 
 
 
 
 
 
 
 

டும் காணாதவனாய்
வாய் வேத்தியனே!
வரும் வேதனைகள்
வதனைப்படுத்துவதில்லை!
மும், சொற்செறிவும் முத்திரைகளல்லவா!
நிறுத்து - துன்பத்தில் ரின் வழக்கமல்ல!
மற்ற சிலராலே, றக்கப்படலாம்! நாளை ாம்! ஆயினும் அஞ்சாதே!
அறியாத ஒன்று!
1ள் பூப்பதில்லை!
திரும்புவதில்லை! ாக் கண்டும் அஞ்சிடாது
க எழுந்து வா!
- ஆதித்தன்
2000
SAYANG NAYAN * | / / / T-77 .
es Rezzo
LLLLLL S LA S LA L L L L S S S S S S S S 0 L S
taas

Page 277
நம்மைத் தேடி வ
தீர்வே! சாமாதானமே! உங்களுக்கு எங்கள் பண்டிகைக்கால நல்வ
உங்கள் விலாசங்க6ை பல வருடங்களாக
தேடிக் கொண்டிருக்கிே கேட்டுக் கொண்டிருக் யாரும் தருவதாக இல்
நீங்கள் எங்களை வாழ்த்த வராவிட்டாலு வாழ்த்துவதன் மூலம் “எங்களை மறந்து வி என்று சொல்லத்தான் வாழ்த்து அனுப்புகின்ே
யார் கையில் - இந்த வாழ்த்து கிடைக்கின்ற தீர்வு சமாதானம் இவர்களில் யாரிடமாவி கொடுத்து விடுங்கள் அடுத்த வருடமாவது நம்மைத் தேடி வரமா
பிண்குறிப்பு : இவர்களை நேரில் கண்டவர்
bifig, '''
 
 
 

SMAVVY6 SMAVVAK ZA 277ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
R2S3AR
ரமாட்டார்களா?
ாழ்த்துக்கள்.
றாம்; கிறோம்;
)606).
லும் - நாங்கள்
டாதீர்கள்”
றாம்!
தோ.
ட்டார்களா?
கள் தகவல் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:
M. 9sib6g JITs வர்த்தகப் பிரிவு உயர்தரம் 2002
asa AKUNNAN ZZZZZZ^ZZZZZZZ^5777
bAAAAG
ú 2000

Page 278
అ: SAYAN TTTMLL L LLL L L YA 0SLS L L L L L L LS S SLLASAAAAA LLLL S S SLS S S S
S இது
& یکy تعییری ایرییاکیریکن
AKAAVAS
நகர்
நகரமம்மா கொழும்பு நகர நாள்தோறும் துருவேறும் ந நடந்தொழியும் குறைகளை நால்லடக்க வாக்கியங்கள் ே நகரமம்மா கொழும்பு நகர
வெயில் வந்தால் வீதியில் பு மழை வந்தால் தெருவெல்ல மயிலியலார் பெண்மை நொ பஸ்கள் புகையிலே ஊரெங் நகரமம்மா கொழும்பு நகர
சாக்கடை திறந்து கொண்டு தண்ணிரின் உடன்சேர்ந்தே ஈக்களை யார்தட்டிக் கேட் எங்கெங்கும் அவைபாடும் ச நகரமம்மா கொழும்பு நகர
நூற்றுக்கு நாற்பது பட்டினி நோய்களே இவரெல்லாம் 6 சோற்றுக்கே இவரெல்லாம் சொல்லவே முடியாது - இது நகரமம்மா கொழும்பு நகர!
புகைகக்கித் தடுமாறும் வணி பொதுமக்கள் எல்லோருக்கு பகை கொண்ட ரவுடிகள் ெ மாநகர் என்கின்ற இது பெற நகரமம்மா கொழும்பு நகர
"لو فوهة .
 
 
 
 

TLD
மம்மா - இது கரமம்மா - இங்கு நான் உரைக்க - இந்த போதாதம்மா
மம்மா !
ழதிதூறல் போடும் ாம் குளம் குட்டையாகும் ரிசலில் சாகும்
கும் வேகும்
10LöLOT !
அங்கங்கே ஒடும் த நோய்ப்பாட்டுப் பாடும் டிடக் கூடும் சங்கீதம் கூடும்
OLóLOIT !
ரிக் கேடு வாழ்கின்ற வீடு
படுகின்ற பாடு
எங்கள் நாடு மம்மா !
ர்டிக்கே உரிமம் நம் இலவசத் தருமம் சய்திடும் கருமம் ற்ற வருணம் DLóLDIT !
எஸ். சசிதரன் வர்த்தகப் பிரிவு (2001)
a 2000

Page 279
*Fe SAYYADA
S7777,777 a 277A
Res
ವಾಟ್ಲೀ
S
இனியும் என்ன செ
தமிழனு அவனது 2. இடையில் கான
ஒற்றைப் தீப்பிடித்து எரிந்து நெருப்பின் கட்டிப்பிடிக் எட்டத்தி வாழ்ந்து கொ கனவு கண்டு கெ
அவசரத்திற்கு ஓர் அநிய கண்ட
நl យub &
66 முரட்டுத் கொள்கைப்பிடி நாமாக இல்ல இருக்
குருதியே குற்றாலமாகிவி அணை கட்ட
தேடிக்கொன
ಡಾ. Z2Z2ZZZa-zeyZ2ZZAZ7Z2Z7A2A2A2yZ7 bataas
stöý H
 
 
 
 
 
 
 
 

- No NYANG همین *^*ZZZZZZZZZZēZZZZZZZZZ^o
res
??S
ய்யப்போகிறோம்.
ரக்கும்
உரிமைக்கும் னப்பட்ட அந்த
பாலம் - கொண்டிருக்கிறது.
நாக்குகள்
85 (plglisgb ல் நாம் ண்டிருப்பதாக ாண்டிருக்கிறோம்.
ந மட்டுமல்ல பாயத்தை பின்பும்
ாம் கட்பதில்லை ប័ណ្ណ
தனமான உப்புக்குள் நாம்
மல் - நாயாக கிறோம்.
ஒரு சிறு
ரிட்ட நிலையில்
யார் தணையை ன்டிருக்கிறோம்
S.
Aaas ****
s
|200 طيل

Page 280
நாம் சுவாசி நமக்கு சொ நாம் நேசித்த நம் நெஞ்சு வேக இனியும் நாம் யாசிக்க பதில்களே பல கேள்விக
நாம் என்ன யோசிக்க
நாளை ஆதவன்
நாம் நமக் நமது சந் எதனை காப்பாற்றி எ
காவியம் தோன்றிய
கலிகாலம் கல்லறை கண் இனிமேடு
எமக்குள்ளாவது
ஒரு சமுதாயத்ை வாழத்தொட நம் சந்தத்
Nళ్లి Sug: TTAYLS LS LS LS LSS L S LSSLASLLA L SLL LS S LSLSLSLS SL LS S LSL SLS S LSLSL LLLLSSAAAA S LS
** AV
اطلاقی وتtfiھ
 
 
 
 
 
 

SAYYSK SAYYSK 777,777,777 RAK
த்த காற்று ந்தமில்லை தேசத்தில் ப்போவதில்லை 5 என்ன இருக்கிறது ளை கொடுக்கும் போது வேண்டி இருக்கிறது
உதிக்கும்போது கென்று
ததிக்கு வைக்கப்போகிறோம்
காலத்தில் இருந்து
D 6), 60s டத போதும்
DJ6), 35)
ஒற்றுமை கண்டு த உருவாக்கி ங்குவோம் நிக்காக,
K. நாகராஜனர் விஞ்ஞானப் பிரிவு உயர்தரம் 2001
S,
ASVGG SNE. LALASS S SS S SS ASSASSASSASSASSASSASSASSASSLLLLS SL0cTL
s*
a 2000

Page 281
32 SAYANG SAYANG
NASA R2SOSAR
காதல் ás
இதயங்கள் இடம்ம இதயங்கள் தடுமா ஆர்ப்பரிக்கும் ஆகாய மேகத்தின் அழகிய வி அதுபோல் கொந்தளி காதலின் கொற்றத்தை கே
காமத்தின் காரணி ே காண்பதன் மேல் நீ ெ
காதலின் பண்பாட்டைப்
இறுகும் இதயத்திலிருந்து கு
இறுதிவரை வெளியேற உஷ்ணத்தோடு உள்ளம் உறவு ெ உணர்ச்சியை அடக்க உடம்பைத் ஆதலால் தெரிந்து
KA 777477,7272777777777-257
batas
இமிழ் தி
 
 
 

ாறுவதல்ல காதல்
றுவதுதான் காதல்
ஆழ்கடலில்
ம்பத்தைக் காண முடிவதில்லை
க்கும் உணர்ச்சிகள்
Tடிட்டுக் காண்பிப்பதில்லை.
பாடும் கரகாட்டத்தால் காள்ளும் பற்றெல்லாம் பறைசாற்றுவதில்லை.
தருதி வெளியேறும் போதும் விரும்பாததுதான் காதல் காண்டாட விரும்புவது தான் காதல் 5 தேடும் உணர்வுகளல்ல காதல்
காதல் செய்வீர்.
சிவசம்பு செந்தூரன் விஞ்ஞானப்பிரிவு 2 usiastb 2001
LLALALALEASLASLLAAAAALAAAAALLALSLSALSL0L SekSkSSB
s 2000

Page 282
**.35 SNAYANG YYY
LL LLLLLS LLLA LLS LL AS 0L S LS S L LSSS S S S S S S S S 0 S S S S S0S S S
R
ZAZAZA টুই 7. ^AZZZZZZZZZZZZ7,37
ܠܓܘܼܛܸܐ ܠܠܠܠܐ
என்னிடயே
அவள்! பூ போன்ற பது தொட்டால் - நசுங்கி வி வஞ்சி அவள் - எனக்க
அய்யோ . நான் உன்னை பயமுறு தொலைந்த இதயத்தை வந்தேன், திருடி சென்ற மனதை நின்றேன்
ஏனம்மா மெளனம் சாதி ஒரு வேளை உன் மெ6 அறிகுறியோ!
சே . நீ சம்மதம் தந்தால் . கிழக்கில் பிறக்கும் அச் மேற்கில் அல்லவா பிறப் நிலத்தில் நடக்கும் மான பறந்தல்லவா செல்வார்க் கருவறையில் உருவெடு ஆனந்தக் கண்ணிர் சிந்: சம்மதம் தராவிட்டாலும் என் இதயத்தை என்னிட
الاقوزاقt$
 
 
 
 
 
 
 
 

தந்துவிடு
0)LD விடுமோ என்று கவலை ஞ்சி ஒட்டம் பிடித்தாள்
த்தவில்லை
தேடியல்லவா
திருப்பிக் கேட்டல்லவா
க்கிறாய்? ானம் - சம்மதத்தின்
செங்கதிரோன் ILIT6ör? பிடர்கள் - வின்னணில் 5ள்? க்கும் சிசுக்கூட துமே. தாங்கிக் கொள்வேன்! மே தந்துவிடு. R N N -。列 SN 'அளவிநிக் S s N 羲 ܣܛܢ ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ883 na
As
2000

Page 283
5YVVYi as WYY 777-777777^^-}^^ ! se
少。 34 *FF
எனக்குள் எப்படி பரப்பினாய் பாறைகள் துளைத்து பூக்கும் உன் வேர்களை.
என்னை ஒரு மலைவாசியாக்கிவிட்டது
உன் காதல்.
வளைத்து வளைத்து அழைத்துப் போகிறது உன் கொண்டை ஊசி
ബങ്ങബ്ബ്.
பறவைகள் காற்றில் இறைக்கும் இசைத் துணுக்குகளை எனக்குள் ஒலிபரப்புகிறது
உன் பேச்சு.
LLLLLLLLS LL S L A L L L L L S LSLS S S S S S S S 0 LS S S S
bala Q.Qe
Stöý g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYANG -YY క్షేత KAFZZZZZZZZAg27ZZZZAZAZARğ:3;
rees FPAN
.
ج
O O VMMVMBUD s
S.
அருவியை N அவிழ்த்துவிடுகிற
உன் கூந்தலிலிருந்து தெறிக்கிறது சாரல்,
பெயர் தெரியாத பூக்கள் அசைகின்றன சரிவுகளில்.
என்மீது மூடுபனியாய் குவிகிறது உன் புன்னகை.
மர்மம் துழாவும் உன் நிழற்பகுதிகளை துழாவுகிறது மனது.
பயம்கலந்த ஆவலோடு நின்றுகொண்டிருக்கிறேன் உன் அழகின் தற்கொலை முனையில்
ஜெ. அருண் பிரசாத் வர்த்தகப்பிரிவு 2001 ஆண்டு 13D
羲 ՀNS)
ః
"s
R
aún 2000

Page 284
فهقة وه
TASSL L L L L L Y0A0A 0 SLL LS LS LS S LLLLAAA A LLSALS LS L S S S S
LL L A A A A LAAA L Yz L S LSASSAS SA SA SAAA S LLS SAAAAS ALL0 AAA S S
பெண்மைதான்
பெண்ணை, பெண் என்று கூ இக்கால பெண், மாறுதல்கள் ஆடை அணிவதில் ஆணை அந்நிய கலாச்சாரம் பின்பற் பெற்று விட்டாள் - ஆனால்
அவர்கள் அறிவை பெறுவதி
'e
பெண்ணுக்குரிய நான்கிலக்க SDJẽFGFLD, LDLüb, 51T6OOTLD, LJuli அக்கால பெண்ணிடம், ஆடை களையும் கலாச்சார தற்கால பெண்ணிடம்
* 光、
ஏன் இந்த விபரீத ஆசை எ ஏதோ . சுதந்திரமாம். சுதந்திரத்தின் போர்வையில் அந்நிய நாட்டு பெண்களை இருந்தும் ஏன் இந்த விசித்தி
چمچہ
ஆதிகால வாசிகளின் ஆடை எட்டாவது அதிசயத்தை நம் அதுவும் இல்லையென்றால் உயிர் உறிஞ்சும் நோயை 6
چلام چلا
பூமிசூழவுள்ள காற்றுமண்டல சுவாசம் இன்றி மாய்வது பே சுதந்திரமெனும் எல்லையை
பெண்ணிடமுள்ள பெண்மைத
اطلاقی وقتtfi$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ঠা வாழுமோ?
றமுடியாது போலும்!
பல கண்டு விட்டாள்! பும் மிஞ்சிவிட்டாள் றுவதில் முதன்மை
ல் பிந்திவிட்டாள்
ணங்கள் ர்ப்பு ஆகியன
3:
ன வினவினால்
- தறிகெட்டலையும் காணவில்லை போலும் ர ஆசை?
*
யற்ற வாழ்வை அறியவோ? நாட்டில் நிகழ்த்தவோ?
விஸ்திரப்படுத்தவோ?
*
ம் தாண்டினால்
A
T6) s தாண்டினால் s ான் வாழுமோ? N
அளfம் அ. மக்கின் s சாதாரணதரம் 2000 S
ne ZZZZZZ, ZZZZZZZZZZZS
2000

Page 285
SAYYSK ANYA 777,77777.2777,777
res
எண் இனிய
தமிழோடு நதியாக எண் தமிழையே சேர்ந்திருக்க தமிழோடு உறவாட எ தமிழிங்கு இல்லையென
தமிழ்கேட்ட பின்பெனச் தமிழுண்ட பின்னெனக் தமிழ்கேட்ட எண் செவி தமிழெங்கு கேட்டாலும்
தமிழென்ற புதுமலரின்
தமிழென்ற இன்சொல்ல தமிழென்ற சொல்லிலே தமிழென்ற மல்லிகையி
தமிழ்க்கவிதை தருமாறு தமிழுக்கு என்ன விலை தமிழென்றும் தமிழர்க்கு தமிழுக்கு உலகிலுள்ள
தமிழுணவை கவிதையி தமிழழுகைக் கம்பனிட தமிழ்த்தேனை ருசிபார்த் தமிழேயுனைத் தலைவ
தமிழுக்கு உவமை செ தமிழ்கண்டு கதைபேச தமிழ்மகளைக் காணா தமிழைக் கண்டவுடன்
தமிழேயுனைக் கேட்ப தமிழுந்தன் காலடியில் தமிழ்க்கடலில் குளித்தி தமிழ்ப்பாலை குடித்திட
ZZZ
ຫຼືຫຼັງ ?
 
 
 
 
 
 
 
 

25NWYS →=^^^... AZAZAZ.
Reze
தமிழ்த்தாயே! திைரம் ஓடும் !
என் ஆவி நாடும்! ர்நெஞ்சம் தடிக்கும் 2-2- ரில் எண்நெஞ்சம் வெடிக்கும் !
கு மிளகாயுமினிக்கும்! த தேன் கூட புளிக்கும்! கள் அமுதினால் நிரம்பும்!
தலை உடனே திரும்பும்!
எழில்கண்டு வியந்தேன்!
ல தினம் தினமும் நயந்தேன்! அமுதுண்டு உணர்ந்தேன்!
ண் வாசத்தை முகர்ந்தேன்!
தரணியெங்கும் யாசித்தேன்!
வி ராப்பகலாய் யோசித்தேன்!
திகட்டாது, மலைத்தேன்! புகழ்கண்டு மலைத்தேன்!
லே வயிராற உண்டேன்! கண்ணாரக் கண்டேன்! தப் பேரின்பங் கொண்டேன்! ணங்கிப் பெருமகிழ்வு கொண்டேன்!
ால்ல முடியாமல் நின்றேன்!
தவறாமல் சென்றேன்! ல் கண்ணீரால் அழுதேன்! கால்பற்றித் தொழுதேன்!
ற்கு ஓடோடி வருவேன்! என்னுயிரைத் தருவேன்!
டவே விருப்போடு வந்தேன்! வே எனக்கு நீ தந்தாய்!
AKKANSANF LLS LLS LLS LLSSLSLSLSSSSLSSLSLSSLSLSSLSLS SLSLcLSLLL LS SL0 LSS S S
d 2000

Page 286
தமிழ்த்தாயே உன்னழக தமிழே நீ உன் வலியா தமிழே நீ மூன்றாகி முத் தமிழே நீ மூவேந்தர் ம
தமிழேஉனை இகழ்ந்தா தமிழேஉனை புகழ்ந்தான் தமிழே உன் காலடியே தமிழ்த்தாயின் பொண்முக
தமிழ்போற்றி வாழ்வாரை தமிழ்தாற்றி வாழ்வாரை தமிழேநான் எவ்வாறு 2 தமிழ்க்கவி ஒன்றினிலே
தமிழே நீ என் நெஞ்சை தமிழே நீ என் கண்ணை தமிழேயெண் கவிதைக்கு தமிழே அதை வாசித்தா
தமிழ்த்தாயே! என் இனி தமிழ்மைந்தன் அழைக்கி தமிழ் மகளே! நீ இவ்வு
தலைவணங்காமல் வாழ்
eTATAASL S0 ScScS SL0SLLSSL0 S0SLSASSAS00 S c ScSL0SLLSLLSASAAASAAAA ع*#***ع
瓣
بازو قلti
 
 
 
 
 
 
 
 

ால் சூரியனைவென்றாய்! ல் யமனையே கொன்றாய்! தமிழாய் மகிழ்ந்தாய்! டியினிலே தவழ்ந்தாய்!
ரின் தலைசாயச் செய்வேன்! ரைப் புகழ்கொள்ளச் செய்வேன்!
தலையணையாம் எனக்கு! நமே சூரியனாம் எனக்கு!
த் தமிழ்மைந்தன் என்பேன்! இருள்மைந்தன் என்பேன்! -ன் புகழ் முழுதையும், வடித்த முடிப்பேன்?
உருகச் செய்தாய்! ாக் கலங்கச் செய்தாய்! ள் அழகாய்ச் சுடர்விட்டாய்! ர் இதயத்தைத் தொட்டாய்!
ய தமிழ்த்தாயே 1 - இங்கு றேன்! பவித்திரமான லகம் உள்ள வரைக்கும்,
க! பல்லாண்டு வாழ்கவே!
வி விமலாதித்தனி ஆண்டு 100
礦
ଝଞ No AAZS
SAKAASA A- ಖ್ವಳ್ಳಿ:
th 200)
s
s

Page 287
SAYANG SAYYSK عينيقية.
e L S LS SSSLSSSSSSSLSLSJSLSLSLSLSLSLSLSLS
res
șNN
சமாதி
அச்சம் மறைய அமைதி மலர ே அதர்மம் மறைய அன்பு மலர விே
リ
பஞ்சம் ஒழிய ே பசுமை ஒளிர ே ങ്ങിങ്കങ്ങഥ ഉഴ്ച பாசம் ஓங்க விே
வரட்சி வாட ே សាវតារខំចំ កាយោ
6), DJ60)LD 6)S ATL | வாய்மை வளர
ിഖpങ്ങഥ ഥങ്ങ] ஒழுக்கம் மலர
ഖj്വങ്ങഥ ഥങ്ങ ஒற்றுமை மலர
சண்டை சாம்ப சாந்தி சரணாக சச்சரவு சகதிய சமாதானம் சந்ே சனங்களின் சா
972 2Z22222222222222222226کن متعبر
BAAS
ຫຼືຫຼັງ ?
 
 
 
 

SAYYSK SAYASAK
Fಿ?
R
N
N
T6OTD N
S
s
வேண்டும் - மண்ணில்
வேண்டும்
வேண்டும் - மனதில்
பண்டும்
வேண்டும் - உலகில் வண்டும்
வேண்டும் - உளமதில் பண்டும்
வண்டும் - வரும் வேண்டும்
வேண்டும் - வரும்
வேண்டும்
ய வேண்டும் - மண்ணில் வேண்டும் றய வேண்டும் - மனதில்
வேண்டும்
லாகனும் - மண்ணில் ம்ை ாகணும் - மனதில் தோஷமாகனும் அதவே ங்கீதமாகனும்,
K. M. A. Liga,
வர்த்தகப் பிரிவு உயர்தரம் 2001
gia 2000

Page 288
SANA SNAYAK معهم SLLLLLSLLLLLSLLLLLSL LY0SLSSLLSSLLSSLSLSSLSLSSLSLL Y0LLLLL S LLLLL LLL SS LS LS
Nies 3 FreeR
86606) 6
அந்த நதியை இந்தப் பக் நம் தேசத்தின் எல்லா பள்ளங்கை ஏரிகளாக்கப் போகி
தாவிக் குதித்து தள்ளி விளையாடி மனதெல்லாம் சந்தோசத் தாமரைச மலரட்டும். அந்த நதியை இந்த திருப்புங்கள்
எமக்காகி எஞ்சிப் போகும் எச்சங்களை எரித்து கவனமாய் பிடித்து கலை வளர்க்க வே
அந்த நதியை இந்தப்பக்கம் திருப் நம் தேசத்தின் எல்லாப் பள்ளங்கை பேதங்களை அழித் மனங்களை உழுது கலை வளர்க்கப் ே அந்த நதியை இந்தப் பக்கம் திரு
ZZZZZZZZZZZ:3774 AZZZZZZZZZoZ
AAVS ܒܥܓܠܣܛܐ
stfiý F“
 
 

புருவியே
கம் திருப்புங்கள்
ளயும் நிரப்பி ன்றோம்
நப் பக்கம்
விட்டு எழுந்தபோகும் - சூரியனை
1ண்டும்
புங்கள்
ளையும் நிரப்பி
5seos
பாகின்றேன்
ப்புங்கள்.
பெ. செந்தில்குமரனர்
வர்த்தகப் பிரிவு உயர்தரம் 2001,
a 2000
ATTAG LALS S ASAS SS AA SSAAAASSASSSAASSASSASSASLSSASSSLS S LSLELTBL
****== saaas ܦܥܓܦܠܸܐ

Page 289
*Sir AZ'62Z62Z
Reis
NN
என் கனவுகளின்
மரணத்தின் அணைப்பு முழுமையாய் அணைத்த
என் எண்ணங்கள் பெ நான் மனத்தால் மரணித்
இலட்சியங்கள் போலியான நான் உடலால் மரணித்து
என் வாழ்க்கையில் என் காரணம்
என் கனவுகள்.
கனவுகள் என்னுடன் இ இருந்தன நிறைவேறாமே காதல் கனவுகள், ஆசை என அவைகளின் வகை
ஆயினும் அது தன்னை அதன் நிஜமாக ஆக்கிய
கனவுகள் என்னிடம். கானல் நீர் போல் தூரத் அருகே சென்றால் விட்(
ஆனால் கனவு எனும் நான் சென்ற தூரம் சற். கனவுகளே உங்களுக்கு
"ZZZZZZ^ZZZZZZZZZZZZ^^ !
aaa. ܒܥܠܬܪܸܐ
翠
ຫຼືຫຼັງ ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اع و 5 %ه به
NAYAK SANYA LYSLSLLLSLSLSLLSLSSLSLSSLSSLS0Y0LSSLSLS LSLSLS LLLLLL L0SLS
e
ன் முதல் பக்கம்
இன்றுடன் என்னை
• لانځi
ாய்யான போது து விட்டேன்
போது நுவிட்டேன்
மகிழ்ச்சிக்கு
றுதிவரை
கனவுகள், பகட்டு கனவுகள், நகளோ பல
தில்லை
தே எட்டி நிற்கும் டு விலகும்
கானலுக்கு று அதிகம்தான்.
எனது நன்றிகள்,
AKIGKAS ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ883 un K ,
aaa. aas 巧穹·
a 2000

Page 290
పట్టే SY. LAAAAALLLLSLL LLLL L L 0J0LL LLL LLL LLL S L S LS S LLLLAAA A L L L LS S L S L S S
SASA sees
స్టోస్ట్ N ১ষ্ট
s
கண்டறியாத காதலியை
வானமெங்கும் என்னை எட்டமுடியா விடயங்க6ை என் ஏழ்மைக்கு புது 6ே
எனது நன்றிகள்.
கலிகாலம் உங்களால் எ
ஆனால் என்னை கட்டி வைத்து நீங்கள் வட்டமிட்டமை கொடுத்த பரிசு எனது இ
என் கண்களுக்கு நீங்கள் ராட்டினம் சுற்றியமைக்கு நான் தந்த பரிசு எனது
என்னை வைத்து நீங்கள் கண்ணாமூச்சி ஆடியை நான் இழந்த இழப்பு என
இழந்தவை இழந்தவைே ஆனால் என் கனவுகள் ஒரு பாடமாகட்டும்
இருப்பினும், இறக்கும் போது ஒன்றை என் கனவுகளின் முதல் நனவுகள் எனும் வார்த்ை என் வாழ்க்கையில் நிரப் (அனைத்தும் நிழலல்ல,
الفقر وهtة
 
 
 
 
 

காட்டியமைக்கு,
நீந்தவைத்தமைக்கு, ள தொடவைத்தமைக்கு, வடம் அணிவித்தமைக்கு,
னக்கு பொற்காலம்
விட்டு நான் இளமை
ர் குடை
இளமை
前
மக்கு எது இளமை
யதான்
அனைவருக்கும்
ற உணர்ந்தேன் பக்கம் தயால் என்றுமே பப்படவில்லை. நிஜம்)
ந. சங்கீத்கண்ணா 2000A/L
ब्जन्म 4A4A*,747ZZZZZZZZZ
taas
ún 2000
SAYYSK SAYYSK - A 2747777,222227
Fene
接
二

Page 291
*:::A2ZZZZZZZZZZZZZZ
*NNSAK خڑووویچ
%, NIZZ(ZAN কেরন।
2ZZZZZZZZZZZZZZZY77. ም‛ጅ‛፧% ** saaas جبهه جوا
ID6ODUp
ஆகாயத்திலிருந்து விழுகின் துளித்துளியாக கீழே வரு செம்மண்ணை மணம் வீச சேற்றுக்குளத்துடன் கலக்
மரங்களை துளிர்க்கச் செ மக்களுக்கு நீரைத் தருகில் ஆற்றினை பெருகச் செய்கி ஆதவனின் கதிராலே மை
வீதிகளில் வெள்ளமாகத் தி மின்னலையும் கூடவே அ6 கமத்திற்கு நீரைத் தருகின் மக்கள் வளமுடன் வாழ அ
காற்று
தென்றல் காற்றே நீ
தெருவினில் வீசும் போது தெம்மாங்குப் பாடல் பாட வைக்கின்றாய் எண்ணை !
தென்றல் காற்றே நீ
என் தேகத்தில் வீசும் போ தேசமெல்லாம் பறக்கச் செ சிந்தனையில் மயக்குகிறாய்
தெம்மாங்கு பாடி என்னை தேசமெல்லாம் செல்லச் ெ சிந்தனையில் ஆழ்த்துகிறா ஏனோ நீ தென்றல் காற்ற
Stég ý
 
 
 
 
 
 
 
 

KAYATAK SAYYSK
爵
KAN
jii m Tuiu
கின்றாய் ச் செய்கின்றாய் கின்றாய்
ய்கின்றாய் ன்றாய் கின்றாய் றகின்றாய்
திரிகின்றாய் ழைக்கின்றாய்
BITULI ருள்கின்றாய்.
ரொமேஸ் ஆணர்டு 8Q
சய்து ய் என்னை
s
Y
ாய்மாற விருவதில்லை !
LSLS LSLS LS LS LSSASLSSASSASSASSASASLSLS0SLSLSLL LLLLS
2000

Page 292
SLLSS LSLS LSSYSLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSSYSLS
SASAK RAK
இயற்கை அன்னையின் பார்வையில்
செல்வங்கள் அனைத்தும் கொழிக்கும்
நல்ல நாடாம் நலமெல்லாம் பேனும் வேத்தியர் எம் தாய்த் திருநாடு
இல்லாததென்று எதுவும் இங்கில்லை
ஆனாலும் பொல்லாப் பதவிகளும்
பொறாமைகளும் எம்மிடையே செல்லாய்
அரித்துச் செயலிழக்கச் செய்கின்றன
இயற்கையின் பெரும் வளங்க ளெல்லாம் இங்கு எவர்க்கும் பொதுவாயிருக்க
எம்தாய் மண்ணை மட்டும் பலர்
உரிமை கோருவது ஏனோ?
மக்களெல்லாம் சகோதரராய் ஒன்று சேர்ந்து
அந்நியரை துரத்தினோம் அன்று
சகோதரரிடைப் போரை யொழிக்க
அந்நியரை அழைக்கின்றோம் இண்று
சாதிகள் பல வகுத்தோம்
இனங்கள் பல தோற்றுவித்தோம்
தாய்மண்ணைப் பல கூறாக்கி நாம்
உரிமைகோர முயல்கின்றோம்
S.W.A/ கணித உயர்த
Z(Z-72S RIGWAZAN 4. ^^^^^^ZZZZZZZZZZZZ
V VV.
Stig 9
 
 
 
 

உலகு ப்போம்
ஜ
கோரப்பட்ட சில உரிமைகள்
மறுக்கப்பட்டன பொல்லாதோரால்
தொருத்தோம் கரும் போரை
இலங்கா இழந்தாள் தன் மைந்தரை
இனங்கள் பலவகுத்த மானிடன்
சாதிகள் பலவும் அவன் கண்டான்
சாதிகளில்லை யென மொழிந்த
பாரதி வழியில் வந்தவர் நாமோ!
ஆன்றோர் பலர் புவிமீதில்
சமத்துவம் தனை மண்ணில்
நிலைத்திட எடுத்த பணிகள்
மண்ணோரு போனதும் ஏனோ?
நாடு என்பதொரு கோயில் - அங்கு
அனைவருக்கும் திறந்திருமே வாயில்
அதைத் தருக்க எவருமில்லை பாரில்
இதை நன்றே உணர்வோம் வாழ்வில்
சாதிமத பேதங்களை ஒழித்து
வேற்றுமைகள் போக்கிருவோம்-நற
சோதரராய் அனைவரையும் ஏற்று
புதியதோர் உலகு படைப்போம்.
வ்கரனர் LiL flflony JLb 2002
*নেফ্ৰণ্ড২ AZéZZA3VZ.
Avave
200
R

Page 293
MAYYA ANAS SAYYID L S S S S S S SSSSSSSSSSSSSASSASSAS SLSL Y0 SLSLSS ২৯ ইং .18 Ε Σ. :
6 ޙަޤީޢީމި&2 %/ޱ/%
New Sarata's
GENERAL MERCHANTS 8.
157 A, 5th Cross Str
Tel: 421785,
AMAVURA
General Merchants & C Wholesale di Retail Dealers in
No. 28, St. John's R. Tel: 330122, 0
MAYURA
General Merchants & C Wholesale & Retail Dealers in
274 P, Keyzer Stre Te: O74-7
e
Iन्म L S L S LSYSY SASASSSSS SLLSSSYYSSS SS SSSSSSSY SSSSSSS SSSESSSSSSLSSSSSSLSSSSSSLSLL S SYS S S YS STS STS STS STS AS SSLSSS
ܓ
5tấg 5u
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAYYA ay ANAYS LS S S SSSSYSSLLSSSSSSSSSS SSSSSSLS SS Y SS SSLSSSLSSLLS SLLYA S
re RAZ Ra:
Trae Centre
COMMISSION AGENTS eet, Colombo 11 魏
345178
S SS
Commission Agents 魏
Rice & Ceylon Products
bad, Colombo 11
4-718698
競
ommission Agents Rice & Ceylon Products
t, Colombo 11 翔 3990
LAA AA AccA A Y Y SzScScT SA0SESAA AT A AA c cTcT TSYS L S T S T kS ASAS KARANG ܡܓܓܦܐ ܓܓܓܓܛܥܐ
in 2000

Page 294
魏
s
്
SSSR
公薨
L S S S S S S A S AASA SS SS SS SSAS SSAS SA c SSAASSESS c S S AAAAASASASASSLLL S Y L
KARARAS CASAS
NAYYADÉK SAYYA SAYVSq AVANYANG LS S SLS S SS SS SSLSLSSSSSASSASSASSSSSSSSSSASASSSLSLSLS S SLSL S
E - E . Re: res Freef
9.6/ 36ed
CHANDR
(IMPORTERS, EXF MERCHANTS 8. WF
207, Colomb Tel: 08-34
B 60, New
Colo
Tel: 0
Fax: 0
ថ្ងៃយ៉ាំ
 
 

ASTORES
PORTERS, GENERAL HOLESALE DEALERS)
o Street, Kandy 332 / 32756
Panch: Moor Street
mbo 12
1-448420 1-436108

Page 295
Papaepappearedeapproape papa,
ஆசையெனு
வாழ்க்கை எதிலே ஓடிக் கொண்டிரு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. சராசரி மனிதனை ஆசைத அதுவே காரணமாகிறது. "வேண்டும்’ என்ற உள்ள என்ற மனம் சாகும் வரை வருவதில்லை.
ஒரு விடயம் கைக்கு கிடைத்துவிட்டால் நூ ஐந்து காசு நாணயம் பூமியில் கிடந்து, ஒருவன் சை கிடைக்குமென்று தேடிக்கொண்டே போகிறான்.
ஆசை எந்தக் கட்டத்தில் நின்றுவிடுகிறதே ஆனால் எல்லோராலும் ஆசையை அடக்க மு அடக்கும், அல்லது அழிக்கும் மனப்பக்குவம் இரு
சிறுவயதில் வேலையின்றி அலைந்தபோது ம கிடைக்காதா என்று ஏங்கினேன். கொஞ்ச நாட்க சம்பளத்தில் ஒரு பத்திரிகையில் வேலை கிடைத் ரூபாய் கிடைக்காதா என்று மனம் ஏங்கிற்று. அது மாதம் நூறு ரூபாவை மனம் அவாவிற்று. அதுவும் ஆயிரமாக வளர்ந்து ஈராயிரமாகப் பெருகிற்று. உரிமையையே மனம் கேட்கும் போலிருக்கிறதே.
எந்தக் கட்டத்திலும் ஆசை பூர்த்தியடைய நெஞ்சு "அவ்வளவு கிடைத்தும் அடுத்த கட்டத்த
அதுதான் இறைவனின் லீலை. ஆசைகள் குற்றங்களும் பாவங்களும் அற்றுப்போய்விட் போய்விடுகின்றன. அனுபவங்கள் இல்லையென்ற
ஆகவே, தவறுகளின் மூலமே மனிதன் உண் இறைவன் ஆசையைத் தூண்டி விடுகின்றான். t மண்ணாசை, பொன்னாசை, பெண்ணாசை. மணி பொன்னாசை வளர்ந்து விட்டால், களவு நடக் நிகழ்கிறது. இந்த மூன்றில் ஓர் ஆசைகூட இல்லா
ஆகவே தான், இருப்பது போதும் வருவது வ என்று சலனங்களுக்கு ஆட்படாமலிருப்பதே பற்ற
be-bobbbbbbedded babba
StSý H
 

Prepedeapspaleeseeeeeeee
வம் விலங்கு
க்கிறது? ஆசையிலும் நம்பிக்கையிலும் ான் இழுத்துச் செல்கிறது. அவன் தவறுக்கெல்லாம் ாம் விரிவடைந்துகொண்டே செல்கிறது. 'போதும்
று விஷயங்களை மனது வளர்த்துக் கொள்கிறது. க்கு அது கிடைத்துவிட்டால், வழி நெடுக நாணயம்
, அந்த கட்டத்தில் சுயதரிசனம் ஆரம்பமாகிறது. டிகிறதா? இலட்சத்தில் ஒருவருக்கே ஆசையை
ாதம் இருபது ரூபாயாவது கிடைக்கக்கூடிய வேலை 5ளில் கிடைத்தது. மாதம் இருபத்தைந்து ரூபாய் தது. ஆறுமாதம் தான் அந்த நிம்மதி. மாதம் ஐம்பது வும் கிடைத்தது, வேறொரு பத்திரிகையில். பிறகு கிடைத்தது. மனது ஐந்நூறிற்குத் தாவிற்று. அது யாவும் கிடைத்தன. இப்போது நோட் அடிக்கும்
வில்லை. 'இவ்வளவு போதும் என்று எண்ணுகிற நிற்குத் தாண்டுகிறதே, ஏன்?
அற்ற இடத்தில், குற்றங்கள் அற்றுப்போகின்றன. டால் மனிதனுக்கு அனுபவங்கள் இல்லாமல் ால், நன்மை தீமைகளை கண்டுபிடிக்க முடியாது.
மையை உணர்ந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக பூசையை மூன்று விதமாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள். ணாசை வளர்ந்துவிட்டால், கொலை விழுகிறது. கிறது. பெண்ணாசை வளர்ந்துவிட்டால், பாவம் த மனிதர்கள் மிகவும் குறைவு.
ரட்டும், போவது போகட்டும், மிஞ்சுவது மிஞ்சட்டும் ற்ற வாழ்க்கையாகும். TALASAeASAeASLSeAAAAAAAA jú 2009

Page 296
ByiyLiyyiyiyiyLyiyLiLiyiyLziLiyLLLyLyLyLiyiLiyyy
ஆசைகளை அறவே ஒழிக்கவேண்டியதில்ை சுகம்? நேரிய வழியில் ஆசைகள் வரலாம். ஆனால் பூ ரூபாய் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்து ஐந்நூறு ரூபா பணமாகத் தெரியாது. இருநூறு எதிர்பார்த்து உனக்
“எதிர்பார்ப்பதை குறைத்துக்கொள். வருவது
எவ்வளவு அழகான மனைவியை பெற்ற பார்க்கிறானே ஏன்? லட்சக்கணக்கான ரூபாய் சொத கிடைக்கிறதென்றால் ஓடுகிறானே, ஏன்? அது ஆன அடி விழுந்தால் நின்று யோசிக்கின்றான். அப்போது
பொறாமை, கோபம் எல்லாமே ஆசை பெற்றெ விரும்புகிறவர்களுக்கும் வாழவேண்டியவர்களுக்கு
"இவள் திருமணமானவள்’ என்று கண்டுகொ பெண்ணுக்கு அது மாங்கல்யம் சூட்டுகிறது. தன் க கிளறிவிடக் கூடாது என்பதற்காகவே, அவளைத் ஆடவன் தன்னை உற்று நோக்குகிறான் என்பதை இழுத்து மூடிக்கொள்கிறார்களே, ஏன்? ஏற்கன திருத்துகிறார்களே, ஏன்? எந்தவொரு கவர்ச்சியும் , என்பதால், ஆம், ஆடவன் மனது சலனங்களுக்கும்.
கோயிலிலே தெய்வதரிசனம் செய்யும்போது மீட்க முடியாத பலவீனனுக்கு, அவள் சிரித்துவிட்டா6 ஆகிறது. “பொம்பளை சிரிச்சா போச்சு புகையி கூடுமானவரை குற்றங்களிலிருந்து விடுபட்டவனுக்ே
அவிழ்த்து விடப்பட்ட யானை மரங்களையம் ஆனால் அதன் பாகன் அங்குசத்தால் அதன் தை அதுபோல் அடைக்கியாளாத மனம் வீண் எண்ணங்
அது வீழ்த்தப்பட்டதும் சாந்தமாகி விடுகிறது.
அடக்கியாள்வதன் பெயரே வைராக்கியம். நீசு உன்னைக் குற்றவாளியாக்காது. உன் நிம்மதியை
qeqALSAALSLeASAeAeASAeAASAAAAAAASAAAASAAAASAAAA
اطلاقی وتtfiھ

Papaeaeappeaeeeeeeeeee
0. அப்படி ஒழித்து விட்டால் வாழ்க்கையில் என்ன தில் லாபமும் குறைவு, பாவமும் குறைவு. ஆயிரம் ய் மட்டுமே கிடைத்தால் அந்த ஐந்நூறு உனக்குப் கு ஐந்நூறு கிடைத்தால், நிம்மதி வந்து விடுகிறது.
மனதை நிறைய வைக்கிறது” என்பதே தத்துவம்
வனும், இன்னொரு பெண்ணை ஆசையோடு துக்களைப் பெற்றவன், மேலும் ஓர் ஆயிரம் ரூபாய் சயின் கையிலிருக்கிறது. போகின்ற வேகத்தில்
அவனுக்குத் தெய்வ ஞாபகம் வருகிறது.
டுத்த குழந்தைகள்தான். மதங்கள் என்பது வாடி ம் வழிகாட்டி.
ண்டு அவளை ஆசையோடு பார்க்காமலிருக்கப் 1ண்களால் ஆடவனுடைய ஆசையை ஒரு பெண் தலை குனிந்து நடக்கச் செய்கிறது. யாராவது நக் கண்டால், பெண்கள் மார்பகத்து ஆடையை வே திருத்தமாக உள்ள ஆடையை மேலும் ஆடவனுடைய ஆசையைத் தூண்டவிடக்கூடாது
சபலங்களுக்கும் ஆட்பட்டது.
கூட கண்கள் கோதையர்பால் சாய்கிறது. அதை ல், எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய் ஊற்றியது போல் லை விரிச்சா போச்சு’ என்கிறது பழமொழி. கே நிம்மதி கிடைக்கிறது.
செடிகளையும் வேரோடு பிடுங்கிப் போடுகிறது. லயில் குத்தியதும் அது சாந்தமாகி விடுகிறது. களில் ஓடுகிறது. விவேகம் என்ற அங்குசத்தால்
ந்த வைராக்கியனாய் இரு உன் ஆசை வளராது. 5 கெடுக்காது.
ஜெ. அருண் பிரசாத் வர்த்தகப் பிரிவு உயர்தரம் - 2001
AueASAeAeALAiAAiASAeAASAAASAAASAAAAA
2000

Page 297


Page 298
zLeu LzzeLzLe L LLL LLLLLLzLzLezLeu Lu Lu LLeL Leu yu L u LeyS
“சுத்த அறிவே சிவமென்று கூறு பித்த மதங்களிலே தடுமாறிப் ெ
இத்தகைய மத மாற்றங்களே நம்மினம் நா காரணமாய் அமைந்துவிட்டன. இதுவன்றி L கலவரங்கள் நடந்த வண்ணமிருக்கின்றன. ப மானிடர், இன்று அன்பையும் பண்பையும் வளர் மதங் கொள்ளும் கேவல நிலையை யாரிடம் ெ இனத்தை அழித்ததில்லை. ஆனால் மானிடர் ம தாமே அழித்துக்கொள்கிறார்கள்.
மக்கள் மதங்கள், இனங்கள் முதலிட மாயவலையிலே மதிமயங்கித் திரிவதற்கான ச வரலாறுகள் மறு பரிசீலனை செய்யப்பட வேண் நெறி முறை” என்பதை ஒவ்வொரு தனி மன
கற்களும் கற்களும் மோதிக்கொண்டன.
அங்கே கற்களுக்குக் காயம்.
மதமும் மதமும் மோதிக்கொண்டன.
அதனால் மானிடனிற்கல்லவா கா
அடுத்து கலாசார நோக்கிலே எமது இ
காஞ்சிப் பட்டுடுத்தி, கஸ்தூரிப் பொட்டு எ கிள்ளை மொழி பேசிய தமிழ் நங்கையர் இன்று நடந்துவரும் நிலைகண்டு, எத்தனை இளைஞர்
எமது நாட்டிலிருந்து வேற்று ஐரோப்பிய மொழியை, நாகரிகத்தை மாற்றினால் பரவ தேசத்துக்கேற்ற கோலம் எனக் கூறிவிடலாம்.
தமது தொண்மை மிக்க நாகரிகத்தையும், ப மன்னிப்பது.? எமது இனம் எங்கே போகிறது
“பாபர்மசூதி” போன்ற வழிபடு தலங்க மதவாதிகள், சினிமா நடிகர்களுக்கும் நடிகைகளு இந்த நிலை எதனால் என்பதை உணர்ந்து, நட
quAuAqAuAqAuAAqAuAAAuAuAuAuAuAuAuAAAqAAAAAAAA
ზtნg oნ"

j>☎j>☎j>☎ရှဲ•အံ့j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>
ம் சுருதிகள் கேளிரோ பல பருமையழிவீரோ"
ளடைவில் பெருமையற்றதாக மாறிவிடுவதற்குக் தத்தின் பெயரால் மூலை முடுக்கெல்லாம் ருந்தையே நஞ்சாக்கும் மடையர்கள் போல க்க வேண்டிய மதத்தின் பெயரால் பேதப்பட்டு சால்வது.? மதங்கொண்ட யானைகூட தன் ாத்திரம் மதத்தின் பெயரால், மனித இனத்தை
பவற்றின் உண்மை வரலாறு தெரியாமல், ாரணம் என்ன? மதங்களின், இனங்களின் ள்டும். மதம் என்பது மனிதனன் “வாழ்வியல் fதனும் உணர வேண்டும்.
யம்
- என்பதை மனிதர் உணரவேண்டும்.
னம் எங்கே போகிறது .?
வைத்து, அன்ன நடை நடந்து இனிய தமிழால் தமிழச்சி, ரமிலச்சியாகி, ஜீன்ஸ் பாண்டுடன் கள் விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கிறார்கள்.?
நாடுகளுக்குச் செல்பவர்கள், தம் உடையை,
யில்லை மன்னித்துவிடலாம். அது அந்த
ஆனால் தாய் நாட்டில் வாழ்கின்ற தமிழர்களே
ழக்கவழக்கங்களையும் மாற்றுவதை எப்படி
?
ளை இடித்துக் கலவரங்களை உருவாக்கும் 5க்கும் கோயில் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیط to 2000

Page 299
SeeyLezLzLzLeuLezLezLLzLLYLLzLuLLLLezLuLeyy
எமது கல்வி பற்றிய கணிப்பினை எடுத்து கல்வியில், தனக்கென ஓரிடம் வகுத்து வளர் சார்பிலே, பாராளுமன்றத்திற்கு தெரிவு செய் பொன். இராமநாதன் முதலாக, இன்றைய இ ஆனால், கல்வித்திட்டத்திலும் சரி, கலாசாை தமிழ் மாணவர்களுக்கு ஏனோ ஒரு பாரபட்ச
உலகிலே தனியிடம் வகுத்த யாழ் பொது தமிழரின் கல்வி வளர்ச்சியை ஒரு சக்தி மழுங் தமிழ் மக்களின் நலங்களைக் காப்பதாகக் பாராமுகமாக இருப் பதற்கான காரணம் எ நிலை சரிந்துவிடுமோ என்ற அச்சமா?
தமிழ் மக்களின் நலனில் இக்கட்சிகளு புதைகுழி விவகாரம் காலதாமதமாகிப் பின் மூடிமறைக்கப்பட்ட போது, அந்தச் சோகக் க என்ன? அதுதான் புரியாத புதிராக இருக்கி
ஆக, மொத்தத்தில் தமிழனின் ஏகபோக உரிமையும் கூட இன்று அற்றுப் போய்விட்டதா? இந்த நிலை செம்மணிப் புதைகுழிகளுடன் ம சாரதாம்பாள் கொலை என்று இந்த நிலை I
இவை ஒருபுறமிருக்க, இன்றைய தமிழ் தெரிகிறது. குறிப்பாக இளைஞர்கள் தமது பொறு படித்தவர்கள்கூட மேற்படிப்பு என்ற பெயரில் லே கிறார்கள். அப்படியானால் தமிழராகிய எமது ே தரப்பு மத்தியஸ்தமும் நம்பிக்கை அற்றதாகப் போ எமக்காக நாமே குரல் கொடுக்கவேண்டும் ஆ நிரூபிக்க வேண்டும. அதுவும் அகிம்சை வழியி
எந்தையும் தாயும் இயைந்து குழாவி ( முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்
qyAqAuAqAuAqAu uAqAuAqAuAqAuAuA uuA uuA uuAuA uuA uAuAuAuqAAAA
៦ឃុំប្រ

FaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaroareaeae
|ப் பார்ப்போம். இன்று நேற்று அல்ல என்றுமே தவன் தமிழன். அன்று, படித்த இலங்கையர் பப்பட்ட றோயல் கல்லூரியின் மைந்தன் சேர் ளங்குமரன் வரை வரலாறு படைக்கிறார்கள். ஸ்களிலும் சரி பல்கலைக் கழகங்களிலும் சரி
血.?
நூலகம் எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்டது எதனால்.? கடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இது விடயத்தில் கூறிக்கொள்ளும் தமிழ் அரசியற் கட்சிகள் ன்ன.? பேரினவாதத்தைக் கண்டித்தால் தம்
நக்கு அக்கறை இருந்திருந்தால் செம்மணிப் திடீரென்று அலசப்பட்டு, அதே வேகத்திலே தையை, இவர்கள் அலசாமைக்குக் காரணம்
Dġjl.
உரிமைகளில் எஞ்சியிருந்த உயிர்வாழ்வதற்கான தமிழ் மக்கள் என்ன செய்யப் போகிறார்கள்.? ட்டும் நின்று விடவில்லையே! ரீட்டா கொலை, தொடர்கதையாகிவிட்டது.
ச் சமூகமும் தந்நிலையை மறந்துவிட்டதாகவே ப்பு, கடமைகளை மறந்தவர்களாக வாழ்கிறார்கள். பற்று நாடுகளிற்கு புகலிடம் தேடிச் சென்று விடு சாகக் கதை எவ்வாறு திரப்போகிறது? மூன்றாம் கும் வேளையில், நாம் என்ன செய்யப் போகிறோம்? திகளாகிய நாம் நாதியற்றவர்கள் அல்ல என்பதை ல், அறிவியல் வழியில்.
இருந்ததும் இந்நாடே ? அவர் து முடிந்ததும் இந்நாடே
பாவேந்திரனர் காணர்டீபனர் கணிதப்பிரிவு உயர்தரம் 2001
qyAuAuAqAuAqAu uuAqAu uuAqAu uuAqAuAqAuAqAuAqAuAAuAAuAAuAqAuAAuAqAuAqAuAqAq
dú 2000

Page 300
క్లస్ట్
With Best CO
fron
A COLOMBO
No. 93, 97, Pe Colomb
हैं:
الطافtfig$

స్టో
mpliments
PHARMACY
oples Park O 11
2009

Page 301
+++++++++++++++++
சிலப்ப;
தமிழ்மொழியிலுள்ள பழைய காப்பியங்க சேரமுனியாகிய இளங்கோவடிகளால் இயற்றப் காட்டப்படும் பிரமாண நூல்களுள் ஒன்று. சொற் எவ்வெவ் பொருளைச் சொல்லினும் அவ்வப் தோற்றும் வண்ணம் நன்கு புலப்படுத்தும் தெள் கி.பி. 2ம் நூற்றாண்டு என்பது பெரும்பாலோர் க 5ம் நூற்றாண்டு என்பர். வையாபுரிப்பிள்ளை கி
காவிரிப் பூம்பட்டினத்திலிருந்து பெரு கண்ணகி அவள் கணவன் கோவலன் என்பன புகார் காண்டம், மதுரைக் காண்டம், வஞ்சிக் கா காதைகளையும் உள்ளடக்கியது. உட்பிரிவுகளில் எல்லாப் பிரிவுகளையும் காதை என்னும் சொல்
முப்பது காதைகளும் முறையே -
1. கோவலன்-கண்ணகி திருமணத்தி 2. பெற்றோர்கள் அவர்களை இல்லற
(மனையறம்படுத்த காதை) நடனம் பயின்ற மாதவி மடந்தையி அந்திப் பொழுதான மாலையைச் சி புகார் நகரில் இந்திரனுக்கு விழாச் விழா முடிவில் கடலாடிய காதை
கடலாடிய கோவலனும் மாதவியும் கானல்வரிப் பாட்டு. 8. இளவேனில் வர காதலனைப் பிரிந்
(வேனிற் காதை)
9. கானாத் திறம் உரைத்த காதை, 10. நாடு காண் காதை 11. காடு காண் காதை 12. வேட்டுவன் வரிப்பாடலும் கூத்தும்
SquAAuqquAAuAAuAAuAAuAqAuAquAAuAAuAAuAAuAAuAqAuAqAu
இமிழ் !

+++++++++++++++++
திகாரம்
ள் ஐந்தினுள் ஒன்றாகிய சிலப்பதிகாரமென்பது பெற்றது. பழைய உரையாசிரியர்களால் எடுத்துக் சுவை, பொருட்சுவைகளிற் சிறந்து விளங்குவது. பொருளை நேரில் கண்டாற்போல மனதிற்கு னிய நன்னடையையுடையது. இந்நூலின் காலம் ருத்தாகும். மு. இராகவையங்கார் கி.பி. 4அல்லது .ெபி. 8ம் நூற்றாண்டுக்கும் பிற்பட்டது என்பர்.
ங்குடி வாணிகர் மரபினராகிய கற்பிற் சிறந்த வர்களுடைய சரித்திரத்தை விரித்துக் கூறுவது: ாண்டம் என்று மூன்று காண்டங்களையும் முப்பது ல் சில வரிப்பாடல் எனக் கூறப்படினும் பொதுவாக
bலாற் குறிப்பது மரபு ஆகும்.
ன்ெபோது மகளிர் வாழ்த்திய வாழ்த்துப்பாடல். த்தில் ஈடுபடுத்திய காதை
ன் அரங்கேற்றுக்காதை
றப்பு செய்த காதை
செய்த காதை
பூவிதழ் விரிந்த கடற்கரை சோலையில் பாடிய
த மாதவி வருந்திப் பாடிய காதை
AuqAuquqAuAuAuAuAuAAuAuAuAuAuAuAuAuAqAuAqAAS 00 2 فاسو

Page 302
+++++++++++++++++
13. புறஞ்சேரி இறுத்த காதை 14. ஊர் காண் காதை
15. அடைக்கலக் காதை 16. கொலைக்களக் காதை 17 ஆய்ச்சியர் குரவை 18. துன்பமாலை 19. ஊர் சூழ்வரி 20. வழக்குரைக் காதை 21. வஞ்சின மாலை
பேரளவு அகவற்பாக்களாலும் சிற்றளவு பாக்களாலும் ஆற்று வரி, ஊசல் வரி, கந்து வரி களாலும் உருவானது. தமிழ் நாட்டரசர்கள் மூ வஞ்சியென்னும் மூன்றின் பெருமைகளையும் வி மாந்தருடைய ஒழுக்கம் முதலியவற்றை இக் கால கருவியாகவுள்ளது. அரசர் நீதியிற் சிறிது பிழை கொல்லுமென்பதும், கற்புடை மகளிரை மக்க இயல்பென்பதும் இருவினையும் செய்த முறை நுகர்விக்குமென்பதுமாகிய இம் மூன்றினையும் வடிகளால் செய்யப்பட்டது. இம்மூன்று உறுதிப் கொண்டு விளக்குவதனால் சிலப்பதிகாரம் எனப் வைத்தே காப்பியக் காதை வளர்கின்றது. புகா கோவலனுக்கும் சிறப்பாக திருமணம் நடைெ இன்பத்தில் திளைத்தனர். இந் நிலையில் கோ கணிகை மாதவியின் மீது மையல் கொண்டான் தொலைத்தான். இந் நிலையில் புகாரில் ஆண்டு முடிவில் அந் நகரத்தார் தம் தம் பரிவாரங்களு சென்ற கோவலன் மாதவியின் யாழை வாங்கி அப்பாடல்களால் கோவலன் பிற மகளிர்பால் வி கையிலுள்ள யாழை வாங்கி தானும் வேறு குறிப் பாடினாள்' மாதவி தன்னிலை மயங்கினள் எ வெறுப்புற்று பிரிந்தான். தோழி மூலம் மாதவி அ நேரத்தில் தான் கண்ட தீய கனவினை தேவந் தெரிவிக்க சோமகுண்டம், சூரியகுண்டம் என்ற தொழுதால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் காதலே அதை "பீடன்று" என்று மறுக்கிறாள் கண்ணக்
مطلمطلمطالبطلمطالمطالبطلمطالبطالمطالبطلمطالبطالمطالبطلمطالبطل
Stfiğ g"

FFFFFFFFFFFFFFFFF
22. அழற்படுகாதை 23. கட்டுரைக் காதை 24. குன்றக் குரவை 25. காட்சிக்காதை 26. கால் கோட்காதை 27. நீர்ப்படைக் காதை 28. நடுகற்காதை 29. வாழ்த்துக்காதை 30. வரந்தருங்காதை
கலிப்பா வெண்பா போன்ற ஏனைய இயற் போன்ற இசைப் பாக்களாலும் உரைப் பாட்டுக் வருடைய இராசதானிகளாகிய புகார், மதுரை, ளக்குவது. பண்டைக் காலத்திலிருந்த பல வகை த்தார் எளிதில் தெரிந்து கொள்ளுதற்கு சிறந்த ப்பினும் அவரை அறக் கடவுள் கூற்றாகி நின்று களேயன்றித் தேவரும் முனிவரும் துதித்தல் றயே செய்தோனை நாடி வந்து தம் பயனை முக்கிய பொருளாகக் கொண்டு இளங்கோ பொருள்களையும் சிலம்பு என்னும் சூழ்வினை ப்பெயர் பெறலாயிற்று. கண்ணகியை மையமாக ர் நகரில் மாநாய்கன் மகள் கண்ண கிக்கும் பற்றது. இருவரும் சில ஆண்டுகள் இல்லற வலன் ஆடல் பாடல் அழகிற் சிறந்த நாடகக் ண், அதனால் பெரும் செல்வம் அனைத்தையும் தோறும் நிகழும் இந்திர விழா வந்தது. அதன் டன் கடலாடுவதற்கு சென்றார்கள். கடலாடச் பல வகைப்பட்ட வரிப்பாடல்களைப் பாடினான். ருப்புடையன் "என்றெண்ணிப் புலந்து அவன் புடையாள் போலவே அகச்சுவைப் பாடல்களைப் னத் தவறாக கருதிய கோவலன் அவள் மீது னுப்பிய ஒலையையும் வாங்க மறுத்தான். அதே தி என்னும் பார்ப்பனத் தோழியிடம் கண்ணகி பொய்கைகளில் நீராடி காமகோட்டம் சென்று னாடு மகிழ்ச்சியாக வாழலாம் என்று தோழிகூற கி. இதே நேரத்தில் வீடுதிரும்பிய கோவலன்
طالمطالبطلمطلمطالمطالمطالبطلمطالبطلمعالمطالبطالمعالمطالبطالمطل |200 ظut

Page 303
အူj>☎j>☎ရွံ-အူj>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎j>☎
பொய்யை மெய்யாக காட்டும் பரத்தையோடு அனைத்தும் தொலைத்தேனே என தன் ஒ கொடுக்கப் பொருளின்றி வருந்துகின்றான் கொள்ளுங்கள் எனக் கொடுத்தாள். அச்சிலம் கருதிய கோவலன் ஒருவரும் அறியாதபடி
புறப்பட்டான். எதிர்பாராதவிதமாக சமணத்து அவர்கள் உறையூரை அடைந்தனர். (புகார்கா
மூவரும் மதுரையை அடைந்தனர். கவுந் பெண் மாதரிடம் அடைக்கலமாக தந்தார். சி பிரிந்தான். பாண்டிமாதேவியின் சிலம்பைத் திரு பொற்கொல்லன் எதிர்ப்பட்டான். அவன் சூழ்ச் மன்னனின் ஆணையால் கொலை செய்யப்ட உற்பாதங்கள் பல உண்டாயின. செய்தியறி செல்வனைக் கள்வன் அல்லன் எனப் பேச வை தவறுணர்ந்த பாண்டியன் உயிர் நீத்தான். சினந்தணியாத கண்ணகி தன் ஆற்றலால் மது ஊழ்வினையின் விளைவு என விளக்கி 14 ந உருவிற் காண்பாய் எனக் கூறிச் சென்றது. ை மலையேறி வேங்கை மரத்து நிழலினின்று பதின தெய்வ வடிவத்தோடு வந்த கோவலனைக் கன
வஞ்சிக் காண்டம்:
இதைக் கண்ட வேடர்கள் வியப்புற்றுமண செங்குட்டுவனிடம் தெரிவித்தனர். உடனிருந்த பாண்டியன் ஆகியோர் வரலாறுகளை வி செங்குட்டுவன் தன் மனைவியின் கருத்துப்ப சமைக்க கருதினான். படையுடன் வட நாடு சிறைப்பிடித்து அவர் தலைமீது படிமம் சமைத்த வந்தான். விதிப்படி பத்தினிக் கடவுள் படிமட் கோவலன் கொலையுண்ட செய்தியை மாடலன ஆகியோர் மாதரி மகள் ஐயையுடன் சேரநாடன் அழுது ஏங்கிச் செங்குட்டுவனுக்கு தெரிவித் தோன்றி செங்குட்டுவனை வாழ்த்தினாள். கற்
qAuAqAuAAuAAAAuAAuAAuAuA uuA uuAAuAuAAuAAuAAuAquS
διήίρ

ஆடி, குலத்தார் சேர்த்து வைத்த அரும் பொருள் ழுக்கக் குறைவிற்கு நாணினான். மாதவிக்கு
என நினைத்த கண்ணகி இச் சிலம்பினைக் பை முதலாகக் கொண்டு இழந்த பொருளை ஈட்ட கடையாமத்தில் கண்ணகியுடன் மதுரைக்குப் றவியாகிய கவுந்தியடிகள் வழித்துணையாக வர ண்டம்)
தியடிகள் கோவலன் கண்ணகியை இடைக்குலப் லம்பு விற்று வருவேன் எனக் கூறிக் கோவலன் நடி, வாய்ப்பினை எதிர்நோக்கியிருந்த அரசவைப் Fசியால் கள்வனாக்கப்பட்ட கோவலன் பாண்டிய |ட்டான். கண்ணகியிருந்த இடைச்சேரியில் தீய ந்து துடித்துப் புலம்பினாள் கண்ணகி. கதிர்ச் த்தாள். சிலம்பெறிந்து அரசவையில்மெய்பித்தாள். பாண்டி மகாதேவியும் உடனுயிர் துறந்தாள். |ரையை எரித்தாள். மதுராபதித் தெய்வம் தோன்றி ாட்களின் பின்னர் நீ நின் கணவனை தெய்வ வயைக் கரைவழியே மேற்திசை நோக்கிச் சென்று ான்காவது தினத்தின் பகல் சென்ற பின்பு அங்கே iண்டு தானும் வானவூர்தி ஏறினாள்.
ல வளங் காண மனைவியுடன் வந்திருந்த சேரன் 5 தமிழரசர்கள் சாத்தனார் கோவலன், கண்ணகி, ரித்துக் கூறினர். இதைக் கேட்டு வருந்திய டி பத்தினித் தெய்வமான கண்ணகிக்குப் படிமம் சென்று தமிழரசரை இகழ்ந்த கனகவிசயரைச் ற்குரிய இமயமலைக் கல்லினை ஏற்றிக்கொண்டு சமைத்துப் பத்தினிக் கோட்டம் எழுப்பினான். ால் அறிந்த தேவந்தி செவிலித்தாய், அடித்தோழி டந்து கண்ணகிக்கும் தங்கட்கும் உள்ள உறவை தனர். கண்ணகி நல்லாள் மின்னற்கொடி போல் புக் கடவுளை வலம் வந்து வணங்கினான் சேரன்.
طالمطلمطالمطلمطالبطالمطالبطلمطالبطالمطالبطال طالمطالبطالمطالبطالمط 00 2 فاسو

Page 304
areer-rear-rear-rear-eared
சிறை நீங்கிய கனக விசயரும், குடகர் கொங்க வேந்தனும் தங்கள் நாட்டிலும் பத்தினித் தெய்வ தெய்வம் தேவந்தி மீது ஆவேசித்து இளங்கே துறவு வரலாறு கூறிய பத்தினியின் கற்பு வரலா இளங்கோ தம் காப்பியத்தை கேட்பவர்கள் தெ வாழ வாழ்த்துகின்றார்.
சிலப்பதிகாரம் பெண்ணுக்குப் பெருமை த காவியத்தின் தலைவி. அறநெறிக் கருத்துக் போக்கில் இரண்டறக் கலந்து சொல்லோவியமா சிறப்பு ஆகும். சங்க இலக்கியங்கள் பெரும்பா தருவன. அவற்றில் தனி மனித உணர்ச்சி வாழ்க்கையை முழுமையாக பார்த்து, உயர்ந்த 2 வழிநடத்தும் முயற்சியை முதன்முதலில் சிலப்பத் முதலானோரை தலைவராகக் கொள்ளாமல் ெ குடிமக்கட் காப்பியம் என்பர், தெ.பொ. மீனாட்சி
சிலப்பதிகாரத்தை தமிழ்க் கலைக் களஞ் காதையும் இதற்கு அடியார்க்கு நல்லார் எழு சிறப்புக்களை அறிய உதவும். இசையாசிரிய குழலாசிரியன் ஆகியோரின் இலக்கணங்கள் ( காலத்தில் பேரியாழ், மகரயாழ், சகோடயாழ், செங் 21, 19, 14, 7 என்னும் அளவில் நரம்புகளை உை அரங்கேற்றுக் காதையில் ஆறாம் அடிக் காதையி
இவ்வாறு எண்ணற்ற இசை நாடகச் ( குன்றாமல் விளங்குகிறது சிலப்பதிகாரம். முடி சிலப்பதிகாரம் தலைமை சான்றதும் தனிச்சிற நாடகம் என்னும் மூன்றும் மொழிவதால் முத்த திறம்பட புனைவதாலும், உரையாடற் பகுதிக காப்பியம், முடி மக்களைத் தவிர்த்து வணிகர் காப்பிய நாயகர்களாக்கியிருப்பதால் குடிமக்கள் போற்றும் நெறிக்கு மாறாக துறவி இல்லறத் காப்பியம் என்னும் தனிச் சிறப்புடையது.
uAquAuAuAuAuAuAuAuAuAuAuAqAuAuAuAuAuAuAuAuAuAqAuAuAqAuAuAuA
الاقلا فوقtة

P++++++++++++++++
நம், மானாவ வேந்தரும், இலங்கைக் கயபாகு ந்தை பரவ விரும்பி வரம் பெற்றனர். பத்தினித் ாவின் இளமைத் துறவை பாராட்டியது. தன் ற்றைத் தாம் கூறும் போது பெற்றதாக கூறும் பவம் தெளிந்து தெளிந்தோர் பேணி தீதின்றி
5ரும் காப்பியம் ஆகும். குடும்பத்தலைவி இக் களையும் கலைச் செய்திகளையும் கதைப் க கூறியிருப்பது எக் காவியத்திலும் இல்லாத ாலும் காதலுக்கும் வீரத்திற்குமே முதன்மை கள் பொதுமை நிலையிலே பாடப்பட்டன. உண்மைகளைக் காட்டி, மனித சமுதாயத்தை திகாரத்தில் தான் காண முடிகின்றது. அரசர் பாது மக்களையே தலைவராகக் கொள்ளும் சுந்தரனார்.
சியம் எனப் போற்றுவர். இதன் அரங்கேற்றுக் தியுள்ள உரையும் தமிழிசையின் பல்வேறு ன், தண்ணுமையாசிரியன், யாழாசிரியன், இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன. உரையாசிரியர் கோட்டு யாழ் என்பவை வழங்கியுள்ளன. இவை டயன. குழலைச் செய்யும் முறை பற்றி சிலம்பு,
ல் காணலாம்.
செய்திகளை இணைத்து இலக்கியத் தரம் வாக கூறுமிடத்து தமிழ்க் காப்பிய உலகில் ப்பு உடையதும் ஆகும். இது இயல், இசை, மிழ்க் காப்பியம். காலம், இடம், காட்சிகளை ரில் தனித் திறன் காட்டுவதாலும் நாடகக் குலத்திலே பிறந்த கண்ணகி, கோவலனை T காப்பியம், இல்லறத்தோர் துறவறத்தோரை 5தோரை போற்றித் தொழுவதால் புரட்சிக்
எஸ். குமணனர் - ஆணர்டு 110
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہط to 200

Page 305
arear-rearraraparraraparapa
“இதயங்கள் இடம்மாறுவதல்ல காதல்
இதயங்கள் தடுமாறுவதுதான் காதல் இறுகும் இதயத்தில் இருந்து குருதி இறுதிவரை வெளியேற விரும்பாததுத
ஏதோ சினிமா வசனம் என்று நினைத்து கவிதைகளுள் எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு வித்திட்டதோ தெரியவில்லை.
அவளை நான் பார்த்ததே பெளதீகவிய என்னுள் ஒரு ஈர்ப்பு. அன்றுவரை காதலிப்ே என்று யாரோ கூறியதை நம்பாதநான் அன்
என் காதல் கண்டவுடன் ஏற்பட்ட காத ஆழம் கூடிக்கொண்டே சென்றது. இதற்கு காரணம். அவளுடன் நான் பழகிய நாட்கள் த நான் சகஜமாகப் பழகுவேன். அவளும் அப்படி: ஆனால் அவளுடன் கதைக்கும் போது ந உள்ளக்கிடக்கையை அவளிடம் கூற முடியவி மீண்டும் உள்ளே சென்றுவிடும்.
ஒரு நாள் என் மனதைத் திடப்படுத்தி ஆம் கதைத்து விட்டேன். ஆனால் காதலைப் L பின் நண்பர்களின் நையாண்டியும் ஊக்கமும் 6 அறிவுரையோ ஆசியுரையோ எனக்குத் தெரிய நான் அவளுக்கு முதன் முதலில் கடிதம் ஒ6
அன்று வகுப்பு ஆரம்பமாக அரைம6 சென்றுவிட்டேன். என் கையில் அவளுக்கா
المطالمطالبطالمطالبطالمطالمطالبطالمطالبطالمطالبطلمطلبطلمطالمطل
Stég !

appeararaparraraparaparaparrar
வெளியேறும் போதும் ான் காதல்.”
விடாதீர்கள். இது என் நண்பன் செந்தூரனின் கவிதை. இக்கவிதைதான் என் காதலுக்கு
ல் வகுப்பில் தான். பார்த்தவுடன் அவள் மேல் பாருக்கு பசி எடுக்காதாம். தூக்கம் வராதாம் றிரவு அதை அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்தேன்.
ல்தான் ஆனால் நாட் செல்லச் செல்ல அதன் என் நண்பர்களின் கேலிப் பேச்சுக்களும் ஒரு ான் என் பசுமையான நினைவுகள். அவளுடன் த்தான். பல விடயங்களைப் பற்றி விவாதிப்போம். ான் எவ்வளவோ முயன்றும் என்னால் என் வில்லை. வார்த்தைகள் தொண்டைவரை வந்து
க் கொண்டு அவளிடம் கதைக்க முற்பட்டேன். ற்றியல்ல வேறு எதையோபற்றி. இச்சம்பவத்தின் ான்னை ஒருபாடாய்ப் படுத்தியது. நண்பர்களின் வில்லை, அவ்வாறொரு உரையின் உதவியுடன் ன்று எழுதினேன்.
எனி நேரத்திற்கு முன்பே நான் வகுப்புக்குச் ய் வடித்தெடுக்கப்பட்ட கடிதம். கூடவே பல
SuuAuAAuAuAqAuAuAuAAAAuAAAAAAAAA 00 2 قائر

Page 306
arraraparraraparraraparrara,
கடைகள் ஏறி இறங்கி அவளுக்காய் நான் செல்லச் செல்ல என்னுடலில் நடுக்கமும் கூடி அதோ வந்துவிட்டாள். மனம் பக்பக் என அடி முழுத் தைரியத்தையும் வரவழைத்துக் கொ கொடுத்துவிட்டேன். “இப்ப பார்க்க வேண்டா கூறிவிட்டு வேகமாகத் திரும்பி விட்டேன். அர் செல்லவில்லை.
அடுத்த வகுப்பிற்குத் தாமதமாகவே செ பயம். சினிமாவில் காதல் கடிதம் கொடுத்தவனு ஒரு எண்ணம். வகுப்பில் சென்று அமர்ந்தபின் துளிகூட பதட்டமோ இல்லை. சாதாரணமாக குறிப்பின் மூலம் அவள் என்னத்தை எனக்கு புரியவில்லை.
வகுப்பு முடிந்து நான் வெளியே வரும் கொஞ்சம் கதைக்க வேணும்” என்றவள் தொடர் அந்த இடியைத் தாங்கக் கூடிய நிலையில் ந பரிசையும் கடிதத்தையும் திருப்பித்தந்துவிட்டுச்
அன்றிரவு படுக்கையில் நான் எவ்வளவு வரம்புகளை உடைத்துக் கொண்டு கண்ணிர் 6 சிறகடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன. எனக்குத் வகையில் விருப்பம் இருக்கிறது. அதை ஏன் எனக்கு இன்றுவரை புரியவில்லை. அக் கண ஒன்றின் சிலவரிகள் ஞாபகத்தில்.
"நம்மிடையே இருந்தது நட்பு மட்டும் த உன்னால் மட்டும் எப்படி இவ்வளவு ( பொய் சொல்ல முடிகிறது பெண்ணே.
சில நாள் வேதனை என்னை ஆட்ெ ஆயிரம் அறிவுரைகள் கூறி எம்மை இவ்வித்தக என்ற ஆதங்கத்தை உடைய பெற்றோரின் ச வரவேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன்
qAqAAAuAuAuAuA uAuAAuAAuAAuAAuqqS
انقلاوونtf$

rearrararaparrear-rear
வாங்கிய அழகான ஒரு பொம்மை. நேரம் க்கொண்டே வந்தது. அவள் வரும் நேரமது த்துக் கொண்டது. அருகில் வந்தவுடன் என் "ண்டு கடிதத்தையும், பரிசையும் ஒருவாறு ம் வகுப்பு முடிந்தவுடன் பாருங்கோ” என்று தப்பரபரப்பில் அன்றைய வகுப்பிற்குக் கூடச்
:ன்றேன். ஏனெனில் மனதில் ஏதோ ஒருவித க்கு நடப்பவை எல்லாம் எனக்கும் நடப்பதாக அவளைப் பார்த்தேன். அவளிடம் மாறுதலோ, 5 இருப்பது போலத்தான் இருந்தாள். இக் உணர்த்த விரும்புகிறாள் என்று எனக்குப்
போது “கொஞ்சம் நில்லுங்கோ உங்களோட நது "நாங்கள் நண்பர்களாகவே இருப்போமே!” ான் இல்லை என்று கூறி, நான் கொடுத்த
சென்றுவிட்டாள்.
தடுக்க முயற்சித்தும் முடியாமல் கண்ணின் வழிந்து கொண்டிருந்தது. என் நினைவுகளோ தெரியும் அவளுக்கும் என்மேல் ஏதோ ஒரு அவள் வெளிப்படுத்த தயங்கினாள் என்று த்தில்கூட எனக்கு எங்கோ படித்த கவிதை
ான்
அழகாக
காண்டாலும் நாம் பிறந்தது முதல் எமக்கு 3த்தில் உயர்ந்த ஒரு மனிதனாக்க வேண்டும் கனவை நனவாக்க நான் படித்து முன்னுக்கு
uAAAuAuAuAuAAAAAAAAAAS Iúi 20ll,
பிடி

Page 307
于宁宁
இச்சம்பவத்தின் பிறகு நான் அதிகமாக அ காணும்போதெல்லாம் என் மனதினுள் ஏதோ என்னால் உணர முடிந்தது.
இப்போது உயர்ந்த ஒரு நிலையில் நாணி உணர்ந்து படித்த படிப்புத்தான். இன்றும் எ6 பருவக் காதல்’ என்றொரு அத்தியாயம் இரு உழன்று கொண்டிருப்பதில்லை.
நான் எனது மாணவப் பருவத்தின் மூல
GIG 99 கல்வி என்றும் நிலையானது
பள்ளிப்பருவக் காதல் என்பது நிழல் பிடித்துவிட முடியாதது.
qqAuAAuAAu uAAuAuAAAAAAAAAA
Stég ý

Para Parapararea Pararea erarearsarear-ar
வளுடன் கதைப்பதில்லை. ஆனால் அவளைக் ஒன்று எட்டிப்பார்த்துவிட்டு அடங்குவதை
நப்பதற்கு காரணம் இந்தக் காதலல்ல. நான் ர் மனதில் ஒரு மூலையில் “என் பள்ளிப் ந்தாலும் நான் சதா அதையே நினைத்து
ம் உணர்ந்தது இதுதான்
போன்றது. எவ்வளவு முயன்றும் நிஜத்தை
எஸ்.கீர்த்தனர் கணிதப்பிரிவு உயர்தரம் 2001
طلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلہ طلیطلہ طلیطلہ ط{ Iúi 20ll)

Page 308
+++++++++++++++++
O
காக்கிருந்தே
ஒரு பாழடைந்த மண்டபம், அது சுற்றி சூரியன் அஸ்தமனமாகிறது. அங்கு அந்த ே அஸ்தமனமாக்கி கொண்டிருக்கின்றனர். போ அவர்கள் நரகத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்கின் சொர்க்கமாக உள்ளது. ஒவ்வொருவரு பொருட்களுடனும் தம்நிலை மறந்து கட்டாந்: நன்னடத்தை மிக்க கெளரவம் மிக்க ரவீந்தரி
சற்று நேரத்தின் பின் போதை சற்று நண்பர்களைப் பார்த்தான். அவர்கள் வழை அவனுக்குத் தந்தையின் ஞாபகம் வந்ததும் வீட்டை நோக்கி நடந்து செல்கிறான். நேரம் ே அணைக்கப்பட்டுவிட்டது. ஆனால் ரவீந்தர் விழிப்பொடு காத்திருந்தார். ராகவன் தன் வீட் தன் அறைக்குள் சென்று கட்டிலில் உறங்கில்
ரவீந்தர் எழுந்துமூக்குக் கண்ணாடியை மகனைக் காணாத ஏக்கத்தோடு ராகவனின் சப்பாத்தைக் கூடக் கழற்றாமல் உறங்குவ கழற்றிவிட்டு அவனது தலைக்குத் தலையை அவரும் உறங்க சென்றார்.
காலையில் ரவீந்தர் சேவல் கூவியது தயாரித்து விட்டு ராகவனின் அறைக்கு சென் இருந்தான். ரவீந்தர் அவனருகே சென்று "ராக அவன் எழுந்தவுடன் தேநீரை அருந்திவிட்டு இப்போது உயர்வகுப்பில் வணிகதுறையி அவனுக்கு உயர்தர பரீட்சை, ராகவனின் தா நோயால் இறந்துவிட்டார். ரவீந்தர் மனை
ququAuAAuAAuAuAuAAAAAAAAAqA
Stég
 

SziLiLiLiLzLzLu LLey iLiLzLzLiLuLLzLzLiLLiLiLuLLiu z
O
శశిక్స్టి s O தம்
வர மரம், செடி, கொடியால சூழப்பட்டுள்ளது. நரத்தில் ஐந்து நண்பர்கள் தம் வாழ்வையும் தை எனும் கொடிய காலனின் கையில் சிக்கிய றனர். ஆனால் அவர்களுக்கோ அந்த நரகமே நம் கையில் சிகரெட்டும் வேறு போதை
தரையில் விழுந்து கிடக்கின்றனர். இவர்களுள் ன் மகன் ராகவனும் கூட்டுச் சேர்ந்துள்ளான்.
தெளிந்த நிலையில் எழுந்த ராகவன் தன் மயாக அங்குதான் இராப்பொழுதை கழிப்பர். பயத்துடன் ஒருவாறு தட்டுத் தடுமாறி எழுந்து சென்றுவிட்டதால் எல்லா வீடுகளிலும் விளக்கு மட்டும் தன் அறையில் மகன் வரும்வரை டினுள்ளேயே கள்வன் போல் பதுங்கி சென்று விட்டான்.
அணிந்து வாசல்வரை சென்று எட்டிப்பார்த்தார். அறைக்குள் நுழைந்தார். அங்கு ராகவன் தைக் கண்டு பெருமூச்சு விட்டு சப்பாத்தைக் ண ஒன்றையும் வைத்து உச்சியை தடவிவிட்டு
டன் எழுந்து தனக்கும் மகனுக்குமாக தேநீர் *றார். அங்கு ராகவன் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் 5வா, ராகவா" என இருதரம் தட்டி எழுப்பினார். கல்லூரிக்கு செல்ல ஆயத்த மானான். அவன் லி கல்வி கற்கிறான். 1999ம் ஆண்டிலேயே யார் அவன் சிறுவனாய் இருந்த போதே புற்று னவி இறந்த பின் ராகவனுக்கு தாயாகவும்
محصے
yuAuA uuAuAuAqAuAuqAuqquAeAuAqAuAqAuAqAuAAuAAuAAuAqAuAqq 00 2 طائر
(l

Page 309
+++++++++++++++++
தந்தையாகவும் இருந்து அவனுக்கு தாயில் வளர்த்து வந்தார். ராகவனோ தந்தையின் வந்தான்.
ராகவன் கல்லூரிக்கு சென்றதும் முதலி ரவியும், அஸாமும் அவனை சந்தித்தனர். ர வழமைபோல நம்மட கோட்டையிலேயே தூ "ஆமாண்டா, அது சரி நீ எப்ப எந்திரிச்சு போ கேட்டனர். ராகவனும் தான் எவ்வாறு வீடுபோய்
ராகவன் இந்த போதைக்கு அடிமையா திடீரென்று அவர்களிடம் "டேய் நாம செய் விட்டிடுவமா” என்று கேட்டான். உடனும் ஆ முடிவையும் எடுக்காதே இன்னைக்கு புதிசா ஒ உலகத்துக்கு போகலாம்” என்று கூற ராகவனு நான் வந்துடுவேன் நீங்களும் வந்துடுங்கடா” எ ராகவனுக்கோ எப்படா ஐந்து மணி வரும் என் செலுத்த முடியவில்லை.
அன்றும் மாலையில் அவர்கள் போதை கொண்டு இருந்தனர். ராகவன் முதலில் சற்று அடிமையாகிவிட்டான். அன்று இரவும் ராகவ6 விட்டான்.
காலங்கள் உருண்டோடின. ராகவனின் பரீட்சை வினாத்தாளை பார்த்தவுடன் தலை சுற தெரியாது. பரீட்சை முடியும் வரையும் ஒருவாறு மீண்டும் கொடுத்து விட்டு வந்து விடுவான். இ முடிவுகளிற்காக அவன் காத்திருந்த காலத்தில் முடியாத நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டான்.
பரீட்சை முடிவுகளும் வந்தது. ராகவ6 னுடைய இப்பேறு ரவீந்தரை பேரிடி போல் தா தனது வியாபாரத்தை தன் மகன் தொடர்ந்து ஆனால் ராகவனோ அதற்கு சிறிதும் பொ இவ்வாறு மனமுடைந்து கவலையுடன் இருக் ராகவனைப்பற்றியும் அவனது நண்பர்களை
Stég !

yAeyieyyyyeAu eyiLiu eu ieyieyAeyqeyAeyqeu Aykueu ie
லா குறை தெரியாத வண்ணம் செல்லமாக இம் மனப்பாண பை தவறாக பயன்படுத்தி
நாள் இரவு அவனுடன் போதையில் இருந்த ாகவன் அவர்களிடன் "டேய் மச்சி நேற்றும் ங்கிட்டிங்களா” என்று கேட்டான். அவர்களும் னே? நாங்க யாருமே கவனிக்கலியே” என்று சேர்ந்தான் என்பதை அவர்களுக்கு கூறினான்.
கி ஒரு சில தினங்களே இருக்கும். ராகவன் |றது எனக்கு சரின்னு படல, பேசாம இதை ஸாம் "அடேய் ராகவ் அவசரப்பட்டு எந்த ரு சரக்கு வருது அது மூலமா நாம புதிசா ஒரு றும் "அப்ப இன்னிக்கு ஐந்து மணிக்கெல்லாம் ான்று கூறிவிட்டு தன் வகுப்பறைக்கு சென்றான். று ஒரே ஏக்கம், வகுப்பில் பாடத்தில் கவனமே
எனும் கொடிய அரக்கனுக்கு அடிமையாகிக் தயங்கினான் சற்று நேரத்தின் பின் அவனும் ள் ஒருவாறு எழுந்து வீட்டிற்கு சென்று உறங்கி
பரீட்சைக்குரியநாளும் வந்தது. ராகவனிற்கோ ]றியது. ஒரு கேள்விக்கு கூட அவனுக்கு விடை அமைதியாக இருந்துவிட்டுவினாத்தாளையே ப்படியே பரீட்சையும் முடிந்துவிட்டது. பரீட்சை b அதிகமாக போதை உட்கொண்டு திருத்தவே
* பரீட்சையில் சித்தியடையவில்லை. ராகவ க்கி மிகுந்த கவலைக்குள்ளாக்கியது. ரவீந்தர் நடத்துவான் என்ற நம்பிக்கையில் இருந்தார். நத்தமானவனாக தோன்றவில்லை. ரவீந்தர் கும் போது அவரது ஊர்க்காரர் ஒருவர் வந்து பற்றியும் கூறினாா. ஆனால் ரவீந்தரோ "என்
uqqu uuAqu uqquAAuAAuAAu uuAquAqAuAuAqAuAqAuAqAuqAuAqAuAquAAuAqAuAqAS dú 2000

Page 310
司
மகனைப் பற்றி எனக்கு தெரியுண்டா. நீ என் தங்கமடா" என்றெல்லாம் வாய்க்கு வந்தபடி த
பின்பு யோசித்தார் "அவன் கூறியது உ6 அவனுடன் சென்றுதான் பார்ப்போமே என்று அ தன் அன்பு மகன் போதையின் உச்சியில் இ கொதித்தது. இதுவரை தான் ராகவனை கண் நடக்கிறது என்பதை உணர்ந்த ரவீந்தர் உ1 ராகவன் மயங்கி விழும் வரை அடித்தார்.
ரவீந்தரோ தன் செல்லமகன் மயங்கி வீ உடனேயே ஒரு வைத்தியரை அழைத்து மருத் திருத்துவது கடினம்" என்று கூறிவிட்டு சென் யாலும் நோயுற்று படுக்கையில் கிடந்தார். சிற அடைந்ததும் காலன் வந்து அவரது உயிரை
ஏற்கனவே சற்று புத்திபேதலித்துபோயி
சித்த சுவாதீனம் உற்று தான் யார் என்றே தொ சொல்ல முடியாத நடைபிணமாகி விட்டான்.
பார்த்தீர்களா போதை ஒரு குடும்பத்தில்
ராகவனைப் போல் நீங்களும் ஆக வே இளைஞர் கையில் உண்டு.
“போதையை ஒழிப்போம் புதியதோர் உ
مطلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طلیطلہ طل>
Stég ý'

rearrararaparraraparrarare
னடா அவனைப் பற்றி கூற இருக்கு. அவன் ட்ெடினார்.
ன்மையாக இருக்குமோ” என்று எண்ணிவிட்டு ம்மண்டபத்திற்கு இருவரும் சென்றனர். அங்கே }ருப்பதை கண்டதும் ரவீந்தருக்கு இரத்தம் டித்து வளர்க்காததாலேயே இப்படி எல்லாம் னே ராகவனை வீட்டிற்கு இழுத்து சென்று
ழ்ந்ததை கண்டதும் பதைபதைத்து போனார். துவம் செய்தார். வைத்தியரோ "இனி இவனை றவுடன் ரவீந்தர் கவலையாலும் யோசனை நிது நாட்களின் பின் நோய் உச்சக்கட்டத்தை குடித்து விட்டான்.
ருந்தராகவனும் இந்நிகழ்வால் முழுவதுமாக ரியாதளவுக்கு ஒரு பைத்தியக்காரன் என்றும்
ல் எப்படி விளையாடியுள்ளதென்று !
பண்டுமா? நாட்டின் எதிர்காலம் எம் போன்ற
6)35 bu60)L(3UTib."
கே. சாரங்கனர் கணிதப் பிரிவு உயர்தரம் 2002
طالمطالمطالبطلمطالبطالمطالبطلمطالبطلمطالبطل طالمطالبطلمطلمط jú 2000
下

Page 311
preparapparapparapparapers
இலங்கையில்
இக்காலத்தில் பல நாடுகளிலே தமிழ் வழங் பர்மா, மலாயா, தென்னாபிரிக்கா முதலிய இடங்: வருகின்றனர். தற்போது பல வெளிநாடுகளில் த இந்நாடுகளிலே தென்னிந்தியா பண்டுதொட்டு த இலங்கை மாத்திரமே மிகப் பழைய காலம் :ெ இருக்கிறது. வடமொழியிலுள்ள இதிகாசங்கள புராணங்கள் பலவும், இரு நாடுகளையும் பல நூல்களிலும் இலங்கையினைப் பற்றிய செய்திக கூறுகின்றன.
கடல் கொண்ட பழந்தமிழ்க் கண்டமாகிய கு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஈழம் விளங்கியது. சேரசே மிகப்பெரிய தமிழகமாக விளங்கியது. கடல்கே பின்னரும் இலங்கை தென்னிந்தியத் தமிழ் நாடுகள் தமிழ்ச் சங்கங்களை நிறுவியுள்ளது; தமிழரசும் ெ
தமிழர்களேயன்றி சில சிங்கள மன்னரும் த. சிங்கள மன்னரவையிலே தமிழ்ப் புலவர்களும் தமிழினை நன்கு கற்று சிறப்பெய்தினர்; த மொழிபெயர்த்துமுளர். புத்த பள்ளிகளில் பழங்க கற்பிக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது. தமிழ்ப் புலவர்களு புத்த குருமார்கள் இன்றும் பலர் உளர். உதாரணL பல வருடங்களாக அங்கு இருந்துள்ளார். இ பெற்றவராயிருந்தார். இவர் அண்மையில் அசம்பா பிக்கு ஒருவர் மணிமேகலையை சிங்களத்தில் ெ விளங்கிய கண்ணகிக்குத் தமிழ் நாட்டிலே கே "கயவாகு" வேந்தனும் இலங்கையிலே கண்ணக வழிபட்டான் என்று சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.
கண்டியிலே ஆடி மாதத்தில் நடத்தப்படும் ( உரியதாய் இருந்தது. கண்டியிலுள்ள தலதா மாளி அளிக்கின்றது. இன்னும் இலங்கை, தேவாரம் தலங்களினாலும் திருப்புகழ் பெற்ற கதிர்கா பெருமானுடைய காலத்துக்கு முன்னர் இலங்கைய தாய்மொழி தமிழாகவே இருந்தது. இந்த நாகர்க
qAeALAeiALAeqALAeSASAeAeSeALeALSeALSLAAAAAAAAqAAAAAAAqAAAAAAAAqS தமிழ் நீ"

LLLzLiiyLiiyLyLiLYquiyyyy yq i u uqiyu i iyL yq iyyyyyy இண்பத் தமிழ் கி வருகிறது. தென்னிந்தியாவிலும், இலங்கை, ளிலும் பெருமளவான தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்து மிழ் மக்கள் சென்று குடியேறி வருகின்றனர். மிழகமாக விளங்குகிறது. ஏனைய நாடுகளுள் நாடக்கம் தமிழகத்துடன் தொடர்புடையதாக கிய இராமாயணம், மகாபாரதம் என்பனவும், துறைகளிலே இணைத்துள்ளன பழந்தமிழர் ள் பலவுள. அவை இலங்கையை ஈழம் எனவும்
மரிக் கண்டத்தின் ஒரு பகுதியாகப் பல்லாயிரம் ாழ பாண்டிய நாடுகளுடன் ஈழ நாடுஞ் சேர்ந்து ாளினால் இந்தியாவில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட i போலத் தமிழினை வளம்படுத்தி வந்துள்ளது; பற்றிருந்தது.
மிழினை அரசியல் மொழியாகவும் கொண்டுளர். வீற்றிருந்தனர். சிங்களப் புலவர்களிற் பலர் மிழ் நூல்கள் சிலவற்றை சிங்களத்தில் காலந் தொடக்கம் தமிழ் மொழி ஒரு பாடமாக ம் அங்கு உறைந்துளர். தமிழிற் புலமை படைத்த Dாக நாகவிகாரையில் ஒரு வயோதிபபுத்தபிக்கு இவர் தமிழ் மொழியில் மிகுந்த சிறப்புப் விதம் காரணமாக மரணமடைந்து விட்டார். புத்த மாழி பெயர்த்துளர். தென்றமிழ்ப் பாவையாக ாயில் எடுத்த காலத்தின் கடல் சூழிலங்கைக் க்கு கோயில் எடுத்து பத்தினித் தெய்வத்தை
பரகரா’ எனும் விழா முதலினில் கண்ணகிக்கே கைக்குள்ளே கண்ணகி கோயில் இன்றும் காட்சி பெற்ற திருகோணமலை, மாதோட்டம் எனும் மத்தினாலும் சிறந்து விளங்குகிறது. புத்த லும் தென்னிந்தியாவிலும் வாழ்ந்த நாகர்களின் i பழந்தமிழரே என்பாரும் உளர்.
a 2000

Page 312
ByeyyieyyiyyLyuLLkiyyLyLyiLiyLyLyyyyiyiiyyLyLyLyLLiLii
தென்னிந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் வா சிறந்து விளங்கினர். நாகர் இனத்தைச் சேர்ந்த 1 நூல்களுள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. நாகப்பட்டி நாகி, நாகமுத்து, நாகமணி, நாகம்மாள் முத நினைவூட்டுகின்றன.
இலங்கையின் வடபகுதியிலுள்ள யாழ் விளங்கியதென்பது மகாவவம்சம் முதலிய நூ நாகரிகமாக வாழ்ந்து ஆண்டுவந்த இந்த நாகதி குறிப்பிடுகிறது. நாகதீபத்திலும் இலங்கையி பெரும்பாலானோர் சிங்களவராகினர். கி. மு. ஐ இலங்கைக்கு வந்த விஜயன் எனும் அரச குமார மக்கள் கொண்டாடுகின்றனர். அவனுடன் 6 தமிழர்களுங் கலந்து தோன்றிய சாதியினரே சிங் தோன்றுவதற்கு முன்பு இலங்கையில் தமிழ் வளம்படுத்துகிறது. சிங்கள மொழிச் சொற்கள் தமிழில் இருந்தே சிங்கள மொழி தோன்றியதெ
சிங்களவர்கள் தோன்றுவதற்கு முன்னரு காலத்தின் பின்னரும் தென்னிந்தியாவில் குடியேறியுளர். தமிழ் வீரர்களும், சோழ, பாண்டிய வென்று ஆண்ட காலங்களிலும் தமிழர் இங்கு பெருகிய தமிழர்கள் இப்போது இலங்கையின் ப வாழும் தமிழ் மக்கள் தேயிலை, இறப்பர் தே நூற்றாண்டிலும் அதற்கு முந்திய நூற்றாண்டி இலங்கைக் குடிகளாகப் பதிவு செய்து கொன பலருக்கு அவ்வுரிமை மறுக்கப்பட்டு பின்னர் பி இன்னமும் முழுமையாகத் தீர்க்கப்படவில்லை. தமிழர்கள் மிகப்பழைய காலந் தொடக்க வந்தவர்களாவர்.
தெ
இமிழ் தி

parape-papparappearapparapa
pந்த நாகர்கள் தமிழ் புலமையிலும் நாகரிகத்திலும் Iல புலவர்களையும் வீரர்களையும் பற்றி பழந்தமிழ் னம், நாகர்கோயில் முதலிய இடங்களும் நாகன், லிய பெயர்களும் இன்னும் நாகர்களை எமக்கு
பாணம் முன்னர் நாகதீபம் எனப்பெயர் பெற்று ல்களினால் தெளிவாகப் புலப்படுகிறது. நாகர்கள் பத்தையே மணிமேகலையும் மணிபல்லவம் எனக் ன் ஏனைய பகுதிகளிலும் வாழ்ந்த நாகர்களில் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியாவில் இருந்து னையே தங்களுடைய முதல் அரசன் என சிங்கள வந்த வீரர்களும், இயக்கர்களும், நாகர்களுந் களவராவர். இவர்களுடைய மொழியான சிங்களம் வழங்கி வந்தது. சிங்கள மொழியையும் தமிழே ரில் பெரும்பாலானவை தமிழ் சொற்களேயாகும். ன்றும் சிலர் கருதுகின்றனர்.
ம் இலங்கையிலே தமிழர் வாழ்ந்தனர். விஜயன் இருந்து பல தமிழர்கள் வந்து இலங்கையிற் மன்னர்களும் படையெடுத்து வந்து இலங்கையை 5 வந்துளர். இவ்வாறு இலங்கைக்குள் புகுந்து ல பகுதிகளிலும் வாழ்கின்றனர். மத்திய பகுதியில் ாட்டங்களிலே வேலை செய்வதற்காகச் சென்ற லும் வந்து குடியேறியவர்கள். இவர்களிற் சிலர் ன்டனர். குடியுரிமை வேண்டி விண்ணப்பித்தோர் ரச்சினை ஆராயப்பட்டது. ஆனால் இப்பிரச்சினை வடமாகாணத்திலும் கீழ் மாகாணத்திலும் வாழ்ந்த ம் வாழையடி வாழையாக இங்கு வாழ்ந்து
தாரம் : இலங்கையில் இன்பத்தமிழ் 1959
பகுப்பு : அ. பிலிப்ஸ் டேமியன்
விஞ்ஞானப் பிரிவு உயர்தரம் 2002
AqAeASeAAS pi 2000
L

Page 313
YS Y y L y yu y yy iu y y e y yyy yy y yTyuy
பெண்மையில் மிளிரும் ந
சொல்வளம், ஓசைவளம், மனித இயல்பி மனோபாவனை முதலியன ஓர் உத்தம கவிஞரிடம் ஒர்ப்பு. கடைப்பிடி ஆகியன ஆண்மையில் மிளிரு
இவ்வாறாகவே அச்சம், மடம், நாணம்,
நாற்குணங்களாகும். இவை பெண்ணுக்குரிய கு வந்துள்ளன. இவற்றை மீறும் பெண் அவமரியான
அச்சம் - U(Udib மடம் - அறிந்தும் அறியாத நாணம் - வெட்கம்
பயிர்ப்பு - பிறர் தீண்டும் பெ.
ஆகிய தன்மைகள் மிளிருவதையே "பெண்டு
"நாணமும் அச்சமும் நாய்கட்கு வேண்டும இவை பெண்களைப் பலவீனமாக்கப் பயன்படுத் பாரதியார் ஊக்கம் கொடுத்தாலும், நாணமு கருதப்படுவதை மறுத்தலியலாது.
நாணம் என்பது தமிழ்ச் சொல். இமயம் முதல் பொது சொல் ஆகும். பெண்கள் இந்த நான பழக்கமாகவே ஆக்கிவிட்டார்கள். பெண்ணுக்கு ந
அது அவள் இரத்தத்திலேயே ஊறியிரு வைபவத்தினை நினைவுகூருவோமாக! மணமகன கொண்டுபோய் மணவறையில் உட்காரவைக்கும் சம்பிரதாயமாகும். ஏனென்றால் நாணத்தால் நடக்க இவ்வாறாக நடத்திக் கொண்டு போவதாக இதிகா
பழம் பெருமை பேசியே தமிழினம் அழிந்து கட்டுக்கதைகளும், காலத்திற்கொவ்வாதவையா அழைத்துக் கொள்ளும் பலர் சம்பிரதாயங்க6ை பிறரையும் ஏளனஞ் செய்வதை நாம் கண்டும் கேட் இக் குணங்களை மீறுவோரை சமுதாய அங்கவீனர் கொடுக்கின்றார் கவிஞர் கண்ணதாசன்.
'நலத்தின் கண் நாரின்மை தோன்ற
குலத்தின் கண் ஐயப்படும்.” என்கிறார் பொய்யாமொழிப் புலவராம் வள் நடத்தை தவறாயின் அவர்களது குலமே சந்தே இருப்பதற்காகவே நம் முன்னோர் தமது வா அனுபவங்களை வரவேற்கத்தக்கது எனக் கரு
qAAAAAAAASAAASAAASAAASAAASAAASAAAAAAA AuS الاقر قزاقt$

uyyqiyyqeyyyiyuqiy qeyieu iqu iyuiuLiziLiyu eeyLeyz
ால்வகைக் குணங்கள்
னை உள்ளவாறு கண்டறியும் பேராற்றல், மிளிர வேண்டிய பண்புகளாகும். அறிவு, நிறை
குணங்களாகும். பயிர்ப்பு என்பனவும் பெண்களில் மிளிரும் ணங்களாக தொன்று தொட்டுப் போற்றப்பட்டு தக்கு உரியவள் ஆகின்றாள்.
து போலிருத்தல்
ாழுது உண்டாகும் அருவருப்புணர்ச்சி
மைத் தன்மை" என்பர்.
ாம்" என்றும் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு நதிய ஆயுதங்கள் எனவும் புரட்சிக் கவிஞன் ம் அச்சமும் மகளிரின் அரிய இயல்பாகக்
D குமரி வரையிலே உள்ள பெண்களுக்கு அது த்தை மனப்பழக்கமாகத் தொடங்கி, உடற் ாணம் சொல்லித் தெரிய வேண்டியதில்லை.
க்கிறது. உதாரணமாக இங்கு ஓர் திருமண ள இரண்டொரு மங்கல மங்கையர் அழைத்துக் பழக்கம் பன்னெடுங்காலமாக நிகழ்ந்து வரும் முடியாமலிருக்கும் மணப்பெண்ணை நாலுபேர் சங்களும் இலக்கியங்களும் கூறுகின்றன.
வருகிறது. காவியங்களும், இதிகாசங்களும், கின்றன. இவ்வாறாக புதுமை விரும்பிகள் என ா, மரபுகளை தாம் மீறுவதுடன் நின்றுவிடாது டும் வருகின்றோம். ஆனால் பெண்களில் மிளிரும் கள், நற்குடிப்பிறவாதவர்கள் என்று சாட்டையடி
ரின் அவனைக்
ருவர். அதாவது ஒருவர் அல்லது ஒருத்தியின் கத்திற்குரியது என்கிறார். நடத்தை தவறாமல் pக்கை அனுபவங்கள் மூலம் பெற்ற நல்ல த்தியவற்றை தமது இளைய சமுதாயத்திற்கு
AAAAAAS a 2000

Page 314
Beyyieyyiyiyu iyyiyiyi iyu iyLiyyiy q iyuyiyyiyiyyey
உதவும் பொருட்டு இன்ன இன்ன செய்வது முை கிடைக்கும் என செவிவழியாகவும், நூல் சென்றுள்ளதை நாம் மறந்துவிடத்தான் முடியு
ஒளவையார் பெண்மையில் மிளிர வே6 தலைப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் தன் பாடல் வரிகள் பழித்துக் கூறுகின்றார். "அச்சமும் நாணமும் அற பழிவருமே என்று நாணுவதும் அறிவு இல்லோ "பேதைமை என்பது மாதர்க்கு அணி
எனக் கொன்றை வேந்தனில் எடுத்தியம்பிய அறியாதவர்போல் அடங்கியிருப்பதே பெண்க
ஒரு பெண் மன உறுதியுடன் கடமைக்கா நாணமோ கொள்வது தவறு, அவைதான் அவ இருக்கும் நிலையில் அவள் தன்னைத் தானே ! இருக்கம் பெண்களைப் பார்த்து அச்சமில்ல பண்பாட்டிற்கும் புறம்பானவள் என்று கூறுவது பரவலாக எழும்பி உள்ளதைப் பல பத்திரிகை உணர்ந்துள்ளோம்.
காவியங்கள் போற்றிய பெண்களையும், ெ யதார்த்த வாழ்வில் இனங்காண முற்படுவது பேணினாலும் சில புதுமைகளை நாம் ஏற்றுச் பெண்ணுக்கு விதித்துவிட்டு கட்டுப்பாடில்லாமல் பயிர்ப்பு கொண்ட பெண்கள் நடமாடினால் யதார்த்தவாதிகள் எடுத்துரைக்கின்றபோதிலு கட்டுபாட்டுடனேயே பெண்ணினம் இக்காலத்தின் கருத்தினையும் இங்கு குறிப்பிடலாம்.
பெண்களைக் கோவில் கட்டிக்கும்பிடவே வேண்டாம். அவளை உயிரும் உணர்வுமுள் பெண்மையில் மிளிரும் நால்வகைக் குணங்களு அரவணைத்துப் போற்றுவோம்.
StSy H

yeyyeye e eyyye eyyey yeye ey eye eyze ye ey y e KYS S SY
றயானது இன்ன இன்னதைப் பின்பற்றினால் நன்மை களிலும் மறந்துவிடாமல் கையளித்துவிட்டுச் DIT ?
ன்டிய நற்குணங்களை மறந்து அவர்கள் வாழத் ரினால் சாட்டையடிகொடுத்து பெண்ணினத்தையே வு இல்லோர்க்கில்லை", தீமை கண்டு அஞ்சுவதும், fக்கில்லை என்கிறார் ஒளவையார். அத்துடன் கலம்’
புள்ளார். பேதமை என்பது மடம் அதாவது அறிந்தும் ஊருக்கு ஆபரணம் என்கிறார்.
கச் செயற்படும்போது தேவையில்லாத அச்சமோ, ருக்கு ஆபத்தாகவும் முடியக்கூடும். மிக இயல்பாக ாதுகாத்துக் கொள்கின்றாள். இவ்வாறு இயல்பாக ாதவள்! நாணமில்லாதவள் கலாசாரத்திற்கும் எந்த வகையில் உகந்தது ? என்ற கேள்விகள் கள் மூலம் எழுதப்படும் கருத்துரைகள் மூலம் நாம்
பண்களில் மிளிரும் நால்வகைக் குணங்களையும் முற்றிலும் பொருத்தப்பாடற்றது. பழைமையைப் கொண்டுதான் ஆகவேண்டும்! கட்டுப்பாடுகளை நடக்கும் ஆண்களிடையே அச்சம், மடம், நாணம்,
அவளுக்குத்தான் பேராபத்து என இன்றைய லுங்கூட அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு எனும் ஓட்டத்திலும் வெற்றி பெறலாம் என்ற ஒரு சாராரின்
|ண்டாம். தாய் என்றும், தெய்வம் என்றும் கொள்ள ா மானிட ஜென்மம் என்று நினைவு கூறுவோம். ருக்கு மதிப்புக் கொடுப்போம். அவளை அன்பால்
ம. பிரதீப் வர்த்தகப் பிரிவு A/L 2002
2000

Page 315
评 下FFFFFFFFFFFFFFFF
IIIIIIIIIIISO 8601 611
அந்நியர் ஆட்சியையும், அடக்கு முறைகள் கவிதைகளால் வெற்றிகொண்டு என்றும் அழியா “அச்சம் இல்லை, அச்சம் இல்ை உச்சிமீது வான் இடிந்து வீழுகி அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை என்று தன் புரட்சிக் கவிதைகளால் தமி நிலைகொண்டிருப்பவர் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிய அருளுகின்ற ஆண்டவன் சக்தியின்றி அ ஐந்தொழில்களையும் புரிகின்றான் என்று நம் செருக்கினால் பல சந்தர்ப்பங்களில் சக்திை "ஆண்டவன் தொடங்கி சாத்தான் வரை அரச அடிமைதான்" என்னும் தத்துவத்தை தை படுக்கையறையிலும் பெண்களைப் பூட்டிவைத்த தலை விரித்தாடியத்தைக்கண்டு பொங்கி எழுந்த
"பெண் ஆணுக்கென்றே படைக்கப்பட்டவள் முடியாது" என்று ஆண்வர்க்கம் அகங்காரம்கொண் மொட்டை அடித்தாள்; வெள்ளை உடுத்தாள்; சா6 விரதமிருந்தாள்; சமூகத்திலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டா மனைவியை இழந்த கணவனோ பெண்டாட்டிசெத்த இளங்கன்னியை மணந்து சுகித்திருந்தான். கட்டிய தவங்கிடந்தான். இந்த அநியாயங்களைக் கண்ணு
'நெஞ்சு பொறுக்குதில்லையே -
நிலைகெட்ட மனிதரை நினைத் மேலும்
“பெண்டாட்டி தனையடிமைப் ப பெண்குலத்தை முழுதடிமைப் ப( மனைவி ஒருத்தியை அடிமைப்ப தாய்க் குலத்தை முழதடிமைப் ப
என்று அறிவுகெட்ட ஆணினத்தைக் கேட்டா நின்று மார்தட்டிக் கேட்கின்ற நெஞ்சுரம் பாரதியா
பெண்களின் வாழ்க்கையில் மறுமலர்: சரித்திரத்தையே மாற்றியவரும் அவரே.
qASAeAeASASAeASASASASASASAeAeAASAAAAAS
இமிழ் தி

zAey qAiyuAAiy AiyqequLLi u q iyu AiyAAeyLyu iAiqu iAiAu ieAuSAAeSeSeS
Ü GİLER
ளையும், சுரண்டல்களையும் எதிர்த்துப் புரட்சிக் த சரித்திரம் படைத்து, ல, அச்சம் என்பதில்லையே 'ன்ற போதிலும்
அச்சம் என்பதில்லையே” ழர் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் அழியாது ார். அண்ட சராசரங்களையும் படைத்து, காத்து அசையமாட்டான். சக்தியைக் கொண்டே சமயம் கூறுகின்றது. அவனோ ஆண் என்ற ப மதிக்காது அல்லல்படுத்தியிருக்கின்றான். ன் தொடங்கி ஆண்டி வரை ஆணுக்கு பெண் லமேல் கொண்டு சமையல் அறையிலும், னர். இப்படி பெண் அடிமைத்தனம் உலகெங்கும் நார் புரட்சிக் கவிஞர் பாரதி. அவளுக்கென்று அபிலாசைகள் எதுவும் இருக்க டகாலமது. இளம்விதவை உடன்கட்டை ஏறினாள்; ணத்தால் மெழுகிய வெறுந்தரையிலே படுத்தாள்; ள்; நடைப்பிணம் ஆனாள். ஆனால் இளமையிலே ால் "புதுமாப்பிள்ளை"என்ற வேடம்போட்டு மீண்டும் பெண்ணைப் பூட்டிவைத்துப் பரத்தையர் வீட்டில் ற்றார் பாரதியார். இந்த து விட்டால்” என்று நெஞ்சம் குமுறினார்.
டுத்த எண்ணி த்ெதலாமோ டுத்த எண்ணித் டுத்தலாமோ” ரே ஒரு கேள்வி. கனவான்களையும் நேருக்கு நேள் ருக்கன்றி வேறுயாருக்கு வரும் ? சியைப் புகுத்தியவர் பாரதி. பெண்களின்
uuALSASAASASASASASASASASASASASASASeASASeASASASeSASASASAeqAASAAAA ús 2000

Page 316
zLeyyiyiLiyuLLiyLiiLiziLiyuLiiyLyyiyiyuyiyyeyyiyyiyyyy
"ஏட்டையும் பெண்கள் தொடுவது றெண்ணியிருந்தவர் மாய்ந்து வி வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணைப் பூ விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்த
பெண்ணினத்தை அடிமை கொண்டவரது புதுமைப்பெண்களாகத் தட்டியெழுப்புகிறார்.
“பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்ே எட்டுமறிவினில் ஆணுக்கிங்கே 6 இளைப்பில்லைக் காணென்று கு
என்று புதுமைப் பெண்களை விடுதக்ை கு கேள்விகளிலும், பட்டப்படிப்பிலும் முன்னணியி வைத்தியர்களாகவும், பொறியியலாளர்களாகவு முன்னணியில் நிற்கின்றனர். வீரத்துடனும் மன படைக்கும் பெண்கள் நெஞ்சுரத்தோடு விண்ெ உயிர்த்தியாகங்களைச் செய்து மக்கள் எண்ண
இந்த வியக்கத்தகு மாற்றங்கள் பாரதியாரின் அந்தரங்க சுத்தியோடு அவர் எண்ணிய எண் நிற்கின்றது.
"சாத்திரங்கள் பலபல கற்பராம் சவுரியங்கள் பலபல செய்வராம்"
என்று பாரதியார் சொன்னது பொய்யாகவில்லை.
“உலக வாழ்க்கையின் நுட்பங்கள் தே ஒது பற்பல நூல்வகை கற்கவும் இலகு சீருடை நாற்றிசை நாடுகள் யாவும் சென்று புதுமை கொணர்ந்தி திலக வாணுதலாம் நாங்கள் பாரத தேசமோங்க உழைத்திடல் வேண்டும விலகி வீட்டிலோர் பொந்தினில் வாழ வீரப்பெண்கள் விரைவில் ஒழிப்பாரா
அறிவு நூல்கள் பலவற்றைக் கற்று, உல முன்னேற்றுவதுடன் நாடு மேலோங்க அவர்கள் உ பொந்தில் வாழ்வதுபோல் வீட்டில் தங்கியிராது வி
TALSLLLLSLLASLeASAeASAAASAeAeAAAqAAAAAAAqAAAAAAAASAASAASAASAASqS
Stsý F"

亨亨亨亨夺夺夺帝下下夺夺帝夺亨夺下
து தீமையென் celá ட்டிவைப்போமென்ற `ሕ”
செயலுக்குச் சாவு மணியடித்துப் பெண்களை
ர் செய்வதும் தாம்
பெண் ம்மியடி’
ம்மிகொட்ட வைத்துவிட்டார் பாரதியார். கல்வி ல் நிற்கும் பெண்கள் சட்டத்தரணிகளாகவும், ம் பெருகும் பெண்கள் பாதுகாப்புப் படையிலும் த்துணிவுடனும் வியக்கத்தக்க சாதனைகளைப் வெளிக்குச் சென்று சரித்திரம் படைப்பதுடன், த்திலும் இடம்பெறுகின்றனர்.
சக்திமிக்க கவிதைகளால் ஏற்பட்டவையாகும். ணம் நிறைவேறி இன்று வெற்றிக்கொடி கட்டி
தரவும்
j(63.
Tub
வதை
- 99
D.
கின் புதுமைகளை அறிந்து கொண்டு நாட்டை உழைக்க வேண்டும். கிணற்றுத் தவளைகளாகப் ரப்பெண்களாக மாற்றமுற வேண்டும்.
AeASeAAeAeASeASeAAeASeAeASeAASASeAAeAASAASAAS jú 2000

Page 317
下FFFFFFFFFFFF夺亨章
“மாதர் தம்மை இழ
மடமையைக் வைய வாழ்வு தை வகையிலும் ! மாதர் என்ற நிை ஆண்களோடு சரி நிகர் சமானம வாழ்வம் இந் செந்தமிழின் சிறப்பையெல்லாம் நம் மங்கை மேல் நாடுகளில் மேடையேற்றிப் புகழ்மாலை ஈர்த்து அவர்கள் செந்தமிழைப் புகழவும், கற் சங்கங்கள் ஊடாக நம் நாட்டுப் பெண்கள் வியத் சமையல் அறையில் கணவர் மனங்கோணா அலுவல்களிலும் பங்கெடுத்துத் தாங்கள் டெ அளித்தும், நல்லதொரு சமுதாயத்தை உரு பாரதியாரின் கனவில் உருவாகிய பெண்கள் இன் அடிமைப்படுத்தியதைத் தாம் செய்த மடை கைக்கொடுக்கின்றனர். பாரதியார் பெண் உலக பெண்கள் உலகம் என்றும் மறக்காது; மறக்கவு பெண்ணின் விடுதலையை, சமத்துவத்தை பெறுகின்ற புகழாரத்தை பாரதியாரின் புனித பா குவித்து அஞ்சலி செய்கின்றனர்.
“வாழ்க ெ வளர்க அ
الفقر وهtة

下FFFFFFFFFFFFF帝亨亨
வு செய்யும் கொழுத்துவோம் னில் எந்த நமக்குள்ளே வமை மாறி
பெண்களும்
த நாட்டிலே’ sயர் ஆடறகலையாலும், தம் கை வண்ணத்தாலும் சூடுகின்றனர். மேலைநாட்டவரின் கவனங்களை கவும் வைக்கின்றனர். சர்வதேச ரீதியில் மாதர் ந்தகு பணிகள் செய்கின்றனர்.
து உண்டி தயாரிப்பதிலும், அவனின் பிரத்தியோக பற்ற செல்வங்களுக்கு உறுதியான கல்வியை வாக்கி நாட்டிற்கு மேன்மை கொடுக்கின்றனர். று நடமாடுகின்றனர். ஆண்களும் தாம் பெண்களை ம என்று உணர்ந்து பெண்களின் புரட்சிக்கு த்திற்கு, பெண் விடுதலைக்கு ஆற்றிய பங்கினை ம் மாட்டாது.
, வல்லமையை உலக அரங்கில் பெண்ணினம் தங்களுக்குக் காணிக்கையாக்கி மலர்க்கரங்கள்
பணிணினம் வர் வல்லமை”
K. பிரசாத்
வர்த்தகப் பிரிவு 42 ULICÍASEJJZb 2002
a 2000

Page 318
eeeeeeeeeeeeeeeee
அன்று விஷேட விடுமுறை தினம். டாக்ட மணிநேரம் கூடுதலாகவே உறங்கிவிட்டார். க மணியைக் காட்டியது. கட்டிலைவிட்டு விலகி வழ குளியலறையை நோக்கித் திடு திடென ஓடிக்கொ சமையல்காரன் ராமையா கொண்டுவந்து வைத் கோப்பியைச் சுவைக்க சன்ஜிப்பை அழைப்பதுபே வெளியேறிக்கொண்டிருந்தது.
“UITGOLDULUIT...... ராமையா." இது சன்ஜிட் வந்திட்டேன்" என்று தோளிலிருந்த சால் 6 சமையலறையிலிருந்து ஓடிவந்து மிகவும் பண இண்டைக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு போகல்லை லீவு, போகமாட்டேன். இன்றைக்கு விசேசுஷமாக ஏதாவ தோட்டத்துக்குப் போவேன், ஏதாவது போன் வர் போயிருக்கேன் என்று சொல், எப்ப வருவார் 6 சொல்விவிடு. ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ஏதாவது சொல்லு" என்று கூறிவிட்டு தோட்டத்தில் அலை
பூ மரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அவ்விட மலர்ந்திருக்கும் மலர்களில் தேன் குடிக்கும் இன்னிசையில் தன்னையே மறந்து போனார் ச6 ஊடுருவிக் கொண்டு வரும் சூரியனின் பொற் கதி தென்றல் இவையெல்லாம் சன்ஜீப்பை அவ்விடத்
காயங்களையும் அபயக் குரல்களையும் எ சன்ஜிப்புக்கு இந்த இயற்கை அன்னையின் இல் சென்றன.
ஐயா. ஐயா!. போன் உங்களுக்கு அ அன்னையின் அரவணைப்பிலிருந்து சன்ஜீப்ை பொறுப்புள்ள வைத்தியனை விஷேட விடுமுறை பொறுப்பானவர் ஆச்சே! அலுப்புடன் எழுந்து ெ கண்ணை வீட்டினுள் அலைய விட்டார். கண்ணி ஜலன்ட், தினகரன், மிறர், வீரகேசரி, தினமுர பத்திரிகைகள் சன்ஜீப்பின் வரவை ஆவலோடு எ வைத்துவிட்டு மேசையிலிருந்து ஒப்ஸேவர் பத்திரி ஆவலோடு பத்திரிகையைப் புரட்டினார். நுனிப் மேசையின் அருகே தனது நாற்காலியில் அமர்ந்து
qAeAeAeAASAAAAAAAAAA
الاقوؤtfi$

repreparaperspapersees 闻 க்
சன்ஜீப் மற்றைய நாட்களைவிட சுமார் ஒரு ண்விழித்துப் பார்த்தபொழுது கடிகாரம் ஆறு மையான உடற்பயிற்சியைச் செய்த வண்ணமே ண்டிருந்தார். குளித்து சுத்தமாகி வெளியே வர
த கோப்பி டம்ளரிலிருந்து வந்த ஆவி அந்தக் ால் நெளிந்து நெளிந்து சாடை காட்டிக் கொண்டு
பின் குரல், "இதோ வந்திட்டனையா, இதோ வையில் கைகளைத் துடைத்த வண்ணம் ரிவாக, "என்னங்கையா" எனக் கேட்க "நான் இங்கேதான் இருப்பேன். வெளியில எங்கேயும் து சமைத்தால்தான் நல்லம். மற்றது நான் இப்ப ந்ததெண்டால் நான் வீட்டில இல்லை வெளியே ான்று கேட்டால் இரவு எட்டு தாண்டும் எனச் து ஏஜன்ட் மட்டுமென்றால் என்கிட்ட வந்து யச் சென்றார்.
டத்தில் இடை இடையே வண்ண வண்ணமாக வண்டுகளினதும் சிறிய குருவிகளினதும் ன்ஜீப். மரங்களின் இடை வெளிகளினூடாக ர்ெகள், சில்லென்று வீசிடும் மெல்லிய காலைத் தை விட்டு விலக விடவில்லை.
ந்நாளும் கேட்டும் பார்த்தும் பொழுது கழியும் ாபச் சுமைகள் எங்கேயோ அவரை இழுத்துச்
ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து" என்ற குரல் இயற்கை பை விழிக்கச் செய்தது. என்ன செய்ய ஒரு என்றாலும் விட்டுவிடுமா? அந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்று போனுக்கு விடையளித்துக் கொண்டே னுள் மேசை சிக்கியது. அங்கே ஒப்ஸேவர், ஈ, தினமின என பல பல்வேறுபட்ட மொழிப் திர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தன. போனைக் கீழே கையை அன்றைய புதுச் செய்திகளை அறியும் புல் மேய்ந்து கொண்டே புரட்டிய வண்ணம்
கொண்டார்.
AeAeAASAAASAAAA a 2000

Page 319
uyeyiyyyyiyyyAiyiyqiyiL yiyiuLLyqiyiyiyiyiLiy
நாற்காலியில் இருந்த சன்ஜீப் தனக்கு மி பகுதியை தேடிப் புரட்டிக்கொண்டிருந்தார். பத்திரிகையின் இதழ்கள் கொஞ்சி விளையாடும் அப்பொழுது ராமையா "ஐயா சாப்பாடு ரெடி" சாப்பிடுகிறேன்" என்று கூறிக்கொண்டு தனது 8 பார்த்து முடித்த சன்ஜீப் தினகரன் பத்திரிகையை பத்திரிகையில் முக்கியமானதை மட்டும் தான் பத்திரிகையையும் பார்க்க வேண்டும் என்று தனக் முழுமையாக வாசித்து முடிக்க கர்ர்க். க்கர்ர்ச் சன்ஜீப்பின் காலை உணவை ஞாபகமூட்டியது. செய்து குடித்து விட்டு திரும்ப வந்து சாய்வு ந ஆரம்பித்தார். ஆனால் முடியவில்லை. தினமும் வந்தது. தனது சாய்வு நாற்காலியில் உட்கா அத்துயிலுக்கு ஜன்னலினூடாக வீசிய தென்றல்
சன்ஜீப் சிந்தனை வானில் சிறகடித்துப் பறந் புத்தகத்தின் ஏடுகள் ஒவ்வொன்றும் அவரது மன
ஆம், யாழ்ப்பாணத்திலுள்ள திருவேங்கடி 6 விவசாயியின் ஒரே மகனாய் சன்ஜீப் வாழ்ந்து வந் கவலை என்ற சொற்களுக்கு அர்த்தம் புரிய பெற்றோரின் அடங்காத ஆசை எதிர்காலத்தி வேண்டும் என்பதே. அதேபோல் சன்ஜிப் படிப்பில்
நாளுக்கு நாள் சன்ஜிப் பல துறைகளிலும் சேர்த்துக்கொண்டே இருந்தான். "தந்தை மகற்கு மகன் தந்தைக்கு ஆற்றும் உதவி அவன் தந்ை அன்று தெய்வப் புலவர் கூறிய குறள்களுக்கு திகழ்ந்தது.
பத்தாம் ஆண்டில் படித்துக்கொண்டிருந்த மறக்கவே முடியாத சோகத் தினம், சரமாரியான கண்ணெதிரே அவனது அன்புப் பெற்றோர் நீந்திக்கொண்டிருந்த சன்ஜீப் துன்பத்தியின் ஜூவி தோட்டம் என எல்லாமே கூெடில் தாக்குதலால் ச தப்பிய சன்ஜிப் பல இன்னல்களுக்கு முகம் கெ பாவம் என்னதான் செய்ய, அந்த அப்பாவி வைக்கவில்லையே.
தனது பெற்றோரை இழந்த அந்த நாள் ஞா அழுவான். அவனுக்கு ஆதரவாய் இருந்த அவன அவனது மனதிலிருந்து போக்க பல முயற்சி பாடசாலையில் சேர்ந்தான். ஆனால் அவனது ம எந்த நேரமும் ஏதாவது சொல்லிக்கொண்டே இ
qAqAAAAAAAASAAASAAASAAASAiAiAAuSAeA SAqASAeAeA AeiAeASAeqeAqq
ຫຼືຫຼັງ ຫ

yeyiyyyyyiLyeyiyqeyAiyiqeyiyyyiiyiuiuiuLiLi
கவும் விருப்பமான "ஸயன்ஸ் இன் த வேல்ட்" ஜன்னலூடாக வந்த காலைத் தென்றலுடன் Fய்தம் இடைஇடையே ஒலித்துக் கொண்டிருந்தது. என்று கூற "எனக்கு பசிக்கல்ல அப்புறமாக கண்களை தொடர்ந்து மேய விட்டார். அதனைப் பக் கையிலெடுத்த வண்ணமே, "எந்நாளும் தமிழ் பார்க்கிறேன். இன்றைக் கெண்டாலும் முழுப் குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டு முதல் பக்கத்தை 5. என வயிற்றில் எழும்பிய இடைவிடாத ஓசை காலை உணவை உண்டு விட்டு டீ யை தயார் ாற்காலியில் உட்கார்ந்து பத்திரிகையை புரட்ட உளைத்து களைத்த அவருக்கு அன்று தூக்கம் iந்த வண்ணம் மெல்லிய துயிலில் ஆழ்ந்தார். ) துணைநின்றது.
தார். தனது முப்பது வருட வாழ்க்கை வரலாற்றுப் ாக்கண் முன் காட்சியளிக்கத் துவங்கின.
ான்ற விவசாயக் கிராமத்தில் ஒரு திறமை மிகுந்த தான். தாயினும் அன்பான அரவணைப்பு, துன்பம், ாத அளவுக்கு கொண்டு சென்றது. அவனின் ல் தனது மகனை ஒரு வைத்தியனாகக் காண ல் மிகவும் கெட்டிக்காரனாகவே திகழ்ந்தான்.
திறமை காட்டி பெற்றோருக்குப் பேரும் புகழும் ஆற்றும் நன்றி, அவையத்து முந்தி இக்கச் செயல், தை என் நோற்றான் கொல் எனும் சொல்" என்று உயிரூட்டும் குடும்பமாக சன்ஜீப்பின் குடும்பம்
சன்ஜிப்புக்கு அன்றுதான் தனது வாழ்க்கையில் கூெடில் தாக்குதல்களுக்குப் பலியாகி சன்ஜிப்பின் கண் மூடினர். இதுவரை இன்ப ஆற்றிலேயே ாலைகளுக்கு இரையாகத் தொடங்கினான். வீடு, ாம்பலாய்க் கருகுண்டு போயின. ஒருவாறு உயிர் ாடுத்துத் தனது மாமாவின் வீட்டை அடைந்தான். ப் பையனையும் இக் கொடுர யுத்தம் விட்டு
கம் வரும்போதெல்லாம் சன்ஜிய் தேம்பித்தேம்பி து மாமா தான் ஒரு அநாதை என்ற மனக்குறையை களையும் மேற்கொண்டார். சன்ஜீப் அவ்வூர்ப் மிக்கு சன்ஜீப்பைப் படிக்க விட விருப்ப்மில்லை. ருப்பாள்.
AuLSeiASAeASYAeAASAASAeAeASASAeASAeAeAeqS in 2000

Page 320
  

Page 321
  

Page 322
eyyqiyyLyqiyLyyLyyLyyyyyyyyyyyyyyLLAL
இலக்கியத்தில்
பலதரப்பட்ட இயற்கலைகளுக்கு அத் ஊன்று கோலாகக் கொண்டு உணர்ச்சியும் பிரதிபலிப்பாக விளங்குகின்றது. ஒரு நூ வழக்கம் எல்லா மொழியாரிடத்தும் பெரு சென்ற பதரப்பட்ட பெரியார்களினதும் க போன்றது. அந்தச் சக்தியை அளவிட்( இயலாததொன்று. ஆனால் புலமை வாய்ந்தே வாழ்க்கை முறைகள் அனைத்தையும் இலக்கியங்களில் காணப்படும் அகத்துை பண்டைக்கால மக்களின் வாழ்வு முறைய்ை உள்ளத்தளவில் உணரப்படுகின்ற காதல்ே காதலர் இன்னார் என்று அறிய முடி முதலியனவையோ இல்லாமல் அமைந்த பா பாட்டுக்களையும், வெளியார்க்கு புலனாக பாட்டுக்கள் என்றும் வகைப்படுத்தி நோக்கப்
அகத்தன்மை
கூடல், பிரிதல், இருத்தல், இரங்கல், ஊ குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, நெய்தல், மருத இவை ஐந்தும் காதலரின் மனநிலையையும் பிரிக்கப்பட்டவை நிலத்தை நாலு வகையா இலக்கியத்தில் உண்டு.
மலையும் மலைசார்ந்த இடமும் ( காடும் காடு சார்ந்த இடமும் (மு5 வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் ( கடலும் கடல் சார்ந்த இடமும் (ெ
இந்த நால்வகை நிலங்களிலும் குறிஞ்சி கெட்ட நிலையில் அவை பாலை எனப்படும் அமையும் பாட்டுக்களும் இந்நிலங்களின் ெ அகப்புறமாகும்.
qeAqAASAAASAAASAALSAAAASAeALSeAASAALSeALSLASASeASASASeASASASeALALSL
இமிழ் தி

PapaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFeder
அகமும் புறமும்
திவாரமே இலக்கியம்தான். இது மொழியை கற்பனையும் கூடிய அநுபவ வெளிப்பாட்டின் ல் உணர்த்தும் பொருளை வகைப்படுத்தும் Dபான்மையாக உள்ளது. உலகில் வாழ்ந்து ாவிய வீரர்களினதும் இயல்புகள் ஆழ்கடல் }க் காணுதல் சிற்றறிவு படைத்த எமக்கு ார் இயக்கித் தந்த இந்த இலக்கியங்கள் மனித
படம் பிடித்துக் காட்டவல்லன. சங்க றப் பாடல்களும் புறத்துறைப் பாடல்களும் பயும் மாணிக்கங்களாக ஒளிர வைக்கின்றன. போன்ற உணர்வுகள் பற்றிய பாட்டுக்களிலும் பாதவாறு இயற்பெயரோ, இனப்பெயர், ட்டுக்கள் அகம் என்றும் அவ்வாறு அமையாத க் கூடிய வீரம், கொடை முதலியன பற்றிய பபடுகிறது.
ாடல் என்னும் ஐந்து அகத்தினை முறையே, ம் என ஐவகைத் தினைகளாக அமைந்தன. வாழ்க்கையையும் ஒட்டி ஐந்து வகையாகப் கப் பிரித்து நானிலம் என்று வழங்கும் மரபு
நறிஞ்சி)
லை)
ருதம்)
நய்தல்)
பும் முல்லையும் மழையில்லாமல் வரட்சியுற்று இந்நிலங்களில் வாழ்வோரின் வாழ்வு பற்றி பயர்களால் அழைக்கப்படுவது உண்டு. இது
qyAqAuSuASASuALSuAuAuSuALSASAASASASASASASuSASAuSuSAqAASAAAAAAAAqAAS aún 2000

Page 323
  

Page 324
கவலையே
சிலர் கவலைகளைச் சந்திக்கும்போது அ வழிகாணவும் முயல்வதில்லை.
கவலைகளில் இரண்டு பிரிவுகள், ஒன்று தீர்வுகாணக்கூடிய கவலைகள். தீர்க்கவே முடிய ஒன்றுதான். மற்ற எந்தக் கலையாக இருந்தாலும் தீர்க்கவே முடியாத கவலைகூட கொஞ்ச நாளி கவலைகள் கூடச் சாதாரணமாகிவிடும்போது தி அடைய அடைய அது பெரிய கவலையாக பூ நேரத்தில் அவனை சக்தியற்றவனாக ஆக்கிவி
முயற்சியில் தோல்வி அடைபவர்கள், கவ6 சுண்டிப் போடுவது மாதிரி. தலை விழுந்து வெற் நம் கையில் இல்லவே இல்லை. எதற்கும் நாம் தய பெறும் சிறந்த வழியாகும். எந்தக் கவலைகள் சிந்தனையில் இறங்கி விடிவுகாண வேண்டும்; நி
* வாழ்க்கை என்பது குறிக்கோள்; அ6
வாழ்க்கை என்பது ஒரு வாக்கு, அ
* வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணம்; அ
* வாழ்க்கை என்பது ஒரு விளையாட்
* வாழ்க்கை என்பது கடமை; அதை
* வாழ்க்கை என்பது ஒரு சவால் அை
* வாழ்க்கை என்பது ஒரு கனவு, அ6
* வாழ்க்கை என்பது ஒரு பாடல் அை
* தளரா முயற்சி என்ற கருவியோடு ே
இமிழ் நீ"

barrespaperseeseparapaesear
வேண்டாம்
|ப்படியே அயர்ந்து போய்விடுகின்றனர். அதற்கு
தீர்க்க முடியாத கவலைகள், இன்னொன்று ாத கவலை என்பது என்ன தெரியுமா? உயிரிழப்பு ) அதை நம் திறமையினால் சமாளித்து விடலாம். ாகிவிட்டால் சரியாகிவிடும். தீர்க்கவே முடியாத ர்க்கக்கூடிய கவலைகளைக் கண்டு நாம் அச்சம் தாகாரப் பிரச்சினையாக உருவாகின்றது. அதே டுகின்றன.
லைகொள்வது சகஜம், முயற்சி என்பது காசைச் றி காண்பதும் பூ விழுந்தால் தோல்வி காண்பதும் பாராகிவிடுவதுதான் கலவையிலிருந்து விடுதலை மனதில் தோன்ற ஆரம்பித்தாலும் அவற்றிற்கான ச்சயம் வழி பிறக்கும்.
தை அடைய வேண்டும்.
தை நிறைவாக்க வேண்டும்.
அதை முடிக்க வேண்டும்.
டு, அதை ரசிக்க வேண்டும்.
நிறைவேற்ற வேண்டும்.
தைச் சந்திக்க வேண்டும்.
தை நனவாக்க வேண்டும்.
தப் பாட வேண்டும்.
பாரை ஆரம்பித்தால் வாகை சூடலாம்.
பெ. செந்தில்குமரன் வர்த்தகப் பிரிவு உயர்தரம் 2001.
Iúi 20l)

Page 325
☎j>☎j>☎ရွဲ့-အုံရွဲ့-အုံရွဲ၈☎ရွဲ၈☎j>☎j>☎ရွဲ>☎jဇ☎j>☎j>☎ရွဲ>☎j>☎ရွဲ>☎j>☎] இலக்கிய அர்த்தத் காதல் த
காதல் அகத்தே தோன்றும் இனிய உணர்ச் ஆர்வப்பற்றினை வளர்க்கும் ஓர் உணர்வூற்று இது இல்லற இணைப்புக்கொண்டு அறம், அன்பு, பயனுடையதாய் ஆக்குகிறது. நமது முன்னோர் பொருள்களை தமிழ் பெருமக்கள் வாழ்வை ஆத பிரித்தனர். காதல் உணர்வையும் அதனோடு ெ வீரம், கொடை, அறம், நிலையாமை போன்றவற்:
தம்முள்ளே அந்த தலைவனும், தலைவிய மட்டும் உணர்ந்து இன்புறத்தக்கதே அன்றி, அது { என்று தமிழ் இலக்கியங்களில் காதலைக் குறிப்பா குறிப்பிடுவர். இன்னும் ஒரு பெண்ணின் மீது 8 தள்ளுமானால் அந்தக் காதல் ஆத்மாவின் ர காவியங்கள் காதல் உணர்ச்சியை இலக்கிய
உள்ளத்தின் இன்ப ஊற்றாய் வாழ்வியலில் வீசும்
தன்மையன.
நமது சங்க நூல்களில் 'பத்துப்பாட்டு' குறிஞ்சிப்பாட்டு, முல்லைப்பாட்டு, நெடுநல்ல அகநாநூறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறு திருக்குறளின் முப்பாலுள் காமத்துப்பால் என்பன6 சித்திரங்களாகும். இவை தமிழிலக்கியங்களில் 6
பிற்காலத்தில் எழுந்த தமிழ் இலக்கியங்க பஞ்சமே இல்லை. இன்னும் கோவை, உலா, ! இலக்கியங்களிலும் இக்காதல் காவியம் மிகுந்த கலை அமுதக் கலசங்களாய் திகழ்வதையறிவே
இக்கலசங்களில் மின்னும் வைரங்களா சொல்லுக்குறுதியாம் திருக்குறளின் காமத்துப் கூறுவது சாலப்பொருத்தமுடையது என்பது இன் ஆம்! வள்ளுவர் குறள் மூலம் எடுத்துச் சொல் பிணைப்புண்ட வாழ்வும் மேல்நாட்டு வாசிகளிற்கு, ஆகும். தமிழ் மக்களோடு மக்களாய் பழகி வா பார்த்தார். காதற் தலைவியையும் கண்டார். அ பண்பினையே காமத்துப்பாலிலே தந்துள்ளார்.
SeALSLALALALeLeALAeALAeqALAeAeAeqALSLAeAAALAAAAALAAAAAAA
இமிழ் தி

yyyyyyiyLyyyiyyyiyiyLiuiyLLLyLLLiLLiyLLLLy தில் நனவாகி விட்ட ணவுகள்.
Fசி. இன்ப நினைவுகளை எழுப்பும், வாழ்க்கையில் . இவ்வுணர்வு கனவில் அரும்பி, கற்பு மலர்ச்சியில் அருள் ஆகியவற்றால் பூரணமாக்கி வாழ்வை தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பான இலக்கியப் ாரமாகக் கொண்டு அகம், புறம் என இருவகையாகப் தாடர்பு கொண்ட நிகழ்ச்சிகளையும் அகம் என்றும், றை புறம் என்றும் கொண்டனர்.
பும் காதல் மிகுந்து கூடுகின்ற போது உள்ளத்தால் இத்தகையது என்று பிறருக்குச் சொல்ல இயலாதது ான இலக்கியப் பொருளாகக் கொண்ட விடயங்களில் காதல் கொள்ளும்போது உடல் இச்சை உந்தித் ாகம் அல்ல; சரீரத்தின் தாளமே! இவ்வாறு பல ப் பொருளாகக் கொண்டு எழுந்துள்ளன. அவை கவலைக் காற்றை இனிய கீததென்றலாய் மாற்றும்
தொகை நூல்களில் உள்ள பட்டினப்பாலை, ாடை ஆகியனவும், 'எட்டுத்தொகை நூல்களில் நூறு, கலித்தொகை ஆகியனவும், ஈரடிச் செய்யுள் பும் காதல் கைவண்ணம் தீட்டிவைத்த அகவுணர்ச்சிச் என்றுமழியா கலை ஒவியங்களே.
ளிலும் இக்காதல் உணர்வுக் கவிச்சொட்டுகளிற்கு கலம்பகள், குறவஞ்சி, தூது போன்ற சிறு பிரபந்த 5 அளவில் சொரியப்பட்டு அவ்விலக்கிய நூல்கள் |TLD.
ய், வைரங்களுள் ஜொலிக்கும் மாணிக்கமாய், பாலை தமிழ் மக்களிற்கு உரிய ஒருபால் என்றே பம் பயக்க புலமை சான்ற அறிஞள் பலரின் கருத்து. லும் காதலின் புனிதத் தன்மையையும், காதலாற் காதலர்களிற்கு எவ்வளவிற்குப் பொருத்தமுடையது ழ்ந்த இவர் தமிழ் நாட்டுக் காதற் தலைவனையும் வ்வாறு அவர் கண்டவற்றை காதலர்களின் காதற்
ALALALeALAeALAeALAeALAeAeAeAAAeAAASAeAAA riúil 20l)

Page 326
SyyyyyyyyyyyLyyyyy yyyyiyyyyyyyyyyyyyiyyLyii
உருவும், திருவும், பருவமும், குலனும், குே தலைமகனும் தலைமகளும் பொழிலில் தனியாய் தலைமகளின் அழகு தலைமகனைக் கவர, அவ6 அணிகளை அணிந்த இவள் தெய்வமகளோ?. படை மனிதப் பெண்தானோ?. யாரென அறிய முடியாம6 இதையே உலகப் பொதுமறை குறளில்,
"அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கணங்கு
மாதர்கொல் மாலுமென் னெஞ்சு" என்று அவை மிக்கதாய் எடுத்தியம்பப்பட்டுள்ளன தெரிந்து புரிந்து கொள்கிறான். அவன் அவளைப் மண்ணைக் கவ்வுகின்றன. அவன் கண்கள் அவன முறுவலித்து மகிழ்கிறாள். அவள் உள்ளம்பேருவை சொல்லிக் கொள்வதாக ஒரு பொய்யாமொழிக்குற6
"யானோக்குங் காலை நிலனோக்கு நோக்காக்க
றானோக்கி மெல்ல நகும்"
இவ்வாறு பலவிடங்களில், விடயங்களில் படி தொடர்கின்றன.
இவை யாவும் காதலின் தனித்துவத்தை எடுத்து கட்டுப்பாடாகக் கருதப்படும் "ஒருவனுக்கு ஒருத் பொருந்துமாறு எடுத்துக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
தமிழ் இலக்கியங்களில் ஒன்றாகிய கலித்தொ தோய்ந்து, காதல் உணர்ச்சியில் காய்ந்த அவள் கொடுக்காத முறைமை. காலத்தினால் தோன்றும் பாராட்டுதற்குரியது.
இவ்வாறு அகநாநூறு, குறுந்தொகை, நற்றிை கலைகளை காண்கிறோம். எனினும் இலக்கிய வா காவியம் இராமாயணத்தின் மூலம் கம்பன் தரும் கா
ஆம்! கம்பன் அபரபிரம்மன் தனது கா கையாண்டுள்ளார். மரபு நெறி தவறாது இதய உை சம்பவங்கள் நம் முன் நிகழ்வன போல் காட்டு இராமகாதையில் மிதிலைக் காட்சிப் படலத்தை க
qASuSqA Se LASAL ASAAAASeASuSqASeqASe LASAqASYSu AqASuSqASASASeAqASuSALAuS اطلاق وتtfiھ

yLyLyLyLyLyeeyeyeyeyLyeey eyLeLyLyyLyye
னமும், அன்பும் ஆகியவற்றால் தம்முள் ஒத்த
எதிர்ப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் நோக்குகின்றனர். மனத்தில் ஆர்வ உணர்ச்சி பெருக, அழகிய டத்தோர் சிறப்பாக ஆக்கிய மயிலோ?. அன்றேல் b அவன் மனம் மயங்குகிறதே என்று கூறுகின்றார்.
ഞg
1. “தொடர்ந்தும் தலைவன் தலைவி மனதைத்
பார்க்கும்போது வெட்கத்தால் அவள் விழிகள் ளை நோக்காதபோது அவள் அவனைப் பார்த்து கயால் பொங்கி வழிகிறது." என்று அவன் தன்னுள்
T.
ாற்
த்தின்புறத்தக்க குறள் சித்திரங்கள் இப்படியே
க்காட்டாக தமிழ் மக்கள் வாழ்வியல் நிகழ்ச்சியாக தி” என்னும் தமிழ்பண்பிற்கு, பண்பாட்டிற்கு
கையில் இளமங்கை ஒருத்தி காதல் உணர்வில் தன் அன்னையிடம் தன் காதலனை காட்டிக் யுக்தியால் நடந்து கொள்ளும் திறமை வியந்து
ண போன்ற இலக்கிய நூல்களிலும் பல காதல் சகள்கள் நமக்கு மிக பரிச்சயமான, அற்புதமான தல் கலையை ஒதுக்கிவிடத்தான் முடியுமா?
பியத்தில் காதல் கலையை அற்புதமாகக் னர்ச்சிகளிற்கு உருவம் கொடுத்து நிகழ்ச்சிகள் b அவன் கவித்திறன் வியத்தற்குரியதாகும். தல் காட்சி படலம் என்றே உணரலாம்.
AASAASAASAAASAAASAAAA
2000

Page 327
appareer-reprepare
கன்னிமாடத்தில் நின்ற சீதையினதும் அர இராமனினதும் கண்கள் சந்திக்கின்றன. இருவரது அவளும் அவனை நோக்கினாள். கண்கள் பேசிய
இதைக் கம்பர்,
"என்னரும் நலத்தினாள் இணைய நின்று வழி கண்ணொடு கண்ணினை கவ்வி, ஒன்றையொ
உண்ணலும் நிலைபெறாத உணர்வும் ஒன்றிட அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கின
என்று எடுத்தியம்புகிறார்.
"கண்ணொடு கண்ணினை கவ்வி" என்று இசை ஒன்றையொன்று உண்ணத் தொடங்க உணர்வும் வெளிவருமோ?
இதையன்றோ வள்ளுவனும்
"கண்ணொடு கண்ணிணை நோக்கொக்கின் வ
என்ன பயனு மில" எனக் குறிப்பிடுகிறார். இவை மட்டுமல்ல இரா பணிந்து.” என்ற பாடல்வரிகள் தமிழ் இலக்க வகுத்தது. காதல் இலக்கணத்தில் “கண்ணன் எ வரிகள் மானிட இதய உணர்வையும் அது அனுப
கண்ணன் அவள் காதலன் ஒருநாள் கனலி விரகவேதனையால் அவள் வாடித்துவள்கிறாள். போல் சில வரிகள்.
"தாண்டிற் புழுவினைப் போல் - வெளியே சுடர் விளக்கினைப் போல் நீண்ட பொழுதாக எனது
நெஞ்சும் தடித்ததடி கூண்டுக் கிளியினைப் போல் - தனிமை
கொண்டு மிகவும் நொந்தேன் வேண்டும் பொருளையெல்லாம் - மனத
வெறுத்துவிட்டதடி”
ஆம்! இவ்வரிகள் கண்ணனைக் காணாமல் க சித்தரிக்கின்ற நிலையை உணர்ந்துதான் பாருங்
AeALSLeLLe LLLeS LLLeSALYLSeAYAeAAAAAAAS
இமிழ் தி

ba.appapa-o-apa-o-a-para
ச மாளிகையின் பக்கமாய் நிற்கும் இளங்காளை உணர்ச்சியும் ஒன்றுபட இராமன் சீதையை நோக்க பும் கொண்டன.
ன்று,
I6.'
க்கும் சொல்நயம் சுவைத்தற்குரியதாகும். கண்கள் ஒன்றியதாம். அதன்பின் வாயிலிருந்து சொற்கள்தான்
ாய்ச்சொற்கள்
மனின் நிலையை, "பருகிய நோக்கு பாசத்தால் கியத்தில் வரும் காதல் சுவைக்கோர் இலக்கணம் ன் காதலன்.” என்னும் தலைப்பில் உள்ள பாடல் விக்கும் அவஸ்தைகளையும் சுவையாக்குகின்றது.
வில் காதலி அவள் இதயத்தை தொட்டுவிட்டான். தோழியிடம் அவள் தன்னிலையைத் தெரிவிக்குமாற்
ாதலி அவளைக் காதல்படுத்தாதபாடு படுத்துவதாய் களேன் !
ALAAAAALAeAAeASLeASASASAAALAAAAAAAASAAAAAS و200 طن

Page 328
PapaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFaFa.
காதல் காவியமாம் நளவெண்பா காதலுக் தமிழிலக்கியம். நளவெண்பாவின் நாயகனாம் நளனு சந்திக்க நேர்ந்தபோது அவர்களின் பார்வை மன. நேருக்குநேராய் கண்கள் கவ்விக்கொண்டபோது ப உண்டாயிற்று. இருவர் உள்ளங்களும் பிணைந்: புகழேந்திப் புலவர் கற்பனையிலே கண்டு சொல்லே
"தேங்குவளை தன்னிலே செந்தாமரை மலரப்
பூங்குவளை தாமரைக்கே பூத்தது.”
என்று நயம்படக் கூறுகின்றார்.
இவ்வாறு தமிழ் இலக்கியத்தில் காணப்படும் சத்தியவான் சாவித்திரி, அம்பிகாபதி, அமராவதி ே தன்னுடைய நாயகி மேல் நீங்காத அன்புடையவன் வாழமுடியாத எல்லையில்லா அன்புள்ளவளாக இ பிணைப்புண்டு ஈருடலும் ஓர் உயிருமாக வாழ்ந் நெஞ்சங்களில் என்றென்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்
ஆடல், பாடல், பிரிவு, ஊடல் போன்றவற்றால்
உள்ளதை நேசியுங்கள்
உள்ளத்தை காதலியுங்
உலகில் உயிரு
உயிர்த்தி
ஜெ
SeqALSAeALSLeAeASAeASAeASAAeAeAAA AASAASAA AAAASAAAA
اطلاقی وتtfi$

P++++++++++++++++
கோர் இலக்கணம் படைத்துவிட்ட அற்புதத் லும், நாயகியாம் தமயந்தியும் ஒருவரையொருவர் த்திலே வேறுபாடற்ற பொதுப்பார்வை. எனினும் ருவத்தால் ஒத்த இருவரிடத்தும் காதல் உணர்வு து ஒருயிராகி விடுகின்ற இந்தக் காட்சியையே ாவியமாக நளவெண்பாவில் தருகின்றார்.
ஏனைய காதல் சரிதங்களான சிலப்பதிகாரம், போன்ற காதல் காவியங்கள் வாயிலாக நாயகன் ாகவும், நாயகி அவள் தன் நாயகனை மறந்து ருப்பதாகவும், அவர்கள் இருவரும் அன்பினால் துள்ளார்கள். அவர்கள் காதலர்கள். எங்கள் கிறார்கள்! வாழ்வார்கள் என்பது திண்ணம்.
பாதிப்புற்றுவிடாதவர்கள் இவர்கள் காதலர்கள்.
கள் !
ள்ளவரை காதல்
ருக்கும்.
யித்திருக்கும்.
தெ. சுவாகிதன் விஞ்ஞானப் பிரிவு 2 Lig Tib 2002
AASAASAASAASAeAeA
2000

Page 329
With Best Cor.
NIPPON
Importers, Gen
17, Old Tow Bodhiraja Colom Te: 3
With Best C
Sri Ranjith
MANUFACTURING JEWE
177/5, Sea Street Colombo 11
இமிழ் தி

pliments from
IMPEX
Veral Merchants
in Hall Centre | Ma Watha boO - 1 1 48141
Compliments
O72
a Jewellers
LLERS & PAWN BROKERS
Tel: 332637, 459179 Fax: 430378
2000

Page 330
With Best Com
own of
A 22, New B. Nuναra SRI LA
Tel: 052
HATTON N.
Minor Saving
ി ിശേlഗ്ഗ u
HATTON NAT Your Partner in P 10, R. A de Mel Maw Tel: 421885-7, Fax: http://www.hnb.net Eme
اطلاقی وتtfi$
 

pliments from
azaar Street
-Eliya NIKA
- 221 65
美
ATIONAL
TH
|S ACCOUnts
ഗ്ഗ ീ d(el
IONAL BANK
rogress
atha, Colombo 3. 20745 Telex: 221 52 HATNBК СЕ il: moreinfo Ghnb.net
2009

Page 331
With Best
f
Kriss E
Dealers in all kinds ( (Household items impo
No. 119A
Colo
Tel: 472
With Best
f
UNION
IMPORTERS, WHOLESA GLASSWARE, GIFT
41 - 111, First Floor, D
- Te:
g
និយ៍ប្រែ

Compliments
rom
lectronic
of Electronic, Electricals ters, Wholesale and Retail)
Main Street imbo 11
408, 44.8193
Compliments
rom
TRADING
LE & RETAILDEALERSIN WARE & SILVERWARE
am Street, Colombo - 12
542498
a 2000

Page 332
இ With Best V
Head Office : 130 / 10, Mc Tel:(94-1) 436716, 459395, 437673 Fax
露
With BeS
frO
SARASWAT
No. 12, Wolfe Colom
الفقر وهtة
 

Wishes from
32 sноикоам * সূত্র No. 9, Arthurs Place
(e) Bambalapitiya
Colombo-4
Tel:436716,438849
in Street, Colombo - 1
: (94-1) 438849 E. Mail: Riogsttnet. Ik 隱
t Wishes
HISTORES
2ndhal Street bo 13
32O35 隱
a 2000

Page 333
With Best C
Dealers in Glass Enamelanc
67, D Pettah, C Tel:
With Best
ABDULLA INDUST ABDULLATRADIN
Manufacturers of Run Bug-Bug Machine Cut Brown Paper Ba
No. 72, MAHAVID (BARBER STREET), CC
Phone : 433952, 345665, 47(
露 Factory: 130, Negombo Ro
இமிழ் தி
 
 

Ompliments from
SOS
Ware, Fancy Goods,
Gift tens Etc.
am Street olombo - 12
440690
Compliments
from
RIES & PAPER BAGSMFRS. G
Killing insecticide Run Rat - Rodent Killer, gs & Kraft Paper Sacks in various sizes
DYALAYA MAWATHA
DLOMBO – 13, SRI LANKA
D554, 437640 PaX: 422995
ad, Peliyagoda. Tel: 932180 隱
2000 قائي

Page 334
With Bef
•/(/ሯ69/
DHIVIYAJI
42-C, Galle ROad, W6
Tel: 50850 Specialist in 22ct
翌
With Best Comy
AJANTHA
IDEALERS IN
No. 7, New Ma Nuwara
Tel: 052
اطلاق وtf$

Yishes from
EWELLERS
laWatte, COIOmb06 , 505065
GOld JeWellerS
pliments from
JEWELS
JEWEILLERY
rket Building Eliya
22577
2000

Page 335
With Best Com
BUSINESS
曇
By S.MAY
Harrow No.9, Rajasinga Road WelliaWatta
Tel: 556972
With Best Con,
ATNA RERA
Importers & Deale
206, Keyzer Street, C Tel: 320122, 3 Branch : 128, Third Cross S Tel: 3
Stöý F"

pliments from
STUDES
URAN B. B.A.
Royal Academy 344/17, Jampatta Street Kotahena
Tel: 440741
pliments from
STORES
rS in Textile, Yarn
olombo 11, Sri Lanka 26688, 320220 reet, Colombo 11., Sri Lanka 26716
a 2000

Page 336
With Best (
fr
EASTERN WINKEM AGRIC
200, Central Road Colombo - 12 Sri Lanka
With Bes
4. ATCA
ELECTRICAL
IMPORTERS WHOLESALE ELECTRIC,
121/B 1st Cross Street Colombo - 11
stöý y"

ompliments
D72
TRADERS DARE (PVT) LTD
Phone : 436853, 434105 Fax : 447014
籃
"f Wishes
S (PWT) LTD.
RETAIL& SUPPLIERSIN AL GOODS
Tel: 332640, 440935 Fax: 440935
a 2000

Page 337
With Best Con
FOR ALL YOUR COMM
E(
ESQUIR COM
No. 790 B, Bloe Colom|
Tel: 525347, 525
Fax. O74
With Best Con
Saranya Taila
Experts in Ladies and for Uniforms de Export Garme, Indian Cut Saree Blouses de Textile
VAN FC
430/7, Mayura Pla Mobile. O7
Stöý F"

pliments from
UNICATING REQUIRES
《།
صے
MUNICATION
mendha Road OO - 15
346, O74-61.2499 -610653
pliments from
ors & Textiles
Gents Dresses Orders its accepted (Wedding Suite) d. tems available for Ladies and Gents
|ce, Colombo - 06 7 - 354932
a 2000

Page 338
With Be
TYRE COLLECT
Dealers in Tyres, Tubes.
77. Uni Colom
Te: 3 Mobile 07
With Bes
இ
PACMAN PACKAG
Manufacturer of Corru
10, Batapaththala Junction Katana
الأول وهtة

st Wishes
IONS (PVT) LTD
Alloyd: Ordinary Wheels
Din Place hbO — 2
28563 1716416
屬
It Wishes
ING INDUSTRIES
gated Carton & Boards
Tel: 031-40870, 031-40104 Fax: 078-668.360
a 2000

Page 339
With Best Comi
meztazt
SPECIALIST IN W.
No. 103, Main Street Colombo 11
With Best W
SAN"
TEX (PV
PERFECT CHOICE FOR SPECIALIST IN W.
212, Main Stree Telephone : 430750, 32
اطلاقی وقتtfi$

liments from
/7///Z"
EIDDING SAREES
Tel : 421064, 325851
Fax : 331714
lishes from
THA T) LTD
THE ENTIRE FAMILY EDDING SA REES
, Colombo 11 4459 Fax : 438644
2000

Page 340
With B
B Tel
for all your Television produc
30/2, Je Narahe Na
Sri
Te: O75-3445 Fax. O7
E-mail: te
Stég F"

2st Wishes
rom
estar (PVT) LIMITED
:tion and Post production needs
smine Park pita Road Wala Lanka
77, O74-408065 5-344576
estarOslt. Ik
a 2000
懿

Page 341
With Best Co.
RANJITHA
IMPORTERS, GENERAL MERC
180, Colombo Street Kandy Tel: 08-232350
With Best Col
NEW HOTE
(Vege Special Orders for
Wedding Ceremony
Birthday Party &
Other Occasions
VANF
203, Galle Road Colombo - 03. Sri Lanka
Tel: 342897
Stsý
 

mpliments From
TRADERs
HANTS & COMMISSION AGENTS
81, Fifth Cross Street Colombo - 11 Tel: 01-438468
Impliments From
L MAHESHA
*tarian)
The best of Vegetarian Cushine for
Breakfast
Lunch
N Dinner
OR HIRE
|Biran Ch : ASIR CAFE
73, Maha Vidyalaya Mawatha
隱
Colombo - 13. Sri Lanka
aún 2000

Page 342
With Best Comp
K. T.
WHOLESALE DEAL
NO. 188/3C, ASLAMSTRA
KEYZERS
COLOM
Tel: 33
றோயல் கல்லூரியின் கலை விழா இ
AP.S.. 9ILIJ UITGN)
Apsarad
Wholesale & Retail
Attarmahal, 180-"
Keyzer Street,
Tel: 45
$్కjలో

liments From
Тех
ERS IN TEXTILES
1st FLOOR DE CENTRE
STREET
BO 11
8212 隱
2。
விதே நடைபெற எமது வாழ்த்துகள்
சில்க்ஸ் is Silks
Dealers in Textiles
-A16, 1st Floor Colombo 11
1833 隱
2000

Page 343
With Be,
N-SOF
Yourgateway to stud
Οo, 48, Nel Well
Tel: Re Mobile: (
穩
Stâğı g"
 

it Wishes
LANKA
y and work in Canada
ܘܠ ܐ
چه
fag (Cf : son Place
aWatte
S. 591832 77-366925
a 2000

Page 344
With Best Co.
RE
REKHA INDUST
Nam!
. Tel: 03. Fax: 03
With Best Con,
SRI MAITHIL
153 A S Colon
Tel: 43449 Fax: 4
الأول وهtة

pliments From
&HA
RIES (PVT) LTD.
Puluwa yala
3-85796 3-85631
pliments From
YJEWELLERS
ea Street bo 11
0, 4494.00 34488
a 2000

Page 345
s 鑿 2
With Best Com
SAMAGI
270, Gover Color Te: 5
With Best Con
를름
A WELL
KREDIT CHRISTIANIA BANE Overfors
(Internation
தமிழ் நீ"

pliments From
STORES
nment Flats mbo 4 92994
pliments From
-WISHER
KASSEN K OG KREDITKASSE el utland
hal Division)
200 مئی

Page 346
With Best Com
※祖爱上
importers, Exporters, Comission Agents !
113, 4th C. Colom
Tel: 3
With Best Comy
Doors Te Parad-T RANU,
The Leading Textil
No 127, Main Stre Tel: 320824, 32083
Fax : 3
Web: http://w E-Mail: infoGDr.
الفقر وهو

pliments From
Âgencg
General Merchants & For Local Produces
OSS Street bo 11
26204
pliments From
ANAS
2 Centre in the city
et, Colombo - 11 4, 320900, 471638 洛5294
ranjanasik.com anjanasik.com
2000

Page 347
s
ܓ
Our Heartfelt thanks are
米
Mr. N. Selvakumaran, Dean, Colombo & Commissioner, Hun for honouring this Occasion with
Our Principal, Mr. H. L. B. Go and encouragement for our veni
Our Vice-Principal and Assistan
Our Teacher-in-charge, Mr. S. in-charge, Mir. R. Rajasooriyar always and giving us all the encC
Judges & Those who contribute
The Advertisers & Well-wishers of the Souvenir.
Pioneers Sounds, for their exc
Mr. Gowan, whose inventive art Souvenir.
Arasan Printers for having pri
All Students & Teachers-in-char the Annual Inter-School Compt
All Representatives and Stud participated in this "Kalai Vizha
The Old Boys, who have helped
All Parents who have granted t even in the gloom of war.
All Patrons of the Tamil Language
OUR FEELINGS OF GRATIT
ຫຼືຫຼິ

due to:
Faculty of Law of the University of han Rights Commission of Sri Lanka
his presence as Chief Guest.
mes, for his whole-hearted support
Use.
: Principals.
Ratnasabapathy, Assistant Teacherand our Teachers, for standing by us Duragement & Support.
d Articles to this Souvenir.
who have contributed to the success
bellent Lighting & Sound System.
work which adorns the cover of this
Inted this Souvenir at its best.
ge of all schools which participated in 2titions.
ents of other Schools who have 2000'.
us as and when it was necessary.
heir support to hold such an event,
who have come to grace this occasion.
UDE ARE IMMEASURABLE.
Tamil Literary Association Royal College
برسے
a 2000

Page 348
arraraparaparraraparraraper
qAuAiAuAAAAAAAu uAAu AAuAAuAAS
διήρ β'
 

zLzLzLzLu LLezLziLzLzLeLLzLLzziezuLu u Lu LLy BITID
ரிமைக்கோர் அரசே விழாவதன் சிரசே ! ட பீடாதிபதி ஐயா செல்வக்குமாரரே ! ழ்ப்பணி சிறக்க தவளாது உதவும் நிபர் கோமஸ் ஐயா அவர்களே ! காணச் சிந்தைகள் பல சிந்திய த்தினசபாபதி, இராஜசூரியர் அவர்களே ! றிவொளி ஊட்டி அருளிய சிரியப் பெருந்தகையரே ! வர்களாய் நீதி காத்த
பெரியோர்களே ! ரம்பரமின்றி விழா ஏது ? ரம்பரம் நல்கிய பெருமக்களே ! ரிஒலி வழங்கி விறுவிறுப் பூட்டிய neers நிறுவனத்தினரே ! ப்புக்கோர் வடிவம் கொடுத்த ரியச் செல்வன் இளங்கோவன் அவர்களே ! ந்தனை நன்றின்ற சன் அச்சக நிறுவனத்தினரே ! ம் நிலையிலும் தமிழ்ப்பணி தொடர வமதித்த அன்னை தந்தையரே ! த்தியர் எம் வேள்வியினில் }கி முனைந்த மாணவர்களே ! ண்டிய பொழுதினில் விரும்பியுதவிய ஒத்சுவிட்டகலா முந்நாள் வேத்தியர்களே ! ப்பிட வேண்டிய குறிப்பிட மறந்த ப்பிடத் தக்க பெருந்தகையோர்களே ! ல விழாவிண்மம் நகரவந்த சிக மணிகளே ! தமிழார்வலர்களே ! த்தியர் எங்கள் நன்றிகள் கோடி ! றிகள் கோடி !! நன்றிகள் பலகோடி !!
தமிழ் இலக்கிய மன்றம் றோயல் கல்லூரி
عالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمعالمطلد |200 طut
t

Page 349
With Best COn
from
HAYTECH MARIKI
(A Member of the F
紫
No. 25, Fost
Colomb
5tấịg gلاقt

魏
Impliments
ETING LIMITED
layleys Group)
er Lane
10
§
2000

Page 350
Easitives FOODS (PWT) LTD.
Sole Agents in Republic of Maldives
~-
Pastry Confectionery Products from Switzerland.
Pastry products from Canada.
IzИМА
French Fries from U.S.A.
Canned & Dried Fruits from Australia.
SPO
Basmati Rice from Pakistan.
Frozen, Fresh Fruits and Vegetables from Australia
ERST UUEST ETT
Te: 5234 FOODS (PV)UD :
Printed by Arasan Printer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DING IMPORTER, SUPPLIER OF SERVICE PRODUCTS IN SRI LANKA
Sri Lanka and the for the following Brands
CO) REKS
Bread improvers & Bakery Products from Germany
BANCOLN
Pastas from Italy.
Olives and Olive Oil from Spain.
BloSSOM Paper Doyley & Napkins
Royal Palace Thai Jasmine Fragrant Rice & Rice Vermicelli from Thailand.
Frozen & Chiled Meats from USA, New Zealand & Australia.
Road, Colombo 15, Sri Lanka.
51, 526815, 525903-5 526858 E-mail:ew foodsGPSri.lanka.net
S, Colombo 2Tel: 326482