கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இந்து இளைஞன் 1959

Page 1
195
 
 

GE STUDENTS' ANNUAL )

Page 2
కెక్యె
డిస్తs:ఢిస్త** ge?*A**కెత్తి అ* oeee **sese° 6 sچ چg°چ oooo.
s e
நவீன புகைப்
ff
அமைக்கபட்
羲
i
s
līš6
821, கஸ்தூரிய
Telegrams: BARATFOTO. s
-- అత్త**త్కచేత్తల్డ్లీ కీల్వే غواودڅاڅ? =ة =ع * * esse **ے ہے جes ° 22@° #s
 
 
 
 

ge :2ياديچا ex ప్రతికెతొక్కె ప్రశ్మి 2
*కిgఖ్యతో కొ8c@లి °ം ആഭ് seبيg
ܵ)
i.
பட யந்திரங்கள்
ட ஸ்தாபனம்
y
賣
责
s
i
s
s
t
ནི་ ལྷོ་
i.
TMM CSeqLaLLTAeSBLL qLqLaLLTkSekqzLqiLL STeSBLLYLTMeMB SLH LTATMerC
Peisto-Gui
*
{
i
;
y
".
S.
*
i
ார் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
t
s
i
2: Telephone: 252.
t
e seo **sses **ఇఇ° * ةesse3 گ **e ege” కe@@లి

Page 3
97, ീഴ്ക (ി)?
THE YOUN
( FOR INTERNAL G PRIVATE
PUBLISHED BY T
OF
THE AFFNA H.
类
နွံစွဲ
类
s
-
English E N. Thevarajan,
Asst. Englist
S. Kangasundaram,
Vol. XIX.]
 
 

% % ܡ ̄ പ്രe
G
HN)
: CIRCULATION ONLY)
HE STUDENTS
NDU COLLEGE
* نباتاتیہ چیچ پی جیتی۔یہی۔
絮
අණූ භී ........"
. یخ" می تغذیه= 25. خاتمی =: j =: زیبایی
ditor : H. S. C. I. 'A'
Editor: H. S.C.. I 'A'

Page 4


Page 5
23.
24. Ω5. 26, 27. 28. 29,
3O.
3
32,
33,
34.
35.
CONT
Aimless Education Population-A Problem to be so Abducted
Yet Undecided The Chatter - Box
The Sleeping Beauty A Tennis Title that I Won Our Tamil Leader An \musing Incident in Class Respect Your Elders Scene at a Railway Station
My PetKanthiah Comes to Town A Wet Day Our Prize - Giving
Our Inter-House Sports Nleet My Pet
Prize - Day Report The Chief Guest Speaks - - - - - - - List of Prize - Winners College Notes e
Α Page From History Sports (September 1958-August Cadets Report
Scouts Report
House Reports
Reports of College Associations Reports of Hostel Associations Results of Examinations Congratulations
The Office Bearers of thic J. H. The Report of the J. H. C., O. ln Memoriam to Old Boys' News Jubilee Block Building Fund
We thank all
sent us thei

ENTS
하
g
を
ld
5
1
6
22
23
26
ses a 8 Fis 27
1959) a 28
e e e ՃՈ 34
35
6
41
44
47
* ● - to ti e 49
C., O, B. A., Jaffna 1 B. A., Jaffna ea 52
e 0 e. 53
54
63
Schools that
r Magazines.

Page 6


Page 7
THE YOU
(THE JAFFNA HINDU [[]
Vol. XIX OCT
EDITORIAL
AIMLESS
HE student population of
Ceylon is deeply concerned Over the problem of unemployment. In general, the students do not seem to know what they are studying for and what they hope to achieve after school. This is a defect in our system of education. The government which provides this expensive educational service free, must also make sure that the students are given the widest opportunity to apply what they have learnt: but unfortunately the educated unemployed (mostly the S. S. C. qualified)
continue to increase.
This waste of man-power due to un employment retards our national production, Some victims of this barren system of education take to immoral and illegal ways of earning their living. Thus a very serious situation might arise if the problem of unemployment is not solved in time.
The franchise has been extended to the teenagers. It is a

NG HINDU
LEGE STUDENTS ANNUAL)
OBER 1959
EDUCATION
wise provision. Unemployment is their problem and they will cast their votes only in favour of those who will solve it.
It is a pity that most of the educated unemployed are still looking for white collar jobs. In a world fast moving towards social equality, the standards of our fathers are completely out of date. Young men must look upon all human labour, mental as well as physical, as endowed with dignity. Science is fast introducing freedom and leisure into those realms of human labour which in the past were so difficult and tedious that everyone despised and avoided them.
Agricultural and industrial development is indispensable for providing full employment. The government alone cannot achieve it. We should also help. Young men must realise that the needs of the nation are the needs of everyone of us,

Page 8
Population — A Pri
A general Survey of population among all groups of people reveals an alarming increase of human numbers particularly among the Asiatic nations. Population is a basic factor that shapes the economic outlook of any Country. Historians are confident that at the dawn of history probably some 5,000 years ago the total population of the world would not have exceeded 20 millions, a figure representing an yearly increase of population in modern times. This is partly due to the development of medical science and Sanitation. As a consequence the average life span has gone up to 70 years and mortality among the younger generations has been rapidly declining. At this rate, if unchecked, the population of the world would increase by twofold in about 50 years time - a development which would reverse the progressive trend attained by our present human race.
Certain classical economists like Malthus were of the opinion that for any society there is an optimum population depending on its natural resources. A higher level would result in poorer economic conditions including the standard of living. They predicted that agri. cultural returns would not keep pace with the geometrically increasing human numbers and as such would induce nature to take its

blem to be Solved
own turn and maintain it at the optimum level.
In the concept of modern economic theory the previous assumptions have been discarded Owing to the rapid and advanced technical developments, which are made use of in the field of agriculture. , Consequently population is increasing. Even the revolutionary theories of Charles Darwin fail to operate fully in a Society backed all along the time by technical progress.
Admittedly, as more and more are being added to the existing stock, after attaining an optimium level, the countries' standard of living would decline giving rise to various economic problems, as in the Asian countries. The health of the nation would deteriorate and hence the efficency of the labour force would also weaken. Ilin a country like Ceylon, depending on an agricultural economy, where further expansion is limited by the land factor, unemployment sets in.
We on our own accord should adjust to the situation and pave a better and prosperous way for the future generations. The state should take much pains to limit the growth of population by controlling the birth rate. Family planning experts should be invited from advanced countries and family planning methods advocated. As an additional step early marriages

Page 9
should not be encouraged. Prapaganda "work should be intensified in rural areas and free medical services and drugs provided Abstention is yet another disputed factor that interfers with martial relationship, that varies from one individual to another. Above all the newly wedded couples should be given sound basic knowledge regarding family planning.
Although some think that family planning interferes with one's free
Abdu
Luxmi was everybody's darling. She was pretty to look at. I loved her very much. The other members of my family also loved her. She also loved me and followed me everywhere. Usually she played in the verandah. As she was very mischievous she would tumble the things about on the verandah, pull down the teapoy-Cover and generally upset everything My mother who loves to have everything in its place and Spotlessly clean some. times gets very andry at Luxmi's pranks and threatens to beat her with a stick; but she runs out of reach. Still mother too loved Luxmi for her pretty ways, though she was always scolding her. Whenever mother happened to be out, Luxmi was free to do what she wanted. Then we all played about and had a very nice time.
One morning I called to her. She did not come to me. I called
3

dom and with the Course of nature itself, it matters little when Compared with the vast benefits it confers on humanity. By resorting to these methods our future generations would be better nourished, educated and live a better more comfortable life, thus solving many of the inter-related economic problems without laying any blame on their ancestors
S. A. Natarajan, H. S. C. II, 'B'
cted
again. Still she did not come. I was alarmed. I cried loudly, Luxmil Luxmi!' But she neither came nor answered. I began to look for her everywhere in my house and in the grounds. I could not find her. My brothers and sisters and even my mother joined in the search. We did not know what to do. We went to our neighbour's land and searched there too and asked them whether they had seen Luxmi. There were tears in Our eyes,
Finally, I decided to get the help of the police. I rushed to the police station. An officer was sitting there writing at a desk and he raised his head as I entered.
‘Yes, what can I do for you, young man?' he asked me. I believe I was a little excited, and cried out, 'Somebody has taken Luxmi away. I am very fond of her.

Page 10
Could you please help me to find her?'
'First you must make a complaint' and he pointed to a seat. I sat down. He opened a big book, dipped his pen in ink, and dated the page and asked, 'Your name P'
Then I gave him my name, address and age and after noting it down he asked me to state my complaint. ''Last night Luxmi was at home. This morning she has vanished. I saw her last at...".
'But who is Luxmi ? You haven't told us,' he interrupted kindly'. 'You must give us enough details, sorry. The Colour of her
Yet U.
It was asked by my teacher to Contribute on article to the College Magazine. Knowing what a difficult task it would prove to be, I was rather reluctant to undertake the task. But unfortunately he insisted on my writing it and reminded me of it off and on. He was so per. sistent that I could not hoodwink him and had to start working on my article.
The starting is always difficult. Once you start Something you can finish it somehow or other. Even when Writing an essay we struggle to begin it with a good introductory paragraph. But Once the intro.

skin, her height, age, any distinguishing marks. Without a proper description we can't trace the Crime, see ?' and he smiled at me.
'She is quite pretty, in fact, very good-looking' l Said- 'We all loved her...' I was now at a loss for words to describe her. 'Who is Luxmi ? Your sister P' the Officer inquired.
'No. She is our little puppy', I said, shocked at his question. Suddenly he burst out laughing. After he had calmed down a little he promised to do his best to trace the Criminal. Then he shut the book and sent me away, Still laughing.
N. Paramasivam, H. S C ; 'B'
ndecided
duction is written everything is plain sailing. This is the case Wih
me and I think it is so with others as
well. A friend of mine Once said to
me that a good first paragraph in an
answer paper produced invariably a favourable impression in the mind of the examiner. First impressions, you know, last long. I am going off the point. Let me not drift from the tale of my writing an article.
I thought about the subject for some days and it occurred to me that I could write on 'The entry of women into the public services'. This, no doubt, is a good subject to write on But everyone knows

Page 11
that it has now become stale. For the last six months, I think every newspaper has published something or other on this very interesting subject either in the editorial or the reader's Column. The leading men of Ceylon have said everything possible to convince their brothers that the claims put forward by them are just and reasonable and, yet, men do not seem to be convinced. Some men trot out the Worn-out arguments that women are physically unfit for all kinds of work and that it will result in increased unemployment among men and so on These objections do not hold water any longer. The men of Ceylon seem to advance with the times. They little realize that society is hardly static. It is the mark of a good government to adopt itself to changing Social and economic conditions. 'Equality of women', says Lenin, 'is not Only an essential feature of socialism but also of democracy.' We are sorry that our country has not produced broadminded men like Sir Ivor Jennings who is a strong advocate of women's entry into the public services. I wish some of our men would recall one of his speeches in which he said that their should not be any objection to women becoming even Civil Servants when great men and
'Learning is an ornament in pro
and a provision in old age'

sminent ladies have talked and Written much on the Subject.
The subject which appealed to my mind next was 'The Third World War'. Readers are aware of the fact that already Russia, Britain and America are at logger heads as regards the Berlin question. There is every possibility of a third world War. But even though this is plain to all, they do not want to think of another war because the agonies of the Second World War are still fresh in their memory. So, I thought, that it would not be advisable to frighten the people by reminding them of the imminent danger.
I found that it was high time that I submitted my article and that I could waste no more time in trying to find a suitable subject tO Write on. So, I thought, it best to write an account of my unsuccessful effort at Writing an article to the College Magazine. I hope the readers will not laugh at my inability to decide on a Subject to Write on. Next year, may be, I shall have a Subject. My only fear is that the magazine may not have the space.
P. Thirunavukkarasan, G. C. E. 'E'
Spsrity, a refuge in adversity
-Aristotle.

Page 12
The Ch
I have a class - mate who i very fond of talking. There is n( end once be starts So we Cal him a chatter - box. In the clas be sits next to me. He comes t the class very early. When the master enters the class room he never stands up with the othe boys. He says 'Good morning' After we have all said it.
He always chatters about the matches. But I never listen to hi chatter. When he chatters with me the master punishes him. Bu the very next minute he is off again with another story.
If the master states somethin with which he does not agree he stands up and argues. He neve argues to the point. If he start arguing in the English period ou English masfer asks him to speal in English. So he shuts dow immediately.
Ne never chatters in the Maths periods, because our Maths. maste doesn't encourage talk that doe not relate to Maths.
In the free periods he stand up and asks the boys to keep quiet But he talks with me. So ou monitor gives him a knock. But he argues with the monitor that he car talk while the others are talking.
'With every increase of knowl

atter - Box
In the chemistry lab. he pours any liquid into any other. If he saw a new colouration he boasts that he has discovered a new compound. If any fruits or seeds are brought for the botany practicals he eats the fruits after the demonstration.
He is a hosteler too. In the hostel he sings Songs aloud. If the prefects hear his music they shout to him to stop singing but he doesn'F. So the prefects have to slap him into Silence.
One day after the silence bell he went out to take a wash. While he was away Andy came as usual and locked the dormitory door and the poor boy Could not get in. Then he had to go to the Asst. Boarding Master and get himself let in. Once inside, the first thing he did was to Switch on the light. So the other boys Cried to him to
switch off. But he wouldn't, and
S
the prefect came and knocked a little sense into him. After this incident for a time he was one of the best behaved in the hostel, but his talking never stopped. I pity the poor hostelers. Night and day they have to listen to my chatter box friend, the poor devils.
P. Sachithanantham, G C. E. Bo
edge the need for wisdom grows'
്
-Abraham Lincoln,
6

Page 13
The Sleepin
Our Common friend, Rangan sits near me. He comes early to the college and keeps on talking to someone of us or other without even giving a chance to the others to talk until the bell rings. Then he comes to the class-room and there also he keeps on chattering. But when once the master gets into the class and starts work he would not talk even to his neighbours and he keeps the book open and sleeps.
All the masters are tired of saying: 'Get up, Rangan! Don't sleep in the class'. And now they do not care to put him up. It will be noted that he never sleeps when the master is away.
One day while the master was teaching he was fast asleep But when the master awoke him he said that he was having a headache. But the master told him that he was not telling the truth and asked him to stand up. He got up from the seat and in a minute or two he was again fast asleep, standing as he was.
One day while we were studying he was as usual sleeping. No
"The best Doctors are Doctor Die
Merryman"

J Beauty
ne cared to disturb him. Suddenly te heard a whirring sound, like a listant aeroplane but very close to is. All of us were a little surprised ind at last we discovered that Rangan was Snoring. He was disturbng the class and we awoke him.
Another day he was sleeping for wo or three periods at a stretch. No one cared to put him up and he lunch bell rung and we all went lome. The peon not noticing him leeping closed the doors and went way. After lunch we were amused o see him standing at the window ind calling to us. When we went here he asked us to call the peon nd open the door. He waited here until the peon came and opened the door. That day he was unable to have his lunch at the poarding house. So he went to the shop to have tea.
He has a very gentle and pretty ace, like a girl's and we call him 'The Sleeping Beauty.'
R. Rajanayagam, G. C. F. 'B'
it, Doctor Quiet, and Doctor
-Jonathan Swift

Page 14
À Tennis Ti
It was during the last Decem ber vacation that I happened t go to Galle to visit my uncle an aunt. My uncle is the Superir tendent cf Police for that area. H is also a keen Sportsman. H plays tennis daily and has repre sented his department in Gover ment Services Tournament in Cricke and soccer. He encourages all t participate in games.
When I was there a tournamer was about to start, and my uncl was sending in his entry for i He asked me, just for fun, whethe I could play tennis. I said that could, and my name was sent i for the boys' event.
In a week's time the tourn ment started. On the Second da of the tournament I was drawn t meet a seeded player in the fir, round. As I was new to the plac all seemed new to me. I am use to playing with a junior racket, b as there were no Such racket borrowed one from my uncle an found it rather heavy.
My opponent and I entered th tennis court. I was introduced him. We had a few knocks warm up. Though I was handical ped, I played satisfactorily. Th umpire tossed, and Calling Correct my opponent took service. Th game started and I lost the fir point. Then the second one bein

tle That I Won
S
t
On my service, I managed to win it. Then the third, fourth and the set itself my opponent won. In the second set I played a little harder and pressed my opponent so much that I won the set at 8 6. To my Surprise I won the third set also. So I entered the second round All were Surprised to see a stranger beating one of their seeded players My uncle Congratulated me.
On the following day, the
matches started early in the morning My uncle and I drove to the tennis Court. In the second round I met an unseeded player. With the Confidence gained after beating a seeded player the day before, I thrashed him in straight sets. In the third round, that day itself I was down to meet the No. 3 Seed. But my opponent, being ill, did not turn up. So I was given a walk-over, and, because of the Small number of entries, I suddenly found myself in the final.
In the final, I was to meet the No. 1 seed. My uncle advised me on how I should tackle him. My opponent and l entered the Court, and in a few minutes the match was in full swing. All seemed interested to see who the Junior Champion would be. The first Set was, easily won by him I broke through his service more than once in the second set and won it,

Page 15
When the third set was in progress I placed a ball which he could hardly reach. When he was running hard to turn the ball, he tripped over the tape and fell on the ground. He fainted and a large quantity of blood streamed from his nose. He was then taken to the hospi
തു. -ത്ത
Our Tam
It was a Thursday. I was returning home from a show at about lO) O'clock in the night. On the way I met a man well known to me. He stopped and talked to me. He said that the Federal Party leader, Mr C. Wanniyasingham had passed away. I laughed at him and asked him not to tell such a lie I did not believe it.
On the way to school the next day I saw black flags flying at all junctions. That Confirmed the news. A friend of mine also gave me a handbill in which it was clearly printed that Mr. C Vanniyasingham, M. P. for Kopay was no more.
Bit by bit the details trickled through. The Great Parliamentarian was returning from the courts; on the way he fell unconcious: he never awoke again to speak to his beloved wife and children, nor to the Tamil people.
The college bell rang and the sessions were held as usual. All of

tal. Unfortunately for him the prize giving had been fixed for that day. So I was crowned the Junior Champion of the tournament. I still wonder how I won that title. It was luck that played for me and not I
A. Chanmugalingam, G. C. E. 'A'
tl leader
us expected that the Principal would close the school as a mark of respect to our distinguished old boy.
During the 5th period a circular came stating that the afternoon sessions was closed in order to give an opportunity for teachers and students to pay their last respects to the great leader. The principal also requested us to line up in front of the college entrance so that we could pay our last respects to him, on his way to the Kombayan Mannal Crematorium at 5 p. m.
Many of us went to the Town Hall to see him. I saw many people mourning for him. I went to the chamber where the body was lying in state. As I looked at it Sorrow filled my heart. That sight is still in my mind.
C. Thiruchelvam, G. C. E. 'C'

Page 16
An Amusing Ir
It was the last day of the term and we wanted to have Some fun. So we all tried a prank on the
cowardly Charlie, who was also a Bully.
That morning some of us went out into the garden and caught an enormous spider. We managed to
get the spider into a small cardboard box.
The first period that morning was Physics. Nobody dared to play any pranks during that period as the Physics teacher was feared as the 'hitter' of the College.
All of us eagerly awaited the second period, that is, the Latin period, in which we planned that the trick ought to be played. At last the bell rang and the Physics teacher walked out.
Charlie was very busy bullying one of the small boys. We took the opportunity to drop the Spider inside his desk.
The Latin teacher arrived with a wry face. We came to the conclusion that we must have got out on the wrong side of his bed that morning.
He wrote about ten sentences in English and asked us to translate them into Latin. It was the last day of the term and none of us had prepared our grammar, and therefore, we made a mumber of gram

icident in Class
LO
matical errors. He burst into a fit of temper. 'You damned fools!" he exploded. 'Why the devil didn't you learn your grammar? Do you think that you know too much Latin not to learn it? I will get the whole pack of you, dirty SCOundrels, Caned."
We were simply shocked by this outburst of curses from him. He ordered all of us to take out our grammar books. All of us watched Charlie as he pulled out a book from the inside of the desk. The Spider, feeling itself dislodged by the re. moval of the book, dashed out in a fright. It ran almost on to Charlie before he saw it. He let the desk lid drop with a terrific bang and a heart-rending SCream,
Everyone pretended te be jumping about in alarm. The teacher jumped to his feet sending a pile of books crashing from his desk to the floor. He stared at Charlie.
ʼ^There is a b - i - i - i - en - en - enormous giant spider in my desk, Sir', wailed Charlie. 'It must be a pre-historic one, Sir.'
'Fancy making such a fuSS over a mere Spider the teacher said.
'You must be ashamed of yourself, Charlie.'
So saying he came up to Charlie, opened his desk and peered cautiously into it. But the Spider was not to be seen. So he put his hand into the desk and searched for it,

Page 17
The spider, finding it uncomfortable in the desk, ran up the teachers hand. The teacher was terrified. He turned round and gave the shriek even louder than the One Charlie had given.
At this stage the whole class except Charlie joined in the fun. All the boys clustered around the teacher and did their best to rescue him from the spider. Somebody tickled the back of his neck. He thought that it was the Spider and leaped aside with a scream knocking two or
Respect Y
Some of my friends in class often play practical jokes. One day a boy took a string, tied a piece of paper to it and fastened it to the loop of the trousers of a fat boy in our class. On the piece of paper were written the words: //Kick me.'
When the morning interval came, this boy walked down the verandah. His tail was flapping behind him. A boy read the instruction and acted according to it. But unfortunately he had to hold up his leg in pain
'Our lives are universally sh

three boys flat out. The spider frightened by all this shouting and screaming, came out of his shirt, dropped to the ground and hid under a desk.
At that moment the bell rang for next period. The teacher picked up the fallen books and walked out of the room cursing the spider. As soon as he left the room, all of us except Charlie exploded into a peal of laughter.
K, Indra Kumar,
Prep. G. C. E. 'A'
;་ ༣
Jur Elders
and hop towards his classroom. The fat boy turned back and chased him. So the boy who was being chased did not stop. He hopped on and on until he reached Oddavappulam where he was treated for a sprained ankle.
The moral of this incident is that no man should kick another, least of all an 'ammaan' like the fat boy in our class.
K. Vikineswaran, Prep. G. C. E. 'A'
ortened by Our ignorance'
-Herbert Spencer

Page 18
Scene at a
One of my relations in Colomb sent me an invitation for a birthday party. So I decided to go by train.
I went to the railway statio in my village. The ticket windoy is not always crowded, but on tha day it was crowded. I though that the train would also be ful I bought the ticket with great diff culty and rushed to the platform
Then I jumped into the train I saw a vacant place by the win dow. I sat on that place an watched the people on the plat form.
Some of the porters were wheel ing Carts. On the carts there were packages of the passengers. Some o the passengers who had missed the porters were shouting for them Most of the people on the platform were friends and relations of the passengers. They had come to sat good-bye to the passengers. Thar
My
My pet was a pretty little dog His colour was black. He was shor and fat. His name was Tiger. He hac a bushy tail. When I returned home from school, he used to jump on me with joy.
I can very well remember tha day, when I went to the sea shore. A

Railway Station
D were many men, women and children , among them. Porters were hurrying up and down with the passengers' luggage. Hawkers who had many things to sell were shouting in order to attract the passengers' attention. The engine drivers were walking to and fro to see the signal Clouds of smoke were going through the funnel of the engine. Passengers were saying good-bye to their friends. Those passengers who were not wishing to part with their friends were talking to them. The engine drivers saw the signal. The train whistled and left the noisy, crowded, smoking platform. As the train started moving the friends on the platform began waving their hands The passengers also waved their hands and looked through the window till they could see their friends.
-
V. Gopal Sangarapillai, Form || “A”
Pet
child was playing on the shore E with a balloon tied to a string. While l the balloon was floating on the water 2 she was shouting happily.
3.
Tiger thought that she was crying for the ball which was floating. So he jumped on the balloon. The balloon burst into pieces with a
12

Page 19
a great noise. He was much afraid. The child's mother ran to beat Tiger who was running at top speed.
Every evening he was not at home. I was wondering why he was going out. One day, I followed him. Oh! he had a girl friend.
One day he did not return home. I was worried and went to
Kanthiah Con
One morning Kanthiah came to Colombo. As this was the first time he was travelling by train, he was struck with wonder at what he saw When the train came to Colombo Fort Station as he was trying to get down he saw the porter take the tablet. He thought it was a robber stealing something from the train. So he jumped off the train, ran after the porter, caught him by the collar, dragged him to the
A We
A wet day is very welcome after a spell of drought and intense heat. It is cooling and refreshing and also cleans the dust in the air. Usually it rains at an inconvenient
time, when about to go to school or office.
One day, while I was dressing for school, I noticed that it was looking dark I looked out of the window and found that the sky was dark with gray clouds. Within a
l

that spot. His friend was lying on the ground beside him. She was ill. That day tiger ate nothing.
Next day, when I reached that spot both of them were dead. Alas, for my Tiger
K. Satgurunathan,
Form || "A"
Les to Town
station master's room, happily thinking that he had done a brave deed. The station master having heard both sides of the story, knew what had happened. He told Kanthiah not to be so stupid in the future as the porter was doing his duty by taking the tablet from the driver.
N. Balendran,
Form 'A'.
t Day
few minutes there was a sharp cold wind Almost immediately it started to rain heavily. It was time for me to go to school but the shower did not cease. Luckly as I Went by car I was able to go in time to school. We had to drive very slowly as the windows were fully misty and we could not see the road clearly. I had to be cleaning the front glass at intervals. While doing so, I was able to see some people going about on their way under

Page 20
umbrellas, others were taking shelter in buildings by the road side. By now the road was covered with large muddy puddles, and every time a car or bus passed over it there was a loud Splash and the pedestrians or cyclists nearby were splashed all over with the muddy water. I was wishing l was out on the road as I like to get wet in the rain and play about in the puddles.
As soon as I reached the school I ran to meet my friends. Many had not arrived and the bell was being rung late. Meanwhile we
Our Pri
Our prize-giving was held on the twenty first of March 1959. A very beautiful platform was made in the College quardrangle. Sir Kanthiah and Lady Waithianathan were the chief guests.
Our prize function began with thevaram. Master Balarajah made
'Silence is like sleep
''An investment in knowled

chased each other in the rain and played in the puddles and got our clothes and shoes wet. Unfortu. nately our master saw us and punished us While standing in the classroom I looked out of the windoA at the Change brought about by the rain. All the flower plants and grass looked green and fresh. Everything was cool and refreshing. The rain had ceased and once again the sun shone brightly through the clouds on a clean and fresh looking earth.
V. L. Mahesan, Form || 'A'
ze - Giving s
the welcome speech. Our principal read his report. The parents and old boys were invited for the prize giving. Six students from Our class won prizes. The prize giving ended with thevaram. The prize giving day was a happy day.
V. S. Shanmuganathan,
6th Std. 'A'
, it refreshes wisdom'
-Bacon
ge pays the best dividendo
–Benjamin Franklein
14

Page 21
Our Inter Hou
Our annual Inter House Sports Meet was held on the 4th of July 1959. We all enjoyed this day very much.
Our chief guests were Dr. and Mrs. K. Sivagnanaratnam. A large number of visitors were present, There were sheds put up for the visitors. The college flag and the five house flags were flying in the air and welcomed us to the Sports meet. The sports meet ended with the tug-o'-war.
My
My pet is a dog. The name of my pet is Tom. It eats rice and bread. It likes to drink milk. My pet's coat is white. It is two years old.
When I go home after school it Waits for me at the door. In the evenings when I go to the play
'Silence is the element in which
'Displined behaviour is
dynamic democracy'
th
15

e Sports Meet
Master A Ponnambalam came out as the senior champion, breaking the college record in hop-step and jump and long jump.
The principal made a speech and the prizes were distributed by Mrs. Sivagnanaratnam. Nagalingam House won the championship. The prize distribution marked the end of the sports meet.
Balendran Velupillai, 6th Standard 'A'
Pet
ground it comes with me. My pet likes to play with a ball. It obeys my orders every day. My pet guards our house at night. If any robbers come in the night, it will bark and chase them away. I bathe my pet every day.
N. Vivekananthan,
6th Std. 'A'
great things fashion themselves' -Carlyle,
e greatest safeguard to
-Dr. S. Radhakrishnail,

Page 22
The Prize Giving was held Waithianathan presided. Lady V We are publishing in this issue: Summary of the Chief Guest's S
Winners
Prize - I
Sir Kanthiah Vaithianathan, Lady Vaihia
On behalf of the staff anc students of the Jaffna Hindu College I wish you all a very hearty wel come to our Prize-Giving this even ing. Your presence here in such large numbers is an indication O. the love you have for the College and of your appreciation of the good work that is being done here. We are extremely happy to have as our Chief Guests Sir Kanthiah and Lady Vaithianathan. Sir, as Tamils. we look back with some pride on your distinguished career as a sful dent, and later as an eminent member of the Civil Service. On your retirement from governmen service you were not content to rest on your laurels. On the con trary you chose to serve your COUIn try as a legislator and for a time brought to bear all your talents anc experience of public affairs on the political problems of Ceylon; and now, if I may say So, you have found your metier in the wonderfu work you have undertaken to do a Thiruketheeswaram -a labour of love for which generations of Hindus inc only in Ceylon but also in Indi will bless your name. Ancien Thiruketheeswaram, reborn and risin

on March 21, 1959. Sir Kanthiah lithianathan gave away the Prizes. (a) The Prize-Day Report (b) A peech, and (c) The List of Prize
ay Report
lathan iadies & Centlemen,
Once more from its long sleep and years of oblivion, is in many ways Symbolic to us of the renaissance of our culture, coming back into its own after a long period of stagnation and neglect. Our young men cannot fail to be inspired by the noble example of your selfless and devoted service to our religion and to our culture.
To Lady Vaithianathan Jaffna Hindu College owes a special debt. This is a gracious visit. Our children. here, particularly those lucky ones who will be receiving their prizes from her, will, for a long time to come, cherish many happy memories of this occasion and of the benign lady presiding over the ceremonies. This is, in Some respects, a service as important to culture and education as Sir Kanthiah's is at our great Hindu shrine at Thiruketheeswaram. We are very grateful indeed, Madam, and thank you cordially for this great honour.
来 来 来
Appointment of Graduates
At just about the time we were making arrangements, towards the end of last year, to accommodate
l6

Page 23
THE EDITORS ANI
N. Thevarajan English Editor
S. Kanagasundaram
Assistant English Editor
 
 

D THEIR ASSISTANTS
C. Suntharamoorthy
Tanil Editor
V. Kanthasamy Assistant Tamil Editor

Page 24
Lady Vaith
Giving away
 

Lianathan
the Prizes

Page 25
the large number of students, who were to form our S. S. C. and H. S. C. classes of 1959, we received a circular from the Education Department, restricting the number of graduates in the Post - primary classes. This resulted in our having to adopt certain makeshift measures. In a school like ours, where we have a large number of students in the S. S. C. and H. S. C. classes, it is imperative, nay vital, and we have a large number specialist graduates. The enforcement of the circular will entail many hardships, as has been pointed out by the Headmasters' Conference in their memorandum. We trust that the authorities will withdraw the circular soon, making it possible for the larger schools to carry on their good work without let or hindrance.
Facilities Fees
As with all other schools under the free scheme the problem of Facilities Fees has been with us for a long time, and the regulations published recently in the Government Gazette seem to have made the problem even more difficult. A point not. yet clear to us is to what extent we could go, and what steps we could take to make a parent pay his child's fees, when the parent is one who could well afford to pay. Could we ask a student not to attend school till he had paid his fees? Could the student's name be struck off the roll ? These and such questions will continue to
3

harass all the headmasters, in spite of the recent regulations.
The Teen-age Vote
The decision of the government to give the franchise to those over l8 has been frowned upon in many quarters. The reason generally given against the move is that the granting of the right to vote to this age-group will introduce politics into school. What is overlooked in this is that politics has already entered our schools. With the teaching of Civics, Covernment, Social Studies and Current Affairs, it would be surprising if politics could be kept out of the school. If politics Imay be defined as an intelligent interest in the affairs of one's Country and in international affairs, it is a wellcome change; but if politics is some form of wrangling for place and power, the teen-age vote must be condemned. I am glad to say, however, that the politics that we find in our Schools is of the better kind and there need be no misgivings that the 18-year-olds are going to upset our apple cart. If I may express a personal opinion, I would say that, by the enfranchisement of many of our higher class students, elections and politics stand to benefit greatly. The extension of the franchise to a fairly educated and youthful section of our population, basically unselfish and as yet untainted by corrupt practices, will, to some extent purify and cleanse our
17

Page 26
politics of much that is now mean, narrow and unwholesome.
Accommodation
We have about 1400 pupils on roll from Std. 4 to the Univ. Entrance Classes. We try to take in as many students as we can. It is unfortunate that we are unable to admit all those who apply for admission and have had to disappoint a large number of parents. The problem is to find accommodation. We are experiencing great difficulty in this respect and have been forced to use even varandahs as temporary classrooms until such time as we are able to move to permanent rooms.
来源 来 来源
The Jubilee Block
To Some extent our accommodation problems have been solved by the partial occupation of the ground floor of the Jubilee Block which is nearing completion. We are now using for our classes four of the seven rooms which have been completed. Very soon we expect to have the Upstair Hall ready for use and we shall then be able to make further improvements in the disposition of the classes.
In this connection I must express the sincere gratitude of the school to our old boys, well-wishers and friends who have generously contributed to the building of the Jubilee Block. The construction of the block was started Some years ago on the initiative of my predecessor, the late Mr. A. Cunarasamy. The Old Boys

of the College organised a Carnival to collect funds and the work on the building progressed satisfactorily for some time. But the work had to be suspended for want of funds. However, a new Building Committee of the Old Boy's ASSOCiation was appointed two years ago and I am happy to say that the new committee has prosecuted its work with considerable vigour and that the end of their abours is in sight. We may reasonably expect to hold our next Prize-Giving in. the new hall, which, when Completed, will easily rank as the biggest hall in the peninsula. The success of this undertaking is largely due to the efforts of the late Mr. A. Cumarasamy, and the drive and hard work of the two Secretaries of the O. B. A., Messrs K. W. Navaratnam and K. Arunasalam, and to the Collection campaign organised by the Committee of the O. B. A. Mr. N. Mahesan of the Social Services Department and the other members of the Building Committee deserve all praise for their work in successfully raising the funds for the building, and Mr. K. S. Subramaniam for supervising the building work. A sum of over one lakh of rupees has already been spent on the Construction.
The O. B. A. The Old Boys' Association has recently had its Constitution revised and has been functioning regularly and with much enthusiasm. It has been of great help to the College, particularly in Connection with the
5

Page 27
building of the Jubilee Block. The Secretary, Mr. K. Arunasalam, and the Treasurer, Mr T. Senathirajah, deserve special mention. The new Secretary, Mr. W. Subramaniam, presently Assistant Commissioner of Labour in Jaffna, is one of our distinguished old boys; and his ability and enthusiasm will, we expect, lead to further progress in the work of the Association during this year.
Degree Classes
The Management of the College has decided to prepare students for Degree Examinations and, with this end in view, have planned to build a new Science Block. The foundation for the building was laid a few months ago by our Manager, Mr. T. Muttusamipillai, and it is hoped that, with the help of the Old Boys and well-wishers, the building will soon be ready.
米 米 来源
The Hostel
There are 260 students residing in the College Hostel. The Warden, Mr. K. S. Subramaniam, who is assisted by Mr. K. Namasivayam, always takes keen interest in the boarders' welfare, and under his careful and efficient management, the Hostel has built up a reputation for good food and good discipline.
The Hostellers have their own Societies. The H. S. C. Hostellers' Union's Tamil play, written and produced by Mr. E. Mahadeva, a member of our staff, and the Senior Hostellers' Union's 'Bharathi Day' celebrations were two of the high

lights of the Societies' activities last year.
Changes in the Teaching Staff
Mr. A. Vaidialingam, B. A., B.Sc., and Mr. K. Kasivisuvanathan, 1st. Cl. Trained, left us at the beginning of last year to join the Urumpirai Hindu College, the former to assume duties as Principal and the latter as Asst. Teacher.
Mr. S. Ammaiappar left us in April to go back to the Waddukoddai Hindu College.
Mr. S. Radhakrishnan joined our staff in January last year. Mr. W. Mahadevan, B. A., and Mr. P. S. Cumaraswamy, B. A., returned to us in May after successfully completing their Diploma in Education Course at the Ceylon University.
Mr. V. Varatharajaperumal, B. Sc., joined us in May and Mr. K. Shanmuganandhan, B. Sc., in October.
米 米
Religion
At the Jaffna Hindu College we give a prominent place to religion. Regular prayers are held daily in the College Hall and in the classrooms. Religion is also taught as an important subject in the classes. In addition, there are various religious activities, such as Saraswathi Pooja, Guru Pooja and Sivarathri Celebrations. A special Committee of teachers is in charge of the religious activities. The Young Men's Hindu Association, with its enthusiastic President, Mr. M. Mylvaga
9

Page 28
nam, holds weekly meetings, where religious topics are discussed and Studied. Quite a feature in recent years has been the Annual Festival at Thiruketheeswaram, conducted by by the College.
来 来 육
Societies
Besides the Young Men's Hindu Association, the College has several other Societies. The Historical and Civic Association meets once a week with Messrs. P. S. Cumarasamy and S. Ganesharatnam to guide and advise it. The members take an active interest and occasionally speakers from outside are invited to address the Association.
The Science Association, with Mr. W. Ramakrishnam as its Patron, has its weekly meetings, where Subjects of a scientific nature are discussed. Closely connected with it is the Naturalists' Club, of which Mr. W. Subramaniam is the Patron. It has a Botanical Garden, which the students find very helpful in their work. The Science Association and Naturalists' Club last year were celebrated Darwin's Centenary by holding a Biological Exhibition.
The Film Club shows pictures of varied interest at frequent intervals. Mr. P. S. Cumarasamy is in charge. The students have found the films
very instructive and informative.
米 激 米
Cadets and Scouts
Our Junior Cadets attended their Annual Camp at Diyatalawa but our Senior Cadets had no camp owing

to the Emergency conditions. Under Lt. P. Thiagarajah and 2nd Lt. S Parameswaran our Cadets have however, maintained the usual good standard.
Scouting has been revived and MesSrs. T. Sivarajah and V. Siva
Subramaniam are in charge. A Club
Pack, too, has been formed and entrusted to Miss. W. Sanmugam and Mrs. P. Sivalingam. Mr. K. V. Mylvaganam, who helped in the organisation of the Scout Troop and the Cub Pack, continues to help us in an advisory capacity.
Sport
Cricket: Our First Team, led by N. Sivasubramaniam, did fairly well in linter-Collegiate matches, winning 3, drawing 2 and losing 2. Our Second Team, led by T. Selvarajah, had high hopes of winning the championship when they entered finals, winning all their matches. The Tournament, was, however, abandoned owing to the Emergency COnditions and we werS deprivSd Of
a good chance of Winning the
championship for the 3rd year in SuCCeSSiOn.
Athletics: There was no InterCollegiate Meet last year. We, however, had our Inter-House Meet and Selvadurai House won the championship.
Soccer: Our First Soccer Team, captained by N. Sivasubramaniam, played 5 matches in the Jaffna School Sports Association Tournament, winning 4 and drawing- l.

Page 29
Besides the competition matches we played 9 other matches, including 3
with Outstation teams. Of these 9,
we won 6 and lost 3.
Our Second Team, captained by A. Ponnambalam, played 5 Competition and 2 other matches. lt won all the matches and won the championship for the second year running.
In the Inter-House Soccer Tournaments Nagalingam House and Sabapathy House shared the First Team championship, while the Second Team championship was won by Selvadurai House.
米 米
Examination Results
December 1957 H. S. C. Examination : 13 candidates passed, and 9 were referred. Of the 13 passes, 5 were in the First Division. This was the largest number of First Division passes in the Island for the year.
December 1957 S. S. C. Examination: 76 students secured passes, ll of them being placed in the First Division.
December 1958 Univ. Prelim. Examination: 30 of our students have been selected for admission to the University-Arts 2, Biological Science 2, Medicine 7, Engineering 9, Physical Science lO. I am glad to mention that we have been particularly successful in our University Entrance work. In two faculties
2l

Engineering and Physical Science - our boys have topped the list in he whole island in the number of dmissions to the University.
Before I finish my Report you ill permit me to say a few words F thanks.
Thanks
My thanks are due to the sanager and the other members of he Managing Committee of the ollege and to the Education Officer
nd his staff for their guidance and rompt attention to our needs.
My thanks are also due to our )ld Boys and other well-wishers or the help they have always 2ndered us.
I should be failing in my duty I did not thank the Vice-Principal ind the other members of the aching staff, the clerical staff and hers for their willing Co-operation.
My special thanks are due to r Kanthiah Waithianathan for having insented to preside over this funcin and to deliver the Prize-day ldress; and to Lady Vaithianathan r having been kind enough to stribute the prizes.
Finally, I wish to thank all of u, Ladies and Gentlemen, for your esence here this evening.
I thank you One and all.

Page 30
THE CHIEF GU
As he stood there, Sir Kanthial Waithianathan said, he saw before his mind's eye the galaxy of mel of action who had lived and worked for the cause of Hinduism at the close of the lSth century Those were the days when the Jaffna mal did something wise and Construc tive to meet the difficult situation of the times.
The institutions Which Still sur vived to Serve Hinduism and th the ideals which remained to guid them at present and in the futuri were legacies of those sincere mel who rose above self to serve thi Community.
What struck one most during the first half of the 20th century, wa not only the gradual decline C high idealism in regard to servic but a complete lack of purposeful action to meet changed situations.
'instead of wise action' he add ed, 'we, as a community have take to entertaining talk of doubtfu wisdom. In fact, some of us appea even to turn a blind eye to real ties and the dire consequences O our talk and vain glorious action,
'The only course which appear to be left to us now to meet an situation is to have a public meet ing about it and let off stear and thereafter expect things t improve.

EST SPEAKS ...........
f
ul
-
Ll
ΙΙ'
i
f
'We, as a community fear a pro per heart-searching. In the political field, the theory is that all the blame is on the other side and that there is therefore no need for a heart-searching.
'Our present collapse is one resulting from not one or two but diverse functional disorders. A very sick patient we no doubt are politically; also worse perhaps is our condition in the social and religious spheres. As for planned economic progress we are blissfully ignorant.
'Let us face the facts. We are a down-trodden and discarded people. We cannot rise again merely by Some political mantram. Some spartan discipline is called for before it is too late, before a slave mentality grows and demoralises our middle-age groups, and before frustration overtakes the young men who are now at School preparing for a life which is not realisable. They and we of a rapidly disappearing easy - going generation must join hands in this effort,
'The first requisite is to stop blaming others for our present plight, not even our own leaders. We must gird our loins, each one of us, and do Some service to the Community acCording to each one's ability in the true light of our own high ideals."
Courtesy "The Ceylon Daily News."

Page 31
Standard 4
S. Gnanasundaram B. Yasothapalan S. Kugathasan . S. Sivarajah
T. Visuvanathan L. T. Pathmanathan
Standard 5
. Balendran
Ranjan Chandrakumaran Kubaran Shanmuganathan Nandapalan Varatharajah
Standard 6
Sivakumaran . Thiaganathan Mahendran , Balendran . Arulkumaresan
Nallainathan
Standard 7
W. G. Sangarapilai K. Satkurunathan C. Sree Jayakumar P. Vimalanathan N. Mohanachandran
Standard 8
C. Pandurangan M. Murugesu C. Vamadeva K. Indrakumar S. Selvaratnam E. Mahendran
Prep. G. C. E.
S. Selvalingam
K. Premakumar
LIST OF PRIZE,
General Pro Hinduism Tamil English & H Art
Music
General Prof Hinduism Tamil Arithmetic History Geography Music
General Profi Hinduism Tamil & Civi English & Hi Mathematics Woodwork
General Prol Hinduism, Tai Geography Art
Music
General Prol Hinduism Tamil English, Ger Civics Woodwork
General Pro:
General Pro
23

- WINNERS
ficiency, Arithmetic & Geography
istory
iciency, English & Art
ciency, Geography, Art & Music
CS istory --
[Civics iciency, Mathematics, History & mil, English, General Science &
Woodwork
Ciency, Mathematics, History & Geography
aral Science & Art
piency (Science) English, Mathes matics & Chemistry Ciency Arts) & Geography

Page 32
T. Shanmuganathan Hinduisir N. - Selvaratnam Tamil & K. Vigneswaran - Mathema N. Nagulesapillai Physics S. Sivakumaran Biology R. Thayaparan History . G. C. E.
S. Somasundaram General
mistry, First Div R. Kullandaivadivelu General
Mathema . Murugesu General . Yogachandran General . Balachandran Hinduism. . Sathananthan Tamil . Kanagasabai English . Kandasamy Arithmet
Shanmuga sundaram Physics Sivanandarajasingam Zoology Ariarajah Biology
. Thirunavukkarasu Applied . Shanmugarajah ʻ History . Balasundaram Geograp . Shanmuganathan Civics
Wythillingam Tamil Li
Kailayapath y S. S. C. . Kandasamy . Krishnavel KurumoOrthy
Kugathasan
. Kunarajah
Palani Parames Waran
Ponnampalapillai
Sivasubramaniam
Arunachalam . Parameshwaran
Sri Raguwaran
. Subramaniam
H. S. C. First Year
N. V,
Sivanesan General S Rajendran General

Civics iCS
roficiency (Physical Science), CheAdvanced Mathematics & S. S. C. SiOn Proficiency (Biological Science), Pure Eics & Botany Proficiency (General Science) Proficiency (Arts)
Mathematics
hy
erature First Division
f
//
//
//
//
Proficiency (Physical Science) Proficiency (Biological Science)
24

Page 33

-oueų) eusųquəS ‘S ? nsele>\nA bunuļųL ’S ‘Jeuunx! ese IV oy (?) or ‘T) punoas) als u O "IedsɔuỊJA-301A əųL “(usende)-əɔIA) ububuunxấu eļļuĮKoO 'XI ‘IedsɔuỊJA əųL (ubļņdeƆ)uubļu publiqnsæAIS ‘N ‘JohoạJIGI I BOISKųɑ ɔųL ‘Kuub Asbubunɔ ’S ‘a ‘J W('XI o ‘T) Șuț111S
· uueầuỊețe}}ov‘S ? uesepsøeqɔIWN 'WN ou eJeAsəão X • W · “Kuuesepub>, 'A “uueJepunseAsS ’S “uue|eduubuuod ‘V ou eųneu eqeS (A·|- 'qbseJeA|ɔS ‘L · LubầuỊeấeKeuỊA ’S ‘uubumbleAs2S ’S “uues eseun JV 'O (?) or "T) ởulpupIS '896 I WVH L TITIVA LOOH NAARTH LSHIH -

Page 34

oubầussese IeAsS -S ?ubuputįobĩoX · S oub.jpuɔųow ‘W (: *IO 130JICI I BOISKųɑ ɔų L ? (usendt:0) uuest duubuuod · “(usende) 90, A) qese JeAsS ‘L “
XI o ‘T) puno 40 øų, uO V “Iedsouļuɑ ɔųL-- Ieds0usuɑ ɔɔỊA əųL ‘KuubAsbubunɔ (S od JW (oy or "T) Buļiņs
oueuŲ SĄJX{t}|l}{I_° ŞI ? qese IbAIạS ‘N ‘nseu ex{nA eunusųL ->i olqu se ubupuəAAS · W ‘ų eseJ
-bjæAsəuổỊA ĮuS ’S “ubu BAeųỊquuv (O “ubunxese.lv (v oubầuỊeųsəueO "A (y o! -T) ou pupus ‘896 I SNOId-WVHO NALVARNm – WVAL TTVALLOOH NAAATA GINOO3S

Page 35
V. Gopalakrishnan General
P. Nithianantham Governm P. Kanagaratnam Pure Ma N. Na darajapillai Applied P. Mathiaparanam Chemist M. Yogeswaran Botany K- Sree Kantha Zoology
H. S. C. Second Year
S. Ganesan Gen. Pr( T. Rajasekaram General
K. Udayakumar General K. Ganeshwaran Governim R. Yoganathan Ceylon A. Supiramaniam Pure Ma S. Subramaniam Applied S. Kumaralingam Zoology C. Rasaratnam H. S. C. R. Ganeshallingam C. Kumaraparathy M. Nadarajah
I. Rajendram
Footbal
T. Ooyirilankumaran S. Sivasundaram S. Rajalingam
'Silence is the element in whic
'Disciplined behaviour dynamic democracy'

Proficiency (Arts) Tamil, Geography & S. S. C. First Division
Lent & Ceylon History
thematics
Mathematics & Physics
y
oficiency (Physical Science) & Physics Proficiency (Biological Science) Chemistry & Botany Proficiency (Arts), Tamil & Geography Lent History & European History thematics Mathematics
First Division
//
//
//
Colours
h great things fashion themselves' - - -Carlyle,
is the greatest safeguard to
-Dr. S. Radhakrishnam.
25

Page 36
Collegt
Changes in the College Staff
Mr. T. Vadivelu (Pulavar and Tamil Teachers. Certificate) of the staff of Urumpiray Hindu College was transferred to our College staff in May.
Mr. V. Kanthasamy (Tamil Trained., S. S. C. English) of our College staff was transferred to the staff of Kokuvil Hindu College in June.
Mr. E. S. Krishnaswamy Iyer, B. Sc. (Lond.) left us at the end of June to follow the Post - Graduate Course for the Diploma in Education at the University of Ceylon, Peradeniya.
We extend a hearty welcome to all the new members of the stafi and wish all success to those whic have left us.
Tamil Play
The College Historical and Civic Association staged a Tamil play 'Koodappirantha Kuttam" on 3l-3-59 This play was written and produced by Mr. E. Mahadeva of the College Staff.
"Bharathi Day'
Under the auspices of the Senio Hostelers' Union 'Bharathi Day' was celebrated on l/-9-59. The speaker; included Vidwans P. Kanagasaba and N. Velan.
G. C. E. (Ordinary Level) Exami
nation, August 1958.
Thirty-two students qualified fo:
the S. S. C. This includes fou:
students, who passed in the Firs Division and seven others who com
pleted the S. S. C.

N Otes
G. C. E. (Ordinary Level) Exami
nation, December 1958.
Sixty-three students qualified for the S. S. C. This includes ten students who obtained passes in the First Division and eight others who completed the S. S. C.
H. S. C. Examination, December 1958.
Eleven students qualified for the H. S. C. This includes one student who passed in the First Division and another student who completed the H. S. C. Eighteen students were referred for a pass
Ceylon University, Preliminally Examination, December 1958. Thirty students were successful in obtaining admission to the University of Ceylon - Arts 2, Biological Science 2, Medicine 7 (including one direct admission to the Facility Medicine), Engineering 9 and Physical Science lO.
Our school topped the list in the whole island in the number of admissiopas te Ceourses in Engineering and Physical Science.
College Prefects
The following were appointed College Prefects for l959:-
Wisves wara Iyer Ramanathan . Geewaranandan
Somasundaram . Kunarasah
Kanagalingam . Raja kumaran
Kanagasundaram Dharmalingam Pancharatnam . Sri Kantha (Jan. — April) Kandasamy (since May) Balasundaram.

Page 37
A Page Fr
We publish below a few extracts Hindu College Calendar' publishe readers, parents, old-boys and wel containing information pertaining to
l887-The Jaffna Hindu College was founded under the name of 'The Native Town High School' by the late Mr. William Nevins Sithamparapillai.
l889-The management was transferred to the late Mr. S. Nagalingam, Advocate, who located it Wannarponnai.
1890-The institution was placed under the control of 'The Jaffna Saiva Paripalana Sabai'. The president of the Sabai, the late Mr. T. Chellapah Pillai, B. A., B. L., retired Chief Justice of Travancore, removed the school to a temporary building on the present site and reorganised it under the name of 'The Hindu High School.'
1892-.—The late Mr. N Selvadurai B. A. was appointed Headmaster.
1893 - The school was recognized by the University of Calcutta and boys were taught up to the Entrance standard.
1895 (September)-The institution was affiliated to the University of
' Who cannot
2

Im History
of historical interest from 'The Jaffna in 1910. We welcome from our -wishers copies of any publication he history of our college-The Editor
Calcutta as a College teaching up to the First-in-Arts standard under its present designation-/Hindu College, Jaffna.“
1895-The College was registered as a grant-in-aid institution by the Department of Public Instruction Ceylon.
1902-The college was incorporated by an ordinance passed by the Legislative Council of Ceylon,
1909-Mr. N. Selvadurai B. A., the Principal resigned to become Headmaster of Trinity College Kandy.
Opening of the College Hostel: The College Boarding House was opened on the 30th of May 1910.
Inauguration of Old Boys' Association, Jaffna: The Jaffna Hindu College Old Boys' Association was formed on the 9th of January 1905.
Inauguration of the Old Boys' Association, Colombo : The Colombo Branch of the Old Boys' Association was formed on the 18th of January 1910.
hate can love not '
-Swinburne,

Page 38
SPO
SEPTEMBER 1958
It is with some justifiable pride that I present the report of the sports activities of our College for the period. September 1958 to August 1959.
Football
The football season was a very successful one. We entered the J. S. S. A. competition with Confldence. Our first team, though not champions, remained an unbeaten side in the tournament. We played 5 competition matches and 6 friendly matches. We won 8 matches, lost 2 and drew one. It is very unfortunate that Our first team did not win the championship; yet it did splendidly to win every match except one. We were deprived of the championship only on goal average.
The team was ably led by our sprightly little captain, N. Sivasubramaniam. A veteran of the side, he made the best use of his experience and tact to lead his team to many victories. ছ•
Our Vice-Captain K. Ooyirilang kumaran, the outside right, played his part well as a Swift and dashing forward. His heading was a treat to watch.
C. Arunasalam, a small made lad, found his form only during the close of the season. Much is expected of him next year.

TS
- AUGUST 1959.
S. Senthinathan, inside - right, though an inexperienced player, played with grit and determination.
W. Kandaswamy played at half and outside right, was a cool headed player who was of great use to the team. r
S. Selvaretnam, outside left, a natural left footer, showed marked improvement with progress of the season and was a great irier throughout.
* S. Rajalingam, left hallí, con tinually worried his opponents. He was applauded often for this tenacious efforts.
* S. Sivasuntharam, centre half, was the main stay of the defence. He was very reliable at all times.
S. Thirunavukarasu, goalkeeper, lacked experience, but should prove a sood custodian in future yearS.
V. Sabanathan, right back, kicked powerfully, but tackling was always a problem to him.
M. Yogeswaran, left back, was a stumbling block to his opponents, displaying good anticipation and effective tackling.
Those who also played were T. Selvarajah, A. Arasakumar, M. Yogaretnam, S. Sivaskanda and M. Michaelthasan.
* Denotes colours.

Page 39
Our congratulations are due to Skanda Varodaya College on their first team championship.
Results of First XI Matches
vs Chavakachcheri
Hindu College Won 8-0 , Karainagar ,, ,, κ, 5 - 1 , Vaddukoddai , , , , , 4-l Jaffna Central A/ , 2-l , Skandavarodaya , Drew l-l , Urumpirai Hindu , Won 3-0 , Mahajana Ᏹ Ᏹ 3-l
, St. Anne's
College (Kurunagalla)' , 3-l Christ Church
College , , , 2-l ... St. John's College Lost 2-3
, Zahira College,
Colombo Lost O-2
The second team, as expected, won the championship with ease. Of the 7 matches played we won 6 and drew l. The team was ably led by A. Ponnampalam, and played soccer of a high standard. The two full-backs, A. Arasakumar and T. Siva rajah, held firm against all opposition. The half line in A. Ponnampalam, C. Ambihavaran and S. Thirunavukarasu showed good anticipation and tackled effectively. The star of the side was W. Ganesalingam, who playing centre forward combined speed and ball control to reave the opposing defence line time and dagain. K. Balakrishnam, N. Selvarajah, S. Sri Wigneswararajah and M. Swenderarajah Combined most effectively to place the team in winning positions. S. Yogachandran, our goal-keeper, playing for the first
R 4

time Was so uncanny in anticipation and clean in picking up that he won the praise and admiration of all. Others who played were E. Mahendran and S. Sivarajasingham.
I must here extend my congratulations to Mr. P. S. Cumaraswamy, colleague, who was mainly responsible for the second eleven's success in the championship. I say without any hesitation that the high standard our second eleven has maintained year after year is entirely due to his untiring efforts. My thanks are due to him.
Results of Competition Matches
Second XI)
vs. Skandavarodaya College
Drew 3-3 , Jaffna Central , Won 3-0 Manipay Hindu , Won 4-0 , Union , Won 2-1 , Mahajana , Won 3-l
Friendly Matches vs. Urumpirai Hindu , Won 3-1 , Mahajana , Won l-O
The inter-house football competitions were played with keenness and enthusiasm. The first eleven championship was won jointly by Nagalingam House and Sabapathy House and the second eleven championship by Selvadurai Heuse. Congratulations to these Houses on their well-earned victories.
We had also the privilege of playing outstation Schools. Zahira College, Colombo, who were in Jaffna at the invitation of the J. S. S. A., gave
9

Page 40
us a fixture. The match resulted in a win for Zahira by 2 goals to nil.
We travelled to Kurunegala on the invitation of Mr. V K. Arumugam, A. S. P, Secretary of the K. D. F. ASSociation and One time a great Sportsman of Hartley College. In Our first match against Christ Church College our boys gave a good account of themselves and won the match by 3 goals to l. In the second match against St. Anne's College our boys were put to a severe test and the match seemed lost, but they rose up to the oC Casion to Snatch a 2—l victory.
In this connection, I must say how thankful we are to Mr. W. K. Arumugam who did his best to make our stay St Kurunegala very pleasant and enjoyable and to Mr. Hameem, the President of the K. D. F. A., who entertained our team to a sumptuous dinner.
CRICKET. 1959
Our first eleven played seven inter-Collegiate matches, winning only one of them and losing four.
In N. Sivasubramaniam, S Sathananthan, T. Selvarajah and K. Balakrishnan we had four of the best school-boy cricketers in Jaffna. But somehow or other their performances were seldom up to expectations and in the only match where all four of them played to form we beat Jaffna College comfortably. The failure of Our Opening batsmen to give a good start may have been one of the chief
3(

Causes of the poor performance of the other batsmen.
N. Sivasubramaniam, captained the Jaffna School Boys' XI in their matches against the Colombo School Boys XI. He and Selvarajah, our other representative in the Jaffna team, performed very creditably against teams that represented the 'cream" of schoolboy cricket in Ceylon, with Sivasubramaniam winning the prizes both for batting and bowling in the first match played at Jaffna.
Selvarajah and Sathananthan were members of the Jaffna School Boys' XI that toured South India in August - September this year. Selvarajah was the most consistent and correct batsman and headed the batting averages of the tour.
Our Second eleven greatly redeemed our prestige by winning the championship in the J. S. S. A. Tournament for the third time in suc
CeSSiOn.
Of the four matches played we won three and drew the fourth. Balakrishnan scored heavily in all the matches. His scores were 115 not out against Mahajana, lS7 against Skandavarodaya, 77 and 67 against Union and 63 and 33 against Jaffna Central. He had the distinction of being the top-scorer on on either side in all four matches. Besides he was also the mainstay of our bowling and captured the largest number of wickets. His was a very fine performance indeed.
)

Page 41
Congratulations to Balakrishnan and and the second team
First Team
* S. Sathananthan (Captain)
* T. Selvarajah Vice-Captain)
N. Sivasubramaniam K. Balakrishnan N. Selvarajah K. Chandrasegaram M Nadarajah A. H. M., Ashraaf M. Sivasubramaniam S. Sri Vigneswararajah S Sivasunder am C. Arunasalam P. Thirunavukkarasu K. Eeswaran
Second Team
s
. Sri Wigneswararajah (Captain)
Balakrishnan Selvarajah Subramaniam Kanagaratnam Sivapackianathan . Ganesalingam . Vaithilingam
Kamalakanthan . Yogeeswaran
Shanmuga sunderam M. Vijayaratnam
* Denotes Cricket Colours.
Results (lst Eleven)
Played: 7, Won: l, Lost: 4, Drawn: 2.
1. Draw with Skandavarodaya College
J. H. C: 258 for 9 de C. (T. Selvarajah 124, N. Selvarajah 44.)
S. W. C: lla (Pulendrarajah 35, Anandasothy 27, Balakrishnan 5
ܗ

for 18 and 6 for 38, Sathanandan - 5 for 9).
2. Drew with Paramesvara College.
J. H. C. l.23 (Sathanandan 25, T. Selvarajah J7, Vendramoorthy 3 l3) and 62 (Selvanayagam 4 for 32, Kanaganayagam 3 for 2).
P. C. 55 (Balakrishnan 5 for 14, T. Selvarajah 3 for 9) and 109 for 8 (Vendramoorthy 37 not out, Chandrasegaram 3 for 19, N. Sivasubramaniam 4 for 4l).
3. Lost to St. Patricks' College,
S. P. C.: l15 (Sri Wigneswararajah 3 for l3, N. Sivasubramaniam 5 for 37) and 65 (T. Selvarajah 3 for lO).
J. H. C: 48 (Thiagarajah 4 tor 25, Pilendran 3 for l4) and 45 Paramsothy 4 for 16, Charles 3 for 8).
4. Beat Jaffna College.
J. H. C: 2l6 (Sathanandan 35, Sivasubramaniam 49, T. Selvarajah 34, Balakrishnan 34, Vyravanathan 3 for 45, Thevathasan 3 for 33).
J. C. 57 (Sathanandan 6 for 18) 152 (Thevathasan 40, T. Jeganathan 30, Balakrishnan 3 for 31, T. Selvarajah 3 for 8. -
5. Lost to St. Johns' College.
J. H. C. 62 (Paramalingam 3 for 17, Shanmugarajah 4 for l2, Somanadar 3 for 17) and 69 (T. Selvarajah 37, Shanmugarajah 6 for 21).
S. J. C. 219 for 9 dec. (Kirupai. thilagan 42, Rajaratnam lO2, N. Sivasubramaniam 3 for 67). --

Page 42
6. Lost to Jaffna Central College.
J. H. C. l/4 (N. Sivasubramaniar 89, Segarajasingam, 7 for 78) an 72 (T. Selvarajah 4l, Segaraja singam 8 for 32) J. C. C. 284 (Seevaratnam lo Sundaralingam 4l, Jeyaseelan 3l N. Sivasubramaniam 4 for 88)
7. Lost to Hartley College.
Hartley: l76 Karunaharan 25, Siva gnanasunderam 64, Balakrishnan for 40) and l33 for 4 dec. (Siva gnanasunderam 6l, Arumainaya gar 26 n. O.)
J. H. C: 94 (Karunaharan 4 for l6 and l02 (T. Selvarajah 27)
2nd Eleven
l. Beat Mahajana College
J. H. C. Z58 for 8 dec, (Balakrish nan ll5 not out, N. Selvarajah 5 not out, Sivapackianathan 44 Sri Vigneswararajoh 30) M. C: 52 (Balakrishnan 5 for l' Yogeswaran 3 for 17) and 35 (S Wigneswararajah 4 for 4).
2. Beat Scandavarodaya College
J. H. C: 257 (Balakrishnan l57, N Selvarajah 44, Mahendran 5 for 7 Rajavallavan, 3 for 71)
S. W. C: 30 (Balakrishnan 3 for 1. Sri Vigneswararaja 3 for 3) ar and 99 (Mahendran 39, Balakrisi nan 5 for 43, Sri Vigneswararaja 3 for 17).
3. Drew with Union College
J. H. C: 196 (Brlakrishnan 77, Jey
rajasingam 4 for 29) and l23 f. 6 dec. (Balakrishnan 67).

U. C. l30 (Ramachandran 60, Balakrishnan 3 for 52, Sri Vigneswararajah 4 for 34) and 155 for 7 (Rajakrishnan 40, Sundaralingam 40)
4. Beat Jaffna Central College
J. H. C: Illi7 (Ballakrish nan 63, Thar - marajah 4 for 5l, Murugaiah 3 for 76) and 83 (Balakrishnan 33, Winslow 5 for 20)
J. C. C : 72 (Balakrishnan 5 for 29, Selvarajah 3 for 14) and 122 (Thambiah 27, Sittampalam 32, Balakrishnan 7 for 32)
Athletics
The annual Inter-House Athletic Sports meet came of on Saturday, 4th July, under the distinguished patronage of Dr. K. Sivagnanaratnam, Deputy Superintendant of Health Services, Jaffna, and Mrs. Sivagnanaratnam. As usual there was plenty of enthusiasm and keen competition. The houses were tastefully decorated and the members turned out in large numbers and the events were worked off fO time.
Two new records were set up in the senior division. A. Ponnampalam of Nagalingam House created a new record in the senior
long jump with a leap of 20 ft. 4
ins. beating the earlier record of 20 ft 3ins, set up by R. R. Nalliah way back in in 1941. In the hop step and jump event too Ponnampalam established a new record with a jump of 42 ft. 4 in, beating
32

Page 43
NAGALINGAM HOUSE ATHLETIC TEAM INTER – HOUSE CHAMPIONS 1959
Standing (L. to R.) P. Satchithanandam, S.Sivagnanam, A. Ravindran, S.Kanagasundaram,
Sitting (L. to R.)
N. Rajakumar, M. Sivasubramaniam, S.Sathananthan, C. Arunasalam, A. Anandarajah, K. Balakrishnan, & K. Natkunasingam. Mr. V. E. Moorthy, The Physical Director, Mr. A. Karunakarar, A. Ponnampalam (Athletic Captain) Mr. T.Sivarajah (House Master)
V. Sabanathan (House Captain), The Principal, Mr. V. Mahadevan : Mr. B. Joseph.-
»
 


Page 44
Standing (L. to R.)
Sitting (L. to R.)
On the Ground (L. to R.)
coLLEGE ATHLETIC TEAM — RUNNERS-UP 1959.
K. Nageswaran, N. Sivakumaran, S. Sivasubramaniam, T. K. Sivapalan, A. Anandarajah, K.Balakrishnan, N. Gopalanathan, S. Maheswaramoorthy & T. Sivaparamsothy.
K. Amirthalingam, A. Arasakumar, The PhysicalDirector, N. Seevaratnam
S. Sivananthan, S. Kathirkamanathan, A.Ravindran,
Selvarajah, R. Sri Kantha,
(Captain), The Principal, A.Ponnampalam, M. Sivasubramaniam & Mr. T. Srinivasan.· N. Sivapalan, S. Ramachandran, B.Kamalanathan, P. SivapatheeSwaran
& K. Shanmugalingam.
 


Page 45
the previous mark by 2 ft. 9 ins Two new best achievements were established in the intermediate division by A. Ravindran of
RESU Individual C
Junior: P. Sivatheswaran, Saba Intermediate: T. Sivapackianath Senior: A. PoHanampalam, Naga)
Relay Challenge Cup: Pasup: Tug-O'-War Challerge Cup: Shield for House Decoration: Inter-House Championship Ch. Runners-up: Pasupathy House Third: Selvadurai House 62 pc
In the J. S. S. A. Athletic Meet we had to be content with the second place. Our seniors (under 19) were a good contingent, but our Intermediate and Junior divisions were very poor. The Senior 4 × 110 and 4 × 4,0 relay teams obtained the first places. A. Ponnampalam won the first place in the Long Jump, the second place in the Hop, Step and Jump and the third place in the 220 yds. Our Congratulations to Jaffna Central College on their well-earned championship.
N. Seevaratnam was captain of our team and A. Ponnampalam was awarded athletic colours. -
I wish to refer to the achievements of two of our old boys in the field of Sport. N. Balasubramaniam of the Royal Ceylon Air Force retains the national title in Hop, Step and Jump. His best mark in this event fell short of the Ceylon Record

Nagalingam House in the discus and the weight. His throws were 83 ft. 3 in. and 25 ft. 7 in, respectively.
JILTS
'hampionship. pathy House, 13 points lan, Casipillai House, l6 points ingam House, 20 points
thy House
Nagalingam House Selvadurai House
allenge Cup: Nagalingam House 95 7O points - points
DinitS.
by only half an inch. V. Rajaratnam was a member of the All Ceylon Hockey Team which toured India early this year. We congratulate both of them and Wish them well.
Tennis
The College provides a tennis court for the senior students. Many of them have taken to the game. We hope to play inter-school tennis matches next year.
In conclusion, I wish to express my thanks to the members of the Sports Committee for the co-operation and assistance they have given me in discharging my duties.
I must in particular thank Mr. P. S. Cumaraswamy who has always been a source of encouragement and shown great keenness in training teams throughout the year.
P. Thiagarajah,
Physical Director.

Page 46
Cade
Ranks:
/C. S. M. K. N.
Senior Cadets
Sgt. C. Wenayagamoorthy L/Sgt. V. Sabanathan Cpl. P. Sivarajasingam Cpl. E. Kandappu L/Cpl. V. Poopalasundram L/Cpl. P. Thirunavukarasu L/Cpl. S. Saravana pavan
The 1959 Junior Cadet Camp which was scheduled to be held during the early part of March, was postponed. Our Head Ouarters decided to have our camp during the period of May, and it was cancelled owing to the inconvenience caused by the railway guards' strike. Our Junior Cadets were disappointed, very badly.
We had our Senior Cadet Camp from the 20th to the 27th of August. This was pure
'Culture is the habit
with the best and kno'
''Wise, Cultivated, genial (
flower of Civilisation*
34

ts
1959.
atkunasingam
Junior Cadets
Sgt. A. Kumarasingam L/Sgt. T. Sivasundam Срl. N. Karunaharan Cpl. W. S. Shanmugalingam L/Cpl. K. Sithiravel L/Cpl. T. Abeyarajah L/Cpl. K Sathiyaseelan
ly a training camp, which gave plenty of enthusiasm to the cadets. Section and platoon attack including ground appreciation and map reading, on and over the hills and down the valleys of Diyatalawa Converted our youngsters into real highland soldiers.
This year we did not have the annual Herman Loos competition.
2/ Lt. S. Parameswaran,
Officer.
of being pleased wing why' -Henry Van Dyke.
Bonversation is the last
-Emerson.

Page 47
Sco
Scout Master: Asst. Scout Master: Troop Leader: Patrol Leaders:
It is with very great pleasure that I submit the report of our Scout troop. Scouting, which was a regular feature at Jaffna Hindu College in the past, has been revived recently by the encouragement and initiative of our Principal and Mr. K V. Mylvaganam.
We are thirty-three in number and divided into four patrols namely Cockerels, Crows, Parrots and Pea. cocks. Our weekly meetings are held every Tuesday. We are all tender footers and shall be soon preparing for our second class tests. All of us are very active and are showing keen enthusiasm in scout
1llllCU.
We have never missed any opportunity of doing service either at college or on occasions of public importance.
We joined in the Guard-ofhonour presented to Dr. Rajendra
The Cl
A. Cub Pack has been formed with the help of Miss W. Sanmugam and Mrs. P. Sivalingam. Mr. E. R.
Williams of the Waitheeswara Vidyalaya helped us at the early stages.

Luts
Mr. T. Sivarajah Mr. V. Sivasupramaniam Scout N. Kamalakanthan , N. Kamalakanthan
, G. Nellailingam , N. Siyapat hasunderam , K. Sivarajah Prasad at the Palaly air port and at the funeral of the late Mr. C. Wanniasingam, M. P. (an old boy). We gave whatever help possible at the Yarl Vinodha Carnival and also' were on duty at the Chinese acrobatic show at the Jaffna police grounds.
We are thankful to Mr. E. R. Williams of the staff of the Waitheeswara Widyalaya, Wannarponnai, for the advice and guidance he gave us to organize our troop. We are also thankful to Mr. S. Muttucumarara and Mr. K. W. Mylvaganam of our staff and to our Scout Masters for the help and encouragement they give
ՆԱՏ.
We hope to maintain and live up to the Scout Motto 'Be prepared'. We wish all our Scouts a prosperous future.
N. Kamalakanthan, Troop Leader.
h Pack
Now we meet weekly to learn the rules the howl and knots,
We shall be in uniform soon and our work will progress fast.
K. Sri Ramanathan, Pack Leader.
35

Page 48
Casipilla
House M4 aster: Athletic Captain: Senior Football Captain: Junior Football Captain: Secretary:
Our achievements of the year are not to Our Satisfaction, although our members have fared better than in the past few years, predicting our future victories by their keenness and vigour,
Our athletes who participated in the inter-house Sports meet generally did well. Sivapackianathan, one of our athletes, won the cup for the Intermediate Championship. The track events in which he took part have proved him to be a good athlete.
I shall be committing a blunder if I were to forget our Tug-O'-War team which lost only a bitter fight. In fact, it was one of the items which won the hearts of the SpectatOrS.
We are unlucky to have lost the Second Eleven Football Championship, in Spite of Our having the best of teams under the energetic captain Sivapalan, who also showed his mettle in the Inter-Collegiate Athletic Meet.
'To teach high thoughts, the desire of fame and all that makes a man.'
ܗ ܡܼ

House
... Mr. T. Senathirajah
S. Dharmalingam M. Yogeswaran
K. Sivapalan S. Krishnan
Our house has the unrivalled honour of having seven of our
members in the College Junior Cricket Team which became the
Inter-Collegiate Champions.
My hearty congratulations to all who brought honour to our house.
As one who knows each and every affair Concerning our house, I dare Say, the days when Casipillai House will lead others is not far off if the determination and will to victory of our members can be renewed every year.
My thanks to S. Dharmalingam, our Athletic Captain, for his selfless service in promoting the welfare of the house. -
I thank all staff and student members and office-bearers for their assistance and co-operation.
S. Krishnan,
Secretary.
amiable words, courliness, the love of truth
36

Page 49
Nagalin
House Master: House Captain: Athletic Captain: Senior Football Captain: Junior Football Captain: Secretary:
Treasurer:
I have great pleasure in submitting the report of the House, for the period under review. It has been a very successful one.
This year we stepped into the field with the full determination of winning the athletic championship. The victory was due to the great enthusiasm and the keen interest shown by our athletes.
We are very proud of the achievements of our athletic captain, A. Ponnampalam, who won list places in all the events in which he took part. Thereby he emerged as the senior individual champion. He set up two new Inter House Athletic Records in the Long Jump and Hop, Step and Jump by clearing 20 ft. 4 ins and 42 ft. 4 ins. respectively. He also won places in the J. S. S. A. meet in all the events in which he took part. He was the captain of the College 2nd eleven football team last year. Our heartiest Congratulations to him.
I should not omit to mention the achievements of the following members K. Balakrishnan; M. Sivasubramaniam and A. Ravindran who broke the Put Shot and Dicus Throw

Il İ101S8
r. T. Sivarajah . Sabanathan . Ponnampalam . Arunachalam - Vimalendran . S. Thirunavukarasu . Sathanandan
Records, in the Intermediate division. Our Infant athletes S. SivaSundaram and S. Nagulendran also contributed to winning the championship.
Those who witnessed the Tug-O'- War event between the Nagalingam and Casipillai houses would not forget the excitement it created. We Won after, à grim struggle.
Our house did well in other spheres too. The college list and 2nd Cricket Teams were led by our captains S. Sathanandan and S. Srivigneswarajah. The former was selected for tha Jaffna Schools cricket team. K. Balakrishnan of Our house was mainly responsible for the College 2nd team Cricket champion. ship.
The Cadet, K. Natkunasingam has been promoted from the rank
of C. O. M. S. to C. S. M.
Indeed, I would fail in my duty if I did not mention the role captain C. Arunachalam and the other members of the senior football team who won the championship for the 2nd year in succession

Page 50
Our Conoratulations to our former Captains, N. Ballasubramanian and T. Srivisagarajah on their achievements in the A. A. A. meet.
In conclusion, I wish to thank all the house masters and the mem
Pasupat
House Master: House Captain: Athletic Captain: Senior Football Captain: Junior Football Captain: Secretary:
Treasurer:
Congratulations to Nagalingam House on having become the champions in the Inter-House Athletic Meet this year. This year however, we are runners-up. It is with a great sense of pride that I mention here that we won the relay Cup. In the sphere of athletics Special mention must be made of N. Jeevaratnam, K. Amirthalingam, M. Sivasubramaniam and C Maheswaramoorthy. Several other athletes also gave their best and won places in most of the events. Our star athletes Jeevaratnam (Athletic Captain of the College Team) and Amirthalingam secured places in the J. S. S. A. Meet.
Our house has done exceedingly well in other spheres of activities. V. Kandasamy and K. Amirthalingam, members from our house, belong to the College Football Team. The latter is also one of the star players of the Jaffna Football Team. Apart from the field of sport our boys have done remarkably well in studies too. Many of them raceived prizes on
3

bers for their help. We expect every member of our house to continue to keep in mind its traditions and work hard to achieve greater SUCCeSS eS.
R. S. Thirunavukarasu,
Secretary.
lly House
Mr. T. Sriniva San V. Poopalasundaram N. Jeevaratnam K. Amirthalingam N. Kamalakanthan S. Kanagalingam V. Kandasamy
the prize-giving day. Some of the members also form part of the College Junior and the Senior Cadet Corps.
We express our sincere gratitude to Mas. P. Thangarajah who helped us with great solicitude to decorate our house. We thank the other members too for assisting us especially adorning our house well.
I shall be failing in my duty if I do not thank our House Master Mr. T. Srinivasan who has always helped us with swift and noble alacrity. He not only helped our . house but also was of great service to other houses
Finally, I thank the members who helped us and also office-bearers who strove hard to make us success
ful.
'The best thing is to participate.“
S. Kanagalingam, Secretary, ,

Page 51
Saba pathy
House Master: House Captain: Athletic Captain: Secretary:
Treasurer: Senior Football Captain: Junior Football Captain:
It is with great happiness that I submit the report of our House. Though our performance in our inter-house athletic meet held this year, is not very successful, I am very proud to find that a good number of our students have gained distinction in various other actic Vities,
We were placed fourth in the athletic meet and most of our athletes did their best. They were ably led by our athletic captain Maheswaran
Anyway we are very proud of the achievement of Sivapatheswaran who won the Junior Championship in the meet. He obtained first places in both high jump and long jump, and he scored thirteen points My sincere thanks to Saththeswaran and to all other athletes who participated and won places in the various events.
My sincere thanks are also due to S. Thirunavukarasu who had played for our college Soccer and cricket team. I am very happy to say that our first eleven football

House
Mr. M. P. Selvaratnam E. Kandappu
Maheswaran P. Balasundaram S. Sornalingam S. Thirunavukarasu S. MuttukumaraSwamy
eam have became runnƏrs - up in he inter-house football competition. Congratulations to T. Selvarajah on having been selected for the Jaffna Combined School Boys Team which Eoured. India on a cricket tour.
In other activities also our boys Eared well. C. Vinayakamoorthy and E. Kandappu were appointed respectively as Sgt. and Sr. Cpl. in the Senior Cadet Corps. P. Balasundaram, S Surendran and S. K. Parameswaram played key roles in the drama staged by the Historical and Civic ASSOciation.
In conclusion, Congratulations to Nagalingam House on their success in winning the championship this year. I would be failing in my duty if I did not thank the teachers of our House, especially the house master, for the help rendered by hem.
Finally, I should like to appeal o future 'Sabapathians' to keep Dur Colours flying tor ever.
P. Balasundaram, Hon. Secretary.

Page 52
Selvadu.
House Master: House Captain: Athletic Captain: Senior Football Captain: Junior Football Captain: Secretary:
Treasurer:
I have great pleasure in submitt. ing our house report this year, although it may be remarked that we we were not as successful as we had been last year. Each and every member of our house worked wholeheartedly and with great Spirit on the final day of the Sports meet.
We entered the sports field determined to Secure the first place as we had done last year, Unfortunately, a few of our outstanding athletes were unable to participate in the events.
We are very proud of the achievements of A. Arasakumar, who not only won all the events in which he took part in our Sports meet but also won places in the J. S. S. A. meet. We are indebted to him very much as also to N. Suren thirarajan, Gopalanathan, Loganathan, Yasothapalan and Our House Captain, R. Sri Khanta, who won places in our sports meet,
Our relay team and the Tug-O'- War team belied our hopes. Notwithstanding many difficulties, we strove hard and won the Decoration Shield. Every member of the House
4

іі
House
Mr. M. Karthegasan R. Srikhanta C. Ambihawaran S. Jeyapalan V. Ganeshalingham S. Murugesu T. Pararajasingham.
participated actively and it was really a 'red-letter' day for us. We thank the members for their admirable zeal.
ln football, our first eleven has done satisfactorily. It is worth mentioning that our second eleven Shone well in all the matches they played and became the undefeated champions. The success of this team was mainly due to the captain, W. Ganeshalingam, who was always a source of inspiration to the players, as payasam' has been to many hostelers.
It would be considered a serious omission if I did not thank the officebearers and the members for their ardent support and whole-hearted co-operation towards the success of our house. I must also thank the House Captain and the Athletic Captain of our house for having helped us gain third place. We are also very grateful to Mr. P. S. Cumarasamy, our House Master, for his invaluable assistance.
In conclusion, I hope and wish fervently that these successes will be always maintained and that for the "Reds' even the moon will not be the limit.
S. Murugesu,
Secretary.

Page 53


Page 54

696||
SL[] OOS

Page 55
The Jaffna Hindu College, F Senior President: Mr. P. S.
First Term.
Junior President: S. Surenthiran Jr. Vice President: P Balasundaram \
ASSOCATION REPORTS
Secretary: A. Rajagopal R Asst. Secy. & R. Srikanda K Treasurer: M
The year under review has been very interesting and I have great pleasure in Submitting this report for the year. The lectures and the healthy discussions at our meetings have not only exerted a great influence on our members but also instilled in them a taste for the different subjects.
It is with great pride that I record the staging of the drama 'Koodappirantha Kuttam' at the end of the first term. The success of the drama was mainly due to Mr. E. Mahadeva of our staff. Our union is ever indebted to him. We express our heart-felt gratitude to Messrs K. S. Subramaniam, T. Srinivasan, and V. Varatharajaperumal and Mas. S. Narenthiran for their help in staging the drama Successfully.
During the first term holidays we made a tour of many historical places in Ceylon. We traversed about nine-hundred miles. It was a very informative tour full of educational value.
We are thankful to the following gentlemen for addressing the association during the period under review in the subjects denoted against their names.
6 4

istoricals & Civic Association
Cumaras Wamy B. A. Dip. Ed.
Second Term. Third Term. ... Gunarajah V. Gopalakrishnan . Kandasamy K. Parames Waran
. Nithiyanantham S. Kanagalingam . Rajakulasingam A. Balasubramaniam
H.M. Sihabudeen Mr. S. Ganesharatnam B. A. (Lond.)
'The Ten Year Plan of Ceylon' Mr. V. Mahadevan B.A.Dip. Ed. (Cey.)
'Democracy in Ceylon' Mr. T. Vadivelu (Pulavar)
"Literature“ A few papers were written in Tamil and read by our members on historical subjects with the guidance of our history teachers. The papers were of much value. It is our hope that more members would make their contribution in the year to follow. -
We shall be failing in our duty if we do not mention a word about our Senior President, Mr. P. S. Cumarasamy. Our thanks are due to him for his advice and guidance. We thank our Principal who has always been helpful to us in many of our endeavours.
We congratulate Messrs K. Udayakumar and R. Yoganathan, our former members, on their securing admission to the University of Ceylon.
Finally, I thank the office bearers and the members of our association for their kind co-operation.
S. Kanagalingam, Hon. Secretary.

Page 56
The H. S.
I have great pleasure in Su this year.
Our Union has a membershi
The following were the office
Senior President: Mr.
First Term
Junior President:
T. Sivasundaram K.
Vice-President:
S. Kanagasundaram S.
Secretary :
K. Parames Waran S. Asst. Secretary & Treasurer:
K. Srikantha C.
Editor: N. Nadarajapillai K.
Even though We Couldn't me nations and holidayS Coming in ou to outstanding lecturers addressinc
I thank Dr. A. C. J. Weerakool of Ceylon and Mr. S. Muttulingam in Education at the University of C
'The Myth of Over-Populatic 'The Scientific Attitude'
My thanks are also due to th they made.
l. S. Thillaiampalam H. S. C. I 2. S. Rajendra H. S. C. II 'B' 3. S. Sivasubramaniam H. S. C
I thank all the members for ing these lectures.
Lastly, my sincere thanks a Ramakrishnan for all his assistan

. Science Union
mitting the report of our Union for
of about l5O.
bearers for the year.
W. Ramakrishnan, B. A., B. Sc.
Second Term Third Term
Eeswaranathan K. Nirmalan
Kanagasundaram T. Ponnudurai
Ratnarajah M. Suntharamoorth y
Kugathasan N. Na darajapillai Srikantha K. Parameswaran
et regularly Owing to matches, examir way, we were lucky to have listened j llS.
h, Lecturer in Zoology at the University Our old teacher, now an ASSt. lecturer Deylon, for addressing our Union.
on' - Dr. A. C. J. Weerakoon.
.Mr. S. Muthulingam - ܥ
e following members for the speeches
'A' - 'Colour and Atmosphere'.
A. B. C. of Space travel. ... I'B'- 'Origin of Species'.
heir co-operation and help in arrang
'e due to our Senior President, Mr. W. *e and guidance.
S. Ratnarajah,
Hony. Secretary. 42

Page 57
The Naturali
OFFICE - BE
Senior President: Presidenti: Vice-President: Secretary: Treasurer:
True to the ideals of the club, we have been working systematically without having any formal meetings or lectures. All the activities started last year are going on in full Swing. Work has been assigned to different classes acCording to thƏir le vel of knowledge.
The Prep. G. C. E. students have been mainly concerned with the preparation of herbarium specimens. Each student has got sheets printed with his name and this has created raging interest.
The S. S. C. Students are feverishly working on the life histories of the various butterflies of Jaffna. Each boy presents the college with one set and keeps one set for himself.
The Junior H. S. C. boys are mainly Co-operating in working on the plot assigned to our college in the Thondamanaru Logoon, HydroBiological Project. Apart from this, as a class, they are very interested in touring and making Collections. Some students of this class have been trained to identify the fishes and they hope to complete a collection of fishes of our peninsula and
stu
OU
pic
th

ts Club
ARIERS
Mr. V. Subramaniam B. Sc. C. Vinayagamoorthy K. Natkunasingam
S. Selvarajalingam K. Nirmalan.
astal waters. A few others ntinue to do taxidermy on birds d steadily add to our Collection stuffed birds and fishes.
Experiments on mounting insects d other things for display continue. Le new material, ‘‘PorOn Sheets, a scovery this year, Seems to be as eap and lovely as the last year's scovery 'plaster of Paris."
Pratically every week end, the idents of the various classes are t on the field, collecting or Inicing.
We are very glad to announce at during the early part of this ar, Dr. T. L. Green who was in fna in connection with a seminar the 'use of visual aids in the aching of Science' visited our poratory. Unfortunately, it was ring holidays. But the value of sping our work as a permanent hibition was apparent on that y, for we had nothing to do expt to collect a few students to monstrate the making of the ual aids we use, Dr. T. L. Green s so impressed that he promptly ded our material and Our students a car and took us to the seminar,

Page 58
He honoured us still more by asking each student to lecture on his particular hobby and later our boys had the pleasure of conducting the practical work for the teachers assembled there. We are certainly happy that our work has won recognitiOn.
Dr. A. C. J. Weerakoon also visited us during this year. He was also impressed with our work and suggested that we send some of our material to Colombo for the exhibition held by the Ceylon Association for the Advancement of
The H. S. C.
Senior President: Mr. P. S
First Te President : K. S. Por
Vice President: T. Kanaga Secretary : R, Sivana
Asst. Secy. & Treasurer : A. Ananc
With such a high sense of de light not unmingled with pride I submit the report of the various activities of our union during the last tWO terms.
The first term saw mainly the //introduction of freshers' which was followed by a 'Grand Tea There was also the interesting iten of 'debates' in which many mem bers participated keenly
The second term was well omened for the 'highlights' of the

Science, On his suggestion we are also planning to send some papers to science journals.
Interest in this sort of work is catching on. We wish to thank the principal and the other members of the staff for the keen interest they have shown in this work.
Our teachers who direct our work deserve a lot of praise for the time and energy they spend in help. ing us. We thank them all.
S. Selvarajalingam,
Hony. Secretary
Hostelers' Union
. Cumaraswamy, B. A., Dip. Ed.
IIY1: Second Term: Linampalam T. Kanagasabhai
S. Kanagasundaram Sabha M. Thirukkailayanathan ndhan R. Sivanandhan arajah V. Poopalasundaram
union occurred during this period. Our Annual Dinner was held on the 18th of July. One of our distinguished old boys, Mr. K. C. Thangarajah was the chief guest. In his speech he stressed the importance of practical and technical education.
J would be failing in my duty if I did not thank Mr. A. M. K. Cumaraswamy, Mr. Alfred T. Duraiappah, the Mayor of Jaffna, and Miss Shanthi Karalasingam from Chundikuli Girls' College for having replied to the various toasts pro
44

Page 59
posed by the members and the other guests for having responded graciously to our invitation.
I should not fail to express my deep sense of gratitude to our Boarding Master, Mr. K. S. Subramaniam without whose oracular aid
we could never have made a success of the function
Tha Senior H
Senior President:
First Term. President: S. Gunarajah Secretary: S. Muthuthamby Asst. Secy. &
Treasürer: T. Sant herasegara.
I have great pleasure in submitting the report of our union.
The first term of the year started with the interesting activity, 'the introduction of the freshers'. This was followed by the freshers' tea.
We are sorry to record that circumstances did not permit us to
hold meetings during the second term.
But we made up for the loss during the current term. We celebrated the Barathy Day on a much larger scale than before. We are thankful to Miss Selvanayagam B.Sc., Vidwan Pon Kanagasabai and Widwan

I extend my sincere thanks to our Senior President, Mr. P. S. Cumaraswamy for his kind help and guidance.
Lastly, I should like to thank the committee, and the members for
the keenness they showed in all the activities of the union.
R. Sivanandhan, Hony. Secretary.
Ostelers' Union
Mr. K. Sivaramalingam B. A.
Third Term. P. Sivarajasingam C. Thiruchelvam
ՈՂ E. Kandappu
K. N. Velan for their instructive talks delivered on that day.
We like to place on record the vote of Condolence passed by Union on the death of our two great leaders, Mr. C. Wanniasingam M. P. and Mr. S. W. R. D. Bandaranaike and the moving speech of our Senior President on that day.
Finally, I thank the Senior President for the enthusiastic interest shown by him in our activities and to all others who contributed towards the success of the Union.
C. Thiruchelvam, Hony. Secretary.

Page 60
The Hostel Gar
Patron: Mr. K. S. Subramaniam President: C. Thiruchelvam Secretary: P. Thirunavukkarasan
There has developed among the students of our Hostel a keen enthusiasm for farming, probably as a result of the recent political trends in in our Country, where even political leaders have started to advise the youth to take to farming or industry, instead of seeking white collar jobs.
I am proud to record that our
Hostel Farm, the success of which is
the result of the whole-hearted coOperation of the members Of the GarCommittee, has won the admiration of several visitors to the Hostel.
After accomplishing the Herculean task of manuring without ar fificial fertilizers, a rocky and a sandy soil, we have brought under plantain cultivation about two lachchams of land. The produce is enjoyed by the Hostelers.
The committee has made the college premises look beautiful with
Sl
'The strongest in an in the world is
46

en Committee
Aembers: V. Thambiah
P. Sivalingam K. Kathirgamanathan S. Thirunavukkarasu P. Balasundram S. Kailasapathy E. Kandappu
flower garden. Both students and
eachers who have to use sheds for
heir class work will undoubtedly
nank the committee for the strip of
lants and flowers which protect nem both from dust and heat, and
pothe their tried eyes. -
The committee hope to do their est in their endeavour to adorn the ubilee Hall premises also when the uilding has been completed.
We condratulate our old member Mas. K. Natkunasingam on being tromoted to the rank of Company ergeant Major.
l thank the members of the Comlittee and specially the patron, Mr. ... S. Subramaniam (Boarding Master) or his constructive and helpful luggestionS.
P. Thirunavukkarasan,
Hony. Secretary.
s he who stands most alone'
–Henric Ibson.

Page 61
Results of
Ceylon University Preliminary
LIST OF ADMISSIONS
ARTS : K. Ude BIOLOGICAL SCIENCE: T. Raj.
PHYSICAL SCIENCE: Balla Kan. Bam San Wig
Gar Loh ... Sab Sub
ENGINEERING:
MEDICINE (Direct to the Faculty (for admission after a of Science)
K. Nadarajah S. Pushparajalingam B. Sivaloganathan
Higher School Certificate E First Division : S. Ganesan (t)istin Second Division : S. Kathirgamath matics), S. Loheswaran, K. N
loganathan, P. A. Subramani R. Yoganathan.
Completed : S. Krishnpillai.
Referred : K. Balachandran (Chen Mahadevan (Chemistry), K. Pa (Cheministry), C. Ramanathan (Chemistry), G. Sangaranara (Chemistry), N. Sivakumaran (C (Ceylon History), S. Subrama (Chemistry), S. Thevarasa ( (Applied Maths), W. Thillain (Chemistry), S. Yogaratnam (

Examinations
Examination, December 1958
TO THE UNIVERSITY
yakumar R. Yoganathan Segaram S. Krishnpillai chandran K. Jeyasingh
e S61). K. Pärames paran anathan R. Sampugesvara Iyer kararajali V. Thillainathan narajah S. Yogaratnam
ՅՏ6 Ո S. Kathirkamathamby SSWCIGI R. Mahadevan aratnam S. Subramaniam ramaniam P. A. Subramaniam
K. Suntharalingam
of Medicine) : K. Thanapalan Six months' Course in ihe Faculty
T. Ooyirilankkumaran K. Sankaranarayana N. Sivarajah
xamination, December 1958
ction in Pure Mathematics)
amby (Distinction in Pure Matheadarajah, M. Sabaratinam, B. Sivaam, K. Thanapalan, K. Udayakumar,
his try), K. Jeyasingh (Chemistry) R. anivel (Physics), S. Pushparajalingam (Chemistry), R. Sampugesvara Iyer yanan Chemistry), N. Sankararajah Deylon History), S. Sivasenthinathan niam (Chemistry), V. Subramaniam Ceylon History), K. Thiagamoorthy athan (Chemistry), K. Wignarajah chemistry).
47

Page 62
G. C. E. (Ordinary Level) (Subjects within brack
PASSED THE S, S. C.
First Division : C. Arunachalam (H.
meswaran (Applied Maths.), K. Sri Raguvaran (Pure Maths.
Second Division: A. Anandarajah Jhahufarus Sadique, G. Kumar Nithiananthan, K. Palanivel. Applied Maths.), S. Rasapp P. Shanmugaratnam, V. Si K. Sivananthan, S. Surenthi pragasam (Hinduism), S. Yoga
Completed the S. S. C. : S. Kanap
- thamby, S. Sivapragasam,
V. D. Vettivelu.
G. C. E. (Ordinary Level) E. (Subjects within brack
PASSED THE S. S. C.
First Division : P. Kanagaratnam
Kailasapathy (Applied Maths.) Chemistry), S. Natesan (Puri Palanivel, K. Parameswaran (Hi rajasingam, S. Somasundaram Maths.), K. Sri Kantha (Appli Maths.)
Second Division: M. S. Abdul A. Anandarajah, S. Ariyarajah, K sundarampillai, S. Balasundaran S. Kamalanathan, S. Kamesev sabay, N. Kanesapillai, V. Kar K. Murugamoorthy (Hinduism), pathippilai, C. Pathmanath nathan, P. Ramanathan, K (Applied Maths.), J. Saravans lingam, P. Sanmugaratnam (A S. Sivapaleswararajah, M. Siv Maths.) V. Somasegarampilla M. Suntharamoorthy, S. Sun Thirunavukarasu Ramaswamy N. Vivekanandan (Hinduism a rajah, S. Yoganathan, M. Yoc Completed the S. S. C.: C. Balasu
nampalam, K. V. Rasathurai, N. Thevarajah, K. Varapragas

Examination, August 1958 ts denote Distinctions)
nduism and Applied Maths.), K. ParaS. Somasundaram (Tamil Language), and Applied Maths).
K Balakrishnan, S. Jeyapalan, A. alingam (Botany), S. Murugesu, P.
S Rajanayagam (Pure Maths. and ah, W. Sabanathan, W. Senapathy, fhamparapillai, K. Sivakadachcham, Iran, S. Thandayuthapani, K. Varanathan, S. Suntharesan.
athipillai, B. Ponnudurai, M. SinnaK. Thangarajah, W. Thuraiappah,
&amination, December 1958 ets denote Distinctions)
Hinduism and Applied MathS.), S.
R. Kulanthaivadivel (Hinduism and a Maths. and Applied Maths.), K. induism and Arithmetic), S. Sivananda1 (Pure Maths, Physics and Applied ed Maths), S. Vallikanthan (Applied
Assees, M. Anandamahendiran, A. . Balakrishnan (Chemistry), P. Balan, S. Gnanenthiran, S. Jegan Nathan, Taran M Kanagasabai, T. Kanagathasamy (Arithmetic), C Masilamany, K. Navaratnam, K. Nirmalan, S. Pasuan, W. Poopalasundaram, R. Ragu
Sachithananthan, S. Sathananthan muttu, N. Selvarajah, S. Selvarajapplied Maths.) S Shanmugasunderam, rajah, K. Sivarajasundaram (Applied i, W. Sri Pathmanathan (Hinduism), tharesan, S. Thandayuthapany, N. .
(Applied Maths.) M. Weijayaratnam, nd Applied Maths.), T. Vivekanandafaratnam.
Dramaniam, T. Gangatharan, A. PonA. Senathirajah, E. Thanabalasingam" 51.11.
48

Page 63
|-SECOND ELEVEN CRICKET TEAM — CHAMPIONS1959, Standing (L. to R.) R. Subramaniam, V.Ganeshalingam, K.Muthucumarasamy, T. Sivapakianathan, P.Yaithilingam, M. Vijayaratnam,
S. Shanmugasundaram, A.Yogeswaran, T.Kanagaratnam, S. Markandan & N. Kamalakanthan.
osofino (L. to R.) The Physical Director, S. SaesWigneswararajah (Captain), ThePrincipal K. Balakrishnan(Vice-Captain) & TheVice-Principal
}
 


Page 64
FIRST ELEVEN CRICKET TEAM 1959
) N. Selvarajah, K. Balakrishnan, M. Nadarajah, S. Thirunavukarasu, K. Santhirasegaram, M. Sivasubramaniam, S. Sivasundaram, S. Sri Wigneswararajah, K. Iswaran & A. H. M. Ashraff. The Physical Director, T. Selvarajah (Vice-Captain), S. Sathananthan (Captain), The Vice-Principal & N. Sivasubramaniam.
 


Page 65
CONGRATU
To our Principal on having bee Province Principals' Association.
To Mr. W. Subramaniam of our C Vice-President of the Northern Prov
To Mr. K. Arunasalam of Our Col Secretary of the Jaffna Town Teach
To Mr. W. Ramakrishnan of ou elected Secretary of the Northern Pro
To Mr. K. Suppiah of our Collec Secretary of the Northern Province Te
To Mr. M. Karthigesan of our C. Secretary of the C. N. A. P. T. (Jaffna
To Mr. K. W. Mylvaganam of our ted Secretary of the Jaffna Municipal Secretary of the Jaffna Mayor's Stadi
To Mr. A. Thirunavukarasu of ou the Diploma in Education Examinatio
To Mr. W. Atputharatnam of our B. A. (Honours). Examination of the LO
To Mr. A. Karunakarar of our Col B. Sc. Examination of the London Univ
To N. Sivasubramaniam on beir Schoolboys Cricket Team in their matc boys Cricket Eleven played at Colom
To N. Sivasubramaniam on winninc bowling in the Jaffna Schools vs. Co Jaffna.
To S. Sathananthan and T. Selvar for the Jaffna Schoolboys Cricket Tea August - September this year.
To T. Selvarajah on topping the South Indian tour.
To S. Sathananthan and T. Selvar for Cricket this year,
7 - 49

LATIONS ! "
n elected President of the Northern
ollege Staff on having been elected nce Science Teachers' Association.
lege Staff on having been elected ers' Association.
College Staff on having been Vince Science Teachers' Association.
te Staff on having been re-elected achers' Provident Society.
ollege Staff on having been electe
Branch).
College Staff on having been elecLibrary Advisory Committee and um Fund Committee.
ur College Staff on his success in n of the Ceylon University.
College Staff on his success in the Indon University.
lege Sistaff on his success in the ersity.
|g elected captain of the Jaffna ches against the Colombo Schoolbo and Jaffna.
the prizes both for batting and lombo Schools match played at
ajah on being Selected members m which toured South India during
list of batting averages of the
jah on winning the College colours

Page 66
To S. Rajalingam and S. Sivasu Colours for Football last year.
To A. Ponnampalam on winning this year.
To S. Arunasalam, V. Muttucum S. Sivakumaran, N. Thiaganathan, V Mohanachandran (Form III 'C) and the second place in the J. T. T. A. Division).
To S. Sivakumaran of Form Il 'A the J. T. T. A. Singing Contest (Junio
To our College Second Eleven S Inter-Collegiate Championship for the
To our College Second Eleven Inter-Collegiate Championship for th
To Skanda Warodaya College or First Eleven Soccer Championship
To Jaffna Central College on w Athletic Championship this year.
To Nagalingam House on winnin ship this year
To Selvadurai House on winni. Championship last year.
To Nagalingam House and Sak Inter-House Senior Seccer Champion
To those who received prizes a
To those who were successful sity Preliminary Examination held in
To those who were successful ir minations held in August and Dece
To those who were appointed Pre
To those who were elected officeof our College and Hostel.
To our Old Boys who were succ

tharam on winning the College
the College Colours for Athletics
ru, K. Satkunarajah Form III "E") Chandramohan Form III ''A''), N. D. Sithranjan (Form I (E) on winning Group Singing Contests (Junior
on winning the second prize in Division).
occer Team on winning the Jaffna Second time in Succession last year.
Cricket Team on winning the Jaffna a third time in succession this year.
winning the Jaffna Inter. Collegiate ast year.
rinning the Jaffna Inter-Collegiate
g the Inter-House Athletic Cham
ng the Inter-House Junior Soccer
apathy House on winning the
ship last year. t the College Prize Giving.
in the H. S. C. and Ceylon Univer. December 1958. 《།
the G. C. E. (Ordinary Level) Examber 1958.
ects of our College and Hostel.
earers of the various Associations
Ssful in the various examinations.
O

Page 67
The Jaffna Hindu College Olt
( Founded 9.
Office - Beare
President:
Vice Presidents:
N Hony. Secretary:
Hony. Asst. Secretary:
Hony. Treasurer:
Hony. Asst Treasurers :
Committee Members :
Hony. Auditor:
The Princ
Dr. V. T S. U. C. Subra
Mr. V. Su
Mr. P. S.
Mr. T. Se
Messrs. T.
Messrs. S K. Aruna, Saravanan lingam, C. Thiag Subraman S. Selvar Anandaraj
A. Somasc
Life-Me
The following old boys have enro the J. H. C., O. B. A since the adoptic
9-4-1957:-
Dr. K. C. Shanmugaratnam and lingam, N. Mahesan, B. Sivanandan a

Boys' Association, Jaffna. -- 905 ) -
's 1959-6O
ipal (ex-officio), Mr. V. M. Asaipillai
. Pasupati, Messrs. C. Sabaratnam, Somasegaram, A. Arulampalam, maniam and Dr. K. Sivaginanaratnam
Oramaniam
r
Jumlara SWamy
hathirajah
Packiarajah &. V. Sivasuboramaniam.
3. Srinivasan, A. Kanapathypillai, Salam, A. Thanabalasingham, A. nuttu, V. Navaretinarajah, E. SabaV. Balasunderam, R. Visuvanathan, arajah, K. V. Mylvaganam, K. S. iam, M. C. Nadarajah, S. P. Rasiah, ajah and M. Pasupathy Dr. S. an and Muhandiram S. Durayappah.
anta
mbers
illed themselves as life-members of on of the revised constitution on
Messrs. C. Ragunathan, E. Saba nd C. K. Elangarajah. ܝܣ

Page 68
The Jaffna Hindu Colle
Secretary's Report for 1958
I have pleasure in presenting the Report of the Association for the past year.
Meetings: Besides the Annual General Meeting, four meetings of the Managing Committee and three sub-Committee meetings were held. The meetings were well-attended.
Membership: Our membership this year is 89 and out of these only three are Life Members. The figures will show you that Our membership is not very encouraging. lt is imperative that we should now begin to consider ways and means of increasing our membership.
Collection Campaign: We realised Rs. 296O7.57 cts from the campaign we launched early in 1957 to collect funds from Old Boys and well wishers of the College to Complete the Jubilee Block. We would have Collected more if not for the distur. bance of May and June last year. We shall be glad if those who have all. ready subscribed send us their re. mittances. We would also appeal to those Old Boys whom we have not been able to meet to contribute and thus enable us to Collect another Rs. 50,000, the sum we need to com: plete the Building.
I shall be failing in my duty if do not make Special mention here o the splendid enthusiasm displayed by Mr. N. Mahesan in this campaign. Mr N. Mahesan is now transferred from Jaffna and his Services will not always be available to us. We are grateful for all the help he gave us.

1e Old Boys' Association
Jubilee Block: This building the foundation of which was laid in 1945 is nearing Completion. The Building has reached roof level and the truss work is over. Now the trusses have to be placed on the columns and covered with asbeston sheets. If the construction proceeds uninterrupted, by April next the roof work will be ΟVΕΙ.
Our Sincere thanks to Mr. K. S. Subramaniam for the good work he has done in Supervising the construction of the Building.
Science Block: We are glad to know that the Board of Directors of the College have started building operations on the New Science Block', which is estimated to cost Rs. 600,000/- The Managing Committee sent a resolution urging the Board to enable the College to start Degree classes. We should feel happy that Our wish is going to be realised. This important step by the Board will serve a great need of the community. May I on behalf of the Association assure the Board our help, Support and encouragement in bringing the scheme to a grand SuCCeSS.
Thanks: It now remains for me to thank Mr. W. M. Asaipillai, the President Mr. C. Thyagarajah, the Assistant Secretary, Mr. T Senathirajah, the Treasurer and other members of the Managing committee for their wholehearted Support and coOperation in various ways.
Sgd. K. Arunasalam,
J. H. C. Hony. Secy.
59--l-س-25
52

Page 69
IN MEM
MAS. V. SOT) Student, G.
Died on 3
MR. V. K. NATHAN, B. Retired Education Officer and
Died on 26
MR. K. K. SUB Advoc
Died on 3
MR. S. S. VE Died on 15
MR. C. WANNIAS Advoc Died on 17
 

DRIAM
HIILINGAM C. E. 'B'
2-1958.
i, Dip. Ed., F. R. G. S. a former teacher at J. H. C.
-4-1959.
RAMANIAM
ate
6-1959.
ERAVAGU
-7-1959.
SINGAM, M. P. !ate
-9-1959.

Page 70
OTT TOT
We regret that this list is far from compl
钴了
overlook all omissions and send us in in the next issue of The Young Hindu
Mr. S. Nadesan. Bar at-Law ( elected a member of the Senate f Mr. A. M. A. Azeez, B. A. (Lond.) Colombo, has been re-appointed period l959-65.
Mr. A Ratnam, C. C. S. of Jaffr the Colombo Customs.
Mr. W. Subramaniam, First Addi assumed duties as Acting District Ju Mr. C. Coomaraswamy has been Cement Corporation, a member of of the Bribery Panel.
Dr. R. Kanagasundaram, M. B., turer in Anatomy, University of Cey) in Anatomy, University of Sudan, K
Mr. C. Balasingam, C. C. S. has of the Ceylon Civil Service.
Mr. K. Anandarajah B. Sc. Eng'g duties as Executive Engineer, P. W.
Mr. K. Suntheralingam, B.Sc. (C tant, Ceylon Transport Board.
Mr. T. Velauthapillai, B. SC. Eng" Assistant Electrical Engineer.
Mr. S. Nithanayagam has been countants' Service.
Mr. M. Pasupathy has been pr tants” Service.
Mr. A. Kathiramalainathan, B. A.
Commissioner's Office, Karachi, is Defence and External Affairs, Colom
Mr. Y. Duraiswamy, B. A. (Cey, gation of Ceylon to the United Nati to the Ceylon High Commissioner's
V.

ste. It is hoped that our Old Boys' will nation about themselves for publication
-The Editor
incoln's Inn) O. C., has been reDr the period 1958-65.
M. B. E., Principal, Zahira College, a Member of the Senate for the
na Customs has been transferred to
tional District Judge, Colombo, has idge, Colombo.
appointed Chairman of the Ceylon Salaries Commission and a Member
B. S. (Cey ), Ph. D. (Cantab), Leclon has assumed duties as Lecturer Chartoum.
been promoted to Class I, Grade Il
(Lond), A. M. I. C. E. has assumed D., Avissa wella.
Dey.) has assumed duties as Accoun
"g (Cey.) has been appointed Junior
appointed to Class V of the AC
omoted to Class III of the Account
(Cey.) Asst. Secretary, Ceylon High now attached to the Ministry of ubo
Second Secretary, Permanent Dele. ons, New York, has been transferred
Office, Australia.
54

Page 71
Dr. T. Gangatharan is nowD. M. O.,
Dr. K. Kuganagathasan, D. M. O., M D. M. O., Haputale.
Dr. T. Thambinayagam is now D. M
Mr. S. Muthulingam, B. Sc. Cey.) As sity of Ceylon has left for the U. K. on st Education at the University of London.
Mr. S. Balendra B. Sc. (Ceylon) of lombo, has left for the U. K. for furt
Mr. N. Shanmuganathan, B. Sc. H Institute has left for the U. K. On a read for the Ph. D.
Mr. J. Sithamparanathan, B. Sc. Ho tion of the Department of Agriculture in Plant Breeding and and Genetics at Botany of Welsh Plant Breeding Stalior where he will follow a follow a Post-G , Mr. R. Sivanandarajah, Technical A versity of Ceylon, has left for the the l larship to study for about three ye, Paddington Technical College, London. Mr. S. Sivarajasingam, Soil Chemi feller Fellowship for further studies in Mr. T. Sivaprakasapillai has been a mittee which is to report on the Dearn Mr. W. Subramaniam B. Sc. (Lond Kurunegala, has been transferred to J Mr. S. Srinivasan, Divisional Rever been transferred to Pooneryn.
Mr. T. Somasegaram, B. Sc. Hons Surveys, has returned after Completir veying at Cambridge. He is now sta Mr. K. N. Jeyaseelan, B. Sc. (I. (Toronto), has assumed duties as Disti Wavuniya.
Mr. S. Gun rainan, B. A. (Cey), Point Pedro, has assumed duties as D
D. SOC, C as Superintendent of lealth Services,
55

Mulaitivu.
annar, has been transferred as
O., Civil Hospital, Ramboda.
St. Lecturer in Education, Univerady leave to read for the M. A. in
the staff of Zahira College Coher studies.
ons. (Cey ) of the Taa Research Colombo Plan Scholarship to
ns. Cey.) of the Research Sechas left for the U. K. for training the Department of Agricultural l, University College Aberystwyt iraduate course for three years. ssistant, Physics Workshop, UniU K. on a Colombo Plan Schoars in the Science Dept, of the
st, has been awarded a Rock
U. S. A.
ppointed a member of the ComLess Allowances of Port Workers. ) Asst. Commissioner of Labour, affna in the same capacity.
lue Officer, Kaddiyar Pattu, has
(Cey.) Asst. Superintendent of Lg Post-Graduate Studies in surtioned at Waharaj. Ond.) B. SC. AgriC., M. S. A. ict Agricultural Extension Officer,
of Hartley College Oficer, Mannar... - - - - - ?

Page 72
Mr. S. Balendran, B.Sc., (Cey), logist, Department of Mineralogy.
Mr. K. A. Pannaratne has assume Central College, Anuradhapura.
Mr. M. Kuna ratnam, B A, (Cey.), . rajah, B. A., (Cey.) of the Staff of nakam, and Mr. K. ManickavaSagar, Central College, have been Selected for Diploma in Education at the Un
Mr. K. Kuhathasan, B. Soc., Ecoj Principal, Govt. Senior School, Urut
Messrs. P. Sundarslingam, B. have joined the staff of Hindu Collec
Mr. A. Panchalingam, B. Sc. (Ces College, Kokuvil.
Messrs. N. Thirugnanasampanthar galingam, B.Sc. (Madras) have joined Thirunelvely.
y
Mr. C. Narayanasamy B. A. (Cey. College, Colombo.
Mr. S. Chellivanaya gam, B. A. Hon Lecturer in Geography, University of
Mr. M. Meenadchisundaram, B Schools, Galle, has assumed duties nations, Dept. of Examinations, Colom
Mr. K. Janaka, B. A. (Lond.) Dip. Inspector of Schools, Galle.
Mr T. Pararajasingam, B. A. (Ce Central College.
Mr. S. Sivananthan, B. A. (Cey.) h College, Gampola. ئي
Mr. N. Sri Puspanathan, B. A. (Ce College, Matale.
Mr. S. Wimaleswaran has joine College, Hatton.
Mr. S. Rajanayagam of the Staff been successful in the B. A. (Lond.) E:
5

has been appointed Assistant Geo
}d duties as Principal, Government
inspector of Schools, Mr. C. TyagaSkanda Varodaya College, ChunB. A. (Cey.) of the Staff of Jaffna to follow the Post-Graduate Course iversity of Ceylon.
h. (Lond ) has assumed duties as hirapuram, Paranthan.
Sc. (Cey.) and P. K. Balasingam re, Urumpiray.
7.) has joined the Staff of Hindu
B. A. Hons. (Madras) and Shanmuthe Staff of Saiva Training College,
has joined the Staff of Zahira
S. (Cey.) has been appointed Asst.
Ceylon.
. Sc.. Econ., M. A., Inspector of as Asst. Superintendent of Examibo.
Ed. (Cey.) has assumed duties as
y.) has joined the Staff of Jaffna
as joined the Staff of St. Andrew's
y.) has joined the Staff of Zahira
d the Staff of St. John Bosco's
of Manipay Hindu College has Kamination.
6

Page 73
HISTORICAL ANI
STUDY
ON THE JAYAN.
Going around. Siva Devalayam I,
Polonnaruwa
 
 

D CIVIC ASSOCIATION TOUR 1959
TI SLUICE, MINNERIYA
Having Lunch at the Bund of Parakrama Samudra

Page 74
“ KOODAPPIRANTHA A play staged by the J. H. C., H
(Directed by Mr.
THE CAST AND
"THE COURT
 
 

A KUTTAM'
istorical & Civic Association E. Mahadeva)
HELPERS
SCENE '

Page 75
Mr. E. V. Thalaisingam B. A. (Ce College, Puttur, has been successful Examination.
Mr. Balasingam (G. T. C. Maha neshwara College, Karaveddy.
Mr. S. Nagarasa, B. SC. (Cey) h tant, Tea Research Institute, Talawa
Mr. W. Nadarajah, Inspector of been transferred to Kalmunai.
Mr. C. K. Kularatnam, Excise I ferred to Kankesanturai.
Mr. P. Tharmaratnam, Jailor, Ma
to the Batticaloa Prisons.
Mr. C. Ramakrishnan of the transferred to the Bank of Ceylor
Mr. C. Sivaprakasam, B. Sc. (M search Assistant, Department of Cot Mr. V. Sivagnanam, Asst. Stati transferred to Talawakelle.
Mr. M. Selvaratnam is now Ins Mr. M. Sri Shanmugarajah, B. Agriculture Department, Vavuniya, h Mr. K. Anandarajah has been Nanu Oya.
Mr A. Sekarajasingam has bee. Waterworks, P. W. D., Colombo.
Mr. A. Ramanathan, of the Jaf ed to the Office of the Irrigation Development, Colombo.
Mr. P. Kailanathan, B. A. (Ce Ceylon Travel Dept., Colombo, has lon, Kandy.
Muhandiram P. Subramaniam (reti Kopay has been appointed Iustice c Mr. S Thananjeyarajasingam, As Ceylon is leaving for Annamalai Uni study leave to quality for M. Litt.
Dr. B. Vivekanandan has been
Messrs. C. S. Arunasalam and S Science Entrance Scholarships respe
葛 57

..) of the Staff of Sri Somaskanda in Part I of the B. Sc, Econ. (Lond.)
gama) has joined the Staff of Wig
as been appointed Research Assiskelle.
Co-operative Societies, Jaffna, has
nspector, Kalutura, has been trans
tara Prisons, has been transferred
Bank of Ceylon, Jaffna has been l, Wellaw.atta.
adras) has assumed duties as Retage Industries, Colombo.
on-Master, Talaimannar, has been
pector of Pollice, Chankanai.
A, (Cey.) Administrative Assistant, as been transferred to Batticoloa.
appointed technician, C. G. R.,
in appointed Supervising Overseer,
fna Kachcheri, has been transferr. Engineer, Mahaweli River Basin
r), Officer - in - Charge, Bank of been transferred to Bank of Cey
red O. A., Batticaloa Kachcheri) of f the Peace.
it. Lecturer in Tamil, University of versity in November on two years'
ransfered as M. O. H., Matale.
Srirajasingham have won Arts and ctively at Navalar Hall, Colombo.

Page 76
Mr. A. Arulampalam J. P., has Board of Directors, Co-operative v Mr. Shivakumaran Pasupati L Crown Counsel.
Mr. S. Anandakumarasamy h mination for the admission of Ad
Mr. R. Villvarajah has been suc the admission of Proctors. He is MesSrs. V. Kailasapillai and P. in the Intermediate Examination Board.
Mr. S. Kumarallingam has obta caries Examination.
Mr. P. Rasaratnam has been S Messrs. K. R. Chellappah (Au (Health Dept.) have been promc Clerical Class of the General Cle) Mr. S. Balendra is Govt. Surve Mr. Sivaloganathan is Draught Mr. T. Selvarajah is attached Mr. S. Thayananthan is follo Ceylon Air Force Camp, Diyatalaw
Messrs. S. Shanmuganathan & cessful in the B. Sc. (Madras) Exar Mr. " K. Paramanathan has bo Honours (Madras) Examination.
Mr. K. Kailasapathy B. A. Hor returned after a brief tour of U.
Mr. T. Yogarajah, B. A. (Cey countancy at Messrs. Ford, Rhode Mr. S. Arasakesari has Joine Tobacco Company, Colombo.
Mr. M. Manoharanathan has 'Eelanadu', Jaffna.
Mr. B. Sivananthan is Works Jaffna.
Mr. K. Kanagasabapathy is at and Exports.
Mr. S. Vimalarajah is attachec

been re-appointed a member of the holesale Establishment.
L. B. (Cey.) has been appointed
is been successful in the Final Exa.
OCates.
cessful in the Final Examination for
practising at Vavuniya. Pathmanathan have been successful held by the Ceylon Accountancy
ined a first class in the First Apothe
elected for the apothecaries course.
dit Dept.) and C. Ratnasabapathy ited to Grade I of the Executive ical Service.
}yOr, PoOneryn. man, Survey Dept., Colombo. to the Bank of Ceylon, Pettah.
wing a course of training at Royal
a.
V. S. Pathmanathan have been sucmination.
een successful in the B. A. History
hs. (Cey.) Editor “Thinakaran” has a
ろ
C. and the continent. ..) has obtained a Scholarship in ac"
is Thornton & Co., Colombo.
ld the Clerical Staff of the Ceylon
joined the Editorial Staff of the
Manager at Kalanilaya Pathippakam,
ached to the Department of Imports
to the Dept. of Labour, Colombo.
58

Page 77
* Mr. T. Sivasubramaniam is atta Police, Bambalapitiya.
Mr. S. Arunachalam is attached
Mr. E. S. Navaratnam is attache Colombo.
Mr. R. Sahade van has joined th Messrs. C. Yogaratnam and M. promoted to the Special Grade.
Mr. T. Sriskandarajah is now E Electrical Undertakings, Kolonnawa.
Mr. T. Sri Krishnarajah is now Nanu Оya.
The following old boys have Ceylon:
V. Gunaratinam Hocke T. Poopalarajah Socce
Messrs. V. Rajaratnam, V. Guna for the All Jaffna Hockey Team in Hockey Team in December 1959.
Mr. N. Wignarajah, B. Sc. (Ag] Research Centre, Polonnaruwa.
Mr. N. Ratnarajah, B. Sc. (Agric) has been transferred to Batticaloa.
Mr. K. Logasingam, B. A., has jo College, Peradeniya.
Mr. N. Pathmarajah is now an a Office, Galle.
The following old boys have bee) nations conducted by the University
Admitted to th
Arts : R. Mahendran
General Arts Qualif
S. Balas uppiramaniam P. Maha the Van
N. Thavanee
59

ached to the Office of the Depot
to the Dept. of Fisheries, Colombo. }d to the P. W. D. (Audit Section).
e Colombo Commercial Company. Navaratnam, Surveyors, have been
Electrical Foreman, Dept. of Govt,
Mechanical Supervisor, C. G. R. ,
won colours at the University of
}ry r (reaward)
ratnam and W. Jeyaratnam played their match against the Madras
cic) is attaahed to the Livestock
of the Dept. of Agrarian Services,
ined the staff of St. Christopher's
ccount attached to the C. T. B.
n successful in the various examiof Ceylon:-
e University
(Jaffna College)
ying Examination
N. Muttucumaraswamy K. Shanmugasothy tharaJah

Page 78
General Science Q
S. Ganeshasundaram S. Ganeshan S. Kamalanathun C. Rasaratnam
First Examinatic
C. Kumaraparathy (awarde
M, Nadarajah (awarde
I. Rajendram
Referred : M. Supir
First Examination
K. Sathananthan
Second Examination
N. Paramagnanam S. Ragunathan
Third Examination Second Class: S. K. Maheswara
Final Examination in
A. Muttukrishnan
T. Pararaja Singam
N. Sri Pu
Final Examination in S. R. Balasubramaniam P. Ke
Final Examination in
Passed in Subsidiary Subjects :- A. Sarvananthan (Chemistry A. Ratin
Final Examination
Second Class: J. Pasupati
Pass : N. Ramachandra)
First Examination i Second Class: V. Gunaratnam

ualifying Examination
S. Yogaratnam N. Thangaratnavel S. Sivasunderam K. Siva pathasunderam
on in Engineering
!d Scholarship)
d Exhibition)
amaniam (Chemistry)
for Medical Degrees
M. Suntharalingam
L for Medical Degrees
C. Som, asundaram - Y. Pasupati (Distinction in Physiology)
in Veterinary Science
an (Distinction in Veterinary Parasitogy)
Arts (General Degree)
P. Sathianathan " S. Sivananthan shpanathan
cience C (General Degree) tharanathan S. Sivayoganathan
Science (Special Degree)
) P. Thaya paran (Chemistry) am (Physics)
for Medical Degrees
M. Subramania sivam l M. Thillainayagam
in Engineering (Part II)
60

Page 79
Passed Sections A & B
V. Rajendran T. Sivasubr Passed Section B : N. K. Ganesali Referred - Section B: W. Kanthamoo K. Ramachanc
N. Sivapathas
Passed Section A: N. Siva patha su
Final Examination in
Second Class: S. Naguleswaran Pass: M., Ragupathy V. Rajen
Diploma jin S. Canthapillai, B. A. (Cey) A. Thirun
Mr. C. Arulampalam, J. P., Chair of the Jaffna District Willage Commit
Mr. E. Sabalingam, B. Sc. (Lond du College – Vice-President of the has returned after attending the Co France, Soviet Science Exhibition Conference in Washington; he also elected President of the Norfhern P tion.
Mr. A. Vaidialingam, Principal, been elected President of the Nor tion.
Mr. C. Subramanian, Principa Chunnakam, has been elected Presid Association.
Mr. A. Wiswanathan of the staff has been elected President of the Jaf
Mr. M. Perayirawar of the Stafi been re-elected President of the Cs ciation.
Mr. K. Arunasalam of, the Staff has been elected President of the W. Secretary of the Northern Province T
61

and Completed Part I
amaniam S, Wallipuram ngam
thy (Mathematics) ra (Materials and Structures) undaram (Applied Electricity) ndaram P. Thaya paran
Engineering (Part II)
C. Puvaneswaran dram S. Wallipuram
Education
avukkarasu. B. A., B. A. Hons. (Lond.)
man, W. C. Kokuvil, is Chairman, tee Chairmen's Association.
),– of the Staff Of Kokuvil HinAll Ceylon Union of Teachers, jnference of Science Teachers in in New York, W. C. O. T. P. visited the U. K. He has been rovince Science Teachers Associa
Urumpiray Hindu College has thern Province Teachers' Associa
I of Skanda WarOdaya College, ent of the Jaffna Schools' Sports
of Chavakachcheri Hindu College, fina Teachers“ ASSOCiation.
of Manipay Hindu College has Intral Walligamiam Teachers' Asso
of Waddukkoddai Hindu College, est Jaffna Teachers' Association and Bachers' Association.

Page 80
Mr. T. Visuvanathan, of the St. ed a Vice-President of the Norther
Mr. W. Si Ehamparapillai of the has been re-elected Treasurer of t
Mr. C. Muttucumaraswamy of t Puttur, has been elected Treasurer sociation.
Mr. S. P. Balasubramaniam of Widyalaya has been elected Asst. Sociation.
Mr. E. Canagalingam of the S has been re-elected Asst. Secretary
Mr. C. Ragunathan has been Association.
Mr. T. Sri Ramanathan, Proctol tary of the United Nations Associat National Commission of the U. N. F. A. O. in Ceylon. He is a membe at Ceylon and was Instrumental ir Library at the Law Society. He atte Asia of voluntary associations intel in July last.
Mr. C. Gunapalasingam of the been elected Asst. Secretary of
Mr. A. Somascanta has been e Bank Employees Union.
Modern Democracy-'A for whereby revolutionary chanc life of the people are broug

ff of Jaffna College, has been electh Province Teachers' Association.
Staff of Waddukoddai Hindu College, he West Jaffna Teachers' Association.
he Staff of Sri Somaskanda College, of the Walikamam East Teachers' As
Ihe Staff of R. K. M. Waideshwara Secretary of the Jaffna Teachers' As.
taff of Govt. Senior School, Erlalai,
of the Jaffna Sports Association.
elected Treasurer of the Jaffna Sports
, Colombo, has been re-elected Secreion, Ceylon. He is a Member of the E. S. C. O. and Correspondent for ir of the Council of the Law Society establishing the U. N. Depository 2nded the Regional Conference for ested in U. N. affairs, held at Manila
Staff of Kokuvil Hindu College has the N. P. T. A. Examination Council.
lected President of the North Ceylon
n and a method of government es in the economic and social ht about without bloodshed.
-Dr. B. R. Ambedkar O
62

Page 81
I The Jaffna Hindu Colleg
JUBILEE BLOCK
It is with a deep sense of g announce to the members of our A of the College that the Jubilee Blo The roofing is almost over. Of main stairs and the platform remain appeal to our old boys and well-, their contributions early.
We rer. Yours in
V. M. Asaipillai V. Subra President. Secret J. H. C.
3O-9-59.
The Old Boys' Association acknc donations received towards the Jul 3Oth September 1959.
Name Addres Previously acknowledged - - - Mr. V. Mahadevan J. H. (
, A. Thirunavukkarasu
Somasundaram
Sellathurai . S. Kanagaratnam . G., Narayana Iyer
Sivarajah . At putiharatnam S. Cumarasamy Kanaganayagam , M. Sellathurai , S. Ganesharatnam , T. Sreenivasrn , C. Coomaraswamy Nallur
, V. Subramaniam J. H. C , K. Pathmanayagam , E. S. Krishnaswamy , V. Nagalingam Wadduko , C. Rasaratnam 50/ll. Pamankade
4/ /
Ꭺ Ꮺ
63

Old Boys' Association
SUILDING FUND
ratitude and pleasure that we anAssociation and to the well-wishers ck Building is nearing completion. the major items the balcony, the to be constructed. We therefore, wishers of the College to send in
nôin,
Service
maniam T. Senathirajah tary. Treasurer.
wledges with thanks the following pilee Block Building Fund up to
S Rs... cts. 26549 57
C. a IOO OO (Part Payment) 6O OO
A/ 5O OO
// 5O OO
A/ OO OO
s OO OO (Part Payment) 3O OO
15 OO
A/ / 1 O - OO
/ Ᏹ 6O OO
Ᏹ / 7O CO
// 5O OO
// 75 OO
3rd inst. IOO OO
. (Part Inst.) IOO OO A/ 5O OO
Ꭺ" / IOO OO
ddai 1 OO OO
Lane Co., 6 list inst. 25 00
3

Page 82
Name
Dr. N. Gopalapillai
Mr. C. Rasaratnam
, T. Ganeshalingam , K. Suppiah
, M. Sathasivam
, V. Varatharajan
, B. Joseph
, K. Duraiappah
//
Addre Jaff Usi Advoc
S. P. Rasiah Ayanarkovilady
//
C. Rasaratnam 5O/Ill. Pamankad
Mrs. S. T. Muthulingam Thinnavely
Mr. A. Karunaharar J. H. Mr. A. Shivasundaram Kilinoch ,, V. Alagaratnam C. T. O , K. Kanagaratnam Ayanark
S. Swaminathan Income , R. O. Ganeshanathan A / M. Sinnathamby // , M. Thiagarajah ,, V. Nadarajah, 12, Pirap , S. Senathirajah Treasury , W. Ramakrishnan J. H. C.
, K. Shanmuganathan ሥ / z, A. Kanagasabai Proctor K , M. Sathasivam 4l Chai , M. C. Nadarajah 3, Wym , T. Sivarajah 'Dayanith H. W. Ram Ishwara l36, Hult Dr. V. T. Pasupati Kasturiar Mr. R. Murugesu Kanagar
,, M. Velluppillai V. . C. Chairmar; R. Velluppillaj Sathiranth , K. Arumugam Proctor ,, A. S. Arumugam
R. C. Raja Rayan P. O. Box. Anonymous Miss Senthilselvi Sabaratnam Kand Mr. S. Thuraisingam, 30 Edwa ,, V. Navaratnarajah ʼ Proctor , V. Vinnacitamby Proctor , C. Rajendram 105, Col Messrs Murugan Stores Kilinoch

SS
Ո6 2nd , i). 2nd , ate lst , C. Part ,
do '/ do rf do
2nd e Lane Co. 6. do
C. Part Inst. chi 3rd inst.
:Ovilady Tax Dept. lst inst.
lst list
ppankulam Road
(Part) J. H. C.
2nd
(Part) ('nagar lst inst. Del Street an Road lst inst.
hy' Wannarponnai sdorf Street Co. l2
Walawu - 3rd inst.
Znd Kanagar lôi ,
/ A lst in St.
63. Co.
ermadam ird Lane Co. 3
Kondavil
ombagam lst inst. chi
64
lst
Rs cts.
5O OO
5OO OO 5O OO 2O) OO
OO OO 2O) OO
5O OO
5 OO 25 OO 1001 OO 2O OO 1OO OO 25O OO 15 OO 25 OO 25 OO 5 OO 5 OO IOO OO IOO OO 2O) OO 6O OO 25 OO 3O OO 5O OO 25O OO IOO OO OO OO 5 OO 25O OO 25 OO 25 OO 5O OO 25O OO 4O OO OO OO 25O OO 5O OO 5O OO 15O OO 100 00

Page 83
Name
Mr. C. Selvarajah Dr. S. A. Tharmalingam Meihandan Press Mr. M. M. C. Nadarajah Anonymous Mr. S. Kanagasabai
, K. K. Kandiahpilai , M. Pasupathi , M. Eliathamby , M. Cathiravelu „ M Ponniah , M. Pasupathi , S. Nagendram Dr. S. Nadarajah Mr. V. Sanjeevalingam , N. Somasundaram , T. Ponnampalam , K. Duraiappah z, K. Kidnar C Rasiah ,, R. V. Ponnampalam , K. Subramaniam , A Sathasivam 7. C. Wanniasingam ,, C. Ragunathan Anonymous Mr. V. Neelapillai
, P. S. Nadarajah T. Sinnadurai S. Nadarajah K. Kandiah
ν /
ሥ ፪
Addir
Proctor
3, Wym
Shroff
24, Hos Educatio 18 Α Hος Proctor,
Sempukat P.. O BO: Electrical 5 Cliffor H. M. Cut 45, Nelso
Accountar
Ayanarkov Treasury
845 Laur Audit, Irri V. H. Kan P. O. Thin 47, Kandy 8, 1st Crc Vasavilan
V. C. Chai Kurumbas Proctor, M
/A
Messrs. R. Ganeshan & R. Sivanesan
Mr.
T. Senathirajah K. Murugesu K. Vytilingam V. Sabaratnam S. Subramaniam
A. Sarawanamuttu
A /
A/
Mallakam
//
Messrs. S. Sinnathurai & Bro. 39, KKS
Mr. W. Sivasubramaniam
9
Koll. 6.

Final , lst ,
in Road Final inst.
2nd inst. pital Road, Jaffna
Office, Jaffna Final inst,
pital Road, Jaffna list, inst. Vaddukkoddai lst inst.
tiya, Madampe
917 Co.
Engineer d Avenue Col. 3 list inst. stoms Col. Final inst. n Place Col. 6. 3rd , ut C. G. R. 2nd , rilady 3rd ,
lst , ies Road Col. 4 list ,, gation Dept. Final , agar navely Final ,
Road, Jaffna Final inst. SS Street Jaffna
man, Myliddy list inst.
ddy, Tellipallai lallakam lst ,
A/ lst ,
list inst.
Road Jaffna
nkallady lst inst.
RS. Cts.
5O OO IOO OO 25O OO 5O OO 2 OO 25O OO 25O OO 5O OO 25 OO 5O OO 2OO OO 25O OO IOO OO IOO OO 4O OO O OO IOO OO 1 O OO 25 OO 25 OO 5O OO 1 OO OO 25 OO A75 OO L5O OO 5O OO 25 OO O1 OO 1 OO OO 5O OO O OO O OO O OO 1Ο ΟO O OO 1Ο ΟO O OO 25 OO 1 OOO OO O OO

Page 84
Name Address Dr. D. D. N. Selvadurai 20, Ebeneyer P)
Mr. S. Sharvananda Advocate,
M. Mahadevan Mahajana ( Dr. K. Wythillingam Pendennis Mr. M. K. Kathiravelu Malaya Cafe
„, S. Vyravanathan Nallur ,, K. V. S. Shanmuganathan Ad , A. Kailasapillai Sirupiddy S ,, V. Ponnampalam , S. Ramanathan Ᏹ / , M. S. Kandiah Proctor, Pt.
, M. A. Thangarajah Puloly West , S. N. Rajadurai, Magistrates Bung
C. Mahes Waran Dept. of Ele K. Ramalingam Proctor, Ka M. Kumarasooriar Karanavai , S. Swaminathan Myliodd y
t, T. Thurairatnam Baur & Co.
, V. M. Cumaraswamy Mallakam
, R. O. Ganeshanathan Income Ta
, S. Kanagasabai Royal Prim , V. Sivasubramaniam Kollankala , M. W. Murugiah Choisy Es|| , K. P. Chelliah Rajah Milli M. Mathiaparanam Proctor, T. S. Kandiah Overseer,
Dr. C. M. Vanniasegaram Mallakam Mr. M. Sithamparanathan Proctor, T
, S. Thiagarajah Tellipalla Dr. V. T. PaSupati Kasturiar Mr. S. Kanagasabapathy Proctor, N " , V. Saravanamuttu Kollankala A. T. Sampanthar l4, Dam S , S. Kirupamoorthy Kankesan S. Balasingam Proctor, C. M. Tharmalingam Advocate Dr. K. Sivaprakasam Puloly Mr. A. Kanagasabai Proctor K. ,, K. Nadarajah, Siruppidc
6

ce Dehiwela list », Solombo Final , ollege 1st inst. Avenue Col. 3.
lst , lst ,
focate A / Duth lst ,
Pedro
list inst. alow, Pt. Pedro list , ctions Col. lSt , ,
ՐՅՈ6 V 61 A
Colombo w
x Dept. Col. 2nd inst. Lary School, Col. 7. 2nd inst. ddy 2nd inst. ate, Pundolya s, Kokuvil navady list inst. Inuvil Ꭺ Ᏹ
elipalai
Walavu 4th inst. Malakam lst 7,
addy // Street Col.
turai
Kankesanturai // , Tellipalai
nagar Final inst. ly list Inst.
6
25O
250
Rs... cts.
75 OO 5O1 OO
5O OO OO OO OO OO OO
OO
5OO OO LO
OO
lO
LO 1Ο 5O 25O
lO 5O
OO
25 25
25O
5O
1Ο
O
OO OO OO
OO OO
OO
OO OO OO OO
OO OO OO OO OO OO OO OO OO
OO OO
OO 25O OO 25O OO
20 OO
5O OO 100 OO
25 OO
150 OO
5OO O 5O OO 5O OO 1ΟΟ 15O
25
OO

Page 85
Name Mr. K. Wallipuram
Dr.
T. Arulampalam
Mr. V. S. Pathmanathan
WAf
V /
1 Ᏹ
A/
Ꭺ Ᏹ
Messrs. Sambasivam & Co.
Mr.
//
A/
//
//
//
//
//
//
//
- /
Dr.
Mr.
//
//
//
//
Ᏹ Ᏹ
S. Kandiah V. Sivasubramaniam N. Somasundaram R. Candiah A. T. Sampanthan V. Rajasekaram
V. Ratnalingam N. A. Wytilingam V. Saravanamuttu
S. P. Rasiah V. KumarasWamy C
Addres Proctor Pt. Ratnapura Jaffna Co-C Kollankalac
45, Nelson
Irupalai, K l4, Dam Str Thondaman Jaffna Thondamana
C. G. R. Kollankallac Ayanarkovi H. M. CustC
. S. A. Namasivayam Chettiar
. Rajendram . M. Asaipillai . Kanapahipilai
. Sithamparapillai . M. Kandiah J. P. . Thampoe . Arunasalam S. Nadarajah V. T. Pasupati
M. Rajendiram N. Mylvaganam K. Thirunavukkarasu T. Thillaiampalam K. V. Th, urairajah P. M Sangarapilai By Benefit show
C V V V. A. Kanapathypillai K S V S
105 Colomb
J. H. C.
Retd. Teacht
Karainac
Kayts Central Co. Suruvil, K 5, Clifford Kasturiar W Thondaman
Govt Disp Sangaratha
Karainagar Vaddukodd
Balance from J. H. C. Bldg. Fund a J. H. C. Historical & Civic Associal
By New Year Appeal
J. H. C.
3O - 9 - 59.
OO
ਉ7

S
Pedro
lst , O. lst A/ ddy lst , 3rd , Place Co. 6 4th
Dpay eet Col. 2nd ,
IQö了
S?
ldy 2nd inst, lady 3rd , )ms Col. 558
Jaffna Ogann 2nd inst.
lst , er, Kanagar
Jar
Llege, Velanai ayits
Ave. Col. 3 Final inst.
alaνu 5th , ar
ènsary, Uduvil
ai lst inst.
ion
Total
Rs Cts. 5O OO IOO OO 5O OO 1OO OO O OO O OO
OO) OO
25O OO 25O OO 250 OO 25 OO IOO OO 25 OO 1O OO 5O OO 5OO OO lOO OO 1OO OO IOO OO 5O OO 25 OO 5O OJO 75 OO 25O OO l5O OO 1 OO OO lO OO 5O OO lOO OO IOO OO 25O OO IOO OO 76 25 12 OO 4O OO
5240 93 51,405 75
T. Senathirajah Treasurer J. H. C. O. B. A.

Page 86


Page 87
யாழ்ப்பாணம்,
மாணவர் வருட
பத்திராத
C. சுந்தரமூர்த்தி
உதவிப் பத்
V. sjö, JF er If
மலர் கக
 

இந்துக்கல்லூரி
ாந்த வெளியீடு
Sui:
H. S. C. I. B'
திராதிபர்:
H. S. C. l 'C'
1959

Page 88


Page 89
GLIn
பத்திராதிபர் குறிப்புக்க:
2 புலவனும் இயற்கையும் 3 மாணிக்கம் 4 மகாபாரதத்தின் தோற்ற 5 யாழ்ப்பாணத்தில் விவசா 6 காதலாம் காதல்! 7 உலாவி வா! 8 குறளின் மகிமை 9 யாழ்ப்பாணக் கோட்டை 10 |bitଗଠିt $ଉଥିtill- ஒரு விபத்து ll LDI GOOTaji 35 L.Gol D 12 கண்டிப் பெரகரா 13 தண்டனை e 14 கூடப்பிறந்த குற்றம் 15 யா. இ. க. இந்து வாலி
Zr, liliyintillD44itiII1iylililltiiiiiiiiillvilliiiiniillall liliyIIIyillPi
星 எங்க
重 தமது சஞ்சிை
출 கல்
출 எமது மன
출 தெரி
ঘl ॥li॥lািদ৷l৷l৷

ருளடக்கம்:
يح (ه كظل يحى تك) برع
Ո՞ else
e.g. De 3
6
LD ess 10
rய அபிவிருத்தி e a a 3
o se 5 19
粤 e 20
ess 22
e e 23
. 25
so so 26
e 28
d 30
பர் கழக அறிக்கை De 32
lllllllllll|sillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Mhilipil tilllllllllllllllllllllllllllllllllllĒS
ள் கல்லூரிக்கு,
ககளை அனுப்பி வைத்த
லூரிகளுக்கு
参见 曼 穆 மார்ந்த நன்றியைத்
விக்கின்றுேம்.
Hillhillililtilitylililiyillililtz

Page 90
இ8
இந்து
( யாழ்ப்பாணம், இந்துக்கல்லூ
н. 5ї ї 19. 器
பத்திராதிபர்
மாணவர்களென்றலே ஒரு தனி ஸ்தானம், இங்கல்ல எங்கேயும் மாணவர் களின் பேச்சு கதை, கட்டுரை, கவிதை ஆதிய சகல துறைகளிலும் முதலிடம் கிடைக்கின்றது. வெள்ளை உள்ளம் படைத்த பள்ளி மாணவர்களின் கதை கட்டுரை களைத் தாங்கி வரும் 'இந்து இளைஞன்' வாசிப்போருக்கும் வாசிக்கையில் கேட் போருக்கும் இன்பத்தையூட்டும் என்பது எனது நம்பிக்கை.
கலைவளர்ச்சி
மாணவர்களின் நல்வாழ்வை விரும் பிய எமது ஆசிரியர்கள் புகட்டுங் கல்வி உழைப்பிற்கு மட்டுமன்றி உத்தமமான உலக வாழ்க்கைக்கும் உதவியளிப்பதாக அமைந்துள்ளது விஞ்ஞானத் துறையில் எமது கல்லூரி அதிக முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது என்பதற்குப் பல்கலைக் கழகப் பிரவேசப் பரீட்சை முடிவுகளே போதிய சான்று. விஞ்ஞான மாணவர்கள் தம்மிடைத் தோன்றும் ஐயங்களைத் தீர்க்க வும் விஞ்ஞானத்தின் முன்னேற்றங்களைப் பற்றி அறியவும் பல்கலைக் கழகப் புகுமுக வகுப்பாரின் விஞ்ஞானக் கழகம் (Science Union) பேரிதும் பய்ன்படுகிறது. குறிப் பாக உயிரியல் தாவரவியல் பகுதி மாண 6) i Ji,5 h (Naturalists' Club) L/556) b ஊக்கமெடுத்து அனேக தாவரங்களைத்

6) - வமயம்
இளைஞன்
ரி மாணவர் வருடாந்த வெளியீடு).
| ` LU f - 1959.
குறிப்புகள்
தமது தோட்டத்தில் சேர்த்திருக்கின்றனர்.
இப்பொழுது தொண்டைமானுற்றில் உவர்
நீரைத் தடைசெய்து நன்னீராக்கும் திட்
டத்தை உருவாக்குதல் ஆங்கு வசித்த
சீவஜேந்துக்க ளனைத்தும் நன்னீர் வாழ்க் கைக்கு ஏற்பத் தம்மை"எவ்வாறு மாற்றிக் கொள்கின்றன என்பதை ஆராய்ச்சி செய் கிருள்கள். கலைப்பகுதி மாணவர்கள் இம் முறை பல்கலைக் கழகப் புகுமுகப் பரீட் சைக்கு முதன்முதலாகத் தமிழில் விடை யிறுக்கப்போகின்றனர். புத்தகங்களே இல் லாமற் படிப்பித்துப் பரீட்சைக்கு அனுப்பு வதில் அதிகம் சிரமப்பட்ட கலைப்பகுதி ஆசிரியர்கள் திரு. W. மகாதேவன், திரு. P. S. குமாரசுவாமி, திரு. S. கணேசரெத் தினம், திரு. T. பரீநிவாஸன் அவர்களுக்கு நாம் என்றும் கடமைப்பாடுடையவர்க ளாவோம்.
விளையாட்டுப் பகுதி
எமது கல்லூரி மாணவர்கள் வெறும் புத்தகப் பூச்சிகளல்லர் என்பது அவர்கள் விளையாட்டுப் போட்டிகளிற் காட்டும் வெற்றிகளிலிருந்து அறியலாம். வருடங் தோறும் நடக்கும் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரிக ளின் விளையாட்டுப் போட்டியில் எமது மாணவ வீரர்கள் இரண்டாவது ஸ்தானத் தைப்பேற்று ரசிகர்களுக்கு மாபெரும் மகிழ்ச்சியையும் கல்லூரிக்கு மங்காப் புக

Page 91
ழையுங் தேடித் தந்துள்ளனர். கிரிக்கட், உதைபந்தாட்டத்தில் கூடிய ஊக்கமெடுக் கும் மாணவர்கள் ஏனுே கைப்பந்தாட்டத் தில் அதிக சிரத்தை எடுக்கின்றனரில்லை. விளையாட்டிடம் மிகவும் சிறியதாகையால் விளையாட்டில் ஊக்கமுள்ள மாணவர்கள் எல்லோரும் விஃாயாட முடிகிறதில்லை இக்குறையைத் தீர்க்க எங்களுடைய அதிபர் முயற்சி செய்கிருர்,
மாற்றங்கள்
உயர்கல்விப் பயிற்சி பெறவேண்டித் திரு. E. S. கிருஷ்ணஸ்வாமி அவர்கள் சென்றுள்ளார். உரும்பராய் இந்துக்கல் லூரியில் கடமையாற்றிய வித்துவான் திரு. வடிவேலு அவர்கள் எமது கல்லூ ரிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிருர், திரு க. சண்முகசுந்தரம், திரு. N. சிவலிங்கம் அவர்கள் எமது கல்லூரியிற் பயின்று பல்கலைக் கழகப் படிப்பு முடிந்தபின் எமது கல்லூரிக்கே சேவைசெய்ய வந்துள்ளதை எண்ணி மகிழ்கிறேம். இங்கே ஆசிரியரா யிருந்த திரு. V, கந்தசாமி அவர்கள் கொக்குவிலுக்கு மாற்றப்படடிருக்கிருர்,
usò l'LDb
எமது கல்லூரிப் பழைய மாணவர் கள் மிகவும் சிரத்தையுடன் ஏறக்குறையப் பன்னிரண்டு வருடங்களாகக் கட்டிக் கொண்டிருக்கும் யுபிலி கட்டடம் விரை வில் முடிவடைந்து விடும், கல்லூரியின் துரிதமான வளர்ச்சியை மட்டுப்படுத்த வொண்ணுதென்று உணர்ந்து சென்ற ஆண்டின் நடுப்பகுதியிலிருந்து துரிதமாகக் கட்டி முடிக்கின்றனர். இந்தக் கட்டடத் தின் வளர்ச்சியில் கூடிய சிரத்தையெடுக் கும் எமது விடுதியதிபர் திரு. K. S. சுப் பிரமணியம் அவர்கள் உதவியை நாம் என் றும் மறக்க முடியாது. பழைய மாணவ ரின் இப்பெருமுதவிக்கு எமது நன்றி.

புதிய பட்டதாரிகள்
எமது கல்லூரி ஆசிரியர்களுள் இரு வர் இவ்வருடத்தில் பட்டதாரிகளாகிவிட்ட னர். திரு. வி. அற்புதரத்தினம் B, A, Hons (Lond) பரீட்சையிலும், திரு. அ. கருணுகரர் B. Sc (Lond) பரீட்சையிலும் சித்தியடைந்தது குறித்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறேம்.
திருமண வாழ்த்துக்கள்
இல்லறம் புரிந்து நல்லறம் புரிய வேண்டி ஆசிரியர் திரு. இ. மகாதேவாதேவன்-யாழ்ப்பாணம்-அவர்கள் தமது கலைப்பணிக்கு ஒத்தாசை புரியக்கூடியவர் செல்வி. பரமேஸ்வரி ராஜா ஒருவர்தான் என்று திடமாக எண்ணிவிட்டமையால் கடந்த வைகாசியில் திருமணத்தைச் சந் தோஷமாக முடித்துக்கொண்டார்.
‘விஞ்ஞானங் கற்றேர்க்கும கலைப் பகுதியில் தேர்ந்தோர்க்கும் ஒத்து வாாது' என்று சொல்லிக்கே ள்திருர்களே அந்த வழக்கத்தை முறியடிக்க வேண்டும் என்று தம்மிள வயதிலேயே திட்டமிட்டமையால் ஆசிரியர் திரு. க. சண்முகானந்தன் ஒத் துப்போக மட்டுமின்றித் தம் வாழ்க்கை யுடன் ஒன்றிப்போகவும் வேண்டிக் கலைச் செல்வி கமலாதேவி நடராஜன் அவர்களைக் கடிமணம் புரிந்து அனைவரையும் மகிழ் வித்தார்.
Gî (6.fj Fr&að
விடுதிச்சாலையில் ஏறக்குறைய 260 மாணவர்கள் இருக்கிறர்கள். மாணவர்க ளனைவரும் கற்பதற்கு மிகவும் வசதியாக எமது விடுதி அமைந்துள்ளது. வீட்டில் எவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறேமோ அதேயளவு சந்தோஷம் விடுதியிலும் அடை யக்கூடியதாயிருக்கிறது. விடுதி மாணவர்

Page 92
ளுள் ஒரு சங்கமிருக்கிறது. அவர்கள் தமது வகுப்பு மாணவர்களுடன் கலந்த லோசித்துச் சிபார்சு செய்த உணவுகளே கொடுக்கப்படுகின்றன. இதனுல் பிற விடுதி களில் நிலவும் உணவுத் தொல்லை’ நீங்கு கிறது. சாப்பாட்டறையிலிருந்து வெளியே றும் மாணவரின் மலர்ந்த முகங்களே இதற் குச் சான்று. சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளேல் லாம் தந்தைதாயரின்றித் தம்மைத் தாமே பேணிக்கோள்ளும் அரிய டழக்கத்தை வழக்காகக் கொண்டுள்ளமை மெச்சற் பாலது. மாலை நேரங்களில் ஒருவரும் விடுதியில் முடங்கிக் கிடக்காமல் விளையா டவோ, வாழைத்தோட்டம் பூந்தோட்டம் செய்யவோ அல்லது உலாவிவரவோ செல் லுகிறர்கள். எமது விடுதியதிபரின் முயற்சி
- -
L-GD6) Ig9)JLO
* இயற்கை அன்னை எழில் நடம் புரிவதே ர் அழகிய காட்சி
நாம் அதனைச் சற்று நேரம் நின்று ஆகாரமிட்டு ரசித்து விட்டு அப்பாற் சென்று விடுகிருேரம். சிறிது நேரத்தில் அக்காட்சி 15ம் கருத்தி னின்றும் சென்று விடுகிறது.
அதே வழியாக ஓர் ஒவியன் வருகிறன். அவன் மனம் அதில் 'லயித்துவிடுகின்றது. "சுய உணர்வு மீண்ட அவன் மனத்திரையில் அக்காட்சி பதிந்துவிடுகிறது. அவன் தனது 'கலைக்கூடம் மீள்கிருரன், சற்று நேரத்தில்-அவன் கண்ட காட்சி-அவன் கலைக்கூடத்தில்அவன் கைத்தூரிகையால் - ஒரு கலேச் சிகரமாக மிளிர்கின்றது.

யால் வெற்றிடங்களெல்லாம் பூந்தோட் டங்களாக அழகான காட்சியைத் தருகின் றன. விடுதியின் புகுமுக மாணவர் சங்கத் தார் தமது வருடாந்த விருந்தில் (Annual Dinner) வாழைச்சேனை கடுதாசித் தொழிற் சாலைத் தலைவர் திரு. K. C, தங்கராசா அவர்களைத் தலைமை தாங்குவித்து மகிழ் வித்தனர். அளவற்ற மகிழ்ச்சியையும், குறைவற்ற வாழ்க்கையையும் அளிக்கின்ற விடுதியைத் திறம்பட நடாத்தும் விடுதித் தந்தை திரு. K. S. சுப்பிரமணியம் அவர் ளுக்கு நாம் என்றென்றும் கடமைப்பட்ட வர்களாவோம். அவருக்குதவியாக ஒயாது உழைக்கும் உதவியதிபர் திரு. நமசிவாயம் அவர்களுக்கும் எமது நன்றி.
இயற்கையும்
புலவனும் காண்கிருரன் இக் காட்சிதனை அதனை அவன் தனது கவிதைக்குப் பொருளாக அமைத்து அதற்கு அழியாவரம் கொடுத்து விடுகிறரன்.
இதுதான் நமக்கும், கலைஞர் களுக்குமுள்ள வேறுபாடு!
※ 米 米
புலவன் உள்ளமானது குழந்தை யின் உள்ளம்போல் - புடம்போட்ட தங்கம்போல் . தூய்மைபெற்று விளங்குந் தன்மையுடையது. அவன் உள்ளத்தில் களங்கம் காணப்படு மானுல் அவனிடமிருந்து உயர்ந்த கவிதைகளை நாம் பெற முடியாது. புலவனுக்கு இயற்கை எண்ணிறந்த அர்த்தங்களை எல்லாங் கற்பித்து அவனை உயர்ந்தவனுக்குகிறது.

Page 93
மேனுட்டறிஞர்களில் ஒருவரும், பெரும் புலவருமான ஷேக்ஸ்பியர்
கல்லின் ஒசையிலிருந்தும் கருத்துப் பெறலாம்; ஒடும் ஆற்றிலிருந்தும் கருத்துப் பெறலாம் எனக் கூறி யிருப்பது ஈண்டு குறிப்பிடத்தக்கது.
புலவனுக்கு இயற்கை கற்பனைக் களஞ்சியம்; வற்ருத நீரூற்று; அமுத di Ti9.
திருக்குறள் இதனை ஒரு அற நூலாகக் கொண்டுமாத்திரம் மக்கள் போற்றுகிருரர்களே அன்றி, அதனை ஒரு இலக்கிய நூலாகக் கொள்வ தில்லை. அதன் ஏடுகளை 5ன்கு உன் னிப்பாகப் புரட்டிப் பார்த்தால் அது எத்தகைய சிறந்த இலக்கிய நூல் என்று புலப்படும். ஒரு குறளை எடுத் துக்கொள்வோம்: -
தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை, சாதாரணமாக 15ம் வாழ்வில் நடக்கும் நிகழ்ச்சி இது. தலையை வாருகிருேரம், சிற்சில சமயங்களில் ஒரிரு மயிர்கள் தலையினின்றும் நீங்கி உதிருகின்றன. அவற்றை நாம் புறக்கணித்து ஒதுக்கி விடுகிருேரம், இங்கிகழ்ச்சி எம் கவ னத்தை ஈர்ப்பதில்லை. ஆனல் - ?
இந்நிகழ்ச்சியை உயிரினும் மே லாக ஒம்பப்படும் ஒழுக்கத்திற்கு - பொருளாக அமைத்து அதற்கு * சிரஞ்சீவித் தன்மையை அல்லவா வள்ளுவன் கொடுத்துவிட்டான் !
※ :: ※ ※
சங்க காலத்துச் செய்யுட்களி லெல்லாம் நாம் புலவனுக்கும் இயற் கைக்கும் இருந்த நெருங்கிய தொடர் பைப் பரக்கக் காணலாம். அத்துடன்

அக்கால மக்களின் வாழ்க்கைக்கும் இயற்கைக்கும நெருங்கிய தொடர் பிருந்தது. ஆதலால் அக்காலத்தில் எழுந்த அகத்தினே கூறப நூல்களில் குறிப்பாக நற்றிணை, குறுந்தொகை, அகநானூறு - போன்ற இலக்கியங் களிற் புலலவனுக்கு இயற்கையி விருந்த ஈடுபாட்டினை 5ாம பரக்கக் காணலாம்.
நற்றினைப் பூங்காவில் நறுமணம் பேசும் மலர் ஒன்றினைப் பார்பபே ம்!
தலைவனும், தலைவியு ஒருவரை ஒருவர் கண்டு காதல் கொள்கின் றனர். இவர்கள் காதல்நிலை நீடிக் கின்றது. தலைவன் அவனை மணம் புரிவதற்கான முயற்சிகள் ஒன் றினையும் கைக்கொள்ளவில்லை. த லைவி கவல்கின்ருள். தலைவியின் மன நிலைைைய நன்குணர்கிருரள் தோழி எனவே, தலைவன் கடமையை உணர்த்தச் சந்தர்ப்பம் 5ோக்கி இருக்கிருரள் !
ஒரு நாள் 1 மாலே நேரம! காதல ருக்கு ஏற்ற கவினுறு சூழ்நிலை I மருவிநின்ற மலையினின்றும் மலை யருவி பாய்கின்றது.
தலைவன் வரவு நோக்கித் தலைவி இருக்கிருள்! தலைவன் வரவை உணர்ந்த தோழி-அவன் வரவைத் தான் அறியாதவள் எனப் பாவனை செய்துகொண்டு தலைவி யைத் தேற்றுகிருரள் ! எப்படி ?-
* நீரில் கரையும் உப்பென நீ ஏன் கரைகின்றரய்? கவலையை விடு! அதோ, பார்- தலைவன் நாட்டு மலே நற்பண்புடையது. அது தலைவன் நமக்குச் செய்த கொடுமையை

Page 94
எண்ணி - எமக்காகக் கண்ணிரை அருவியாகப் பொழிகிறது ' இதனைப் புலவர்,
. . . . . . . . . . . . . . . புணர்திரைக் கடல் விளையமுதம் பெயற்கு ஏற்ற அங்கு உருகு உகுதல் அஞ்சுவல்; உதுக்காண் தம்மோன் கோடுமை நம்வயின் ஏற்றி நயம் பெரிது உடைமையின் தாங்கல் கண்ணிர் அருவியாக (செல்லாது அழுமே தோழி! அவர் பழமுதிர் குன்றே !
எனப் பாடுகின்ருரர்.
※ ※ 米 米
புலவனின் மனநிலையைப் படம் பிடித்துக் காட்டும் தன் மையது இயற்கை ! புலவனின் தேவைக் கேற்ப அது அவனுக்குக் காட்சி யளிக்கின்றது. காவியப் புலவ னுக்கு அகப் பொருளைக் கொடுக்கும் இயற்கை, அடியார்களுக்கு இறைவ ணுகக் காட்சி யளிக்கின்றது.
சம்பந்தர், சுந்தரர், அப்பர், மாணிக்கர் - முதலியோர் வெறும் அடியார்கள் மட்டுமல்ல பெரும்புல வர்களும் கூட அவர்களுக்கு இயற்கை யழகும் இறைவனருளும் ஒன்ரு கக் காட்சி யளித்தது. எனவே, அவர்கள் பசுந்தமிழையும பக்தி யையும் இரண்டறக் கலந்து பா மாலைகள் புனைந்தனர். அடியார்கள் இயற்கையில் இறைவனைக் கண்டு உளமுருகிப் பாடியதைப் பின வரும் மாணிக்கவாசகரின் பாடலிற் காண லாம்.
* பைங்குவளைக் கார்மலராற்
செங்கமலப் பைம்போதால் அங்கங் குருகினத்தாற்
பின்னும் அரவத்தால்

தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினுல் எங்கள் பிராட்டியும்,
எங்கோனும் போன்றிசைந்த போங்கு மடுவிற் புகப்பாய்ந்து
பாய்ந்து நம் சங்கஞ் சிலம்பச் சிலம்பு
கலந்தார்ப்பப் பங்கயப் பூம்புனல் பாய்ந்து.'
நாயன் மார்களும், ப ன் டை ய அடியார்கள் மட்டும் இயற்கையில் இறைவனைக் கண்டு இன்புறவில்லை! மக்கள் கவிஞரும தேசிய வீரருமான, காலஞ்சென்ற சுப்பிரமணியபாரதியார் (95 L- இயற்கையில் இறைவனைக் கண்டு உவ ப்பிலா ஆனந்த மடைந் தார் என்பதனைப் பின்வரும் பாட லால் அறியலாம்.
* காக்கைச் சிறகினிலே
நந்தலாலா, உங்தன் கரிய நிறம் காணுதடா நந்தலாலா டார்க்கு மிடங்க ளெல்லாம்
நந்தலாலா, உந்தன் பச்சை நிறம் தெரியதடா நந்தலாலா "
※ ※ ※ 来 காவியப் புலவருக்கெல்லாம், கான் மலர்பே ன்றது இயற்கை, காவியப் புலவர்கள் இயற்கையை எவ்வாறு கையாண்டனர் என்பதனைச் சற்றுக் கவனிப்போம்!
அழகியதோர் 15ந்தவனம! நடுவண் நீரோடை ஒன்று! சந்திரோதய C3a).267 தாமரை கூம்புகின்றது, தாமரை கூம்பியதால் அதனைச் சுற் றிச் சுற்றி வண்டினங்கள் விளரி பாடுகின்றன, சந்திரன் வரவு கண்டு ஆம்பல் மொட்டவிழ்த்து மணம பரப்புகின்றது

Page 95
இதனைக் கண்ட புலவன் மன கட்டவித்த குதிரை எனக் கற்ப3 உலகிற் சஞ்சரிக்கின்றது. பின்அவன் ஏட்டில்-அழகிய சொ லோவியமாக-இலக்கிய விருந்தா வீற்றிருக்கின்றது.
' கொண்ட மென்சிறை வண்டுடனுங் கொழுநருக்கிடங் கொடாமல் முண்டகக் குலந்துமாsர்
முகம்குவிந்துடி நிற்பக் கண்டெதிர் நின்ற காதற்
கயிரவக் கணிகைமாதர் வண்துறை நின்று தங்கள்
வால்மலர்ந் தழைக்க லுற்றா'
பார்த்தீர்களா பாவலன் பண்டை தாமரைமலர் குலமகளையும். வண் அவளின் கணவனையும் ஆம்பல்வி2 மாதையும் அவனுக்கு நினைவூட்
LO T 60
பாத்திரங்கள்:
மாணிக்கம்: ஊர் மக்களின் மதிப்பி
குரிய கமக்காரர்.
கந்தையா மாணிக்கத்தின் கூ ட் டு :
தோட்டக்காரர்.
மயிலு: மாணிக்கத்தின் எ டு பி டி
- முட்டாள்.
சுப்பையா: கிடுகு வியாபாரி.
I (மருதடி வயல் ஒரு முறையு பிழை போகா விளைநிலம், வய%
அடுத்தாற்போல் ஒரு தெரு. தெரு ஒரமாகச் சாய்ந்து நிழல் பரப்பிய

○エ
கின்றன, அத்துடன் விலைமாதரின்
பண்பையும் அல்லவா எடுத்துக் காட்டுகிருரன்,
米 来源
இக்காலத்திலும் இயற்கையைப் பொருளாகக்கொண்டு பல புலவர்கள் பாமாலைகள் புனைந்து மக்களே மகிழ் வித்து வருகின்றனர். தேசிக விBா யகம்பிள்ளை, சுத்தானந்த பாரதியார் புரட்சிக்கவி பாரதிகாசன் முதலி யோர் குறிப்பிடத்தக் கவர்கள். அன் அறும், இன்றும் புலவனுக்கும் இயற் கைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக் கின்றது என்பதனை நாம அக்காலப் பாக்களாலும் இக்காலப் பாக்க ளாலும் அறிகிருேம்.
A. 9J T3 (35 Tu TGi,
H. S. C. lI “C”
ரி க்கம்
மருதமரத்தின் கீழ் ஒரு மதகு. அந்த மதகுதான் தோட்டக்கா ர ர் க ளின் இளைப்பாறும் இடம். இப்படியான ஒர் இயற்கைக் காட்சியை முன்னணி யாகக்கொண்டதுதான் மாணிக்கத் தின் வீடு. மாணிக்கம் கயிற்றுக் கட் டிலில் சாய்ந்த வண்ணம்.)
மாணிக்கம்: இப்பத்தை வெ ய் யி ல்
எண்டால் 5ெ ரு ப் பு மாதிரி எங்கும் எரியுது, ஒரே அகோரமாய்க் கிடக்குது. இப்பவள், உவர் முருங் கைக்காய் மினுயர் வீட்டு ஒழுங்கை யிக்கை ஒருக்கால் நடக்கவேணும். கால் இரண்டும் அப்பிடியே பொசுத் தாராய்ப் போம், கதிர்காமத்திலே தீக்
雷

Page 96
காவடிக்டட எடுக்கிறது சுகமப்பா, இப் பத் தையில் வெய்யிலுக்குள்ளே
வெளிக்கிட்டுக்கொள்ள மு டியா த. மரம், தடியள்தான் என்னெண்டு நிக் குதுகளோ தெரியாது. ஒருமாதிரி வயிரமுத்துச் சட்ட ம் பி யா ற் ைற செத்தவீடும் நடத்தி முடிச்சுப்போட் டன். டே வடிவேலு இஞ்சை கொஞ்சம் மோர் கொண்டாடா குடிப் பம் (கையிலே தொக்கடி, புகையிலைச் சுருட்டுச் சகிதம் தொண்டையைச் செருமியவாறே தலைவாசலுள் நுழை கிருரர் கந்தையா),
வா, தம்பி வா! வா!! எப்ப வந் தனி கிளிநொச்சியாலை, எப்பிடிக் கம மெல்லாம். வயிரமுத்துச் சட்டம்பி யாரும் போயிட்டார்.
கந்தையா: அதையேன் கேட்கிறி யள். அவரைக் காணக் குடுத்து வைக்கயில்லை, எனக்கும் தெரியாது. அதோடை அங்கையும் சரியான மழை. தறை உழுறவைபடு பெரிய திண்டாட்டம் நான் உவர் சிவராசா வின்ரை மகளிட்டை எல்லாம் ஒப்ப டைச்சுப்போட்டுத்தான் வந்தனுன், ஏன் கணேசலிங்கத்தாற்றை டிருரக்ட ரும் நிண்டுது அங்கை எப்பிடிச் செத்தவீடு குறையில்லாமல் .
மாணி: உதென்னகேள்வி கந்தையா? இப்படி ஒரு செத்தவீட்டை நான் இதுவரை காலமாச்சு; பார் இராம நாதற்றை தேர் இழுத்தனன், பிறகு அதிலும் பெரிய வன்னியசிங்கத் தாற்றை செத்தவீட்டுக்கும் போன னன்தான், வயிரமுத்துச் சட்டம்பி யாற்றை செத்தவீட்டுக்கு வந்த சனம் போலே ஒருடமும் இல்லே உந்தப் பண்டாரநாயக்காவும் செத்துப்போன ராம்; மெய்யை அதென்ன கதை?

ந்: ஒமண்ணே பாரன் இந்க நாட் டிலை நெடுகச் சங்கடந்தான். வெள்ளம், கலகம், வேலைநிறுத்தம் Tண்டு சொல்லி அப்பப்பா. மனிச ணுக்கு என்ன வருத்தமாக்கும்.
மாணி: அதையேன் கேக்கிறாய்?
சிங்களவற்றை குருக்களொருத னெல்லே (அதுதான் பிக்கு எண்டு சொல்லுறது) சுட்டவனும் பண்டார 57யக்காவை. ஏன் B யி னு தீ விலை யெல்லே காட்டி விட்டனன். மறந்து போனியே!
ந்: அப்ப பாரண்ணே பிக்குவாலை
ஆட்சிக்கு வந்த பண்டாரக் கிழ வன் பிக்குவாலேயே கைலாயம் போட் துெ. அப்பிடி, ஒரு காலமும் அநீதி நிலைச்சு நிக்கமாட்டுது பார். சும்மா ெகா ஞ் ச க் காலந்தான் அதின் ரை ஆட்சி.
மாணி: இனிப் புத்த கர்மம் எப்பிடித் தான் உருப்படப்போகுதோ?
(இப்போது வருகிருர் மயிலு) மயிலு: அதையேனெங்குது கேட்
குது, நடந்த விசயம் அறிஞ் சியளே? நான் பாருங்கோ, உவர் வல்லிபுரத்தாருக்கு இண்டுபனை ஓலை வெட்டிப்போட்டுப் பங்கை மதியம் திரும்பினுப்போலேதான் போனணுன் வயலடிக்கு போனல், கிணத்தடியிலே ஒரு உருவம் தெரிஞ்சுது, முதல் உவன் நாவலடியில் சின்னேயன்ரை வட்டன் தம்பிராசன்தான் புல்லுச் செருக்கிருரன் எண்டு நினைச்சன், கிட் டப் போகப்போக வெண்டிப் பிஞ் செல்லாம் சண்டியிக்காலை, கொட் ଗର୍ଦtବ୦ot atéréré ଏ୫ ବର୍ଦT@l' ତ ஒடுறன்.

Page 97
டேய், இஞ்சை நில்லடா சனியன் எங்கையோடுறி ைக ப் ப ட் ை யோடை? இந்தச் சணலுக்காலை ஒடவோ? அதுவும் இந்த மயி. வோடையெல்லே றேஸ் ஒடப் பாக் கிறீர் எண்டு ஈத்தம் போட்டுக்கீட் ஒரு மாதிரிப் பட்டையிலே பிடி
சிட்டன்.
மாணி ஆ இதென்னடா அநிய
யம் ஆரெடா அவன் சொல் சொல்லு
மயிலு: நான், இனிமேல் இப்பி யான வேலே செய்யாை எண்டு சொல்லிச் சமாதானமாய் வி வம் எண்டுதான் பாத்தனு ன், அவ என்னெண்டால் கொழு வல் பாட் யிலை வந்தார். விடுவனே நான். உ வாரையாலை ஒரு அடி பல்லு இ ண்டு பணியக் கொண்டுண்டுது, பி கென்னத்தைப் பேசிறது வாயை பொத்திககொண்டு B டையைக் கட் விட்டான். உவர் கதிரவேலற்ை வாரக்குடி மாணிக்கராசன் தான்.
(வயலிலே பாடுபட்டு ைழ க் கு பாட்டாளிகள் வெயிலேக் கூடப் பார்க் முடியுமா. பாடுபட்டாலன்ருே பலன் புறப்பட்டு விட்டனர் வெங்காயத்தை சீர்படுத்த).
II
கந்: (வண்டில் விட்டபடியே) ஏய், .உம்பா, வாயிங்கை எடபாரட ஸ் .ஸ்.ச்சூ, இதென்னண்ணே மை யன் கடுமைக்கு வெருண்டடிக்குது.
மாணி: ஒ, இதுகள்தான் சடாசுவ
தான்ரை மாடுகள். ஒரு பி. இரத்தமில்லை. அங்கினை வக்கொட்டி

T.
போய் நிக்குதுகள் செலிடுகள் அவ சியமில்லாமல் அந்நேரம் என்ரை சொல்லையும் கேளாமல் 5 வசியோடை சேர்ந்து மோசம் போன்ை. நான் ஆவரங்காலிலே மதகடி விசுவரிட்டை அவிட்டுக்குடுத்த மாடுகள் என்ன பெறும, என்ன மாதிரிப் ப ழ க் கி யெடுத்த ஊர் நாம்பனு கள்.
கந்: இதென்னண்ணே இவன் விடு பேயனுயிருக்கிரன். உப்பிடிமூளை யோடை என்னெண்டுதான் பதினுெரு பிள்ளையளையும் ஒரு கரை சேர்க்கப் போகிறனே தெரியாது, பெரிய மணி யத்தாற்றை சிவன்கோயிலில் நவக் கிறகங்கள் மாதிரி ஒன்பது பெடிய ளாக்கு ம. மூத் கபெடிச்சி முத்துலட் சுமி வேதாரணிபத்தாற்றை வாரக் குடி கந்த சாமியோடை ஒடியிட்டா ளாக்கும். மற்றவள் இராசலட்சுமி மட்டும் தங்கம ன பிள்ளை. அதுகும் இனிப் போகப்போக எப்பிடியோ? அதிருக்க நான் சடாசு வத்தானிட்டை வெண்டிக்கொட்டை வாங்கிவரட்டே? இ க் க ண ம் ஈரவங்காயத்தறையை விட்டுட்டு மிச்ச இடத்துக்குத் தாப்பம், மெய்யடா மயிலு, நீயும் வாறியே?
மாணி; சீச்சி . அதென்ன மிச்
சத் தறை முழுதும் வெண்டி தான்வைக்கவேணுமெண்டு கிண்ண யமே? போட்டற்றை பொன்னையா மாஸ்டரும் கொஞ்சத் தறை கேட்ட வர் கொடிதாக்க, அதிருக்க இந்த வெண்டிக்காய் எத்தினையாம் ஆண்டு யாழ்ப்பாணம வந்ததெண்டு தெரி யுமே? உவர் உலாந்தாத் தம்பர் ஒரு முறை கொழும்பாலே வரபிக்கை கொண்டந்து, பின்னை என்னைப் போலே ஒரு அஞ்சாறு மனிசரை,

Page 98
Mr. C. Loganathan, ( the Chief Guest, speaking at t
College Old Boys’ Associa
 

DINNER
General Manager of the Bank of Ceylon ) he Annual Dinner of the Jaffna Hindu tion, Jaffna, held on 24-1-1959.

Page 99
ANNUAL
O
THE H. S. C. HOSTELE
Mr. K. C. Thangarajah ( Ch the Chief Guest, I
Mr. A. T. Thuraiappah, the Ma
 
 

DINNER f Rs. UNION (18-7-1959)
airman, Eastern Paper Mills Corporation)
making his speech.
yor of Jaffna, replying to a toast.

Page 100
பங்கை சக்கடத்தார் இராசரத்தினம், கிளாக்கர் தில்லையம்பலம்: நொத்த்ா ரிசு கணவதியார் போலே ஆக்களைக் கூப்பிட்டு ஒரு விருந்து வைச்சு, அதிலே தனி வெண்டிக்காயிலை கறி, பொரியல், சொதியெல்லாம சரிக்கட் டித்தான் பரிமாறினது பிழையில்லை. உரிசையாயிருந்திது. பிறகு வீட்டை போகையிக்கை ஒவ்வொருத்தருக்கு அவ்வாறு கொட்டை தந்தார். பிறகு பிறகெல்லோ இது படிப்படியாய் வடமராட்சி, மேற்கூர் எண்டு இப்பி டியே பரவி இப்ப சந்தையெல்லாம் நிறைஞ்சு வழியுது வெண்டிக்காயாலே.
கந்: இதைத்தா ன் வெண் டி க் கா யெண்டு சொல்லிறது எண்டு சொன்னுராக்கும் தம்பர்.
மாணி: சீச்சீ. அவர் . வந்து . (சிரமப்பட்டு நினைவு வரப்பண்ணி) ஆக "சக் கத்தரிக்காய் எண்டு சொன் னவர். நாங்களும் ஆகாயத்திலேதான் முதன் முதல் உண்டுபண்ணினதாக் கும், அதுதான் மெல்லிசய் நீட்டா யிருக்குது எண்டு சொல்லிக்கொண் டம். இப்பென்னண்டாால் இதுதானே பரம்பொருளாய் எங்கும் நிறைஞ் சிருக்கு, சோத்துக் கடையளிலோ, அல்லது கோயில் பூசையிலேயோ ஓரி டமும் தள்ளுபிடியில்லை.
கந்: ஏனண்னே, இவன் கொழும்
பிலை படிக்கிருரன், அம்பலவாணி யண்ணற்றை பெடியன் சுந்தரமூர்த்தி கூடச் சொன்னுன் தங்கடை போடிங் கிலையும் இதுதான் கறியாம். ஆனல் முழு முத்தலேயெல்லே அவிச்சுப் போடுருங்களாம். தின்னத் தின்னத் தும்பு தும்பாய்ச் சப்புப்படுதாம், அதுதானே அவனும் தும் புதும்பாய்ப் போனன்.
لنک

மாணி; ஏன், நாங்களும் உங்கினை உவர் முச்சந்தியில் சிதம்பரப் பிள்ளையற்றை காணியிக்கை ஒரு சோத்துக்கடையைக் கிடையை நடத் தினுல் எங்கடை வயலிலை சந்தைக் குதவாமல் கழிச்செறியிற் காயையும் செலுத்தலாம்போலை கிடக்குது.
(இப்படியாகத் தமது சொந்த அனு பவங்களையும் எண்ணங்களையும் ஒழிவு மறைவின்றிக் கூறியவாறு தோட்ட அலுவல்களை முடிக்கின்றனர் கமக் காரர்கள். தெருவழியே ஒரு கிடுகு வண்டில் வருவதைப் பார்த்து விடுகி முன் மயிலு)
மயிலு: ஏனெங்குது கிடுகு வண்டில்
வழியிலே வருகுது அ ைத ப் போய்ப் பார்க்கிறதுதானே? (விரை வாகத் தெருவில் ஏறிய மாணிக்கம், சவுக்கத்தை உதறிய வண்ணம் தொ ன் ைட ைய க் கனைத்துக் கொண்டே)
மாணி: சுப்பையா அண்ணை, என்ன
இந்தப் பக்கம், கிடுகு வியாபா ரமோ? எனக்குந்தப் பாரத்தை வீட் டிலே கொண்டுவந்து பறிச்சுவிடன். விலையென்ன? அதை மட்டும் வெட் டொண்டு துண்டிரண்டாய்ப் பேசிக் கொள்ளவேணும், பிறகு பயங்கை பியங்கையென்று வெருண்டடிக்கிற யில்லே.
சுப்: இஞ்சார் அண்ணே உன்னையும் நினைச்சுத்தான் சொல் லு ற ன். பிறகு கிண்டு கேக்கிறதிலை வேலை கோவிச்சுக்கொள்ளாதை, பதினறு தாறதெண்டால் சொல்லு வண்டில் திருப்ப இல்லையோ?.

Page 101
மாணி: இது சரிவராது நான் பதி ணுலு பாத்தன். பலுவாயில்லே போனுல் போகுது உனக்கெண்டபடி யால் பதினஞ்சு தாறன், சத்தியமா யண்னே வேறையொருதருக்கும் இப் பிடிவிலை குடுக்கமாட்டன்,
(வண்டிலைத் திருப்பி வீட்டை யடைந்து கிடுகு பறித்து குளித்துப் பசியாறி கட்டிலில் படுத்தவாறே)
இண்டைக்கு நல்ல முழுவிசளம். வேலையெல்லாம் கையோடை கம்மாரி சாய் முடிஞ்சுது.
(இப்படியாகச் சந்தோஷ வாழ் க்கை நடத்தும் மாணிக்கம் கமக்கார ரின் தனிப் பெருமையைப்பற்றிக் கந் தையாவுக்குப் பெருமிதத்தோடு கூறு கிரர்).
மாணி: இஞ்சார் கங்தையா, சும்மா
க ல்முட்டக் கால்சட்டை போட் டுட்டு மாதம் முடியக் காசெடுத்தாப் போலே உந்த உத்தியோகத்தமார் ஏதோ பெரிய கப்படாக்களே? அவங் கடை வாழ்க்கை சுதந்திரமில்லாத ஒருவகை அடிமை வாழ்க்கைதானே!
மகாபாரதத்தி
பாரை அதம் செய்ய வந்தது மகா பாரதம் என்பார்கள். இப்பாரதப் போரில் த ரும மூர்த்தியாகிய கண்ண பிரானும் ஈடுபட்டிருக்கின்ருரர் என் ருரல் பாரதக் கதைக்கு ஈடாக வேறு எந்த இதிகாசங்தான் நிலைநிற்கும். இதிகாசங்களுள் முதலில் வைத்துப் பேசப்படுவது மகாபாரதமேயாகும்.

இனி அதிலும் பார் உத்தியோகத்த ரில் அரைக்கரைவாசி யாக்கள் மற்ற வனைச் சுறண்டி வாழுறவங்கள். இப்ப இராப் பத்து மணிபோலை நா8ளக்கு இன்னடத்துக்கு வேலைக்கு வா எண்டு தந்தி வருகுதெண்டு வை உடனை சயிக்கி2ளயும் கொண்டு த வால் கங் தோருக்குப் போய், வாறன், வரயில்லே எண்டு மறுமொழி குடுக்கவேணுமோ? இல்லையோ? போகாட்டில் அடுத்த நாள் வேலை காஞ்சல். இனி உந்த 5ெ7 ம்பர்மாரைத்தானும் லெச்சனிலை அனுப்ப வேலை செய்யிறதுக்கு முழு உ ரி 8 ைம யி ரு க் கோ? அல்ல நீயே சொல்லு பாப்பம், அப்பிடியே எங் கடை வாழ்க்கைக்கச் சமமான வாழ்
க்கை ஒரு தேசத்திலையுமில்லை
(இப்படியாகச் சுதந்திரவாழ்க்கை (சந்தோஷ வாழ்க்கையுப கூட) நடத் தும் நாட்டின் ஜிவ5 டிகளான கமக் காரர் வாழ்வு மென்மேலும் வளம் பெறவேண்டும். 5 நி செழிப்புற வேண்டும்.)
இ. சிவானந்தன் H. S. C. III “A” ?
ன் தோற்றம்
தேவலோகத்திலே இந் தி ர ன் முதலாய தேவர்கட்கு இப்பாரதக் கதையைக் கூறியவர்கள் நாரதர் முதலியோர் என்பர். இப்பூவுலகிற்கு மகாபாரதத்தைக் கூறியவர் வியாச மூர்த்தியின் சிஷ்யனகிய வைசம்பா யினர் ஆவர். மகாபாரதத்திற பங்கு பற்றியவர்கள் பலர், பல வம்சங்க

Page 102
இளச் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் யாவ ரும் ஒருவர்க்கொருவர் எவ்வாறு தொடர்புபட்டுள்ளார்கள் என்பதைப் பற்றி அறிதல் அத்தியாவசியமாகும்.
மகாபாரதத்தில், மறுநாள் என்று கொடங்கும் ஒவ்வோ ரி ட த் தி லும்
ܟ-- "கேளும் ஜனமேஜய மகாராசாவே, என்று வைசம் பாயினர் கூறத் தொடங்கினர்”, என்று குறிப்பிடப் பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் மகா பாரதத்தைப்பற்றிப் படிப்பவர்கள் யாவரிடமும் இக்க ஜனமேஜன் யார்? வைசம்பாயினர் யார்? என்ற கேள்வி கள் எழுகின்றன,
முன்னெரு காலத்திலே பராசுர முனிவர் என்பவர் ஒர் ஆற்றங் கரை யிலே நிட்டையில் இருக்கும்பொழுது தியானத்தில் அவருக்கு ஒரு நல்ல சுபமுகூர்த்தம் இருப்பதாகத் தெரிக் தது. இச்சு ப5ேரத்தில் இவர் ஒரு பெண்ணுடன் அனேக்து ஒரு மக வைப் பெறுவாராயின் அம்மகவால் உலகமே உய்யும்போல இருந்தது. ஆகையால் அவர் உடனே தியா னத்தை விடுத்து ஆற்றங் கரையை அணுகினர். அங்கே படகோட்டித் திரியும் கன்னிகை ஒருத்தியைக் கண்டு அவளுடன் படகிற் சென்ருரர். படகு நடுவழி சென்றதும் சுபநேரம் வந்து விட்டது. உடனே அவர் அவள் உடன்பாடுபெற்று அவளை அணைங் தார். இதன் பயனுகச் சத்தியவதி யாகும் படகோட்டி யிடையே ஒரு மகவு உதித்தான். சத்தியவதியும் பரிமளகந்தியாள்ை. இம்ம க விற்கு அவர்கள் வியாசர் எனப் பெயரிட்ட னர். வியாசர் தாயாகிய பரிமளகந்தி
யின் அனுமதியைப்பெற்றுத் தானும்

தகப்பனைப் போலத் தவமேற்கொண் டார்.
இது நிற்க, சந்தனு என்ற பரத வம்ச அரசன் கங்கை என்ற பெண் ஒருத்தியை மணந்து வீட்டுமர் என்ப வரைப் பெற்றர். சந்தனு தன் மனைவி யிறக்கவே பரிமளகந்தியின் மேற் காதல் கொண்டார். சந்தனு பரிமளகந்தியை ம ன ப் ப த நம் கு ப் பெருந்துணையா யிருந்தவர் வீட்டுமர். இதனுல் அவர் நித்திய பிரமச்சரியம் கூட அனுட்டிக்கவேண்டி 5ேர்ந்தது. சந்தனுவுக்கும் பரிமளகந்திக்கும் இரு புகல்வர்கள் பிறந்தார்கள். சிததி ராங்கதன், விசித்திரவீரியன் ஆகிய இருவரும் முறையே அரசு செய்தார் கள். விசித்திரவீரியன் அம்பிகை, அம்பாலிகை ஆகிய இரு காசிநகரப் பெண்களை மணந்தான். இவர்க ளுக்கு மக்கட்பேறு இல்லாதபடியால் வியாசரைப் பரிமளகந்தி கூப்பிட்டு அம்பிகை, அம்பாலிகை ஆகிய பெண் களை மணக்கும்படி கூறினுள். வியா சரும் அப்படியே செய்யவே, அம் பிகைபாற் திருதராட்டிரனையும் அம் பாலிகைபாற் பாண்டுவையும், அவர் கள் தோழியின் பால் விதுரனேயும் பெற்றன். திருத ராட்டிரன் பிறவிக் குருடனுனமையால் அரசுரிமை பாண் டுவுக்கே போயது.
திருத ராட்டிரன் காந்தாரி என் னும் பெண்ணே மணந்து கெளரவர் களாகிய துரியோதனனுதியோரைப் பெற்றன். பாண்டு குந்தி என்னும் பெண்ணை மணந்து மூன்று புதல்வர் களையும் மாதரி என்னும் தோழிப் பெண்ணை மணந்து இரு புதல்வர்களை யும் பெற்றன். அவர்கள் முறையே

Page 103
தருமன், வீமன், அருச்சுனன், லன், சகாதேவன் ஆவர்.
பாண்டவர் ஐவரும் திரெள என்னும் பெண்ணே மணந்தார்க பாண்டவர்கள் கெளரவருடன் கு டியதன் பயனுகப் பல கஷ்டங்க அனுபவித்து ஈற்றில் பாரத யுத் தையே செய்து விட்டனர். யுத் தில் பரத வம்சத்தவர்கள் யாவ அழிந்துவிட்டனர். ஆனல் யுத் திற்கு ஒரு சிறிதுகாலம் முன்பு மன செய்த அருச்சுனன் மகனுகிய அ மன்யுவின் மனைவியாகிய உத்த வயிற்றில் மாத்திரம் ஒரு கற் தப்பி இருந்தது. இக்கற்பத்தை பு முடிவில் இருந்தவர்கள் யாவ( பாதுகாத்து வந்தனர். கற்பம் வ ந்து பிள்ளை பிறந்தது. பிள்ளைக் பரிச்சித்து என்று பெயரிட்டன பரிச்சித்துவின் மகன் ஜனமே மகாராசாவாவர்.
பாரத யுத்தம் அழிந்ததும் க் யுகம் உதயமாயிற்று. அப்பொழு அரசு நடாத்தியவன்தான் ஜன ஜயன், இவன் ஆட்சி செய் காலத்தில் ஒரு5ாள் வியாசர் வந்த இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஜனமேஜய வியாசரை ஒரு கேள்வி கேட்டா அதாவது, நீங்கள் இப்பாரதத்ை எழுதி எடுத்த கவனம் இப்பாரத ய தத்தை அகற்ற எடுக்கவில்லையே ள்ன்ருரன். அதற்கு வியாசர் எவ ளவோ நியாயங்கள் கூறினலும் ஜ மேஜயன் ஒத்துக் கொ ள் ள வில் : இதனல் வியாசர் ஜனமேஜய% சபித்தார். இதன் பிரகாரம் அவ எட்டுத் தினங்கள் யாகஞ்செய்யநோ டது. எட்டாவது தினம், ஓமம் ରାଟ

DT L D
த்து வந்த பிராமணர் காட்டில் ஒரு புலி துரத்துவதாகக் கனவு கண்டார். இந்நேரத்தில் அரசனும் பக்கத்தே யிருந்த ஒரு தெற்பையால் பிராமண ரைத் துயில் எழுப்புவது போன்று தீண்டினன். தீண்டப் பெறு த லும் பிராமணன் பயகதினுல் ஒமகுண்டத் தில் வீழ்ந்து சாம் பரானன். உடனே பிராமணனைக் கொன்ற பழிய கிய பிரமகத்தி ஜனமேஜயனைத் தொடர்ங் தது.
பிரமகத்தியினல் அ ல் ல ற் படும் ஜனமேஜயன் ஒருநாள் விய சரைச் சந்தித்தான். தன்னுடைய பிரமகத் திப் பழியை நீக்கும்படி பெரிதும் மன் முடினன். அவர் உடனே பின்வரு மாறு கூறினர்.
*நீ தரும நெறிகளை முற் று க உணர்ந்திலை. ஆதலால், நீ எனது மாணுக்கருள் ஒருவராகிய வைசம்பா யினரிடம் சென்று மகாபாரதக் கதை யைக்கேள், கதை முழுவதும் கேட்ட தும் நீ தருமத்தைப்பற்றி யறிவாய். உடனே உன் பிரமகத்திப் பாசம் உன்னேவிட்டகலும். அதற்கு அடை யாளமாக உன்னிடம் ஒரு கரிய வஸ் திறம் தருகின்றேன். இவ் வஸ்திரம் உன் பிரமகத்தி நீங்க இது தானகவே வெளுறிவிடும்' என்று கூறி ஒரு கரிய வஸ்திரத்தையும் கொ டு த த ர ர், உடனே ஜன்மேஜயன் வைசம்பா யினரிடம் போய் வியாசர் கூறியபடி மகாபாரதத்தைக் கேட்டுத் தன் பிரம கத்திப் பழியை நீக்கிக்கொண்டான். ஆகவே இப்பூவுலகிற்கு முதலிற் பாரதத்தை உணர்த்தியவர் வைசம் பாயினர் ஆவார்.
க. வே. சிவசுப்பிரமணியம் H. S. C., I 'B'

Page 104
யாழ்ப்பாணத்தில் வி
தொன்று தொட்டுப் பிற நாட் டவர்கள் விரும்பும் 5ம் எழில் மிகு இலங்கையில் புண்டைக்கால மாமன் னர்கள் விவசாயத்தை வளர்ப்பதற் காகப் பல குளங்கள், கால்வாய்கள் முதலியவற்றை வெட்டுவித்தது 5 ம் போற்றக்கூடிய விஷயமே. அக் காலத்தில் இலங்கையில் இருந்து பிற நாடுகளுக்கு உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியானதை எண்ணி நாம் அகமிக மகிழ்கின்ருேரம், ஆனல், பழைய பெருமைகளை எண்ணிக் கொண்டு நாம் இப்போது வளா விருப்பது மடைமை, மடமையிலும் மடைமை. இன்றைய 5 ட்களில் இலங்கை வாழ் மக்கள் உணவிற்குப் பிற நாடுகளே நம்பியிருக்கின்றரர்கள். இது மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம். இதிலிருந்து இடைக் காலத்தில் மக்கள் எவ்வளவு ஊக்க மில்ல, ம லிருந்தனர் என்பது வெள்ளிடை LD&).
ஆனல், இப்போது அரசாங்க மும் மக்களும் புத்துணர்ச்சி பெற்று விட்டனர். ஆம்! பற்பல விவசாயத் திட்டங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவை நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரப்படு கின்றன. இத்திட்டங்களுள் வட மாகாணத்திற்கும் ஒருதிட்டம் தீட்டப் பெற்று நடைமுறையில் கொண்டு வர முயற்சி எடுக்கப்படுகின்றது.
சில மேடைப் பேச்சாளர்கள் மகா வலிகங்கையை வடக்கே திருப்பும்படி மேடைமீதில் மட்டும் மார்தட்டி, வசைமொழி பாடி நிற்பர். இவர்க

வசாய அபிவிருத்தி
ளது திட்டம் வெறும் வாய்ப் பேச்சு மட்டுந்தான். சிறுமுயற்சியால் பெரு நன்மை அடையவேண்டு மென்ற தத்துவத்தை அறியா த வர் க ள் இவர்கள். ஆனல் பொறிஇயல் வல்லு நர்களின் அறிக்கை இவர்கள் து வாய்களுக்குப் பூட்டுப்போட்டது. மகா வலிகங்கையை வடக்கே திருப்புவது வெண்ணெய் இருக்க நெய்க்கலைந்த மாதிரி நிபுணர்களின் அறிக்கை மிகவும் சுலபமாக யாழ்ப்பாணத் திற்குக் குறையாமல் நீர் பெறக் கூடிய வழியைக் கூறுகின்றது. அதாவது சிறுமுயற்சியால் பெரு நன்மை அடையும் வழி. இதை விட்டு விட்டு மகாவலிகங்கையை வடக்கே திருப்புவது பகீரதப் பிரயத்தன ழ | கும். கண்டதையும் கற்கவேண்டிய நிலையிலுள்ள நாம் நமது நாட்டிற்கு நற்பயனளிக்கும் திட்டத்தை அறிதல் உசிதமாகும். ஆனையிறவுக்கு வடக்கே வருடத்திற்கு 30 அங்குல மழையே பெய்கின்றது. ஆணுல் தெற்கே வருடத்திற்கு 60 அங்குலமழை பெய் கின்றது. வவனியா, முல்லைத்தீவு, புளியங்குளம், மாங்குளம் ஆதிய இடங்களிற் பெய்யும் மழை Bெத்தலி ஆறு, பெரமந்தல் ஆறு, தெராவில் ஆறு முதலிய சிற்றுறுகளாய்ப் பாய்ந்து ஆனையிறவுக் கடலுடன் கலக்கின்றன. இரணைமடு நீர்த் தேக் கத்தை யாவரும் அறிவர். ஆற்றுநீர் அனுவசியமய்ப் போவதை அறிந்து அதனை மட்டுப்படுத்தினதால் ஆனதே இது. அத்தனை மழை நீரையும் கொள்ள இரணைமடு நீர்த்தேக்கம் எம்மட்டு? மேலதிகமான நீர் கனக

Page 105
ராயன் என்னும் ரூபமெடுத்து ஈயா JT 57 கைப்பணம் போலக் கடலே யடைகின்றது. இதனுற்றன் ஆனை யிறவுப் பாலத்தின் மேற்குப்பக்கம் உப்புநீராயும் கிழக்குப்பக்கம் 5ன் னிாயும் இருக்கின்றது. ஆன யிறவுப்பாலம் அமைந்திருக்கும் இடம் ஒரு குறுகிய இடம். இதற்கு ஒர் அணை கட்டிவிட்டால் கடலோடு சேர்ந்து வீணுகும் நன் னிர் இவ் வணக்கும் சுண்டிக்குளத்திற்கும் இடைப்பட்ட பிரதேசத்திற் தேங்கி நிற்கும் இப்பிரதேசத்தின் பரப்பு 11,400 ஏக்கர்களாகும். இந்நன் னிர் கிழக்குப் பக்கத்திற் கடலோடு சேர்ந்துவிடாமல் ஓர் அணைக்கட்டு கட்டிவிடலாம். இவ்வளவு விசால மான பிரதேசத்தில் எவ்வளவு நன்னீர் நிறைந்திருக்கும் என்பதை நம்மனக் கண்ணுல் பார்க்கும்பொழுது நம்முள்ளம் பூரிக்கிறது. மூன்றரை மைல்களுக்கு ஒரு கால்வாய் வெட்டு வதன் மூலம் இதனைத் தொண்டமா னற்றேடு தொடுத்து விடலாம். இனி தீொண்டமானுற்றுக்குச் செய்யப்
பட்ட அபிவிருத்தி வே?லகளைப்
",/○ 一、、。," பற்றி ஆராய்வோம்.
யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டில் வடமராட்சிப் பகுதியில் இருக்கும் தொண்டமானுற்றை யாவரும் அறி வர். இக்கால்வாய் தொண்டமான் என்னும் அரசனுல் வெட்டப்பட்டது. இதில் உப்புத் தண்ணிர் இருப் பதினுல் இதற்குச் சமீபத்தில் இருக்கும் நிலங்களெல்லாம் உப்பு நிறைந்த நிலங்களாக மாறி, 5ெல் முளைக்கும்போது பச்சைப் பசே லெனவும், Bெற்கதிர்கள் முற்றிய பின்னர் பொன்போலத் தகதக
14

வெனவும் இருக்கவேண்டிய இடங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாமல் இருக் கின்றன. இக் கால் வாய் கடலோடு சந்திக்கும் இடங்கள் தொண்டமா றுைம் அரியாலேயும் ஆகும் இதன் ஒரு கிளை ஆனையிறவுக் கடலிற்கு வடக்கே மூன்றரைமைல் முன்ன தாகவே முடிந்துவிடுகின்றது. இப்படி யாகப் பல ஏக்கர் நிலங்கள் பொன் கொழிக்கும் பூமியாக விளங்க வேண் டிய நேரத்தில் வீணுன நிலங்களாக இருப்பது மாறுத்துயரை அளிக் கின்றது. இத்தொண்டமானறு கட லோடு சந்திக்கு மிடமாகிய தொண்ட மானுற்றில், அசுரர்களைக் கொன்று தேவர்கள் துயர்துடைத்த (1Ք(1535 வேளின் சந்நிதி கோயிலிற்கு அரு காமையில் ஓர் அணை கட்டப்பட் டிருக்கின்றது. அதுபோல அரியாலே யிலும் ஓர் அணே கட்டப்பட்டிருக் கிறது. இவ்வணைக் கட்டுகளின் அமைப் பில் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மறு பக் கத்திற்குத் தண்ணிர் செல்லக்கூடிய தாகச் செய்யவும் வழிசெய்திருக் கின்றது. கோடை காலத்தில் ஆற்று நீர் குறைவாயிருக்கும். அப்போது கடல்நீர் ஆற்றுக்குள் புகாது. மாரி காலத்தில் ஆற்றில் தண்ணீர் அதி கரிக்கும் அப்போது மாத்திரம் அனேக்கட்டில் தண்ணிர் ஒரு பக்கத்திலிருந்து மற்றப் பக்கத் திற்குப்போக ஏற்படுத்தப்பட்டமுறை உபயோகிக்கப் படும். அப்போது ஆற்றுநீர் அதிகமாகையால் ஆற்று நீர் கடலுக்குட் செல்லும், ஆற்று நீர் கடல்நீர் மட்டத்திற்கு வந்ததும் அது அடைக்கப்பட்டுவிடும். இதனல் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஆற்றுநீரில் உள்ள உப்புக் குறைந்து குறைந்து

Page 106
வரும். ஆனையிறவுக்கடல் நன்னீராகி, அ ைத த் தொண்டமானுற்றேடு தொடுத்தவுடனும் உப்பின் வீதம் குறைந்துவரும். கொண்டமானுற்று உப்புநீர் நன்னீராகும் யாழ்ப்ப்ாணத் திற்கு ஒர் ஆறு கிடைத்துவிடும். உப்புக் குறைந்து குறைந்து வரப் பயிர்கள் வளரக்கூடிய தன்மை நிறைந்து, நிறைந்து வரும் இப்படிக் கடல்நீர்த் தேக்கத்தால் ஏற்பட்ட உவர்த்தன்மை அறவே ஒழிந்து நல்ல நிலமாக மாறப் பல வருடங்கள் செல்லும் எப்படியானுலும் எமது சந்ததியாராவது of LDigil தளரா முயற்சியால் வளம்பெறும் நிலத்தால் நன்மையடைவர் என்பது நிச்சயம். இத்திட்டத்தால் பச் சிலைப்பள்ளி செம்பியன் பற்று, எழுதுமட்டுவாள், வறணி, கரவெட்டி, கரணவாய், வல்லேவெளி, வல்வெட்டித்துறை ஆதிய இடங்களும் சரசாலை, கோப் பாய், அச்சுவேலி, கைதடி, யாழ்ப் பாணம், செம்மணி ஆதிய இடங் களும் நன்செய் நிலங்களாக மாறும். இப்படியாக வளம்பெறும்
காதலாம்
புதன்கிழமை மாலை, மத்திய நூல்நிலையத்திற்குப் போய் மக்காலே யின் நூலொன்றுடன் வீடு திரும பி (3ତOT 6୮, வீட்டுவேலைகளிலிருந்து ? விடுபட்ட பின்னர் ஆறுதலாகச் சாய்வு நாற்காலியை இழுத்துப் போட்டுக்கொண்டு புத்தகத்தைப் பிரித்தேன். ஒரு கடிதம் கீழே விழுந்தது. உடனேஎடுத்து விலாசத்

இடங்கள் ஏறத்தாழ 15,000 ஏக்கர் இருக்கும்.
எனவே, அரசங்கம் இயற்கை யோடு செயற்கையின் துணையையும் கொண்டு வீணுயிருக்கும் நிலங்களே யெல்லாம் நன்னிலங்களாக மாற்றிப் பொன்னிலங்க முயற்சி எடுக்கின் றமையையிட்டும் பெருமைப்படுகின் ருேரம், இத்திட்டம் வெகுவிரைவில் வெற்றியளிப்பதற்கு எல்லோரும் அரசாங்கத்தை விரைவுப்படுத்தி அத னுேடு ஒத்துழைக்கவேண்டும். இப் போது எவ்வளவுதூரம் விஞ்ஞானம் முன்னேறி யிருந்தாலும் இயற்கை யோடு செயற்கையைக் கொள்ள வேண்டுமே யொழியத் தனியே செயற்கையைக் கொள்ளக்கூடாது. மானிடரும் மானிடர் அல்லாதனவும் நன்னீரால் நன்னிலத்தி நலம் பல பெறுவதினுல், வளப பெறும் நம் தாய்த் திருநாடாகிய இலங்கை பெருமையுற வேண்டுகிறேன்.
இ. குழந்தைவடிவேல், H. S. C. I B
காதல்!
தைப் படித்தேன். மிஸ், நீலா அன்டணி 46, செட்டித்தெரு என்று இருந்தது. புத்தகத்தைத் திருப்பிப் பார்த்தேன். சந்தேகமேயில்லை. அது நூல்நிலையத்துக்குரியதே. ككل 00ل له كوك லாக விடப்பட்டிருக்கலாம் என்று முடிவுகட்டிக்கொண்டு புத்தகத்தின் முன்னுரையைப் படிக்க முற் பட்டேன்.

Page 107
- அர்சாங்கக் கடிதமானதால் அவசியமானதோ என்னவோ, ஒரு வருக்கு வந்த தபாலே அவரிடமே ஒப்படைத்தல் நன்று என்று என் மனம் உந்த வே ய | ன் உடனே மிஸ் லோ வீட்டிற்குப் போனேன்.
* மிஸ் நீலா அன்டணி அவர் களின் வீடு. '
ஆம், இருங்கள் வருகிறேன் @@ சிறுவன் வீட்டினுள்ளே ஓடினன்.
என்மனம் 'திக்திக்' என்று பல மாக அடித்தது. காரணம் யாதோ யாரறிவார்? பெண்களுடன் கதைக் கப் போவதே இதுதான் முதற் அதுதான் o 35 ITILT6ÕÕTL DIT ליב (6O-שמ), யிருக்கும் என்று எனக்கு 5 னே பதிலளித்தேன். யாராவது பார்த்து விட்டால். என் மனம் நடுங்கியது. கல்லூரியிலும் வீட்டிலும் எனக்குக் கிடைத்த பெயர் எங்கே ? ஆசிரியர் * தினமும் விளையாட வேண்டும், பொழுதுபோக்காக வண்ணுத்திப் பூச்சி, முதலியன சேர்க்கலாம்" என்று சொன்னுலும் விளையாட என்னதான் இருக்கிறது? அப்படி ஏதாவது இருந்தாலும் அப்பா வுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணு' என்று அருமையாக வளரும் எனக்கு ஒன்று
வந்துவிட்டால்.என்றதால் |b[Tତ0) வி3ளயாடுவதில்லை அந்த நேரத தைப் பேசும் படம் ', 'ஆனந்த
விகடன் " " கலைமகள் முதலிய பத் திரிகைகளோடு போக்குவது இப்படி * நல்லபெயர் வாங்கின எனக்க
இப்ப்டி கிகழவேண்டும் .

அதோ. மிஸ் நீலா வருகிருரள். 5ெஞ்சத் துடிப்பு இரட்டிப்ப7 கி விட்டது. கடிகத்தை அவள் வந்து சேரமுன்னமே நீட்டிவிட்டேன். வங் தவள் இருங்கள் ' என்று சொல்லிக் கொண்டே கடிதத்தை வாங்கினுள்.
* தாங்ஸ் ? இது * அட்வான் ஸ் லெவல் ? பரீட்சை முடிவு வந்த கடிதம். மறந்துபோய் வைத்து விட்டேன். இதற்காக நான் பட்ட பாடு. ' அவள் புன்னகையுடன்
வெகு அழ ,ாகப் பேசினுள், 51ன் ஒரு ஆண் என்பதை மறந்துதான் போய் விட்டாளோ என்று ஒருகணம் சங் தேகிக்க வேண்டியிருந்தது. எனக்கு ஒன்றும் பேசுவதற்கு விஷயங்கள் வரவில்லை. ஆகவே எழுந்தேன். இருங்கள் இருங்கள் ஒரு "டீ" குடிக் காமல்.’ என்றுகொண்டு வீட்டினுட் போனுள்.
! நீங்கள். படிக்கிறீர்களாக்கும்
ஆம் நான் படிக்கிறேன் ! என்று சொன்னேன்.
உங்கள் பெயர்??
ஜோசப்
நீங்கள் ஆட்ஸ் தானே படிக் கிறீர்கள்??
* இல்லை * மெடிசின் ? செய் கிறேன் ' என்று சொல்லிக்கொண்டு மு க த் தி ல் வழிந்துகொண்டிருந்த வியர்வையைத் துடைத்துக் கொண் டேன். கதை வளர்ந்ததால் நேரம் போனதே தெரியவில்லை.
ஏழு மணியாகிவிட்டது. அவளின் தந்தையார் வீட்டினுள் நுழைந்தார்.
16

Page 108
HOSTEL P.
Standing (L. to R.) T. Ponnudurai, P. Kanaga atnam. S. Sitting (L, to R.) V. Poopalasun Warden), Mr
S. Sivasuntharar
(Warden), Mr.
K. Natkunasing
COLLEGE
Standing (L. to R.) P. SomaSundara ... Iyer, V. Kandas - & P. Balasunda
Sitting (L. to R.) A. Ramanathan,
The Principal,
 
 

REFECTS 1959
V. Gopalakrishnan, T. Loganathan, Thirunavukarasu & S. Dharmalingam. daram, Mr. K. Namasivayam (Asst. . V. M. Asaipillai (Principal), n (Senior Prefect), Mr. K.S. Subramaniam C. Sabaratnam (Vice-Principal) & gam.
PREFECTS 1959
am, S. Kanagasundaram, S. Visveswara samy, N. Rajakumar, S Dharmalingam
TÍ.
S. Kanagalingam, K. Iswaranandan,
P. Pancharatnam & K. Kunarajah.

Page 109
COMMITTEE OF THE H. S.
Standing (L. to R.) K. Nirmalan, V. S. N. Rajakumar & K
Sitting (L. to R.) S. Kanagasundaram, Mr. K. Iswarananda
& S. Ratnarajah.
COMMITTEE OF THE HISTORIC
Standing (L. to R.) A. Balasubramanian
A. Rajagopal & S. Sitting (L. to R.) Mr.V. M. Asaipillai | S. Surendiran & Mr
 
 

C, SCIENCE UNION
abanathan, C. Kugathasan,
K. Srikantha.
Mr. V. Ramakrishnan (Senior President),
n, Mr. V. M. Asaipillai (Principal)
AL AND CIVIC ASSOCATION
n, P. Nithyanantham, K. ParameSWaran,
Kanagalingam. (Principal), V. Gopalakrishnan, K. Kunarajah,
. P. S. Cumaraswamy (Senior President).

Page 110
மீண்டும் என்மனம் பட பட என்று அடி 5 ஈத் கொடங்கிவிட்டது. 69Cl5 வாறு விடை பெற்றுக்கொண்டு அவசரமவசரமாக வீட்டை யடைந் தேன்.
வீட்டில் எனக்கு இருப்புக் கொள்ளவில்லே, நான் அங்கே நடந்துகொண்டதில் ஏதும் தவ றிழைத்துவிட்டேனே என்று ஒரு பிரமை அவள் மு 5ம் என்மனத்தில் நிலை க்து விட்டது. வகுப்பில் அடிக்கடி I I IT ор) தன்னுடைய அனுபவங் களே + சொல்லுவான். காதல் என் நூல் என்ன என்பதைத் தன் அனுபவத்தினுல் எடுத்தியம்புவான், அது ஒருவித புத்துணர்ச்சி என்று புரிந்து விட எனக்கு அதிக கால மெடுக்கவில்லை,
அடிக்கடி Lisa) நீலாவுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டதில் ஆச்சரிய மெதுவுமில்லை என்னுடைய போக் கில் தனிமாறுதல் ஏற்பட்டிருப்பதை எனது பெற்ருேரர்கள் கவனித்தார் களோ இல்லையோ அவர்கள் ஒரு வித கசப்புமினறியே என்னுடன் பழகினர்கள். நாங்களிருவரும் ஒரு 57ளும் சந்திக்காமலிருந்ததில்லை. காதல் என்ருல் கரடுமுரடான பாதை; கண்ணே மறைக்கும், மதியை LDuágli என்பார்கள் ஒவ்வொரு காதல் கதையிலும் காதலர்க ளிடையே ஊடலையோ அன்றிச் சண்டையோ ஏற்படுவதைக் கண்டிருக்கிறேன். அவை யெல்லாம் வெறும் கதைகளே. என் வாழ்வில் அப்படியொன்றும் நேரமாட்டாது. அவளுடைய நடத்தை என் மனத்தை உறுதிப்படுத்தியது.
இரண்டு மாதங்களாகிவிட்டன. ஒருநாளும் காதலைப்பற்றியே நான் கதையெடுத்ததே யில்லை. உள்ளத்
@

திலே மலர்ந்திருந்ததேயன்றி நான் அவளிடம் கூறவிரும்பியும் என்னல் கூறமுடியவில்லை. நான் அவள்மேற் காதல் கொண்டிருந்தேன். ஆனல் அவள் ?
என் வாழ்நாளிலேயே 69Cl5 முக்கியமான அக்களை என்னுல் நினைத்துக்கூடப் பார்க்க முடிய வில்லை, என்வாழ்க்கையே பாழடிைய அத்திவாரமாக வந்து சேர்ந்தார்கள் -9 621 625 60) L - llu மாமா வீட்டார்கள். அன்றும் , வழக்கம் போலத்தான் அங்கே போயிருந்தேன். கொழும் பில் நீலா இருக்கும்போது அவர்க ளு ட ன் த ர ன் தங்கியிருந்தாள். அவர்கள் இங்கு வந்தது அவளுக்கு மிக மகிழ்ச்சி.
'இன்று மாமாவீட்டார் வந்திருக் கிருரர்கள் '.
* ஒ.அப்படியா
* ஜோவையும் கூட்டி வந்துள் ளார்கள். ஜோவின்மீது அம்மா, அ ப் பா ஏன் எனக்குக்கூடக் கொள்ளே ஆசை.
என்னல் எதுவும் சொல்ல முடிய வில்லே. ஏதோ தொண்டை ைய அடைத்து விட்டது. சிறிது மழுப்பி விட்டேன். முகத்தில் வேர்த்துக் கொட்டியது. 'அம்மா அப்பா வீட்டி லில்லை. மன்னிக்கவும் நாளை வருகி றேன்" விடைபெற்றுக்கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தேன். ஏதோ நாடகம் நடந்தமாதிரி இருந்தது எனக்கு ஏற் கனவே அவள் ஜோவையே காதலித் திருந்தாளா? அப்படியானுல் என்னு டன் இவ்வளவு நெருங்கிப் பழகி னுளே பாதகி . . சீச்சி நாம் முன் னமே சொல்லியிருந்தால் . . என் நெஞ்சமே வெடித்துவிடும்போ லிருந் தது. அவள் முற்றிலும் மாசுபட்ட
7

Page 111
வள் என்பது என் அப்பழுக்கற்ற மனதில் திடமாயிற்று. இடைக் கிடை அவளுடைய 5ற்குணங்களும் ஞ ப கத்திற்கு வந்தன. இனி அந்தப் பக் கமே போவதில்லே' என்ற தீர்மானத் துடன் படுக்கையிற் சாய்ந்தேன். கித் திரை வந்தால்த்தானே? அன்புள்ள நீலா,
இரண்டு மாதங்களாக உங், ளு டன் அதிகமான நட்பை உண்டாக்கிக் கொண்டேன். அதனுல் திரு ஜோ மீது நீங்கள் கொண்டுள்ள காதலுக்கு ஏதும் பங்கமேற்பட்டுவிடுமோ என்று அஞ்சுகிறேன். 51 ன் ஏதேனும் தவ அறுதலாக நடந்திருந்தால் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள்.
அன்புள்ள
GTJ () பல தடவைகளுக்குப் பிறகு இப் படியுருவானது கடிதம். பதிலேயே எதிர்பாராத எனக்கு விசித்திரமான ஒரு பதிலே அனுப்பினுள் லோ. அன்புள்ள மிஸ்டர் ஜோசப்,
எனது பிறந்த தினத்தன்று எங் கள் வீட்டிற்கு வரவேண்டும் என்று தாழ்மையாய்க்கேட்டுக்கொள்கிறேன். வணக்கம்
தங்கள் அன்புள்ள
நீல்ா கடிதத்தைப் படித்ததும் என் னுல் அவளுடைய பிறந்த தின வைப வத்திற்குப் போகாமலிருக்க முடிய 66] iટો),
வைபவத்தில் என க் க ளிக் க ப் பட்ட மரியாதை எவருக்குமளிக்கப் படவில்லை அங்கே ஜோவையே காணவில்லை. விருந்து முடிந்தது.

எல்லாரும் படம் பார்க்கப்போவோமா? என்றுள் நீலா.
எல்லாரும் ஆயத்தமாய் வெளியே வ ந் த ன ர். 'வேலு வேலு’ நீலா தான் கூப்பிட்டாள். "ஜே வைக் கூட்டிவா’.
எனக்கு நெஞ்சம் பகீரென்றது. என்று லும் மிகவும் தைரியமாக றேன். அகத்தில் உள்ளது தானே முகத்திற் தெரியும்? எனது முகத் தைப் பார்த்துப் புன்னகை புரிந்தாள் நீலா. எனக்கு எரிச்சலாயிருந்தது.
இப்படி வா ஜோ' என்று கூறி இழுத்துக்கொண்டு வந்தான் வேலு.
ஜோ அது ஒரு 5ாயா? என மனம் வெட்கித்தது.
"மிஸ்டர் ஜோசப் உம்முடைய அறிவிற்குக் ககுந்த பரந்த மனப் பான்மை உம்மிடத்திருக்கும் என்று நம்பினேன். கேவலம் ஒரு மீது அன்பு வைத்ததால் அவர் நட் பைத் துண்டிக்கிரு ராம். குறுகிய மனப்பான்மை படைத்த உங்களை இனிமேலும் இங்கே பார்க்க நான் தயாராயில்லை'. -
நீல உடனே வீட்டினுட் போய் விட்டாள்.
'ஐயா உங்க காகிதத்தைக் கண்டு சின்னம்மா எவ்வளவு அழுதாங்க
தெரியுமா?" வேலுவும் போனுன்.
செ. சுந்தரமூர்த்தி H. S. C. I B

Page 112
உலாவி
( கவிஞர் முருகையன் எழுத்துலகிற் லிருக்கும்போதே அவரிடத்துக் க கவிதைகள் தென்னகத் துப் பத்தி களிலும் அடிக்கடி வருகின்றன. ஆண்டுகளுக்கு முன் " இந்து இல கவிப்புலமை மேலோங்க எமது
கவிதைக்குள் உயிர் ஒன்றி
GD L IT களிமிக்க புதுமைக்குள் ( எ வருக்கும் உணர்வைத்
u Ti? இணையற்ற கவிபெற்ற ெ சுவைமிக்க இனிமைச்செ
LJOR) தொலைவுக்கும் ஒளிகக்கும் உவமைக்குள் உணர்வென்
القيم الإقليم
உலகோடு மணவாழ்வை
இமயத்தில் கொடிவைத்
மன GTOs கைப்பொன் சிகரத்தி தமிழுக்கு விறல் என்று
உயிர்ச் சலனத்து மலர்கொண்ட அமரச்செந் தமிழ்பெற்ற
OT LD அனைவர்தம் பெருமைக்கு கமழ்பொற்பின் இனிமை
நல்ல கவிதைச்செம் பொழிலுக்

6) T!
குப் புதிய வரல்ல. எமது கல்லூரியி விதையூற்று மிகுந் திருந்தது, இவரது ரிகைகளிலும் ஈழத்தின் பத்திரிகை அவரது முதற் கவிதை ஒன்பது
ளஞனிற் ' பிரசுரமானது, அவரது நல்லாசிகள்.-ஆசிரியர் 1.
வாழ்
முழுகிக்கொள்-ஆழ்! தந்தார்
பருமக்கள் பார்
ஞ் சொல்
> வைரத்தின் கல்: ா பதால்
இணை விக்கும் நூல்.
தல் போல்
ல் முடிவைத்தலால் 3ւ յի
தொடையற்குநார் தால்
ம் அதுஉற்றகால், க்குள்ளே
குள் நடையிட்டுவா!
-முருகையன்.

Page 113
குறளின்
தமிழரின் நாகரிகத்தின் உரை கல்லாய் அவர்களின் அகப்புல வாழ்க் கையின் விளக்கமாய் தமிழின் பழ மைக்கும் புதுமைக்கும் ஒப்பற்ற சான்ருக விளங்குவது திருக்குறள். இந்நூல் இற்றைக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் கடைச்சங்க காலத்தில் இயற்றப்பட்டது.
தமிழிலுள்ள இ லக் கி யங் க ள் யாவும் இதயத்திற்கு இன்பமளிப் பவை. சங்க இலக்கியங்களை ஆராய்ச் சியாளர் வகுத்துத் தொகுத்துள்ளார் கள். மேற்கணக்கு நூல்களில் பத் துப் பாட்டும் எட்டுத் தொகையும் அடங்குகின்றன. கீழ்க்கணக்கு நூல் களுள் திருக்குறள், திரிகடுகம், இன்னு நாற்பது, இனியவை 5ாற்பது என் பவை விசேஷமானவை. ஆனல் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமன்றி, ஏனைய நாடுகளிலும் புகழ் பரவி இலட்சி யத்தை எடுத்துரைக்கும் நூல் திருக் குறள் ஒன்றேதான். இங்ங்ணம் இந் நூல் சிறப்புடன் விளங்குவதற்குப் பல காரணங்களுள
இதனை இயற்றிய புலவர் உலகி யலே நன்கு அறிந்தவர். மக்களின் உள்ளத்தோடு ஒட்டி உறவாடியவர். அவர் தமது காலத்தில் வழங்கிய நூற்பொருளையும் வழக்கு க ஆள யும் உய்த்து உணர்ந்தவர். அவர் தாம் கண்ட மெய்ப்பொருளை முப்பொரு ளாகப் பாகுபடுத்தினர். அதனைச் சிறு செஞ்சொற்களில் திட்ப நுட்பம் அமையக் குறள் வடிவமாக யாத்தார்.

o
மகிமை
அக்குறள் அனைத்தும் கற்றுரைப் பிணித்து அவர் உள்ளங்களில் சிலை யில் எழுத்துப்டோல் நிலைத்து நிற் கின்றன. இந்நூலே மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் அரங்கேற்றுகையில் சங் கப்பலகை ஏனைய நூல்களைப் புறத்கே தள்ளிவிட்டு இஃதொன்றையே ஏற் அறுத் திகழ்ந்தது. ஆகவே இது தனக்கு ஒப்பாக வேருெரன்று இன் றித் தனிவளம் நிரம்பிய பெரு நூல் என்பது வெளிப்படை வள்ளுவர் காலத்துச் சங்கப் புலவர்கள் இதனைப் பலவாருகப் பாராட்டிப் பாடியிருக் கின்றரர்கள். அப்பாடல்கள் 'திருவள் ளுவமாலை' என்ற பெயரில் தொகுக் கப்பட்டுள்ளன. அணுவைத் துளைத் தேழ் கடலைப் புகட்டிக் குறுகத் தறித்த குறள்'. என்று ஒளவையார் மிக மிக அழ காகப் புகழ்ந்திருக்கின் ருரர். இன்னும் தெய்வநூல், தமிழ்மறை, பொய்யா மொழி, முப்பால் என்று திருக்குற ளுக்கு வழங்கி வரும் சிறப்புப்பெயர்க ளும் இதன் பெருமையைத் தெளிவு படுத்துகின்றன. காலத்தால் அழிக்க முடியாத இந்நூல் ஆங்கிலம், இலத் தீன், ஜேர்மன் முதலாக இதுவரை எண்பத்தாறு பிறமொ ழி க ள 7 ல் G LD IT ழி பெயர்க் ப்பட் டிருக்கிறது. இதற்கு உரைஎழுதினேர் பலர். அவற் அறுள் பரிமேலழகரின் உரையே சிறந் தது என்பது ஆன்ருேரர் பலரின் கருத் தாகும்,
திருக்குறள் தமிழ் மறையாகக் தோன்றிய போதிலும் அதனை உல

Page 114
கின் பொதுமறையாகப் போற்றத புலவர் கிடையாது. தமிழ் மணம் வீசாத இடங்களிலும் அதன் நறு மணம் வீசும் தன்மையினல்,
‘மாலுங் குறளாய் வளர்ந்திரண்டு மாண்டியான் ஒால முழுது நயந் தளந்தான் - வால்றிவன் வள்ளுவருந் தங்குறள் வெண்பாவடிவால்
(வையத்தோர் உள்ளமேல்ர் மளந்தா ரோர்ந்து.?
என்று ஒரு புலவர் பாடியிருக் கின்றர்.
திருமால் தனது இரண்டடியால் உலகத்தை அளந்தார், திருவள்ளு வர் தனது இரண்டடிக் குறளினல் உலகத்தாருடைய உள்ள மெல்லாம் அளந்தார் என்பது கருத்து.
இவ்விதம் எக் காலத் து க் கும் பொருத்தமான எம்மதத்தினருக்கும் பொருத்தமான-எச்சாதியினருக்கும் - எத்தேசத்தினருக்கும் பொதுவான இத்தெய்வீகக் காவியம் மலர்ந்தது வாசுகியுடன் கூடி வள்ளுவர் நடாத் திய எளிய தூய இல்லற வாழ்வாம் நல்லறச் சோலையிலாகும். எனவே ஒவ்வொரு குறளும் அந்த இல்லற ஞானியின் அனுபவ மணியாகும். திருவள்ளுவர் நூல், அறத்து ப் பா ல், பொருட்பால், காமத்துப்பால் என்ற முப்பாலால் ஆக்கப்பட்டது.
இதன்பாலில்லாத எப் பொருளு மில்லை' என்று மதுரைத் தமிழ் நாய னர் பாடியிருக்கின்ருரர். அறமும், பொருளும், காதலும் ஒரு வகுப்பா ருக்கோ ஒரு மதத்தினருக்கோ, ஒரு நாட்டவருக்கோ உரிய ன வ ல் ல.
g6s
6é@さ66l
21

அவை உலகுக்குப்பொது. திருக்குற ரில் எழுவாய் முதல் இறுவாய்வரை உலகு என்னுஞ் சொல்லும் பொது மைப் பொருளுணர்த்தும் சொற்க ரும், சொற்ருெடர்களும் தக்க இடங் 5ளில் திகழ்கின்றன. இன்னுேரன்ன குறிப்புக்கள் திருக்குறள் உலக நூல் ான் பதை வலியுறுத்துகின்றன.
ஒரு பானை சோற்றிற்கு ஒரு அவிழ் பதம்’ போல இம்முத்துக் குவி பலிலும் ஒரு முத்தைப் பொறுக்கி ஆராய்ந்து திருக்குறளின் சிறப்பை உணர்வோம், பைத்தியக்கா ர னின் கையில் தீப்பங்கத்தைக் கொடுத்தால் ரன்ன செய்வான்? அவன் ஊரைச் ஈட்டெரிப்பன். கடவுள் பக்தி இல் ாதவனின் கல்வி அறிவும் இப்படித் தான். இவன் உலகைச் சுட்டெரிப் பான். தெய்வீக உணர்ச்சியற்றவர் 5ள் சென்ற மகா யுத்தத்தில் உல கைச் சுட்டுப் பொசுக்கியதை நாம் கண்டோம். இத்தகைய கடவுள் வழி பாடில்லக் கல்வியால் என்ன பயன் உண்டு என்றுதான் வள்ளுவர் வின வுகிருரர். 'கற்றதனுலாய பயனென்கொல்-வாலறிவன் நற்றுள் தொழா ரெனின்’.
இதுதான் அந்தக் குறள் முத்து, இாண்டு சிறு அடிகளிலேயே புலவர் கல்வியின் சிறப்பையும் கற்றதன் நோக்கத்தையும் கற்றலின் கடனையும் வெகு நுட்பமாக எடுத்துக் காட்டி யுள் ளார். இதுபோலவே பு ல வ சின் ஏனைய குறள் முத்துக்களும் ஞானப் புதையல்களே.
சி. சத்தியானந்தராஜா
G, C, E, 'E'

Page 115
யாழ்ப்பான
பதினைந்தாம் நூற் றுண்டில் இலங் கையைக் கைப்பற்றிய போர்த்துக் கேயர் பல கோட்டைகளைக் கட்டி
னர்கள் என்று சரித்திர வாயிலாக
அறிகின்றுேம் இவற்றிற் கெல்லாம் நடுநாயகமாக நின்று விளங்குவது யாழ்ப்பாணக் கோட்டையாகும் இக் கோட்டை அழகு அமைய நிரு மாணிக்கப்பட்டு நில அறைகளுடன் திகழ்கின்றது,
கொழும்பு, திரிகோணமலை, மட்
டக்களப்பு, மன்னர், காலி முதலான இடங்களில் உள்ள கோட்டை
களிலும் பார்க்க யாழ்ப்பாணக்
கோட்டை பலவகைகளிற் சிறந்தது.
யாழ்ப்பாணக்கோட்டை நிலத்தை அகழ்ந்து எடுத்த பின், நிலமட்டத் தின் கீழ் கட்டப்பட்டதாகும் அன்றி யும் கோட்டைக்கு அரணுகப் பெரிய அகழி யொன்றுண்டு.
போர்த்துக்கேயர் கோட்டைகளே நாட்டின் பாதுகாப்பாகவும் பகைவர் களின் எதிர்பைச் சமாளிக்க ஒதுக் கிடமாகவும் தங்கள் பட்டாளங்களை வைத்திருக்கவும் கட்டி வந்தார்கள்.
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையைக் கட்டியபோது பல நூற்றுக்கணக் க ன பணியாட்கள் பணிபுரிந்தனர் என்றும் இதற்கு வேண்டிய முரு கைக் கற்கள் தோணிமூலமும், காங் கேசந்துறையில் இருந்து மக்கள்
வரிசையாக நின்று கற்களைக் கை
மாறியும் கொண்டு வந்தார்கள்
2

5 கோட்டை
என்றும் கூறுகிறர்கள். கற்களேத் தோணிமூலம் ஏற்றிக்கொண்டு வந்த அதிகாரத்திறகுத் திங்கள் ஒன்றுக்கு 2) பணம் படி கொடுக்கப்பட்டது. கோட்டையைக் கட்டி முடிக்க ஒன்பது திங்கள் கழிந்தன. கோட் யைக் கட்டியவர்களின் உணவுக்காக நூற்றுக் கணக்கான பறை சாமை கொள்ளப்பட்டது வேலையை மேற் பார்வை செய்தவர்கள் பண்டாரப்
l୩ ଗାଁ ଅଶୀ ଓ ଗୀ ୮ଓ (b.
யாழ்ப்பாணக் கோட்டையைச் சூழ்ந்துள்ள அகழிக்குக் கடலி லிருந்தே நீர் வருகிறது. இவ்வகழி யைப் பார்க்குந்தோறும் காவியங் களிற் புலவர்கள் அகழிகளின் சிறப்பை வருணிப்பது மனதுக்கு வரும். அகழியைச் சுற்றியுள்ள சாய்வான சுவர்கள் இருக்கின்றன. கோட்டையின் சுவர்களும அவ் வண்ணமே அமைந்திருக்கின்றன. கடலிலிருந்து அகழிக்குள் ଘ'@5ud நீரைக் கட்டுப்படுத்த நீர்தாங்கி செவ் விய முறையில் அமைக்கப்பட் டிருக்கிறது.
கோட்டையின் சுவர்கள் நன்கு செதுக்கப்பட்ட முருகைக் கற்களை அடுக்கிக் காறைமூலம் ஒட்டிக் கட்டப்பட்டதென்று சொல்லப்படு கிறது. கோட்டையின் நான்கு திசை களிலும் உயரக் கட்டி யெழுப்பப் பட்ட குகைபோன்ற சில அறை களைக் காணலாம். இதனுள் போர் வீரர் நின்று யாராவது பகைவர்

Page 116
வருகிருர்களா என்பதைப் பார்க்க முடியும். அதற்குள் நிற்பவரை வெளியே நின்று பார்க்க முடியாது. உள்ளே நிற்பவர் ஆபத்துவேளையிற் துப்பாக்கியை நீட்டிச் சுடத்தக்க தான துவாரம் உண்டு.
கோட்டையின் உள் முற்றத்தில் நிழல்தரு மரங்களும், உபயோகமற்ற பீரங்கிகளுமுண்டு. கோட்டை வாயிற் கதவு பிரமாண்டமானது. அதன் வெளிப்புறத்தில் பெரிய ஆணி முனைகள் அழுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. சண்டைக் காலங்களில் யானைகள் தங்கள் தும்பிக்கைகளாற் கதவை உடைத்துத் திறக்க தபடி இவ்வாணி முனைகள் பதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இக்கோட்டையை யாழ்ப்பாண முற்றவெளியில் நின்று பார்க்கும் போது எங்களுக்குத் தென்படுந் திசை யில் ஓர் உயர்ந்த கோபுரம் தெரிகிறது. இக் கோபுரத்தில் தூக்குத்தண்டனை யிடப்பட்டார் தூக்கி லிடப்பட்டதாக வும், அதை முற்றவெளியில் நிற்போர்
காணக்கூடியதா யிருந்ததென்றும்,
அநாகரிகமான இவ்வழக்கம பின்பு நிறுத்தப் பட்டதென்றும் கூறுகின் ரூரர்கள். இக்கோட்டைக்குள் ஒர் தேவாலயம் உண்டு. அத்தேவாலயத்தி
நான் கண்ட
விபத்து என்ற சொல் சிறுவர் களிடத்தும் பெரியவர்க ளி டத் தும் திகைப்பைத் தரக்கூடியது. விபத் தைக் கண்டு பீதியடையாம லிருப்பவர் கள் மிகச் சிலரே. விபத்துக்குள்ளா யிருப்பவர் உயிரிழக்காது தப்பிக்
23

லிப்போது பூசை பிரார்த்தனை நடை பெறுவதில்லை
இக்கே ட்டைக்குப் புதுமைமா தா கோட்டை யென்ற பெயரும் வழங் கியது. பின் ஆங்கிலேயரின் ஆட்சி பின்போது யாழ்ப்பாணக் கோட் டையை மறியற்கூடமாக உபயோகிக் கத் தொடங்கினுர்கள். கடுழிய மறியற்காரருக்குத் தனி ய்றைக ளூண்டு. இக்கோட்டைக்குளிருந்து கைதிகள் தப்பியோடுவது மிகவும் கஷ்டம். இவ்வளவு அரணுன கோட் டைக்குள் இருந்தும் இரண்டொரு கைதிகள் தப்பியே டியதாக ஊர்க் கதைகளுண்டு. யாழ்ப்பாணக் கோட் டைக்கு அருகாமையில் முனியப்பர் கோயிலொன்றுண்டு. யாழ்ப்பான திேஸ் த லங்களில் வழக்காடும் வாதி, பிரதிவாதிக்கட்சிகள் தங்கள் வெற்றி பின் பொருட்டு இத்தெய்வத்திற்கு நேர்த்திசெய்யும் வழக்க முண்டு. பாழ்ப்பாணத்தில் சரித்திரச் சின்ன 丘)T<五 விளங்கும் இக்கோட்டை நகருக்குள்ளே அழகை அளித்துக் கொண்டு அன்றுபோலவே இன்றும் தலை நிமிர்ந்து நிற்கின்றது.
R. மகேந்திரன், Prep. G. C. E. 'A'.
藻
ஒரு விபத்து
கொள்வதும் அபூர்வம். விபத்து என் து காத்திராப்பிரகாரமாய் நடக்கும் ஓர் சம்பவம். கவலையீனத்தாலும், Dது மயக்தத்தாலும், தவிர்க்க முடி பாத சம்பவங்களினலும் விபத்து ஏற் படக்கூடும்.

Page 117
புதினப் பத்திரிகைள் தினங் தோறும் விபத்துக்களைப் பற்றிய சம் பவங்களைப் பிரசுரிக்கின்றன. இவற் றைப் படிக்கும்போது நாம் என் னென்னவொ நினைக்கிறுேம். விபத் தைக் கற்பனை செய்து பார்ப்போம். ஆனல் விபத்தை நேரில் பார்க்கும் போது எமது மனுேசக்தி மடிந்து விடும் போலத் தோன்றும்,
கதிர்காமத்திருவிழாக்கள்முடிந்து விட்டன. தமிழ், சிங்கள யாத்திரிகர் தத்தம் மோட்டார் இரகங்களிலேறி வீடுநோக்கிச் சென்றனர். நூற்றுக் கணக்கான வாகனங்கள் வரிசையா கச் சென்றன. நானும் எனது பெற் ருேரரும் திஸ்ஸமகாரையிலுள்ள வாடி வீட்டில் போசனம் அருந்தினுேம், எங்களுடைய மோட்டார் வண்டிக்குப் பின் வந்துகொண்டிருந்த இரதமும் அந்த வாடிவீட்டில் வந்து நின்றது. இரு சிங்களக் கனவான்களும் மூன்று சிங்களப் பெண்மணிகளும் இர தத்தை விட்டிறங்கி எங்களுக்கரு காமையில் உட்கார்ந்து உணவருந்தி. மாமிச போசனத்துடன் உவிஸ்கி சோடாவும் அருந்தினர். நான் இதைக்கண்டு அதிசயப்பட்டேன். கதிர்காமத் தெய்வத்தை வழிபட்ட தும் மாமிசம் உண்பதும் மதுபானம் அருந்துவதும் சிங்கள நாகரிகமா யிருக்கு மென்று கருதினேன். அஹிம்சை அல்லது மைத்திரிய என் பதைப் போதிக்கும் புத்த சமயத் தைப் பின்பற்றுவோர் இங்ஙனம் செய்வது புத்தமதத்தின்பாற் பட் டதோ என்று சிந்திக்கலானேன். இவர்களின் அக்கிரமச் செயல்களைக் கண்டிப்பதன்பொருட்டு நாம் சத்தி

யாக்கிரகம் செய்திருந்தால் இவர்கள் எம்மை அடித்து உதைத்திருப்பர். நல்லவே8ளயாக நாம் அப்படி யொன் றும் செய்யவில்லை. விஜயன்வழி வந்தவர்கள் எம்மைச் சும்மா விடு வாரா?
பிரயாணத்தைத் தொடங்கிவிட் டோம். புத்தயாத்திரிகர் கூட்டமு ம தமது மோட்டரில் ஏறி எம்மைப் பின்தொடர்ந்தனர். வெறிகொண்ட சிங்களவர் எம்மை விலத்தி முன் னேறி விரைவாகச் சென்றனர். அவர்கள் நூறு யார் தூரம் கூடச் செல்லவில்லை. வீதியோரத்தில் அரக் கன்போன்று நின்ற பெரிய மர மொன்றில் அவர்களின் மோட்டார் வண்டி ' படார்” என்று மோதியது. மோதிய வண்டி வந்த பாதையை நோக்கித் திரும்பிப் பக்கவாட்டியாக வீழ்ந்தது மோட்டார்வண்டி பழுக்கக் காய்ச்சிய இரும்புக் குவியல்போன்று காட்சி தந்தது. “அம்மே ' என்ற அபயக்குரல் வானைப் பிளந்தது. எமது மோட்டாரை நிறத்திவிட்டு நாமெல்லோரும் விபத்துக்குள்ளா யிருந்தவர்களைப் பிரித்தெடுத்தோம். அந்தோ! கையிழந்து காலிழந்து தலையிழந்தோரின் கதி என்னுயிற்று? ஒரு வினடிக்குமுன் "அம்மே” என்று கூ க்கு ர லிட் ட கனவான்களும் சீமாட்டிகளும் இரத்த வெள்ளத்தில் உயிரற்றுக் கிடந்தனர். இக்கோர விபத்து எனது மூளையை ஒராட்டம் ஆட்டிவிட்டது; மனம் ஊசலாடியது; மயிர் சிலிர்த்தது.
க. இந்திரகுமார், Prep. G. C. E., A',

Page 118
N, Sivası
Captain of the College Ath Captain of the 1st XI Cric Captain of the 1st XI Soc Winner of College Colours
Played for the Jaffna Schoc against the Indian Schoolbo
Captained the Jaffna School played against Colombo Schc in 1959 and won the priz match played in Jaffna,
 

ubramaniam
letic Team 1957.
ket Team 1958.
er Team 1958.
for Cricket & Football.
lboys Cricket Team in the match ys Team 1958.
boys Cricket Team in the matches olboys Team in Jaffna and Colombo s for batting and bowling in the

Page 119
:
来
A. Ponn
Captain of the College 2nd X Captain of the Nagalingam H Senior Champion, Inter-House
Holder of Ground Records in
Jump (Senior Division)
Winner of College Colours fo
 

Lampalam
I Soccer Team 1958 ouse Athletic Team 1959
Athletic Meet 1959
Hop, Step & Jump and Long
r Athletics 1959

Page 120
மாணவர்
இவ்வுலகம் ஒர் சாதனசாலை. இச்சாலையில் பலவித சாதனங்களைப் பயின்று அவ்வவற்றிற்குரிய பலன் களைப் பெறுகின்றனர். அவற்றுள் ஆன்ம ஈடேற்றத்திற்கு வேண்டிய சாதனை களைப் பயிலும் மாணவனின் கடமைகளை ஆராய்வோம்,
ஆசிரியனுக்கு அடங்கி நடப் பவனே மாணவன். ஆகவே ஒருவன் உத்தமனுனவனுய் இருக்கவேண்டு மானுல் முதலில் அவனுக்குத் தூய ஒழுக்கமும், கீழ்ப்படியும் தன்மையும் இன்றியமையாது இருத்தல்வேண்டும். ஒருவன் மாணவனுக விளங்கும் பொழுது பல விடயங்களைக் கற்றுக் கொள்ளுகிருரன். அவன் தனக்கு வேண்டிய அறிவையோ கல்வியை யோ பெறுவதில்லை. ஆசிரியனின் அன்புக்குப் பாத்திரமாகின்றன். குருவின் அன்புக்குப் பாத்திரனுகவே அவனிடத்து இன்றியமையாத நற் பண்புகள் சிறந்து விளங்குகின்றன. தன்னடக்கம், பரிசுத்தம், தாழ்வு மனப்பான்மை இவை யாவும் ஒருங்கு வந்து அம்மாணவனிடம் சரணுகதி யடைகின்றன. இக்குணங்களைக் கொண்டு அம்மாணவன் அன்பின் வடிவாய்க் கருணையின் இருப்பிட மாய்க் கனிந்த உள்ளத்துடன் காட்சியளிக்க வேண்டும்.
ஆகாயம்போற் பரந்த உள்ளம் படைத்த மாணவனுக இருக்க வேண்டும். தன்னிடத்தே வந்து சேருகின்ற தீயனவற்றை யெல்லாம் எரித்துவிடும் சக்தியுள்ள அக்கினி
Fo

35L60) D
யாக இருக்கவேண்டும். யுத்தவீரன் போல் தம்மை யெதிர்த்துப் போரா டும் பிரபஞ்சப் ப்டைகளே வெற்றி கொள்வதற்கு வேண்டிய சேனைகளே யும் படைகளையும் கூட்டி வைத் திருக்க வேண்டும்.
தீப்பெட்டியுடன் தீக்குச்சுச் சேர்ந்த மாத்திரத்தே ஒளிபிரகாசிப் பது போல் ஆசிரியனின் அருள் மொழிகேட்ட மாத்திரத்தே மாணவ னின் அறிவு பிரகாசிக்க வேண்டும். தன் மனவழிச் செல்லாது குருவின் வழிப்படி நடத்தலால் கப்பல் சென்ற வழிச் செல்லாது அதனைத் தன்வயப் படுத்திச் செல்லும் மாலுமியைப் போல் ஆகவேண்டும். கற்புக்கடம் போன்ற பொற்புடைய மங்கையர் போல் நெறிதவறுத ஒழுக்கங்களை மேற்கோள்ளவேண்டும் அரசன் ஆணையைக் கடவாது நடக்கும் மந்திரி யைப்போல் குருவின் ஆணையைக் கடவாது நடக்கும் கடப்பாடுடையவ
னக இருக்க வேண்டும். இவையாவும்
ஒருங்கமைந்த மாணவன் நீரை விட்டுப் பாலை உண்ணும் அன்னம் போல் அமையவேண்டும். ஆசிரி
யனின் அருள்மொழிகளைத் தம் முன்னம் நிறையக்கேட்டு அவற்றைத் தனியிடதித்திலிருந்து சிந்தித்தலிற் பாற்பசுவைப் போ ன் றிரு க் க வேண்டும். இத்தகைய சிறப்பியல்பு வாய்ந்த மாணவனே வாழ்வில் மறு மலர்ச்சியும் உண்மையான இன்ப மும் காண்பான்.
ஒரு மாணவன் தனது பெற் ருேருக்கு அடங்கி நடக்கவேண்டும்.
5

Page 121
பின்பு ஆசிரியனுக்கு அடங்கி நடத்தல் என்ற குணத்தை அவன் தானுகவே பெற்றுக்கொள்வான். ஆசிரியர் படிப்பிக்கும்போது பராக் கான விடயங்களிற் கவனம் செலுத் தாமற் பாடத்திற் கவனஞ் செலுத் தலே மாணவனின் சிறப்பு, ஆசிரியர் படிப்பிக்கும் விஷயங்கள் விளங்கா விடின் அவரிடம் கேட்டறிந்து கொள்வதே மாணவனின் முதற் கடமையாகும்.
மாலை நேரத்தில் திறந்த வெளி யான இடங்களுக்குச் சென்று விளை யாடல் மாணவனின் படிப்புக்கு உற் சாகம் தருவதொன்ருகும், காலையில்
35600Tig LI
சிங்கள மக்களாற் கொண்டாடப் படும் விழாக்களிற் சிறந்தது பெர கராவாகும். இவ்விழாவைக் கீர்த்திபூரீ மேவன் இற்றைக்கு ஆயிரத்தைக் நூறு வருடங்களுக்குமுன் ஆரம் பித்துவைத்தான். இஃது இன்றும் கண்டியில் மிகுசிறப்புடன் கொண் டாடப்பட்டு வருகின்றது. புத்தரின் தந்தம் இலங்கைக்குக் கொண்டுவரப் பட்டதை நினைவுகூரச் செய்வதே இவ்விழாவின் நோ க் க ம கும். இதனுல் இலங்கையின் பல பாகங்களி லிருந்தும் சிங்களமக்கள் திரள் திர ளாகக்கூடி இவ்விழாவைக் கண்டு களிப்பர். இத்திருநாள் இவ்வாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 10-20 தேதிகளுக் கிடையிற் கொண்டாடப்பட்டது. இறுதி ஐந்துதின விழாக்களும்
2.

படிக்கும் மாணவனுக்கே பாடங்கள்
15ன்ருரக மனத்திற் பதியும். ஒவ் வொரு மணவனுடைய சீவியமும் கிரமம் 6OLLU 5 st யிருத்தல்
வேண்டும் முறையற்ற, ஒழுங்கற்ற, கிரமமில்லாத வாழ்க்கை பயனற்ற தாகிவிடும். அவனது பிற்காலவாழ்வு சந்தோஷமற்ற ஒழுங்கற்ற சீவிய மாகவே யிருச்கும்.
மேற்கூறிய அம்சங்களுடன் திகழும் மாணவனே உத்தமமான மாணவனுவான்.
சி. பரமானந்தராசா, Prep. G. C. E. 'C'.
பெரகரா
வெகுசிறப்பாக 5டத்தப்படுவது வழக்கம், அஃதே போன்று இம் முறையும் நடாத்தினர்.
ஆனல், இதற்கு முந்திய வருடங் களின் நி3லமையிலும் u t if digs இம்முறை தினம் தினம் காட்சியைக் கண்டு களிக்க வந்தோர் தொகை எண்ணிலடங்கா. இவ்விழா வருகின்ற தென்பதற்கு அறிகுறியாக நகர் காவலர் பலர் முன்வருவர். அவர் களின் பின் சிலர் கயிற்று வெடிக ளுடன் வருவார்கள். இவர்கள் கயிற்றினை ஆட்டியதும் வெடிகள் நாதஞ் செய்யும். உடனே நிரை நிரையாகத் தாளம்மிதியுடன் மேள காரர் சேவிக்க அவர்களைத் தொ டர்ந்து மத்தள காரர் மெல்லிய இசை இ0 சத்து வருவர். அடுத்த படியாக

Page 122
அலங்கார உடையணிந்த கண்டிய நடனக்காரர் பற்பல கருவிகளுடனும் நடனத்துடனும் காட்சியளிப்பர். இக் காட்சியைக கண்டு களிப்புற கண்கள் உறங்கவிடாது விழிப்பாக இருப் பதற்காக யானைகள் அழகிய உடைக ளூடன் சோடிக்கப்பட்டு வரிசை வரிசைாக வரும் இவற்றினுள் அரச யானையின் முதுகிற் தந்தப்பெட்டி சோடிக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக் கும். இதனழகைப் பேணு வர்ணித்த அளவில் இரசிக்க முடியாது. கண் களே கண்டு இரசிக்கவேண்டும். 'இகனழகைக் காணு த கண் என்ன கண்னே' என்று கூ அறுமளவுக்கு அழகாக இருக்கும்.
இந்த வரிசையில் ஐந்து கோயில் களிலிருந்து தந்தங்கள் வந்து நிரை செய்து செல்லும். இக் கிரையில் அறு பதுக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் செல் லு D. இவ்வாரு கவே இவ்வாண்டும் மிக்க அழகுடன் தோன்றின. இறுதி ந ட் காட்சி பகலிலேயே நடைபெறும். ஆகவே அதன் முதல் 5ாட்காட்சியுடன் இரவுவிழா முடிந்துவிடும. இவ்வாண் டிலும் 19-ந் திகதி ஆகஸ்ட் மாதம் இரவு விழா நிகழ்ந்தது. இவ்விழா வினேக் கண்டு மகிழ ஏறக்குறைய இரண்டு இலட்சத்திற்கும் மேற்பட் டோர் கூடினர்கள். ஊர்வலம் செல் வதற்கு நடுஇடம் விலக்கி இருப்ப ஓரங்கள் மாத்திரமே ஜனத்திரள் தங்கிவிடப்பட்ட இடமாகும். எள்விழ இ - மின்றி ஜனங்கள் உட்கார்ந்திருந் தனர் கோவிலிற்கடுத்திருக்கும் சங் தியில் ஏற்பட்ட அல்லோல-கல்லோல கிலைமையை யாராலும் எடுத்தியம்ப
முடியாது. யானை ஒன்றிற்கு மூர்க்கம்

ஏற்பட்டுவிட்டது. வெம்பு க ரி க்கு ஆயிரந்தான் வேண்டுமே என அறி வாளிகள் பாடியிருப்பினும் இந்நிலையி லென்ன செய்ய இயலும். ஓடினர், ஒழிந்தனர், ஏறினர், குதி த் த ன ர், வாரிச் சென்றனர். முடிந்ததா? இல்லை. விழுந்தனர், புரண்டனர், சித்திரபுத்திரனரிடம் கணக்குக்கேட்ட னர். இம்மட்டா இயமலோகத்தை fb fᎢ 19-6OᎱIᎢ L 16ᎧlᎢ .
இதற்கிடையில் நடந்தது என்ன என்பதைப் பாருங்கள். 'முள்ளே முள் ளாலே எடு' என்பர். அதைப்போலும் யானையை அனுப்பியே மத யானை யைப் பிடிக்க முற்பட்டனர். அழைக் கச்சென்ற யானைக்கு அட்டகாசம் செய்த யானை 'நீ உன் கூட்டத்துடன் சேர்ந்துகொள். நான் பார்க்கத் தொடங்கிய கருமத்தைப் பார்த்து முடிப்பேன்"எனக் கூறியவாறுபோல் அனுப்பி வைத்துவிட்டுப் பின்னுக் தொடர்ந்தது, அட்டகாசத்தில் கட்டி யிருந்த விளக்குக் கம்பத்தைத்தானும் கும்பிடு போடும்படி செய்து வீரர் என முன்தோன்றி நின்ற நகர்காவல ரிரு வரைத் தோற்கடித்து மறுபாதையை நோக்கித் திரும்பிற்று. விடுவார்களா நகர்காவலர், பட்டமொன்று சூடப் பெறும் தருணமல்லவா. திருப்பினர் முடக்கினர், சுட்டனர் நெற்றியில். விட்டதா இறுதிநேரத்திலும் மிருக குணம். இல்லை. உயிரில்லா வீர னுெருவனை-கார் - வாகன மொன் றையும் நொருக்கியே வீழ்ந்தது புவி யில்,
"மிருகம் மனிதரை வதைத்த விந்தை'
வே. ஆனந்த யோகேந்திரன்
எட்டாம் வகுப்பு 'A'

Page 123
தண்
ரகுவும் நானும் ஒரே வகுப்பி படிப்பவர்கள். ஏனே அவனுக்கு என்னைக் கண்டாலே பிடிப்பதில்லை இத்தனைக்கும் காரணம் அவன் வீம் பேசும் ஒவ்வொரு செயலிலும் நான் அவனைத் தோற்கடித்து விடுவது தான். வகுப்புப் பாடங்களிற் ச அல்லது விளையாட்டிலோசரி ஆசிரிய என்னைப் புகழ்ந்தால் அவன் கண் கள் என்னை வெறுப்போடு நோக்கும் கண்ட இடத்திலெல்லாம் என்னை சண்டைக் கிழுப்பதும், என் பாட புத்தகங்களையும் கொ ப் பி க 8ள யு எடுத்துச் சென்றுவிடுவதும் அவன: அன்ருட தொழிலாக அமைந்தது ஆசிரியரிடம் எத்தனையோ முை தண்டனை அடைந்தும் அவன் திருந் வில்லை. அன்று ஒருநாள் இே போலத்தான் பாடத்தில் திறமைய கச் செய்ததாக எல்லாரும் என்னை புகழ்ந்தார்கள். ரகுவுக்கோ ஒே ஏமாற்றம். அவன் கண்கள் கோப கன2ல வீசின. அவனை என் கண்ட கள் பார்த்தபீோது அவனுக்கு தன்னை ஏளனம் செய்வது போ தோன்றியது. அவன் கோபம் எ6 மீதுதான் திரும்பியது. அவன் மு: னிருந்த மைப்புட்டியை என்மீது வீ னன். எனக்கே என் சட்டை புத் கம் எல்லாம் வீணுகிவிட்டதே என் கவலை, ஆசிரியரிடம் மு ைற யி டேன். ரகுவுக்கு அன்று கடுமையா6 தண்டனை கிடைத்தது. ஆனல் அ சிறு காரணம் அவனை இன்னும் எ6 மீது துவேஷமும் பொருமையு கொள்ளச் செய்தது. ஒவ்வொ

TL360T
நாளாக என் புத்தகங்களோ கொப் பிகளோ மறைந்துகொண்டே இருக் கும். என் தாயிடம் சென்று நான் முறையிட்டு வந்தபோது என் தாயார் 'உன் செய்கையிற்றரன் அவன் நல் லவனுகத் திருந்துவது தங்கியிருக்கி றது' என்று புத்திமதி கூறினர்
பரீட்சை ஆரம்பமாவதற்குச் சில தினங்களே இருந்தன. நான் அதிக நேரமான பின் கான் வீடுசெல்லக் தொடங்கினேன். அன்று வழக் கத்தைவிட நேரமாகிவிட்டது. பாட சாலையிலிருந்து ஒரு சிறிய தூர மே சென்றிருப்பேன்; யாரோ வழிமறித் தார்கள். பின் பக்கமாக நின்று இரு வர் என்னைப் பிடித்திருந்தார்கள். எங்கோ மறைவிடத்திலிருந்து ஓடி வந்த ரகு என்னைப் பார்த்துக் கை கொட்டிச் சிரித்தான். அவ்வளவு தான் எனக்குத் தெரியும். மறுபடி யும் நினைவு வந்தபோது பாடசாலை யில் இருப்பதை உணர்ந்தேன். என் முன்னுல் தலைமை ஆசிரியர்; அவர் பக்கத்தில் ரகு திரு திரு வென விழித் துக்கொண்டு நின்றன். என்னைப் பார்த்த ஆசிரியர் “இவன் தா னே உன்னை அடித்தான்? இப்படியான பையன்களை யெல்லாம் பாடசாலையில் வைத்திருப்பதை விட, வெளியேற்றி விடுவதுதான் நல்லது' என்று சொல் லிக்கொண்டே போனவர் தன் கைத் தடியை உயர்த்தினர். 'சார்' என்ற என் அழைப்பினுல் அவர் கை தாழ்ந் தது. என் நல்லெண்ணம் வேல்ை செய்ய ஆரம்பித்தது; துணிந்து ஒரு
28

Page 124
பொய்யைச் சொல்லி வைத்தேன். “என்னை இவன் அடிக்கவில்லை சார்! வேறு யாரோ அடித்தார்கள் சார்! இவன் அந்தநேரத்தில் வந்தபடியாற் ருரன் இவ்வளவோடு போயிற்று. உதவி செய்ய வந்த வனே அடிக்கிறீர் களே சார்!’ என்று கூறிய என்னை ஆசிரியரின் கண்கள் மாத்திரமல்ல ரகுவின் கண்களும் வியப்போடு நோக் கின. 'அப்படியா இவன் ஒன்றும் சொல்லாது விழித்துக்கொண்டு நின் ருனே' என்று சொல்லிய ஆசிரியர் *சரி நீ விடிந்ததும் வீட்டிற்குச் செல்ல லாம் நான் வீட்டிற்கு அறிவித்துவிட் டேன் என்று கூறிச் சென்ருரர். ஆசி ரியர் மறைந்ததும் ரகு என் கைகளைப் பிடித்துக்கொண்டான் அவன் கண் களில் நீர் முட்டி நின்றது. ‘என்னை மன்னித்துவிடு கோபு; உனக்கு எத் தனை தீங்கு செய்துவிட்டேன்; நீ
' மலைமேல் ஏறினுல், ஏழு ஆகவேண்டும். அதுபோல் சிறு சிறுகச் சிறுகத்தான் கைப்பற்றே
"மரங்களுக்கு சூரியகிரண சந்தோஷம் அவசியம். களிப்பி வெறும் எண்ணும் எழுத்தும் டே மரத்திற்கு எரு போடுவதுபோல
2

என்னை இன்று காட்டிக் கொடுத்துப் பழி வாங்கிவிடுவாய் என்றே எதிர் பார்த்தேன். கோபு உன் செய்கை என்னை நல்லவனுக்கி விட்டது. என் வாழ்வில் இதைவிட வேறு தண்டனை எதுவும் என்னை மாற்றி யிருக்காது” என்று கண்ணிருக்கிடையே கூறி னன். அவனைத் தேற்றிய என் உள் ளம் துள்ளியது. "தீமை செய்தார்க் கும் நன்மை செய்' என்று தெரியா மலா சொல்லுகிருரர்கள் என்று என் வாய் முணுமுணுத்தது. இப்போது என் வகுப்பில் நல்லவன் யாரென்றல் குவென்றுதான் எல்லோரும் சொல் லுவார்கள். ஆனல் அதன் இரகசியம் எனக்கும் ரகுவுக்கும்தான் தெரியும்.
‘இன்னு செய்தாரை ஒறுத்தல் அவர்நான
நன்னயம் செய்து விடல்?
எஸ். சிவசுந்தரம் goth alg). JL1 'A'
றிய வழி பூராவும் இறங்கித்தான் றுகச் சிறுக விட்ட அதிகாரத்தை வ5ண்டும்'. -ராஜாஜி.
f
ங்களைப்போல் சிறுவர்களுக்குச் ன்றிக் குழந்தை வளர முடியாது. ாதிப்பது, சூரியவெளிச்ச மில்லாத கும் '. -ராஜாஜி.
-
.9
*్న

Page 125
"கூடப் பிற
யாழ். இந்துக்கல்லூரி சரித்திர குடியியல்
மேற்படி நாடகத்தி
creas
செல்லப்பன் . . .
பிரேமகாந்தன் ●●
முனிசாமி .
சங்கரப்பிள்ளை . .
பென்சனர் . . .
மாப்பிள்ளை . . .
அப்புக்காத்துமார் . .
முதலியார் . . . .
இன்ஸ்பெக்டர்
e e s r. ssa e s
நன்றியுரை . . .
கதை - வசனம்,
தேவன் - ( ஆசிரியர், யாழ்.

参 ● ● ந்த குற்றம்"
சங்கத்தினரால் அரங்கேற்றப்பெற்ற நாடகம் ) கிற் பங்குபற்றியோர்: PశS>అ~)
தவேந்திரராஜா சிவசெந்தில்நாதன் ஜெயராசலிங்கம் பாலசுந்தரம்
e o O s s s s e சுரேந்திரன்
வைத்திலிங்கம் . தண் டாயுதபாணி
. டரமேஸ்வரன்
so ss s ஜெயபாலன்
s e el e is o சிவசுப்பிரமணியம்
(கந்தசாமி
கனகலிங்கம்
. . பாக்கியராசா
. . பூரீகாந்தா
சிவராஜசிங்கம்
மக்பூல்
. கைலாசநாதன்.
நட்டுவாங்கம்
யாழ்ப்பாணம்)
இந்துக்கல்லூரி)

Page 126
பத்திரிகைகள் கூறுகின்றன:
A7 . . சிக்கலில்லாத புதுமை யான கதை. அளவுக்கு மீறிய சகோ தரபாசம் ஒருவனை, தன் நண்ப னையே கொலைசெய்யத் தூண்டுகிறது. இன்னெருவன் காகலுக்கு கையேந்தி நின்ற பெண்ணை உகறிக் கள்ளிவிட்டு ஆடம்பரக்காரியிடம் தன் மனதைப் பறிகொடுத்து, அவளால் கைவிடப் பட்டு நிலை கலங்கி நிற்கும் வே8ள யில், முந்திய பெண்ணின் சகோதர னல் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிருரன். சந்தர்ப்ப சாட்சியம் சறுகலாக இருந் த.ைமயால் கொலை க ரன் சட்டத்திட மிரு ந் து தப்புகிருரன். இதுதான் கதையின் கரு . . .'
a மள மளவெனக் காட்சிகள் மாறிய வேகம் வெறும் எ து ைக, மோனையற்ற கருத்தாளமுள்ள வச னங்கள், நிழற் காட்சிகள், நகைச்சுவை தொ ட க் க த்தில் பிளாஷ்-பாக்” [ Flasb-Back] u 60) [mp, LD 601 LÈ C3_J37 Liĥ போது ஒளி வேலைப்பாடு, மயிர்க்கூச் செறியும் முறையிலமைந்த கொலை! எளிமையாகவும், தெ விரி வா க வும், கோவையாகவும் கதையை வளர்த்த உத்தி, சினிமாப் பாணியில் அறிமுகப் பட்டியல் இவைய வும் கட்டுவாங்கத் திறமைக்கு எடுத்துக்காட்டு, கதை, வசனம், நட்டுவாங்கம் ஆகிய பொறு ப்புகளை ஏற்ற தேவன் - யாழ்ப்பா ணம் பாராட்டுக்குரியவர்.
“..அண்ணன் செல்லப்பணுகத் தோன்றிய தவேந்திரராஜா . . . கொலே செய்யும் மிருக வெறியுடன் தோன்றிய பொழுது சபையே பிர மித்துவிட்டது. உருக்கமான கட்டங்

களிலும், மிகவும் பண்பாடான முறை யிலும் நல்ல அனுபவம் பெற்ற நடிகர் போல் சமாளித்த திறமை சிவசெந்தி நாதனுக்குரியது. ஆழ்க்க சிந்தனை யையும், உணர்ச்சிகளையும், கிளறி விட்டுக்கொண்டிருக்க இந்நாடகத்தில் மனம் விட்டுச் சிரிப்பதற்கு நிறைய இடமுண்டுபண்ணிக் கொடுத்தவர்கள் "ஊர் வம்பு பேசும் உளறுவாயன், மயிலண்ணை"யாக நடித்த சுரேந்திர னும், வேலைக்காரன் முனிசாமி'யாக நடித்த வைத்திலிங்கமும் ஆவார்
'கள்ளத்தோணி என்று மட்டும் சொல்லாதே அண்ணே, நீ முதல்வந்த கள்ளத்தோணி, நான் கடைசியாக வந்த கள்ளத்தோணி - இடையில் வந்த கள்ளத்தோணி கவுண்மென்ற் நடத்துது அது சட்டம் போட்டிருக்கு என்னை அனுப்பிக்க. உன்னையும் தானும்!” - என்பதுபோன்ற ஹாஸ் யங்கள் வெறும் சிரிப்புக்கு உரியன வாகமட்டும் இருக்கவில்லை.
'அபாரத் திறமையுடன் நீதிமன் றத்தில் வாதாடிய அப்புக்காத்துகள் கந்த சாமியும், கனக லிங்கமும், நீதிப திக்குரிய கண்ணியம் தொனிக்க நடி த்த சிவசுப்பிரமணியமும் நாடகத் தின் சிகரமாகிவிட்டனர்".
-D ( 11-4-5ਹੈ
'. . நீதிமன்ற விசாரணையைத் தமிழிலும் நடத்தலாம் என்பதற்கு அங்கே நியாயவாதிகள் சட்ட பரிபா லன பரிபாஷை, ச் சொற் க ஆள க் கையாண்டு வாதித்தமை தெளிவாக்கி Ug].”
-6ਪੰਠੇ 5-4-59

Page 127
1 . இதில் பங்குபற்றிய மாணவர் கள் தத்தம் திறமைக்கேற்ப நடித்துச் சபையோரை மகிழ்வித்தனர். திரை காட்சியமைப்புகளில் நவீன முறை கையாளப்பட்டு காலம் தாழ்த்தாது ஒன்றன்பின் ஒன்ருரக மாறியதும், இரண்டு மணித்தியல காலத்தில் நடித்து முடித்ததும் மெச்சத்தக்க தாகும்’.
- தினகரன் 9-4-59
வருடாந்த அறிக்கை:
யாழ்ப்பாண இ இந்து வா
"அறிவு அற்றம் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கு
முள்ளழிக்க லாகர் வரண்?
என்று திருவள்ளுவர் தமது மேய் நூலில் அறிவை மேம்படுத்திக் கூறியுள் ளார். இவர் கருதிய அறிவுகளுக்கள் சமய * அறிவும் ஒன்ருகும். இவ்வுலகில் bல் வாழ்வு நடாத்த சமய அறிவு யாவர்க்கும் துணையாயிருக்கின்றது. இவ்வரிய சமய அறிவை எங்கள் மாணவர்க்கு உணர்த்து வதே இக்கழகத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்
இக்கழகத்தின் சார்பில் நடத்தப்படும் கூட்டங்களில் கல்லூரி மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் பங்குபற்றுகின்றனர்.
'போற்றி என் வாழ் முதல் ஆகிய பொருளே' என்று பல்லாயிரக் கணக்கான அடியார்கள் அல்லும் பகலும் வேண்டுகின்ற பரம்பொருளான எம் பெருமானை அடையும்

“.... .... புதிய உத்திகளையும் நவீ னமான, காட்சி அமைப்புக்களையும், எதிர்பார்க்கும் ரசிகர்கள் சிறிதும் ஏமாற்றமடையவில்லை. நிழற் காட்சி களைக் கையாண்ட முறை கவர்ச்சியும், புதுமையும் மிக்கது'
'... . . . இந்நாடகத்தில் கவர்ச்சி கரமாக அமைந்த காட்சி தமிழில்
நடந்த நீதி விசாரணையே!”
- சுதந்திரன் 12-4-59
இந்துக்கல்லூரி
லிபர் கழகம்
வழியிலே மாணவர்கள் யாவரும் செல்லா நிற்கும் வண்ணம் அவ்வப்போது பல பல பெரியார்கள் சைவசமயத்தின் வளர்ச்சிக்கே தங்கள் வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர்களில் ப்லரும் எங்கள் கூட்டங்களில் எமது வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அரிய சொற் பொழிவு ஆற்றி இருக்கின்றனர். இப்பரந்த உலகில் மேன்மைகோள் ைச வ நீ தி விளங்க அவதரித்த மெய்யடியார்களின் குருபூசைகளையும் விழாக்களையும் சிறப்பாக நடாத்தி அங்கன்நாட்களில் மாணவர்களின் ஆன்மகயத்துக் குதவியாக அரிய சொற் பொழிவுகளையும் நடாத்தி வருகிறேம். இக்
கழகம் மேலும் மேலும் சிறப்படைய எம் பிரான் துணைபுரிவாராக!
நற்பண்பும் நற்செயலும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற 'எல்லோரும் இன்புற் றிருக்க நினைப்பது அல்லால் வேறென்றறி
32 s

Page 128
COMMITTEE OF
Standing (L. to R.) T. Mahendrani R. Sri Kantha
Sitting (L. to R.) A. Kumarasin, resident), M R. Suntharalir
Study Tour by Histori
The party at Valaichchenai with
Eastern Paper
 
 

THE Y. M. H. A.
athan, P. Balasundaram, S. Surendiran, , K. Sundaralingam & T. Vaithilingam. gam, Mr. M Mylvaganam (Senior r. V. M. Asaipillai (Principal) &
ngam.
cal & Civic Association
Mr. K. C. Thangarajah, Chairman, Mills Corporation.

Page 129
ackitatus
We thank “Kalanilaya printing the Photographs short notice paying special
We wish to express our our friends and well-wisher advertising in our pages assistance in the publicatio
Young Hindu."

engement
Pathippakam," Jaffna, for appearing in this issue at
attention.
thanks to our contributors, is who have helped us by and others for all their on of this number of “The
- The Editors.

Page 130
யேன் பராபரமே" என்று நிறைந்த மனப் பான்மை உடையவராய்த் திகழ்பவரான ஆசிரியர் திரு. மு. மயில்வாகனம் அவர் களை எங்களது கழகத்தின் தலைவராகப் பெற்றது நாங்கள் பூர்வீகத்தில் செய்த பாக் கியமே. கழகத்தின் வளர்ச்சிக்குச் சலியாது உழைத்த எமது தலைவருக்கும் நாம் என் றும் கடமைப்பட்டுள்ளோம். வேண்டிய சமயங்களில் எங்கள் கழக வளர்ச்சிக்கு என்றும் உதவிபுரிந்து ஊக்கமளித்து வரும் எங்கள் கல்லூரி அதிபர் அவர்கட்கும் நன்றி யுள்ளவர்களாவோம். மற்றும் தினங்களில் எங்கள் கழக அமைப்பிற்கு ஆதரவுகொடுத் தும் அரிய சொற்பொழிவு ஆற்றி இந்து இளைஞர்களை ஊக்குவித்துவரும் ஆசிரியர் களுக்கும் அவர்கள் கூறிய நெறியில் ஒழுகிவரும் மாணவர்களுக்கும் எங்கள் மன மார்ந்த நன்றி.
இவ்வாண்டுத் தொடக்கத்தில் கீழ்க் கண்டவர்களைக் கழகத்துக்குத் தொண்டு புரியுமாறு எங்கள் கல்லூரி அதிபர் நிய மித்தார்.
ஆசிரியத் தலைவர் திரு. மு. மயில்வாகனம் காரியதரிசி, ஆ, குமாரசிங்கம் உபகாரியதரிசி, இ. சுந்தரலிங்கம்
இக்கழகத்தில் சொற்பொழிவாற்றியவர் ஆளின் பேயரும் விஷயங்கரும் பின் வருமாறு:-
'3DU 956)."
வித்துவான் க. கார்த்திகேசு B, A,
"சேக்கிழார் நாயனுர்"
ஆசிரியர் மு. மயில்வாகனம்
'திருஞானசம்பந்தர்'
S. கணேசரத்தினம் B, A,
3

'6036).J.5LDLJh'
W. ஏரம்பமூர்த்தி B. A. 'திருவாசகம்" -
K. ớ6).JPG|TLDGŚrhaid B. A.
"சிவராத்திரி விரதம்'
வித்துவான் க. கார்த்திகேசு B. A.
"சுந்தரமூர்த்தி நாயனுர்'
பண்டிதர் T. வடிவேலு
"சுந்தரமூர்த்தி நாயனுர்'
பண்டிதர் K. S. செல்லத்துரை
"விஞ்ஞானமும் சமயமும்' சமயக்கல்வி சுவாமி நிஸ்றேயஸானந்தT
"தேவாரம்"
W. இராமகிருஷ்ணன் B. A., B. Sc.
"ஆறுமுக நாவலர்' G36.66ót (p. 36ft 66ir2|T Prep, S.S.C. A
இலங்கையில் பாடல்பெற்ற ஸ்தலமா கிய திருக்கேதீச்சரத்தில் எங்கள் கல்லூரி சார்பாக சென்ற சித்திரை மாதத்தில் ஒரு திருவிழா நடந்தேறியது. அன்றைய தினத் தில் முற்பகல் 10 மணி தொடக்கம் பிற் பகல் ஒருமணி வரை அபிஷேக ஆராதனை கள் நடைபெற்றன. அதன்பின் திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி நாயனர் திருமடத்தில் மகே சுரபூசை நடைபெற்றது. பிற பகல் 4 மணி தொடக்கம் பிற்பகல் 6 மணி வரை பெரிய புராணம், திருநாவுக்கரசு நாயனுர் புரா ணம், திருவடி பெற்ற பாகம் படித்துப் பயன் சொல்லப்பட்டது, பின்பு சைவப் பிரசாரகர்கள் திரு. த. குமார சு வா மி ப் பிள்ளை, சேர். கந்தையா வைத்தியநாதன், திரு. மு. மயில்வாகனம் முதலியவர்கள் சைவப் பிரசங்கங்கள் நிகழ்த்தினுர்கள். பின் திருக்கேதீஸ்வர நாதர் கெளரிநாயகி 3

Page 131
சமேதராக திருவிழா எழுந்தருளி வரும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அன்றைய தினத் தில் 'பத்தாகிய தொண்டர் தொழும் கேதீச் சரத்தானை வழிபட்டு எல்லையில்லா இன்ப சாகரத்துள் மூழ்கினுேம்.
1958-ம் ஆண்டு கொழும்பு விவே கானந்த சபையில் நடாத்தப்பட்ட அகில இலங்கைச் சைவசமயடாடப் பரீட்சையில் எங்கள் கல்லூரி மாணவர்களும் பங்கு
ങ്ക തു
' கண்ணுக்குக் காணப்பட என்பதற்குக் காரணமாகுமா? ளாகக் காணப்படுகின்றன. பக றன. கண்களைக்கொண்டு காணு என்று சாதிக்க முடியுமா ? நம்மு கடவுளைக் காணவில்லை என்கிற கடவுளுக்கு அவசியமும் இல்லை
' நல்ல செயல் செய்தால் கின்றது, தீய செயல் செய்தா ஒழுக்கம் பழுதாகிவிடுகின்றது. விஷயத்தை நினைவில் வைத்துக்
:

பற்றினர். அவர்களில் அதிகமானுேர் சித்தியடைந்ததையிட்டு இக் கழகம் பெருமை அடைகிறது.
-
'எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க
எண்ணுவதெனிச்சை பராபரமே'
வணக்கம்.
மு. மயில் வாகனம் ஆ. குமாரசிங்கம்
தலைவர். காரியதரிசி
வில்லை என்பது கடவுள் இல்லை இரவில் நட்சத்திரங்கள் திரள் திர லில் எல்லாம் மறைந்துபோகின் தை பொருள்கள் இல்லவே இல்லை Dடைய அறிவீன வாழ்க்கையில் காரணத்தினுல் கடவுளே இல்லை, என்று சாதிக்கவேண்டாம்',
-ராஜாஜி.
5ம்மூடைய ஒழுக்கம் அழகுபெறு 0 அந்த அளவுக்கு நம்முடைய எது செய்தாலும் நாம் இந்த
37ாண்டே செய்யவேண்டும்'.
-ராஜ ஜி.

Page 132
Tele: MANSOORA
JLWILLER & DIAN
52, 54, KANNATHIDDY,
Jewels of
IN
Exclusive
¥
தரத்தில் உயர்ந்த
ஒளிவீசும் வைர
¥
கே. என். எம்.
கன்னு திட்டி
 

Phone: 585
MOND MANT
JAFFNA.
Distinction
Designs
நகைகளுக்கும்
ாங்களுக்கும்
மீருன்சாஹிப்
யாழ்ப்பாணம்,

Page 133
0Յ0 OSO 箕0三伞
THE
MUIUA BENE
Establis
BA
Authorised Capit 極 Amount of Calls
SHARES 8OOO Shares of Rs. l C of Re. 1/- per share will e of the period. Shares issu
影
CURRENT ACCOUNTS opene annum on the average mo
愿 fall below Rs. 500/-
FIXED DEPOSITS received fo 欧 interest allowed 6% & 8%
DRAFTS issued on the Nationa and the Principal Cities 氫 from F. M. S. by special a
LOANS on the security of Jew (Part
For Further Particulars. A
翻
0g0三呜0三呜0三侧

演〕三@三@三@器
JAFFNA
FUND C.
led .9l8.
J. D.
KERS
al Rs... 800,000-00 made Rs. 616313-OO
O/- each. 80 monthly instalments arn Rs. 100/- for each at the end
ed ali times.
d and interest allowed at l% per nthly balance when it does not
or periods of 12 & 36 months and respectively.
and Imperial Banks to Colombo of India. Remittances to and rrangements.
ls a speciality. payments accepted)
ply To:
S. KANAGASABAI,
SHROFF.