கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Jaffna Hindu College Prospectus for the year 1940

Page 1
T
jÅFF NA HAN
FOR TH
9.
ട==«n-
 
 
 

-
岑
R
CTUS
E YEAR

Page 2
THE JAFFNA HINDU COLLEGE TEH JE S T A ET EN
-- ܘ -3:yܫܘܼ416݂- ܘܝ
Mr. A. Cumaraswamy, M. A. (Cal. & Lond), Dip, in Ed.
(LOnd.); (Bar-at-Law), Principal J, V. M. Asaipillai, B. sc., General &. EnInOOring (Lond.), Pr
Vice-Principal.
, V. Nagalingam, B. A., (Hons), (Cal.)
C. M. Culasingam, B. Sc., (Lond.) U. N. Sangarapillai, B. A., (Lond.) cla N. Narayanan, B. A. B. L. L. T. Mā | ----
to
C. Sabaratnam, B.Sc. (Lond.) S. Jeyaveeragingham, B. A. (Hons.), (Lond.) Cul T. Navaratnarajah, B.A. (Hons), (Lond.) pa
v. Ponniah, Inter-Science, Inter-Arts, 1st Class Trained. al P. Thambu, Inter-Arts & First Class Trained. M. Mylvaganam, First Caliss Trained. ՈՈ{ K. V. Mylvaganam, Eirst Class Trained, (First Class Se Drawing Certificate), (City and Guilds pr.
Wood-work Certificate) (Ceylon. , K. S. Rajaratnam, First Class Trained. , A. Charavanamuuttu, Inter-Science. ..., M. Arunachalam, Intern Science.
K. S. Subramaniam, Bilingual Trained. Μ T. Ramasamy, Second Class Certificate. A. K. Ponnampalam, Third Class Certificate. , S. V. Subramainiam, Provisional Third Class Certi
ficate and Balla Pandit , V. Sundlararajah, ILondon Matirie, Miss K. Charayanamuttu, Inter-Science. S.
Y. Kanakasabai, Senior Cambo. Certificate. N. Singaravelu, Senior Camb. Certificate. , T. Annammah. , A. Poulier. Mr.V. T. Sambandhan, (Tamil Pandit.) А Rev. W. Sangharakkhita Thero, (Singhalese Master). Mr. C. Shanmuganathan, Drawing Master. Mr. P. Thyakarajah, Instructor of Games,
A. Rajupillai, (Music Master). 冕
CLERCA, STAFF Mr. A. Duraisingam, (Accountant). S
, K. Sivakolunthu. C
,, M. Nadarajah.
BOA EREDEN GIG
Mr. M. Sinnathamby, Boarding Master.
 
 
 
 
 

Organization of Work
-(^^^^\/\/\ ́-
The College consists of three departments:-(i) the mary school, (ii) Middle school, (iii) Upper School.
(i) The Primary schooi: -Lower First Year, oper First Year and Second Year (called Special SSes) and the 5th Standard. No pupil is admitted a Special class unless he has passed the vernalar third Standard. Pupils of the Special classes SS through a special course in English, Arithmetic d other subjects in accordance with the departental syllabus of studies. At the end of the cond Year, pupils who qualify for promotion are Omoted to the 5th Standard.
(ii) The Middle school:-Forms I, II, III.
(iii) The Upper school: — Form IV, and Preatric and Matric Forms.
Pupils from Form IV are presented for the S. C. exam.
The College also prepares Students for the Interbience and Arts Examinations.
三ー○三一*
GENERAL RULES
dimission:
Admission to the College is open to boys and rls without distinction of race or creed.
A pupil who seeks admission must be in posseson of a record-sheet from the school or college he she has last attended and a birth-certificate. imission may be refused if the record-sheet shows

Page 3
2.
that the pupil's Conduct in the school previously
attended has been unsatisfactory or for any other reason the Principal deems adequate.
Pupils seeking admission may be required to pass an entrance examination graded according to the class to which admission is sought.
The first month's fees together with the terminal fees and an admission fee of Rs. 2/- in the case of the Special classes and Rs. 3/- in the case of classes higher up must be paid on the day of admission.
Withdrawal:
A pupil may be withdrawn at any time provided that his parent or guardian makes application for leaving certificate giving full one calendar month's notice and paying up all fees due. Any pupil who has entered for the Matric Examination of June and who gives notice to leave college by the end of March, April or May, must pay his fees to the end of June. Similarly a pupil who has entered for the same exam, of January and who gives notice to leave at the end of November must pay his fees to the end of December.
The Principal may, without disclosing reasons, send a pupil home for chronic indifference to work or gross misconduct or irregular attendance or any other remiSSneSS.
Attendance:
(a) Pupils absent from School without leave are fined 25 cents per day. In case of sickness, the parent or guardian is expected to inform the Principal in time; in default, the fine will be charged from the second daV.
(b) Leave of absence will not be granted to a pupil for any reason other than illness, except under
 

3.
very special circumstances and upon production of a written request from his parent or guardian.
(c) Pupils whose fees are in arrears beyond the 20th day of the month for which they are due are Sent home.
(d) Pupils who come late shall not enter class without reporting themselves to the Principal and taking a permit from him, which will be issued only where satisfactory reasons are given. If no satisfactory reasons are given, the Principal may punish them at discretion and allow them to enter class.
(e) Pre-Matric and Matric Students absenting themselves from any test without the Principal's permission shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5/-
Working Hours:
Fore-noon Session 9 a.m. to 12-30 p. m. After noon Session 1-40 p.m. to 3-40 p. m.
-ബി-
HOS TEL
1. The College maintains a hostel which is strictly vegetarian. It has accommodation for 125 residents. It is under the charge of a Boarding Master subject to the control of the Principal.
2. Pupils may become either weekly boarders, returning to their homes for the week-end, or monthly boarders, returning to their homes at the end of the term.
3. It is desirable that a pupil entering the hostel is provided with a complete outfit as suggested below:- One steel trunk (with secure lock); four veshties; four towels; four shirts; two bed-sheets; two white bed-spreads; one pillow; two pillow-cases; two blankets; one handbucket; one clothes-bag; one dining plate, Boarders who

Page 4
4.
prefer to use leaves instead of dining plates are expected to pay an extra fee of 50 cents per month. Before sending their boys to the boarding house, parents and guardians are requested to see that their boys' outfit is complete and all articles are marked clearly with name or initials.
4. No money will be advanced by the Principal to the boarders except under special circumstances. Parents are, therefore, advised to deposit with the Principal at the beginning of every month or term a sum of money sufficient to cover the expenses likely to be incurred by
their boys for stationery, clothing, travelling, pocketmoney, etc.
5. No pupil is allowed to go outside the College or boarding premises except where special reasons exist and with an exeat signed by the Boarding Master,
6. Dormitory arrangements are settled at the beginning of each term; and no pupil is allowed during the term to change his place without the permission of the Boarding Master.
7. Boarders not returning to the boarding house on the day appointed, at the beginning of each term, are liable to a fine not exceeding Rs. 2/- at the discretion of the Principal.
8. No boarder can be withdrawn by his parent or guardian from the hostel without a calendar month's notice or one month's boarding-fees being paid up in lieu of notice.
9. Pupils returning to the hostel after leave of absence must report themselves to the Principal before rejoining.
10. Misconduct in the hostel may entail summary expulsion from it as well as from the College under circumstances particularly aggravating.
 

5
ll. A place in the hostet can at no time be claimed as a matter of right,
12. Boarders are expected to conform to all special rules laid down by the Principal with regard to study and discipline,
மகுடுஅனுவா:
FEE REGULATIONS
1. Fees (Tuition & Boarding) are payable monthly on or before the 10th of the month for which they are due, and, in January, May and September, within ten days after the beginning of the term. In case the last day for payment of fees happens to be a holiday, they may be paid on the next working day. If they are not paid by the due dates, a fine of Cts. 25 on tuition fees and cts. 50 on the boarding fees will be levied.
2. An admission fee of Rs. 2/- must be paid by every pupil seeking admission to the Boarding.
3. Every pupil from Form II to Matric who studies Science subjects must deposit Rs. 5/- on admission. In the case of the students in the Inter-Science Class the amout to be deposited is Rs. 7/50. This amount, less any charge for breakage or other damage, will be refunded when the pupil leaves the College.
4. The Terminal fees referred to in the attached Schedule are payable on or before the 10th February, June, and October of every year.
5. If special circumstances require that fees should be paid before the dates specified in these rules, the Principal will send round special circulars to that effect, and no fee shall remain due after the date fixed in such circulars.
6. The office-hours for receipt of fees will ordinarily be from 9 a.m., to 12.30 p.m.

Page 5
6 SCHEDULE OF FEES
Tuition (Monthly) Rs. Cts. RS. Cts. 1st Year Special 2 00 Lunch (under 12) , 2 00 2nd Year Special 250 s (over 12) , 2 50 5th Standard 5 OO Admission (payable only st Form 550 on admission and re2nd Form 6 OO admission to) 3rd Form 6 50 College 4th Form 7 50 Special Classes 2 OO Pre-Matric Form 800 Other Classes 3 OO Matric Form 9 OO Boarding 2 OO Inter-Science and Arts Terminal Classes 10 00 Science Boarding (monthly) Forms II, III I 50 Monthly (under 12) 1150 Forms IV, Pre-matric
(over 12) 13 00 and Matric 2 50 Weekly (under 12) 10 00 Inter-Science Class 5 OO 9. (over 12) 11 00 Botany only 1 50 Light (for Inter-Science Miscelaneous
and Arts boarders only) Special classes OO (monthly) 50 Standard V. 2 OO Leaves (for those only who Forms I to III 3 OO require them) (monthly) 50 Higher classes 3 50
--4-3ளுS-4-
SCHOLARSHIPS
A limited number of Scholarships is available annually for the benefit of deserving pupils of 18 years of age and under who are unable to pay school fees. Applications must be made before the end of December each year. The children of Teachers of the College and its branch schools are given free tuition.
If there are three brothers or sisters attending the College the youngest may be treated as a free Scholar; if there are four brothers or sisters attending, the eldest may be treated as a free scholar.
Special attention will be paid to the work, attendance, and conduct of free scholars, which, if found unsatisfactory, may make the Principal cancel the Scholarship. This applies to all classes of free scholars.
All classes of free scholars must pay the fees noted under 'Admission' and 'Terminal" in the Schedule of fees,

JAFFNA HINDU COLLEGE SCHOLARSHIP FUND
No.N A M EAMOUNTREMARKS | ||
1 | Ponna mbalavanesar- ----... Scholarship1,000 | (No Deed) 2 | Ponnampalam Coomaraswamy ...!1,000ș, 3 | Namasivaya Muda liyar ...----*:1,000::
4 | Nagalinga Muda liyar----. . . .::1,577± 5 | Ramanathan (Planter, K. Kangsar)!1,710»,
6 | Dr. Hallock-----·----!1,000!» 7 | Selvakan many Ammai (...----!500 *
8 | Ridgeway ...·--------:1,725(Deed)
9 | Brown Sinnathamby- - -----!1,000· 10 || Subramaniar Saba pathy (Tirunelvely) ,1,050* ... 11 || Veluppillai----------· · -,500,, for Karainagar School. 12 || Sanmuganasihan ...---· · ·!„ Land & Building Rs. 1,200 13 || Sivakamit hai• • •- - -_ --!!,! 1Rs. 1,000
Prize Fund 1 | ST. M. Pasapathy Chettiar----!==---**!,Rs. 2,000 RS. ...12,062
o praise be to Vyasa, the great author of the Mahabharata, that in this Kali Yuga, there is one great work, The Tapas and
other hard Yoggs that were practised in other Yugas do not work now. What is meant by Danamo The highest of gifts is the giving of spiritual knowledge,
what; is needed in this Yuga, is giving, helping others.
The next *s the giving of secular knowledge,
L L LSJLLL LL LL LLL LL LLL LL LLL LL LLLL LLLLLSJLLLLLLLL LL LLL LLLL LLL LLLLS 00S0000S

Page 6
8
EXAMINATIONS AND REPORTS
Examinations are held at the end of the 1st, 2nd and 3rd terms and also at other times to test progress. Promotions are made on a consideration of the combined results of the year's work and examinations. A report is sent at the middle and end of every term to the parent or guardian of each pupil as regards progress and conduct.
i-«-n-
ASSOCATIONS
There is a literary association for every class from Form I upwards, which meets once a week. The Young Men's Hindu Association, which is devoted to the study and practice of the Hindu Religion, holds weekly meetings. There is a College Dramatic Society which stages a play every year.
LIBRARY AND READING ROOM
The Library is housed in the spacious hall downstairs. It is provided with ample seating accommodation, The Reading room is supplied with the following papers and magazines:- The Ceylon Daily News, The Observer, The Times of Ceylon, The Hindu Organ, Inthusathanam, The Children's Newspaper, The Teachers' World and School Mistress, Tit-Bits, Pictorial Education, The Hindu, The Illustrated Weekly of India, Armchair Science, The Illustrated, The Strand, The National Geographic Magazine, The Kalaimagal and The Ananda Vikatan,

9
ATHLETCS
The College is fortunate in having acquired a playground close to the College buildings. It is being made use of since January 1938.
Provision is made to play Football, Cricket, Volley Ball, and Basket Ball. The following members of the Staff are in charge of the games:-Messrs. P. Thiyakaraja, K. V. Mylvaganam and C. Sabaratnam.
Provision has also be in made for the practice of wrestling, and the services of an instructor have been engaged for the purpose.
~తావ9-91క-అg>-
SCOUTING
The College runs a registered Club Pack and a Scout Troop (4th Jaffna Troop). A Rover Crew is to be formed in the near future. In all there are about seventy-five Cubs and Scouts. The Cubs are in charge of Mr. V. Sundararajah and Mr. K. V. Mylvaganam is the Group Scout Master.
-ܤ ÷à±<ܣܘ>ܦ݂== ܗ-ܟ
ADDENDUM
Insert the following as the third paragraph under Withdrawal' on p. 2:-
Students who have failed thrice in the Matriculation examination are debarred from the College.

Page 7
MONDAY, 22nd JAN.
Tuesday, 23rd January.
Thursday, 25th January, Saturday, 27th January,
Monday, 29th January
Thursday, 29th February,
Monday, 4th March.
Wednesday, 6th March. Thursday, 7th March,
Friday, 8th March.
Monday, 11th March.
Friday, 22nd March.
Monday, 25th March.
WED, 3rd APRIL.
Wednesday 10th April.
FRIDAY, 10th MAY.
--
College Calendar for 1940
COLLEGE AND HOSTEL RE
OPEN.
Inter Arts and Inter Science application tests commence,
Thaipoosam-HOLIDAY.
Inter-House Cricket Competition Commences.
Marks of Inter-Tests reach Office.
Mid-term. Tests commence. J. S. C. Application Test
COMMENICES.
Report books are issued.
Mahasivarathiri (Initiation) -HOLIDAY.
Sivara thiri Theer thann– HOLIDAY. Marks of J. S. C. Application Test reach (\ffice. Sivan Temple Car Festival -HOLIDAY
Terminal Tests commence,
COLLEGE AND HOSTEL CLOSE FOR NEW YEAR HOLIDAYS, Marks of Terminal Tests reach Office. COLLEGE AND HOSTEL REOPEN.
 

Monday, 13th May. Thursday, 23rd May.
Monday, 27th May.
Thursday, 13th June,
Monday, 17th June.
Monday, 24th June, Monday, 8th July. Wednesday, 10th July.
Monday, 15th July.
Tuesday, 23rd July.
Monday, 5th August.
Friday, 9th August.
Monday, 12th August,
FRIDAY, 16th AUG,
Friday, 23rd August.
WED., 4th SEPT.
Thursday, 5th September
11.
Report Books are issued.
Thirugnanasam panther Guru Pooja. Inter-House Volley-ball Tournament COmmences.
King's Birthday Celebration-HOLIDAY.
Mid-term Tests commence.
Report books are issued. Manickavasagar Guru Pooja. Inter. House Athletic Meet
COEn el CeS.
Matriculation Application Test commences,
Marks of above Test reach Office, Inter-House Football Matches commence, Suntheramoorthy Nayanar
Guru Pooja
Terminal Examinations
COImmence,
COLLEGE AND HOSTEL CLOSE FOR NALLUR FESTIVAL, HOLIDAYS.
Marks of Terminal Examinations reach Office.
COLLEGE AND HOSTEL
REOPEN,
Report Books are issued.

Page 8
Thursday, 10th October,
Tuesday, 22nd October.
Wednesday, 30th October.
Monday, 4th November,
Monday, 11th November.
Friday, 15th November.
Monday, 9th December,
Monday, 16th December.
WEDI 18th DECEM.
2.
Vijaya
Thasamy-HOLI
DAY
Founders' Day-Holiday.
Theepavaly. HoLIDAY.
Mid-term Tests commence,
Report-books are issued.
Last Friday in Aippasi. HOLIDAY.
Matriculation. Withdrawal Test and Promotion Tests
COI) e Ce.
Marks of above Tests
reach Office.
Report-books are issued.
COLLEGE AND HOSTEL CLOSE FOR PONGAL
HOILIDAYS.
வஇை:ேஇான
 

Curricula of Studies and Text-Books
INTER.SCIENCE,
Pure Mathematics.
Briggs & Bryan. The Tutorial Algebra
(Advanced Course)
Hall & Stevens. School Geometry.
Loney. Trigonometry.
Milne & Westcott. Calculus.
Loney. The Elements of Co
ordinate Geometry. Applied Mathematics.
Loney. Elements of Statics & Dynamics. Loney. Elements of Hydrostatics. Physics.
Wagstaff. The Tutorial Physics. Properties
of Matter. Hutchinson. The Intermediate Text-book of
Magnetism & Electricity. C. J. Smith. Intermediate Physics. Allen & Moore. Practical Physics. Chemistry.
Lawry & Cavell. Intermediate Chemistry. Tutorial. Quantitative Analysis.
Qualitative Geography. Same as for Inter Arts.
INTER-ARTS.
Ada onced Modern English.
Shakespeare. Macbeth; Midsummer Night's Dream;
Henry IV. Part I,

Page 9
Goldsmith.
Milton.
Swift.
Byron.
Dickens.
Latin.
Cicero.
Ovid. Bradley. Tutorial, Pelhann.
Tamminili.
V. G. Suryanarayana Sastri.
A, V, Venkatarama Aiyar,
Econo finics.
Taussig. Fay.
History.
Warner & Marten. Ramsay Muir.
Of Trevelyan. Geography.
Dudley Stamp.
Naladiyar. G. U. Pope.
Select Letters (Ed., G.
14.
She Stoops to Conquer. Paradise Lost, Books II. & IV. Gulliver's Travels, Voyages I. & II. Childe Harold, III. & IV. David Copperfield.
E. Jeans, Macmillan).
Metamorphoses, XIV. Latin Composition. Advanced Latin Unseens. History of Rome.
History of the Tamil Language (Natarajan. Madura). Life and Times of Chalukya Vikramaditya VI.
Chapters 21-30. Tiruvasagam.
V. R. Ramachandra Dikshitar.
Literature and History (University of Madras).
Studies in Tamil
Principles of Economics. Great Britain from Adam Smith to the
Present Day.
Groundwork of British History.
A Short History of the British
Commonwealth.
A History of England.
Intermediate Text-book of
Geography,

5
Willmore. Groundwork of Modern Geography, Garnet. Little Book of Map Projection. Bygott. Introduction to Map-work and
Practical Geography. Bartholonnew. The Oxford Ad Van Ced AtlaS
ΟΙ George Philip. Senior School Atlas.
L0ყoc.
Welton & Monahan. Intermediate Text-Book of I ogio. Robinson. Principles of Reasoning.
Pure Mathematics,
Sane as for Inter-Science. Applied Mathematics.
Sanne as for Inter-Science.
uesnsinses
MATRICULATION
English.
Shakespeare. Merchant of Venice. Methuen. Anthology of Modern Verse. Conrad. Youth and other stories. Low and Hollingworth. The Matriculation English
Course.
Latin.
Tutorial. Selections from Latin authors North and Hillard. Latin Composition. Kennedy, Latin Grammar. Watt and Hays. Latin Construing Book. Blackie. Intermediate UnSeenS.
Mathematics.
Hall & Ste VenS. Arithmetic.
Hall. Algebra.

Page 10
16
Hall & Stevens, Geometry, Advanced Mathematics.
Loney. Elements of Trigonometry. Loney, Coordinate Geometry. Briggs & Bryan. Advanced Algebra. Mechanics.
Loney. Elements of Statics
and Dynamics. Loney. Elements of Hydrostatics. Physics. NUWUN
Nightingale. Heat, Light and Sound. Chemistry.
Oscroft, Inorganic Chemistry for
Upper Forms. or Panchanan De. A Text-Book of Inorganic
Chemistry. Botanу.
Tutoria. Botany for Matriculation. Geography.
Stampa Asia - A Regional Geography. y Secondary School Geography
(Longmans Green & Co.) Philips Modern School Atlas. V. C. Spray. Senior Exercises in map-work. History,
Warner & Marten, Groundwork of British History. Logic.
Mellone. Elements of Logic. Welton, Groundwork of Logic, Tamil,
T. A. Kanagasaba pathy Mudaliar. Miscellaneous
Essays (Palaniandi Pillai & Co.)
M. S. Thiruna yukkarasu Muda liar. Gems of Tamil
Poetry Book III.
(Palaniandi Pillai & Co.)
 

17
Religion.
g:GOLjult f. முத்திசாதனமுறை, திருக்குறள், Chapters 17-25. சபையார் சைவத்திருநெறித் தோத்திரத்திாட்டு
(Selections).
PRE-MATRIC.
English.
Low & Hollingworth, Matriculation English Course. Shakespeare. The Tempest. Palgrave. Golden Treasury (Selections). Bennet. Old Wives” Tale.
Tarmil.
V. T. Sanbandhan. செந்தமிழ்வாசக சிந்தாமணி.
Dr. V, Swaminatha Iyer. B Tõõt 3,6õTL-gib (35 Lgö.
சடகோபராமாநுஜாசாரியர்
கிருஷ்ணமாசாரியர். நன்னூல் காண்டிகையுாை.
Rείίgίοι,
திருவிளங்கம்பிள்ளை, சிவப்பிரகாசம்,
திருக்குறள், Chapters 9-16.
சபையார், சைவத்திருநெறித் தோத்திரத்திாட்டு
(Selections).
Ιαίφη,
North and Hillard. Latin Composition.
Kennedy. Latin Grammar.
Latin Construing Book. Mathematics,
Hall & Stevens. Arithmetic.
Hall. Algebra.
Hall & Stevens. Geometry,
Advanced Mathematics.
Same as for Matric, 3.

Page 11
Mechanics.
Physics.
Nightingale. Chemistry.
Botany,
Tutorial.
Logic.
Mellone.
History.
Warner & Marten.
Geography.
Unstead & Taylor,
Stamp. Philips.
FORM IV (J. S. C.)
English.
Wilkie Collins.
A. Sauvain.
Wren & Martin.
Collins.
Tarmil.
8
Saline as for Matric.
Heat, Light and Sound.
Sanne as for MatriC.
Botany for Matriculation.
Elements of Logic.
Groundwork of British History.
Essentials of World Geography. Secondary School Geography. Modern School Atlas.
The Moonstone: abridged and
edited by Bhupal Singh (Oxford Univ. Press),
A Book of Lively Verse Part I
| (Lond. Univ. Tut. Press).
High School English Grammar
and Composition.
Senior Etymological Dictionary.
Prose, Kumaraswamy Pulavar. Sisupala Charitram
(Thana Laximi Book Depot Chunnakam.)
 
 
 

19
Poetry; Nala Venba, Kali Thodar Kandam: the first 100 stanzas (57-156) in "Nalavenba Churukkam' with notes published by the North Ceylon Pub. House, Chunnakam.
சடகோபராமாநுஜாசாரியர்
கிருஷ்ணமாசாரியர். நன்னூல்காண்டிகையுரை.
Ιαί ήγι.
Caesar. War in Gaul, Bk. 5, Chaps, 5—58. North & Hillard. Latin Prose Composition. Kennedy. Revised Latin Primer. Blackie. Un SeenS
Mathematics.
Hall & Stevens. Arithmetic. Hall. Algebra. Godfrey & Siddons. Geometry, Chemistry.
Tyler. Chemistry.
Physics.
Gregory & Hadley, Physics.
Botany.
Fr, Le GOC. Tropical Botany.
History.
Mendis. Our Heritage, Part I. Mendis. Early History of Ceylon. Ikin. The Pageant of History, Sections 1-39. W. & A. K. Johnston's Atlas of World History.
Geography.
Baptist. Junior School Geography. S. F. de Silva. Ceylon Geography. Philips. Modern School Atlas.
V. C. Spray, Elementary Exercises on Map-Work.

Page 12
2O
Religion.
க. சோமசுந்தாப்புலவர். கந்தபுராணக்கதைகளும், அவை களுணர்த்தும் உண்மை நூற்
கருத்தும். திருக்குறள், பாயிரம் உட்பட 8 அதிகாரம், சபையார், சைவத்திருநெறித்தோத்திரத்திாட்டு.
(Selections).
FORM III.
English.
Lamb. Tales from Shakespeare (Longmans). Charles Kingsley. Heroes. C. Patmore. The Children's Garland from the
best poets (Selections).
Wren & Martin, High School English Grammar & Composition.
Collins. Senior Etymological Dictionary. Tagnol.
Εσωί I (μητή. நளவெண்பா கலிசீங்குகாண்டம்.
SFGOD LJULJIT iii. aTL_trib Lira) IT l-lb.
முடகோபராமாநுஜாசாரியர் கிருஷ்ணமாசாரியர், நன்னூல்காண்டிகையுரை. Sinha lese.
Naveena Sinhala Demala Kathawasagam, Parts I & II. Kumarodaya Sinhala Bhashaneetiya, Parts I & II. Lapatiwerayo and Lamakaw. Sanskrit
Samskrita Balla Bodhini (C. Naidu & Sons, Madras).
Bhandarkar. First Book of Sanskrit.
Latin.
Longmans Latin Course.
Beresford. Latin Reader I.

21.
Mathematics.
Ha || K. Stevens. Arithmetic. Hill. Algebra. Godfrey & Siddons. Geometry.
Elementary Science.
Llistory.
Blaze. History of Ceylon.
Geography.
S. F. de Silva. The New Geography of Ceylon. Philips. Visual Contour Atlas.
Religion.
பெரிய புராண வசனம்,
ஆராக்கோவை,
AJ OL Joeso) (J II li. சைவத்திருநெறித் தோத்திரத் திரட்டு (Selections),
IFORM II.
English.
Baker & Thorndike. New Everyday Classics. Sixth Reader. A. L. Bright Story Readers. Supplementary Grade V.
No. 50., Robin Hood and His Merry Men.
51. King Arthur and His Knights. „ , 58. The Black Tulip. Children's Garland (Selections).
Nesfield. Book III.
Oxford. Junior Course of Composition.
Collins. Senior Etymological Dictionary.
Ta minili.
Fபையார், ஏழாம் பாலபாடம்.

Page 13
22
சடகோபாாமாநுஜாசாரியர்
கிருஷ்ணமாசாரியர். நன்னூல் காண்டிகையுாை.
Sinha lese.
Sutumina Hodiya.
Naveena Sinhala Demala Kathawasagam, Parts I & II.
Sinhala Bhashaneetiya, Part I. Lapatiwerayo and Lanakaw.
Sanskrit.
Samskrita Balla Bodhini, (C. Coomaraswami Naidu & Sons, Madras).
Bhandarkar. First Book of Sanskrit.
Lahin.
Longmans. Latin COurse,
Beresford. Latin Reader I.
Mathematics.
Hall and Stevens. Arithmetic.
Hall. Algebra.
Godfrey & Siddons, Geometry.
Elementary Science.
History.
David Hussey. Ceylon & World History, Book 3.
Geography.
V. E. Charavanamuttu, New Geography for Ceylon Schools for Standard VII.
Philips. Visual Con tour Atlas.
Religion.
சைவபோதம் இாண்டாம் புத்தகம், நீதிநெறிவிளக்கம், சபையார் சைவத்திருநெறித்தோத்திரத்திாட்டு
- (Selections),
 

23
|()|RM 1.
English.
Baker & Thorndike, New Everyday Classics.
Fifth Reader.
A. L. Bright Story Readers. Supplementary
Grade IV,
No. 40. Stories from the Life of King Alfred. No. 49. The Story of Hiawatha. No. 148. Masterman Ready. Children's Garland (Selections). P. C. Wren. A Simple English Grammar. Collins. Senior Etymological Dictionary.
Tal.
கோபால் புதிய தமிழ்வாசகம் எட்டாம் வகுப்பு
(B. G. Paul & Co.)
V. T., Sambandhan. நாவலர், இலக்கணச்சுருக்கம்,
Sinhaz lese,
Sutumina Hodiya. Naveena. Sinhala Demala Kathavasagam, Part I. Lamaka w Situmina.
Mathematics.
Hall & Stevens. Arithmetic. Hall. Algebra. Ballard & Hamilton. Fundamental Geometry,
1st Series Pupils' Book II, III s 2nd , 9) I.
(Longmans). History.
S. A. Pakeman & G. C. Mendis, Our Heritage,
Part III,

Page 14
24.
Geography.
V. E. Charavanamuttu, New Geography for Ceylon Schools for Standard VI.
Philips. Visual Contour Atlas.
Religion.
நாவலர் நான்காம்பாலபாடம், நன்னெறி
சபையார், சைவத்திருநெறித்தோத்திரத்திாட்டு,
(Selections).
STANDARD V.
English.
Blackie’s Koh-i-noor Readers—Reader IV. A. L. Bright Story Readers Supplementary Grade III. No. 32. St. George of Merry England. Ν.Ο. 39. The Mad Tailor and the Caliph Stork.
No, 134., The Palace of Peaceful Pleasures. C. J. Ridout. In Poem Town Book I. (Blackie.)
Wren. The Beginner's English Grammar. Collins. Senior Etymological Dictionary.
Geometry.
Ballard & Hamilton, Fundamental Geometry,
1st Series, Pupils' Book I. (Longmans),
Αγίίίνηeίία,
W. E. Charavanamuttu. The New Arithmetic, Std.V.
The New Speed & Accuracy Tests in Mental Arithmetic,
Std, V.
History.
S. F. de Silva. The New History Reader for Std. IV.
G. C. Mendis. Our Heritage, Part I.
 
 
 
 
 

25
Geography.
Robison. Food, Clothing and Shelter, Books III. & IV Philips. Visual Contour Atlas (Ceylon Ed.) Tam.
சபையார் ஆரும்பாலபாடம், M. Rajamanikkam.
Tamil Grammar for the Young Religion.
V. T. Sambandhan.
மாணிக்கவாசகர் சரித்திரம், ரீதிவெண்பா, சபையார். சைவத்திருசெறித்தோத்திரத்திாட்டு (Selections).
YEAR
English.
Blackie’s Koh-i-noor Readers- Reader III. The Westminster Readers. Days in Storyland,
Book I, First Series
(Longmans). Wren. The Simpler Parts of Speech. Collins. Senior Etymological Dictionary. Geography.
Robison. Food, Clothing & Shelter, Book II. History.
S. F. de Silva. The New History Reader for Std. III Tanil.
.m. ஐந்தாம்பாலபாடம் חנ_grab) L} u: பழனியாண்டிப்பிள்?ள. திருக்கண்ணப்பன். Arithmetic.
V. E. Charavanamuttu. The New Arithmetic, Std.IV. The New Speed & Accuracy Tests in Mental Arithmetic,
Standard IV. 4

Page 15
26
Religion.
நாவலர், சைவவினுவிடை இரண்டாம் புத்தகம்.
நல்வழி,
சபையார் சைவத்திருேெறித் தோத்திரத்திாட்டு
(Selečtions).
UPPER I YEAR
English.
Blackie’s Koh-i-noor Readers.--Reader II. Longmans. The Heritage Story Books.
Wolves & Bears. Lawrence Faucett. The Oxford English Course,
Bok I Robison. Food, Clothing and Shelter, Book I.
History.
S. F. de Silva. The New History Reader for Std. II. Tarmil.
சபையார், 15 Terras ir Libu TT6NYLITT LILLřó. பழனியாண்டிப்பிள்ளை, சத்தியநாராயணன்.
Arithminetic.
V. E. Charavanamuttu. The New Arithmetic, Std.III. The New Speed & Accuracy Tests in Mental Arithmetic, Standard III. Religion.
சைவபோதம் முதற்புத்தகம், நமச்சிவாயமாலை, வாக்குண்டாம்.
FaØDLJILJAT iii. சைவத்திருநெறித்தோத்திரத்திாட்டு
(Selections).
LOWER I YEAR.
English,
Blackie's Kolh-i-moor Readers. Primer & Reader I.
 

27
The Wolf and the Lamb and Other Stories.
Primary Grade I (Blackie & Sons).
Indian Fables and Legends, Book I (Longmans).
Laurence Faucett. The Oxford English Course, Book I. Parts I & II.
Tand.
கோபால் புதிய தமிழ்வாசகப்புத்தகம் IV (நான்காம் வகுப்பு), பழனியாண்டிப்பிள்ளை கம்பனி, பாலகோபாலலி%ல.
Arithmetic.
V. E. Charavanamuttu. The New Arithmetic, Std II.
The New Speed & Accuracy Tests in Mental Arithmetic,
Std. II. Religion.
fഖങf. சைவவினவிடை, முதற்புத்தகம், வெற்றிவேற்கை. ஈசுவச மாலை.
சைவத்திருநெறித் தோத்திரத்திாட்டு.
- (Selections).
ADDENDUM.
On p. 11, after "Tuesday, 23rd July. Marks of above Test reach Office.' insert:-
Friday, 2nd August. | Maviddapuram Car.
HOLIDAY.
مسحيحك سيحكيسه

Page 16

BRANCE SCHOOLS
سب سمجمع حوصیتخانSگ88چہ خلیجیسی مح65
E N G L L S. H.
I. KOIVI Hindu English Mixed School.
onlinaster- Mr. M. Carthigesu, 1st Class Trained. | 22 | Yunupiray Hindu English Mixed School.
esses: Mr. A. Sitaraman, 1st Class Trained. 3. Karainagar Hindu English School.
Headmaster:- Mr. A. Kanagasabai, B. A. 4. Chavakachcheri Hindu English School.
Headmaster:- Mr. V. Balasundarana, 1st Class Trained. 5, Vaddukoddai Hindu English School.
Headmaster:- Mr. M. Sabaratnasingiae, R. A. Trained
6. Tondananar Hindu English School
Headmaster:- Mr. M. Rajendran, B. A.
實 A M 璽 匾」:
1. Jaffna Hindu College Taniil Mixed School.
Headmaster. Mr. T. P. Kulanthaivel, 1st Class Trained
and Balla Pandit. 2. Kokuvi Hindu Tamil Mixed School.
Headmaster:- Mr. K. Navaratnam,
1st Class Trained and Camb. Certificate (Eng.) 3, Urumpiray Hindu Tamil Mixed School.
Headlinnaster: Mr. A. Kandiah,
1st Class Trained and 3rd Class Certificate (Eng.)
4. Urumpiray Chandrothaya Vidyasalai.
Headmaster. Mr. S. Kanapathipillai, 1st Class Trained.
5. Karainagar Hindu Tamil Mixed School.
Headmaster: Mr. K. Nallathamby, 1st Class Trained
6, Sangathanai Hindu Tamil Mixed School.
Headmaster- Mr. V. Kathirgamar, 1st Class Trained.
7. Vaddu-East Hindu Tamil Mixed School.
Headmaster- Mr. V. Kanapathipillai, 1st elass Trained,

Page 17
繫
لاعسكسونيكسسسسسوني
芷民直N雪五工
SAIVA PRA JAF

R2-R@02& (9
AT THE
s KASA i RESS,
ENA
==