கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Leader 2005

Page 1


Page 2
All computers with 3 years complete Replacement warrant
Special of Screer Fite
Nose a
 

ene De C-Ce -- r. Dust cover.
Imported Specia | Priced
aq/IBM PIII Tower Mod * 500MHz,600MHz,
733MHz & 1GHz、

Page 3
Prefects'
Board Jaffma li
 

LEADER
Souvenir - 2005
of Prefects indu College, Jaffna

Page 4
பக்கங்கள்
பதிப்பகம்
Title
First Book :
Publishers :
Pages
Printers
: நூல் THE LEAD
முதல் இதழ் 2005 ஒக்டே
வெளியீடு மாணவ மு:
யாழ் இந்து யாழ்ப்பாண
116 + XK
சிமாட் լ ՈiՈ,
717, கே. ே
THE LEAD
2OO5 Oct
Board of
Jaffna Hir
Jaffna.
116 + X
Smart Pri
717, K.K.
Jaffna.
శాక్షాలC_7 ;
 

TLj
நல்வர் சபை க் கல்லூரி
ம்.
ண்டேர்ஸ்,
க. எஸ் றோட், யாழ்ப்பாணம்.
ER
Ober
Prefects
ldu College
黑

Page 5
L
リエー契_ー
ーリエー
خچچترقی پنجگہحیح
శనైనా
%
T) #15. L54
Prefects SOuV
CO-Ordinators : - N. N.
S. Sl
Advertisement: - T. Se
A. Kj
K. C.
S.Ja
A. A
Editor & Project co-ordinator:
 
 
 

A DER
10 © O 2 !
ص
akkeran
ujan
>rujanan
ruban
handillyan
nakan
Kilan
-T. Suganthan.

Page 6
MESSAGE TO THI
LEA
ఫ్రో
It is of great pleasur to the future leaders whic namely "THE LEADER
Manifestation of per philosophy used in runni other establishments but
welcome this endeavour the students. This mag lead Our future generation
I Congratulate the charge and the Princi Successfully.
 
 
 
 
 
 
 
 

E SOUVENIR "THE
DER"
eforme I giving a message are releasing a magazine
fection is the technique or ng not only the offices and t also the future society. I which will be useful to all
azine "THE LEADER Will nin a good path.
2 Prefects, Teachers in pal in doing this task :
V.T. Selvaratnam
al Director of Education
Jaffna.

Page 7
ன் வாழ்த்துச் ெ
ஒற்றுை வேளையில் ணைந்து "The சஞ்சிகை ெ பாராட்டுக்குரி
இந்தச் யாழ்ப்பாண விருப்பதையு
முதல்வர் தினம் ஒன்றை (Prefects மாணவ முதல்வர்கள் ஒன்று கூடல் தையும் அறிந்து மட்டற்ற மகிழ்ச்சி அ6
ஒழுக்கம், பண்பாடு, கண்ணி றந்து தறிகெட்டுப் போய் நிற்கும் புணர்வை ஏற்படுத்தக் கூடிய முன் கொண்டதாக "The leader சஞ்சின ஞானவைரவப் பெருமானை வேண்டு
LD
صر
 

மக் குரல் ஓங்கி ஒலிக்கும் இவ் எட்டுப் பாடசாலைகள் ஒன்றி Leader என்ற தலைப்பில் ஒரு வளியிட முன் வந்துள்ளமை (Ligil.
சஞ்சிகையின் முதல் வெளியீடு ம் இந்துக் கல்லூரியில் நிகழ ம் ஆண்டு தோறும் மாணவ Dag) நடாத்தவுள்ளதையும் ஒன்றை ஒழுங்கு செய்யவுள்ள டைகின்றேன்.
யம், கட்டுப்பாடு என்பவற்றை
எமது சமுதாயத்திற்கு விழிப் மாதிரியான கருத்துக்களைக் க அமைய எல்லாம் வல்ல சிவ கின்றேன்.
A sRKUMARAN pgaijaCh Pak... 1AFቸቷልጶ ኩህጕ402ኒ” CO.LéGð
AFFNA. ாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி யாழ்ப்பாணம்.

Page 8
LDTG
தாங்கி எதி புதிய பாை
'THE LEAD
வதில் அகம
'முத எல்லோரா தொன்றாகு யாக யாழ் மண்ணிலுள் சில முன் முதல்வர்களை இணைப்பதற்கு எ எடுத்த முயற்சி மிகவும் பாராட் தக்கதுமான ஒன்றாகும்.
தலைமைத்துவத்திற்கான பெறும் இச் சஞ்சிகையின் வள ரீதியில் பங்கேற்பதில் நான் மிகெ கிறேன்.
இச் செயற்பாட்டினை செ எமது மாணவ முதல்வர்கள் மேலு மேற்கொள்ள வேண்டுமென இ6 சஞ்சிகை வெளியீடு வெற்றிகரமா களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறே
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாவ முதல்வர்களின் கருத்துக்களை ர்கால தலைமைத்துவத்திற்கான தையினை திறப்பதற்காக மலரும் ER' சஞ்சிகைக்கு ஆசியுரை வழங்கு கிழ்கிறேன்.
ல் முயற்சி' என்பது எப்போதும் : லும் பாராட்டப்பட வேண்டிய ம். அந்த வகையில் முதன் முறை ானணிப் பாடசாலைகளின் மாணவ மது கல்லூரி மாணவ முதல்வர்கள் டப்பட வேண்டியதும் வரவேற்கத்
புதிய வழிகாட்டியாக ஆக்கம் ர்ச்சியில் பொறுப்பாசிரியர் என்ற வும் பூரிப்பும் பெருமிதமும் கொள்
வ்வனே முன்னெடுத்துச் செல்லும் லும் பல அளப்பரிய சாதனைகளை றைவனைப் பிரார்த்திப்பதுடன் இச் க நிறைவேறுவதற்கு எமது நல்லாசி :
ଜୋ0T.
வபா மகேஸ்வரன்
பிரதி அதிபர் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி
VI

Page 9
இதழாசிரியரின் இதய
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி ஏற்பாட்டில் யாழ்ப்பாணத்தின் சி மாணவ முதல்வர்களின் திறமைமிக்க The Leader வெளிவருகின்றது. இ களின் பிரதிநிதித்துவத்தை எக்காலமு னைவு மலரும் கூட தனித்தனியே
நி
LD
ட்டும் மாணவர்களது ஆக்கங்கள்
LD
லரில் மாணவர்களின் ஆக்கங்கள் ச
னால் நாம் இம் முயற்சியை மேற்ே
த
கண்டுள்ளோம். அந்த வகையில்
இப்பொழுது தவழ்ந்து கொண்டிருக்கி
உண்மையில் இது எமது முதன்
சில பாடசாலைகளையே எம்மால் இ பாடசாலைகள் தவிர்க்க முடியாத பங்களிப்பை வழங்க முடியவில்லை. முயற்சியின் பேறாக இம் மலர் 6ெ குறித்த சில பாடசாலை மாணவ முத யும் இணைத்துள்ளோம். இது மாண
நினைவுகூரும் என்பதில் ஐயமில்லை
இம் மலரில் மாணவ முதல்வா பொது விடயங்களும் திறமைமிகு ஆ இது அனைத்து மாணவர்களுக்கும் பட நம்புகிறோம்.
ーエリエー 突_ーリー_突_ごエー VIII
-
 

த்திலிருந்து.
யின் மாணவ முதல்வர் சபையின்
ல முன்னணி பாடசாலைகளின்
ஆக்கங்களை தாங்கிய வண்ணம்
ம் மலரானது மாணவ முதல்வர்
ம் பிரதிபலிக்கக் கூடியதான ஒரு
தமது பாடசாலை சஞ்சிகைகளில்
நின்றுவிடாது ஒரு பொதுவான
ங்கமிப்பது சாலச் சிறந்தது என்ப
கொண்டு ஓரளவிற்கு வெற்றியும் இம்மலர் உங்கள் கைகளில்
ன்றது.
1 முயற்சியாக இருப்பதனால் ஒரு ணைத்துக் கொள்ளமுடிந்தது. சில
காரணங்களினால் அவர்களின் இருந்தாலும் நாம் எடுத்த பெரும் பளிவந்திருக்கிறது. இம் மலரில்
ஸ்வர் சபையின் குழுப்படங்களை
வ முதல்வர்களினை எக்காலமும்
களின்துறைசார்ந்த ஆக்கங்களும்
க்கங்களாக அடங்கியிருக்கிறது.
னுடையதாக இருக்குமென நாம்

Page 10
மேலும் எமது முயற்சிக் பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் !
உங்கள் மனதில் நிறுத்துவீர்கள் எ
பாசிரியர் களுக்கும் மாணவ மு: இம் மலரில் இருக்கும் குறைகை
ご
 

கு பெரிதும் உறுதுணையாக இருந்த DITGOSTG).J முதல்வர் சபை பொறுப் தல்வர்களுக்கும் நன்றி கூறுவதுடன் )ளப் பொறுத்து நிறைகளை மட்டும்
ன்ற நம்பிக்கை எமக்குண்டு.
நன்றி
േ
தியாகராஜா சுகந்தன் A/L2OO6 (9) utiñudio úño) யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி,

Page 11
T
1.
11.
洲12,
13.
14.
15。
16.
19.
21.
17.
18.
2O.
22.
23.
臀24
25。
శYSE
"The leader' இ
Student Leadership உயிர்களுக்கெல்லாம் ஒப்பற்றவித மனிதரில் நிறைகளைக் காண்பே
You All Can
கணணியும் அதன் தோற்றமும் சுனாமியின் வரலாறு Forgiveness. As your we அபிவிருத்தியை நோக்கி இலங்ை
SL60)Inul IIT6IT(360T
E.W.R.M.
The leadership ஆசையில் ஒர்மடல் Physical And Moral Cou கதிர்வீச்சால் சூழலில் ஏற்படும் தீை உலகமயமாதலும் பொருளாதாரமு
6) Irfl
கல்விசார் ஆற்றுப்படுத்தலும் சீர்மி ஆரியகலம்
LInf’GODEF6T6örmo IT6ão LIULIIOIT?
விடியலைத் தேடி
உளநோய்கள்
Sommet
தமிழில் கணணிவமாழிகள் மின்சாரமும் உயிர்வாழ்க்கையும்
Micro organisms and B.
IX Y
ہے۔
 

fe Iih
lapon.
5
Lrage
மயான விளைவுகள்
LO
யமும்
otechnology
பக்கங்கள்
O1
O3
O6
O9
14.
18
21
23
2"
29
34.
36
38
40
45
49
55
59
62
66
68
73
75
78

Page 12
RE ہی میوہجومہمرہٹوپیٹی ہیومیچیدہ چمپیچہ ویب ہی
31.
27.
28.
29.
3O.
32.
33.
34.
35。
36.
Ozone layer and Gr
Peace Environment
ஒருதடவை சொல்வாயா? இலங்கைக்கான நீண்டபடுக அதிநவீன நிதிக்கணக்கீட்டுச் இல்லத்திரையில் சின்னத்தி Influence of Games முதலீட்டுவாய்ப்புகளும் நிதிச் தமிழாஒருநிமிடம் What is Virus?
தலைமைத்துவமும் அதன்ப English in Sri Lanka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een House Effect
டன் தரமடல் அளவுகள் (885IT'LITGB356ir
ரை
on Character
சேவைகளும்

Page 13


Page 14


Page 15
Jaffna fin
Board of Prs
1st RouU (L-R)
V. HemCaktumCar T. Suganthan, P. MaheSuUarar
A. Srikumaran N. Nakkeeran,
2nd Rouw (IL-R)
R. Кandерап, K. Tharjenan, S, Janakan, V. Dinesh, A. Kiruban, M. Tharshan, T. Serujanan, A. Ahilan, S. Srikokulan, T Ushananth, Y. Thinesh, A. Harintheran.
Abserats
K. Chandiluyan,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lu College fects - 2005
| (Teacher in charge) Principal) S. Sujan

Page 16
LSSASSA
aurrera finantziala gpg56
விற்பனையாளரு
 

œil (5டு2459569

Page 17
t
C * s ܓ
 


Page 18


Page 19
Chawakacheri
Board of Pr
இ-வ இருப்பவர்கள்
1. செல்வன். அ. பிரசன்னாஇடதவிசிரே6 2. செல்வன். இ. இராகேஸ் இடதவிசிரேலி 3. திரு. வே. கந்தசாமிடுவிரதி அதிபர்) 4. திரு. க. பத்மகாந்தன்டுவிரதி அதிபர், பெ 5. செல்வன். கு. மதீஸ் (சிரேஸ்டமானவ 6. திரு. அ. கயிலாயபிள்ளை (அதிபர்) 7. 6ēF6ão6fiÀ. ES. ESITG65&FGOTIT (fRGBT6iuOLLOITGOOI 8. திரு. கு. ஜெயானந்தன் (உபஅதிபர்) 9. திருமதி. வா.இராசரத்தினம் (பகுதித்த 10. செல்வி.ப.துவழிக்காடு தவிசிரேஷ்டப 11. செல்வி, மோ. அபிராமி (உதவிசிரேஷ்ட
இடமிருந்து வலம் 1
செல்வி. ம. அபிநயா
செல்வி. க. அபர்னா
செல்வி. ம. சிவலோஜினி
செல்வி. க. ஜான்சி செல்வி.த.கஸ்தூரி 6l3606i.dp. 6.86ITIsilu IIT
செல்வி. ம. அன்ரனிசியா செல்வி, இ.தாரணி செல்வி. வி. தனுசியா
செல்வி. வா. றினோசா
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fiindu College efects - 2005
ஷ்டமானவதலைவன்)
டிடமாணவதலைவன்)
ாறுப்பாசிரியர்) தலைவன்)
வதலைவி)
ങ്ങണുഖi) மாணவதலைவி)
மாணவதலைவி)
ம் வளிசை
6är6o6ín. 5. riisum செல்வி, வயா. பாரதி செல்வி. கே. விஷ்ணுகா செல்வி. வே. இமயவல்லி
செல்வி.த.தர்சிகா செல்வி. கி. நாமகள் செல்வி. ம. திருமகள் செல்வி. யோ. அனுஜா செல்வி. ச. ஜனாத்திரி

Page 20
இடமிருந்:
செல்வன். ந. றமணன் விசல்வன். சி. மயூரன் செல்வன். ந. இன்பராஜ் செல்வன். யு. கஜேந்திரராஜா செல்வன். ச. ரகுராஜ் செல்வன். மு. ஆதவன் விசல்வன். ந. பிரசாந்தன் செல்வன். ஜெ. ஜீவகன் செல்வன். த. தசிந்தன் 6öF606)I6ör. öır. öLo6OLIT606ör செல்வன். வை. துவாரகன் செல்வன். ந. வாகீசன்
இடமிருந்
செல்வன். வை. சயந்தன் செல்வன். ச. சுமந்திரன் விசல்வன். ந. கேதீஸ்குமரன் செல்வன். க. அஜித்கான் செல்வன். ந. அமரகாந்தன் செல்வன். வி. கிருபாகரன் செல்வன். த. சம்மிலன் செல்வன். த. தனுசன் செல்வன். த. சிவகுணாளன் செல்வன். ந. துவழியந்தன் செல்வன். த. யுலுக்கன்
తొలgp8
செல்வன். த. கஜன் செல்வன். க. கர்சன் செல்வி . ஞா. தர்சிகா செல்வி . ஈ. ஹம்சிகா செல்வி . ச. தனுஷா
 

து வலம் 2ம் வரிசை
து வலம் 3ம்-வரிசை
கமளிக்காதோர்

Page 21
s.}· · |-
接续遗蹟
sae
„... :) : |-· |(「Tsuae sae ·|-si·-
sae
S S|-|-
 
 


Page 22


Page 23
Jaffna Cen
Board of P
DOUT ROLU L = R
1. B. Thiru Kurma1 2. S. Sharthrak N 3. S. Pathmanath 4. K. Rasathuri (F 5. T. HarSan 6. S. Rajeevan
Middle Roy L. - R
1. K. KOKullan 2. S. Othayakитат 3. T. SabeSan 4. K. Imageeban 5. N. Janarthanan 6. J. ThCarnu San 7. P. In thiraith 8. Y. Sinthujan 9. S. VerCathCarCarın 10. K. Akcilan 11. S. Rajeev 12. S. Harenthiran 13. K. Kajeenthiran 14. A. Ropert
1. S. Sujitharan 2. S. Niguran
 

tral College refects - 2005
irShan an (Vice Principal) 'rincipal)
3. R. Vipooshan 4. J. Saranraj 5. J. Srivaratharayan 6. J. Viuyasan 7. M. Pathmdruban 8. S. Eduiraj 9. E. KouUsigan 10. L. Venuganan 11. PrCSCInth
12. A. Lallyar. 13. Y. Mathan prasanna 14. M. Sinthujan 15. W. Chiriste Johnson 16. P. Jude kamaltan 17. Ј. Nimaliraj 18. N. Kiri ShCarn 19. P. Kajanthrakumar 20. N. Anantharajah.

Page 24
z,၏ဖီဇn ஆெகி ஆாங்க مصدريكeلتمكa
డా-3త్మిగిలి وهرة 7يعة
அழகிய கலைநயம் எழிலுறு தொழில்வளம் உயர்தரமிகுதங்கநகைகளுக்கு.
 

22 ക0- 96 തങ്കശ്മി ക്രിട്ടുള தவைைOயில் உத்தரவாதத்துடன் eெய்து கொருக்கப்படும்

Page 25

N২২

Page 26


Page 27
J/ Vembadi Gi Student Co
Sitting 1st Rouw
1. M. SiUenithini 2. B, ThuUairakci 3. S. Yasothara (Jun. 4. N. Mathanki 5. S. Nirojini 6. U. Thanuja
Sitting 2nd Rou
1. G. Sajeetha (Capta 2. K. Sivasakthy (Ca 3. J. Tharsika (Senio 4. Mrs. K. Ponnampa 5. M. Majura (Senior 6. Mrs. S. Sockalinga 7. R. Keerthiga (Cpt - 8. T. Thayana (Cрt-! 9. S. Kajani (Cpt-Ly
Standing 1st Rou 1. S. Kauitha 2. T. Sivaruby 3. T. Sangeetha 4. K. Kamshini 5. Y. thusuyanthly 6. R. Ya SOth Ca. 7. K. Meera 8. N. Shalini 9. P. Thivya 1O.S. Mahilini 11. Y. Ab hirCalmie 12 S. Gayathri
 

rl high School uncil - 2005
tor Games Captain)
ain - Thambiah house) ptain - Greedy house) r Games Captain) Llam (The Principal) prefect) Lim (Deputy Principal) Hornby house) Scoucroft house) the house)
Standing 2nd Rouy
1. P. SLUCarna 2. T. Sivajini 3. R. Rohini
4. R. Meervila 5. B. Ya Sintha 6. J. Gayathiri 7. T. Atchutha 8. K. Thiyana 9. A. Thanuja 1O. J. Abarna 11. S. Inthuga

Page 28
A Division of
ら41。
New Language
English Intern & English Eacte
Sinhala C.
 
 
 
 
 

steen
Psalms Technologies (Pvt) Ltd Hospital Koad, Jaffna.
1 601980
rnal Coatrse
リ
@ീഠം
www.nnnahan on : & இதனில் x Wygyrchieithican
www.kaalaican ஒல்: 88: சித்தில்: WWW, kurallicama 莓兹釜、酸、
worked thanean :്ക്സ് && &&&
sinthu can కళ#####8_jణ########## www.tami box.com リリ ※ リ。 и/и/и.atianka.світ
හීද්ධීක්‍ෂ% ·努 ಫಿಟ್ನಳ್ಳಿ 莓※ Wittani worldwide.com * &த்:x x x: WWW &#####1.→ இஜிே ஆல்&:துக்ஃத் x:
...thalican
缀

Page 29


Page 30


Page 31
Student C
1. Mr.S.A. K. Mahendrakumar 2. Sobiya. George 3. Daisy Thurairajah 4. GayathriThillaiyampalam 5. Mrs. Shiranee Mills 6. Ketharni Punniyaseelan 7. Thulasi Chandrapose 8. Riophilla Alfred 9. Mr.S. S. Jebaratnam 10. GayathriKulendran 11. Mathura Jeyaparan. 12. Venuka SeluUaratnCam. 13. Rajajeeva. Subramaniyam 14. Jananie Thiyagarajah 15. Priyatharshini Sathasivam 16. SubCaShini Sriharan 17. Thayani Thiyagarajah 18. Jerni Sathyaseelan 19. Tharshini Gnanalingam 20. Anusha Thanabalasingam. 21. Thilakshi Selvanayagam 22. Dilogini Mahesuvaran 23. Sivanisha Sivalingam 24. Thanијаһ Катаgalingат 25. Kalpana Balasundraт 26. Jordana Pathman Cathan 27. Sinthubamini Thillainayaga. 28. Brighta Karunainathan 29. Srirajani Arunthavarajah 30. Ambikavathu Kunabalasing 31. Babila Paheerathan 32. Manoja Ganagesuvaran 33. Sinthujah Balaratnam 34. NishCanthini MCan.OhCLrCurn.
 

ls College puncil - 2005
Junior School Supervisor Senior Prefect Senior Prefect Head Prefect
Principal
Senior Prefect Games Captain Senior Prefect Upper School Supervisor

Page 32
அரு
ཟ
 

ன அனைத்து உதாப்பாகங்களும், தரிய யாழ்முகவர்களாகவும், ள், வாகன அனைத்து பற்றாகள்,

Page 33
G002 - sɔɔəgəad jo paleoa eĥolloo mpulsae sedụueų ir
 


Page 34


Page 35
Manipay finc Board of Pres
1st 1. S. Krishnarajah (Teacher) 2. K. Jekanathan (Teacher) 3. S. Amalraj (A. S. P) 4. S. Sivanesuvaran (Principal) 5. J. Rajeevan (S. P) 6. S. Srikanthan (D. Principal) 7. K. Uthayanan (Teacher) 8. S. Uthayabalan (Teacher)
2nd
1. M. SuthCarSan 2. N. Ahilan 3. A. Kokularamanan 4. S. Amiraj 5. K. Kokilan 6. A. Janarth 7. S. Surendran 8. S. 9. T. 1
Rajeepan Thayalan O. J. Polprathees kumar
3rd 1. S. Sujeevan 2. P. Janarthan 3. J. Nijanthan 4. P. Pratheepan D. Neujan P. Vijitharan S. Sajeev S. Thilakathas.
5. 6. 7. 8.
 
 

lu College ects – 2005
-

Page 36
105 மின்சாரநிலைய வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
12 - 2, 2227339
CD2 4 59.975
 

அசல் 22 கர2 தங்கநகைகளுக்கு
நபிேக்கையுடன் நாடவேண்டிய இடம்
15 கண்ற விதி, 歴、于芷
『尊エ12324412
O777 723O2

Page 37
sooz - sɔɔɔgɔaa jo paeoa eseuoo səlpen seduew it
 
 
 


Page 38


Page 39
Manipay La Board of P.
நிற்பவர்கள்
இடமிருந்துவலமாக 1. ந. யாழினி 2. சே. விந்துஜா 3. dn. 360Lotuffu IT 4. ந. சுகந்தா 5.ப. இந்துஜா 6. ഭൂ. ീഗ്രേഥിങ്ങി 7. அ. கீதாஞ்சலி 8. fi.goT 9. জি. ক্লাটিgচখচান্ত্রিী 10.த.பிரியலதா 11. ந. விஜிதா
இருப்பவர்கள்
&LIsld bibg 616OLOIT85
1. திருமதி. ஆ. விஜயவீரசிங்கம் (அதிபர் 2. சி. பிறிந்தி (சிரேஷ்டமாணவத்தை 3. திருமதி. ம. திருஞானசம்பந்தர்டுவிர
 
 
 
 

dies College efects - 2005

Page 40
ARAMICCO C2/VEA
ஈஸ்வர பகவா
ஸ்ரான்
 

ன் அன் கம்பனி, லி வீதி,
ITGOTib.

Page 41
sooz - mounoo suepnas que auo'o aemuseyoso,euụer/r
 
 
 


Page 42


Page 43
THE LEADER
STUDENT LEAD)
Head important p the studen
students is
all.
Ancient
Female Wer traditionally But that hereditary. Leadership Personality
Fight COnsidereC
strength.
 
 

ERSHIP
TAWARSON A/ 2006 JAFFINA CENTRAL
COLUG
is Considered to be most part of the body; so the head of ts that is the leader of the the most important person of
Leadership of the Male and e ruling and this was observed 7 which protected the Country. Leadership was followed as But a Country needs a that could have power, Strength, and Values.
S and violence are nOt as the Personality and eadership means, activities

Page 44
THE LEADER
that could be followed by others and implementing that decision
Personality is categorized and external personality. But personalities, Some may have opportunities to implement t personality power personalties
This rare opportunity OCC rare Feature is said to be the "Stu
When we consider each St not only in Education, Sports, habits, attitudes devotion to amc
The leader should have the as brothers or sisters and the ch himself, to talk pleasantly with worries and to solve their proble have the responsibilities to take do it thoroughly without fail, and school.
The leader, attends the sch the others and see that the dut have control Over them and there that, these student leaders, wi tomorrow world.
 
 

acceptable decision making power
Successfully at any time.
into two, thus, internal personality all people don't have, both these both, but they don't get enough nem. So, those who have both will become the "best leaders'
urs in School going students. That Ident Leadership".
chool leader, they are participating Music but also they follow good ng Co - Students.
2 ability to consider all co - students laracter to consider them to be like other students who is burned with ms and guide to their victory. They part in all activities of school and to there by raise the popularity of the
lool early, checks the attendance of y of all others are carried out and by make his future bright. It is sure 1 be real leaders of the people in

Page 45
THE LEADER
உயிர்களுக்கெல்லா
தரன அர்த்தமுள்ள கருபபை அ6 அந்தரங்கமா யின் வசந்தத் அன்னை, இ தெய்வமாகப்
"அன்னைை அடி தொழ 1
"அம்மா என் அம்மாவை 5
"ஆகமங்கள் தாயின் அன் தாய் போல I
தாயின் அன்
 
 
 

MISS, MANEL, MIRISMANTAWY
PAKIVANATHAN|| A/1, 2006, ARTS
J/HOLY FAMILY CONVENT
الكيخ 亚列
னியிலே உச்சப்படுகின்ற அஸ்தமனமற்ற ா திருநாமமே தாய், ஈரைந்து மாதமாக றையினுள் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் சுமந்து, க ஆதரித்து, உயிர் கொடுத்து, வாழ்க்கை தை அனுபவிப்பதற்காக வரமளித்தவளே தனால் தான் அன்னையைக் கண்கண்ட
போற்றினார்கள் எம் ஆன்றோர்.
பப் போல் ஒரு தெய்வமில்லை அவர் றந்தவர் மனிதரில்லை” என்றும்
ழைக்காத உயிரில்லையே
1ணங்காது உயர்வில்லையே” என்றும்
பில்லை ஆலயங்கள் ே ါ၍ பே போதும் மனமே சஞ்சலமேதுமில்லை ாரும் இல்லை, தாயின்றி ஜீவனுமில்லை
主 இங்கு தீர்த்தவர் யாருமில்லை"
என்றும்,

Page 46
THE LEADER
தாயன்பின் மகிமையும், மகத்துவ கின்ற “பூமாதேவி” என்றும் போற்றப்படு பெற்றதோடு தனது கடமையை நிறுத்தி வி ஓராட்டி, தென்றலாய்ப் பாட்டிசைத்து, தெ ஊட்டி, ஆரோக்கியத்துடன் தன் குழந்ை அவர்தம், துடுக்கடக்கிப் பள்ளிக்கு அனு களையும், பழக்க வழக்கத்தையும், பக்தி
கின்றாள்.
எந்தவொரு தாயும் தனது பிள் வேண்டும் என்பதையே இலக்காகக் கொ6 பங்களில் பாங்காகப் புத்தி சொல்லித் திரு படித்துப்பட்டம் பெற்று சிறந்த கல்விமான மனதில் எந்நேரமும் அலைமோதிக் கொ புலவர்
"ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் த சான்றோன் எனக் கேட்ட தாய்”
எனத் தனது குறள்
இப்படியாக தாயன்பிற்கு வரைவி இதனால் தான்
"தாயிற் சிறந்ததொரு கோயிலு உருவமற்ற தெய்வங்களை ஆலயத்தில் தினமும் நேரில் காண்கின்றோம். இதன தெய்வம்” என்று ஒளவைப்பாட்டி கூறு தந்தையைப் பின்னே வைக்கின்றார்.
உலக மனுக்குலத்தில் பல்வேறு கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வ டாடப்படுவது அன்னையை மகிமைப்ட திங்களில் 8ம் திகதி உலக அன்னையர் தன்னையே முழுமையாகத் தியாகம் ெ தீர்த்து வைக்க முடியாதவை, என்ற காரண பணிப்புமிக்க அன்னையர் தினம் கொண் தமான தன்மையை அறியமுடிகின்றது.
 
 

பமும் கூறப்படுகின்றது. புத்திரனைப் பெறு
டும் பெருந்தெய்வப் பெண், பிள்ளையைப் டவில்லை. பாலூட்டி, சீராட்டி, பகல்முழுதும் ாட்டிலிலே தூங்க வைத்து தீன் சுவையுணவு தயை வளர்க்கின்றாள். பாலப்பருவத்திலே ப்பி வைத்து கல்வியையும், நற்கவின் கலை உணர்வினையும் எமக்குச் சொல்லித் தரு
ாளையின் எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய ள்கின்றாள். பிள்ளைகள் தவறு விடும் சந்தர்ப் த்தி விடுகின்றாள். தனது பிள்ளை நன்றாகப் ாத் திகழ வேண்டுமென்ற நோக்கம் அவள் ண்டிருக்கும். இதனையே பொய்யா மொழிப்
தன் மகனைச்
ரில் கூறிப் பெருமிதம் அடைகின்றார்.
லக்கணம் கூறுவது கடினமான விடயம் தான்.
மில்லை” என்கிறார்கள் மதி உரைஞர்கள். வழிபடும் நாம், உண்மையான தெய்வத்தை ாலன்றோ
அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி லும் இடத்து, அன்னையை முன்வைத்துத்
தேவைகளுக்காகவும் பல்வேறு தினங்கள் கையில், உலக அன்னையர் தினம் கொண் படுத்துவதற்காகும். வசந்தகால வைகாசித் தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. எமக்காகத் சய்யும் அன்னையின் கடமைகள் எம்மால் னத்தால் அவளுக்காக ஆண்டு தோறும் அர்ப் டாடப்படுவதிலிருந்து தாயன்பின் மகோன்ன

Page 47
THE LEADER
பாரினிலே மனுக்குலத்திற்கு மட்டும கலங்கரை விளக்காய் நிற்பவள் அன்னை, இ முதலில் அழைக்கும் வார்த்தை "அம்மா” என் காணும் ஒரு சுவையான கருத்தை நாங்கள் ( தில்லை. எல்லா ஜீவனும் அன்னையின் அ கின்றன.
"தாய்க்கு அன்பு வற்றிப் போகுமோ என்ற பாட்டிற்கேற்பதாக ஒரு தாயின் உள்ளக இதனாலேயே அன்னையின் அன்பிற்கு இவ்வி கூறுகின்றனர். அன்பு, பாசம், கருணை அ உள்ளமே ஆகும்.
ஆனால் இன்று நவீன உலகில் அன்ன யும் தான் என்ன? குறிப்பாக இளம் சமுதா மதிப்பு அளிக்கப்படுவதில்லை. இனிமேல் தேவையில்லை எனக்கூறிப் புறந்தள்ளி ை இல்லத்தில் பெற்றோரை விட்டு விடுகின்றனர் கிடைத்தும் அதற்கு அத்திவாரமிட்ட அன்னை
பூமியிலே சொர்க்கம் என்பது தாயின் சூசு வாது தெரியாதது பேதமை அற்றது இருப்பினும் அத்தனை பிள்ளைகளையும் ஒே தாய்க்கு இணையாக உலகில் வேறு எதையும் சக்தி மயம்” என்ற மந்திரமானது அன்னைய
உணர்த்திநிற்கின்றது.
இப்படியான தாயின் நாமம் ஆயிர உச்சரிக்கப்படுகின்றது. வார்த்தையால் வர்ண ஆதாரமாக ஆயுள் முழுவதும் ஓங்கி ஒலிக்கு எனவே அன்னையைப் போல் ஒரு தெய்வ கோயில் இல்லை என்றும் கூறினால் மிகையா
 
 

ன்றி சர்வஜீவராசிகட்கும் ஒளி கொடுத்து தனால் தான் உலக உயிர்களனைத்தும் ாறமைகிறது. அம்மா என்ற வார்த்தையில் வேறு எந்த வார்த்தையிலும் காண முடிவ ன்பிலும் அரவணைப்பிலும் தான் வளர்
தனது பிள்ளையை அவள் மறப்பாளோ" மான நற்பண்பு எமக்குத் தெளிவாகின்றது. வுலகில் ஈடு, இணை ஏதும் இல்லை என்று அனைத்தின் பிறப்பிடமும் அன்னையின்
னைக்குக் கிடைக்கும் மதிப்பும், மரியாதை யத்தினர் மத்தியில் அன்னைக்கு உரிய அன்னையின் பராமரிப்பு தங்களுக்குத் வக்கின்றனர். இன்றும் சிலர் வயோதிப ர். தாம் வளர்ந்து நல்ல வசதியான வாழ்வு யை மறந்து விடுகின்றனர்.
காலடிதான். தாயன்பு வஞ்சகமறியாதது. ஒரு தாய்க்கு எத்தனை பிள்ளைகள் ர அன்பு காட்டி வளர்க்கிறாள். இப்படியான உவமையாகக் கூறிவிட முடியாது. “சர்வம் பவள் அருமை பெருமைகளை உலகிற்கு
மாயிரம் காலம் ஆனாலும் இங்கிதமாக விக்க முடியாத வரன்முறையற்ற அன்பின் ம் ஓங்கார நாதமாகத் திகழ்பவள் தாயே. மில்லை என்றும், தாயிற் சிறந்ததொரு
35T g).

Page 48
THE LEADER
மனிதரில் நிறைகை
தேடிக் GlgET6তষ্ঠা08 நிம்மதிை தவர்கள். என்பதை அந்த நி வேண்டு சிறிதும் இ கண்டுபிட வதில் நய இப்படிய றார்களே ஈடுபடுவ:
இல்லை. பண்புக் கீனங்கள்
உண்டு.
 
 
 

Puebects' Sauenbu - 2005
Raa3a
ளக் காண்போம்
A, LAWAN
JAFFINA CENTRAL
COLLEGE
சிலர் வாழ்க்கையில் குறைகளை மாத்திரமே கண்டுபிடித்து, பிறருக்கு எடுத்துக் கூறிக் ட இருப்பார்கள். இவர்கள் மனிதர்களின் யக் கெடுக்கிறோமே என்ற உணர்வு இல்லா
மனிதர்களிடம் நிறைவுகளும் உண்டு இத்தகையோர் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை. றைவுகளைக் கண்டு அவற்றைப் போற்ற ம், பாராட்ட வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருப்பதில்லை. மற்றையோரின் குறைகளைக் டித்து, அவற்றைப் பெரிதுபடுத்தி தூற்றித் திரி பம் காண்பவர்களாக உள்ளனர். சமூகத்தில் ானவர்கள் பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கி தவிர, வேறு பயன்தரக்கூடிய விஷயங்களில் தில்லை.
சமூகத்தில் குறைபாடுகள் இல்லாதவர்கள்
உடற்குறைபாடுகள், புத்திக் குறைபாடுகள், குறைபாடுகள், நடத்தைப் பிறழ்வுகள், ஒழுங் இவ்வாறு குறைபாடுகள் பலவகையாக

Page 49
THE LEADER
SLSLSLSLSYSLSLSLSLSLSLSLSL
இந்தக் குறைகளையெல்லாம் சம் நேருக்கு நேராகச் சொல்லமாட்டார்கள். நாலு பிறரின் குறைகளைப் பற்றிப் பேசுவதே, பேசட் கூறுதல் எனுங் குற்றமாகும் என்பது உணரட் தீங்கு ஏற்படுகின்றது.
பிறரில் காணப்படுகின்ற குறைபாடு களைத் திருத்துவது எப்படி என்ற கேள்வியைப் கேள்விதான். தங்களிடம் உள்ள குறைபாடு உண்டு. அதேவேளை தெரிந்தும் தெரியா இருக்கின்றனர். உலகம் பலவிதம் என்பதை உலகில் பலவிதமானவர்கள் இருக்கத்தான் ெ
சரி குறைகள் சுட்டிக்காட்டப்படத்தான் ஒன்றைமட்டும் ஞாபகத்தில் கொள்ள வேண் அவர் இல்லாதவிடத்துப் பலர் முன்னிலையி இவ்வாறு செய்வதால் சம்பந்தப்பட்டவர் தி அணுகுமுறை புறங்கூறல் சார்ந்தபடியினால் ப
குறைகளை சுட்டிக்காட்டுவது, ஒருள் அந்தக் குறைபாடு உள்ளவரைத் தனிமையில் குறைபாடுகளை எடுத்துக்கூறி திருத்துவதற்க ஏற்கத்தக்க விதத்தில் நடந்துகொள்வதே விே குறைபாடுகளை உணரச்செய்தால் திருந்திவி தினால் சமூகத்திற்கு பயப்படுந்தன்மை குறைந் என்ன? கூதல் என்ன? என்பதுபோன்றநிலை ஏற் தேவை அற்றுப் போகிறது. திருந்திநடக்கக் கூட
ஒருவரின் நிறைவுகளைப் பகிரங்கமாக அவர் மேலும் பல நிறைவுகளை அடைய வழி தல், ஒராட்டுதல், சீராட்டுதல் மூலம் தாய் வ: விதம் விதமான உணவுகள் மாத்திரம் அ என்பதை உணர்ந்தவள் தாய்.
நிறைவுகள் மேலும் நிறைகள் ஆவதற் லையில் பகிரங்கமாகப் பாராட்டுதல் மிக மி
ஒருவரைப் பாராட்டுதல் தற்காலத்தில் அருகிக்

eed "Sашшепіж - 2005
பந்தப்பட்டவர்களின் முன்னிலையில் பேர் சேர்ந்து அரட்டை அடிப்பதென்றால் படும் தலைப்பாக இருக்கும். இது புறங் பட வேண்டியது. இதனால் பிறருக்குத்
கள் சுட்டிக்காட்டப்படாவிட்டால் அவர் பலர் எழுப்பலாம். அதுவும் நியாயமான களைத் தெரிந்து கொள்ளாதவர்களும் தவர் போல் நடிப்பவர்களும் நிறைய எப்போதோ கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். Fய்வார்கள் அது உலக இயல்பு.
வேண்டுமென்பதை ஏற்றுக் கொண்டால் டும். அதுதான் ஒருவரின் குறைகளை ல் பழித்துரைக்கக்கூடாது என்பதாகும். நந்தப் போவதில்லை. எனவே, அந்த யனற்றதாகிவிடுகின்றது.
வரைத் திருத்துவதற்காகவே என்றால் b அழைத்து அன்புடனும், பண்புடனும் ான புத்திமதிகளையும் சொல்ல அவர் வகமானதும் பண்பானதுமான செயல். டுவர். குறைபாடுகளைப் பகிரங்கப்படுத் துவிடும். "அறநனைந்தவனுக்குக் குளிர் பட்டுவிடும். அதனால் திருந்த வேண்டிய டியவர்களும் திருந்தமாட்டார்கள்.
ப் பேசுதல் வரவேற்கத்தக்கது. அதனால் யேற்படுகிறது. குழந்தையைத் தாலாட்டு ார்க்கிறாள். குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கு ஸ்ல, தாலாட்டும் சீராட்டும் அவசியம்
குப் பாராட்டுதல் அதுவும் பலர் முன்னி கத் தேவையானது. ஆனால் உளமார கொண்டு வருவதைக் காணமுடிகிறது.

Page 50
THE LEADER
அதனாலோ என்னவோ நிறைவுகள், ந6 கொண்டு வருகின்றன. இன்று நடை என்பன போலிகளாக தென்படுகின்ற ஆகிவிட்டன. காரியம் ஆவதற்காக நிறைகளை உளமாரப் பலர்முன் பே சுட்டிக்காட்டுவதனால் அவரைத் தனியை இவ்விரண்டும் நன்மைபயக்கும்.
பற்பசையில் இவ்வு
பற்பசை பல்லினை மினுக்கவென சிலிக்கேற், கல்சியம் பொஸ்பேர் ஆகியவற்றைக் கொண்டது. பற் பேணுவதற்கு பெரும்பாலும் கிளி தன்மையைப் பேணுவதற்கு சிந்த (õõT19ub அல்ஜீனேற்றும் LIVLI பொருளாகும். பல்லினைத் துப்பர சல்பேற்று, மக்னீசியம் லோறில் உபயோகிக்கப்படும். கிருமித்தாக் தடுக்கவும் குளோரபில், புளோரை
போன்றன உள்ளடக்கப்படும். பயன்படும். சுவையூடிகளாக பெட் யூக்கலிப்பரஸ், சாதிக்காய் 8 உள்ளடக்கப்படும். பாதுகாப்புப் பொ
எண்ணெய் பராஐதரொடீசி பென்
பென்சோவேற் என்பன பயன்ட
விடாதீர்கள். இவ்வளவும் நிறை6 ܢܠ
 
 

ன்மைகள் என்பன வளர்ச்சியாவதும் அருகிக் பெறுகின்ற பாராட்டல்கள், போற்றுதல்கள் ன. அவை முகமன்கள், முகஸ்துதிகள் நடைபெறுவன. ஒருவரின் உண்மையான ாற்ற வேண்டும். ஒருவரின் குறைகளைச் யில் அழைத்து அதைச் செய்ய வேண்டும்.
வளவு பொருட்கள்
1 அலுமினியம் சல்பேற். மக்னீசியம் )று, சோடியம் மெற்றா பொஸ்பேற் |LIGODatu SlačT 35ITILITö 35GöTGODLOGODLIů சரீன் பயன்படும். அத்துடன் ஒடீடும் ற்றிக் பொலித்தீன் கிளைக் கோலும், ன்படும். சோடியம் சிறந்த ஒடீடும் வாக்குவதற்காக சோடியம் லோஹின் ல் சல்பேற் என்பன பிரதானமாக கம் கடீடுப்படுத்தவும், வாய் நாற்றம் 2 சோடியம் டைஐதரொடீசி அசற்றேற் இரிைப்புத் தன்மைக்காக சக்றின் பமின்ற், வின்ரகிரீம், கராம்பு, மல்லி, ஆகியவற்றின் எண்ணெய்கள் நபிகளாக குளோரபோம் சுவையூட்டும் சோவேற். புறப்பைல் பராஐதரொடீசி, டும். அட இவ்வளவா? என பயந்து
JITGOT LIshLIG Dðu$laðr S60 eða OTrfjöér.
الصر

Page 51
YOU ALL CAN
Lea made pop these day something think tha
leader
business
With diffic
command prefect. Ti escape f Leadersh
related W. facing ch burdens : completel human Sł urged to vividly tha
 
 

MISS, ABHRAME
YOAWESWARAN ||
A/L 2006 - VEMBADY IF
GIRLS" HIGH SCHOOL, JAFFM གྱི་
dership is a word that has been ular and discussed by everyone 7s. Everyone think that it is g related to high level. People t it is a possessing of political or something related to the World. For students, it is a word ulties, which remembers them a ing voice or strict look of a herefore, everyone just wants to rom the particular word of ip'; as it has been portrayed, ith shouldering burdens and allenges, But it is shouldering and facing challenges. But it is y wrong and it is the quality every hould possess and that is why I write this essay just to express ut "you all can!"

Page 52
THE LEADER
Society is a formation Ofm human have to interact with th days gave opportunities to peop. as they lived by colonies. The pe of dominating and Commanding lived under the shadow of a mentally sharp. This was situat world forces everyone to buildup
Whether it is good or ba united together. It is the "Inform everyone have to have relationsh theories never allow a human others. To compete with this cha its' speed, everyone has to build
Here, I remember Ralph W. "We are always getti
But just think of resources and the sixth know meaningless? We shouldn't......., practice good leadership qualitie "That it Will not com
Is that make life SOS
E.
Let us peep into the matt possess some special qualifies O qualities become as a leader. theories for a leader to be "Bala must have balanced personalit features which the followers don'
 
 


Page 53
THE LEADER
leadership'. According to In sight problem solver becomes as a leader, Theory of leadership', defines that and becomes as a leader to equalize
Now, it is the time to know, w, Generally a leader is an intellectual reading wide range of books, know but also includes the power of conclusions and boldness. Here Johnson says,
"A president's hardest taskis 1 do what is right, but to know what is right"
Next, a leader have to ha trustiness and non - Selfishnessare one will pay respect to those who be should have a good physical condi health of mental condition. Hence, steady. And he have to be mentally problems but face it daringly. He sh criticismsbothappreciating and con
Patience, tolerance and flex features, but to the sadness which r a leader but also a human must h doesn't mean allowing everything to do right'.
The last but not least feature guts of taking responsibility'. It can children how immensely they th
 
 
 

theory of leadership', a quick while "The ability - in - disability one specializes in a certain field his disability in anotherfield.
hat are the features of a leader. . It may be inborn or gained by edge isn't limited to theory level
thinking, ability of making it is noticeable that lyndon.B.
Otto
ve moral qualities. Honesty, such. There is no doubt that no have wrongly. Then, a leader tion, as it is important for the he will be able to be smart and fit and never Scare about the Lould be brave enough to meet demning.
bility are the next important host struggle to follow. Not only ave tolerance. But, however it happen, A leader must 'dare to
be observed in today's school Link and hesitate to take a
G11)

Page 54
THE LEADER
responsibility. But a leader m responsibilities and he must hav
With all of these, he needs psychology by either experience move. It is must that a leader ou sure those will help him to previe
Now let us turn our eyes C nota hard thing to obtain above i "Let the windows O blow from all directi
Gandhiji directs the path
"It is not good to loo on mirror continuol the windows and to
Says Emerson.
Hence, it has been made ( surrounding environment will see from the biographies at the and listen a lot. But Swami Suga "Look with your. eyi
Don't think what's craz doing...."
"Look doesn't mean just everything sharply; understal beauty and uniqueness in ever As same "Hear' doesn't meanta Words at others; filtering the Sul

9P "Sашцепіж - 2005
ust be prepared to shoulder any eachallenging mind.
little knowledge of common human : or practice, to understand other's ght to obey other's feelings. And it is w and plan hid activities.
In how to adopt above features. It is qualities. f your hearts be open; let the wind On S.'
k ourselves
usly, but to open look at the world."
clear that a good observation on our pring us many distinctions. We can great people that they speak seldom pOdhananda says, es; hear with youreyes"
this is.... that above is what all
roaming your eyes, but observing inding every hearts; enjoying the 7thing and living the every moment. king all rubbish in, but to feel every tractorinner meaning.

Page 55
THE LEADER
Listen to everyone. Pickup th they are the pearls of experience.
"Experiences are combs for gather experience. Books are knowledge untiringly. Zeston gettir never consoled thirst on pursuit; as making new paths; a good fluency i you as a leader.
"DO dream"
Says Dr. A.P.J.Abdul Kalom dreaming event Hough they failed, younger people is that they quickly They stragger to step their foot as and frustrated. They must remem "There are no gains without pains"T challenging mind. A positive and ea barriers and touch the victory post
"Smile increases value ( Anger spoils beauty of s Faith is force of life; Confidence is companic
Hence, let your lips smile; stra voice sweet but commanding and c the path of life steady and strong, as of future; authors of the history; m you must remember
"Angels can fly because themselves lightly......

*ekeco Sашцепіж - 2005
e good things in older's words as
a bold head" hence, try hard to reasures, giving you massive gknows about novel things and piration; Zealand enthusiasm in n language those all will enlight
O youths. Therefore don't quit
The main problem in today's become weary and ill of defeats. they see everything disparately ber John fletcher's words that They must face every defeat with sy taking mind will break all the
of face; Oul;
in of success."
ightyour shoulders; make your harming, then step your feet in every one of you are the leaders easons of the tomorrow..... but
they take
- G.K. Chesterton

Page 56
THE LEADER
கணனியும் அதன் ே
 
 
 

" Sauenia - 2005
A. PRASMANNA J/ CHAWAKACHCHERI
HINDU COLLEGE
இவ்வியத்தகு உலகிலே விந்தைகள் பல நிகழ் பத்தற்கன்று. இவ்வியத்தகு சாதனையின் ஓர் வெளிப்பாடே இந்தக் கணனியாகும்.
நாம் தற்போது பயன்படுத்தும் கணனியானது காலத்திலிருந்தே பல சிக்கலான தொழில் 1ள், கண்டுபிடிப்புக்களின் படிப்படியான யின் மூலமே உருப்பெற்றது எனலாம். ஒரு டர் உருவாக காரணமானது மனிதன் தான் 5 நாம் உணர்வதில்லை.
கணனி சிசுவின் கருவானது இற்றைக்கு கி.மு பூண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே கருக்கட்டத் கிவிட்டது. எனவே இத்தகைய உருவாக்க ஓர் அளப்பரிய சாதனை என்பதில் ஐயமில்லை. தில் சீன மக்கள் கணக்குகளையும், சிறு னகளையும் இலகுவாக தீர்த்தற்பொருட்டு ால் ஆன ஒரு கருவியை உருவாக்கினர். இது /S" என அழைக்கப்பட்டது. சிறு மரத்தினால்

Page 57
THE LEADER
ஆன கட்டைகளை நகர்த்துவதன் மூலம் அபு numbers) இக்கருவியில் கணிக்கப்பட்டது.
இதன்பின் இரண்டாம் கட்டமாக பிரான பாஸ்கஸ்” (Blaise pascal) என்பவரால் 164 (Pascal calculator) என்ற கருவி கண்டுபிட உருவாக்கப்பட்ட Calculator ஆகும். இக்கரு போன்ற செயற்பாட்டிற்கு உட்படுத்த முடிந்தது.
1823ம் ஆண்டு கணனி வரலாற்றில் இவ்வாண்டில் கேம்பிறிச் பல்கலைக்கழக 6 (Charles Babage) 6T6óTgO SPĖJaśGGINDULJIJ T6) “Di பிடிக்கப்பட்டது. இவ்வுபகரணம் மூலம் அட்சர க கணக்கியல் (Mathematica) புள்ளி விபரவியல் வரையப்பட்டன. இவ்வடிவம் சாதாரண Calcult பாட்டை கொண்டது.
இதனை தொடர்ந்து "Dierence En பபேஜ்" மீண்டும் கணனி உலகிற்கு பல சாதன வெளிப்பாடாக அமைந்ததே 'Analytical Engi பிடிக்கப்பட்டது. இவரது இச் செயற்திட்டத்திற் வழங்கி ஊக்கப்படுத்தியது. இக்கருவியானது என்ற பகுதிகளை கொண்டு அமைகின்றது.
"Stor)" அதாவது "நினைவகம்" எனட் அலகாக தொழிற்பட்டது. இது "Primary கணனியில் இது RAM நினைவகம் என அழைக
“M” என்பது ஒரு கணித அலகாக ஒன்றோடொன்று இணைந்து செயற்படும் இவ்வலகில் காணப்படும்.
Control என்ற அலகானது மற்றைய எ மையமாக தொழிற்பட்டது. இது தற்கால கணனி
 
 
 

பத்தை கொண்ட எண்கள் (Decimal
ன்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த “சேர் பிளெய்சி 2ம் ஆண்டு பாஸ்கல் கல்குலோட்டர் டிக்கப்பட்டது. இதுவே முதன் முதலில் வி மூலம் எண்களை கூட்டல் கழித்தல்
ஓர் பொற்காலமாக கருதப்பட்டது. விரிவுரையாளரான "சார்ள்ஸ் பபேஜ்" ference Engine" என்ற கருவி கண்டு கணித சமன்பாடுகள் தீர்க்கப்பட்டதுடன் (Statistical) போன்ற அட்டவணைகள் tor ஐ விட ஒருபடி கூடுதலான தொழிற்
gine" பெருவெற்றி கண்ட "சார்ள்ஸ் னைகளை பெற்றுத் தந்துள்ளார். இதன் le" ஆகும். இது 1830ம் ஆண்டு கண்டு கு பிரிட்டிஸ் அரசாங்கம் நிதி உதவி Storo, Mill, Control, Input, Output
படுவது எண்களை சேமித்து வைக்கும் of memory" எனப்பட்டது. தற்கால $கப்படுகின்றது.
(Arithromatic Unit) a5(5g5ÜLJL".Lg5.
upégiogy) is356it (Gear and wheets)
ல்லா அலகுகளையும் கட்டுப்படுத்தும் யில் CPU ஐ ஒத்தது.

Page 58
THE LEADER
Input அதாவது உள்ளீடு என் வழங்கும் அமைப்பாகும். இதற்கு “ஜே Jacquaral என்பவரால் உருவாக்கப்பட் தப்பட்டது.
Out put அதாவது வெளியீடு முடிவுகளையும் வெளிப்படுத்தும் கருவிய
எனவே இத்தகைய பகுதிகை கருவியானது கிட்டத்தட்ட தற்கால கணன ஒரு வடிவமாக காணப்பட்டது. எனவே அழைத்தல் தவறன்று. இதனாலேயே என்பவர் கணனியின் தந்தை எனப் போற்
இதனைத் தொடர்ந்து “ அடலே Binary number System என்பதை உருவ Binary number பயன்படுத்துவது என்ற இப் பெண்மணியே கணனி உலகின் மு: மதிக்கப்படுகிறார்.
1854ம் ஆண்டு ஆங்கிலேயரான "Boolean Algebra”6T6örp (SOBLILQG35T66 இதன் மூலம் Logical அதாவது தர்க்கர் இருந்தது.
இவ்வாறாக பல வளர்ச்சிக் கட் இணையம், சைபர்க.பே, மின்அஞ்சல், யுள்ளது.
உலக அளவிலான வலையே ' கணக்கான கணனிப் பொறிகள் இணைய பரிமாறிக் கொள்கின்றன. இவ்வினைய தகவல்களை அளக்கலாம், தகவல்கை பொருட்களை வாங்கலாம். அத்துடன் ே மூலம் நாடு, இடம் போன்ற நிலவரை
 
 

பது தகவல்களையும் அறிவுறுத்தல்களையும் ாசப் மாரியோ ஜக்குவாட் (Joseph mari0
ட “Punch Carol" என்ற அமைப்பு பயன்படுத்
பெறப்பட்ட பெறுபேறுகளையும் கணித்தல் பாக காணப்பட்டது.
ளை கொண்ட Analitical Engine என்ற ரியின் அமைப்புக்களை ஒத்து அமைக்கப்பட்ட
இக்கருவியை கணனியின் முன்னோடி என இவ்வடிவத்தை அமைத்த "சார்வஸ் பபேஜ்" றப்பட்டு வருகின்றார்.
ாவேவஸ்” என்ற பெண்மணி கணனிக்குரிய வாக்கினார். “பபேஜ்” யின் கருவிக்கு எவ்வாறு தெளிவான விளக்கத்தையும் இவர் அளித்தார். தலாவது "புரோக்கிராமர்” (Programmer) என
ன "கோர்ஜ் பூல்” (Goorge Boole) என்பவர் ாட கணித்தல் முறையை அறிமுகம் ஆக்கினார். ரீதியான கணித்தல்களை செய்யக் கூடியதாக
படங்களை தாண்டி வந்த கணனி தற்போது கொ.பர் போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கி
இணையம் உலகம் முழுவதும் பல கோடிக் பத்துள் இணைந்து தங்களுக்குள் தகவல்களை த்தளம் மூலம் நாம் தகவல்களை பெறலாம், ள தொகுக்கலாம், பொருட்களை விற்கலாம், சவைகளை அளித்துப் பெறலாம். இணையம் யறைகளை தாண்டி தகவல்களை பெறலாம்

Page 59
THE LEADER
% -- ܕܨܝܐ
இணையத்தை பயன்படுத்துவதற்கு ஒருவர் இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. கையாளல் வழிமுறைகள் இணையத்தில் கிை
இவ்வாறாக பல வளர்ச்சிக் கட்டங்கை அறிவுடன் கூடிய தகவல் தொழில்நுட்ப பரிமா உலகின் வளர்ச்சியில் பெரிதும் உதவிபுரிவது பற்றிய விபரங்களையும், அறிவையும் பெற்றிரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இன்றியமையாததா
(மனிதனுக்கு (350e).ILL.III
யார் அந்தப் பிரமுகர் என்று குழப்பம் வே கணிப்பொருள் தான். அயடீன் என்றதும் அ "தொண்டைக் கழலை” நோய் தான் பலருக் பாரதூரமான பல விளைவுகளை ஏ பற்றாக்குறை. மந்தபுத்தி, செவிட்டுக்குணம் அல்லது நடக்க இயலாமை, அவயவங் களைப்படைதல் சோம்பல் போன்றவற்ை தேவையான காலங்கள் பாலகப்பருவம், பு ஆகியவையாகும். வளர்ந்த ஒருவருக்
அயடீனின் சராசரி அளவு 15Oug ஆயுட்காலத்தேவை. ஒரு மேசைக் கரண்டி இவ் அயடீன் கிரமமாக மனித உடலுக்கு ே வழியிலாவது உள்ளெடுத்தல் அவசியம். இ கலந்த உப்பினை உள்ளெடுத்தல் சாலச் நாம் இப்பற்றாக்குறைக்கு இலக்காவது காணப்படும் 1 லீட்டர் குடிநீரில் சுமார் 1
N 5600fd, 35 LILCB6

கணனிப் பொறி அறிவியல் நிபுணராக
பயன்படுத்துவோருக்கு தோழமையான
டக்கின்றன.
ா தாண்டி இறுதியில் பல தொழில்நுட்ப ற்ற ஊடகமே கணனியாகும். இன்றைய
இக்கணனியாகும். எனவே இக்கணனி ப்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் வாழும்
கும்.
ன முக்கிய பிரமுகர்`
|ண்டாம். அவர் "அயடீன்” எனும் தன் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் குத் தெரியும். ஆனால் இதைவிட ற்படுத்தக்கூடியது அயடீன் ), கோணற்கண், இயல்பாக நிற்க கள் குள்ளமடைதல் இலகுவில் றக் கூறலாம். அயடீன் அதிகம் பூப்பெய்தும் பருவம், கர்ப்பகாலம் கு நாளாந்தம்தேவைப்படும்
ஆகும். ஒரு தனிநபரின் யிலும் குறைவானதே. ஆனால் தவைப்படுவதால் தினமும் எந்த இதற்கான சுலபவழியாக அயடீன் சிறந்தது. வடபகுதி மக்களாகிய குறைவு. ஏனெனில் இங்கு
32.8 ugஅயடீன் உள்ளதாக
T6mg. ノ

Page 60
சுனாமியின் வரலா
3D-L"LUL
நினைத் முகம் ே 2004lib { தது. இய LILL - 5LI முகம் ெ
வடக்கு, சுமார் 3
களையு இயற்கை ஏற்பட்ட கொடுக் இயற்ை அறிகுறி ஏற்பட்ட வேண்டு Lju6öTLS
 
 

MARVVORINA ANTONYTHIAS A/l 2006 COM
J/W04, 7 FAMILIV C0İNVENT
வரலாற்றிலேயே முதல் தடவையாக இலங்கை
பல தெற்காசிய நாடுகள் சுனாமியினால் துப் பார்க்க முடியாத வகையில் அழிவுகளுக்கு கொடுத்துள்ளன. இந்த இயற்கை அனர்த்தம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 26ஆந் திகதி நிகழ்ந் பற்கை அனர்த்தம் ஏற்படாத நாடெனக் கருதப் மது நாடும் இந்த இயற்கை அனர்த்தத்திற்கு காடுக்க நேர்ந்தது.
இந்த இயற்கை அனர்த்தம் இலங்கையில்
கிழக்கு, தெற்கு கரையோரங்களில் வசித்த 0 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மக்களின் உயிர் ம், உடமைகளையும் அழித்துள்ளது. இந்த க அனர்த்தம் எமது நாட்டில் முதல் தடவையாக தால் நாம் பல பிரச்சனைகளுக்கும் முகம் க வேண்டி நேர்ந்துள்ளது. இவ்வாறான க கடற்கோள் அனர்த்தங்கள் ஏற்படுவதற்கான கள் அவ்வாறான இயற்கை அனர்த்தங்கள் ால் நாம் எவ்வாறு அதற்கு முகம் கொடுக்க ம் என்பதை அறிந்திருப்பது எதிர்காலத்தில் க்கதாக இருக்கும்.

Page 61
THE LEADER
00000000000S0000S0000000000000000000000000000000000000000000
சுனாமி என்பது கடலடித்தரையில் ஏ ஏற்படும் இராட்சத பேரலைகளாகும். அவ்வா போது பூகம்பம், எரிமலை, பூமி வெடிப்பு அல்ல ஒரு அனர்த்தம் ஏற்படும்.
சுனாமி என்னும் சொல் ஜப்பானிய ( முகம் என்றும் “னாமி" என்ற பதம் பேரலை என் சமுத்திரத்திலும் ஏற்படும். நிலத்தில் ஏற்படும் பாரிய அழிவுகளை ஏற்படுத்தாது. கடலுக்க சுனாமி பேரலைகள் ஏற்படுகின்றன. நிலநடுக் மானியில் ரிச்ட்டர் 6.5 இற்கு நிலநடுக்கம் ஏ பேரலைகள் ஆழ்கடலிலுள் ஏற்படும். இதற்கு தினால் சுனாமி போன்ற பேரலைகள் ஏற்படா குமே தவிர பாரிய அனர்த்தத்தை ஏற்படுத்தா மிகவும் அரியதொரு சந்தர்ப்பத்திலேயே ஏற்ட
பூகம்பத்தினால் கடலுக்கடியில் அதிர் யும் அலையாக எழுவதால் பேரலைகள் உ இராட்சத பேரலைகள் ஆழ்கடலில் இருந்து லுள்ள கரையோரங்களை மின்னல் வேகத்தி கின்றன. இங்கு ஏற்படும் நிலநடுக்கத்தைப் ெ
கடந்த 200 வருடங்களுக்கு முன்னை இற்கு மேற்பட்ட சுனாமி பேரழிவுகள் பசுபிக் 1 பாக இந்திய மற்றும் அத்லாண்டிக் சமுத்தி மாட்டாது எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அலை உருவாகியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள
சுனாமி ஏற்பட்டதாக கூறப்படும் வர6 6100ம் ஆண்டுக்கு முன்னரும் வட அத்லாண் கிறிஸ்து வருடம் 1650ம் ஆண்டில் சந்தோர6 மேற்பட்ட உயரத்தில் சுனாமிப் பேரலைக பசுபிக் சுனாமி, 1960ல் சிலியில் சுனாமி, 19646
இதற்குப் பின் 2004ஆம் ஆண்டு டிச யிலிருந்து சுமார் 2500 கிலோமீட்டர் தூரத்த
 
 

efectă Sauueni - 2005
ற்படும் நிலநடுக்கம் காரணமாக கடலில் ாறு ஆழ்கடலினுள் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் லது மண்சரிவுகள் போன்றவற்றில் ஏதாவது
G. 99
மொழிப்பதமாகும். "சு" என்ற பதம் துறை ாறும் பொருள்படும். பூகம்பம் நிலத்திலும், பூகம்பம் ஒரு போதும் சுனாமியைப் போல் டியில் ஏற்படும் பூகம்பம் காரணமாகவே 5கத்தை அளப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ாற்பட்டால் மாத்திரமே சுனாமி இராட்சத ம் குறைந்த அளவில் ஏற்படும் நிலநடுக்கத் து. அப்படி ஏற்பட்டாலும் கடல் கொந்தளிக் து. சுனாமி போன்ற இராட்சத பேரலைகள்
படும்.
ர்வுகள் ஏற்பட்டு கடல்நீர் மேலேயும், கீழே ருவாகும். இவ்வாறு உருவாகும் சுனாமி ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரத்தி ல் சென்று தாக்கி அழிவுகளை ஏற்படுத்து பாறுத்தே அங்கு அழிவுகள் ஏற்படும்.
னய வரலாற்றைப் பார்த்தால் சுமார் 90% பிராந்தியத்திலேயே ஏற்பட்டுள்ளன. குறிப் திரங்களில் சுனாமியின் தாக்கம் ஏற்பட b சுமார் ஒரு மீட்டர் உயரத்திற்கு மாத்திரமே
து.
Uாற்றுத் தகவல்களை நோக்கினால் கி.மு டிக் சமுத்திரத்தில் சுனாமிகள் ஏற்பட்டன. னி எனும் தீவில் சுமார் 150 மீற்றருக்கும் ள் உருவாகின. 1883 கெகோடா, 1946ல் ல் ஏற்பட்ட சுனாமி போன்றவை ஏற்பட்டது.
ம்பர் மாதம் 26ம் திகதி காலை இலங்கை நிலுள்ள இந்தோனேசியா, சுமத்ரா தீவுக்

Page 62
கருகில் சுமார் 10 கிலோமீட்டர் ஆழ்கடலி களை நாசப்படுத்தியது.
அதிகாலை 06.58 மணியளவில் ரிச்ட்டர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இவ்வ கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது. அதாவது டிசL பகுதியில் 5.00 ரிச்சட்டருக்கு மேற்பட்ட 2004ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 26ம் திகதி 7.3 ரிச்ட்டர் அளவிற்கு ஏற்பட்ட பூகம்பம் 8 ஏற்பட்டன.
1899ம் ஆண்டிலிருந்து உலகில் 1964ம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஏற்பட்ட நிலந( மான கடல்கோள் அனர்த்தமாகும்.
2004ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் ஆசிய நாடுகளில் சுமார் 1600 கிலோமீட்ட கழுவிச் சென்றதுடன் சுமார் 2,89,000 பே இந்தோனேசியா, தாய்லாந்து, மலேச் சோமாலியா, கென்யா டென்சானியா தாக்கத்திற்கு முகம் கொடுத்த நாடுகள் நாடுகளில் இலங்கை இரண்டாவது இடத்
இந்த கடல் கோள் அனர்த்தத்தி உயிரிழந்துள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
சுனாமி ஏற்பட்ட பிறகு பலவித ெ நாட்டில் (இலங்கை) சுகாதாரப்பணிகள் இவை பரவ வாய்ப்பு ஏற்படவில்லை.
இந்த இயற்கை அனர்த்தம் வாழ்க்கைத்தரத்தை மீண்டும் கட்டியெ களினால் ஏற்படவிருக்கும் அழிவுகளை கருத்திற் கொண்டு சமாதான வழியில்
வேண்டும்.
 

னுள் பூகம்பம் ஏற்பட்டு தென்கிழக்காசிய நாடு
இந்தோனேசியா, சுமத்ரா தீவுக்கருகில் 9.00 ாறு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் காரணமாக கடல் ம்பர் மாதம் 26ஆந் திகதி இரவு வரை அந்தப் நிலநடுக்கம் 44 தடவைகள் ஏற்பட்ட போதிலும் காலை 1021 மணியளவில் நிக்கோபார் தீவில் காரணமாகவே இலங்கைக்கு பாரிய அனர்த்தம்
0 பாரிய நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட போதிலும் டுக்கங்களிலே இதுவே மிகவும் பெரிய பயங்கர
26ம் திகதி சுனாமி கடல்கோள் அனர்த்தம் ர் வரையான கரையோரங்களை கடல் நீரினால் ருடைய உயிரையும் பறித்துள்ளது. இலங்கை, சியா, மாலைதீவு, பங்களாதேஷ், இந்தியா,
போன்ற நாடுகள் இந்த சுனாமி பேரலை ாகும். இவ்வாறு பாரிய அழிவுகளை சந்தித்த ந்தை வகிக்கின்றது.
னால் இந்தோனேசியாவில் சுமார் 2,36000 பேர்
Tது.
தொற்று நோய்கள் உலகில் ஏற்பட்டாலும் எமது சிறந்த முறையில் மேற்கொள்ளப்படுவதால்
காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட எமது மக்களின் ழுப்பி வருங்காலத்தில் இயற்கை அனர்த்தங் குறைத்துக் கொண்டு இவ்வனர்த்தங்களைக் பயணிக்க விரைவில் வழி வகுத்துக் கொள்ள

Page 63
பல்லாண்டு கால நியா சேவையில் அனைத்துவித
நடவேண்டிய
புதிய கார்த்திகா
ஜீவல்லறி ew Karthliga Jewelers
தங்க ஆபரணங்களுக்கு சிறந்த
22 கரட் தங்கநகைகள் ஒடருக்கு உத்தரவாதத்துடன் செய்து கொடுக்கப்படும்
No06, Magaja Block,
| Chunnaցam Junction,
Chunnakam TP : 0777 290816
SLA S eMTAeA MTTT eMAMAAA AAAA AA AA A e eMT ATe eMA TAe AAAA A SAAAAAqAS
 

gaunggasonsigli ரே இடம்
னைத்து கணணிகள், தனணி
உதிரிப்பாங்களையும்
விலையில் உத்தரவாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடிய
s
51 ClOCk TOWer .ே
~
Jaffna T.PO777 27 | 22O
பாழ் நகரிலேயே மிகக் குறைந்த

Page 64
-
iri Muthumari
S
'எம்மிடம் 66.606igioned
4. மொத்தமாகவும் 566 கொள்ளலாம். எமது பொரு உறுதி
ܕ ܕ " , ,” : 4 7 *
ge." A " e 8: *: “, ඕබC 338 වෝෂ්බiouණි “. , ፳ '' * , • ,, ༈ ནི་ . . . 4, '' * بیر
''' % ء“ ...,, T P
, ,, ༧/2. ལྟའི་ ༣ e... .7༧, * *****,**。 -7
* . . . . ܂ ܪ ܕ ܪ * ܢ ܠ ܕ ܕܪ
a P و هل هوية * ':': ' ' ' ' '
 
 
 
 
 

UV, ... Nu, :ಮಂಜ್ಞೆ
و ه م " و م لم " .وم “%
- " , και ཟི་2 O'." y :::O % :۶ DTF oOLOG
* হল, অঙ্গভঙ্গুনি "", ar, * . . . . " v, ʻ '' ; ም ' ', ". ויי
a
*
و g ** ه
Ammam Traders
ܐ ܨ ܧ ܧ " ܀
*
பலசரக்கு பொருடிகளை றையாகவும் பெற்றுக் டிகளில் நிறை தரம் என்பன
UIIBOrg)
கஜசக்தி

Page 65
FORGIVENESSA
WEAPON.
Dail vandalism how much human C Selfishness us. Humb) mingled w. the World Where the where. As read, the f of killing
SOrleOne e not to say because ha Crime. Wh WOuld har
SO16O1C instead of
 
 

MS YOUR
OENON MILLS A/2007 ARTS UDUVI, GIRLS" COLLEG
y happenings of murder, libel, and rape have made me realize bloodshed and heartache a an cause because of anger, s and revenge that is born with e words, deeds and kind words th a forgiving heart can change from a bloody place to a place e is peace and happiness every
I take the morning paper to 'ont page is weighted with news r rape that has cannot stand se getting ahead of him. This is that being angry with someone has done some thing wrong is a 7 even the most saintly person e had angry feelings against n his or her life time - but taking revenge on the person
G21)

Page 66
who has caused harm or hurt, if even change that person. Societ who chose to Smother your angel murderer who deserves to be pun
A person does not get jealo always some bad experience tha change the bad past into a good because a society has branded push them aside. I believe every in them and with a little friendsh out to be a better person in Societ first- an ordinary rock which afte cutting, ends up as the world's finds a place on the crown of indulging in negative feelings ag: try friendship as your weapon. friendship and forgiveness can m.
/ முதன் மு:
ஐ உலகின் முதல் அணுகுண்டு விெ LIT6Oo6O6). IGOTg556o Alamo gor நடாத்தப்பட்டது. (1945 July 16
ஐ “வாலெர்” என்ற அமெரிக்க ட முதலாக சிறுநீரக மாற்று அறுை அளித்தது.
N
 

We could show forgiveness, it might y would then see you as a person through forgiveness rather than a lished by law.
us or angry for no reason - there is at they have undergone. We could future if we show a little care. Just them as "evil or bad" we shouldn't human being has something good lip and forgiveness they could turn y. A human life is like a diamond at er some hard work of polishing and most beautiful diamond or even the Queen of England. Instead of ainst those who have Wronged you, You will be amazed at the changes lake.
லாக. ཡོད༽
வடிப்புச் சோதனை வடக்குவமக்சிக்கோ odo என்ற இடத்தில் வெற்றிகரமாக ith)
ாக்டரால் June 17.1950 இல் முதன் ஸ்வச்சிகிச்சை நடாத்தப் பெற்று வெற்றி
ノ

Page 67
அபிவிருத்தியை நோ
இன்று ஆழத்தில் பு
ஆழமான கட யினரின் வே6 சந்தர்ப்பம் ே நாட்டு உற்பத் உள்ளது. இக் தில் எமது நா கொடுக்க வே தடுத்து எமது
இலங்
மாக்கல் கொ
தொடர்ந்து இ அடைந்துள்ள சமீபத்திய ஆ நெருக்கடியை
 
 

க்கி இலங்கை
KIRUIATAIGASATKUNAPALAN
A/1, 2006 COM J/HOLVFAMILY CONVENT
இலங்கை பொருளாதார நெருக்கடியின் தைந்திருக்கின்றது. இதற்குக் காரணம் -ன் ஆகும். இதனால் எதிர்கால சந்ததி லை வாய்ப்பு, வருமானம் கிடைக்கும் மாசமாகும். இன்று இலங்கையில் உள் தியை விடக் கடனின் அளவு அதிகமாக கடனின் அளவு அதிகரித்து எதிர்காலத் ட்டையே அந்நியருக்கு தாரை வார்த்துக் ண்டிய நிலை ஏற்படும். எனவே இதனைத் நாட்டைக் காப்பாற்ற வேண்டும்.
கையில் 1977ஆம் ஆண்டில் தாராளமய ஸ்கை நடைமுறைக்கு வந்தது. இதனைத் லங்கை கணிசமான முன்னேற்றத்தை து. எனினும் அதன் முன்னேற்ற வேகம் ண்டுகளில் குறைந்து வந்துள்ளது. கடன்
வெற்றிகொள்ளாமல் ஒரு நாடு என்ற ளவு சாதனையை அடைய முடியாது. இது
(23)

Page 68
பல துறைகளில் செலவுகளைக் குறைப்பது
தியாகங்களும் செய்யவேண்டும்.
எம்முன் ஒரே ஒரு வழிமுறை ம பொருளாதார வளர்ச்சியை அதாவது 8 திற்கு மட்டுமான தாகவன்றி பல ஆண் கடன் பிடிகளிலிருந்து விடுவிக்கக் கூடியது வேண்டும். இதற்கு உற்பத்தி வளத்தை எமது பொருட்கள் சேவைகளுக்கு முதலி
மாக நாட வேண்டும்.
இலங்கை எதிர்நோக்குகின்ற டெ கொண்டது. பொருளாதார வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்குமாக இவை அனைத்திலு செய்வதற்கு நான்கு முக்கிய சவால்கள் வேலைவாய்ப்பை அதிகரித்தல், அர கொள்ளுதல், புனரமைப்பதற்கான வள
உற்பத்தித்திறன் அதிகரித்தலும் என்பன
இதில் முதலாவதாக வேலை வா வெற்றி கொள்ளலாம் என்பதனை எடுத்து ஆட்கள் கொண்ட மொத்தத் தொழிலாள வேலை செய்கின்றனர். இதில் 528000 ஆ இல்லாதவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆ6 மாகாணம் உள்ளடக்கப்படவில்லை. இ தொழிலாளர்கள் மொத்த தொழிலாள இலங்கை மக்களிடம் வெளிநாடுகளுக்கு அதிகரித்து வருகிறது. இன்று இலங்கையி தொழிலாளர்களில் 75% பேர் மத்தியகிழ பலர் குறைந்த சம்பளம் வழங்கப்படும் கீ தாய்நாட்டில் இதற்குச் சமனான அல்ல இடத்து தாய்நாட்டில் வேலை செய்வதை வேலை வாய்ப்புக்களை அதிகரிக்க வே முதலீட்டாளர்களுக்கு ஊழியத் தொழி: வழங்கி அவ்வாறு பயன்படுத்தும் முதலி
 

எனப் பொருள்படும். இதற்கு எல்லோரும் சில
ட்டும் உள்ளது. அதாவது கணிசமான உயர் 6 - 10% வளர்ச்சி வீதமானது குறுகிய காலத் ண்டுகளுக்கு உரியதாக இந்நாட்டை திரண்ட ான நிலை பேறுடைய வளர்ச்சியாகவிருத்தல் மேம்படுத்த வேண்டும். உலகம் முழுவதும் ட்டு மாற்று சந்தைச் சாத்தியங்களைத் தீவிர
ாருளாதார நெருக்கடி பல பரிமாணங்களைக்
துரிதப்படுத்துவதற்கும், செழிப்பு வளத்தை ம் கவனம் செலுத்தப்படல் வேண்டும். இதைச் வெற்றி கொள்ளப்படல் வேண்டும். அவை சாங்க படுகடன் நெருக்கடியை வெற்றி ங்கள், வருமான மட்டங்களை அதிகரித்தலும் வாகும்.
ய்ப்பை அதிகரித்தல் என்ற சவாலை எவ்வாறு து நோக்குவோம். இலங்கையில் 7 மில்லியன் ர் அணியில் தற்போது 6.2 மில்லியன் ஆட்கள் ட்கள் உத்தியோகபூர்வமான வேலை வாய்ப்பு னால் இந்தக் கணிப்பீட்டில் வடக்கு கிழக்கு தில் கீழ் உழைப்பு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட ர் எண்ணிக்கையின் 20% ஆகும். இன்று வேலைவாய்ப்பைத் தேடிச் செல்லும் போக்கு லிருந்து சென்று வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் க்கு நாடுகளில் பணிபுரிகின்றனர். இவர்களில் ழ்நிலையான தொழில்களைச் செய்கின்றனர். து கூடுதலான சம்பளத்தைக் கொடுக்கும் மேலாக விரும்புவர். இதற்கு இலங்கையில் ண்டும். அரசாங்கம் உள்நாட்டு வெளிநாட்டு னுட்பத்தை பயன்படுத்தும்படி ஆலோசனை ட்டாளர்களுக்கு வரிச்சலுகை, வரிவிடுமுறை

Page 69
THE LEADER
உதவிப்பணம் வழங்குதல் போன்ற சலு வாய்ப்புக்களை அதிகரிக்கலாம். அத்துடன் மக்களின் மனோபாவம் மாற வேண்டும். ஆசி தரம் உயர்வாகவே இருக்கின்றது. ஆனாலும் அரசாங்கம் வேலை தர வேண்டும் என்று அ தங்களுடைய சுயமுயற்சியில் ஒரு சொந்தத் ே கிறார்கள். அதை ஒரு கெளரவக் குறைவு தம்முடைய திறமைகளையும், தங்கள் பிரதே பயன்படுத்தி தொழில் ஆரம்பிக்க அரசா மூலம் உள்ளூரில் தொழில் வாய்ப்புக்களை அ
இலங்கை எதிர்கொள்ள வேண்டிய நெருக்கடியை வெற்றிகொள்ளுதல் ஆகும். ெ அபிவிருத்திக்கு என்று வழங்கும் கடன்கள் செலவிற்கே செலவிடப்படுகின்றது. அதிலு குறைப்பதன் மூலம் கடன்களின் அளவைக்கு பதிலீட்டுக் கைத்தொழில்களை உருவாக்கி தேவையில்லாத ஆடம்பரப் பொருட்களின் இற மேலும் எமது ஏற்றுமதிப் பொருட்களின் தர செலவை இழிவுபடுத்துவதன் மூலம் உலக பிடித்து ஏற்றுமதி வருமானத்தை அதிகரிக்க கொண்டு அரசாங்க படுகடன் நெருக்கடியைக்
இலங்கை வெற்றி கொள்ள வேண்டி வளங்கள் ஆகும். வளங்களைப் பொறுத்த காணப்படுகின்றன. அதாவது வளங்கள் அறி கள் அழிவடைந்து செல்லுதல், வளங்களின் களின் திறமையான பயன்பாடின்மை எ6 வளங்கள் பொருத்தமாகவும், திறமையாகவும் காணப்படுகின்றது. அதிலும் குறிப்பாக கிர நிலையே காணப்படுகின்றது. இதற்கு கிரா படுத்தும் அபிவிருத்தி செயற்படுத்த வேண்டு அபிவிருத்தித் திட்டம், பன்முகப்படுத்திய பா அபிவிருத்தித் திட்டங்களைத் தற்பொழுது இதனைப் பரந்த அளவில் வினைத்திறனுடன்
 
 

கைகளை வழங்குவதன்மூலம் வேலை
ால்லாவற்றுக்கும் அரசை நம்பியிருக்கும் ய நாடுகளிலேயே இலங்கையின் கல்வித் மக்கள் படித்துப் பட்டதாரிகளாகியும் கூட ரசைக் குறை கூறித் திரிகிறார்களேயன்றி தாழில் முயற்சியை ஆரம்பிக்கத் தயங்கு ாக அவர்கள் கருதுகிறார்கள். மக்கள் சத்தில் கிடைக்கக் கூடிய வளங்களையும் ங்கம் ஊக்குவிப்புக்களை வழங்குவதன் அதிகரிக்கலாம்.
அடுத்த சவால் அரசாங்க படுகடன் வளிநாட்டு அரசாங்கங்கள் இலங்கையின் எல்லாம் இலங்கை மக்களின் நுகர்வுச் ம் குறிப்பாக இறக்குமதிச் செலவைக் றைக்கலாம். இலங்கையில் இறக்குமதிப் ஊக்கமளிக்க வேண்டும். அத்துடன் )க்குமதியையும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ந்தை அதிகரித்து அதற்கான உற்பத்திச் கச் சந்தையில் நிலையான இடத்தைப் 5லாம். இவ் ஏற்றுமதி வருமானத்தைக் குறைக்க முடியும்.
ய அடுத்த சவால் புனரமைப்பதற்கான வரை நான்கு விதமான நிலைமைகள் பப்படாது இருத்தல், அறியப்பட்ட வளங் பொருத்தமான பயன்பாடின்மை, வளங் எபவை அவையாகும். இலங்கையில் பயன்படுத்தப்படாத நிலை அதிகமாகக் Tமப்புற வளங்கள் பயன்படுத்தப்படாத மப்புற வளங்களை இயன்றளவு பயன் ம், அரசாங்கம் துரிதப்படுத்திய மகாவலி நீடு, சமுர்த்தித்திட்டம் போன்ற கிராமிய
செயற்படுத்தி வருகின்றது. எனினும் செயற்படுத்த வேண்டும். மேலும் பொரு
G25)

Page 70
ளாதாரக் கீழ்க்கட்டமைப்புக்களை நாடு மு துவதற்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்க வேண்
இலங்கை வெற்றிகொள்ள வேண் அதிகரித்தலும் உற்பத்தித் திறனை அ; அதிகரிக்கும் போது வருமான மட்டமு தற்போது நிலவும் பணவீக்கச் சூழ்நிலை செய்கின்றது. எனவே முதலில் பணவீக்க மேற்கொள்ள வேண்டும். இலங்கையின் ! தொழினுட்ப அறிவுப் பற்றாக்குறை அல்ல; படாமையாகும். இதற்கு முதலில் எமது ந பட வேண்டும். எமது நாட்டிற்குப் ே தொழினுட்பப் பயிற்சியையும் வழங்க வே ஒப்படைக்கப்படவேண்டும். இவற்றின் மூ6
இலங்கை இந்த சவால்களை வெ யடையும். எம் நாடு எம் கையில் கிடைக்கு
அபாயம் தரு
அபாயகரமான புளுட்ே உயிர்க்கலங்களை சிதைக்கும் த பெண்ணிலே கருச்சிதைவை இன்று புற்றுநோய் தேற்றுவிப்ப யுள்ள புளுட்டோனியத்தால் : நோயை உருவாக்கமுடியுமாம். புற்றுநோய் வந்த மனிதனின் புகையை சுவாசிக்கும் போது பு
 

முழுக்க விஸ்தரித்து வளங்களைப் பயன்படுத்
டும்.
ாடிய அடுத்த சவால் வருமான மட்டங்களை திகரித்தலுமாகும். தொழில் வாய்ப்புக்களை Dம் அதிகரிக்கும். ஆனால் இலங்கையில் சம்பள அதிகரிப்பின் நன்மையை இல்லாமற் நிலையைக் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கையை உற்பத்தித்திறன் குறைவுக்கு முக்கிய காரணி து பொருத்தமான தொழினுட்பம் பயன்படுத்தப் ாட்டின் கல்வித் திட்டமுறை மாற்றி அமைக்கப் பொருத்தமான கல்வியையும் அதற்கேற்ற ண்டும். மூன்றாம் நிலைக் கல்வி தனியாரிடம் லம் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்க முடியும்.
ற்றிகொண்டால் நாடு பொருளாதார வளர்ச்சி
b.
ஆதாரம் : இலங்கையை மீட்லபடுத்தல்
2OO3
ம் புளுட்டோனியம்
டோனியத்தின் கதிர் உடலிலுள்ள ன்மை கொண்டது. கர்ப்பமாகியுள்ள உண்டு பண்ணக்கூடியது. இதுவே தில் முதலானது. அரைக்கிலோ நிறை உலகமக்கள் அனைவருக்கும் புற்று புளுட்டோனியத்தின் பாதிப்பால் உடலை எரிக்கும் போது உருவாகும் ற்றுநோய் ஏற்படுமாம்.

Page 71
THE LEADER
LGOLDLT6T66Dr.
வே
நம்
LILLé
öቻ6)!
BF6)
LDTs
கே
செ
நக்
 
 
 

SJANATANTAWRI J/CHAVAKACHCHER HINDU, COLLEGE
T 35L60)LD
3Fuluu
ர்சனங்கள் ரந்து வரும் பங்கள் துரத்தும் சிடா நெஞ்சம் ண்டும் தியோடு வாழ் பிக்கை எனும் கின் மேல் ல் எனும் ரி செய்!
றாரின் ப்ெ பேச்சுக்கு விகளை மூடிக்கொள் ல் சிரிப்புக்கு களை மூடு

Page 72
THE LEADER
உன் மனசாட்சிக்கு மரியாதை கொடு!
கடமையின் போது அன்பாய் சொல் அடங்கா விடின் அதிகாரத்துடன் செயற்பட்டு விடு யார் எதை சொன்னாலும் கடமை தவறி உன் மனசாட்சிக்கு துரோகம் செய்யாதே கடமையின் போது கண்ணியம் இருக்கட்டும்!
உறவுகளாய், உற்ற நண்பனாய் இருந்தாலும் கூட வேறுபாடு காட்டாதே
கடமையின் முன்
தொலைபேசியில் முத
1876ம் ஆண்டு அலெ
"மிஸ்டர் வா இங்கே என்று கூறிய 6 உலகின் முத
வார்;
 
 
 

சமமாக வைத்துக் கொள்
நிலைகெட்ட வாழ்விற்காய் கடமை தவறி
நீநடந்தால் உயிரை அழித்துவிடும் நிழலை விரும்பி நிஜத்தை அழிக்காதே!
கடமைகள் ஒன்றும் கலை நிகழ்வல்ல ஒத்திகை பார்ப்பதற்கு
ஒரு தடவை ஒரு நிமிட நேரத்தில் செய்யும் போதே ஒழுங்காக செய்துவிடு கண்ணிர் பயணங்களாய் உன்வாழ்வு இருந்தாலும் கலக்கம் என்பது உனக்குள் வேண்டாம்
கடமையாளனே!
ல் QITij505.
மக்சாண்டர் கிரகாம்பெல் ட்சன் அவர்களே வாருங்கள்” வார்த்தைகள்தான் ல் தொலைபேசி த்தைகள்

Page 73
E = VV = R = M
CNA
ஆண்டு - 2 1 இடம் - இலங்
கந்த நேரம் : 23. (
கந்தப் றும் இரண்டு ே PAPPY 2Lb (3)
ஆய்வு மின்காந்த அ magnectic w கண்டுபிடிப்பின் கின்றன. கந்த ஏற்படும் மாறு இறுதி வேலை 9 lub GIMMY ழைப்பு வழங்கு கின்றன. கந் திரையில் சL
 
 

VTMINESW A/ 2006 (80)
JAFFINA AINYDD COLLEG!
75
கை தீவின் யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தின் ப்புவின் விஞ்ஞான ஆய்வுகூடம் )0 Dഞ്ഞി
புவும் அவனுடன் இணைந்து பணியாற் ராபோக்கள் 1ம் ரோபோவின் பெயர் - ாபோவின் பெயர் - GIMMY
கூடத்தில் கந்தப்புவும் ரோபோக்களும் லை வாசிக்கும் கருவியின் (Electro
aves Reading machine – EWRM) ா இறுதிநிலை வேலைகள் நடைபெறு ப்பு இக் கண்டுபிடிப்பின் வெற்றியில் ]றங்களின் கற்பனையில் மிதந்தபடி களில் மும்முரமாகின்றான். PAPPY
ம் அவன் வேலைகளில் பூரண ஒத்து கின்றனர். இறுதி வேலைகள் பூரணமா தப்பு இயந்திரத்தை இயக்குகின்றான் க்ெஞைகள் வருகின்றன. இயந்திரம்

Page 74
THE LEADER
暴 இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது. நட்சத்திரங்க சமிக்ஞைகள் வருகின்றன எனினும் அ வில்லை. கந்தப்பு மிக கலவரம், சோ PAPPY uqub GIMMY uqub @uujbiŝJğög சிந்திக்கும் ஆற்றல் பெற்ற ரோபோக்க Gimmy தனது திறமையால் குளறுபடிகை பிடிக்கின்றது. அதை கந்தப்புவுடன் சொல் பிழைகள் திருத்தப்படுகின்றன. மீண்டும் சமிக்ஞைகள் சரியாக கிடைக்கின்றன. { தொடங்குகின்றது. திரையில் எதிர்பார்த் GIMMY 60) u Juquib PAPPY 60Du Juqub aELLqi'u
கந்தப்பு உடனடியாக இக்கருவி முயற்சியில் இயங்குகின்றான். இலங்கை வுக்கு தெரியப்படுத்துகின்றான். அங்கி கந்தப்புவிடம் வருவதாக செய்தி வருகின்ற
மறுநாள் :- இடம் :- கந்தப்புவின் ஆய்வு கூடம்
கந்தப்புவிடம் “பூசா' விஞ்ஞா வந்திருந்தனர். விஞ்ஞானிகளாக அமர வந்தார்கள். கந்தப்பு அவர்களை ஆ விஞ்ஞானிகள் இயந்திரத்தின் தொழிற்பா கின்றார்கள்.
அமரசிங்கே - உங்கள் இயந்திரத்தின்
கந்தப்பு:- இந்த இயந்திரம் மின்க உருவாக்கிய இடம் அ வந்த பாதையில் உள் உதாரணமாக சூரிய அடையும் போது பூமியி பட்டுத் தெறித்த இ சூரியனில் உருவாகிய அறியக்கூடியது.

ளின் ஒளியை வாசிக்கத் தொடங்குகின்றது. வன் எதிர்பார்த்த பெறுபேறுகள் கிடைக்க வு, விரக்தியின் உச்சக் கட்டத்தில் எனினும்
ல் ஏற்பட்ட குளறுபடிகளை ஆராய்கின்றன. 5ள் கந்தப்புவை தேற்றுகின்றன. திடீரென ளை உருவாக்கும் இயந்திர பிழையை கண்டு கின்றது. கந்தப்பு உற்சாகம் அடைகின்றான். கந்தப்பு இயந்திரத்தை இயக்குகின்றான். இயந்திரம் மின்காந்த அலைகளை வாசிக்க த விளைவுகள் பெறப்படுகின்றன. கந்தப்பு பிடித்து மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்கின்றான்.
கண்டுபிடிப்பை உலகிற்கு தெரியப்படுத்தும் மின் விஞ்ஞானத் தலைமை அகம் “பூசா" ருந்து உடனடியாக விஞ்ஞானிகள் குழு துெ.
ன தலமையகத்திலிருந்து விஞ்ஞானிகள் சிங்கே, குணவர்த்தன, சண்முகலிங்கம் ய்வுகூடத்துள் அழைத்துச் செல்கின்றனர். டு பற்றி கந்தப்புவிடம் கதைக்க தொடங்கு
தொழிற்பாடு எப்படியானது?
5ாந்த அலைகளை வைத்துக்கொண்டு அது து கடந்து வந்தபாதையின் தன்மை கடந்து ள பொருட்களை காட்சிப்படுத்தக் கூடியது.
ஒளிக்கதிர் செவ்வாயில் பட்டு பூமியை ல் இருந்தபடி செவ்வாயின் மேற்பரப்பையும் -த்தின் தன்மையையும் இவ் ஒளிக்கதிர் 1 இடத்தையும் இடத்தின் தன்மையையும்

Page 75
சண்முகலிங்கம் : இது சாதாரண தொலைக்
கந்தப்பு:
தொலைக்காட்டி எனின் செவ் பயன்படுத்தி செவ்வாயின் ஆனால் இது அப்படியல்ல.
மேற்பரப்பு என்பவற்றையும் வேறோர் கிரகம் அல்லது கல் அவதானிக்கலாம். அதைவி கொண்டும் பொருளை பொருளின் தன்மையை அறி.
சண்முகலிங்கம்: ஓ! அப்படியா. அப்படி
கந்தப்பு:
குணவர்த்தன:
கந்தப்பு:
தொழிற்படுகின்றது?
இந்த இயந்திரம் மின்காந்த மாக ஓர் மின்காந்த அலை படுகின்றது. அப்போது
முறிவடைகின்றது. பின் அ அங்கு முறிவடைந்து இவ் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை இவ் தை வாசித்து அவ்விரு மே முப்பரிமான நிலையில் தெ
அப்படி என்றால் இதன் ( களை ஏற்படுத்தலாம். நீ என்ன கருதுகின்றீர்?
இக்கருவி வானியல் து பெருமாற்றத்தை கொண்டு ஒன்று வேறோர் கோளில் யையும் இதன் மூலம் வேக மேற்பரப்பின் தன்மையை களை கொண்டு அறியலாம் அம்மேற்பரப்பை ஊடுறு அங்குள்ள கனிமங்கள், உ 6) Tib.
 

ாட்டியின் தன்மையை ஒத்துள்ளதே?
வாய்க்கிரகத்தில் இருந்து வரும் கதிரைப் மற்பரப்பை மட்டும் அவதானிக்கலாம். இது செவ்வாயின் மேறபரப்பு சூரியனின்
அறியலாம். அதைவிட கதிர்க்கூட்டம் லில் பட்டு வந்திருப்பின் அக்கல்லையும் ஒளி அல்லாத மின்காந்த அலையை அவதானித்து பொருளின் இயல்பை
I6)TLs).
பானால் எவ்வாறு இந்த இயந்திரம்
5 அலைகளை வாசிக்கின்றது. உதாரண வெளிக்கிட்டு முதல் ஒரு மேற்பரப்பில்
அது தெறிப்படைகின்றது அல்லது புது வேறோர் மேற்பரப்பில் படுகின்றது. இயந்திரத்துக்கு கதிர்வரின் அக்கதிரில் இயந்திரம் உணர்கின்றது. அம் மாற்றத் ற்பரப்பு, தோற்றம், வடிவம் என்பவற்றை ரிவிக்கின்றது.
தொழிற்பாட்டால் உலகில் பலமாறுதல் ங்கள் இக்கருவியின் பயன்பாடு பற்றி
1றையிலும் புவியியல் துறையிலும் வரும். உதாரணமாக விண்வெளி கலம்
செய்யும் அனைத்து வகை ஆராட்சி ாக செய்யலாம். இங்கிருந்தே கோளின்
அங்குபட்டுவரும் மின்காந்த அலை நாங்கள் இங்கிருந்து செலுத்தும் கதிர்கள் திறனை தெறிப்பை பயன்படுத்தி பிரிகள் பற்றி ஆராட்சியை மேற்கொள்ள
G31)

Page 76
அமரசிங்கே:
சண்முகலிங்கம்:
குணவர்த்தன:
அமரசிங்கே:
THE LEADER
அப்படியானால் பலி விடயங்களை அறிய பூமியில் பட்டுத்துதி படைந்து பூமியை அ6 அறியக் கூடியதாக இ
இப்பிரபஞ்சத்தில் வி காலத்துள் விடுவிக்க
இது இவ்வளவு கால பலனைத்தரக்கூடியது விண்வெளி ஆய்வுக தரக்கூடிய கண்டுபிடி
வாருங்கள்போய் இய
மூவரும் இயந்திரத்தை பார்வை அவர்கள் பார்த்த பிரதேசத்தில் அமெரி போன விண்வெளி ஓடம் பிரயாணித்துக் பார்த்து கந்தப்புவின் கண்டுபிடிப்பை 6 ரோபோக்கள் தம்முடன் நிற்பதை அவத
அமரசிங்கே:
கந்தப்பு:
அமரசிங்கே:
கந்தப்பு;
அமரசிங்கே:
இவை ஏன் இங்குநிற்
335 PAPPY g)g உதவியவை. எமது
ஓ அப்படியா அப்படி இவற்றுக்கு தெரியும
தெரியும் என நினக் முயற்சி தோல்வி அ
அவற்றுக்கு கைெ கின்றார்.
 
 

மில்லியன் ஒளியாண்டுகப்பால் இருக்கும் லாம். மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம்பிய மின்காந்த அலை மீண்டும் தெறிப் டையும் போது பூமியின் அன்றைய நிலைகளை ருக்கும்.
டுவிக்கப்படாத பல விடயங்கள் மிகக்குறுகிய ப்படும்.
விண்வெளி ஆராட்சி பெறுபேற்றை மிஞ்சிய து. சில மணித்தியால நேரத்திலேயே பலவருட ள் மூலம் பெற்ற தரவுகளுக்கு அதிக தரவை ப்பு.
பந்திரத்தை பார்ப்போம்.
இட்டு தொழிற்பாட்டுத்திறனை அறிகின்றனர்.
க்காவின் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் காணாமல் கொண்டிருந்தது. மூவரும் ஆச்சரியத்துடன் வியந்தனர். அப்போது அமரசிங்கே இரண்டு ானித்தனர்.
கின்றன.?
து GIMMY இவைதான் எமது ஆராட்சிக்கு ஆராட்சி வெற்றிபெற காரணமானவை.
யானல் இக்கருவி தயாரிக்கும் தொழில்நுட்பம் m?”
கின்றேன். இலை இல்லாவிடின் எனது இறுதி டைந்திருக்கும்.
காடுத்து அவற்றுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவிக்
G32)

Page 77
அமரசிங்கே கந்தப்புவை அழைத்துச் செல்கின்
அமரசிங்கே: இவ் றோபோவுக்கு இதன் என்பதால் இதிலிருந்து வெ விடுவார். எனவே இவ் ே அதன் ஞாபகத்தை (Memo
கந்தப்பு: (சிறிது யோசித்துவிட்டு) அவ்
மூவரும் கந்தப்புவை பாராட்டுகின்றன எடுத்துச் செல்கின்றோம். மூவரும் அகழ பரிசோதிக்க ஆய்வு கூடத்துக்கு செல்கின்றனர் ஆசியாவை உலுக்கிய சுனாமியின் படங்கள் கின்றன.
r
ேேபற்ற
இதய நோய்களை கண்டறிவதற்காக EC எடுக்கப்படுவதை நீங்கள் அனைவரும் அ மூளை சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை அறிய
6firflounéssib Electro Ence
எமது மூளையில் இருக்கும் பலமில்லியன் மாற்றங்களினாலும் மின்சார ஓட்டத்தினாலு நரம்புக்கலங்கள் செயற்படும் போதுமர் கொள்கின்றான். மூளையில் ஏற்படும் இம் மூலம் அளக்கின்ற
ܢܠ
 

DTŤ.
தொழில் நுட்ப இரகசியம் தெரியும் றொருவர் இதன் இரகசியத்தை அறிந்து ாபோக்களை செயலிழக;கச் செய்து
y) அழித்துவிடவும்.
வாறே செய்கின்றேன்.
ர். இத் தகவலை தலைமை பீடத்துக்கு கந்தப்பு இயந்திரத்தின் அற்புதத்தை அங்கே 170 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அக் கருவியில் வீழ்ந்து கொண்டிருக்
N
3G (Electro Cardiograph) றிந்திருப்பீர்கள். அதேபோல BEG எடுக்கப்படுகின்றது. இதன் phalon Gram.
நரம்புக்கலங்களின் இரசாயன ம் செயற்படுகின்றன. ஒரு பகுதி றொரு பகுதி ஒய்வெடுத்துக் பின்னோட்டத்தைத்தான் EEG ார்கள்.
للر

Page 78
THE LEADER
Leadership
V
there a First of said to the ski touch C above q
216 CU
1)
2)
3)
4)
US
Ali
as
CO:
St.
inc lea
 

ዎ " Sauueniu - 2005
GAYATHR, S. A/ 2006 WEMBADIGIRLS. HIGH SCHOOL
When we talk about leadership, re Certain things Strike to my mind. all who is said to be a leader? who is be a charismatic leader? what are Ills needed for a leader? I wish to )n some key issues pertaining to the uestions. The following characteristics cial to a charismatic leader.
es Power to serve Others.
gns vision with followers needs and pirations.
hsiders and learns from criticism.
mulate followers to think ependently and to question the ders view,

Page 79
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
THE LEADER
Open, two-way communication
Coaches, develops, and suppor With Others.
Relies on internal moral standal Societal interests.
The following Skills would be ver
Verbal communication (includir
Managing time and stress.
Managing individual decisions.
Recognizing, defining, and solvir
Motivating and influencing other
Deligating
Setting goals and articulating av
Self-awareness
Team building
10) Managing conflict.
 
 

ts followers; shares recognition
'ds to satisfy organizational and
y much useful to be a leader.
ig listening)
ng problems.
ision

Page 80
ஆசையில் ஓர் மடல்
 
 

TSUGANTHAN A/ 2006 (BIO)
JAFFINA AINDD COLLEG!
ா கணிதத்திற்கு -யிரியல் எழுதிக்கொள்வது கம் சுருக்கல்கள் சுகமா! ம் சப்பல்கள் ஓரளவிற்கு சுகமே!
டு சுகங்கள் கேட்டறிய ஆவல் த கணிதத்தில் த உந்தன்
Dகள் எப்படி?
இதமான சாதாரண தரத்திலே ந்து நாம் படித்த
ம் விஞ்ஞானமும்
பநினைவுகளில்
கத்தில் அங்கு
தமென்கின்றார்! கணிதமென்கின்றார்! அற்றதாக பார்த்துக் கொண்டால் சரி

Page 81
வகையீடென்கின்றார் - வாகையாய் அதிலிருந்து பிறந்தது தொகையீடென்கிறார் மிகையாக நீகற்று வகையாக மாட்டுகிறாயோ!
Sin உம் COS உம் Tan உம் கலந்து 0 விற்கு முன்னே பட்டங்கள் அடுக்கி திரிகோண கணிதமென்கிறார் இவையாவும் உ புரியும் கோணத்தில் தென்படுகின்றதோ! வட்டம், கோணம், நேர்கோடு, என்று பலவிதமாய் பகர்கிறார். பின்னர் சமன்பாடுகள் கொண்டு பிரசின்னம் பல அமை கேத்திர கணிதம் உனக்கு காத்திரமாயிருக்கின் மூட்டிய கோல்கள் உந்தன் மூளையில் முட்டுகி நிகழ்தகவில் நீநிலையாக நிற்கிறாயோ! பரிசமாற்றமும் சேர்மானத்தில் பதறுகிறாயோ! எளிமை இசை இயக்கத்தில் ஊசலாடிப்போகிற இயக்கவியல் சமன்பாடுகள் ஈருறுப்பு கோவை: இலகுவாக தீர்படுகிறதோ! என்பக்கம் இங்கேNotes மழைதான் அறிந்திருப்பாய் நீயும் உயிரியலின் உள்ளகத்திற்குள் நுழைந்து கலங்களையும் இழையங்களையும் கரைத்துகு உயிர்ப் பல்வகைமையை உருண்டுருண்டுக நிற்கவில்லை மனதில் தொழிற்படுகின்ற தாவரமும் விலங்கும் எனை தொழிற்படாது செய்து ஓரிடத்திலே இருக்கவை பிறப்புரிமையில் கணக்கும் அழகாய் குழப்புகிற நுண் உயிரியின் நுணுக்கமும் பிரயோக உயிரியலின் பிரயோகமும் இன்றும் ட என்னைவிடு,
சப்பல் என்னை சுருக்கல் நீ சற் ஸ்கோரில் நன்றாக மிஞ்சிநிற்பாய், உன்னிடம் ஒன்று கேட்க மறந்துவிட்டேன் இப்பொழுதும் கணிதத்தில்
1+1=2தானே!
 

னக்கு
க்கின்ற றதோ! ன்றதோ!
ITCurt!
56it
டித்து D0|Lib
க்கின்றன
து
திர்கதைதான்.

Page 82
Physical And M
have
Compa Gandh and r
COurag and MC lean fig
COurag differe1
based (
upon p as the ( either physic of the cultiva exercis
 
 

oral Courage.
MISS MARIYANGAYAN
JEVARAJAN |jo A/l (2006) COMMERCE. A J/0/ FAMILY CONVENT,
Physical courage and moral Courage their own significances, When re spiritualists like mahatma i and mother Theresa with wrestlers acers is like comparing moral e with physical Courage. Gandhiji ther Theresa were people of thin and gures, but their deeds demanded the e of a high order which is entirely nt from physical courage.
Physical courage is the courage on physical strength which depends hysical exercise and training where zourage of the heart and the mind is
a born one or a created one., all courage comes through exercise body while mental courage can be ted through mental and spiritual
CS.

Page 83
Moral courage is more effective adopted the path of non- violence Physical courage must - be support use of physical courage is a dead veterans. Scientists statesmen and moral and mental COurage.
Those people who use physica tyrants and blood-suckers of human
All must develop moral coura physical courage. Will-power is the was the will of kennedy which made was the will power of Napoleon which
For the cultivation of moral CC the desires of the materialistic world. rise inspirit. Byrejecting the petty ter position, we shall have the strength selves. But this strength should notb should be used in the most civili Kennedy became the President of Am such away that all liked him. Later he names are flying all over the world kn Gandhiji and also Mother thersa wh any selfish motive.
Here we should remember a p 6, ITGITTGGoGu (Spi'ILIT6ör'That is a person w fight and kill the enemy, would cert Only physical courage people go on s that they are unpopular.
As such, moral courage is mo physical courage. Moral courage v COurage.
 

than physical courage Gandhi with the British government. 2d by moral courage else the ly beast. All the great social sages cultivated the spirit of
l courage have been noted as
ity.
age. It is more powerful than key word for moral courage. It 2 him president of America. It made him an Emperor.
urage, we shall have to forget By hating these desires we can mptations of wealth, power and of spirit and morality in our e used for Selfish activities but zed and humanitarian way. Lerica and ruled the country in : was assassinated, today their ew the history of kennedy and, O all served the world without
roverb in Tamil "6 IT6tt GTG.556,165T ho took a sword to his hand to ainly die by the sword it self. earch of fights and their fate is
re powerful and forceful than vins at the cost of physical

Page 84
THE LEADER
கதிர் வீச்சால் சூழ தீமையான விளை (Harmful Effects B
முறைக தாலும் ஏற்படுத்
ஒரு அ 6Ti"LILL
அணுப் என்னும் விஞ்ஞா சாகும்
குரல் ெ
 
 
 

KIKARSAWAN
A/l 2006 久。 CHAVAKACHCHER HINDU COLLEGE
அறிவியல் மறுமலர்ச்சியும் நவீன தொழில்நுட்ப ளும் மனிதகுலத்தின் மேம்பாட்டிற்கு வழிவகுத் அவை பாதகமான விளைவுகளை சூழலில் துவதற்கு மறந்துவிடவில்லை. அவ்விளைவின் ங்கமான அனுப்பரிசோதனைகள் மேற்கொள் துடன் அணு உலைகளும் உருவாக்கப்பட்டன. பரிசோதனைகளுக்கு வழிவகுத்த E = Mc
சமன்பாட்டை உலகுக்கு உணர்த்திய நவீன னத்தின் தந்தை என வர்ணிக்கப்படும் ஜன்ஸ்ரீன் வரை அணு ஆயுத உற்பத்திக்கு எதிராகவே காடுத்தார்.
அணுசக்தி உருவாக்கலின்போது உருவாக் b கதிர் வீசலுக்கும் இயற்கையில் காணப்படும் தாழிற்பாட்டு மூலகங்களிலிருந்து வெளியேறும் க்கும் உயிரினங்கள் முகம் கொடுக்கின்றன. வாழ்நாள் முழுவதும் சிறியளவில் அயனாக்க *சலுக்கு உள்ளாகின்றான். எடுத்துக்காட்டாக வெளிக் கதிர்கள் (Cosmic rays) இயற்கையில்

Page 85
காணப்படும் யுரேனியம் (Uraniam) ரேடிய வீசல் என்பன அமைகின்றன. இது மாத்திர கள் 40, 14 இயற்கையாகக் காணப்படுகின்ற
இயற்கையான கதிர்ப்பிலும் பார்க்க ம லிருந்தான கதிர் வீசல் இரு மடங்காக வெளி மனைகளில் பயன்படுத்தப்படும் கதிர் இய தொலைக்காட்சிப்பெட்டி, அணு ஆயுதங்கள் இருந்து வெளியிடப்படும் கதிர்வீசலே உயிரி
வாக அமைகின்றன.
35(5'It's T64 (Muclor Fission) 50 g) G616ńGuugpuib Alpha (O.) Heta (B) hama (2.) 35 ஊடுதிறன் மிக்கவை. இதனால் இக் கதிர்கள் அவற்றின் தொழிற்பாட்டையும் ஊக்குவிக்கி மூலகங்கள் உயிரியல் சேர்வைகளுடன் ெ உட்படுவதனால் உயிரியற் கலங்களின் தொழி
கதிர்த் தொழிற்பாட்டுத் தோற்றுவா பின்வரும் காரணிகளில் தங்கியிருக்கும்.
1) கதிர்வீசல் கொண்டிருக்கும் சக்தி,
சக்தி அளிக்க சேதம் உயர்வா
2) கதிர்வீசலின் ஊடுருவும் திறன்
ஏற்படும் பாதிப்பு கதிர்வீச்ச ஊடுருவும் திறனில் தங்கியிருக்கும்.
3) கதிர்வீசலின் அயனாக்கும் திறன்.
உயிருள்ள இழையங்களில் க கைகளால் அயனாக்கப்படும் தன்மை கைகள் அதி ஊடுருவும் திறன் கொ கத்தில் ஈடுபடும் மாறாக துணக்கை டிருந்தாலும் புளுட்டோனியம் (Plutc அதிக சேதத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
 

(Radiam) போன்ற மூலகங்களின் கதிர் >ன்றி மனித உடலில் கதிர்ப்புச் சமதானி
50T.
னிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பொருட்களி க்காட்டப்படும். உதாரணம் - மருத்துவ பந்திரம், பொஸ்பேற்று வளமாக்கிகள், ா மற்றும் அணு உலைக் கசிவுகளில் னங்களுக்கு பாரிய தீமை விளைவிப்பன
(56. Td,356) (Maclar Fusion) (S6öT (8LIT gil நிர்கள் உயர்சக்திகொண்டவை. அத்துடன் ரின் மூலக்கூறுகளை அயனாக்குவதுடன் கின்றன. உருவாக்கப்படும் சுயாதீன தாடர்ச்சியான இரசாயத் தாக்கத்துக்கு விற்பாடு பாதிப்படைகின்றது.
பின் உயிரியல் ரீதியான விளைவுகள்
க இருக்கும்.
துணிக்கைகளினதும் கதிர்களினதும்
ாணப்படும் மூலக் கூறுகள் கதிர்த்துணிக் பெருமளவில் வேறுபடுவதும், துணிக் ண்டிருந்தாலும், குறைந்தளவு அயனாக் 1ள் குறைந்த ஊடுருவும் திறன் கொண் nium) போன்ற கதிர்வீச்சு முலகங்கள்

Page 86
THE LEADER
YSTSYSTTSTSLSSSLSSYSLSLSLSLSYSLSLSYS
4) கதிர்வீச்சு தோற்றுவாயின் இரசா கதிர்வீச்சு மூலகத்தினா உடலில் தேங்கி நிற்கும் காலத்த என்பன 8 துணிக்கைகளை உரு சடத்துவ வாயுவாக இருப்பதன புறத்தில் துரொற்சியம் (Stront தாகையால் என்புமச்சையில் ெ
Rem என்ற அலகு மூலம் கதிர் உதாரணமாக கதிர் தொழிற்பாடு :
கதிர் தொழிற்பாட்டின் மூலம் உயிரி தப்பட்டிருக்கின்றன.
a) அங்கியின் உடலில் ஏற்படும் சே
b) அங்கியின் பிறப்புரிமை அமைப்
உயிரிஒன்று தனது வாழ்நாளில் அவ் அங்கியின் உடலில் ஏற்படும் சேத 9.g. "all-pC33 g5tb” (Somatic damage) இருப்பின் இறப்பு நேரிடும். குறைவாக சேதம் வெளிக்காட்டப்படும். அங்கியில் புரிமை அலகில் ஏற்படும் சேதம் அல்ல பாதிப்பு அவ்வங்கியின் சந்ததியிலும் க (Geneicdamge) 6760TJLJG)Lb.
கதிர்வீசல் காரணமாக என்பு ம முடிச்சுக்கள் என்பன விரைவாகப் பாதிப்
1) புற்றுநோய்
கதிர்த்தொழிற்பாட்டுத் துணிக்ை கலங்களின் பெருக்கத்தை அதிகரிப்பத தூண்டுவதன் காரணமாக புற்றுநோய் 2. உதாரணங்களாக,

யன இயல்பு ல் உருவாக்கப்படும் சேதம், கதிர்வீச்சு மூலம்
நில் தங்கியிருக்கும். உதாரணமாக - 85, 90 வாக்குகின்றன. ஆனால் கிரிப்ரோன் (Krpton) ால் இரசாயனத் தாக்கத்தில் ஈடுபடாது மறு ium) இரசாயன ரீதியில் கல்சியத்தை ஒத்த ஈறிவாகின்றது.
500 rem ஆக இருப்பின் இறப்பு ஏற்படு
தொழிற்பாட்டின் அளவு குறிக்கப்படும்
ம்.
னங்களில் இருவகையான சேதங்கள் ஏற்படுத்
தம் - பில் ஏற்பட்டிருக்கும் சேதம்.
பெற்றுக்கொள்ளும் கதிர்வீசல் காரணமாக ம் அவ் அங்கியில் மட்டும் காட்டப்படுமாயின் எனப்படும். கதிர்வீசலின் அளவு உயர்வாக காணப்படும் பட்சத்தில் நீண்டகாலத்தின் பின் கதிர்வீசல் காரணமாக அவ்வங்கியின் பிறப் து மாற்றம் காரணமாக தோற்றுவிக்கப்படும் ாட்டப்படுமாயின் அது “பிறப்புரிமைச் சேதம்”
ச்சை, குருதித் கொழுப்பு இழையம், நிணநீர் படையும்,
கைகள் உடலில் செறிவடையும் போது அவை தனால் அல்லது சில கலங்களின் இறப்பைத் உருவாக்கப்படுகின்றது.

Page 87
THE LEADER
a)
b)
2)
3)
4)
அணுக்கரு வெடிப்பின் போது உருவா 131 வளிமண்டலத்தை அடைந்து பின் இத்தாவரங்களை உணவாக உட் பெறப்படும் பாலுணவுகள் மூலம்
தைரொயிட் சுரப்பியில் செறிவடைகின் வளர்ச்சி பாதிப்படைவதுடன் தைரொய
துணிக்கைகளைக் காவும் துரொஞ் ஒத்தது ஆகையால் அது என்பு ம கலங்களின் (White cells) எண் “லியூகேமியா' (Leukemia) நிலைை கின்றது.
கதிர்வீசல் காரணமாக பரம்பரை இ மூர்த்தம், பரம்பரையலகு பகுதியா கடத்தப்படும். இதனால் கதிர்தாக்கு தோற்றுவிக்கப்பட்ட பாதகாமான விை பாட்டு துணிக்கைகள் வளர்ச்சியை பா, கதிர்த்தாக்குதலுக்கு உட்படும்போது அங்கவீனமான குழந்தைகள் பிறக்கின்
இனப் பெருக்கக் கலங்கள் இலகுவி மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுகின்றது.
|ւն65ւ&&ւ6ւնաTւլգ6ն լD6ÙւT&6Ù «Մ6Ù
படுகின்றன. இம் முறையில் கத் பயன்படுத்தப்பட்டு பூச்சிகள் D50Lr:
கடலுக்கடியில் மற்றும் நிலத்திற்கடி கொள்ளப்படுவதாலும் அணுக்கழிவுக கழிவுகள் ஈயப்பாத்திரத்தில் மூடி புை கள் தாவரங்கள் என்பன கதிர்வீசலு: டைவது மாத்திரமன்றி அவற்றின் நு வேளை போசனைக்குறைபாடுள்ள ம வீச்சு சமதானிகளை உள்ளெடுப்பத கின்றது.
 
 

ecto Sauuenia - 2005
க்கப்படும் கதிர்தொழிற்பாட்டு lodine - னர் தாவரங்கள் மீது படிவடைகின்றது. கொள்ளும் கால்நடைகளில் இருந்து இக்கதிர்ப்பாட்டு மூலகம் மனிதனில் 1றது. இதனால் தைரொயிட் சுரப்பியின் பிட் புற்றுநோயும் ஏற்படுகின்றது.
சியம் இரசாயனரீதியில் கல்சியத்தை ச்சையில் செறிவடையும் இது வெண் ணிக்கையை அதிகரிப்பதன் மூலம் ப ஏற்படுத்தி புற்று நோயை தோற்றுவிக்
யல்புக்குரிய காரணிகள் (DNA நிற க அல்லது விகாரம் சந்ததிகளுக்கு தலுக்கு உட்பட்டவரின் சந்ததியினர் ளவை வெளிக்காட்டுவர். கதிர்த்தொழிற் திப்பதனால் கர்ப்பம் அடைந்த தாய்மார் வளரும் சிசுவும் பாதிக்கப்படுவதனால் றன.
ல் கதிர்வீச்சால் பாதிப்படைவதனால்
பூச்சி பீடைகள் கட்டுப்படுத்தப் ர்ப்புத் துணிக்கைகள் (600 ப்படுகின்றன.
யில் அணுப் பரிாேதனைகள் மேற் ள் புதைக்கப்படுவதனாலும் (அணுக் தக்கப்படுகின்றன.) கடல்வாழ் விலங்கு கு உள்ளாவதால் அங்கிகள் பாதிப்ப கரிகளும் பாதிப்படைகின்றன. அதே ண், நீர் என்பன வெளிவிடப்படும் கதிர் ல் அச்சூழலில் கதிர்வீசல் செறிவடை

Page 88
1ெ986ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 26ம் திகதி செர் நோபில் (Chernobyl) 66 நிலையத்தில் ஏற்பட்ட விபத்து க விளைவாக, ஆயிரக் 5605560 உட்பட்டுள்ளதோடு பல லட்சம் மக்க அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர். இதன்
Al—g2bli
கதிர் வீசலின் சேதத்தை
இன்றைய அணுயுகத்தில் பல்ே படுத்தப்பட்டாலும் அணுக்கதிர் வீசல் ச கின்றன.
விண்வெளிப் பயணம் மற்றும் ( வழங்கும் தோற்றுவாயாக அணுச்சக்தி 6 வீச்சு மூலம் நோய்களுக்கு சிகிச்சை அ குறித்தளவு கதிர்வீசலுக்கு உள்ளாகின் தொழிற்பாட்டு மூலகங்கள் பயன்படுத்தட்
1. அணு உலைகள் மற்றும் அணு எற்படாதவாறு பாதுகாப்பு நடவட
1. எந்த உயிரினங்களுக்கும் தீை களை நடாத்தும் அதே வேளை யில் அகற்றப்படுதல் வேண்டும்.
I. இயன்றளவு கதிர் தொழிற்பாட்டு
IV இன்று மனித உயிரிற்கு அச்சு உற்பத்தியை பூரணமாகத் த6 ஆயுதங்களை செயலிழக்கச் சர்
V. உணவுப் பொருட்களை பழுத6
கின்றது. கதிர் வீசலின் அளவு விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதா6 பாவனையை தடைசெய்தல்,
VI. கதிர்வீசலால் ஏற்படும் பாதகம
தல.
 
 
 
 
 
 

அன்றைய சோவியத்து ஒன்றியத்தின் னுமிடத்தில் அமைந்திருந்த அணு ரணமாக உருவான அணுக்கசிவின் மக்கள் கதிர்வீச்சின் தாக்கத்துக்கு ள் விபத்து ஏற்பட்டுள்ள இடத்திலிருந்து விளைவு பின்னர் சுவீடன் நாட்டிலும்
5 தடுத்தல்/கட்டுப்படுத்தல்
வறு தேவைகளுக்காக அணுச்சக்தி பயன் காரணமாக பாதகமான விளைவுகள் ஏற்படு
தொழிற்சாலைகளின் செயற்பாட்டிற்கு சக்தி விளங்குகின்றது. மருத்துவத்துறையில் கதிர் |ளிக்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக கலங்கள் றது. இங்கு (60, g0, 138) போன்ற கதிர் படுகின்றன.
ச்சக்தி நிலையங்களில் இருந்து அணுக்கசிவு டிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
ம ஏற்படாத வகையில் அனுப்பரிசோதனை யில் அணுக் கசிவுகள் பாதுகாப்பான முறை
மூலகங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்
றுத்தலாக இருக்கும் அணு ஆயுதங்களின் டை செய்வதுடன் உருவாக்கப்பட்ட அணு வதேச ரீதியாக நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்
டையாது பேண கதிர்வீசல் பயன்படுத்தப்படு உயர்வாக இருக்கும்போது அது தீமையான ல் கதிர் வீசலுக்கு உட்பட்ட பொருட்களின்
T60T விளைவுகளை மக்களுக்கு எடுத்துரைத்

Page 89
இ *க
漫 真。 பல் EY ாடக
இது குளிரும் இனம் , Najjačiji čðar ଶ୍ରେଗୋର୍ଖାgä:
蹟脏呜
140. Navalar Road, 275, աntք 5f5, | Jafna, LDITSafi Liri,
Sri Lanka. TP 07 14 80 39 〔77774、
email sales Calavu.com
தமிழ் மொழிலே கற்றலுக்கான பல்லூடக குறுவட் நேரடியாக அல்லது தபால் ( தொடர்புகளுக்கு
 
 
 
 
 

டுக்கள் நாடெங்கும் விற்பனையில் உள்ளன. pலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
- 0臀鳍
4. : ந்க, கதைகள், படல்கள். வை.
●
த
வட்டுக்களின் முன்னோடிகள் Multimedia

Page 90
மானிடத்தை வளர்த்து புத்திஜீவிகளை உருவாக்கும் சத்துணவாகிய பாலைத் தந்துதவும் பசுக்களை கொன்று புசிக்காதீர். சிந்தித்திடுவீர் செயற்படுவீர். வேளிகளஞ்சியம் p , p2 222 286
165 கே.கே.எஸ் விதி
யாழ்ப்பானம் 02 222 2046
O | O | O | O |
SRI MURUGAM
TELECOMMUNICATION & AGENCYPOST OFFICE,
ā TheFuture. Today.
303, K.K.S. ROAD, -JAFFNA
T.P.No.: 021222 2670, Fax: 0212223214, 3435 Hot 1 ine: O777 427182 e.mail: del-smskiraeureka.lik
 

2011 K.K.S. Road, Jaffna, Sri Lanka. IV TIP: O2. 233O

Page 91
உலகமயமாதலும் வ
3D 6) அடைந்துள்ள பொருளாதார மாற்றங்கள் 2 6)35LDUILDIT, உலகமே ஒரு தடைகள் நீக் ஆகும். இதன் திற்கான டெ பகுதியிலிருந்
3d 6)
ளாதார வரல அதனுTடாக
கிற்கு உட்ப வேலையின் இல்லாதொழ மட்டத்திலிரு
களையும் ட
 
 

பாருளாதாரமும்
PMVU7MRI VA 7MARMARM7NAM ||
A/2006 COM 歴 OVFAMILVCONVENTAFNA,
س%8
கமானது தற்போது பரிணாம வளர்ச்சி ாது. கடந்த இரு தசாப்தங்களுள் உலக ாத்தில் முன்னெப்பொழுதும் நிகழ்ந்திராத இடம் பெற்றுள்ளன. அந்த வகையில் தல் முக்கிய இடத்தை பெறுகின்றது. ந சந்தை என்ற அடிப்படையில் வணிகத் கப்பட்டு செயற்படுவது உலகமயமாதல் ாால் ஒருவர் தனது தேவைகள் விருப்பத் ாருட்கள் சேவைகளை உலகின் எந்த தும் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
5மயமாக்கத்தின் ஊடாக உலகப் பொரு ாற்றில் ஒர்திருப்பு முனை ஏற்படுவதுடன் ால்லா நாடுகளும் புதிய வர்த்தக ஒழுங் ம். மேலும் உலகமயமாக்கல் வறுமை, ம, பணவீக்கம் என்பன படிப்படியாக ந்து விடுவதுடன் ஒரு நாடுதேசிய சந்தை து சர்வதேச சந்தைக்கு தனது பொருட் ங்குகளையும் எந்த தடையும் இன்றி

Page 92
விற்பனை செய்ய முடிவதுடன் எல்லா நெறிப்படுத்தப்படுவதுடன் தேசிய அரசி தளர்த்தப்படும். இவ் உலகமயமாக்கலால் அதாவது ஒரு நிறுவனம் தனது நாட் என்பனவற்றை சந்தைப்படுத்துவது ( சந்தைப்படுத்தல் அல்லது பல்தேசிய ச ஆகும்.
உலகப் பொருளாதாரமானது வி அந்த வகையில் தகவல் தொழில்நுட்பம் 2 Babbage) என்பவரால் கணணி (Compu பொறி (Fax Machines), தொலைபேசியுட இலத்திரனியல் அஞ்சல் (E - Mail) ெ உலகம் பூராவும் பிரபல்யமாகியுள்ள தெ (World Television Satellite Broadeasti உலகமே ஒரு பூகோளக் கிராமமாக மா System உலகத்தில் பெரும் பங்காற்றுகின் பொருளாதாரத்தில் வியாபாரம் செய்வ Web Store fronts pollstas 96)6Ogil (S6) Monet, E - Business, E - Finance, E - நுட்ப தலையீட்டால் எமது சந்தையில் கின்றது. இதனால் உலகப் பொருளாதார
உலகமயமாக்கலுடன் இணைந் g561605ub Digital revolution gub தரப்பட்ட தகமையுடையது. தகவலானது களுக்கு மிக விரைவாக அனுப்பப்படுகி மக்கள் வேகமாகத் தகவல் பெற்று தரம் கூ வர்த்தக உலகில்ஏற்பட்ட இலத்திரனியல் வளர்ச்சியடைய துணைபுரிந்துள்ளது. உ உலகளாவிய ரீதியில் கவனத்தில் கொ களும் அபிவிருத்திகளும் இடம் பெற்ற வொரு தனிநபரோ அல்லது வியாபார அபிவிருத்திகளுக்கும் முகம் கொடுக்க கின்றது. எனவே இத்தகைய தொழில்நுட
 

பொருளாதாரங்களும் உலக சந்தையால் ற்கு பொருளாதார ரீதியாக இருந்த சுமை 0 சர்வதேச சந்தைப் படுத்தல் ஏற்படுகின்றது. டிற்கு வெளியே பொருட் கள் சேவைகள்
தொடர்பான செயற்பாடுகளை சர்வதேச
560).g5'ILI(6556o (Multinational Marketing)
ரைவாக முன்னேற்றம் கண்டு வருகின்றது. உதவிபுரிந்துள்ளது. சாள்ஸ் பாபேஜ் (Charles ter) கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அத்துடன் பக்ஸ் -ன் இணைந்த கணணி, இன்ரநெற் (Internet) சயற்கைக் கோள் தொழில்நுட்பம் மூலமாக ாலைக்காட்சி வானொலி ஒளி ஒலிபரப்புக்கள் ng) போன்ற தொடர்பாடல் முறைகள் மூலம் றியுள்ளது. கணணியின் Network, Internet ன்றது. இன்றைய பொருளாதாரமானது புதிய தோ உற்பத்தியை வாங்குவதோ விற்பதோ gig.j6fugio DGILassiss6it (E-Commerce, EGigital cash etc) SUgåsælg LDTOld GSTfl6o தொழில்நுட்பம் சார்ந்த போட்டி நடைபெறு ம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
த பொருளாதாரமானது தகவல் முகாமைத் அடிப்படையாகக் கொண்டது. தகவல் பல இணையம் மூலம் பெரும் தொகையானவர் ன்றது. இத்தகவல் பரிமாற்றத்தால் பொது டிய பொருட்களை தெரிவு செய்யமுடிகின்றது. புரட்சியால் தான் உலகமயமாக்கல் மேலும் லகமானது சுருங்கி வருகின்றது. எப்போதும் ள்ளத்தக்க தொழில்நுட்ப ரீதியான மாற்றங் வண்ணமாயிருக்கின்றன. இதனால் எந்த நிறுவனங்களோ இந்த மாற்றங்களுக்கும் வேண்டியது தவிர்க்க (UDIQUITg5g5 T35 260)LD ப ரீதியாக அபிவிருத்தி மாற்றங்கள் காரண

Page 93
THE LEADER
மாக வர்த்தக உலகமயமாக்கல் வளர்ச்சி கண் கள் விரைவான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி, தொட வலைப்பின்னலின் அதிகரிப்பு வியாபாரத்தில்
நவீன தொடர்பாடல் போக்குவரத்து மேலுமொரு புரட்சி ஏற்பட்டுள்ளது. இதுவை சந்தைக்கு வந்த பொருளின் ஒவ்வொரு பா செய்யப்பட்டு இறுதியில் ஒரு நாட்டில் பொரு இன்று காணப்படுகின்றது. இந்த நவீன போக் இணைந்து விட்டதால் ஒரு வணிகர் மற்றொரு எற்பட்டுள்ளது. இன்று நாம் கொள்வனவு ெ சாதனங்கள் பல நாடுகளில் உற்பத்தி செய்ய காணமுடியும். வர்த்தக வலயமும் ஒப்பந்தங் பூகோள மயத்தில் காணக்கூடிய மற்றொரு மாறியபின் நாடுகளுக்கிடைகளும் ஏற்பட்டன மேலும் குறைவடைய இவை காரணமாகின. இ ளாதாரச் சமூகம் (European Union)ஆகும். இ வர்த்தக பொருளாதார தடைகளை நீக்கியதே ளும் ஒரே பரிமாற்று ஊடகம் (Euro) மூலம் ஒ கருமங்களை நடாத்தி செல்லத்தக்க வாய்ப்பு
உலகமயமாக்கல் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வழியுண்டு. அந்த வகையில் குறிப்பிட்ட வெளிநாட்டு முதலீடுகளை அதிகரிக்கலாம். கலாம். சந்தை வாய்ப்பு விரிவாக்கப்படும். தெ செலவு குறையும். மக்களின் வருமான அதிக வழிவகுக்கும். அதேவேளை குறிப்பிட்ட ந உள்ளூர் கைத்தொழில் பாதிப்பு அடையும். சார்ந்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும். அத்து வழிவகுக்கும்.
உலக மயமாக்குதல் என்பது தொழி களாவிய ஒழுங்கமைதி என்று பலர் கருது களுக்கிடையே இடைத்தொடர்புகள் தீவிரமை கூரியர் கருத்து தெரிவித்துள்ளது. மேலும் உ
 
 

ாடது. உலகமயமாக்கல் ஏற்பட காரணங்
ர்பாடல் துறையில் துரித வளர்ச்சி கணணி ஏற்பட்டுள்ள போட்டி என்பனவாகும்.
முன்னேற்றங்கள் காரணமாக உலகில் ர ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு கமும் வெவ்வேறு நாடுகளில் உற்பத்தி த்திச் சந்தைக்கு அனுப்பும் புதிய முறை கு காரணமாக முழு உலகமும் ஒன்றாக வணிகரில் தங்கியிருக்க வேண்டிய நிலை சய்யும் பெரும்பாலான இலத்திரனியல் ப்பட்ட உபகரணங்களாக இருப்பதனைக் 3565ub (Trade and Trade Agreements) நவீனமாகும். உலகச் சந்தை பரந்ததாக ன. நாடுகளுக்கிடையலான இடைவெளி இதற்கு உதாரணமாக ஐரோப்பிய பொரு ந்த சமூகத்தில் வாழும் மக்கள் இடையே ாடு அங்கு வாழும் 340 மில்லியன் மக்க ரே சட்டதிட்டங்களுக்கமைவாக வணிகக் காணப்படுகின்றது.
ந நாட்டுக்கு நன்மையும் தீமையும் ஏற்பட நாட்டுக்கு காணப்படும் நன்மைகளாக
நவீன தொழில்நுட்பத்தை வரவழைக் ாழில் வாய்ப்பு அதிகரிக்கும். உற்பத்திச் ரிப்பிற்கும் வாழ்க்கைத்தர உயர்வுக்கும் Tட்டிற்கு தீமையும் ஏற்பட வழியுண்டு. வளர்ந்தநாடுகளின் பொருளாதாரத்தில் துடன் சென்மதி நிலுவைப் பிரச்சினைக்கு
ல்ெநுட்பத் தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட உல துகிறார்கள். இந்த ஒழுங்கமைதி நாடு டய வழிவகுத்துள்ளது. என யுனெஸ்கோ உலக மயமாக்குதல் பற்றி எழுந்துள்ள

Page 94
THE LEADER
சர்ச்சை அது உலக நாடுகளுக்கிடை பற்றியது அன்று அதாவது உலக அமை! காரணம். மேலும் “உலகமயமாக்குதல்
வகைக் குழுமங்களை விலக்கிவிடுகின் தெரிவித்துள்ளது.
இன்று உலகளாவிய பொருள மயமாக்கல் வணிகத்தை சுதந்திரமாக்கு
/
விமானத்தையே 6
தகாதகாலநிலை மாற்றங்க
வாய்ப்புக்களிற்காகவும் பறை நாடீடிற்கோ அல்லது ஒரு துரு குடிபெயர்வது வழமையானது. இ போது 90 மீற்றர் உயரமளவிலும் இவ்வாறாக இவை பறக்கின்ற ே வீழ்த்துவது பல தடவை நிகழ்ந்து திகதி ஜவரிக் கோப்ரில் வாணி oftoneoroloneórgiodo விபத்துக்குள்ளாகியது இதனால் இருந்தும்மிகுந்த பிரயத்தனத்
56ODI ܢܠ
 
 

" Saшетін - 2005
பிலான இடைத்தொடர்பு தீவிரமடைவதைப் ப்பு முறை பற்றி கண்ணோட்டமே சர்ச்சைக்கு " மக்களாட்சி முறைக்கு எதிரானது அது பல் றது என எதிர்பாளர்கள் கூறியுள்ளனர். என
ாதாரம் பெருமளவில் வளர்ந்துள்ள உலக வதால் பெரும்பாலும் நன்மை உண்டாகும்.
ཡོད༽
வீழ்த்தும் பறவைகள்
5ளாலும் உணவு இனப்பெருக்க வகள் ஒரு நாடிடிலிருந்து இன்னொரு வத்திலிருந்து வேறு பிரதேசங்களிற்கோ ப்ேபறவைகள் பொதுவாக இடம்பெயரும் b சில அதற்கு மேலாலும் பறக்கின்றன. பாது விமானங்களுடன் மோதி அவற்றை 6T6T60. 1973b 906doro Dolbui 29b. ல் பறந்து கொண்டிருந்து வர்த்தக லூறு இனபறவையுடன் மோதி விமானத்தில் ஓர் இயந்திரம் சீர்குலைந்து தின் மத்தியில் விமானம் பாதுகாப்பாக
3றக்கப்படிடது. ノ

Page 95
THE LEADER
6hrs - Tax
வரியின் அ
அரச 6) ILq66o LIL
35L600TC3LD
வகைப்படுத்த
இடம்பெறுகி
வரிச்
1.
கின்
வரிச்
2.
வரிட்
வரியின்வ6
€9 - || -88 口 口山 활 또 태 《翻配比 5历 师 叹 G5 (38 (1
 
 

J. NSHANTHAN A/1, 2006 (COM) MANIPAYMINDUCOLLEGF {N65
.42
றிமுகம்
வருவாயை உழைக்க பண்டம் சேவை பன் வழங்காது அறவிடும் கட்டாயக் வரியாகும். நேர்வரி, நேரில் வரி என்றும் நல் பின்வரும் காரணிகளின் அடிப்படையில் lன்றன. சுமை இறுதியில் யாரால் தாங்கப்படு றதென்றும் வரிப்பழுவின் தன்மை
சுமையை பிறி தொருவர் மீது சுமத்தும்
பெயர்ச்சித்தன்மை
ரைவிலக்கணம்
ரா அல்லது நிறுவனமோ வேறு தரப்பின டி கட்டாயமாக செலுத்தப்பட வேண்டிய கட்டணமே வரியாகும்.

Page 96
THE LEADER
நேர்வரி
வருமான வரி சொத்து விற்பனை வ தாங்க வேண்டியவராகவும் வரிநட்டத்தை காணப்படின் அத்தகைய வரிகளே நேர்வ
இலங்கையின் பிரதான நேர்வரிகளாவன.
1. வருமானவரி (GDPயில் 2-3 வீத
A) தனிநபர் வருமானவரி B) கூட்டுநிறுவன வருமான6
2. சொத்துவரி (GDPயில் 0.7 வீதம் I) சொத்துமாற்றல் முத்திை
I) மூலதன மாற்றல் முத்தின் I), செல்வவரி
நேரில்வரி
பண்டங்கள் சேவைகள் மீது வரி நட்டத்தைப் பண்டங்கள் சேவை விலை நுகர்வோரே வரிச்சுமையை தாங்கும் நேர்
இலங்கையில் பிரதான நேரில் வரிகள்
1. உள்நாட்டு பண்டம் சேவை மீதா A) B.T.T (G.D.P und) 106 தற்போது GST B) கலால் வரிகள் (GDPயி C) பாதுகாப்புத் தீர்வை (G1 2. சர்வதேச வர்த்தகம் மீதான வரிக
I) ஏற்றுமதி தீர்வை III) இறக்குமதி தீர்வை
 
 

ரிகளை செலுத்துவோனே வரிச்சுமையுையும் பிறிதொருவர் மீது சுமத்த முடியாதவராகவும் ரிகள் ஆகும்.
b)
ர தீர்வை
ரை தீர்வை
விதிக்கப்படுகையில் விற்பனையாளர் வரி யினூடாக நுகர்வோர் மீது சாட்டுதல் செய்ய ரில் வரிகளாகும்.
ன வரிகள்
வீதம்)
ல் 3 வீதம்) DPயில் 0.2 வீதம்) 6T (G.D.PuSci) 365tb)

Page 97
THE LEADER
மொத்த விற்பனைவரி (B.T.T)
இலங்கையில் இவ்வரிவிதிப்பு முறை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட அல்லது இறக்குமதி கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம்பெறும் ே தோன்றும் மொத்த விற்பனைப் பெறுமதி விரித்தல் B.T.T. ஆகும்.
காலாண்டு மொத்த விற்பனை பெறு வருட விற்பனை பெறுமதி 100,000/= மே அறவிடப்பட்டது.
1998 ஏப்பிரல் மாதத்திலிருந்து இ செய்யப்பட்டது. எனினும் மாகாண சபையா
B.T.Tஅறிவீடு மேற்கொள்ளப்படும்.
மொத்தவிற்பனைவரியின்குறைபாடுகள்
1) ஒவ்வொரு விற்பனை கட்டத்திலும் ே விதிக்கப்படுவதும் ஒரு விற்பனை பெ பெறும்.
2) இறக்குமதிப் பண்டங்களின் பெறுமதி விதிக்கப்பட இரட்டை வரிவிதிப்பு இட
3) மேற்கூறிய காரணங்களால் அரச வரு A) பொருளின் பொது விலைமட்டம் B) பெருமளவு வரிச்சுமை நுகர்வே
கூடி முதலீடு குறையும். C) வறுமை மட்ட வர்த்தகத்தினரது
கப்பட வறுமை மோசமடையும்.
4) இவற்றால் பொருளாதார உறுதி ப தொழில் நியாயத்துவம் போன்ற பொ
 
 

1964ல் உருவாக்கப்பட்டது. உள்நாட்டில் செய்யப்பட்ட பண்டங்கள் சேவைகளில்
ாது ஒவ்வொரு விற்பனை கட்டத்தில் பில் குறித்தவொரு வீதத்தை வரியாக
நுமதி 25000/=வுக்கு உயர்வாக அல்லது லாக அமையின் அதற்கெதிராக B.T.T
வ்வரிக்குப் பதிலாக GST அறிமுகம் ால் மொத்த சில்லறை வியாபாரத்துக்கு
மொத்த விற்பனை பெறுமதி மீது B.T.T றுமதி மீது பல தடவை வரி விதிப்பு இடம்
மீது இறக்குமதி தீர்வையுடன் B.T.Tயும் ம் பெறும்.
வாய் அதிகரித்தாலும் அதிகரித்து பணவீக்க நிலமை ஏற்படும்
ாரைத் தாக்குவதால் வாழ்க்கைச் செலவு
கொள்வனவு ஆற்றல் பெரிதும் பாதிக் வர்க்க முரண்பாடு அதிகரிக்கும்.
ாதிக்கப்பட வளர்ச்சி அபிவிருத்தி நிறை ருளாதார இலக்குகள் பாதிக்கப்படும்.
G51)

Page 98
இந் நிலைமைகளைத் தவிர்க்க
இடப்பெற்றது. GS.T ஒவ்வொரு மீது அறிவிடப்படுவதால் இக்குன
பண்டங்கள் சேவைகள் மீதானவரி (G:
உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்த சேவைகளின் உள்ளூர் நுகர்வின் மீது வி
உற்பத்தி பிரிவு எனும் தொடரில்
சேர்க்கப்பட்ட அல்லது கூட்டப்பட்ட பெறு
காலாண்டு சேர்க்கப்பட்ட பெறு வருடாந்தம் சேர்க்கப்பட்ட பெறுமதிபதி GS.Tஅறவிடப்படும்.
GS.Tயின் வீதங்கள் இருவகைட் 1) நியம வீதம் (12.5 வீதம்) 2) பூச்சியவிதம் (0 வீதம்)
GS.T யின் கீழ் தன்மை பதி அறவிடப்படலாம்.
GS.Tஅறிமுகம் செய்வதன்நோக்கம்
1) சேர்ந்த பெறுமதி மீதே வரி விதி வரிவிதிப்புக்குள்ளாவது தவிர்க்க
2) இறக்குமதி பண்டங்களினதும்
மட்டுமே அறிவிடப்படும். உள்
இதனால் இரட்டை வரிநீக்கப்படு
3) இதனால் பண்டங்கள் மீது வரிச்
 

வே BTT க்குப் பதிலாக GST அறிமுகம் ந விற்பனைக் கட்டத்திலும் சேர்ந்த பெறுமதி றபாடுகள் நீங்கிடும்.
S.T.)
அல்லது இறக்குமதி செய்த பண்டங்களின் திக்கப்படும் வரி இதுவாகும்.
ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கல் சட்டத்திலும்
மதி மீது இவ்வரி விதிக்கப்படும்.
மதி ஐந்து லட்சமாக அமைந்தால் அல்லது
னொரு லட்சமாக அமைந்தால் அவற்றின் மீது
JLIGLb.
வு செய்த விற்பனையாளர் மட்டுமே GST
அல்லது GS.Tயின் சிறப்பியல்பு
ப்பு இடம்பெறுவதால் ஒரு பெறுமதி பலதடவை கப்படும்.
இறக்குமதி பெறுமதி மீது இறக்குமதி தீர்வை ளூரில் சேர்ந்த மட்டுமே GST அறவிடப்படும்
நிம்.
சுமை குறைவதால்,

Page 99
THE LEADER
A) பொது விலை மட்ட அதிகரிப்புகு
கட்டுப்படுத்தலாம்.
B) நுகர்வோர் வரிச்சுமை குறை சேமிப்பு முதலீடு பெருகும்.
C) அத்தியாவசியப் பொருட்களுக் குறைவதாலும் வறுமை மட்டத் முரண்பாடு குறைவடந்துநியாய
இத்தகைய தன்மைகளால் BTT குறைவாக உள்ளதால் பொருளாதார உறுதி நியாயத்துவம் போன்ற பேரண்ட பொருளாதா
பெறுமதிசேர்க்கப்பட்டவரி(VAT)
இலங்கையின் மறைமுக வரியினு வரியாகும். இது 2003ம் ஆண்டின் ந( அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத் பொருட்கள் சேவைகள் மீதானவரியேGST
GS.Tவரி(பொருட்கள்சேவைகள்மீதான
ஒரு நிறுவனத்தின் காலாண்டு விற்பை விற்பனை 180 000 ரூபாவாக அண்மித்தால் நிறுவனத்தின் கூடிய பெறுமதிக்கு 12.5 வீதம் வரியே GS.T வரியாகும். இவ்வரி 1998 இல் நடுப்பகுதியில் நீக்கப்பட்டது.
VAT of Value Add Tax.
ஒரு நிறுவனத்தின் காலாண்டு விற்ப5 விற்பனை 300 0000 ரூபாவாக காணப்பு பெறுமதிக்கு 15 வீதம் என்ற நியம வீதத்தில் வரியேVATஆகும்.

Zefect: "Sашицепіж - 2005
குறைவாக அமைய பணவீக்க நிலமையை
வதால் வாழ்க்கைச் செலவு குறைந்து
த வரிவிலக்கு அளிப்பதாலும் வரிச்சுமை நின் கீழ் உள்ளோர் பயனடைவர். வர்க்க
த்துவம் ஏற்படும்.
யை விட GS.T யின் சமூகதாக்கங்கள் , வளர்ச்சி, அபிவிருத்தி, நிறை, தொழில், ர இலக்குகணை நோக்கி நகரலாம்.
ள் பிரதான வரிகளில் ஒன்றே VAT டுப்பகுதியில் இருந்து இலங்கையில் தப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு முன்னர் நடைமுறையில் இருந்தது.
வரி)
60T 500 000 ரூபாவாக அல்லது வருடாந்த ) அல்லது அதற்கு மேற்படாமல் அந்த என்ற நியம வீதத்தில் விதிக்கப்பட்டு வந்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 2003ம் ஆண்டு
னை 750000 ரூபாவாக அல்லது வருடாந்த Iட்டால் அந்த நிறுவனத்தின் கூட்டிய வரிப் பெறுமதி நடைமுறையில் இருக்கும்

Page 100
THE LEADER
அண்மைய ஆண்டின் மொத்த 2 ஆகும். அரசினையில் இது 20 வீதமாகும். காலால் வரி
அரசாங்கம் சில பொருட்களை கின்ற வரியே காலால் வரி ஆகும்.
இலங்கையில் பின்வருவனவற்றில் 1) மதுபானம் 2) தீப்பெட்டி 3) பெற்றோலியம்
அண்மை ஆண்டில் மொத்த உல் ஆகும். அரசினையில் 16 வீதம் ஆகும்.
உசாத்துணைநூல்கள்
வணிகநோக்கு பொருளியல் நோக்கு
காலையில் எழுந்தவுடன் கட மனதில் நினைத்து பிரார்த்த6
நித்திரை கொள்வதற்கு முன் மனதில் நினைப்பதுடன் அன் GTGDL(ëUITG
 

"Sашцепін - 2005
உள்நாட்டு உற்பத்தியில் VAT வரி 5.5 வீதம்
தெரிவு செய்து அவற்றின் மீது விதிக்கப்படு
ன் மீது காலால் வரிவிதிக்கப்படுகின்றது.
ாநாட்டு உற்பத்தியில் காலால் வரி 22 வீதம்
வுளை இரண்டு நிமிடங்களாவது னை செய்
இரண்டு நிமிடம் கடவுளை றைய தினம் செய்தவற்றை

Page 101
THE LEADER
கல்வி சார் ஆற்றுப்ப(
(Educational Guidance
こ* மனித கைகளும் அ சனத்தொகை "வாழ்க்கை மக்கள் அத மாணவர்களு பிரச்சினைகள் ஓர் மாணவ6 எதிர்கொள்ள படுத்தலும்
Guidance, I அவசியமான
சூழல் முடியாத நி பிரச்சினைக மாணவன் (
கொள்ளல் ே
 

ቓ "Sашицепін - 2005
நித்தலும் சீர்மியமும்
and Councelling)
NAKENTHIRARAJAA
NAKKERAN
A/ll 2006 (MATIMIS R JAFFNA ANNOU COLLG, riħ
5 தேவைகளும் அதனால் ஏற்படும் நடவடிக் திகரித்துள்ள இவ் நவீன யுகத்தில் மனித 5 பல நெருக்கடிகளுக்குள்ளாகின்றான். வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்காகும்” ஆனால் னை உணர்வதில்லை. இதே போன்று ம் இன்றைய கால கட்டத்தில் பல்வேறு ளை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கின்றது. ன் கல்வி சார் பிரச்சினைகளை அதிகம் வேண்டி ஏற்படலாம். கல்விசார் ஆற்றப் கல்வி சார் சீர்மியமும் (Educational Educational Councelling) 916) fastelpaise ஒன்றாக வேண்டப்படுகின்றது.
) நிலைமைகளுக்கேற்ப ஈடுகொடுக்க லையில் முரண்பாடுகள் இசைவாக்கப் ள் மொட்டவிழத் தொடங்குகின்றன. தேவைக்கேற்ப தன்னை இசைவாக்கிக் வண்டும்.

Page 102
கல்விசார் இசைவாக்கம்.
1) தன்னிலை மாற்றம் 2) பிறநிலை மாற்றம்.
என இரண்டு வகையில் இசை6 கேற்றவாறு தன்னை மாற்றிக் கொள்ள6 சூழலை மாற்றியமைந்தால் பிறநிலை மாற
மாணவர்கள் கல்வி கற்றற் செ முடிவிலும் பல பிரச்சினைகளை இடர் தற்போது தேவைகள் அதிகரிப்பு, வே6ை என்பவற்றாலும் மாணவர்கள் பல்வேறு கின்றது. இந் நிலையிலுள்ள மாணவர்களு வேண்டப்படுகின்றது.
ஆற்றுப்படுத்தல் என்பது ஒழு என்பது தாமே சிந்தித்தது நியாயம் கண்( ஆற்றுப்படுத்தலும், சீர்மியமும் கட்டளை மாணவனுக்காக ஆசிரியர் மேற்கொள்ளு
எனவே பிரச்சினையை எதிர்கொ பிரச்சினைக்குத் தானே நியாயம் கண்டு எடுப்பதற்குதவும் தொழிற்பாடே ஆற்று தான் ஆற்றுப்படுத்தல் "தன்னைத் தன்g கூறப்படுகின்றது.
ஆற்றுப்படுத்தலானது மாணவரி இடையே இசைவாக்கத்தை ஏற்படுத்த து வழிகளில் செயற்படுத்த முடியும்.
1) மாணவரின் தனியாள் ஆற்றல் அ அவரின் பலம் பலவீனம் முதலிய புரிய வைத்தல்
2) சூழலின் தேவைக்கும் கேள்விக்கு செய்யவும் உருவாக்கிக் கொள் உதவுதல் ஆகும்.
 

வாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும், சூழலுக்கு ல் தன்நிலை மாற்றம் என்றும் தனக்கேற்ப ற்றம் என்றும் கூறப்படும்.
பற்பாட்டில் நாளாந்தம் கல்விச் சுற்றுவட்ட பாடுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. ஸ்ச்சுமை, விரக்தி, உளத்தாக்கம், நெருக்கீடு இடர்களை எதிர்கொள்ள வேண்டி ஏற்படு நக்கு ஆற்றுப்படுத்தலும், சீர்மியமும் மிகமிக
ங்கமைத்து வழிப்படுத்தலாகும். சீர்மியம் நி தன்னைத் தன்னுள்ளாகப் பார்த்தலாகும். ா இடும் பணிப்பு நடவடிக்கைகள் அல்ல. ம் தீர்மானங்களும் அல்ல.
ாள்ளும் மாணவன் தானே சிந்தித்து தனது தானே சில பொருத்தமான தீர்மானங்களை ப்படுத்தலும் சீர்மியமும் ஆகும். இதனால் னுள்ளாகப் பார்த்தலுக்கு உதவுதல்” எனக்
ன் தரவுகளுக்கும் சூழலின் தரவுகளுக்கும் ணை செய்ய வேண்டும். இதனை இரண்டு
வருக்கே உரிய தனித்துவமான நிலவரங்கள் 1வற்றை யதார்த்த நிலையில் மாணவனுக்கு
கும் ஏற்றவாறு தம்மை மாணவன் மதிப்பீடு ாளவும் உரிய உள ஆற்றலை வளர்க்க

Page 103
THE LEADER
எந்த ஒரு மாணவனும் தனக்குள்ள ஆசிரியரிடம் அல்லது அதிபரிடம் அல்ல: தனது பிரச்சினையையும் அதற்கான பின் யையும் வெளிப்படுத்தல் வேண்டும். பிரச் எனவும் ஆற்றுப்படுத்துவர் சீர்மியர் எனவும்
மாணவர்கள் தனது கல்வி சார் பி ஏற்படுத்தி அகம் நிறைந்த சீர்மியரிடம் அல்ல இவ்வாறு வெளிப்படுத்தும் போதே சிறிதுசிறி குறைவடைந்து இலகுவாகத் தனது பிர உணர்வுக்குள்ளாவான். அதாவது தனது தானாக உருகி வெளிப்பாய விடுதல் வே உணர்ந்து தன்னைத்தான் உள்ளாகப் பார்ச்
ஆசிரியர்/ சீர்மியர் பின்வரும் பல ஆற்றுப்படுத்தலும் சீர்மியமுமாக அமையுட் முன் எடுப்பவர் பின்வரும் துறை அல்லது வ
1) தனியாள் தரவு 2) உடலியல் தரவுகள் 3) குடும்பப் பின்புலத்தரவு 4) உளவியல் தரவுகள் 5) கல்விசார் தரவுகள் 6) தொழில் சார்தரவுகள் 7) சமூகம் சார் தரவகள் 8) சூழல் சார் தரவுகள்.
அத்துடன் பின்வரும் தகைமை பணியினை மேற்கொள்பவர் கொண்டிருத்த
1) நேர ஒதுக்கீடு செய்தல் 2) மாணவனின் பிரச்சினையை ஒத்தின் 4) தனது பிரச்சினையை மறந்து செயற் 5) அடிக்கடி சந்தித்து பிரச்சினை பற்றி 6) இரகசியத் தன்மை பேணல்

9P " Saиепи - 2005
ா பிரச்சினையை தனக்கு இசைவான ஓர் து சீர்மியராகச் செயற்படும் ஆசிரியரிடம் னணியினையும் தனது உள்ளக்கிடக்கை சினை உள்ள மாணவர்கள் சீர்மிய நாடி கொள்ளப்படுகின்றனர்.
ரச்சினையினைத் தீராத சந்தர்ப்பத்தினை லது ஆசிரியரிடம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். தாக உளப்பாரம் குறைந்து மன அழுத்தம் ச்சினையிலிருந்து விடுபடுவது போன்ற உள்ளத்தில் அழுத்தப்பட்ட உணர்வுகள் 1ண்டும். அப்போது தான் பிரச்சினையை $கும் நிலைமை ஏற்படும்.
ண்புத்தகுதியில் இயங்கினால் கல்வி சார் ம் கல்வி சார் ஆற்றுப்படுத்தல் பணியினை ளங்களை வளம்படுத்த வேண்டும்.
அல்லது பண்புகளை ஆற்றுப்படுத்தும் ல் வேண்டும்.
சைவாகக் கேட்டல்
}LIL6) கலந்துரையாடல்

Page 104
THE LEADER
7) தன்னையும் மாணவனையும் சமம 8) மாணவர்களிடையே தனியாள்வே 9) மாணவனின் தனி ஆற்றலை வளர் 10) பிரச்சினைக்கான பின்னணியினை
இவற்றினை ஆராய்ந்து மாணவனின் கல்விமானாக இவ் உலகிற்கு மாற்றுதலில் மிகவும் இன்றியமையாதது என்பதில் ஐயமி
/ ALLE
You have an allergies if a certain substac nose run, or makes your skin itch. Your b. germ and tries to de
Manythings can cause allergies and the allergic to particular foods. Others react Sometimes detergents used to Wash cloths
can cause quite serious illnesses. Asth breathing, is sometimes caused by an especially among children. It is often it
Allergies are the most usual cause of a sk skin becomes dry cracked, blistered, and eczema, especially on the inside of theire
get better as
Hay feveris an alergy People With hay f though they have a cold, They are alle especially common in late spring early s blom and releasing pollen. There are sp
N from hay fever, making the
 
 

T35 (3L 600T6)
றுபாடுகளை அவதானித்தல் த்தல்
அறிதல்
பிரச்சினைக்குத்தீர்வு கண்டு அவனை ஓர் “கல்விசார் ஆற்றுப்படுத்தலும் சீர்மியமும்" ல்ெலை.
RGIES
e makes you sneeze, makes your eyes and Ody reacts against this substance as if it a afend you against it.
y are called allergens. Some people are to certain plants, to dust or to animalfur or bedding cause allergies. Some allergies ma a condition that cause difficulty in allergy. Asthma is a common illness, reated by breathing in a special spray.
in complaint called eczema, in which the very itchy. Young children may suffer from plbows and behind their knees, but it often they grow up.
ever Sneeze and have sore, Watery eyes, as rgic to pollen in the air, so hay fever is rummer, when flowers and grasses are in ecial medicines to help people who suffer
em less sensitive to pollen. പ്ര

Page 105
THE LEADER
ağırflu 1956olub (Solar C
சக்திய மிகவும் முக்கி கத்தின் ஆரம் முற்பட்டமை ஆ கித்த மனித நிலக்கரி முத ஆரம்பித்தான் பெறமுடியாத அருகி வருகி வதற்கு மாற் யினால் சூரிய களில் இருந்து முறைகள் நை
இவற் இது எதிர்கா பூர்த்தி செய்வு கின்றன. சூர் (Si) காணப்ப
இதன் வெளி
 
 
 

GAYATHRI KULENDRAN A/ 200680 UDUV GIRLS COLLEGE,
பின் முக்கியத்துவமானது மனிதனிற்கு யமானதொன்று ஆகும். மனித நாகரீ பம் அவன் நெருப்பை உபயோக் கிக்க ஆகும். எரிபொருளாக மரத்தை உபயோ ன் காலப்போக்கில் பெற்றோலியம், லிய சக்தி வளங்களை பயன்படுத்த பெற்றோலியம் நிலக்கரி என்பன மீளப் சக்தி வளங்களாகும். எனவே அவை 1றன. சக்தி தேவையை பூர்த்தி செய் வழிகளை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சி க்கலம் அணு உலை கழிவு பொருட் உயிர்வாயு போன்ற சக்தி உற்பத்தி -முறைக்கு வந்துள்ளன.
புள் முக்கியமானது சூரிய கலம் ஆகும். த்தில் மனிதன் சக்தி தேவைகளைப் தற்கான சாத்திய கூறுகள் காணப்படு ப கலத்தின் பிரதான கூறாக சிலிக்கன் கின்றது. Si ஒரு குறை கடத்தி ஆகும்.
ஒட்டில் 4 இலத்திரன்கள் காணப்

Page 106
THE LEADER
படுகின்றன. Si பளிங்கில் ஒவ்வொருSi பிணைப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
Si பளிங்குகளை மென்மையாக இடையே உள்ள பிணைப்புக்களில் சி
அசைய கூடிய இலத்திரன்கள் தோன்று மின்னை கடத்தும் திறனை பெறுகின்றது
Si மாசுக்களை புகுத்துவதால் இலத்திரன்களை தோற்றுவிக்கலாம். இது P-Type மாசுபொருள் என இருவகைய6
N-Type மாசு பொருட்களில் 5 மூலகங்கள் கலக்கப்படுகின்றன. உருவாக்கப்படுகின்றன . P - Typt வெளியோட்டில் கொண்ட மூலகங்கள் 5 அற்ற வெளி தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
சூரிய கலத்தில் P-Type, N- T சூரிய ஒளிபடும்போது சுயாதீன இலத்தி ஒன்று தாவியதுமே அந்த இலத்திரன் இலத்திரன்கள் அசையும் திசைக்கு இலத்திரன்களின் ஒட்டமே மின்னோட்ட நேர்முனைவாகவும் P-Type மறை முன் கல தொழிற்பாட்டின் தத்துவம் ஆகும் வினைத்திறன் குறைகின்றது. Si பளிங் ஒளியின் பெரும் பகுதி தெறிக்கப்படு செலவு மிக்கது ஆதலால் அதன் வி பயன்படுத்துவதன் பிரதிகூலங்கள் ஆகு
நவீன ஆராய்ச்சிகளின் விளை6 ஒளியை நன்கு உறிஞ்சக்கூடிய பளிங் படுகின்றது. பளிங்குரு அற்றSiபரந்த பி
 
 

அணுவும் வேறு 4Siஅணுக்களுடன் பங்கீட்டு
5 வெப்பம் ஏற்றும் போது Si. அணுக்களிற்கு சில உடைகின்றன. இதனால் சுயாதீனமாக
கின்றன. எனவே உயர் வெப்ப நிலையில் Si
சாதாரணமான வெப்பநிலையிலும் சுயாதீன நனை Doting என்பர்.N-Type மாசுபொருள்
ன மாசு பொருட்களை கொண்டது.
இலத்திரன்களை வெளியோட்டில் கொண்ட இதனால் சுயாதீன இலத்திரன்கள் 2 மாசு பொருட்களில் 3 இலத்திரன்களை கலக்கப்படுகின்றன. இதனால் இலத்திரன்கள் இவை துளைகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.
ype மாசாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுவதனால் ரன்கள் குழிகளில் தாவுகின்றன. இலத்திரன்
ா இருந்த இடத்தில் குழி உருவாகின்றன. எதிரான திசையில் குழிகள் நகர்கின்றன. ம் எனப்படுகின்றது. இதன் போது N- Type னைவாகவும் செயற்படுகின்றன. இதுவே சூரிய சூரிய மின்கலத்தை தயாரித்தவுடன் அதன் பகாக காணப்படுவதனால் அதில்படும் சூரிய கின்றது. பளிங்குரு Si தயாரிப்பது பொருட் லை உயர்வானது. இவை சூரிய கலத்தை
|LD.
பாக சூரிய கலம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. குருவற்ற Si படிவகளில் H மாசாக கலக்கப்
ரதேசத்தில் படிவு வீழ்த்தலாம். படிவு வீழ்த்தும்

Page 107
THE LEADER
போது தொடர்பற்று போகாமல் இருப்பதற் மெல்லிய கண்ணாடி தட்டின் மீது சிலிக்கனி பளிங்குருவற்ற N படையை 20nm தடி கதிர்களை செலுத்துவார்கள் பின்னர் 2ண அதன் மீது 200nm தடிப்புடைய அலுமினிய இவ்வாறான பல அமைப்புக்களை உண்ட சூரியகலம் உண்டாகின்றது.
கண்ணாடியின் மீது சூரிய கதிர்கள் யையும் P படையில் மறை முனைவையும் படுகின்றது. இம்முறையின் சிறப்பம்சம் யாெ துவதாகும். இதனால் பெருமளவு சூரியஒளி எனவே வினைத்திறன் அதிகரிக்கின்றது. இ 9LLIDITöLb. (Direct Current) gLGGorLL இதனை நேரடியாக இணைத்து பயன் பெற விழும் சரிவு என்பன மாறுபடுகின்றபோது டத்தின் அளவும் மாறுபடுகின்றது. மின்சக்தி வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது.
Power Conditioning unit (SSTL நேரோட்டத்தை ஆடலோட்டமாக மாற்றுவதற்
ஒரு வீட்டின் முகடுகளில் சூரிய கலத் பெறக்கூடியதாக இருக்கும். அவ்வீட்டின் 8 போதுமானது. ஆனால் அதன் விலை பெற்றோலியம் நிலக்கரி போன்றவை அருகி பணத்தை முதலீடு செய்வது இலாபகரமான குறைந்த வினைத்திறனை கூட்டும் வழியி ஆராய்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. எவ்வாறு சக்தி பெறும் முறையானது சூழலை மாசடை
 
 

கு ஆகவே H பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ரொக்சைட்டை படிய வைத்து அதன் பின் பாக படிய வைத்து அதன் மீது லேசர் படையை 10 nm தடிப்பாக படிய வைத்து ம் (Aluminium) தகட்டை வைப்பார்கள். ாக்கி அவற்றை இணைக்கும் போது ஒரு
படும் போது N படையில் நேர்முனை பெறமுடிவதுடன் மின்னோட்டம் பெறப் தனில் பளிங்குருவற்ற Si னை பயன்படுத் சிறிய தடிப்பிலேயே உறிஞ்சப்படுகின்றது. திலிருந்து கிடைக்கும் மின்னோட்டம் நேர் த்தை பயன்படுத்தும் உபகரணங்களுடன் D முடியாது. சூரிய ஒளியின் செறிவு ஒளி உற்பத்தி செய்யபடுகின்ற மின்னோட் யை இராசாயன சக்தியாக மாற்றி சேமிக்க
-ாக மின்னோட்டம் சேமிக்கப்படுகின்றது.
குinverter உதவுகின்றது.
தை பொருத்தினால் 2KW மின்சக்தியை சக்தி தேவைகளை அது பூர்த்தி செய்ய உயர்வாக இருக்கின்றது. ஆனால் வரும் இக்காலகட்டத்தில் இதனை வாங்க ாது. சிலிக்கனிற்கு பதிலாக வேறு விலை லும் சூரிய கலங்களை கண்டு பிடிக்க அயினும் சூரிய கலங்களை பயன்படுத்தி பாமலும் பேண உதவுகின்றது.

Page 108
பரீட்சை என்றால் பய
இ இலங்கை பெரும்பா நோக்கும் LDIT600T6) is பொதுத் கற்கின்றன ($ଶUTib. Gଗ பலருக்கு எதிர்கொ6 களின் கரு
LI காரணம் களுக்கு மு நெருங்கு தட்டப்படு மாக குறி யடைந்த
 
 

LLDT?.....
ARUNAKIRINATAWAN
MARINTAWIRAN A/2006 (8.0)
JMFNA slNDUC0LLEGE_S5
ன்றைய உலகில் அதுவும் குறிப்பாக யின் கல்விமுறையை எடுத்துக்கொண்டால் ாலும் பொதுப்பரீட்சையொன்றை எதிர் கல்விமுறையே நிலவுகின்றது. இதனால் 5ள் அறிவுத்தேடலுக்காய் கற்பதை விட ஒரு தேர்வையை குறிக்கோளாக கொண்டு ார். சரி இனி விடயத்தை கருத்திற் கொள் பாதுப்பரீட்சைகள் என்றாலே மாணவர்கள் உள்ளூர நடுக்கம் ஏற்பட்ட விடும். இதனை iளவது எப்படி என்பது குறித்த கல்விமான் த்துக்களை தொகுத்து தர முயல்கின்றேன்.
ரீட்சை என்றாலே பலர் நடுங்குவதற்கு சரியான தயார்ப்படுத்தலின்மையும் பரீட்சை Dகங்கொடுத்துப் பழகாமையுமாகும். பரீட்சை b போது மட்டுமே பாடப் புத்தகங்கள் தூசு வது பதட்டத்துக்கான மிகப்பிரதான காரண ப்பிடுகின்றனர். கல்வித் துறையில் வெற்றி குறிப்பாக பொதுப் பரீட்சையில் வெற்றி

Page 109
THE LEADER
பெற்ற மாணவர்களின் செவ்விகள் இதனை உ பலர் கவனஞ்சிதற விடுகின்றமையும் அன்ன படுத்திக் கொள்ளாமையாலும் மாணவர்களு ஞாபக சக்தியும் குறைந்து விடுவதாக உளவிய
வகுப்பறையில் ஆசிரியரின் கற்பித்த ஒருமைப்பாட்டினை ஏற்படுத்துவதிலிருந்து த மட்டுமல்ல வேறு வேலைகளில் ஈடுபடும் போ எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் சக்தியி அறிஞர்கள். அவற்றை நமக்கு சாதகமாக ம உங்களது நாளாந்த செயற்பாட்டில் சில இடத்திலமர்ந்து கண்களை மூடி தியானம் குவித்து புருவ நடுவிலே ஒருமுகப்படுத்தி முகப்படுத்துங்கள். உங்கள் மனோசக்தியு உங்களுக்கே தென்படும். அதன் பின் ஆசிரி உங்கள் மனதில் பசுமரத்தாணி போல் ஒருமைப்பாடு இயற்கையிலேயே உள்ளது. சிந்தனையும் மனவுறுதியுமாகும். இன்றை வளர்ச்சியும் சமூக கலாசார சீரழிவு நட6 சிதறுதலுக்கு காரணமாகின்றன. இதனா இணையத்தளம் போன்ற கவனக்கலைப்பா விரும்புவதில்லை. சரி உங்களால் கவனஞ்ெ கொள்வோம்.
ஆசிரியர் நடாத்திய பாடங்களை பலமுறை வாசிக்க வாசிக்க பாடம் மனதில் வெற்றுத்தாள்களில் குறிப்பெடுக்க பழகிக் ெ இருப்பின் அவற்றை பார்க்காமலேயே மீண்டு கள். முன்னைய வினாத்தாள்களில் அல்லது அப்பாடப்பகுதிகளுக்கான பயிற்சிகளை உ நாளை பார்த்துக்கொள்வோம் என்று நி6 பழங்கஞ்சி” யாகிவிடும். பலர் இதனை உ6 அறிவுரையும் இதுவாகவே உள்ளது.
மற்றைய பிரச்சினை என்னவெனி மாணவரிடத்தில் அருகிவருவது ஆகும். உ
 
 

வ்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும். மாணவர்கள்
றய பாடங்களை அன்றைக்கே தெளிவு நடைய மூளையின் கிரகித்தல் திறனும் பலாளர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
லின் போது பல மாணவர்கள் தமது மன வறுகின்றனர். கல்விச் செயற்பாடுகளில் தும் அதிலேயே மனம் ஊன்ற வேண்டும். ன் வடிவமென்கின்றனர் உளவியல் ாற்றுவது எமது கைகளிலேயே உள்ளது. நிமிடங்களையாவது அமைதியான
செய்ய முயலுங்கள். எண்ணங்களை உங்கள் பார்வையையும் அங்கே ஒரு ம் மன ஒருமைப்பாடும் நாளடைவில் ரியர்கள் வகுப்பில் நடத்தும் பாடங்கள் பதியும். சிலருக்கு இவ்வாறான மன இதற்கு காரணம் அவர்களது தூய றய நாகரீக உலகும் தொழில்நுட்ப படிக்கைகளும் ஒருவகையில் கவனஞ் லேயே தொலைக்காட்சி, வானொலி, ான்களை கல்வி மான்கள் கூடுதலாக
சலுத்த முடியவில்லை என்று வைத்துக்
வீட்டிற்கு வந்து அன்றே வாசியுங்கள். பதியும். அதையும் மீறினால் பழைய காள்ளுங்கள். கணக்குப் பயிற்சிகளாக ம் மீண்டும் செய்து பழகிக் கொள்ளுங் து பயிற்சிப்புத்தகங்களில் இருக்கின்ற ற்சாகத்துடன் செய்து கொள்ளுங்கள். னைத்தீர்களேயானால் “ஆறின கஞ்சி 1ணர்ந்திருப்பீர்கள். ஆசிரியர்கள் பலரின்
ல் சரியான திட்டமிடலும் ஒழங்கும் தாரணமாக உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட

Page 110
மேசையிலோ அல்லது இடத்திலோ
பெற்றோரிடம் திட்டு வாங்கியிருப்பீர்கள். கோ அல்லது உங்களுக்கு பிடித்தமானவி பாடலை கேட்கும் போதோ உங்களின்
போல் உங்களுடைய படிப்பு மேசை ஒரு கல்விச் செயற்பாட்டில் பங்களிக்குமெ6 கருத்து மற்றையது நேரத்திட்டமிடல் மணிவரை கண்விழித்து படிக்கின்றனர் ஆலோசகர். அவர் கூறுவது என்னவெனி மாறுதல்தேவை. இரவு அதிகாலை இரண் தால் அது சரியான விகித்தில் அமையவே என்பதை விட காலையில் மாணவர்கள் கிறார்களா என்பதே முக்கியமாகும்.
ஒவ்வொரு வயதினருக்கும் குறிப் குறிப்பாக இரவு 11 மணி முதல் 2 மணி திற்குரியது என்பதால் இக்காலப்பகுதி ஒருவித சோம்பலை உணரநேரிடும். இ மடையலாம். எனவே தான் பரீட்சைகளு கொள்வது தவிர்க்கப்பட வேண்டமென்பன பார்கள். பரீட்சைக்கு முதல் நாளில் முடிந் எழுதிப்பார்க்க முயற்சி செய்யுங்கள். இத தவறுகளை திருத்த முடியும். அத்துடன் 1 இந்தகேள்வி வரும் வராது என்ற ஊகங்க பகுதிகளை தவிர்ப்பதும் தோல்வியைதே
பரீட்சைக்கு செல்லும் போது உள்ளதா என்பதை கவனத்திற் கொள்ளு லிருப்பவரிடம் இரவல் வாங்குவது அழக அத்துடன் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு அன உங்களது இருக்கையில் அமர்ந்து கொ தேர்விற்கு முன்பு நண்பர்கள் அது பாடப்புத்தகத்தை புரட்டிப் பார்த்துக் கொ அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். பரீட்சை அசை போடலாம் அல்லது தெய்வ மந்திரங்களையோ மனதில் நினைத்துக் (
 

உங்களது புத்தகங்கள் சிதறியிருந்தால் உண்மையிலேயே ஒரு அழகான இடத்திற் பர்கள் அழகாக தென்படும் போதோ பிடித்த மனமாற்றம் நீங்கள் அறியாததல்ல. இதே ழங்காக இருபபது கூட உங்கள் அன்றைய ன்பது பிரபல உளவியல் நிபுணர் ஒருவரின் பலர் பரீட்சை நெருங்கியவுடன் இரவு 12 I. இது தவறு என்கின்றார் ஒரு கல்வி ல் "தேர்வு நேரங்களில் தூக்கவிஷயங்களில் எடு நேரங்களிலுமே படிக்க வேண்டுமென்ப ண்டும். இரவு எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறார்கள் அதனை மீண்டும் பார்த்து மீட்டுக் கொள்
ப்பிட்ட காலஅளவு நித்திரை கட்டாயமானது வரையான காலப்பகுதி ஆழ்ந்த உறக்கத் யில் கண்விழித்திருப்பவர்கள் அடுத்தநாள் இதனால் பரீட்சைக்கான மனநிலை குழப்ப நக்காக மட்டும் கடைசி நேரத்தில் படித்துக் தை உங்களது ஆசிரியர்கள் வலியுறுத்தியிருப் தவரை படித்தவற்றையெல்லாம் பார்க்காமல் ன் மூலம் ஞாபக சக்தியை தெரிந்து கொண்டு பரீட்சைக்கு செல்ல முன்பு சில மாணவர்கள் ளில் சில பகுதிகளை ஊன்றிக் கற்பதும் சில டித்தர வாய்ப்புண்டு.
அதற்குரிய தயார்ப்படுத்தல்கள் சரியாக ஞங்கள். தேர்வு நடைபெறும் சமயம் அருகி ல்ல அது உங்கள் இருவரையுமே பாதிக்கும். ரமணித்தியாலங்கள் முன்பாகவே சென்று ாள்வது உங்களது பதட்டத்தைக் குறைக்கும். வரும் இதுவ்ரும் என்று கூற நீங்களும் ண்டிருக்க பதட்டம் ஏறிக்கொண்டே போகும். மண்டபத்தில் அமர்ந்திருந்து படித்தவற்றை நம்பிக்கை இருந்தால் சுலோகங்களையோ கொள்ளுங்கள்.

Page 111
மற்றையது விடையளிக்கும் முறை கருத்துக்களை அடிக்கோடிடுவதில் தவறில் எழுதுங்கள் தவிரதேர்வு முடிந்தவுடன் ஆராய்ந்து துக்கப்படவோ சந்தோஷப்படே குவதே சிறந்தது. உங்கள் வினாத்தாள்கள் முறைகளையும் திருத்திக் கொண்டால் G.35|T66T6)TLs).
மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினை6 கல்வியறிஞர்களின் வாயிலாக பெறப்பட்ட மனவுறுதியுடன் செயற்படுங்கள். “நான் ே தேர்வையெல்லாம் ஒத்திவைக்கின்றேன். ளாதீர்கள். இதோ விவேகானந்தர் சொல் சிந்தனைக்காக
"நீ எதை நினைக்கின்றாயோ அது என்று நினைத்தால் நீபலவீனமாகவே ஆ படைத்தவன் என்று நினைத்தால் நீ வலி அளவற்ற ஆற்றலும் அறிவும் வெல்ல முடி என்று நீ நினைப்பாயானால் அந்தச் சக் வரமுடியுமானால் நீயும் என்னைப்போல் ஆ
வெற்றி பெற்றவர்களுக்கும் வெ வித்தியாசம் உடற்பலத்திலோ அறிவிே பலத்திலேயே உள்ளது. என்கிறார் வின்ஸ் 6 சிந்தனைகளை வருடிய இந்தக் கருத்துக்க வேண்டுகிறேன்.
எனது - உனது - சிறியது அவர்களுடையது. இந்த
இருந்து முற்றாக அகற்று. உன்னுடையதாகவும் நீயே
assals á
 

கள் நீங்கள் அறியாததல்ல. முக்கியமான லை. தெளிவான கையெழுத்தில் தேர்வை அன்றைய தேர்வு பற்றி நண்பர்களுடன் வா வேண்டாம். அடுத்த தேர்விற்கு தயாரா ளை மீள செய்து பார்த்து விடையளிக்கும் உங்கள் தவறுகளை நீங்கள் தவிர்த்துக்
புபடுத்த விரும்புவது என்னவெனில் இவை கருத்துக்கள் எனவே இதனைப் பின்பற்றி தாற்றுப்போவேன் என்று எண்ணியே என் - - - "என்று தாழ்வு மனப்பான்மை கொள் என ஒரு அற்புதமான கருத்து உங்கள்
வே நீயாகிறாய், நீ உன்னை பலவீனன் கிவிடுவாய், நீ உன்னை வலிமை மை படைத்தவனாகிவிடுவாய் உனக்குள் யாத சக்தியும் குடி கொண்டிருக்கின்றன. திகளை உன்னால் வெளியே கொண்டு &(ԼքIգեւյլԻ՞
பற்றி பெறாதவர்ளுக்கும் இடையிலான லா அல்ல மாறாக அவர்களது மன 0ம்பார்டி என்ற ஆங்கில அறிஞர். உங்கள் ள் உங்களை வளப்படுத்த ஆண்டவனை
பெரியது - எம்முடையது ந்ெதனையை உன் மனதில் அதன் பின்பே எல்லாம் எல்லோருடையதாகவும் தரும்.

Page 112
"விடியலைத்தேடி”
விடியலை அமைதிை அடிமைத் ! கயமைகள்
வாழ்வில் ே வாழ்ந்திட வாழ்வில் 2 புரிந்தால் 8
எமக்குவே தூக்க வே6 எமக்குவே எமக்குவே
கட்டுண்ட பெற்றிட G3 விடியலை சென்றிடே
 
 
 

J. ANUJA
CASS - 0
(VIMGCIEI INDU
COLLEGF
த்தேடிப் பறந்திடுவோம்-வாழ்வில் யநாடி ஓடிடுவோம் தனத்தை ஒழித்திடுவோம்-வாழ்வின்
நீங்கப்பாடிடுவோம்
வேண்டும் நிம்மதி-அதில் வேண்டும் எம் சந்ததி டண்டு பலசங்கதி-அதனை கிடைக்கும் நற்பெறுமதி
|ண்டாம் போர்வெறி-நாம் ண்டாம் போர்க்கொடி ண்டும் எம் தமிழீழம் - அதில் ண்டும் சுதந்திரம்
பறவைகள் நாமெல்லாம் வண்டும் விடுதலை-ஒர் 5 தேடி நாமெல்லாம் வண்டும் யாத்திரை

Page 113
தொலைவிலுள்ளது ஓர் வெளிச்சம்
மிக அருகில் வருவது நிச்சயம் வேண்டாம் இந்த முகவேஷம் களைந்திடு இந்தப் பொய்க்கோலம்
இன்றைய மாணவர்கள் நாமெல்லாம் நாளைய தலைவர்கள் ஆகிடுவோம் புரிந்து கொண்டோர் நாமெல்லாம் புதிய சரித்திரம் படைத்திடுவோம்
காந்தி சொன்ன அஹிம்சைவழி நாமும் செல்லலாம் வாருங்களே! எமக்கு ஏனடா இனத்துவேசம் -நாம் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் ஆகிடுவோம்
இருளில் உறங்கும் உலகிற்கு விடியலைப் பெற்றுக் கொடுத்திடுவோம் மூடநம்பிக்கைகள் ஒழித்திடுவோம் மடைமையை எம்முள் நீக்கிடுவோம்
வருவதும்போவதும் வந்தால் போகாதது போனால் வராதது
தTCTக வருவது நம்முடன் வருவது அடக்க முடியாதது தவிர்க்க முடியாதது அழிவைத் தருவது எல்லோர்க்கும் உரியது
ܢܠ
 

ஒரு தாய் பிள்ளைகள்எமக்கெல்லாம்
எதற்கு இந்த இனத்துவேஷம்
உயிரை வீணே பணயம் வைத்து
எதற்கு இந்தப் போர்க்கோலம்
கண்ணிர் சிந்த வேண்டாமே-ஒருதுளி இரத்தம் சிந்த வேண்டாமே - உன் வியர்வை சிந்தினால் போதுமே - அது உலகை உயர்த்திடும் உண்மையே.
அடிமைத்தனத்தை ஒழித்திடுவோம் அழகிய உலகம் அமைத்திடுவோம் பதுமைகள் பலவும் புரிந்திடுவோம் புதுயுகம் நாமும் படைத்திடுவோம்
அன்பினை எங்கும் பரப்பிடுவோம் அமைதியை இன்றே பெற்றிடுவோம் ஆனந்தமாய் என்றும் வாழ்ந்திடுவோம் -
அவ் விடியலைத்தேடிச் சிறகடித்திடுவோம்.
இன்பமும் துன்பமும் ཡོད புகமும் பழியும் உயிரும் மானமும் இளமையும் மூப்பும் பாவமும் புண்ணியமும் ஆசையும் துக்கமும் பசியும் தாகமும் பெருமையும் கோபமும் பிறப்பும் இறப்பும்
ار

Page 114
THE LEADER
*
உளநோய்கள்
ܓܒܐ
15
ராலும் பல
LITL'60)L C
William,
மானவர்க
முரண்பா( பதற்கு வக்
யாக நோய்
Classific,
பட்டுள்ளது
2
வேறுபட்ட
(பெருமளவு என்பது L டையும் சா
(Psychiat
 

A. KRUBAN A/1, 2006 (BIO) i. JMFFlA hl)]60||E6; ಪ್ಲಿ'
ம் நூற்றாண்டிலிருந்தே உளநோய்கள் பல வாறாகப் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இப் பாகு BLDÖGBEITGóTLGuffa56îốo Galen, Linnaeus,
Philipe pinel போன்றவர்கள் முக்கிய ள். இவர்களின் பாகுபாடுகளில் சிற்சில டுகள் காணப்பட்டமையாலும் சிகிச்சையளிப் சதியாகவும் 19ம் நூற்றாண்டில் சர்வதேசரீதி ப் பாகுபாட்டு முறைமைக்கு (International ation of Disease) 6Jibu LIT(5LIG55
5l.
ளவியல், உளமருத்துவவியல், என்பன இரு
ஆனால் ஒன்றுடனொன்று தொடர்புபட்ட வில் துறைகளாகும். உளவியல் (Psychology) மனித நடத்தையையும் மனச் செயற்பாட் ர்ந்த விஞ்ஞானமாகும். உளமருத்துவவியல்
Ty) என்பது உள நோய்கள் அல்லது உளக்

Page 115
THE LEADER
கோளாறுகளையும் அவற்றுக்கான சிகிச்சைை பல ஆய்வுகளின் மூலம் வளர்ச்சி கண்டு வரு
உளநோய்களை முக்கியமாக இரண் 1) p 6TLDITUGBTui (Psychosis)
2) உணர்ச்சிக் கோளாறுகள் (Neurosis
இவற்றைவிட மக மருத்துவமனை (Ne
(335T6ITT356T (Personality DisorderS) LIIT போன்றனவும் உளநோய்களாக கூறப்படுகின்
உளமாயநோயானது மிகவும் பாரது நிலைமையைக் குறிக்கும். இங்கு சிந்தனை ( சமூக நடைமுறைக்கு முரணாக நடந்து கொள்
1) மூளை பாதிப்புசார்ந்தது/சேதன கார 2) மனம் சார்ந்தது/சேதன காரணியற்ற
1) மூளைபாதிப்புசார்ந்தது:
இது மூளையிலுள்ள நரம்புகளின் செ மானத்தினால் ஏற்படும். உதாரணம் - அறளை பெயர்தல்
(Delerium)
2) மனம் சார்ந்தது:-
யதார்த்தத்திற்கு முரணான இயல்பு அன்றாட கடமைகளை செய்யமுடியா கள் என்ற உள்ளுணர்வற்றவர்களாக உதாரணம் :- உளப்பிளவு நோய் (S உளசோர்வு (Depres உளப்பிளவுநோய்:-
சாதாரண மனிதவாழ்க்கைக்கு உடலி இதில் உளவியல் நோய்களில் மிகவும்
 
 

Fகளையும் கொண்டாதாகும். இத்துறை கின்றது.
டு பெரும் பிரிவகளாகப் பிரிக்கலாம்.
Irosis), (Drug Adiction) g(Gj6OLDas slugi) (335|TGITTO)356T (Sexual problrm) 1றது.
ரமான அல்லது கடுமையான மனநோய் சொல் செயல் போன்றவற்றில் மாறுபட்டு ாவர். இது மேலும் 02 வகைப்படும்.
roofluisit GITg5 (Organic Psychosis) 5 (Functional Psychosis)
யற்பாட்டின் பாதிப்பினால் அல்லது தேய்
(Dementia) உளநிலைத்தடுமாற்றம்
ளை கொண்டிருக்கும். இவர்கள் தமது தவர்களாக இருப்பினும் தாம் நோயாளி
5ாணப்படுவர். shizophrenia) ion), S35 (Manig)
பல் உளவியல் ஆரோக்கியம் அவசியம். பாதிப்புடையத உளப்பிளவு ஆகும்.

Page 116
THE LEADER
சமுதாயத்தில் 1% ஆனவர்கள் பாதிக்கப்ட படுகிறது. இந் நோயாளிகளே பொதுவ கின்றனர். புரிந்து கொள்ளாதவர்களாகவ கதைகூடவாக குறைவாக தங்களுக்குள் வராகவும் தேவையற்ற பொருட்களை ஒதுங்கிக் காணப்படுவர்.
LDTujL6)goj600TfG). (Hallucinati மருட்சி (lusion), தவறான நம்பிக்கை மேலும் சந்தேகம் கொண்டவராகவும் செt கொண்டவராகவும் காணப்படுவர்.
மன அழுத்தங்கள் தாழ்ந்த பொ போன்றவை நோய்த்தாக்கத்தை கூட்டக்சு
மனச்சோர்வு:-
மிக அதிகமாகவும் தீவிரமாகவும் ஏறத்தாழ நடுத்தர வயது முதல் முதிர்ந் பெண்களிலேயே அதிகம் ஏற்படுகிறது. எதிர்காலம் பற்றி நம்பிக்கை அற்றிரு களாகவும் தற்கொலை முயற்சிகளை காணப்படுவர்.
இவர்களின் செயற்பாடுகளில் குழப்பம் மிக்கவராகவும் அதிகாலை விருப்பமுடையவராகவும் கதை குறைவ (Somalization) காட்டுபவர்களாகவும் ஞ அன்புக்குரியவரின் இறப்பு சுயமரிய வல்லுறவுக்குட்பட்டவர்கள் இந்நோய்நில
பித்து
இது ஓர் பாரிய உளநோயாகும்.
உணர்ச்சி கூடிய செயற்பாடுகள், மளெ கள் தொடர்ச்சியாக கதைத்தல் சிரித்தல் ே
 
 

பட்டுள்ளனர். இது பரம்பரை ரீதியாக கடத்தப் ாக விசர், பைத்தியம், என அழைக்கப்படு பும் சிந்தனைக் குழப்பமுடையவர்களாகவும் சிரிப்பவராகவும் திடீரென கோபப்படக்கூடிய
சேகரிப்பவர்களாகவும் சமூகத்தலிருந்து
on), LDTug65 (Aidikary hallucination), (Delusion), என்பவற்றை கொண்டிருப்பர். ய்வினை சூனியம் போன்றவற்றில் நம்பிக்கை
ருளாதாரம் தொழிலின்மை மது அருந்துதல் டிடியசூழல் காரணிகள்.
ஏற்படும் மனநோய்களில் முக்கியமானது 5% த பருவம்வரை தொடரும் ஆண்களைவிட இவர்கள் தங்களைப் பற்றி நிகழ்காலம் ப்பர்.இறப்பைப்பற்றிய சிந்தனையுடையவர் மேற்கொள்பவராகவும் அதிகமானோர்
சுயகவனம் பசி குறைவாகவும் நித்திரைக் 2யிலே விழிப்புடையவராகவும் பாலியல் ானவராகவும் உளம்சார் உடல்நோய்களை ாபக மறதி உடையவராகவும் காணப்படுவர். பாதை கெளரவம் கற்பழிப்பு பாலியல் மைக்கு அதிகளவில் உட்படுகின்றனர்.
அதிகரித்த உளச்செயற்பாடுகளால் ஏற்படும் வழுச்சிகள் உள்ளவர்களாக இருப்பர். இவர் செயற்பாடுடையவராகவும் காணப்படுவர்.

Page 117
THE LEADER
2) உணர்ச்சிக் கோளாறானது உளமாய
பாராத வகையில் நிகழ்வேற்படல் அல்ல நிலமையில் இது ஏற்படும். வெளிச்சூழ அதிர்ச்சியால் ஏற்படும் மனநிலை சுக
கடமைகளை ஓரளவாயினும் செய்பவர்
அமையும்.
1)
2)
3)
4)
5)
பயத்தினை அடிப்படையாக கொ வையும் உடலின் தன்னாட்சி நரம் களை வெளிப் படுத்துவர். இது எ குழப்பம், பயம், கவலை, சத் அதிகரித்தல், சுவாசவீதம் கூடல் களாகும்.
மெய்ப்படுத்தலானது உணர்ச்சிக்கு அதாவது உடல் வலியாகவோ, உ அசாதாரண தன்மையாகவோ ெ அன்பு எதிர்பார்த்த அளவில் கிடை
எதிர்த்தாக்க மனச்சோர்வு நோயா மாற்றம் மரண அவஸ்தையை காணுவதாலும் ஒரே வேளையில் ஏற்படலாம். குறிப்பிட்ட சம்பவ மா போக்கில் மனச்சோர்வுநிலையேற்
இசிவுநோயானது தெய்வக்குற்றம், மக்களால் நம்பப்படும் ஒருவகை பிடிக்காத சூழ்நிலையால் இருபால பாலுணர்வு, சிக்கல், ஏமாற்றம்,
பேராசை, சுயநலம், மாறும் உண கொண்டிருப்பர்.
உளநெருக்கீட்டுக்கு பிற்பட்டமனவ மிகுந்த ஆராட்சிக்குட்படுத்தப்பட்ட
மேலான உளநெருக்கீட்டால்
 
 

2ctø Soueni - 2005
நோயைவிட மிதமானது. வாழ்வில் எதிர் து எதிர்பாராத நிகழ்வை கையாள முடியாத ல் பாதிப்பான கவலை, மனவழுத்தம், மன வீனமடைந்திருப்பதாக எண்ணுவர். தமது ாக இருப்பர். இந்நோய்கள் பின்வருமாறு
"ண்டநோயாகும். மனதில் அச்ச உணர் | மண்டலத்தில் தீவிரசெயற்பாட்டு அறிகுறி ல்லை மீறின் நோயாக மாறும்.நித்திரைக் தங்களுக்கருட்டப்படும்நிலை, வியர்வை வாய் உலர்தல், வயிற்றுநோ அறிகுறி
5ழப்பம், உடல்சார்ந்த குணங்குறியாகவோ டல் மூச்சுவாங்கலாகவோ, உணர்வுகளில் வெளிப்படும். கூடிய கவனிப்பு, பராமரிப்பு, க்காத நிலையில் ஏற்படும்.
னது எதிர்பாராத மரணம், திடீர் சூழல் தான் உதவிசெய்ய முடியாத நிலையில் பல இழப்புக்களை தோற்றுவிப்பதாலும் னது மனதில் ஆழமாக பதிந்தால் காலப் றபடலாம்.
பேய், பிசாசு, சேட்டையினால் ஏற்படும்என நரம்புத்தளர்ச்சி நோயாகும். மனதுக்கு ருக்கும் ஏற்படும். பெண்களுக்கே அதிகம். என்பவற்றால் ஏற்படும் ஆடம்பரபிரியர், ர்ச்சி, உணர்ச்சி வசப்படல் போன்றவற்றை
படு நோயானது 1980ல் இனங்காணப்பட்டு து. இது மனிதமனம் தாங்ககூடிய சக்திக்கு ஏற்படும். உணர்ச்சிக்குழப்பமாகவோ,

Page 118
THE LEADER
உடல்சார் குணங்கறிகளாகவே உதவியற்ற பலவீனமான நிலை பிரதிமைகள், கனவு களாக ஞ உள்ளாக்கப்படலாம்.
உளநோய்கள் ஏற்படகாரணங்கள்
1) பாரம்பரியம்
2 குடும்பச் சூழ்நிலை 3) பண்பியல் தொகுப்பு வளர்ச்சி
I) புறமனம் (Conscic III) (S60)LLD60Tib (Sub Col III) அகமணம் (Uncons
4) சமூக, கலாசார பொருளாதாரகாரணி
I) வறுமை II) போர்ச்சூழல் III) @LIČIGAL JuuffěFáf
5) உளநெருக்கீட்டுத்தாக்கங்கள்.
- நலமாக வாழ்வோம், ந
தீமை
62ardava/a,
தூண்டிவிட் ந போதும், அந்ததி அவர் பெறப்போகு விட பமைடங்கு தூண்டி வி தே2 ஓ:
 
 
 
 
 

3P "Sашцепіж - 2005
ா, வெளிப்படலாம். அறிமுகமற்றநிலை, தோன்றும் காட்சிகள் ஆழமாக பதிந்து ாபகப்படுத்தும் இது பின் மனவடுநோக்கு
bus Mind) nscious Mind) cious Mind)
ல்லுளத்தைப் பேணுவோம்
யைச்
തൃZffഖg/
வினைத்தானே மையைச் செய்து 5ம் தண்டனையை தண்டனைகள் Claards 2வரும்.

Page 119
கும்0ரவிசேகப் பொருட்களும் ബ
襄
ез араларға
கந்தர்ம IԱքնII
 

eыцćitёog
ម៉ែថែទាំ បាយប្រើក្លាយយល់ ραδιουτσού
διαπότατουπώ.

Page 120
A
曰-酮 壹氢
A
EDISIP NAGARAVNAVAVI
Parter
Importers - General Merch. Dealers in CLC Paints Rhino Roofing Product
No. 42, Sta
Jaff
TP : 22'
 
 
 
 
 

NINY リINNIls
AW, ECHO),
EST DO 1953
AWD)
NY). VPNG|2 Kà
)3ை ܡܼ ܦ 5 orisрRNсsвоутівкs(рүт)цтр.
景
エ
ద్రా
TRO25.2222.988
ants & Transport Agents. - Ceylon Cold Stores s & Building Materials
Inley Road,
3.
25333

Page 121
THE LEADER
Sommet
AS
It was firs
poet Fran to France
popular.
Spearean
pentrame
scheme
matter of
It was a
Was a pc adoring 1 for the
literary s angelic b
 
 
 

TMAYANYTHIYAGARAJAM 2006 A/, 'ARIS" "UDUVILGIRLS COLLEGE"
onnet is a poem of fourteen lines. st developed in Italy by an Italian lcesco petrach and this passed in 2 and England and become very
A sonnet contains Shake three quartrains. Quartrains of tres and a couplet. The rhyme Is 'abab cdcd ef ef gg' Subject a sonnet at first was courtly love. popular renaissance. Courtly love pular literary style in which an Ove praise the beauty of his girl eciprocation of a love. In this tyle the girl was idiolized as an
2ingfull of goodness and virtue.

Page 122
THE LEADER
The subject matter of coul
obviously was not realistic. It was
Most of the sonnet depict every thing on this earth chang real. There fore anything in the e the world of ideas or souls. So the not the physical or sexual reality
The finite longs for the in that pass away. But beyond til rainbow of joy.
We can love the infinite in a
" It is not the love for the fe
love the soul in the father the fa
Shakespearean sonnets were ac his patron and friend to a darkla to young man and the other 26 lady. The two sonnets. the sche had written or not.
General theme of this son life, beaty grace all the physical a time. So the Shakespeare in his f to marry and beget children so preserved. The Eighteenth son beauty and grace of this young m death cannot brag it's supremac had recorded his beauty in the pc

rtly love idiolizing an angelic being
simaginative.
s platonic love. According to plato ges. Whatever changes cannot be arth is only a shadow of it's idea in 2 two lovers loves the idea of beauty of the loved. One.
finite and we feel sorrow of things he tears of mankind there is the
all and thus we can joyinal. ther that the father is dear but the
ther is dear"
ldressed to a young man probably dy first 126 sonnets are addressed 5 sonnets are addressed to a dark plars doubt whether shakes peare
lnets are the ephemeral aspects of appearances will fade in the walk of irst 17 sonnets ask this young man that his beauty and grace may be net the Shakespeare immortalizes lan in his eternal lines. So that even cy over this young man because he Detry and it will be last forever.

Page 123
தமிழில் கணணி வ
இயந் மட்டுமே. க. றோம். ஆங்கி வழங்குகின்ே
35600T
இலக்கங்கள களே 0.1 எ புரிந்து கொ6 ழுத்தம் (0) மின்னழுத்தட நிலைகளாக (Chip) 56ssi) மின்னழுத்த
நுண் இதற்குப் புரி 0,1 ஆகிய
 
 

I, WIP00SEAN
A/2007 (COM) 纥 JAFFNA CENTRAL COLLEGE OG
திரத்திற்குப் புரியும் மொழி மின்சாரம் ணணியில் தமிழில் தட்டச்சு செய்கின் கிலத்தில் செய்கின்றோம். கட்டளைகளை றாம். ஆனால் கணணி இந்த மொழி ாம் புரிந்து கொள்வதில்லை.
ணிகளுக்குத் தெரிந்து இரும நிலை T60T (Binary Digits) 0.1 6T6örp (S6)535ril ன்பதை இலக்கங்களாகக் கூட கணணி ாவதில்லை. 0 என்பது குறைந்த மின்ன y Voltage) என்றும் 1 என்பது கூடிய ). (High Voltage) என்றும் இருவேறு வே கணணி புரிந்து கொள்கிறது. சிப் உள்ள டிரான்ஸ் சிஸ்டர்கள் (Transisters) நிலைகளுக்கேற்ப செயற்படுகின்றன.
p60)p 6 fluTásé (Micro processor) பும் மொழியும் மின்னழுத்தம் குறிக்கும் இலக்கங்களால் எழுதப்படும் இரு

Page 124
THE LEADER
மொழிமட்டுமே மின்னணுத் தகவல் தொழ (octal) Luģ5G56ốOT (Decimal) Ligŝl6OTTG (Number Systems) Lig560TTGp650T (p60.pl இயந்திர மொழியின் (Machine Langu
இயந்திர மொழியான இரு மொழி எழு இருந்தமையால் எண், எழுத்து, சொல்
கப்பட்டதே ஒழுங்கு சேர்ப்பு மொழி (Asse
ஒழுங்கு சேர்ப்பு மொழிகட்டளை யின் ஆணைத் தொகுதியை அடிப்ப கட்டளைகள் இயந்திர மொழிக்கும் மாற் படுத்தப்படுகின்றது.
ஒருங்கு சேர்ப்பு மொழியும் நெருக்கமான அடிநிலை மொழிகள் (L0
மனிதனுக்கு நெருக்கமானதும் அமைக்கக் கூடியதும் இயந்திரத்திற்கு போர்ட்டான் என்பன ஆரம்ப கால மேல் இவை ஆங்கில அறிவுடையவர்கள் எ ஆங்கிலச் சொற்கள் சொற்றொடர்களை : கொண்டவை.
தமிழ் எழுத்துக்கள் (Fonts), த Systems), தமிழ் இணையத்தளங்கள் அங்கீகாரம் பெற்ற விசைப்பலகைகள் (8 Wares) தமிழில் பிழைதிருத்தும் வசதிகள் தமிழ் கணணிக்கலைக் களஞ்சியங்கள் கணணியில் Programme ஒன்றை எழு பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை இதுவ6 புரோக்கிராமிங் மொழி கூட இல்லை என்ட
 
 

மில் நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் எட்டெண் றண் (Hexa) முதலிய எண் துறைகளில் பில் அமைந்த இரு மொழிக் கட்டளைகளே ge) அடிப்படையாகக் கருதப்படுகின்றது. தவும் படித்தறியவும் மிகக் கடினமானதாக அடிப்படையில் எளிமைப்படுத்தி உருவாக் mble Language).
கள் ஒருகுறிப்பிட்ட நுண்முறை வழியாக்கி டையாகக் கொண்டவை. இம் மொழிக் றப்பட்டு நுண்முறை வழியாக்கினால் செயற்
இயந்திர மொழியும் இயந்திரத்திற்கும் V Level Language)
கணணியைக் கொண்டு Programme ப் புரியாததுமான பேக் கோபல் பஸ்ல். p5606) GLDITSla,6iT (High Level Language) rளிதில் கற்றுப் பயன்படுத்தும் வகையில்
உள்ளடக்கிய கட்டளைகளைக் (Commands)
தமிழ் பணிச் செயல்முறைகள் (operating (Web page), g5L6p |Stait GOT6536) (E-Mail), ey Boards), g5L6p GLD6öT GLITCUL356T (Soft , மின்னம்பலம் போன்ற இணைய இதழ்கள் என்று அனைத்தும் தமிழ் மயமானாலும் ழதும் போது ஆங்கிலக் கட்டளைகளையே ரை காணப்பட்டது. தமிழில் ஒரு கணணி பது குறையாகவே ஈருந்து வந்தது.

Page 125
ஆங்கிலப் புலமையில்லாதவர்கள்
pily6)356T (Programmers) 9,615fp(5tb S. கணணியில் செய்நிரலில் ஒன்றை எழுதும்
தவறாக எழுதினால் கூட அந்தப் புரோக்கிரா6
இன்று தமிழ் மட்டும் தெரிந்தவர் ஆங்கிலம் தடை என்ற நிலை மாறி வரு தமிழையே செய்நிரல் எழுத வேண்டும் என்ற ஜாவா மொழிகளுக்கு இணையான தமிழ் பட்டுள்ளது. இவை தமிழ் மொழிக் கட்டளைக
இனி தமிழ் வழியாக கணணி மொ
சமமான ஆங்கிலக் கட்டளைகளை இடுவதை
/
9 шфыb Эт
புவிநடுக்கம் ஏற்படும் வேளைகளின் அைைகன் ஏறத்தாள 85 அ2யிற்கு புவிநடுக்கம் ஏற்படும் இடங்களிற்கு பிரதேசங்களின் எபரும் அழிவுகள்த யப்பானிய தீவுகளின் ஒன்றான ரியூவியூ
இவ்வதை அணைகள் முதன்மு
N
 

கணணி கற்பதற்கும் சிறந்த செயல்
துவே தடையாக இருந்தது. ஏனெனில் போது ஒரு எழுத்தைச் செயல் நிரலில் மை இயங்க (Run) செய்ய முடியாது.
கள் கணணியில் நிபுணத்துவம் பெற கிறது. தமிழ் மயமாகும் கணணிகளில் சிந்தனைக்கும் செயல் வடிவமாக பேசிக் புரோக்கிராமிங் மொழி உருவாக்கப் ளையும் ஏற்றுக் கொள்ளும்.
ழி பயின்று புரிந்து கொண்டு அதற்குச் தயும் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
ཡོད༽
லைகள்
கடற்கரைகளின் உயர்ந்து எழும் மேன் எழுகின்றனவாம். இதனான் அருவினே கடன்கன் இருக்கும் ற்படுகின்றன, 7777ஆம் ஆண்டு தீவினை அடுத்துன்ன கடற்பரப்பின்
ン
தனின் அவதானிக்கப்பட்டன.

Page 126
THE LEADER
மின்சாரமும் உயிர்
ஆண்டா
UU.6)LDULUT மின்சார நுணுக்க
காதன.
விடுத்து பற்றியும்
குறிப்பா குறுந்தெ தனியான ஓர் ஆயு
உருவா!
தசைநா ஆக்கப்ட இத்தசை
 

வாழ்க்கையும்
7, SERUJANAN A/2006 (BIO)
JAFFINA AIND COLLEG!
Sh
要
இன்றைய 21 நூற்றாண்டினை தொழில்நுட்ப க விருத்தி செய்வதற்கு மனிதனுக்கு இன்றி ாத பல உதவிகளை செய்ததொன்றாக ம் நினைவுகூரப்படுகின்றது. தொழில்நுட்ப ங்களில் இதன் உதவிகள் எண்ணிலடங் இருப்பினும் இதனைப்பற்றி ஆராய்வதனை
உயிரிகளுக்கு நேரடியான உதவியைப் நேரடிப் பாதிப்பு பற்றியும் சற்று சிந்திப்போம்.
மின்சார விலங்குகள் பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள் க மீன்களில் இவை காணப்படுகின்றன. 5g) bl (Sairasoflá) (Elasmo branch) gif ா மின்சார உறுப்பு காணப்படுகின்றது. இது தமாக தொழிற்படுமளவிற்கு மின்சாரத்தினை க்குகின்றதாம். இவை உருமாற்றமடைந்த fas6f 60TT6) (Metamorphyzadmascle jibres) பட்டுள்ளன. ஆபிரிக்க பூனை மீனில் (Calish) 5ய உறுப்பானது உடலின் மேல் ஒட்டிலிருந்து படைந்து காணப்படுகின்றது. இன்னும் பல
G7SD

Page 127
THE LEADER
விலங்குகளில் குறைந்தளவு மின்னோட்ட இத்தகைய உறுப்புக்கள் உடற்பருமனில் 40 மின்சார உறுப்புக்கள் விலங்கின் மைய மின்னிறக்கம் செய்கின்றன.
இவ்விளைவுகள் மின்னோட்டத்தின் மின் அழுத்தத்தினை பொறுத்து அல்6 பெரும்பாலான மின் விபத்துக்களில் மின் அ கொள்வது இல்லை என உணரப்பட் மின்தன்மையானது மின்னோட்டத்தை பெ ஈரமான தரையில் நின்று கொண்டிருக்கும் பே குறைவாயிருக்கும் . அவன் மேலேயுள்ள ஓர் ஆயின் கணிசமான மின்னோட்டம் அ மின்னழுத்தங்களுக்குக் கூட சேதம்/மரணம்
தற்போது எமது வீடுகளில் பயன்ட L6l6öTCB6OTITL". Lib (AC current)@g5ĝb5 6TLDg5 22 இது அதிகளவு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தக் கூடி உடலில் நரம்புத் தொகுதி செயற்படுவதும் செயற்பாடுகளில்த்தான். பொதுவாக மின்மு மின்னோட்ட அடர்த்தி அதிகமாயிருக்கும். என முண்ணானுக்கருகில் மின்னோட்டம் தாக்கின் வழியே போதியளவு மின்னோட்டம் பாயின் அல்லது சற்றுப் பின்னரோ ஏற்படலாம். கு செக்கன்களுக்கு செலுத்தின் உடனடியாக நி3
மின்சிகிச்சை (Elect
இதில் குறிப்பிடத்தக்க பயன்பா குறிப்பிடலாம். இதன் மூலம் எலும்பில் ஏ கோளாறுகள், வயிற்று உள் உப்புப் ப பகுதிகளில் ஏற்படும் கோளாறுகளும் தீர்க் (Bronctuitis), நுரையீரல் சவ்வு நோய் போ கண்களில் ஏற்படும் நிறப் பொருள் சிதைவு ( JBJibl1 6ításasLb (Relrobulbar Neuriyis) போன்றனவும் தீர்க்கப்படுகின்றன.
 
 

ம் ஏற்படுகின்றது. சில விலங்குகளில் % இனை கைப்பற்றுகின்றன. இத்தகைய நரம்பு தொகுதியினால் இயக்கப்பட்டு
அளவினை பொறுத்தேயன்றி குறிப்பாக ஸ் என ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது. ழுத்தத் தோற்றுவாயும் சரிவர தொட்டுக் டுள்ளது. தொடுகையால் ஏற்படும் ருமளவு குறைத்துவிடும். ஒரு மனிதன் ாது பூமியுடன் தொடுகை மின்தடை மிக்க மின்னழுத்த தோற்றுவாயை பற்றுவான் வன் உடல்வழியே பாய்ந்து சிறிய ஏற்பட்டு விடலாம்.
படுத்தப்படுவது (50 - 60Hz மாறும் டலின் மின் எதிர்ப்பு மிக குறைவு எனவே யது. என்ன, பயமாக இருக்கிறதா..? எம் ஒருவகை மின்னழுத்த மின்னோட்ட pனைகள் தொடும் புள்ளிகளுக்கருகில் வே மையநரம்புத் தொகுதியான மூளை அதிகளவு தேசம் ஏற்படக்கூடும். மூளை ஏற்படும் மயக்கம் உடனடியாகவோ றித்தளவு மின்னோட்டத்தை 0.1 - 0.5 னைவு போய் வலிப்புகள் ஏற்படும்
rotherapy)
டாக மின் ஒத்தடம் கொடுத்தலை ற்படும் வீக்கங்கள், எலும்பு வளர்ச்சிக் iாளத்தில் (Visceral), மென்மையான கப்படுகின்றன. மூச்சுக் குழாய் சுழற்சி ன்ற ஓரளவு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. Macular degeneration), 6inglds(5 6öTlp
இரத்தக்கட்டி, இரத்தப் பெருக்குப்

Page 128
THE LEADER
குறைந்த அதிர்வெண்ணுள்ள மி தூண்டிவிடுவதன் மூலம் வெளிப்புற நர போது அவை அழிவதையும் பக்கவாத நரம்புக்கலங்களின் சேதமடைந்த பகுதி குழாய் கோளாறுகளின் போது தசைக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்படின் குணப்படுத்தவு
எனவே மின்சாரம் உயிரிகளுட தென்பதை உணரமுடிகிறதல்லவா?
QLJшћ
ஜோஇமஸ் சிம்ரன் மைக்கேல்பரடே மார்க்கோனி செல்சியஸ் அன்றி
f(36ITIshii அல்பிரெட்நோபல் ரொலமி
நியூட்டன் மேரிகியூரி அம்மையார்
கொடுப்பதற்கு எவை கடி கொடுப்பவன். எவை செய் அவற்றைச் செய்பவன் எ முடியாதவையோ அவற்ை இரகசியங்களை உ இரகசியங்களை காப்பாற்று உங்களைப்புறக்கணிக்கா நண்பனைாக் ܢܠ
 

lன்னோட்டத்தைப் பயன்படுத்தி தசைகளை
blas6it (Peripheral nervers) (8 Fg5LD60L-bgs ம் (Hemplegia) அல்லது மேற்புற இயக்க கள் தளர்ந்து போகாது தடுக்கவும், இதயக் த வலுவூட்டவும், புதிதாய் பிறந்த சிசுவுக்கு |ம் செய்ய முடியும்.
ன் பல திருவிளையாடல்களைப் புரிகின்ற
கண்டுபிடிப்பு
மயக்க மருந்து
மின்சாரம்
6) IIT66OTIT65 சென்ரிகிறேற் வெப்பமானி மலேரியா பரவுதல்
6OL60T6OLO".
உலகப்படம் புவியீர்ப்புச் சக்தி
ரேடியம்
༽ னமானவையோ அவற்றைக்
1வதற்குக் கடினமானவையோ வை எவை தாங்கிக் கொள்ள Dறத் தாங்கிக் கொள்பவன். தன் உங்களிடம் கூறி உங்கள் லுவான். சிரமமான நேரங்களில் தவன். நீங்கள் தாழ்ந்திருக்கும் கிக் கொள்ளுங்கள்.

Page 129
| Sarang Nagai Ma
య
தங்கப்பவுண்நகை வியாபாரம் 22 K. Gold Jewellery
157/கஸ்தூபியார் விதி யாழ்ப்பான
Strategic Sponsors
i.e.
ー エリー
 

யாழ் மண்ணில்முதல் தடவையாக கலர் நிழல்படிப்பிரதியியந்திரத்தை அறிமுகப்படுத்துவதில்
Carnom R 3 OOC வலையமைப்புக்களைச் செய்து கொள்ளலாம்
குறைந்த விலையில் யாழ் மண்ணில் நாடவேண்டிய இடம்
NAVAHALA
01. Banabajansurat Canon Photo Copier Machine
களுக்குத் தேவையானToner உதிரிப்பாகம் களைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
opaduanarigůásu agrujícšpeu evana
03. விற்பனைக்குப் பிந்திய உத்தரவாதம்
Metropolitan Agent, T.: O21 - 222. 5461 200, K.K.S.Road. Faxe 2225462

Page 130
amoponis unofi ɔɔŋŋ nofi viņam _LO, IS EIH_L NO
©
OD N | T AE (D)
ąxəu pue uoņexeueÐ sqqą zog Əouernsu I us rəpeə’I Aməu uno A.
= 13 DNŮ7) | T. SN || CD3DN||T. MAE 3-D
 
 

= = = = = = =
ÁpeĮIIəN6962, ZZ • I ZO60606.gs7 – IZO، osoo), S uses, og 8 toN.oumey seuIumųIOzozozzz~ I ZO 3.-, o.s. opeos, SoyJoyI ‘97 I SONeuJeso 940Z 01 dm smuog usp10 oN -opeos, Koluess og Z. I soN
fiņuod pupų, so fiņņqosip qua uouuad uolų, papuos uos osuaduoO = ɔɔuoqsissp ppou unow foo =
quapņoop up Jo quana aus un —/00000z (s) og dn sa pot uofuanoo fida6uns ossoles =
¡sou tuotų pasau nosi uansam
godsnos uos a lausae sua aero aụ, uo quamuassas uņoto a6oupp fiņuadoud alapnouuuu, fiņuod puțu) = upofi o sfio“squauuassas usoso gods - aus – uo unoụ sở = p G991pump韃osurae释...o...)sayur duo,3:11, TISTIL,
=/00000Z ses souanoɔ ɲɔɔCT =
adsiņ Z ssoso autos aus, so alɔnuan suauaoonda) =o IOS
apņem – pupis, suauuangas usoɔ gods aug uo = ɔɔɛfɑ so ouŋ jo panoodəIII nos Joy oloq ose 3A (Kouaoin jo səuus, us nos diou lusoop neun Kuoduoɔ ɔɔue Insul tre so sulod eum saeus AA

Page 131
THE LEADER
Micro organisms
Bio technology
Mic: Organisms only be se microscop include, v as protOZO
Mic: multiply conditions ways. suci range of geneticall useful p. Organisms but alrea Contribi productio
 
 
 

and
SHAMIKANOWLEO
A/2006 (610) J/HOLY FAMILY CONVENT
robiology is the study of Micro 3. they are so small and they can :en clearly with the Use of light le or electron microscope. They iruses, fungi, protoctists, such a and Microscopic algae.
ro organisms can grow and rapidly in a given suitable and they can help us in many n as they are use to make a wide
chemicals and they can r engineered to make further 'oducts. The uses of Micro are mainly only in its infancy Ldy it makes an important tion in Our industrial
lS.

Page 132
THE LEADER
Uses of Micro organisms named Biotechnology, this is us of plants in agriculture and ho both products and services.
Example for products are newer products such as human bacteria. Examples of services a of pollution using a biosensor.
All the Micro organism temperature, PH, optimum intensity. And also nutrients, 6 carefully controlted.
Micro organisms helps ev
In Agriculture, some of t genetic engineering, transgenic nitrogen fixation and clonning O
Crops of the legume fa. clover and alfalfa have been use roots add nitrogen to the soil. discovered that the characteris plants, root nodules contain ba the air and convertit to nitrate.
In food and drink, new air use. of bio technology. Such a making of bread and brewing.

2eet. Saшепіл, - 2005
s and other bidogical systems are
sed in genetic engineering, clonning rticulture. Bio technology gives us
alcohol in the brewing industry and insulin from genetically engineered ure treatment of sewage or detection
s will grow well at a particular Oxygen concentration and light 2nvironmental variables have to be
ery humanin many ways.
he most important applications are | animals, transgenic plants, silage, fplants from tissue Culture.
mily which includes peas, beans, :d in crop rotation schemes because In the nineteenth century it was stic swellings on the roots of these acteria which can 'fix nitrogen from
hd traditional foods are made by the is dairy products (cheese, 1/Ogurt),

Page 133
THE LEADER
In medical Products bio Production of the antibiotic pencill fed batch culture for the produc Insulin and human growth horm genetically engineered bacteria, vaccines are also helping in the mec
In Enzyme technology biolog in fruit juice for juice production using. And many chemicals such polymers are made by the biotechn
Another basic approach is t biomass in to another for which ca. are currently dominate namely pr and production of ethanol by yeast.
Treatment of waste is an imp paper wastes, waste oil productio mining spoil, domestic waste, toxic treat by the mechanism of biotechn
Bio technology is a most use world. We can use the advantages o modern, useful thing in the word.
 
 

echnology having a big part.
n is a good example of the use of ion of a secondary metabolite. one can now be produced from
monoclonal antibodies and lical world.
ical washing powders, pectinate , rennet for dairy industry are h as ethanol, acetone, butanol
ology.
O change the energy trapped in n be used as a fuel. Two process oduction of bio gas by bacteria
portant use from bio technology, n, oil spills, sewage treatment, waste and agriculture waste are
ology.
ul and economical thing in this fbiotechnology and make many

Page 134
THE LEADER
Ozone Layer air
House Effect
(
certain heat, thereb. With C
natura
climate (about cold fo
r
the fau
scient
COCer modify potent Since
 

RMSALINGAMANDEBAN 汤
A/2006 %
廖 JAFFINIA MANYDD COLLEG! }
动
Greenhouse effect is the capacity at l gases in the atmosphere to trap 2mitted from the father's surface, y insulating and warming the earth. but the thermal blanketing of the 1 Green house effect, the Earth's 2 would be about 33 Celsius degrees 59 Fahrenheit degrees) cooler - too r most living organisms to survive.
The green house effect has warmed rth for over 4 billion years. Now ists are growing increasingly ned that human activities may be ing this natural process, with ially dangerous consequences.
the advent of the Industrial tion in the 1700s, humans have
SuuSuSuuSuuSuSuSuuSDSDDSDDSDSDDSDSLLSDSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLDL

Page 135
THE LEADER
devised many inventions that burn natural gas. Burning these fossil clearing land for agriculture or urb the same gases that trap heat in th dioxide, methane, and nitrous oxid risent to levels higher than at anyt these gases build up in the atmos the Earth's surface, causing Earth it would naturally.
Need to curb Glob:
The December 1997 Sumn Japan which included representa European union, and many de agreement for reducing emission believe may lead to global warmin heating effect global warming an Earth's surface temperature of ab last nearly 100 years. with out ren tear that global temperatures will 2100. These warmer temperatures and most mountain glaciers, caus within a century or two which wo warming could also affect weathe problems. Prolonged drought or in world's leading agriculture regions
HOVVTHEGREEN H(o
The Green house effect resu
sunlight and the layer of gree atmosphere that extends up to
 
 

fossil fuels such as coal, oil, and fuels, as other activities such as an settlements, releases some of he atmosphere, including carbon le. These atmospheric gases have ime in the last 420,000 years. As phere, they trap more heat near 's climate to become warmer than
alwarming
hit on global Warming in Kyoto tives tram the united states, the 2veloping nations, reached an s of gases that many scientists g. Scientists call this unnatural d blame. it for an increase in the pout 0.6 Celsius degrees over the ledial measures, many scientists rise 1.4 to 5.8 Celsius degrees by could melt parts of polarice Cape ing a rice in sea level of up to 1m uld flood coastal regions. Global r patterns causing among other increased flooding in some of the
use Effect works.
ults from the interaction between n house gases in the Earth's look in above Earth's surface.

Page 136
THE LEADER
Sunlight is composed of a range solar spectrum, which includes rays, xrays, and ultra violetlight. the Earth's atmosphere some 25 back in to space by clouds is í instance, gas molecules in the up absorb the Sun's gamma rays & radiation is absorbed by the Ozor the Earth's surface.
About so percent of the su visible light, passes through the surface soils, plants, and Ocear about 85 percent of this heatenel in to the atmosphere - most effec show, ice, and sandy deserts. radiation that is absorbed by t energy in the form at long-wave is released backinto the atmosph
Ozone layer effet
Ozone layer refers to a regi km above the earth's surface. C parts per million occur in the OZO the action of Sunlight on Oxygen. for many million of years, b Compounds in the atmosphere concentration at a fairly stable ground level are dangerous to bre
However because the Ozon
life on earth from the - full for
 
 

of radiant energies known as the visible light, infrared light gamma . When the Sun's radiation reaches percent of the energy is reflected absorbed in the atmosphere. For ppermost layers of the atmosphere and X rays. The sun's ultraviolet he layer located 19 to 48 km above
ln's energy, largely in the form of : atmosphere to reach the Earth's ns on the Earth's surface absorb gy, while the restis reflected black tively by reflective surface such as In addition, some of the Sun's he Earth's surface becomes heat infrared radiation, and this energy
Դere,
ct to the earth
on of the atmosphere from 19 to 48 DZOne concentrations of up to 10 nelayer. The ozone forms there by This action has been taking place ut naturally occurring nitrogen apparently have kept the OZOne level. Concentrations this great at :athe and can damage the lungs.
Le layer of the atmosphere protects ce of the Sun's cancer - causing

Page 137
THE LEADER
ultraviolet radiation, it is critically concerned when they discovered w. that chemicals called chlorofluoro refrigerants and as aerosol spray threat to the Ozone layer. Releas chlorine - Containing chemicals sunlight, where upon the chlorine molecules - up to 100,000 per CF use of CFCs in aerosols has been 1 elsewhere.
Other chemicals, such as bo nitrous Oxides from fertilizers, m Destruction of the Ozone layer is skin cancer and Cataracts, damage and the marine food Web, and an in the decrease in plants and plankton
Beginning in the earth 1980s Antarctica have deleted a periodic high above that continent. The so region of the Ozone layer, develop Continues for several months be conducted with high - altitude b indicated that the Overall percentag layer is actually declining. Flights similar problem developing there.
In 1987 the Montreal protoc the Ozone layer, was signed and including the united States. A total the 1990s was proposed by the E move endorsed by U.S president C Over 100 nations agreed to ph
 
 

important. Thus scientist were hen they discovered in the 1970s :arbons, or CFCs - long used as propellants - posed a possible :d in to the atmosphere, these rise and are broken down by reacts with and destroys Ozone 2 molecule. For this reason, the panned in the united states and
romine halocarbons, as well as ay also attack the ozone layer predicted to cause increases in to certain crops and to plankton Crease in carbon dioxide due to
l.
3, research scientists working in loss of Ozone in the atmosphere - called OZone "hole" a thinned ps in the Antarctic spring and fore thickening again. Studies alloons and weather satellites eat OZone in the Antarctic Ozone Over the Arctic regions found a
ol, a treaty for the protection of
later ratified by 36 nations, ban. On the use of CFCs during uropean Community in 1989, a eorge Bush. In December 1995 ase out developed countries

Page 138
THE LEADER
production of the pesticide me about is percent of ozone depletic
Production of CFCs in dev of 1995 and will be phased out Hydrochlor of fluorocarbons, H the ozone layer than CFCs do, CFCs on an interim basis until until 2016 in developing count altitude of 600km the space c different altitudes and is provi upper atmosphere chemistry.
The world meteorological depletion of the ozone layer ( hemisphere, from Green land ti during the winter of 1995 - 19 have been caused by chlorine a with polar stratospheric clouc temperatures.
Green
Certain gases in the at carbon dioxide, methane, and radiant heat, temporarily prevel As these atmospheric gases v radiation in all directions. Some further warm the surface in W effect, and same of this heat is heat transfer creates equilibriu that reaches the Earth from the earth radiates out in to space. ' the exchange of energy betwee:

** Sашцепін, - 2005
:thyl bromide, predicted to cause on by the year 2000.
'eloped countries ceased at the end in developing countries by 2010. (CFCs which cause less damage to are being used as substitutes for 2020 in developed countries and ries, satellite. orbiting earth at an raft. measures Ozone variation at ding the first complete picture of
Organization observed aus percent over one - third of the northern O western Siberia, for several days 96. The deficiency was believed to nd bromine compounds Combined is for med under unusually low
House Gases
mosphere, including water vapor, nitrous oxide, absorb this infrared inting it from dispersing in to space. varm, they in turn emit infrared of this heat returns back to Earth to that is known as the green house
eventually released to space. This m between the total amount of heat sun and the amount of heat that the This equilibrium or energy balance in the Earth's surface, atmosphere,

Page 139
THE LEADER
and space - is important to mainta wide variety of life.
The heat trapping gases in glass at a greenhouse. They let mu most of that heat from directly esc called green house gases, with out reflected from the Earth's surface space, leaving the planet with an in
/ Teac
T - is for Tactful
E - is for Education A- is for Ability C- is for Character
H- is for Health
E - is for Enthusiasm R - is for Regularity
Stud
S-is for Searcher T- is for Truthful
U- is for Ultra D- is for Disciple E - is for Efficient
N - is for Noble
T - is for Trustworthy
ܢܠ

*ekereko Sашшепіж - 2005
in a climate that can Support a
the atmosphere behave like the ch of the sun's rays in, but keep taping. Because of this they are these gases, heat absorbed and would easily radiate back out to hospitable temperature.
her
சாமர்த்தியம்
கல்வியறிவு
திறமை
நன்னடத்தை
ஆரோக்கியம்
ஊக்கம்
ஒழுக்கம்
ent
தேடுவர்
உண்மையானவர்
தீவிரமானவர்
பின்பற்றுவர்
ஊக்கமுடையவர்
2 Life,600rfro5
நம்பகத்தன்மையர்.
ސ........................ .........

Page 140
THE LEADER
Peace Environ
T signing were th
last th impact are the quite it short, a
T
is to Cri the war
Wa S YΥ
COntra confus. of the p
aGa SO
 

f
2efect. Sашцепіж - 2005
ment
TWULASIKANTASAMV All 2006 COM MMouple ourg
కి
hree years have lapsed after of the peace accord. If so, what Le benefits of the peace days, for the hree years? What are imperial s in the minds of the people? What achievements of the peace? It is in order, to raise these questions in armed struggle did not take place.
he first aspect in the peace accord eate normally to the people or pave y for a normal living. But no move hade to fulfil. The first aspect Lrily. This has caused new ions and anxieties in the lively hood people. As the traditional settlement f the Tamil peoples are aggressed as :curity zones, the life of the people

Page 141
THE LEADER
continue in the refugee camps, camps, sentry points and check schools and public places, gives mentally pushed to a state of psychological war with a view to white flag of peace Sways in the ai less ness situation. The continu activities carried out by the hopelessness towards peace. The common plat form. The two majo. from time to time. They pretend t problems of Tamils and finally w occurrence in the politics of Sri La the strength of tigers, people had the inception.
But today the gap on su duplicity attitude of the Sinhalag this condition. Earlier the governm carried out a genocide, but now th avoid war, and at the same time a There fore the peace of today at difference.
ஒரு சிறிய இண்பத் மூலம் ஒரு பெரிய ே
Փpւջայ670ճoha பெறுவதற்காகச் சிறியன அறிவ
 
 
 
 

like the days of war. The army points that are found near the Further concern. The Tamils are confusion due to the planned mangle Our national unity. The in a national disaster and truth ting shadow war and all other
government have created a
Sinhala politics is staged on a r political parties come to power hat they re concerned about the rash off their hands, is a usual nka. However, as this peace and a lot of confidence in peace from
ch a hope has increased. The Overnment is the main cause for lent declared a war for peace and Le government preaches peace tO dhering to the former activities. nd the war of te past make no
தைத் துறப்பதன் ண்ேபத்தை அடைய * அதனைப்
த விட்டுக் கொகுப்பவன் 76/77.

Page 142
THE LEADER
ஒரு தடவை சொல்ல
அள்ளி அ
அடியோடு
என் செய்
2 6šTLDiņu இன்று உ
காரணம் :
உப்பை தி
உப்பைே நன்றிகாட இன்னும் ! எமக்கெல்
எப்போது
போர் தந்: நீதந்த சே நீல வர்ண
 

2eece Souuuueniw ~ 2005
TULIT?
AMAMANUEL, JESU RATNAM
04 INN MWA
A/ 20060
/07 FAMILY CONVENT
ள்ளித் தந்த- நீ மீட்டுவிட்டாய் தோம் அம்மா! பில் தவழ்ந்த கால்கள் ன் பக்கம் வரமறுக்கின்றன.
தான் என்ன?
ன்ெறவன் நன்றி உள்ளவன் ய உணவாய் மென்று விட்டு ட்ட தவறிவிட்டாய் உன் கோபம் தீரலையா? லாம் அன்னையாய் இருந்த- நீ எமனின் வேட்டைநாயானாய்?
த காயங்கள் ஆறவில்லை Fாகங்கள் ஆறிட நாளியேது சேலை தரித்தவளே. ஏன்

Page 143
THE LEADER
குங்குமத்தைப் பறிக்க ஆசைப்பட்டாய் துணை இழந்த நெஞ்சுகள் தவிக்கிறது; நீயும் பெண்தானே?
கருவறையில் பிடித்த பிஞ்சுகள் அன்னை முகம் காணாமல் கருவறையிலேயே சுருங்கியதன் முடிவென்ன தாம் மலர்ந்தது கூடத் தெரியாமல் பிஞ்சு இதழ்களை உதிர வைத்தது ஏன்? யாராவது உனக்கு கருச்சிதைவு செய்துவிட்ட
ஒரு நொடியில் வீடுகளை இடித்து பாலைவனமாக்கிட எங்கு வாங்கினாய் ஆயுதங்களை நீ மட்டும் சொல்லிவிட்டால் அமெரிக்கா உனக்கு பணம் தருமாமே.
சொல்லிவிடு பெண் தீவிரவாதியே.
எத்தனை காலம் ஒத்திகை பார்த்தாய் உன் நாடகத்தை அரங்கேற்றிட வாழ்க்கையில் கலைத்தவர்கள் எழமுன் ஏன் துரத்திச் சென்றாய்? என் கேள்விக்குப் பதில் கொடு
நீமெளன வாயா?
எத்தனை கவிகள் படைத்திருப்போம்-உனக் இன்று கருகிப் போன நெஞ்சங்களுக்கு கண்ணிர் அஞசலி வடிக்க வரியில்லை யுத்தமின்றி சத்தமின்றி
சாதிமத பேதமின்றி உறவுகளை எடுத்துச் சென்றதும்ஏனோ?
 
 

னரா?
ST35

Page 144
THE LEADER
இலங்கைக்கான தரமடல் அளவுகள்
SLAA
SLAA
SLAA
SLAA
SIL BB]
SIL BB.
 
 
 

நரம்
DAISVTAURAIRAJAA
A/L 2006 COMMERCF ||
UDUVILGIRLS COLLEGE is
கருத்து
அதி உயர் கொடுகடன் தரம்.
பாதுகாப்பு காரணிகள்
சராசரியானவை.
பாதுகாப்பு காரணிகள் குறைவானவை எனினும் முன் மதிப்புடைய முதலீட்டிற்கு இன்னும் போதுமானதெனக்
கருதப்படுபவை.
முதலீட்டு தரத்திலும்
குறைவானவை எனினும்
உரிய காலத்தில் கடமை

Page 145
பொறுப்பை ஈடு
SL B – செய்யாமைக்கான !
SILCCC முதலீட்டு தரப் பிை உரிய நேரத்தில் மு: போன்றவற்றை செலு தன்மையை கொண்
SLIDDID படுகடன் பொறுப்புக நிலையில் காணப்ப
r
வாழுத6
* வாழ்க்கை ஒரு சந்தர்ப்பம்; அதை ந( * வாழ்க்கை ஒரு பயணம்; அதை செ6 * வாழ்க்கை ஒரு விடுகதை, அதை விடு * வாழ்க்கை ஒரு விளையாட்டு; அதை * வாழ்க்கை ஒரு வெகுமதி; அதை ஏற் * வாழ்க்கை ஒரு போட்டி; அதில் வெற் * வாழ்க்கை ஒரு கலை அதை அழுகு * வாழ்க்கை ஒரு வேதனை ; அதை தா * வாழ்க்கை ஒரு சவால்; அதை எதிர்ே * வாழ்கை ஒரு சோகம்; அதற்கு மனப் ། வாழ்க்கை ஒரு பிரச்சினை; அதற்கு
 

3P
)LŤ கொண்டது.
னகளுக்கு மிகவும் கீழானது 5ல் வட்டி பங்குலாபம் லுத்துவதில் நிச்சயமற்ற டிருக்கும்.
ள் திருப்பி செலுத்தப்படாத டும்.
一ト
DB5.
ழுவவிடாதீர்கள் ன்று முடியுங்கள்
வியுங்கள்
வென்று காட்டுங்கள் றுக் கொள்ளுங்கள் றிபெறுங்கள்
படுத்துங்கள் ங்கிக் கொள்ளுங்கள் நாக்குங்கள்
தளராதீர்கள்
தீர்வுகாணுங்கள்.
" Saшетін - 2005

Page 146
THE LEADER
அதிநவீன நிதிக் களி
கோட்பாடுக
|- ----
என்
கின்
2)
தீர்ம
பாதி
3)
தெ6
 
 

GOWSHIKA KASINATHAN
A/1, 2007 COMMERCE
UDUVI, GIRLS COLLEGE
did."(Sd dippá (Accounting Cycle) றால் என்ன? ஒவ்வொரு நிதியாண்டு காலத்தினுள் ஏற்படு ற ஒரு ஒழுங்கான வியாபார நடவடிக்கை ாக்கீட்டு சுழற்சி ஆகும்.
ானம் (Decision) என்றால் என்ன? இரண்டு அல்லது அதற் மேற்பட்ட மாற்று களிலிருந்து ஒன்றை தெரிவு செய்தல் ானம் ஆகும்.
டு (Decision) என்றால் என்ன?
எதிர்கால நிதி திட்டத்தைப் பணரீதியாக ரிவாக காட்டுதல் பாதீடாகும்.
ச்சூழலிற்கு உதாரணம் தருக?
முகாமை உரிமையாளர்
ஊழியர்

Page 147
THE LEADER
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
வகையற்றவர் (Insolvent) என்றால் என் கடனை செலுத்த முடியாத கடன்ப
g-JITFlf (335ft ILST6) b (Average coll கடன் விற்பனைக்காக தொை வசூலிக்க எடுக்கும் நாட்கள் சராசரி சே
கட்டுப்படுத்துபவர் (Controller) எனப்பு நிறுவனத்தில் உயர்ந்த பதவியிலு:
பவர் எனப்படுகின்றார். இவர் நிறுவன:
வைத்திருக்க உதவுவார்.
3606060psi, BIT3, Bg5 (Petty cash fund) சில்லறை காசு நடவடிக்கையெ6 காணப்படும் பணம் சில்லறை காசு நித
எதிர் கணக்கீடு (Contraaccount) என்ற இன்னோர் கணக்கை குறைப் கணக்கீடாகும்.
வணிக உண்டியல்கள் (Commercialb.
குறுங்கால நிதித் தேவைக்கு பாவி வணிக உண்டியலாகும்.
35Tai'i Gup6160T6...g5 T(36TCS (Cash recei
நிறுவனத்தில் கிடைக்கும் எந்த பதியும் ஏடே காசு பெறுவனவு நாளேடா
35600T did, "Gd, BITGOlb (Accounting peri
நிதிக் கூற்றுக்கள் உள்வாங்கும் கா

2elect Sauuuueni»u ~ 2005
T602
ட்டோன் வகையற்றவராவார்.
ection period) 6T6örprisi) 6T66T60T'? கயை வருமதியாளர் கணக்கிலிருந்து கரிப்பு காலம் ஆகும்.
படுவபர் யார்? ள்ள கணக்கீட்டு அலுவலகர் கட்டுப்படுத்து ந்தின் கணக்கீடுகளை ஓர் கட்டு கோப்பில்
என்றால் என்ன? ன பயன்படுத்த சில்லறை காசாளரிடம் தி ஆகும்.
ால் என்ன?
பதுடன் தொடர்பான கணக்கு எதிர்
ils) என்றால் என்ன?
க்கக் கூடியதாக உள்ள மாற்றுண்டியல்கள்
ptsjournal)6T6örgpff6o 6T6öT60T? காசுக்குமான முதன்மைப் பதிவேடை
கும்.
od) என்றால் என்ன?
6) b.

Page 148
இல்லத்திரையில் சி
இல்லத்தி "அப்பா' வீடு முழு "ஆனந்த
"அத்தை "மருமகள் "அண்ணி “அல்லி
நரை விழி தாத்தாவி “நீ நான் "அகல்யா
"(8ഖണ്ഡങ്ങ6
தன் “மை ரசிக்கும்
"கணவரு
 
 

7, SUGANVIWAN
A/ 2006
JAFFM sllNDU 60ll:G:
废 R
ரைக்குள் நான் மெல்ல கால் பதித்தேன் என்னை வரவேற்றார் வதும் "எத்தனை மனிதர்கள்' - மனதில்
• ንን ፌፌ
ம்” “அலைகளா'ய் பாய்ந்தது.
'சித்தியுடன் - அடுத்தவீட்டு ரின்” “கதையின் கதையினை” - அளக்க " மட்டும் தனியே ராஜ்ஜியம்” நடத்தினார்
னும் "நம்பிக்கை” இழக்கா ன் பொக்கைவாய் புழுகினை அவள்” என முண்டியடித்து - கேட்டு " வும் “செல்வி’யும் சேர்ந்து ன” தள்ளிவிட்டு வேடிக்கை பார்த்தார்கள்
னவியின்” “மெட்டி ஒலியினை மிடுக்காய்
க்காக” என் அம்மா - "ராஜராஜேஸ்வரி

Page 149
THE LEADER
காப்பி போட்டு கொண்டு வர "ருத்ரவீணை"யின் படத்தினை "கோலங்களாக" போட்ட அக்கா "காவ்யாஞ் கனவில் மிதந்து 'சொர்க்கம்” சென்று மீண்
சின்னத்திரைக்குள் மூழ்கியிருக்கும் இல்லத்தவரின் மோகத்தினை வார்த்தையில் வடிப்பின் - அதுவும் பல வாரங்கள் வெற்றி நடைபோடும்.
/
சிந்தனைக்கு சில வ
01. நியாயத்தைக் கடைப்பிடிப்பவன்பொற
(திறமை) 02. மூடிய கைகளுடன் நீ உலகிற்கு வருகிற
685IT6iT (6).J606060DLD) 03. தொழில் எத்தனை கீழ்த்தரமாயினும்
el6)ILDT6OTLD. (2 600T60DLD) 04. பிறரிடத்தில் இருந்து நீ என்னஏதிர்பார்ச்
05. பலமுள்ளவனாக இருக்க விரும்பின
தெரிந்து கொள். (வல்லமை) 06. எழுந்திருங்கள் விழித்துக் கொள்ளுா ஓயாமல் உழையுங்கள் (வெற்றி) 07. முதலில் கீழ்ப்படிவதற்கு கற்றுக் கொள் தானாக வந்துசேரும். (பண்பு) 08. யாரையும் தீயவன் என்று சொல்லாே
இரு என்று சொல். (கடமை) 09. எப்போதும் கொடுப்பவன் நிலையில் {
கொடு. (கொடை) 10. ஆண்டவன் எல்லா இடத்திலும் இரு
.அன்னையைப் படைத்தான் ܢܠ
 
 

goS”
LT6T.
ཡོད།
ாமையின் மத்தியிலும் முன்னேறுவான்
பான்மொழிகள்
)ாய். திறந்த கைகளுடன் போகக் கற்றுக்
அவமானமில்லை. சோம்பலே அதன்
5கிறாயோ, அதையே 鲇 பிறருக்கு கொடு
ால் உன்னுடைய பலவீனங்களைத்
பகள் இலட்சியத்தை அடையும் வரை
- பிறகு கட்டளையிடும் பதவி உனக்கு
5 -நீநல்லவன் இன்னும் நல்லவனாக
இரு - கைம்மாறு கருதாமல் எதையும்
தக்க முடிவதில்லை. அதனால் தான்
ノ

Page 150
THE LEADER
NFLUENCE O) CHARACTER
C of heal
OUL1, Ca.1 welling Waterlo was in him to Napole
C buildin
perSOn a StUll Educat affair enough
F import
 

" Sauueniu - 2005
FGAMES ON
JANANN AMAHALINGAM A/1, 2006 ARTS
JAFFNA HINDU LAOMES COL
iames and sports are great builders th and character. They determine eers and the course or history. Lord ton rightly said "I won the battle of O On the Cricket. Field on Eton." It the school at Eton finally end bled win the great battle against D1).
rames and sports help in the g Or a harmonious all - round lity. Those who play no games here lted growth and personality. On with Out games is a one - sided mere mental and moral is not
hysical development is as nt as mental growth Games and

Page 151
THE LEADER
sports help us in the development That is why every system of Edu utility of games and sports in life. of sound mind in healthy bodies.
Games and sports make the person with a healthy body can pli person who cares not for the p. hundred and One diseases. The COs sickness heavy indeed.
Games dispel dullness an evaporate gloominess and add brig greatrole in the development of cha
Sri Lanka needs able - bodie thousand and one duties for bigger the building of youth and nat tremendous role physical exer development of mind one who is have a healthy mind of body. maintaining health of both bodyar
Games and sports provide a children and even old people. It is games rather than in watching tell books all the times is also not good
"All work and no play will principle of life is,
"Sometimes to Work Someti
Games dispel and sports te nothing can be achieved in the energies to make our life success fi

o೭ Saиenи, - 2005
of the body as well as of the soul. cation lays, much stress on the These help us in the development
limbs. Supple and the body fit. A erform his duties of life better. A hysical exercises falls prey to st of life in terms of medicines and
d made life worth living sports ghtness to our lives. Games play a aracter and career.
es and healthy youth to shoulder better and brighter tomorrow. In ional character sports play a cises is essential for proper
suffering physically can never Games and sports help us in ld mind.
in ideal recreation for the youth, s better to use leisure in playing evision or Cinema show. Reading . As the saying goes.
make Jack a dull boy" the right
mes to play"
ach us team spirit, with out wick world, we all have to team our ulland meaningful

Page 152
THE LEADER
முதலீட்டு வாய்ப்புக் நீதிச் சேவைகளும்
தொகுதி
தொகுதி கம்பனிக் வட்டி வீ தொகுதி
தொகுதி
 

D
S SU:PAN
A/2006 COM J/MANIPAV HINDUCOLLEGE
க்கடன்கள்- (Deberitures)
பங்கு மூலதனம் குறைவாக இருக்கும் போது க் கடன் பத்திரங்களை வழங்கி நிதி திரட்ட கு அதிகாரம் உண்டு அதற்கு குறிப்பிட்ட தம் வழங்கப்படும் இவையான பத்திரங்கள் க்கடன் எனப்படும்.
&85L6ir 6.600556r-Types of debentures
ஈட்டுத் தொகுதிக்கடன் வெற்றுத் தொகுதிக்கடன் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொகுதிக்கடன் பதிவுசெய்யப்படாத தொகுதிக்கடன் மீட்கத்தக்க தொகுதிக்கடன் மீட்கப்படாத தொகுதிக்கடன்
டன்தொகுதிக்கடன் சொத்துக்களை பொறுப்பாக வைத்து கடன் தாகுதிக்கடன் இதுவாகும்.

Page 153
வெற்றுத்தொகுதிக்கடன்
சொத்துக்களை ஈடாக வைக்காமல்
பதிவுசெய்யப்பட்டதொகுதிக்கடன்
கம்பனி இடாப்பில் பதிவுசெய்து வழ
பதிவுசெய்யப்படாத தொகுதிக்கடன்
கம்பனி இடாப்பில் பதிவு செய்யா வாகும்.
மீட்கத்தக்கதொகுதிக்கடன்
குறிப்பிட்ட காலத்தின் பின் மீட்கப்ப(
மீட்கப்படாததொகுதிக்கடன்
கம்பனி கலைக்கும் போது மட்டும் மீ
தொகுதிகடன்களில் முதலிடுவதிலுள்ள அ
1) இலாபம் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் கு
முடிதல். 2) சாதாரண முன்னுரிமை பங்குதாரர்கள்
காணப்படும். 3) பங்குச் சந்தையில் விற்பனை செய்ய மு
முதலீடு ஆகும். 4) கம்பனி கலைக்கப்படும் போது இவற்றிற்
திறைசேரி உண்டியல்
அரசின் குறுங்கால நிதிச் சேவை வழங்கும் குறுங்கால கடன் பத்திரம் இது வழங்கப்படும் அரசின் 100% உத்தரவாத கூடியது. அத்துடன் வங்கிகளில் கழிவுடன் ப
 

கடன் பெறும் தொகுதிக் கடன் இதுவாகும்.
ங்கப்படும் தொகுதிக் கடன் இதுவாகும்.
து வழங்கப்படும் தொகுதிக் கடன் இது
ம்ெ தொகுதிக்கடன் இதுவாகும்.
ட்கப்படும் தொகுதிக்கடன் இதுவாகும்.
னுகூலங்கள்
றித்த சதவீத வட்டி வருமானத்தைப் பெற
ரிலும் பார்க்க பொறுப்பு குறைவாகக்
pடியும் என்பதால் திரவத் தன்மை உள்ள
கே முதலில் நிதியளிக்கப்படும்.
களைப் பூர்த்தி செய்ய மத்திய வங்கி , 6, 12 மாதங்களைக் கொண்டவையாக b கொண்ட இந்த ஆவணம் கைமாறக் னமாக்கி கொள்ளலாம்.

Page 154
THE LEADER
திறைசேரிஉண்டியலில் முதலிடுவதிலுள்
1) முதலீட்டிற்கு உத்தரவாதம் 2)திரவத்தன்மை உடைய முதலீடு ஆகும். 3) சேமிப்புநிலையான வைப்பை விட வட்டி 4) கழிவுநீக்கி பணம் பெறலாம். 5) வரிச்சலுகைகளைப் பெறலாம்.
திறைசேரி முறி
அரசாங்கம் நீண்ட கால நிதின வெளியிடும் கடன் பத்திரம் திறைசேரி முறி கொண்டவையாக வழங்கப்படுகின்றன. வ கூடிய விதமாக திறைசேரி முறியுடன் வட்டி குறைந்தது 100000 ரூபா பெறுமதியுடைய ( திறைசேரி உண்டியல்கள் போல கழிவுநீக்
திறைசேரி முதலீட்டின்நன்மைகள்
1) முதலீட்டிற்கு உத்தரவாதம் அதிகம் 2) திறைசேரி உண்டியலை விட வட்டி அதிக
வேறுபாடு திறைசேரி உண்டியல்கள் 1) முதிர்வுக் காலம் ஒரு வருடத்திற்கு
2 LLILL-55).
2) ஏனைய சேமிப்புக்களை விட வட்டி
கவர்ச்சிகரமானதாகும்.
3) முகப்பெறுமதியிலும் குறைவான
பெறுதிக்கு வழங்கப்படும்.
4) முதிர்வில் முகப் பெறுமதி
கிடைக்கும்.

ள அனுகூலங்கள்
அதிகம்.
யப் பெற்றுக் கொள்ள மத்திய வங்கி ஆகும். 2 தொடக்கம் 7 வருட காலங்களைக் ட்டியை 6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பெறக் க் கூப்பன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகக் முறிகளே வழங்கப்படுகின்றன. இதனையும் கிப் மாற்றலாம்.
மாக இருக்கும்.
கள்
திறைசேரி முறிகள்
முதிர்வுக் காலம் 1 வருடத்திற்கு மேற்பட்டது
திறைசேரி உண்டியலை விட வட்டி அதிகமாகும்.
முகப்பெறுமதிக்கு விற்கப்படும்
முதிர்வில் முகப் பெறுமதியும் வட்டியும் கிடைக்கும்.

Page 155
திறைசேரி உண்டியல்கள், முறி உண் செய்பவர்கள்
1) வணிக வங்கிகள் 2) தேசிய சேமிப்பு வங்கி 3) வங்கி அல்லாத ஏனைய நிறுவனங் 4) ஊழியர் சேமலாப நிதியம் 5) ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம்
வங்கிஅல்லாதநிதிச்சேவை
வணிக வங்கிகள் அல்லாத ஏனைய வங்கியல்லாத நிதிச் சேவை எனப்படும்.
வங்கிஅல்லாதநிதிச்சேவையை வழங்கு
1) குத்தகைக் கம்பனி 2) நிதிக் கம்பனி 3) வியாபாரக் கம்பனி 4) அலகு பொறுப்பாட்சி நிறுவனம் 5)பணத் தரகர் நிறுவனங்கள்
வங்கிஅல்லாதநிதிச்சேவைகளுக்குஉதா
1) குத்தகைச் சேவைகள் 2) முகாமைத்துவ ஆலோசனை சேவைகள் 3) நிறுவன இயலுமை மதிப்பீட்டு வழங்குதல் 4) சட்டத் தகவல் சேவை 5) செயலாளர் சேவை வி முதலீட்டு ஆலோசனைச் சேவை 7) நிதிசேகரித்தல், பங்கு வழங்கல், ஆலோ 8) நிறுவனங்களை ஈர்த்தல், சுவீகரித்தல், பு
 

ஓயல் பெரும் பகுதியை கொள்வனவு
5ள்
நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் சேவை
ம்நிறுவனங்கள்
ரணங்கள்
Fனைச் சேவை ாரமைத்தல் ஆலோசனை சேவைகள்

Page 156
THE LEADER
குத்தகைசேவை
வணிக கருமங்களில் ஈடுபடுபவர் வாகனங்கள் போன்றவற்றைக் குறித்த கா சேவை எனப்படும்.
குத்தகைச்சேவையின் வகைகள் 1) நிதிக் குத்தகை
2) பேணும் குத்தகை 3) ஆதனத்தை விற்று மீளக் குத்தகைக்கு 6
நிதிக்குத்தகை
எளிய பெறுமதி கொண்ட ஒரு பு ருந்து வாங்க முடியாத ஒருவர் தனது வி செலுத்தி அது சொத்தை நீண்ட காலத்திற் நிதிக் குத்தகை எனப்படும்.
சொத்தைப் பராமரிக்கும் செ பெற்றவரே பொறுப்பேற்றாக வேண்டும்.
பேணல் குத்தகை/செயற்பாட்டுக்குத்தை
பெறுமதி உடைய சொத்து / தேவைக்காக பயன்படுத்துவதற்காகப் டெ பயன்படுத்துபவர் குத்தகைக் கட்டணத்ை செலவையும் உரிமையாளரே போறுப்பே
வங்கிக்கடனுடன் ஒப்பிடும்போதுகுத்தகை
1) வரிவீக்கம் பெறல் 2) விரைவாக்கம் பெறல் 3) குறைந்த பிணையுடன் பெறல்
குத்தகைைேவ வழங்கும் நிறுவனங்கள்
1) வரையறுத்த ஒரெக்ஸ் லீசிங்கம் 2) வரையறுத்த மேக்கன்ரைஸ் லீச் 3) வரையறுத்த பீப்பல் லீசிங் கம்ப
 
 

களுக்கு அவசியமான இயந்திர சாதனங்கள் ாலம் பாவனைக்காக வழங்குதல் குத்தகைச்
எடுத்தல்
அசையும் சொத்தை சொந்த மூலதனத்திலி பசதிக்கும் ஆற்றக்கும் ஏற்ப கட்டணத்தைச் குப் பயன்படுத்தும் உரிமை பெறும் ஏற்பாடு
கலவையும் பணியையும் குத்தகைக்குப்
历
இயந்திரமொன்றை குறித்த குறுங்காலத் பறுதல் செயற்பாட்டுக் குத்தகை எனப்படும். தைச் செலுத்துவார் பராமரிப்பு வேலையும் bштi.
5முறையின் அனுகூலங்கள்
Li60s
சிங் கம்பனி
னி

Page 157
THE LEADER
4) வரையறுத்த கொமர்ஷியல் லீசிங்
5) வரையறுத்த சிலிங்கோ லீசிங்கம்ட
6) வரையறுத்த பினான்ஸ் லீசிங்கம்ட
வணிகர்வங்கி/வியாபாரவங்கி
நிறுவனங்களுக்கும் வியாபாரங்களு வழங்குவதற்கென விசேடமாக அமைக்கப்பட
வியாபாரவங்கிகள்புரியும் சேவைகள்
1) முதலீட்டுக்கான நிதிச் சேவை 2) முதலீட்டு ஆலோசனைச் சேவை
வியாபாரவங்கிகள் ஆற்றும் முதலீட்டுநிதிச்சே
1)
2)
3)
4)
5)
6)
முதலீடு செய்பவர்களுக்கு நிதி வ முதலீடு செய்பவர்களுக்கு நிதி ெ முதலீடு செய்பவர்களுடன் சேர்ந் அசையும் அசைவில்லாச் செ வழங்குதல்.
ஒப்புறுதி அளித்தல்
உண்டியல்களை ஒப்புக் கொள்ள
வியாபாரவங்கிகள் ஆற்றும் முலீட்டு ஆலோச
1)முதலீட்டு வாய்ப்புக்களை தெரிவு ெ
2) வியாபாரத்தை புணரமைக்க ஆலே
3) கம்பனி பங்கு வழங்க ஆலோசனை
4) வியாபார ஆவணத் தயாரிப்பில் ஆ
5) வியாபாரங்களை ஒன்றிணைத்தல் 6) நிறுவனங்களுக்கு செயலாளர் சே
 
 

ருக்கும் முகாமை ஆலோசனைகளை ட வங்கி வணிகர் வங்கி எனப்படும்.
ஈவைகள்
பழங்குதல்
பற உதவுதல்
து முதலிடுதல் ாத்துக்களை குத்தகை அடிப்படையில்
னைச்சேவைகள்
சய்ய உதவுதல்
ாசனை வழங்கல்
T வழங்கல்
லோசனை வழங்கல் தொடர்பாக ஆலோசனைகள் வழங்கல் வை வழங்குதல்

Page 158
THE LEADER
தமிழா ஒரு நிமிட
|- 历 3 %
உன் நில
அன்று ே
வேரோடி
வீதி உல
நாதியில்
அம் மன
செம்மன
நல்லூர் செல்வச்
 
 

VATAUPİRİYA KARUNATNASA A/ 2006 ARTS
JAFFNA HINDU MONS
COLLEGE
பந்தின் ஒரமெல்லாம் ஒதுங்கி வாழும் தமிழா >ப்பந்தை சிறிதேனும் நினைத்துப்
பார்த்தாயா? தரோடிய வீதியெல்லாம் இன்று ஓநாய்களின்
ஊர்வலம் ய உன் வாழ்வு வீதியிலே! எம் சந்ததியின் வாழ்வு சந்தியிலே! ாப் போகும் வெண்ணிலவே! நீ
விழித்திருந்து பார்த்திருப்பாய்! லா எம் மினத்தின் நிலையை அவர்தம்
நடுங்கும் குரலில் கேட்டிருப்பாய்!
ரியின் ஆட்சியில் எம் கண்மணிகள் விழி
பிதுங்கி ரியில் புதையுண்ட செய்தி கேட்டிருப்பாய்!
கந்தனையும் நயினை நாக பூசணியையும் சந்நிதி செவ்வேலையும் திருக்கேதிஸ்வர
கோணேஸ்வர நாதனையும்

Page 159
ಙ್
དྲན་ན་བློ་ནི་
ல4ஆஸ்பத்திரிவீதியாழ்ப்பாணம்
"ை
 
 
 
 
 
 

JPY
SWAKANFS
TEXTILES
Wholesale & Retail Dealers in Textiles
Specialist in Wedding Sarees

Page 160
ஸ்பெஷல் பீடா
மற்றும் ஆத்ரமுறைப்படி தயாரிக்கப்பட்ட சகல்விதமான ஐஸ்கிறீம் வகைகளுக்கும் நீங்கள் நாடவேண்டிய
HH
திரு. இராகவன்
(யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர்)
 
 
 
 
 

யாழ்நகரில் கலை வர்த்தகத்திற்கு தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரே ஒரு நிறுவனம்
யாழ்ப்பான ம் வெளியூர் மாணவர்களுக்கு விடுதி வசதி செய்து கொடுக்கப்படும்) ܒܒܒܒܒܒܒ
சுமங்கலி
இல்லாணப்பeடுப் படைலைகளின் கைராசிநிறுவனம்
கை வெளிவருவதற்கு தங்கள்:
ரர்களுக்கும் 0ம் நன்றிகள்ை:

Page 161
THE LEADER
BD000000000000000000000000000000000000S
திருவடம் பற்றி இழுத்த உன் உரம் பெற் பொற்கொல்லன் கைப்பட்ட பொன்னது சிற்பியின் கையில் சிக்கிய கருங்கல் கூட ஒவியின் கைத்தூரிகை ஒரு நாளிகையில் உன் கையில் இன்று எம் சந்ததி என்று : சந்ததியின் எதிர் காலத்தை சிந்தித்துச் ே
தாயை மறந்து தனையன் வாழ்ந்தால் த சேயை மறந்து வாழும் தாய்க்கு ஜெகத்தி கடல் வெள்ளம் பெருகிடில் அணை போ கண்ணிர் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஒடு அசைவுக் கொருமுறை புவி நடுக்கம் வ அசைவுக் கொருமுறை எம் பூமி அதிர்கி புயலடித்த பூமிக்கெல்லாம் புயல் வேக நி புயலடிக்கும் உள்ளங்களுக்கு நிவாரண
சோதனையும் வேதனையும் வாழ்க்கையி வாழ்க்கையே சோதனையும் வேதனையு முன்பெல்லாம் நம்மூர் வீதிகளில் நம்மவ வெளிநாட்டு வீதிகள் தோறும் தமிழ் அக ஏன் இந்த நிலை? சிந்தியுங்கள் ஏக்கம் ெ வெளிச்சம் தேடும் விட்டில்பூச்சி விளக்கு வெளிநாட்டின் வெற்று வாழ்வில் வீழ்ந்து
அடையாள அட்டையைத் தொலைத்தால் அடையாளத்தையே அழித்தால் தொல்ை கூடு மாறிக் குயில் முட்டையிட்டாலும் கு நாடு மாறி நீ வாழ்ந்தாலும் நல்ல தமிழன
வெளிநாட்டவரோ தனது பண்பாடடைப்
நீயோ நாகரிகம் என்ற பெயரில் எமது ப6
வானின் கையில் முகில் இல்லையெனின் மண்ணின் கையில் வளம் இல்லையெனி பெண்ணின் கையில் பண்பு இல்லையெ உன் கையில் உதவி இல்லை எனின் எம்
 
 

ற கரங்கள் எங்கே?
மின்னும் நகையாம்.
சிலையாகி கலை நயம் பேணும் நல்லோவியம் உணர்ந்து கொள்
சயற்படு!
ாமம் தலை குனியும் நினில் மதிப்பில்லை ட்டுத்தடுக்கலாம் - ஆனால் எம்மவரின் தே அதற்கு அணை ஏது? ரும் - ஆனால் கடிகாரத்தின்
றதே!
வாரணமுண்டு - ஆனால்
b?
ல் இடையிடையே வரும் - ஆனால் மாகி விட்டால்? பர் அணிவகுப்பு - இன்றோ திகள் படையெடுப்பு காண்டு ஓடாதீர்கள்! களில் வீழ்ந்து மடிவது போல விடாதீர்கள்! விடியலைத் தேடுவீர்!
மீண்டும் பெறலாம் ல தான் பெறலாம் பில் காக்கையாகாது ாாக வாழ்ந்து விடு பழித்தும் நமது பண்பாட்டைப்
பாராட்டியும் பேசுகின்றனர் ண்பாடடை மறந்துவிட்டாயே?
மழை இல்லை. ல் பயனில்லை! னின் அன்பு இல்லை
சந்ததிக்கு வழியில்லை!

Page 162
THE LEADER
VHATS VRU
„r: .3 „t: >
See O
micros
on the
1natter.
multipl
plant a
CreatUI
 
 

MANUSHIWA
TWARMAKULASINGAM
A/ 2006 ARS
J/HINDULADES COLLEGE,
iruses are very tiny organisms spread many diseases. They can be inly with the help of electronic cope. Viruses are considered to be borderline of living and non living That is because they grow and ly in living cells of animals and ind thus could be treated as living
՞eS.
But since they do not grow out side !ells and can be kept in bottles like und salt they could be treated as non
objects as well.

Page 163
THE LEADER
Virus was first discovered b
on tobacco leaves. There are ma
shapes and sizes. The smallest vir
inch.
Viruses are found in the cell
beings. They are born in these a Different viruses spread differen measles, jaundice, trachoma in e. the many diseases spread by th diseases in the plants of tomato,
cotton are also caused by them.
The virus is one of the great Apart from animals and human be
bodies like insects, fishes, frogs, flo
Most of the Viruses are at
some viruses are immune to this
chlorine and hydrochloric acid a antibiotics and sulpha drugs ar.
caused by virus in human beings.

5Ꮫ "Sашцепіж - 2005
7 Mayer in 1888. He found them
ny kinds of viruses of various
uses are of the size of a part of an
s of plants, animals and human nd spread diseases from there. it diseases small - pox, polio, yes, chicken, pox etc are among em... some of them cause brain
banana, sugar cane, lemon and
est enemies at the living beings. ings they affect all types of living
wers, plants and even bacteria.
high and low temperatures. But variation of temperature. Then e used to kill them. Nowadays
2 used to control the diseases

Page 164
r
தலைமைதது
THE LEADER
6(UPLD
துவமாகு இருந்து : அதனுTL படும் ஒரு கூறினால் இலட்சிய வாழும்
fog)6OLD குறித்த இ வேற்ற மு துவம் என
C예 丽 Ģ
?
அவன் ஏ
உருவாகு
 
 

அதன் பண்புகளும்
VINITMA NAKULESVARAN | 8.
A/L 2006 (ARTS) 屡 J/MANIPAYLADIES COLLEGE
ரு இலக்கினை அடைவதற்கு மனித வளத் நறிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருமமே தலைமைத் ம், அதாவது பிறரை வழிநடத்தி அவர்களிடம் தன்னிச்சையான ஒத்துழைப்பினைப் பெற்று ாக நிறுவனத்தின் நோக்கினை அடைய முற் } செய்முறையாகும். இன்னொரு வகையில் தலைமைத்துவம் என்பது ஒரு குறித்த மும் ஒற்றுமையும் இல்லாமல் சிதறுண்டு மக்கள் கூட்டத்தினை இலட்சியப்படுத்தி ப்படுத்தி நெறிப்படுத்தி தலைமை தாங்கி லட்சியத்தை மிக விரைவில் இலகுவில் நிறை யற்சிக்கும் மனித நடத்தையே தலைமைத் ாக் கூறலாம்.
லைமைத்துவம் சிறப்பாக இயங்க வேண்டு தலைவன் நேர்மையானவனாகவும் புத்தி உள்ளவனாகவும் இருக்க வேண்டும். எப் தலைவன் ஏனையோரை விட கூடிய வர கொண்டிருத்தல் வேண்டும். இதன் ஊடாக னையோர் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் நிலை LD.
(112)

Page 165
THE LEADER
ZSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSL
இங்கே தலைமைத்துவத்தின் பண்ட
தனது கருமத்தை சிறப்பாக ஆற்றுவதற் வேண்டும். அவையாவன:-
1. மனித நடத்தையினை விளங்கிக் கொள்ளு அதாவது தனது நடத்தையையும் ஏனைே ஆற்றலைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
2. சிறந்த தொடர்பாடல் திறனைக் கொ6 நேரத்தில் தேவையான தகவலை வழங்க
3. சிறந்த பேச்சாற்றலைக் கொண்டிருத்தல் களைக் கவர்ந்துதான் விரும்பியபடி இய
4. பக்கச் சார்பில்லாத நடுநிலைமையாளரா
5. விமர்சனங்களை ஏற்றுக் கொள்ளும் மன அதாவது பாராட்டுக்களை ஏற்றுக் கொ ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
6. தேவைப்படும் தீர்மானங்களை விை
வேண்டும்.
7. பொறுப்புக்களை ஏற்றுக் கொள்ளவும்
இருத்தல் வேண்டும்.
8. முரண்பாட்டைத் தீர்த்து வைக்கும் ஆற்ற
9. முழுமையான மேற்பார்வையின் கீழ் இ
கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
தலைவரின் அறிவு ஆளுமை என்பன தலைமைத்துவம் தீாக்கப்படுகின்றது. ஒ( மேற்கொள்ளும் செயல்திறன் மற்றையவர்க அடிப்படையில் மதிப்பிட முடியும்

o Sauuuuemiu - 2C05
களை எடுத்து நோக்கின் ஒரு தலைவன் கு சில பண்புகளைக் கொண்டிருத்தல்
ரும் ஆற்றல் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். யார் நடத்தையையும் அறிந்து கொள்ளும்
ண்டிருத்தல் வேண்டும். பொருத்தமான
வேண்டும்.
வேண்டும். அப்பொழுது தான் மற்றவர் Iங்க வைக்க முடியும்,
ாக இருத்தல் வேண்டும்.
நிலையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். "ள்ளும் அதேவேளை இகழ்ச்சிகளையும்
ரவாக எடுக்க கூடியவராக இருத்தல்
அதற்கு பதிலளிக்க கூடியவராகவும்
ல் கொண்டவராக இருத்தல் வேண்டும்.
\றுக்கமான கட்டுப்பாட்டை தன்னகத்தே
வும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில்
ருவரின் தலைமைத்துவதிறனை அவர் ள் நடந்து கொள்ளும் முறை என்பவற்றின்

Page 166
THE LEADER
English in Sri 1
Ceylon COnque school Englisl privileg school educat had m and ot rural opport a sudc Childre Englis
Indepe spread
a C Շ1
 
 
 

Lanka
PREMINI RAJADURMI
A/l 2006 ARTS J/ MANIPA VLADIES COLLEGE, SIN
English language was introduced to by the British during the Colonial est. The British set up missionary , where knowledge was imported in in. The rich locals considered it a ge to send their children to these S. Thus involved an English ed and speaking class. This class Lany privileges employment - Wise herwise. But those who studies in areas were deprived of these unities. As a result of this there was len surge people who wanted their 'n to be educated in English. Thus h spread among quite a few people.
W hi e n S r i L a n k a g a ii n e d :ndence, the use of English was wide among the so called elite. But after "tain period the government

Page 167
THE LEADER
introduced the teaching of subje enabled the people from the opportunities Due to this majority English.
The time has Come to evalu the Sri Lanka society. We can purpOSeS.
Firstofallas Englishistheir Lanka to maintain diplomatic rela world. It is the language used in business transactions, Cultural activities between Sri Lanka and WC
Secondly English is the communities in our country. One a now facing the country is the understand each other. A sound k. ease this problem
Science and Technology are today. Here in Sri Lanka we don't ha Sinhalese to helpus keep puse vith good command of English we can v and in the latest developments in Arts and literature, all over the worl
Due our best to develop the have formulated new methods training. It we follow these method standard of English in Our country.
Instead of criticizing those wi must encourage them to read, con would be doing a great service to t English language.
 
 

ts in the native language. This lackward areas to get better of the people started neglecting
te the importance of English in utilis English for three main
ternational language it helps Sri ions with Countries all over the discussions and conferences
exchanges and many other rld Countries.
language which can link all it the main reasons for the Crisis communities being unable to nowledge of English can help to
advancing rapidly in the world Lve Sufficient books in Tamil and I this advancement. By having a iden our scope in world affairs,
science, commerce and trade, i. -
teaching of English. Linguists and techniques in Language s we would be able to uplift the
o make mistakes in English we erse and learn in English. This Le people of Sri Lanka, and the

Page 168
"The Leaderergič
நல்லுள்ளங்களுக்கு
கடoைப்படீறள்ளே 95gaOQ55) LITL&IT606. சபைப் பொறுப்பாசிரியர் நன்றியைத் தெரிவித்து எoக்கு ஆசிச் செய்தி நல்கி 55qb. V. T 6)a56ñb6QILTLe6OOTifb அதிபர் மற்றும் பொறு நன்றிகளை தெரிவித்துச் 656ffoIm5 SééFl-O 66I ஸ்தாபனத்திற்கும் எ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இச் சஞ்சிகை வெளிவர உதவிய நாம் நிச்சயம் நன்றி சொல்ல ாம். அந்த வகையில் எoக்கு ) 95Liab6r, OITeOOTGI up56balit கள், மானவ முதல்வர்களுக்கு க் கொள்கின்றோம். அத்துடன் Lu 6Trogl a56b6f 6N6OWLu Lu6OŐTůLIIT6Tň அவர்களுக்கும், எமது பாடசாலை ப்பாசிற்கும் Oனம் நிறைந்த கொள்கின்றோம். இம் oலரை Tril 56flu Smart Printers Oது நன்றிகளை தெரிவித்துக் ள்கின்றோம்.
யாழ் இந்துக் கல்லூரி மாணவ முதல்வர் சபை 2OO5

Page 169
î|
ØTገö ፴/U
(165. A
öULDTGOT SLUITöö
*2 \, { No. シ :EN Qシ & 6
திருநெல்
 

பொலிவுடன் இன்று.
s իրարի:

Page 170
71
inters,