கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Decades of Cricket Achievement 1963-1993

Page 1


Page 2

真
----

Page 3
DEC
C
CRICKET AC
Prof. Manickam Nada
Head/Department of Universit.

ADES
DF
CHIEVEMENT
rajasundaram (1963-1993)
Financial Management y of Jaffna

Page 4
Title
Size
Printed by
DECADES OF CRICKET ACHI)
Prof. Manickam Nadarajasundram
A4 (21mm x 297mm)
Guru Printers,
39/2, Adiyapatham Road, Thirunelvely, Jaffna,
Sri Lanka.

VEMENT
E

Page 5
Fore
Nada as I affectionately call him, remains a
Outstanding Sportman and leader and Walked the corr
Peradeniya an unenviable character, at the bank an au
now at the University of Jaffna a Professor of eminence
Pride is alien to his nobel nature. He has always which is a vital aspect for a successful career. He is so (
"Star" on both academic studies and sports.
As his cricket Coach of the yester years and to b
which his father fondly collected and preserved watchi
confine to cricket alonealthough he was an all-rounder.
Nada was picked into firsteleven at the age offi
and determintion. The then Perfect of Games, late PA
thinker. Hence, we were sure he will be a peak perfo
requilar attendance on time at practices and physical tI
trainers with acceptance and respect.
In batting, there was no shot that he coulc
manipilation made us see the ball Screeching to the fe
with the ball rewared him with many Swashbucklingres
excellent "fielding" in any position remain "afresh" in m
The huge crowd at matches always enjoyed ev
"thrillers". He crowned his alma-mater-J/Hartley Coll
Victories at different times.
hasten to mention a few outstanding perfor
through the restabout this "Wonder Boy" of North inth
1. Batting
A. Highest score in School matches-Scored 1
B. Highest score in SARA Trophy Cricket-Rem
Peradeniya Vs Saracens
C. Highest SCOre in Government Service-SCOr
University of Colombo
2. Bowling
A. Got 6 wickets for 17 runs against Malaysia
B. Got 4 wickets in four consecutive balls ag
D.R.Arumaynayagam
Formar Teacher, J/Hartley College
Retired Asst. Director of Education (English)

word
unique personality todates at School he excelled as an idors of power in several capacities, at the University of
thoritative, Versatile and approachable personality and
and repute.
ensured that Sports and studies would go hand in hand
disciplined that he kept his focus in both and remains a
be more relevant to this publication of his achievements
ng his son's achievements with joy. I feel appropriate to
fteen. He had the talent. He Cultivated both enthusiasm
hamparam and I, his coach, found Nada to be a positive
rmer. We set on Our task and achieved because of his
raining, adherence to the instructions of the coaches or
in't play. His wall like Solidity in defence and skilful
nce, his exquisite batting-his timing and getting in line
olute innings. In bowling histantalizing "offcutters' his
ymind even after nearly forty-five long years.
ery moment of Nada's Sterling performances. His were
ege, the University and the Bank with many glorious
mances of Nada in his full career and permit you to go
eSe eXtra CtS.
96 runs against J/Skandavarodaya College-Chunnakam
lained unbeaten With 105 runs-University of
'ed 199, scored at the National saving Bank Vs
in CriCket X|| VS. Jaffna CriCket XI in 1972
ainst J/Mahajana College in 1965

Page 6
Pref
God gave methe talents and my parnets enc
games. My teacherS Spotted me at my tender age a "Catch them γoung" to put Hartley College in the cric
The late Marcus Thambiah Coached me during my
techniques and the right temperament needed for a
Mr. D.R.Arumaynayagam identified me and picked in
OWe a debt of gratitude to Mr.D.R Arumaynayagam
encourageemnt, guidance, training, Care and conce
fame.
I am thankful to the Principal late Mr. K. Poor
their fullest Support in helping me to achive an it
appreciation to Mr. D. R Arumaynayagam for his wor
Myrole models were those brilliant Crickete
and yearned to have my identify in cricket like ther
words of my models-“TO STAYIN' “If you want to sco|
| Was trained to be humble in victory and be
"glorious uncertainities'. I tasted everything. I alway
Wonor lost until the final ball is bowled. Remembert
My produest moment in Cricket era are the
cricket captain, Michel Colin Cowdrey in 1969 and th
This Short Volume Sums up my gains and achiveme
extracts incorporated here Stand testimony to my fru
trust these newspaper extracts will give out
in Sports through discipline and perseverance.
sincerally.and wholeheartedly thank Puwar
renderd to me to bring out this publication with ease
Prof. Manickam Nadarajasundaram.
Head/Department of Financial Management
Faculty of Management Studies & Commerce
University of Jaffna
Sri Lanka.
-iv

C(2
Ouragement induced me totake partis Sports and
nd my late Principal Mr. K. Pooranampillai's idea of
keting World Succeeded tremendously.
founger days instilling into me the correct cricket
Cricketer, and our then Cricket first eleven Coach
he into the first eleven when I was just 15 years. I
a disciplinarian but a good hearted person for his
ern which all put together brought me name and
anampillai, my Coaches, old boys and my fans for
important milestone in my cricketing career. My
thy "Foreword'
rS-Ted dexter, Ken Barrington and Garfield Sobers
m. I always had in my heart the "three" important
rea century'
determined in defeat. Cricket carries with it a tag
Splayed gallantly to the very end, as Cricket is not
hat no Side WantStOlose. stjusthappens.
2 days that I bowled my first ball to the England
e AuSralian Cricket Captain, Bill Lawry in 1970.
nts in Cricket in my yester years. The newspaper
its of labour.
younger generation an urge to achieve greatness
enth iren Pratheepkanth for his valuable Services

Page 7
Cont
Hartley College
Combined Universities
University of Ceylon
(Peradeniya)
National Saving Bank
(Colombo)

emts
1-51
52-71
71-79

Page 8


Page 9
HARTILEY
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
 
 
 
 
 
 

線
Nadarajasundram

Page 10
HARTLEY TROUINCE KO
NADARAJASUNDARAM, the Hartley vi helped his side to beat Kokuvil Hindu College by Hartley leg spinner had a matchbag of 12 wickets
This match playedat Pt. Pedro over the we who had first lease of the Wicket, lost their firstth 174 runs between Nadarajasundarama and Satha
Nadarajasundaram scored his century minutes. His score included 30 fours anda mig
Kokuvil Hindu scored 62 in the 1" innings leg spinner was the cause of this debacle. Thangal Patient 38 runs. The following were the scores:
Hartley College1st Innings:
S.Mylvaganam, C.Sambathmumar, b Tha Thangarajh 7; S.Sivagurunathan, c Srirakulam, B.Rajundran 159; S.Sathananthan c Srikandara Srikandarajah 13; A.Pavananthan, c Satkunarajah 0; N.Selvachandranc Thangarajah, b Rajendran 0 ]
Wickets fell at 24, 24, 54,228, 263,277,282,292,
Bowling: Thangarajah 12 1 79 3; Jeyarajah 30 50-0; Sriskandarajah 10 0 59 3; Rajendran 10 1
Kokuvil Hindu College 1" Innings:
Kanaganayagam; C.Sathananthan b Nada 0; Rajendra, can b Kandarajah 3; Janahan C Rat Mylvaganam, b kandarajah 4; Rajamaheswal Satmunarajah,lbw b Selvachandran 5;Sriragu Sathananthan, b Sivagurunathan 4; Jeyarajah, Sivagurunathan 1 Extras 5. Total 62. Wickets fell at 3, 6,10,15,23,33, 52,55,60, 62. Bowling: A.Pavanathan 8 2 14 1; S. Kandarajah Thilagaratnam 2 0 4 0; Selvachandran 4 0 7 1; R
Nadarajasundram
- 02

KUWIL, HINDU COLLEGE
Sunday Times23-02-1964 POINT PEDRO, SATURDAY
ce - Captain Scored a dazzling 159 runs and an innings and 167 runs. Sivagurunathan the or 19 runs.
ek-end was witnessed by a large crowd, Hartley ree wickets for 54 runs but then apartnership of nanthan helped them total 298.
in 87 minutes and reached the 150 in 114 hty six. Sathananthan scoredapatient 57.
64 in the 2" inngs. Sivagurunathan the Hartley 'ajah alone offered Some resistance and Scored a
bgarajah 15; S.Thilagaratnam. C Rajendran, b b Thangarajah 6; M.Nadarajasundaram, Ibw iah b Rajendran 57; S.M.Abraham, St.Janahan, b !, b Sriskandarrajah 9; S.Kandarajahb Rajendran Extras 11. Total 293.
292,293.
25 0; Sambathkumar 4 1 9 0; Srirakulan 9 1 50 4;
rajasundaram 7;Sathiamoorthy, b Pavananthan nanathan, b Sivagurunathan15; Thagrarajah, C 'an, c Ratnanathan b Nadarajasundaram 2; an, b Sivagurunathan 14; Sriskandarajah c not out 1; Sambathkumar, St.Sathnanthan, b
| 7 3 8 2; M.Nadarajasundaram 6 2 8 2; .C.Arnold 4 2100; S.Sinagurunathan 4 0 6 4;
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 11
Kokuvil Hindu College2nd Innings:
Kanaganayagam, llbWb Sivagurunathan0 c Nadarajasundaram, b Sivagurunathan 1; Thangarajah, C Thilagaratnam, b Sivagurunath Sivagurunathan 2; SatCunarajah, C & b Sivag Sriskandarajah, not out 1; Jeyarajah, St Sathan Sathananthan, b Sivagurunathan 0; Extras 6 Total
Wickets fell at 12, 13, 18, 36,42, 58,64, 64, 64.
Bowling: Pavanathan 6 1 18 0; Kandarajah Sivagurunathan 11.3 5 138; Thilagaratnam 30
Hartley boys shine
M.Nadarajasundaram,the Hartley all-ro Schoolboy scorer this season,Sivagurunathan, h bag of 12 wickets for 19 runs intops the schools' b
Hartley met Kokuvil Hindu on their hom 167 runs Kokuvil Hindu Were able to Collect 62 however, batted Well to SCOre 38 runs.
Nadarajasundaram scored his centuryir minutes, He batted with gay abandon exhibiting anda mighty six. The following were the scores:
Hartley College 1" innings: 293 (Nadarajesundaram 159, Sathananthan57, R
Kokuvil Hindu 1 innings: 62 (Janahan 15 Sriragulan 14 Sivagunathan 4 foi and 2"innings: 64 (Thangarajah 38, Sivagurnath
Batsman Scores 1
(From our Poi
A HECTIC 159(30 four and a six) by Harlt
174 runs stand with Sathanandan (57) and a bo andfor13) helped Hartleytotrounce Kokuvil Hin
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

; Rajendran, lbw b kandarajah 11; Sathiamoorthy, anahan, C Sathananthan, b'Thilagaratnam 1; an 38; Rajamaheswaran, St Sathananthan, b urunathan 0; Siragulan, b Sivagurunathan 4, anthan, b Sivagurunathan 0; Sambathkumar,st
64.
6.4 3 15 1; Nadarajasundaram 5 3 2 0; 3 1; ArnOd 4 2 5 0; Selvachandran 1 0 3 0;
Daily Mirror 19-02-1964 under, by scoring 159 runs became the top lis teammate,a leg spin bowler, claimed a match bowlingaverages.
e grounds and trounced them by an innings and and 64 runs in both their innings. Thangarajh,
87 minutes and reached 150 in another 27 gall possible stroke. His score included 30 fours
ajendran 4for 50 Thangarajah 3 for 79.
r 6, Kandarajah2 for 8 Nadarajasundaram 2 for 8 an 8 for 13).
26 in hits to fence
nt Pedro Cor.)
Sunday Observer 23-02-1964 ley batsman Nadarajasundaram, who figured ia a )wling performance by Sivagurunathan (4 for 6 du byaninningsand 167 runs.
Nadarajasundram

Page 12
HIT CENTURYLASTWEEK: Nadara
Hartley College all-rounder Nadarajasur against Kokuvil Hindu hit up 95 against Mahajan (5 for 21 and 6 for 33) to enable Hartley to win by a
HARTLEY 1" Innings:-
S.Mylvaganam C Kalsam b Vinayaga Ganeshaselvam 5; N.Sivagurunathan run out 3. Sathanadam C Ruthrasingamb Ganeshaselvam A.Pavanandam C Kallasam b Vinayagamoorth Radhakrishnan 0; R.Arnold c Kandarajah b Thev Total 223.
Wickets fellat 1,5,68,136,156,194,195,206,223.2
Bowling: Vianayagamoorthy 22 3 714; Ganesh Radhakrishnan 9 0 43 1; Sathiyanathan 8 0 40
MAHAJANA 1"innings:-
Ruthrasingam run out 10; Ganeshasel van Il Pavanandam 4: Thevarajah b. Nadarajasund Nadarajasundaram 24; Vinayamoorthy, c Sathar Kandarajah b NadarajaSundaram4: Tharmach Tathiyanathan c Ratnanthan b Sivagurunathan 2: Th out 0: Total 83.
Wickets fell at: 4,923, 34,66, 69,74, 76, 78.
Bowling: Pavanantham8 2 23 1: Kandarajah Nada
MAHAJANA 2"INNINGS:-
Rudrallinga lbW b Kandarajah 1:Ganeshase Nadarajasundaram 16; Radhakrishnan c and b K. Pavanandam46; Vigneswaranlbw b Nadarajasundau Sivagurunathan b Nadarajasundaram0; Sathiya Nadarajasundaram0; Mahalingam (?) total 122.
Wickers fellat:1, 14, 25, 97 110, 122, 122, 122 Bowling: Pavanantham 10 2 2 2: Kandarajah ( Selvachandram 4 0 7 0: Sivagurunathan 8 1 26 0;
Nadarajasundram
- 04

jasundaram:95 and 11Wickets
25.02.64 Ceylon Observer (From our Point Pedro correspondent) daram who scored 159 (30 fours and a six) a College and had a match bag of eleven wickets ninnings and 18 runs.
moorthy 0; Vetheparanam C Kallasam b 2; M.Nadarasundaram b Sathiyanathan 95;
18; M.Abrahamlbw b Vinayagamoorthy 21; ly 42; D. Ratnanthan C Vinayagamoorthy b jarajah 0; O.Selvachandran not out 0; Extras 3
23.
aselvam 12 3 33 2; Thevarajah10 1 28 1; 1;
ɔw Kandarajah 0: Radhakrishnan c Kandarajah b aram 18; Vigneswaran c Sivagurunathan b nadan b Nadarajasundaram l l ; Kylasaratnam c andran c Pavanantham b. Sivagurunathan2: levarajah b. Nadarajasundaram 6; Mahalingam not
rajasundaram 5 for 21.
lvam b Pavanandam 1: Thevarajahc Sathanadan b andarajah40; Vinayagamoorthy c Kandarajah b am5:Kylasaratnam not out 10: Tharmachandranc nathan b Nadarajasundaram0; Thevarajah b
5 0 24 2; Nadarajasundaram 13 2 33 6;
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 13
NADARAJASUNDARAM takes four c
Ha
A grand double by Hartley's all-round Mahajana College by an innings and 18 runs. Nac and 6 for 33. In the 2"innings he took four wicke
HARTELY 1"Innings:-
S.Mylwaganam c Kallsam b Vinayag Ganeshaselvam 5; N.Sivagurunathan run out. Sathanadam c Ruthrasingam b Ganeshaselvar A.Pavanandam c Kallasamb vinayagamoorth Radhakrishnam 0; R.Arnold c Kandarajah b Th Total 223.
Wickets fell at 1, 5, 68,136, 156, 194, 195, 206, 2. Bowling: Vinayamoorthy 22 3 71 4; Ganash Radhakrishnam 9 0 43 1; Sathiyanatham 8 0 4
MAHAJANA 1 innings:-
Ruthrasingam run out 10; Ganeshas Kandarajahb Pavanandam 4; Thevarajah b Nadar b Nadarajasundaram 24; Vinayamoorthy, c Sath Kandarajah b Nadarajasundaram 4; Tharmac Tathiyanathanc Ratnanthan b Sivaguruna Mahalingamnotout 0; Total 83.
Wickets fell at 4, 9, 23, 34,66, 69,74,76, 78 Bowling Pavanantham 82 23 1; Kandarajah....l
MAHAJANA-2"Innings:-
RudrallingamlbW b Kandarajah 1; Ga Sathanadan b nadarajasundaram16; Radhakrish Kandarajahb Pavanandam46;Vigneswaran lbw Tharmachandranc Sivagurunathan b Nadrajasu Thevarajahb Nadarajasundaram 0; Mahalingam
Wickers fell at:1, 14, 25,97, 110, 122, 122, 122, 1 Bowlling: Pavanantham 10 2 2 2; Kandaraja
Selvachandran 4 0 7 0; Sivagurunathan8 1 26
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

onsecutive wickets Innings win for
tley
a Sunday Tunes 19/02/1964 (From our Point Pedro cor.) er. Nadarajasundaram enabled them to defeat larajasundaram who scored 95 captured 5 for 21 its in four consecutive balls.
amoorthy 0; Vethaparanam c Kallasam b 32; M.Nadarajasundaram b Sathiyanathan 95; n18; M.Abraham lbw b Winayagamoorthy 21; ly 42; D. Ratnanthan C. Vinayagamoorthy b evarajah 0; O.Selvachandran not out 0; Extras 3
23,223. aselvam 12 3 33-2; Thevarajah 10 1 28. 1; 0 1;
2lvamlbw b Kandarajah 0; Radhakrishnan c ajasundaram 18;Vigneswaran CSivagurunathan hanadanb Nadarajasundaram 11; Kylasaratnamc handranc Pavanantham b Sivagurunathan 2; (than 2; Thevajahb Nadarajasundaram 6;
Nadarajasundaram.5 for 21.
neshaselvam b Pavanandam 1; Thevarajah C unan c and b Kandarajah 40; Vinayagamoorthy c O Nadarajasundaram 5; Kylasaratnam not out 10; ndaram 0; Sathiyanathan b Nadarajasundaram 0; Otal 122.
22
h6 0 24 2; Nadarajasundaram 3 2 33 6; 0;
Nadarajasundram

Page 14
ஹாட்லி (கரெ
தெல்லிப்பழை மகாஜன கல்லூரிக்கும் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியிற் ஹாட்லிக் கல்லு மகாஜன கல்லூரியைத் தோற்கடித்தது.
மகாஜன கல்லூரிக்கெதிராக இரண்டாம் (
கல்லூரி பந்தெறிவீரர் நடராஜசுந்தரம் 4 விக்கெ நிலைநாட்டினார். மேலும் இவர் ஹாட்டிலிக் கல் எடுத்தவராவார்.
ஹாட்லிக் கல்லூரி கோஷ்டித் தலை விக்னேஸ்வரமூர்த்தியும் திறமையாக துடுப்பெடுத்தால்
ஹாட்லிக் கல்லூரிக்கு (பருத்தித்துறை, செவ்) பருத்தித்துறை கல்லூரிக்குமிடையே நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட ரன்களும் பெற்று வெற்றியீட்டின.
ஹாட்லிக் கல்லூரி மதல் ஆட்டத்தில் 223 ) ரன்கள் 2ம் ஆட்டத்தில் 122 ரன்களையும் எடுத்தது.
ஹாட்லிக் கல்லூரியைச் சேர்ந்த மா.நடராஜ விக்கெட்டுக்களைக் கைப்பற்றி தனது திறமையை கா
பருத்தித்துறை ஹாட்லிக் கல்லூரி தெல்லிட் ஓட்டங்களாலும் தோற்கடித்தது.
கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரியை 1 இன வெற்றிகளை ஈட்டியுள்ளது.
Exciting
There was some exciting Cricket in the N
from Nadarajasundaram who in scoring in 15 boundaries.
WEEK END
BATTING (75 runs and over) 159 - M.Nadarajasundaram (Hartley) W 122 - R.Fernando (St. Peter's) Vs Royal 111 - E.Corera (St. Aloysous Galle) Vs Dha 109 - W.PBSilva (Alutgama Vidyalaya) V. 104 - PJeyatilleka (St.Sulvester's) Vs Jaff 103 - E.Dias (St. Bebedict's) Vs.St.Antony 96 M. Delivendran (St.John's, Jaffna)W
Nadarajasundram
- 0

வெற்றி )IL’lQ)
வீரகேசரி 19-02-1964. பருத்தித்துறை ஹாட்லிக் கல்லூரிக்குமிடையே ரி 1 இன்னிங்வும் 18 ரன்களும் கூடுதலாகப் பெற்று
}ன்னிங்சில் பந்தெறிந்து கொண்டிருந்த ஹாட்லிக் ட்டுக்களையெடுத்த ஒரு 'ஹற்றிக் சாதனையை லூரி துடுப்பெடுத்தாடுகையில் 95 ஓட்டங்களையும்
வர் பவானந்தனும் மகாஜன கோஷ்டி வீரர் TTT.
5 இன்னிங்ஸ் வெற்றி
ஹாட்லிக் கல்லூரிக்கும் தெல்லிப்பளை மகாஜன ட்டியில் ஹாட்லிக் கல்லூரி 1 இன்னிங்சும் 18
ரன்கள் எடுத்தது. மகாஜன முதல் ஆட்டத்தில் 83
ஜசுந்தரம் 95 ரன்கள் எடுத்ததுடன் அடுத்தடுத்து 4 ாட்டினார்.
பழை யூனியன் கல்லூரியை 1 இன்னிங்சாலும் 103
எனிங்சாலும் 167 ஓட்டங்களாலும் தோற்கடித்து
Cricket
forthern Privince. The best performance came 9, notched up over a century of those runs in
HONOURS
Feruary 20, 1964.
KokuVil Hindu
rmasoka.
Sri Palee Horana
na Central
Wattala Skandavarodaya
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 15
95 M.J.C. Fernando (Royal"A") Vs St.A
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
90 P.W.Piyasena (Henagama M.M.C) 88 S.T.de Silva (Ananda Vs St.Antony's 88 FCooray (St.Sebastian's) Vs St.Jon 85 Indran (Skandavarodaya)Vs St Joh 84 Tyrone de Kauwe (St.Mary's Dehiv 82 J.Peera (Thurlsan) Vs Dharmapala 79 A.Gunasekara (Thurstan) Vs Dhan 77 Anandakrishnan (St.Hohn's, Jaffn 75 Pdeniese (St.Peter's Vs Royal
* - Not out
** - Retired
Bowling (6 Wickets and over) 8 for 13 Sivagurunathan (Hartley) 8 for 20 TH.D. Chadrasena (Alutgan 7 for 14 Alexis Fernando (Sandalan] 7 for 19 S.Nagawatte (Galabittiyawa 7 for 19 Pararajasekaram (Jaffna C 7 for 32 B.Ekanayaka (St.John's Nu 7 for 35 H.A.Premaratne (Galabitiya 7 for 35 D.Siriwardena (Ananda) Vs 6 for 13 M.Weerasinghe (St.Antony 6 for 14 PCiristie (Weslev) Vs Trini 6 for 21 D.N.Wakista (Richmond) V 6 for 24 Shanmugarajah (St.Patrick 6 for 24 S.Karunatilleka(Ananda Sa 6 for 25 G.A.Deepal (Sri Sumangala 6 for 31 W.D.Sumanapala (Matugan 6 for 31 T.M.N. Dane (Carey) Vs St.Al 6 for 42 S.Jothilingam (Jaffna Hindu 6 for 46 Alexia Fernando (Sandalan 6 for 47 S.Yapa (Issipathana M.V)V 8 for 51 K.de.Saram (St. Thomas Ma

tony's Warrala Vs Sandalakawa M.M.V. Kandy
s Jaffna.
n's, Jaffna. vala) Vs Pillvandala M.M.V
lapala a) Vs Skandavarodaya.
Vs Kokuvil Hindu. na Vid.) Vs Sri Palee. kawa MMV) Vs Galahitiyawa MMV.
MMV)Ws SandalankawaMMV. ollege) Vs Union. gadoda) Vs............... MV. awa MMV) Vs Bernadette's.
St.Antony's Kandy. 's Wattala) Vs Carey.
ty.
SSt.Thomas Matara. 's)Vs Jaffna Vid. stralaya) Vs Matugama MMV.
Vs Kalutara Vid. naMMV)Vs Ananda Sastralaya. htony's Wattla.
OWs St.Patrick's. kawa MMV) Vs Henegama MMV). s.St.John's Nugegoda. utara)Vs Richmond.
Nadarajasundram

Page 16
HARTILEY STAR IN
Hartley College ground was the venue o Hartley College, Two of the Schools strongest tea wastall scoring by both sides a total of 764 runs
Nadarajasundaram, Hartley's Prolifics runs in the 1" innings and cracked 71 in 35 m becomes the first schoolboy cricketer to scor innings he played is 515. He has 2 centuries becomes the first schoolboy cricketer to tak wickets without conceding a single.
His performance in the present match is while batting had to rested when his side took the piled up 265 runs of which Nadarajasundar Sivagurunathan 21, were the chiefrungetters.
Davendra sooriyakumar shared the bowl was of a very high order. St.Johns replied with 31 grace was uufortunate miss his century. A Centur was outeither in the 80sor 90s. Today at 87 hemi the bowler.
Sooriyakumar, Ananthakirishanan Score Sooriyakumarpartnership putupa century forth
Unlike the good displayoff fielding by the J It was a case of missed catches and unenterprisi the task.
Hartley must take stock of the situatio reasonablescores. Abraham and Sivagurunathan
In the 2" innings Hartley notched 167 for top scored with 71 runs. Devendrabowled well
St.Johns in their 2" innings was able to handling of bowlers by both captains was for fa matter of course and routine without the nec pacemen when it was obvious to antspectator tha
Nadarajasundram
- 08

SPANKING FORM
Daily Mirror, Thursday, March 5" 1964.
f the biggest draw where St. Johns Jaffna and ms met at cricket. A Future of the drawn game Were for the lost 30 Wickets.
corer, playing a gem of an innings, scored 120 inutes in the 2" innings. Nadarajasundaram e500 runs this session. His aggregate in the Of his Credit a score of 95, 71 and 46. He also ce 4 wickets in for consecutive balls also5
price worthy as he was running a temperature : field was unable to bowl. Hartley who batted 1" am 120; Thilegaratnam 50, Pavananthan 25,
ing honors for St.Johns. The Johnijans' fielding 19 runs. Devendra the skipper who batted with y has eluded him in 3 earlier occasions when he stimed a halfbitchball and gave a return catch to
d 67 and 57 runs respectively. The Devendra e3"wicket.
onians side the fielding of Hartley was atrocious. ng fielding. Their wicketkeeper was unequal to
in if they are to dismiss their opponents for and Arnold shared the bowling honors.
loss of 8 wickets and Nadarajasundaram again to capture 4 wickets.
Collect 30 runs for the loss of 2 wickets. The r from satisfactory. Bowlers were changed as a essity of doing so and both captains relied on it spin bowlers, commanded more respect.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
3 -

Page 17
SCOres:- Hartley College 265 and 167 for 8 wickets St.Johns College 319 and 13 for 2 wickets
HARTLEY HEL
(From our
The St.John's College Vs. Hartley College, I here today. The highest of the match was a sple consisted of 14 boundaries and one six. He scC
Scores
Hartely College 1"innings:-
Vethaparanam Sooriyakumar 7; Mylva
Sivagurunathan C, Sivakumar b Viravapill:
Sooriyakumar 120; Sathananthan b Devendi
runout 25; Thilegaratanm b Devendira 50; Ar
Selvachandran lbW Devendira 0; Extras 12. Total
Bowling:- PKangadurai 19 281 0; Sooriyakum 5-55 2; Devendira 21 4 64 3;
Wickets fell at:- 7, 17, 57,91, 112,119, 164,245, 2
St.Johns College 1' Innings:-
C.Anadakrishna c Nadarajasundaram b Thilagaretnam 11; V.Vivekananthac Nadarajasun 87; S. Sivakumar b Pavananthan 67; V. Siv, Abraham27; Wyravapillai c and Sivagurunath Thilagaretnamb Abraham3; Ratnam notout 6; E
Bowling: - Sathananthan 21.4 1 47 1; Kanth Nadarajasundaram 7 0 22 0; Arnold 21 6 45 2 29 0; Abraham 5 0 22 23;
Wickets fell at 38,72,79,228,254,261,299,303
Hartely 2"innings:-
Mylvaganam lbw b Sooriyakumar St.Moothathamby b Deivendra 21; Nadara
Satchithanantham Ont Out. Pavananthan b. D
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 0

D TO A DRAW
Jaffna cor.)
Point Pedro annual Cricket fixture ended in a draw endid 120 runs by Nadarajasundaram which red another 70 in the second innings.
ganam C, Vivekananthan b Sooriyakumar 1; ai 21; Nadarajasundaran C Mootatamby b a 8; Abraham b. Sooriyakumar 9; Pavananthan nold b Viravapillai 11; Kantharajah not out 1; 265.
ar 10 2 32 4; Ratnam 4 0 21 1; J.Vyravapillai 20
65,265.
Arnold 57; C. Sooriyakumarc Sathananthan b daramb Arnold 5; M.Deivendra cand b Abraham akumar St Sathananthan 11; P. Kangadurai b an5; Vipullanada run out 24; Mootatamby C XtraS 10 Total 319.
arajah 13 3 38 0; Thilagaretnam 8 1 35 1; 1; Sivagurunathan 11 1 35 2; Selvachandra 5 0
,319.
0; Vethavanam b Kangadurai13; Abraham jasundaram Kangadurai b Devendra 71; eivendra 0; Thilagaretnam C Moothathamby b
Nadarajasundram
9 -

Page 18
Kangadurai 11; Sivagurunathan handled the ball not out 2; extras 8 Total (for 8 wickets) 161.
Bowling:-Kanagadurai 15 3 42 3; Sooriyakuma 3; Vyaravapillai 13 1 49 0;
Wickets fell at 17,95, 110, 110, 129, 136, 152.
St.Johns 2"innings:- C. Anandakrishnanlbw b Pavananthan 1; C.Soc ViVekananda not Out 6; M.DeiVendra not out 4; TC
Bowling-Pawananthan 4 0 8 2; Kantharajah 3 ( Wickets fell at 2, 6.
NADARAJASUNDARAM
POINT PEDRO 3-3
St.Johns Jaffna and Hartely College two o game here during the weekend.
It was the tall scoring game 764 being m Hartely's prolific scorer playingagem of innings, in 35 minutes in 2". He becomes the first schoo He has 2 centuries of his credit a score of 95, Cricketer to score 500 runs this session. He has 2 also becomes the first schoolboy cricketer to ta wickets without conceding a single. His perform Was running a temperature while batting had to to bowl.
Hartley who batted 1" piled up 265 Thilegaratnam (50), Pavananthan (25), Sivag Devendra and Sooriyakumarshared the bowling
St.Johns replied with 319 runs. Dever undfortunate miss his century. A Century has elu either in the 80s or 90s. Today at 87 hemistimed
Century Stand
Sooriyakumar, Ananthakirishanan score Sooriyakumarpartnership put up a century for th
Nadarajasundram

7; Arnold c Ratnam b Kangadurai8; Kantharajah
r 7 2 9 1; Ratnam 3 0 19 0; Devendra 13 5 34
oriyakumar c Mylvaganam b Pavananthan 3; V. ital 14.
) 6 0;
"S FINE PEREPRMANICE
3-64 Times of Ceylon f the strongest Schools teams figured in a drawn
hade for loss of 30 wickets. Nadarajasundaram, scored 120 runs in the 1"innings and cracked 71 olboy cricketer to score 500 runs this session. 71 and 46. He also becomes the first schoolboy centuries of his Credita Score of 95,71 and 46. He ke 4 wickets in for Consecutive balls and also 5 lance in the present match is price worthy as he be rested when his side took the field was unable
runs of which Nadarajasundaram (120), urunathan (21), were the chief run getters. honours for St.Johns.
ldra the skipper who batted with grace was lded him in 3 earlier occasions when he was out a halfbitchball gave a return catch to the bowler.
2d 67 and 57 runs respectively. The Devendra le3"wicket.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 19
Unlike the good displayoff fielding by the Jonians case of missed catches and unenterprising fieldi Hartely must take stock of the situation if they
SCOTC.S.
Abrahamand Sivagurunathanand Arnold shared
In the 2" innings Hartely notched 167 for loss scored with 71 runs. Devendrabowledwell to cap
St.Johns in their 2" innings were able to collect 13
Scores:- Hartely College 265 and (167 for 8) wkts Dec St.Johns College 319 and (13 for 2)
Nadarajasundaram Sc
A record crowd withnessed Hartely's N St.Johns, Jaffna today. Nadarajasundaramhit 95 last weeks against the end of today's play Hertely had totaled 247 for
GOOD CRICKET IN
By our Colombo Nor It was another week of good cricket in t matches in the North where tall scorings was the
As predicted the St.John's Hartley match the North. The matchended in an exciting drawaf
Nadarajasundaram proved that he is easil his fine performances with the ball during the p. for Hartley and..... it up with another good knock one of the best battingsides in the North, replying
At Tellipalai St.Patrick's proved to be abe beatbyaninnings. Bowlers Shanmagarajah and 1 In other match at Jaffna the Centralities scored a whom they trounced by an innings.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

side the fielding of Hartely was atrocious. It was a ng. Their wicketkeeper was unequal to the task. are to dismiss their opponents for reasonable
the bowling honours.
of 8 wickets and Nadarajasundaram again top ture 4 wickets.
rUS for the loss of 2 wickets.
!ores another century
Point Pedro, 29" Times of Ceylon 1964 adarajasundaran Score a sparkling 120 against
Mahajana and 159 Kokuvil Hindu earlier. At 7 wickets.
W
THE OUT STATIONS th Reporter, Ceylon Daily News March 5, 1964 he outstations. With the exception of the three feature; bowlers dominated the other matches.
proved to be the most interesting encounter in ter two days offestivallike Crecket.
yone of the best all rounders in the North. After ast few weeks last Saturday he hit up a good 120 of 71. The Johnians proved that they had easily with 319 to Hartley's 265.
iter all-round side the Union College whom they
inton performed well for the Patricians. other easy victory. This time over Jaffna College
Nadarajasundram

Page 20
At Randles Hill Kandy, Richmond suffered ar. Kingswood in their match, Paceman J. Bulner was 85.
Rain proved to be a speller in the St. Seba Cooray was once again in the runs, Collectinganu
ஹாட்லி சென்.ஜோன்ஸ்
(UPOLÇ
உடுப்பிட்டி, திங்கள் பருத்தித்துறை ஹாட கல்லூரிக்குமிடையே கடந்த வெள்ளிக்கிழமையும் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டியில் ஹாட்லி மொத்தம்
முதலாம் இன்னிங்ஸில் ஹாட்லி உதவிக் கா 50 ரன்களும் பவானந்தன் 25 ரன்களும் பெற்றனர். பெற்றது. சென்.ஜோன்ஸ் காப்டன் தெய்வேந்திரா 87 ர
இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் ஹாட்லி கோஷ்டியி ஆட்டத்தை நிறுத்திக் கொண்டது.
HARTLEY'S NADARAJASUN
In all the inter college cricket matches pl was arrived at Union College Tellippalai came to t( and suffered her fourth Consecutive defeat for Wickets.
In ought to have been an easy inn indicate Jaffna Central collected 138 in their firs poor 80 in their first innings.
Jaffna Central was forced to bat again sin enforcea follow on. In their second knockrattled in Union to perform the arduous task of according
Union at no time did show any signs of m of this mach was the lanky paceman from Central day with a match bag of 10 wickets for 37 runs. Ja having palyed St. Sylvester's halted at Kurunegal 18"ultimo havingjusthadbuta day's rest.
Nadarajasundram
- 12

other defeat this season. They lost badly to infine form and returned a match bag of 11 for
stian's St.Aloysius match at Galle. Sebasstian F. mbeaten 57.
போட்டி வெற்றியின்றி |6)|
ஈழநாடு 3.3.1964
லி கல்லூரிக்கும் யாழ்ப்பாணம் சென்.ஜோன்ஸ்
சனிக்கிழமையும் ஹாட்லிக்கல்லூரி மைதானத்தில்
265 ரன்களைப் பெற்றது.
ப்டன் நடராஜசுந்தரம் 120 ரன்களும் திலகரத்தினம் சென்.ஜோன்ஸ் முதல் இன்னிங்ஸில் 319 ரன்கள் ன்கள் பெற்றார்.
னர் 8 விக்கெட்களையிழந்து 161 ரன்களைப் பெற்று
NDARAM IN GREAT FORM
Jaffna Monday, Daily Mirror 27-2-1964
ayed here during the week an outright decision wnto play her annual match with Jaffna Central the season, when they lost the game by four
ings win for Jaffna Central as the scores would tessay and in turn bundled out the Union for a
:e she didn't have the required 100 runs lead to up a quick 155 for the loss of six wickets and sent 214 runs foran outrightwin.
king the runs and folded up for a party 54. Hero Daynandan who bowled splendidly to finish the fna Central on their way back from Kandy after to play Maliyadeva on Monday 17" and Tuesday
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
S

Page 21
The strenuous journey and the earlierg Succumbed to the Devans by 10 wickets. It was appeared to out the Devans in a commandingpo
Forced to follow on the Central lads relies up a respectable 203 which seved them from aw
In the Jaffna Hindu Jaffna College engage defeat when the former trounced them by an in the former two games being drawn Jaffna Hindu replied with 112 and 90.
Young Hindu Jothilingam finished the day built Pararajasegaram from Jaffna College claime
Hartley College gained her third succes whelmed Jaffna College by an innings. Hartley's weekscored a dazzling century against Kokuvil H
Besides being the top scorer for his side returning the appended figures of 11 wickets for and 40 made by the Mahajanians Vinayagamoor save offaninnings defeat.
Skandavarodaya College, Chunnakam ha the season when she trounced Kokuvil Hindu by Mahandranathan who scored a hectic 113 while Incidentally Skandaputupa mammothscore of 3
St.John's Jaffna who had traveled up to against them. Tall scoring by both teams enable or so. Though the game ended in a draw it was vil Sylvester's between to the pavilion in their essay
The following are the bestindividual performanc Batting (50 & Over) Mahandranathan 112 n.o.Skandavarodaya Vs Kol Rajadurai 97 Skanda Vs Kokuvil Hindu. Nadarajasundaram 95 Hartley Vs Mahajana. Anandakrishnan 64,82 St.John'sVs Sylvesters. N.Balakrishnan 53 n.o.JaffnaHindu VsJaffna Coll Satchithananthan 50 Jaffna Central Vs Union.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 1.

me appeared to show off on the centralities whi Central's first innings collapse for paltry 73 that ition.
back to show their consistency in batting to put rse debacle.
ment the letter were forced to acknowledgement hings. This is Hindu's first victory for the season put up a really fine 203 to which Jaffna College
bagging 8 wickets for 46 runs, while talland well d 6 Wickets for 72 runs.
isive win for the season when she easily over prolific scorer Nadarajasundaram who but last indu was again in the run with a brilliant 95.
he was also responsible for Mahajana's collapse 54 runs. In spite of the solid contributions of 45 thy and Radhakrishnan they failed in their bid to
d the consolation of winning her first match for an innings. Trojan of the encounter was Skanda's skipper Rajadurai with his willow to a gallant 96 33 for six Wickets.
Kandy to meet St. Sylvester's drew their match d them to put up between their a mammoth 800 tually a victory for the Johnians who sent 9 of St. or anottoogood 97.
es in batting and bowling:-
{uvil Hindu.
ge.
Nadarajasundram

Page 22
Bowling
(Matches played during the week end) Nadarajasundaram 5 for 21,8 for 33 Hartley Dayanandan 6 for 26, 4 for 11 Jaffna Central VSU
HARTLEYCLINCH ITV
The Hartley Jaffna central Cricket enc exciting thrilling game Hartley matched Victory {
Hartley who after Winning the loss had which the highest score made against Jaffna Ce fielding and bowling performance of the Centrali
Nadarajasundaram their prolific run ge Abranam topscored for the side with 44 runs.
Central batted and the first Sixty minutes Arasaratnam a Celebrated the rate of scoring an Was Caught behind StumpS.
GOO ( Patkunarajah a pretty bat played alternat is alikely contender for a place in the Jaffna Com Hartley's fielding appeared to show score impr could Wellhave been bundled out for a SCOreless
Central's batsman peeled in pace bowli Severe on Pavananthan Who bowled himself fo innings folded up at 184 eight runs ahead of Hart
Hartley in the second innings lost seven but Arnold and Vethabaranam came togetherar score to 148, leaving Central to make 135 runs fol
When Central Wentin tO bata SeCOnd a tir
a win in the eighty minutes or to play safe. The ( minutes and it looked as if Central Will make runs
Nadarajasundram

's Mahajana.
ni On.
IITH 8 MINS. TOSPARE
Ceylon Daily Mirror, Thursday, April 9" 1964
Dunter proved to be a Worthy final when in an ight minutes before time by 36 runs.
irst lease of the Wicket run by a total of 176 runs ntral an excellent fielding Side. Inspire of the fine ties Hartley were able to putp this total
tter was ruled Out lbw after he made 37 runs.
produced Only thirty runs, but Patkunarajah and d took the Score along to 149 before Arasaratnam
d bat
ive Cricket. He has improved with the season and bined Schools XI. He Scored 63 runs in even time. Ovement. If there have taken the Catches Central than Hartley's.
ng and butchered the pace attack and was very Ir nearly an hour in the opening spell central's
ey.
Wickets for 98 runs and defeat Seemed inevitable d saw their learn from defeat when they took the
victory in 80 minutes.
ethere wereto be in two minds whether to go for penings pair took the Score to 29 runs in twenty
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 23
Hartley College: 176
S.Mylvaganam16; M.Nadarajasundara S.Thilagaratnam 17; M.Vethaparanam13; R.Sa VAmbalavanar 2 for 32 and 143; M.Nadarajasu N.Sivagurnathan 15; M.Abraham 19; Nadaajah 4
Jaffna Central College:184
A.Thayanandan 20; S. Baskaran 1 V.Sivapothinathan 29; R.C.Arnold 4 for 42; S. Kar 99. V.Sivapothinathan 40; Thayanandan 19; VA Arnold 3 for 29.
Hartley triumph
Hartley College scored a thrilling 36 run Central in their inter-school match played here la
Hartley won the toss batting first total Abraham (44) were the chief scorers. C
entral in reply started cautiously and the Patkunarajah partnered by Arasaratnam acceler 149 before Arasaratnam was caught behind thes But with the departure of these two batsmanthes
Hartley in their 2" innings started disastrol good stand between Arnold and Vethaparanam ht make 135 runs for victory in 80 minutes.
Central started well with the opening pair r fell at regular intervals and at 5.20 p.m. seven Centr
Arnold and Sivagurunathan the Hartley spinners ki minutes later. The next two wickets fell Soon Sivapothinatham Central's wicket-keeper batsman
Scores
The following are scores:-
Hartley 1" Innings:-
S.Sathanandan c Thayanandan b A
V.D. Ratnanathan c Nadarajah b Ambalavanar 0
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

m 37; S.Sivagurunathan 15; M.Abraham 44; tohithannandan4 for 26; TNadarajah 2 for 48 ndaram38; M.Vethaparanam 31; R.0.Arnold 23; for 27.
2; Y.Arasaratnam 33; A. Patkunarajah 63; darajah 2 for 36; N.Sivagurunathan 2 for 36; and lmbalavanar 14; S.Sivagurunathan 4 for 20 R.C
in thrilling finish
POINT PEDRO, Saturday
victory with eight minutes to spare over Jaffna st week end.
ed 176 runs, Nadarajasundaram (37) and S.M.
first sixty minutes of play produced only 30 runs. ated the rate of scoring and took the score to runs stumps for 33 runs. Patkunarajah top with 63 run. side folded for 184 runs.
isly losing their first seven wickets for 88 runs but a elped them reach 143. This left the Centralities to
naking 29 runs in twenty minutes. But their wickets alwickets had fallen for 62 runs.
ept the batsman tied down and the 8" wicket fell ten after and Hartley were victorious by 36 runs. scored a Solid.
mbalavanar 2; S. Mylvaganam run out 16; 1; M.Nadarajasundaram lbw lb Nadarajah 37;
Nadarajasundram
5 -

Page 24
N.Sivagurunathan c Satchithanandam b Patku Nadarajah 44; A.Pavanantham lbw Satchith SatChithanandam 17; R. C. Arnold lbw Satchithan Satchithanandam 13; S.Kandarajah not out 4; Ex
Fall of Wickets: 10, 10, 15, 50, 75,102,132,136,
Bowling: - VAmbalavanar 15 3 32 2; A.Thay A.Patkunarajah 81 171; R.Sachithanandam 10
Jaffna Central College 1' Innings:-
A.Thayanandan cand Arnold 20, S.Baska Kandarajah 1; R.Satchithanandam b Thilaga Sivagurunathan 63;YAraSaratnam C Thurairatr S.Mather run out 5; VAmbalavanar C Nadaraj T.Rajendrab Sivagurunathan 0; Extras 3 Total 18
Fall of Wickets: 20, 22,53,56,118, 149,155, 184
Bowling:- A.Pavanatham 9 3 25 0; S.Kand S.Thilagaratnam 4 0 181; N.Sivagurunathan 5.
Haetley College 2"Innings:- S.Thilagaratnam lbwb Ambalavanar: 3; S.Mylvag wicket b Winston 3; M.Nadarajasundaram cA b Nadarajah15; S.M. Abraham candib Satchitha R.C.Arnold b Nadarajah 23; M.Vethaparanam c : out 0; Extras 5; Total for 9 wickets declared 143.
Fall of Wickets: 6, 10, 37,60, 69, 69,88, 143,143.
Bowling:- VAmbalavanar 17 6 35 1; TNadara TRajendra 1.1 0 6 1; A.Thayanandan 16 5 25 1
Jaffna Central College2"Innings:-
A.Thayanandan C NadarajaSundaram A. Pavananthan 14; W. Winston run out 1; R.SatC V.Sivapothinathan cand b Sivagurunathan 40; A 3; YArasaratnam run out 1; S.Matherb Arnold 0; 16; TNadarajah not out 0; T.Rajendra St......... b Al
Nadarajasundram

narajah 15; S.M.Abraham c Sivapothinathan b anandam 11; S.Thilagaratnam c Baskaran b andam 9; M.Vethaparanam St.Sivapothinathan b ras 8; Total 176.
L67,176.
anandam 3 1 30 0; T.Nadarajah 12 0 48 2; |.2 2 36 4; Baskaran 2 1 5 0;
ranb Kandarajh 12, W.Winston C Thurairatnamb ratnam 10; A.PatCunarajah C Mylvanagam b lamb Arnold 33; V.Sivapothinathan b Arnold 29. asundaram b Arnold 8; TNadarajah not out 0;
4.
,184, 184.
larajah 10 1 36 2; R.C.Arnold 16 1 42 4; 1 0 36 2; M.Nadarajasundaram 4 - 1 24 0;
anam lbw b Thayanandan 6; V.D.Ratnanathan hit mbalavanarb Nadarajah38; N.Sivagurunathan nandam 19; A. Pavananthan Cand b Nadarajah 0; Sivapothinathan b Rajendra31; S. Kandarajah not
jah 14 4 27 4; R.Satchithanandam 9 0 30 1; ; W.Winston 2 0 6 1;
b Arnold 19; S. Baskaran C Substitute b hithanandam C. Ratnanathanb Sivagurunathan 2; A.PatCunarajah C Thurairatnam b Sivagurunathan VAmbalavanarcPavananthan b Sivagurunathan "nold 0; Extras 5; Total 99;
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 25
b
Fallof Wickets:-29, 33, 35, 58, 61, 62,92, 99,99. Bowling:- A. Pavananthan 7 1 34 1; S. Kan N.Sivagurunathan 6 1 20 4;
St. Patrick's trou
ST.PATRICK'Strounced Hartley College, by 1. last week-end on St. Patrick's College ground
Hartley batting first were bundled out deadly form capturing 6 wickets for 22 runs.
St. Patrick's replied with 162 the main C (not out), Shanmugarajah 17, Crowther 14, Pak Bastianpillai 12.
Hartley in their second innings fared better and
Chief Contributors.
Setto make 18 runs in 10 minutes the Pa
minutes to spare.
Hartley College 1"Innings:-
S.Mylvaganamb Theivendran 3; Vethap Pakiyan b Theivendran 2; M.Nadarajasundarar Theivendran b Anton 5; A.Pavananthan lbw lb Theivendran 0; W.D.Ratnanathan c Pakiyanayag R.C.Arnold cSantiagob Anton Selvaratnam noto Bowling: K.J.Theivendran 20 11 22 6; Shanmu
St Patrick's College 1' Innings:-
Emmanuel b. Thilagaratnam 30; Santiag Selvachandran 12; Muthilingam c Vethapara Selvachandran12, Pakiyanagam b Selvachandra Arnold 14; Anton c & b Arnold 0; Antony C & b Siv 17; Extra 10; Total 162;
Bowling: Thilagaratnam 8 0 21 1; Pavanant Selvachandran 14.4 3 40 4; Arnold 16 4 26 2; 8
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

darajah 4 1 11 0; R.C.Arnold 8.1 2 29 3;
nce Hartley College
JAFFNA, Saturday 0 wickets in their annual cricket match played
S.
for 51. Patrician pacemen Theivendran was in
ontributors being Emmanuel 30, Theivendran 36 inayagam 18, Gunanayagam 12, Muthulingam 12,
totaled 128.
trician openers made the required total with a two
aranam b Shanmugaraajh 2; N.Sivagurunathan C n C Santiago b Theivendran 13; S.Sathnanthan C Theivendran 8; S.M.Abraham C Muthulingam b amb Anton 8; S.Thilagaratnam b. Theivendran 2; ut 0; Extras 6; Total 51. garajah 12 7 11 1; Anton 9.2 3 1 2 3;
oc Arnold b Nadarajasundaram1; Bastiampillaib anam b Sivagurunathan , 12; Gunanayagam b In 18; Theivendran not out 36; A.J.C.K. Crowther b "agurunathan 0; Shanmugarajah b Selvechandran
than 3 0 7 0; Nadarajasundaram 9 0 30 1; Sivagurunathan 6 1 19 2;
Nadarajasundram

Page 26
Hartley College2"Innings:-
S.Mylvaganam C Anton b Emmanuel 15; N.Sivagurunathan c Antony b Theivendran S.Sathananthan b Theivendran 9; A. Pavananth Emmanuel 3, W.D.Ratnanathan b Antony b Emir R.C.Arnold notout 0; Selvaratnamlbwb Shanmu Bowling:- Gunanayagam 2 0 12 0; Emmanuel 1 33 3; Anton 6 2 11 0;
St Patrick's College 2"Innings:- Emmanuel not out 19, Santiago not out 1; Extras
School CricketScored At the tea interval yesterday in the Josephian W needed 200 runs for victory.
Scores:
St. Joseph's 257 for 9 dec. Wesley 160. The Annada St. Peter's match being played at Ca 4.00Pm. St Peter's who were led by 162 runs ont
Scores: St. Peter's 140 and 150 for 3. Ananda 202.
In the Royal Nalanda match at Reid Avenu wickets in hand to avertan innings defeat.
Scores: Royal 296 for 5 dec. Nalanda 83 for 3.
Hartley los
St. Sylvester's Kandy, gained an easy inn concluded at the Kandy Police Grounds on Satura
N.Samarasekara bowled well to capture 46 in the second innings.
Scores: St. Sylvester's 1' Innings: 290 for 6 declared
Nadarajasundram

M.Vethaparanam C Santiago b Theivendran 35; 21; M. Nadajasundairam lbw b Satiago 11; anb Shanugarajah 10; S.M.Abraham C. Anton b manuel 3; S.Thilagaratnam b Shanmugarajah 12; garajah 0; Extras 9; Total 128. 13 25 3; Santiago 13 -814. 1; Thivendran 16 2
2; Total (for nowkts) 22.
esley cricket match Wesley with all wickets intact
mpbell Place seemed heading for a tame draw. At he first innings had scored 150 for three Wickets.
leat 4.00 p.m Nalanda needed 28 runs. With Seven
2 by innings
(From our Kandy cor) Daily News ngs win over Hartley in their inter-school fixture
ay.
5 wickets for 20 runs in the first innings and 3 for
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 27
}r
NT
Hartley 1' Innings:-
S.Sathananthan c Jeyatilake b Sama Samarasekara 8; M.Nadarajasundaram c Silva Samarasekara 4; S. Abraham b. Samarasekar A.Pavananthan b Samarasekarab Basnayake 14;
Fall: 16, 23, 38, 52, 59, 60, 103, 109, 124.
Bowling: S. Basnayake 13 5 50 1; N.Samaraseka 12 1; L. Perera 2 0 14 1;
Hartley 1" innings:-
D.Vethaparanam b Basnayake 8; S.Mai Perera b Samarasekara 11; M.Nadarajasundara) Jeyatilake 32; S.Thilagaratnam c Jeyatilake b S.Abraham C Fernando b Silva 34; R.C.Arno S.Skandarajah not out 0; Extras 7;Total 143.
Fall:- 9, 22, 35, 37, 43, 76, 86, 131, 138, 143; Bowling:-S. Basnayake 11 1 32 2; N.Samarasek 26 1; L. Perera 1 0 1 0 0; Setunge 2 1 6 1;...
Nadarajasundaram fai
MUCH EXCITEMENT PREVAILEDAT THE
HARTLEYJAFFNA COLLEGE MATCH AS THE EA HARTLEY COLLEGE BEGAN TO TUMBLE RATH
FORTAND WERE ABLE TO MAKE THE REQUISI HAND, DESPITE NADARAJASUNDARAM FAILI The Scores were as follows:-
Jaffna College 1' Innings:-
Sherific Sivagurunathan b Skandarajah 3; 9; Parajasegaram b Pavanandan41; Rajakulendra run out 0; Mahendran lbw Pavanandan'9; Satchitl C Sathanandan b Arnold 0; Shanmugan c Pavanan Fall:- 2, 23, 37, 42, 66, 67, 68, 86,94;
Bowling:- Pavanandan 11 5 18 3; Skandara Thilagaratnam 2 00 0; Arnold 113 21 3; Sivagu
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 1

rasekara 3; N.Sivagurunathan C Perera b b Jayatilake 42; S.Thilagaratnam c Jeyatilake b a 1; D.Vethaparanam c Haniffa b Perera 6; S.Skandarajah not out3; Extras 6; Total 124;
ra 12 5 20 6; Perera 4 0 21 0; R.Jeyatilake 7 2
(vaganam b Basnayake 8; N.Sivagurunathan c mc Motha b Samarasekara 8; S.Sathananthan b
Samrasekara 0; A. Pavananthan run out 11; ld b Setunge 17; D.Rathanathan run out 5;
ara 14 0 46 3; Perera 5 2 12 0; R.Jeyatilake 6 1
ls but Hartley just win
(From our Vaddukoddai Correspondent) CLOSING STAGES OF THE LARGELY ATTENDED
RLIER WICKETS IN THE SECOND INNINGS OF IER RAPIDLY. BUT LATER....... MEN HELD THE
TE RUNS FOR VICTORY WITH TWO WICKETS IN
NG IN BOTH INNINGS WITH BAT AND BALL.
Hameed Aly C Nadarajasundaram b Pavanandan
an C Nadarajasundaramb Arnold 5; Vigneswaran hanandan C and b Sivagurunathan23; Kuganesan dan b Arnold 4; Sethupathy notout0; Total94;
jah 2 1 5 1; Nadarajasundaram 5 1 10 0; urunathan 7 2 28 1;
Nadarajasundram

Page 28
Hartley College 1" Innings:-
D. Wethaparanam CSethupathy b Shanm Sherif 1 M. Nadarajasundaram c Satchith Pararajasegaram 0; N.Sivagurunathan b. Para Sherif 23; S.Thilagaratnam c Rajakulendran b Shanmugan 6; Ratnarajah st Rajakulendran b S 140;
Fall:- 23, 26, 38, 43,64,73,99,111,136, 140; Bowling:- Pararajasegaram 17 4 39 2; Satch Sherif 7.5 2- 18 3; Sethupathy 5 2 15 0;
Jaffna College 2"Innings:-
Harmeed Aly C Sivagurunathan b NadarajaSundairam 10; Pararajasegaram C Nad Pavanandan 51; Vigneswaran Arnold 0; Ma Vethaparanam b Arnold 8; Satchithanandan nic Sivagurunathin 0; Sethupathy C Nadarajasundar Fall:-5, 31, 84,92, 130, 139,139, 154, 155,160; Bowling:- Pavanandan 13 4 45 1; Skandarajal 1; Arnold 24 7 44 6; Sivagurunathan 5 1 11 1;
Hartley College 2"Innings:-
Sathananthan C Rajakulendran b Pa Mailvaganam b Shanmugam23; Sivagurunatha Nadarajasundaram b Pararajasegaram1; Pavar Satchithanandan 17; Arnold notout 20; Ratnara Fall:-32, 32, 41,49, 53,66,90,100; Bowling: - Pararajasegaram 15 2 41 3; Satch Sherif 12 4 3 1 1;
YMCA HELI
JAFFNA, Saturday
The strong YMCA Cricket eleven gained combined XI played here recently.
Batting first the Jaffna schools totaled with an attractive 87. Wyravipillai too impress four wickets for 40. The YMCA in reply totaled dashing 45 while Mahalingam contributed a twe side each claiming four Wickets at a personal Co in theirs second essay hit up a quick 162 for Sathanandan 40 and Rajaratnam 37 were the Cl
Nadarajasundram

ugan 3; S.Mailvaganam run out 30; S.Abrahamlbw anandan b Shanmugan 4; S.Sathananthan b rajasegaram 17; A.Pavananthan C Sethupathy b
Satchithanandan 23; R.C.Arnold C Sethupathy b herif 16; S.Skandarajah not out 2; Extras 10; Total
hithanandan 3 1, 21 1; Shanmugan 17 3 40 3;
o Skandarajah 2; Sherif C Sathanandan b larajasundaram b Arnold 51; Rajakulendran C & b hendran c Abraham b Arnold 15; Stephens C tout 18; Kuganesan b Arnold 3; Shanmugan lbW amb Arnlod Extras 2; Total 160;
n 8 3 15 1; 5 1 11 1; Nadarajasundaram 6 227 Thilagaratnam 3 0 16 0;
ararajasegaram 8; Vethaparanam b Sherif 9; n run out 8; Thilagaratnam b Pararajasegaram 15; anthan C Stephens b Shanmugam17; Abraham b. jah not out 1; Extras 2; Total for 8 wickets 115;
ithanandan 2.2 0 14: 1; Shanmugan 12 1, 27 2;
) TO A DRAW
first innings honors is a match against the Jaffna
192. Hartley's Nadarajasundaram top scored ed with an unbeated 50, S.K. Mahalingam claimed 204. Opener Anandakrishner top scored with a :lve runs and spinner Vyravapillairanthrough the st 43 and 32 runs respectively. The Jaffna Schools 8 wickets when time intervened. Kanagadurai44 hief contributors. Mahaligam bowled well again
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
20 -

Page 29
la
ed
ed
a
he
Ols
44
ENT
to capture 3 wickets for 46 runs. The followin
Jaffna Schools1' Innings:-
R.Satchithanandan b Mahalingam 0; S. Anandakrishanan b Mahanandan 15; K.Vinaya M.Nadarajasundaram b Mahalingam 87; K.S A.PatCunarajah C Thavayogarajah b Varnaling J.Vyravipillainot out 50; S.M. Moothathamby b, Extars 0; Total 192; Fall :- 0, 5, 18, 30, 68,94, 110, 177, 177, 180, 19, Bowling:- Mahalingam 20 4 40 4; Thamb Rajakumar 7 1 16 0; Mahanandan 7 2 38 1; S.
YMCA 1"Innings:-
Anankrishanan ct Jothilingam b Vyra Jothilingam 2; Thavayogarajah ct Jothilingam 22;Varnalingam ct Rajaratnam b Kanagadu Kanagadurai 11; Ratnam ct Nadarajasundaram Total 204; Fall:-2, 52, 75, 108,109,118, 137,162,173,204 Bowling:-Jothilingam 7 1 40 1; Vinayagamoo 10 2 32 4; Patchunarajah 5 0 23 1; Sathaimo
Jaffna Schools 2"Innings:-
R.Satchithanandan lbw b Mahalingam 4 A.PatCunarajah b Mahalingam 1; K.Sathiar S. Rajaratnam b Mahalingam 37; K.Vinayagam Anandakrishnan b Ratnam 44; J.Vyravipillai ct M 2; Extras 3; Total (for 8wkts 162); Bowling:- Mahalingam 12 2 20-3; Rajak Mahanandan 2 0 16 0; Varnalingam 4 1 14 1; Anandakrishnan 1 0 11 0; Mahaswaran 1 0 1
Hartley beats Tellipillai Union by
(Fr
Hartley College defeated Tellipillai Unior Collegate match played at the Union grounds.
Hartley College 1"Innings:-
Rajkumar lbw b Kadunakaran 2; } Sathanadan c Mahadevan b Anandarajah 1;
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

garethe Scores:-
Mylvaganam lbw b Mahalingam 1; S. Rajaratnam C gamoorthy C Sathiamoorthy b Thavayogarajah 11; athianandan c Thambirajah b Sathiamoorthy 13; am 8; P. Kanagadurai c Ratnam b Varnalingam7; Sathiamoorthy 0; S.S.Jothilingamb Mahalingam 0;
2
irajah 7 2 13 0; Thavayogarajah 10 1 26 1; athiyamoorthy 9 1 31 2; Varnalingam7 1 27 2;
vipillai 45; Mahesearan ct Nadarajasundaram b b Kanagadurai 21; Sathiamoorthy b Vyravipillai rai 11; S.K.Mahalingam ct Moothathamby b lb Kanagadurai 2; Rajkumar not out 16; Extras 4;
4; rthy 4 0 32 0; Kanagadural 7, 1 43 4; Wyravipillai orthy3 0 25 0;
i; S. Mailvaganam ct Ratnam b. Thavayogarajah 10; handan ct Sathiamoorthy b Varnalingam 40; hoorthy C & b Maheswaran29; PKanagadurai st vahalingamb Ratnam 2; M.Moothathamby not out
umar 4 0 5 0; Thavayogarajah 4 1 19 1; Sathiamoorthy 2 0 16 0; Thurairatnam 2 0 1 0 0; 2 1; Ratnam 1 0 10 2;
ten Wickets
Om our Kankasanturai), Daily News, Feb 1963 h College convincingly by ten wickets in their inter
Nadarajasundairam b Sundairamoorthy 30; | Rajalingam b Karunakaran1; Balasingham b
Nadarajasundram
21 -

Page 30
Anandarajah 10; Baskaran c Mahadevan b A Rajendran c and b Sundaramoorthy 10; F Karunakaran 0; Arnold not out 9; Extras 6; Total 1 Fall:- 2, 4, 9, 22,62, 75,92, 162,162,166.
Bowling: N.Karunakaran 16 2 634; K.Anandar 2; S.Sivarajah 31 12 1; K.Arunthavarajah 1-0 4
Union College 1" Innings:-
T.K.Kirupainathan C Rajendran b Bala, PVimalanathan C Nadarajasundaram b Skandara Sjandarajan 6; M.Sundaramoorthyb Skandarajan 4; N. Karunakaran b Skandarajan 4; N. Balan Rajalingamb Skandarajan 1; K. Anandarajah noto Fall:- 2, 34, 36, 36, 45, 47, 51, 51, 56; Bowling:- G.Balasingam 836 1; Pavanandan 8 112 2;
Union College 2"Innings:-
TK.Kirupainathan c Arnold b Skandaraja. PVimalanathan b Skandarajan 15; M.Sundara Rajkumar b Balasingam 43; N. Karunakaran C Kandarajah b Skandarajan 4.; K. Ganashallingam lb K.Anandarajahst Shandarajan 0; Extras 27; Total Fall:- 15,34,56, 59, 142,153,153,161,161,162, Bowling:- Balasingham 12 5 33 3; Pavananthar 4.4 0 12 1; Arnold 6 1-13-0; Nadarajasundaran
Hartley College replied with 56 runs for the los
Rajkumar notout 12; Rajalingam 43; Extras 1; Tot Bowling:- Karunakaran 7 2 16 0; Anandarajah 4 1
uIII pin IIT600rö56b 36 IIIf
கிரிக்கெட் சீஸன் அநேகமாக முடிவடை கிரிக்கெட் போட்டிகள் இன்று நடைபெறுகின்றன. மத் சென் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்குமிடையிலும், வண்ணார்ட கல்லூரிக்குமிடையிலும், வட்டுக்கோட்டையில் கல்லூரிக்குமிடையிலும் இன்று பிற்பகல் கிரிக்கெட் ( உள்ள கிரிக்கெட் பிரியர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த நடைபெறுவது போலவே இம்முறையும் விறுவி இப்போட்டிகள் போட்டாபோட்டியுடனும் துரிதமாக அடையாளமாகவும் நல்லாசி கூறுவது போன்றும் வரு
Nadarajasundram
- 22

nandarajah 71; Skandarajan b Sivarajah 12; avanandan b Karunakaran23; Kandarajah b 66;
ajah 12.45 20 3; M.Sundaramoorthy 13 0 49 0; V.Balasingam 2 0 12-0.
Singam 0; S.Sivarajah lbW b Skandarajan 15; jan 20; Mahadevan run out 1; V.Balasingham b 0; K. Ganashalingam St Rajalingam b Kandarajah athan b Sjandarajan 0; K.Arundarvarajah St ut 4; Extras 1; Total 56;
3 15 0; S.Skandarajan 11 2 32 6; Kandarajah 6
in 15; S.Sivarajah C Skandarajan b Balasinham 4; moorthy llbw Skandarjan 12; T. Mahadevan C Pavanandan b Balasingam 41; N. Balanathan C wb Skandarajan 1; K.Arundarvarajah not out 2; 165;
165;
7 2 19 0;Skandarajan 19 2 56 6; Kandarajah n 4 35 0;
sofno wickets.
all 56;
21 0; Sundaramoorthy 2.5 0 16 0;
ய கிரிக்கெட் போட்டிகள்
ஈழநாடு, வெள்ளிக்கிழமை, 20-03-64
பப்போகும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மூன்று பெரிய திய கல்லூரி மைதானத்தில் மத்திய கல்லூரிக்கும் ண்ணையில் யாழ் இந்துக் கல்லூரிக்கும் ஹாட்லிக் யாழ்ப்பான கல்லூரிக்கும் சென்.பற்றிக்ஸ் போட்டிகள் ஆரம்பமாகின்றன. யாழ்ப்பான பகுதியில் ருக்கும் இந்த மூன்று போட்டிகளும் ஆண்டுதோறும் றுப்பாக இருக்கும் என எதிர்பாக்கப்படுகிறது. வும் விறுவிறுப்பாகவும் நடைபெறும் என்பதற்கு ண பகவான் நேற்றுப் புன்னகை புரிந்தான்.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 31
6
4
NT
யாழ் இந்து வ
ஒன்றுக்கொன்று சமபுலம் பொருந்தியதா சுவாரஸ்யமாகவும், கிரிக்கெட் பிரியர்களுக்கு பெரு இவ் வருடம் இரண்டு சென்சரிகள் எடுத்த ஹாட்லி சாதுரியத்தைப் பார்ப்பதற்காக இப்போட்டிக்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 50 விக்கட்டுக்களுக்கு மே “ஸ்டார்’ பந்தெறிவாளர் ஜோதிலியங்கம் திரு நடர எனவும் பிரியர்கள் பேசிக்கொள்கின்றார்கள்.
யாழ் இந்துக் கல்லூரிக் கோஷ்டிக்கு
வருடமாக இக் கோஷ்டியில் ஆடுகின்றார். கடந்த கோவிஷ்டியில் பங்கெடுத்த இவர் சிறந்த வலது 6 சத்தியானந்தன், நந்தகுமார் அகியோர் சிறந்: வகிக்கின்றனர். நந்தகுமார் மூன்று கல்லூரிகளின் எடுத்துள்ளார். விக்கெட் பாதுகாவலரான சச்சிதா6 சந்தர்ப்பங்களில் துடுப்பெடுத்தாடியும் உதவுபவரா துடுப்பெடுத்தாடுதல், பந்தெறிதல் ஆகியவற்றிலும் துடுப்பெடுத்தாவதிலும் சிவசத்தியசீலன், சண்( விளங்குகின்றார்கள்.
ஹாட்லிக் கல்லூரி கோஷ்டிக்கு தலைமை விரைவுடன் பந்தெறிவதில் திறமைசாலி சதானந்த6 துடுப்பெடுத்தாடுவதில் திறமைசாலிகளாக விளங்கு ஆகியோர் பந்தெறிவதில் அதிக திறமையுடையவர்
கிரிக்கெட் சீஸனில்
நடராஜசுந்தரத்தின் கிரிக்ெ
யாழ்ப்பாணம் வெள்ளி 1964ம் ஆண்டின் கோஷடி வழமை போல திறமையாக விளையாடி ( கல்லூரிக்களுக்குமிடையே நடைபெற்ற கிரிக்கெட் பெற்றுள்ளதுடன் ஒரு கல்லூரியுடன் சமவெற்றிய இன்னிங்ஸால் வெற்றயீட்டியுள்ளது என்பது குறிப்பி
கல்லூரிகளுடனான கிரிக்கெட் போட்டிக கல்லூரியை இன்னிங்ஸாலும் 103 ஓட்டங்களினாலு கல்லூரியை இன்னிங்ஸாலும் 167 ஓட்டங்களின ஓட்டங்களினாலும் யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரில் கல்லூரி வெற்றியீட்டியுள்ளது. இது தவிர யாழ் கல்லூரி இரண்டு விக்கெட்டுகளால் வெற்றியீட்டிய கண்டி சென்.சில்வேஸ்ட்ர்ஸ் கல்லூரிகளிடம் தோ சென். சில்வேஸ்டர்ஸ் கல்லூரியுடன் விளையா ஓட்டங்களினாலும் தோல்வி பெற்றுள்ளது.
ஹாட்லிக் கல்லூரியின் உபகப்டனாகிய மா. சிறந்த “ஆல்ரவுண்டராக” விளங்கியுள்ளார். இல்
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

றாட்லிக் கல்லூரி
க கருதப்படும் இந்தக் கோஸ்டிகளின் போட்டியில் ம் விருந்தாகவும் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. க் கல்லூரியைச் சேர்ந்த நடராஜசுந்தரத்தின் திறமை
ஆயிரக்கணக்கில் ரசிகர்கள் கூடுவார்கள் என ல் வீழ்த்தியிருக்கும் யாழ்ப்பாண இந்துக்கல்லூரியின் ாஜசுந்தரத்தின் திறமைகளுக்கு நேருக்கு நேர் நிற்பாரா
தலைமை வகிக்கும் ரி.திருநாவுக்கரசு மூன்றாவது இரு வருடங்களும் யாழ்ப்பாண மாவட்ட கல்லூரிகள் கை ஆட்டக்காரர் கோஷ்டியில் சிரேஷ்ட வீரர்களான த முறையில் துடுப்பெடுத்தாடுவதிலும் முன்னணி ஆட்டங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் 50 ஓட்டங்களுக்கு மேல் னந்தம் ஒரு சிரேஷ்ட வீரராக இருப்பதுடன் வேண்டிய வர். மற்றும் சிவானந்தன், பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கணநாதன், ஜெயரத்தினம், அருளானந்தம் ஆகியோர் முகலிங்கம் ஆகியோர் பந்தெறிதலிலும் சிறந்து
தாங்கும் பவானந்தன் மூன்றாவது வருடமாக ஆடுபவர் ன், திலகரத்தினம், சிவகுருநாதன், ஏபிரகாம் ஆகியோர் தகின்றார்கள். ஆர்னெல்ட், சுந்தராஜா, திலகரத்தினம்
ல் ஹாட்லியின் இடம் கட் ஆட்டம் பாராட்டக்கூடியது
தினகரன் 10-04-64
கிரிக்கெட் சீஸனில் ஹாட்லிக் கல்லூரி கிரிக்கெட் முடித்திருக்கிறது. ஹாட்லிக் கல்லூரிக்கும் இதர பத்து போட்டியில் ஹாட்லி ஆறு கல்லூரிகளுடன் வெற்றி பும் பெற்றுள்ளது. இவற்றுள் நான்கு கல்லூரிகளை டத்தக்கது.
ளில் ஹாட்லிக் கல்லூரி தெல்லிப்பழை யூனியன் ம் வெற்றியீட்டியுள்ளது. மேலும் கொக்குவில் இந்துக் ாலும் மகாஜனாக் கல்லூரியை இன்னிங்ஸாலும் 18 யை இன்னிங்ஸாலும் 49 ஓட்டங்களினாலும் ஹாட்லிக் ப்பாணக் கல்லூரியுடன் விளையாடியதில் ஹாட்லிக் ஹாட்லிக் கல்லூரி சென்.பற்றிக்ஸ், ஸ்கந்தவரோதயா, ல்வியடைந்திருக்கிறது. இம் மூன்று கல்லூரிகளிலும் ாடியதில் ஹாட்லிக் கல்லூரி இன்னிங்ஸாலும் 49
நடராஜசுந்தரம் இலங்கைப் பாடசாலைகளிலுள்ள ஒரு
வர் இருமுறைகளில் நூறு ஓட்டங்களுக்கு மேல்
Nadarajasundram
23

Page 32
எடுத்துள்ளார். (120 சென்.ஜோன்ஸ் கல்லூரியுடனும் தவிர இரு முறைகளில் ஐம்பது ஓட்டங்களுக்கு
ஓட்டங்களைப் பெற்று இவர் இரண்டு 'சிக்ஸர்க இன்னிங்ஸ்களில் எடுத்து 47.44 சராசரி ஒட்ட கூட்டுத்தொகை இலங்கை மாணவர்களில் முதல் இட
இவர் துடுப்பெடுத்தாடுவதில் மாத்திரமின்றி வாய்ந்தவராக விளங்கினார். இவர் இம்முறை மொத் பெற்றுள்ளார்.
FIVE SCHOOL MATCH
Two in Jaffna; Kandy h
TH
Five Matches today and tomorrow and ty and St. Sylvester's and Vidyartha tomorrow and the intercollegiate Cricket season.
The only match today in Colombo is betwe hight scores are expected. Both teams have tale whatitis the recentrains would have slowed dow
rate of run getting.
Jaffna will have games, Jaffna Central wł against St.John's last week, should find little difficu
Chief draw
At Chunnakam star all rounder, attraction, when his team, Hartley meet Skandava
Team to Play (By our Jaffna Cor.)
The Malayan Universities Cricket team w match with the Jaffna Schools Combined Eleven
1964.
The Jaffna School's Cricket Association h the visitors. The following will represent the team
M. Deivendra (St. John's Captain M.Nadarajasundaram (Hartley), C.Anankris) S.Jothilingam (Jaffna Hindu), WSivapothynathal College), J.Vyravipillai (St. John's), K.Venajaka (Jaffna Hindu).
Nadarajasundram
- 24

, 159 கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரியுடனும்), இது மேல் பெற்றுள்ளார். மொத்தமாக இம்முறை 759
ளும் நூற்றுப் பதினொரு பவுண்டரிகளும் 16 ங்களைப் பெற்றது பாராட்டத்தக்கது. இவரின்
த்தைப் பெறுகிறது.
பந்து எறிவதிலும் பிடிப்பதிலும் மிகவும் திறமை தமாக 26 விக்கெட்டுகளை 389 ஓட்ட நஷ்டத்துக்கு
ES THIS WEEK END
as her third big match
(By Wrong "Un) he Ceylon Daily News, Friday, March 27, 1964,
Wo 'Big Matches' between Ananda, and Nalanda on Sunday, will feature the penultimate stage of
en Thurstan and Zahira at Thurstan Road, where inted batsmen, but the University ground being in the outfield considerably and this may curb the
no figured in a drawn game in their "Big Match' ultly un disposing of Mahajana onthe Esplanade.
Nadarajasundaram will no doubt be the main rodaya.
y University
which is touring Ceylon will be playing a cricket on Monday, March 30 and Tuesday 31' March
as Picked a strong and formidable team to meet
:-
), R. Satchithanan dan (Jaffna Central), hnan (St. John's), P.Kanagadurai (St.John's), n (Jaffna Central), S.P. Pararajasekaram (Jaffna moorthy (Mahajana College), S.Nandakumar
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
C
e
S.

Page 33
VNT
Reserves:- 1 S. Rajaratnam (Skandavarod S.Shanmugarajah (St.Patrick's) 4. R. Rajaklulendr
JAFFNA READY FOR I.
Any day now the strong but young India will tour of the Island playing a number of matc from the various parts of the Island will be trave Combined eleven on April 30" and May 1".
The tourists had their run of Successors team, Mortatuwa Schools and the Waterloo whe them convincingly by 8 wickets. The Indian con the Ceylon Schools eleven before they leave Colom
The Jaffna Schools have always risen commanded respect from the stronger Combinet appear to have done their best in the selection disfavor and discontent among a few Schools.
Johnian Devendra had been elected Capta from Central will be his assistant. The tean Satchithananthan, Patkunarajah, Kanagadurai, S.
In bowling much would depend on pacem Those who may trouble the tourists with the Satchithananthan, Deivendra and Patkunarajah.
The Indian tourists on the other hand see Skipper Ghattani, Parkar, Amarnath, Jagdey, Sol been both among the runs as well as the wickets. Young Amaranth is a force to be reckoned with fo top scorer in both innings and was unbeaten with
The Jaffna fans are eagerly awaiting to W the record crowd that would turn up on the Jaffna
The Jaffna Combined teams is as follow H.Deivendra Captain (St. John's College)
R.Satchithanandam V-Captain (Jaffna Cen M.Nadarajasundaram (Hartley College
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 2.

aya), 2. K.J.Theivendran (St. Patrick's) 3. an(Jaffna College).
NDIAN SCHOOL BOYS
March 27, Daily News nambassadors of the willow who are on a good hes against Combined School boy teams drams ling up North to be play against a Jaffna School's
in their first three engagements against a NSCA in the formidable Colombo School's eleven beat tingent also had to face a much stronger team in
bo for Jaffna to play their final match there.
up to the occasion and had in the past often d teams from the metropolis. The Jaffna selectors of their team though they seem to have found
in of the Combined team while Satchithananthan n has a fine array of batsmen in Devendra, athiananthan and Nadarajasundaram.
en Jothilingam Kanagaduraiand Vinagamoorthy. ir vicious and deceptive spin are Vyravipillai,
'm to be a very strongside with such stalwarts as
kar and Gupet. Of these skippers Ghattani had
r in the encounter With Colombo Schools, he was la polished 49inthesecond essay.
itness this 'clash' and there isn't any doubt about
Central Grounds on these two days.
tral College)
Nadarajasundram

Page 34
K.Venayagamoorthy (Mahajana College PKanagadurai (St. John's College) S.M.Moorthathamby (St. John's College J.Vyravipillai (St. John's College) A.Patkunarajah (Jaffna Central Colle S.Mylvaganam (Hartley College) K.Sathianandan (Jaffna Hindu College) S.Jothilingam (Jaffna Hindu College) Reserves:- S. Rajaratnam (Skandavarodaya College S.Shanmugarajah (St. Pstrick's College) S.Nandakumar (Jaffna Hindu College)
Jaffna Sch
Gama
The YMCA Jaffna Jaffna schools com Central College ground which ended in a drar schools combined decided into bat. The high M.Nadarajasundaram the highest score in th contributed 44 which included two good sixe Anankrishnan scored 45 for the YMCA he hiteit
which consist of 7 boundaries anda six. The
Scores:-
1' Innings Jaffna School combine
R.Satchithanandan b Mahalingam 0; S.M Anandakrishanan b Mahanandan 15; K.Vinaya M.Nadarajasundaram b Mahalingam 87; K.S A.Patcunarajah C THavayogarajah b Varnaling J.Vyravipillainot out 50; S.M.Moothathamby b Extras Total 192;
Fall of Wickets:- 0, 5, 18, 30, 68,94,110, 177, 1 Bowling:- Mahalingam 20 4 40 4 ; Tham Rajakumar7 1 16 0; Mahanandan7 2 38 1,Sa
YMCAJaffna 1" Innings:-
Anankrishanan C Jothilingam b Vyra
Jothilingam, 2; Thavayogarajah C Jothilingam b
Varnalingam C Rajaratnam b Kanagadur
Nadarajasundram

ge)
Dolls Vs YMCA
e drawn
bined annual........ Cricket fixture played at Jaffna W. The YMCA Jaffna won the toss and the Jaffna light of the match. was a splendid 87 runs by he match. He hit 10 boundaries while Kangadurai rS. J.Vyaravipillai also played well for the schools. ther boundaries S.K.Mahalingam Scored 40 runs
d:-
Mylvaganam lbw b Mahalingam 1; S. Rajaratnam C gamoorthy C Sathiamoorthy b Thavayogarajah 11; athianandan C THambirajah b Sathiamoorthy 13; gam 8; PKanagadurai C Ratnam b Warnalimga 7; Sathiamoorthy 0; S.S.Jothilingam b Mahalingam 0;
77,180,192. birajah 7 2 13 0; Thavayogarajah 10 1- 26 1; thiyamoorthy 9 1 31 2; Varnalingam 7, 1 27 2;
Vipillai 45; Mahesearan C Nadarajasundaram b Kanagadurai 21; Sathiamoorthy b Vyravipillai 22; ai 11; S.K. Mahalingam c Moothathamby b
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
26 -

Page 35
C
11; 13;
7;
n 0;
n b
22;
r b
MENT
Kanagadural;40. Ratnam c NadarajaSundaram b Total 204;
Fall of Wickets:-2, 52,75, 108, 109, 118, 137, 16 Bowling:-Jothilingam 7 140 1; Vinayagamoor 10 2 32 4; Patchunarajah 5 0 23 1; Sathaimoo
Jaffna Compined XI Schools 2"Innings:-
R.Satchithanandan lbw b Mahalingam 4, A.PatCunarajah b Mahalingam, 1; K.Sathian S. Rajaratnam b Mahalingam 37; K.Vinayagam Anandakrishnan Ratnam 44; J.Vyravipillaict Mah Extras 3; Total (fro wkts 162);
Bowling:- Mahalingam 12 2 25-3........; Raj 1; Mahanandan 2 0 16 0; Varnalimgam 4 1 14 10 0; Anandakrishnan 1 0 11 0; Maheswaran 1
HARTILEY NOSE C
S. Surndranathan and A.N.Selvachandra)
to us as follows:-
We are herewith sending you Jaffna Sch points for schools, batting averages and Centurie Schools Vs Indian Schools. We hope that you wo fans here.
We depended entirely on the Press forth we could not compile the bowing averages as S. papers. But we would proudly mention that S.Jot of wickets in his bag for the season in the island.
With his fast-medium deliveries ha ca
the North who aggregated most number of M.Nadarajasundaram of Hartley who aggreg also claimed four wickets in four consecutive
Only matches played by leading schools i table of points was drawn up awarding points ( Colombo Schools this season when was publishe
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 2

Kanagadurai. 2; Rajkumar not out 16; Extras 4;
52, 173,204; thy 4 0 32 0; Kanagadurai 7 1 43 4; Vyravipillai rthy3 0 25 0;
S. Mailvaganam ct Ratnamb Thavayogarajah 10; andan Ct Sathiamoorthy b Varnalingam 40; Oorthy C & b Maheswaran 29; PKanagadurai st halingamb Ratnam 2; M.Moothathamby not out 2;
akumar 4 0 5 0; Thavayogarajah 4 1 19 - 1; Sathiamo orthy 2 0 16 0; Thurairatnam 2 0
0 12 1; Ratnam 1 0 10 2;
) UT ST. PATRICK'S
n of "Chelvapathy", Puloly East, Point Pedro write
ools Averages for this season. It includes tables of S. We are sending it on the eve of the match, Jaffna uld publish it before the match to help the Cricket
e figures, on compiling these averages. Therefore Ome bowling details were Crowed out of the daily thilingam of Jaffna Hindu has the highest number
ptured 65 wickets. We also have the batsman in runs this season in the Schools. We refer to
ated 759 runs this season. Nadarajasundaram
balls in an overina match against Mahajana.
n Jaffna were taken into rectoning. The Un-offical in the same basis as the system adopted for the d on your paper.
Nadarajasundram
7 -

Page 36
The scoring of points is as follows:-
10 points for outrightwin 6 points for obtaining a first innings lea 4 points for obtaining a lead in the firsti 0.005 points every run scored. 1 points forevery wicket taken.
The total number of points was divided by the the same number of matches:-
CENTURES 7
1. M.Nadarajasundaram (Hartley) 159 M.Nadarajasundaram (Hartley S.Rudralingam (Mahajana) 114 S.Mahendranath (Skandavaroda M.Deivendra (St. John's) 103 Vs. PKanagduarai(St. John's) 103 V R.Satchithananthan (Jaffna Cent
JAFFNASCHOOLSAVERAGESTABLEOFPOIN
M W W
1st
1. Hartley 10 6 - 2. St. Patrick's 7 4. 1.
3. Skandavarodaya 8 5 - 4. St.John's 7 3 2 5. Jaffna Central 12 5 1. 6. Jaffna Hindu 7 2 2 7. Jaffna College 6 2 - 8. Máhajna 8 2 1.
米 Includes first innings Poins (4) for Hartle 米米 Includes 4 Points for 1" innings lead again 十 Includes 4 points for 1 "innigslead agains
BATTINGAVERAGES (QUALIFICATION 250 RUNS) 1. M.Nadarajasundaram (HC) 16 2. M.Deivendra (SJC) 10 3. P. Kanagadurai (SJIC) 9 4. TRajaratnam (SK) - 14
Nadarajasundram

in a match was completed. nnings lead in a match ultimately lost.
number of matches played as all teams did not play
Vs. Kokuvil Hindu. r) 120 Vs.St.Johns.
Vs. Jaffna Hindu.
ya) 1128Vs Kokuvil Hindu.
Nalanda. SJaffna College.
ral) 1008 Mahajana.
NT
PtS.
95.270
65,080
73.215
59.695
95.510
41.960
34.670
23.610
Avg
9.527
9.297
9.152
7.959
6.423
5.778
5.154
yagainst Skanda though lost Outright. st Hartley though last outright. tSkanda though lost outright.
1.59
103
103
95
759 423
340
443
47.44
47.00
42.50
36.92
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 37
ау
ENT
5 C.Anandakrishnan (SJC) 11 6. R.Satchithananthan (JCC) 21 7. R.Indran (SK) 11 8 S.Mahendranath (SK) 11 9. S. Rudralingam (MC) \ 14 10. C.Rajadurai (SK) 14 11. S.Nandakumar (JHC) 14 12. V.Silvapothinathan (JCC) 20 13. A. Patkunarajah (JCC) 21
Index: Inns Innings, N.O. Notout, H.S Highest St HC Hartley College, SJC St. John's College, Sk. Ska Central College, MC Mahajana,JHC Jaffna Hindu
+ – Denotes being selected to represent Jaffna Scl
இந்தியா 3/281; 5/72 * யாழ்ப்பாணம் 162; 8 விறுவிறுப்பான கிரிக்கெட்போட்டி வெற்றி தோல்வியின்றி முடிந்தது. நடராஜசுந்தரம், இம்ரால் அலி சிறப்பாக விளை
ஈழநாடு 2/5/64
அகில இந்திய பாடசாலை மாணவர்கள் ே தெரிவுக் கோஸ்டிக்குமிடையே இரு தினங்களாக வி கோஸ்டிக்கும் வெற்றி தோல்வியின்றி நேற்று தெரிவுக்கோஸ்டி தனது முதலாவது இன்னிங்ஸில் எடுத்தது. யாழ்ப்பாணம் பாடசாலை மாணவர்கள் ே கொடுத்திருந்தது. ஆனால் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் எதி தங்களது முதலாவது இன்னிங்ஸில் எல்லா விக் பார்த்திருந்த கிரிகெட் பிரியர்களுக்கு இன்னமும் கல பின்னர் தங்களது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை வி கோஸ்டியினர் எட்டு விக்கட்டுகள் நட்டத்திற்கு 214 ஒ கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஆறுதலைக் கொ
இந்திய பாடசாலை தெரிவுக் கோஸ்டிய கோஸ்டியினர் தங்களது இரண்டாவது இன்னிங்ஸி யாருக்கும் வெற்றி தோல்வி கிடைக்காமல் முடிவ அடைந்தனர்.
முதல் நாள் போட்டியில் இந்திய பாடசா களிக்காதவர்கனஸ் இரண்டாவது நாளில் கண்டுகe யாழ்ப்பாணம் பாடசாலை கோஸ்டியினர் தங்களது நஷ்டத்திற்கு 214 ஓட்டங்கள் எடுத்ததுக் கொண்ட நிறுத்திக் கொண்டனர்.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

84 397 36.09
100 575 28.75
85 311. 28.75
112 266 26.60
114 300 23.08
97 301. 21.50
63. 298 21.20 69 367 20.39
63 403 20.15
core, - Not out andavarodaya, JCC Jaffna College
hools against the touring Indian Schools.
3/214
யாடினார்
காஸ்டிக்கும் யாழ்ப்பாணம் பாடசாலை மாணவர்கள் பிறுவிறுப்புடன் நடைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டி எந்தக்
முடிவடைந்தது. இந்திய பாடசாலை மாணவர்
மூன்று விக்கட்டுகள் நஷ்டத்திற்கு 261 ஓட்டங்கள் காஸ்டிக்கு எச்சரிக்கையையும் பெருந்திகைப்பையும் ர்பார்த்தற்கு எதிர்மாறாக யாழ்ப்பான பாடசாலைகள் கட்டுகளையும் இழந்து 162 ஓட்டங்கள் எடுத்தது. வலையை அளித்ததென்று தான் சொல்லலாம். இதன் ளையாடத் தொடங்கிய யாழ்ப்பாணம் பாடசாலை ஓட்டங்கள் எடுத்தது ஆட்டத்தை நிறுத்திக்கொண்டது. டுத்திருந்தது.
டம் தோற்றுவிடுவோமோ என்று அஞ்சிய யாழ் ல் பெற்ற ஓரளவு வெற்றியைக் கொண்டு ஆட்டம் 1டைந்து விடும் என்று நினைத்து ஓரளவு ஆறுதல்
லை மாணவர்கள் கிரிக்கெட் ஆட்டத்தை கண்டு ளிக்கட்டும் என்று எண்ணியதாலோ தெரியவில்லை, து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை எட்டு விக்கட்டுகள் தும் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தற்கு எதிராக ஆட்டத்தை
Nadarajasundram

Page 38
இந்திய பாடசாலை மாணவர்களின் ஆட்ட நேற்று ஆயிரக்கணக்கில் கூடி நின்று கிரிக்கெட் ஆ கண்டி, காலி, மொறட்டுவ ஆகிய இடங்களில் ந தான் சுமார் இரண்டாயிரம் மக்கள், இந்திய யாழ்ப்ட கண்டுகளித்தனர் என்று சொன்னால் அது யாழ்ப்பா தெரிகிறது.
சபாஷ் நடராஜசுந்தரம்
இந்திய பாடசாலை மாணவர்கள் கோஷ் இக்கோஷ்டியை எதிர்த்து விளையாடிய எந்த வீரரு ஆனால் போட்டியிடும் பருத்தித்துறை ஹாட்லிக் சிறந்த ஆட்டத்தை இந்திய மாணவர்கள் கோ எத்தன்மை வாய்ந்ததென்பதை சொல்லத்தேவையி
சிங்கை
மறக்க முடியாது
இந்திய பாடசாலை மாணவர்கள் கோஷ்
விளையாட்டு குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஓரிரண்டு பந்:
கைக்குள் சிக்க வைத்து எதிர் வீரருக்கு அதிக
கிரிக்கெட் போட்டியைப் பார்த்திருந்த ரசிகர்களின்
இம்ரால் அலியின் சிறப்பான ஆட்டம்
இந்திய கோஷ்டியைச் சேர்ந்த 17 வயது இன்னிங்ஸில் ஆட்டமிழக்காமல் 102 ஓட்டங்க தெரிவுபடுத்துவதாகவிருந்தது.
இந்திய பாடசாலை கோஷ்டிகளில் எஸ்.அ இருந்தது பந்து வீசுவதில் சென்னையைச் சேர்ந்த டில்லியைச் சேர்ந்த அசோக் கண்டோட்றா, எஸ்.கா
வைரவயிள்ளையின் சிறந்த ஆட்டம்
யாழ்ப்பான பாடசாலைகள் தெரிவுக் வைரவயிள்ளை முதலாவது ஆட்டத்திலும் பார்க்க அவரிடம் நல்ல திறமையிருக்கிறது என்பதை இதன் பந்து வீசுவதில் வினாயகமூர்த்தி ஜோதிலிங்கம் சிற
போட்டி முடிவுகள்
இந்திய கோஷ்டி முதல் இன்னிங்ஸ்: இ (ஆட்டமிழக்கவில்லை) 102; ராம்னாத் பார்க்கர் - 21 3 விக்கட்டுகள் நஷடத்திற்கு 281;
இரண்டாவது இன்னிங்ஸ்:- ஆர் நக்தேவ 2 பார்க்கர் 09: கண்டோத்ரா (ஆட்டமிழக்கவில்லை -0 விக்கட்டுகள் நஷ்டத்திற்கு 72; ஒட்டங்கள்.
Nadarajasundram

தை நேற்று முன்தினம் காணாத கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் பூட்டத்தை கண்டுகளித்தனர். இலங்கையில் கொழும்பு, டைபெற்ற கிரிக்கெட் போட்டிகளில் யாழ்ப்பாணத்தில் ான பாடசாலை மாணவர்களின் கிரிக்கெட் போட்டியை ணத்திற்கு எவ்வளவு பெருமை என்பது சொல்லாமலெ
இலங்கையில் பலபகுதிகளிலும் விளையாடியதில், ம் அறுபதுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களை எடுக்கவில்லை. கல்லூரியைச் சேர்ந்த நடராஜசுந்தரத்தின் அபராமான ஷடியினர் கூட பாராட்டுவதாகவிருந்தால் இச்சிறப்பு
b606!
டியைச் சேர்ந்த 17 வயதுள்ள இந்திரஜித் சிங்கின் துகளை தவிர்ந்த அநேகமான பந்துகளை அவர் தனது ஓட்டங்கள் கிடைக்காமல் செய்தது பாராட்டத்தக்கது. மனதில் சிங்கின் பெயர் நிலைத்தேவிட்டது.
ள்ள இம்ரால் அலி (காப்டன்) தங்களது முதலாவது ள் எடுத்து அவருடைய சிறப்பான ஆட்டத்தை
மர்னாத், ஆர்.நுகதேவ் ஆகியோரின் ஆட்டம் சிறப்பாக எல்.ஜே.எம்மண்டஸ் பம்பாயைச் சேர்ந்த சொல்கார், பகுலி ஆகியோர் சிறந்து விளங்கினார்கள்.
கோஷ்டியில் சென்.ஜோன்ஸைச் சேர்ந்த ஆர். இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் சிறப்பாக விளையாடினார்.
மூலம் அவர் நிரூபித்து விட்டார். ந்து விளங்கினர்.
ந்திரசிங் - 19; ரமேஷ் நக்தேவ் - 85; இம்ரால் அலி அமர்னாத் ஆட்டமிழக்கவில்லை 9 148; மொத்தம்
9: இந்திரஜித்சிங் - 01; இம்ரால் அலி 11; மஹிதா 02: 5; அமர்னாத் (ஆட்டமிழக்கவில்லை) -12; மொத்தம் 5;
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
0 -

Page 39
|ன்
| gbl
TB T亦,
J. T前。
5ம்
)2;
ENT
யாழ் பாடசாலைகள் கோஷ்டி முதல் இன் 04; கே.வினாயகமூர்த்தி -04; எம்.நடராஜசுந்தரம் கே.சத்தியானந்தன் - 29; பி.கனகதுரை -09; ஸி.மூத்ததம்பி 02: எஸ்.ஜோதிலிங்கம் 00: மொத்த
இரண்டாம் இன்னிங்ஸ்: ஆர்.சச்சிதானந்தம் எம்.நடராஜசுந்தரம் -94; எம்.தெய்வேந்திரா -09; பி.கனகதுரை -09; கே.வினாயகமூர்த்தி (ஆட்டமிழக் -07; மொத்தம் 8 விக்கட்டுகள் நஷ்டத்திற்கு 214 ஓட்
Century b (
The Cricket match between the Indian
ended in draw.
Indian School Boys 1"Innings:
Indarjit Singh CMootathamby bVinayag. 85; Imran Ali not out 102; R.Parker lbw b Vina Total 281;
Bowling:-Jothilingam 8 9 36 0; Winayagamoor 12- 1-55 1; Nadarajasundaram 3 0 16 0;
Jaffna Schools1' Innings:-
Satchithanandan C and Gangulley Winayagamoorthylbwb Gandodra4; Nadarasu Edmund 56; Patkunarajah runout 2; Satiana Vyravipilai not out 14; Mootathamby runot 2; Total 162; Bowling:-13 2 27 1; Gangully 8 0 38 1; Nagde
Jaffna Schools 2" Innings:-
Satchithanandan runout 20; Mylvagana) Nadarajasundaram lbw lb Edmund 94; Deiven 38; Sathianandan C Indarjit Singh b Solkar 0; Ka notout 21; Mootathamby notout 7; Extra 11; Tot Bowling:- Mahinda5 1 70; Gandodra 20 4 26 Edmund 8 9 27 1; Solkar 21 3 41 2; Nagdev 2
Indian School Boys 2"Innings:-
Nagdev C mootathamby b Vinayagamo Jothilingam 1; Imran Alic Deivendra b Jothiling
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

னிங்ஸ் ஆர்.சச்சிதானந்தம் -23; எஸ்.மயில்வாகனம் - 18; எம்.தெய்வேந்திரா 56, ஏ.பற்குணராஜா -02, ஆர்.வைரவயிள்ளை (ஆட்டமிழக்கவில்லை) 14: D 162;
-20; எஸ்.மயில்வாகனம் -06; ஏ.பற்குணராஜா 00;
ஆர்.வைரவயிள்ளை -88; கே.சத்தியானந்தன் 00:
5வில்லை) -20; ஸி.மூத்ததம்பி (ஆட்டமிழக்கவில்லை) டங்கள்.
y Imran Ali From our Jaffna Cor), Daily News 3" May 1964
schools and the Jaffna schools combined team
amoorthy 19; Nagdev CMootathamby b Deivendra yagamoorthy 21; Amarnath not out 48; Extras 6;
thy 10 0 47 0; Kanagadurai 7 0 31 0; Deivendra
22, Mylvaganam c Edmund b Mahinda 4; ndaram lbw lb Edmund 18; Deivendra C Solkar b undan b Solkar 29; Kanagadurai b Edmund 0; Jothilingam c Amaranath b Gandodra 0; Extra 1;
v 2 0 7 0;
m b Gandodra 6; Patkunarajah lbw b Gandodra 0; dra run out 9; Vyravipillaic Mahindab Amaranath nagadurai c Parkar b Solkar 9; Vinayagamoorthy tal 214 (8 Wkts dec.)
2; Amarnath, 12 1 30 0 1; Gangully 10 1 26 0; 0 10 0; Imran Ali 3 0 13 0;
orthy 29; Indarjit Singh C Nadarajasundaram b am 11; Mahindab Winayagamoorthy 2; Gandodra
Nadarajasundram
31 -

Page 40
not out 6; Parker c Satchithanandan b Vinayagal 72 (for 5 wkts) Bowling:- Jothilingam 6 1 23 2; Vinayagamc Deivendra 2 0 7 0;
Century by Imran
The match between the Indian schoolboy. draw: Indian Schoolboys:-281 for 3 dec. Imran Alinot Jaffna School:-162 (Deivendra 56;Satianandan M.Nadarajasundaram 94, Gandodra 2 for 28; So
Outstation Cricketers in two Sic
"Now that school cricket has reached an a Association, should organise a Zonal tourname former Middlesex County and All Ceylon Captain, of the schoolboy Cricket of the Year 1964 contes at St.Sebastian's College grounds, Moratuwa on S
Two outstation School boys pulled theirs the occasion ofthe distribution ofthe “Ceylon Da Kunasekara.
M. Nadarajasundaram (60 not out) rocketed C to 193 out. Kagodaachi (62) figured in a last wicke
Outstation School Ciricketers XI1"Innings:-
Rangith Fernando cGunaskerab Devendi b Sriwardena 32; Sumithra Fernado st Kagod Siriwardena 9; E. Schoolman St Kagodaachib De Nadarajasundaram not out 60; U.L.S.Silva b Siriwardena 1; M. Symon C Kagodaachi Siriwardel
蔷
Wickets Fall at:-33, 51, 74,98, 100, 118, 129, 16
Bowling:- Rajaratnam 7 3 14 0; Siriwardena 16. Huruggamuwa 3-0 17 0;
Schoolboy CricketersXI1"Innings:-
Sathianatha c Symon b Schoolman 0; Sar School main 2; S. Fernando C R. Fernando b Scho
Nadarajasundram
- 32

noorthy 9; Amarnath not out 12; Extras 2; Total
orthy 7 0 26 3; Kanagadurai 1 0 - 12 0;
(From our Jaffna Cor.) and the Jaffna School combined team ended in a
out 102; Nagdev 85 and 72 for 5 dec. Nagdev 29; 29;Edmund 3 for 37, Gnadodra 2 for 18) and 190 kar 2 for 41;
le Saving efforts. appreciable standard, the Ceylon Schools" Cricket int to begin with" said Dr. C.H. Gunasekara, the who was the chief guest at the prize distribution t, organized by the "Ceylon Daily News" and held aturday.
ides out of the fire in the cricket match played on ily News" cricketer of the Year" awards by Dr. C.H.
butsation Schoolboy Cricketer's XI for a 118 for 6
tstand of 87.
a 23; A. G. Pereralbwb Devendra 22; D. Heyn llbwn aachi b Burke 4; H. Dias C Satchichananda b endra 15; TFernandoc Tennekoon b Burke 4; M. Siriwardana 3; A. Jayasundara c S. Fernando b a 1; Extras 19; Total 193.
2, 186, 193;
3-4 575; Devendra 13 1593; Burke 6-0 23 2;
nasgalaretired hurt 6; A. Tennekoon C Symon b )lman 3, P. GOOneSekeraCS. Fernando b U.L.S. da
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 41
NT
Silva 17; Devendra b T. Fernando 11; Rajaratnar Silva b Heyn 19; Burke b Jayasundera0; Kagadaa Extras 14; Total 152; Wickets fell at- 0, 2, 21,51,53, 73,73,85;
Bowling:- Schoolman 6-1 21 3; Jeyasundera 7 29 2; D. Heyn 3 0 1; A.G. Perera2.5 0 23 1;
OutstationXI2"Innings:-
Ranjith Fernando cand b Devendra 24; A.
C. S. Fernando b Siriwardena 40; S. Fernando C. Ka
4; Total (wickets declared)96;
Wickets fell:-30, 32, 96; Bowling:- Rajaratnam 2 0 22 0; Siriwardena 6 1
Schoolboy Cricketers XI2"Innings:- Satichananda not out 13; A. Tennekoon not out 24
THE AWARDS.
SEVENTEEN YEAR OLD Anura TennekOO
Best Schoolboy Cricketer of the Year award atar
College, Moratuwa Yesterday.
The award for the best out station School Fernando of St. Sebastian's College Moratuwa.
D.C.H. Gunasekera, the former Middlesex all All C
The Schoolboy cricketer of the year cont Daily News" was sponsored this year by Messr Gluco B who made awards of bats and trophies to a
The other awards were win by Anura Te S. Rajaratnam (all rounder), David Heyn (Fiel
Fernando (Captainm).
The "Best Schoolboy Cricketer" runners Fleix Dias, S. Rajaradnam and Sumithra Fernando
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

n c and b U.L.S. de Silva 1; Siriwardena c U.L.S..de chib A.G. Perera 62; Hurukgamuwa notout 17;
2 18 1; TFernando 5 1 25 1; U.L.S..de Silva 5 0
G. Perera cSathianadan b Siriwardena 2; D. Heyn godaachib Devendra 26; F. Dias not outo; Extras
11 2; Devendra 60 4 0 2; Burke 1 0 17 0;
4; Total (for 0 wickets)37
n of St. College, Mount Lavinia was presented the limpressive ceremony held at the St.Sebastian's
boy cricketer was won by 18-year old Sumitha
eylon Captain distributed the awards.
est conducted for the eighth time by the "Ceylon S. Nestles Products (Ceylon) Ltd. local agents for ill the Winner.
2nnekoon (Batsman) Travis Fernando (Bowler),
der), Ranjith Fernando (Wicket Keeper), Sunil
up were Ranjith Fernando, Premlal Gunasekera,
Nadaraj dram

Page 42
WONDER BC
Pride of Ha,
(From our Point Pedro cor), The C
The vote for Jaffna's most successful concluded goes to Maniccam Nadarajasun sizzling centuries. He missed the third by six
Nadarajasundaram (18) is in the H.S.C. sc Point pedro is the only Harley Cricketer to score and fielding too. Against Mahajana College he ca missed the balls by a hair's breadth.
During season he help seven catches ther
His father C. Maniccam, Relieving Statio his day. His elder brother M. Sivaganasundarar captain at Hartly in 1961.
It is ironical this talented cricketer who a Coaching camplast December was not selectedt
Nadarajasundara
M. Nadarajasundaram of Hartely College has the enviable record of having scored a thou,
He is perhaps the first schoolboy cricket The 60 runs he scored at Mortuwa in t runs and he reached this figure playing 17 in
இவ் வருடம் மிகவும் சிறப்பாகக் கிரிக்கெட் நடராஜசுந்தரம் சுமார் ஆயிரம் ஓட்டங்களைகச்சேகரி ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்திய “கிரிக்கெட்’ விளைய சொல்லலாம்.
Nadarajasundram

Y OF NORTH.
tley Cricket.
eylon Observer, Tuesday Evening April 21, I 964.
| Cricketer in the school cricket season just daram whose large aggregate included two
U.S.
ience class and is Vice Caption of Hartley College two centuries and has been excellent in bowling ptured four wickets in four balls and the ball just
eofthem being spectacular, in the slips.
n Master, Mardana, was a prominent cricketer in n who is a surveyor, was an athlete and Cricket
attended the National Schools Cricket Association
o tour Australia.
over 1000 Runs
From Jaffna July 1964
: who fared extremely well at Cricket this season Sands runs.
ærin the Noth to have achievedthis record. he "Daily News" much brought his total to 1019 nings. His highest score was 159 runs.
யாழ்ப்பாணம் தினகரன் July 3 விளையாடிய ஹாலிக் கல்லூரி வீரரானமாணவர் எம் ந்து ஒரு சாதனையை ஏற்படுத்தி விட்டார். இப்படியான பாடும் கல்லூரிகளில் வடமாகாணத்திலே இவர் என்று
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 43
St
e
St.
et
D
64
O
19
MENT
YEA
Hartley set
Hartley College, Point Pedro, who had a the strongest school teams in Jaffna this year. Th
M.NADARAJASUNDARAM their captair is undoubtedly the best Schoolboy cricketer o holds the distinction of marking the highest Indian School boys last year.
He is a steady stylish batsman able to ad. besedateandaggressive, Heprovedlast Season A Safe fieldsman.
Vice Captain ARNOLD an all rounde Spinners and Canupsetany side. In battingheus
S.MYLVAGANAM, Openingsbatsman. T the runs this season. Abrilliant fieldsman who I Indian Schoolboys team last year.
Burly SIVAGURUNATHAN is a promis could be in the runs, should the approachbealit timing makes him a hefty hitter, A clever leg s varying Speed and right.
THILAGARATNAM, the side's new ball He can completely unruffled a batsman, howev middle orderbatsmanand a smart, energetic fie
Keeper on the side is THURAIRATNAM competent behind the sticks. A rairbat.
In S.M.ABRAHAM Hartley College posse Strokes and pronnses to be a inorn in the side C reserve wicketkeeper of theside.
Be spectacled SELVACHANDRAN is th Season last year. This year he has shown prom useful batand good close infieldsman.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

R 1965
for big things
Daily News, POINT PEDRO, MONDAY
most successful record last season, will be among ley arean extremely well balanced side.
1 Hartley has one best players in Schools today, and f the North. He topped the batting averages, and score by a Ceylon Schoolboy against the touring
apt himself to the team's immediate needs. He can to be very useful and impressive with his seamers.
r bears the brunt of the attack. Arnold bowls off esthe longhandleto advantage. Agoodfieldsman.
amperamentally suited for the job. He should be in
epresented the Jaffna Schools against the visiting
ing all rounder an extra aggressive batsman, he tle more subdued. His combination of strength and pinner who keeps the batsman guessing with his
bowler who does not sacrifice accuracy for pace. er, well set with his swing bowling. A hard hitting ldsman.
1, a small stumper who has turned out to be very
ass in the Schools. He has a wide array of copybook fall opponents. A useful change bowler. He is the
he left arm, leg spinner. He had a very unlucky ise of blossomling forth as a successful bowler. A
Nadarajasundram
35 -

Page 44
V.D.RATNANATHAN, a right hand batsman with round the wicket. A Smartfieldsman.
M.KALAKANDAN is likely to partner My weardown theopponents newballattack. Afairfi
W.J.RATNARAJAH as an all rounder is like rounder. A right hand hard hitting middle order b Spinner.
E.PSATCHITHANANDAM Vice with Kalak left hander he may get an edge over his rival Ol alternatively.
The others vieing for 1* XI honors ar SRIRANGANATHAN, SIWAPRAGARSAM and N. Sivapragarsam.
This then is the team of youngsters whose approach to this game of skill and change. Their fielding last year was not up to standard and it is ex
The team is being coached by PAham Ahamparam coached the Hartleyites last will Training College to further his prospects. A tribu raised the standard of cricket of Hartley and Hart Cricket team.
, SCHOOLS CRICKET STAR
The schools cricketseason is on againi There is nor recognized body that cor hence the matches are not played on a compet
It is not too late now for the Schools to orga be the controlling body for Schools Cricket. In themselves together whenevera Combined Schoo and negotiated with other controlling bodies inth
Most of the principals have has little exper the basis statistics than on formand other qualitie
Nadarajasundram
- 36

the Correct approach, has plenty of stokes right
lvaganam as an opening batsman. He is able to eld.
ly to fill the eleventh place in the side. He is an all atsman and a useful change bowler. He is an off
candan for the place of opening batsman. Being a ut it is likely that both of them will be tried out
e SRISKANDARAJAH, BALASUBRAMANIAM, AVARATNAM all of whom are freshers except
laverage age is 18, who seem to have the Correct positive attitude should take them far. Hartley's pected that only the bestfields will play.
param, D.R.Arumainayagam who along with be missed this year. He has joined the palely te should be paid to Arumainagam for having ey College has today become the leading Schools
RTS OFF IN THE NORTH
POINT PEDRO Correspondent, Daily News n the North. ntrols the matches amongst the schools and itive basis.
nize themselves and form into abody, which will l the past the Principals Association banded ols team had to be selected and did the selection e South and arranged matches.
ience in Cricket and they base their selection on as that go to make good Cricketers.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
ܫܐ
th
of

Page 45
NT
All Cricket loves in the north Will Welcom players for representative matches and also forth This board could witness matches and make their
This year St. John's College and Hartley CC will have in their team M.Deivendra, their lastye, side that did service to them last year.
Hartley, on the other hand, will be lead by averages amongst the schools and holds the dist the Indian schoolboys' team.
Eight of last year's players will be availabl way to newcomers, who have been doing well.
Jaffna Central and Skanda Varodaya Colleg to championship honors.
Jaffna College and Jaffna Hindu, too, are re)
The match of the season will be the enco come off on February 19" and 20" at St. John's gro
HARTILEY WIN
Hartley College trounced Union College cricket match, played here last week end.
A feature of the match was the chance Nadarajasundaram.
Arnold Hartley's off spinner returned the
the first innings and six wickets for forty nine run
Hartley batting first totaled 254 runs of Sivagurunathan (49) Mylvaganam (27) and Ratna
Union in reply had 50 for 2 at one stage bl off spinner Arnold Balasingham made a value able
Union following on were 90 or 9 out a de 163. But despite this stand they felled to avertani
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 3

the appointment of a selection board to select 2 award of Best Schools Team. Best Batsman etc.
choice.
llege have two of the strongest teams. St. John's ur's skipper, Kanagadurai and almost the entire
M.Nadarajasundaram, who topped the batting inction of making the highest score against
a this year, but some of them may have to make
e are two other teams who will make a hold bid
ported to have goodsides.
unter between Hartley and St.John's which will unds.
BY INNINGS
POINT PEDRO, MONDAY, Daily News : by an innings in their annual inter Schools
less century scored by the Hartley skipper
Splendid bowling of 6 wickets for three runs in S in the second innings.
which Nadarajasundaram contributed 100. nathan (25) were the other chief scorers.
tthen collapsed for 60 runs against the bowling 29 runs.
fiant last wicket partnership helped them total unings defeat.
Nadarajasundram

Page 46
Balasingham again batted well to score 34.
Scores:- Hartly College 254, Nadarajasundaram 100, 25)
Union College 66 (Balasingam 23, Arnold 6 (Balasingam 84, Arnold 6 for 49).
ஹாட்லி வெற்றி
ஹாட்லிக்கல்லூரிக்கும் யூனியன் கல்லு
யூனியன் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்
கப்டனுமான நடராஜசுந்தரம் மிகவும் திறமையாக
இவரின் இரண்டாவது "சென்ரி" என்பது குறிப்பிடத்
முதல் இன்னிங்சில் ஹாட்லிக்கல்லூரி 2
இன்னிங்சில் 66 ஒட்டங்களும் இரண்டாம் இன்னிங்சி
இன்னிங்சாலும் 6 விக்கெட்டுக்களாலும் வென்றது.
ALL ROUN
Hartley College best St. Sylvester's, Kand round, performance of Hartley Skipper Nadaraja fours and followed it up with 33 runs in the seconc
He also bowled well to collecta match bag Lionel Perera the Kandy boy bowled best for the v
following it up with 2 wickets for 34 in the 2"innin
Scores:-
Hartley 1"Innings:- 170 (Nadarajasundar
St Sylyester's 1"Innings:- 100 (Samarasek 3 for 15)
Hartley 2" innings:- 68 (Thomas de Silva runs) Nadarajasundaram scored his third century
Nadarajasundram

Sivagurunathan 49, Mylvaganam 27, Ratnanathan
for 43, Nadarajasundaram 3 for 26) and 162
ாரிக்குமிடையே நடைபெற்ற போட்டி தெல்லிப்பழை போட்டியில் ஹாட்லிக்கல்லூரியைச் சோர்ந்தவரும், துடுப்பெடுத்தாடி 104 ஒட்டங்களைப் பெற்றார். இது
தக்கது.
64 ஒட்டங்கள் எடுத்தது. யூனியன் கல்லூரி முதல் சில் 172 ஒட்டங்களும் எடுத்தது. ஹாட்லிக்கல்லூரி ஒரு
ND SKIPPER
POINT PEDRO, Wednesday, Daily News y 110 runs today. A feature of the match was the all
sunndaram who scored 111 runs which included 14
dinnings.
of 8 wickets for 32 runs. isitiors taking 7 wickets for 43 runs in the first innings
gS.
am 111, Mylvaganam 23, Lionel Perera 7 for 43)
era 19, Sivagurunathan 4 for35, Nadarajasundaram
24, Lioned Perera 17, Nadarajasundaram 5 for 17 for the season.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 47
VVS
all
ngS
an
VENT
Hartley Skippe
A Dashing unbeatencentury by Skipper, Na Sylvester's Cricket fixture here.
Hartely College who bated first, suffered with just nine run on the board. Nadarajasunda Superb batting, scoring all round the wicket. With the score onto 90 before Mylvaganam was out.
Hartely had made 150 for the lost of 8 wici
101 towards it.
Lionel Fernando and Samara Sekera of St respectively. The match is being continued.
Nadarajasundar;
A hard hit 111 by Hartley skipper M. Nadar an easy 110 runs win over St. Sylvester's in their inte
Hartley 1"Innings:-
Mylvaganam lbw b L. Perera 3; Thilagarat Samarasekera 1; M. Nadarajasundaram b L. Pe Sivagurunathan C Sub b L. Perera 9; Ratnanathan Arnold lbw b L. Perera 0; Shelvachandranb L. Perera Fall :-8, 9, 89,95, 121, 131, 147, 147, 161, 170; Bowling:- Samarasekera 22 4 76 1; N. Perera 10
Perera 19.4 4 43 7.
St. Sylvester's 1"Innings:-
S.Fernando b Selvachandran 16, Ellega Thurairatnam b Sivagurunathan 17; Silva bw b S Samarasekera c Chelliah b Nadarajasundaram 1'' N. Perera run out 0; Berenger c Thilagaratnam b ni Nadarajasundaram 5; Rajakaruna not out 1; Extras Fall :-3, 35, 37, 59, 64, 64, 64,93,93, 100; bowling:- Chelliah Pillai5 1 6 1; Thilagaratnam 4 3 14 0; Selvachandran 7 0 14 1; Sivagurunathan
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

r to the rescue
(Point Pedro) Correspondent, Daily Mirror darajasundaram was the feature in the Hartley St.
In early stock when they lost the first two wickets ram however stemmed the collapse with some he able assistance of Mylvaganam the pair carried
cets at close of play Nadarjasundaram contributing
Sylvester's bowl well to capture 5 and 2 wickets
am a hard hit 111
(From out Point Pedro cor.) ajasundaram exobled the Point Pedro boys to score
rschool encounterplayed at Point Pedro.
nam lbw b N. Perera3; Thurairatnam c L. Perera b rera 111; Abraham c Fernando b L. Perera 0; C Motha b L. Perera 6; Satchithanandan run out 4; O; Chelliah Pillainot out 4; Extras 7; Total 170;
0 35 1; Rajakaruna 3 1 3 0; Rajapakse 4 1 5 0;
la c Mylvaganam c Chelliah Pillai 2; Motha st ivagurunathan 12; L.A. Perera b Sivagurunathan 9; 2; Baudrine C Selvachandran b Sivagurunathan 0; adarajasundaram 12; Rajapakse c Thilagaratnam b 7; Total 100;
O 9 0; Nadarajasundaram 12.5 3 15 3; Arnold 9
L1 1354;
Nadarajasundram

Page 48
Hartley 2" innings:- Mylvaganam c Ellegala b N. Perera 4; Thurait Samarasekera 6; M. Nadarajasundaram C 25;Sivaguranathan st Fernando b L. Perera 2, Ratn
108.
Fall :-5, 16, 58, 71, 76; Bowling :- Samarasekera 14. 1 37 1, N. Perera 11 Rajapakse 2 0 8 0;
St. Sylvester's 2" innings:-
Fernando b Chelliah Pillai 1, Ellegala run Nadarajasundarm b Arnold 24; L. Perera C Thu Thilagaratnam b. Nadarajasundaram 5; Ba Nadarajasundaram 0, Berenger c Cheliah b. Nada Rajakaruna not out 0; Extras 1; Total 68;
Fall :- 0, 12, 12, 33, 48, 52, 56, 66, 68.
Bowling :- Chelliah Pillai 4 1 = - 17 1; Thiagarat Sivagurunathan 5 2 10 1, Selvachandran 3 1 5 0
Hartley beat 'Jaffn
(From our point Pedro Correspondent)
Hartley College defeated Jaffna College by led by 30 runs on the first innings in their inter Co skipper Nadarajasundaram, became the first sch
500-run mark when he scored 35 for his teamint
Jaffna College 1" innings:-
H.Sheriffb Nadarajasundaram 24; C.J.Jaco b NadarajaSundaram 0; m.Vigneswaranc Arnoldb Selvachandran 5; S. Mather lbw Nadarajasunda P.Gnanachandran b Cheliahpillai 23; M. pre M. Premanesan C Selvachandran b Chelliahpillai ( out 1; Extras 7; Total 113. Fall:-37, 37,38, 45,72, 83, 110, 111,113, 113; Bowling :- Thilagaratnam 2 0 16 0; Cheliapill Selvachandran 8 1 17 2; Arnold 7 1 36 1;
Hartley 1"innings:-
R. Thurairatnam b Setha pathy, 8; S. Mylw Sethupathy b Shanmuga 3; M. Nadarajasundaram
Nadarajasundram

atnam c Silva b N.Pereira 24; Thilagaratnam b Rajapakse b L. Perera 33; Abraham not out anathan not out 10; Extras 4; Total (for 5 Wkts decl.)
4 11 2; L. Perera 7 0 37 2; Rajakaru na 4 0 14 0;
out 0; Motha c Arnold b. Thilagaratnam 10; Silva c Irairatnam b Sivagurunathan 17; Samarasekera C audrine b Nadarajasun daram 1; N. Perera bi | rajasundaram 5; Rajapakse b NadarajaSundaram 0;
nam 3 0 15 1; Nadarajasundaram 11 3 17 5;
; Arnold 3 1. 21;
a' by seven wickets
Seven wickets with three hours to spare after being legiate Cricket fixture played last week and. Hartley oolboy batsmen this season in the North to top the he secondinnings.
b CSivagurunathan b Nadarajasundaram 29; Ali lbw | Selvachandran 0; A. Tharmasuthn c Thurairatham b
ram 14; S. Ratnakumar C. Abraham b Arnold 10; manesan C Selvachandran b Chelliahpillai 23; ); S.Sethupathy b Chelliahpillai 0; S.Shammuga not
ai 4.3 1 10 3; Nadarajasundaram 15 7 27 4;
aganam bw b Shanmuga 21; S. Thilagaratnam c | St Jacobb Shanmuga 0; S. m. Abrahamb Shanmuga
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
40 -

Page 49
O;
ng
ey
he
bW
nb
10;
23;
nOt
n C
uga
MENT
17 N.Sivagurunathnic Sheriff b Sethupathy 1; V.D A.N.Shelvachandran CJacobb Sheriff 1; Chelliah p
Fall :-16, 25, 25, 50, 53, 55, 56, 71, 76, 83; Bowling :-Gnachandran 6 2 17 0; Sethupathy 18 O; Sheriff 2.5 O O 2;
Jaffna College 2"Innings:-
A.H.Sheriff c Nadarajasundaram b Chellia Selvachandran bSivagurunathan 10; M.VigneSWa b Nadarajasundaram 6; A.Tharmasuthan b Nada M. Premanesan not out 3; P.Gnanachandran c |
Cheilliahipillai 0; Shanmuga b Cheilliahipillai 1; Extra:
Fall :- 10, 34, 34, 38, 46, 62, 62, 65, 67, 67; Nadarajasundaram 8 2 163;Selvachandran40
Hartley College2"Innings:-
S. Mylwaganam b Gnanachandran 16 S.Thilagaratnam c Sethu pathy b Gnanacha N.Sivaguranathan not out 32; Extras 13; Total (for:
Fall :-3, 16, 21;
Bowling :-Gnachandran 9 2 34 3, Sethupathy 6 2
Five matches end de
Mahajana College, Tellippalai who had ba, her first setback when Hartley with renewed vigo their opponents by eight wickets. Mahajana takir Hartley in reply were in a very bad plight when the determined knock of 40 by skipper Nadarajasu collect 102. Mahajana in their second essay appe 180 Sathianandan 55 and Kailasaratnam 30, we
outright win, Hartley lost her twon wickets NadarajSundaram joined Maivaganam the entir about the task in Cavalier fashion chashing and Mahajanas' tried every trick to dislodge this gal brilliant unbeaten third wicket partnership 163 ru unbeaten with a hectic 112 his third century in 43) not out.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

). Ratnarajah b sethupathy 7; R.C. Arnold b Sheriff9; illainot out 1; Extras 8; Total 83;
3 5 30— 3; Shanmuga 16 5 21 4; premanesan 1 0 1
h Pilai 4; C.J.Jacob b nadarajasundaram 15; H.Ali c ran b Nadarajasundaram 0; S. Mather C Chelliahpillai rahasundaram 6; S. Ratnakumar c Chelliahpillai 12; Cheliaphilai b Sivagurunathan 0; S.Sethupathy b
S11; Total 68;
11 0; Sivagurunathan 7 3 14 3;
5; R. Thura i ratnam | bw b Gnanachandran 0; ndran 2; M. Nadarajasundaram not out 35; 3 wkts).98;
.2 0; Shanmuga 5 1 19 0; Sheriff3 0 10 0;
cisively First setback
gged four consecutive wins for the season suffered our and enterprise in the second outing outclassed g first lease of the wicket were bundled out for 88. y had lost their first six wickets cheaply for 40. But a Indaram saw them soon top Mahajana's score to ared to play serious cricket and hit up a very decent
re the main Contributors. Set to make 167 for an
for a paltry 6. But thereafter when skipper e Complexion of the game was changed. They set hammering the ball to all corners of the field. The lant pair, but failed, for they soon were seen in a ins to effect a glorious win, Nadarajasundarm was school Cricket this season and Mailivaganam being
Nadarajasundram

Page 50
Easy for
Hartley College, Point Pedro beat Jaffna Hir played on their home grounds at Point Pedro.
Hartley in their first innings essay scored 25 Ratnanathan 40, Mailvaganam 36, and Selvachanc
wickets at a personal Cost of 51 runs.
Jaffna Hindu College replied with 113. Sati Nadarajasundaram bowledwell the former captu
Following on Jaffna Hindu College were contributed 40 and 23, respectively. Again Sivag Hindu batsmen by capturing 4for 3 wickets, respec
Chief Scores
Hartley College 1" innings :- 257 Nadaraja and Selvachandran 35 not out, Kandasamy 4 for 51
Hindu College 1” Innings :- 113 (Sai Sivagurunathan 3 for 23) and 99 (Arulanathan Nadarajasundaram for 29).
HARTLEY 4
In allow scoring match played here Hartley they beat Jaffna College by seven wickets. Nadar Jaffna boy this season to top the 500 mark Nadarajasundaram has so far scored 510 runs insc
Jaffna College in their 1" innings was able and Jacob Scored 24 respectively. Nadarajasu Chelliahpillaiaccounted for 3 batsmen.
Hartley replied with only 83 runs. This deb without any score. Hartley appears to depend toc won it has been owing to the all round performan to take 4 wickets for 21 runs.
Nadarajasundram

Hartley
UDU VIL Wednesday du College by an innings, in their annual encounter
7. Skipper Nadarajasundaram top scored with 51, ran Scored an unbeaten 35, Kandasamy claimed 4
jiyaseelan topscored With 23. Sivagurunathan and ring 3 for 23 and the later 2 for 20.
! all out for 99. Arlananthan and Balakrishnan gurunathan and Nadarajasundaram troubled the
cively.
Isundaram 51, Ratnanathan 40, Mailvaganam 36,
runs).
hiyaseelan 23, Nadarajasundaram 2 for 20, 40, Balakrishnan 23, Sivagurunathan 4 for 33,
IN A ROW
POINT PEDRO, Tuesday College registered their 4" win for the seacon when jasundaram the Hartley Skipper became the first when he scored the 25" run in this match. ool matches with three centuries to his Credit.
to score only 113 runs though the openers Sheriff
daram captured 4 wickets for 27 runs whilst
icle was as a result of Nadarajasundaram being out much on their skipper and in every match Hartley e of Nadarajasundaram. Shanmugam bowled well
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
E.
. --
H

Page 51
3,
ау
eՌ
rst
Ch.
riff
ilst
OԱt
ley
Vell
MENT
Jaffna College in their 2" innings wa Nadarajasundaram again shared the bowling hono
Set to make 98 runs for victory Hartleys Nadarajasundaram and Sivagurunathan remained
Jaffna College :- 113 (Sheriff 24, Jacob Nadarajasundaram 4 for 27) and 679Jacob 15, Ch Sivagurunathan 3 for 14).
Hartley College :-83 (Mylvaganam 21, Abra 30) and 983 wickets (Nadarajasundaram 35 noto for 34).
HARTLEY SKIP
Nadarajasundaram, Hartely College Skipp Cricketer by his batting and bowling performan matches by scoring 196 runs against Skandavaro
S33SOs.
Nadarajasundaram has also take 50 wick match owing to injury. Nadarajasundaram is an ast matches. Jaffna has seldom had a more successful the University this year for higher studies.
Hartley trounc
(From our Point Pedro correspondent), Daily mir Hartley College trounced Jaffna Hindu College by match played last week end.
Hartley College1"Innings:-
R.Thurairatnam 1bw b Jothilingam 19; S Sivanancan 40; M. Nadarajasundaram c Warath Jothilingam 3; N.Sivagurunathan b Sivanandan 14 V. Ratnarajah C Sivasathiyaseelan b Kandasamy 11 not out 35; Chelliah Pillai1bwb Sivasathiyaseelan Fall:-39,84, 131, 138, 164, 169,172,182, 191,237
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

bundled out for 67 runs. Chelliahpillai and Staking 4 and 3 wickets respectively.
ored the required runs for the loss of 3 wickets. unbeaten with 35 and 32 runs respectively.
29, Gananachandran 23, Chelliahpillai 3 or 10, alliapillai 4 for 10, Nadarajasundaram 3 for 16 and
ham 17, Shanmugam 4 for 21 and Sethupathy 3 for ut, Sivagurunathan 32 not out, Gananachandran 3
PER'S RECORD
POINT PEDRO, Saturday er, has established a new record for a schoolboy Ces. Today he notched his 4" Century in School daya College and making a total of 806 runs this
ets so far even after giving a miss involving in one ute captain who has piloted his team to success in 8 cricketer than this 18 old lad who will be entering
es Jaffna Hindu
Or an innings and 25 runs in the inter school cricket
Mylvaganam b Jothilingam 36; V. Ratnanathan b akumar b Kandasamy 51, S.M.Abraham lbw b S.Thilagaratnam st Varathakumar b Kandasamy 3; ; R.Arnlod 1.bw b Kandasamy 4; A.Shelvachandran 3; Extras 13; Total 237;
Nadarajasundram

Page 52
Bowling:-Sivasathiyaseelan 15 2 68 1, Jothiling Sivanandan 13 052 2; Kandasamy 15 0 50 4;
Jaffna Hindu 1 innings;-
V. Balendran lbw b Chellihpillai 1; PITI V. Arulanandan C Thilagaratnam b Sivagurunat K..Sathiarnandan C Thurairatnam b Sivaguranatha Jeyaratnam c Mylvaganam b Nadarajasundara Nadarajasundaram 0; Kandasamy lbw b Selvach 16; Total 113;
Fall ;-6, 38, 44, 58, 59, 64, 81, 81, 107, 113;
Bowling :- Chelliahpillai 6 1 13 1; Thilagarat Selvachandran 7.2 0 15 2; Sivagurunathan 14 6
Jaffna Hindu2"innings:-
Balendran c Thurairatnam b Thilagarat Sathyanandan b Chelliahpillai 1; Thurairatnam b 1; Sivasathiyaseelan b Nadarajasundaram 11; A 40; Sivanathan C Nadarajasundaram b Si\ Sivagurunathan 0; Varathakumar not out 9; Extra
Fall :-3, 4, 7, 14, 29, 57, 59, 77, 99; Bowling :- Chelliahpillai 9 3 15 2; Thilagara Selvachandran 6 2 6 0; Sivagurunathan 8 1 18
Hartley Jaffna College encounter v (by the point pedro Cro)
Besides the appearance of Nalanda at . Jaffna teams St. John's, there should be pler
peninsular.
Jaffna Central, another team to be recko
should be a closely contested game with the Cen
Kokuvil Hindu will be opposed to Mah interesting affair, as both teams have not fared to
Jaffna Hindu play Union also at Tellipallai,
Nadarajasundram

gam17 3543;
harmarantnam C Nadarajasundaram b Arnold 14; han 23; N. Balakrishnan lbw b Sivagurunathan 16; an 10; S.Sivanathan c Nadarajasundaram b Armold 0; am 2; Sivasathiyaseelan not out 23; Jothilingam b
andran 10; Varathakumar b Selvachandran 4; Extras
nam 3 0 12 0; Nadarajasundaram 11 3 26 2;
15 3; Arnold 10 4 16. 2;
nam 1; Tharmaratnam c Arnold b Chelliaphilai 3; Sivagurunathan 24; Kandasamy b NadarajaSundaram Arulanandan C Sivagurunathan b Nadarajasundaram vagurunathan 0; Jothilingam c Thurairatnam b as 2; Total 66;
tnam 5 1 5 1; Nadarajasundaram 6.3 1 29 3; 4; Ratnarajah 1 0 8 0;
Vill draw the crowd
Daily News March 6"1964 Jaffna, where they meet one of the strongest team ity of interest attached to the other games in he
ned with take on St. Patrick's at the Esplanade and this tralities having the edge.
lajana at Tellipallai and this can turn out to be an o well this season. ,
Heretoo the exchanges are expected to be even.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
. 44

Page 53
14;
16;
d 0;
tras
ai 3;
Γa Yη
} raՈՈ
m b
9 3;
1964
team
n he
d this
e an
VEMENT
A crowd drawing match will be the Hartley Jai showing such terrifle allround from, he will be th fares against Jaffna College. Hartley after their both teams played attractive cricket will no doubt
Down South, there will be two matche Esplanade in a key match, and DharmaSoka playh With the great improvement shown by the Mah unless Kithsiri Fernando gets going.
With Marnick de Silva showing good form Stave off defeat at the hands of Dharmasoka in th
St.Sebastian's who colours went sky hig Benedictines should find little difficulty in ove matting while at Thurstan Road, the Thurstanites
On he Health grounds, St. Thomas Kotte \ expected to call the tune. At Ratmalana, St. Mary St. John BosCo's Han Wella.
HARTLEY COLLEGE W
In a game of fluctuating fortunes Hartley St. Patrick's College in an exciting finish in the fifth
St. Patrick's batting first scored 130 runs a superb bowling by Nadarajasundaram who c Rajaratnam 31 were the chief scorers.
Collapsed
Hartley College who has a strong batting
enders were struggling to save the follow on Antc
He returned the fine analysis of six wickets for 26
St. Patrick's their second innings folded Navaratnam were the chief scores. Nadarajasun runs. He had a match bag of 9 for 59runs.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

fna college clash at Jaffna. With Nadarajasundaram emain draw and it will be interesting to see how he ine showing against St. John's last week end when
go outfavorites.
S, where Mahinda meet St. Aloysius on the Galle osts to SriSumangala at A, balangoda. indans, it will be difficult for the Aloysians to upset,
with the ball, SriSumangala will have a tough time to
air encounter.
after fine performance against the all Conquering arcoming St. Anthony's Wattala on the Moratuwa take on Christian in an even battle.
will be evenly matched against Carey and bowlers are 's Dejiwala should have little difficulty in disposing of
VIN BY THREE WICKETS
POINT PEDRO, Saturday, Daily News
College fought back from the avoid of defeat and beat
ball of the last over of the match by three wickets.
fter having lost five wickets for 23 runs, due to some aptured five wickets for 27 runs. Anton 43 and
ingup Collapsedfor64 runs. Atonestage Hartley'stai in, S. Patrick's skipper was the cause of Hartley's rout. uns. Benedict claimed three wickets for 30 runs.
up for 114 runs. Crowther 22, Rajaratnam 23 and laram again bowled well to capture 4 wickets for 32
Nadarajasundram

Page 54
Hartley were set the task of making 181 runs for \ with the score board reading two. Ratnanathan a arrears and at 72 Mylvaganam was bowled fo Ratnanathan and accelerated the rate of scoring a
and was bowled.
Defied
At this stagethere was only 40 minutes tom patrician wiles or pace and Spin and remained to st 85 runs. Hispatient knocks out only saved Hartleyfr This is Hartley's successive win and they have on Hartley will be touring Batticaloa during the Easter \
St. Patrick's College1"Innings:-
Santiago b Nadarajasundaram 4: Jeyaratna Nadarajasundaram 0: Varnakulasingham b Nadara. 2 : Benedict C and b Nadarajasundaram 16: Anton ( NadarajaSundaram b Arnold 81: Navaratnam c s Nadarajasundaram b Sivagurunathan 8: Kulanatha Fall:-21, 21, 2122,23,74,96,110,126,130: Bowling :- Chelliahpillai 7 2 14 0: Sriskanda Nadarajasundaram 11 127 5 : Sivagurunathan 7.3
Hartley College1"innings:-
Thurairatnam lbw b Anton 7: Mylvaganam Anton 0: Nadarajasundaram Ibw b Anton 12: Abra Ratnarajah b Varnakulasingam 11: Arnlod c Navara Anton 5: Selvachandran not out 0: Chelliah pillaib A Fall:-13, 23, 30, 31, 39,58,63,64,64;
Bowling:- Anton 12.35 266; Benedict 10 230 3.
St. Patrick's College2"Innings:-
Santiago b Chelliapillai 1 : Jeyaratnam b ( Sriskandarajah 1: Peries c Thurauratnam b Nada Benedict C Sriskandarajah b. Nadarajasundaram Selvachandran b NadarajaSundaram 23: Navar: Selvachandran 21: Kulanathan not out 0: Extras 1: Fall:-1,2,4,35,49,60,69,78,101,104;
Nadarajasundram

ctory in exactly 120 minutes. The first wicket fell Id Mylvaganam played cautiously and wiped the r an individual 28. Nadarajasundaram joined d took the score to 129 before he mistimed a shot
ake 51 runs. Ratnanathan unda unted defied all the e his side victorious. He remained unbeaten with pm defeat but also enable them to win. 2 match to play against Skandavarodaya college. acation to play a series of matches.
m b Selvachandran 17: Peries C Selvachandran b asundaram 0: Crowther lbw b Nadarajasundaram : Thurauratnam b Selvachandran 43: Rajaratnam c NadarajaSundaram b Selvachandran 1: George C n not out 3: Extras 5: Total 130:
rajah 5 2- 8- 0: Selvachandran 12 4 26 3:
O 20 1: Arnold 8 O 30 1:
lbw b Anton 15: Ratnanathan c Rajaratnam lbw b
hamb Benedict0:Sivagurunathan lbwb Bendict 3: tnam b Bebedict 8: Sriskandarajah c Rajaratmam b inton O: Extras 8: Total 64:
Varnakulasingam 2 0 5 1;
helliapillai 0 : Varnakulasingam c Thurairatnam b ajasundaram 22: Crowther b Sivagurunathan 22: L3: Anton b NadarajaSundaram 4: Rajaratnam C tnam C and b Sivagurunathan 6 : George |bw
otal 114:
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
S.

Page 55
b
n b
22:
C
bW
MENT
Bowling :- Chelliahpillai 6 O 25 2: Sriskandara Selvachandran 2.4 0 - 6 1:Sivagurunathan 12 2 2
Hartley College2"innings:-
Thurairatnam c Rajaratnam b Anton 1 : Mr 85: Nadarajasundaram b Anton 37 : Abraham Ratnarajah c Benedict b Anton 2 : Sriskandarajah wickets) 181: Fall:- 2,72, 120, 137, 155, 158, 180: Bowling:- Anton 21 2 563: Benedict 13.5 158 Santiago 1 09 1:
NADARAJASUNDARAMMISSES CON
(from our Point Pedro correspondent) Daily News, 1965
A classic innings by skipper M. Nadar unfortunate to miss his double century by just foul wickets declared, and win their inter School Cricke
two hours to spare.
Hartley College1"Innings:-
R.Thurairatnam c Rajanayagam b Vadivel Vigneswaran b Indran 8: Nadarajasundaram c Vad V.Ratnarajah c Nimalaadan b Vadivel 14: P. Balasu Extras 9:Total (for 7 Wickets declared)312: Fall :-7, 16, 112, 183, 232, 306, 312: Bowling :- Indian 19 2 84 1: Jeyaseelan 13.3 0 Sampantha 3 0 24 0: Skandavarodaya 1" innings:-
Munirajkumar C Thurairatnam b Abrahan Balasubramaniam b Selvachandran: 11: T. Rajaratin b Abraham 0 : Gangeswaran not out 21: L. Rajan Cheliahpilai b Arnold 6: Nirmalandan c Abraha Nadarajasundaram 3:Jeyaseelanc Ratnanthan b N Fall:-2, 35, 52, 52,56,64,74,74,81,85,95:
Bowling :- Chellaihpillai 7 4 6 1 : Nadarajasu Skandarajah 5 1 4 0: Selvachandran 8 1 15 1: Ab
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

|ah 4 0 15 1: Nadarajasundaram 12 2 32 4 : 7 2: Arnold 1 O8 O:
fivaganam b. Jeyaratnam 28 : Ratnanathan not out ) bendict 1 : Sivagurunathan lbw b Benedict 9 : run out 6: Arnold not out 0: Extras 12: Total (for 7
- 2: Varnakulasingam 2 1 2 0: Jeyaratnam 8 44 1:
VETED 200
'ajasundaram (Hartley college) who was most runs, helped them to mammoth score of 312 for 7 t match against Skandavarodaya by an innings with
5 : S.Mylvaganam b Vadivel 30: V. Ratnanathan C ivel bJeyaseelan 196: M.Abraham b jeyaseelan 28: bramaniam not out 19: C.Arnlod b Jeyaseelan 1:
56 3: Rajaratnam 11 0 41 0: Vadivel 21 1 96 3:
n 23 : Sampanthar b Chelliahpillai 1 : Sri Kanda c am IbW bArnold 16:S.R.Indran C BalaSubramaniam
ayagam c Sri Skandarajah b Arnold 2: S.Vadivel C m b Arnold 3: Vigneswaran c Sri Skandarajah b adarajasundaram 3: Extras 6: Total 94:
ndaram 14.3 4 30 2: Arnold 10 1 22 4 : Sri
raham 4 0 11 2:
Nadarajasundram

Page 56
Skandavarodaya 2"innings:-
Munirajkumar C Nadarajasundaram b. Si Kantha C Thurairatnam Arnold 17: T. Rajaratna Selvachandran 2: S. R. Indran C Nadarajasundar Nadarajasundaram 24: Nirmalandan c Thuraura Vigneswaran not out 10:Jeyaseelanc Abrahamb
Fall:-2, 2,55, 64, 9, 164, 186, 188:
Bowling:- Chellihpillai7 2 71 : Nadarajasundar, 2 4 1 : Selvachandran 14 0 40 2: Abraham 8 0 !
Skandavaro daya ti
Hartely's Nadarajasundaran
Point Ped
Hartley College registered another innin,
innings and 29 runs.
Hartley who went into bat first scored 196 runs which is the highest score made display of batting, scoring all round the wickets and Abraham 28 figured in partnership of 96 anc 2" and 3"Wicket. Jeyaseelan and Vadivel took 3
Skandavarodaya College were only able made 23 and 21 respectively. Arnold the o'
Nadarajasundaram and Abraham accounted for
Following on Skandavarodaya did well to attractive 63 whilst Indran 36 and Rajanayagam .
Nadarajasundaram, Selvachandran, AI Chelliahpillai and Sriskandarajah claimed a wicke
Nadarajasundaram become the first bc school matches. This is a rare record for a school
Nadarajasundram

i Skandarajah 1 : Sampanthar b Chelliahpillai 0 : Sri m st Thurairatnam b Abraham 63 : Gangeswaran b amb Arnold 36: L. Rajanayagam C Selvachandran b |tnam b Abraham 12: S.Vadivel b Selvachandran 18: Nadarajasundaram O: Extras 5: Total 188:
am 11.4 2 49 2: Arnold 10 1 33 2 : Sri Skandarajah 3
SO 2 :
"ounced by an innings
n, Scores another century (196) ro. Saturday, Sunday Times of Ceylon, April 4" 1965 gs win when they beat Skandavarodaya College by an
amassed 312 runs. Their skipper Nadarajasundaram 2 by a schoolboy this year in the North. He gave a fine and reached 196 runs in 180 miniuts. Mylvaganam 30 71 runs respectively with Nadarajasundaram for the
wickets each.
to correct 95 runs. Munirajkumar and Ganeswaran f spinner captured 4 wickets for 22 runs whilst
4 wickets betweenthem.
score 188 runs. Rajaratnam their skipper made and
4 helped swell the score.
nold and Abraham took 2 wickets each whilst
teach.
wler to take 50 wickets and score four centuries in
boy cricketer in the North.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 57
65
ann
ine
30
the
an
niSt
and
ni St
es in
'EMENT
Jaffna Central b
In a low Scoring match played here Hart when they beat Jaffna College by seven wickets.
Nadarajasundaram the Hartley skipper this match. Nadarajasundaram has so far scored
Credit.
Jaffna College in the 1" innings totaled 11 runs while Chellaihpillaiaccounted for 3 batsme
Hartley replied with only 83 runs. Shanm
Jaffna College in their 2" innings v Nadarajasundaram again shared the bowing hon Set to make 98 runs for victory Hartley sco Nadarajasundaram and Sivagurunathan remain
The following are the scores:- Jaffna College 1" innings:-
H.Sheriff b Nadarajasundaram 24: C.J.Jac b Nadarajasundaram O. M.VigneswarancArnold b Selvachandran 5: S. Mather lbw Nadarajasun PGnachandran b Chelliahpillai 23: M. Premanes Chelliahpillai O.S.Shnamuga not out 1: Extra 7:Tc
Fall:-37, 37,38, 45,72, 83, 110, 111,113, 113:
Bowling :- Thilagaratnam 2 0 16 0: Chelliapi Selva Chandran 8 1 17 2 : Arnold 7 1 36 1 :
Hartley 1' Innings:-
R. Thurau ratnam b Sethupathy, 8: S. My Sethupathy b Shanmuga 3: M. Nadarajasundarar 17: N.Sivagurunathan cSheriff b Sethupathy 1: V A.N. Shelvachandran CJacobb Sheriff 1: Chelliah
Fall :-16, 25, 25, 50, 53, 55, 56, 71, 76, 83:
Bowling:- Gnachandran 6 2 17 O. Sethupayhy 1
O. Sheriff 2.5 O 2:
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

eaten by 7 wickets.
DAILY MIRROR, POINT PEDRO, Saturday ey College registered their fourth win for the season
opped the 500 mark when he scored the 25" run in 510 runs in School matches with thre centuries to his
3 runs. Nadarajasundaram captured 4 wickets for 27
.
ugam bowledwell to take 4 wickets for 21 runs. fas bundled out for 67 runs. Chelliahpillai and ours taking 4 and 3 wickets respectively. red the required runs for the loss of 3 wickets.
edunbeaten with 35 and 32 runs respectively.
ob CSivagurunathan b Nadarajasundaram 29: Ali lbw b. Selvachandran 0: ATharmasuthan C Thurauratnam
daram 14: S. Ratnakumar C Abraham b Arnold 10:
San C Selvachandran b Chelliapillai 0: S.Sethupathy b
otal 113:
llai 4.3 1, 10 3 : Nadarajasundairam 1.5 7 27 4 :
lvaganam bw b Shanmuga 21: S. Thilagaratnam c n St Jacobb Shanmuga O: S.M.Abrahamb Shanmuga .D. Ratnarajah b. Sethupathy 7: R.C.Arnoldb Sheriff 9: pillainot out 1: Extras 8: Total:83:
8 5 30 3: Shanmuga 16 5 21 4: Premanesan 1 0 1
Nadaraj dram

Page 58
Jaffna College2"innings:-
A.H.Sheriffic Nadarajasundaram b Chellial Selvachandran bSivagurunathan 10: M.Vigneswar b Nadarajasundaram 6: A.Tharmasuthan b Nadara
Premanesan not out 3: PGnachandran C Che
Cheppiahpillai0:S.Shanmugab Chelliahpillai1: Ext
Fall:- 10,34, 34,38, 46,62, 62,65, 67,67:
Bowling :- Cheliapillai 8.5 2 10 4: Thilagarat Selvachandran 4 0 11 0:Sivagurunathan 7 3 14
Hartley College2"innings:-
S. Mylwaganam b Ganachandran 16:
Thilagaratnam c Sethupathy b Gnanachandra
Sivagurunathan not out 32: Extras 13: Total (for(3
Fall:-3, 16, 21:
Bowling :-Gnanachandran 9 2 34 3: Sethupathy
Jaffna Central be
In a low Scoring match played here Hal season when they beat Jaffna College by seven W
Nadarajasundaram the Hartley skipp 25" run in this match Nadarajasundaram ha
three centuries to his credit.
Jaffna College in the 1" innings totaled 11 for 27 runs while Chelliahpillaiaccounted for 3
Hartley replied with only 83 runs Shamu
Jaffna College in their 2" innings wa
NadarajaSundaram again Shared the bowling ho
Nadarajasundram

Pillai 4, C.J.Jacob b Nadarajasundaram 15: H.Alic anb Nadarajasundaram 0: S. Mather C Chelliahpillai jasundaram 6:S. Ratnakumarc Cheliah pillai 12: M. lliahpilai b Sivagurunathan 0: S. Sethupathy b
ras 11: Total 68:
nam 4 1 6 0 : Nadarajasundaram 8 2 16 3 :
3 :
R.Thurairatnam lbw b Gnanachandran 0 : S.
an 2: M. Nadarajasundaram not out 35: N. wkts)98:
6 3 22 0:Shanmuga 5 1 19 0:Sheriff3 0 10 0:
atten by 7 wickets
POINT PEDRO, Saturday Daily News rtley College registered their fourth win for the icketS.
er topped the 500 mark when he scored the s so far scored 510 runs in school match with
3 runs Nadarajasundaram captured 4 wickets
Oatsmen.
gam bowled well to take 4 wickets for 21 runs.
S bundled out for 67 runs. Chelliahpillai and
hors taking 4 and 3 wickets respectively.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
F.

Page 59
nd
ENT
Set to make 98 runs for victory Hartley sc NadarajaSundaram and Sivagurunathan respectively. The following are the scores:-
Jaffna College 1"Innings:-
H. Sheriffb Nadarajasundaram 24; C.J. Jacc lbw b Nadarajasundairam 0; M. Vigneswaran C Thurairatnam b Selvachsndran 5; S. Mather lbw N b Arnold 10; P. Gananchandran b Chelliahph Chelliahpillai0; S. Sethupathyb Chelliahpillai0; S. S
Fall:-37, 37,38, 45,72, 83, 111,113, 113; Bowling Thilagaratnam 2-0-16-0; Chellaiahpilla Selvachandran 8-1-17-2; Arnold 7-1-36-1;
Hartley 1' Innings:-
R. Thurairatnam b Sethapathy 8; S. Mylva Sethupathy b Shanmuga 3; M. Nadarajasundara Shanmuga 17; N. Sivagurunathan c Sheriff b Setl Arnoldb Sheriff 9; A. N. Shelvachandran CJacobbs 83; Fall:- 16, 25, 25, 50,53,55, 56,71, 76,83; Bowling:-Gnachandran 6-2-17-0, Sethupahy 181-0; Sheriff 2.5-0-0-2;
Jaffna College 2"Innings:-
A.H.Sheriff Nadarajasundaram b Chelliah Selvachandran b Sivagurinathan 10; M. Vigne Chelliahphillai b Nadarajasundaram 6; A. Tharma Chelliahpillai 12; M. Premanesan notout3; P. Gana Sethupathyb Chelliahpillai0; S. Shanmugab Chell
Fall:- 10,34, 38,46,62,62,65, 67,67;
Bowling:- Chelliahpillai 8.5-2-10-4; Thilagara Selvachandran 4-0-11-0; Sivagurunathan 7-3-14
Hartley College 2"Innings:-
S.Mylavaganam b gnanachandran 16; F Thilagaratnam c Sethupahy b Ganachandran Sivagurunathan not out 321; Extras 13; Total (for Fall:-3, 16, 21;
Bowling:-Gnachandran9-2-34-3; Sethupathy 6-3
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 51

سیف--------------
ored the required runs for the loss of 3 wickets. remained unbeaten with 35 and 32 runs
bcSivagurunathan b Nadarajasundaram 29; Ali Arnold b Selvachandran 0; A. Tharmsuthan c adarajasundaram 14; S. Ratnakumarc Abraham illai 23; M. Premanesan C Selvachandran b hanmuganotout 1; Extras 7; Total 113;
| 4.3-1-10-3; Nadarajasundaram 15-7-27-4;
ganamlbwb Shanmuga 21; S. Thilagaratnam c um st Jacob b Shanmuga 0; S. M. Abraham b hupahy 1; V. D. Ratnarajah b Sethupahy 7; R. C. Sheriff 1; Chelliah Pillainot out 1; Extras 8; Total
5-30-3; Shanmuga 16-5-21-4; Premanesan 1-0-
pillai4; C.J. Jacobb Nadarajasundram 15; H. Alic Swaran b Nadarajasundaram 0; S. Mather c Suthan b Nadarajsundaram 6; S. Ratnakumar C chandran c Chelliahpillaib Sivahurunathan 0; S. ahpillai 1; Extras 11; Total 68;
nam 4-1-6-0; Nadarajasundaram 8-2-16-3; 3;
... Thurairatnam lbw b Gnanachandran 0; S. 2; M. Nadarajasundaram not out 35; N. 3 week)98;
-22-0; Shanmuga 5-1-19-0; Sheriff 3-0-10-0
Nadarajasundram

Page 60
Nadarajasundram
Combined
University
(Pera
National S
(Cold

Universities
y of Ceylon
demiya)
javing Bank -
Ombo)
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 61
EMENT
Varsity Taking first lease of the CRC mating wi the firstinnings of their Board of Control Divisi
The undergraduates lost their first wick Berenger dimissed their opening batsman, U.R
M.Nadarajasundarm (21), C. Ernest (2
Batted well for the University. M. Berenger3 fo
Feisinger 2 for 6 bowled best forthe BRC.
The Ceylon players who returned recelt
Wickramaratne of the Varsity are not playing ir
The match had to be stopped at 2.35 p.m. due to
Varsity 1"Innings:
159 U.R.P. Goonetilleke CWambeekb Be Basnayake 18; M.Nadarajasundaram c Ber W.Ernest C Peris b Wambee 23; S.Rajaratnar Basnayake b Berenger 23 D.J.N.Selvadurai C B Gelsinger 7: M. Rajapaske not out 1; Extras 8;T Fall of Wickets: o,30,49,59, 67,101,124, 13 Bowling Berenger 17-5-47-3; S.K.Basnay. 15-5-27-3; A.T.Fonsekaq2-0-7-0; H.C. Felsin
Vasity 159
Accurate bowing by BRC enabled them Saravanamuttuy Trophy match played at Havel Vasity are without S.Wimalaratne and Idroos BRC are without David heyin who hasa dislocat Semaers Bernger, Basanyake and Wambeck ke The march will be continued today at 10.15 a.m
Varsity 1" Innings: U.R.PGoonetilleke CWmabeakb Berenger A. G. Perera b Wambeak M.Fernando b Basanayake M.Nadarajasundaram c Bertus b Berenger P.Selvadurai bWambeak
C. Ernest CPeirisbWambeak
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

59 VS BIRC
cket, the Ceylin university XI collected 159 runs in on I Cricketmatch against the BRC yesterday.
etsin the very firstball of the match, when Maicolm P Goonetilleke.
3), S.Wickremaratne (23), and Seiva Durai (21), r 47, Basinauyake 2 for 40; Wambeek 3 for 27, and
ly from Pakistan. David heyn of the BRC and Sarath I this game.
badlight.
renger 0; A.G. Perera b Wambeek 15; M.Fernandob bus b Berenger 21; PSelvadurai b Wambeek 6; n C C, Reid b Basnayake 16; S.Wickramatane C ertus b Gelsinger 21; S.Thiagarajah C Basnayake b Otal 159.
4, 151,159. ake 3-1-40-2; B/DReid 6-0-24-0; V,Wambeddik ger 3-1-6-2;
to dismiss the university of Ceylon for 159 in their ock Parkyesterday. who are unable to play owing to examinations and adfinger.
pt the Varsity batsmen in check.
15
18
21
23
Nadarajasundram

Page 62
S. Rajaratnam c Reldb Basanayake S.Wickremaratne cBasanayakeb Berenger D.Selvaduraic Bertusb Felsinger S.Thiafarajah c Basanayakeb Felsinger M. Rajapakse notout
Extras
Total
Wikets fell at 0,30,49,59,67, 101,124,134,151,15
Bowling: M. Berenger 17-5-47-3; S. Basanayake 3 17-3; A.Foneseka 2-0-7-0; H.C,Felsinger 3-0-6-2;
Varsity on r University had scored 220 runs for the lo: tournament match played at the varsity Groundsye
University 1" Innings:
A.G. Perera c Kumar b Sanderesagara 38; B.
60; L.Thalakady C Jebarajah b Sandersegara
Sandersegara 26; C.Ernest notout 13; R.P Samara
ExtraS 1 Totl (for 5 wickets) 220. Fall 59, 68, 118, 176, 177
BawilingL C.T.A.Schaffter 11-2-35-0; T. Nirm C.Sandesegara 20-3-68-5; M.Muthavalare 7-1-37-(
BRC Rout the University
(Bya"Dauly News sports reporter)
The good batting performances by Herble
minuites), enabled the BRC to score and easy 3 wic
Varsity 1" Innings: 159 allout BRC 1"Innings (7 for no lossovernight contd) C.E.Reid c wickramaratne b Thiagarajah C.Moreit C Selvadurai b Thiagarajah 9; B.D.Reid rul D.Selvaduraib Thiagarajah 19; B.D.Berdus cand b M.Berenger not out 7; Extras 15; Total (for 7 wktsc
Nadarajasundram
- 54.

16
23
21
3-1-40-2; B.D.Reid 6-0-24-0; V,Wambeak 15-5-
un Spree ss of 5 wickets against Tamils in the division I sterday.
| Perera c Jeberajah b Jebarajah b Sandersegara 22; M.Nadarajasundaram C Rajaratnam b singhe not out 26.
alingam 7-1-26-0; S.S.Kumar 18-8-53-0;
).
Felsinger (53) and Barney Reid 37 (made in 32 {ets victory over the University, Yesterday.
25; H.C. Felsinger C M.Fernando b Ernest 53; n out 37; R.H. Poulstone not out 14; D-peiris C Ernest 4; A.T. Fonseka c Ernest b Thiagarajah 0; eclared 174.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 63
Bowling: Rajaratnam 13-3-28-0; U.R.E Thiagarajah 26-8-48-4; PSelvadurai 4-0-7-0; N
Varsity 2"Innings:
L.R.P. Goonathillake C Foul Stone C War M.Fernando cand b Fonseka 10; M.Nadarajasu b Feonseka 0; C.Ernestinotout25; S. Rajaratnam 6; Extras 10; Total 116; Fall: 32,55,65,65,96, 112; Bowing: M.Berenger 11-5-17-1; B.D.Reid 5-2- 33-2; T Fonseka 5-0-23-21; H. Felsinger 5----...---
Board of control
Varsity: An innings victory
University of Ceylon the 1962 63 Sara
team to wind up the 1966 67 season and they
their fans when they obtained full points by de control division I match completed at Thursta Rc
With this Week timed Win With one anda Group Ibut only for a short time as Moratuwa S.
gO,.
University of Ceylon1" Innings 220 for 5
C.Ernes St. Rarajaman b Kumar 57; R.P.S. Sethupathyb kumar 13; Wickremaratne notou for 8 Wickets dec. 318.
Fall: 59,68, 118, 176, 177,274,285, 294.
Bowling: Schaffter 17-2-68-0 Nirmalingham 7. 5; Muthu cacalec 7-1-37-0.
Tamil Union 1" Innings:
T.Nirmalsinham bNadarajasingham 10,, 5; A.Sethpathy C Ernestb Wickremaratne 9, H.R Selvaduraii b Nadarasingham 13; S.Kumar Wickremaratne 0; A. Parthkunarajah b. W C.Sandrasekarab Nadarajasingham 5; Extras 0.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Goonathillake 10-3-15-0; Ernest 24-5-52-2; Selvadurai 4-1-9-0;
inbeck 19; A.G.Perera c C.E. Reid b Wambeak 23; ndaram c Fonseka b Berenger 22; P.Selvadurai CWambeack b Bertus 5; S.Wickramaratne notout
14-0; S.K.Bamnayake 7-2-17-0; V,Wanbeck 11-2- -- 0; Bertus 1-1-0-1;
division I matches
vanamuthu Trophy champions become the first
did so in a way that captured the admiration of feating the Tamil union an innings in a board of bad, Yesterday.
half hours to spare the Varsity occupy top batch of C. Their nearest rivals have three more matches to
(overnight contd) amarasinghe C Nagendra Kumar 45; P.Selvaduraic ut 14; D.J.N.Selvadurai not out 10: Extras 4; Total
.1-26-0; Kumar 28-9-86-3; Sandasekara 23-3-97
A. Guresekera CWicremaratneb Nadarajasingham ajaratnam CM.Fernandob. Ernest3; M.Jebarajah C b Wickremaratne 24; N.Nagendra C and b ickremaratne 4; M.Muthucaloe not out 2; Total 76.
Nadarajasundram

Page 64
Fall: 10, 19, 25, 28, 63, 65, 69, 71,76, Bowiling: Wickremaratne 16-7-29-5; Nadar Selvadurai 1-10-0.
Tamil Union 2"Innings:
TNirmalsingham c Wickremaratne b Nac 11; M.Jebarajah b Nadarajasingham 0; S.S.Kuuma b Selvadurai 12; M.Muthucaloeb Earnest 2; A. Pa Ernest 8; C.T.A Schaffter b Ernest 0; C.Sandaseka Total 77 Fall: 33,33,45, 53,64,64,76,77; Bowling: Wickremaratne 4-0-33-0; Nadarajasu 4-1-9-4.
Full points
The University of Ceylon Cruised to an easy
by an innings and 165 runs in their return Divi Thurstan Road yesterday.
The Undergrads who were 220 for 5 on Cyril Ernest 18 not out and R. P. Samarasinghe 26 for the sixth Wicket.
Skipper Ernest scored a capitain half Cen 318 for 8. S.S. Kumar and C. Sandarasekera Were the most Sl best figures of 5 for 17 in 23 overs.
The Tamils in reply started disastrously Sarath Wickremaratne and Nadarajasundaram helped them to reach 76 runs.
Openers Wickremaratna and Nadaraja Wickets between them.
Following on Tamil Union Succeeded in Nirmalingam ton - Scored with 31 and off spir performance with figures of 4 for 9 in 4.1 overs.
Nadarajasundram
- 56

ajasundaram 14-5-37-4; Ernest 3-1-10-1;
arajasingham 31; A/Gunasekara b Selvadurai * C Soysa b Nadarajasundaram, 4; H. Rajaratnam thkunarajah C Soysab Ernest 4; N.Nagendrab a not out 0; A.Sethupathy (absent ill) Extras 4,
ndaram 5-1-21-3; Selvadurai 6-1-10-2; Ernest
or Varsity. r full points victory when they beat Tamil Union Sion I touruament Cricket match continued at
Tuesday Continued With their not out batsman not out. This fair Continued their century Stand
tury before the 'Varsity declared their innigs it
CCessful Tamil bowlers. The larrer returned the
losing 4 Wickets for 28 runs to the bowling of A stubborn knock of 24 runs by A.S. Kumar
undaram bowling Splendidly Captured nine
naking One run more than in the first innings ner Cyril ernest turned in the a fine bowling
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 65
NT
Rain proves a spoiler.
A hard hit 111 by Nadarajasundaram fe
Naratnam's XI and the Kegalle CC played at Ke,
interesting finishin this match.
Mr. Navaratnams XI 254 for 7 dec (Nac Sathasivan 29 Colic Perera 4 for 49). Kegalle CC: 224 for (GSorriyabandara 70; U. Senev
Nadarajasunda
Kegalle CC's cricket match on the Ke Navaradnam APS, Kegalle, was drawn due to win.
Mr. Navaradinam's XI : – 254 for 7 declared. Out Sathasivan 29; Collin perera 4 for 49)
Kegalle CC:- 224 for 8 (GaminiSooriyabendare 70,
They receive Colomb Colombo university colours and special Tr University colours Night to be held today at thi J.Walpita, Vice- chancellor University of Ceylon wil
The following are the awards. Best Batsman: C. Ernest (Medical); Best Bowler:M Fielder:- G.C. da Soysa (Science); Bestall Round Cri (Medical); Gighest Scorer:- S.R. Wimalaratne (Mec Cricketer:- M. Nadarajasundaram (Arts).
Cricket Colours:- A.I.C. Ernest, U.R. Gu
Soysa, S.R. Wimalaratne, D.J.N. Selvadurai, P.N.N.S B. Perera, S. Thyagarajah.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 57

atured the drawn Cricket match between Mr. alle. Rain marred what might have been an
arajasundaram 111 Rajakaruna not out 54
iratne 39).
lram hits 111 -
March 22, Daily News 1969 galle Esplanade against a team led by a N.
(Nadarajasundaram 111, Rajakaruna 54 not
Upali Senevarana 39).
O University colours 'ophies will be awarded at the annual Colombo e King George's Ha;; commencing 8 Pm. Mrs. lbe Chief Guestatthenfunction.
L.Idroos (Medical) Best. Cketer :- S.R. Wimalaratne lical); Best Freshman
natilleke, M.L. Idroos, R. P. Samarasinghe, Gilda elvadurai, L. Thalakada, M. Nadarajasundaram,
7 ܐ -- ܕܡܝ ܢܝ .
܊ ܐ ܢܝ ܕ ܘ ܢ ܦ .
Nadarajasundram

Page 66
UNIVERSITY O Varsity defeat Ra
A fine all-round performance by M. 120andbagged 5 for37enabled the Univers run victory over Old Rajans Sports Club in the fin tournament conducted by the Kandy Cricket Ass By virtue of this victory the Varsity secure the co the first 20 overs and their 295 was obtained in 4
Skipper D.G.W. Karunaratne Was the mos for 60 Leg spinner D.D.P. Alwis 2 for 49 and left well With opener Siri Ranasinghe 41; M.B. Wije marking useful contributions the Old Rajans on Overs and made 123 for 7.
The Old Rajans tail failedagainst M. Nada 180 runs thus conceding Victory to the stro) Peradeniya 1" innings 295:- (David Ponniah 34. Nadarajasundaram 120 TV. Varnalingam not for 49; D.D.T. Alwis 2 for 52). Old Rajans SC Innings 180:- (S. Ranasinghe 41; M 24; D.D.T. da Alwis 42; S.Wickramaratne 2 for 33
Mirror trophy
A Magnificient all round perform Nadarajasundaram who scored a scintilla University Ceylon. Peradeniya to register an eas finals of Kandy's first ever 50 over 50 over knoc Association. This match was played on the poli the varsity won she coveted "daily Mirror" Trop
Before the commencement of play two m D.D. Somasiri Engineer, Cement Corporation, Dharmaraja and also during his undergraduate
event for several years.
The Old Rajans won the toss and sent Un
Nadarajasundram

F PERADENIYA
jans by 115 runs
PERADENIYA, Wednesday Nadarajasundaram who scored a Scintillating ty of Ceylon, Peradeniya to register an easy 115ls of Kandy's firstever 50 over knock-out cricket ciation and played on the police grounds recently. Jered "Daily Mirror' Trophy. Varsity scored 110 in 7.3. OverS.
tSuccessful bowler for the Old Rajans capturing 4 arm spinner D.D.T. de Alwis 2 for 52 also bowled Koon 19; Ajit Gannoruwa 24 and Titus de Alwis42 vertook the Varsity rate of scoring in the first 20
rajasundaram and they were finally dismissed for nger Varsity team by 115 University of Ceylon ; M.T.M. Zarook 24; Sarath Wickramaratne 40; M. out 23; D.G.W. Karunaratne 4 for 60 D.D.P. Alwis 2
1.B. Wijekoon. 19 H. Ranasinghe 13; A. Gannoruwa ; M. Nadarajasundaram.5 for 37)
to undergrads.
PERADENIYA Monday. Daily Mirror
ance by former Jaffna School cricket M.
ting 120 and bagged 5 for 37 enabled the
115 run victory over old Rajans sport Club in the
kout tournament conducted by the Kandy Cricket regrounds yesterday and by virtue of this victory
Ly.
inutes silence was observed in memory of the late who was prominent SportSman during his day at days at the Varsity winner he won the pole Vault
ergraduates into batonaparched police ground.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
5.
ס

Page 67
Dr.
2
Wa
rOr
the
the
ket
Ory
late
y at ault
nd.
VEMENT
Old Thornian Divid ponniah and formen for the Varsity set the tempo by scoring the fir placeman L.H. Playasiri who conceded 41 runs in Ponnaih (34) and Zarook (24) were both dismis scoreboard read 90 for 4.
At this stage M. Nadarajasundaram j associated in a fifth wickets partnership of 107 brilliantly caught by skipper karunaratne off G continued the on slought and reached his cent
Breezy innings
With his score at 120
M Nadarajasundaram was caught beh
Nadarajasundaram slammed 16 fours and 3
large Crowd that had turned up to witness the fin
Tail ender T. Varnalingam scored an unbeaten 23
Wicket well.
Skipper D.G.W. Karunaradne was the m Commanded much respect from the run hungry. Legspinner D.D.P. Alwis 2 for 49 andleftarmspir Varsity scored 110 in the first 20 overs and their
In reply the Old Rajans were off to a disma the first ball sent down by seamier K.Balak D.D.P.Alwis was caught by skipper Rajapakse of
With opener Siri Ranasinghe 41; M.B.W 42, making useful contributions however the Ollt in the first 30 overs and made 123 for 7. M.Nadarajasundaram and they were finally d
MNadarajasundraram bagged 5 for 37 v had 2 for 33 skipper M.M.Rajapakse handled hi also held 3 good catches.
மலேசியக் கோவிஷ்டியை (
வலிகாமம் மேற்கு கிரிகெட் தெரிவுக் ே தோல்வியடையச் செய்தது. யாழ் மத்திய கல்லூரி ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தில் முதலில் மலேசி விக்கட்டுக்களையும் இழந்த 79 ஓட்டங்களை மட்டுே
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 5

Trinity skipper M.T. Zarook who opened bating st 50 in just 15 minutes Ponniah was severe on the three ovrrsbowled by him.
sedat53 and when Varsity lost 2 more wickets the
oined Sarath Wickremaratne and this pair was Wickremaratne was the first to go when he was annoruwa for a neat 40. M Nadarajasundaram ury in 65 minutes.
ind the wickets by Ranasinghe off de Aiwis M. sixes in his breezy innings and entertained the als.
} and the Varsity had amassed 295 when their last
ost the successful bowler for the old rajans. He Varsity batsmen. His fanal figures were 4 for 60. hner D.D.T. de Alwis 2 for 52 also bowled Well
291 was obtained in 473 overs. lstart when they lost opener S.W.s. Inbuldeniyuato rishnan. There second Wicket fell at 7 when
Mendes.
ijikoon 19; Ajit Gannoruwa 24 and Titus de Alwis i Rajans over. Roced the Varsityarate of winning
But the old Rajans tail faild to wag against ismissed for 180 runs.
with his off Cutters while Sarath Wickramaratne S bowler intelligents and gave nothing away. He
பாழ் கோஷ்டி ஜெயித்தது
ஏப்ரல் 26 தினகரன்
காஷ்டி மலேசியக் கிரிக்கொட் கோஷ்டியை படு மையதானத்தில் இந்த ஆட்டம் நடைபெற்றது. இந்த யக் கோஷ்டி துடுப்பெடுத்தாடியது. அது சகல D எடுக்கக் கூடியதாக இருந்தது.
Nadarajasundram
9 -

Page 68
வலிகாமம் மேற்கு கோஷ்டியைச் சேர்ந் விக்கட்டுக்களை சுவீகரித்ததன் மூலம் சாதனையை ஒட்டம் தானும் எடுக்கமுடியாத நிலையில் வெளியே மட்டுமே 10 க்கு மேற்பட்ட ஓட்டங்களை எடுத்தனர்.
அடுத்து ஆடிய வலிகாமம் மேற்கு கோஷ் வெற்றி பெற்றது. ஜெயதீசன் 38 ஓட்டங்களை எடுத் ஓட்டங்களை ஒடுத்தார்.
Jaffna team rou By SEVEN
(From our
THE VALIGAMAM WEST CRICKET TE
ACHIEVE WHEN THEY BEAT THE TOURING MI ONE DAY CRICKETMATCHPLAYED ON THE JAF
The visitors were dismissed for a paltr Nadarajasundaram moods with the ball he c team lost their first three Wickets for no score
Pathmanathan. The home team started on a wickets soon after, before reaching the ultimate
MALASIAN CEYLONESE XI:-
K. Balendra b M. Nadarajasundaram 0, K Maniam c and b Surendra 9; H. Duraisingan Dayananda b Balachandran 13; Gurucharan Sir not out 13; Dr.Vyravanathan b M. Nadarajasu SunSeram b Surendra I, V. Seevaratnam C M. ) Rajarubendranb M. Nadarajasundaram 0; Extras Fall:- 0, 0, 0, 40, 54, 63, 69, 74, 78, 79. Bowling:- M. Nadarajasundaram 12.3-8-16-7 23-1; T. D. Rajapakse 7-3-16-0; M. Surendra 5-1
VALIGAMAM WEST:
V. Chandraganthan b Navaratnam14; M. Nanaratnam 10; M. Nadarajasundaram not out (for 4 wkts.) 82. Fall:- 51, 63, 65; Bowling:- T. Vasudevan 3-0-5-0; M.S.Maniam 42; V.Seevaratham 4-1-10-0; Dr. Vyravanathan 1 Nomads (varsity 202 for 9 Nomads 22 for 7 dec Moors (varsity 225, Moors 74 for 6, Nomads 17
Nadarajasundram
- 6

த நடராஜசுந்தரம் 16 ஓட்டங்களை கொடுத்து 7 நிலைநாட்டினார். மலிேயக் கோஷ்டியில் நால்வர் ஒரு பற நேர்ந்தது. முழு இன்னிங்ஸிலும் அவர்களில் மூவர்
டி 3 விக்கட் நட்டத்திற்கு 82 ஓட்டங்களை எடுத்து து ஆட்டமிழந்தார். மலேசியத் தரப்பில் பத்மநாதன் 33
Its the Malasians
N WICKETS
affna sports Correspondent) Daily News, 1969
EAM DID WHAT THE JAFFNA XI COULD NOT ALASIAN CEYLONESEXI BYSEVEN WICKET INA
FINA CENTRAL GROUNDA
y 70, the Peradeniya University all rounder M. aptured 7 wickets for only 16 runs. The touring a but they recovered well enough to of 33 by K. Cavalier fashion putting on but lost three quick target.
. Pathmanathan b M. Nadarajasundaram 33. M.S. n b M. NadarajaSundaram 0. C, Navaratnam c, lghe b M. Nadarajasundaram 13; P Patchymuthu ndaram 4; S. Rajasingam CV Fitch b Surendra I, Nadarajasundaram b Surendra4; T. Vasudevan c
4; Total 79.
; M. Jegatheesan 3-1-2-0; S. Balachandran 7-1- -18-2;
Jegatheesan runout 38; M. Surendra C and b 12; T.D. Rajapakse not out 7; Extras:-2; Total :-
0-12-0; GSingh 9-0-23-0; C.Navaratnam 7-0-25-05-0; - ared) Vs. Colts (Varsity 75 for 7 Colts 193) Vs 4 for 9 declared).
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
0

Page 69
Universit
REC Played 10, won outright nil won 1" Innings I DI
BATTING
Inn. N. O. H.S
Sarath Wimalartne 11 - 69
A. G. Perera 12 60
M.Nadarajasundaram 1. 43 David A. Poniah 11 1. 43
Suji Rajaratnam 11 1. 53 M.T. M. Zarook 7 1. 36
M.S.M. PeriS 16 3 28
Mervyn Fernando 11 1. 35 S.Skandakumar 5 1. 12 S.Thingarajah 8 3 15 23 S.Wimalaratne 5 - 9
P. ParanOVithana 7 2 9
Also batted Brian Perera 33, A.O. O. Kuruppu 1, Selvasurai 1 (n.0) and 10.
O M
of 10 in ar
wks inns
M.Nadarajasundaram 36.1. 10 H.S.M. Peris 166 51 Sarath Wimalaratne 190 66 Sugi Rajaratnam 170.1 57 S. Thiagarajah 188.1 47 P. ParanaVithana 76.5 7
FOR MADRA
Forty top cricketers go into traini (By a Daily News sports reporter)
Forty of Ceylon's best crickets below respective clubs to go into training in prepar to Ceylon for the Gopalan Trophy 3 day unoffi
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- (

y of Ceylon
awn 7,25, 140 point = 5" in Group II.
Total 10 O'S 50's Avg
256 - 2 23.27
278 - 1. 23.17
17.86
164 - 16.40
153 - 1. 15.30
74 - - 12.33
86 12.29
106 - 10.60
21 5.25
- - 4.60
22 - 4.40
20 4.00
Mannju 0 (n. 0) R. Galapth 0 (n.0) D.J.N.
R W M.B 5wkts Avg
62 11 - 1 5.64
373 22 - 16.95
349 2.0 - - 17.45
287 15 - - 17.94
358 17 - - 20.05
241 7 - - 34.43
STEAM VISIT
ng
27 years of age have been nominated by their ation for the Madras Cricket Association visit cial Testand two other matches, in Kandy and
Nadarajasundram
1 -

Page 70
Galle.
The cricket are F. Asgarallt and S.H. Asg Harmer, Eveard Schoorman, and A. Benedict (B) and B.FAhlip (Moors); Dr. C. Balakrishnan Russe (Bloomfield); Srath Wimalartne, Suji Raja Nadarajasundaram (University of Ceylon); (Army) S.S. Kumar, V. Muhendam. Tony Appadu Fernando Nihal Soysa, Peter de Neise. De. Cyril Wasantha Senvtratne and Keith Perera (kegalle Nihal Samarasekera (Colts); Randy Morrel (Dmb
CPCA PREPARES FOR
Nihal Saamarask
The Central Province Cricket Associatio the University of Ceylon, Paradeniya XI in a crick Friday.
This match was considered to be a trial Kandy on the 28", proved to be a farce as the Univ One bowler from the North, M. Nadarajasund. exception of opened Days Amarasinghe and you cutters. This Jaffna lad went on to register theim
University of Ceylon, Peradeniya, batting 47 by by former Trinity skipper M.T.M. Zarook, Manobaran 12, were the other batsmen to ent chanceless and it was gratifying to see him regair To Kandy. P-65
Colts paceman, Nihal Samarasekera Kehelgamuwa, popularly known as the kandyan against Joe Lister's XI last year, had informed the represent's them on the 28", Samarasekera bo C.P.C.A. side by capturing four for 12 in 11 overs, f
SCOREBOARD University of Ceylon, Peradeniya 1" Innings:-
A.G. Perera, C Amarasinghe b Samaraseke S. Nagendra llbw b Samarasekera 4; M. Nadara Samarasekera 5; S. Rajaratnam lbw b Ganno)
Nadarajasundram
- 6

garalt (Borah SC); Richard Heyn, Barney Relf, M. RC); D.J. Narangoda (Phoenix SC); Ghulam Razick, l Harmer, Vas Gunawardena and Nihal Amaradasa ratnam, A.g. Perera, H. S.M. Peris and M. T.D. Rajapakse N. Angammuna. N. I Narangoda urai, Kumar Ramanathan (Tamil Union); Ranjith Ernest (Nondescripts); Gamin Sooriya bandara, 2 CC.); H.W. Caldera and T.S. Sawal (catamarans); ul Cand A.C.) and R.Burke (Saracens).
MCC VISIT (LONDON)
kera in good spell
KANDY, SUNDAY, Daily News, 1969
nXI, which included almost all their stalwartbeat et encounterplayed on the University grounds on
for the C.P.C.A. who meet the M.C.C. tourists in
ersity did not field their full "Sara'side. aram, however, had the C.P.C.A. batsmen, with the ng Ajit Gannoruwa, all at seas with his fastish off pressive fingures of 6 for 59.
first made 122 runs, thanks mainly to a fighting Suji Rajaratnam 21, M. Thavayogarajah 21 and A. er double figures. Zarook's knock proved to be his best form oOn the eve of the visit of the M.C.C.
was invited to play in this trial, since T.B. Express after his splendid bowling performance : local organizers that he would not be available to wled well and must have booked a berth in the
ive of which were maidens.
ra 0; M. T. Zarook C Wijekoon b Gunawardena 47; jasundaram Samarasekera 3; A.0.0. Kuruppu b uwa 21; E. Narangoda lbW b Berenger 7; M.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
2 -
SE

Page 71
f
Thavcyogarajah notout 21; J. Wahab c Marasing Varnalingam run out 0. Extras 2; Total 122;
Bowling:- N. Samarasekera 11-5-12-4; Malcolm Gannowardena 12-1-39-2; D.D. P de Adwis 2-0-9
C.P.C.A. 1* innigs:- C.M. Fernado c waha Narangoda 56, T. B. Marasingheb M. Nadarajasu 0; M.B. Wijekoon lbw b Narangoda 22; P.D. Bulan M. Nadarajasundaram 21; M. Perera b M. Na Narangoda 0; A. Gunawardena. Notout 1 Extras 2
Bowling:- S. Rajaratnam 8-3-16-0. M. Nadaraja Varnalingam 11-3-26-0; E/ Narangoda 9-0-32
CPCA XII de defeat U
M.R.MARIKAR
The Central Province Cricket ASSociation the University of Ceylon, Paradeniya, by 61 runs Grounda recently. Daya Amarasinghe who playe performed well with both bat and ball, impres Nadarajasundram who bowled of cutters un 59.
University of Ceylon, Peradeniya batted fi former Trinity skipper M.T.M. Zarook, Suji I Manoharan 12 were the other batsmen to entel capture 4 for 12 in 11 overs five of which were ma
In reply, CPCA made 183. Daya Amarasir nine fours, while Ajit Gannoruwa 29. M.B. Wile useful contributions. M. Nadarajasundram wa, 59, while E. Narangoda captured 3 for 32.
The CPCA will play their final trial on the
selected will play on the campus grounds. Invite Nihal Samarasekera and Franklyn Burke are exp
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

heb Gunawardena 0; A. Manoharan bAlwis 12; T.
Berenger 15-6-15-1; Dr. M. Roberts 5-0-15-0; A. -1, C.M. Fetnando 1-0-2-0.
b b M. Nadarajasundaram 7; Amarasinghe C & b ndaram 4; Dr. M. Robertsb M. Nadarajasundaram lulameb M. Nadarajasundaram 7; A. Gannoruwa c darajasundaram 1; D.D.P de Awis st Wahab b 6 Total 183.
Sundaram 23.3-2-59-6; A. G. Perera 3-1-8-1; T. 31; A.0.0. Kuruppu 5-0-15-0.
niversity by 61 runs
our Kandy corr
KANDY, Friday, Daily Mirror
LXI, which included almostall their stalwarts, beat s in a cricket encounter played on the university da classicinningSand young Ajit gannoruWaWho Sed for the CPCA. The other batsman found M. playable. M. Nadarajasundram captured 6 for
rstand made 122 runs, thanks to a fighting 47 by Rajaratnam 21, M. Thavayogarajah 21 and A. double figures. Samarasekera to bowled well to aidens.
lghe top scored with 56, which was studded with koon 22 and Nihal Samarasekera 21 also made s the most successfully Varsity bowler with 6 for
: 25" when two teams drawn from those already es A.C.M. Lafir, Owen Mottau, Ranjit Doranegama, ected to play in this trial.
Nadarajasundram

Page 72
University of Ceylon, Peradeniya-1" Innings:-
A.G. Perera. C. Amarasinghe b Samaraseke 47; S. Nagendra lbw b Samarasekera 4; M. Nai Kuruppub Samarasekera 5; S. Rajaratnam lbw lb M. Tjavayogarajah notout 21; J. Wahab C Marasin T. Varnaligamrun out 0; Extras 2; Total 122. Bowling:- N. Samarasekera 11-5-12-4; Malcolm Gannoruwa 10-0-27-1; A. Gunawardena 12-1-39
CPCA 1." Innings:-
C.N.Fernndo c Wahab b M. Nadajasundar Marsingheb M. Nadarajasundaram 4; T.B. Maran M.B. Wijekoonlbwb Narangoda 22; PD. Bulanku M. Nadarajasundaram b Perera 39; N. Samarasek Nadarajasundaram 0; D.D.P de Alwis. St wahab b 26; Total 183.
P67
Bowling:- S. Rajaraynam 8-3-16-0; M. Nadaraja Varnalinghe 11-3-26-0; E. Narangoda 9-0-32-3-
Adastrians through
At Peradeniya the Adastrians pulled offat over the University of Ceylon Peradeniya.
Bowlers held Sway in this game. The unde (4 for 24) Sarath Fernando (3 for 24) and M. Fa Nadarajasundaram batted with some confider
The Adastrians did not fare well either.
accurate bowling by the undergrads. Thanks figh innings win.
Scoreboard
5 dec. (I. Rodrigo 63; S.Wettimuny 61; T Rajapakse not out 24;) Tamils 91 (T. Appadurai Opatha 4 for 22; M.L.idroos 4 for 29) and 117 for T. Appadurai 18; M.L.idroos 2 for 42.)
At Peradeniya University 114 (M. Nadara 17; S. Wickremaratne 15; A.O.C.Lurppu 12; S. Fer 40; and 114 (M. Roberts 36; S. Wickremaratne 2
ladarajasundram
- 64

era 0; M. T.M. Zarook cWijekoon b Gunawardena darajasundairam lbw b Samarasekera 3; A.O.C. | Gannoruwa 21; E. Narangoda llbwb Berenger 7; gheb Gunawardena 0; A. Manoharanib Alwis 12;
Berenger 15-6-15-1; Dr. N. Roberts 5-0-15-0; A. 2; D.D.P. de Alwis 2-0-9-1; C.N.Fernando 1-0-2-0.
am 7; D. Amarasinghe C and b Narangod 56; T.B. nsinghe b Dr.M.R. oberts b M. Nadajasundaram 0; lame b M. Nadarajasundaram 7; A. Gannoruwa C erab M. Nadarajasundaram 21; M. Borengerb M. Narangoda 0; A. Gunawardena not out 1; Extras
sundaram 23.3-2-59-6; A.G. Perera 8-1-8-1; T. ; A.O.Kuruppu 5-0-15-0.
hrilling first innings victory in an excusing finish
rgrade were dismissed for 114 with Cyril Ernest leel (3 for 40) having done the damage. Only M.
Ce
They too, were in 'sixes and sevens' against the rting 52 they were able to edge through to a first
'ennekoon 64; R. P. Samarsinghe not out 64; S. 32; S. S. Kumar 18; L. Kaggodachi not out 12; T. 6 (C. Gowrishankaran 35; M.S. Balasingham 35;
jasundaram 27; N. Nagendra 18; N. Narangoda mamdo for 24, C. Ernest 4 for 24; M. Faleel 3 for 0; V. Vimalasingham 33; S. Fernando 4 for 35; A.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
-

Page 73
NT
Withanatehi 4 for 22) Adasrians 129 (d. Men Nadarajasundaram 4 for 53; S. Mendis 4 for 32 U. Mendis 2 for 30; M. Nadarajasundaram 2 for 2.
The University of Ceylon (Peradiniya) w visible in the last fortnight. Could use this match getanbutsidechance offightingtoremain inthe
The performance of M. Nadarajasund. watched with interest M. Nadarajasundaram another supreme effort by him can keep the
Needle
The match at Peradeniya between Univ ended in a needlefinish in favour of the Adstrians and the way the Adastrians won was no erect totl
On the Campus turf wicket bowlers have The wicket and the outfield areunpredictable an Adastrians was agains shown up against the determined form.
P-68.
In this game, too as in the previous one a qualities of M. Nadarajasundaram were amply p Nadarajasundaram is the sheet anchor of the Nadarasundaramtore gaping holes in the Adastri
Varsity
(From our Yatinuwara cor).
Despite a hard hit 70 runs by M. Nadar. of Ceylon Peradeniya plunged to a 105 runs defea Peradeniya in their annual Cricketencumber pla
A. O. C. Kuruppu (64) and H. W. Fonsel Kanniah, who kept an immaculate length withh the Staff team. Selvaratnam 4 for 20 and 2 for 4 re
University staff 208 (A. Kuruppu 64; S Salvaratnam 28, S.D. Thammuta 27;
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

lis 52; W. Basnayake 21; A. Withanatehi 20; M. ) and 97 for 8 (L. Ratapui 46; N. Gurusinghe 24;s.
3).
hose cticketing strength has grown as has been o advantage against the "Woodenspoonists CCC to final round.
aram who has been their sheet anchor will be has been the University's match winner and Indergraduates' hopes alive.
finish
ersity of Ceylon (Peradeniya) and the Adstrians ... This match could have swung in either direction
1€Ո
2 in recent times held a monopoly over batsman. ld could change rapidly. The strong batting of the : University who have made a late start with
gainst the Adastrians at Rifle Green, the all round
roved. Like Sarath Fernando of the Adastrians, M. University. Using the seam to a advantage M.
ansbatting in both innings.
beaten
jasundaram, out of a total of 103, the University ttatthe hands of the University of Ceylon StaffRC, 7edata Peradeniya last week.
(a (58 n.o) batted well for the staff team, Thiru is leg spinners captured 4 wickets for 24 runs for
Spective. ... Wickremaratne 25; H. W. Fonseka 58 n.o. M.
Nadarajasundram

Page 74
University at Ceylon Peradeniya 197 M. Nad Selvajatnam 3 for 20; S.D. Thamuta 2 for 4;).
Nadarajasundaram help Saracens b
THE University of Ceylon Peradeniya C Tournament they easily gained a first innings vi which ended on the Rifle Green matting wicketye
Continuing from their overnight total of 1 a huge total of 248 runs.
The Saracens who went into bat at 12.10) Undergrads gained a handsome 167 runs firstinr
The architect of the Wasity win was M double. He hammered a swashbuckling unbe accurate season bowling. Nadarajasundaramh having claimed more than fove wickets in atmost ്
Nadarajasundaram's century included 15 Overnight batsman Aubrey Kueuppu was unfort
Was Gunawarden 4 for 72 and Rodrigopull
The Saracens first innings realized only 8 20 for 2.
N. Silvatop scored with 27 valuable runsw
The three medium pace bowlers M. Na for 30 and Surendra 1 for 7 caused the damage in
The Saracens who were forced to follow ol
Close. M. Saheer 56. R. Burke 43. N. Silva 22. Mahl helped swell the total Wickremaratne claimed 4 f.
Nadarajasundram

larajasundram 76; T. Kandiah 4 for 16; M.
os Peradeniya University
eaten badly
Times of Ceylon 1970
reated a major upset in the P. Saravanamuttu ictory over Sarancens, in their Cricket encounter esterday.
34 for 5 wickets the undergrads went onto amass
p.m were skittled out foramearly 81 runs and the lings won. This is their first win for the season.
. Nadarajasundaram who performed a grand 2aten 100 runs and bagged 6 for 40 with his as been very successful with the ball this season
every match for the Varsity.
hits to the ropes and lasted 159 minutes. unate to be not out for 32. He thumped 4 fours.
e2 for 40 bowled best.
31 runs came in 110 minutes. At lunch they were
which included 5 bountries.
adarajasundaram 6 for 40. SWickremeratne 3 the Sarancens batting line up.
n had piled up 188 runs for the loss of 6 wickets at
mood 17. Percy Perera 18 and N. Senevirathe 13 or 55 runs.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 75
Man Of
The man of the week was M. Nadal performed the notable double of scoring a ce. register her first ever victory in the Sara tournal
Peradeniyarains ruin on Saracens.
THE high, bright, Sun that shone on th goaded several of them to almost single hande their rival teams and one such occasion was W victory over the much fancied Saracens SC at Ril
The other knock-out win was when the Crushing innings and eleven runs defeatin Army
Time got in the way of the SSC at Maitl: Victory against Moratuwa who were caving in W
For people in both teams at Gale Face on The NCC adjusts were not too happy with the Solders could get past that score, or so they thoug
But the opening over proved the down afternoon, when they were battered beyond re of tall, lanky Vernon Calder rearing it's head rear
Along with Nihal Soyza, he ranthrought assistance form Crozler, shot out H. I. Kasbando
Caldera's match has will take a lot of b maldens, 34 runs, 8 Wickets.
Only the broad blade of Hubert fernanc ARMY, each time the Soldiers take the crease ea:
M. Nadarajasundaram, that versatile has struck terrible form with the ball alb season's giantkillers reeling to defeat.
The tiny Rifle Green ground was just unbeaten century which was studded with fif fiddle for the first time this season.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
 

he Week
ajasundaram of University (Peradeniya) who tury and bagging 6 for 40 to enable his team to
Ոent.
Daily Mirror 1970 2 backs of the Saravanamuthu Trophy cricketers displays that brought ruin and destruction on to hen Peradeniya University scored a flabbergating le Green inthe firstinnings.
: NCC fighting for in the Sunsmothere the Army to r territory.
and Place and they were denied a certain outright hen stumps were drawn.
Tuesday Dawned with visions of possible Victory. ir sides 178, and the Army followers felt that the ght.
fall and it clung on to their skins till 4.30 in the Cognition by NCC's all round attack, with the paCe ing it's headlike thatofa cobra.
he Army for 67 in the first inning and then with he fderelict khaki-shirts for 100 runs.
2ating for his figures read like this 24 over's, 14
e, which keeps cutting out an epitaph - ONE MAN ed the ignoring with is runs in the second innings.
all - rounder from the North, who this season most single handedly, sent the Saracens this
That the door ordered for this Undergrad and his een fours saw the Saracen attack playing Second
Nadarajasundram
67 -

Page 76
Not satisfied with surrounding batting, h wickets for 40 runs, which had the Saracensinac
The SSC were able to add only 40 runs to when her bowlers call the tune early, the Writingi
THE CEYLONDAILYNEWS, SATURD
The University of Ceylon (Peradeniya) re when they defeated Saracens on the first inning fielding for a long time as on the first day when dozen catches were grassed and the Sufferers W Nihal Seneviratne, who applied the pressure at
M. Nadarajasundaram played a gr
University.
With a limited array of strokes he defied only century of the weekend. Nadarajasundaram 100 When it came to bowling, Nadarajasundara which sometimes the ball hung and at other time
The vagaries of their home wicked wick they surrendered for 80. Nadarajasundaram advantageously to claim six wickets. His all - rol best seen this season. The Saracens, nosed the remember the golden adage hold the catches and
Moratuwa who are placed at the bott impressing after their match against the Sinhale, innings. Sylvester Dias, a devoted Cricketer, who man. How could Dias expert anything better whe
If matches are the chief source of practi however, determined Dias and a few are, Mpratu can muster their resource at the nets and designt
ABU spins CCC t
KANDY Tuesday AN opening stand of 114 between Darre fine spell of spin bowling by Ceylon's ace offspin Colombo Cricket Club to register an easy 85 SaravamyththuTrophy Cricket encounter conclu
Nadarajasundram
- 6

e havoc with his medium pace bowing bagging 6 iZZy Spin.
their overnight total but have worried because n distinctly on the wall for Moratuwa.
AY DECEMBER20, 1969.
gistered their first victory in six encounters sat Rifle Green. I have not seen such putrid Ihe University occupied the wicket, AS many as ere medium pacers Was Gunawardena and all time.
eat part to bring victory to the
the varied attack of the Saracens by knocking the drove and pulled with power to be unbeaten with lm made full use of the unpredictable wicket on as came off the pitch likeabullet.
P
ret foxed the Saracens in the first innings when exploited the wicket and used the seam und performance could be classedamong the ir keen fielding gave a poor display and they must Winthematches.
om of the table in Group I, haven't made any seSports Club whom they went under on the first ) puts everything into the game must be a Sorry nhardly four or five members attend practices.
ce then I could hold out very little for Moratuwa, Wa has the potential to strike forcibly if only they heir campaign will inadvance.
O 1 innings win
, Wimalaratne (88) and Randy Sims (330) and a her Abu Fuard who captured 6 for 35 enabled the run University of Ceylon, Peradeniya in their dedat Peradeniya yesterday.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
3 -

Page 77
CCC took first lease of the campus turf w end to the first day's play at 4.10p.mcontinuingt regular intervals and finally declared with theirs polished 88 which had 12 fours and a six whiles 33. Save for Abu Fuard 12 not out the othe Nadarajasundaram who bagged 6 for 65.
With overnight rains assisting the bowle was responsible in dismissing the Peradeniya Ur Were 6 for 35 in 22.5 overs, 8 of which were maic well compiled 34 whilw Davic Ponniah made 19.
CCC had made 76 for 7 in ther 2" essay w badlight. Lirensz Pereira better known in rugger G. Harmer 12 were the other batsman to enter do to have a match bag of 885 while Sarath Wickre 4.37.
COLOMBOCRICKETCLUB-1"inning:-
D. Wimalaratna c Ponniah b Nadaraj Nadarajasundaram 33, Kevin Pereira c wah Theivendaram 33, b Nadarajasundaram 00, H. N. A. Patternott C Surendrab Wickremaratne 04, A. 00, Ajit Abeyratne candib Nadarajasundaram 04 Fall: 114, 114, 116, 146, 156, 156, 168.
Bowling: -M-Nadarajasundaram 27-8-65-6 0-01-0;
UNIVERSITY OF CEYLON PERADENIYA - 1 * Inr D.A.Ponniah c Abeyratine b Fuard 19; M Kuruppuc E. L. Pereirab Fuard 5; N. Nagendra C sub b Fuard 03; M. Nadarajasundram C. Harme Abeyatineb Fuard 02; M. Surendra notout 02; J.W Fall: 15, 17, 32, 44, 53, 61, 74, 77, 79, 83.
Bowling: - A A. Patternott 4-1-12-0:A.Abeyratne 11-7-7-2: Kevin Pereira 7-4-06-0. CCC 2"Innings:-
Kevin Pereirac Ponniahb Nadarajasunda Nadarajasundaram 13, G. Harmer Narango
Wickremaratne 09, E.L. Pererirac Kuruppu........ DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

cket and made 114 for on loss when rain put an heir innings last morning CCC lost their wickets at Core at 163 for 8. Wimalaratne top scored with a ims simmed 5 boundaries in his stylish knock of batsmen failed against the off cutters of M.
rs veteran Fuard made capital of the wicket and dergraduates for a paltry 83. Fuards final figures lens R. Nagendra top scored for the Varsity with a .
hen the umpires stopped play at 5.23 p.m. due to circles a Sound 26 while Travis Fernando 13 and uble figures Nadarajasundaram captured 2 for 20 lmaratne too bowled well to have a match bag of
asundaram 83, Randy Sims C Narangoda b lab b Nadarajasundaram 80: E.L. Pereira c de silva cWimalasingham b Wickremaratne 11, Fuard not out 12, G. Hamerb Nadarajasundaram Extras 16, Tital: (for 8wkts dec.) 168.
, M. Surehdra 15-6-33-0, S. Wimalasingham 1
lings:- T.M. Zarock b Pererira b Fernanada 00; A. 0. C. E. L.Pererira b Fernando 34; VWimalasingham c er wkt keeper b Fuard 08; S. Wickremaratne c ahab candb Aoayratne 02; Extras 04; Total:83;
7-1-1-2: A. Fuard 22.68-36-6: Travis Fernando
ram 00, Tr. Fernanda C Surendrab a b Wickremaratne............. A. Abeyratne b Surendra 26: A. Fuard C Wahab b Theivendram b
Nadarajasundram
9 -

Page 78
Laddie Outschroon not out 01: Total:-(for 7 whe Fall:- 0, 15, 38,33, 39, 45, 75;
Bowling:- M. Nadarajasundaram 9-2-20-2; D. Wickremaratne 9-3-17-2; M. Theivendram 8-5-
SARA TRO
NONDESC
ARMY BY
Nondescripts, in their nervous race to the tournament wiped off some of their earliest setb Army to obtain full point at Galle Face yes Nondescripts were thee only team to Snatch an ou
The Nondescripts who were restricted t twice in the same afternoon. Medium - pace damage and help to dismiss the Army for 67 rur 100 Vernon Caldera struck again claiming four skipper H. I. K. Fernando came off with a sparki ball were Michael Tissera FB. Crozier (3 for 12)
A major upset was witnessed AT Rifle Gl first innings to the University of Ceylon (Pera themselves for this humiliating defeat becaus innings.
M. Nadarajasundaram was the only ba feat is all the more Creditable because he did tournament. Nadarajasundaram look 6 for 4 rounder of the week-end.
When the interest had waned Saracens quick runs to obtain as many bonus points as silva (22) B. N. Mahmood 17 and the two unbea entertained the spectators to some exhilarating
University: 134 for 5 overnight co
NadarajaSundaram 100 not out. Was Gunawar Burke 1 for 37; Elmo Rodrigopuile2 for 40)
Nadarajasundram

nbadlightstopped play76):
A. Ponniah 2-1-10-0: M. Surehdra 6-5-04-1: S. 13-2; V,Wimalasingam 1-0-10-0
HY CRICKET
RIPTS BEAT
INNINGS.
By Wrong Un ! Final Round of the Saravanamuttu Trophy Cricket acks by Scoring a magnificent inningS Win over the erday of the four tournament matches played trightwin.
o a total 178 tack did well to bundle out the Army bowlers Vernon Caldera and Nihal Soysa did the ls. In their second essay the slightly better Scoring wickets for 14 runs but, despite this superb spell ng 48. The others who supported Caldera with the and Mohanial Fernando.
reen, when the fancied Saracens went down in the deniya) The Saracens have no one to bame but e of their poor fielding and batting in the first
tsman to score a century at the week-end and the it against one of the best bowling teams in the 0 wich automatically makes him the best all
hit up 188 for 6 in second innings. In the quest for ossible. M. Saheed (56) Ralston Burke (43) Nihal ten batsmen Percy Pereran and Nihal seneviratne patting.
ntinued all out 248; (A. Kuruppu 32; m M. lena 4 for 72; Nihal Seneviratne 1 for 34; Ralstin
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
70 -

Page 79
군
Υ
al
in
ENT
Saracens 1" Innings 81: - (Nihal Silva 27; M Sa Sarath Wickramaratne 3 for 30 Surendra 1 for close; (M. Saheed56; Ralston Burke 43; nihal si Seneviratne 13 not out. MSurendra 1 for 46; S. V At Maitland Plae; Sinhalese sports Club beat Mc
SSC 241 :- (L. Rodrigo 68; Anura Tennel for 32;T. Meegoda 3 for 43 Sylvester Dias 2 for 6 Moratuwa 1 innings 92; (B. Cooray 29; K. Ferr Fernando 29, G. Mendis 22; G. Mendis 22; S. Dia,
75
National Savings Bank. Police win.
Police entered the final of the State Ser beatinational Savings Bank at Health Grounds Y
The architects of the victory were Frank day to help police total 377 and a superb bowlin 61 to route the opponents for 129.
The police team was captained by DIGA
The Scores
Police - (overnight 322 for 5)377 (E. Ec J. Abeysundera 4 for 35; R. Samarawikckreme 2
NSB - 129 (K. Jayasingae 33. N. Nadarajasunda
SEC Champs in cricket tourney
State Engineering Corporation scored a emerge champions of the state services 'F' d Health grounds saw two centuries - M. Nadar Weerasingha (123) for SEC.
Scores
NSB - 285 (M. Nadarajasundaram 173
88) and 156 (Paul 46 not out, Nadarajasundar
Wimalachandra 3 for 53)
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

heed 15; Raiston Burke 11; Was Gunawardena 12; 7; M. Nadarajasundaram 6 for 40) and 188 for 6 at ka 22; B. n. Mahmood 17; Perera 13 not out. Nihal Vickramaratne 4 for 55; G. Senanayake 1 for 31) ratuwa sports Club on the firstinnings.
coon 70; Sriyantha Rajapakse 29; S. Illagaratnam 3 6).
lado, H. M. I. Idroos 5 for 36, and 6 for 7at close. (K. s 14; Total Opatha 4 for 10; M. L. Ldroos 2 for 34). P
Friday 17" August 1984. vices 'C' Division Cricket Tournament when they
esterday.
Burke who scored a power packed 180 on the first gperformance by P. Jaywardene who claimed 8 for
, Navaradnam.
|wards 36; A. Navaradnam 26; n.o A. Jayasingae 17; for 53)
ram 36 n.o. P. Jayawardene 8 for 61)
seven - wicket win over national Savings Bank to ivision Cricket tourney. This final Played atin the jasundaram (175 for the savings Bank and L.
, C.S.R.Perera 25, J.Paul 25, S. Chandrasekers 4 for am 37 D. Jayasingha 20, T. Ranaweera 5 for 57, S.
Nadarajasundram

Page 80
SEC-379 (L. Weerasingha 123, SJayawickrems 7 for 78, Nadarajasundaram 3 for 71) and 73 for 3 (J Out).
NSB beat Varsity Staff by 168 ru
National Savings Bank beat the Universi Division Cricket tournament match which conclud
For NSBM. Nadarajasundaram scores 19 most successful bowler for national Savings Bank
NSB - 388 (M. Nadarajasundaram 199, J. H University Staff - 220 (A.H. Ranaweera 53...... M. N 49.
Easy win
National Savings Bank Inland Revenue De "E Division Cricket Tournament on the first inning National Savings Bank - 71, A.J.P. Wijey H.C.B. Silva 11 P. Amerasinghe 3 for 13. D. sepa Wijevesinghe 32 notout, S. Hewawitharna 29, M. N Inland Revenue Dept. -20 (M. Nadarajasundara
TWO Successive Wins.
Two success wins against Inland Revenue enable National Savings Bank Sports Club to ente Division Cricket tournament both matches We Ratmalana, Vs Inland Revenue.
NSB - 72 (A.J.L. Wijesinghe 18 notout M. Na serpanchy 3 for 10)
Inland Revenue Dept-20 (M. Nadarajasundara
NSB - 140 E. Narangoda 54, S. Hewamth, Abeygunawarnane 6 for 29, U. Wickramarotne 3 fo
Machinery & Equipment RC-39 (R.D. Ab for 14, Kirthi Dean Silva 3 for 22).
Nadarajasundram
- 72 .

4, S chandrasekara 54, S....... 35, T Ramayake 4 ayawickrema 38 not out T. Senevirantne 21 not
S
ty Staff by 168 runs in the State Services 'E' 2d at the University grounds on Sunday,
9 and J. Paul scored 84, TT Radnayaka was the capturing 6 for 49.
Paul 84, G. Weerasuriya 3 for 41) adarajasundaram 3 for 62, TT Ratnayake 6 for
partment in the first round of the State Services sin their match played recently. esinge 18 not cut, M. Nadarajasundaram 19, inchy 3 for 10) and 93 for 3 at stumps. (A.J.P. Nadarajasundaram 14). m 4 for 7, K. da silva 4 for 12)
Department and Machinery and equipment RC r to the semi-fings Sri Lanka state Services e. re played at Irrigation department Grounds
darajasundaram 19, P. Amerasinghe 3 for 13, D.
m4 for7, KirthiDiSilva 4for12)Vs M&E arana 4 for D. Jayasighe 13, Q. Perera 18, R. D. r 43).
eygunawarnane 14, M. Nadarajasundaram 7
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
DE

Page 81
All-round display help NSB enterfi
A grand batting display by veteran A.V. D bowing by M. Nadarajasundaram and E. Naran enabled the National Savings Bank to defeat p Services Cricket Tournament Match played on the
National Savings Bank new meet State Eng played on the Rallway Grounds in Mary commenci
Chief Scores.
Police - 225A. Navaratnam 41, P.K.P.Jeyav Narangoda 4 for 25 and 148, C.B.Yatigammana Nadarajasundaram 4 for 49, K.H.da Silva 3 for 32 National Savings Bank - 328, (A.V. Du Jeyawardena 3 for 56, S.T.D.S.Gunarathe 3 for 60: Narangoda38 not out)
NSB
National Savings Bank best Customs by 38 division Cricket tournament match on the health D
NSB - 130 (S. Silva 51, M. Nadarajasundara and 72 (R. Jayasinghe 17, Ariyanatne 4 for 38).
Customs - 92 (Chandrapala 18. Kalakal Narangoda 4 for 38).
Education,
(Battaramulla
Education Dept. beat Customs by 84 run. Castle Street.
Education 165 for 7 decl (TN. Hannan 30 Weerasinghe 27, A.N. Ariyaratne 2 for 42, K. Fer n.O.).
Customs 81 - (M. Arthanayake 20, PA. Dia, 4 for 34.).
National Savings Bank best Health Dept. b
Leftarm leg-spinner R. Aponso captured 8 for 59.
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
- 73

nal. uckworth 39 and J. Paul 61 not out and good goda assisted by a splendid display of batting olice in the 'E' Division semi-fing of the state Bloomed Grounds on the 13", and 15" instant.
fineering Corporation in the Final which will be ng on October 21.
yardena 28, M. Nadarajasundaram 5 for 50, E. 57, P.K.P. Jeyawardena 25, K. Krinnadasan 26, M. , f. (Narangoda 4 for 25).
ckworth 59, J Paul 61 npt out C 33, R.K.P. . and T.C. Rajendran 4 for 63 and 37 for on loss. (E.
Win
The Sunday observer, April 29, 1984.
runs on the first innings in the State Services 'C' 'epartment Sports Club grounds, Castle Street.
m 18, Chandrapala 4 for 30, ariyaratne 5 for 30)
ndara 31, M. Nadarajasundaram 4 for 22, E.
NSB Win. a Gr, Cor), Daily News, Monday April 9, 1984. s in a State service 'C' division match played at
| C. Ranasinghe 41, K.D.N. Wijewardena 48, J.R. hando 4 for 32) and 40 for 3 (P. Gunatilleke 22
19, K.D.N. Wijewardena 4 for 23, C. Ranasinghe
758 runs in another match of the same division.
Nadarajasundram

Page 82
Health 110- (Ranjith Aponso 34, Dr. J.N. Nandadeva 2 for 6, R. Jayasinghe 2 for 15 and 26 for 7).
NSB - 158 (S. Samarawickama 36, M. Na Fernando 2 for 55).
Easy
E. Narangoda (35 not out and 4 Nadarajasundaram (31) helped National Sav in their State Services 'Division Cricket match at
Police 100 in 33.4 overs (S. Ginige 33, F Nadarajasundaram 3 for 24) and NSB 10 Nadarajasundaram 31. E. Narango da notout 3 18.).
Nadarajasundram

Wickremasinghe 32, E. Narangoda 4 for 35, K.L. for 5 (E. marangoda 2 for 17 and K. L. Nandadeva 2
darajasundaram 63 m.o., R. Aponso 8 for 59, M.S.
Or NSB
Daily News, Monday June 3, 1985.
for 23) and P. Managoda (32) and M. . ngs Bank score an easy 5 - Wicket win over Police Police Park recently.
’ieris 12, T. Miskin 27, E. Narangoda 4 for 23, M.
1 for 5 in 23.4 overs (P. Managoda 32, M. . 5, L. Samaraweera 2 for 21, D. G. Narangoda 2 for
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 83
|ENT
UT: 3281:
AD0DS0000cS00SS0SS0DDS0S00ecSr0c00S00S0000MSS
5/72 * II
5LTI? Trš5 JIÏN,
யாழ்ப்பானம், சனி அகில இந்திய பாடசாலே சனவர்கள் கோஷ்டிக்கும் பா ைபாடசால்ே மாலா
தெரிவுக் கோஷ்டிக்கு யே இரு தினங்களாக விறுப்புடன் நடைபெற்ற எந்தக் ܝܘܼܬܥܶGLuart ± ܐà 2ܧܵܐ ஷ்டிக்கும் வெற்றி தோல்வி
திய பாடசாலே : சைவர் வுக் கோல்டி தனது முக து இன்விங்களில் மூன்று -0 * భః கஷ் துக்கு ممه مه به نام اثر در T5 به ۴ تا » همه ساسا د .
பf ல் , a ris) e si i te rin கோஷ்டிக்கு
ஃகையையும் பெருக் கப்பையும் கொடுத்திருக் ஆ: கிரிக்கெ சி “r ፊ9ቃ er & ** ** ******
* 4. # ଅt * பரீழ் * #}} } } க்கள் தங்கள மு: இன்னிங்ஸில் #} {೪} ఉL(జెడీ జd இழந்து ஓட்டங்கன் சி முத்த து
திருக்த கிரிகெட் பிரி ஞ த இன்னும் வல்லயை ததென் துக் கண் சொல்ல
இதன் பின்னர் தங்க து இரண்ட இது இன் விளேய டத்தொடல் பூட்டா  ைe , டா டகலே ஷ்டியினர் எட்டு விக்கட் ধ্রু ந ஷ்ே டத் து க் கு ஓட்டங்கி எடுத்து ஆட் உக நிறுத்திக்கொண்டது கீெட் ரசிகர்க் ரூ க் கு ப் εμ Φου ευδιά 6 και τα α, β
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
கேற்று முடிவலடக்கது.
ill-il]|[Il16lI if Colga joff), (3:55 II ġħaii II
犧
3 in It) 9. G மொறட்டுவு ஆகி தடைபெற்ற கி டிகளில், யாழ்ப் தான் சுமார் மக்கள், இக்தி: பாடசாகீல மான கிரிக்கெட் போட் கணித்தனர் என் அது யாழ்ப்பா6 Erst ey Q I G
8
சபாஷ் நடரா
இந்திய பாட கள் கோஷ்டி பல பகுதிகளிலு யதில், இக்கோ த்து விளேயாடி! ரும் அது சு ஓட்டங்களே எே ஜல் யாழ்ப்பா பறித டே ட்டி لانته ووت , | * * * * 5 GT tib. Es
9.4 ஓட்டங்கள் படாக யாழ்ப்பர் பெருமையளித்து ஜகந்தரத்தின் சிறந்த ஆட்டக்கி மனவர்கள் கூட ப ர ட தால் இச்சிறப்பு வாய்ந்ததென் பல தேவையில்லே
if:U bőngpig Lt
袭
ధ్యోక్ష -్నభ
క్మొ ఫి * 翡。 G 黏 டிெ ܊ ܥt ܡܢ ܝܺܬ݂ ܓ݁ܶܝ؟ 17 வயதுள்ள தி : «« ܨ ܕ݁ܪ ܡܼ * ܡ ܣ̣ܡ ܐܶܬ݁ܶܐ
LD556) IFITST GUTTL Louilco sihtflLLI LITTL af Te
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ாழ்பாணம் 162; 81214
Î{05[[3LI[[[ọ. சின்றி முடிந்தது
i f půu a
ய இடங்களில் a @azs L. Guar ". பான த் தி ஸ் இரண்டாயிரம் ப-யாழ்ப்பான வ ர் க விண் டியைக் கண்டு று சொன்னுல் ஈத்துக்கு எவ்  ைம என்பது தெரிகிறது! ஐ சுந்தரம்1
இலங்கையின் ம் வினேயாடி ஷடியை எதிர் tul griżar affar கு மேற்பட்ட ó ú 香、 ளைத் தி கதை
பருத்திக் கல்லூரியைச் ش، ur 24**,5;fل سt எடுத் து-குறி සහ ෆය්ය්ස් (á#: விட்டது! கட *U雷*臀一 2த இக் கி ய கோஷ்டியினர் டுவதாக விருக் எத்தன்மை உத சொல்லத்
+ }} {##F லயர் தேர் க்க
க்திதஜிக் சிங் ܚܳܟ݂ ܀ 3 f ܀ ܢ ܡܶܛܰ« « *
Una) DITORTGuien
s
x * x x 變 裘貌 <3 , ን
இதே . . . . .
×∞:
d, fällIII glrf வைரவப்பிள்ளையின் சிறந்த ஆட்டம்
யாழ்ப்பான பாடசாலேகள் தெரிவுக் கோஷ்டியில், சென் , ஜோன்ஸைச் சேர்ந்த ஆர். வைரவப்பிள்ளே முதலாவது ஆட்டத்திலும் பார்க்க இரண் டாவது இன்னிங்லில் சிறப் பாக விளேயாடினுர், அவரிடம் நல்ல திறமையிருக்கிறது என் பதை இதன் மூலம் அவர் கிருத்த விட்டார்
பருது வீசவுதல் விஜயன் முர்த்தி, ஜோதிலிங்கம் சிறந்து séderrarásarff, போட்டி முடிவுகள்
இந்திய கோஷ்டி- முதல் இன்னிங்ஸ்: இந்திரசிங்-19; ரமேஷ் க்தேவ்- 83; இம்ராகம் அலி (ஆட்டமிழக்கவில்லே)-10: ராம்குத் பார்க்கர் அமர் குத் (ஆட்பமிழக்கவில்லே)- 48, மொத்தம்: 8 விக்கட்டுகள், நஷ்டத்துக்கு 291 ஓட்டங்கள்
ரெண்டாவது இன்னிங்ஆர். ஈக்தேவ்-29; இந்திரஜித் ՔՔյ-01: இம்ரால்அலி-11; மஹிதா-02; பார்க்கர்-09; கன் டோத்ரா (ஆட்டமிழக்க வில்க்ல).06; அமர்னுக் (ஆட்ட மிழக்கவில்லே)-12, மொத்தம்: விக்கட்டுகள் ஆஸ்டத்துக்கு 72 ஓட்டங்கள்,
யாழ், பா ட சா லே டி ஸ் கோஷ்டி- முதல் இன்னிங் 1: ஆர். சச்சிதானந்தம்-23; எஸ். மயில் வாகணம்-04; கே. விகு பகமுர்த்தி-04; எம். நடராஜ
ܚܰܝ ܡܡ *rܕ݁ܝܢ ܚܨ ܁ܐ ܗ ±ܘ ܬܐܡ ܪ& ܥܡ ܡܹܗ ܕܽܘ ܡ
ள் கிரிக்கெட் ஆட்டக்கை கண்
ல் இ
Nadarajasundram

Page 84
IT CENTURY IV
95 and 1.
(Fr) m OtEl Poith Hartley College ill-ro yho scoreti 159 (30 four ku will Hindu, lait VIII) 95 ag and had a match bag O and 6 for 33) to enable E.
ilings al 1 d. 18 TARIS.
I I A it'i'i. El - S. Myriviag:LT ILITI S 0KSSSlLaL S LL S LL LaLL mLLm CLLLHmHHuS tly (), Wrti: parl Film C Kai. LaSL0H0 L S LaLLaLaLaLLaaLLLLLLLS SSSS GS Švigu T111FltlAn ruit Out 22. Ni, oficial "Fiji,ST., III: Fra T1 i Salt łul'IE: , ", 31 i 55 list, 17:Alli C tilk1.1: ງ G1HTMLກ່ 18 : iħ, ħli1rali tirril. llI 11, b ''irħa" illi:-1 11. rint': 'l 21 , \ F:Yra 31 Egl: Tim F il 511 il Wi: Lglio": 2. 13. Fiit. El Tahin : "l'ir. ":af::- TITOJ' E F E ERFA, dlhák l:tian Ui F.-
Taljal U: (). Sel 78:lla:Llidir. El rigt al. O. Extra 3, Total 223.
"Wirlike 3 fedl a 4 : 1, 5, S3, 135 135, 14 1, 195, 2Ըն, 223, 223,
HA E AWE. IN : Wէntiչ:1ցaITIOոր4|2x 2-3-714 - 4: Gist Feet het& E11. In 1 - 3 -33-, They: Tajin ! |} | 1 keaSK S LlLLLLLLaLLLLLLLaSL 00S uS uuS
34thiy: Tຖthiກ 8-0-¢ö-1.
AT BAJANA -- 1st FN niris:- I: Thra. Tiga riil ri: 1). Gameglašelvam ibo b Katildarajali 0;
Eacht krishnan e K. E ndarah Paralandit 4; Tinawara lah is Saldrajahų Fideiam : #; Fignerv. Brain & SE, a glittle, thi. 11 'lili Filas 111 dra II 24; Wintly sigmoor. ng g Satitinalagian b Naiariaunderal Till 11, kylasargtunam * c
da rajas
Nadarajasundram
 

EAS WEER итderain:
1 Uickets
t. Petro CF respondent)
U1 der Nasdaraju5undern, s ar 7 d. a six) against HiGainst Mahala na College f eleven wickets (5 for 21 artley to win by an i Il = |
s
KBmdstraal by Natha Faja Sui-de ruim 1 4. "L'il arracharicorum : Pat:inttill 171 b 54 YEAguir; im Athan 2. Ti'a- LaaaaLaLLllaE LLELLaYaLLZu SY Sivig, Erilatha T 2: The Yrsa; ahlı bi Nariar R Jak-14 til Primit 5: 2, zafia filgTLD). Tot 3412 (2. Tuta } &3.
YY": riseg fel at 4, 9.33 34,444 EE, fii, 7-4, 7 Č. 73
LaS0LLSSSSZSSS a LKKS KSKS uuS S S Po-23-1: Kärrari ili i o i ističrajiri II rTiti, 3 ; i.
NAT".J. A N 1 --- 2ild :::::::::::::::: | Rid:Till 11:37, 73', lili'yi ka E.F.I.T.: "Iljači)
S LLttES S S SLL LSLSLSSS S aa S SJSL laaaCK din il u li fil-3-timija : It-tie: --- ' l fis; | Fadhakright a ard E. F. : idă
JR E (). ''Isaia, thority | Ffra Tjal la Făltiniuricis II, 3; Vlgt: S'A': 'A'i lly', o Nidë, raja.tiri. drar 3: . L-ira tir. . . rs 1s. Thir Illin clarii'if r it: Lt. T LIE at thi: ; ," Pilara literia:
thiya II. Fla.: ) Nairaja Flindaran I Thr:vnrnal: : Shrinra jota 5 li andera; 11 U: Mah:33, Izagia, 11 871 TIJE AL 13:-
"M":"Egilçes: fr-11 BLE : 1 2 3 4 : T , של 1:2 22: ::::{ ,{11
- - -20-2. R.I., Eartha -- 4- Nalil Brait-li tierar. - 3 - ? --33-6, 8 fel yachal reira in 4-7---7 --Ո, 8lwnglլrlinathan 3-1-36-ն,
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
76 -

Page 85
e St. Johns Jaffna and is
多 臻 釜酸莓 is is . . . . .
釜
ܡܬܐܠ ܐܡܪ3ܡܪ ܚܬܵܐ భ్మ్యస్థ కళ్లజోళ* ఖడ్డ ఖ ఃఖజిణి *
漆三翻接
st teams met at Cricket. :
scoring by both sides a 'wiwickeĖS. 琵 n, Hartley's prolific if 120 runs in the 1st in the 2nd innings. 藤 schoolboy cricketer to his
Saracens b
THE University of Ceylon, Peradeniya. ciri
un set in the P. Saravan a muttu Tour the easily gained a first innings yet
their cricket encounter which entkett Green matting wicket y esterday.
2 ܀ ܀ ¬ܕ ܐ̄33ܵ ܢܼܲܕܐܼܵ ܢܼܲܨܨܨ ܁ܐܨ
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
 
 
 
 
 
 
 

Hartley College,
ခြုံမ္ယ့်ငို A future of the di "..., 莒 total of 764 runs
11 ܘܶܐ݂
scorer, playing as : innings and Crac
့် အိန္ဒြ Na da raja Sunda
Ēälscore 500 runs
gaten badly
Pater a major need o tn
ni me n t r h m are meeri 1 KM nrritos
{t eʼr, i. n. t sn : 3.rch * ti As
s Sara cens. Kr as artin
on the Rifle or 3 Ha, hmmmm
fours.
ZSiSiSiSSzzSTSzTTSyT TBByyyyy
Nadarajasundram

Page 86
ള്ള8 A& ܒܧ
ሥማ) مسابی
) ,v 1 1 ܝ 5ܢ܃
lil u li li ' { 'f4', ')' , 'f' , ? '#fru (í U í í, , - 1 Í ál
+ ':', ' ';'; tبرطان نے ب )Lif) [ 1 4 : 4 ↓ܐ (ܙܚ mp. 11 بلدية - في 3 م . , ' ' '_') + செய்த آراء .iq , , Sol (f. , i, ; , r h : 2} + i {
•: -- " ዳኘነ ኽ ህ, w" ፵Nኖ '' 鼻* s* 3
.)9/978 ۴- 'بيا ,')' 11!.......... ! سارا ہے ث با
و أية حيث سيارة، لذا في الأة "لا يت و جد ركز 3 .
芭 Ir.ر زt , 03 1 ) في விடி, * - ? ***り。 )1 .a, r" : }{, 1.8 4. பம் C : سید بن 00 MTS SY AA Aq S S S 0 A SJ S
இ
ti. ' 岛 プ・ G --- ܥܝ ܢ
豹 - )ܲ 4 ܠܵܐ г. D、 * ܨ
,frt Pl ܚ ܬ݁ܽ* 。了 ܊ ܀ ?م پر * ܥ
※ →******স্পষ্ট } , - Դ - » ), "A dh'' ', t, , 6
※ ! -->
ويه رأي ا" ولك ادو. لا أن (اي يوم ولا . ب ، ، ، ، . இல் Α 参考 猪
ஒல் و قد * ولوح ܐܢ it, , 義
- ܐܨ 纂。 轰 हैं. * 1. பிடர் ம்ே புெயல்,
. . . . . . . 2 51 بايع ركاء سد في مس. وي ܕ ܐ ܐ * ܀ ) r f.
* ஐ &* 疹
விட * ' ») ; , ), C
r the முடிய த"க்யில் வரி آن را با ۱. زا r'EUI , ایول: h i j ,3) را با را
அவர்களில் மூலா மட்டு. 1 மற்.ட் ஓட்டங்கே
ஐ
Nadarajasundram
- 7

அடடஙஆறறல. D60 ! ÝþL}5ðu!UT!þ. 韃 s 韃 - G
ஐ யித்தது
***。"T」 ö --- 疹 · · · · · · · · · · ം ༡༠༠༠༠༠ ——————— – མི་
3,شيS * -- , r மேற் க் கேரி ஷ்ெடி 3 விக்கட் G
s && $>>> శిష్ట ఖ} ※ - 義籍 A LSS AS zY 0S q S S JSASS S
67ܓ . . . ܥܡ * ܬܳܐ ܪ܀ ܢ .ܚ.
the la பெற்ற ஆ. S ASASA A q SS A S SASASA S
தச்சி の"-"-**G"
**** リーにーtfuのあnn.
* ** * ※ a a LJ. . ." 「『三、I *T* J”剑_L、 、
r r - 鄰 虞 鄒
2<%Ꮿ←Ꮿ←
தெரிவுக் கோஷ்டி மலேசியக் தோல்வியடையச் செய்தது. மைதானத்தில் இந்த ஆட்டம் இன்னிங்ஸ் ஆட்டத்தில் முதெ துடுபெடுத்தாடியது. அது சகல வி ஓட்டங்களை மட்டுமே எடுக்ககூட
வலிகாமம் மேற்கு நடராஜசுந்தரம் 16 ஓட்டங்களை
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT

Page 87
C champs
| erieket tourney
State Elijeeting Corpor:- | tigri scire - Beyer-ly!ri:et "F'iti
Ցatrii::, :ailի են భ
té ... ...regi fel: gri till: 31 at:
& ser, 1:
. ir r .. . centi i ri s. "... . . . . .
| giւմ Լ. **r:: tright: 11:յ it:
82* čia:
rk: ni in e * * 11 : , S: , list
it 5.1." It is 1:
SCEITET - T.SE: 285 i FN, facial
FEFEFE1; 5. J. Filii 2:5, S. Chr:- tiraseker, fer EE. anti 15 (Paul if not rit. NagiaraiasignFrarr; : J. P.s:”:vil nie: 2, T. F'rata ta' l-iderali 3 ta' 57,
ਜੋ : L., "...it 123 is is 'a- ຂຶ ້ . 1. 3+, S. C - 33, T. Patrix, Ik
| | | rett: 3. - ) (Fil E. T. Seiteriáli:
-- -
褒盔獭 ఓజ్కి క్ష ఫీ
*鯊贊
ॐ
袭
s
努
is
に*
s
i
భ
: “. . . ;}{ ܐ ܂ 0ܥܐ
s **ు. تقنية يت X &mdൾ 荃 ※ as s. *TC జ్ఞాళ్ల శి; _ S SAAAA ASAAAS S SSLLLSS SJJK Y S SKKSAaAAS
" : : 4 ఫస్ట్రీ : ?? : শ্ৰেহ 工器リ器装封器雄。斐理。 و يجمعها 垂萎 醫語藍惡鞋工話選選 - * 2 =* : * # { *餐 |リ ○器リ
"চ্ছা! - " : * : జిడ్డ
宅為、歪宅言。設骨』*言リ*。 。 ? 斐選リー
* 自主三工亜年茎リー *一德 辜琴 ج* ;**& تمسكگ غ3 عرضه x: | id #* 53 :غةی په شj": ** గిట్ట 4 و هي : نعة في وضع. له *** عمل مع - సA Ôoy & C 5 ) ¥ Š B © ፳፫
" : స ప్లేస్కో * : "
リ *義之ー 。 。 。* 等ーリ rari, డో = リ ー (リ శా *ణజ : و هي w ية". ثم يق أ ب" بما في لا لا يسميها هو " ) ,"" : "" ,"۴" , تخلیقی 1 تعلیم
-ఉఖ్య *"జ్య リヨ リ率。 " హా, విశ జ్ఞడి జి - -
DECADES OF CRICKETACHIEVEMENT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鹫球该游象 **剑 *
?saea %.
!\,
ġ ț¢).
----*ș 婆婆事km
;;;;;;&##
解释器 *) km
sou
靛龄
纪
*
* 駐發
シ 素)
-sar),
繆餐%
* & x *
発&発% 参主**-->xxx度 > “☆) -)
1!
狐) J 韃a (unsuotissinae 《“卧) 《幽)
******:**料* 4)*劑|
%メ*
3 :性되i義一義的]
-1,1 ]*; ***eaenaeois*¿¿.
*蜜
晚上)*** ├─o-tos doof 知a zt'94)。
シ
km
*&
s--;
š 性心)sog| -8 %
os;
·•,,,,** or驻)*シ&
* &Q
*****「隧緣縫藝邊幫%隸
藏接
Nadarajasundram

Page 88


Page 89


Page 90