கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Battle of the Hindus: Kokuvil Hindu VS Jaffna Hindu College 2010

Page 1
On 30th April & st at K.H.I.C Grotti
 

the Hindus
( )
W
College
11, 2010

Page 2

Battle of the Himalus
Kokuvil Hindu College
VS
faffna Hindu College
3Oh April, OIS Mag 2OIO
OI KOkuuil Hindu COllege Grounds

Page 3

Message from the Chief Guest Mr. G.S.P. Nagaratnam
The Big match "Battle of the Hindus" between two leading schools in Jaffna - Kokuvil Hindu College and Jaffna Hindu College is to be played for the third time. As Kokuvil Hindu College is celebrating its centenary
year, this match is being organized in a grand Scale.
have great pleasure in participating as the Chief Guest of this great event.
I wish that this encounter will be a great success and, pray the Almighty to bless the occasion.
congratulate both the teems to perform their best.
also wish that in future, apart from playing students should not confine themselves, to studies alone but develop cordial relationship among themselves.
I wish both teams all success.
E.S.P. Nagaratnam “Mani OSai”
Nallur,
Jafna.

Page 4

Message from the Principal Kokuvi Hindu College
The Battle of the Hindus started in 2008 is being
successfully played each year. As this is the centenary
year for Kokuvil Hindu College the cricket encounter at
our grounds is a historical event. The Battle of the
Hindus this year will be played at the extended
playground and a new pitch.
As two popular schools in the Jaffna peninsula are participating there is more
enthusiasm among the students, Old students, Cricket enthusiasts and Public
as well. Old Boys cricket enthusiasts here and abroad are keen in participating
as spectators of this great event.
Both school teams are balanced and consists of great Batsmen and bowlers. As
both teams are of equal strength there is a possibility of the match ending in a
draw. I wish the Prefects of Games, the coaches and the Players of both schools
for their untiring efforts to make the cricket encounter a success.
My Best wishes for our Chief Guest Mr. E.S.P. Nagaratnam and thank him for
consenting to be our Chief Guest.
Mr. A. Ahiladas
Principal, Kokuvil Hindu College.

Page 5

Message from the Principal Jaffna Hindu College
it is with great pleasure I give this message of the felicitation to the sourvenir of the "Battle of the Hindus" which is to be published by the Kokuvil Hindu College in
the year of its centerany celebration.
The "Big Match' played by both these strong teams in the past two years ended
in a draw. This year too the teams of both school are very strong and expected
to give tight fight as they are coached by efficient and experienced coaches.
I am of opinion that through this competition our students can develop their un
derstanding among them and lead a happy life in their future.
I wish the "Big Match" a great success.
V. Ganesharajah Principal, Jaffna Hindu College.

Page 6

Message from the Prefect of Gomes of Kokuvi Hindu College
The much awaited big match between Kokuvil Hindu College and Jaffna Hindu College prestigious, College in North. Will be played on our home grounds on 30th and May 1st. We consider this a great event because
this big match is coming up in this centenary year.
Centenary celebrate will usher into dawn of a golden era. This big match is not only a big boost for the development of cricket at school level, but also a stands a mile stone in strengthening the long standing friendship and goodwill between
the two prestigious college in north.
I am delighted that the two principals give enthusiastic support for this big match. Both teams will play well to make the game interesting and entertaining cricket is a game of chance. It is natural to win or lose a game we accept victory or
defeat in the same spirit. Any way I wish both the teams luck and joy.
Prefect of Games R. S. Umasuthan Kokuvil Hindu College.

Page 7

Message from the Prefect of Games of Jaffna Hindu College
Indeed, I have great pleasure in felicitation the great
occasion "Battle of the Hindus" that proclaims the
glory and pride of our renowned college the world
over after celebrating its century.
l, Prefect of Games, feel happy to state that the third big Match is to be held
more splendidly this time a after the centenary celebration.
Moreover, I would like to remind that the Big Match that was inaugurated in 2008
with great effort of both schools and of sons of Hindu College in still in rapid
progress reaching its high standards.
In conclusion, I fervently hope that this marvelous Big Match will definitely be a
high standard match with the blessings of the Almighty Gnanavairava Peruman.
S, Nimalan Prefect of Games, Jafna Hindu College.

Page 8

o(ɔ'H'XI uỊeļdeo səxɔɲɔ sed) ueųụeueupueųoa'uw '(o’Hof uopdeɔ ɓəxɔŋɔ ssed) uueồuỊseỊnxeuueųı oyuw‘əuoZeuger ‘V’S’I ueleAeųL ueųS IN '(0 HT) Đ’ood ueleuuIN ‘souw (o'H'yı) : 9’o’o ueųnseun 's', 'uw :(x+T) 6uļpuess (O'H'XI sedlouụd odəg "pix!) qețeleaəq:Louw '(O'H'XI sedioulud) sepe||ųw 'w (w "(o Hot o O'Hoy! IedỊouļua opsy)uue6uỊIeųɔued 'w w W '(0‘H’T IedlouỊud) qeseueųsəues) '(o'H'rIedlouỊud ’dəq 'p}\}) uuelepunseuos ’N ‘ıW:(8-1) pəyees

Page 9

—ിde l be clid 03:'ഝേ
Kokuvil Hindu College Cricket Team Under 19
KUGANATHAN NIROJAN (CAPTAIN)
NAGENDRAM KARTHIK (VICE CAPTAIN)
VIJEYAKUMARAN - JANARTHANAN
POOPALASINGAM PAVRAJAH
RATHINAKUMAR PAVEENTHIRAN
KOPALAKRISHINAN PRATHEEP
SELLIAIHA SUJITHARAN
SVAGURUNATHANUTH THAMAKKUMARAN
KULAVEERASINGAM JANUITHAS
SARAMANAPAMAN SAMPAMAN
KAMALALOGESWARAN RAGULAN
PONNUSAMY PANGUJAN
KANAKATHAS THIVAKAR
KAMALALOGESWARAN SILOJAN
LOGARAJAN ATHITHTHAN
KRISHNANANTHAN PRATHEES
COACH: MR. S. KOKULAN
ASSISTANT COACH: MR. R. PIRATHEEPAN
MASTER IN CHARGE: MR. PATHEESAN
PREFECTOF GAMES: MR. R. S. UMASUTHAN
K.H.C Vs J.H.C.

Page 10
—4b !ീe ifiedd 09് ീഠം(
17
18
K.H.C Vs J.H.C.
Jaffna Hindu College Cricket Team Under 19
RAJESWARAN NRUJAN
KANAGASABAPATHY DELUXIAN
SVANESAN SENTHURAN
SRRAMACHANTHIARAN MAYU LAXAN
GANESHALINGAM PRAGHASH
GRIHARAN KIIRUSHOBAN
RAJENDRAM ANOJAN
KATHIRKAMASOTHY AMALAN
KANESHAN KAJEEBARAJ
KUNENDRAN SVENDRAN
. LOGESWARAN RAGOJAN
ARUNTHAMAPALAN PARTHEEPAN
JEYAKUMAR SAJEEVAN
. SRIJOTHYSVARANANTHAR SAJEEKAN
... VASEEKARAN JASMNAN
. SIVAPATHASAKTHY SHAKTHEEPAN
. S. AKLTHARSAN
. S. SUTHAN
Coach: Mr. S. Umakaran Masterin Charge: Mr. B.Jeyaratnarajah PrefectofGames: Mr. S. Nimalan

—മb !ീം 

Page 11
—Akattle a4 de Mamdud, o3** &wucouumdem
Message from the president Kokuvil Hindu College Old Students Association
Mybestwishes for the two teams participating in the "Big Match” between two leading Hindu Colleges-Jaffna Hindu and Kokuvil Hindu.
These two colleges were under the Hindu Colleges Board Management for 50 years and a motherchildrelationship prevailed. With the takeover of schools by the Government in 1960, the relationship betweenthetwo colleges became sisterly.
Thus forthelast 100 years the two colleges maintained very cordial relationships. Tournaments like the present"Big Match',Ihope, would lead to bettercooperation and understanding between the two colleges in the future too.
Wish the tournamentall success.
A. Panchalingam Former Principal, Kokuvil Hindu College and Jaffna Hindu College.
K.H.CVs J.H.C. - - 4
 

Message from the Former Deputy Principal & Prefect of Games fokuvi Hindu College
This year is of paramount importance for our college as
we are celebrating the centenary.
The Big match "The Battle of Hindus" is to be played in
our extended playground, a dream which has been
fulfilled. The efforts taken by the past principles. Old students parents and well wishers have yield at last. My congratulations for the
principal Mr. A. Ahiladas for rallying the support Old Students, Donors, well
wishers. A stadium and Open Air Theatre is being constructed and we hope that
they will be ready when the centenary celebrations take place in July 2010.
I wish that Players of the both colleges to perform their best and make the Big
Match a great success.
T. Devarajah Former Deputy Principal & Prefect of Games, Kokuvil Hindu College.

Page 12

حط سصeس نہ صقہ سلسلے مل44ہ طttضع
Message offelicitation from The President Jaffna Hirado College old Boys Association
It gives me great pleasure to write this message offelicitationto the so called Bigmatch “The Battle of the Hindus’ which is fixed for the 30th of April and the 1st May 2010.
Generally speaking both the Kokuvil Hindu College and the Jaffna Hindu College have been s servingthenationfromtime immermorialandour relationship is long lasting.
In the meantime, the bigmatch betweenthese two Hindu Colleges has brought about much more relationshipinorderto raise the standard of both colleges in the years to come.
Therefore Iam certain that this opportunityoffacing challengesin the Big Matchevery year will pave the way for the pinnacleofsuccess of both colleges by fair means.
IN conclusion, hoping that everyone who closely associate with these two colleges will definitely encourage both teams and standby them foreverand the old boys of Jaffna Hindu College wholeheartedly wish both the teams all success.
Capt.N. Somasuntharam President J.H.C., O.B.A.
K.H.CVs J.H.C. 5

Page 13
SSGS S G SS S SS S AMMALL LLL AALLLATLMML 0Le S0MMMCMMMMA S S G G S S SS
2nd Battle of the Hindus
Played at Jaffna Hindu College Grounds on 07, 08 April 2009
JHC won the toss and decided field first
st Innings of KHC
Batsman How out Bowler Rus 1. P. Pangujan Caught Thiruthanikan 22 2. R. Nirujan Caught Priyathasan 02 3. K. Januthas Bowied Priyathasan 24 4. V Janarthanan Caught Umatharan 26 5. S.Uththamakkumaran Caught Sangeethan 97 6. K. Ragukan Caught Nirujan 45 7. PTheepan Bowled Umatharan 01. 8. K. Nirojan Caught Senthuran 07 9. R. Paveenthiran Caught Thiruthanikan 32 10. N. Karthik Bowed Sangeethan 00 11. S. Nirojan Not Out 09
Extras (B-6, LB-5, NB-9, W-5) 25 Total (Alloutin964 Overs) 290
Bowler O M R W NB WID 1. A. Priyatharsan 11 01. 30 O2 03 ·· 2. S. Umatharan 19 03 57 02 04 --- 3. N. Thiruthanikan 174 05 57 O2 -- 01 4. R. Nirojan 12 03 28 O1 SSSSLSLSS 5. K. Ajith 04 01 04 -- -- -- 6. B.Sangeethan 12 02 43 02 01. 03 7. S.Senthuran 12 O1 44 01. SLSSSLS 8. S. Bavasuthan 02 - 03 SLSSSLSSSLSLS 9. N. Suthakaran 02 - 05 - 01 01 10. S. Pirasanna 03 - 08 SS SSS
KHCVs J.H.C. 6

-Alads alsounded assacoub.
1st Innings of JHC
Batsman How out Bowler Runs
S.Senthuran Bowled S.Nirojan 01. K. Debaxshan Caught S.Nirojan 06 S. Umathrsan Caught R. Paveenthiran 18 S. Bavasuthan Caught K. Nirojan 36 A. Priyatharsan Caught K. Nirojan R. Nirujan Caught S. Nirojan 10 K. Ajith Bowled K. Nirojan 00 B.Sangeethan Run out 04 . S. Suthakaran Caught P. Pangujan 02 10. S. Pirasana Run out 05 11. N. Thiruthanikan Notout 00 Extras (B-3, LB-2, NB-10, W-7) 22 Total (All outin 67.3 Overs) 170
Bowler O M R W NB WID
1. S.Nirojan 21 04 36 03 05 05
2. P. Theepan 05 02 09 - 02
3. N. Karthik 08 02 17 - 01. 01
4. K. Nirojan 16.3 01 34, 03 - -
5. R. Paveenthiran 07 02 17 01 - 01.
6. P. Pangujan 06 01. 13 01 01
7. K. Januthas 01 - 11 - 01 bm
8. K. Ragukan 03 - 12 - - -
KHCVs J.H.C.

Page 14
-Alable oaks audad Osewoodwbb
KOKUVANDUCOAAEGE PAST CAPTAINS UNDER - 19
K.H.CVs J.H.C.
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
. 1986
1987
1989
1990
21.
1991
P. CHANDRANATHAN
S. THARMALINGAM
S.PREMKUMAR
CHANDRAKUMAR
N. RAVICHANDRAN
S. THRUKETHEESWARAN
K. STVARAJAH
N. SELVANATHAN
N.BALAKUMAR
N.RAJENDRAN
S. VIJEYAKUMAR
L. NAGUILENDRAN
T.NADANAKUMAR
N.VIJEYAKUMAR
N. VTYEYAKUMAR
C. SATHEESKUMAR
V. MATHITHARAN
S. KRUBANANTHAN
L. NATKUNENTHDRAN
K. SUTHAKARAN
L. NAVEENTHRAN

പ4all li did 09്ജr -
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
K.H.CVs J.H.C
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
S. SRIKARAN
VARRURAN
P. KETHEESRAJAN
S. THANKESWARAN
T. ROBESAHN
S. JANAKAN
A. SENTHURAN
T SURESHKUMAR
S. SIVASHANKAR
S. STSABESHAN
S. UMANATH
C. MATHUSAHN
S. RAJINTHAN
S. PIRATHAPAN
EVAKEES
V JANARTHANAN

Page 15
SSGSGSGSSS GGGS TMAMLLL LLLLLLLLMMMM 0L0 S0MCLMMAS GG S S
JAFFNA HINDU COLLEGE PAST CAPTAINS UNDER - 19
K.H.C Vs J.H.C.
1934
1940
1941
1942
1943
1948
1949
1951
1952
1954
1955
1956
1957
1959
1960
1961
1961
1964
19.
1965
V. THALAYASINGAM
A. RATNASINGAM
R. R.NALLAH
A. JANAGAN
C. SENATHIRAJAH
C. KULASINGAM
R. MANNAVARAYAN
E. MANGAVASAGAR
T. NAVARATNAM
T. KRISHNASAMY
V. GUNARATNAM
V. RAJARATNAM
V. SVAPATIHASUNDRAM
S. SATHEANANTHAN
T. SELVARAJAH
M.NADARAJAH
T STVAPACKIYANATHAN
T. THIRUNAVUKARASU
K. SATHANANDAN
10

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
K.H.CVs J.H.C.
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1987
S. SIVANANDAN
K. STVAPALAN
P. THARMARATNAM
K.AMALAKUGAN
N. SATGUNASEELAN
E.NTRUTHANANTHAN
S. SORTIYAKUMAR
K.RAVEENRAN
Y, NAREN
N. SUBATHARAN
C.Y. KUGAN
S. THAYALAN
S. LOGANATHAN
AASHOKKUMAR
K. VJAYAKULASINGAM
A. BALAKUMAR
M.VIJAYALUXMAN
Y. JEYANTHAN
P. GOWRISANKAR
S. RAMAKRISHNAN
K. PREMNATH
11

Page 16
—Bible all fied 08് ില്ലേ
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
K.H.CVs J.H.C.
1988
1990
1992
1993
1994
1995
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
S. SURESH
N. JEYARAJAH
SNARENDRAN
R.VARATHAN
K. JEYANTHIRAN
V. SRIKUMAR
S KARTHICK
S.LUXMIKANTH
S. SAILESWARAN
K.YATHUKULAN
K. RAJATHTHAN
N. BAHEERATHAN
KARUNKUMAR
S. JANAKAN
P.NAVAYUGAN
T. KAUSIKAN
APRIYATHARSHAN
12

殲娜 -oueuỊųļuəəAed og ose W osəəų}euld "X ose W
sueleuunxxeueųjųın's 'sew ‘ueųųjųw “T 'sew ‘ueľoIIS "X oseW ‘ueXeaļųL "X (sew (Aj-i- wou puz) 6upuess
odəəųneula oy! *sew ouesnổued a "sew oueueųųÎns 's 'sew fue|nôes), "X’sew· ‘seuļaeara'sew oueaedues os osew oueueųļueuet A -sew ‘seųnuef'x'sew (&-T-anou \s]) 6uspuess.
(ųɔeoo) ue[nx{ox, “S ou W “(səuues, yo sɔəgəua) ueųnseun 's': 'uw ‘(uopdeo) uefouIN ‘X’sew "(jedlouļud) sepeliųw "W (W '(uļeņdeo əəIA) MIųļuey! (Nosew "(eðueųɔ uỊ uəysew) uesəəųạv od (w ‘(ųɔeoɔ sɔssw) uedəəų,eild 'w aw (8-T) pəyees
61 (30 Nm - wyau 13x2180 3937100 naslo slal

Page 17

CRICKETTEAM - KOKUVILHINDU COLLEGE - 2010
K.Nirojan (Captain) Batting: Right Hand Bowling: Right Arm Off Spin 4th year player
N. Karthik (Vice Captain) Batting: Right Hand Bowling: Right Arm Fast 2nd year player
V. Janarthanan Batting: Right Hand 4th year player
K. Prathee Batting: Right stand Bowling: Re; Arm
Off Spin 2nd year player
P. Pavirajah Batting: Right Hand
Bowling: Right Arm Fast 2nd year player
R. Paveenthiran Batting: Right Hand
• Bowling: Right Arm Medium Fast 2nd year player

Page 18

CRICK
ET TEAM - KOKUVILHINDU COLLEGE - 2010
K. Januthas Batting: Right Hand K. Ragulan
Batting: Right Hand Bowling: Batting: Right Hand Bowling. Right Arm Right Arm Medium Bowling. Right Arm Fast Off Spin 3rd year player 2nd year player
3rd year player
m,
勿 AW P. Pangujan K. ThiVakar S. Silojan Batting: Right Hand Batting: Right Hand Batting: Right Hand Bowling: Right Arm Off Spin Bowling. Right Arm Bowling. Right Arm Off Spin 2nd year player FaSt 1st year player
1st year player
L. Athiththan Batting: Right Hand Wicket Keeper 1st year player

Page 19

eupueals ‘9 oueuỊuser of ouedəəųxeųS ’s ‘uesofiew --ı ‘ueųns os oueaəəses os puz 6uspens ouedəəųļuedovouefouw 'y oueųxnỊed ‘y fueqoụsnuĮy oso ‘ųseųfield ‘x’ ‘seuedəəsex. "X ouexeInAew's sueIeuw sy oueųsueų)||ųw 's (J-1) |s, 6upuess - -oueuepeuun os fueỊeuuỊN “S ‘(deo) uefouIN', '(sedlouļud) ueseuesəues) o(o A) ueunųļuəs os oefeueuseueĀer og(x,-1) pəļeəS
Woo!!!?!?!?!? äoł770000NI* Waewr
| _

Page 20

CRICKETTEAM - JAFFNAHINDU COLLEGE - 2010
Rajeswaran Nirujan Kanagasabapathy Sivanesan Senthuran Deluxizn
Sriramachantharan Ganeshalingam Giriharan Kirushoban
Mayulaxan Piraghash
Kathirkamasothy Kaneshan Kajeebaraj
Amalan
Rajendram Anojan

Page 21

CRCKET TEAM - JAFFNAHNDU COLLEGE - 2010
Arunathavapalan Partheepan
Jeyakumar Sajeevan Stijothysvaranathanthar Vaseekaran Jasminan Sajeekan
savacathrasakan ፳፻
SAkitharsan SSuthan

Page 22

y · · · -(e6aeųo u! Jessew) uelpuəsey. 'y JW ‘(əbueųɔ uỊJəļSew) ueneəses od zaw
‘(melloea Lopā ieɔIsÁųd) ueunxisses "I (W (ųɔeoo) ueỊnyoy/’S ‘JW (ə6ưeųo uỊ JesseW) aəə[ex sy ouw 8-T- (wou puz) fiuļpuess
(ə61eųɔ uỊ uəỊseW) uesəəųw od uw (Iedlouļua &ndəg) uueųnesea y uw‘(Jedlouļuď) sepeỊųw 'y su W ‘(ledioulud əɔIA) sellideųnelen 'w 'Iw °(səueso jo sɔəgəua)ueųnseun's': 'uw (H--) pəyeəs
澀
331 l/WW00-13X01?!? 3937700 mɑNIĤ ĴAnxox

Page 23

1rgi graõi õja2ägijõgi, DuluX (AkzOnobel) பெயின்ற் வகைகள், என்பவற்றை மொத்தமாகவும் சில்லறையாகவும் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் நாடவேண்ழய ஒரே இடம்
கஜமுகன் ஹாட்வெயர்
"=U Aut? Stiffiant White
ஒனுஸ்றிஇஇ Magið இஇைஇஇஇ802இ
துரிச்சக்கர வண்ழகள் அதன் உதிரிப்பாகங்கள், தொலைக்காட்சிப் பெ'ழகள், வானொலிப் பெட்ழகள், முள் 9lன்ரனா வகைகள் மற்றும் இலத்திரனியல் பொருட்கள் அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் நாடவேண்ழய ஒரே இடம்
இ.ச.நோகரத்தினம் சக நிறுவனம்
کرنے
22, 24 26ỉUậpinfill Inủ Gió),
of 42oli.
l222ر O:ں28Ga اکاؤGunںQaرد%nروar

Page 24

A Bank that's behind every Sri Lankan smile

Page 25

50,000 25,000 62,500 31250
7 Years 7 Years 5 Years 5 Years
100,000 50,000 100,000 50,000
முதலீட்டுக்கு இலங்கை
S AVN G S (C E RT | F | CAT E S
girls at 55 Savings for a secure future
Porople's Bruk olara Prirody«
4ccsevnt heklark 23 ch8ygg8 kg Re: win pilgrimages ta tridia oro cah priae ka, 0,000/
PECAPLES
岔 É分ö AND STABILITY V THE Pvz.se oAF rayE PEOPLEX

Page 26


Page 27


Page 28
ID | S | IA - P
இப்போது லக்சன் பிளா 1மணிநேரத்தில் கொழும்பு விலையில்
27 Hoarding
a Digital Banners
● Bill Boards
a Light Boards ഭ്". " |=
ܠܠܐ
H. Line: O776622.981, 07.18561746
TP: 021-2228929021-3218435
 
 
 
 
 
 
 
 

556, லக்சன் பிளாசா, கஸ்தூரியார் வீதி நாவலர் சந்தி, யாழ்ப்பாணம்