கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Noolaham Foundation Annual Report 2011

Page 1

WWW. In Oolahamfoundation.org
e NOOlaham Oundation
NUAL EPORT 2011
NOOLAHAM FOUNDATION

Page 2
Contents
Mission, Objectives
Guiding Principles
Teams 2011
2011 in Review
Strategic Plan 2012-2014
Noolaham Digital Library Highli
Noolaham Digital Library
Collaborating Organizations
Donors 2011
Leading Donors 2005-2011

ghts
12
15
16
17
19
20

Page 3
The Noolaham Foundation
WWW.noolahan
NODOL
FOUN
(Registration
ANNUAL
2O
This annual report covers the
(January 1, 2011 - I
 

Annual Report 雲@重畫
mfoundation.org
DATION
No: GA2390)
REPORT
11
Foundation's 2011 fiscal year
ecember 31, 2011)

Page 4
The Noolaham Foundation
The Noolahar
Noolaham Foundation is a non-profit, chau provide enhanced access to informatio
development in Sri Lanka.
The Foundation maintains an online
preservation programs, provides financia digitization initiatives, and actively partici
also coordinates a range of fund raisin;
organizations and individuals.
The free internet library (WWW.noolaham.
as a learning center incorporating local k With a view to achieving constructive socia as a repository for various institutions, su researchers, and fulfills the information net
and the general public.
Volunteers of Noolaham Foundation enga; establish Noolaham chapters in their resp
the Foundation.
Further details about the Noolaham Found:
www.noolaham foundation.org

Annual Report 2οια
an
in Foundation
citable organization (GA 2390) founded to
in sources and foster knowledge-based
digital library, facilitates information ll assistance and technical guidance for pates in awareness-raising campaigns. It
g activities and collaborates with other
prg) maintained by the Foundation serves nowledge and enabling social interaction ll outcomes. This digital library functions pports the cognitive work of scholars and
eds of social workers, teachers, historians,
ge with Noolaham Activities globally and
ective countries to achieve the mission of
ation are available at:

Page 5
The Noolahan Foundation
Mis
Document and preserve all spheres of kno
communities and make accessible to all.
Obje
e Document, preserve and digitally arch dialects, belief systems, myths, rituals, administrative Systems, technologies
communities.
o Engage in and Support preservation
media and electronic resources related
o Provide knowledge and information se support educational, research and deve speaking communities. e Build communities of practice, proce
library information sciences through ce
 

Annual Report 2011.
AHAM ATTHON
Si On
wledge related to Sri Lankan Tamil speaking
ctives
ive ethnography and knowledge bases such as folklore, games, indigenous medicine, law and
and arts of mainstream and marginalized
and digital archiving of written, print, multiO Sri Lankan Tamil Speaking communities. 'rvices to ensure free and open access thereby
opment endeavors related to Sri Lankan Tamil
SSes, technologies and standards of archival,
mmunication, networking and collaboration.

Page 6
The Noolahan Foundation
Guiding P
o Unity: Entities of Noolaham Foundati
and political territories. Noolaham Fot
framework, its design, program, budget o Openness: As the driving force of No. open access and open knowledge; it d
archive. It expects end-users not to
economic gain.
o Transparency: All of Noolaham's oper
commitment includes detail accour
programs, and outcome information dis
information.
e Unbiased: Noolaham Foundation is an
from different political thoughts, paritie
not allow volunteers to use Noolaham
leverage. Noolaham Foundation shall ta politicized or being labeled.
e Volunteerism: Volunteerism is the basi
work plan will be formulated giving en the overheads and performance targets f
e Collaboration: Noolaham Strives to avo
promote Synergy among similar or preservation. Noolaham Foundation sha such collaboration optimize the producti e Participation: Broadening and strength Noolaham Foundation is part and parce
the stakeholders to take or review the pc
Noolaham Foundation. The Noolaham
participation of the stakeholders, to mai
to appreciate excellence.

Annual Report 2011.
rinciples
on shall exist in different geographical, legal
Indation always ensures unity in its Strategic
and communications.
plaham Foundation is centered on open data.
oes not charge the end-users for accessing its
use the contents for individual or corporate
ations strive to be open and transparent. Our
hting reports, comprehensive governance,
Semination and responsiveness to request for
unbiased entity. While it engages volunteers
S and stands for Noolaham's mission, it does
Foundation for their political engagement and
ke appropriate measures to ensure from being
is for all Noolaham operations. The Annual
phasis on volunteer contribution, to optimize
or each team.
ld duplication and repetition of work, thereby
ganizations in digital documentation and
Il Support institutions to complete projects if
vity and vice versa.
ining the participation of the stakeholders of
of the Noolaham culture. It consults with all
licies and decisions that affect the busineSS Of
shall introduce mechanisms to ensure active
ntain the team spirit, to value innovations and

Page 7
The Nooraham Foundation
Advisory Board
Prof. S. Chandrasekaran
Prof. Chelva Kanaganayakam
Prof. R. Cheran
Dr. T. Gnanasekaran
Dr. S. H. Hasbullah
Prof. Saba. Jayarasa Dr. S. Jeyasankar Mr. R. Kanakaratnam
Prof. S. Maunaguru
Mr. A. Muthukumar
Prof. M. A. Nuhman
Mr. RameeZ Abdulla
Prof. Ratnajee van Hoole
Mr. A. Ravishankar
Prof S. R. Selvakumar
Mr. N. Selvarajah
Dr. Selvi Thiruchandran
Prof. Sivachandran Rajaratnam Prof Sitralega Maunaguru Dr. Sumathy Sivamohan Prof. Suresh Canagarajah Prof. Thaya Somasundram Prof. S. Yogarajah
Mr. Pa. Ahilan
Dr. P. Ragupathy Mr. Varathakumar
Team

Annual Report 2 oil.
S 2011
Mr. Subramaniam Visahan
Mr. Krishnakumar Rasaratnam
Board of Trustees
Pathmanaba Iyer Rathina Iyer
ShaSeevan Ganeshananthan
Kopinath Thillainathan
Seran Sivananthamoorthy
Company Secretary
Sentitcumaran Ramalingham
Steering Board Pathmanaba Iyer Rathina Iyer
Ramanaish Katheravelu
Shaseevan Ganeshananthan Kopinath Thillainathan
Natkeeran L Kanthan
Guruparan Kumaravadivel
Staff
Valarmathy Ariyarasasingam Jesintha Jeyaratnasingam Gajani Satchithanandan Nishanthine Sivanantharajah Pushpa Sivajothy Thevy Thamputhuraisamy

Page 8
The Noolaham Foundation
Network Teams
Noolaham United Kingdom
Shaseevan Ganeshananthan
Bharaneetharan J
Noolahan Canada
Sutharshan Sirinivasan
Natkeeran L Kanthan
Noolahan Australia
Ketheswaran Ponmai lainathan
Kopinath Thillainathan
Noolaham USA
Piratheepan Paramanathan
Noolaham Colombo
Thivatharan Jeganathan
Seran Sivananthamoorthy
Noolaham Jaffna
Gowthman Kunchithapatham
Seran Sivananthamoorthy
Communication Team
KuneSwaran S
Andi Schubert
Kopinath Thillainathan
Shaseevan Ganeshananthan

Annual Report 2011.
-
Program Teams
Preservation
Natkeeran L Kanthan
Seran Sivananthamoorthy
Shaseevan Ganeshananthan
Kopinath Thillainathan
Documentation
Prashanth Sirinivasan
Shaseevan Ganeshananthan
Information Services
Srikanthalluximi Arulanantham
Kopinath Thillainathan
Natkeeran L Kanthan
Shaseevan Ganeshananthan
Community Building
ShaseeVan Ganeshananthan
Seran Sivananthamoorthy
Anuheman Annalingam
Technology Team
Vinodh Rajan
Natkeeran L Kanthan
Finance Team
Thiruvarangan Ramachandran Gowrishangar Yogendran Kopinath Thillainathan
Seran Sivananthamoorthy

Page 9
The Noolaham Foundation
2011
2011 has been a year of organizational
Foundation. With the support and help of val Plan 2012-2014 and Roadmap 2020 were of the Foundation was fine tuned and the St
created.
Other highlights of 2011 include:
Four Special Archives were inaugurat Puthiya Noolaham newsletter was star The number of digitized documents re.
Strategic Plan 2012-2014
Headed by Ramanaish Kathiravelu and with t
year strategic plan for the Foundation and a R
The strategic planning process has prioritize the three years. The strategies were formulate of the Foundation to address the issues and ch
the agreed targets by 2014. The following are
I. Formulate Strategic Framework
2. Organization Development
3. Resource Mobilization and Collaborati
4. Global Transformation
5. Observance of Ethical and Professiona
6. Advocacy and Communication

Annual Report 2011.
IN REVIEW
blanning and development for the Noolaham ious academics and professionals, the Strategic leveloped in 2011. The Operational Framework
eering Board and various Program Teams were
ed
ted
ached 10,000 during November 2011.
he contribution from various individuals, a three
oadmap were created.
six strategies for Noolaham Foundation over i to make use of the strengths and opportunities
allenges identified during the process to archive
he agreed strategic priorities.
Standards

Page 10
The Noolaham Foundation
More details about the strategic priorities are in
Noolaham Digital Library
Digital libraries make possible enhanced acc
anybody in any part of the World at a
(www.noolaham.org) maintained by the Nool
incorporating local knowledge and enabling
constructive Social outcomes. It functions as a
the information needs of students, researchers,
We are proud to mention that the number of pri
November 2011. The documents include books.
documents were added during 2011 to the Pr
10,058. During September 2011, we launched f
researchers and Social Workers. They are
Muslim Archive
s Women Archive
Upcountry Archive
e Thallith Archive
DataSet Development was initiated and we beg Such as Schools, universities, religious institutio our records included 3000 organizations and v
Via WWW...noolaham.org.
At noolaham.org 7,336.870 hits were recorded
India, 33% from Sri Lanka and the rest 30% fr
Great Britain, Canada, Singapore, Germany M
Arabia, Switzerland, Japan, Ukraine and Denma
During 2011, we began to include Table of
8.

Annual Report 2011.
lcluded elsewhere in this report.
Dess to information, as they are available to
ny given time. The free Internet library
aham Foundation serves as a learning center
Social interaction with a view to achieving
repository for various institutions, and fulfills
historians, activists and the public.
int documents digitized reached 10,000 during
magazines, pamphlets and newspapers. 1,871
oject Noolaham database, taking the tally to
our special collections to cater to the needs of
an to collect details about various institutions
nS and Social institutions. By the end of 2011.
vebsites. Currently, this data is also available
luring 2011. Out of these hits, 37% were from
om other countries including USA, Australia,
lalaysia, France UAE. Norway, Qatar, Saudi urk.
Contents for periodicals so that they can be

Page 11
The Noolaham Foundation
searched easily. By the end of the year, peric
with Table of Contents. This has enabled enh
Content Contributors
By June 2010, we stopped uploading nev continued providing limited access to new re of open access, we support publication initia
copies without hindering the publishing indus
During 2011 we began to focus our resourc writers and publishers. During 2011, more
include their entire works at Noolaham Digita
We began to raise awareness about Creative
release their work under licenses which enabl
Collaboration
The Foundation collaborates with various ini
activities. Details of Some of the collaboratir
report. We hope more institutions, publisher vast collections of open access information
information.
Raising Awareness
During 2011, we conducted four presentation workshop and numerous smaller meetings. W Engineering Society of the University of students. These activities focused on creating
the Foundation's contribution.

Annual Report 2011.
dicals up to Noolaham Number 500 were added
anced access of their content.
digitized publications. During this year, we leases. Even though this is against our principle tives and are streamlining the release of digital
try.
es towards obtaining written permissions from than 100 writers have given their consent to
Ll Library.
Commons licensing and encouraging writers to
e free flow of knowledge.
tiatives and organizations in knowledge-related g organizations are compiled elsewhere in this
3 and authors will collaborate with us to build
Sources so that everyone has equal access to
, four volunteer sessions, a digitization training e collaborated with the Computer Science and Moratuwa in conducting Seminars for School
awareness about digital opportunities and about

Page 12
The Noolaham Foundation
In January 2011, G. Shaseevan who visitec Foundation delivered speeches at Roja Muttiah During April 2011, Seran Sivananthamoorthy Initial meetings were conducted in Canada, Al
Noolaham chapters.
Human Resources
During September 2011, Seran Sivananthamoor Foundation. Seran had already joined the Foul November 2010, he was formally appointed as t
This year numerous others have joined our task
Publications
The first issue of Puthiya Noolaham newsle newsletter carries news about the activities c.
initiated as a monthly newsletter and from Sept
months. A leaflet about the Foundation was print
In 2011, the Annual Report for 2010, which wi was published. 500 copies were printed and sent
report can be downloaded at noolaham foundatio
Supporting Online Content Creati
We have provided both financial support and te and online content creation initiatives. During Sathiyan to carry out research and provided
contributor. We also paid for the server space of

Annual Report 2011
-
India to attend to matters related to the
Research Library and University of Madras. received Ashoka Young Innovators Award.
stralia and the United Kingdom to establish
thy was appointed as a Director of Noolaham
ndation to undertake administrative tasks. In
he Chief Operating Officer of the Foundation.
forces. Please refer pages 5 and 6 for details.
tter was published in January 2011. This onducted by Noolaham Foundation. It was ember 201 l, it has been published every two
ed and distributed at various meetings.
Is the third annual report of the Foundation. to various stakeholders. A pdf version of the
l, Org.
ion
chnical consultancy towards documentation 2011, we provided financial support to S. a small monthly grant to a Tamil Wiki
TIRAA.

Page 13
The Noolaham Foundation
At this juncture, we would like to strongly not necessarily mean that the Foundation er
initiatives or individuals
Finances
During 2011, a total of 49 donors together ( donations are included elsewhere in this repor carry out the activities of the Foundation, a
200.000 was obtained from R. Pathmanaba II
years' finance details.
Two fund raising events were carried out in thi
The 2011 finance report was audited by Am. publishing our financial reports since 2008 professional auditors. This external audit ha
lacking and corrective actions are being under
Acknowledgements
Active community involvement is vital to a 2 that several organisations and individuals har
would like to express our heartfelt thanks to all
Volunteers have been contributing to our ef increased financial Support to the Foundation.
site on their server, technical support personne to contribute generously. Above all, our conte
to increase our collections.
Thank you very much.

Annual Report 芝鲁重董
mphasize that providing donations/grants does
dorse the activities, views or content of those
contributed 1,615.825 Rupees. Details of these t. Unfortunately this amount was insufficient to und thus a temporary interest free loan of Rs
yer. The Foundation website contains previous
e United Kingdom.
arasekara and Co. Even though we have been , this is the first time they are audited by
is found that certain control mechanisms are
aken.
1st century digital library. We are fortunate in ve joined hands with us. At this juncture. We
of them.
forts in various ways; donors have provided The Annai Technologies continues to host our l, advisors, patrons, and well-wishers continue
it providers - the authors and publishers - help

Page 14
The Noolaham Foundation
Strategic Pla
1 Formulate a Framework
1.1 Formulation of Mission, Objectives and C 1. Revisit Noolaham mandate
2. Formulate Mission. Objectives and Guid
1.2 Formulate Noolahan Roadmap 2020
. Collaborative process to ensure widerau 2. Develop Noolaham Roadmap 2020 (for
2 Organization Development
2.1 Develop accountable and transparent gov Develop a clear accountability mechanist Develop a colaborative, consensus decis
Implement a professional project manage
Develop control systems
2.2. Develop system and procedures
1. Develop and adopt Policy Procedure and
Finance Manual by Jan 2012
2. Volunteers and Staffs nominated fo
Communication) and mobilized
3. Develop and approve mechanisms for in
(Internal and external reporting etc.)
2.3 Infrastructure development
1. Infrastructure Development and Procurer 2. Establish and operationalize online Prog
database)
2.

Annual Report 2011.
-
In 2012-2014
Fuiding principles
ing Principles (formulated)
dience
mulated)
ormance Structure
ion making mechanism.
ment System.
Program Manual. Human Resource Manual,
r Teams (Finance, IT Program and
formation sharing amongst the stakeholders
ent
am and Finance Management System (global

Page 15
The Noolaham Foundation
2.4 Skill development of staff and volunteer
1. Learning need assessment 2. Support for skill development
3 Resource Mobilization and Collab
3.1 Strengthen the volunteer base 1. Develop volunteer management system 2. Expand and strengthen volunteers
3. Establish systems for recognition
3.2 Diversify donor base
. reach small-scale donors(individuals, t
2. Reach institutions, governments, donc
3.3 Collaboration
1. Identify local and international partners 2. Enter Memorandum of Understanding
4 Global Transformation
4.1 Form and strengthen Global Chapters 1. Incorporate Noolaham Chapters in
America by 2014
2. Develop operational framework and st
4.2 Form and strengthen Global Noolaham
1. Form Noolaham Steering Board and of
2. Form Program, Finance. Communicati
Work together
3. Form Global Advisory Committees to
Noolaham Network
4. Form and maintain volunteer base

Annual Report 2011.
pration
S
rusts, Small organization)
r agencies
و(
(both general and Project)
JK, Canada, Australia and United States of
reamline global operation
Network
berationalize in 2012
Dn and IT team enabling volunteers and staffs
advice on policy and strategic direction of

Page 16
The Noolaham Foundation
5 Observance of Ethical and Profession
5.1 Policy on Intellectual property
1. Develop and Implement Policy of Intelle
༼
4
Create awareness about the Noolaham p(
5.2 Establish system and procedures & contro Develop and operationalize Preservation
2. Establish guidance for research support a
5.3 Preservation standards conformant with
1. Preservation Standards are developed anc 2. Preservation of documents are in compli. 3. Audio, video and image standards are ap
6 Advocacy and Communication
6.1 Develop Communication and Advocacy Pl 1. Develop a communication plan 2012-20 2. Develop communication style guides and
6.2. Strategic Communication
. Identify the themes and target audience fi
2. Pro actively use print and electronic m
Noolaham Foundation
3. Initiate National and community level ad
重4

Annual Report 2011
hall Standards
ctual property olicy
ol systems
standards
und Collaboration
International standards
I approved by January 2012
ance with the Standards from March 2012
proved and implemented by March 2012
邸量
4
advocacy materials
or strategic communication by Dec 2012
edia to promote the mission and values of
vocacy ( Workshops. Seminars)

Page 17
The Noolahan Foundation
Noolaham Digital Li
Pages Visited 2011
Month Unique visitors Number of
January 7,000 13,025 February 7,516 1380, March 8,815 16.395 April 8,093 14,334 May 9, 161 16.986 June 9,100 15.528 July 10,859 19,189 August 10,877 1955C September | 679 20,452 October 9,986 17,954 November 10,782 20,139 December | 1,075 20, 109 Total 14,943 20747,
Frequently searched different key p
(Domain name searches are excluded. Total key p
நூலகம் பொது அறிவு வினா விடை கல்வி உளச்சார்பு அளவையியல், இந்திய வரலாறு, நு தமிழர் வரலாறு கணக்கீடு, லலிதா சஹஸ்ரநாம வணிகக்கல்வி மனிதவள முகாமைத்துவம் முக அடிகள் அவ்வையார் நாட்டார் பாடல்கள் சமூகவியல், திருமூலர் திருமந்திரம், சிறுவர் நகைச்சுவை கதைகள், வன்னியர் உளவியல் டெ கல்வி நிறுவகம், கணனி அலுவலக முகாமை வரலாறு பொது உளவியல், தமிழ் இலக்கணம்
கிரியா யோகம், தொடர்பாடல், கிராமிய நடனங்
15

Annual Report 2011.
brary Highlights
Visits Pages Hits
160, 175 435. 138 166,355 473,480 207,552 580.474 175,307 482,929 200,513 559,050 175,267 499, 197 216.972 648.353 284,775 701,800 238,139 707,611 229,590 690,675 247,623 806,924 | 241,00) 75,239 2 2,543.269 7.336,870
hrases
hrases 10,230)
உளவியல், நூலகம் கட்டுரை பொது ண்ணறிவு அரசறிவியல், எண் ஜோதிடம் ம், மாணவர் கட்டுரைகள் எண் கணிதம், ாமைத்துவம் நூலகம் பற்றி விபுலானந்த உரைநடை பொருளியல் நோக்கு
நாடகம், மெய்யியல், அம்மா கதை ாது அறிவு நன்னூல், கணக்கியல், தேசிய த்துவம், சிறுவர் நாடகங்கள் இலங்கை
இரசாயனவியல், மனையடி சாஸ்திரம்
கள் நினைவு மலர் அகவிழி

Page 18
The Noolahana Foundation 韃
Noolahan
No. of Documents by Category
Others
1227
Newspapers 1726
Periodicals
3591.
Documents added each year
1.256
100
_豎
2005 2006 2007
 
 

Annual Report 2011.
Digital Library
2190
且87量
2003 2011
| 6

Page 19
The Nookaham Foundation
Collaborating O.
The Noolaham Foundation collaborates with va
Collaboration does not necessarily mean that the Fou of these organizations. Our mission is to recruit and
relationships with cultural and educational institu collaborative platform bigger, better and more useful.
collaborate with.
Colombo Tamil Sangam
Colombo Tamil Sangam contributes towards the bet Established in 1942, it operates a library with me
magazines, and conducts various events. For more deta
Jaffna Public Library
The library was built in many stages starting from collection. Soon with the help of primarily local citize also became a repository of archival material writter regionally important historic documents in the contest newspapers that were published hundreds of years ago of historic and symbolic importance to the local minor went on a rampage on the nights of May 31 to June library at the time of destruction was one of the bigges
and unique manuscript. For more details visit: www.jaff
Viluthu
Viluthu strives to promote a culture of democracy by f institutional culture through building capacities and in inclusive society. Viluthu had provided office space
details visit viluthu.org
17

Annual Report 2oi:
ganizations
ious organizations related to its projects. hdation endorse the activities, views or content Support new organizations and to build strong tions. We need your help in making this
The following is the list of the organizations we
terment of Tamil language, culture and Arts. bre than 45,000 books, publishes books and
ils visit: colombotamilsangam.com
1933, from a modest beginning as a private ins, it became a full fledged library. The library 1 in palm leaf manuscripts, original copies of ed Contest) political history of Sri Lanka and in the Jaffna peninsula. It thus became a place ty Sri Lankan Tamil people An organized mob 2, 1981, burning the Jaffna public library. The t in Asia containing over 97,000 unique books
nalibrary. Ik
acilitating changes in legislations, policies and stilling values that underpin a democratic and
and related facilities to Noolaham. For more

Page 20
The Noolaham Foundation
International Center for Ethnic Studies
It was established in 1982 with the support International Scholars. It is amongst the Select and international in Orientation. ICES is in
Nations ECOSOC. The mission of ICES is “to
and conflict, and to foster conditions for an ir and globally, through research, publication, C Noolaham collaborates with ICES in digitizin
more details visit: icescolombo.org
Women's Education and Research Cent
Womens' Education and Research Centre, a achieve gender equality in all spheres of life and social democracy. For more details visi digitizing their publications and other wome Noolaham's first ever collaborated project we
Report is included in the 2008 Annual Report.
Suvadi Digital Library Suvadi Digital Library is a physical library Foundation have provided financial assistance
visit: Suvadi.net
International Tamil Institute for Research all
International Tamil Institute for Research and
Lanka that links with researchers, technical
communities closer to community based resear
Cintanaikoodam - Jaffna
Cintanaikoodam is a Jaffna based organizatio think tanks for Social Development. The Fo
conducting awareness raising activities and Wol

Annual Report 2011.
-
of the Ford Foundation by a team of Sri Lankan and few institutions that are both local to the global South special category” consultative status with the United deepen the understanding of ethnicity, identity politics clusive, just and peaceful Society nationally, regionally ialogue, creative expression and knowledge transfer”.
g their publications and other related publications. For
εI
non-profit organization established in 1982, Strives to by Subscribing to such values of Secularism, pluralism t: Wercsl.org. Noolaham collaborates with WERC in in related publications. It should be pointed out that
is carried out with WERC back in 2007. The project
with digital resources. It is based in Jaffna. The
to Suvadi to carryout their activities. For more details
ld Analytical Activities (ITIRAA) Analytical Activities (ITIRAA) is an initiative in Sri experts and Scholars to bring the Tamil Speaking
h and development. For more details visit: itiraa.org
founded by R. Sivachandran. It aims to coordinate Indation have collaborated with Cintanaikoodam in
kshops.
18

Page 21
The Noolaham Foundation
Dono
(All amounts in
Sivayoham Tooting Amman Koyil, UK 347.200
Noolaham England Pathmanaba Iyer, R. Kopinath, T. Kasynathan, S. V. Manamohan, V. Kalasam Magazine Natkeeran, L. Regina Shanmuganathan and R. Shanmuganathan Arulmozhi, K. Panchalingam, Markandu Jeyakumar, R. Anonymous Contributions Charles Antony das Joy Poornachandran Franklin Marshal. K. Gunaseelan, A. Akilan Poobalasingam Pratheepan, P. Praveen Sivakumaran
Rani, A. Rajamanickam, P. Rajanayagam, P.
Saranya Kugan
Total
3.19.650
191700
114,600
100,000
58,000
51,000
50,075
29,000
28,285
23.300
22.628
22,000
20.400
20.400
1,600
1,600
1,600
1,314
11,314 | 1,000
11,000
8,500
6,600
IrS
Sri L
La
Ru
Sa
Pir
Na
Nլ:
Ka.
Kri
Pra
Ra\
Sat
She
Siv
Sri)
Vas
Vig
Kee
Seni
Var
Sri
Kir
Lin
19

Annual Report 2011.
2011
ankan Rupees)
vanya Kugan nu, Ramanathan
pesan Satchithananthan
neshvvara, V. athapan, Y ndakumaran. N. anjanan, S. naranjan, G.
nnan, K.
shnamenon, N. theepan, K. Veendra, M. hiskumar, S. anthan, T.
athasan, A. kanthan. N. uki Kuharajan neswaran, M.
bran, K.
thilkumar Muthusamy atharaj, S.
ajan, S. garan Mahendran
thigan Kumarasamy
geswaran Santhalingam
6.050
5,800
5,800
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658
5,658 5,658
5,500
5,500
4,526
2.263
1,100
1,100
550
1,615,825.00

Page 22
The Noolaham Foundation
Leading DO
(Rs.
Pathmanaba lyer, Rathina lyer Sivayoham Tooting Amman Koyil Noolaham England Natkeeran, L. Kanthan Kopinath, Thillainathan Sabaratnam, A. Samuthra (Ram Subramaniam) Thillai Jeganathan Kasynathan, S. V. Ilankai Thamil Sangam, Perth Enfield Nagapooshani Ambaal Tem Piratheepan, Paramananthan Mathu bashini, Ragupathy Regina Shanmuganathan and R. Sh Manamohan, V. Cheran Rudramorthy Cholian Rudramorthy
Cheliyan
Eelanathan, Puvanendran Jeyakumar, R.
Kalasam Magazine

Annual Report 2011.
nOrS 2005-2011
50,000 or more)
689.530.00
347.200.00
3.19.650.00
212.240.00
147.427.50
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
90,840.82
ple, UK 89.500.00
88,606.75
75,930.00
anmuganathan 71,000.00
58,000.00
56,300.00
55,750.00
55.400.00
5 1773.75
51,160.00
51,000.00
20

Page 23
A A.
.^۔
No. 12, Rotunda Gar merasekera 8 CO, to
ー率*** ミ A C ○○ リぎA封曾s
No. 25, Rotunda Gar Colombo 3, Sri Lanka
INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
To The Members of Noolaham Foundation (Company Lim
Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial stater Guarantee) which comprise the balance sheet as at Decemb and cash flow statement for the period from May 11, 201 accounting policies and other explanatory notes as set out on P
Management's Responsibility for the Financial Statements
2. Management is responsible for the preparation and f: with Sri Lanka Accounting Standards for Smaller Enterpris implementing and maintaining internal control relevant to th that are free from material misstatement, whether due to frau policies; and making accounting estimates that are reasonable
Scope of Audit and Basis of Opinion
3. Our responsibility is to express an opinion on these audit in accordance with Sri Lanka Auditing Standards. Thos obtain reasonable assurance whether the financial statements a
4. An audit includes examining, on a test basis, evident statements. An audit also includes assessing the accounti management, as well as evaluating the overall financial statem
5. We have obtained all the information and explanation of our knowledge and belief were necessary for the purposes c reasonable basis for our opinion.
Reservations
6. Certain accounting records, supporting documents, pri appear to conform the Accepted Financial Reporting Practices, Accounting Standards.
7. We have also brought to the attention of the Director improving maintenance of accounting records, preparation and pr
Opinion
8. In our opinion. Subject to any adjustments that may aris 6 & 7), so far as appears from our examination, the financial sta of affairs as at December 31, 2011 and its results and cash flows accordance with SLASSE.
Report on Other Legal and Regulatory Requirements
9. These financial statements also comply with the requi 2007, except as stated in paragraphs six to eight (6-8) above.
ܕܡܘܪܣܛ CHARTERED ACCOUN PÅNTS
COLOMBO, 23 O S - > 0 f2
Partners: H. F. Ameraseketa FCA Î. Dharmarajah B_SC, FCA Karna K. Sivanesan B. Com (Special) Hons. ACA, ACMA K. S

es, Te : 2327595, 2445751, 2321758
Fax : 2337385, 2437346,
E-mail : acomestinet.lk (Audit Division) dens, Tel : 2439937, 2437349
Hunting Line: 2439938, 2439939
Fax : 53556.33
E-mail : taxacoGstnet. Ik(Tax Division)
ited by Guarantee)
nents of Noolaham Foundation (Company Limited by er 31, 2011, and the statement of income and expenditure O to December 31, 2011, and a summary of significant ages 02 - 08.
air presentation of these financial statements in accordance es ("SLASSE"). This responsibility includes: designing, 2 preparation and fair presentation of financial statements ld or error; selecting and applying appropriate accounting in the circumstances.
inancial statements based on our audit. We conducted our e standards require that we plan and perform the audit to refree from material misstatement.
ce Supporting the amounts and disclosures in the financial ng principles used and significant estimates made by ant presentation.
ls (except as noted in paragraphs 6 & 7) which to the best four audit. We therefore believe that our audit provides a
aparation and presentation of the financial statements do not and inadequate to a certain extent to satisfy the Sri Lanka
s certain matters observed during the audit with a view to esentation of the Financial Statements.
e on account of matters referred to under reservations (items tements appear to show a fair picture of the Company’s State ; for the period from May 11, 2010 to December 31, 2011 in
rements of Section 151(2) of the Companies Act No. 07 of
ntha Amarasekera B.Sc., ACA, Attorney at Law Lindara Faj ACA, S. Sivakumar ACA

Page 24
NOOLLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMI STATEMENT OF INCOME AND EXPEND ITUR FOR THE PERIOD FROM MAY 1 1, 2010 (THE)
income
Direct Expenses
Net IncGme
Administrative Expenses
Finance Cost
Expenditure Over Income Before Taxation
Income Tax Expenses
Surplus / (Deficit) for the Period
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions
Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 08 form an intega

Page 02 ED BY GUARANTEE)
ATE OF INCORPORATION) TO DECEMBER 31, 2011
(Expressed in Sri Lankara Rupees)
Dec. 31, 2011
Note
3. 1,615,825.00
4 (1,499.4 16.99)
116,408.01
5 (164,492.33)
6 (1,800.38)
(49.88470)
(49,884.70)
| Part of these Financial State letts.

Page 25
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED BY BALANCE SHEET ASAT DECEMBER 31, 2011
ASSETTS
Non - Current Assets Property, Plant and Equipment
Current Assets Cash and Cash Equivalents
Total Assets
FUNDS AND LIABILITIES
Funds Accumulated Fund Total Fuads
Current Liabilities Loan Account Accrued Expenses Total Current Liabilities Total Funds and Liabilities
I certify that these Financial Statements of the Company comply
Finance Officer
The Board of Directors is responsible for the preparation and pri
Approved and Signed for and on beh
root Ali Aff og NDATION
.%ീ.
...? Pe. 。。° fÇAK ܬܹܐ
Date :- 2.96.2.2.2.
Colorabo,
Audit Report on Page 1 Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 08 form an integral Part of
 
 

Page 03 GUARANTEE)
(Expressed in Sri Langka #2 Rappees)
Dec. 31, 2011 Note
7 90,093.75
器 80,021.55 170,115.30
(49.884,70) (49.884.70).
200,000.00
220,000.00 170,115.30
with the requirements of the Companies Act No. 07 of 2007.
esentation of these Financial Statements,
alf of the Committee of Management,
Director
ըլթtr TOR - NC}{Di-43.fĩ..... as • εκεί ο Α.
hese Financia Staferments.

Page 26
NOOLLAHAM FOUNDA TRTION (CONVE PANY LIMI CASH FLOWSTATEMENT FOR THE PERIOD FROM MAY 1 1, 2010 (THE)
Cash Flows from Operating Activities Excess of Expenditure Over income
Adjustments for; Depreciation
Expenditure Over Income Before Changes in Wol
Changes in Working Capital
Accrued Expenses Net Cash Generated from Operating Activities
Cash Flows from Investing Activities Acquisition of Computers
Loan Received Net Cash Flow From Investing Activities
Net Changes in Cash and Cash Equivalents. During
Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Period
Cash and Cash Equivalents at End of the Period
Cash and Cash Equivalents at End of the Period Rep.
Cash at Bank Cash in Hand
Audit Report on Page Figures in brackets indicate deductions Notes to the Financial Statements on Pages 05 to 08 form an integ

Page 04 TED BY GUARANTEE)
ATE OF INCORPORATION) TO DECEMBER 31, 2011
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
Dec. 31, 2011
(49,884.70)
49,406.25 king Capital (478.45)
20,000.00 19,521.55
(139,500.00) 200,000.00 60,500.00
the Period 80,021.55
80,021.55
Dec. 31, 2011
69,456.55 OO 量。55
Part of these Financial Statements.

Page 27
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED BY NOTIES TO THE FINAN CHAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM MAY 11, 2010 (THE DATE O
1.
2.2
2.2.1
BACKGROUND INFORMATION The Noolaham Foundation is a Limited Liability C Lanka under Companies Act No. 07 of 2007. The Re Lane, Colombo 06.
Principal Activities and Nature of Operations The Objectives for which the Foundation established :
- To engage in activities relating to digital library si - To support digital preservation projects by provid - To provide advices on digital and archiving techn - To create virtual digital libraries by indexing othe
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING F.
GENERAL POLE CHES
Basis of Preparation The Financial Statements of the Foundation have be Accounting Principles and the applicable Accountin Accountants of Sri Lanka (Sri Lanka. Accounting S requirements of the Companies Act No. 07of 2007 an 15 of 1995.
Reporting Period The financial statements are prepared and presentec requirements.
VALUATION OF ASSETS AND THEIR BASIS O.
Property, Plant and Equipment Property, Plant and Equipment is stated at cost less acc
a) Cost
The Cost of PPE is the cost of purchase with its working conditions for its intended use. Ex or improving assets of permanent nature has permanent nature has been treated as capit capitalized.
b) Restoration Costs
Expenditure incurred on repairs and maintena or maintain the future economic benefits expe recognized as an expense when incurred.
c) Depreciation
The provision for depreciation is calculated by Plant and Equipment other than freehold lan estimated useful lives.
Computers
Depreciation is provided on a pro-rata basis on the asse
Notes to the Finapcial Statements Continued on Page 6

Page 5 GUARANTEΕ)
INCORPORATION) TO DECEMBER31, 2011
mpany by Guarantee, incorporated and domiciled in Sri gistered Office of the Company is located at No. 07, 57"
re,
rvices. ng financial assistance blogy and preservation
websites.
ORLICHES
en prepared in accordance with the Generally Accepted g Standards as laid down by the Institute of Chartered tandards for Smaller Enterprises ("SLASSE") and the d Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Act No.
i at end of the financial year December 31, for local
MEASUREMENT
imulated depreciation.
any incidental expenses incurred in bringing the assets to penditure incurred for the purpose of acquiring extending been treated as capital extending or improving assets of al expenditure. Assets obtained on finance leases are
nce of Property, Plant and Equipment in order to restore :ted from originally assessed standard of performance, is
using a straight-line method on the cost of all Property, in order to write off such amounts over the following
50%
3 purchased/disposal of during the year.

Page 28
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMIT NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM MAY 11, 2010 (THE D,
SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING P.
2.2.2 Receivables
All accounts receivable are stated at the amour
2.2.3 Cash and Cash Equivalents
Cash and Cash Equivalents are defined as ca investments, readily convertible to identified a
2.3 LIABILITIES AND PROVISIONS
2.3.1. General
All known liabilities have been provided for i financial impact if any, are disclosed in notest
2.3.2 Funds
The funds that are restricted are recognized at recognized as income over the period necessar on a systematic basis. Funds that are related Income Expenditure account at the end of the p
2.4 RECEPTS / EXPENSES RECOGNITION
2.4.1 Recepts
Receipts are recognized on Systematic and ra
related cost.
2.4.2 Expenditure
All Expenses are recognized as and when such
Notes to the Financial Statements Continued on Page 7

Page 6 ED BY GUARANTEE)
TE OF LINCORPORATION) TO DECEMBEŘ31, 2011
BLICIES CON.
ts that they are estimated to realize,
sh in hand, deposits at bank, cash at bank and short term liquid mounts of cash and subject to significant risk of charges in value.
n preparing the Financial Statements contingent events and their
the Financial Statements.
their fair value. When such funds relate to an expense item it is y to match it, so the costs which it is intended to compensate for to assets are deferred in the Balance Sheet and credited to the roject.
tional basis over the period necessary to match thern with the
expenses are incurred.

Page 29
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMITED BY NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM MAY 1 1, 2010 (THE DATEO
3 Income
Donegation Sivayoham Tootin Amman Koyil R. Pathmanaba Iyer Noolaham Australia. Noofaham England Noolahann USA Dr. Manomohan S.V Kasynathan L. Natkeeran
Anakiriad Noolaham Australia Noolaham England Nooaham USA Paypal Contribution
4 Direct Expenses
Collaboration Project Funding (Donation) Project Noolaham University of Moratuwa Grant
Programe Expenses Wages and Allowances Communication Rent and Hall Bookings Printing and Stationary Office Equipment Maintenance Office Equipment Up-Grading Traveling and Transport Refreshment Periodicals and Magazines Seminar and Meeting Expenses Hiring of Project
Depreciation
Total Direct Expenses
5 Administrative Expenses
Communication Web-Site Postage Printing and Stationary Office Equipment Maintenance Computers Up-Grading Traveling and Transport Employee Welfare Publication Advertisement Audit Fees
Figures in braskets indicate deductions Notes continue to the Financial Statements on Page 08

Page 7 Y GUARANTEE)
F INCORPORATION) TO DECEMBER31, 2011
(Expressed in Sri Lanakan Rupees)
Dee, 3, 29
347.200.00 190,000.00 127,700.00 3.19.650.00 165.200.00 58,000.00 100,000.00 50,075.00 1,357,825.00
124,100.00 102,000.00 12,650.00 19,250.00 258,000.00 1,615,825.00
805,300.00 34,080.00 15,000.00 854,380.00
336,000.00 54,467.74 82,500.00 2,300.00 10,335.00 71,740.00 12,400.00 7.390.00 | 1998.00 3,000.00 3,500.00 49.406.25 645,036.99 1499,416.99
37,828.33 30,600.00 12,535.00 13.565.00 1,200.00 9,680.00 10,140.00 904.00 25,800.00 2,240.00 20,000.00 164,492.33

Page 30
NOOLAHAM FOUNDATION (COMPANY LIMI NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD FROM MAY 1 1, 2010 (THE D.
6 Finance Cost Bank Charges Debit Tax
7 Property, Plant and Equipment
Cost
Description
Computers
Depreciation
Description
Computers
Written Down Value
8 Cash and Cash Equivalents
Cash at Bank Commercial Bank - (A/c No - 1 1 00063121)
Cash in Hand
Figures in brackets indicate deductions,

Page 08. ED BY GUARANTEE)
TE. OF INCORPORATION) TO DECEMBER 31, 2011
(Expressed in Sri Lankan Rupees)
Dec. 31, 2011
1,700.00 100.38
1,800.38
Balance as at Additions Balance as at Beginning Dec; 31, 2011
- 139,500.00 139,500.00
- 139,500.00 139,500.00
Balance as at Charge for Balance as at Begammg the Year Dec; 31, 2011
- 49,406.25 49,406.25
ബ 49,406.25 49,406.25
- 90,093.75
Dec. 31, 2011
69,456.55
10,565.00
80,021.55

Page 31
Don
Account Name : Noolaham Fo
Account Number : 11OOO63121 Bank : Commercial
Colombo, Sri
Swift Code : CCEYLKLX
Conta
Pathmanaba Iyer (United Kingdon G. Shaseevan (United Kingdom) S. Seran (Sri Lanka) T. Kopinath (Australia) P. Piratheepan (U.S.A)
E-mail : noolahamfou
www.noolaham
The Noolaham Foundation Annual Report 2011
All text within this report is available under the Attribution-N otherwise noted. For more information, visit: http://creativec

ate
undation
Bank (Wellawatte Branch),
Lanka -
ct Us
h) : +44. 2084715636
: +44 74O7 O22 609
: +94772 247 746 : +61 4336187O8
: +13236794 666
Indation(a)gmail.com
foundation.org
Noncommercial-NoDerivative Works 3.0 Unported, unless ommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Page 32

VWW.noolaham foundation.org
a NOOlaham oundation
NUAL EPORT 2011
NOOLAHAM FOUNDATION
Printed by: www.sridigital press.com, M: O777275489