கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Exhibition & Fun - Fair

Page 1
E XHI I B
& FUN -
JAFFNA HIND
2ND — 3 OTH
3மeni
 

FA || R
}U COLLEGE
APRIL 196O.
ad (huide

Page 2
VMAVE HAN
following lines
Ceylon Tobacco Co Austin Cars, Vans & Philips Radios & Oth
Hot Point Refriger & Electric Coo
Remington Rand Typ Equipment
Florence Cookers &
Damas Watches
Horlicks Products
Nestles' Products
Pilot Fountain Pens
ALL PROVISIONS
THE JAFFNA CO-OP:
Telephone Nos: 437,370 & 537 Est
Departmental Sto
420, Hospita
Wholesale &
150, Hospita
Motor, Radio, Electrica 15, Clock Tov
Retail
12, Main S

OLE THE
mpany Cigarettes Morris Commercial Vehicles her Electrical Appliances
ators, Ice Freezing Machines kers
pewriters, Duplicators & Office
C Super Hot Ovens
S
s & SUNDRY GOODS
ERATIVE STORES LTD.
Telegrams:
d : 1918 *Lakshmi', Jafna
res & Show Rooms 1. Road, Jaffna
Retail Stores l Road, Jaffna
Depts. & Service Station
wer Road, Jaffna
Stores
treet, Jaffna

Page 3
Dial: 22 EST
IL, IK St J
A
THE BIGGEST JEWELLERS, C
F
Guaranattee C a Brad FaSha OD
நீகரற்ற அழகுற்ற பவுண்
! தங்க ܙܚ
33 வருட நற்சேவையால் இலங்கையிலும் இந்
5608, 6.9
எல். கே. எஸ் ---- ULU Tip L
கிளைகள்: கொழும்பு திருச்
 

Bg
Cables: Jewelers
EWELLERS
ඊ&
FCFENA
MANUFACTURING EYLON & INDIA
FOR
Brianats Braalbe JeWWe:S
倭 8
", வைர ஆபரணங்களுக்குத் மாளிகை
அமோக ஆதரவைப் பெற்ற தியாவிலும் மிகப் பெரிய
lurium fle, 6t 0. ஜ வல்லர்ஸ்
e LU T 600 ID AhAShASAAASAAASAAAS SAAAA S ASAS SJSASSASSASSASSASSJSJJSJSASAhS
டுசன்?ன காயல்பட்டனம்
tail as isalignBarraffingingen

Page 4
ஈழத்திரு நாட்டின் இ
Güs Jij, J,60)Tj, J, TGDI
ஒலித்துக்கொ6
*ஏ. கே. எஸ். ந
AJA
مصر
46 வருடங்களாக நாடு
தரத்தில் உ
நகைகள் வை
A NA ) {
'' U EWELL H
Dial: 59.
குறிப்பு: இலங்கை வானெலி வ
ஏ. கே. எஸ். நகை மாளிை
அவதானிய
 
 

சை
ன்பத் தமிழகத் ‘ရှဲ ၊
១_1163ល ண்டிருப்பது
AJSAJSASASASe SAASAASSASSASSASSASSAASS SSSSAASAASSASSASSASSASSASSASASA SASS
MIullflj, J, (346)).6)!
யர்ந்த
ரங்களுக்கு,
& Sons,
HOUSE''.
JAFLFNA
ASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASASA SSAS SSASSASSASSAASSA
ர்த்தக ஒலி பரப்பில் கயின் ஒலிபரப்புகளை
|ங்கள்.

Page 5
ܬܶ
Dr. S. Subra
 
 

PATRON
maniam, O. B. E.

Page 6
EMIMIMIMIMINININ
雪
( IT-65: 585
நங்கையர் விரும்பும்
நாணயம் நம்பிக்ை
புகழ்பெற்
வைர நகை, தங்க
கே. என் மீ ரு ன் ச
52,54, கன்னுதிட்டி
SAMT
DIK, INI, IMI, IMI ee
52, 54, Kannathiddy Tphone: 585
}|്യ[്യ|്യ|്യ|്യ|്യ|്യ|്യ!
 

mIIIIIIMIIiimIIIIIMIIIIIIIIIIMiiimiiiiiMiiimIIIIIIMIIIIIIIIIIMiiiiiinl
தந்தி: மன்சூரு :
நவீன நகைகள்
க! நிதானம்!
ற்ற
நகைகளுக்கு
... 6 InD.
 ா ஹி ப்
யாழ்ப்பாணம்
AMAMAAMMAAAAAMeLLALAMAMqAAAAAAAA AAAA AAAASAAMAAeAeAAA SAAAALA
Iran Sahilb)
a Jaffna T'address. MANSOORA
|്യ|്യ|്യ[്യ|്യ[്യ|;

Page 7

E PATRON
mara SWamy, C. B. E.

Page 8
貂
SLLLSASLLLSiS SSLLLAqAJYqALSquLYSYSeLeTLSYSLLLLLL S LqAASLLTSTAALTLASLSLS YeALLqeS
9 பிறந்த தீனங்
9 திருமண வை
அழியாது நிலநிறுத்தி ெ
புகைப் பட
அழகிய படப்
கஸ்தூரியார் வீதி, ய
(L][6্যা: 252 凯
国国夺猩蟹渲宣室蟹堡蟹蟹昭国
 

qSLLLSqYYJLLLSSSYSLTSLYuAASSLAqSLLS SSLLLLLLSJYSLLLLSLSSLS
பவங்களையும்
வைக்கக்கூடியது
ங்கள்
பாழ்ப்பாணம்.
ந்தி பாரத் CLITCLI
--
ssz
se
>Cigua
Xüsusiculosx
sostik
Sao
ܵ

Page 9

E PRESIDENT
Muthuswamipilai, rown Advocate,

Page 10
YSAS SSASYS SAAAAS AeSLLLS AYS SLAL SAYSAYSAYS SAYS *************
******************
శe
●
豪
ܵ
ஆதரவாளர்களின் எங்கள் மகி சுத்த சைவ பே
3.
சுவைமிக்க பலவித சிற்றுண்டி மற்றும் பலகார 6 : இன்னும் குளிர்ந்த உங்களை மகிழ்
3. ஹோட்
* @ -
(b) b ( உங்கள் தேவைகளு : ஆடர் செய்ய
3. 144, ஆஸ்பத்திரி வீதி,
LS LALLSS LLeS LLL S SLS LS AeAeS eSeSeS eee S eAeLS eAS LAAS AeSeS eee AAA S AAAAA AeAS S eA eA eAeAS eASA A AeAS eAe S eAS eAS eAe eLe ee S ee AeASJeAeS eee ***み*************************
LLLTS SYLSSMSY0MTYTMSMS 0 LSLS 0 LLLLTSSSY LSYSY LSLS 0SSsMeYSYYT Y MMS 0 MBMSSLLSS0S S0SMSYYeT Y MY 0 SS0 SSS
Telephone: 390
S. N. K. S. ND
Importers, Wholesale & Ret Commission A
35, K. K. S. Road,
f. h. க. சுந்தரம்
இறக்குமதியாளர், மொத்த சில் கொமிஷன் ஏஜ
35, காங்கேசன்துறை வீதி
தொலைபேசி எண்: 390
LLLLLL LL LLL LSLSL00LSLLLL SLSLSL LSLeMSMSMZLLL LLLL LLL LLTL LL LSL LLLLLLLTL LK
 
 

வகைகள்
3.
பானங்கள் oKo விக்கும்
ல்
வனம்
}க்கு உடனே : புங்கள்.
UIT pLILIT 600 i D.
se *Ꭹ Ꮉ:* Ꮉ Ꮉ8 % Ꮌ• Ꮉ8 % 8 *Ꭹ % ᎹᎹᏱ Ꮉ ᎹᏱ *8 Ꮉ ᎹᎹ ᎹᏱ Ꮌ Ꭶ:8 Ꮉ Ꮉ •Ꮌ % Ꮉ Ꮉ
LL LTMSYYeMS 00 LSMMS Y SLSTTSSS 00LLSL LL0 LGMYLMM S YSLLLLY LLLLSL 0LSLYYMSLL0LLLSSLYzS0S
Telegrams. “SUNCO"
R A M & Co.,
ail Merchants and Agents.
JAFFNA.
@ அன் கோ. Uறை விற்பனையாளர், ன்ட்,
, யாழ்ப்பாணம்.
தந்தி விலாசம்: " சன்கோ "
Y0YS 0LLSLLLL0 LLLSLSLSLL LSLLLSL0LS0LLLL SYSMT 0 LMSYzSTLK LLSLLLLLYS YTTSYTTST 0

Page 11
CHIEF EXE
 

CUTIVE OFFICER
ASaipillai, B. Sc. c. (Eng’g ) Lond.

Page 12
Our C
Three score and ten is the proverbi this token, the Jaffna Hindu College, fou and achieved a fulness that needs neither
But taken with other institutions of it comparatively young. This is a fact about Jaffna Hindu had to await the Hindu - century, led by Arumuga Navalar in the south, before it could appear on the educ missionaries. And when it did appear, hallowed by ancient indigenous traditions.
But a purpose, no matter how c people, can by itself leave no imprint of express it in words and turn it into deed far off in time or space. Sinnathamby lawyers and public benefactors was that I
He had been so generous a pat (situated at the 2nd Cross Street, Jaf Muthucumarar Chithamparapillai decided t The patron in his turn offered it to the
The offer, attractive though it was, enthusiasm of another person to whom must ever remain indebted. This was Pas had some Voice in the counsels of the persuasion, the Sabhai responded unanim school, renamed it the Hindu High S (north of Sivan Temple, Vannarponnai) in
Round about this time, almost all (located at Chapel Street) sought and obt making it an amalgam of two older scho
The next stage in the school's pro site and the provision of temporary accom ful Pasupathy Chettiar this was just Solved. Within a month or two he ob nominal price ; and as for accommodatio ed to the Hon. Mr. (later Sir) P. Ramar house the School therein.

ollege
ally recognised span for human life. By hded in 1890, has covered that span assertion nor proof.
type in Jaffna, Jaffna Hindu College is which one need not be apologetic for Buddhist revival of the late nineteenth north and Anagarika Dharmapala in the ational scene then dominated by foreign it was with a new national purpose
losely integrated with the life of the 1 history unless there are persons to s. In this case such a person was not
Nagalingam, then one of Jaffna's eminent man of destiny.
ron of the Native Town High School na) that its founder William Nevins to hand it over to the patron himself. Saiva Paripalana Sabhai.
might have had no takers but for the he cause of Hindu education in Ceylon upathy Chettiar, a Hindu revivalist, who Saiva Paripalana Sabhai. Moved by his ously and in July 1890 accepted the chool, and transferred it to a place earer to its present site.
the students of the Pettah High School ained admission in the new school, thus olS.
gress was the securing of a permanent modation. To the indefatigable, resource
another problem to be tackled and tained the site (the present one) at a n, he availed himself of a reception accordathan to take over the ' pandal" and

Page 13
Thus, under the due auspices 1890, the Hindu High School (the p for the first time at its permane T. Chellappapillai, retired Chief J Pasupathy Chettiar, A. Saba pathy a Sabhai to run the school, and of then The first headmaster was S. Appapillai.
From its inception, the school in dents on roll increased with such stead be commissioned to accommodate Stude
In March 1891, the Director of was favourably impressed. Encouraged the foundations for a permanent struct was not long in coming and it was de brother of Sir Ponnambalam Ramanath
By this time the number on roll bent on the management to find a ht growing institution. And as destiny w Selvadurai, son of the very William N first benefactor. The new headmaster no time in putting the school on the deep love of learning, he not only pro but in 1895 raised the school to the class to prepare students for the degre and later (till 1909) of the University
Not being a man given to half soon had the college registered for sta
Thus he lightened the financi management who, helped by Nagalinga infectious zeal in raising public collecti truction and completion of the college
Before moving out in 1910 to a Christian, did other signal services. the founding of the O. B. A.--to the premier Hindu educational institution
Then came in succession two lear Rao to guide the destinies of the coll the world in which they lived.
But they could not stay in office lo the Science Block completed in 1916 tions of the University of Cambridge,

of the Vijaya Dasami day in October resent Jaffna Hindu College) assembled int site. A sub-committee of five :- ustice of Travancore, S. Nagalingam, nd T. Kailasapillai were elected by the S. Nagalingam was appointed manager.
aver looked back and the number of stuiness that a boarding house had soon to ints from outside Jaffna.
Public Instruction visited the school and
by this, the Committee set about laying ire to house the school, The main block 2clared open by Mudaliar P. Cumaraswamy,
a.
had trebled itself, and it became incumbad suitably qualified for the needs of the puld have it, the man chosen was Nevins evins Chithamparappillai who had been the assumed office in February 1892 and lost map. With his dynamic personality and duced good results at public examinations status of a college by forming an F. A. e examinations of the University of Calcutta
of Madras.
measures and compromises, Nevins Selvadurai
te grant.
al burden lying on the shoulders of the
m's personal generosity and the Chettiar's
ons, were able to proceed with the cons
building.
Trinity College, Kandy, Nevins Selvadurai, -the inauguration of the Y. M. H. A. and college which he had helped to make the in Ceylon.
led Indians Mr. Shiva Rao and Mr. Sanjiva ege and give its Students a larger focus on
ing, and back came Nevins Selvadurai to have and present students to the local examina

Page 14
In 1925, when he retired in all the fulfilled, came his successor Mr. W. A. Troup life. His was another period of progress f
- He inaugurated classes for the Intern of the London University and laid the fo under the able guidance of Mr. K. S. SI of its existence, is to celebrate its golden ji
On the departure of Mr. Troupe, till another distinguished Indian Mr. V. R. affairs.
He was succeeded in 1934 by the lat long tenure of office Hindu College made an exclusively boys' institution, began to their influx that they had to be accommc claimed and were permitted existence as a Ladies' College of to-day.
To compensate this loss came an ac and the consequent development was that ship in inter-collegiate competitions.
Then came free education. While in decided as to what to do, Jaffna Hindu L boldly accepted the Scheme, opened its por showed the way to democratisation of educ
This development brought with it th tion and a larger staff, but Cumaraswamy, Make - shift arrangements and hurried ex solutions could be found. Of these soluti equipped workshop and the other is the Ju and is nearing completion to-day.
Cumaraswamy was not destined to li reach fruition nor to implement some of t Untimely death overtook him in 1952 when he
His memory is fresh in our minds :
His mantle has fallen on the shou whose efficient but unostentatious leadersh many a record, academic as well as athleti
And now Jaffna Hindu, with the c wishers, stands poised for another leap fo accommodate university degree classes.

glory and satisfaction of a mission 2, a European wedded to Hindu ideals of Dr the College.
ediate Examinations (Arts and Science) undation of the present hostel, which ubramaniam, Warden for a major part bilee later in the year.
Mr. M. Sabaratnasinghe acted as head Venkataraman came to the helm of
2 Mr. A. Cumaraswamy, during whose much headway. The College, hitherto admit girl students. And such was dated in a separate section until they college by themselves, the Jaffna Hindu
quisition of great value-the playground; Hindu College won many a champion
host Schools in the north were uninder the leadership of Cumaraswamy tals to hundreds of new students and ation.
Le problems of increased accommodamaster of improvisation, was unda unted. bedients were resorted to until lasting ons one was the commodious, well bilee Block, which was begun by him,
Ve long enough to see all his schemes he novel plans that he had in mind. had completed 19 years of devoted service.
ind will remain green for years to come.
ders of Mr. V. M. Asaipillai, under p the Hindu College has chalked up C.
)-operation of its old boys and wellrward-the construction of a block to

Page 15
EXECUTIVE OFFICER AND TREASUF
Mr. C. Sabaretnam B.Sc. (LOND
 

RER
EXECUTIVE OFFICER
Dr. K. SIVAGNANARATNAM

Page 16
JoINT SECRE
Mr. K. V. Mylv,
SECY. O.B.A. & JoINT SECY. CARNIVAL COMMITTEE
Mr. Satha. Srini Vasan
 
 

TARY
aganan
JOINT TREASURER
Mr.
T. Senathirajah

Page 17
b
HARDWARE
HADFIELDS
WILDASH & SONS لمسسسسسسسسسسسسسا
ROYAL DOULTON & SHANKS
ENGLISH
Phone. 4430
(Oller
&
Rea Fal
San
BOr Eur
Kiti Etc
POr &
Օ9;sit AS la
American Engi
General Hardwa
G
311, OLD MOOR

ESTATE SUPPLIES
somat Emulsion Wall Paints
dy Mixed Paints I Varnish & Distemper Brushes
itary Ware
viz : nbay Squatting Pans opean Seats sh Basins chen Sinks
Etc.
tland Cement, Coloured Cement Concentrated Powder
исии QDecorations
ά (Requirements
neering Corporation
re Merchants & Estate Suppliers
STREET, COLOMBO-12
”GranS: “TILJOY”

Page 18
O. B. A. Colom
The Principal - Presiden
Vice-Presidents :
Mr. A. M. A. Azeez Mr. ,, K. Somasundaram 9% ,, V. Sivasubramaniam 59 , C. Balasingam 39
„ V. Suppiah
, C. Sivapragasam
9.
99
Dr. Mr.
99
த
Dr. Mr.
9த
அத
O9;it the cycience &
Pleasure and
Help yourself and he
By seein
Interesting Experiments
Etc.

bo Branch
t (Ex-officio)
Committee
S. Thuraisingam Secretary E. Suyamsothy Asst. Secy. S. Dharmaratnam Treasurer K. M. Kaneshalingam
Asst. Treasurer
T. Thirunamachandran M. Pasupati R. Kanagasundaram M. Ramasamy T. A. Supiramaniam S. Kanagasabai S. Nadarajah S. Sangarasivam T. Manicavasagar A. C. Nadarajah S. Mutulingam
hibition lor
Profit
'lp the College
9.
, Modern Magic
Etc.

Page 19
O. B. A. (Ja
President : Mr. Vice-Presidents: Dr.
அ 9
Mr.
9)
Secretary. 99. Asst. Secretary: து அ Treasurer. ஆகு Asst. Treasurers : அரு
Committee Members.
Mr.
y
9s
Muh. Mr.
அ9
Auditor : 93
 
 

fina) Office - bearers
V. M. Asaipillai (ex-officio) V. T. Pasupati
Sivagnanaratnam Sabaretnam . Arulampalam
Balasubramaniam Sabaretnam SrinivaSan
Mahadevan . Senathirajah . Packiarajah
Sivasupramaniam Subramaniam
Selvarajah . V. Mylvaganam , S. Subramaniam
VisuVanathan . C. Nadarajah . Kanapathypilai Saravanamuttu S. Cumaraswamy Sanmugalingam Ehamparam
Navaratnarajah S. Mahendran andiram K. Durayappah
K. Arunasalam A. Sara Vanamuttu A. Thanabalasingam E. Sabalingam A. SomaScanta

Page 20
Our Mana
S. Nagalingam, Esq. Advocate V. Casipillai, Esq. Proctor A. Sabapathy, Esq. Sir W. Duraiswamy, Advocate A. Ambalavanar, Esq. Proctor Sir W. Duraiswamy, 99 R. R. Nalliah, 外% T. Muthusami pillai, Advocate
Our Princ
V. Appahpillai, Esq. N. Selvadurai, Esq. B. A. G. Shiva Rau, Esq. B. A., L. T. N. Selvadurai, Esq. B. A. W. A. Troup, Esq. M. A. M. Sabaratnasinghe, Esq. B. A. (Advo V. R. Venkataraman, Esq. M. A. A. Cumaraswamy, Esq. M. A. V. M. Asaipillai, Esq. B. Sc.
"பாதாளக் கி
பயங்கரச் சைக்சி
பார்க்கத் தவ
LLLLLL LLLLLLLLLLLLZLLL LL LSLLLL LL LLLLL LLLL LL LLLLLLLLLL

gCrS
1890 - 1897 1897 - 1914 1924 -۔ 1914 1924 - 933 1933 - 1934 1944 - سس 1935 1945 - 1951 1952 -
CipalS
1890 - 1892 1892 - 1909 1910 - 1914 1914 - 1926 ... 1926 - 1927 cate) 1927 - 1928 1928 - 1933 1934 - 1952 1953 -
sir ஓட்டம்
றதீர்கள்!

Page 21
NG
The following have k the Jaffna Exhibition and
Hon. Sir Cyril De Zoysa, Presi
His Excellency Dr. Theodor
Ambassador of the Federal Republic
His Excellency Mr. Chang T.
Ambassador of the People's Repub Mr. P. Sriskandarajah, Distr ,, C. Thanabalasingham, A , K. C. Thangarajah, Chairr Senator S. Nadesan Q. C. Mrs. M. Kumaran Ratnam, Dr. R. V. N. Selvadurai Mr. S. U. Somasegaram, Educa Colonel R. Sabanayagam Mr. K. Satchi thananda Mr. K. Gunaratnam, Managin M. Srikantha, Governmer Dr. S. Subramaniam Mr. S. N. Rajadurai, Magistra , C. Balasingham, C. C. S. His Worship the Mayor of ( His Worship the Mayor of Mr. N. Sivagnanasundaram Dr. (Miss) L. Candiah Mr. C. M. Culasingham
OUR
Sri Sanjeev should Succes

indly consented to declare
Hindu College
Fun - Fair open.
dent of the Senate M. Auer,
of Germany. 5an — ming ic of China, ict Judge, Jaffna dditional District Judge, Jaffna nan, Eastern Paper Mills Corporation
Member of the Colombo M. C.
tion Officer, Northern Division
g Director, Cinemas Ltd. nt Agent, Jaffna.
te, Pt. Pedro
Dolombo affna
ERRATA
the list of
PRINCIPALS
a Raul M. A. (Cantab) }d Sri G. Shiva Rau

Page 22
அகில இலங்கை 粤 196 (
இலங்கையில் இதுவரை ரசிகர் அற்புதக் கலவி
தமிழ் நாடக
தமிழ் நாட்டிய தமிழ் இசை ( நாட்டுக்கூத்து
:
இன்னும் பல அபூர்வக்
யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரி க
2-4-60 சனிக்கிழை
நாடகப் போட்டி இலங்கையில் தலை சிற கல், நடிகர், 5டிகைக
நாட்டியப் போட்டி: இலங்கையில் தலைசி தெரிந்து பரிசு வழங்
இசைப் போட்டி இலங்கையில் த லை
தெரிந்து பரிசு வழங்
நாட்டுக்கூத்து, கிராமிய நடனங்க
戟
யாழ்ப்பாணம் இந்துக்கல்லூரி வி நடக்கவிருக்கும் இக்கலை நிகழ்ச்சி ஆதரவு அளிக்குமாறு ரசிகப்பெரும

|ண்கல விழா
கள் அனுபவித்திராத ருந்து
விழா
ப விழா
விழா , கிராமிய நடனங்கள்
கலை நிகழ்ச்சிகள்
வியாட்டு விழா அரங்கில்
ம தொடக்கம்
ரந்த நாடகத்திற்குப் பரிசு வழங் ட்கு மணிமுடி சூட்டுதல்
றந்த நாட்டியக் கலைஞரைத்
6)
சிறந்த இசைக் கலைஞரைத்
கல்
ளிலும் போட்டியுண்டு
ஸ்தரிப்புத் திட்டத்திற்காக களில் பங்குபற்றிப் பூரண க்களை வேண்டுகின்ருேம்.

Page 23
5TL
*3 V. V. வயிரமு
out 60Tri
米
இராஜ் நகைச்சுை
l
‘‘ 6) UT C3
米
ඡාරිඛව
நாவற் குழியூர் தி
நாதஸ்
திருவளப்புத்தூர் நாதஸ்வர
T. K. (3
T. S.
தவில் இ
இலுப்.ை
 

கங்கள்
三式ぐゾ三千一
Pத்து கோஷ்டியர் நடிக்கும் காத்த மன்னன் '
米 ※
வ நாடக மன்றத்தினர் 5டிக்கும் காட்டடிக்கு '
米 3ද
நிகழ்ச்சி
ரு. அ. செல்வரத்தினம் உதவிய வரக் கச்சேரி
இசைமணிகள்
வணுகோபால்
Ꭷ©l
ளவரசு C. நல்லகுமார்
பயூர் K. R. புண்ணியமூர்த்தி

Page 24
மற்றைய கலை
っ三又>三
நாவலர் ஜனசமூ நாட்டு நடனமும்
அளவெட்டி கலாசேவை
கரகம்
வட்டுக்கோட்டை கிழக்கு, சித்தங்
காவடி, நாட்டுப் பாடல், அனுமனு
அராலி ஜனசமூக நடனம், கோலாட்டம், குதி
அராலி தெற்கு ஜன அனுமான் கூத்து, கப்பல் ட
கிராமமுன்னேற்றக் கழக நாட்டுப் பாடல், அருவி விெ
காந்திஜி ஜனசமூக நிலையம், வ
நாட்டுப் பாடல், குதிரை ஆட்டம், க
இந்நிகழ்ச்சிகள் ஜனசமூக
ஒழுங்கு செய்யட்

நிகழ்ச்சிகள்
5, 526)ub
சங்கீதமும்
ஜனசமூக நிலையம்
கேணி ஜனசமூக நிலையம் ம் வீமனும், குதிரை ஆட்டம்
5 நிலையம் ரை ஆட்டம், கும் மி
சமூக நிலையம் பாட்டு, பரதநாட்டியம்
ஜனசமூக நிலையம்
பட்டு, கரகம், கூத்து
பட்டுக்கோட்டை கிழக்கு
ாவடி ஆட்டம், நாட்டுக் கூத்து
நிலைய சமாஜத்தினரால்
ILILL 606)).

Page 25
J. Old Boys' Jubilee B
The following have dol Fund. Their names constitute played in the Jubilee Block i
Names will be added ments are made in full or c.
Dr. S. Subramaniam Mrs. Kumarasamy V. Messrs L. K. S. Le Dr. K. Kuganakathas C. Rasaratnam Esq. Mrs. S. T. Muthuling of the late M Miss Senthilselvi Sab Messrs S. Sinnadura S. Sharvananda Esq. R. Kandiah Esq. C. S. A. Namasivayan S. Kirupamoorthy Es P. S. Nadarajah Esq Dr. V. T. Pasupati [
late

H. C.
ASSociation uilding Fund
nated Rs. 1000 or more towards this the Roll of Honour to be dis
tSelf.
to the roll as and when payompleted in instalments.
alliammai bbay Bros.
San
gam, [in memory r. S. T. Muttulingam)
aretnam - i & Bro.
Chettiar Esq.
C .
in memory Of the Dr. C. Muttukumaru

Page 26
The Science
This section attempts to show original thinking and improvisation
The chemistry and physics sect exhibits. The cosmetics Section Wi could be made in Ceylon at a rel know that when we buy these t mainly for the container, tasteful all the exhibits in these Sections h products - a useful turn of mind ir
The biology section mainly ai a bias towards the natural sciences making and use of visual aids. In aids made by the students practica how best teaching may be done. ( schemes of simple Scientific researc
We cordially invite you to V would like it.

Exhibition
the ability of our students in
ion has a number of interesting ill show how these materials atively low cost. We will then nings nowadays we are paying ly made no doubt. Pratically ave a bias towards industrial l the young.
ms at showing how hobbies with could be developed and the this section a large number of illy instructs a teacher as to Certain suggestions for collective in are also indicated.
isit this section. We hope you

Page 27
Physica
This section mainly aims mercial products in every - day low cost. Most of these are days, Can we not make them
1. Aspirin
2. Alcohol
3. Cosmetics
[i] Vanishing cre
[ii] Cold cream [iii) After-shave 1 [iv Shaving crea [v] Lip—stick
4. Citronella Oil 5. Matches 6. Invisible Ink 7. Snow in the Tropics 8. Musical Flame 9. Atomic Reactor
1.
2.
3.
4.
5.
Submarine Dancing Balls Dancing Rings

Sciences
at showing how some of the comuse can be prepared at relatively imported at exorbitant cost these
locally ?
※]]
otion
Biology
Development of hobbies Visual aids Simple key for identification of
major groups of animals Plant and animal evolution Ecology

Page 28
THE JA
MUTUAL BENEFIT
Established
BANK
Authorised Capital Amount of Calls in
RECURRING SHARES 80C 80 monthly instalments of earn Rs. 100/- for each at Shares issued all times.
CURRENT ACCOUNTS op per annum on the average it does not fall belloW RS
FIXED DEPOSITS received months and interest allow
DRAFTS issued on the N COlombo and the Princ Remittances to and from arrangements.
LOANS on the security of Jewe (Part pa
FOR FURTHEIR PARTICUL

FINA
FUND CO. LTD.
1918.
ERS
Rs, 800,000-00 hade RS. 616313 - 00
10 Shares of Rs. 100/- each.
Re. /- per share will the end of the period.
ened interest allowed at 1%
monthly balance when 500
for periods of 12 & 36 ved 6 % & 8 % respectively.
lational Imperial Banks to
ipal Cities of India. F. M. S. by special
is a speciality. yments accepted)
ARS APPLY TO:
S. KANAGASABAI,
|SHROFF.
வெண்ண
2

Page 29
ت
C
Models :-
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
List
HISTORY
The CC
The Ga
The Jaf
The Re
The Re
Historic
Shift o
Electric:
Movem
Fifty Maps (Miscel
Geographical Charts
Historical
Charts
Story of Transport
Coins
Historical
Rivers of
Personalit
Ceylon i
etC.

of Exhibits
AND GEOGRAPHY
lombo Harbour
ul - Oya Project
fina Peninsula
lief of Ceylon
lief of the Hill Country
al Personalities
f Capitals in Ceylon
al Model of Wars and Military
ents in Ceylon
laneous)
ties
n Pictures
etc.

Page 30
அருங்கலை களியாட்டு விழாத் திறந்த
-sous
முத்தமிழ் கண்ட தமிழ் மக்களா வும் கலைவிருந்து இன்றி முழுமை உருது. நிறைய உண்டு எங்கள் அரங்கில், ரசிக அழைக்கின் ருேம்.
நாடகங்க
* அளவெட்டி, பாரதி மன்றத்தாரால் அளிக்க கருத்து வளர்ச்சிக்கு அமுது சொரியும்.
* கொழும்பு, அமைச்சூர் நாடகக் குழுவினர்
உங்களைச் சிரிக்க வைக்கும்.
* கொழும்பு, புதுமை அரங்கு தரும் " டயல் 6
புதுமையும், வியப்பும் காட்டும்.
* வண்ணுர்பண்ணை பூரீ சரவணபவ நாடக மன்
கவர்ந்து நும்மைச் சிலையாக்கும்.
* யாழ். நாடக மன்றம் நல்கும் " தோரோட்டி
ஒட்டிச் செல்வான்.
* இலங்கை முத்தமிழ் மன்றம் தரும் " இலங்8 பழம் பெருமையை நினைவூட்டி மகிழ்விக்கும்.
* வாதரவத்தைக் குழுவினர் (5டிக்கும் ' பப்பர
பரவசமூட்டும்.
* ஈழ்த்தமிழ் நாட்டின் தனி நடிகர் கலையரசு அமைப்பாளர் எஸ். சண்முகநாதன் கோஷ்டிய
சிறந்ததோர் கலைவிருந்து,
இன்னும்
ஈழத் திருநாட்டின் தலைசிறந்த டயரக்டர் உருவாகி, யாழ் இந்துக்கல்லூரி பல்கலைக்கழகப் நடிக்கப்படும் சமூகச் சித்திரம்,
" கூடப் பிறந்த
என்னும் 5ாடகமும் நும்மை மகிழ்விப்பதே கொழும்பு குருநகர் கலைஞர் மன்றம், கலைவா ஆசிரியர் முத்துக்குமாரன் நாடகக் குழுவினர், அரி முன்னேற்றக் கழக சனசமூக கிலேய நாடகக் கு ல நாட்டிய, இசை, கிராமிய நடனங்களும் எ

விருந்து
வெளி அரங்கில்
ல் 5டாத்தப்படும் எந்த விழா
கருத்துக்கும், காதுக்கும் விருந்து ர்கள் திரண்டுவந்து கண்டு மகிழ
O 6
பப்படும் " நச்சுக் கோப்பை " உங்கள்
5ல்கும் ' கல்யாணமாம் கல்யாணம் ”
Tid f off (8uDL–f " (Dial M for Murder)
றத் தார் நல்கும் " கற்சிலை நெஞ்சு
மகன் " சிந்தனைத் தேரை வேகமாக
கை கொண்ட இராஜேந்திரன் " தமது
வன் " நாடகமும், ' நாட்டுக் கூத்தும்
சொர்ணலிங்கம், வானுெலி நாடக பினர் அளிக்கும் ஹாஸ்ய சமூக நாடகம்
தேவன் அவர்களின் கண்காணிப்பில் புதுமுகவகுப்பு விடுதிச்சாலையினரால்
குற்றம் '
ாடமையாது, வளர்மதி கலை மன்றம், ணர் நாடக மன்றம், வண்ணுர்பண்ணை பாலே நாடக மன்றம், அளவெட்டி கிராம ழுவினர் அளிக்கும் கலாவிருந்துகளும், மது கலை அரங்கில் இடம்பெறும்.
う

Page 31
316)
நாவலர் பெருமான் உள் இன்று நம் இந்துக்கல்லூரியாக காலத்து நிலவிய பல பிற்போக் யம் என்பன நலிவுற்றன. அந்த காக நிறுவப்பட்டது இந்துக்க
ஆண்டு பல கழிந்தும் த குன்றது கலைவாழ்வு வாழ்ந்து சிந்தனைச் சிற்பிகளுக்கும், செய றியும் வணக்கமும் என்றும் உ
காலத்துக்கேற்ற மாறுத6 நமது கலாசாலையைச் சுற்றி வந் அவாவி நிற்கும் அத்திவாரங்க கட்டடங்களில் பல்கலைக் கழக களை முற்றுவித்து விஞ்ஞான வருங்கால மக்களை ஆக்கும் ப L (TLDAT ?
அருங் கலைத் தொண்டர்க கல்லூரியின் சிறப்புக் கண்டு வி
வருக

கிருேம். . . .
ーニー○三一
ளத்தில் தோன்றி வளர்ந்த கலையார்வம்
நிமிர்ந்து கலை ஒளி பரப்புகிறது. அக் குச் சக்திகளால் மொழி, பண்பாடு, சம நிலை நீங்கி, மரபு காக்கும் பெரும் பணிக் ஸ்லூரி,
ன் இளமையும் பணியும் எவ்வாற்ருனும் வளர்ந்து வருகிறது. இதனை உருவாக்கிய ல் வீரருக்கும் எங்கள் உளம் கனிந்த நன் ரியதாகும்.
ல்களை எய்தி கல்லூரி வளரவேண்டும். தால் வானுயர்ந்த கட்டடங்களையும், உயர ளயும் காணலாம். உயர்ந்து முற்றுப்பெற்ற வகுப்புகளையும், முற்றுப்பெருத கட்டடங் ஆய்வு கூடங்களையும் அமைத்து, நமது னியில் நமது கல்லூரியை வளர்க்க வேண்
ளே! தமிழ்ப் பெருமக்களே! திரண்டு வந்து ாரி வளங்க வேண்டுகிருேம்.
வருக! தருக! பெரு நிதி.
வணக்கம்.

Page 32
ܚܝ
属
K. A R U M UGA M P
MANUFACTURING JEWE
|}|}|}|}| MMMIM
Telegrams: YAPPAN
Y A PP
A name that stands for Trac Workmanship, Security a
60 Years loyal & Distinguished
K. A. KANAGA
PROPRIETOR
O09
too
({C) ်”
융
%
O
60 915 5TS}}I LIDI GJ GJ-6) இலங்கை எண்ணற்ற அபிமானி எங்கள் வேலைத் திறனுக் கெளரவமான சேவை நீதானமான வேலை
போதீய சான்
க. ஆறுமுகம்பில்
நகை வியா
கன்னதிட்டி
属
||്യ|്യ|്യ[്യ[്യ|്യ|്യ[്യ

|}|}|}|}|}|}|}
LL All & SON
ILLERS JAFFNA
Telephone. 518
A N
dition, Excellence of nd Courtesy with
of Service behind it.
ASABAI
வயின் பின் அனுபவம் யின் ரிகளின் ஆதரவு கும்,
க்கும்,
க்கும்
J l?al 9 si siliù
பாரம்
யாழ்ப்பாணம்
|്യ|്യ[്യ|്യ[്യ|്യ[

Page 33
2.
3 ܚܒܝܬܘܝܬܐ
5er Sports (3e
AA VAye
See
45, Main Street
Enjoy the
by
THE FAIR &
O
MerrieSt -
you’ve
 
 

OF COURSE
ry wide e Cettä Oera
2. CO.
JAFFNA


Page 34


Page 35


Page 36
_______________66
Fun - Fair
foining
THE FUNNY
the
GO - Round
ᎾWᎾr ᏚᎾᎾIn

Page 37
ܠ ܐ
Exhibition & Fun -
REFRESHMENTS
Chairman: Mrs. V. Arumugam Mr. M. Srikantha Mr.S. M. Srikhanta Mr. P. Sriskandarajah Mrs. P. Sriskandarajah Mr. C. Thanabalasingam Mrs. C. Thanabalasingam Mr. C. C. Somasegaram
Mrs. C. C. Somasegaram
Mr. S. U. Soma Segaram Mrs. S. U. Soma Segaram Mr. M. Carthigesan Mrs. M. Carthigesan Mr. K. N. Rajanayagam
Mrs. K.N. Rajanayagam
Mr. A. V. Chinniah Mrs. A. V. Chin niah Mr. Hudson Selvarajah Mrs. Hudson Selvarajah Mr. V. Navaratnarajah Mrs. V. Navaratnarajah Dr. V. T. Pasupati Mrs. V. T. Pasupati HDr. V. Rajalingam Mrs. V. Rajalingam Mr. A. T. Durayappah Mrs. A. T. Durayappah Mr. T. Karalasingam Mrs. T. Karalasingam Mr. B. G. S. David Mrs. B. G. S. David
M. Kandasamy Miss V. Sanmugam
N. Sanmugam Mrs. V. Ariaratnam , P. Sivalingam , T. Selvarajah , Saraswathy Packiarajah Mr. K. S. Subramaniam Mrs. K, S, Subramaniam
 

Fair Committees
. K. Aruna Salam S. T. Senathirajah R. Vythilingam P. VaSudevan T. Visvanathan B. Sivathasan ss T. Arulambalam S. Ponnambalam B. R. Thambiayah S. P. A. Jebaratnarajah
S. Kanagaretnam P. Jeganathan M. Navaretnam SS. T. Thambu
R. Somasegaram P. Cumaraswamy r. S. N. Rajadurai rs, S. N. Rajadurai
S. Arumgam K. Ranganathan iss S. Mylvaganam I. Balasingam rs. S.Balasubramaniam iSS M. Sambanathan iss T. Papyah P. Rajendra A. Ratnam rs. Y. Maheswaram K. Sabanayagam | T. Muthucumaraswamy
iSS P. Vettivelu rs. G. Sockalingam | P. Subramaniam
M. NadeSan P . Arumugam P. Mahadevan , S. Kanagasaba pathy , L. Balasingam , P. Paramanathan 1iss. T. Veerasingam A. J. Casipillai

Page 38
a.
轉
Mr. Y. Vallipuram
P. Ramanathan Mrs. L. Nagaretnam
K.Shanmugalingam Miss J , Cumaraswamy Mrs. S. A. Moorthy
„ Y. CumaraSwamy S. Devarajah Miss Chandra Mylvaganam
Mrs. R. M. Perinpanayagam
M. Nagalingam
EDUCATIONAL EXHIBITION
Convener: Mr. V. Mahade Van The Principal
Vice - Principal Mr. K. V. Mylvaganam
Senathirajah Mahadevan S. Cumaraswany Cumaraswamy Iyer Joseph , Sarvana muthu Ramakrishnan , Karthigesan . Subramaniam , Pathmanayagam 22 . Sriniva San , M. P. Seberatnam , V. Atputharatnam „ A. Karunakarara „ V. E. Moorthy „, V. Varatharajaperumal
. Suppiah . S. Kanagaratnam . Sivarajah
SomaSundaram
S. Subramaniam Mahadeva Sivasubramaniam Ganesharatnam ... Thirunawuka rasu
Satkunarajah M. Culasingam
 

GAMES OF SKILL
Chairman: Mr. A. T. Durayappah Convener: Dr. T. Selvarajah Mr. K. N. Thirugnanam
. S. Pathmanathan
. SomaSundaram
, Somascanta
Poobalasingam . Ragunathan Visvanathan . Sivagurunathan . Gunabalasingam . Suntharalingam
Mylananthan M. Thangavadivelu . Sabalingam . Canagalingam , Sellakanthan Kathiravelu . Balasubramaniam
Pathmanathan . Sivasubramaniam . Sanmuganathan
Mahendran
K. Balasingam
. K. Kula ratnam
. Natkunasingam
* Vinayagamoorthy
S. Cumarasamy
. Srinivasan
Parameswaran
. Sivarajah
, M. P. Selvaratnam T, Satkunarajah
S. Radhakrishnan , V. Atputharetnam Miss G. A. Sangarapillai , M. Saravanamuthu , Mahes Vairamuthu „ Mahes Subramaniam Mr, V. Subramaniam
” D. J. N. Selvadurai
K. Gnanachandran » K. Somasegaram

Page 39
Dr. S. Anandarajah Mr. K. Kasivisuvanathan
„ A. Retnasingam
K. Pathmanayagam m, P. Somasundaram
STALLS
Chairman: Mr. C. Sabaretnam Convener: „ T. Sivarajah
Mr. R. Visvanathan », C. Ragunathan „ V. S. Pathmanathan » S. Nagarajah
A. Somascanta A. J. Casipillai , A. Kanagasabai
Muharidiram K. Duraiappah
Mr. T. Senathirajah
s P. S. Cumaraswamy
K. S. Mylvaganam » M. Mylvaganam
FILM SHOWS
Convener: Mr. P. S. Cumarasamy Mr V. Ramakrishnan
E. Moorthy S. Subramaniam Senathirajah CumaraSwamy
Joseph
Sivasubramaniam
OFFICE
Convener: Mr. K. Sivakolunthu
Mr. G., Velauthapillai S. M. Nadarajah , K. Namasivayam
S, Sivagnanasundaram
PUBLICITY & PROPAGANDA
Chairman: Mr. A. Thanabalasingam COnvener: , E. Mahadeva Mr. M. Mylvaganam
, S. Muthucumaran „ V. Sivasubramaniam
K. S. Subramaniam
y
 

[r. P. S. Cumarasamy | K. Selladurai ulavar T. Vadivel [r. E. S. Krishnaswamy
S. Radhakrishnan
ANNOUNCEMENTS
onvener: Mr. M. P. Selvaratnam r. E. Mahadeva , V. Atputharatnam , K. Sivaramalingam , M. Karthigesan
DEPT EXHIBITIONS AND GAMES
hairman: Mr. P. E. Rajendra onvener: Mr. P. Thiagarajah
r. R. S. Seevaratnam , E. K. Kumariah , B. A. Devanayagam
SOUVENIR hairman: Mr. V. M. Asaipillai onvener: , K. Sivaramalingam
Ir. C. Sabaretnam
V. Mahadevan K. S. Subramaniam idvan K. Karthigesu [r. S. Radhakrishnan
MERRY-GO-ROUND
hairman: Mr. V. Navaratnarajah onvener: », K. Arunasalam , N. Selvarajah , A. Karunakaran , C. S. Shanmugarajah
C. M. Duleep
EMBASSIES EXHIBITIONS hairman: Mr V. Subramaniam onvener , V. Atputharatnam Mr. A. S. Kanagaratnam
M. P. Selvaratnam M. Sellathurai , M. Sathasivam
GAMES - FLOODLIT
hairman: Mr. P. Sriskandarajah onvener: „ P. Thiagarajah

Page 40
3
Mr. P. S. Cumaraswamy „ M. P. Selvarntnam - , S. Parameswaran „, C. Ragunathan
E. K. Kumariah „ P. Ehambaram , A. Retna singam
FINANCE Chairman: Mr. T. Muttusami pillai Convener: „ S. Srinivasan
Mr. V. M. Asaipillai „, C. Sabaretnam
A. Thanabalasingam , M. Pasupati
M. C. Nadarajah „ K. V. Mylvaganam T. Senathirajah
V. Sivasubramaniam
, T. Packiarajah
DRAMA & ENTERTAINMEN
Chairman: Mr. Satha Srinivasan Convener: ,, E. Mahadeva Mr. T. Balachandran Muhandiram E. P. Rasiah Dr. K. Sivagnanaratnam Asiriamani N. Thambiratnam Isaipulavar N. Shanmugaretnam Kalaiarasu K. Chornalingam Mr. T. Packiarajah
K. Kunaretnam , K. N. Kanapathipilai , E. Kumariah
S. Karthigesu „, K. Gangatharan
S. W. Thevakadadcham Karmayogi S. Muthucumaran Mr. V. E. Moorthy
, K. Manickavsagam
B. Joseph
WELFARE
Chairman: Dr. K. Sivagnanaratnam Convener: Mr. K. Suppiah Dr. V. Rajalingam
, G. Kanagaretnam
Miss L. N. Lawrence t, T. V. Thamotheram Mr. A. Kanagasabai
, S. Ilanganayagam
K. S. Subramaniam , T. Sivarajah , S. Muthucumaran „ V. Sivasubramaniam
, M. Balasubramaniam

PLANNING & LAY - OUT Chairman: Mr. M. Carthigesan
Convener: , , V. Subramaniam Mr. K. S. Subramaniam
, W. Retnam , N. Mahesan
A. H. Cooke
25
, S. Nagendram ,, V. E. Muthumani
S: Sinnathamby Mudaliyar C. Muthuthamby Mr. A. Visuvanathan , V. E. Moorthy
A. A. Joseph S. Gnanalingam , T. Sivarajah , K. Rasiah
GATE TICKETS RAFFLE
Chairman: Mr. A. Arulambalam Convener: ,, S. Kanaganayagam Mr. C. Kandasamy
A. Vaidialingam M. Vydialingam „ M. Sabanayagam
A. Thiagarajah S. Sivagurunathan A. MandaleSWaran ,, K. Arunasalam
V. S. Sathananthan M. Carthigesan A. Visvanathan Mrs. W. S. Thambu Mr. N. Amirthalingam
K. S. Subramaniam K. E. Kathirgamalingam T. Senathirajah
Ο ΑΤΕ Chairman: Mr. C. Arulampalam Convener: ,, A. K. Ponnampalam
, A. Thirunavukkarasu ,, P. G. Narayana Iyer
S. Kandasamy ,, P. Rajendram „ T. RamasWamy
, S. P. Rasiah Muhandiram K. Durayappah Mr. N. Mahesan
T. Kanagarajah S. Rajaretnam K. Subramaniam P. Anandarajah A. Kanapathypillai , S. Sinnadurai
99

Page 41
While Wor Under Pires
Talke the best RH
Ensure the following :-
Always obtain and use fresh Tea free frt is opened see that the Tea is kept container to preserve flavour.
Use only freshly boiled water as p continuously on the boil makes the Tea
Warm the Tea-pot before use by rinsing
For preparation of Tea to be taken with for every cup required and for Tea with Add one tea spoonful extra for the pot
Use a Tea-pot with infuser and remov pouring in the boiling Water. If a Teathe Tea into another Tea-pot or contair else, the Tea will get overbrewed.
Add milk and Sugar to each cup accord the taste of Tea just as much as too m
To prevent Tea from acquiring foreign the Tea-pot for preparing anything else
 
 

king
S U re
王闇R區$牌區限
om impurities. Once a packet of Tea air-tight in a clean dry canister or
reviously boiled water or water
taste flat.
it with about a cupful of hot water.
1 milk, use one tea spoonful of Tea out milk use one cut tea spoonful.
2 infuser about five minutes after pot with infuser is not used, strain er on the expiry of five minutes ;
ing to taste. Too much sugar spoils Luch salt spoils the taste of curry.
aste, colour and flavour, do not use in it.

Page 42
நெருக்கடியாக உழைக்கும் பெ
களைப்பைத் தீர்
பின்வரும் குறிப்புகளைத் திடப்ப
1.
2
3.
களங்கமற்ற சுத்தமான தேயிலைன் அவ்வித தேயிலையை வாங்கிய தேயிலையைக் காற்று உட்செல்ல சேமித்து வைத்தல் வேண்டும்.
தேநீர் தயாரிக்கும் பாத்திரத்ை கொதிநீரை ஊற்றி சிலாவி சூ
பால் கலந்த தேநீரைத் தயாரி கரண்டி அளவு தேயிலையையும், ! கரண்டி மட்டமான அளவு தேயி தேய்க்கரண்டி அளவு தேயிலைை
உடன் கொதித்த நீரையே பா6 அல்லது தொடர்ச்சியாக பாத்தி யைக் கெடுத்துவிடுமென்றறிக ! தேவடியுடன் உள்ள தேப்பா னுள் ஊற்றி ஐந்து நிமிடங்களா தேப்பாத்திரம் பாவிக்கப்பட வி நிமிடங்களால் வடித்துவிடுக. அ. அடைந்து சுவை குன்றும்.
ஒவ்வோர் கோப்பை தேநீருக்கு சேர்த்துக்கொள்ளுக. கறிக்கு அ அதிக சீனி, தேநீர் சுவையைக்
தேநீர், இயல்பான ருசி, நிறம் மானுல், தேப்பாத்திரத்தை ே சு லாகாது!
 

அது
சாந்தி தரும்!
டுத்திக் கொள்க:-
யை எப்பொழுதும் வாங்கி உபயோகியுங்கள். தும், ருசி குன் ருமல் இருப்பதற்கு உங்கள் ாத துப்பரவான ஈரமற்ற ஓர் பாத்திரத்தில்
) த, பாவிப்புக்குமுன் ஒர் கோப்பை அளவு
ாக்குக. க்க, ஒவ்வொரு கோப்பைக்கும் ஓர் தேக் பாலில்லாத தேநீரைத் தயாரிக்க ஒர் தேய்க் லையையும் தேப்பாத்திரத்திற்கு மேலும் ஓர் யயும் உபயோகிக்கலாம். வித்தல் வேண்டும். முன்பு கொதித்தநீர் ரத்தில் கொதித்திருந்த நீர், தேநீரின் ருசி
த்திரத்தை உபயோகிக்குக, கொதிநீரை அத ல் தேவடியை எடுத்துவிடுக. தேவடியுள்ள டின், மற்றேர் பாத்திரத்தில் தேநீரை ஐந்து |வ்விதம் செய்யாவிடின் தேநீர் அதிக கயர்
நம் ருசிக்குத் தகுந்தவாறு சீனியும், பாலும் திக உப்பிட்டால் சுவைகுன்றுவதுபோன்று, குன்றச்செய்யும் .
, மணம், குணம் மாருமல் இருக்க வேண்டு வறு பதார்த்தங்கள் தயாரிக்க உபயோகிக்

Page 43
ELLL LL LLLLL YYLLLLL LLL ZYZ LLLLLL LLL LLLL LLLLLL Elaasaas as a
வைரங்களுக்கும், தங்கப்பவு
தங்கப்பவுண் நகை
函 ரெலிபோன் நம்பர்கள்: 臀
தந்தி விலாசம்: ஹாஜிசன்ஸ்
57 கன்னுதிட்டி
FO29RR SEWWELS AAND
ZSASASASASA S SASASASMSASJSASASJSqSMMSJSSJSSJSSJSSSSASASAS
FOR
; SOVEREIGN JEWELS
AN D EBRILLIANTS
ASASASASASA S SAAASSASASA SASA AAASAMASASASASASASASASASASASASASASASASASA
PHONE: NOS. 3
TELE GRAMS: Hadjisc
HAD. W.
į ABOOSALIH
Hadji seo na S det
57, Kannathiddy ,
zZZLLLLLL LLLL LLLLLLLLLLLLLZZYLLLLLL LLLLLLLLLLLLZLLLLLLLS

ண் நகைகளுக்கும்
II. 61 D. 6) It juU ATLJIT sfđ5óir
303அன் 235 , யாழ்ப்பானம்
யாழ்ப்பாணம்
蠶靈體_麗_麗為獸醫T零
SASMSASJASJSJASSASSASSASSASSASSAASS SSSSAASSASSASS ~~~~\~ ജൂ
ORDERS
ARE PROMPTLY
EXECUTED
03 & 235
Ins, Jaffna
KN SONS
WeerS
Jafna
LLLLLL LLL LLLL LL LLLLLLLLLLLLLLLLLL LLLLLLLLii

Page 44
உங்கள் அபீமானத்தைய
- தேசி
வாரந்தோறும் ஒழுங்காக வெளியா = அவ்வப்போ
* நாட்டு நல86 * அனைவரும் * சுவையான
நெஞ்சை அள்ளும் புதிய
ஈழநாடு சிவன்கோவில் மேலே வீ த. பெ. எண் 49
ஆண்டுச்
கொழும்புக் காரியாலயம்:
நியூ புல்லேர்ஸ் ருே
 

பும் பெருமதீப்பையும் பெற்றுவரும் ழ நாடு
ய வார இதழ் - கி அரசியல் அந்தரங்கங்களைப் பாரபட்சமின்றி து அம்பலமாக்குகின்றது. -
னப் பேணிவருவது விரும்பிப் படிப்பது அம்சங்கள் நிறைந்தது. நாவல் விரைவில் வெளிவருகின்றது.
O லீமீட்டெட் 5, : யாழ்ப்பாணம். தந்தி ஈழநாடு சந்தா ரூபா 10-00
ட், பம்பலப்பிட்டி, கொழும்பு.

Page 45
* FOR QUALITY, INTEGRIT
COLOMBO
 
 
 
 
 

AND SERVICE
Rowns GROUP
%dബ്ര െീർ
COLTD.
Engineering and Engineering Supplies
Tractors and
Agricultural Machinery
Electrical Contracting and Supplies
Lorries, Cars and Motor Cycles Estate Supplies
NAWALAPITI YA « HATTON

Page 46
ASBESTOS CEME
ECONOMICAL AN
lor
sk EBunagalows X S
industrial Build
CORRUGATED S 4, 5, 6, 7, 8, 9,
SEMI-CORRUGAT 4, 5, 6, 7, 8, 9,
FLAT SHEETS
RAIN WATER PIPE MOULDED GOODS EAVE GUTTERS, V
NASCONS
175, ARMOU COLO

NT PRODUCTS
ND PERMANTENT
усии
Stores tik Offices
ing S k WorkShaeOpoS
HEETS & 10 FEET x 3°6’
ED SHEETS & 10 FEET x 38’
4” x 4” x 3/፤6”
4 x 4 x 1/4
S & FITTINGS
SUCH AS RIDGES, "ENTILATORS Etc.
EI)
JR STREET
MEBO

Page 47
Printed a Eelanadu Limi
 

t the ted, Jaffna.
ജ്ഞ