கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Hindu Sports 2008.07-09

Page 1
SPORTS UNIT
| AFF N A HIND U COLLEGE
HGHL GHTS:
Battle of
Hindus- a new
big match series has
been played
it." JHC WON TE
o JHC & KHC
lashed f -
clasnea Tor Jaffna Hindu College has won the Sabaligam “Sabali T hy” fi h
Trophy for abalingam Trophy for the the first time Year 2008.
in 50 Overs "Sabaligam Trophy" is a new limited en- limited over cricket series going counter.
to be played between Jaffna Hindu College and Kokuvil Hindu College every year.
o Sports Devel
opment Council Was First ever match was played at the Jaffna Hindu College play lege. ground on 10th of May 2008 under the patronage of Mr.R.Piratheepan , Director (Planning) of the District Secretariat. INSIDE THIS ISSUE: Jaffna Hindu College won the toss and elected to bat first. In Editorial 2 50 overs they have scored 222 runs for the loss of 9 wickets Principal’s mes- 2 with the help of 14 fours and 2 Sage Sixes. World Sports 3 S. Bavasuthan 23, K.Sureshkumar
Grounds Expan- 4
sion
Tribute to Late
Chandra "Grounds E
Stars of 50 5 Over or many years, our
sports talents has
5
Photo Gallery 6, been blooming in our
small, handicapped playground. During the recent time the quality of sports in the Jaffna peninsula has reached it's peak as to the national level.
 
 

L L SS S S SSS L L0 LL
ESABALING AM TROPHY
For KHC S.Nirojan and R.Aerakan has claimed 2 wkts each and R.Nirujan, S.Janukulan, K.Nirojan and P.Theepan has claimed one wkt each.
In replying this KHC only has managed to score 209 all out.
R. Nirujan has scored 72. P.Nitharsan 26 and S.Nirojan 20 (n.o) also contributed their team with the bat.
F o r J HC in b o wli ng K. S u r e shku mar 3 || 25 , S.Umatharan 3/38, S.Piriyathasan 2/34, T.Gowshikan 123 and B.Sangeethan 1129.
JHC Team with the Trophy
Ultimately Jaffna Hindu won the
27, A. Piri ya thar san 32, trophy beating KHC by 3 runs.
B.Sangeethan 32 (n.o) and N.Suthaharam 25 have contributed their best to a respectable total to JHC.
(pansion" - an Overview
In this view we also be prepared to meet the rising challenges. Our playground has to be expanded to the high standard. It is the most essential and important need of our college at present.
to be ctd on page 4.

Page 2
P A GE 2
areas one of your нс friend.
- Editor
Next issue
艇。接,签 移。毅 漆。接移
From the E.
Dear Friends, We are happy, meeting you all via this brand-new, maiden issue of “Hindu Sports”. We, the proud sons of our great mother Jaffna Hindu, believe that we all are bound with an invisible string of love, companionship and devotion. It is not a novel thing that we show our unity to the world. Our brothers living all over the World, engaged in manifold activities to uplift our flag
Message fr0
am really privileged and
proud to pen this mes
sage to the maiden issue of "The Hindu Sports", a newsletter released by the
sports development council of our college.
Our college has been producing a number of good citizens to our mother land. So it is our responsibility to create a contusive environment for
Hindu Spor It has been decide
introduction of a
SpOrtSman Who Crea
Jaffna Hindu. Plea
Of yOur period at the students prese
 

鑫 緣 線 線 姦三義 緣 緣 線 緣 線 緣 錄 * *
ditor's Desk.
in the nooks and corners. Being a prominent National School in Sri Lanka, We have proved our talents in each and every field. Anyone can not deny JHC's contribution in the field of sports not only in Jaffna but also in Sri Lanka. "Without reories, there is no life". Thus, keeping a record of every moments is indispensable. This thought emerged us to Work on a News Letter, and today the result is in your
hands. “Hindu Sports” can bridge yesterday and tomorrow. It will recall the precious past, record the active present and recognize the hopeful future. We are sure, you, our brothers will join this sacred journey. “All for one, One for all"
May God Bless You All.
ܔ"
ఖ భజో
m the Principal
each and every student of our institution to mould himself as well balanced, high quality intellectual personality.
With the education, Sports is also playing a major role in the development of a good student. Sports will provide fitness not only physically but also mentally. "Not to win, but to take part" is the basic concept of good sportsman
its Star;
ship.
| believe that for the first time in Jaffna a newsletter is being released for the field of sports from a school. And I am sure
that this will enhance the ac
tivities and motivate the students towards the sports. Releasing this newsletter is an important mile stone in our history.
May God Bless you all.
ed to reserve this COrner for the
Hindu Sports Star -One great
ated history during his Carrier at
ase Send details Of great SpOrtSmen JHC. This Will give good bOOst to
2ntly at JHC,

Page 3
V O L U M E I , I S S U E I
World Sports Round-Up
| Noc Name
- 2ష్టి | 2 { 27
USA - - 了 53 E.
3 || EERUS – Russiar Feci. 3 ܗܘ
* El BR - Creat Britari 3. . . . . . . 昧
5 GER - Germany * | ? | 8 || 2 | 3
|| E. AUS * k stri | || 2 | 8 s
7 || EKOR – Korea 鑿 藝 彗 豪 囊畫 鑫
8 el PP - Japan భీ | జి. *
g | TITTA - Italy 4 | ア | 5 | 17 | 4
1 | FRÁ - France . . . . . .
11 JKR - Ukraine 4 | 3 | 3 | 誌ー | 3
CNED - Netherlands 3 5 i
13 EAM - Jamaica 3. 3 3
14 OESP - Spain 4 5 2 12 15 flkEN - Kenya 3 4 r 15 BLR - Belarus 3 3. . . . . . T
17 | |R01 | - Rornáriá
18 || E. JETH -- Ethiopia 爱。翼。翼。彗季 T
19 OAN - Canada 1 5 || 3 || 9 || 1 20 || LOPOL - Poland 露 義 7
21 | DJHUN – Hungary 2 ? : క్ష
2:1 || LINOR – Norway 2 3. s
23 || BRA - Brazi 3 5
24 elCZE - Czech Republic 3
 
 
 

P A G E 3
- 2008 Olympics - China
4 1. భక్ష జీ
3. 5. 3.
3. 3.
2 | ア జ2ణ
3 జ27 -
3 2 4.
2 3. ఖః
3. జ2
2 . . . . *21
3 |三菱。
s

Page 4
P A G E 4
Mo: SVcheeßel C. Von the Eronze Meco Cthe Notional Athletic Meet 2008 in Shot Put. THC Von 5 Mediciis in ProViimeiro leve
Un 2 :
MSVehenshot put
- Eric Picce in Nicionic Level ond 1st in Provincia Leve, Mics.S.Ahillon - HurCf3 - 3rd in provincic Leve McNuthickorn Shopus - Eric PCCepro. Vincio Level
Un: Shof Put - Mos. SSujee von 2nd Plocem Provincio
Leve -
5: McS. N. Niiluxon -- Shot Putt5 ecce Provincic Leuve
Elecție cuvicii decis vit Photographs in the next se
EdFor
×ঃ *স্থ ৪× ×
Grounds eX
......from page 0 ......
We are planning to achieved this through two stages. Stage One should be the real expansion of the present grounds and the Second Stage will comprise addition of Swimming pool and an indoor stadium.
Stage One:
This stage will consist seven steps.
1. Acquisition of Mr.
Mahendran's land extends of 03 Lachums.
2. Land adjoining
Mahendran extend of 1/2 Lachums owner agreed to Sell for Rs. 2,500,00.00 ie. (2.5 Million)
3.Jaffna Municipal
 
 

Dansion...
Council agreed to close the College Lane extend of 02 Lachums will be included with the Play Grounds. At the same time, we have to provide a lane as indicated in the map (Northern side). 4. New 400 Meters
Track 5. Shifting Cricket Pitch 6. Construct a Pavilion
with all facilities including Digital Score Board. 7. Fencing the Play Ground - Wire Mesh (Southern, Eastern and
Northern
Stage Two: Swimming Pool
For this Project, we need
the lands as indicated in the
Map 1 and 2
1. Ratna Vasa House - Extend of 3/2 Lachums. 2.Former Principal
“Sudar” R.Mahendran's Land extend of 1 %. Lachums Total of 05 Lachums. Mr. Mahendram Proposed to sell the land, could negotiate, estimated price equal to 2.5 Millions.
யாழ்ப்பு:ம் இந்துக் கல்லூரி
viap of Jaffna Hindu College & premises
scale lo {3 PEREYA % 33*3* * * 3x3x33c8 03: 3:3:3:3:2:3:
*:::)
ఓజ#kght ** k:శళ్లtx
శశిగణి***xkigu: ×3×
#:; i *exclar
ঃঃ ।
ঃঃ &%,৪৮৯
3xxxi.e.
$:

Page 5
V O L U M E I, I SS U E
Great Hindu Sportsman Cha
He was from 1980 batch, F Was a good spinner and ba as Football goalkeeper in . tanCe runner.
About: Na Varatmann Chan
He lived in Jaffna tOW'n are He Was in France for a few the late 80s. He Was an engineering gra ada and was Working With
more than 10 years until h He was in the managemen
ܡ lege from 1974 to 1979, The Hindu Sports He represented cricket, soc Wants to register it's He was also a school prefe
Cricket Club (Toronto Distr heart felt condolences team),
Michigan County cricket tea on the Sudden demise He Was One of the finest bc of Chandra and to ex- Cricket Circle tend our great sympa- Family
thies tohis grieved Married to Mrs. Vijitha Cha family. Children Aish Waryah (11 yr
Editor.
STARS OF THE 5 O
Mas.S.Sureshkumar of JHC was adjudged “Man of th 3/28), Mas. S. Vakees of KHC has been named
Mas.S.Niroojan of KHC was the “Best Batsman” for h of JHC has been named as "Best bowler' ( Bowled 3/3
Mr. K.T.Anantharajah, (Reg. Manager-Peoples Bank,
 
 

P A G E 5
ndrakanthan Passed away.
Played Cricket from 1976 to 1979. He tSman too. He Contributed to the team 2nd and 3rd eleven. He was a long dis
dra kanthan
a until he left Sri Lanka in 1979,
years until he migrated to Canada in
duate form University of Windsor, CanGeneral Motors, Warren, Michigan for is Sudden dermise. t team. He studied at Jaffna Hindu Co
Cer and athletics teams While at JHC, Ct. He also represented Centurions ict Cricket Association premier division
m and also GM Cricket team. )wlers in Canadian cricket and Michigan
indrakanthan and having two beautiful Ajantha Mendis - A S) and Arun (6 years).
new Spin Star starts
to shine in the sky of
OVERS Sri Lankan (Cricke
le Match” (Scored 27 and bowled
as "Best fielder” (Captain ), his 72 runs And Mas.S.Umatharan 8).
North) gave away the cash prizes.

Page 6
Editor,
The Hindu Sports Jaffna Hindu College, Jafna-, N.P.,
Sri Lanka.
Phone: 02 222 243
Fax : 02 222 243
E-mail: editorihcSportsCDgmail.com
Successful 50 Overs.........
 
 

lias.S. fairesa n - Brouse inner
LS0S Sttttttt L L L L L L G ee SS LLL LL L 00SS S LLLL EE LC LLLLLLL
ith teacher in Chaig