கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Torch Bearer 1965-1966

Page 1

BEARER

Page 2


Page 3

HE
BEARER
1965—66

Page 4


Page 5
CONT
Into my own' Oseo Editorial ** Principal’s Notes : o o e திருமதி நைல்ஸ் - எங்கள் சக ஆசிரியை ʻʻC. V.ʼʼ ...
Students Section Autobiography of a Wembu tree The Comet O DO
(Electricity O DI SO A Cyclone I experienced A Haunted House A Picture I have seen A Boating trip
Kiddies' Corner The Happiest day in my life
Му stay in London Lena - The Squirrel My visit to the Zoo ஆகாய விமானப் பிரயாணம் புகையிரத நிலையம் 0 0 ) எனது தாத்தா
எனது பொம்மை O. O. கைத்தொழிற் பொருட் காட்சி மயிலும் குயிலும்
நாட்டுப் பாடல்கள் அல்பேட் ஸ்வைய்ட்சர் ) () விதி செய்த சதியா முதலாண்டு கலைவகுப்பின் புராணம் சிலம்புச் செல்வியின் சீற்றம் நான் விரும்பும் பெரியார் விபுலானந்த کے எனது கீரிமலை உல்லாசப் பிரயாணம் கல்வி
நான் கண்ட கனவு

O A p O
O
8 pe
se
OO
de
O O
ed
e
e O ytglassif
-0 a.o.
case
esošo
s
Page
2
13
14
16
16
17 17
17 18 8
18
19
19 20
24
27
28
32
33
34

Page 6
Reports
Student Council ... Games report a te o Creedy House .. Scowcroft House OO Hornby House O Lythe House - a e P
Advanced Level Students' Union Science Union Senior Literary Association Y. W. C. A. - O OP இந்து மகளிர் சங்க அறிக்கை 3rd Jaffna Guide Company Brownies Pack
சிறு தோழர் அறிக்கை Seoworoft Union O O. O. O. G. A. Colombo Branch Examination Results In Memoriam . School Calendar

, , ,
to e ) OOO 9 0 d)
9-e O OOO O. O. I
See Os
be O
A 80 O O ES)
V
O Oda O el 0.
O so 0 0.0
e O g p. 8 0
9 OO esa e
OOO О О 6
O. O. O. 0 00
G、
Desee so a
o 89 о о 9
88 (s 8660
is e O 0 OO
0 gye): esse
ges, S elee
O 90 8 8 Ö.
WO 8 is 8
_-
-
A.
چیخ
s

Page 7
批
--see-da
One of my wishes is that So old and firm they scarc Were not, as't were, the m But stretched away unto t
I should not be withheld
Into their vastness I shoul Fearless of ever finding O Or highway where the sh
I do not see why I should Or those should not set f To Overtake me, who shou And long to know if still
They Would not find me cha Only more sure of all I thou

(a)un
those dark trees, Cely show the breeze, herest mask of gloom, the edge of doom.
but that some day d steal away,
pen land, OW wheel pours the sand.
e'er turn back, Drth upon my track ld miss me here
held them dear,
anged from him they knewught was true
Robert 3rost

Page 8


Page 9
EDITIO)
The combined efforts of students and teachers have brought wide academic fame to Vembadi. But with increasing awareness we acknowledge that fame has come to rest on Vembadi, because we build not achievements - but characters. Our efforts particularly the last few years have been directed towards helping students of today to live a more meaningful life - a life not only of academic but also of spiritual and cultural import. The literary societies, the music circle, H. S. C. Union, Y. W. C. A and the Hindu Society have been hives of incessant activities. Oratorical, Doyou-know and General knowledge contests, debates and singing competitions were held during the course of the year. Our students made their impact not only within school but without - for instance, Vembadi students carried away most of the prizes at the U. N. O. mixed Oratorical contest, the N. P. T. A. Singing, Oratorical and Essay competition in both languages and the P. T. competition. -
These achievements and many others not cited, are all the more commendable when one is made aware the primitive conditions under which we work -
S

RIZALÈ,
General assemblies are held 2 very Monday morning. Locationsports field. While poetically we are at one with Robert Frost, when he declares 'The woods are lovely, dark and deep' yet, the discomforts shared by speaker and listner leave much to be desired in conducting assemblies in open air surroundings.
The speaker finds her receptive audience only among the first three rows of students. The reaction of the majority of students range from blank indifference to glazed, dazed looks; looks of those who find long - distance -concentration, a strain.
Indeed one has to stare lynx-eyed at the speaker's facial expressions to realise what ideas warrant them. Even then only the 'd's' and 't's' of the more 2mphatic speakers are heard. A falling leaf or a wayward butterfly comes as welcome relief. Of 2Ourse we resort to micro-phonesout they are, if not the same, ess dependable than the public address system used at the racesourse University
Then ofcourse heat palpitates
DIlh llS . . . . . , . . . . . . or it might rain.
The lack of a Hall worthy of our school, is felt with greater

Page 10
urgency by those involved i cultural activities in school. W do admit the existence of no one- but two School Hallsthe Upper School hall and th Lower School hall. That th halls are mere anachronist survivals may be proved by th fact that each hall may accommo date only 200 students out of total student population ( over 2,200.
Moreover a gargantuan tas has to be undertaken before th halls could be used to hous even a small audience. The tw halls have to be cleared of th four class rooms that permanentl abode there.
Of course rehearsals cannot b held in the halls. A harasse teacher with a trailing cast would be actresses - seeking nook to practice, is a commo sight in School. One has little choose between the availab 'stages' - the canteen with i teeming, thirsty visitors, th library and the verandah of th Principal's bungalow.
Naturally the volume an pitch of the actresses' voices an stage movements cannot practiced adequately on th above mentioned stages.
The halls no doubt are : solidly built as the Jaffna Ja

2 )
Ge
C
e
y
bed. It is therefore inevitable that acoustically they are as receptive as Juliet's tomb. The actress often gazes in bewilderment when the slightest w his per boomerangs with surprising vigour round the halls.
The dancer who has danced, the producer who has produced, the actor who has acted, and the
prompter who has prompted may add more problems to the list.
Those in immediate authority are no doubt sympathetically aware of the needs of the school in the way of cultural and artistic facilities; but they are powerless to stir because of the indifference of those who sit in higher authority. Apart from the talks given by Education Administrators that the school should help develop a child's personality, very little financial help is given to ensure the provision of facilities to develop cultural and artistic interests in schools.
If artistic and cultural life is to be made available, not only to the coterie of up and coming' intellectuals but to all who are interested or may be interested, we underline the urgent need for a schopl hall with good acoustics and suitable accommodation.
The existence of a hall worthy of our school, would of course depend on the generosity of the higher authorities.

Page 11
-( 3 )
PRINCIPA'
The period under review is two years-1965 and 1966. We owe an apology to all our friends and old girls for not publishing the Torch Bearer in March 1966.
Numbers
The period following the School's l25th Anniversary Celeberations has been one of steady progress. There were no "big" events to upset the calm, unruffled routine of ordinary school work. Our numbers have arisen to over 2OOO. We welcome the suggestion of the Education Department that no school should be over l2OO in number We do hope that with reorganisation as envisaged by the Department, there will be a new 'Vembadi' of 1200 only.
Accommodation
Control of numbers is the only way by which we can exist, because we are managing with the same buildings, and even the same furniture and the same laboratories as in 1960. It seems incredible, that although we have
increased in number by about 800,
we have not been able to get furniture for 800, nor have we
been able to get laboratory
equipment. To give added accommodation and to meet the long felt need for a place where at least once in a way the school can meet together,
te
the pi)
th
th
Sõ

S NOTES
have started on a building oject. We are very grateful Mr. N. Nadesan, Executive gineer. Jaffna and to Mr. J. nuo rairajasingham, Construction raineer for all their advice and lp at all times. We do hope at with their help. and the helpo Mudaliyar C. Mahesan, we ould be able to fulfil a long t need. ۔ --سے
aff -
Right through the period we }re very inadequately staffed. e subjects which suffered most are Geography and Science, pecially Physics and Matheatics. In the new dispensation achers come and go, but the ortage of teachers is still acute.
The following teachers joined 2 staff in 1965, Mrs. A. L. Rajalai, Mrs W. Thiagarajah, Miss Sanga apillai, Mrs K Shanmunathan, Mrs V. Sri Pathmanaan and Miss. A. Rajasingham.
The following teachers left 1965. Mrs. C. Thambiah, Mrs. Olegesegeram, Miss P. C. Nalh, Mrs. I Nalliah, Mrs. P. Alaretnam, Mrs. S Edwards, Miss Weerakathipillai and Mrs.P. ja yaratnam,
The following teachérs joined se staff in 1966, Miss N. Retnabapathy, Mrs. M. Sabanayagam,

Page 12
Mrs. S. Pathmanathan, Mrs. Wasanthanathan, Mrs. P. Thillai than, Mrs. R. Selladurai, Mrs Pasupathipillai, Mrs. J. Kanapa pillai, Mrs. S. Balasubramani Miss M. U Ramalingam, Mrs Shanmugathasan, Miss R. Ved nayagam and Mrs B Selvaraj
The following teachers in 1966:- Miss D. Dharmaling Mrs. P. S. Champion, Miss A. jasingham, Miss P. William, M P. R. Paramanathan, Mrs. L. Arn and Mrs. S. Kanapathipillai.
It is with deep regret t I wish to place on record untimely deaths of one of teachers - Mrs. J. T. Niles in 19 and in l966 of one of our mil employees S. Kandasamy.
Miss C. Weerakathipillai joir the staff in 1940 immediately af her Senior Cambridge. From very beginning Miss Weerakat pillai proved herself a very gc teacher'. She was very cou geous, conscientious and was a to win the confidence of girls whom she taught. To teaching was a vocation and S did her utmost to fulfil her calli and to serve the school. Thou Miss Weerakathipillai loved tea ing and Vembadi loved a needed her, she felt that is was called to a wider and grea service in the church. To me this call she retired from teachi

( 4 )
V.
ՈՇ - Pthi.
L. haah.
left
in,
frs.
old
hat he
ՕՆII՝ 965
QOľ
in 1966, so that she might devote
herself and all her talents to serve the Youth of the Church.
Mrs. C. Thambiah, our Geography teacher was transferred in June 1965 and for a time we were without a Geography teacher. Fortunately, Miss Ratnasaba pathy* joined us, well qualified in Geography and with t e a C h in g experience, and with the new appointments in August 1966 our staff was strengthened by two well qualified old girls - Mrs. S. Balasubramaniam and Miss M. U. Ramalingam. Mrs. Parameswary Wijayaratnam left us in January 1966. To her we owe a great deal,because it is entirely due to her efforts that the school reached a very high standard of in Carnatic Music, both instrumental and vocal. We are happy that she is teaching Music in Colombo, because we know that her talents and abilities will find wider scope there. We are glad that Mrs. S. Puthmanathan and Mrs. L. Shanmugathosan have come to take charge of the Music. Three of our teachers left us to go abroad to join their husbands Mrs P. S. Champion to Sierrica Leone Mrs. Jesudasan to Nigeria and Mrs. S. Kanapathipillai to England. -
Activities
School activities continue to keep pace with the progress of

Page 13
( 5 )
the school. The H. S. C. Union which has become more and more ambitious, had their Annual Dinners graced by the Minister for Locol Government and The British Council Representative. We have done well in music, in dancing and in athletics. We were awarded the first place in the UNESCO Competition for folk dancing and the second place in an all Island dance competition held in Colombo in connection with the Paddy Weeding programme. We have continued to win the championship in the Jaffna Inter School Girls' Schools Sports Meets. In the competitions organised by the N. P. T. A. and by Radio Ceylon our girls have done very well. Last year the H. S.C. girls, both Science and Arts went on exursions to Kandy, Gal Oya Walley and the Hill Country. These proved very instructive.
Results
Our girls have done well both in the Ordinary Level and Advanced Level Examinations. The results of the 1964 University Entrance Examination was speci ally noteworthy as two of our candidates who entered for the Medical Entrance Examination for the first time obtained credits in all four subjects both coming up to Scholarship standardSri Rangini Rasa and Wasantha

alla Ponnudurai. We are also couraged to find that girls are ping well in Mathematics. Our 'st Engineering student entered e University last year, while other of our students is at Faraly House doing engineering in ngland. Quite a number of our rls-about twenty five at least have one to England to do nursing. ne wonders what is the scope hd end for these girls who toil ld work. It is the Government's sponsibility and the responsibiy of the community to find bs and work for the educated outh of our land.
The Past Pupils have always ven us their fullest support 1965 we welcomed Miss M. P. ore who was Principal and anager of Wembadi. She resides Bar us and is now doing church ork. We hear from Mrs. Gringy-Miss Scowcroft, who is quite urprised at the way the school as grown. She once told me ter she had returned to England, at she could never have stayed h in a school with over 700.
I do not wish to write too long report, but there is one fact I ould like to stress. The school very fortunate in its staff, and e are a happy band of workers, orking hard to do our best for e girls in our charge. The sucss of a school depends on the p-operation and blending tother of the interests of Parents, 'iends, Staff and Students and is to a measure we have achieved.

Page 14
ஜோய்ஸ் தை
1965 ம் ஆண்டு கார்த்திகைத் திங்கள் மு பதாம் நாளன்று எமது கல்லூரியில் கடக் ஒர் விழாவில் பங்கு பற்றித் திரும்பும் போ இரவு எட்டுமணி. மழையும் பெய்து கொ6 டிருந்தது. வீதியில் பால் மணம் மாருப் பு சிளம் காய்க்குட்டி ஒன்றின் பரிதாபமான அ றல் என் இனச் சித்திரவதைக்கு உள்ளாக் எனது சிந்தனையை நல்லையூர் நாயன்மார்க்கட் திரு. வல்லிபுரம் இல்லத்திற்கு இழுத்து சென்றது. என் சிந்தனையும் சிலவற்றை உ வாக்கிச் சென்றது. ' ܘ ܘܢ - ܂ ܢ
○ エー
1955 கார்த்திகைத் திங்கள் ஒர் அரும உதிர்ந்தது. பத்து ஆண்டுகள் உருண்டோ விட, இன்னுமோர் அரும் முத்து வேம்ப மகளிர் கல்லூரியெனும் ஆரத் தி லி ரு ந் விழுந்து விட்டதே "இறைவா! இதவோ உ திருச்சித்தம்? என என் வாய் வார்த்தைக: உதிர்த்தது
*கேற்றிருந்தார் இன்றில்லை.”
“மாஆல கிடந்தான் எழுதல் அரிது”என் இருத்தலுக்கும் இறத்தலுக்கும் இடை லுள்ள நேரத்தை மிகச் சுருக்கிக் கூறிய பு வர் கூற்று இங்கங்கை நல்லாளின் விஷய திலும் உண்மையாயிற்று. -
ஜோய் தையல் முத்து என்று அழைக்க பட்ட இவர், நாயன்மார்கட்டு வ ல் லி பு ர அன்னம் என்னுமிருவர்க்கும் உள்ள மக்களு ஒருவர். மூன்று சகோதரிகளேயும் இரு சகோ ரர்களையும் உடையவர், செங்குந்தா இந்த கல்லூரியிலும், ஸ்ரான்லி மத்திய கல்லூரி லும் பாலர் வகுப்புத் தொடக்கம் சிரேஷ் வகுப்புவரை கல்விபயின் ருர் 1953ல் கிறிஸ் வின் அழைப்புக்கிடைத்துக் கீழ்ப்படிந்து அ ரைத் தம் சொர்த இரட்சகராக ஏற்று ே லூர் ஆசிரிய கலாசாலேயிலும் பயிற்சி டெ ரூர். 1958ல் எமது பாடசாலையில் ஆசிரியர நியமனம் பெற்ருர். 1958ல் அல்வாய் தெற்கி உள்ள வதிரி வாசியும், கொட்டாஞ்சே கதீட்றல் கல்லூரி ஆசிரியருமான திரு. ே ஆ. நைல்ஸ் என்பவரைத் திருமணஞ் செய்

பல்முத்து நைல்ஸ்
கான்கு ஆண் குழந்தைகளேயும் ஒரு பெண் குழந்தையையும் உடையவரானர்.
ஏறக்குறைய பத்தாண்டுகளைப் பூர்த்தியாக் கப்பாடுபட்டுப் பாடசாலைக்கு பல வசதியீனங் ல களின் மத்தியில் வந்து கடமையாற்றினர். ஓ அசைந்து அசைந்து அவர் வருவதும் அவர் டு பின்னே அவரது மூத்த மகன் மோகனதாஸ் ச் ஒட்டமும் நடையுமாய் வருவதும் பார்க்க இன் ரு பமாய் இருக்கும்.
ዳj
الأوعي ண் #
ܕܕܡ̇ܪ
யாவருடனும் சரளமாகப் பழகுவார். மலர்ந்த முகத்துடனிருப்பார், கணிதம் இலக் கியம் இரண்டும் இவர் விரும்பும் பாடங்கள். சிறுகதைகள், நாவல்கள் படிப்பது இவரது பொழுது ப்ோக்கு. மக்களில் மிக மிக அன் புடையார். பிள் ஆளகள் விரும்பியதைச் செப் வார் இல்லறவாழ்க்கையிலும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தவர் கடைசி மகன் ஜீவனதனே ப் பிரச
விக்கும் காலத்தை எதிர் கோக்கியிருந்தார். 8-10-65 அன்றே அவர் கல்லூரிக்கு வந்த கடைசித் தினம். அன்று இரவே யாழ்ப்பாண அரசினர் வைத் சியசாகலக்குச் சென்று அனு மதிக்கப்பட்டார். 10.10-85ல் ஜீவனுதன் உதய ல மான்ை. 12-10.65 கிங்கள் உடனுசிரியைகள் க் கேள்வியுற்ற பார்க்கச் சென்ருேம். வழமை போல் பேசினர். அவர் விலே கம்பத் சக்கதல்ல என உணர்ந்து தாய் சகோதரர்க்குத் தைரியம் கூறினேன் மிஸ் வடிவேலு, என் பிள்ளே கள்,
என் கணவரையும் காணவில்லையே”, என் ருர், 'பிள்ளைகள் கடவுளுடையவர்கள், கணவர் புகையிரதத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிருர்", என்றேன். நிலை மோசமாகிக் கொண்டிருப் பதை அறிந்து பார்க்கச்சென்ருேம் கண்விழித் தபடியே நித்திய நித்திரையிலாழ்க் திருந்தார். கித் திரையிலாழ்ந்தவரை உயி ரே எ டி ரு ப் போரின் வரிசையில் வைத்திருந்த என் மட மையைச் சிலர் எனக்குக் கூறினர்கள். ಹ#೧ೇ தன் கடமையை நேரத்துடன் முடித்துவிட்
מ),1 ாக டான். பாடசாலை மூடப்பட்டது. அவரில்லம் ல் சென்ருேம். மறைந்த அந்த முத்தை முத்தா ரங் ன களாலும் மலராரங்களாலும் அழகு செய்து ப. வைத்தனர். சுற்றத்தார் எத்தனே யோ சொல் து லிப் புலம்பினர்.

Page 15
MEMORY OF A LIFE IS E
THE LATE MR
 

WELL SPENT TERNAL
S. J. T. NILES

Page 16
Radhiki Called to re
 

a Gan eshan st on 31-0-66

Page 17
( 7 )
do 7.
“கர்த்தர் எ வர் களை முன் குறித்தாரோ அவர்களைத் தெரிந்துமிருக்கிருர், அழைக்கப் பட்டவர்கள் அநேகர். தெரிந்து கொள்ளப் பட்டவர்களோ சிலர்." என்றவாக்குக்கு கற் சாட்சியின் 'ருபமாக அச்குழலில் விளங்கினர் அன்னுரின் பூதவுடல் சகல கிறிஸ்துவ முறைப்படி நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. கனம் ஹால் போதகர் அவர்க்ள் தமது இறுதிக் கடமையை முடித்தார். அவர் புகழுடம்போ யாண்டும் பரவிநின்று நம்மை எச்சரிக்கின்றது. தம்மைப் பிடித்த இறைவனே விட்டுவிலகாத கல்லவிசுவாசம் நம்மவர்க்கு ஓர் நல்ல எடுத்துக்
My association with C. W.' goes back to almost twenty-five years ago, when we, a group of about thirty youngsters, turning over with “ vim, vigour and wickedness', awaited the coming of yet another new teacher whom we could bully, But though
we often reduced Miss Veera
hathipillai to tears, with all the unconscious cruelty of which ten year olds are capable, yet surprisingly enough, we found her, though yet in her teens an exceptionally good teacher of English, keeping even the most wayward one engrossed in the lesson, long after the bell had gone. Naturally it gave us great satis
 

ட்டு. அதனுலன் ருே மண்ணுலகம் இழந்த தை விண்ணுலகம் கரமேந்திப்பெற்றது. 1ரை இழந்து கலங்கிய கணவன், சுற்றத் , சகோதரர். அன்னை அன்பர் மக்க ள் ன வரையும், இறைவன் ஆறுதல் படுத்து ராக அவரது ஆத்மா சாந்தி பெறுவதாக!
‘விசுவாசத்தோடு சாட்சி பகர்ந்தே தம்வேலே முடித்தோர் நிமித்தமே கர்த்தாவே உம்மைத் துதி செய்வோமே அல்லே லூயா அல்லே லூயா’
G. T. Wadi velu
V
O t
3tion, when at the end of the
ar, she was promoted with us
the next class.
What are the criteria by nich a good teacher may be dged? - Successes in examinans, personal popularity, the preciation of colleagues and rents? Though by all these andards Miss Veerahathipillai is proved her worth, yet the eatest tribute paid to her has en the way in which past pils - now Successful doctors d teachers, busy housewives d mothers with two or three ildren tugging at their sareeslve come to her for help and

Page 18
advice or for just a friendly chd One of the most endearing rai of Miss Weerahathipillai has bee not only her ability to rememb the names and faces of almo all the children she has taugh but also the capacity to forg the weaknesses and foolishine, of childhood days, and to tre them as equals and friends. N wonder they Come to her so ofte if its only to have their mora boosted lo
Having taught with C. W. f. Several years now, I've alwa been impressed by her lack personal or professional jealous Someone once said, 'Its alway easy to greeve with another ov his misfortune, but difficult to r joice with him over his good luck Miss Weerahathipillai found it d ficult to do neither. There hav been many occasions when sh has been obliged to act on su gestions provided by her junio on the staff, or even those wh had been her one-time pupils But I've never known her sho any resentment about it, or ar unwillingness to Co-operate. fact, she has always been happ when a Colleague, especially or of her former pupils, had dor well in an examination or ha been given some special disti ction or honour. She rejoiced a much as if that honour had bee personally hers.
Like the J. P of the Tud Kings, Miss Weerahathipillai's co tributions to the life of the scho
may be summed up as that ( the 'Maid-of-all worth-l. During h

( 8 )
it. career of 27 years, there is no ts committe on which she has not n, sat, (and worked) no extra-curria Sr cular activity in which she has st not shared, no function she has it, not helped to organize. Her chief et contribution however, has always ss been behind the scenes, and if at the Costumes of a play were alle To perfect to the last detail, if the 2n, singing of the school choir was ls unexpectedly melodious, if the Tower Club Hospital Treat went off without a kitch, if the equipor ment necessary for Sports Day YS was all there, one may be sure of that Miss Veerahathipillai was Y largely responsible for it.
er When writing an appreciae- tion like this one often tends to over praise Or exaggerate. if-. But I would like to sum up with fe a comment that a member of the he Colombo O. G. A made about g- Miss Weerahathipillai at the last r’s meeting, and which expresses no exactly what I have been in my - own fashion trying to say - 'Miss w Weerahathipillai embodies all the ly qualities of a true Wembadian l'.
)у C. W is no longer on our he staff, but she will always retain he the place that she has made for ld herself in the school, and in our n- affection. We wish her great joy is and success in the work she is in doing now, and we rejoice in the fact that wherever she is, and in whatever task she is engaged, or she will continue to reflect the n- true spirit of Wembadi.
Df A past Pupil and Colleague. θΥ

Page 19
Slu)ents SVection
Autobiography of
“Why are you sighing Mir, sal Wembu when you are able to stand up On your feet and feed yourself?' asked the goat that was tied to me. I sch was about to burst into tears but vis I controlled myself for I. felt that gar the goat was innocent and un- a aware of the hardships that I was W. undergoing now. “If you don't and mind sitting down to listen to my the pathetic story, I will be partly pri relieved of my burden '. hee
Se 'Since I have been grazing wo
the whole morning I will listen con to your story while my food digests”, ser said the goat and settled down fri under me. “My mother produced mi me as a seed and I was thrown the from the next compound over the the wall into the school grounds. Du- At ring the rainy season I germinated I and started growing into a young At plant, standing fresh, healthy, and sol upright. I had many companians pro standing beside me and we used to ye; have a jolly time gossiping about an others around us. As years went da. by I was not uaduly worried about wa myself as I was able to manu- sou facture food with the chlorophyll sc present in my leaves. My deep un feeding roots spread all over the I place in search of water and mineral lov

a Vembu Tree
ts and also helped me to stand ight.
One day the principal of this ool accompanied by the gardener ited this place and ordered the dener to clear the place because match was to be played there. hen I heard this I was horrified stood dumb. But with forsight
gardener pleaded with the incipal that since I was a very lthy tree, I would be of some one day, to the children who uld play in this corner of the mpound. So the Principal conited and ordered the rest of my 2nds to be destroyed. I felt very serable as I knew I would miss m immensely. I lived the years ut followed with mixed feelings, times I was so lonely I wish had died along with my friends. other times I made pious reutions to prove the gardner's phecy true. Thus after many ars I grew into a tall beautiful l useful tree. During my young ys, I escaped death in many ys as cows and goats like you 1ght to eat my leaves. During hool days children used to sit der Or play around in my shade. felt proud when they did so. I red the little children most when

Page 20
they clung to me with their chu arms. The hard working thri Jaffna m un found further uses me Young and old have co in search of me to take my lea, to prepare drugs. Though I the pain when my leaves w plucked, I consoled myself say that they would be of some to the people.
Sometimes I was made use in a more surreptitious manr At nights the boy in the neig bouring compound climbed o' the school wall and cut brancil of huge fleshy leaves to feed y relations, staying With him.
After having enjoyed my life these days fate turned agai me. On Dec. 22nd last yea great cyclone swept over our la I valiantly battled against furious, inhumane onslaught the wind I thought I could s: myself if I swayed to and with the wind. But the wind \ most capricious and too quick its veerings for me. At midni my limbs suddenly snapped as til could not resist the pressure : friction. I sobbed and sobbed nothing could be done. I co

( 10 )
by fty of
e
WeS elt
ΘΥΘ |itng
Se
of
th
w ᎾI"
6S
DU11
all inst
nd. ihe
of
VE frO
W8S
in ght
ney nd but uld
not mend the broken parts. I stood bare in the corner of the compound. I tried to hide my nakedness With the remaining branches, but it was of no avail.
The next day students clustered round me with exclamations of sympathy. The gardener and prin cipal too visited me. The principal was particularly sad as she surveyed the gradually effacing landscape of Wembu trees which gave
our school its name Wembadi.
After that gruesome experience I was unable to manufacture for myself any food. Day by day my parts are dying. What hurts me most is not the physical pain. I bear -but the ungratefulness of my former friends. Not even a crow settles on me now and even children treat me as casually as they treat the dust of the Earth.
I know nothing could be done for me. Even before I rot phy. sically, I am dying a slow agonizing death within me. The goat, grown worldly wise, through his wonderings, heaved a great sigh and sadly shook his head.
MAHEsWARY SINNATHAMBY A. (Form VI B Science)

Page 21
(ll )
THE CC
A comet is a very rare thing. Astronomers say there are many comets in space, but we are able to see a comet only once in a way. The tail of the comet we see now seems to be about 10 - 15 yards long, but actually it is said to be about 20 million miles long. This only shows in what a vast space our earth exists
The Ikeya - Seki comet which was seen recently was named so, after two Japanese named Ikeya and Seki who first saw this comet. The previous comet seen was in 1910. This was named Halley's comet after an astronomer named Halley who first saw it in 1682. He predicted that the Halley’s comet would appear once in every 76 years Accordingly, it came into view in 1759 and in 1910. So we can hope to see it again in 1986.
Though comets seem to come suddenly from nowhere and dis. appear again, they actually move in a set plan. Only we do not see all comets. Astronomers, using strong telescopes see more of them and they know how often comets will appear and how they move. They say that there was a comet which appeared in 1744, which was a very rare sight because it had six tails,

) MET
The tail of a comet is said to made of poisonous gases. The l is so fine that the earth has ssed through it without any harm anybody or anything on earth. hen Halley's comet appeared last was said that the tail stretched ght across the sky. It must have en a fearful sight
In ancient days people thought at the appearance of a comet is a bad sign Even now, some ople say that we must not look a comet because it signifies a ming evil. But these are all perstitions. Many of the super. |tious beliefs of the people reveal eir hidden meaningless fears. or instance, when the Ikeya-Seki met appeared over Ceylon some ople declared that it was time r an Anti Christ to appear. hers said the nation of the world ould clash in a destructive world ar Still others prophesied that ince forth evil Would dominate er good But no one who looks the world squarely would belve in these prophesies.
Something bad happens in the prld all the time. So it must be st a coincedence if something d takes place when a comet is en. When astronomers say that e earth has passed throught a met's tail, there is no need for to get frightened of a comet. herefore we need not be afraid at something bad will happen w because the Ikeya-Seki comet is been seen by us, over Ceylon.
SATHIADEVI ABRAHAM (Form IV 'A' Science)

Page 22
ELE(
The Advancement of Scie in the twentieth century has gi birth to numerous inventions discoveries. Electricity is one those most important discover It has been put to very valua use these days. In every n( and corner it is the force electricity that is pushing in forward.
Hydro-electric power is nerated from water. Where there are rivers or good wa falls, electricity is obtained v easily and the country can industrialised. Thus electric plays an important part in national economy of the count Ceylon is a lucky island, in t it has the Laxapana, Aberde and other water falls and merous rivers like the Kele Cango, Mahavali danga, Keha lu oya and the Mouha-oya, Hen the hydro-electric scheme engaged the attention of government as far back as 19
Towns that are far away fr natural source of water get-th electricity from separate po stations. Electricity has influ ced man in every walk of l In the homes man has only press a switch and his room lighted, his bath is ready, delicious meals are on the ta

( 12.) cTRICITY
Ce
7en. Ind
of
e.S. ble bok
of
}6 Ո
ge
Veľ ter
ery
:ity the try. hat
e
ՈԱ
eni
ga
Ce
FS the O.
ΟΙΩΩ
leir
Λ7Θ Ι'
ՅՈife.
to is his ble
in no time. Everywhere it is electricity that is serving man. Today he can speak to a man far away and see with his naked eye what is happening miles ahead ܕܡܵܪ
Electricity helps the national economy of the Country immensely. What man toiled for, for ages in his fields. He does it now in seconds, realizing a far better yield. Ploughing, watering harvesting and all manual labour is done by electric power, Hence food production is increased and double Cropping of the available land is the result. Preservation and prgCessing of agricultural products is also possible. A well regulated supply of Vegetables, Fish and fruits can be had throughout the year with the help of cold storage, Canning and dehydrating plants.
Industrialization cannot be dreamt of without electricity. Electricity is used in large scale Industry as well as in small and Cottage Industries. In short it is electricity that is chiefly responsible fQr man’s progress and welfare in the home, the village, and the town-all over the world; The uses of electricity directed not only towards making man's life on earth more comfortable, but

Page 23
(-13)
also to create cosy niches for man in other spheres.
In the years to come, the advancement of and the application of electrical engineering will definitely find more relevant expressions in everyday life"
A Cyclone
On a certain midnight of lost December, I was awakened from a peaceful sleep by the screaming of the inmates of my house. I sprang to my feet from bed. Soon I understood that a strong destructive cyclone was causing havoc in the area. The folling of a big palm tree on our house terrified oll those inside. I came out of my bedroom to see the fury of the cyclone. I was shocked to see the garden covered with broken branches, young coconuts, tiles and pieces of the
se kadjan fence.
The wind blew stronger and harder as if in great rage. I suddenly saw a big branch falling from the sky like a plane out of control. It dropped with a big noise on a little house close to our home. We heard a shirek
It
to in
6C

is difficult, if not impossible judge the rule of electricity isolation, in today's complex bnomy of any country.
MANOHARI SUBRAMANIAM (Form IV “A” Science)
Experienced
d then loud wailing My father hed to the spot and tried to lp those who were tropped ide and hurt.
It was terrible to see many pole homeless; some people sk refuge in our house and treated them with kindness. the advice of our mother,
knelt down and said our ayers remembering all the strien people around us.
At about 6-30 a.m. the cyclone gon to clear up ond a wan led sun showed its dim light the East. The whole neighurhood presented a very pathc sight. An old school near house had collapsed. Seeing
this I thought to myself that in is indeed a slove to nature, hough he bocasts he has consered it.
MALATHY THAMOTHERAMPILLAI (Form III “B”)

Page 24
A Ha
Shivers run up and down spine. When I think of tha cident It was two years ago my cousin Rovindra, Ravethy my sister thought of explo the old haunted house, at Ke moulai.
My uncle's family and
fomily decided to spend A vacation at Keerimalai by the side. There was a lot of exc ment. We looked forward coming days. Reports were gi and schools closed. We arri at our holiday resort.
It was the first Saturday a we arrived. Mother and aunty gone out to visit their old sch friend. Uncle Bala was at his d working on his design. Da was reading the papers.
Ravi, Ravethy and my si Jega decided to search the house down at the corner of street. Ravi a great reader Enid Blyton's treasure hunt bo expected to find something in terious in this old house. 1 thought of joining them. We out with great excitement expectation.
The door of the old hc was closed but there was a win which was open. Ravi jumpe through the window, Ravethy

( 14 )
inted House
1ΥιΥ
inhat and "ing eri
my pril
S6C ite
to
Ver ved
fter noud hool esk ddy
Ster old the of oks,
ly Stoo Set and
DuSe dow
d in
and
acco followed him. Ravi flashed his torch as the place was dark and gloomy. Peculiar noises came from all corner of the room. I clung to my sister's skirt.
There was a door leading § a room. Ravi pushed open the door and it opened with aloud crack. There was an old table and broken chairs. The room was very dark and we could not see each other.
My hands were cold and I was frightened Yet I did not want to miss what ever was in store for us. Suddenly a black object dropped into the room. I froze for a minute and broke out into a yell. The object vanished as mysteriously as it had come. We stood senseless staring at each other. Then there was a loud mewing of a cat at our heels We looked all round us. We saw no cat. The mewing grew louder and louder. We didn't know what happened next. We were at home with faces red with flight. I started running a temperature that night. And the other three had to tell the story to my father.
it was two years since this incident took place. But the experience is still fresh in my mind.
ARAsAcHAUNDARY Cooke
(J. S. C. D')

Page 25
( 15 ) A Picture
One day our teacher said so that if we do well in our midterm ca tests, she would take us to a ty picture We all did our best. And At our teacher said she would take dic us to 'Hatari'-an English picture an We went early and our teacher bought tickets for us all. In this picture they showed us how wild animals and birds are captured. We saw men catching giraffes, ". Elephants, deer, Zebras, and Leo- Pl pards, with long nooses. CO
When the animals ran for W their lives we too felt we were the running, with them. When they attacked the men we feared for the safety of the men but when the animals were caught we felt
A Boating
Last year we went on a picnic Ele to Gal-Oya valley. After seeing to many interesting places we went dri to Inginiyagala. We hired a boat to go on a trip on the Senandyake pu Samuthara to
We took lots of Chocolates Bu Sodas and Cakes; and with our on Camero we entered the boot in Slowly the boat started to move sat and we began to sing songs It on was a lovely evening and there was a gentle breeze. There were ve many birds flying up and down bic the Samuthard. ba
The boat touched the bend and tin turned towards the Uva hills. the This was a beautiful sight. My uncle and father took photographs of the scenery. As we turned the We bend, we saw a forest and our guide told us that sometimes

AVGQ SGGA
rry for them. It was an edutional film. We saw the different pes of animals that live in the rican Forest. All these days we not know how they captured imals for the Zoo.
We also learnt with surprise at wild animals love their masters o give them food and comfort. was a thrilling picture. When the ature was over we reluctantly t up from our seats and went ck to school with our teacher. e thanked her for taking us to 2 very enjoyable picture we d seen.
UsHA NADARAJAH (Form I 'A')
Trip
ephants, Jackals and Deer come the shore from this forest to nk water.
We were so excited and shed each other in our attempts look through the binoculars. talas, there were no animals, ly a few crows were seen flying circles, We were very sad and down to finish our short-eats d drinks.
By this time, the boat came cy near the Uva hills, it made a turn and began its journey ck home. We were back in no ne. From the bounk of the Somuira we saw the Sun-set behind a hills. It was a colourful sight. en we got into our "cor and int, back to Batticolod.
NIRUPA JEYARAJAH (Form 'A')

Page 26
p d O Kiddie Gern
The Happi
The happiest day in my
was the day my parents retur from England after being av from me for two years. It
the 28th of March 1965. My pare came in a big ship named Chus In the morning I went in a mc launch to the big ship. The lau
went very close to the ship. We out and stepped on a floating pla
The sailors helped us to climb Ladder to enter the big sl There I saw my parents wait for me with lots of English c colates and apples.
I was very happy to see th T enjoyed eating the chocol and apples. First I went to the cabin in which my pare stayed Tt was a very small ro with two beds, a Wardrobe, an
My St.
I went to London in 1 with my parents. As it was Chr mas time it was very cold. M often the sun never appeared. warmth and light we had to electicity. We went to see m: places in London. We saw Tower of London which alm touched the sky. We also :

est Day in my Life
life ned
Way
WS
:nts an. tOr nch got nk. the hip. ing ho
ΘΥΥ) . tes
See
}nts
) ΟΠΥ)
big dressing table. Then I went round with my parents to see the
ship. There were five decks one above the other. We saw a big swimming pool and a children's play room. There was a big hall for dances. We saw a magic show when we were there. Then I came back with my parents to the harbour in a motor launch. When we reached home I was very anxious to see the presents they had brought for me. I was overjoyed when my father gave me a toy projector. My mother gave me a view master. I played happily with my friends and cousins.
RADHIKA GANESHAN
(Std. IV ʻBʼ)
(We regret to say that the writer of this Article - Radhika Ganeshan - died on 31st Oct. 1966 at the age of t0)
ay in London
962 istost For
USe
any the
Ost
SaW
Buckingham place. It was a big building. We visited many colleges. We went shopping in London town. I b6ught many beautiful toys there. I spent a year in London. Then we returned to Ceylon.
SANTHI KATHIRAVETPILLAI (Std. III ʻAʼ)

Page 27
( 7 )
Lena -- The S
I love Pets. I once found a litt. small squirrel in the garden and vou decided to rear it. It was very abo small and the eyes were closed. eve I made a cosy house for it in a all. shoe box and filled it with cloth all and cotton. I named my squirrel "Lena' and fed it everyday with milk through an ink-filler. My
-um
My Visit to When I went to Colombo I icevisited the zoo, with my friends, ate I saw animals and birds. I saw hip elephants, giraffes, and lions. I and saw fishes in the tank. I saw the elephants and the peacock’s dan- had cing. It was a beautiful sight. When we were tired we bought
-245, all விமானப்
ஆகாய விமானத்தில் பிரயாணம் போ செய்ய எனக்கு அதிகப் பிரியம். ஆனல் யிரு பயமுக்தான். எ ன து விடுமுறையைக் கோ. கொழும்பில் கழிக்க வரும்படி என் அக்கா போ எழுதினர். இந்த அ ரி ய தருணத்தை வும் விடாமல் போசமுற்பட்டேன். ஒரு நாள் காட் பிற்பகல் 3 மணியளவில் நானும் எனது முகி தாயாரும் பலாலி விமான நிலையம் சென் பேச முேம், அங்குள்ள காரியாலயத்தில் எங் போ கள் பிரயாணச் சீட்டுப் பரிசோதிக்கப்பட் திரு. டது, அதன் பின் எங்களையும் எங்கள் தாக *பொருட்களையும் கிறுத்தார்கள். 5 லு படிய மணியளவில் விமானத்தில் போய் ஏறும் நேர, படி ஒலிபரப்பி மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட தில் தும், நானும் என் அன்னே யாரும் ஏறி நான் உட்கார்ந்தோம். அழகான விமானப் பணிப் இற பெண் ஒருவர் வந்து என்ன ஆசனத் னரு தோடு சேர்த்து ஒர் பட்டியால் கட்டினர். வீடு பஞ்சைக் காதுகளுக்குள் வைத்தும் விட் யது. டார். சில கிமிடங்களில் விமானம் மூன்று அை முறை கிலத்தில் வட்டமிட்டுப் பறந்து எழுந்தது. அது உயர்ந்து உயர்ந்து எழும்

quirrel e ‘Lena' grew to be a mischies squirrel. She used to run ut the house and jump on cybody. It used to be fun for One day my Lena died an of us were very sad.
LAKSHMI BALASINGHAM (Std. V 'A')
the Zoo
cream, sat under a tree and it. Then we went to see the popotamus. It began to rain we didn't like the rain, but hippopotamus liked in it. We a lot to see at the Zoo.
DEVIKA KANAPATHIPILLAL Std. III B
rorursori
து எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவமா ந்தது. கண்ணுடிகளுக்கூடாக நிலத்தை க்கினேன், வீடுகள் பொம்மை வீடுகள் லவும் மரங்கள் சிறு செடிகள் போல வீதிகள் யாவும் கோடுகள் போலவும் சி தந்தன. மேலே பார்த்தபோது ல்கள் யாவும் ப ஞ் சு க் குவியலைப் லும் அதற்கூடாக விமானம் போவது லவும் தேசன்றிற்று. இதனைச் சுவைத் க்கும்போது விமானம் இறங்கப்போவ வும் பட்டிகளைக்கட்டி ஆயத்தப்படும் பாகவும் கட்டளை கிடைத்தது, சிறிது த்தால் விமானம் இரத்மலான நிலையத் இறங்கியது. பட்டிகளைக் கழற்றிவிட என் அம்மாவுடன் விமானத்தினின்று bகி அக்காவும் அவர்கள் குடும்பத்தி ம் நிற்பதைக் கண்டு அவர்களுடன் சென்றேன். என் ஆசை கிறைவேறி டன் ஒரு புதிய அனுபவத்தையும் டந்தேன்.
சிவசக்தி ஐயாத்துரை 5-ம் வகுப்பு

Page 28
புகை
புகையிரதங்கள் வந்து பிரயாண பும் சசமசன்களையும் ஏற்றவும் இறக் அமைத்த இடமே புகையிரதஸ்தானம இங்கே பல இடத்துப் பொருட் வந்து சேர்ந்து, தள்ளு வண்டிகள் கூலியாட்களால் எடுத்துச் செல்லப் பிரயாணிகள் பிரயாணச் சீட்டுகளை
துக் கொண்டு தம் பொருட்களில் ெ பாலானவற்றைப் புகையிரத கிலைய, டம் ஒப்படைத்துத் தாம் புகைவண் எறிவிடுவர். இறங்கும் இடத்தில் ணிகளின் பொருட்களைப் பெற்றுக் ெ ளலாம். புகையிரதம் கால் மைலு பால் வரும்போது ‘கூ” என்ற சத் டன் கிலையத்தை நோக்கி வரும்.
66
அன்பு, கேர்மை, சத்தியம் மு இற்குணங்களுக்கு ஒரு சான்முக வி ஞர் என் தாத்தா. ஒரு சாதாரண கு தாவாக இருந்து ஒரு பெரிய அபு கத்திற்குத் தலைமை தாங்கும் கி: அடைந்தார். அந்த நிலையைத் தான் றதற்குக் கசாணம் சேர்மையும் சக்தி என்று அடிக்கடி கூறுவார். பேர ளைகளாகிய எங்களுக்கு, ஒவ்வொரு யமும் செய்யும் போது "கடவுள்
66
என்னிடம் ஒரு பொம்மை உண்டு. அது நீல கிறமானது. பாடி ஆடமாட்டாது. அதற்கு அப்பா அம்மா யாரும் இ குழப்படி ஒன்றும் செய்யாது, உணவும் உண்ணுது,

( 18)
யிரத நிலையம்
சிகளை நேரம் சைகாட்டி விழும். ஸ்தான அதி கவும் பர் கறுப்பு உடையுடன் வந்து நிற்பார். ாகும். புகையிாத காவலர் கொடியைக் கசட்டுவார். ாளும் புகையிரதம் கின்றதும் அல்லோல கல் மூலம் லோலந்தான். இறங்குபவர்களும் ஏறுப படும். வர்களும், ஒரு புறம் 'வடே! வடிே எடுத் சோடா, சிகரெற், டெய்லி கியூஸ், தினமின’’ பரும் என்ற சத்தங்கள் இன்னுெருபுறம் பிச்சை ந்தசரி வாங்குவோர் ஒருபுறம், கண்கொள்ளாக் டியில் காட்சிதான். புகையிரதம் புறப்பட்டதும் பிரயா பிரயாணிகள் வாடி வண்டிகளில் தம் இருப்
காள் பிடம் செல்வர்.
லுக்கப் தத்து காயித்தி சிற்றம்பலம்
அர் 5-ம் வகுப்பு
ாது தாத்தா தலிய கள் முன்னிலையில் இருக்கிருர் என நினை ளங்கி புங்கள்", என்பார். நான் பெரியவளாக |மாஸ் வருமட்டும் அவர் உயிருடன் இராதது லுவல் எனக்கு மிகுக்கு கவலை. அவர் உயிருடன் லயை இருந்தால் அவரின் இற்குணங்கள் பல பெற் வற்றை அறிந்து அதன்படி என் வாழ்க் யமும் கையை அமைக்க முற்பட்டிருப்பேன், ப்பிள்
sa f சிவநங்கை
oliv 4-ம் வகுப்பு
து பொம்மை
తుడిని
.அழகான, சாதுவான பொம்மை گی yع
அதனை அப்பா வாங்கித் தந்தார்.
பிரேமளா யோகராஜா 1-ம் வகுப்பு

Page 29
(19)
கைத்தொழிற் ெ
மாசி மாதம் 13-ந் திகதி பொருட் தன காட்சி பார்ப்பதற்கு எனது பெற்ருேரு எல் டன் கொழும்புக்குச் சென்றேன். அன்று மிக இரவு ஜெர்மன் வாணவேடிக்கை பார்த் கலை தேன். மறு நாள் பல நாடுகளில் உள்ள விட கைத்தொழிற் பொருட்களையும், விசேஷ மான இலங்கைச் கைத்தொழிற் பகுதிகளை யும் பார்த்தேன். அவற்றினுள் புகையிர தப் பகுதிகளே எனக்கு கன்முகப் பிடிக்
மயிலும் கு
வசந்த காலத்து, ஒர் மாலைப்பொழு குயி நில் ஒர் அழகான பூஞ்சோலையின் மத்தி யிலே, ஒரு மயில் ஒரு குயிலைச் சந்தித் தது. மயில் தனது சாமார்த்தியத்தைக் காட்டுவதற்கு த  ைது பலவர்ணங்கள் அமைந்த தோகையை விரித்து கடனம் gugu AP. குயில் இதைப் பார்த்து, மயி லுடன் பேசத் தொடங்கியது.
LDu
குயில்:-"மயிலே, உமது ஆட்டத்தைக்
குறித்துக் கர்வம் அடைய வேண் டாம்”, (என்று கூறித் தன் 9" இனிய குரலால் மயில் அறியும் " படி கானம் இசைத்தது.) LUAD
ஆ மயில் - “கலும் பாடுவேன்' (என்று கூறித் தனது குரலைக் காட்டி யது. அவ்வோசை இனிமை
யற்றதாயிருந்தது )

பாருட்காட்சி
ா. பின்பு உருக்குக் கோபுரம் மீது ஏறி லாக் காட்சிகளையும் பார்த்தோம். மிக அழகாயிருந்தது. மின்சார விளக்கு ாயும், நீர் விளையாட்டையும் பார்த்து ட்டு வீடு திரும்பினுேம்,
வாசுகி இராஜசிங்கம் 2-ம் வகுப்பு
யிலும்
ல் :-“உமது அழகு என்னிடம் இல்
லாவிட்டாலும் எனது இனிமை
பான குரல் உம்மிடம் இல்லையே? (என்று கூறியது)
1ல் :- (குயிலைப் பார்த்து) "ஒருவர் திறமையை இன்னுெருவர் பெற முடியாது. நாம் பிறரின் திறமை யில் பொருமை கொள்ளுதல்
கூடாது" என்றது.
3ல் இதைக் கேட்டுச் சிரித்துக் கொண்டு .ண்மைதான் ” என்று கூறிவிட்டுப் க்தது. -
‘எல்லோர்க்கும் ஒவ்வொன்றெளிது"
செந்தில்மணிதேவி கந்தப்பு 5-ம் வகுப்பு

Page 30
நாட்டுப்
இயற்கையோடு ஒட்டிவாழும் ளத்தினையும், பண்பினையும், அன்பி முடைய நாட்டு மக்களின் உணர்ச்சி யும், செயல்களையும், விளையாட்டு விே கைகளையும், காதற் பண்புகளையும் எ அக் கூறும் அதாவது சிக்சரிக்கும் பா
களே நாட்டுப்பாடல்கள் எனப்படும்.
நாட்டுப் பாடல்கள் வாய்மொ பாடல், காடோடிப்பாடல், கிராமியக் தைகள், பர மரப்பாடல்கள் என இன் சென்ன பெயர்களால் அழைக்கப்ப வருகின்றன. இப்பாடல்கள் எழுச்சுறி லரத நாட்டுப்புற மக்களின் இன்பது உணர்ச்சிகளையும், காதலர்க்கிடையே ழும் அன்பின் ஆழங்களையும் படம்பி திக் காட்டும் முறைமை போற்றுதற் யனவாகும். இவை பல ஆண்டுகள் தலைமுறை தலைமுறையாக பொது மக் டையே வாய்மூலமாகவும், கேள்வி மாதவும் பயின்று வருகின்றன. இ காலத்திற்குக் காலம் இடத்திற்கிட பரவி மாறியும், விரிந்தும், சுருங்கி வ ழ ங் கி வருகின்றன. இப்பாடல் யாரால் எக்காலத்தில் இயற்றப்பட்ட என அறியாமை இதற்கமைக்த இ6 ணங்களில் ஒன்முக அமைந்துள்ளது.
தொழிலாளர், குடிமக்கள், ே செய்யும் பெண்கள் முதலியோர் த, வேலையினல் உண்டாகும் அலுப்ை போக்கிக் கொள்ளப்பாடும் பாடல்கள் வகை. குழந்தைகளைத் தொட்டிலிலிட் தாலாட்டும் பாடல்கள் வேருெரு வ தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கு கிலன் காட்டி தலையாட்டி, தோள் வீசச் செ தாமும் குழந்தைகளோடு குழந்தைய பாடும் பாடல்கள் மற்ருெருவகை,

( 20 )
LDL6).5Gr
உள் தாண்டு, பொங்கல் போன்ற விழாக் காலங் sor (ty களில் மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து இசைக் ளை கும் பாடல்கள் வேருெருவகை. இவ்வாறு டிக் இப்பாடல்கள் ஒவ்வொரு து  ைற க ள் டுத் தோறும் புகுந்து தனது அளப்பரிய ஆற் டல் றலைக் காண்பிக்கின்றது. ܕܪ
இப்பாடல்களில் ஒன்று இனிமை, ழிப் கருத்தழகு, பொருட்செறிவு ஒருங்கே மலிந்து காணப்படுகின்றது. வயல் வெளி *9 களில் வேலை செய்யும்போது பொதுமக் ட்டு கள் போடும் பாடலக் கவனித்தால் இவ் வில் வுண்மை புலனுகின்றது. ஏன்? பாட்டுக் 5ărt. சொரு புலவன் பாரதியாரே இப்பாடல் கிகி களின் மகத்துவத்தைக் கேட்டு மனதைப் டிக் பறிகொடுத்து சொக்கிப் போய் விட்டா குரி ரென் முல் இப்பாடல்களின் அருமையினை "சி யும், பெருமையினையும் எடுத்துக் கூறத் சளி தேவையில்லை யெனலாம். அவர்
D6 *செல்லடிச்கும் கொற்முெடியார்' என மாக வரும் ஒற் பாட்டினிலும் "பண்ணை மட யும் வார் பழகு பல பாட்டினிலும்” என வரும் 85 am tu 67 GMTU LJW L-g-6) upo
SV) AJ Dái 4s 'வட்டமிட்டுப் பெண்கள் வளை
கரங்கள் தாம் ஒலிக்கக் கொட்டமிசைத்திடுமோர் கூட்ட ఎడి முதற் பாட்டினிலும்” 545te
பப் என வரும் கும்மிப் பாட்டிலும் அழகுற ஒரு எடுத்துரைத்துள்ளார். ராடோடிப் பாடல் டுத் களில் வரும் பாத்திரங்கள் கெல்லுகுத் கை தும் பொன்னி, காற்றுநடும் சின்னுச்சி, வக் வண்டியோட்டும் சின்னட்டியன், ஏற்றம் ப்து மிதிக்கும் மாரிமுத்து, சஞ்சி கொண்டு சப் வரும் பாரி, பொலிறுாற்றும் சித்தி என்ப புத் வர்களே. இவர்களுக்கென்ன காதல்?

Page 31
( 21 )
இவர்களைப்பற்றி என்ன பாடல்? என்று நாடோடிப் பாவலன் ஒதுக்கி விடவில்லை. அப்பாவலன் நாடோடிக் கதாபாத்திரத்தில் வரும் பொன்னியின் காதலைப்பற்றிப் பாடு கின் முன் இ ன் னு ம் மாரிமுத்துவின் வீமத்தை எடுத்து விளம்புகிருரன். சின் னட்டியனின் கஷ்டங்களை வியாக்கியானம் செய்கிருன், இத்தகையோரைப் பாத்திரங் களாகக் கொண்ட இப்பாடல்களில் இலக் கியத்திற்கான முடியாத இன்பத்தையும், அவற்றிலூறும் உணர்ச்சிப் பெருக்கையும் அவை காட்டும் வாழ்க்கைப் பண்பையும்
காண்கின் ருேம்.
நாட்டுப்புறத்தில் வண்டியோட்டும் போது பாடப்படுவது தெம்மாங் சாகும். இங்கே ஒருவன் வண்டி ஒட்டுகிருன், வண்டி மணலினூடே செல்லமுடி du Tunsi) கஷ்டப்படுகின்றது. அக்கஷ்டம் தெரியா மலிருக்க வண்டிக்காரன் பாடும் பாட்டைக்
கவனியுங்கள்.
*சின்னச் சின்ன வண்டி பூட்டி சிவலை மாடு ரெண்டு பூட்டி வாழைக் காய் பாரமேற்றி வாசாண்டி உன் புருசன் மாடுமோ செத்தல் மாடு மணலுமோ கும்பி மணல் மாடிழக்க மாட்டாமல் மாய்கிருண்டி உன் புருசன்'.
தொல்காப்பியர்
தொல்காப்பியத்திலுள்ள செய்யுளில் 'பண் ணத்தி' என்று அக்காலத்தில் வழங்கின வையே இக்காலத்து நாட்டுப்பாடல்களா கும். ஈழநாட்டில் கிராமியக் கவிதையின் பிற ப் பி ட ம் மட்டக்களப்பேயாகும். தேனுக்கும், பாலுக்கும், தமிழச் வீரத்திற் கும் பேர் பெற்று விளங்கிய மட்டக்க கிளப்பு மக்கள் இக்கலைகளைப் பேணி வளர்ப்பதி
அலும் கள்
பே
ஏற்.
(U) V L
தேச கூற் டுள்
LD Tag
வேெ
இன்.
றன. லைக்

b தலைசிறந்து விளங்கினர். இப்பாடல் ஈழநாட்டில் ஸ்லாமிய மக்களிடையே ாற்றப்பட்டு வருகின்றது.
நாட்டுப்பாடல்களில் அதிக உணர்ச் ய ஊட்டவல்லன காதலர்க்கிடையே படும் அன்புப் பாடல்களேயாகும். இப் டல்கள் சாதலன் கூற்றுபுள்ளவை என் , காதலி கூற்றயுள்ளவையென்றும், ழி கூற்றயுள்ளவையென்றும், தாயார் முயுள்ளவை யென்றும் வகுக்கப்பட் ளன. இப்பாடல்களில் சில பின்வரு
2
'வாழைப்பழமே என்றை هیوه نه
கையிற் சர்க்கரையே ஏலங்கராம்பே உன்னை என்ன.
சொல்லிக் கூப்பிடட்டும்' "குஞ்சுமுகமழகும் கூர்விழுக்த
மூக்கழகும் மஞ்சலழகும் எந்தன் கித்திரையிற்
தோன்று துகான்' “மாடத்தைக் கட்டி மயிலைப்
- பிடித்து வைக்க அந்த மாடமிருக்க மயில் மறந்த மாயம்
என்ன? "அப்பவென்றல் மச்சரன் அடியைக்
கண்டால் ஆதரிப்பர் இப்பவென்முல் மச்சான் இது - - வரையும் கிச்சதென்ன?
இவை தவிர,
முரு, வகையான சோகவுணர்ச்சியை டவல்லனவாகிய ஒப்பாரிப் பாடல்கள் றும் நின்று ஈம் காட்டில் இடம் புரிகின்
மகனை இழந்த தாய் பாடும் பாட கவனியுங்கள், !

Page 32
"ஆசைமகனே என் அன்பார்க்த
கண்மணிே நேசத்துறையோ நெடும்பயணம்
போனயே கல்லுவைத்த கோவிலெல்லாம்
சைகுவித்து நோன் பி. செல்லக் குமாரா சிறப்புடனே
பெற்றெடுத்,ே வட்டிலிலே வடித்த் சாதம் வாரித்தி - பிள்ளை இல் ண்ெணியிலே வடித்த சாதம் கிள்ளி, திண்ணப் பிள்ளைய அங்காபிக் கூட்டத்தை அழைத்துவ
வெங்காயக் கூடுதனை விலைமதிக்கப்
கணவனை இழந்த காரிகை ஒருத்தி ச டிற்கு தாமதித்துவரும் ஒருத்தியைப் துப் பாடும் பாடலைக் கவனியுங்கள்.
() e O அல்பேட்ஸ்
உலகிலுள்ள ஜீவராசிகளிலும் உ ஒப்பற்ற ஆறறிவு படைத்தவனக மனித பிறப்பித்தான் இறைவன். ஆனல் அ தான் உண்மை கிலே மறந்தான். ஆம்! . மனிதனுக வாழ முற்படவில்லை. இத்த மனித சமுதாயத்திலே சேற்றில் ம6 செந்தாமரையாக சில பல மனிதர் தோ சரித்திரத்தில் தமக்கென ஒர் இடத் பிடித்துக் கொண்டனர். இத்தகைய பல மேதைகளில் சிலர் பேச்சால் உலகை வைத்தனர். சிலர் எழுத்தால் உலகை வைத்தனர்.
ஆனல் தம் சீருள்ள வாழ்வில் ம6 மானத்தை உயிர் காடியாகக் கொண்டு 1 குல மாணிக்கமாகத் திகழ்ந்தார் அல்டே ஸ்வைய்ட்ஸர் காலமெல்லாம் கண்ணிர்

( 22 )
ருந்து
தன் நின்ன
9?)
Jvů
பார்த்
பர்ந்த நஇனப் saler அவன்
லர்ந்த ான்றி தைப் மனித
வாழ வாழ
Eதபி மனித பட்ஸ் as Gui
*அந்தியிலே செத்தசவம் அதற்காறியுண்
டும் வாரீரோ
பொழுதிலே செத்தசவம் பொங்கியுண்
இத்தகைய பாடல்கள் கவலை உணர்ச்சியை ஊட்டுவதுடன் கருத்தறிவிக்கும் பாடலாக அமைந்தமை இதன் பெருமையை விளக்கு கின்றது.
இ வ் வ ர று மக்கள் உள்ளங்களைக் கொள்ளைகொண்ட இப்பாடல் தற்கால இலக்கியத்துட் புகுந்து தனது தனிப்பெரும் ஆற்றலைக் காட்டி கின்றத்தான் இலக்கியம் இலக்கியமாக மிளிருமென்று திட்டவட்ட
மாகக் கூறலாம்.
THANALAKIMY MANICKAMI Form WIB Sc,
ஸ்வைய்ட்ஸர்
நோயாளிகளுக்காக தன் நீண்டகால வாழ் வையே அர்ப்பணித்தார். கருணையே உருவ மான அ ல் பேட்ஸ் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே சரித்திரத்தில் இடம்பெற்றதுமல் லாமல் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களினிதயத்திலும் இடம் பெற்ருர்,
ஒவ்வொரு இதயத்திலும் திகழவேண்டிய மனிதபிமானத்திற்கு இலக்கணமாக வாழ்ந்து காட்டிய உலகஞானியும், தன் பெறலரும் வாழ்வையே காலமெல்லாம் கண்ணிர் விடும் உயிர்களுக்காக தியாகத்தீயில் சுட்டுப்பொசுக் கிய வைத்திய நிபுணருமான அல்பேட்ஸ்வை சர் * அல்சேவிலு? ஸ்ள கெய்ஸ்பேர்க் ' என் னுமிடத்தில் 1875-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 4ம் திகதி பிறந்தார். இவர் ', ஸ்ட்டுஸ்பேர்க்" சர்வகலாசாலையில் தத்துவ சாத்திரம், வைத்

Page 33
( 23 ).
தியம் ஆகிய துறைகளில் “கலாநிதி" பட் டம் பெற்றதோடன்றி இரும்பையும் உருக் கும் இசையிலும் வல்லவரானர்.
ஈற்றடிபாக்களால் உலக வீழ்வையே படம் பிடித்துக் காட்டிய தெய்வத் திருமறை யாம் திருக்குறளை கற்று ணர்ந்து மொழி பெயர்த்ததோடன்றி அதுகூறும் உண்மைகளே யும் உலகிற்கு எடுத்துக் கூறி அதன்படி வழ்ந்தார் மற்றும் சைவ ஆகமங்களேயும் ஆராய்ந்தாரெனில் இவர் மனித உலகின் அகல் விளக்கல்லவா ?,
இத்தகைய பெறலரும் அறிவையும் அங் தஸ்தையும் பெற்ற மனிதபிமானத்தின் முடி சூடா மன்னனுக விளங்கிய மகாமேதை அல் பேட் தமது முப்பதாவது வயதிலே நோயா ளிகளுக்கு தொண்டு செய்ய ஆரம்பித்தார். செல்வத்தின் மடியில் திகழ்ந்தவர் ஏழைக ளுக்காக தன் அனயே ஏழ்மைய்ாக்கிக்கொண் டார். ஒளி கொடுப்பதற்காக த ன் னே யே உருக்கிவிடும் மெழுகானுர் அல்பேட் ஸ்வைய்ட் ஸர். பணம் படைத்தவர் தன் னே ஏழ்மை யாக்கி சர்வசாதாரணமாக வாழ்ந்தாரென் முல் இவரிதயத்தில் சுரந்த மனித பிமானம்தான் காரணம் என்று கூறவும் வேண்டுமா?.
கருணைத் தெய்வமான அல்பேட் ஆடம் பரமற்றவர் என்பதற்கு 1955-ம் ஆண்டு நடந்த நிகழ்ச்சியே சான் ருகும். 1955-ல் லண் டன் மாநகரம் செல்வதற்காக மூன் ரு ம் வகுப்பு பெட்டியில் ஏறிய அல்பேட் தங்கு வதற்கு பல ஹோட்டல்கள் இருந்தும், அதில் தங்குவதற்கு தகைமையும், வசதியுமிருந்தும் * அதில் தங்காது ஏழை நண்பரின் தேனீர்க் கடையொன்றில் தங்கினல், அவரின் ஆடம் பரமற்ற வாழ்வை வேறு எப்படி எடுத்து ரைக்க முடியும்? இனிய தீக் தமிழில் வார்த் தைகள் கிடைக்கவில்லையே.
அப்படிப்பட்டவர் அடுத்த காட் காலே * பக்கிங்ஹம்? அரண்ம ஆன க்கு செல்வா ரன்ருே அங்கு மாட்சிமை தங்கிய எலிஸ பெத் மகாராணி அவருக்கு பட்டம் அளிப் பாரன்ருே கனவு கூட காண முடியாது.

வெள்ளேயரும் புகப்பயந்த ஆபிரிக்காவி iள ஒர் காட்டுப்பிரதேசத்தில், மனிதபி னத்தின் மங்காச் சுடர் அல்பேட் ஸ்வைய் ஸ்ர் தனது முப்பதாவது வயதில் தன் ரவியுடன் துணிச்சலுடனும் புகுந்தார். ாந்து நிக்னக்துருகும் குஷ்ட ரோகிகளின் rணிரை துடைத்தெறிய ஒர் வைத்திய ல அமைத்தார் பின்பு பல வைத்தியர்களை 2ழத்துச் சென்று அங்கு மருத்துவம் செய் . தொட்டால் ஒட்டிக்கொள்ளும் தொழ யாளரின் கண்ணிரை மாற்றத்தான் கால ல்லாம் வாழ்ந்த அல்பேட் கோயாளிகளின் ாaைரின் மத்தியிலும், வேதனையின் குழலி ம் வாழ்ந்தார்
இத்தகை மனித ஜோதி தனது எண் தியொராவது பிறந்த தினத்தில் கிரூபர்
அவரைச் சூழ்ந்திருந்தபொழுது “அமைதி ன்னைச் சூழட்டும் நான் என்னைப்பற்றி ா உலகிற்குப் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூ து. ஏழ்மையாகவும் அடக்கமாகவும் வாழி ண்டும். இல்லாவிட்டால் நான் எனக்கே யுடையவனக மாட்டேன்’ என்ருர்,
மனித உயிர்களில் அன்பு வைத்தல் என்ற
பெரும் இலட்சியத்தை தம் வாழ்வில் ம்ந்து, வெறி பிடித்த உலகிற்கு எடுத்துக் ய கருணைத் தெய்வமான அல்பேட் 1968ம் ண்டு சமாதானத்திற்கான நோபல் பரிசை பெற்ருர், மனித சமுதாயத்திற்கே புதிய rர் உணர்ச்சியையும், நம்பிக்கையையும் டுத்த அல்பேட் 1965-ம் ஆண்டு புரட் தி மாதம் சனிக்கிழமை தான் மிகவும் சித்த வைத்தியசாலேயிலே நோயாளிக கு மத்தியில் உயிர் நீத்தார்.
கருணைக்கடல் என்று போற்றப்படும்
தாயிலும் மேலானவர் அல்பேட். தாய் தனது மக்களுக்காகத் தான் வாழ்வை தியாகம் செய்ய முடியும். ரல் மனிதத் தெய்வமான அல்பேட் வய்ட்ஸர் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களுக்காக வாழ்க்கையைத் தியாகம் செய்தார். இத தான் அவர் இறக்கும் நேரத்தில் அவ ச் சுற்றி நூற்றுக் கணக்கான நோயாளி ம், ஆயிரக்கணக்கான நண்பர்களும் இரத்

Page 34
தக் கண்ணீர் விட்டனர். ஏன் இந்தப்ப உலகமே கண்ணீர் விட்டது.
臀 ஒவ்வொரு மனித இதயத்திலும், மணி மான மன்னனுக அல்பேட் நீடுழிவாழ் அவர் புகழ் உலகெங்கும் ஒங்கும். அவருை
விதி செய்
காலமோ அந்தி கேரம். குரி அடிவசனத்தை அண்டிக் சொண்டிரு அவனுடைய செங்கதிர்கள் மண்ணுலி பொன்னுலகாக்கிக் கொண்டிருந்த அந்தி நேர மயக்கத்தின் வெயில் எ அறையையும் ஊடுருவியது. சாளரத் கம்பிகளை பிடித்துக் கொண்டிருந்த எ கைகள் கூட மாலை மயக்கத்தில் மரக் காணப்பட்டது. சாலையில் போே வருவோரைப் பார்த்துக் கொண்டி ( எனது சண்கள் என்னையுமறியாமல் எ வீட்டு வாயிற்படியில் ஏறிய பிச்சைக் யின் மேல் நிலைகுத்தி கின்றது. பிச் காரிக்கு ஏதும் பிச்சை போடும் நேர துடன் மேல்மாடியிலிருந்து படி வழியே இறங்கத் தொடங்கினேன்.
பிச்சைக்காரியை நெருங்கிய ே அவளை எங்கோ பார்த்த ஞாபகமாக இ தது. அவளது தலையோ பஞ்சாடி ( தது. அவள் உடுக்கியிருந்த க க் துணியோ ஆயிசமாயிரம் கதைகள் கூ அவளது மேனியேr வெளிறி துன் தின் எல்லையை எட்டிப் பிடித்தது." ளையே பார்த்துக் கொண்டு இற என்னை அவள் திரும்பவும் 'அம் என்று அழைத்தாள். எனக்கு அவ் கிணற்றிலிருந்து ஒலிப்பது போல்கா பட்டது. 'அம்மா காலையில் இரு

( 24.)
ரத்த
தபி வார்.
ଈur if ருங்கு
ன து as fif
ng di க்கத்
ாட்டு
ᎯᏛ Ꮿ5l ஒருங் இருச்
45 SM) மின. பத்
திரு நாமத்தைச் சொல்லிச் சொல்லி மனித இதய மே மனிதபீமானம் கொண்டதாக மாறும்,
VARATHAILUX MY KAN APATHI PILLAI
S. S. C. A ' Arts.
சதியா.
வயிற்றுக்கு ஒன்றும் இல்லை அம்மா. பெற்ற தரயோ சிவனே, சிவனே என்று உயிர்ப் பிச்சை கேட்கிருள். மருத்து வாங்க காசு இல்லாமல் எத்தனையோ வீடுகள் எறி, இறங்கி விட்டேன். ஒருவருமே இங்கி, இரண்டு ரூபா காசு கொடுக்க மசட்டேல் சிருங்க அம்மா. ஐயோ! நீங்களாவது ஒரு இரண்டு ரூபா காசு தரமாட்டீங்களா?"
இத்தனையும் அவள் பேசும் வரைக்கும் கான் ஒன்றுமே பேசவில்லை. ஏன் எனது சிந்தனைகள் அத்தனையும் பின் நோக்கி ஒடிக்கொண்டிருந்தன. பின் கோக்கி ஒடிக் கொண்டிருந்த எனது மூளையில் மின்னல் போல அவளுடைய முகத்தை பாடசாலை யில் பார்த்த ஞாபகம் வந்தது. அன்றே, நான் ஐந்தாம் வகுப்பில் இருக்தேன். அக் காட்சளில் இவளைப் பார்ப்பதே ஆடம்பரத் தின் சிகரத்தில்தான். ஆணுல் இன்ருே. அவளையே கூர்ந்து பார்த்துக் கொண்டி ருக்க நான் காலதேவனின் விளையாட்டை நினைக்கும்போது மிகவும் பயந்து ஈடுங்கி னேன். எனது பார்வையின் சக்தியை பொறிக்கமாட்டாதவளாய் " அ ம் மா? காலன் கைக்கு அம்மா போகப் போருெள் ஐயோ எனக்கு இரண்டு ரூபா தக்து உதவி செய்யுங்கம்மா என்று செஞ்சினள். அவு ளுடன் கதைத்த நேரத்தை போக்காட்ட
விரும்பாத இான் அவள் கேட்ட oraș

Page 35
( 25 )
அவளுக்கு கொடுத்தேன். அவளுடைய என் முகத்தின் சந்தோஷ பெருக்கைப் பார்த்த னைப் எனது முகத்தில் கூட ஆன6தம் பெருக் விருட கெடுத்தது. 6அம்மா? நான் அடுத்த யார் தெருவில் தான் இருக்கிறேன். எனது வதி பெயர் பார்வதி, நான் உங்களை உயிர் கிறே உள்ளவரை மறக்கமாட்டேன், என்று கூறி பார்த்
யவள் ஒட்டமும், நடையுமாக வீடு கோக் வாழ்
கிச் செல்லத் தொடங்கினுள். Gug 6
O . தி து வீட்டில் பொழுதுபோகாமல் இருந்த sሠGög நான் அப்பாவை எதிர்பார்த்துக் கொண் வது
டிருக்தேன். அப்பொழுதும் பார்வதி தூரத் O767 தில் ஒடிக்கொண்டிருப்பது தெரிந்தது. நீங்க நேரத்தைக் கழிப்பதற்காக அவளைப் பின் தொடர கினைத்து, அவளை ப் பின் தொடர்ந்து ஒடினேன். மீன புகுந்த வீட்
டின் வடிவே, அவ்வீட்டின் துன்பகிலையை அன் எடுத்துக் காட்டியது, அவ்வீட்டில் இருந்து யாரோ அனுங்கும் சத்தம் மிக மெதுவாக 5 وك الأقل கேட்டது. நன்முக வேயப்படாத குடிசை
ஒரு கிழமையாய் அடுப்பு மூட்டாத அடுக் கினுள்
களையும், ஒரு கிழிந்த பாயுமே எனது பங்க கண்ணுக்கு தென்பட்டது. இதையெல் ** as F D F
லாம் சவனித்துக் கொண்டிருந்த எனக்கு U Got அழும் ஒலியும், அதைத் தொடர்ந்து By 6)
விசும்பும் ஒலியும் கேட்டது. அதன் பின் டங்க பார்வதி வீட்டிலிருந்து 2 போத்தல்களு யின் டன் வெளியேறுவதை பார்த்துவிட்டு நான் "-"A அவ்வீட்டிற்குள் சென்றேன். பார்வதி இன்ட *அன்று எனது பாடசாலையின் பழைய " மாணவி அல்லவா. na
ஒரு தடுக்குப் பாயில் பார்வதியின் வளர் திசய் படுத்திருத்தாள். அவளைப் பார்த்த யில் எனக்கு அம்மாவின் நினைவு தோன்றி மன ஞெரு வருக்கத்தை உண்டாக்கியது. பாயின்மேல் என் செத்த பிணத்தைபோல் படுத் திருக்த அவ வளர் ளருகில் போய், நான் உட்கார்ந்து கொண் திப் டேன். கண்களை திறந்து பார்த்த அவள் ணம்

ன பார்த்து முறுவலித்தாள். என் பற்றி அதிக தூமம் அவ சிந்திப்பர்ை க்பரத நானே முக்திக் கொண்டு நான் என்பதைத் தெரிவித்தேன். பார் படித்த அதே பாடசாலையில் படிக் ன். ஆசவினல் உங்களை ஒருக்கால் ந்துவிட்டு போ சவங்தேன் என்றேன். வின் முடிவைக் காணப் புறப்படுவது ல அவவின் கண்களில் ஒளி பிரகாசித் தனது கையால் எனது தலையை க்கொண்டே ஏதோ சொல்ல விரும்பு போல கடுமாறினுள் இதை பார்த்த து கெஞ்சமும் விம்மியது. 'தாயே ள் ஏன் இந்த துன்ப கண்ணிசை கிறீர்கள்' என்று கேட்டேன்.
༣ aའི་ o
வாழ்க்கையின் இன் பத்திற் கூடாக பமும் எட்டிப் பார்க்கிறதே. உன்னை,
மனமிரல்கி கேட்பார் யாருண்டு. நேரம் மெளனம் கிலவியது. சிறிது தின் பின் அவ் ஏழைத்தாய் தொடங் ர், என்னுடைய மனதிலே பல துன் ள் உள்ளன, ஆனல்.என்று இழுத் ஆனல் என்ன? என்னிடம் நீங்கள் ளமாக கூறலாம் என்றேன். பின் ஏழைத்தாய் தொடர்ச்தாள். 20 வரு ளுக்கு முன்பு எனக்கும், பார்வதி தங்தை சந்திரசேகரனுக்கும் திருமணம் தது. காங்கள் செல்வத்திலே மிதந்து த்திலே காலத்தைக் கழித்தோம். நாட் கிழமைகள் ஆகவும், கிழமைகள் ங்களாகவும் உருண்டோடின. சில ந்தின் பின் பார்வதி பிறந்தாள். அவளை த்தி ஐந்து வயதின் பின் வேம்படி சேர்த்தோம். இதே நேரத்தில் இன் ந பெண்குழந்தையும் பிறந்தது, அவள் கணவனின் செல்லப் பிள்ளையாகவே ந்து வந்தாள். பார்வதியோ படித் பட்டம் பெறவேண்டும் என்ற எண்
எனது மனதில் இருந்தது. ஆணுல்

Page 36
எனது மனக்கோட்டையோ இடிந்து மட்டமாகிவிட்டது. Lua faj GGua S. S படிக்கும்போது வீணுக காசு செல பதும், தோழிகளுடன் கும்மாளம் ெ டுவதுமாக வீண் பொழுதை கழித், அவள் அப்படி படிக்காமல் திரிந்ததி அவ்வருட பரீட்சையில் தேற முடியவி அடுத்த வருட பரீட்சையிலாவது வாள் என நினைத்தேன். அவ்வருட சையிலும் அதே கெதி தான் ஆயி அதன் பின் பாடசாலைக்கு போ கரு வில்லை. ஆதலினல் அவள் அத்த படிப்பை முடித்துவிட்டு வீட்டில் தாள
ஒரு நாள் நானும் குழந்தைச நயினுதீவுக்கு புறப்பட்டோம், வழ கப்பல் காற்றினுல் கவிழ்க்கப்பட் நானும் பார்வதியும் பிறரின் உதவி கரை தப்பினுேம். ஆனல், என்று விட்டு அழத்தொடங்கினுள். இச்சம் தின் பின் மீனவும் அவரும் என்ன ஆ களோ தெரியாது என்று கூறினுள். எங்களை சதி செய்துவிட்டது. அதன் பார்வதி பல இடங்களிலும் வேலை அலைந்தாள். விகிதான் அதிலும் :ெ பெற எண்ணி, எங்களை ஏழைகள் . பார்வதிக்கு வேலை கிடைக்காமல் செய் எனக்கு மனக் கவலையே மிகுந்துவிட் என்று கூறி பொல, பொல என்று ணிச் வடிக்கத் தொடங்கி விட்டாள்.
*அம்மா அழாதேங்கோ அடுத்த பத்திரி வீதியில் தான் வசிக்கிறேன். எ பெயர் மீனு, என்ன செல்லமாக ச என்று அப்பா அழைப்பார். சிறுவய அம்மாவை இழந்துவிட்டேன் எ அப்பச கூறினர். அப்பா ஒரு டா, அவர் ஒரு பரிசோதனை செய்யும் பெ
கையை இழந்து விட்டார் அம்மா.

( 26 )
Ꭿ; ᏍᎧ Ꮭ7
பழிப்
AS TIL நாள், }னுல் మడి). தேறு பரீட்
iளும் நியில்
.0قیے ہے Lur65)
LJavaš ஆனர் விதி பின்
موته قف வற்றி ஆக்கி
As4.
L-2.
ஆஸ்
16னது ாந்தா திலே ன் று க்டர்.
呜声
விஞல் அவருக்கு ஒர் உதவி ஆள் தேவை. அவருக்கு உங்கள் மகளை அனுப்பி வையுங் கள் என்றேன். இதற்கிடையில் அவ என்னை கட்டிப்பிடித்து அணைத்து, " மகளே நீ தான் எனது காணுமல் போன மகள். உன் அப்பாதான் எனது கணவன். எனது கணவன் கைதான் பரிசோதனைக்குப் பலி யாகியது. இச்சந்தோஷ செய்தியை பகிர்க் ஆ கொள்வதற்காக அப்பாவை கூட்டி வா. நான் வீட்டை நோக்கி ஓடினேன் மருந்து புட்டிகளுடன் வீடு நோக்கி வந்த பார்வதி தாய் மூச்சு விடாமல் தத்தளிப்பதை கண் டாள். 'அம்மா ஏன் நீங்கள் ஒரு மாதி ரியாக இருக்கிறீர்கள்', 'பார்வதி எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நாளை நீ மீன வீட்டிற் குப் போ. உனக்கு நேஸ் (Nurse) வேலை தருவதாய் கூறியிருக்கிருள். பாச்வதிக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. பின் அவள் தாய் எல்லாவற்றையும் அவளிடம் கூறிவிட்டு, பார்வதி என்று அழைத்தாள். என்னம்மா என்ருள். . இன்று உனக்கு காசு தக்த பெண்ணின் பெயர்தானம்மா மீனு, அவ தான் முன்பு காணுமற் போன எனது அருமை மகள் உனது தங்கை, அவங்க அப்பாதான் உனது அப்பா என்று கூறி விட்டு விக்கி, விக்கி அழுதாள். சிறிது நேரத்தின் பின் இருமினுள். பின் பார் வதி 'எனக்கு என்னவோ செய்கிறது. தண்ணி. தண் என்று கூறிவிட்டு படுக் கையில் சாய்ந்தாள். மீனு ஒடிச்சென்று அடுக்களையில் உள்ள ஒரு குவளையில் தண் ணிர் கொண்டு வந்தாள். தாயின் அரு கில் நெருங்கி நீர் பருக்க முயன்றபோது மூச்சில்லாமல் உடம்பு விறைத்து காணப் பட்டத். பார்வதி குவளையை எறிந்து விட்டு தாயின் மேல் புரண்டு அழுதாள். அழுது பயன் என்ன?
"ஆண்டாண்டு தோறும் அழுது
புாண்டாலும் மாண்டார் வருவாரோ"

Page 37
( 27 )
என்னும் பொருட்டு அ ந் த புண்ணிய ஆத்மா திரும்பி வரவா போகிறது, பின் ளவு பார்வதி கதவை சாத்திவிட்டு சனது தங் பார் கையின் வீட்டை நோக்கி ஒடத்தொடங் விதி கினுள். அங்கு தங்கை மீனுவை கட்டி யணைத்து நடந்தவற்றை கூறி விக்கி விக்கி அழுதாள். பின் தசப்டனும், சகோதரிக ளும் தாயின் உடம்பை தக்க மரியாதை
யுடன் தகனம் செய்தார்கள்.
முதலாண்டு கலேவகு
1 பாடல் பெற்ற யாழ் நகரில் பாங் 4 கான ஓர் பள்ளியாம் வேம்படி என்ற விரிக் பெயர் பூண்ட வண்ணப் பள்ளியில் தா கண்ணைக் கவருமோர் எழிலறையாம் களை பார்க்கத் தெவிட்டி கதிரை மேசை, அே ஆவலைத் தூண்டுமோர் கரும்பலகை, கிற
2 அனைத்தும் நிரம்பிய அவ்வறை பர யில் கூடும் பறவைகள் பலவிதம் ஒவ் வொன்றும் ஒருவிதமாம் பாடல்கள் 5 தனி ரகம் முதலாண்டு கலைக் கூட 3
மெனும் ஒரு குலம் அவ்விடம் நடக் @ର u। கும் நிகழ்ச்சி விருந்திதுவேயாம். கா - óቻ፬D.
* 3 காதில் விழுமோர் மணியோசை விய காலம் ஒன்பதென காட்டுறதே அந் வியு தோ ஆசிரியர் வருகிருரே அன்னர் ஞே வரவை கவனிப்போம். பாலெனும் சுரு மதியில் வேலெனும் இரு விழியாட பூவெனும் இதழிரண்டில் ஆங்கிலப் 6 பண் மலர காரென்ன கூந்தலாட கிய பாராளுமரசிபோல் உஸ்' எனும் வா கட்டியத்துடன் லலிதா பூங்கொடி எப வாருளே, ருே

காலத்தின் தொடுவினையுடன் இவ்வ காலம் வாழ்ந்த தாய் கணவனைப்
ப்பதற்கு ஐந்து கிமிடம் கிடைக்காதது
செய்த சதியா?
கருணுதேவி சண்முகம் H. S. C., I Arts
ப்பின் புராணம்
முறையான மரியாதை நாம க முறுவலுடன் ஏற்றவர். எடுத் ர் இடாப்பினை அழைத்தார் பெயர்
ஆம் என்ருர் அங்கிருந்தோர் தா குதிரைக் குழம்பொலி கேட் தே பயந்து திரும்பி ஓடாதீர். வம் காலம் தாழ்த்தும் மாணவி
A),
அடுத்து ஆசிரியர் வெளியிட்ட ணுக்குண்டு இதுவாகும் சப்தம் ரியதா யுள்ளதா ம் சங்கீதம் தைத் துளைக்கிறதாம். மரியாதை றும் இங்கில்லை. பொல்லாத மாண ர் நீர் என்ற உரை கேட்ட தலை ம் என்னே அழைத்து உசாவி ர, இனியும் நீங்கள் வாலைச் ட்டிவையுங்கள்.
குடியைக் கேட்டுக் கலங்
நாம் மணிஒலி கேட்டு மகிழ்ந்த றே சற்றே ஆசிரியர் அகன்றபின் து நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி மே.

Page 38
7 மணியடிக்கப் புல்மேயும் பூ யும் வண்டிலைக்காக்கும் றுேகினி கண்களை உருட்டும் ரஞ்ஜியும் நி. சியைத் தொடக்கி வைப்பாரே.
8 தமிழுக்கேங்கும் மங்கையே றமரும் உம் மிடத்தில் தலையலங்க தால் அம்பிகாபதியை நினைவூட ஜயந்தி பல ஊர் சுற்றிய சஷியு பலவகையாகப் பேசுவதை புன் ! பழகி இந்திராவும் கேட்டு ம8 தைக் கவனியும்.
9 உமாநதியுடன் கலக்கத் து கும் எழில் ஜனுான் மேன்மை தா மகாராணியின் பார்வையின் பைப்பை வற்றடிக்கம் கலாவுட கிள்ளைமொழி பேசும் ராணியுட மருண்டுரைக்கும் மொழியவை ரைப்பற்றியென நாமறியோம்.
10 அன்பான தலைவி சித்திரா 6 பிறை என வளரும் ஜோக்கர் எனுடன் இரகசியம் பேசி sெ செல்ல சிவாஜியை மாரடிக்கும் ணுவும் நெட்போல் என்றவரும் துவும் வெறுப்புடன் நோக்குவ கருத்கென்ன கேட்காதீர் அ நாமறியோம்.
11 சதாசிவனைத் தியானிக்கும் கியை மாடியைப் பிடிக்கும் 6
சிலம்புச் ெ
கோவலன் வெட்டுண்ட செய்தி டுக் தீபோல் எங்கும் பரந்த து. இடி கேட்ட நாசம் போல் மயங்கினுள், ! 'புடைச் செல்வி கண்ணகி அடியற்ற போல் நிலக் தில் வீழ்ச்து புலம்பி

( 28 )
'மதி պւն, 5ழ்ச்
խ6ITՈՒ மகே J6rflé
கரு பத் தன்
ഞ9
நாய
rழில்
முகுந்தா, ஆசிரியரை நினைவூட்டி அன்னர் தியானத்தைக் கலைக்கிழுரே. மூட்டையுடன் போராடும் புஸ்பாவை குலுங்க சிரிக்கும் கெளரியை, பார்த்து ரசிக்கும் விஜியவள் வசந்தம் கண்டு மலர்பவள்.
12 இப்பள்ளியைப்பிரிய எண்ணும் கன்னம் சிவக்கும் தயா தவிர கடமை எனும் ஜீவாவும், அன்னுர் துணைவி யர் சிலர் போக தமிழன்பூட்டும் ஞான மும் தமிழ்நாடுபற்றியுரைக்கும் பவள மும், நம் நாடு சொல்லும் சோழ ரென்னும் நங்கை சுகுணுவும் இவரும் தவிர இங்கு தினமொரு மலரென காட்சிக்கு விளங்கும் சாரதாவும் கை யொடிய நோட்ஸ் தரும் சிவாவும் தூசி தோரணம் கலைப்பிக்கும் தூய ரூபியும் இவர் தவிர;
13 ஆயிரம் அலுவற் கிடையிலும் ஆண்டுக்கிருமுறை யாயினும் குளிர் முகம் காட்டி மகிழ்விக்கும் சிறந்த தலவி தம்பையாவும் நிரம்பிய இவ் எழில் உலகில் நுழைந்து மகிழ்ந்திட நீவிரும் முயன்று வெற்றியை அடை வீரே.
வணக்கம், முதலாண்டு கலேவகுப்பு மாணவியர்.
சல்வியின் சீற்றம்
சாட் யேறு பொற் to oth
ள்ை.
சிலம்பு விற்றபின் மலையில் விரைவுடன் மீள்வேன்' எனக் கூறித் தன்னை அணைத்து அன்புடன் விடைபெற்றுச் சென்ற கண வன், இறந்ததைக் கேட்டு மனம்பதைத் தாள், தன் கணவனுகிய உத்தமன் கள

Page 39
( 29 )
வென்முலே என்னவென்று அறியாத தரு மவானை, தன் சிலம்பை அரசியின் சிலம் பென அவனைக் கொலை செய்வித்த அரச னைப் பழிவாங்கத் துடித்தாள். அடிபட்ட வேங்கை போல் சீறிச் சினந்தாள். பெண் உள்ளம் அல்லவா? மயங்கி வீழ்ந்த சஸ். தெளிக்தெழுங்கா ள், ஆகாயத்தைப் பார்த் தான். உலகில் நடக்கும் எல்லாக்கருமங் களுக்கும் சாட்சியாக ஆகாயத்திலே ஆத வன் பிரகா சித்தான். அவனை நோக்கிய சிலம்புச் செல்வி "செங்கதிரோனே! என் கணவன் கள்வன? அறமும் ரீதியும் தர் மமும் இந்நாட்டைவிட்டு அகன்றனவா? என்று கதிகலங்கி மதிமயங்கி குழம்பினள், மயங்கி வீழ்ங் தாள்.
*அல்லன் கருங்கயற்கண் மாதரசய் ஒள் எரியுண்ணும் இவ்வூர்."
இச் சொற்ருெடர் ஆசாயத்தில் இருந்து ஒலித்தது. 'அரசனைப் பழிவாங்கி அவ் வூரையும் அழிப்பேன்" என வீரமுழக்க மிட்டாள். வீரக் கண்ணகி, ஆயர்பாடியை விட்டு நீங்கி ஊரை அடைந்தாள், மக்க ளிடம் அரசனின் அநீதியை எடுத்துத் கூறினள். அவளருடைய உடையையும் விரிக் த கருங்க ங் சுலையும் அவள் முகத்தில் மாறி மாறிக் கோன்றிய கவலையையும் சீற்றத் கையும் கண்ட மக்கள் நடுங்கினர். என்ன நடக்குமோ? என்று ஏங்கினர். ஒரு சிலர் கோவலன் வெட்டுண்ட இடத்தைக் காட் டினர். குருதியில் கிடந்த தன் ஆருயிரன்ன அன்பனக் கண்டாள். 'ஒ' வென அல றியவாறே பற்றிப்படர்வதற்கேற்ற கொழு கொம்பு கிடையாத கொடியைப் போன்று அவன் மேல் துவண்டு வீழ்ந்தாள். என்ன ஆச்சரியம்! யாவரும் அதிசயிக்கும் வண் ணம் கோவலன் எழுந்த கின் முன், கண் ணகியை நோக்கி 'மாதே! நீ உன்"முகம் வாடியதேன்?' என்று கூறி அவள் கயல் விழியில் இருந்து கார்மேகம் போல் பொழி
கின்
g)Q
9 it
46 கிற் o

ற கண்ணீரைத் துடைத்து "நீ இங்கேயே ' என்று கூறிய கோவலனின் உடல் பந்தது. இங்கிகழ்ச்சிகள் கண்ணகியின் 1ளத்தில் குழப்பத்தை விளைவித்தன. 7த்துயமத்தோடு கூடிய சீற்றத்துடன் சன் மாளிகையை அடைந்தாள். வாயிற் வலனிடம் "வாயிலோயே! வாயிலோயே! முறை தவறிய பாண்டிய மன்னனும் நிஞ்செழியனின் வாயிற்காவலோயே! ஒற் ச் சிலம்பொன்றை உடையவளும் கண எ இழந்தவளுமாகிய ஒருத்தி வாயிலே ந்திருக்கின்றுள், என்று அறிவிப்பாயே!” 1று கூறினுள், அவளைக் கண்ட காவ நடுநடுங்கி அரசனிடம் சென்று ‘அரசே பெண் நம் வாயிலை வந்தடைந்திருக் *ள். அவளைப் பார்க்கும் பொழுது க்கையோ, அல்லது காளியோ எனப் ப்படுகின்றேன். உங்களைக் காணவேண் ாம். சிலம்பொன்றைக் கையில் ஏந்திக் ாண்டுள்ளாள். கணவனை இழந்தவளாம். ாறு கூறினன். உடனே அரசன் அவளை ழைத்து வரும்படி கட்டளையிட்டான். பிலோன் வழிகாட்ட கண்ணகி புயலென ர்ளே நுழைந்தாள். அரசன் கண்ட ாணகியின் கோலத்தை இளங்கோவடி பின் வரும் பாடலால் எமக்கு படம்
த்துக் காட்டுகிருரர்.
"மெய்யிற் பொடியும் விரித்த
கருங்குழலும கையிற் தனிச் சிலம்புங் கண்ணிரும்
- வையக்கேசன் கண்டனவே தோற்ருன் அக்காரிகை
தன் சொல்செவியில் உண்டனவே தோற்ருன் உயிர்'
கண்ணகியைக் கண்ட அரசன் 'அம்மா ண்ணிரும் சிலம்புமாய் என் முன்னே கின்ற நீர் யார்? என்று வினவினன்.
தி வலியால் என் சிலம்பை இந்நாட்டில்

Page 40
விற்க வந்து உன்னல் கள்வன் என்று றம் சாட்டி கொல்லப்பட்ட கோவ மனைவி. கண்ணகி என்பது ன்ன் பெய என்று உரைத்தாள் கண்ணகி. அ1 நகைத்து 'பெண்ணே கள்வரைக் .ெ வது அரச நீதியன் ருே? ஆகவே நான் அவ்வாறு செய்தேன்." என்ரு கண்ணகி சினந்து "என் கணவன்
வனல்லன். உண்மையில் அச்சிலம்பு னுடையது. அதை கிரூபிக்கவும் என் முடியும் என் இலம்பினுள்ளே மாணி. பரம்பல் உள்ளன. இவையே அை ளம்', என்று கூறினுள். அரசன் ே யின் சிலம்பினுள் உள்ளது முத்துப் கள்" எனக் கூறி தான் கோவலனி இருந்து பெற்ற சிலம்பைத் தருவி அவள் முன் வைத்தான். இவ்வளவு மாக தான் அடக்கி வைத்திருந்த வேசத்தையும், கோபாவேசத்தையும்
சிலம்பினிலே காட்டினள். ஆமாம்! அர் தூக்கி நிலத்தினிலே ஓங்கி அறைந்த அதிலிருந்து மாணிக்கப் பரல்கள் எடி தெறித்து சில அரசன் முகத்திலும் சுெ தெறித்தன. கிலை கலங்கினன் மன் வெண்குடை தாழ்ந்தது.
பொன் செய் கொல்லன் தன் சொல் ே யானே அரசன்! யானே கள்வன்
மன்பதை சரக்கும் தென் புலங்காவல் என்முதல் பிழைத்தது கெடுக என் ஆய
நான் விரும்பும் பெரி
இயற்கை வளஞ்சான்ற ஈழநாட் கண், தெய்வத் தமிழுஞ், சைவ நை றியும் வரலாற்றிற்கு முற்பட்ட சு முதல் தனிப்பெருஞ் சிறப்போடு கி நிலவி வருகின்றன. ஈழநாட்டில் தமிழ் மொழிக்கு நிலையான தொண்டி

( 30 )
குற்
Ꮝ6ᏪᎳ
Jř*"
ாசன்
கால்
நான்
ser
øT Bör னல்
ië as
தேவி பரல் Fl-ti6 lத்து நேர ag ar
தைத்
கும்
ಕಠ_p னன்.
|6ነr.””
என்று கூறி மன்னன் தன் அரியணையி னின்றும் வீழ்ந்தான். அவன் உயிர் பிரிங் தது. அவன் மனைவி பாண்டிமாதேவியும் அக்கணமே உயிர் துறந்தாள். அப்போ தும் தீர்ந்ததா கண்ணகியின் சீற்றம்? மது ரையை எரிக்கும் வண்ணம் அக்கினித் தேவனுக்கு ஆணையிட்டாள். கற்புக்கரசி யின் ஆணைக்கு அடிபணிந்தான் அக்கினிக் தேவன். மதுரையை விட்டு நீங்கினுள். தேவர்களில் ஒருவராகி வானுலகம் அடைக் தாள். கண்ணகி அல்லற்பட்டு ஆற்ருது அழுத கண்ணிர் அரசனது ஆவியையும் பிரித்துவிட்டது என்பதையும் பின்வரும் பாடல் தெரிவிக்கின்றது.
"காவியுகு நீரும் கையில் தனிச்சிலம்பும்
ஆவி குடிபோன அவ்வடிவும்
பாவியேன் காடெல்லாம் குழ்ந்த
கருங்குழலும் கண்டஞ்சி
கூடா லான் கூடலாயினன்."
இதில் இருந்து ஏழைகள் அழுத கண்ணிர் கூரிய வாளை ஒக்கும் என்பதை நாம் அறி கின்ருேம்.
GAITHIRIDEVI THARMALINGAM
Form IV A Science
யார் விபுலானந்த அடிகள்
196ir னெ
ாலம் ன்று செர் பற்றி
சென்ற புலவர்களுள் விபுலானந்த அடிக ளும் ஒருவராவர்.
இவர் 'மட்டூரும் பூம்பொழில் சேர் மான்புமலி பொரும்பதி" என்று 'மீன் கள் இசைபாடும் மேன்மை மலி கல்லூர்"

Page 41
( 31 )
என்று புலவர் பாடும் புகழ் அமைந்த மட் லுன் டக்களப்பில் உள்ள காரைதீவு என்னும் பல் கிராமத்தில் சாமித்தம்பியாரும், கண்ணம் சித் மையாருஞ் செய்த நற்றவப்பயனுல் அரு
மகவாக 1892-ம் ஆண்டு பங்குனி மாதம் O 16-ம் திகதி திங்கட்கிழமை தோன்றியரு பும ளினர். இவருக்கு தந்தை, தாயார் குட் الیا
tg u பெயர் மயில் வாகனம்,
கலை பயிலத் தொடங்கிய மயில்வாக யன் னம், இளமையில் வைத்தியலிங்க தேசிகர் லறி பால் நிகண்டு, நன்னூல், திருக்குறள், கந்த தமி புராணம், முதலிய நூல்களை பாடல் கேட் யாழ் டதுடன், வடமொழியிலும் பயின்றர். விடு பின்னர், ஆங்கிலம் கற்க புகுந்து தமது பதி 16 வது வயதின் முன்னதாகவே கேம் பிறிச்சு பல்கலைக் கழகத்தார் நடத்திய
சீனியர் என்னும் முதுகிலை வகுப்பில் தேறி வீர.
L னர். முதுநிலை வகுப்பில் தேறிய இவச் ఏ
தாம் பயின்ற தூய மைக்கல் கல்வி கழ ᏣᎧ
a
கத்தில் ஆசிரியராக கடமையாற்றினர்.
மக்கள் பணி செய்யவென்றே பிறந்த மயில்வாகனர், ஆசிரியப் பணியை செவ் வனம் இயற்றவேண்டும் என விழைந்தார். 3° அதனுல் கொழும்பில் உள்ள அரசினர் ஆங்கில ஆசிரியர் பயிற்சியை முடித்திக் கொண்டு மீண்டும் தூய மைக்கல் கல்லூ திரு
ரியில் சில ஆண்டுகள் ஆசிரியப் பணி புரிந் வா தார். அரசினர் பொறியியல் கல்லூரியில் " ஆபயின்று 'டிப்புளோமா' பட்டமும் பெற்
G
முர், ஆங்கில மொழியைக் கற்றதோடல் லாமல், செந்தமிழ் மொழியை துறை போகக் கற்று மதுரை தமிழ் சங்கப் பண் முத டித தேர்விலும் சிறப்பாகத் தேர்ச்சி பெற் வங்கி ருரர். ஈழநாட்டில் முதல் முதல் பண்டித தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற பெருமை மயில் வாகனரையே சாரும். இவர் மாணவர் திரு மனம் கொள ஆசிரியப் பணியைச் செவ் தன் வனம் இயற்றிவரும் நாளில் பெளதீக நூற் போ

றையை முயன்று சுற்று இலண்டன் கலை கழகத்து பி. எஸ். சி தேர்வில்
தியடைந்தார்.
கலைப்புலமையும், அறிவியற் புலமை ஒருங்கமைந்த மயில்வாகனனுரை, ம்ப்பாணத்து மானிப்பாய் இந்துக் கல் 1 முதல்வர் பதவி தேடி வந்து அடைக் மயில்வாகனனுருக்கு மாவைகவுனி , வெண்ணெய்க்கண்ணுர் முதலிய நல் ஞர்களின் தொடர் பு ஏற்பட்டது. முப் பற்றினுல் உந்தப்பட்ட இவர் bப்பாணம் ஆரிய, திராவிட பாஷை திச் சங்கத்தை திருத்திப் புதுக்கி அமைப் ல் பெரிதும் உதவினர்.
அவர் சென்னை மாநகரம் சென்று
க் துறவியரம் விவேகானந்த அடிகள் குருநாதர் திருப்பெயரினுல் கிறுவிய மகிருட்டின மட ஆலயத்துத் திங்கள் வியீடுகளாகிய வேதந்தகேசரி, பூரீ ராம ட்டின விஜயம் என்னும் ஆங்கில தமிழ் ளியீடுகளுக்கு ஆசிரியராய் அமர்ந்து ரிய ஆத்மீகப் பணி புரித்தார். 1924-ம் ாடு சித்திரை மாதம் திங்கள் கிழமை ானந்த அடிகள் பால் அருளுபதேசம் bறு விபுலானந்த அடிகள் என்னும் ப்பெயர் தாங்கி முற்றத் துறந்த முனி னர். அடிகள் மட்டக்களப்பு சிவா த வித்தியாலத்தின் அதிபராக அமர்ந்து வற்றலும் அக்கலைக் கோயில் வளர்ச் கு பணி புரிந்தார்.
அடிகள் தமிழ், ஆங்கிலம், வடமொழி லியவற்றில் திறமை படைத்ததோடு பாளி கம், சிங்களம் முதலிய மேல்திசை மொழி லும் வல்லுனராக திகழ்ந்தார். இலங்கை பர்களின் வேண்டுதலால் இலங்கை பல் க் கழகத் தமிழ்துறைத் தக்லவராய் அமர்க் துே தொண்டாற்றினர். இலங்கை அன்னே னருமை மைந்தன் என்று பாராட்டிய திலும், தமிழ் அன்னை அடிகளேத் தன்

Page 42
தவப் பெரும் புதல்வன் என்று உ ப்ாராட்டி வளர்த்தாள். இவர் இமால லுள்ள மயாலதித் தவப் பள்ளியில் வே தம் என்னும் உயரிய ஆத்மீக இத( தொண்டாற்றி ஈழமணித் திருநாட்டின ஈழத் தமிழ் இனத் தினதும் பெருை விளங்கச் செய்தனர். அடிகள் பத் து டுகள் வரை அரிய ஆராய்ச்சி செய்து, ம,ை போன தமிழிசைக்கு ஆக்கம் தரும் யில் யாழ் நூலே ஆக்க உதவினர்,
சுவாமிகள் யாழ் நூல் அரங்கேற்ற டன், தொடர்புடைய அலுவல்களில் ஈ டமையினல் உடல் நலம் குன்றி ( வாய்ப்பட்டார். கொழும்பில் உள்ள துவ மனை ஒன்றில் சிகிச்சை பெற்ருர் ே தணிந்தபாடில்லை. பொ ல் லா த 6 19.7-49 இல் அடிகளாரை நம்மிடம் இ பிரித்துவிட்டான். அடிகளின் பிரிவு க தமிழ் அன்னை கதிகாணுது கலங்கினுள், ழன்பர் புலம்பினர். தமிழுலகமே ஏ தவித்தது. வெள்ளவத்தை ராமகிருட் மடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்த பூதவுடல் பர்கள் மலர் தூவி வழிபாடியற்றினர் றில் அடிகளின் திருவுடல் வெள்ளைப் ே ஒன்றில் வைக்கப்பட்டு மட்டக்களப் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. மட்டக்க
எனது கீரிமலை
வழக்கம் போல் இவ் வருடமும் 8-ம்
பினர் ஒர் உல்லாச பயணம் செய்ய என்ற அறிவித்தல் அதிபரால் ஒரு கிழன முன்பாகவே எ ங் க ரூ க்கு கிடைத் 25.10.65 செவ்வாய்கிழமை இவ் அரிய நா குறிக்கப்பட்டது. எனது வகுப்பினரு எனக்கும் ஒரே ஆனந்தம். என்ன ! அணியலாம். என்ன உணவு கொண்டு லலாம், என்ன பாட்டு பாடலாம் கேள்விகள் ஒவ்வொரு நாளும் எமது னேக்கு வந்தது.
24.ந் திகதி இரவு எனக்கு R&ன லாம் கனவுகளாக இருந்தபடியால் வ

(32)
מh60) L பத்தி தாங் ழக்கு தும்,
D6)LJ ஆண் றந்து
憩G○否
மத்து டுபட்
மருத்
ாமன் ருக் து 1ண்ட தமி ங்கித் -டின அன்
ஈ ற்
מו מ&J- பிற்கு 67ւսւկ
சிவானந்த வீத்தியாலயத்தில் அ டி க ளின் சமாதி எழுந்து நிற்கின்றது.
"இருள் தமிழே உன்னுல் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமிழ் தம் என்ருலும்
வேண்டேன்.”
எனும் கிலேயில் முத்தமிழ் புலமையும், முறை மையின் எய்தி வாழ்ந்த அடிகள் இன்று நம் மிடம் இல்லே அவரியற்றிய அளப்பருங் தமிழ் தொண்டு நம்மையெல்லாம் நோக்கிய வண் ணம் இருக்கின்றது, அடிகள் பிறவாப் பெரு நிலை எய்திய கன்னுள், ஒவ்வொரு தமிழ் வீட்டிலும் திருகாளாகக் கொண்டாடப் பெற வேண்டும்.
*அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே, பெரி
Gaur Goor பேணித் தாமராக் கொளல்'
என்னும் வள்ளுவர் வாய்மொழிக்கிணங்க தமி ழர் ஒவ்வொருவரும் அடிகளாரின் த மி ழ் பணியைப் போற்றி அவர் அடிச்சுவற்றில் சென்று நாடும் மொழியும் கலம்பெற இயன்ற அளவு தொண்டு புரிதல் தலயாய கடன கும்.
JLDavid yyub Tayyibi, 3-ü
J. S. C. B
உல்லாசப் பிரயாணம்
வகுப் பலாம் மக்கு தேது.
fରT୩t& க்கும்
2-6ð)L- செல் என்ற
வெல்
מL (060ש
யான உறக்கம் வரவில்லை. செவ்வாய்கிழமை காலை 6-ம் வகுப்பினர் எல்லோரும் அழகான உடைகள் அணிந்து முகமலர்ச்சியுடன், ஒன்று சேர்ந்து எங்கள் வகுப்பு ஆசிரியையின் உத வியுடன் மூன்று பஸ்வண்டிகளில் எங்கள் உல்லாச பயணத்தை வேம்படி மகளிர் கல் லூரியிலிருந்து ஆரம்பித்தோம்.
A.
எங்கள் பாட்டுக்கள் எங்கள் காதுகளே அடைத்தன. வீதியில் மீன்ருேரை ஆச்சரி யத்தில் ஆழ்த்தின. பச்து மணியளவில் காங் கள் கீரிமலையை அடைந்ததும் 80 கிமிடங்கள் வரை இக்ளப்பாறி விட்டு, எங்கள் ஸ்நான உடுப்புகளே மாட்டிக்கொண்டு கேணிக்குள்

Page 43
( 33 )
ஊரில் தான் சிறப்பு. ஆனல் கற்ற ஒருவ னுக்கு எங்கு சென்ருலும் சிறப்பு”. ஒருவ னுக்கு ஆபரணங்களால் உண்டாகும் அழகு
குதித்து, ந்ேதி விளேயாடும்போது ஒரே குது பின் கலமாக இருந்தது. சில ர் படியிலிருந்து மே காலால் நீரை அலம்பிய வண்ணம் விளையா போ டிக் கொண்டிருந்தார்கள், சிலர் ஊஞ்சலி மற லும், வேறு சிலர் மரநிழலில் வின்யாடினர் கள், 12 மணியளவில் நாங்கள் எல்லோரும் கேணிக்கு அருகாமையிலிருக்கும் மடத்தில் எமது போசனத்தை அருந்தினுேம்.
STU 2 மணியளவில் நாம் காங்கேசன்துறைக் அதி குச் சென்று அங்கு ஓர் அழகிய காட்சியை கண்டோம். யப்பானில் இருந்து வந்த ஒரு பெரிய கப்பல் நின்றது. அதில் இருக்த அரிசி மூட்டைகளை சிறு வள்ளத்தில் நிரப்பி
க ல் வி
உலகில் இருவகையான செல்வங்கள் போ இருக்கின்றன. ஒன்று பொருட் செல்வம் கல்வி மற்றது கல்விச் செல்வம். பொருட் செல்வம் காம் அழிந்துவிடும். கல்விச் செல்வம் ஒருபோதும் யும், அழியாது. பொருட் செல்வத்தை வெள் அண ளம் அழித்துவிடும். அது கள்வர்களால் வர்க அபகரிக்கப்படும் ஆயின், கல்வி ஒருவ அழி ராலும் அழியாது என்றும் கில் நிற்கும். கும் அது, 'தருமத்தையும், பொருளையும் இன் பத் சியா தையும், மோட்சத்தையும் தரும். நல்ல புகழை அழ உண்டாக்கும். துன்பம் வரும் காலத்தில் காம் அத்துன்பத்தை நீக்க உதவி செய்யும். ஆகை மாப் யினுல் உயிர்களுக்கு கல்வியிலும் சிறந்த துணை அெ வேறில்லை'. 'மக்களுக்கு கல்வியே அழகு கற்ப கற்றவர்க்கு வேறு ஆபரணம் வேண்டுவதில்லை எல் * அழகுக்கு மேலும் அழகு செய்பவர் இவ்வு *
லகில் யார் உளர்? மன்னனுக்குத் தன் சான் 3 GS

துறைமுகத் தொழிலாளரால் மார்புக்கு ம்பட்ட நீரில் ஊந்து, ஊக்து எறும்புகள் ல் நடந்த காட்சியை நாம் ஒருபோதும் க்க முடியாது.
பின்பு நாங்கள் வல்லை நெசவுத் தொழிற் வக்குச் சென் ருேம், அங்கிருந்து வீடு ம்ப 5 மணியாகிவிட்டது. இத்த உல்லாச பாணம் தான் இவ்வருடத்தில் எங்களுக்கு க சந்தோஷமான காளாக இருந்தது.
டொறிஸ் விஜயகுமார்
r 3à ¬¬
லி அழகு. கிலேயான அழகு ஆகாது. பியால் ஏற்படும் அழகே நிலையானது. கைகளில் மோதிரங்களேயும், காப்புகளே அழகிய ஆ ைட ஆபரணங்களையும் fந்து கொள்வதினுல் மட்டும் அழகான ள் ஆக மாட்டோம்” ஒருவருக்கு குஞ்சி கும், மஞ்சல் பூசுவதால் ஏற்படும் அழ அழகாகா. நாம் நல்லவர்கள் என்கிற ய இயல்புடைய கல்வியால் உண்டாகும் கே அழகாகும். 'கல்வி இருந்தாலும் கல்வியில் வல்லவர்கள் என்கிற இறு பு இருக்கக் கூடாது. “கற்றது கைமண் வு, கல்லாதது உலகளவு', நாம் அதிகம் விட்டோம் என்று பந்தயம் கூருமல் லோரும் அவரவர் தம் அளவிற் கெட்டிக் ரேயே, எறும்பும் தன் கையால் எட்டு ா உடையதாகவே இருக்கும். ஆகவே பியே அழகு.
claða (Iðdð0ur Form B

Page 44
நான்
நானும் எனது தங்கையும் ஒர் மனையில் வாழ்ந்து வந்தோம், நா இருவரும் ஒரு நாள் மோட்டார் டியில் ஏறி ஊர் சுற்றிப் பார்த்தோம். சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது பாழடைந்த மண்டபத்தின் கிட்டப் ே இறங்கினேம், அப்பொழுது எங் சுற்றி ஏழைகள் பிச்சை கேட்டனர். . சளில் ஒரு கிழவி கையில் ஒரு சோற்றுடன் பிச்சை கேட்டாள், எனது பையில் இருக்க சால் ரூப எடுத்துக் கொடுத்துவிட்டு, அவளிட தப் பணம் கிடைக்காவிட்டால், கையிலிருக்கும் ஒரு பிடி சோறு போ! என்று கேட்டேன், அதற்கு அவள் 6 களாக இருந்தாற்தான் தெரியும் எ கூறினுள். பின்பு நாங்கள் அரண்ப குப் போனுேம், போனதும் எை வேடந்தரித்து அரண்மனைக்கு வெ சென்று ஏழைகளின் அனுபவத்தை அ பின் அரண்மனை உடுப்பை மாற்ற என்று நினைத்தேன். பின் நான் நீ ததை தங்கைக்கும் சொன்னேன். இ ரும் உடன்பட்டு, அன்று Les &9 520 மறியா வண்ணம் உடுப்புகளை மர கொண்டு அரண்மனை உடுப்பை ஒரு டையிற் கட்டிக் கொண்டு புறப்பட்ே சிறு வீடுகள் சென்று பிச்சை கேட்ே

(34)
கண்ட கனவு
y 7 air ங்கள்
வண்
ஊர்
ஒரு போய்
அவர்
ரான்
| AT AROSQU
சிலர் எங்களைத் துரத்தினர். சிலர் ஏசி னர். இரவுபட்டு விட்டது, மிகவும் பசி யாக இருந்தது. உணவு கிடைக்கவில்லை. பசிக்களைப்பால் ஒரு மரத்தின் கீழ் படுத்து உறங்கினுேம், காலையில் எழுத்து பார்த் ததும் மூட்டையைக் காணவில்லை. அரன் மனைக்கு ஒடினுேம், அரண்மளை வாயிலில் கின்ற சிப்பாய் எங்களைத் துரத்தினன். அன்றைய செய்தித்தாளில் அரசரின் பிள்ளை களை கொன்ற கள்வன், அவர்கள் அணிக் திருந்த உடுப்புகளுடன் அகப்பட்டான் என்று இருந்தது. காங்கள் துக்கமடைந்து அரண்மனை மோட்டார் வண்டியை எதிர் பார்த்து கின்ருேம். மோட்டார் வண்டி வருவது தெரிந்ததும், சந்தோஷத்துடன் நடுத்தெருவுக்கு ஒடினுேம், மோட்டார் வண்டி வந்த வேகத்தில் எங்கள் மேல் மோதியது. நான் அம்மா, அம்மா என்று குழறிக் சொண்டு தரையில் வீழ்க்தேன். அப்பொழுது என்னை யாரோ தட்டி எழுப் புவது தெரிந்தது, விழித் துப் பார்த்தேன். ஆt என்ன ஆச்சரியம்! நான் கண்டது கனவு. மறுநாட்காலை கான் சண்ட கனவை எல்லோருக்கும் சொல்லி மகிழ்க்தேன்.
வணக்கம்
Aasäilas கனகசபை Form D

Page 45

G96|| !=|\7_LS

Page 46
THE INVESTITURE CERE MON
 

TAKE OVER ? Y OF THE STUDENT COUNCIL
1965

Page 47
STUDENT COU
 
 

ЈNCIL 1966

Page 48


Page 49
(Reports
Report of the Student Council 1966
Principal -Miss M. Thambiah Sponsor - Miss S. Rasiah Head Girl -Path malosani
Sivasubramaniam
(Jan.-Oct.) Games Captain -Indrani Kandiah
(Jan.-Oct.) Prefects -Kalanithy Tissanayagam Pathmalosani Peetham
parain
Rathy Ramiah Devarani Navaratna
rajah Rohini Cumarasamy Wasanthy Edwards Chitra Kanagaratnam Susheela Nachiketa Malathy Muthuvelpillai
(Jan.-Oct.) Ratneswary Viveganan
than (Jan.-Oct.)
House Captains:
Lythe -Bhanusherimani
Vyramuthu Creedy -Dharmambihai
Dharmalingam Hornby -Kathirgamanayaki
Kandiah Scowcroft -- Arunthathy
Sivasubramaniam a Lower School Prefect-Sivanangai
، و يغة In 1966 the Students Council turned out
to be successful in carrying out student
government and its ideals.
The composition of the Student Council, its functions and duties, give an opportunity to students to undertake responsibility and to express their originality in the betterment of school activities. As usual the year began with democratic elections to this mini
atur no t
persi
A lose subra Prefe they
As en foi bility the r
Οηθ achit
In cil tc mak beau
A
Gam
Gan

2 parliament and I am proud to say that ballot paper was spoilt and the best ons were elected.
the end of the 2nd term we had to the able services of Pathmalosani Sivaamaniam our head girl and two of our :cts. Ratneswary and Malathy. As left Vembadi to enter the University.
; in the past whether it was the task of rcing dicipline, shouldering responsior initiating new schemes and reforms members of the Council worked with accord. This perhaps is our greatest evement,
conclusion let me urge the new Counwork for higher student ideals and 2 this institution greater and more tiful than it was handed over to them.
prosperous new year to one and all.
Secretary.
Games Report for 1965
es Mistresses
Miss S. Dharmalingam Miss T. Thambapillai Miss N. Rasiah
Les Committee
Miss S. Arulanandam Miss S Sathasivam Miss S. Chinniah Miss S. Thanikasalam Miss D. Dharmalingam Mrs I. Kiruparajah Miss N. Rasiah Miss T. Thambapillai Miss S. Dharmalingam

Page 50
Games Captain -
Mangayatkarasy Kan
Lythe House Captain
- - Bhanusrimani Vyram Hornby House Captain
Sitheswary Kumaraku
s Creedy House Captain
Ratneswary Vivekana Scowcroft House Captain
Teyarani Abraham
The year 1965 has been a year f activities and we have seen both succe failure. The year began with the competition held at Jaffna Hindu C grounds in March. Both the under 1 under 19 squads took part. The f succeeded to come out first in the p cial competition aud the latter shared spirit though they had to be satisfied third place. We also had the Pt school sports meet and the Inter Netball competition. The lower sports meet was held under the disting patronage of Mr. & Mrs. N. Nadesan was splendid competition among all houses and Hornby House emerged pions at this meet. Indranee Arasara Gaithiri Sittambalam and Rohini Po singam were Intermediate and Tunior pions. Tn the Inter House Netball m Creedy House won the Senior champic and Hornby House won the Junior pionship. -
The Badminton Association whic inaugurated this year made it possib girls' schools to participate. Vembac Chundikui were the only schools that part in the Tnter School Badminton t ment. I congratulate Chundikuli for 1 won the a championship and also tak opportunity to congratulate Yoga Winslow for her outstanding perform It was remarkable that she mainta

gaatnam
Luttu
ingam
ndan
ull of Ss and P. T. ollege 3 and
ormer rovin
good with a "imary House school ished There four chamtnam, binalachamatches inship cham
Was le for i and
took
Duras aving this malar
anᏬᏫe. ned a
III
high standard throughout the matches conducted by the association.
At the beginning of the second term we had the highlight of the year. The Annual Inter House Athletic Sports Meet was held at the Jaffna Central College grounds under the distinguished patronage of Mr. & Mrs. I, P. Thurairatnam. Creedy House emerged champions for the second year in successidin. My congratulations to Manithy Thissanayagam, Shantha Ratnasingam and Padmini Cumarasamy for winning the Senior, sintermediate and Junior championship respectively. - ཡོད།
The netball tournament conducted by the Department had been a new experienee to our students. The all Island netball matches were held in Jaffna at the new stadium. The Holy Family Convent represented Jaffna in the Senior division and Uduvil Girls' High School in the Junior division
The Inter School Athletic Meet held in July brought Vembadi into the limelight again. Though we lost the much coveted Relay Cup to Chundikuli, we emerged champions for the 5th year in succession. My congratulations to our Intermediate Relay Team which set up a new record in the 4 x 100 metres Baton Relay. extend my congratulations to Shantha Ratnasingam who fared well at this meet. She carried away the Inter Championship Cup and the best Performance Cup.
At the Inter-Club Meet Vembadi did not fail to win the relay cup and the championship cup. -
A. The third term is hardly an active one.
The change of weather did not dampen the enthusiasm of our sportive netball players. Though it was not a great success, Vembadi emerged runners up in both the Junior and Senior groups. 鞘。

Page 51
PATRON OF THE INTER - HOUSE
MR. I. P. THURA
OPENING CEREMONY OF THE
 
 

ATHLETIC SPORTS
IRATNAM
SCHOOL SPORTS
MEET

Page 52

論
SHOINQ [ – XWV SW HV WOOD INI WHLv. I SHQILNI – WV 9NI SV NJIHẠI VHJ, NVHS SHOINAS – WV:) VÄVNV S SI L XHJ INV IN
S961 – LAGIW SLAIO-IS OILETIH Lw TIOOHOS RITMIĊI,IQ {{HL HO SNOI&IWVHO
( --WV5 NI SVT våOOGI INI HOẠI
SNIO I N n [- U – WVTvåWvLLIS INHLīvÐ SH9LNI – WVN LVHVSV HW VHOINI
S96 I — LÆIW OIJLATIH JLV TOO HOS RITMIAXAOTI EIHL HO SNOIA W WHO

Page 53
HORNBY HOUSE RECEIVES CHAMPION FROM MRs. ABAYAS
 

CAPTAIN ESHIP SHIELD EKARA 1966.

Page 54
MISS
PRESENTING TH) TR
 

i M. P. DORE E JUNIOR CHAMPIONSHIP OPHY-I966
A.
蒙

Page 55
TI
I thank the games committee and the W house committees for their able assistance. Scho Finally, I thank Miss S. Tharmalingam, Mar Miss N. Rasiah and Miss T. Thambapillai was without whose enthusiasm and tintiring shan
efforts, we could not have achieved much. Th
MANGAYATKARASY KANAGA RATNAM, com (Games Captain) Dep:
retai
As Games Report for 1966 Tern Games Mistresses- Mee Miss T. Thambapillai disti) Miss S. Tharmalingham , , seka Games Committee- , agai Miss N. Ratnasabapathy . The Miss G. Siva subramaniam an: Mrs. C. Mylvaganam rival. Miss S. Chinniah with Miss D. Dharmalingham ar6 3 Mírs. T. Kiruparaj School Games Captain- Ju Jndranie Kandiah In Creedy House Captain - Se
Tharmambihai Tharmaratnam i Hornby House Captain- Va Kathirkamanayaki Kandiah cup i Lythe House Captain- 4 / 2. Bhanushreemani Vairamuttu tham Scowcroft House Captain - Inter
Arunthathy Siva Subramaniam Multi
As games captain of the school I deem it good a great privilege to submit the report for the
Th
syear 1966. Scho
The activities of the year began with the athle lower school sports meet under the patro. ment nage of Mr. & Mrs. N. Nadesan. Creedy Jaya House won the laurels with 62 points. The hesw standard of athletics at the above meet was for commendable. Ramani Chelliah and Rohini Disc Poopalasingam were Junior and Inter cham- pecti pions respectively. Indrarajani Sabaratnam in H won the best performance cup clearing perfc 3' 6" is High Jump. aC

2 emerged champions at the Inter ol Badminton tournament held in :h. The general standard of the game high Umayal Ratnasingham and Sivathi Sivarajah played well for their team.
ree squads participated in the P. T. petition organised by the Education rtment. The under-thirteen squad ned the first place.
usual the main event of the Second h was the Inter-House Athletic Sports . The sports meet was held under the nguished patronage of Mr. W. Abeya. ra, Government Agent, Jaffna Here the Athletic standard was fairly high. girls showed the true spirit of sports. ship with keen competition and healthy ry. Hornby House were champions
124 points. The individual champions is follows :-
nior- Malaimahal Ratnasingham termediate—Jeyapooshani Shanmugam nior - Manithy Tissainayagam
umi Thilagar won the best performance in the Junior Division for her leap of " in High Jump - Maheswari Peria. by won the best performance cup is the Division for Putt Shot and Sivamalar nuthamby in the Senior Division for the
timing in 80 metres Hurdles.
his year our achievement is the Inter ol Athletic Meet were exceptional. Our tes won most of the cups. Special cion should be made of Nithiavathy sing, Jeyapooshany Shanmugam, Maary Periathamby and Vami Thilagar breaking the records in Long Jump, uss, Putt Shot and High Jump resvely. Vami Thilagar equalled the record igh Jump. Nithiavathy won the best brmance cup for lier excellent perfor*e in Long Jump. Gnanambihai Kana

Page 56
garatnam and Shantha Ratnasingham Seniors & Inter champions respectivel the above meet: si The much coveted R Cup too was won by Vembadi.
We entered for the Inter Club Ath Meet and did well on the first day. Ur
tunately the meet was cancelled the fol ing day owing to heavy rain.
Third Term began with Inter School ball Tournament. Our Senior and 1 Netball teams took part.
1. - INDRANIE KANDIA (Games Capt
Report of the Creedy House for the year 1965
Captain -Miss Jeganara Cooke Vice-Captain - Miss Devika Navaratni
T Games Captain-Miss Ratneswary Vivel
an
Treasurer - Miss Vinothini Rajend
... I have great pleasurc in presenting report of the activities of the Creedy H for the year 1965. I am pleased to rei that Creedy House has been successful in studies and sports. I am proud to that two were champions in the inter h. sports meet. In this connections I hav make special reference to the outstan effort by Shantha Ratnasingam who bec the champion both in the Inter-House Inter-School Meets. We should not fa congratulate Pushparanee Balasubraman for her wonderful effort in gaining the place in the long jump at the Inter sc and house meets. Miss Maheswary P. thambv deserves special mention for ha come first in the high jump event breaking the previous record. ー -

IV
Vere
at elay
etic for
Net - inter
H, ain)
It is with regret I have to report that a few of out members have let the house down by poor and irregular attendance and loosing valuable house marks I hope those con. cerned will take this remark to heart and be loyal to the house and maintain a very high standard of discipline and behaviour,
In conclusion take this opportunity in thanking the staff advisors Mis Rajaratnam and Miss Ponnambalam and the committee members for all their advice and assistance in the activities of the house during the year.
I hope that the new commitee will have the same co Operation and in maintaining the traditions of the house and go forward with the determination I can'.
JEGANARA CooKE,
(House Captain)
Report of the Creedy House
- for the year 1966
House Misstresses -Mrs. L. Emerson
Miss P. Durasingam
House Cartain -Tharmambikai
Tharmalingam Vice-Captain -Jammuna Cooke Games Captain -Ratneswary
Vivekanandan
Vice-Games Captain-Shantha Ratna
singam Treasurer | . --Susheela Nachiketa
As is customary, it is my humble duty and indeed a great pleasure to submit the report for 1966,I am glad to say that we have all tried hard and done our best this year.
In the field of sports we did not come to our (original) expectations. For several years we have been reaching the top grade but this year our performance at the Inter

Page 57
THE BUILDING OF A STRONGER A
THE SCHOOL A
9 6
SENIOR NET)
196
 
 

AND MORE GENEROUS HUMANITY
THLETIC TEAM.
3ALL TEAM 55

Page 58


Page 59
House Meat was disappointing. But we are proud to say that we claimed the 1st place in the lower school sports meet and carried away the cup for the group events.
Our girls started this year with moderate success, obtaining the 1st plate in the P. T. Competition and lower school sports meet. Each girl aimed at her House Motto “I can' and tried her best
Creedy House has also been represented by three girls in the Senior and three girls in the Junior Net-ball teams of the collegeand played their parts very well. Further the Creedies rendered their fullest encour: agement and abilities in the Inter-College Sports Meet in which Vembadi got the 1st place. Our congratulations to Maheswary Periathamby, whose performance was commendable in the Putt-Shot.
must mention the invaluable advice and words of encouragement we received from our House Mistresses Miss P. Durasingam and Mrs. L. Emerson. My sincere thanks arc due to Miss S. Tharmalingam who spared no pains in taking an active interest in house activities in spite of her many duties.
* In conclusion, I must thank the girls of Creedy House for the loyal support rendered to me in the discharge of my duties and I trust our house will keep its Flag flying.
I wish the new committee all success in the coming year.
THARMAMBIKAI THARMALINGAM,
(House Captain)
Report of the Scowcroft house for the Year 1965
Staff Advisors -Miss S. Sathasivam
Mrs. Chelliah -
House Captain -Pathmalosani Sivasubra
maniam

Vice-Captain --Saradamani Selvadurai james Captain-Jeyaranee Abraham reasurer - Chitranee Duraisingam
The year under review is a lean one for cowcroftians in the field of sports. Scowroftians fought very keenly in all athletic vents. Though our athletes cannot hold heir own with athletes from other houses, ill we are proud to say that they bught to the last with courage and deterination.
But I am proud to say that we carried way the Junior Relay Shield and the Cups or group events and throwing events. The lanch past , cup · became the : pr operty of cowcroft house in 1965 too. While conratulating all members who did their best the meet, I must make special mention
s
f the following students,
On behalf of all the Scowcroftians I ex:nd my congratulations to Pathmini umarasamy who won the Junior Chamionship and Ramani, i Sellamuttu for er best achievement in the throwing events.
It is disheartening to note that a number f points have been lost by absenteism. lakeup Scowcroftians make an effort to
me to school regularly 2.
The Scowcroftians have shone in the adamic field too. Five girls have been . :lected for the arts faculty of the univer. ty of Ceylon.
In conclusion, I want to thank all the thletes and all those who stood by me and Blped me in the various activities of the buse. I also thank the office bearers for heir enthusiasm.
I must extend my warm and sincere lanks to the staff advisors for being so atient with us, -

Page 60
s
y. x. . . . . . . .
Before I end my report, I would like
wish the new House Captain and all
Scowcroftians a bright and successful 19
PATHRMALoSANI SIVASUBRAMANI
(House Captain)
Report of the Scowcroft House for the Year 1966
Office bearers: 蕊、 Staff Advisors: : - Mrs. S. Chelliah
- Miss S. Sathasivam House Captain: - Arunthathy Sivasubr; リ エリ mani Vice-Captain , - Muhunthini Sivagnai ... ... ബ ratin Games Captain:- Usha. Thirunavukkar: Secretary. - Rohini Kumaraswam,
In reviewing the record of 1966 I wish say that our house did its best in full operation to keep up the standard that it h maintained during the past few years.
It has been a disappointment that
didn't fare as much as we expected to the Lower School Sports Meet as well as the Upper School Sports Meet. We are pro to say that two of our athletes, Jayapoosh Shanmugam and , Punithawathy Balagen tharasivam took part in the A. A. Me Also I wish to congratulate Jayapoosh on winning the Inter Championship C Our congratulations go to Hornbians w carried away the Sports Shield and to Ly House for carrying away the March P cup and also the Junior and Senior cha pionships. * * 資
Our girls have shone in the field of studi This year we have lost valuble points late comers. I hope the memberrs will hard to rectify this in future.

VI
to On behalf of the Scowcroftians of the the year 1965, I would like to extend my 66. sincere thanks to our staff advisors Mrs. S. Chelliah and Miss S. Sathasivam for their AM untiring help throughout the year.
I wish all the Scowcroftians a very bright and successful 1967. ,氢
ARUNTHATHY SI VASUBRAMANIAM ***
(House Captain)
Hornby House Report for the Year 1965
-- Committee for the Year 1965 a Staff Advisors: - Mrs. C. Mylvaganam
an and Miss Y. Jesudasan
a House Captain - Nimaladevi Crofton
am Vice-Captain - Rajini Chinniah
su Games Captain - Sitheswary Kumara
у - kulasingan
Treasurer . - Umayal Sivapragasam
ίΟ
o- Dear Hornbians! ad I am glad to say that on the whole we
have been successful this year.
We are proud that we were able to share
ᎳᏨ
with Scowcroft House the Shield för the
in
in Junior championship at the Athletic, Meet. Ud Our heartiest congratulations to Manithy an . . o
as Tissanayagam, Shantha Ratnasingam and Pathmini Coomarasamy who won the ani Senior, Inter and Junior championship cups
respectively. We also congratulate Creedy House for having won the Sports Shield and the the Scowcroftians for carrying away the
ast March Past Cup. *
s There has been a steady decrease of late comers. We are also happy that Hornbians have improved in their studies too.
".
ܠ ܕ ܢܝ .
eS, : י -
by I sincerely thank our staff advisors, Mrs.
try C. Mylvaganam and Miss Y. Jesudasan for the keen interest they have taken is all oir
i.

Page 61
WII
house activities. I am very grateful to the committee and all the other members of the house for their ready co operation and en
thusiasm. . .
... I wish all the Hornbians a very bright and successful 1966.
UMAYAL SIVAPRAGASAM
(Assistant Secretary)
Report of the Hornby House for the - Year 1966 Staff Advisors - Mrs. T. Paramsothy
Mrs D. Rajasenan House Captain -- Kathirgamanayaki
Kandiah Vice-House Captain - Mangayatkarasy
Kanagaratnam Games Captain -- Kamalini
Sabanayagam Vice-Games Captain - Gnanambihai
Kanagaratnam Secretary - Nirmala Srinivasan Treasurer -- Karunawathy
Karunapiragasam
Dear Hornbians,
It is with a sense of pride and satisfaction that I submit the report of the Hornby House for the year. 1966. This has been a very successful period for us in the field of athletics. We emerged champions in the face of stiff competition. This demonstrates the ability of the Hornbians to compete with coutage. . "
We became the runners up in the Lower School Meet. I am proud to say that we won the cups for the relay, Inter relay. Medley relay, throws and jumps. I wish to congratulate the Creedyites, Lythians and Scowcroftians for carrying away the cups for group events, March Past and Track events respectively. My special congratulations go to , our athletes Path mini
ki
ar

eerasingham for her recrld place in 80 |etres Hurdles and Vami Thilager who mashed the splendid record in high Jump y clearing a height of 4° 2' and for Irrying away the best performance cup r Juniors. My congratulations are also ue to Manithy Thissainayakam, and alaimagal Ratnasingham from Lythe House ld Jeyapooshani Shanmugam from Scow. oft House on securing the Senior, Junior hd Inter championships respectively.
We are proud of our Senior athlete nanambihai Kanagaratnam who emerged the Senior champion, and of our Junior hletes-Nithiawathy Jeyasingh for having hashed the longstanding record in the nior long jump event and carrying away e best performance cup for Juniors and st performance shield, and Vami Thilagar r having equalised the record in the nior high jump event in the Inter-School hletic meet. . . " We are also proud to say that five of ir member s represented the college netill teams - . It is disheartening to note that due to or attendance and numerous late comers have lost a number of points Therefore ke up Hornbians! Do make an effort come in time to school and not absent urselves. I wish to take this opportunity of thanng our staff-advisors Mrs T. Paramsothy d Mrs. D. Rajasenan who willingly helped d advised us with great enthusiasm. y sincere thanks are also due to the ice bearers and other members of the use for their ardent support and keen thusiasm in the various activities of the
Sea
I wish all the Hornbians a successful d bright 1967.
KATHIRGAMANAYAKI KANDIAH (House Captain)

Page 62
Report of the Lythe flouse for the Year 1965
House Mistresses: Miss P. Gunaratnam Miss C. Karalapillai House Captain : Ranjana Sinnadurai Vice Captain : Rathy Ramiah Games Captain : Banusirimany Vyramu Treasurer: Nirmala Abraham
It is with great pleasure and satisf tion that I submit the report of Lythe House for the year 1965.
; In the field of athletics we were plac second. But still we are proud cf o athletes who fought to the last with col age and determination. We carried aw the challenge cups for the Relay, a Throwing events. I am proud to s that we have fared well. in studies a in attendance.
My congratulations go to our seni athlete Manithy Thissanayagam on beco
ing the seuior champion. I wish to co gratulate - Shantha Ratnasingam of Cree
House and Padmini Coomarasami of Sco croft House who carried away the In and Junior championship awards respec vely.
Before I conclude l l extend my wa and sincere thanks to the House-Mistress Office-bearers and girls who greatly lighten my task by their enthusiastic co-operati
I wish the new House Captain and Lythians a very successful 1966.
RANJANA SIN NADU House Captain

YII
Report of the lythe house-1966 Staff Advisors ... --Miss P. Gunaratnam - Miss P. Kathirgamanathan
House Captain - Bhanushreemani
Vairamuttu Vice. House Captain -Kalanithy Thissainatu · yagam
House Games Capt.-Kanagambihai
Coomarasamy *** Vice Games Captain - Devaki Nadesan c Treasurer - Indranie Shanmugahe lingham
The pleasant duty of reviewing this year for Lythe House falls on me. “The greatest ed thing in sports is not to win but to take part' has been a convenient motto.
The Inter-House meet was as usual interesting. We had to be satisfied with the third place. A fact to be regretted is that nd although we worked hard, we did not ay fare well in games But yet it was a great nd pleasure for the Lythians to have carried away the March Past Cup. While congratulating, I must not fail to mention that we produced quite a few outstanding athletes this year.
My heartiest congratulations to Manithy Tissainayagam and Malaimagal Ratnasingdy ham who won the Senior and Junior W championship cups respectively J wish to er congratulate Jeyapooshani on becoming til the Intermediate Champion. Our members are in the school Net ball team and P. T. squads. It is disheartening to note that there have been a number of points lost in studies and late coming. It is 's expected that all the Lythians will make ed ever v endeavour to maintain their prestige n in the coming year.
Our girls have also shone in the field of ill studies. In fact, during the past few years we have been taking the most number of points on studies.
We are very grateful to our house-mistA resses for their able guidance and encourt agement. Finally I thank the executive committee and all other members for their keen interest and their generous contribution. - - -
BHANŲSHREEMAN, VARA MUTTU 42. House Captain

Page 63
IX
Report of the Advanced Level Students' Union for the Year 1965
Patron -Miss M. Thambiah
Staff Advisors --Mrs. L. Emerson ind
Miss Sathasivam
Committee for the 1st Term
President --Chitranee Duraisingam
Vice-President -Ranjana Sinnadurai
Secretary —Arunthathy Sivasubra
maniam
Asst. Secretary-Jeganara Cooke Treasurer -Rajini Chinniah
Committee for the 2nd Term
President -Rajini Chinniah Vice-President —Saroja Suwaminathan Secretary -Jeganara Cooke Asst. Secretary-Manithy Tissanayagam Treasurer --Vasantha Thani kasalam
Committee for the 3rd Term
President -Ranjana Sinn adurai Vice-President -- Mangaiyarkarasi
Kanagaratnam Secretary -Nirmala Abraham Asst. Secretary-Banusrimany Vairamuttu " Treasurer -Malathy Muthuvetpilai
ஆ
The period under review has been a suc
cessful one and meetings had been held
regularly.
Each term began with the election of the affice bearers which was followed by the presidential address. At the beginning of the year we had the fresher's introduction, an event which was looked forward by the new-comers with apprehension and the seniors with great excitement.
The most memorable events for the year 1965 were the debates organized with the Jaffna College Academy and Jaffna Hindu College. We sincerely thank these colleges for having successfully organized these pro
ha
CO har bel
уea
Οη
TE
gult gul€ ins
inv
tha
ati will
St
Pa Sta
Pr Vi Se
Tr

immes and for having entertained us most rdially.
I must take this opportunity to thank . Jeyasuriya and Mr. Gunaratne for their eresting talks on "Precautions against B'. And "Religious Harmony' resctively.
In addition to the above talks, we have d “Do you know?" and “Spelling Bee" htests, cooking demonstration etc. which ve been greatly appreciated by our memS.
The highlight of our activities during the vir was our Annual Dinner which was held the 2nd of August. Out sincere thanks due to Hon. Mr. M. Thiruchelvam, the nister of Local Government, our chief est. We are also grateful to our other sts and the representatives of the sister titutions. We also thank the H. S. C. tion of our sister institutions for having rited us to their Annual Dinners.
Finally, I wish to extend my heartiest
inks to all the members of our associon and the Staff Advisors, for their good
land co-operation throughout the year.
NIRMALA ABRAHAM
(Hony. Secretary)
Report of the Advanced Level udents' Union for the Year 1966
trOn -Miss M. Thambiah aff Advisors - Miss T. Thurairajah and
Miss Karalapilai
Committee for 1st Term
esident - Vasantha Thanikasalam
ce. President -Bhanusrimani Vairamutu
cretary — Mangayatkarasi
Kanagaratnam
eaStre -Rohini Cumarasamy

Page 64
- -- Committee for 2nd Term í President -Jeyaranee AbrahamVice-President-Rohini Cumarasamy
Secretary -Mangayatkarasi
Kanagaratin Treasurer -Manithy Tissanayagam
Committee for 3rd Term President -Ranjana Sinnadurai Vice-President-Thevathaya Selvaraja Secretary -Vasanthi Edward Treasurer Chandra Jeyasingham
The period under review, has been a v. successful one. In spite of the varic activities of the school, we have been a to have regular meetings. Our Advant Level Students' Union started the year usual, with the introduction of the Fresh
Most of our meetings have been devo to impromptu speeches, general knowled quiz and spelling bees.
I must take this opportunity to tha Mr. Nesiah, Mrs. Balasubramaniam a Mrs. Somasekar for their interesting ta on “The role of the University”, “Sch system in England' and “The role of woman', respectively. We had a deb with the Advanced Level Students' Uni of Mahajana College on the subject “Hig education for women is essential'.
The most memorable event that crow our activities for 1966 was our ann dinner which was held on the 13th of n vember. We were indeed i glad to ha Mr. Brady (British Council Representat in Ceylon) as our chief guest. We exte our thanks to other guests and the repres tatives from other sister institutions w responded to our invitation. Our din was a great success and was held on a gra scale 気ー
in Weisincerely thank the Advanced Le Students' Union of Central College,

Bry
)ԱՏ ble xed
as rs.
ted ilge
nk Ind liks Dol the ate
O
er
ed al
WᏫe
Ve nd
s ho
er nd
vel St.
X
John's College, St. Patrick's College, Chundikuli Girls' College, Hindu Ladies' College, Mahajana College, Hartley College and Uduvil Girls’ College for inviting us to their annual dinners. . .
Finally I wish to thank our Staff Advisors Miss T. Thurai ajah and Miss C. Karalapillai whose untiring effort and valuable advice has helped the progress of our union through out this year. I also wish to thank the committee and all members of our union for their whole hearted co-operation.
W. EDWARD (Hon. Secy.)
Report of the Science Union for the Year 1965
Staff Advisor: Miss T. Somasundaram President : Vasanthamala Ponnuthurai Vice-President : Vasantha Thanikasalam Secretary: Chitrarani EDuraisingham Treasurer: | Malathy Muthuvetpilai
It is with great pleasure that I submit the report of the Science Union for the year 1965.
We had our meetings regularly every alternate. Fridays. These meetings were conducted both in English and Tamil. One day Miss Weeragathipillai spoke to us on,
“The Natural Vegetation of Ceylon.” and on another day, there was a talk by Mr. Pathmanayagam of Jaffna Hindu College, on “But serflies'. These talks were very interesting and instructive and we are thankful to both speakers.
; Other than these there were Science Quiz sessions, Spelling Bees on Science word
and speeches in Tamil.
ܕܪ

Page 65
H. S. C. UNION
WELCOME BE Y WELCOME ALL
THEY WAIT
 
 

ANNUAL DINNER 1965
TE THAT ARE HERE,
AND MAKE GOOD CHEER’
TO BE SERVED

Page 66


Page 67
(XI
In conclusion I extend my sincere thanks to our advisor Miss Somasundaram for her untiring help. I also wish ro thank the committee, and all the members of 醬 union for co-oporating with me to make this year a SuCCeSS.
I wish the Union all the Bsst in the years
ahead
GCHITRARANI DURAIsINCHAM
Secretary.
Report of the Science Union
for the year 1966 Staff Advisor --Mrs. T. Paramsothy President -Ranjana Sinnadurai Secretary — Mangayatkarasi
- Kanagai atnam Treasurer --Vasantha Thanikasalam
I have great pleasure in submitting the report of the above union for the year 1966. The meetings were held once a fortnight The programme usually consisted of debates science quiz, impromptu speeches. We have not been able to hold as many meetings as we wished because of the numerous other activities in school to which we eontributed our due share.
Our first meeting of the year commenced with a hilarious introduction of the freshers wawhich delighted all the members of our unions and made them understand the pleasure of a “mildlaager Mild Rag'
A noteworthy event was our having participated in a debate with Jaffna Central College. - The debate was followed by a social.
Last by no means least, I must thank our staff advisor Mrs. Paramsothy whose untiring effort and valuable advice has helped the progress of our union throughout the
2.

)
ar. I also wish to thank the committee nd all members of the union for their whole earted co-operation.
M. KANAGARATNAM,
(Hony. Secretary).
Report of the Senior Literary
Association for the year 1965
It is with a sense of achievement and appiness that I submit the report of the nior Literary Association for the year 65.
Our association meets every other Wednes
ay. Owing to the lack of accomodation e have our meetings seperately in each ass room. But our activities have been the mie. The meetings comprised of imromptu speeches, recitations, songs and lort plays. Occasionally we have a Spellg Bee Competition or a Quiz or general nowledge. Having the meetings sepately in class rooms has in a way helped ur members to overcome their shyness and take part in the programmes with a lot of onfidence.
During the second term we - had -- Orarical Contests both in English and Tamil r all the G. C. E., and Prep G C.E classes. uring the third term we had Essay Cometition in English and Tamil and a Genall Knowledge Quiz. This year's actities came to a close with a social-which annually held as a farewell to all those ho leave at the end of the year. We had ev. D. K. Wilson as our Chief Guest at e function and he gave away the prizes to e winners of the competitions. The Litery Association has given every opportunity its members to develop their talents in ocution - and histrionics and to take an itiative in organising meetings and nctions.
SATHIADEVI ABRA HAM

Page 68
Report of the Senior Literary
Association for the year 1966 In submitting the rcport of this assoc ation for the year 1966, I feel happy t record it's rteady progress and success und the efficient guidance of our staff advisors.
The meetings were held alternatively i English and Tamil. Our meetings were i the form of spelling contests, informal talk by students. General Knowledge Contest Essay Contests, Musical and Oratorici Contests.
I wish to congratulate the winners of the contests. English Oratorical Contest
Kanagambigai Cumarasamy Tamil Oratorical Contest
Vallinayaki Chelliah English. Essay Contest
- Sivagama sundari Sivapathasundarar Music. Contest
Thayalini Ratnam Tamil Essay Contest
Sathiyabama Sivagnanasampanthar General Knowledge ContestJeyavathani Jeyasingam This vear came to a grand finale with going down social for the G. C. E. student Jaffna's Magistrate Mr Rajaratnam we the chief guest on this occasion.
I conclude my report by thanking our sta advisor Miss R. Navaratnasingham and th committee members for the great help the rendered me this year.
UMAIYAL RATNAS INGHAM
Secretary.
Report of the Y. W. C. A. for the
year 1965 Staff Advisors -Miss L. Ramanatha
" Mrs. R. Sivalingam Presidents - — Suvendrini Walton
(Jan.-June Nirmala Abraham
(June-Dec

, ,
XII
Vice-President --Rajini Chinniah Secretary -Jeganara Cooke i- Treasurer -Chitranee Durai
Slingam O Committee Members-Thevathaya er Selvarajah
Chitrani
Arumanayagam
The fact that the number of Christian students had dwindled drastically over the years, was in our mind as we planned our policies and programme for the school terms.
ᏚᎾ
ff
e
у
All Y. W.C. A. members were urged to attend daily prayers held at 8-15 A.M in the Hostel prayer room. The first meeting took the form of a Musical and games evening. This meeting - was followed by devotional meetings, where staff members and students spoke on Christian themes; and literarv and cultural meetings of which students were given ample opportunity to use their varied talents. -
During the second term a similar programme of activities were followed. Role plays-in which students acted and then discussed the pros and cons of their actions proved very nonular. A few of our members attended the S. C. M. conference held during the holidays . . . . -
The highlight of our activities, during the third term was the forum on parent-child relationship; student-teacher relationshin and girl-boy relationship. We are verv grateful to Mrs. G. C. Niles, Mr. R. E. T. Sethukavalar and Rev. D. K. Wilson-who spoke to us on the above subjects and later answered our questions. Our members participated in the Inter-School Carol Service held at the Town Hall. Later in the week Y. W. C. A. members-together with members of the Tower Club. visited the Nuffield school for deaf and blind children and feted them at a Christmas party. We

Page 69
SARASWATE CELEBRATI
 

IY ., POOJA , ONS 1966 * * * |

Page 70
巽(
WE BRING YOUGLA)
 

Do TIDINGS OF GREAT
ΙΟΥ

Page 71
XVII
Brownies Report for the year 1965. வண ராணி செல்வி சோ. சின்னத்தம்பி இ வன க்குமரி செல்வி அ. இராஜசிங்கம் இ
திருமதி. க. சண்முகநாதன்
இவ்வாண்டின் தொடக்கத்தில் சிறு தோழராகிய எம்மை வழிநடத்தி வந்த, திருமதிகள் உலக சேகரம், அழக சட்ணம் அவர்கள் எம்மை விட்டுப் பிரிந்து செல்ல செல்விகள் சின்னச் தம்பி, இராஜசிங்கம் 9. திருமதி சண்முகநாதன் அவர்கள் எம்மை
வழிநடத்த முன்வந்தார்கள். 岛位
ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் பாட
சாலை முடிந்தவுடன் நாம் ஒருமித்துக் கூடு வோம், பாட்டுக்கள் பாடி, விளையாட்டுக் " சள் ஆடி மகிழ்வோம். சென்ற தவணையில் * எங்களில் முப்பத்தொன்பது சிறுவர்களை, செல்வி தொமஸ் அவர்கள் சிறு தோழிக ளாகச் சேர்த்தார். எங்களில் முப்பத்தைந்து 苓小 சிறுதோழிகள் இரண்டார் தரச் சிறு தோழி
களாகச் சித்தி அடைந்துள்ளோம். 9
இப்போ முதற்தரச் சிறுதோழி களாவதற்குப் பரீட்சைகள் செய்கிருேம 3 தவணைப் பரீட்சைக் காலம் கிட்டியதால், பி
எங்கள் இயக்க வேலைகள் முடிவு பெற G வில்லை. வருகிற வருடம் தொடர்ந்து செய் G, வோம் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கி
ருேம். எங்கள் வேலைகளில் உதவி புரிந்த ஆவண ராணி, வணக்குமாரிகள் யாவருக்கும் 蟹,
சிறு தோழிகளாகிய நாம் மனப்பூர்வமான இன்றி கூறுகிருேம்.
யாவர்க்கும் எம் நத்தார் வாழ்த்துக்கள்.
உமாதேவி நடராசா சாந்தினி செளந்தரராசா
சட்டத் தலைவிகள்,

சிறு தோழர் அறிக்கை ல்வானு: செல்வி. சோ. சின்னக் கம்பி ல்வற் செல்வி ச சந்தரப்பிள்ளை
சிறுதோழர் நோக்கம் இதுவே உதவி செய்து விளையாடுவோம்.
சிறு தோழர்கள் நாங்கள் நாற்பது utif. As a tid ஏழுபேர் கொண்ட ஆறு பட் களாகப் பிரிந்து வன, ஜல, மா, கொடி, 孝 ஷ்ப காற்றுக் குமாரிகள் என்ற நாமங்
சித்தவ்ர்களாக இயங்கி வருகின்ருேம்.
நரங்கள் நான் கசம் ஈசன் மரலை ஒன்று டுவோம். எம் நோக்கப்படி பாட்டுக்கள், ளையாட்டுக்கள் மூலம் நாம் கற்கவேண் ப வித்தைகளாகிய சமையல், தையல், கப்பணி, முதலுதவி முதலியவற்றைக் கற் பாம், நாங்கள் இத்தருண்த்தை ஆவலோடு "த்து இருப்போம். - *,
எங்கள் இயக்சம் இலங்கையில் ஆரம் த்து ஐம்பது வருடங்களாகின்றன: இப் பான் விழாவைக் கொண்டாட நாங்கள் பத்தம் செய்கிருேம் எங்கள் நாடு சேவை ல் முன்னேறச் செய்த ஸ்தாபகன் திரு. டன் பவுலின் காமம் சொல்லிப் போறற
at to 85
எங்கள் இயக்கத்தை நடாத்தும் சில் ானவிற்கும், சில்வற்றுக்கும் எம் இயக் ந்தின் பேரில் இன்றி கூறுகிறேன்.
அனைவர்க்கும் வாழ்த்துக்கள்.
சுரேந்தீனி அரியத்தினம் காரியதரிசி,

Page 72
Report of the Scowcroft flouse Uni
for the year 1965.
Committee for 1965.
Advisor --Miss K. S. Rajaratnam Jan.- Se( ܦܝܵܫ
President -Pathmalosani Sivasubra mani Vice-President - Chanthravathani Thiri lang
Secretary - Arunthathy Sivasubram
Treasurer -Sarathamany Selladurai.
I have great pleasure in submitting report of this union for the year 19 The boarders met, every Saturday ni at 8 p.m. for recreation and relaxati We, not only entertained ourselves also provided ample opportunities for girls to utilise their talents by produc short plays, dances, vocal recitals We also conducted indoor games Th were two film shows during the course the year.
During the second term, we organi a debate between the Senior Students a the H. S. C Students. The subject cho Was, 8 பெண்களுக்கு உயர்தரக் கல்வி அ utor?'. We are proud to say that Hindu Students of the Scowcroft Uni with the help of Miss Sivasubramani inaugurated a prayer meeting and bajar during the first term of the year. Th prayer meetings were conducted every 1 day evenings with the whole hearted operation of all students. Christian me hers of the union had Sing-Song Sundays at 8 p.m.

XVIII
Of
the 6S
ght
Of
but the ing etc.
ete
of
sed und
S6Cf
வசி the
On,
an llai, eSC ፵ii
C)-
We bade farewell to Mrs Sivalingam and Mrs Shanmuganathan when they left the hostel to get married. We wished them a happy and prosperous future.
We had to bid good-bye to our hostel matron Miss Saravanamuttu and Miss Samuel who have gone abroad to qualify in nursing. We wish them both all the best in their new venture We are very glad to welcome Mrs. Rajasundaram, the new hostel matrons and are thankful to Miss Satchithanandan, the hostel nurse for her untiring help, ,
I would like to thank our Staff Advisor Miss Rajaratnam for her constant guidance and help. She has now left us as she is following the diploma in education course at Peredeniya. We wish her the very best
aed we do hope that she will come back
to us.
My sincere thanks are due to our Principal Miss M. Thambiah, our ViccPrincipal Miss Thomas and to the members of the union whose untiring effort - enthusiasm - co-operation and advice helped the progress of our Union. I also thank the committee for their whole hear. ted co-operation and wish the Union an equally succesful 1966.
ARUNTHATHY SIVASUB RAMANIAM
(Hony-Secretary)

Page 73
XI
Report of the Scowcroft House Union for the year 1966.
Staff Advisor - Mrs. C. Mylvahynam
President --Kalanithy Tissainayagam
Secretary -Muhunthini Sivaganarat
al
Treasurer - Rohini Coomarasamy
Hostel Prefect-Manithy Tissenayagam
I have great pleasure in presenting the report of the Hostel Union for the year 1956.
The Union commenced its activities this year, in the usual way, the election of the Office-bearers, and at the next meeting, with the introduction of Freshers This Union enables the hostellites to meet to-gether for some fun and frolic. We entertain ourselves by playing indoor games or having concerts occasionally. The girls look forward to these meetings on every Poya day night. We often have 'Do you know contests, which often turn out to be of an entertaining character, and the winner is always given a prize. Miss Dore showed us many films during the course of the year but the most interesting one was shown by U. S. I. S of Jaffna. It was all about Science and it was indeed very helpful to us.
In November we had our annual Hostel dinner and girls from each dormitory gave items and entertained us. The money that we collected was useful in giving prizes to those who came tist and 2nd in the Fancy dress competition and buying gifts for the Christmas tree.
Before concluding this report, it is my duty to thank Mrs. Mylvaganam our present Staff Advisor who has shown keen interest and helped us in all our difficulties. I am certain that under her able guidance the

yr A.
Hostel Union will have a successful future. I would also like to thank the members and the Committee of the Union without whose enthusiasm and help this year would not have been a successful one.
MUHUNTHINI SIVAGNANARATNAM (Secretary.)
Vembadi O. G. A Colombo Branch Report for 1964-65.
President -Mrs. Rasamany Wilson Vice Presidents-Mesdames :- Nirmalam
Mather, M. Vivekandarajah, S. Rajanayagam, Nallu Chellathurai, Navamany Namasivayam, Doro - thy Rajasooriar Secretaries --Mrs. Swarnam Nallanaya
gam, Mrs. Paramsothy Nagalingam Treasurer -Mrs. Rita Ponnampalam Unofficial Members-Mesdames:- Rasiah, Vijayanathan, Satcunanada, Ratnam, Anandanayagam, Senthilnathan, Karunairatnam, Jeyaratnam, Paramanathan, Nadarajah, Nagalingam, Ariyanayagam, Rajaratnam and Aseerwatham.
Indeed it gives me great pleasure in presenting my report for the year 1964
65.
This Association itself wakes up from its hibernation. once a year only to join the Colombo branch of her Sister School in a joint Social and Dinner with an Annual General Meeting thrown in All the same that day we do have a wonderful re-union which brings back happy memories and reminiscences. Very often we hear envious comments from old pupils of other schools, of how fortunate we are to have this inity and fellowship. For

Page 74
this function to be a success our mait stay and prop are the Old-Boys of th Jaffna Central Colombo Branch and a few ardent and faithful Old-Girls who worl hard and contribute generously of thei time, energy and money.
It was suggested that we stage a good English Play next vear along with ou Old-Boys. Those with histrionic talent please sends in your names to me. Sug gestions are alwavs welcome.
It has been proposed to have a Hens Party all by ourselves sometime in early February. This year, together with th J. C. C. Old-Boys Association, Colomb Branch, we met for our Annual Functior at Palm Springs’, Lunawa, from 5 p. m. to 10 p.m. on October 30th. Or that occasion a very good representa tion from our Mother Association was there. It was very good of Miss Thambiah and Miss Thomas to have made the effort to be present there. We were happy to have Miss Mary Chinniah, a former teache of our school, and now the head of one of the Jaffna Schools, with us. We were quite thrilled to have with us, a Princi. pal Emeritus and one time manager o. our School Miss M. P. Dore who hac
Campal
University Entrance-December 1964
MEDCNE
Nandadevi Cathire su Thevimalar Eliathamby Manoranjitham Navaratnam Vasanthamala s Ponnuthurai Sornambigai Ponnusamy Sriranjini Rasa
 

XX
2 .  ̄ܝ Ve.su/.
σ
arrived only the previous day from U. K. after about a decade at home. We welcomed her back to Ceylon with much joy. We do wish her God's guidance and strength in the new tasks that lie ahead of her.
We congratulate Miss Christobel Veerakathippillai in her recent decision to give up teaching and do more religious work. I have known her very well and always admired her for what she has meant to her Family. She has been a dutiful daughter and a benevolent Sister. She has been no less capable as a teacher and friend. Our wishes go with her as she launches out in a new Venture for Christ.
May. I take this opportunity to thank Mr. V Nadarajan the Permanent Secretary' and Mr. T. Chinniah the Secretary of the J. C. C. O. B. A. Col.Br. for the invaluable help rendered to me. I must say a big “ Thank You', to our own Committee for co-operating with me and to all the Old Girls who graced the occasion at Lunawa and so made the function a great success. My wishes go out to the new Committee.
SwARNAM NALLANAYAGAM Hony. Secy.
DENTAL SURGERY
Umageswary Arunasalam Rajambihai Karalasingam Jegatheswary Rajasabai
BIOLOGICAL SCIENCE
Ambikai Ramiah Nalini Gnanapragasam Mangayarkarasi Ratnasingam

Page 75
- MR. G. G. PONNA ARRIVES FOR THE OPENING OF T
 

MBALAM, Q. C. HE SCHOOL DENTAL CLINIC,

Page 76
Sriranjini Rasa Winner of the G-G, Betty
and University Scholarship
S TE JTE E B -
 

|65 Wasanthamala Ponnudurai
Winner of the University Scholarship

Page 77
ARTS (4 Subjects) in and 2 is via
ΧΣ
SCIENCE (3 Subjects) vs.1 saritisesti
Thiraviaratnam Appadurai i Fogg" i 2
Jegathambigai Eliathamby: Rze:S
Nirmala Kandasamy grafio2 Logeswary Kathiraveluto vi si
Luximidevi Vettivestpillairio & Isi:M
Inpavathy Williams as sidas:tio:2 gris/ Thiyalnayaki Velauthamri2 Bigarrivo
ម្ល៉ោះ់ផ្បឿន
Selvakumari Hensmane 2 ssssssss 2
d Nagapooshani Ponnuthurai, siis
*
Beatrice Rajanayaganda is a prises Pathmaranee Rajaratnama: 2 sissex Saroja Rajendra trifigir sí iris 34 Amzadevi Ratnasingatn. SF va Syas.gi V. Somavathy Sathasivam, 12 est,
Gnanambigai Selvaduraions ng sa ay
Saratha Subramaniams ristissis 5 start:8 Kirubadevi VeerasidgamT. Risva Pakialogani Rajadurai osa Kanagambigaii i Rajaratnam i ria Nava mani Sathasivamsda e
i fliegelsesde 2 finis M _ួនខ្នា *று :
Wijeyaluxmy Segarajasingam, Thiruranjitham Spencer
Lalithavathy. Thutairajaë të
Ariamani wilfaimis "822" Wilfriefs >
G. C. E. (Advanced Level) 1965. 醚、 Passëdin four Subjects ry V. ілгарве8 ARTS
薰
醬
Pathmini-Suthandra Kandiah Chitralekha. Kumaradasan (Tamil) sa Devika Navaratnarajah Rasaledchumy Rajaratnam
o | intir istis: , Sivamalar Rajaratnam, vysok Rasathyammah Ratnam, Ranjanadewi Sarawanamuuttu
鷺
is da
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arunthathy Sivasubramaniam igrasas: sr
in Sivasubramaniam is Indras Somatillakama Saroja Swaminathan, bai iraisis nav Dorothyamma Yoggaper 2T UPS PVOTAPIM A73 SCIENCEgyria, a to to Malathyr Muthuvellupillaig Vasantha Maliga Kanagaratnan Iswaragowri Subir リ
University Entrance 1965 tries '. MEDICINE issili sessi taf iżjessi fit-tisgass A శోE wårågowris la iam)
Logeswary Kathirävétius".* *ೇ. Logeswarysanidrasegaramiti Thayalnayaky velautham si Rudradevi Arulam àlåm fra 82 '#? Inpavathy William リ
. ) ii fie ira.A virozege, VETERINARYfirnis2 is geves terrik gotik*r3 e*ie Gnanairobikai Sathiásivách
iristen ardinastig8 irairik irits of DENTAL EST i.
Ratneswary Vivelkariajdan Yi ërisë {i H 絹* * BO. SCIENCE risi tij ist ështit
Gowri Duraisamyattracterio inities Ratnavathy Murugupillaio visoir une Jeyadevi Nadarajaherin í at: fr:U Lalitha Thalayasingamfariri ini sifica . Sivamany Vinnasithamby, Ä taistin. physical sc birubi , . "*"*リ
Indrani Kandia ini Pun ithawatchy, nell'app リ Vijeyalakshumy. Chellappahajský
Engineering in testifiest in
*。毒リ リ rg Malathy Muthvetpilai
RTs artisfit hairdristle Sivashalar Rajarë క్తికో/ వీf
} saroja swaminathan "" Pathmalosaništvasubramaniam : Chitraleka 蠶
Porothyámma

Page 78
Rasathyammál Ratnam - Vida Rasaledchun Rajaratnam India Pathminisuthandra kandiah Wanajakshi Indra sinathilagam
| gata zegoY sigitarrik gai izango: (e. EXAMINATIONS RESULTS G C. E. (O. L.) DECEMBER 1964
(Passed it's or more's
琵 懿 Janoona Abdül Carder:
* Chitravathy Kanagaratnam
Ruby Alagiah og senerg via sin Mangaiyarkarasi Kanagaratnam Agogie (distin English, Hind. Maths, Phy Indranee Ambalay 臀、 ်း(၇၉၅gားt Srimathydevi Kanagaratnamva Savitri Ariarat , ടൂേ Savitri Kanaloathypitai (Hinduism) Southamani Asaipillai (, , , ), Nageswary Asaipillai ( , ) Kathirgamanayaki Kandiah SAWISG G
(Dist. in Hind. Maths, Physic Pathmini Balasubramaniam
(Dist. in Tamil Lang Maheswary Kandiah , , asas SS Maharanee Ganeshapillai (Dist. Hind) Tindradfevi Chinniah Rohini Cumarasamy. (Dist. Tamil Lit.) Jeevaiothy Carthigesta (Dist. Hindi): Umakumari Cumarasanny , is bis 23. Rohini Dharmalingames Rii i Riiiiß. Nimalini Kathiiresulis (Disti. Hind) sy Vasanthv Fdward (Dist. Chemistry) Sivagnaswary Elanganayagam (Dist. Hin Meenalogini Muthucumaru: Ganeswariamfrä Ganesivar. Y ddin Ganakumaris Gnananayagann sličari V Gowri Nagalingam (Dist, Eng, Lạng Ph Premakumari Gnanasampantham Thirumani Nagalingam ' Shantha kumari Guna ratnam
Nageswary Na *X、 Jeyalini 蠶 es
Jeyaranee Nalli *、
、 萎、盔 قة قومية فيه . Shantini Sivagnanasundaramo Kalavally Siva ܠ ܦ ܐ ܐ ܢ
蠶 ဇွfidaဣ၊ koi: Pošto SEAachemist
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXII
Devaranee Navaratnamidag 22 E GROSSK CO2 Sivagowri Sivasithamparam, Siri Pathmalosanid Peethamparaming rigst Nirmala Solomonesia > isismii:M Thayanithy Pontnambalam y gwasgio II Malathy Somasundaram v il-ġbirix IF,.: Mahila Srikantha Vigri Nirmala Srinivasan is V įsigingseid Pathminidevi Ponnudurai ܕܪ Sivakumari Subramaniám til 2 èY É A Sivaranee Subramaniam is FÅ SY422 Amirtha Rajaratnamo“ (Dist. Te Lang Phy) .) Rajanayaki Subramaniami (Dist. Hind)
Kalee'la Sultan Silisi 6%, 蠶 豎 Rajini Rajaratnam Vigneswary Rajasabai Indradewi Suppiah Vanayogaranee Thambimüttür Bama Rajaratnamigo Teyaratnam Thambirajah s) Selvallogini Rajadurais i 馨 Dharmini Thambirajah (Dist Hind.) Kamalini sabanayagam is 疹、 Malini Sabapathypillai
· Tharmagunapooshani Th ** Damayanthi sabaratnam * * ***
Shanti Thiagarajah (bist. Chemistry) sharini chandrasekaram Co to Rathidevi Sangarapillai (Dist. Sivaganga Shanmuganathan TT
(Dist. T. Lang. P. Maths, Physics) 蚤 Kalavathy thirunavukkarasu. Dist, Hind.) i) Kamalarani Selvadurair
Kalanithy Tissanayagam . A Sharini Thomas Indravathy?? Selvadurai bissers asb. G . O 23 y) Banusrimany Vyramuttuta (Dist. P. Maths) Thevathaya Selvarajah 蠶麗惠 | Yogaranivaratharajah sri (Disti. Hind,)R A Shantini Vasudevant (Dist. Hind. Bio.)
Thavamani Veerasingami 4 C Nalayini velupiilaiiiżi introllabales Maheswary velupillafi'i is Pushpawahany senathirajah i) Kartalaranë senathirajah (Disticiëm).
Urmaling TARA

Page 79
  

Page 80
vasantharooba Navaratnamo Svío iniot Ulageswary Paramasivamoviĝo iĝiKo0toj fidi,
Jeyajothy Paramisothy frihet die i fii: Pankayachelvi Póññatspalan SW22EISV Janathi Rajendramifliiii ) Spluż fil-32 fisVijayalluxmi Raja suppliaħlief dar Ringsi Umayar Ratinäisingami dT sirišdavefrifir Pathmini Sabanayagarinitiasi 2 arrillobrkovi Jeyaluxmissaravanamuthuverif odsteir Sivahari Senamutu libd A 8 årigtigt. Ved Shivaraheini Sellatatutu Sassa born Erto Pathmkumari Sellathuraff fivefbfbfff Angeline Selvamafår selvaduráfos Rajeswary Shanmuga B.A. iridarzigi. Ranjimai I Shanmugailliatha $Â Âಿ Selvakumari Sinnathurai ಹಾಗಾಗಿ 'ಆಡ್ತಿ Yaşothra sinnathuräi" (Hindusim) sivarajini sinnappa' if syists Selvarani Sinnadurai ಡಾ. Hì Gnaneswary Sivagna m Ruthurakumari Sivagna ់
శ్లేన్టేజ్ఞశ్రీ 蠶震寰
Vaisayanthimala Thåså $ifiဗ္ဗhaffiါ† iiTíÏಸ್್: svaralar Thambayägi"? "***"* saroja Thambinayag fot... Emylin Ratnamalar see thadevi, Trismotifiramibiliaifftegori:Bryn Joyce Nirmala Thiyagarajah fio? Lankadevi Thirunavukarusu ***** iniini sivapoosamalar vannitham ខែoឱន
Shyamalasakthivaithilingamentiefst vijayasaresvathis.velvpilař svar sullochana visuvalingam'binie A editsid Premâwatchv yayravahathan (Binad edir. Bel
Passed in Five 喜 Pathmawathy Aiyadurai """"""""""" * リ Sugaluxmi _ិនd Kamareway Arasárásinam "o":"""""""""""" Christina shanthi Jeyavee ់ Jegathambihai Káhagasá6ái ." մին: Jeyalluxmi Kanaga süřfy Eso si
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXIY
| Pakialuxmi Segarrasa
(Subjects withinbracketsden
Usha Kanagasundatanñhridsrio 2 iss2.siÉritisXf
| Arunthathy KandiahitivY ViničividO
Gowrii Manikavasagar sasi > iiit@gEl{ Inpavathy MurugesuISIT instiIAstbristo) Ratnamalar Navaratnam nasta istog svi? Sugiethan Ponnudurai issarrfare simi sinifiża Sugunavathana v Rajaduraie ing dog SPIRAS2 Neeta Ramaniathan rai 2 gan gryf i bae ganmo2 Pushparani Rajaduraisagi assida) Kalaimagal Rasiah : Málikadevia Rätriasinghamsii. Oy s o Sarojinidevil Saravanamutu, ,
ngham (Tamil Lit. sivajini sellathurai ********* ETE" Po Rojana senathira нији.
sivasakthy siväsihamparam' '! Bi" na y?
Doreen Shanthi, Soloman Sasikala
Pathmawiathy"? Thambimutt
ote Distinctions)
ISBN 3978 / 29YC.
G. C. E. (Ordinary Layey August 1966 Passed lin, Six or more Subject s များ?
Raiza Abdul Cader (Maths) or gover T Sithyaiyunaitha Abdul's Careems bris Ryia Mohamed Safeeka V AbduPi Hameeduqdzrʻ{ Chandradevi Apputhurai (Hinduism)-2s Kokiladevil"Arulampalam, RAM iyyəbslə bəzilər? Vallinayaki Chelilähes (Hinduism) istis reis“ Jamuna Arasasingari Cooker (Maths) fiv Selvarani Kanagasabai (Hinduism & Tamil) Jeyaledchumy Kanagásooriyar Yarborffs M4 Arunthathy Kandiahsists itebstero? Sornambigai Karalasingam sin rooi Sabfall Subathira Kasinatham (Hinduism) ifos disM Vasanthakumari Kümarásainy” sziliséi" Neeta Ramanathan assis is said vijayaluxmy Räsäsippiähtaasväns. Umayal Ratnasingháirtí (Eng. Hindi Maths
Pathmini sabanayagamis 2 ċifri konseildis .
Sivarany Sangarapifflaidjinio 3? " iĝis 1882 fabelo Sarojinidevi Sarávånarkituttử constalsts24 Packiyalúximiy Segarajasingam 2 -frisia Sri M Angeline Selvariatari Sellathurajši deljo. Sivaranjini siniapahka Stef V

Page 81
Sivasakthy Sivasithamparam 2 iliff Vaisayanthimala Thatayasingam crities 2 Kalayini Thambliabis (Maths) in Saroja Thambinayagam y ffairs. A
nehristianity Non-Rie) Emyltn. Ratnamalar. Thambiratnames. A Joyce Nirmala Thiagarajah siji i Jeyashree Vijayaratnam (Hinduism) is Joyce Naveenarani Duraisingam (Eng) Jansiranee Guna singamilliquis / : Vijayaluxmy Kanagasgoriyar V si Kousaladevi Naganatharisses A : Vasantha Rasanayagam Usha Kanagasundaram (Hinduism), Padmini Kandiah 誕。 Ranjini Kandiah (Hinduism) Pathmini Ponnudurai Pathmakumari Sellaturai
id ni is ni
Passed in Five Subjects Pankayachelvi Ponnambalam Maths) OM Pushparani Rasadurai 【 Manogarani seenithamby ***************** Pathmavathy Aiyadurai : Kamaleswary Arasaratnamo" Inpavathy Murugesu Sugirtha Ponnudurai Kalaimagal Rasiah
} } };
リ (Subjects within brackets Denote Distinctions)
J. S. C.-N. P. T. A. Results 1966 Shrishanthi Annalingam (Arithmetic)
韃慧
Shanthini Apopathura Gött 獻 Padmini Arumugarajah Malathy Aeasaratnam ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೂ Subashini Baskaran." Pathmini canagar *Bavani Cheliah. .
Cooke (House Craft)
ܛ
Atasanayaki Cooke *Padmini Coomarasamy (Fing. H. Croft)
Rajan Devarajana in Karunaranjinin Gunaretiniam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.
Bremawathy Jayasirishtij. E eyawathy Jeyasingamidshee dotarła Bi, seyaranee Jeyaratnam signia in is Sivagini Kanagaratnam (Arithmetic)s. Regina Kamalavani Kandiah sisi Yoganayaki Kandah ini ia Chandrapraba Kandiahpillai biride Manoharia Kanagasabapathy Kathirgamanayagi Kathiravetpilkai išsiž Chandrasiri Kathiravelui esto reisgegr Mahaluxshmi Karthigesune 2 insiglie), Rajini Main (Arithimietic) 'ünithasraunee!), Myikoobrizisto2 ivisbet. istÉ asinabai Moosagee (House Craft) Nirmalavathani Muthiah temuka Murugesu Meenambihai Mylvaganam egathambikai Nadarajah Jmadevi Nadarajah (House Craft) ivaranjiny Nadarajah stagirtha Nagalingam (Arithmetic) Umavathy Nagarajah lasanthi "Namảsivayagam
anthi Navaratnam
Naváiretnam lapi : 蠶 ft) 'Maths, Hinduism, House Cra Mohini Paramanáthlán
ani Paragjasingham upathira Pararajasingham Kamaleswary Ponnampalam Vasanthi Ponnampalam avithiri Ponniah ndrani Rajah ndrą Rąjądurai (Hinduism) zasúki Rákaratnam Oť jhie je: Devaki Rajas underam ബ "harmasunthary "Rajasunderam hamala Ranganathan í CHouse Crafði að Nirmala Sabanayagaimas de fire avani Sąbapathypillai , 囊 Sarathatheny Saravanamittu Sawithory Satkunam harmineisellathuraisdais No. Silasinii a Selwaratnameg ganrifio ushparajani Senathirajahrs

Page 82
Rajeswary Senathirajahiefs gig varnos Pushpajothy Senathirajah as a gisag Rajini sanmuganathan Bĉiĝis? ::::::* ; fiŝis ĝi. Karuriathewi Sinnadurai ging FIBA ing Syi Susheela Sinnaduraiak ikus Wissi seguis XI, Egia igo. Ahilambihai Sinnathamby: A iigSingo Subathiradevi Sivasamboo stingsbrid xi (Hinduism, House Craf Kalyani Sivasubramaniamari siisei Kugeswary Somasundaram Ali inizstałogi Kamalasani Somasundarami
koi (Hinduism House Craf Sri Jeyadevi Somasundaram (House Craf (ı ಅಚ್ರ స్త్రీక్ష 3 Denot 鬣
参
iss, Jeyadevi, Thai iss, Mohanarane
esamany. We
in First Terms inities S S-School reöpens fio Bios 4th Fcb. Independence Day, siri 5th Feb. Mid-Termi Holiday og iais 19th Feb) College Day Investiture its ܨܘܼܪܝܵܬܹܐ is is 2 Ceremo I list March Members of the Hindui Ass ciation gosto. Thirukethesw ramfoSMaha.Sivarathiriigi
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVI
H *Shanthini Soundararajah Evie vigasvid
Skandaraneer Subramianiiamreligi mirin Svazis Suventhirini Thambiappahari inings AI Kalanithy Thamotharampillai ST assics2 | Jeybawani Thihaiampaham Manopathmanie Thillaiampalam St river | Rajani Vadivelülig ignifi glegii cogot Rohini Velayuthamrisisi. V airies at Santhalix may gVelupillai i Risiagraff ei fod | *Suguna Velupillain (Arithmetic) orienia est NA *Subajothy Vinayagamoorthy generis. V t) Subadira Navaratharajah, gagsLM iwissib sigaro 2 t). æಷ್ಟ್ರೇ...' Division i ben リ 。鬣 蚤鬣 are given in brackets, CA. ខ្សកo3 89 鼩& 、
萎 י *
| aligհինյ2
naratnam Edward irunavuskarasua eyarajah (nee Edward) ngarajah
Kumarasundaram thaparam (nee Gna
鷺* * リ。
霞雲
In m
í aðer af: A T I A-0 e.t. AR FOR 1965-1966.
3th March N. P. T.A.combo 蚤鬣 T 13th March N. P.T.A. Competitions in 5) 'ဇွိုဂျို့ဂျိုး 蠶 dividual წ"ჭ#
group and Senior English | Elocution: To To T
** mediatse قية
to English Elocution and Senior Tamil Elocutionaiiaggi is

Page 83
WINNERS OF THE CARNAT
 

IC MUSIC COMPETITION I965

Page 84
AT THE FAREWE
ACCORDED TO MISS
 
 
 

t
. ܢ
*
LL LUNCH PARTY
C VEERAKATHIPILLAI

Page 85
xxx
19th March Lower School Sports Meet, ois? is ess Chief guests Mr. & Mrs. . * リNadesam 。 靛
It is to it. Champions Hornby House 7th April bij End of Term is
ーリ 、リ ー : _ ** | | . 2nd Tern 3rd May School reopens 29th June Methodist Thanksgiving Day 3rd July Annual Inter House Sports :
Meet. Chief guests Mr. & Mrs.
I.P. Thurairatnam Champions Cr
dy House i voja ta
リ リ○* 16th July {b}{႔မ္ဟု S.A., Athletic Meet,
C
17th July
Vembadi. Vemb 墨
arries away Cha- 1 mpionship.
ild Internmediate
e "Poo محقنة وية خية في نيجية
championship, and Cup for ရှူး est Performance in Interme
} *
နှီး” ၌ - 96. 臀, 2
7th Jan... issa School reopens li jew binic -
4th Feb. Independance, Day, Guides, i.
P. T. Squads and School Orchestra take part. 10th Feb. Farewell for Miss C. Veera
kati pillai. 15th Feb. College Day, Investiture Cere
money. - 3. 18th Feb. Members of Hindu Association go to Thiruketheswaram for Maha Sivarathiri థ్రో 5th March Opening of Schools' Dental. A
Clinic at Vembadi by Mr. A G. G. Ponnambalam M. P. (Jaffna.) 7th March Mr. Senanayakc adminstrative Secy. of the Afro Asian Stu. dents' Federation addresses General Assembly and Advanced Level Students' Union. 11th March Lower School Sports Meet
Miss M. P. Dore Chief Guest.
Creedy House Champions.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III
23rd July UNESCO folk dancing.comSV og petition. Vembadiegets first so in eo place. Hard 27th July Trinity College of Music Ex
A as aminations. si si rieš 8th July Adiammavasai Holiday 10th Aug.) i End of Terme
リ エ、リー リ、 3rd Term, 曇 韋雲 50th Aug. School reopens 5th Sept. J. G. S. S. A. Netball tournaCivit D exigment beginsel sig till:28, 50th Sept. مسحر و همسر میرسی امروزی چرا | ಫ್ಲಿ"}ಇಂಕ್ಜಿಟ್ಠಂ। lth Oct.’’Vijayảthảsamy Day &{{{i_f:29 'th Oct. Universal, Children's Day NA 醬" 蠱 註零劃 * ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2th Oct. Death of Mrs. J.T. Niles (staff) 3th Oct. School closes as mark of respect ind De8°色
`Evg Endof e O veles bie qitatoi
S tt SytttS S S SyyyyS 12th Marchs District, P. T., Competition inst Girls Under 13 squad win i bas no first i place, Y.M. C. A. Badminton E tournament finals Vembadi Wins 3 Matchs out of five. 50th March Farewell to Mrs. P. Vijeya
Tana 1st March Freshers' Sports Meet. st April Dance Competition at Thurston College, Colombo. Vembadi Wins 2nd place. End of Term.
2nd Term
th. May School reopens.
ind June N. P. T. A Competitions - Vembadi wins 1st places in Senior English Essay, Junior Individual Singing, and Junior Tamil Eloution, 2nd place in Senior Individual Singing and Junior Tamil Elocution 3rd place Junior English Elo
... ********
` cution

Page 86
seħor Jünë tog b Հio? OOՇՅV Ա Այl b: 11tha June his Peoples Heath Week. We badi winsist place in Pos -za olie M Corripetition.T vlպt it: 25th June Intere House Sports Me Visibilo Hitohiefo Güestii Mr. & Mrs W nori Abeyásëhefa. Champi - Hornby House. 27th June ဂြို့မြိိို (A. Level) Arts - Sciencerdasses go roh di -* Hedióürsions.g * 29th June Methodist Thanks. Givi
ఇr#setT Pay, မှူးဖိုးနွေးငှာ 峦需》臀 30th June . Mid Term Holidays.
○ エ 17th Julyth:łki). Z
8th ಕ್ಷೌರಿ
set A : 29th July J. G.S.S.A., Atheletic M. 30th July Vembadi Carries away Cha pionship Shield, Relay C.
Senior and Intermediate noii amo diviăuălechampionshi berupa Cups för Best Performar \in\thẽ97ủhiörằdivision and
all field fevents. 鷲畫、薑。姜 it}&#FFH2*Z
of Music
risories fi 3a 撃qA -meW odriotoo o allo ng
52 sat bo en i så fiets 1 to Df5+
esse if аноноат (ооное 曹 - ջnoilitaգոioԴ A T 4 V リ。
i esosfo al anning ibadiris noinuՆ :ast taiյgnՅ thing? հointյt bոք ցոignia isubinbul - osta bi soigola in T gnigri2 lisAubivibrr qoiri<92 ri froidugolo Aitor : bilir
陰囊
లి."
ommercial Press & Stores, J
畫@這事彗
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXVIII
S 30th Juyoga Cooperatorso. Day, Vembadi m- 2: M 3 : Mwins affirst prizes in Senior er and Junioria:Individual Sinsego H. disging Seniors and Junior group et. Singing and 2nd prize in ér. Senior Elocution - Tamil. lins 18th August End of Term 蠢擎勢靈,叢髻、
エ。
x 15th sept. ei schools reopenis erit de
Saraswathy Pooja (Celebra
蠶
sitios, i. 333
& * and Termio2 \vBM biế.
ited Nations' Day. Public eeting- hibadi partici:
e
t (r. R. K. Brady of the
韃 British Council. eith Nov, G. C. E. (OL) Annual Social Chief Guests Mr. & Ms.
ps, J. Rajaratnam.
ice 22nd Nov. ... Needlework aspection.
శ్లేవ్లోవ్లో da" it
ds it!
po A bi jo 2 dinos do do
fisedia:Agripi o pa fois isvi siis lõi
GM ved biserrasV is oirii O A is disitio'. O. O.
svijenjenimbs of Evansne? TM došlo 鹭
με πρεA οι A εία ο νεαρά
bА. bais gar:1982 A TEтап50 noint J’ainsbut 2 foi, À bo9fi87 353 M. EFTOC2 teorie zo šios N4 gia
das Deir seo . Á seis affnao eroigns do azuo ao
མོའི་ལྷ་ 韃為
|daՀ Ած է
fod i osodoai o ginineeg. O dipis (M idd.

Page 87


Page 88

----