கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Torch Bearer 1970

Page 1
TORCA
 

Z (970)

Page 2


Page 3

197Ο

Page 4


Page 5
** ତt göt வாழ்வின் ஜீவனே தொடுகை என் எல்லா அ பதால் என் உடலை என்று துக்கொள்ள முயன்று வி
ஒளியுள்ள காரியங்களே: நீரே என நான் அறிந் யற்ற யாவையும் என் சிந், முயன்று வருகின்றேன்.
என் உள்ளான இதய திருக்கிறீர் என அறிந் தீயவைகளையும் என் இத அன்பை மலரச் செய்ே
உமது வல்லமை எதை பெலம் அளிக்கிறதென் பன் பதால் என் செயல்களின்
படுத்த மிக முயல்கிறேன்

உமது ஜீவனுள்ள வயவங்களிலும் இருப் JLD g|Tu-160DLDUIT 45 6021,35 பருகின்றேன்.
த் துரண்டும் சத்தியர் திருப்பதால் உண்மை தனையினின்று அகற்ற
பீடத்தில் நீர் அமர்ந் திருப்பதால் எல்லாத் பத்திலிருந்து அகற்றி,
வன்.
பும் செய்ய எனக்குப் தை நான் அறிந்திருப் மூலம் உம்மை வெளிப்
sp
了。
கீதாஞ்சலி,

Page 6


Page 7
சிறியதெர
யாழ் / வேம்படி மகளிர் கல் லூரியின் கனிஷ்ட பிரிவின் முதல் வெளியீடாக இம்மலரை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கப் பேறு பெற்றதை எண்ணிப் பெரிதும் மகிழ்கின்ருேம்.
ஏறக்குறைய 2500 மாணவி களைக் கொண்டுள்ள எமது கலைய கம் செ ல் வி. ஸ் கோ கிற வ் ட் (Miss. Scwcroft) egjLb 60) LD LIT 60J j தலைவியாகக் கொண்டிருந்த காலத் Slov (19256) The Torch Bearer என்னும் பெயரில் ஒரு மலரை மலர்வித்தது ஏறத்தாழ 45 ஆண் டுகள் பூர்த்தியாகிவிட்டன மான வர் தொகையும் 500ல் இருந்து 2500 வரை அதிகரித்துவிட்டது சிரேஷ்ட கனிஷ்ட பிரிவிலுள்ள மாணவர் களிற் பலர் இம்மலருக்கு விடயங் கள் கொடுத்துதவ இடங் கிடை யாமலிருந்தது கல்வியில் பல மாற் றங்கள் ஏற்படலாயின. எனவே கனிஷ்ட பிரிவுக்கென ஒரு தனி மலரை வெளியிடவும் பல மாண வர்களுக்குக் கட்டு  ைர எழுத வாய்ப்பு அளிக்கவும் விரும்பினுேம்,
எங்கே புதியதொரு முயற்சி, கருத்து, சிந்த னை, ஆர ம் பி க் கின்றதோ அங்கு பல எதிர்ப்புகள்
கரங்களிலே பிறந்த
உரங்கண்ட உள்ளங்க திரங் கொண்ட சிந் பரங் கருணை பல்லூ

ரு செய்தி
தடைகள் தாமதங்கள் ஏற்படுவ தியல்பு. ஆசிரியர்களின் மாற்றங்கள், அதிபர்கள் சேவையினின்று இளைப் பாறவேண்டிய நிர் ப் பந்த ங் கள் போன்ற எதிர்பாராத தடைகளால் காலதாமதம் ஏற்பட்டது எனினும் எதிரிடைகளை எதிர்நோக்கி முன் னேறி வெற்றி காண்பது சிறப்பா கும். அவ்வெற்றியின் சின்னமே உங் கள் கரங்களில் தவழும் கன்னிமலர் இதனை நுகருங்கள்.
இம் மலரை ஆரம்பித்தற்குத் தூ ண் டு கோ லா யிருந்த அதிபர் செல்வி தம்பையாவுக்கும் இதனை அச்சு வாகனமேற்றி நம் பணியை முற்று விக்க க் கார ண மா யிரு ந் துதவிய புதிய அதிபர் செல்வி, ஆறுமுகம் அவர் க ட் கும் நாம் நிறைந்த கடமைப் பாடுடையோம் நாம் நினைத்த அளவுக்கு இம் மலரைச் சிறப்பிக்க முடியாமைக்கு வருந்துகின் ருேம். எப்படியும் இக் கன்னி மலரை ஆரம்பித்து விடுகின் ருேம், பிறிதொரு மலர் விரைவில் வெளிவர இருப்பதால் இதனைச் சுருக்கமாய் வெளியிடுகின்றுேம். இம் மலர் நிதமும் வளர்ந்து மலர்ந்து நறுமணம் வீசுவதாக
மலர் கவிதை கூற, ள் செழித்து ஓங்க தனைகள் நிறைவுகாண, ழி பரந்து செல்க.
-ஆசிரியர்.

Page 8


Page 9
CONTEN
கீதாஞ்சலி Editorial Principal’s Report ஊர்வசி so What they Say about Urvasi ஒரு கூட்டுறவுச் சங்கம் தனது தொழிற்பர
எவ்வாறு பயனளிக்கின்றது வண்ணுத்திப் பூச்சி என் தங்கை எனது நாய் என் அருமை அன்னை சரஸ்வதி பூஜை பொருட்காட்சி வான விளையாட்டு மழைகாலம் எனது இரணைத் தங்கைமார் LJTG)si தினம் தெரியுமா 5FUL ISF rifleGD,5 காகம் அழைக்கிறது சூரியகாந்தியின் கதை ருேஜாமலர் நான் கண்ட மலைப்பிரதேசம் o சைவமும் தமிழும் வளர்த்த நாவலர் எனது நொண்டிக் காகம் o e o e அப்பா சொல்லித் தந்த குறட்பாக்கள்
அழகானவை o மறைந்து நிற்கும் மிருகங்களைக் கண்டுபிடிய நான்கண்ட விபத்து நான்யார் தெரியுமா எனது நெடுந்தீவுப் பயணம் சுப்பிரமணியம் பூங்கா எவராலும் போற்றப்படுவது அறிவு வேதாகமத்தில் உள்ள சில நாமங்கள் ம
அதைக் கண்டுபிடியுங்கள்

Page
vi viii ப்பில் வாழ்பவர்களுக்கு
புங்கள் O OSO Ko ----
10
10
ও I
றைந்துள்ளன

Page 10
விண்வெளி வீரர் மகாதேசாதிபதி திரு, வில்லியம் கே
அவர்கள் யாழ்விஜயம் கிறிஸ்து ஜயந்தி புதுமண்டபத் திறப்புவிழா நூற்ருண்டு விழா கண்டமகாத்ம க. My Pet Turkeys My First School Our Class My Little Neighbour Shopping When I Grow Up My Dream Do You Know Me? Our Adams Peak Climb Our Milkman How I spent my last Poya I My eventful Air Flight My trip to Rome and Londo The recent floods My travels with my Parents
Reports
Games Report Report of Hornby house for the Report of Lythe House for the Report of Greedy House for the Scowcroft House Report - 1970 Report of the Student Council Report of the Advanced Level
Association for the Year - Report of the Advanced Level A Report of the Advanced Level S Students Union for the Yeal Report of the Senior Literary A. Report of the Hostel Union - வேம்படி இந்து மகளிர் சங்கத்தின் 1 3rd Jaffna, Guide Company Report Report of the Youwathi Club 1970
சிறுதோழர்

பல்லா வ
ந்தி
)ay
Year - 1970
Year - 1970 Year - 1970
Students
1970
rts Union - 1970 Science
- 1970 ssociation 1970 - 1970
970-ம் ஆண்டு அறிக்கை
12
12
13
13
14
15
15
15
15
16
16
16
1 7
1 7
I 7
1 8
18
19
19
20
2O
22
24
25
26
27
28
29 30
31
31
岛2
33 35 36
37

Page 11
“Çirace
There ore d very few folk tha really happy to soy that Grace A simply to me means one who cor times takes the place of a tender as she is known to many is one of need or collamity She woul advice in spite of the duties th nature of hers has been instrumer She gove her time, her talen without any reservation. She hos and thOSe in distresS. Not a fune arose she stepped into help the b all and many have found shelter of life for some years, sometime to make sacrifices to an extent th Yet that is the kind of grace that
| Opportunities are sometimes di by depriving them of achieving ( is a very intelligent and talented and shy to make o show of her the scenes and did not want d sitting on public platforms and w corner doing a menial job.
She is quite versatile in wr Tamil and her great gift of music with ease. Age has not at all bee she even now helps in the worship She is quick in composing so compositions have been done over
Grace Acca is a born teacher. One to be a teacher but it is not all import knowledge to the pupils Sl make sure that her pupils masterec dreaded her because she was a with her pupils. No child could € being moulded for the better. stern-ness and several times she hate me because I discipline the such teachers that live in the mir proof for such a statement for wh were also old students of Groce “we must drop in to see Miss. W. that hidden beneath the hardnesss She is very frank and out spoken

4cca."
E I address as “Acca' and I am cca is one. Acca or elder sister es for the young or one who at and loving mother. Grace Acca to whom people can go in time d listen with patience and give at awaited her. This sympathetic tal for her un limited generosity. Eis and even all her possessions always been a friend of the poor arl would she miss and if need bereaved. Her home is open to there. Having watched her way S wonder whether one is called at wisdom is blinded by emotion.
flowed out of her freely.
enied to some with talents there great things in life. Grace Acca person. Grace Acca is too modest gifts and preferred to work behind ny praise or reward She hated ras quite content to be in some
iting prose, verse and drama in
has helped her to compose songs
in a hindrance to her voice for of the church with her thevaroms.
ng and very often her beautiful
night,
can have the highest qualification ways that one has the knack to access. She took great pains to the subjects she tought, Students disciplinarian and was very strict ver go through her hands without She was quite conscious of her as told me, "I know my students m' I can assure her that it is lds of the pupils. There is ample enever old students of mine who Acca came to see me, they said, divelu Clso ' Her students knew
was sincere love and affection.
and never left un said what had

Page 12
to be said, she would speak frank to be rectified. I remember her si of people because I cannot keep
Grace Acca is that only did she but she was willing to confess he
Perfectionists are very difficult ca wanted perfection in all that si had to produce, everything had to detail. The words, the bear, the n slightest mistake or the children in her face a look of distress and an with her head and hands vehemeni were to congratulate her, she would and would point out the mistakes. If time for she must choose the best is also seen in her way of dress, hair neatly done. I have known G i must say that she has remained of life and her mode of dress. H something to be admired. She nev ways taken aback with the mini - C In some regions of the world whe the wind blew cand the sands rubo trees a beautiful grain is made. Tr carve out personalities. So it is wi smiled at her. Losing her parents withstood the trials of life and h. which is entirely hers, a native hardships of life and stand firm w worships. Recently we had a discu Birthday numbers and she told n eight and it is said all those with grace of God. ' Grace is one who which is rich in mercy steadfast l
'' Grief nor pain,
Rend my heart to
He today, and H Grace sufficient gi

tly because to her mistakes had aying once, ' I make enemies my mouth shut.' The beauty in make criticisms about other people r own faults.
to live with and satisfy. Grace Ache did. If it was a song she be just right to the minutest usic. If the musician made the missed a beat, one could see on noyance or she would keep time tley. After a performance if one say, “It could have been better' she went shopping she would take . That she was a perfectionest
every pleat in order and her race Acco from my teens and unchanged both in her way er modesty with simplicity is rer followed foshions and is alress of the modern teen - ager. re there are sand storms, when bed against the soft bark of ials and tribulatrons in people th. Groce Acco, fortune had not
when she was quite young, she ters is a kind of personality which can still withstond the rith faith in the God whom she ission about the significance of he playfully, "' My number is
number eight are led by the D depends on the grace of God ΟVΘς
In Or any SOrr'OW
Him unknown
e tomorrow
ves HiS own.
C. Veerakathipillai

Page 13
செல்வி கிறே
யாழ்நகரின் தலைசிறந்த க எங்கள் வேம்படி மகளிர் கல்லூரியின் இக்கலைப் பீடத்தின் வளர்ச்சிக்கோர் பாறியுள்ள செல்வி கிறேஸ் வடிவே கட்டுரை எழுதும் பாக்கியம் கிட்டி கருதுகிறேன்.
கல்வி பயிற்றவென்று வேம் அல்ல அவர், சின்னஞ் சிறுமியாய் பாடி ஒடித்திரிந்து, கல்விகேள்விகளில் லும், ஆசிரியைகளாலும் முதன் மா போற்றப்பட்டு, ஈற்றில் தானே ஆகி னைக் கல்வி உலகிலே ஆளாக்கிவிட்ட பணிக்க முன்வந்தார் செல்வி வடிவே மார்கழிமாதம் - அதாவது சரியா GoÕ7 TT
என்று ஆசிரியப் பதவியைச் டாரோ அன்றுதொட்டுக் கடமையின கல்வி பயிலும் மாணவியரைத் த6 இருந்த ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். ெ பாலர்களையெல்லாம் தன்வயப்படுத்தி அவற்றுக்குக் கவர்ச்சியூட்டி, சின் ஆசையை ஊட்டி, ஆவலை ஏற்படுத்தி பெருமையும் செல்வி வடிவேலுவையே கள் பழக்குவதிலும், நாடகங்களுக்கு இவருக்கு நிகர் இவரே. இவ்வண்ண பைப் பெற்ற அவர், 1949ம் ஆண்( லாசிரியையாகவும் பதவு உயர்வு பெ
அந்த ஆண்டுதான் நானும், ஆசிரியையாகப் பணி புரிய ஆரம்பித் செல்வி வடிவேலுவின் கீழ் பணிபுரியு காலத்தே நான் அவரிடம் கண்டு கே
உழைப்பின் சின்னமாய், பண் விடமாய், கடமை, கண்ணியம், வாழ்ந்த இவரை உடன் ஆசிரியைக போம். கிறேஸ் என்ற பெயருக்கு ஏ இவருக்கேற்ப பெயர் வாய்த்ததோ
'உள்ளத்திலே உண்மை ஒலி டாகும்'. இதுபோல சிந்தனைக்கும், பக்தி ஒன்றையே அரணுக்கி வாழ்ந்த றத்தில் அருள் ஒளி வீசியது. ஆர

ஸ் வடிவேலு
லைக்கூடங்களில் முதலிடம் வகிக்கும் கனிஷ்ட பிரிவின் முதல்வியாகவும்,
கருப்பொருளாகவும் இருந்து இளைப் லுவைப் பற்றிக் கல்லூரி மலருக்குக் பதை ஒரு பெறற்கரிய பேருகவே
படியில் காலடி எடுத்து வைத்தவர்
வேம்படியில் மாணவியாகி, ஆடிப் தெளிந்து, பாடசாலைத் தலைவியரா ணவியெனவும், நன்மாணவியெனவும் சிரியையானுர், தனக்கறிவு ஈந்து தன் இந்தக் கல்லூரிக்குத் தன்னையே அர்ப் லு. இது நடந்தது 1934ம் ஆண்டு க முப்பத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்
செல்வி வடிவேலு ஏற்றுக்கொண் ரின்று ஒய்வு பெறும்வரை தன்னிடம் ன்வசம் கவர்ந்து விடுவது அவரிடம் பற்ருேரை விட்டுப் பிரிய விரும்பாத நி, கதைகள் சொல்லிக் கொடுத்து, ானஞ் சிறியவர்களின் உள்ளத்திலே இளம் நெஞ்சங்களிலே பதியவைத்த ப சாரும். பாடல்களுக்கு அபிநயங் மாணவியரைத் தயார் செய்வதிலும் ம் கல்வியூட்டி, எல்லோரதும் மதிப் டு வேம்படியின் பிரதம பிரிவின் முத "AMOCOMPIT.
நான் கல்வி பயின்ற வேம்படியிலே தேன். இருபத்திரண்டு ஆண்டுகளாக ம் நற்பேறும் பெற்றவள் நான். இக் கட்டுக் கற்றறிந்தவை பற்பல.
எபின் சிகரமாய், உண்மையின் உறை கட்டுப்பாட்டுக்கோர் இலக்கணமாய் ள் கிறேஸ் அக்கா" என அழைப் ற்ப இவர் வாய்த்தாரோ, அன்றி பான் அறியேன்.
ரி இருப்பின் வாக்கினிலே ஒளியுண் செயலுக்கும் வேறுபாடின்றி இறை தால் செல்வி வடிவேலுவின் தோற் ம்பபிரிவின் மாணவிகளின் இளமைக்

Page 14
கல்வியைச் சிலையில் எழுத்தாக்கி, உலக ஏற்றவர்களாகத் தயார் செய்து விட்டு னும் ' என் மாணவி இவர்' என்று க வாய்ந்தவர் செல்வி வடிவேலு. ஏழை யாவரையும் அன்போடும், கண்டிப்போ மையை மற்றேரும் காட்டவேண்டும் யவர் அவர்,
தமிழிலக்கிய, இலக்கணங்களைக் காணப்படும் ஆவலையும் ஆர்வத்தையும் உரையுடன் விளக்கி சுவைபடக் கூறி நீ பனும், பாரதியும் புகழ் மணக்கச் செய் அவரது கவித்திறனுக்கு எடுத்துக்காட்ட கருத்துப்பொலிந்துள்ள கல்லூரிக் கீத மல்ல வரப்போகும் சந்ததியினரும் பணி சீகமாகச் செல்வி வடிவேலுவைக் கண்(
பேச்சுக்கலை நாடகக்கலை என்ட கைவந்த கலையாகும். மேடைக் கூச்ச இவர், நாவன்மை மிக்கவர், நாடகம் மாணவியரையும் அவ்வாறே இயக்குவிட வளவு சிரம முடையதாயினும், அதை ( பதில் கிறேஸ் அக்காவின் சாமர்த்தியம்
தமது பூரண ஆயுட்காலத்தை மையாலோ, என்னவோ செல்வி வடி:ே ருென்று இன்றியமையாததாகி விட்டது வியது; அவர் அகத்திருளை ஒட்டியது; சிறுமியாக நுழைந்தவரை அறிவுச் சிகர படி இன்றுள்ள உயர்நிலைக்கு உறுதுணை
சினத்தைப் பொருளென்று ** அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம் பே பொறுத்துக் கொண்டார் கிறேஸ் அக்
சுருங்கக் கூறின் வையத்து வ எல்லாம் திறம்படச் செய்து, "பற்றற்ரு கின்ற செல்வி வடிவேலு அவர்கள் அற பேரறிவாளர்.
கிறேஸ் அக்கா பொறுமையில் இரக்கத்தின் உறைவிடம்; தாழ்மையின் மற்றேர் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாய் மலா மற்றேர் துன்பத்தைத் தாங்கும் சுமை கிலே தனக்கெனத் தனியிடம் அமைத் அன்பும், பண்பும் என்றும் வளர்வதாக
வாழ்க அவர் நாமம்; வளர்க
因

வாழ்க்கையின் எந்தப் பிரிவுக்கும் அவர்கள் எத்தன்மையினராயி றிப் பெருமை கொள்ளும் சிறப்பு , பணக்காரர் என்ற பேதமின்றி ம்ெ பேணி, தான் காட்டும் தன் ான்று வற்புறுத்தும் தன்மையுடை
கற்பிக்கும் போது மாணவரிடம் பன்மடங்காக்கி, இசையுடன் பாடி, ற்பார். கவிகள் பல இயற்றி, கம் த தேன் தமிழை வளர்க்கலானுர், ாகத் திகழ்வது ஏற்றமிகு தமிழிலே மாகும், இக்கீதத்தை நாம் மட்டு ா அமைத்துப்பாடிடும் போது மான
மகிழ்வர்.
னவும் இவருக்கு இயற்கையாகவே ம், பொருட்பஞ்சம், தெரியாதவர் எழுதுவார்; நன்முக நடிப்பார்; ப்பார். மேற்கொண்ட கருமம் எவ் முன்னின்று நடத்தி வெற்றி காண்
எழுத்தில் அடங்கா, யே வேம்படியோடு இணைத்து விட்ட வலும், வேம்படியும் ஒன்றுக்கு மற் அவர் அறிவுவளர வேம்படி உத மேல் நிலைக்கு கொண்டு வந்தது. மாக மாற்றியது. அவ்வாறே வேம் யாக இருந்தார். செல்வி வடிவேலு. கொள்ளாதவர் செல்வி வடிவேலு. ாலத் தம்மை இகழ்ந்தவரையும் 5 IT."
ாழ்வாங்கு' வாழ்ந்து, செய்கருமம் *ன் பற்றினைப்பற்றி வாழ்ந்து வாழு
ஞர்கள் வரிசையில் இடம் பெறும்
ா இலக்கணம்; அன்பின் சின்னம்;
சிகரம்; வாரி வழங்குவதில் பாரி; ந்திட நடுவூரில் பழுத்த நல்மாமரம்; தாங்கியென வாழ்ந்து ஆசிரிய உல துக் கொண்ட செல்வி வடிவேலுவின்
அவர் சேவை.
ல்வி சோபிதமலர் சின்னத்தம்பி

Page 15
வேம்படியின் உயர்ச்சிக்காக
அதிபருடன் ஒத்துலிழத்த
செல்வி G T
 

முப்பத்தாறு ஆண்டுகள்
கனிஷ்ட அதிபர் வடிவேலு

Page 16


Page 17
PRINCIPARAÎPS
General
I do not wish to repeat various things which I write every years. In all activities the school has developed and has continued to do well.
1970 will remain a year which will be in our memory for a very long time to come. In October 1970, we opened the new Hall for use, Dr. P. Udagama was invited to come and he opened it. On that occasion I read a short report which II would like to present again to the School Magazine
Report read at the Opening of New Hall
It gives me great pleasure to welcome you this morning. To You Sir, our special thanks are due for consenting to be present here. We know that you have only a day in Jaffna. With your erudite learning and experiences in the University, working and guiding teachers and Principals, we know that it is very apt that you should be at the helm of affairs educational. We do hope that your ministry Will put the child first and not experiment and theorise at the expense of the child.
This is indeed a happy occasion when we have so distin

NNOTTES — 1977'O)
guished a guest and such a large gathering of Parents and Friends of the school to witness this memorable event.
Permit me Sir, to digress a little. I have been at Wembadi for the last thirty two years. I have been here for the Centenary Celeberations of Wembadi in 1938 and for the 125th Anniversary Celeberations in 1963, i know that even in 1938 the 'old girls. of Wembadi spoke and dreamt about the building of a Hall, but living conditions had to come first and in 1939 as a Centenary Block, the Scowcroft Home, the Hostel you see in front of this Hall Was built. The living Conditions planned were luxurious, but the Hostel was really designed for 6O. Now the Hostel has grown and we have 210 students in residence, Please don't think that I have stretched it and stretched it like an India rubber ball about to burst No, we bought six lachams of land, it is a pity we didn't have the money nor did we have the vision to buy call the thirty lachams of land which was then available. However We built extensions to this Hostel and we are just able to accoma date a maximum of 200 which can be stretched at a pinch to 21 O.

Page 18
During the period following 1949 we were able to collect a little money and again this wen towards extending the playground and building a modern Home Science Laboratory and library a geography room and a smal Botany and a small Zoology laboratory.
The School has grown from 500 to 24OO in a period of thirty years Since there was no way of having assemblies together and mostly assemblies of neces. sity had to be standing ones, the sanctity and dignity of School Assemblies seemed a force because of the difficulty of control.
Science had been introduced in 1947 and soon we were allowed to cnter for G C E (A. L.) Science. At first the staff and I had to use all our persuasive powers to keep students from jumping accross to Jaffna Central College or St. John's College. Now it is the other way round - no one wishes to leave us. Now we have 9 classes in the G C E (A. L.) Science section with nearly 360 students. Our University Entrance results have been quite good, for example last year it was as follows:-
Arts Faculty 6 Medicine u 6

( ii )
Dental MANO Physical Science Biological Science -as Agricultural Science -
We have our own students who have passed out as Civil servants doctor S, engineers, nurses and we have students doing computer science aenonautical science and chemical engineering in England. What a wide difference between Science education in 1948 and Science education in 1968.
Because of this influx into the G C E (A. L.) Science classes our science staff which started with just two, has grown and the laboratories which were built fori about 10 each had to acconadate twenty or more in each group. As such the science staff and I began to dream of spacious laboratories and class rooms.
These dreams came into fruition last year when the Ground Floor of this present buildling was opened by Mr. G. G. Ponnampalam and the Director of Education Northern Region opened the Exhibition of Science which we organised in Connection with that opening.
Now the upstairs is more or less finished and we are really happy and privileged to have the Director General of

Page 19
Education perform the opening ceremony, We are also happy to have associated with him at this function Mr. W M. A. WarnaSuriya. Deputy Director of Education, The director of Education Northern Region Mr. Sankaralingan and our member of Parliament Mr. C. X. Martyn. This building Sir, we hope is going to be a centre, an academic centre for public and departmental examinations, a cultural centre where our girl's can give of their best in music and dance, in drama and literary activities and also a place where they can listen and imbibe the best of other cultures. We hope it will be a centre for pure and uplifting fun and frolic and lastly but not least we hope it will be a centre where many a girl can get a glimpse of God's plan for her in her community and in her society. We are glad sir, that you who have the shaping of the destiny of our children, are opening this block, which we know will mean much to our children.
The whole building is estimated at Rs. 325,000/-. This block has been built entirely from the savings from Facilities Fees and is therefore an effort by the Parents, teachers and students. No government funds as such have gone into this
(iii/
(
།
ན་
(

building and it is really creditabie for all of us to have built his without asking for any donations This Hall and this whole block is a monument which the Wembadi Community has contributed to Education of Girls.
I will be failing in my duty f I do not mention here the various people who have helped us during his period and in this building programme. The Director of EduCition Northern Region Mr. S, Chanikasalam who has helped us with advice and his engineers and inspectors who have given us so much of time and technical advice ind skill. I must mention Mr. Sivasithamparanathan and Mr. Cumarakulasingham the engineers of the Education Department. Mr. Tharmalingam and Mr. Moothuhamby Inspectors of Works and ill others of the Education Department who have given uns'inted ldvice and help.
Nothing would have been chieved without the unfailing help and technical skill of Mr. N. Nades an and Mr. I hurairaja singnam who were responsible for drawing plans, - working out estimates and generally supervising ; he work We are very thankful to hem and to Mudaliyar Mahesan, Director of Vaithilingam and Co Ltd, Jaffna, who was responsible

Page 20
for the work and Mr. K. Satha sivam one of our parents wh daily gave time to the supervi sion of the work To all of ther and to all our Parents, Friends an well wishers we would like t say a big “Thank You' for all tha you have done for the furtheranc of girl's education in Jaffna.
Urvasi
Dance and Dance drama hav become a very importa at part c our cultural life. We as a schoo presented '' Sukanya in 196 and it was an Outstanding succes: I had been urged to take it t Colombo but we did not do sc Ho wever we started working o) another ballet Urvasi ' and am happy that our girls were abl. to delight audiences in Jaffna, an in Colombo with their high perfec tion in dance techniques.
Mrs. Gnana, Kulendran whic was mainly responsible for orga nising Sukanya was responsible for this ballet, Urvasi as well, Mrs Waratha Shanmuganathan compo. sed the lyrics for the ballet Mr E Suppiah our dance maste. with his great knowledge of dance its art and techniques, has made the interpretation of the drama, into dance form. He has spent a lot of energy and time in giving the best of his knowledge and art to the training of students. Urvas neared perfection because Mr. Sup.

( iv )
piah is never satisfied except with the very best. Both Mr. Suppiah and Mrs. Kulendran have worked together to make Urvasi near perfection.
Performing a ballet of this magnitude involves a tremendous amount of work. Firstly it is the music which adds a finish to the whole, Mrs. Sridevi Pathmanathan our violinist, and Mr A. S. Ramanathan with his mirudhangam have provided this finish. The staff too have worked very hard. Comments have been made that the costumes and stage were excellent Our teachers have put all their artistic talents into this and have succeded in attaining a high standard.
Miss G. T. Vadivelu
About the middle of this year Government's policy of retirement at 55 became known. In December Miss Grace Vadivelu the popular head mistress and principal of our Kanishta school had to retire. Miss. Wadivelu has worked for 35 years and is a product of the Training College under Mis S. Clark. Others have written about Miss. Vadivelu so I would like to add my humble tribute. Miss. Wadi velu was a good teacher, very painstaking and very capable. She was completely interested in the welfare of the students

Page 21
( I w
and the school. She had great organising ablity, a talent for quick composition of lyrics, music and drama and a knack of getting things done by students. She was loyal to the school, to her fellow teachers and colleagues and gave her best to the developement of the school.
I would like to place on record our sincere thanks to her for the amazing patience and ability in putting all her energies and good will into the development of Our Kanishta Section, and the school as a whole, Miss Vadivelu's loyalty to the school and the students and her hand work in laying the initial found" ation has made Wembadi what it is. I would like to take this opportunity to wish her well and may she continue to serve the community as she has done so
far.
Appreciation
A report of this kind is not complete without a word of appreciation and thanks to all those who have worked so hard and given unslinted loyalty and devotion. The staff one and all have laboured and the results produced both in the G. C. E. O. L) and G. C. E. (A.L.) examinstions have been very good. In

)
games and athletics in the production of dramas, in preparing for literary, musical and Scientific competitions, our teachers have given whole hearted loyalty and cooperation. I would like to thank Miss. R. Navaratna Singam our Deputy Principal for her selfless and devoted work. To the Sectional Heads Mrs. Kulendran, Mrs. Arasaratnam, Mrs. Para manathan and Mrs. Pathmanathan, I would like to say how much their loyalty to the school, to their work and to me has helped us in our task. Our three masters though only three among a Swarm of 2400 have given their best to the growth of the cultural, scientific and practical side of the school. Every teacher both in the Kanishter and Senior schools have worked with a will and therefore I am proud to say that we have achieved much.
Our Parents and Friends have always given us full support and Co-operation and we have a very interested P. T. A and O. G. A who have given us full support. Our O. G. A is as old as the hills, the first meeting having been in 1918 and first recorded O. G. A meeting in 1921. Therefore we are planning to celeberate the 50th Anniversary of the Old Girls Association in 1971.

Page 22
To all those who have helped us with their good will anc support, I wish to say thank you and to say that you and we are engaged in a wonderful task of building for the future, not with mortar and stones alone but with life and character Cand the tradi" ti OinS and achievements of Wembadi are worth giving our all.
All minor staff of the School too have done their best always working for the good of the school. The students of the G. C. E. (AL) classes, the Prefects and the members of the student Council have always done their duty. They have always in every way fulfilled their pledge at the investiture ceremony "We solemnly swear to do our duty so that we leave the student government better than it was before.' All of us have worked together to make a harmonious whole. Needs
Now that the Hall is finished l thought that it would be good to list ou further needs:-
Teach us to rule
Controlled and cl Teach us to look
On thee for Judge Teach us the Stre By deed or thoug Teach us to delig And mirth that ha Forgiveness free C And love to all n

)
A green room for the Hall. Glass for the windows of the Hall. 3. Curtains and lights for the
Hall. 4. Furniture for Hall. 5. Repairing and rennovating the remainder of the old class rooms along Wembadi Road. Finishing the open air stage Good Public address system by which classes and the whole school can be addressed from the office or any Cther central spot. 8. An administiative block with good offices, staff room and committee rooms. A plan for this has been drawn up by Mr. Satha Sivam. We do hope the government will help us to fulfill all our dreams.
s
ཉི་
Conclusion
Our motto has been ““Dare to do Right' and we have stood for the right and for all that is required for the education of girls because we are building an edifice of human beings, hus man beings who will be the mothers and citizens of tomorrow.
our selves alway, eanly night ond day,
in all our ends, 2 and not our friends, ngth that cannot seek ht to hurt the weak ht in simple things as no bitter springs of evil done, hen neath the sun.

Page 23
(vii
66 ஊர்வ
*விரகே
யாழ் வேம்படி மகளிர் உயர் நிலைப்பள்ளி கொழும்பு நவரங்க ஹலாவில் 'ஊர்வசி' நாட்டிய நாடகத்தை மூன்று தி ன ங் க ள் மேடையேற்றிக் கல்லூரி மாணலி களது கலைத்திறனை சிறப்பாக நாட் டியக் கலையில் பெற்றுள்ள பேராற் றலைத் தலைநகரில் நிலைநாட்டியுள்
ஊர்வசி பழைய புராணக்கதை ; விண்ணுலகம், மண்ணுலகம் மட்டு மன்றி முனிவர் சாபம், நாரதர், இந்திரன் யாவருமே வரத் தவருத போதிலும் முதலிருந்து முடிவுவரை ஆச்சரியத்தோடு அடுத்த காட்சி என்ன என்று அவாவுறும் வகையில் பலவகையில் பல துறைகளிலும் புதுமை புகுத்தப்பட்டிருந்தது. இந் 15ITL L9-L1 நாடகத்தின் வெற்றிக்கான முக்கிய இரகசியமாகும்.
நான்கு காட்சிகள் மொத்தம் இரு மணி நேரம். ஆனல் அருமை யான நாட்டிய நாடகம் விரைவாக முடிந்து விட்டதா? என்று எண் ணும்படி பார்வையாளர்களையே கூற வைத்திருக்கும்.
இந் நாட்டிய நாடகம் கல்லூ ரிக்கு மட்டுமல்லாமல், நாட்டிய

)
சி 99
நாடகக் கலைக்கே பெருமையும் புக ழும் தேடித்தந்த ஒன்ரு கும்.
சித்திரகலா
இந்திரன் சபையில் ஊர்வசி இலக்குமி சுயம்வரம் ஆடுகிருள். சுயம்வரம் ஆரம்பமாகுமுன் கோலப் பெண்கள் கோலமிட்டு பூரண கும் பம் பொலிவுற வைப்பதும் தோர ணம் தூக்கி ஆரணங்குகள் அலங் கரிப்பதும் அலாதி சுயம்வர மண்ட பத்திற்கு இலக்குமியாக ஊர்வசியை
நினைவின் வேதனையால் ஆட் டத்தில் ஏற்பட்ட தவறைக் கவ னித்த பரத முனிவர் ஊ ர் வ சி பூலோகம் செல்லச் சாபமிடுதல் மயிர்க்கூச்செறியும்.' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' "
சியவன முனிவரின் குருகுலத் வளர்ந்த ஊர்வசியின் மகன் அயுஸ் வில் வாள் ஆதியாம் எல்லா வித் தைகளையும் கற்கும் முறை சிறுவர் களைப் பின்பற்ற வைக்கும்.
ஊர்வசி சொல்லொணுத் துய ருடன் பிரிந்து செல்வது கல் நெஞ் கம் தாங்க முடியாத பிரிவு.

Page 24
l9hat they s
"I have seen many bal productions by professionals. was indeed delightful to See school ballet of such a his standard.
'Urvasi’ is an adaptatic from Kalidasa, ’s “Vikramoc vasiyam", Although love is t predominating theme of this ball I found that there was enous scope for the beautiful di effective portroyol of Call t other emotions, making it integrated navarasa' ballet.
S. Selvaratnam in the
Daily Mirror
They say you can alwa Tell the genuine article. La Saturday I attended a dan performance of the URWAS story by the students of Ve badi Girls' High School. We s among a crowd of school chil ren, who like us were mesme zed by the groce, skill ar. poise of the performers. Wh we saw and heard was spectacular tour de force music, dance, choreograph costume and Set.

ay about 'llrpasi '
et It
○
gh
The Wembadi girls were so comfortable, in their roles that they were able to draw the audience effortlessly into the story. That mysterious energy, which springs from enthusiastic co-operation in a worthy enterprise, hung in the air. We knew very well that the girls and their teachers loved doing what they were doing, and took great pride in being able to do it so well. There were, of course, some excellent individual performances (Urvasi, P u r u r a v Ca, Aiyus), but what stood out most was that the event was a team effort, one which recached far back - stage to the various individuals and Committees who helped in all the Small and great ways to make the actual performance possible
Urvasi o is a ringing testimony to the vigour and creativity of Vembadi School. All Jaffnd, as well as the whole nation, can be justifiably proud of the staff and students of Vembadi.
W. Allen Gilburg in
* The Morning Star

Page 25
MISS H. B. BARKER, FLANKED I SMILING HULLO BEFORE
THE s OLD GALS * S.
MISS R.
 
 

3Y STALWARTS OF THE OGA,
WISHING GOOD-BYC
AY THANK YOU TO
THOMAS

Page 26


Page 27
( ix
சிரேஷ்ட பிரிவில் இரண்டாவது பரிசு பெற் ஒரு கூட்டுற தனது தொழிற்பரப்பி
எவ்வாறு பயன
'ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வே.நம்மில் ஒற்றுமை நீங்கில் அனைவருக்கும் தாழ்வே'
என்ற ஆன்ருேர் வாக்கை இன்றைய போட்டிகள் மலிந்து விட்ட உலகிலே எவ ரும் மறுக்கமுடியாது. அந்த அளவுக்கு இன்று கூட்டுறவானது மக்கள் வாழ்க்கை யுடன் ஐக்கியமாகி விட்டது.
கூட்டுறவு இயக்கம் மக்களிடையே எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பது ஆராயப்படவேண்டிய ஒரு விடயமாகும். வசதிகள் குறைந்தவராய் அதே வேளை யில் வாழ்க்கையில் முன்னேறத் துடித் துக் கொண்டிருப்போர்க்கு உதவி செய்து நாட்டின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்து வதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.
ஒரு நாட்டின் பொருளாதார முன் னேற்றம் என்று கூறும் போது விவசாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பொருளா தார நிலையிலிருந்து கைத்தொழில் முதலி டம் வகிக்கும் பொருளாதார நிலைக்கு மாறுவதே உண்மையான பொருளாதார முன்னேற்றம் என்று இன்று பொருளா தார வல்லுனர்கள் பலர் கூறுகின்றனர் இன்று முன்னேற்றப்பாதையில் வீறு நடை போட்டுக்கொண்டிருக்கும் நாடுகளான ரஷ்யா, அமெரிக்கா, யப்பான் போன்ற வற்றை நோக்கின் அவற்றின் பொருளா தார முன்னேற்றத்திற்கு கைத்தொழிலே காரணியாக இரு ந் தா லு ம் அக்கைத் தொழில் என்ற கட்டிடம் எழுவதற்கு விவசாயமே அத்திவாரமாக அமைந்தது கண்டு குறிப்பிடப்பாலது. ஆனல் அவர் களோடு வைத்து ஒப்பிடக்கூடிய அள விற்கு நம் நாடு இன்னும் முன்னேற

)
ர கட்டுரை.
வுச் சங்கம் ดัง வாழ்பவர்களுக்கு ாளிக்கின்றது.
வில்லை என்பது கவலைக்குரியதோர் விடய மாகும். அந்நிலையை நாமும் அடைய வேண்டுமாயின் எமது அத்திவாரத்தைப் பலப்படுத்தவேண்டும். எனிவே விவசா யத்தை வளர்த்த பின்பே கைத்தொழில் வளர இடமுண்டு. , u 1
தமது தொழிலுக்கு வேண்டிய மூல தனம் அற்ற விவசாயிகளுக்கு பணத்தைக் கூடிய கால எல்லையில் குறைந்த வட்டியு டன் கடனுகக் கொடுத்துதவும் பெரும் பொறுப்பை கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் ஏற் றுள்ளன. ஒரு சில பணக்கார வியாபாரி களினல் ஏமாற்றப்பட்டு கடன் பளுவி ணுல் தலைதூக்க முடியாமல் திண்டாடும் விவசாயிகளுக்கு கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இச்சேவை இன்றியமையாததாகும். அத் துடன் சிறந்த விதைநெல் இரசாயன முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உரம் போன் றவற்றை குறைந்த விலைக்குப் பெற்றுக் கொடுப்பதுடன் உழவு இயந்திரங்கள் நீர் பாய்ச்சும் இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றையும் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் கடனுகக் கொடுத் துதவுகின்றன.
ஆலைக் கைத்தொழிலுக்கேற்ற தேவை யான அளவு மூலப்பொருட்கள் நமது நாட்டில் இல்லையாகையால் பயிர்செய் கைக்கு அடுத்து முக்கிய இடம் பெறுவது குடிசைக் கைத்தொழிலாகும். எனினும் நம்நாட்டில் காணப்படும் ஒரிரு ஆலைத் தொழிற்சாலைகளான சீமெந்து, சீனி, இர சாயனப்பொருட்கள், ஒட்டுப் பலகைத் தொழிற்சாலைகள் யாவற்றையும் கூட்டுற வுத் தாபனங்கள் பொறுப்பேற்று அங்கு வேலை செய்யும் ஆலைத் தொழிலாளர்கள்

Page 28
யாவர்க்கும் அதன்மூலம் பேருதவி புரிகி றன.
அடுத்து குடிசைக் கைத்தொழி நோக்கினுல் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் வி சாயிகளுக்கு எவ்வாறு கடனுதவி ெ கின்றனவோ அவ்வாறே குடிசைக் கை தொழிலாளர்கட்கு கூடிய கால எல் யில் குறைந்த வட்டியுடன் பணத்தை கடனுகக் கொடுத்துதவுகின்றன. மேலு அவர்களுக்கு வேண்டிய மூலப் பொரு களை பெறக் கடினமாக இருக்கும் சமய தில் அம் மூலப்பொருட்களை குறிபிட் குறைந்த விலைக்கு வழங்குகின்றன. உ ரணமாக மரப்பலகைக் கூட்டுத்தாபன தொழிலாளர்களுக்கு வேண்டிய அள மரப்பலகை வகைகளை மேற் குறிப்பிட பட்டுள்ளவாறு சொற்ப விலைக்கு வழங் அத்தொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்கின்ற
ஒரு விவசாயிக்கோ அ ன் றி ஒ தொழிலாளிக்கோ தம் பண்டங்களை உ பத்தி செய்வதுடன் மாத்திரம் கடை முடிந்து விடுவதில்லை. அதைத் த முறையில் சந்தைப்படுத்திப் பணம் பெ வதே அவனது முக்கிய நோக்கமாகும் உற்பத்தியாளர்கள் ஒருவரோடொருவ போட்டியிட்டுத் தம் விளைவைச் சந்தை படுத்தும் வேளையில் அவர்கள் ஒரிரு மு லாளிகளால் ஏமாற்றப்படாது இருட் தற்கும் உழைப்பிற்சேற்ற ஊதியத்ை அவர்கள் பெறுவதற்கும் கூட்டுறவுச் ச கங்கங்கள் முன்வந்துள்ளன. இச்சங்க கள் அவர்களின் உற்பத்திப் பொருட்க யாவற்றையும் நியாயமான விலை க் வாங்கி விற்பனையாளருக்கு விற்க அவ கள் அதை நியாயமான விலைக்கு நு! வோருக்கு விற்கின்றனர். எனவே இ முறையின் மூலம் உற்பத்தியாளர், விற் னையாளர், நுகர்வோர் என்னும் மூவரு ஒரே சமயத்தில் நன்மை பெறக்கூடியதா இருக்கும் தன்மை குறிப்பிடத்தக்கது.
நாடெங்கும் குடிசைக்கைத்தொழி பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் கூட்டு வுத் தாபனங்கள் அவற்றை ஒரு நியா மான விலைக்கு வாங்கி அதை வெளிநா

(X)
) LD
i
5 Π |ம்
LU
|ம்
ற்
டவர்கள் இலங்கையில் சுற்றுப்பிரயாணம் செய்யும் சமயத்தில் அவர்கள் கண்களுக் குத் தென்படும் இடங்களில் வைத்து விற்பனை செய்கின்ருர்கள். "லக்சல" உற் பத்திப் பொருள்கள் என்னும் பெயரில் இன்று விற்கப்படும் பொருள்கள் யாவும் நம்நாட்டு கைத்தொழிற் பொருட்களே யாகும். வெளிநாட்டவர் விரும்பி வாங் குமளவிற்கு உயர்ந்த தரத்தினைக் கொண் டவையாக நம் குடிசைக் கைத்தொழிற் பொருட்கள் விளங்கினுலும் நம் ம வர் அதன் பெருமையை உணருவதில்லை. ஆகவே நம்மவரின் கவனத்தைக் கவர கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் பெரிதும் முயல்கின் கின்றன. பத்திரிகைகள், துண்டுப்பிரசுரங் கள், மூலம் விளம்பரப்படுத்துவதுடன் குடிசைக் கைத்தொழில்கள் பற்றிய விளம் பரங்களை விளம்பரப்படுத்தும் பெரிய தோர் பொறுப்பை இலங்கை ஒலிபரப் புப் கூட்டுத்தாபன வர்த்தக சேவை ஏற் றுள்ளது.
மேலும் இவ்வுதவிகளோடு விவசாயி களுக்கும் ஏனைய தொழிலாளருக்கும் அவர்களின் தொழிலின் வளர்ச்சியினை உத்தேசமாகக் கொண்டு அத்தொழில் முன்னேற்றத்துக்கான பல ஆலோசனை களே கூட்டுறவுச் சங்கங்கள் கூறுகின்றன. விவசாயிகளுக்கு விளைச்சலைப் பெருக்குவ தற்குதவும் விஞ்ஞானப் பயிர்ச்செய்கை முறைகளையும் பூச்சிகள், கிருமிகள், களை கொல்லிகள் முதலியவற்ருல் பயிர் பாதிக் கப்படாத வழிகளையும் கூறுகின்றன. அத் துடன் கிருமிநாசினிகள், களை கொல்லி கள் முதலிய மருந்து வகைகளையும் கூட் டுறவுச் சங்கங்களே இலவசமாக வழங்கி அதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பல நன் மைகளைத் தேடிக் கொடுக்கின்றன. மேலும் இளம் விவசாயிகளுக்கும், குடி சைக் கைத்தொழிலாளர்களுக்கும் சிறந்த முறையில் பயிற்சி அளிப்பதற்காக பல பயிற்சி நிலையங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன. பல கூட்டுறவுப் போதன பாடசாலைகளை யும் ஏற்படுத்தி ஆங்காங்கு இளம் விவ சாயிகளுக்கு கூட்டுறவு பற்றிய பரந்த அறிவை வளர்த்து வருகின்றன.

Page 29
( xi
இவ்வண்ணம் நாளாந்தம் விவசாயிக ளினதும் தொழிலாளர்களினதும் வாழ்க் கைப் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்து வரும் கூட் டுறவுத் தாபனங்கள் அவர்களுக்கு நிச்ச யமான ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொடுக்கத் தவறவில்லை. கூட்டுறவுச் சங் கங்களின் அங்கத்தவர்களான உற்பத்தி யாளர்களுக்கோ, பயிர்களுக்கோ அன்றி தொழிற்சாலைகளுக்கோ எதிர் பாராத இயற்கைத் தாக்குதல்கள் ஏற்பட்டால் அதற்கான நஷ்டஈட்டை வழங்குகின்றன. அது தவிர விவசாயிகளுக்கும் தொழிலா ளிகளுக்கும் கட்டாயச் சேமிப்புத்திட் டத்தை ஏற்படுத்தி தற்பாதுகாப்பளிப்ப துடன் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கின் றன. இதனுல் இவர்கள் தமது தொழி லில் பற்று மிகக் கொண்டவராய் நிச்ச

பமான எதிர்காலத்தை நம்பி உழைக் கின்ருர்கள். அண்மையில் தகரங்களை விட கிராமங்களிலேயே கூடிய அளவில் பணம் சேமிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கி அறிக்கை விடுத்துள்ளது. கிராமக் கூட்டு றவுச் சங்கங்களின் அங்கத்தவரிடையே கட்டாயச் சேமிப்புத் திட்டங்களை ஏற் படுத்தியமையே இதன் முக்கிய காரண மாகும்.
இவ்வாறு தொழிலாளர் சமுதாயமே வாழ்வாங்கு வாழ வாழ்க்கையின் பயனை நன்கு அனுபவிக்க இச்சுட்டுறவுச் சங்கங் கள் மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் மிகவும் போற்றுதற்குரியதாகும்.
மஞ்சுளா கங்தையா

Page 30


Page 31
சின்னஞ் சிறுவர்க்குச் பிரதம விருந்தினர் வட்டாரக் கல் KINDERGARTEN
துரங்கும் அழகி அழகனைக் க பாலர்தின
 
 

ச் சிரிப்பூட்டுகிருர் வி அதிபர் திரு. கேது சிகாமணி N DAY 1970
நண்டு துயிலெழுந்த காட்சி ம்-1970

Page 32


Page 33
வ0ைணுத
வண்ணுத்திப்பூச்சி அ ழ கி T னெ து. அதற்கு அழகான செட்டைகள் உண்டு. அச் செட்டை களில் சிவப்பு, மஞ்சல்,
என தங்
என் தங்கையின் பெயர் மாலினி. என்னை அக்கா என்று அழைப்பாள். அவள் ஓடி வந்து என்னைக் கொஞ்சுவாள். பாட்டுப் பாடுவாள். கை தட்டுவாள்.
Gl0)ij |
என்னிடம் ஒரு நாய் உண்டு. அது மண் நிறம் அதை நாம் லக்கி" என அழைப்போம். அது "பொமினேறியன்' என்னும் உயர்ந்த இனத்தைச் சேர்ந்தது. இறைச்சியையும், மீனையும் விரும்பி உண் ணும். நன்ரு கப் பாய்ந்து ஒடும். அதற்கு
என் அருமை
என்னைப் பெற்றவள் என் அருமை ( அன்ன. எனக்குப் பாலூட்டி தாலாட்டி வளர்த்தவள் என் அருமை அன்னை .
என்னை அணைப்பவள் என் அருமை அன்ன. எனக்கு நோய் வந்தபோது பாது காத்தவள் என் அருமை அன்ன. எனக்
சரஸ்வதி
எங்கள் கல்லூரியில் இந்து சமயப் பிள்ளைகளுக்கு சரஸ்வதி பூஜைத் தினம் ( சிறந்த தினமாகும். முதல் மூன்று நாட் களும் பிரசாதம் வைத்து வணங்குவோம். மூன்ரும் நாள் பூக்களாலும் மாலைகளா லும் சரஸ்வதி பீடத்தை அலங்கரிப் போம். தேவியின் முன் பாடப் புத்தகங் களே வைப்போம் , நடனம், பேச்சு, சங்

ப்யூச்சி
கறுப்புப்பொட்டுக்கள் உண்டு. அது பூக்க ளிலே தேனைக் குடிக்கும்.
சுமதி செல்லத்துாை
வகுப்பு 1
|6))ტ})
நடனம் ஆடுவாள். எனக்கு தங்கையில் நல்ல விருப்பம்,
குமுதீனி இாாசாத்தினம் வகுப்பு 1
bTUI
அடர்த்தியான மயிர் உண்டு. அதனை அப்பா வாங்கித் தந்தார்.
நீலாங் தி ஜேயாாஜா வகுப்பு 1
962OT
குப் பேசக் கற்றுத் தந்தவளும் என் அருமை அன்ன. என் அருமையான அன் னேயின் சொல்லை என்றும் தட்டி நடவேன்.
திருமனச்சேல்வி சிங்காாவேல்
1-ம் வகுப்பு
பூஜை
தேக் கச்சேரிகள் செய்வோம். பெற்றேர் பெரியாரை அழைத்துத் திருவிழா வைப் போம். அன்று எங்களுக்கு அரை நாள் விடுமுறை கிடைக்கும்.
மீனுரவrளி மகேந்திான் 2 ம் வகுப்பு

Page 34
டெ
எங்கள் பாடசாலையில் சித் தி ை மாதம் ஒரு பொருட்காட்சி நடந்த அழகான தையல்கள், சித்திரங்கள் .ே குகள், கைவேலைச் சாமான்கள் வைக்க பட்டிருந்தன. அனேக பிள்ளைகளும், ஆ ரியர்களும் வந்து பார்த்துச் சென்ருர்க% மூன்று நாட்கள் காட்சி நடந்தது. பு நாட்கள் எங்களுக்கு விடுதலை, நான் பு
6)6OOT
ஒரு நாள் முற்றவெளியில் வா விளையாட்டு நடந்தது. நான் அப்பா டன் வான விளையாட்டுப் பார் க் போனேன். ஐந்து மணிக்கு நாங்க போனுேம், முற்றவெளியில் பெ ரு தொகையான சனங்கள் நின்றர்கள். ட நிறச் சேலைகளும், சட்டைகளும் பார் அழகாக இருந்தன. நானும் அப்பாவி ஒரு இடத்தில் நிலத்தில் இருந்தோ முதல் மத்தாப்புகள் வெடித்தன பின்
DGO
மார்கழி மாதத்தில் குளிர் அதிக மழை பெய்யுமுன் மேகம் இருண்டு காண படும். இரவில் குளிராய் இருக்கும். சி வேளை விடாமல் மழை பெய்யும். வெ ளம் பெருகி ஓடும். நான் மழையில் கி பல் செய்து ஒட விட்டு வேடிக்கை பார் பேன் பிள்ளைகள் வெள்ளத்தில் சறுச்
எனது இ எனக்கு இரண்டு தங்கைகள் இரு கிருர்கள். அவர்கள் இரணைகளாய் பிறந்தவர்கள். இருவரும் ஒரே அள உயரம் உடையவர்கள். மகித லக்ஷன மஞ்சுளதக்ஷணி என்பது அவர்கள் பெய கள். யாவரும் மஞ்சு, மகிதா எ அழைப்பர். முகத்தைப் பார்த்து மஞ் எது மகிதா எது என்று காண்பது க டம் , மஞ்சு நன்ருகக் கதைப்பாடு மகிதா மிக அடக்கமானவள். அவர்க வளர்க்க அம்மா மிகப் பாடுபட்டா

== 2 ===
ாருட்காட்சி
ア காவுடன் பொருட்காட்சி பார்க்க வந் i. தேன் இருபத்தைந்து சதம் கொடுத்துப் Gj; பார்த்தேன். பொருட்காட்சி பார்த்தது i Lu எனக்கு மிகவும் சந்தோஷம் ,
ທີ
沅。 சிறு விளி சோமசுந்தாம் அந் 2-ம் வகுப்பு
அக்
விளையாட்டு
ருெக்கெற் வெடித்தது. பின்பு கு  ைட வாணம் பல நிறங்களில் வெடித்தது. சில வாணங்கள் அசைந்து ஊர்ந்து சென் றன. எல்லோரும் ஆசையுடன் பார்த் ந் தோம், பின்பு பதினுெரு மணிக்கு வீட் 1Ꭷ8) டுக்குத் திரும்பிச் சென்ருேம் ,
க்க
பும் சுதர்சிணி நடாாஜா lb. 2-ம் வகுப்பு
"Lվ
Ds) 5IGlls
ற். விழுவார்கள். எங்கள் அப்பாவும் மழையில் 7 Liaj நனைந்துகொண்டு வேலைக்குப் போவார் ல வெள்ளத்தில் விளையாடினுல் நீர்ச்சிரங்கு
ஸ்ர வரும் . ம  ைழ காலத்தில் விளையாட 5 முடியாது.
jr 岳ü岳üm 母ü
2-ம் வகுப்பு
ரனத் தங்கைமார்
நக் இருவரும் ஒருமித்து வருவதைப் பார்த்து அப்பா மகிழ்வார். மாலை நேரங்களில் அப்பாவின் மடியில் இருந்து விளையாடுவர். ஒரே வித உடை உடுத்து, ஒரே விதப் பைகள் தூக்கிச் சிறுவர் பாடசாலை செல் வர். என்னுடன் எப்பொழுது வேம்படிப் பாடசாலைக்கு வருவார்களோ என்று நாள் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன்.
மீனதர்ஷினி - சுந்தாலிங்கம்
2-ம் வகுப்பு

Page 35
--سے 3 ہے۔
பாலர் தி
எங்கள் கல்லூரி பாலர் தினம் சென்ற வருடம் மார்கழித் திங்கள் ஏழாம் நாள் அன்று கொண்டாடப்பட்டது. அத் தினத்தை ஆவலுடன் நாம் எதிர்பார்த் தோம். பிற்பகல் மூன்று மணியளவில் பாலர்கள் அனைவரும் தூய வெள்ளை உடையணிந்து மிக உற்சாகத்துடன் பிர தம விருந்தினரையும் பெற்ருேரையும் வரவேற்க அணிவகுத்து நின்ருேம். எங்கள் வட்டாரக் கல்வி அதிகாரி திரு. கேது சிகாமணியவர்கள் பிரதம விருந்தினராக வந்தது எமக்குக் களிப்பைத் தந்தது. அவர் குடும்பம் வருகை தந்தபோது மங்கள வாத்தியங்கள் இசைத்து பாலர் அணிவகுப்பு நடத்தி மரியாதை செய்த னர். பின் பிரதம விருந்தினருடன் பெற்ருர் சினேகிதர் யாவரும் பாலர்
தெரியு
எங்கள் தாத்தாவை தெரியுமா? மார்களி மாதத்தில் அவர் வருவார்.
சந்தோஷமும் சமாதானமும் கொண்டு வருவார். ஊர் உலகம் எல்லாவற்றுக்கும் அவர் தாத்தா. நீண்ட சட்டை அணி வார். நீண்ட வெள்ளைத் தாடி உண்டு. பெரிய சிவப்புத் தொப்பி தலையில் இருக் கும் பல்லெல்லாம் தெரியச் சிரிப்பார்.
JL LI JIf
எந்தன் பெயர் பப்பி பிறந்த இடம் கண்டி மோதிய தோர் வண்டி முன்னங்காலோ நொண்டி அன்பர்களும் வந்தார் நண்பர்களும் கண்டார் ஐயோ பாவம் என்ருர் கைவிரித்துச் சென்ருர்,

|GOT.
களரியைப் பார்வையிட்டனர். உபகர ணங்கள், தையல் கைப்பணிப் பொருட் கள் முதலியவற்றைப் பார்வையிட்டனர்.
புதிய மண்டபத்தில் யாவரும் கூடி பிரதம விருந்தினருக்கும் பாரியாருக்கும் மலர் மாலை சூட்டினர். எங்கள் கனிஷ்ட பிரிவுத் தலைவி செல்வி. வடிவேலு வர வேற்புரை வழங்கினர். திரு. கேதுசிகா மணி அவர்கள் பெற்ருருக்கும் ஆசிரியர்க் கும் உரை நிகழ்த்தினர். தேகப் பயிற்சி புடன் பல கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற் றன. பாலர் மேடை ஏறி நடித்ததை பெற்ருர் பார்த்து மகிழ்ந்தனர் நாமும் மிகுந்த உற்சாகம் அடைந்தோம்
சவலேக்கா பாலச்சந்திான் 2-ம் வகுப்பு
DTP
பாட்டுப் பாடுவார். கூத்தும் ஆடுவார். இனிப்பும் விளையாட்டுச் சாமானும் தரு வார். இப்போ மார்கழி விடுதலையும் விட்டாயிற்று. இதோ தாத்தா வரப் போகிருர் நான் ஒடிப்போகிறேன்.
எங்கள் தாத்தா நத்தார் தாத்தா.
அமீஷா கீருபாாஜ்
அம்மை அப்பணில்லை அண்ணன் தம்பியில்லை பூமியிலே என்னை ஆதரிப்பார் இல்லை,
5 EntLisuf Guro Ga Gun 3-ம் வகுப்பு

Page 36
காகம்
வீண் பேச்சைப் பேசி நேரத்ை வீணுக்கும் மானிடரே நாங்கள் சொ வதைக் கேளுங்கள். உங்களுக்கு ஆ அறிவு உண்டு; எங்களுக்கு அது இல்லை என்ருலும் எங்களைப் பாருங்கள் என் அழைக்கிருேம் .
அதிகாலையில் நாங்கள் நித்திை விட்டு எழுகிருேம்.
நீங்கள் அப்படிச் செய்வதில்லை.
சிறிய அளவு உணவையும் எல்லே ரும் சேர்ந்து பகிர்ந்து உண்கிருேம்.
கொடுக்கும் பழக்கம் உங்களிடம் இல்லை.
நாங்கள் உறவை வளர்க்கிருேம்.
நீங்கள் பகையை பெருக்குகிறீர்கள்
சூரியகா
எனது வாழ்க்கை மிகவும் விசித்தி மானது. வெளிநாட்டிலிருந்து என்ன கடுதாசி உறையில் போட்டு இலங்கைக்கு அனுப்பினர்கள். ஓர் சிறுமி என்னை ஒ பூந்தோட்டக்காரனிடம் இருந்து வாங் கித் தனது பாடசாலைப் பூந்தோட்டத் தில் நட்டு நீர் ஊற்றி பாதுகாத்து வ தாள். சில நாட்களுக்குப் பின் நான் பூவாக மலர்ந்தேன். என் மஞ்சள் நி இதழ்கள் பாவாடையைப் போல் விரிந்து இருந்தன. பகல் முழுவதும் நா எ ஆனந்தமாக ஆடி அசைந்தேன். அ

== 4--
அழைக்கிறது
மாலையில் கூடு செல்லும்போது குளி த்து விட்டே செல்கிருேம்.
நீங்கள் நாள்தோறும் குளிப்பது நாகரீகம் இல்லை என்று வாழுகிறீர்கள்
நீங்கள் குவிக்கும் அழுக்கை எல்லாம் நாம் அகற்றி விடுகிருேம்.
*ஆகாயத்தோட்டி' என்று இழிவு படுத்துகிறீர்கள் - நன்றி கெட்டவர்கள் நீங்கள் .
எங்களிடம் உள்ள நல்ல பண்புகளை நீங் களும் மேற்கொண்டு வாழுவீர்களானல் உலகத்திலே சமாதானம், சாந்தி, அன்பு என்பன நிலைக்கும்.
சந்திரிகா, சேல்வநாயகம் 3-ம் வகுப்பு (அ பிரிவு)
ந்தியின் கதை
பாடசாலை மாணவிகள் நான் அவர்களு டைய கழுத்துப்பட்டி நிறத்தில் ஒத்திருப பதைக் கண்டு மகிழ்ச்சியுற்றனர். ஒரு நாள் ஒரு சிறுமி என்னைப் பறித்துத் தன் வகுப்பறையில் உள்ள பூச்சாடியில் வைத் தாள். இப்பொழுது நான் நான்காம் வகுப்பு மாணவிகளப் பார்த்துச் சிரித் துக் கொண்டிருக்கிறேன்.
மீாா ஜேயாட்னாாஜா
வகுப்பு 4

Page 37
سے ہند
ருேஜா
மலர்களில் ருேஜா மலர் என்னைக் கவர்ந்தவையாகும். அவைகளில் காட்டு ருேஜாவும் ஒருவகை. மலைநாடுகளில் காணப்படும் ருேஜா மலர்கள் ந ன் கு பரந்து மலராமல் சற்று குவிந்து மலர்ந் திருப்பது தனி அழகு தரும். ஆனல் வாசனை குறைவாகவே காணப்படும். சூரிய வெப்பமுள்ள இடங்களில் வாசனை கூட இருப்பதைக் காணலாம்.
எங்கள் வீட்டில் பலவர்ண ருே ஜா மலர்கள் உண்டு. விதவிதமான கன்று
நான் கண்ட
இலங்கையின் இயற்கைத் தோற்ற மாகிய மலைப்பிரதேசத்தைப் பற்றிப் பாடத்தில் படித்த எனக்குச் சென்ற விடுதலையுள் அப்பிரதேசத்தைக் கண்ணுற் கண்டு களிக்கச் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது.
மட்டக்களப்பில் இருந்து வதுளைக்குச் செல்லும் கற்பாறை வழியே சென்று கொண்டிருந்தேன். ஒரே மட்டமான நிலத்தினூடே தொடங்கிய பிரயாணம் ஒரு சில மணித்தியாலங்களின் பின் GDLIT 667 நிலத்துக்கூடாகச் சென்று வதுளையை அடைந்தது. அங்கு மலைத் தொடர்களின் அழகையும், மலைமேல் வளைந்து, வளைந்து சென்ற பாதைகளை யும் மலைச்சாரல்களில் பயிரிடப்பட்ட தேயிலைச்செடிகளையும், மலைகளில் ஊற் றெடுத் துப் பாயும் ஆறுகளின் வனப்பை யும் கண்டு மகிழ்ந்தேன். ஒரு பெரிய தேயிலைத் தொழிற்சாலையில் தேயிலே பத னிடப்படும் முறையைக் கண்டேன். வதுளை ஒயாவின் மேல் போடப்பட்ட தொங்கு பாலத்தின் மேல் பலதடவை ஏறிச் சென் றேன். அதன்மேல் ஏறிச் செல்வது எனக்கு
Di

DG)
களை அப்பா விலை கொடுத்து வாங்கி வருவார். அவற்றில் 'சொராயா" எனப் படும் செங்கல் வர்ண இன மலரில் எனக் குப் பிரியம் அதிகம். தினமும் நீர்ப் பாய்ச்சுவதற்குப் பதினைந்து நிமிடங்கள் செலவிடும்படி அப்பாவின் கட்டளை, மலர் கள் மலர்ந்தவுடன் தினமும் ஒரு மலரை ஆசிரியருக்குக் கொடுப்பேன். மலர்களே விரும்பாதோர் உண்டோ?
சாய் பீாதிபா இாாஜேந்திாா
வகுப்பு 4
லேப்பிரதேசம்
மிகப் பிரியமாய் இருந்தது. நமுனகுல கந்தை மலே மீது ஏறிச்செல்லும் பஸ் வண்டியில் ஏறிச்சென்றேன் . அந்த வண்டி மலையைச் சுற்றி சுற்றி ஏறிப் பின் சுற்றி இறங்கியது. வழி முழுவதும் தேயிலைத் தோட்டங்களையும், தொழிற்சாலைகளையும் கண்டேன். நான்கு நாட்கள் வதுளையில் நின்று அந்த இடத்தைச் சுற்றிப்பார்த்துக்
கொழும்பு செல்லும் புகைவண்டியில் ஏறி னேன். அப்புகைவண்டி இதல் கசின்ன என்ற இடத்தை அடைந்தபோது குளிரி ணுல் நடுங்கினேன். நானுேயா வரை மெதுவாக ஏறிச் சென்ற வண்டி பின் தனது வேகத்தைச் சிறிது கூட்டி இறங்கி யது. வழி நீளம் ஆறுகளின் அழகையும் அதன் இரைச்சலையும். மலைகளில் இருந்து பாயும் நீர் வீழ்ச்சிகளையும், பயிர்களையும் கண்டு களித்து வீடு வந்து சேர்ந்தேன். கடவுளின் படைப்புத்தான் என்னே!
சுகன்யா கிருபாாஜ்
வகுப்பு 4

Page 38
சைவமும் தமிழு
தமிழரின் தலைநகராகிய யாழ்ப் பாணத்து நல்ல ஊரிலே நாவலர் திரு அவதாரஞ் செய்தார். தந்தையார் விருந் திருக்க உண்ணுத வேளாளர் குலத்துக் கந்தப் பிள்ளை; தாயார் சீரிய கற்புச் சிவ காமி அம்மையார்.
இளம் பருவத்திலே கல்வியில் மேம் பட்டு விளங்கிய நாவலருக்கு வேலாயுத முதலியார் இலக்கண வரம்பைக் காண் பித்தார். செவி வாயாக நெஞ்சு களனுக கேட்டவை கேட்டு விடாது, விடாது உளத்து அமைத்து உத்தமமாணுக்கரா னர். யாழ்ப்பாண மத்திய கல்லூரியிலே ஆங்கிலங் கற்றர். இவரது ரிேய பண்பை யும், சிறப்பாற்றலையும் கண்ட அதிபர் இவரை ஆசிரியராக நியமித்தார். விவிலிய வேத நூலே தமிழில் மொழி பெயர்க்க உதவி செய்தார்.
எனது நெ
ஒரு நாள் விளையாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நொண்டிக் காகம் என் பச் கத்தில் வந்து இருந்தது. இடது காலிலே ஒரு கயிறு இறுகக் கட்டியிருந்ததால் கால் சூம்பிப் போய் இருந்தது. அதன் காலில் இருந்த கட்டைக் கத்தியால்வெட்டி உணவு கொடுத்துப் பறக்க விட்டேன் அதன் பின் அது வீட்டின் அண்மையில் உள்ள பலாமரத்தின் கிளையில் வந்து உண வுக்காகக் காத்திருக்கும். அதன் சோர்ந்த முகத்திலிருந்து நோயுற்ற கால் அதற்கு அதிக வருத்தத்தைக் கொடுக்கிறது என உணர்ந்தேன்.
சில நாட்களுக்குப் பின் அதனுடைய
கால் அழுகி விழுந்து விட்ட து. இட் பொழுதும் அது என்னுடைய அறை யன்

ہے 6 جیسے
ம் வளர்த்த நாவலர்
அக்காலத்திலே சைவமும், தமிழும் தளரும் நிலையில் இருந்தன. இதைக் கண்ட நா வல ர் சமயப் பிரசங்கங்கள் செய்தார். சைவ வினவிடை, இலக்கணச் சுருக்கம், பாலபாடம், பெரிய புராண வசனம் முதலிய நூல்களை எழுதினர். திருவாவடுதுறைப் புலவர்கள் இவருக்கு ** நாவலர்' என்ற பட்டத்தைச் சூட்டி னர். -
நாவலர் பெருமான் இறுதிவரை பிர மச்சாரியாக தமிழன்னையின் தவப்புதல் வணுக, சமயகுரவராக வாழ்ந்து இறைவ னடி சேர்ந்தார்.
வசந்தி முத்தையா
வகுப்பு 4
ாண்டிக் காகம் se
னலில் வந்திருக்கும். காலையும், மாலையும் அதற்கு உணவு கொடுப்பேன். அதற்கு ஒற்றைக்காலில் நின்று விரைவாக உணவு உண்ண முடியாது. மெதுவாகத் தின்ப தால் வேறு காகங்கள் அந்த உணவைத் தட்டிப் பறிக்கும். நான் துரத்துவேன் அவை பறந்தோடி விடும். ஆணுல் நொண் டிக்காகம் மாத்திரம் பறக்காமல் இருக் கும். அது எனக்குப் பயப்படுவதில்லை. அது என்னை ஒரு சிநேகிதியாகக் கருது கிறது. என்னுல் தனக்கு ஒரு தீங்கும் விளையாது என்ற நம்பிக்கை அதன் சிறு உள்ளத்தில் எழுந்திருக்கிறது.
சுபத்திாா பத்மநாதன்
வகுப்பு 4

Page 39
அப்பா சொல்லித்
வாயைத் திறந்தவுடன் இயல்பாகப் பிறக்கும் ஒலி 'அ' என்பதாகும். எழுத்
سے 7 حصے
தந்
துக்கெல்லாம் முதலும் இதுவே. "அ" G எழுத்துக்கு எப்படி முதன்மையாகின் u றதோ அப்படியே கடவுளும் உலகுக்கு முதன்மையாகின்ருர்,
1. அகர முதல எழுத்தெல்லாம்; ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு. 墨
மணலைத் தோண்டத் தோண்ட ஊற் 6 றுப் பெருகும். நூல்களை வாசிக்க வாசிக்க 4. அறிவு பெருகும்.
2. தொட்டனத்து ஊறும் மண்ம்கேணி:
மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து ஊறும் அறிவு.
羲 அழகான
1. பெண்ணுக்கு அழகு கற்பு 2. ஆணுக்கு அழகு வீரம் 3. கடலுக்கு அழகு அலைகள் 4. வீதிக்கு அழகு ஒழுங்கு 5. வீட்டுக்கு அழகு வெளிச்சம் 6. கண்ணுக்கு அழகு கருணை
மறைந்து நிற்கும் மிருகங்க?
1. சீதா நாட்டியம் ஆடுகிருள் 2. இராஜசிங் கம்பத்தில் ஏறினுன் 3. நாடக மேடைக்கு திரை போட்டனர் 4. பசும் புற்றரையில் படுக்க எனக்கு
5. அம்புலி, அம்புலி வா, வா, வா 6. இவ்வறிவுடைய மகனைப் பெற்றிருக் கத் தபம் தான் செய்திருக்க வேண் டும். 7. தடாகத்தில் நிறையத் தாமரைகள்
மலர்ந்திருக்கின்றன.

த குறட்பாக்கள்
என்றும் நமக்கு நன்மை தரும் நூல் ளை ஆராய்ந்து கற்கவேண்டும். அப் பாதுதான் கற்ற கல்விக்குத்தக்க முறை பில் நல்ல நெறிவழியே நிற்க முடியும்.
கற்க கசடறக் கற்பவை; கற்றபின் நிற்க அதற்குத் தக.
யார் எதைச் சொன்னலும் அதன்
உண்மை அறிந்து நடத்தலே அறிவு
5) L. 60) AD .
1. எப்பொருள் யார் யார் வாய்க்
கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள்
காண்பது அறிவு.
சாங் தீணி சேல்வாகாயகம் 4ம் வகுப்பு ("அ" பிரிவு)
GO)6)
7. ஊருக்கு egy 405 e3, g) 8. நெற்றிக்கு அழகு பொட்டு 9. பல்லுக்கு அழகு வரிசை 10. சொல்லுக்கு அழகு உறுதி
திகழ்மலர் சீவாட்னம் 5.ம் வகுப் பு
*.
ளக் கண்டு பிடியுங்கள்
8. தேனை நுகரடியம்மா துள்ளிக்கு தியடி
un sub LDfT.
9. விடாமல் முயல்வது வெற்றிதரும்
10. இந்த மாடுகளின் எரு மைபோல்
கறுப்பாய் இருக்கிறது.
தர்மவதி விஸ்வநாதன் 5-ம் வகுப்பு

Page 40
நான் க
நான் ஒருநாள் மாமியின் வீட்டுக்கு போய்க் கொண்டிருந்தேன். திடீரெ ஒரு சப்தம் கேட்டது. நான் திரும்பி பார்த்தேன். ஐந்து அல்லது ஆறு வயை உடைய சிறுவன் இரத்தம் மூழ்கியப கிடந் தான். சனங்கள் சிறுவனப் பார் பதற்கு ஒடிஞர்கள். நானும் சேர்ந்: ஒடினேன். நான் ஒடும்போது என்னை, தாண்டிக்கொண்டு ஒர் கறுப்பு நி மோட்டார் வண்டி மிகவும் வேகமா ஒடியது. வண்டி ஒடிய வேகத்தின வண்டியில் யார்? யார்? இருந்தார்க என்று நான் பார்க்கவில்லை, ஆஞ) வண்டியின் இலக்கத்தை நன்முகப் பார் தேன். அந்த இலக்கம் EY 3287 யாரோ ஒருவர் சென்று நகர காவலன் அழைத்து வந்தார். நகரகாவலன் வந்து அவ்விடத்தை அளந்து சட்டப்படி தன: குறிப்புப் புத்தகத்தில் எழுதினர். சிறி:
நான் ய
எனது பிறப்பைக் கணித்த பல விஞ் ஞானிகள் தோல்வி கண்டனர். இவ்வு கில் வாழும் பலகோடி மக்களுக்கு நா6 தோறும் தேகாரோக்கியமும் சுகவாழ்வு நான் நல்கி வருகின்றேன். நான் இல்3 யேல் பொழுது விடிவதேது? மலர்கள் மலர்வ தெங்கனம்? மணம் பெறுவதொ கனம்? நிறம்பெறுவதெப்படி? மக்களு குத் தெம்பு ஏற்படுமா? தைப்பொங்கள் வந்தவுடன் மட்டும் என்னை நினை6 கூர்ந்து கண்ணியப் படுத்துகிருர்கள் தாம் உயிருடன் வாழ நான் காரணம் என்ற எண்ணமற்று மறந்துவிடுகின்ரு, கள். என் குழந்தைகள் என்னைச் சுற்ற வருகின்றன. அவை ஒன்ருேடொன்று மோதாமல் வாழ இறைவன் பாதுகா: கும் விந்தையை யான் வியக்கின்றேன் ஆனல் விஞ்ஞானிகளுக்கோ விளங்கமுடி

صفحے & =ہفتے
மீண்ட விபத்து
s
நேரத்தில் ஓர் வண்டி வந்து அச்சிறுவன ஏற்றிச் சென்றது.
நகர காவலன், அங்கு நின்ற எம்மி டம், சிறுவனில் மோதிய வண்டியையா வது, அதை ஒட்டிய சாரதியையாவது தெரியுமா? என்று கேட்டார். எனக்குச் சாரதியைத் தெரியாது. ஆனல் மோட் டாரின் இலக்கம் தெரியும். அதாவது EY 3 257 என்று கூறினேன். நகரகாவலன் இரத்தம் இருந்த இடத் தில் வெண் கட்டியால் அடையாளம் செய்துவிட்டு, அந்த இடத்திறகு மண் தூவும்படி கூறினுர், நான் மண்ணே த் தூவிவிட்டு மாமியின் வீட்டுக்குச் சென் றேன்.
வனஜா பாஸ்காதேவன்
5உம் வகுப்பு
(65 fu JLDAT?
யாது பெரும் புதிராகவும் விந்தையாக வும் நான் இன்றும் இருந்து வருகின் றேன். த்ொளாயிரம் இலட்சம் மைல் களுக்கப்பால் இருந்துகொண்டு ஜீவாாசி களே ப் பாதுகாக்கும் மருந்துகளை நாள் தோறும் அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு இறப்பு இல்லை. மனிதருக்கும் எனக்கும் உள்ள ஒரு பெரும் வேற்றுமை இதுவே. நான் இன்னும் என் கடமை யைத் தொடர்ந்து செய்வேன். எனக் குப் பல பெயர்கள் உண்டு. அதில் ஒன்று குளப்பமாய் இருக்கின்றது இதோ கண்டுபிடியுங்கள் .
வரன்கதி
மங்களேஸ்வரி இாாமதாஸ்
考
5-ம் வகுப்பு

Page 41
= 9
எனது நெடுந்தீவி
யாழ்ப்பாணக் குடா நாட்டுக்கு அண்மையில் தென்மேல் திசையில் 'சப்த சிவுகள் உண்டு 'சப்தம்" என்ருல் ஏழு என்பது பொருள். இத் தீவுகளில் தமிழ் LDéš856jí வசிக்கின்றனர். மண்டைதீவு, புங்குடுதீவு, வேலணைத்தீவு, எழுவைதீவு. அனலைதீவு, நயினுதீவு, நெடுந்தீவு என்பன “சப்த தீவுகளாகும். இவற்றுள் நெடுந் தீவு, நிலப்பரப்பில் பெரியதும் யாழ்ப்பா ணத்துக்குத் தூரத்தில் உள்ளதுமாகும். நீளத்தால் கூடியும் அகலத்தால் குறைந் தும் உள்ளதால் இதற்கு நெடுந்தீவு எனப் பெயர் ஏற்பட்டது போலும் . போத்துக்கேய, ஒல்லாந்த, ஆங்கிலேய ஆட்சிக்காலத்தில் இத்தீவுக்கு முக்கியத் துவம் கொடுத்தனர்.
நெடுந்தீவைப் பார்க்க வேண்டுமெனும் ஆவல் என்னைத் தூண்டியது. தருணம் பார்த்திருந்தேன். எனது அப்பா உத்தி யோக காரணமாக அங்கு போக இருப் பதை அறிந்து, அம்மா மூலம் அப்பாவை வினவினுேம், எல்லோரையும் அழைத்துப் போவதாக அப்பா சம்மதித்தார். குறித்த நாட் காலை ஏழு மணிக்கு எங்கள் மோட் டாரில் புறப்பட்டு கோட்டையின் தென் புறத்தே உள்ள பண்ணை வீதிவழியே கடலுக்கூடாக அ  ைமக்க ப் பட் டுள்ள தெருவை அடைந்து அதனையும் கடந்து வேலணைக்கூடாகச் சென்று, இன்னுமொரு கடலுக்கூடாக அமைக்கப்பட்ட வீதிவழி சென்று, புங்குடு தீவையடைந்தோம்: புங்குடுதீவின் மேற்குக்கரையில் குறிகாட்டு வான் துறைமுகம் உள்ளது. இங்கிருந்து அனலைதீவையும் நயினுதீவையும் தூரத் திற் கண்டோம்.
இறிகாட்டுவான் துறைமுகத்திலிருந்து அரசாங்க விசேட இயந்திரப் படகுமூலம் நெடுந்தீவுப் பயணத்தை ஆரம்பித்தோம்.
கடல் கொந்தளித்த நேரங்களில் படகு
சரிந்தும், துள்ளியும் ஆட்டம் தந்தது எனக்குப் பயம் ஏற்பட்டது. பெற்ருேர் கூட இருந்ததால் தைரியமும் ஏற்பட்டது

புப் பயணம்
டுக்கடலில் சென்றபோது தீவுகள் மிக மிக அழகாகக் காணப்பட்டன. நெடுந் வுேத் துறைமுகத்தை அடைந்ததும், அப்பகுதி காாரியதிகாரியும், ஏனைய உத்தி யாகத் தர்களும், சில பொதுமக்களும் ம்மை வரவேற்றனர். ஒர் குதிரைவண் யும், பொலிஸ் "ஜீப்" எனப்படும் வாக ாமும் எங்கள் தேவைக்கு ஒழுங்கு செய் ப்பட்டிருந்தன. வயதிற் குறைந்த சிறு ராகிய நாம் குதிரைவண்டியை விரும்பி றினுேம் குதிரை துள்ளி ஒடியது மக்கு ஆனந்தமாக இருந்தது.
தீவின் காரியாதிகாரியின் வீட்டில் று உணவு உண்டபின் "ஜீப்" வாகனத் ல் அமர்ந்து தீவின் பல பாகங்களைப் ார்வையிட்டோம் . பரந்த வெளியிலி iந்து குதிரைக் கூட்டங்கள் மேய்ந்து காண்டிருந்தன. எங்கள் ஜீப்பின் சத்தங் கட்டு யாவும் பல பாகங்களிலும் ஒடி றைந்தன. தீவின் பல இடங்களிலும் ல்லுகளை அடுக்கி வேலிபோட்டிருந்தனர் புது எனக்கு ஒரு புதிய அனுபவம்.
பிற்பகல் நான்கு மணியளவில் புறப் ட்டு நெடுந்தீவுத் துறைமுகத்தையடைந் தாம். நமக்கென நி யமி க் க ப் பட்ட ரத்தியேகமான அரசாங்க இயந்திரப் டகில் ஏறிக் குறிக்காட்டுவான நோக்கி பிரைந்தோம். திடீரென வானம் கறுத் iģ. மழையும் புயலும் ஏற்பட்டு பிடுமோ! என்ற பயம் ஏற்பட்டது. டவுளின் இரக்கத்தால் முகில்கள் கலந் iன. ஒரு கஷ்டமுமின்றிப் படகைச்சுற்றித் பள்ளிப்பாய்ந்த மீன்களைக் கண்டு ஆனந் ங்கொண்டு பிடிக்கவும் முயன்றேன். |வை அகப்படவில்லை. சற்று நேரத்தில் றிகாட்டுவான சமீபித்தோம். அங்குள்ள வளிச்சவீட்டில் ஒர் சிவப்பு வெளிச்சம் பாடப்பட்டிருந்தது. கப்பல்கள் இரவில் மாச த் துக் குட்ப டா திருக்கவே இது மைக்கப்பட்டிருந்தது பிற்பகல் ஆறரை ணிக்கு குறிகாட்டுவானில் இறங்கி எங் ள் மோட்டாரில் ஏறி இரவு எட்டு

Page 42
மணியளவில் எங்கள் வீட்டை யடைந் தோம். ஒரு நாள் முழுதும் பயணம் செய்தும் களைப்புத் தோன்றவில்லை வெய் யிலும் குறைவு மன உற்சாகமே எதனை யும் தாங்க உதவியளித்தது நெடுந்தீவைப் போலவே மற்றைய தீவுகளுமிருக்கும் என்
சுப்பிரமணி
யாழ் மாநகரசபையின் எ தி ரி லே காட்சி தருகின்றது அந்தப் பூங்கா . மாலை நாலு மணி தொடக்கம் இரவு எட்டு மணி வரை அது பூங்காவால் மட்டு மன்றி சிறுவர் விளையாட்டு மைதான மாகவும் திகழுகின்றது. பால் ம ன ம் மாருப் பாலர்களும், ஒடியாடி விளையா டும் சிறுவர்களும் கு தூ க ல மா ய் ப் பொழுது போக்க இடங்கள் பிரிக்கப்பட் டுள்ளது. அது மட்டுமா? சங்கீத ரசிகர் களுக்கு இன்னிசை விருந்தளிக்க ஒர் பாக மும், காளையர் தம் தோழருடன் கலந் துரையாட இடமும் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. தாத்தா பாட்டி போன்றவர்கள் ஆறியி ருந்து பொழுது போக்கவும் இடம் உண்டு.
எவராலும் ே
என் முதலெழுத்து ஒட்டகத்தில் உண்டு பாலைவனக் கப்பலில் இல்லை.
என் இரண்டாமெழுத்து கழுதையில் உண்டு கத்தபத்தில் இல்லை.
என் மூன்ருமெழுத்து பக்கத்தில் உண்டு. அயலில் இல்லை.
என் நான்காம் எழுத்து சுகத்தில் உண்டு. நலத்தில் இல்லை.

- 10
பது என் எண்ணம். தருணம் கிடைக்கும் போது அவைகளையும் பார்க்கத் தவற மாட்டேன் என்பது எனது தீர்மானம்,
மகாலக்ஷ்மி முருகேசபிள்ளை,
5-ம் வகுப்பு
ரியப் பூங்கா
இந்தச் சுப்பிரமணியப் பூங்காவின் மத்தி யில் எவரையும் அன்புடன் வா வா என்று அழைப்பது போ ல் ஒ ங் கி உயர்ந்து பரந்து அமைந்துள்ளது ஒரு ஆலமரம் அதன் அழகை எப்படிச் சொல்ல பாட சாலை முடிந்ததும் சிறுவர் ஒரே ஒட்ட மாகச் சென்று கூடுகிருர்கள். பாலரைக் கண்டதும் அன்று மலர்ந்த மலர்போல் திகழ்வது கடலைக்காரரின் முகங்கள். எல்லாரையும் மகிழ்விப்பது நா மே . எம்மை மகிழ்விப்பதோ பூங்கா.
சசிகலா பத்மநாதன்
5-ம் வகுப்பு
பாற்றப்படுவது?
என் ஐந்தாம் எழுத்து அம்மாவில் உண்டு. அன்னையில் இல்லை.
என்னை ஏற்றுக்கொண்டால் இன்ப மாய் வாழலாம். எல்லாராலும் போற் றப்படுவோம்.
இந்திாா பூபாலசிங்கம் ம்ே வகுப்பு

Page 43
ܚ 7 7 -ܚܘ
அறிவு
பொருளைத் தரும். இ o @ இறைவனுக்குப் பயந்து அமைந்து
LuG b. நடப்பதே ஞானமாகும் வி
ஞானம் உடையோர் வாயிலிருந்து வரும் வாக்கெல்லாம் ஞானமானவைகளே.
6 விலை ஏறப்பெற்ற முத்துகளிலும் ெ மேலானது ஞானம். ஞானமுள்ளவன் நி நீண்ட காலம் வாழ்வான். எல்லாச் செல் C வமுடையவன் என மதிக்கப்படுவான்.
ஞானத்தின் வழி இனிதானது. அவ்
வழி நடப்பவன் நீரோட்டமான இடத் தில் செழித்தோங்கும் மரம் போலிருப் luntair.
வேதாகமத்தில் உள்ள சில நா கண்டுபிடியு
1. கமலா படுத்து விட்டாயோ புத்த 7,
கத்தை எடுத்துப்படி,
2. தம்பி பகடியாய்ப் பேச க ரி யா ல்
அவன் சட்டையில் ஏன் கீறினுய்?
8. 3. அந்த ஊரில் நான் ஒரு போது ம் அறியாக்கோபுரம் ஒன்றை இன்று கண்டேன். 9.
4. அம்மா எங்கேயோ வான்கோழி
போய்விட்டது.
5. பெட்டி நிறைந்த மாங்காய் பாரமா
யிருக்கிறது.
6. அவற்றில் பனங்கட்டி இருந்ததால்
ஈ சாக்குகளில் மொய்க்கிறது.
 
 
 

ஞானமுள்ளவன் காலிடருமல் உல ல் வாழ்வான். சடுதியாய் வரும் பயம், ஷ்டர்களின் சதி ஏற்படும் போது பயப் டாதிருப்பான். பகைவனின் தீமைகளுக்கு லகி வாழ ஞானம் காட்டும் ?
ஞானம் உள்ளவர்களிடமே இறைவ ரின் இரகசியமும் இருக்கிறது. அவன் சிப்பிடமும், சத்தியமும், வாழ்வும் றைவடைய இறைவனின் இரக்கம் அவ னுடு என்றுமிருக்கும்.
அன்னம்மாள் கோஷி 5-ம் வகுப்பு
மங்கள் மறைந்துள்ளன ங்கள்
நாம் வகுப்பில் என்னென்ன பாடங் களேத் தவற விட்டோமோ சேர்த்து அவற்றைத் திரும்பப் படிப்பது நல் துெ,
ஆபெத் நகோ மிதித்தும் அக்கினி அவனைச் சேதப்படுத்தவில்லை.
வீட்டுக்குள் வந்த எலி யாரிடமும் அகப்படவில்லை.
9. பிள்ளைக்கு வாழைப்பழத்தின் தோலே
உரியாமலா கொடுத்தாய்.
சுகீர்தா வேலுப்பிள்ளை
-ேம் வகுப்பு

Page 44
GÍGÓT (
இன்று நாம் விஞ்ஞான உலகத்தில் இருக்கின்ருேம். அமெரிக்கரும் றஷயரும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். 1969-ம் ஆண்டில் அமெரிக்கர் இச்சாதனை யில் வெற்றி கண்டனர். திரு. நீல் ஆம்ஸ் ரோங், திரு. எட்வின், ஆல்ரின் திரு. மைக்கல் கொலின்ஸ் ஆதியோர் கொலம் பியா, ஈகிள் எனும் கலன்களை உபயோ கித்துச் சென்றனர். முதன் முதல் சந்திர னில் காலடி வைத்த பெருமை திரு. நீல் ஆம்ஸ்ரோங் என்பவருக்குரியது. அதை அடுத்து அடிவைத்த வீரன் திரு. எட்வின் ஆல்ரின் ஆவர். அன்னரின் புதிய அனுப வங்களை வானெலி மூலம் கூறக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த போது எத்தனை விதமான உணர்ச்சிகள். அப்பப்பா! து னி ச் ச ல் நிறைந்த வீரர்கள். இவர்கள் ஆராய்ச்சி முடிந்து பூமிக்கு வந்து சேரும்வரை இறை வனே இவர்கள் சாதனையையும், இவர்க ளையும் காப்பாற்றும் என்று கேட் டு க் கொண்டேன். இதற்கிடையில் தாய்க்கல
மகாதேசாதிபதி திரு. வில்லி யாழ்
திரு. வில்லியம் கோபல்லாவ அவர் கள் இலங்கையின் மகாதேசாதிபதியா வர். இவர் மேன்மை தங்கிய எலிசபேத் மகாராணிக்குப் பதிலாக, அவரால் இலங்கை அரசாங்கத்தின் விருப்பத்திற் கிணங்க நியமிக்கப்பட்டார். இவர் ஒரு இனத்திற்குச் சார்பாகவோ, மதத்திற் குச் சார்பாகவோ கட்சியின் சார்பா கவோ இருத்தல் கூடாது. மஸ்கேலிய ஒயாவில் உற்பத்தியாகும் மின் சக்தியை வடபகுதியில் இணைப்பதற்கு நடந்த வைபவத்தில் கலந்துகொள்வதற்கு யாழ் விஜயம் செய்திருந்தார். இவர் மட்டு மல்ல இவருடன் பதில் பிரதமரும் மின் சார நெடுஞ்சாலை ந்திரியுமான திரு. மைத்திரிபால சேனநாயக்காவும் வந்தி ருந்தார். இவர் யாழ் விஜயத்தை, தைத்

ہے 12 =ب
வெளி வீரர்
னில் சந்திரனைச் சுற்றி வலம் வந் து கொண்டிருந்த திரு. மைக்கல் கொலின்ஸ் என்பவரை நினைத்தபோது அவரது பொறு மையின் உச்சத்தை மெச்சாமல் இருக்க முடியவில்லை. நூற்றிரெண்டு மணித்தியா லங்களுள் சாதனையை முடித்த வீரர்களின் முதற்பயணம் நமக்கு மிக வியப்பைத் தந் தது. தானும் சந்திரத் தரையில் அடி வைக்க முடியவில்லையே என்று திரு. மைக் கல் கொலின்ஸ் எண்ணினுலும் அவரது விடாத பொறுமை இச்சாதனைக்கு மிகத் துணை புரிந்ததல்லவா? மூவரும் தங்கள் பங்கை ஒற்றுமையாகச் செய்து வெற்றி கண்டனர். எச்சிறு தொழிலானலும் அத னைத் தொடங்கி முடிவு பெறும் வரை உழைப்பவனே "மனிதன்" எனப்படுவான்.
வாழ்க விண்வெளிவீரரும் அவர் சாதனைகளும்
உமா. இாாசங்ாயகம்
வகுப்பு 6
லியம் கோபல்லாவ அவர்களின்
விஜயம்
திங்கள் பதினுலாம் நாள் மேற்கொண் டார். அன்று யாழ் திறந்தவெளி அரங் கில் மின்சார மந்திரி மின்சக்திக்கான பொத்தானை அழுத்தி மஸ்கேலிய மின் சாரத்தை வழங்கினர். இவர்கள் வரவைக் கெளரவிக்கும் நோக்கமாக யாழ் மணிக் கூட்டுக் கோபுரம், யாழ் வெளியரங்கு, பொதுசன நூலகம் , மாநகரசபை மண்ட பம் அதையடுத்துள்ள வீதிகள் யாவும் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டன. வெளியரங்கில் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடை பெற்றன. மின் விளக்குகள் இரவைப் பகலாக்கிக் காட்சி தந்தன. நன்றியுரை யுடன் நிகழ்ச்சிகள் முடிவுற்றன.
கீதவதி கோவிந்தபிள்ளை
5-ம் வகுபுப்பு

Page 45
- 13
கிறிஸ்து
வருடவேலை முடிந்தது. பரீட்சை எழுதியாயிற்று. பாரம் நீங்கிவிட்டது. அதையடுத்து கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுக்கு நற்செய்தி கூறி மகிழ்விக்க நத்தார் கால மும் வந்தது. மார்கழி விடுமுறைக்கு வீடு செல்ல முன், பெற்ருர் ஆசிரியர், பாடசாலைச் சிநேகிதர் மாணவர் யாவ ரும் ஒன்று சேர்ந்து நிகழ்த்தும் கிறிஸ்து ஜயந்திக் கொண்டாட்டத்தை நடத்தி னுேம். பாவிகளை மீட்க வந்த பாலகனைப் பாமாலைகளால் பரவி ஏத்தி விண் ணுெளி உதயம்" எனும் நாடகத்தையும் நடித்து அனைவரையும் மகிழ்வித்தோம் . இவ் வைபவம் எல்லாரையும் பரவசமாக்கி இயேசுவை நம் உள்னத்தில் ஏற்கத் தூண்டியிருக்கும் என்பது எனது நம் பிக்கை,
புது மண்டபத்
நாளொரு வண்ணமாக வளர்ந்து வந்த நம் கல்லூரியில், மாணவர் எண் ணிக்கையும் பெருகி வந்துவிட்டது. பல விசேட தேவைகளுக்கு இடமே இல்லாத நிலை ஏற்பட்டது. நீண்ட காலமாக ஒர் சிறந்த மண்டபம் நிர்மாணிக்க வேண்டு மெனக் கண்டிருந்த கனவும், நனவாகத் தொடங்கியது. எம் கல்லூரித் தலைவி பல பிரயாசமெடுத்து சிறந்த நாட்டிய நாடக 5 நடத்திப் பொருளிட்டி, அதனை உருவாக்கினர். இன்று ஓர் சிறந்த மண்டபம் உயர்ந்த மாடிக் கட்டிடமா கத் திகழ்ந்து தலைவியரின் 9 till T st உழைப்பை விளக்குகின்றது.
கட்டிடத் திறப்பு விழாவுக்கு நாளும் குறிக்கப்பட்டது. பிரதம விருந்தினராகக் கல்விப் பகுதி நிரந்தரக் காரியதரிசி திரு வாளர் உடகம அவர்களே அழைப்ட தெனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதற்கு வேண்டிய யாவும் ஆயத்தமாக்கப் பட்
AlGf.

ஜயந்தி . .
நம்மை மகிழ்வித்த எல்லா அன்பர் களுக்கும் எம் நன்றி. இதனை அழகு பெறச் சிறப்பிக்க உதவிய ஆசிரியமணி களுக்கு எம் நன்றிக்கடன் எப்போதும் உண்டு. கடந்த ஆண்டும் எமது புதிய மண்டபத்தில் பாமாலை பாடி பரமனை வாழ்த்த அருளிந்த இறைவனை அஞ்சலிக் கிறேன்.
நத்தார் சோபனம் கூறிக் கிறிஸ்து வின் பேரில் அனைவரையும் வாழ்த்து கிறேன்.
ßgrri – Son mßgshémft
5-ம் வகுப்பு
திறப்பு விழா
குறித்த நாள் வந்ததும், புதிய மண் டபம் மகரதோரணங்கள், மாலைகள், வர்ணக் காகிதங்கள் போன்றவற்ருலும், மின்விளக்குகளாலும் அலங்கரிக்கப் பட் டது. கவ்லூரி மண்டப எதிர்ப் புறமும் மரங்களும் மின்சார தீபங்களால் அலங் கரிக்கப்பட்டுப் பகல் போல் காட்சி தந் தது. ஒளியும், கலகலப்பும், கவர்ச்சியும் நிறைந்து காணப்பட்டது. அழகு நங்கை யர் கூட்டமும் சின்னஞ் சிருரின் குதுர கலமும் கண்கொள்ளாக் காட்சியாயின.
ஆனல் வேம்படி மகளிர் கல்லூரியில் வருண பகவான் கொண்டுள்ள பேரன்பு, அன்றும் இருக்கத்தான் செய்தது. வரு ணன் மழைத்துளியால் பன்னீர் தெளித்து மக்களை வரவேற்ருன். குறித்த நேரம் மங்கள வாத்திய மொலிக்க, "பாண்ட்" முழங்க, இன்னிசைப் பாக்கள் ஆசீர் வதிக்க, திருவாளர் உடகம குத்துவிளக் கேற்றி மண்டபத்தைத் திறந்து வைத் தார். செல்வி, தம்பையா தனது

Page 46
அறிக்கை வாசிக்க, திருவாளர் உடகம சொற்பொழிவாற்றி மக்களை மகிழ்வித் தார். "ஊர்வசி எனும் நாட்டிய நாட கத்தின் ஒரு பகுதி. (ஊர்வசியை அரசன் கவரும் பாகம்) நடித்துக் காட்டப்பட் டது. யாவரும் மகிழ்ச்சியுடன் தேனீர் அருந்திச் சென்றனர். மண்டபம் பொலி
நூற்றுண்டு விழா
தர்மங்குன்றி அதர்மம் தலைதூக்கிய போதெல்லாம் தரணியில் மகாத்மாக்கள் தோன்றியிருக்கிருர்கள். இது சரித்திரங்
கண்ட உண்மை .
உலகமெல்லாம் உத்தமர் மகாத்மா காந்தியின் நூற்ருண்டு விழா எடுக்கும் இந்த நேரத்தில் நாமும் அவரைப் பற் றிச் சிந்தித்தல் நயம் தரும் . மகாத்மா காந்தி இளம் வயது முதலே அடக்கமும் பணிவும், வாய்மையும் ஒழுக்கமும், தனக் கென வாழாது பிறர்க்காய் வாழும் பண்பும் உடையவராய் இருந்தார். பாரத நாட்டு மக்கள் பட்டு நின்ற இன் னல் அவர் உள்ளத்திலே வேதனையை உண்டாக்கியது.
வெள்ளையரின் ஆதிக்க வெறியை அன்பு நெறியால் அடக்கலாமென உணர்ந் தார். சாத்வீக நெறிநின்று 1947-ம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 15-ந் திகதி பாரதமாதாவின் அடிமைத் தளைகளை அறுத்தெறிந்தார்.
அவருடைய வாழ்நாள் போதனையும், சாதனையும் நிறைந்ததாக இருந்தது. வேதனையிலும் இன்பங் கண்டு மகிழ்ந்தார். அன்பு வழியில் மக்களைச் சேர்த்தபோ தெல்லாம் இனக் கலவரங்கள், சமயப் பூசல்கள், ஏற்பட்டன. இவ்வேளைகளில்

صحصہ 14 ہے۔
வோடு விளங்கி யாவரையும் வரவேற்று நிற்பதைக் காணுந்தோறும் எம் உள்ளம் பரவசமடைகின்றது.
விஜிதீதா பசுபதிப்பிள்ளை
வகுப்பு - 6
கண்ட மகாத்ம காந்தி
எல்லாம் அண்ணல் காந்தி தமக்குத் தண் டனே விதித்துக்கொள்வார்.
தாய்நாட்டின் துன்பம் துடைக்க உண்ணுது தவம் இருந்தார். இறவாத புகழ்படைத்த இம் மகானின் வாழ்க் கையை எக்கோணத்தில் நோக்கினுலும் அங்கெல்லாம் சத்தியம், அகிம்சை, சர்வ மதங்களை ஒன்ருக மதித்தல் போன்ற மெய்ஞான ஒளி வீசுவதைக் காணலாம். அன்பும், கனிவும், வாய்மையும் நிறைந்த அவருடைய அறநெறி வாழ்வு இளைஞர் களுக்கு ஒர் அறநெறி காட்டும் அருமருந் தாகும்.
அன்பு நெறி காட்டிய அண்ணல் யேசுவிற்கும், பொறுமை என்னும் நெறி கண்ட புத்த பகவானுக்கும், புதுமைத் தத்துவம் கண்ட சோக்கிரட்டீசுக்கும், அடிமைத்தளைகளை அறுத்த ஆபிரகாம் லிங்க்னுக்கும் கிடைத்த பரிசு எதுவோ அதுவே அகிம்சை மூர்த்தி காந்திக்கும் கிடைத்தது. காந்தி மறைந்தார். அவ ருடைய காந்தீயம் மறையவில்லை. மறை யவே மாட்டாது. அந்த மகானுக்குச் செய்யக்கூடியதும். செய்ய வேண்டியது மான கைம்மாறு அவரது நன்னெறி நின்று பணியாற்றுவதே.
யசோதாா அருளானந்தன் வகுப்பு - 7

Page 47
I have a little pup,
And its name is Rex; S
ask him to hop But he likes to rest si I sit by the fire And give him some food Rex always loves me L
Because I am good.
Chandrika Selvanay agam
Grade-3
Turkey
My granny has two turkey - cocks and two turkey - hens. The cocks look TI
pretty when they spread their feathers and dance. They fight with our dog. He is afraid of them. The turkeys are
My First S
Three years ago I went to London. W went with my mummy and daddy by il plane. In London I studied in G a te V School. It was a small school. used
to walk to school. My school uniform was a blue coat and a blue cap. I also wore my school tie. My best friends
Our C
We are clever and happy girls. Our class teacher teaches us well. S
Suha, - our class monitress is weak but she is clever and smart. She is our nightingale. She can sing sweetly. 链接

'et
I have a pet. Her name is Tib. he is white in colour. She likes fish ld milk. When we have dinner she ts under the table. One day she did ot come... I looked every where. I did ot find her. I thought she was lost ater she came with two white kittens.
Varuni Kanagasundram
Grade III
/S
aughty. They drink the eggs they lay. They say “gobble gobble'
Shanthi Paramot hayam
Grade III
school
Tere Eugene and Ashley. We had lunch 1 school. After school we watched teleision.
Thirulos han Kanages u
Grade III
lass
Vasanthy is also clever and smart. he is a good speaker.
Tharma is our Snow white. She is very air and pretty. Kalai is our pet.

Page 48
Vijaya is our story teller. Anush: is our laughing doll. Vasa is a goo dancer.
Anu is our radio. She tells us man news. Siva has curly hair. She is cleve and play ful
Nanthi is our 'Beauty Queen', Vasuk s silent and wise. Pragala is good, quie
My Littl
I am a lucky girl. I have man friends. All my friends stay near. Nov I have on interesting little neighbour She is three years old. Her name i: Sivapriya. Her home is just next to ours Early in the moming she gets up and calls me “Rathy'. I get up only afte hearing her sweet voice. I wish he
Sh
I love to go shopping. I like toy shops and cloth shops. One day my mother took me to a shop on Galle Road. I chose a blue nylon for my birthday frock. We asked the tailo there to make the frock in the lates style. We also bought a blue hair band and a mod belt. Then we went to
When
When I grow up. I would like to travel. Then, I will be able to see othe: countries and meet friendly people. I would be fun meeting people, living with them and helping them
When I grow up, I would like to be a doctor or a teacher. Then I can

and mice, Sugirthi is the rose girl. She gives us many roses. Sayanth is shy but clever.
My other friends are all good and gay.
Ananthi Aiyadurai
Grade IV
e Neighbour
у
W
“Good Morning'. Then she keeps a cup of milk for me before she drinks. She comes in the evenings to play with me. She loves me and I love her too
Rathivatha ni Sockalingam
Grade IV
opping
other shops where my mother bought eatables. I helped mother to carry the parcels. After that we went to 'Green Cabin' and had chocolate cake and ice. cream. Then we returned home.
Meera Jebaratnarajah
Grade IV
Grow Up
be helpful to the people with whom live.
This will give me the greatest pleasure.
Withelhi Thambiah
Grade V

Page 49
-- 7 7
My Dr
Last month, I went to see the picture “Incredible Journey'. I enjoyed it very much. I returned home with my parents.
After dinner I went to bed. Soon I fell asleep. A little later I saw a big tiger and a lion coming towards me. I was frightened. I realised that I was in a for est. I looked up and there were huge trees. The birds were flying from
Do you
Hello! friends, do you know me? Yes, you do. Ever since I was born I have been just skin and bones but I am there to protect you when you need me. Sometimes I sit in a corner all folded up when you don't need me.
I know I am not very beautiful. I am black skinned unlike some of my folks who have colourful lovely skins, but I am stronger. Young ladies don't care much for me but sometimes they
Our Adams
On April 14th we set out from Colombo and reached Maskeliya at 9 p.m. We had our dinner at a hotel and started our climb. We were all very happy and did not feel the cold. At about 4 a. m. We were up in time to see the sunrise, but unfortunately it was a very cloudy day. We looked around; the trees looked very tiny and even the hills looked small.
kn

Seas
tree to tree. All or a sudden I heard a hissing sound. I turned to see what it was Oh! It was a big snake. I screamed aloud.
When I opened my eyes, I saw my mother at my bedside. And Oh it was all a dream
Amirtha Arulampalam Grade W
OW me?
run to me for help. I only feel sorry that though I always serve others, they usually forget me and leave me in bushes and other odd places. Some adopt me with pleasure. I am used to the ways of the people. I won't be surprised if you sell me for a few cents when I am old, but still I do my duty.
Can you guess who I am?
Yes, you are right. I am an umbrella Dhanuja Sivadasan
Grade VI
Peak Climb
On the Peak, there is a big foot print. The Buddhists say that it is Lord Buddha's and the Hindus say it is Lord Siva's, Christians and Muslims say it is the foot print of Adam.
While going up, I threaded a needle and threw it among the bushes. Many pilgrims thread needles and throw them Do you know why? There is a legend

Page 50
that says that when Lord Buddha wen up the mountain his clothes got tor and he could not mend his clothe because he did not have a needle.
At about 6 a.m. we climbed down We were very tired and rested man
Our
Our milkman is Raja. He is a good kind hearted man whom we can trust fully. He lives in a remote village. He has two small children about whom he will boast the whole day. His wife helps him to milk the cows at home. He is always on time. I often tell Raja how nice it will be if I too can be a milkman like him.
How I spent
Poya day is our holiday. Last Poya day I got up early in the morning. I brushed my teeth and washed my face. I prayed to God as I do every day of the week, and then had my morning coffee. After that I studied for some time. Then I had my breakfast at 9 O clock. After that my tution master came home and taught me Mathematics and General Science. At 12 O clock I had my bath and then ate my lunch.
Then I took a nap and got up at 4 O clock. After taking a wash I ate some tiffin and drank a hot cup of tea that my mother had prepared. My
 

-18
t
times on the way. Our legs were aching and we felt very hungry. We had a good meal and returned home to have a good sleep
Grade Vi
Milkman
He wakes up very early and starts his work. By 6 a. m. he sets out delivering the milk from house to house At the end of every month he comes to get his money. I like our milkman because I like milik very much.
Vasuki Bahasingham
Grade 6 A.
my last Poya day
mother and I played badminton for sometime. At 5 - 30 my brother asked me to dress up to go for a film. I was very happy, I enjoyed the film and returned home at 9 - 30.
I had my dinner and drank my glass of milk. Then I listened to the music over the radio, and at the same time arranged my school books to take to school the next day. Then I said "Good night to my mother and went to bed happily.
Kalaivani Subramaniam
Grade VI

Page 51
-19
My eventful
I happened to go from Amparai to Colombo by plane with my grandparents. We got into the plane after the usual formalities and took our seats. The belts were tightened round our waist and the plane took off smoothy The air hostess distributed cotton wool. and we blocked our ears with it. This was to shut off the dreadful noise made by the engines.
The flight was normal and the plane was going above the hilly district. The hostess with her usual smile was coming with a big tray full of hot coffee. As she came holding the tray up, the plane suddenly went down giving us a
My trip to Rome
I travelled with my parents from
Katunayake Air Port to Rome by VC 10
Air-craft. The journey took twelve hours with a stop at Karachi Air Port for forty five minutes. Rome was very cold when compared to Jaffna but nevertheless we went sight seeing to the following places - Vatican city, St. Pauls' Cathedral, St. Peter's Cathedral and the Art gallery. At St Peter's Cathedral we saw the statue of Mary which was carved by artist Michael Angelo at the age of twenty four. The Virgin Mary was seated at the foot of the cross holding the dead body of Christ. We also saw in St. Paul's Cathedral, the original chain which was removed by the angel when St. Paul was in prison. This was kept at the altar in a glass box. In the Vatican city we saw several tombs where the remains of the Popes lay buried. Flowers in vases and oil lamps were kept around the tombs and the lamps were kept burning. After spending a week

air flight
dreadful feeling. My grandfather was laughing but my grandmother appeared greatly excited. The hostess lost her balance and the tray fell on my grand. mother's head. Her whole body and clothes were soaked in coffee. The air hostess apologised and my grandfather asked her not to worry.
The plane then landed smoothly at Ratmalana and we got down. The first flight by aeroplane was a thrilling experience for us all.
Premini Pooranasa tkunam Grade VI C
and London
in Rome we proceeded to England by plane. The climate there was very much better than at Rome.
We went round central London and saw the Westminister Abbey, Buckingham Palace, House of Parliament, London Tower Bridge, Planetarium, Madame Tussauds Wax works, Marble Arch, Regents Park, Hyde Park, Queen Victoria Memorial, St. Pauls Cathedral and the Post Office Tower. We went by luxury coach and tube train to Southampton right across from North O South. It was a very pleasant ourney to this place as we passed through Liverpool Station and many beautiful villages. Both London and Rome were very clean and every home had a beautiful flower garden.
We enjoyed our holidays during the ime we were abroad.
Lilani Fitch Grade 7 C

Page 52
The re.
One morning when we were listen ing to the radio, we heard the new, that there were heavy rains and the eastern and southern parts of Ceylor were threatened by floods. Later or when we read the papers, we were able to get more details. There after, day after day we came to know that several areas had been flooded and many people were rendered homeless.
Many pictures appeared in the news papers showing the heavy damage the floods had caused. We also heard about the plight of thousands of people who had lost everything they had, Even their houses had been washed away.
A good number of animals like cattle, dogs also lost their lives Food was scarce and lots of people were starving. The roads were impassable and several bridges were destroyed. Paddy fields and other plantations were undel Water
My travels
When I was three years old I accompanied my parents to Ghana. We left for Rome from Colombo through Madras and Bombay.
Rome is the city where the Pope lives. And every Christian who passes through, likes to visit Rome. So my parents and I also visited "The Vatican and saw the Church and the Palace where the Pope lives.
From Rome the Ghana airways Plane which took us to Ghana flew

ہےسے 2220 --سے
tent floods
The government and organisations
s like the Red Cross started relief work.
The helpers found it very difficult to
reach the places affected by the floods.
The Prime minister of Ceylon visited
these areas by helicopter, to see things for himself.
Other countries also offered help by way of money, food and medicine. The damage caused will run into many lakhs of rupees. The government is helping these unfortunate people to build their homes and start life all over again This will take some time. These flood. are not new to Ceylon. Very often much damage is caused to life and property. Steps must be taken to avoid such floods in the fu fure.
Thevathakshini Selvarajah P Grade 7 A
with my parents
over the Sahara Desert. The plane took us to Accra, the capital of Ghana.
The Ghaniyan people were very black in colour, and were very kind to us. They eat mostly rice and yam, with meat or fish. They make yam into a kind of paste called 'fufeu' and eat it with soup.
I went to a school called “The International School'. The principal of the school was a Ghaniyan and the

Page 53
- 2 la
teachers were Ghaniyans, British and Americans.
During the holidays we visited many Countries in Europe like England, Germany, and Switzerland.
After working for 5 years in Ghana - my father went to Brimingham in England for one year. During this time I attended Bournville school. Near my school there is a factory which makes Cadburys' chocolates. After nine months We went to Oxford and in about One

and a half months we went to London, the capital of England, and stayed there for two months. Then we came back to Ceylon and I joined Vembadi in fourth standard.
I enjoyed my stay in Ghana and England. I had many adventurous travels. I wish I would get another such opportunity.
Rathi malar Gunaratnam
Grade 6

Page 54
(Report
Games Ra
Game Mrs. P. Kumarasamy
Game,
Miss. D. Pathmanathan Mrs. D. Balasubramaniam Miss. R. Thambiah Miss. M. A. Moses
School Games Captai Greedy House Capta i Hornby House Capta i Lythe House Captain Scowcroft House Cab,
As Games Captain of the Schc the report for the year 1970.
The year began with the Jaffn Senior P. T. Squad finished a very clo followed by the Lower School Sports patronage of Dr. R. Mahendran and Dharmarajah Challenge Cup for House
Malathy Thurairatnam and Va. Champions respectively. The runners - Ranganathan. Shyamala was the outstan future as a sprinter and we hope she credit to the school.
Athletics dominated the second Inter - House Sports Meet was held un guru esq., Distric Judge, Jaffna. A g this meet Lythe House won the Dhar. nathan Evarts Shield for House Cham won the Individual Championship
Senior
Inter mediate Jτι η ιον

port For 1970
s Mistresses
Miss. S. Dharmalingam
Committee
Mr. K. Shanmugaratnam Miss, J. Spencer MiSS. R. Sethuka Valar
- Janaki Kathigesu
2. - Srivathani Rajeswaran
1. - Punithawathy Pararajasingam
— Savithri Ponniah tain - Lohini Paramananthan
bol, I deem it a great privilege to submit
a District Schools' P. T. Competion and our se runner - up in their group. This was Veet which was held under the distinguished Mrs. Mahendran. Honby House won the Championship with 60 points.
nitha Baskarathewan were Inter and Jonior up were Shyamla Balachandra and Jeyamala ding sprinter of this meet. She has a good will come up to our expectations and bring
term. The big event of the school, the der the distinguised patronage of A. J. Paramabod standard of athletics was witnessed of marajah Challenge Cup and Malar Paramapionship with 165 points. The following
— Varni Thilagar - Saroja RaJadurai - Kumuthini Rajadurai

Page 55
سے 3 2 حصے
Our quiet and unassuming athlete M for breaking to existing records. She broke 15 ft. 7 inches. and set up a new mark of Vami Thilagar, Saroja Rajadurai and Kumutl meet. This event was followed by the most Collegiate Athletic Meet. Our Athletes work for their hard work. Malaimahal Ratnasinga 16 ft. in Long Jump and clocked 14 secs in the Best Performance Cup for Field Events Among the Juniors Shanthi Shanmugarajah record. All three Relay teams came first ar My cengratulations to all the athletes who p
Our athletes took part in the M. M at this meet was commendable. Malaimah set up new records in 100 Meters Sprint in pectively Kumarapushpam Karthigesu won th Gunanayagam and Malimahal Raunasingam w Malaimahal broke the existing record in this Metres Baton Relay breaking the existing re.
Our Girls took part in the Ali - Is Malaimahal Ratinasinganu was again in the li Long jump with a leap of 16' 11" and cam was second in High Jump and Malathy Siva Hurdles. The perfomance of our athletes wa meet with Malaimahal Ratnasingam winning with a time of 13-2 secs. and Saroja Raja 100 Metres Sprint. They also took part in was good.
In Net -ball our Juniors won the I. in the All - Island Net - ball tournament held Quarter Finals and lost to Mahamaya Colleg play during the first half of the game.
In the Net-ball tournament organise we did not have much Luck.
The fruits of our endeovour had be our Games Mistresses who painstakingly tau. Dare to Do Right,

alaimahal Ratnasingam was responsible the Long Jump Record with a leap of 142 seconds in the 10 metres sprint. hini Rajadurai also did well at this exciting event of the year - The Inter(ed very hard and were rewarded well m set up two new records. She jumped the 100 Metres sprint. She also won and the Mahalingam Memorial Cup. fared well breaking the High Jump ld won the most Coveted Relay Cup. participated in this meet.
1. W. District Meet. Their performance al Ratnasingam and Saroja Rajadurai the Senior and Junior divisions reshe first place in Discus Throw. Jeyantha ere placed first in the 200 Metres Sprint.
event. They come first in the 4 x 100 cord.
and Women's Meet held in Colombo ime light. She set up a new record in le first in High Jump. Vami Thilagar guru was placed third in the 80 Metres is noteworthy at the Junior A. A. A. the second place in 80 Metres Hurdles durai obtaining the third place in the ..he police meet and their perfomance
District Championship and participated in Colombo. They came up to the e, Kandy by two goals due to careless
d by The Jaffna Net - ball Association
en mainly due to the untiring efforts of ght us to live up to our school Motto
Janaki Karthiges u
Games Captain

Page 56
Report of Hornby He
House Mistresses :
Mrs. B. Selvarajah Miss, N. Ratnasabapathy
House Captain :
Punithavathi Pararajasingam
Vice Capta in :
Jayanthi Ramalingam
It is a great pleasure to me achievements of Hornby House in the we were placed second at the Inter Ho did our best in the field. I am glad t Sports Meet held this Year.
We won the much coveted Mai great privilege and pleasure to have bo in the Senior group and Kumuthini Ra nayagam was the runner - up in the In champion Saroja Rajadurai of Creedy
We are happy to extend our special co vathi Pararajasingam who gained admiss University.
Before I conclude, I wish to mistresses and the Executive Committee given us.

--سے 224 =
use for the Year - i. 970
Games Captain :
| Suguna Velupillai
Vice Games Captain :
Pushparani Philips
Trea Sturer
Sulochana Velupillai
to present a report of the activities and "ield of sports for the year 1970. Although use Meet, we have the satisfaction that we c say that we came first in the Lower-School
rch Past Cup this year too. It is in fact a (h champiors in our House. Vami Thilagai jadurai in the Junior group. Jayantha Gunater group. I congratulate the Inter mediate |OԱՏՇ:
ngratulations to our house Captain Punithaion to the Medical faculty of the Ceylon
Shank all the members of the house, the for the cooperation and help they have
Jeyanthy Ramalingam Vice - Captain

Page 57
TAKING THE UPPER SCHOOL SPO
UN FURLING THE UPPER SCHOOL SPC
 
 

SALUTE RTS MEET-1970
SCHOOL FLAG DRTS MEET – 1970

Page 58


Page 59
- 25 حسب
Report Of Lythe House
Staff Advisors :
Mrs. L. Swaminathan Mrs. R. Rajaratnam
House Captain :
Savithiri Ponniah
Vice Captain :
Mala imagal Ratnasingam
I have great pleasuse in presenting 1970. I am happy to say that this year ha: have been the proud winners of a number in the Inter House Sports meet winning the
I wish to congratulate Malaimagal the long-jump event in the Senior division of Hornby House, Saroja Rajadurai of Cree Hornby House on securing the Senior, Inter
I am proud to say that our Lythia the P. T. Squads. They have done well in
On behalf of the Lythians of the staff advisors Mrs. Swaminathan and Mrs. have taken in all our house activities. I ex tee and all the other members of the house thusiasm.
I wish the new House. Captain a Year 1971.

For The Year 1970
Games Captain :
Jeyaranee Vanniasingam
Secretary :
Kalaivani Perampalam
Treasurer :
Sivayogachelvi Thiagarajah
the report of Lythe house for the year
been very successful one for us. We of cups aud shields and came first Inter House Challenge Cup.
Ratnasingam on breaking the record in I wish to congratulate Vamy Thilagai dy House and Kumuthimi Rajadurai of and Junior Championships respectively.
ins are in the Net - ball team and in their studies too.
year 1970, I would like to thank our Rajaratnam for the keen interest they tend my sincere thanks to the commit; for their ready co-operation and en
nd all the Lythians a very successful
Savithiri Ponniah House Captain

Page 60
Report of Cre
Staff Advisors:
Mrs. V. Vamadeva Miss. Mathiaparanam
House Caqtain:
Srivathani Rajeswaran
Vice Captain:
Vijayaluxmi Nadarajah
Games Gapitain:
Subathra Navaratnarajah
It is a great pleasure to presen for the year 1970. Even though this ye courageously. We fared better in the Lo Meet.
On behalf of all the Creedians Rajadurai who won the Intermediate C School Sports Meet too. I must extend and Thayanithi Thuraiappah, on their congratulation to Vami Thilagar of H Hornby House on carrying away the Se
Our girls have done creditably our girls have been admitted to the Scie Ceylon. -
In conclusion I will fail in my Mrs. Vamadeva and Miss Mathiaparanan all our activities. I extend my sincere other members of my house who helped

一盈6一
edy House - 1970
Vice Games Caption:
Nanthini Shanmugasundaram
Secretary:
Sumithra Mather
Treasurer:
Sugendra Gunaratnam
t the report of the activities of Creedy house 'ar has not been a successful one, we fought wer School Meet than in the Upper School
my special congratulations go to Saroja. hampionship. She fared well in the Inter. my congratulations to Rajadevi Thirunathar good performance at the sports meet My ornby house and Kumuthini Rajadurai of nior and Junior Championships respectively.
well in the field of studies too. Seven of :nce and Arts faculties of the Universiry of
duty if I do not thank our staff advisors h for the keen interest they have taken in thanks to the athletes, office bearers and the me in the various activities ot the house.
Srivathani Rajeswaran House Captain.

Page 61
-- 2 7 -
Scowcroft House
House Mist esses :
Mrs. Sivarajah Miss Vinnasithamby
House Captain :
Lohini Paramanathan
Vice-House Captain :
Rudrani Balasubramaniam
It is with pleasure I submit the rep under review.
Though we did not come out with Well in the true spirit of sportsmanship, in were placed third in the Lower School Sports Sports Meet. My congratulations to Hornby champions in the Lower School and Upper S
My congratulations to Shyamala Bal on becoming runners up in the Lower Schoo meet Malathy Sivaguru earned a place for us be failing in my duty if I do not congratula cup by their good performance.
Though we lost fewer points than t sfill room for improvement. Two of our girls
The report would not be complete if and office bearers, who extended their whole out my duties.
I wish the Scowcroftions better luc themselves to activity and do better in the c

Report 1970
games Captain :
Pushpagantha Cumaranayagam
Vice-Games Captain :
Sathiabama Nagarajah
δε ανεία γν :
Sushila Nadesan
ort of the Scowcroft house for the year
lying colours in Athletics, we fought both the Inter House sports meets. We Meet and fourth in the Upper School house and Lythe house who emerged School Sports Meets respectively.
lachandran and Jeyamala Ranganathen l Sports Meet. At the Senior Sports
by finishing first in Hurdles I would te the medley runners who secured a
he other house in Attendance, there is
have entered the University.
I do not thank our House Mistresses hearted cooperation to me in carrying
next year I hope they will rouse pming years.
Lohini Paramanathan House Captain,

Page 62
Report Of T
Principal :
Miss. M. Thambiah
Head Prefect :
Manjula Sivasangaranathan
Prefects :
Savithiri Satkunam Kalaivany Perampalam
Manjula Kandiah Sivagini Subramaniam
Subaijothy Winayagamoorthy Saroja Palupillai Rudrani Balasubramaniam Kannaki Nadesan Sunir thra Mathar Agatha Pieris
v, As the Secretary of the Stude the report of its activities during the
The elections which took plac of the perfect body, was followed by
We helped to maintain disip fortnight to discuss the problems of and Moniresses took place.
The Student Council took par at the opening of the new hall an efficently. We sold flags and collected operated and worked in unity, thus er vigilance of the Monitresses and the c a great extent in accomplishing our du
Two girls from our Student b Wish them success.
In conclution I wish to thank help and guidance given to us through

- 28
he Student Council
Staff Ab visors :
Mrs. S. Ponnampalam Miss, S. Ponnampalam
Games Captain :
Janaki Karthigesu
House Capta ins :
| Punithawathy Pararajasingam
Lohini Paramanathan Savit hiri Ponimiah Srivathany Rajeswaran
Middle School Prefects :
Indra Balasingam Wasantha Arunach allan
Lower School Prefect :
Tharmavathy Visvanathan
nt Council it is my pleasent duty to submit Year.
2 at the begining of the year for the selecton the colourfull “Investiture ceremony.
line in the school. The council met once a the students. Combined meetings of Prefects
t in the routine work actively. We all helped d many other functions and did our duty money for worthy causes. All prefects coabling the Council to function smoothly. The p-operation of the Students, have helped us to ties efficiently.
dy are entering the University this year. We
our Principal and Staff Advisors for valuable
out the year. -
Lohini Paramanatn tham Secretary.

Page 63
ITS A PLEASUR IN THE OLD
WINE AND WOMEN-W
 
 

E TO BE BACK
HAUNTSo
HERE ARE THE MEN ?

Page 64


Page 65
, 29 حصے۔
Report of the Advanced Level Stude
PatዖO†t :
Miss. M. Thambiah
1st T. President :
Shantha Ratnasingam
Secretary:
Arlunthathy Thalayasingam
2nd President :
Anushya Paramaguru
Secretary:
Ranjini Ramalingam
3rd T.
President:
Manjula Kandiah
Vice President:
Devamanohari Wijey Indra
It is with a sense of pride and sat Advanced Level Students' Association for th
Inspite of the various difficulties th: two leading College in Jaffna, Jaffna Hindu debates on the following subjects '' 67 (d5(517 அழிவை நோக்கிச் செல்கிறதா’ ? " ஒரு நாட கம்யூனிசமா சிறந்தது".
The climax of the year's activities on a grand scale on the 20th of October 1 glad to have Mrs. S. Anandanayagam, a dist this memorable day. Our sincere thanks to sentatives from the sister colleges for having
We take this opportunity to thank College, St. John's College, Hindu College Mahajana College, Manipay Hindu Colleg Vidyalaya, Chundikuli Girls’ College and Hi their invitations to us to their annual dinn
Jn conclusion, I wish to thank ou and Miss T. Thiagarajah for the keen inte activities.

ints Association for the year 1970
Staff Advisor:
Mrs. N. Pathmanathan
TÍ
Vice President:
Ranjini Ramalingam
Treasurer:
Sashikala Arumugam term
Vice President:
Shaya Kumari Venayagamoorthy
Treasure :
Karunanthy Shunmugam en
Secretary:
Vijayaluxmi Nadarajh
Treasurer:
Shantha Kumari Somasundråm
isfaction that I present the report of the e year 1970.
at confronted us, we were able to meet College and Jaffna Central College, at
னம் ஆக்கத்தை நோக்கிச் செல்கிறதா
ட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு சோஷலிசமோ,
was our Annual dinner which was held
970, in the newly opened hall. We were
inguished old girl, as our chief guest on her and to all other guests and repre
accepted our invitation.
the Advanced Level Unions of Central , St. Patrick's College, Jaffna College, e, Skandavarodaya College, Vaidyeswara ndu Ladies College for having extended
S.
staff advisors Mrs. N. Pathmanathan est they have taken in our Association
Vijayaluxami Nadar ajah Secretary.

Page 66
Report of the Advanc
Paron :
Miss M. Thambiah
President :
Sulochana Ganeshan
Vice-Preside ne:
Ranjini Ramalingam
H. S. C. 1st Year Clas H. S. C. 2nd Year Class H. S. C. 3rd Year Class
It is with great pleasure that I
the Current Year. We the members of nable our members to participate in a
speeches but for most of the activities w
Apart from the activities within Jaffna at a debate on the subject. LD கூடாது. ”
We are greatful to our patron a they have always extended to us at all for the enthusiasm and Cooperation vities of our Union,

جسے 30 =
ed Level Arts Union 1970
Staff Alb visor :
Mrs. B. Puvanendrarajah
Secretary :
Matilda Leo
Treasure :
Sugendra Gunaratnam
Representative : Rajikala E. Representative : Uma T. Representative : Savitri M.
submit the report of the Arts Union for the Arts Union functioned independently to variety of activities such as debates and 'e merged with the Parent Union.
the School we met St. Johns' College, ாணவர் அரசியலில் ஈடுபடலாம் ஈடுபடக்
ind the Staff Advisor for the encouragement times. Finally I thank all our members they have extended in promoting the acti
Matilda Leo
Secretary

Page 67
= 31 -س-
Report of the Advanced Leve for the Year
Staff Advis Miss M. Thiag
Term I President : Sumangala Vadivelu Vice-President : Manoranjini Shanmuga Secretary : Sulochana Paramanantil Treasurer: Anushya Paramaguru
It is with a great pleasure that I s We held our meeting regularly. We had spel and impromptu Speeches. Some of our meml for the Advancement of Science. I wish to the Association for their Co-operation. Our leaving us at the end of this year.
Report of the Senior L
It is with great pleasure that I sub Association. We had our meetings every third accomodation we were unable to assemble as it own meetings with the class teacher as th in four groups. Our meetings were in the fo and impromptu items
The annuaal Essay, Elocution and G G.C.E. (O.L.) Classes in English and Tamil prizes for these were awarded at the annual
The years activities came to a close 9th of November, at which our chief Guest Jaffna Hindu College. I wish to thank our t ciation whose enthusiastic Support and Co-c ting Programme. Our best wishes to our mer end of this year

Science Students Union
1970
ᎠᏛ° :
arajah
Term Is & III Ranjini Murugaiah Shashikala Arumugam al Malathy Tharmotha rampillai
Devamanohari Vijendra
ubmit the report of the Science Union. ling contests, Science Quize competions pers have joined the Junior Association thank our teachers and the members of best wishes to our members who will be
Sulochana Paraman anthan Secretary.
iterary Association 1970
mit the report of the Senior Literary i day after Poya. Owing to the lack of
a group. Hence each class conducted e staff advisor. Every fortnight we met rm of debates, dramas, spelling contests
eneral Knowledge Competitions of the were held during the Third Teim. The Social.
with our annual social held on the was Mr. N. Sabaratnam, Principal eachers and the members of the Assoperation enabled us to have an interesnbers who will be leaving us at the
Saroja Rajadurai Seσνεία γν

Page 68
Report of the
Advisor: М President : P Secretary: S Treasurer: N
It is with great pleasure that for the year 1970. The boarders met e" and relaxation. We not only entertained tunities for the girls to show their tale recitals etc.
During the first term, we orga Students and our Senior Students. The Gayub 9 ay autort' '? Many thanks are d participation in the debate. We are pro Christian Students have prayer meeti students I say a special thank-you to during the study hours. I will be failin young hostel advisor Miss R. N. Alagiah committe to maintain peace and deciplin
In conclusion my thanks to Mi Mrs. T. Satchi thanandam and Mrs. A. activities.
My sincere thanks go to our P thank the Committee for their whole he an equally successful 1971

--32 م=
Hostel Union 1970
iss. R. N. Alagiah ashparani Philips ulochana Velupillai Ianjula Kandiah
I submit the report of the Hostel Union very poya day night at 8 p.m. for recreation ourselves but also provided ample oppornts by producing short plays. dances vocal
nised a debate between Central College Senior Subject chosen was “ “ 2 Lurf 35T 5 6ão Gớáš G sg, ši ue to the Central Senior Students for their ud to say that the Hinbu Students and the ng every Friday. On behalf of the hostel our hostel staff who maintained discipline g my duty if I dont mention our effective who with great enthusiasm helped our hostel le in the hostel.
iss M. Mylvaganam, Mrs. D. Rajasundaram
N. Karthigesu who helped us in our various
rincipal who greatly helped our union. I also arted co-operation and wish the future union
Sulochana Velupillai
Secretary

Page 69
STUDENT COU
A DREAM COME TRU MABEL THAM
BY DR. P.
 
 

慈
NCIL - 1970
E- OPENING OF THE
BIAH HALL
UDAGAMA

Page 70


Page 71
-33
வேம்படி இந்து ம 1970ம் ஆண்
ஆலோசகர்;
திருமதி தி. கணபதிப்பிள்ளை
ஆலோசனைக்குமு:
திருமதி த. பரம்சோதி க. தர்மசங்கரி , , சோ. நன்னித்தம்பி
P. வீ. சண்முகதாசன்
பா. சிறீபத்மநாதன்
தலைவி;
சுலோச்சணு கணேஷன்
1970-ம் ஆண்டில் நமது இந்து மகளிர் றியது. இதற்குக் காரணம் பலரும் மனமுவந்
வழமைபோல் இவ்வருடமும் எமது மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் சிவராத்திரி துக்கு யாத்திரை சென்றனர். அங்கு நான்கு திற்குப் பால் காவடி எடுத்தும், பஜனை பாடி
ஒவ்வொரு வாரமும் ஐந்தாவது நா பெறும் ஒவ்வொரு ஆராதளையும் குறிப்பிட் வருடம் அனேக ஆராதனைகள் புதிதாக நி நடத்தப்பட்டது :
*சமயச் சொற்பொழிவு' நமது ச கும். நமது பாடசாலையைச் சார்ந்த திரும சண்முகதாசன், யாழ் மத்திய கல்லூரியைச் நமது சங்கக் கூட்டங்களில் சிறந்த சொற்பெ
இவ்வருடம் சின்மய மிஷனைச் சார்ந், செல்வி தங்கம்மா அப்பாக்குட்டி அவர்கள் கேட்கும்பேறு நமது சங்கத்திற்குக் கிட்டியது
*"நவராத்திரி விழா" என்றுமே டாடப்படும். சென்ற நவராத்திரி விழா நம கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. செ நிகழ்ச்சிகள் யாவும் இடம் பெற்றன. அவற்.

களிர் சங்கத்தின் டு அறிக்கை
உப தலைவி:
சிறீவதனி இராஜேஸ்வரன்
காரியதரிசி:
சுலோச்சனு பரமானந்தன்
உபகாரியதரிசி:
சுகிாதா நாகலிங்கம்
தருதிகாரி:
மஞ்சுளா கந்தையா
சங்கம் சிறந்த முறையில் கடமையாற் து அளித்த உழைப்பும் ஆதரவுமே.
சங்கத்தின் சார்பில் பெருந்தொகையான விழாவை முன்னிட்டுத் திருக்கேதீஸ்வரத் ஜாமப் பூசைகளிலும் கலந்து, சிவலிங்கத் யும் இறைவன் அருள் பெற்றனர்;
ரில் நமது சங்கத்தின் ஆராதனை இடம் ட வகுப்புக்களால் நடாத்தப்படும். இவ் பமிக்கப்பட்ட மாணவர் கோஷ்டி யினுல்
ங்க நிகழ்ச்சிகளுள் வழமையானதொன்ரு தி ஞானு குலேந்திரன், திருமதி வரதா
சார்ந்த திரு. குமரேசன் முதலியோர் ாழிவாற்றினர்.
ந திரு. பார்த்தசாரதி அவர்களினதும், னதும் சுவையான சொற்பொழிவுகளை
நமது பாக்கியமே.
நமது சங்கத்தவரால் சிறப்பாக கொண் து கல்லூரியின் புதிய மண்டபத்தில் வெகு "ற்பொழிவுகள், இசை நிகழ்ச்சிகள், கலை லுள் டாக்டர், கங்காதரன் அவர்களின்

Page 72
புல்லாங் குழலிசையும், செல்வி. சாந்தினி குறிப்பிடத்தக்கவை. "ஊர்வசி' நாட்டி யும் ஒருங்கே கவர்ந்தது. கடைசித் தி: விசேட பிரார்த்தனைக் கூட்டமும் வழிபா வில்லுப்பாட்டும் நிகழ்த்திய மாணவ ே றியும் உரித்தாகுக.
நமது சங்கத்தின் தலைவியாகப் சுலோச்சன கணேஷன். அவர் தவிர்க்க முடியவில்லை. எனவே தலைவியின் முழுப்ெ யெல்லாம் சரிவரச் செய்து முடித்தவர் வரன் அவர்களே! அவருக்கு எனது நன்
எமது சங்க வளர்ச்சிக்காக உ குத் தேவையான நிதியை மனமுவந்து கொண்டாடுவதற்குச் உதவிகள் அளித்து மாணவிகளுக்கும் எனது நன்றி உரியது. இருந்து கடமையாற்றிய திருமதி. தி. க மும் ஊக்கமும் அளித்த ஆலோசனைக் கு நன்றி உரித்தாகுக. நமது சங்கம் மேன் புரிவாராக!

34
சுப்பையா அவர்களின் நடன நிகழ்ச்சியும் ய நாடகம் பல்லோர் கருத்தையும் கண்ணே எமாகிய விஜயதசமியன்று மாணவிகளுக்கான "டும் நடந்தன, அன்று "கதாப்பிரசங்கமும்" காஷ்டியினருக்கு நமது பாராட்டுக்களும் நன்
பெயரளவிலே நியமிக்கப்பட்டவர் செல்வி முடியாத காரணங்களால் பாடசாலைக்கு வர பாறுப்பையும் ஏற்றுச் சங்கத்தின் கடமைகளை மது உபதலைவி செல்வி சிறிவதனி இராஜ்ேஸ் 5)
நவிய அனைவர்க்கும் எனது நன்றி. சங்கத்திற் அளித்தும், சரஸ்வதி விழாவைச் சிறப்பாகச் ம் நம்மைச் சிறப்பித்த ஆசிரியைகளுக்கும் இறுதியாக நமது சங்கத்தின் ஆலோசகராக ணபதிப்பிள்ளை அவர்களுக்கும், நமக்கு ஆக்க ழவினருக்கும், சங்க உறுப்பினருக்கும் எனது மேலும் வளர எல்லாம் இறைவன் அருள்
சுலோச்சளு பாமானந்தம் (கெளரவ காரியதரிசி)

Page 73
35 ء سے
3rd Jaffna Guide
Captain: Mrs.
Lieutenant: Mrs.
Secretary; Lohin
Treasurer: Srivat
It is my privelege to review the year 1970
Fourteen guides were enrolled at th ratnasingham who is the District Guide Com Eight guides passed their Second class tests first class badge.
Our guide company was represented Satkunam at a camp held at Udupiddy and island camp held in Colombo
Due to unavoidable circumstances of Jaffna District rally, which caused us disapp for Dr. P. Udagama when he visited Vemb
In the coming year we shall celebra Company will have a successful and enjoyab
In conclusion I thank our active g

Company Report
V. Shanmuganathan
Rajasenan
Paramanathan
nani Rajeswaran
|ctivities of our guide Company for the
2 beginning of this year by Miss Navamissioner and also our Deputy Principal
and fifteen Guides are working for the
by Shyamala. Balakrishnan and Sakuntala by Shyamala Balakrishnan at the All
ur guide company could not attend the ointment. We formed a guard of Honour adi for the Opening of the new hall.
ate our golden Jubilee and we hope the ble time.
guiders who rendered valuable help.
Lokaini Paramanathan
Secretary

Page 74
Report Of The
Staff Advisers:
Mrs. T. Joseph Miss. P. Gunaratnam
President:
Miss. Sulohana Velupillai
Vice - President:
Miss Sumitra Mather
It is with great pleasure and c. another fruitful year under review. In best to maintain the spirit of the Junic
Our activity began with the ele We arrange for morning worships. and once a week.
The junior and Senior members held at Casuarina beach. We also had Miss, R. Navaratnasingam on the Y. W. and Sing-Song
The annual (Ta ol Service and hall. Our gratefull thanks to Rev. Nodd
The committe would like to that all we thank God for having brought u

is 36
Yuwathi Club 1970.
Secretary:
Miss Marian Arulanantham
Asst. Secretary:
Miss Malathy Thamotheram
Treasurer:
Miss Pushparanee Phillps
ontentment that I record the completion of midst of varied activities we have tried our r Y. W. C. A. for the year 1970.
ction of Office bearers for the New Year. also help in conducting religious assembly
participated in the J. I. C. C. F. Camp the privilege of listening to a talk given by C. A motto. We also conducted Bible puiz
Xmas party, was held in our New School er for Conducting the Service.
nk all members for their cooparation. Above s safely through another year,
Marian Arulanantham (Hony. Secy)

Page 75
சிறுே
தாய்ப்பட்சி: திருமதி
சிற்ருய்ப்பட்சி திருமதி
சிறு தோழர்களாகிய நாங்கள் எங் ரின் அன்புக் கண்காணிப்பில் அகமகிழ்வுடன்
நாங்கள் அறுவகைக் குமாரிகளாக ஒவ்வோர் தலைவியின் மேற்பார்வையில் இய
பழைய தோழர்கள் முப்பதின்மருட சேர்ந்தனர். அவர்களை வழிகாட்டி இயக்க எம் குழுவில் சேர்த்தார்.
எங்கள் குழு பிரதி கிழமையும் மூன் ஆடிப்பாடி அகமகிழ்வோம். எமது குழுவின
எங்கள் வருடாந்தக் கூட்டம் யாழ் அன்றைய தினம் பல பாடசாலை வழிகாட்டி இனிய பாடல்கள் பாடி, நடனங்கள் ஆடி
எங்கள் குழு இனிது நடந்தேற எம றும் ஆசிரியர்களுக்கும், தாய்ப்பட்சி, சிற்ற நாம் நன்றி கூறுகிருேம்.

O தாழர்
P பசுபதிப்பிள்ளை
தி. T. S. இராஜன்
கள் தாய்ப்பட்சி, சிற்ருய்ப்பட்சி ஆகியோ
இயங்கி வருகி ருேம்.
'ப் பகுக்கப்பட்டு, ஒவ்லொரு பிரிவுக்கும் ங்கி வருகிருேம்.
ன் புதியவர் பன்னிருவர் எம்முடன் வந்து ஆணையாளர் செல்வி R. தொமஸ் அவர்சள்
ாரும் நாளில் கூடும். அந்நாட்களில் நாம் ர் கைக்கொள்ளும் நெறிகளை படிப்போம்.
பூங்காவில் ஐப்பசித்திங்கள் நடைபெற்றது. களும் சிறுதோழர்களும் ஒன்று கூடி, பல அகமகிழ்ந்தோம் .
க்குதவி புரியும் அதிபர் அவர்கட்கும், மற் ப்ப்பட்சி அவர்கட்கும் சிறு தோழர்களாகிய
வாசுகி இராஜசிங்கம் (சிறுதோழர் தலைவி)

Page 76


Page 77


Page 78
||
്).
Commercial
Main Stre

ജൂ
Press & Stores เet, Jaffกอ.
As
ജ്ഞ