கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: The Beacon(175th Anniversary) 2013

Page 1


Page 2
WelaWatte, COOmbO 06
 


Page 3
  

Page 4
، حه COI
At. Message eports
. O1 Messagệ the President - PPA, C
p2-finan the Vice Presidents' Table S3. From the Secretary's Pen
4Treasurer's Account 05. Principal's Message 06. Message from the Presi پیش از 07. Message fr residentið
dent-OGA,
GA
10. Memories de of these 11. Love You, OI y تخمير -
12. М
SiC COnSummer PrOteCtİO
d Safety 19. Self Appraisal
and Fitness..... What ith
The silent Killer Disea
25. Note of
26. A Study of Thesawalamai Married wc 27. The commonest sym 28. This makes parents of
29. Reading andR 30. The Effectiveness
VIII. Laughter the Best Medicine
IX. [56örgól X. School Hymn
XI. Generous Well wishers
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ntents
olombo
affna/Tin
Melbourne
yanayigh School #
relivangeliswil tiujn
yaning Aargau
8wwu 88&B%mu Hwaw Swama
i Lanka with special emphasis on
Enescirtien Sherinianosoitonitie
saka
en me .
36
tagasinet
38
sees Boetiusas recollevilaisistigis
Sesaaie
41
45
omen's Rights ess - Management of Fever aicky - Infantile Colic
47 48 56
Domestic Violence in Sri Lanka.
9 SE S
KEHIDHARTHAGINIENSIBUHAYVANER
3 R.
71
02.

Page 5
PAST PUPILS' A
Jaffna Vembadi Gi
Colombo Branc
E-mail: vembluppacolo
President Mrs.Vasantha Ariasingham
2361493)
Vice Presidents
Mrs. Amizadevi Srikantha
(2362467) Mrs. Ambikai Forman
(0776610761)
Secretary Mrs. Shanthi Segarajasingham
(07734.05601)
Assistant Secretary
Mrs. Mathy Ravindraraja (O777667574)
Treasurer Mrs. Pathmajothy Sundaresan (5675152)
Asst. Treasurer
I Mrs. Ratha Silvakumar
(7205240)
Committee Members Mrs Shanthi Vinothan Mrs.Jayanthi Mahendra Mrs. Vasuhi Ajanthan Mrs. Sathyabama Somasundaram Mrs. Kamalarani Dharmaraja Mrs. Shanthini Thiruneelakandan Mrs. Mano Kumarasingham MrS. Sri Sivanathan Dr(Mrs) Vasantha Velummylum (Dr) Mrs Sasikala Kuhamoorthy Mrs.Nalini Ganeshayogam Mrs Gayathri Paramsothy Mrs.Vathani Sriskantharaja Mrs Rajaluxmi Shanmuganathan Mrs. Manjula Sittambalam
Auditor Mrs. Shanthi Daniel (2726872)
MESSA
It gives me great Colombo Branchi Souvenir of our A
Our last souvenir the scholarship p Continues. First b batch of five. We
contributed tow
programme Wer
We organized tw. Partyy and the T Jaffna Central Co programme withi these programme and Central OBA
This year we dec band. We are very Sydney and Melb( this (part).
Every event of ou|| each and every C( task was made ea
We have our Co Church hall of the As such We d their Church exte to the Reverend a
I am very proudt Mater for What
May the Almigh endeavours.
Mrs. Vasantha Al President
 
 
 

SSOCIATION
rls' High School
:h 2011/13 mboGPyahoo.com
GE FROM THE PRESIDENT
pleasure as the President of Vembadi PPA Io write this message in this 175" Anniversary lma Mater.
was released in 2009. As mentioned in that, rogramme for the needy G.C.E A/L students atch of two, second batch of five and third are very thankful to the past pupils who have ards this valuable cause. To continue this leed more funds.
o fund raiser programmes such as the Khool hosai Feista.The joint Carol Service with the lege OBA continues. We had another joint chem, and it was the Deepavali Celebration. All as were well attended by the Vembadi PPA members.
ided to sponsor new costume for our school grateful and thankful to the Vembadi.OGAS in purne for their generous contribution towards
PPA was a success due to the Commitment of ommittee member; because of them only my
Sy.
mmittee meetings and programmes in the Moor Road Methodist Church, free of charge. ecided and gave Rs.25,000/- towards
nsion work. We are very thankful and grateful and members of the Church.
o be a Vembadite and so grateful to my Alma
3 ՈՈ ՈOW.
ty God bless our Association in its future
“iyasingam
“Dare to do Right”

Page 6
From the Vice
It's indeed a great pleasure for usto share gives uS Such pleasure of witnessing the
proud and happy to welcome another fitt of our beloved Alma Mater.
It's always Special, unique and Courageou. matter who we are, where we are and beautiful spell. Because of this special bor help us to make our projects a success; an a decade is of one good example. Leto strengthen this bond and lead a path to en
We would like to highlight another point splendid, we should mention. Wenameth Thosai Fiesta, Joint Ventures With the Ol Central College - Annual Carol Service & C moment of these events are cherish ab member of our Association for the suppo Executive Committee in all our projects, should be thanked whole heartedly for contribution. We take this opportunity to and Soul which boost us enormously.
Before concluding we would like to congra our school prominent and proud; especia who came 10"Island wide in the recent A 2012 batch). Hats off to you dear Best wis more glory in all the fields; and we whol Sectional heads, teachers, nonacademics Supportand Service to keep up the glory of
Live long Vembadi Let us be special Let us be eco-friendly Let us be caring Let us be united Let us be true Vembadites
Mrs. Amzadevi Srikanda Mrs. Ambikai Forman Vice Presidents.
2013.06.01 “Dare !

s
Presidents' Table
a few words through Becon 2013. A glance back Successful years 2011/13 and enables us to be ing moment of celebration - 175" Anniversary
s when we say the magical word "Vembadi'. No
what we are..... "Vembadi' unites us with a Id, "old girls' from all over the world generously heaningful scholarship fund programme for half ur love and understanding be more Strong to rich our Alma Mater.
here; the spirit of Colombo Branch members is
e event.....They make it a success. "Kool" party,
d Boys' Association, Colombo Branch of Jaffna inner and Dheepavali celebration.... Oh! Every le. A special "Thank you" to each and every rt given and the encouragement shown to the , Especially the centralities and their spouses their cheerful participation and meaningful thank you all who are always with us with heart
tulate the present Vembadites who are making illy the Sweet angel Miss. Mathusha Sivanesan dvanced Level Examinations result (Art stream hes to the otherangels who are waiting to bring eheartedly thank the Principal, Vice Principals taff, parents and well wishers for their tireless o Vembadi.
to do right"
04

Page 7
From the Secre
I am proud to be a part of Vembadi Girls' High S Branch which is dedicated to help her Alma mat
The general body of the Association used to h
annually. The member of the Executive Commit | as per the constitution. President's, Secretary
t
and adopted in the AGM. Cultural events andle used to be part of the AGM. It is the AGM lunch opportunity to gather and share their memories
Executive Committee used to have the monthly Hall, Colombo-06. Although it is a monthly get
the Ex-Co meetings. All the activities of the ASSc
after a thorough discussion. Minutes are dulyk meetings. Ex-Comeetings are also for mutual gr In September 2010 members visited the Schc Principal and the students with a guard of honc donation of 10 beds and mattresses to the Schoc
The Association contributes part-scholarship t them with their tution fees. Funds for this purp Ex-Co also used to organise fund raising activitie sale are some of those.
Joint Vembadi-Central X-Mas Carol Service an Methodist Memorial Church hall. In 2012 Deepa was a grand cultura i show at Thamil Sangam hali
The Association used to go on one day trip an picnic.
It is never that the Ex-Co met without any worl everybody actively participate with full Vem Lawyers, Accountant, Principals, Teachers and L. work for projects. Only one concern for manym togetnew membership has been unsuccessful
pray the all mighty to bless the Ex-Co members the Association and the alma materatrouble fre
Shanthi Segarajasingham Secetary
1st June 2013
05

tary's Pen
School - Past Pupils Association, Colombo
er in Whatever possible Ways.
ave the formal Annual General Meeting
tee are selected for a period of two years 's and the Treasurer's reports are tabled !ctures on topics of common interests are that all past pupils enjoy since it gives an
meetings at Methodist Memorial Church together, many useful aspects transpire in ociation are duly decided in the Ex-Co only ept, read and adopted in the Subsequent eetings and for sharing refreshments. pol. It was a warm welcome by the then pur. The visit was mainly to hand over the phOStel.
o 4 needy A/L students in order to help Jose are Collected from Well-wishers. The es. Thosaifestival and Kool festival;T-Shirt
d dinner is a much desired event at the valiwas a joint Vembadi-Central event. It , WellaWatte.
d around 40 members participate in the
K. It was projects one after the other and hbadian spirit. The Ex-Co has Doctors, ecturers as members who look forward to embers of the Ex-Co is that their attempt
a healthy and peaceful life. May God bless 2e useful life.

Page 8
Treasur
Dear Friends,
I have great pleasure in presenting the
With a view to raising funds, our variety of thosai and the much popular Church premises. It was indeed a pleasu of Vembadi, Chundukuli, our brother Sch this spread.
very much appreciate the Com Committee members prepared and serve able to raise a substantial sum of money.
Though we could not organize "fundraisin from our old girls here and aboard for our and noble gesture. Five A/L pupils from tuition expenses were met by us from t month, last year. This year with a view t increased the tuition fees to Rs.1,500/- donated Rs 25,000/- towards the church b
In 2003, our Colombo branch pro we have decided to provide the 28 studen yellow and black with a bow and a black c us a large sum, our Sydney and Melbour grateful thanks to the members of these
ዕ Christmas Carol services were org with financial assistance from the old gir
Our OGA and the Central College with a variety of entertainment. The expe
Lastly, I am proud to say that we expenses towards the above projects.

ær's Account
reasurer's report for the period 2011 - 2013.
ommittee organized a sale of lunch packets, a tasty khool, prepared by us at the Moor Road e to see the delight with which the old students ool Central and the Church members enjoyed
mitment and the enthusiasm with which our d the variety of thosai, piping hot. We were thus
g" programmes this year, we received donations 'Scholarship' fund. Wethank them for their kind low income homes were identified and their his Fund. We paid Rs.1,000/- per student per o Cushioning the rising cost of living, We have per student per month. Besides this we have uilding project.
vided costumes for the 'school band'. This year, ts who make the 'school band', a 3 piece dress in ap with yellow feather. Since, this venture, cost ne branches helped to meet this expense. Our branches.
anized by our OGA and the Central College OBA ls of Canada. We thank them for their gesture.
OBA jointly celebrated the Deepavali in 2012 nses were borne by both Committees.
maintain a healthy credit balance despite all
Mrs. Padmajothy Suntharesan Treasurer

Page 9
Vembadi Girls'
Jaffna, Sri L
web:www.vembadi.sch.lk e-mail: Vembadi
Message from th
My Dear colleagues & Members of the VembadiC
it gives me Great pleasure in giving this message this memorable occasion of its annual General m forgiving mean opportunity to write a few words
Our School has always surpassed in Studies for 1 every sphere of life in both educational and other Exams 2012 our school was ranked 1" in Norther In the GCE AL Examinations - 2012 Miss Mithur the district level in the BioScience and Miss Math the district level and 10" rank in the national lev Students entered the universities including engineering.
proudly say that Vembadi students always marc the challenges of the present and future rapidly celebrates its 175" anniversary this year. The Sidney & Melbourne have always rendered assist the education of our youngsterS.
it is indeed happy to mention that the executive to donate a new costume to our Band group. I always with us to uplift the School & motivat activities but also in all other projectS.
pray the almighty that the Vembadians might be every nook and corner of the world who should D “Dare TO DO F
ീ, ീá Sർഡ്ഢ B.Sc(Jaffna), Pg. Dip in Education M.Ed SLPS II, SLEAS III
O7
 

high School
anka
jaffnaGDyahoo.com 蕾0212222187
e Principal
DGA-Colombo,
of felicitation to the VOGA Colombo on heeting 2013. thank the Colombo OGA
in their souvenir.
175 Years. Our students perform well in extracurricular activities. In the GCE O/L in Province & 10" rank at National Level. ika Mihunthan achieved the first rank in usha Sivanesan achieved the first rank in vel in the Arts Stream. . In 2011 over 80 21 students for medicine and 2 for
h forward with self confidence to accept changing world. Our School successfully OGAS in Jaffna, Colombo, U.K, Canada, ance in order to encourage and facilitate
committee of Colombo OGA has agreed am sure that the OGA, Colombo will be a the students not only in educational
blessed to be efficient group of ladies at are To Do Right in all circumstance. tight"

Page 10
ീധ്രe let de Peddlt, ീ0ഗ്ഗർ-ഗ്ഗ
It is with great joy that penthese words Girls' Association, J/Vembadi Girls' High published by the Old Girls' Association, C
It's indeed a pleasure to see our Princi operation and good - will of the tea administration as well as to the academi order to set up a new record of achiever the other being the academic advancem
Our School produced a very good results first places in the district in BioScience a A's in all three Subjects, while 14 Stud results at 2012 GCE (A/L) examination we 02nd February 2013.
Our school also produced the best in th (16) students obtained A's in all 9 subject (36) Students obtained 7A and Ninete. happy and proud by being rank one in ni 10 th in national level among all Sin achievement of this leading national Scho this year.
Automate the School administration is O with the support of an old girl's (Late Dr family.
I am happy indeed in Congratulating you
your alma mater. While expecting your i that we value your Support immensely.
ീa ädശ്നീഗ്ഗ ീർá
(nee Thelliyoor Nadarajah)
President, VOGA-Jaffna

to a Sister ASSociation as the President of the Old h School, Jaffna Branch for the Souvenir that is olombo Branch.
ipal smoothly running the college with the cochers whose contribution to the Success of C progress of the students. It is very significant in nent on two fronts being the administration and ent of the Students.
in the G.C.E. (A/L) Examination 2012 securing 2 and Arts streams. Sixteen (16) students obtained ents got 2AB. The students who obtained best ere felicitated at Governor's Secretariat, Jaffna on
e recent G.C.E. (O/L) Examination 2012; Sixteen S while Forty two (42) Students got 8A, Thirty six en (19) Students got 6A and our girls made us ational level among Tamil Schools and ranked as hala and Tamil Schools. It is an outstanding pol which will celebrate its 175the anniversary in
ine of the rungs in setting its foot into a new era Selvadevi Sunil Liyanage -nee Nallaimanikkam)
I for your great achievements and dedication to mmeasurable cooperation in future too assure
O8

Page 11
Message from Vembadi Old Gir Sydney, A
I am privileged to send this message on bet Sydney, Australia for the souvenir being p celebrations of the founding of Vembadi Girls' Vembadi Girls' High School is upholding the achievements in education and leadership trai
There are those educational institutions \ greatness; Vembadi is one of them. Students a their fields, bringing respect and prestige to indeed a testament to Vembadi that its pasts the years, and even more so that they do it beloved School.
Anniversary celebrations bring nostalgic men Our old school bonds here in Australia, we ma the support in buying equipment and other years we have Worked together on many occa VOGA, Sydney to extend our Support a | celebration. VOGA, together with the Princip can continue to develop it as a centre of learnir
wish this function and its organizers every suc
Shantha Thiruvarudchelvan President.
O9
 

:he President ls" ASSociation
ustralia
half of the Vembadi Old Girls Association, ublished to mark the 175th anniversary High School. It warms my heart to see that original goals and values and made great
ning. ܛܳܔ ݂ ݂
whose name alone invokes thoughts of tVembadigo on in life to become leaders in ) the institution that nurtured them. It is tudents maintain such high standards over here in Australia, oceans away from their
hories of years gone by. We not only relive ke them stronger. We will continue to offer facilities to our school. Over"the past few sions and I am delighted today, on behalf of nd encouragement for this anniversary al, teachers and students of the School We hg excellence and leadership training.
C6SS.

Page 12
Vembadi Old
Victoria
A BN 1
1Settler Court, Glen Wav
President — Dushy Rajeswaran Secretary
Ph. 9560-3711 P
Message fro
AS President of Vembadi Old Girls ASSocia pleasure to pen this message for the Souv Jaffna Vembadi Girls' High School, Colom Alma Mater.
We share a common heritage and I a Associations around the World have unitec Continue to Support our prestigious Scho future generations of Vembadi students, School has greatly contributed to our S memories of our school days.
Colombo Vembadi Old Girls ASSociation ha was held in 1904 and in 1915 was inaugura that despite the civil war in Sri Lanka, over Continued with their activities and played contributed significantly forthedevelopme with the support ofGlobal Vembadi Old Gir
I am pleased that VOGA Victoria was able towards the Project initiated by Colombo Costume in our School Colour, intime, fort On behalf of VOGA, Vic I wish you all a w celebrate our School's 175"Anniversary.
With Regards
Dushy Rajeswaran President.
 

Girls' Association
- Australia
8361915 725
erley, Victoria-3150, Australia
Rubini Selvaratnam Treasurer – Mala Thevapalan
.9887-3424 Ph. 9802-3097
m the President
tion - Melbourne, Australia it gives me great enir to be published by Past Pupil's Association bo in celebration of 175" Anniversary of our
m delighted to see that Vembadi Old Girls i through a strongnetwork and as the result we pol through various projects, thus facilitating The excellent education we received at our uccessful careers and we all carry pleasant
as a rich history being its first Old Girls Reunion ted as the Old Girls Association. I am glad to see the years, Colombo and Jaffna Vembadi OGAs a major role in the history of the school and ent of our Alma Mater through various projects ls ASSociations.
to Contribute AusS500.00(Rs.65,500) recently Past Pupil's Association to provide new Band he 175"Anniversary Celebrations.
'onderful evening on the 1 June 2013 as you
O

Page 13
WEMB Mrs. Sriranjini Anand Secretary, O( Lectu English Language 1
University
Vembadi, true to her motto- "Dare to do right her portals and those who are kept in her dea and resolve that distinguishes them apart in \ climes whether in Sri Lanka or anywhere inabi
them bloom. It enables the Vembadians to c
gates.
We lived in an age of chaos, confusion, anxiety papers reflect the sad plight of Jaffna though end of ethnic Conflict. However, the Conflicts i mere envy of others which may be the resu impact on the School. Ethnic Crisis in our Col educational systems. Vembadi did not escape Jaffna Fort had rendered her very vulnerabl magazine of the School which was published
The School was in ruins to the extent O
equipments". After the mass exodus 1995, the nine point ninety nine percent of her buildir Vembadiunto 1988 are imprinted in the 150" capturing only the landmarks from Jan.1989t
into two since it contains the mass exodus 19
abandoned with the evacuation of Jaffna and
either in welfare camps or in relatives' home impact was severe on school and after there achieved its vigour, grace and beauty in consi the tree in its skeleton and now everyone ca
should also be mentioned that the War in Val
eventhough it didn't directly affected Jaffna.
17, ll
 

BADII
akumarasamy, M.A GA/Jaffna
rer
reaching Center, of Jaffna.
"instilled in the girls who had gone through
ar bosom, a sense of uprightness, rectitude whatever position they adorn in whichever
oad. The thought of the School itself makes ontinue to grow long after they leave her
and tension and news still slashed on news
most of us think that we have reached the
n the minds of individuals, the restlessness,
its of Sporadic violence, certainly have an untry has wrought indelible impact on the e from this onslaught. Her proximity to the e. As mentioned in the 150" Anniversary in 1988, after the arrival of IPKF in 1987, f Seventy percent of her Buildings and e School was in ruins to the extent of ninety ngs and equipments. As the land marks of
magazine of the school. This article aims at
o Dec 2012. This long period can be divided 95. During the exodus the school had been
d the teachers, students and parents were
s at Thenmaradchi and Vadamaradchi. The
habilitation of sixteen years the school has derable speed. In 1996, the school was like n See bloom and blossom every where. It
nnihad its subsidiary effects on the school

Page 14
The Principals after 1989
Miss. R. Rajaratnam - M
Mrs. S.Skandarajah -1
Mrs. K. Ponnampalam -N Mrs. R.Muthukumaran (actg.) - S.
Mrs.V. Shanmugaratnam -Ju
The Crisis of 1990
Though there was unstable atmosphereaf
there was severe chaos in 1990 when Sri
Vembadi lost 90% of its buildings and furr which was a symbol of childhood formany venerable arch shaped stage facing the ope Vembadi Veethy Mandapam, the Old Libral
most of its old valuable books.
The state of infrastructure before and afte Buildings-Before 1995
Since most of the buildings were damage
between the A.R Block and Vembadi V.
Thambiah Block The shed was Covered
divisions of Gr. 9 were Conducted in the
Pohora (Fertilizer) bags. The Vembadi Veet thatch which caughtfire one night in 1994.
The blocks used for teaching and learning (
1. Mable Thambiah Block-Ground flo
tarpoline sheet.
A.R. Block-all three floors.
ScowcroftBlock-except Principal's Hostel Block's remaining sections Saraswathy Block
Commerce Block-Ground floor
Temporary sheds

lay 1989-1993
993 - Oct.1995
ov 1995-Sept. 2011
ept. 2011-June, 2012
ne 2012–tOdate
ter 1987 with frequent bombing and shelling, Lankan soldiers moving towards Jaffna Fort. hiture during this period. The Primary section a very old girls, the adjoining 'L' block, the most in air theatre, Principal's quarters, the very old y Block were totally shattered. Our library lost
r 1995
d and roofless, a temporary shed was built in eethy Mandapam in parallel line to Mabel by cadjan thatch and alumium sheets. Four se classrooms which were partitioned with hy Mandapam was also covered with cadjan This pathetic situation prevailed till 1995.
luring this period were:
bor and hall which was temporarily covered by
room and office.

Page 15
Buildings - After 1995
Since the former Principal Mrs.S.Skandarajah Vice Principal Mrs. K. Ponnampalam was asked Jaffna Education Department. She successfu operation of the teachers. Afternoon classe Ladies'College. It is still being remembered by th Vembadi functioned at “Palavadi”, under a Smal
latter part of April.
After returning home in the end of April, The Pri bench in front of Thambiah hall on 16" May armed forces. It is difficult to describe the scen
name board, the gates or even the pillars. Thar Scowcroft Home and ARR block, all the other
requests, the armed forces withdrew and handc
Though there was heaps of debris the principa
regularly. The classrooms were bare without fu with sentry points, temporary sheds and temp history of Vembadi that when the people of . homes, the principal with the help of some of not only on week days but also on Weekend records. Arrangements were made to clearanc
the help of the School Development Society.
Repeated requests were made by the Prin wherever possible to reconstruct the school. TI covered with tarpaulin. It was pathetic to see
guests sat under this coverformany OCCasions.
However the Principal negotiated dialogues wit and ministry funds were allocated and utilizedt
construction works were taken place:
13

eft Jaffna during exodus 1995, the then to take over the responsibilities by the lly conducted the school with the co
es were conducted at Chavakachcheri
e teachers of those days that the office of Iljak tree. This situation continued till the
ncipal and Staff reassembled at the stone 1996 as the school was occupied by the e-There was no sign of the arch shaped mbiah hall was severely damaged. Except ouildings were shattered. After repeated
verthe Schoolback after some months.
was determined to Conduct the classes
Irniture. The school compound was filled orary toilets. It should be recorded in the Jaffna were busy in resettling their own
her devoted Staff members worked hard
S to reassemble the shattered files and
| clean the classrooms and premises with
cipal and School Development Society he Mabel Thambiah Hall was temporarily
the children, teachers, principal and the
h the Ministers and necessary authorities o reconstruct the buildings. The following

Page 16
10.
11.
12.
Since Vembadi had no assembly Thambiah Hall. Rs.200,000.00 was majestically.
Since the Vembadi Veethy Manda to erect a 3 storied building. T million was allocated to build thi for the western portion which resolution was passed unanimou School Development Society to Block in recognition of the princip
School Development Society uti room and canteen.
SDS collected money from pare Standards.
Ministry funds were utiliz
Funds were received from the building which is named as Rev. Pe
A Three Wheeler was donated
Under JICA project 1.8 million Mathematics education and unde were Created.
School Development Funds were and Canteen on the South Easter the K.P. block. It also contains a gr
A presentation room was const School Development Committee F
Three Computer Practical Classro and OGA Which contributed a mil for the funds.
A vehicle with eighteen seats

hall, priority was given to reconstruct Mabel S allocated and the hall now stands stately and
pam Was totally shattered, decision was taken he efforts of the principal succeeded and 6 e eastern portion and 2 million was allocated esulted in building the ground floor only. A sly in the executive committee meeting of the
name the new building as K. Ponnampalam al's untiring effort.
lized its own funds to reconstruct the staff
nts and built a basketball Court to universal
ed to build a new Library building.
Ministry of Rehabilitation to build another ter Percival Block.
by the Ministry of Hindu Cultural Affairs.
was utilized to improve the Science and
r Which a green house and a resource centre
used to Construct a modernized staff room n corner behind Mabel Thambiah Hall joining een room behind the Stage.
“ucted with Electronic Podium facilities With unds.
oms were Constructed with the funds of SDC lion rupees since SDC couldn't find the source
was donated by Indian High Commission.
l4

Page 17
Public Exams - 1995-2012
The students of Vembadi show very high ac Principal and teachers flicker their talents and it is progressing every year and the details can b examination performance of GCE (O/L) and GC
achievements are
1. Sumangalee Sivakumaran - BioScienc
2. Mathusha Sivanesan - Arts 2012
Co-curricular Activities
in Tamil Day, English Day and many other coi
national levels, the students of Vembadi show
gold medals at national levels. The details can be
The children maintain their higher pedestal in medals at national levels and brought in fame
International competitions.
MissVithyaranee Sivagurunathan
Miss Sarangi Sivathas Vahinee Nithiyananthan Mithuriga Mihunthan
in JICA Project the school achieved the 2"place the Tamil medium schools. It is proud to mentio
received the best Principal's award.
Pressure for admission
There is a high pressure every year from those school has limited resources, they are unable to Ministry of Education sends a cut - off accord
Criterion for admission.
15

ademic excellence. The guidance of the t is evident their results. The performance e found in the Principal's report and the E (A/L) in the magazine. The remarkable
e2008 - 1" in District & 6" in island
-1" in District & 10" in island
mpetitions held between schools and at
better performance. They receive many
a found in the annual Principal's report.
sports activities too. They received gold
2 to their Alma Mater by participating in
:- Chess-Greece
:-Table Tennis-India
:- Olympiad Ouiz-India
:- Olympiad Ouiz-India
at National leveland 1" place in between
n that our Principal, Mrs. K. Ponnampalam,
who passed the Gr. 5 scholarship. As the accommodate all those who passed. The ing to the number of applications and a

Page 18
Function of the OGA
The Old Girls Association, Jaffna Collabo
abroad supports the development of th
medals annually for the best performanc
support the needy students with schola selected Students and paid salary for twc government appointment was made. 1
when the requests are made.
The Needs of the School
The following are the urgent needs of the
1. Playground expansion 2. Principal's Ouarters.
3. Atennis Court.
The School expects the support of the fa Since the school tops the other school
curricular activities it is the duty of the wh
நிமிர்ந்த நன்னை
நேர் கொண்ட ப
திமிர்ந்த ஞானச்
பாரதியின் புதுை
வேம்படி மாணவி

rated with the other branches in Colombo and
e School immeasurably. They donate 12 gold
es of the students during the Prize giving. They arships, donate School bags and shoes for the ) science teachers monthly for a longtime until
he Colombo OGA donates the Band Costume
School:
ithful old girls and eager parents in this regard.
S in the peninsula both in curricular and co
ole community to fulfill its needs.
Titങ്ങഖ
செருக்குடைய
மப் பெண்களாய்
கள் - அன்றும் இன்றும்
6

Page 19
MEMORIESARE MAL
Indrani Chinniah (January 1
"Like the music that echoes a The face that Smiles, amon The world that appear, i.
And the rainbows emerging it
So streak remembrances of those nostalgic Father, a transferable government Servant, Younger sisters and I were admitted to Ven Fleet to my first day at school, where was enter
was in those awkward teenage years, Sens Sight. That morning, we were all lined u Assembly in the new School. Nobody was k Pat with trepidation. Would be ignored Fears were premature. I turned to look Selvarani Selvanayagam, whom I had k Batticaloa, and whose parents friends o Reassured me and made me feel more Engendering point of those beautiful mem
The most important personality, the one V Life together, was our genial Principal, Mis. Forget. She made me feel so Comfortable,
Short space of time. She was a Geograph Mentor, whose classes in the Geography They were enjoyed by all her pupils. Her Always came ahead of her, presaging her ar Boisterous class - always quietened down b Me of The Belles of St. Trinians. She us Wonderful class, waiting eagerly to imbibe That her dog was our messenger, forewarni And I had a passion not only for map Wor Work.
Our teachers, whose quality and devotior There at Vemadi to teach, guide and mould Ready to be shaped into the personalities t Would be impossible to name them all, as Etched in my memory so vividly, are a f Kamala Thambahi, Miss. Rasamani Thomas Navaratnasingam, Miss. Kiruba Moses, Mis Silva - just to mention a few. They worked I have a special corner in my heart f(
17

DE OF THESE .........
950-December 1955)
mong the Song unheard, g the pictures unseen, n letters unwritten, n the sky unobserved...."
years that I spent at "Vembadi'. My was sent to serve in Jaffna. My two nbadi Girls' High School. My memories ed to Grade 7.
sitive to every perceived and imaginary p and sent to the Hall for my first nown to me and my heart went pit- a and left feeling unwanted? but these around and I spotted a familiar face nown at Vincent Girls' High School, f my parents too. That brief glace
at ease. Thus began day one, the hories which I hold on to, so dearly.
who wove the different strands of my S Mabel Thambiah, whom I will never that I fell into place at Vembadi in a y teacher par excellance, a Wonderful room were mind broadening, that faithful companion was her dog which rival. When we saw the dog, we - the ecoming prim and lady like, reminding ed to be delighted that we were a
her lessons. She never ever realized ng us! She had a passion for map work k but also to please her with my neat
to duty are rare to find today, were us. We were like putty in their hands, hat many of us have become today. It
the list will be far too extensive, but ew unforgettable personalities - Mrs. , Miss. Rasamani Samuel, Miss. Ruby S. Pakkiam Ampalam, Miss. Tinny de devotedly, to give off their best to us. ir my Music teacher Miss. Winifred

Page 20
Sabaratnam, whose Music lessons en Music and so I became one of her sta Was sheer joy for me to play the Pia Sheila and at School Concerts. All our Vembadi girls should be moulded in Exceptional prospects for young menonth
The crowning day of my life at Vemba An honour that I accepted and work Improve on the existing systems durir Prefects Guild inaguarated the Annual
School. Mrs. Kamala Thambiah, who v Us immensely in this project. We hac Chief Guest, as he was presiding at the Go personally to extend our invitation t The Prefects at the dinner, he said tha Such a way that he simply couldn't say
l, a teenager, Could move a Supreme Co
The fortnightly "Honours List", House Services, Athletic Meets, Drill Display Netball Matches, Inter School Debates Make the girls well rounded personaliti Teachers would wait to watch our ac Highlight at Vembadi. I vividly remembe Elizabeth Barrent in the production of
Loved the drama practices with Uncle
Enjoyed Working with a bunch of talented g
All these memories come crowding in
"Like the flowers bloom The images flashing And Colours blowin
School life also means making friend Friendships I made in which endure. Choice and not by chance. Many of the Were special, knowing each other's fan Kandavanam and Jeyamani Winslow, wh Touch over the phone and time and a Gone by. It's never a dull moment Remember is redolent with laughter.

joyed exceedingly. I too was enraptured by r pupils. She drew the music out of me. It no at Assemblies, duets with Chandra and teachers, led by Miss. Thambiah felt that such a manner, so that they would be e search for life partners.
di was when I was appointed "Head Girl - ed hard along with our Prefects' body to ng that period. It was that time that the Dinner with invitees of Prefects from other vas our Staff Advisor at that time, helped
the late Justice P. Sriskandarajah as our Assize Sessions at that time. I was asked to o him. He accepted it and in his address to at I had presented the invitation to him in 'no'. What pride it was for me to know that urt Judge into complying with our request!!!
of joy Concerts, Combined School Carol is, International Food Fairs, Inter School
and Prefects' Days, were all designed to es. It is no small wonder that most of the ctivities. Drama productions were another er playing the role of Arabella, the Sister of "THE BARRETS OF WIMPOLE STREET". We
Wadsworth – a genial old man, who also cirls!
Wiwiwiti nalista
AtmyTRATwww
ning in the plants ungrown, in the dreams unseen, ig in canvas left blank"
MEMwamwongomwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwON
s who last a life time. Many were the
My childhood friends were all made by m I remember very vividly, but three of us nilies too. With joy I must mention Chitra 1o are still great pals of mine. We keep in gain we meet together to recall the days at that time, as each episode that we
WWWWWWWWWW.
18

Page 21
I was considered a persevering student, dic University of Ceylon Peradeniya, in 1956 a 1959. As I was about to sit my final exam She would love to accommodate me as Vembadi. I was indeed proud about it, but To sit in the Staff Room with my mentors. Place of wait during my free periods.
So began my career as a teacher and i Deeply indebted to Miss. Thambiah for sh Training and making me what I am today. T Test of time.
"In the beats o In the memories In the greatest
I will hold Vembadi as very dear to me. Th
“Dare to d
Dare to be | This invocation has been etched in my mi
** LOVE YOU, O
Vino Selvadurai, ne This anniversary has given us the opportu reminisce our carefree, happy days at Vemba
I remember Miss Mabel Thambiah our pri walked in the school by her faithful dog. Mis the upbringing of young girls into womanhoo
bringing fun into her teaching. Miss Devi patience as she trained us for admission into
music. All these and many more who
Highlights of my student days at Vembadi wa
founder of the Girl Guide movement. Sh Coomaraswamy who was the teacher in charg made sure we were all spick and span and di
and it truly was a memorable event. Staging huge success and which brought a great deal took part in it and those who were involved i
costum
Vembadi has nurtured us and mothere characteristics. Circumstances in Sri Lanka an Vembadi girls to different parts of the globe,
as we still strive to 'Dare to do
KARIER
19

d well at my examinations, entered the at the very first shy and Graduated in hination, Miss. Thambiah indicated that
a member of her Academic staff at used to feel diffident at the beginning, So, I took refuge in the Library as my
ndeed launching into adulthood. I am aping my life, giving me the necessary This guidance has stood me through the
f my heart, s of our past, of time......"
he School Song rings out in the chorus"
o right e true"
nd. I have striven to live by its credo.
OLD LADY ! e Kanagasabai unity to walk down memory lane and di Days, of laughter and youth. As I recall, ncipal who was heralded wherever she es Thomas for her dedication and duty to
d. Miss Kiruba Moses for her humour and Kanaganayagam for her kindness and the University. Miss Param for her gift of guided us during our school days.
-uld be the visit of Lady Baden Powel, the ne visited us in Jaffna and Miss Leela ge of guiding in Vembadi at that time. She splayed our many badges on our sleeves s of the play 'Little Women' which was a
of joy and satisfaction to those of us who n the backstage and in the making of the res.
d us in many ways and molded our d opportunities abroad have taken many but the Spirit of Vembadi lives in all of us - right' - our school motto.

Page 22
MY AL Pushpa Mather
I feel an inexorable sense of pride remin when I remember my alma mater, which is distinguished place of Education for 17: Note worthy.
When I was asked to write an article. I was to honour “My Dear Vembadi"
Let's take a ride down memory lane. Let's
were students which are memorable andi
I am recapturing the days... Standing unc Tamil films hiding from Miss. Thomas for class rooms like Olympic runners when
making delicious butter cake and milk tot the canteen and enjoying the packet of ' our annual class trips to Kashuarina Beac
Miss. Thanigasalam and following her, ge Jaffna, the fear of getting scolding from
doing our work properly fore casting 'no suitcases to school ................... Oh! I can a is no end to our long winding memory lane
What made our school outstanding and so my teachers was attracted by their de adopting teaching methodology, esteeme towards their students without any divis
my profession.
I salute them as they role-modeled me to
We are proud of you Vembadi and you des
"Knowle

MA MATER
rnee Nesamanickam
iscence humility, gratitude, loyalty and respect s one of Sri Lanka's top 'Girls' school. It has held a 5 years and its exceptional accomplishment is
Overjoyed and thought must pen a few words
rewind the incidents which took place when we fascinating.
der the flamboyant Tree and chatting about the morning Prayers for Christians, running to our we get the smell of Miss. Thambiah's pet dog, ffee with Mrs. Paramanathan, standing in front cachchana Alwa' costing only twenty five cents, h with our olden days "baila Sessions', admiring tting physical Training from the smartest lady in MiSS. Lekakeemarasury ( Mnemosyne) for not
·ne of you will pass your exam', carrying small Idd more and more, but it's impossible as there
) distinct? Our teachers. My fascination towards Votion to the profession, sincerity, ability in 2d Value System, compassion and unselfish love ions. Their graciousness attracted me to select
pe wholam Today-their product, a teacher.
erve to be celebrated
dge is Power"
2O

Page 23
பசுமை நிறைந்த நி பாடித் திரிந்த பற ழரீ சிவநா
இப் பாடலைக் கேட்கும் போதெல்லாம், எமது
எல்லோரது மனதிலும் அசை போடும் என்பது விட்டகலாத துள்ளித் திரிந்த அந்த ந ஒவ்வொருத்தருக்கும் பள்ளிப் பருவத்தில் நடந்த
ஒடும் போது, அந்த இனிய நாட்கள் மீண்டும் வராத
புதிய மாடிக் கட்டிடங்களைக் கொண்ட பல Computer Room, Hostel Ludb35LDIT35 lig5ul O காட்சிதரும் வேம்படியின் உட்புற சூழல் பார்ப் இன்று உள்ளே நுழையும் எம் கண்களுக்கு, அன் தோற்றமே தெரிகிறது. எமது கல்லூரி நாட்களி Canteen அதன் முன்னால் இருக்கும் பெரிய கொண்டிருக்கும் மாணவ கும்பல் திடீரென்று மறைவதற்கு காரணம் தெரிந்ததே. மதிப்பிற்குரிய அவர்கள் தனது செல்லப்பிராணி பீட்டர் முன்னால் Ground பக்கமாக வந்து கொண்டிருப்பதைக்
துண்டிருந்தாலும் அதைக் குனிந்து எடுக்க வே மாணவிகள் மறந்திருக்க மாட்டார்கள். இ நற்பண்புகளையும், எமக்குக் கற்றுத் தந்த ஆ
வடிவேலு, செல்வி. வீரகத்திப்பிள்ளை அவர்களுே பதிந்து விட்டிருக்கிறது. அவை தான் எங் வழிகாட்டியாக இன்றும் தொடர்கிறது என்பதை எ
பாடசாலையில் காலடி வைத்த முதல் நாை மறக்கமுடியாது. வேம்படியில் எனது கல்வியை அந்த வகுப்பின் ஆசிரியையாக இருந்த Mi இன்முகத்துடன், கனிவாக பேசி, என்னை வகு நினைவுகள் என் மனதில் பசுமையாக இருக் போதெல்லாம், அந்த நாளை நினைவு கூறுவேன்.
பாடசாலைக்குப் பக்கத்திலேயே எனது வீடும் அடித்தபின் தான் வீட்டிலிருந்து புறப்படுவேன். ஐந்தாவது நிமிடம் வீட்டிலிருப்பேன். நீண்ட து என்னைப் பார்த்து அதிஷ்டசாலி என்பார்கள். ஆ6 பயணம் செய்து வந்து போனால் எவ்வளவு நன்றா
வேம்படி மாணவிகள் பலர் எமது நாட்டில் மட் பிரகாசிப்பது பெருமைக்குரிய விஷயமாகும். Lor நாடுகளுக்கு நான் சென்றிருந்த போது வேம்ட நேர்ந்தது. பெரிய பதவிகளிலும், நல்ல நிை
மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. என்னுடன் மட்டுமல்
படித்தவர்கள் கூட என்னை கண்டவுடன் ஓடி வந்து முறை London இல் எனது வகுப்பு மாணவிகள் கொள்ள அழைத்திருந்தார்கள். அன்று எமது சம்பவங்களை நினைவு கூர்ந்து கொண்டோம்.
2

தன
கடந்த கால பாடசாலை நினைவுகளை நிச்சயம். எமது வாழ்க்கையில் மனதை நாட்களை மறக்க முடியுமா என்ன? 5 சுவையான சம்பவங்கள் மனத்திரையில் தா என்ற ஏக்கமும் இருக்கத்தான் செய்யும்.
வகுப்பறைகள், வசதியான பெரிய Hall, fice Room என்று பல மாற்றங்களுடன் பதற்கு வித்தியாசமாகத் தோன்றினாலும், று சிட்டுக்களாக ஒடித்திரிந்த அந்த பழைய ல் Office இருந்த இடத்திற்கு பக்கத்தில் மரத்தின் அடியில் அரட்டை அடித்துக் தத்தமது வகுப்பறைகளுக்கு சென்று எமது தலைவி செல்வி. மேபிள் தம்பையா b வர, மலர்ந்த முகத்துடன் ஆடி அசைந்து ாணலாம். வழியில் ஒரு சின்ன கடதாசி ண்டும் என்ற வழக்கத்தை இன்றும் எமது |ப்படியாக கல்வியுடன் கலந்து பல பூசிரிகைகள், செல்வி. தொமஸ், செல்வி. டைய நல்லுரைகள் இன்றும் எமது மனதில் கள் வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு ல்லோரும் அறிவார்கள்.
|ளயும், முதல் ஆசிரியையும் எவராலும் 3ம் வகுப்பில் தான் ஆரம்பித்தேன். அன்று ss. Beatrice Rayaratnam (Kulendren) தப்பில் சேர்த்துக் கொண்ட அந்த நாள் கிறது. இன்றும் அவர்களை சந்திக்கும்
இருந்ததால் காலையில் முதல் மணி
அதேபோல் மாலையில் மணி அடித்த ரம் பயணம் செய்து வரும் மாணவிகள், னால் நானோ, நீண்டநேரம் மாணவிகளுடன் க இருக்கும் என்று யோசிப்பேன்.
டுமல்ல உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் ldon, Australia, America, Canada (3LT6óris படி தந்த பல நல்முத்துகளை சந்திக்க லயிலும் இருக்கும் அவர்களைக் காண bல எனது தங்கை வசந்தநாயகியுடன் கதைத்து அன்புடன் விசாரித்தார்கள். ஒரு
சிலர் சேர்ந்து விருந்துபசாரத்தில் கலந்து பாடசாலையின் மனதை விட்டகலாத பல

Page 24
9uü6), Gubp 560)6)6í Mrs. Ponnampa திறமையுள்ள, தகப்பனற்ற, வசதி குறைந் கொள்ளும் பொறுப்பை எடுத்தேன். அந்த
Captain e45 @CIbbġ5 Dr. Ranjitha Chandu போது, அவர் இந்த இரண்டு மாணவிகளி சொல்லி ஏற்றுக் கொண்டார். அவர்கள் இ( சித்தி பெற்றிருப்பதுடன், ஒரு மாணவி ம பெற்றிருப்பதுடன், மாகாணத்தின் இரண்ட வெளிநாட்டில் வசிக்கும், பெருமைக்குரிய திறமை இருந்தும் மேலே படிக்க வசதி உதவிகளை அழித்து, அவர்கள் முன்னேற்
விலைமதிப்பற்ற கல்விச் செல்வத்தை எம சிறந்த மாணவ மணிகளை உருவாக்க எட பலவழிகளில் தன்னால் இயன்ற உ விஷயமாகும்.
நற்பண்பும், கல்வித் திறமையும் கொண்ட கல்லூரி தனது 175 ஆவது ஆண்டை தொட சகல மாணவிகளும் அவர்களை உருவா இத்தருணத்தை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்ட வானளாவ வளர வேண்டுமென வேண்டிக் ெ
இனிய
1. நிறைய தண்ணிர் அருந்துங்கள்.
2. காலை சாப்பாட்டை கண்டிப்பாக தவிர்
3. மாமிச உணவுகளை குறைவாகவும், த
கொள்ளுங்கள்.
4. முப்பது நிமிஷமாவது தினமும் நடைட்
5. உடல் உழைப்புக்கு அவசியமான ஒரு உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள்
6. நிறைய புத்தகங்கள் படியுங்கள்.
7. தினம் துரங்கப் போகும் முன் எதைப்ப தனிமையில் இருந்து உங்களையே (ம
8. எப்பொழுதும் உண்மையையே பேசுங்க
ஆறறலை தரும.
9. தினம் குறைந்தது 7 மணி நேரமாவது
10. எப்போ பார்த்தாலும் உம்மென்று இரு சிரியுங்கள், அது உங்கள் முகத்துக்

lam பதவியில் இருந்த நாட்களில், கல்வியில் த இரு மாணவிகளின் கல்விச் செலவை ஏற்றுக் 3LDUILD America (old 66.3(bibgb(3UTg5 Lithe House (amohan (Miss. Sinnadurai),96)ii B606T Fibiggs), ல் ஒருவரக்கு தான் உதவிசெய்ய விரும்புவதாக ருவரும் இம் முறை உயர்தர பரீட்சையில் திறமை ருத்துவ பீடத்திற்கு அனுமதி பெறும் தகைமை ாவது இடத்தை பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ப எமது பாடசாலை மாணவிகள், இப்படியாக யில்லாத மாணவிகளுக்கு தங்களால் இயன்ற றத்திற்கு உதவி செய்ய முன் வரவேண்டும்.
க்களித்த எமது கல்விக்கூடம் மேலும் மேலும் பல மது பழைய மாணவிகள் சங்க கொழும்பு கிளை, தவிகளை செய்து வருவது பெருமைக்குரிய
பல நல் முத்துக்களை தந்த வேம்படி மகளிர் ட்டுவிட்டது. இங்கு கல்வி கற்ற உலகெங்குமுள்ள ாக்க உதவிய பெருமைக்குரிய ஆசிரியைகளும் டாடி, மேலும் மேலும் கல்லூரியின் பெருமை |காள்வோம்.
1வை பத்து
5ாவர உணவுகளை அதிகமாக சேர்த்துக்
க்காதீர்கள்.
பயிற்சி செய்யுங்கள்.
விளையாட்டில், தினம் அரை மணி நேரம்
ற்றிய சிந்தனையும் இல்லாமல் பத்து நிமிடம் னதை) சற்று உற்று நோக்குங்கள்.
5ள், அது உங்களுக்கு (மனதுக்கு) அதிகமான
தூங்குங்கள்.
க்காமல் பத்து நிமிடத்துக்கு ஒரு முறையாவது கு மேலும் ஒளியைத் தரும்.
22

Page 25
t NOSTALGICM
Nalini Ganeshayogan n Attering at Law & N.
OH GOD..... HOW ARE THESE GIRLS GOING T KNOWING THE PARTS OF THE SPEECH. SHOU being a daughter of an English Teacher was exp joined Vembadi, in grade Nine, pre Ordinary lev under my father's strict regime at home whic being boys and three girls.
wividly remember the days I was sent out to st canteen during our Hinduism class of Miss. Por told me "Nalini, you will Not pass religion..." Definitely pass...' I don't know guts had. Hov T=SS..... And I will never forget her appreciatio thrilled to discuss legal issues with me when sh her husband's untimely demise. A group Friend the assembly on Fridays to avoid being in th Concluded under the Mahogany tree near the | occurrence in the middle and we were Ready ti can be there and avoid The trauma of being und do anything other than studying. Any Form of S lieu of lessons in the Classroom. To this day foll To walk chestforward and smart. Somehow by G Though I Was good at Maths my parents want DOCTOR. Fathope and it is parent's freedom of
was in the advanced level with a band of n Nawaratnam, Shanthini Soundarajah, Vera Vijia Kanagasabapathy, Radha Sivakumar. By this tim Pathmasany Arumugam took over the reins of Ve the frying pan into the fire. When it comestop anything harsh in Tamil and would scold and adv Understood by us. Before the prescribed times feeling sorry. Alady who lived and died for Vemb Vision for Vembadi. Miss. P. Arumugam her succi Sewell disciplined. I still remember heralways
fe without being disciplined.” I vividly remen through HSC Block and one day I was sent out and only male soul teaching Physics which to th him "Sir Miss. Arumugam is coming Can I Com refused. Imaging what I Did... I sneaked into th Sneaked out. I sometime feel had not been sc fulfilled my parent's wish... But I have no regi teachers at Vembadi knew me. They each and ev of them. I was the president of the Hotel Union a Dormitory sent waves of terror to Miss. ARULAN
H
23

OMENTS
ee Navaratnam ortory Public
O LEARN ENGLISH Grammar WITHOUT TS Miss. Thambiah my English teacher. I pected to know this according to her....... vel where I found my Freedom after being n Consisted of nine children six of them
anding under the Tamarind tree near the ambalam One day while in her class she and I stood up and said "No miss I will Never I was immediately sent out of the n of me becoming a lawyer. She Was so e became a Member of Parliament after
in my class found out an easy way to cut e sun till the chanting of Sivapuranam grounds. Girl's fainting was a Common o carry them to the sick room so that We er the sun. Not only that we volunteer to ports and drama being most welcome in ow the way Miss. Dhamalingan Wanted uS iod's grace was doing my advanced level. ed me to do bio, hoping that I will Be a choice......
laughty women.. To name A few Mano ratnam, Jayanthi Vamadeva, Sivakumary he Miss. Thambiah had retired and Miss. ambadi. For most of us it was like.... Out of unishment Mabel Thambiah couldn't say rise us in English most of which will not be he will send us back to Our classes mostly adi. Anoble human who had the greatest essor was so strict and wanted the girls to insisting "I don't want you all to come up nber the way she comes on her rounds by Mr. Gunaratnam for giggling, The one his day is like Greek to me. I pleaded with e in...?” He explicated a canny smile and e class and when she went past the class, p playful might have Been a doctor and rets because more than my parents my very studentand had the Bestassessment and the midnight feast we had At the HSC ANDAMWHO HATED THE MEOW OF THE

Page 26
CAT. We had secured a Cat voice in The fo another frightening incident, I was putin ( of the baby dorm who refused to Be in the and the Day after being admitted to the h me to the Principal's room and asked Whe was with me the Previous night. IMAGIN Left school and gone home. We at Vem dinners Held by the other schools and a School. Unlike now one cannot say no to a for obvious reasons but the other task W not elected... So I was asked to reply the College... though given the choice I woulc brothers were... But there were others Fi speech... Rrehearsala at the Principal's E Chamber to practice before her... So here to her and the behind to drive on the accompany the girls. But my case Was d speech on the way to the Skanda. My only after Delivering the speech and to this da done. This is what expected from you."
I am really proud to Say looking the WayS' exhibited in drama Miss. Arumugam Red my Advanced Level examination. I was cl out of school. Mind youthen you can be in not my father luckily. She told my mothe Vembadi. She is playing the fool and notg. good lawyer. My mother would have Se would not let me Do law. However my mo to pack my bags prematurely and I hea friends were all studying for the Second sh
It is really amazing to note how the School 22 years when tookmy oathsasan Attori waste my Time. More correctly I was not what was capable of more than my paren and guided them accordingly. Now I am because of the vision Vembadi had for Confidence needed in the Profession and "Where Did you study?" They sometime Jaffna. But when we say that we studied Vembadi. I am because of you. My life at Vembadithough short has culm SOGRATEFUL FOR THE EDUCATION had A The dedication and devotion of the teache Their commitment to uplift the lives of the

rm of a toy and played it to Scare her. To narrate charge of a Small girl called Kokila Vivekanandan hostel. She will sit next to me during study time Ostel, she went missing. Miss.Arumagam called 're she was started crying and vouched that she E WHAT SHE HAD DONE... After School she has badi had the privilege of attending the annual lso to reply the toast proposed by the Hosting nassigned task. We love to visit the boy's School ill fall on one of the girls. They too are selected toast at the annual dinner at Skanda Varodaya have loved to go. To St. Jon's College where my ghting for it. Now comes the preparation of the UNGALOW after School... it was like a torture wego Miss. Arumugam was Driving the car next journey Back. Generally the senior teachers lifferent all the way. I was asked to repeat the / focus was on delivering the speech. I sat down y recollect the way Miss. Arumagam said "well
was performing in Debating team and the talent uested my mother to see her in room soon after ueless and thought that I was Going to be sent school and Sitthe second shy. My mother came dr. there is no point keeping your daughter in oing to make to the Medical school. She will be a en stars. I was only eighteen years. My father ther was asked to send me to law College. I had ded to Law College in January itself when my
y.
moulded me to Become a lawyer and was only hey at Law. Althis was possible because I did not tallowed to waste my time my Teachers knew its and me. They assessed the students correctly
a lawyer in practice for 36 years at the age 58 me. My Alma Mater gave the courage and in my life. I recollect my colleagues asking me as refuse to believe that we were educated in at Vembadi they know What we are Thank you
inated in being who I AMNOW AND I AM EVER \nd more than that the discipline it taught me. ers most of them being ladies Wasphenomenal.
girls was Marvelous.
24

Page 27
Days at Ve (From the Beac
“Memory can glean, but never renew It brings us joy faint as is the Perfume of flowers, faded and dried of The summer that is gone.” H.W. Beecher My heart glows when I look back to the days I sp
I entered this wonderful, majestic institution in 1 staff in 1960 and left her with a broken heart in 1997 spent there were nostalgic.
On the first day, during the interval, I was co friends Indrani Ratnasabapathi and some others und recite the poem "I saw a ship a sailing". I was reluctar recite the poem. They were quite generous and comp tion at Vembadi, Primrose Gunaratnam and I were p the fact that Miss Scowcroft was behind us. She tol little lambs behind her without a hum. A little later, I the bolt. Fortunately for me, a visitor of importance ca opportunity.
Miss Mabel Thambiah was the first national I sonality. Her charisma and dedication brought great p and gave priority to sports. The Western Band was trained by Mrs. Wimala Jebanesan (Nee Rajakulendra tition. We also entered a Marching Squad which won t a memorable trip. Wimala and I got scolded for not g Visakha to the place of competition and back to Visal ity to arrange meals for about 60 children and 3 teache us and made all the arrangements. After dinner in the people have dinner?" Miss. Thambiah was so loving directed on us in the morning. We faced an ordeal ag were asked to give a repeat performance and we we late. Night was creeping in ; added to our trouble, the locating our belongings. We rushed to Visakha, gro station, our influential principal had delayed the trair scramble into the rain. We were shelled and bomba Miss. Thabiah was charming as ever. The change of
Miss. Thambiah loved to travel. She encoura memory of her students and was always ready to ad get jobs. She was the most charming, sportive and lo have been both, a student and a staff member under
25

mbadi on 2009)
Miss. S. Tharmalingam.
pent in dear old Vembadi. 946 and rolled out in 1957. Then, I joined the '. Vembadi was my second home. The years I
vaxced by my cousin Annaluxmy Selladurai's er the tamarind tree near the tennis court to it, but the hard stare from my cousin made me limented me. A few days later, during a funcelting stones at the tamarind tree, unaware of 1 us to follow her to the office. We went like
found Primrose missing. I was scared to take ime to meet Miss Scowcroft. I did not miss the
Principal. She had a charming, wonderful per-rogress to the school. She was a sportswoman formed during her period and our band was n) and won first place in the All Island Compehe All Island Marching Competition. This was ping early to book the bus to transport us from
ha. She told us that we must take responsibiler Fortunately, Padma Duraisingham was with
dark, we heard a loving voice, " Saro, did you g and caring, she had forgotten the fire power gain. Both, the Band and the Marching Squad, ere travelling back to Jaffna that night. It was lights had gone out. We spent quite some time ped in the dark and loaded the buses. At the 1. She was puffing with anger. We managed to rded. All kept mum. After the heat was over,
mood took very little time ged others also to travel. She had a wonderful vice and help them to pursue higher studies or sable person and I consider myself fortunate to her regime.

Page 28
Remi (From th
Said that great, saintly soul, Mahatma Gand! best that is in you.”
No truer word has ever been said of educat -- did just that to all her students who passed thro teachers who did much to develop the personalit disciplinarians too. Let me relate an incident in i out teachers and of course, our legendary Princi
In the year nineteen hundred and fifty one, V Street". I also took part as one of the brothers of one who sold the highest number of tickets, wou Even though we lived within the town limits, my f to take me into the hostel as “I was always with hostel during study time, supervised by the tead favour to discipline his recalciterant daughter.
Be that as it may, I found hostel life quite ! tickets, except to my home folks. After much the
me the “Go ahead" sign.
I knew the teachers would go to all the scho the Principals of the leading school in Jaffna, telli with them to buy the tickets from me, if they int
With the last of my pocket money, I bought. and kept my fingers crossed.
My friends and I watched with awe as Mi schools with the ticket books. In each school t} tickets sold, would be in my name. Otherwise th
With trepidation I watched as the teachers r minutes later, I was sent for. My friends sympa “sacrificial lamb” to the office. I expected fire rainbows. Miss Thambiah told me, “In every sc your name. So you have sold the most number o
I came back floating on air to my friends. V (I was bankrupt) at the C.L.S. Book shop adjoin
I was given the “Complete works of Shake good sports?
Back home. nobody commented on my in prize was not for academic achievement! Only r Windsor Theatre as I was good at selling tickets

niscences e Beacon 2009)
Mrs. Thilaha Wijeyaratnam (nee Aiyadurai)
hi, “The essence of education lies in drawing out the very
ion. My Alma Mater - dear old Vembadi, ever so youngPugh her portals. The stalwarts of the institution being the cy of each and every student. They were a sportive lot but my life at Vembadi, which proves what I have said about pal, Miss Mabel Thambiah. Pembadi staged an English play, “The Barrets of Wimpole
Elizabeth Barret. During practices, we were told that the Id win a prize. That was tempting! But I was in the hostel. Cather had requested Miss Barker, and later Miss Thambiah e a story book and never with a text book. At least in the chers, I would be forced to study." My father asked this
pleasant. But my problem was to whom could I sell the pught, a funny, freakish idea struck me. My friends gave
ols in the peninsula to sell the tickets. I wrote to almost all Eng them about the ticket-selling competition and pleaded
ended comming for the play. stamps and posted the letters. It was a rash act, I thought,
iss Thambiah sent the staff, batch by batch, to various ne Principal had shown my letter and told them that all ney would contact me for tickets. eturned and went straight to the Principal's office. A few thized with me as I went trembling, like the proverbial vorks and thunderbolts but instead, I saw sparklers and hool the Principal had requested the tickets to be sold in of tickets" Je celebrated the event with bulto, bought by my friends sing the school. espeare" : as a prize. Now tell me - Aren't our teachers
novative action. Father's face was expressionless - the ny brothers told my Father to get me a job at the Regal or
26

Page 29
THEN AN
Ms. Poovathy
As we celebrate the 175"anniversary of our Air to the centenary celebrations, way back in 193 Four with the late Miss Mangalam Samuel, my preparations and excitement, kolattam practic Children", which was the finale of the event.
Those were the days. Unlike Sri Lanka in 20 planned and secure. There were no disruption: of school to enable students to visitan exhibitic not interfere in the School administration, appo the school. They would grace a school eventifth
Under the British system, SSC examinations we by March and university entrance classes woul entrance exams would be held on the Schedule Successful candidates their University career i lowering of the pass mark to accommodate Students graduated at twenty-one or twenty-t jobs and began their careerS Straightaway.
But now, students enter UNI: at 20 or 21, provic between Faculties or protests about cut-off m stretches out to four or more years for no fault hassle, causing much heartbum and frustration
However, must say that the human spirit cann what they set out to get and have job satisfac enter foreign UNls, do very well in their resp school, to their parents and to the Country. Bu brain drain here.
Even though the present situation in Sri Lanka the potential and the power of the humans rainbow in the sky.
Take time to work-it is the price of Success. Take time to think-it is the source of power. Take time to play-it is the secret of perpetual Take time to read-it is the fountain of wisdon Take time to be friendly-it is the road to happ Take time to dream-it is hitching your wagon Take time to be loved and be loved-it is the p Take time to around-it is too short a day to b Take time to laugh-it is the music of the sou. Take time for God-it is life's only lasting inves
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D NOMM
Thambar
na mater-Vembadir my memories go back 8, when I was a ten years old, in Standard | cousin, as class teacher. I remember the ’es, rehearsals for the pagent "Vembadi's
113, everything was orderly, stable, well S in the school calendar, no adhoc closure on or other such State event Politicians did intment of teachers and in the activities of hey were invited.
rein December, results would be released d begin in May. Two years later, University d date and results released on time So that n June. There were no protests, strikes or
some politician's relation or supporter. wo, mostgraduates preferred white collar
ded there are no delays because of clashes harks. Also a three-year University career of the undergrads. Finding jobs is another
.
otbe suppressed and many have achieved tion. Those who are fortunate enough to ective fields, bringing honor to their old t they prefer to stay on abroad, causing a
seems bleak, one cannot underestimate pirit. Let us be patient and hope for the
youth.
biness.
to a Star. rivilege of redeemed people. e Selfish.
tment.

Page 30
Basic Consumer Protection Law (
FOO
Shanthi Se
Past pup
1. Introduction Health is Wealth. Therefore, issues affect consideration by the general public and t for human life and is another reason why scientific discipline describing handling, p prevent food borne illnesses. Having sour an essential to all. "Consumer is the King' is an old proverb laws have a long history in Sri lanka. A regulation inforce in Sri Lanka and there is or sound law in place does not mean that the enforcement of the law plays a vit protection in practice.
2. Laws prevailing in Sri Lanka
2.1 Consumer Affairs Authority Act No.9 c
The preamble of the Consumer Affairs Au provides that one of the objectives of thi consumers through the regulation of t Consumer Affairs Authority (CAA) Was es Although the Act has not specifically pro\ phrase of 'protection of the consumers' against unsafe food items.
(I) One of the functions of the CAA sha consumers, purchasers and other users of
(ii) The CAA may for the protection o manufacturers or traders in respect of lab label should specify maximum retail price, way of Directions by virtue of powers ve complaints are made for contravention of used defence is said to be that the samp original product of the manufacturer and beyond this type of defence are not carriec
(iii) The CAA may by notification published specifications relating to the production, n CAA is not equipped with a laboratory required standards.

of Sri Lanka with special emphasis on
DSAFETY garajasingham il of Vembadi
ing health of the people are given important he States as well. Food and drink are essential prominence is given to food safety which is a Ireparation, and storage of food in Ways that hd laws for food safety is essential as food is
but not gold in practice. Consumer protection t present, there are more than one law and more than one regulator for these laws. A good consumers enjoyfull protection. In this regard al role and the question is whether there is
f2003
thority Act No.9 of 2003 of Sri Lanka (CAAA/SL) a Act is to provide for the better protection of rade and prices of goods and Services. The tablished in order to carry out the objectives. vided for food safety, it will come under broad . The following provisions include protection
ill be promoting and protecting the rights of goods in respect of the quality.
f the consumer issue general directions on eling or packeting. The list of articles for which
batch number and expiry date was gazetted by 2sted in the CAA by this provision. Whenever the Directions, a common or more frequently ble submitted with the complaint was not the another person or trader has faked it. Induiries dout.
d in the Gazette, determine such standards and nanufacture, Storage and Sale of any goods. The to ascertain whether traders are maintaining
28

Page 31
(iv) The CAA may induire into complaints regard or sale of any goods which do not confor determined under point (iii) above.
《
(v) Every tradershall on demand issue a receipt containing the prices. The tradershall not enga Orfalse representation. This implies only a custo traders' duty to give one unless it was demandec
(vi) It is provided that in every contract for the implied warranty that the standards and spec Supplied will be reasonably fit for the purpose fo
vii) The CAA may publish the names of all per note that this provision is not enforced.
viii) The CAA may, where it has reason to belie not conform to the standards and specification directives to the manufacturer or trader to refra of the sample so obtained for analysis, if it is fo was not met which rendered the goods unfit fo Eoods or consignment.
Consumers make complaints to the CAA, Conducted by the CAA, but all at very low lev violation or needs. Very few complaints or raic Court. The known issue of 'laws delays' play wi trader or manufacturer.
2.2 Food Act No.26 of 1980; Food (Amendmer
The Food Act 1980 of Sri Lanka as amended (FA sale, exposure for sale, storage and distribu Substance which renders it injurious to healt adulterated. Treating, processing, packing, lab importing or advertising any food in a manner Create an error in value quality, composition me these provisions are said to be COvering wide taking place the Act has not created a stric sanctionand a fine between 5,000/- and 10,00 who contravenes. The amount of fine was incr nevision with a considerable increase if the ob deterrence to the business community. It is to farely enforced due to lack of resources and su mechanism to make use of the fine for strict en and monitoring.
29
 

ing the production, manufacture, Storage m to the standards and specifications
tand the tradershall keep a notice board ge in misleading and deceptive practices mers' duty to ask for a receipt and not the d.
supply of goods to a consumer there is an ifications are confirmed and the goods r which they are supplied.
sons convicted under the Act. It is sad to
ave that any goods that are being Sold do is, obtain sample of such goods and issue in from selling such goods. On submission und that the standards and Specifications ir use, the CAA may seize and detain such
raids and awareness programmes are el when compared to actual incidents of is result in cases filed in the Magistrate's ith time and grant indirect benefit to the
ht) Act 20 of 1991
/SL) prohibits manufacture, importation, tion of food that has any deleterious h, consists of any foreign element or is beling, selling storing, exposing for Sale, that is false, misleading or deceptive to ritor safety are also prohibited. Although range of common malpractices that are it liability. Instead it is with a criminal 0/- may be imposed on the errant trader eased to this present level in 1991 needs jective of the Act is to give a message of be noted that the existing provisions are ch problem may be overcome by having a forcement of the law through inspection

Page 32
The main loophole in the enforcement of by more than one Authority. The Food A functioning under the Ministry of Health and food related complaints are coming u the Ministry of Local Authorities. Accor separate Unit to handle food related iss Officer of Health. They receive complaint: the samples are forwarded to the goverr Cases are rarely filed for unknown reason: out raids and nobody has so far looked into
Apart from these two authorities, the Foo Ministry of Health which is heavily loa Ministry conducts awareness programme the public, in the opinion of the writer. A fine imposed by various Magistrates Cou provisions of the Food Act exceeded Rs.1 the authorities to reduce such violations a
Though there are laws and regulations in ordinary consumer relating to shelf life of or 'nutrition facts' in a label are not mad without knowing whether he or she sho Ministry.
2.3 Sri Lanka Standards Institutions Act N
Sri Lanka Standards Institution (SLSI) estal Certification Scheme which is popularly k gives a third party guarantee on quality
well as overseas manufacturers producir mark the "SLS" mark on their products voluntary in nature, SLS Mark has been n items through the Directions issued und 2003. Other than this the SLSI is not invo whether the basis on which the items we CAA should adopt a transparent mechani certification, in the opinion of the writer.
The corresponding international institut voluntary obtaining standards certificati 9000 published by International Organi obtained by manufacturers. ISO 22000 is These relate to quality management sys ensure that they meet the needs of custor

the provisions of the FA/SL is that it is regulated dvisory Committee appointed under the Act is while the raids to ensure compliance of the Act nder the local authorities under the purview of ding to Colombo Municipal Council, there is a ues under the PHI working under the Medical s from the public. The Unit carries out raids and iment analyst whose report takes 2-3 months. 5. In addition, the District Secretariat too carries
the aspect as to why the work is duplicated.
d Control Administration Unit is manned by the ded with other administrative functions. The !s but not at all to the expected requirement of .ccording to the latest statistics, the amount of rt around the country in respect of violation of .9 million in 2003. However, the steps taken by re unknown.
place, the common doubts in the minds of an a product, 'cholesterol free', 'saturated fat free' e known of. An aggrieved consumer is puzzled uld go to CAA, PHI, Divisional Secretary or the
0.6 of 1984
plished under the above Act manages a Product nown as the "SLS Marks Scheme". This scheme of a product and it may be obtained by local as ng goods conforming to Sri Lanka Standards to - Though the Product Certification Scheme is hade compulsory for 31 items including 07 food er the Consumer Affairs Authority Act No. 9 of lved in food safety related issues. It is not clear ere selected for SLS certification. Therefore, the ism for this and list more food products for the
ion needs mention at this juncture. Since it is on, the international certification named ISO zation for Standardization (ISO) also may be the standard developed by ISO for food safety. stems and are designed to help organizations ners and other stakeholders. The standards are
30

Page 33
published by ISO which compacts with the fund
and deals with the requirements the organizat
fulfill. Obtaining ISO certificate, though costly i Companies.
2.4Sale of Goods Ordinance No.11 of 1896
There are two implied conditions contained directly relevant to food safety. One is that whe particular purpose for which the goods are requ the goods shall be reasonably fit for the purpo bought by description from a seller who deals shall be of merchantable quality. In Frost V. A | Supplied F with milk for the consumption of th being infected by A Dairy Company. F succeed the English Act stating that the milk was not rea
it should be noted that if a civil action is brought measure of damages will be the estimated c Ordinary course of events and that would beth which is not worth since we know how long it wi
3. Product Liability under the common law
The landmark case of Donoghue v. Steven, development of the concept of duty of care into beer sold, in an opaque bottle, was held lia negligence.
Consequent to Donoghue V. Stevenson decisior in Lockett V. Charles. In this case the wife W restaurant meal bought by her husband. Dono range of defendants including suppliers of drink
it is very unfortunate that the importance of th teaching and research and countries do not ap large number of reported foodborne diseases difficult to estimate global incidents of manufacturers of food including drinks, it ha. around the world died only in 2005 due to fo increase in the number of foodborne injuries i there has an average of 5,000 death per yearan took ill due to defective food in one particular previous years, due to contamination in many bags, turkey/beef products, strawberry etc. Th the manufacturers on learning the contaminat Health Organization (WHO) report concluded th
31

amentals of quality management Systems ions wishing to meet the standard have to Swell recognized and brings in prestige to
in the Sale of Goods Ordinance that are rethe buyer makes knownto the seller the ired and relied on the skill and judgement, se. The other is that where the goods are with goods of that description, the goods ylesbury Dairy Co. Ltd, A Dairy Company e entire family. F's wife died as a result of ed in his claim for damages under S.14 of sonably fit for domestic consumption.
under the above provision in Sri Lanka the
Iss directly and naturally resulting in the e price of the food item plus litigation cost Il take for a civil case to conclude.
son is the starting point for the later ort. In this case the manufacturer of ginger ble to the person who consumed it, in
1, privity of Contract rule was ignored also (as able to claim damages caused by a ghue V. Stevenson also was extended to a ing Water.
his case is seen only in academic work for ply it in practice. This is evident from the from various food products. Though it is deaths resulting from negligence of s been reported that 1.8 million people od/drink contamination. There is a 30% n industrializes countries. Only in the US d many injuries. In 2010 more than 2,000 incident and the figures are more in the items Such as peanut butter, eggs, salad ere has been a large number of recalls by ion or adultration. Further, a 2003 World at about 40% of reported food poisoning

Page 34
outbreaks in the WHO European Region and CDC (Centre for Disease Control and are 76 million cases of foodborne illness deaths.
4. The United States:
The US has the latest law compared to o Food Safety Modernization Act of 2011 (FDA) and the Secretary of Health and H many domestic food facilities enhance ( order recalls oftainted food products.
There has been a number of litigation in th Safety is more regulated by Courts than consumers in the US are vigilant about th good example for this which is a class
adequately health hazards and as a resulti plaintiff was unsuccessful he was giver addressing the problems that the judge fo
Just a year later 2 teenagers in New York failure to warn health conditions includir Corp. Plaintiffs said that they consumed M days a Week for few years and became ol was however reversed by the Court of Protection Act of New York by deceptive food.
* LL.B(Hons), M. Phil, Attorney-at-Law, Senior Le University of Colombo, Sri Lanka. e-mail: shanth
1. At the 2"reading of CAA bill in Parliament the thi that 'we will do our best in our pursuit in makingth 01-2003, Vol 147, No.3
. S.2(1) CAAA/SL
. S.8(d) CAAA/SL
. S.10(1)(a) CAAA/SL
. S.12(1) CAAA/SL
. S.13(1)(a) CAAA/SL
. Ss.28,29,30 and 31 respectively . Ss. 32(1)(c) and (d) CAAA/SL
. S. 60(6) CAA/SL
10.S.61 CAAA/SL
11. S.2(1) Food Act 1980 as amended. The phrase' So that any doubts as to food items displayed in the
is eliminated.

occur in private homes. According to the WHO Prevention), in the USA alone, annually, there leading to 325,000 hospitalizations and 5,000
ther jurisdictions with regard to food. The FDA authorizes the Food and Drug Administration uman Services (HHS) to increase inspections of detection of foodborne illness outbreaks, and
he US and some legal exponents argue that food by the FDA. Recent cases indicate that the heir health and Barber v. McDonald's Corp is a action alleging the defendant failed to warn the class members became obese. Although the the option of filing an amended complaint und in the plaintiffs" originalarguments.
claimed damages under fraud, negligence and ng obesity in the case of Pelman V. McDonalds lcDonald's products as often as twice a day, five bese, but the case was dismissed.This decision Appeal that McDonald's violated Consumer marketing regarding the health benefits of its
cturer, Department of Commercial Law,Faculty of Law, isegha Gyahoo.com
en Minister of Commerce and Consumer Affairs said
econsumer the King'maybe referred. Hansard-09
2xposure for sale' was included by the 1991 amendment, eshelves are only invitation to treat and not offer for sale
32

Page 35
12.S. 3 Food Act 1980 as amended.
13. CMC receives about 75 complaints only per year. A insanitary conditions and labeling are detected and abo About 200 cases are filed in the MC per year, but only 1 and the Unit in the CMClacks such experts. CMC used to 14. Information from the CMC was obtained by the writ statistics were not given 15. About 25-50 per year due to lack of staff and funds 16. http://www.health.gov.lk
17. Whether the phrase should be 'best before', 'use b
18. See:http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=Cl 19. Food items for which SLS certification is necessary Fresh fruit cordials, Fruit Cordial concentrates, Fruit S Ready-to-Servefruit drinks, Synthetic cordials 20. Ordinance No.11 of 1896 which is similar to the Sale
present Sale of Goods Act 1979.
| 21. S. 15(i) & (ii) Sale ofGoods Ordinance (corresponding
22. (1905)1 KB608 23. There are many reported cases decided under S.14
related to articles other than food.
24. S.50(2) Sale of Goods Ordinance of SL which is identi 25. [1932] AC562; [1932] AER 1 26. [1938] 4 AER 170. Out of many cases on product lia
food. 27. See: Read V. Croydon Corpn [1938]Ş AER 631; Bar 28. See: http://www.who.int/media centre/factsheets, 29.See:http://en.wikipedia.org/wiki/List of foodborne
30. Source: wikipedia
31. See: www.internationallawoffice.cm/newsletters 32. No.23145/2002, (NYSup Ctfiled July 13 2002 33. CV 7821 (RWS) (2d Cir filed February 12 2003 34. 237F Supp2d at 533
33

bout 900 contraventions including contamination, ut 500 samples are sent to the governmentanalyst. or 2 go for trial. In a trial, expert evidence is needed
collect Rs.400,000/- per yearby way offine.
er on making an official visit to the Unit, but written
y' or 'date of expiry pm info&id=1141&task=info&la ng=en | are: Brown Sugar, Canned Fish, Condensed Milk, quash concentrates and fruit syrup concentrates,
of Goods Act 1893 of the UK, the predecessor to the
provisions under the UK Act of 1979 is s.14(ii) & (iii)
of Sale of Goods Act 1893 and most of those are
cal to S.51(2) of Sale of Goods Act 1979 of the UK.
bility, the writer has selected only cases related to
nes v. Irwell Valley Water Board 19391 KB 21
/fa237/en/
illness outbreaks in the United States#Deadliest

Page 36
'This is callec
A Little boy went to a telephone booth v dialed a number. The store-owner obser
Boy: "Lady, can you give me the job of cu
Woman: (at the other end of the phone
Boy: "Lady, I will cut your lawn for halfth
now.'
Woman: "I'm very satisfied with the pers
Boy: (with more perseverance) "Lady, I'll
house for free.'
Woman: "No, thank you."
With a smile on his face, the little boy rep listening to all this, walked over to the bo
Store-owner: "Son....I like your attitude;
you a job."
Boy: "No thanks."
Store-owner: "But you were really pleadi
Boy: "No Sir, I was just checking my perfo one who is working for that lady wa
importance of being PRECISE: Explained of the English language
Professor Ernest Brennecke of Columbia U sentence that can be made to have eight in all possible positions in the sentence: "I
ONLY I hit him in the eye yesterday. (N | ONLY hit him in the eye yesterday. (Di hit ONLY him in the eye yesterday. (I C hit him ONLY in the eye yesterday. (IC hit him in ONLY the eye yesterday. (N. hit him in the ONLY eye yesterday. (He hit him in the eye ONLY yesterday. (N. | hit him in the eye yesterday ONLY. (Di
This is why it is important to be precisel

Self Appraisa
which was at the cash counter of a store and
قی
even sweep the fléon
laced the receiver. The store-owner, who was y.
like that positive spirit and would like to offer
ng for one.”
rmance at the job already have. I am the as talking to" -------
大大大
with the help of the beauty and complexity
Jniversity is credited with inventing a different meanings by placing ONE WORD
hit him in the eye yesterday."
o one else did.) d not slap him.) lid not hit others.) lid not hit outside the eye.) pt other organs.) e doesn't have another eye...) pt today.) ld not wait for today.)
34

Page 37
SPORTS AND FITNESS. W Jayanthi Somase l, Jayanthi Somasekaram, was a new comer to Jaffna We
and had never taken part in a sports meet before. Inci jump' from my house "Creedy" (Green House). As I wa happily. What do you know? To everyone's surprise Ib group and won my first certificate and a Cup! Since then I have never looked back Athletics, Net Badminton, Ladies Cricket and Rugby tool All these we University, District, Province and National From a tiny: represented my country, Sri Lanka, in two Sports name became the Chair-person of the National Netball Select Netball team. Apart from all these, sports have given me everything psychologically and health wise... In the Sense of physica * Better bodyshape-by burning calories, shedding ex *Agility, flexibility
* Increasestamina and Strength
* Good exercise etc...
On psychological pointofview, itincreases ou * Concentrate
* Plan and analyze
* Focus and be composed
*Self-confidence
* Leadership
*Team work
* Encouragement to give our best
* Take Risks
*Social integration
* Development * Create employment opportunities etc... On a bigger picture it boosts our economy, Tourism. Es visitors from other countries and thus increase our f Benefits' by sports and fitness.
They are: * Maintaining Blood.Sugar/controlling Diabetes * Maintaining and controlling Cholesterol * Lowering Blood Pressure
* Heart problems
*Stress reliefetc... Therefore, Sports and Fitness helps us in mind and ba health. Improved health means better life. So go for 'S you enjoy and something you will look forward to. So, it' If not for my school "Vembadi' I wouldn't have achiev glorious years
35
 

WHAT IT HAS GIVEN ME
karam desilva :mbadi Girls High School in Grade 6 as a 10 year old,
dentally, there wasn't anybody to take part in "High stall, I was asked to take up the event, which I did ecame first and was the 'Best Performer' in my age
ball, Throw Ball, Volley Ball, Basket Ball, Tennis, replayed by meat different levels. I.e. School, Club, athlete, I have grown to be a Captain at all levels and ly Netball and Basket Ball. Also a rare occurrence, I ion Committee and Team Manager for the National
in life... It has developed and molded me physically, albenefits, it has given:
ra Weight
Irability to:
pecially, International tournaments will draw many oreign earnings. Also, it is vital to say the "Health
lance, control negative thoughts, and improve our ports, Recreation and Exercise' it will be something sworth investing time in it!!
ed any of these feats. I wish Vembadi many more

Page 38
பென
Ms. 35 Tuuģögólf Lu|| கொழும்பு இந்தும8
பெண்களுக்கு சமுதாயத்தில் இழைக்கப்ப வலியுறுத்துகின்றன. பெண்கள் சிறந்த கe பெறும், முன்னேறும். இந்த உலகம்
ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெண் உரிமையை முடியாது. இறைவனையே அம்மை அப்பன மதம். இதைத்தான் மகாகவி பாரதியும்
அறிவிலோங்கி இவ்வையகம் தழைக்கும் 6 இயங்கினாலன்றி இந்த உலகம் நல்வழி முன்னேற்ற சமுதாயத்தை சீரடையச்
அவசியமானதாகக் காணப்படுகிறது. பெண் நலனும் நிலவாது. ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்த பொறுத்ததாகும். பெண் பெருமை பெற்றால்
சோவியத் ரஷ்யாவில் சமுதாய மறுமலர் மாற்றம் என்பது பெண் விடுதலை இல்லா பார்வையுடன் பெண்களுக்காக அறைகூவல்
“பட்டங் பாரினிற் எட்டு அ இளைப்
என்று பெண் விடுதலைக்கான வழியை கல்வியுடன் சமயக் கல்வியையும் முறை ஒழுக்கநிலை, அன்புநிலை, முதலியன பெ கண்டு கொள்ள வழியேற்படும்.
அத்துடன் இன்றைய காலகட்டத்தில் காத்திருக்கின்றன.
ஈன்று புறந்தருதல் என்தலைக்க சான்றோனாக்குதல் தந்தைக்கு என்று புறநாறுாறு கூறினாலும் ஒனரு தாயா முடிந்து விடுவதில்லை. தன் பிள்ளை அளப்பரியதாகும்.
“நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலை நல்ல மனைவி, நல்ல குழந்தை
ஒரு குடும்பத்தின் அடிநாதம், அத்திவார சிறப்பாக இருந்தால் தான் குடும்பம் செழிக் இல்லாவிட்டாலும் மாட்சிமை பொருந்திய பொருந்தியவளாக காட்சியளிக்கத் தொடங்
குஞ்சியழகும் கொடுந்தானைக் மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல - நெ நல்லம் யாம் என்னும் நடுவு நிை கல்வியழகே அழகு என்று கூறு

ன் கல்வி
Jub(83FITg B.Sc (Hons) களிர் கல்லூரி ஆசிரியர்
டும் அநீதிகள் பெண் கல்வியின் அவசியத்தை ல்வியை பெற்றால் தான் அவள் வாழ்வு வளம் ஆண், பெண் என்ற இருபாலராலும் தான் மறுத்து இவ்வையகத்தை தழைக்கச் செய்ய ாக, அர்த்தநாரீஸ்வரனாக காண்பது நமது இந்து ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொண்டதால் ான்றார். ஆண், பெண் என்ற இரண்டும் ஒன்றித்து யில் நடைபெறாது. எனவே தான் பெண்ணை செய்ய பெண்கல்வி என்பது மிக மிக ன் நலன் ஓம்பப்படாத இடத்தில் வேறு எந்த தி கூட அந்நாட்டின் பெண் மக்களின் நிலையைப் தான் அந்த நாடும் பெருமை பெறும்.
ச்சிக்காக குரல் கொடுத்த லெனின் “சமுதாய மல் சாத்தியமில்லை” என்று சமூக விஞ்ஞான
விடுத்தார்.
கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்தும்
பெண்கள் நடத்த வந்தோம். றிவினில் ஆணுக்கிங்கே பெண் பில்லை காண்”
பாரதி கூறினார். பெண் மக்கள் உலகியற் யே பெறுவார்களாயின் அவர்கள் உடல்நிலை, ருகி பெண்மையில் தாய்மையை இறைமையைக்
ஒரு பெண்ணுக்கு பன்முகப் பணிகள்
டனே
கடனே ானவளுக்கு ஈன்று புறந்தருதலுடன் அவள் பணி களை சான்றோராக்குவதிலும் அவளி பணி
0க்கழகம் , தெய்வீகம்” என்பார்கள்.
ம் ஒரு பெண்ணிலேயே தங்கியுள்ளது. அவள்
கும். உலகம் செழிக்கும். பெண் இடத்து அழகு இயல்புகள் காணப்பட்டாலேயே இவள் அழகு
குவாள். இதையே நாலடியாரும்
கோட்டழகும்
5ஞ்சத்து
D6U)60)LDU IT6U)
கிறது.
36

Page 39
ஒரு குடும்பத்தைத் தாங்கும் பெண் அறிவுன கந்தபுராணத்திலும் காணலாம். இதிலிருந்து ஒரு அறிவு உடையவளாக இருக்க வேண்டும் என்பது கல்வி அவளுடைய குடும்பம் முழுவதற்குமே இதனையே மகாத்மா காந்தி, இந்திரா காந்தி பெண் உரிமை, பெண் கல்வி என்பது ஆணுட தடைகளை உடைக்கவே. தன்னை முன்னேற் வையத்தள் வாழ்வாங்கு வாழத்தான் அவளுக்கு போர்வையில் அன்பு, பொறுமை, இன்பம் என்னு என்பதைக் கருத்திற் கொண்டு ஒவ்வொரு ெ வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும்.
DIABETES, THE SILEN
Dr. VASANTHAVE
y
Diabetes is one of the most common illnes: disease that occurs when the pancreas does when the body cannot effectively use the inst that regulates the blood sugar. Raised bl uncontrolled diabetes and over time leads kidney, eye and nerve.
There are two types of diabetes, namely Ty dependent or childhood onset diabetes and insulin dependent or adult onset diabetes.
The patients present with abnormal thirst and ( tiredness or lack of energy, constant hunge wounds, recurrent infections and blurred vision
Factors leading to diabetes are family hist unhealthy diet, stress, overweight or obesity.
Once diagnosed, diabetes should be controlle It's better to restrict carbohydrates and fat vegetables and proteins such as fish and White red meat like beef and pork. It's better to Cut
Sweets as well as fatty food and do exercises li
An important feature in this illness is that nearl symptoms and by the time the diagnosis is r exhibiting complications. Therefore routine tes over 40 years of age.

டையவளாக இருக்க வேண்டும் என்பதை ந குடும்பத்தைத் தாங்கும் பெண் எவ்வளவு 翡 து புலனாகிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு வழங்கும் !
வழங்கப்படும் கல்விக்கு ஒப்பானதாகும். அவர்களும் வலியுறுத்தியுள்ளனர். எனவே ன் போர் புரிவதற்காக அல்ல. பெண்களின் ற தன் குடும்பத்தை உயர்த்தவே ஆகும். கு கல்வி அவசியமே தவிர நாகரீகம் என்ற வம் பண்புகளை தொலைப்பதற்காக அல்ல பெண்ணும் வளமான கல்வியைப் பெற்று
IT KILLERDISEASE
LUMMYLUM -
ses seen at present. It is a chronic s not produce insulin or alternatively ulin it produces. Insulin is a hormone ood sugar is a Common effect of to serious damages to heart, brain,
pe 1 diabetes also known as insulin Type 2 diabetes also known as non
iry mouth, frequent urination, extreme r, Sudden Weight loss, slow healing
ory of diabetes, physical inactivity,
di With medication, diet and exercise. s, consume more green and leafy meat like skinless chicken rather than down the intake of refined sugar and ke daily brisk walk for 30 minutes.
y 50% of those affected by it have no made some of the patients would be ting for diabetes is a must for people

Page 40
ΑΝΤΙ
Bullying, Bully,
What is bullying?
* A serious antisocial behavior that occ * It is not restricted by age, race or gend * Using power and aggression to control * To do things purposely to hurt others f * A willful, deliberate and conscious act
What are the kinds of Bullying?
1. Verbal Bullying 2. Physical Bullying 3. Social/Relational Bullying 4. Hazing and Racist Bullying 5. Cyber Bullying
Verbal Bullying:
E.g.: Name calling, put downs insults, ru
Sexual Comments, notes Containing gestures etc.
Physical Bullying:
E.g.: punching, pushing, tripping, shovin kicking, spitting, use of threat with
Social/Relational Bullying:
E.g.: Ignoring, Isolating, Excluding, Dirty Setting others to look foolish, Hosti Robbery, rolling of eye i.e.: "She is Her' etc.
Hazing and Racist Bullying
E.g.: view it as exciting and fun, No ma things, Made to beat others, Mai illegal or dangerous activities, using to discriminate (You can't play wit

BULLYING
Bullied, Bullied Bully
urs in all Schools
er
and distress another purposely
eelings
of aggression intended to harm
mours and gossips, cruel criticism, Racial slurs, threats, accusations, Making faces, intimidating
g, hitting, biting, beating, destroying Property, a Weapon etc.
looks, Reject someone to play with, le body language, Stealing, Bribery, stupid" "Don't go with
itter how abusive, Compelled to eat disgusting de to exercise until passing out, To engage in , the language of slurs, Attaching blame, Willing h us, We don't want you, Get out of here etc.)
38

Page 41
Cyberbullying:
e.g.: Use Information technology with the intel is doing, people get Suspicious, Use e-mail sites to physically Threat, verbally h Making a facebook
Sometimes this becomes a Criminal activi they will neverbeidentified but They can
How can we avoid Cyber bullying?
. Never give your personal information to oth . Students need to Cyber savvy . Do not open a message from someone you ... Do not believe everything you see or read . No computers in the student's bedroom ... When you are angry don't send a message . Call the internet service provider ... save all the message that you feel is threate . Contact the police
Where do you get bullied?
When you are alone
1. In the bath rooms 2. Hallways 3.School yards, Playgrounds 4. Class rooms 5. On the way to school/home 6. Lonely places
Why kids don't tell?
1.They are ashamed of themselves 2. Fear of relationship 3. Belief that no one can/will help 4. Belief that they need to deal with it 5. RAT in (Right Action Taken) on a peer is not 6. Afraid that the parent will take the compute 7. Fell that a bully has more "power"
How to get help
1.Tell an adult or Teacher 2.Get away from the bully 3.Tell a friend so that somebody knows about
39

nt of hurting others-You don't Knows who ls, cellphones, text messages, and internet arass, embarrass, damage reputations
ity During cyber bullying people think that be identified by Cyber Crime investigators.
her including passwords
don't know
tO SOme One
ning
cool
r aWay

Page 42
How to stop bullying
1.Not to do things that you feel is bullying 2.Stop someone who is bullying 3.Tell the teacher/adults and they will hel 4.Try to get along with your friends 5.Standing up for one person-Assertiven 6.Can have an antibullying Committee 7.Supervision on "hot spots" 8.Ildentify the bully, He/She needs Guida
Signs of Bullied
1...Doesn't want to go to School 2.Anxious, fearful, Over reactive 3. Headaches, Stomachaches 4. Lower interest and performance in Schc 5. Loses things and money, hungry after st 6. Injuries, bruises, damaged clothing, bro 7.Unhappy, irritable, little interest in activ 8.Trouble sleeping, night mares, bed wett 9.Express threats to hurt himself or other
Students need to learn about "Empathy'
(Mrs.) Jeyajothy Gurupatham Nee Param
* Math Special Trained and B.Sc, Sri Lank * Special Education - Specialist (Toronto) * Guidance and Career Education - Speci * Certification in Principal Oualification -
Currently: Teacher-Toronto, Canada (Attached to Toronto District School Boar
Former Teacher and Old Girl of Vembadi ( gurujeye(Gymail.com

p you
SSS
ince and counseling
Dol
chool ken things vitieS
ing
'S
and "Compassion" for one another.
nsothy
alist (Toronto) (Toronto)
d)
Girl's High School, Jaffna
40

Page 43
"Authwest
VAS
Vembadi Girl Guides with Miss Th
Miss.Arulanandam and other t
حجرتين مع نادي سحيم بتنويصر,1
Fase noteriolotto
wat dicebat Bestetoimunsketseitete Svislas, care
denyderabakoaren twee solidarianten
licensen, Nootste Laeva Guit=LALAR Fisieriausiuvisserijala
Sebelah mengenai masaeskola NSO:visiteit was Nov-OPOSS-Geitsissiso
ARRANGEMENTERIAN PERTANIAN
LIT
Staff 1
Miss.G.Vadivellu , Composer of Vembadi
hoisting the school flag
SER
41

\eja e e, eya Ae N
LE 90
A AN Ahm)
pmas, Miss.Navaratnasingham,
eachers in Yarl Float in 1967.
r-AER nim
een Nederlausir: -
legmynni Riiaseister SUSA te dhunsuke Nike
Agensionalisasika atsiradossiers sont outros animaatiosarjana dia meeste meer as een
Ketereses
970
1 School Anthem .. “ID6ÖI O 45ųD UJ 1“
.....150 anniversary.

Page 44
AGM 2009 - Chief Guest Mr.
 
 


Page 45
150th Ann
* :* איי
WMA శిక్ష్మజ్ఞా##శీ
戮 දෘශ්‍රැෆ් ග්‍රිජිණී
 
 

"Girls'

Page 46

risters 2012
Shake, Shake, ke, & Dance
வேம்படி வரலாறு
44

Page 47
AT THE FOOT OF TH
What a magnificent and unique title the foun and the Vembadi Centenarian Principal Elsie
history of Vembadi Girls' High School in Jaffna but Wembu Tree
The sub-title of the book reads: A History of th years which includes the English School founde the Wesleyan pioneer Rev. Dr. Thomas Coke Methodist pioneers landed on the shores of th Rev. Lynch and Rev. Sequence were selected t inter alia, religious matters atthefounded Scho
The Missionaries were received by Mr. James M host. Although the Missionaries arrived in . proceeded on their mission, there had been ine building. However, without waiting any furth purchased the Old orphan House and Lutheran Methodist Missionary headquarters in Londo November 15, 1815, both written from Jaffna, one of the most airy and healthy situations, ar long 20 broad, and the ground behind the hot than 60 boys, most of whom are heathens, learr Signed only on the first of August 1816 in Colon and in due course transformed into Jaffna Centr
In 1817 the Vembady mission House, wh Commandant's Country residence, was boug transferred to the Wesleyan Mission on the 27 English School was removed to Vembady and Although it was a boy's school the Returns for were mostly of Burgher families and taught Schrader. Therefore the first school that occupi School, later named Jaffna Central College.
The Synod Minutes record to the fact that durir Mission House. In the following year there is a by Mrs. Percival and Miss. Aston. Fortunately length to the provision made for girls educatior Schools in the Vembady premises, namely: The School, The Upper English Girls' School, and the
45

EVEMBUTREE
K.Manickavasagar Retired Librarian Jaffna Central College
ders - Wesleyan Methodist Missionaries SCOWCroft had christened the centenary as early as 1938; not even Maragos Tree,
e Vembady Schools for the past hundred d by the Rev. James Lynch who succeeded
as the Head of the Mission when the he island of Ceylon on 29" June 1814 and o proceed to Jaffna to teach English and, ol.
looyart, the sub-collector and he was their Jaffna on the 10" of August 1814 and vitable delay due to the want of a suitable er Rev. lynch entered into a transaction, Church building in 1815 and informed the in by his letters of August 17, 1815 and that he had made a purchase of a place in hd in a central place. The house is 90 feet use is more than 100 ft long. I have more ning English. Yet, the transaction Deedwas nbo. Thus the English School was founded al College.
nich under Dutch rule had been the ht at a public auction by Mooyart and " of March 1824. Soon after, the Jaffna renamed Jaffna Wesleyan English School. 1825 showed 40 girls in attendance. They oy a highly respected Burgher lady Mrs. ed the Vembady premises was the English
ng 1834 five girls were being taught at the reference to a Superior kind of school run in 1837 Rev. Percival has referred to at 1. At that time, there must have been four a Boys' Central School, The Boys' Training Lower English Girls' School. In 1838 Rev.

Page 48
Peter Percival founded a Female Boardin Vembady Girls' High School grew from it.
Vembady was a household word for decac Institutions existed in and around the Ve importance was also due to the very well the Mission campus. Rev. John Walton succeeded as chairman (and retired in 18 and with a fine head of black hair, d personality and that of the magnificent Ve so the Rev. got the big margosa trees that Vembady was no longer such.
At the time of the centenary celebration Preparatory led by Miss G Vadivelu, 2 immeasurable. She was present at most c in the events and proceedings. The write bleSSed with admission in the Lower Kini away from that of ours. On completion o and had the good fortuna of having beent 51 and a half years. This acquaintance gav 14 year. Student-Teacher ship of Srilasri A origin and history of Jaffna Central and to Criterion enunciated by Jaffna College, as Vice President for a couple of years.
ONE MOMENT... LISTEN PLI
The Moment you a You will lose your A Then you are in tot And you will feel liri Then you will spoil Ultimately, you wo Then you will make Then your blood pr And you may have Instead, understan And try to think ab Many problems wil
This will work out
Don't think it's my It's only for your Pr If you understand r
You will never com

g School on the premises with 6 girls, and the
les. Its importance was due to the fact that a few mbady premises and how Vembady came into grown Vembu (margosa) trees that flourished in who was popularly called Periya Walton lyer 59) was a great massive man, broad shouldered escribed the eminent Joseph Grenier. Rev's mbu trees must have contested each other and stood in front of the Mission House cut down.
S, Vembady Girls' High School had also a Tamil !" Class Trained. Her loyalty to Vembady is of the VOGA functions and actively participated r of this script was fortunate to have had been dergarten, which even now is only five houses f Std 3 I was admitted at Jaffna Central College hereas a student and thereafter as Librarian for eme the opportunity to study the details of the rumuga Navalar and Rev. Dr. Peter Percival, the advance the year of Founding to 1816 as per the sistance to revive the VOGAJaffna and been its
EASE
re in Tension
Attention
al Confusion
ritation
personal Relation n't get Co - Operation things Complication essure may raise Caution
to take Medication
d the Situation
out the Solution
be solved by Discussion better in your Profession free Suggestion
evention
ny intention
e again to Tension Bill Gates
46

Page 49
NOTE OFAPP
DR. N. KUMARAGURUBARAN A
Member of Western P
Colombo District The Vembadi girl's high school has achieved its t emergence and always in the forefront. Well known its great contribution towards educational achi Vembadi Community its teaching panel, old girls output of Doctors, Accountants, Engineers, Tea between V.G.H.S and the rest of the schools are the and smart leadership quality.
Oldest British Methodist Missionaries Rev. James Ceylon in June 1814, travelled to Jaffna and arrive establish a mission, in 1817 with Rev. Lynch as F founded. But they accommodated few girls too ont Jaffna Central School in 1834. In the same year as renamed as Vembadi Girls' High School in 189 Governmenlis V.G.H.S also taken over by the Gover as a national School.
can remember, one of the most popular Prin Arumugam. She used to drive her black moris minc of her students during School hours in public place reason unless otherwise the student was chaper School discipline was a great Educationist and the Sabalingam of Jaffna Hindu College.
"Vembadi' has clearly established itself as the top eligible to enter Universities. Even during wartimes
This is the paramount feature for its esteemed
Buildings which spoke of Vembadi's rich, heritage spite of many constrains and struggle. We must Co Academic staff, students, especially the old girls every year keeping up the proud record of Universit
| congratulate Vembadi's contribution of producin the Tamil Community and attaining 175 years; be peoples representative in Colombo I am really prou
47

RECIATION CMA, FAEA (UK) MIM, CBA rovincial Council
best towards to the Tamil Community for its as "Vembadi' or V.G.H.S has its unique role by evement even during war time hardships. and students obviously can be proud of their chers, Principals & Lawyers. The difference air Courage towards achievement of objective
Lynch and Rev Thomas Squance arrived in d on 11" August 1814. As per theirs motive to rincipal Jaffna Wesleyan English school was che Roll with Boys. This school was renamed as aparate girl's school was established and later 7. Under the free education policy of the nment in 1960 and since 1984 it's functioning
|cipais for her strict discipline was Miss. P. or car around the city. Whenever she finds any she used to pick the student up and verify the oned by parents; Her contemporary for high first selection grade principal of north Mr. E.
most girls School to bring about more students they have continued the glory throughout.
position in the society. The Library and the were sustained heavy damages and losses in ngratulate the Principal, Academic panel, non for Vembady's attainment and achievement y entrance from Jaffna district.
gleaders in all walks of life, for making proud ing a son of the northern soil but an elected d of Vembadi Girls High School.

Page 50
Re - allocation of Cheedanam Ol Marriage - A study of the Thes
Dr (Mrs) Kamala Nagendra
The background
The present situation in Jaffna is greatly (
the codification of the customs of the pec and 20" centuries resulted in rapid socio
However, consequent to the long drawn c
difficulties and was compelled to adapt
sufferings of a chill feeling of despair, CO
destroyed the pattern of family living in
repair the lives of thousands of youth an
into polyandrous and polygamous unions
abduction, arrest or forced recruitment. T
man and woman resulting in multitude of
In the process, the community had to Com
old traditions and values. The changes in b
social, economic, and Cultural pattern ol
concern to SociologistS and legal analysts ensued. They adversely affect the plight c
of the legality of the numerous alliances o
the children born out of Such unions is inc
not the subject matter of this article. The \ this article to a brief analysis of prope
breakdown of marriages.
* Legal Consultant, Former Lecturer-Sri law, University of Colombo
e-mail: Kamala Nagendra 
estruction of family structure
iod as well as during the active war period and
on the mobility of the inhabitants of this area. It untries and displacement of their families from
natit gave rise to dissolution of marriages by

Page 51
divorce as much as by death. Disappearances
incommunicado amounted to desertion and S
atrocities of the war altered the established
alternative, the parents had to send their so need of money. Similarly, the daughterstoo ha safety and their security. The only Way wastogi put on auction, so to say literally, and the desp in ascertaining or determining the Suitability giving away their daughters and with them the was so tensed up that impromptu marriages be marriages continue even to the present day.) marriages was bound to fail and did fail di daughters and their parents were faced with failed marriage but also had to deal with the
(dowry) and or donation given on the occasion
The outlook of the youth, both males and
marriage, has also changed drastically with Marriages and dissolution sadly became Comr of in bygone days. In this atmosphere it is bo
Society, especially its married women and th
implications on re-allocation of property conse
The Thesawalamai Code makes no provisions
reported during early British rule however p divorce existed. The Jaffna Matrimonial Rights
of 1911 makes some reference regarding situat
presently concern us. However the Ordinance had some provisions regarding proprietary rig
limited to property acquired during marriage, t
Rights on re-allocation of property-conseque In the absence of provisions relating to divorc Rights and Inheritance Ordinance, the General
to those governed by Thesawalamai. It therefo of property on divorce or breakdown of marria principles. "In the context of quite a diffe Thesawalamai, a study of how re-allocation of
49

by arrest and abduction, and the resulting subsequent end of marriages. In brief, the pattern of family formation. Bereft of any ns abroad. They thus were desperately in d to be sentaway from homes for personal vethem in marriage. Cheedanam was thus erate parents had neither time nor choice of the partners for their children prior to ir life-time savings. The security situation ecame the order of the day. (These types of Unprecedented number of such hurried
ue to multifarious reasons. The married
not only the mental torture of a broken or predicament of retrieving the cheedanam
of the marriage.
females, to fundamental obligations of the transient post war cultural values.
non occurrences, which were rarely heard
th relevant and necessary for the present heir parents, to understand the property
quent to divorce.
for a situation of divorce. A few cases that
provide some evidence that situations of
s and Inheritance Ordinance (JMRIO) No: 1
ions of spousal separation, which does not
of 1911, prior to its amendment in 1947, hts of spouses on divorce. It was however
hethediathettam.
nt to divorce or breakdown of marriages.
e in the Code and The Jaffna Matrimonial
Law on divorce becomes legally applicable
|re follows that the subject of re-allocation
ge should also be determined by the same
'rent matrimonial property structure in
property on divorce can be best achieved,

Page 52
which will accord both with justice as wel property relationships of the spouses necessary". Matrimonial property, in TheSWalamai Consists of not only proper but also cheedanam or dowry and muthu. General law rules and Concepts to those g
mindful of the different matrimonial S
Muthusam are generally understood by th the spouses.
It has been accepted both judicially and a rule of forfeiture of benefits and the p applicable laws in the General Law on the divorce. The provisions of the Civil P discretionary powers. The two remedies a
1. M. pp 116 and 119.
2. Section 8 JMRO 3. S.20 (2) of the said repealed enactment marriage or a separation a mensa et thoro use one half of the joint property as aforesa 4. Kamala Nagendra, Matrimonial pro Thesawalamai, (Colombo,2007) 5. Recovery of dowry and other property in the Colombo Law Review, (1972) Vol:3.p 6. 615 (1) and 618
mutually exclusive. Thus the Court could
Code or beguided by the principles of the R Thus a brief study of the relevant princi Statutory provisions is undertaken. In c
applicability to those governed by Thesawa mind that forfeiture has reference only to does not extend to the separate property Dutch Law dowry or dos cheedanam or dc
inception, recognized as the separate pri cheedanam property on judicial separation Of contention. But, as in the general law, in give gifts in favour of the husband and wife
of marriage. The courts, when confronted v

as with the ideals and values of marriage and governed by Thesawalamai, becomes very So far as it relates to those governed by cy acquired during marriage (Thediathettam) Sam or inherited property. When applying the overned by Thesawalamai the court has to be
tructure in Thesawalamai. Cheedanam and
e layman as the separate separate property of
academically that both the Roman Dutch Law provisions of the Civil Procedure Code are matter of adjustment of proprietary rights on rocedure Code Confer on the Court wide
re
provided that "..... and on the dissolution of a , each Spouse shall take for his or her separate id'. -
perty and Gender Inequality - A study of
on a dissolution of marriage, Article published 1.13.
elect to exercise its powers either under the oman Dutch Law.
ples of Roman Dutch Law together with the loing so special focus on the Scope of their alamai is undertaken. The reader has to keep in D the benefits derived under the marriage. It of the offending spouse. Similar to the Roman owry in Thesawalamai has been, from its very operty of the wife. As such, re-allocation of or divorce need not normally arise as an issue Thesawalamai too, it has been the practice to
or even to the husband alone on the occasion
with Such cases under the common law,
SO

Page 53
analysed the facts to see what the intention found to be to give a dowry it was regarded Common law principle of forfeiture was appl
husband on the occasion of marriage. The Ron
the law should avert the enrichment of ones she had put asunder. Thus, it applied the princ had accrued to the guilty spouse. Besides, the
had no discretion to withhold forfeiture where
Thesawalami wife Could therefore claim as of
all claims to all benefits that had accrued to hir
presents, simple gifts etc. She must also keep spouse, she would not under the Roman Dut property and nota benefit that had accrued to
7. Balasingam, op.cit.,p.635.
8. Ibid. 9. Fernando v Fernando (1961) 63N.L.R. 416 39 N.L.R. p.275 10. Van Leeuween.4.24.10; Voet, 24.2.9; H.R. F wife, [5"edi. Cape Town 1985) p. 372; Philips i Samarasinghe [1989) 2 Sri.L.R.180 at 186 11. Fernando v Fernando, 63 N.L.R. 416; Karunanayake v Karunanayake, 39 N.L.R.27 Somawathy v Simon Perera, [1984) 1 Sri.L.R Property and Gender inequality-Astudy of Th
Applicability of the statutory provisions.
Sections 615 (1) and 618 of the Civil Procedure of settlements of property at its discretion Settlements on divorce, judici al se
Remedy by way of statutory provisions is only Statutory provisions the wife cannot claim Statutory provisions do not limit re-allocatio which either spouse is entitled. The court by is empowered to make an order irrespective o to be the guilty spouse she stands the ri which is her separate property, and not a bene Court thus can make an order for the settl
5.

of the donor was. Where the intention was
as the separate property of the wife. The ied by courts to outright gifts made to the nan Dutch Law adheresto the principle that pouse at the expense of the marriage he or ciple of forfeiture to whatever benefits that court, which applied the Roman Dutch Law, it was claimed by the innocent spouse. The right that her guilty husband should forfeit m by the marriage either by way of wedding in mind that, if by chance she is the guilty
Ch Law lose her dowry, as it is her Separate
her by the marriage.
; Karunanayake v Karunanayake ( 1937)
alo, The South African Law of husband and v.Philips (1882) 5 S.C.C36; Samarasinghe v
Fernando v Fernando 63 N.L.R. 416; 5; Fernando v Fernando 63 N.L.R.416; i.78; For further reading see Matrimonial esawalamai. Op. Cit. pp.302-305.
Code empower the courts to make orders and to vary ante nuptial or post nuptial paration or nullity of marriage.
discretionary. Unlike as in RDL under the
forfeiture as of right. In addition the n to benefits. It includes all properties to ( the exercise of its discretionary powers f finding of guilt. Thus, if the wife happens sk of losing even her dowry property, afit she has obtained by the marriage. The ement of even her dowry property for

Page 54
the benefit of her husband or children. S property, which is generally the case of C would thereby enable "outsiders' to the fa family members) to get hold of the generally the mother's ancestral property by Thesawalamai. On intestacy, withou source from whence it came. As such, an ol those governed by Thesawalamai. Sav such application should be, "subject to the scheme of rights on matrimoni,
The choice between Roman Dutch Law a Thesawalamai. It is important to analyse best interests of the woman governed b Dutch Law principle of forfeiture will ena basis that it is her separate property, re innocent spouse". Further if the wife, eith
12. Section 618. 13. J. M.R.I.O. Sections 23 and 24. 14. The Legal Status of the Female in the Sri
or on compulsion by the husband or his husband; or where gifts, Wedding prese husband it would be difficult for the wife t could, still claim recovery of such property have accrued to the husband as a result oft she should be the innocent spouse. The pi the guilty husband should not be allowed This claim is available to the wife as of r withhold such forfeiture.
Remedy by way of Roman Dutch Law C particularly where she is the offending SI Whatever benefits had accrued to the hus Perera the parents of the wife had, prior to dowry some land and premises. This subs couple. The marriage was later dissolved wife. Subsequently the wife instituted acti Judge dismissed the action on the basis t property since she was the guilty Spouse Roman Dutch Law, that a wife has right defeated in the Court of Appeal oZn the b the husband had obtained divorce by reas discussion on this subject the unreported C

uch a move by Court could result in ancestral lowry property, to be forfeited by the wife. It mily of the wife meaning the husband and his her ancestral property. Cheedanam, is and is regarded Sacrosanct by those governed it immediate heirs, it should revert to the rder to that effect would be very unpalatable to itri Goonesekere says it is necessary that discretion of the court to take into account the al pro perty un der The sa wa la mai”
nd statutory provisions to those governed by which of the two remedies would serve the y Thesawalamai. "Application of the Roman ble the wife to retain dowry property on the gardless of whether she is the guilty or the er om her own Volition
Lankan Law on Family Relations, op. Cit. 67.
parents transfers her dowry property to the ents, donations and the like are given to the o prove them as her separate property. But she on the basis that they are in fact benefits that he marriage he has wrecked. To do so however inciple is clear. It is but just and eduitable that to enrich himself from the dowry of the wife. ight and the court will have no discretion to
ould have adverse impact on the wife too, pouse. The court could order that she forfeit band by the marriage. In Somawathy V Simon ) the marriage, gifted to the husband by Way of equently formed the matrimonial home of the on the ground of malicious desertion by the on for recovery of dowry property. The District that she could not claim a re-transfer of the Contention by her counsel on the basis of to claim restitution of dowry property, was asis that the right of the wife was qualified, as son of the misconduct of the wife. We have for ase ofAbeyaratnev Wickramaratne which
52

Page 55
has gained importance and popularity as a ve case in brief are as follows. Cash and a car we parents on her engagement to the defer transferred them to the defendant husband
dissolved, the wife claimed her dowry propert of the District Judge; that the gift was made b
and that when it was subsequently transferred
15. Thambiah Jin Fernando vFernando, (1961) 63.N.LR.p 16. (1984) 1 Sri.L.R. p.78 17. Voet 24.3.19; Somawathy VSimon Perara, op. citat 18. CA (SC) 131/73F
husband, he became, despite the transfer, submitted that a similar inference of a trust it and just by the wife. It would have enabled cou
the wife's dowry, though given to the husband, her separate property, the common law rule
applicable, notwithstanding that the wife Somawathy's case failed to take into conside
though she was the guilty spouse. The propert
was her separate property. It also failed to a
parents at the time the gift was made. Th matrimonial home, a property which was in f though unfortunately they had gifted it to the Compared to Abeyaratne's case, Somawathie's
similar to Somawathy's case would indeed b
Thesawalamai, who attribute a predominant largely constitutes ancestral property. Theref lands and to safeguard dowry property as sepa the Jaffna woman to seek remedy under th innocent spouse.
Forfeiture on divorce caused by the breakdow To apply the rules of forfeiture under the Roma wife to allocate guilt on the part of the husban Jaffna woman is governed by the general law o divorce without proof of matrimonial fault
| Registration Ordinance. The general law, by :
Code, permits a decree of separation to be cor two years. In addition, it declares that, notwit not obtained, a de facto separation for seven marriage. This makes it possible under the gen lesser degree of blameworthy conduct. Thus it
19. Matrimonial Property and gender inequality - A st 20. Op. citat p. 423
53

y enlightened judgment. The facts of this re given as dowry to the daughter by her idant husband. The wife subsequently
on his request. After the marriage was y. The Court of Appeal upheld the decision / the parents of the wife to their daughter to the 1.416
1.82
only a trustee of the properties. "It is 1 Somawathy's case would have been fair rt to conclude that the property was in fact In such a situation, the wife's dowry being of forfeiture could not have been made was the guilty spouse". The court in ration several facts favorable to the wife, y was clearly the wife's dowry and as such iscertain the true intention of the donor e result was to eject the wife from the act a gift by her parents on her marriage, husband. Shirani Ponnambalam notes that - case appears very unfortunate. A decision e very unpalatable to those governed by position to dowry, which very often and ore, to preserve the sanctity of ancestral rate property, it becomes advantageous to e Roman Dutch Law, provided she is the
n of marriage. an Dutch Law it becomes necessary for the
d. Taking into consideration the fact that a n divorce it is also possible for her to obtain to the extent required by the Marriage section 608 (2) (a) of the Civil Procedure nverted to one of divorce after the lapse of hstanding that a decree of separation was years is sufficient to obtain dissolution of eral law to obtain divorce on a significantly becomes very andy of Thesawalamai. Op. cit. pp.308 - 309.

Page 56
pertinent to analyse the implications o marriage, as against divorce caused by ma
Wife's remedy by way of the Trust Ordina It is possible for the wife to have recourse her dowry property on dissolution of mar was not made in writing would not preclue such property in trust; for section 6 of the create may be manifested by words or acti Donations and forfeiture. "Donations" as a form of wedding present by their parents as gifts to be made excl obtain as a gift simpliciter; separate from of view can lead to the conclusion that as the separate property of the wife that cou apply to donations the view taken in re ceremonial presents are in fact bride-gro the definition of dowry within the meanin suggested that donations becoming bri assimilated into the category of dowry an property of the wife held by the husband i occasion of marriage they would definitel An innocent wife should therefore be a dissolution of the marriage.
The availability of the remedies to the Jaff The Thesawalamai is the personal law of th applies to them wherever they are and
wherever situated in Sri Lanka. 21. Section 83
The Thesawalamai Code of 1806, in sec "Malabar inhabitants" of the said province shall be decided according to the said cust applicability of Thesawalamai was subject accepted judicially that the term “Malabar

f forfeiture on divorce due to breakdown of
trimonial fault.
1C6.
to the Trust Ordinance to obtain restitution of
riage. The fact that such a donation or transfer de the wife from proving that the husband holds
e Trust Ordinance provides that an intention to
ՕՈ,
is very often demanded by the bride-grooms or usively to the bride-groom. The intention is to dowry. A strict construction based on this point free will gifts to the husband they cannot form ld be recovered by her. It is however possible to lation to the Indian varadakshina; that such Om prices. Considered as Such it could fall into |
g of the Indian Dowry Prohibition Act. It is thus de-groom prices in Thesawalamai, could be d when held by the husband can be deemed as ntrust for her. Besides, as presents given on the y become benefits derived from the marriage. ble to have the property restored to her on
Fna Tamil expatriates.
eTamil inhabitants of the Northern Province. It
to their movable and immovable property
tion 3, provides that, "All questions between 2 or wherein a Malabar inhabitant is defendant,
oms'. As to who is a "Malabar' in the Context of
to extensive judicial interpretation. It has been
"insection 3 of the Code is synonymous with
54

Page 57
the term, "Tamil". As to becoming an "inhabitar Sivakamipillai, explained that he should be af residence in the nature of a domicile in the
whether an expatriate Tamil satisfies the requ depend on the facts of his case. It is interesting t establishing his residency in Jaffna could howe the court that he is an 'inhabitant' of the provin a Jaffna Tamil by birth or descent will not e statutory definition. It needs to be also noted protracted periods would not disentitle him tot
There are several judgments on the issue of the landmark case is Sivagnanalingam v Sunthera rights to inheritance to the deceased's estate. T the deceased was an inhabitant of the province Sharvananda CJ here declared that the mean Province of Jaffna" is a question of law. An inhab has his permanent home in Jaffna in the nature Lordship also declared that there is a strong pre; domicile of origin and that the rules for identif discover whether a family has a permanent hor members are inhabitants in that Province. It is very disheartening to note that large sur foreign exchange running into millions, to Tami in foreign countries. Unfortunately all marriage and her family have fallen victims and lost their of their rights or the legal remedies available t additional financial strain. As
noted above, apart from the provisions of the C provides the wife with an alternate remedy.
It is submitted that once a Sri Lankan Jaffna Tam governed by the Thesawalamai she has the o having recourse to Roman Dutch law or the identifying a property in Sri Lanka as a gift mad
with her marriage as cheedanam, then irrespe spouse in a divorce action filed by her husband, it to him, on the basis that it is a benefit derived bridegroom/ husband on the occasion of mar also be retrieved by her, provided she is the innc
55

REK
nt" of Jaffna, Wood-Renton J. in Velupillai v person, “ who had acquired a permanent
Northern Province". The question as to nirement of 'permanent residency' would to note that a person who could succeed in ever fail to establish to the satisfaction of ce of Jaffna. Conversely, just because he is nable him to claim as falling within the that a person, who is resident abroad for being governed by Thesawalamai.
e applicability of Thesawalamai. The latest Jingam. The issue in the case concerned The court had therefore to decide whether e of Jaffna to be governed by Tesawalamai. ning of the expression "inhabitant of the pitant in this context refers to a person who of a domicile in the Northern Province. His sumption in favour of the continuance of a ying a person's domicile can be applied to me in the Northern Province and hence its
ms are paid as donations, some times in I boys who have migrated or taken refuge es do not work happily and many a woman
property and money. They are not aware o them. Besides, legal action becomes an
Civil Procedure Code the Roman Dutch law
il woman expatriate establishes that she is choice of the above discussed options of statutory provisions.. If she succeeds in e to her in consideration or in connection ctive of the fact that she may be the guilty she, as the guilty spouse would not forfeit from the marriage. Donations made to the riage by the parents of the woman could pcent spouse.

Page 58
The commonest sy
Managem
Dr. Ajanthan Ra (Consulta
Fever is the commonest Symptom of anyi reasons and anecdotal stories parents hav is defined as body temperature rising abo axilla and on Some occasions in the ear Ca axilla. (If the axillary reading is 37 Cthen ad As parents, this is the last issue they wou Documentation of fever is most importan feel the forehead and give paracetamol. give a proper reading but accurate.
The following tips are helpful:
1. Always document the temperature notage. (15 mg per kg pr dose andr 2. Commence to sponge with lukew minutes. You can bathethe child W 3. Using eau de Cologne on the fore
decrease the fever. 4. Use of ice packs is not recommend area-presence of large blood vess
Please see a doctor if the fever does notre your child may need other investigations o buprofen syrup is recommended forfever the control offever is easier with ibuprofer
Medications that are not registered witht be used for control offever, as these mayb Parents, with children having a history controlling fever in the first 48 hours. The probably with the speed of rise and childre In children less than 2 years the com infections, sore throat and ear infectic essential. On some situations a repea treatment. Please see your doctor within 3 days offew Paracetamol in excess of the recommenc doses.

mptom in any illness hent of Fever.
jaratnam (MBBS, MD) nt Pediatrician)
nfection or inflammatory illness. Due to various emorbid fear in managing this symptom. Fever ve37.5c or 99.5 f. It's usually measured in the nal. You need to add 0.5 c to the reading in the ding 0.5 c will read as 37.5 c)
ld like to deal with, and need to be reassured. t. The need to use athermometer and not just Vercury thermometers take at least 2 minutes
2 and give paracetamol according to Weight and maximum 4 times a day) varm water until the paracetamol works — 20 ith lukewarm wateriffever is high (eg.:39 c). head etc is for soothing only and they do not
ed unless it's used in the neck, axillae and groin els.
spond to paracetamol. This is important, as n the first or second day offever. Use of Sother than Dengue Fever. On some occasions
.
he Drug Regulatory Authority (DRA) should not e harmful. of febrile seizures should be more vigilant in seizure does not occurat the height offever but :n may geta seizure even with minimalfever.
monest illness are viral fevers, urinary tract }ns. Appropriate diagnosis and treatment is t review is needed to confirm or augment
er even ifthe childis Well. led is harmful too. Please use the appropriate
56

Page 59
This makes parents of :
INFANTIL Dr. Ajanthan Rajara
(Consultant P The most joyful day for any parent is the birth to be normal during the first few years of life. Y first year of life and be really troublesome encountered one is Infantle Colic.It is a conditi or displays symptoms of distress (cramping, r periods, without any discernible reason. The month of life and often disappears rather s months old, but can last up to one year.
The strict medical definition of colic is a con periods of intense, unexplained fussing/crying 3 days a week for more than 3 weeks.
Baby's develop this suddenly and it disappea Epidemiology suggests that cows milkchoco foods that a lactating mother may need to avo fed babies developed colictwice as much as br
The crying often increases during a specific evening. Symptoms may worsen soon after fe easily. Even though the term colic is derived fr 100% intestinal. There are many postulated t increased motility, gastro esophageal ret
neurological issue.
Persistent crying has been a major problem f marriage issues, shaken baby syndrome, sudd to name a few.
Management centers around repeated reass handling position, sleeping position and if n domperidone - to prevent vomiting or use positive impact on the treatment. Car rides adjustments too have helped. Our motto is aspects of management is tried to see a improvement then we advice the parents to pe
57

a newborn panicky!!!
E COLIC Enam (MBBS, MD) ediatrician)
of their newborn. All parents expect things Yet there are a few issues that develop in the e to some. Of these the most commonly on in which an otherwise healthy baby cries moaning, etc.) frequently and for extended condition typically appears within the first uddenly, before the baby is three to four
dition of a healthy baby in which it shows glasting more than 3 hours a day, more than
ors suddenly too by the age of 3-4 months. -late, brassica, and onions are among the pid. Some studies have shown that formula -eastfed babies.
e period of the day, particularly the early eding, especially in babies that do not belch Fom the Greek word 'colon', its origin is not heories that this may be due to excess gas, Flux disease, muscle cramps or direct
For young parents causing sleepless nights, en infant death syndrome and car accidents
surances and other advice on mums diet, eeded treatment of reflux disease. Giving of 'burp drops' (simethicone) has had no have helped some instances and dietary 'treat the treatable' and on this note all n impact. If the intervention shows an ersist with the intervention.

Page 60
There is a broad body of evidence showi Soothing measures, such as pacifiers, 95 effective in calming babies during Crying b
These techniques form the core of the "5S
1. (safe Swaddling carefully avoiding overh
blankets, and allowing the hips to befle
2. Side or stomach (holding a baby on the b
the worst position for calming a fussyba
3. Shhh" sound (making astrongshush sou
sound/white noise).
4. Swinging the baby with tiny jiggly move
supporting the head and neck.
5. Sucking (Letting the baby suckle on the
In summary infantile colic's are the comm
few months of life. The mainstay of m
interventions like handling, sleeping and the breastfeeding mother may help. Soya
definitive place in the management.
米
ALL THE WIVES
How many of you
There was a group of women gathered at as with your husband. The women were asked, "How many of you li All the Women raised their hands. Then they were asked, "When was the last ti Some women answered today, some yesterd The Women were then told to take their cell you, Sweetheart." Then the women were told to exchange pho
1.Who is this??? 2.Ah, mother of my children, are you sick? 3.I love you tool 4.What now? Did you crash the car again? 5.I don't understand what you mean! 6.What did you do now? I won't forgive you thist 7.pl? 8.Don't beat about the bush, just tell me how mu 9.Am I dreaming? 10. If you don't tell me who this message is actual 11. asked you not to drink anymore. I'll leave ify

ing that colic symptoms can be eased through
596) Strong white noiseand jiggly rockingare
OutS.
's" approach: Swaddling
heating, Covering the head, using bulky or loose
xed)
back is the only safe position for sleep, but it is
by)
Ind near the baby's ear or using a CD of womb
ments (no more than 1"back and forth) always
Oreast, a cleanfinger ora pacifier)
onest cause of fussy or Crying babies in the first
lanagement is repeated reassurances. Other
feeding position helps. Dietary intervention in
a formula has no place. The 5S technique has a
: cK >k
LAUGH for a While
I love your husband's?? eminar on how to live in a loving relationship
ove your husband's?"
me you told your husband you loved him?" lay, some didn't remember. phones and send the following text: "I love
nes and read the responding text messages.
Here are some of the replies:
ime
ch you need?
ly for, someone will die. ou are tired of me!
58

Page 61
Reading and rebui
Mrs. Kirupaimalar Hoc Senior Assistant Libraria
(Past Pupil of
"Reading maketh a full man; conference a rea
Read not to contradict and confute; nor to be and discourse; but to weigh and consider.
"People have now-a-days got a strange opir lectures. Now, I cannot see that lectures can d the lectures are taken. I know nothing that ca experiments are to be shewn. You may teach co making of shoes by lectures!"
- Dr.
learning, the sequestered nooks, And all the sweet serenity of books; The market-place, the eager love of gain,
Whose aim is vanity, and whose end is pain!
- H
Introduction
A library is a treasure-house of knowledge tha place where not only books but also maga available for the benefit of the readers. Lib leaders and thinkers gained knowledge and reform societies. Today the world is moving fast with new te move with the times and provide readers with is a global demand for new and faster ways of r new era, computers and other hand-held gi communicate over long distances as we move as a reference tool, to supplement books, th deskill people. They lose the ability to thin products, these technologies offer, rob the o power of imagination, when not utilized appro When parents are asked what characteristics of them are likely to say 'intelligence'. They m In addition, they strive hard and spend their er in their studies. But what they forget to ask critical state is reached where the child is inder
wwwwwwa
59

lding the society
ble B.Sc, MBIS, MLS n, University of Jaffna
Vembadi)
ndy man; and Writing an exact man.
lieve and take for granted; nor to find talk
Francis Bacon, 1561 - 1626 AD
hion that everything should be taught by o so much as reading the books from which n be best taught by lectures, except where hemistry by lectures:-You might teach the
Samuel Johnson, 1709-1784 The love of
enry Wadsworth Longfellow, 1807 - 1882
tplays a vital role throughout our life. It is a zines, atlases and nevspapers are made raries are places from where many great wisdom, formed new ideas and helped to
chnologies appearing continually. We too new ways of accessing information. There etrieving and gathering information. In this adgets help us to access information and about. If these devices are used efficiently ey are a blessing. Over reliance on these k and reflect. The Series of facilities and hildren of valuable time and lowers their priately.
they would best like in their children, most ake Sure the children get a good Schooling. nergy and means to enable them to do well is what gives stability to a child, until the )endent and could develop on its own.

Page 62
One of the recent short films produced by Jaffna is to show depression in a child whic pm. The child is so exhausted and hates to justscribbles on the book to show its bitter
As parents & well wishers we have to nurt good values.
Reading & its importance:
All great people and great thinkers are thef the heights they attained.
"Children are made readers on the laps of children's' fiction
Reading aloud at an early age builds m. vocabulary and pronunciation.
Reading helps in understanding what is tal
Reading books is the best medicine to kill
Studies reveal that the children who took become addicted to computer games, u movies Reading books gives you that muc instills peace inside you, makes you relaxed
What began with reading story books, whe for improving yourself as you grow older. geography & travel to history, and then to and other advanced areas of learning, religious, political and Social lives. Each p something new.
Reading helps to improve their creativity,
I will now give an example of how good no the ironies and struggles of life, which circumstances. But it holds a mirror to our ( what is wrong with our own Society.
Jane Austen's classic novel, 'Pride & P conditions and the struggle those living ha class and wealth, in order to negotiate m. Austen acquired much of her education fro from the library maintained by her father. rich.
It brings out the Social values and norms t livelihoods of the inhabitants, transportati men and Women. Jane Austen tackles

y mass media students from the University of ) starts the day at 7am comes back home at 7 Study anything after coming back home, and
62SS .
ure children who are stable, and give them
irst to admitthat it is reading thattook them to
their parents", says Emilie Buchwald, a writer,
any important foundational skills, enhances
ught.
boredom.
: to reading at an early age are less prone to nproductive face book usage and watching h needed break from the chaos in your life. It and also exercises your brain in the process.
n you were a child, can turn into reading books From Story books, the growing child moves to deeper books in the Sciences, the humanities including to books that govern our ethical, assing day is an adventure where you learn
ability to write and write creatively
vels of another era and another place show us we could look at detached from our own own life and arouses our Sympathy and tells uS
rejudice' is fiction that expresses the Social d to go through in a Society very conscious of arriages for their daughters. The author Jane m home, at the end of the 18th Century mainly Such persons were scholars, but by no means
hat prevailed in that Society, the culture, the on, postal Systems and the leisure activities of with irony and humour the pretensions of
60

Page 63
hersociety, while conveying the moral values si
mirror for us to look at ourselves. Reading promotion: It is not enough to simply teach children to rea reading. Something that will stretch their ima
make sense of their own lives and encourage lives are quite different from their own.
- Katherine Patterson (American noveli Study after study done over the years confirm and school libraries. It is observed that childre comparatively higher IQs. How can we make t
1. They could be introduced to fiction as a star and folk tales. After the child has read some sho the child's taste is: for example adventure sto fiction etc. Search for short novels that have i Children can be taught to look up dictionaries some novels, try introducing more serious ma create a desire for reading in the child. 2. Promote debates, creative writing, educati exhibitions too. 3. Revive the literary, science & religious a: introduce children to good fiction and literatu child understand that a book on historical ficti events and social and cultural values of that tim and learn how to select books. Give inspirir prominent intellects, reformers and those wh themselves role models. Science and its dev could enjoin a child to seek greater depth ir motivated them and what inspired discovery. 4. When giving presents to children, it is best child's level. A well-stocked library is an asset t are also public libraries and community centre readers of the area. 5. In Jaffna there is an association to promoter (Foundation for library awareness), in which the
In the foregoing I have tried to give an idea of h guidelines to improve school libraries. Well improving resources and encouraging libraria
with differing abilities; to give them habits of which they would carry away as they go out into
MWANAHARAKATILONGA KARANASANAMAKMURANAAN
61

he stoodby. Her novels provide a valuable
d; we have to give them something worth ginations--something that will help them them to reach out toward people whose
st, specializing in children's books, 1932
S the link between student achievement in and teenagers who love reading have he child get interested in reading?
ting point with short stories, moral stories ortstories you will have some idea of what pries, romance, detective, thriller, Science the themes that would interest the child. for unknown words. After they have read Itters like current affairs. This way we can
onal games, and puzzles in Schools, and
ssociations. Bring well read people and |re to give the child inspiration. Make the on can unlock a child's mind to historical ne. Guide them to look at the book reviews g talks to the children, by introducing o changed our lives for the better, to finds elopment, and biographies of Scientists, knowledge by showing what problems
a good book chosen, appropriate to the o a school, a College or a university. There is in the neighborhood which benefit the
eading and library awareness, called FOLA e Public Library too plays a leading role.
ow libraries enhance our quality of life and wishers should pay greater attention to nS to Cater for different kinds of children knowledge acquisition as an aid thinking the World.

Page 64
THE EFFECTIVENESS OF LAW RELATIN
NEGATIVE REFLECTIONS DUE TO SOC
Dianarthy
in this age of bombs and terrorist threats, fears to travel in a plane, or holds her hea or work. But the fact is that for many, "hc violence at the hands of somebody close trust. Domestic and family violence is a challenges society at every level. Violen devastates victims physically, emotional stability of the family and negatively impa
Domestic violence is defined as "violenc targets woman because of their role with impact, directly and negatively on Wol violence, simply described, is an act of p violence Committed within the confines C domestic sphere. Due to the nature of violence is often considered a 'private'm relationship with each other be they hl However with legal recognition of domes violence are taken out of the privateSphe slow. It is widespread and occurs in a va classes. Consequences of domestic viol Consequence of violence against Wome human rights. Children, who have witness abused, exhibit health and behavior probl
*LL.B. (Homs), Attorney-at-Law, Assistant le
Domestic violence is a widespread proble report, more than 60% of Sri Lankan w violence. Most of the countries enacted
Lanka enacted a separate legislation in 2 regard to the suitability of such kind of Domestic Violence Act No.34of2005, ena However it can't be considered as a mean are subject to violence. Family structul deviations from traditional norms can be the result may be not only breaking dov society. On the other hand, there are stro protected then the preservation of family

IGTO DOMESTIC VIOLENCE IN SRI LANKA;
O - ECONOMIC AND CULTURAL ASPECTS
" Ariyanayakam
it will not be surprising to hear a woman say she
rt till her child returns home safely from school pme' is where they face a regime of terror and 2 to them - somebody they should be able to pervasive and frequently lethal problem that ce in families is often hidden from view and ly, spiritually and financially. It threatens the cts on all family members.
e perpetrated in the domestic sphere, which in that sphere, or violence which is intended to man within the domestic sphere". Domestic hysical, mental, emotional, Sexual or economic of the domestic sphere by persons living in that
where the act of violence occurs, domestic atter between two or more parties who have a usband and wife, partners, parent and child. tic violence as a punishable crime, these acts of re, yet acceptance of the issue's public nature is Iriety of social and cultural contexts and in all ence are huge and long lasted. Most Crucial n and children is the denial of fundamental ed domestic violence or have themselves to be
ΕΥηS.
cturer, Department of Law, University of Jaffna.
em in Sri Lanka. According to the UN Reporter's omen are subject to some form of domestic legal instruments to prevent Such violence. Sri 005, but still there are some issues arise with legislation. The new legislation "Prevention of cted to prevent the violence within the families. ingful instrument for the benefit of parties who e is root of Society. Countries like Sri Lanka subject to negative reflection by Society. ThuS wn of marriage, but also total rejection by the ng arguments that every human being must be unity.
62

Page 65
Social reflection in implementing the provisio achieve the purpose of the legislature. institutionalized social and cultural factors ha the violence directed to them and keep the preventing the. Economic, Social and Cultural f law is not suitable to this country. These types o of the act.
WANAWAKAKILALANG NANANA
There are many factors which induces wome reasons may be physical, physiological or so patriarchy that operate in our society men h against the wives, other female relatives a Customary practices (customs and religion) reality in women's lives. Belief in the inherents sanctions have traditionally denied women an status. Breaking the silence on this violence is women, to do so would threaten their lives. SI their husbands.
Women may also stay for emotional reason sympathy for him, some victims are reluctance
want a permanent breakup of the relationship. will terminate and fulfilling relationship could that marriage as a social institution should b important factor, which forces women to rema To indicate a family structure is the needs of unwilling to leave an abusive relationship beca reluctant to report crimes for fear of publishin
Research shows that battered women are relu believe it to be a private matter, to be resolvec husbands or fathers to be prosecuted, they fe
will result in more violence being inflicted on th for the motive for getting police help is self reporting their problems to the police will do lit
Further, low levels of legal literacy among wom lack of knowledge of laws regarding the prever the laws, nature of court proceeding in divor domestic violence create fear regarding the pr of women and girls by police and law legal auth and reluctance to recourse new remedy underi
Due to economic dependence on men, many vi economic support of the male perpetrato vulnerability and financial dependence of the
63

ns of the Act is considerable question to Several complex and interconnected ve kept women particularly vulnerable to m silent without make use of the laws actors of Sri Lanka reflect that such kind of f factors are debarred the implementation
n to stay in a situation of violations. The ciological. It is reinforced by notions of ave a right to engage in acts of violence nd they should tolerate and accept it. generally hold violence is an ineScapable uperiority of male, legislation and Culture d children an independent legal and social not easy, or is it even real option for most he faces many ostracized when they leave
s, they love their husband or they have to leave a relationship because they do not Most believe that the abusive relationship be re-established. There is a strong belief e preserved at all costs. Family honor is ain silent on the issue and live with abuse. Contemporary Society thus most victims use of children. As victims, they might be g or being shamed by their communities.
|ctant to police intervention because they within the family, they do not want their ar that reporting the matter to the police em. Thousands of cases complied in police protection even though they believe that tle good and not harm theirmarital status.
en and limited access to education leads to tion violence. Even they are known about Celitigations, legal definition of rape and ivacy. In addition, the incentive treatment orities is the big threatin minds of women his act.
ctims sufferin silence for fear of losing the r. The Combined factors of economic Woman on the man, discourage victims

Page 66
from speaking out and seeking redress. Th the livelihood source of the non-earning proceedings until verdict of maintenance, vulnerability to violence and their difficult
Many Women who want to leave the abu go the only alternative they may have to provide by the states to such kind of victi there is reluctance in the part of judiciary
Mostjudicial officers and the police adher an institution and the dominance of th disputes must be settled within families r Councilors in most cases as to force the ag to the abusive environment. The purpose naught and the judicial process rendered party to go back to the aggressor witho wijayathilake argued that the argument important issue of whether the family un the victims of violence must endure physi family until can remain intact? Heaping all are then required to bear with it becaus preservation of family until is more impc What then is the end result of the menta the family? What degrees of emotional st being abused, grow up be assume? Cana divided family that has peaceful envirc frequently? Is it wrong to break the until outside but with a rotting core within beca must be preserved? Or should we provide of the life of the total until?
There was an argument that the act introc this country. When we consider the cur investigates and convicted even that offe criminal jurisdiction is that all penal offel violation of general norms of society.
Does it then become a western concepto to access to Courts, not to punish the agg future violation? But it can't be deny that Domestic Violence have its genesis in the V should not be criticized merely because i greatly. It was introduced in the west beca tOO.

here is no provision under this act with regard to spouse and children during the period of case Lack of economic resource underpins women's y in extricating themselves.
sive relationship simply there have nowhere to ) live in Streets. Sri Lanka there are no shelter ms. Even some of NGOs provides such facilities; ( to admit such victims in such private shelters.
e to traditional values that support the family as e male party within it. They considered such ather than then give PO. The role played by the grieved person to settle the matter and go back of seeking court intervention will be brought to a mockery, if counselors compel the aggrieved ut an attempt to reforms the aggressor. Dhara that family until must be preserved rises the til must preserve at any coast? Does that mean cal and emotional abuse of all kinds So that the Ouse on vulnerable members of the family who e otherwise the until will break down? Is the ortant than the quality of life within the until? and emotional Condition of individuals within ability will a child who has witnessed his mother human became a better human being within a onment or within a family that seeks abuse that has the façade of a until viewed from the use of abusive conduct? Is such a until, one that for remedies that will help improve the quality
duces a western concept which is unsuitable for i rently available criminal regime, the offender !nce occurred Within family relations. Norm of nces are against the society at all it amount to
nly when a victim of abuse is afforded the right ressor but to merely obtain protection against the provisions of a special remedy to deal with west concepts. It can be argued that the remedy t prevails in the west and other culture differs use it was needed. It appears that we needed it
64

Page 67
There is the criticism that the act gives a ro challenged because a woman who really war behavior of the husband, Would not waste he further than just getting a protection order, ar women who want to keep her family together the man will ultimately be rehabilitated, a members will be safe from abuse.
Continuity of the marriage will be affected if ( law. The courts can order under the act the h wife. After all she has to go back to the same assures her protection? This is a real threat. consider when deciding whether to seek recC will face such consequences. There are also p will inspire the sense of submission in the
It is virtual the judicial, specially counseling violence. It should never amount to temporar the aggressor. Such authorities should not ap that the responsibility of maintaining the fam husband may be permitted excess, neithers only function is to be persuade or coerce the
In family disputes, while the amicable settl encouraged, it is extremely important for the ( been entered into sincerity and that there respondent to change previous violent behavi stratified that respondent has the potential provides for an assurance on the part of the Conduct that would be constitute antacts of be a need for court to closely examine the sett meaningful to issue a Protection Order for measure. When the history of abuse is ser respondent may not be able to reform himse should ideally be approached with this reality into account the potential of the respondent
All who witness abuse and do nothing are contributing to the decline to the decline in SI direct perpetrators. It Certainly Would do wel our Cultural and traditional norms to take all environment is made peaceful so that legal re domestic relationship has given perpetrators Women are not chattel. They need to be resp partners in the development process of the
relationship is regarding the reciprocal obligat
65

om for family break up. This argument is its to break up a family because of violent rtime with protection order but would go ld make a complainto the police, Whereas, would ask for protection order in the hope t the same time ensure that the family
one party has made a complaint in court of usband to stop his misconducts against his house and live with the same man. What These are concerns that a victim should burse from the court or not. Not all victims ossibilities; a legal intervention such as this aggressor for the fear of court action.
processes address the root cause of the y "patch up" without an attempt to reform proach their responsibility on the premise ily until is that of the wife alone and that a hould Counselor should believe that their women go back to the husband at all cost.
ements are to be valued and should be court to be satisfied that the settlement has
is a genuine desire on the part of the or. It would be important for the court to be to reform himself and that the Settlement respondent that he/she will not engage in Domestic Violence. There would therefore lement and monitor such. It would be more a given period and vary if it is a possible ious, it should be born in mind that the lf without professional help. A settlement in mind and it would be appropriate to take to reform before a settlement is accepted.
passive perpetrators. They are guilty of ociety and family values are those who are for all those concerned about preserving
necessary steps to ensure that the home medies are not needed. The existence of a the right to abuse others with in the family. )ected and must be accepted as important Country. An important aspect of Domestic ion. If these duties are duly complied with,

Page 68
the family until will thrive. It was argued i violence in society through legislation alon these noble values and build the nati generations. Many women have suffered legal remedy, but also they have no choic people about values within the family, h treated.
END NOTES
01. Strength Based Strategies - 20
Violence Coordinated Project -
02. South African Law Commission
1999). P.1. citing the Model Co (1994) drafted by the National
03. Radhika Coomaraswamy, form
Women in the Report of the Sp Women, its Causes and Consec (E/CN.4/1999/98, 1999 p.16)
04. Asian and pacific women's rese
05. Ingrid Westendrop; if home is
housing in cases of domestic vi
06. Dhara Wijayathilake; Dealing w
regime introduced by PDVA of
07. Ethic in Action – women speak
treated, domestic violence and Asian Human right commission
08. Violence against women: views
1997; center for women's resea
09. Dhara Wijayathilake; domestic
vol.1,issue.2,2006
10. Syamala Gomez; new law on do
vo.11&111 J.B.L.J(2006/07)

that it is not possible to suppress the evil and e. What is requiredisto inspire a resurgence of on through value education of our future serious abuse not only because there was no e. It is important to create awareness among ow women, parents and children should be
06: Prasanna Poornachandra; A Domestic
Going Beyond Victim Support, 112
Research paper on Domestic violence (April de on Domestic and Family Violence Nevada Council of Juvenile and family Court Judges.
er UN Special Rapporteur on Violence Against ecial Rapporteur on Violence Against |uences defines domestic violence as
arch and sires: law; p.14-22
no heaven; women's right to adequate olence
ith Domestic violence within the new legal 2005; Law college review,2006;p.22
out (Asian women seep out on torture, illpolicing system) vol-4. No.5: October 2010;
of victims and activist; study series no.12
arch, Sri Lanka
violence: CHRC; Human Right Journal:
omestic violence: Ensuring Implementation;

Page 69
1. ஆசிரியை : பூஜா, நீங்க பதில்களை மை:
나 IT : ஏன் அப்படிக் கேக்கிறீங்க மி
ஆசிரியை ! ஏனெண்டா 5வது கேள்விக்கு
எழுதி இருக்கிறா. அதுக்கு நீ இருக்கிறீங்கள்.
2. முடிவெட்டுபவர்
வந்தவர் முடிவெட்டுபவர்
3. அம்மா
மகன்
4. ஆசிரியை மாணவன் ! 5. ஆசிரியை
நளின்
யா, நீங்கள் சிவப் காண்டு வந்தனிங்க
: இல்லை, ஏன்? : ஐயோ, அப்ப நான் உ
போல கிடக்கு.
: ஐயோ, நான் தந்த க : நீங்க தானே அம்மா,
ஏன் பிள்ளை மூக்கை ; வீட்டில எண்டா அம்ம
: நளின், ஓட்டோபயோக் : ஒரு காரின்ட கதை, !
6. விமானப்பணிப்பெண் : மெனு கார்ட்டைக் (
மனித உண்ணி(Cannibal) : சாச்சா, பயணி
7. அம்மா : மகன், எங்கே றிப்போட்டைக் கா
மகன் : இந்தாங்கோ அம்மா, ஆனா அப் அவர் தான் உதவி செய்தவர், ட
8. மகன் : அம்மா, கிறிஸ்மஸ"க்கு நாய் தரு
அம்மா : இது என்னது, எல்லாரையும் போ
9. நோயாளி : டொக்டர், மூளையில்லாம ஒரு
வைத்தியர் : சரியாத் தெரியல்ல, உங்களு
10. ஒருவர் : ஒரு மாதிரி ஒரு பண்டிக் குட்
வாங்கிப் போட்டன்
மற்றவர் முதலாமவர் மற்றவர் முதலாமவர் மற்றவர்
எங்க கட்டி வைப்ட் ஏன், எண்ட படுக்கை மணக்காதே? போகப் போக அதுச்
11. ஒரு வருஷத்தில கிறிஸ்மஸ"க்கு மட்டும் விெ
கூப்பிடுவீங்கள்?
கரோல்
12. கோழி : ஆந்தை தான் கோழிய விடப் புத்த sib605 : 6Tris(85u IT6...g5 "Kentucky Fried C
13. வீட்டு வாசலில் ஒருவர் : மன்னிக்கணும் அட
அம்மணி
அடிச்சுப் போட்டன் சந்தோசப்படுவேன் என்ன மாதிரி நீர் எ
67

திலியிட்ட இருந்து பாத்து எழுதினிங்களா? 5)?
அவ “எனக்குத் தெரியாது’ எண்டு ங்கள் “எனக்கும் தெரியாது” எண்டு எழுதி
நிறக் கழுத்துத்துப்பட்டா போட்டுக் 6IT
உங்கட தொண்டையில் வெட்டிப் போட்டன்
ாசை ஏன் விழுங்கினீங்கள்? மத்தியானச் சாப்பாட்டுக்கு எண்டனிங்கள்.
கிண்டிக் கொண்டிருக்கிறீங்கள்? ா விட மாட்டா.
Ji (Autobiography) 6T6öTLIT 6T6660? மிஸ்.
கொண்டருட்டுமா, சேர்? களின்ட பெயர்ப்பட்டியலைக் கொண்டுவா.
ட்டுங்கோ பாப்பம். பாக்குக் காட்ட வேண்டாம். ஏனெண்டால் டிக்க.
ருவீங்களா? ல வான் கோழி (Turkey) தான் தருவேன்.
ஆள் எவ்வளவு நேரம் வாழலாம்? க்கு எத்தினை வயது?
டியை (Piglet) செல்லப் பிராணியா
iங்கள்? 5யறையில தான்.
5குப் பழகிடும்
வளியில வாற பெண்ணை எப்படிக்
நிசாலி எண்டு என்னண்டு சொல்லுவீர்? WI’ எண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறீரோ?
ம்மணி, உங்கட பூனையைக் காரால . அதுக்கு பதில் செய்ய முடியும் எண்டால்
லிபிடிப்பீர்?

Page 70
Arguing with a fool
only proves that 3. there are TWO -.' \
کس سمسےیہ ~ Whenever You get
Pain in your life / just think about s the full form of PAN
(Positive Attitute In Negative Situation) イ
I wont get out till you buy me an phone
It doesn’t fatter how any resources you hawe if you don't know how to use ther, they will never be enough
 
 

கழுதை 1 என் முதலாளி என்னை ரெடி eladsághátulr! கழுதை 2:நீ ஏன் அங்கே இருந்து ஓடக்கூடாது. *g*ng i : su LAFFÄ JAE kas throoth Gytiau Bright & gåe,.. Aego 2 : struka šolata? கழுதை 1: என் முதலாளி அவரோட அழகான மகள் தப்பு பண்ணும் போது எல்லாம் "ஒரு கழுதைக்கு தான் உன்னை கட்டி கொடுக்க போறேன்னு"சொல்றார் அந்த தம்பிக்கையில் தான் இந்த கஸ்டத்தை எல்லாம் அனுபவிக்கிறேன். Keeping hopes may not improve your future, but it will certainly reduce the pain of Today III
This one This one Tuna ’ރ/ v. runs on fat runs on money eeseeas
and saves you money and makes you fat
عنتيننتظتختفقنا تحت """""
Never blam e anyone in your Life. Good people give you Happiness. d people give you Experienc Տէ people give you a 鷺 st people give you mem
n bed, it's 6 a.m. You close your eyes for 5 minutes, it's 7:45
At work, it's 1.30. Close your eyes for 5 minutes, it's 1.31.
Now when I see my electricity. bill Ian Scared of the lights.
68

Page 71
நனற
நன்றி’ எனும் இச் சிறு வார்த்தை தாங்கி நிற்கும் ஒன்று. அவ் வார்த்தை சில சந்தர்ப்பங்களில் போதா அவ் வண்ணம் உணர்கிறோம். எனினும் எமது ந
ஆக்கங்களை எழுதிய அறிஞர் பெருமக்கள் தாராள மனமுடைய விளம்பர அநுசரணையாள அட்டை வடிவமைத்த செல்வன் சுபானன் செக திருமதி. பூவதி தாம்பர் - திருத்த உதவி எமது சங்கத்தின் தலைவி மற்றும் அங்கத்தவ பதிப்பகத்தார் திரு. ரா. திருச்செல்வம் மற்றும்
இந்த மலரை அழகுற பதிப்பிக்க உதவிய உங்கள்
அது மட்டுமல்லாமல், எமது அத்தனை செயற்திட் செய்யும் எமது சங்கத்தின் அனைத்து அங்கத்த செயற்குழு சார்பில் இத் தருணத்தில் சமர்ப்பித்துச்
ஆசிரியர் குழு
“முடியவில்லை என்றால் முயற்சித்துப்
My Alma
Thilaga Wijayaratnam ne
Behold her Old Lady but ever so young she keepsherheadup wit watching her daughte Her PostalsMany a women of me she producedalong with Quite man Accountants and Eng they are all her pride. But she beaming at th Brings forth still more A super School is she My Alma Mater Great glory be to thee!
69

!
பாரம்பரியம் தமிழர் நம் இனிய பண்புகளில் து போலவும் அமைந்து விடுகிறது; நாம் இங்கு நன்றிகள் பின்வருவோருக்கு உரித்தாகின்றன.
ார் மற்றும் நலன் விரும்பிகள் ராஜசிங்கம்
Iர்கள்
ஊழியர்
அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள்.
உங்களையும் வெற்றியாக மட்டுமே நிறைவுறச் வர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை 5 கொள்வதில் பெரு மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம்.
பார்க்கவில்லை என்று அர்த்தம்”
Mater
e Aiyadurai
" Vembadi!
hpride rSpass through
dicine,
y a lawyer, and teacher ineers
Շm
: academics.

Page 72
மன்னு புகழ் பரவி மன்னவனே நிை மன - மொழி -
தினமும் சித்திை
உண்மையிலே 2
வண்மையிலே மத தன்-னலம் தவற வேம்படி நன்னல
தொண்டொன்றே கொண்டனமே-ந கண்டனமே செய்
கொண்டிலோமே
Colle
Dare to do right! DE You have work, Tha Do it so bravely, so Angels will hasten ti
Chorus
Dare, Dare d Dare, dare to Dare to do rig Dare to do rig
Dare to do right! DE Other men’s failure: Stand by your consc Stand like a hero an
 

க் கீதம்.
வி ஒளியுறவே னப் பணிந்திடுவோம் மெய்யதை வளர்திடவே ய அருளிடுவாய்
உளத் திண்மையிலே தி நுண்மையிலே த் தனிப் பெரும்
)-மகளிர்-கழகம்-வளர்க
நமது இலட்சியமாம் ட்பு கல்வி-ஜெபம் வோம் பிழையதனை
அச்சம் எதுவரினும்
ge Hymn
are to be true!
ut no other can do kindly so well. he story to tell.
are to do right! be true ght, Dare to be true ght, to be true!
are to be true
s can never save you; ience, your honour, your faith d battle til death.
7Ο

Page 73
Best Com FrO
)
NT
P. BALACH
Consoli Bearings & S
29/1 BRISTOL STREE SRI LAN TEL. 2448317, 244 FAX: 94-1- e-moil: chosbol
7.

2linents
1ገጊ
ޙށަހަހި
ހަ/
رسمی
Z
2.
/6
|
《།2ー
'N
ANDRAN
dated supply Ltd.
, COLOMBO - 1 NIKA. 8165, 2320830 2335865 OGeUreko.lk

Page 74

{{{%
ീef
gf
} N
UiSser

Page 75
Alu (ÓPS) (0/
Aeld
Alто
*//e ԹԹ4

//S)/796
ψίβει
the
Moden
βοίοικία

Page 76

th
est
-shes
74

Page 77

*
( 3 )
Vishes

Page 78
We

ser

Page 79
77
 


Page 80
//ité ốeet /w/%áese
ے
PRAS
MONEY EXCH
No. 57,
Col
Tel: 2591420, 25
E-mail: prasanna
//té 5est 4/sées
(
Nithya Sh
d7%e d7.
150, Galle Road, W Sr,
Tel +94-11-2 Fax. --9.

N P
SANNA
ANGE (PVT) LTD.
Galle Road, ombo 06.
9I421 Fax. 2504.108 lexchange(GDgmail.com
ৰক্ত
ree Jewellery മ്പൂർ y ിർ
ellawatte, Colombo- 06. i Lanka
2554869, 5767170 4-II-57671 70
78

Page 81
With Best Wishes
NARM. GOLD CENTI நர்மதா கோல்
GENUINE 9.
151, Sea Street,
Colombo-11
“Geerthi Jegatheest Hindu Ladies
Colombo
| With Best Compliments
Dr. Selvi. Consultant EN
MBBS, MS
79

ATHA RE PV L(C.
)ட் சென்டர்
16 GOLD
169, Power House Road, hana Jafna.
varan”
s' College ) - 06
て
/60/7
Vettivelu
NT Surgeon S, FRCS

Page 82
Wa Aert
Well
DΟΥΟ
Telling a lic
Sin fo
Fault fo
An art 1
A professio A requiremen A Managemei An accomplishn An excuse for
A Matter of Surviv

/%e/0
Wisher
U KNOW
r a child.
ir an adult.
for a lover.
n for a lawyer. it for a politician.
1t tool for a BOSS.
ment for a bachelor.
a subordinate and
ral for a married man.
8O

Page 83
We one to o no
NaWalioka * Hearere
eacheck tota Ondrow itale
iš A4838383
Www.navaloka. Con
S2
8.
 
 

Something. On your mind?
NAWALOKA FETY CIENTE
Hope for those
with severe
es
2 ನಿನ್ನು:
5ኔffgerw
Sieto too after VOur Sel
We are care of corporates
dividuals
韃囊議雞雞
NAWALOKAHOSPITALSPLC 胃囊幕喜毒籍辦事毒 事彎髒翡帶彎勒°鬍 捧隸編輯擁 書灘村發 下謝,隱骼??幫,蠶繭毒毒毒。鬍 釋義灣 2轟}關 藝翁羲義羲羲鬆鬆鬆義藝鯊

Page 84

- - -------* } } } }SKKKKS S 0S LLLLL LLL SL SLL LLLLLL LLL LLLLLLL SLLL LLL LL LLLLLLL SLLLLSYLYYYLLS :elebeurun), '0860ɛzz gɛ0:ølsebex ‘izzlogo szo:eundeupeunuw oozeoespaçoseosựdeosinx '999,8% isosemanddeuuenw 'gagwew uso soquoßen ‘assogge,ɛɛ0 seosedures oo90696o uso:epoồưexandswozgswege suo :enwpees ogsęugy uno solesław 'epooč6w 680 emnqueụIN ‘Loza 18 o 110 sepoồųnequix 'cotocezo wɛo :eueroh gegugz » gɛo**^povod osoɛ0łow ito semnierow ‘susouzw uuo æsepuessa ozguave» u.o. æreanpe» ou gɛ, ŋo:æ√≠√∞unųw oozițios» snø *Mossox, 'wigồlow 140 zeudeĥaraqaw 'gazılyo 1 10 :eqejew "grozoz» i so serempųəg opozsozy110 ±edloo '88,00www sło siemen 'usus» uo suo, esewen'000 soov v so sesewen requeo deowoo oooves, uo ¿songo amerodoɔ
'puu pinoɔ no, asmuseuuele ue suo || 'sulunuoddo aus esqeqesus
ou où se sufisa rogowe f0 100ų 'sew uogoediasseus e aq mouuepuo seu seun uwo moÁ 'ue so svom bulunsoysuen si qɔųw sposoupe, uoŋɔnpowden paleonsựdos |sou spụom 9q. Bussnormosoo puessəuluopueu ”amlya, axis-apa astuparouļu, tang |(8008 e u0 isso mou upo sispo seu liv koeropulap anneero anosqe so amn, w
repuessieueu əun eous uồssəp JOĻeņus uļļdəouoosse eeuồ əų əoeuqui)
sae.

Page 85
Daffodi
A montessori school of Children 21,
... We are concerned about total devel and includes entire curricular activit (a) Music (b) Singing and Dancing For their intellectual, physical and a development.
• Application are accepted from the 1
Programme For KIDS
Spelling with phonics Sentence building skills . Vocabulary with meaning of Words ... Comprehension / . Workshop to make the children
interest in the Language
邀
DAFFODIL MONTE #74, 37th Lane, Wellaw Te: 01 12364208
83
 
 
 

2 to 5 years opment of children
ies like
esthetic ',
: زرتبه
5th to 31st January.
KDS COMPUTING
information Communication Technology -based on school syllabus
ndividual attention in the class, and methodical teaching system. Special ocus in language development through phonics method.
HDIERENCE
SSORSCHOOL ratta Colombo 6

Page 86


Page 87
W.brint
 


Page 88
TEIN, Novaen» vaes Nosovanns vaevaevaenlaevae wyłonisvaevaevaes Nowoso) , ssos-NossSys?!!! IH INVHS SHWNv HIV, S, WHICTV/NH: SŴNAHl , Solo)|H1Nov Hs sa, svollowv (Saeso, AEC VZW w Saeso,(H1NVSVA Sossos
鱷
|溶篷%|-落裕
| syāšī (Honswaai. NoyNogos aeviosoas sin=c sasa sola INEGISE,
s||0100 · Wild ||
 

*.:.-·s.|- - . )saevivas villus aelos, vaeva Nv Hrvaevaenw NysisNovoN.. vaevaevaev HG Wni, Nwo NoviNonnol Hl. |-v Novos Soos Nobilyovo Soos (Xoslov svo Solo-Nvovivo, Saeso, vsi LNvSv/\(S(A), NIHINVHS SHIN
Assys-NossSys?\|([^\{\}} |N\!!!!!!Nyssoswyso, sanaesaes@sssSs(AsOSvaes GÌNHHVW). ON VAN SÈW |Hs|SVA SossosNosos, Sèkssosyo, H (S. Sossos|HDI_N\,\!f(S?-JEAN