கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வர்த்தகி 2010

Page 1
ålla
 


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
జీజీపీనికిణీక్షిణికిడి
வர்
இத!
Minர்
90 3:பா.
సిసిసిసిసిపిడిసిసిసిసిసికినేనినికిడిసిసిపిడిసిసినికిణీణికినీనటినీణిండోసోసోసినోణి -
De
வர்த்தக மா யா/ வேம்படி மகளி
யாழ்
Commerce St Vembadi Girl
Ja
సిరిగణిసిసిపణి

LGGG S LGGG LGSS LEL SLLGGLc SSS SS LGSSYS SLL S SS SL SSS ELELcSTSSLLL SYYLLLLSSMLSEL LLSSL ELLSLSLL LELLL LSLLLLL LSLS LLLLLLMiiSLL LLLSSLLMSLLLS
ானவர் மன்றம் ர் உயர்தர பாடசாலை ljusrawb
tudents Union 's' High School fna
eyykeykeyekyymyemyeykeyyymyemyeykeSS

Page 6
இராகம்: ஹம்சத்வனி
மன்னு புகழி பரவி ஒ மன்னவனே நினைப் மனமொழி மெய்யை தினமுமே சித்தியை (
உண்மையிலே உளத் வண்மயிலே மதி நுண தன்நலம் தவறா தனி நந்நல மகளிர் கழக தொண்டொன்றே நம கொண்டனம் நட்பு க கண்டனமே செய்வோ
கொண்டிலோமே அச்
器 器
용.
ళ్ల LADAeASLLEASLAALLLLLALALeLLeSLqLLLSAS LSLLL LS SASLSALL LL AAALAqSeSeSTYeLSeLeLSLS SLSLSLSLSeALYSLSLSLSLY
 

yyyyyyyeyeOeyeeyeyeeyyees SSS
ாரிப்பா
தாளம்: ஆதி
ளியுறவே பணிந்திடுவோம்
ந வளர்த்திடவே அருளிடுவாய்.
ல்லவி
திண்மையிலே
frDuf(66)
ப்பெரும் வேம்படி iD வளர்க, து இலட்சியமாம் ல்வி ஜெபம்
ம் பிழையதனை சம் எதுவரினும்
签表
签
畿

Page 7
జిడ్లోడోడోథడిసేథడ్లోడ్లోడ్లో
డోడోడోడోర్ఫ్లో
வணிக ம6
வாழிய வேம்படிவணிகமன்றம் வாழிய வாழிய வாழியவே சூழ்க நல் வளங்கள் துலங்கும சுடர்பணி வாழிய வாழியவே
பொருளியல் கணக்கியல் கணன புதுக்கியே பலதுறை வளர்ப்போ கருவிகள் கணிப்புகள் கைவர கற்றுச் சாதனை படைப்போம்
மண்ணின் இயற்கை வளங்கள் எண்ணியே விருத்திகள் செய்வே வண்ணமாய் வாழ்வு வாய்த்திட திண்ணமாய் சிரசாய் உயர்வே
வர்த்தகி போன்ற வலுவுள்ள ச அர்த்தமுடன் நாம் ஆக்கி
நித்தமும் உத்தம கருத்துக்கள் வித்தக விதையென விதைப்போ
எங்கள் பள்ளிச்சாலை புறந்தரு எவ்வார் வண்மையும் உயர்த்தி தங்கு புகழுடன் வேம்படிமகளிர் தனித்துவம் பெற்றிடச் செய்வே
LLLTTLMTLTLLL S LLTLTLLL S LSTMLMLLLLLL L LLLLiMLTTL S LLTTLTTL LLMLTALSLS
ကြီး ကွ္ဆဒ္ဒိဗ္ဗဇ္ဇိဝှင့ဝှင့ဝှင့ဝှင့ဝှင့၌
鹦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.
دیNZAX
களிர்
Eப் பொறிமுறை
b
நுட்புகள்
Tib
உழைப்பின்
TD
ஞ்சிகை
பகிர்ந்து
நம்
r
Na
OOOOO SLLLLT SSS STLSL S SSSS L L SS SL L L S SS LL S TSSS SL LLSL S SS SL SLSS L SS L TLLLLSzSSSSSSS L SLSL S SSSS E LEL TSS L LLLLL S SSS SS LS SS S SELSLS S SSSS
§
LSLS S SLS SLS S SLC SSSSSSSLSLS SLS SLSSSLS SLSSS SSSSLS SSLLSSLL SLSSLLS LSLSLL TSLLSSLS SLSSLLLLLL
(வாழிய)
(வாழிய)
மாண்புற
(வாழிய)
(வாழிய)
(வாழிய)

Page 8
ஈழல்லாப் பணியாற்றிய
யாழ்ப் பெருநகராம் தலை நகரில் சீர் பெரு ஊராம் ஆனைப்பந்திதனில் வாழ்வது சீராயக் கொண்ட பதியதனில் தாழ்வேது மில்லாத் தலைமகளாய் நன் நாளதனில் உதித்த சந்திரா தேவி வாழி வ
வேம்புகள் புடைசூழ்ந்த வேம்படியாள் நிழலி ஆரம்பக் கல்வியொடு ஆசிரியராய் தொழில் பல பள்ளி பாங்காய் பணி பல ஆற்றி சில ஆண்டில் மீண்டு வந்து சிறப்பான களிப்புடனே சேவையாற்றிய உயர்வான உ
கருமத்தில் கண்ணாகி பல காரியங்களில்
களமிறங்கி திறனோடும் சிறப்போடும் செய் விருப்பபொடு இணைபாடவிதானச் செயற்பா கடுப்பாக நில்லாது ஒழுங்காற்று சேவைகளி சிறப்பாக நம் வாழ்வு சீர் பெற விளக்கேற்றி
விஞ்ஞான ஆசிரியராக வந்து தன் வித்துவ பகுதித்தலைவராக, உபஅதிபராக, ഉlതത്സ எத்தனை பாத்திரங்கள் வகித்தாலும் தன் ன பக்குவத்தால் கலை மேடைகளில் சிறப்பான உயிர்பாத்திரங்கள் உருவாக்கி நம்மவரும்
ஆசிரியப் பணியினிலே பல ஆண்டு தன் ஆற்றலால் அனுபவத்தால் ஆர்வமொடு அன்பான வார்த்தையொடு மனங்கோணாச் மேன்மையான வாழ்வு ஒய்வுக் காலமதனில் தகப்பன் சாமி தங்கவேலன் தர வேண்டி நீடு
YeeyeyyeyyeyeyeyeyeyyeyeyyeseyyeyyeyysseS
 

భ్వీస్ట్రీస్లీప్వీడిట్లడిస్టళ్లడిస్తేథడిసీపీసీపీసీపీసీపీసీ
ஆசிரியப் பெருந்தகையே.
Iլի
னிலே
D பெற்று
ள்ளமது வாழி வாழி
திடுவீர் ாடுகளில் ல்
நின்றார் வாழி
த்தால்
WITTGITTITEB
besi
பயிற்சிபெற வழி சமைத்த சித்திரமே வாழி வாழி
ចំ២៣៣6IT
ழி வாழி வாழி
懿 醫
懿
畿
密
yyyyeyeyeyeeeseyesyyeyyyyeyyysyyyseS

Page 9

மரபுப் பா புபுபுபுபடி TECEL அக்கம் பப்பு மட்டக்காரியா பய:11 பம்பர் பராக் பராக்கு பாராம்
EEE THE51:11ரோபர்11ாாாாா:HEாயகாரர்: 5ாயETITTHE HE11 HiniHA11111133:கள் பாப்பா பாப்பார்15:15:41 EEEாய்பாப்பம்மா
ககாகா: 55ாகக் க151 IEாகா EEETாiேltir 551:41:15:11:5 FIFFEE FEE 11:11
1111 - 1119ார் கோபா
மாற்றங்கள்
2 மடமாரா புகைப்படம் : 15ார்15:15:11:55171
ILTTTTT:11:5க
T
திருமதி S. சொக்கலிங்கம்
காற்றலையம்
PUTY PRINCIPAL
அப்பமரபாகு

Page 10


Page 11
|- 密密密 az iz 9Z GZ WZ || & | ZZ uz Oz fil ol li ol ĝi * 활, z Ill Di 6 % |--o-o-o
·,....寧人"。| 1|- | xso xvs , , , ,
7ı2nmoo 4
!!!!!!!!
Msomis 1
 

|- sa“I’S “uļuupw ognd uỊ dĮG ‘pg uỊ dĮG ‘(SuoH)ɔS’8

Page 12


Page 13
|ာ- , . ငါ့ခ်ငံဒိခံစ့်ခံéဒိခံéဒိခံစ့်ခံစ့်ခံငါ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံဒွိခဲ့
அதிய ಲಿಕ್ರಿಕ್ತಿ 6
விஞ்ஞானத்தின் விந்தைகள்வியாபி முகாமைத்துவக்கல்வி என கல்வியானது பா மட்டுமல்லாது இதனோடு இணைந்து பலகற்ை
"வாசிப்பு மனிதனை பூரணமாக்குகி களின் வாசிப்பாற்றலையும் வர்த்தகக்கல்விை கல்வியின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்க வேண்டும் வர்த்தகப்பிரிவு மாணவியர் தமதுகடின முயற் இதழ் வெளிவருவதனை இட்டு பெருமகிழ்ச்சியு
எமது மாணவியரின் பல்வேறுபட்ட காலத்தின் தேவைக்கேற்ப புதிய தகவல்களை வர்த்தகியாழ் வெளிவந்து எம்மாணவ சமுதாய நல்லாசிகள் மேலும் இப்பணியில் ஈடுபட்டு அவர்களை நெறிப்படுத்திய மன்றப்பொறுப்ப தெரிவிப்பதில் பெருமிதம் அடைகிறேன்.
SekeekykyyekyyyyykeykkyeyeyekyekykkekekekyyeS
-1-
厦
 

flar துய்தி
த்துள்ள இன்றைய உலகில் கணனிக்கல்வி ரிய வளர்ச்சியை கண்டு வருகிறது. அது கநெறிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
ன்றது." என்ற வாசகத்திற்கேற்ப மாணவர் பயும் மென்மேலும் வளப்படுத்தி வர்த்தகக் என்ற உயர் நோக்கில் எமது கல்லூரியின் சி காரணமாக வர்த்தகி எனும் பத்தாவது ம் பெருமிதமும் அடைகிறேன்.
ஆக்கங்களை உள்ளடக்கிய இம்மலர் ா தாங்கி வெளிவந்துள்ளது. தொடர்ந்தும் பத்திற்கு தமது சேவையை ஆற்றிட எனது }ள்ள வர்த்தகமன்ற மாணவர்களிற்கும் ாசிரியர்களுக்கும் எனது பாராட்டுக்களை
திருமதி க. பொன்னம்பலம்
அதிபர்
யாழ் வேம்படி மகளிர் உயர்தர பாடசாலை.

Page 14
- ஆக்க்க்க்க்க
ஃஃகல்
யாழ் வலயக்கல்விப்பணி
ஆசிச்
வட மாநிலத்தின் சிறந்தபாடசால் கல்லூரியின் உயர்தர வகுப்பு மாணவி ”வர்த்தகி” எனும் பத்தாவது இதழினை ெ க.பொ.த உயர்தர வகுப்பில் பாடசாலை பிரதிபலிப்பதாக இது அமைகின்றது. மான் சஞ்சிகை ஏனைய மாணவர்களுக்கும் பய பண்பாடு விழுமியங்களைப் பேணுவதாகவு
இதுமட்டுமல்லாமல் இம் மாண செயற்பாடுகள் காரணமாக கணக்காய்வா கணக்காளர்கள், முகாமையாளர்கள் போ எதிர்காலத்திலும் பல நற்பிரஜைகள் உருவா
సినినినినినినినినినినినినినినినికిడిటీసిడోనిశీణికండిజీనసతీసినోడికి -
ஆகவே இவ்வாறான ஆக்க ஆசிரியர்களையும், பாராட்டுவதுடன் “வர்த் வே டு வெளிவர வேண்டுமென்று கேட்டுச் மகிழ்ச்சியும் பேருவகையுமடைகின்றேன்.
బ్దభిజ్ఞప్లిభిర్దిష్టి

sess
ப்பாளரின் இதயத்திலிருந்து
66ມມືທີ່ີ່ີ່ີ່ 88令号<+
லைகளில் ஒன்றான யாழ் வேம்படி மகளிர் பரினை கொண்டமைந்த வர்த்தக மன்றம் வளியிடுவது மகிழ்ச்சிக்குரிய செயற்பாடாகும்.
மட்ட கணிப்பீட்டில் உள்ள கருவிகைளப் னவர்களின் ஆக்கங்களை தாங்கிவரும் இச் னுள்ளதாக அமைவதுடன் இப்பாடசாலையின்
ம் அமைகிறது.
வர்களின் இவ்வாறான உயிரோட்டம் மிக்க ளர்கள், பேராசிரியர்கள், விரிவுரையாளர்கள், ான்ற பலர் உருவாகியுள்ளனர். இவ்வாறாக கஎனது ஆசிகள்.
த்தை நெறிப்படுத்திய அதிபர் மற்றும் தகி" தொடர்ந்தும் வருடா வருடம் புதுபொலி $கொண்டு சகலரையும் வாழ்த்துவதில் பெரு
வலயக் கல்விப்பணிப்பாளர், வலயக்கல்வி அலுவலகம்,
யாழ்ப்பாணம்.
警 懿

Page 15
க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க்க:
மன்றப் பொறுப்ப
ஆசிச் சி
ఉనికికిణికిణి
2010 வணிக பிரிவு மாணவர்களினால் வெளியீடு செய்வதனையிட்டு மகிழ்வடைகின் யீடான வர்த்தகியும் மாணவர்களின் அறிவு அமைகின்றன.
தமக்குதேவையான வற்றை தாமே 2 மனிதன் இன்று இருக்கும் இடத்தில் இருந்து தேவைகளையும் விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செ
இன்றைய வணிக செயற்பாடுகள் பிணைந்து வியாபித்து நிற்கின்றன. "The sk இவ்வணிக செயற்பாடுகள் வேற்று கிரகங்கள் 6 வேகமாக வளர்ந்து வரும் இத்துறையை மாண. எனவே மாணவர்கள் வணிகத்துறையில் ப சந்தர்ப்பம் (opportunity) சவால் (threat) இ வேண்டும்.
నేనేణినేసినోడికేసినేనననననికిణిగినంనేనోటినేజసిడోనే
இம்மாணவர்களின் ஆக்கத்திற்கும் பாடசாலை அதிபர், பிரதி அதிபர், உபஅதிபர், | இவ்விதழை அழகுற அச்சேற்றிதந்த அச்சம் அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகள் உ
வாழ்க வளர்க
ఇంభిభింభిభింభింభిభిప్షిణం
-iii

గణితశోణినిపివేసిన
ாசிரியர்களின் சய்தி
-4
ல் 10வது வருடாந்த சஞ்சிகையாக வர்த்தகி றோம். வணிகமன்றமும் அதன் வெளி மற்றும் ஆளுமை விருத்திக்கு களமாக
உற்பத்தி செய்து பூர்த்தி செய்து கொண்ட கொண்டே இணையத்தின் ஊடாக தமது =ய்கிறான்.
தகவல் தொழில் நுட்பத்துடன் பின்னிப் y is the limit of Business" ஏன்நாளை வரையும் கூட செல்லலாம் அந்தவகையில் வர்கள்தெரிவுசெய்வது ஒரு சாதனை தான் பலம் (strength) பலவீனம் (weakness) னங்கண்டு தமது துறையில் முன்னேற
సిడోనేశియనిడివిడిపణినేనినినినినినినినినినటిడిపణిగణిగణిణిగణిణిని
ஊக்கத்திற்கும் காரணமாக அமைந்த பகுதித்தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் கத்தினருக்கும் இதர உதவிகள் புரிந்த உரித்தாகுக.
வர்த்தகி
செல்வி. த.புண்ணியமூர்த்தி
திருமதி. கி.சிவமோகன் மன்றப்பொறுப்பாசிரியர்கள்
வணிக மன்றம் யாழ். வேம்படி மகளிர் உயர்தர பாடசாலை
శిబిబిబిఐజిపి

Page 16
గ్రంథడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడో
عروجN
தலைவரின் உள் ->

Page 17
డోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడోడ
செயலாளரின் பே ->కధx
பாடசாலை வரலாற்றில் தனக்கே பாடசாலையின் வணிக மாணவர்களின் பெரு ஆக்கங்களினூடாக எடுத்தியம்பும். “வர்த்தகி" பல விசேட அம்சங்களுடன் வெளியிடுவதையி
பல்வேறு இன்னல்கள் பொருளாத மாணவர்களின் அயராத முயற்சியினாலு அனைவரும் அறிந்து கொள்ளும் வகையி செய்கின்றோம். உரியகாலத்தில் எவ்வித வண்ணம் இம்மலர் வெளியீட்டிற்கு உதவிபு தந்துதவிய எமது பாடசாலை அதிபர் அவர்களு வழிகளிலும் இச்சஞ்சிகை வெளியீட்டிற்கு வர்த்தக ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் நிதியுதவி நன்றிகளையும் பாராட்டுக்களையும் வர்த்தக கொள்கின்றேன்.
OsOekyekyeyeOeyeyeyeyeyekyeyeyyyeyeyeyeyeS
-V-
 

yyyyyyyeyyyeeyeemeke SS
ஜாவிலிருந்து.
உரித்தான பாரம்பரியம் கொண்ட எமது மையினையும் திறமைகளையும் பல்வேறு எனும் சஞ்சிகையின் பத்தாவது இதழினை ட்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன்.
ார நெருக்கடிகள் மத்தியிலும் ஆசிரிய ம் வணிகத்துறை சார்ந்த தகவல்களை ல் இவ்விதழை வடிவமைத்து வெளியீடு இடையூறுமின்றி எல்லோரும் போற்றம் ரிந்த பெரியோர்கள், ஆசிச்செய்தியினை }க்கும் நன்றியை தெரிவிப்பதோடு பல்வேறு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பொறுப்பாசிரியர் யளித்த அனைவரிற்கும் எமது மனமுவந்த மாணவர் மன்றம் சார்பில் தெரிவித்துக்
Garsial. s.sigsflurr
செயலாளர்
6.GofaBIDITEMOT6Nur Dairpib uTip. GambLng D56.fr 2 lug5r LITTLFTGD6ù
ဒွတ္သဖ္ရင့ၾင့ၾင့ၾင့ၾင့ဗုဒ္ဓံ - ။

Page 18
ဒွိ
శ్రీ 器 శ్రీ ဒွိ
ဒွိ
శ్రీ g ဒွိ ။ 3.
ဒွိ
శ్రీ
TeTeyeSeTyeSesTysyyeSyssyyes
இதழ் ஆசிரியரின்
கலையோடு பண்பாடு அமைந்த வளர்த்து வரும் தேசிய பாடசாலைகளில் பாடசாலையின் வணிக மாணவர்களின் வர்த்தகி இன்று உங்கள் கைகளில்தவழ்வ
மலராக இன்று மலர்ந்து வே வெளிப்படுத்தும் ஊடகமாக விளங்குகி அன்பான வழிகாட்டலைதந்த எமது ப ஆக்கங்களுடன் இவ்விதழை வெளியிட நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன்.
எம்வர்த்தகி அனைவருக்கும் பய எதிர்வரும் காலங்களில் மேலும் மேலும் எதிர்பார்க்கின்றோம்.
"சரியான விமர்சனங்களை முன் ஆக்கங்கள் மேலும் வளரஊக்கமளியுங்க
Zeyye yeyyyeyeeyeyeyeyyyeyyse
 

ဒွါခံáéဖွဲ့ခံဝံ့ဘွဲ့ခံဝံ့ခံဝံ့ခံဝံ့ခံဝံ့ခံဝံ့နှံ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ငှါ
இ யக் லி e ee e இதயத்திலிருந்து
யாழ்ப்பாணத்தில் மாணவர்களின் ஆற்றலை ஒன்றான யாழ் வேம்படி மகளிர் உயர்தரப் ஆக்கங்களை தாங்கி வரும் எம் 10வது இதழ் தை இட டு மகிழ்வடைகிறேன்.
ம்படியாளின் புதல்விகளின் சுயதேடலினை ன்ெறது. வர்த்தகி இம்மலரினை வெளியிட Dன்றத்தின் ஆசிரியர் அவர்களிற்கும் பல
உதவிய அனைத்து அன்புள்ளங்களிற்கும்
னுடையதாக அமையும் என்ற நம்பிக்கையில் வளர்ச்சி பெற உங்கள் ஆதரவை அன்புடன்
வைத்து தவறுகளை திருத்தி மாணவர்களின்
6'
Sa'if. (p.a.aiff Guart Glarusifloof செல்வி. கி.அர்த்திக்கா இதழாசிரியர், வணிகமானவர் மன்றம் யாழ். வேம்படி உயர்தர பாடசாலை
器 器
శ్రీ
器 器 懿 鷲
器
签表
劉 器
器 醫 醫
ဒို့ဗေ့တွိ့ဖ္ရင့ဗုဒ္ဓိပ္ပဗုဒ္ဓိပ္ပဗုဒ္ဓိပ္ပဗုဒ္ဓိဝှင့ဗုဒ္ဓဝှင့ဝှင့ခ္ရင္ခ္ရင္ခ္ရင္တပ္ပဏ္ဍိဝှ -
-vi

Page 19
- ငါ့ခံဝံ့အံငါ့ခံငါ့ခံဝံ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ဆွံ့ခံဝံ့ရွံ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ခံဝံ့ခို့ခံဝံ့ဘွဲခံ
G.C.. E. AWL Universit
Name
01. Panathy Kandasamy
02. Aichchutha Thirugnanasam
03. Menuka Rajendram
04. Raji Kulothungan
05. Desika Thankaioja
06. Malarmathy Jayaratham
07. Josika Satkunanathan
08: Nirogini Balakrisnasarma
09. Pavithira Gobala Kirushnan
10. Suganiga sotchithananthasiv
. Suthaisana sabaratnam
LS LS LLS S S S S S L SS L L S S L L SL L S LLLL S SLL SSSSL0LSS S S S SS0L0S S S SL0LSSS S SL0LLSSS SS SS SS0LSS SS0LSS S S000SSS SSS0LS S S0LLSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

స్టీప్లేస్గడ్స్
§§§
ఫేడేళ్ల
y Entrance - 2008
Rank
Result
14
3A
3A
3A
26
pantham
34
35
2 AB
36
38
40
A2 B
2 AB
2 AB
57
66
2 AB
A2 B
87
ABC
Val
穆瑙耀
107
ABC
مسیح
ဗွီဒွင့ကွ္ဆင္ခ္ရင္ခ္ရင့ဝှုံခွင့ခံ့ -
ဒွၾင့ဒွင့္အင္ဗ်ာ

Page 20
LSLS LLLLLLLLS 0LGLASLS LLLGLL S SLGGL LLGGL S SLG L SLGLS LGLGLLLLSLLLLLLGGLSLSLGGGLLLLSSSLLGGG SLLLGLLLLSL LLLLL LSL LLLLLL
LLLLSLLLLLSLLLSLqLTSqLLLL LLSLSL LSLSLL LL LSLLLLL LSL LLLLL LLL LLLL SLLLLLLLL LL LLLLLLLL LLLLLLL LLLGS
G.C.E. A/L Univers
Name
01. Siyama Pathumanithy
02. Icewarya Chandran
03. Niruja Rajagulanajagam
04. Nishalini Sivathasan
05. Jalatharani Rajaratham
06. Irene julita Joseph
07. Vinthuja Murugesampill
08. Kajanthy Shanmuganath
09. Sureka Sivapatha sunthau
10. Jasintha Balasubramoniy
11. Anitina Boniface
L0ALLL AALLLALLLELALALAeLeSLLLL LLASq LqLLLLLSLLLL LL LSLALq LL LSLAS AqL LLL AALLLAqSLLSTYLeLSAALLSSLSLSLSL SALLSLLLYLLLLLLLLALS
LSS LLLLLLL LLLL LL LLL L LL LLLLLL L LG LLLLLL L LGLL SS SLLSLSS SLLLLSS S LTS S SLL0LLLS S SLLLLSS ST SLS LLS LLSL LLLLLL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ity Entrance - 2009
Result Rank
3 Α O1
3A O2
3A 20
2 AB 37
2 AB 40
A2 B 55
ai A2 B 66
al 2 AB 68
al A2 B 73
al A2 B 100
A2 B 114
-viii

Page 21
|ா 311)
గొణిజేతణినికిడిక్షణిసిన
2010 வணிக மாணவ
காப்பாளர்
திருமதி.
மன்றப்பொறுப்பாசிரியர்
செல்வி. திருமதி.
தலைவர்
செல்வி.
உபதலைவர்
செல்வி.
செயலாளர்
செல்வி.
உபசெயலாளர்
| ! ! ! ! ! ! 1 |
செல்வி.
பொருளாளர்
ఈ సీనీనటికినిగణిసిసినికిడిసిసిబిరిసిరిసిపిడిసిపడేసినపసిడిసిసిసినిధినిక్షిపణినికిడిడిసిసినిగణిసిసిసిపీ
செல்வி.
உபபொருளாளர்
செல்வி.
1! ! ! ! ! ! ! !! 1111111111!
இதழாசிரியர்
செல்வி. செல்வி.
விளம்பரதாரர்
செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி. செல்வி.
ర బిబిబిబింబిఇఇఇఇఇబ్ధిఖి

LLSSTSSMSSSLSSS STrSS SMSSSLSSSLLLLSTSSSSSLSSSMSSSLSSLSSSSTSLSSSLLLLSSSLLLLSSSSSSLSSSMSSSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLS
ர் மன்ற செயற்குழு
85. 6LT6000TLDL6)Lib
த. புண்ணியமூர்த்தி
கி. சிவமோகன்
க. நிவேதா
ம. லக்ஸ்ரெலா
அ. றெஜினியா
அ. கஜாந்தினி
அ. அனுசியா
அ. ஜான்சியா
றே. க. கபிரியேலா செபஸ்ரினி கி. அர்த்திக்கா
ப. அபிலாஜினி மு. முரீரங்கனி ரா. நிஷாதனா ஜெ. பிரியா சு. துஷாந்தினி சி. வைவழிகா கி. டயர்ணி ஜெ. ரூபினி சி. ராமதரணி ஜெ. சிந்துஜா ப. நிரோஷியா
YYiLTLLLLLLL LSLSLSLSLS LLL LLLLLLiiLSiLiLSLSLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLLiiLiiLLL LL LLLLLLLLSLLLLLLLiiLiiLLLLLLLS
懿
密
懿
盛

Page 22


Page 23

*([119II19@IIIIIo Irā) Imigo 191183 os@ Usoq9o (9 *([[90.909$ Irē), II, 9.IÍ0ų9ę09 *(II Usoņ94209 SLLLSL LLYLLLLS LYYYYJSK LLLL SLLLLLLLLS LTL J LLLL SLLLLSYSLL LLYSLLLLLLLLLLLL SL SLL KL0L0 SLLLLLLL LK LLLLL0YSL KL0L0 q10010 IỆ@s@gio IgG – 1194)||19IIȚgÍ ([IsoIIQomæU) ImŲ1930Ú0 og Į909,90 SLLLS LLLLLLL SL LLLSL SLLLLS LLLLL S LLLLL SL YLTS LLLLLLLLLL SLL SLLLYSLLLLLLLLLLL LLLLL YYLLLLLL LLL S L0L
·q10010 IỆs@gITIG — Iļ9@][101III@@

Page 24


Page 25
r g r a AKTIKA
in
real
 


Page 26


Page 27
నేటినేశకనిపిసిపిడిసి
உள்ள
అజిబింబింభిభింబిబింబింకం
7 a 7
3 வர்த்தகிக்கு ஓர் வர்த்தகக்கவி 3 கணக்கீட்டு எண்ணக்கருக்கள் பி உற்பத்தி தரத்தைப் பரிசோதிப்பதற்கு பயணி பி பத்தாயிரமாம் ஆண்டு அபிவிருத்தி இலக்குக
| பெறுமதி சேர்வரி
அங்கீகார வணிகம் பி பொருளாதார பின்னடைவு பற்றிய கண்ணோ
நன்மதிப்பு இணையமும் பிரதேசவளர்ச்சியில் அதன் பங்
இலங்கைக்கான ஒரு சுபீட்ச சுட்டெண் பி இலங்கை ணக்கீட்டு நியமம் - 29 - வரும்
வெளிநாட்டு வர்த்தகம் SME Bank (தேசிய தொழில் முயற்சி வா
எல்லைக்கிரயவியல் பி உள்நாட்டு கடன்கருவிகள்
பொருளாதார சிக்கனமும், பொருளாதார சிக் நிதிக்கணக்கியல் எண்ணக்கருவுடனான வரை இருப்புக்கட்டுப்பாட்டு முறைகள்
உலகளாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பும் அதன் 3 சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு
உலக உணவு நெருக்கடி The place of English In the Mod முகாமைத்துவ வளர்ச்சியில் திட்டமிடுதல், கப் இன்ரெல் நிறுவனம் கண்டு பிடித்த Micro தலைமைத்துவம் இணைய உலக வரலாறு பல்தேர்வு வினாக்கள்
స తీణికిణిగణనిగణినియోగిసినిగ్గణిణి
பி
> |
S)
బిజిబిజి బిజిబిజి

ఇటీచేణియోనక్షిణ
అతీతం
பக்கம் 01
02-06 07-08
படுத்தும் நுட்பமுறைகள் களில் இலங்கையின் நிலை
09-11
12-14
ட்டம்
15-16 17-19 20-33
ப்களிப்பும்
34-35
36-87
மனம்
38–40
41-45
నేనడిగినటిడిపినేనినిసిజిసిపిజిడిసిసిపిడిసిసిటిజెనిసిసిపిడిసిసికి
సినిడకట్టిన
al)
46-47
48-51
52-54
க்கனமின்மையும்
5558
IN
59-60
61-65
பால் உருவாகியுள்ள தூக்கமும்
66-68
693
74-75
76-77
Bern World -டுப்படுத்தலின் கண்ணோட்டம்
Processor
78-80 81-82
83-85
86-88
89-94
Pం
అబ్దభింబిఇఇఇఇలు

Page 28


Page 29
வர்த்தகிக்கு ஓர் வர்த்தக
ஆதிநாளில் ஆடையின்றி அலைந்து திரிந்தேன் ஆட்டுத்தோலுக்காக வென்றி ஆயுதம் எந்தினேன்
பண்டம் கொடுத்து பண்டம் வாங்கி
பசியை போக்கினேன் பணம் நிறைய பண்டமாற்று பாதை மாறிபோகக் கண்டேன்
சுயமான வாழ்வையெண்ணி சுண்டக்காய் நட்டுவைத்தேன்
சுயதேவைப் பொருளாதார சுகத்தினை உணர்ந்து கொண்டேன்
6 6 = = = 6 0 4 °0 °0  ே83  ே45 4 4 46 6
மிஞ்சிய இஞ்சியை
விற்றிட விருப்பம் கொண்டேன் சந்தைப் பொருளாதார நலன்களை அறிந்துகொண்டேன்
இஞ்சிதந்த இலாபத்தை வங்கியிலேவைப்பிலிட்டேன்
வர்த்தகி
-01

se o «S» o «se«» o «» o «» o «» o «S»e
1ளர்ந்திட்டசெல்வத்தினால் ாழ்க்கைத்துணையும் தேடிக்கொண்டேன்
ரிறைத்தும் மண்வெட்டியும் ான்களைத்தவேளையிலே ாற்றுவழிஎதுஎன பங்கியிடம் கேட்டேன்
'redit card, Visa card Master card GT60T
அட்டைகள் பணத்தை அள்ளியேதந்தன
Dரக்டர் ஒன்றும்,நீர் இறைக்கும் }யந்திரம் இரண்டும் வாங்கினேன் கைத்தொழில் புரட்சியை ண்ணாரஅனுபவித்தேன்
ருமங்கள் விரைந்திட ணனியையும் நாடினேன் டல்கடந்து லண்டன் ஈறாய்-என் பணிகம் செழிக்க கண்டேன்
}ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 30
கணக்கீட்டு எண்ண (Accounting Concepts)
LSSLS0SLS0SLS0SLS0SLSSL SLSS0SLLSSLL LLLSYS0S SLLLSLSSLS0SLS0SLS0S SS0S0SSSLSS0SS0SS0SLSLSS0SSSLSSSYSS
அறிமுகம்:
நிறுவனம் பற்றிய தகவல்களை நிறுவன தில் அக்கறை கொண்டுள்ள தரப்பினர்களுக் பொருத்தமான வழியில் வழங்குவதற்கான தொட பாடல் ஊடகமாகக் கணக்கீட்டுத் தொழிற்பாட்டி: விளைவுகள் அமைகின்றன. அவ்வகையி கணக்கீட்டுத் தொழிற்பாட்டின் விளைவுகள் (நி யறிக்கைகள்) அனைவராலும் விளங்கிக் கொ ளக்கூடியதாகவும் ஒப்பீட்டுத் தன்மை உடையத கவும் அமைய வேண்டியது அவசியமாகுப இத்தகைய பண்புகளை நிதியறிக்கைகள் கொன டிருப்பதற்கு அவற்றைத் தயாரிக்கும் போது சி அடிப்படைகள் கைக்கொள்ள வேண்டியது அ சியமாகிறது. அவ்வகையில் நிதியறிக்கைக: தயாரிக்கப்படும் போது அனைவராலும் பின்பற்ற படல் வேண்டும். என எதிர்பார்க்கப்படும் நை முறைகளே அல்லது அடிப்படைகளே கணக்கீட் முதன்மைகள் என்பர்.
கணக்கீட்டு முதன்மைகளை மூன்றாகப் பா படுத்திநோக்கப்படுகிறது.
1. கணக்கீட்டு எண்ணக்கருக்கள் 2. கணக்கீட்டு மரபுகள் 3. கணக்கீட்டு விதிகள்
நிறுவனங்களின் நிதி அறிக்கைகளை தயாரிக்கும் போது அனைவராலும் பின்பற் வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படும் பொதுவான எடுகோள்கள், விதிமுறைகள், மரபுகள் என்பன கணக்கீட்டு எண்ணக்கருக்கள் என வரையறுத்து கொள்ளலாம்.
வர்த்தகி

கணக்கீட்டு எண்னக்கருக்களின் அவசியம்
1. கணக்கீட்டுத் தகவல்களில் அக்கறையுடை
யோருக்குதகவல்களை வழங்கல்
2. நிதிக்கூற்றுக்களைத்தயாரிப்பதற்கு உதவுதல்
3. நம்பகத்தன்மையுடையதாக அமைதல்
4. ஒத்த நிறுவனங்களின் நிதிக்கூற்றுக்கள் ஒரே
முறையாகதயாரித்தல்
முக்கிய கணக்கீட்டு எண்னக்கருக்கள்
வியாபார அலகுகள் எண்ணக்கரு பண அளவு எண்ணக்கரு தொடர்ந்து செல்லும் எண்ணக்கரு . கால எண்ணக்கரு
இரட்டை விளைவு எண்ணக்கரு இணைத்தல் எண்ணக்கரு அட்டுறு எண்ணக்கரு வரலாற்றுக்கிரய எண்ணக்கரு
தேறல் எண்ணக்கரு
1Ο
பாதுகாப்பு எண்ணக்கரு 11. பொருண்மை எண்ணக்கரு 12. கொள்கை மாறா எண்ணக்கரு
வியாபார அலகுகள் எண்ணக்கரு (Business Entity concept) (தொழில் முழுமை எண்னக் கரு/தொழில் முழுமைக்கூற்று எண்னக்கரு /உளதாந்தன்மை எண்னக்கரு)
இவ் எண்ணக்கருவிற்கமைய நிறுவன மானது அதன் உரிமையாளரிடமிருந்து வேறுபட்ட தனியான ஒரு அலகாகக் கருதப்படுகிறது. அதா வது நிறுவனம் வேறு உரிமையாளர் வேறு என்ப தாகும்.
HO2- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 بحملحربحملحم

Page 31
இவ் எண்ணக்கருவினால் தோற்றம் பெறும் கணககுகளாவன 1. மூலதனக்கணக்கு 2. பற்றுக்கணக்கு 3. நடைமுறைக்கணக்கு
பன அளவு எண்னக்கரு (Money measurement Concept)
பணத்தினால் அளவிடக்கூடிய தகவல்களை மட்டுமே கணக்குப் பதிவிற்கு உட்படுத்தப்படல் வேண்டும் என இவ் எண்ணக்கருகூறுகின்றது.
இங்கு பின்வருவன எடுகோளாக கொள்ளப் படுகின்றன 1. பணத்தின் பெறுமதிமாறாது 2. பணத்தால் யாவற்றையும் அளவிட முடியும்
இவ் எண்ணக்கருவின் குறைபாடுகளாவன
1. பணத்தினால் அளவிடமுடியாத விடயங்கள்
கவனத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. Eg-முகாமையாளர்திறன், ஊழியர்திறன்
2. பணவீக்கம் பெறுமதி மாற்றங்கள் கணக்
கீட்டில் புறக்கணிக்கப்படுதல்
தொடர்ந்து செல்லும் எண்னக்கரு (Going Concern Concept) (GlarusöUb é9|GCOLDüu எண்னக்கரு)
நிச்சயமற்ற நிகழ்வுகள் எவையும் எதிர் காலத்தில் நிகழாது என்ற எடுகோளின் அடிப்படை யில் வரையறையற்ற காலத்தில் ஒரு நிறுவனம்
(
Ll
5
월
தொடர்ந்து செயற்படுமென கருதி கணக்கீடுகள்
பேணப்பட வேண்டுமென இவ் எண்ணக்கரு விளக்குகின்றது.
இதற்கமையவே நிதிக்கூற்றுக்கள் இலாப நட்டக்கணக்கு ஐந்தொகை என வெவ்வேறாக தயாரிக்கப்படுகிறது.
தொழிற் முயற்சியானது தொடர்ந்தும் பல ஆண்டுகளுக்கு இயங்கிச்செல்லும் எனக் கருத வில்லையாயின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக் களும் நடைமுறைப் பெறுமதியில் (Current of
(C
வர்த்ததி {-оз

xit Value) பதிவுசெய்யவேண்டிஏற்படும்.
sts. GTGadirecurésis (Period Concept) ஆவர்த்தன எண்னக்கரு)
ஒரு நிறுவனத்தின் ஆயள் வரையறை ற்றுத் தொடர்ந்து செல்வதால் அது கலைக்கப் டும் வரை காத்திருந்து பெறுபேற்றை கணிப்பது ாத்தியமற்றது. எனவே நிறுவனத்தின் ஆயுளை று காலப்பகுதிகளாக பிரித்து அக்காலப்பகுதி ளுக்கேற்ப பெறுபேறுகளை கணிப்பிட வேண்டு மன இவ்எண்ணக்கரு கூறுகின்றது. இதற்கு பரும்பாலும் 12மாதங்கள்பின்பற்றப்படுகிறது.
ரட்டை விளைவு எண்ணக்கரு (Dual Aspect oncept)
ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கல்களுக்கும் ருவிளைவுகள் உண்டு. அவ்விளைவுகளை ஒரு ணக்கிலோ அல்லது கணக்குகளிலோ வரவு சலவு என பதிவு செய்தலை இவ் எண்ணக்கரு விளக்குகின்றது.
னைத்தல் எண்னக்கரு (Matching oncept) (வருமானங்களை செலவுடன் ப்பிடுதல்/பொருந்தச் செய்தல்/இயைபு)
குறித்த காலப்பகுதி யொன்றின் இலாபம் அல்லது நட்டத்தை அறி அக்காலப்பகுதிக்குள் 4டையப்பட்ட வருமானங்கள். அவ் வருமான தை உழைக்க ஏற்பட்ட செலவுகள் என்பவற்றை ப்பிடல் வேண்டுமென இவ் எண்ணக்கருவிளக்கு ன்றது.
இங்கு பின்வரும் இரு விடயங்கள் நிச்சயிக் ப்படல் வேண்டும்.
குறித்த காலப்பகுதிக்கான வருமானத்தை நிச்சயித்துக்கொள்ளல். அவ் வருமானங்களை உழைப்பதற்கான செலவீனங்களை நிச்சயித்துக்கொள்ளல்
ட்டுறு எண்ணக்கரு (ACCrual Concept)
சேர்வுறு எண்னக்கரு)
குறித்த காலப்பகுதிக்கான நிதிக்கூற்றுக்
ளை தயாரிக்கும் போது காசாகப் பெற்ற வரு
MeSASTSAA SLLMeMSASeSMSASLMSMSASLTSASTSLSASLLTSASLTTLSLLTLA LTTSAA ATTSLASLTLSLeTLSLTSLS STS STS இதழ் - 10aa/a/a/

Page 32
மானங்களையும் காசாகக் கொடுத்த செலவீன களையும் கருத்தில் கொள்ளாது முழுச் செல களையும் முழு வருமானத்தையும் கருத்தி கொள்ள வேண்டுமென இவ் எண்ணக்க விளக்குகின்றது.
இவ் எண்ணக் கருவிற்கமைய தோன்று கணக்குகள் 1) சென்மதிச் செலவுக்கணக்கு 2) முற்பணச் செவுக்கணக்கு 3 வருமதிவருமானக் கணக்கு 4) முற்பண வருமானக் கணக்கு
வரலாற்றுக் கிரய எண்னக்கரு (Historic Cost Concept)
நிலையான சொத்துக்களானது அத கொள்விலையிலேயே (கிரயம்) நிதியறிக்கையி விளக்குகின்றது. அதாவது விலைமட்ட வேறுபா கள் கணக்குப்பதிவுக்கு உட்படாது.
தேறல் எண்னக்கரு (Realization Concer கைத்தேறிய எண்ணக்கரு
நிச்சயமாகக் கிடைக்கக் கூடிய வருமான கள் அவை பெறப்பட முன்னரே வருமானமாக காட்ட முடியும் என இவ் எண்ணக்கரு விளக் கிறது. இதற்கமைய கடன் விற்பனைகள் வி பனையாகக் காட்ட முடியும் ஆனால் விற்பை இன்றேல் திருப்புக என்ற முறை விற்பனையா
கருதமுடியாது
UrsJessrûu 6Texï600Tésus (Prudence Concer (முன்னெச்சரிக்கை / நுண்மதி / புத் சாதுரிய/கூர்ந்தமதி/கவன எண்னகரு)
நிறுவனத்தின் இலாபமும், நிதிநிலமைய உண்மை நிலையைப் பிரதிபலிப்பதாக இருத்த வேண்டும். இதனால் போலிநிலைதவிர்க்கப்படு
வர்த்ததி

6)
ல்
தோடு எதிர்காலத்தில் எழக்கூடும் என எதிர்பார்க் கப்படும் நட்டங்களுக்கும் பாதுகாப்பு ஏற்படுகிறது என இவ் எண்ணக்கருவிளக்குகின்றது. இவ் அடிப் படையில் பின்வரும் நடவடிக்கைகள் மேற் கொள்ளப்படுகின்றன. ) ஐயக்கடன் ஏற்பாடு 2) பெறுமானத்தேய்வுக்கு ஏற்பாடு செய்தல் 3) இருப்பின் கிரயத்தை விட தேறக்கூடிய நிகரப் பெறுமதி குறைவாகக் காணப்படும் போது குறைவான தொகையை கணக்கில் எடுத்தல்.
பொருண்மை எண்னக்கரு (Materiality Concept) (முக்கியத்துவ எண்னக்கரு)
கணக்கீட்டில் உள்ளீடுகளைப் பதிவு செய்வ தற்கு முன்னர் அவ் உள்ளீடுகளால் நிறுவனத்தின் கணக்கியல் தகவல்களில் ஏற்படக் கூடிய செல் வாக்குகளின் முக்கியத்துவம் எத்தகையது என்பது கவனத்தில் கொள்ளப்படல் வேண்டுமென இவ் எண்ணக்கருவிளக்குகின்றது.
கொள்கை மாறா எண்னக்கரு (consistency Concept) (மாறாநிலை / பழமை பேனல் எண்னக்கரு)
ஒரு நிறுவனத்தின் கணக்கீடு தொடர்பாக பின்பற்றி வந்த கணக்கியல் கொள்கைகள் விசேட காரணங்களேதுமின்றி மாற்றப்படாது தொடர்ந்து பின்பற்றப்பட வேண்டுமென்பதை இவ் எண்ணக் கருவிளக்குகின்றது.
இவ் எண்ணக்கருவின் முக்கியத்துவம்
1) வேறுபட்ட காலப்பகுதி கணக்கறிக்கைகளை
ஒப்பிடமுடிதல்
2) உண்மையானதும் முழுமையானதுமான
தகவல்களை பெறமுடிதல்
3) காலதாமதமின்றி கணக்கறிக்கைகளை
தயாரிக்க முடிதல்
(-04-) Nr rir இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 33
கணக்கீட்டு எண்ண நிதிக் கூற்றுக்களில் அவற்
கால எண்னக்கரு
ff56DI LILIII
31.12.2009ல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கா
விபரம் தொகை தொகை, 不
Ces5UTO (es5UTO
ஆரம்ப இருப்பு ΧΧΧ 6
கொள்வனவு ΧΧ 6 விற்கதயாரான இருப்பு XXX இறுதி இருப்பு (XX) விற்பனைக் கிரயம் XXX மொத்த இலாபம் XXX
XXXX
நிலைய நிர்வாக செலவுகள்
6TL60)85 XX g
&FLôl J6TL5. XX 6
காப்புறுதி XX XXXν N
விற்பனை விநியோக செலவுகள்
விளம்பரம் XX பொதி செய் பொருள் XX
அறவிடமுடியாக்கடன் XX XXX<--
நிதிச்செலவு, ஏனைய செலவு
வங்கிக் கடன் வட்டி XX
வங்கிக் கட்டணம் XX தீயழிவு நட்டம் XX XXX イ தேறிய இலாபம் XXX
XXXX
வர்த்தகி (-os

(க் கருக்களும் றின் பிரயோகங்களும்
நிறுவனத்தின் ன வியாபார இலாப நட்டக்கணக்கு
பனஅளவு எண்னக்கரு
விபரம் N ஒதாகை தொகை (ef5ՄՈ) || (eյ5ՄՈ)
விற்பனை ST8, XXXX
விற்பனை கடன் XXX XXXX
தேறல் எண்னக்கரு
XXXX
மொத்த இலாபம் XXX
ஏனைய வருமானம் பெற்ற தரகு XX பெற்ற வட்டி XX پرXX
இணைத்தல் எண்னக்கரு
XXXX
ല്ലേ. ®தழ் = 10 ജയ്പ

Page 34
சசிகலா விர
○■。重2.2009áD 4
67ՄngյÛվ தொகை 16த7
o laoLDLLIeOira DLD
மூலதனம் XX G55u &6)ITULib XXX ノ பற்று (yxY1 x Y | XX அலகுசார் எண்னக்கரு
நடைமுறையல்லா பொறுப்பு வங்கிக்கடன் XXX
ஈட்டுக்கடன் XXX Χ
நடைமுறைப் பொறுப்பு கடன் கொடுத்தோர் XX முற்பணவருமானம் XX சென்மதி செலவுகள் XX வங்கி மேலதிகபற்று XX ΧΣ
XX
குறிப்பு 01:- இறுதியிருப்பாக தேறத்தக்க நிகரட்
வெளிப்படுத்தல் எண்னக்கரு
உசாத்துணைகள் :
கணக்கீட்டு நியமங்களும் எண்ணக்க நிதிக் கணக்கீட்டுக்கோர் அறிமுகம் K
வர்த்ததி
 

ாபார நிறுவனத்தின் தொடர்ந்து இயங்கும்
உள்ளவாறான ஐந்தொகை எண்னக்கரு
طير கை சொத்து கிரயம் திரன் தேறிய பெறுமான மிதி
தேர்வு நடைமுறையில்லா சொத்து 7
XX |85IT60öf 85"LQLLíô XXXX XX, XXXX
மோட்டார் XXX XX XXX
XX தளபாடம் XXX Χ XXX xx வரலாற்றுக்கிரய எண்ணக்கரு XXXX XX XXXX முதலீடு XXX நன்மதிப்பு XXX
| பாதுகாப்பு எண்ணக்கரு
XX நடைமுறைச் சொத்து
இருப்பு குறிப்பு 2 XXX கடன்பட்டோர் XX ஐயக்கடன் ஏற்பாடு (x) XX வருமதி வருமானம் XX முற்பண செலவு- XX KX வங்கி XX காசு XX xx XXXX
ட்டுறு எண்னக்கரு
பெறுமதியானது காட்டப்பட்டுள்ளது
நக்களும் R. சுகிர்தன்
கலைச்செல்வன்
HO6- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் -10/s/s/s/s

Page 35
உற்பத்தி தரத்தைப் பறி பயன்படுத்தும் நுட்ப மு
LLLLLSSYY0LSLSSeLSLSYLSYLSYLS0SLSYYSLLLSY SLLSSYLSY LSSYLSSSYYSLLS0YTSYSLLSSTS0YSeLSLSLLSYYYYSYYY LTS
தரம் எனப்படுவது உற்பத்தி நுகர்வு வர்த்தகம் மடடுமன்றி பொருளாதாரத்திலும் உச்ச செயற் திறனை பெறுவதற்கான விஞ்ஞானம் தொழில் நுட்ப, அனுபவம் என்பன விளைவுகளை சுருக்கி எல்லா துறையினுடைய ஒத்துழைப்புடன் தயார் செய்யப்படும் சர்வதேச தேசிய வலைய மட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் மூலம் பொது மக்களுக்கு வழங்கப்படும் தொழில் நுட்பத்தின் சான்றுமதஅறிக்கைதரம் எனப்படும்
தரத்தினைப் பரிசோதிப்பதற்கு பல்வேறுபட்ட நுட்பமுறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன. 1) தரக்கட்டுப்பாடு 2) தரப்பாதுகாப்பு 3) தரவட்டம்/தரச்சுற்று 4) மொத்ததரமுகாமைத்துவம் 5) 6h85uj56öf (Kalizan) 6) கென்பான் (Kanban)
தரக்கட்டுப்பாடு
உற்பத்திச் செயற்பாட்டில் வெவ்வேறு உற் பத்திகட்டங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள் கள் பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படும். தரக்கட்டுப் பாட்டில் முதலாவது கட்டம் வழங்குனரிடமிருந்து கிடைக்கும் மூலப் பொருட்களையும் கருவிகளை யும் பெறும் சந்தர்ப்பத்தில் பரிசீலனைக்கு உட் படுத்துதலாகும். அவை JIT முறைக்கு வழங்கப் படுமானால் மூலப் பொருள்களையும் கருவிகளை
யும் ஒப்படைக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பரிசோதித்து
g
இ
வர்த்ததி -O7

சோதிப்பதற்கு )றைகள்
o-ee-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-e-to-e
றைபாடுகள் இல்லையென உறுதி செய்தல் வண்டும். அடுத்த நடவடிக்கை நடைமுறை வலைகளைப் பரிசோதித்தல் ஆகும். இதில் டைபெற்று வரும் கொருள்களில் மாதிரிகளை வவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துதல் வேண்டும். இறுதி வேலை முற்றுப் பற்ற பண்டங்களை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்து லாகும். குறைபாடுடைய பொருட்கள் இருப்பின் }க்கட்டத்தில் அப்பொருட்கள் அகற்றப்படும்.
உற்பத்தி நிறுவனம் உருவாக்கிக் கொண்ட ரத்திற்கு அமைவாக உற்பத்தி நடைபெறுகிறதா. இழிவுச்சட்டத் தேவைக்கு அமைய உற்பத்தி நடை பறுகிறதா? என்பதை உறுதி செய்யும் செயற் ாடு தரக்கட்டுப்பாடு என அழைக்கப்படும் ஆக்கத் ன் தரம் தரக்கட்டுப்பாட்டாளர்களால் உற்பத்தி ழியின் போது பரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படும் }வர்கள் எல்லாப் பொருள்களையும் மாதிரி ளைப் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவார்கள். சில றுவனங்களில் கணியச் செயற்பாடுகளின் ட்டுப்பாடு தரக்கட்டுப்பாட்டுக்கு பதிலீடாகும். இங்கு யந்திரங்களை இயக்குபவர்கள் இயந்திரச் சயற்பாட்டில் பிழையற்ற தன்மையை பரிசோ னைக்குட்படுத்துவார்கள். சில நிறுவனங்கள் ழு வேலையூடாக தரக்கட்டுப்பாட்டை நடை Dறைப்படுத்தும். இதில் குழுவின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஏனைய அங்கத்தவரின் கருமங் ளின் தரத்தை பரிசோதனைக்கு உட்படுத்துவர். ச் செயற்பாடு குழு உறுப்பினர்களிடையே இடம்

Page 36
பெறும். இப்பொழுது இக்குழுக் தரக்கட்டுப்பாட்டு செயற்பாடுகள் முழுமையான தர முகாமைத்து எண்ணக்கரு என விருத்தி அடைந்துள்ளது. TQ இன் கீழ் குழுக்களில் எல்லாஉறுப்பினர்களுக்கு அவரவருடைய கருமங்களுக்கு சந்தர்ப்பமளி கப்படும். TQM முறை மிகவும் உயர் தரத்திலா பொருட்கள் சேவைகள் உற்பத்தி செய்வதை உறுதிசெய்துள்ளது.
தரப்பாதுகாப்பு
பொருட்களை உற்பத்தி செய்தலையும் உ பத்தியின் பின்னுள்ள முழுமையான செயற்பா களையும் இதிலடக்க முடியும் பொருட்கை உற்பத்தி செய்யும் போது தரப் பரிசோதர்களி: கட்டுப்பாட்டுக்கு மேலதிகமாக ஊழியர்களா அவர்களே தமது கருமங்களைப் பரிசீலனைக் உட்படுத்துதல் ஒரு தரப்பாதுகாப்பு நடைமுை யாகும். இது ஊழியர்களால் சுயவிருப்பில் செ யப்படும் கருமமாகும். யப்பானில் பெரும்பாலா தொழிற்சாலைகளில் ஊழியர்களால் இ பொறுப்பு நிறைவேற்றப்படுவதைக் காணமுடியு பொருள் உற்பத்தியின் பின்னர் வாடிக்ை யாளருக்கு விற்பனை செய்யும் போது அதன் தர பற்றி எழுத்தில் அளிக்கப்படும் சான்று மற்றொ தரப்பாதுகாப்பு நடைமுறையாகும். இன்று பெரு பாலான உற்பத்திகள் தொடர்பில் உற்பத்தியாள களால் வழங்கப்படும் உத்தரவாதச் சான்றுக இதற்கான நல்ல உதாரணமாகும். தரத்துக்கை யாத குறைபாடுடையவற்றை உற்பத்தியாள களிடம் மீள ஒப்படைத்து புதிய பொருளை பெற்றுக் கொள்ள அல்லது செலுத்திய பணத்ை மீளப் பெற்றுக் கொள்ள அல்லது செலுத்திய பை
References:-
ஜெகத்பண்டாரநாயக்கா
வர்த்ததி

50T
50T
ய்
சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. விற்பனைக்கு பின் சேவையும் மற்றொரு தரப்பாதுகாப்பு நடைமுறை யாகும். இதன்படி உற்பத்தியாளர் உத்தரவாதம் அளித்த காலத்திற்குள் பிழை ஏற்பட்டால் திருத்தம் செய்வதற்கான கிரயத்தைச் செலுத்த உடன்படுவர் அல்லது இலவசமாக திருத்தம் செய்து கொடுப்பர்.
மொத்ததர முகாமைத்துவம்
ஜப்பான்நாட்டின் அதிநவீன தரக்கட்டுப்பாட்டு முறைமை மொத்தர முகாமைத்துவம் ஆகும். இதற்கு எல்லாப் பகுதி ஊழியர்களின் ஒத்துழைப் பும் பெற்றுக்கொள்ளப்படும். ஊழியர்கள் எல்லாச் சந்தர்ப்பத்திலும் சரியானதையே செய்ய வேண் டும் எனும் தரக்கட்டுப்பாட்டுமுறைமை இதுவாகும்.
இங்கு மூலப்பொருளை பெறுவதிலிருந்து முடிவுப் பொருளை சந்தைப்படுத்துவது வரை அனைத்து சந்தரப்பங்களிலும் உற்பத்தியின் தரம் உறுதிப்படுத்தப்படும் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலா வது பொருள் தரம் அற்று காணப்பட்டால் அந்த இடத்தில் அப்பொருள் தடுத்து நிறுத்தப்படும் அதா வது அப்பொருள் சந்தைக்குள் நுழைவது தடுக்கப் படும்.
தரக்கட்டுப்பாட்டு வட்டம்
ஜப்பானில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தரக்கட்டுப்பாட்டு வட்டம் இன்று பொது விருப்பும் பெற்றுள்ளது. ஒரே கருமங்களில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள் சிறுகுழுக் களாக ஒன்று சேர்ந்து உரையாடல் மூலம் அவர் கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனையை இனங்கண்டு அதற்கான தீர்வை முன்வைத்தல் இத்தரவட்ட முறையில் நிகழ்த்தப்படுகிறது.
-08-ല്പങു இதழ் = 10 ജയ്പൂ

Page 37
புத்தாயிரமாம் ஆண்டு இலக்குகளில் இலங்ை
LSSS0SSSS0SSSSSSSSeSSeSSSSSSSSSSSSSSeSSeSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
அறிமுகம்:-
ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி திட்டத்தின்
உதவியுடன் வரி முன்னெடுப்புக்களை நிதி திட்ட
மிடல் அமைச்சு கண்காணித்துவருகின்றது.
இதன் பிரகாரம் 2015 ஆம் ஆண்டாகின்ற போது உலகின் அனைத்து நாடுகளாலும் நிறை வேற்றப்பட வேண்டிய எட்டு இலக்குகள் தொடர்பில் இவர்கள் இணைக்கப்பாட்டிற்கு வந்தனர். இவற்றி ற்கு புத்தாயிரமாம் ஆண்டு அபிவிருத்தி இலக்கு கள் என பெயரிட்டன.
கடும் வறுமையையும் பட்டினியையும் ஒழிக் கின்ற தேவை இந்த அனைத்து இலக்குகளுாடா கவும் செல்கின்றபிரதானமான விடயமாக உள்ளது. இதனை நிறைவேற்றுவதற்கு எட்டு இலக்குகளில் முதல் ஏழு இலக்குகளையும் வறியநாடுகள் நிறை வேற்றுதல் வேண்டும். எட்டாவது இலக்கின் மூலம் அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகள் உதவிகளையும் கடன் சலுகைகளையும் மிகவும் நியாயமான வர்த்தக நிபந்தனைகளையும் தேவைப்படுகின்ற நாடுகளுக்கு வழங்குவதன் மூலம் மேற்படி பிரதானமான விடயத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வ தற்கு பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் என்பது சுட்டிக் காட்டப்படுகின்றது. இலங்கை உள்ளிட்ட 191 நாடு கள் மேற்படி புத்தாயிரமாம் ஆண்டு அபிவிருத்தி இலக்குகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான செயற்பாட்டின் தரப்பினர்களாக ஆவதற்கு இணக் கம் தெரிவித்தன. இவ் இலக்குகளில் உள்ளடங்கி
d
வர்த்தகி ہرسہ}-O9--

5 அபிவிருத்தி கயின் நிலை
Stwani Tabalasanna
2010 (Coins)
ள்ள பெரும்பாலான குறிக்கோள்களை நிறை வற்றிக் கொள்கின்ற போது இலங்கை சரியான Tதையில் தொடர்ந்தும் முன்னேறிச் சென்றுள் எது என்பதை அறிய முடிகின்றது. எவ்வாறாயி வம் 1, 6 மற்றும் 7 ஆவது இலக்குகளின் குறிக் காள்களை நிறைவேற்றி கொள்ளும் பொருட்டு இலங்கை அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டி
ள்ளது.
இன்றைய சூழலமைவினுள் முதலாவது லக்கான ”கடும் வறுமையையும் பட்டினியையும் இல்லாதொழித்தலை” நிறைவேற்றிக் கொள்வ ற்கு இலங்கை தொடர்ந்தும் அதிக கவனம் சலுத்துதல் அவசியமாகும். வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் நிலவிய முரண்பாடுகள் ற்றும் சுனாமியின் காரணமாக உள்நாட்டில் இடம்பெயர்ந்தோர்களது எண்ணிக்கை அதிகரித் தை தொடர்ந்து குறிப்பிடத்தக்க அளவு மக்கள் பாழ்வாதார வழிமுறைகளை இழந்தனர். இதன் பாரணமாக வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங் ளின் சனத்தொகையில் வறுமை விகிதாசாரம் அதிகரித்துள்ளது. இடம்பெயர்ந்த மக்களின் பாருளாதார சமூக நிலைமைகளை சீராக்குவ ற்கு வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் அரசாங்கத்தினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள மறு ரமைப்பு மீள்குடியேற்ற மற்றும் புனர்வாழ்வளிப்பு ருத்திட்டங்களை மேலும் எளிதாக்குவதற்கு மன்னுரிமையளித்தல் மிகமுக்கியமானதாகும்.
வwww~ இதழ் -10www

Page 38
போசாக்கின்மை பிரச்சனையை தீர்ப்பதற் பல்வேறான நலனோம்புகை மற்றும் நிவார6 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் சமுர்த்திதிட்டத்தின் கீழுள் மேலதிக வருமான கருத்திட்டம் மற்றும் உ6 உணவு கூப்பன் கருத்திட்டம் அதேபோன் ஏனைய போசாக்கு நிகழ்ச்சி திட்டங்களான க பிணித் தாய்மார்களுக்கு வழங்கப்படும் போச குப்பை, குழந்தைகளுக்கும், குறைந்தவருமான பெறும் குடும்பங்களுக்குமான பால்மா நி6 ரணம் மற்றும் பாடசாலை மாணவர்களுக்கா போசாக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆகிய கருத்திட்ட களை குறிப்பிடலாம். எவ்வாறாயினும் மாவட்ட என்ற வகையில் கருதுகின்ற போது 5 வயதுக் குறைந்தநிறைகுறைந்தபிள்ளைகளின் சதவீத அனைத்து மாவட்டங்களிலும் 15% த்தை தாண் யிருத்தலான இன்னமுமே நிலவுகின்றது அதேபோன்று கடும் முயற்சியுடன்தீர்வுகாணப்பு வேண்டியதுமான ஒரு பிரச்சனையாக உள்ளது.
இலங்கை இரண்டாவது இலக்கான "அை வருக்கும் ஆரம்பக் கல்வியை எய்தக்கூடிய நிை யிலுள்ள ஒருநாடாகும்."
இலங்கையில் கல்வி ஒரு அடிப்படை உரிை யாக வலியுறுத்தப்படுகின்றமையே இம்மு னேற்றத்தை எய்தப் பெறுவதற்கு காரணமா அமைந்துள்ளது. இதன் விளைவாக எம நாட்டில் பாடசாலை செல்கின்ற வயதிலுள் அனைத்து சிறுவர்களும் பாடசாலைக்கு செல் தற்கு ஊக்கமளிக்கின்ற கொள்கைகள் வகுக்க பட்டன. ஆரம்ப நிலை, இரண்டாம் நிலை மற்று மூன்றாம் நிலை ஆகிய அனைத்து மட்டங்களி மான இலவசக் கல்விக் கொள்கை மேற்ப முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிப்பு செய்த முக்கி மான காரணியாக உள்ளது. மேலும் இத6ை வலியுறுத்தி 1997இல் பாராளுமன்ற சட் மொன்றின் மூலம் 5-14 வயதுக்கு இடையிலா? சிறுவர்கள் பாடசாலை செல்லல் கட்டாயமாக்க
பட்டுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும்.
வர்த்ததி

மகு
ணெ
ள்
லர் சற
பப்
இலங்கை மூன்றாவது இலக்கான “பால் நிலை சமத்துவத்தினையும் மகளிர் வலுவூட்ட லையும் ஊக்குவித்தல்” தொடர்பிலும் குறிப் பிடத்தக்களவு முன்னேற்றத்தை அடைந்துள்ளது. ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சம கல்விக்கான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டமை கல்வியில் பால்நிலை சமத்துவத்தை அடைவதற்கு பிரதான காரணியாக அமைந்தது. மற்றும் இலங்கையில் பெண்கள் ஆண்களை போன்றே சிறந்த சமூக நிலையுடன் தொழில் நிலையங்களில் முக்கிய பதவிகளை வகிக்கில றனர்.
எக் சம:
சம்
வா |
ன
ங்
'49 ஓ 2 2
நான்காவது இலக்கான “சிறுவர் மரணத்தை குறைத்தல்” இலக்கினை அடைவதிலும் இலங்கை பிராந்தியத்தின் ஏனைய நாடுகளை விட முன்ன ணியில் உள்ளது. கர்ப்பிணிகள் மற்றும் குழந்தை கள் சுகாதார சிகிச்சை நிலையங்களின் தேவை களையும் சிறந்த பயிற்சி பெற்ற குடும்ப சுகாதார சமூக அபிவிருத்தி ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களை அடைந்தது. சிசு மரணத் தையும் 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தை மரணங்களை யும் குறைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற் கொண்டன. பரந்தளவான மகப்பேற்று சேய் நலன்புரி சிகிச்சை நிலையங்களும் பயிற்றப்பட்ட பொது சுகாதார மகப்பேற்று தாதிகளையும் கொண்ட வலையமைப்பு காணப்படுகின்றது.
ன
ம
(க
வ.
வ
2 6.
ஐந்தாவது இலக்கு “கர்ப்பிணிகள் சுக நலத்தை முன்னேற்றுதல்” ஆகும். 2003 ஆம் ஆண்டில் 100,000 பிறப்பிற்கு 19.7 ஆக கர்ப் பிணிகள் இறப்பு வீதம் அறிக்கையிடப்பட்டிருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில் அடையப்பெற வேண்டிய இலக்கு 100,000 பிறப்புக்கு கர்ப்பிணிகள் இறப்பு
10.6 ஆகும். பயிற்சி பெற்ற சுகாதார ஊழியர் ன களின் உதவியோடு நடைபெறுகின்ற மகப்பேறு
களின் எண்ணிக்கை 98.5 சதவீதத்தை அடைந் ன துள்ளதோடு இதில் அடையப்பெற வேண்டிய -ப் இலக்கு 100%ஆகும்.
L களி
-10---
~~~~~ இதழ் -10~~~~

Page 39
HIV / எயிட்ஸ், மலேரியா மற்றும் ஏனைய நோய்களை ஒழித்தல் ஆறாவது இலக்காகும். 1549 வயதுக்கு உட்பட்ட பிரிவினர்களிடையே எயிட்ஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகியுள்ள நோயாளிகள் 0.1 சதவீதத்திலேயே அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில வருடங்களினுள் அறிக்கையிடப்பட்ட எயிட்ஸ் தொற்றுக்கு ஆளாகிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்ததை தொடர்ந்து HIV தடுப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துவது அவசியம். வைத்தியசாலைகளில் நோயுற்றவர்களுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துதல், பாடசாலை மற்றும் கிராமிய மட்டங்களில் விழிப்புணர்வுகளை மேற் கொள்ள வேண்டும்.
ஏழாவது இலக்கு "சுற்றுச் சூழலின்” நிலை பேறான தன்மையை உறுதிசெய்தல்" தொடர்பில்
உசாத்துணை நூல் :
குறிப்பேடு 2009 மே-ஜீன் LIă,5LD 3-8
வர்த்ததி
s
G-11

மேலதிக கவனம் செலுத்தப்படல் வேண்டும். சுற்றா -ல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தை வீழ்ச்சியடைய செய்கின்ற செயற்பாடுகள் தொடர்பான விரை வானதலையீடுநடைபெறுதல் வேண்டும்.
எட்டாவது இலக்கு அபிவிருத்திக்காக"உலகப் பங்காளிகளை அபிவிருத்தி செய்தலாகும்." அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளின் சமூக பொருளாதார நிலைகளும் இவை அத்தகைய அதிர்வுகளினால் இயல்பாகவே பாதிக்கப்படக் கூடியனவாகவும் இருப்பதனால் உலக பொருள தார நெருக்கடியினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட வளங் களின் தடைகளை சீர்செய்வதற்கு உலக சமூகத் தின் கூட்டு முயற்சி அவசியமாகின்றது என்பதைப் பற்றிகூறுகின்றது.
]~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജ്ജ്ജ്ജ്

Page 40
பெறுமதி சேர்வரி (Value Added Tax)
பெறுமதி சேர்வரி (Value Added Tax) என்றா என்ன?
பொருட்கள் சேவைகளின் உற்பத்தி வி யோக நடவடிக்கையின் போது ஒவ்வொரு நிை யிலும் அவற்றில் சேர்க்கப்பட்ட பெறுமதி மீ விதிக்கப்படும் வரிபெறுமதிசேர்வரியாகும்.
பெறுமதிசேர்வரியின் நன்மைகள் 1) இரு தடவை வரிசேர்த்துக் கொள்வது தவிர்
கப்படுகிறது. 2) இது நுகர்வோர் மீது சுமத்தப்படுவதால் உ
பத்தியாளர் நுகர்வோர் ஊக்குவிக்கப்படுவர். 3) இவ்வரி தொடர்பான கணக்கு வைப்பு முன
இலகுவானது 4) இதில் மோசடிகள் மேற்கொள்வது கடினம்.
பெறுமதி சேர்வரியின் தீமைகள் 1 இவ்வரி தொடர்பான விளக்கம் குறைவா
காணப்படுகிறது - 2) இவ்வரி தொடர்பான அறிவைப் பெற்று
கொள்வது செலவு கூடியது ஒன்றாகக் காண படுகிறது. 3) இவ்வரி தொடர்பான விளக்கம் குறைவா
காணப்படுவதால் வழுக்கள் ஏற்படுவது அதி
மாக காணப்படுகிறது. - 4) வேறுபட்ட பொருட்களுக்கு வேறுபட்ட வீதத்தி வரி விதிப்பதால் இது கணிப்பிடுவதும் நன
முறைப்படுத்துவதும் கடினமானதாகும். பெறுமதிசேர் வரியின் தற்போதைய போக்கு
வர்த்தகி~~~~~

Jharmila Bavananthan
2010 (Coma)
8.
Y)
8
ல் > பெறுமதிசேர் வரியிலிருந்தான அரசிறை
முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் நிம்
2008ம் ஆண்டில் 9 சதவீதம் கொண்ட குறைந்த வீதத்தால் அதிகரித்தது. இக்குறைந்த வளர்ச்சி அபிவிருத்திச் செயற் பாடுகள் மற்றும் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட முக்கிய கைத்தொழில்களுக்கு அவற்றை ஊக்குவிப் பதற்காக பெறுமதி சேர் வரி விலக்களிப்புக் களை வழங்கல். > பெற்றோல் மீதான பெறுமதி சேர் வரியை
குறைத்தல். வாழ்க்கைச் செலவைக்கட்டுப்படுத்துவதற்கு விசேட பண்டத் தீர்வையின் கீழ்வரும் தெரிந் தெடுக்கப்பட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மீதான பெறுமதிசேர் வரியை நீக்கல். குடிவகை மற்றும் சிகரெட் விற்பனைகளிலான வீழ்ச்சி, உந்து ஊர்திகள் இறக்குமதிகளிலான வீழ்ச்சி, அரச அலுவலர்களுக்கு உந்து ஊர்தி களின் இறக்குமதிக்கான சலுகை ரீதியான தீர்வைத் திட்டத்தைத்தொடர்ந்தமை > குறிப்பாக 2008ம் ஆண்டின் நான்காம் காலாண்டில் ஒப்பீட்டு ரீதியில் குறைவான இறக்குமதி விலைகள் மற்றும் இறக்குமதி அளவு என்பனவற்றின் தாக்கத்தால் ஏற்
பட்டது. ல் >
எனினும் வரிநிருவாகத்திலான மேம்பாடுகள், தொலைத் தொடர்பூட்டல் மற்றும் பெறுமதி சேர் வரி உள்ளீட்டு வரி வரவுகள் மீதான வரை யறைகளுடன் இணைந்து நிதியியல் துறையி
"க
2. ஓ..
--
க
-12-~~~
•wwwwwwwwwwஇதழ் -10son

Page 41
லான உயர் செயலாற்றம் மேற்கூறப்பட்ட வழி 6
முறைகள் காரணமாக பகுதியளவில் எதிரீடு
செய்யப்பட்டது.
பெறுமதி சேர்வரி (VAT) தொடர்பான இரட்டைப்
பதிவு கொள்வனவிற்கு
கொள்வனவுக்கணக்கு வரவு VATகணக்கு வரவு
கடன் கொடுத்தோர்/
காசுக்கணக்கு செலவு
விற்பனைக்கு
காசு/கடன்பட்டோர்கணக்கு வரவு விற்பனைக்கணக்கு செலவு
VAT கணக்கு செலவு
உட்திரும்பலுக்கு
உட்திரும்பல்கணக்கு வரவு VATகணக்குவரவு
கடன்பட்டோர் கணக்கு செலவு
2
விற்பனை ந திகதி கொள்வனவாளன் O5O12O09 அமல்
1.O.O.2O09 விமல்
25 O1.2009 கமல்
அமல் கணக்கு விற்பனை 55000 55000 6
வர்த்ததி
G-13

வெளித்திரும்பலுக்கு
கடன்கொடுத்தோர் கணக்கு வரவு VATகணக்கு செலவு
வெளித்திரும்பல்க்கணக்கு செலவு
அறவிடமுடியாக் கடனுக்கு
அறவிடமுடியாக் கடன் கணக்கு வரவு VAT கணக்கு வரவு
கடன்பட்டோர் கணக்கு செலவு
பெறுமதி சேர் வரிகணிப்பீடு
நிறுவனத்தில் இடம்பெற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள் வருமாறு 15.01.2009 அமலுக்கு விற்பனை ரூபா 50000
(தேறியது) 0.01.2009 விமலுக்கு விற்பனை ரூபா 30000
தேறியது) 25.01.2009 கமலுக்கு விற்பனை ரூபா 20000
தேறியது) VAT 10% எனக்கொண்டு விற்பனை நாளேட்
டைத்தயாரித்துபேரேட்டுக்கு மாற்றுக.
ரளேடு
தொகை 50000 30000 20000
VAT 5000 3000 2000
மொத்தம் 55000 33000 22000 110000
கமல் கணக்கு 22000 22000
விற்பனை
ws இதழ் -10வow

Page 42
விமல் கணக்கு
விற்பனை 33000 33000
V,
L5/6s 10
10(
உசாத்துணை நூல் :
பா. முகுந்தன் VAT மத்திய வங்கி அ
வர்த்தகி ৰক্ত

மீ/செ
விற்பனைக்கணக்கு 1000000
அமல்
50000 கமல்
30000 விமல்
20000 1000000
100000
AT கணக்கு
D00
அமல விமல் கமல்
5000 3000 2000 10000
D00
றிக்கை 2008
-14-~~~
New இதழ் -10

Page 43
அங்கீகார வணிகம் (FRANCHISES)
SeSS eS eS SeeS eeS ee eS eeT S S ee eeeeS eeeS eSeSeS eeeeLS eeSLLSeeTS eeS e S eMS SS SeeSeSeSSSLTS e eSeSSeSSS S0S
பூகோளமயமாக்கல் காரணமாக இன்று உலகமானது கிராமம் போன்று சுருங்கி வந் துள்ளது. அதற்கேற்ப வணிகத்திலும் பலமாற்றங் கள் நாளுக்கு நாள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்த வகையில் இன்று அங்கீகார வணிக முறை என்பது வணிகத்துறையில் காணப்படும் ஒரு விஷேடமான வணிக முறையாக உருவெடுத்து வளர்ச்சியடைந்துவருகின்றது.
அங்கீகார வணிகம் என்பது உற்பத்திப் பொருளொன்றுக்கு அல்லது சேவையொன்றுக்கு உரிமையாளராக காணப்படும் நிறுவனமொன்று தனது உற்பத்திப் பொருளை அல்லது சேவை யைத் தனது வியாபாரப் பெயரிலேயே விற்பனை செய்வதற்கோ அல்லது உற்பத்தி செய்து விற் பனை செய்வதற்கோ வேறோர் தனிப்பட்ட ஒரு வருக்கு அல்லது நிறுவனமொன்றுக்கு அனுமதி வழங்கும் வணிக முறை ஆகும்.
மிகவும் உலகப் பிரசித்தி பெற்ற வணிகமுறைக்கு உதாரணங்கள்
McDonalds
Subway
Domino's pizzahut
Ups store
KFC போன்றவற்றைகூறலாம்.
இன்று பல்வேறு வித்தியாசமான துறை களிலும் அங்கீகார வணிகங்கள் காணப்படு
6.
வர்த்ததி {-15

>e-eeeeee-ee-ee-ee-eeee
கின்றன. அதாவது இன்று உலகம் முழுவதும் 20க்கு மேற்பட்ட அங்கீகார வணிகங்கள் வித்தி பாசமானதுறைகளிலும் காணப்படுகின்றன. உதாரணமாக, * துப்பரவாக்கலும் பராமரிப்பும் * சுகாதாரமும் உடற்தகுதியும் * நிதிச்சேவைகள் மற்றும் தன்னியக்க நடவடிக்
கைகள் போன்றவற்றைக் கூறலாம்.
ல் இவ் அங்கீகாரவணிகத்தின் வரலாறு பற்றி Don DOSzkOSwki கூறுகையில் சிங்கர் தையல் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவுடனேயே இதன் வரலாறு ஆரம்பமானதென கூறுகின்றார். அதா வது 1850 களிலே Isaac Singer என்பவர் தையல் இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்தவுடன் அவ் இயந்தி த்தை தமது புவியியல் பிரதேசத்துக்கு அப்பால் விநியோகம் செய்ததுடன் விநியோகம் செய்வதற் கான பயிற்சிகளை வாடிக்கையாளர்களுக்கும் வழங்கினார்.
2ங்கீகார வணிகத்துடன் தொடர்புடையோர்
அங்கீகாரம் வழங்குவோர் அங்கீகாரம் பெறுபவர் யாரிடம் அங்கீகார வணிகத்தை கொள்வனவு செய்கின்றாரோ அவர் அங்கீகாரம் வழங்குபவர் ஆவார். அதாவது உற்பத்திப் பொருளொன்றுக்கு சேவையொன்றுக்கு உரிமையாளராக காணப் படும் நிறுவனம் அங்கீகாரம் வழங்குபவர் ஆவார்.
]~~~~~~~~~~~~~~~~~ ඞதழ் =10,ജ്ജയ്പ

Page 44
2. அங்கீகாரம் பெறுவோர்
யார் அங்கீகார வணிகத்தை கொள்வன செய்து நடத்துகின்றாரோ அவர் அங்கீகா பெறுபவர் ஆவார்.
இங்கிகார வணிக உடன்பழக்கை
அங்கீகார வணிக உடன்படிக்கை என் அங்கீகாரம் வழங்குபவருக்கும் அங்கீகாரம் டெ வோருக்கும் இடையே உடன்படிக்கை யொன் உருவாக்கப்படும் குறித்த அங்கீகார வணி: தொடர்பாக இரு சாராரும் எவ்வாறு நடந் கொள்ள வேண்டுமென்பது பற்றி இதில் குறிப்பி படும்.
அங்கீகார வணிகம் பிரசித்தியடைய L றொரு காரணம் யாதெனில் நதிவசதியற்றவன முயற்சியாளர்களுக்கு கூடஅங்கீகாரம் வழங் வரால் நிதி வசதி வழங்கப்படுவதால் வண முயற்சிகளை நடாத்திசெல்லமுடிகிறது.
தற்பொழுது அங்கீகார வணிகங்களை மூன்று வை படுத்தலாம். 1. உற்பத்திப்பொருளுக்கான அங்கீகாரவணிக
உசாத்துணை நூல்கள்:
CIMAநிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும்ம வணிககல்வி-ஐகத்பண்டாரநாயக்கா

Т6!
JLĎ
Jğil
1று
கம்
டப்
ம்
அங்கீகாரம் வழங்குபவரின் உற்பத்திகளை தெரிவுசெய்து வியாபார குறியுடன் மீளவிற்கும் உரிமை அளிக்கும் அங்கீகார வணிகம் ஆகும்.
2. உற்பத்திஅங்கீகார வணிகம்
அங்கீகார வழங்குபவரின் வியாபார பெயரின் கீழ் உற்பத்திப் பொருட்களை உற்பத்தி செய் வதற்கும் விநியோகம் செய்வதற்கும் அங்கீ காரம் வழங்குபவரால் வழங்கப்பம் உரிமை ஆகும்.
3. வியாபார முறை அங்கீகார வணிகம்
அங்கீகாரம் அளிப்பவருடைய பெயரிலும் அவரது வியாபாரத்தன்மை முறையிலும் வணிகம் நடாத்த அங்கீகாரம் பெற்றவருக்கு வழங்கும் உரிமை ஆகும்.
இன்றைய வணிகச்சூழலானது ஏதோ ஒரு வகையில் நாளாந்தம் பல்வேறு மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் அங்கீகார வணிகமும் சர்வதேசரீதியில் பிரபல்யம் பெற்ற ஒன்றாகமாறிவருகின்றது.
ாதாந்தசஞ்சிகை-அறிவுதேடல்
(-18-]ഘ~~~~~~~~~~~~~~~ ශි,தழ் = 10 ജ്യേ

Page 45
பொருளாதாரப் பின்ன
கண்ணோட்டம்
LSSLS0S0SS0SLS0LS0SLSeeSSLS 0SS0SSS0SSS0SLSSSLS0SS0S SSSSSSMSSS0SS0SS0SS0SLSS0SSSSS0SSSSeYSeSSeSSeSSSSSSS
அறிமுகம்:-
பொருளாதாரப் பின்னடைவு (Recession) என்பதன் மூலம் தொழில்துறை வட்டமொன்றின் சுருங்கும் சந்தர்ப்பம் கருதப்படுகிறது. இது பொருளாதாரச் செயற்பாடுகள் குறைவடைகின்ற ஒரு காலப் பகுதியாகும். ஐக்கிய அமெரிக்காவில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதார ஆராய்ச்சி நட வடிக்கைகள் பற்றிய தேசிய பணியகம் (National Bureau of Economic Research - NBER) &rb நிலைமையை விரிவாக விளங்குகின்ற வகையில் பொருளாதாரம் பூராவும் பரவியுள்ள பொதுவாக உண்மை மொத்தத் தேசிய உற்பத்தி உண்மை தனிநபர் வருமானம், தொழில் வாய்ப்புக்கள்
(கமத்தொழில்துறை அல்லாதி, கைத்தொழில்
உற்பத்தி மற்றும் மொத்த மற்றும் சில்லறை வியாபாரம் ஆகிய துறைகளில் பல மாதங்களாக காணக்கூடியதாகவுள்ள செயற்பாடுகளில் குறிப் பிடத்தக்கதொரு பின்னடைவை பொருளாதாரப் பின்னடைவு எனக் கருதுவதாகக் கூறுகின்றது. நீண்டகாலம் நீடிக்கின்ற ஒரு பொருளாதாரப் பின்னடைவின் பெறுபேறாக பொருளாதார மந்த நிலை உருவாகின்றது.
மொத்தத் தேசிய உற்பத்தி தொடர்ந்து வரு கின்ற இரண்டு காலாண்டுகளிலும் சுருங்கு மெனில் (எதிர்க்கணிய வளர்ச்சி அறிக்கையிடப் படுமிடத்து பொருளாதாரப் பின்னடைவு ஒன்று உருவாகியுள்ளது. என்பது அதன் மூலம் காட்டப் படுவதாக பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது.
6.
t
வர்த்தகி A-17

டைவு பற்றிய
b-o-o-o-o-o-o-ee-ee-ee-to-o-o-e
வ்வாறாயினும், இந்த எளிமையான வரைவிலக் ணத்தின் மூலம் அமெரிக்காவில் உருவாகிய }நேகமான பொருளாதாரப் பின்னடைவுகளை விளக்குவதற்கு முடியாது
பாருளாதாரப்பின்னடைவின் பண்புகள்
* பணச் சுருக்க (Defation) நிலைமைகளைத் தழுவியதான ஒட்டுமொத்தக் கேள்வி வீழ்ச்சி யடைதல்
* விலைமட்டம் அதிகரித்தல் அல்லது பணவீக்க (Inflation) 5606060LDUL6of 860600rp55 பொருளாதார வளர்ச்சி முழுமையாகவே தேக்க Élodeo eigOL565 (Stag flation) &béu விடயங்களின் பெறுபேறுகளாக அமையலாம்.
பாருளாதாரம் பின்னடைவும் பொருளாதார ந்தமும்
மிகக் கடுமையான நீண்டகாலம் நீடிக்கின்ற தாடர்ச்சியானதொரு பொருளாதார பின்ன Dடவை பொருளாதார மந்த நிலையெனக் Economic Depression) gp5 Li(B&IC&DITL 5. வ்வாறாயினும் பொருளாதாரப்பின்னடைவுக்கும் பாருளாதார மந்த நிலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை விளக்குவதற்கான திட்டவட்டமான தாரு வரைவிலக்கணம் கிடையாது. மொத்தத் தசிய உற்பத்தி ஒப்பீட்டளவில் 10 சதவீதத்தால் அல்ல அதைவிட அதிகளவில் வீழ்ச்சியடைதல் பாருளாதார மந்த நிலையாகும். என பொது பாகக் கருதப்படுகின்றது. மிகக் கடுமையான

Page 46
பொருளாதார மந்த நிலை அல்லது அதிப8 வீக்கம் (Hyperinflation) ஆகிய நிலைை களினால் ஏதேனுமொரு பொருளாதாரத்தி உருவாகும் அழிவுகாரமானதொரு நிலைமைச் 6LITOb6TITSTJ 6ipâté (Economic Collapse) 6T வரைவிலக்கணம் அளிக்கப்படுகின்றது.
பொருளாதார பின்னடைவின் அறிகுறிகள் * பங்குச் சந்தையில் நடைபெறுகின்ற குறிப்பி தக்களவிலான வீழ்ச்சிகளை அந்நாட்டி பொருளாதாரப் பின்னடைவுகள் தொடர்பா அறிகுறிகளாக பெரும்பாலானவர்கள் ஏற்று கொள்கின்றனர். Eg:- அமெரிக்கபங்குச்சந்தை * திறைசேரிப் பிணையங்களில் இடப்படுகின் நீண்டகால முதலீடுகளை விட அதிக விளை குறுகிய கால முதலீடுகளின் ஊடாக கிடை தல் (கீழ்நோக்கிய விளைவு வளைகோடு உ வாகுதலி * 3 மாதகால தொழிலின்மை மற்றும் தொ லின்மையால் நடைபெறுகின்ற மாற்றத்ை அடிப்படையாகக்கொண்டுஅமைக்கப்படுகிறது 4. முதனிலை பொருளாதாரச் சுட்டெண்ணு பொருளாதாரப் பின்னடைவுகளை அை யாளம் காண்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது
பின்னடைவிலிருந்து பொருளாதாரத்தை வி விக்கும் உபாய வழிமுறைகள் * பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கும் பொருட் அரசாங்கத்தினால் பற்றாக்குறை செலவிட (Deficit spending) 2. LITU 6 glup60. யொன்றைகடைப்பிடித்தல். * மூலதன முதலீடுகளை அதிகரிக்கச் செய்த வேண்டுமென நிரம்பல் தரப்பினரின் (Supp Side) பொருளியலாளர்கள் ஆலோசை வழங்குகின்றனர். * அரசாங்கம் மக்களுக்கு நிவாரணங்கை வழங்குதல் அல்லது மிகக் குறைந்த மட்ட திலான வரித் தளர்வின் ஊடாக நெருக்கடி
வர்த்தகி

|00|I
DLD
|ல்
60
னால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்கி ஊக்குவிப்பதன் மூலம் அவர்களையும் பொருளாதார செயற் பாடுகளில் இணைத்துக் கொண்டு பொருளா தார வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தவேண்டும். *தொழில்துறை சங்கம் தமது வாடிக்கையாளர் களுக்கு தமது சேவைகளை திட்டமிடுதல் வேண்டும். * போட்டி ரீதியில் வேலை செய்வதற்கு விருப்ப முள் ளதுமான புதிய ஊழியர் களை நிu மித்தல் போன்ற உபாய வழிமுறைகளை இதன் பொருட்டு பயன்படுத்தல். * தொடர்ச்சியான பொருளாதாரப் பின்னடைவு நிலவிய போதிலும் உபாய ரீதியில் துணிவு டனும் விரைவாகவும் அதற்கு முகங்கொடுப் பதற்கு தொழில் முயற்சியாளர்கள் உடனடி யாகச் செயற்படுதல் வேண்டும்.
பங்குச் சந்தையும் பொருளாதார பின்னடைவு கவரும்
பங்குச் சந்தையில் நடைபெறுகின்ற பின்ன டைவுகளின் காரணமாகவும் பொருளாதாரப் பின்னடைவுகளை எதிர்பார்க்கலாம். 1948 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் உருவாகிய 10 பொருளாதாரப் பின்னடைவுகளும் பங்குச் சந்தையில் நடை பெற்ற வீழ்ச்சிகளின் காரணமாகவே உருவாகி யுள்ளன. சில சந்தர்ப்பங்களில் பொருளாதார பின்னடைவுகள் சந்தை வீழ்ச்சி நடைபெற்ற உடனேயே உருவாகியுள்ளன.
பொருளாதாரப் பின்னடைவொன்று நிகழ் கின்ற காலத்தில் நிதிச்சேவைகள், மருந்துகள் மற்றும் புகையிலை வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடைய பங்குகள் அதிக பங்கிலாபத்தைக் காட்டுகின்றன. எவ்வாறாயினும் பொருளாதாரம் சிறந்த நிலைக் குத் திரும்ப ஆரம்பித்ததும் அதிக வளர்ச்சியுடன் கூடிய பங்குகளை தொழில் முயற்சிகள் விரை வாகவே நன்நிலையை அடைகின்றன. அத்தியா வசிய நுகர்வுப் பொருட்களுக்கு உள்ள கேள்வி
-18-lപ്പബ്ല്യു இதழ் =10,േ

Page 47
யின் நெகிழ்வுத்தன்மை எந்த நிலையின் கீழும் அவ்வளவு பெயர்ச்சியடையாதிருத்தல் அதற்கான காரணமாகும்.
ஐக்கிய அமெரிக்கப் பொருளாதாரத் திர்ை
தற்போதைய பின்னடைவு
2008ம் ஆண்டின் இறுதியில் அமெரிக்க
நிதி மற்றும் அடகுச் சந்தையில் பாரிய தொரு ந
நெருக்கடிநிலைமை உருவாகியது. கடனை மீளச் சி
ଛୈ
செலுத்துவதற்கான ஆற்றல் குறைந்த உப (N முதனிலை (Sub prime) துறைக்கு வீடு சொத்துக்கள் அடகு முறையின் கீழ் வழங்கப்பட்ட ம
ந
உசாத்துணை நூல்கள் :
குறிப்பேடு-2009 ஜீலை-ஆகஸ்ட்
வர்த்ததி {-19

றத்தாழ ஆயிரம் பில்லியன் கடன் தொகையை ள அறவிடமுடியாதிருந்தமை மேற்படி நெருக்கடி ருவாவதற்கு காரணமாயமைந்தது. தனியார் தாழில் முயற்சிகளின் அடிப்படையில் செயற்படு lன்ற அமெரிக்க பொருளாதாரத்தில் பல தனிலை தொழில் நிறுவனங்கள் மேற்படி நிதி நருக்கடிக்கு உள்ளாகின இதில் மிகப் பெரும் ட்டத்தை ஏற்க வேண்டிநேரிட்டநிறுவனங்களின் ட்டி குரூப் (City Group) மற்றும் மெரில் லின்ஸ் Mri Linch) ஆகிய கம்பனிகளுக்கு நேரிட்ட ட்டம் முறையே 55 மில்லியன் டொலர்கள் ற்றும் 52 மில்லியன் டொலர்களாகும்.

Page 48
நன்மதிப்பு
LSLS0SLS0 LS0LS0LS0SLS0LS0LS0SLS0S0SLS0SLS0SLS0SS 0SS 0SSLSS0SS0SS0SS0SLS0S0
01. நன்மதிப்பு என்றால் என்ன
தொழிற்பாட்டு நிறுவனம் ஒன்றின் முழுை தேறியசொத்தின்தேறும் பெறுமதியைவிட
02. நன்மதிப்பின்தன்மை அல்லது பண்புகள் என
* கட்புலனாகாச்சொத்து * திடமாக மதிப்பிடமுடியாவிட்டாலும் பெ * நன்மதிப்பின் பெறுமதிவியாபார உழை * நன்மதிப்பின் பெறுமதி விசேட நிகழ்ச்
இருக்கமுடியும்.
03. நிறுவனத்திற்கு நன்மதிப்பு:ஏற்படக்காரண * உரிமையாளரின் தனிப்பட்டசெல்வாக்கு * உற்பத்திகளின்தன்மையும் வழங்கும் ே * நிறுவனம் அமைந்துள்ள இடம் * சிறப்பான முகாமை * தனியுரிமை * வியாபாரக்குறியும் ஆக்கவுரிமையின்பி * பரந்தவிளம்பரம் இருத்தல் * திறமையான ஊழியர் * நீண்டகாலத்தன்மை
04. நன்மதிப்புமுறைஎன்றால் என்ன?
தொட்டுணர முடியாத தேறிய சொத்துக்கை பயன்படும் முறைநன்மதிப்புமுறையாகும்
05. அத்தகைய நன்மதிப்புகணிப்பிரும் முறைகள்
* மிகை இலாபமுறை * மேலதிகநிறுவனப்பெறுமதிமுறை
வர்த்ததி a

SS0LSLSS0SLSS0LSLSS0SLS0LLLSSYSLLLSeLSLSLSLS0SLS0SLLS0LLS0
ம யான தேறிய சொத்தின் தேறும் பெறுமதி தனித்தனி - அதிகமாக இருத்தல் நன்மதிப்பாகும்.
றுமதியுண்டு ஒப்பு ஆற்றலுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் சி தவிர வேறு நேரங்களில் கணக்குகளில் பதியப்படாது
ங்கள் எவை
சவையின் பிரபல்யமும்
ரபல்யமும்
Dள பங்காளர் சேரலில் அல்லது விலகலில் பதிவதற்கு
எவை?
{-20-ഫ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10,േ

Page 49
பழைய, புதிய வியாபார முறை நிறை இலாபச் சராசரி முறை தேறியலாபச் சராசரிமுறை மொத்த இலாபச் சராசரிமுறை மொத்தவருமானச்சராசரிமுறை
06. நன்மதிப்பு கணிப்பிடும் முறைகளில் பெரும் பாண்ை
யாது? இலாபத்திற்கும் நன்மதிப்பிற்கும் நேரடியாக நேர் முறை இலாபத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அை
07. எதிர்மறைநன்மதிப்பு என்றால் என்ன?
நன்மதிப்பைக் கணிப்பிடும் போது அது மறை அ நன்மதிப்பாகும்.
08. நன்மதிப்புச்சீராக்கப்பதிவு எப்போது? ஏன் அவசிய
* பங்காளரசேர்தல்
* பங்காளர் விலகல் அல்லது இறத்தல்
* பங்காளர் சேர்தலும் விலகலும்
* இலாபநட்டவிகிதம்மாறுதல்
* இரண்டுநிறுவனங்கள் ஒன்றுசேருதல்
எக் கட்சியினரும் பெறுபேறுகளை இழக்கவே பதிவு அவசியம்
09. பங்காளர் சேரும்போது நன்மதிப்புசம்பந்தப்பட்டசி 01. சேரும்பங்காளன்தான் அனுபவிக்கும் நன்மதி
1. நிறுவனத்திற்கு வெளியில் தீர்வுகாணல்
பதிவு இல்லை i. நிறுவனத்தில் விட்டுவிடல்
காசுககு பழைய பங்காளர் மூலதனககு i. நிறுவனத்தின்கணக்கில் காட்டிஎடுத்துச்
அ. காட்டல்
காசு ககு
இழக்கும்பங்காளர் மூலதனககு ஆ.எடுத்துச்செல்லல்
இழக்கும்பங்காளர் மூலதனககு
காசுக/கு
ഖഴ്ച~~~~~~~~~~~~~~~~~ //// 21 |حہ

மயானவை இலாபமுறையாக அமைய காரணம்
விகித தொடர்பு உள்ளதால் அனேக நன்மதிப்பு
மகின்றன.
Hடையாளத்தைப் பெறுமாயின் அது எதிர் மறை
ா அனுபவிக்கவோ கூடாது என்பதனால் சீராகப்
ராக்கப்பதிவுகள் எவை?
ப்ெபு தொகையைகாசாக கொண்டுவரல்
6) JG)
6h5F6\o6)|
செல்லல்
வரவு
696ഖ
6) JG)
696ഖ
ഷ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 50
உதாரணம்
அனில், பசில் என்போர் பங்குடமை விகிதாசாரம் சமனாகும் இப்பங்குடமைய இலாபநட்ட விகிதாசாரம் 2:2:1ஆகும் பங் ஆகும். சிசில் தனது பங்கினை காசாக
6)l(BLDITO) 1. நிறுவனத்திற்கு வெளியில் தீர்வுகாண
பதிவு இல்லை i. நிறுவனத்தில் விட்டுவிடல்
காசுக/கு வரவு
அனில் மூலதனககு செல6 பசில் மூலதனக/கு செல6 i.நிறுவனத்தின் கணக்கில் காட்டி எடுத்து
அ. காட்டல்
காசுக/கு 6) JG)
அனில் மூலதனககு செலவு
பசில் மூலதனக/கு செல6
ஆ. எடுத்துச்செல்லல்
அனில் மூலதனக/கு 6) JG) பசில் மூலதனக/கு வரவு
காசுக/கு செல6
O2. சேரும்பங்காளன்தான் அனுபவிக்
1. நன்மதிப்புகணக்கு பேணல் அ அ. மொத்ததொகைக்குநன்ம
நன்மதிப்புக/கு பழைய பங்காளர் மூல
ஆதனித்தொகைக்கு நன்மதி
நன்மதிப்புக/கு இழக்கும் பங்காளர் மூ
i. நன்மதிப்புகணக்கு பேணப்பட் அ.மொத்த தொகைக்கு உருவ
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு பழைய பங்காளர்
வர்த்ததி

ஒன்றின் பங்காளர் ஆவார். இவர்களின் இலாப நட்ட பில் சிசில் புதிய பங்காளனாக அனுமதிக்கப்பட்டார் புதிய குடமையின் மொத்தநன்மதிப்புப் பெறுமதிரூபா 50,000 கொண்டு வந்தார் எனின் நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவு
|ல்
50,000 외 25,000 의 - 25,000 துச் செல்லல்
50,000
25,000
의 25,000
25,000
25,000
의 50,000
தம் நன்மதிப்பு தொகைக்கு காசாக கொண்டு வராமை Hல்லது உருவாக்கல் திப்புகணக்கு உருவாக்கல்
வரவு தனககு ଜୋଥF606)]]
ப்பு கணக்கு உருவாக்கல்
6) JG)
லதனக/கு 6ᏁéᎦ6Ꭰ6Ꭷ!
டு தொடர்ந்தும் நிற்கவிடப்படாமை ாக்கிப்பதிவழித்தல்
6) JG) மூலதனக/கு ബ96ഖ

Page 51
* பதிவழித்தல்
தொடரும்பங்காளர் மூலத நன்மதிப்புககு
ஆதனித்தொகைக்கு உருவாக்கிப்பதி
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புககு இழக்கும் பங்காளர் மூலதன * பதிவழித்தல்
அனுபவிக்கும் பங்காளர் மூ நன்மதிப்புககு
i. நன்மதிப்புகணக்கு பேணாமை
அ.மொத்த தொகைக்கு (மூலதன கணக தொடரும்பங்காளர் மூலதனக பழைய பங்காளர் மூலதனக/கு
ஆதனித்தொகைக்கு (மூலதன கணக் அனுபவிக்கும் பங்காளர் மூலத இழக்கும் பங்காளர் மூலதனக/
இ. கடன்கணக்கு ஏற்படுத்தல்
அனுபவிக்கும்பங்காளர் கடன் இழக்கும் பங்காளர் மூலதனக/
உதாரணம்
வாணி, ராணி என்போர் இலாபநட்டங்களை 2: பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளராவார். இப்பங்குடன் அனுமதிக்கப்பட்டார். புதிய இலாபநட்ட விகிதாச நன்மதிப்பு 120000 ரூபா எனின் நிலானி தனது நன்மதிப்பு தொகையினைபின்வரும்நிலைகளில் ) நன்மதிப்புகணக்கு பேணல் 2) நன்மதிப்புகணக்கு பேணப்பட்டுதொடர்ந்துநிற் 3) நன்மதிப்புகணக்கு பேனாமை
1. நன்மதிப்புகணக்கு பேணல்
அ.மொத்ததொகைக்கு நன்மதிப்புகணக்கு உரு
நன்மதிப்புககு வரவு வாணிமூலதனககு செலவு ராணிமூலதனககு 6hsғ606

னக/கு வரவு
செலவு
வழித்தல்
வரவு எக/கு செலவு
Dலதன க/கு வரவு
செலவு
41 1 1 11 11 11 |
க்கில் சீராக்கம்) s/கு
வரவு செலவு
கில் சீராக்கம்)
னக/கு வரவு
செலவு
கு
க/கு
வரவு செலவு
1 எனும் விகிதத்தில் சமனாக பகிர்ந்து வரும் மையில் நிலாணி என்பவர் புதிய பங்காளனாக பாரம் முறையே 2:2:1 ஆகும். பங்குடமையின் து பங்கை காசாக கொண்டு வரவில்லை எனின்
பதிந்து காட்டுக.
கவிடப்படாமை
தவாக்கல்
120000
80000 40000
vvvvvvv இதழ் -10

Page 52
ஆதனித்தொகைக்கு நன்மதிப்புகணக்
நன்மதிப்புக/கு 6) வாணிமூலதனக/கு ଜୋ{ ராணிமூலதனககு 6.
2) நன்மதிப்புகணக்கு பேணப்பட்டு தொ 9H. மொத்த தொகைக்கு உருவாக்கிٹک
) உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு 6ll வாணிமூலதனககு ெ ராணிமூலதனககு ெ
2) பதிவழித்தல்
வாணிமூலதனககு வ ராணிமூலதனககு வ நிலாணிமூலதனககு 6 நன்மதிப்புக/கு ெ
ஆ.தனித்தொகைக்கு உருவாக்கிப்பதிவு
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு 6) வாணிமூலதனககு ெ ராணிமூலதனக/கு 6):
* பதிவழித்தல்
வாணிமூலதனக/கு 6 ராணிமூலதனககு 6) நிலாணிமூலதனககு 6) நன்மதிப்புக/கு 6),
3) நன்மதிப்புகணக்கு பேனாமை
அ.மொத்த தொகைக்கு
வாணிமூலதனக/கு ராணிமூலதனக/கு நிலாணிமூலதனக/கு வாணிமூலதனக/கு ராணிமூலதனககு
வர்த்தகி

குஉருவாக்கல்
U6) 24000
36D6) 16000 F606 । 8000
டர்ந்துநிற்கவிடப்படாமை ப்பதிவழித்தல்
Ս6) 120000 SF6)6) . . .80000 சலவு 40000
J6) 48000
Մ6)! 48000
U6) 24000
SF6)6. 120000
பழித்தல்
J6) 24000
5F6)6) 16000 சலவு 8000
U6) 96.00
J6) 96.00
U6) 4800
σ6υ6) 24000
J6) 48000
Ս6) 48000
ரவு 24000
சலவு 80000 சலவு 40000
{-24--~~~~~~~~~~~~~~~~ ♔ =10േ

Page 53
ஆ. தனித்தொகைக்கு
வாணி மூலதனக/கு ராணிமூலதனக/கு நிலாணி மூலதனக/கு வாணி மூலதனக/கு ராணி மூலதன க/கு
வரவு வரவு வரவு செலவு செலவு
இ. கடன் கணக்கு ஏற்படுத்தல்
வாணி மூலதனக/கு ராணி மூலதனக/கு நிலாணி மூலதனக/கு வாணி மூலதன க/கு ராணி மூலதனக/கு
வரவு வரவு வரவு செலவு செலவு
10. பங்காளர் விலகும் போது அல்லது இறக்குமிடத்து
யாவை? 1. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணல் அல்லது உருவாக்க அ. மொத்த தொகைக்கு நன்மதிப்பு கணக்கு உரு
நன்மதிப்பு க/கு பழைய பங்காளர் மூலதனக/கு
ஆ. தனிப்பட்ட தொகைக்கு நன்மதிப்பு கணக்கு 2
நன்மதிப்பு க/கு இழக்கும் பங்காளர் மூலதனக/கு
உதாரணம்
சுதன், மதன், விமல் இலாபநட்டங்களை மேலாக ! இப்பங்குடமையிலிருந்து மதன் ஓய்வு பெறுவது ! ரூபா 150000 என மதிப்பிடப்பட்டது. புதிய இலாபந குடமை நன்மதிப்பு கணக்கினை பேணி வருகின வருமாறு
அ. மொத்த தொகைக்கு நன்மதிப்பு கணக்கு உரு
நன்மதிப்பு க/கு
வரவு சுதன் மூலதனக/கு
செலவு மதன் மூலதன க/கு
செலவு விமல் மூலதனக/கு
செலவு
ஆ. தனிப்பட்ட தொகைக்கு நன்மதிப்பு கணக்கு உ
நன்மதிப்புக/கு
வரவு மதன் மூலதன க/கு
செலவு
வர்த்தகம் Nuwwwwwwwwwwwwn
~~-25

9600 9600 4800
811 11
16000 8000
48000, 48000 24000
80000 40000
( நன்மதிப்புச் சம்பந்தப்பட்ட சீராக்கப் பதிவுகள்
வாக்கல் வரவு செலவு
உருவாக்கல்
வரவு செலவு
பகிரும் பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளர்களாவார் தொடர்பில் பங்குடமையின் மொத்த நன்மதிப்பு ட்ட விகிதாசாரம் முறையே5:3:2ஆகும். இப்பங் ன்றனர் எனின் நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவு
வாக்கல்
150000
75000 45000 30000
உருவாக்கல்
45000
45000
வவow இதழ் -109வwn

Page 54
2. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணப்பட்டு தொட அ) மொத்த தொகைக்கு உருவாக்கிப்ப
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு பழைய பங்காளர் மூலதன
* பதிவழித்தல்
தொடரும்பங்காளர் மூலத நன்மதிப்புக/கு
ஆ.தனிப்பட்ட தொகைக்கு நன்மதிப்புச்
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக்ககு இழக்கும்பங்காளர் மூலத
* பதிவழித்தல்
அனுபவிக்கும்பங்காளர் மூ நன்மதிப்புக/கு
உதாரணம்
விமல், அமல், கமல் பங்குடமையில் 3:21 ளாவார் கமல் ஓய்வு பெற ஏனையோர் தொடர்ந்து நடாத்த எண்ணினர் பங்குட கணக்கு பேணப்பட்டு தொடர்ந்துநிற்கவிட
அ. மொத்த தொகைக்கு உருவாக்கிப்பதவி
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புககு விமல் மூலதனக/கு அமல்மூலதனக/கு கமல்மூலதனககு
* பதிவழித்தல்
விமல்மூலதனககு அமல் மூலதனக/கு நன்மதிப்புக/கு
வர்த்தகி

ர்ந்து நிற்கவிடப்படாமை தவழித்தல்
- க/கு
வரவு செலவு
எனக்கு வரவு
செலவு
க்கணக்கு உருவாக்கிப் பதிவழித்தல்
வரவு னக/கு செலவு
முலதனக/கு வரவு
செலவு :
எனும் விகிதத்தில் இலாப நட்டங்களை பகிரும் பங்காளர்க - இலாபநட்டங்களை சமனாக பகிர்ந்து பங்குடமையை மையின் நன்மதிப்பு 60000 ரூபா ஆகும். நன்மதிப்பு ப்படாது எனின் நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவு வருமாறு
பழித்தல்
60000
வரவு செலவு செலவு செலவு
30000 20000 10000
[ !
111 |
வரவு வரவு செலவு
30000 30000
60000
--28--~~~-
wwwwwwwwww இதழ் -10ew

Page 55
ஆ.தனிப்பட்டதொகைக்கு நன்மதிப்பு கணக்குஉ
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு 6) JG) விமல் மூலதனககு 6ᏁéᎦ6Ꭰ6l! அமல்மூலதனககு 686ഖ கமல் மூலதனககு ଜୋଥF606)]]
விமல் மூலதனககு 6) JG) அமல் மூலதனக/கு 6) JG) நன்மதிப்பு ககு 686ഖ
3.நன்மதிப்புகணக்கு போனாமை அல்லது பதிய
அ. மொத்ததொகைக்கு (மூலதனக்கணக்கில்
தொடரும்பங்காளர் மூலதனக்க/கு பழைய பங்காளர் மூலதன க/கு
ஆதனித்தொகைக்கு (மூலதனக்கணக்கில்சீ அனுபவிக்கும் பங்காளர் மூலதனக/கு இழக்கம்பங்காளர் மூலதனக/கு
இ. கடன்கணக்கு ஏற்படுத்தல்
அனுபவிக்கும்பங்காளர்கடன்க/கு இழக்கும்பங்காளர் மூலதனககு
உதாரணம்
அபி, ஆதி, பாரதி பங்குடமை இலாப நட்டங் பங்காளர்களாவார். இப் பங்குடமையிலிருந்து தொடர்ந்து நடாத்த எண்ணினார். பங்குடமையின விகிதமும் சமன் ஆகும் நிறுவனம் நன்மதிப்பு நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவுகள் வருமாறு.
அ.மொத்ததொகைக்கு
அபிமூலதனக/கு 6) JG) 12C ஆதிமூலதனககு வரவு 12( அபிமூலதனககு 696ഖ ஆதிமூலதனககு 636)6)
பாரதி மூலதனககு 696ഖ
வர்த்ததி A-27

ருவாக்கிப்பதிவழித்தல்
10000
5000
3333
1667
5000
5000
10000
JT60LD
சீராக்கல்)
6) JG)
செலவு
ராக்கல்)
6).J6)
ଜୋଥF606 ।
6) JG)
செலவு
களை சமனாக பகிரும் பங்குடமை ஒன்றின் பாரதி ஓய்வு பெற ஏனையோர் பங்குடமையை ர் நன்மதிப்பு 240000 ஆகும். புதிய இலாபநட்ட | கணக்கு தொடர்ந்து பேணுவதில்லை எனின்
DOOO
DOOO
80000
80000
80000
ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10,േജ്

Page 56
ஆ. தனித்தொகைக்கு
அபி மூலதனக/கு ஆதிமூலதனக/கு பாரதி மூலதன க/கு
வரவு வரவு செலவு
இ. கடன் கணக்கு ஏற்படுத்தல்
அபிகடன்க/கு ஆதிகடன்க/கு பாரதி மூலதனக/கு
வரவு வரவு செலவு
ii. பங்காளரசேர்தலும் விலகலும் சம்பந்த 01. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணல் அல்லது
நன்மதிப்பு க/கு . பழைய பங்காளர் மூலதனக/கு
உதாரணம்
லால், நிகால் பங்குடமை இலாபநட்டங்கள் இப்பங்குடமையிலிருந்து நிகால் ஓய்வு பெ நட்ட விகிதாசாரமும் 3:2 எனின் ஆகும். நிறுவனம் நன்மதிப்பு கணக்கு பேணுமென்
நன்மதிப்புக/கு லால் மூலதனக/கு நிகால்மூலதனக/கு
6
பி
02. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணப்பட்டு தொட
1. உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு பழைய பங்காளர் மூலதனக/கு
ii. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணப்பட்டு தெ
1 உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு
பழைய பங்காளர் மூலதனம் 2) பதிவழித்தல்
தொடரும் பங்காளர் மூலதனம் நன்மதிப்புக/கு
வர்த்தகி

40000
40000
80000
40000
40000
80000
ப்பட்டநன்மதப்புச்சீராக்கப்பதிவுகள் எவை? உருவாக்கல்
6) JG)
செலவு
ளை 3.2 எனும் விகிதத்தில் பகிரும் பங்காளர்களாவார்.
ற அமல்புதிய பங்காளராக இணைகின்றார். புதிய இலாப பங்குடமையின் நன்மதிப்பு பெறுமதி 100000 ஆகும்
ரின்நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவு வருமாறு
IgG 10000s)
செலவு 60000
சலவு 40000
ர்ந்துநிற்கவிடப்படாமை
6) JG)
696ഖ
நாடர்ந்துநிற்கவிடப்படாமை.
6) JG) க/கு செலவு
னககு வரவு
செலவு
{-28-ഘ~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10 ജയ്പ

Page 57
உதாரனம்
காமினி, சத்தியன் பங்குடமை இலாப நட்டங்களை களாவர். காமினி பங்குடமையிலிருந்து ஓய்வு பெ கொண்டார். புதிய இலாப நட்ட விகிதாசாரம் 3 90000 ரூபாவாகும். நிறுவனம் நன்மதிப்பு கை தில்லை எனின் நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவுகள் * உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு 6) Je) 9000
காமினிமூலதனக/கு செலவு
சத்தியன் மூலதனககு செலவு
* பதிவழித்தல்
சத்தியன் மூலதனககு வரவு 5400 திஸ்ஸமூலதனககு வரவு 3600 நன்மதிப்புக/கு ଜୋଥF606)]]
03.நன்மதிப்புகணக்கு பேணாமை அல்லது பதிய
தொடரும்பங்காளர் மூலதனக/கு வரவு பழைய பங்காளர் மூலதன க/கு 696ഖ
உதாரனம்
தனு வினு இலாப நட்டங்களை சமனாக பகிரும் பங்குடமையிலிருந்து ஓய்வு பெற மனு புதிய ப விகிதாசாரமும் சமனாகும். பங்குடமையின் மெr நிறுவனம் நன்மதிப்புகணக்கு பேணுவதில்லை எ
வினுமூலதனககு வரவு 30000 மனுமூலதனககு வரவு 30000 தனுமூலதனககு செலவு வினுமூலதனககு செலவு
12. இலாபநட்டவிகிதம் மாற்றமடையும்போதுநன் 01. நன்மதிப்புகணக்கு பேணல் அல்லது உருவி அ.மொத்த தொகைக்குநன்மதிப்புகணக்கு
நன்மதிப்புக/கு 6) JG) பங்காளர் மூலதனககு செலவு
ஆதனித்தொகைக்குநன்மதிப்புக்கணக்கு
நன்மதிப்புக/கு 6) Je) இழக்கும்பங்காளர்க/த செலவு
வர்த்ததி (-29

ா சமனாக பகிரும் பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளர் ற திஸ்ஸ என்பவர் புதிய பங்காளராக இணைந்து 2 ஆகும். பங்குடமையின் மொத்த நன்மதிப்பு ணக்கு பேணப்பட்டு தொடர்ந்து நிற்க விடப்படுவ
வருமாறு
O
45000
45000
O
O
90000
UT60LD
பங்குடமையொன்றின் பங்காளர்களாவார். தனு ங்காளராக இணைகின்றார். புதிய இலாப நட்ட ரத்த நன்மதிப்பு பெறுமதி ரூபா 60000 ஆகும். னின்நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவுகள் வருமாறு
30000
30000
மதிப்புசம்பந்தப்பட்டசிராக்கப்பதிவுகள் எவை பாக்கல் அல்லது பதிதல்
உருவாக்கல்
பழைய இலாபநட்டவிகிதம்)
உருவாக்கல்
~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 58
& бПП600lli)
வசந், ஆனந், சுகந் என்போர் 5:3:2 எ ஒன்றின் பங்காளர்களாவார் ஆனால் இ8 தமது மூலதன விகிதாசாரத்தில் மாற் பங்குடமையின் நன்மதிப்பு ரூபா8OOOO பேணுகின்றதெனின் நன்மதிப்பு தொடர்ப
வசந் 5:3:2 40000
4:2:4 32000
(8000)
அ.மொத்ததொகைக்குநன்மதிப்புகணக்
நன்மதிப்புக/கு வசந்ரூலதனக/கு ஆனந்ஆமுலதனக/கு சுகந்ஆமுலதனககு
ஆ.தனித்தொகைக்குநன்மதிப்புக்கணக்
நன்மதிப்புக/கு வசந்மூலதனக/கு ஆனந்மூலதனக/கு
2.நன்மதிப்புக்கணக்கு பேணப்பட்டுதொ அ. மொத்த தொகைக்கு உருவாக்கி
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு பங்காளர் மூலதனக/கு (பழைய இலாபநட்டவிகித
* பதிவழித்தல்
பங்காளர் மூலதனககு நன்மதிப்புக/கு
ஆ.தனித்தொகைக்கு உருவாக்கிப்
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு இழக்கும்பங்காளர் மூலதன
* பதிவழித்தல்
அனுபவிக்கும்பங்காளர் மூல
நன்மதிப்புக/கு
வர்த்தகி

னும் விகிதத்தில் இலாபநட்டங்களை பகிரும் பங்குடமை வர்கள் தமது இலாபநட்ட விகிதாசாரத்தினை 4:2:4 என்ற றியமைக்க தீர்மானித்தனர். இம்மாற்றம் தொடர்பில் என மதிப்பிடப்பட்டது. நிறுவனம் நன்மதிப்பு கணக்கினை ான பதிவு வருமாறு
ஆனந் சுகந் மொத்தம்
24000 16000 80000
16000 32000 80000
(8000) (16000)
குஉருவாக்கல்
வரவு 80000
செலவு 40000
செலவு 24000
செலவு . 16000
குஉருவாக்கல்
6) JG) 16000
செலவு 8000
686ഖ 8000
டர்ந்துநிற்க விடப்படாமை ப்பதிவழித்தல்
6) JG)
செலவு
நம்)
வரவுடுதிய இலாபநட்டவிகிதம்)
செலவு
பதிவழித்தல்
6) JG) க/கு செலவு
தனககு வரவு
செலவு
-(-30-~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10 യേ

Page 59
உதாரணம்
அரன், பரன், சரன் இலாபநட்டங்களை 3:2:1 எ பங்காளர்களாவார். ஆனால் இவர்கள் தமது இல விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப பகிர்ந்து கொள்ள தீர்மானி ரூபா 60000 என மதிப்பிடப்பட்டது. நிறுவனம் நிற்கவிடப்படுவதில்லை எனின்நன்மதிப்பு தொடர்
அ.மொத்ததொகைக்கு உருவாக்கிப்பதிவழித்தல்
* உருவாக்கல்
நன்மதிப்புககு 6) JG) அரன்மூலதனககு செலவு பரன் மூலதனக/கு செலவு சரன்மூலதனக/கு 686)6)
* பதிவழித்தல்
அரன்மூலதனக/கு 6) JG) பரன் மூலதனக/கு 6) JG) சரன்மூலதனக/கு 6) J6) நன்மதிப்புக/கு 696ഖ
ஆ.தனித்தொகைக்கு உருவாக்கிப்பதிவழித்தல்
* உருவாக்கம்
நன்மதிப்புக/கு 6) JG)
சரன்மூலதனக/கு 686)6)
* பதிவழித்தல்
பரன் மூலதனககு 6) JG)
நன்மதிப்புககு செலவு
3. நன்மதிப்புகணக்கு பேணாமை அல்லது பதிய
அ.மூலதன கணக்கினூடாகச் சீராக்கம்
பங்காளர் மூலதனககு 6) Je) பங்காளர் மூலதனக/கு ଜୋ8606 ।
ஆ. கடன்கணக்கு ஏற்படுத்தல்
அனுபவிக்கும்பங்காளர்கடன்க/கு இழக்கும்பங்காளர் மூலதனக/கு
உதாரணம்
அருண், வருண், கருண் இலாபநட்டங்களை ச
களாவார். இவர்கள் தமது இலாபநட்ட விகிதத்தில்

னும் விகிதத்தில் பகிரும் பங்குடமையொன்றின் Tபநட்ட விகிதத்தினை 21:1 என்ற தமது மூலதன த்தனர். இதன் போது பங்குடமையின் நன்மதிப்பு நன்மதிப்பு கணக்கு பேணப்பட்டு தொடர்ந்து பான பதிவு வருமாறு
60000
30000
20000
10000
30000
15000
15000
60000
5000
5000
5000
5000
T60LD
(புதிய இலாபநட்டவிகிதம்) (பழைய இலாபநட்டவிகிதம்)
6) JG)
696ഖ
மனாக பகிரும் பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளர் Dன 3:2:1 எனும் விகிதத்தில் பகிர்ந்து கொள்ள
~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 60
இணங்கினர். பங்குடமையின் நன்மதிப் பேணுவதில்லை எனின் நன்மதிப்பு தொ!
அ. மூலதன கணக்கினூடாக சீராக்கம்
அருண் மூலதன க/கு
வரவு வருண் மூலதன க/கு
வரவு கருண் மூலதன க/கு
வரவு அருண் மூலதன க/கு
செலவு வருண் மூலதன க/கு |
செலவு கருண் மூலதனக/கு செலவு
ஆ. கடன் கணக்கு ஏற்படுத்தல்
அருண் கடன்க/கு வரவு கருண் மூலதனக/கு செலவு
13. இரண்டு நிறுவனம் ஒன்று சேரும் போதும் 1. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணல் அல்லது 2
நன்மதிப்பு க/கு பழைய பங்குடமை மூலதனக/கு
சேருபவர் மூலதனக/கு
உதாரணம்
அபி, ஆதி இலாபநட்டங்களை 2:1 எது களாவர். இப்பங்குடமையின் 90000 நிறுவனம் இணைந்து கொள்கிறது. இ இலாபநட்ட விகிதாசாரம் 2:2:1 ஆகும் நி நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவு வருமாறு.
நன்மதிப்புக்/கு பழைய பங்குடமை மூலதனக/கு பாரதி மூலதனக/கு
2. நன்மதிப்பு கணக்கு பேணப்பட்டு தொட
i) உருவாக்கல்
நன்மதிப்புக/கு பழைய பங்குடமை மூலதன க.
சேருபவர் மூலதனக/கு ii) பதிவழித்தல்
தொடரும் பங்காளர் மூலதனக நன்மதிப்பு க/கு
வர்த்தகி-~~

பு 12OOOO ரூபா ஆகும். நிறுவனம் நன்மதிப்பு கணக்கு ர்பான பதிவு வருமாறு
60000
40000
20000
40000
40000
40000
2OOOO
20000
ன்மதிப்புசம்பந்தப்பட்டசிராக்கப்பதிவுகள் எவை? உருவாக்கல் வரவு இரண்டு நிறுவனநன்மதிப்பு) செலவு (பங்குடமையின்நன்மதிப்பு செலவு சேர்ந்தவியாபாரத்தின்நன்மதிப்பு
னும் விகிதத்தில் பகிரும் பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளர் ரூபாவாக மதிப்பிடப்பட்டது. இப்பங்குடமையுடன் பாரதி ந்நிறுவனத்தின் நன்மதிப்பு 30000 ரூபாவாகும். புதிய றுவனம் நன்மதிப்பு கணக்கினை பேணுகின்றது. எனின்
6) JG) 120000
செலவு 90000
696ഖ 80000
ர்ந்துநிற்கவிடப்படாமை
வரவு இரண்டு நிறுவனநன்மதிப்பு) கு செலவு (பங்குடமையின்நன்மதிப்பு)
செலவு சேர்ந்தவியாபாரத்தின் நன்மதிப்பு)
/கு வரவு இரண்டு நிறுவனநன்மதிப்பு
69ബഖ

Page 61
உதாரணம்
அமல், கமல் இலாபநட்டங்களை சமனாக பகிரும் யின் நன்மதிப்பு 60000 ரூபாவாகும் இப்பங்குட கொண்டது. இந்நிறுவன நன்மதிப்பு 30000 ரூபா
நிறுவனம் நன்மதிப்பு கணக்கு பேணப்பட்டு தொட தொடர்பான பதிவு வருமாறு i) உருவாக்கல்
நன்மதிப்பு க/கு
வரவு பழைய பங்குடமை மூலதனக/கு செலவு
விமல் மூலதன க/கு
செலவு
ii) பதிவழித்தல்
அமல்மூலதன க/கு கமல் மூலதனக/கு விமல் மூலதனக/கு நன்மதிப்பு க/கு
வரவு வரவு வரவு செலவு
03) நன்மதிப்பு கணக்கு பேணாமை அல்லது பதிய
மூலதன கணக்கினூடாகச் சீராக்கல் தொடரும் பங்காளர் மூலதன க/கு வரவு பழைய பங்குடமை மூலதனக/கு செலவு சேருபவர் மூலதனக/கு
செலவு
உதாரணம்
பிரபு, சுந்தர் இலாபநட்டங்கள் 2:1 எனும் விகிதத்தில் இப் பங்குடமையின் நன்மதிப்பு 45000 ரூபா நிறுவனம் இணைவதென தீர்மானித்தது. இந்நிறு இலாப நட்ட விகிதாசாரம் சமன் ஆகும் நிறுவ எனின் நன்மதிப்பு தொடர்பான பதிவு வருமாறு
மூலதனகணக்கினூடாக சீராக்கல்
பிரவு மூலதனக/கு
வரவு சுந்தர் மூலதன க/கு
வரவு சிவா மூலதனக/கு
வரவு பழைய பங்குடமை மூலதனக/கு
செலவு சிவா மூலதனக/கு
செலவு
Reference:
நவீன நிதிகணக்கு கோட்பாடுகள்(D.Sam)
வர்த்தகம்,
~~-33

பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளர்கள் இப்பங்குடமை மையுடன் விமல் நிறுவனம் இணைவதற்கு ஒத்து Tவாகும். புதிய இலாபநட்ட விகிதமும் சமனாகும்.
டர்ந்து நிற்கவிடப்படுவதில்லை எனின் நன்மதிப்பு
90000
60000 30000
30000 30000 30000
90000
பாமை
ல் பகிரும் பங்குடமை ஒன்றின் பங்காளர்களாவார் வாக மதிப்பிடப்பட்டது. இப்பங்குடமையுடன் சிவா சுவனத்தின் நன்மதிப்பு 30000 ரூபா ஆகும் புதிய னம் நன்மதிப்பு கணக்குகளை பேணுவதில்லை
25000 25000 25000
45000 30000
wwwn இதழ் -10wwn

Page 62
இணையமும் பிரதே பங்களிப்பும்
LSLS0SLS0 LS0SSLLLSYSLS0 S0SLS0S SLS0S0SS0SSLSLSLSS0SSS SSS0SSSS0SSLSS0SSS0SSS0SYSLS0S0
நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இத்தக தொடர்பாடல் யுகத்தில் இணையமானது உல முழுவதும் பரவி நிற்கிறது. அபிவிருத்தியடை நாடுகள் முதற்கொண்டு ஆபிரிக்கா, அந்த டிக்கா என எல்லா இடங்களிலும் இணையமான தனது காலடியைப் பதித்துள்ளது. இதற்கு கணனி உட்பட தகவல் தொடர்பாடலுக்கு சாதனங்களினதும் அவைசார் தொழில்நுட்ட களினதும் அதீத வளர்ச்சியும் அவை ஓரள பாவனையாளரின் கொள்வனவு சக்திக்கு உட்ப செலவில் கிடைக்கக்கூடியவாறு இருப்பது பிரதா காரணமாகும். மேலும் கம்பியல்லாத தகவ பரிமாற்ற முறைமையானது தகவல் தொடர்பா தொழில்நுட்பத்துறையில் புதிய பரிமானத்ை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கம்பி வழி மின்சாரம் மற்று தொலைபேசி வசதி இல்லாத தொழில்நுட்பங்க (HSPA, GPRS, 36 முதலியன) மூலம் இணை வசதியைப் பெறக்கூடியதாக உள்ளது.
இந்த வகையில் கணனியில் பரீட்சயமற்ற களுக்கும். அடிப்படை கணனி அறிவினை குறிப்பிட்ட சில மென்பொருள் தொகுப்புக்களி மாத்திரம் பெற்று வளர்ந்தோருக்கும் இணை மானது ஒரு புரியாத புதிராகவே உள்ளது. இ8ை யத்தையும், மின்னஞ்சலையும் ஒரே விடயம் எ எண்ணுபவர்கள் இன்றும் உள்ளனர். இதற்கா முக்கிய காரணமாயிருப்பது இணை யம் எனு மாய உலகமானது பல்வேறு விசித்திரங்களைய புதிர்களையும் உள்ளடக்கி இருப்பதும் அ நாளுக்கு நாள் தொழில் நுட்பரீதியாக மாற
வர்த்தகி - AN

தச வளர்ச்சியில் அதன்
S 0SSLS 0 SLSSS0SSLSS0SSSSS0SSSSLSSSSSS0SS0SSMSS
பல்
கம்
ந்த
ாட்
கொன்டிருப்பதுவுமாகும். எனினும் ஆர்வத்துடன் முயன்றால் இணையமானது மிக எளிதாகக் கையாளக்கூடிய ஒரு வளமாகும்.
இணையம் என்பது பல்வேறு தன்னிச்சை யான கணனிகளினதும், கணனி வலையமைப்புக் களின் சேர்க்கையாகும். இது உலகளாவிய ரீதி யிலான இலத்திரனியல் தகவல் பரிமாற்றத்திற் குரிய கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. இணையம் ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கோ அல்லது அரசாங்கத் திற்கோ அல்லது அமைப்பிற்கோ சொந்தமானது அல்ல சரவதேச தன்னார்வத்தொண்டு நிறுவன மான இணைய சங்கம் அல்லது இணைய சமு 5TujLB (Internet Society) 6T60TLGBLB. &60600TL15 தில் பல்வேறு நபர்களாலும், அழைப்புக்களாலும் இணையத்தளங்கள் (Website) நடாத்தப்படு கிறது.
இவ் இணையத்தளங்களில் பிரதானமாக இணையப் பக்கங்களும் அசையும் படங்கள் (Video and animations) 68-L16 Bluesa,6ft (36 go இணையப் பக்கங்களுக்கு உரிய இணைப்புக்கள் போன்றன காணப்படும்.
மேலும் குறிப்பிட்ட துறை சம்பந்தமான தொடர்ச்சியாக எம்மை அறிவுறுத்திக் கொண்டிருக் கும் செய்திக் குழுக்களும் இலத்திரனியல் தொடர் பாடலின் அச்சாணியாகவும் இணையத்தின் தாய் என வர்ணிக்கப்படக்கூடியதுமானமின்னஞ்சலும் இணையத்துடன் இரண்டறக் கலந்த ஏனைய சேவைகளாகும்.
SSeSLLeSSeeSLMSLMSMSLMSTSTSSLLLSMSMSLMSSSLSLMSMSMS SMSSSS இதழ் = 10 ജ്യേ

Page 63
கம்பிவழி அல்லது கம்பியல்லா
A 7
நிறுவனங்களும், வீட்டுப்பாவனையாளர் களும் இணையத்துடன் இணைந்திருக்கிறார்கள். பொதுவாகப் பாவனையாளர்கள் உள்ளூர் இணைய சேவை வழங்குவோர் (Internet Service Providers) eup6OLDITEs S60600Tu55L6ir இணைகிறார். உள்ளூரிலே உள்ள இணைய சேவை வழங்குனர் பிராந்திய மற்றும் உலகளா விய ரீதியான இணைய சேவை வழங்குனரும் தொடர்பு ஏற்படுத்துகின்றன.
மின்னஞ்சல் என்பது இலத்திரனியல் தொடர் புச் சாதனங்கள் மூலம் செய்திகளை எழுதுதல், அனுப்புதல் மற்றும் பெறுதல் போன்றவற்றைச் செய்யும் முறையாகும். சாதாரணமாக அஞ்சல் கள் அனுப்பும் போது யாரிடமிருந்து யாருக்கு அனுப்புவதைப் போன்று இங்கு உங்கள் மின்னஞ் சலும் பெறுபவரின் மின்னஞ்சல் முகவரியும் தேவைப்படுகிறது. உலாவிகள் ஊடாக இணைய (36606), 6 upriguel WWW.g. mail. com. W.W.W
உசாத்துணை நூல் :
வணிகக்கல்வி ஜகத்பண்டாரநாயக்கா தகவல்தொழில்நுட்பம் -பசில் ஜெனதாஸ் Mobile Commerce-BLLDITGLib 6.jpg585 fi
வர்த்ததி f-35
鸟
 

கட்டமைப்பு
ha w
அடிப்படைநிலையில் Regional
ISP
邓/
T2Line
呎)/P LAN ه]{[ [ロ^エ[ロ
ahoo mail.com LDppLb www.live.com 67g9jLö
இணையத்தளங்கள் பிரபலமாக உள்ளது.
www.face book.com. www his.com
போன்ற இணையத்தளங்கள் பழைய உறவு sளை, நட்டைப்புதுப்பிக்க புதிய நண்பரைத் தேட வழிவகுக்கும். கல்விமற்றும் தகவல் துறையில் இணையமானது விசாலமான வீச்சில் உதவ முடியும். உயர்கல்விமாணவர், தொழில் புரிவோர் நம் துறைசார் அறிவைப் பெறமுடியும்.
இறுதியாக இணையம் எனும் போது அது பற்றியதப்பான அபிப்பிராயமே தற்போது நிலவுவ ால் இணையவசதி வழங்கும் நிறுவனங்களி லிருந்து பெண்கள் பயன் பெறுவது குறைவு. அது மது பிரதேச இணைய வளர்ச்சிக்கு தடையாக உள்ளது. எனவே இவ்வாறான மனப்பான்மை நீக்கப்பட்டு அனைவரும் இணையத்தைப் பயன் படுத்தக்கூடிய வகையில் சூழ்நிலையை ஏற்படுத்த அனைவரும் உதவவேண்டும்.
}ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 64
இலங்கைக்கான ஒ
SSLSLLLSLSYSLSS0SSLSS0SSSLSLSSSLSSLS0SLS0SSS0SSS0SLSSSLSSLSS0SSSLSSSSSS0SS0SS0SLS0LLSLSSL SLSS
இலங்கையின் சுபீட்சத்தை அளவி பொருட்டு இலங்கை மத்தியவங்கி "சுபீட்ச டெண் என்ற ஒரு புதிய சுட்டெண்ணை உருவா யுள்ளது.
இங்கு சுபீட்சம் என்ற சொற்பதத்தினுள் விரிவானதொரு பொருள் பொதிந்துள்ள அபிவிருத்தியின் பிரதிபலன்களை சமூகத்தி அனைத்து குழுக்களும் அனுபவிப்பதற்கு ஏற்ப செய்வதன் மூலம் நிலைத்திருக்கத்தக்க விதத் நாட்டில் செல்வம் ஈட்டுவதன் ஊடாக மக்களி வாழ்க்கைத்தரத்தினை உயர்த்துதல் என்பதாகு
நோக்கம்
ம் அபிவிருத்தியின் நன்மைகளை சமூக லுள்ள அனைத்து பிரிவினரும் அனுபவி தனூடாக மக்களின் வாழ்க்கைத்தரத்ை உயர்த்து தல் அனைத்து தேசிய கொள்6 களினதும் இறுதியான குறிக்கோள் மக்களி வாழ்க்கை தரத்தினை உயர்த்துவதும் அத மூலம் முழு நாட்டினுடைய சுபீட்சத்தின உயர்த்துவதும் ஆகும்.
ம் சமநிலையான பிராந்திய அபிவிருத்தி 8 வொரு மாகாணத்தினுடைய குடித்தொை தலைக்குரியவருமானம், சமூக மற்றும் பெ ளாதார சமமற்ற தன்மைகள் மற்றும் மா ணங்களில் தலைக்குரிய வருமானத்தி வேறுபாடுகள் என்பன கவனத்தில் எடுக்கப் (36.600rGLib.
வர்த்ததி

ரு சுபீட்ச சுட்டெண்
LSLS0SLS0S SLS0SLS LSLSLSLS0SLSSYLS0LSSLS0SLS0SSLS0SS
டும் ல் பரந்த நியதிகளில் மக்களுடைய நலன்கள்
சுட் மற்றும் மக்களுக்கு கிடைக்கத்தக்களவு சமூக க்கி பொருளாதார உட்கூட்டமைப்பு வசதிகள் எள் பனவும் சுபீட்சத்தை அளவிடுவதற்கான முக்கியகூறுகளாகும். மிக து. ம் சுபீட்ச சுட்டெண்ணானது 20 மாறிகளை உள் தின் ளடக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாறிகள் ITG மக்களுடைய வாழ்க்கையில் வேறுபட்ட விட தில் யங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதுடன் ரின் நிலையான உரிய நேரத்தரவுகளின் கிடைப் ம். பனவு தன்மையின் அடிப்படையில் தெரிவு
செய்யப்பட்டுள்ளது.
த்தி இச்சுட்டெண்ணில் உள்ளடங்கும் மாறிகள்
ப்ப மூன்று பிரதான துணைப்பிரிவுகளாக வகைப் தை படுத்தப்படும். அதன் விபரம்பின்வருமாறு
ன் சுபீட்சச் சுட்டெண்ணை கணிப்பிடும் முறை
தன் İi “- Vi - Viw }6ԾT Vio-Viy
1i = 1 மாறியலுடன் தொடர்புடைய சுட்டெண் 96ll இலக்கம்
* Vi = மாறியலின் அவதானிப்பு
(5 Vio = I மாறியலுக்கு இருக்கமுடியுமான
சிறந்த உயர்ந்தபட்ச பெறுமதி loo" Viw = I மாறியலுக்கு இருக்க முடியுமான LIL- சிறந்த உயர்ந்தபட்ச பெறுமதி
-(-38-ഫ~~~~~~~~~~~~~~~~ இத்ழ் = 10 ആംസ്ട്രേ

Page 65
இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண்
பொருளாதார தொழில்துறை மக்களின் வாழ்க்கையி சுற்றாடல் (30%) நன்நிலைப்பாடு (45%) தலைக்கிரிய வருமானம் (5%) வைத்தியசாலை கட்டில் தொழில்நிலை (5%) மருத்துவர்கள் (அரசி (5 முறைசாராத்துறை சம்பளம் (5%) குழந்தை உயிர்பாதுகா வறுமை மட்டத்திற்கு தாய் உயிர்பாதுகாப்பு ( மேலுள்ள சனத்தொகை (5%) பாடசாலை அடர்த்தி (5 தலைக்குரிய மொத்த மாணவர் ஆசிரியர் விகி விற்பனைப்புரள்வு வரிவீதம் (5%) இரண்டாம் நிலை கல்வி தொழிற்சாலை அடர்த்தி (5%) தொடர்ச்சி (5%)
சாதாரண மற்றும் உயர் சித்தியடைகின்ற விகித வாகன உரிமை (5%)
சுபீட்சச் சுட்டெண்ணிண் பயண்பாடுகள் 1) மாகாணங்களின் பற்றாக்குறையான விடயங்
2)
3)
4)
களை கண்டறிய உதவும் குறித்த விடயங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அதிகவழங்கல்களை ஒதுக்குவதன் மூலம் நியாயமற்ற வழங்கல்களையும் தவறான ஒதுக்கங்களையும் தடுக்கஉதவும் மாகாணங்களின் அதிகாரசபைகளில் அடை யப்படவேண்டிய மாகாணமட்டத்திலான இலக்குகளை நிர்ணயிப்பதற்கு பயன்படுத்த dpgujLĎ சுபீட்சச் சட்டெண்ணானது சுபீட்சத்தை விருத்தி செய்வதில் சமூக பொருளாதார கொள்கை களில் செயற்றிறனை அளவிடுவதற்கும் பயன்படுத்தமுடியும்.
உசாத்துணை நூல்கள் :
வர்த்ததி
இலங்கை மத்தியவங்கிஅறிக்கை-2008 இலங்கைமத்தியவங்கி குறிப்பேடு-2008
(-37.

ணுக்குரிய மாறியல்கள்
মতো உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
(25%) கள் (அரசு) (5%) |தலைக்குரிய மின்வலு நுகர்வு (5% 5%) தொலைபேசி அடர்த்தி (5%)
Lų (5%) வங்கி அடர்த்தி (5%)
5%) வீதி அடர்த்தி (5%)
石) சட்டமும் ஒழுங்கும் (5%) தம் (5%)
யின்
தரம்
D (5%)
வீட்சைச் சுட்டெண்ணை பயன்படுத்துவதன் மூக்கி பத்துவம்
அனைத்து துணைச்சுட்டெண்களில் முடிவு களின் விரிவான பகுப்பாய்வு மற்றும் அவசியமான கொள்கை தலையீடுகள் மற்றும் முன்னுரிமை இலக்கை அணுகுதல் மற்றும் இலங்கை சுபீட்சச் சுட்டெண்ணின் நிலைக்குத்தான மற்றும் சமாந்தர அடிப்படையில் மாகாணங்களுடைய முன்னுரி மைகளுடைய தொடர்புபடுத்தி அவற்றினுடைய மேலதிக சுபீட்சத்துக்காக ஒவ்வொரு மாகாணத் திற்கும் தொடர்புடைய பொருத்தமான நடவடிக் கையை எடுத்தல்.
ഘ~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 66
இலங்கை கணக்கீ வருமானம்
LSSLLLSSSeeeLLLLSSSLLL LLLSeeeSLLLLSLS0SLS0SLSLSLS Y LLS LLSLSS0SSLSLeSLTS0SSLS0SSTSSeSSLS0LLTSLSLS0SLS0SLSLeSLSYSLLLSLSSLS0
நோக்கம்
வருமானமானது குறிப்பிட்ட கணக்கீ காலப்பகுதியில் உரிமையாளர்களின் பங்கள் புக்கள் தவிர்ந்த உரிமையாண்மையை அதிக கும் வண்ணம் ஏற்படும் உள்வாங்கல்கள் அல்ல சொத்துக்களை அதிரிக்கும் அல்லது பரிப் களை குறைக்கும் பொருளியல் சார்ந்த பயன்: என நிதிசார் கூற்றுக்களை தயாரித்தல், முன் லைப்படுத்தல் என்பன வரையறுக்கப்பட்டுள்ள வருவாய் என்பது வருமானம், ஆதாயம் ஆக இரண்டையும் உள்ளடக்கியது. வருமானம் ஒ தொழில் முயற்சியின் சாதாரண செயற்பாடுக னால் ஏற்படும் வருமானத்துடன் விற்பனை, டணம், வட்டி, பங்குலாபம், உரிமைப்படி என ! வேறுபெயர்களினால் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
நோக்க எல்லை
இந்த நியமமானது பின்வரும் கொடுக் வாங்கல் நிகழ்வுகளில் இருந்து வரும் வருமான களைகணக்கிடும்போது பிரயோகிக்கவேண்டு ) பொருட்கள் விற்பனை
விற்பனைக்காக தொழில் முயற்சியின உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் விற்பனை காக உள்ள காணி, வேறு ஆதனங்களு அல்லது சில்லறை வியாபாரியிடமுள் வணிகப்பொருட்கள் போன்ற விற்பனைக்க கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பொருட்களு
பொருட்கள் என்ற பதத்தில் அடங்கும்.

MSSSLS0SLS0S SLSSSLS0S0SS0SLSSSSSSLSSSS0SSSMSSS0S SMSSSS
2)
3)
சேவை வழங்குதல் சேவையை வழங்குவதாவது குறிப்பிட்ட முறையில் ஒப்பந்த காலத்தினுள் உடன்பட்ட வேலையை ஒரு தொழில் முயற்சி நிறை வேற்றுவதாகும். இந்த சேவையானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப் பகுதிக்குள் அல்லது அதற்கு கூடிய காப்பகுதியினுள் வழங்கப்படலாம். ஒரு தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்களைப் பிறர் உபயோகிப்பதால் பெறப்படும் வரு மானங்கள், வட்டி, பங்குலாபம், உரிமைப்படி கள் ஒரு தொழில் முயற்சியின் சொத்துக்களை மற்றவர்கள் உபயோகிப்பதால் பெறப்படும் வருமானங்கள் பின்வருமாறு 1. வட்டி ஒரு தொழில் முயற்சிக்குரிய காசை அல்லது காசிற்கு சமனானவையை அல்லது பெற வேண்டிய தொகைகளை பயன்படுத்துவதற்குரிய கட்டணங்கள். 2. உரிமைப்படிகள் ஒரு தொழில் முயற்சிக் குரிய நீண்டகாலச் சொத்துக்களை உபயோகிப்பதற்குரிய கட்டணங்கள் Eg:- e95&356aiffi6CDLD
வியாபாரக்குறி
3. பங்குலாபங்கள் உரிமையாண்மை முதலீட்டில்
உரிமையாளர்கள் வைத்திருக்கும் ஒரு குறிப் பிட்ட வகை மூலதனத்தின் விகிதாசாரத்திற் கேற்ப இலாபத்தை பங்கிட்டு விநியோகிப்ப தற்கு.
{-38-]~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 67
SLAS 29 இன்படி வருமானமாக கருத்திற் கொள்ளப்படாதவை 1. குத்தகை ஒப்பந்தங்கள் 2. உரிமையாண்மை முறைப்படி கணிப்பிடும்
முதலீடுகளிலிருந் படும்பங் ங்கள் 3. காப்புறுதி தொழில் முயற்சியின் காப்புறதி
ஒப்பந்தங்கள் 4. நிதிச்சார்புச் சொத்துக்களின் நிதிச்சார்புப்
பரிப்புகளின்நியாயப் பெறுமதி 5. வேறு நடப்புச் சொத்துகளின் மதிப்புகளில்
ஏற்படும் மாற்றங்கள். 6. விவசாய மற்றும் வன உற்பத்திப் பொருட்கள்,
கால்நடைகளின் இயற்கை அதிகரிப்பு. 7. தாதுப்பொருட்களைப் பிரித்தெடுத்தல்.
வருமானம்-வரைவிலக்கணம்
ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு தொழில் முயற்சியின் சாதாரண செயற்பாடுகளினால் ஏற் படும் மொத்த உள்வாங்கல்களை கொண்ட பொரு ளாதார பயன்களாவதுடன் உரிமையாண்மைப் பங்காளர்களின் பங்களிப்பு தொடர்பான அதி கரிப்பு தவிர்ந்த அத்தகைய உள்வாங்கல்களின் விளைவாக உரிமையாண்மையில் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்துபவை ஆகும்.
நியாயப்லபறுமதி
நியாயப்பெறுமதி என்பது விடயமறிந்த ஆர்வமுள்ள நபர்களுக்கு இடையே தோழமை யற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்களில் ஒரு சொத்தை பரிமாற்றம் செய்யும் அல்லது கடன்தீர்க்கும் தொகையாகும்.
குறிப்பு: வருமானம் ஒரு தொழில் முயற்சியின் சொந்தக் கணக்கில் கிடைக்கப்பெற்று மற்றும் கிடைக்கப்பெறும் மொத்த உள் வாங்கல்களை மட்டும் உள்ளடக்கிய பொருளாதார பயன்களாகும். 3ம் நபர்கள் சார்பில் சேகரிக்கப்பட்ட
விற்பனைவரி, பண்டங்கள் சேவை வரி,
வர்த்தகி (-39

பெறுமதி கூட்டப்பட்டவரி ஆகியன குறிப்பிட்ட தொழில் முயற்சி பெறும் பொருளாதார பயன்பள் அல்லாமை யால் உரிமையாண்மை அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தாது. எனவே இவை வரு மானத்தில் இருந்து விலக்களிக்கப் படும்.
ருமானத்தை அளவிடல்
கிடைக்கப்பெற்ற அல்லது கிடைக்கக்கூடிய பிரதியீட்டத்தின் நியாயமான பெறுமதியில் அளவிட வேண்டும்
கொடுக்கல் வாங்கல்கள் வருமானத்தொகை பொதுவாக ஒரு தொழில் முயற்சிக்கும், நுகர் வோன் அல்லது பாவிப்போனுக்கு இடையே ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் மூலம் தீர்மானிக்கப்படும்.
அநேக சந்தர்ப்பத்தில் பிரதியீட்டம் காசாகவோ அல்லது காசிற்குச் சமனாகவோ இருக்கும். ஆனால் உட்பாய்ச்சல் பிற்போடப்படும் போது பிரதியீட்ட நியாயப் பெறுமதி காசின் பெயரள வுப்பெறுமதியிலும்பார்க்ககுறைவாக இருக்கும்.
நறிப்பு: பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் பண்ட மாற்றப்படும் போது அல்லது ஒரே இன மான, பெறுமதி உள்ள பண்டங் களுக்கோ அல்லது சேவைகளுக்கோ ஈடாக மாற்றப்படும் போது அந்த மாற்ற மானது வருமானத்தை உண்டாக்கும் கொடுக்கல் வாங்கலாகக் கருதப்பட
LDITi"LIT gôl.
பாருள் விற்பனை வருமானமாக ஏற்பிசைவு
சய்தல்
பொருட்களின் உடைமையின் பயன்களையும் அத்துடன் முக்கிய இடர்களையும் ஒரு தொழில் முயற்சிகொள்வோருக்கு மாற்றுதல்.
. விற்பனைப் பொருட்களின் பயனுறுதியுள்ள கட்டுப்பாடு அல்லது பொதுவாக உடமையுடன் தொடர்புடைய அளவிற்கு தொடரும் முகா
ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் -10/s/s/s/s/

Page 68
மைத்துவ ஈடுபாடையம் தம்மிடம் தொழ முயற்சிவைத்துக்கொள்ளாமை
3. வருமானத்தொகை நம்பகரமாக அள
முடியும்போது
4. கொடுக்கல் வாங்கலுடன் சம்பந்தப்பட்டபெ ளாதார வளங்கள் தொழில் முயற்சிக்கு வ டையும் சாத்தியம் உள்ளபோது
5. கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பாக ஏற்பட்ட அ லது ஏற்படும் கிரயத்தை நம்பகரமாக அ விடும்போது
சேவைகளை வழங்குதல்
சேவைகளை ஆற்றதலுடன் சம்பந்தப்ட கொடுக்கல் வாங்களல்களின் பின் விளைவுகை நம்பகமாக மதிப்பிட முடியும் போது ஐந்தொ6 திகதியில் அக்கொடுக்கல் வாங்கலின் நிறை படி நிலையுடன் குறிப்பிட்டு அந்த கொடுக் வாங்கலுடன் தொடர்புடைய வருமானம் ஏற்பி வாக்கப்படவேண்டும்.
ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலின் பின்வின
வானது பின்வரும் நிபந்தனைகளை திருட பண்ணும்போதுமதிப்பிடமுடியும். 1. வருமானத்தொகை நம்பகமாக அளவு
முடியும்போது 2. பொருளாதார பயன் தொழில் முயற்சிக்
பாய்ச்சலாகும் சாத்தியம் உள்ளபோது 3. ஐந்தொகை திகதியில் நிறைவுப்படி நிை
நம்பகமாக அளவிடமுடியும் போது
உசாத்துனை :
இலங்கை கணக்கீட்டுநியமம் தொடர்பான
வர்த்ததி aq

றில்
விட
Π05 ந்த
946)
961
பட்ட
D6T
OD85
கல்
OSF
D6T
தி
ill
$கு
D6)
4. கொடுக்கல் வாங்கல் ஏற்பட்ட கிரயங்களையும் நிறைவேற்ற ஏற்படும் கிரயங்களையும் நம்பக மாக அளவிடும்போது.
வட்டி, உரிமைப்படிகள், பங்குலாபங்கள், ஏற்பிசைவாக்கப்படும் முறைகள் 1. வட்டியானது அச்சொத்தின் மெய்யான விளை வைக் கணக்கெடுத்துக் கொள்ளும், ஒரு நேர விகிதாசார அடிப்படையில் ஏற்பிசைவாக்கப்பட (36.600 GLib. 2. உரிமைப்படியானது சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தத் தின் சாரத்திற்கேற்ப அட்டுறு முறையில் ஏற்பிசைவாக்கப்படவேண்டும். 3. பங்குலாபமானது பங்குதாரர்களின் பங்கு பெறும் உரிமை நிலை நாட்டப்பெற்றதும் ஏற் பிசைவாக்கப்படவேண்டும்.
நிறைவேற்று சதவீதமுறை
ஒரு கொடுக்கல் வாங்கலை நிறைவேற்றுபடி முறை மூலம் அதன் வருமானத்தை ஏற்பிசை வாக்குதல் பொதுவாக நிறைவேற்று சதவீத முறை எனப்படும். இந்த முறையின் கீழ் சேவைகள் ஆற்றப்படும் கணக்கீட்டு காலப்பகுதிகளில் வரு மானம் ஏற்பிசைவாக்கப்படும். இந்த அடிப் படையில் வருமானத்தை ஏற்பிசைவாக்குவது, குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் சேவையின் செயற் பாட்டினதும் செயலாற்றுகையினதும் அளவு பற்றிய பிரயோசமானதகவல்களை அளிக்கிறது.
பட்டய கணக்கறிஞர்நிறுவனத்தின் புதிய பதிப்பு(2009)
{-40-ഘ~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 بحملحمحم بحمر

Page 69
வெளிநாட்டு வர்த்தகம்
●令●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●令e令●●●●●●●●●令e令e●●●●●●●e令e令s>
அறிமுகம்
ஒரு நாடு உலகின் ஏனைய நாடுகளுடன் நடத்துகின்ற பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பிலான வர்த்தக பணிகள் சர்வதேச வர்தக மாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டிற்கு பண்டங்களை விற்பனை செய்வதை ஏற்றுமதியாகவும் வேறொரு நாட்டிலிருந்து கொள் வனவு செய்வதை இறக்குமதியாகவும் குறிப்பிடு கின்றோம்.
தற்போது வர்த்தகத்திற்கம் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளது. ஒரு நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தி வெளிநாட்டு வர்த்தகம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு உதவியாயிருப்ப தென்பதைப்புரிந்து கொள்வதற்கு ) வர்த்தகத்துடன் கூடிய உலகத்தை 2) வர்த்தகமற்ற உலகத்துடன்
ஒப்பிட்டு பார்த்தல் வேண்டும் "வர்த்தகம்” இல்லாதுவிடின் உலகில் அனைவரும் தமக்கு தேவையானதை தாமே உற்பத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும்.நடைமுறையில் ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் தமக்குத் தேவையான அனைத்தையும் உற்பத்தி செய்வதற்கு போதியளவு வளங்களும் தொழில் நுட்பமும் இல்லாதிருக்கும். Eg-இலங்கை பெற்றோலியத்தை உற்பத்தி செய்வதில்லை வெளிநாட்டு வர்த்தகம் உள்ளதனாலேயே இலங்கை பெற்றோலி யத்தை பயன்படுத்தமுடிகிறது

6> e<> eఅ<>ఆ ఆ
“அடம்ஸ் ஸ்மித்" அவரது “தேசங்களின் Fல்வம்” எனும் நூலில் சிறப்புமயமாக்கலானது ாருளாதாரத்தின் வினைவுத் திறனையும் அதே ான்று அவ்வளங்களைக் கொண்டுள்ளவர் ரின் வினைத்திறனையும் வளர்ப்பதற்குக் ரணமாய் அமையுமெனச் சுட்டிக்காட்டுகின்றார். தற்கிணங்க சர்வதேச வர்த்தகத்தின் மூலம் ஒரு ாட்டிற்கு தமது நாட்டினால் மிகக் குறைந்த செல னத்தில் உற்பத்தி செய்யக் கூடிய பண்டங்க ளச் சிறப்பியல்புமயமாக்கி மேலதிக உற்பத் யை ஏற்றுமதி செய்வதற்கும் உள்நாட்டு ரீதியில் ற்பத்தி செய்கின்ற போது செலவினத்தை ஏற்க வண்டி வருகின்ற பண்டங்களை இறக்குமதி Fய்தவற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது.
1817இல் டேவிட் ரிக்காடோவினால் முன் வக்கப்பட்ட ஒப்பீட்டு அனுகூலக்கோட்பாடு சர்வ நச சிறப்புமயமாக்கலின் நலன்களை விளக்கு தற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. ஒரு நாட்டிற்கு Dக்குரிய வளங்களைக் கொண்டு அந்நாட்டிற்கு ப்பீட்டு ரீதியில் அதிக நலன்களைப் பெற்றுத்தரு ன்ற பண்டங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கு ாய்ப்பு கிடைக்கின்றது.
வர்த்தகத்தின் அனுகூலங்கள்
ஒப்பீட்டு நலன் அடிப்படையில் பொருட்கள் சேவைகளை உற்பத்திசெய்யும் நாடுகள் தமது மிகை உற்பத்தியை ஏற்றுமதி செய்ய சர்வதேச வர்த்தகம் உதவுகிறது
/////////////A//////////// இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 70
2. தமது நாட்டினுள் உற்பத்தி செய்வதற்கு தேவையான வளங்கள் இல்லாத எந்தவொ பண்டத்தையும் அல்லது சேவையையும் பய படுத்துவதற்கு ஒவ்வொரு நாட்டிற்கும் இய
மாயிருக்கும் 3. பரிமாற்றத்தின் மூலம் ஓர் நாடு தனது உற்பத் இயலளவாலும் கூடிய மட்டத்தில் நுகர் செய்ய முடிதல். 4. வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் ஊடாக வளர்ச்
யடைகின்ற சர்வதேச தொடர்புகளின் கார மாக வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வெளிநாட் உதவிகள் ஆகியவற்றை தமது நாட்டின் மு னேற்றத்தின் பொருட்டு பெற்றுக்கொள்
முடியும். 5. புதிய தொழில் வாய்ப்புக்களையும், தொழி
நுட்ப அறிவையும் பெற்றுக்கொள்ள முடிதல் 6. போக்குவரத்து, வங்கித்தொழில், காப்புறுதி தொழிற்பாடுகள் ஆகிய பல சேவைகளினது முன்னேற்றத்திற்கும் வாய்ப்பளித்துள்ளது.
1.3 சுதந்திர வர்த்தகத்துக்கு உள்ளதடைகள் நிர்வாகிகளால் விதிக்கப்படுகின்ற
அ. தீர்வைவரிகள் ஆ. தீர்வைவரிகளற்றகட்டுப்பாடுகள்
அ.தீர்வைவரி
தீர்வை வரி என்பது மற்றும் இறக்குமதிகளில் மீது வாதிக்கப்படுகின்ற வரியாகும். ஏற்றுமதியில் மீத விதிக்கப்படுகின்ற வரியை ஏற்றுமதித் தீர்ை வரி என்றும் இறக்குமதியின் மீது விதிக்கப்ப கின்ற வரியை இறக்குமதித் தீர்வை வரி என்று குறிப்பிடுகின்றோம்.
ஏற்றுமதித் தீர்வை வரியின் காரணமா ஏற்றுமதியாளர்கள் பண்டங்களின் விலையை அதிகரிப்பதன் காரணமாக) காரணமாக மேற்பு பண்டங்களை ஏனைய நாடுகள் கொள்வன. செய்கின்ற போது அதிக விலையைச் செலுத் நேரிடுவதனால் இது ஏற்றுமதிக்கான ஆர்வ
வர்த்தகி-~~~

ல்
த்
ன்
ன்
தைக் குறைக்கின்றது. இதன் காரணமாக தற் போது பெரும்பாலான நாடுகள் ஏற்றுமதியின் மீது விதிக்கப்பட்டிருந்த வரியை (பளிங்கு இருப்பு உருக்க உற்பத்திகள் தவிர்ந்தி இரத்து செய்தது ஆயினும் விசேட சந்தர்ப்பங்களில் ஏதேனுமொரு பண்டத்தின் ஏற்றுமதி தொடர்பான ஆர்வத்தை குறைக்க வேண்டுமெனக் கருதுகின்ற போது ஏற்றுமதி வரி அல்லது அதற்குச் சமமான தாக் கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற விசேட வரி அல்லது
மேற்படி கைத்தொழிலின் நன்மையைக் கருதி
முதலீடு செய்யும் பொருட்டு செஸ்வரியை வதிப்ப தற்கு அரசாங்கத்திற்கு முடியுமாயுள்ளது.
தற்போது தேயிலை, தெங்கு, தெங்குஉற் பத்திகள், மரமுந்திரிகைப் பருப்பு, பதனிடப்படாத தோல், இரும்பு அல்லாத ஏனைய உலோகப் பொருட்கள் ஆகியன மீது செஸ்வரி விதிக்கப் பட்டுள்ளது.
இறக்குமதியின் மீது தீர்வை வரி விதிக்கப் பட்டுள்ளதன் காரணத்தினால் அப்பண்டங் களைக் கொள்ளளவு செய்கின்ற நுகர்வோருக்கு குறிப்பிட்ட பண்டத்துக்கு அதிக விலையைச் செலுத்த நேரிடுகின்றது. இதன் காரணமாக மேற்படி பண்டங்களை உற்பத்தி செய்கின்ற உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களின் பண்டங்களுக்கு செயற்கைப்பாதுகாப்பொன்றுகிடைகின்றது. Eg:- வெளிநாட்டிலிருந்து கொள்வனவு செய் கின்ற போது 500/= ஆகின்ற ஒரு கைப் பையின் மீது 100/= வரி விதிக்கப்பட்ட தாகக் கருதுவோம். அப்போது கைப் பையை சந்தையில் விற்பனை செய்கின்ற போது 600/= ஐ விடக் கூடுதலான விலைக்கு விற்பனை செய்வதற்கு இறக்கு மதியாளருக்கு நேரிடுகின்றது. உள்நாட்டு உற்பத்தியாளருக்கு மேற்படி அதிக விலை யில் தனது உற்பத்தியை விற்பனை செய் வதற்கு இம் முறையின் கீழ் வாய்ப்புக் கிடைக்கின்றது. ஆதலால் இது நுகர்வோர்
-42-lയല്ലേ இதழ் = 10 ജയ്പൂ

Page 71
மீது விதிக்கப்பட்ட ஒரு வரியாயிருப்பதைப் போன்றே உற்பத்தியாளருக்கு வழங்கப் படுகின்ற ஒரு நிவாரணமாகவும் விளங்கு கின்றது.
தீர்வை வரியின் மூலம் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் கிடைக்கின்ற போதிலும் வருமானத் தைக் சேகரிக்க வேண்டுமென்ற குறிக்கோளின் அடிப்படையின் தீர்வை வரி விதிப்பதை ஒரு நாடு பொதுவாக மேற்கொள்வதில்லை.
ஆ. தீர்வை வரியற்ற தன்னார்வ ஏற்றமதிப் பங்குக்
கட்டுப்பாடுகள்
தன்னார்வ ஏற்றுமதிப்பங்கு முறையின் மூலம் ஒரு நாட்டிலிருந்து தமது நாட்டுக்கு ஏற்று மதி செய்யப்படுகின்ற ஒரு சில பண்டங்களின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு விதிக்கப் படும் ஒருதடையாக இது உள்ளது. இதன் கீழ் நாம் அனுமதிக்கின்ற எல்லையைத் தாண்டி தமது நாட்டிற்கு ஒரு சில விசேட பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்ய வேண்டாமென குறிப்பிட்ட நாட்டிற்கு அறி விக்கப்படுகின்றது. இதன்படி குறித்த நாட்டிற்கு மேற்படி வரையறைத் தாண்டுகின்ற விதத்தில் இறக்குமதி செய்ய முடியாதென்பதோடு ஏற்றுமதி செய்கின்ற நாடு மேலதிகமான தொகையை கப்பல் மூலம் அனுப்புகின்ற போது அவற்றைத் திருப்பி அனுப்புவதற்கு தடை செய்வதற்கு கொள் வனவு செய்கின்ற நாடு நடவடிக்கையெடுக்கம். இதனால் இறக்குமதி தொடர்பில் மிகவும் கவன மாயிருப்பதற்கு அரச நிறுவனமொன்றுக்கு அதி காரம் வழங்குவதோடு ஏற்றுமதி நாட்டில் முகவர் நிறுவனமொன்று அரச அனுரசனையுடன் நிறு வப்படும்.
குறித்த பண்டத்தை விற்பனை செய்கின்ற நாடு கொள்வனவு செய்கின்ற நாடு ஆகிய 2 நாடுகளினதும் தரப்பினர்கள் குறித்தபண்டம் தொடர்பில் உரிமப்பத்திரங்களை வழங்குவர். இவ் வாறான உடன்படிக்கைகள் பெரும்பாலும் தரப்
ഖഴ്ച~~~~~~~~ ഷങുl-43

னர்களுக்கிடையே கலந்துரையாடல்களின்
Dலம் பரஸ்பர புரிந்துணர்வுடன் நடைபெறும்.
றக்குமதி அல்லது ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளை விதித்தல்
இறக்குமதிக்க கட்டுப்பாட்டின் கீழ் குறித்த ாட்டிற்கு குறிப்பிட்டதொரு கால கட்டத்தினுள் தரிவு செய்யப்பட்ட ஏதேனுமொரு பண்டத்தை }ல்லது ஒரு சில பண்டங்களை இறக்குமதி சய்தல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. இவ்வாறான ண்டங்களின் இறக்குமதியின் பொருட்டு இறக்கு தியாளர்கள் குறித்த அதிகாரம் வாய்ந்தவர்களிட ருந்து உரிமைப்பத்திரம் பெறுதல் வேண்டும். இலங்கையில் இறக்குமதி, ஏற்றுமதிக் கட்டுப் ாட்டுத் திணைக்களம் மேற்படி பணியை நிறை வற்றுகின்றது. குறிப்பாக ஆயுதங்கள், நாட்டின் ற்றாடலுக்கும் பயிர்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத் க்கூடிய தாவரக்கன்றுகள் மற்றும் வகைகள் ஆகியவற்றை இறக்குமதி செய்கின்றபோது இவ் பாறான உரிமப் பத்திரங்களைப் பெறுதல் வண்டும்.
ஏற்றுமதி தொடர்பிலும் இவ்வாறான உரிமப் த்திரங்களின் தேவையை வலியுறுத்துகின் ந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன. g:- இலங்கையில் இருந்து யானைத் தந் தங்கள், கருங்காலி மரங்கள் 1945ம் ஆண்டுக்கு முன்னர் இறக்குமதி செய்யப் பட்ட மோட்டார் வாகனங்கள் ஆகிய 30 பண்டங்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு உரமப்பத்திரம் பெறுதல் வேண்டும்.
2றக்குமதி மீது தடைவிதித்தல்
ஏதேனுமொரு வெளிநாட்டிலிருந்து பண்டங் ளை இறக்குமதி செய்தல் அல்லது அந்நாட்டுக்கு ாற்றுமதி செய்தல் முற்றாக தடை செய்யப்படும். ந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன. இது பெரும்பாலும் அரசியல் தேவைகளின் அடிப்படையில் நடை பறுகின்றன. சில காலத்துக்கு முன்னர் தென்
~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 72
ஆபிரிக்காவிலிருந்து பண்டங்களை இறக்கும் செய்தல் தடைசெய்யப்பட்டிருத்தல்.
உள்நாட்டு உற்பத்தியாளருக்கு நிவாரணங்கை அல்லது ஊக்குவிப்புக் கொடுப்பனவுகை வழங்கல்
இலங்கை உட்பட உலகின் பெரும்பாலா நாடுகள் தமது ஏற்றுமதிகளை ஊக்குவிக்கு பொருட்டு ஏற்றுமதியாளருக்கு அதிக நிவாரண களை வழங்குகின்றன. சலுகை வட்டிக் கடல் வழங்குதல் அரச வரிச்சலுகைகள், வரி மன்னி புக்கள் ஆகிய பல்வேறு நிவாரணங்கள் இவ்வன யைச் சார்ந்தனவாயுள்ளன.
உள்நாட்டு நாணயத்தின் பெறுமதியை மதி பிறக்கம் செய்வதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக் ை யெடுத்தல்
உள்நாட்டு நாணயத்தின் வெளிநாட்டு பெறுமதி குறைவடைவதன் காரணத்தினா உள்நாட்டுச் சந்தையில் இறக்குமதிகளின் விை
அதிகரிப்பதன் மூலம் இறக்குமதி தொடர்பிலான ஆர்வம் குறைக்கப்படுவதோடு அந்நாட்டின் ஏற்று மதிகளின் விலை வெளிநாட்டவர்களுக்குக் குை வாயிருப்பதன் மூலம் போட்டி நிலை அதிகரி கின்றது. ஆயினும் இறக்குமதியின் அளவு கு ை வடைதல் அல்லது ஏற்றுமதியின் அளவு அதிகரி தலானது அவற்றின் விலையில் இருந்து கொடு கும் தன்மையில் தங்கியுள்ளது உள்நாட்டுச் ச தையில் குறிப்பிட்ட பண்டத்தின் கேள்விக்கு உள் விலையின் இசைந்து கொடுக்கும் தன்மையை பொறுத்து இறக்குமதியின் அளவு குறைவா தலும் வெளிநாடுகளில் குறிப்பிட்ட பண்டத்துக் உள்ள கேள்விக்கான விலையின் இசைந்து கொடுக்கும் தன்மையைப் பொறுத்து ஏற்று மதியின் அளவு அதிகரித்தலும் தங்கியுள்ளது.
வெளிநாட்டு செலாவாணிக் கட்டுப்பாடு
ஒரு சில நாடுகள் தமக்கு மிகவும் அரிதாக வளமாகவுள்ள வெளிநாட்டுச் செலவாணியை!
வர்த்தகி-~~
ஒலல்

தி
பாதுகாக்கும் பொருட்டு இறக்குமதியைக் கட்டுப் படுத்துவதற்காக வெளிநாட்டுச் செலாவாணிக் கட்டுப்பாட்டு ஒழுங்கு விதிகளைப் பயன்படுத்து கின்றன.
ள
ன்
ஏனைய வரையறைகள் - அரசாங்கத்தல் பண்டங்கள் கொள்வனவு செய்யப்படுகின்ற போது மிக சிக்கலான நடை
முறைகளைக் கடைப்பிடித்தல் பெரும்பாலான ன் இறக்கு மதிகள் மீது தொழில்நுட்பதரப் பரி ப்
சோதனைகளின் தேவையை விதித்தல் ஆகிய மக
வற்றையும், அரசாங்கம் பண்டங்களை கொள் வனவு செய்கின்ற போது உள்நாட்டு உற்பத்தி களுக்கு முன்னுரிமையளித்தல் ஆகியவற்றையும் ப் இதன் கீழ்குறிப்பிடலாம்.
க்
ன
1.4 சுதந்திர வெளிநாட்டு வர்த்தகத்துக்கு எதிராக ப் மேலெழுகின்ற தாக்கங்கள் ல் உள்நாட்டுக் கைத்தொழில்களையும் தொழில் ல புரிவோரையும் பாதுகாத்தல்
- வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தின் காரணமாக று உள்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பண்டங்
களையும் அப்பண்டங்களுக்கான மாற்றீடுகளை க் யும் உள்நாட்டு உற்பத்திகளை விடக் குறைந்த ற விலையில் பெற்றுக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புக் த் கிடைக்கின்றது விலை குறைந்த பொருட்கள் க் இறக்குமதி செய்யப்படுவதன் காரணத்தினால் ஒரு ந் சில உள்நாட்டுக் கைத்தொழில்களுக்கு மேற்படி ள இறக்குமதிகளுடன் போட்டியிடக் கூடிய வகையில் ப் சந்தையில் நீடித்திருப்பதற்கு முடியாத நிலை உரு
வாகும் உள்நாட்டுக் கைத்தொழில்கள் மூடப்படுவ தனைத் தவிர்ப்பதற்கும் அவற்றில் சேவையாற்று கின்ற பணியாளர்களது தொழிலைப் பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையாகவும் சர்வதேச வர்த்தகத்துக்கு தடை விதித்தல் அவசியமென வாதிடப்படுகின்றது.
இளம் பராயத்திலுள்ள கைத்தொழில்களைப் பாதுகாத்தல் தொடர்பிலானதாக்கம்
இளம் பராயத்திலுள்ள கைத்தொழில்கள்
ப் த இளம்
-44----
-ve இதழ் -10sson

Page 73
அல்லது புதிய கைத்தொழில்களை ஆரம்ப கட்டத்தில் பாதுகாத்தல் வேண்டுமென வாதிடப்படு கின்றது. உள்நாட்டு இளம் பராயத்திலுள்ள கைத் தொழில்களால் பாரிய அளவிலான அனுபவம் வாய்ந்த வெளிநாட்டுப் போட்டியாளர்களுடன் போட்டியிட வேண்டியுள்ளதன் காரணத்தினால் கைத்தொழில்களுக்கு அரசாங்கம் பாதுகாப்பளித் தல் வேண்டுமென்பது இதன் கருத்தாகும்.
பாதுகாப்ப நோக்கமின்றி தடைகளை விதித்தல் தொடர்பிலான தாக்கம்
பாதுகாப்பை வழங்குகின்ற நோக்கம் இல்லாதிருப்பினும், தீர்வைவரிகள் விதிக்கப்படுவ தற்குச் சார்பாக ஒரு சில தாக்கங்கள் முன் வைக்கப்படுகின்றன.
1. தேசிய பாதுகாப்பு
எந்தவொரு நாட்டிலும் சுகந்திரமாக ஆயுத வர்த்தகம் நடைபெறுவதில்லை பொது மக்களது
உசாத்துணை நூால்:
குறிப்பேடு-2006ஜீலை-ஆகஸ்ட்
Ll
2.
GF
கு
வர்த்தகி ー45ー

ாதுகாப்பை குறிப்பிடத்தக்கதொரு மட்டத்திற்கு ழங்குவதற்குத் தேவையான பண்டங்களை ற்பத்தி செய்வதற்கு இயலுமானவாறு மேற்படி கத்தொழில்களுக்கு ஆர்வமூட்டுகின்ற விதத் ல் பாதுகாப்பை ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டுமென் தேமேற்படி பாதுகாப்புத்தர்க்கத்தின் கருத்தாகும்.
வர்த்தக வீதத்தின் அடிப்படையிலான தர்க்கம்
ஒரு நாடு இறக்குமதிப் பண்டங்களின் மீது ரி விதிப்பதன் மூலம் வர்த்தக வீதத்தை தமது ாட்டிற்கு நன்மையான விதத்தில் நெறிப்படுத்து தற்கு நடவடிக்கையெடுத்தல் இதன் கருத்தாகும். ாட்டில் இறக்குமதிக்கான கேள்வியைக் குறைக் ம் பொருட்டு அதன் மீது வரி விதிப்பதன் மூலம் ாரிய இறக்குமதியாளர் தமது இறக்குமதிப் ண்டங்களின் விலைக்கு ஒப்பீட்டளவில் உலக ந்தையில் குறிப்பிட்ட பண்டத்தின் விலையைக் றைப்பதற்குநிர்ப்பந்தங்களைச் செய்யலாம்.
പ്ലേ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 74
தேசிய தொழில் முய SME Bank
LSSLSS0SS0LSLLS0SSL SLSSSLS0SLS0SS0SSLSLSLSSS0SS0SSLS0SS0 SLL SLS0SSSLS SLSSL0SSSLSLSS0SSSSSSzSSSBSSSL
பாரம்பரிய வங்கித்தொழிலில் இருந்து வேறு பட்டதாக நாட்டின் முயற்சியாண்மையை அபிவிரு த்திசெய்யும் பிரதான நோக்கில் நிறுவப்பட்டவங்கி தேசிய தொழில்முயற்சிவங்கிஆகும்.
இதன் சகல பங்குகளையும் அரசாங்கமே வைத்துள்ளது * இது உரிமம் பெற்றவிசேடவங்கிஆகும். * இது 2005 யூன் 29ல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. * இது தொழில் முயற்சி ஆபிவிருத்தி மற்றும் முதலீட்டுமேம்பாட்டு அமைச்சின்கீழ்உள்ளது.
இவ் வங்கித் தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி களை அங்கீகரிப்பதுடன் சிறிய (small) மற்றும் நடுத்தர (Medium) தொழில் முயற்சிகளுக்கான நிதியளிப்பதை தூண்டுவதால் SMEBank எனவும் அழைப்பர்.
SME வங்கியின் தொலை நோக்கு
முயற்சியாளர்களுக்கு பல்வேறு சேவை களை வழங்கி வலுவான முயற்சியாண்மை கலாச்சாரத்தை கட்டியெழுப்புவதன் ஊடாக சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகளை அபி விருத்திசெய்தல்.
SME வங்கியின் நோக்கம்
கடன்கள் மற்றும் சேவைகளை ஆற்றுவதன் மூலம் சிறிய நடுத்தர வணிகங்களை அபிவிருத்தி செய்வதும் வேலை வாய்ப்புக்களை பெருக்கு வதும்
வர்த்தகி
C

O-o-o-e-e-o-o-o-o-e-C-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e
SME வங்கியின் பிரதான தொழிற்பாடுகள்
1.
2.
ஆலோசனை வழங்குதல் நிதி ரீதியற்ற வர்த்தக ஒத்துழைப்புக்களை செய்தல் கூட்டு முயற்சி நிதி ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்தல்
தொழில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களை அழைத்து
SMEதுறையை அபிவிருத்திசெய்தல் விசேட செயற்திட்டக் கடன்களை வழங்குதல் கருத்தரங்குகள், பயிற்சித்திட்டங்களை ஏற் பாடு செய்தல்
. கணனி வலையமைப்பின் ஊடாக ஆலோ
சனை சேவைகளை பெற உதவுதல்.
SME வங்கி எந்த வேலைகளுக்கு கடன்களை வழங்குகிறது
1O.
நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் பைவர் கிளாஸ்
12.
46
இரத்தினக்கல்வெட்டுதலும் பட்டைதீட்டுதலும்
அழகிய மீன்வளர்ப்பு
ஆடைதயாரிப்பு மோட்டார் வாகனங்களைத்திருத்துதல் தச்சுத்தொழில்
சிறுதொழில்கள்
சிகை அலங்காரம் பொன் ஆபரணங்களைத்தயாரித்தல் உருட்டும் கதிரைதயாரித்தல் நெல் குத்தும் ஆலைகளை உருவாக்குதல்
உற்பத்தி பூந்தோட்ட செய்கை

Page 75
எவ்வாறு SME வங்கி பாரம்பரிய வங்கித் தொழிலில் 3. இருந்து விலகியதாக தொழிற்படுகின்றது.
புத்தாக்கங்களை செய்பவர்களுக்கு ஆலோசனை, நிதிவசதி உற்பத்திகள் மற்றும்
SM சேவைகள் ஊடாக தொழில் முயற்சிகளின் முக்கியத்துவத்தினை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் பாரம்பரிய வங்கித் தொழிலில் இருந்து விலகி தொழிற்படுகின்றது.
தன்
கில
SME வங்கியின் கடன் திட்டங்களில் உள்ள நன்மைகள் 1. பல ஆவணங்களை பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய
தில்லை 2. கடனுக்கான வங்கியின் சட்டதிட்டங்கள் இலகு சில
வாக உள்ளது.
கள்
உசாத்துணை நூல்கள் :
ஐகத் பண்டாரநாயக்கா உயர்தர வணிககல்வி பஸில் ஜெனதாஸ் வணிகக்கல்வி
வர்த்தகி-~~
~47

குறைந்த வட்டி உரிய வேளையில் கடன் பெற முடிதல்
[E வங்கியின் கிளை விரிவாக்கங்கள் - மலமை அலுவலகம் - கொழும்பு-2 Dளகள்
1. கண்டி 2. அனுராதபுரம் 3. மாத்தறை 4. கேகாலை 5. காலி
5 இடங்களில் தேசிய சேமிப்பு வங்கியின் கிளை ( ஊடாகவும் இவ்வங்கி சேவையாற்றுகின்றது.
வwww இதழ் -10:www

Page 76
எல்லைக்கிரயவியல் Marginal Costing
0SSLSSS0LSS0SLSSSSSSLSS0SSLSS0SLSS0SLSS0SLSS0SLS0S0SLSLS SLS0SLS0SSSLSLSLSS0SLSS0SLSS0SSS0SSS0SLS0S
எல்லைகிரயவியல்
எல்லைக்கிரயவியல் என்பது நிலையா கிரயத்தையும் மாறும் கிரயத்தையும் வேறுபடுத் கின்ற ஓர் நுட்பமாகும்.
மாறும் கிரயமானது கிரய அலகுகளுக் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றது. நிலையான கி மானது ஒவ்வொரு காலப்பகுதியுடமை தொட படக்கூடியது.
எல்லைக் கிரயவியல் நுட்பமானது குறு கால தீர்மானமெடுத்தலுக்கு உதவுகின்ற ஓர் நு மாகும்.
எல்லைக் கிரயவியலில் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்படும் முறை
எல்லைக்கிரயவியலில் விற்பனை விலை லிருந்து மாறும் கிரயம் கழிக்கப்பட்டு பெறப்படு பங்களிப்பின் அடிப்படையிலேயே குறுங்கால தீர்மானம்எடுத்தலானதுமேற்கொள்ளப்படுகின்ற பங்களிப்பு=விற்பனை விலை-மாறும் கிரயம்
எல்லைக்கிரயம்
நேர் பொருட் கிரயம், நேர் கூலிக்கிரயம், ே
பிற செலவுக்கிரயம், மாறும்மேந்தலை என்பவற்ை
உள்ளடக்கிய பெறுமானம் எல்லைக்கிரயமாகும்
நேர்மூலப்பொருள் XXX நேர்கூலிக்கிரயம் XX நேர்பிற செலவுகிரயம் - X. மூலக்கிரயம் XXX
வர்த்ததி

S0S SSLLSLSLSLS SLSS 0LLS0SLS0SSLSLSYSLSS0SS0SS0SSLS0SLSS
TUU
ர்பு
ங்
உற்பத்திமாறும் மேந்தலை XX நிர்வாகமாறும்மேந்தலை XX விற்பனை மாறும் மேந்தலை XX XXX
எல்லைக்கிரயம் XXXX
எல்லைக்கிரயவியலில் இலாபநட்டம் கண்டறியப்படும் முறை
விற்பனை வருமானத்திலிருந்து மாறும் கிரயமானது கழித்து பெறப்பட்ட பங்களிப்பு தொகைக்கெதிராக அக்காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட நிலையான கிரயத்தை தாக்கல் செய்வதன் மூலம் இலாபநட்டத்தை அறியும் ஓர் கணக்கீட்டு நுட்பமாக &glei6OLDLLD
விற்பனை விலை XXX Gமாறும் கிரயம் (XX) பங்களிப்பு XXX Oநிலையானகிரயம் (XX) தேறியலாபம் xxx
எல்லைக்கிரயவியல் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி எடுக்கப்படும்
தீர்மானங்கள்
1. விலைநிர்ணயம்
2. உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படும் முறைக்கான
தீர்மானம்
3. பொருளை உற்பத்தி செய்வதா? அல்லது கொள்வனவுசெய்வதா? என்றதிர்மானம்
4. விற்பனைத் தொகையில் அல்லது விற்பனை கலவையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தின் விளைவுகள் மதிப்பிடல்
-48-lയങു இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 77
பங்களிப்பு
விற்பனை வருமானத்திற்கும் மாறும் வி கிரயத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடு பங்களிப்பு ஆகும். அதாவது விற்பனை வருமானத்திலிருந்து மாறும் கிரயத்தைக் கழிப்பதன் மூலம் பங்களிப்பு கணிப்பிடப்படும். இப்பங்களிப்பு நிலையான செல வுடன் இலாபங்களைக் கூட்டுவதன் மூலம் பெற்றுக் கொள்ளப்படும்.
வி
பங்களிப்பு = விற்பனை வருமானம் - மாறும் கிரயம் பங்களிப்பு=நிலையான செலவு + இலாபம்
ப
அலகுக்கான பங்களிப்பு
ஒரு அலகுக்கான விற்பனை விலைக்கும் அலகிற்கான மாறும் கிரயத்திற்குமிடையிலான இ வேறுபாடே பங்களிப்பு ஆகும். அலகுக்கான பங்களிப்பு = அலகிற்கான ப விற்பனை விலை - அலகுக்கான மாறும் கிரயம்
- ெ மொத்த பங்களிப்பு
குறிப்பிட்ட செயற்பாட்டு மட்டத்தில் மொத்த ப விற்பனை வருமானத்திற்கும் மொத்த மாறும் ப கிரயத்திற்குமிடையிலான வேறுபாடு மொத்த ய பங்களிப்பு ஆகும். மொத்தப்பங்களிப்பு =மொத்த விற்பனை விலை - மொத்தமாறும் கிரயம்
ஆ 9 9 2
இலாபநட்டமற்ற புள்ளியில் மொத்த பங்களிப் பும் மொத்த நிலையான செலவும் சமமானதாகும். மொத்த பங்களிப்பு = அலகிற்கான பங்களிப்பு X விற்கப்பட்ட மொத்த அலகுகள் மொத்த பங்களிப்பு = மொத்த நிலையான கிரயம் + இலாபம்
5 5 0 ]
பங்களிப்பு விற்பனை வீதம்
விற்பனை வருமானத்திற்கும் பங்களிப்புக் இ கும் இடையிலான தொடர்பை காட்டுவது பங்களிப்பு விற்பனை வீதமாகும். அதாவது
வர்த்தகி-~~~
-49

ங்களிப்பை விற்பனை வருமானத்தின் நூற்று தமாக கணிப்பிட்டு கூறுவதாகும்.
இப்பங்களிப்பு விற்பனை வீதமானது எல்லா ற்பனை மட்டங்களிலும் மாறாது காணப்படும். தாவது விற்பனை விலைக்கும் பங்களிப்பிற்கும் டையே மாறாத தொடர்புகாணப்படும். ங்களிப்பு விற்பனை வீதம்= பங்களிப்புX100
விற்பனை அல்லது
ங்களிப்பு விற்பனை வீதம் =
அலகொன்றிற்கான பங்களிப்பு X 100
அலகொன்றிற்கான விற்பனைவிலை
லாபநட்டமற்ற புள்ளியில் பகுப்பாய்வு அல்லது சமப் ாட்டு புள்ளி பகுப்பாய்வு அல்லது கிரய தொகை இலாப
គ្នាបំutឃុំ
பல்வேறு செயற்பாட்டு மட்டங்களில் கிரயம், தாகை (வருமானம்) இலாபம் என்பவற்றுக் டையிலான தொடர்பை ஆய்வு செய்கின்ற குப்பாய்வே இலாப நட்டமற்ற புள்ளியில் பகுப் ாய்வு எனப்படும். இத்தொடர்பை வரைபட ரீதி ாகவோ வாய்ப்பாட்டு ரீதியாகவோ வெளிப்படுத்த ாம். இலாப நட்டமற்ற புள்ளியில் பகுப்பாய் ானது வருமானங்களும் கிரயங்களும் சமமாக ருக்கின்ற விற்பனை மட்டத்தை சுட்டி காட்டு
றது.
லாபநட்டமற்ற புள்ளி அல்லது சமப்பாட்டு புள்ளி
மொத்த வருமானமும் மொத்த கிரயமும் மனாக இருக்கின்ற விற்பனைத் தொகையினை மப்பாட்டு புள்ளி என்பர். அதாவது இலாபமோ Hல்லது நட்டமோ ஏற்படாத செயற்பாட்டு மட் த்தை இலாபநட்டமற்ற புள்ளிஎனப்படும்.
லாப நட்டமற்ற புள்ளி (அலகுகளில்) =
நிலையான கிரயம்
அலகுக்கான பங்களிப்பு

Page 78
இலாபநட்டமற்ற புள்ளி விற்பனை பெறுமதி) = நிலையான கிரயம் x அலகிற்கான விற்பனை வில
அலகிற்கான பங்களிப்பு
இலாப நட்டமற்ற புள்ளிப் பகுப்பாய்வின் எடுகோள்கள் 1. எல்லாக் கிரயங்களும் மாறும் கிரயம், நில
யானகிரயம் என பிரிக்க கூடியவை 2. நிலையான கிரயம் குறிப்பிட்ட நடவடிக்
மட்டத்துள் மாற்றமடையாது இருக்கும் 3. ஒரு அலகுக்கான மாறும் கிரயம் நிலைய
இருக்கும் 4. ஒரு அலகுக்கான விற்பனை விலை மாற
இருக்கும் 5. கிரயமும் வருமானமும் தொகை மாற்றத்திற
ஏற்ப மாற்றமடையும் 6. தொழில்நுட்பம், உற்பத்தி முறைமை, வின
திறமை என்பன மாற்றமடையாது.
இலாபநட்டமற்ற புள்ளி பகுப்பாய்வின் நன்மைகள் அல் நோக்கங்கள் 1. குறுங்கால திட்டமிடல் நோக்கத்திற்கு 2
முக்கியத்துவம் 2. செயற்பாட்டு மட்டங்களில் மாற்றம் ஏற் மிடத்து கிரயம், வருமானம் வெளியீட்டு மட் அவற்றின் பெறுபேறான இலாபம் என்ப றுக்கிடையிலான தொடர்பை வெளிப்படுத்து 3. குறுங்காலத்தில விற்பனை கலவை, வில யிடல் கொள்கை, விசேட கட்டளை, ஏற் கொள்ளல் போன்ற தீர்மானம் மேற்கொள் உதவும். 4. பாதுகாப்பு எல்லைகளை கண்டறிதல் 5. பல்வேறு செயற்பாட்டு மட்டங்களிலும் இல் பங்களினதும் இலாப இயலுமையினது தன்மைகளை அறிய முடிதல் குறித்த இலாப இலக்கை அடைவதற்கு பே கொள்ள வேண்டியவிற்பனையை அறிதல்.
சமப்பாட்டு புள்ளியை கீழ் கொண்டு வருவதற்கான 5 முறைகள் 1. மொத்தகிரயத்தை குறைத்தல்
வர்த்தகி~~~~~~~~

Ꭰ6Ꮝ
D60
OS
T55
ாது
}6ÙT
ஸ்து
|LĎ
2. மாறும் கிரயத்தை குறைத்தல் 3. விற்பனைவருமானத்தை அதிகரித்தல்
சமப்பாட்டுப் புள்ளியைத் தீர்மானிக்கும் அணுகுமுறைகள் 1. சூத்திரரீதியான அணுகுமுறை 2. வரைபடரீதியான அணுகுமுறை
பாதுகாப்பு எல்லை
எதிர்பார்க்கப்பட்ட விற்பனை மட்டத்திற்கும்
இலாப நட்டமற்ற புள்ளிக்கும் இடையிலான வேறு
பாடு பாதுகாப்பு எல்லையாகும். உதவு தொகை
கணிப்பீடு செய்வதற்கான இரு விடயங்கள்
1. விற்பனை பெறுமதி
2. மாறும் கிரயம்
UIrgastru SoralsTisPR. (The margin of salary)
பாதீடு செய்யப்பட்ட வெளியீட்டு மட்டத்திற்கும் இலாபநட்டமற்ற புள்ளியில் உள்ள வெளியீட்டு மட்டத்திற்கும் இடையிலான வேறுபாடே பாதுகாப் பின் இறுதி எல்லை எனப்படும். இதனை பாதீட்டு அலகின் விகிதாசாரமாகவும் வெளிப்படுத்தலாம்.
Ganusöllinsa) takafl EUsmyuLú (Breaker Even chart)
இலாப நட்டமற்ற வரைபடம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட வீச்சிற்குள் விற்பனை தொகையின் பல்வேறு மட்டங்களில் இலாபத்தையும் நட்டத்தையும் சுட்டிக் காட்டுகின்ற வரைபடமே இலாபநட்டமற்ற புள்ளி வரைபடமாகும்
இலாபநட்டமற்ற வரைபடத்தில் வருமானமும் கிரயமும் நிலைக்குத்து அச்சிலும் செயற்பாட்டு மட்டம் (அலகுகள்) கிடையச்சிலும் அமைத்து காணப்படுகின்றது.
இங்கு இலாப நட்டமற்ற புள்ளியானது விற் பனை வருமானக்கோடும் மொத்த கிரய கோடும் சந்திக்குமிடத்தில் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
{-50-ഘ~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 79
வருமான கோடு- இது மூலப் புள்ளியிலிருந்து ெ
ஆரம்பித்து எதிர்பார்க்கும் விற் பனை புள்ளிவரை வரையப்படும்.
DilapisauTET Slarani GaiTG
இது கிடையச்சிற்கு சமாந்தரமாக வரையப்படும்
உசாத்துணை நூல்கள் :
C. Lucey - Costing Accounting 5th Edisor S.N. Maheswary-Management Accounti
G-51
வர்த்ததி

ாத்த கிரய கோடு
இது நிலையான செலவுக் கோட்டி லிருந்து ஆரம்பித்து கிடையச்சில் எதிர்பார்க்கின்ற விற்பனை அலகுகளில் மொத்த செலவு வெளிப்படுத்தும் புள்ளி வரையப் படும்.
ng Financial Control
ASE SLSLSLSLSLMSMSAS LTSLeSLMSMSSSLSSLLLLS STMS STeSTeS SLSeeeSS SLTS STS இதழ் -10 a-a-a-a-

Page 80
உள்நாட்டு கடன்கரு
0STS0SLSS0L SS0SSS0SLSzSLSSS0SSSSSSSSeSSeSeSSYSLS0SYSLsTSYSS0SSSLSeeSSYSSSSeeSeSSYYYSSSLSSYSTSSSSSLSSSSSS00
அறிமுகம்
ஒரு நாட்டில் பொது நோக்கங்களை நிை வேற்றிக் கொள்ளுதலும் சமுகத்தை நீடித் நிலைத்திருக்கத்தக்க அபிவிருத்தி இலக்கின் பா இட்டுச் செல்வதும் அரசாங்கத்தினால் மட்டுே நடைபெறுகின்றது. சமூகத்தின் பொதுத் தேை களை நிறைவேற்றி மகிழ்ச்சியுடனும் திருப்ட யுடனும் உள்ள மக்களைக் கொண்ட ஒரு நாட்ை உருவாக்குதல் அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும்.
அரசாங்கத்தின் பொது நோக்கங்கை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் பொருட்டும், உட் டமைப்பு வசதியின் அபிவிருத்தியின் பொருட்டு மிக அதிகமான செலவீனத்தை ஏற்பதற்கு அ சாங்கத்துக்கு நேரிடுகின்றது. அத்தகை செலவை ஈட்டிக்கொள்ளும் பொருட்டு ஒரு அ சாங்கம் ஒரு சில திட்டங்களைச் சமர்பிக்கும். வர செலவுத்திட்ட அறிக்கையின் மூலம் அத்தகை திட்டமே சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றது.
அரசாங்கத்தின் பிரதானமான வழியாக வி முறைகளே உள்ளன. உத்தேச வரிமுறைக மற்றும் மாற்றல் வருமானத்தின் மூலம் செலவு தரப்பு சமநிலையாக்கப்படாத பட்சத்தில் அ சாங்கம் ஒரு சில நிதியியல் கஸ்டநிலைை களுக்கு முகம் கொடுக்கும். அதாவது வரவை வி செலவினத் தலைப்பு அதிகரிக்கின்ற போ பற்றாக்குறை உருவாகுவதைத் தவிர்க்க முடியா அத்தகைய பற்றாக்குறை வரவு, செலவு
வர்த்ததி -ജ്

விகள்
SSSS SSSSSSSYSSSSSSS0SSSSS0SSSS SLSSSeS0
கட்
洲町
H町
பற்றாக்குறையாகும். அத்தகைய பற்றாக்கு றையை நிறைவு செய்ய முடியாதிருப்பின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் தடைப்படும். ஆயினும் அபிவிருத்தி இலக்குகளை நிறைவேற் றிக் கொள்வதைக் கைவிட முடியாது. அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அரசாங்கம் கடன் துறையின் பால் கவனத்தைச் செலுத்தும். கடன் பெறுதல் இரண்டு மூலங்களிலிருந்து நிறைவு செய்து கொள்ளப்படுகின்றது.
அரசாப் ம் நாட்டின் உள்ளகத்திலிருந்து முதலில் கடன் பெறுவதை உள்நாட்டு மூலங் களிலிருந்து கடன் பெறுதல் எனக் குறிப்பிடுகின் றோம். வங்கி முறையிலிருந்தும் வங்கி முறை மைக்கு வெளியே சந்தையிலிருந்து கடன் பெறப்படுகின்றது. அவ்வாறு கடன் பெறுகின்ற போது பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு சில கடன் கருவிகளைப் பின்வருமாறுகுறிப்பிடலாம். 1. திறைசேரிஉண்டியல்கள் 2. திறைசேரிமுறிகள் 3. ரூபாய்க் கடன்கள்
திறைசேரி உண்ழயல்கள்
திறைசேரி உண்டியல்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குத்தொகுதிகள் மற்றும் பிணையங்கள் 8, L6061T6 FIL 5566 (Registered stocks and Securities Ordinance) eup60(&LD 6) pries ILGBá6t றன. திறைசேரி உண்டியல் என்பது அரசாங்கத் துக்குக் குறுகியகால ரீதியில் கடன் பெறும்
-52-lേ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 81
பொருட்டு இலங்கை மத்திய வங்கியினால் அதில் முதலீடு செய்பவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு சான்றிதழாகும். இக் கருவியின் முதிர்ச்சிக் காலம் 3 மாதங்கள், 6 மாதங்கள் அல்லது உயர்ந்த பட்சம் ஒருவருடம் ஆகலாம்.
திறைசேரி உண்டியல்கள் விலை மனுக் கோரல் நடைமுறையின் மூலமே வழங்கப்படு கின்றன. அதேபோன்று இதற்காக செலுத்தப்படும் வட்டி வீதமும் ஏலத்திலேயே தீர்மானிக்கப்படும். ஏலத்திற்கான விலைக் கேள்விகள் முதனிலை
வணிகர்களாலேயே சமர்ப்பிக்கப்படும். அவர்கள்
இலங்கை மத்திய வங்கியில் பதிவு செய்யப்பட்ட தன் பின்னர் மத்திய வங்கியால் நியமிக்கப்படும் இடையீட்டாளர்களாக இருப்பார்கள்.
திறைசேரி உண்டியல்கள் பத்திரங்களற்ற வித்திலேயே முதலீட்டாளர்களுக்கு வழங்கப்படும். அதாவது முன்னர் வழங்கிய தாள் சான்றிதழுக்கு பதிலாக தற்போது கணனியில் பதிவு செய்வதன் மூலம் வழங்கப்படுகின்ற கணனிக் குறிப் பொன்றேவழங்கப்படும்.
திறைசேரி முறிகள்
திறைசேரி உண்டியல்களை போன்றே திறை
சேரி முறிகளும் "பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குத்
தொகுதிகள் மற்றும் பிணையங்கள் கட்டளைச்
& L566ir (Registered stocks and Securities Ordinance)” மூலமே வழங்கப்படுகின்றன. திறை சேரி முறிகள் என்பது நீண்டகாலக் கடன்கருவிகள் ஆகும். இலங்கை மத்திய வங்கி திறைசேரி முறி களை1997 ஆம் ஆண்டிலேயே வழங்க ஆரம்பித் தது. திறைசேரி முறிகளின் முதிர்ச்சிக் காலம் உயர்ந்தபட்சம் 20 ஆண்டுகளாகும்.
திறைசேரி முறிகள் விலை மனுக்கோரல் நடைமுறையில் மூலமே வழங்கப்படுகின்றன. திறைசேரி முறிகளின் ஊடாக நடைபெறுகின்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளளும் பத்திரங்களற்ற
լն
Τ
:
(U
D
வர்த்தகி -53

ணையங்கள் முறையின் படி நடைபெறுவதோடு தேநேர மொத்த தீர்ப்பனவு முறையின் (Real me Gross Settlement System RTGS) 26TLITS, னைத்துக் கொடுப்பனவுத் தீர்ப்பனவு நடவடிக் ககளும் வினைத்திறன் மிக்கதாக நடைபெறு ன்றன.
பாய்க் கடன்கள்
இது ஒரு நீண்டகால கடன் கருவியாகும். பாய்க கடனானது "பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குத் தாகுதிகள் மற்றும் பிணையங்கள் கட்டளைச் டத்தின்” கீழேயே வழங்கப்படுகின்றன. ரூபாய் டன்கள் "ரெப்முறையின்" கீழேயே வழங்கப்படு ன்றன. அதாவது எதிர்பார்க்கப்படும் கடன் தாகையை முழுமையாக உள்ளடக்கும் வரை ங்களிப்புச் செய்யும் பொருட்டு கடன் தொகையை றந்து வைத்திருக்கின்ற முறையாகும். இக் கடன் றையின் முதிர்ச்சிக் காலம் 2 வருடங்கள் 1ல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாயிருக்கும்.
லங்கை தேசத்தை கட்டியெழுப்யும் முறிகள்
நாட்டின் நீண்டகால பாரிய அபிவிருத்தி ருத்திட்டங்களின் பொருட்டு மூலதனத்தை ரட்டுகின்ற பிரபல்யம் வாய்ந்த கடன்கருவியாக றிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கிணங்க ரச கடன் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள் நம் பொருட்டு கடந்த காலத்தில் அறிமுகப்படுத் ப்பட்ட 2 விசேட திறைசேரி முறிகளுள் ஒன்றே லங்கை தேசத்தை கட்டியெழுப்பும் முறியாகும். து 2006 பெப்ரவரி 3 ஆம் திகதியிலிருந்து சயற்படுத்தப்பட்டது. வதிவுடையோரல்லாத லங்கை பிரசைகளுக்கு இடர்நேர்வுகளற்ற ஸ்மானதோரு முதலீட்டு வாய்ப்பினை பெற்றுக் காடுத்தலே இம் முறிகள் வழங்கப்படுவதன் க்கிய நோக்கமாகும்.
இம் முறிகளின் முதிர்ச்சிக்காலம் 5 வருட
ாகும். இம் முறிகளில் 3 வகையான நாணயங் ளையே முதலீடு செய்யலாமென்பது விசேடமான
MSLLLSLLLSLSLLTSLSLLTLSLSLLTSLSLeSLSLLTSLA LTLSLLTSLSLLTSLSLLTSASLTSSLS LTTSLS LTSLS SLTSLS ASTS STS இதழ் = 10 ജയ്പൂ

Page 82
பண்பாகும். அதாவது அமெரிக்க டொ: ஸ்டர்லிங்பவுன் மற்றும் யூரோ ஆகிய நான வகைகளாகும்.
இலங்கை அபிவிருத்தி முறி
இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடிய
னால் 1957ஆம் ஆண்டின் 29ஆம் இலக்க 6ெ
நாட்டுகடன்கள் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகளின் பிரக
உசாத்துணை நூல் :
குறிப்பேடு 2008 யூலை-ஆகஸ்ட்பக்கம்
வர்த்ததி

லர், வழங்கப்படுகின்ற ஒரு கடன் கருவியாகும். இம் ணய முறிகள் 2 வருடங்கள் வரை நீடிக்கின்ற ஒருநீண்ட ST6) முதலீடாகும். இம் முறிகள் தொடர்பான கொடுப்பனவுகளை மேற்க்கொள்ளுகின்ற உரிமம் பெற்ற பிரதிநிதியாக இலங்கை வங்கி விளங்கு பரசி கின்றது. இலங்கை அபிவிருத்தி முறியானது வளி நாட்டின் அபிவிருத்தியையே இலக்காகக் கொண்ட ாரம் ஒரு கடன் கருவியாகும்.
14-15
--54--~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 83
பொருளாதாரச் சிக்கன
சிக்கனமின்மையும்
SSS0SSSSSSSSLSSSS0SSSSSSSS SSSSSS0SSSS0SSSSS0SSS0SYSSS0SSS0SSS0SS
பொருளாதாரச்சிக்கனம்
உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய அளவு உற்பத்தி மட்டம் எனக் கருதப்படும். வணிக நிறுவனத்தில் உற்பத்தி செய்ய வேண்டிய அளவு வாடிக்கையாளர் கேள்வியினால் நிச்சயிக்கப்படும் ஆனாலும் உற்பத்தி அளவை நிச்சயிப்பதற்கான மற்றொரு முக்கிய காரணிபொருளாதாரச்சிக்கனம் ஆகும்.
பொருளாதாரச்சிக்கனத்தின் வரைவிலக்கணம்
வணிக நிறுவனத்தின் பருமன், உற்பத்தி செய்யப்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை என்பவற்றினடிப்படையில் ஏற்படும் அனுகூல மான நிலைகள் பொருளாதாரச் சிக்கனம் எனக் கூறப்படும். பொதுவாக பேரளவு உற்பத்தியினால் நிறுவனம் அடையும் நலனைப் பொருளாதாரச் சிக்கனம் எனக் கூறலாம்.
பொருளாதாரச் சிக்கனத்தினால் ஒரு உருப் படிக்கான உற்பத்திக் கிரயம் வீழ்ச்சியடையும் பொருளாதாரச் சிக்கனத்தத்துவம் பேரளவு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் பொருத்தம் என கூறமுடியாது. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனது நிறுவனத்திற்குப் பொருத்தமான சிக்கன மட்டத் தைத் தெரிவுசெய்துகொள்ளுதல் வேண்டும். அது உத்தம மட்டம் எனப்படும். அது ஒரு உருப்படிக் கான சராசரிச்செலவு ஆகக்குறைவான மட்ட மாகும். உற்பத்தி அளவு அதிகரிக்கும் போது உத்தம மட்டம் குறைவடையும். அதிலும் சில வரை யறைகளுண்டு எனக் குறிப்பிடலாம். உற்பத்தி
&
வர்த்தகி (-55

ாமும் பொருளாதாரச்
●令*●●●●●●●●●●●●●●
அளவு அதிகரிக்கும் போது பொருளாதாரச் சிக் sனம் இல்லையெனில் அது மறைப்பொருளா நாரச் சிக்கன மட்டமாகும். பேரளவு வணிகங்கள் பாருளாதாரச்சிக்கனத்தை அனுபவிக்கும்போது சிறிய நிறுவனங்கள் சிறியளவில் உற்பத்திநலன் sளை அடையமுடியும். பொருளாதாரச் சிக்கன Dட்டம், சிக்கனமில்லாத மட்டமும் பின்வருமாறு
வரைபடத்தில் காட்டப்படும்.
உத்தமட்டம்
s R
பொருளதாரச் பொருளதாரச்
- - Fä itsold
உற்பத்தி
Out Put
இந்த வரைபடத்தில் உற்பத்தி மட்டங்களை நிர்ணயிப்பது தொடர்பாக செல்வாக்கு செலுத்தும் பொருளாதார சிக்கன மட்டங்கள் காட்டப்படு கின்றன. அத்தோடு வணிகங்கள் மேலும் பருமன டைந்து செல்வதால் பொருளாதார சிக்கனம் ரற்படுவது போல் பொருளாதார சிக்கனமின் மையும் தோற்றம் பெறுகிறது என்பதை இவ் வரைபடம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
பாருளாதாரச் சிக்கனமின்மை
வணிகங்கள் பருமனடைவதால் பொருளா
]~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10,േജ്

Page 84
தாரச் சிக்கனம் ஏற்படுவது போல பொருளாத விரயங்களும் ஏற்படமுடியும். வணிக நிறுவன அதன் உத்தமமட்டத்தை விடப் பெரிதாகும் போ செயல்திறன் வீழ்ச்சியடைய முடியும். ஊழிய பிரச்சனைகளும், முகாமைப் பிரச்சினைகள் தோன்ற முடியும். சிறு வணிகங்களுடன் ஒப்பிடு போது பேரளவு வணிக நிறுவனங்களில் நிர்வாக சிறிது கடினமானதாக இருக்க முடியும். ஒரு கிணைத்தல் கடினமாக இருக்கலாம். ஊழிய வினைத்திறன் குறைவாக இருக்க முடியும் அத்தோடு ஊழியர்களின் பங்களிப்பு தரப்பு சார்ந் குறைபாடுடையதாக இருக்க முடியும். இத்தகை சிக்னமற்ற தன்மையைப் போக்குவதற்கு சி வணிக நிறுவனங்கள் குறித்த சில உபாயங்கை பின்பற்றும்.
உதாரணமாக வணிக நிறுவனத்திற்கு இருக்கும் திணைக்களங்களின் எண்ணிக்கைை அதிகரித்தல். ஊழியர்களை குழுக்களாக இயங் ஏற்பாடு செய்தல் என்பவற்றைகுறிப்பிட முடியும்.
பொருளாதாரச் சிக்கனத்தை 2 வகைப்படுத்தலா அவையாவன 1. அகம்சார் பொருளாதாரச் சிக்கனம் 2. புறஞ்சார் பொருளாதாரச் சிக்கனம்
அகம்சார் பொருளாதாரச் சிக்கனம் Intern; Economics of scale
வணிக பருமனடையும் போது உற்பத்தி செயற்பாட்டினாலும் அதன் அமைப்பு முறைகள் னாலும் கிடைக்கும் அனுகூலங்கள் அகம்ச பொருளாதாரச் சிக்கனம் எனப்படும். அகம்சா பொருளாதாரச் சிக்கனத்தைப் பின்வருமா வகைப்படுத்தலாம். 1. தொழில்நுட்பம் சார் பொருளாதாரச் சிக்கனம்
Technical Economics of scale
உற்பத்திக்கிரயத்தை குறைப்பதற்காக பாரிய இயலுமை கொண்ட இயந்திர உபகரண கள் அல்லது விசேட உபகரணங்களின் பாவனை
வர்த்தகி-~~~~~ா

al
யால் கிடைக்கும் சிக்கனங்கள் இதிலடங்கும். நிறுவனத்தின் உற்பத்திச் செயற்பாடுகளும் நேர் உற்பத்தி நுட்பமுறைப் பயன்பாடும் தொழில்நுட்ப பொருளாதாரச்சிக்கனங்களை ஏற்படுத்தும்
2. முகாமைத்துவம் சார் அல்லது நிர்வாகம் &Tijédia,60TLD Managerial or Administrative Economics சிறப்பறிஞர் சேவையையும் மிக உயர்வான திறன் கொண்ட கட்டளைமட்டப் பணிப்பாளர் சேவையையும் நிறுவனம் பெற்றுக்கொள்ளும் போது கிடைக்கும் அனுகூலங்கள் இதிலடங்கும். செயல் சார்ந்த சிறப்புத் தேர்ச்சியை சிறப்பாகப் பயன்படுத்துவதால் கிடைக்கும் நலன் என இதனைக்குறிப்பிடலாம். உதாரணமாகநிறுவனம் பருமனடையும் போது உற்பத்தி முகாமையாளர், சந்தைப்படுத்தல் முகாமையாளர், நிதிமுகாமை யாளர், ஆராய்ச்சி, அபிவிருத்தி முகாமையாளர், ஆளணி முகாமையாளர் போன்ற சிறப்புத்திறன் கொண்டவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதால் உயர் விளைநிறன்மிக்கநிலையை அடையமுடியும்.
3. வியாபாரம் சார் பொருளாதாரச்சிக்கனம்
Trading Economics கொள்வனவு, விற்பனை அளவுகள் அதி கரிக்கும் போது ஏற்படும் நிறுவன இலாபங்கள் இதிலடங்கும். பெருந்தொகையில் கொள்வனவு செய்வதால் அலகுக்கான விலை குறைவடைய முடியும். அதேபோல தனியுரிமை நிலையை உருவாக்கிக் கொள்வதால் பேரம் பேசும் சக்தி அதிகரிக்கும். அதன் மூலமாகக் கொள்வனவு விலையைக் குறைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் ஏற்படும். விற்பனை அளவு அதிகரித்த போது அலகொன்றுக்கான விற்பனைக் கிரயங்கள் குறைவடையும். மேம்படுத்தல் செலவு குறையும். விற்பனை தொடர்பான தனியுரிமை நிலையை உருவாக்கிக்கொள்வதால் விற்பனை விலையை உயர்வான மட்டத்தில் பேணமுடியும். குறித்த ஒரு வணிக நிறுவனம் சந்தை நிரம்பலைக் கட்டுப்
-56-േ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 85
படுத்தும் ஆற்றல் கொண்டிருப்பின் அது தனது பு உற்பத்திகளுக்கு உயர் விலையை பெற்றுக் - கொள்ள முடியும்.
9
நிதிசார் பொருளாதாரச் சிக்கனம் Financial Economics
பேரளவு உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்குக் கடன் வழங்க வங்கிகளும் நிதி நிறுவனங்களும் 5 பின்நிற்பதில்லை. சிறுவணிகங்களுக்குக் கடன் 6
வழங்க நிதி நிறுவனங்கள் முன்வராத போதிலும் பேரளவு நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவது பாதுகாப்பானது என அவை எண்ணுகின்றன. | அது மட்டுமன்றி பங்குகளையும், தொகுதிக்கடன் களையும் வழங்குவதன் மூலமும் பேரளவு நிறுவனங்கள் நிதி திரட்டிக் கொள்ள முடியும். அத்தோடு இலாபத்தை நிறுத்தி வைப்பதன் மூலமும் பேரளவு வணிகங்கள் முதலீட்டை அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகளுள்ளன.
77
490
5. நட்ட அச்சம் சார்பான பொருளாதாரச் (
சிக்கனம் Risk - Bearing Economics
வணிக நிறுவனங்கள் எதிர்நோக்கும் எல்லா நட்ட அச்சங்களுக்கும் காப்புறுதிப் பாதுகாப்பைப் 6 பெற்றுக் கொள்ள முடியாது. சிறு வணிகங்களை ! விட பேரளவு வணிகங்கள் தமது இடருக்கான 8 பொறுப்பை பரவலாக்கி கொள்ள முடியும். 8 உதாரணமாக பேரளவு வணிக நிறுவனங்கள் சந்தைப்படுத்தலில் உற்பத்திக் கலவையைப் பயன்படுத்துவதால் குறித்த ஒரு பொருள் தொடர்பில் நட்டமேற்பட்ட போது ஏனைய உற்பத் ! திப் பொருட்களிலிருந்து கிடைக்கும் இலாபத்தி லிருந்து அதனை ஈடு செய்து கொள்ள முடியும்.
6. ஆராய்ச்சி விருத்தி சார் சிக்கனம் R $ D
Economics of Scale
R$D தொடர்பின் பெருந்தொகைப் பணத் தைச் செலவிட வேண்டியிருக்கும். பேரளவு வணிகங்கள் R$D தொடர்பில் பெருந்தொகைப்
வர்த்தகி~~~~~~~~
-57.

T - 2:54:7 Fாடி-;
பணத்தைச் செவிடுவதால் அதனால் கிடைக்கும் அனுகூலங்களை அடையமுடியும்.
றம்சார் பொருளாதாரச் சிக்கனங்கள் External Economics of Scale
பேரளவு வணிகங்கள் மிக சிறப்பாக ஒழுங் 5மைந்த விசாலமான கைத்தொழில்களில் டுபடுவதால் கிடைக்கும் நலன்கள் புறம்சார் பொருளாதாரச் சிக்கனம் என அழைக்கப்படும். முழுமையான கைத்தொழிலும் விருத்தியடையும் போது அக்கைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள வணிக நிறுவனங்களுக்கான கிரயங்கள் குறைவடைய முடியும். இவ்வாறு கிரயம் குறைவடையும் சில முறைகளை பின்வருமாறு பாகுபடுத்தலாம்.
ஒரிடப்படுத்தல் Concentration
குறித்த கைத்தொழில்கள் செறிந்துள்ள பிரதேசத்தில் அது போன்ற நிறுவனம் ஒரிடப்படுத் தும் போது குறித்த சில நலன்களை அடைய முடியும். உதாரணமாக நெசவக்கைத்தொழில் செறிந்துள்ள பிரதேசத்தில் ஆடைத்தொழிற் சாலைக்குத் தேவையான மூலப்பொருள் போன்ற வற்றை இலாபகரமாகப் பெற்றுக் கொள்ள முடி பும். அத்துடன் அக்கைத்தொழில் தொடர்பான சிறப்பறிஞர்களையும் அருகிலேயே பெற்றுக் கொள்ளமுடியும்
2. ஆராய்ச்சி வசதி Research facilities
மிகச்சிறப்பாக ஒழுங்கமைந்த கைத்தொழில் நிறுவனங்கள் P$D மேம்படுத்தலினால் பெறும் அனுகூலங்களை அக்கைத்தொழிலில் ஈடுபட் இள்ள ஏனைய நிறுவனங்களும் அனுபவிக்கக் கூடியதாக இருக்கும். அது மட்டுமன்றி அக்கைத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள ஏனைய நிறுவனங்கள் ஒன்றாக இணைந்து மிகப் பரந்த அளவில் பலமான P&D யை செய்ய முடியும். அதன் மூலமாகக் கிடைக்கும் அனுகூலங்களை எல்லா நிறுவனங்களும் அடைய முடியும்
wwwஸ் இதழ் -10லலலா

Page 86
Luigbé.6 leglassif Training facilities
முழுமையான கைத்தொழிலுக்குள் வெவ்வேறு ஊழியப் பயிற்சி செயற்திட்டங்க நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதால் அதன் ந6 களை எல்லா நிறுவனங்களும் அனுபவி வாய்ப்புண்டு. இப்பயிற்சிகளினால் திற கொண்ட பயிற்றப்பட்ட ஊழியர்கள் தார மயமாக்கப்படுவதால் பயிற்சியளித்த நிறுவ: மட்டுமன்றி எல்லா நிறுவனங்களும் அத அனுகூலத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளமுடிகிறது.
மேலே கூறப்பட்ட அகம்சார் பொருளா சிக்கனம், புறம்சார் பொருளாதார சிக்கனங்கள் எடுத்து நோக்கும்போது ஒரு நிறுவனம் த6 உற்பத்தி செயற்பாட்டு மட்டங்களை நிச்சயிக் போது தோன்றுவது பொருளாதார சிக்கனமாகு இதனடிப்படையில் வணிகம் விரிவடை
Reference.
ஜெகத்பண்டாரநாயக்க மயூரதன் (வணிகக்கல்வி)
(E-Governmen
இணையத்தின் அடிப்படையில் ஆ கொள்ளும் நோக்குடன் உருவாக்கப்ட எனப்படும்.
வர்த்ததி A

D6T
p6or
க்க
T6T
UTLb
தார
D6T
எது தம்
நம். ந்து
செல்லும்போது இதன் உற்பத்தி செயற்பாட்டி னாலும் அதன் அமைப்பு முறைகளினாலும் கிடைக்கும் அனுகூலங்கள் அகம் சார் பொருளா தார சிக்கனங்கள் ஆகும். மேற்படி நிறுவனங்கள் தமது உற்பத்தி செயற்பாடுகளை பேரளவு வணி கங்களாக மாற்றி செயற்படுத்தும்போது விசால மான கைத்தொழில்களில் ஈடுபடுவதால் அங்கே அகம்சார் பொருளாதார சிக்கனத்தை அனுபவித்த நிறுவனங்கள் புறம்சார் பொருளாதார சிக்கனத் தையும் அனுபவிக்கின்றன.
எனவே மேலே கூறப்பட்ட ஆய்வின்படி எந்த வொரு வணிக நிறுவனங்களும் தமது உற்பத்தி செயற்பாட்டு உற்பத்தி மட்டங்களை நிர்ணயிக் கும்போது பொருளாதார சிக்கனங்களை பேணு வது நிறுவன வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உசிதமானது என்பது எனதுதாழ்மையான கருத்தாகும்.
t) மின் அரசாங்கம்
அரசாங்கச் செயற்பாடுகளை மக்கள் பெற்றுக்
|ட்ட தகவல் முறைமையே மின் அரசாங்கம்
{-58-~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 87
நிதிக்கணக்கியல் எண்ணக் (Conceptual Frame Work o
L LSLSLSLSLSLS0YYYSYSSS0S0SSLSSS0SYSeSY eeeSLLSeS 0eSe eeSTS0YSLLLSLeLeS eY0YzYYYBY0zeeSSLLSLLSYz
அறிமுகம்
கணக்கியலை பெரும்பாலும் தொழில்நுட்ப வியமாக கருதினாலும் அதற்கு அடிப்படையான கருத்துக்கள் பல உள்ளன. இந்தக் கருத்துக்களி டையே நிதிக் கணக்கியலின் தொனிப்பொருள் சட்டத்தின் மூலம் கணக்கியலுக்கு முக்கியமான அடிப்படையான கருத்துக்கள் வழங்கப்படு கின்றன. கணக்கியலில் வரவு, செலவு கணக்கி யல் நியமங்கள் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. இந்த தொனிப் பொருளின் முக்கியத்துவம் இது வாகும். அதனால் நிதிக் கணக்கியலின் தொனிப் பொருள் என்பதைப் பற்றி தெளிவான அறிவைப் பெற்றுக்கொள்வது முக்கியமாகும்.
நிதிக் கணக்கியலின் தொனிப் பொருள் வரைவு என்பது எது?
ஐக்கிய அமெரிக்காவில் கணக்கியல் நியமங்
களை தயாரிக்கும் நிறுவனமான நிதிக் கணக்கி
யல் நியமங்கள் சபையில் (FASB) தொனிப் பொருளை சட்ட வரைவில் இணைப்பதுடன் அது கீழ்க்கண்டவாறு விளக்கப்படுகிறது. நிதிக் கணக் கியலில் மாற்றம் நிதி அறிக்கைகளின் தன்மை பொறுப்பு, வரைவுகள் நிர்ணயிக்கப்படும் போது மாறும் ஒன்றுக்கொன்று சபீமான கணக்கியல் நியமங்களாக வழிகாட்டக்கூடிய ஒன்றுக்கொன்று சம்மந்தப்பட்ட நோக்கங்கள் மாறும் அடிப்படை தாமதத்தின் கூட்டாகும்.
இந்த வசனத்தின் அர்த்தமானது தொனிப்
G
6.
வர்த்தகி ല്ലേ-59

585d 56) GOTITGO 66). T6) f Financial Accounting)
e-ee-O-o-o-o-o-o-o-o-te-a-o-o-o-e
பாருள் வரையறையானது ஒன்றுக்கொன்று ம்மந்தமான நோக்கங்கள் மாறும் அடிப்படை அங்கங்களுடன் கூடியதென்பதாகும். இந்த நோக் ங்களை அடிப்படைக் கணக்கியலின் நோக்கம் ாறும் தேவைகளைக் காட்டுகின்றது. அடிப்படை அங்கம் எனப்படுவதன் கருத்து அந்த நோக்கங் ளை அடைந்து கொள்ள உதவும் கருத்துக்க TTg5lb.
காள்கை வரைவின் கற்று
கணக்கியல் தொனிப் பொருளை வரையறை சய்வது என்பது எப்போதும் பேச்சுவார்த்தையின் ஊடாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது. பொதுவாக அவ்வாறான ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட வரைவு கிடை ாது. இவற்றுக்கிடையே ஓர் தொனிப் பொருள் ட்டம் (வரைவு) ஒன்றை உருவாக்க ஐக்கிய அமெரிக்க நிதிக் கணக்கியல் கட்டளைகள் சபை
FASB) முன்னோடியாக செயல்பட்டது.
இது தொடர்பில் சர்வதேச ரீதியாக கொள்கை }ன்று உருவானது. இலங்கைக்கு இந்தக் காள்கை வரைவு மிக முக்கியமானது. ஏனெனில் இலங்கை கணக்கியலின் கட்டளைகள் (Sri Lanka ccounting Standars) (3rálg5 36lgDÜLILL &LL ரைவிற்குள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள நியமங்கள் j6 (855, 3,600Tödluljó (Internation Accounting tandars). நியமங்களுக்கு அமைவாக இருப்ப ால் ஆகும். கொள்கை வரைவு இப்போது மேலும் பளர்ந்து வருகிறது. இதுபற்றி தற்போது IASB

Page 88
மற்றும் FASB இணைந்ததிட்டம் செயல்படுகிற
இலங்கையின் அடிப்படையானது மற்று நம்பிக்கையானது என்ற அடிப்படைப் பை களானதுடன் ஒத்துப் பார்த்தல் மற்றும் கணக்கி கூடியதாக இருத்தல் இரண்டாவது பண்புகளாகு இந்த தொனிப்பொருள் கொடுக்கல், வாங்க நிகழ்வுகள் மாறும் சந்தர்ப்பங்களை அறிற கொள்ளும்போது அளக்கும்போது மற்று சமர்ப்பிக்கும்போதுவழிகாட்டல் வழங்கப்படும்.
1978இல் முதன் முறையாக நிதிக்கண யல் கொள்கை வரைவு அறிக்கை சமர்ப்பிக் பட்டது. இதன் பிறகு இதே மாதிரியான கொள்ள வரைவு கூற்று ஐக்கிய இராச்சியம், அவு ரேலியா, கனடா மற்றும நியூசிலாந்து ஆகிய ந களில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதற்கு மேல சர்வதேச கணக்கியல் நியமங்கள் சபையி (International Accounting Standars Board IASB)1989ம் ஆண்டு நிதிக் கூற்றைதயாரித்த மற்றும் சமர்ப்பிப்பதற்கான சட்டவரைவு.
கொள்தை வரைவின் முக்கியத்துவம் (கடன் பொறுப்பு)
கணக்கியலில் கொள்கை வரைவு மூல கீழ்கண்ட அலுவல்கள் செயல்படுத்தப்ட கின்றன. > நிலவும் கணக்கியல் நியமங்களை ஆரா தல் மற்றும் கணக்கியல் நியமங்களை அ விருத்தி செய்தல் என்பவற்றுக்கு உத யளித்தல். > நிதி அறிக்கையிடுதலுக்கான செயற்பாடுக கணக்கியல் நியமங்கள் மாறும் அடிப்பை
Reference.
அறிவுத்தேடல் வர்த்தகப்பிரிவு (மாதாந்தசஞ்சிகை)

றும் ன்பு
டக்
கல்
ந்து வம்
க்கி
கப்
T(B
T55
166
நல்
OLD
DLĎ
Tuj
Hபி
ள்
DL
சட்ட திட்டங்களுக்கிடையே உடன்பாட்டை அபிவிருத்திசெய்வதற்கு உதவுதல். > கணக்கியல் நியமங்களை உபயோகித்தல் சம்மந்தமான நிதி அறிக்கையை தயாரிக்கும் பகுதியினருக்கு உதவியளித்தல். > புதியதான கணக்கிட்டு பிரச்சனைகளை தீர்த்து
வைத்தல். > நிதி அறிக்கை சம்மந்தமான அவற்றைபாவிக் கும் பகுதியினரின் அறிவு மற்றும் நம்பிக்கை களை வளர்த்தல். > வர்த்தகங்களுக்கிடையே நிதி அறிக்கை களை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் திறமையை வளர்த்தல்.
கொள்தை வரைவின் திட்டுமற்றும் உபபிரிவு
கொள்கை வரைவானது பல உப அங்கங் களை கொண்டிருப்பதுடன் அவை தாக்கங்களுட னான அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. பல் வேறு நாடுகளில் மாறும் IASB ஆல் தயாரிக்கப் பட்டுள்ள கொள்கை வரைவுகளுக் கிடையே உப அங்கங்களை குறிப்பிடும்போது ஏதும் வித்தி யாசங்கள் ஏற்படாமை இந்த எல்லை வரைவுக்கு உட்பட வேண்டும் என்பது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட் டுள்ளது. > நிதி அறிக்கைகளின் நோக்கம் > நிதி அறிக்கைகளின் இயல்பு மற்றும்
பண்புகள் > நிதிஅறிக்கைகளின் அடிப்படைவிடயங்கள் > நிதி அறிக்கைகளின் அடிப்படை விடயங்களை தெளிவாக்குதலும் தெரிந்துகொள்ளுதலும் > நிதி அறிக்கைகளின் அடிப்படை விடயங்களை
கனக்கிடல்,
{-60-ഘ~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 89
இருப்புக் கட்டுப்பாட்டு மு Methods of Stock Control
நிறுவனங்கள் பொதுவாக இருப்பினை கட் பின்பற்றுகின்றன. 1. இருப்பு மட்டத்தைப் பேணல் 2. ABC பகுப்பாய்வு 3. இரு பாத்திர முறை 4. சிக்கன கட்டளைத்தொகை
இருப்பு மட்டத்தைப் பேணல் (StockLevel)
இருப்பு கட்டுப்பாட்டு முறையின் பிரதான ரே கூடாமலும் குறையாமல் வைத்திருப்பதாகும். இதன் மட்டங்களை பேணுகிறது. அவையாவன: 1. மறுகட்டளையிடும் மட்டம்
2. ஆகக் 3. ஆகக் கூடிய மட்டம்
4.சராசரி
மறுகட்டளைமட்டம்
நிறுவனமொன்று தனது களஞ்சியத்தில் எ கொள்வனவுக்கட்டளைளை பிறப்பிக்க வேண்டும் என்ப
மறுகட்டளைமட்டம் = ஆகக்கூடிய பாவணை X பால்
--.
ஆகக் குறைந்த இருப்பு மட்டம்
நிறுவனம்வைத்திருக்க வேண்டிய ஆகக்குறை மறுகட்டளைமட்டம் - (சராசரிப்பாவணை Xசராசரிகட்ட
ஆகக் கூடிய இருப்பு மட்டம்
எந்த நேரத்திலாவது நிறுவனமொன்று வைத் ஆகும். மறுகட்டளையிடும் மட்டம்+மறுகட்டளைத்தொகை-கு
வர்த்தகி-~~~~
~~~-61

றைகள்
thira Ravindran
2010 (Con1)
டுப்படுத்துவதற்கென பின்வரும் முறைகளைப்
நாக்கங்களில் ஒன்று இருப்பினை தேவைக்கு i பொறுப்பு நிறுவனங்கள் பல்வேறு இருப்பு
குறைந்தமட்டம் 7இருப்புமட்டம்
வ்வளவு பொருள் இருப்பாக இருக்கும்போது
தை எடுத்துக்காட்டும் அளவு ஆகும்.
ணைக்காலம்
தே இருப்பின் அளவைக் காட்டுவதாகும். ளைக்காலம்)
திருக்க வேண்டிய ஆகக் கூடிய இருப் பினளவு
றைந்தபாவணை X இழிவுகட்டளைக்காலம்)
swas இதழ் -10:NN

Page 90
சராசரி இருப்பு மட்டம்
நிறுவனம் சராசரியாக வைத்திருக்கவே
சராசரி இருப்புமட்டம் =
ஆகக்கூடிய இருப்பு
ஆகக் குறைந்த இரு
Eg- மூலப்பொருள் தொடர்பான விபரங்கள் வ
மறுகட்டளையிடும் அளவு 3600 அலகுக
மறுகட்டளையிடும் காலம் 6-10காரங்கள் ஆகக்கூடிய நுகர்வுவாரத்துக்கு 900 அ6 சாதாரண நுகர்வுவாரத்துக்கு 600 அலகு ஆகக் குறைந்த நுகர்வு வாரத்துக்கு 30
இருப்புமட்டங்கள் பின்வருமாறுகணிப்பி
1) மறுகட்டளையிடும் மட்டம்
2. ஆகக்குறைந்த இருப்புமட்டம் –
3. ஆகக்கூடிய இருப்புமட்டம்
4. சராசரி இருப்புமட்டம் C
ஆகச் 900 x
9000
மறு க
L
9000,
9000,
4200,
மறுகட்
LT660
9000
1260(
1080 (
ஆகக்
1080C
2
7500
வர்த்ததி

ண்டிய சரக்கிருப்பு மட்டமாகும்.
மட்டம் + ஆகக் குறைந்த இருப்பு மட்டம்
2
)r
நப்பு மட்டம் + மறுகட்டளையிடும் அளவு
2
ருமாறு 6া
குகள்
கள்
D அலகுகள்
டு செய்யப்படும். கூடிய பாவனைXஆகக்கூடிய கட்டளைக் காலம்
10
அலகுகள்
ட்டளையிடும் - குராசரிப் பாவனை X சராசரி கட்டளைக் DÜLLö காலம்) - (600x8)
- 4800
அலகுகள்
டளை மட்டம் + மறுகட்டளை தொகை - இழிவுப் )ணXஇழிவுக்கட்டளைக்காலம்)
+3600 (300x6)
) - 1800
அலகுகள்
கூடிய இருப்புமட்டம்+ ஆகக்குறைந்த இருப்புமட்டம்
2
+ 4200
அலகுகள்
H62- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജേ

Page 91
ABCrugiuriday (ABC Analysis)
பெருந்தொகையான பொருட்கள் தேவைப்படும்
அதாவது பொருள் வகுப்புகளின் பெறுமதயிலும் இடவி
ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ABCநுட்பம் என அழைக்கப்ட
பொருள் உருப்படி தேவையான இடல்
A 10 B 30 C 60
A மதிப்பில் உயர்வான பொருட்களும் ஆனால்
தேவைப்படும் பொருட்கள்
B மதிப்பில் மத்திமமானதும் பெறுமதியிலும் மத்தி
C பெறுமதிகுறைவானதும் இடவசதி அதிகமாகத்ே
பெறுமதி
100
90
80
70 60 :
50 A B (
40
30
20 s
10
20 30 40 50 60
இருபாத்திரமுறை (Two Bin System)
இதில் பொருட்களைச் சேர்த்து வைப்பதற்கு பாத்திரம் பெரியது மற்றைய பாத்திரம் சிறியது. உ பாத்திரத்தில் உள்ள பொருட்கள் எடுக்கப்படும். அப்பா அனுப்பப்படும். கட்டளை அனுப்பி பொருள் வந்தடை உள்ள பொருட்கள் பயன்படுத்தப்படும். பொருட்கள் நிரப்பப்பட்டுபின்னர் பெரிய பாத்திரம் நிரப்பப்பட்டு உற்
đfãa5GOJ ESČLGDGITg56.g5 TG Da5 (Economic Order Quar
நிறுவனமொன்று எவ்வளவு தொகையான செலவானது இழிவுபடுத்தப்படுகின்றதோ அத்தொகை எக்கட்டளைத் தொகையில் இருப்பு வைப்புச் செல6 அக்கட்டளைத்தொகையே இதுவாகும்.
(-83
வர்த்ததி

நிறுவனங்கள் இம்முறையைப் பயன்படுத்தும் |சதி அடிப்படையிலும் மேற்கொள்வதாகும். இது டுகிறது.
|சதி பெறுமதி
70
20 10
இருப்பைச் சேகரிப்பதற்கு இடவசதி குறைவாக
Dமானதுமான பொருட்கள் தவைப்படும் பொருட்கள்
— ഭൂഖങ്ങ
7O 80 90 100 இடவசதி
இரண்டு பாத்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும். ஒரு ற்பத்திச் செயற்பாட்டின்போது முதலில் பெரிய த்திரத்தினுள் பொருள் முடிவடைந்ததும் கட்டளை ப எடுக்கும் காலம் வரை சிறிய பாத்திரத்தினுள் ர் வந்தடைந்ததும் முதலில் சிறிய பாத்திரம் பத்திமேற்கொள்ளும் முறை ஆகும்.
tity), EOQ பாருட்களுக்கு கட்டளையிடும்போது மொத்தச் யே சிக்கன கட்டளைத் தொகை ஆகும். அதாவது |ம், கட்டளைச் செலவும் குறைவடைகின்றதோ
~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10,േജ്

Page 92
கட்டளை கட்டளைக்கான
எண்ணிக்கை செலவு அலகு
40 25000 50 20000 60 16667
2000
1500
1000
500
O
SnaFSAdsa 2500
10000
மேற்குறித்தஉதாரணத்தின்படி 1000 அலகு
EOO= 1000 அலகுகள்
சிக்கன கட்டளைக் கணியமானது பின்வரும்
EOQ = I2COD
Ch
இங்கு
CO = ஒருகட்டளைக்கான செலி d = வருடாந்தகேள்வி ch = ஒரு அலகிற்கான பராமர்
Eg:- பொருள் உற்பத்திநிறுவனமூலப்பெ
1000000 அலகுகள்
கட்டளைச் செலவு20 ரூபா
இருப்புவைப்புச் செலவு 0.1ளூபா
EOQ
= 2COD
Ch
༢། 2x20x 1.
O.
-W4000000 20000-96
வர்த்தகி

gJाgनी
கட்டளைச் பராமரித்தல் இருப்பு செலவு செலவு 12500 800 1250
10000 1000 1000
8.333 1200 833
Ch
Co
20000 30000 > கட்டளை -------a
களைகட்டளையிட்டுப்பெறுவதுசிக்கனமாகும்.
சமன்பாட்டின் ஊடாக கணிப்பீடு செய்யப்படும்.
Ꮌ6Ꭷ!
ப்புச் செலவு
ாருளின் வருடாந்தவேண்டுதல்
DOOOOO
0.
குகள்
~-64--~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 93
கணனிச் செயற்திட்டம்
சரக்குக் கட்டுப்பாட்டிற்கு இப்போது கணனிச் அடைந்துள்ளது. இதற்கு கணனி மென்பாகங்கள் உதவி முறை (Bar code) பயன்படுத்தப்பட்டு உடனடியாக சர கிறது. சரக்குக் கட்டுப்பாட்டிற்கு கணனி மென்பாகம் ட களைப் பெற்றுக்கொள்ளமுடியும் * சரக்கிருப்புகட்டுப்பாடு செயற்திறன் அடைதல் * மிகவும்திருத்தமானதன்மை * சரக்கு பெறுதல் விநியோகித்தல் அவ்வப்போதேபதில் * தேவையான எந்தநேரத்தலும் சரக்குகள் தொடர்பான * நிறுவனத்தின் தேவைக்கேற்ப பயன்படுத்தும் நெகிழு
Reference:
கிரயக்கணக்கியலும் முகாமைக்கணக்கியலும்தி ஐகத்பண்டாரநாயக்காவின் உயர்தரவணிகக்கல்
வர்த்தகி (-65

செயற்திட்டம் பயன்படுத்துவது பிரபல்யம் |ம் சரக்கு வழங்கப்படும் போதே நிரல் குறியீட்டு க்கு விநியோகம் கணனியில் பதிவு செய்யப்படு யன்படுத்தப்படுவதால் பின்வரும் அனுகூலங்
புசெய்யப்படுதல்
அறிக்கைகளைப் பெறலாம்.
ஆம்தன்மை
. வேல்நம்பி விபகுதி1
്ങുதழ் =10 ജയ്പ

Page 94
உலகளாவிய வெப்ப அதனால் உருவாகி
SSS0SSSSM0SMSMS0LSS0SSSMSSS0SSSMS0SMSYYTS0SSSMSSS0Y0eSeS0SeTSSYSYSYYSeS0SSMSSSMSSSSSSSSSMSSSS
அறிமுகம்
பொதுவாக பூமிக்குக் கிடைக்கின்ற சூரி ஒளியில் 70 சதவீதமானவை புவியினாலு அதன் வளி மண்டலத்தினாலும் உறிஞ்சப்ப மென்பதோடு, எஞ்சிய 30 சதவீதமும் வின வெளிக்கு மீண்டும் திருப்பியனுப்பப்படும். இங் உறிஞ்சப்படுகின்ற வெப்பம் மீண்டும் வின வெளிக்கு விடுவிக்கப்படாத நிலையில் பூமியின் வெப்பநிலை அதிகரிப்பதனை உலகளாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பு எனக் குறிப்பிடுவார்கள் இதில் அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளே அதிகள் வில்பங்களிப்புச் செய்து உள்ளதெனக்கூறலாம்.
L1560& 6i (B6. ITU3356ir (greenhouse Gases அதிகரித்துள்ளமையின் காரணத்தினால் புவியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்கின்றது. அதே போன்று உலகளாவிய காலநிலை முறை மாற்றமை தலும், அதன் மூலம் உலகம் காலநிலை மாற்றா களுக்கு உள்ளாதலும், அதனூடாக கடத்தொழில் நடவடிக்கைகளில் பாதகமான தாக்கம் ஏற்ப( தலும் நடைபெறலாம்.
அதே போன்று உலகளாவிய வெப்பநி6ை அதிகரிப்பு உலகளாவிய ரீதியில் குறிப்பிட தக்களவு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதோடு அது எதிர்பாரா வரட்சி மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு உருவாவதற்குக் காரணமாகவும் அமையும் மேலும், உலகில் துருவங்களிலுள்ள பனிப்பாரை கள் உருகுவதன் மூலம் சமுத்திர நீர் மட்டம் அத கரித்தலும், அதன் காரணமாக கரையோர தாழ
வர்த்ததி

நிலை அதிகரிப்பும்
புள்ள தாக்கமும்
ஆறு இஇை ைஇeஆக இரு இஅைஅைஇைஅைை
U
D
நிலங்கள் சமுத்திர நீரினால் மூழ்கடிக்கப்படு தலும், சமுத்திர நீரின் வெப்பம் விரிவடைதலும் நடைபெறக்கூடிய ஏனைய பாதகமான விளைவு களாக உள்ளன.
உகைளாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்பின் காரண மாக ஆசிய வயைத்தின் நடைபெற்ற ஒரு சிை மாற்றங்கள்
உலகில் வெப்பக் காலநிலையானது ஒரு சில தானிய வகைகள் மற்றும் மக்கள் பிரிவினருக்கு அனுகூலமாக அமையலாம் என ஒரு சில பொருளியலாளர்கள் வாதிடுகின்றனர். ஆயினும் உலகில் வெப்பக் காலநிலை மற்றம் அதன் மூலம் உருவாகின்ற புயற்காற்றுக்கள் ஆகியன காப்புறு தித் தொழிலை வீழ்ச்சியடையச் செய்வதற்குக் காரணமாக அமையும் என்பது ஆதனக் காப்புறுதி யாளர்களது கருத்தாகும்.
இதைத் தவிர காபனீரொட்சைட்டு வாயுவைக் குறைக்கும் பொருட்டு முழு உலகினதும் மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 3 சதவீதத்தைச் செலவிட வேண்டிநேரிடும் எனக்கணப்பிடப்பட்டுள்ளது.
வெப்பநிைை அதிகரிப்பின் பாதகமான பெறுபேறு
கவர்சிை
01. பாகிஸ்தான் - 1999 தொடக்கம் 2001 வரையிலான காலத்தினுள் மிகக்கடுமையான வரட்சிக் காலமொன்று அறிக்கை யிடப்பட்டமை.
(66- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 تحملحمحم بحر

Page 95
P:
02.ரஷ்யா
கடுமையான வரட்சியின் நல காரணமாக காட்டுத்தீ பரவிய மய தன் மூலம் ஏறத்தாழ ஒரு | கோடி மக்கள் அச்சுறுத்தப்
விலை பட்டமையும் பைகால் வாவி யின் நீர் உறையும் காலம்
குறுகியமையும். 3. ஈரான்
2001ல் கொரியாவில் மிக அதிகமழை வீழ்ச்சியும் வெள்
Pm ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டமை 4. தென்இந்தியா- 2002 மே மாதத்தில் வெப்
பக் காற்றுக்களால் ஆந்திரா பிரதேசத்தின் வெப்பநிலை 120 பாகை பரனைற் வரை .
மற் அதிகரித்தமை.
காட 5. பிலிப்பைன்ஸ் - சுண்ணாம்புக் கற்பாறைகள்
உருக்குலைந்தமை 7. இந்தோனேசியா -
வல் உயர் மலைப் பிரதேசங் களுக்கு மலேரியா பரவி யமையும் 1998ல் காட்டுத்தீ உருவாகியமையும்.
மெ அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில்
பன் நகரமயமாக்கல் மற்றும் கைத்தொழில் மயமாக்
பெ கலின் காரணமாக வருமான நிலைமை அதி
வரி கரித்த போதிலும் சுற்றாடல் பாதிப்புகள் அதிகரித்
அ6 தன. இது தொடர்பில் நடைபெற்ற மதிப்பீடுகளின் பிர காரம் நகர சுற்றாடல் மாசடைதலானது ஆரம்ப
செ கட்டத்தில் தேசிய வருமான அதிகரிப்புக்குக் காரணமாய் அமைந்த போதிலும் பின்னர் அது வீழ்ச்சியடைதலுக்கு உள்ளாகியது.
உற குல்
படத்
நிர
கேள்
5 6 7 8 8 8 8 8 8 6 ல் 5 8
கப்
குர் என் எள்
அதிக எரிபொருள் பயன்பாடு, வாகனங்களி லிருந்து புகை வெளியேற்றப்படுதல் மற்றும் கைத்தொழில் மயமாக்கல் ஆகியன சுற்றாடல் மாசடைதலின் மூலாதாரங்களாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
சுப்
இர
Pn
உர
இக
வர்த்தகியா
~~-67--

சீன மயமாக்கன் மற்றும் கைத்தொழின் மாக்கன் நகரசுற்றாடலை பாதித்தன் க செலவினமும் வரிவிதிப்பும்
Y
翰 X
Q Qm பண்டங்களின் தொகை
மேற்படி வரைபடத்தின் மூலம் சராசரி கேள்வி றும் நிரம்பல் வளைகோட்டின் நடப்பு சுட்டிக் ட்டப்படுகின்றது. X எனப்படுகின்ற பண்டத்தை }பத்தி செய்தலுடன் தொடர்புடைய ஆகக் மறந்த தனியார் செலவினத்திற்கான நிரம்பல் ளைகோடு Mc" என்றவாறு மேற்படி வரை த்தில் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. கேள்வி மற்றும் ம்பலின் வழிப்படுத்தலின் கீழ் x பண்டத்தின் ாருட்டான சமநிலை விலை Pm ஆவதோடு ள்வி Qm எனக் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஏதேனு ாரு நாட்டின் அரசாங்கத்தினால் மேற்படி ன்டம் உற்பத்தி செய்யப்படுவதன் மூலம் நடை றகின்ற சுற்றாடல் மாசடைதலின் பொருட்டுTX யொன்று அத்தகைய பண்டத்தின் ஒரு ஸ்கினை விற்பனை செய்வதன் மீது விதிக் பட்டுள்ளதாக கருதுவோம். அப்போது தனியார் லவின் வளைகோடு முன்னோக்கிநகரும்.
இது மேற்படி வரைபடத்தில் MO எனக்
ப்ெபிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் புதிய விலை P ாவும் சமநிலைப் பண்டங்களின் தொகை Q ாவும் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேற்படி வரைபடத்தில் டிக்காட்டப்பட்டுள்ளவாறு நுகர்வோரிடம் நந்து அறவிடப்படுகின்ற பண்டங்களின் விலை 1 இல் இருந்து P வரை அதிகரிப்பதோடு, பத்தியாளரால் பெறப்படுகின்ற விலை Pm
இருந்து PC வரை வீழ்ச்சியடைகின்றது.
STMSMSMSMSLMSMSLeSeSeSLSLSeSTeMSLeSeSTSMSTSAS SLTSLSeSLSLSeSeSLSLSeS இதழ் = 10 بحملحملحمربحر

Page 96
இதன் பிரகாரம் சுற்றாடல் பாதிப்ை ஏற்படுத்துகின்ற பண்டங்களுக்கான சமூக செலவினம் உற்பத்தியாளர் மற்றும் நுகர்வே ஆகிய இருவராலும் ஏற்படுகின்றதென்பது தெ வாகின்றது. இது அத்தகைய பண்டத்தின் கேள் நெகிழ்வுத்தன்மை மற்றும் நிரம்பல் நெகிழ்வு தன்மையில் தங்கியுள்ளதென்பதை வலியுறுத் தல் வேண்டும்.
வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கானதிர்வுகள்
உலகளாவிய வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கா தீர்வைப் பற்றி இரண்டு விதத்தில் கலந்துை யாடலாம். அதாவது பச்சை வீட்டு வாயுக்களை குறைப்பதற்கு அரசாங்கம் சட்டவிதிகளை ஆக் தல் மற்றும் தற்போது நடைபெற்று வருகின் காலநிலை மற்றும் உயிரியல் ரீதியிலா பாதகமான தாக்கங்களுக்கு வெற்றிகரமா முகங்கொடுப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்ை களை மேற்கொள்ளுதல் ஆகும்.
இரண்டாவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முை யின் கீழ் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு துரிதம கவும் வெற்றிகரமாகவும் முகம் கொடுப்பதற்கு தேவையான தகவல்கள் மற்றம் தைரியமூட்ட களை வழங்குதல் தகுந்தவாறு மேற்கொள்ள படுதல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும் தேவையா6 சட்டவிதிகளை ஆக்குவதன் மூலம் உலகளாவி வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்குக் காரணமாக காரண களை ஒழிப்பதே தற்போது பெரும்பாலும் பிரபல் மானதொருமுறையாக விளங்குகின்றது.
அபிவிருத்தியடைந்து வரும் நாடுகளில் வெப்பநிலை அதிகரிப்புக்கு தீர்வாக அர கொள்கைகளை ஆறு துறைகளின் கீழ் கல துரையாடலாம். அவையாவன. 1. இயற்கை வளங்களுக்கான விலை கொள்கைகளைப் பொருத்தமான விதத்தி அமைத்தல்.
உசாத்துளை நூல் :
இலங்கைமத்திய வங்கிகுறிப்பேடு 2008 ஐ
வர்த்ததி

ற
2. சமூக அமைப்புக்களின் பங்களிப்பைப் பெறுதல் 3. ஆதனங்கள் மற்றும் வளங்களின் உரிமை
யைத்தீர்த்துவைத்தல். 4. வறிய மக்களுக்கான பொருளாதார ரீதியி லான மாற்றுவழிமுறைகளை முன்னேற்றுதல். 5. குடும்பப் பெண்களது வருமானநிலைமையை
மேம்படுத்துதல். 5. கைத்தொழில்களிலிருந்து கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேற்றப்படுவதைக் குறைப்பது தொடர்பி லாளகொள்கைகளைவகுத்தல்ஆகியனவாகும்
Փւջճվ602//
மனிதனுக்கும் சுற்றாடலுக்கும் இடையே இடையறாததொரு தொடர்பு நிலவுகின்றது. மனிதன் சுற்றாடலுக்கு ஏற்ப அமைந்துள்ளான். அதே போன்று சுற்றாடல் மனிதனைப் பாதுகாக் கின்றது. ஆதலால் மனிதன் சுற்றாடலைப் பாது காத்தல் வேண்டும். இப்பணியின் போது ஒவ்வொருவரும் தமது சக்திக்கு ஏற்ப பங்களிப்பு செய்தல் வேண்டும். ஒரு மரத்தை நடுதல் ஒவ்வொரு மனிதனாலும் செய்யக்கூடியதான ஒரு விடயமாகும். இதன் மூலம் சுற்றாடலுக்கு தூய்மை யான வளியைச் சேர்ப்பதில் பங்களிப்பு வழங்கு தலே நடைபெறுகின்றது.
வாகனங்களால் ஏற்படுகின்ற வளி மாசடை தல் உலகில் பகிரங்கமானதொரு விடயமாகும். ஒவ்வொரு வாகன உரிமையாளரும் தமது வாகனத்தைப் பொருத்தமான விதத்தில் பரா மரிப்பதன் மூலம் தமது வாகனத்தின் வினைத் திறனை அதிகரிக்கச் செய்யலாம். அதே போன்று அதன் மூலம் வெளியேறுகின்ற புகையின் அள வும் குறைவடையும். அதன் மூலம் வளி மாசடை தல் குறைவடையும்.
இவ்வாறு நோக்குகின்றவிடத்து ஒவ்வொரு நபரும் சுற்றாடல் நேயம் மிக்கவராக இருப்பா ரெனில் எதிர்காலச் சந்ததியினருக்கு பூமி பாதுகாப்பானதாக அமையும்.
னவரி- பெப்ரவரி
H68- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ෆිර්ණID = 10 ജയ്പ

Page 97
சந்தைப்படுத்தல் எண்
LSSLSS0SLSS0 SLSSS0SSLSS 0L SSSSSSSSSSLSS0SS0SYSYYTS0SSLSSSYSTS0SLS0SLSSSSSSLSSSSSSLSSSSSSYSSSLSYSS0SSLSS0 SSSeeSSSS
சந்தைப்படுத்தல் என்பது நுகர்வோர், வாடிக் 7 கையாளர் தேவை விருப்பம் முன்னுணரப்பட்டு அதற்கேற்ற வகையில் பொருட்கள் சேவைகளை 1. போட்டியாளரை விட வினைத்திறனான முறையில் உற்பத்தி செய்து அவற்றினை வாடிக்கையாளரி கு ற்கு கிடைக்கச் செய்வது மட்டுமன்றி அவர்களை ெ உச்ச திருப்தி அடைய வைக்கும் வரையில் இ அனைத்து செயற்பாடுகளையும் உள்ளடக்கியது அ சந்தைப்படுத்தலாகும். தி
6)
நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளரை இனங் உ கண்டு அவர்களை நிறுவனத்தில் இணைத்துக் சி கொள்வதுடன் அவர்களை வாழ்நாள் முழுவதும் ப( வைத்திருப்பதை நோக்கமாக கொண்டு செயல் க படுகின்றன. இன் நோக்கத்தை அடைவதற்கு நிறு த வனங்கள் பல்வேறுதத்துவங்களை பின்பற்றுகின் ெ றன. இத் தத்துவங்கள் வினைத்திறன் செயற் திறன் சமூகபொறுப்பு என்பவற்றை கருத்தில் கொள்கின்றன. தற்கால வணிக உலகில் நிறு வி வனங்கள் பின்பற்றும் எண்ணக்கருக்கள் வரு வ ԼDո{DI ó 1. உற்பத்திசெயல் எண்ணக்கரு 2. உற்பத்திஎண்ணக்கரு 2 3. விற்பனை எண்ணக்கரு 4. சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு ģ 5. வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கரு g 6. சமூக சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு Éé
வர்த்தகி {-69–

a see e-o-o-o-o-e-ee-ee-ee-ee:
முழுமையான சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு
உற்பத்திசெயல் எண்ணக்கரு
கைத்தொழில் புரட்சி ஏற்பட்ட காலத்திலே ஓசை கைத்தொழில் முறைக்கு பதிலாக பேரளவு தாழிற்சாலை உற்பத்தி முறை பரவியது. தனால் தொழிற்சாலை உற்பத்திக்கு கேள்வி திகரித்தது. இதனால் உற்பத்தியாளர் உற்பத் யை தாரளமாக்கி குறைவான விலையில் விரை ாக விநியோகஞ் செய்ய வேண்டுமென்பதை ணர்ந்தனர். அவர்களை தூண்டிய இத்தகைய ந்தனை உற்பத்தி எண்ணக்கரு என குறிப்பிடப் Bகின்றது. இவ் எண்ணக்கருவானது பொருட் ளை தாராளமாக்குதல். விலையை நியாயமாக்கு ல் என்னும் அம்சங்களை அடிப்படையாக
காண்டது.
இவ் எண்ணக்கருவில் நுகர்வோர் தேவை ருப்பம் அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் தரம் என்ப ற்றுக்கு முதன்மை செலுத்தாமையால் இச் ந்தனைதோல்வியடைந்தது.
உற்பத்திஎண்ணக்கரு
கைத்தொழில் புரட்சிக்கு பிற்பட்ட காலத்திலே றித்த ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கு ராளமான நிறுவனங்கள் தோற்றம் பெற்றன. ந்நிலையில் தரமாக உற்பத்தி செய்து நியாய
//////ബ/ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 98
மான விலையில் விற்பனை செய்தால் இத6 நுகர்வோர் வாங்குவர் எனக் கூறும் எண்ணக்
இதுவாகும்.
உயர்ந்த தரத்திலும் செயற்பாடுகளி: கூடிய பண்டங்களை சந்தைக்கு நியாயம விலைக்கு வழங்குவதால் நுகர்வோர் அத சாதகமாக செயல்படுவர் என்பது சந்தைப்படுத்
எண்ணக்கருதொடர்பானண்டுகோளாகஅமைந்த
இந்த எண்ணக்கரு பெருமளவுக்கு நு வோன் செலுத்தும் விலைக்கு சமனான தரத் யுடைய பொருட்களை தெரிவு செய்து கொ6 வாய்ப்பளித்தது. ஆனாலும் நுகர்வோர் தே அல்லது தேவை விருப்பங்கள் மீது அக்க காட்டவில்லை.
3. விற்பனை எண்னக்கரு
பொருட்களை தரமாக உற்பத்தி செய்து நி யமான விலையில் விற்பனை செய்தால் மட்( போதாது அப்பொருட்களை நுகர்வோர் அறி செய்ய, தூண்ட, மேம்படுத்த தூண்ட நடவடிக்6 கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என இவ் எண்ை கரு கூறுகின்றது. இவ் எண்ணக்கருவின் நே கம் உற்பத்திசெய்வதைவிற்பனை செய்தலாகு
விற்பனை எண்ணக்கருவின்படி வாடிக்க யாளரை கவர்வதற்கு உபாய முறைகள் அவ: மாகின. அதற்காக விளம்பரம், விற்பனை பே படுத்தல் தனிப்பட்ட விற்பனை, பொதுமக்க தொடர்பு போன்ற சந்தைப்படுத்தல் மேம்பா முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. உற்பத்தியா பொருட்களை விற்பனை செய்வதில் கடுமையா விற்பனை உபாய முறைகளை பயன்படுத்துவதி தூண்டப்பட்டனர். ஆனாலும் நுகர்வோர் தெரி விருப்பம், சுவை என்பவற்றில் அக்கறை கொள
வில்லை.
வர்த்தகி al

D60T
கரு
லும்
T60T
DG
தல்
கர்
തg
iள
ர்வு
மற
4. சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு
நுகர்வோர் தேவை, விரும்பம் எவையென உணர்ந்து ஒரு பண்டத்தினை போட்டியாளரிலும் வினைத்திறனாக உற்பத்தி செய்து விற்பனை செய்தால் அதனை நுகர்வோர் வாங்குவர் என கூறும் எண்ணக்கரு இதுவாகும். வாடிக்கையாளர் திருப்தி ஊடாக வணிகத்தின் நோக்கத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்பதை வணிகர்கள் அறிந்து
கொண்டனர்.
வெற்றிகரமான சந்தைப்படுத்தலுக்கு மிகச்
சிறந்த சந்தைப்படுத்தல் உபாய மார்க்கம் பயன் படுத்த வேண்டும் எனவும் உணரப்பட்டது. இவ் எண்ணக்கருவின் போது பின்வரும் அம்சங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன. ) நுகர்வோர் தேவையை இனங்காணல் 2) தேவை விருப்பங்கள் பூர்த்தியடையாத நுகர்
வோரை தெளிவாக இனங்காணல். 3) உயர் செயற்றிறனை தரமுடைய பண்டங்
களை உற்பத்திசெய்தல். 4) உயர்மட்டச்சேவையைநுகர்வோருக்குஅளித்தல்
5. வாடிக்கையாளர் எண்ணக்கரு
குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர்களதும் தனித்தனிதேவை விருப்பங்கள் எவை யென அறிந்து அதற்கேற்ப குறித்த பண்டத்தினை உற்பத்தி செய்து வழங்கினால் நுகர்வோர் அதை வாங்குவர் என கூறும் எண்ணக்கரு இதுவாகும். ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளர் தொடர்பிலான தனிப்பட்ட தரவுகள் இலத்திரனியல் சாதனங்கள் ஊடாக பெறப்படுகின்றது.
ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் பொருத்த மான முறையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து சமர்ப்பித்தல் என்பது மிக பிரதான அம்சமாகும்.
இவ் எண்ணக்கருவின் அம்சங்கள் வருமாறு.
ബ இதழ் =10,േ

Page 99
) நீண்ட காலத்தில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பெறுமதி அடிப்படையில் திருப்தி அளித்தல் 2) வாடிக்கையாளரின் சுவைக்கேற்ப பொருட்
களை வழங்குதல்.
6. சமூக சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்கரு
நுகர்வோர் தேவை விருப்பங்கள் எவை என அறிந்து அதற்கேற்ப பண்டத்தினை போட்டி யாளரிலும் வினைத்திறனாக உற்பத்தி செய்து நுகர்வோர் கைக்கு கிடைக்கச் செய்வது மட்டு மன்றி நுகர்வோர் உச்ச திருப்பதியுடன் நுகரச் செய்வதுடன் இப்பொருட்கள் நுகர்வோரிற்கு எந்தவித தீங்கினையும் ஏற்படுத்த கூடாது என கூறும் எண்ணக்கருஆகும்.
இந்த எண்ணக்கருவால் வணிக முகாமை யாளர் வணிக நிறுவனங்களின் சமூக பொறுப்பு அல்லது சமூகம் தொடர்பான அக்கறை அங்கீ கரிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்னும் கருத்துக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கிடைத்தது. விசேடமாக சூழல் பிரச்சனைகள் தோன்றுதல், வள அருமை, உலகம் முழுவதற்குமான பிரச்சனை, சமூக சேவை தொடர்பாக அக்கறை கொள்ளாமை போன்ற நிலமைகளில் சமூக சந்தைப்படுத்தல் முக்கியத்துவம் முதன்மை பெற்றுக் காணப்பட்டது.
7. முழுமையான சந்தைப்பருத்தல் எண்ணக்கரு
இது அணிமை காலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட நவீன எண்ணக்கருவாகும். மிக உயர்வான பெறுபேற்றை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமானால் நிறுவனத்தின் எல்லா பகுதி களும் ஒரே நோக்கத்துடன் கருமமாற்றவேண்டும். முன்னர் குறிப்பிட்ட சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக் கருக்களை வெவ்வேறாக பயன்படுத்துவதற்கு பதி லாக பூகோள மயப் பொருளாதாரத்தில் வணிகப் போட்டிச் சூழலை வெற்றிகரமாக எதிர்கொள் வதற்கு முழுமையான சந்தைப்படுத்தல் எண்ணக்
6
ལྔ་
71"ہ--
வர்த்தகி

ரு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். என எடுத்துக்
ாட்டப்பட்டுள்ளது.
அதாவது முழுமையான ஒன்றிணைந்த ந்தைப்படுத்தல் செயல்திட்டத்தை நடைமுறைப் டுத்தும் தேவை இந்த எண்ணக்கருவினால் டுத்துக் காட்டப்படுகிறது. இவ் எண்ணக்கரு ரதானமாக 4 மாறிகளை உள்ளடக்கும்.
தொடர்புசந்தைப்படுத்தல் ) ஒருங்கிணைந்தசந்தைப்படுத்தல் ) அகச்சந்தைப்படுத்தல் ) சமூகபொறுப்புசந்தைப்படுத்தல்.
தாடர்புசந்தைப்படுத்தல்
வணிகத்தின் மீது அக்கறையுடைய எல்லாத் ரப்பினரும் திருப்தியடையும் முறையில் நீண்ட ால தொடர்பை உருவாக்கி கொள்வது தொடர்பு ந்தைப்படுத்தலின் குறிக்கோளாகும். அதன் பறுபேறாக வணிகத்தின் மீது அக்கறையுள்ள ல்லாத் தரப்பினரும் இலாபகரமான வணிகத் தாடர்பினால் ஒரு சந்தைப்படுத்தல் வலை 1மைப்பாக மாறிடுவர். அப்போது நுகர்வோர் சார்பு நிலையையும், வாழ்க்கை கால பெறுமதியையும் விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு எல்லாத் தரப்பி
எரும் செயல்படுவார்கள்.
ஒருங்கிணைந்த சந்தைப்படுத்தல்
சந்தைப்படுத்தல் கலவையில் எல்லா மாறி ளும் வாடிக்கையாளர் திருப்தியை நோக்கமாகக் காண்டு செயல்பட வேண்டும் என்பது கருத் ாகும். அல்லது நிறுவனத்தின் எல்லா முகாமை ாளர்களும் ஊழியர்களும் சந்தைப்படுத்தல் கரு ாங்களில் ஒருங்கிணைந்து செயலாற்ற வேண் ம் என்பது கருத்தாகும்.
கச் சந்தைப்படுத்தல்
வணிகத்தின் தூரநோக்கை புரிந்து கொண்டு
ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10 ജയ്പ

Page 100
வாடிக்கையாளரை திருப்தி செய்வது என்ப இதன் பொருளாகும். இதற்காக ஊழியர்கள் பொறுப்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும். நி! வனத்திற்கும் தொழிலுக்கும் மிக பொருத்தமா ஊழியர்களை தெரிவுசெய்தல். இணைத்து கொள்ளுதல், பயிற்சியளித்தல், விருத்தி செய்தல் பதிவியுயர்த்துதல், தூண்டுதல் கொடுப்பன செய்தல் ஆகிய எல்லா அம்சங்களும் சிறப்பா செயலாற்றுவது முக்கியமாகும்.
திருப்தி கொண்ட ஊழியர் இல்லாமல் வாடி கையாளரை திருப்தி செய்தல் என்பது முடியா கருமமாகும். நன்றாக தூண்டுதல் பெற்ற திருப்
தொடர்பு சந்தைப்படுத்தல் அக்கறை கொண்ட தரப்பினர் சந்தைப்படுத்தல் வலையமைப்பு
முழுமையா
எல்
அகச் சந்தைப்படுத்தல் உயர்மட்ட முகாமை விற்பனை திணைக்களம் உற்பத்தி, நிதி, மனிதவள திணைக்களம்
வானவில் பக்க
இலங்கையில் வியாபார நடவடிக்கை அடிப்படைத் தகவல்களை இலகுவாகப் பெற்று தினால் அறிமுகப்படுத்தும் விளம்பர முறைபை ஏற்படுத்தப்பட்டதாகம். இதன் மூலம் நிறுவ நன்மைகள் 1) மிகக் கறைந்தசெலவுடன்விளம்பரப்படுத்த 2) காணப்படும் தகவல்களை மீண்டும் மீண்டு 3) நம்பிக்கையான குழுவினை தேவையான 4) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனம் என்பதன
யினைக் கொண்டிருக்கும்.
வர்த்தகி

ன சந்தைப்படுத்தல் ண்ணக்கரு
ܬܸ ݂
盏 யுடன் சேவையாற்றும் ஊழியர்கள் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளரை நன்கு திருப்தி செய்வார்கள்
என்பது இதன்மூலம் எடுத்துகாட்டப்படுகிறது.
சமூக பொறுப்புசந்தைப்படுத்தல்
வணிகத்தின் சமூக பொறுப்பும் ஒழுக்க விழுமி யமும் தொடர்பான முக்கியத்துவம் இதனால் காட்டப்படுகிறது. வணிக இலக்கும் வாடிக்கை யாளர் திருப்தியும் மட்டுமல்லாது சமூகச் சூழல் தொடர்பிலும் ஒழுக்க விழுமியம் தொடர்பிலும் அக்கறை கொண்ட சந்தைப்படுத்தல் செயற்திட்ப்ங் கள் அவசியமாகும்.
ஒருங்கிணைந்த சந்தைப்படுத்தல் சந்தைப்படுத்தல் கலவை . 1 ܝܨܐ
சமூக லபாறுப்பு சந்தைப்படுத்தல் சூழல் காரணி ஒழுக்க விழுமியம்
b (Rainbow Pages)
sயில் ஈடுபட்டுள்ள தொழில் முயற்சியாளர் பற்றிய க் கொள்வதற்கு முநீலங்கா ரெலிக்கொம் நிறுவனத் யாகும். இது மஞ்சள் பக்க விளம்பரத்திற்கு பதிலாக னங்கள், வாடிக்கையாளர் பெற்றுக் கொள்ளும்
6) TL 5.
ம் பயன்படுத்தலாம் கவல்கள் இலகுவாகச் சென்றடையும். ல் வெளியிடப்படும் தகவல் உண்மைத்தன்மை
つ
72- ~~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയശ്ചഭ

Page 101
---~- - - --~ \!--.---- vɔ- -------- - - - - - -------|**(r- *w.cy:------- *- - *----------~61....--------------- - - - ---- ọ9@@șuqleş-a @koosnudo3qi@unqīqig) ço@@@rıņ@coogse ouq QofÐ qoỹiyo@s@ smooor09.goori@s.g9qisĒĢĒĢŲo@s@ mɑ9109,09rıĮįŲ9谢ngh创0909Logíssilsēt9109009rī@sigo ọ9@@ęugloạ-a oặcoo@riuos@ọ9Āŋŋalo meos@$rigs-a losgogiq1@ostocosog) ọ95@suđìto u9009974) url(91091109@@s@ụm-aoợ9@@@ụm-ą geos@s@qi@oioùIITIU9o 9,09||ogsfilsēto氮ngh创 'q1'olimą) gių9 109UQ9Ų9119}{@ @o@İsrı ợ9@nonoominuo 93‘ọ9@@@@ristossfiĘ Ģeos@mrio LKK LLLLLLL LLLLLLTYLLL0000YYYLLLKK LLLLLLLSK 000LLLLLLLLL00YYLLLLSKQormoƯ9 șo???ooooologsfilsētoọomoƯ9 @$rigs-a @增09@ I白@(Ú(9fòm IIIrāTegg@qimmodo gÍgoạTIẾto@@@1,9ļņ919 ©ųIŲ& IZBIOS Įrīgo gọosìqqq sqqlubų,919 qș@@@riņscoqp
வர்த்ததி

(19ded ssea) y CTNH 199ffman soomugiúirugaon soo eggu白 maQ9爵樹la@
qıfırıụurių@19 ofīào
99@hQ9kP909909@gihụuriųĢ19 199@soupo919 qiaofo ŋ9@rısıų9ło 119&ooogooogiọ9@@@riņ@coogse HņIŪurių9 ofi?? || m−1o09@109Ųısır,喻Onn@@@@g qi@@@109Ųısıso -upooluog(9 GjoooooooĢĒĶĪ100909@su@& ‘qsolo ‘HỊ Tu@ư9 |-1|prouolo (īstoooooo@coogse109 umqTQ09đìđĩ) qisĒĢĢ@g9qifòrıņ@g9 fluogo ouɑnɑ9f@ @qisīrilo oolo-ugosgî gihụllo | qıfmış9.google ș@GIỮrı9 qıfırılanocoolgotņuqi@ostoco9@@1ļu9umoco9șðıurto KLLKYK JLLLLLLLLLLLLLLL Y0 YYY0KYLLL L0 YLL00 LLLLLLLLL岛哈Q9圆1ļu9umoco9ęðıurto ọ9@icooo @cooĝaegugig)Ļ9ęsgimurTā squfòriņ@Ųs qÁNoorsoooo
~~ ~~~oo ••• • •—•—• ư?-??Ya?? . . . ... --~~~~aaraonu irra
naaoaoanrır. Gornoaf o Gaeafınnocnoicorus@ae.
ııııaı ırmcornogoàııırro
Gornoqi o o@conao
no@@@rın@rnoqf o
ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10 ജയ്പ

Page 102
உலக உணவு நெரு
2006ம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் ஆரப் மான உலக உணவுப் பொருட்களின் வின யேற்றம், குறிப்பாக திட உணவுப் பொருட்களி விலையேற்றம் 2007ம் ஆண்டிலும் துரிதம் கவும், 2008ம் ஆண்டில் குறிப்பிடத்தக்க அள் லும் அதிகரித்து கடுமையான தன்மையை ஏ படுத்தி உலகளாவிய ரீதியில் மிக முக்கிய 8 சனைக்குரிய விடயமாக விபரித்துள்ளது. 2006 2008 யூன் வரையான காலப்பகுதியில் உ களவில் அரிசியின் விலை சராசரியாக 217 மாவு 136%சதவீதத்தினாலும் அதிகரித்துள்ளது.
பெற்றோலிய பொருட்களின் திடீர் வி ை யேற்றத்துடன் இணைந்த உணவுப் பொருட்களில் விலையேற்றமானது அபிவிருத்தி அடைந் மற்றும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளி வாழ்கின்ற தமது மொத்தச் செலவினத்தில் பெரும்பகுதியை உணவுக்காக செலவிடும் ஏழை குடிகளின் சமூக நிலைத்தன்மையில் பெரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.
உலக உணவுப் பொருள் விலையேற்றத்திற்கா தாக்கங்கள்
இலங்கையானது தனக்குத் தேவையா சகல உணவு வகைகளையும் உற்பத்தி செய் முடியாதெனிலும் குறிப்பிடத்தக்களவு சதவீதமாக திட உணவுகளை உற்பத்தி செய்கின்றது. எ
னும் தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நா கனிசமான தொகையில் உணவுப் பொருட்கை இறக்குமதி செய்வதால் உலக உணவு விை
வர்த்தக

க்கழ
SS M MS0STS eSeSS0SSSMSSS SSTSSSS SSTS 0SBeS 0S eSS eSeSSSMS0SMAASAAAS
யேற்றம இலங்கையிலும் கூடப்பாதகமான விளைவுகளையே ஏற்படுத்தியது. பிரதான திட உணவான அரிசிக்கு மட்டுமல்லாது இலங்கை யானது கோதுமை, கோமை மாவு போன்ற பல முக்கிய உணவுப் பொருட்களுக்கும் அது போல பருப்பு, உழுந்து, பால்மா மற்றும் சீனி போன்ற இதர உணவு வகைகளும் இறக்குமதியிலேயே தங்கியுள்ளது. இலங்கையின் மொத்த நுகர்வுப் பொருள் இறக்குமதியில் உணவுப் பொருட்களின் சதவீதமானது 2006, 2007 மற்றும் 2008ல் முறையே 40, 47 மற்றும் 53% ஆக இருந்தது. இந் நிலைமையானது குறிப்பாக 2007 இல் 2008 இன் முதல் அரைப்பகுதியிலும் முன்னெப் பொழுதுமில்லாத உணவு இறக்குமதிச் செலவின அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தியது.
உயிர்தொழில்நுட்பமும் உணவுப்பிரச்சினையும்
தற்போதுள்ள உணவு தாராளமாகக் கிடைக் கின்ற நிலைமையின் கீழ் கூட உலக சனத் தொகையில் அண்ணளவாக 700 மில்லியன் மக்கள் போசாக்கின்மையால் வாடுகின்றனர். எதிர்வரும் 20-30 ஆண்டுகளில் உலக சனத் தொகை இரண்டு மடங்காக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதோடு இந்நிலைமைக்கு முகங் கொடுக்கும் பொருட்டு குறைந்தபட்சம் இக் கால கட்டத்தினுள் உலக உணவு நிரம்பலையும் இரண்டு மடங்காகவாவது அதிகரிக்கச் செய்தல் வேண்டும். அதிகரித்து வருகின்ற சனத் தொகைக் கான சத்துள்ள, போதியளவான உணவு நிரம்ப லின் பொருட்டு தற்போதுள்ள நிலைமையை
-74-lയങു இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 103
மூன்று மடங்காகவாவது அதிகரிக்கச் செய்தல் வேண்டும். ஆயினும் பயிர் செய்யக் கூடிய மற்றும் அதற்குப் பொருத்தமான நிலத்தின் அளவு குறைந்துள்ளமை உணவு உற்பத்தியில் செயற் பாடுகளின் உற்பத்தி திறன் குறைந்துள்ளமை தற்போதுள்ள போலியான பயன்பாடுகளின் காரணமாக மண்ணின் செழிப்பு தன்மை குறைந் துள்ளமை. மற்றம் அதன் மூலம் குறைந்தளவு அறுவடை கிடைத்தல் ஆகிய தடைகளின் முன்னி லையில் மேலே கூறிய உணவு நிரம்பல் இலக் கினை அடைதல் இன்ற உலகத்தின் முன்னே உள்ள பெரும் சவாலாகும் என்பது தெளிவாய் உள்ளது. அதனால் இந்த அதிகரித்து வருகின்ற சனத்தொகையிலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு உள்ள ஒரேயொரு வழியான உயிர் தொழில் நுட்பத்தின் மீது கவனம் செலுத்துகின்றவர்கள் அதிகரித்து வருதல் அவசியமானதொன்றல்ல
உயிர் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் விவசாய, மீன்பிடி, வனப்பயிர் மற்றும் உணவு உற்பத்திக் கைத்தொழில்களின் நீடித்துநிலைத்திருக்கத்தக்க அபிவிருத்தியின் பொருட்டு பெருமளவு பங்களிப்பு கிடைப்பதாக ஐக்கிய நாடுகளின் உணவு மற்றும் கமத்தொழில் அமைப்பு ஒத்துக் கொண்டுள்ளது. மேலும் உயிர் தொழில் நுட்பத்தை ஏனைய தகுதி யான தொழில்நுட்பங்களுடன் இணைத்து உணவு உற்பத்தி, கமத்தொழில் உற்பத்தி மற்றும் பணி களின் பொருட்டு பயன்படுத்தலாமெனவும் அது துரிதமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற மற்றும் நகரமயமாக்கலுக்கு உள்ளாகியுள்ள சனத் தொகையின் தேவைகளை நிறைவு செய்வதில் எதிர்வரும் நூற்றாண்டினுள் முக்கியமானதொரு பணியை ஆற்றுமெனவும் இவ்வமைப்பு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
உசாத்துணைநூல் :
இலங்கைமத்தியவங்கி ஆண்டறிக்கை 2008 மத்தியவங்கிகுறிப்பேடு 2008 நவம்பர்-டிசம்பர்
--75
வர்த்தகி muhimu

உயிர் தொழில்நுட்ப ரீதியில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பயிர்களின் பயன்பாட்டைப்பற்றி ஆராய்கின்ற போது கால்நடைகளின் உணவின் பொருட்டு சோயா அவரையை உற்பத்தி செய் கின்ற உலகின் முதன்மையான நாடுகளாக ஐக்கிய அமெரிக்கா, அர்ஜென்ரீனா, பிரேசில் ஆகியன முன்னணியில் உள்ளன.
எவ்வாறாயினும் தற்போதைய நிலைமை பின் கீழ் உலக உணவுப் பிரச்சினையை வெற்றி கொள்வது தொடர்பில் மரபணுத் தொழில்நுட்பத் தின் மூலம் பெற்க்கூடிய உதவி சிறியதாகும் என்ற கருத்தும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அதற்கான காரணமாக முன்வைக்கப்படுகின்ற விடயங் களையும் கவனத்திலெடுக்காதிருக்க முடியாது. இங்கு அவை தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்துதல் வேண்டும்.
) உலக உணவுப் பற்றாக்குறையைத் தீர்க்கும் பொருட்டு அதிக உற்பத்தித்திறனைக் கொண்ட பயிர்களை அறிமுகப்படுத்தல் ஒரேயொரு தீர்வாக அமையாது. 2) அதிக உற்பத்தித் திறனைக் கொண்ட பயிர் களை உற்பத்தி செய்கின்ற போது மரபணுப் பொறியியல் ஏனைய தொழில்நுட்பங்ளை விட முன்னிலையில் உள்ளதென்ற கருத்தை அநேகமாக ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாதிருத்தல். 3) மரபணுத் தொழில்நுட்பத்தின் உள்ளீடுகள் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் தொடர்பிலன்றி அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் தொடர்பில் ஈடுபடுத்தப்படுதல். 4) உயிர் தொழில்நுட்ப முறைகளின் மூலம் உருவாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பல்வேறான இடர்கள் தொடர்பில் உலகின் கவனம் செலுத்தப்படுதல்.
--~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജബ

Page 104
The Place of English
LSSLS0LS0SLS0SLS0LS0SLS0SLS0SLS 0STS0SSLS0SLS0SLSS0YSSSSSSSSeSSeSSeSSeSSeYSeSeSeeSeSeTSsSLLLS0S
English is an international language The use of English is wide and it importance cannot be denied. As language of culture, utility and menta training, it is superior, to all othe languages, however perfect or advance they may be.
In countries like England, the U.S.A Canada and Australia and in several part of Africa, it is the first language. In man commonwealth countries like Sri Lanka India and Malaysia, it is a secon language. In the Soviet Union, Japan Germany, France, China and in severa other countries it is taught and learnt as very useful foreign language.
The Prime Minister of India, the lat Mr. Jawaharlal Nerhu once describe English as a "window to the world" Another equally famous Indian schola and statesman, the late Rajaji declare English, "A gift by the goddess o learning to India" H.G. Wells, the famou British Historian and Novelist, once sai that English is a language of worl brotherhood and international under standing. Hence English occupies
வர்த்ததி

- In The Modern World
(han
Nirosiya Pathmanat
Djay - 2010 (Com)
F
unique place in the world.
English being a common language in al our country, is a very useful tool to create er better understanding and unity to among d the various ethnic groups living here.
Every one now realises that knowledge of good English holds wider opportunities.
The private sector th banks and the S
foreign employment market give preference to those with knowledge of English.
y
d
a
Competence in English and the use of 1 this language signify a transmutation. an
added potential for material and social gain and advantage. One sees this attitude
in what English represents it is e considered a symbol of modernization, a 1 key to expanded functional roles, and an
extra arm for success and mobility in r
culturally and linguistically compels and 1 pluralistic societies. As if all this were not f enough, it is also believed that English
contributes to yet another type of transmutation. It internationalizes one's
outlook. In comparison with other - languages of wider communication, to
know English is like possessing the
5
1 outl
-76-osvrns
sonan böỘ –10eann

Page 105
fabled aladdin's lamp, which permits one to open, as it were, the linguistic gates to international business, technology, Science and travel. In short, English provideslinguistic power
One might, then say that acquiring English is like going through a linguistic reincarnation. And from the perspectives of the Indian subcontinent, English initiates one into the caste that has power and more important, that controls vital knowledge about the miracles of science and technology. Thus, there is at presenta hunger and an almost indecent passion for acquiring English.
The legacy of colonial English has resulted in the existence of several transplanted varieties of English with distinct linguistic ecologies their own contexts of function and usage. Indian English, American English, Sri Lankan English and Nigerian English are examples. These non-native varieties have, in turn, brought about changes in the native varieties of English and have also resulted innumerous Sociolinguistic, linguistic and literary questions being posed which have rarely been asked about English before.
வர்த்தகி -
(-77

English represents the impact of a Vestern language as a restricted code of :ommunication, which has rapidly become a symbol of power, authority and :litism in the non-western world. In such on-native contexts, English has become | Vehicle of values not always inharmony with local traditions and beliefs. English S also an in group language, uniting elite peakers across ethnic, religious and inguistic boundaries. In other words, the :lite because it can function in English, uses it as a tool to wield power in raditionally non-English speaking parts pf the world.
Even for purposes of travel, trade, pommerce and diplomacy, a sound knowledge of English is a must. It is not an over statementif one says that English is also a language of international culture. From whatever angle we look at English, its utility is great. If there is a language oday that is full, rich, universal and helps avery-one in same way or other, it is 2ertainly English. It is a language of the United Nations, of the entire world-of all people-rich, poor, black. brown. yellow pr white. It has also become unique as a unit has said, as the first language spoken py man on another planet the Moon. There cannot be no two opinions on its importance, need oruse.
}ഘ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் =10 ജയ്പ

Page 106
முகாமைத்துவ வளர் கட்டுப்படுத்தலின் கன
SS0L LSS0S 0SeSeSeS 0SSLSeeSSSSLSSSSS SSTSYS 0SSTSYSsSeSS0SSTSSYSSSYSSSYSeTSS0SSeseSSSSeeSeSeseSYSeTSeSSeSS0SSssSYY
முகாமைத்துவம் என்பது வணிகம் தன் வளங்களை செயல்திறனுடன் பயன்படுத் நோக்கத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றவ கான சகல நடவடிக்கைகளையும் உள்ளடக்க செயற்பாடு முகாமைத்துவமாகும்.
இந்த முகாமைத்துவத்தின் வெற்றிக்கு மு மைச் செயற்பாடுகள் பங்களிக்கின்றன. அதாவ திட்டமிடுதல், ஒழுங்கமைத்தல், வழிப்படுத்த கட்டுப்படுத்தல் ஆகியமுகாமைச் செயற்பாடுகே முகாமைத்துவத்தின் வளர்ச்சிக்குத் துணைகள உள்ளன. இவற்றில் திட்டமிடுதல், கட்டுப்படுத்த என்பவையே மிகவும் பிரதானமாக பங்கெடு கின்றன.
திட்டமிடுதல் Planning
திட்டமிடுதல் என்பது நிறுவனம் எதிர்கால தில் என்ன செய்வது? எப்பொழுது செய்வது எங்கு செய்வது? எவ்வாறு செய்வது? ய செய்வது? போன்ற வினாக்களை தெளிவ விளக்குவதுதிட்டமிடுதல் ஆகும்.
திட்டமிடுதல் என்பதைப்பற்றி பல அறிஞர்க விபரித்துள்ளனர். அந்த வகையில் ஒரு சி அறிஞர்களின்,திட்டமிடுதல் விபரிப்புக்கள்.
Stoner and Freemana Girl Isluraliaristi alsTiith
நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை நிர்ணய
பதும் அவற்றை அடைந்து கொள்வதற்
பொருத்தமான கருமங்களை ஏற்பாடு செய்வது
திட்டமிடுதல் ஆகும்.
வர்த்தகி

ச்சியில் திட்டமிடுதல், ர்னோட்டம்
YSSSTSSSTSSSS SSS 0SSLSSSLSSSLS SSSSSSSSSS
göl G.A. Cole GTGİLElfsi GılıIööLİ)
தி நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை நிர்ணயிப்
தற் பதும் அவற்றை அடைந்து கொள்வதற்குப்
யெ பொருத்தமான கருமங்களை ஆயத்தம் செய்
வதும்திட்டமிடுதல் ஆகும்.
கா திட்டமிடுதலின் குணாதிசயங்கள் து 9 நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்களை நிர்ணயிப் ல், பதும் அவற்றை அடைந்து கொள்வதற்கு ளே பொருத்தமான கருமங்களை ஏற்பாடு செய் T5 வதும்திட்டமிடுதலாகும். ல் இ இது எதிர்காலத்திற்கான செயற்பாடுகளை }க் உள்ளடக்கியது.
9 திட்டமிடுதலின் மூலம் குறித்த காலத்திற்கான செயற்பாடுகள் ஆயத்தம் செய்யப்படுகின்றன.  ேஇது நிறுவனத்தின் வெற்றியை உறுதிப் த் படுத்தும் செயற்பாடு. ? 9 இது மிகவும் தீர்க்கமாக சிந்தித்து கவனமாக TÜ செயற்படுத்தவேண்டியதாகும்.
இது மூளையுடன் தொடர்புடைய எதிர்கால சிந்தனைப் பயிற்சியுடன் தொடர்புபட்டதாகும். 9 இது முகாமைச் செயற்பாடுகளில் முதன்மை
யானது. இது முகாமைச் செயற்பாடு மட்டுமல்லாமல் இலக்கை அடையும் வரையிலான செயற் பாடாகவும் உள்ளது.
ப் திட்டமிடுதலின் தத்துவங்கள் அல்லது கோட்
த பாடுகள்
ம் தெளிவான நோக்கத்தைக் கொண்டிருத்தல்
(86.600rCBLD. -
-78-lേ இதழ் =10 ആഭ്യഭ്

Page 107
9 நடைமுறைக்குச் சாத்தியமானதாக இருத்தல்
வேண்டும்.
9 நெகிழக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
9 நிறுவனத்தின் எல்லாமட்ட ஊழியர்களாலும்
புரிந்துகொள்ளக்கூடியதாக இருத்தல்வேண்டும்.
0 குறித்தகாலஅளவைக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.
O 6T656,ort cup8, T60)LDurTerijssessor Luries6s 60.L. யும் பெறக்கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.
9 ஏனைய எல்லா முகாமைக் கருமங்களுக்கும் முன் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் அத்துடன் அவற்றை தொடர்புபடுத்தக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
gili"Lb Plan
திட்டத்தின் பெறுபேறு திட்டமிடுதலாகும். இது எழுத்தில் தயாரிக்கப்படும் ஆவணம் போல் பேணப்படும்.
நிறுவனம் என் செய்வது? எப்பொழுது செய் வது? எங்கு செய்வது? எவ்வாறு செய்வது? யார் செய்வது? போன்ற விடயங்களைத் தெளிவுபடுத்து வதாகத் திட்டமுள்ளது. வெற்றிகரமான பெறு பேறிற்கு திட்டம் அவசியமாகும்.
திட்டமிதேவிண் தொழிற்பாங்கள்
(3பிரதான படிமுறைகள்)
9 இலக்கையும் நோக்கத்தையும் தீர்மானித்தல்
9 பொருத்தமான வழிகளைத்தீர்மானித்தல்
9 அவற்றை அடைந்து கொள்வதற்கேற்ற திட்
டத்தைதயாரித்தல்.
வரைபட ரீதியாக திட்டமிடுதல் கருமங்கள்
இலக்கை உருவாக்கல்
நோக்கம் பற்றி உபாய வழிகளைத் தீர்மானித்தல்
சூழலைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்
வளத்தைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்
வர்த்தகி -ജ് s
s-g
ܐ ̄

வாய்ப்புக்களையும் அச்சுறுத்தல்களையும்
இனங்காணல்
இடைவெளியைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்
தந்திரோபாய முறைகளைத் தீர்மானித்தல்
திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்
சாதனையை மதிப்பிடலும் கட்டுப்படுத்தலும்
திட்டமிடுதலின் வகைகள் ® உபாய வழித்திட்டமிடுதல் 0 உபாய முறைத்திட்டமிடுதல் சாதுரியத்திட்டம்)
செயற்பாட்டுத்திட்டமிடுதல் சந்தர்ப்பத்திட்டமிடுதல்
கட்டுப்படுத்தல் Contorting
கட்டுப்படுத்தல் என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்ட நியமங்களிற்கு அமைவாக நிறுவனக்கருமங்கள் நடைபெறுகின்றதா என கண்காணிப்பதாகும். கட்டுப்பாடு வினைத்திறனாக அமைய திட்டமிடு தலுடன் இணைந்து செயற்பட வேண்டும்.
கட்டுப்படுத்தவின் செயற்பாடுகள்
• திட்டநியமத்தை முன்வைத்தல்
• உண்மையான பெறுபேறுகளை மதிப்பிடல்
சாதனைகளை) @ பெறுபேறுகளை / சாதனைகளை நியமத்
துடன் ஒப்பீடு செய்தல் தவறுகள் / விலகல் காணப்படின் பொருத்த மான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளல்
ஒரு வணிகத்திற்கு கட்டுப்படுத்தலின் தேவைகள் @ நிறுவனத்தின் முன்னேற்றத்தை அவதானிக்
கவும் தவறுகளை சீர் செய்யவும் உதவும்.
• சூழல் மாற்றத்திற்கேற்ப செயற்பட கட்டுப்படுத் தல் உதவும்
அதிகார ஒப்படைப்பிற்கும் குழுச்செயற்பாட் டிற்கும் கட்டுப்படுத்தல் உதவும்.
~ இதழ் -10sNNN

Page 108
0 உதவிகளை செய்வதற்கு கட்டுப்படுத்தல் அ
சியம்
9 தவறுகளை இழிவுபடுத்த அல்லது பூச் மட்டத்திற்குக் கொண்டுவர கட்டுப்படுத் உதவும்.
9 கிரயங்களை இழிவுபடுத்த கட்டுப்படுத்
உதவும்.
கட்டுப்படுத்தவிண் வகைகள் 6susbUniGåbælGiJUIG
நிறுவன தொழிற்பாடுகளில் எந்தவெ கட்டத்திலும் இடம்பெறும் கட்டுப்பாட்டு முன் செயற்பாட்டுக்கட்டுப்பாடு ஆகும்.
நடைமுறைக்கட்டுப்பாடு:-
நிறுவனத்தில் செயற்பாடுகளை மேற்கொ ளும்போதுகட்டுப்படுத்தும் முறை ஆகும்.
deacolpful popäsas (Bijl.jJT6:-
அமைப்பின் அடிப்படை அம்சங்கள் குறி
இலக்கை எவ்வாறு அண்மிக்கும் என்பது பற்றி
கட்டுப்பாட்டுமுறை ஆகும்.
திட்டமிடுதல் கட்டுப்படுத்தலுக்குமிடையிலா தொடர்பு
--> ஒழுங்கமைத்தல்
Ho
ட, கட்டுப்படுத்தல்
முகாமைச்செயற்பாடுகளான திட்டமிடுத ஒழுங்குபடுத்தல், செயற்படுத்தல், கட்டுப்படுத்த ஆகிய செயற்பாடுகளின் திட்டமிடுதலும், கட்( படுத்தலும் மிகவும் முக்கியமானதாகும்.திட்டமிட மூலம் நிறுவனத்தின் வேலைகள் செயல்பா
உசாத்துணைநூல் :
ஜகத்பண்டாரநாயக்கா மயூரன்(வணிகக்கல்வி)

H6
ીu !
5ல்
த்த ய
களுக்குத் தேவையான இலக்குகள், நியமங்கள், பெறுபேறுகள் என்பனநிறுவப்படும்.
கட்டுப்படுத்தலின் போது திட்டமிட்ட திட்டத் திற்கேற்ப குறித்த இலக்குகள் அடையப்படுகிறதா எனக் கண்காணித்தல். திட்டமிடுதல் முகாமைச் செயற்பாடுகளின் முதன்மைச் செயற்பாடாகவும் குறித்த நிறுவனத்தில் இலக்கை அடைவதற்கான ஒருதிட்டமாகவும் காணப்படுகிறது.
இத் திட்டமிடுதலானது திட்டமிடுதல் செயற் பாடுகளுடன் நிறுவனத்தின் இலக்கை அடை வதற்கு நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளும் போது குறிப்பிட்டதிட்டத்திற்கமைவாக நடைபெறும்போது நிறுவனம் தனது இலக்கை கட்டுப்படுத்தலின் மூலம் முகாமைத்துவத்தில் வளர்ச்சியை எய்த லாம். நிறுவனம் மாற்றமடையும் சூழலில் காணப் படுவதால் சூழல் மாற்றங்களை எதிர்கொள்வதற்கு திட்டமிடல் அவசியமாகும். நிறுவனம் நோக் கத்தை அடைய திட்டமிடுதல், கட்டுப்படுத்தல் என்பன உதவும்.
சிறந்த கட்டுப்பாட்டிற்கு திட்டமிடுதல் உதவும், நிர்வாக நடவடிக்கைகளை சிறப்பாக மேற் கொள் ளத்திட்டமிடுதல், கட்டுப்படுத்தல் என்பன உதவும். வள விரயத்தை இழிவுபடுத்த திட்டமிடுதல், கட்டுப் படுத்தல் என்பன உதவும்.
திட்டமிடுதல், கட்டுப்படுத்தலின் மூலம் முகா மைத்துவப் பணிகளுக்கு வழிகாட்டவும் தொடர்பு படுத்தவும் முடியும். எனவே திட்டமிடுதல் செயற் பாடானது கட்டுப்படுத்தலின் மூலம் இலக்குகளை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து கொள்ள (Uplgu || Ö. "திட்டமிட்டிருப்பின்கட்டுப்படுத்தல் அவசியம்”
திட்டமிடுதல் எங்கு நிகழ்கிறதோ அதை சீர் செய்யக்கட்டுப்படுத்தல் என்ற தூண்டில் இன்றி யமையாததாகும்.
-80-lേ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 109
இன்ரெல் நிறுவனம் கண் MICRO PROCESSOR
கம்பியூட்டருக்கெனச் செயல்படும் சிப்களை உருவாக்கித்தந்து தொடர்ந்து பல வியத்தகு முன்னேற்றங்களைக் கண்டு வரும் இன்ரெல் நிறுவனம் தன் நாற்பதாவது ஆண்டு விழாவி 1:
னைக் கொண்டாடியது. உலகெங்கும் இடம் பெற்றிருக்கும் மைக்ரோ புரொசசர்களைக் கண்டு பிடித்த இன்ரெல் நிறுவனம் பல்வேறு விதமாக வளர்ந்துள்ளது.
15
1971:- முதன் முதலில் கல்குலே வேலட்டர்களுக்
கான 400xV சிப்பினை இன்ரெல் வழங்கி யது. இது தான் உலகின் முதல் மைக்ரோ புரொசராக இருந்தது. சிப் அளவில் கம்பியூட்டர் ஒன்றின் செயல் பாடுகளை இது வழங்கியது.
1974:- Blistering 5MHz என்றசிப்தான் முதன்
முதலில் ஐ.பி.எம் மற்றும் அதனைப் போன்ற கம்பியூட்டர்களுக்கென வடிவ மைக்கப்பட்ட சிப் ஆகும். இதற்கு கிடை த்த மிகப்பெரிய வெற்றிதான் இன்ரெல் நிறுவனத்தை முதல் 500 நிறுவனங் 1: களில் ஒன்றாக மாற்றியது.
1982:-
இன்றைய கம்பியூட்டர்களின் முதல் வகை சிப்பாக 286 வழங்கப்பட்டது. 1 இதிலிருந்துதான் புரொசசர் குடும்பம் தோன்றியது. முன்னாளில் எழுதிய Soft ware தொகுப்புக்கள் மற்றும் File
வர்த்தகி ~~
~~-81

ஈடுபிடித்த
Sharineka Aruraja
2010 (Con1)
களையும் ஏற்றுக் கொள்ளும் புரொச சராக இது இயங்கியது.
985:- இரண்டு இலட்சத்து 75 ஆயிரம் ட்ரான்
சிஸ்டர்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்ட முதல் சிப். இதனை 386 எனப் பெயரிட்டு அழைத்தனர்
989:- முதன் முதலாக மேத்ஸ் பங்சன்களுடன்
அமைக்கப்பட்ட சிப் 486 குழப்பமான மேத்ஸ் செயற்பாடுகளை சென்ட்ரல் பரொசசரிடம் இருந்து பெற்ற இயங்கும் சிப்பாக இது அமைந்தது.
994:- முதல் பென்டியம் சிப்கிடைத்தது. இது
100MHz வேகத்தில் இயங்கியது. பேச்சு, ஒலி, கைஎழுத்து, Photo images ஆகிய அனைத்தையும் எளிதாக ஒருங் கிணைத்துச் செயல்படுத்தும் சிப்பாக இது உருவானது.
995:- வேர்க்ஸ்டேஷன் கம்பியூட்டர்களுக்கும்
32 பிட்சர்வர்களுக்கும் என பென்டியம் புரோசிப் வெளியிடப்பட்டது.
996:- 75 இலட்சம் ட்ரான்சிஸ்டர்களுடன்
எம்.எம். எக்ஸ் தொழில் நுட்பத்துடன் பென்டியம் II ஸியான்சிப் வெளியானது. வீடியோ, ஓடியோ மற்றும் கிரபிக்ஸ்
~~ இதழ் -10ாலா

Page 110
19992ー
2OOO
2OOL:-
2002:-
வகைகளைக் கையாளும் வகையில் இ
உருவாக்கப்பட்டது.
பெண்டியம் II வெளியானது. வேக 500 MHZ. 356uiep6otD Interne உலாவில் புதிய அனுபவம் கிடைத்தது 95 லட்சம் ட்ரான் சிஸ்டர்கள் இதி பொருத்தப்பட்டன.
குறைந்த மின்செலவில் மொபை இன்டெல் செலிரான்சிப்தரப்பட்டது. இந் செலிரான்சிப் குறைந்த விலையி: 66.6suiltius LST65 Computer &6 மொத்த விலையும் குறைந்தது.
பெண்டியம் டிசிப் வெளியானது இத6 வேகம் அப்போது ஆச்சரியத்தை கொடுத்தது. 1.5 மில்லியன் H வேகத்தில இயங்கியது.
ஹைபர் த்ரெடிங் தொழில் நுட்பத்துடன் சிப் வெளியானது ஒரேசிப்பில் இரண் proceSSகள் இயங்கின
உசாத்துணை:
Newspaper (Junior star)
வர்த்ததி
C

து 2004:- Lap top computer கள் இயங்கத்
தேவையான சென்ட்ரினோசிப் வெளி யானது எங்கும் எடுத்துச் செல்ல இந்த சிப் பெரிய அளவில் வடிவமைக்கப் பட்டிருந்தது.
5.
- * 8
ல் 2006:- தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கும்
கோர்டூயோ சிப் வெளியானது. இயங்கும் வேகம் மற்றும் திறமையான டிசைன் இந்த சிப்பினை உலக அளவில் பார்க்க வைத்தது.
5
4. 2.
ன் 2008:- Atom 2540 என்ற பெயரில் எங்கும்
எடுத்துச் சென்று பயன்படுத்த உதவிடும் வேகமான இயக்க சிப் இது. பல புதிய நவீன தொழில் நுட்பங்களைப் பயன் படுத்தி இது வடிவமைக்கப்பட்டது.
சி. 9.
2
S.
2009:- The core desk top processor என்ற
பெயரில், வேகம் மற்றும் திறமையான டிசைன், பல புதிய நவீன தொழில் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி வடிவமைக் கப்பட்ட திறமையான டிசைன்.
6)
•82
/wwwwwwwwwwwww இதழ் -100

Page 111
LEADER SHIP
LLLLSLLLSYSYLLLLSSSLLLSLSSLS0SLSS LSLSSSYSTS LLLLLLLLS LSTS0SYSeLSLSeS SLLS eeSLTS eS S eYeSLLSSeSSeSLLSeSYYLTLSSeYSeLLTSeeSLSeSeTSeYS
இன்றைய பொருளாதாரமானது போட்டிகள் நிறைந்ததாகவும் நவீனமயப்படுத்தப்பட்டதாகவும் காணப்படுகிறது. ஆகவே இன்றைய முயற்சி யாளன் வியாபாரத்தில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளை எதிர்நோக்கி நிறுவன இலக்கை அடைய வேண் (BLĎ.
ஒரு இலக்கினை அடைவதற்காக மனித
வளத்தினை நெறிப்படுத்துகின்ற ஒரு கருமமே ቇ தலைமைத்துவமாகும். அதாவது நிறுவன இலக்கை அடையும் வகையில் தனக்கு கீழே பணி புரியும் ஊழியர்களை வழிநடத்தி அவர்களிட 6 மிருந்து தன்னிச்சையான ஒத்துழைப்பினை பெற்று செயற்படுத்தலை குறிக்கும். இன்னொரு P வகையில் கூறினால் தலைமைத்துவம் என்பது ஒரு குறித்த இலட்சியமும் ஒற்றுமையும் இல்லா மல் சிதறுண்டு வாழும் மக்கள் கூட்டத்தினரை இலட்சியமயப்படுத்தி ஒற்றுமைப்படுத்தி நெறிப் த படுத்தி தலைமை தாங்கி குறித்த இலட்சியத்தை 5 மிக விரைவில் நிறைவேற்ற முயற்சிக்கும் நடத்தையே ஆகும். گ
{
தலைமைத்துவம் தொடர்பாக முதன்முதலில் கருத்து வெளியிட்டவர் உளவியலாளரான Mosuin Eshaw 6T6IŠTILJ6JUTT6ITỬ.
தலைமைத்துவம் சிறப்பாக இயங்க வேண்டு மாயின்தலைவன் நேர்மையாளனாகவும், புத்தி * சாதுரியம் உள்ளவனாகவும் இருக்க
வேண்டும். இவ்வாறான தலைவனே தனக்கு
வர்த்தகி (-83

ilingam 2010 (Con1)
கீழே இருக்கும் உதவியாளர்களை தனது திட்டப்படி தொழிற்பட வைப்பான். இதனையே நேர்க்கணிய செல்வாக்கு என்பர். இது மறு புறத்தில் எதிர்க் கணிய செல்வாக்காக மாறி
விடக் கூடாது.
எப்போதும் தலைவன் ஏனையோரை விட கூடிய வலுவினை கொண்டிருக்க வேண்டும். இதன் ஊடாக அவன் ஏனையோர் மீது செல் பாக்கு செலுத்தும் நிலை உண்டாகும்.
பலு > செல்வாக்கு > ஏனையோர்
நடத்தையில் மாற்றம் "ower -> Influence > Changes in be
haviour
லைமைத்துவ பண்புகள் Leader ship traits
ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிலும் காணப்படும் லைவன் தனது கருமங்களை ஆற்றுவதற்கு சில
ண்புகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அவையாவன
மனித நடத்தையினை விளங்கி கொள்ளும் ஆற்றல்கொண்டிருத்தல் வேண்டும். பேச்சுவல்லமையை கொண்டிருத்தல்வேண்டும். நோக்க உணர்வுடன் தொழிற்படுதல்வேண்டும். தொழிநுட்பதிறனை அதாவது வேலை தொடர் பானபூரண அறிவைகொண்டிருக்கவேண்டும். பக்கசார்பற்ற நடுநிலைமையாளராக காணப் பட வேண்டும்.
ஈwwwwwwwwwwww இதழ் -10:www

Page 112
* தேவைப்படும் தீர்மானங்களை விரைவா
எடுத்தல் வேண்டும். * பொறுப்புக்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அதற் பதிலளிக்க கூடியவராகவும் காணப்ட வேண்டும். * ஆபத்துக்களை தாங்குபவராகவும் முரண் பாட்டை முகாமை செய்யும் ஆற்றலை கொண்டிருக்கவேண்டும். * நியாயமான முறையில் செய்தித் தொட பாடலை மேற்கொள்பவராகவும் நல்ல அம்ச களை மிகைப்படுத்தி கூறுபவராகவும் பாத மான அம்சங்களை குறைத்து கூறுபவராகவு காணப்படல் கூடாது. * நிறுவனத்தின் இலக்கினை அடையு பொருட்டு உழைப்பாளராகவும் விசுவா முடையவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். * விமர்சனங்களை ஏற்கத் தயாராகவுள்ளவரா
இருத்தல் வேண்டும். * நேரத்தினை சரியாக முகாமை செய்யக் கூடி ஆற்றலைக்கொண்டிருத்தல் வேண்டும். {) திறன்களையும் தேர்ச்சிகளையும் ஒருா
கிணைத்தல்.
தலைமைத்துவ இயல்புகளும், வகைகளும் Leadership styles and types
தலைமைத்துவத்தின் இயல்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் காணப்படும் தலைவன் கொன டிருக்கும் அதிகாரங்களையும் உதவியாளர்கள் கொண்டிருக்கும் சுதந்திரங்களையும் மையமா கொண்ட இயல்பாகும்.
நிறுவனங்கள் கொண்டிருக்கும் தலைமை துவ இயல்புகள் 4 காணப்படுகின்றன 1) சுரண்டல் தலைமைத்துவம் Exploitativ
leadership 2 இரங்கல் தலைமைத்துவம் Benevolen
Leadership 3) கலந்துரையாடல் தலைமைத்துவம் Consul
tative Leadership
வர்த்தகி

4) பங்கு மற்றும் தலைமைத்துவம் Participative
Leadership.
தலைமைத்துவ வகைகளாக பின்வருவன
வற்றைகுறிப்பிடலாம்
) சர்வாதிகாரதலைமைத்துவம்
சகல தீர்மானங்களையும் முயற்சியாளர் தானே எடுத்து ஊழியர்களை வழிநடத்துவார். இங்கு அதிகாரம் மையப்படுத்தபட்டிருக்கும்.
2) தந்தைத்தலைமைத்துவம்
தீர்மானங்களை தானே எடுத்த போதிலும் ஊழியர்களை ஒரு தந்தைபோலநடாத்துவார்
3 ஜனநாயகதலைமைத்துவம்
முயற்சியாளர் தீர்மானங்களை மேற்கொள் ளும் போது ஊழியர்களையும் பங்கெடுக்க செய்வார்.
4) சமத்துவதலைமைத்துவம்
ஊழியர்களை சமத்துவமாக மதித்து நடத்து தல்.
5) தடையில்லாதலைமைத்துவம்
ஊழியர்கள் தமது கருமங்களை நிறைவேற்ற சுதந்திரம் அளிப்பவர்.
தலைமைத்துவத்தில் எதிர்க்கணியமான தலைமைத்துவமும் காணப்படுகிறது. அதாவது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வேலை வாங்கம் பண் பாகும். இதன் நோக்கம் எல்லா உதவியாளர்கள் மூலமும் நிறுவன இலக்கை அடைவதாகும். இதனை கடுமையான முறையில் அணுகுதல் எனக்கொள்வர். தண்டனைகள் அபராதங்கள், பதவிக்குறைப்பு போன்றவை உதவியாளருக்கு வழங்கப்படலாம். எனவே தான் இதனை எதிர்க் கணியதலைமைத்துவம் என்பர்.
எனவே முயற்சியாளன் தனது இலக்கை எய்துவதற்காக பிறரை வழிநடத்தும் ஒரு தலை மைத்துவம் மிகவும் வேண்டப்படுகிறது. தலை மைத்துவத்தை விருத்தி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் முயற்சியாளன் நீண்டகாலத்திற்கு நிலைத் திருக்க முடியும்
இதழ் = 10 ജ്യേ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ پھ84=

Page 113
ഗ്രgഖങ്ങ]്
பிறரை வழிநடத்தும் எவருக்கும் தலைமைத்
துவம் மிகவும் வேண்டப்படுகிறது அந்தவகையில்
முகாமையாளருக்கும் தலைமைத்துவம் வேண்டப்
Reference.
முகாமைத்துவத்திற்கான ஓர் அறிமுகம் (ந.தேவர வணிகக்கல்வி(ஜகத்பண்டாரநாயக்கர்)
விதாதா வேை
விஞ்ஞானம் மற்றும் தொழில்நுட்பத் செல்வதற்கான வேை
G-se
வர்த்தகி

படுகிறது. நிறுவனத்தின் வெற்றியானது சிறந்த தலைமைத்துவத்திலே தங்கியுள்ளது. திறனற்ற தலைமைத்துவம் பல்வேறு வகையான முகாமைத் துவ பிரச்சினைக்கு வழிவகுக்கும்.
ாஜன் ஜெயராமன்)
லத்திட்டம்
தினை கிராமத்துக்கு கொண்டு லத்திட்டமாகும்.
-ഷ~~~~~~~~~~~~~~~~ இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 114
இனைய உலக வர6
LSYS0SLS0LS0SLS0LSS0 LS 0 LS0SLS0SLS0SSLS0SLS0SLS0SLS0SSSSSSSSeS S0S0SSeeSeSS0SLeS0SeMS 0eS LSSeSSeSS
19576ö USSR "Sputnik" 6T6ÖTAD 6&FuugÖGOD கோள் அனுப்பி வெற்றி கொண்ட பின் போட்ட போட்டியாக (பணிப்போர்) ஒரு இராணுவ ஆரா ச்சி மையத்தை ஆரம்பித்தனர் (ARPANET இந்த அமைப்பானது பல்வேறுபட்ட இராணு ஆய்வின் ஒரு அங்கமாக 1962-1969 இடைப்பட் காலப்பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. தான் இணையத் தொழில்நுட்பமாகும். இந்தக் கண் பிடிப்பானது தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் பெரு புரட்சி மட்டுமல்லாமல் தனி மனித வாழ்வி லையே ஒரு மிகப் பெரிய மாற்றத்தினுள் ஆக்கி மித்துக் கொண்டு வருகிறது. இணையம் ப6 பரிமாணங்களில் பரிணாமம் அடைந்த வ லாற்றை பல நூறு பக்கங்களில் சொல்லு அளவில் அதன் சாதனை விரிந்துள்ளது. இருந் போதிலும் இந்தத் தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி அல்லது வீழ்ச்சிஎன்பது எதிர்6 கூறமுடியாதுள்ள போதும் இதுவரை காலமுL கடந்து வந்த பாதையை மிக சுருக்கமாக ஆண்( ரீதியாக குறிப்பிடத்தக்க சில வரலாற்று நிகழ்6 களுடன் கீழே பார்ப்போம்.
”இணைய உலக வரலாறு”
● 1969
1969ல் இரண்டு கணனிகளிற்கிடையில் "log-in" என்ற சொல்லே முதலில் அனுப்பு பரீட்சிக்கப்பட்ட செய்தியாகும்.
வர்த்ததி
(

லாறு
ஏtivia (Diayakuma
2010 (Com)
க • 1971 டா
முதலில் 23 இணைய இணைப்பு மூலமாக ப்
மிகப்பிரபல்யமான பல்கலைக்கழகங்களை இணைத்தனர்.
6• )ெ 4. - 2
1972 பொதுமக்களிற்காக முதன் முறையாக இந்த தொடர்பு சாதனம் இயக்கி காட்டப்பட்டது. அதே ஆண்டு UKஐ சேர்ந்த விஞ்ஞானி முதலாவது e-mail ஐ @ உடன் வடிவமைத்து வெற்றி கொண்டார்.
ய
6 2 5
•0 கி •E -
1973 ARPANET ஆனது DARPA எனப் பெயர் மாற்றம் செய்ததோடு இணையம் பற்றிய பலரது கருதுகோள்கள் உயிரூட்டம் பெற்றது. இணை W தொடர்புகளிற்கான நியம கடைப் பிடிப்புக்கள் உருப்பெற்றன.
எ ஏ•
1974 இணைப்புக்கள் 100 எண்ணிக்கையாக அதிகரித்தது
1976 1976 ல் முதலாவது மின் அஞ்சல் (e-mail) பிரித்தானிய மகாராணியால் அனுப்பப்பட்டது மட்டுமல்லாமல் இவரே முதலில் e-mail அனுப்பிய அரசதலைவருமாவார்
86-~~~~
vvvvvvvvvvvvv இதழ் -10nw

Page 115
• 1982 முதல் முதலாக "internet" சொற்பிரயோகம் பிறந்ததுடன் டொற்எென்ற குறியீடு இணைக்க தொடங்கப்பட்ட விரும்.
1984 இணையத்தளப் பெயர்ப் பதிவு முறை (DNS) தொடங்கியதுடன் 1000 இணைப்புக்களை எட்டிப்பிடித்தது.
Ф. 1985
AOL, COM, .edu, gov 2 giub
1986
netஅறிமுகம்
0 98.7
.org இணைய சுட்டி இணைப்பி அறிவிப்புடன் ? 28OOO இணைப்புக்களுடன் பயணம் தொடர்ந்தஅபூண்டு
令 1988
இணைய சந்திப்பு (cha) உருப்பெற்றதோடு கணனிகளில் இணையவழி வைரஸ் தாக்கமுடன் 60000 இணைப்புக்களை தாண்டியது.
● 1989 ● இணைப்புக்களை 1OOOOO மேல் மன்ற ÉlsoGoulsö world.std.com 25ujLib. Time Benerslee தனது இணைய ஆராய்ச்சியின் விளைவாக கணனிகள் பேசும் இணைய 6LDIT gloodu (HTML) 66.6flush Lig. மல்லாமல் WWWஐயும் நிறுவினார்.
● 1991 சர்வதேச வலைப்பின்னல் குறியீடு "WWW" நடைமுறைக்கு வந்தஅபூண்டாகியது.
● 1992
இணைய சமூக அமைப்பு (ISOC) உருவாக்
வர்த்தகி (-87

கத்துடன் ஒரு மில்லியன் பாவனையாளர் களை உலக அளவில் இணைய சேவை
பெற்றது.பதிவானது.
1993 இணைய வானொலி, இணையத்தள பேசும் மொழி பரிமாற்றி அமுலாக்கி (http) அறி முத்தோடுmosaic உதயம்
1994 இணையம் பிறந்து 25 வருடம் பூர்த்தி கொண்டாட்டம் அத்துடன் இணைய உலகின் LiguebuLDIT60T Yahoo, amazon, w3c. netscape அவதரிப்போடு 6 மில்லியன் பாவனையாளர்களை உலக அளவில் இணையசேவைபெற்றது.பதிவானது.
1995 புகழ் பெற்ற கணனி இணைய இயக்கிகள் Internet Explorar, mozilla 656D8. இணைய வர்த்தகத்தில் அழியாப் புகழ்பெற்ற e-bay (இன்றுவரை 223 மில்லியன் மேலான பதிவு செய்யப்பட்ட பாவனையாளர்கள்) வெளி uurr60T(35ITCB Java, Java Script eigölcip8 LDTGOTg @6)göCgDTGB Alta Vista, MP3 GTGOT பலபுரட்சி வருகை கண்டவருடம்
1996
இணைய தொலைபேசி, இணைய தொலைக் காட்சி இணைய உலகில் தகவல் பெற என்றும் தட்டப்படும். Wiki, Alexa என்பவற்றின் வருகை (V.com விற்கப்பட்டது ($15000)
யாளர்களை உலக அளவில் இணைய சேவை
பெற்றது பதிவானது.
1997
தொடுப்பில்லாத் தொடர்பு (Wap அறிமுகம்) Business.com 6fl6060GLITSOrg (S150000) இந்த ஆண்டு 19.5 மில்லியன் இணைப்புக் களை எட்டிப்பிடித்து Netscape மிகவும்
ല്പ ♔ -10,േ

Page 116
குறைந்த விலையில் dmoz.org ஐ கொ முகள் $ ஒரு மில்லியன் செய்தனர்.
1998 மேலும் பல சாதனை கண்ட வருடமாக Goo) வருகையடன் Netscape ஐ AOL மி மிகப்பெரிய விலைக்கும் ($4.2 பில்லியன்க மில்லியனல்ல) compa நிறுவனம் All vista வையும் ($3.3 மில்லியன்) கொள்முத செய்தனர்
1999 இந்த ஆண்டில் my space, Paype இவற்றின் வருகையுடன் "blog" என் சொற்பிரயோகம் நடைமுறைக்கு வந்த Alexa ஐ தனக்கு சொந்தமாக்க Amazon $250 மில்லியன்களை கொடுத்தது.
2000 சட்டவிரோத இணைய உடைப்பு கும்பல்களில் ஆதிக்கத்திற்குள் உலக இணையத்தள சிக்கிய வருடமாகியது (hack of the year AOL $ 16 மில்லியன்களை கொடுத்து Tim warner ஐசொந்தமாக்கியது.
2001 மின் அஞ்சல் வைரஸ் தாக்கத்திற்குட்பட் பிரபல்யமான ஆண்டு ஆனதுடன் (virus 0 the year) .biz, .into அறிமுகமானது. இது மட்டுமல்லாமல் கட்டற்ற கலைக்களஞ்சிய மான wikipedia பிறந்ததும் இந்த ஆண்டில்தான்.
2002 உலகளாவிய இணைய பாவனையாளர்களில எண்ணிக்கை 544.2 மில்லியன்களை
உசாத்துணை:
www.Google tamil.Com
Grade 10&11 ICTbook வர்த்தகி-~~~~

2.
ம 2. சி (1)
தாண்டியது RSS, Pod cast, blog வருகையுடன் .name, cop அறிமுகமானது 2003 மேலும் இணையத் தள பெயர் களின் இணைப்பு சுட்டியான pro உடன் iTune அறிமுகமானது. இந்த ஆண்டிலேயே பிரபல்யமான உரிமை மீறல் aol - micro soft தீர்ப்பானது AOL ற்கு $750 மில்லியன் நஷ்டஈடாக கொடுத்ததுடன் netscape ன் வீழ்ச்சிக்கான சூழ்ச்சி செய்த வருடம் இதுதான்.
'8
* 2004
கணனி இணைய இயக்கி Fire Fox பிறந்ததுடன் இணையத்தளமூடான வர்த்தக வருவாய்$117 பில்லியன்களையும் தாண்டியது.
( 9 8
2005 இணைய உலகின் பெயர் பெற்ற video தளம் you Tubeஉருவானது.
0. |
2006
Goole தனது இணைய ஆக்கிரமிப்புப் போட்டி யில் $1.65 மில்லியன்களை கொடுத்து you Tube ஐ சொந்தமாக்கியது. இணைய உல கத்தில் 12 மில்லியனிற்கு மேலான இணை யத்தளங்கள் வலம் வந்தன.
+ |
::
|--
* 2007
மிகவும் அண்மையில் (30 september) எடுக் கப்பட்ட கணக்கெடுப்புகளின் படி உலக இணைய தள பாவனையாளர்களின் எண் ணிக்கை 244, 449, 601 ஐயும் தாண்டி சாதனை தொடர்கிறது.
பி
1 * 2008, 2009 5 மனிதர்களின் தேவைகளில் ஒன்றாகி விட்டது.
.88-..
NN இதழ் -100

Page 117
M.C.A பல்தேர்வு வின
0LS0SSSLS0SSSLSLS0SLS0SS0SLSS0SLSS 0SLS S0S0SLSSSLS0LSSSSSYSS YYS0SSYS0SSeSSSSSSSS0SLSSLL LSSSSLTSSSLS SSLSSS
Ο1.
O2.
O3.
O4.
O5.
வர்த்தகி
காலரீதியான இருப்பு எடுத்தலை மேற்கொள்ளும் பதிவு ) இருப்புக்ககு வரவு ஐந்தொகைக/கு செலவு 3) வியாபாரககு வரவு ஐந்தொகைககு செலவு
சொத்தொன்றிற்கான கிரயம் 5000000/=, ஆயுட் மீதிமுறையில் 20% பெறுமானதேய்வு இடப்ப தேய்விடுவதற்குதீர்மானிக்கப்பட்டது. 3ம் வருடம்ே ) e58OOOO 4) eit 4OOOO 5) e535OOO
வியாபாரமொன்றின்புத்தகங்களிலிருந்துபெயர்த் 2003.04.01ல் ஆரம்ப இருப்பு er 5 2OOť வருடத்திற்குள் தெரிவு e513OO வருடத்திற்குள் விற்பனை et 15OO தீடிரென ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இறுதிஇருப்பு அ விற்பனை விலையில் 20% ஆகும் அழிவுற்றபொ } গুচ14OOO 2) ரூ.12 4) et 3OOO 5) eb2C
1) பொதுநாளேடு 3) காசேடு
இருப்பைகிரயத்தைநடைமுறைசந்தை விலையி ) முதல் வந்தது முதல் வெளியே முறை (FIFO) 2) இறுதியாக வந்தது முதல் வெளியே முறை(LI 3) நிறையிடடசராசரி
4) மேற்கூறிய எதுவுமல்ல
G-89.

ாக்கள்
-e-o-te-ee-ee-s-s-s-o-o-te-e-es
நிறுவனத்தில் இருப்பு பதிவதற்கான இரட்டைப்
2) வியாபாரக/குவரவு இருப்புககு செலவு 4) இருப்புககு வரவுவியாபாரக/கு செலவு
காலம் 10 வருடங்கள், 2 வருடங்கள் ஒடுங்குபாக ட்டு, அடுத்த வருடம் நேர்கோட்டு முறையில் தய்வாக இடும் செலவுத்தொகை
3) eb5OOOO
தெடுக்கப்பட்டதகவல்கள் வருமாறு
D
Ο
Ο Hழிவற்றது. வியாபாரத்தின் மொத்த லாபவிதம் ருளின் பெறுமதியானது
DOO 3) et 4OOO
DOO
B
2) கொள்வனவுநாளேடு 4) சில்லறை காசேடு
ல்காட்டக்கூடிய இருப்பு மதிப்பீட்டுமுறை
Ο)
SMMSMAeASAS MMALASLTSLSLSLSSSSSASALLLSASLeSMSLALSLSSLeSeSLSLTTMTSLLeSLTTS TTTLLLSLLASATSLLLSLLLTTSTSLTSTS இதழ் =10,ബജ്

Page 118
06) வியாபாரமொன்றின்நிதிக்கூற்றுக்களைத
O8.
O9.
1O.
11.
12.
13.
14.
வர்த்தகி
SSLLSSS L S SSLSSL SL L LLSLSL LSLSL LLSL SL SL SLSLL LLSLSL0
உரிமை அதிகரிக்க கூடியதும், வருமான கொடுக்கல் வாங்கல் ஒன்றுதருக?
இரட்டைப்பதிவ முறையில் கொடுக்கல் வி கணக்குகள் எவை?
SSSSLS SSLSLSS SS SS SSL SSLLLLL S S LSL LSSL LSL LSL S LSL SS SS SSL SSLLLLL S S S S S LL LS LS LS LS S SL LSL LSL S S S S LSL LS LSS S S S S S LSL S LSL LSSLSS S LSL L LSL LS S LS
கணக்கீட்டு வரையறைகளில் ஒன்று 1) இலாபத்தை மட்டும் உடைத்தல் 3)கடன் வழங்கல்
1995ம் ஆண்டு கணக்கீட்டு கணக்காய்வு தயாரிப்பது
) பாராளுமன்றம் 2) இலங்கை கணக்கீட்டுநியமங்கள் குழு 3) சர்வதேச கணக்கீட்டுநியமங்கள்சபை 4) இலங்கை கணக்கீட்டுகணக்காய்வுநியம
செம்மையாக்கல் அனைத்திற்கும் ) ஒரு பதிவே உண்டு 3 மூன்று பதிவு உண்டு 5) மேற்கூறிய எவையுமல்ல
சொத்து, பொறுப்பு,உரிமையாளரின் உரிடை ) நிதிக்கூற்று 3) இலாபநட்டக்கூற்று
G

பாரித்துவைப்பதற்கான பொறுப்பு யாரிடம் உள்ளது?
S LS LLS SSSSLSL LL LSLSL SL SL SL SL S LS SL0L0LLS S SS SS SS SSLLL L S SL S LS SSLLLSL LSLSL LLLLS SLSL LSL LSL SLL SLS LSS LS SL L0LSL LSSLS SLLSLLLLLSLS LS LSLS LS SLLSLLSSLSLL S SSSL SSLSL SLLSLSLSL LSL S0 SLSS SLSS SLSS
SLL S SS SL SSSLS S S S S S SLSLSSS S SLLLLSS SS SSLSSLSLSSLSLSSLSS S S SLSL S SSSS SLLLSSSLSSSSSSLSSSLSLS SSSSSSS LS L SSSSLS SSSSSSSS SLSSS SSS LSLLSS SSSSS S
2) பண்டங்கள் காசுக்குமட்டும் விற்றல் 4) பணப்பெறுமானம்நிலையாக இருத்தல்
சட்டத்தின் படி இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களை
ங்கள் நெறிப்படுத்தும் சபை
2 இரண்டு பதிவு உண்டு 4) நான்கு பதிவு உண்டு
யை காட்டும் வியாபார ஆவணம்
2) உரிமையாளரின் உரிமைக்கூற்று 4) ஐந்தொகை
90-lയങു இதழ் = 10 ജയ്പ

Page 119
15.
16.
17.
18.
19.
2O.
ஆரம்ப கடன்பட்டோர் மீதி 15OOரூ, விற்பனை 48 இறுதிகடன்படுனர்மீதி ) 85OO 2) 145OO
வந்தால் வரலும், சென்றால் செலவிலும் பதிதல்.
இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் இல 12ன்படி 8
SLLSL LSS LSLLLLLLSLLSLLLLL LL LSLLLLS LSL LSL LSL LSLSL LLLLS 0SLSL SSLSLSS S நிகழ்வுகள் எனவும்.
உற்பத்தி கிரயத்துடன் சேர்க்கப்படும் உற்ப அழைக்கப்படும்
சரியாயின் சரிஎனவும், பிழையாயின் பிழை எனவும் எழு
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ஒரு புதிய பங்காளரால் பங்குடமையில் முதலி புத்தகங்களில் பதியப்படுவதில்லை
கட்டுப்பாட்டு கணக்கினை இரட்டை பதிவின் ஒரு 1 களின் கூட்டுத்தொகையில் ஏற்படும் வழுக்கள் வெ
நிகழத்தக்க பொறுப்புக்கள் பொதுவாக ஐந்தொகை
கோட்பாட்டு வழு பரீட்சைமீதியின் இணக்கத்தைபா
நிலையான சொத்துவிற்பனையால் வரும் இலாபL
வரலாற்றுகிரயமானது ஐந்தொகையுடன் மட்டும் ெ
சிறு கருவிகளுக்கு பெறுமானத் தேய்விடுவதற்கு 1
எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பொன்றை அடையாளப்ப எண்ணக்கருவாகும்.
காசுப்பாய்ச்சல் நடைபெறும் 3 செயற்பாடுகள் எை
LLLLLL LSLLLLL LL LLL LLL LLLL LL LLL LLL L0SL LLSLLLL LS0 LLL LLLLLLLLSLLLLL LSLLLL S SL LSL LSLS S S SS S LS S S L SCC S CCCC CC SCC CCCC0CCCCS0CSCCSCCSCCCCCSCCCSCLLS

OOO, கடன்பட்டோரிடம் பெற்றது 45000 எனின்
3) 835OO 4) 185OO
கணக்கின் விதிஆகும்.
ஐந்தொகை திகதிக்கு பின்னமான நிகழ்வுகள்
- - - - - - - - - - - - - - நிகழ்வுகள் எனவும் விகைப்படுத்தப்
S SS SS SS SS SS SSL SS SL SLL LS S SL S LS SS S SS SS SS சொத்தாகும்.
த்தியில் இலாபம். 6T60T
துக. டு செய்யப்பட்ட காசு அல்லாத சொத்துக்கள்
C D
பகுதியாக பேணி வரும் தினங்களுக்கு நாளேடு ளிக்காட்டும் வழுக்கள் ஆகும். C )
யில் காட்டப்படுகின்றன C D
திக்கும். C D
b மூலதனவருமானமாகும். C D
தாடர்புடையது C D
மறுபடி விலை மதித்தல் முறை சிறப்பானதாகும்.
C )
டுத்துவதற்கான எண்ணக்கரு முன்னெச்சரிக்கை
C D
SS SS S SS LLLLLSS SSL SSL SSL LS S SL S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SSS SSS LS LS S S S S SLSLSSL LS S S S S S SLS S SLLLL SL LSL LSL LSL SLLSL SLLSS
SLSL SLL LSL LLSLLLLLSL LLSLLLL LSSL 0SLL 0SL SL LLLLLS LS S LS S SSLSLSS SS SS SS SS SS SS SS SSLSS SSLS S LSLSS00 0S S 00LL LLL S0 LLLL LSL LSL LSL LSL LSL LLLLS SS SS SSL SSL LS SL SS SL SS SLLSLLS S LS S SL LS
MeSA SATeTSAS ATeTAS SSLLSiiSASALTSALSLSSiSASTS ASLLS S SLTS ASTeSA ALSLSMS STeSASASTSASASTMSAS ATLSeSATS இதழ் =10 ജയ്പ

Page 120
30. சராசரிசேகரிப்புகாலம் என்றால் என்ன?
- -
33. -- -- - - - - - - - - - -
مسیه سه مسعه سر مه
---ease
36. سه མཁས་ - S SS SS SS S S S S S S S S S S S S SS SS S S S S S S S S SS
37. ஒரு வணிகம் தனது. அடிப்படையினைபிரயோகித்துதயாரிக்கவே
38. பின்வரும் கூற்றுக்களுக்கு எதிரே பொருந்து a) முதலாளிதனது சொந்தப்பணத்திலிருந் b) கடை ஊழியன் ஒருவனின் உழைப்பு
C) அட்டுறுகொடுப்பனவுகள் அவ்வருடத்தில்
39. ................................... செயற்பாட்டிற்கு அடிப்
40. கொள்வனவுதினசேரியில் உள்ளடங்கும் கழி
வர்த்ததி
C

S S S S S S S S L S SSS S SSSS SS SS SSLSSSLS S SLLSLS LS SLL LL SL LLLLL LLL S SSSSLSLSSS SL LLLSLS LS S LLLLSL 0LLSSSS LL LSL LLLLS S S LSSL L S L C LSS LSLLLLC LS0SSLSCSLLS S
SSS SSS SSS SSS SSS S SLSS S LSS S S SS SS SS SSLSLS SLSLS SLS S S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SSLSLSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
தவிர்த்து தனது நிதிக்கூற்றுக்களை அட்டுறு 1600rGLB
ம் எண்ணக்கருக்களை எழுதுக. துவருமான வரிசெலுத்துதல்.
அவனுக்கு கொடுத்த சம்பளத்தை விட அதிகமாக
ன் செலவாக கூட்டி சாட்டப்படுவது.
படையாக உள்ளதேகணக்கீட்டின் மூலாதாரம் ஆகும்.
92-ല്പങു இதழ் =10,േജ്

Page 121
Answ
01. 4 02. 4 03. 4 04. 2 05. 3 06. உரிமையாளரிடம் / இயக்குனர் / இயக்குனர்சடை 07. நியமங்களை வெளியிடல்
கணக்கறிக்கைகளை கணக்காய்வுசெய்தல் 08. உரிமையாளர் மேலதிக மூலதனம் இடல் 09. சொத்துக்கு, வருமான க/கு, செலவுக/கு, வ 10. வருமான பெறுவனவு - காசுவிற்பனை
மூலதன பெறுவனவு - முதலீட்டு விற்பனையால் 11. 4 12. 2 13. 2 14. 4 15. 2 16. மெய் 17. சீராக்கம் செய்யக்கூடிய, சீராக்கம் தேவையற்ற 18. திரவத், கூடிய 100% 19. இறுதிக்காசு மீதி 20. மாற்றல் கிரயம் 21. பிழை 22. பிழை 23. பிழை 24. பிழை 25. சரி 26. பிழை 27. பிழை 28. சரி 29. செயற்பாட்டுகாசுப்பாய்ச்சல்
முதலீட்டுக் காசுப் பாய்ச்சல்
நிதியீட்டக் சாசுப்பாய்ச்சல் 30. கடன் விற்பனைக்கான தொகையை வருமதியான 31. கடன்பட்டோர் மீதியை அவை மீதியாக இருக்
வகைப்படுத்தல் 32. கணக்குகளில் அதிக தொகை பதியப்பட்டு இருக்கு
வர்த்தகி
~~~~~-93

ers
பாறுப்பு க/கு, உரிமைக/கு
பற்றகாசு
ரிடமிருந்து வசூலிக்க எடுக்கும்காலம். கும் கால அளவை அடிப்படையாக கொண்டு
5மிடத்து அதை குறைப்பதற்கான பதிவு
se இதழ் -10

Page 122
33. நிறுவனத்தின் கடன் வழங்கும், சேகரிக்
திணைக்களம். 34. ஒரு எண்ணிலுள்ள தானங்களை முன் பின்
eg:- சம்பளம் 510ஐ150 என்பதிதல்
நிறுவனத்தின் கணக்கீட்டு பதிவுகளில் எவ்வி 36. நிறுவனத்தின் அனுமதியுடன் விநியோகஸ்
பெற்றுக்கொள்ளல் 37. காசேட்டை 38. a) அலகு சார் எண்ணக்கரு
b) பண அளவீட்டு எண்ணக்கரு
c) அட்டுறு எண்ணக்கரு 39. கணக்கீட்டின் 40. வியாபார கழிவு
உசாத்துணை நூல்கள் :
கணக்கீட்டு மாதிரிப் பயிற்சி D. Samநவீனந்
வர்த்தகி

$கும் கொள்கைகளுக்கு பொறுப்பாக செயற்படும்
னாக மாற்றிப்பதிதல்
ததொடர்பமற்றநபர் தர் நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்கிலிருந்து பணத்தை
திெக்கணக்கீட்டுகோட்பாடுகள்.
94-lയല്ലേ இதழ் = 10 ജ്ജ്ജ്ജ്

Page 123
வர்த்தகி சிறப்புற எமது வாழ்த்துக்கள்
ஜே ரேயங்கா
நகை மாளிகை
மீன்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல மீன்னுவதோ மின்னுவதாகவே
இருக்க வேண்டும் இதுதான்தங்க நலை.
- மனம் வரும் கண்கவர் டின்ைகளுடன்
அமைக்கப்பட்ட ஆயரணங்கள் வாங்குவதற்கு நிய பிரியங்கா நகை மாளிகை 2G, கஸ்துரியார் வீதி,
யாழ்ப்பாணம். T.P: 021 2225644.
5% Fெ
For any wedding orders
Des
எIFLOVeins
WERS
No. 01, New Market
Jaffna Tel. 021 2224600

அறிவுப்பசி தீர்க்கும் வர்த்தகி என்றும் வளர்ந்திட வாழ்த்துக்கள்.
பெற்றா)
நடுை
HIDSE
ിർ S600LOGG GGGbió.
DUPP
\abaty Abercocoott.
Peltan Jewellery Mart
19-A, Colombo Ra 26, Mosque Rd, Galle
Kaluweila, Galle. Tel: 07735 10511-091-2234180
Tel 091-4381583
PEOPLES'BANK
YES Future Stars Offers students preparing for their A' Levels, an opportunity to win fo0 university scholarships plus many other benefits. Students sitting for the A' Level exam in 2011 can apply by opening a YES Future Stars Account before 31st December 2009 and by maintaining a minimum balance of Rs. 5,000/- for 12 months and Students sitting for the A' Level exam in 2011 can apply by opening a YES Future Stars Account before 31st December 2009 and by maintaining a minimum balance of Rs. 5,000/- for 24 months to be eligible for these scholarships. Scholarships worth Rs.30,000/-
Maintain a minimum balance of Rs. 5,000/- for a total of 12 months to qualify Scholarships worth Rs.60,000/-
Maintain a minimum balance of Rs. 5,000/- for a total of 24 months to qualify Receive an attractive interest rate of 6.5% 1% bonus interest
Maintain a balance of Rs. 25,000/- or above 2% bonus interest
Maintain a balance of Rs. 50,000/- or above

Page 124
வர்த்தகி சிற
ܟܚ
1 5 5
நங்கையரின் ஓரே ஆசை தங்களை அழகு
முன்னணி வகிக்கிறது அதற்கும் இதே
மைதிலி நகைமாடம்
விரும்பிய தெ 89V, கஸ்தூரியார் வீதி,
யாழ்ப்பாணம். T.P 021-2227902
வர்த்தகி சிறப்புற (
அழகுக்கு அழகு கலை வீணை ஏந்திநிற்கும் அழகும் அழகுத
ஆபர்ண அணி. கலன்கள் ! 22 கரட்டில் விரும்பிய மசைடு
நங்கையர் தேடி வரும் 8
நியூ ந
- தங்கப்பவுண் நகை ! 74, கஸ்தூரியார் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்.

ப்புற எமது வாழ்த்துக்கள்
மைதிலி
J560) 25ʻIDITʻLrib
படுத்துவது அதற்கு தங்க ஆபரணங்கள் தான் ா இருக்கிறது புதிய நகைமாடம் அதுதான்
D புதிய இடம் கண்கவர் காட்சியகம் ரிவுக்கு நங்கையர் நாடிவரும் இடம்
79Z, செட்டியார் தெரு,
கொழும்பு. TP "ಕ್
எமது வாழ்த்துக்கள்
ఫి. }
.التعليم வாணிதான் “ں نامہoccc ്
Fண் அதை விஞ்சி அழகோ Bipogjägђ &Typogj ர்களில்
●
SLD
56DT
ទ្វទិ១០ Us kä-3

Page 125
Bank o உங்கள் பிள்ளையின் உயர் கல்விக்காக | உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர் காலத்தை ஒளி மயமாக்குவதே உந் ஆரம்பித்து பணத்தை சேமியுங்கள். 18 வயதுக்குக் குறைந்த சகல பிள்ளைகளுக்கும் வயது வந்தோர்களா பணம் மூலமோ அல்லது அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் "ரண் கெகுளு” க
ஆரம்ப வைப்பாக ரூபா 200/= ஐ வைப்புச்செய்ய வேண்டும். சாதாரண சேமிப்பு கணக்குகளை விட மூ வட்டி அதிகம். ஆண்டு 5 புலமைப் பரிசில் பரீட்சையில் அதிகூடிய புள்ளிகளைப் பெறு பேருக்கும் மாவட்ட ரீதியாக 250 பேருக்கும் ரூ. 10,000/= வீதம் பணப் 1 முன்பு "ரண் கெகுளு” கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ரூ. 2500/= நிலுவைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டுமின்றி கணக்கை ஆரம்பித்தவருக்கும் இலவச அ கணக்கை வைத்திருக்கும் குழந்தைக்கு இலவச வைத்திய காப்புறுதி. பாரதூரமான விபத்து மற்றும் குறித்துரைக்கப்பட்ட 10 நோய்களில் ஒ வழங்கப்படும். அரசாங்க வைத்தியசாலையில் சிகிச்சை பெற்றால் நாள் கணக்கை ஆரம்பிப்பவருக்கு 70வயது வரை இலவச ஆயுள் காப்புறுதி. கணக்கை ஆரம்பித்தவருக்கு கணக்கிலுள்ள நிலுவையை போல் 10 மபு
ஆகக்கூடியது 500,000/- (ஏற்பட்ட விபத்துக்கமைய காப்புறுதி தொகை வழங்கப்படும் பல கணக் (இதற்கான தகுதியை பெற சம்பவம் நிகழ்வதற்கு முன்பு 6 மாதங்க வேண்டும்.அத்துடன் சம்பவம் நிகழ்ந்து 6 மாதங்களுக்குள் சம்பந்தபட்ட பிள்ளைக்கு 18 வயதானதும் “ரண் கெகுளு” கணக்கு சுயமாக 18+ இன ( மேலதிய விபரங்களுக்கு தயவு செய்து அருகிலுள்ள இலங்கை வங்கி
முன்னறிவித்தலின்றி “ரண்கெகுளு” கணக்கின் விதிகளையும் நிபந்தனைகளையும் திருத்தும் உரிமை இலங்கை வங்கிக்கு உண்டு)
1.
சிறி மதனா நகை மா
காலத்தால் அழியாத - கற்பா
நவீன உலகத்தின்
புத்தம் புதி தங்கப் படைப்புக்கள் தங் தங்கம் என்றால் தரம் தவறாட
177/M, கஸ்தூரியார் வீதி, ஆர யாழ்ப்பாணம்.

Ceylon
ளது ஒரே எதிர்பார்ப்பு அவர்களுக்காக ரண் கெசூளு" கணக்கொன்ை
இக் கணக்கை ஆரம்பிக்க முடியும், ாக்கு வவுச்சர்கள் மூலமோ இக் கணக்கை ஆரம்பிக்கலாம். ஆகக் குறைந்த
"ரண் கெசூளு” கணக்குகளை வைத்திருப்பவர்களுக்கு தேசிய ரீதியில் 1000 சுகள் வழங்கப்படும். (இதற்கான தகுதியைப் பெறுவதற்கு பரீட்சை திகதிக்கு
இருக்க வேண்டு)
|ட் காப்புறுதி வழங்கப்படும்.
று தொடர்பாக, பிள்ளைக்கு ரூபா. 100,000/= வரையான இலவச காப்பீடு ஒன்றி 5 ரூபா 600/= வீதம் 30 தினங்களுக்கு
கணக்கை ஆரம்பிப்பவர் 60 வயதுக்கு குறைந்தவராக இருக்க வேண்டும்)
ங்கு அவசர விபத்து காப்பீடு இலவசம்.
நகளை ஆரம்பிப்பவருக்கான காப்பீடு அகக்கூடியது 1,000,000/-)
ளாக "ரண் கெசூளு" கணக்கில் குறைந்தபட்சம் ரூபா 5,000/= பேணப்பட မျိုးကြီါး’့်မျိုးနှီ “ဂြိုးနှီးါးနှီ ဂြိုါးရှီးဂျိုးနှီ)၊
ளஞர் சேமிப்பு கணக்குக்கு மாற்றப்படும்.
கிளை முகாமையாளருடன் தொடர்பு கொள்க.
OTõlg Lrg oljug UDLÜuõõi ចញ៉ាប ច្រៀ៣៣Tយញា
J gaDafirosbifi த்தின் தரம் என்றும் நிரந்தரம் 6) (SfSLIid 5ö6Dr 560)ö5 IDITLib
177/3, கஸ்தூரியார் வீதி.
JT1JT600 b.

Page 126
Start of a learning journey Start of a brighter future.
உங்கள் செல்லப் பிஸ்ளையின் ஆற்றல்களை வளர்க்க 6 ன்னுமொரு விடயம் குறித்தும் நீங்கம் கவி
சேமிக்கும் பழக்கத்தை சிறுபிராயம் முதலே கற்றுக்கொடுப்பிர்
அதன்ை வளர்க்க் உங்களைப்போலவே
உங்கள் பிள்ளை பாடசாலை செல்ல ஆரம்பித்த நாளிலிரு ஒன்றை ஆரம்பியுங்கள். ஆரம்ப வைப்பின் 50% வீதத்தினை
அதாவது நீங்கள் ஆரம்பத்தில் ரூ. 2,000/= வைப்பிலிடும் உங்களின் ஆரம்ப வைப்புத்தெ ரூ 500/= ஐ வைப்புச் செய்து சிங்கிதி சிறுவர் கணக்கொ சிறந்த் அடித்தளத்தை அமைத்து கொடுப்ப மறுபக்கத்திலுள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, வைப்புத்தெ
வைப்புத்தொகையானது ரூ. 15,000/= க்கு மேற்படும் பட்சத்தி: பொருட்களை கொள்வனவு
O அது மட்டுமல்லாது இலங்கையின் மாபெரும் சேமிப்புச் சீட் வாய்ப்பையும் இக்கணக்கின் மூலம்
ழழலை மொழியில் கொஞ்சி விளையாடிய செல்லக்குழ புள்ளுரிப்பாடத்தோடு அனைத்துத் துறைகளிலும் சாதனைகள் பிரிளை செல்லும் இந்த 蠶 பயினத்தில் வெற்றிகள் ட அவர்களின் முன்னேற்றத்தின்
எமது வர்த்தகி வி ஊக்குவித்
அனுசரணை
VISÖDOGODGODTG
ÕIDj Õ நிறைந்த
O உரித்த
 
 
 
 

NB
&HNB Singithi
La ma
ழுத்து, பேச்சு, பாடல், சித்திரம் ஆகியவற்றில் மட்டுமன்றி னம் செலுத்த வேண்டும். அதுதான் சேமிப்பு.
ளாயின் அவர்களின் ஏதிர்காலம் நிச்சயமாக வளமானதாகும். ாமும் அக்கறையுடன் செய்ற்படுகின்றோம்.
ந்து ஒரு மாத காலப்பகுதிக்குள் சிங்கிதி சிறுவர் கணக்கு
நாம் பரிசாக தருகின்றோம். (அதிகூடிய பரிசுத்தொகை ரூ. ஆகும்)
பட்சத்தில் நாம் தரும் ரூ. 1,000/= பரிசுத்தொகையுடன் கை 7, 3,000/= ஆக உயரும்.
ன்றை 蠶 உங்கள் பிஸ்ளைகளின் எதிர்காலத்திற்கு துடன், சிறிந்த பிரிசுகளையும் பெற்றிடுங்கள். ாகையின் அதிகரிப்பிற்கேற்ப பரிசுகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
பரிசு வவுச்சர்களை பெற்று, உங்கள் பிள்ளைகள் விரும்பும் செய்து கொள்ள முடியும்
டிழுப்பான "HNB பத்தும் விமன” சீட்டிழுப்பில் பங்குபற்றும் உங்கள் பிள்ளைக்ள் பெற்றிடுவர்.
ந்தை பள்ளி செல்லும் முதல்நாள் ஆனந்தம் மிக்கது.
படைக்க, முதல் காலடிதான் # உங்கள் ಇನ್ಡ ரகாசம்ாய் L器" ஹற்ற்ன் நவ்ஷனல் வங்கி பங்க்ர்ள்ரியாகி இருக்கின்றது.

Page 127


Page 128


Page 129


Page 130
Printed by : Mathi

Colours Nallur 021 2229285