கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Central Vembadi 2002

Page 1
11, 1 41 51)
சென்றல் 6ே CENTRAL VI
Manual)
Wandsworth
9 Novem
வேம்படி பழைய மாண
Vembadi Old Girls யாழ் மத்திய கல்லூரி பை
Jaffna Central Col
Girls Assoc

I LibLILọ 2002 EMBAD 2002
Town Hall ber 2002
வியர் சங்கம் - ஐ.இ. s’ Association, UK
ழய மாணவர் சங்கம் ஜ.இ. lege Old Boys and iation, UK

Page 2
21. Masons Ave, Wealdstone,
Te: O2O8863 6666
WWW, robeert
Este
နှီးနှီးဖြီးကြီး
Prefera range of prop
Sales
Letting commercials
Mortgages di Wa Lation
Norwich and Peterborough
留尊壹彗 ●●●s菁
 
 
 
 

10 in il 11 ..
Harrow, Middlesex, HA35AH
Fax: 020 8863 6665 -terry.co.uk Agents
nur propertiest
மருவாவார் மaேn
காடி வீடு வாங்க, விற்க,வாடகைக்கு விட,கடனுதவி பெற நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டியதெல்லாம் ஒரே ஒரு தொலைபேசி எண்தான் : 020 8863 6666 வீடு மற்றும் வர்த்தக இடங்கள் குறித்த அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் தயங்காமல் அணுகுங்கள் இனிய தமிழும் இன்முகச்சேவையும் உறுதி
e Solutions London Ltd
அப் ரஸா
HaOW Middlesex HAS SDY அ 020 2000 இது 10பம்
PLATFORM HOME LOANS
*ச் 13 தச்சுத்தன்
gages
or
NatWest another way
mortgage express
britannicmoney
he buyers
movers to let stment Egages
nercial Egages
mercial Dans
nd siness Per loans
BARCLAYS
HALIN
வி & , 12

Page 3
Message from the presid Old Boys and Girls A
s president of the Jaffna Central College Old hearty welcome to all of you present here ton has gone from strength to strength.
We are greatly indebted to all the office be advertisers, sponsors and others who have helpes function will be shared by our two associations.
Thanks to the generous contributions made by to assist deserving A'Level first and second years
This year four of our members donated Rs.2. Central College for achievements in cricket, socce
According to the Latin dictum “MENS SANA mind in a healthy body. We hope to start a sports standards. With many young centralites and child that this fund will meet a deserving cause. As us flying.
In conclusion our sincere thanks to the Vem advertisers and all others, who have contributed th yourselves and come back next year. Keep the col
David M.Rajeswaran President Jaffna Central College Old Boys & Girls Associat
 

ent Jaffna Central College SSociation, UK Branch
Boys and Girls Association, UK branch, I extend a ight. Our Joint Nite, an event which started in 1989,
arers, past and present members, well wishers, d to continue the good work. The profits from this
our members, we have started a scholarship scheme tudents at Jaffna Central College.
500 each to be awarded to four students at Jaffna r, athletics and college prefect.
A IN CORPORO SANO” which means "A healthy
fund to help promising sportsmen to achieve better en of centralites waiting for opportunities, we hope ual our cricketers kept the chocolate and blue flag
badi Old Girls Association, our members, guests, eir mite to make this occasion a great success. Enjoy lege flag flying.
ion UK branch

Page 4
键 London SV I Tel: 0208767 4065
Email:S R Chandr
Mon Sun: 1 2 Noon to
 
 
 

idnight
V
灣* =
3pm & 6pm

Page 5
MESSAGE FROM
t is with great pleasure I send this message O. the Occasion of the Annual Dinner Dance Ce
This year, the Annual Dinner Dance event Association UK, and Central College Old Boy
Year 2002, marks the 18th year for VOGAUK Thambiah in 1984. During the last two decade have managed to keep our flag flying and h activities to the best of our ability. Do we see I
I am pleased to mention that Our Membership hope Our ASSOciation will grow from Strength
Apparently, Vembadi Girls High School is the year after year, which is indeed gratifying. The
The sprit of the Vembadi Old Girls' Associat Scholarship programmes and other projects foi day, and we pledge to continue Our Support to O.
I sincerely thank the Committee, other M.
ASSociation for assisting me in making this An
Mrs Kamala Shanmuganathan President VOGA UK
 

THE PRESIDENT
f felicitation to the Souvenir to be published on 'lebration in UK.
is a combined effort by Vembadi Old Girls' s' Association UK.
since it was founded by the Late Miss Mable s, amidst our Peoples' struggle for freedom, we elped our Alma Mater with our fund raising 'ays of Sunshine amidst the dark clouds?
Drive this year has been a success. I earnestly to Strength.
: Leading Girls School academically in Jaffna y are doing equally well in Sports as well.
ion in UK to rebuild the School with various r needy children is gaining momentum day by ur School in the future to the best of our ability.
2mbers and friends Of Vembadi Old Girls' nual Event a success.

Page 6
165 BARNETT ASHT SURREY TEL 0137
38 Park Cheam Village, S TEL: 020
 
 
 
 
 

WOOD LANE EAD
KT2 I 2 LP 72 271 792
urrey SM8 5PY 3642 2645

Page 7
പ്ര
Message of
I indeed gives me great pleasure once again to S one of the oldest academic institutions in Southdedicated services and guidance of the principals. place in Jaffna caused considerable damages to the maintain the high standard of the school.
Our tutorial staff take great measure to involve personality. The following number of students sel promise for a bright future to our school.
Medicine 08 Dental O2 Agriculture Science 10 Biological Science 03 Applied Science O1 Engineering O3 Computer Science O1 Physical Science O7 Management 05 Arts 13
At the G.C.E Ordinary level Examination held in advance le Vel class.
Our students have shown their colours in sports toC become district champions while the PT squad Bad champions. At the National level Chess tourname athletes were able to participate at the National leve
I take this opportunity to thank you all for your fina 1. Financial help to the most vulnerable students 2. Providing Refreshment during PT
3. Supply of pair of school shoes and socks to thi
I would like to suggest you a project. There is an a am sure the purchase of this land will assure the pri
It will give room to erect new buildings to exte interested you can consider this project.
It is indeed that your cooperation and friend hand Students
Wish you all success in the years to come. You will
May God Bless you
Mrs. K. Ponnampalam (Vembadi Girls' High School Jaffna.)

N
Felicitation
end this message to Vembadi OGA-UK Vembadi, East Asia grew from strength to strength under the
Even though the unfortunate incidents that took infrastructure it is with pride I mention that we still
: students in different activities to enrich their ected for the University entrance this year show
2001 December all the students qualified for the
. This year our basketball team and carom players minton team and Table Tennis team become Zonal nt we were able to get the 6th place. Two of Our el Athletic meet.
ancial assistance to support the projects.
2 most requiring Students
djoining land near our school, which is for sale. I Dgress and the facilities of the school.
nd our educational plans to students. If you are
have enhanced and assured the successes of Our
be kept informed about our future endeavours.

Page 8
/്
2748 BARKING ROAD EAST HAM, LONDON E6
TEl: 020847 6226
 
 
 

loss losso
றவு அநுபவமும் திறமையும் உள்ள
ஆக்குனர்கள் பக்குவம் மிக்க
ம், பிறந்ததினம், பூப்புனித நீராட்டு விழா உங்கள் வைபவங்கள் எதுவானாலும் நேரத்தில் குறைந்த விலையில் ருசிமிக்க ளைச் சுடச்சுட பரிமாற முதலில்
நாடுங்கள்
டி பலகாரம், பெரிய, சிறிய அளவில்
ய்துகொடுக்கப்படும். ளுடன் மரக்கறி சாப்பாடு ருடன் மாமிச சாப்பாடு, புறியாணி, ரொட்டி, இட்டலி, இடியப்பம், பல பல உணவு வகைகள் உண்டு Truefligib free delivery Gaig கப்படும்

Page 9
പ്ര
JCC OBA JOINT SCH APPEAL. F.
Last February we launched a Joint Scholarship Sche Mater, Unsurprisingly, all our OBA branches in UK contributing their own collected funds to this schem Level students and 10 university students by provin Lankan Rupees) and 10,000.00 (Ten Thousand Sri
In this regard, we called Applications via Daily New call for applications here. As you might guess, mO1 by this scheme, and it is certain that our children wi
So, We Wish to make a personal appeal for each Ce approach your local OBA branch or approach the C
Mr. M. Arulanantham
Hony. Secretary, Jaffna Central College OBA - Colombo Branch No. 263/4 Galle Road,
Colombo 03.
Sri Lanka
Voice: (+94) 1574199 Fax: (+94) 1575610 email: obacolombooiaffnacentral.com
N
ン
JAFFNA CENTRAI
Since the time that Our Alma Mater came into beil life who have Occupied and are Occupying promine ASSOciations (OBAS) are the gateways for camar School leavers and the College and her Old Boys. C Omission of any known branches or omission of in of coordination or lack of contacts. The Principal is have any relevant information or want to comm Webmaster of this site.
In Sri Lanka Jaffna Old Boys Association - Jaffna, Sri Lanka Colombo Old BOVS ASSOciation - Colombo Sri Lan
ཡོད༽

OLARSHIP SCHIEMIE ܢܠ
OR FUNDS
me to assist bright and needy children of Our Alma (, Canada and Australia assistively participated by e. At this time, this scheme supports 20 Advanced g them the bursary of 5000.00 (Five Thousand Sri Lankan Rupees) per annum per student.
7S and Uthayan NeWS paperS and you can See those e the fund more the number of students supported ill walk towards better supportive future.
intralite to contribute to this Worthy cause. Either 'olombo OBA branch directly, at
/്
ܢܠ
L COLLEGE OBAS
ng, she has produced professionals in all Walks of 2nt positions in all parts of the World. Old Boys aderie, communication and linkage between the )BAs that are reported to be active are listed here. formation for any listed OBA is only due to lack , the Patron for all Old Boys Associations. If you lent on the listings provided please contact the

Page 10
Niru Eu
oooooooooooooooo
Main agents and e
sele
The best for Tam
Tropical drinks
"CARAÏBOS
Maliban
biscuits MOI Products
Distributors
Products
மற்றும் எல்லா வகை அரி பொருட் களை மொத்தமாக நாட வேண்டிய ஒரே ஸ் தா
160 Prin Lon Tel:
Fax:
ema

of
சி, உழுந்து, பருப்பு, இதர
பெற்றுக் கொள்ள பனம்.
}ollegefields Business Center, ce George's Road, don SW 19 2PT.
十442086408228
+44 20 86408423 il: sales(aniru.co.uk

Page 11
Executive Patrons: Mrs.K.Ponnampalam
Vice Patrons: Mrs.N.Ganeshalingam
Dr. Miss.P.Sinnappah Miss.P.Gunaratnam Dr. Miss.N. Kanagaratnam Miss. A. Sinnathamby
President: Dr. Mrs.G.Sivapathasundaram
Vice Presidents: Mrs.M.Rajaram Mrs. A. Kirubairajah
Past President: Dr. Mrs.G.Sivapathasundaram
Secretary: Mrs. R. Mahesan
Asst. Secretary: Mrs.S. Ananthakumarasamy
Treasurer: Miss.S. Appadurai
Asst, Treasurer: Miss.T. Punniyamoorthy
Committee Members: Mrs.C. Sockalingam Mrs.Y.Patkunarajah Mrs.V. Kunchithapatham Mrs.G.Paramarajah Miss.S.Paramsothy Mrs.K. Rajanayagam Miss.K.Thirunavukkarasu Miss. D. Brinthaban Miss...A.Balasingham
Audifor:
Mrs.R. Balasubramaniam
The Vembat
Old Girls' Ass
President OGA/UK
Dear President,
I am very pleased to new Executive Comi action to implement committee took over RS. 150,302.00 was
On the 15" of Octob overto hundred studi required stationary. T Another hundred stuc All the 200 hundred and approved by the
The funds to support during the training ne We are thankful to y( School.
I arranged to send tw your Secretary Mrs. them.
The situation in Jaffn over this improveme closely in the future
Best Regards to All Gnana. Sivapathasun
Official Address: UNDP 123/1, Temple Road, Tel 94.21-2222277
 

di Girls' High School
ociation - 2002-2003
31st October, 2002
inform you and your Executive Committee that our nittee elected for the year 2002 to 2003 has taken the Projects for which you have funded. The New office on the 3" of August 2002. You're funding of received for three projects.
ær the Vijeyathasamy celebration day we handed ents Rs.200/- each for one term to purchase
his would continue for the two terms in year 2003. ients were handed over Shoes and Socks. beneficiaries were selected by the sectional heads Principal
the students of the PT squad will be made use xt year. ou for your great support to the students and the
o copies of the magazine released on the AGM to Geetha. Vijayadeva in August. I hope she received
a has changed very much and we are really excited nt. We are looking forward to work with you very
OO
daram
Private Address: safna f38/1, Third Cross Street, Jaffna
Tel: 94-21-2222107 e maignana 13(Qstnet.lk

Page 12
PARAMI ANC
CHARTERED CERTIF & REGISTEREI
For efficient profe
Preparation
Audi
Taxa
Corporate
PerSOrnal Finar
Business A
VAT. &
First 44-50 The
Sout
Middlesex
Te: O208 PaX: 020 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) COMPANY
IED ACCOUNTANTS
) AUDITORS
ssional services in
of Accounts
ting
tion
Finance
lcial Planning
cquisition
PAYE
Floor,
Broadway
tha
UB1 1 GB
571 9594 3571 9094

Page 13
JCC OBA BRANCH SECRE
tgives me great pleasure to send this message
by the both associations, notably by Mrs Path bring us together to build the friendship betv memories of our college days in Jaffna. Both Occasion a memorable one. Central old boys as support the deserving students to continue ther Lanka. In the field of sports Jaffna central urge boys associations all over the world. Our assoc associations and do our best to improve there pe
I Welcome and Wish to thank all the centralites a us to Organise this event successful. I also wish
for unstinting Support and co-operation. Vembad will cooperate with them and provide all the ne
In conclusion I wish to thank our committee me ways to organise this event within a very short in have been successful if not for the hard work pu one and all.
May the God bless Vembadi. Centrals flag must
Vallavan Rajasingham General Secretary

& GA UK, TARY'S REPORT
for the joint nite which was inaugurated in 1989 lma Thiruchelvam. These associations not only veen the two schools it also brings nostalgic 1 committees worked very hard to make this Sociation already started a scholarship fund to e education with the peace is imminent in Sri ntly needs the financial assistance from the old iation will coordinate with the other old boys rformance.
ind well wishers who encouraged us and helped to extend my sincere thanks to Vembadi O.G.A. i being our sister school We centralites must and cessary assistance all the way through
'mbers who support me and help me in various
otice. Last but not least this occasion would not t in by Vembadi O. G. A. Once again thanks to
never be lowered.

Page 14
With Con
%
United King
Residential Sales, Li
9 St Jame Croy Surrey C
Tel: 0208 Fax: 0208

pliments
ർ(
dom Limited
2ttings & Mortgages
es’s Road 7don
RO 2SB
683 1313 3684 0444

Page 15
REPORT FROM TI
I gives me great pleasure to present this report ab
this year.
Our Annual General Meeting was held on the 27th A
At Our AGM the following Financial decisions wer
Sum of £2,000 to be send to the Jaffna OGA. monthly interest to benefit the school projects. £1,0
To introduce Life Membership. We appeal to y payment of £100, two instalments of £50 or four in
Ratnam Foundation organised a Cultural Evening ( profit of £501 to VOGAUK. I take this opportunity
Our Sponsored Walk Organised by Kalaimagal took unavoidable reasons not many members participal which made it an enjoyable day.
Mrs Pathma Perinpanayagam, our last year's pre members of VOGAUK returned to Sri Lanka for go Our VOGA UK in 1984. Since then Mrs Perinpan organisation, particularly during the last two years missed.
Tonight we stand together with Jaffna Central Col event. Actions such as these bring us closer togethe hope that our younger generation of this vibrant com to further heights and new aspirations.
We organized a successful "Kalai kathambam" ear Vembadi and a life member of OGA Canada wa Kathambam" will be held On the 1st March 2003 at it will be a spectacular event for all of us.
Organising an event of this magnitude needs careful my thanks to the entire Executive Committee for preparation is completed on time for a grand finale.
Finally, we wish all our sponsors, friends and welland thank all of you on behalf of the Executive Con
Geetha Vijayadeva The Secretary of VOGA UK
ཡོད༽

HE SECRETARY
out the activities of Our association since the AGM
April 2002 and the new office bearers were elected.
2 made:
21,000 to be deposited in a saving account and the 00 has been sent to support some of the projects.
ou to become a life member by sending a one off stalments of £25 to reach us within the same year.
Dn the 29th June 2002 and they have donated the to thank the Foundation for their generous support.
place on the 14 July 2002 at Richmond Park. For ed. However the Weather was favourable to us,
sident and one of the senior dedicated founder Dd in August 2002. Miss Mable Thambiah founded ayagam has worked very hard to strengthen this as a President of VOGA UK. She will be greatly
lege proudly celebrating "The Golden Nite" joint r and build bridges among Our separated nation. I munity will take a lead and bring this organization
ly this year. Mrs Raja-ratnam, former principal of S honoured as the chief guest. Our next "Kalai Winston Churchill Hall and I can assure you that
planning, time and energy. I would like to express their untiring efforts in ensuring all necessary
wishers a happy and memorable evening with us hmittee for your continued Support

Page 16
ン
President Vice Presidents
Secretary Asst Secretary Treasurer Asst Treasurer Co-ordinator (UK) Adviser Sports Secretary Committee Members
VEMBADI OLD GIRLS AS
OFFICE BEARERS FOI
Seated (L to R). Mrs Balayogini Mahadevan, Mrs Standing (L to R). Mrs Miruthubashini Karunaharan, Mrs Sarvalo Suthakaran, Mrs Geetha Vijayadeva, Mrs Sumathi Balendra, Mrs Absent: Mrs Vimala Balendra, Mrs Thavabalathevi Wijyanayagam, Chadrakumar, Mrs Subathra Dayanantharajah, Mrs. Ya
Mrs Rajani Sac
Mrs Kami MrS Viima Mrs Thav Mrs Shan Mrs Geet Mrs Arasa Mrs BaVa Mrs Nirar Mrs Miru Mrs Path Mrs Kalai Mrs Sarv; Mrs Suma Mrs Leela MrS Suba Mrs Bala Mrs YaSO Mrs Sival Mrs Rajal Mrs Vasu
 
 

ܢܠ
SOCIATION, UK BRANCH R THE YEAR 2002/2003
Kamala Shanmuganathan, Mrs Bavani Maheswaran geswari Ananda Kumararajah, Mrs Niranjana Ratnam, Mrs Wasuki Arasanayakie Cooke Kanagasunthari, Mrs Kalimagal Thavatheva Mrs Shanthini Yoharajan, Mrs Pathma Perinpanayagam, Mrs Leela Sothara Nagendra, Mrs Sivakantharuby Ramakrishnana, 'hchithanantham,
ala Shanmuganathan la Balendra abalathevi Wijyanayagam thini Yoharajan
na Vijayadeva anayakie Cooke Kanagasunthari ni Mahes Waran
ljana Ratnam thubashini Karunaharan ma Perinpanayagam magal Thavatheva ulogeswari Ananda Kumararajah uthi Balendra
Chandrakumar thra Dayanantharajah /ogini Mahadevan hara Nagendra antharuby Ramakrishnan ni Sachchithanantham Ki Suthakaran

Page 17
COLLEGE
Wet the ground and wind oppos Just ten minutes yet to play; Play up Central, no reposing On the gains of yesterday Now's the time for combined ac
Pass the ball from – man to mal Never selfish play nor faction, Proved worthwhile since sport t
Chorus:
Central Rally for the sch Take the field with One a Keep your courage cool : Central's flag must ne'er
On the field of life when Strivin Keep your honour true and brig Play up Central Ever thriving On the fruits of grace and light; For your comrades of the old da Scattered far though they may b For your school, for her true pre Live in service glad and free!
Chorus.

SONG
sing,
tion;
)egan.
Ool then, ccord; and clean then
be lowered.
3, . ht.
yS,
lise

Page 18
ീg)
6.30pm Doors
7.00 pm Lighti
FolloM
WelCoj
Colleg
Dance
8.30pm Dinnel
9.30 pm Dance
II.30pm Raffle
Vote oj
I2. 15 αηι Close
N
TRAVELo SHIPP 'ހކީ
Unaccompanied Baggag Household Goods, Vehi To Colombo and other W
Main Age
Z
Srilan
Passenger Tickets and Ur Please Ring us foi Emirates - Gulf Air - Kuwait Airways -
All your goods go to Our ultra Laksiriseva, No 66 New Nuge Road, P.
( CEN CAR
The most trusted and relia
14 Allied Way, off Warple Way Tel: 020.87408379, 020 8749 0595, 02
email: glencarriers Gnet: N website: http://www.glenca
74.395

C2/272272e.
Open
ng of the Lamp
ved by:
me speech by the Presidents
e AnthemS
Draw
f Thanks
/്
G o ARFREIGHT ܢܠ
e - Personal Effects - cles, Machinery etc.. Orldwide destinations
nts for
s
Karl
naccompanied Baggage
other fares on - Royal Jordanian and Other Airways
modern bonded Warehouse eliyandala, Sri Lanka Tel: 575 576
ܬܐ ble name in the trade eaNSZEF
Acton, London W3 ORQ IATA O 8743 7353. Fax: 020 8740 4229
scapeOnline.co.uk لے rriers, dial-pipeX.com /

Page 19
C4
Maii
Pila
Mutta
Chilly P.
Brinjal (Aul
Dry Be,
Red On
Ch
Pap
De
Pαν
米米
イ Link
Main Agents fro S
SRI
LONDON to COLOMBO
INDIA fro) From London to Madras, Trich Flight via Colombo (
FAR
from £3. From London to Singapore, Bangkok, Flight via Colombo (
The 3 Destination London - Colombo - London - Colombo - Kual London - Colombo -
Call Now 02
361 London Road, Cra. E-mail: adminolinkair wishnail,
N

ീര്
n Meall
lu Rice
on Curry
ineer Curry
pergene) Curry
ans Curry
lion Salad
utney
padam
米米米
SSert
alova
米米米米
AIR
Sri Lankan Airlines
ANKA
(Return) from £445 + taxes an £405 -- tax i, Trivandrum, Delhi or Bombay no stopever permited)
EAST
360 + tax
Kuala Lumpur, Jakartha or Hong Kong no stopever permited)
fare from E52O + tax Singapore or Madras a Lumpur or Trivandrum - Bangkok or Trichy
2O 8665 O2O6
ydon Surrey CRO 3PB com Website: www.linkair.co.uk

Page 20
O//////ο ό
~റ്റ////

V)//ey

Page 21
கல்லூரி
மன்னு புகழ் பரவி ஒளியுற பன்னவனே நினைப் பணிந்த மன - மொழி - மெய்யதை தினமுமே சித்தியை அருளி
உண்மையிலே உளத் தின் வண்மையிலே மதி நுண்டை தன்-னலம் தவறாத் தனிப்
வேம்படி நன்னல-மகளிர்-கழ
தொண்டொன்றே நமது இல கொண்டனம்- நட்பு கல்வி
கண்டனமே செய்வோம் பின கொண்டிலோமே அச்சம் எது
by - Miss G Vadivelu
COLLEG
Dare to do right! Dare to be You have a work, that no ol Do it so bravely, so kindly Angels will hasten the Stor
Chorus
Dare, Dare C Dare, dare, t
Dare, to do I
Dare to do ri
Dare to do right! Dare to be Other men's Failures can ne
Stand by your Conscience, Stand like a hero and battle

க் கீதம்
36
நிடுவோம்
வளர்த்திடவே டுவாய்
மையிலே
மயிலே
பெரும் கம்-வளர்க
L'afuJLDITib
ஜெபம்
DpU 1560D60T நுவரினும்
(உண்மையிலே.)
E HYMIN
e true
ther can do
So well.
y to tell.
lare to do right! O be true
right, dare to be true ight, to be true!
e true!
Ver save you;
your honour, your faith,
till death:

Page 22
/ ༄༽ EXPERT TUTORS
Agency
Highly Qualified, Experienced Teachers available for Private tuition to teach Primary and Secondary pupils in all Subjects according to the National Curriculum.
They teach in your own home at the time convenient to you. All areas covered.
Phone 0208,578 3943
email: expert. tutors (abtinternet.com
9am to 9pm All seven days
(New Tutors are always welcome)
ノ -ܠ
SRI LANKAN & S
Restaurant and
Opening
12.00 NOOn to
No 1 London Road, T
Te: 020 8767 8585
We cater for parties &
 

GOL D L II N K t
*லx& 区图函耍蚤交、多<> 82:3Kჯ&& x8C&&:
SATHYAM, SHIVAM, SUNDARAM SPIRITUAL PACKAGE TOUR
THIS TOUR INCLUDES: Bagawan Sri Sathya Sai Babas Institution in Whitefield, Bangalore and Puttapathy. This is one of the unique Spiritual tours for Sai devotees. Stay Whitefield and Puttapathy is flexible.
Further details will follow
SOUTH INDIAN | Take AWay
Hours
11.30 pm
ooting, SW179JP
020 8767 8855
wedding receptions

Page 23
Message from the Sports S ހކީ
It gives me a great pleasure to send this message to committee. Our college takes the credit for introdu college song itself is clearly denote the importance ( most affected in Jaffna due to the civil war. In spite continue there activies. Central always have been i Central scored 126 runs in 48 balls against the de Central scored 150 runs in 48 balls against St Thom I have no doubt in my mind its impossible to mee Mr.S.Sivakumaran's immense effort for this victo trend will continue for many years to come. In committee members Mr David Rajeswaran,Mr
Pragalathavan, and Mr.IN. Annadurai for their co ope to promote sports for Central. The sports committe attract youngsters in to the fold, and to provide fir Jaffna and in U.K. Possible Central St Johns get tog to make this opportunity to appeal all the Central O. of Our association. Your support is our strength. C
Vallavan Rajasingham Sport secretary
N
പ്ര
Jaffna Central College Old Boys a Committee
President:
Vice Presidents:
Secretary:
Asst. Secretary:
Treasurer:
Asst. Treasurer
Committee Members:
Co-members:

decretary JCC OBA & GA ܢܠ
the souvenir on behalf of the JCC OB & GA sports ucing cricket, football and Scouting to Jaffna. Our of sports. Central and Vembadi are the two schools of all these difficulties both Schools stood firm and n forefront in the field of sports. If I recall the past 2fending champions Ananda in 1990 and in 1991 as at the Sri Lankan festival of cricket tournament. t that score in near future. Full credit must go to ry. Central's progress always steady, I hope this nake this opportunity to thank the present Sports Harlod Alakeson Mr T.G.Singham, Mr P.Paul ration, valuable advice and the sheer determination
•e at present is planning to organise Sports night to nancial assistance to promote sports for Central in ether after the encounter is in the pipe line. I wish ld boys to come forward and become the members entral's flag must never be lowered.
/്
ܢܠ
und Girls Association UK Branch
Members
David M. Rajeswaran
Dr S Sivanathan Mr B Jayarajah Mr D C Jeyarajah Mr Vallavan Rajasingham
Mr P Ganeshalingam
Mr H Alakeson
Mr V Sabanathan
Mr N Annadurai Mr P J Perinparajah Mr V Paul Piragalathavan Mr R E Sreeharan Mr. T R Srimohan Mr T G Singham Mr J Sudharson
Mr K Pathmanathan
Mr T Selvakumar

Page 24
Y*x.yʼx.x. x“:: xr*i&ğğrat «cirxk*i«kxt:&è ° ftc»xr g* SLLSSSeeeeS0S SeSekeS SeBDkS BSLSSSkSee S eSBSeezeSBLSeeS eS SezJeLee eeeS SBeL eSYzYS LBD {x;"| భళ{{్క*భ3xxx" : శుభజభజభశళ38% భx. JSS D SL L S S ekee ek T L ee eeee skLkB LLe eLeSe eeeee S S BMeB LLe eeeeS BOSLLLeSJLJS SBB JDSeSeSS
%E 3x"భ**జకథ, ఓజోడళ్లి"
*్స్కన్ళకి క్లబ్లి}**ళ్ల
*్కగ్ళీfళళ్లు
"చ&&
༢།
s:
Yg: *:X : :3.3
窪もふ
*R.
* Kousse, RESS Fixxx REx: Rei: +44 (C) 2 &ಷ್ರಣgಿÇä
 

జణ x భ 2asaAGarzaga.
xerex fessi &X:X:X:X:ł - c**t, *: ******** & . . . *{{k} భ్మ ఒళ్లబ్ల&శీశ్యు? fభ3x3 భశీ భ&**ళశీ :
3 x 8" x s : xx is: 88s
**:৪:৪৪, কুঁki>***
* జ్ఞా:శ**భ?శ{{ళ్ల జోళ3 * పశ* k&& xxxxx్య:
JeSS Seee eee SeeeeSS eee eS eLeS eeeeSSeeSSeJeLee JzJJJeSS kDkDBeSYSJLSeS eeeeSDzS eJSe J0zSS eJY zS S SSeeee S SSeJ LSBJJe Y Se eke SeJJkekkkeeBeSYkeBeSzS z LSS eYS SeS eee0S0S0ZSke eeeS eeeS SeSeSeSS0SSSSS0SS0 SeYYeS eSeSYLLLLSSSeeeS ee eeeeSYeLS S B0e zeSSDSDeSJJJ BB S eBe JYe S S S eeSeSJJJLJJBeB S DSeDBSBSJ eSekBeS ALLLLLL LeeeLLLLL LL LLLLLLzLLLLLYeeeSYLLeLeeLeeSYSzeLeeLSe eeeeS
SLSLeLeeLes AeLkY eL0 LeseS YkeeYYLYYYeSYYLLLeYYYeLeLeS
BeBLSSL eBSYBS e eBSJzBS BSL DBSBeBeeBDB Bezze e BeSLeBe S zzSJ ezYZS は総釜*※xx総; ぶ、ふお※※る。 ※※※※※議 ※※※。** ※※3 YSe eSeBJS LAL J S S BDSeL See zzLe eeee SeeeSeJJeeBeeSeSYSeSSDSS SS * x్స: 2xx" : ఓ నక్షణ శశీభజxx శుశీభ శణ భexశభ***ళ్ల g;' 'x"{ {"&&&E .
špxčci žxištý*. - - SDe ee SeiBeeBeJDSD YSD0e eeSSS eeeS0eBe Be DSDS SSSEJSz YSSJSeDeDSeee 0SS DBSBeSS BBeSS SS Se0SSS eeS GLeLeLe YzS S SS SeeS S ee eeee JSJ JL LSSLJJkeLLeeeLJSYYYz eSeSeBzSSDSeS zSLLLJS0SYSLSe SeeeeSeeS SSeES eSeL0zYY S eeLezzLLLLL LLe SYe JLSeYYJYJJLzeeSeeeS
S0S eeeeLLLLLLLzLS SeJSLDLe SezeSBDeee LLLS0 SeSSzseL JLe es SYeeSYYSeS DSeeASeeeS ESSS LS SLL 0S SeSSzJkeSSSSeeSeSS S SDeeSkS SBeBSzS SSeBDSSYSzS0S0SS SSBeSSSS LS0 SDSSSLSz
LeAe SeL eeLeLLeeeLLSe S zM S LLeLeeL See z i MLeLeke ekL S LeSeeLeLeeLeeeS
LLeLeeS eSeSS LLee eLLeLYLLLLLLL ssLe STS SZLLeLeLeeSeeee SLLeeeLeseJeLeLse
*ఓgar's S***జe ఓక
adi, southari. Middx UB2, 5 Few
ఁ జిక్షన్లో పడ£పశిష్ట స్థ ...:...
* xxxxx&3.
2O 8672 1811 2O 8682 4240

Page 25
ン
Mrs. Ponmani Sabaratna
(Died on 16/06/02
The late Ponmani Sabaratnasinghe is one goC accepted statement “it is all in the family'. Trac there is clear evidence of intellectual brilliance manifesting in different forms. Just to mentior Colombo are uncles and grand uncles of Pon almost every field - medicine, sports, law, poli Saravanamuttu, an old girl of Vembadi, was the Colombo in 1931, and her husband Sir Ratnajotl of Colombo and elected Member of the Ceylon
Her father, the late Mr. Sabaratnasinghe, a educationalist himself being Vice Principal Vaddukoddai Hindu College. This Sub family Jaffna as the Singhees and Ponmani as Singe Te
Ponmani, Sister of five illustrious brothers, Sl ways particularly, in intelligence and Values opportunities for the manifestation of these qual Hindu Ladies College, Uduvil Girls School but i Girls High School that she made the lasting linguistic ability combined with her deep kno' pleasant disposition helped her to be loved by h
Children always enjoyed her childlike disp| displayed with greater, Intensity when she is ren her Sari.
As a mother, she had shown excellence and
President JCC OBA France into a person of him and his family, she found much needed car
T Puthirasingam

ܢܠ
asinghe Kumarasingham
) in Paris, France
)d example where it goes to prove the well cing down her family since early 19th Century, and noble values running down the family and 1 one example - the great Saravanamuthus of mani who were people of great eminence in tics and public service. Her aunt Mrs. Nesam 2 first Tamil lady Member of Parliament from ni Saravanamuttu (MBBS) was the first Mayor
State Council from Colombo constituency.
descendant of the illustrious family was an of Jaffna Hindu College and Principal of of Singhe master came to be well known in eacher.
howed all the hallmarks of the family in many
Her educational career, provided ample lities to the maximum she had served at Jaffna t was at Vaidyeswara Vidyalaym and Vembadi impression among children and others. Her wledge of her subject and her Soft, kind and ler StudentS.
Osition and her characteristic Smile which is ninded of her nice hair style or the elegance of
ability in shaping her only child Muthukumar, responsibility and respectability. It is with e and relaxation during her final years.

Page 26
12 noon to 1
Seven Day
m Cone to our fabulous is
Sunday Buses Business Only Conferenc 貓。 』」 Birthday Par; Including freshly made *r*
and Dance Fia Ioppers FYRakɛEK
39 Watfor
p.s. urtarraio 鄒綫 Best Sri Lankan Restaurant O2
By Cobra Good Curry Guide O2C
 
 
 
 
 
 
 

an Haal Regatakurant in Eurobi
Voedas
in Fron
2 midnight
A Week
caru cater for allf
one of the
en tertainment reeds,
Top 100 ': Restaurant
es or edilding keceptions.
齋 arge Reception Area 黏 ar plux tour Excellent Cuisine LONGON
as tha: perfer vertik*. by Ee
d Way, London NW4
Kaba-eelers Central) Evening 82O2. 5967 82O3 8OO2 SANA

Page 27
റ FROM THE T
he priority of the new committee elected this ye: Vembadites to the Alumni Association in U.K. A lar friends to establish contact and respond to the Vembadi i
With the support of the members and well wishers, the fu In 1999/2000, a sum of £1,500.00 was sent towards the 2000/2001, a sum of £2,500.00 (Rs.313,610/-) was donat up a Computer Laboratory for the 400 A/L Students in £2,000.00 has been allocated for the School. Out of this, a sum of £1,000.00 has been sent in June tow
(1) Financial Support to the most Vulnerable Students
in the form of Rs.200/- per student to help with basi Target Beneficiaries: 100 Students Project Budget : Rs.20,000/- per Term or
(2) To supply 100 pairs of school shoes and socks
to a different sent of students in need identified by t Project Budget : Rs.50,000/- per year
(3) To provide Refreshments to Children
During PT Training at the rate of Rs.10/- per studen Project Budget: Rs.25,000/- per year
Balance £1,000.00 is to be deposited in a savings account (UK) shortly and the monthly interest to go towards Schc
VOGA (UK) is thus able to increase their contribution to will be able to meet the increasing needs with greater men School by enrolling as Members. We also welcome you contributions in whatever way possible to strengthen the
Our Annual Membership is only £10.00 or Life completed Membership Form to the following Ac
Thanking you. Bhavani Maheswaran TREASURER
VEMBADI
ANNUAL SUB.FEE E10.00 LIFE N
(Please complete and return this form along wit The Treasurer, Mrs B Maheswaran, 78 Sudbury I enclose a Cheque/Postal Order for the sum of
FULL NAME
MAIDEN NAME: (where applicable)
ADDRESS:
CONTACT PHONE NO. : E-N
SIGNED :

N
REASURER
ar is to launch a membership drive to recruit more ger membership will serve as a forum to meet, long lost n this hour of need.
inds raised in the past years have been sent to Vembadi. Jurchase of a Photocopier for the School. For the year ed to the Jaffna Old Girls' Association to help them set Vembadi. In the current year 2001/02, a total sum of
'ards the following:
c needs like stationery.
Rs. 60,000/- per year
he School
t per year
to be opened in Sri Lanka for the School by the VOGA ol Projects, when the need arises.
the School in the last year, but as you are aware, we nbership. We are appealing to the Old Girls to help the ractive participation in the Annual Dinner Dance and ASSOciation.
Membership is £100.00. Please forward the ldress.
OGA UK
MEMBERSHIP FEE E 100.00
h Remittance to :
Court Drive, Harrow, Middx, HA 1 3TF)
f : . . . . . . . . . in favour of VOGA, UK.
MAIL ADDRESS
DATED

Page 28
With the CC
fro
Malabar Junction 107 Great Russell Street London WC1, 3NA Tel: (020) 7580 5230 Fax: (020) 74369942
Radha Krishna Bhavan 86 Tooting High Street London SW 17 ORN Tel: (020) 8682 0969 Fax: (020) 8767 3462
Kerala Bhavan 16 London Road West Croydon Surrey CRO 2TA Tel: (020) 8688 6216 Fax: (020) 8760 1936
Pallavi
Unit 3 Cross Deep Court Heath Road Twickenham TW1 4QJ Tel: (020) 8892 2345 Fax: (020) 88923260
email: tharida WWW:mcd

mpliments
Abi Ruchi 42 Stoke Nevington Church Street London N16 OLU Tel/Fax: (020) 79234564
Ragam 57 Cleveland Street London W1T 4JN Tel: (020)76369098
Kerala Traveller (UK) Ltd 11 Sheephouse Way
New Malden
Surrey KT35PF Tel: (020).8335 4194/ (020) 83353368
Tourism India Magazine 86 Tooting High Street London SW 17 ORN Tel: (020) 8682 0969 Fax: (02) 8767 3462 WWW: tourismindiaonline.com
is Gaol.com
OSa. CO

Page 29
ހކީ
REPORT FROM THE
am pleased to report on the sports activities
main activities this year are our usual partici tournament, Tamil Rehabilitation Organisation the TRO Tournament and BTA Tournament Our in the TSSA our team reached the final and los
With pride and joy I like to mention TSSAU play for their netball team. This year the team their Summer tournament
I take this opportunity to thank all the meml participation in tournament. My special thank Suba our Captain for their excellent organisatic Pratheeban on their engagement that took place
I also have to mention the Sponsored 5 m special thanks go to Vathana and her daughter
every one who took part in this event.
We welcome more participants to Our futu please contact me on 01923 835751.
My best regards to everyone
Kalaimagalselvi Thavatheva Sports Secretary

ܢܠ
SPORTS SECRETARY
of Vembadi Old Girls' Association (UK). The pation in the British Tamil Association sports and Tamil School Sports Association UK. At Netball team reached the semi final level and t by one.
JK once again selected Devalatha and Jenny to was invited by TSSA Canada to participate in
bers of the netball team for their efforts in the S go to Shantha Our manager, Devalatha and )n of events. Our congratulations to Suba and ; recently.
liles walk participated by few members. My for their tremendous support I thank each and
re tournaments and those who are interested

Page 30
പ്ര
JAFFNA
SRI LANKAN AND SOUTH INDLA 90 High Street, T
Tooting Londe
Tel: O208672778
திருமணம் மற்றும் விசேட வி அன்று போல் இன்று வரை உங்களுக்கு சுத்தமான முறையில் அறுசுவையு Jaffna House
Opening Hours:Monday to S All Parties & W
at Special Di Visit our website:ww. Fully Licensed and f South Indian Tan Entrance: Side Door (
Melrose Cor
Extensions
Electrical Wiring
Painting & Decorating
Work done by Craftsme
82 Mitcham Road, Toot
Tel: 020.8767 5990 (24
Mobile: 07
 

ܢܠ HOUSE
N RESTAURANT AND TAKEAWAY ooting Broadway
in Sw17 ORN
6 020 876' 6668
ருந்துபசார வைபவங்களா? த் தேவையான சகல உணவுகளையும் டன் பரிமாறக் காத்திருக்கிறார்கள்
ஸ்தாபனததார unday 12 noon to midnight edding Catering scount Price, wjaffnahouse.co.uk ully Air Conditioned doori Restaurant Rear of our premises
/്
ܢܠ
struction Services
Carpentry
Plastering Central Heating
in a Work Guaranteed
ing, London SW17 9NG
Lours answering Service) )56 368 378

Page 31
Astounding P Affordable Pr
Providing Design & Print for:
Business Stationary ' . Brochu
Envelopes Posters Booklets & Flyers | NCR FC Wedding Cards invitati
Arangetram / Memorial Books...an
TEL 020 8429 1234
wabilityprinting.co.
Lih in iy a R
Catering for a
FRIDAY NIGHTS
Live music twv
At
"I L HIN RESTAU
66 CrickleWOO London N
Te: 020 82 O2O 845(
 
 
 
 

rint ice
S
OS
Ability
Printing
Presentation Folders
Rubber Stamps Labels & Stickers
Promotional items
d much more
FAX O2O 8429 2160
ne Harrow Middx HA27HJ
še قضیه Ability Printing R is a reiber of * The Federation of と Snai Businesses
e s t a UI T a In t
all occasions
HOPPER NIGHT
ice monthly
TIYA
URANT T
d Broadway
W2 3EP
O8 2658 ) 9052

Page 32
Redbridge,
AVídeo Produo
O20.8551 515 O79),562B5049
With COW
TA MA'
Registered Chartered Certif
177 Kings Houn Middlesex
Te: 0208 O2O 856 FaX: 02O 8
 

video & Graphics
pressex
oms specialist
pliments
SONS
AuditorS ied Accountants
ley Road slow TW3 4AS
572 6447 9 4005 569 4122

Page 33
sky es
SERVING TO
LETTINGS
Property Management
Mainte
SPECIALIST IN RES LANDI WE URGENTLY NEED ROOMS, ST
AWAITING
TENA AVAILAB FLATS, F
PLEASE CALL US N
Mobile: 078
82A MITCHAM ROAD, TOO
 
 

tates
SHELTER
SALES
Mortgages
Il al CC
IDENTIAL LETTING
LORDS UDIOS, FLATS AND HOUSES FOR TENANTS
ANTS LE NOW: HOUSES
OW (a) 0208.672 2672
350 876921
TING, LONDON SW 179NG

Page 34
Acknowl
The Executive Committee of their sincere thanks and appr
Ko
The Sponsors for the Raff The Advertisers in this Br The Donors for their read The Management of Civic
Budget Printers for bringi shortest of deadlines.
Black Velvet for their live Our members and friends
0.
Х»
Ko
Ꮉ
0.
Х•
0.
Ko
Last but not the least a very b with us tonight. Your support an enjoyable and a Successful
Vf Mico % *AL
OCERFRui 4.
229B St Albans Road,
Tel: 01923 2557
293-299 Whippendell Roa Te: 019
 
 

ܢܠ
edgements
VOGA UK and JCC ОВА & GA -2002 wishes 'ciation to:
le
Ochure for their continuing Support y generosity ; Suite, Wandsworth Town Hall ng out this Brochure publication within the
ly music
ig THANK YOU to all of you present here and fellowship has helped this event to be one.
/്
Watford, Herts WD25BQ )9 01923 253 710
& l, Watford, Herts WD187PA 23 232 649

Page 35
EIT
WITHIBES
FRC
TAPROBAN Sri Lank
LEADINGAGENT FORF
Kův uk KLM Es72 57#5% es czeCH AI še KUWATI اATARه سه مکه. سه THE AGENT WITH 25 YEARS
http://www.srila
02074376272,02074
1st Floor, 19 Golden Sq
 
 

量 بر عههای %" کP$
i2. 惠 % ܬܟ
E TRAVEL
(a Tours
LIGHTS TO SRI LANKA
|ھر E YEARS SINCE 1991 SriLankan
Agent for:
2. ates 事事
uk KLM Uık
RUNES Essofister
ܓܐܠ
AIRWAYS to سسه مسکگ سسه IRWAYS\
OF EXCELLENCEINSERVICE
Inkatours.co.uk
37623,0207497
uare, London W1F9HD
ATA UI
(ඹු

Page 36
e
உங்கள் விட்டுக்குத் தேவை
3___
*
தமாகவும் சில்லறைய
செய்வதற்கு
T组
es
நம்பிக்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இ
ETAIL) :
క్తి §
New Malden,
ຂຶ3366661 ான அனைத்துப்பொருட்களையும் கவும் ஒரே இடத்தில் கொள்வன்வு இன்றே நாடுங்கள் = இத்தரவாதம் குறைந்த விலுை=
- 17 - ܡܢ ܒܝ ܢ
ჯძ6ხ4|| 6). De
(a 6) TED. .エア 1 12 ܬ ܠ .
s