கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: துடிப்பு 2009

Page 1
- LUL
இன்று
வேம்பழ மகளிர் உய
யாழ்ப்பா
|--|----------·= s--------調|-|-|-...■『』----|-*『|----- #######################################;&&&&&&**************.............
saeso, saeso, sae, sow.row, po w 『 **고 불확T를 후녀를 후레를 후, 후 확:事的*
壘*實』『』『』圖■■■■ 豐順= 圖!■ 雪遭實**禮圆■■■■■ 豐禪圖』圖 事蹟譚『**事蹟!!!!事)シ青)シበC[]|
 
 
 

『』,『』『シ』』』」』*』』』輛---- 片)::::::::::**''***''***』***』*******r********.***.***.**『.!Mos:(-to), sow-tow, to w pow.to +, r− +, -, +...+ +轉 * 후 『통적 불확F불확더불확터 禮記리를 활T를 후, 후 후, 흑No, "Noso-so-s*,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!soos (:;"|:。、。*********『』『』so, sosiae-bow, sae_rae*』 重 -|-『』『『』『『』『『』『』『』『』* 國的『T패』『활!* !!!!!!!!!!!!!!* 禮』*』通』*)■)心) |-量唱量)■『量『「禪!!譬喻量 sae'*No!,靜』『靜Ł", "", "", "No!*』* Nos km 禪『調禮門判T페調劑禪『『』禪嘯****적*******디를 T*** 확:事的* ****)**
圃 ፵፰፻፷፰
通 Fil-:
通
} ! * ! s', 學:
『월 禪 |×
8
- 85pesшо
T95 LJTLeFTGODGO
SOUTILO

Page 2


Page 3
2u.
=) -!
யாழ்ப்பா
வேம்படி மகளி
譴 sotoxae x,x.ww.wx.www.s','','','','Maesae,
패.= 歴)so saesos. Nossos, sae. Low, row, sae s.r.o. s.r.or. No !『』『』』『』『』『』『』『』『』******** ***『』 『電『』 『』 『』,『불패』,『記事)』 ********口*暫日*會日***實**實***霹』遭實**藏*實**= +* * * * * = * H+ + + H+ = −LT HET ĦET ĦĦ Ħ Ħ遭魔)雪 *シ 清青潭)
! !!量!■雪壘哪)■■■■■ 遭+ + * saelos, elos,
+'*'+'*調「禪「謂「
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lae, sae, Now, sae„ss』議『『』,『불패』,『』調*빼』,『불禪』響轉-패調----· 轉』』』禪『』』,『』,『불패』,『』를 빼』 『불빼』,『』를 빼 빼』M禪±『』,『』,『페』 『』* 빼- ■ ■볼 빼_*** 빼빼』 『』『빼■·
!',::::::::sae, so**!!!!!*)- -
!*****;sae! ow, słow. Now is“), sos. Esso f_o \!, ¡+!
":|ו 嘲|-++ +Lost, *:is.„sae, s! row Now.)
Ł", "Nolosi*, *s* (E = 锦* 嗜量빼록 シ 的『:T* 『T를 FT를 『T를 후,「를후, 후『확---- ■■■ 雪 ---- +ż +『확. 페록환 페:ET 패』T패』터 폐------니 패-----녀.wae和滑kmŁ", "---"--シsok !!!!!!!!!!!* 빼-』 빼』 珂 75* シ * No. * = • *) Q:溥 * ~:#:: ፻፶፩ !,:Į, o. o.姻*好 +!! ■ !! %; ~加×5
■ 豐 * 3 U^FTP:溥 ----* * = ! ! ! |-|- o ir o!#!* 姥 i |-~¿?|× 量 ----f.|- 『』 戏 ** „..C -> .sos: ----ż — !-- :)→ ·*料 !!!! 響|-ç다.:|- + + + sae. ---- ' ; NO- sae; * + + ''∞oEoo §. *= ** |-xae: *覽 ■Eos. = 「*鳳 |- 禪『 %t.----$岭
■ !-謂詞 so, s.*如仇s', + !!!! ook . = = =岳比『』 燃, , , COSØ)+''+ 澎 -- -- + 7tì •oso: ! - -•! ± 『』·『T편 saeA N~ | ° ||乐 5s o |- sae |-“延

Page 4


Page 5
===Eilssae∞¿? 村落能©- ... :)연5©s)热 };&山- \ (i=Ès!)-eae+)轶事
!!!!sls■團#=*即#=*!elos, *科∞e>94-------"이lbr「.5%: 9sae笛slaesl.)× ****!,----──역"E =E여瘤sl])!= ENoso Ës:+=*s!)に|-杞하다.().sn角哆 kms1)Ž拥洲溉盛s)sae>-F* 3 !!!!|->=- 6 인ts)s=No豐|× Eso.+ →*-且|-画面so: *實ET).22 v.C山E>Flosae sae;©壘圍-----C패.配 sos:!=slae----sl.)Ë*=+s|}so: os;?ED法: 世 校 法3Es_}± シ33° E 3 , .goNo§ 5* so,&.量sae·>H-->ts)C|-o-雪s', Hae+*=+#-# +=*ŁA=,+→.sl} +-+!=)+!!! %— 北雅ʊ而能3: 5saec. 이 없고 이5sae§. sae5:5E招.俗段E山) 3: 日: 여E志 #::sửs=+ [1]± sl.)sl.)Ō= 5 k5 5∞s', 禪譯詞EM)±=*=ỉ*=+sl.)#=s.EI)+→.----雷重#=*+)*-FNoso so:s=∞ . EE EE =E JE|-±), 패』,『』以s=s.No.1.∞s=s.历重Q©團No.Qx.% sae『』母sae豐sae:::-: ,+++cr:+)sos: 注释泷女-sae城 知 3『』咒!3 3 년#.sae: 鱷靜slaetaeE!=±(L)sae!*靜 sae[1]§ ©Csu slaeslaeFl-Ɔ „osl.)±L*料 热感叹 以以 而新 3 홍 3 的 提 3 효 3 홍 황 *暇曹置雷画■■■■ m.+ →!! 热B W B WQ ·> 及 > B、丑又反巧。尔鞑 热§§ ookso(aeso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tox-tex.tex.row.pow.eo.w.ww.ew.eo***************『』,『활『』,『電『』,『불패』,『』 『』,『』
T-T터* 를 *****』『*』』』』』*)
■*屢* 遭*Nos saesī£±轟』*』遭』『』『豐曜『轟*興轟實**懼「轟實「禮聞「豐曜「識禮屢叫神■■■■■■■■■■識藏調壓 **壓雷轟量遭實i 遭轟*麗』實』實』±■■■■■■ 豐』遭聞「豐聞「豐*會=*』*』『』『』『』『神 * 潭贮)シ►► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►►
***********************シ哺乳)
 

so፳፪፻፳፰፻፷፰፻ነ
|-量 =雷...|-|-!*-홍대 패를 m.)Y!雷!■■ = 豐藏++*』* Nosis,*********"No", "Nosiosiosae!!!!!!!!!"Nolo", slo Nosios+■!')壘画sos, o Nosiosae +!!!!!!!!s |×唯电炉*) sae歴)禪『』『』『』』『』『』『』』·『』『』『.』를 빼疆『』,『』를 빼轉輔!暗)■)빼빼調빼.調빼 |-*----•雷*+■*■ i+!画sıkm事
■...*=雪事*! 페활國會『 s』它『』 『』, so - s.s. Lae.|- *票 =門學를 페:國會雪■『『軍團!= |-噴國會事 페를 불鱷票!■! 國會鹽調「禪譚『調譚調譚「調]폐.
■) 調]『』 페哺喂 빨를*神*國후 패』활|- 禪* Łosis,汇 』調覽國的譚!調禪『禪劑禪『』 *科.
패
• Nooaes, Low-sae *)
! sae.
„sae, sae, i !
!!!!!■『』 +剔神青翟*調]so: 國的 劑調劑調「調「調蛾 ! 軍**事略重 岭 *혁 $:', *:3 sos,
■ 豐•(~ * *현 %;Ħolo 事蹟*科 };&E-, =1,禪譯詞 *현『』禪 學:雪Ħ** 青年± sos:± *현3sos, 鞑* sosyo岱 패를 확히曙: %;シ 禪詞so: 泌|从 Eslae|-*
■No雷重調|- 珂『』Eso: ፷፭■sae!“ ±+)Łs!=心呕 s.----=;s|]]+)- *ae
■■© so:3J사>:-) 沁8即=;laeae -los, ys----#=*sɔ 3>. 画 =!No.T= シ|-|- **

Page 6
INTERATI
badge of interact w
Instill in us O” lord the true mea
Never let us forget the we are th
Endow us with Service desire to
Remembering that we too often
At all times when the need for S
arrying our
Tell us we have not lived in vain
That the differences of cultures
C
『靜■■ 調劑|-33 LLLLSYSYSYSLSLSLSLSLSLSLSKSKSKS鸭)! No biosiosae ! !! !! !!*藏轟吧叫----|-*****************''*********************』,『***』『電-----』,『電『』,『불패』,『불패』,『활빼**驅*驅』『輪轉|----- シシシ*ቈድተጏድና■)汾热垫热热热%
•票事记『神國會事事蹟+事 |-
シj
"的"패를확* 목적*록히* 불리해 유리해 후녀를 후녀를 후, 확후, 후 R.:

シ热垫) シ好 sos: = 哺)
*T *雷鞑 sso.s-! *ČL)书记 嘔*廿sos, !sae球 鞑血正姥 鞑+=łs1]严* 譚』C:
፶፩|-EE* Ĥ}ኛር *ኣፍ...£.~~>*實 禮記事的重패를 확히 ±班邻 而燃 調劑:-:吧 啊)~~豐■ *儿±劝长36戏 *•ፍ§! sl]雷Lael!sae!=* Nosos,[1]°C. "러,如汕! sae:},o+-+山比sl.)-r-禮『』 *•C=)|-[1]-rslae>十诫 事蹟Es):Esl.)+ →曲跳雪 Ĥ■ |-s J.-o-,ĠĎŁFY, 游奶EOED.如----!s!)Ɔ–『』

Page 7
LLLLLL L LLLLL LLLS LLL LLLSLLLKLLSLSLLLLLLSLSLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLLSKLLLLLLSKLLLLLLKLLLKLL LLLLLLLL0LLL0LLL0LL00LLL0LLLL0LLLLL0LLL0LLL0LLL0LLL0LLL
Š፧
፵፭ துடித்து கொன
፹፰8 H
蒸 1. அதிபரின் ஆசிச்செய்தி
恕 2. பொறுப்பாசிரியரின் வாழ்த்து
SSSSSSSSS
§§ 3. தலைவரின் உள்ளத்தில் இரு
4. நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் 怒 5. கழக அங்கத்தவர்கள்
恋 6. செயற்றிட்ட அறிக்கை
$፧ 7. நம் வரிகள் .
新 * இன்ரறக்ட் கழகம்
藻 * இன்ரறக்ட் கழக நியம் ய 兹 * சின்னத்திரையும் மங்கைய
நாளைய உலகு நமகைய 器 Ict Short cut words
፰፻፭
* சினிமா துறை.
* பெண்ணே உனக்காக.
裘 சிந்தனை துளிகள்
::
* மற்றவர்களிடம் பேசுவது
* What is history?
3:
* தசமான ராத்திரிகள் ரசை
:: * நேரத்தின் மதிப்பு
* வாழ்வில் மூன்று
SSSLLSS
烹 * விழிப்பூட்டும் சர்வதேச பிர
* Health is wealth
町 * உலகில் புகழ்பெற்ற நூல் 盔 * சிரிக்க சில நகைச்சுவைக
r
፵፰ጃ
* தேடல்.
8. அயல்நாட்டு பழமொழிகள் ; 9. இவர்கள் எமது அனுசரனையா
10. நன்புடன் நான்
di
3 :::::::::::::

|-!
£(;&!!!!!!!“ነፍኖነናኛነናኛነና£ ̊ነና£፻፹፥፥**********』『』驅*』』--★ → _ !!! |-
Los Los Lossos豐o si,si,si,si,SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLLLLSYLYLSLLLSYSJSYSJSJSJSJSJSJSKS
シ鞑
----『神『』『』シ豐遭實』禪屢』禪
热si『* *****디**위해 후터 폐유리해 후에 해 후레書記)』 확:シシ
#s: = *!
*響|-配 *團量
};!
+!!!滤
ள்
தியவர்க
பர் வாழ்வும்
களும் அதனை எழு
::::
TTEET
OUTUI 5LULUSIOGIAJ
is . . . . .
ாப்பு
பில்.
எப்படி.
னயோடு
கடனங்கள்
...

Page 8
6)I(Եւն
5l
உறுப்பினர்களையும் பாராட்டுவது
ங்குவதற்கு ஆ
:: ::::::::::
சாத
dlsouL
LTLEFTO
@QLib LD
ன் கற்பனை
ங்கும
6905 செயற்பாடுகை
அதிபரின் ஆசி
விள
வெளிக்கொணரும்
எமது கல்லூரியின் இன்ர
சேவையைப்
வருகின்றது. சேவை கழகங்களில்
ணடதாக
பல்வேறு செயத்திட்டங்களை
சஞ்சிகையையும் வருடா
;因 skŒ 历
நிரம்பிய மாணவர்களி
கொ
பெறுமதியான பொறுப்பாசிரியர்களையும்
சிறந்ததோ அடைகின்றேன்.
■『鱷*鱷『』『輪』**********************『』 『電『』『』『』,『』『』,『불패』,『불패』,『불빼』,『』를 빼鸭嗜)『』『』』|-eis, ...|-±±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±,±),シ『""』『』*********婚歴33 *譚唱曲調劑調劑禪引禪劑禪『謂『譚』SSLSLSSSSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS 。 *********シ
 

^
*)*』『*』』』『輪軸
황聚)ነፍ፥ ̊ና %感 ***ĒLsı 注释S心 炒9 创压打压压·由 95泳 注释娜娜娜娜娜娜辩 杜浔雌激雕舞娜娜娜国国娜雕s. sos:있so o卧 )* 泌乐和 63热 事蹟|-:3压위5)so: 鞑홍*o@山•l乐翻|-)斌 %%%跑e脚행型巴阳 刚 á#治 %娜娜迦a如鲍姆岛热 *)豐.so .5 ± Đl雷霆、谭%%% 燕、聊聊吧”娜娜跳碉郡圆脑熔 斑:瑙盛脚部。娜燃 注释·Hɔ重壘臣授权 淞闵脚”匾随概脚跳舞吧姥 §§如咖 所础5 #6·에 행* 鞑o-J鲍Ệ}Gj13s=邮낸锅 % > &院 通 :* 3 -_- 地 mm cm 몸 색 혹 地鞑

Page 9
:
剩
i
藻
:i
பொறுப்பாசிரியரி
காலத்தின் வேகத்திலும் த குறையாது நின்று சீலத்தையும், சி புகட்டிவரும் போது கல்லூரியின் எட்மவது இதழாக துடிப்பை பெருமையடைகின்றேன்.
சேவையே நோக்கமாக அங்கத்தவர்களது ஆக்கத்திறன்கள் வகையில் இவ் இதழை வெளியிட்டு
தன்னலமற்ற பணியினை அ முயற்சிக்கு எனது பாராட்டுக்கலை பணிகள் மேலும் சிறப்புற வாழ்த்துகி
நன்றி
 

*)
ነናኞነና፥ ̊ነና፥..ነ............ነቲ£oj
』,『』불패』,『**빼嗜)
황怒必帮) 辩燃 斑旧研因西·ß -o---- --雪§. 事蹟因岛 妙雕塑#홍研游 淞脑心鲈临雕乐乐i sẽ =辩 鞑s E ~, E地+b= u=“游川好 sae:即到...위 5知输吠 封"395통5행雪西用Eos 事蹟呼Y圈e历证33 sos,矶”3 既可牌와E=: -5' =事蹟 *的中船3=F G£研因心so: 事蹟乐以”四sỹ: £ና..:研油泄澳R} =: 3) =+''+ 汉朝:6 떠 6乐既”因数即sos: |×■辅·에|-이 보重*科 %;■配器正脚-o =----+'* 熔到部函海岛鞭叫*o概器 然吨。随永卿卿*卧湖泗热
|-疆) 娜娜脚o 4 să卿。游 事蹟No :F湘部部开捆『------------';

Page 10
*彈~额加创础?际1 a "1Š石斑 娜娜咖斑。耀吧娜娜燃 % 홀” (ཚོ་ཕྱི་a脚}燃 热8娜丽娜剑虹卿。脚脚。哪滞 燃娜娜舞乱随鹅、露娜飓)础图滤 鞑历翻晒娜邮师。雅娜娜9那匹±斑 袋?爵행研心*娜娜雕塑燃 热因 €o@剧a。鼬如创感 燃暖化圈Ệ翻姆E泛函娜游 感。心瓣日 :3율 등 3游 熵脚跳碉都 뼈 표 홍 홍辩 鞑娜娜娜脚驻燃 辩@? 你回到cm 후* 4 cm cm蛾
solesos?,?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!?!!?!!?!!?!!?!ox-tex.ex.ex.ex.coo..ooo.劈)Mae sae saets, sae, to w pow. Łow. *************!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!';"Nosos-sosiosae*』
■ 豐 』『』,『』洛热垫????游 |-■!+*|-=*|-----**厘』----■■■■|-■■雪+ + +豐 * シ斑袋)* 鞑济热シ

LL LSL LL L SLLLLLLSLLLKSLL LLLL SL LLLKLSL LLLLS LLLSSYLS LLL L S L LSSLL LSSS LSS
ள்ளத்திலிருந்து
ாவர்கள் கல்வி, விளையாட்டு, ாடுகள் போன்றவற்றில் மட்டும் ம் தம்மை இணைத்து அளப்பரிய . அந்தவகையிலே எமது கல்லூரி ல் இணைந்து தம்மை சேவையில்
ரின் திறமையை வெளிக்காட்டும் கழகத்தினால் வெளியிடப்படும் மாணவியரின் எடுத்தாற்றலால் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் எமது யும் அவர்களின் ஆக்க திறனும்
பிரார்த்திக்கின்றேன்.
தலைவர்
Int நிருபா சந்திரசேகரம்
A. 2010 Arts
ഖu ബാഴ്ച 6്
$5.5::::::::::::::::::::::::::::::
LLLLLLLLSS LLLLLSLL LLSL LLLLLLKSkkS k LLL k S L SLKSLLkS LLSL LLLLS LLS LLS LL S LL SLLLL0LLLL0LLLLLLLLaLLLLSLLLLLLaLLLLSLLLLLLLLLS
菇
:
:
झा :
:
罩
r

Page 11
sae~* «5 i otsi(、伯、田沁鑫 B 《、副班语嫣泌 注释5雌蛭确威娜娜翻舞舞舞舞蹈~斑 !!!!EbEso E=B=(As=!!!! 热į哆哆娜亚廖 磷肥娜娜吵翻减肥闇 };·No, 雪s=|-=As', 溥 *姆姆卿卿卿卿娜娜娜娜娜娜娜溥 建校因 因 ó 融 函,á 创尉盟(以 朗?9用Noso 歴를 빼.
*』*靜 哺乳sis 袋*=♣!=**=♣*=♣±!=*+)+)į=*+)*=♣*=+#=*鞑 +!!S S S S S S S S S S S S SNoso 』|-|:||1.|-;', 注释3邮 |-E | iHi.|-H×; *+雷Noso 沁\\CEĤ„No=研|s=-E=研sos: #::9用|-压sae Ĥ||-湖 E 홍콩 cm E-E=『 sỹ:G)-1- 3 등此 而cm± + + +*...]일E=研= s *©娜娜娜H=b)*科 建瓯O吧娜娜心吧娜乐注释 鞑(U~丽F翻F凯恩E* 热CE如 Q 39.5 @@岱 s!.sso. !丰泽 『:議事.』 Flok|-+ '*', 授±±sosyos',saesosyoso:so:so:±√s',፶....ነ..s',saes',so:+ s!so:|-saeso:|-*·|×|-(-)::sos,sae!”,s',sae,s',so,saeso,so,so,s',sose s|×*!)·|×so:so:so,sae,sos,s');so:saesỹ. 青)シシシ!**十!!!!!!!!:æ!!!!毛泽事蹟+)(.*|!.*!!»!:·事蹟*!!!!!*+|-!!!o!*+'):.**+'*+'*!!!!!:æ#!**シ!!!!+''+*!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!:æ事蹟!*青年シ十)

シ『』『』『』『"』『"』『』』『』『』」』」』』『』 *靜』**靜』***靜*靜**響*會*靜日*靜口*疊*』*』***』『*』『*』『』','','','','','','|-',SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSJS ***シ!!!!!!!!!!!!!!!!!
sos *
#
•Nosos,
::
r
ர்கள்
፵፰ FIF
FFFF;
■
S.
哇
ங்கம்
தி
வ்கராஜா
r
ரடணம
TLDUJ LJ
நிர்வாக குழு உறுப்
தவசீலன்
ா.மதிஅமுதன் சிவகுருநாதன்
திரசேகரம்
கந்தையா
குபேந்திரன்
குபேந்திரதாஸ்
ாலசிங்
மேந்திரன்
னேசன்
ாதன்
சூரியகுமார்
ா பாக்கியராஜா
雷电
di

Page 12
Ĥ-L-Ł-|-HL.贝[]);E=AEbsaeE=|-~日鹏ɛsNolae神豐 镰脚脚姆舞蹟脾翻腾脚藏卸跳减弱。 +!!肝)因乐多‘E ET €9,滤 ** 패』Bol o历U花田川나, =통B b D인+ '='研U B€93:|-,*No. !!!!|-€5 * _]创量 岱爵岛剧 则叫到é刚配制咖脚趾鼬躺邮婴确跳舞蹈如删燃 鞑#!! 鞑교 E E E E E E E E E = = = = = = = = 正, 正, 4辩 』불패』*=+!=**=+野島T!』 황 율 = = = = = = E E E 加 加 加 加 加 르 르 르 르 르 르 톰 르 E E姥 % 6Nosso: 鞑©* oi ^^ <ť uri vd o~ ~ ~i eae +sä.雪鞑 },ĦLaen了 coo 比 口 亿Los VC, t- od on-----疊量" !!! 鞑靼,刁*蛇 ¿.so: 戏熔 丰泽彈噴詞 鞑鞑 §:鞑
sostow, row. Now, pow. Łow, byw, row**驅禪』『』『』---- los Elo NosiosissaeLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLLLLLLLLLLJLLLJJJSJS**驅*驅禪』調· *シシ¿Y
雪******************5 **리를 유리를 유니**니**니書記나 **나事記나事的 事的神事記******シ ±|-■■

LSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSJSJSJSJSJSJSso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Nox.box.tow,鞑滨鞑鞑Ykso)!!!!!!!!!!!!x-box.box.box-tex., v.ae ».歴)
•|-**審畢遭華**實**霹事■■■|-=■■實***聞聞豐轟+■藏±++豐画豐實「豐疆)*鱷壘■*實「豐豐豐麗叫「豐豐sae!壘轟豐■■「豐禮』國屢「圖* No NoT ĐẸ· (iシ!!!!!!!!!青)事蹟!!!!事蹟!*!!패.シ*シ};+松滋)シ#!***!** **!***|-
፳፰ቛ..
ன் ஆன்சியா.மு
:::::::::
ான கழக உறுப்பினர்கள்
ஈலி.க
னி.கு
IIT.(5
H[T
சி
5ா.கு
ா.நா ரி.கு
ா.த
லி.ரி
5
ஜிதா.பா
ரீ
ா.இ

Page 13
*實 體 禮
. |× 雪 ! 雷 ! 雷
EFFF
+ t +="t:#="t:#="t:#{{#=""> 通
g
சுகன்யா
வி
Int
Int
Int
Int
Int
Int
ư5 vd sol el
*)
*******
嘔『』『輪』』『『』『輪』』』『』 *響鱷響 調「調「禪「調劑
響*實
சுதர்சிகா
t, od sol el
『電를
கனகதுா
பகீரதி
.5
29.
30.
மதிவதனி
調譯詞!!!!!!!!
s. *
+ 패 : * 禪 鸭嘴 ! 페: *
*)*『*』*『*』*『*』『』『』『』『』『』『』『』『』-----量|-*『■■|-*』 國藏■■■|- ----.......... * ..........「**「** 『-sos-No-sos-, sow- słow. sae-sae, sae, sae, t. No "Nolo, os No. !! !! !! !! ** * * * * * * * =
司)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

』 『』』***』 『』『』』『』,『電『』『**『』』·『』『t』 『』,『』 『.! Łow-sae, sae. Low-sae, so:SS-《祂) ...豐轟』豐■ 豐』豐屢叫豐』豐■ 豐間=遭■壘豐間**壘■■■■■■■厘圍轟聞= 畢■■■■量壘!!國哪■ 豐|- 闇☆ *#!*+!!!!!!!!!! sia
■ 豐 調譯詞 ፵፩---- 雪 譚』 『불확: *!» su 학 *響
pop
ми

Page 14
SKLLLLSSSLLLSLLLLLSLLLLLZ LLLLLLLKS LLLLS SL LLLSkkk LLLL S LLL LLL S kL LLkS LLkLL LLLL Kk SLLLLS L LLLLL kkk LLk LLL LL LLL LLLLL L i == - - LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLS
軌
.
r
எமது கழகத்தின்
魏
தினமும் பாடசாலையில்
新
பராமரித்தல்.
颈
2. தினமும் பாடசாலை தம்பை
i
செய்தல்.
:
பாடசாலையில் நடைபெறும் ஆ
3
圍
விளையாட்டுப்போட்டி, நிறுவுன
新
r
உணவு பரிமாறல்.
한
藻
4. விதி போக்குவரத்து சேவை
:
5
இடம்பெறுகின்றது.
வைத்தியசாலை இரத்த வா
இரத்ததான முகாமில் எமது
i
கொண்டனர்.
6. 11.02.2009 அன்பளிப்பு (சிவபூமி
7. 15.02.2009 அன்பளிப்பு (அகதிக
8. 05.05.2009 அன்று அகதிகளு
:
21500/= நிதி சேகரித்து கொடுக
: 新
9
01.06.2009 அன்று கைதடி முக
r
எமது கழகத்தினால் சிற்று
է: ஒதுக்கப்பட்டது.
荔 10
LLLLSaLLL LLaLLkLLLaLLLLLLLaLLSkaeSLLLLaSLLMSSLLLLL k LLL k LLL k LLL k LLLkLLLS LLL LLL LLk LLLLLLLLS
LLLLLL SLLLLLLSLLLLLSLLLLLLLL LLLLL LLLL LL LLL LLLL LL LLL LLLL LL LLLLL L LLL 0LaLLLLLLLaLLLLLLL0LLLLaaLaLLaaLLLLLLLaL0LLLL0LLaaLLLLLLL0LLa0LLL0LLL0LLLLaa
匣罩画

:::::::::::::::::::::::::::::::::: SLSSSSSSSLSSSSSS YSSSLS SLSSLSLY LSSSLSL LL LSS L SSSSLS SLSSSLL LSSLSS z LSSLLL LSSSLSSLY L SSLLLL LL LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ர் செயற்பாடுகள்
உள்ள Sick room Q60)6OT 浣
பயா மண்டபத்தினை பராமரிப்பு
莎
:
ஆங்கில தினவிழா, தமிழ்தினவிழா,
ர் தினவிழா ஆகியவற்றின் போது
::
:
;
எமது கழகத்தாள் சிறப்பாக
譚 懿莎
ن
ங்கியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட
器
கழக மாணவர்களும் கலந்து ";
魏
இல்லம் 500/=)
新
r
ا=
ள் முகாமை 2000/=)
新
நக்கான எமது கழகத்தினான்
i :
க்கப்பட்டது.
新 ::
காமில் உள்ள மாணவர்களுக்கு
s
"ண்டி வழங்க 5000/= நிதி 怒
Šቿ ደጅቛ≤ጅ5:morm፵:: :::::::::::::::::::::
LLLL0LL0LL0LL0LL00L0LLL00L0LLaLLLL0L0L0L0L0L0L0L0L0LLLLL

Page 15
r
疆
:s: 絮
リ
额:
i
*ኞ÷*
፵............ቛ....፵፰፻፹፰፻፷፰፻፷፰፻፷፰፻፷፰፻፵፰፻፵፰፻፷፰፻፷፰..
SS 0SSSSS SSSSSL S SSS SSSS S FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF;
ح
喃
■ 譚
FFFFFFFF
இன்றக்
உலகத்திலே முதலாவது Inte
11ம் மாதம் 5ம் திகதி Ame உயர்தரப் பாடசாலையில் ஆர
ஆரம்பத்தில் 23 அங்கத்தல்
ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ரோட்டரிக் கழகமானது த6 மாணவர்களிடையே பரப்பும்
ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.
தற்போது 7492 கழகங்களு
கொண்டதாக காணப்படுகிறது.
இலங்கையில் முதன் முதலாக கழகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
1964ம் ஆண்டு இக்கழகம் முத கல்லூரியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது
முதல் இலங்கையில் திருகோணமலை
பெண்களுக்கான
LLLLLkkk LLLLkkkSLLSLLkkkSLLLLSkkSLLkSLkLLkSkSLkSLLkSSLSkkkkkSLkLLkSSLSkSLSkKSELkSeELSSSEkSkSkELESEESELKK SLLLLL00LLLLL0LL00LLaLLLLLLLaLLLLLLLLLL0LLLLLLS

::::::::::::::::
臀
கழகம்
ract club ga,607g5 1962ub ey60öïG
rica sa லுெள்ள மெல்போர்னின்
를
ம்பிக்கப்பட்டது.
リ.
uñ5915LG60IGuu Interact club
s
:
னது சேவையைப் பாடசாலை
பொருட்டே இன்ரறக்ட் கழகம்
நம் 167716 உறுப்பினர்களும் ቛጅ
i
யாழ்ப்பாணத்திலேயே இன்ரறக்
: :
லில் யாழ்ப்பாணம் பரியோவான்
ع
萎
d
இன்ரறக்ட் கழகம் முதலில்
யில் உருவாக்கப்பட்டது.
i
Latha. A
2010 Bio
影
:
it ፵..................፧፵፫፧....፧
- TAT:
...

Page 16
:::::::::::::::::::::::::::::::::: assi::::::::::::::
恕
Standard Interact
இன்றக்ட்க
;
s
நோக்கம் :-
சேவை சர்வதேச
அர்ப்பணிக்கப்பட்ட L6)
படுவதற்காக இளைஞர்களுக்கு பிரதானமான நோக்கமாக இன்ரற
f籍
இலக்கதகள் :- 新 இன்ரறக்ட் கழகம் பி 熟 கொண்டுள்ளது.
器 1. ஆக்கபூர்வமான தலைமைத்து $ 2. பரிவு, பிறர்க்கு உதவும் தன்
器 கடைப்பிடித்தலும்.
3. வீடு, குடும்பம் என்பவற 毅 விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தல்.
新 4. தனிமனிதனுடைய பெறுமதிை 慈 பிறரின் உரிமைகளுக்குரிய ெ 器 5. சொந்த வாழ்க்கையில் ெ 藻 குழுவாக இயங்குகையால்
器 அடிப்படையாக தனிமனித 兹 கொள்ளுதலை வலியுறுத்தல்.
6. சமுதாயத்திற்குச் சேவை செ
வகையில் எல்லா வகையான
பெறுமதியையும் மகத்துவத்ை

Tito It: "E" ፮፻፷፰..
FFFFF4F4.
:
莎
t
t Club Constitution
鴨 影
ழக நியம யாப்பு
新 i.
புரிந்துணர்வு என்பவற்றிற்கான நட்புறவில் இணைந்து செயற் 5 சந்தாப்பம் வழங்குவதனைப் ፳ና•
க்ட் கழகம் கொண்டுள்ளது.
தரானமாக 08 இலக்குகளைக்
r
i
நுவம்.
r
மை என்பவற்றை ஊக்குவித்தலும்
i
ற்றின் முக்கியத்துவம் பற்றிய
ய அங்கீகரிப்பதன் அடிப்படையில் கெளரவத்தை வளர்த்தெடுத்தல். வெற்றி, சமுதாய முன்னேற்றம் :: ஈட்டும் சாதனை என்பவற்றின் ፰፻፭
பொறுப்புணர்வை ஏற்றுக்
i新
ய்வதற்கான சந்தர்ப்பிங்கள் என்ற ா தொழில்களுடைய தரத்தையும் தயும் அங்கீகரித்தல்.
恕 :
:
Š፭
Sisi.iii::::::::::::: LL0LL0LLaLLaLaLLLLLLL0LL00LLaaL00LLa00LLaaaaaa0aaaaaaaaaS

Page 17
季
LLLk LLL LL LLL LLLL L LLLLLLLKLLLKLLLLKLLLKLLLKLLLKLLLKSL LL LLLLLLKS
s
TL0a0LLLLaLLLLLLL0LLL0LL00LL00LLLL0LLLLL
சமுதாய் சர்வதேச விகாரகங் புரிந்துணர்வையும் பெறு: வழங்குதல்.
சகல மக்களினதும் மீதான நல்லெண்ணத்தையும் முன் தனிமனித, குழு ரீதியான நட வேண்டும்.
அங்கத்துவம் :-
فة
s
懿
i
R
பாடசாலை மட்டத்திலான கழ சேர விரும்பின் அவர் நல்லெ வளத்தையும் கொண்டவராக கல்வி பயிலும் மாணவராக வயதுக்கும் இடைப்பட்ட மாண
இக்கழகத்தின் அங்கத்தவர்கள்
பெண்களாகவோ இரு
அமையலாம்.
இக்கழகத்தின் அங்கத்தவர்கள் பற்றி அனுசரணையாக விளங் செய்தல் வேண்டும். இத்தேர்வு அங்கீகாரம் இருத்தல் வேண்டு
ஒழுங்காக அட்டவணைப்படுத்த
60% இற்கு ஒவ்வொரு
வேண்டும்.
፧....! ::::: :::::; e di di FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF;

3: ::::::::::::::::::::: HLSLa0LSLaaLLaL0La0LaL0LaLLLLLLL00LLLLLLaLLLLaLLLL0LLL0LLLL00LLaaLLLLLLL0LLaLLLLLLLa
:
கள் பற்றிப் பரந்த அறிவையும் வதற்கான சந்தாப்பங்களை
新
சர்வதேச புரிந்துணர்வையும்
னெடுப்பதற்கேற்ற வகையில்
?
வடிக்கைகளுக்கு வழிகோலுதல் ::
கத்தில் ஒருவர் அங்கத்துவராக ாழுக்கத்தையும் தலைமைத்துவ இருப்பதோடு இடைநிலைக்
م
:
அல்லது 14 வயதுக்கும் 18 வனாக இருத்தல் வேண்டும். 藻
எல்லோரும் ஆண்களாகவோ / பாலரும் சேர்ந்தவர்களாவோ 新
颈 ளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை
கும் றோட்டறிக் கழகம் முடிவு முறைக்கு பாடசாலை நிர்வாக
:
ம்.
ப்பட்ட கூட்டங்களில் குறைந்தது
அங்கத்தவரும் சமூகமளிக்க
፵፰.........................ቛኒ፧፵፰፻፹፰፻፵፰mormቛ፰፻፵፫፻፵፫.. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL0LLLL0LLLL0

Page 18
LLLLLLSS S LLL LSLLLLL LLLLLLLLkSLLLSLLLLSaLLLLLLLSMLLLLLLS LLLLLLLLLLkLLLLkLLL FFFFFFFFFFFFF"
அங்கத்தவர் ஒருவர் :-
1. பாடசாலை விட்டு விலகும் ே
:: 2. கழகத்தைக் கலைக்கும் போ
3. தேவையான காரணங்களுக்
;
மன்னிக்கப்பட்டாலன்றி கூட்ட
i
தொடர்பான தேவைப்பாடுகை
அங்கத்துவம் இக்கழகத்தினா
:
4. இக்கழகத்தில் ஒருவரின் §§ தீர்மானிக்கப்படும்
அங்கத்தவர்களில் மூன்றில்
பெரும்பான்மையுடன் வாக்கெ
கூட்டங்கள் :-
1. பாடசாலைக்குட்டுப்பாடுகளுக்கு வசதிக்கேற்ப உபவிதிகளில் நேரத்திலும் இடத்திலும் மாத குறையாமல் இக்கழகம் கூடே
2. உபவிதிகளில் குறிப்பிட்டபடி அனுசரணையாக விளங்கும்
器
■
குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவ
இயக்குநர் சபையின் எந் பூர்வமானதாக அமையாது.
譚 莎
3. அனுசரணையாக விளங்கு அனுமதியுடன் விடுமுறை நா கழகத்தினதும், இயக்குநர் ச6
செய்யப்படலாம்.
魏
器
1
4
TLALCeLeLeeLSLeeSLSeLSLeLeeLSeLELSLLEeLLLLLLLSLLLSLLLLLSLLLSLLSLLLLES L0La0LLaaLaaLa0LaLaL0LaL0LLaL0LaL0LLaLLaLLaLaLLaaLLaL0LL0LaL0LaLS

பாது
EPM
காகப் பணிப்பாளர் சபையினால்
டங்களுக்கு சமூகம் கொடுப்பது 1ள பூர்த்தி செய்யமுடியாத போது ல் தீர்மானிக்கப்படும்.
அங்கத்துவம் இக்கழகத்தினால் ாரணங்களுக்காக மொத்த இரண்டு பங்குக்கு குறையாத டுப்பு மூலம் நீக்கப்படலாம்.
த அமைவாக அங்கத்தவர்களின் குறிப்பிட்டபடி குறித்த ஒரு த்திலும் இரண்டு தடவைகளுக்கு வண்டும். இயக்குநர் சபை கூட வேண்டும். றோட்றிக் கழகத்தின் இன்ரறக்ட் ரின் பிரசன்னமின்றி இயக்குநர் தக் கூட்டமும் உத்தியோக
b றோட்டறிக் கழகத்தின் ட்கள் தவணை விடுமுறைகளில் பையினதும் கூட்டங்கள் இரத்துச்
i
■
藻
藻
g
:

Page 19
LLLLLL LLL LLL LLLL LL LLLLLLLLkLLLkLLLLLLLSLLLL LLLLLLLLS LLLLLLLLS LLLLLSLLLLLLLS LLLLLL S L S L S L S LL S LLLL LL LL LLLLu L L LLLLL LL :::::::::::::::****************************:
யாப்பையும் உயவிதிகளையும் ஏற்றுக்
இக்கழகத்தின் ஒவ்வொரு ஏற்றுக்கொண்டு அத்துடன் அங்க மூலம் இன்ரறக்ட் கழகத்தின் நே ; வழிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவாறு இன்ரற ஏற்றுக் கொள்கின்றார் என்பதே
s உபவிதிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு சம்மதிக்கிறார் என்ற இந்த நிபர் இக்கழகத்தின் சிறப்புரிமைகளுக்கு
i
* தமக்கு யாப்பின் ஒரு ட
リ
;
கூறிக்கொண்டு யாப்பையும்
எழுவதிலிருந்து எந்த உறுப்பி
: 颈
新
新通
町
■
15
KLSLLLLLLLL LLLLLLLLMe LLLSLL LLLL LLLLLLLLSLLLL LLSLLLLLSLLLLLSLLLLLLaLLkLLSSSLLEeLkLLLSLLLLLL :::::::::::::::*************************:

........
:::::: FFFFFFFFF
THT
கொள்ளல்:-
அங்கத்துவரும் அங்கத்துவத்தை த்தவராக தொடர்ந்து இருப்பதன் §ጅ ாக்கும் இலக்குகளும் என்பதால் 密 க்ட் கழகத்தின் கொள்கைகளை Tடு இக்கழகத்தின் யாப்பையும் டு அதற்கு இணங்கி ஒழுகச்
ந்தனைகளின் அடிப்படையிலேயே
ஒருவர் உரித்துடையவராகிறார்.
பிரதி கிடைக்கவில்லை என்று
உபவிதிகளையும் கடைப்பிடித்து
g
னரும் தவறக்கூடாது.
Latha. A
2010 Bio
莎
藻
: 豹
-
リ
;

Page 20
':'E ':''':''': 't:1': YLSS SLLS SLL LSSLSL SSLS SLSSLL LSLSLSLL LSS SLSS SLSS SSLSLSS SL S SLS SLSq FFFFFFFFFFFFF;
ಫ್ಲಿ:::::::::::::::
சின்னத்திரையும்
፵፰ጃ வெள்ளித்திரையில் ፶፭ சின்னத்திரையில் காணத்த சீரியல் எனும் பாரிய சிதறிக்கிடக்கி
மணி பத்தாகும் ே
;
r: :
மனங்களில் வக
குடும்பத்தில் வராத
முப்பது நிமிடங்களில்
:
i
t
மணி பத்து முப்பதாகும் புதிய சக்தி வி வருவது யாதெனில் வரும் சி
哇
:
莎
嘯
என்னதான் சீரிய விளம்பர இடை
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீரியல் நேரத்தைவிட விளம்ப
மணி பதினொன்றாகும் ( 翌 காணாமல் போன் 兹 குடும்பத்திலிருந்து தொ6ை 茨 · சின்னத்திரை நா
 

மங்கையர் வாழ்வும்
கண்ட முகங்களை வறாத பெண்களின் வாழ்வு
சக்கரத்தில் சுழன்று றது பாரம்மா!
பாது மங்கைகளின்
சந்தம் வருகிறது
5 வசந்தம் - இன்று
சின்னத்திரையில்.
b போது மங்கையர்க்கு பந்துவிடுகிறது
): சின்னத்திரையில்
வசக்தி!
Iல் பார்த்தாலும்
வேளைகளில்
சமையலும் தயாராகிறது ர நேரம் அதிகம் அல்லவா?
போது மனம் தேடுகிறது
ன மேகலாவை!
லந்த உறவல்ல - இவள்
ாயகி மேகலா!
SRRR
s
;
:
i
r
新
፵፭
:::::: S00LL0L0L0L0L0L0LLSLL0LaLaLaaLaaLaaLaaaLaLaaLaLLS ፵፭፻፵፭

Page 21
找!“山==.No"-正. "3『』:LI "---"■ =|-·o研"E===ЕbП = " "9用t~#:: 斑E km2 용Ë행丽$외뼈Đ9娜辆姻偶)伍邮d5因邮訓工湿 s!.|-量+!■b=|-sae: 淞如 源·홍 3 훼. 홍吧རྐྱེ圆舞威娜娜E四形* 燕珊娜娜娜娜娜飓娜娜娜娜雕如啤那咖哩鞑 酶响则朝到那3 %G • !£心创如既歴 saeCĘCEE『F乐研可乐위표同仙·o历L曹|-E=m,禪譯詞 燃喝翻如 概班咖。 舞蹟脾翻如比如咖热 热聰刪新珊德劉麗娜娜隔他聰彝翻和 9 문袋 !珊ĢElĐ9历3o£E!回b=可o隐历U'-|压?;: 泌每翻娜娜吵翻阳因此홍 등 홍 등§§ 游9翻即刺鳃呼m kmo 88辩 鞑山田圃、配§ 3배感 鞑3乐Eb* 3 恐&照
す

LLLLLL LLL LLSLSL LLLLS LLLSMS LSLKLLL LLSL LLSSL LLLL LL LSSLL LLLSLL LLSLLLLLL
通 i en i di 曲 di di di aLaLaaLaLaaLaLaaLaLaLLLLLLLaLaLaL0LL0LL00L0La00L00LL0LL00L0La0S
曲
*
முப்பதாகும் போது
கேட்கிறது
罩 豹
கல்தூரி - இவள் ன் கிராமத்து தோழி!
னிரண்டுடன் நிறைவடைய றுமுப்பதிற்கு ஆரம்பம்
அழகான கோலங்களை ாப் பார்த்து - இன்று அலங்கோலமானதுண்டு.
雕胃
를
ாது மங்கைகள்
s
b மகிழ்கின்றது
数
s
ல் காண்பதற்காக;
விடினும் - இந்த லிக்கத்தான் செய்கிறது!
魏
போது குடும்பத்தை
எத்தனைபேர்? பத்தில் இணையும் றவுகளாகின்றனர்.
藻
:
:
து இரவு உணவால்
ம்பிவிட
போது உணவு ஜீரணிக்க
வந்திடுவாள்.
i
:
:
:
LLSLLLLLSLLLkLLLSLLLkLLkLkLLLkS LLkTLLSkkSLkLLkkkSLkLLkLkLLkkLLkLLLSkkSLkLkSkSkLkLkaLSL0LLLELEL aLaaLaaaaLSaLaLLaaLLLLLLLaLLLLLLLa0LLTLLLLLLLLSLLL0L0LL00S

Page 22
FFFF
FFFF
! 歴 =
! * 調 舞蹟 ! ** 禪
கலயாணம, முடிநத
செய்திகளுக்குப் பின் மீ
博麗*』 鱷
தி
சீரியல்கள் பா
குடும்பங்கள் நிம்மதியி
ந்தச்
இ
சீரியலில் மூழ்கி :
唱) !)sae?!?!?!
패』편 패를 확히 패』,『터 패를터 페:sios, Filosae +
페 월터 패 후터 패·분
இன்றைய இல்ல
தே
க்கு வரும்
த்த நல்ல
சீர்திரு
இப்பூமி
***********************』』***』,『』『』,『』 『』,『』
*實*』
패』,『적패』,『T페
暉_遭麗_轟實**』轟
யா/ வேம்ப
목적**디를民日**니를 후, 후 후, 확.
調 osoɛs:s!?!?! 國的 패를적 패불러 패를터페 후터 페:
心) Flosae.", *s* → E 패를國的* *T패 후뇌패 후녀를
Mae saessae sae. Now, Now, Now, so *實鼎_遭』豐』壘聞*壘 !!!!!!!!!!!!!!!!
빼』 !!!!
!1!!1!!!!
18
 
 
 
 

***『』,『』『』,『電록**********『』『議『』,『불패』***.***『』調』『』|-
*L*|!.*|).)*卡):s:::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--Lox-tex.row-tow, row.to + e++..+++........! ! ! !-
『』 Mae "No", "", "Nosos=LSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLYLYLSLS0S0SLSLSK SLSLSJS----
■|-•書國 國軍 패國 國軍軍 패』國會-事 폐를 합『확* 대공 웹 "T페 월터 패』,『디 해 후, * 후,****「『神「調「謂『調t!*#!******► ► ► ► ► ► ► ► ► ► E下)***& sae-sae, sae. Now, Łow,
----5년 - *******, 國民國 國國 國國的 패물려 패를터를 부터 빼.|-雪厂)
事蹟*調『調「禪吐「調「譚』***********シ
嘔*----
i oss,
sae
*Elos,
*『*)
爬)sos:
■■ シ
*T
L6)
: “....፧ ::::::;
FASTIPA:
- பா.சிவலோஹிதா
2010 கலைப்பிரிவு
ாதரப பாடசாலை.
编No = ... s.轟 § 3脚烟姆翻心ặ+ ****% 娜喀 哩藏卿应热 후 홍. 홍 홍 親 總 鐵) 홍翻 卿%; 如数蛾*邮因可哥。激鞑 GÐ?$日 :B*科 -5 (o如鸣因esā注释 潮那辆翻,慨”甄而狐Eo找

Page 23
s
曹 SLLLLL00LLLL0LLLL0LLL0LLL0LLLLLLLLLLLLLS
did
:
魏
நாளைய உலகு
“இன்றைய சிறுவர்கள் ர
பரந்துபட்ட பிரபஞ்சத்தை ஆளப்பே சாந்தி, ச்மாதானம், ஆன்மீக திகழவைக்கும் பொறுப்பு சிறுவர்க
சிந்தித்துப் பாருங்கள் சில நிமிடப்
வரைக்கும்” என்றும் ஐ ) ந
舒 வாயிலாக கூறியுள்ளனர். சிறுவர்க 懿 பழக்கங்களே வாழ்க்கை முழுவது 兹 அந்த வகையில் நாம் நல்ல பழக் 新 பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள முடியா
.
է: கேள்விக் குறியாகவே காணப்படுL
* திருந்தாதவிடத்து உலகம் திருந்தட்
இன்றைய காலகட்டத்தி f பறிக்கப்பட்டு, துஸ்பிரயோகங்களு 3: அடைவது போன்று எம் சந்ததிய எதிர்காலம் சாந்தி, சமாதானம் ,
திகழவைப்பது நம் போன்ற 莎 தங்கியுள்ளது).
“எந்தக் குழந்தையும் ந 怒 பிறக்கையிலே அது நல்லவரால்
* வளர்ப்பினிலே” என்றார் ஒரு :
நல்லவராவதும் தீயவராவதும்
፳፻፭ தங்கியுள்ளது. அது மட்டுமல்லாது ::
: காரணமாகும். சிறுவர்களே சிந்தித்
懿 19 it::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 3:3:33:Հ5:33:5ՀՀ5::::::::::::::::::::::::

颈
நாளைய தலைவர்கள்” இந்தப்
ாகின்றவர்கள். எதிர்கால உலகம்
B5 ஒருமைப்பாடு மிக்கதாக
ளாகிய நம் கையில் உள்ளது.
i
b1. “தொட்டிற் பழக்கம் சுடுகாடு
疆
r
ம் மூத்தோர்கள் தம் அனுபவ ளாகிய நாம் சிறுவயதில் பழகும் ம் எம்மோடு வரப் போகின்றது.
r
க வழக்கங்களை இந்த வயதில் தவிடத்து நம் எதிர்கால வாழ்வு ம். தனிமனிதன் தன்னைத் தான்
போவதில்லை.
:
魏
盤
藻
திலே சிறுவர் உரிமைகள்
莎
நக்கு உட்படுத்தப்பட்டு துயர் §፪
பினரும் துயர் அடையக்கூடாது. ஆன்மீக ஒருமைப்பாடு பெற்றுத் சிறுவர்களின் கைகளாலே
ல்ல குழந்தைதான் மண்ணில்
வதும் தீயவராவதும் அன்னை
கவிஞர் ஆம்! ஒரு குழந்தை :
or: அன்னை வளர்ப்பில் தான்
::
பிள்ளை வளரும் சமுதாயமும்
r
தீரா? பறவைகளைப் பார்த்தான்
፰፻፧
LS LLLLLSLLLLLSL LLLLL L LLLLLLLLS LLLSS LLLLLL LLLLLSM LLLLL S LLLLSL LLLLJLL LLLLJS S LLLL SL LSS LSKK -to :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Page 24
LLkLkLLkSkLkLLkSLkLkkekLKkeESLSkKL K0LLES0K0LLKLkL kSkLKLkeLLKkLkSkLkLSKLkLLLSKkS
di di di LLLLLLLLLLLaLLLLLLLaLLLLLLL0LLLLLL0LLS
விமானம் படைத்தான் மீனைப் பா சிறுவயதில் சந்திரன் வேணும் போய் வந்தான். அவர்களால் மு இறைவன் மனிதர்களுக்கு ஒரே மூளையைத் தந்தான். ஏன் அத சோம்பிக்கிடந்தால் வெற்றி எம் வெற்றியை தேடி ஒட வேண்டும்.
i
魏
:
ஏன் தற்போது கூட ந மாவை நம்பி இருக்கும் ஜீவன்க பெரியோர்களே நீங்கள் அன்றுவி போக்குகள் இன்று சிறுவர்களாகி
எதிர்காலம் கேள்விக் குறியா
-
இன்றைய சிறுவர்கள் உடல் பாலியல் ரீதியாயும் துஸ்பிரயோக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை அ மண்ணிற்காக அடிபடும் மாந்தர்க நீங்கும் போது ஆறடி மண்ணிற் என்பதை உணர்வீர்களா?
i
வேதனைகளின் மத்தி
இளஞ்சிட்டுக்கள் எத்தனையோ?
சிந்தனைப் போக்குடன் வாழ்வோப
எம்மைக் கேள்வி கேட்க
ஆக்கிரமிக்கின்றது. இதை அ நகைகின்றார். சிறுவர்களே நீர்
察
வாழ்வு சிதறிப்போம்.
影器

#....ቛኗ፻፵፰፻፷፰፻፷፰፻፷፰፥..............................ቛ.... LLLLLLLLLLLLLLLaLLLLLLL00S *::::::::::
g
ார்த்தான் கப்பல் கண்டு பிடித்தான். என்றவன் ஈற்றில் சந்திரனுக்கே pடிந்தது. ஏன் நம்மால் முடியாது? அமைப்பான உடலைத் தந்தான்.
s
னைப் பயன்படுத்த முடியவில்லை. மைத்தேடி நாடி வராது. நாம்
i :
நாம் அமெரிக்காவின் கோதுமை ள் உான்டு ஏன் இந்த நிலமை? : ட்ட தவறுகள் தவறான சிந்தனைப் 藻 ய எம்மைப் பாதிப்பதையும் எம் f; ய் இருப்பதையும் உணர்வீரா? ரீதியாயும், உளரீதியாயும், ஏன் க்ெகப்பட்டு ஆபத்தான் கட்டத்தில் றிவீரா? சிந்தித்துப் பாருங்கள். : ளே நீங்கள் இவ்வுலகை விட்டு R
குள் உம் கதை அடங்கிவிடும்
s
பிலும் சாதனை படைத்த சிறுவர்களாகிய நாமும் தவறான Š..፧ Dானால் எதிர்கால எம் சந்ததியும் ፻ጅ
லாம். அகந்தை 6TLD&DLD §ቿ றியாதார் பொருள் தெரியாது இன்று சிந்திக்காவிடின் நாளைய
:
FIFA
:::::::::::::::::
温
E0LaLLaL0La0LaL0LaLaLa0aLa0LLL0L0LL0LLa0LaL0L0LaaLa00Sa0LLS

Page 25
s
:
i
சிறுவர்களே தோல்வியைக்
வெற்றியின் முதல்படி என்பதை மட்டத்தில் இருந்து தான் மேல் அதுவே நிலையானது என்பதை
மலையுச்சியை அடைய பல பாதை
பாதையில் சென்றாலும் நாம் அ
GUITGOG36) ஒவ்வொரு மதமும் போன்றவை. நாம் அடையும் இறை எல்லோரும் இறைவனின் குழந்தை எதிர் காலத்தில் சாந்தி, சமாதா நிறைந்த இன, மத, பேதமற்ற சி நாட்டில் நற்பிரயைகளாகத் திகழ்வே
i
熟
இறைவனின் குழந்தைகள் ந இந்த உலகமும் எம்கையில் துணிவுடன் வாழ்ந்து நாம்
புதிய சாதனைகள் படைப்பே
:
裘
நிரோசி
2010 A
வேம்ப
莎
r
殻
察
T
: t通: di
1
睡
s
r
የ፧ቁ?
in
*:
t
r
:
:
罩
 

கண்டு துவளாதீர். அதுவே மறாவதீர் எப்போதுமே கீழ் மட்டத்திற்கு போகவேண்டும். நினைவில் கொள்க. ஒரு நகள் காணப்படுகின்றது. எந்தப் டையும் உச்சி ஒன்றே. அது ஒவ்வொரு பாதைகளைப் ]வனும் ஒன்றே. ஆகவே நாம் தகள் என நினைப்போமாயின் னம், ஆன்மீக ஒருமைப்பாடு றந்த நாட்டைக் கட்டி எழுப்பி
TLD.
ாமேதான்
TLD
னி - குபேந்திரன் Arts'
டி மகளிர் உயர்தர பாடசாலை
:::::::::::7
i
s
:
i
s
;
a:
GIGGS

Page 26
kLLLLLL LLLLLL kkSk LL Kk LLLSLkLLLk LLLLLkLLLKS LLLLSLLLLLSLLLkL LL kkkkkLLLkLLLkSLLkS LkLLKk LLSkSkLLKK aaaa0aL0LSLaL0LSaaLaLLLLSLLLLLSLaaLLaLaLaLaaLaSLSa0aaaLaaS
.
影
VCTSWORT
g
GAN Global Area Networl
R
i
GUI Graphical user Inter.
Home Area Network
察
HDD Hard Disk Drive
HGA Hercules Graphic Ad
HIPO Hierarchy of Input pr
HIRIS Human Resource Inf
IBM HyperText Transfer
IC International Busines
:
IMAP Integrated Circuit
ISDN Internet Mail Access
ISP Integrated Services D
IT Information Technolc
LAN Local Area network
影
LCD Liquid Crystal Displa
LD Low Density
: :
LISP Listing Processing
LPM Liner Per Minute
LQ Letter Quality LSI Large Scale Integratio
熟 MAN Metropolitan Area Ne Multimedia Internet E
M
IM
E
를
22
KeLLLLLLLSLLLLSaLaLaaLLSkkLLkLLLLLLLLLSLLLLLLLL LLLLLLLLeLLLLLLeS FFFFFFFFFFF; :::::::::::::::::
籍

-- - -
|-Maeso, シ事蹟 热垫 ±(√≠√≠√∞',演献汗和)! +sae鞑シ*#!*國的资料) 恐热垫 °′滨鞑國會- 패를*- *)汾热垫...!!!!!!!!彈詞輔「禪唱 热垫 滨鞑冷热垫 *) żo::::sv:?『 "...to + シ 以X
ቃኞ
戏 燃 L", }; L", !!!! tae. Ło, +* 3 los,so, 邝* EL",sok ** ☆}; Ło,į፻፷፩ sae #፻፶፭ 野sae sos,##事: ...tae1, *현:清热 ----so: 哺乳---- Š፩:E± 注释s-à-* シ+-+-,鞑 『シ』±Ek)+so: + * ,CFN sỹ3 ||gÈ©溥 !”,|-tae* -* + 注释여E>.slae{1}水3* |-----tae, *のss | saeEo || Z.3 || 3Nosso !,s- | - || .- 游似珊娜刚曲既叫= | ? | ? :::©对狙一跳一轮以二品一> 减弱针一湖二跳一奴>邓娜一罚>. 注释火sl.)世 ||3册四试£ı. I. --F | ± *て tB 、●

Page 27
Medium Scale Integrat
Micro Processing Unit
:: FFFFFFFF;
Million Instruction Pe.
Management Informat
Motion Prictore Exper
Micro Soft Disk Opera
Mean Time Between F
Near Letter Quality
MIPS
MIS
MPEG
MPU
MSDOS
MIBF
NILQ
"■ シ』·.『シ』』『』『』』『』」』」』」』」』、『』 』』『』 』』『』』『』sae SLSLSLSLSLSLSLSLSLS!!!!!!! シ |-----|-! ±·|--|------|-----·--- Elo, No. !! !! != '*...*..*...!--.*! *----++ ++ ++ +·+ +!+ ++++!·!± * * シ
 

**-『』 『』『』』/『』,『』『』』『』는**『』』 『』,『電패.*****』『』譚』 soososoɛsɛsɛsɛsɛsoos********** AT:
s ! : x * |-*. .2× 82환 **蛟 fl-s=sae岱 i5照水*, ©5 < © <> (江飞心 3S4. Ní 田仰朗诉 ~ | 33>张“独 !saes-Ō > 1 E习.:::3åo |2|| ||弼* da | 5 |o中: |T5 |공*

Page 28
::::::::::::::::::::::::::::::::::€
T F. , SSSLSZL S L S SLSL S LS SSSLLY S SLSLLLLLYS S SSLS LLLLLLLLLLLLL0LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLS
雕翡嗣
பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஆண்டு தொழிற்சாலை புகையிரத நிலையத்திற்கு ட மூலம் சினிமாவின் உருவ
கருதப்படுகின்றனர்.
* உலகின் சினிமா நூற்றாண்
s
இடம்பெற்றன.
* இலங்கையின் பொன்விழா
நடைபெற்றன.
* OSCAR சினிமாத்துறையில்
விருதாகும். * சரசவிய - இலங்கை அர
;
新
வழங்கப்படும் உயர் மதிப்பு
:
* நாஸ்பெரி H உலகில
திரைப்படங்களுக்கு வழங்கப்
怒
* இலங்கையில் வெளியான
முதலாவது மெளனபடம் -
முதலாவது சிங்களபடம் -
முதலாவது தமிழ்ப்படம் -
藻
ဖို့
முதலாவது ஆங்கிலப்படம் -
* சிம்பனி எனும் உலகின் உ 器( ஆம் ஆண்டு தென்ன
இளையராஜா அமைத்தார்
裘
24
it::::::::::::::::::::::Ricket-kew-set i::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ாத்துறை ፵፭
லூமியர் சகோதாரர்கள் 1895 ஆம் ஒன்றிலிருந்த தொழிலாளர்கள் |றப்படும் காட்சியை படமாக்கியதன்
ாக்கத்திற்கு காரணமானவர்களாக
; 懿
ர்டு விழா நிகழ்வுகள் 1995 இல்
சினிமா நிகழ்வுகள் 1997 இல் 萎
வழங்கப்படும் உயர் மதிப்பு மிக்க
懿
சினால் சினிமா கலைஞர்களுக்கு
:
r
மிக்க விருதாகும்.
懿
b வெளியாகும் (BLD/TBFLDIT607
படும் விருதாகும்.
*:器藻
莎
ராஜதீய விக்கிரமய
リ
器
கடவுள் பொறந்துவ
சமுதாயம்
Bridge on the River duai
:
டயர்ந்த இசை வடிவத்தை 1993 விந்திய இசையமைப்பாளரான
新
r
藻
FIFA

Page 29
ன்ஸ்
1959 இ
இலும் OSCAR விருதுகளை
லில் விெ
■■
...調 * No|-* , ፻፹፩助3 패 다리譯豐 』禪疆禪
விருது செவாலியர் 6
விருதுகளை பெற்ற படங்களா
ல் முதன் முத
முதல் பேசும் படம் - காளிதா முதல் வர்ணபடம் - அலிபாபா
திகழ்ந்த மாவீரன் நெப்போல உருவாக்கப்பட்டது இவ்விருை நடிகர் சிவாஜி கணேசன் 199
3:
-1E=雪
•~]HbEs!
NossoէԷ5)Łos, *義:+ *雷 事蹟o:E子* };剑*-J§§ += — No 禪*|-|- 歴E俩Ģ* 3 =** 姥„s=譚塔 淞。证"o E...鞑 呎)量
■·Ļo 洪。西© o澜Noso 』Ess. 和记sl.)3£$d和 sos:|×卧 即压鞑 禪』---- £(;% 彈可詞 %�*«o% *)滤 Elos,īss, 禪調劑 p)嗜) *實Hi! 패』,『的量雷 LSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLEESLSLSLSLSLEEEEEEEEELELELEELSLLSLLLLLSLLLLLLSLSLSLSLSLSLSLS シ
)*
 

SLLLLLLS LLLLkkkSLkLkLkLkLLLLkLLkkSLLLkkkSLkLLkLkLLkkSSkLkLLkkSkkkkkSLkLLLSkkSLkLLkSLkLLLSLkKSLS0LSLLLL0
LLLLLSLLL0LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSL0LLLLLLLS
இலும் ritanic எனும் படம் 1998
藻
:
பெற்று ஆகக்கூடிய OSCAR
க விளங்குகின்றன.
வளியான முப்பரிமான 3D படம்
s
சன்
வும் நாற்பது திருடர்களும்
நாட்டினால் வழங்கப்படுகின்ற
新
: 爵
恋
விருது பிரான்ஸ் சக்கரவர்தியாக
莎
மியன் போன பார்ட் என்பவரால் த தென்னிந்திய தமிழ் சினிமா 5 இல் பெற்றார்.
s i魏
藻
சுபத்திரா நாதன்
2010 Arts
豹
r :فن豹է:
21
W
9 NC
:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Page 30
፵፰፻፹፰፻፵....ቛ......ጅ፵፰፻፵............................................................ LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL0LLLLLL
F:
:
шөнхdrбЗөвхл
அடுப்படியும் அகப்பைச் செங்கோலும்
தான் - உன்
அற்புத ராய்ச்சியமா? $ அதைத் தாண்டி
:: அறிவுப் பெட்டகத்தைத்
திறந்து பார்! சமூகச் சாக்கடையில் சுகித்திருக்கும்
சாக்கடைப் பூச்சியல்ல - நீ
魏
笠
察
சரித்திரம் படைக்க வேண்டியவள்
3.
பெண்ணுக்குப் பொறுமை வேண்டு
புழுப்போல்வ்! பூமாதேவி போல்!! ஆடிமையாய் இரு அராஜகத்திற் அல்ல! அன்புக்கு மட்டும்! சம உரிமை வேண்டாம் உனக்கு இருக்கும் உரிமைகளை இழந்து கற்பு உனக்குக் கடிவானம் அல்ல
::::
அதைக் கவசமாக்கிக் கொள்!
வழிபடுவோர்க்கு வசமாய் விழி வீசுவோர்க்கு வேலாய் இருந்து!!!
r
慈
:
2
影
iii'iiii
リ
TT:

Lae-sae-ts!aew-Now, taev, pow. Now, Low, Low, Low, Now, Low卢)
■ *匣』*匣**實「*匣「曹』+ +* ——. No !!! - - - ----— !* ... + + -.-' + ...! !! !! !! !! シ
!
·---------------------· - ±(√)*...
#*)^#*)^#**.p**, f**, tae, sae +, . 』引譯t「禪「譯「禪『譯『|-
--Ło, No. !! !! !!Nosos.
----- "重+'*'+!!!!!『譯「禪『譯『調『譯『禪『
r
2010 Maths
5g)2T.5
6859855LD
:::::
உனக்காக
கும் அத்துமீற
விடாதே!

Page 31
:::::::::::::::::::::::::::::::: ALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLS
赛
浔 :
சிந்தனைத்
藻
1. வாழ்க்கையின் உண்மைய
இழந்த நாளையும் இருக்கு
அவர்கள் தான்.
2. ஆசை புத்தியை மறைக்
செய்யாமல் போய்விடுகிறது.
Lങ്ങ பேசத் தொட
3
ஊமையாகிவிடும்.
s
5
翡
4.
6905 போதும் தவறு
செய்யமாட்டான்.
해器
வீரம் விலை போகாது, விே
6. விருப்பம் நிறைவேறாத ே
i
வெளிப்படும்.
:: 7. சண்டையின் போது சத்தியம்
s 8. ஆடம்பர வாழ்க்கை அ
கெளரவத்திற்குரியது.
9. விதி விளையாடத் தொடங்கி
10. அமைதியாக எடுக்கும்
இருக்கும், அவசர முடிவுகள்
11. உண்மை, கற்பனையைவிட
影
இருக்கும்.
新
2
7
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
曲 di di 通 画 通 藏 リ 0LaLLLLLLL0LLaLLLLLLLaaLa0LLaLLLLLLLaLLLLLLLaL0L0L0L000La0LLaLLaLLa0LLL0LLL

!*『*』*』『*』『』『』『』『』『』』『』』
குழந்தைதான்
ான தத்துவம்
----■■s』』*曹』』『』『』禪』調禪』調』 Ł"No", "Nosiosiosae o so,************』*鬥轟鬥轟鬥****
S LSLS KSKS *靜口***』日*『日*會日****************** 事)
இணைப்பவர்கள்
OTDD
ஒன்றுமே
உழைப்பு
ஆனந்தமாகவே
போது
செய்யாதவன்
முடிவுகள
எப்போதும் , அதிசயமாகவே
胃电口
ஏமாற்றத்தையே கொடுக்கும்.
கும் போது அறிவு வேலை
ங்கும
வகம் துணை போகாவிட்டால்
பாது தான் ஒருவரின் குணம்
னால் மதி மயங்கிப் போகும்.
அடிபட்டுப் போகிறது.
ம் நாளையும்
அடிமைத்தனமானது,

Page 32
ELL0LL0LL0LL0LLLL0LLLLLLLLLLL00LLLLLLLLLL
12. செல்வம் என்பது பன
t
r.
நிறைவுறுகிறதோ அதுவே
வார்த்தையில் மட்டும்
g
1
3
நடத்தையிலும் இருக்க ே
14. நல்ல சூழ்நிலைகளே ம6
:
15. அகக் கண்ணை திற
பருவத்திலே கிடைக்க ே
சுறுசுறுப்பாக இரு
பொறுமையாக இரு -
சிக்கனமாக இரு
அன்பாக இரு -
:
:
இரக்கம் காட்டு
i
கோடையாளியாக இரு -
: 器
நல்லோரை நாடு
藝
s
'
 

LLkLkLLSSSLLLLSkkSLSLSKSTkSkkLkSSSkLkSLSLSKSLEEESLEEkSEEKeLEE LEEELEL0
F.
ாம் என்பதில்லை எதில் மனம்
செல்வம்,
பணிவு இருந்தால் போதாது
வண்டும்.
னிதனது சுகத்திற்கு முதற்படி.
ந்து விடும் ஆசிரியர் இளம்
வண்டும்.
துஷானி.இ
2010 Maths
لر
ஆனால் பட படப்பாக இராதே
ஆனால் சோம்பலாக இராதே
ஆனால் கருமியாக இராதே
ஆனால் அடிமையாக இராதே
ஆனால் ஏமாந்து போகாதே
ஆனால் ஒட்டாண்டியாகாதே
ஆனால் அல்லோரை வெறுக்காதே
FFFFFFFFFFF
ノ
FTIF
酯
臀:
:
按リ
翡
:

Page 33
町 ETTEtt 3:33:
மற்றவர்களிடம் ே
է: தாயிடம் அன்பாய் பேசுங்கள்
3: ஆசிரியரிடம் பண்பாய் பேசுங்கள்
சகோதரியிடம் அடக்கத்தோடு பேசுங்
:: குழந்தைகளிடம் ஆர்வமாக பேசுங்க
உறவினர்களிடம் பரிவோடு பேசுங்க
அதிகாரிகளிடம் பணிவாக பேசுங்கள்
t
வியாபாரிகளிடம் கறாராக பேசுங்கள்
தொழிலாளியிடம் மனித நோயத்துட
அரசியல்வாதியிடம் ஜாக்கிரதையாக
莎
s
நண்பர்களிடம் பணிவாக பேசுங்கள்
கடவுளிடம் மரியாதையாக பேசுங்கள்
隸
(புரிந்து பேசுங்கள் புரிய
蓋
;
i 魏
:
 

s')=s(s+s+)-(s)-s). No, Now, słow. Łow, sae, sae
『電『페』』 『패』シ」『』『』『』『"E"」』』『』』」』」』」』|-... :) ----------* - ) |-SLSLSLSLSLSYSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS· - ( =
*調』調鬥調劑調]----唐杜)轟實間|-』『』『』 『』『: **『シ』『"』』-
|-* ** 편이**터 * 홀더해 유리해 『더해 후터를 후녀를 후, 후 후, 흑활,*シ|- |-滨鞑热s. ----|-를 패』+事画画!■
ங்கள்)
நிருபா.ச
2010 ArtsA
3
J64 GTULU
பேசு
(Lട്ടബ
பேசுங்கள்
T
sள்
ள்
ன்
|LD LJLç2

Page 34
WAMTAS
The word“History" is der
ISTORIA means result obtained b
he past. Herodotus is considered
used the word “ISTORIA” what
definition to this but many Historia
:
opinions about History by Historia
"History means learning a
to present"
START
"History is everlasting conversatio
C.H.
"Human history is the history of ic
H.G.
: "History is not only an isolator sub
፵.... Trav
"History is defined as systematic a
nation its impact on study of past
Ratna
:
F:

リリ
MISTORy 英
:
ved from Greek term "ISTORIA".
:
y experiments. It is the studying of
藻
as father of History first of all he
r
s History? No one gave complete
雕
unsput forwardtheiropinions. The
r
s
ns are give below.
bout period of humanity from past
PIGGO77 盔
n between past and present"
鹫
Carr
leologies"
Wells
ject mixtare of all other subjects
i
==
eling
ccount of origin and progress of a
m Sir
絮
s
Sujanthini.K. 2010 Arts'
藻
莎
怒
)
R. ፳፰፻፵፬
LLLLLL LL LL SL LLLLL LL LLL LLL LLL SL LLLLL S LL LLL SL L L LSLLL SL S LS LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Page 35
LLLLLL LLLL L LLLLLL kkkkkLLLkS LLkSLLMLLLLMSLLMSSLLLLL LLLLLLLLukLLkL LLkLLLkS LLkS LkLLL k LLLLLLLK
Y S L SL S S S SL S LS S S S S S S S S S S S S S SS SS SS SS SS SS LSS SS LSL S S S L S S S LSL S S LSLS SS SL SS SS SS LSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLS
■
ரசமான ராத்திரிக
விளையாட்டுச்
வித்தைகள்
s
பாடசாலையில் L
பாங்கினோடு ே எனது பெருமையை
பூரித்த பாராட்
ஊர்ச்சிறுமியோடு ஒ
ஆளில்லா வி
அடுக்களையில் ஒட்டிலிருந்தபல்லி ஓடி வந்து என்னை நாே ஆசட்டு !
魏
藻
அத்தை வீட்டில்
அப்பா அனுப் அத்தை மகன் பார்த்த அ
:
s
新
கடன் என்ற வ
கடைசி வரை சிரிப்பி
அரைநொடியும் தூங்கா
重
:
மூத்த கிழவி
முதற் சாவு ந எள்ளில்லாமல் சுற்று
கண்ணிரில்லாமல்
உயிர்க்கிழவனை விடவும் பி
-
சந்தோஷப்பட்ட
R 31
kLLkLLLkk LLLkLLLLLL LLLkLLKLLLKLLLKLL LLKLLLLLLLKLLLKLLLKL LLLLLLLLKLL LLLLLLLLaLLLLLLL0LLLL0LLaLLLLLLL0LLL0LLL0LLaLLLE
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSL
:
ள் ரசனையோரு
s
சிறு வயதில் பல புரிந்து
를
நானே நினைத்து ட்டு ராத்திரி
t
를
பதக்கம் பெற்று தாழிக்கு கூறி
::
::
r
ளிந்து விளையாட டொன்றின்
நானொழிய
என்மேல் விழ னே காட்டிக்கொடுத்தி த
த்தி ராத்திரி
கடன் கேட்க
பி வைக்க
திர்ச்சியில் வெட்கமுற்று fi
ார்த்தையை 3::
ல் புதைத்துவிட்ட த அவமான ராத்திரி
:
பன் சாக
ான் பார்க்க
ம் செக்கைப்போல் -
பெண்கள் அழ ணக்கிழவன் அழகென்று 荔
勳 சாவு ராத்திரி

Page 36
s
翡
வேம்படி என்னும் பா நுழைவதற்கு வளர்த்த ஆரம்பப் பாடசாை போகிறேன் ETE | நட்சத்திரங்க
கண்ணி
ஒரு கிளில் பிரிந்து போன ந6
காற்புள்ளியிலும்
நட்பை தரிசித்த
ஆப்பரான சூர்ய ஒலிப்பதிவு செய்
r
உடம்பெல்லாம் செவியா
என்னையே மறந்
慈
;
ஒருவரி விடாம இன்னிை
笠
『
பாடசாலையி:
இறுதிமன
மனதெல்லாம் ம
கண்களெல்லாம் க
தோழிகளின் தோ:ே சத்தமிட்டமுத
:

LLLLLL LL LLLLLLLLMkLLLkLLLLSaLLLLLLLSaLLLLLLLS LLLLLLaL LLLSLL LLLL LLLS 臀 GYFFF" ::::::::::::::::::::::::::::::
டசாலை சோலைக்குள்
முதல் நாள்! 蒸 லயே வாழ்த்திய ஆசிரியரே ப் புலம்பி புலம்பி ளை நினைத்த
ராத்திரி
絮
யைப் போல் urறந்து உந்த ண்பியின் கடிதத்தில் அரைப்புள்ளியிலும் நயமான ராத்திரி.
疆
藻
பாவின் பாட்டை
து ஓடோடி வந்த க உயிரெல்லாம் ருசியாக ந்து எண்பதுமுறை
ல் செவிமடுத்த
ағ упф5If
:
i.
:
ன் கடைசிநான் வி ஒலிக்க
றுப்பின்றி ரணமாக
.
i
菇
ண்ணிர் மழை தூவ
ளாடு தலை சாய்ந்து
பிரிவு ராத்திரி
ت
雷

Page 37
雪*ae Hol =E)低 E o |-aĢ心~] 即3soNosso 城s!. 心遇娜响ț¢ 剑量邝四so: 腫遭實 研驱”爆圈,9± 研ß와乐溥 :-)젊量sos, @?Đs=Eso: 世子: cm~]邻“),*『 ~ *• 燃油状 禪* 瀨@ ! # ***T so: 현3 注释 * sos: *圖 ፵ነና 注释 sos 禮『』 シi|- *』禮屢劃|-+|-*•----『*』!= s√≠√° s√≠√° s√≠√≠ sae, sae, sae, sae, sae, raeae, mae,|-*|------- シ|-シ
■『『』『』』『『』『『』『』!
 
 
 
 
 
 

FFFFFFF:
FFFFFFF"
s55sTQjLD
த்திரி
திரிகள் இரு பங்கொண்டிருப்பது ல் நாள் அன்று றியாமையில் ன அச்சரா
A/L (2010)
தர்சிகா
சி
***『*』***』』 불확* 목적 패를T폐 『T패 후,「페: **:
シ『』『"に"』』『』』■!- “卡):::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!. ******シシ十)

Page 38
LLLLLLLLSLLLLLSLLLKSLLLLSSSLLL LLLLLLLLSYS ::::::::::*******:
நே
த்தில்
* > ஒரு வருட த்தின் மதிப் தோல்வியடைந்த ஒரு மாண6 > ஒரு மாதத்தின் மதிப்பு என்: 领 தாயைக் கேளுங்கள்.
> ஒரு வாரத்தின் மதிப்பு GTIGE 盔 ஆசிரியரிடம் கேளுங்கள்.
> ஒரு நாளின் மதிப்பு 翌 கிடைக்காமல் போன தி 藻 கேளுங்கள். * > ஒரு மணி நேரத்தின்
காத்திருக்கும் நண்பர்களைக் 藻 > ஒரு நிமிடத்தின் மதிப்பு எ6
பிரயாணியிடம் கேளுங்கள்.
> ஒரு விநாடியின் மதிப்பு என
தப்பியவனைக் கேட்டுப் பாரு ஒரு மில்லி செக்கனின் மதி போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்க
حX
:

·----+ | +----シ『』『』『"saeso::::::so: so:* s.岷so:so:żo:so:?!sy*soos:#*saeシ热热 游热垫****「*「*「*「****) **빼.***『』 ¿¿.** *哪sos, - * :)sos, *科|-------*혁 控홍 홍 羅 홍 3: 韓 그 플 韓§ 8游 注释유니Cib伽娜乱??*心。홍奶淞 鞑Eb和 엘 홍形《孤-E=热 ፻ነፍ?5娜eo sẽEb인'?G)乐因川附注 sae|-事蹟 热飞翔吧,叫喷嘴就姆鞑 热硫助일刚3"cm3없때 **热 然홍 홀 都 홍舞蹈热 淞创。元Gj岱 鞑활 鎭, *ནི་བློ་ཟུ་통 홍袋 热-r廉和四卿。艦娜娜娜袋 鞑,* ģ Ī Ķ Ķ ? - † # # .. # s袋 ፻ነS研일C55$----乐GjG研G、 * 3oĢ ĢĒ研海?cm乐<+ 'ž +**研研eo |홍 옮 피 s|- sw.可--T ZE, F„No『그£羽„No No .

Page 39
KLL LLL LLLLLLLK LLkSLLkS LLkLLKSL LLLSL LLLKLLSLLSLLLLLLLLkS LLkSL LLLLSLLLLLLLLkS LL LLL LLLLLS LLLLL k LLLLLL LLLLLLLL0LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL0LLLLL
፰፥፵
:
வாழ்வில்
1. யாராலும் திருட முடியாதது கல்வி, அறிவு, ஆற்றல்
2. திரும்பிற் பெற முடியாதது
வில்லிலிருந்து கிளம்பிய அ உடலிலிருந்து பிரிந்த உயி
:
நாவிலிருந்து வெளிப்பட்ட
:i
를
3
மனிதனைக் கீழ்த்தரமாக்கு திருட்டு, பொய், புறம்பேசுத
4. சகோதரர்களிடையே பகை
:
மண், பெண், பொன்.
எப்போதும் துக்கத்திலிருக்கு பொறாமைக்காரர், சந்தேகட்
- ;
5
6. எதையும் எதிர்பார்க்காதது
நேரம், மரணம், மூச்சு
莎
魏
7. மனித வாழ்க்கையில் ஒரே
பெற்றோர், அழகு, இளமை
器
藻
3
5
LLeLaeSLELEAeLeLeLSLeLESLeLELaLLEEeELESLLLLSLLLLLSLLLLLLaLLLELLSLLLLLL CL0L00L0LL0L0LL00L0LL000LLL0L0L0a0LLL0L0L00La0LaLa0LaLa0LLaLaL0LLaa0LLL0LS

அம்பு
尚
ബ
ம் செய்கைகள்
மையை உண்டாக்குவது
5ம் - மூன்று நபர் பேர்வழி, சோம்பேறி
முறைதான் கிடைப்பது
M.Medone Ansiya 2010 Arts'
:::::::
FFFFFFFF;

Page 40
|3 『昭
鞑*E| ||溉||溉||溉||溉||源源源源画师二师二师二师二师师岱 袋创|3 ||3 ||3雄3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3|3 |E ||3 ||3 ||3 ||3 ||3 ||3鞑 燃 ||圈||4|| || || ||3||圈|| || ||鞑 鞑b=|*----* 热鞑 ‰፩3: 1R ||3 ||3 ||3 1끄 1:SS 1:3 ||3 |S: 二月 二代日 |日 |8 |月 二月2 ||s |= ||2 ||3 |8 |8 ||2 ||太子 |v,±% * 3¤=!? - P → Q 之 N R N à 上 上书乞乞 必 5 比 8 仍以及 及 污*封 !!!!!!!! 燃器•辩 感©岱 然阅燕 !* 鞑丽娜丽丽藤藤藤藤藤脚脚脚脚脚脚踝裁 %独孤狐疝拥拥珊珊断断町二町二町二町二町so | o§. 照密密瓦画圆圈一圈圈娜娜丽丽丽丽叫叫则丽丽丽丽丽丽丽丽感 황然 游xsae;"¿?,?,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--Lox -tox.box.tox.box.tow, to w., w., w.SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSJSsos, to!, :)*+,-,*,aeae +, −按
-LSLSLSLSLSLSLSLSLSLS*) *シ
t_a+, s+++..+++.----*|- SLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS! !! ***** シ'*'+'****

கீகரிக்கப்பட்ட தினங்கள்
சிரிப்புத்தினம்
画 莺
魏
懿
魏リ
தொழு நோயாளர்தினம்
猪
:
காதலர்தினம்
英 மகளிர்தினம்
ஊனமுற்றோர்தினம் 恕 வளதினம் 器 t
நீர்தினம்
வளிமண்டலதினம் 怒 கசரோகதினம் 兹 நாடகதினம் ஆரோக்கியதினம் 密 நூலகதினம் 怒 இரத்ததினம் 菇 SS É፧ மரபுரிமைதினம் 怒 பூமி தினம் 藻 புத்தகதினம்
பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர் தினம் 恕 H 3. தொழிலாளர் தினம் 领
உலக தாய் தினம்
பத்திரிகை சுதந்திர தினம் 兹 செஞ்சிலுவை தினம் முஸ்லீம் தினம்
தாதியர் தினம் 怒
அன்னையர் தினம் 器 ፵፰፻፭
குடும்ப தினம்
::
帮
6
|ITENTENT
LLLLLL S S LLLS S LLLLSL LLLLS L LS LLLLL SLS L LLSLLLL L LLLLL LLKSL LSSLLS
器
gt"." リ ::::::::::

Page 41
மே 17 உலக தக
மே 24 பொதுநல6
* யூன் Ol 2 685 (EU
யூன் 04 திடக்கு மு
պ6ծ 05 a 685 di
யூன் 17 உலக தந்
26 போதைப்ெ
ன்
27 65 F6)
Ա!
ன்
பூலை 11 so GDB LDis
பூலை 28 உலக அக
கிறோசீமா
நாகசாகி
O6
ஆகஸ்ட்
09
ஆகஸ்ட்
செப்ரெம்பர் 02 உலக தெ
செப்ரெம்பர் 08 உலக எழு
செப்ரெம்பர் 13 தாத்தா,பாட்
செப்ரெம்பர் 16 உலக ஒ:ெ செப்ரெம்பர் 26 செவிப்புலன்
செப்ரெம்பர் 27 உலக சுற்று
ஒக்ரோபர் O1 உலக சிறு
ஒக்ரோபர் O3 SD L6A)éE6 (ğj5Lç2l
ஒக்ரோபர் 04 உலக வில
ஒக்ரோபர் 05 உலக உண
O6
ஒக்ரோபர்06 உலக ஆசி
:: ஒக்ரோபர் 09 £ 65 BUT
ஒக்ரோபர் 10 உலக உள
ஒக்ரோபர் 12 உலக கண்
ஒக்ரோபர் 13 உலக இயற் ஒக்ரோபர் 14 2-6ba 5
ጋጅቛ..... :::: ፵፰፻; :: ፵፰፻፭ቛ....ቛ:: :::::::: ::: S.S. L00LLaLLLLLLLaLLLLLLLaLLLLLLLaLLLLLLLaLLLLLLLaLLLLLLL0LLLLLLaLLLLLLL0LL00L0LS

;
வல் தொடர்பு தினம்
i
ന്ധ ിങ്ങ தந்தைகள் தினம் 1றைக்கு எதிரான தினம் ற்றுச் சூழல் தினம் தையர் தினம் பாருள் தடுப்பு தினம் ரோகதினம்
s
ن
:
ع
藻
கள் தொகை தினம் திகள் தினம்
அணுகுண்டு தினம் 9ணுகுண்டு தினம் 3: ங்கு தினம் Ş. த்தாளர் தினம் டி தினம்
சான் தினம்
அற்றோர் தினம் துலா தினம் வர் முதியோர் தினம் பிருப்பு தினம் ங்கு தினம் றவிட தினம் i藻
ரியர் தினம்
:
ت s
g
莎
:
安
s
ல் நிலைய தினம்
:
፰፻፧
நல தினம்
பார்வைதினம்
ற்கை அனார்த்தம்
தினம்
i
t
LSLSLSLS LSS S S LLSLSS L LLLSLSLSLLSLLSSLSLL LSLLS SLLLLLLSLL LLSLLLLLSLL LLLS LLSLSLL LLSLS
00LLL0LLLLL0LLLLLL0LLLLLLLLS

Page 42
வெள்ை
உலக வறுமை
GUR6
உலக
3-吁T
66
சட்ட ச
D-66
D 65
6)6
உலக
னித உலக
器
15
16
- 17
21
23
24
31
09
16
17
26
Ol
O
23
plb6).JLDLIT
நவம்பர் நவம்பர் டிசம்பர்
ஒக்ரோபர் ஒக்ரோபர் ஒக்ரோபர் ஒக்ரோபர் ஒக்ரோபர் ஒக்ரோபர் ஒக்ரோபர்
b6).ILDUIT
198FLDLJT
டிசம்பர்
!-
sos
ito, 『확』『w:w.Los - Nosso, Los-Low, Low, Low, Low, Low,Los-sos. Los-Low. Low, Low,Los-Los-Low- Low- Low_r +W. Los-Lo, Low-s osae, sowo, Łow, sowo, Łow, por*-słowo-słow. Low, Now, sow. Low, row, row, słow. s: w,!' LSLSLSLSLS- * * * * — †=|-- *|--·|-----|-+ + -o- *シ!o!!*#!***!!!!!!!!!!!!!!!!!!* ± =
s.嗜) x.ex., o.s.v.s. * 『-------- 패- ■ - 패----------- ,,5 ±±5, ±5, ±5 war Two,-----------f T5 ----------T: 페: T,, !!! !! 5
row,|- + ++ +– †e := +• !!! ±!*! *
 

*-『』』『』·『』,『**-『』 『』『』,『』』,『』,『』『.』·『』』·『』,『***『』,『電『』,『電『』,『電『』 『불패』,『』『』,『』『』』『』,『』『』 『』(D』『.(***.**패』,『』불패.---- #!!!!!!!?!!?!!?!!?!!?!!?!!?፻፵፭፧ -----』·『利的를 확T패를TT------』『T패 후터 패』,『T를』『T를 부터 폐 부터 패』,『터를 『터 폐:디 페 5녀를! 후지T* 원고 패를터* 원리를 불리페 월터를 『T를 후뇌를 부터 패를터를 『터를*: 패:「패: *: ***,
2010 ARTS
ம்
666) ம்
தின
Viпоja Kasanayagат
குறை நீ
த்ததான
ம்
இர
தின
ழிப்பு தினம்
ஸ் தினம்
உணவு தினம்
)
சிக்கன தினம்
வைகள் தினம் பொறுமை தினம் மாணவர் தினம் சட்ட தினம்
உரிமை தினம் விவசாய தினம்
எயி

Page 43
LLLLLL LL LLL LLTLLLLLLLLMSLLLMSLLM LLLM LLLLLSSLLLLLLLLkLLL LLLLLLLK శ్లో: .. :::::::::::
絮
魏
ே
i
『
豹
를
s
裘
魏
魏
器
GOOD FM
Health is man's wealth If is
so we must be careful about our hea
grow. Hence We should eat whole
our body to be healthy and strong.
nutrients carboy hydrates. Fats prote
hydrates are our chief source of ene
present in rice flour bread and potat
can make us fat so we ought to avo
pastries chocolates cake andice crea
Fast too are another source ol
cheese and cooking oil But too muc
disease. Proteins help to keep our b
eggs are rich in protein. Vegetarians
green pears. Dhal and nuts. Veget
radish and drumsticks will do us
sufficient quantity of green leafy
spinach. They are high in again areg
food for which there is on proper sub
build strong bones and teeth. So it
fresh fruits are rich in vitamins. So
We must avoid eating betwee
drink plenty of water every day It is
frr:tit;; Il-li;i ta' :::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::; L0LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLL
TAW AWABWTS
a priceless gift that God gives us
lth. What We eat decides how we
some nutritious food if we want
Our food must have all the main
ins vitamins and minerals. Carbo
2rgy for work and play. They are
oes sugar is bad for our teeth and
id eating too any biscuits sweets
ΠΠ.
f energy they are found in butter
h fat in our diet may cause heart
Ody fit and strong fish, meat and
s can get their protein from soya
arians like lady's fingers beans
much good. We must eat a
Vegetarians like got kola and
good for our eyes mik is the only
bstitute. calcium in milk helps to
is a must for growing children We must take them daily.
'n two main meals lake should
always good to drink boiled
...
LLKLLL LLLL LLLL LLLLLS LLLLkLLL LLLL LLLLKKLLLLL LSLLLLLLSL LLLLKSLL LLLL L LLL LLLL0LLSLL0LLLSLaLaLLLLLLL00LLL0LLL
:: FF
=:
魏
:
;
:
藻
ές
:
リ
翌
通

Page 44
Sough
water. We must take regular exe
our fingernails regularly. and early to rise makes a man he
**-row-how.tow,saes',saeso, !-----T-』 『』*** !!!!!*******|-
---- ***
 
 

『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』」『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』『』 !轟壘轟國壘壘■■= 遭屢遭藏轟!■■■■■■■藏壘■ 雪±轟豐•■ 豐叫鹰轟■「豐■■國■遭■■■■■ 豐■■■ 雪■■■遭■藏 歌)ድቘ..ዷNossae!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*青海*|-!!!!!!!!年和年)!|-*青**sae*No.----事蹟----#*雷!를 패』毫量*謂『事蹟+''+!*青潭禪『+'*'+!»패!»*페 페원*事!»폐 「니 페:*!!!!『間**シ
... We must trim
to forget the saying "Early to be
lthy. Wealthy and wise"
Bavithira. T
Ing
the even
TCSG 11

Page 45
i
: :
:
i
裘
新
莎
黏 r is
:::::: :: :: :: ፵፰ :: : :: :: : s LLLLLLLL0LLLL0LLLLLLLLaLLLLLLL0LLLLLL0LLLLLLLLLLLLLLLL0LLS
உலகில் புகழ்பெற்ற நூல்களு
கீதாஞ்சலி
மகாபாரதம் அர்த்தசாஸ்திரம் சாகுந்தலம், மேகதூதம், இருதுவம்சம்
பகவத்கீதை இராமாயணம்
சத்தியசோதனை
உலகில் ஆகக்கூடிய புத்தகம் எழுதியவர் இலியட் ஒடிசி
போரும் சமாதானமும்
| தேசங்களின் செல்வம்
மெயின் காம்ப் எனதுபோராட்டம்
1800 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழர்
s
செம்மீன் (மலையாளம்)
கம்பொலிய, ஹாகய
மகாவம்சம்
சூளவம்சம்
ருபையாத்
ஒத்தெல்லோ, வெனிஸ்வணிகன்
புரட்சியப் புரட்சி
கலிவரின்
ரொபின்சன் குருசோ
காஸ்கயிடல்
அர்த்தமுள்ள இந்து மதம்
1
፵፰ጅቛ£m.....................ጅ፵፮ጅቛኋጅ፵፮፻፵፰፻፹፰ጅቛ....ቛኂጅቛ..ጅ፵፰ጅ፵፰፻፵፰ጅቛim
::::::::::::::::::::

SekLSSekSKESkSLkLkSkKLLSLkSkLSSSkLkKLSLSLSkkESLLkLLkSkSkEEKSELLEEELSYLELELEekkELKLSSk0KSekELS0EaYS0EES SS SSSSSLS SSLSSSSSS SSSSSLSLSLS SL LSLS S SLSSL S SLLLSSL SSSLL SS SLLLSL LLL S L LSL S L SSSS SLSSSL S SSLS SS S S LSS H H SSLSS SSSSLS SSLL SSSS LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
ம் அவற்றை எழுதியவர்களும்
இரவிந்திரநாத்தாகூர். வேதவியாசர்
:
亨
கொடில்யர் (சாணக்கியர்)
காளிதாசர் வேதவியாயர் வால்மீகி, வசிட்டர்,தமிழில் கம்பர்
: 魏
மகாத்மாகாந்தி
:
உருசவா புரும்
:
ஹோமர்
லியோடால்ஸ்டாய்
: :
அடம்ஸ்மித்
:
அடோல்வ்கிற்வர்.
கனகசபைப் பிள்ளை
தகமி சிவசங்கரப்பிள்ளை
மார்பின் விக்கிரமசிங்க
மகாநாம தேரோ தர்மகிர்த்தி தேரோ 恋 so LDfasurfb
வில்லியன் செக்ஸ்பியர்
画
烹
நோமஸ் கார்லைன்
யோகநாதன் சுவிப்பற
s
s
டானியலு டிபோ (F)
를
s
i
கால்மாகிஸ்
கவிஞர் கண்ணதாசர்
懿
நிர்த்திகாச
d s :::::::::::::::::::::::::::::::: LLaLLLLLLLaLLLLLLLaLLLLLLL0LLLL0LLLLLLLLLLLL

Page 46
** H= | s=]|-『W』 『D-L陳tML ED* ——.E51-→*: 홍 후 總 홍 홀 識 mm 공}湖岭脚踩姆卿鹰卿才藏 £ነፍE=h.sh*Bb*|-!+、 娜娜娜娜娜§. 邝岳 :旧・圧豐雪 ...历L鞑 泌*識*腳娜娜娜廳娜娜昭鱷sỹ 辩ĝĝ颜-乐----历,仙)愈心 永,慨压Ģ出) <베*E☆ ķ娜娜叫鹰四刚刚刚。Ĥ通 :3?娜邻鄱嗜好 注释@ 湖低)血恆止?8岳 乐。乐一匹?心心•*: 和滑母”雕翻感慨随雕雕雕鸮鹦娜娜娜娜岱 燕圆心娜姆跳舞舞舞蹟脾娜娜心跳乱触岛袋 淞師劉5跳圈臨é 血éé酬歸鄭到 ***器 妊|-注释 注释心心cm cm cm新翻新ș* #!EEP 홍 후 홍s=s=激 怒No,= R} C3 3)행, cm 짧 km2鞑 怒)

= = ±
YYYKSYZSKSSKKSYYZSSYZSYZSYZSYZSKZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYYZSYKKSYYZSKKSKKSZYZSZYZSZYZSZZ----- - - - - - ::::::::::::::::::::****ትፍ5!!!!!!!!!!!!'; ፶፭፥ነፍ፥....!■)
குடிப்பது
மணித்தியாலமாக
シ sosyos! 事蹟!!!! 鞑Ä: 熔"和感 sae;E=事蹟 游硫心研啤鞑 和|-5)No,シ sos,研乐*義: *乐*實 ķ历U@* B s*科. *引研び+!!!!
■調T: o si$H=:3因本±), !!!!禪• • sae乐乐乐压历Lsos. +)(.*-乐山ET S.+ '*', sis,乐·터田-Eb!*) 斑山血배?成丝* 脚:3o Ebc내E +)|- GÐ?乐 爪g):Da
ஸ் தெரியாதே .
மாய்த் தெரியும்.
"புஷ்” வென்று சத்தம்
தொண்டை கிளியக்
ம் போடச் சொல்லி இருந்தது.
னை?
முளை தான் இருக்கும் சேர்.
TLD
நரம.
LO
கிறாய்

Page 47
:::::::: ::::::
* 通 FFFFFFFFFFFFFFFF
:
-
i
:
sリ
妾
Frii di di FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
::::::::::::::::::
துே
அறிவுப்பசி போக்க
தேடுகின்றே கடல் அளவு நூ8 என அறிவுத் தீ
பறந்து பறந்து தேனழு பூச்சியினை நூலகத்தில் அமர் தேடுகின்றேன் ந
வாழ்க்கையின் அர் அதன் அத்திவார மாணவி தேடிப்பார்
உண்மயை நீ அறிய ே
சாதனைகள் புரிய வே
உன்பெயர் பதிக் தாமதியாது விரைவீர் வெற்றி உ
வேம்படி
重 43
LLLLSLLLLLLLL LLL LLLLLLLLLLLLLS LLLLLLLLSLSLLLLLSLLLKLLkLkLLLkLLkSkL LLkLL LLLL LLLkLL LL LLLLL LL
疆 LaLLaL0LLL0LaLLLL00LLL00LLa0LLL00L00LL0LLLL0LLLLL0LLLLLLLLaLaELS

Noto:Nitti: "Ni to: ... . . . . . E0CL0LLL00L0LL0LCLL00Ca00L00CLLCL0CLSC00Ca0LL0LSLSLLLLSaLLL0
பல்
அறிவு நூல்களைத் ன் - நான்
ல்கள் தந்தாலும் தாகம் திராது.
ருந்தும் வண்ணாத்து
TIL GLUT6A)
ந்து அமர்ந்து
ல்ல நூல்களை
த்தமே கல்விதான்
மே தேடல்தான்
தேசம் உனக்கே
தேடலைத் தொடங்கு.
ண்டுமா? வரலாற்றில்
க வேண்டுமா?
தேடலை நோக்க
மக்கே.
பார்த்திபா 2010 Arts'
மகளிர் உயர்தர பாடசாலை
s
TiFFFF
R
.
r
:
s
裘 :
罩 -
r
g;:

Page 48
செ
-!페이T*』『』 『石神國---El H- *El H=Ę5山;" .*动乱呜–1本戏 斑鄒鄭腳部吨跳圆Ŝ翻阅5=·체སྤྱི་}#闇 #!|-C5행矶永”脚E? ?©E€3岱 3%;":일因|-Էիլ·| EEoosok *현§ =į+)G5阳 =•G*科 注释$E-如:3ä 훼사「戏 #闇니,?E‘=
saeŌ-EbE”, 注释€9·o+'*
6) 966)
ற்றங்களை கண்
ம் நாம்
வானம் எலும்பு மழை
éi6(95 Jb66öT60)LD
彗画潭 4:4:4::
நாய்களின் பிரார்த்தனையெல்
ஒவ்வொரு பொய்யும் ஒவ்வொ பலருக்கு பல்லே இருக்காது.
நீர் அமைதியாக இரு
கழுதையோடு ந
ர்பார்க்க
நரி உபதேச
நினைத்து விடாதே.
R
பாரிய குற்றங்களை காண்.
இறுதியில் அழித்து விடும்.
கடவுளின் பேராற்ற
துன்பங்களை உன்
R 5)
sae
*현|-"통*홍低)5
•~o:?위-E=雪研!
■■■력EElEl*壘 Ĥ(司乐?패』 謂『니, c내요내!!!! 『』활禮『』唱酬。 +!!Ħolo ... * ...疊疊疊豐豐疊疊豐疊疊調『
빼』疊疊疊疊----
堀!豐疊***疊so疊so***疊oso•F•疊oso•¿•! 調譯詞『』 『T ፻፶፩『』·『 『』『력+!!! 暗潮,*禪 ** 究热3333)...露)•.so !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!")和“霍)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?!!?!!?!!)**** *******シシシ+'*

LSLSLSLSLSLSLSJSJSJSJSJSJSシ』シtae, sow-pow. tłowo, Łow.
LSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSMaeso, saeso, sae, シ
+": * żo: tae.sae * -** 譯*+ '*', po sw.strā +!!::**, storsae·lo, #::3ばsae; ±<岱 弑脚附注 *.~* - sos:|-段灼 패--------1* ,
►sae !* ...
னிடமுள்ள
研Ë -川=|-
# # # # # #$ $ 5 km懿E=性配Ē魏 游 *$乐~~$E压‘=-El滤 鞑d €9Ệ:3§馳"C해将因d姥 3"Scm|-@B6ldGj젊好 泌"고d乐历:3€.瑙球 *科s=G研3?...Ģ|61乐+!! 燃ị概·伽}Ģ調 國 新 總 플袋 %o.|-研爪可ß=增源* a $"cm蛾 *的乐闽E .~EB3e=sae |-%Gj回*제仙乐多E«...俩)E 인Hol!
----·| 15. 3心姆酒:压낸 홍2
0.
தியா -
யும். நக்கி -
டன்

Page 49
?
:羟
한
s
到 i
影
魏
*
:
荃
魏
苔芸。 魏
魏
:
5:5:35::::::::
量
RRR
..
 
 
 

KKLLKLLLLKLLLLL LSLSLLKLLLKLLL LL LLLLL L LLLLLS
:::::::
:
鸭
في
藻
恋
: 新
s 察

Page 50
R
ஆந்துள்:
i
கிபற்றுக்துெ
電
॥
Rhe இத்
தன் வாச
Lleiaf
ஆன்ட்கள்,ப்புத்
ந்
YA LR
ய்யப்பட் алға in ditului விலையில்
ini
Ei
இறக்கமதி Gayu
huafhúų. Seurasari
அன்னைங்
175, K.K.S. Road, Jus
P 2222.190
சிறுவர்களுக்கான
Jag fiassa uguqul'usan
ஒரே கரையின் கீழ்
įį # ||
| } } } } # }
சுத்தமாக ALTA பதப்படுத்தப்பட்ட
அரவி
|×
sỹex.ex.ww.ww.w.soos:?!?!!?!!?!!?!!?!!?!!?!!!!!!!!!-t(x-c)(x.tex.tex.ex.toMaes*
Ł", "Noi", "Nosiosiosae!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•빼』『**'를『』『**『』 『』*빼『』,『』『』,『불빼』,『』를 빼』 『』를 빼』,『... sosoïssosos, saeso!!!!!!!!!調』****』*****''*****』*****''**************』『』,『』 『電『』,『性論『』,『電『』,『電『』,『불패』,『불패』,『』 『』----, , , ). :) ) * ( . )-----__ -------- ---- * * * *)*#闇* シ的热垫鞑፶፰፻፶፩soos:邝 ----|-•|-*** ******** **************************』월學, 해 유폐부터 **나 『』라**니**니
 
 
 

!)*******『輪』『』**********』『』』』』』!調 ----*...*_***■--------„ !!!*불패』,『』
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!■■■■遭雪|-*圖-■■『』-... !! ... :-)*驅』『*』『』輸調 唱 ******No.*Nossos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! oooooooooooooooጎኔጅነፎ‰ና=Mae鞑saeso, to::::::::::::::::::::::-
锅遭 唱)■■■■■ **!o!!!!!!!!!! km青)恐热►¢..ዽቘርድ豐量恐
sw. Łs,
『확히ỵ
so,
姥|-議
#!■ *)빼』
卢)滤
リ
(EGFGOG)
ணைப்பந்தி
3.
യ്തrGrip.
«брtши аношнаа
Abellansdanu ugabasahul Labasogasaosa epaima emanian 8
இ
リ
TT
r
dü.
た *們 No ± *T ~ sis,|- Đ \s, List,
li:
displas deyildirmeyspluadidib xilabudbanudasiyasLab
虫 ரே
ாலைத் தொட
F
asal áhraduangabAdosbarabųnaunas Agnusapan LLLTLLLLLLL LTCLTTLTTLGGSCLLLLCLCLLLM
Hidu asiadaudepoibidiA
ல. 309, நாவலர் வீதி,
ጅቿኌ
sin, T.” - 021

Page 51
s
;
:
யாழ் நாகரின் அனைத்து
LLEDGa saoísefa மொத்த சில்லறை விற்பனை நிலையம்
i
:
Sivakanasan Tex
::
4I, Grand Bazaar 藻 Jafna.
兹 TCTMULIL LII: ரிசிரி பல்பொருள் வி
வாடிக்கையாளர்களே!
: 註
■ R
魏
莎 527, நாவலர் வீதி, நல்லூர்,
யாழ்ப்பாணம்,
T.P.No :- O21-7451896
47
LLLkLLLLkLLLLLkLLLLLL LLLKLLLKLLLKLLLKLLLLKLL LLLLLLL kLLLkLLLLLL LLLLLKS di di di di 胃 画 i hii i LLLLLLLL0LLL0LLL00LLaLLLL0LLLLLLL0LLLL0LLLLL0LLLLLLLLaLLLE
輯
 
 

FFFFFFF"
*調』『*』 + * * * * * T
*『』『』
G.S.
Linganathan d& Co.,
T)
********.****-L**『』』』 『』 『』』·『シ페』』 * * * * * * * * * =*響
*和
No. 13 - 14, Grand Bazaar,
Јајfта.
■調劑調劑禪「禪『謂『
A DE CENTRE
』』『』』『』『』『』『」 *實*靜*』『』壘調遭華間 * 青)
விற்பனை நிலையம
■禮
低) 乐 乐
·RE 圧B
தேவையான
ட்கள் அனைத்தையும்
பொரு
ஒரே கூரையின் கீழ்
5JLDT6095/TB6LD,
sosyo.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *實*麗』*雷』禮厘神*匣* 青)
DB
மலிவானதாகவும் ெ
曹)ትፍ፥፳፩嘔』 No :=|-• 闇黑* キ
கொள்ளலாம். .
*』』『』『』疇調』』
*調』』鱷 *實*實』*輪轟
*』 』調劑*
다
FFFFFFF
t li:

Page 52
ஆக
f
, பொறுப்பாசிரிய
வளளுவா
s: FIFA
雕
r
றன்.
அந்த வி
விய கழ
வழிகளிலு
றியைத்
፵፫
வர்
ண்டார்க்கு
செய்நன்றி ெ
சஞ்சிகையான
娜娜 概呼 心服姆丽师历 事蹟E=壘"통研历9用而!t! 游乐研跳跳糖卿师)仙*o资 注释GjGj研历R, cm配偶) 『siğ翻E乐乐3 热E,콩 해 《, C에g s-էb吞咽泌 热研珊娜娜岛。随珊*翻乐游 热历홍 的 후 홍3 號潮,吨9 响斌 鸭嘴)历L|(5•l乐젊.压 3.可研---- 事蹟可...]*上 -历'RE研|-四.泌 热::翻腾翻源ĝ ĥ.峨斑 %;都 :城, mm 폴翻砂可3.斌 sỹ长蕊)烟例잃 홍忘:3Ło, *:RE S' R} C3历、Bt历% 鞑めて* 3 辩|斑 校%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%院,寺院,寺院,寺院,寺院,寺院,寺院:ESESKSKSKSKSKSKSESLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSJSLLLSLLLSJSJJJS注释 ***********シ

til
LLLkLL LLLL KkL LLkSL LS LK SLS LS KKSLLSS LLLK LLSkkSL LLL kkkLK LZL S LSkkSL LKSLSS
::: 町 滨
R
புடன் நாள்
ம் உய்விண்டாம் உய்வில்லை.
காண்ட மகற்கு”
வாக்கிற்கிணங்க நன்றி கூறக்
பகையில் "துடிப்பு” என்கின்ற இச் கமும் ஊக்கமும் வழங்கிய அதிபர்
அவர்கட்கும் முதற்கண் நன்றியைத்
து சிறப்புடன் வெளிவர தமது க உறுப்பினர்களுக்கும் மனமார்ந்த
அச்சேற்றித் தந்த ஒாgங்கி பதிபகற் :
கள்.
ம் உதவி புரிந்த அனைத்து ந் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
ன்றி
நன்றியுடன்
செயலாளர்.
கு. நிரோசினி
怒 额
::
絮
;
雕
翌
:
s
r
s
:
:
盤
i

Page 53


Page 54


Page 55


Page 56