கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Maths: Activity Book 1

Page 1
7BMBAD GRS
JAV SRL,
 


Page 2


Page 3
ACTIvy GRA
The kaizen
the maste
the development of scie
the juniors
Vembadi Girl
Ja:
Siri

eelit
BOOK - 1 DE 6
Pilot Project
Popr
rplan study
FOpr nce and Maths Education
i1.
econdary level
s' High School
ffna
Lanka
Vomba di i : s High Scro
| nv |
ACC. N. : 3-246 .1 ܘ
CLASS No: Sie
کے حص////4ر لگے ... ... :DATE

Page 4
First Edition
Second Edition
Author
Printed By
Year
January
August
Mrs. R. QE Circ JICA Pri
ANDr/\ Uppum
K.K.S. TP-02
August

2004
2004
Muthukumaran, B.Sc (Hons) Dip in Ed. le 4 oject.
Digital Image adam Junction, Road, Kondavil. 1-4590268
2004

Page 5
spreface
'With avowed objective of accelerating th
Science and Matfiematics, JICA pilot proje
25 schools, selected for this purpose under ty
of Human Resource with the sanguine expe.
yield positive result by ameliorating the s
which is of monumental importance for the
I fees that the Book which has been written
asimpரிefapproach to the suggfMate
It is my fervent stope that the students will
is presented to them in such a manner
understanding the subject which would facil
publishers

process of improvement in the study of
at is being implement in the futswing in
e direction and supervision of the ministry
tation that the success of this project will
turtherance of Science Education.
ir crispanducidusfagugemas
natics by the children studging in grade 6.
be able ha save a self-study as the subject
that they will have no difficulty in
itate their comprehensive grasp,

Page 6
Message from the Principal
The English medium cl
since 2003 in our institution. T
efficiently the serious problem books and Teachers guides in
During the part of the
haven taken a great initiative ta
and to produce a new edition.
This has been made pOS,
we are very thankful to the JIC
Hope the students will be,

Esses have been started and progressing
hough our teachers conduct these classes
he students face is insufficiency of activity
Znglish.
JICA Project, the QE circle-4 members
upgrade the Mathematics Activity Book I
sible through the JICA project fund, and
4 organization.
nefit greatly through this activity Book.
Mrs. K. Ponnampalam, Principal, J/Vembadi Girls' High School.
ii

Page 7
Acknowledgement
I am effusiveby grateful to all the pe 6ook-part I available in time,
1First of all I wish to thank profuse who offered us an opportunity to publish thi It is also incumbent on me to thank TICA Project who took the initiative to p, project.
It behaves me to thank with gratitud us in the accomplishment of this arduous ta. and facilities,
I awe a deep sense of gratitude to P. Education, University of Jaffna, who offen guidance from the time of my writing the 6
SllCCSS,
9My thanks are also due to Dr.S. Sri 9Mathematics and Statistics, University of the QE circle 4 members who from time ti neighbouring school teache4rs for their valua the ticking task of typing my manuscript and 9My profuse thanks are due to M suggestions and enlightened guidance before a immensely helpful me to make it success,
I would like to express my in 2Mr. K. Jeyaeswaran for their having shoulder printed well leaving no room for error and publication of the 6ook has a perfect finish.
iii

ople who helped us to make the activity
6 our Principal Mrs. K. Ponnampalam 6ook for the benefit of the students,
SMrs. A. Thambias the Co-ordinator of ofound the proposals necessary for this
2 the JICA Project Team for encouraging 'kiby providing to us the requisite funds
ofessor K. Sinnathamby, Department of 2d me valuable suggestions and salutary Ook the publication of (Part I is now a
isatkumarajaf, Senior Cecture, Dept. of 'affna, who offered wortfiy suggestions, 2 time helped me in various activities, 6le comments and those who carried out
6ookbinding,
r. Rajasegaram I.S.A. whose valuable work of this magnitude was undertaken
debtedness to Mr. K. P. Kannan ed the responsibility of having this work.
for their attention to ensure that the
9Mrs, R. 9Muthukumaran.

Page 8
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
CO
Measurements Rel
Angles through thi
Measurements of:
Position of a home
Basic Operations t
Sharing Food Item
Estimation for Cor
Estimating Large
Glossary

NTENTS
ated to House
: Object in a Home
Home Garden
Garden
hrough your needs
S
|Suming
Scale Needs
iv
Pages
01 - 10
11 - 21
22 - 28
29 - 33
34 - 67
68 - 75
76 - 79
80 - 87
88 - 90

Page 9
Unit 1
MEASUREMENTS R
Explore yourselves
Think about the terms - length, width,
Fit them in the blanks in the Suitable
1) You want to buy a curtain cloth f house. So, you have to measure the
and the ...................... of the
2) You have a plan to buy a table-clo
table.
To do this you must know the .....
of your dini
3) To pack a gift in a box, you have to c the length ............... , and . . . . . . . . . .
4) Before you start a journey to a ten
estimate the time that will take to rei
need to know the .................... be
and your home along the road.
5) You are arranging some books of san
So you have to know the ..............,

ELATED TO HOUSE
height, distance, depth, thickness.
places of the following sentences.
or a door of your
ふつ
heck the gift with
of the box.
ple, you want to
Ach there. So, you
tween the temple
4
( A
e size on a shelf.
of a book.

Page 10
6) A bucket has fallen in the we
the well. The ..................
I got a stick of 6 metres leng
the bucket.
length of the pen.
Distance Y
Length
Width
Height
Depth
Thickness
محمدرسے
are all relat
UNITS OF MEASUREMENT
UNITS OF MEASURING LENGTH
Group Activity (Discuss - c.
Have you heard about the ways o

l. It is at the bottom of
of the well is about 7 m.
h, but I could not reach
2 glass is less than the
ed to some length measurements.
ollect and Display)
ur elders used to measure length?
irs to measure lengths.

Page 11
Why do we need some other units of m
Give some examples for units of measu
Why do we use SI units nowadays. (Dis
Give some examples of SI units.
Prepare a chart to display your answers
In ancient days In betw
Do you know?
A77ےAAZZ
SI Units
SI :- System International d’units (Tl metre is the unit of measuring leng
referred as a base unit.
JTTTTTTTTTTThTTTTTMYMThTS TMTTSTTTTTTSSTTTTTMMTM TTTTMTTMTTTTSTTSTSLSLSTMMSTTTTMSMS
metre (m), centimetre (cm), millimet
also units of measurement used as SI
2% 2يAAEZAAA9Aنهږي

asuring length? (Discuss)
ng length, which we found then.
fGGՈ Now
YTTMTTTMTTTTTMTTSTTTTTTSTTTMSM0MTASYTTMYTTMMTMSTMTMS TMeSTehTTMTTThJTASTTSTTJTTY
Le international system of Units)
h in SI units. So, metre is
e (mm) and kilometre (km) are
units.
TTSTJJ STTMTMA S TS T zS hM hh0hMTTS TTSTJTS TTS h0hShSTMS hT0TJSYS S M0STS hShTS TSMJTSzTSThS MS hShSATAScShShAS S S0S

Page 12
Just think about it - Fill in
1) We may us
to measureth
2) We may use
to measure le
Name the measuring device
(ruler, tailors' measuring tape,
measure)
| TTETIT IEEEEEEEEE" 胃 S 0 S 0 S0 S 0 S S S S 0 S S S 0 S 00 00 00 00 0L 00 LG S 0L S S 0 S SLS S SL
 
 
 

the empty boxes
e a THERMOMET e temperature.
: a MET STICK ngth.
S
carpenters folding ruler, surveyors' tape
38 - : 芭、
1 - 1 - 1 , illo i L l L . Il

Page 13
Write the suitable units usually
(mm, cm, m, km)
1. length of a car 4.
2. length of a pencil 5.
3. height of a building 6. C
The length of the brush shown in the fig
The length of the brush is about ....... C
っ−്
The height oft
The depth of th
The height of
Thickness of
 
 
 
 

sed to measure these things
idth of a doorway
nickness of a coin
istance between two countries
12 13 14 15 16 17 18. 19 20 21
I r lr I r lr I rr irrirrrrrrrrrr" I r I 2 13 14 15 16 17 18. 19 20 21
ure is about ................. cm long
he vessel is about................ ΟΥ).
e water is about............. C
the 2 books is about............. C.
a book is about.................. C.

Page 14
Activity 1
Measure the length of each objec
enter the measurements here.
You may use the units m or cm
Object Len
Blackboard
Class room
Teacher's Table
Drawer
Book
th
Pencil
Do it yourselves.
Complete each sentence with the 1
or metre(m) or kilometre(km).
1. Your pencil is about 15
Rama is about 1
The height of the coconut tr The height of the mountain The depth of the small pond He walks about 3

t with appropriate measuring devices, and
or mm or m and cm or cm and mm.
gths to be meaՏԱrement easured (round in whole number)
width ..................... . . . height ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hei ght L L SSLSSL SS SL S SS S SS SS SSL SSS SS SS SS S SSLS SS SLSS SLSS S LSL SLSL S LSL LSL S LSL SSL SSLLS
depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
length ........................
width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ickness LSSSSSSS SSSSSSS SSS SSSSSSS SS SS SS SSLSS SLSS SLSS SLS S SLSL SLL SLS SLLSSS
length ........................
more suitable word from centimetre(m)
is about 2000...........
| in front of our house is 1............
in one hour.

Page 15
T 8 9 10 11 12 13 14 15 1 C
Observe a ruler you have and fill
In a ruler, each centimetre is divided Each point is called as a ............... a). Answer the following questions 1. How many millimetres does a cer 2. How many millimetres are there i 3. How many millimetres do 3 centi
4. How many centimetres make a m
5. How much longer is 2 m 20 cm th
b) Fill in the blanks with suitable in
from the brackets
1. i) 1 m = ............ CII .
ii) 2 m = ............ C 2. 145 cm of length is ............... (n 3. 145 cm of length is .............. (mc
4. 145 cm is ............ cm more than
6. 145 cm = ...... 111 ...... CT1
c) 1. Write the following lengths in m
eg:- i). 300 cm = ...... 3...... 111
ii) 700 cm = ............ ITA iii) 2500 cm = ............ IT

17 18, 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29
in the blanks.
into ......... equal points.
timetre have? ..........................
13 centimetres? .......................
metres and 5 millimetres have?
an 2 m?..........................
umbers or with the words
hore, less) than 1 m.
re, less) than 2 m.
1 m.
etre
iv) 2700 cm =............ 1.
v) 3200 cm =............ 1Υ)
vi) 3700 cm - ............ IY).

Page 16
2. Write the following len
eg:- i. 1 m = 100
ii. 8 m = .............
iii. 1/2 m = .............
3. Express these lengths i
eg:- i. 325 cm = 3 m 25c
ii. 174 cm=F ..........
4. Convert into centimet
eg:- i. 1 m 25 cm = 125;
ii.7 m 00 cm = .....
iii. 5m 85 cm= ......
5. Convert into millimetre
eg:- i. 12 cm
ii. 8cm = .
iii. 8cm 5mm = .
6. Convert into centime
eg:- i. 110 mm = 1
| iii. 70 mm F ..
iii. 200 mm F.
d). Write the following lengt eg:- i. 174 cm = 1 m 74c ii. 785 cm = ...........
iii. 36 mm = ...........

gths in centimetre.
ΟΠΥ) iv. 4 m =............. C1
. , CIIll V. 70 m =F............. C
... C. vi. 72 m = ............. C1
metre and centimetre
iii. 875 cm = ...............
e - - - - - - - - - - iv. 950 cm = ...............
Θ
C iv. 2 m 45 cm =................
v. 21 m 40cm=F................
vi. 8 m 9cm-.................
120 mm
tre
1cm
S SSSSSSS SSSSSSS SLS S SLS S SLS S SLS S SS SS SS SS SSL SSLS SLS SLS
hs using mixed units.
IY). iv. 101 mm = .....................

Page 17
Activity 2
Measure these lines as accurately a
in the blanks
S SS SS SS S SS S SS S SS SS SSL SSS SS SS SSL S S S S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
Explore yourselves
/N
а) b)
Look at (a), (b), (c), (d)
1) a), c) are ................ (straight, cul 2) b), d) are ................ (straight, cl

s you can and write the lengths
c) (d)
ved) lines.
Irved) lines.

Page 18
Activity 3
1) Prepare yourselves with a and an envelope to do this
2) Use the ruler to measure th
Object
Pen
Pencil
Blade
White chalk
Envelope
Eraser
3) Draw lines to each measur
4) Check, by placing the obje

uler, pen, pencil, blade, white chalk, eraser
activity.
ethings you have and complete the table.
Length in cm, mm
LL LLLL LSL S LSL S LSL L SSL L S L SLL SS SS SS SSLS S L S S SS S SS SS SSL
LSL S LSL SS SLSS SLSL SLL SS SSL SS SL SS S C S S S C S SSSS SSSS SS SS
Syou gotusing ruler.
cts on them.
10

Page 19
Unit
ANGLES THROUGHT
HOM
1. Find out the right-angled corne
your home.
List some objects which have ri
Objects having rig
In the classroom
S SS SS SSSS SS SS SS SSSS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSL S S
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S
SSSSSSSSSSSSS SSS SSSSSSS SSS SSSSSSS SSSSSSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSSS SS SS
2. Select the suitable answer and fill
I.
II.
Could all the right angled
placed over another?
(Try to check your answer
Two right angled corners
SSS SS SSSSSSSSSS SSSSS S SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS S
(Try to check your answel
11
 

2
HE OBJECTS IN A E
's in your classroom and at
ht-angled corner / corners.
tangled corner / corners
At home
SSSSS SSSSSSSS SSSSSSS SSSS SS SS SSSS SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSSS SSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS SSS SSSSSSS SSS SSSS SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
S SS SS SS SS SS SS SS SS SSL SSS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
in the blanks.
corners fit one another when one
o)
using some right angled objects)
can be placed side by side along a ... (straight line, curved line)
using right angled objects)

Page 20
III.
IV.
VII.
The set-square in
hasn't any) right
All the angles on
aren't) right angle
(not right angle, r.
Can you obtain a
paper, which has
Can you obtain a
paper, which has
(Yes. No)
Can you obtain a
paper, which has
(Yes, No).

your instrument box ................. (hasa,
angle.
a Set-Square . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (are,
S. Only one angle is ........................
ight angle).
right angle by folding once a piece of
Only one straight edge?
right angle by folding once a piece of
no straight edges? ...........................
right angle by folding twice a piece of
no straight edges?...........................

Page 21
Group-Activity: Understand
Complete the table below using given ir
One example has been done for you.
Step - 1)
Step-2)
Step-3)
Step - 4)
Step - 5)
Make a clock - face Such
moved to show time.
Set the time given in the 1:
and draw the clock hands
hands in the 2“ column oft
Use a right angled corner
clock-hands are whether ri
angle or less than a right ang
table.
Cut the angles between the paste them into 3 groups a
right angles, less than a righ
Discuss and name the grou
angle and right angle,
13
 

while doing.
structions in steps 1 to 5.
that both the clock-hands can be
it column of the table one by one, to show the “angle between two
he table.
to decide the angles between the ght angles or greater than a right
gle, and fill the 3rd column of the
clock-hands in colour papers and ccording to the angle types such as
angle, greater than a right angle.
ps suitably as acute angle, obtuse

Page 22
Table for the above activity
Time
Angle betwe the clock har
O1:00
02:00
03:00
04:00
05:00
02:30
09:00

Right angle / greater than a right angle / less than a right angle
Less than a right angle.
14

Page 23
Activity:- (do your own)
Step - I) Lay two sticks (AB and AC
point “A”
BC
Step - II ) Rotate one stick about the p
S You can observe that the rotation r
space) between the two sticks.
> By rotating continuously, the an
decrease) continuously.
> Till the angle becomes right a
S SS SS SS SS SS SSLS SS S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS (right, acute, ol
15

) together with a common end
جه کار
(we can mark the................
angle like this)
A
oint “A” little by little.
ngle, the angles you got are
tuse) angles.

Page 24
Step III) Again continue the pl
Fill in the blanks using sui
acute, right. You may use one
> After rotating another right
line.
S. Then the angle made by th
> So, to get a ..................
sticks through two right an
> And any angle increasing
called as an ..................,

ocess of rotating.
B B
Ni. ^ AD
C
table words from straight, obtuse,
word more than once.
angle, you will get a
e two sticks through the rotation is called
C.
angle by rotation, you have to rotate the
gles from initial stage.
from a right angle to a straight angle is
16

Page 25
Step IV) Further, continue the rotatior
B B B
ED> ■ニ> ICX
D A A C
C
C C half the rotation
> All the angles increased from the straig
called........................ (acute, obtuse,
17

D> N | DD>
()
full rotation
ght angle to reach the initial stage, are
reflex) angles.

Page 26
Group Activity
(You need some colour pape
Step - I) Take a piece of co,
edges.
eg: റ
Step - II) Cut some pieces to m angles, straight angle Try to getatleast tw.
(You may use more
Step - III) Paste them into grou
board.
Step - IV) After discussion, do
pieces in this table.

rs, Scissors, bristle board and gum)
Our paper and make it having no straight
nake acute angles, right angles, obtuse as and reflex angles. o distinct angles of each type
than one colour paper)
ps as shown in the table below, on a bristle
the same activity at home and paste the cut
18

Page 27
Different Types
Acute angles
Right angles
Obtus angle
Think about it
Do you know why you have
paper having no straight sides?
If you ignore that advice, what
may face?
Can you suggest any other way,
19

of angles
e
Straight | Reflex angles angles
been advised to make the
will be the difficulties you
s to overcome this problem?

Page 28
Write down the kind of
(right angle, obtuse angle, ac
(ހ

angle marked on each figure.
ute angle, reflex angle, straight angle)
20

Page 29
Draw and mark an acute angle at a point
Draw and markan obtuse angle ata poin
Draw and mark a reflex angle at a point
21
 

O, given below.
t A, given below.
3, given below.

Page 30
MEASUREMENT
1. Observe the following
questions below.
(d)
(g)
a) Which of these shapes have (
c) Which shapes have three cur
d) Which shapes have three stra
e) Which shapes are closed shay
f) Which closed shapes have thi
g) Which of these shapes are tri

Unit 3
S OF A HOME GARDEN
three sided shapes and answer the
(b) (c)
(e) (f)
(h) (i)
one curved side and 2 straight sides?
Ved sides?.
ight sides?............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pes?...............................................
ree straight Sides? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
angles?...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22

Page 31
Group activity
You are given some straight sticks of string pieces.
Try with the sticks and strings and answ
i) Can you make a three sided closed
ii) Can you make a closed — shape ha not in a plane?...................... (Y
iii) Can you make a triangle using any t
2. Fill in the blanks.
Choose the words from (three, closed, 1. Triangle is a ................... Triangle is a ..................., So, triangle is a .............. 2. A triangle has .................. 3. All the sides of a triangle are
(g)
23

several lengths and some curved
r the following.
shape, which is not in a plane?
ring three straight edges, which is
es, No)
nree straight sides?
plane, straight)
... figure.
... figure.
LSLSSSSSS SSS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SS Figure
sides
SSSS SSSLS SSSSSSSSSSS SSS SSSSLSL SSSS SSSSLS SS SSSSSSSSSSSS sides.
b) (c)
e) (f)
h) (i)

Page 32
(j)
Observe the given plane sh
questions. Which of these shapes are
(i) Triangles
(ii) Quadrilaterals
(iii) Rectangles
(iv) Squares
(v) Equilaterals
(vi) Eqiulateral Triangles
(vii) Equilateral quadrilateral
(viii) Regular shapes
(ix) Neither triangles nor qu
Putright ( Y) or wrong
following sentences. 1. Opposite sides of a square are
2.
All the equilateral - triangles
Rectangle is a quadrilateral
Quadrilateral is a square
You are given a quadrilateral
(i) The shape you are giver
(ii) The shape you are giver
(iii) The shape you are giver
If any two angles of a triangle
it will be an ec

O
(k) (1)
apes and answer the following
LSS SSS SSSS SS SS SSSSS SLS S S SS SS SS SSLS SSSSS S SSSS SS SS SS SSLSS
LS S SLSS SLSSS SLSS SLSS SLSS SLS S SLSSLSS SL SLSS SLSS SLSS SSSL SLS
LS SS SSLSLSS SS SL SL SL SSL S SSSS S LLLL SS SSSSSL SSSSS S SLSS SLSL SSSL SS
SSSS SLSSSLSSSSSSLS S SLSS SLSS SLSS SLSSS SSLSLSS SLSS SLSS SLSS SLSSS0SSLS
S SSSSSSSSSSSSSSSS SSS SSSS SS SS SSSLS S SLS SLS
S SSSSSSS SSS SSSSSSSS SS SS SS SSSSSSS SLSSS SS
S S S S S S S SS S SS SS SS SS SS SS SS SS
equal (. . . . . . . . . . )
are regular shapes (........... )
(........... )
(...........
all the sides of which are equal.
l is a Square (. . . . . . . . . .
1 can be a square (........... )
l need not be a square (. . . . . . . . . . )
2 are equal,
quilateral triangle. - (........... )
24

Page 33
Complete the sentences us using Words given in bracke
1.
10.
11.
12.
A rectangle has ......... COCS.
A rectangle has ...... pairs of equal All the angles of a rectangle are ...... Rectangle is a special .................. A square has........... COCS. A square has ............... equal sides All the angles of a square are .........
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (square, quadri A quadrilateral need not have ......
but it can have equal sides.
A regular quadrilateral is called square).
A triangle has.................. COCTS : All the triangles having equal sides in
no equal) angles. So, it is a regular sha
Calculate the perimeters of th
I.
3 cm
Perimeter
or Perimeter
or Perimeter
5 cm
For any rectang Perimeter
25

ng suitable numbers or
S
ides and .......... equal angles.
(right, acute) angles.
(quadrilateral, square).
and .............. equal angles.
(right, acute) angles.
ateral) is a special rectangle.
(some, any) equal sides,
aS a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... (rectangle,
and ..................... sides
nust have ..................... (equal,
=(5十...... ...... ...... ) cm
. . . . . . . . . ΟΥ1. . . . . . . times (5 +...) cm . . . . . . X...... Cl
. . . . . . C F (...... Χ 5 + ... ... X3) cm F (...... . . . . . . ) cm
ΟIY).
le, = 2 X length + 2 X width = 2(length +width)
- c. s . . .
c class IAEA
|-

Page 34
II. Perimete
- Figurel
Perimete
Figure2
Could you understand that ho
equal?
Try to explain using 10 sticks of
III.
3 cm
1 cm
2 cm
1 cm
5 cm
IV.
7
C 7cm
7cm

W the perimeters of figurel & figure2 are
equal length.
Perimeter = 5 + ..................
jen
Perimeter = (7 + ...... + ......
For any equilateral triangle Perimeter = 3 X length of one side
26

Page 35
This picture shows the shape of yol
divided into plots.
Select the words from (triangle, rectangl
Plot 2
Plot 1
House
Wall Gate
a)1. The shape of your land is a .......... 2. The shape of plot 2 is a..............
3. Plot 1 is also of........................
4. Plot 3 is a ............................., b) 1. You want to make a fence around р. So, you have to measure around the
The measurement around the plot2
plot2. Since plot2 is of................. shap perimeter of that triangle.
2. You want to fence around plot 3.
So, you have to measure around it.
The measurement around plot 3 is
plot3. Since it is of square shape, .........
that square.
27

home garden and how it was
square, triangular, perimeter)
Plot 3
SSS SSS SSS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS
lot2.
2 plot2.
! is called as the ................. of
e, perimeter of plot2 is the
:alled as the................... of the
- - - - - - of plot3 is the perimeter of

Page 36
3.
The length of the front po
(a) What will be the lengt
(b) What will be the lengt
(c) What will be the lengt
(d) Then, can you say t
around it? ..............
(e) The perimeter of plot

rtion of plot 3 is 8m.
28

Page 37
Unit
POSITION OF A
Explore yourselves Fill in the blanks using the following wo
horizontal, vertical, horizontally, vertical
1. Normally, water level is ...........,
2. The wall is ...........................
3. The floor is ...........................
4. He is standing. Now, he is ......... 5. He lies down to sleep. Now he is . 6. A stone is released at a height.
It will drop ............................ 7. A car is moving along a ............
It moves ..........................
8. A stone is hanged by a thread.
It is hanged...........................,
Activity:
List some objects /things in your classro
vertical.
Horizontal Vert
29

|OME GARDEN
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS SS S
SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS SS SSSSSSSSSSSSSSSS SS SS SS
bom, which are horizontal and
cal

Page 38
Group Activity:
I. Place a cardboar
III. Observe it and co
1. It has horizontal
2. There are horizonta
cardboard box.
III. Place a tetrahed
Number of faces
Number of horizontal faces
Number of vertical faces
Number of faces, which are 1
Activity:
I. Discuss about the instru.
vertical directions while bl
II. Try to make those instrume
III. Check the horizontal an
instruments you made.
Activity:
Discuss about some information
O To find North
O To find East
o To find North - South
Clues :- Compass, magnet, tet

box on a floor.
mplete the following sentences.
faces and vertical faces. ledges and vertical edges in the
ron on the table.
neither horizontal nor vertical
ments used to check the horizontal and
lilding a house.
2nts with easily available things.
d vertical things with the help of the
, which could be used to find directions.
direction
mples, shadow, Sun
30

Page 39
Activity:
I. Stand facing the sun in the mo II. Stretch your arms out.
O The direction you are faci o The direction behind you o The direction pointed by y
o The direction pointed by y
III. Make four friends stand in eac
from you.
IV. Draw lines with arrow marks f
positions,
V. Copy the lines here by comple
O- denotes your position.
North
Note:- On a paper, we usually denote
the paper.
Exercise
1) Write down the four main directions.
а) 9 , ---
b) Show them on a map.
31

Our right arm is................... ...
h four directions, at a distance
com your position to their
ing the given figure.
: North towards the top edge of

Page 40
2) Normally we use lines with a
position.
is towards Nortl
-> is towards ......
is towards ......
is towards ......
Ν CB
F
H- OE
Pك,C
Η DG
- 으r)

row marks to denote directions from a
SL SLL SLL SLL SS SS SSL SSLL SSL SL SL L S SLL SLL SL S SL S S S L L SS
LSL SS SSLSSL SSSSSSS SS SS SSLS SSSSSSS S SSSS
A to B is North
A to C is .......................
32

Page 41
F is situated in a direction from Abetwee the East direction of A.
So, F is in the ..................... direct
His in the .......................... direc
G is ....................... of A
D is ....................... OfG
E is ...................... Of D
4) Give eight directions------------------ 。一一
5)
North
Label South-East
33

n the North direction of A and
on from A
ion from A
the unmarked directions.

Page 42
BASIC, OPERAT
Explore Yourselves
1. Ravi, Balan, Kumar are three
and hired a van. The number of seats in the va
Number Off
Ravi
Balan
Kumar
Some more people in their ne
a. How many people from
the trip? To find the answer we h and 6. The answer is 15.
b. How many more people
To find the answer we h 20. The answer is 5.
2. Jega bought a fridge, a radio
The amount she had to pay w
To find that amount, we have
prices.
The ................... (Sum, to RS 16500/-, The .................... (additio
of the three prices is the total 3. The population of a village is

UNIT 5
IONS THROUGH OUR
NEEDS
neighbours. They arranged a family trip
n is 20
amily members
4
6
5
ighborhood also wish to join them.
the three families have planned to go on
have to ............. (add, subtract) 4, 5
laVe tO . . . . . . . . . (add, subtract) 15 from
and a fan.
'as the ....... (sum, difference) of the prices.
ίΟ . . (add, subtract) these three
Frid RS 9000
tal ) cost is ridge KS
Radio RS 4000
n, subtraction) Fan RS 3500 COSt.
8365.
34

Page 43
&
The number of males in that village is To find the number of females in that
(add, subtract) 5000 from 8365.
The number of females is the ........
between the two numbers 8365 and 50
8365 ..................... (plus, minus) 5000
So, the number of females is 3365.
4. Mala has 10 marbleS.
Dinesh has 23 marbles.
10....................... (plus, minus) 23 is e They ............. (altogether, each) hav
23 ........... (plus, minus) 10 is equal ti
Dinesh has 13 marbles ................ (r
Mala has 13 marbles ................. (m
5. In a class of 36 students, 20 have Eng
have Tamil medium books.
The number of students having
SSS SS SSSSSSSSSSSSS SS SS SS SS SS SSLS SSSS SS (subtraction, addition) (
The answer is ..........
6. There are six divisions in Grade 6 in y division are selected for a competition. How many students are selected in Gra To find the answer, we have to
numbers 6 and 3.
The answer is .................
35

5000.
tillage, we have to ........ . . . . . . . . .
(subtraction, difference)
)0.
is equal to 3365.
qual to 33.
ve 33 marbleS.
) 13.
more, less) than Mala.
ore, less) than Dinesh.
glish Medium books and the rest
Tamil medium books is the
f 20 from 36.
our school. 3 students from each
S SSSSSSSSSSSSSSSSS (multiply, add) the

Page 44
7. In a certain situation, the c
family card. 120 soaps were delivered on How many families could h
To find the answer, we have
The answer is.................
Addition: Complete th
-- 7 5 4 6
8 13
Exercise
1. 9 + 9 =
2. 6+ = 10
3. 7 + 5 = 5 +
4. 7 - O = + 7 =

)-operative shop delivered 3 soaps to each
a day.
lve bought soap on that day?
.3 O ............... (multiply, divide) 120 byاً
Le table quickly
3 2 | 8 || 9 || 1 |
13
36

Page 45
Activity
You have 30 marbles and your friend ha
marbles 10 by 10 individually.
i. How many heaps of 10 marble,
ii. How many heaps of 10 marble
Now, you give your marbles to your frie
She ................... (adds, removes) the
Now, she would have heaps of
She would have marbles.
When we add 30 marbles to 20 marbles v
ニ> 30 - 20 = 3 tens --2 tens =
Now try to fill this table
Number of marbles Number of hea
marbles
Your friend YOl
You have You have
has
50 70 5
90 80
60 70
30 80
40 30
70 40
37

20 marbles. Both of you heap the
do you have?
does your friend have?
ld.
n with her marbles.
10 marbles.
ve will get marbles.
ten S F
is of 10 After giving yours to your
friend
Number of Number of
ur friend
heaps your marbles your has
friend has friend has
7 12 120

Page 46
Exercise:-
1. 80 + 60 F 8 tens
t
C
S
2. 70 + 30
3. 800 + 2.00 = hundrec
4. 7000 + 5000 = [ ] thousan
5. 70+ 60 = (7 + . )
Exercise : Complete the ta
40
80
60
70
30
1. 7 -- 5 = 12 => 70 + 5(
2. 6 -- 7 = 13 => 60十7
3.7+5+3=15 => 70+ 5(

+ tens = tens = }
+ tens = tens =I s+ 2 hundreds = hundreds =
ds+[ ] thousands =D thousands = ]
tenS = tens =
ble quickly
80 90 70
)千... , 700+500 =....................
0=... 6000 +7000 =....................
) + 30 F............ 7000+5000+3000
+
38

Page 47
To add 35 with 43
Mtd. I
35 = 30 - 5
= 3 tens + 5 ones
43 = 40 + 3
= 4 tens + 3 ones
35 + 43 ->
=> 35十43
=
39

5 = 3 tens and 5 ones
3 = 4 tens and 3 ones
ノーーート、 محے
p صبر ༄ །
V ,/ ©© t
ᎧᎼ
(8Ꮌ
ÔÔ
Ꭴ←
ᎧᎼ

Page 48
Exercise
1. 36 + 52 = (3+5) tens 2. 71 +25 = (+) tens
3. 54 + 32 = tenS
4.
5
27 - 11 = tenS
35 +44 = tens
Mtd II:
Consider the place Value tabl
35 -->
43 -->
78 <-
Exercise
71 -
25
Add: 346+ 231
Mtd. I
346 -- 231 = (3+2) hund
R hunc
༧ ༨༦ ཟླ་ ༡༡. ܕ ܥ
ܓ1

+ (6+2) ones =-|| tenS + OCS = } +( H Dones= | tenS + Jones = -H OCS = } -H OCS - -H OCS =
le to add 35 with 43
T O
3 5 => 35
4. 3 => 43_+
- 7 8 => 78
T O
-> 7 1. =>71
D 2 5 =>25 +
<--
|reds -- ( + )tens + (DH ) ones
|reds -- tenS + OECS
40

Page 49
Mtd II
H T C
346--> 3 4 6
231 --> 2 3 1
Exercise
1) 134 + 133 =
2) 2235 + 1261 =
3) 4326 4) 43
1 2 1 1 + 1 2 O
Try to add 57 and 26
57 = 5 tens -- 7 Ones
26 = 2 tens -- 6 ones
=> 57 - 26 = 7 tens -- 13 Ones
= 7 tens + ] ten +3 ones
. . . . . . . . . tens + 3 ones
41

231 十
6 5) 235 3 + D2 +
28

Page 50
Set these ideas in a place v.
Tens (T) Ones (O)
Carry
5 7
--> 57
26十
Add : 37--86
H T O
3 7
8 6

lue table
(Follow these steps)
Step II: add ones
7十6=13
= 1 ten + 3 OneS
put in ones place
carry to the tens place
Step II: add tens
+5+2 =
Step II: Add OneS
7-+- 6= 13 = 1 ten + 3 OneS
Put 3 in ones place
Carry 1 to the tens place
Step II: Add tens :
1+3+8 = 12 tens = 1 hundred +2 tens
- Put 2 intens place
Carry 1 to the hundreds place
Step III: Add hundreds
42

Page 51
இxஇ&இ& இ
Add using place value table
1) 77 + 45 = 2) 1
H T O
3) 96 + 35 = 4) 7
Η T O
43
 
 
 

24 + 39 =
435 + 647 =
H

Page 52
5) 1237 + 2987
T H T
Do it yourselves
1. 7+ = 10 => 2. 15+ = 25 =>
3. 70+ = 90 =>
Activity To subtract: 45–23
We have 45 marbles. We have t
Group 45 marbles ten by ten . P Then we have bags of 10 m
To take away 23 marbles, we ca
single marbles easily.
Take away the selected marbles. Now we have bags often I That is tens and ones.
The balance number of marbles
=> 45–23 =

6) 1275 + 735 + 2364
O T H T O
10- = 7
25 - 15 =
90 - 70 =
70 - 20 =
1500-700 =
o take away 23 marbles.
ut them in small bags .
arbles and single marbles. n select bags of 10 marbles and
marbles and single marbles
is
44 --

Page 53
Follow the same procedure ina p
T O St
45 -> 4. 5
23 -> 2 3 - | | | | St.
We have 45 = 4 tens -- 5 Ones
Take away 23 = 2 tens + 3 ones
The balance 45-23 = tenst O1
=> 45 - 23 =
Activity
To subtract: 43 - 25
We have 43 marbles. We have to take aw
Group 43 marbles 10 by 10 Put each 10 marbles in small bags. Then you have bags of 10 marbles To take away 25 marbles you have to tak single marbles
But, you can't take single marbles Take 10 marbles out from one bag. Add Now, you have tens and one Now, take away 25 (2 bags and 5 single The balance is bags of 10 marbles
The balance number of marbles is
=> 43-25 –
45

ace value table.
p II: Subtract ones 3 = 2 (5 ones -3 ones)
2 = 2 (4 tens - 2 tens)
p II: Subtract tens
CS
lay 25 marbles
and single marbles e bags of 10 marbles and
rom single marbles. them with the single marbles.
S.
}marbles.
und single marbles.

Page 54
Follow the same idea using
We car
Take 1.
Then th
T O
34 133
2 5
Bring t
Then th
Now Su
Then,
=> 43
Subtract 185 from 262 usi
H T O
5 12 2 (6 A. 1 2 5
H | T O
1 15 12 2 || 6 | Zí 1. 8 5

place value table
’t find 3 - 5
ten from 4 tens.
ere will be...... ten S.
lat 1 to the Ones place.
ere will be ones, (1 tens = 10 ones)
btract ones.
subtract tens.
- 25 =
ng place Value table.
Step II: Subtract ones
We can't find 2-5 Take 1 ten to ones place 1 ten = 10 ones =>6 Tens + 2 ones F 5 tens -- 12 Ones 12 - 5 =
Step II: Subtract tens
We can’t find 5-8 Take 1 hundred to tens place I Η = 10 T => 2H, 5T = 1H, 15 T Now Subtract tens
15-8 =
Step III: Subtract Hundreds
1- 1 =
46

Page 55
Subtract using place value tables
1) 2743 - 1375
2) 5842 - 2465
3) 7472-385
47

4) 2787 - 364
5) 4984-3943
6) 6900 – 208

Page 56
Activity
Three divisions of Grade 6 w
the number of students are gi
6A 6. Boys 25 2
Girls 13 1.
Total
. How many boys altogether
How many girls altogether
The number of students we
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S , .................., and
. The total number of Student
SSS S S S S S S S S S S S S S S S S S more Students fra
. The difference between the
6A, 6B and 6C are ...... 9
. The highest difference betw
students is in grade 6.........
. In grade 6A and 6B the nun
girls, but not in........... (6A,

ent on a trip together. Details about
Ven in the table below.
B 6C Total 3 17
7 24
Es Went on the trip is.
om 6B than from 6A went on the trip.
number of male and female students in
... and.............
seen the number of male and femalc
... (A,B,C)
nber of boys is greater than the number of
6B,6C)
48

Page 57
Explore yourselves
1) A book shop sells a dictionary for R.
How much does it cost.?
LSS SSS S SSS SSSLSSS SS SSSSSLSL S SSSS SS SS SS SS SS SSL SSSSSSSS
2) In 1998, the total population in a vill In 2003 the total Population in that \
The ........... (increase, decrease) in pc
Mala has to travel 18 km to reach the ten
She has to travel 8 km to meet Sita .
If Sita wants to go to the temple, how fau
 

S 50 less than its marked price.
Dictionary
RS 105
age was 4375. Sita
sillage was 7375.
pulation is ........... during 5
Mala
ple .
does she have to travel?

Page 58
Explore yourselves
1. Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q Q Q
How many mangoes are there
3十3十..十.=
2. There are 7 rows, each having
To find the total number of se
Total number of seats is the ...
Total number of SeatS = 8 ti
3. In a village, there are 20 famil
12 families have 5 members in
5 families have 5 members in
3 families have 3 members in
The total number of people in the
= 12
The number of people in the 5 fan
= 5 t
The number of people in the 3 fam
The total number of people in that

times 3
mangoes in all
8 seats.
ats, We have to ............ 8 by 7.
... ......... of 8 and 7.
ies.
h each.
each.
each.
12 families having 5 members
times
hilies having 4 members
imes o
hilies having 3 members
=
village - ................
50

Page 59
Various expressions of 4x3
O 4 threes are
O 4 times 3 is
O Multiply 3 by 4. The answeri
O Multiplication of 3 and 4 is
O Product of 3 and 4 is
Exercise
1,3十3十3十3=12 3
4 Times 3 = 12 5
So, multiplication is a repeated ........ subtraction)
2. Multiplying any number by 5 3. Multiplying any number by is
3 7 5 8
51

昌
-3+3+3+3 = 15
Times 3 =15
S SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS S SS SS SSLS SS S SS SS S S S S (addition,
S the number itself.
ZCO.

Page 60
Exercises
1. 5 X1 = 1 Χ =|
2. 7 Χ 0 = Χ7 = 3. 3x7 – 7 x =
4. 12 Χ 5 =
5. 2 X (3Χ5) = (2Χ3)
Do it yourselves
1) Follow the pattern to fill the ei
1 X 10 = 10 1
2 Χ 10 = 20 2
3 Χ 10 = 30 3
12 Χ 10 = 27
273Χ10 = | 365
2). 12 X 80 = 12 times 8 ten
= 96 times tens
= 96 Χ 10
=
3. 15 Χ 70= 15 X Χ 10
= x 10
4. 8 X 700 = 8 times 7 hundreds
= 8 X 7 hundreds =

mpty boxes
X 100 = 100
X 100 = 200
X 100 = 300
X 100 =
x 100 =
hundreds
52

Page 61
Exercise
1. 7 x 10 = 4) 8X 700 =
2. 136 x 10 = 5) 11 Χ 900 =
3. 16 x 100 = 6) 11Χ2000 = |
Activity
To find 3X245
3 X 245 = 3 times 245
245 = 200 +
245 = 200 +
245 = 200 +
3 times 245 = 3 times — 3 til
3Χ245 = 3 X + 3
--
Exercise
1. 5 x 846 = 5x -- 5 x +:
-- --
2. 8X 474 = X 400 + X
53

X | Χ 100 =
Χ Χ 100 =
Χ Χ 1000 =
40 -H 5
40 -- 5
40 -- 5
1CS + 3 times
K + 3X
-
5 x 6
70 + Χ 4

Page 62
Set these ideas in a place va
To Find 245 x 3
245 = 200 + 40 + 5
3 x 245 = 3 X 200 + 3 X 40 + 3 x
Th H T O
2 4
3
1 5
1 | 2 || 0
We can also set it out like this (We can follow these steps menta
step I Th H TO
2 4 5
3 x
5

lue table.
To Find 967 x 8 967 = 900 + +
5 967 x 8 = 8 x -- 8 x
Th H T O
9 || 6 || 7
8
lly)
Multiply ones
3 x 5 Ones = 15 Ones
= 1 tens + 5 ones
Put 5 in ones place
Carry 1 to the tens place.
54

Page 63
Step II
Th H. T. O
2 4 5
Step III
Th H. T. O
2 4 5
3
7 35
Step II
Multiply
3 X 4 te
add the
12 + 1 =
Put 3 in
carry 11
Step III
Multiply hundred
3x2 hundreds
6+1 = 7 hundt
put 7 in hund,
55

tens
nS F tenS
carried 1 tens
= 13 tens
= 1 hundred + 3 tens
tens place
Eo hundred place
S
= 6 hundreds
eds
red place

Page 64
To find 36 x 23
36 x 23 = 36x (20 +3)
= 36 x 20 + 36 х 3
36 23 * 108 -ཐོ────────────────-36 ྾3 720 -ཐ─────────── 36 ྾ 20
- 36 (20 + 3) =
Activity
1.
Kala’s stamp album is filled v
Each page has 45 stamps on it
I bought 2 dozen exercise boo
The amount I had paid was Rs
A lorry was loaded with 145 b Number of fruits loaded was
A book has 225 sheets. 45 su
A cardboard box has 25 packe
Each packet has 100 chocolat
Three such cardboard bo
chocolates.
They have................. choco

- 36 X23
vith stamps. The album has 28 pages.
stamps in her stamp album.
ks, which cost Rs.27 each.
S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S
chbooks have......................... sheets.
sts of chocolates.
CS.
xes have ..................... packets of
lates.
56

Page 65
Division
1)
2)
3)
4)
Explore Yourselves
2 x
9 x
6 X
Χ
= 10
= 72
= 60
8 = 48
=> 4:
1) Latha has 12 pieces of cakes.
She gives 3 pieces to each child.
How many children could be give
To find the answer, we have to fin
3 x
= 12
The answer is 12
The answer is
Or 12 --
2) We have 35 chairs to be arranged
Each row will have
To find the answer we have to .....
............(divide, multiply)35 by
The answer is the number of 5's i
5 Χ
= 35
35 - 5
So, the number of 5's in 35 =
The answer is
57

O O DO DO DO DI ] n 3 pieces of cakes?
dhow many 3'S are there in 12.
3 = ΟΥ 312
(multiplied, divided) by 3.
in 5 rows.
... chairs.

Page 66
Exercise: 1) 27+3 =3's in 27 = 2) 81 + 9 = 9's in 81 = 3) 12 + 2 = 6,
2 is called the ........,
12 is called the .......
6 is called the ........,
Activity (Do - and unders
You have 10 toffees. You" a
number of toffees.
Step I
Every one of you takes one toff
S SS SS SS SSSS toffees left on
Could you all take toffee a
Step II
Every one of you takes on
LS SLS SLS SLS SLS SLS SLS SLS S S SS SS SS SS SS S S S S S toffees left (
Step III
Repeat the same procedure
could take 1 toffee.
Number of toffees each on
Number of toffees left ovel
The quotient is ..............
The remainder is ...........,

S SSSSSSSSS SSS SS SS SS SS SS SS S SS SSSSSS (quotient, dividend, divisor)
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SLS SS (quotient, dividend, divisor)
S S S S S SSS SS SS SS SS SS SS SSLS SSLSLSS SS LLL LS S (quotient, dividend, divisor)
tand on your own)
nd your two friends try to take equal
OO OO ܕܕ CC. OO OO WՇՐ. OO
gain?............ (Yes, No)
용용 e toffee again? OO
OO DVCT. OO
till every one of you
58

Page 67
Step IV
Do the same activity with 15, 16, 17.
Step V
Fill the results in the table.
Imagine the same activity with 10, 15
Imagine the same activity with 10,15
Number of Number of
Friends Toffees
e
03 10
03 15
03 * 16
03 17
03 18
04 10
04 15
04 16
04 17
04 18
05 10
05 15
05 16
05 17
05 18
59

18 toffees among three friends.
16, 17, 18 toffees - 4 friends
16, 17, 18 toffees - 5 friends.
(Quotient)
Number of
Toffees
veryone have
(Remainder)
Number of
Toffees
left Over
O3
1

Page 68
While filling the table we ca.
3X3 = 9,
3 Χ 5 = 15,
3Χ5 15,
Exercise:-
1)
1) 837
4) 7[65
2)
1) 20 has 2 tens
2) 300 has 30 tens 3) 5700 has tens
9 -- 1
1.5 + 1
= 1
2)
5)
=>2に
=>3|
=> 5'
4) 700 has hundreds
5) 8 has four 2's => 80 has 6) 16+ 4 = D => 1600
7) 5500+500 = 550+ 50 = 8) 36 - 12 = 36+D =

n observe.
-- Ouotient 0 => 3 Q
9
- Remainder
5 Quotient => 315 15 O
5 Quotient 6 => 316 15
1 Remainder
649 3) 459
975T 6) 437
0 - 10 = 2
00 + 10 =
700 + 10 =
=>700+100=口
20's - 400 = 55 +5 = D
60

Page 69
Exercises
1)
2)
3)
4)
5)
9
歴
=> 85 = 9 x +
6 851 => 51 = 8 x +
48. 3
7 tens + 7 = ] ten => 70 + 7 =
12 tens + 4 = D tens => 120 + 4 =
25 hundreds +5 = hundreds =
To divide 85 by 4
Long form
4
5
O
1
61

I=> 77T
D 口 =>4回20
> 2500+5 = O => 52500
85 = 8 tens -- 5 ones
Divide the tens first 8 tens -- 4 = 2 tens
Divide the ones 5 + 4 = 1, Remainder = 1

Page 70
To divide 97.40 by 7
Long form O
Div
Th HTO 9 th
1, 3, 9; 1 Quotient
雪 OUS
211
64 Th -6 ، 27 6h - 17
3 Remainder Th
64 1 tE
La
10
The quotient F 1391,
Remainder = 3
Short form
You may divide mentally
1 39 1 Remainder-3
7「エ
 

ride Thousands First
housands - 7 - 1 thousand, 2 thousands left
ands together with 7 hundreds make 27 ldreds
en divide hundreds
hundreds -- 7 F3, 6 hundreds left undreds together with 4 tens makes 64 tens
en divide tens
tens -- 7 = 9, 1 ten left 'n together with 0 make 10 ones
stly divide ones
ones -- 7 = 1, 3 ones left
Think like this
Consider 9 => 7 X 1 = 7, 2 balance Place 2 before 7 Consider 27 => 7 X 3 = 21, 6 balance Place 6 before 4 Consider 64 => 7 X 9 = 63, 1 balance Place 1 before 0 Consider 10=> 7 X 1 = 7, 3 balance
62

Page 71
Exercise:-
I) Divide in Long form
1) 57.64
II Divide in Short form
1) 696 2) 9 793
2) 7
3)
5) 73 0 78 6) 363 10 7)
Activity
To divide 85 by 30
quotient 30 85
-30 x quotient
Remainder
85 - 30 =I, remainder
Thi]
懿
63
3g
So,
The
Wr
Sub
Rer

OO 9 3) 8587
69 1 2 4) 49 750
466 1s 8) 57 303
lk
Oes into 8 two times
30 goes into 80 ............ times 30 goes into 85............. times
: quotient is te the quotient at the top tiply 30 by the quotient
30 x =
tract it from 85
85 - =
nainder is

Page 72
Exercise: -
Divide 1) 4095 2) 3074
Activity To Divide 857 by 30
Step II
H TO
Quotient in tens p 308 5 7
--— 30 X quotient in te
-- remainder
Step II
H TO
Quotient in ones 308 5 7
7
30 X quotientino
mmmmmmmmmm
-- remainder
=> 857
Exercise:-
1) 204 02 2) 408

3) 5087 4) 7097 5). 2097
lace
ns place
place
nes place
Think
We can not divide 8 by 30. Step II First consider 85 -- 30
(85 tens -- 30)
85 + 3O = remainder
Quotient in tens place is
The remainder should be .........
(less, greater) than 30.
Step II Bring down 7
Consider 7 - 30
( 7 ones:-30)
7+30 - remainder
Quotient in ones place is
-- 30 =I, remainder
7 7 3) 309 8 7 4) 60846
64

Page 73
To divide 98 by 18
5 Step II: T
18 Χ 5 :
1898 18 Χ 6 -
9 0 - 5 Χ 18 => 18g
8 write 5.
Step II:
Remain
98 - 18 = 5, remainder 8.
To divide 274 by 14
Step I 14 Χ 1 =
1 9 - 142 74 14Χ2 =
=> 14 goe 1 4 ------------ 14 Χ 1 ہم ? 1 ءحصے + دمہ چ 34 Write 1 :
Step II - 1 26 - 9 Χ 14
Step III O 8 Step IV
14 X9 =
Step V:
So , 274 -:- 14 = 19, remai
Divide
1) 348 23 2) 1893 6
4) 748. 1 7 5) 92 & 3 15
65

Cry 5 = 90 is less than 98. = 108 is greater than 98. oes into 98, 5 times.
at the top of the division
Subtract 5 X 18 = 90 from 98 der 8
Consider 27 - 14 14 is less than 27 28 greater than 27 es into 27, “1” time at the top of the division
Subtract 14 X 1 = 14 from 27 Bring down '4 Now consider
134-- 4 14 Χ 9 = 126 126, This is less than 134
So, 14 goes into 134 nine times write 9 at the top of the division
Subtract 14x9 =126 from 134.
nder 8.
3) 86789
6) 238 245

Page 74
Exercise:-
1) 144 items = 1 gross
12 items = 1 dozen
How many dozens are there
2) Mohan drove his car 1746 k
He can drive 22 kilometers
He took ................ hours t
3) Kandan has a coconut estate.
He buys 1235 coconut plants
He plans to plant 34 plants How many complete rows co
How many plants will be left
Explore yourselves
1. 2, 4, 6, 8, 10........ 48, 50...
There will be no remainder w
They are ................... (div
These numbers are called....
2) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ....... af
multiples) of 2.
There will be a remainder 1,
They are ........................
These numbers are called ...,

in a gross? ..................
ilometers
in an hour.
o travel.
in a row.
uld he plant?..................
unplanted? ................
...are multiples of 2.
then divided by 2.
isible, not divisible) by 2.
SSSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SCS SSSSS SSS0SSS (even, odd) numbers.
* • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (multiples, not
when divided by
(divisible, not divisible) by 2.
SS SLSL SLSL SS L SS L SS SL SS SL SSSLS L L SL S L SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSLSSS SS SS SS SS (odd, even) numbers.
66

Page 75
3) The even numbers end in 0, 2, 4, 6, ar
4) The odd numbers end in ,
5) 5, 10, 15, 20, 25, ............. are multip
There will be ........... (a, no) remain
So, they are ........................ by 5.
The last digit of a multiple of 5 must b
6) 10, 20, 30, 40, 50, ........................
There will be ..................... when d
The last digit of a multiple of 10 must
7) All the multiples of 10 are also multipl
8) A multiple of 2..................... (neve
Explore yourselves
1) If we want to divide the class into two
students in the class must be a ..........,
2) He has sold some raffle tickets each co,
The collection he has must be a ........,
3) Rama’s uncle gives her Rs5 to put in h
otherwise she does not put any money i
When she breaks it, the amount she will
67

d
5, 7 and 9.
les Of5.
ler when divided by 5.
or .
are multiples of 10.
vided by 10.
pe [ ]
es of 2 or
r, sometimes) be a multiple of 5.
equal groups, the number of
Lertill box whenever he comes,
n it.
1 find must be a ..................

Page 76
Sharini
Activity
> You are given 4 apples
> You can take all the 4 apples Number of persons sha
Number of apples one p
> You and your friend share til
has equal number of apples.
Number of persons shar
Number of apples one p
> Can you share them complet
gets equal number of apples.
> Can you share them complet
gets equal number of apples.
> Try the similar activity with
> Increase one by one the numb
and try to share the apples an

Unit 6
g Food Items
for you.
red it = erson has =
ed it =
erson has =
2 apples and 18 apples
er of children up to the number of apples
long them.
68

Page 77
> Complete the following table.
Number of apples || Number of pe to be shared could share ec
04 O1 O2 04
12 || . " " " " " " " " " : -
18
From the result of the activity,
-> (CD OND OND OND
69
 
 

bple Jual
Number of apples
each gets
04
S S S SLSS SS SS SS SS SS SSLS SSL S SSSS SSSS SS SS SSSSS S S SS S CS SS SS SS SS
SSSS SSSS SS SS SS SS SSLS SSLS SS SLS S SSSSS S SS SS SS SSSSSLSSSSSSLSSSSLS SSLSSSLS LSL
S S S S S S S S S S SS SS SS SS S SS SS SS SS S SS SS SSL SSS SS SS SS SS
- - - - - -
S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Page 78
Explore yourselves
1.
The numbers 1, 2, cat So 1, 2, are called as .
The numbers, which can div
Give all the factors of 12
Give all the factors of 18
Complete the table
Numbers Fac
Exercise.
1) I. Write 36 as a product
Ways
36 = 1 Χ 36
36 = DX D =
S SS SS SS SS SS SSS SS SS SSSSSSS S SS SS SS SS SS SS
S SS S SSSS SSSSS S SSS SSSSSSS SS SS SS SSSSSSSS
II. Write down all the fa

divide 4 without remainder.
a s - - - - - - - - - - - - - (factors, multiples) of 4.
ide 12 without remainder are
SL SL S S LSL SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSLS SSL S S SS S SS SS SSLSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSS SS SS SS SS SS SS SS SS
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
of two whole numbers in all the possible
36 Χ 1
X
SSS SS SS SSSSSSSSSSS SSS SS SS
70

Page 79
2. Write 48 as a product of two wh
Ways.
48 = ............... . . . . . . . . . . .
Write down all the factors of 48...
Exercise.
1) Which number has only one factor
2) Write down the numbers between
LS S SLSS SLSS SSS S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSSSSSSSSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SSSS SS SS S SLS SLS
3) A number having exactly two fact
composite) number. The two factors of that number are
Factors of 23 = .......................
Factors of 19 = .......................
Factors of 31 = .......................
Factors of 17 = .......................
The numbers 23, 19.31, 17 have exa
So, they are ........................ (p
4) A number having more than two di S SS SS SSLSL SS SLSLS S SLSL SS SLLSS SSL SSL SSL SSL SLSS SLSL S SLSL SLSL SS SS (prime, composite) a) Factors of 4 = .................
Factors of 6 = .................
Factors of 8 = .................
Factors of 9 = .................
Factors of 10 = ...............
Factors of 12 = ................ Factors of 14 . . . . . . . . . . . . . . . .
71

le numbers is all the possible
SSSSSSS SSSSSSSS SS SSLS SSSS SSSSSSS SS SS SS SS SSSSS S SSS SSSS SSSS
SSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S
SL SSL SS SL S SS SS SS SS SS S SSSLS SSSSL SSSSSSS SSSS SS SS SS SS SS SS SSL SSL SS SSSSSL SSSSSSS SS SS SS S SS SS SS SSLS SS S SS SS SS
a
- - - - - - - - - e.
- - - a s - - - - -
ctly factors
rime, composite) numbers.
stinct factors is called a
numbers.
os e s a e o e s - - - -
S SS SS SSLSSS SS SS SS SSSSSSS SS SS SSSSSSSS
SSS SS SS SS SS SSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SSSSS
S SSSS SS SS SS SS SSSSSSS SS SS SS SS SS SS
SSSS SSSSS S SSSSSSSSSSSSSSSSS

Page 80
b) The numbers 4, 6, 8, 9.
So they are ...............
c) 2 is a factor of both 4 an
The factor 2 is ...........
So, 2 is called a .........,
d) Write down the common
e) Write down the common
Think Critically
1. The number is a fa
. Multiple of 'O' is only
. Zero is a multiple of.....
. Zero has so many........,
The number 'O'........... number. 8. Every number other than
of Zero.
9. The number 1 has only
10. Every whole number ha
11. Every whole number oth
factors).
Activity:
Pattern related to factors.
1) 2 Χ 6 = 12 = 6 X2
=> 2 is a factor of 12, 6 is
=>We can arrange 12 obje (Drows and column

10, 12, 14 have more than factors
... (prime, composite) numbers.
d 6.
e o (common, same) for both 4 and 6.
O 8 9 do o ao go (common, same) factor of 4 and 6.
factors of 8 and 16.
factors of 4and 6.
ctor of every number.
- - - - - - - (some, every) number.
(factors, multiples)
't) divide any number by zero.
(can, can't) be a factor of any
Zero is a ................. (factor, multiple)
D (factor, factors). satleastD (factor, factors). her than 1 has at least (factor,
s also a factor of 12.
2cts in a rectangular pattern having
s) or (D rows and columns).
72

Page 81
The corresponding patterns are
O O O O O O
O OO ООО
r
2 X 6 = 12
(2 rows and 6 columns)
2) 3 x 4 = 12 = 4 X 3
=>We can arrange 12 objects in a .
(Drows and columns) or
The corresponding patterns are
O
3 Χ 4 = 12
(3 rows and 4 columns)
3) 1 x 12 = 12 = 12 X 1
=> 1, 12 are factors of 12.
The corresponding patterns are
OOOOOOOOOOOO
ΟΥ
1 Χ 12 = 12
(1 rows and 12 columns)
73

LSLSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS SS SS SSSSSSSS SS SS SS SSLSSL S SLSL SS S SS SS SS
(6 rows and 2 columns)
SSSSS SS SS SS SSSS SSSS SSSSSSSS SSSS SS pattern having
(Drows and columns).
4 Χ 3 = 12
(4 rows and 3 columns)
12 X 1 = 12
(12 rows and 1 columns)

Page 82
Explore yourselves
Fill in the blanks using (factors,
1) Mathy, Siva, Ranji are th
They were given some bis They shared them equally They had no need to breal The number of biscuits gi
'4' must be a ...............
2) A well-wisher wishes to
children.
He has decided to give 3r But he has only a limited The length of the materia 3 within the money.
3 must be a ............... C
Exercise:
1. Zero (can, cannot) be a m 1) Any whole number is a 2) 5 is a multiple of 2. 1) Write down first 10 mu
S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS S SS SS SS S SS SS SS SS S SS S S S S S S S S
S SS SS SS SS SS SS SSL SSSSSSS SSS SSS SL SS SLS S SS SS S SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS
S SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SSL SSS SSS SSS SSS S LSSSL SSL SS SL SS S SS SS SS SS
S SSSLSSSSSSLSSSSSSL SSSSSSS SS SS SS SS LL SS SSS S L SS SLSS SLSSL SSL SSL S SS S S SLSL SS S S LSL S S S
S SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SS SSS S SS S SS SS S SS SS SS SSL S S S

multiple)
:e friends.
ruits by their teacher.
among them.
them to share.
'en by the teacher was a ............... of 4.
... of the number of biscuits.
present uniform material for some poor
netres of uniform material for each.
und to do this.
he has to buy must be a .................. of
If the length of the material.
ltiple of.............. (any, every) number I multiple of
or D
ultiples of 3
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSS SSSSSSS SSSSSSS SSS SSSSSSS SLSSS SS SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS SSS SSSSSSSS SS SS SS SS SS SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSS S S SSS SSSSSSS SS SS SSSSS SLSSS SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS SSSSSSS SS SS SSSSSSS SLSSS SS SS
SSSSSSSSSSSSSSS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SSL SSS SSS
74

Page 83
3. Give seven multiples of 2: , )
4. Give seven multiples of 3:
So, common multiples of 2 and 3:
Give some other common
Least common multiple of 2 and 3
5. There are 72 books in each of the 8
in all? .....................
6. A patient should intake a tablet 6 ho
He should intake a capsule every 4
He starts both at 12 noon.
At what time he takes both the med:
75

,
multiples of 2 and 3:
s
cases. How many books are there
urly.
1OU(S.
cine next?........................

Page 84
ESTIMATION
Group Activity
(Ask your parents - Discuss wit > Collect the following details.
> Estimate the minimum expen
Step II
What are the things we usually h
Step II
Estimate the amounts of the th
Sugar - te
Milk powder - TE
Tea leaves - t
Step III
Prepare a Price list
1 kg Sugar
400 g packet of
1 kg tea leaves

UNIT 7
FOR CONSUMING
Lyour teacher and your friends)
diture for a cup of tea.
ave to buy to prepare tea?
ings for a cup of tea
raspoons
raspoons
raspoons
Milk powder
76

Page 85
Step IV
Estimate the number of teaspoons in c.
1 kg sugar teaspoon/
400 g Milk powder = tea spoon/
1 kg tea leaves teaspoon/
Step V:
Estimate the expenditure for each thin
Price of 1 kg Sugar is RS.
> Price of teaspoonfuls of sug
Price of 1 teaspoonful of sugar is a
o Estimation of expense for sugar foi
Milk powder
Price of 400g packet of milk powd
> Price of teaspoonfuls of mill
Price of 1 teaspoonful of milk pow
y Estimation of expense for milk pow
Tea dust
Price of 1kg tea leave is Rs.
Cy Price of teaspoonfuls of tea
Price of 1 teaspoonful of tea leaves
c) Estimation of expense for tea leave
77

ertain amounts of things S.
f
S
ལ་ y
g for a cup of tea.
garis Rs.
bout Rs.
a cup of tea is Rs.
er is RS.
c powder is Rs.
der is Rs.
der for a cup of tea is Rs.
eaves is Rs.
is Rs.
s for a cup of tea Rs.

Page 86
Step VI
For a cup of tea
Sugar costs Rs. Milk powder cost Rs.
Tea leaves costs Rs.
Total Cost is Rs.
Step VIII
Answer the following question
You take 2 cups of tea daily. Estimate your tea expenditure
The estimation is Rs.
There are 4 members in your Estimate the expenditure for
The estimation is Rs.
Activity
A school has grades 6 - 11, number of students in each
Estimate the number of stud
Number of Grades
Number of parallel classes
Number of classes
Number of students in one cl
Number of students the scho

; for a month
family.
tea for your family for a month.
Each grade has five parallel classes. The
'lass is about 30.
ents in that school.
=
a SS
)l =
78

Page 87
Group Activity
Bring some objects / things of known wei
Read the labels. Lift them / Take them on your palm
Feel the various weights.
Now take some objects / things of unknow
Lift them or Take them on your palm
Estimate the weights.
Check them by measuring them
Thing / objects Estimated weig Or grams
Brick
Dictionary
School bag with books
Chair
Cricket bat
Group Activity
Measure the heights of your group m
Estimate the heights of the following thing
try to measure them (if possible).
Check them
Estimated heig
Things / objects cm)
Teachers table Door way Class room wall Telephone booth
Net ball post Mike stand
Always explain how you made your
79

ghts.
wn weights.
ht in kg Measured weight in kg S or grams
1embers in cm.
s in the table. After estimation,
hts(m, Measured height (m,
cm)
estimates.

Page 88
ESTIMATING Activity
A workshop was conducted for
days.
200 students participated from ea During daytime, they were distri
Detail of the distributed items is
10 a.m. - 1 vadai
- 1 Tea
12 p.m. - 1 Lunch packet
4 p.m. - 1 Roll - 1 Tea
Prepare a chart using the follow
needed for the 10 days.
I. For a child
II. For a school
III. For all the participants
Find the expenditure for these ite
I. For a child II. For a school III. For the 25 Schools

Unit 8
ARGESCALE NEEDS
students selected from 25 schools for ten
ch school.
Juted tea and lunch.
shown below.
Price List
Vadai - 5.00
Roll - 6.00
Tea - 5.00
Lunch - 40.00
ving table to find the amount of each item
ms for 10 days.
80

Page 89
Distributed Fಂಟ್ಗಿರೆ / Fဗုး
Items у ys
Amount Cost Amount Cost
Vadai 1 5.00 10 50.00
Tea 2
ROIl 1
Lunch 1
For Large-scale estimations, we ne
reading large
Do it yourselves
1). Consider the numbers 45 and 54.
I. Both have
II. Both are
III. But, they have
SSSSSS S S S S S SS
2) Consider the numbers 45 and 455
I. 45 is a
II. 455 is a
In 45,
I. The place value of 4 is
III. The value of 4 is
In 455,
I. The place value of 4 is
II. The value of 4 is
- digit number and t
- digit number and
81

For a school For all the participants
(200X25 students/ (200students/10days) 10 days) Amount Cost Amount Cost
2,000 10,000.00 50,000 250,000.00
2d to know about writing and numbers
... (same, different) digits. ... (two, three) digit numbers.
- - - - - - - - (same, different) values.
he digits used are 4 and
he digits used are 4 and

Page 90
3) I. Show 4025 in aplace valu
II. Show 4025 on an abacus.
4) Write these numbers using di I. 4 hundreds, 2 tens and 3 c II. 3 thousands, 3 tens and 2
III. Five thousands (and) thre
IV. Seven thousand three hul
5) I . 1 Ten = ՕՈՇՏ
II. 1 Hundred = 10 Tens =
III. 4 Tens and 7 ones = 40 C
IV. 3 Hundreds, 8 Tens and
ՕՈGS
6) Write the expanded form oft I. 4365 = + - II. 9217 = x 1000+
III. 1013 = -H

table
gits.
ՈՇՏ
units
ldred (and) twenty
| OneS.
ՈՇՏ + | OneS
ones =
30 ones = 300 ones +
the numbers.
-60+
Χ 十 Χ
+ 十
82
ՕՈՇՏ
OneS

Page 91
7) Write the numbers in expanded form
Number
(Standard
form)
Exp
4365 4000十300十
92.17 ..........................
1013 ..........................
S SS SS SS S S S S S S S S S S S
8) Write the numbers in words
Number
(Standard form)
Number in word
7405
9007
4236
5025
9) Write in numbers
Number in words
Numbel
1) Seven thousand five
hundred five
2) Twenty thousand one
3) Nine thousand twenty one
83

anded form
SSL L LSL L L L S L L SS LS LS L L L L LS LSSL LS S LSL S LSL L S LS SL SLL LS S SL S LSS LSL LSL LSL LSL LSL LSL LSL LSL L L LSL L LSL LSL LSL LSL LSL
S SS SS SS SS SS SS S S S S S S S S S S S S S LS 0S LS S LSL SS LS LS LS LS S LS LS S LS S LS LS LS LS LS LS LSSL LS S LS S LSL L LS LL LS LS
r using digits
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S LS LS S SLS SL S LSL LSL LS L L L L SL
LS LSS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S LSL LS L SL S LS SSS 0S L S LLL LLLS LL LS LLS
LL SSL SSL S S S S S SS SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S CC S S S S C LS S LS SL S LS LS

Page 92
Activity
I. Observe the numbers put it
三 合 |宦 |合
E ܓܤ |ਣੇ ਡ| ||
= ~= | 5 = | দণ্ড 으 = -- 으 - 国 으 S. S. তে ヨ | 圭 | 目 透 | F 巳| 鑑 E 注 国兰 日 O 圭 |莒 |白 -
1
1. O
1. O O
1. O. : 0 O
1 : 0 O O O
II. Try to express these in other v
1 Ten = OÍCS - L -
1 Hundred = ten S F
1 Ten Thousand = Th
1 Hundred Thousand =
Activity
To read and write large numbers
Step II: Consider the number 124

the following place value table.
글 || E|3 d 담 d 国 E | F | O 国
; : : Number Words
1- One 1 : 0 Ten 1 : 0 : 0 H Hundred 0 : 0 : 0 Thousand 0 : 0 : 0– Ten Thousand
O O O Hundred Thousand o o o Million 0 : 0 : 0. Ten Million
VayS
ՕՈCS
lousands
Thousands
into words
7348
84

Page 93
Step II: Write it in the place value t
M HTH --
1 2 4. 7
Step III: Fill in the blanks
1 Stands for 1 Million
2 Stands for 2 Hundred Thousands
4 Stands for 4........................
7 Stands for 7........................,
3 Stands for 3.........................
4 Stands for 4.........................
8 Stands for 8..........................
So the number has million, (
and ( -- - ) ones
=>124738 = Million + T
o Million + T
Step IV: Complete the blanks using suita
thousands, ones.
We can observe that
I. The digits in the places HTh,
number refers to the number o
of that number
II. The digits in the place H. T. C
refers to the number of..........
85

able
Η T O
3 4. 8
= 1 Million
Thousands
O. O. O. o Thousands
Thousands
a a ՕmeՏ =
o ΟηeS -
F OneS =
-- 十 ) thousands
housands + Ones
housands +
ble words from millions,
TTh, Th together gives a 3 digit
S SS SS SS SS SS SS SSLSLSSSLSLSS SS SS SSLSSSLS SLS SLS SLLLL SS SS SS SSSS SSSSSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS
together gives a 3 digits number
SSS SSS SS SS SS SS of that number.

Page 94
Complete the table - Use th
activity
Number Millions | Thousands
M HTh || TTh
1274.634 1. 2 7
2734505
5036.421
4003001
Use the above table to write ther
1274634 = One million two hund
hundred (and) thirty
2734505=.......... millions.......
5036421-............................
4003001-............................
Activity
To make it easy to read a large nu
I. Start from the right side II. Separate the digits into p The first period from rig III. Leave space or put (
(periods, digits) to read

2 knowledge gained from the
Ones Th H. T. O Million Thousand Ones
4 || 6 || 3 || 4 1. 274 634
umbers in words.
red (and) seventy four thousand six
SSSSSSSSSSSSSSSSSS SS SS SS SSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS SS SS SSSS SSSLSSS SS
SSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS S SSS SSSSS SLSSS SS SSSSSSSSSSSSLLS SSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSS S S SSSSS S S SLS S SLS SLS SLS SLS SLS
SS SSSSS SSS SSSS SSL SSS SSS SSS SSSSLS SSSSLSL SS S SS SS SS SS SS SSLSL SSSSSSS SSS SSS SSS S S S S S S S S S S S S SLS SLS S S SS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSLS SS SSS
SSSSS SSS SSS SSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS S SSS S SSS S S S S S SS S LSL S S SS
umber
of the number.
eriods consisting 3 digits.
ht is called as ...................... period.
basily.
86

Page 95
Exercise:
1) Write the numbers by separating into
Separating into
In Wor
periods
12347401 || 12347401 ||Twelv*
SeᏙen t
10703410 ..................... '''''''''
57630300 ..................... '''''''''
2) Write the number using digits by sepa
Number in words Nur
Two millions, three hundred
twenty three thousand, four 2 3
hundred seven
Twenty three million thirty
seven thousand one
Three million seven - - - - -
Four million eighteen .....
87

periods and write in words
ls
million three hundred forty
housand four hundred one.
S SS SS SS SS SS SS SS SS SS S SS SSSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSL SSL SSL SS SS SS SS SS SS SSL SSL SS SLSS SLSS SLSS SS SS SS SSL SSL
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S SSSSSSS SSSSSLS SSSS SSSSS SLS SS SSSSSSL SSLS SS SSSSS SLSS SLSS SLSS SS SS SSL SSLSL
irating into periods.
mber using digits
23 407
SSSSS SS SS SS SSSS SS SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSLS SSSSSLS SSSS L S SSLSSLS LS
SSS SSS S SSS SSS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SSSS SS SS SS SS SS SS S
SS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS S SSSSSSSSSSS SSS SSSSSSSSS SSS SSSSSSS SSSSSSSS S S

Page 96
Abacus Acute angle Add Addition Altogether Angle Appropriate Arrange
Balance Base unit
Chart Closed shape Collect
Column Common factor Composite number Convert
Corner Corresponding Curved line
Depth Difference Digit Display Distance Divide Dividend Divisible Divisor
Equilateral
Estimate Estimation

Glossary
6160öl 8-LLLb கூர்ங்கோணம் கூட்டுக கூட்டல்
6T606)ITLDIT86 கோணம் பொருத்தமான
ஒழுங்குப்படுத்தல்
மிகுதி அடிப்படை அலகு
வரைபு ÖUDLQULJ 2O —Qb சேர்த்தல் நிரல் பொதுக்காரணி சேர்த்தி எண் மாற்றுதல் மூலை, உச்சி தொடர்பான வளைகோடு
ஆழம்
வித்தியாசம்
இலக்கம் (குறித்துக்) காட்டுதல் இடைத்தூரம் பிரித்தல்
வகுத்தி வகுபடத்தக்கது வகுப்பான்
சமபக்க உரு
மதிப்பிடுதல் மதிப்பீடு
88

Page 97
Explore Express
Factor
Height - Horizontal
Horizontally
Instruction Instruments box
Length Long term
Magnet Measurement Million Minus Multiple Multiplication Multiply
North North East North West
Object Obtuse angle Once
Pattern Perimeter Place value Plot
Plus
Portion Prime number Procedure
தேடு ിഖ
கார
கோ சுற்ற இடப்
UT55
கூட்ட
பகுதி
(LP5 L JILQOL

டுதல் ளிப்படுத்துதல்
ങ്ങി
பரம் டயான, கிடை
)LULI JT655
வுறுத்தல்கள் கரணப்பெட்டி
2u 9 (5
தம்
ഖ്(
லியன் த்தல் அடையாளம், குறைதல் நக்கம், மடங்கு
நக்கல்
நக்குதல்
க்கு கிழக்கு மேற்கு
ருள் கோணம்
5L606)
6) b
ளவு
பெறுமானம்
ம், துண்டு டல் அடையாளம், கூடுதல் 5
ண்மை எண்
pறை

Page 98
Quadrilateral Quotient
Rectangle Reflex angle Regular shape Remainder Right angle ROW
Set square Shadow Share
South South East South West Straight edge Straight line Straight side Subtract Subtraction Sum
Thickness Triangle Twice
Units
Vertical Vertically
West Whole number Width
(
s
گ

நாற்பக்கல்
Ꮠ6Ꭷl *
செவ்வகம் பின்வளைகோணம் ஒழுங்கான உரு மீதி
செங்கோணம்
நிரை
மூலைவிட்டம் நிழல் பங்கிடுதல், பங்கு தெற்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு நேர்விளிம்பு நேர்கோடு நேரானபக்கம் 5ழிக்குக 5ழித்தல் கூட்டுத்தொடை
நடிப்பு முக்கோணி இருதடவை
அலகுகள்
நிலைக்குத்து, நிலைக்குத்தான நிலைக்குத்தாக
மேற்கு
p(g 6T605T 9856), D
90

Page 99
2
4.
ül
2
O
O
29 JULI 2009
('bi.
ο ηλό
AC °"
CLASS NUMBER
VEMBADI GR
This book must be returned
above or a fine of Rs.1/- for
levied. This book may be re. a) The last da b) Class No. c) Accession
 

ACCESSION NUMBER
'SHIGH SCHOOL
on or before the last date recorded each working day overdue will be newed by postcard by quoting: e recorded above
No.

Page 100
ܠ ܕ .
 
 
 

!
メダ
 ܼܝܒ .