கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Vembadi 20th Anniversary 2005

Page 1
C & L COL
(Junction of W Ruislip, Middle
C
2 Mar
from 7.00,
Vanadiola Gr
 
 
 
 

Intry Club West End Road)
sex UB5 6RD.
Dn Ch 2005
bm till late
S Association, UK

Page 2
so smlouņjduoɔ ŋŋAA
 


Page 3
President
On behalf of the Vembadi Old Girls : our 20th Annual Dinner Dance. Year decade. O a
Late Ms Mable Thambiah, founded the November 1984. This association sir strength. With the hard work, dedicati Committee we were able raise funds to
However, our thoughts goes out to tsunami earthquake on the 26th Dece loved ones and their possessions. Mar orphans. We feel it is our duty to he rebuild their life. Hopefully with your : support a worthy project.
In regards to Vembadi Girls High Schc one of the leading schools in Jaffna, ac principal of Vembadi Girls High scho two projects:
l. There are only 12 toilets available desperate need for another 12 toilets.
2. Presently there is a computer room when the teachers set exam questior bounds for the students. Funding classroom and convert it into a co: computers.
Organising an event of this magnitude I To this, I would like to thank the entire efforts in ensuring all necessary pre grand finale this evening.
Finally we wish all our sponsors, adver and memorable evening with us and tha
Geetha Vijayadeva PreSident
 

s Message * "frn h Sphიo |
ز? ! ذمہ ::: 4.4
- - 1. f. (ssociation of tiki welcome you ll to 2006 marks the beginning of a new
ܗ ¬.;
--- . . . . . مرع -- و ... . . . )
'n m - l. TTiiiSiSYS KiSSASAqA MMMSTS
—— "~~ഞ്ഞും ,
Vembadi Old Girls Association (UK) in lice then has grown from strength to On and determination of the Executive p support our school at its time of need.
all those who were affected by the mber 2004. Many Tamils lost their life, ly children have consequently become lp those suffered from this tragedy to support this evening we will be able to
Dol I am pleased to inform you that it is :ademically and in sports. However the ol has requested us to fund for further
for the l,800 students and there is a
l Consisting of 40 Computers. However ls, the entire computer room is out of is needed to refurbish an existing mputer room and to purchase more
needs careful planning, time and energy. Executive Committee for their untiring parations are completed on time for a
tisers, friends and well-wishers a happy ink you for your Continued support.

Page 4
With Corny
PARAMAN
CHARTERED CERTI
&
REGISTERE
For efficient profe
Preparation
Audi
Taxa
Corporate
PersOKYa FiKiYas
Business A
VAT. &
First 44-50 The Soul Middlesex
Te: 0208 Fax: 020
 
 

pliments of
) COMPANY
FIED ACCOUNTANTS
D AUDITORS
'ssional services in
of Accounts
iting
tion
Finance
xcia Plaxxxxxxg
Acquisition
PAYE
Floor Broadway
thall
UB1 1 OB
8571 9594 85.71 9094

Page 5
TAM
In the days following the Tsunami, approached Tamil professionals and to the people in the north and east charity in the UK to do this.
While the officials, the NGO's and ind a genuine need highlighted by the visited the affected areas, that aid wa the north and east.
Barely recovering from a 20 year C poverty, devastated by this demon wi heartbreaking. Tamil Aid does not clai simply focused on getting aid to tho: calamity. The vision of Tamil Aid mind-boggling bureaucracy and pers
Why is Tamil Aid only concentrated or are several aid agencies operating convenience they all stick to the Sc persevere to deliver aid to these area
The simple message is, if you want yo the people in the north and east of Sr.
The Charity was officially formed on the Charity Commission is in pro registration number.
How can the world crack?... How can the crack suck in the sea?.. And how can the sea nake a wave th
 
 

ILAID
many organisations and individuals pusinesses, to contribute monies solely of Sri Lanka. There was no dedicated
ividuals were doing their bit, there was people in these areas, and those who is not getting through to some areas in
:ivil war, paralysed with politics and ave, the state of these people are truly m any political status or interest, but is se caught up in a political and natural
is to rise above petty politics, ional gain.
the north and east of Sri Lanka? There
in Sri Lanka but due to operational Duthern parts. Very few organisations
S.
our donations to be solely dedicated to i Lanka, Tamil Aid will do that.
31 January 2005, and its registration by gress, pending the issuance of the
le size of three coconut trees?

Page 6
TRANSPARENCY 100%
ADMINISTRATION COST 0%
MORALITY - THE BASIS OF OUR
INTEGRITY GUARANTEED
LOYALTY TOWARDS THOSE WEA
The objective of Tamil Aid is to raise av and direct resources where its neede used directly by Tamil Aid or organisa
Transparency
Every donation will receive a receipt tracked on the Tamil Aid website and account. Also online, will be a Tamil A resources. As funds are collected, you been donated and see exactly where
Administration You might wonder how an organisatio The volunteers of Tamil Aid use their O' drawn from the Tamil Aid account. "A website hosting and hiring of venue Commercial sponsorship, making eve
CՅԱSe.
Morality This basically means that we will ende as many people as possible in the dec will be put on the Tamil Aid website, a and contribute your views.
Integrity An independent auditor will be ap activities and financial accounts.
Loyalty towards those we Aid All monies raised, whether it be fundra other organisations, will be dedicated
TO DONATE, VOLUNTEER ORFOR 0207 493 4317 OR 0845. 26
Website:Tamilaid.org
Address: 16 Dover Street, London Wl
 

ID
Tareness of the plight of people we aid, d without a fuss Funds raised will be tions working in the north and east.
number. This receipt number can be will go directly to the Tamil Aid bank id wish list identifying the most needy can see which of these resources have your money has gone.
in can run with no administration cost. wn resources without any salary being Administration cost' such as printing, s, for example, will be done through ry penny you donate available for the
avour to do the right thing and involve :ision making process. New proposals nd we hope you can also get involved
pointed to check the organisation's
ising, individual donations or lobbying purely to help the people we aid.
FURTHER DETAILS
12 04

Page 7
WEMBADI OLD GIRLSA
SECRETAR
It give me great pleasure to present association since the AGM this year.
Our Annual General Meeting was hel office bearers were elected.
At our AGM, it was decided that these ongoing commitments for future year
1. To provide financial support for 1 the from of Rs.200/- per student to Project Budget: Term
2. To supply 100 pairs of school sho identified by the School (differen Project Budget: R
3. To provide refreshments to stude
Rs. 10/- per student per year
Project Budget: R
4. In addition we purchased text bo
During the summer we managed to store at the sports festival. It was a v had an enjoyable day.
We have contributed £500 towards th more any profits raised from tonights appeal.
Our AGM for 2005/2006 Will be held be notified at a later stage. For any ful please contact me on 01923 82l 784.
Finally, we wish all our sponsors, friel memorable evening with us and than Committee for your continued suppo.
Vasuki Suthakaran Secretary of VOGA UK
 

SSOCATION UK. BRANCH
YS REPORT
: this report about the activities of our
d on the 25th of April 2004 and the new
a projects would be continued and from
S.
00 of the most vulnerable students in help with basic needs like stationery. or Rs. 60,000/- per year
bes and socks to 100 students in need ut students to previous year) s. 50,000/- per year
ints during PT sessions at the rate of
s.25,000/- per year
oks for all the student.
raise some funds by having a hopper ery successful event and we
e tsunami victim relief efforts. Further
event will be donated to tsunami
on the 03 April 2005. The venue will rther information regarding the AGM
inds and well-wishers a happy and k you all on behalf of the Executive rt!

Page 8
With Compl
TASTE OF S
22. The Bc
Craw
West S RH| 0
Te: O293
Mob: O789
O7838
 
 
 

nuts of
i
SRI LANKA
Dulevard vley
USS6X
IXT
63 392
O 474 238
4 407

Page 9
From the
Dear Colleagues
Following the catastrophe resulting fr to assist with the rehabilitation of the towards purchasing medicine for thos from tonight's event will be targeted t
I am pleased to report that this year we to cover the existing projects and to Vembadi Girls High School.
A further £1000 was deposited in the plan. The aim of this plan is to use the projects, which need financial assista
Finally I appeal to all Vembadi old gil our hands to do the best. Our Annual membership is only £l £100.00. Please forward the complet address.
Thanking You
Shanthi Yoharajan Treasurer
WEMBADI OLD GIRLS
Annual Subcription Fee £10
Please complete and return this formalo: The Treasurer, Mrs SYoharajan, 89 Oakle.
I enclose a cheque/postal order for the
Full Name:
Address:
Post Co
 

Treasurer
om the Tsunami, we felt it was our duty ! lives of our people and donated £500 se in need. In addition, all the proceeds O support a selected project.
have sent the sum of £700 (RS1,26160). purchase text books for the students at
savings account as an ongoing saving : interest accrued to support the school
I1Ce.
ils to jointhe association and strengthen
.0 per annum or Life membership is ed Membership Form to the following
ASSOCIATION (U.K)
Life Membership Fee £l00
ng with Remittance to: igh Avenue, Edgware, Middx, HA85DS
sum of E in favour of VOGAUK
Maiden name

Page 10
College
Dare to do right! Dare to
You have a work, that no
Do it so bravely, so kindl
Angels will hasten the Sto
Chorus
Dare, Dare c
Dare, dare, t
Dare, to do :
Dare to do I
Dare to do right! Dare to
Other men's Failures can
Stand by your Conscienc
 
 
 

a Hymn
be true!
other can do
y so well.
ory to tell.
dare to do right!
o be true!
right, dare to be true
ight, to be true!
be true
never seve you;
e, your honour, your faith,

Page 11
கல்லூரிக்
மன்னு புகழ் பரவி : பன்னவனே நினை
மன . மொழி - மெய்
தினமுமே சித்தியை
உண்மையிலே உள
வண்மையிலே மதி
தன்னலம் தவறாத்
வேம்படி நன்னல-ப
தொண்டொன்றே ந
கொண்டனம். நட்பு
கண்டனமே செய்ே
கொண்டிலோமே அ
by - Miss GVadi
 
 

ங் கிதம்
ஒளியுறவே
ப் பணிந்திருவோம்
யதை வளர்த்திடவே
அருளிருவாய்
ாத் திண்மையிலே
நுண்மையிலே
தனிப் பெரும்
மகளிர்-கழகம்-வளர்க
மது இலட்சியமாம்
கல்வி. ஜெபம் வாம் பிழையதனை }ச்சம் எதுவரினும்
(உண்மையிலே.)
ivelu

Page 12
THE STARTERS MIAI
Tandoori Chicken
& Lam.
Spring rolls Brin
Beans
Dha
Pap
Pi
With Corn
லண்டனில் முதலாவி
2. Geras Jeweiler,
5 Plaza Parade, 29-33 Ealing R
Te: Q2Q 8
SLK
EMPORUM 122 lipper Tooting Road London SW17 7EN Tel: O2O 8672 19QO
 
 

NMEA DESSERT
Rice Artic Delight
b. Curry
jal Pahi
; Mallung
l Curry
alad
padam
ckles
pliments of
oad, Wembley, Middx HAO 4YA 9()3 Q909
WESTERN JEWELLERS Jewelers & gem Merchants 23 () lipper Tooting Road London SW17 7EW Te: Q2Q 8767 3445

Page 13
7.00 - 7.50pm ΑΥΥ
7.50 - 8.30pm Ad
Co. Lig
9.00 - 10.00pm Buf
l0.00 -ll.00pm Dal
ll.00 -ll. 15pm Raf
ll. 15 - ll.20pm Vot
ll.45 - 12.15am Fin N.
12.15am Cal
With Co
A & R F
SPECIALISTIN: EXCLUSIVECHC PARTY WEART
MEN'S BoYS SHERW,
125 E.
We
Mic
Tel: 02089
 
 

RAMIME
tival of guests
dress by the President
lege Anthem ht Music for Dancing
fet
nce to music by 'N D Sound'''
fle Draw
e of Thanks
al Dancing session with D Sounds'
rriages
impliments of
ASHIONS
)LISUITS, BRIDALLENGHAS, ROUSER SUITS & PUNJABSUITS,
ANI & JODHPURISUITS
aling Road mbley
iddlesex 030816/3269

Page 14
VEM BADI OLD GIRL’S ASS
OFFICE BEARERS FOR."
President Mrs Ge
Vice Presidents Mrs Vil
Mrs Ra
MISTh
Secretary Mrs Va,
Asst Secretary Mr.S SiV
Treasurer Mrs Sh
Asst Treasurer Mrs Ba
Co-ordinator (UK) Mrs Nil
Adviser Mrs Pa
Sports Secretary Mrs Ka
Committee Members Mrs. Su
Mrs Pai
Mrs San
MrSYas
Mrs Ka:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCIATION, UK. BRANCH
THE YEAR 2004/2005
eetha Vijayadeva
mala Balendra
jani Sachchithananthan
avabalathevi Wijyanayagam
suki Suthakaran
rakantharuby Ramakrishnan
anthi Yoharajan
layogini Mahadevan
ranjana Ratnam
thuma Perinpanayagam
laimagalselvi Thavatheva
mathi Balendra
thmini Balendran
withiri Niles
sothara Sivarajah
runaranjini Soundararajah

Page 15
REPORT FROM TH
Once again. I have great pleasure i main activity this year was the usl Organisation and Tamil School Spo our netball team reached the quarte
I take this opportunity to thank Devalatha, Mithra, Kayathiri, Sophi, Reyka for their participation in the Shantha our manager and Devalatha and VOGA (UK) for their kind financ
We welcome more participants and me on Ol 923 835751. We are recruiti
Oue team.
My best regards to everyone.
Kalaimagalselvi Thavatheva Sports Secretary
With Co1 LPS Lenient | its Mortgage Adv
227 Preston Road, Wembley, Middx, HA98
164 Pinner Road, Harrow, Middx, HA 1 4J
We will find you the best solution * First Time Buyers * Re-Mortg * Status / Non-Status Mortgages * Buy2Let or Let2Buy * Property * Adverse Credit considered * Raise capital to settle high interes
We arrange for the most advantageo Our initial impartial advice is FREE
For all your Residential and Comme either Skantha. On O7958 50 7009 C Visit uS Emaill: skanthas (G)hotmail. C
 
 

ESPORTS SECRETARY
in reporting on the sports activities. The lal participation in Tamil Rehabilitation rts Association UK. In both tournaments erfinals.
Vani (captain), Rekah (vice captain), Jessicca, Nithikka, Luxsumi, Keetha and tournaments. My special thanks goes to for their excellent organisation of events :ial support.
those who are interested please contact ng young players and coaching them for
npliments of
Professional Services isers and Financial Consultants
BNF • Tel: 02089044545 - FaX: 0208904 9777
J O Tel: O208424 2002 - Fax: 02084249420
for
gageS * Self-employed
* Self-Cert Mortgages
| investment for Non-UK residents.
t credit cards and/or loans
us Commercial Loans to Suit your needs.
rcial MORTGAGES please Contact )R Para On 07958 50 70 10 OR pm or paramakumaran Chotmail.com

Page 16
With Compt
23 Silverda
Burgess Hill,
Tel: 24
Res: 25
Home is where
givin
love, Su and dignity to (
 

lands
Home
ale Road
West Sussex
3 579
8 722
the heart is,
'g
bbort Jur residents

Page 17
With Cof
Пртор (
U1ck
63 Cathe
POL
(Cr;
West
RH
0慣29388564 (IMI) O7890) 4,743 238 (E
 
 
 

npliments of
Prines Road
Indhi||
awley
SUISSex
O3TB ਤੇ () (12388ਉ70 Ethuan S430ao (COM

Page 18
With Compli
VETERAN PHOTOGF
Digital Lab, High (Up tp 2x 8 inches (3. For High Quality Digi
VETERAN DIGI Video coverage with multi Our Special S Create Special Effects on your photo Dig any Source, Replacing Mixing Backrou on your old
Special Service for profess Prints from any Source like 35mm, I2C
5 Sheaveshill parade, Sheaveshill Aven
Tel: 020 8905 9777 Mob: 07958
Website: www.sriphoto.com 8
With Compli
حکس حصے
SATHY ES
LIMIT Residential Sales
Landlords: Your rentis Guaranteed Free Managemen
Sales: Property required for the areas Listed below.O. Substantial reduction for Sole agencies
Areas: london Borough of Brent, Harrow, ealing, Barne
Tenants: ACCommodation arranged to suit your comf
For more details Conta
Harleden Office Stanmore ( 220 High Street, Harlesden 306 Honeypc London NW 10 4SY Stanmore, Midd Te: O20 8961 9613 Te:O20 8204
Fax: O2O 8961 9614 Fax: 020820.

ments of
RAPHIC SERVICES
Ouality Prints 05 mm x 457 mm)
tal Video 8x DVD AL VISION
cameras, live mixing
services:
ital Creatives, Sepia Tone print from nds, Repairing Creses and marks
Photo
sional Photographers ) / 220 & from Any Digital Media
ue, Colindale, London NVW9 6RS 32 637 Res: 020 8459 77.56
( www.veteranphoto.com
ments of
TATES ED and Lettings
tServices, Guranteed rent for 52 weeks a year
ur commission rates are competitive. We give a
it, Hammersmith, Filham & Westminster
ort.
act by telephone
Office Harrow Office otLane 117 Headstone Road X HA7 1 LY Harrow, Middx HA1 1PG 494.44 Tel: O20 8861 11 10
4 2666 Fax:O2O8861 1011

Page 19
With Co1
All inclusive price features, colou top table, cake table, flower pedes
C & L COL
Ruislip, Midd
Te: Q2Q) 845 5662
(Junction of We
 

YSTAL hting in a night club surround.
r co-ordinated table linen, decorative tals, decorated guest, cake stand/knif.
INTRY CLUB
esex UB5 6RD.
Fax: O92O 8841 5515 st End Road & A40)

Page 20
With Compli
M T S S
Middlesex Tal
www.mtssc.com
Affiliated to: ECB, M Members of Middlesex Champ
WE NEED YOUNG COLTS ANDAI PLAY CRICKET, NETBALL AND I
Recruitment:
We have formed a new cricket colts section looking for players between the ages of children registered with the club. We are reg from Summer 2006. We have ECB qualifi who coach the colts. We also run youth tean third and fourth elevens are also for cricket
Ladies Cricket ad Netball (Vasuki Suthak We are also in the process of starting a lac ages of 8 onwards. If your daughters are in you have played netball and wish to be inv
Football Training We are also looking for children from the a
also a football coach and want to help Secretary.
Coaches, Helpers and Volunteers If you have played cricket, netball of footb
please contact uS.
Shailen Sailendra (Colts secretary)
H: 020 82045723 M: 07970 690 054 W: 01707. 636 650 Email: sshailen Ghotmail.com
 

ments of
S C- Colts
mil Sports & Social Club
E-Mail: sshailenGhotmail.com CB, MCA, CCC
ion League & 1987 League
DULTS TOJOIN OUR CLUB TO FOOTBALL AND HAVE FUN
within the club (from jan 2004) and are 7 and 16. Currently we have over 70 gistered to play in the Middlesex League led coaches and former cricket players nS between 16 and 19. Our first, Second, ers of all abilities and standards.
aran) lies cricket and netball teams from the terested please contact us, if as parents olved you are quite Welcome.
ges of 6 onwards for football. if you are run the club please contact the colts
ball and Want to help an emerging club
Sri Sritharan (President)
H: 0208952 0326
M:
W: Email: SrimtsscGhotmail.com

Page 21
ACKNOW
The Executiv
VOCA
wishes to express their sinc
Time Travels and Sathy Prop Thasans Jewellers spc
The Advertisers in this souve
The Donors of gifts
The Management and for their corporation and
Ability Printers for the exc
N D Sound
Each and everybody for giving
evening a
Last but not the least a ve presence this evening. Your Sl this event to be an enjo

EDGEMIENT
re Committee of
A UK 2005
!ere thanks and appreciation to:
)erties sponsoring for the music onsoring for printing the souvenirs
senir for their continuing support
towards the raffle prizes
Staff of C&L Country Club
support during the evening
ellent printing of this Souvenir
L for the music
their helping hand in making this grand success
&
sery big THANKYOU for your upport and fellowship has helped yable and a successful one.

Page 22
With Compl
NILES
HLASTING (
CARE HOME W.
Mr. & MrS. Propri
314 The Ridig East S1
TN34
7',
Tes: 01424
Fax: 01424
 

inents of
LTD
COTTAGE
ITHI NULIRSING
751 060
756 655

Page 23
With Con
NILE
ASHITEAD COTTA DISAB
Mr. & M Prof
165 Barnett Wood Lane,
Tes: 0137
NILE
CHEAM (
CARE HOME V
Mr & Mi Prof
38 Park Road, Cheann W Tes: 0208
 

rイーt
1pliments of
S LTD
GE FOR LEARNING ILITIES
rs. S. Niles
Drietor
Ashtead, Surrey KT21 2LP. 2 271 792
S LTD
OTTAGE
VITH NULRSING
rs. S. Niles
prietor
'illage, Surrey SM85Pn. 3642 2645

Page 24
//
ച്ച് A/Talazizia i
SriLankan QATAR AR
we in v i t e y o U to THE MOST COMPETITIVE FA
Call now for the bes SRI LANKA, MALI
MALAYSA
AMAMAMAMAMAMA JACO2
Head office. 86 Kentor Rt Oad 432 Alexandra Avenue.
Harrow, Harrow Middlesex HAS BAZ Middlesex HA29W
0208. So SSSS D2O8 4288cc,
 

[4 3 (OURS
Service is our Life Style
இ
í częcy = ඝාත් AIRリ エリ WAYS hall KUWAITAIRWAYS
a dream w a a ti on
ARES TO ALL DESTINATIONS
t Hotel rates in DIVES, DUBAI,
R. KERALA = ري-ليتين
AVALA for brochure reservations and encuies
rify Co. Lik
PGE1/PG
looting High Street, Tooting WTC Level 4
London East Tower Colombo SW 17 OS 9 Sri Lanka . غرين OE2008 1767 DOOD 94 23992SD