கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Constitution 2008

Page 1
Wembadi Girls'
Old Girls' A
S.
CoNSTI
2O

High School
SSociation
O8

Page 2


Page 3
Vembadi Girls' Old Girls' A
CONSTI"
2O

High School
SSociation
TUTION
O8

Page 4


Page 5
Vembadi Girls' High Schc
CONST
1. Name
The name of the Associatic
School Old Girls' Associatio
2. Objects
The objects of the association shal
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
To promote a sense of among the Old Girls and t
To maintain the heritage C
To establish Endowments
To afford guidance and generation of Vembadian
To award and/or financia
Mater.
To further the interests
Girls' Association and its
To assist the Alma Mater on the 29" of June with
eminent scholar and aw
Medals for the best Stude
-(

خشکb\>)/م
Ol Old Girls' ASSOCiation
ITUTION
in shall be "Vembadi Girls' High
.
1 be: Loyalty, fellowship and goodwill he Alma Mater.
If the Alma Mater.
encouragement to the younger
S.
ally support students of the Alma
of the Alma Mater and the Old
Branches.
in celebrating the Founder's Day the Founder's Day address by an ard Memorial Prizes and Gold tin special fields.
1

Page 6
2.8. To celebrate on the 13" Anniversary of First Old C
3. Membership
The membership of the Assoc
Life Membership, Associate) Membership.
3.1. Life Membership is open Girls' High School who are notattending any other Sec
3.2. Associate Membership is teachers and non teachers C
3.3. Associate Life Members
Members who have been
High School fora period of
An Associate Member, on rights for eight years, shall Member.
3.4. Application for the Memb Executive Committee.
4. Subscription
4.1. Every Life Member and As
subscription of Rs.500/=.
-02

of March every year, "The girls' Reunion' held in 1904.
iationshall Consistof:
Membership and Associate Life
to all Old Students of Vembadi
above eighteen years of age and 'ondary School.
open to all past and present If Vembadi Girls' High School.
hip is open to all Associate on the staff of Vembadi Girls'
ten years and Over.
completion of continued voting be enrolled as an Associate Life
bership shall be approved by the
sociate Life Membershall pay a

Page 7
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Every Associate Members of Rs.50/=
Subscription for each fina before the 28" of February Membership for the Annual
An Associate Member who
one year ceases to be a Men on the date of expiry of her
The Membership Register: Special General Meeting fo
5.Privileges
5.1. All members shall have til
5.2.
5.3.
5.4.
Meetings of the Associatio
Life members are eligible to
An Associate member in th
in arrears of subscription at to hold membership in the
It shall be the duty of every address to the Secretary. address Willbedeemed vali
6. Executive Patron
The Principal of Vembadi Gi Executive Patron of the Associat
-03

hall pay an annual subscription
ncial year shall be paid on or of that year for certification of |General Meeting,
is in arrears of subscription for nber, but she ceases to be a voter Subscription.
shall be closed ten days prior to rcertification of membership.
he right to vote at all General
.
hold office in the Association.
he Executive Committee who is any time shall "ipso facto cease Executive Committee'
member to notify her change of Notice sent to the last known
d.
rls' High School shall be the
ion.

Page 8
7. Vice Patrons
Five Vice Patrons shall be elect from among the distinguished High School
8. Executive Committee
8.1. The Executive Committe
1. Executive Patror
Immediate PastP
President
Vice President II
Vice President II Secretary (non.V. ASSistantSecreta
Treasurer (non.V.
Assistant Treasur
1.
O
. Twelve Committ
be from the ASSC
staff and three co
8.2. The Office bearers and
shall be elected from
Annual General Meeti
8.3. Office bearers are elig
hold the Same Office
years.
8.4. A member who stands
the election shall giv
President prior to the el -(

ed at the Annual General Meeting Old Students of Vembadi Girls'
eshall Consistof:
l
'resident
GHS Staff)
ry(VGHSStaff)
GHS Staff)
er (VGHS Staff) ee members of whom three shall
ociate Membership of the VGHS -opted members.
six executive Committee members among the life members at each
1.
ible for re-election but shall not for more than three Consecutive
for election and is not present at 2 her Consent in writing to the
ection. )4-

Page 9
8.5.
8.6.
The Executive Commit
opt three members from Executive Committee.
Members elected to the
staff of Vembadi Girls
SeVe.
9. Management
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
The affairs of the Assoc
the Executive Committe
The Executive Committ
to attend selected Co matters of interest to the
Recipients of notices, in the Committees and the
the Vice Patrons.
Any vacancy that may a or among the Office Executive Committee f
Association pending í Meeting.
10. Committee Meetings
10.1. The Executive Commi
neCeSSary, but at lea: instance of the Secreta.
requisition by at least -0

ttee, at its first meeting, shall coamong the life Members to the
Executive Committee from the
' High School shall not exceed
piation shall be administrated by
e.
ee shall request the Vice Patrons mmittee Meetings and advice Association.
ninutes and other documents of : General Meetings shall include
rise in the Executive Committee
Bearers shall be filled by the rom among the members of the approval at the next General
ttee Shall meet as often as maybe st once in two months at the
ryorthe Presidentorona Written
Seven members of the executive
5

Page 10
Committee and such Secretary.
10.2. At least seven days ( Executive Committee
10.3. Any member absent
cease to be a memb
unless the Committee
11.Quorum
Seven members shall be th
Executive Committee and quorum fora General Meeti
12. Presiding at meeting
The president or in her ab:
shall preside at the meetings at:Generalmeetings.
13. Decisions
All issues that may come Executive Committee shall and in every case of equality have a casting vote.
14.Duties of the ExecutỉVe COI
It shall be the duties of the E.
14.1. decide upon the steps carrying out the O
Association.
-C

meeting shall be called by the
:lear notice shall be given for an : meeting.
for two consecutive meeting shall per of the Executive Committee
: decides otherwise.
e Quorum for a meeting of the twenty five members shall be the
Ilg.
sence one of the Vice Presidents
of the Executive Committee and
2 up before the Association or be decided by a majority of votes, of votes the Chairperson shall
mmittee
xecutive Committee to:
to be taken from time to time for bjects and Resolutions of the
)6-

Page 11
15.
16.
14.2. arrange for the collec Objects or Resolutior
14.3. display the charges a behalf of the Associa
the Associations.
14.4. arrange General Mee
14.5. carrying out such ac considers expedientf of the Association.
Duties of the Secretary The Secretary shall transa
correspondence connecte Secretary shall maintain Association, and such re inspection by the membersil
The Secretary shall notify
member promptly.
Duties of the Treasurer
The Treasurershall collect: provided for insection 18h all reasonable times be ope Treasurer shall submit an
each financial year, to the of March of the year follow

:tion of funds for carrying out the ls of the Association.
ind expenses incurred for and on tion and to control the finances of
tings.
tivities and take such steps as it or the attainment of the Objectives
ict all business and carry out all 'd with the Association. The
a register of members of the gister shall always be open for by arrangement with the Secretary. the overdue subscription to the
all monies and keep all accounts as erein below. The accounts shall at n for inspection by members. The audited statement of accounts for
Executive Committee before 13th
ing.
O7

Page 12
17. General Meeting
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
Annual General Meetin of every year. The Exec power to alter the date C unavoidable reasons.
The following agenda Annual General Meetir
Minutes Report of the Exec Audited statement year ended 28th Fe previous month of Resolutions and Air
if any. Election of Office
andan Auditor. Any other business
A Special General Meet On the written requis members addressed to t to be broughtforward at At the instance of the Ex
No General Meeting sl notice to the membe
transacted at Such meet or discussed by any m
-08

gshall beheld on the 13" March utive Committee shall have the of the meeting due to urgent and
shall be gone through in the
lg: -
utive committee.
of accounts for the financial bruary or on the last day of the the Annual General Meeting. mendments to the Constitutions,
bearers, Executive Committee
ing shall be held: ition of not less than twelve he Secretary stating the subjects the meeting OR cecutive Committee.
hall be held without seven days is stating the business to be ing. No motion shall be brought ember at the General Meeting

Page 13
unless fourteen days the Secretary, but wi members present and herein provided may
18. Funds
The funds of the Associatio
18.1. Wembadi Girls' High
18.1.1. This shall be in
Time Deposit.
18.1.2. Vembadi Girls
which shall be
1. Allmé
2. Any d or br
Whate
donat
3. EXCeS
any, fr
. Intere
5. Anyo
18.1.3. The manner
disburSed sh.
Committee.

notice of such motion is given to th the consent of two third (2/3) | Voting, any matter, other than as pe discussed at the meeting.
n shallfallinto three categories.
School OGAAccount
laintained in Current, Savings and
Accounts.
'High School OGAAccounts into deposited:
ambership subscription, onation to the OGA by an old girl anches of the Association for
ver purpose it might have been ed
s of income over expenditure, if om socialfunctions, etC. sts of Time Deposits at maturity ther income not stipulated above.
in which this fund is invested and
tall be decided by the Executive
09

Page 14
18.1.4. Funds shall b
Deposit Accou the purpose an the members constituted
Association.
18.1.5. Any amount ir the Current AC
be transferredt
the end of each
18.1.6. The relevant ac
Presidentin Co1
18.2. Vembadi OGA Scho
Fund
18.2.1. This shall be m
Deposit Accoun
18.2.2. Vembadi OGA
Fund accounts in
1. All monie purpose of
2. Interests O
18.2.3. The manner in
disbursed shall 1
Committee in C
-10.

e withdrawn from the Time nts only by a resolution stating d passed by two third votes of present and voting at a duly General Meeting of the
excess of Rs.20,000/-lying in count or Savings Account shall o the Time Deposit Account at financial year
'counts shall be operated by the njunction with the Treasurer.
larships and Prize Giving
aintained in Savings and Time
tS.
Scholarships and Prize Giving to whichshall be deposited:
s collected or donated for the
scholarships and prizes,
fTime Deposits at maturity
which this fund is invested and
be decided on by the Executive onsultation with the Executive

Page 15
18.2.4.
18.2.5.
18.2.6.
Patron for the giving.
Funds shall
Deposit Depo the purpose ar.
the members
constituted
Association.
Any amount iu
the Current A
be transferred
the end of each
The relevant a
Presidentin Co.
18.3. Wembadi OGA Schoc
18.3.1.
18.3.2.
This shall be in
Deposits.
Vembadi OGA
which shall be
All monies don
Interests Of Tir

purpose of scholarships and prize
be withdrawn from the Time
sits only by a resolution stating ld passed by two thirds votes of present and voting at a duly
General Meeting of the
n excess of Rs.20,000/- lying in ccount or Savings Account shall to the Time Deposit account at financial year
ccounts shall be operated by the njunction with the Treasurer.
ol ProjectAccount
naintained in Current and Time
A School Project Account into deposited:
ated by Parents and well wishers,
neDeposits at maturity

Page 16
18.3.3. The manner i.
disbursed sha
Committee of
with the Exe
Development the Executive
1834, Funds shall
Deposit ACCC Committee, f
18.3.3.
18.3.5. The relevant a
Executive Pa
Presidentand
18.4. The Funds of
in a recognise Committee.
18.5. The financial
from March 1
19. Amendments
Amendments to the existing approved at a duly const Association by a majority ( present and voting at suc amendments shall be givent
-1

n which this fund is invested and ill be decided by the Executive this Association in consultation
cutive Committee of the School
Society at a meeting presided by Patron of the Association.
be withdrawn from the Time
unts approved by the Executive or the projects approved as per
LCCounts shall be operated by the Ltron in conjunction with the the Treasurer.
the Association shall be deposited dbank approved by the Executive
year of the association shall be to February 28".
Constitution shall only be validif ituted General Meeting of the of two thirds of the membership h meeting. Notice of proposed o members at least ten days before
2

Page 17
the date of the General M are to be considered.
The foregoing Constitutior passed at the Special Gener
School Old Girls' Associati
Proposed by: Mrs.R.Mahesan
Seconded by: Mrs...A.Kirupairaja
Jo حویخ اللہمہ گیلا ‘‘န်မျိူး-( ဧ
Mrs. K. Ponnampalam Mrs.R.M.
Executive Patron Preside

eeting at which such amendments
l, as amended and corrected, was al Meeting of Vembadi Girls' High on held on 13" March 2008.
جہ سے ہمراہ کیمہ ہے 、委 \ الـ
lahesan Mrs.SAnanthakumarasamy
2nt Secretary

Page 18
கல்லூ
இராகம் : ஹம்சத்வனி
மன்னுபகழ் பரவி ஒள பன்னவனே நினைப் மன - மொழி - மெய் தினமுமே சித்தியை
பல்ல
உண்மையிலே உளத் வண்மையிலே மதி நு தன் - நலம் தவறாத நந்நல - மகளிர் - க
தொண்டொன்றே நட கொண்டனமே - நட் கண்டனமே செய்வே கொண்டிலோமே அச்

தாளம் : ஆதி
ரியுறவே பணிந்திடுவோம் யதை வளர்த்திடவே அருளிடுவாய்
á
திண்மையிலே ண்மையிலே தனிபெரும் வேம்படி ழகம் - வளர்க.
மது இலட்சியமாம் ட்பு - கல்வி - ஜெபம் ாம் பிழையதனை *சம் எதுவரினும்,
செல்விG.வடிவேலு

Page 19

下/ 「

Page 20
School
Dare to do right! dare to You have a work that no Do it so bravely, so kind Angels will hasten the st
Chorus:
Dare, dare, dare tc Dare, dare, dare to Dare to do right! ( Dare to do right! t
Dare to do right! dare to Other men's failures can Stand by your conscienc Stand like a hero and bat

Hymn
be true others can do, ly, so well. ory to tell
) do right! be true dare to be true! o be true
be true
meVer Save yOu;
e, your honour, your Faith tle till death