கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: வடமாகாணத்தில் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள்

Page 1


Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
வடமாகாணத்தில்
குடு
đF6JJEBIT di
28
 

ல் பெண் தலைமைத்துவ
நம்பங்கள்
சிவசந்திரன் M.A
...O.2O3

Page 6
தலைப்பு
ஆசிரியர்
வெளியீடு
3455 CELIT
வடமாகாணத்தில் பெண்
at IITBIT flagsbörjajr M.A
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையம், இல:07, கே.கே.எஸ் வீதி, யாழ்ப்பாணம்.
O21, 222 4-398.
Lósör GOTGEFGö: cwdjaffna.lk
66ogorub: cwdjaffna.or
தீபம்பிறிண்டேர்ஸ் இல, 717 கே.கே.எஸ் வீதி,
யாழ்ப்பாணம்,
சகல உரிமைகளும் மகளிர் அபிவி
இந்நூலிலுள்ள விடயங்களை மகள
முறையாக அறிவிப்பதன் மூ
மேலதிக தகவல்களுக் மகளிர் அபிவிருதி
96): O7, C885.Gé யாழ்ப்பா
தொ.யே.இல:- 0
ISSN: 1800-3109
ISBN: 977-180-0310.0-0-2
ii

ண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள்
நத்தி நிலையத்திற்கே உரியது. ர் அபிவிருத்தி நிலையத்திற்கு ob 1uJ6ö1GHG (P12ub.
5கான தொடர்பு:- தி நிலையம், 5. எஸ் வீதி,
00TLD.
21 222 4398

Page 7
வடமாகாணத்தில் வலு தலைமைத்த
களஆய்வு அறிக்கை அறிமுகம்
வடமாகாணத்தில் பெண்கள் மட்டு தொடர்பாக, கள ஆய்வு மூலம் பெறப் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ள இவ்வறிக்ை தொடர்பாக இணைந்து செயற்படும் நிறுவனங்கள், பெண்களுக்கான அபிவி வேண்டும் என்ற உபாயங்களையும் 8 வழிகாட்டியாக அமையும். பெண் த6ை அதிகரிப்பு இலங்யிைல் மட்டுமன்றி உ பிரச்சினையாக உள்ளது. பெண் தலைை அதிகரிப்பதற்கு பல காரணிகள் து இடப்பெயர்வுகள், ஆண்கள் வெளிநாடுக சிதைவு, போன்ற காரணிகள் பெண்களை, அவதானிக்கப்பட்ட முக்கிய அம்சங்களா வாழும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை, இ தலைமை தாங்கும் குடும்ப அங்கத்தவர்க அவதானிப்புக்களாக உள்ளன. கிழக்கு ம வறுமை மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் கூட 25 தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களாக உள் சிம்பாவே நஜீபியா நாடுகளில் செய்யப்ப தலைமைத்துவக்குடும்பங்கள் வறுமை நி எட்டப்பட்ட நான்காவது உலக பெண்கள் பெண்களுக்கும் சமத்துவமான அபிவிரு இலக்குகள் சரியான வகையில் அணு
சமத்துவமானநிலையில் முன்னேற்றம் க
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையம்
தாங்கும் குடும்பங்களின் கணிசமான அ

ஆட்டப்பட வேண்ழய பெண்
|வ குடும்பங்கள்
ம் தனியாக தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் பட்ட தரவுகள், தகவல்களை அடிப்படையாக க சமூகமட்டத்தில் பெண்கள் வலுவூட்டல் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் சமூக நத்தித் திட்டங்களை எப்படியாக முன்னெடுக்க கலந்துரையாடல்களையும் ஊக்குவிப்பதற்கு ஸ்மைத்துவக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை லகளாவிய ரீதியில் கவனிக்கப்படவேண்டிய ம தாங்கும் குடும்பங்கள் கணிசமான அளவு ணை நிற்கின்றன. உள்நாட்டுப் போர், கட்குச் செல்லுதல், இதனால் குடும்பங்களின் இந்நிலைக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. இவ்வாய்வில் க பெண்களின் வருமானத்தில் மட்டும் தங்கி இக்குடும்பங்களின் வளப்பற்றாக்குறை, பெண் ளின் வறுமை நிலை என்பன குறிப்பிடக்கூடிய ற்றும் தென்ஆபிரிக்கா. நாடுகளில் செய்யப்பட்ட
-60% மான கிராமிய குடும்பங்கள் பெண் |ளமையைக் காட்டுகின்றது. மேலும் சம்பியா, ட குடும்ப நுகர்வு ஆய்வு தரவுகள் கூட பெண் லையில் உள்ளதைக் காட்டுகின்றன. 1995 இல் மாநாட்டின் செயற்திட்ட அறிக்கையில், சகல த்தி சமாதானம் என்ற நோக்கில் அமைந்த றுகப்பட்டுள்ள நிலையிலேயே பெண்களின்
ாணப்படும் என தெரிவிக்கின்றது.
போரின் பின் ஏற்பட்ட பெண்கள் தலைமை
திகரிப்பு, இவற்றிற்கான காரணங்கள், சமூக
iii

Page 8
மேம்பாடு, வாழ்வாதாரம் என்பவற்றில் ெ குடும்ப பெண்களின் வலுவூட்டல் செயற்பா தரவுகளின் அடிப்படையில் ஆராய்ந்துவ செயற்பாடுகள், இவ்வாறான குடும்ப பெண்
வுள்ள நிறுவனங்களிற்கு வழிகாட்டியாக அ
இவ்வறிக்கை தயாரிப்ப யாழ்பாண பல்கலைகழக மாணவர்கள் திரு
அவர்கட்கும், ஆலோசனை வழங்கிய எள
வழங்கியFokuSநிறுவனத்திற்கும் எமதுந
சரோஜா சிவசந்திரன்.

பண்களின் வகிபாகம் மற்றும், இவ்வாறான B என்பவற்றை இவ்வாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட Iளது. இவ்வறிக்கை தெரிவிக்கும் ஆய்வு ன்களை இலக்காகக் கொண்டு செயற்படுத்த
மையும் என எதிர்பார்க்கின்றோம்.
தற்கு கள ஆய்வாளர்களாக செயற்பட்ட அலோசியஸ் நிதர்சன், திரு. ஜெயம் ஜெகன்
ம். நவமோகனா அவர்கட்கும். அனுசரணை
ன்றிகள்.

Page 9
வடமாகனத்தில்
குரும்பங்கள் 6
பெண் தலைமைத்துவ குடும் ஏற்பட்டது என்ற கேள்வியை பல முடிவடைத்து, மீள்குடியேற்றம் ஏற்ட தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களின் 8 மக்களின் எதிர்பார்ப்புக்களில் பெண் புறக்கணிக்கப்படல் போன்ற காரணி பொறுப்புகளின் சுமைகளோடு வறுை வருவது அவதானிக்கப்பட்டுள்ளது. விடயங்கள் மேலும் ஓர் ஒருங்கின கொள்கை வகுப்போர் மத்தியில், இக்கு முன்வைப்பதற்கு வாய்ப்பாக அ குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை அதி அரசியல் வாதிகளின் கவனத்தை இவர்

பன்ை தலைமைத்துவ
தாடர்பான ஆய்வு
பங்கள் பற்றிய ஆய்வின் அவசியம் ஏன் முன்வைக்கலாம். உள்நாட்டுப் போர் Iடுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் பெண்கள் வால்கள், அபிவிருத்தியை நோக்கி நகரும் களின் பின்னடைவு, அரசியலில் பெண்கள்
களினால் ஏராளமான பெண்கள் குடும்பப் D நிலையில், மன உழைச்சலோடு வசித்து இவ்வறிக்கையில் அவதானிக்கப்பட்டுள்ள ணந்த கலந்துரையாடலை ஊக்குவித்து, டும்பங்கள் தொடர்பான திடமான ஓர் தீர்வை மையும். பெண் தலைமை தாங்கும் கரித்து வருவது இன்று ஆய்வாளர்கள், கள் பக்கம் திருப்பியுள்ளது.

Page 10
1.0 சமூகத்தின் அடிப்படை சமூ பெண் தலைமைத்துவ குடும்
குடும்ப அமைப்பியல் முறையில் மொத்த குடித்தொகை மட்டத்தில் பாரிய குடும்ப அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை, மாற்றங்கள் காரணமாக பொருட்கள், ! தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதோடு பொது நி வீட்டுத் திட்டங்கள், சுகாதார உட்கட்ட வதிலும் தாக்கங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.
அண்மைக் காலத்தில் புதிய வகை உருவாகியுள்ளது. பெண்கள் தலைமை த உலகளாவிய ரீதியில் பிரபல்யம் அடைந் நாடுகளில் பெண்கள் தலைமை தாங்கும் பதற்கும் பல காரணங்கள் உள்ளன. தற் மாற்றங்கள், சமூக அழுத்தங்கள் என்பவற்ை நாடுகளில் இவ்வாறு அதிகரித்து வரும் காரணமாக தலைமைப் பொறுப்பேற்கும் முக்கியமானவர்களாக கருதப்படுவதோ இவர்களது பங்கு கணிசமான முக்கியத்துவ
2.0 பெண் தலைமைத்துவ குடும்
வரைவிலக்கணம்:
குடும்பம் (family) மற்றும் குடும்ப அமைப்புகளிலும் வேறுபாடுகள் உள்ளன. இதன் தனித்துவமான செயற்பாடாக வாரி குடும்ப அலகு என்று கூறும் போது இது உற்பத்தி நுகர்வு, சொத்துரிமை, குழந்:ை ஒழுங்கு முறைமைகள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட் குடும்பத்துடன் இசைவானதாகவோ அன்ற
குடும்பத்தின் தலைமை, பெரும் அலகில் அதிக அதிகாரம் கொண்ட நட பொதுவான விவகாரங்களில், தீர்மான் கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரம் கொண்ட கு( கொள்ளப்படுகின்றது. ஆயினும் பெண்க
ہے جسے کf -O -O2

க பொருளாதார அலகான
JT856
ஏற்பட்டு வரும் மாற்றங்கள் நாட்டின் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துவதாக உள்ளது.
அமைப்பு என்பவற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மற்றும் சேவைகளின் விநியோகத்தில் றுவனங்கள் குறிப்பாக பாடசாலைகள், மைப்புக்கள் யாவற்றையும் திட்டமிடு
5யான குடும்ப அமைப்பு முறை ஒன்று தாங்கும் குடும்பங்களின் தோற்றப்பாடு துள்ளது. அபிவிருத்தியடைந்து வரும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப் போது ஏற்பட்டு வரும் பொருளாதார றையும் காரணங்களாகக் கூறலாம். உலக பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் பெண்கள், அவர்களது குடும்பங்களில் டு பெண்கள் சார் பிரச்சினைகளில் த்தை கொடுத்துள்ளது.
ז6j856ח1J/
அலகு (Household) ஆகிய இரு குடும்ப குடும்பம், ஒர் சமூக நிறுவனம் ஆகும். சுகளை உருவாக்குதல் அடங்குகின்றது. வ ஒர் வதிவிட அலகாக பொருளாதார தகளைப் பராமரித்தல், மற்றும் வாழிட ட வகையில் அமைவதாக உள்ளது. இது இசைவில்லாததாகவோ இருக்கலாம்.
பாலும் குடும்பத்தில் அல்லது குடும்ப பருக்கே உரித்தாகின்றது. குடும்பத்தின் னம் எடுத்தல் உட்பட குடும்பத்தை டும்ப அங்கத்தவரே குடும்ப தலைவராக ள், இயல்பாகவே குடும்பத்தின் உள்ளா
Y
O

Page 11
ர்ந்த தலைவர்களாக தமது பங்கை ஆற் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்பன ஆண்களிடமே உள்ளதை அவதானிக்க எப்படி இருந்த போதிலும், குடும்பத் உள்ளதை காண முடிந்தது. பொதுவ தலைமை ஏற்று நடத்தும் போது கு பிள்ளைகளின் அபிவிருத்தியில் பல6
வதாகவும் உள்ளது.
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாட தொடர்பாக மேற்கொண்ட வரைவ மானதாக அமைந்துள்ளதால் அவ்வ6 பட்டுள்ளது.அதாவது குடும்பத்தில் ( விட்டுப் பிரிந்திருத்தல், வெளிநாடு இறத்தல், அன்றி கணவன் இருந்த கொள்ளாமை பொன்ற காரணங்களி நேரிடுகின்றது. இக்காரணங்கள் யாவ நிகழ்வுகளாக இருந்த போதிலும், பெண் அதிகரிப்பதற்கு ஆண்கள் வெளிநாடு காரணமாக ஆண்கள் இறத்தல் மணப்ட பிரதான காரணங்களாக அமைகின்றன.
அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளி அதிகரிப்பு வேறு பல சமூக காரணங்கள் நாடுகளில் ஆண்களை விட பெண்க அத்துடன் திருமணமாகாது தனித்து வ பெற்றுள்ளனர். இந் நிலை எமது ஆய்வு குறைபாடாகவே இனங்காணப்பட் பெரும்பான்மையாக கொண்டுள்ள த திருமணம் , திருமணத்திற்காக வழங்க திருமணத்தை பிற்போட வைத்துள்ள பெண்கள் கணிசமான அளவு ெ எண்ணிக்கையில் இடம் பிடித்துள்ள யுத்தம் காரணமாக கணவன்மாரை இ அதிகரித்துள்ளது. குடும்பத்தில் கணவ அல்லது அவர்களில் ஒருவரை இழந்த காயப்பட்டவர்களைப் பராமரித்த தலைமைத்துவ குடும்பங்கட்கு பொறு
--
-

றி வருகின்ற போதிலும், கள ஆய்வு மூலம் டயில் குடும்பத் தலைமை பொதுவாக முடிந்தது. இங்கு பொருளாதார பங்களிப்பு சின் தலைமை பொறுப்பு ஆண்களிடமே க பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புக்களை டும்பம் சரியான வழிநடத்தல் இல்லாது ரித உளவியல் தாக்கங்களை ஏற்படுத்து
னம் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் லக்கணம், இவ்வாய்விற்கும் பொருத்த ரைவிலக்கணமே இங்கும் மேற்கொள்ளப் பெண் ஒருவர் மணப்பிரிகை, கணவனை செல்லுதல், திருமணமாகாமை, கணவன் போதிலும் குடும்ப வருமானத்தில் பங்கு னால் தனியாக குடும்ப சுமையை ஏற்க ம் ஒர் குடும்பச் சூழலில் இடம்பெறும் ண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் சடுதியாக கெட்கு செல்லுதல், உள்நாட்டுப் போர் பிரிகை குடும்ப சிதைவுகள் போன்றவையும்
ல் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களின் ாால் வேறுபடுகின்றது. ஐரோப்பா போன்ற ர் 60 வயதிற்கும் மேலாக வாழ்கின்றனர். ாழும் பெண்கள் சமூக ரீதியில் அங்கீகாரம் க்குட்பட்ட பிரதேசத்தில் காணப்படாமை டுள்ளது. குறிப்பாக வடமாகாணத்தை மிழ் சமூகத்தினரின் மத்தியில் பெண்களின் ப்படும் சீதனம் என்பன இளம் பெண்களின் து. இதனால் திருமண வயதை கடந்த பல பண் தலைமைத்துவ குடும் பங்களின் னர். மேலும் உள்நாட்டில் இடம் பெற்ற ழந்த பெண்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் னை மட்டுமல்ல, தாய், தந்தை, இருவரையும் பிள்ளைகளின் பொறுப்பு, உடல் ஊனமுற்ற, ல், முதியவர்களின் பாதுகாப்பு பெண் ப்புக்கள் அதிகமாகவே உள்ளன.

Page 12
வடபகுதியில் தோன்றியுள்ள கா பிரச்சினையாக மாறியுள்ளது. வடபகுதி இழந்தவர்கள், வழக்காற்றுச் சட்டமான குட்பட்ட பெண்கள், இவர்களது காண அக் காணிகளை அவர்களிடம் ஒப்1 பிரச்சினையான விடயமாக உள்ளது. குடும்பங்கட்கு மேலதிக சுமையாக உள்ள
3.0 தீர்வுக்கான உபாயங்களு
இலங்கையில், வடமாகாணத்தில் பெண் தலைமைத்துவக் குடும்பங்களி அதிகரித்துள்ளதை தரவுகள் காட்டுகின்றன பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் ெ வேறு பல சமூகப் பிரச்சனைகட்கும் மனிதாபிமான அடிப்படையில் பெண் வழங்கும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அ உதவிகளையும் பெற்றுக்கொள்கின்றனர். பெண்கள் இவ்வுதவிகட்கு அப்பால் இடப் தின் போது தமது வாழ்வாதார உரிமைகை சிரப்மங்கள் யாவும் நீண்டகால அபிவிருத்தி
4.0 அரசாங்கம் முன்னெடுத்து
ஒழிப்புத்திட்டங்கள்
அரசின் வறுமை ஒழிப்புத்திட்டத் இடம் பெயர்ந்த மக்களுக்கான உடனடி 2002ஆம் ஆண்டில் நிவாரணம் புனர் முன்னெடுக்கும் நோக்கோடு அரசு வகு: பெயர்ந்த மக்களுக்காக வகுத்துள்ள கொள் இன்று அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை திட்டங்கள் நடைமுறையில் இருந்த ே பாதுகாப்பு, அபிவிருத்தி தொடர்பாக ! இருந்து வருகின்றது. மக்கள் மத்தியில் தச் செயற்படும் செயற்பாடுகள் தேசிய மட்ட மக்களுக்கு நன்மை அளிப்பதாக அமையும்
(1. இ - -O4

ரிப் பிரச்சினை பாரிய மனிதாபிமானப் பில் இடப்பெயர்வு காரணமாக காணி தேசவழமைச் சட்டத்தின் ஆளுகைக் களைக் கண்டுபிடித்து, உறுதிப்படுத்தி டைப்பது என்பது, பெண்களுக்கு இவையாவும் பெண்தலைமைத்துவக் J.
முன்மொழிவுகளும்
ஏற்பட்ட போர் நிலமைகள் காரணமாக ன் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவு 1. ஆயினும் இப்பிரதேசங்களில் வசிக்கும் பாருளாதாரப் பிரச்சினைகட்கு அப்பால் முகம் கொடுக்க வேண்டியுள்ளது. தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள் உதவி ரச சமூக சேவை திணைக்களத்தின் ஆயினும் போரினால் பாதிக்கப்பட்ட பெயர்வின் அவலங்கள், மீள்குடியேற்றத் ளை நிலைநாட்டிக் கொள்வதில் ஏற்படும் யில் இடைவெளிகளாகவே உள்ளன.
வரும் வறுமை
தின் கீழ் கணவனை இழந்த பெண்கள், நிவாரணம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. "வாழ்வு, நல்லிணக்கம் என்பவற்றை துள்ள தேசிய சட்டகம் அரசு இடம் கையை முன்னெடுத்துச் செல்லுகின்றது. இணைத்து செயற்படக் கூடிய பல பாதிலும் மீள் கட்டமைப்பு, சமூகப் ல இடைவெளி பிரதேச மட்டத்தில் வல்கள் பரிமாற்றம் மற்றும் இணைந்து த்தில் ஊக்குவிக்கப்படுவது, இடர்படும்

Page 13
4. பெண் தலைமைத்துவ
தரவுகளை திரட்டுதல்
உள்நாட்டுப் போர் முடிவ6 பிரதேசங்களில் அகதிகளாக இருந்த ம தமது பிரதேசங்கட்கு திரும்பி வரு அடையாளங்களையும், ஆவணங்களை எதிர்கொள்ளாது மீள்குடியேறியுள்ள கணவன் மற்றும் பிள்ளைகள் காணமற் தமது சொந்த இருப்பிடங்களில் எதிர்நோக்கியுள்ளனர். தேச வழமைச் ஆண்கள் போரில் இறந்த பின் அவர்களு பெறுவதற்கு பல சிரமங்கள் உள்ளன. பெற வேண்டும். கணவன்காணமற்டே காத்திருக்க வேண்டும். இத்தகவல்கள் இதுவரை பதிவுகளாக இல்லை. பிர இவற்றில் சகலரதும் தரவுகள் உள்ளன6 மகளிர் அபிவிருத்தி நிலையம், வட பெறப்பட்ட தரவுகளை ஒருங்கமைத்து குடும்பங்ளை பகுப்பாய்வு செய்து அ இத்தகவல்கள் எமது ஆய்வில் வெளிக்ெ
S.O. SýlaólaböS) 6)&usÖLTG @lതുന്ദ്രന്ധ്രങ്ങpuിഞ്ഞുങ്ങ് ബ്ര
அபிவிருத்தியில் பெண் தன் தேவைகளை இனம்கண்டு, அவற்ை உட்புகுத்துதல் அவசியம். அவற்றை எவ சிறுவர் கல்வி நிதியம் (Unicef) சர்வே அறிக்கைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தியுள்
6.0 கற்றுக்கொண்ட பாடங்க
6. சடும்கத்தை அடிப்படையாக
அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் எ யேறும் மக்கள் மத்தியில் சமூக ஒரு தேவை. பெண் தலைமைத்துவ குடும் இவ்ஒருங்கிணைப்பு அவர்களுக்கு நம்பி
●

குடும்பங்கள் தொடர்பான சரியான
டைந்த நிலையில் இடம்பெயர்ந்து பல கள் மீள் குடியேற்றம் இடம் பெறும் போது 5வதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். தமது ாயும், உறுதிப்படுத்தியோர் பிரச்சனைகளை னர். கணவன்மாரை இழந்த பெண்கள், போனோர், ஆவணங்களை தொலைத்தோர் மீளக்குடியேறுவதில் பல தடங்கல்களை சட்டத்தின் ஆளுகைக்குட்பட்ட பெண்கள் நடைய சம்மதமின்றி காணி உரிமை மாற்றம் கணவன் இறந்ததற்கான மரணச்சான்றிதழ் ாயிருந்தால், பல காலங்கள் (ஏழு வருடம்) தொடர்பாக எவ்வித சரியான தரவுகளும் தேச செயலகங்களில் பதிவுகள் உள்ளன. பா என்பது ஆராயப்பட வேண்டும். ஆகவே மாகாணத்தில் பிரதேச செயலகமட்டத்தில் | கணனியில் பதித்து பெண் தலைமைத்துவ வர்களது தேவைகளை இனம்கண்டுள்ளது. காண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
களில் பெண்கள் தொடர்பான நாங்கிணைத்தல்
லைமைத்துவ குடும்பங்களின் சிறப்பான ற மேம்படுத்துவதற்கான உபாயங்களை பவாறு அணுகுதல் வேண்டும் என்பதை ஐ.நா தச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம் என்பன தமது
6)TGÖT,
6
கொண்ட அனுைகுமுறை வ்வகையில் அமைந்திருந்தாலும், மீள்குடி ங்கிணைப்பை வலுப்படுத்தும் முயற்சிகள் பங்கள் சமூகத்தில் தனித்து விடப்படுவதால் க்கையை ஊட்டுவதாக அமையும்.

Page 14
6.2 சமாதானம், சமுக நல்லுறவை வி
போரின் தாக்கங்களில் இருந்து மீண இருந்து விடுபடாத நிலையில், குடும்பங்க் தோன்றுவதற்கு வாய்ப்புக்கள் உண்டு. 2 மக்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்களுக்கு உளவ அமைதியை ஏற்படுத்துவதோடு, மக்கள் பிணக்குகளை தீர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புக்களை
7. O débuijay (paDonpa D1D (Metho
பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்க பிரதேச செயலகங்களிலிருந்து பெறப்பட் ஆராயப் பட்டுள்ளது. கள ஆய்விற்காக அடங்கிய வினாக் கொத்து தயாரிக்க பிரிவுகளாகிய முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் 250 மாதிரி ஆ பெறப்பட்டன. இத்தரவுகளை பகுப் அடிப்படையில் வடமாகாணத்தில் பென சமூகபொருளாதார, பங்களிப்புக்கள், அ இவ்வறிக்கையில் ஆராயப்பட்டுள்ளது.
வடமாகாணத்தில் பெண்க குடும்பா
மாவட்டங்கள் 6)
யாழ்ப்பாணம்
வவுனியா
LD6āT6āTTT
முல்லைத்தீவு
கிளிநொச்சி
மொத்தம்

1ளர்த்தல்
டெழுந்த மக்கள், அதன் தாக்கங்களில் 5ள், சமூகங்கள் மத்தியில் பிணக்குகள் உளத்தாக்கங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட ள ஆலோசனைகள் வழங்குவதன் மூலம் ளை குழுக்களாக இயக்கி, சிறுசிறு
வழங்குதல் அவசியம்.
dology)
ள் தொடர்பான ஆய்வு வடமாகாண ட தரவுகளை ஆதாரமாகக் கொண்டு சமூக பொருளாதார அம்சங்களை கப்பட்டு மூன்று பிரதேச செயலக யாழ்ப்பாணம் ஆகிய பிரதேசங்களில், ய்வுகள் மூலம் களகுடும்ப நிலமைகள் பாய்வு செய்து, இம்மாதிரிகளின் ன் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களின் வர்களின் வாழ்வியல் முறைமைகள்
கள் தலைமை தாங்கும்
ங்கள்
ண் தலமை தாங்கும் குடும்பங்களின்
எண்ணிக்கை
29,378
5802
6888
6294
6170
54532

Page 15
t_
01. ULIMIųjbůLIITGEDUI hib
பிரதேச செயலக ரீதியாக பெண் தை
66
பிரதேச செயலக பிரிே
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9.
1O
12
13
14
15
ஊர்காவற்துறை காரைநகர் 6566606T ULIITUþinLIITGOOITIIb
Tតាម៉ា(Benj உடுவில் நல்லுTர் (ഖബങ്ങ600 சங்கானை மருதங்கேணி பருத்தித்துறை சண்டிலிப்பாய் கரவெட்டி நெடுந்தீவு (35ITITü
வமாத்தம்
 

Հ Ա IITլքLLIIIճXIւք
ഖഖങ്ങിut
x மன்னார
ൈgg()
கிளிநொச்சி
லமை தாங்கும் குடும்பங்களின் தொகை
의 தொகை
626
834
1855
2223
3O89
2O24
2351
1289
3246
765
2522
1773
2667
250
3864
29378
மூலம்:- மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் யாழ் மாவட்ட பிரதேச செயலகங்கள்
O7

Page 16
3000
2500
2000
1500
1000 500
R.
பெண்கள் தலைமை தாங்குவத 8 GBL. Tir * கணவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருத்தல் * கணவனின் அங்கவீனம் * கணவனை பிரிந்திருத்தல் * கணவன்தடுப்பில் இருத்தல் * கணவன் வெளிநாட்டில் இருத்தல் * கணவனின் மரணம் * கணவனின்போதைவஸ்து பாவனை * திருமணம் முடிக்காமை
* குடும்ப வருமானத்தில் கணவனின் பங்
பகுப்பாய்வு
* பருத்தித்துறை பிரதேச செயலகத்தில்
குடும்பங்கள் காணப்படுகின்றன. * இரண்டாவது இடத்தில் நல்லூர் பிர.ே * ஆகக்குறைந்த பெண் தலைமை தா செயலகமாக கரவெட்டி பிரதேசெ செயலகம் காணப்படுகின்றது.
 

ற்கான பிரதான காரணங்கள்
களிப்பு இன்மை.
அதிகூடிய பெண் தலைமை தாங்கும்
தச செயலகம் காணப்படுகின்றது. ங்கும் குடும்பங்கள் கொண்ட பிரதேச சயலகம் மற்றும் காரைநகர் பிரதேச
Τ)
O

Page 17
யாழ்ப்பாணம் மற்றும் உடுவில் பிரே ஒரேயளவான பெண் தலைமை தா (யாழ்ப்பாணம்-1013 உடுவில் பிரே பருத்தித்துறை பிரதேசத்தில் அதிக காரணம் போரின் ஆரம்பக் கட்டப மேலும் யாழ்ப்பாணத்தில் சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டிற்கு போது காணாமல் போகும் செய கின்றது. மிக முக்கிய காரணமாக மத்தியகிழ தொழில்வாய்ப்பின் நிமித்தம் சென் குடும்பத்தை தலைமை தாங்க வேண் யாழ்பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஆண்கள் காரணமாக வன்னி பிரதேசத்தி மடைந்தமை மற்றும் அங்கவீனம் அ வெள்ளைவான் கடத்தல், கார செய்யப்படுதல் மற்றும் கொலை. பெண்கள் தலைமை தாங்கும் சூழல் கடன் தொல்லை பிரச்சனையா கொண்டுள்ளமையால் பெண்கள்த
பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் மற்று ஆண்கள் சிறைவைக்கப்பட்டு, இ பெண்கள் தமது குடும்பங்களைத் த6 ஆண்கள் வன்செயல்கள் காரணமாக படுகொலை) பெண்கள் தலைமை காரணமாக அமைந்துள்ளது.
கவனத்தில் எடுக்கப்பட வே காணப்பட வேண்
தடுப்பில் உள்ள ஆண்களை விடு மற்றும் அவசரகாலச் சட்டத்தி நடவடிக்கை எடுத்தல், காணமல் போன கணவன்மாரை ம தேடுதல் நடவடிக்கை எடுத்தல்
ஊனமுற்ற கணவன்மார்களுக்கு (ஜெய்ப்பூர் நிறுவன உதவி பெறல்)
(-

தேச செயலகத்தில் கிட்டத்தட்ட வ்கும் குடும்பங்கள் காணப்படுகின்றன. தச செயலகம் -101) மான பெண்கள் தலைமை தாங்குவதற்கான ாதிப்புக்கள் ஆகும். கரையோர பிரதேசத்தில் ஆண்கள் செல்வதும், கடல் தொழிலுக்கு செல்லும் பற்பாடும் முக்கிய பாதிப்பை ஏற்படுத்து
2க்கு நாடுகளுக்கும் ஏனைய நாடுகளுக்கும் ன்றமை காரணமாக கூடுதலான பெண்கள் ாடிய கட்டாயம் ஏற்ப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில் நிமிர்த்தம் ற்கு சென்று இறுதியுத்தத்தில் மரண |டைந்தமை. ணமின்றி சட்டவிரோதமாக கொலை அச்சுறுத்தல் காரணமாக பெரும்பாலான காணப்படுகின்றது. ல் பல ஆண்கள் தற்கொலை செய்து லைமை தாங்கும் சூழல் காணப்படுகின்றது. றும் அவசரகால சட்டம் காரணமாக பல ன்றுவரை விடுவிக்கப்படாதமையினால் லைமை தாங்கும் நிலை காணப்படுகின்றது. 5 கொல்லப்பட்டுள்ளமையும் (செம்மணிப் தாங்கும் குடும்பங்கள் அதிகரித்தமைக்கு
வண்டிய விடயங்களும், தீர்வு Iழய விடயங்களும்
விப்பதற்கு (பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் ன் கீழ் கைது செய்யப்பட்டவர்கள்)
னித உரிமை ஆணைக்குழுவின் உதவியுடன்
செயற்கை அவயங்களைப் பொருத்துதல்

Page 18
கணவனை இழந்தவர்களுக்கான நிவா காப்புறுதி திட்டங்களை நடைமுறைட் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான மிடுதலும், நடைமுறைப்படுத்தலும், சமூக மாற்றத்தினைக் கருத்திற் ெ மனஅழுத்தத்திற்குள்ளான பெண்கள், ஆற்றுதல் வழங்கல்,
குடிபோதைக்கு அடிமையாகி அதிக தடுப்பதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான சுய கடன் வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொ உதவிகள்) சமூக, பொருளாதார ரீதியாக பெ பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தல பெண்களுக்கான கற்றல் செயற்பா திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல், சிவில் சமூக அமைப்புக்கள் மூ பாதுகாப்பையும் உறுதிப்படுத்தது அபிவிருத்தி செய்தலும்.
படுகொலைகள் செய்யப்பட்ட6 நிவாரணங்களையும் சட்ட உதவிகளை
02. முல்லைத்தீவு
பிரதேச செயலகரீதியாக பெண் தலை
ତ୍ରିର0 பிரதேச செயலக பிரிவு
O1 கரைதுறைப்பற்று
O2 புதுக்குடியிருப்பு
O3 மாந்தை கிழக்கு
O4 ஒட்டிகட்டாண்
O5 துணுக்காய்
O6 ID60Orgo IOI (66)66l32ULIII)
6) IDIribb
மூலம்:- மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியே
s
-1C

ரணங்களைப் பெற்றுக்கொடுத்தல், படுத்தல், வாழ்வாதார திட்டங்களைத் திட்ட
காண்டு வயது முதிர்ந்த பெண்கள், தனித்து வாழும் பெண்களிற்கு உளவள
மான ஆண்கள் இறப்பதனால் அதனைத் ள மேற்கொள்ளல்,
தொழில் பயிற்சிகளை வழங்குதல், நிதி, டுத்தல். (அரசு அரசசாவடபற்ற நிறுவன
ண்களை வலுப்படுத்தல், அவவகளின்
டுகளுக்கு விசேட புலைமைப்பரிசில்
லம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் லும், வாழ்வாதார செயற்பாடுகளை
வர்களின் குடும் பங்களுக்கு, உரிய ாயும் பெற்றுக்கொடுத்தல்,
மை தாங்கும் குரும்பங்களின் தொகை
தொகை
1528
1756
591
1051
860
508
6294
ாகத்தர்,முல்லைத்தீவு பிரதேச செயலகம்
།༽
-இ

Page 19
பெண்கள் தலைை
கணவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருத்தல் கணவன் ஊனமுற்றிருத்தல் கணவனைப் பிரிந்திருத்தல்
கணவன் கைது, காணமல் போதல்
கணவன் வெளிநாடு செல்லுதல்
羲
கணவனின் மரணம் கணவன் போதைக்கு அடிமையாத
யுத்த இழப்பு
பகுப்பாய்வு
இ கரைதுறைப்பற்று பிரதேசத்தில்
குடும்பங்கள் காணப்படுகின்றது.
8 இரண்டாவது இடத்தில் புதுக்குடி
 

கும் குடும்பங்கள்
LDB3LDLIL ற்று
புைதுக்குடியிருப்பு
மொந்தை கிழக்கு
ஒட்டிசுட்டான்
துணுக்காய்
ELD576). Til
(வெலிஓயா)
மக்கான காரணங்கள்
அதிகூடிய பெண் தலைமை தாங்கும்
யிருப்பு பிரதேசம் காணப்படுகின்றது.
(-11- )

Page 20
令
Kỳ
ぐ>
ぐ>
மிகக்குறைந்த பெண் தலைமை தாங்குப் மணலாறு (வெலிஓயா) பிரதேசம் காண பெண்கள் தலைமை தாங்குவதற்கு 9 நிலைமை காணப்படுகின்றது. ஏெ மேற்கொள்ளப்பட்ட யுத்தநடவடிக்ை ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். இதனால் காணப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் ஒரு வேண்டிய நிலையினால் கூடுதலான ஆ இதனால் அதிகமான பெண்கள் கணவன மீள்குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட நா சிறுகுற்றங்கள் மன்னிக்கப்பட்டபை ஆண்கள் இதற்கு அடிமையாகியதா தாங்கும் சூழல் ஏற்பட்டது. உளவியல் பாதிப்பு காரணமாக ஆ யாகியதால் பெண்கள் குடும்பத்தில் தை புதுக்குடியிருப்பு மற்றும் மருமேற்ட பாதிக்கப்பட்டமைக்கு முக்கிய காரண பிரதேசமாக இவை காணப்பட்டது. ( மற்றும் முள்ளிவாய்க்கால் மிகவும் பா: ப்பட்டுள்ளது.
கவனிக்கப்பட வேண்டிய மற் விடயங்
காணாமல் போன கணவன், பிள்ளைக /சனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட ஆனை அங்கவீனமுடையவர்களுக்கு செய (ஜெய்ப்பூர் நிறுவன உதவியினை பெற்று கணவனை இழந்தவர்களுக்கான காப்பு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான வாழ்வு போதைவஸ்து பாவனையால்(கசிப்புஉ தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ே சட்டபூர்வமற்ற அனுமதிபத்திரங்களை பெண்களுக்கான விசேடதொழில் வா PARCIC நிறுவனம் மூலம் தொடர் கடலுணவுகளை பதனிடுவதற்கான பயி
V -12

குடும்பங்கள் கொண்ட பிரதேசமாக ப்படுகின்றது. 0% மான காரணமாக, இங்கு போர் னனில் குறிப்பாக 2006-2009 இல் க காரணமாக பல்லாயிரக் கணக்கான பெண்கள் தலைமை தாங்கும் நிலை
வர் கட்டாயம் யுத்தத்திற்குச் செல்ல ண்கள் போரில் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். ன இழந்துள்ளனர்.
ளில் இருந்து 06 மாத காலத்திற்கு யால் கசிப்புபாவனை அதிகரித்து, ல் பெண்கள் குடும்பத்தில் தலைமை
பூண்கள் போதைவஸ்துக்கு அடிமை லமை தாங்கும் சூழல் ஏற்பட்டது.
1ற்று பிரதேச செயலகம் கூடுதலாக னம் இறுதிக்கட்ட யுத்தத்தின் இறுதி குறிப்பாக ஆனந்தபுரம், புதுமாத்தளன் திக்கப்பட்ட இடங்களாக அவதானிக்க
றும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய
கள்
ளை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிற்கு ாக்குழுவிற்கு முறையிடுதல். ற்கை அவயங்களை பொருத்துதல்.
க்கொள்ளலாம்) றுதி திட்டங்களை வலுவூட்டுதல். பாதாரதிட்டங்களை வழங்குதல். ற்பத்தி) கணவர் இறப்பதனால் அதனை மற்க்கொள்ளல். குறிப்பாக மதுசார வழங்குவதை தடுத்தல், ப்ப்புக்களை உருவாக்குதல். குறிப்பாக பு கொண்டு தையல் பயிற்சிகளையும் ற்சிகளையும் வழங்குதல்.

Page 21
)ே சமூக மற்றும் பொருளாதாரரீதிய
உறுதிப்படுத்தல். இ கல்விபெற்றுக்கொள்வதற்காக டெ
திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல், இ சிவில் சமூக அமைப்புக்களை
உறுதிப்படுத்துதல், குறிப்பாக இ மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவசிய இ இரகசிய தடுப்பில் உள்ள மு.
நடவடிக்கை எடுத்தல், இ குடியேற்ற காணிகளில் உள்ள இரா இ விடுதலைப்புலிகள் பயன்படுத்தி ( விவசாய காணிகளை மக்கள் நலனு இ முற்றுமுழுதாக கண்ணிவெடி
பெறுதல். இ பெண்கள் அரசியல் ரீதியாகவே இருப்பதற்கான வாய்ப்புக்களை உ
03. கிளிநொச்சி
பிரதேச செயலக ரீதியாக பெண் தை
€೧ಾ பிரதேச செயலக பிரிெ
O1 பூநகரி
O2 பச்சிலைபள்ளி
O3 5600rLIT66061T
04 66BI
வமாத்தம்

க பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை
ண்களுக்கான விசேட புலைமைப்பரிசில்
அமைத்து பெண்களின் பாதுகாப்பினை ராணுவ கெடுபிடிகளில் இருந்து மக்களை மாகும்.
ன்னாள் போராளிகளை விடுவிப்பதற்கு
ணுவ வலயங்களை அகற்றுதல். இராணுவம் தற்போது கைவசப்படுத்தியுள்ள க்கு பயன்படும் விதத்தில் ஒப்படைத்தல்,
அகற்றப்பட்டதற்கான சான்றிதழ்களை
நிர்வாக ரீதியாகவோ உயர் பதவிகளில் றுதிப்படுத்தல்,
லமை தாங்கும் குடும்பங்களின் தொகை
의 G35TGO)85
952
247
1188.
3.783
617O
மலம்: - மாவட்டச் செயலகம் கிளிநொச்சி

Page 22
கிளிநொச்சியி: தலைமை தாங்கு
பூநகரி பச்சிலைபள்ளி வ:
பெண்கள் தலைமை தாங்குவத
போர் கணவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருத்தல் கணவனின் அங்கவீனம் கணவனை பிரிந்திருத்தல் கணவன்தடுப்பில் இருத்தல் கணவன் வெளிநாட்டில் இருத்தல்
கணவனின் மரணம்
கணவனினன் போதைவஸ்து பாவனை
 

ல் பெண்கள் ம் குடும்பங்கள்
ண்டாவளை கிளிநொச்சி
ற்கான பிரதான காரணங்கள்
குறிப்பாக கசிப்பு)

Page 23
பகுப்பாய்வு ல் கிளிநொச்சி பிரதேச செயலகத்தி குடும்பங்கள் காணப்படுகின்றது. ம் இரண்டாவது இடத்தில் கண்டாவ6 ம் ஆகக்குறைந்த பெண் தலைமை தாங் செயலகமாக பச்சிலைபள்ளி பிரதேச ம் பெண்கள் தலைமை தாங்குவதற்க காணப்படுகின்றது. ஏனெனில் கொள்ளப்பட்ட யுத்தநடவடிக்கை பாதிக்கப்ட்டனர். இதனால் பென படுகின்றது. ம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருந்தும் ஒரு ஏற்பட்டது. இதனால் கூடுதலான போயுள்ளனர். இதனால் அதிகமான டெ ல் மீள்குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட
சிறுகுற்றங்கள் மன்னிக்கப்பட்டபை இதற்கு அடிமையாகி பெண்கள் தை ல் யுத்தத்திற்கு பின் மிக முக்கிய காரண நாடுகளுக்கும் (குறிப்பாக அவுஸ் ஆண்கள் சென்றமை காரணமாக கூ தலைமை தாங்க வேண்டிய கட்டாய ம் உளவியல் பாதிப்பு காரணமாக ஆன பெண்கள் குடும்பத்தை தலைமைதா
கவனிக்கப்பட வேண்ழய
விட
ல் காணாமல் போன கணவன் பிள்ை சனாதிபதியினால் நியமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவிற்கு முறையிடுதல். ல் உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல் ந நீரோட்டத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட6 ல் அங்கவீனமுடைய கணவன்மார்களு (ஜெய்ப்பூர் நிறுவன உதவியினை ெ & கணவனை இறந்தவர்களுக்கானகா
ல் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான வ

b அதிகூடிய பெண் தலைமை தாங்கும்
)ள பிரதேச செயலகம் காணப்படுகின்றது. கும் குடும்பங்கள் கொண்ட பிரதேச செயலகம் காணப்படுகின்றது. ான 90% ஆன காரணமாக இங்கு போர் குறிப்பாக 2006-2009 இல் மேற்க் காரணமாக பல்லாயிரகணக்கான ஆண்கள் ன்கள் தலைமை தாங்கும் சூழல் காணப்
நவர் கட்டாயம் போராட வேண்டிய நிலை ஆண்கள் போரினால் காணாமல் / இறந்து பண்கள் கணவனை இழந்துள்ளனர்.
நாளில் இருந்து 06 மாத காலத்திற்கு யால் கசிப்புபாவனை அதிகரித்து ஆண்கள் லமை தாங்கும் நிலை ஏற்பட்டது. னமாக மத்தியகிழக்கு நாடுகளுக்கும் ஏனைய ரேலியா) தொழில்வாய்ப்பின் நிமித்தம் டுதலான பெண்கள் குடும்பங்களை தனியாக பம் ஏற்பட்டுள்ளது. ன்கள் போதைவஸ்துக்கு அடிமையாகியதால் ாங்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
மற்றும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய யங்கள் ளகளை மனித உரிமை ஆணைக்குழுவிற்கு
காணாமல் போனோரை தேடுவதற்கான
டவடிக்கைகளை மேற்க்கொண்டு சமூக பர்களை இணைத்தல். நக்கு செயற்கை அவயங்களை பொருத்துதல் பற்றுக்கொள்ளலாம்) ப்புறுதி திட்டங்களை வலுவூட்டுதல்.
ாழ்வாதாரதிட்டங்களை வழங்குதல்.

Page 24
இ போதைவஸ்து பாவனையால்(கசிப்பு: இறப்பதனால் அதனை தடுப்பதற்க குறிப்பாக மதுசார சட்டபூர்வமற்ற தடுத்தல், ல் பெண்களுக்கான விசேடதொழில் வ PARCIC நிறுவனம் மூலம் தொட கடலுணவுகளை பதனிடுவதற்கான பய ல் சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீ:
உறுதிப்படுத்தல், இ கல்விபெற்றுக்கொள்வதற்காக பெண
திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல், ல் சிவில் சமூகங்களை அமைத்து பெண்க குறிப்பாக இராணுவ கெடுபிடிகள் வேண்டியது அவசியமாகும். ல் இரகசிய தடுப்பில் உள்ள முன்னாள் டே
எடுத்தல். இ குடியேற்ற காணிகளில் உள்ள இராணு ல் விடுதலைப்புலிகள் பயன்படுத்தி இர
விவசாய காணிகளை மக்கள் நலனுக்கு ல் முற்றுமுழுதாக கண்ணிவெடி அகற்றட் ல் பெண்கள் அரசியல் ரீதியாகவோ நீ இருப்பதற்கான வாய்ப்புக்களை உறுதி ல் இளவயது திருமணம் செய்து கணவர் பற்றிய ஆலோசனையை பெற்றுக்கொ
04. மண்னார் மாவட்டம்
ତିଗତ பிரதேச செயலக பிரிவு
O1 dp365
O2 மாந்தை மேற்கு
O3 ДБптбогпгїд т60ї
O4 DOS
05 D6)r6OTITir IbčSir
மொத்தம்
G1

உற்பத்தி) அதிகமான கணவர்மார் ான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல், அனுமதிபத்திரங்களை வழங்குவதை
ாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல் குறிப்பாக ர்பு கொண்டு தையல் பயிற்சிகளையும் ற்சிகளையும் வழங்குதல்,
ரியாக பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை
ர்களுக்கான விசேட புலைமைப்பரிசில்
1ளின் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துதல் ரில் இருந்து மக்களை மீட்டெடுக்க
பாராளிகளை விடுவிப்பதற்கு நடவடிக்கை
வ வலயங்களை அகற்றுதல், ாணுவம் தற்போது கைவசப்படுத்தியுள்ள பயன்படும் விதத்தில் ஒப்படைத்தல், பட்டதற்கான சான்றிதழ்களை பெறுதல், நிர்வாக ரீதியாகவோ உயர் பதவிகளில் ப்படுத்தல், ர்களை இழந்தவர்களுக்கு மறுதிருமணம் டுத்தல.
ᎶᎸ85fIᏊ0ᎧᏰᏂ
88.
1121
1235
5丑4
3137.
6888
-)
-O-

Page 25
35Ùն
3000
25)
2 Սtյt)
15i}{}
500 :
(p565 மாந்தை நாளா
மேற்கு
மன்னார் மாவட்டங்க தாங்குவதற்க
* கணவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருத்தல் * கணவனின் அங்கவீனம் * கணவனை பிரிந்திருத்தல் * கணவன்தடுப்பில் இருத்தல் * கணவன் வெளிநாட்டில் இருத்தல் * கணவனின் மரணம் * கணவனின் போதைவஸ்து பாவனை
* இடப்பெயர்வின் போது காணாம6
பகுப்பாய்வு
* மன்னார் பிரதேசத்தில் அதிக தாங்குவற்கான காரணம் போரின்
38 மேலும் மன்னார் கரையோர வெளிநாட்டிற்கு செல்வதும் ே போகும் செயற்பாடும் முக்கிய பா
* மிக முக்கிய காரணமாக மத்தியக் தொழில் வாய்ப்பின் நிமித்தம் ெ குடும்பத்தில் தலைமை தாங்க வே
* மன்னார் பிரதேசத்தை சேர்ந்த
நிமித்தம் வன்னி பிரதேசத்திற்கு மற்றும் அங்கவீனம் அடைந்தடை
 

இதொகை
iš Colufimn1
8. Column 2
L'LPTØRST լD(8 LDGASTGESTITIT E55EAT
மூலம் - மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் மன்னார் பிரதேச செயலகம்
களில் பெண்கள் தலைமை கான காரணங்கள்
T
ύ (δι ΠαύΤοδ)LD.
மான பெண்கள் குடும்பத்தை தலைமை
ஆரம்பகட்ட பாதிப்புக்கள் ஆகும்.
பிரதேச ஆண்கள் சட்டவிரோதமாக தொழிலுக்கு செல்லும் போது காணாமல் ாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. கிழக்கு நாடுகளுக்கும் ஏனைய நாடுகளுக்கும் சன்றமை காரணமாக கூடுதலான பெண்கள் 1ண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் தொழில் சென்று இறுதியுத்தத்தில் மரணமடைந்தமை
D.
-17- - இ.

Page 26
வெள்ளைவான்கடத்தல், காரணமின்றி செய்யப்படுதல் மற்றும் கொலைஅச்சு பெண்கள் குடும்பத்தை தலைமை தாங்கு கடன் தொல்லை பிரச்சனையால் பல ஆ காரணத்தால் பெண்கள் குடும்பத்தை படுகின்றது.
பயங்காரவாத தடை சட்டம் மற்றும் அ ஆண்கள் சிறைவைக்கப்பட்டு, இன்றுவ காரணமாக பெண்கள்குடும்பத்தை படுகின்றது. ஆயுதகுழுக்களுக்கு இடையில் மே! ஆண்கள் கொல்லப்பட்டமை. (குறி குழுக்களுக்கிடையில் மேற்க்கொள்ளப் அத்துமீறிய மீன்பிடி மற்றும் வேறு 5T கடற்படையினரால் தாக்கப்படுதல் ம மாக பெண்கள் குடும்பத்தை தலைமை இராணுவத்தினரால் பலவந்தமாக படுதல்(குறிப்பாக மன்னாரில் தள்ளாடி செய்தல்) பெண்கள் குடும்பங்களுக் காணப்படுகின்றது. இயற்கை அனர்த்தனங்களினால் ஆ6 பெண்கள் தலைமை தாங்கும் நிலை கா6
கவனிக்கப்பட வேண்டிய மற்று விடயங்
தடுப்பில் உள்ள ஆண்களை விடுவிட் காரணமாக பல ஆண்கள் சிறைை விடுவிக்கப்படாமையும்)நடவடிக்கை
காணாமல் போன கணவன் / பில் ஆணைக்குழு சனாதிபதியால் நி முறையிடுதல்,
அங்கவீனமுடையவர்கட்கு செயற் (ஜெய்ப்பூர் நிறுவன உதவியினை பெற்
கணவனை இழந்தவர்களுக்கான காட் (தள்ளாடி முகாமில் கொல்லப்பட்டவர்
பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான வாழ்
ה כ-6 = ) Ա-18- ,

சட்டவிரோதமாக கொலை ஈறுத்தல் காரணமாக பெரும்பாலான நம் நிலை காணப்படுகின்றது. ஆண்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட தலைமை தாங்கும் நிலை காணப்
வசரகால சட்டம் காரணமாக பல ரை விடுவிக்கப்படாத நிலை தலைமை தாங்கும் நிலை காணப்
ற்க்கொள்ளப்பட்ட மோதலில் பல ப்பாக புளொட் மற்றும் ஈ.பி.டி.பி பட்ட மோதல்) ரணங்களை காட்டி இலங்கை இந்திய ற்றும் கொலைசெய்யப்படுதல் காரண தாங்கும் நிலை காணப்படுகின்றது.
பிடிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப் - முகாமில் கொண்டுசென்று கொலை க்கு தலைமை தாங்கும் கட்டாயம்
ண்கள் இறக்கின்ற காரணத்தினாலும் னப்படுகின்றது.
றும் தீர்க்கப்பட வேண்டிய
கள்
பதற்கு (பயங்கரவாத தடை சட்டம் வைக்கப்பட்டமையும் இன்றுவரை எடுத்தல்.
ர்ளைகளைப் பற்றி மனித உரிமை
பமிக்கப்பட்ட ஆணைக்குழுவிற்கு
கை அவயங்களை பொருத்துதல். றுக்கொள்ளலாம்)
புறுதி திட்டங்களை வலுவூட்டுதல். களுக்கு)
வாதாரதிட்டங்களை வழங்குதல்,
O

Page 27
* சமூக மாற்றத்தினை கருத்தில் கொன பாதகமான சமூக மனப்பாங்கு கொ தன்மையை அகற்றுதல்,
ဧန္တီစ
போதைவஸ்து பாவனையால் அதிக தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைக6ை சட்டபூர்வமற்ற அனுமதிபத்திரங்க சமூக மற்றும் பொருளாதாரரீதியா உறுதிப்படுத்தல்,
கல்வியை பெற்றுக்கொள்வதற்கா பரிசில் திட்டங்களை அறிமுகப்படு அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையங் இருந்து பாதுகாப்பு பெற்றுக்கொடு சிவில் சமூக அமைப்புக்களை உறுதிப்படுத்துதல் குறிப்பாக இர மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவசிய
முற்றுமுழுதாக கண்ணிவெடி பெறுதல்.
అస్థితి
05. 663 fur LDT6) i Lib
ශ්‍රියාව பிரதேச செயலக பிரிவு
O 6I 6J6Oflu IIT IbčBir
O2 வவுனியா தெற்கு
O3 வெங்கல செட்டிபுலம்
04 6166ofluIT 6)ILöG5 65CBIF
வDாத்தம்

ன்டு முதியவயது கொண்ட மற்றும் ண்ட பெண்களிடம் எடுத்துக்கூறி தனிமை
5மான கணவர்மார் இறப்பதனால் அதனை ா மேற்கொள்ளல். குறிப்பாக மதுசார ளை வழங்குவதை தடுத்தல், 5 பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை
க பெண்களுக்கான விசேட புலைமைப் த்தல், களை அமைத்து இயற்கை அனர்த்தங்களில் த்தல், அமைத்து பெண்களின் பாதுகாப்பினை ாணுவ கெடுபிடிகளில் இருந்து மக்களை மாகும்.
அகற்றப்பட்டதற்கான சான்றிதழ்களை
G35s G086
4735
117
696
கேணி 254
58O2
19-)

Page 28
வவுனியா மாவட்டங்களி தாங்குவதற்கான
கணவன் நோய்வாய்ப்பட்டிருத்தல்,
கணவனின் அங்கவீனம்,
கணவனை பிரிந்திருத்தல், கணவன்தடுப்பில் இருத்தல், கணவன் வெளிநாட்டில் இருத்தல. கணவனின் மரணம்.
கணவனின் போதைவஸ்து பாவனை.
கணவன் பிள்ளைகள் இடப்பெயர்வின்
 

இதொகை
1856) வவுனியா வடக்கு | նշI-I6ձլք நெடுங்கேணி
ம்- மகளிர் அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்
வவுனியா பிரதேச செயலகம்
ல் பெண்கள் தலைமை
காரணங்கள்
போது காணாமல் போனமை,

Page 29
மகளிர் அபிவிருத்தி நிலைய ஆய்வை அழப்படை
աով
01. ஆப்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட
QUg
15ー25
25 -35
35一45
45一55
55 - 65
65 (3D6
மொத்தம்
 

த்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கள யாக கொண்ட தகவல்கள்
ப்பாணம்
பெண்களின் வயது
G6s G06
20
24
32
36
44
44
2Ο Ο
15-5
25-35
35-45
55-45 ܠ
: 55-65
55:

Page 30
பகுப்பாய்வு
பெரும்பாண்மையாக 55-65 மற்றும் 65 தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களாக காண 15-25 வரையான பெண்கள் 10% ஆக கா போரும் போரினால் ஏற்பட்ட வி குடும்பத்திற்கு தலைமை தாங்க வேண்டி கணவன் தடுப்பில் இருப்பதும் பெண் கு ஒருகாரணம் ஆகும்.
65 வயதிற்கு மேல் பெண்தலைமைதா
பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகங்கொ( பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்றனர். * போர்மட்டுமன்றி நோய்கள் இங்கு முக்கி காணப்படுகின்றது. இங்கு தொற்று நே தாக்கம் காணப்படுகின்றது. 9 மேலும் விவாகரத்துக்கள் அதிகமாக கா தாங்க வேண்டிய கட்டாயம் காணப்படுக
棠 45 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் அதிகமாக
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை εις 15 - 25 வயதிற்கு உட்பட்டவர்க
வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்தல், * 65 வயதிற்கு மேற்ப்பட்டவர்களும் குடு அவர்களுக்காக விசேட திட்டங்க கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக்கொடுத்தல், பெரும்பாலும் 45 வயதிற்கு உட்ப வைக்கப்படும் திட்டங்கள் இவர்களை ை
18 வயதிற்கு கீழ்பட்ட திருமணங்கள் அமைப்புக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் வலுக்கட்டாய திருமணங்களுக்கு முற்றுட்
இளவயது திருமணங்களை பற்றி விழிப்பு
பற்றி எடுத்துக்கூறுதல்,
来 குடும்பத்தை தலைமை தாங்கும் பெண்க
நோய்களை பற்றி எடுத்துகூறுதுல்.
濠 யாழ்ப்பாணத்தில் 65 வயதிற்கு மே
வாழ்வதற்கான காரணம் நல்ல சுகாதா
முடியும்.

வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாக பெண் "ப்படுகின்றனர்.
ணப்படுகின்றனர். ளைவுகளாலும் அதிக பெண்கள் பகட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
டும்பத்தை தலைமை தாங்குவதற்கான
ங்கும் குடும்பங்கள் காணப்படுவதால் டுக்கின்றனர். குறிப்பாக பராமரிப்பு
யமான காரணியாக ாய்கள் மற்றும் தொற்றா நோய்களின்
ணப்படுவதாலும் பெண்கள் தலைமை கின்றது. காணப்படுகின்றனர்.
ககள்
ளுக்கு மறுதிருமணங்களுக்கான
ம்ெபங்களை தலைமை தாங்குவதால் ளை உருவாக்குதல். (முதியோர் )
பட்டவர்களாக இருப்பதால் முன் மயப்படுத்தியதாக இருக்க வேண்டும். ளை தடைசெய்தல். இதற்கு சமூக ஆகும்.
புள்ளி வைத்தல்,
ணர்வு செய்வதோடு அதன் தாக்கங்கள்
ளுக்கு தொற்றும் மற்றும் தொற்றாத
ல் வாழும் பெண்கள் அதிகமாக ர பழக்கவழக்கங்கள் என குறிப்பிட

Page 31
02. குரும்ப அங்கத்தவர் எனத்
எண்ணிக்கை
sGloದು
மொத்தம்
ع-)
 

Qg5s G06
52
27
2O
52
2O
2Ο Ο
3-D-

Page 32
பகுப்பாய்வு
V
V
01உறுப்பினரை கொண்ட குடும்பங்க
கணவனால் மற்றும் பிள்ளைகளின அதிகமாக காணப்படுவதால் பெண்க காணப்படுகின்றது.
போருக்கு பின்னர் குடும் பஅங்க வடைந்துள்ளது.
போரினால் பல்வேறு இன்னல்கை தனிமையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன
பெரும் பாலும் பெண் கள் தை பெண்உறுப்பினர்களே அதிகமாக உள்
கூட்டுக்குடும்ப முறை குறைவடைந்து
விவாகரத்து அதிகமாக காணப்படுவத அதிகமாக காணப்படுகின்றது.
பிள்ளைகள் மற்றும் உறவினர்களால் அதிகமாக காணப்படுகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைச
参静
பாலியல் கல்வி பற்றிய அடிப்படை விட
பொருளாதார உதவிகளை மேற்ெ பலப்படுத்தும் தன்மையினை உறுதிப்பு
கைவிடப்பட்டவர்களுக்கான விசேடத தனித்து வாழும் குடும்பஅங்கத்தவர்களு வேண்டும்.
பெண்களுக்கான விசேட கல்வியை மேற்க்கொள்ளல்.
சமூக பொருளாதார பாதுகாப்பினை உ
தனிமையில் பெண்கள் அதிகமாக ஆலோசனைகள் வழங்கவேண்டியது க
மாலை நேர முதியவர் கலந்துரையாட6 முதியோர் இல்லங்களில் தனித்து வாழ்
C24

ளே அதிகமாக காணப்படுகின்றன.
ால் கைவிடப்பட்டவர்களின் தொகை ள் தனித்து வாழும் தன்மை அதிகமாக
கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறை
ளை அனுபவித்த பெண்கள் மேலும் 允
லமை தாங் கும் குடும் பங்களில் ளனர்.
கொண்டுவருகின்றது.
5ால் பெண்கள் தனித்து வாழும் தன்மை
ஸ் பெண்கள் கைவிடப்பட்ட தன்மை
sଗit
டயங்களை எடுத்துக்கூறுதல்,
காள்வதன் மூலம் பெண்களுக்கான படுத்தல்,
திட்டங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். ருக்கு விசேடநல திட்டங்கள் ஏற்ப்படுத்த
உட்புகுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை
றுதிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும்.
வசிப்பதால் உளவியல் ரீதியிலான ட்டாயமாகும்.
ல்களை ஏற்ப்பாடு செய்யலாம்.
வோரை இணைத்து விட வேண்டும்.
D
O

Page 33
05. தலைமை தாங்குவதற்க
காரணம்
கணவனின் மரணம்
கணவனின் அங்கவீன
கணவனை பிரிந்திரு.
கணவண் தடுப்பில் இரு
மொத்தம்
தலைமை தாரு
பகுப்பாய்வு
责 70% ஆனவர்கள் தலைமை தா ஆகும். (இம்மரணமானது போர் பிற காரணங்களால் ஏற்பட்டு நோய்களினாலும் ஆண்கள் இ படையின் நடவடிக்கையினாலும் ஏராளமான பெண்கள் கணவன்ம
* 26.4%ஆனவர்கள் தலைமை த திருத்தல் ஆகும். (இதில் 70% விவ
--
 

TIGAO 66s
தொகை
140
rib 04
ந்தல் 52
த்தல் 04
2OO
S 86976).J6üflöT LDJ63TLİ)
இ கணவனின் அங்கவீனம்
கணவனை பிரிந்திருத்தல்
கணவன் தடுப்பில் இருத்தல்
ங்குவதற்கான காரணம் கணவனின் மரணம்
,நோய், விபத்து,கொலை, தற்கொலை மற்றும் ள்ளது.) குறிப்பாக போரினாலும் கொடிய இறந்துள்ளனர். மேலும் இந்திய அமைதிப் ம் இலங்கை இராணுவ படுகொலைகளினாலும் ாரை பறிகொடுத்துள்ளனர்.
நாங்குவதற்கான காரணம் கணவனை பிரிந்
ாகரத்து பெறப்படவில்லை)
-G-25-)-
இ.

Page 34
宽
资
宽
2% ஆனவர்கள் தலைமைதாங்குவதற்கான வைத்திருக்கப்படுதல் ஆகும். யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கும் பெரும்பா குடும்பங்கள் வன்னி மாவட்ட வரலாற்று பல்வேறு பட்ட சமூக நாகரிக காரணிள காணப்படுகின்றது. மேலும் ஆண்கள் வேலைவாய்ப்ப தாங்குவதற்கான ஒரு பிற்பட்டகால காரண
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
--
十
70% ஆனவர்கள் விதவைகளாக இருப்ட உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல். 2% அங்கவீனமுடையவர்களாக இருட் பெற்றுக்கொடுத்தல், - 26% ஆனவர்கள் கணவனை பிரிந்திரு மூலம் நல்லிணக்கங்களை ஏற்படுத்தல், பன்நாட்டு தொண்டு நிறுவனங்கள் மூ சமூகத்தில் மீள இணைத்தல். (உ.ம்.மனித உ உதவிதிட்டங்களை வழங்கும் போது பெ முன்வைத்து திட்டங்கள் வழங்கப்படவே6 பெண்கள் தலைமையினை மேம்படுத்து ஈடுபடுத்தல், தலைமைத்துவ பயிற்சிகளை வழங்கி பென பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களுக் வழங்குவதோடு சமூக பாதுகாப்பினை உறு
04. வசிப்பிடத்தின் தன்மை
விபரம்
நிரந்தரம்
தற்காலிகம்
வமாத்தம்
(26--

காரணம் கணவன்தடுப்பில்
ாலான பெண் தலைமை தாங்கும் லுடன் தொடர்பு காணப்படுகின்றது. ால் விவாகரத்து மோகம் அதிகமாக
ற் றிருப்பதும் பெண் தலைமை ரியாக இங்கு காணப்படுகின்றது.
தால் அவர்களுக்கான வாழ்வாதார
பதால் மாற்றுவலு சாதனங்களை
ப்பதால் உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல்
லம் தடுப்பில் உள்ள கணவர்களை உரிமை ஆணைக்குழு) ண்தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களை ண்டும்.
துவதற்காக அவர்களை அரசியலில்
ன்களை வலுவூட்டுதல்,
க்கு விசேட சமூக நல திட்டங்களை பதிப்படுத்தல்,
ᎶlᏰᏏfIᏊ0Ꭷ85
140
60
200

Page 35
பகுப்பாய்வு
案
案
70% ஆனவர்கள் நிரந்தரவீடுகளில் வ இது வரைக்கும் இப்பிரதேசத்தில் படவில்லை. 80% கிணறுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் 90% மலசலகூடங்களும் வழ 100% மின்சார வசதிகள் வழங்கப்பட் தற்காலிக வீடுகளில் மக்கள் வாழ் வசதிகள் குறைவாக காணப்படுகின்ற வீட்டுதிட்டங்கள் பூரணமாக வழ வருகின்றது. பொதுவான பார்வையில் அடிட் காணப்படுகின்றது. இருப்பினும் வசிக்கும் சூழல் என்ற தன்மை குறைவு வீட்டுத்திட்டங்களை வழங்குவத வேண்டும்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
8 அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களு
ܗܐ
வீட்டுத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுதல்
8 மலசலகூடங்கள் மற்றும் கிணறு
வழங்கப்படாத பகுதிகளில் வழங்கு
( V
 

*ួ585]
தற்காலிகம்
சிக்கின்றனர். 100% ஆக வீட்டுத்திட்டங்கள் வழங்கப்
1ங்கப்பட்டுள்ளது.
டுள்ளது. வதற்கு பிரதான காரணம் பொருளாதார மையாகும்.
1ங்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று
படை வசதிகள் சிறப்பான முறையில் பாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமாக பாகவே காணப்படுகின்றது.
நற்கு காணிகளை நிரந்தரமாக வழங்க
ககள்
நக்கு முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் வேண்டும். கள் சார் பகுதி திருத்தவேலைகளுக்கும் வதற்கும் சிபார்சு செய்தல்,
27--

Page 36
* அரச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்க6ே கொடுக்கப்படாத இடங்களில் நிர் கொடுத்தல். (உ-ம்: யாழ் மாநகரச கொண்ட வசந்தபுரம் எனும் கிராமத் வீட்டுதிட்ட வசதிகள் மேற்கொள்ளப்ப ஜி தொழில் வாய்ப்புக்களை இலகுவி பாடசாலைகள் கோயில்கள் பே போக்குவரத்துப் பாதைகளை ஒழுங்கன * காணியை இழந்தவர்கட்கு நிரந்தர வீ பங்கிடப்பட்டு வழங்கப்பட வேண்டும
О5. olúblопалић
விபரம்
3OOO
3OOO - 6OOO
6OOO - 1 OOOO
10000 (BID6
வமாத்தம்
C2s
 

ாாடு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு ாந்தர வீட்டுதிட்டங்களை பெற்றுக் பைக்கு உட்பட்ட 90 குடும்பங்களை திற்கு/ெ61) இது வரைக்கும் எந்த வித டவில்லை.) ஸ் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடியவாறும் ான்றவற்றை கவனத்தில் கொண்டு மத்து கொடுக்க வேண்டும். டுகளை அமைப்பதற்கு அரச காணிகள்
Ꮆl85fI©ᎠᏰᏂ
164
34
2
200
மனம்
雛3000
■3000-6000
: 6000-10000
* 10000 >
།༽
KO>

Page 37
பகுப்பாய்வு
అ9
ac
అధి
అధి
82% வீதமானவர்கள் ரூ.3000 க்கு 01% குடும்பங்கள் மாத்திரமே பெறுபவர்களாக காணப்படுகின்ற பெரும்பாலும் வறுமைக்குட்பட்ட பெண்களின் வருமானம் குறைவ தொழிலுக்கேற்ற வருமானம் குை வாய்ப்புக்கள் குறைவாக காணப்ப சுயதொழில் வாய்ப்புக்கள் நிறுவ போதியளவு வருமானத்தை பெறமு குறிப்பாக ஒரு கிராமத்தில் அனைவருக்கும் தையல் மிசி வருமானத்தை ஈட்டுவது என்ற பிர வருமான ஊக்குவிப்பு செயற்திட்ட வாய்ப்புக்களையும் ஏற்படுத்தல், தீர்மானம் எடுத்தலில் குடுமப் அங் காணிகளை பெற்றுக்கொள்வ: சந்தர்ப்பங்களில் 86 வீதமான படிவ ஆதனங்கள் கணவன் பெயரில் இ
ஆதனத்தை மாற்றுவதற்கோ பெறுவதற்கோ பெண்களால் முடி
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்
3
3
}
கிராம மட்டங்களில் மாதர்கிரா நிறுவப்பட்ட மாதர்கிராம சங்கங் தொழில் வாய்ப்புக்களை பெற். கைத்தொழில் பேட்டைகளை உரு
சுயதொழில் வாய்ப்புக்களை பெ
பயிற்சிகள் மற்றும் கைப்பணி பெ
தேவைக்கேற்ப இவை வழங்கப்பட பெண்களுக்கான விசேட கடன்தி பெண்களுக்கான விசேடதொழில் பெண்களிடையே சேமிப்பு பழக்க பொருளாதார பலத்தை உறுதிப்ப அரச நியமனங்களில் கட்டாயம் சேர்ந்தவர்களுக்கு விசேட சுற்றுநி

நறைவான வருமானத்தையே பெறுகின்றனர். 6000-10000 இடைப்பட்ட வருமானத்தை னர். டவர்களாகவே மக்கள் காணப்படுகின்றனர். ாக காணப்படுவதற்கான காரணம் செய்யும் றவாக காணப்படுகின்றது. மேலும் தொழில் டுகின்றமையும் ஆகும். பனங்களால் வழங்கப்பட்டாலும் அதனால் மடியாத தன்மை காணப்படுகின்றது. பெண்தலைமை தாங்கும் குடும்பத்தில் ன் வழங்குவதன் மூலம் யார் யாரிடம் ச்சனை காணப்படுகின்றது.
டங்களோடு செயல்திறன் பயிற்சிகளும் சந்தை
கத்தவர் எல்லோரும் பங்குபற்றுதல், தற்காக அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட பங்களில் கணவரே கையொப்பமிட்டுள்ளார். இருப்பதனால் கணவன் இல்லாத நிலையில் வருமானம் ஈட்டும் தொழிலிற்கு கடன் வதில்லை.
கைகள்
"ம சங்கங்களை நிறுவுவதோடு ஏற்கனவே களை சிறப்பாக செயற்படவைத்தல், றுக்கொள்வதற்காக கிராம மட்டங்களில் வாக்குதல், ற்றுக்கொடுத்தல் கோழி வளர்ப்பு, தையல் ாருட்கள் சார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்குதல்) ட வேண்டும். ட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல், வாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல். த்தை ஏற்படுத்தி நீண்டகால அடிப்படையில் டுத்தல்,
பெண்தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களை நபம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
(-29-) இ.

Page 38
06. பாலியல் கொர்
Iib
லத்தளம்
ীি
வேை
ல்லை
இ
250
200
150
00
50
மொத்தம
ജൂേ
tb
-3O
 
 
 
 

தொகை
60
32
24
04 120
80
200
ரின்
பிரயாணம்
ல வேலைத்த
6 TLD
: 68
* 86យព្រះ

Page 39
பகுப்பாய்வு
令
60% ஆனவர்கள் பாலியல் தொர் ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு இட ஆம் என்று கூறியவர்களில் 50% பே பாலியல் தொந்தரவுக்கு ஆள வடமாகாணத்திலுள்ள மாவட்டா செய்தலில் யாழ் பெண்கள் அதிகம காணப்படுவதால் உடலியல் ரீதிய தன்மை அதிகமாக காணப்படுகின்ற 26.66% ஆனவர்கள் வேலைசெய் ஆளாகின்றனர். பெண்களை ே அதிகரிப்பதாலும் கட்டாயம் இருப்பதாலும் பாலியல் தொந்தரவு 20% ஆனவர்கள் வீட்டில் பாலி பெரும்பாலும் உறவினர்களாலு கொள்ளப்படுகிறது. சினிமாவும் பெரும்பாலும் பாலி காணப்படுகின்றது. இராணுவத்தினராலும் பெரும்பா ஆளாகின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
米
米
옷
-
இப்பிரதேசத்தில் கிராம மட்டங்களி விழிப்புணர்வு குழுக்களை உருவாக் பாலியல் தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்து மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்தல் ஆபாச படங்களின் வருகையை கட்ட மனைவிமாரை இழந்த கணவன்ம கொடுத்தல், புதிதாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வன்முறைகள் அதிகமாக காணப்பு அவற்றை கணடறிந்து ஆரம்பத்திே இராணுவ அச்சுறுத்தல்களை நீக்குத சிவில் நிர்வாகத்தை பலப்படுத்துதல் பாலியல் துஸ்பிரயோகத்திற்கு நடாத்துதல். பெண்கள் சார்ந்த அமைப்புக்கள் மூ சிறந்த தீர்வை பெற்றுக்கொடு பாதுகாக்க வேண்டும். பாலியல் முறைப்பாடுகளுக்கு வி கொடுத்தல்.
( V

தரவு இடம்பெறுகின்றது என்றும் 40% டம்பெறவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர். ர் பிரயாணம் மற்றும் வேறு காரணங்களால் ாகின்றனர். பெரும் பாலும் ஏனைய களோடு ஒப்பிடும் போது பிரயாணம் ாக, சிறியரக பேரூந்து பாவனை அதிகமாக ான பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாகும் gl | யும் இடத்தில் பாலியல் தொந்தரவுக்கு பாகப் பொருளாக பார்க்கும் தன்மை வேலைக்கு பெண்கள் செல்லவேண்டி தன்மை அதிகமாக காணப்படுகின்றது. பல் தொந்தரவுக்கு ஆளாகின்றனர். இது ம் நன்கு தெரிந்தவர்களாலும் மேற்க்
யல் தொல்லைகளுக்கு மூலகாரணமாக
ாலான பெண்கள் பாலியல் இம்சைக்கு
ககள்
ரில் மாதர் சங்கங்களை உருவாக்குதல்,
ததல், துவோர் மீது கடும் சட்டநடவடிக்கைகளை
).
டாயம் தடைசெய்தல், ாருக்கு மாற்றுதிருமணங்களை ஏற்படுத்தி
பிரதேசமாகையால் பெண்களுக்கெதிரான படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் காணப்படும் லதடைசெய்தல், -
ல்,
எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை
லம் மேற்படி பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கூறி ப்பதோடு பெண்களின் தனித்துவத்தை
ரைவான தீர்வை சட்டரீதியில் பெற்றுக்
31- ) KO>

Page 40
07. மறுமணம் பற்றிய அபிப்பிராய
விபரம்
பொருளாதார பிரச்ச6 மறுமணம் இருந்து விடுபட 6hruru IGOTib
LIITIäSITI பாலுணர்வு பூர்த்திய சமூகப்பிரச்சினையில் இருந்து விடுபட
வேறு
செய்யாது
விடலாம்
கருத்துகூற
முடியவில்லை
மொத்தம்
250
200
150
100
50
Golgoj Ju 6ОПLD GafL JU TE EE
ബി_([ (ԼՔկ,
மறுமணம் செய்ய
G-32
 
 

ம்
தொகை
னையில்
60
04
res -
b
12
直04
84
2OO
ருத்துகூற மொத்தம் !Lില്ക്ക
ல்தொகை
பலாம் எனின்
* பொருளாதார பிரச்சனையில்
இருந்து விடுபட N LUFTEJE FLILI
பாலுணர்வு பூரத்திக்காக
& சமூகப்பிரச்சனையில்
இருந்து விடுபட ஐ வேறு

Page 41
பகுப்பாய்வு
D
6% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை முறையே பொருளாதார பிர திருமணத்தை விரும்புகின்றனர்.( மறுதிருமணத்தை விரும்புகின்றன 52% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை 42% ஆனோர்கருத்துக்கூற விருட
நோக்குவதால் பொறுப்பான பதி பெரும்பாலான பெண்களுக்கு சமூக கருத்துக்களுக்கு பயந்து அத > திருமணத்தை விரும்பும் த மறுதிருமணத்தை விரும்பும் தன் > பெரும்பாலான விவாகரத்துக்க
D
X> > பாலியல் மற்றும் மறுதிருமணம்
Xo>
காரணம் என அறிக்கைகளில் நினைத்து அக்கேள்விக்கான பதில்
> குறிப்பாக இளம்விதவைகள் 4 அதற்கான ஒரு காரணமாக மி இல்லையென்று குறிப்பிடுகின்றன
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக் P கருத்துக்கூற விரும்பாதவர்கள்
பெற்றுக்கொள்ளுதல், உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல் மூ உணர்த்துதல். * இளம்விதவைகளுக்கு மறுதிருமண P மறுதிருமணம் செய்வதற்கான ஏ திருமண செலவுகளை ஏற் ப் பெற்றுக்கொடுத்தல்) மறுதிருமணம் செய்வதற்கான சமூ மறுதிருமணம் தொடர்பாக ச உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை பாடசாலைகளில் பாலியல் மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏ * மாதர் சங்கங்கள் பெண்களின் ம தொடர்பாக விழிப்புணர்வாக இ பெண்ணிய நிறுவனங்கள் மூல ஏற்படுத்துவதோடு அனைத்து வி பேணவேண்டும்.
。

விரும்புகின்றனர். இதில் 66.66% ஆனோர் ச்சனைகளில் இருந்து விடுபடவும் மறு மேலும்33.33% ஆனோர் பாதுகாப்பிற்காகவே ார்.
விரும்பவில்லை.
பவில்லை.
போன்றவற்றை அந்தரங்க விடயமாக மக்கள் லை தரமறுக்கின்றனர். மறுதிருமணத்தில் விருப்பம் காணப்படினும் னை வெளிப்படுத்த பயப்படுகின்றனர். ன்மை குறைவடைவதோடு குறிப்பாக மை குறைவாக காணப்படுகின்றது.
ள் ஏற்பட பாலியல் திருப்தியின்மைதான் காணப்பட்டபோதும் அந்தரங்க விடயமாக b வழங்கப்படவில்லை.
கூட மறு திருமணத்தை விரும்பவில்லை. ண்டும் கொடுப்பதற்கு சீதனம் தங்களிடம் iTՄ.
கைகள் ரின் கருத்துக்களை நேரடியாக சென்று
முலமாக மறுதிருமணத்தின் அவசியத்தை
னம் செய்ய ஊக்குவித்தல் }ப்பாடுகளை செய்து கொடுத்தல். (குறிப்பாக பதற்கு நிறுவனங்களின் உதவியினை
0க அந்தஸ்தினை பெற்றுக்கொடுத்தல், ம்பந்தப்பட்ட பெண்ணை மாத்திரமின்றி
விழிப்புணர்ச்சிகொடுத்தல், கல்வியை அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் ற்ப்படுத்தல், று திருமணம் மற்றும் பாலியல் விடயங்கள் நக்கவேண்டும். ம் இலவச கிராமிய பாலியல் கல்வியை த பெண்களின் உடல் உள பராமரிப்பினை
(-33-) அ

Page 42
08. பிள்ளைகளின் கல்வி பற்றிய எதிர்பா
விபரம்
க.வா.த.சா/தரம் க.வா.தஉlதரம்
பல்கலைக்கழகம்
தொழில் கல்வி
கருத்து கூறவில்லை
மொத்தம்
flfi பின் கல்வி ப
பகுப்பாய்வு
56% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளின் மையபடுத்தியதாக இருக்கவேண்டும் என 30% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளின் க இருக்கவேண்டும் என விரும்புகின்றனர். 8% ஆனோர் க.பொ.த. உதரம் வ நினைக்கின்றனர். - தொழில் கல்வியை மக்கள் அதிகமாக வ இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளகூடியதாக (
கல்வி மூலம் தான் தமது சமூகத்தை அ நம்புகின்றனர்.
-O -34
 

தொகை
16
60
112
12
200
க.பொ.த.சா தரம்
க.பொ.த.உ தரம்
* Li5ձ85606ձ85լք5լի
= ിട്ട[[ിങ് 5.ബാബി
கருத்து கூறவில்லை
கல்விதரமானது தொழில் கல்வியை விரும்புகின்றனர்.
ல்விதரமானது பல்கலைகழகம் வரை
ரைபடித்திருந்தால் போதும் (6 T6ԾT
விரும்புவதற்கு காரணம் வருமானத்தை
இருப்பதாகும். பிவிருத்தி செய்யமுடியும் என மக்கள்
இ

Page 43
* எதிர்காலத்தில் அதிகுறைந்த கல்வி கின்றனர். அந்தளவுக்கு சர்வதேசகள்
* தனியார் துறை கல்வியினையும் தன்மையும் காணப்படுகின்றது.
* தொழில்நுட்ப கல்வியை பொது அவசியம் என விரும்புகின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை * கட்டாய கல்வியினைமிக இறுக்கம * மகளிருக்கான சிறப்பு கல்விதிட்டங் * கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த் மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குை * எதிர்பார்பிற்கேற்ப தரமான கல்வின
களை ஏற்ப்படுத்தல், * மெல்லகற்கும் மாணவர்களுக்கு விே * கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த் மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குை ☆ தொழில் கல்வியை அறிமுகப்படு
கல்வியில் புகுத்துதல். ஃ சர்வதேச தர கல்வியை இலகுவாக
களை இலகுபடுத்தல், கல்விக்கு ஏற்படும் தடைகளை மு வேண்டும்.
09. சிறுவர் பராமரிப்பு (பெண்க
விபரம்
பராமரிப்பு குறைகின்றது
உணவு சரியான நேரத்தி கிடைப்பதில்லை
பாலியல் துண்புறுத்தல் கஷ் ஏற்படுதல்
Ghidrib.5b

பாக க.பொ.த. உதரகல்வியினை நினைக் வியின் அறிமுகம் கிடைத்துள்ளது. மக்கள் எதிர்பார்ப்பதோடு வரவேற்கும்
வாக பெண்கள் தமது பிள்ளைகளுக்கு
ககள்
ாக நடைமுறைப்படுத்தல், களை மேற்க்கொள்ளல். துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ றைத்தல். ய பெற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்
சட வகுப்புக்களை நடாத்துதல், துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ றைத்தல், த்துவதோடு புதிய தொழில்நுட்பங்களை
பெற்றுக்கொள்ள கூடியவாறு வாய்ப்புக்
மற்றாக நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க
ள் வேலைக்கு செல்வதால்)
தொகை
152
40
ழ்நிலை
08
2OO
з5-)

Page 44
பகுப்பாய்வு
●
●
பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால் பாதிக்கபடுவதோடு குறிப்பாக சிறுவர்க பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால் 2 உணவு கிடைப்பதில்லை. சிறுவர் பாலியல் துஸ்பிரயோகத்திற் முக்கிய காரணமாகும். சிறுவர்கள் பெரும்பாலும் வழிதவறி வேலைக்கு செல்வதே ஆகும். பெண்களை கீழ்உழைப்பு நிலைக்கு இதனால் நேரத்திற்கு வீட்டிற்கு வரமுடி சிறுவர்களின் கல்வி பாதிப்படை கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது. இராணுவத்தினரால் சிறுவர்கள் மற் நடைபெற்று வருகின்றது. சிறுவர்களின் பராமரிப்பு குறை6 தாக்கங்களுக்கு ஆளாகின்றனர். இது நீ ஏற்படுத்துகின்றது. 76 வீதமான சிறுவர்களின் பராமரிட் பாதிக்கப்படுகின்றது.
(-зв
 

ப (பெண்கள் செல்
பராமரிப்பு குறைகின்றது
உணவு சரியான நேரத்தில் கிடைப்பதில்லை
R8 LUTEGU SÖ
துன்புறுத்தல் சூழ்நிலை ஏற்படுதல்
பெரும்பாலும் குடும்ப நடடிக்கைகள் 5ள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
0% சிறுவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில்
கு, பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதே
போவதற்கான காரணம் பெண்கள்
பயன்படுத்துவதும் ஒரு காரணமாகும். டயாத நிலை காணப்படுகின்றது. வதோடு அவர்களின் எதிர்காலமும்
றும் சிறுமியர்கள் பாதிக்கப்படுவதும்
வதால் அவர்கள் உடல் உளவியல் ண்ட காலத்தில் அவர்களுக்கு பாதிப்பை
ப்பு பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால்
二リ O

Page 45
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக் சிறுவர்களின் கல்வி பராமரி م:*s விடயங்கள் பற்றி சிறுவர்களுக்கு அதற்கான விசேட விழிப்புணர்வு பெண்களின் பொருளாதார நிலை போசாக்கு போன்றவற்றில் கூடிய இராணுவத்தினால் ஏற்படுத்தபடு ܘܐܸܗ மட்டுமல்லாது சர்வதேசத்துக்கு ( * பெண்கள் வேலை முடிந்து வரு பின்னர் மாலைநேரத்தில் ஒரு சி வேறு சமூக நிறுவனத்தில் தங்குவ * சிறுவர் பாலியல் துன்புறு மேற்க்கொள்வோருக்கு எதிரா தண்டனை பெற்றுக்கொடுத்தல் * பிரதேசம் தோறும் சிறுவர் பராம சிறுவர்களின் கல்வி, பராமரிட் விடயங்கள் பற்றி சிறுவர்களுக்கு அதற்கான விசேட விழிப்புணர்வு * பெண்களின் பொருளாதார நிலை போசாக்கு போன்றவற்றில் கூடிய * பெண்களின் வேலை நேரத்தை ஊதியத்தை பெற்றுக்கொடுக்க வ
* சிறுவர்களுக்கான பூங்காக்களை ட
10.மக்களின் வேறு கருத்துக்க
விபரம்
6) IIIrd boTIT5ETI 2 36th
IIITյlծ5Iriպ
கல்வி
சமூக பிரச்சனைகளிலி 6 il (BSUL CH4,636DITJP606Ör
цутгтшoflinц (356006ог
மொத்தம்

கைகள்
பு பொழுதுபோக்கு மற்றும் போசாக்கு ம் சமூகங்களுக்கும் எடுத்து கூறுதல், மேலும் செயற்திட்டங்களை மேற்கொள்ளுதல், யினை மேம்படுத்தி சிறுவர்களின் பராமரிப்பு, கவனம் எடுத்தல், ம் பாலியல் வன்முறைகளை கண்டிப்பதோடு வெளிப்படுத்தல. ம் வரையில் சிறுவர்கள் பாடசாலை சென்ற றுவர் கண்காணிப்பு நிறுவனத்தில் அல்லது தற்கு ஏற்ப்பாடு செய்தல், த் தலை தடைசெய்வதோடு அவ்வாறு க ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்து உச்சகட்ட
ரிப்பு நிலையங்களை அமைத்தல் பு ,பொழுதுபோக்கு மற்றும் போசாக்கு ம் சமூகங்களுக்கும் எடுத்து கூறுதல், மேலும் செயற்திட்டங்களை மேற்கொள்ளுதல், யினை மேம்படுத்தி சிறுவர்களின் பராமரிப்பு, கவனம் எடுத்தல்,
உறுதிப்படுத்தல், மற்றும் வேலைக்கேற்ற ழிவகைகள் செய்தல்,
பிரதேசவாரியாக அதிகரித்தல்,
拉
G35s 306
132
2O
38
ருந்து
10
2OO
(-37- இ.

Page 46
பகுப்பாய்வு
今 4>
令
61% ஆனவர்கள் தமக்கு பொருளாதார உ 19%, 10%, 5% ஆனோர் முறையே கல் உதவியை நாடி நிற்கின்றனர். கிளி-முல்லை மாவட்டங்களோடு ஒட் குறைவாகவே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஏ மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் மக்களின் முக்கிய பிரச்சல் காணப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கிய கா பெறக்கூடிய வகையில் எந்தவொரு வில்லை. குறுகிய காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் பட்டாலும் அவை பெண்களுக்கு ஏற். அறிவு சார்ந்த போக்கில் நகரும் இவ் தேவைகளில் ஒன்றாக கல்வி காணப்ட எப்பிரச்சனையாயினும் கல்வி மூலம் கின்றனர். பெண்கள் கைவிடப்படும் தன்மை பிரச்சனை முக்கிய பிரச்சனையாக எதிர்ே உயர்பாதுகாப்பு வலயங்களும் தமது குறிப்பிடபட்டுள்ளது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
米
x
சர்வதேச தர கல்விகளை பெற்றுக்கொடு அபிவிருத்தியடைய செய்யலாம். ஆதரவில்லாத முதியோரை பராமரிப்பு இ குடும்பத்தை தலைமை தாங்கும் ெ பெற்றுக்கொடுத்தல், விசேட கடன் உதவி திட்டங்களை மேற்கொள்ளுதல், சிவில் சமூக அமைப்புக்களை அயை உறுதிப்படுத்துதல், குறிப்பாக இராணு மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவசியமாகும் உயர் பாகாப்பு வலயங்களை அகற்றுதல், வறிய மாணவர்களுக்கான விசேட உ போரில் பெற்றோரை இழந்த மாண உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்) மாற்றுத்தொழில்களை ஏற்படுத்தலும் அ பெண்களுக்கான மகளிர் பல்கலைகழகங்
G38-)

தவியை வழங்கும்படி கூறுகின்றனர். வி, பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்ட்
பிடும்போது பொருளாதார உதவி னெனில் ஒரளவு அடிப்படை வசதிகள்
னையாக பொருளாதார பிரச்சனையே ரணம் பொருத்தமான வருமானத்தை வேலைவாய்ப்புக்களும் காணப்பட
வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப் புடையவையாக காணப்படவில்லை. வுலகில் பெண்களின் அவசியமான டுவது வரவேற்கதக்கது. ஏனெனில் விடுபடலாமென பெண்கள் கருது
அதிகரித்து வருவதால் பராமரிப்பு நாக்கப்படுகின்றது.
பாதுகாப்பினை அச்சுறுத்துவதாக
ப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தை விரைவாக
}ல்லங்களில் சேர்த்தல், பண்களுக்கான சமூக அந்தஸ்தை
வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை
த்து பெண்களின் பாதுகாப்பினை வ கெடுபிடிகளில் இருந்து மக்களை
D.
தவிகளை வழங்குதல். (விசேடமாக வர்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும்
தற்கான வசதிகளை உருவாக்கலும், களை உருவாக்குதல்,
KO»

Page 47
மகளிர் பேரூந்து சேவையினை அறிமு மூடப்பழக்கங்களை சமூகத்திலிருந் கொடுக்க வேண்டும்.
பால்நிலை சமத்துவத்தை ஏற்படுத்து
alars
Ole GIUS
வயது
15ー25
25ー35
35ー45
45ー 55
55 - 65
65 (3D6
6hшопффшђ
பகுப்பாய்வு = 45 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள்?4 பகு = பெரும்பாண்மையாக 45-55 வயது தாங்கும் குடும்பங்களாக காணப்ப = 15-25 வரையான பெண்கள் 10% ஆ (
 

மகப்படுத்துதல். து அகற்றி பெண்விடுதலையை பெற்றுக்
வது கட்டாய பொறுப்பு ஆகும்.
[ਣੈ
G35s GO6
20
32
35
80
O
23
200
ম্ভ 15-25
叢25-35
議35-45
韃45-55
錢55-65
雛邨5>
நதியினராக காணப்படுகின்றனர். நிற்கு உட்பட்டவர்களாக பெண் தலைமை டுகின்றனர்.
க காணப்படுகின்றனர்.
__r Yے ہے ۔ -39- KO»

Page 48
=ே 65 வயதிற்கு மேல் பெண்தலைமைத
O>
○
பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகங்ெ பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்றனர்.
போரும் போரினால் ஏற்பட்ட வி குடும்பத்தை தலைமை தாங்க வேண் கணவன் தடுப்பில் இருப்பதும் பெண ஒரு காரணம் ஆகும்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை
CG
CC)
பெரும்பாலும் 45 வயதிற்கு உ வைக்கப்படும் திட்டங்கள் இவர்களை 15 - 25 வயதிற்கு உட்பட்டவ வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தி கொடுத்த6 18 வயதிற்கு உட்பட்ட திருமண அமைப்புக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசி வலுக்கட்டாய திருமணங்களுக்கு முற் இளவயது திருமணங்களை பற்றி தாக்கங்கள் பற்றி எடுத்துக்கூறுதல், தலைமை தாங்கும் பெண்களுக்கு த்ெ பற்றிஎடுத்துகூறுதல், 65 வயதிற்கு மேற்ப்பட்டவர்களும் அவர்களுக்காக விசேட திட்டா கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக்கொடுத் சுகாதார மருத்துவ பராமரிப்பு நிலை நிலைமைகளை பரிசோதித்தல்,
02.குடும்ப அங்கத்தவர் எண்ணி
எண்ணிக்கை
1.
2
3.
4.
5
5 3D១៦
மொத்தம்
G-4

ங்கும் குடும்பங்கள் காணப்படுவதால் காடுக்கின்றனர். குறிப்பாக பராமரிப்பு
)ளவுகளாலும் தான் அதிக பெண்கள் டய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
குடும்பத்தை தலைமை தாங்குவதற்கான
கள் ட்பட்டவர்களாக இருப்பதால் முன் மையப்படுத்தியதாக இருக்கவேண்டும். ர்களுக்கு மறுதிருமணங்களுக்கான D. வ்களை தடைசெய்தல், இதற்கு சமூக பம் ஆகும். றுப்புள்ளிவைத்தல்,
விழிப்புணர்வு செய்வதோடு அதன்
நாற்றும் மற்றும் தொற்றாத நோய்களை
குடும்பங்களை தலைமை தாங்குவதால் ங்களை உருவாக்குதல். (முதியோர் தல்)
பங்களை நிறுவி பெண்களின் உடலியல்
Bao
86
G65s GD35
2O
45
57
44
32
O2
2OO

Page 49
பகுப்பாய்வு
Ο Ο
03உறுப்பினர்களை கொண்ட குடு கணவனால் மற்றும் பிள்ளைகள் அதிகமாக காணப்படுவதால் பெ காணப்படுகின்றது. போருக்கு பின்னர் குடும்பஅங்க துள்ளது.
போரினால் பல் வேறு இன்னல் தனிமையினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பெரும்பாலும் பெண்கள் தை உறுப்பினர்களே அதிகமாக உள்ளன
கூட்டுக்குடும்பமுறை குறைவடைந்
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவழக்கைகள்
சமூக பொருளாதார பாதுகாப்பிை பாலியல் கல்வி பற்றிய அடிப்படை பொருளாதார உதவிகளை மே பலப்படுத்தும் தன்மையினை உறுதி கைவிடப்பட்டவர்களுக்கான வி.ே தனித்து வாழும் குடும்பஅங்கத்தவ வேண்டும். பெண்களுக்கான விசேட கல்வி மேற்க்கொள்ளல்.
/
 

籌2
韃4
籌5>
ம்பங்களே அதிகமாக காணப்படுகின்றனர். ரினால் கைவிடப்பட்டவர்களின் தொகை ண்கள் தனித்து வாழும் தன்மை அதிகமாக
நத்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்
களை அனுபவித்த பெண்கள் மேலும் Tனர. லமை தாங்கும் குடும்பங்களில் பெண் ார.
து கொண்டுவருகின்றது.
ன உறுதிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். விடயங்களை எடுத்துக்கூறுதல். ற்கொள்வதன் மூலம் பெண்களுக்கான ப்ெபடுத்தல், டதிட்டங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். களுக்கு விசேடநல திட்டங்கள் ஏற்ப்படுத்த
ய உட்புகுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை
41

Page 50


Page 51
தடுப்பில் இருக்கும் கணவனை சந்தி பொருளாதார நிலை பாதிக்கப்பட்(
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
57.5% ஆனவர்கள் விதவைகளாக உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல், 2.5% அங்கவீனமுடையவர்களாக பெற்றுக்கொடுத்தல், 10% ஆனவர்கள் கணவனை பிரி மூலம் நல்லிணக்கங்களை ஏற்படுத்த பன்நாட்டு தொண்டு நிறுவனங்க சமூகத்தில் மீள இணைத்தல். (உ-ம்: பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்ட கொடுக்கப்படவேண்டும். உதவிதிட்டங்களை வழங்கும் போ: முன்வைத்து திட்டங்கள் வழங்கப்ப பெண்களை மேம்படுத்துவதற்காக அ
தலைமைத்துவ பயிற்சிகளை வழங்கி
04. வசிப்பிடத்தின் தன்மை
விபரம்
நிரந்தரம்
5}5T65
6 DIT:55th
LAĤIL “Ali Aj
G
 

க்க பெண்கள் சென்றுவருவதால் டுள்ளது.
ଆsଅନ୍ତର୍ଗit
இருப்பதால் அவர்களுக்கான வாழ்வாதார
இருப்பதால் மாற்றுவலு சாதனங்களை
ந்திருப்பதால் உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல் ல்,
கள் மூலம் தடுப்பில் உள்ள கணவனை
மனித உரிமை ஆணைக்குழு)
1ங்களுக்கு உரிய வகையில் மரியாதைகள்
列 பெண்தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களை டவேண்டும். அவர்களை அரசியலில் ஈடுபடுத்தல்,
பெண்களை வலுவூட்டுதல்,
ᎶᎸᎦᏏfIᎧᎧ85
130
70
200
F]55]Lp
தற்காலிகம்

Page 52
பகுப்பாய்வு
ඛුද්ද
65% ஆனவர்கள் நிரந்தரவீடுகளில் வசிக் இது வரைக்கும் இப்பிரதேசத்தில் வழங்கப்படவில்லை. 80% கிணறுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 70% மலசலசுடங்களும் வழங்க 100% மின்சார வசதிகள் வழங்கப்பட்டு: தற்காலிக வீடுகளில் மக்கள் வாழ்வத இப்பிரதேசம் A-09 வீதிக்கு அருகில் இ சற்று அபிவிருத்தியடைந்த பிரதேசமாக வீட்டுதிட்டங்கள் பூரணமாக வழங்கு வருகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைக
* அரச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களே
பூரணமாக நிரந்தரவீட்டுதிட்டங்களை
* மலசலகூடங்கள் மற்றும் கிணறுகள் சா
திட்டங்கள் வழங்கப்படாத பகுதிகளில்
* 100% மின்சார வசதியை பெற்றுக்(
மேற்கொள்ளல்.
* அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
வீட்டுத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுத்தவே
* போரினால் காணி உறுதியை தொலை
பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.
O5, GIO, OIGOf
விபரம்
3OOO
3OOO - 6 OOO
6OOO - O OOO
10 000 (3D6
6LDIT535lb

கின்றனர்.
100% ஆக வீட்டுத்திட்டங்கள்
ப்பட்டுள்ளது.
ர்ளது. ற்கு பிரதான காரணம் போர் ஆகும். ருப்பதால் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. 5வதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று
ଗ]]
ாடு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு பெற்றுக்கொடுத்தல், ர் பகுதிதிருத்தவேலைகளுக்கும் வீட்டு வழங்குவதற்கும் சிபார்சு செய்தல்.
கொடுப்பபதற்கான உறுதிப்பாட்டை
5 முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் iմմr(6)ւի,
த்தவர்களுக்கு உறுதியை இலகுவாகப்
ᎶᎸᏰᏏfᎢᏳ0ᎧᎦ5
17O
20
200
=O.

Page 53
பகுப்பாய்வு
= 85% வீதமானவர்கள் ரூ.3000 க்கு கு
F 02 குடும்பங்களில் மாத்திரமே 1 பெறுபவர்களாக காணப்படுகின்றன
F பெரும்பாலும் வறுமைக்குட்பட்ட
மேற்கொள்ள வேண்ழய நடவடிக்ை * சுயதொழில் வாய்ப்புக்களை பெற் பயிற்சிகள் மற்றும் கைப்பணிபொருட் பெண்களுக்கான விசேட கடன்திட் () தொழில் வாய்ப்புக்களை பெற் கைத்தொழில் பேட்டைகளை உருவ  ெகிளிநொச்சியில் புதிதாக ஏற்படு உள்வாங்குவதற்கான நடவடிக்கைச கிராம மட்டங்களில் மாதர்கிரா நிறுவப்பட்ட மாதர்கிராம சங்கங்க )ே தொழில் வாய்ப்புக்களை பெற் கைத்தொழில் பேட்டைகளை உருவ
 

韃3000
饑3000-6000
雛爵00彎-10@üü
議10000>
றைவான வருமானத்தைே ய பெறுகின்றனர். 10000 த்துக்கு அதிகமான வருமானத்தை ார்.
வர்களாகவே மக்கள் காணப்படுகின்றனர்.
ககள் றுக்கொடுத்தல், கோழி வளர்ப்பு, தையல் கள் சார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்குதல்) டங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல், லுக்கொள்வதற்காக கிராம மட்டங்களில் ாக்குதல். த்தப்பட்ட நிறுவனங்களில் பெண்களை ள் ஏற்படுத்த வேண்டும். ) சங்கங்களை நிறுவுவதோடு ஏற்கனவே ளை சிறப்பாக செயற்படவைத்தல்,
லுக்கொள்வதற்காக கிராம மட்டங்களில் ாக்குதல்,
全○
-இ

Page 54
06, பாலியல் தொந்தரவு
விபரம்
úñITUITGOOITIIb ஆம் வேலைத்தள | ဒူး
வேறு
இல்லை
மொத்தம்
250
200
15
100
50
Յtւն Gങ്ങളെ மொத்த
el LD 6l
G46
 
 
 

Qg5s GOD86
82
15
O
18 135
75
200
பிரயாணம்
I (86).j606)556 TLD
= ബ്
(86))

Page 55
பகுப்பாய்வு
●
●
62.5% ஆனவர்கள் பாலியல் தொந் ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு இட 65.6% ஆனவர்கள் பிரயாணத்தில் என கூறுகின்றனர். ஆம் என்று கூறியவர்களில் 12% காரணங்களால் பாலியல் தொந்தரவு 8% ஆனவர்கள் வீட்டில் பாலியல் ;ெ இராணுவத்தினாலும் பெரும்பா ஆளாகின்றனர். - நீலப்படங்களின் தீவிர பாவனை ஈடுபடுகின்றனர். சினிமாவும் பெரும்பாலும் பாலி காணப்படுகின்றது. மனைவிமாரை இழந்த கணவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
இப்பிரதேசத்தில் கிராம மட்டங்களி விழிப்புணர்வு குழுக்களை உருவாக்கு பாலியல் தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்து மேற்க்கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்த ஒவ்வொரு பெண்ணும் கட்டாய பா என்ற சட்டத்தை கொண்டு வருதல், விழிப்புணர்வு குழுக்களை உருவாக்கு பாலியல் தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்து மேற்கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்தல் ஆபாச படங்களின் வருகையை கட் மனைவிமாரை இழந்த கணவன்ம கொடுத்தல்,
இ புதிதாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட
令
令
令
கெதிரான வன்முறைகளில் ஈடு காணப்படும் என்பதால் அவற்றைக இராணுவ அச்சுறுத்தல்களை நீக்குத சிவில் நிர்வாகத்தை பலப்படுத்துதல்
பாலியல் துஸ்பிரயோகத்திற்கு நடாத்துதல்.

தரவு இடம்பெறுகின்றது என்றும், 65.6% டம்பெறவில்லை எனறும் கூறியுள்ளனர். தான் பாலியல் தொந்தரவு ஏற்படுகின்றது
6 பேர் வேலைத்தளம் மற்றும் வேறு க்கு ஆளாகின்றனர்.
தாந்தரவுக்கு ஆளாகின்றனர். லான பெண்கள் பாலியல் இம்சைக்கு
யால் ஆண்கள் பாலியல் சேட்டையில்
யல் சேட்டைக்கொரு மூலகாரணமாக
பாலியல் துஸ்பிரயோகத்தில் அதிகமாக
556ர்
ல் மாதர் சங்கங்களை உருவாக்குதல்.
ததல், துவோர் மீது கடும் சட்டநடவடிக்கைகளை
G).
ாலியல் கல்வி பூர்த்திசெய்திருக்கவேண்டும்
ததல், துவோர் மீது கடும் சட்டநடவடிக்கைகளை
).
டாயம் தடைசெய்தல்,
ாருக்கு மாற்றுதிருமணங்களை ஏற்படுத்தி
ட பிரதேசம் என்ற படியால் பெண்களுக் படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் அதிகமாக ண்டறிந்து ஆரம்பத்திலே தடை செய்தல்,
@b.
).
எதிராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை
A يص بصر" 47- இ.

Page 56
07. மறுமணம் பற்றிய அபிப்பிராய
விபரம் -
6 LITTU56TITBITIT LÍMITë மறுமணம் இருந்து விடுபட 6
čАULIULIa). TII, LIITJES ÖSTTL III
பாலுணர்வு பூர்த்திய grepësinipërafl606OTui @ញ555 ការប្រយោL வேறு
63-till Irg, 6th L6DITD கருத்துகூற முடியவில்லை
மொத்தம்
250
20{}
150
100
50
O
GāFLU SofTLD செய்யாது விடலாம்
(LP
மறுமணம் செய்
;ے مراسم -48
 
 
 

தொகை
Fனையில்
26
04
ITS
ல்
10
40
86
84
200
இதொகை
5ருத்துகூற மொத்தம் lgu ഖിബ്ലെ
யலாம் எனின்
* பொருளாதார
L GigöFğ60)6aoTuʻisi> இருந்து விடுபட
R LJIglă III || ||
* LIഇങ്ങijബ
பூர்த்திக்காக
& சமூகப்பிரச்சனையில்
இருந்து விடுபட

Page 57
பகுப்பாய்வு
()
()
20% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை பொருளாதார பாதுகாப்பிற்காக மேலும் 25%,10% ஆனோர் முறை மற்றும் பாதுகாப்பிற்காகவே மறு: 43% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை வ 37% ஆனோர்கருத்துக்கூற விரும்ட மறுதிருமணத்தை பெரும்பாலும் சொல் ஆகும்.
பாலியல் மற்றும் மறுதிருமணம் ே நோக்குவதால் பொறுப்பான பதிை பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ம. சமூக கருத்துக்களுக்கு பயந்து அதன்
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
கருத்துக்கூற விரும்பாதவர்களின் பெற்றுக்கொள்ளுதல் (37%) உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல் மூ உணர்த்துதல், இளம் விதவைகளுக்கு மறுதிருமண பாடசாலைகளில் பாலியல் க மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற் மாதர் சங்கங்கள் பெண்களின் மறு தொடர்பாக விழிப்புணர்வாக இரு மறுமணம் பற்றிய விழிப்புணர்வை மறுதிருமணம் செய்வதற்கான ஏற். திருமண செலவுகளை ஏற்பதற்கு கொடுத்தல்) மறுதிருமணம் செய்வதற்கான சமூக மறுதிருமணம் தொடர்பாக சம் உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு

விரும்புகின்றனர். இதில் 65% ஆனோர் வே மறுதிருமணத்தை விரும்புகின்றனர். யே சமூக பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபட விருமணத்தை விரும்புகின்றனர். ரும்பவில்லை.
வில்லை.
விரும்பாததற்கு காரணம் சமூக பழிச்
பான்றவற்றை அந்தரங்க விடயமாக மக்கள் லதரமறுக்கின்றனர். றுதிருமணத்தில் விருப்பம் காணப்படினும் னை வெளிப்படுத்த பயப்படுகின்றனர்.
ககள்
ர் கருத்துக்களை நேரடியாக சென்று
லமாக மறுதிருமணத்தின் அவசியத்தை
ம் செய்ய ஊக்குவித்தல், ல்வியை அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் படுத்தல், | திருமணம் மற்றும் பாலியல் விடயங்கள் 5கவேண்டும்.
ஏற்படுத்தல், பாடுகளை செய்து கொடுத்தல். (குறிப்பாக நிறுவனங்களின் உதவியினை பெற்றுக்
அந்தஸ்தினை பெற்றுக்கொடுத்தல், பந்தப்பட்ட பெண்ணை மாத்திரமின்றி விழிப்புணர்ச்சி கொடுத்தல்.

Page 58
08:பிள்ளைகளின் கல்வி பற்றிய எதி
விபரம்
க.வா.த.சாதரம் க.வா.த. உதரம்
பல்கலைக்கழகம்
தொழில் கல்வி
கருத்து கூறவில்லை
வமாத்தம்
பகுப்பாய்வு
()
55% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளில் மையபடுத்தியதாக இருக்கவேண்டும் எ 35%ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளின் இருக்கவேண்டும் எனவிரும்புகின்றனர் 4% ஆனோர் க.பொ.த. உதரம் ெ நினைக்கின்றனர். தற்போது கல்வியின் முக்கியத்துவம் பெண்கள் தமது பிள்ளைகள் கல்விகற்க தொழில் கல்வியை மக்கள் அதிகமாக இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளகூடியதாக கல்வி மூலம் தான் தமது சமூகத்தை நம்புகின்றனர்.
( = r
-50
 

70
110
12
200
இக.பொ.த.சா. தரம்
க.பொ.த.உ தரம்
A L1685606)85p35 Li
= ിട്ട[ിങ് 8ബാബി
கருத்து கூறவில்லை
ன் கல்விதரமானது தொழில் கல்வியை னவிரும்புகின்றனர்.
கல்விதரமானது பல்கலைகழகம் வரை
1ரை படித்திருந்தால் போதும் என
உணரப்பட்டிருப்பதால் பெரும்பாலும் வேண்டும் என விரும்புகின்றனர். விரும்புவதற்கு காரணம் வருமானத்தை இருப்பதாகும். அபிவிருத்தி செய்யமுடியும் என மக்கள்
Y. リ இ.

Page 59
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
தொழில் கல்வியை அறிமுகப்படு: கல்வியில் புகுத்துதல், கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த். மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குை சர்வதேச தர கல்வியை இலகு வாய்ப்புக்களை இலகுபடுத்தல், கட்டாய கல்வியினை மிக இறுக்கம மகளிருக்கான சிறப்பு கல்விதிட்டங் கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த். மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குை எதிர்பார்ப்பிற்கேற்ப தரமான வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தல்,
மெல்லகற்கும் மாணவர்களுக்கு விே
09, சிறுவர் பராமரிப்பு(பெண்கெ
விபரம்
JITIDIfi ö6Opä56õrp
உணவு சரியான நேரத் கிடைப்பதில்லை
பாலியல் துண்புறுத்தல் கூழ்நிலை ஏற்படுதல்
6LDIT55b
சிறுவர் f
செல்
G
 

$ଆsଗit
ந்துவதோடு புதிய தொழில்நுட்பங்களை
துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ றத்தல், நவாக பெற்றுக் கொள்ள கூடியவாறு
ாக நடைமுறைப்படுத்தல், களை மேற்கொள்ளல். துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ றத்தல்,
கல்வியை பெற்றுக் கொள்வதற்கான
சட வகுப்புக்களை நடாத்துதல்,
ர் வேலைக்கு செல்வதால்)
ᎶlᎦᏂflᏊ0ᎧᏋᏂ
I 72
தில்
78
50
200
பெண்கள் வேலைக்கு
இபராமரிப்பு குறைகின்றது
இஉணவு சரியான்
நேரத்தில் also)LL Lig.16606)
& பாலியல் துன்புறுத்தல் சூழ்நிலை ஏற்படுதல்

Page 60
பகுப்பாய்வு
魯
↔
பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால் பாதிக்கபடுவதோடு குறிப்பாக சிறுவர் பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால் 3 உணவு கிடைப்பதில்லை. சிறுவர் பாலியல் துஸ்பிரயோகத்திற் வேலைக்கு செல்வதே முக்கிய காரணப சிறுவர்கள் பெரும்பாலும் வழிதவறி
வேலைக்கு செல்வது ஆகும். பெண்களை கீழ்உழைப்பு நிலைக்கு இதனால் நேரத்திற்கு வீட்டிற்கு வரமும் சிறுவர்களின் கல்வி பாதிப்படை கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது. இராணுவத்தினரால் சிறுவர்கள் மற்
நடைபெற்று வருகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைச
C%
C3
C%
பெண்களின் வேலை நேரத்தை உறு ஊதியத்தை பெற்றுக்கொடுக்க வழிவன் இராணுவத்தினால் ஏற்படுத்தப்படும் தோடு மட்டுமல்ல்ாது சர்வதேசத்துக்கு பெண்கள் வேலை முடிந்து வரும் வ பின்னர் மாலைநேரத்தில் ஒரு சிறுவர் வேறு சமூக நிறுவனத்தில் தங்குவதற்கு சிறுவர் பாலியல் துன்புறுத்தல்க மேற்கொள்வோருக்கு எதிராக ஆர் உச்சகட்ட தண்டனை பெற்றுக்கொடு: பிரதேசம் தோறும் சிறுவர் பராமரிப்பு சிறுவர்களின் கல்வி பராமரிப்பு, ! விடயங்கள் பற்றி சிறுவர்களுக்கும் சமூ அதற்கான விசேட விழிப்புணர்வு செய பெண்களின் பொருளாதார நிலையிை போசாக்கு போன்றவற்றில் கூடிய கவ6
G-52

萎
பெரும்பாலும் குடும்ப நடடிக்கைகள் கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். 9% சிறுவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில்
கு ஒரு முக்கிய காரணமாக பெண்கள் )ТејLђ. .
போவதற்கான காரணம் பெண்கள்
பயன்படுத்துவதும் ஒரு காரணமாகும். டயாத நிலை காணப்படுகின்றது. வதோடு அவர்களின் எதிர்காலமும்
றும் சிறுமியர்கள் பாதிக்கப்படுவதும்
5ରT
வதிப்படுத்தல், மற்றும் வேலைக்கேற்ற கைகள் செய்தல்,
பாலியல் வன்முறைகளை கண்டிப்ப வெளிப்படுத்தல், - ரையில் சிறுவர்கள் பாடசாலை சென்ற ர் கண்காணிப்பு நிறுவனத்தில் அல்லது ஏற்பாடு செய்தல், ளை தடைசெய்வதோடு அவ்வாறு ப்பாட்டங்கள் செய்து அவர்களுக்கு ந்தல், நிலையங்களை அமைத்தல், பொழுதுபோக்கு மற்றும் போசாக்கு மகங்களுக்கும் எடுத்து கூறுதல். மேலும் ற்திட்டங்களை மேற்க்கொள்ளுதல். ன மேம்படுத்தி சிறுவர்களின் பராமரிப்பு எம் எடுத்தல்.

Page 61
10. மக்களின் வேறு கருத்துக்கள்
விபரம்
பொருளாதார உதவி
பாதுகாப்பு
கல்வி
சமூக பிரச்சனைகளிலிரு விடுபட ஆலோசனை
பராமரிப்பு தேவை
6MDITSBIð
பகுப்பாய்வு
★ ★
65% ஆனவர்கள் தமக்கு பொருளாதா 22.5%, 11.5% ஆனோர் முறையே ப நாடிநிற்கின்றனர். பெரும்பாலும் மக்களின் முக்கிய பிர காணப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கிய பெறக்கூடிய வகையில் எந்தவொ வில்லை.
குறுகிய காலத்தில் கிளிநொச்சிய பட்டாலும் அவை பெண்களுக்கு ஏற் பாதுகாப்பு பிரச்சனை முக்கியமான பொதுவாக ஏ-9 வீதிக்கு அண்ை இராணுவத்தினால் கெடுபிடிகள் மக்களின் பாதுகாப்பு அவசியம் என ே
ہےf {-5
 

தொகை
130.
45°
23
நந்து
ஐ பொருளாதார உதவி
iš UsTabel85 TLUL
8 5ബ്ബി
& சமூக
பிரச்சனைகளிருந்து விடுபட ஆலோசனை
ஐ பராமரிப்பு தேவை
ர உதவியை வழங்கும்படி கூறுகின்றனர். ாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு உதவியை
ச்சனையாக பொருளாதார பிரச்சனையே காரணம் பொருத்தமான வருமானத்தை ரு வேலைவாய்ப்புக்களும் காணப்பட
பில் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப் புடையவையாக காணப்படவில்லை. ன ஒரு விடயமாக காணப்படுகின்றது. மயில் அமைந்துள்ள இப்பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. இதனால் காரியுள்ளனர்.
3-) -இ

Page 62
* அறிவுசார்ந்த போக்கில் நகரும் இவ்வுல
தேவைகளில் ஒன்றாக கல்வி காணப் எப்பிரச்சனையாயினும் கல்வி மூ கருதுகின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைக
资
资
மாற்றுத்தொழில்களை ஏற்படுத்தலும், உயர் பாகாப்பு வலயங்களை அகற்றுதல் வறிய மாணவர்களுக்கான விசேட கற்ற போரில் பெற்றோரை இழந்த மா6 உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்) சர்வதேசதர கல்விகளை பெற்றுக்கொ அபிவிருத்தியடைய செய்யலாம். ஆதரவற்ற முதியோரை பராமரிப்பு இல் தலைமை தாங்கும் பெண்களுக்கு சமூக விசேட கடன் உதவி திட்டங்கை மேற்கொள்ளுதல், சிவில் சமூக அமைப்புக்களை அை உறுதிப்படுத்துதல். குறிப்பாக இராணு மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவ: இராணுவத்தால் பாதிக்கப்படும் ஒரு கின்றது. A-9 வீதிக்கு அருகில் இருப்பதால் ை செயற்பாடுகளை விஸ்தரித்தல், பெண்கள் மேம்படுத்தலை செய்து அபி கட்டாய திருமணங்களை நிறுத்துவ பேணுதல். கட்டாய கருத்தடை மற்றும் பெண்க தடைசெய்து சர்வதிகாரமற்ற ஒரு சூழ கிளிநொச்சி பொது வைத்திய சாலையி கருத்தடை தடுப்பூசி போடப்பட்ட முக்கியமான காரணியாகும்)

கில் பெண்களின் அவசியமான படுவது வரவேற்கத்தக்கது. ஏனெனில் Dலம் விடுபடலாமென பெண்கள்
ଗT
அதற்கான வசதிகளை உருவாக்கலும்,
扈
ல் உதவிகளை வழங்குதல். (விசேடமாக னவர்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும்
டுப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தை விரைவாக
லங்களில் சேர்த்தல், அந்தஸ்தை பெற்றுக்கொடுத்தல், ள வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை
மத்து பெண்களின் பாதுகாப்பினை வவ கெடுபிடிகளில் இருந்து மக்களை சியமாகும். ஏனெனில் அடிக் கடி
பிரதேசமாக கிளிநொச்சி காணப்படு
கத்தொழில் மற்றும் ஏனைய வர்த்தக
விருத்தியில் பெண்களை ஈடுபடுத்தல், தோடு பெண்களின் தனித்துவத்தை
ஸ் சார்ந்த உடல் உள வன்முறைகளை லை உருவாக்குதல், (அண்மையில் 02 ல் 02 பெண்களுக்கு கட்டாய வாழ்நாள் து. இதற்கு இராணுவ நெருக்கடியே

Page 63
LDITTE
Ola, QUUGI ரீதியான விபரங்கள்
வயது
15ー25
25 - 35
35ー45
45ー55
55 - 65
65 றேல்
6DIT55 b
பகுப்பாய்வு * 55 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள்?4 பகு * பெரும்பாண்மையாக 45-55 வயது தாங்கும் குடும்பங்களாக காணப்படு x 6%, 8% ஆனவர்கள் 15-25,65
காணப்படுகின்றனர்.
 

ĠU56 TLD
G35s G06
直2
18
26
68
60
16
200
攤量5-25 25-35
戀35-45
` 45-55
綠55-ß5
戀65>
தியினராக ஆக காணப்படுகின்றனர். நிற்கு உட்பட்டவர்கள் பெண் தலைமை கின்றனர்.
வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்களாகக்

Page 64
●
பெரும்பாலான பெண்கள் குடும்பங்க6ை
போரினால் ஏற்பட்டதாக்கம் ஆகும். 35 வயதிற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் த திருமணம் முடித்த மற்றும் முடிக்காத ஈடுபட்டு இறந்தமையும் அதன்தாக்கங்க
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
* பெரும்பாலும் 45 வயதிற்கு உட்பட்ட படும் திட்டங்கள் இவர்களை மையப்படு * மேற்கொள்ளப்படும் திட்டங்களை
மேற்கொள்ளப்படவேண்டும். இளவயது திருமணங்களை தடுப்பதற் வேண்டும். ଖୁଡ଼ இளவயது விதவைகளுக்கு மறுதிருமண
ஏற்படுத்தி கொடுத்தல், $ 65 வயதிற்கு மேற்ப்பட்டவர்களும் குடு அவர்களுக்காக விசேட திட்டங்க கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்
02. குரும்ப அங்கத்தவர் எண்ணிக்ை
QJU5j
1.
2
3.
4.
5
5(3IDs). If L
6LDIT355tb
இா G56--

Tதலைமை தாங்குவதற்கான காரணம்
1லைமை தாங்குவதற்கான காரணம் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் போரில் ரும் ஆகும்.
வர்களாக இருப்பதால் முன்வைக்கப் த்தியதாக இருக்கவேண்டும்.
வயது பரம்பல் அடிப்படையாக
கான திட்டங்களை மேற்கொள்ள
ாம் செய்வதற்கான வாய்ப்புக்களை
ம்ெபங்களை தலைமை தாங்குவதால் ளை உருவாக்குதல். (முதியோர் )
தொகை
64
52
34
28
08
直4
200

Page 65
பகுப்பாய்வு
* பெரும்பாலும் பெண் தலைமை தன்மை அதிகமாக காணப்படுகின் உறவினர்களையும் இழந்து வி வாழ்கின்றனர்.
* மேலும் 5 உறுப்பினர்களுக்கு
காணப்படுகின்றது. இதற்கு ம எண்ணிக்கை அதிகரித்தமையாகு
* கணவனால் மற்றும் பிள்ளைக அதிகமாக காணப்படுவதால் டெ காணப்படுகின்றது.
* போருக்கு பின்னர் குடும்பஅங்
துள்ளது.
மேற்கொள்ள வேண்ழய நடவடிக்
* தனித்து வாழும் குடும்பஅங்கத்
ஏற்ப்படுத்த வேண்டும்.
* மற்றும் சமூக பொருளாதார பாது கைவிடப்பட்டவர்களுக்கான விே
 

NÌ 1
2.
攤3
रूों 4
談5
雛5>
தாங்கும் குடும்பங்களில் தனித்து வாழும் 1றது. இதற்கு காரணம் போரினால் அனைத்து பட்டனர். இதில் 32% ஆனோர் தனித்து
அதிகமாக வாழும் குடும்பங்கள் 7% ஆக ற்றுமொரு காரணம் தனிகுடும்பங்களின் b.
ளினால் கைவிடப்பட்டவர்களின் தொகை 1ண்கள் தனித்து வாழும் தன்மை அதிகமாக
கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்
கைகள்
தவர்களுக்கு விசேட சேமநல திட்டங்கள்
காப்பை உறுதிப்படுத்தி கொடுக்கவேண்டும். சடதிட்டங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும்.

Page 66
03. பெண்கள் தலைமை தாங்குவது
காரணம்
கணவனின் மரணம்
கணவனின் அங்கவீனம்
கணவனை பிரிந்திருத்தல்
கணவண் தடுப்பில் இருத்தல்
மொத்தம்
பெண்கள் ar
பகுப்பாய்வு * 83% ஆனவர்கள் தலைமை தாங்குவத ஆகும். (இம்மரணமானது போர், நோய் பிற காரணங்களால் ஏற்பட்டுள்ளது.) ( ஆன காரணம் போர் ஆகும். * 2% ஆனவர்கள் தலைமை தாங்குவதற்க ஆகும். இதில் 95% அங்கவீனம் ஏற்பட்ட * மேலும் கணவன்மார் தடுப்பில் இருப்ட 12% ஆன பெண்கள் குடும்பத்தை தலைை * 72% ஆன பெண்கள் குடும்பத்தை
கணவன்தடுப்பில் வைத்திருக்கப்படுதல்
(-58-)
 

தற்கான காரணம்
தொகை
166
04
24
இகணவனின் மரணம்
இகணவனின் அங்கவீனம்
Հ8563.j|63|605.jI
பிரிந்திருத்தல்
ல் கணவன் தடுபயில்
இருத்தல்
ற்கான காரணம் கணவனின் மரணம் விபத்து, கொலை, தற்கொலை மற்றும் மேலும் கணவனின் மரணத்திற்கு 90%
ான காரணம் கணவனின் அங்கவீனம் டமைக்கான காரணம் போர் ஆகும் தாலும் வேறு பல காரணங்களாலும் மைதாங்குகின்றனர்.
தலைமை தாங்குவதற்கான காரணம் ஆகும்.

Page 67
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை 米 83% ஆனவர்கள் விதவைகளாக இ உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல், 2% அங்கவீனமுடையவர்களாக இ பெற்றுக்கொடுத்தல், கணவனை பிரிந்திருக்கும் பெண்களு அழுத்தங்களை குறைப்பதற்கான நட பன்நாட்டு தொண்டு நிறுவனங்கள் சமூகத்தில் மீள இணைத்தல். (உ.ம்.ம
பெண்களை மேம்படுத்துவதற்காக அ
04. வசிப்பிடத்தின் தன்மை
விபரம்
நிரந்தரம்
தற்காலிகம்
மொத்தம்
G
 

கள்
ருப்பதால் அவர்களுக்கான வாழ்வாதார
இருப்பதால் மாற்றுவலு சாதனங்களை
க்கு உளவள ஆற்றுப்படுத்தல் மூலம் மன வடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.
மூலம் தடுப்பில் உள்ள கணவர்களை னித உரிமை ஆணைக்குழு) வர்களை அரசியலில் ஈடுபடுத்தல்,
தொகை
94
106
200
நிரந்தரம்
தற்காலிகம்

Page 68
பகுப்பாய்வு
53% ஆனவர்கள் தற்காலிக கொட்டன இது வரைக்கும் இப்பிரதேசத்தில் நி (100% மாக) வழங்கப்படவில்லை. 80% கிணறுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 100% மலசலகூடங்கள் வழங்கப்பட்டு 75% மட்டுமே மின்சாரவசதிகள் வழங் இப்பிரதேசம் A-9 வீதிக்கு அருகில் இ சற்று அபிவிருத்தியடைந்த பிரதேசமா
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
 ேஅரச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கே வழங்கப்படாத மக்களுக்கு நிரந்தரவிட
வடமாகாணத்தின் மையபகுதியில அபிவிருத்திசெய்வதன் மூலம் இட உயர்த்துதல்,
 ேபகுதி திருத்தவேலைகளுக்கும் வழங்
சிபார்சு செய்தல், இன்னமும் வழங்கப்படாத 25% பெற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.
 ேநிரந்தர வசிப்பிடங்களை ஏற்படுத்தி ெ துறைகளை அபிவிருத்தி செய்தல்.
o5. аЈ(Ъопажӧ
விபரம்
3OOO
3OOO - 6000
6OOO - OOOO
10000(IDG)
மொத்தம்

ககளில் வசிக்கின்றனர். ந்தரவீட்டுத்திட்டங்கள் முற்றுமுழுதாக
iளன.
கப்பட்டுள்ளது. ருப்பதால் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் க காணப்படுகின்றது.
ாாடு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு -டுதிட்டங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல்,
காணப்படும் இப்பிரதேசத்தினை பிரதேசமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை
கப்படாத பகுதிகளில் வழங்குவதற்கும்
இடங்களுக்கு மின்சார வசதியை
காடுப்பதன் மூலம் கல்வி மற்றும் ஏனைய
தொகை
182
卫4
04
2OO

Page 69
பகுப்பாய்வு * 91% வீதமானவர்கள் ரூ.3000 க்கு குை * 10,000 க்கு அதிகமாக எவரும் வரும
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை * சுயதொழில் வாய்ப்புக்களை பெற்று பயிற்சிகள் மற்றும் கைப்பணி பொ * பெண்களுக்கான விசேட கடன்திட் * தொழில் வாய்ப்புக்களை பெற்று கைத்தொழில் பேட்டைகளை உருவ * வறுமையை நீக்குவதற்கு சர்வதே உதவியைபெற்றுக்கொடுத்தல், * கிராம மட்டங்களில் LIDITg5jefllJIITL u நிறுவப்பட்ட மாதர்கிராம சங்கங்கள்
 

3000
3000-6000
6000-10000
* 10000:»
றைவானவருமானத்தையே பெறுகின்றனர். ானத்தினை பெறவில்லை.
ககள்
பக்கொடுத்தல். (கோழி வளர்ப்பு, தையல் நட்கள் சார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்குதல்) டங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல், க்கொள்வதற்காக கிராம மட்டங்களில் ாக்குதல்,
F நிறுவனங்களோடு தொடர்புகொண்டு
சங்கங்களை நிறுவுவதோடு ஏற்கனவே ளை சிறப்பாக செயற்படவைத்தல்,

Page 70
05. பாலியல் தொந்தரவு
விபரம்
IñITULIITGOOITIIb ஆம் வேலைத்தளம்
வீடு
வேறு
இல்லை
விமாத்தம்
250
200
150
10
50
ஆLD
இல்லை
மொத்
9, D 61
 
 

, ᎶᏄ85fIᏊᎠᏰ5
42
08
04
64
136
200
தம
பிரயாணம் வேலைத்தளம்
ബ്
வேறு

Page 71
பகுப்பாய்வு
XX
座
32% ஆனவர்கள் பாலியல் தொந் ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு இ
ஆம் என்று கூறியவர்களில் 65. காரணங்களால் பாலியல் தொந்தரவி
12.5% ஆனவர்கள் வீட்டில் பாலியல் 60% ஆனவர்கள் வார்த்தை பிரயே வார்த்தை பிரயோகம்)
முல்லைத்திவில் பெரும்பாலும் பல தடவை வருவதால் அதிக மக்கள் பிர ஒருநாளில் பாலியல் தொந்தரவாக துஸ்பிரயோகமாக மாறுகிறது. மேலும் பேருந்து தரிப்பிட வசதிகள் பெண்கள் தங்கிநிற்பதால் பாலியல் காணப்படுகின்றது.
வீதி இருபக்கமும் காடுகளால் சூழ இலகுவாக முகங்கொடுக்கின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
亭
இப்பிரதேசத்தில் கிராம மட்டங்கள் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கட்டாய ப என்ற சட்டத்தை கொண்டு வருதல். விழிப்புணர்வு குழுக்களை உருவாக் பாலியல் தொந்தரவுகளை ஏற்படுத் மேற்க்கொள்ள நடவடிக்கை எடுத்த மக்கள் அதிகம் பிரயாணம் செ அமைத்துக்கொடுத்தல்.
போக்குவரத்து வசதிகளை இலகுபடு பாலியல் தொந்தரவு பற்றிய கட்டா

தரவு இடம்பெறுகின்றது என்றும், 68% டம்பெறவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர்.
$25% பேர் பிரயாணம் மற்றும் வேறு புக்கு ஆளாகின்றனர். - b தொந்தரவுக்கு ஆளாகின்றனர்.
ாகங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். (தகாத
ல் போக்குவரத்து 01 மணிநேரத்திற்கு ஒரு யாணம் செய்யவேண்டி ஏற்படுகிறது. இது உருவெடுத்து நீண்ட காலத்தில் பாலியல்
இன்மையால் மரநிழலின் கீழ் பொதுவாக துஸ்பிரயோகத்திற்கு ஆளாவது இலகுவாக
ப்பட்டிருப்பதால் பாலியல் தொந்தரவுக்கு
ககள்
ரில் மாதர் சங்கங்களை உருவாக்குதல்.
ாலியல் கல்வி பூர்த்திசெய்திருக்கவேண்டும்
குதல். துவோர் மீது கடும் சட்டநடவடிக்கைகளை ல்,
ய்யும் இடங்களில் பஸ் நிலையங்களை
த்ெதிகொடுத்தல், ய விழிப்புணர்வு ஏற்ப்படுத்தல்,

Page 72
07. மறுமணம் பற்றிய அபிப்பிராய
விபரம்
6nIIIIrd b6ir:IIgSITIT Iúil IIröst: மறுமணம் ©òd BibJ6I 6ñBLIL, 6hruruIGOTib
பாதுகாப்பு பாலுணர்வு பூர்த்திய சமூகப்பிரச்சினையி 6dBib356f(BLIL
வேறு
68LITg
6in L6OITIb
கருத்துகூற
முடியவில்லை
வDாத்தம்
250
200
150
10)
50 -
மறுமணம் செய்ய
 
 

தொகை
னையில்
04
O6
ITS
ல்
04
14
74
112
2OO
இதொகை
༢ ཟ་མ་མ་མམ་མམ་ཁམས་ཟས་ཟ་མ་ཟ་ར་མར་
ருத்துகூற மொத்தம் U 1586.3606)
பலாம் எனின்
இபொருளாதார
பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட
NLJITg5l8#5FTLʻ JL|
គLIgbjកា
பூர்த்திக்காக

Page 73
பகுப்பாய்வு
అస్థిe
07% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை பாதுகாப்பிற்காகவே மறுதிருமண 28.57% ஆனோர் முறையே பெr இருந்து விடுபடவே மறு திருமணத் 37% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை வி 56% ஆனோர்கருத்துக்கூற விரும்ப மறுதிருமணத்தை பெரும்பாலும் ஆகும். பாலியல் மற்றும் மறுதிருமணம் ே நோக்குவதால் பொறுப்பான பதிை மேலும் பாலியல் கல்வி மக்களிடம் பாலியல் மற்றும் மறுதிருமணத்ை வைக்கின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
s
2)
கருத்துக்கூற விரும்பாதவர்களின் பெற்றுக்கொள்ளுதல். (இதில் பெ6 பெற்றுக்கொள்ளவேண்டும்) உளவள ஆற்றுப்படுத்தல் மூல உணர்த்துதல், இளம் விதவைகளுக்கு மறுதிருமண பாலியல் கல்வியினை உறுதிப்படுத் பாடசாலைகளில் பாலியல் கல மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற் மாதர் சங்கங்கள் பெண்களின் மறு தொடர்பாக விழிப்புணர்வாக இருச் கணவன் இறந்திருத்தால் மரணச சான்றிதழும் எடுத்து வைத்திருத்தல்
G

பிரும்புகின்றனர். இதில் 42.85% ஆனோர் த்தை விரும்புகின்றனர். மேலும் 28.57%, ருளாதார மற்றும் சமூக பிரச்சனைகளில் தை விரும்புகின்றனர்.
நம்பவில்லை.
வில்லை.
விரும்பாததற்கு காரணம் சமூகபழிச்சொல்
பான்றவற்றை அந்தரங்க விடயமாக மக்கள் Uதரமறுக்கின்றனர். குறைவாகவே காணப்படுகின்றது.
த பற்றி பேசுபவர்களை மக்கள் ஒதுக்கி
ககள்
ன் கருத்துக்களை நேரடியாக சென்று ண்களின் கருத்துக்களையே முற்றுமுழுதாக
மாக மறுதிருமணத்தின் அவசியத்தை
ம் செய்ய ஊக்குவித்தல்,
நல்,
வியை அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் படுத்தல்,
திருமணம் மற்றும் பாலியல் விடயங்கள் கவேண்டும். ான்றிதழும், பிரிந்திருந்தால் விவாகரத்து அவசியம்.

Page 74
08. பிள்ளைகளின் கல்வி பற்றிய
விபரம்
க.வா.த. சாதரம்
க.பொ.த. உதரம்
பல்கலைக்கழகம்
தொழில் கல்வி
கருத்து கூறவில்லை
வமாத்தம்
பகுப்பாய்வு
IIn)
IIIn»
III)»
III m>
III)
39% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளி மையபடுத்தியதாக இருக்கவேண்டும் 30% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளில் இருக்கவேண்டும் எனவிரும்புகின்றன 7% ஆனோர் க.பொ.த.சா. தரம் நினைக்கின்றனர். தொழில் கல்வியை மக்கள் அதிகமா இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளகூடியதா பல்கலைகழக பட்டதாரிகள் குறை மக்கள் இதில் விருப்பம் குறைவாக வெளியேறிய பட்டதாரிகளின் சம்ட
-6
 

தொகை
O4
14
60
78
44
2OO
க.பொ.த.சா. தரம்
க.பொ.த.உ தரம்
* Lബ56(8!p5|
தொழில் கல்வி
கருத்து கூறவில்லை
ன் கல்விதரமானது தொழில் கல்வியை என விரும்புகின்றனர். ர் கல்விதரமானது பல்கலைகழகம் வரை ர்,
வரைபடித்திருந்தால் போதும் என
5 விரும்புவதற்கு காரணம் வருமானத்தை ாக இருப்பதாகும்.
வான சம்பளத்தில் வேலை செய்வதால் வே உள்ளனர். (குறிப்பாக இறுதியாக 1ளம் வெறுமனே 10,000 ரூபா ஆகும்.) 6-)

Page 75
" தற்போது கல்வியின் முக்கியத்துவ பெண்கள் தமது பிள்ளைகள் கல்வி
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக் * தொழில் கல்வியை அறிமுகப்ப
கல்வியில் புகுத்துதல்,
கல்வியின் முக்கியத்துவத்ை செயற்பாடுகளை மேற்க்கொள்ளல்
பெண்களின் கட்டாய கல்வியை ட
கல்வியின் அவசியத்தை உணர் மாணவிகளின் எண்ணிக்கையைகு
சர்வதேச தரத்திற்கு ஏற்ப தொழில் சிறப்பு திட்டங்களை மேற்க்கொள்
()()
09. மக்களின் வேறு கருத்துக்க
விபரம்
பொருளாதார உதவி
பாதுகாப்பு
கல்வி
சமூக பிரச்சனைகளி 6)Sin (BILL, (1994,036DJTöF60)D6:Or.
LIITIITLIDIfhřIII (33560D6DI
வDாத்தம்
 

ம் உணரப்பட்டிருப்பதால் பெரும்பாலும் கற்க வேண்டும் என விரும்புகின்றனர்.
கைகள்
டுத்துவதோடு புதிய தொழில்நுட்பங்களை
த ஏற்படுத்துவதற்கான விழிப்புணர்வு i).
பற்றிஎடுத்துக்கூறல், த்துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ தறைத்தல், ஸ்கல்வியை ஏற்படுத்துவதோடு மகளிருக்கான Tளால்,
so
GasTGO6
172
14
04
லிருந்து
O2
08
200
இபொருளாதார உதவி
ŠLJITEJ85 TIL
886ബി
Safep35
பிரச்சனைகளிருந்து விடுபட ஆலோசனை
ஐ பராமரிப்பு தேவை
-(-67-)

Page 76
பகுப்பாய்வு
86% ஆனவர்கள் தமக்கு பொருளாதார 7%, 4% ஆனோர் முறையே பாதுகா நிற்கின்றனர்.
மக்களின் அவசிய தேவையாக் பொருள்
பெரும்பாலும் வறுமைக்கோட்டிற்கு காணப்படுகின்றனர்.
கல்வி மற்றும் அடிப்படைவசதிகள் குடி
போரினால் உறவினர்களை இழந்த ட தன்மை அதிகமாக காணப்படுகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைக்
மாற்றுத்தொழில்களை ஏற்படுத்தலும் விவசாயத்தை மையமாக கொண்ட தேவையான மானிய உதவிகளை பெற்
விவசாய கடன் உதவிகளை பெற்றுக்ெ உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களை அகற்று வறிய மாணவர்களுக்கான விசேடநல
போரில் பெற்றோரை இழந்த மா? உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்)
சர்வதேசதர கல்விகளை பெற்றுக்கொ அபிவிருத்தியடைய செய்யலாம். ஆதரவற்ற முதியோரை பராமரிப்பு இல் குடும்பத்தை தலைமை தாங்கும் பெற்றுக்கொடுத்தல் விசேட கடன் உதவி திட்டங்கன் மேற்க்கொள்ளுதல், A-9 வீதிக்கு அருகில் இருப்பதால் எ செயற்பாடுகளை விஸ்தரித்தல்,
அதிக மக்கள் விவசாய நடவடிக்கை திணைக்களங்களை இப்பிரதேசத்தில் ந
(68

உதவியை வழங்கும்படி கூறுகின்றனர். ப்பு, பராமரிப்பு மற்றும் உதவியை நாடி
ாதார மேம்பாடு காணப்படுகின்றது.
உட்பட்டவர்களாக இப்பிரதேச மக்கள்
றைவாகவே காணப்படுகின்றது.
டியினால் தனித்துவாழும் பெண்களின்
5ள்
அதற்கான வசதிகளை உருவாக்கலும்.
- இப்பிரதேசத்தில் விவசாயத்திற்கு றுக்கொடுக்கவேண்டும்.
காடுத்தல்,
தல்,
உதவிகளை வழங்குதல். (விசேடமாக ணவர்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும்
டுப்பதன்மூலம் பிரதேசத்தை விரைவாக
bலங்களில் சேர்த்தல்,
பெண்களுக்கான சமூக அந்தஸ்தை
ள வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை
கைத்தொழில் மற்றும் ஏனைய வர்த்தக
மேற்கொள்வதால் விவசாயம் சார்ந்த றுவுதல்,
)
C

Page 77
புதுக்கு
Olio Gold Ulugh
QUg
15-25
25ー35
35一45
45 = 55
55 - 6.5
65 (IDG)
6LDIT55b
6)
பகுப்பாய்வு -
> 45 வயதிற்கு உட்பட்டவர்% பகுதிய > பெரும்பாண்மையாக 35-45 வயது தாங்கும் குடும்பங்களாக காணப்ப
> 8% ஆனவர்களாக 15-25 வரையான
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை 9 பெரும்பாலும் 45 வயதிற்கு
வைக்கப்படும் திட்டங்கள் இவர்கள்
 

நழயிருப்பு
தொகை
20
67
1OO
46
50
17
250
15-25
鑿25-35 35-45
45-55
攀55-65
鑿爵5>
பினராக காணப்படுகின்றனர். நிற்கு உட்பட்டவர்களாக பெண் தலைமை டுகின்றனர்.
பெண்கள் காணப்படுகின்றனர்.
கைகள்
உட்பட்டவர்களாக இருப்பதால் முன் ளை மையப்படுத்தியதாக இருக்கவேண்டும்.
za Y
-69- O

Page 78
15-25 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படுத்திகொடுத்தல்,
9 65 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களும் குடு களுக்காக விசேட திட்டங்களை உரு பெற்றுக்கொடுத்தல்)
02. பெண்கள் குடும்பங்களுக்கு 3
3ff[JaOOILỗ
கணவனின் மரணம்
கணவனின் அங்கவீனம்
கணவனை பிரிந்திருத்த6
கணவண் தடுப்பில் இருத்த
6) IDT355Ib
தலைமை தாங்கு
பகுப்பாய்வு
* 54.8% ஆன பெண்கள் குடும்பங்கை கணவனின் மரணம் ஆகும். (இ. கொலை, தற்கொலை மற்றும் பிற கார
* 26.4%ஆன பெண்கள் குடும்பங்கை
கணவனின் அங்கவீனம் ஆகும். (இதி காரணம் போர் ஆகும்)
இ= G-7
 

மறுதிருமணங்களுக்கான வாய்ப்புக்களை
ம்பங்களை தலைமை தாங்குவதால் அவர்
ாக்குதல். (முதியோர் கொடுப்பனவுகளை
லைமை தாங்குவதற்கான காரணம்
GG5s 306
137
66
b 28
50 18
250
:856316:15rifiair ԼՕՄՃsiIլն
S 5666f6] =>|EEE6gTLD
கணவனை பிரிந்திருத்தல்
கணவன் தடுப்பில் இருத்தல்
ள தலைமை தாங்குவதற்கான காரணம் மரணமானது போர், நோய், விபத்து, ணங்களால் ஏற்ப்பட்டுள்ளது.)
T தலைமை தாங்குவதற்கான காரணம்
70% அங்கவீனம் ஏற்ப்பட்டமைக்கான
-இ

Page 79
* 72% ஆன பெண்கள் குடும்பத்தைத தடுப்பில் வைத்திருக்கப்படுதல் ஆகு
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை * 54.8% ஆன பெண்கள் விதவைகளாக உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல், * 26.4% அங்கவீனமுடையவர்களாக
பெற்றுக்கொடுத்தல், * 11.2% ஆனவர்கள் கணவனை பிரிந்:
வழங்கல், * பன்நாட்டு தொண்டு நிறுவனங்கள் சமூகத்தில் மீள இணைத்தல், (உ.ம். ம
03. வசிப்பிடத்தின் தன்மை
விபரம்
5lb5IIb.
5ff5Tab
6) IDT,55b
பகுப்பாய்வு * 100% ஆனவர்கள் தற்காலிக கொட்ட * இது வரைக்கும் இப்பிரதேசத்தில்
வில்லை. * 80% கிணறுகளும் மலசலகூடங்களு 5% மட்டுமே மின்சார வசதிகள் வழ
<@= -G
 

லைமை தாங்குவதற்கான காரணம் கணவன் Lh.
ககள்
இருப்பதால் அவர்களுக்கான வாழ்வாதார
இருப்பதால் மாற்றுவலு சாதனங்களை
திருப்பதால் உளவள ஆற்றுப்படுத்தல்களை
i மூலம் தடுப்பில் உள்ள கணவர்களை
னித உரிமை ஆணைக்குழு)
தொகை
250
250
நிரந்தரம்
g|8||6ീ8ഥ
டகைகளில் வசிக்கின்றனர்.
நிரந்தரவீட்டுத்திட்டங்கள் வழங்கப்பட
ம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ங்கப்பட்டுள்ளது.
71- இ.

Page 80
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை > அரச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களோ வீட்டுதிட்டங்களை பெற்றுக்கொடு ரூ.550,000 பெறுமதியான இந்திய ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.) > மலசலகூடங்கள் மற்றும் கிணறுக வழங்கப்படாத பிரதேசங்களுக்கும் வ > 100% மின்சார வசதியை பெற்றுக்கெ இலவசமின்சாரவசதியையும் பெற்று
o4, QUCCEDITØRð
விபரம்
3OOO
3OOO - 6OOO
6OOO - O OOO
10 000 (3LDi)LIíLL
மொத்தம்
 

$ରit
ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு நிரந்தர
த்தல். (இப்பிரதேசத்தில் பதியப்பட்ட வீட்டுத்திட்டத்தை விரைவாக வழங்க
ர் சார் பகுதி திருத்தவேலைகளுக்கும், ழங்குவதற்கும் சிபார்சு செய்தல், Tடுப்பதோடு அமுலில் இருக்கும் 06 மாத கொடுத்தல்,
தொகை
239
04
O6
O1
250
iš 3 000
: 3000-6000
« ՃՈՌՈ-100ՌՈ
1000 Ա*

Page 81
பகுப்பாய்வு > 95.6% வீதமானவர்கள் ரூ.3000
பெறுகின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை சுயதொழில் வாய்ப்புக்களை பெற்று பயிற்சிகள் மற்றும் கைப்பணிபொருட பெண்களுக்கான விசேட கடன்திட்ட தொழில் வாய்ப்புக்களை பெற்றுக் கைத்தொழில் பேட்டைகளை உருவாக
05. பாலியல் தொந்தரவு
விபரம்
Iîl IIuIIT60Orib ஆம் வேலைத்தள
வீடு
வேறு
இல்லை
300
250
150 100 50
 
 

க்கு குறைவான வருமானத் தையே
56 கொடுத்தல், (கோழி வளர்ப்பு, தையல் கள் சார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்குதல்) ங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல். கொள்வதற்காக கிராம மட்டங்களில் குதல்,
தொகை
32
D 24
24
30
110
140
250
&பிரயாணம் வேலைத்தளம் 868 :
×36,
O

Page 82
பகுப்பாய்வு
* 44% ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தர ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு இடம்
* ஆம் என்று கூறியவர்களில் 49.09% காரணங்களால் பாலியல் தொந்தரவுக்கு
* 21.81% ஆனவர்கள் வீட்டில் பாலியல் ே
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைக ல் இப்பிரதேசத்தில் கிராம மட்டங்களில் ல் விழிப்புணர்வு குழுக்களை உருவாக்குத6 ல் பாலியல் தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்துே
மேற்க்கொள்ளநடவடிக்கை எடுத்தல்,
06. மறுமணம் பற்றிய அபிப்பிராய
விபரம்
வாருளாதார பிரச்ச
மறுமணம் இருந்து விடுபட
6hru U6OITib
6) IIITՖIöITIIկ
பாலுணர்வு பூர்த்திய சமூகப்பிரச்சினையி இருந்து விடுபட வேறு
63rufu Irg,
6th L60 Tib
கருத்துகூற
முடியவில்லை
6LDIT:55Ib
300
250
200
150
100
50
Gafti JU kh) TLD செய்யாது விடலாம்
(L
G-74
 

வு இடம்பெறுகின்றது என்றும், 56%
பெறவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர்.
பேர் வேலைத்தளம் மற்றும் வேறு
ஆளாகின்றனர்.
தாந்தரவுக்கு ஆளாகின்றனர்.
ள்
மாதர் சங்கங்களை உருவாக்குதல்,
b.
வார் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கைகளை
தொகை
னையில்
O9
10
លំ
O6
25
重43
82
250
綠 தொகை
கருத்துகூற மொத்தம் 2டியவில்லை

Page 83
பகுப்பாய்வு * 10% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை பாதுகாப்பிற்காகவே மறுதிருமண ஆனோர் முறையே பொருளாதார விடுபடவே மறு திருமணத்தை விரு * 57.2% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை * 32.8% ஆனோர்கருத்துக்கூற விரும்
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை கருத்துக்கூற விரும்பாதவர்களின் சு கொள்ளுதல், (32.8%)
உளவள ஆற்றுப்படுத்தல் மூ6 உணர்த்துதல், இளம்விதவைகளுக்கு மறுதிருமண
07. பிள்ளைகளின் கல்வி பற்றிய
விபரம்
க.பொ.த. சI/ தரம்
க.பொ.த.உ/தரம்
பல்கலைக்கழகம்
தொழில் கல்வி
வேறு
மொத்தம்
 

பப்யலாம் எனின்
பொருளாதார பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட
LITEl5 TÜL
விரும்புகின்றனர். இதில் 40% ஆனோர் த்தை விரும்புகின்றனர். மேலும் 36%இ24% ர மற்றும் சமூக பிரச்சனைகளில் இருந்து ம்புகின்றனர். விரும்பவில்லை. பவில்லை.
ககள் கருத்துக்களை நேரடியாக சென்று பெற்றுக்
லமாக மறுதிருமணத்தின் அவசியத்தை
ம் செய்ய ஊக்குவித்தல்,
ப எதிர்பார்ப்பு
தொகை
18
33
88
94
16
250
Yجے یح

Page 84
பகுப்பாய்வு
37.6% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளின் மையபடுத்தியதாக இருக்கவேண்டும் எனவு
35.2% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகளின் கல இருக்கவேண்டும் எனவிரும்புகின்றனர்.
6.4% ஆனோர் க.பொ.த.சா.தரம் வ6 நினைக்கின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள்
O தொழில் கல்வியை அறிமுகப்படுத்துவே
கல்வியில் புகுத்துதல்,
O கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த்துவதன் மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குறைத்தல்
08. மக்களின் வேறு கருத்துக்கள்
விபரம்
பொருளாதார உதவி பாதுகாப்பு
கல்வி
FQLD TITU6060T56f61555 6)Sol (GLL deƏ4,636DITF6ÜD6Ör
பராமரிப்பு தேவை மொத்தம்
 

ஐக.பொ.த.சா தரம் இக.பொ.த.உ தரம்
:Lബ8ങ്ങബ8ഗ്ഗങ്ക1)
* தொழில் கல்வி
ஐ வேறு
கல்விதரமானது தொழில் கல்வியை விரும்புகின்றனர். ஸ்விதரமானது பல்கலைகழகம் வரை
ரைபடித்திருந்தால் போதும் என
தாடு புதிய தொழில்நுட்பங்களை
ர் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ
தொகை
212
12
O6
O6
13
250

Page 85
பகுப்பாய்வு
来
豪
84.8% ஆனவர்கள் தமக்கு கூறுகின்றனர். 5.2%, 48% ஆனோர் முறையே நாடி நிற்கின்றனர்.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
崇
亲
மாற்றுத்தொழில்களை ஏற்படுத்த (ஏனெனில் சீவல் தொழில் ெ பனைமரங்கள் தற்போது அழிவை உயர் பாகாப்பு வலயங்களை அகற். வறிய மாணவர்களுக்கான விசேட போரில் பெற்றோரை இழந்த உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்) சர்வதேச தர கல்விகளை பெற்றுக் அபிவிருத்தியடைய செய்யலாம். ஆதரவற்ற முதியோரை பராமரிப்ட தலைமை தாங்கும் பெண்களுக்கா விசேட கடன் உதவி திட்டா மேற்கொள்ளுதல்.
 

No. 1 van de
பொருளாதார உதவி
RLIT85 TÜL
8566
பொருளாதார உதவியை வழங்கும் படி
பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு உதவியை
கைகள் லும் அதற்கான வசதிகளை உருவாக்கலும், Fய்யும் தொழிலாளர்களுக்கு போதுமான டந்து விட்டது)
றுதல், டநல உதவிகளை வழங்குதல். (விசேடமாக மாணவர்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும்
கொடுப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தை விரைவாக
இல்லங்களில் சேர்த்தல்,
ன சமூக அந்தஸ்தை பெற்றுக்கொடுத்தல்.
களை வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை

Page 86
தெல்லிப்
O GOUGH -
விபரம்
15ー25
25ー35
35ー45
45 - 55
55 - 65
65 (3DULL
மொத்தம்
பகுப்பாய்வு
3 65 வயதிற்கு மேல் பெண்தலைமைத பல்வேறு பிரச்சனைகளை முகங்கெ பிரச்சனையை எதிர்கொள்கின்றனர்.
3 போர் மட்டுமன்றி நோய்கள் இங்கு
கின்றது. இங்கு தொற்று நோய்கள் காணப்படுகின்றது.
G7。
 

606
Ꮆl85fᎢ©ᎠᏰᏂ
04
32
28
28
48
60
2OO
韃15-25
議25-35
籌35-45
45-55
綠55-65
雛65↔
ாங்கும் குடும்பங்கள் காணப்படுவதால் ாடுக்கின்றனர். குறிப்பாக பராமரிப்பு
முக்கியமான காரணியாக காணப்படு மற்றும் தொற்றா நோய்களின் தாக்கம்

Page 87
மேலும் விவாகரத்துக்கள் அதிகமா தாங்க வேண்டிய கட்டாயம் காண பெரும்பாண்மையாக 55 வயதிற் தாங்கும் குடும்பங்களாக காணப்ப 2% ஆனவர்களாக 15-25 வரையான பெரும்பாலான பெண்கள் கைவிட
இளவயது பெண்தலைமை தாங்குட
3 அங்கவீனம் மற்றும் பிறகாரணங்க
தாங்கும் தன்மை அதிகரித்து காண ஆண்களின் மரணம் மற்றும் விவ யிலும் பெண்கள் குடும்பத்தை த6ை குடும்பத்தில் ஆண்பிள்ளைகள் தி நிலையில் முதுமையான நிலை குடும்பத்தை தலைமை தாங்க வேை
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
ཏའི་
65 வயதிற்கு மேற்ப்பட்டவர்களு அவர்களுக்காக விசேட திட் கொடுப்பனவுகளை பெற்றுக்கொ( பெரும்பாலும் 45 வயதிற்கு உட்ட இருப்பதால் முன்வைக்கப்படும் தி இருக்கவேண்டும். 18 வயதிற்கு உட்பட்ட திரும6 அமைப்புக்களின் ஒத்துழைப்பு அல வலுக்கட்டாய திருமணங்களுக்கு இளவயது திருமணங்களை பற் தாக்கங்கள் பற்றி எடுத்துக்கூறுதல், தலைமை தாங்கும் பெண்களுக்கு பற்றி எடுத்துகூறுதுல், முதுமை ஓய்வூதியங்களை பெற்று

க காணப்படுவதாலும் பெண்கள் தலைமை
கு மேற்பட்டவர்களாக பெண் தலைமை டுகின்றனர். ா பெண்கள் 2% காணப்படுகின்றனர். ப்பட்ட நிலையில் காணப்படுகின்றனர். ம் குடும்பங்கள் 18% காணப்படுகின்றது. 1ளாலும் பெண்கள் குடும்பத்தை தலைமை ப்படுகின்றது. பாகரத்து போன்ற காரணங்களால் முதுமை லமை தாங்கும் தன்மை காணப்படுகின்றது. ருமணம் முடித்து பெற்றோரை கவனிக்காத யிலும் பெண் பிள்ளைகளை பராமரிக்க ன்டிய கட்டாயம் காணப்படுகின்றது.
கைகள்
ம் குடும்பங்களை தலைமை தாங்குவதால் டங்களை உருவாக்குதல். (முதியோர் டுத்தல்)
ட்ெடங்கள் இவர்களை மையப்படுத்தியதாக
ணங்களை தடைசெய்தல், இதற்கு சமூக வசியம் ஆகும்.
முற்றுப்புள்ளிவைத்தல், 1றி விழிப்புணர்வு செய்வதோடு அதன்
தொற்றும் மற்றும் தொற்றாத நோய்களை
(-79-) இ.

Page 88
02. குரும்ப அங்கத்தவர் எண்ணிக்ை
விபரம்
5 3D6
வDாத்தம்
பகுப்பாய்வு
> 01உறுப்பினரை கொண்ட குடும்பங்களே
> வெளிநாடுகளில் பிள்ளைகள் மற்றும் கன வாழவேண்டிய கட்டாய சூழல் காணப்ப(
> கணவனால் மற்றும் பிள்ளைகளினால் அதிகமாக காணப்படுவதால் பெண்கள் காணப்படுகின்றது.
> போருக்கு பின்னர் குடும்பஅங்கத்தவர்
துள்ளது.
இ (-80--
 

Ꮆl35flᏊ0ᎠᏰ5
88
32
28
32
12
24
2OO
養軍
鑿2
養3
韃4
談5
緣5>
அதிகமாக காணப்படுகின்றர். ாவன் வசிப்பதால் பெண்கள் தனித்து கிென்றது.
கைவிடப்பட்டவர்களின் தொகை தனித்து வாழும் தன்மை அதிகமாக
களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்

Page 89
X>
போரினால் பல்வேறு இன்னல்கை தனிமையினால் பாதிக்கப்பட்டுள் பெரும்பாலும் பெண்கள் தை உறுப்பினர்களே அதிகமாக உள்ள கூட்டுக் குடும்பமுறை குறைவடை விவாகரத்து அதிகமாக காணப்படு அதிகமாக காணப்படுகின்றது. பிள்ளைகள் மற்றும் உறவினர்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. காணாமல் போதல் மற்றும் கைெ போன்றவற்றால் பெண்கள் தனித் கின்றது. பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்வதி பொருளாதார சிக்கல்களும் கார% காணப்படுகின்றது. சமூக ரீதியான மனப்பாங்குக பிரிந்திருத்தல். (அதாவது வரட்டு காரணிகளை பிள்ளைகளின் காதல்
பிள்ளைகளைவிட்டு பிரிந்திருக்கவே
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
Ko
&ه
Ᏹ>
Ko
X
X
X
X
தனிமையில் பெண்கள் அதிகம ஆலோசனைகள் வழங்கவேண்டியது மாலை நேரமுதியவர் கலந்துரையா முதியோர் இல்லங்களில் தனித்துவ பாலியல் கல்வி பற்றிய அடிப்படை
பொருளாதார உதவிகளை மே பலப்படுத்தும் தன்மையினை உறுதி கைவிடப்பட்டவர்களுக்கான விசே தனித்து வாழும் குடும் பஅங்கத ஏற்ப்படுத்த வேண்டும். பெண்களுக்கான விசேட கல்விை மேற்கொள்ளல். சமூக பொருளாதார பாதுகாப்பினை காணமல்போதல் மற்றும் கை தொண்டுநிறுவனங்கள் மூலம் மீட்டு பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்க சமூக மாற்றத்தினை முதியவயது மனப்பாங்கு கொண்ட பெண்கள் அகற்றுதல், -

Tஅனுபவித்த பெண்கள் மேலும்
னர. மை தாங்கும் குடும்பங்களில் பெண் ТТ.
து கொண்டுவருகின்றது.
வதால் பெண்கள் தனித்து வாழும் தன்மை
ால் பெண்கள் கைவிடப்பட்ட தன்மை
டப்பட்ட ஆண்களால் மற்றும் கடத்தல் து வாழவேண்டிய கட்டாயம் காணப்படு
ல் உள்ள விருப்பமில்லாத தன்மையும் ணமாக தனித்து வாழவேண்டிய தன்மை
ள் காரணமாக பிள்ளைகளை விட்டு க்கெளரவம் மற்றும் பிடிவாதம் போன்ற திருமணங்களில் அரங்கேற்றப்படுவதால் பண்டிய நிலை காணப்படுகின்றது.)
ககள்
ாக வசிப்பதால் உளவியல் ரீதியிலான து கட்டாயமாகும். டல்களை ஏற்ப்பாடு செய்யலாம். ாழ்வோரை இணைத்து விட வேண்டும். விடயங்களை எடுத்துக்கூறுதல், ற்கொள்வதன் மூலம் பெண்களுக்கான ப்படுத்தல், டதிட்டங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். தவர்களுக்கு விசேடநல திட்டங்கள்
ப உட்புகுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை
உறுதிப்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். து செய்யப்பட்டவர்களை பன்நாட்டு க்கொடுத்தல், ான அவசியத்தை எடுத்துக்கூறல்,
கொண்ட மற்றும் பாதகமாக சமூக ரிடம் எடுத்துக்கூறி தனிமைதன்மையை
Y 1- ) అళ>

Page 90
05. பெண்கள் குடும்பங்களுக்குதை
காரணம்
கணவனின் மரணம்
கணவனின் அங்கவீனம்
கணவனை பிரிந்திருத்தல்
கணவண் தடுப்பில் இருத்தல்
மொத்தம்
பகுப்பாய்வு
()
யாழ்ப்பாணத்தில் வசிக்கும் பெரும்ப குடும்பங்கள் வன்னி மாவட்ட வரலாற்று 80% கணவனின் மரணம் காரணமா தாங்கும் நிலை அதிகரித்து காண போர், நோய், விபத்து, கொலை, தற்கெ ஏற்பட்டுள்ளது.) குறிப்பாக போரின ஆண் கள் இறந்துள்ளனர். மேலு நடவடிக்கையினாலும் இலங்கை இராஜ் பெண்கள் கணவன்மாரை பறிகொடுத்து பொருளாதார சுமை அதிகரிக்க அதன் ளினால் பெரும்பாலான ஆண்கள் கொள்கின்றனர். இதனால் பெண்கள் தன்மை அதிகரித்து காணப்படுகின்றது. பல்வேறு பட்ட சமூக நாகரீக காரணிக காணப்படுகின்றது. இதனால் பிரி காணப்படுகின்றது. மேலும் ஆண்கள் வேலைவாய்ப்பற்றி வதற்கான ஒரு பிற்பட்டகால காரணியா 6% ஆனவர்கள் தலைமைதாங்குவதற் வைத்திருக்கப்படுதல் ஆகும். யுத்தம் முடி வைக்கப்பட்டவர்கள் விடுவிக்கப்படவில்
முதிய வயதில் பெண்கள் தலைை போதைவஸ்துக்கு ஆண்கள் ஆளாகி கு போவதால் பெண்கள் குடும்பத்தை தன் காணப்படுகின்றது.
G-82)

லமை தாங்குவதற்கான காரணம்
தொகை
160
08
20
12
200
ாலான பெண் தலைமை தாங்கும் டன் தொடர்பு காணப்படுகின்றது. க பெண்கள் குடும்பத்தை தலைமை "ப்படுகின்றது. (இம் மரணமானது ாலை மற்றும் பிற காரணங்களால் ாாலும் கொடிய நோய்களினாலும் பம் இந் தரிய அமைதிபடையின் ணுவ படுகொலைகளிலும் ஏராளமான ள்ளனர்.
ன்காரணங்களால் ஏற்படும் தாக்கங்க தற்கொலை முயற்சிகளை மேற் குடும்பங்களை தலைமை தாங்கும்
1ளால் விவாகரத்து மோகம் அதிகமாக ந்து வாழும் தன்மை அதிகரித்து
ருப்பதும் பெண் தலைமை தாங்கு க இங்கு காணப்படுகின்றது. கான காரணம் கணவன் தடுப்பில் டிந்து 04 ஆண்டுகள் ஆகியும் தடுப்பில் ல்லை.
ம தாங்குவதற்கான ஒரு காரணம் றிப்பிட்ட வயதிற்கு முன்னரே இறந்து லைமை தாங்கும் தன்மை அதிகரித்து

Page 91
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை
O
O
80% ஆனவர்கள் விதவைகளாக இ உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல், உதவிதிட்டங்களை வழங்கும் போது முன்வைத்து திட்டங்கள் வழங்கப்பட பெண்களை மேம்படுத்துவதற்காக அ தலைமைத்துவ பயிற்சிகளை வழங்கி பெண் தலைமை தாங்கும் குடும்பங் வழங்குவதோடு சமூக பாதுகாப்பி6ை 4% அங்கவீனமுடையவர்களாக ( பெற்றுக்கொடுத்தல், 10% ஆனவர்கள் கணவனை பிரிந் மூலம் நல்லிணக்கங்களை ஏற்படுத்த6 பன்நாட்டு தொண்டு நிறுவனங்கள் சமூகத்தில் மீள இணைத்தல். (உ.ம்.ம போதைவஸ்து பாவனையால் அதிக தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை சட்டபூர்வமற்ற அனுமதிபத்திரங்கை பிரிந்திருக்கும் குடும்பங்களின் கா) மற்றும் சமூக தொண்டு நிறுவன பாடுகளை மேற்கொண்டு குடும்பா களை மேற்க்கொள்ளல்.
04. வசிப்பிடத்தின் தன்மை
விபரம்
நிரந்தரம்
தற்காலிகம்
மொத்தம்

கள்
ருப்பதால் அவர்களுக்கான வாழ்வாதார
பெண்தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களை வேண்டும்.
வர்களை அரசியலில் ஈடுபடுத்தல், பெண்களை வலுவூட்டுதல், களுக்கு விசேட சமூக நல திட்டங்களை ன உறுதிப்படுத்தல்,
இருப்பதால் மாற்றுவலு சாதனங்களை
திருப்பதால் உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல் b.
மூலம் தடுப்பில் உள்ள கணவர்களை னித உரிமை ஆணைக்குழு) மான கணவர்மார் இறப்பதனால் அதனை மேற்கொள்ளல். குறிப்பாக மதுசார ள வழங்குவதை தடுத்தல், ரணங்களை கண்டறிந்து, பெண்ணியல் "ங்கள் மூலம் ஆற்றுப்படுத்தல் செயற் ங்களை இணைப்பதற்கான நடவடிக்கை
தொகை
160
40
2OO
3)
இ

Page 92
Sffr flagg:
பகுப்பாய்வு * 80% ஆனவர்கள் நிரந்தரவீடுகளில் வசி * வீட்டுதிட்டங்கள் பூரணமாக வழங்
வருகின்றது. * பொதுவான பார்வையில் அடிப்ப காணப்படுகின்றது. இருப்பினும் பா வசிக்கும் சூழல் என்ற தன்மை குறைவா * இது வரைக்கும் இப்பிரதேசத்தில் 100
வில்லை. * 80% கிணறுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. * மேலும் 90% மலசலகூடங்களும் வழங் * 90% மின்சார வசதிகள் வழங்கப்பட்டு * தற்காலிக வீடுகளில் மக்கள் வாழ்வ: வசதிகள் குறைவாக காணப்படுகின்றன * மீள்குடியேற்றம் செய்யப்பட்ட பிரதே வீடுகள் இன்னும் பூரணமாக வழங்கப் * தற்காலிக வதிவிடங்களில் குறிப்பிடத தங்கியிருக்கும் தன்மை காணப்படுகின் * வேறு பிரதேசங்களை நிரந்தரமாக பிரதேசத்தில் வசிப்பதால் தற்காலிக வ: * உயர்பாதுகாப்பு வலய பிரதேசத்தில் 2 காரணத்தாலும் தற்காலிக வீடுகளில் வ
-(-84
 

աIElg|55|Tլի
தற்காலிகம்
க்கின்றனர்.
குவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று
டை வசதிகள் சிறப்பான முறையில் ாதுகாப்பான மற்றும் ஆரோக்கியமாக கவே காணப்படுகின்றது.
% ஆக வீட்டுத்திட்டங்கள் வழங்கப்பட
கப்பட்டுள்ளது.
ள்ளது. தற்கு பிரதான காரணம் பொருளாதார ILOLLIT(35LD, சங்கள் இங்கு காணப்படுவதால் நிரந்தர படவில்லை.
க்கவிடயமாக உறவினர்களின் வீடுகளில்
ADğ5I. 5 கொண்ட மக்கள் தெல்லிப்பளை நிவிடங்களில் வசிக்கின்றனர். 2 வருடங்களாக உட்பட்டு காணப்பட்ட சிக்கின்றனர்.
}

Page 93
மேற்கொள்ள வேண்ழய நடவடிக்கை
d
மலசலகூடங்கள் மற்றும் கிணறு வழங்கப்படாத பகுதிகளில் வழங்குவ அரச அரசசார்பற்ற நிறுவனங்கே கொடுக்கப்படாத இடங்களில் ந கொடுத்தல். (உ.ம்: தெல்லிப்பளை குடும்பங்களுக்கு மேற்பட்ட குடும்ப கிராமத்திற்கு இது வரைக்கும் எந்த ெ படவில்லை)
தொழில்வாய்ப்புக்களை இலகு பாடசாலைகள் கோயில்கள் ே போக்குவரத்துபாதைகளை ஒழுங்கை அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களுக் வீட்டுத்திட்டங்கள் வழங்கப்படுதல் (
ல் சொந்த இடங்களில் மீண்டும்
செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளல். ல் உயர்பாதுகாப்பு வலயங்கள் நீக் அகற்றுவதற்கு சமூக ஒருங்கிணைத்த6 ம் பொருளாதார உதவிகளை பெற்று மீள்குடியேற்றப்பட்ட பிரதேசங்க சுயதொழில் செய்வதற்கான உபகர பெண்களின் பொருளாதாரத்தை மேட
05. வருமானம்
விபரம்
3OOO
3OOO - 6OOO
6OOO - OOOO
10000 G3LDjibLILL
மொத்தம்
(

கள்
1ள் சார் பகுதிதிருத்தவேலைகளுக்கும் தற்கும் சிபார்சு செய்தல், ளாடு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டு ரந்தர வீட்டுதிட்டங்களை பெற்றுக் பிரதேசசெயலகத்திற்கு உட்பட்ட 90 ங்களை கொண்ட சேந்தாங்குளம் எனும் ரித வீட்டுதிட்ட வசதிகள் மேற்கொள்ளப்
பில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவாறும் பான்றவற்றை கவனத்தில் கொண்டு மத்து கொடுக்க வேண்டும். கு முன்னுரிமையின் அடிப்படையில் வேண்டும்.
குடியமர்வதற்கான விழிப்புணர்வு
கப்படாத இடங்களில் அவற்றினை ல் மூலம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல், றுக்கொடுத்தல், குறிப்பாக தற்போது ளில் கடற்தொழில் மற்றும் விவசாய ணங்களை பெற்றுக்கொடுத்தல். இவை ம்படுத்த உதவ வேண்டும்
G65s G06
18O
2O
2OO
5.)
இ.

Page 94
பகுப்பாய்வு
CD3
90% வீதமானவர்கள் ரூ. 3000 பெறுகின்றனர். 10% குடும்பங்களில் மாத்திரமே 600 பெறுபவர்களாக காணப்படுகின்றனர். பெரும்பாலும் வறுமைக்குட்பட்டவர் பெண்களின் வருமானம் குறைவாக ● தொழிலுக்கேற்ற வருமானம் குறைவா வாய்ப்புக்கள் குறைவாக காணப்படுகின் சுயதொழில் வாய்ப்புக்கள் நிறுவனங் போதியளவு வருமானத்தை பெறமுடிய குறிப்பாக ஒரு கிராமத்தில் பெண் அனைவருக்கும் தையல் மிசின் வி வருமானத்தை ஈட்டுவது என்ற பிரச்சன உயர்பாதுகாப்பு வலயங்களில் இப்பிர வெளியில் வேலைக்கு செல்வது காணப்படுகின்றது. உயர்பாதுகாப்பு வலயங்களில் இப்பி மற்றும் தொழில் வாய்ப்பை வழங்க அனுமதிமறுக்கப்படுகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவழக்கைக
صلام
ം
கிராமமட்டங்களில் மாதர்கிராம ச நிறுவப்பட்ட மாதர்கிராம சங்கங்களை தொழில் வாய்ப்புக்களை பெற்றுக்கொ கைத்தொழில் பேட்டைகளை உருவாச்
சுயதொழில் வாய்ப்புக்களை பெற்றுக்
 

錢3000
難3000-6000
錢6000-1000發
鑿10000>
க்கு குறைவான வருமானத்தையே
0-10000 இடைப்பட்ட வருமானத்தை
களாகவே மக்கள் காணப்படுகின்றனர். ாணப்படுவதற்கான காரணம், செய்யும் க காணப்படுகின்றது. மேலும் தொழில் ன்றமையும் ஆகும். களால் வழங்கப்பட்டாலும் அதனால் ாத தன்மை காணப்படுகின்றது. ண்தலைமை தாங்கும் குடும்பத்தில் பழங்குவதன் மூலம் யார் யாரிடம் னகாணப்படுகின்றது. தேசம் இருக்கின்ற படியினால் பெண்கள் ம் அச்சுறுத்தலுக்குரிய விடயமாக
ரதேசம் இருக்கின்ற படியினால் உதவி முன்வரும் பன்நாட்டு நிறுவனங்களின்
6.
ங்கங்களை நிறுவுவதோடு ஏற்கனவே
சிறப்பாக செயற்படவைத்தல், ள்வதற்காக கிராம மட்டங்களில்
குதல், கொடுத்தல். (கோழி வளர்ப்பு, தையல்
KO»

Page 95
  

Page 96
ஆம் என
பகுப்பாய்வு
60% ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு (
ஆனவர்கள் பாலியல் தொந்தரவு இடம்பெ ஆம் என்று கூறியவர்களில் 40% ே காரணங்களால் பாலியல் தொந்தரவுக்கு ஏனைய வடமாகாணத்திலுள்ள மாவட பிரயாணம் செய்யும் தன்மை யாழ்ப்பு காணப்படுகின்றது. சிறியரக பேரூந்து பா% உடலியல் ரீதியான பாலியல் துன்புறுத்த காணப்படுகின்றது. 20% ஆனவர்கள் வேலைசெய்யும் இட ஆளாகின்றனர். பெண்களை போகப் அதிகரிப்பதாலும் கட்டாயம் வேலை இருப்பதாலும் பாலியல் தொந்தரவு தன்பை 13.3% ஆனவர்கள் வீட்டில் பாலியல் ெ பெரும்பாலும் உறவினர்களாலும் நன்கு ே படுகிறது. 26.66% ஆனவர்கள் வேறு காரணங் முகங் கொடுக் கின்றனர். இதில் குற பெரும்பாலான பெண்கள் பாலியல் இம்பை சினிமாவும் பெரும்பாலும் பாலியல் ( காணப்படுகின்றது.
 

lன்
en LoĵJU JIT65&STLíb
a 8621505Qßg56TLí
1 ബ്
வேறு
இடம்பெறுகின்றது என்றும் 40% றவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர்
பர் பிரயாணம் மற்றும் வேறு 5 ஆளாகின்றனர். பெரும்பாலும் ட்டங்களோடு ஒப்பிடும் போது பாண பெண்களிடம் அதிகமாக வனை அதிகமாக காணப்படுவதால் லுக்கு ஏற்படும் தன்மை அதிகமாக
டத்தில் பாலியல் தொந்தரவுக்கு பொருளாக பார்க்கும் தன்மை க்கு பெண்கள் செல்லவேண்டி அதிகமாக காணப்படுகின்றது.
தாந்தரவுக்கு ஆளாகின்றனர். இது தரிந்தவர்களாலும் மேற்கொள்ளப்
களால் பாலியல் பிரச்சனைக்கு ப்ெபாக இராணுவத்தினாலும் க்கு ஆளாகின்றனர்.
சட்டைக்கொரு மூலகாரணமாக

Page 97
உயர்பாதுகாப்பு வலயங்களில் வசிப்ப தன்மை குறைவாக காணப்படுவதால் திற்கு ஆளாகின்றனர்.
விரும்பியோ விரும்பாமலோ பொ பாலியல் சேட்டைக்கு ஆளாகும் தன்ன
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைக
இராணுவ அச்சுறுத்தல்களை நீக்குதல், சிவில் நிர்வாகத்தை பலப்படுத்துதல், பாலியல் துஸ்பிரயோகத்திற்கு எத நடாத்துதல், பெண்கள் சார்ந்த அமைப்புக்கள் மூலட சிறந்த தீர்வை பெற்றுக்கொடுப்ப பாதுகாக்க வேண்டும். இப்பிரதேசத்தில் கிராம மட்டங்களில் விழிப்புணர்வு குழுக்களை உருவாக்குத பாலியல் தொந்தரவுகளை ஏற்படுத்து களை மேற்க்கொள்ளநடவடிக்கை எடு ஆபாசபடங்களின் வருகையை கட்டா மனைவிமாரை இழந்த கணவன்மாரு கொடுத்தல், புதிதாக அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட கெதிரான வன்முறைகள் அதிகமாக காணப்படும். அவற்றை கணடறிந்து ஆ பெண்கள் எந்நேரமும் நடமாட கூடிய அவர்களுக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப் உறவினர்களால் ஏற்படும் பாலியல் ( ஏற்ப்டுத்தல், வீட்டுதிட்டங்களை வழங்கி தனித் உறுதிப்படுத்தல், உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களை சர் ஒருங்கிணைத்தல் மூலம் அகற்றுதல்.
G-89

ாலும் வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் லகுவாக பாலியல்துஸ்பிரயோகத்
நளாதார தேவையை பூர்த்தி செய்ய ம காணப்படுகின்றது.
o
ராக கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை
மேற்படி பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கூறி தோடு பெண்களின் தனித்துவத்தை
மாதர் சங்கங்களை உருவாக்குதல்,
ல்,
வோர் மீது கடும் சட்ட நடவடிக்கை ததல.
யம் தடைசெய்தல்,
க்கு மாற்றுதிருமணங்களை ஏற்படுத்தி
பிரதேசம் என்ற படியால் பெண்களுக் காணப்படுவதற்கான வாய்ப்புக்கள் ரம்பத்திலே தடை செய்தல், அனுமதியை பெற்றுக்கொடுப்பதோடு படுத்தல், - தொந்தரவுகளை தடுக்க விழிப்புணர்வு
தனி குடும்பங்களின் பாதுகாப்பை
வதேச உதவியுடன் மற்றும் சமூக

Page 98
07. மறுமணம் பற்றிய அபிப்பிராய
விபரம்
வாருளாதார பிரச்ச6
மறுமணம் இருந்து விடுபட
செயலாம பாதுகாப்பு
பாலுணர்வு பூர்த்தியா சமூகப்பிரச்சினையில் இருந்து விடுபட வேறு
செய்யாது
விடலாம்
கருத்துகூற
முடியவில்லை
வDாத்தம்
250
200
50
100
50
Coloti u копир செய்யாது விடலாம் 50 (ԼՔԼ,
மறுமணம் செய்
 
 

f
தொகை
னையில்
16
O8
[`36
b
20
44
72
84
2OO
இதொகை
ருத்துகூற மொத்தம் uബിസ്മെ
யலாம் எளின்
SLITE6TT5ffff
பிரச்சனையில் இருந்து விடுபட
இபாதுகாப்பு
& பாலுணர்வு பூரத்திக்காக
இசமூகப்பிரச்சனையில்
இருந்து விடுபட

Page 99
பகுப்பாய்வு
* 22% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை
:
முறையே பொருளாதார பிரச் திருமணத்தை விரும்புகின்றனர். ே மறுதிருமணத்தை விரும்புகின்றன பெரும்பாலான விவாகரத்துக்கள் காரணம் என அறிக்கைகளில் க நினைத்து அக்கேள்விக்கான பதில் 36.36% ஆனோர் முறையே சமூக திருமணத்தை விரும்புகின்றனர்.
குறிப்பாக இளம்விதவைகள் சு அதற்கான ஒரு காரணமாக மீன இல்லையென்று குறிப்பிடுகின்றன 36% ஆனோர் மறுதிருமணத்தை வ 42% ஆனோர்கருத்துக்கூற விரும் பாலியல் மற்றும் மறுதிருமணம் ே நோக்குவதால் பொறுப்பான பதிை பெரும்பாலான பெண்களுக்கு ம சமூக கருத்துக்களுக்கு பயந்து அத திருமணத்தை விரும்பும் தன் மறுதிருமணத்தை விரும்பும் தன்ை அதிகமான பெண்கள் இளவயதில் அவசியமான விடயமாக காணப்ப
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
《》
()
கருத்துக்கூற விரும்பாதவர்களின் பெற்றுக்கொள்ளுதல். (42%) பாடசாலைகளில் பாலியல் க மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற மாதர் சங்கங்கள் பெண்களின் மறு தொடர்பாக விழிப்புணர்வாக இரு உளவியல் ஆற்றுப்படுத்தல் மூ உணர்த்துதல். இளம்விதவைகளுக்கு மறுதிருமண மறுதிருமணம் செய்வதற்கான ஏற். திருமண செலவுகளை ஏற் ப் பெற்றுக்கொடுத்தல்)
(

விரும்புகின்றனர். இதில் 36.36% ஆனோர் சனைகளில் இருந்து விடுபடவும் மறு pலும்18.18% ஆனோர் பாதுகாப்பிற்காகவே
ஏற்பட பாலியல் திருப்தியின்மைதான் ாணப்பட்டபோதும் அந்தரங்க விடயமாக வழங்கப்படவில்லை.
பிரச்சனைகளில் இருந்து விடுபடவும், மறு
ட மறு திருமணத்தை விரும்பவில்லை ண்டும் கொடுப்பதற்கு சீதனம் தங்களிடம் 方
விரும்பவில்லை.
பவில்லை. போன்றவற்றை அந்தரங்க விடயமாக மக்கள் லதரமறுக்கின்றனர். றுதிருமணத்தில் விருப்பம் காணப்படினும் னை வெளிப்படுத்த பயப்படுகின்றனர். ன்மை குறைவடைவதோடு குறிப்பாக ம குறைவாக காணப்படுகின்றது. ) இருப்பதால் அவர்களுக்கு மறுதிருமணம் டுகின்றது.
ககள்
ன் கருத்துக்களை நேரடியாக சென்று
ல்வியை அறிமுகம் செய்வதன் மூலம் }ப்படுத்தல். லு திருமணம் மற்றும் பாலியல் விடயங்கள் க்கவேண்டும். லமாக மறுதிருமணத்தின் அவசியத்தை
ம் செய்ய ஊக்குவித்தல்,
ப்பாடுகளை செய்து கொடுத்தல். (குறிப்பாக பதற்கு நிறுவனங்களின் உதவியினை
-91- ) KO>

Page 100
* மறுதிருமணம் செய்வதற்கானசமூக அந்த6
& மறுதிருமணம் தொடர்பாக சம்பந்தப்ட உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை விழிப்பு
8 பெண்ணிய நிறுவனங்கள் மூலம் இல6 ஏற்படுத்துவதோடு அனைத்து வித பெண பேணவேண்டும்.
& உயர்பாதுகாப்பில் இப்பிரதேசம் இருட்
பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த கட்டாயம் எடுத்துக்கூறலும் சமூகத்தின் மறுதிருமண நீக்குதலும்,
08. பிள்ளைகளின் கல்வி பற்றிய எதிர்
விபரம்
க.வா.த.சா தரம்
க.வா.த.உlதரம் -
பல்கலைக்கழகம்
தொழில் கல்வி
கருத்து கூறவில்லை
மொத்தம்
(O- G-92-)-
 

ஸ்தினை பெற்றுக்கொடுத்தல், பட்ட பெண்ணை மாத்திரமின்றி ணர்ச்சிகொடுத்தல், வச கிராமிய பாலியல் கல்வியை Iகளின் உடல் உள பராமரிப்பினை
பதால் சமூக மற்றும் உடலியல் மறுதிருமணத்தின் அவசியம் பற்றி னம் பற்றிய தப்பான பார்வையை
Ꮆl85fIᏊᎠ85
12
O8
44
120
16
200
ஐக.பொ.த.சா. தரம்
லக.பொ.த.உ. தரம்
nLബ8ങ്ങബ85g8
& தொழில் கல்வி
ஐகருத்து கூறவில்லை

Page 101
பகுப்பாய்வு
★
مارچ
60% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைக மையபடுத்தியதாக இருக்கவேண்டு 22% ஆனவர்கள் தமது பிள்ளைகள இருக்கவேண்டும் எனவிரும்புகின்ற 6%, 4% ஆனோர் க.பொ.த வரைபடித்திருந்தால் போதும் என தொழில் கல்வியை மக்கள் அதிகம இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளகூடிய கல்வி மூலம் தான் தமது சமூகத்ை நம்புகின்றனர். -
எதிர்காலத்தில் அதிகுறைந்த க்
நினைக்கின்றனர். அந்தளவுக் கிடைத்துள்ளது. தனியார் துறை கல்வியினையும் தன்மையும் காணப்படுகின்றது. தொழில்நுட்ப கல்வியை பொது அவசியம் எனவிரும்புகின்றனர். பாடசாலை மற்றும் பல்கலைகழ விரும்பும் போக்கு காணப்படுகின்ற பட்டபடிப்பு முடித்தும் வேலையில் மக்களிடம் காணப்படுகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவழக்ை
率
率
率
கட்டாய கல்வியினை மிக இறுக்கம இலங்கையின் கல்வி முறையில் நீண்டகாலத்தில்தான் சாத்தியமாகு பட்டபடிப்பு முடித்த பின்னர் உடன சாத்தியதன்மையை அதிகரித்தல் மகளிருக்கான சிறப்பு கல்விதிட்டங் கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த் மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குை எதிர்பார்பிற்கேற்ப தரமான வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தல், மெல்லகற்கும் மாணவர்களுக்கு விே கல்வியின் அவசியத்தை உணர்த்
மாணவிகளின் எண்ணிக்கையை குை
( VJ.

ளின் கல்விதரமானது தொழில் கல்வியை ம் என விரும்புகின்றனர்.
ன் கல்விதரமானது பல்கலைகழகம் வரை னர.
சா. தரம் மற்றும் க.பொ.த. உ. தரம் நினைக்கின்றனர். ாக விரும்புவதற்கு காரணம் வருமானத்தை தாக இருப்பதாகும். த அபிவிருத்தி செய்யமுடியும் என மக்கள்
கல்வியாக க.பொ.த.சா.தர கல்வினை த சர்வதேச கல்வியின் அறிமுகம்
மக்கள் எதிர்பார்ப்பதோடு வரவேற்கும்
வாக பெண்கள் தமது பிள்ளைகளுக்கு
க கல்வியை விட தொழில் கல்வியை து.
ன்மை காணப்படுகின்றது என்ற மன நிலை
ககள்
ாக நடைமுறைப்படுத்தல்,
மாற்றத்தை கொண்டுவருதல். இது ம்.
ாடியாக வேலைவாய்ப்பை பெறுவதற்கான
களை மேற்க்கொள்ளல், துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ றத்தல், கல்வியை பெற்றுக் கொள்வதற்கான
சட வகுப்புக்களை நடாத்துதல், துவதன் மூலம் இடைவிலகும் மாணவ றத்தல்,
23-) இ

Page 102
தொழில் கல்வியை அறிமுகப்படுத்து
கல்வியில் புகுத்துதல், - சர்வதேச தர கல்வியை இலகுவ வாய்ப்புக்களை இலகுபடுத்தல், கல்விக்கு ஏற்படும் தடைகளை முற்ற வேண்டும். கல்விபெற்றுக்கொள்வதற்காக பெண் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல்,
09, சிறுவர் பராமரிப்பு (வேலைக்கு
விபரம்
பராமரிப்பு குறைகின்றது
உணவு சரியான நேரத்தில் கிடைப்பதில்லை
பாலியல் துண்புறுத்தல் கூழ்நிலை ஏற்படுதல்
மொத்தம்
 

வதோடு புதிய தொழில்நுட்பங்களை
ாக பெற்றுக்கொள்ள கூடியவாறு
DIT5 நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க
களுக்கான விசேட புலைமைப்பரிசில்
பெண்கள் செல்வதால்)
தொகை
76
52
72
200
பராமரிப்பு குறைகின்றது
உணவு சரியான நேரத்தில் also LL Lig56)506)
பாலியல் துன்புறுத்தல் சூழ்நிலை ஏற்படுதல்

Page 103
பகுப்பாய்வு
●
Х•
x
பெண்கள் வேலைக்கு செல்வத பாதிக்கபடுவதோடு குறிப்பாக சி பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதா
உணவு கிடைப்பதில்லை. சிறுவர்களின் கல்வி பாதிப்ட கேள்விக்குள்ளாக்கப்படுகின்றது. இராணுவத்தினரால் சிறுவர்கள் நடைபெற்று வருகின்றது. சிறுவர்களின் பராமரிப்பு கு தாக்கங்களுக்கு ஆளாகின்றனர் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது. 38% வீதமான சிறுவர்களின் பர பாதிக்கப்படுகின்றது. சிறுவர் பாலியல் துஸ்பிரயோகத் வேலைக்கு செல்வதே முக்கிய கார சிறுவர்கள் பெரும்பாலும் வழித வேலைக்கு செல்வது ஆகும். பெண்களை கீழ்உழைப்பு நிலைக் இதனால் நேரத்திற்கு வீட்டிற்கு வர
* பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால்
அதிகரிக்கின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
鑒
鑒
பிரதேசம் தோறும் சிறுவர் பராமரி சிறுவர்களின் கல்வி பராமரிப் விடயங்கள் பற்றி சிறுவர்களுக்கும் அதற்கான விசேட விழிப்புணர்வு ே பெண்களின் பொருளாதார நி பராமரிப்பு போசாக்கு போன்றவற் பெண்களின் வேலை நேரத்தை
ஊதியத்தை பெற்றுக்கொடுக்க வழ சிறுவர்களுக்கான பூங்காக்களை பி சிறுவர்களின் கல்வி, பராமரிப் விடயங்கள் பற்றி சிறுவர்களுக்கும் அதற்கான விசேட விழிப்புணர்வு ே பெண்களின் பொருளாதார நி
/ V

ல் பெரும்பாலும் குடும்ப நடடிக்கைகள் வர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
26% சிறுவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில்
டைவதோடு அவர்களின் எதிர்காலமும்
மற்றும் சிறுமியர்கள் பாதிக்கப்படுவதும்
றைவதால் அவர்கள் உடல் உளவியல் இது நீண்ட காலத்தில் அவர்களுக்கு
ாமரிப்பு பெண்கள் வேலைக்கு செல்வதால்
திற்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக பெண்கள் ணமாகும்.
தவறி போவதற்கான காரணம் பெண்கள்
கு பயன்படுத்துவதும் ஒரு காரணமாகும். முடியாததுழல் காணப்படுகின்றது. பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கான இடைவெளி
ககள்
ப்புநிலையங்களை அமைத்தல், பு பொழுதுபோக்கு மற்றும் போசாக்கு , சமூகங்களுக்கும் எடுத்து கூறுதல், மேலும் சயற்திட்டங்களை மேற்க்கொள்ளுதல், லையினை மேம்படுத்தி சிறுவர்களின் றில் கூடிய கவனம் எடுத்தல், உறுதிப்படுத்தல், மற்றும் வேலைக்கேற்ற வகைகள் செய்தல். ரதேசவாரியாக அதிகரித்தல். | பொழுதுபோக்கு மற்றும் போசாக்கு சமூகங்களுக்கும் எடுத்து கூறுதல், மேலும் சயற்திட்டங்களை மேற்க்கொள்ளுதல்,
லையினை மேம்படுத்தி சிறுவர்களின்
95ー} இ

Page 104
பராமரிப்பு போசாக்கு போன்றவற்றில் கூ இராணுவத்தினால் ஏற்படுத்தபடும் பாலி மட்டுமல்லாது சர்வதேசத்துக்கு வெளிப் பெண்கள் வேலை முடிந்து வரும் வரை பின்னர் மாலைநேரத்தில் ஒரு சிறுவர் ச வேறு சமூக நிறுவனத்தில் தங்குவதற்கு ஏற சிறுவர் பாலியல் துன்புறுத் தலை மேற்க்கொள்வோருக்கு எதிராக ஆர். தண்டனை பெற்றுக்கொடுத்தல்,
சிறுவர்களின் உடல் மற்றும் உளவ எடுத்துக்கூறி பிள்ளைகளுடன் அதிகநேர நீண்டகாலத்தில் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ப்படு
10. மக்களின் வேறு கருத்துக்கள்
விபரம்
பொருதார உதவி
பாதுகாப்பு
கல்வி
கமூக பிரச்சனைகளிலிருந்து 6BLIL GL(86DITF6060
பராமரிப்பு தேவை
மொத்தம்
ந்களின் ே
 

டிய கவனம் எடுத்தல், யல் வன்முறைகளை கண்டிப்பதோடு படுத்தல், யில் சிறுவர்கள் பாடசாலை சென்ற 1ண்காணிப்பு நிறுவனத்தில் அல்லது ]ப்பாடு செய்தல்,
தடைசெய்வதோடு அவ்வாறு ப்பாட்டங்கள் செய்து உச்சகட்ட
யல் தேவைகளை பெண்களுக்கு ம் கழிப்பதற்கு ஏற்ப்பாடு செய்தல், ம்ெ தாக்கங்களை எடுத்துக்கூறுதல்,
தொகை
120
12
O8.
40
2O
200
ஐபொருளாதார உதவி
இபாதுகாப்பு
: 8ബി
இசமூக -
பிரச்சனைகளிருந்து விடுபட ஆலோசனை
இபராமரிப்பு தேவை

Page 105
பகுப்பாய்வு
●
●
↔
●
60% ஆனவர்கள் தமக்கு பொருள 4%, 6%, 10% ஆனோர் முறைே உதவியை நாடிநிற்கின்றனர். கிளி-முல்லை மாவட்டங்களோ குறைவாகவே எதிர்பார்க்கப்படுகி மேற்க்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலும் மக்களின் முக்கிய காணப்படுகின்றது. இதற்கு முக்கி பெறக்கூடிய வகையில் எந்த:ெ ଗର୍ଭୋଗରା).
குறுகிய காலத்தில் யாழ்ப்பான பட்டாலும் அவை பெண்களுக்கு ஏ அறிவு சார்ந்த போக்கில் நகரும் தேவைகளில் ஒன்றாக கல்வி கா எப்பிரச்சனையாயினும் கல்வி கருதுகின்றனர். பெண்கள் கைவிடப்படும் தன் பிரச்சனை முக்கிய பிரச்சனையாக உயர்பாதுகாப்பு வலயங்களும் குறிப்பிடபட்டுள்ளது. தெல்லிப்பளை பிரதேசத்தைவி எதிர்பார்க்கின்றனர். குறிப்ப உறுதிப்படுத்த இதனை அமுல்படு: உயர்பாதுகாப்பு வலயத்தால் அ காணப்படுகின்றது.
மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்ை
* exe
X
*
சிவில் சமூகஅமைப்புக்களை உறுதிப்படுத்துதல் குறிப்பாக இ மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவசிய உயர் பாகாப்பு வலயங்களை அகற். இதற்கு பெண்அமைப்புக்களில் இ வறிய மாணவர்களுக்கான விே போரில் பெற்றோரை இழந்த
உதவிகளை பெற்றுக்கொடுத்தல்)
மாற்றுத்தொழில்களை ஏற்படுத்தலு
f V

தார உதவியை வழங்கும்படி கூறுகின்றனர்.
ய கல்வி, பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு
டு ஒப்பிடும்போது பொருளாதார உதவி 2து. ஏனெனில் ஒரளவு அடிப்படை வசதிகள்
பிரச்சனையாக பொருளாதார பிரச்சனையே ய காரணம் பொருத்தமான வருமானத்தை பாரு வேலைவாய்ப்புக்களும் காணப்பட
எத்தில் வேலைவாய்ப்புகள் அதிகரிக்கப் ாற்புடையவையாக காணப்படவில்லை.
இவ்வுலகில் பெண்களின் அவசியமான ணப்படுவது வரவேற்கத்தக்கது. ஏனெனில் ரி மூலம் விடுபடலாமென பெண்கள்
மை அதிகரித்து வருவதால் பராமரிப்பு எதிர்நோக்கப்படுகின்றது. தமது பாதுகாப்பினை அச்சுறுத்துவதாக
ட்ெடு இராணுவ அகற்றலினை மக்கள் ாக பெண்கள் தமது பாதுகாப்பினை ந்தும்படி கேட்கின்றனர்.
திகம் பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக இது
ககள்
அமைத்து பெண்களின் பாதுகாப்பினை ராணுவ கெடுபிடிகளில் இருந்து மக்களை மாகும்.
றுதல்,
நந்து அழுத்தங்களை கொடுத்தல். ட உதவிகளை வழங்குதல் (விசேடமாக மாணவர்களுக்கான பராமரிப்பு மற்றும்
ம், அதற்கான வசதிகளை உருவாக்கலும்.
-97-H இ

Page 106
பெண்களுக்கான மகளிர்பல்கலைகழக
●
Х•
●
மகளிர் பேரூந்து சேவையினை அறிமுக மூடப்பழக்கங்களை சமூகத்திலிருந்து , கொடுக்க வேண்டும். பால்நிலை சமத்துவத்தை ஏற்படுத்துவது சர்வதேச தர கல்வியை பெற்றுக்கொடு அபிவிருத்தியடைய செய்யலாம். ஆதரவற்ற முதியோரை பராமரிப்பு இல்
தலைமை தாங்கும் பெண்களுக்கான சமூ
Х•
8
Х»
Ko
&
Ko
Ᏹ*
விசேட கடன் உதவி திட்டங்க6ை மேற்க்கொள்ளுதல்,
x
சிறுவர்களின் பராமரிப்பினை உறுதிெ சிறுவர் பராமரிப்புநிலையங்கள் உதவிே * 100%மலசலகூடங்கள் மற்றும் கிணறுக அனர்த்த இடர் முகாமைத்துவத்துவ ர இப்பிரதேசத்தில் உள்ள சேந்தாங் பிரதேசங்கள் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்
O (UDIPGGOLD 3 பெண் தலைமைத்தவ குடும்பங் களில் வலுப்படுத்தல், -
பெண்களை வலுப்படுத்தல் என்ற எண் மட்டத்தில் வலுப்படுத்தல் முன்னுரிமை தொடர்பான நைரோபி மாநாட்டில் ெ கொண்டஐந்து எண்ணக்கருக்களை இங்கே 1. பெண்கள் தம்மை பெறுமதிமிக்கவர்கள் தமது விருப்புக்களை தெரிவு செய்யும் உ தமது சொந்த வாழ்வை கட்டுப்படுத்துட பொருளாதார வாய்ப்புக்களை பெறுவத
பொருளாதார ஒழுங்கை உருவாக்கு செயற்படுத்தும் வழிகாட்டியாக செல்வ
சாராலோங்லே என்பவரால் உருவமை சட்டகத்தினை ஐ.நா. சிறுவர் கல்விக்க இவ்வறிக்கையில் பெண்களை அபிவிரு
-(-98.

ங்களை உருவாக்குதல்,
ப்படுத்துதல். அகற்றி பெண்விடுதலையை பெற்றுக்
கட்டாய பொறுப்பு ஆகும். ப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தை விரைவாக
லங்களில் சேர்த்தல், கஅந்தஸ்தை பெற்றுக்கொடுத்தல், T வழங்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை
சய்தல், இதற்கு சமூக மட்டத்திலுள்ள செய்யவேண்டும். ளை அமைத்துக்கொடுத்தல் நிலையங்களை அமைத்தல், ஏனெனில் குளம் மற்றும் கீரிமலை போன்ற ட முக்கிய இடங்களாகும்.
வால்களும்
தலைமை தாங்கும் பெண்களை
ணக்கருவில், சமூகத்தில் பொருளாதார பெறுகின்றது 1985இல் பெண்கள்
பண்கள் வலுவூட்டலை மையமாகக்
முன்வைக்கலாம்.
ாக உணர்தல்
ரிமை
D உரிமை
நற்கான உரிமை
வதன் மூலம் ஓர் சமூக மாற்றத்தை
ாக்கு செலுத்தக்கூடிய ஆற்றல்,
க்கப்பட்ட பெண்களின் வலுவூட்டல் ான நிதியம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. த்தியின் மையச்செயற்பாடுகளோடு
Y J O

Page 107
இணைத்து சமத்துவமான செயற். இவற்றுள் வலுவூட்டல் ஒவ்வொரு ம
வலுவூட்டல் மட்டங்களாவன 9 நலன்பேணல்(welfare)
இங்கு பெண்களுக்கு தே கூறப்படுகின்றது. பெரும்பாலும் ச பெண்கள் பாரிய நன்மை அடைபவர்
9 அடைதல்(access)
வளங்களை சமமாக பெறு
படுகின்றனர். கல்வி வசதி, காணி
பெண்கள் தமது முன்னேற்றத்தை அணி
9 விழிப்புணர்வை கூட்டுதல்
பெண்கள் மத்தியில் அபிவிரு தொடர்பாக நிலவும் அசமந்த தன்ை பெண்கள் தமது வளர்ச்சிக்கு த6 கொள்ளாமலும் இருப்பர்.
0. 5 Giul IITG) (control)
வேலைவாய்பு மற்றும் சமத கிடையில் அதிகார சமன்பாடு இரு தமது பிள்ளைகளின் முன்னேற்றம் | பங்களிப்பை அரசியல் தொடர்பாக த
• LuigLupp6ö(participation) .
இம்மட்டத்தை அடைவதற்கு எடுக்க கூடியவர்களாக இருத்தல் வலுவூட்டப்படுவதோடு சகலதுை செயற்படுவதன் மூலம் தமது பங்களி
ஆகவே பெண்கள் இவ்வாறாக விழிப்புணர்வு அதிகரித்து சனநா விடயங்களில் பிரசார நடவடிக்கைக நிலைமைகளில் வலுவூட்டப்பட்டு பாதிக்கும் விடயங்களில் இருந்து துரி

பாட்டை 5 மட்டங்களில் ஏற்படுத்தலாம். பட்டத்திலும் முக்கிய அம்சமாக விளங்குகிறது.
வையான அடிப்படை தேவைகள் பற்றி மூக நலன்பேண் திட்டங்களை பெறுவதில் களாக இல்லை.
றுவதிலும் பெண்கள் பாரபட்சப்படுத்தப் உரிமை, கடன்வாய்ப்புக்கள் இவையாவும் டைவதற்கு மிக அவசியமான தேவைகளாகும்.
நத்தி மற்றும் வளங்களின் பாவனை, ஒதுக்கீடு ம தொடர்பான விழிபுணர்வை அதிகரித்தல், டையாகவுள்ள காரணிகளை இனங்கண்டு
ந்துவம் தொடர்பாக ஆண்கள் பெண்களுக் த்தல் அவசியம். பெண்கள் தமது வாழ்க்கை, மற்றும் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளில் தமது நீர்மானம் எடுக்கக் கூடியவர்களாக இருத்தல்,
த பெண்கள் ஆண்களோடு சமமாக தீர்மானம் ), இந்நிலையை எட்டுவதற்கு பெண்கள் றகளிலும் பங்காளர்களாக மாறி கூட்டாக ப்பை வலுப்படுத்தல்,
வலுவூட்டப்படும்போது அவர்கள் மத்தியில் ாயகம், பெண்கள் உரிமை தொடர்பான 5ள் ஏற்படுத்துவதோடு கல்வி, தொடர்பாடல் வீட்டு வன்முறை போன்ற பெண்களை தமாக செயற்பட முடியும்.
-(-99- ●

Page 108
சவால்கள்
* முன் எப்போதும் இல்லாதளவில் ே கணவனை இழந்த பெண்களின் தெ முடிகின்றது. * 2000ம் ஆண்டின் அபிவிருத்தி இலக்குக பெண்களின் வறுமை மற்றும் அை பெறமுடியும். பெரியளவில் அபிவிருத்திக்காக முதலி ஒன்றியம் அமெரிக்க நிதி உதவி நிறுவ ஆதரவு அளிப்பது குறைவாக உள்ளது.
●
Ᏹ*
-> H-1OO-)

ார் இடம்பெறும் பிரதேசங்களில் ாகை அதிகரிப்பதை அவதானிக்க
ள் 2015ல் பூரணப்படுத்தப்படுமாயின் டயும் இலக்குகளை பூரணமாக
டும் ஐ.நா நிறுவனங்கள் ஐரோப்பிய னங்கள் இவ்வாறான பெண்களுக்கு

Page 109
பின்னிணைப்பு
空Z建Ł#{}$${{}}?-球|-961{·, İs)?%&{}ł}}s^{! -∞soț5țâț@ No 一斑释圈 释|-释·舒**隸 遗ș郭一圈盖的游艇划%?的患辖弱 释壽封sae:km��封。參慧►►,桑Q藏 *臺事穆案w辖接* 壽*...萨豁*-- 橙km·シ接o辩、游射接韃圈*:* 哪一瞬一动。”一司一事一哪一辑一部一圈 魂一册圈む {5āsūtēsjöoff}(주)현될피최현하쉽컴][5ēsīļūīēsjōsōŅ} asự, ɛtɩŋɔũs Áțųạstos,ɔsɑsɑ sɛɛŋtɔ ɖè ɔɖ pueqsmh3${s^ 33 soļsįssự jossə}}
LLLSLLLLLL LLL LL LLLLL L LLLL LLLLLLL LLLLLLLLL SLLLSLLLLLLSLLL LL LLLLLL LLLLLLL 0S0 LLLLS

buffol
§zozi
'sunssssssss|}}}¿ou? og spisoissalg oorsøg įgog s
zz$3z
osoɛɲ
ZZ$8ZZY追赠Ķ08și sonoj. | 669 | 46 | 94 t || 9&s_ | 669 | 661 || 48 118- soo sɔpɑduɑpɛA | 8sz (Töss, į göz (s izēs, jogsz szi, s së”----żżż” , |, isửös spēlētüüpēĀ pos:8zŁSĖ{}{}$£$${避8Z9€Ż99Zzy}S{}}\\{}\\s|$ țiț¢þ8.st3{\ft:}e}\, {}148 ZAZ,6呎)£§§ ¶ ¡ ¿ † ¿? | {{!}} { £§9%sự3þťaessaeðlį). Ż#8? Nosoɛɛ | 82Ë Į į Ķ Ķ Ļ Ļ ļ Ż#8Ż ị t}&{} {Ź68 ( |Ż {{}{9} || || ŽAI Įysog wae!!!!!!!!ɛÁ 88s! soos 1982 || 890'si 188ff" | BSI I ZA|× 1.88%`i | Zoľs 1999 || |________ so NtutulosťA ġġözȚssTossz” sözös, į 93, o siƐƐ흑gzTT &5&었T一紀3 : TT&T&TT T-ipnostueue}!\!\!^ 699Zy&4"8%Z8t699?, † $49 | 18 || $99Ł(of&{}'s ļos,&的「험TT的TT (soMupuolileA£ €¢ £ s) († 8$Ź6ț¢ £2.2s. Nossaes ) { £?.Źðssos的T 환TTT32ZTTTT혁的IT환nzT ----Āšās īņās šīstītieses, 26% ||  || $4.6 || #49, † 2ộ#8 | 9% || 24 || 5989ȚIz | #6§ 6Ź6ț¢ £ ¥ $ ¢ £ €?) # 6 szíAnssen (9&zoz s 192 || zɛɛ sɛgɛsoț¢ £ 99 zoz szöł sł zɛ sɛsɛsss!ö9Źss, soos į 68 #'s Nos sósbuļļos £88Ło建%ZígƐƐ8Z$$$$守t}寸t}}%%笠8${}i ) ) {82).ibistussey . | Nos981 || 886ț¢篇建sɛI || 9 || || 89E6!珍藏*冠!?&{},率密ssssssssssssssssss! §5, soț¢)0s (£ € ¥.ț¢ £ €fb{}thZoso† ?.aetyto:+++.*-----------------

Page 110
|密树龄2’|Z8$$$|*ț¢ £ ©6$ $ $$$699'Ż | 6599守建|68$ $ $£§§§?喀·388 så sättssysisk: A |的「험T的T的T的T的T헌T的T7헌T헌T헌T制의T헌T혁T다}șðAA tặnoŝ siłęsttext{t}}\ szóvo i sei || 802 ||szɛ 19.2* 1898 |sessi |zów o lovtz | vol. I 188 bizi s os, so ----###### s ozo&{};に ሰዳ}፯姆射链接8£*,·,≤8ț¢涂)66 tot��|saeፅኳ፤$tTT# {etssjef |的 T&TT的T험T的T的T的T的T헌|331 ||grt ||** ||0 ¿țiț¢); 000 S LL 00 S00 LLL 00 S00 LLL L0 L0 0 S00 Sinton spuessi | 016 || I || 1:2 || 39 || 28 || 861 || ZZS sõī£ (Toss (TēZTTĒTTĒZTT77|TTT|- {{}\\s|$ $þłłosoj 鸡§D_4__)圈£-|- 器皿 | sexol!aasa s unos į ootul|ĐẠI. s otssytsös!įėjo į į so sẽ đổ | 09-so 0s-и» 월히폐해T희휘때엔TT월z의회피리-soțSțâț¢ £ ©
į;*|{||-
|-{s)önjässästopūやQ -------------------------------------6회RRA허용)A3ấụ------「:----
LL0L SLLLLLL L LLLL LLLLLL L LLLLL LLLLLLLL LLLLLLLL LL LLLLLLLLSLLL LL LLL L LLLLLL 000 LLLS
 

python" 「예제에T너zZ쉽해T해체월T황제z해TT和월TT엔휘zT에월하여TT의회해Zoos į 9 s s燕念 | 669s.09£{} { { $${ } &&§ 69s(){{}${£9{}}$g3 {{{3ț¢ stotįsę įst:Ár I gɛiz Tzzz"osz cég 16:01 || II (18çiz Tegei (1968영환T T quoniųopuletuessa #18Z , ! ZIZ082 || 89% 1.085 || 1901 | * 182 | 12916 #9ŹoŻ│ │ ¡saÃÀ tƆŋƆ5 țițâț¢.łęłsłęț¢Â Đị sɛ i 9%?Z89 || 965 || 184 || Zoos | 01/8 | 9081826601 || 8----sựppsaestäjät), 2)zog Tosszae Tŷ9 Tzłoż" | 5,9 seasTogs | is~ ~ isegtutulusse, | 88*1 || 89建文守8 $7988守"8{}898寒8į| 4}.{{}}} {{stustaessos søgnz, i ģg , !| 991 08ɛ | 9çi i 1990'z | 660i s 95%;" 93 || ~######}&#####łț¢}}}}}};{

Page 111
753.237%x:34.9F ö%3Asech Teleşəhiscə:He
foistrief Secretafy - *
urரிப்பாளர் திட்டமிடல் Rä.
031928 (780 ... දිස්තික් කුමසදී t)&cto-Pោះដែរ... * 750$ ܗ ܦ ܠ ܐܦ ܐܠ ܠ ܐ ܠ දිස්ත්‍රික් ක්‍රමද
District P உதவி பனிப்பு:னர் - திட்டமிடல்
芝蕊、
ng., n
జూభMలో ఒక
- ܢܐܚܪ̄ *Assisi. Gi; ecfar - Fiat Hii 伊2蟹22š リ-誌・
දිස්ත්‍රික් ලෙකම් போது
021228 5355 District Se Genę rał -
Director,
Centre for women & Development,
Jaffna.
Compling data of female headed house
This has reference to your letter dated 08.0
The details of female headed households :
No D.S N O
Kandawalai
04
Total
Mrs. R. Ketheeswaran, Govt.Agents District Secretary. K}}}jnochchi Dịstrict.
辍。 ఏబిబిభ్యgy
* :్య
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ឆ្នា.ឆ្នា ថ្ងៃផ្សៃវ្នំ මීපාදන ශිල්කම් කාර්යාලය lanning Secretariat ':... !
SSSS SSSS -- '' - KN/DPS/NGO/2013
කාර්යාලය - කිලිනොවිච් cretariat Killinochchi ¥း
1505203
old in killinochchi district
|5,20 i3 en the obove subject,
are given below for your necessary action please,
ô of Families Female headed house hold
3.783 88 952 247 跳。 670
-{-103-}一 ܠܹܢ

Page 112
096 1061 Loz 1981 180Z IZZIOs6 lozi 1061|00, IOLI ISLI IZ6 | 096 |6, logi 1891 |191 || pl loz | ndan, propinimae medaunīgs, I
LLLL SLL SL S 000 Y 00 LL K S S SLSLS0LSL0SLLL L 000 LL S0S
Ķ}!-× {{S(s)}{{{JLOTHÌ SẼsss!!AILIWITIŴ NÍ S
£9 | -: os qț¢).
-104
 

ə[qosťAV 10N
|Soss sssssssos
[$$8{ { { {落Ł ł {$£sos11 || Og ||231 ||311 ||911 || 3 || rs...£{ {피희91 || 81 || 8‡ || 9 | ț¢smunij || ? } *809, 1 615 # 9, 1 ZŁ?阴守8YN阴守8999目80s į 16 | #o | |uoppnsnpp.O1 s

Page 113
976£ț78일7회TT treppnsnppo | c 099# { { {996nddnu/KIpnopinqunal z nuedəuunue w| 1
Zog I -: os qɛ1
 
 

ļos ns101 naŋɛII nywoɔɔIJO vyrosy-ceounos
9 Los66Ło6ff6!?1890 L Z8809ŁŁț7e.Kosso AA || 9 £ZLț7€.6.Zso|Sea sequeW| 9 LIIZLSZ69sexosnunuLi o

Page 114


Page 115


Page 116


Page 117


Page 118