கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்

Page 1


Page 2
காமன் ! E மலையகர்ற
ஜனனனனனனனனன ?
சோதிமலர்
(B.A. (Ho
முதுநிலை 6
தமிழ் பேராதனைப் பு
பேரா இல

கடத்தும் பாரம்பரியமும் 5
இஇ இஇஇஇஇஇ
ரவீந்திரன்
ons) M.Phil)
விரிவுரையாளர், த்துறை, பல்கலைக்கழகம்,
தனை, ங்கை.
C)

Page 3
நூலின் பெயர்
ஆசிரியர் உரிமை முதற்பதிப்பு முகப்போவியம் அச்சுப்பதிப்பு பக்கங்கள் பிரதிகள் விலை
Title
Author Copyright First edition Printers Cover Page No of pages No ofcopies Price
 
 

து)
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் சோதிமலர் ரவீந்திரன் ஆசிரியருக்கு ஒக்டோபர், 2004 செல்வி. ஜே. ஆன். யாழினி சன்பிரின்ற்ஸ் பதிப்பகம் XI + 142 300 150/=
Kaman Kooththum
Malayagap Pärampariyamum
Mrs. Sothimalar Ravindern To Author October, 2004 SUNPRINTS Miss.J. Ame Yalini XII + 142 300 150/=

Page 4
முன மலையக மக்கள் பத்தொ: பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் இலங் தொழிலாளர்களாக வருகை த வெறுங்கையுடன் வந்தபோதும், மனத்துடனேயே வந்தனர். வந்த நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் தா கலையம்சங்களையும் பெருந்தோட்ட கரகம், காவடி, கும்மி, கோல கலைகளுடன், காமன்கூத்து, அருச் முனியாண்டிக் கூத்து போன்ற கூத்து கூத்து என்ற பெயரைக் கெ பெருமளவுக்குச் சடங்கு வகைப் மலையொன்றின் அடிவாரத்தில் ஆ முக்கோணக் கல்லொன்றை வை வழிபடுவர். 'கிண்டாக்கட்டி’ என வெள்ளைக்கொடி கட்டி, உயிர்ப்ப சாராயத்தினை ஊற்றி வழிபட்டு, மகிழ்வர். இக்கூத்து நடுகல் வ கருதப்படுகின்றது.
அருச்சுனன் தபசும், பொ கதையோடு தொடர்புடையனவாக அருச்சுனனின் தவநிலையும், சிவபெ முக்கிய நிகழ்வுகளாக அமைந்து தருமன் பொன்னராகவும், அருச் இவர்களது தங்கையான தங்காள வையாமலையாகவும் மறுபிறவி அமைந்துள்ளது. இக்கூத்தில் குண்ணுடையார் கவுண்டரும், ெ செய்யும் சதி வேலைகளால் பெ தப்புவதும், மறைந்து வாழும் காலி செயல்களும் முக்கியத்துவம் பெ மகாபாரதக் கதை மீது மக்கள் கெ

வரை ன்பதாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தின் கையின் பெருந்தோட்டப் பகுதியில் ந்தபோது, பொருளாதாரரீதியாக கலையுணர்வு கொண்ட பெரும் வர்கள் எத்தனையோ வாழ்வியல் ம் மனத்திற் சுமந்துகொண்டு வந்த ப் பகுதிகளில் வேரூன்றச் செய்தனர். சட்டம், பஜகோவிந்தம் முதலிய சுனன் தபசு, பொன்னர் சங்கர் கூத்து, பகளையும் அவர்கள் கொணர்ந்தனர். தாண்டவற்றுள் முனியாண்டிக் கூத்து பட்டது. இக்கூத்தின்போது, பெரிய பூலமரம் அல்லது அரச மரத்தின்கீழ் பத்து அல்லது சூலத்தை நாட்டி எப்படும். அதற்கு ஆண்டுதோறும் லி கொடுத்து, வழிபாட்டுருவின் கீழ் மக்கள் தாமும் குடித்து, ஆடிப்பாடி வழிப்பாட்டுடன் தொடர்புபட்டதாகக்
ன்னர் சங்கர் கூத்தும் மகாபாரதக் விளங்குகின்றன. அருச்சுனன் தபசில் ருமானிடம் பாசுபதாஸ்திரம் பெறுவதும் பள்ளன. பொன்னர் சங்கர் கூத்தில் சுனன் சங்கராகவும், திரெளபதை Tகவும், வீமன் குதிரைச் சேவகனான
பெற்று வந்திருப்பதாகக் கதை பொன்னர் சங்கருடைய மாமன் சம்பக்குளம் ஆசாரியும் இணைந்து என்னரும், சங்கரும் பாதிக்கப்பட்டுத் மத்தில் அவர்கள் நிகழ்த்தும் சாகசச் றுகின்றன. இவ்விரு கூத்துக்களிலும் ரண்டிருந்த ஈடுபாடு வெளிப்படுகின்றது.

Page 5
தமிழ் இலக்கியங்களில் ச இடம்பெற்றுள்ளன. சிலப்பதிகாரம், ந முதலியவற்றில் காமன் வழிபாடு பற் திருவிளையாடல் புராணம், கந்த சிவபெருமானால் எரியுண்டமை இந்தியாவிலும் காமன் பண்டின் கொண்டாடப்படுவதைக் காணலாம். இலங்கையின் மலையகத் கூத்தாக விளங்குகின்றது. பெரு ஆடப்படும் கூத்தாகவும், மக்களை அது திகழ்கின்றது.
இலங்கையில் இதுவரையில் நெறிமுறைகளுக்கிணங்கப் போதிய மாத்தளை வடிவேலனின் மலைய என்ற நூலில் காமன் கூத்துப் பற்றி ஒரு கட்டுரை இடம்பெற்றுள்ள வாசகர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்து இயன்றளவு பங்களிப்பினைச் செய் பிள்ளையின் காமன் கூத்து குறிப்பிடத்தக்கது. சந்தனம் சத்தி ஆய்வு (2002) என்ற நூல், பெயரு அமையவில்லை. காமன்கூத்தில் இ தொகுத்துச் சில குறிப்புகளுடன் நூ இடம்பெறும் முப்பது பாடல்களை வி அந்நூல் தனது "பணியை’ முடித் பல்கலைக்கழக ஆய்வுநெறிமு: வெளிவரும் ஒரு நூலாகச் சோதி மலையகப் பாரம்பரியமும்’ எ வரவேற்புக்குரியது.
இந்நூலில் நூலாசிரியை கூ நூலின் ஆரம்பத்தில் போதிய விள கூத்துகள், ஈழத்துக் கூத்துகள் அளிக்கிறார். மலையகக் கூத்துகள் இலங்கையின் பிற கூத்துகளை

காமன் வழிபாடு பற்றிய செய்திகள் ாச்சியார் திருமொழி, சீவகசிந்தாமணி றிய குறிப்புகள் இடம் பெற்றுள்ளன. புராணம் முதலியவற்றில் காமன்
பற்றிக் கூறப்படுகின்றது. வட கை "ஹோலிப் பண்டிகையாகக்
தில் காமன்கூத்து முதன்மை பெற்ற நம்பாலான பெருந்தோட்டங்களில் ப் பெரிதும் கவர்ந்த நிகழ்வாகவும்
b காமன் கூத்துத் தொடர்பாக ஆய்வு ப முயற்சிகள் செய்யப்படவில்லை. பக பாரம்பரியக் கலைகள் (1992) திப் பத்துப் பக்கங்களைக் கொண்ட து. காமன் கூத்தை முறையாக வதில் வடிவேலனின் இக்கட்டுரை திருக்கின்றது. காரை செ. சுந்தரம் ப் பற்றிய கட்டுரையொன்றும் யநாதனின் காமன்கூத்து ஓர் கள க்கேற்பவேனும் ஓர் ஆய்வு நூலாக டம்பெறும் பாடல்களில் முப்பதைத் லாசிரியர் தந்துள்ளார். காமன்கூத்தில் வாசகருக்கு அறிமுகப்படுத்துவதுடன், ந்துக்கொள்கின்றது. இவ்வகையில், றைக்கு இயன்றவரை இயைந்து மலர் ரவீந்திரனின் “காமன்கூத்தும் ன்ற இந்நூல் அமைந்துள்ளமை
த்துகள் பற்றியும், கூத்துமரபு பற்றியும் க்கங்களை வழங்குகிறார். தமிழகக்
பற்றியும் போதிய தகவல்களை T பற்றி விபரித்து, காமன் கூத்தோடு யும் ஒப்பிட்டு, அவற்றுக்கிடையே
I

Page 6
காணப்படும் ஒப்புமை வேற்றுமைகை பல்வேறுபட்ட அம்சங்களை மலைய இணைத்து நோக்குவது இந்நூலில் ஒன்று எனலாம். காமன்கூத்தின் சட்ட கலையம்சங்களையும் ஆய்வு பூர் வெளிப்படுத்தப் பெரிதும் முயன்று இனங்காட்டுவதற்கு ஏற்ற முறையில் உரையாடல்களுக்குரிய பாடல்கள் சேர்த்துள்ளார். ஒரு கூத்து என்ற அ விடயங்களை நூலாசிரியர் கவ குறிப்பிடத்தக்கது. இக்கூத்தின் பு நயம் பற்றியும் சோதிமலர் ே பார்வையாளருக்கும் இடையிலான சார்ந்ததாகவே அமைந்துள்ளது என செய்துள்ளார்.
புராணக்கதை மரபில், க உருவமற்ற நிலையை எய்தினான் வடிவம் இல்லை. அது உணர்வு ரீ புலப்படும் முக்கிய அம்சமாகும். தெரிவிக்கின்றார்:
"இளம் வயதினர் தமது | அன்பு கொள்வதுண்டு..... அ உணருதலன்றி, இதற்கு விள வடிவற்ற அந்த அன்பை எ பெறுகின்றது"
காமன்கூத்து இன்று வன. சடங்குமுறைகளைத் தன்னகத்தே பயிலப்பட்டு வந்துள்ளது. அதனா சமயச் சடங்காகவே நடைபெற்று கலையம்சத்தைப் பேணுமுகம் ஆக்குவதற்கும் முயற்சிகள் எடுக் அது கோயில் சார்ந்த சடங்காகவும், வாய்ப்பு ஏற்படலாம். இந்நூலின்

ள அலசிச் செல்கிறார். காமன்கூத்தின் கச் சமுதாயத்தின் செயற்பாடுகளுடன் ன் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளில் ங்கு பற்றிய அம்சங்களையும், அதன் வமாகச் சோதிமலர் தமது நூலில் றுள்ளார். காமன்கூத்தின் போக்கை b அக்கூத்தில் இடம்பெறும் பாத்திர ளையும் வேண்டிய அளவு நூலில் டிப்படையில், அதன் கலாபூர்வமான னத்திற் கொண்டுள்ளார் என்பதும் ாடல்களிற் காணப்படும் இலக்கிய நாக்கியுள்ளார். இக்கூத்துக்கும், தொடர்பு முக்கியமாகப் பக்தி நிலை பதையும் நூலாசிரியர் நூலிற் பதிவு
5ாமன் சிவபிரானால் எரிக்கப்பட்டு என்று கூறப்படுகின்றது. அன்புக்கு தியானது என்பது காமன் கதையில் இதனை நூலாசிரியர் பின்வருமாறு
பருவத்திற்கேற்ப, எதிர்பாலாரிடம் ன்புக்கு உருவம் கிடையாது. ாக்கமோ, வடிவமோ கிடையாது. விளக்கவே காமனாட்டம் இடம்
ரயும் பெரும்பாலும் பக்தி சார்ந்த 5 கொண்ட கூத்து முறையாகவே ல், அது இன்றும் கோயில் சார்ந்த வருகின்றது. அதே வேளை, அதன் ாக, அதனை மேடைக்கூத்தாக கலாம். அதனால், ஒரே சமயத்தில்
மேடைக்கேற்ற கூத்தாகவும் அமைய
ஆசிரியரும் காமன் கூத்தை ஒரு
III

Page 7
மேடைக்கலையாக ஆக்குவது ப வெளிப்படுத்தியுள்ளார்:
“கூத்துகளை நவீன முறை வளர்க்கக்கூடியதாக உள்ளது அமைக்கும்போது, கூத்தில் கிர என்றவுணர்வு தோன்றலாம். ஆன கிராமியத்தன்மையை நவீன மு: மேடையேற்றப்பட்ட வேண்டும். க கையாண்டு நடித்துக் காட் கையாள்வதன் மூலம், கூத்திற் கருதலாம். அவற்றிலிருந்து பா கையாளலாம். மேடையமைப்பு தன்மையைக் காட்டலாம். வலு நடிப்புமிருப்பின், இயல்பாகவே அமைந்துவிடுகின்றது. கதையி உடைகள் பயன்படுத்தப்பட மேடையேற்ற வேண்டும் என்ற தலைகீழாக மாற்றிவிடுவது ந6 சோதிமலர் ரவீந்திரனின் இ சிறப்புக்கலை இறுதியாண்டு ஆய்வு எழுதப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரைய விடயங்களையும் உள்ளடக்கி, நூல் தொடர்பான தமது ஆய்வுக்காக அ குறிப்பிடத்தக்கவை. அவரது அ பிரதிபலிப்பை இந்நூலிற் பரக்கக் இந்த நூல் காமன்கூத்து வாசகருக்கு வழங்க முயன்றுள்ளது விரிவாக வெளிவரும் நூல் இதுே ரவிந்திரன் எதிர்காலத்திலும் மை வெளிக்கொணர முயற்சிக்க வே6 ஆகும்.
தமிழ்த்துறை பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
பேராதனை - இலங்கை 09.08.2004

bறிய தமது கருத்துகளை நூலில்
3யில் மேடையேற்றல் மூலம் 1. அவ்வாறு மேடை நாடகமாக Tமியத்தன்மை இல்லாமற் போகும் ால், அவ்வாறு அற்றுப்போவதில்லை. றைகள் விழுங்கிவிடாதவாறு கூத்து ாமன் கூத்தை நவீன உத்திகளைக் டலாம். நவீன உத்திகளைக் கே பாதகமேற்படலாம் எனச் சிலர் துகாக்கச் சில வழிமுறைகளைக் Setting) முறையிலும் கூத்துக்கான வான கதையமைப்பும், ஒழுங்கான கூத்து மக்களைக் கவரத்தக்கதாக ன் காலத்திற்கேற்ற வகையிலேயே -ல் வேண்டும். காமன்கூத்தை நோக்கில், கூத்தினை அப்படியே வீன கூத்தாகாது” ந்நூல், அதன் முதற்கட்டத்தில் தமிழ் த்தேவையைப் பூர்த்திசெய்யுமுகமாக ாகும். அது இப்போது புதிய சில ) வடிவம் பெற்றுள்ளது. காமன்கூத்துத் 9வர் நிகழ்த்திய தேடல் முயற்சிகள் 9த்தகைய தேடல் முயற்சிகளின்
காணலாம். பப் பற்றிய ஒரு முழுப்பார்வையை து. இலங்கையில் காமன்கூத்துப் பற்றி வேயாகும். நூலாசிரியை சோதிமலர் லயகம் தொடர்பான பல நூல்களை ன்டும். இது காலத்தின் கட்டளையும்
கலாநிதிதுரை மனோகரன்

Page 8
தமிழாராய்ச்சி உலகில் ஆய்வுயுகம்” எனக் கூறத்தக்க அள பூர்வமான ஆய்வு முயற்சிகள் முடிகின்றது. நீண்டகாலமாகப் அவர்களாலேயே பேணிப்பாதுக நவீனத்துவத்தின் செல்வாக்கினா பிரதேசங்களில் மெல்ல மெல்ல அ
தமிழகத்திலும் ஈழத்திலும் பாடல்கள், கதைகள், கதைப்பாடல் கலைகள், விடுகதைகள், புரான மருத்துவம் முதலியன அறிஞர்கள் கருதப்பட்டுவந்த நிலை, கடந்த பல்கலைக்கழகங்கள் பலவற்றில் விளங்குகின்றது. பல்கலைக்கழக தொடக்கம் முதுநிலைப் பேராசிரி நாட்டாரியலைச் சேகரிப்பதிலும் ஆ வெளியிடுவதிலும் தீவிர ஈடுபாடு தனித்துவத்தையும் பண்பாட்டம்சா கொள்வதற்கு நாட்டாரியல் எத்து இன்றைய ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்
பிரித்தானியராட்சியின் போது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தென்ன கொண்டுவரப்பட்ட தொழிலாளர்க இன்றைய தொழிலாளர்களாவ காலப்பகுதியிலும் தென்னிந்தியாை தொகையினராக மலையகத்தில் நிரூபிக்கின்றன. தொழிலாளர்கள் ப பதவிகளை வகித்தவர்கள், !

நதுரை பராசிரியர் க. அருணாசலம் மிழ்த்துறை, பராதனைப் பல்கலைக்கழகம்,
பராதனை.
இன்றைய யுகத்தை “நாட்டாரியல் விற்கு நாட்டாரியல் பற்றிய அறிவியல் பெருகிவருவதனை அவதானிக்க பாமரமக்களால் படைக்கப்பட்டு ாக்கப்பட்டு வந்த நாட்டாரியல், லும் பிற காரணங்களினாலும் பல அருகத் தொடங்கின. நீண்டகாலமாக வழங்கி வந்த நாட்டுப் 0கள், பழமொழிகள், கூத்து முதலிய னக்கதைகள், வழிபடுதெய்வங்கள், ர் மத்தியில் தீண்டத்தகாதனவாகக் சில தசாப்தங்களுள் மாறலாயிற்று. இன்று நாட்டாரியல் தனித்துறையாக மட்டத்தில் இளம் ஆய்வாளர்கள் யர்கள் வரை அறிவியல் பூர்வமாக ஆய்வுகள் செய்வதிலும் நூல்களாக காட்டிவருகின்றனர். ஓர் இனத்தின் ங்களையும் வரலாற்றையும் அறிந்து ணை இன்றியமையாதது என்பதனை துகின்றன. நு, இற்றைக்கு ஏறத்தாழ நூற்றைம்பது ரிந்தியாவிலிருந்து பிரித்தானியரால் ளின் சந்ததியினரே மலையகத்தின் ர். எனினும், கண்டி இராச்சிய வச் சேர்ந்த தமிழ் மக்கள் கணிசமான வாழ்ந்தமையை ஆதாரங்கள் பல Dட்டுமன்றித் தோட்டங்களில் பல்வேறு வர்த்தகர்கள் எனக் கணிசமான
V

Page 9
தொகையினரும் தென்னிந்தியாவிலி அறியாமையினாலும் வறுமை ஊதியமின்மையினாலும் தோட்ட அதிகாரக் கெடுபிடிகளினாலும் கேணியில் கிடந்துழன்ற தொழிலி மகிழ்ச்சியையும் வாழ்க்கையில் நாட்டாரியற் கூறுகளேயாகும். தொ பெற்றுக்கொண்ட விலைமதிக் இவையேயாகும். '...sit"
மலையகத் தொழிலாளர்க வெந்துழன்ற போதும் மலையகத்தில் செயல்களினால் வெகுவாகப் பாதிக் அருஞ் செல்வமாகிய நாட்டாரியற் முனைப்பாக நிற்றல் மனந்திறந்து
மலையகத்தின் நாட்டாரியற் தொகுப்பதிலும் அறிவியல் பூர்வமா இன்று பலர் தீவிர ஈடுபாடு காட்டி 6 மூலம் மலையகத் தொழிலாளர் பற் பெற்று வருதல் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நூலாசிரியர் மலையகத் பேராதனைப் பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்பிற்காகத் தமிழைச் சிறப் துணைப்பாடமாகவும் கற்று முத பேராதனைப் பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளராகக் கடமையாற்று பட்டத்தின் பொருட்டுச் சமர்ப்பித்த தொடர்ந்து தமது கலாநிதிப்பட் மலையகநாட்டாரியற் கூறுகளை மாவட்டத்து நாட்டாரியற் கூறுகளை குறிப்பிடத்தக்கது. மலையக பல்வேறுவகையான கூத்துக்கள் ( முதன்மையிடம் வகிக்கும் காமன் ஆராய்ந்துள்ளார். காமன்கூத்தி6ை செய்துள்ள ஆய்வாளர், மலைய

ருெந்து மலையகத்திற் குடியேறினர். யினாலும் உழைப்பிற்கேற்ற
அதிகாரிகளின் சுரண்டலினாலும் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுத் துன்பக் )ாளர்களுக்கு மன ஆறுதலையும்
நம்பிக்கையையும் அளித்தவை Nலாளர்கள் தம்முன்னோரிடமிருந்து க முடியாத பெரும் சொத்து
5ள் வெங்கொடுமைச் சாக்காட்டில் ) அடிக்கடி இடம்பெறும் இனசங்காரச் கப்பட்ட போதும் தம்முன்னோரளித்த கூறுகளைப் பேணிப்பாதுகாப்பதில் பாராட்டத்தக்கதாகும்.
கூறுகளை அரிதின் முயன்று தேடித் ன ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதிலும் வருகின்றனர். இத்தகைய ஆய்வுகள் றிய வரலாறு மேன்மேலும் துலக்கம்
த்திலேயே பிறந்து வளர்ந்து பயின்று கத்தில் சிறப்புக் கலைமாணிப் புப்பாடமாகவும் இந்து நாகரிகத்தைத் லாம் வகுப்பிற் சித்தியடைந்தவர். த் தமிழ்துறையில் முதுநிலை ம் அவர் தமது சிறப்புக்கலைமாணிப் ஆய்வுக் கட்டுரையே இந்நூலாகும். டத்திற்கான ஆய்வுப் பொருளாக ாயும் தமிழகத்தின் இராமநாதபுர யும் ஒப்புநோக்கி ஆராய்ந்து வருதல் த்தில் தமிழர்கள் மத்தியில் இடம்பெற்று வருகின்றன. அவற்றுள் கூத்துப் பற்றி இந்நூலில் விரிவாக ன முதன்மையாகக்கொண்டு ஆய்வு கத்தின் ஏனைய கூத்துக்களையும்
VI

Page 10
சுருக்கமாகக் காட்டியுள்ளார். வே ஏனைய பிரதேசங்களில் வாழ்ந்து பெற்று வரும் கூத்துக்களையும் க வரும் கூத்துக்களையும் சுருக்க பாராட்டத்தக்கது.
தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நீங்கி வளமான வாழ்வைப்பெறுவ கொடிய நோய்களினின்று தம்ன பெண்கள் தமக்கு நல்ல கணவன் தமது கணவர்களின் அன்பு ெ பிள்ளைவரம் நல்கவும் எனப்பு நேர்த்திக்கடன்களைச் செய்தே தெய்வங்களை வழிபட்டும் கூத்து
மேற்கண்டவற்றை ஆய்வு தெளிவுபடுத்த முயன்றுள்ளதை நிகழ்ச்சிகள் தோட்டத்துக்குத் ே இடம்பெறுவதையும் சுட்டிக்காட்டி கூறுகள், பண்டிகைகள், காமன் கூதி கூத்திற்கான பாத்திரங்களைத் தெ கலையம்சங்கள், ஆட்டமுறை, இலக்கிய நயம் முதலியன பற்றி இ
முதன்மை ஆதாரங்களைப் பெற்றுக்கொண்ட தகவல்களையும் தக்கவாறு இவ்வாய்வுக்குப் பயன் ஆய்வாளர் மேன்மேலும் இத்தகைய எனத் தமிழ் உலகம் எதிர்பார்த்து

ண்டிய இடங்களில் இலங்கையின்
வரும் தமிழர்கள் மத்தியில் இடம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் பயின்று மாக ஒப்பு நோக்கியுள்ள திறன்
காமன் வழிபாடும் காமன் கூத்தும் இடம்பெற்று வருகின்றன. வறுமை தற்கும் வைசூரி, அம்மை முதலிய ம பாதுகாப்பதற்கும் மணமாகாத கிடைக்கவும் மணமான பெண்கள் பருகவும் பிள்ளைப்பேறற்றவர்கள் பல தரத்தினரும் பலவகையான மாரியம்மன், காமன் முதலிய க்களை நடத்தியும் வருகின்றனர். வாளர் பலவகை ஆதாரங்களுடன் அவதானிக்கலாம். காமன்கூத்து தாட்டம் சிற்சில வேறுபாடுகளுடன் யுள்ளார். காமன் பற்றிய கதைக் ந்து நடாத்தப்படும் முறைமை, காமன் நரிவுசெய்தல், களரியமைப்பு, அதன் இசையமைப்புகள், காமன்கூத்தின் ந்நூலில் விரிவாக ஆராய்ந்துள்ளார். பும் துணை ஆதாரங்களையும் நேரிற் தாம் பெற்றிருந்த அனுபவங்களையும் படுத்தியுள்ளமை பாராட்டத்தக்கது. ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் க்கொண்டிருக்கிறது.

Page 11
எண்
தமிழில் சமயநெறிை நோக்குகின்றனர். அவை, சிறுL செம்மைப்படுத்தப்பட்ட சமயெ முறைகளோடு நடக்கும் நெறியை இல்லாது நடைமுறைக்கு ஏற்றவ சிறுநெறியென்றும் அழைக்கலா தான் சிறு தெய்வங்களாகும். அ ஊர்த்தெய்வங்கள், குலதெய் சிறுதெய்வங்களாகும்.
திராவிடத் தெய்வவழிபா பெரும்பாலும் மக்களின் ெ தென்னிந்தியாவில் முதலில் பெயர்களெல்லாம், சாதாரண டெ கிராமியத் தெய்வங்களும் வெ6 உருவங்களாக இருக்கின்றன. ெ ஆகிய எல்லா முறைகளிலும் இ தனித்தன்மையோடு இயங்கு வழிபாடாகும். காமன் வழிபாடும் காமனுக்கென்று உருவங்களும், போலவே, அவனுக்கென்று ஆட இத்தன்மையைக் கொண்ட காம இந்நூலின் முக்கிய நோக்கமாக
கூத்துகளைப் பற்றி ஆய் நோக்கம் பலரிடையே ஏற்பட் கூத்துக்கள் பற்றி ஆய்வுகள் சில கூத்துத் தொடர்பாகத் திருவாளர் கா. சிவத்தம்பி, கலாநிதி. சி. சு. சண்முகசுந்தரம், துளசி, பலவகையான பங்களிப்புகளைச் கூத்துக்களின் மேடையேற்றத்திற் பங்களிப்புகள் மகத்தானவை.
V

Of6OJ
ய இருவகையாகப் பகுத் து Dரபு, பெருமரபு என்பவையாகும். நறியை - ஆகமவிதிகளின்படி - பெருநெறியென்றும், அவ்வாறு ாறு மரபுவழி வழிபடும் நெறியைச் ம். இச்சிறுநெறியைச் சார்ந்தவை வ்வகையில் கிராமத்தெய்வங்கள், வங்கள், இனத் தெய்வங்கள்
ட்டில் தெய்வங்களின் பெயர்கள், பயர்களாகவே இருக்கின்றன. கிராமியத் தெய்வங்களின் பயர்களாகவே இருந்திருக்கின்றன. வ்வேறு இடங்களிலே வெவ்வேறு பயர், வடிவம், கோயில், வழிபாடு ந்து சமயத்தினின்றும் மாறுபட்டுத் ம் வழிபாடானது சிறுதெய்வ இத்தகைய சிறுதெய்வவழிபாடே. வழிபாட்டுத்தலங்களும் உள்ளது ப்படும் காமன் கூத்தும் உண்டு. னின் கூத்தைப் பற்றி ஆராய்வதே 5 அமைந்துள்ளது. வுகளைச் செய்யவேண்டும் என்ற டுவருவதைக் காண முடிகிறது. வும் ஏற்கனவே இடம்பெற்றுள்ளன. . க. சொக்கலிங்கம், பேராசிரியர் மெளனகுரு, சுகி. சுப்பிரமண்யன், இராமசாமி போன்ற பலரும் செய்துள்ளனர். ஈழத்துத் தமிழ்க் பேராசிரியர். சு. வித்தியானந்தனின்
III

Page 12
கூத்துக்கும் சமுதாயத் தொடர்பு இருந்துள்ளது. கூத் பெருக்குவனவாகவும், பக்தியு சமுதாய நலனில் அக் கை அவர்களிடத்துக் கலையுண அமைந்துள்ளன. காமன் கூத்துப்
காமன் வழிபாடானது போற்றப்படும் வழிபாடாகும். க சமுதாயத்துக்கும் நெருங்கிய தெ பக்திக்காகவும், நேர்த்திகளை பிள்ளைப்பேறு கருதியும், ம ஆடப்பட்டுவருகின்றது.
BITLD60)6OT LD60)6OuJ85 LD& போற்றினாலும், காமனுக்கான ( பெரும் பணி டிகையாகவே பெருந்தெய்வங்களுக்கு விழா தெய்வங்களை ஊர்வலம் கொன காவடி எடுத்தல் போன்ற நிகழ்ச்சி காமன் என்ற தெய்வத்திற் இந்நிகழ்ச்சிகள் யாவுமே இடம்பெ வழிபாடு மலையகத்தில் பெற்றுள்ளதென்பதை உணரலா
காமன் வழிபாட்டுக்கும் தொடர்பிருப்பதையும் உணர6 முருகனுக்கும் வள்ளிக்கும் தி காமனாட்டத்தின் போது ரதி நடக்கின்றது. இவ்வகையில் நே ஒரு சிறப்பான வழிபாடாகவே ச நிலத்தின் தெய்வமாகப் போற்ற மலைப்பிரதேசங்களின் தெu இவ்வகையிலும் இவ்விரு வழிபாடு

துக்குமிடையே நெடுங்காலமாகத் துக்கள் மக்களின் அறிவைப் ணர்வுக்கு உரமிடுவனவாகவும், றயை ஏற்படுத்துவனவாகவும் , எர்வைப் புகுத் துவனவாகவும் ம் அவற்றிற்கு விதிவிலக்கல்ல.
மலையகமெங்கும் சிறப்பாகப் ாமன் வழிபாட்டுக்கும் மலையக 5ாடர்புகளுண்டு. காமன் கூத்தானது நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டும், )ணவாழ்வின் சிறப்பிற்காகவும்
5கள் சிறுதெய்வமாகக் கொண்டு விழா அல்லது காமன்கூத்து ஒரு கொண் டாடப் படுகின்றது. எடுக்கின்றபோது காப்புக்கட்டல், ன்டுசெல்லல், தீர்த்தமாடல், கரகம், கள் இடம்பெறுகின்றன. அதேபோல், கான பண்டிகையின் போதும் றுகின்றன. இவற்றின் மூலம் காமன் எந்தளவிற்குச் செல் வாக்கு b. முருகவழிபாட்டுக்கும் நெருங்கிய லாம். முருகனின் விழாக்களில் ருமணம் நடப்பதைப் போலவே, க்கும் காமனுக்கும் திருமணம் ாக்குமிடத்து காமன் வழிபாடானது 5ருதப்படுகிறது. முருகன் குறிஞ்சி 3ப்படுவதைப் போலவே, காமனும் ப்வமாகப் போற்றப்படுகிறான். }களிலும் ஒற்றுமையைக் காணலாம்.

Page 13
காமன் வழிபாடு ம6 கருதப்பட்டாலும், பொதுவாக ( சமூகத்துக்குரிய வழிபாடாக உணருதலன்றி, உருவமற்ற அன் ஒரு வகையான ஆடலாக குறிப்பிடத்தக்கது.
காமன் கூத்துத் தொட எழுதியுள்ளனர். அவ்வாறு எழு வடிவேலனின் காமன் கூத்துப் ட பிள்ளையின் கட்டுரையும் வி அமைந்துள்ளன எனலாம்.
'காமன் கூத்து' என்ற த ஆய்வு முயற்சிகள் ஓர் ஆய்வு சமர்ப்பிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பலராலும் எழுதப்பட்டன. அவை, இ பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. எனினு இவ்வாய்வுக்கட்டுரை தொடர் குறிப்பிடப்படாததும் வேதனைக்கு இவ்வாய்வினை பல்கலை வரையறை செய்ய வேண்டி இரு சுருக்கியும் ஆய்வு செய்ய வேண்டி எனினும், இயலுமானவரை தக குறிப்பிடத்தக்கது. இந்நூல் தொ வரவேற்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச் நான் இவ்வாய்வுக்கான, ெ போது பெற்ற அனுபவங்கள் கலையம்சங்கள் பேணப்பட்டு வரு கொண்ட மக்கள், தாமும் இத்த பங்களிப்புச் செய்யவேண்டுமென்ற அவ்வப்போது உணரமுடிந்தது இவ்வாய்வினை வளப்படுத்த உறு மேலும், காமன் கூத்ை சிரமம்பாராது, ஊதியம் நோ எடுத்துரைத்துதவியதுடன் மட்டும

)லயகத்துக்குரிய வழிபாடாகக் நாக்குமிடத்து, அது எல்லா மனித வே புலப்படுகிறது. ஏனெனில், பின் இலக்கணத்தைப் புலப்படுத்தும் வ இது அமைந்துள்ளமை
பாகப் பலரும் பல கட்டுரைகளை தப்பட்ட கட்டுரைகளில், மாத்தளை ற்றிய கட்டுரையும், காரை. சுந்தரம் தந்து கூறுமளவுக்குச் சிறப்பாக
5லைப்பில் அமைந்திருந்த நுாலின் கட்டுரையாகத் தமிழ்த் துறைக்குச் , இதனைத் தழுவிய பலகட்டுரைகள் இந்நூல் வெளிவருவதற்கு முன்பாகவே ம், அக்கட்டுரைகள் எவற்றிலுமே பான சான்றாதாரங்கள் எதுவும் ரியதே. 0க்கழக விதிமுறைகளுக்குட்படுத்தி ந்தமையால், சிலவற்றை விரித்தும் ய கட்டுப்பாடுடையவராக இருந்தேன். வல்களைத் திரட்டியளித்துள்ளமை டர்பான வாசகரின் விமர்சனங்களை சியடைகின்றேன். வெளிக்கள ஆய்வினை மேற்கொண்ட
பலவாகும். தமது பாரம்பரியக் வதையிட்டு இயல்பாகவே மகிழ்ச்சி கைய ஆய்வுக்கு எவ்விதத்திலாவது
நோக்கத்தை கொண்டிருந்தமையை
மக்களின் இத்தகைய ஆர்வம்
துணையாக அமைந்தது. த நடத்திவந்த அண்ணாவிமார் காது தமக்குத் தெரிந்தவற்றை ல்லாது, தாம் நடத்திய கூத்துகளிற் Χ

Page 14
பங்கேற்ற கலைஞர்களையும் அறி( வாய்ப்பளித்தமையும் பாராட்ட கலையம்சங்களைப் பேணும் பொரு புலப்படுத்தியது.
காமன் கூத்து தொடர்பு இன்னொன்றையும் அவதானிக்க கலைஞர்களும் முழுப்பயட்பக்தியுடன் அணுகியமையைக் காண முடிந் தொடர்ந்தும் அவர்கள் ஆதரவு ஏற்பட்டது.
'காமன் கூத்தும் மை இவ்வாய்வினை நுால் வடிவிற் ெ பலவிதமாக உதவியுள்ளனர். அ எனக்குண்டு. அவ்வரிசையில் பல் கலையம்சங்களும் ஆய்வுக்கட்டுை மிகவும் ஆர்வம் காட்டியதுடன், { நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகளில் தமிழ்த்துறையின் முன்னைய த6ை அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த
ஆய்வுக்கான களத்தை தொடக்கம், கட்டுரை எழுதி முடியும் இந்நூலினை மிக நுணுக்கமாகத் நுாலின் வடிவிற்கேற்ப அருமைய இந்நூல் செம்மையுறப் பெரும்பணி மனோகரன் அவர்களுக்கு என்றென் மேலும், எனது இச்சிறு அ கட்டுரைகளையும் சிரமம் பா எனக்களித்ததுடன, நுாலை அ ஒன்றினையும் வழங்கிய பேராசிரிய பேராசிரியர் பொன். பூலோகசிங்க உரித்தாகட்டும்.
காமன் கூத்து என்றால் 6 எனும் அடிப்படையை விளக்கும் டெ அழைத்துச் சென்று கூத்துக்கை

முகப்படுத்தி வைத்துச் செவ்விகாண த்தக்கது. இது, அவர்கள் தம் ட்டுக் கொண்டுள்ள அக்கறையையே
ான வெளிக்கள ஆய்வின்போது
முடிந்தது. அண்ணாவிமார்களும் எ இக்கூத்தினைப் பற்றிய விபரங்களை தது. இத்தகைய ஆய்வுகளுக்குத் அளிப்பர் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு
லயகப் பாரம்பரியமும்’ என்ற காண்டு வரும் பொருட்டுப் பலரும் |வர்களுக்கு நன்றி கூறும் கடமை கலைக்கழக மட்டத்தில் மலையக ரகளாக வெளிவரவேண்டும் என்பதில் இவ்வாய்வுத் தலைப்பினைத் தந்து, என்னை ஈடுபடச் செய்த எமது லவர் பேராசிரியர். சி. தில்லைநாதன் நன்றிகள். த் தெரிவுசெய்து கொண்ட நாள் ) வரை பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில், திருத்தி அமைத்தது மட்டுமல்லாது, ானதொரு முன்னுரையை வழங்கி யாற்றிய பேராசான் கலாநிதி. துரை. றும் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆய்வுக்காகப் பெரும் நூல்களையும் ராது சுமந்து கொண்டு வந்து அணிசெய்வதற்கான அணிந்துரை பர் க. அருணாசலம் அவர்களுக்கும், ம் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள்
ான்ன? கூத்து எவ்வாறு நடைபெறும் ாருட்டு, கூத்து நடக்கும் இடங்களுக்கு ளக் காண்பித்தும். ஒலி நாடாவில்
ΧΙ

Page 15
பங்கேற்ற கலைஞர்களையும் அறி வாய்ப்பளித்தமையும் பாராட்ட கலையம்சங்களைப் பேணும் பொரு புலப்படுத்தியது.
காமன் கூத்து தொடர்பு இன்னொன்றையும் அவதானிக்க கலைஞர்களும் முழுப்பயப்பக்தியுட6 அணுகியமையைக் காண முடிந் தொடர்ந்தும் அவர்கள் ஆதரவு ஏற்பட்டது.
'காமன் கூத்தும் மை இவ்வாய்வினை நுால் வடிவிற் ெ பலவிதமாக உதவியுள்ளனர். அ எனக்குண்டு. அவ்வரிசையில் பல் கலையம்சங்களும் ஆய்வுக்கட்டுை மிகவும் ஆர்வம் காட்டியதுடன், ! நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வுகளில் தமிழ்த்துறையின் முன்னைய தை அவர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த
ஆய்வுக்கான களத்தை தொடக்கம், கட்டுரை எழுதி முடியுட் இந்நூலினை மிக நுணுக்கமாகத் நுாலின் வடிவிற்கேற்ப அருமைu இந்நூல் செம்மையுறப் பெரும்பணி மனோகரன் அவர்களுக்கு என்றென் மேலும், எனது இச்சிறு ஆ கட்டுரைகளையும் சிரமம் ப எனக்களித்ததுடன, நுாலை ஒன்றினையும் வழங்கிய பேராசிரி பேராசிரியர் பொன். பூலோகசிங்க உரித்தாகட்டும்.
காமன் கூத்து என்றால் எனும் அடிப்படையை விளக்கும் ெ அழைத்துச் சென்று கூத்துக்கை

முகப்படுத்தி வைத்துச் செவ்விகாண ந்தக்கது. இது , அவர்கள் தம் ட்டுக் கொண்டுள்ள அக்கறையையே
ான வெளிக்கள் ஆய்வின்போது
முடிந்தது. அண்ணாவிமார்களும் எ இக்கூத்தினைப் பற்றிய விபரங்களை தது. இத்தகைய ஆய்வுகளுக்குத் அளிப்பர் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு
லயகப் பாரம்பரியமும்' என்ற கொண்டு வரும் பொருட்டுப் பலரும் இவர்களுக்கு நன்றி கூறும் கடமை கலைக்கழக மட்டத்தில் மலையக ரகளாக வெளிவரவேண்டும் என்பதில் இவ்வாய்வுத் தலைப்பினைத் தந்து, என்னை ஈடுபடச் செய்த எமது லவர் பேராசிரியர். சி. தில்லைநாதன் நன்றிகள். த் தெரிவுசெய்து கொண்ட நாள் D வரை பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில், திருத்தி அமைத்தது மட்டுமல்லாது, பானதொரு முன்னுரையை வழங்கி ரியாற்றிய பேராசான் கலாநிதி. துரை. றும் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஆய்வுக்காகப் பெரும் நுால்களையும் சராது சுமந்து கொண்டு வந்து அணிசெய்வதற்கான அணிந்துரை பர் க. அருணாசலம் அவர்களுக்கும், ம் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள்
யாற்றிய முன்னுரை - டுமல்லாது,
என்ன? கூத்து எவ்வாறு நடைபெறும் பாருட்டு, கூத்து நடக்கும் இடங்களுக்கு ளக் காண்பித்தும். ஒலி நாடாவில்
XI

Page 16
அவற்றைப் பதிவு செய்ய உதவியும் கொடுத்தும் உதவிய சிரேஷ்ட வி எஸ். விஜயசந்திரன், பீ. சந்திரபே தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகின்ே இவ்வாய்வுக்கான தகவல் பல வழங்கியும் ஒத்துழைத்த தோட்டத்தின் கொட்டகலை டிவிச foiré0)6OTu III, f. Gaf6b60)6OuJIT, 6 காலஞ்சென்ற கவிஞர் குறிஞ்சித் தெ ஸ்ரொக்ஹோம் தோட்டத்தைச் அவர்களுக்கும் எனது மனமா கொள்கின்றேன்.
இயல்பாகவே, கிராமியக் க ரீதியில், இந்நூலினை சரிபார்த்து இந்நூல் செம்மை பெறுவதற்காகப் தமிழ்த்துறையின் உதவி விரிவுரைய எனது நன்றிகள் உரித்தானவை.
இந்நுால் முழுவடிவம் அட்டைப்படத்தை வரைந்து கொ( ஆன். யாழினிக்கும். நிழற்படங்கை எஸ். சுதாஜினிக்கும் நன்றி கூற க ஆய்வுகள் நுாலுருவம் ெ அடிக்கடி வற்புறுத்தி, இவ்வாய்வு நு நல்கிய அன்புத் துணைவருக்கும் எ நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்வ
இறுதியாக இந்நூலினை பதிவு செய்து தந்த செல்வன். எலி நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கின
母 தமிழ்த்துறை, பேராதனைப்பல்கலைக்கழகம், பேராதனை, இலங்கை.

, தங்கும் இடவசதிகளை ஏற்படுத்திக் ரிவுரையாளர்களான திருவாளர்கள் ாஸ் ஆகியோருக்கும் நன்றிகளைத் றன். களை வழங்கியும் ஆலோசனைகள் அண்ணாவிமாரான லடிக்கலைத் னைச் சேர்ந்த திருவாளர்கள் எஸ். எஸ். பெருமாள் ஆகியோருக்கும் நன்னவன் அவர்களுக்கும், டிக்கோயா சேர்ந்த திரு. எஸ் துரைசாமி ர்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்
லைகளில் ஈடுபாடு கொண்டவர் என்ற ம், அச்சுப்பிரதிகளைத் திருத்தியும், பல விதத்திலும் உதவிகளை நல்கிய ாளர் திரு. பரா. ரதீஸ் அவர்களுக்கும்
பெறும் பொருட்டு, அழகியதோர் டுத்துதவிய மாணவி செல்வி ஜே. ளச் சேகரிப்பதில் உதவிய செல்வி. கடமைப்பட்டுள்ளேன். பெறவேண்டியதன் அவசியம் பற்றி ாலுருவம் பெறுவதற்கு முழுவுதவியும் iனது குடும்பத்தினருக்கும் மனமார்ந்த தில் மகிழ்ச்சியடைகின்றேன். மிகவும் பொறுமையாக கணினியில் ஸ். சிவராஜா அவர்களுக்கும் எனது *றேன்.
திருமதி. சோதிமலர் ரவீந்திரன்

Page 17
-ܬ݂ܐ
பொரு
முன்னுரை
அணிந்தரை
எண்னுரை s முதலாம் இயல் தோற்றவாப்
(அ) கூத்து (ஆ) கூத்துமரபு (இ) கூத்துக்கும் நாடகத்துக் (FF) சர்வதேச அடிப்படையில் (உ) தமிழகத்து நாட்டுக்கூத் (ஊ) தெருக்கூத்து (61) விலாசங்களும் கொட்ட (ஏ) ஈழத்துத் தமிழ் நாட்டுச் (ஐ) நாட்டுக்கூத்துக்கள் புற (ஒ) நாட்டுக் கூத்துக்களின்
இ
இரணர்டாம் இயல் காமன் கூடத்தக்கும் பிறகூட இடையிலான ஒப்புமை வே
மலையகக் கூத்துகளல் (روك)
(I) வடமோடி (II) தென்மோடி (III) 63Fbg56őT SEL6 (IV) மன்னார்க்கூத்து (V) முல்லைத்தீவுக் (VI) யாழ்ப்பாணக்கூ

ளடக்கம்
குமுள்ள தொடர்பு ஸ் கூத்துகள் துகள்
கைக் கூத்துகளும் 5கூத்துகள் க்கணிப்புக்குள்ளாதல்
மறுமலர்ச்சி
த்தங்களுக்கும் பற்றமைகள்
ஸ்லாத பிறகூத்துகள்
துகள் 5கூத்துகள் த்துகள்
-IV
V. V.
VI-XI
1-22
2-5 6-9 9-10 10-12 12-16 16-18 18 18-20 20-21 21-22
26-58
26-33 26-29 29-30 31-31 31-32 32-32 32-33

Page 18
(ஆ)
மலையகத்தில் இடம்பெறு (I)
கரகம் (II)
காவடி (III)
முனியாண்டிக்கூத் (IV)
பஜகோவிந்தம் (V)
கும்மியாட்டம் (VI)
கோலாட்டம் (VII) அருச்சுனன் தபசு (VIII)
பொன்னர் - சங்க (IX) சொக்கரி
காமன்கூத்து காமன் கூத்து - ஏனைய (I)
காமன்கூத்து - 6 (II)
காமன்கூத்து - 6 (III)
காமன்கூத்து - 6 (IV)
காமன்கூத்து - 1 காமன்கூத்து தாம்
(V)
-- (
(VI)
காமன்கூத்து -
(VII) காமன்கூத்து - 6
(VII) காமன்கூத்து -
மூன்றாம் இயல் காமன்கூத்துக் கதைக்கூறுகள் நோக்கும்
(அ) காமன் பற்றிய கதைகள் (ஆ)
காமன் பண்டிகை
காமதகனப் படலக் கல் (ஈ)
காமதகனத்துக்கான வா மரபுகளும் நடைமுறைக்
இடம்பெறும் கதையும் (உ)
காமன் கூத்தும் சமுதா

து
தும்கூத்துகள்
34-51 34-35 36-36 36-37 37-37 37-37 38-39 39-41 4147 48-50
50-51 கூத்துகள்:ஒப்பீடு
51-58 வடமோடி ஒப்பீடு
52-54 தென்மோடி ஒப்பீடு
54-54 பசந்தன் ஆடல் ஒப்பீடு
55-55 மன்னார்க்கூத்து:ஒப்பீடு
55-56 முல்லைத்தீவுக் கூத்து: ஒப்பீடு
56-56 காத்தவராயன் கூத்து: ஒப்பீடு
56-56 பொன்னர் - சங்கர்கூத்து:
ஒப்பீடு
57-57 சொக்கரி ஒப்பீடு
57-58
களும் சமுதாய
62 - 79
நம் பண்டிகையும்
62-63 64 - 63 66-69
மதச் சுருக்கம்
ய்வழிவந்த கதை - கூத்துகளில்
70-72 72-75
யமும்

Page 19
(S6II) (61) (ஏ)
(33)
காமன் கூத்துப் பற்றிய காமன் கூத்துக்கான வ( காமன் கூத்துக்கான பா செய்தல் காமன் கூத்தில் பாத்திர (I) இரதி
(II) காமன் (III) பிறகிறு பாத்திரா
நான்காம் இயல் காமன் கூத்தின் நிகழ்ச்சி ஒ
(அ) (ஆ) (9) (FE)
() )
(96II) (61) (ஏ) (ஐ) (ஒ)
(ஓ) (ஒள)
(...)
காப்புக் கட்டுதல் கம்பம் ஊன்றுதல் விநாயகர்துதி ரதி - காமன் திருமணம் பெண்கள் காமனுக்குத் நிவர்த்தி செய்தல் காமன் பொட்டலில் காம காமன் - ரதி கல்யாண சிவனும் தவச்சாலையும் காமனைக் காணத் துாத காமன் சிவனின் தவத்ை கொண்டமைய்ை ரதிக்கு ரதி கூறுதல் காமன் துாதனைச் சந்தி செய்தியைக் கூறுதல் ரதியின் மறுமொழி
(I) ரதிதேவிக்கும் (II) காமன் வசந்தன (III) காமன் கணேசர் (IV) தோழிகள் சொ (V) மகாவிஷ்ணு பு (VI) பரமன் விருத்த (VII) பரமன் காமனை

சமுதாயக் கருத்துகள் ருமானம்
த்திரங்களைத் தெரிவு
ங்கள்
ங்கள்
ஒழுங்குகள்
)
தன் நேர்த்தியை
)ன் - ரதி ஆட்டம்
ஊர்வலம் வருதல்
நன் வருதல்
த அழிக்க ஒப்புக் ]க் கூறல்
த்துப் பெற்ற
காமனுக்கும் தர்க்கம்
ன அழைத்தல்
பூசை செய்தல்
ல்லுதல்
h) DL6)
D
எழுப்புதல்
75-75 76-76
76-77 77-79 77-77 78-78 78-79
81-111
81-82 82-82 82-85 85-86
87-87 87-87 88-88 88-88 88-90
90-90 90-91
92-93 93-111 101-102 103-103 104-107 108-108 109-110 110-111 111-111

Page 20
ஐந்தாம் இயல் காமன் கூடத்தின் கலை இல எதிர்கால வளர்ச்சிப் போக்கு
(அ) (ஆ)
(9) (FF) (2) ) (611)
(எ) (ஏ)
களரியமைப்பும் கலைய காமன் கூத்தில் பங்குெ அவற்றின் ஒப்பனை அலி ஆட்டமுறை இசையமைப்பு கண்ணாடியின் பயன்பாடு பார்வையாளருக்கும் கூத் தொடர்பு காமன் கூத்தில் இலக்கி காமன் கூத்தின் பழைய நோக்கும்.
உசாத்தணை நாற்பட்டி
பின்னிணைப்பு காமன் கூத்த இடம்பெற குறிக்கும் இடவிளக்கப்பட
 

க்கிய அடிப்படையும்
is:- 114-133 ம்சமும் 114-115 காள்ளும் பாத்திரங்களும் Dங்காரங்களும் 115-120
120-121
121-122 1. 23-123 துக்கும் இடையிலான
123-124 |ய நயம் 124-128
வடிவமும் புதிய
129-133
பல் 135-138
139-141
வம் பிரதேசங்களைக் டம் 142-142

Page 21
முதலாம்
தோற்
இந்நாட்டின் நாகரிகத்தையு வளர்த்த பெருமை கிராமங்களுக் மிக அருகாமையில் இருக்கின்ற6 உயிரூட்டுடன் நெருங்கிப் பின கிராமங்களில் வாழும் மக்களால் வி கிராமியக் கூத்துகளாகும். இவை முடியாத அரும்பெரும் சொத்துகள்
கிராமியக் கலைகள் கிரா செயல்களையும் வெளிப்படுத்து உள்ளத்துக்கு அழகையும் இ6 அவற்றிற்குண்டு. இக்கூத்துகள் ஒரு எடுத்துக் காட்டுவதில் முக்கிய ப நாட்டுமக்களின் உள்ளக்கருத்து, வாழ்க்கை முறைகள் என்பவற்றை கலைகளே முன்னிற்கின்றன.
இக்கலைகள் தற்காலத்திற் போகின்றன. ஏனெனில், மேலைத்ே தாக்கத்தாற் சில கிராமிய கூத்து சில கிராமியக் கூத்துகள் இன் கலைகளின் மதிப்பையோ முக்கியத்துவத்தையோ அறியாத வருகின்றனர். வளரவேண்டிய இக்க மிகவும் மனவேதனைக்குரியதாகு
இடவேறுபாடு, வெப் சூழல்மாறுபாடுகள் ஆகியவை இசையமைப்புகளிலும், ஓசைநயா ஏற்படுத்தினும், நாட்டின் உ

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
O
) இயல்
6.TAL
ம் பண்பையும் உயிர்ப்பையும் ஓங்கி குரியது. கிராமங்கள் இயற்கைக்கு மையால், அவை வாழ்வு என்னும் ணக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய 1ளர்க்கப்பட்ட அழகியற் கலைகளே, பொதுமக்களின் விலை மதிக்க ாகும்.
மிய மக்களின் உணர்ச்சிகளையும் ம் சாதனங்களாகும். அவர்களின் ன்பத்தையும் அளிக்கும் ஆற்றல் நாட்டின் கலாசாரப் பாரம்பரியத்தை Iங்கினை வகிக்கின்றன. அன்றியும், குணச்சிறப்பு, கலை, பண்பாடுகள்,
எடுத்து விளக்குவதிலும் கிராமியக்
போற்றுவாரற்று மறைந்து கொண்டே தயப் பண்பாடு, கல்வி ஆகியவற்றின் க்கள் இன்று கைவிடப்படுகின்றன; று மறைந்தும் விட்டன. கிராமியக் நாடகவுலகில் இவற்றிற்குரிய
மக்கள், இவற்றைப் புறக்கணித்து லைகள் மறைந்து கொண்டே போவது
D.
தட்பம் , பழக் கவழக்கங்கள்,
கூத்துகளின் தோற்றங்களிலும், Iகளிலும் எண்ணற்ற வேறுபாடுகளை பிர்மூச்சு அவற்றில் வேரோடிக் 1. திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 22
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
காணப்படுகின்றன. வலிமைமிகுந்த கலைகளின் நோக்க உணர்வுகளி உருவாக்குகின்றன. இக் கிரா வேறுபட்டாலும், அவையாவும் உடையனவாக விளங்குகின்றன.
(அ) கூடத்த
கூத்து என்பது, நாட்( கருதப்படுகின்றது. இவற்றை அழைப்பதுண்டு. கிராமிய அழைக்கப்படுவதுண்டு. இவற்றிற் ெ கலந்திருக்கும். கதையோடு சேர்ந்த வளர்ச்சி நாடகமாகின்றது. சுருக் திரைகளின்றி, அதிக ஒப்பனைகள் நடைபெறும் கிராமிய நாடகங்களே
ஆதிகால மனிதன் நாளாந் தான் ஒய்வுபெற்ற நேரங்களில் முற்பட்டான். அபிநயத்தோடு உருப்பெறலாயிற்று. இக் கிரா முக்கியத்துவமுண்டு. கூத்துக முன்னோடியாக விளங்குகின்றன. ஆ வரலாற்றையும் ஓரளவு பிரதிபலி மேலும், அவை மக்களின் மனப்போ கொள்கைகளையும் வெளிக்காட்டுகி கூத்து நிகழ்த்துபவரைக் “கூத்தாடி
“கூத்தாடி கூலிக்கார
என்று ஒரு பழமொழியும் உண்டு வரை நடைபெறுவதையே மேற் கழைக்கூத்து, கணியான்கூத்து போன் கூத்தைச் சிறப்பிப்பதற்காகக் கூத்து எடுத்துக் கொள்வதுமுண்டு. ஓர் இ கூடியதாகவே கூத்துகள் ஒழுங்கு
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

LD
மதக் கலாசார முடிச்சுகள் இந்தக் ன் உள்ளார்ந்த ஒருமைப்பாட்டை மியக் கலைகள் வகைகளில் அடிப்படையில் ஒருமைப்பாடு
டுப்புறக் கலைகளில் ஒன்றாகக் நாட்டுப்புறக்கூத்துகள்’ என்றும் நாடகங்கள் என்றும் இவை பாதுவாக ஆடல்களும் பாடல்களும் ஆடல் கூத்தாகின்றது. இக் கூத்தின் கமாகக் கூறினால், மேடையின்றி, இன்றி திறந்த வெளி அரங்குகளில் ா கூத்துகளாகும். தம் தான் செய்து வந்த தொழிலை, அபிநயங்களோடு செய்து பார்க்க கூடிய தொழிலானது கூத்தாக மியக் கூத்துகளுக்குத் தேசிய ளே கலைகளை வளர்ப்பதில் அவை கிராமிய மக்களின் வாழ்க்கை ப்பவையாக அமைந்திருக்கின்றன. 5குகளையும் சமய அடிப்படையிலான ன்றன. முன்னாளில், கிராமிய மக்கள் கள்” என்று அழைத்தனர். கிழக்கே பார்ப்பான் ன் மேற்கே பார்ப்பான்” . கூத்துக்கள் பொதுவாக விடியும் படி பழமொழி உணர்த்துகின்றது. பறவை பகலிலும் நடைபெறுவதுண்டு
க்கான கதையை நீண்ட கதையாக ரவை மக்கள் இனிதாகக் கழிக்கக் செய்யப்படும்.
2

Page 23
压
கிராமியக் கூத்துகளில் இய6 இடம்பெறுகின்றன. ஆயினும், பாட்டி காணப்படுகின்றது. கதை தொடர்ந்து விளக்கம் உரைப்பதற்கு உரைய சந் தப் பங்களையும் , பாதி த கதைப்போக்கினையும் விளக்குகின்
கிராமிய நாடகங்கள் கொண்டுள்ளன. "கூத்தாடினான்”, பிரயோகங்கள் நாட்டுக் கூத்துக்குப் காட்டுகின்றன. மட்டக்களப்பு நாட்டு இடத்தைப் பெறுகின்றது. மத்தள அ நடிகர் ஆடுவார். மத்தள அடிகள் வருகையையே குறிப்பதாக அமை இல்லாது கூத்தில்லை.
எல்லாக் கூத்துகளினதும் இ வழிபாடாகும். கூத்தாடிய அத்தனை பாடல்களைப் பாடிக்கொண்டு ஆடு: கூறி முடிந்தவுடன், “தொட்டுக்கும்பி சொல்லிக் கொண்டே போவார். அ கூத்தாடிய களரியைத் தெய்வமா கொண்டு செல்வர். அதன் பின் பத்துப்பதினைந்து நிமிடங்கள் கூத்தி கோயிலில் ஆடும்போது, ஊருக்கு ஆடுவார். தொடர்ந்து ஊர் முழுவது இது “வீட்டுக்கு வீடு ஆடுதல்” என
இதைத்தவிர, வேறு சிலர் கொடுத்துள்ளனர். அதாவது, மு: என்பதையே கூத்தாகக் கொண்டு நாடகமென அழைத்தது, நடனத்ை போன்று அடியார்க்கு நல்லாரும் இரண்டாகப் பிரிக்கின்றார். அதில் பாடலுக்கு உடலசைவு செய்து ஆ ஒரு கதை தழுவிவரும் பாடலுக் தக்கவாறு ஆடுதல் என்றும் விளக்

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ), இசை, நாடகம் ஆகிய முத்தமிழும் ன் செல்வாக்கே அதிகமாக அவற்றிற் கொண்டு செல்லுகையில், இடையில் ாடல் இடம்பெறுகின்றது. ஆட்டமே ரங்களின் பணி புகளையும் ,
Bg5). ஆட்டத்தையே அடிப்படையாகக் "நாடகமாடினான்’ என்ற தொடர்ப் ) ஆட்டத்துக்குமுள்ள தொடர்பைக் க்கூத்தில் இன்றும் ஆட்டம் முக்கிய டிக்கும் சல்லரியின் இசைக்குமேற்ப ஒவ்வொன்றும் பாத்திரங்களினது யும். பொதுவாகக் கூறின், மத்தளம்
A இறுதியம்சமாக இடம்பெறுவது, இறை பேரும் களரிக்கு வந்து நின்று பக்திப் வர். அண்ணாவிமார் இறைவாழ்த்துக் டு” என்று மத்தள அடியுடன் தாமும் தன் பின், மக்கள் அனைவரும், தாம் க எண்ணித் தொட்டுக் கும்பிட்டுக் * ஊர்க் கோயிலுக்குச் சென்று லே வந்த சில கட்டங்களை ஆடுவர். ப் பெரிய மனிதர் ஒருவர் முதலில் தும் வீட்டுக்கு வீடு சென்று ஆடுவார். எப்படும்: Pல வித்தியாசமான விளக்கங்களைக் ன்னாளில் நடாத்தப்பட்ட "நாடகம்” விளக்க முற்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் தயே இன்று சுட்டுவதாயுள்ளது. இது கூத்தை அவிநயம், நாடகம் என அவிநயமென்பது, ஒரு குறிப்பிட்ட பூடும் நடனமென்றும், நாடகமென்பது, கோ, அல்லது ஒரு விரிவுரைக்கோ கப்படுகின்றது. இன்றைய நிலையில்
3 திருமதி. ஆர். Gius

Page 24
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
மிக வளர்ச்சி நிலையிலுள்ள நா அடிப்படையாகவிருந்த கூத்துக்கு உள்ளன. எனவே, நாடகத்துக்கு வளர்ச்சியே நாடகம் என்றால் மிை நெடுங்காலமாக "நாடகம் குறிப்பதாகப் (அதாவது கூத்தையே “கூத்து” என்பது ஒருவரோ, அல்ல; அல்லது ஒரு கதையின் பகுதியை முதலியவற்றின் துணையுடன் கருதப்படுகின்றது. நடனத்தோ நாடகக்கலையானது, காலச்சுழற்சி வளர்ந்துள்ளது. இருப்பினும், இதன் கூத்துக் காத்திரமான பங்காற்றியுள் மனிதனின் மனதில் மகிழ்ச்சி சிலிர்க்கத் தொடங்குகிறது. அதே ம சூழ்ந்துகொண்டால், அவன் ெ சிலநேரங்களில் சோம்பலையும் சோ உவகையும் பெற வேண்டுமென் விரும்புகிறான். உடலுக்குத் தேை காலப்போக்கில் அவை பெரும் கூத்து பின்பு, அத்தகைய முயற்சிகள் உட நல்ல உடல் வனப்புள்ளவர்களின் விருந்தாக அமைந்திருக்க வேண்டும். கலையாகவும் உருப்பெற்றிருக்கல நாட்டுக் கூத்துகள் மூலம் க உணர்வுகளையும் வளர்க்கின்றன நடத்தைகளின் கூறுகளும், குறிட் வாழ்க்கையோடு, அல்லது முழு வா வழியும் மகிழ்ச்சிப் பெருக்கை அளி கூத்துக்களில் இடம்பெறும் நடன கலைத்துவ உணர்வைப் புலப்படுத்
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 4

)
டகங்கள் கூட, தமது நிலைக்கு மிகவும் கடமைப்பட்டனவாகவே அடிகோலியது, கூத்து. கூத்தின் E5uLJIT8E5(Tg5]. ’ என்ற சொல் நடனத்தையே குறிப்பதாக) பயன்பட்டு வந்துள்ளது. து ஒரு சிலரோ, ஒரு பாடலையோ, யோ, வாய்ப்பாட்டு, இசைக்கருவி ஆடிக் காட்டும் நடனமாகக் ாடு ஒன்றாக இணைந்திருந்த யின் விளைவாகத் தனியாகபிரிந்து தோற்றத்துக்கும், வளர்ச்சிக்கும் Iளது
நிறைந்து விட்டால் அவன் மேனியும் னிதனின் மனதில் சோகமோகங்கள் சயலிழந்து சோம்பிவிடுகிறான். ர்வையும் உதறிவிட்டு, உற்சாகமும் பதற்காகவும் அவன் ஆடிப்பாட வயான பயிற்சியாகத் தொடங்கி, துகளாக இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும். லினின்றும் உள்ளத்துக்குத் தாவி, ஆடலைக் காண்பது கண்களுக்கு பின்பு, அவையே பொழுது போக்குக் ாம் எனவும் கருதலாம். லைகளை மட்டுமன்றி, உடலையும் f. இவ்வாடல்களில் இடம்பெறும் புகளும் பெரும்பாலும் அன்றாட ாழ்க்கையினுாடே இயல்பாக நிரம்பி ப்பனவாக அமைகின்றன. கிராமியக் மும், இசையும் பாமர மக்களின் துவனவாக விளங்குகின்றன.

Page 25
&
மனிதனின் வாழ்க்கைய கலக்கப்பெற்றவை. தொழிலின்றி 6 திறமையாகவும் திருப்தியாகவும் ெ அத்தொழில்களை நடனத்துடன் இ நாற்றுநடுவது, அறுவடை செய்வது ஆடல்கள் காட்டுகின்றன. குடும்பத் கோலாட்டம் போன்ற ஆடல்கள் இடl நீராட்டு விழாக்களும் கூட, இவ்வா
BIT600T6)TD.
கூத்துகள் உற்சாகப் ெ தெய்வபக்தி, நல்லொழுக்கம், அழகு மக்களின் வாழ்வைப் பண்படுத்தும் எழுதப் படிக்கத் தெரியாத பெருவ புராணம், இதிகாசம் என்பனவற்றின் அவை பயன்பட்டு வருகின்றன. உ புராணக் கதைகளை நினைவூ பாரதக்கதையை நினைவூட்டுகின் மிகப் பயனுள்ள கலைகளாக பாமர
சிலர் நாட்டுக் கூத்துக6ை பிரதேசங்களில் அம்மை, கொப்ட அதாவது தெய்வங்களுடன் தொடர் அணுகமாட்டா என்றும் நம்பிக நீண்டகாலமாகத் தம்மைப் பீடித்தி எண்ணுகின்றனர். இன்னொரு சா செய்யும் பொருட்டுக் கூத்துகளை ந பொறுத்தவரையில், திருமணம நம்பிக்கையில் கூத்துகளை ஆடுகி காமன் கூத்து போன்ற கூத்துகள் நடைபெற்றுச் சில காலத்தில் திரு வந்தமைக்கான சான்றுகளுண்டு.

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் பும் தொழில்களும் இரண்டறக் வாழ்க்கையில்லை. தொழில்களைத் Fய்து முடிப்பதற்குப், பழங்காலத்தில் ணைத்து மக்கள் செயற்படலாயினர். போன்ற தொழில் முறைகளையும் தில் நிகழும் செயல்களிலும், கும்மி ம்பெறுவதுண்டு. பெண்களின் பூப்புனித டல்களால் அலங்கரிக்கப்படுவதைக்
பொழுதுபோக்கை மட்டுமல்லாது, நணர்ச்சி முதலானவற்றையும் புகட்டி, நோக்கில் வளர்ந்து வந்திருக்கின்றன. ாரியான மக்களுக்கு வேததத்துவம், வரலாறுகளை அறிந்து கொள்வதற்கு உதாரணமாக, “காமன்கூத்து’ கந்த ட்டுகின்றது. “அருச்சுனன் தபசு’ றது. எனவே, கிராமியக் கூத்துகள்
மக்களைப் பண்படுத்தி வந்துள்ளன.
ள ஆடுவதன் மூலம், தாம் வாழும் பளிப்பான் போன்ற நோய்நொடிகள் பான நோய்கள் எனக் கருதப்படுபவைக்கை கொண்டுள்ளனர். மேலும், ருந்த கிரகங்கள் கழிவதாகவும் சிலர் ரார் நேர்த்திக்கடன்களை நிவர்த்தி டத்துவதுண்டு. இளம் பருவத்தினரைப் ாகாதோர் திருமணமாவார் என்ற ன்றனர். உதாரணமாகத் தென்மோடி, ர் இடம்பெற்ற பகுதிகளில், கூத்து மணங்கள் அதிகமாகவே நடைபெற்று
5 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 26
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமுப்
(ஆ) கூடத்த மரபு
கூத்து மரபு என்னும் போது சங்ககாலம் தொடக்கமே நோக்க நடனமும் இசையும் சிறப்புற்றிரு பெரும்பாலும் “கூத்து”, “ஆடல்” மக்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாத் து: சமயச் சடங்குகளிலும் ஆடல் தனிய அக் காலப் பிரிவில் வ6 துணங்கைக்கூத்து, வெறியாடல், ே இடம்பெற்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகி கூத்துகள் பாட்டும் ஆட்டமும் அபிநய கொண்டு விளங்கியுள்ளன. சங்க பொருந்திய-அதாவது, கூத்தே காணப்படுகின்றமை இவ்விடத்து நி சங்ககாலப் பிரிவில் ஆடப் கூத்தாகும். இக்கூத்து தாழ்த்தப்பட்ட பெண் இருபாலாருக்கும் பொதுவா பெரும்பாலும் ஆடி வந்துள்ளனர். கொற்றமும் கொணர்ந்த வள்ளியின் இக்காலப்பிரிவில் ஆடப்பட குரவைக் கூத்தாகும். ஆண், பெண் விளங்குகிறது. அவர்கள் மூங்கிற் மான் தோற் பறையின் ஒலிக்கேற்றப்பு இதைப்பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது."
குரவைக்கூத்தானது, வரி கொள்ளப்படுகின்றது. இது எழுவரேனு மண்டிலமாக நின்று, கடகக்கை ே புகழ், வீரம் முதலியவற்றைப் பாடி அவ்வெழுவரை நிறுத்தி குரலிடத்துச் அவரவர் அடையாளப்பூவையும் அன அணிவிரலும் முன்னே நின்று மடிந் கோர்த்தல், “கடகக்கையாடல்” என
திருமதி. ஆர். Ētālo 6

)
நாம் இலக்கிய வரலாற்றடிப்படையில் வேண்டியுள்ளது. சங்க காலத்தில் ந்தன. நடனத்தைக் குறிப்பதற்கு என்ற சொற்களையே வழங்கினர். றைகளிலும் ஆடல் விரவியிருந்தது. டம் வகித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது." ர்ளிக் கூத்து, குரவைக் கூத்து, பார்க்கள ஆடல் போன்ற கூத்துகள் ன்றது. பெரும்பாலும் அக்காலக் மும் இணைந்த நடனப் பண்பினையே இலக்கியங்களிலும் நாடகப் பண்பு 5ாடு ஒட்டிய பல பாடல்கள் னைவு கூரத்தக்கது? பட்ட கூத்துகளிலொன்று, வள்ளிக் - மக்களால் ஆடப்படுவதும், ஆண், னதுமாகும். எனினும், பெண்களே ஆடும்பொழுது நாட்டுக்கு வளமும், பெருமைகளையும் பாடுவதுண்டு." ட்ட இன்னொரு சிறப்பான கூத்து, இருபாலாருக்கும் பொதுவாக இது கள்ளை அருந்திய மகிழ்ச்சியால் படி ஆடி மகிழ்ந்தனர்" புறநானுாறும்
க்கூத்தின் உறுப்பில் ஒன்றாகக் றும், ஒன்பதின்மரேனும் சமநிலையில் காத்து, குறிக்கப்பட்டவரது அழகு, , குரல் முதலாகிய நரம்பின் கண் 5 குறிக்கப்பட்ட தலைவரை நிறுத்தி, னிந்து நின்றாடுவதாகும். நடுவிரலும், து, மற்றைய இரண்டு விரல்களும் ாப்படும்.

Page 27
தீமைகளைப் போக்குவத கூத்தாடியுள்ளனர். கார்காலத்து கடம்பமாலை அணிந்து, அழகு பெற் செவ்விதமாக நிறுத்தி வழிபட்டு, ! மன்றுகள் தோறும் பெண் கள கூறப்படுகின்றது."
அக்காலத்தில் ஆடப்ப நடனமாகும். இதைப் பெண்களே ெ ஆடும் போது, மகளிரே இசைக்கரு பாட்டினை, யாழிற் பொருத்தமு கூட்டுவதற்கு குளிர்ச்சியினால் நிை வெப்பத்திலே தடவி, இசைக்குரி மாடமாளிகைகளில் இதற்கெனவே சங்ககாலப்பகுதியில் சமய நிகழ்ந்துள்ளன. அக்காலத்தில் இத் முருக வழிபாட்டில் ஆரவாரம் முக்கியத்துவம் பெற்றிருந்தன. இ கொடுப்பவன் முருகன். அம்மக மயக்கத்தைத் தர்ப்பதற்கு அவ்வெறியாட்டினால் பெண்கள் வெறியாடல் தனிச்சிறப்புற்றிருந்த
போர்க்கள ஆடல் என்ற சிறப்பம்சமாகும். இவ்வகையில், ! இதனைப் பிணம் தின்னும் பே தோற்றத்துடன் ஆடுவர்."
சங்ககால மக்கள் இ வாழ்ந்தவர்கள். எனவே, அவ முக்கியத்துவம் பெற்றன." எனினு சங்கமருவிய காலத்திலே சமண, பாதிப்பினால், நடனக்கலை வ கூத்துகளைப் பார்த்து மகிழ்வி அதிகரிக்கும் எனச் சமணரும், பெலி நாடகத்தையும் அணுகினால், ! வருமெனச் சுட்டினர். எனவே, சr செல்வாக்குப் பின்வந்த காலங்கள்

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ற்கும் சங்ககால மக்கள் குரவைக்
மலரையுடைய குறிஞ்சியைச்சூடி, ற்று விளங்கும் முருகனை உள்ளத்திற் தமக்குள் தழுவியவாறு கைகோத்து, குரவைக் கூத்தாடுவதாகக்
ட்ட இன்னோர் ஆட்டம், கயிற்று பரிதும் ஆடிவந்தனர். இவ்வாட்டத்தை ருவிகளையும் இசைப்பர். தாம் பாடும் ற இசைக்கத்தக்கவாறு நரம்பைக் லகுலைந்த அதன் பெரிய முனையை ய சுருதியைச் சேர்ப்பர். அரசனின்
மகளிர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்." பச் சடங்குகள் தொடர்பான ஆடல்கள் தகைய ஆடல்களே சிறந்து விளங்கின. மிக்க ஆடல்களும் பாடல்களும் }ளம் மகளிர்க்குக் காதல் நோயைக் 5ளிர் முருகன் மீது மேற்கொண்ட வேலன் வெறியாட் டயர்வான். முரசத்தின் ஒலிக்கேற்ப ஆடும் து."
ஆட்டமும் சங்ககாலத்துக்கே உரிய துணங்கைக்கூத்து குறிப்பிடத்தக்கது. ய்மகளிர் சுடுகாடுகளிற் பயங்கரத்
யற்கையோடு கூடிய வாழ்க்கை வர்களிடையே ஆடலும் பாடலும் ம், அக்காலத்தைத் தொடர்ந்து வந்த , பெளத்த சமயக் கொள்கைகளின் வளர்ச்சி குறையத் தொடங்கியது. பதனால், மக்களுக்கு இச்சைகள் ாத்தரும் கருதினர். பாடும் இடத்தையும் பகையும், பழியும் கடுஞ்கொல்லும் ங்ககாலத்தில், நிலவிய கூத்துகளின் ரிற் காணப்படவில்லை."
7 திருமதி. ஆர். grupadi

Page 28
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
சங்கமருவிய காலத்தைப் ஒழுக்கக் கேடுகள் மலிந்தன; கலை சிற்றின்பத்தைப் போற்றும் பண்புகள் முற்றாக மறைந்து போயின எனக் காற்சிலம்பை விற்பதற்குக் கோவ அவன் கொலை செய்யப்படுகிறான். அபசகுனங்கள் தென்பட்டன. என்6 பயந்த கண்ணகியின் முன், இ குரவையாடிப் பரந்தாமனைத் துதித் இடங்களில் ஆடல், இசை தொடர் சங்கமருவிய காலத்தைத் ெ இசை, சிற்பம், ஓவியம் ஆகிய கலை ஆட்சியில், நாடகக்கலையைப் போ பல்லவ, பாண்டிய காலகட்டத்தை "நாடகத்தால் உன்னட வீடகத்தே புகுந்திடுவ எனப் பாடியுள்ளமையுட காலத்துக்குரிய பாண்டிக்கோ6ை பாங்கிலமைந்த இலக்கியங்கள் எ
சோழர் காலத்தைப் பொறு வகித்தமைக்கான சான்றுகளுண்டு இவ்வாறு நாடகங்கள் மேடையேற்ற அக்காலத்தில் இடம்பெற்றிரு ஆட்சிக்காலத்தில், அவனது வர பட்டதெனவும், அவனது பிறப்பு வளர் அருஞ்செயல்களையும் எடுத்து அமைந்துள்ளது எனவும் கூறப்ப காலத்திற் பூம்புலியூர் நாடகம் எழுதி பதினேழாம், பதினெட்டா சிற்றிலக்கியங்களில் குற்றாலக் குறிப்பிடத்தக்கவை. இசையோடு ஆடுவதற்கேற்ற சிந்துகளும் கண்ணி காணப்படுகின்றன. இவை அக்கா எனவும் , தமிழகத்துப் பழை
திருமதி. ஆர். Geirgludsor

LD
பொறுத்தவரையில், வாழ்க்கையில் 5ளைத் துாற்றும் பண்பு காணப்பட்டது; மறைந்து போயின. எனினும் கூத்துகள் குறிப்பிடமுடியாது." கண்ணகியின் லன் கொண்டு சென்றபோது, அங்கு அவன் சாவதற்கு முன்பு கண்ணகிக்கு ன ஆபத்து வரப்போகின்றதோ எனப் டைக்குலப் பெண்கள் ஆய்ச்சியர் ததாகக் கூறப்படுகின்றது. வெவ்வேறு பான குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன. தொடர்ந்த பல்லவர் காலப் பகுதியில், ஸ்களைப் போற்றிய மகேந்திரவர்மனின் ற்றியமைக்கு ஆதாரமுண்டு, மேலும், ச் சேர்ந்த மாணிக்கவாசகர், டியார் போல் நடித்து நானடுவே
6õ29 ம் குறிப்பிடத்தக்கது. பல்லவர் வயும், திருக்கோவையும் நாடகப் ன்பதும் கருதத்தக்கது. த்தவரையில், நாடகக்கலை நல்லிடம் . முதலாம் இராசராசன் காலத்தில் ப்பட்டன. கூத்துகளும் நாடகங்களும் க்க வேண்டும். இராசராசனின் லாறு நாடகமாக எழுதி நடிக்கப் ப்புகளையும், வீரம், தியாகம் முதலிய க் காட்டும் நாடகமாகவும் இது டுகின்றது. முதற் குலோத்துங்கன் அரங்கேற்றப்பட்டதாகத் தெரிகின்றது. ம் நுாற்றாண்டுகளிலே தோன்றிய குறவஞ்சியும், முக்கூடற்பள்ளும் ம் உணர்ச்சி பாவத்தோடும் பாடி னிகளும், கீர்த்தனங்களும் இவற்றிற் லத்தில் அரங்கேற்றப்பட்டிருக்கலாம் ய நாடகங்களுக்கும், ஈழத்து
8

Page 29
நாட்டுக்கூத்துகளுக்கும் வழி காட்டி என்றும் கருதப்படுகின்றது.
கதாபாத்திரங்களின் வ தெரிவிக்கும் முறையிற் பாடுவதும் புலவன் தானாகவோ பாடி அறி குறவஞ்சிகளிலும் காணத்தகும் டெ வரவு, வசந்தவல்லி வருகை, ( பாத்திரங்கள் தம்மைத் தாமே அற விளங்குகின்றன. நாட்டுவளங்க எடுத்துரைத்துப்பாடும் முறையும் இ பெரும்பான்மையான பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. எனவே, கூத்து பெற்றிருந்தன எனலாம்.
ஐரோப்பியரின் காலத்தில் என்ற உணர்ச்சிகளினாலேயே உ புலித்தேவன், திப்புசுல்தான், சின்ன ஆகியோர் படிப்பறியா மிக ஏழை அரியணைகளை அமைத்துக் கொ நாட்டுப் பாடல்களும் செவிவழிக்க இக்கதைகளை மையமாகக் கெ இந்நாடகங்கள் திரைகளோ, காட்சிய இரவு முழுவதும் ஆடப்பட்டன. கலைகளும், பண்புகளும் நலிந்த ஒ வடிவிலே நடிக்கப்பட்டன எனத்தெ
(இ) கூடத்தக்கும் நாட
தமிழை இயல், இசை, ர நாடகம் இருவகையாகப் பிரிக்கப்படு வகை-நாடகம். எல்லாவித ஆடல் பெயர். கதையைத் தழுவிவரும் சு அழைப்பதுண்டு.

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் யாகவும் அவை அமைந்திருக்கலாம்
நகையை அவ்வப்பாத்திரங்களே ), பிறபாத்திரங்கள் வாயிலாகவோ, முகப்படுத்துவதும், பள்ளுகளிலும், ாது இயல்புகளாகும். கட்டியக்காரன் முக்கூடற்பள்ளி வருகை என்பன, முகப்படுத்துவதற்கு உதாரணமாக ளையும், சமயக்கருத்துகளையும் இவற்றிற் காணப்படுகிறது. இவற்றிற்
கூத்துக்கேற்ற முறையிலேயே கள் இக்காலத்தில் செல்வாக்குப்
தாய்நாடு, தாய்மொழி, தம்மினம் ந்தப்பட்டு, வீரம் விளைந்து மாண்ட மருது, பெரியமருது, கட்டபொம்மன் p மக்களின் உள்ளங்களிலே தம் ண்டமையால், அவர்களைப் பற்றிய தைகளும் தமிழகத்தில் மலிந்தன. ாண்டு நாடகங்கள் எழுதப்பட்டன. மைப்போ இல்லாத வெளியரங்குகளில் அந்நியராட்சி மேலோங்கி, நாட்டில் ஒரு காலப்பகுதிலேயே அவை கூத்து ரிகிறது.
கத்தக்குமுள்ள தொடர்பு
ாடகம் என்று மூவகைப்படுத்துவர். கின்றது: ஒருவகை கூத்து; மற்றொரு பாடல்களுக்கும் “கூத்து’ என்று த்தினை "நாடகம்” என்று சிறப்பாக
9 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 30
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
இன்னும் சற்று விளக்கமாக என்பதனைக் “கூத்து” என்றும், அ "நாடகம்” என்றும் கொள்ளலாம். நா தமிழ் மக்களைக் கவரத்தொடங்கி வாழ்க்கையையும், கலையையும் து கூத்து மிகவும் நாட்டமுள்ளதாக இ இக்காலத்தில் கதை, உரை காட்சிகள் மூலமாகச் சபையோர் மத் கலைப்பொருளின் வடிவத்திற்கு "ர "நாடகம்” எனும் சொல், இசைப்பா நிருத்தம் ஆகியவற்றைச் சுட்டும் பெ என்பது முன்னாளில் நடிகையைக் கு குறித்தது.
எனவே, இசையுடன் வளர்ந் இணைந்த கூத்தையும் “நாடகம்” குறித்து வந்தனர். இசையின் ஸ்வரப் அடவுகள் யாவும் எழுத்து வடி முடியாதவை. அவை குருசிஷ் இலக்கியங்களாகத் தலைமுறை வந்தவை. குருகுலமுறையிலேயே ந வந்தது.
பத்தொன்பதாம் நுாற்றா? நுாற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் ஏட்டுச் சுவடிகள் வாயிலாக நாம் நோக்கும் போது, கூத்துவகைகள் பெயர்களே கிடைக்கின்றன. இன்று பாமரமக்கள், "ஆட்டம்" நடக்கிறது (
(ஈ) சர்வதேச அடிப்பை
தமிழகத்தில் மட்டுமன்றி, பி வருகின்றன. நாகரிகமிக்க எத்தன கூட, கூத்துகள் பழைமையின் படிவங்களாகவும் விளங்குகின்றன.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

LD ச் சொன்னால், ஆங்கிலத்தில் Play” அம்மொழியில் Drama’ என்பதனை டகம் 19ஆம் நூற்றாண்டின் பின்னரே யது எனக் கொள்ளலாம். தமிழரின் ருவி ஆராயும் போது, அவர்களுக்குக் இருந்துள்ளமை தெளிவாகின்றது. ரயாடல், அல்லது கவிதை வடிவத்திற் தியில் நடிகர்கள் மேடைமீது நடத்தும் நாடகம்” என்று பெயராகும். முன்னர் டலுடன் கூடிய அவிநயம், நாட்டியம், ாருளில் அமைந்தது. நாடகக்கணிகை றிப்பிடாது. நடன மாதரைக் (Dancer)
த கூத்தையும், செவிவழிக்கதையுடன்
என்னும் சொல்லால் முன்னாளிற் பிரிவுகள், நடனத்தின் ஜதிவரிசைகள், வத்தில் ஏட்டில் எழுதி வைக்க ய குருகுல முறையில் எழுதா தலைமுறையாகக் காப்பாற்றப்பட்டு டனக்கல்வி முன்னாளில் நடைபெற்று
ண்டின் எல்லையிலும், இருபதாம் தமிழகத்துக் கோவில்கள், ஊர்கள் அறிகின்ற நாடக இலக்கியங்களை நிரம்பிய பல இசை நாடகங்களின் லும் நாடகத்தைக் குறிப்பிடும்போது, என்று மரபாகச் சொல்வது வழக்கம்*
டையில் கூடத்தகள்
றநாடுகளிலும் கூத்துகள் நடைபெற்று
கைய நாடுகளாயிருப்பினும், அங்கு சின்னங்களாகவும், பண்பாட்டின்

Page 31
பொதுவாகக் கூத்துகை கம்போடியா, ஆந்திரா, மைசூர், பகுதிகளிற் காணக்கூடியதாயிருக்
கேரளாவில் நடைபெறும் அழைப்பர். ஏனெனில், கம்பன் திருவிருத்தங்களை விளக்குவதா6 மத்திய கேரளத்தில், பகவதி ே அரைமாதம் இக்கூத்து நடைபெறும். சொற்களில் தமிழும் மலையாளமும் தவிர்ப்பதற்காக இக்கூத்து ஆடப்ட
கேரளத்தில் ‘சாக்கிய ஆடப்படுகிறது. துளுப் பிரதேசத் நடைபெறும் கூத்துகள் பதினைந்து அமாவாசைக்கு மறு நாளிலிருந்து கலைஞர்கள் தாம் வயலிற்கூடி, ே ஆரம்பத்தின் போது, அன்னை வணங்குவார்கள். இறுதி நாளில்கூடி பொருட்களைப் பங்கிட்டுக் கொ6 நிலாச்சாப்பாடும் இக்கூத்தைச் சிற
மைசூரில் “யட்சகானம் இடம்பெறுகின்றது. திரெளபதி, போன்றவற்றையும் சித்திரிக்கும் முக திரெளபதி, அல்லது இராமரைச் சித் முகமுடி அணிவிக்கப்படும்.
இதைத்தவிர, மிதிலை, இடங்களிற் “பொம்மலாட்டம்” எ6 விளங்குகின்றது. பொம்மலாட்டத் அதிகரித்துள்ளது. ஆந்திராவில் ரங்கநாத ராமாயணம் போன்ற விழாவிலும், கோவிலிலும் நடைடெ
பொம்மைகள் ஆட்டுத்ே வண்ணங்கள் ஆகியவற்றைக் ெ பொம்மலாட்டம் பாமரமக்களுக்கு அமைந்து, அவர்கள் சிரிக்கும் வை கொண்டிருக்கும்.

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ளக் கேரளா, ஜாவா, சுமாத்ரா, பாலி, போர்னியா, சியாம் போன்ற கிறது.
கூத்தைக் 'கம்பன் கூத்து' என்று சொன்ன பன்னிராயிரத்திருபத்தாறு ஸ், அப்பெயரை இது பெறலாயிற்று. காயில்களில், ஒருவாரம், அல்லது இக்கூத்தின் போது பயன்படுத்தப்படும் கலக்கப்பெற்றிருக்கும். நோய்களைத் படுகிறது. பகூத்து’ என்றதொரு கூத்தும் தைப் பொறுத்தவரையில், அங்கு நாட்கள் நடைபெறும். பங்குனிமாத இக்கூத்து நடைபெறும். முதலில் வடமிட்டுக் கொள்வார்கள். கூத்தின் ன பூமியையும், விநாயகரையும் , அடைதட்டி உண்பர். பெற்ற பரிசிற் ர்வர். பாட்டும் கூத்தும், பூசையும், ப்பிக்கும். ’ என்னுமொரு வகைக்கூத்தும் குசலவநாடகம், இராமர் நாடகம் மாக இக்கூத்து அமையும். அதாவது, திரிக்குமிடத்து, அவர்களைப் போன்ற
ஜாவா, ஆந்திரா, மைசூர் போன்ற ன்ற கூத்தே முக்கியத்துவம் பெற்று தின் செல்வாக்கு ஜாவாவிலேயே குமாரசம்பவம், உத்தரஹரிவம்சம், பாவைக்கூத்துக்கள் சிவராத்திரி றுவதுண்டு. தால், எருமைத்தோல், கட்டை, காண்டு சிறப்பாக விளங்குகின்றன. விளங்கும் வகையிற் கொச்சையாக கயிற் தரமற்ற நகைச்சுவைகளையும்
1 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 32
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
இவ்விடங்களில், பெ நிழலாட்டத்தையும் ஆடுவதுண்டு. ஒரு விளக்குக்கும், ஒரு வெள் வைத்து ஆட்டி, அவற்றின் நிழல் இதைப் பெரும்பாலும் நாடோ இந்நிழலாட்டம் மலையாளப் பகு கதையே இதற்கு அடிப்படைய ''மூன்று பருத்த மனிதர்கள்'' '' "'குல்லாய் வியாபாரியும் குர மையமாகக் கொண்டமைந்த நீ நடைபெறுவதுண்டு.
""தோல் பொம்மலாட்டம்" ஜாவா, சுமாத்திரா, போர்னியோ, நடைபெறுகின்றது. இது இந் கொள்ளப்படுகின்றது. சாலிவாக பொம்மலாட்டம் சிறப்புற்றிருந்தது கூத்துகளாக விளங்குகின்றன.22
(உ) தமிழகத்து நாட்
தமிழகத்து நாட்டுப்புறக்கூ மிகவும் போற்றத்தக்க வகையில் ெ வந்துள்ளன. இவை தமிழகத்தில் கரகம், காவடியாட்டம், பொம்மல லாவணி, கும்மி, கோலாட்டம் போ ஆண்டாண்டு காலமாகத் தமிழ் இப்பண்டைய பெருங்கலைகள் திறத்தினையும் வெளிப்படுத்தியும் அன்பையும், பண்பையும் முறையா காட்டியுள்ளன.
முற்காலத்தில், பண்டை பதினொரு வகையான ஆடல்களிற் இலக்கணங்களையும் நன்கு அறிய
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

ாம் மலாட்டத்தின் இறுதியாக நிழலாட்டமென்பது, பதுமைகளை ளைச் சீலைத்திரைக்கும் நடுவே திரையில் விழுமாறு செய்தலாகும். டிக் குழுக்களே நிகழ்த்துவர். நதிகளிலுமுண்டு. கம்பராமாயணக் பாக அமைவதுண்டு. ரஷ்யாவில் ஜாலக்கதையே எங்களிடம் வா'', ரங்கும்” ஆகிய தலைப்புகளை ழெலாட்டங்கள் பலவும் சிறப்பாக
என்ற பொம்மலாட்டத்தின் ஒருவகை சயாம், பாலி ஆகிய பகுதிகளில் நதியாவிலிருந்து பரவியதாகக் னரின் காலத்தில் ஆந்திராவிலும் 5. இவையாவும் சர்வதேசரீதியான
டுக்கூத்துகள்
ஏர)
த்துகளைப் பொறுத்தளவில் அவை பரும்புகழ் வாய்ந்தவையாக இருந்து எ அரும்பெரும் கருவூலங்களாகும். சட்டம், ஒயிலாட்டம், வில்லுப்பாட்டு, ன்ற எத்தனையோ நாட்டுக்கூத்துகள் ழகத்தில் வளர்ந்து வந்துள்ளன. [ தமிழ்மக்களின் வியப்பூட்டும் Tளன. அறத்தையும் வீரத்தையும், ன இல்லற வாழ்வின் மாண்பினையும்
டய தமிழகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் சிறந்து விளங்கினரென்றும், அவற்றின் ப்பெற்றிருந்தனரெனவும் தெரிகின்றது.
12

Page 33
E
இவ்வகையான கூத்துகளை ஆடு: அவற்றிற் பயிற்சியும் பெற்றிருந்தன பதினொரு வகை ஆடல் (560)LuIIIL6), (5Llb, UT606TLJ stil85t பேடியாடல், மரக்காலாடல், பாவை இவற்றுள், அல்லியம் என்னு கண் ணன் ஆடும் பத் துவை கொள்ளப்படுகின்றது. கம்சன் ஒ வஞ்சகமான முறையிற் கண்ணனை கொம்புகளை முறித்துக் கண்ணன் ஆடல் மூலம் நடித்துக் காட்டப்ப மாயத்தோற்ற நிலையிற் கண்ணன் நி பெறுகின்றது. அந்த நிலையில் அ முகபாவத்தின் மூலம் வெளியிடு அமைகின்றது. இரு பிரிவினருக்கிடை பெறுவதால், இவ்வகை ஆட்டத் பெறுகின்றது.
கொடுகொட்டியாடல், சிவன் ஞாபகப்படுத்துவதாக அமைகின்றது வல்லான் கைகொட்டித் தன் உணர்ச் எரியும் போது, கோபத்தினாற் சிவ போன்று வெகுளிச்சுவை மிகுந்து, வகையில் இந்த ஆடல் ஆடப்படுகின் கலந்த வெகுளிச் சுவையே ெ விளங்குகின்றது.
முருகன் எனும் தெய்வ அவர்களைப் பலமிழக்கச் செய்து, ஒரு குடையைப் பிடித்து அழைக்கப்படுகின்றது. வெற்றிக்க குடையானது ஒரு பக்கத் திரையா வெற்றிக்கொள்வதனால், இந்த ஆட சிறப்பிடம் பெறுகின்றது.

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் வதற்கெனவே நடனமாதர்கள் பலர்
ள்.
களுள் அல்லியம், கொடுகொட்டி,
• , மல்லாடல், துடிக்கூத்து, கடயம், யாடல் என்பனவும் அடங்குகின்றன. னும் ஆடலானது, மாயவன் அல்லது க நடனங்களில் ஒன்றாகக் ஒரு யானையின் உருவமெடுத்து, எக் கொல்ல முயன்றமையும், அதன் அதனைக் கொன்ற இயல்பும் இந்த டுகின்றது. வெற்றி பெற்றதும் ஒரு ற்கும் நிலை அல்லியத்திற் சிறப்பிடம் அசைவின்றித் தன் உணர்ச்சியினை ம் முறை கலைச்சிறப்புடையதாக டயிலான போராட்டத்தின் பின் வெற்றி -தில் வீரமே முனைப்பாக இடம்
T முப்புரத்தை எரிசெய்த செய்தியை - இந்த ஆடலை ஆடும்போது, ஆடல் சிகளை வெளிப்படுத்துவான். திரிபுரம் னது கண்கள் சிவப்பேறி இருப்பது
அதன் செயற்பாடுகள் தோன்றும் எறது. வெற்றியால் ஏற்பட்ட பெருமிதம் காடுகொட்டியில் முனைப்பாக
பம் அவுணர்களை முறியடித்து, வெற்றிக்களிப்புடன் தனது கையில் ஆடுவதே ''குடையாடல்” என ளிப்புடன் ஆடும் இந்த ஆட்டத்தில், க உதவுகின்றது. தீமையை நன்மை லில் இன்பக் களிப்புடன் கூடிய வீரமே
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 34
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
மாயவன் வாணாசுரனின் த நின்று ஆடும் ஆட்டத்திற்குக் "குடா அனிருந்தன் வாணனின் மகளான உ அவனைப்பிடித்துச் சிறை செய்துவி மாயவன் தந்திரமாக ஆடிய ஆட்ட விநோதக் கூத்துகளாகிய ஆறுவகை இன்பமும் வீரமும் இந்த ஆடலிற் சிற
நான்முகனின் முன்பாகத் ே ஆட்டத்திற்குப் ''பாண்டரங்கம்" என ஆடுபவரின் மேனியில் திருநீறு பூசா தோற்றம் போருக்கு செல்பவரெ வெளிப்படுவதால் இவ்வாட்டத் தோன்றுகின்றது.
மல்லாடல் என்பது, கண்ணன் வாணனை பேரொலி செய்து அழை பிடித்துக் கொன்று விடுவதை நடி கோபம், வீரம் என்பன இவ்வாட்டத்
"துடிக்கூத்து" என்பது, சூரம் தந்திரமாகச் சென்று மறைந்து ஆட்டத்தைச் சுட்டுகின்றது. முருகன் மிகுதியில் கடல் அலையையே ஆடுகின்றான். சிறிது நேரத்தில் எதிரி குதித்து ஆடுவதால், இவ்வாடலில் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
அயிராணி அல்லது இ தலைநகரான சோவின் மேற்குப்புற ஆட்டமே "கடயம்" எனப்படுகிறது வெளிப்படும் சுவைகளாகும்.
பேடியாடல் என்பது, சிங் விடுவிப்பதற்காகக் காமன் அல்ல நகையும், இழிவரலும் இதிலிருந்து
அசுரர்கள் தேள், நட்டு உருவெடுத்து நெளிவதைக் கண்ட
அவைகளை நசுக்கிக் கொ
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D
தலைநகரான சோநகரின் தெருவில் ம்” என்று பெயர். காமனின் மகனான ழையைக் கடத்திச் சென்றமையால், ட்டனர். அவனை விடுவிப்பதற்காக, மே “குடம்” என்று கூறப்படுகின்றது. கக் கூத்துகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். ப்பாக விளங்கும்.மெய்ப்பாடுகளாகும். தரின் முன்னிலையில் சிவன் ஆடிய *பது பெயராகும். சிவன் வேடமிட்டு ப்பட்டிருக்கும். இவரின் (ஆடுபவரின்) ராருவரின் தோற்றத்தைப் போல் தில் வீரச்சுவை முனைப்பாகத்
ன் ஒரு மல்லனைப் போன்று உருமாறி, pத்து, அவன் வந்ததும் ஓடிச்சென்று பத்துக் காட்டுவது, இவ்வாடலாகும். ததில் இடம்பெறும் சுவைகளாகும். ன் என்பவன் மாற்றுருவில் கடலுக்குள் கொண்டபோது, முருகன் ஆடிய ஆரனைக் கண்டுபிடித்து, உணர்ச்சி அரங்கத் திரையாகக் கொண்டு |யைக் கொன்ற மகிழ்ச்சியில் துள்ளிக் ல் இன்பமும் வீரமும் சுவைகளாக
ந்திராணி என்பவள், வருணனின் }வாயிலின் வயல் வெளியில் ஆடிய 1. வீரமும் இன்பமும் இதிலிருந்து
றையிலிருந்த வருணனின் மகனை }து மன்மதன் ஆடிய ஆட்டமாகும்.
பெறப்படும் சுவைகளாகும்.
வக்காலி, பூரான், பாம்பு போன்ற -தும், துர்க்கை மரக்கால் அணிந்து, ல் லும் போது ஆடிய ஆட்டம்,
14

Page 35
மரக்காலாடலாகும். பிரதானமாக 65 இவ்வாட்டத்திற் பங்கு கொள்வர். இ வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன.
ஓர் அழகான கொல்லிப்பு ஆட்டம் பாவையாடல் என்றழை கடுமையான போரைத் தொடங்கிய ஆடினாள், அவளது அழகில் மயங் போரை மறந்து அவளுடைய தந்தி இந்த ஆடலிலுள்ள சுவைகளாகும்
இந்த ஆடல்களை ஆடு பாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் தக்கவாறு ஆடை அணிகளைப் புன உணர்வுகளை வெளியிட்டு நடிக்க பாவனைகள் காட்டி நடிக்கப்படும்.
பதினொருவகை ஆடல்கள் இரண்டும், முருகனுக்கு இரண்டு திருமகள் ஆகியோருக்கு ஒவ்வொன் ஆண்களாலும், மூன்று ஆடல்கள் இதிலிருந்து பதினொரு வகை ஆண்களே பங்கு கொண்டமை தெ ஆட்டங்களுக்கு அதிக வரவேற் இவ்வாடல்கள் காதலைப் பெரி, வேண்டும்.24 எனினும், போரிலுள்ள நன்மை முன்னிலை எய்துவதை புலப்படுகின்றது.
பண்டைய தமிழகத்தில் கூத்து வகைகளும் இருந்துள் பொதுமக்களுக்காகவும் ஆடப்பட்ஆடிக்காட்டப்படும் நாட்டிய நாட. என்றும், பொது மக்களுக்காக ஆட அழைக்கப்பட்டுள்ளது.
வகைக் கூத்து, வரிக்கூத் இயல்புக்கூத்து, புகழ்க்கூத்து, தமிழ்க்கூத்து என்பன நாட்டிய நா

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் வலிமையும், வேகமும் கொண்டவரே இவ்வாட்டத்தில் வெகுளியும், வீரமும்
பாவை உருவில் திருமகள் ஆடிய ஐக்கப்படுகின்றது. அசுரர்கள் ஒரு பபோது, இந்த ஆடலைத் திருமகள் கிய எதிரிகள், காமவுணர்வு மிகுந்து, ரத்தால் மடிந்தனர். காமமும் வீரமும்
டும்போது, யார் யார் எந்தெந்தப் ரகளோ, அந்தந்தப் பாத்திரத்துக்குத் னைந்துக் கொள்வதுண்டு. என்னென்ன 5 வேண்டுமோ, அதற்குத் தக்கவாறு
நள், மாயவனுக்கு மூன்றும், சிவனுக்கு ம், காமன், இந்திராணி, துர்க்கை, ன்றுமாக ஆடப்படும். எட்டு ஆடல்கள் பெண்களாலும் ஆடப்படுவது மரபு. ஆடல்களிற் பெரும்பாலானவற்றில் ளிவாகின்றது. மேலும், ஆண் தன்மை பு இருந்தமையும் புலப்படுகின்றது. தும் போற்றவில்லையென்றே கூற வெற்றிச் சிறப்பாகத் தீமை அழிந்து போற்றியுள்ளனர் என்பது மட்டும்
'நாட்டிய நாடகம்" என்று கூறப்படும் ளன. இவை அரசருக்காகவும், டு வந்தன. அரசருக்காக மக்களால் கம், அல்லது கூத்து "வேத்தியல்" டப்படும் கூத்து " பொதுவியல்" என்றும்
து, சாந்திக் கூத்து, ஆரியக்கூத்து, விநோதக் கூத்து, தேசியக்கூத்து, டகத்தில் உள்ளடக்கப்படுகின்றன.
15
15
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 36
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
வகைக்கூத்து என்பது, என்பது சிறப்பித்துப் புகழும் கூத் பெரிதும் அரசர்களுக்காக ம வரிக் கூத்தானது, இசைப் குறிப்பதாகவுள்ளது. சாந்திக்கூத்து விநோதக்கூத்து பொதுவகையான ஆரிய இயல்புடைய கூத்தாகும் கூத்தாகும். இயல்புக்கூத்து இயற்ை தேசியக்கூத்து சொந்த இடத் கொண்டமைந்ததாகக் கருதப்படு: இக்கூத்துகள் யாவுமே தலைவ அமைந்துள்ளதைக் காணலாம்.*
(ஊ) தெருக்கூத்த
தெருக் கூத்துகள் பெ அமைந்துள்ளன. அவை முற்பகுதி, முற்பகுதியில் இறைவணக்கம், அன தோடயம் என்பன அடங்கும். உடற் முதலில் பாத்திரம் வரும் செய்திகள் இதர பாத்திரங்களின் பேச்சுகள் போ அடங்கும். இறுதிப்பகுதியில் மங் போன்றவை இடம்பெறும்*
இக்கூத்தானது, தெருவில் எனப்படுகின்றது. மேடையும் திரையு தெருக்களில் ஒப்பனையுடன் ஆடிப் என்பது நாட்டுக்கூத்து வகையைச் ச| முறையில் தெருவிலும் திறந்த நடைபெறுவதுண்டு.
தெருக்கூத்துக்கான கரு இதிகாசங்களிலிருந்தே பெற்றுக்ெ இராமாயணக்கதைகள், அரிச்சந்திரன் ஆகியன இக்கலைஞர்களால் நடிக்
திருமதி ஆர். சோதிமலர் 1

அங்கதம் என்றும், புகழ்க்கூத்து து எனவும் கருதப்படுகிறது. இவை க்களால் ஆடப்பட்டு வந்தன. பாடல் முதலானவற்றைக் து பாமர இயல்புடைய ஆடலாகும். இன்ப ஆடலாகும். ஆரியக்கூத்து தமிழ்க்கூத்து தமிழியல்புடைய கெத் தன்மையைக் கொண்டதாகும். து மரபுகளை அடிப்படையாகக் கின்றது. பொதுவாக நோக்கினால், னது வெற்றியையே குறிப்பதாக
ாதுவாக மூன்று பகுதிகளாக உடற்பகுதி, இறுதிப்பகுதி எனப்படும். வையடக்கம், ஆசிரியரின் முன்னுரை, ம்பகுதியில் கட்டியங்காரன் வருதல், ஸ், முற்பாத்திரத்தின் சுய அறிமுகம், ான்ற கதைத் தொடர்பான செய்திகள் களம் பாடுதல், வாழ்த்துக்கூறுதல்
நடாத்தப்படுவதால், தெருக்கூத்து ம் கிடையாது. மக்களுக்கு நடுவிலே பாடிச் செல்வதுண்டு. “தெருக்கூத்து’ Tர்ந்தது. இக்கூத்து மிக எளிமையான வெளிகளிலும் இரவு நேரங்களில்
க்களைக் கலைஞர்கள் புராண காள்கின்றார்கள். பாரதக் கதைகள், ன் கதைகள், வள்ளியம்மன் கதைகள் கப்படும்" ஆடலும் பாடலும் கூத்தின்
6

Page 37
(
முக்கிய அம்சங்களாகும். எவ்வித எளிமையான முறையில் எடுப்பாக இக்கூத்தானது, பார்வையாளர் மன இக்கூத்து நாட்டுப்புறத்து மக்களின் பெற்றிருக்கின்றது. மழையை வேை ஆடுவதுண்டு.
தெருக்கூத்துக்கள் சில மழையை வேண்டி கூத்தாடும் மக்க திருமணம் நடைபெறவேண்டும் எ என்ற கூத்தினையும் பிள்ளைப்ே சாவித்திரி எனும் நாடகத்தினையும் இருந்துள்ளது.*
தெருக்கூத்துக்கள் திடீரென கூட்டம் கூடியதும், ஆட்டம் ஆரம் “சர்க்கஸ்” விளையாட்டுக்களிலு பார்வையாளர் புரிந்து கொள்வர் கம்பியிலும் வித்தை காட்டுவதிலிரு குழலும் இசைக்கையில், பாட்டுப் பங்கு கொள்வதுண்டு.
சாதியடிப்படையிலும் கூத்து என்ற சமூகத்தவர் ஆடும் கூத இக்கூத்தானது நெல்லை, குமரி ம விழாக்களில் ஆடப்படுவதுண்டு. இன அடிப்படையாகக் கொண்டு அமை பாட, கூடியிருப்போர் தொடர்ந்து பாடு அமையும்.
கூத்துக்களில் உயர் அர மோசமான கலைஞர்களின் சு அவ்வகையான கூத்துகள் “டப்பாா “டப்பா” என்பது மோசமானது என் வேடிக்கையான கதைகளைப் ஆடப்படுகின்றன. உதாரணமாக, க கொள்வது, பொருந்தாமணம், அத் என்பனவும் இவற்றின் கருவா

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ந ஆடம்பரங்களும் இல்லாமல் மிக இதிற் பங்குகொள்வோர் ஆடிப்பாடுவர். தில் களிப்பைச் சேர்க்கும். இன்றும், நெஞ்சங்களில் நீங்காத இடத்தைப் ண்டியும் மக்கள் தெருக்கூத்துக்களை
நோக்கம் கருதி ஆடப்படுகின்றன. ள் விராடபருவம் எனும் கூத்தினையும், ன கருதுவோர் மீனாட்சி கல்யாணம் பறு வேண்டுபவர்கள் சத்தியவான் தெருக்கூத்தாக ஆடுவது வழமையில்
ாத் தெருவில் தொடங்கும். போதுமான பமாகும், இதிற் பங்குபற்றுவோருக்கு Iம் அதிக பயிற்சியுள்ளமையைப் . இதனை இவர்கள் கழையிலும், ந்து புரிந்துக் கொள்ளலாம். கொட்டும், பாடப்படுவதுண்டு. இதிற் பெண்களும்
க்கள் நடைபெறுவதுண்டு. “கணியன்’ ந்து கணியன் கூத்து எனப்படும். ாவட்டங்களில் நடைபெறும் கோயில் வை கிராம தேவதைகளின் கதைகளை ந்திருக்கும். முதலில் அண்ணாவியார் நிவர். ஆடலும் பாடலும் அமர்க்களமாக
நதஸ்த்து பெற்றவர்கள் மட்டுமன்றி, வத்துக்களும் இடம்பெறுவதுண்டு. வ்கூத்து” எனக் குறிப்பிடப்படுவதுண்டு. ற பொருளைத் தருகின்றது. சிறு சிறு பின்னணியாகக் கொண்டு இவை ணவனும் மனைவியும் சண்டையிட்டுக் தையும், மருமகனும் பேசிக்கொள்வது க அமைந்திருக்கக் காணலாம்.
17 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 38
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
கொச்சையான பாடல்களும் “தே கொச்சையான சொற்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
(எ) விலாசங்களும் கெ
விலாசங்களும், கொட நடைமுறையிலிருந்து சற்று வளர்ச் நூற்றாண்டில் இலங்கையில் அ நாடகமானது, கதகளி போன்றது. கூத்துக்களுக்கும் ஒற்றுமையுண்ே நாட்டுக்கூத்துகளின் வளர்ச்சியே வி
விலாசங்களையடுத்து, கொ வெளியில் மேடையமைப்புடன் ந காட்சிகளைப் பார்க்கக் கொட்டன கொட்டகைக் கூத்தகளில், இறக்கி இவை விலாசங்களிலிருந்து வேறு காரணமாக அமைந்தனவெனலாம்.
பழைய கூத்துகளுக்கு என்னவெனில், பழைய கூத்துக்க பெரும்பாலும் வேறான கருநாடக இ பாடல்களும், துக்கடாக்களும் இவ பேசும் முறையிலும் வேறுபாடு கான பேசுவது போல, இராகம் இழுத்துட் இவ்வகையான கொட்டகைக் க “டிறாமாக்கள்” (Drama) என்ற பெ
ஏே) ஈழத்துத் தமிழ் ந
ஈழத்துத் தமிழ்க்கலைகளில் நீண்டகாலமாக நாட்டுக்கூத்து நிலை நவீன நாகரிகத்தின் செல்வாக் சிதைவினாலும் இந்நாட்டுக்கூத்து ம அவற்றின் சுவை முற்றாக அழிந்து
திருமதி. sgi, Ganglesi

LD
வடியா” “முண்டி” “கிறுக்கி” போன்ற ளும் இக் கலைஞர்களாற்
99 44
ாட்டகைக் கூடத்தகளும்
ட்டகைக் கூத்துகளும் பழைய சி பெற்றவையாகும். இவை இருபதாம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன. விலாச
விலாசத்துக்கும், பழைய நாட்டுக் டெனக் கருதப்படுகின்றது. பழைய பிலாசமெனவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது. ட்டகைக்கூத்துகள் தோன்றின. திறந்த ாற்புறமிருந்து நேரடியாக மேடைக் கக் கூத்துகள் வசதியளிக்கின்றன. ஏற்றும் திரைகளும் காணப்பட்டன. படுவதற்குத் திரைகளும் மேடையுமே
ம், இவற்றிற்குமுள்ள வேறுபாடு ளில் இடம்பெற்ற இசைகளைவிட, இசைப்பாடல்களும், ஹிந்தி மெட்டுப் ற்றில் இடம்பெற்றன. வசனங்களைப் ணப்பட்டது. பழைய முறைக் கூத்தில் பேசும் முறைமை கைவிடப்பட்டது. hத்துக்களே இன்றைய உலகில் யரைப் பெறுகின்றன?
ாட்டுக் கூடத்தகள் ன் இன்றியமையாக் கூறாகிய நாடகம், )யிலேயே வளர்ந்து வந்திருக்கின்றது. கினாலும், கிராம வாழ்க்கையின் ரபுகள் நலிவுற்ற போதிலும், இன்றும் 1விடவில்லை./
8 سر

Page 39
'ஈழத்தின் இருபெரும் தேசி தமிழினமும் ஒன்றிடமிருந்து ம கொடுப்பனவுகளைப் பல நூற்றால் நாடகக் கலைத்துறையிலும் இப்பா நாட்டுக் கூத்துக்களில் ஒன்றான "ந பெறப்பட்டதாகும். இதனைச் சிங்க பிலிப்பு சின்னோ என்பவர். இவரி
சொற்களும், சங்கதச் சொற்களும் | அரிச்சந்திரன் நாடகமும் த மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.30 //
7 மன்னார் மாவட்ட நாட்டு சிங்களவரின் "'நாடகம்' அழைக்கப்ப மட்டுமன்றி, வெண்பா, கலிப்பா, கொ இன்னிசை, தோடயம், கலி முதல் சிங்களத்திலும் வழங்கப்படுகின்றமை எஸ்தாக்கியர் நாடகம், மூவிராசாக் ஆகியன முறையே எஸ்தாக்கியர் பெயர்களோடு சிங்களத்தில் மொழி நாடகங்களிலும், பாட்டு நாடகங்கள் பறைக்குத் "தெமௗபறைய" என்ற மத்தளத்தைக் குறிக்கும். /
இவ்வாறு, தமிழ் நாட்டுக்கள் கலை வடிவமாக ஈழத்தில் வ கிராமங்களிலே செழித்தோங்க நாகரிகத்தையும், பண்பையும் ஓம்
/ ஈழத்து தமிழ் நாட்டுக்கூத்து அவை எக்காலந்தொட்டு ஆ அறியப் படவில்லை. பள் ( இந்நாட்டுக்கூத்துகளுக்கு மூலங்க அக்காலத்தில் நாடகங்களாகக் உள்ளன. இவற்றோடு நொண்டி
வழக்கிலிருந்தது.
-'த¢ச -புர்?"

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் கிய இனங்களான சிங்கள் இனமும், மற்றது காலாசாரக் கொள்வனவு ண்டுகளாகவே நடத்தி வந்துள்ளன. வர்த்தனை நிகழ்ந்துள்ளது, சிங்கள் நாடகம்" எனும் கூத்து தமிழிலிருந்து
ள் மொழிக்கு அறிமுகம் செய்தவர், ன் சிங்கள் நாடகங்களிலே தமிழ்ச் பரவி உள்ளன. நரசிங்கர் என்போரின் தமிழிலிருந்து சிங்களத்திற்கு
க்கூத்து முறையைப் பின்பற்றியே டுகிறது. அதன் அமைப்பு முறைகளில் ச்சகம் முதலிய பாக்களும், விருத்தம் நிய பாவினங்களும் அதே பெயரால் ம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். தமிழிலுள்ள கேள் நாடகம், ஞானசவுந்தரி நாடகம் ரஜதுங்கட்டுவ , ஞானசவுந்தரி என்ற பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. சிங்கள் கவிதை களிலும் வாசிக்கப்படும் ஒருவகைப் பெயருண்டு. அது தமிழ்ப்பறையாகிய
உத்தானது தேசியத் தன்மை வாய்ந்த பளர்ந்துள்ளது. ஈழத்துத் தமிழ்க் யெ இக்கூத்துக்கலை இந்நாட்டு பி வளர்த்து வந்தது. ), மக்களின் வரலாற்றை நோக்கும் போது, நடப்பட்டு வருகின்றன என்பது ளுகளும், குறவஞ் சிகளுமே களாய் அமைந்திருக்கலாம். இவை கொள்ளப்பட்டமைக்குச் சான்றுகள் நாடகம் என்பதும் அக்காலத்தில்
19
19 மும்?
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 40
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
எனினும், ஒல்லாந்தர் நுாற்றாண்டின் இறுதிப்பகுதியிலி நடுப்பகுதிவரை, பல நாட்டு மேடையேற்றப்பட்டும் வந்துள்ளன 6 இவைகளிற் சில அவ்வப்போது நு ஈழத்திற் கிடைக்கும் ந நோக்கும் போது, அதிக நாடகங்க தமிழர்களே என்பது தெரிகின்றது. எ ஒப்பிடும்போது, அளவாற் குறைந்த சாராரது நாடகங்களிலும் சமயச் ச கதையை வெவ்வேறு நாடக ஆசி நாடகமாக்கியுள்ளனர். உதாரணமாக நாடகமும் வடமேற்குக் கரையே மாகாணத் திலும் வெவ்வேறு வழங்கியுள்ளமையைக் காணலாம். தமிழ்க் கலாசாரம் இன்று பிரதேசமாகிய சிலாபத்திலுள்ள கதைப்படிப்பும், வசந்த அம்மானை ே தொட்டு வழக்கிலிருந்தன. இன்று, ட ஆடப்பட்டு வந்த கதைகள் அருகிக் ஆண்டுதோறும் புதுவருட நா படிக்கப்படுகின்றன. அத்துடன், மார்க் ஆகியன ஆண்டுதோறும் கோயில்
(ஐ) நாட்டுக்கூடத்தக்க புறக்கணிப்புக்குள் A. மனிதனின் வாழ்வு கா6 மாற்றமடைந்து வருகின்றது. ச மறைதலும், புதியவை புகுதலு நாட்டுக்கூத்துக்களும் அவற்றின் பாட காரணமாகவும் மறைந்து கொண் நாடகமரபு என்பதை மறந்து விடல திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D
ஜட்சிக் காலமான பதினெட்டாம் ருந்து, இருபதாம் நுாற்றாண்டின் }க் கூத்துக்கள் எழுதப்பட்டும் ான்பதை உறுதியாகக் கொள்ளலாம். ாலுருவமும் பெற்றுள்ளன." ாட்டுக்கூத்துக்களின் தொகையை ளை ஆக்கியவர்கள் கத்தோலிக்கத் சைவர்களின் கூத்துகளை இவற்றோடு னவாகவே உள்ளன. எனினும், இரு ார்பே மேலோங்கி நிற்கின்றது. ஒரே சிரியர்கள் தத்தம் போக்கிற்கமைய மார்க்கண்டன் நாடகமும், வாளபிமன் பாரப் பிரதேசங்களிலும் கிழக்கு து புலவர்களாற் பாடப் பட்டு
// து அருகிவரும் ஈழத்தின் மேற்குப் மருதங்குளக்கிராமத்திற் பாரதக் பான்ற நாட்டுக்கூத்துக்களும் தொன்று ாரதக்கதைகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு காணப்பட்டாலும், வசந்த அம்மானை ட்களில் எல்லா வீடுகளிலும் கண்டன் நாடகம், வாளபிமன் நாடகம் களில் நிகழ்ந்து வருகின்றன.*
வாாதல்
லத்துக்குக்காலம் வெகுவேகமாக காலத்துக்கேற்றவாறு பழையவை ம் இயல்பே. அதைப்போலவே, )ரத்தன்மை காரணமாகவும், பழைமை டே போகின்றன. எனினும், கூத்தே ாகாது. இந்தியக் கூத்துமரபு, அதன் 20 سمیہ

Page 41
E
சகல பிரதேசத் தன்மைகளு தென்கிழக்காசிய நாடுகளில் அவை அடைந்த ஜப்பான் போன்ற நாடுக பேணப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது இருபதாம் நுாற்றாண்டுத கூத்துகளும், நவீன நாடகங்க அடைந்தபோது, நாட்டுக்கூத்துக் கிராமங்களின் தனித்தன்மைக்கு எத பலமாக வீசத் தொடங்கியமையால் தாழ்த்தும் நிலையே மேலோங்க மன்னாரிலும், யாழ்பாணத்திற் குருந இடங்களிலும் நாட்டுக்கூத்துகள் அ நாட்டுக்கூத்துக்கள் இவ6 பல காரணங்களுண்டு. அவற்று நாட்டுக்கூத்தினையோ, அன்றி எழுதியவர்கள் இலக்கியப் பயிற் குறைந்தவர்களானமையினால், பாத்த போக்கு முதலானவற்றைக் கவனிக் வளர்ச்சியும், நாடகத்துறையிலேற்ப வரவும் கூத்தினை அதிகமாகப் கூத்துக்கு இருந்த மதிப்பினைக் குை மக்கள் தேசியக் கலையான கூத்
ஒே) நாட்டுக்கூடத்தக்க
நாடகம், திரைப்படம், தெ நாட்டில் முன்னேற்றம் பெறினும், ! கூத்து இன்னும் அழியாமலிருப்பது காட்டுகின்றது. கிராமங்களில் கருதப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்படாம அங்கீகரிக்கப்பட்டதோடு ஆதரவும்
இந்நிலையில் நாட்டுக்கூத் குறையாது பாதுகாக்கவும் இலங்ை 1948ஆம் ஆண்டில் ஈழம் சுதந்திரம்

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
டன் இன்றும் காணப்படுவதும், களின் மரபு பேணப்படுவதும், வளர்ச்சி ளிற் கூட ஜப்பானியக் கூத்துக்கள்
ந் தொடக்கத்திற் கொட்டகைக் ளும் ஈழத்திற் செல்வாக்கினை க்கள் புறக்கணிப்புக்குள்ளாயின. திராக, மேற்றிசைக்கலாசாரக் காற்றும் , நாட்டுக்கூத்துகளைக் கேலி செய்து கின. எனினும், மட்டக்களப்பிலும், நகர், நாவாந்துறை, காவலுார் ஆகிய ஆடப்பட்டு வருகின்றன.' வாறு புறக்கணிப்புக்குள்ளாவதற்குப் றுட் சிலவற்றைக் குறிப்பிடலாம். க் கிராமிய நாடகங்களையோ }சியும் நாடக இலக்கண அறிவும் திர சிருஷ்டி, ஒருமைப்பாடு, உணர்ச்சிப் கவில்லை.இந்நிலையில் விஞ்ஞான ட்ட மாறுதல்களும், திரைப்படங்களின் பாதித்தன. மேனாட்டாரின் வரவு, ]றத்தது. விதேசியத்தினாற் கவரப்பட்ட
60))855 LD 60T.
列 றநத ،ޙަހ
னின் மறiமலர்ச்சி
ாலைக்காட்சி எனப்பல ஊடகங்கள் இவற்றுக்கெல்லாம், முதன்மையான , அதன் பெருமையைச் சிறப்பித்துக் ஒரு காலத்தில் தரக்குறைவாகக் ல் இருந்த கூத்துகள், பின்னால்
பெறலாயின. துகளைப் பேணவும், அதன் தன்மை கைப் பல்கலைக்கழகம் முன்வந்தது. அடைந்ததைத் தொடர்ந்து, ஈழத்துத்
21 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 42
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
தேசிய இனங்கள் தமது பாரம்பரிய உணரலாயின. இலங்கை அரசு புதித துணை நாடகக் குழுவானது, உயிர்த்துடிப்புடன் செயற்படத் தொட செல்வமாக நாட்டுக்கூத்துக் கலை நிலைக்குக் கொண்டுவர அயராது 2 அண்ணாவிமாரைக் கொண்டு பயிற்று மேடையேற்றி, சிங்கள மக்களும் உணருமாறு செய்தது.
அருச்சுனன் தவநிலை, கி கலாசாரப் பேரவையின் ஆதரவில் நாடகக்குழுத் தலைவரான சு.வித்திய கர்ணன்போர், நொண்டிநாடகம், இ பாகங்களிலும் மேடையேற்றப்பட் தாளக்கட்டுகள் ஒலிப்பதிவு செt கெளரவிக்கப்பட்டமையும், பாடசாை வைக்கப்பட்டமையும், மாணவரை அ கலைக்கழகச் சார்பில் நாட்டுக்கூத்து ஓர் இரவிலோ, அல்லது நடைபெற்ற கூத்துகளைச் சில மண சுருக்கியும், மின்சார வசதிகளுடன் விறுவிறுப்புக் கொண்டதாகத் த நாட்டுக் கூத்தின் பண்பையும், மாற்றியமைத்தார்,
ஏட்டு வடிவில் அழிந்துக் வடிவிற் கொண்டு வர, கலைக்கழக அவர்களும் அரும்பாடுபட்டனர். இக் 1975 ஆம் ஆண்டு வரை பல வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றுள் மார்க் அலங்கார ரூபன் நாடகம், எஸ்தாக் நாடகம், மூவிராசாக்கள் நாடகம் நாட்டுக் கூத்துகளின் மறுமலர்ச்சி
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D
ப் பெருமைகளைச் சிறிது சிறிதாக ாக அமைத்த கலாசாரப் பேரவையின் 1957ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் ங்கியது. இக்குழு ஈழத்தின் தேசியச் )யை, மீண்டும் அதன் முன்னைய டழைத்தது. பழைய நாட்டுக்கூத்தை பவித்து, ஈழத்தின் பல பாகங்களிலும் நமிழ் நாட்டுக்கூத்தின் பெருமையை
சகன்வதை என்பன இவ்வகையிற் மேடையேற்றப்பட்டன. கலைக்கழக ானந்தன் அவர்களின் தலைமையில், ராவணேசன் என்பன ஈழத்திற் பல டன. மறைந்தும், மறந்தும் வந்த ப்யப்பட்டமையும், அண்ணாவிமார் லகளிடையே நாட்டுக்கூத்துப்போட்டி புத்துறையில் ஆற்றுப்படுத்தியமையும் துகள் மலர்ச்சி பெறக் காரணமாயின. இரண்டு, மூன்று தினங்களிலோ ரித்தியாலங்களில் ஆடக்கூடியதாகச் நவீன மேடைக்குகந்த வகையிலே ாயாரித்தும், சு. வித்தியானந்தன் பயனையும் காலத்திற்கேற்ப
கொண்டுருந்த கூத்துகளை நுால் க் குழுவினரும் சு. வித்தியானந்தன் கழகம் 1961 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் நாட்டுக் கூத்துகளைப் பதிப்பித்து 5ண்டன் நாடகம், வாளபிமன் நாடகம், கியர் நாடகம், என்றிக்கு எம்பரதோர் என்பன குறிப்பிடத்தக்கன* இவை 5கு உதவின எனலாம்.
്ട്.
سمبر

Page 43
10.
11.
12.
13.
5 முதலாம் Casing disg வித்தியானந்தன், சு. (1969) தமிழ்வட்டம், சென்னை, மலர் சண்முகசுந்தரம், சு.(1978) “நாட் ஒரு அறிமுகம், பங்களுர், இ6 மேலது. பக்.8. வித்தியானந்தன், சு.மு.கு.நூ. பெருமாள், க. (1980) தமி வளர்ச்சியும், சென்னை, உ6 வெளியீடு.பக்.24. சண்முக சுந்தரம், சு. (1978). வித்தியானந்தன், சு. (1963) : வெளியீடு. பக். 263. சொக்கலிங்கம். க. (1977). வளர்ச்சி, யாழ்ப்பாணம், முத் இத்தகைய பாடல் களை பெரும்பாணாற்றுப்படை, கலித் இலக்கியங்களிற் காணலாம். வள்ளிக்கூத்துத் தொடர்பாக ഖfി: 370-371 “வாடா வள்ளியின் வளம் பல காண்க: மலைபடுகடாம், வரி "நறவு நாட்செய்த குறவர் தம் மான்றோற் சிறுபறை கறங்கக் வான்றோய் மீமிசை யயருங் கு காண்க: புறநானுாறு, செய். வ “குறியிறைக் குரம்பைக் குறவ வாங்கமைப் பழுண்ய தேறன் வேங்கை முன்றிற் குரவை யt காண்க: மதுரைக் காஞ்சி, வ “கார்மலர்க் குறிஞ்சி சூடிக் க சீர்மிகு நெடுவேட் பேணித் தரூ மன்றுதொரு நின்ற குரவை’
2.

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
இயல் ரிப்புகள்) "ஈழத்தின் கிராமிய நடனங்கள்” வெளியீட்டுக்குழுவினர். பக். 69 டுப்புறஆடல்கள்”, நாட்டுப்புறவியல் 0க்கிய மாணவர் வெளியீடு, பக்.66
lds.69. ழ் நாடகங்களின் தோற்றமும் லகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன
மு.கு.நூ. பக்.8. தமிழர் சால்பு, கண்டி, தமிழ்மன்ற
ஈழத்துத் தமிழ் நாடக இலக்கிய தமிழ்மன்ற வெளியீடு. பக். 2.
யும் , உரையாடல் களையும் , 5தொகை, மலைபடுகடாம் போன்ற
காண்க: பெரும்பாணாற்றுப்படை
தரூஉ நாடுபல கழிந்த பின்றை” : 320-323
பெண்டிரொடு கல்லென
தரவை’
Isfl: 1-3
JŤ LDTö556ĺT
மகிழ்ந்து
பரும்”
f: 613-615
டம்பின் }உப் பிணையூட்
3 திருமதி. ஆர். 6ाlpa

Page 44
16.
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் 14. காண்க: குறிஞ்சிப்பாட்டு. வ
''சாறுகொ ளாங்கண் விழவுக் யரிக் கூட் டின்னியங் கறந்த
கயிறுள் பாணியிற் நளருஞ் ச 15.
காண்க: தொல்காப்பியம், ெ "வெறியறி சிறப்பின் வெவ்வா வெறியாட்டயர்ந்த காந்தரும்" காண்க : பதிற்றுப்பத்து 45, ''கதவங் காக்குங் கணையெ நிலம்பெறு திணிதோ ளுயர ( பிணம் பிறங் கழுவத்துத் தன காண்க : ஏலாதி, செய்ய.23 "பாடகஞ் சாராமை பாத்திலா நாடகஞ் சாராமை நாடுங்கால் சேர்ந்தாற் பகைபழி தீச்சொல் தீர்ந்தாற் போற் நீறவரும்”
வித்தியானந்தன். சு. மு.கு. 19. காண்க : ஏலாதி, செய்.25 20. காண்க. திருச்சதகம், செய். 21 சுசி சுப்பிரமணியன், டி.என். ( 22. மேலது. 23. சண்முகசுந்தரம், சு.மு.கு.நுா. 24.
பெருமாள், க. மு.கு.நுா. பக். 25. மேலது. பக். 72 26. அறிவுதம்பி, அ. (1979) "
பதினோராவது கருத் தர பல்கலைக்கழகத் தமிழாசிரிய
சண்முகசுந்தரம், சு. மு.கு. நு 28. சக்திவேல் (1983), நாட்டுப்புற 8
பதிப்பகம், பக். 165. 29. சொக்கலிங்கம், க. மு.கு.நுா 30. மேலது. பக். 22
18. வி.
27.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்
N \l

ரி: 192 - 194 கள் நந்தி
வாடுமகள்
காரல்"
பாருளதிகாரம், நூற்பா6 - வரி:1-2
ய் வேலன்
வரி:10-12 ழ வன்ன வோச்சிப் அங்கையாடி"
ர் தாம் விழையும்
நாடகம் பலே சாக்காடே
பா. பக்.264
1979) புதுமுகம், புதுடில்லி பக். 111
பக்.8 10
தெருக்கூத்து" ஆய்வுக் கோவை ரங்கு தொகுதி - 3, இந்தியப் பர் மன்றம். பக். 25 T. பக். 54 இயல் ஆய்வு, சென்னை, மணிவாசகர்
ல் பக். 7-11 - 1
24

Page 45
க 31. மேலதிக விபரங்களுக்குக் கா
சதாசிவம் அ.(1969) ஈழத்து ,
கொழும்பு சாகித்திய மண்டல 32. வித்தியானந்தன், சு (1979)
வித்தியானந்தம், மணிவிழா 33.
மெளனகுரு, இ(1969) "பழைய
முறை " தினகரன் நாடகவிழ 34. சொக்கலிங்கம், க.மு .கு. நுா..

ரமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் மண்க :
த் தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம்
வெளியீடு. பக். 61 ''ஈழத்தில் நாட்டுக்கூத்து மரபு" வளியீடு. பக்.1 ப கூத்துகளைப் புதிதாக எழுதும் T மலர், கொழும்பு. பக். 54. பக். 30.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 46
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
இரண்டா
காமன் க பிறகடத்தகளுக்குமி வேற்ற
மலையகத்தில் இடம்டெ கூத்தாகக் காமன்கூத்து கொள்ள கூத்துகளுடன் ஒப்பிடுவதற்கு முன் கூத்துகளையும் அறிந்திருப்பது அ
மலையகக் கூடத்தகளால்
இலங்கையின் மலையக கிழக்குப் பிரதேசங்களிலும் கூத் வடமோடி, தென்மோடி, விலாசம் வழங்கப்படுகின்றன. அவை அ கூத்துகளிலிருந்து வேறுபடுகின்றன
வடமோடி
மட்டக்களப்பில் இடம்ெ வடநாட்டிலிருந்து வந்து தமிழரிடைச் வழங்கிய ஆரியக் கூத்து வகைை
வடமோடிக் கூத்துகள் இலக்கியங்களான மகாபாரத, இரா கொண்டிருக்கும். இக்கூத்துகளுக் வீரகுமாரநாடகம், தருமபுத்தி பதினெட்டாம்போர், குருக்கேத்திர சூரசம்காரம், குசலவநாடகம் என்ட
اسم
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் ه

உத்தக்கும் டையிலான ஒப்புமை மைகள்
1றும் கூத்துகளிற் சிறப்புப்பெற்ற ப்படுகின்றது. அக்கூத்தை ஏனைய பு, காமன் கூத்தல்லாத மலையகக் வசியமாகின்றது.
லாத பிறகடத்தங்கள்
ப் பகுதிகளல்லாத பிற வடக்கு, துகள் இடம்பெறுகின்றன. இவை
போன்ற பல்வேறு பெயர்களால் ஆடல் முறையிலும் மலையகக்
.
பறும் கூத்துகளிலொன்று. இது 5 கலந்ததும், பண்டைத் தமிழகத்தில் யச் சேர்ந்ததுமாகும்.
பெரும்பாலும் வட இந்திய மாயணக் கதைகளையே கருவாகக் த உதாரணங்களாக இராமநாடகம், ரநாடகம், பப்பிரவாகநாடகம், ன் போர், பாண்டவர் வனவாசம், வற்றைக் கொள்ளலாம்.
6

Page 47
இக்கூத்துகளிற் பெரும்பா புறவாழ்வின் இலக்குகள் முதல் கூத்துகளின் முடிவுகள் யாவும் இறுத அதாவது, துன்பியல் (Tragedy) அ
வடமோடிக் கூத்துகளைப் அதிகம் நீட்டி இசைக்காது பாடுவ வசனம் போல் இழுத்து இசைக்கட் கட்டியக்காரனின் வருகை இடம்பெறு பற்றித் தாமே கூறிச் செல்வர். இது கதையின் போக்குப்படி, அரசன், அ கூட்டங்கூட்டமாக வந்து ஆடுதல் “கொலு” எனப்படும். உதாரணமா என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். மு. ஆட்டமொன்று இடம்பெறும்.
வடமோடி ஆட்டம் உடம்ை பாட்டை நடிகர் தாமே பாடி ஆடு பாத்திரம் “தருமர் வந்தாரே”, “த ஆடி வருவதைக் குறிப்பிடலாம்.
இவ்வாட்டத்திற் கூத்தரொரு பக்கப்பாட்டுக்காரரும் பாடுவர். இவ்6 என்னவெனில், கூத்தாட வந்த ஆட என்பவற்றை முடித்துக்கொண்டு கலி வந்ததும் ஒரு துரிதமான ஆ “காலமேற்றுதல்” எனப்படும்.
வடமோடிக்கூத்துகளுக்கு விளங்குகின்றது. கூத்தர் மேடை சொற்கோப்பினாற் சேர்த்துக் காட் கீர்த்தனங்களிற் பல்லவியைப் தொடக்கத்திலேயே 6 - 12 மு: பகுதியை திரும்பத் திரும்பத் தாள

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் லும் போர்க்கருத்துகள், அல்லது ாமை பெற்றுள்ளன. வடமோடிக் யில் அமங்கலமாகவே முடிவதுண்டு. ஆக முடிவதைக் காணலாம்."
பொறுத்தவரையில், விருத்தங்களை ர். ஏனைய கூத்துகளிற் பாடல்கள் படும். இக்கூத்தில் முதலம்சமாகக் துகின்றது. அவர் தமது வருகையைப் "கட்டியங்கூறல்” எனப்படும். அப்பால், அரசி, மந்திரி, பிரதானிகள் என்போர் மரபாகும். இவர்களுடைய ஆட்டம் க, இராமர்கொலு, தருமர் கொலு, தல் வரவு நிகழும் போது சிறந்த
ப வருத்தாதது. எனவே, வரவு பற்றிய வர். உதாரணமாகத் தருமர் என்ற ருமர் வந்தாரே” எனத் தானே பாடி
வர் பாட்டைப்பாட, அவருடன் சேர்ந்து வாட்டத்தின் இன்னொரு விசேட பண்பு -டக்காரர் தம் வரவு, ஆட்டம், பாட்டு ாரியை விட்டுப் போகவேண்டிய நேரம் ட்டத்தை ஆடுவர். இவ்வாட்டம்
த் ‘தாளக்கட்டு’ உயிர்நாடியாக பில் தோன்றி ஆடும் தாளங்களைச் டுவது ‘தாளக்கட்டு’ எனப்படும். இது போலமையும். நடிகரது வரவின் றைவரை அண்ணாவிமார் இம்முதற் அமைதியுடன், அதற்குரிய அபிநயம்
27 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 48
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் காட்டி அரங்கின் முகப்பில் நின்று பின்னரே, அவர்கள் களரியுள் இற படி தாளக் கட்டினைப் பாடுவர். அ6 தம்மொழியிற் பாடும். வடமோடியி: வரும் போது, தாளக்கட்டாக,
“தகதிகா தெய்யத் தாக் தெய்யத்தே
என்ற ஆட்டம் தொடங்கு போன்று, குறிக்கப்பட்ட கால அளவு இந்நிலையில், கூத்தர் தாம் நின் திரும்பியும் அபிநயஞ்செய்து ஆடி போடுதல், எட்டுப் போடுதல், இவ் மாறியாடுதல் என்று சுழன்று ஆடும்
முதல் ஆட்டக்காரராக வரு ஆட்டத்தை முடித்துக் கொன “தகதிதிங்கிணதோம்” என்று கடை மத்தளத்தில் இறுக்கி அடிக்கப்படும் என்று பெயராகும்.
வடமோடிக் கூத்துகளின் தாளக்கட்டுகளைப் பாத்திரங்களுக்ே இக்கூத்துகள் எல்லாவற்றுக்கும் டெ “தகதிகதா தெய்யத்தெய்தெய்’ எ சேனாதிபதி அல்லது காவலாளி தாளக்கட்டு வீரம் தொனிக்கத்தக்க
“தாக் தெய்யத்தெ தாக் தெய்யத்தெ
என மாறுகின்றன. மேலும், இவ்வாட் வீரவான்களுக்கு மட்டுமென வகுக்க அது “நாலடி” என வழங்கப்படு
திருமதி. ஆர். gaाglpsy 2

D
பாடுவர். இம்முதல் ஆட்டத்தின் ங்குவர். நடிகர்களின் வரவுக்கேற்ற வர்கள் பாடிய பாடலை மத்தளமும் ல் முதலங்கமாக “அரசர் கொலு”
ந் தெய் தெய் நாம் தகதிகா”
கிறது. பின் இதே பகுதி பல்லவி புக்கு மீண்டும் சொல்லப்படுகின்றது. ாற நிலையிலும் பக்கங்களுக்குத் }, அந்த இடத்திலேயே வீசாணம் விரண்டு பேராகத் தமக்குள் இடம்
ஆட்டங்களை ஆடுவர்.
ருபவர் எவராயினும், அவரின் வரவு ண்டு வெளியேறும் நிலையில் சித் தாளம், இரண்டு மூன்று முறை . இந்த அடிக்குத் "தாளம் தீர்த்தல்”
இன்னோர் அம்சம் என்னவெனில், கேற்ப மாற்றியமைத்து ஆடுவதாகும். ாதுவான தாளக்கட்டாக அமைவது, ான்ற கட்டேயாகும். எனினும், ஒரு யின் வரவைக்காட்டும் இடத்தில், கதாக இருப்பதால், அவை
தய், தக்கத் தத்திரிகிடதெய் நய், தக்கத்திரிகிடதெய்”
டத்தில், தாளம் தீர்த்தலுக்கு முன்பு, ப்பட்ட ஒரு கடினமான ஆட்டமுண்டு. கின்றது. வீரந்தொனிக்கும் குதி
8

Page 49
H
நடைகொண்டு கால்களைத் தனித் நான்கு விதமாக மிதித்து ஆடுவதே சில மாற்றங்களுடன் கன்னியரும் ஆ “தகதிகா” எனத் தொடங்காமல்,
“தத்திமிதிமி தெய் தாகிட சுந்தரி ே
என மாறி வருவதைக் காணலாம். இதைத்தவிர, “முத்திரைப்பல்லவம் இடம்பெறுகின்றது. இது வரவுப்பாட்ட போது, முத்திரை பிடித்து ஆடும் து
வட மோடி ஆட் டத் த பொறுத்தவரையில், பெரிய கரப்பு ஒடுக்கமாகவும், கீழ்ப்பாகம் அக தொங்குகின்ற துட்டுடைகளை அ பாத்திரமேற்று நடிப்பவருக்குக் “க கொடுக்கப்படுகின்றன. இவ்விதமான என்றழைக்கப்படுகின்றன.
வடமோடிக் கூத்துகள் இன்று கா ஆரைப்பற்று, அக்கரைப்பற்று, தம் இடங்களில் நடைபெறுகின்றன.
11 தென்மோடி
தென்னாட்டில் நிலவும் கூத் கலந்து விளங்குவதால் “காதல் அழைக்கப்படுகின்றது.
தென்மோடிக்கு உதாரண ரூபநாடகம், பவளவள்ளி நாடகம், ந என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இக்
ー
4.

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் தனி முன்னும் பின்னும் துரிதமாய் அவ்வாட்டமாகும். இதே ஆட்டத்தைச் வூடுவதுண்டு. ஆனால், தாள அடிகள்
பயதிமிந்திமி தாம் ததிங்கின’
இவ்வாடல் “குந்துதல்” எனப்படும். ’ என்னும் ஆட்டமும் வடமோடியில் டின் பல்லவியை இரட்டித்து படிக்கும் தூரிதமான ஆட்டமாகும்.
ல் நடிகர்களின் உடையை டுப்புகளையும் அதாவது, இடுப்பில் ன்று வட்டமாகவும் கரப்புப்போல ணிவர். இவ்வாட்டத்தில் சந்நியாசி த்தாக்கு” “மரவுரி” என்ற உடைகள் எ எல்லா உடைகளும் “சோடனை”
ரைத்தீவு, களுதாவளை, மண்டுர், பிலுவில, வத்தாறுமூலை முதலான
துகளிலொன்று. இக்கூத்திற் காதல் கலந்த மோடி தென்மோடி’ எனவும்
Dாக, அநிருந்த நாடகம், அலங்கார ரேந்திர நாடகம், வாளபிமன் நாடகம் கூத்துகள் யாவும் காதற் சுவையை
9 goes of Gerarcot

Page 50
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் பயந்து, காதல் கைகூடுவதை மு. போர், வீரம் என்பவையும் இய வெற்றிகளைத் தடை செய்யும் மேற்கொண்ட போர்களாகவே கான
இக்கூத்துகளுக்கான கருக்க பெறப்பட்ட கதைகளாகவே : இருபத்தைந்துக்கும் மேலான இடம்பெறுகின்றன. தென்மோடிக் பாடலமைப்பு தருவாகும் . பாட்டுக் பாடல்களைப் பாடும் முறையை சொற்கோப்பு "தரு" எனப்படும்.
தென்மோடிக் கூத்துகளின் . இவற்றிற் பழமொழிகளை அமைத் உதாரணமாகத் தருமபுத்திரர் நாடக சூதாடி, நாடு இழந்து, வனம் புகு வந்த வியாசரைக் கண்டதும், . துரியோதனன் செய்த கொடு பழமொழிகளின் வாயிலாக நன்கு
"கும்பிடப் போனவர் தலை
விழுமோ முனிநாதா” என்று தருமரும்,
''ஏழைக ளழுத கண்ணீர்
கூரிய வாள் நிகராமோ | என்று திரெளபதியும் முறையிடுவார்
தென்மோடிக் கூத்தாடு பொறுத்தளவில், நடிகர்கள் பட்டுத் வேட்டி, சேலை என்பவற்றாலும் ஆடையுடன் தலையில் "பூமுடி" ன.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

டிவாய்க் கொண்டுள்ளன. எனினும், டம்பெறுகின்றன. அவை காதல் ஊறுகளை அழிப்பதன் பொருட்டு,
எப்படுகின்றன.
கள் பொதுவாகத் தமிழ் நாட்டிலிருந்து
அமைகின்றன. மட்டக்களப்பில் T இடங்களில் இக் கூத்துகள் கூத்துக்கே முக்கியமாக அமைந்த குச் சுரவரியைப் போன்று, கூத்துப் அமைத்துக்காட்டும் ஒரு வித
கதையமைப்பை பொறுத்தவரையில், துக் கூறும் மரபு காணப்படுகின்றது. கத்தைக் காட்டலாம். பஞ்சபாண்டவர் இது இருக்கும் நிலையில், தம்மிடம் அவர்கள் கூறும் பாடல்களிலேயே மைகளையெல்லாம் நாடோடிப் வெளிப்படுத்துகின்றார்கள்.
மயில் கோயிலிடிந்தே
முனிநாதா'' தைக் குறிப்பிடலாம்.
வர்களின் ஆடை அணிகளைப் நதுகிலாலும், மணிகளாலும் நெய்த
அலங்கரிக்கப்படுவர். அரசர்கள் யையும் அணிவர்.
30

Page 51
III வசந்தண் ஆடல்
இது மட்டக்களப்பில் ஆடப்ட என்ற பெயருக்கு நிறைந்த இன்பம் வயல் வேலைகளை முடித்த பின்பு கொள்ளலாம்.
வசந்தனாடல் என்பது, பt கொண்டு, தாள அமைதி தவ கோலாட்டத்தை ஒத்தது. எனினும், வடமோடி, தென்மோடி கூத்துகளைப் இசை வாத்தியங்களின் துணையுட
இவ்வாடலில் பல வகையுை வசந்தன், அம்மன் பள்ளு வசந்தன் கண்ணகி வழிபாட்டுடன் தொடர்பா வகைகளாக வகைப்படுத்தலாம்.
இவ்வாடல்கள் தம்பிலுவில் போன்ற இடங்களில் ஆடப்படுகின் கொண்ட வரிப்பாடல்களாகவும் உ
IV மன்னார்க்கூடத்தங்கள்
கூத்துகள் உயிர்த்துடிப்பு மன்னாராகும், மன்னாரில் இடம் கொண்டவையாக அமைந்திருக் செல்வாக்கு பரவிய காலகட்டத்ை யாவும் அமைந்துள்ளன.
மன்னார் கூத்துகள் இரு அவை வடபாங்கு (யாழ்பாணப்பாங் என வழங்கப்படுகின்றன. மன்னார்

ராமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
டும் கூத்துகளிலொன்றாகும். வசந்தன் எனப் பொருள் கொள்ளலாம். மக்கள் ஆடும் இனிய கூத்து என இதனைக்
ன்னிருவர் வட்டமாக நின்று கோல் றாது ஆடும் ஆட்டமாகும். இது இது கூத்து வகையைச் சார்ந்தது. போலவே, மத்தளம், சல்லரி போன்ற உன் இக்கூத்து அமையும்.
ன்டு. அவற்றை வேளாண்மை வெட்டு , குயில் வசந்தன், மாதவி வசந்தன், என வசந்தன் என அறுபத்து மூன்று
, காரைதீவு, மண்டூர், வந்தாறுமூலை றன. இவை இனிய சொற்கோப்பைக்
ள்ளன.
டன் விளங்கும் இடங்களிலொன்று, பெறும் கூத்துகள் சமயச் சார்பு கும், ஈழத்திற் கிறிஸ்தவர்களின் மதப் பிரதிபலிப்பதாக இக்கூத்துகள்
பாங்குகளில் இடம் பெறுகின்றன. பகு) தென்பாங்கு (மாதோட்டப்பாங்கு) மாவட்டக் கூத்துகளில் ஒரு முக்கிய
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 52
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
அம்சம் என்னவெனில், ஒரே கூத்ை நடிப்பது வழக்கமாகும். அங்கு பெறுவதில்லை. ஆனால், பாவினங் காணலாம்.
மன்னார்க் கூத்துகளைட் சிங்களவரின் “நாடகம” தோன்றியது இன்னிசை விருத்தம், கலிப்பா என்பவ அவற்றின் பெயர்களும் மாற்றமின் காணலாம். உதாரணமாக, எஸ்த நாடகமாக மாறியுள்ளமையைக் கு
V முல்லைத் தீவுக் கூ
இலங்யிைன் ஏனைய முல்லைத்தீவிலும் கூத்துகள் ஆட கூத்து மரப்ே காணப்படுகின்றது. முள் கருக்கள் சிலப்பதிகாரத்திலிருந்தே கூத்து, “கோவலன் கூத்து’ எ கண்ணகியம்மன் கோயில் ஆண்டு ஆடப்படுகின்றது. தென்மோடியின் ஆட்டமுறையிலும், பாடலமைப்பிலும் தென்மோடியை ஒத்துள்ளது. இக்கூத் விறுவிறுப்பும், அழகும் நிறைந்தது.
VI யாழ்ப்பாணக் கூட
யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த6 காணப்படுகின்றன. மன்னாரில் வடபா யாழ்ப்பாண கூத்துகளாக அமைகி
மன்னார்க்கூத்துகளுக்குமிடையே ெ
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 3

D
)த வடபாங்கிலும், தென்பாங்கிலும் ஆடல் முதன்மையான இடத்தைப் களே உள்ளுரக் கலந்து நிற்பதைத்
பின்பற்றியே காலப்போக்கிற் 1. மன்னார் கூத்துகளில் இடம்பெறும் ற்றை அந்நாடகங்களிலும் காணலாம். *றி, அப்படியே இடம்பெறுவதைக் நாக்கியர் நாடகம் எஸ்தாக்கியார் றிப்பிடலாம்.
டத்த
பிரதேசங்களைப் போலவே டப்படுகின்றன. இங்கு யாழ்ப்பாணக் bலைத்தீவில் ஆடப்படும் கூத்துக்கான பெறப்படுகின்றது. இங்கு ஆடப்படும் னப்படுகின்றது. வற்றாப்பளைக் டு பூசையில் இக்கோவலன் கூத்து
சாயலைக் கொண்ட இக்கூத்து, ), உடையமைப்பிலும் மட்டக்களப்புத் நதில் வரும் வஞ்சிப்பத்தனின் ஆட்டம் 5
ந்ததுகள் கோத்தவராயன்
வரை தென்மோடி, வடமோடி மரபுகளே ாங்கு என அழைக்கப்படும் கூத்துகள், ன்றன. யாழ்ப்பாணக்கூத்துகளுக்கும் நெருங்கிய தொடர்புண்டு."

Page 53
வீரகுமாரன் நாடகம், இராம யாழ்பாணத்திற் செல்வாக்குப் பெற்றி கூத்துவகைகள் அருகிவிட்டன. கூத்துகள் ஆடப்பட்டுவருகின்றன.
இவையெல்லாவற்றையும் நடைபெறும் கூத்தாகக் “காத்தவ இது ஈழத்தின் கூத்து மரபுகளில் ஒ: காத்தவராயன் கூத்தானது காத் தொடர்புபட்டதாகும். காத்தவராயர் L ஒரு தெய்வமாகும்.”
இக்கூத்தானது, தென்மோடி வளர்ச்சியடைந்த கூத்தன்று. என தன்னளவில் ஒரு படிமுறை வளர்ச் காத்தவராயன் கூத்தானது, மூ இடம்பெறுகின்றது. ஒன்று, காத்த ஆடும் ஒருவரை மேலும் உற் அமைந்துள்ளது. பூசாரிமார் உடுக் ஆடுவர். இது சமயச் சடங்காகச் முறையானது, ஒருவரே உடுக்கடி காத்தவராயன் பாடல்களைப் பா இன்னும் சில இடங்களில், கோயிலி பல வேடமிட்டுப் பாத்திரங்கள் த இங்கு காத்தவராயன் கூத்தானது ச நாடகமாக மாறிவிடுவதைக் கா நேர்த்திக்கடன் என்பவற்றுக்காக ர
காட்டும் தனித்துவம் கொண் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம்.

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் நாடகம், அனுருத்திர நாடகம் என்பன ருந்த போதும், இன்றைய நிலையில் வட்டுக்கோடடையில் மட்டும் சில
விட, யாழ்ப்பாணத்திற் பொதுவாக ராயன் கூத்து” இடம்பெறுகின்றது. ன்றாகும். காத்தான் கூத்து எனப்படும் தவராயன் எனும் தெய்வத்துடன் மாரியம்மனுடன் தொடர்புபடுத்தப்படும்
, வடமோடியைப் போன்று, முழுதாக ரினும், தனித்துவம் மிக்கதாகவும், சியடைந்ததாகவும் விளங்குகின்றது. >ன்று விதமான படிமுறைகளில் வராய சுவாமியாக உருக்கொண்டு சாகப்படுத்தும் வகையில் அது கடித்துக் காத்தவராயன் பாடல் பாடி 5 கருதப்படுகின்றது. இன்னுமொரு த்து, தனியே தானே அபிநயித்து, டிக் கதை விளக்கமளித்தலாகும். ன் வெளிப்புறத்தில் மேடைஅமைத்து, ாங்கி நடித்துக் கதை நிகழ்த்துவர். மயச் சடங்குகளிலிருந்து வேறுபாட்டு, ணலாம். இது கோயிற் சடங்கு, நடத்தப்படும் கூத்தாகவுள்ளது?
தின் படிமுறை வளர்ச்சிப்போக்கினைக் டதாக காத்தவராயன் கூத்து
33 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 54
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு மலையகத்தில் இடம்ெ
மலையகத்தில் இன்றைய | விளங்குகின்றன. இக்காலத்திற்போல் சாதனங்கள் வளர்ச்சிப் பெற்றிருக். சில முக்கிய பட்டினங்களில்
அதேவேளையில் இந்நாடகங்களோ மதுரைவீரன், பொன்னர்சங்கர், கும்மியாட்டம், கோலாட்டம் போன்
(இவ்வாறு, கூத்துகள் ஆரம்! பின்னணி எதுவென நோக்குதல் . வளமோடு வாழ விரும்பிய இந்தியத் நீரற்ற நிலங்களிலும், நீர்மிகு பெருந்தொகையினர் மாண்டு மடிந். அவர்களின் வாழ்வில் வைசூரி , அம் அத்தகைய சோகச் சூழ்நிலை கோடாகப்பட்டது, தெய்வ வழிபா நேர்ந்து, கூத்துகளை ஆட முற்பட்
இன்றைய நிலையில் பொறுத்தளவில், கரகம், காவடி, கே தபசு, காமன் கூத்து என்பனவே மு. ஏனையவை அருகிக் கொண்டே ரே
VI கரகம்
கரகமாடலானது ஒவ்வொரு மாரியம்மன் திருவிழாவின் போது, கும்பத்தைத் தலையில் வைத்துக்
கரகத்தில் முதல் நிகழ்ச்சி இது ஆற்றங்கரையிலேயே இ குடங்களிலும், ஒரு மண் குடத்திலு திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

பறும் கூத்துகள்
ைெலயில் கூத்துகள் பிரசித்தி பெற்று - அக்காலத்திற் பொதுசனத் தொடர்பு கவில்லை. அதனால், மலைநாட்டின் நாடகங்கள் பிரசித்தி பெற்றன. B, தோட்டங்களில் அருச்சுனன் தபசு, வள்ளிதிருமணம், காமன்கூத்து, றவையும் இடம்பெறலாயின.
பிப்பதற்கு அடிப்படையாக அமைந்த அவசியமானது. வறுமையை நீக்கி த் தமிழர்கள் இலங்கை வந்ததோடு, சகதிகளிலும் துன்பப்பட்டனர். தனர். சுகாதார வசதி எட்டாதிருந்த மை போன்ற நோய்கள் விளையாடின. லயில் அவர்களுக்குப் பற்றுக் டான்றே. அதனால், தெய்வங்களை பனர்.
மலையகக் கூத்துக்களைப் லாட்டம், கும்மியாட்டம், அருச்சுனன் க்கியமாக நடைபெற்று வருகின்றன. பாகின்றன.4
வருடமும் மாசிமகத்தில் நடைபெறும் இடம்பெறும். கரகமாடுதல் என்பது, கொண்டு ஆடுதலாகும்.
பாக "காப்புக்கட்டுதல்" இடம்பெறும். டம்பெறுகின்றது. இரு செப்புக் ம் நீரை நிரப்பி, தேங்காய் வைத்து,

Page 55
... (wyቒ"""ዃጅ
அதைச்சுற்றி அரளிப்பூ, தென்ன அலங்கரித்து கரகங்களை அழகு செப்புக்குடக் கரகங்கள் குறிப்பதா மண்குடக் கரகம் அமையும்.
கரகம் பொதுவாக, நேர்த் பொருட்டு ஆடுவதுண்டு. ஆண்களே பொருட்டுக் காப்பு கட்டுகின்றனர். கரகம் முடிந்து மஞ்சள் நீராடும் வ6 அவர்கள் செல்லமாட்டார்கள்.
கரகமாடிக் கொண்டு வரு தோன்றுவதுண்டு. அப்போது, அ உள்ளவர்களைக் காணநேரிடின், த “ப்ார்வை” பார்ப்பதுண்டு. அதாவது கரகத்தின் இறுதி நிழ்ச்சியாக “மஞ் தொடர்ந்து, பழையபடி கரகத்திலு
கரக ஆட்டத்தைப் பொறுத் முறைக்குமிடையே வேறுபாடுகளுண் கரகத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட அலங்காரப் பொருளாக மாறிவிட்ட காகிதக்கிளி என்பன அலங்கார எனினும், கரகப் பாடல்களின் சு குரலின் ஆர்வமும் இன்னுமே உதாரணமாக பின்வரும் பாடல்க: "ஆயிமகமாயி ஆங்காரக் நீலிமகமாயி நிட்டுரக் கா உச்சி மலை மேலே ஊ பச்சைக் கிளிபோல பறக்

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் bபூ, வேப்பங்குழை ஆகியவற்றால் செய்வர். காளியையும், மாரியையும் 5 அமையும். சக்தியைக் குறிப்பதாக
திக் கடன்களை நிவர்த்தி செய்யும் இந்நேர்த்திகளை நிவர்த்தி செய்யும் காப்பு கட்டிய நாள் தொடக்கம், ரை அந்நிய வீடுகளுக்குக் குறிப்பிட்ட
سمیہ
நம்போது, ஆடுவோருக்கு ஆவேசம் ம்மை, சின்னம்மை போன்ற நோய் மது கையிலுள்ள வேட்பங் குழையால் , வேப்பங் குழையால் அடிப்பதுண்டு. சள் நீராடுதல்” இடம்பெறும். அதைத் |ள்ள நீர் ஆற்றில் விடப்படும்."
எடு. முன்னர் தண்ணீர் நிறைந்த குடமே டது. நாட்செல்லச் செல்ல கரகம் ஓர் டது. பித்தளைக்குடம், அரிசிப்பூமுடி, த்துக்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. வையும், மாரியம்மனை வரவேற்கும் மங்கவில்லை. கரகப்பாடல்களுக்கு ளைக் கொள்ளலாம்.
காளியவள் ளியவள் மத்தம் பூப்போலே கிற மாரியாத்தா”
35 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 56
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
VIII assraig
காவடி முருகனுக்குரியது. சுமந்து கொண்டு பல மைல்கள் நாதஸ்வரமும், தவிலும் பம்பையும் ( முருகன் புகழ் அவர்களின் பாடல்க வீடுகளையும், வெற்றிமயிலை போற்றுவார்கள்."
காவடியை விளையாட்டாகல ܗܕ ܖܣܛ
பக்தியுணர்வுடன் நேர்த்திக்காகவும் பூட்டிக் காவடி எடுப்பது நேர்த்திக் காவடியில் பல வகையுண்டு. அ பன்னீர்க்காவடி, புஷ்பக்காவடி, சந் காவடி போன்றவையாம்.
IX முனியர்ணர்டிக் கூட
மலையக மக்கள் தமது என்னும் தெய்வத்தை வழிபடு முனிவர்களின் நினைவாக வழிப்ட முனியாண்டி என்ற தெய்வமாகும்.
முனியாண்டியை வால்மு அழைப்பர். வேட்டை போன்ற ெ முனியாண்டியை வணங்கி விட்டே ஆடு, கோழி பலியிடப்படுவதும், வைக்கப்படுவதும் வழக்கமாகும். அ ஒதுக்கப்படினும், அம் மக்களின் அட காட்டுவதாக அது அமைகின்றது.
பெரியமலையின் அடிவார மரத்தினடியில் முக்கோணமாகக் கல்
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 3

அடியார்கள் அதைத் தோள்களிற் நடந்து, கோயிலை அடைவார்கள். முழங்க காவடிக்காரர்கள் ஆடுவார்கள். ளில் விளங்கும். அவனின் ஆறுபடை )யும், வீர வேலாயுதத்தையும்
பும் சிலர் ஆடுவதுண்டு. அதேவேளை, மக்கள் காவடி எடுப்பதுண்டு. வேல் கடனுக்காகச் செய்யப்படுவதாகும். அவை, அன்னக்காவடி, பாற்காவடி, தனக் காவடி, வேல்காவடி, பறவைக்
த்த
காவற் தெய்வமாக முனியாண்டி கின்றனர். தவம் மேற்கொண்ட படப்படுபவரே முனியப்பர், அல்லது
னி எனவும் மலையகத் தமிழர் செயல்களுக்குச் செல்லும் போது, அவர்கள் செல்வர். முனியாண்டிக்கு
சாராயம், கள்ளுப் படையல்கள் அவ்வகை வழிபாடு நாகரிகமற்றதென பிலாசைகளையும், உணர்வுகளையும்
த்தில், ஆலமரம், அல்லது அரச லொன்று வைத்து வழிபடும் வழக்கம்
6

Page 57
மலையகத்திலுண்டு." சில இட குத்திவைத்திருப்பர். அது “கிண்டா ஆண்டுதோறும் வெள்ளைக் கொடி செயல்கள் நிறைவேற வேண்டி, ஆ அவற்றை அதற்குப் பலியிடுவர். முக்கோணக்கல்லின் கீழ் ஊற மகிழ்வதுமாக முனியாண்டிக் கூத்து தொடர்புபட்டதுமாகும்.
X மஜகோவிந்தம்
மார்கழி மாதத்தில் நிகழு பஜகோவிந்தம் அமையும். பக் மேளதாளத்தோடும், விஷ்ணுவின் பாடியாடுவர். வீட்டு வாசல்கள் தோ ஆடிச் செல்வோருக்கு பூசைக்கெ வேறு பொருட்களும் கொடுக்கப்ட தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்சி நை விரதமிருப்பதுண்டு. மலையகப் கொண்டாடப்படுகிறது.
X1 குற்றியாட்டம்
மலையக மக்களால் கும் தோட்டத்துறையைச் சார்ந்த பெ விசேட பண்டிகையின் போது கண போன்றோரது வீடுகளின் முற்றங் கும்மி கொட்டும் போது, அவர்க அவர்களுக்கு முகஸ்துதி செய் கொட்டுவர். தமது பெயர்கள் ! உச்சாணிக் கொம்பில் ஏறிவிடும் உளப்பாங்கைக் காட்டும் முகமா

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ங்களில் வெறும் சூலம் மட்டும் கட்டி” எனப்படும். கிண்டாக் கட்டிக்கு
கட்டி உயிர்பலி தரப்படும். தங்கள் டு, கோழிகளை நேர்ந்து விட்டவர்கள் சாராயத்தினை வழிபாட்டுருவமான 3றுவதும், மக்கள் குடித்து ஆடி அமையும். இது நடுகல் வழிபாட்டுடன்
ஓம் பக்தி தொடர்பான நிகழ்ச்சியாக தர்கள் பலர்கூடி, அதிகாலையில்
படத்தோடும் வீட்டுக்கு வீடு சென்று ாறும் கோலமிடப்பட்டிருக்கும். பஜனை கனச் சில வீடுகளில் எண்ணுெய்யும், டுவதுண்டு. முப்பது நாட்களுக்குத் டபெறும் சிலர் இக்காலங்களில் பகுதிகளில் இந்நிகழ்ச்சி சிறப்பாகக்
மியாட்டம் பெரிதும் ஆடப்படுகின்றது. ண்கள், தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற க்குப் பிள்ளை, கங்காணி, கண்டாக்கு களில் கும்மி கொட்டுவர்." இவ்வாறு ளது பெயர்கள் வரக்கூடியதாகவும், வதாகவும் பாடிக் கொண்டு கும்மி இடையில் வந்தவுடன் மகிழ்ச்சியில் 5ணக்கப்பிள்ளை, கங்காணிகள் தமது க அன்பளிப்புக்களை வழங்குவர்.
37 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 58
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
ஓயிலாட்டப்பாட்டு, ஒயிற்கு "கும்மி" எனும் பிரிவிலடங்குகின்றன. விநாயகர்துதியுடன் ஆரம்பமாகும் சுவாரசியமானது. இதில், ஆடவனெ பார்த்துக் கேள்விகள் கேட்டுப் ப பதிலளிப்பது போலவும் அமையும்
-- காசம்!
அடுத்து அரிச்சந்திரன் பார்ப்போமாயின், அதில் வரும் ப தன்மையிலமைந்துள்ளமையைக் .
"சொன்ன சொல் மீறாதடா சொல்கிறேன் கேளடா யெ பாரவனந்தனிலே -அங்கே பாம்புகளுண்டோ கண்மன துாரத்தை போகாதேடா - வ தோழரை விட்டுவிலகாதே
XI கோலாட்டம்
முன்பு பசுக்களுக்கும் இவ்விழாவை முன்னிட்டும் பெ இவ்விழாக்காலம் முழுவதுமே கோலாட்டமானது, குறிப்பிட்ட ஒரு அதாவது, தீபாவளிக்கு மறுநாள் அ அன்றைய தினத்தில் பெண்கள், 6 கன்றும் பிடித்து வைப்பர். வட்டமாக கோலாட்டம் ஆடுவதுண்டு.
பின் பசுவுக்காக அந்தத் வீடு சென்று கோலடித்துப் பண பெண்பிள்ளைகள் களிமண்ணாற் ஊர்வலமாக எடுத்துச் சென்று ஆற்
அப்போது அவர்கள் கோலாட்டத்த திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

ம்மி, அரிச்சந்திரன் கும்மி என்பனவும் ஒயிலாட்டப்பாட்டு என்பது, பொதுவாக - ஒயிற்கும்மி எனும் வகை மிகவும் னாருவன் இளநங்கையொருத்தியைப் பாடுவது போலவும், அதற்கு அவள்
ஒயிற்கும்மி எனும் வகையைப் பல பாடல்கள் உபதேசஞ் செய்யுந் காணலாம். உதாரணமாக,
- புத்தி பன் மகனே
சியே
ருந் டா”15
விழாக்கள் கொண்டாடப்பட்டன. பண்கள் நோன்பு நோற்பதுண்டு. கோலாட்டம் ஆடப்படும். முன்பு தினத்தில் மட்டுமே நடைப்பெற்றது. மாவாசையன்று மட்டுமே நடைபெறும். தழந்தைகள் களிமண்ணாற் பசுவும், நின்று வளைந்தும், வரிசை சேர்த்தும்
திருநாளைக் கொண்டாட வீட்டுக்கு ம் திரட்டுவர். விழா முடிந்ததும்,
செய்த பசுவையும், கன்றையும் நிலோ, குளத்திலோ விட்டுவிடுவார்கள். பிற் பாடும் பாடல் இனிமையானது.

Page 59
இன்று கோலாட்டம் ஒரு தமிழ்க் கலாசார நிகழ்ச்சிகள் நடைெ முற்காலத்தை விட, வெவ்வேறான இக்கோலாட்டத்தில் இடம்பெறுகின்
நாடும் நகரமும் செழிக்கவும் பாடல்கள் கோலாட்டத்தில் இடம்டெ பழைய புராணக்கதையொன்று தொடங்குவதற்கு அடிப்படையாக கண்ணபிரான் ராதை என்னும் கோட் அதனால், மற்றைய கோபியர் பொற எனவே, கண்ணபிரான் ராதையை கொண்டான். கோபியர்கள் கண்ண சேர்ந்து, சினம் பொங்க, அவனுட6
கண்ணன் தன் வாயிலி உமிழ்ந்து விட்டு, தானும் நீரில் கோபியர் கதறியழுதனர். அப்போது, அன்புக்குகந்த பசுவையும் கன்றைய பாராட்டினால், கண்ணன் மீண்டும் (
பின்னர், கோபியர் யமுனை பிடித்து வைத்தார்கள். கணி வெள்ளைத்துகிலை விரும்பி அணி மகிழ்விக்க, இன்னிசைபாடி கும்மிய முதல் தொடக்கப்பட்டதே கோலா
XI அருச்சுனன் தம
அருச்சுனன் தபசுக்கான க கதையாகும். மகாபாரத்தில் பஞ் பன்னிரண்டு வருடங்கள் அஞ்ஞா மீண்டும் குறிப்பிட்ட அக்காலம் மு முயற்சி செய்கின்றனர். இந்நி

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் குறிப்பிட்ட தினத்தில் மட்டுமன்றி, பறும் போதெல்லாம் ஆடப்படுகின்றது.
புதிய வடிவிலமைந்த பாடல்களும் றன.
, மக்கள் நலிவின்றி வாழ்வதற்குமான றுகின்றன. கோலாட்டம் தொடர்பாகப் ண்டு. இக்கதையே கோலாட்டம்
யிடம் அதிக அன்பு காட்டி வந்தான். ாமையுற்று, அவளைச் துன்புறுத்தினர். தாம்பூலமாக்கி வாயில் தரித்துக் னை விடவில்லை. எல்லோரும் ஒன்று ன் சண்டை செய்தார்கள்.
ருந்த தாம்பூலத்தை யமுனையில் மூழ்கினான். கண்ணனைக் காணாத அசரீரி ஒன்று கேட்டது. “கண்ணனின் பும் கோபியர் ஒரு மண்டலம் தொழுது வருவான்” என்ற செய்தி கிடைத்தது.
ா மண்ணைத் திரட்டி, பசுவும், கன்றும் 1ணனைப் பிரிந்த சோகத்தில் னிந்தார்கள். பசுவையும் கன்றையும் படித்துக் கோலாட்டம் ஆடினர். அன்று ட்டமெனக் கருதப்படுகிறது."
தை இதிகாசத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட சபாண்டவர் சூதாடித்தோற்று, பின், தவாசத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றனர். டிந்து, தமது நாட்டைப் பெறுவதற்கு லையில், ஒருநாள், வேதவியாசர்
39 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 60
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் பாண்டவர்களது ஆச்சிரமத்தை அமை திவ்வியாஸ்திர சாஸ்திரத்தை உ
அருச்சுனனுக்குக் கற்பித்து, அவன் அஸ்திரங்கள் பெறுமாறு அனுப்பக்கம் தருமன் அருச்சுனனுக்கு அதனைக் அஸ்திரம் பெற்று மீளக்கடவாய்”
அருச்சுனன் விடைகொண்டு அடைந்தான். அங்கே இந்திரன் வேண்டுவதைக் கேட்குமாறும், தான் ''எனக்கு அஸ்திரம் அனுக்கிரகிக் அவனை நோக்கி, "சர்வலோக வேண்டியதைப் பெற்று மீளுங்கால தருவேன்'' என்று கூறி மறைந்தான்
இந்திரனின் வார்த்தைக் அவ்விடத்தைத் தானே தவத்தலமா பின்னர், சிறிது சிறிதாக அதனை உணவைத் தவிர்த்து, நித்திரையில் கொண்டு, மூன்றுமாதகாலம் சிவன்
இங்ஙனம் தவம் புரிகையில், அசுரனாகிய பன்றியை அருச்சுனா வேட வடிவங் கொண்டிருந்த சிவனு பட்டு பன்றி இறந்தது. பன்றி யாடு சிவனுக்கும் அருச்சுனனுக்கும் மற் சிவன் அவனைத்துாக்கி அந்தரத்தில் காட்டினார். உடனே, அருச்சுனன் வீழ் தனது திருக்கரங்களால் அணைத்து
இந்த திவ்வியாஸ்திரத் அருச்சுனனை இந்திரன் கண்டு, சூட்டியதுடன், வச்சிராயுதத்தையும்
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D
டந்து, தருமனைக் கண்டு, அவனுக்கு பதேசித்து, “அரசனே, நீ இதனை னை இந்திரன்பாலும், சிவன்பாலும் 5டவை” என்று கூறினார். அவ்வாறே, கற்பித்து, அவனைத், "தேவர்பால் என்றனுப்பினான்.
, அங்கிருந்து புறப்பட்டு இமயத்தை சோதிவடிவில் தோற்றமளித்து, தருவதாகவும் கூறினான். அருச்சுனன், குக” என வேண்டினான். இந்திரன் நாயகனாகிய சிவன்பாற் பெற த்தில், நானும் தர வேண்டியதைத்
.
ளைச் செவிமடுத்த அருச்சுனன் க்கி, சிலநாட்கள் கந்த மூலமருந்தி, எயும் விடுத்து, ஈற்றில் முற்றிலும் ன்றித் தேகத்தை தன்வசப்படுத்திக் ன நோக்கித் தவம் செய்தான்.
ஒருநாள் துரியோதனால் அனுப்பப்பட்ட * அம்பால் எய்ய, அதே பன்றிக்கு, ம் அம்பெய்ய, இருவரதும் அம்புகள் நக்குரியதென்ற பிரச்சினை எழவே, போர் நடைபெற்றது. அப்போரிலே, எறிந்துவிட்டுத் தமது மெய்வடிவைத் ந்து வணங்கினான். சிவன் அவனைத் ப, பாசுபதாஸ்திரத்தைக் கொடுத்தார்.
தைப் பெற்று மீளும் வழியில்,
அவனுக்கு இரத்தினக் கிரீடஞ் கொடுத்தான்.
0.

Page 61
இக்கதையை அடிப்படைய எனும் கூத்து நடிக்கப்படுகிறது. அ வகையில், பெரிய கம்பம் ஒன் கட்டப்பட்டிருக்கும். அக்கம்பத்தின் ஒன்று அமைக்கப்படும். அதிலேயே அமர்ந்திருப்பார்.
அருச்சுனன் ஒவ்வொரு படிய அடையும்வரை, பஞ்சபாண்டவர்களி அனுபவம் ஒவ்வொன்றும் படிக்கொ உருக்கமானதாக அமைந்திருக்கு காட்சியும் மிக அழகாகக் காட்ட இருக்கும் போது, தவம் செய்பவ ஏதாவது தென்பட்டால், தவநிலை நிலத்தை நோக்கி இறங்கி விடுவார். அல்லது நேர்ந்த காரியம் கைகூடி
இக்கூத்தானது, நேர்த்திக் காட்டவும் ஆடப்படுகிறது. இக்சு அருச்சுனன், சிவன், இந்திரன், அச பங்கு கொள்வதுண்டு. இப்போது வருகின்றது.
XIV மொண்னர்-சங்கர்
பொன்னர்-சங்கர் என்ற குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இக்கூத்தி: அண்ணன்மார் வரலாறு என்றும் அ இக் கூத்தின் கதாநாயகர்கள பெயரைக்கொண்டு இக்கூத்து வாழ்க்கை வரலாறும், வீரதீரச்செயல் அமைந்துள்ளன. இப்பொன்னர்-சங்க வழிபடுவதைப்போல, பெரியசாமி எ இக்கூத்தானது பதினாறு அங்கப
4

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ரகக் கொண்டே "அருச்சுனன் தபசு" அருச்சுனன் தவம் செய்வதற்கேற்ற றில் அறுபது படிகள் வைத்துக் உச்சியில், பலகையால் தவபீடம் அருச்சுனனாக நடிப்பவர் தவத்தில்
பிலும் ஏறி, உச்சக்கம்பப் பலகையை ன் பதினான்கு வருட வனவாசத்தின் ன்றாகப் பாடப்படும். பாடல்கள் மிக தம். அருச்சுனன் தவம் செய்யும் டப்படும். தவம் செய்து கொண்டே ர்களின் கண்களுக்குப் பட்சிகள்' மயிலிருந்து எழுந்து, கம்பம் வழியே பட்சியைக் கண்டதும் தாம் நினைத்த யதாகக் கருதுவார்.
கடனுக்காகவும், பக்தியுணர்வைக் கூத்தின் முக்கிய பாத்திரங்களாக சரன்(பன்றி) போன்ற பாத்திரங்களும்
இக்கூத்தானது அருகிக் கொண்டே
கூத்தும் மலையகக் கூத்துகளில் னை அண்ணன்மார் கதை அல்லது ழைப்பதுண்டு. பொன்னரும், சங்கரும் ாக அமைவதால், இருவரதும் அழைக்கப்படுகின்றது. இவர்களது மகளும் இக்கூத்திற்கு அடிப்படையாக கர் கூத்தில், காமன்கூத்தில் காமனை ன்னும் தெய்வம் வழிபடப்படுகின்றது. மாக ஆடப்படுவதுண்டு. ஏனெனில், 41
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 62
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு சிவனருளால், தவமிருந்து பெற்றெடு வயது வரையிலான வாழ்நாளையே
இக்கூத்தின் வாயிலாக, ஐதீகங்கள் விளக்கப்படுகின்றன. மு பின்னர் பொன்னராகவும், அருச் எடுத்தனரென இக்கூத்தின் வாயில
பொன்னர்-சங்கர் கூத்தான சூழலிலோ, தோட்ட மைதானத்தி கூத்துக்களிற் போலன்றி, இக்கூத் காணப்படுகின்றன. இக்காட்சிகளே ( அமைகின்றன எனலாம்.
இக்கூத்தினை ஆடுபவர்க அணிகள், வடமோடி கூத்துக்களில் ஒத்திருக்கின்றன. அத்தோடு, இக்க கேடயம், வாள், வில்லு டே பயன்படுத்துகின்றமையை அவதா
பொன்னர்-சங்கர் கூத கூத்துக்களிலிருந்து வேறுபடுகின் தபசிலும் கூறப்படும் கதை எடுத்தாளப்படுவதாகும். இக்கூத் கதையொன்றினை பிரதிபலிப்பது கதைகளினது சாயலையு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
இக்கூத்தினை நடத்துபவர் நாடகமாகவே கருதுகின்றனர். ஏே போலவே பல கட்டங்களும், காட்சி பொன்னர்-சங்கர் நாடகத்தில் இடம்பெறுகின்றமையே இவ்வா அமைந்திருக்கலாம்.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

}த்த பொன்னரும், சங்கரும் பதினாறு கொண்டிருந்தனர் என்பதனாலாகும்.
அவதாரக் கோட்பாடுகள் பற்றிய ற்பிறப்பில் தருமனாக அவதரித்தவரே Fசுனனே சங்கராகவும் மறுபிறவி ாக தெரியவருகின்றது.
து ஆலயத்திற்கு அண்மையிலுள்ள நிலோ ஆடப்படுவதுண்டு. ஏனைய ந்தில் போர்க்காட்சிகள் அதிகமாக இக்கூத்துக்கு விறுவிறுப்பூட்டுவனவாக
5ளுக்கு அணிவிக்கப்படும் ஆடை அணிவிக்கப்படும் ஆடையணிகளை கூத்தில் பாத்திரமேற்று நடிப்பவர்கள் ான்ற போர் ஆயுதங்களையும் னிக்க முடிகின்றது.
ந்ததின் கதையானது, ஏனைய றது. காமன்கூத்திலும் அருச்சுனன் யானது இதிகாசங்களிலிருந்து தின் கதையோ அரசபரம்பரைக் லுடன், இராமாயணம், மகாபாரதக் f கொண் டமைந்துள்ளமை
களில் சிலர், இதனை ஒரு வரலாற்று னெனில், இக்கூத்தில் நாடகங்ளைப் lகளும் இடம்பெறுகின்றன. குறிப்பாக, முக்கியமான மூன்று கட்டங்கள் று எண்ணுவதற்குக் காரணமாக
42

Page 63
பொதுவாக, பொன்னர்-சங்க கதையமைப்பானது அவலச் ச கொண்டிருப்பதால் அதனை அவலமு கொள்வது பொருத்தமுடையதாகும். தொடர்ச்சியான ஒரு கதையாகவும் ( “வேளாளர்” என்ற ஒரு சமூகத்தி கிடப்பதை அவதானிக்க முடிகின்ற
காமன்கூத்தினைப் போலே வெளியில் ஆடப்படும் ஆட்டமாகு முற்றங்களிலேயோ, அல்லது ஆடப்படுவதுண்டு. காமன்கூத்தில் ஊன்றுதலுடன் கூத்து ஆரம்பமாகின் இக்கூத்தும் “முகூர்த்தக்கால் நடுத குறிப்பிடத்தக்கது. நல்ல முகூர்த்த அது அவ்வாறு அழைக்கப்பட்டிருச்
பொன்னர்-சங்கர் கதையின் அமைந்துள்ளது. பழைய கன அமைந்துள்ளது. அதேவேளை, ட கதையுடன் புதிய உள்ளடக்கத்தை அத்துடன், பலகதைகளிலிருந் கிளைக் கதைகளாகக் கெ குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.
பழைய கதையானது த பின்னுள்ள செய்திகளையே கொ கதையானது தாமரைநாச்சியின் ெ பேசி வருவது தொடக்கம் சகல வி பொன்னர் - சங்கர் கூத்து பழை கொண்டிருப்பினும், அக்கதையில் உயர்வாகக் கூறும் பொருட்டும், ட கதையுடன் இணைத்துப் புதிய க

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ர் கூத்தினை நோக்கும்போது, அதன் வையுடன், அங்கதச் சுவையும் மும், அங்கதமும் நிறைந்த நாடகமாகக் சிலர் இதனை, மாகாபாரக் கதையின் கொள்கின்றனர். எனினும், இக்கூத்தில், ன் பரம்பரைக் கதை இழையோடிக் நது. டாப்.
ਖCਆ ! வ, பொன்னர்-சங்கர் கூத்தும் திறந்த தம். இது பெரும்பாலும், கோயில்
திறந்தவெளிக் களரிகளிலோ ) எவ்வாறு காமனுக்கான கம்பம் றதோ, அதையொத்த முறையிலேயே ல்” எனும் சடங்குடன் ஆரம்பமாவது தம் பார்த்துக் கம்பம் நடப்படுவதால் க்கலாம்.
T உள்ளடக்கமானது, பல வகையாக தையானது மிகவும் சுருக்கமாக புதிய கதையின் கருவானது பழைய பும் இணைத்து அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எது எடுக்கப்பட்ட கதைகளைக் ரண் டு அமைந் துள் ளமையும்
...
காமரைநாச்சியின் திருமணத்திற்குப் ரண்டமைந்துள்ளது. ஆனால், புதிய )பற்றோரின் வரலாற்றுடன் திருமணம் டயங்களையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. ய கதையினையே உள்ளடக்கமாக னை மேலும் அலங்காரப்படுத்தவும் பல மேலதிக விடயங்களைப் பழைய
தை அமைந்துள்ளது.
கோபம்
43
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 64
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
பொன்னர்-சங்கர் ஆட்டமான இக் கூத்தின் கதை மூன்று ஆடப்படுவதாலேயே மூன்று குறிப்பிடுகின்றனர்.
கதையின் முதல்நாள் நி வருந்தும் குன்றுடையான் (குன்னு தம்பதியருக்குப் பிள்ளைவரம் வே மேற்கொள்ளும் பெருந்தவத்தினை
இம்முதற் பகுதியின் 6 தவத்தினை ஏற்ற சிவன், சித்திரக்கு அதற்கு சித்திரகுப்தர் பாண்டவர்கள் கூறுவதுடன், அவர்களே இந்த பிறப்பரென்றும் கூறுவார். அவரது
தாமரையாளுக்குப் பாண்டவர்க ை அருள்வதும் இப்பகுதியில் கூறப்ப
இக்கூத்தின் இரண்டாம் ஆடப்படுகின்றது. இப்பகுதியில், தாப பெற்றெடுக்கும் நிகழ்ச்சியோடு, . இடம்பெறுகின்றன. பொன்னர் - சங்க எழும்பிலிருந்து தெறித்துத் தோன் பிறப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது. அத் எனும் காட்டிலேயே விட்டுவிட்டுத் த நாட்டிற்கு எடுத்துவந்து அர
குறிப்பிடப்படுகின்றது.
ஐந்து வருடங்களின்பின், சங்கரும் வையமலை என்பவருடன் | தேடிவந்து தாயிடம் பால் அருந்துகி ஏற்பாட்டில் நன்னாடு பட்டணத்தில் புதல்விகளையும் முறையே பொன் கொடுக்கின்றனர்.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

வ மூன்று தினங்கள் ஆடப்படுகின்றது. கட்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு தினங்களில் ஆடப்படுவதாகக்
கழ்ச்சியாகப் பிள்ளைப் பேறின்றி டையான்) கவுண்டன், தாமரைநாச்சி ண்டித் தாமரைநாச்சி மரஉச்சியில் ச் சித்திரிப்பதாக அமைந்துள்ளது.
தொடர்ச்சியாகத் தாமரையாளின் தப்தரை அழைத்துக் கேட்டதாகவும், மீண்டும் பிறக்கும் காலம் இதுவெனக்
தாமரையாளுக்கு மக்களாகப் | வார்த்தைகளைக் கேட்ட சிவன், ளப் பிள்ளைகளாக்கும் வரத்தினை டுகின்றது.
> பாகம் இரண்டாவது நாளில் மரையாள் பொன்னரையும் சங்கரையும் அவர்களின் வளர்ப்பு விபரங்களும் கர் ஆகியோர் தாமரையாளின் விலா ாறுவதுடன், தங்காளெனும் மகளும் துடன், ஆண் மக்களை வீரப்புரக்காடு கங்காளை மட்டும் தமது பொன்னிவள் ண் மனையில் வளர்ப்பதாகவும்
காட்டில் விடப்பட்ட பொன்னரும் சேர்ந்துக்கொண்டு தாய், தந்தையரைத் ன்றனர். பின்னர், மாமனாரான மாயவரின் லுள்ள நல்லையா கவுண்டரின் இரு னருக்கும் சங்கருக்கும் மணமுடித்துக்
44

Page 65
பின்பு, பொன்னரும் சங்க வாழாது, வையமலையுடன் சே வேட்டைக்குப் புறப்பட்டு விடுகின்ற பொன்னர் சங்கரின் பெற்றோரான கு சூது செய்து கொன்றுவிடுகின்றால் தங்காளின் புலம்பலைக்கேட்டு ெ மூவரும் நாடு திரும்பித் தம் பெற்றே காவேரியில் கரைக்கின்றனர்.
பெற்றோரைப் பிரிந்து த துணையாக 60 அடி கம்பத்தின் பிடித்துத்தரக் கோருகின்றாள். சங்க பல இடங்களைக் கடந்து அக்கி கொடுக்கின்றார்கள். இத்தோடு முடிவுறுகின்றது.
இக்கூத்தின் மூன்றாம் ட அவதாரப் புருஷர்களாகக் கருதப்ப காட்சி காட்டப்படுகின்றது. இவர் படுகளமாக அமைந்துள்ளது.
இப்பகுதியில், குன்றுடை பச்சனாமுதலி என்பவரின் மகள் இடம்பெறுகின்றன. குப்பாயிuை மானபங்கபடுத்துகின்றார்கள். புலம்புகின்றாள். இதையறிந்த வேடவர்களுடன் போராடி அவ ஒப்படைகின்றான். தந்தையோ அ அவளை மூன்று சத்தியங்கள் செய 1. ஓடாத தண்ணிரில் பூவொன் கால்படாமல் எடுக்கவேண்( 2. கொதிக்கின்ற தண்ணிரில் 3. அக்கினியில் உள்முழுகி

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ரும் தாம் மணமுடித்த பெண்ணுடன் Fர்ந்துக்கொண்டு மூவரும் காட்டு னர். இச்சந்தர்ப்பத்தில், சோழராஜன் }ன்றுடையாரையும் தாமரையாளையும் ன். அவ்வேளையில், தனித்திருக்கும் பான்னர்-சங்கர் வையமலை ஆகிய ார்களைத் தகனம் செய்து சாம்பலைக்
தனித்திருக்கும் தங்காள், தனக்குத் ன் உச்சியிலுள்ள கிளியொன்றைப் ரும் வையலையும் மாயவரும் சேர்ந்து ளியைப் பிடித்து வந்து தங்காளிடம்
இக்கூத்தின் இரண்டாம் பாகம்
ாகம் படுகளமாகும். இப்பகுதியில், டும் பொன்னரும் சங்கரும் இறக்கின்ற களின் இறப்புப் பற்றிய செய்தியே
.ய கவுண்டரின் தம்பி முறையான குப்பாயியைப் பற்றிய செய்திகளும் ப வேடுவர்கள் கடத்திச் சென்று குப்பாயி சங்கரை நினைத்து சங்கர் அவ்விடத்துக்குச் சென்று ளை மீட்டு வந்து தந்தையிடம் அவளை ஏற்க மறுக்கின்றான். பின்பு, பயுமாறு வேண்டுகிறார். அவையாவன:- ாறைப் போட்டு அதைக் கைபடாமல், நிம்
உள்முழுகி வெளிவரவேண்டும். வெளிவரவேண்டும்.
45 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 66
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு எனும் மூன்று சத்தியங்களாக அ மூன்றையும் குப்பாயி நிறைவே ஏற்கமறுக்கவே, அவள் கோபம் கொ "பத்தி சுத்திக் கோட்டையெ என்பதாக அமைந்தது. இச்சாபத்திை விடுகிறான். இப்பகுதியானது, சி கண்ணகியின் சாபத்தை நினை இக்கூத்தில் காவியங்களின் ஊடுரு புலப்படுத்துகின்றன எனலாம்.
பின்னர், சங்கர் குப்பாயி பொறுப்புக் கொடுத்துவிட்டு, சங் சென்றுவிடுகின்றனர். குப்பாயியை கொடுமைப்படுத்திக் கொல்ல முனை குப்பாயி காவேரிக்கரையில் தற்:ெ
இதற்கிடையே, சோழர சோழநாட்டிற்கு அழைத்துச்சென்று ச கனவில் கண்ட தங்காள், மாய அனுப்புகின்றாள். மாயவரிடம், எது ஏமாற்றுகிறார். இந்நிலைமையை பு நினைத்துப் புலம்புகின்றாள். பின்பு, ச மீட்டுவருகிறான்.
இதனை அறிந்த, சோ என்பவனுடன் சூதாடவைக்கிற தோல்வியுறவே, அவனை விலங்கி சோழராஜன், பொன்னரையும் பழில் செம்பங்குளம் ஆசாரியார் என்பவ6
பொன்னரிடம் சென்ற செம் மரக்காய் ஒன்றினை வைத்திருக்கச் தங்க மரக்காய் எனக்கூறி அதனை கொடுக்க முடியாத பொன்னர், செம் விடுகிறான். அதேவேளை, தானும்
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

LD
வை அமைந்தன. அச்சத்தியங்கள் பற்றிய பின்பும் அவர், அவளை ண்டு சாபமிடுகிறாள். அச்சாபமானது:- Iல்லாம் பத்தினியாய் எரிய வேண்டும்” னக் கேட்ட அரசன் எரிந்து சாம்பலாகி சிலப்பதிகாரக் கதைகளில் வரும் ாவூட்டுவதாகவுள்ளது. அத்தோடு, வல் இடம் பெற்றுள்ளமையை இவை
யை தங்காளிடம் கொண்டுவந்து கரும், வையமலையும் காட்டிற்கு ச் சந்தேகித்த தங்காள், அவளைக் எகின்றாள். இதனால், மனம் வருந்திய காலை செய்து கொள்கிறாள்.
ாஜன் சூட்சுமமாக பொன்னரை சித்திரவதை செய்கின்றான். இதனைக், பவர் என்பவரைச் சோழநாட்டிற்கு வும் நடக்காதது போல சோழராஜன் ரிந்துகொண்ட தங்காள், பொன்னரை ங்கர் படையினை அனுப்பி பொன்னரை
ழராஜன் சூழ்ச்சியாக மாயவன் ான். சங்கர் அச்சூதாட்டத்தில் டுகிறான். பின்பு சங்கரை ஏமாற்றிய வாங்க எண்ணி அந்நோக்கத்திற்காக ரைப் பயன்படுத்துகின்றார். பங்குளம் ஆசாரியார் அரசரின் பொன் 5 கொடுத்து விட்டு, தான் கொடுத்தது எக் கேட்கிறான். இதனைத் திருப்பிக் >பங்குள ஆசாரியை கொலை செய்து
இறந்து விடுகின்றான்.
46

Page 67
(
பொன்னரின் மரணத்ை பூட்டப்பட்டிருந்த விலங்கு தானா சங்கர், பொன்னர் இறந்த இட மறைவிடத்திலிருந்து அம்புகள் எய் சங்கர் போருக்கு நேரடியாக வரு சங்கர், பொன்னர் போன்றோரது பிற விட்டதாக மாயவரின் குரல் கே இறக்கின்றார்.
தமையன்மார்கள் இறந்தை சென்று பார்க்க அவர்களது ம அவர்களோ அதற்கு மறுத்து விடு காலமும் வாழாத அவர்களைத் த கூறிவிடுகின்றனர்.
இதன் பின்பு, தங்காள், த நினைத்துத் தவம் செய்கின்றாள். பட்சிகள் பறக்கும் வரை இவளது பின்பு இறங்கி வந்து ஆற்றில் மு கிடப்பவர்களுக்கு தண்ணிர் தெளி முடிவடையும்."
மேற்கூறிய இக்கூத்தின் உள்ளடக்கமாகவே உள்ளது. இது பொன்னர்-சங்கர் கூத்தின் கதைச் கதையானது காலத்துக்கேற்ப சற்

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
த அறிந்த சங்கரின் கைகளில் கவே தெறித்து வீழ்கின்றது. பின்பு, த்திற்கு வருகிறான். வரும்போது தப்படுகின்றன. மறைவில் இருப்பவரை நம்படி அழைக்கின்றான். அப்போது 3விக்காலமான 6 வருடங்கள் முடிந்து ட்கின்றது. அதையடுத்து சங்கரும்
த அறிந்த தங்காள், அவ்விடத்துக்குச் )னைவியர்களை அழைக்கின்றாள். கின்றனர். ஏனெனில், தம்முடன் ஒரு நாம் சென்று பார்க்கமாட்டோம் என்று
நவசி(தபசு) மரத்திலேறி ஈஸ்வரனை தங்காள் தவமிருக்கும் கம்பம் மீது தவம் தொடரும். பட்சியைக் கண்ட >ழுகி ஈரத்துணியுடன் வந்து இறந்து த்து எழுப்பும் காட்சியுடன் இக்கூத்து
* கதையானது, பழையகூத்தின் துவே, தற்போது நடைமுறையிலுள்ள சுருக்கமாகவுள்ளது. ஆனால், நவீன 3று மாறுபட்டுள்ளது.
47 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 68
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
சொக்கரி
சொக்கரி மலையகச் சி
இக்கூத்தானது, இந்தியாவில் காலப்போக்கில், இலங்கையிலும் L
சொக்கரியாட்டத்தில் சொக்க காளி, ரெட்டியார் போன்ற பாத்திரங்
சொக்கரியும், ஆண்டி குழு தம்பதிகள். ஆண்டி குருவுக்கு ஒரு பறயா. அதேபோல், சொக்கரிக்கு ஒ பெயர் காளியாகும். பறயா கேலி ஆடியும் இத்தம்பதிகளை மகிழ் ஆண்டிகுருவும் போகுமிடமெல்லாம்
இவ்வாறு வாழ்ந்து வரும் ர ஓர் ஆசை பிறந்தது. அதாவது, இலங்கைச் வேண்டும் என்பதே ! நிறைவேற்றும் பொருட்டு, தச்சன் ஒரு
நோக்கி வருகின்றனர். கப்பலில் பய6 கப்பல் கடும் புயலிற் சிக்கி விடுக உடைந்து விடுகின்றது. கப்பலில் பிரதேசத்தைச் சென்றடைகின் “தம்மன்னாவை” என்ற இடத்தில்
பின்னர், இலங்கையின் பு மாளிகை, கதிர்காமம் போன்ற பல இ செல்கின்றனர். பயணச் செலவால் முழுவதும் முடிந்துவிட்டது. இடைய கடன் பெற்றுக் கொள்கின்றனர்.
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 4.

ங்களக் கூத்துகளிலொன்றாகும். வடகாசியில் தோன்றியதாகும். ரவலாயிற்று.
ரி, குரு, வெதா, பறயா, சொத்தானா, கள் இடம்பெறுகின்றன."
நவும் டில்லியிலிருந்து வந்த ஒரு சேவகன் இருந்தான். அவர் பெயர் }ரு பணிப்பெண் இருந்தாள். அவள் களைச் சொல்லியும், கூத்துகளை வித்து வந்தான். சொக்கரியும், பறயாவும் போவான்.
நாளில், சொக்கரிக்கும் குருவுக்கும் “சிங்ஹலே" என்றழைக்கப்பட்ட அவ்வாசையாகும் தங்கள் ஆசையை வனின் உதவியுடன் கப்பலொன்றைச் யா, காளி போன்றோர் இலங்கையை ணம் செய்து கொண்டிருக்கும் போது, கின்றது. புயல் வேகத்தால் கப்பல் வந்த ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு றனர். எப்படியோ எல்லோரும் இறங்கி விடுகின்றனர்.
வித தலங்களான ரீபாத, தலதா டங்களையும் வணங்கிக் கொண்டே
அவர்கள் கொண்டு வந்த பணம் ல், "ரெட்டியார்” ஒருவரைக் கண்டு,

Page 69
பணம் கையில் கிடைத்த6 வீட்டைத் தேடிச் செல்கின்றார். அ செல்கின்றனர். போகும் வழியில் “ இவருக்கு ஒரு தோழர் இருந்தார். அவருடைய தோழரும் சொ ஆண்டிகுருவுக்குமான வீட்டைக் அவர்களின் வார்த்தைகளைக் கேட் அவருடன் சேர்ந்து பறயாவும் ஆடு
சொக்கரியின் ஆட்டத்தில்
வரை சொக்கரியைத் தமது வி சொக்கரியும் அங்கேயே தங்கி வி( பறயா ஆகியோர் சேர்ந்து வீட்டைக்க கொண்டுவரக் கிணற்றடிக்குப் ( நாயொன்று கடித்து விடுகின்றது வெதாவே செய்கின்றார். இறுதியா வீட்டைக் கட்டுகின்றனர். வீட்ை ஆண்டிகுருவும் உலாவப் போய் எதிர்ப்பார்த்து, சொக்கரியைக் ச போய்விடுகின்றார்.
மீண்டும் வீடுநோக்கி வ சொக்கரியைக் காணாது துடிதுடிக்கி பறயாவும், குருவும் அரும்பாடு அலைந்த பறயா சாஸ்திரம் பார் கிடைப்பாளென பறயா கூறுகின்ற கதிர்காமத்துக்குச் சென்று, சொ கிடைத்தால், நேர்த்தியை நிவ கொள்கிறான்.
ஆண்டிகுருவின் நேர்த்த வெதாவுடன் வீட்டில் இருப்பதைக் ஒளிந்துக் கொண்ட சொக்கா ஆண்டிகுருவைச் சந்திக்க வருகில்

யுடன், ஆண்டிகுரு தங்குவதற்கு ஒரு வருடன் மனவிையும் தோழர்களும் வெதா” என்பவரைச் சந்திக்கின்றனர். அவர் பெயர் சொத்தானா. வெதாவும், க் கரிக்கும், அவர் கணவனான கட்டிக்கொடுக்க முற்படுகின்றனர். ட சொக்கரி ஆடத்தொடங்கிவிட்டாள். கின்றான்.
மயங்கிய வெதா, வீடுகட்டி முடிக்கும் ட்டில் தங்கும்படி பணிக்கின்றார். }கின்றாள். ஆண்டிகுரு, சொத்தானா, ட்ட ஆரம்பித்தனர். தண்ணிர் வார்த்துக் போகும்போது பறயாவின் காலில் 1. பறயாவுக்கான வைத்தியத்தை ாக, மூவரும் சேர்ந்து ஒரு “வரிச்சி’ டக் கட்டி முடிந்ததும் பறயாவும் விடுகின்றனர். அந்தச் சமயத்தை வட்டிக் கொண்டு வெதா பாய்ந்து
ந்த ஆண்டி குருவும், பறயாவும், றார்கள். அவளைத் தேடும் பொருட்டு, படுகின்றனர். சொக்கரியைத் தேடி க்கின்றான். சாஸ்திரப்படி சொக்கரி ான். அதை நம்பாத ஆண்டி குரு, க்கரி கிடைக்க வேண்டுமென்றும், Iர்த்தி செய்வதாகவும் நேர்ந்துக்
நியும் நிறைவேறியது. சொக்கரி
காணுகிறார்கள். குருவைக் கண்டு , பறயாவின் அறிவுறுத்தலால் *றார். சொக்கரி கருவுற்றிருப்பதைக்
49 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 70
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
கண்ட ஆண்டிகுரு சொக்கரியைக் கடு சண்டையிடுகிறார்; அடிக்கிறார்; து தாங்கிக் கொள்கிறாள்.
இறுதியில், சொக்கரியும் ஆ வெதா தனித்து விடுகின்றார். செ செய்தியை உலகுக்கு எடுத்துக்காட் பறயா, காளி, சொத்தானா ரெட்டிய ஆடிமகிழ்கின்றனர். இதுவே, சொக்க
சொக்கரி கூத்தானது, ஆட தெய்வ வழிபாட்டுடன் தொடர்புடைய ஆட்ட முறையிலும், இசையமைப்பி காணப்படுகின்றது.
காமன் கூடத்த
மலையகத்தில் இடம்பெ எல்லாத் தோட்டங்களிலும் நடைபெறு காமன்ரதியாட்டம் எனவும், சோடியா
/ காமன் கூத்துக்கான “கா பிறையன்று நிகழும். ஆனால், காம6 மாதித்திலேயே நடைபெறும், இத இப்பாடல் அமைந்துள்ளது.
"ஈசன் நஞ்சுண்டது மாசியி பாடிக் காமன் எரிந்தது பா மாவலி அழிந்தது ஆனியி வீடுற்றான் இரணியன் புரட் பாரத யுத்தம் நடந்தது ம காமன் கூத்து மாசியில் ( காரணமுண்டு" காமன் கூத்தில் ரதி, சிவன், விநாயகர், யமன், வீர
திருமதி. ஆர். 6याlpoा

மையாகத் தண்டிக்க முற்படுகின்றார். ரஷிக்கிறார். என்றாலும், சொக்கரி
ண்டிகுருவும் சேர்ந்து விடுகின்றார்கள். ாக்கரியும் ஆண்டிகுருவும் சேர்ந்த டும் பொருட்டு சொக்கரி, ஆண்டிகுரு, ரர் என்போர் சேர்ந்து பாடிக்கொண்டு கரி கூத்தின் கதைச் சுருக்கமாகும்.'
ல், பாடல் நிறையப் பெற்ற அம்மன் ப ஒருவகையான ஆட்டமாகும். இது லும் தமிழர்களின் கூத்தினை ஒத்துக்
றும் கூத்துக்களிற் பெரும்பாலும் யவது, காமன்கூத்தேயாகும். இக்கூத்து
ட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.
ப்புக்கட்டல்" மாசிமாதம் மூன்றாம் னை எரிக்கும் நிழ்ச்சியானது பங்குனி கனைக் குறிக்குமுகமாக கீழ்வரும்
ல்
ங்குனி
ல் ,
டாதியில் சர்கழி" தொடங்கி பங்குனியில் முடிவதற்கு முக்கிய பாத்திரங்களாகக் காமன், பத்திரர் போன்றோர் அமைவர்.
50

Page 71
இது ஒரு புராணக் கை நடிக்கப்படுகின்றது. இக் கூத் பெறப்படுகின்றது. காமன் புஜபலமிக்கவனாகவும் காட்ட பெண்ணிடமும் அன்புக்கணை மலர்க்கணை என்பர். அவனின் ம6 காதல் உண்டாகும்.
இளம் வயதினர் தமது L அன்பு கொள்வதுண்டு. அவ்வாறு எய்துதல்’ எனச் சொல்வதுண்டு இது ஒருவகைப் பாசமாகும். உ6 வடிவமோ கிடையாது. வடிவற் காமனாட்டம் இடம்பெறுகின்றது.
(கூத்தின் ஆரம்பக் கட்டத் காணப்படுகின்றான்? சிவனால் எ அன்பின் வடிவமும் அதேதான். உலகுக்குக் காதல் தொட காட்டப்படுகின்றன.
காமண்கூத்த-ஏனைய
காமன் கூத்தை ஏை கூத்துகளுடன் ஒப்பிடும் ே ஒப்புமைகளும், அதேவேளை, பலி அவதானிக்க முடிகின்றது. மலை கிழக்குப் பகுதிகளில் இடம்பெறு இணைத்து நோக்குவது பொரு
مجي 敬翔

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் தயின் கருவைக் கொண்டே தின் மூலம் ஒரு விளக்கம்
அன் பின் உருவமாகவும் , படுகிறான். அவன் ஒவ்வொரு
தொடுக்கின்றான். அதனையே )ர்க்கணையிற் சிக்கியவர்களுக்குக்
பருவத்திற்கேற்ப, எதிர்ப்பாலாரிடம் அன்புக் கொள்வதை "மலர்க்கணை . அன்புக்கு, உருவம் கிடையாது. ணருதலன்றி, இதற்கு விளக்கமோ, ற அந்த அன்பை விளக்கவே
நில் காமன் பச்சைநிறத்தோற்றத்திற் ரிக்கப்பட்ட பின்பு அரூபனாகின்றான்.
ரதி-காமன் ஆட்டத்தின் மூலம் ர்பான இயல்புகள் எடுத்துக்
கூடத்தகள்: ஒப்பீடு
னய பகுதிகளில் இடம்பெறும் பாது, அவற்றுக் கிடையே பல ) வேற்றுமைகளும் காணப்படுவதை யகம் தவிர்ந்த ஈழத்தின் வடக்குக் ம் கூத்துகளைக் காமன் கூத்துடன் 5தமானதாகும்.
51 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 72
காம்ன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
(க) காமன் கூடத்த-வ
காமன் கூத்துக்கும் வட வேற்றுமைகளை நோக்கும் போ கதை கருப்பொருள்களை இதி என்பது புலனாகின்றது. இரு மத்தளம் அமைகின்றது.
வடமோடிக் கூத்துகள் கொண்டு, புறவாழ்க்கையையும் காமன் கூத்தானது, அகத்திணை கருவாகக் கொண்ட அை முடிவைக்கொண்டு முடிகின்றது. கொண்டு முடிகின்றது.
ஆட்டமுறையிலும் இருகூ காணப்படுகின்றன. கூத்திற் பாட பாடுவதே காமன்கூத்தின் மர கூத்துக்கான வரவுப்பாடலை பாட்டுக்காரரும் தொடர்ந்து பாடுவ ஆட்டத்திற் பெரும்பாலும் "சேடி ஆ பாத்திரங்களின் ஆட்டம் சேடியாட்டமல்லாது, "கொலு”
காமன் கூத்தை ஆடும்டே மட்டில், முன் ஒரு காலையும், பின் நின்று ஆடுவர். கட்டங்கள் எப்ப ஒன்றாகவே அமையும். ஆனால் பலவகைப்படும். “கட்டியங்கூறல்” 6 வீசாணம் போட்டு ஆடல், { ஒருவருக் கொருவர் LD (T Af வெவ்வேறுபட்டவையாகும். மேலு ஆட்டமாகக் “குதித்தாடல்” “நாலடி திருமதி ஆர் சோதிமலர் 5

ம்
டமோடி! ஒப்பீடு
-மோடிக்குமிடையிலான ஒப்புமை து, காமன் கூத்தும் வடமோடியும் காசங்களிலிருந்தே பெற்றுள்ளன கூத்துகளுக்கும் உயிர்நாடியாக
பெரும்பாலும் போர்கருவிகளைக்
புலப்படுத்துவனவாக அமையும். ாயைப் புலப்படுத்தும் காதலையே மயும் வடமோடி அமங்கல காமன் கூத்து மங்கள முடிவைக்
த்துகளுக்குமிடையே வேறுபாடுகள் ப்படும் வரவுப்பாடலை அண்ணாவி பாகும். ஆனால், வடமோடியில் வரவுக்குரியவர் தொடங்க, துண்டு. காமன்கூத்தில் இடம்பெறும் ஆட்டம்”, அல்லது தனித்தனியான இடம் பெறும் , வடமோடியில் ஆட்டமே இடம்பெறுவதுண்டு.
பாது, கால் அடிகளைப் பொறுத்த மறுகாலையும் வைத்து வளைந்து டி மாறி வந்தாலும், ஆட்டமுறை , வடமோடியில், ஆட்டமுறைகள் ான்ற பகுதிக்கு ஒரு வித ஆட்டமும், எட்டு வடிவில் வந்து ஆடல், யாடுதல் போன்றவையும் ம், பெண்களுக்கு மட்டும் தனியான y” என ஆட்டமுறைகள் பலவாறாக 52

Page 73
& இடம்பெறுகின்றன. அதேவேளை, ஒவ்வொரு வகையான தாளக் தன்மைகளைக் காமன் கூத்தில் எ
காமன்கூத்திற் பாத்திரமேற்று அவரவருக்கு முன்னாற் கண்ணாடி வடமோடியில் இடம்பெறுவதில்ை பாத்திரத்தின் வரவின் போதும் இடம்பெறுகின்றது.
ஆடையைப் பொறுத்தவை வேறுபாடுண்டு. காமன்கூத்தில் ஆ மக்களின் உடையைப் போலவே அ முகவலங்காரத்தை மட்டுமே காணலி கரப்புடுப்புக்களை இடுப்பில் ஒடு வட்டமாகவும் அமைய உடுத்திரு அத்துடன், கிரீடத்தையும் அணிந்தி ஆகிய மரங்களைக் கோதிச் செ காமனும், வீரபத்திரனும் மட்டுமே வடமோடியிற் பயன்படுத்தப்படுவன6 கொண்டவையல்ல.
ஆயுதங்கள் இருகூத்தி காமன்கூத்திற் கரும்புவில் மட்டுமே ஆயுதங்களாக வில்லு, அம்பு, பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
கூத்தாடுவதற்கு களத்தை அமைத்துள்ளனர். எனினும், வட அலங்காரம் பொருத்தியதாகக் கா6 களரி வட்டவடிவமாக அமைந்தி எரிக்கப்படுவதுண்டு. ஆனால், வட சுற்றிவர வாழைக்குற்றிகள் நாட்ட பாதிகள் வைக்கப்பட்டு, அவற்றில்
A.

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ஒவ்வொருவகை ஆட்டத்துக்கும்
கட்டுகள் உண்டு. இத்தகைய
திர்ப்பார்க்க இயலாது.
நடிப்போருக்கு "உரு” வரும்போது, டி பிடிக்கப்படுகின்றது. இத்தன்மை ல. பதிலாக, அங்கு ஒவ்வொரு
"திரைபிடித்தல்” என்ற அம்சம்
ரயில், இரு கூத்துகளுக்குமிடையே பூண், பெண் உடைகள் சாதாரண மைந்திருக்கும். அத்துடன், சிறிதளவு 0ாம். வடமோடியில் நடிகர்கள் பெரிய க்கமாகவும், கீழ்ப்பாகம் அகன்று ப்பர். இது வில்லுடுப்பு எனப்படும். ருெப்பர். அவை பலாமரம், நச்சுமரம் ய்யப்பட்டிருக்கும். காமன் கூத்திற்
கிரீடம் அணிந்திருப்பர். எனினும், வற்றைப் போல, அவை அலங்காரம்
லும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பயன்படுத்தப்படுகிறது. வடமோடியில் தண்டாயுதம், கட்டாரி என்பன
இருசாராரும் வட்டவடிவமாகவே மோடிக்கான களரி அமைப்பானது னப்படுகின்றது. காமன் கூத்துக்கான ருப்பதுடன், விளக்குகள் மட்டும் மோடியில் வட்டமான களத்தைச் ப்படும். அவற்றின் மீது தேங்காய்ப் ) தேங்காய் எண்ணெய்யை இட்டு
3 திருமதி. ஆர். $g HậpQUI

Page 74
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு விளக்குகள் எரிக்கப்படும். களரி ஓலைகளால் மறைக்கப்பட்டு, கட்டப்பட்டிருக்கும்*
கோ) காமன்கூடத்த-தெ
தென்மோடிக் கும் , க ஒப்புமைவேற்றுமைகளைக் கவ கூத்துகளும் அகத்திணை மரபி கொண்டமைந்துள்ளன. ஆனால், கரு கதை வடநாட்டுக்கதையாகவும், டெ கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்ற6
பாடலமைப்பைப் பொறுத் பாடப்படும் பாடல்கள் இழுத்தே இ6 முறையில் இரு கூத்துகளுக்குமிடை காமன் கூத்தில் பாடல்கள் ஒருவரா6 தென்மோடியில், ஒரு பாடலின் ஒரு இறுதிப்பாகம் இன்னொருவரால் பாட அமைவதே இதற்குக் காரணமாகு “தரு’ அமைப்பு ஓரிடத்தில் கூத்துகளுக்குமிடையே உள்ள பி
தென்மோடியில் கருக்களு வேறுபடுகின்றன. அரசர், மகளி தனித்தனியான தருக்களும், தாளக் காமன் கூத்திற் காணப்படுவதில்லை வரையிலும், இருகூத்துகளுக்குமி உடைகள், பட்டுத்துணியாலும், உடையாக அமைகின்றன. சந்தியா உடை கொடுக்கப்படுகின்றது. அரச கொடுக்கப்படுகின்றது. இத்தகைய காணவியலாது.
திருமதி. ஆர். grupadi

ம் வெளியே தெரியாதவாறு சுற்றிலும் அதன் மேற்பாகம் சேலைகளாற்
ன்மோடிக்கூடத்தது: ஒப்பீடு
ாமன் கூத்துக் குமிடையிலான னிக்கும் போது, இருவகையான லான காதலை அடிப்படையாகக் வைப் பொறுத்தளவில், காமனுக்கான மன்மோடி தென்னிந்தியக் கதையைக்
0.
தளவில், இருவகைக் கூத்துகளிலும் சைக்கப்படுகின்றன. ஆயினும், பாடும் யே வேறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. ல் மட்டுமே பாடப்படுகின்றன. ஆனால், பாகம் மட்டுமே ஒருவராற் பாடப்படும், டப்படுகின்றது. இறுதிப்பாகம் தருவாக ம். காமன் கூத்தில் இவ்வகையான மட்டுமே உண்டு. இது, இரு ரதான வேறுபாடாகும்.
ஒருக்கேற்றவாறு தாளக்கட்டுகளும் r, வீரர் என ஒவ்வொருவருக்கும் 5கட்டுகளும் அமைந்துள்ளன. இவை ). உடை அலங்காரத்தைப் பொறுத்த டையே வேறுபாடுண்டு, தென்மோடி மணியாலும் செய்யப்பட்ட வேட்டி சிகளுக்கு மட்டும் "கத்தாக்கு” என்ற னுக்கென்றத் தனியான ஒரு பூமுடியும் ப உடைகளைக் காமன் கூத்திற்
54

Page 75
(கி) காமன் கூடத்து-வ
காமன் கூத்தை வசந்த இரண்டுக்குமிடையே பெரும்பாலும் சிலவற்றில் மட்டுமே ஒற்றுமையுை
வசந்தனாடலானது, பக்தியோடு வேளாண்மை தொடர்பான ஆட்டமா தொடர்புடையது என்ற வகை ஒற்றுமையுடையதாயுள்ளது. அத் மத்தளம் பிரதான இடத்தை வகி
வசந்தனாடலுக்கான கரு பெறப்படுகின்றது. காமன் கூத் பெறப்படுகின்றது. இவ் வ6 வேற்றுமையுடையனவாகவுள்ளன.
மேலும், வசந்தனாடலில் பற்றிப் பாடப்படுகின்றது. ஆன தன்மைகளைக் காணவியலாது. நடைபெறும் காலங்களும் வேறுபடு: வழக்கம் வசந்தனாடலில் உண்டு? மட்டுமே தரு பாடியாடும் வழக் கூத்துகளுக்குமிடையே ஒப்புமை 6ே
(கி) காமன்கூடத்த-ம6
காமன் கூத்தை மன்னார்க் கூத்துகள் கிறிஸ்தவ சமயச் சார்புை கூத்துகள் வடபாங்கிலும் தென்பா காமன் கூத்தில் இரு பாங்கிலான த கூத்துகளுக்கிடையேயுள்ள ஒரு மு மன்னார் கூத்துகளில் அதிகமான

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
சந்தன் ஆடல்: ஒப்பீடு
5னாடலுடன் ஒப்பிடும் போது, ) வேறுபாடுகளே காணப்படுகின்றன. டயனவாய் இருக்கின்றன.
} தொடர்புடைய ஆட்டமாகவும், கவும் காணப்படுகின்றது. பக்தியோடு யில், காமன் கூத்தோடும் இது துடன், இருவகையான கூத்திலும் க்கின்றது.
ப்பொருள் சிலப்பதிகாரத்திலிருந்து
துக்கான கரு, பாரதத்திலிருந்து கையில் , இவை இரணி டும்
நிலவளம், வேளாண்மை ஆகியனப் ால், காமன்கூத்தில் இத்தகைய இதைத்தவிர, இரண்டு கூத்துகளும் வதைக் காணலாம். "தரு” பாடி ஆடும் ஆனால், காமன்கூத்தில் ஓரிடத்தில் கமுண்டு, இவையாவும், இவ்விரு வற்றுமைகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.
ன்னார்க்கூடத்தது:ஒப்பீடு
கூத்துகளுடனும் ஒப்பிடலாம். மன்னார் டையனவாக அமைந்துள்ளன. மன்னார் ங்கிலும் அமைந்திருக்கும். ஆனால், ன்மையைக் காணவியலாது. இவ்விரு )க்கியமான வேறுபாடு என்னவெனில், ஆட்டங்கள் இடம்பெறுவதில்லை
55 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 76
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு என்பதாகும். காமன் கூத்தில்
இடம்பெறுகின்றது. சில முக்க உரையாடல்கள் இடம்பெறுவதைச் பாவினங்களே அதிகம் பயன்படுத்த
காமன் கூத்திலும், மன்ன வரவு தொடர்பாக, வேறுபாடுகள் கா6 ஒவ்வொரு பாத்திரமும் எத்தனை ( ரதி, காமன் ஆகியோரைத் தவிர, வந்து செல்வதுண்டு. மன்னார் சு சிந்து, வண்ணம் ஆகியவை நிரம்ட
மேற்குறிப்பிட்ட அடிப்பை ஒப்புமை வேற்றுமைகள் காணப்படு
(கு) காமன் கூடத்த
முல்லைத்தீவுக்கூ
முல்லைத் தீவு கூத்துக ஒட்புமையுடையனவாகவே காணப்ட வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கெ கூத்துகளிலும் இத்தன்மையைக் க
Cas -) காமன் கூட கூடத்தது:ஒப்பீ
காத்தவராயன் கூத்து ப8 காமன்கூத்தும் பக்தியுணர்வை வெ கூத்து எவ்வாறு அம்மன் வழிபாட்டு அதே போன்று, காத்தவராயன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றது?
திருமதி. ஆர். grupavori s

D
முழுக்க முழுக்க ஆட்டமே தியமான கட்டங்களில் மட்டுமே க் காணலாம். மன்னார் கூத்துகளிற் தப்படுகின்றது.
ார் கூத்துகளிலும் பாத்திரங்களின் ணப்படுகின்றன. மன்னார் கூத்துகளில், முறையும் வரலாம். காமன் கூத்தில் ஏனைய பாத்திரங்கள் ஒருமுறையே த்துகளிற் கதை முழுவதும் தரு, பிக் காணப்படுகின்றன."
டயில், இருகூத்துகளுக்குமிடையே கின்றன.
-த்த:ஒப்பீடு
ளும், காமன் கூத்தும் பெரிதும் படுகின்றன. காமன் கூத்தில் அம்மன் ாடுக்கப்படுகின்றது. முல்லைத்தீவுக் BIT600T6urIub.
த்த-காத்தவராயண்
(6
க்திக்காக ஆடப்படுவது போலவே, ளிப்படுத்த ஆடப்படுவதாகும். காமன் டுடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகின்றதோ,
கூத்தும் அம்மன் வழிபாட்டுடன்

Page 77
(கெ)காமண்கூத்து ெ
ஒப்பீடு
காமன் கூத்துப் பொன்ன ஆடப்படும் கூத்துகள் என்றவகையில் காமன் முக்கியத்துவம் பெறுவது பொன்னரும் சங்கரும் முக்கிய { கூத்துகளிலுமே அம்மன் வழிப காணலாம்.
மேலும், பொன்னர்-சங்கர் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இத்த காணமுடியாது. அத்துடன், ெ உணர்வுகளுடன் அவதாரக் கோட் வழிபாட்டம்சங்களே இவ்விரு கூ காட்டுகின்றன எனலாம்.
(எ) காமன்கூடத்த-செ
காமன் கூத்தையும், சொ போது, பல ஒப்புமைகளும், ே இருவகைக் கூத்துகளும் இந் அறிமுகமாயின என்ற அடிப்படை காமன் கூத்தைப் போன்றே, செ இசைக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் இடம்பெறுவது போன்று, அம்மன் 6 அம்மனுக்கான பெயர் மட்டும் அழைக்கப்படுகின்றது.
உடையமைப்பைப் ெ கூத்துகளிலும் சாதாரண உடைக அளவிலான அலங்காரங்களைக் க

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ான்னர்-சங்கர் கூடத்தது:
ார்-சங்கர் கூத்தும் மலையகத்தில் ல் ஒற்றுமையுடையன. காமன் கூத்தில் துபோல, பொன்னர்-சங்கர் கூத்தில் இடத்தைப் பெறுகின்றனர். இவ்விரு ாடு முக்கியத்துவம் பெறுவதைக்
கூத்தில் பெரிதும் போர் உணர்வுகள் கைய தன்மையை காமன்கூத்தில் பான்னர்-சங்கர் கூத்தில் அவல பாடு விளக்கப்படுவதைக் காணலாம். த்துகளுக்குமிடையே ஒற்றுமையை
Fாக்கரி:ஒப்பீடு
க்கரியையும் இணைத்து நோக்கும் வற்றுமைகளும் காணப்படுகின்றன. தியாவிலிருந்தே இலங்கையில் யில் ஒப்புமையுடையனவாயுள்ளன. Fாக்கரியிலும் பாடல்கள் இழுத்தே சொக்கரியிலும் காமன் கூத்தில் வழிபாடு இடம்பெறுகின்றது. ஆனால்,
மாறி, ‘பத்தினிதெய்யோ’ என
பாறுத்தவரையில், இருவகைக் ளே அணிவிக்கப்படுகின்றன. அதிக 5ாணமுடியாது.
57 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 78
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
இனி, இரு கூத்துகளி நோக்குவோமாயின், சொக்கரி கூத் தன்னைத்தானே புகழ்ந்து பாடுவன காமன்கூத்திற் காணமுடியாது. அ சேர்த்து நடிப்பதும் சொக்கரின் ஆட்டமுறையிலும், கட்டங்களுக் நினைத்து நினைத்து ஒவ்வொரு வை கூத்திலுண்டு.
சொக்கரி ஆட்டத்தின் ே மேற்பாகம் கூராகவும், மூன்றாகப் கிரீடத்தின் கூரான பாகத்தின் மேற் காணப்படும்." இவ்வகைக் அணிவிக்கப்படுவதில்லை. மே சிங்களத்திலேயே அமைந்துள்ளன
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 5

LD
டையேயுள்ள வேறுபாடுகளை தில் வரும் பாத்திரம் ஒவ்வொன்றும் தைக் காணலாம். இத்தன்மையைக் அத்துடன், சமகால கேலிகளையும் கூத்தின் பண்பாக அமைகின்றது. கேற்ப, பாத்திரங்கள் தாமாகவே கையான ஆட்டம் ஆடுவதும், சொக்கரி
பாது அணியப்படும் கிரீடமானது, பிரிக்கப்பட்டதாகவும் அமைவதுடன், புறத்திற் பூப்போன்ற அமைப்பொன்று கிரீடங்கள் காமன் கூத்தில் லும், சொக்கரியின் பாடல்கள்

Page 79
கி
இரண்டா (அடிக்கு!
கந்தையா வி.சி(1969) “மட்டக்
தமிழ்விழாமலர் ; கொழும்பு. 2.
"'தரு" என்பதற்கு இலக்கணம் இடம்பெறும் தருவைப்பற்றி தொடக்கத்தில், அதுபற்றிய எனக் கொள்ளலாம். கந்தையா, வி.சி.(1969) "ந தமிழகம் கொழும்பு. பக். 50 மேலது, பக். 97 வித்தியானந்தன், சு. (1962) ( நாட்டுப்பாடல்கள், இலங்கை வெளியீடு, பக்கம். 16 Vithianandan, S“A Study of1 the Tamils of Ceylon” Proced ference seminar of the Tamilst பாலசுந்தரம், இ (1986) காத் மாவட்டக் கலாசாரப் பேரவை ஆறுமுகசுவாமிகள் (1989) பப்பிரம்ம அச்சுக்கூடம் வித்தியானந்தன், அ (1987) ' கொழும்பு. பக். -7 தில்லைநாதன், சி (1977) இந்துதர்மம் பேராதனை, பே
மாணவர் மன்ற வெளியீடு, ப 10. காத தவராயன் கதை, மதுரை 11.வ த்தேகம பிள்ளையார் கோயில்
நேரிற் பெற்ற தகவல். 12. ஐயாசாமி, ஆர் (1961) "கரக
சென்னை, அருணோதய வெ
ல -

ராமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ம் இயல் றிப்புகள்)
களப்பு நாட்டுக்கூத்துகள் " தினகரன் பக் 78-81
ம் குறிப்பிடப்படாவிடினும், கூத்தில் பக் கூறுமிடத்து, அது கூத்தின் பொதுவான அம்சங்களைத் தருவது
நாட்டுக்கூத்துகள்", மட்டக்களப்புத்
58
இரண்டாம் பதிப்பு), மட்டக்களப்பு , கலைக்கழக தமிழ் நாடகக்கழு
cwo types of Folk drama peculiar to ing of the second international conEludies, Vol-2, 457-462madras. 1968 தவராயன் நாடகம், யாழ்ப்பாணம்,
காத்தவராயன் கதை, சென்னை,
காத்தவராயன் நாடகம்” தினகரன்
"மலையகக் கிராமிய கூத்துகள்'' பராதனைப் பல்கலைக்கழக இந்து
க். 50 , மதுரைப்பல்கலைக்கழகம், 1971. லைச் சேர்ந்த சேஷாமணி என்பவரிடம்
-ப்பாடல்கள்" , நாடோடிப்பாடல்கள், ளியீடு பக். 83
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 80
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு 13. துளசி இராமசாமி, (1985)
தெய்வங்கள், சென்னை, உல
17 14. கார் த்திகேசு சிவத்தம்பி (1993
பண்பாடும் கருத்து நிலையு
பக்கம். 163-165 15. மெதமஹாநுவரயிலுள்ள கடு
மாரியம்மாவிடம் நேரிற் பெற் 16.வேலுப்பிள்ளை, சி. (1969)
சென்னை, கலைஞன் பதிப்ப 17. ஐயாசாமி, மு.கு.நூ. பக். 9 18. ப ாரதக் கதையின் படி, கருடல்
தவத்திலிருந்து எழுகின்றார். கூத்தினை ஆடும் போது, கரு எனவேதான், பட்சிகளைக் கண்
பாத்திரமேற்று நடிப்பவர் இற 19. கருணாநிதி. மு. (1988) பெ
பதிப்பகம், பக்.536-543 | Brenda, E.F. Beck(1992) ( Storv(Part II), India, Madras பழநிசாமி(1971), அண்ண வெற்றிவேல் பதிப்பகம். குழந்தைசாமி, ப.(1987) "அ நம்பிக்கை" நாட்டுப்புறவியல் தமிழ் நாட்டுப் புறவியல் கிருஷ்ணசாமி, ப, கொங்கு
வழிபாடும் பெங்களுர், தன் 20. வத்தேகம் யடிராவன கிராமத்தி
என்பவரிடம் நேரிற்பெற்ற தக 21. இக்காலத்தில் மலையகப் ப
காரணமாக, தேயிலை க தொழிலாளர்கள் வேலை வா
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D
நெல்லை மாவட்ட நாட்டுப்புறத் கத்தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், பக்கம்.
), இலங்கை மலையகத் தமிழரின் ம், இலங்கை, உதயம் நிறுவனம்,
லகலைத் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த ற தகவல்
மலைநாட்டு மக்கள் பாடல்கள், கம். பக்கம். 41
9
பறவை தென்பட்டதும் அருச்சுனன் மலையகத்தில் “அருச்சுனை தபசு” நடன் பறவையைக் காணமுடியாது. ாடவுடன், தவத்திலிருந்து அருச்சுனன் ங்கி விடுகின்றார். ான்னர்-சங்கர் சென்னை, பூம்புகார்
Bnglish Version) Elder Brothers , Institute of Asian Studies. ன்மார் சுவாமிகதை, சென்னை
|ண்ணன்மார் சுவாமிகதை காட்டும் ஆய்வுக்கோவை-449-400, இந்திய கழகம், அண்ணாமலை நகர் நாட்டு வரலாறும் அண்ணன்மார் னனானே பதிப்பகம், பக். 87-126 ந்தைச் சேர்ந்த யூ.என்.பீ. விஜேசிரி ഖണ്ഡ. குதிகளிற் கடுமையான வெயிலின் 5ாய்ந்து போய்விடும். எனவே, ய்ப்பை இழந்து ஓய்வாக இருப்பர்.
0.

Page 81
21. கூத்தின் தொடக்கத்தில் காமல
காரணம், அவனது தந்தையாக
கூறப்படுவதேயாகும். 22.
"சேடி" என்பது காமனும் ரதி "கொலு" என்பது, அரசர், அ
குழுவையே சுட்டும் | ''உரு'' என்பது "'மருள்' அழைக்கப்படுவதுண்டு. தெய்வி அமையும். குறிப்பிட்ட ஒருவரிடம்
ஏற்படுவதாகக் கருதப்படுகின்ற 25. வித்தியானந்தன், சு(1969)
தமிழ்வட்டம், பேராதனை, இ6 பக். 69
கந்தையா, வி.சி. மு.கு.நூ. L 27. வித்தியானந்தன், சு. மு.கு.நு 28. காமன் கூத்து அம்மன் வழிப
காமன்-ரதி திருமண வைபவத்த
வழிபடுவதன் வாயிலாக அறி 29.
வித்தியானந்தன், சு. மு.கு.நுா 30. வத்தேக யடிராவன் கிராமத்தை
நேரிற் பெற்ற தகவல்
11:11
26.

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ா பச்சை நிறத்தில் தோன்றுவதற்குக் எ விஷ்ணு பச்சை நிறத்தவன் எனக்
புமான சோடியையே சுட்டும். ரசி, மந்திரிமார் உட்பட்ட மக்கள்
எனவும், “சன்னதம்’ எனவும் க உணர்வின் உச்சக்கட்டமாக இது த்துத் தெய்வம் ஏறுவதால், இந்நிலை 35l. "ஈழத்தில் கிராமிய நாடகங்கள்” Uங்கை பல்கலைக்கழக வெளியீடு,
க். -01
Пт. Цäѣ. -01 ாட்டுடன் தொடர்புடையதென்பதை தில் அம்மனுக்கு மா விளக்கு எடுத்து ந்துக் கொள்ளலாம்.
。L庄-07 தச் சேர்ந்த யூ.என்.பி. விஜேசிரியிடம்
1 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 82
2.
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
முன்றா காமன்கடத்த-க
சமுதாய அ. காமன் பற்றிய 66
காமனைப் பற்றிய கதைக காமனுக்கென்றே ஒரு பண்டிகை வாய்மொழி மரபுக்கதைகளும் சுட்டு: கூத்தாக இப்பண்டிகை கொண்டாட
படைத்தல், காத்தல், அ புரிவதற்கென்றும், கல்வி, செல் இந்துசமயத்தில் ஒவ்வொரு கடல் ஆண்களும் பெண்களும் ஒருமைட் இன்பவாழ்க்கையை நடத்தும்படி காமன் கருதப்படுகின்றான்.
காமன் என்ற சொல் “காம காமம் என்பதற்கு இச்சை, சிற்றி பொருள்கள் உள்ளன. எனினும், குறிப்பதாகவே வழங்கிவருகின்றது. அவனுக்கு அநிருத்தன்(Amiruddh என்ற மகளும் உள்ளனர்.
காமனுக்கு வேள், வசந் உருவிலான், அங்கதன், இரதிமன், முகிரன், பூமான்மைந்தன், சிந்து சாமந்தகன், கிளிமாவான், சோலைப் சின்னன், ஆழிமுரசன், வாமன் என நிகண்டில் காமனுக்கு முப்பத்தி இவைதவிரக் கயாதரம், சேந்தன், தி நுால்களும் காமனுக்கு வேறுபல (
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

ம் ம் இயல் தைக்கூறுகளும் நோக்கும் மதகளும் பண்டிகையும் ள் பல்வேறு விதமாக நிலவுகின்றன. யும் இருப்பதாகப் புராணங்களும், கின்றன. இன்றைய நிலையில், காமன்
ப்பட்டும் வருகின்றது.
ழித்தல் என்ற முத்தொழில்களைப் வம், வீரம் என்பவற்றிற்கென்றும், புளர் கூறப்பட்டுள்ளனர். அதுபோல் பட்டு ஓருயிர் ஈருடலாக இணைந்து அருள் செய்வதற்கான கடவுளாகக்
--"ரம்" 4: ரிய
ம்" என்ற சொல்லிருந்து வந்ததாகும். ன்பம், ஆசை, விருப்பம் என்று பல இச்சொல் இன்று சிற்றின்பத்தைக் காமனது மனைவியின் பெயர் இரதி. a) என்ற மகனும், திரிசை (Trisha)
தன், மன்மதன், மதன், அனங்கன்,
ரூபஸ்திரன், மாரன், மால்மைந்தன், 1வண்ணன், மோகன், காற்றோரன், படைவீட்டான், மீனக்கொடியான், குயிற் ரப்பல பெயர்களுண்டு. பிங்கலத்தை ரண்டு பெயர்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. வாகரம், சூடாமணி, நைடதம் முதலிய பெயர்கள் உள்ளதாகக் கூறுகின்றன.
52

Page 83
காமனது போருக்குரிய மலர்ப்பொழில் ; தேர்தென்றல் ; கொடி வண்டு, பாணங்களாக தாமரைமலர், நீலமலர் என்பன குறிக்கப்படுகின்றன சூதமலர் சரீரத்திற் பசலையை மனவருத்தத்தைக் கொடுக்கும். மு தள்ளிவிடும். நீலமலர் உயிரைப் பே இலஞ்சியாகும். தென்னம்பாளை . தாழை மடல் அவனது வாளாக வி விளங்குவது கிளியாகும். கடல் அவ எக்காளமாகும்.'
இவன் இந்திரனின் விருப்ப கலைக்க மலரம்புகளை எய்தான். நோக்கப் பெற்று சாம்பலா வேண்டுகோளுக்கிணங்கிய சிவபி உருவுடன் காணப்பட அருள் புரி "உருவிலான்" எனப் பெயர் பெற் "அனங்கன்" எனவும் அழைக்கப்பு சிலைகளுமுண்டு. அவற்றுள், தெ
அழகானது.
காமனைக் கிரேக்கர் "இர (Cupid) என்றும் அழைப்பர். இவ காதற் தெய்வமான வீனஸாக்கும் காதல் கொள்வர். இவனுடைய உ அழகனாக அமைக்கப்படும். இவ இவனிடம் வில்லும் அம்பறாந்துார் அம்பினால் தானே தாக்கப்பட்டதால் என்பவளிடம் காதல் கொண்டா தேவர்கள் சைக்கிக்கு இறவாத 6

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
படைவீரர் மங்கையர்; பாசறை மீன்; வில்கரும்பு; அவ்வில்லின் நாண் சூதமலர், அசோகமலர், முல்லைமலர், 1. தாமரைமலர் ஆசையை எழுப்பும்,
உண்டு பண்ணும். அசோகமலர் ல்லைமலர் சரீரத்தை மயக்கிக் கீழே ாக்கிவிடும். காமன் அணியும் மாலை அவனுக்குக் கவரியாக விளங்கத், ளங்குகின்றது. அவனது குதிரையாக னது முரசாகும். குயிலோசை அவனது
ப்படி, சிவபிரானுடைய யோகத்தைக் சிவபிரானுடைய நெற்றிக் கண்ணால் னான் . பின் பு, இரதயரின் ரான், அவளுக்கு மட்டும் காமன் ந்தார். அதன் காரணமாக, அவன் றான். இந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பின்னர் படுகிறான். இவனுக்கென்று உருவச் ன்காசிக் கோவிலிலுள்ளது. மிகவும்
ான்” என்றும், ரோமானியர் கூப்பிட் ன் போர்த்தேவனாகிய மார்ச்சுக்கும் பிறந்தவன். இவனின் அம்பு பட்டவர் நவம் ஆடையின்றிப் பொற்சிறகுடைய னின் இதழ்களில் முறுவல் தவழும். Eயுமுண்டு. இவன் ஒரு சமயம் தம் ), பூலோக இளவரசியாகிய “சைக்கி” ன். இவனைக் காதலிப்பதற்காகத் வரம் அளித்தனர்.
63 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 84
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
(ஆ) காமன் மணி டிை
இந்து சமயத்தவருள் ஒ( ஒரு விழாவாகும். இவ்விழா இந்திய தமிழ் நாட்டிலும் கொண்டாடப்பட்டு காமத்தைத் தோற்றுவித்து, உற் தெய்வமாகக் கருதப்படுகின்றான். இலக்கியங்களில் காணப்படுகின் காமவேளுக்கெனத் தனிக்கோயில், இருந்ததைச் சிலப்பதிகாரம், பெ காட்டுகின்றன.
காமனுக்குத் தனிக்கோயி விளக்கு மாடம் போன்று அமைப்பி தீட்டப்பட்டிருக்கும். கோயிலின் ( அம்மரத்தின் மீது உயர்த்தப்பட்ட ஓவியம் வரையப்பட்டடிருக்கும். ெ காமன் பண்டிகை நிகழும்.
தனிக்கோயில் இல்லா தெருச்சந்திகள் ஆகிய இடங்களில் அதில் கரும்பு முதலியவற்றை ந அடியினைக் சுற்றி வைத்து விழாக் எரித்துவிடுவர். தமிழகத்தில் ட விழாவிற்குக் கால்கோள் செய்வ நடைபெறுவதுண்டு. ஒரு திங்களும், விழாவின் பின்னர் மழை பெய்யும் 6
காமனைப் பல்வேறு நோ காதலனைத் தமக்கு அருள வேண் அன்புடன் பிரியாமலிருக்க வே: வழிபடுவது வழக்கம். சிலப்ப கண்ணகியிடம், சோமகுண்டம், சூரி மூழ்கி, காமவேள் கோட்டம் ெ
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

ந பகுதியினரால் கொண்டாடப்படும் ாவின் பல பகுதிகளிலும், குறிப்பாகத் வருகின்றது. காமன் உயிர்களுக்குக் பத்திச் செயல் நிகழ்த்துவதற்குரிய காமனைப் பற்றிய குறிப்பு பழந்தமிழ் றன. தமிழகத்தில் பழங்காலத்தில், காமவேள் கோட்டம் என்னும் பெயரில் ருங்கதை முதலிய இலக்கியங்கள்
ல் அமைந்திருக்கும் இடங்களிலுள்ள னுள் மன்மதன் உருவம் ஓவியமாகத் முன்பு கொடிமரம் நடப்பட்டிருக்கும். வெள்ளைக்கொடியில் மன்மதன் இரதி காடியேற்றிய ஒரு மாதத்திற்குப்பின்
த இடங்களில், தெருமுனைகள், ) அப்போதைக்கான மேடையமைத்து, நட்டு வைக்கோற் பிரியினால் அதன் கொண்டாடி விழாவிற்குப்பின், அதனை |ங்குனிமாதம் பெளர்ணமி நாளில் ர். விழா பொதுவாக ஏழு நாட்கள் அதற்கு மேலும் அது தொடர்வதுண்டு. ான்ற நம்பிக்கை இருந்து வருகின்றது
க்கங்கருதி வழிபடுகின்றனர். சிறந்த டுமெனவும், தம்காதலன் தம்மிடத்தே ண்டுமெனவும், பெண்கள் காமனை நிகாரத்திலே தேவந்தி என்பவள் யகுண்டம் என்னும் இரு குளங்களில் சன்று வழிப்பட்டால், கணவனோடு
64

Page 85
d
இன்புறுவாள் என்று கூறியதாகவும், கண்ணகி அதனை மறந்து விட்டத எனும் நகரிலே இவ்விழா நடந்ததாக என்பவள் சீவகனே கணவனாக வர என்று சீவக சிந்தாமணி கூறுகின்ற ஆண்டாளின் பாடல்களிலு கொண்டாடப்படும் முறை பற்றியும் திருமொழி” என்ற பகுதியில், அப் தினம் என்பன கூறப்பட்டுள்ளமைவு இரு மாதங்களில் காமன் பண்டிகை பற்றி கூறப்படுகின்றது. அதாவது, க செய்யப்படுவதும், மறுமாதமா கொண்டாடப்படுவதைப் பற்றியும்
"தையொரு திங்களு தண்மண்டலமிட்டு ம ஐயநுண் மணற்கொ6 அழகினுக் கலங்கரி உய்யவு மாங்கொலே சொல்லி உன்னையு தொழுதேன் வெய்ய சக்கரக்கை வேங்கட விதிக்கிற்றியே”
காமன் நோன்பு பெண்க பண்டிகையைக் கொண்டாடுவோர், கொண்டும், ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளைகளில் விரதமிருந்தும் நாட
“மாசுடை யுடம்ெ வாய்ப்புறம் வெஞ தேசுடைத் திறலு நோற்கின்ற நோ என, இதுபற்றி ஆண்ட

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ஆனால், அச்செயல் தகுதியன்றெனக் கவும் கூறப்படுகிறது. "இராசகிரியம்” ப் பெருங்கதை கூறுகின்றது. சுரமஞ்சரி வேண்டுமெனக் காமனை வழிபட்டாள் 3து."
Iம் காமன் பண்டிகை பற்றியும், அது ) குறிப்பிடப்படுகின்றது. "நாச்சியார் பண்டிகை கொண்டாடப்படும் மாதம், யைக் காணலாம். வருடத்தின் முதல் க்கான ஆயத்தங்கள் செய்யப்படுவது ளமமைத்து, மெழுகி, கூட்டித் துப்புரவு ன மாசி மாதத்திற் பண்டிகை பின்வரும் பாடலிற் கூறப்படுகின்றது.
ம் தரைவிளக்கித் ாசி முன்னாள் ண்டு தெருவணிந்து த் தனங்க தேவா 0ா வென்று மும்பியையும் தோர் தழலுமிழ் வற்கென்னை
5ளால் அனுஷ்டிக்கப்படும். காமன் நீராடித் தம்மைத் துாய்மைப்படுத்திக் வேளை மட்டும் உண்டும், ஏனைய
களைக் கழிப்பர்.
பாடு தலையுலறி நத்தொரு போதுமுண்டு |டைக் காமதேவா1 ன்பினைக் குறிக்கொள் கண்டாய்” -ாளாற் பாடப்படுகின்றது. காமன்
65 திருமதி. ஆர். engof

Page 86
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் பண்டிகையின் போது, நுண்ணிய |
அலங்கரிப்பதுண்டு. காமன் பல முக்கியத்துவம் பெறுவதனை,
"மத்த நன் ன்றும
கொண்டு முப்போது என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன.
காமன் வழிபாட்டின் இ சுள்ளிகளால் எரிப்பதாக நாச்சிய பாடல்களில் வருகின்றது. காமன் புராணப் பெயர்களை எழுதுவதும் வ அவிபாகங்கள் செய்து, வானவர்க்கெ அவிபாகங்களாகக் காய்ந்த நெல்லி அவல் என்பன குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மந்திரப்பாடல்களும் பாடப்படுகின்ற
''காயுடை நெல்லெ கட்டி யரிசி யவல வாயுடை மறைய மன்மதனே! உன்ன
என்ற அடிகள் காமன் பண் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன. ஆண்ட பண்டிகை பெண்களுக்குரியதென்ப
(இ) காமதகனப் படலக்
முற்காலத்தில் இராவணன், தம் தவவலிமையால் வரம் பெற்று தீங்கு விளைவித்து வந்தனர். இன கடவுளான பிரமதேவன் ஒரு முடிவு
பிரமதேவன் மன்மதனைப் பு மலைக்கு அனுப்பி, சிவனின் திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D Y மணலாற் கோலமிட்டு, மலர்களால் ன்டிகையின் போது, மலர்களும்
லர் முருக்கமலர் து முன்னடி வணங்கி”
றுதியில், காமனை முட்களற்ற Tர் திருமொழியில் காமன் பற்றிய
வழிபாட்டின்போது, காமனுக்குரிய ழக்கமாக இருந்துள்ளது. அத்துடன், 5ன்று படைப்பதுண்டு. படைக்கப்படும் லிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொரி, கரும்பு, ான. இறுதியில், அவனைப் பற்றிய
60.
)ாரு கரும்பமைத்துக் மைத்து Iர் மந்திரத்தால் னை வணங்குகிறேன்”
டிகையில் இடம்பெறும் படையலைப் ாளின் பாடல்களினுாடாகக் காமன் து தெளிவாகிறது.
கதைச் சுருக்கம்
இந்திரசித்து, இரணியன் போன்றோர் த் தேவர்களுக்கும், மானிடருக்கும் )தப்பொறுக்க முடியாத படைத்தல் புக்கு வந்தார். டைத்தார். அவனைத் திருக்கைலாய மெளனத்தைக் குலைப்பதால்
6

Page 87
&
நன்மையுண்டாகும் என எண் திருக்கைலாயமலைக்குச் சென்று, & வரும்படி உத்தரவிட்டார். சிவனின் ெ அவர் உமாதேவியாரைத் திருமண துன்பம் நீங்குமென்றும் எண்ணினா
மன்மதனோ சிவனின்
மனவலிமை கொண்டிருக்கவில்ை கேள்வியுற்ற அவன், இதற்குப் ப மனம் நொந்தான். "இந்த வார்த்தைக என்றான். சிவபெருமான் தன்னை பிரமனுக்கு எடுத்துரைக்கலானான். விட்டாயா? அவரிடம் சென்றால், பெரிய சூறைக்காற்று; நானோ சிறுபூ நிற்குமா?’ என்றெல்லாம் உவமைக: மறுத்துரைக்கலானான்.
பிரமதேவன் எவ்வளவோ அ போதும், காமன் துணியவில்லை. அடைந்தோரது துன்பத்தை ஒ திருவருளினால் இக்கருமம் உன்ன உதவியைச் செய்ய வல்லானாயின், யாராவது ஒருவர் துன்பத்தில் இருந் துன்பத்தைத் துடைத்தற் பொரு தருமமாகும். என்றும், "அதை விடுத் விட்டு நீங்காது, ஒருவன் தானுய்தே உதவி செய்யாதொழிவானாயின், ஒழிக்கும் பொருட்டு உனக்கு மரண என்றெல்லாம் உற்சாகப்படுத்தினா
பிரமதேவனின் அறிவுரை சிந்தித்த பின்பு ஒரு முடிவுக்குவ உயிர்ப்பிக்கப்படுவேன் என்ற நம்பி எனவே பிரமதேவனின் வேண்டு

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
னினார். காமனை அழைத்து, சிவன் மீது பாணங்களைத் தொடுத்து மளனத்தைக் குலைப்பதால் மட்டுமே னம் செய்வாரென்றும், உயிர்களின் it.
தவத்தைக் குலைக்குமளவுக்கு லை. பிரமனின் வார்த்தைகளைக் யந்து “சிவ சிவ” என்று சொல்லி ளைக் கேட்கவா உன்னிடம் வந்தேன்" விட வலிமை மிக்கவர் என்பதைப் “சிவனைச் சாதாரணமாக நினைத்து நான் மீண்டும் வருவேனா? சிவனோ னை; சூறைக்காற்றின் முன் சிறுபூனை ள் பல கூறிப் பிரமனின் வார்த்தையை
றிவுரைகள் கூறிவழியனுப்ப முயன்ற மீண்டும் காமனை நோக்கி, "தம்மை ழித்தருளும் எம்பெருமானுடைய ாலே முடியும் என்றார். ஒருவன் ஓர் அவனே செய்தல் உத்தமம் என்றார். து வருந்துவாராயின், அவர்களினால் ட்டுத் தம் உயிரைவிடினும் அது தாயாயின் பாவமும் பழியும் உன்னை லே பொருளாகக் கொண்டு, பிறருக்கு அவன், சிறியோனே; துன்பத்தை எம்வரினும், தவறாகக் கொள்ளாதே"
T
களைக் கேட்ட காமன், நன்றாகச் ந்தான். தான் இறந்தாலும் மீண்டும் bகை அவனிடம் குடிகொண்டிருந்தது. கோளுக்கு இசைந்து, பணிந்து,
67 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 88
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
விடைபெற்றுக் கொண்டான். விரை துாணியை முதுகிலே கட்டி, மாந்த வைத்து, வில்லைக் கையிலே ெ இந்திரன், பிரமன், இரதி போன்ே நோக்கிச் செல்லலானான்.
துாரத்திலே கைலாய ம6ை வணங்கிக் கொண்டு, புலியைத் துய சென்றான். கைலாயமலையேற மிருகங்களுக்கும், பறவைகளுக்கும் தம் கைவில்லை வளைத்துப் இவற்றையெல்லாம் கோபுர வாயிலி திருநந்திதேவர், "உம்” என்று காமன கேட்ட காமனின் பாணங்கள், உயிர்: நின்றுவிட்டன. இதைக் கண்ட க காவலில் நிற்கும் திருநந்திதேவன சிவனிடம் செல்ல அனுமதி கோரி காமன் மீண்டும் மீண்டும் பணிந்து
காமன், தேவதேவராகிய மெளனஸ்தலத்தை அடைந்தான். வியர்க்க நடுங்கினான். தம் கையி வீழ்ந்தான். இதைக் கண்ட இர தேற்றுவாளாயினாள். காமன் மை நிற்கும் தீபத்தை போல் நிற்கின் பொடியாவேன்” என்று குமுறத் தெ அவனின் வில்கீழே விழுந்தது. வி புட்ப பாணங்களைப் பூட்டினான். சி நினைத்ததை முடிப்பேன்’ என்று சென்றான். உடனே சிவன் மீது பாணம் சிவன் மீது சென்றதும், நோக்கினார். பார்த்தவுடனே, சிவனி புகை பரந்தது, கீழை கோபுரவாயிலி தேவர், தம்மை சூழ்ந்த கணங்கை
திருமதி ஆர் சோதிமலர்

D
ந்து சென்று, புட்பபாணங்கள் இட்ட ளிராகிய உடைவாளை அரையிலே காண்டு, தென்றலாகிய தேர்மீதேறி, றாருடன் திருக்கைலாய மலையை
Uயைக் கண்டு, தேரினின்றும் இறங்கி பிலெழுப்பப் போகும் மானைப்போலச் பி, அங்கே புணர்ச்சியற்றிருந்த காமப்பற்றை விளைவிக்க நினைத்து புட்பபாணங்களைத் தொடுத்தான். ல் நின்று கவனித்துக் கொண்டிருந்த Ꭰ60Ꭲ எச்சரித்தார். இவரின் சத்தத்தைக் 5ள் மீது செல்லாது ஆகாயத்திலேயே ாமன் பயந்து, கோபுரவாயிற் கண் ர அணுகி, அவரை வணங்கினான். னான். திருநந்திதேவரோ மறுத்தார். விடைபெற்றுச் செல்லலானான்.
சிவன் மலைபோல் வீற்றிருக்கும் சிவனுக்குப் பயந்து உடம்பெல்லாம் ல் கொண்ட படையோடு விரைந்து தி, அவனைக் கையால் தாங்கித் னவியிடம், “பிரசண்டவாயு முன்னே றேன்” இன்னும் சிறுபொழுதுள்ளே 5ாடங்கினான். அவனை அறியாமலே பிழுந்த வில்லை மீண்டும் எடுத்துப் வனை அண்மித்துச் சென்றான். "நான்
தனக்குத்தானே தைரியம் கூறிச் புட்ப பாணங்களைத் தொடுத்தான். சிவன் சற்றுத் திரும்பிக் காமனை ன் அக்கினி, கைலாயமலையெங்கும் ன்ெ கண் எழுந்தருளியிருந்த திருநந்தி ள நோக்கி “உள்ளே சென்ற காமன்
58

Page 89
B
இறந்து விட்டான்” என்றும், அ எய்துவதற்குத் துணிந்த செய்கை கூறினார்.
கணவன் எரிந்ததைக் கண கணங்களும் காமனுக்காக வணங்கி கண்ட சிவன் ஓர் அசரீரி வாக்கைக் “எம் பெருமான் காமனை உயிர் அதைக்கேட்டும் பொறுமையற்றவள அறிவிழந்து கண்ணிர் சொரிய, உ கீழே வீழ்ந்தாள். அறிவு தெளிu தொடங்கினாள்.
"உன் சரீரமோ நீறாக, நெருப்பாக, கவலை தேவருடைய ( எனக்காக; நீ எங்கே ஒழிந்தாய்? சென்றது இந்தச் சாவுக்காகவா? “சிவபெருமானுடைய யோகத்ை இறந்தார்களா? நீ மட்டும் தானே தரித்து விவாகம் செய்தபோது, “பி ஏன் இன்று பிரிந்தாய்? பொடியாய்ட் மாட்டார்களோ? என்றெல்லாம் அவ அடுக்குத் தொடர்போலத் தொடர்ந் இரதியும் மதனுடன் இறந்து போவி
இதுவே, காமதகனப் படலத் அமைகின்றது. இங்கு காமன் உயி( ஆனால், வாய்வழிவந்த மரபுக் க பற்றிக் குறிப்பிடப்படுகின்றது. எது எ போது “காமன் துயிலெழுதல்” காணக்கூடியதாயுள்ளது.

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
வன் “சிவபெருமான் மீது பாணம் sயே அவனை அழித்தது” என்றும்
ட இரதி அழுது புலம்பினாள். பூத த் துதித்தன. இரதியின் சோகத்தைக் கொடுத்தருளினார். அவ்வொலியானது ப்பித்தருளுவார்” என்று ஒலித்தது. ாகத் திகழ்ந்தாள் இரதிதேவி. அவள் டடம்பெங்கும் வியர்வை கொட்டக் பவே, மீண்டும் மீண்டும் புலம்பத்
திருக்கைலாய மலையெல்லாம் நெஞ்சத்ததாக, ஆறாத பெருந்துயரம் நான் வழிமறித்தும் என்னை மீறிச் சொல்” என்று இரதி கலங்கினாள். தக் கலைக்க தேவர்களெல்லாம்
இலக்காய் நின்றாய் மாங்கல்யம் ரியேன்” என்று சத்தியம் செய்தாய். போன என்னை வாவென்று எழுப்ப ளின் சோகக் குரல்கள் அடுத்தடுத்து து கொண்டே சென்றன. இறுதியாக, பதாகக் கூறி அழுதாள்:
நதில் இடம்பெறும் கதைச் சுருக்கமாக ரெழுதல் பற்றிய விபரங்கள் இல்லை. தைகளில் காமன் உயிர்த்தெழுதல் வ்வாறாயினும், காமன் பண்டிகையின் என்ற பகுதியும் நடிக்கப்படுவதைக்
59 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 90
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமுப் (ஈ) காமதகனத்தக்கான கதைமரபுகளும் ந6 இடம்பெறாம் கை
ஆதியில் திருமால் உல6 முகனைத் தோற்றுவித்தார். இப்பிர
அக்காலத்தில் தவம் L இடையூறுகளைத் தவிர்ப்பதற்கா யாகங்களை வளர்த்தனர். ஏனெனி தேவர்களை அடைவதால், அவர்க அவ்வரத்தால் தேவர்களுக்கும், மானி இதைப் பொறுக்காத விஷ்ணு, அவர எடுத்து அழித்து வந்தார்.
இந்நாளில், பிரமனாற் படை நோக்கிக் கடுந்தவம் செய்தான். நோக்கத்துக்காக அத்தவம் செய்யப் தக்கன் சிவனைப் பார்த்து, “கடவுளே மகளாகப் பிறக்க வேண்டும். தாங் கொள்ளவும் வேண்டும்” எனக் கேட் வரத்தைத் தருவதாக வாக்குறுதி
தக்கனின் விருப்பப்படியே பிறந்தாள். குழந்தை, ஈஸ்வரி என்ற ெ தக்கனின் விருப்பப்படியே சிவனும் பின்னர், ஒரு நாள் ஈசனின் மாமனான காணும் பொருட்டுக் கைலாய மனோகர்வத்துடன் சென்றதைக் க காணாதது போலிருந்தனர் இதைக் தன்னுடன் பேசவில்லையே என்று
7
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

D ா வாய்வழிவந்த டைமுறைக் கூடத்தகளில்
5Agro
கைப் படைக்கும் பொருட்டு, நான் மனே காமனையும் சிருஷ்டித்தார்.
புரிந்த தபசிகள் தமக்கேற்பட்ட க மலைகளிலும் குன்றுகளிலும் ரில், யாகத்தால் வரும் அக்கினி ளிடமிருந்து வரங்களைப் பெற்றனர். டர்களுக்கும் தீங்கு செய்து வந்தனர். வர்களுக்கு ஏற்றவகையில் அவதாரம்
க்கப்பட்ட தக்கன் என்பானும் ஈசனை பரமசிவன் இவனுக்கிரங்கி, என்ன படுகின்றது என வினவினார். உடனே ா, உம்முடைய பார்வதி எனக்கொரு களே அவளைத் திருமணச் செய்து ட்டான். ஈசன் அதற்கியைந்து, அந்த அளித்தார்.
, பார்வதி அவனுக்கு மகளாய்ப் பெயருடன் வளர்ந்து பருவமடைந்தாள். அவளை மணமுடித்துச் சென்றார். தக்கன் மகளையும், மருமகனையும் மலைக்குச் சென்றான். தக்கன் ண்ட மகளும் மருமகனும் கண்டும் கண்ட தக்கன், தனது மகள் கூடத் கவலையுடன் திரும்பினான்.

Page 91
& சிருஷ்டி, திதி, சம்காரம், தி தொழிலும் ஈசனின் செயல்கள் என் அடைகின்றார். அவரை எப்படியா தக்கன் எண்ணினான். எல்லாத் ே இதைச் சாதிக்காமல் விடுவதில்லை பிரமா, திருமால் முதலியோரின் தொடங்கினான். இவ்வேளையில், த மகள் ஈஸ்வரி. மகளைக் கண்ட தச் மகளைப் பார்க்கச் சென்றபோது வருந்தினான்.
தகப்பனால் துரத்தப்பட வைத்திருக்கக் கூடாதென்று, தனது உதறிவிட்டு, இமயவானிடம் சென்று சிவஸ்துதி செய்து வந்தாள்.
இவற்றையெல்லாம் ஞானத் கடும் கோபம் தோன்றியது. உடனே, நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து சிந்திய வி அவர் ஈசனின் கட்டளைப்படி த அவனுடனிருந்த தேவர்களையும் பின், ஈசன் மனமிரங்கி எழுப்பி விடும் அவர்களை உயிர் எழுப்பினார். த வைத்து உயிர் எழுப்பினார்.
பின், பிரமன் இமயமலைக் போன்ற தொண்டர்களுக்குச் சிவழு சிவன் செய்யும் தவாக்கினியைப் ( முனிவரால் நடந்த சூழ்ச்சிகள் யாை தவத்தை அழிப்பதென முடிவு செ காமன் தான் என எண்ணி, அவனை கலைத்து வரும்படி உத்தரவிட்டா இறுதியில் இந்திரனின் வேண்டுகே இரதியிடம் விடைபெற்றுச் செல்ல6

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ரோபவம், அணுக்கிரகம் என்ற ஐந்து பதால் தானே, இவ்வளவு பெருமை வது மட்டுப்படுத்த வேண்டுமெனத் தவர்களையும் தம்வசமாக்கியாவது எனக் கங்கணம் கட்டினான். பின்னர் உதவியுடன் யாகம் செய்யத் கப்பனின் யாகத்தை அறிய வந்தாள் $கன் கோபம் கொண்டு துரத்தினான். து நடந்த அவமதிப்பை எண்ணி
ட்ட ஈஸ்வரி, தன் உயிரையே சரீரத்தை அவன் செய்யும் யாகத்தில் அம்மன்னனுக்கு மகளாகப் பிறந்து,
திருஷ்டியால் உணர்ந்த சிவனுக்குக் தனது நெற்றிக் கண்ணைத் திறந்தார். யர்வையால் வீரபத்திரர் தேன்றினார். தக்கனிடம் சென்று, அவனையும், தமது வாளால் வெட்டிக் கொன்றார். படி உத்தரவிட, வீரபத்திரரே மீண்டும் க்கனுக்கு மட்டும் ஆட்டுத்தலையை
குச் சென்று சனகன், சனக்குமாரன் முத்திரையில் நின்று தபசு புரிந்தார். பொறுக்க முடியாத இந்திரன், நாரத வயும் அறிந்தான். இறுதியில் சிவனின் ய்தான். இதற்குத் தகுதியுடையவன் அழைத்து வந்து சிவனின் தவத்தைக் ‘ன். ஆரம்பத்தில் மறுத்த காமனோ, ாளுக்கிணங்கினான். பின், மனைவி லானான்.
71 திருமதி ஆர். சோதிமலர்

Page 92
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
காமன் தனது தென்றல் தே கரத்திலேந்தி, மலர்க்கணைகளை சேனையுடன் பசுபதியிடம் சென்று தொடுத்தான். இதையறிந்த ஈசன், ெ பார்த்தவுடனேயே, காமனும் அவ எரிந்து சாம்பலாயினர். உடனே, அ கொண்டு இரதி தேவிக்குத் தெரிவி எரிந்ததாகக் கனவு கண்டு துன்புற் அறிந்த இரதிதேவி, சிவனிடம் செ வற்புறுத்த, பரமசிவன் மனமிரங்கி, உருவமாகவும், ஏனையோரின் கண்க அணுகிரகித்துக் காமனை எழுப்பி, அனுப்பினான்."
இக்கதையே காமன் கூத்தா புராணக்கதைகளின்படி, காமன் எரி மட்டுமே கூறப்படுகின்றது. வாய்வழிச் இடம்பெறும் கதைகளும், காமன் மி குறிப்பிடுகின்றன. நடைமுறைக் காண்பிக்கப்படுகின்றது.
எது, எவ்வாறிருப்பினும், இ முக்கிய இடத்தை வகிக்கின்றது. இ இரதி காமனின் முரண்பாடான பேச் காமன்-இரதியாட்டமாக இடம் பெறு
(உ) காமன் கூடத்தம்
மலையகத் தோட்டங்களில் சமுதாய நோக்கையே குறிக்கே வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளதாலேயே பகுதியில் இன்றும் நிலைத்துள்ள
திருமதி. ஆர். Gerturavit 7

D
ரிலேறி அமர்ந்து, கரும்பு வில்லைக் அம்பறாந்துாணியிலிட்டு, பெண்கள் வ, அவர்மீது மலர்க்கணைகளைத் நற்றிக்கண்ணைத் திறந்து அவனைப் னது சாரதியும் தென்றல் தேருடன் |வனுடன் வந்த பெண்கள் புலம்பிக் $கும் முன்பு, இரதிதேவி தன் நாதன் றிருந்தாள். சகல செய்திகளையும் ன்று கணவனை எழுப்பித் தரும்படி இரதிதேவியின் கண்களுக்கு மட்டும் 5ளுக்கு அருவமாகவும் தோன்றும்படி ஆசி கூறி, அவனது இல்லத்துக்கு
க இன்று ஆடப்படுகின்றது. ஆனால், க்கப்பட்டதும், இரதி புலம்புவதுவும் 5கதைகளும் நடைமுறைக் கூத்தில் ண்ேடும் உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றிக்
கூத்திலும் துயிலெழும் காட்சி
இக்கூத்தில் காமன்-இரதி ஆட்டமே இறுதியில், காமதகனம் இடம்பெறும். சுவார்த்தைகளும், பிரச்சினைகளும், |கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சமுதாயமும்
இடம்பெற்றுவரும் காமன் கூத்தானது காளாகக் கொண்டுள்ளது. சமூக , காமன் கூத்தானது மலையகப் கூத்தாகவுள்ளது."
2

Page 93
தோட்டத்தொழிலாளிகள் ! இரவு நேரம் மட்டுமே அவர் திரைப்படவசதிகள் இல்லாத அக்க கூத்துகளில் ஈடுபடத் தொடங்கின் மலையக மக்கள் ஒரு சிறப்பான
இம்மக்கள் கூத்துகளில் ஈடு அவர்களின் சமூக பொருளாதார மக்களுக்கு, அவர்களின் செலவுக் வாழ்க்கைச் செலவை நிவர்த்தி செ நீர்மிகு சகதிகளிலும் துன்பப்பட்ட உடையும், உறையுளும் இன்றிப் ட மடிந்தனர். இந்நிலையில், சுகாதா
எனவே, அவர்களின் வாழ் நோய்கள் விளையாடின. அத்த பற்றுக்கோடாகப்பட்டது, மாரிய மாரியம்மனுக்கு நேர்த்திகளை வை. வழக்கமாகி வந்துள்ளது. முன்னர் நேர்த்திகளை நிவர்த்தி செய்வத தற்போது வெவ்வேறு நோக்கங்க வருகின்றது?
தோட்டத் தொழிலாளரைப் காலமாகிய தை, மாசி, பங்கு விழாக்களுக்கும் உரிய ஒய்வு ஏனெனில், இக்காலத்தில் கடுமைய பறிக்கும் தொழில் குறைந்து விடும் போக்காக கூத்தாடி மகிழ்வர்.
மலையகப்பெண்கள் விெ வழிபட்டுள்ளமை தெரியவருகில் குழந்தைகள் பிறக்க வேண்டுமெ6 வேண்டுமெனவும் வேண்டி, இ.

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் கல் முழுவதும் அயராது உழைப்பர். 5ளுக்கு ஓய்வாகக் கிடைக்கும். ாலத்தில், தம்மை மகிழ்விப்பதற்காகக் ார். அக்கூத்துகளில், காமன்கூத்தை விழாவாகவே நடத்தி வந்துள்ளனர்.
படுவதற்கு அத்திபாரமாய் அமைந்தது, பிரச்சினைகளேயாகும். மலையக கேற்ற வருமானம் கிடைக்கவில்லை. ய்யும் பொருட்டு, நீரற்ற நிலங்களிலும், -னர். அவர்கள், போதிய உணவும், ாடுபட்டனர். அவர்களில் பலர் மாண்டு ர வசதிகளும் எட்டாதிருந்தன.
க்கையில் வைசூரி, அம்மை போன்ற கைய நிலையில் அவர்களுக்குப் பம்மன் என்ற தெய்வவழிபாடே. த்தவர்கள் கூத்துக்களைச் சிறப்பிப்பது
காமன் கூத்தின் முக்கிய நோக்கம், 5ாகவே கொள்ளப்பட்டது. ஆனால், ளுக்காகவும் இக்கூத்து ஆடப்பட்டு
பொறுத்தவரையில், தேயிலை காயும் தனி மாதங்கள் வழிபாட்டுக்கும்,
காலமாகக் கொள்ளப்படுகின்றன. ான வெயில் காரணமாகக் கொழுந்து . அத்தகைய ஓய்வு காலப் பொழுது
வ்வேறு நோக்கங்கருதி காமனை றது. பெண்கள், தமக்கு ஆண் ாவும், அழகான பிள்ளைகள் பிறக்க $கூத்திற் பங்கு கொள்வதுண்டு.
73 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 94
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
பிள்ளைப்பேறு இல்லாதவர்கள் மக கொள்வதுண்டு. மகப்பேறு கிட்டியவு போன்ற பெயர்களை அப்பிள்ளைகளு திருமணமான பெண்கள், தமது கt அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதற் நடத்த முன்னிப்பதுண்டு. பக்தியோ காரியம் நிறைவேறும் என்பது சில
இவையெல்லாவற்றையும் இக்கூத்துக்கு அடிப்படையாக அை வெயில் காணப்படும். அவ்வெ வாடிக்கருகுவதுண்டு. எனவே, ெ திண்டாடுவர். இவ்வெயிலின் ெ பெய்வதற்காகக் காமனை வழிபட் நடைபெற்று வரும் ஒரு செயலாகுப்
ஈழத்தில் மலையகப் பகு பயன்பெற்றுள்ள மக்கள் உள்ளனர். நோக்கலாம்.
லபுக்கலை தோட்டத்தைச் கொட்டகல டிவிசனில் வாழ்ந்து வரு வருடங்களாகியும் பிள்ளைப்பேறு வருந்திக் கடவுள் நம்பிக்கையைே இதே தோட்டத்தைச் சேர்ந்த பெரி அறிவுரையின்படி, காமனுக்கு நேர் ஒரு குழந்தை பிறக்குமாயின், காம6 செலவில் ஒரு பங்கை ஏற்பதாகவும் பூசைக்குப் படைப்பதாகவும் நேர்ந்து ெ நிறைவேறவே, தாம் நேர்த்தியை நிை காமனின் அருளால் பிறந்த பிள்ை பெயரிட்டதாகவும் குறிப்பிட்டார்."
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 7

D
ப்பேறு கருதியும், இக்கூத்திற் பங்கு டன், காமன், மன்மதன், ரதி, ஈஸ்வரி ஒளுக்குச் சூட்டுவதுண்டு. இவைதவிர, ணவர்மார்கள், தங்கள் மீது அதிக காகவும் இக்கூத்தை கரிசனையுடன் டு வழிபட்டால் மட்டுமே நினைத்த ரின் கருத்தாகும்."
விட, ஒரு முக்கியமான காரணம், மகின்றது. மாசிமாதம் கடுமையான யிலால் தேயிலைக் செடிகள் தொழிலாளர்கள் வேலையின்றித் காடுமையைத் தவிர்த்து மழை டுக் கூத்தாடுவது நெடுங்காலமாக
D.
திகளில் காமனின் வழிபாட்டால் அவர்களது கருத்துக்களை திரட்டி
சேர்ந்த, மெய்யநாதன் என்பவர், நகின்றார். இவர் திருமணமாகிப் பல கிடைக்காததால், பெரிதும் மனம் ய கைவிட்டு விட்டாராம். இவருக்கு யோர்கள் (அண்ணாவிமார்) கூறிய ர்த்திக்கடன் வைத்தாராம். தமக்கு ன் கூத்தாடும் போது, தாமும் அந்தச் ), மனைவி கையால் மாவிளக்கைப் கொண்டாராம். அவரது அந்த விருப்பம் றவு செய்ததுடன், பிறந்த பிள்ளைக்கு ளயாகையால் “காமராஜா” என்றே

Page 95
&
இன்னொருவருக்கு வழமை இன்னும் ஒருவர் அவரைப்போல் ஆசைப்பட்டாராம். அவ்வாறு நிை காமக்கடவுளின் அருளால் அன்றை மருள் வரப்பெற்றதாகக் கூறியது எடுத்துரைத்தார்."
இன்னொரு சாட்சியாக அை சேர்ந்த துரைசாமி என்பவரின் க இராமன், இவரின் வயது ஒன்றாக வாய்ப்பட்டிருந்தாராம். இவர் பி அறிவதற்காக சோதிடம் பார்த்த காமனுக்கு நேர்த்திவைக்கும்படி நேர்த்திவைக்க, மகனும் நோ அக்குறிப்பிட்ட இராமனின் தகப்ப ஆட்டத்தின் போது "இரதி' என்ற கூறினார்."
(ஊ) காமன் கூடத்தப் கருத்தங்கள்
காமன் கூத்து ஆடுபவர்களு இவர்களை பக்தர்கள் என்று கரு காமன் ஆட்டத்துக்கான காப்பு கட் மறுபடி துயிலெழும் வரை தோட்ட உணவையே உண்பர். அத்துட மாட்டார்கள். காமன் கூத்தை காணப்படுவதும் குறிப்பிடத்தக்கது
இளைய தலைமுறையின நோக்கத்தோடு நோக்காது, வேடிக் கொள்வதுண்டு. இவர்கள் அண்ை கருணை காட்டுவதுமில்லை.

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் பாக மருள் வந்து கொண்டிருந்ததாம்.
தனக்கும் மருள்வரவேண்டுமென்று னத்துக் கொண்டு நிற்கும் போதே ய காமன்கூத்து இடம்பெறும்போதே, துடன், காமனின் பெருமையையும்
மவது, ஸ்ரொக்ஹோம் தோட்டத்தைச் கருத்தாகும். இவரின் மகன் பெயர் இருந்த போது, கடுமையான நோய் ழைப்பாரா, இல்லையா என்பதை
பொழுது, சோதிடம் பார்த்தவர் கூறினாராம். அந்நபரும் அவ்வாறே யிலிருந்து பிழைத்தாராம். பின், னே, அடுத்த வருட காமன் கூத்து பாத்திரத்தை ஏற்று நடித்ததாகவும்
பற்றிய சமுதாயக்
நக்கு சமுதாயத்தில் தனி மதிப்புண்டு. தி பொதுமக்கள் விலகிச் செல்வர். டியது முதலாக காமதகனம் முடிந்து மக்களிற் பெரும்பாலானோர் மரக்கறி ன் பாவச் செயல்களிலும் ஈடுபட ஆடுபவர்களிடம் ஒற்றுமையுணர்வு
l.
ரில் சிலர் மட்டும், இக்கூத்தைப் பக்தி கையாகவும், பொழுது போக்காகவும் ணாவிமாருக்கோ, கூத்தாடிகளுக்கோ
75 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 96
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
(எ) காமன் கூடத்தக்க
காமன் கூத்துக்கான
தொழிலாளர்களிடமிருந்தே பெ நேர்த்திக்கடன்களை நிவர்த்தி செ சந்தித்து அவர்களுக்கு வேண்டிய வழிபாட்டில் ஈடுபாடு கொண்ட வீடு உண்டியல் ஒன்று ஒதுக்கப்பட்டு, அt அது மட்டுமன்றி, தோட்டத்தொழில அல்லது பத்து ரூபா அறவிடப்படும். படைக்கப்படும் மாவிளக்கு, பூசை கட்டுதல் போன்ற காரியங்களை தன செய்வர்.
(ஏ) காமன் கூடத்தக்க
தெரிவு செய்தல்
இக்கூத்திற் பாத்திரமே ஆண்களாகவே இருப்பர். இக்சு சமுதாயத்துக்கே முக்கியத்துவம் ெ தெரிவுசெய்யும் போதும் சமுதாயம் அத்தெரிவினை நடைமுறைப்படுத்
மலையகப் பெண்கள் அச்சமுதாயம் ஏற்றுக் கொள்ள சமூகத்துடன் நெருங்கிப் பழகுவதுமி கூத்தில் பெண்கள் ஆடுவதை ம எண்ணுகிறார்கள். பெண்ணொ பல்வேறுபட்ட கண்ணோட்டங்களுக் மத்தியிலிருந்து சீட்டி அடித்தல், ட முதலானவை தோன்றக் கூடிய காட்டுவதற்கு எடுத்துக்கொண்ட நே மாறி, வேறு உணர்வுகள் புலப்ட நம்புகின்றனர்.
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

LD
கான வருமானம்
வருமானம் பெரிதும் தோட்டத் றப்படுகின்றது. தோட்ட மக்கள் ய்யும் பொருட்டு, அண்ணாவிமாரைச் பணத்தைக் கொடுப்பதுண்டு. காமன் களில், காமனுக்கென்றே காணிக்கை ண்ணாவியிடம் காசு கையளிக்கப்படும். ாளர் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ஐந்து, காமனாட்டம் இடம் பெறும் காலத்தில் :த்தட்டுகளுடன் வாழைமரங்களைக் ரிப்பட்ட ஒவ்வொரு நபரும் விரும்பியே
கான மாத்திரங்களைத்
ற்று நடிப்பவர்கள் பெரும்பாலும் த்தில் பெரும்பாலும், ஆண்வழிச் காடுக்கப்படுகின்றது. பாத்திரங்களைத் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முறையிலேயே துவது வழக்கமாகும்.
மேடையேறிக் கூத்தாடுவதை, ாமாட்டாது. அத்துடன், அவர்கள் ல்லை. மேலும், மேடைகளில் அல்லது )க்கள் தரம்குறைந்த செயலாகவே ருத்தி மேடையில் ஆடும்போது, $கு இடமேற்படுகிறது. பார்வையாளர் பழித்து நடித்தல், பொறாமையுணர்வு பதாயிருக்கலாம். பக்தியுணர்வை ாக்கம் அல்லது சொல்லவந்த விடயம் படலாமென இன்னொரு வகையினர்
76

Page 97
பெண்கள் ஆடும் கூத்தில் சில வேளைகளில், அவர்களால் கல் முடியாது போகலாம். இவையெல்லாப் ஆடக்கூடிய வலிமையற்றிருப்பதும் கு பெண்களின் பங்கு குறைவாக பாத்திரத்துக்கு மட்டும்மன்றி, இரதி
தைரியமான ஆணே தெரிவு செய்ய
கூத்திற் பங்குகொள்ளும் ஒ நல்லவர்களாகவே கணிக்கப்படுகின் நயவஞ்சகரும், பொய்பேசுபவர்க என்பது சமுதாயத்தின் கருத்தாகும் நடிப்பது, அவர்களுக்கு கெடுதி மக்களிடையே உண்டு.
(ஐ) காமன் கூத்தில்
காமன் கூத்தில் இடம்பெறு காமனும், ரதியுமே முக்கிய இடத் பொறுப்பிலே தான் காமன் கூத்தே பிற சிறு பாத்திரங்களும் இப்பாத்தி அமைகின்றன.14
I இரதி
இரதி என்பவள் காமனின் காமன் கூத்தில் இடம்பெறும் திரும இரதி மனைவியாகின்றாள். காமன் சேர்த்துத் திரிபவளும் இவளே .க நாடியாக இவள் விளங்குகின்றா பெரும்பாலும் ஆணாக6ே ஆடிக்கொண்டிருக்கும்போது 'மா நீங்கக்கூடியவரும், எதனையும் சம தான், ஆண் ஒருவரே இப்பாத்திரத்

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் கலைத்துவம் இருக்கும். ஆனால், லையின் உயிர்த்துவத்தைக் காட்பாற்ற bவற்றையும்விட, பெண்கள் தொடர்ந்து தறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, இக்கூத்தில் வே காணப்படுகிறது. காமனின் பின் பாத்திரத்துக்கும், காமனைவிடத் பப்படுவதுண்டு.
ஒவ்வொருவரும், சமுதாய மட்டத்தில் றார்கள். பிறருக்கு தீமை செய்வோரும் நம் கூத்துக்குத் தகுந்தவர்களல்லர் ம். தீயவர்கள் கூத்திற் பாத்திரமேற்று யை ஏற்படுத்தும் என்ற நம்பிக்கை
மாத்திரங்கள்
ம் பாத்திரங்கள் பலவாகும். எனினும், நதை வகிக்கின்றனர். இவ்விருவரின் த நடைபெறுகின்றது. அதேவேளை, ரங்களுக்குத் துணை பாத்திரங்களாக
மனைவியாகக் கருதப்படுகிறாள். ண வைபவத்தின் போதே காமனுக்கு எரிக்கப்பட்ட பின்பு "அறுப்புப்பணம்” ாமன் கூத்து ஆட்டத்துக்கே உயிர் ள். இரதி பாத்திரமேற்று நடிப்பவர் ) இருப் பார். ஏனெனில் , ருள்' வந்தால், விரைவில் மருள் ாளிக்கக்கூடியவரும் ஆணே. எனவே துக்கு தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்."
77 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 98
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியம் II காமன்
இவனே காமன்கூத்தின் . கணவனாகக் கொள்ளப்படுக வேண்டுகோளுக்கிணங்கிச் சிவன முற்பட்டவன். ஆணவம் அழியும் | கண்ணால் எரிக்கப்பட்டான். இ வாய்ந்தனவாகவும் அவற்றால் ஏற்படுத்துவனவாகவும் அமைந்துள் பின்பு, மூன்றாம் நாள் துயிலெழுப்ப சிலர், இவன் உயிரெழுப்பப்படவி ஒரு சில நேரங்களில் வண கொள்ளப்படுகின்றான். காப கருதப்படுகின்றான். இவனே சிவனி மலர்க்கணையை எய்தியவனுமான்
காமனாகப் பாத்திரமேற் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒருவர் போது அடிக்கடி மருள் வந்து துடி. முன்னரும் ஆட்டம் இடம்பெறும் ! இருப்பார். கூத்து தொடங்கிய க உண்பவராகவே இருப்பார். மரண செல்லமாட்டார். புண்ணிய கரும் இவரின் பக்தி உணர்வையே காப்
III துாதன்
இவனும் காமன் கூத்தில் இடம்பெ ஜீவன்களில் இவனும் ஒருவன். வரமெடுத்தான். இவனையே சில இவனின் உருவம் பயங்கரமான வரும் தோற்றம் அதிலும் பயங்க
இவனின் பண்புகளை நோக் நிற்பதை அவதானிக்கலாம். இவர் இவனின் தோற்றத்திற் பயங்கர
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

மம்
அடிநாதமாவான். இவன் ரதிதேவியின் என்றான். இவனே தேவர்களின் மனத் தியானத்திலிருந்து குலைக்க பொருட்டு, காமன், சிவனது நெற்றிக் வனது மலர்க்கணைகள் வலிமை தாக்கப்படுவோரிடத்துக் காதலை ள்ளன. இவன் சிவனால் எரிக்கப்பட்ட ப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகின்றது. வேறு ல்லை எனவும் நம்புகின்றனர். இவன் பக்கத்துக்குரிய தெய்வமாகவும் மன் விஷ்ணுவின் மகனாகவும் ன் தவத்தைக் குலைப்பதற்குத் தனது வான்.
று நடிப்பவர் நேர்த்திக்கடன்களை ராகவே இருப்பார். எனவே, ஆட்டத்தின் த்துக் கொண்டிருப்பார். காப்பு கட்டும் முன்பும் இவர் சாதாரணமானவராகவே காலம் தொட்டு, மரக்கறி உணவை வீடுகளுக்கும், தீட்டு வீடுகளுக்கும் ங்களில் ஈடுபடுவார். இத்தன்மைகள்
டுகின்றதெனலாம்.
றும் ஒரு பாத்திரமாவான் தேவலோக இவன் மூன்று முறை ஈஸ்வரனிடம் ர் வீரபத்திரனாகக் கொள்வதுண்டு. து. இவன் காமனின் தேவசபைக்கு ரமானது. க்கும் போது, வீஉணர்வே வெளிப்பட்டு னின் கரிய தோற்றமும், பந்தங்களும் வுணர்வை ஏற்படுத்துகின்றன.
78

Page 99
IV பிற சிறு பாத்திரங்
பிற சிறு பாத்திரங்களாக விநாயகர், நந்திதேவர், குறத்தி போ அனைவரும் தேவலோகப் பிரை இவர்களின் குணப்பண்புகள் பொது பண்புகளாகவே இருக்கும்."
சிவன் பார்வதியுடன் காட்சி திருநீறு அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும். பிறை என்பன தரித்துத் தவசாலையி இவரே காமனை எரிப்பவர் என்பதா காட்டப்படுகிறது. பின், இவர் காம
விநாயகர் நீண்ட தும்பிக்கை மோதகம், கடலை போன்ற உண இவரும் தேவசபையில் வேறு உறுப் இவரைச் சுற்றியிருந்து பாடல்க6ை
சுப்பிரமணியரும் விநாயகரின் வேலொன்று காணப்படும். அத்துட வண்ணம் வேலைச் சரித்துப் பிடித்
நந்திதேவர் பசுதலையுடன் சிவனின் தவச்சாலைக்கு முன்புற குறத்தியும் காமன் ச கொள்ளப்படுகின்றார். சிவனே, தம காமனின் பயணத்தைத் தடுத் வடிவமெடுத்தாரெனக் கூறப்படுகின்
இவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகப் பண்பு கொண்டவர்கள்

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
Б6ії
ச் சிவன், ஈஸ்வரி, சுப்பிரமணியர், ன்றோர் இடம்பெறுகின்றனர். இவர்கள் ஜகளாகக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். வாகப் புராணங்களிற் குறிப்பிடப்பட்ட
சியளிப்பார். இவர் உடல் முழுவதும் சிவன் தனக்குரிய பாம்பு, கங்கை, ல் யோக நிலையில் அமர்ந்திருப்பார். ல், இவரின் தியானநிலை அழகாகக் னை எரிப்பதும் காட்டப்படுகிறது.
5யுடன் காட்சியளிப்பார். இவர் கையில் ாவுப் பொருட்கள் நிறைந்திருக்கும். பினருடன் அமர்ந்திருப்பார். மக்களும் ாப் பாடித்துதிப்பர்.
ன் பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பார். கையில் -ன், தலையிற் கிரீடத்துடன், சிரித்த துக்கொண்டு இருப்பார்.
கம்பீரமாகக் காட்சியளிப்பார். இவரே வாயிற் காவலராக இருப்பார். வத்தில் ஒருசிறு பாத்திரமாகக் து தவத்தைக் குலைக்கச் செல்லும் து நிறுத்தும் பொருட்டு, குறத்தி றது."
தேவலோக உறுப்பினர்களென்றும்
எனவும் கருதப்படுகின்றனர்.
79 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 100
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
3
:
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
மூன்றாம் (அடிக்கு
சி. பத்மநாதன் (பிரதமட் இந்துக்கலைக்களஞ்சிய இந்துசமய கலாசார அலு கலைக்களஞ்சியம் (தொகு வாழ்வியற் கலைக்களஞ்சி தஞ்சைப்பல்கலைக்கழகம் கலைக்களஞ்சியம் (தொகு நாச்சியார் திருமொழி. செ கந்தபுராணம், “காமதகனட் தகவல் அளித்தவர் லபுக்க எஸ். செல்லையா என்பவர தகவல்; மேலது தில்லைநாதன், சி (1977) இந்துதர்மம், பேராதை மாணவர்மன்ற வெளியீடு, தகவல்: எஸ். செல்லையா தகவல்: கே. மெய்யநாதன் தகவல்: எஸ். பெருமாள், 6 தகவல்: வி. எஸ். லபுக்க தகவல் எஸ். துரைசாமி ஸ் தகவல்: மேலது 'அறுப்புப் பணம்” என்பது தாலியைக் கழற்றி வைத்து கேட்பதாகும். அவ்வாறு மெ அறுப்புப் பணம் எனப்படும் தகவல் : எஸ். வனராஜன், தகவல் : ஆர். வேல்காமன் தகவல் : எம். கணேசன், (
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 8

D
இயல் ரிம்புகள்)
பதிப்பாசிரியர்), (1998) “காமன்” ம் (தொகுதி TV) இலங்கை, வல்கள் திணைக்களம். பக். 46. நதி 3) (1956) சென்னை. பக். 512. யம் (தொகுதி 7) (1991) தஞ்சாவூர், , Ludis. - 148. தி 3) (1956) சென்னை. பக். 512. ப் - வரி - (1-4) JUL6ubub" GlaFuů - 17 - 24 லை கொட்டகல டிவிசனைச் சேர்ந்த ாவார்.
“மலையகக் கிராமியக் கூத்துகள்” னப் பல்கலைக்கழகம், இந்து uds - 50
(முற்குறிப்பிடப்பட்டவர்) கொட்டகல டிவிசன், லபுக்கலை லபுக்கலைத் தோட்டம், லபுக்கலை லைத் தோட்டம், லபுக்கலை ரொக்ஹோம் தோட்டம், டிக்கோயா
காமன் எரிக்கப்பட்ட பின்பு, இரதி விட்டு, தெருவழியே “மொய்ப்பணம்’ ாய்யாக மக்களால் இடப்படும் பணம்
கொட்டகல டிவிசன், லபுக்கலை , கொட்டகல டிவிசன், லபுக்கலை காட்டகலை டிவிசன், லபுக்கலை

Page 101
நான்கா
காமன்கூடத்தின் நிகழ்ச்
காமன்கூத்தின் நிகழ்ச்சிச நடைபெறுவதுண்டு. பொதுவாக, ! ஏற்பட்ட முரண்டுபாடுகள் என்பன கா வேண்டுகோளுக்கிணங்கிச் சி ஒத்துக்கொண்ட பிறகு நடைெ இடம்பெறுகின்றன.
(அ) காப்புக்கட்டுதல்
காமன்கூத்தில் முதல் இடம்பெறும். காப்புக்கட்டலுக்குத் தே பொருட்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படு
(1) பூக்கள் (2) மூங்கில் (3) சொ (5) வைக்கோல் (6) தென்னங் (9) மாங்குலை (10) அத்தி (11) ஆ
மேற்குறிப்பிட்ட பொருட்க: மாசிமகம் மூன்றாம் பிறையன்று, ஓர் ஆற்றங்கரைக்குக் காமன், ரதி, அழைத்து வரப்படுவர். ஆற்றங்கரை அரசு, ஆல், பேய்க்கரும்பு, கொட்ை மூங்கிலுடன் சேர்த்துக் கட்டுவர். பின் என்பவற்றால் அது அலங்கரிக்கப் சேர்க்கப்பட்டு, வைக்கோற்புரியாற் க அரைத்துக் கம்பத்துக்குக் கட்டு ஒவ்வொரு பாத்திரத்தினதும் 6 கட்டப்பட்டவர்கள் கூத்தாடத் தகுதி
(

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
சி ஒழுங்குகள்
5ள் ஓர் ஒழுங்கு முறையிலேயே தேவலோகத்தில் தேவர்களிடையே ட்டப்படுவதில்லை. காமன் இந்திரனின் வனின் தவத்தைக் குலைக்க பற்ற நிகழ்ச்சிகளே ஆட்டத்தில்
நிகழ்ச்சியாகக் காப்புக்கட்டுதல் தவையான பொருள்களாகப் பின்வரும் டுகின்றன.
ங்கரும்பு (4) கொட்டைமுத்துதண்டு கீற்று (7) கமுகம்பூ (8) இளநீர் அரசு (12) ஆல் (13) பேய்க்கரும்பு
ளனைத்தையும் சேர்த்துக் கொண்டு ஆற்றங்கரையை நோக்கிச் செல்வர். துாதன், வீரபத்திரன் போன்றேரும் யில் வைத்துப் பூசை செய்து, அத்தி, டமுத்து போன்றவற்றின் தண்டுகளை எனர், கமுகம்பூ, மாங்குலை, அரளிப்பூ படும். பின் இவையாவும் ஒன்றாகச் ட்டப்படும். பின்னர், மஞ்சளை நன்றாக வதுடன், கூத்திற் பங்குகொள்ளும் கையிலும் கட்டப்படும். இவ்வாறு தியுடையோராகக் கருதப்படுவர்.
31 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 102
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
மேலே குறிப்பிட்டவாறு கப் ஒருவர் காமன் திடலுக்குத் துாக்க காமன் திடலில் கொண்டுவந்து எ காமன் கூத்துக்கான கம்பம் ஊன்
(ஆ) கம்பம் ஊர்
காமன் பொட்டலில் ஒரு கு எடுக்கப்படும் மண்ணைக் கொண் அவர் குழிதோன்றும் இடமானது . ஊன்றப்பட்ட இடமாக இருக்கும்.
இடப்பட்ட காணிக்கையை “மூப்பன் அதன் பின்பு, தோண்டிய குழியில் தேன், நெய், எலும்பிச்சம்பழம், காணிக்கையையும் இட்டு, தேங்க காமன்கூத்துக்கான கம்பத்தைக் தொடக்கி வைப்பதுண்டு. இந் என்றழைக்கப்படுகிறது.
கம்பத்தை நடும்போது மக் ஏழுபேர் சேர்ந்தே இக்கம்பத்தை காமன் ஆடலின் ஏனைய நிகழ்ச்சி
(இ) விநாயகர் துதி
காமனுக்குக் காப்புக் கட்டி கூத்தை முறையாகக் கொண்டு நடத்தி செய்து முடிப்பதன் பொருட்டும், அ மேற்கொள்வதுண்டு. இதனை, "வி பாடல்களை, இந்தக் கூத்தைக் தய பாடுவார். ஒரு குறிப்பிட்ட பாடம் பாடப்படுகின்றதென்பதில்லை. வெல் உதாரணமாக, இப்பாடலைக் கொ
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

டப்பட்ட கம்பத்தை, நேர்த்தி உள்ளவர் க்ெ கொண்டு வருவார். பின், இதைக் வைப்பார். இதையடுத்து, அத்திடலில் சறல் இடம்பெறும்.
ன்றல்
கழியைத் தோன்றி, அக்குழியிலிருந்து தி சுற்றியுள்ள பகுதிகளை நிரப்புவர். கடந்த ஆண்டு காமனுக்கான கம்பம் அவ்விடத்தினின்று கடந்த வருடத்தில் " அல்லது பெரியார் ஒருவர் எடுப்பார். ல் நேர்த்தி உள்ளவர் ஒருவர் பால்,
முட்டை என்பனவற்றை ஊற்றி, ராயையும் போட்டு, அவற்றுக்கு மேல் காமன் திடலில் நாட்டி, விழாவைத் நிகழ்ச்சியே ''காப்புக்கட்டுதல்”
கள் குழுமியிருப்பர். ஐந்து, அல்லது நடுவதுண்டு. இதைத் தொடர்ந்தே கள் இடம்பெறுவதுண்டு.
க் கம்பம் நடப்பட்டதையடுத்து, காமன் தும் பொருட்டும், நிறைவாக அதனைச் ருள்வேண்டி விநாயகர் வணக்கத்தை நாயகர் துதி" என்பர். இத்துதிக்கான ாரித்தளிக்க முன்வந்த அண்ணாவியே ல்தான் எல்லாத் தோட்டங்களிலும் வேறு முறையிலும் பாடப்படுவதுண்டு. ள்ளலாம்.: 82

Page 103
“ஆதிபரம் பொருளே சோதி நிராப ஆராதரப் பொருளே மூலாதாரக் கு அவ்வவ்வும் உவ்வுமதாய் எவ்வுயி ஹரிக்கு முதலெழுத்தாய் உதிக் அஷடாச்சர கூர்வடிவாய் இஷட ட அண்டபிண்டத்தினுள்ளே மண்டப ஆதித்தன் சந்திரனும் வானுதித்த ஹரி ஹரி பிரமா முதல் சர்வலோ ஆங்கார மா முகனே சங்கரனார் அந்தி வெள்ள குஞ்சரமே வெகு சக்தியருள் பூரண விநாயகமே. ஐயனைப் போற்றி செய்தோம் - இ அங்கஜன் எரிந்த கதை சங்கையி ஐயனே யான் பாடமெய்யனே என ஆசையொத்த அட்சரங்கள் இச்ை அனுக்கிரகங்கள் செய்து கணத்த ஆதிகுருபரனே! வேதநிராமயனே அந்தமுடன் இக்கதைக்கு வந்துத
இதுபோல, மூன்று, அல்லது பலரும் பாடுவது வழக்கம். முதல் நாள ஆரம்பமாகிய விழாவை அடுத்து, “காமன்நடல்” நிகழ்ச்சியையும் முன் அப்பாடலானது இவ்வாறு அமையும்:
“மூன்றாம் வளர்பிறையில் தனி முச்சந்தி தனில் அன்பாய் வளர்ந்ததொரு இன்பமுள்ள பேய்க் கரும்பும் ஓங்கார மாவிலையும் ஆனைசேனை வைக்கோல் ப தானாகச் சுத்திய பின் அதனுள் விராட்டியொன்று
83

ன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
Du(SLD
குன்றவனே பிர்க்கும் நீயிருந்து கும் பிரணவமாய் பரிபூரணமாய் மும் உண்டாக்க
இந்திரனும் ாக முனிவர் தொழும் தன் மகனே
இந்த வையகமெல்லாம் நிறைந்த
ல்லாமலே
ாது நாவில்
சயுடனே உரைத்து
வரம் நீர் கொடுப்பீர்
6) (86).j60ör(660)LDuJIT."
ஐந்து பாடல்களைப் பலவாறு ாகிய அன்று விநாயக துதியுடன் காமனுக்குரிய தினத்தையும், ானிட்டு ஒரு பாடல் பாடப்படும்.
[j]
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 104
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
அன்பாகத் தானுாட்டி ஆழக்குழி தோண்டி அதிலே பால் ஊத்தி அழகான வெள்ளிப்பணம் சதிராகவே போட்டு செந்தமாய்க் காமன்நட்டு.
இப்பாடல் “காமன்நட6 அமைகின்றது. முதல்நாள் காமன் காமனுக்கென்று விளக்கேற்றப்படு கொண்டேயிருக்கும். விளக்கேற்ற நடைபெறும்.
காமனை நாட்டிய பின், இர இருக்கும். விளக்கு மட்டும் எரிந்து ெ காமனைச் சுற்றித் திண்ணை அ அமையுமாறு கட்டப்படும். நாலு ( வைக்கப்படும். 7x7 ஆக, மொத் வைக்கப்படும். மிகுதியைக் குறு திண்ணையளவுக்குப் பந்தல் ே வாசற்படிகள் அமைக்கப்பட்டிருக் முகப்பு அமையும். அத்திசையிலே
மூன்றாம்நாளில், காப்புக்க வேடம் போடத் தொடங்குவர். மு. ஆடவைத்து, பின் ஊர் முழுவ தோட்டங்களில் உள்ள ஒவ்வொரு 6 இப்பணத்தை ரதி, காமன், அண்ணா
நான்காம் நாள், இரண்டாம் நடைபெறும் விளக்கேற்றியும் வைக் பெறுவர். எனினும், ஆடிக்கொண்டு ஆறாம் தினங்களிலும் அவ்வாறே ந ஆறாம், எட்டாம் தினங்களில் கு
திருமதி ஆர் சோதிமலர்

93
99
b’ நிகழ்ச்சியை விவரிப்பதாக நடல் என்னும் நிகழ்ச்சியை அடுத்து, ம். அவ்விளக்குத் தொடர்ந்து எரிந்து லை அடுத்துப் பூசைகள் தொடர்ந்து
ண்டாம் நாள் எதுவித விசேடமுமின்றி கொண்டிருக்கும். மூன்றாம் தினத்தன்று மைத்து, உயரமான ஏழு படிகள் மூலைகளில் சதுரமாகச் சுவாமிகள் ந்தம் 49 பிள்ளையார் உருவங்கள் க்காகவும் வைப்பதுண்டு. அந்தத் பாடப்படும். இப்பந்தலுக்கு நான்கு கும். எனினும், கிழக்குப் புறமாகவே யே பூசைகளும் நடைபெறுவதுண்டு.
sட்டிய ரதி, காமன் ஆகிய இருவரும் தன்முதலில் கோவிலில் இவர்களை தும் ஆடிஆடி வலம்வரும் போது, வீட்டிலும் காணிக்கை வழங்குவதுண்டு. விமார் ஆகியோர் பெற்றுக் கொள்வர்.
தினத்தைப் போன்று பூசை மட்டுமே கப்படும். கூத்தாடிகள் அன்றும் பயிற்சி ஊர் வழியே போவதில்லை. ஐந்தாம், டைபெறும். சுவாமி வரும் வரைக்கும் றிபார்த்தல் நடக்கும். ஊர்மக்கள்
34

Page 105
E விரும்பினால், இறுதித்தினத்தன்று புதிய காமன் ரதியை இத்தினங்க: மகிழ்வதுண்டு காமன் எரிக்கப்படும் கொண்டிருக்கும். ஐந்தாம், ஏழாம், அவ்வளவு சிறப்பாக நிகழ்ச்சிகள் கூறினால், ஒற்றை எண்ணாக வ நடைபெறுவதில்லை.
சில இடங்களில், காமனை சில இடங்களில் பதினாறு தினங்களி வசதியைப் பொறுத்தே அது நடை
(ஈ) ரதி - காமன் தி
ரதி-காமன் திருமணமானது ஏழு, அல்லது பதினாறு நாட்கள் எவ்வாறாயினும், காப்புக்கட்டிய நா வேண்டியிருப்பதால், அதற்குள் த காமதகனம் நடைபெறும் தினத்தி இவர்களின் திருமணம் நடைபெறும்
இந்நிகழ்ச்சி நள்ளிரவு ஒ எனவே, அதுவரை இரவில் மக்கை நாடகங்களையும் நடித்துக் காட்டுவது இசைகளை மீட்டி, வேறு நடனங்க நிகழ்ச்சியாகப் பாத்திரங்கள் அ6ை அன்றைய தினவிழாவிற் பங்கு கெ விரதமிருப்பது வழக்கம். அத்தி உண்மையான திருமணத்துக்கான திருமணத்தின் போது அணியப்படு அணிவிக்கப்படும்.
ரதியும் காமனும் தனித்தன வரப்படுகின்றனர். திருமணச்சடங்குகள்
8

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் நடிக்கும் காமன் - ரதி அல்லாது, ரில் தெரிவு செய்து, ஆடச் செய்து தினம் வரையில் இவ்வாறே நடந்து ஒன்பதாம், பதினொராம் தினங்களில் நடைபெறுவதில்லை. சுருக்கமாகக் நம் தினங்களில் பூசை சிறப்பாக
எரித்தல் எழு தினங்களிலும், வேறு லும் நடைபெறும் தோட்ட மக்களின் பெறுகின்றது.
நமணம்
காமன் நாட்டப்பட்டதற்குப் பின்பு,
சென்ற பின்பு நடைபெறுவதுண்டு. ன்கு வாரத்துக்குள் காமனை எரிக்க திருமணம் நடாத்தி முடிக்கப்படும். ல், விழாவின் முதல் நிகழ்ச்சியாக
2.
ரு மணியளவிலேயே நடைபெறும். ள விழிக்கச் செய்வதற்காக, வேறு ண்டு. நிகழ்ச்சியைப் சிறப்பிப்பதற்காக, ளை மேடையேற்றுவதுண்டு. இறுதி னத்துக்கும். ஒப்பனை செய்யப்படும். ாள்ளும் பாத்திரங்கள் அனைத்தும் னத்தில் ரதிக்கும், காமனுக்கும்
உடைகள் அணிவிக்கப்படும். ஒரு ம் ஆபரணங்களும், பூமாலைகளும்
ரியே திருமணமேடைக்கு அழைத்து ரில் மணமகனின் சடங்குகள் முதலிற்
5 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 106
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு செய்யப்படுவது போலவே, அங்கு பின், காமன் திரும்பிப் போய் விடு: அழைத்து வரப்பட்டு, அவளுக்கான இருவரும் மணமேடையிற் காட்சி கழுத்தில் தாலியைக் கட்டுவான். தாலி பெரும்பாலும் ஐம்பொன் வருடாவருடம் நடைபெறும். கூ கட்டுவதுண்டு. திருமண ஆயத்தங்க ஆகிய இருவருமே “மருள்” நிலை அவர்களை அறியாமலே திருமண வருவதுண்டு.
சாதாரண வைபவத்தின்ே கொள்வதைப் போன்று, மக்கள் கொள்வர். இந்நிகழ்ச்சியைச் சின் காட்டுவதுண்டு. சாதாரண திரும அன்பளிப்புகள் வழங்குவது போல6ே மக்கள் “மொய்” கொடுக்கின்றனர்
காமன் ரதியின் திருமண நீ தயாரித்து அளிக்கும் அண்ணாவியா செய்யப்பட்ட வில்லைத் திருமண அரளிப் பூக்களால் அலங்கரிக்கப்ப காமனின் எதிர்கால நிகழ்ச்சிக அமைகின்றது. விசேடமாக, இரண கொள்கைகளையும், எதிர்த்து வெளிப்படுத்துவதாக அமைகின்றது அழகையும் கொடுக்கின்றது.
ரதிக்கும் காமனுக்குமா கோயிலிலேயே நடைபெறும். திரு கோயிலை வலம் வருவர். இதன் பி காமன் பொட்டலிலேயே நடைபெறு ஊன்றப்பட்ட காமன் பொட்டலுக்கு
திருமதி. ஆர். 8ơngậpoof 8

D
ம் நடைபெறும். சடங்குகள் முடிந்த வார். பின்பு, ரதி திருமணமேடைக்கு சடங்குகள் செய்யப்படும். மீண்டும் தருவர். அத்துடன், காமன் ரதியின் காமன் கூத்தின் போது கட்டப்படும் னாற் செய்யப்பட்டதாக இருக்கும். த்தின்போதும் ஒரே தாலியையே ள் செய்யப்பட்ட பின்னர், ரதி, காமன் )யிலேயே மேடைக்கு வருவதுண்டு. வைபவத்தின் போதும் கூட, மருள்
பாது உற்றார் உறவினர் கலந்து இவர்களின் திருமணத்திற் கலந்து லர் நாடகப் பாங்கிலும் நடித்துக் ணங்களில், புதிய தம்பதிகளுக்கு வ, காமன்ரதி திருமணத்தின் போதும்,
கெழ்ச்சிக்குப் பின்பு, காமன்கூத்தைத் ர், தம்பதிகள் இருவருக்கும் கரும்பாற் 'ப் பரிசாகக் கொடுப்பதுண்டு. இது ட்டிருக்கும். இந்நிகழ்ச்சியானது, ரதிகளை எடுத்துக் காட்டுவதாகவே ன்டு பேரிடமுமுள்ள முரண்பாடான |ப் போராடும் இயல்பினையும் து. அத்துடன், இது ஆடலின் போது
ான திருமணம் ஒரு விநாயகர் மணம் முடிந்த பின்பு, மூன்றுமுறை lன்னர் நடக்கும் நிகழ்ச்சிகள் யாவும் ம். எனவே, ரதியும், காமனும் காமன்
அழைத்து வரப்படுவர்.
36

Page 107
压
(உ) மெணர்கள் காமனு நிவர்த்தி செய்தல்
பெண்கள் மகப்பேறு, கருதி( காமனை நேர்ந்து நேர்த்திக்கடன் 6 பின், அவற்றை ஈடுசெய்வதன் பொரு பொருட்களுடன் வருவர். இவர்க மாவிளக்கு முக்கியமானதொன்றாக இரவு நேரங்களில் விளக்கின் ஒளி நிறமான ஒரு பூவைப்போலக் கான அழகு இவற்றின் மூலம் வெளிப்படு பூசை செய்வது “மாவிளக்குப்பூசை” தட்டில் பூ, பத்தி, பாக்கு, வெற்றி: உடைக்கப்பட்ட தேங்காயின் ஒரு ப பாதியானது தோட்ட மக்களின் வெள் பக்திபரவசத்தையும் எடுத்துக் காட் ஐம்பது பெண்கள் மாவிளக்கு எடுட்
இப்பூசையில் கலந்து கொ பார்ப்பதற்காகவும் வந்த மக்கள், வரிசையாகவும் நிலத்தில் அமர் பக்தியையும், கலைஈடுபாட்டையும் எ பனிபெய்யும் குளிர் காலத்தில் பரிதாபகரமானது. அவர்களுக்கு வி வீழ்ந்து, மின்னொளி இன்றி, விண்ெ கூட ஒர் இன்பம் என்று தான் கூறே
(ஊ) காமன் பொட்டலில்
திருமண நிகழ்ச்சிகளின் பி தம்பதிகள், காமன்பொட்டலில் வீற்றி புகழ், மரபு ரீதியாகப் புராணக்க அப்போது ரதியும், காமனும் ஆ( (வாத்தியாரால்) பாடப்பட்டுக்கொண்
8

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
க்கு தம் நேர்த்தியை
யோ, மனச்சஞ்சலம் காரணமாகவோ, வைப்பதுண்டு. அவை நிறைவேறிய ட்டுக் காமன் பொட்டலுக்குப் பூசைப் ஸ் கொண்டுவரும் பொருட்களில், அமைகின்றது. இம் மாவிளக்கானது, யுடன் காணப்படும் போது, சிவப்பு ணப்படும். இனம் புரியாத ஒருவகை கிறது. இத்தகைய மாவிளக்கேற்றி எனப்படும். மாவிளக்கு வைக்கப்பட்ட லை, வாழைப்பழம் என்பவற்றுடன், ாதியும் காணப்படும். இத்தேங்காய்ப் ளை உள்ளத்தைப் பிரதிபலிப்பதுடன், டுவதாக அமையும். சுமார் நாற்பது, பதுண்டு.
ாள்வதற்காகவும், காமன் கூத்தைப்
கூட்டங் கூட்டமாகவும், வரிசை ந்திருக்கும் போக்கு, அவர்களின் டுத்துக் காட்டுவதாக அமைகின்றது.
பாலர்களின் நிலைமை மிகப் வாழைத்தோரணங்களின் மத்தியில் ணாளியாற் காமன்கூத்தை ரசிப்பது வேண்டும்.
) காமன்-ரதி ஆட்டம் ன்னர், கோயிலை விட்டுத் திரும்பும் ருப்பர், அங்கே அவர்கள் இருவரதும் தைகளின்படி எடுத்துரைக்கப்படும். நிவர். பாடல்கள் அண்ணாவியால் டேயிருக்கும்.
7 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 108
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமுட
(எ) காமன்-ரதி கல்ய
திருமணமான தம்பதிகள் ரதியும் தமது ஊரைச் சுற்றி வருவ நாடிச் செல்வதாகவே கருதப்படுகிே
(ஏ) சிவனும் தவச்சா6
காமனும், ரதியும் திருமண போது, காமன் பொட்டலில் அடை சிவன் நிட்டையில் இருப்பார். அவர் உ தலையில் கங்கையையும், ! காட்சிகொடுப்பார். அவர், தட்டையான காலை மடக்கியவாறு அழகாக அப பார்வதியும் அமர்ந்திருப்பாள். இவ்விரு அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
சிவன் தேவலோக அதிபதிய பெறும் பொருட்டு விநாயகர், சுப்பி இந்திரன் போன்ற தேவர்களும் வந்து தமது இரு கையாலும் குட்டிக் வழிபட்டுச் செல்வர். ஏனையோரும் அவ்வேளையில், காமனும், ரதியும் காமன்பொட்டலுக்குத் திரும்பிக்
(ஐ) காமனைக் காண
காமன்-ரதி ஊரைச் சுற்றிக் காணத் துாதன் வருவான். தேவர்கள் அவ்வாறு வருவதுண்டு. அவன் தா காமனிடம் கையளிப்பான்.
காமனைக் காணத் துாதன் மக்களனைவரும் பயந்து நடுங்குவ தோற்றமேயாகும். அவன் கறுப்பு
திருமதி ஆர் சோதிமலர்

D
ான ஊர்வலம் வருதல்
சுற்றிவருவது போன்று, காமனும் ர். இத்தகைய செயல், உறவினரை
ன்றது."
லையும்
ஊர்வலம் வந்து கொண்டிருக்கும் மக்கப்பட்டிருக்கும் தவச்சாலையில் டடம்பெங்கும் திருநீறு பூசியவராகவும், பிறையையும் தரித்தவராகவும் மேசை, அல்லது மேடான இடத்தில் Dர்ந்து இருப்பார். சிவனுக்கு அருகில் நவருக்கும் உரியதாகவே தவச்சாலை
பாகையால், அவரை வழிபட்டு அருள் ரமணியர் போன்ற தெய்வங்களும், செல்வர். விநாயகர், காளி ஆகியோர் தோப்புக்கரணம் செய்து, சிவனை அவ்வாறே வந்து வணங்கிச் செல்வர். ஊர்வலத்தை முடித்துக் கொண்டு, கொண்டிருப்பர்."
த் தாதன் வருதல்
5 கொண்டு வரும்போது, காமனைக் ரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க, அவன் ன் கொண்டுவந்த துாது ஒலையைக்
வரும்போது, காமன் பொட்டலிலிருந்த துண்டு. அதற்குக் காரணம், அவனின் மேல் உடையை அணிந்து, நீண்ட
38

Page 109
கறுப்புக் காற்சட்டையுமணிந்து, தலை நெருப்பைச் சுற்றிக் கொண்டுவரும் வணங்கிக் கொண்டே, காமனை ெ
துாதன் காமனிடம் கைய கூறியனுப்பிய செய்தியைக் காம பிரமனின் வேண்டுகோளை ஏற்று நட பிரமனின் வேண்டுகோளை மறுக்க மீண்டும் மீண்டும் காமனை வற்புறு
மூலம் அறிந்துகொள்ளலாம்:
"குரந்தனில் வலிசேர் குரல் ஆருந்துயர் கொண்டழுங்க தீரும் படிக்குச் சிவனொரு ஓரைம் படை செலுத்த வுன்
"நெஞ்சில் ஈரப்பசுமைய சூரபன்மனுடைய ஏவலினால், 8 யாமனைவருமே தீராத பெருந்துயரி நீங்க, முழுமுதற் பொருளாகிய குழந்தையைத் தருதல் வேண்டி, அம் செலுத்த, உன்னை யாமனைவரும் . இஃது எனது தனிப்பட்ட வேண் வேண்டுதலேயெனத் துாதன் குறிப்
காமன் இச்செய்தியைச் செ மறுப்பன். பின்னர், துாதன் தன் கரு காமனும் இசைவன். பின்னர், அவ வாழ்விலும், தாழ்விலும் பங்கு தேவர்களின் வேண்டுகோளைத் த ஒப்புதலையும் பெற்றுக் கொள்ள : வந்த செய்தியை ரதிக்குக் கூறுவன். விடயங்களை எடுத்துரைப்பு விடையளிப்பதுமாகவே, காமன்

எமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் லப்பாகையுடன் வட்டமாகக் கம்பத்தில் பான். துாதன் முதலில் ஈஸ்வரனை நருங்குவான்.
ரித்த ஓலையின் மூலமாகப் பிரமன் ன் அறிந்து கொள்வான். ஆனால், க்கக் காமனின் மனம் சஞ்சலப்படும். 5 முயற்சிப்பான். ஆனால், துாதன் த்துவன். இத்தன்மையை இப்பாடல்
பன்ம னேவலின்யாம் ேெனா மன்னதினித்
சே யைத் தருவான் மனையாம் வேண்டினமே.''
பற்ற வீரனாகிய புயவலிமிகுந்த இன்னார் இனியார் என்றில்லாமல் இல் அழுத்தியுள்ளோம். நீங்காத்துயர் ய சிவபெருமான் ஒப்பற்றதொரு வர்மீது ஐந்து மலர்ப்பாணங்களையுஞ் அன்போடும், பணிவோடும் கேட்கிறோம். எடுகோளன்று. தேவரனைவரினதும்
பிடுவன்.?
விமடுத்துச் செய்வதறியாது முதலில் த்தையே வற்புறுத்தி விடைகொடுக்க, பன் தனது மாளிகைக்குச் செல்வன்,
கொள்பவள் மனைவி ஆதலின், தன் தேவிக்குச் சொல்லி, அவளின் முயற்சி செய்வன். துாதன் கொண்டு காமன் ரதியிடம் விடைபெறுமுகமாக பதும், அதற்கு ரதி மறுத்து கூத்தின் பெரும்பகுதிப் பாடல்கள்
B9
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 110
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் அமைந்துள்ளன. இவற்றை "ஏசல் | ரதி காமனின் குலத்தைச் சுட்டி குறிப்பிட்டும் ஏசிக்கொள்ளும் அமைகின்றன. பாடல்கள் தொடர்
(ஒ) காமன் சிவனின் த கொண்டமையை
“ஆரணங்கே மெய்ரதியே (
அன்புடனே கேளுமடி இசை அரசனெனும் புரந்திரனும் அலறியே என்னை மிகவே அரசனுடைய தபசையென் அறிவித்தான் அதற்கு யா ஆரவாரமாகச் சென்று அழி அன்னமே ஒன்றுக்கும் அஞ்
இவ்வாறு, காமன் ரதியை ( அஞ்சாது எனக்கு விடை ஈய்ந்து, சயனித்திரு யான் சென்று சுப்பிர
அதிசீக்கிரத்தில் வருகிறேன்" என்ப
(ஓ) ரதி கூறுதல் (கள்
இதைக்கேட்ட ரதி, காமன் முன்பே, தான் கண்ட கனவை தொடங்குவள்:
"ஏகவேண்டாம் கணவா இந்திர ஏகா - கிஷ்ரனிடத்தில் இப்பொழு தோகை எந்தனுடைய சொல்ல துன்பங்கள் நேர்ந்துவிடும் சொ
பகையாளி குடிதனை உறவாடி
பகர்ந்தான் கா ணிந்த மொழி : திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

பாடல்கள்'' என்றும் அழைப்பதுண்டு. யும், காமன் ரதியின் குலத்தைக் பாடல்களாகவே இப்பாடல்கள் வே, ரதி - காமன் ஆட்டம் நிகழும்.
நவத்தை அழிக்க ஒப்புக்
ரதிக்குக்கூறல்
சொல்வேனொன்று
மயவர்க்கு இங்கே வந்து
ண்டிக் கொண்டான் னை அழிக்கச் சொல்லி ன் ஒப்புக் கொண்டேன் த்ெதுவாரேன் நசிடாதே" நோக்கி, "கண்மணி, யாதென்றுக்கும் நீ இரத்தினமயமான மஞ்சத்தின்மீது மணியனின் தவத்தைக் குலைத்து பான்.
னவை எடுத்துரைத்தல்)
ன் இச்செய்தியைக் கூறி முடிக்கும் பக் காமனுக்கு எடுத்துக் கூறத்
ன் சொல்லைக்கேட்டு ஒது-நாதா பதை மீறிச் சென்றால்
ன்னேன் மாது - நாதா
ஏ...
டிக் கெடுப்போர்போல் கேட்டிடாதீர் - அந்த
P0.

Page 111
பகவான் பரமசிவன் பகையோ பாவையென் வார்த்தைதனை :
ஏற்றுவாகனன் மீது ஏவினால் 1 எரித்திடுவா ருந்தனை சாம்பல சாற்றினே னுந்தனுக்கு சொல்ப சந்திரகாசன் பகை யாகாதைய
என ரதி, தான் கண்ட க
போகவிரும்புவதைத் தடுத்துரைப்பள் இடையே உரையாடல் இடம்பெறு
காமன் சொல்லுவது
"ஆனால் கேளும் ரதியே
அஞ்சிடவேண்டாம் நீயும் ( வீணாகவே புலம்பி வருந்த வண்ண மயிலினமே கண்
ரதி சொல்லுதல்
“எவ்விடமும் நிறைந்த ஏந் என்ன குறைகள் செய்தா ஒல்லியமாக தினம் வேண் ஒதியிருப்போம் நாமும் நீத

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் நமக்கு சொல்லும் நட்டி டாதீர் - ஐயா
D6Dfdb8560)600T
Tக - அதை
றிப் போகவேண்டா
99
IT
னவைக் காமனுக்குக் கூறி, அவன் 1. தொடர்ந்தும் ரதிக்கும் காமனுக்கும் b.
அன்புள்ள ஆரணங்கே சொன்னேன் - இப்போ திட வேண்டாமடி ணே கண்ணே.”
தல் பரசுபாணி r நாதா நாதா - மிக ாடியே சங்கரனை
99
91

Page 112
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் (ஒள) காமன் தாதனை செய்தியைக் கூட
"பச்சைக் கலாபமயிலே அ பாங்கான மாமயிலே பூங்க LJIÄI35LÓl6Üb6v)IT LDITLD60öfn(8uu LDI பத்தினிப் பெண்ணே ரதியே பகரக்கேள் சங்கதியே புக பாவேந்தர்கள் மதிக்கும் ே பரிந்து துாதரை அனுப்ப வி படைமதனும் சிந்தையொப் மன்னவர்கோன் அனுப்பி ை Lu JLDf6(860T g)6ODLDuu &ófus பக்தர் முத்தர் மதிக்கும் 8 மயில்கூர் சிவயோகம் பகடு பாவனைக் கட்டுவதாகவும் பற்பல துன்பத்தாலேவுற்பவ பண்டாரமான சிவத்தை ஆ பங்கம் செய்ய வேண்டுமெ பாவையே இலிகிதனென்று பலவந்தமாய் எடுத்து என்
பாதி மதியைத் தரித்து ஆ பஞ்சு போல பரக்கடித்து வி பளிச்சென்றா வாரேனென்ற
காமன் பாடி முடிந்தவுடனே அடிக்கபடும்.
“டன்ட னக்கு, டண்ட ணக் என்ற தப்பொலியுடனே அடுத்த பா
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 9

ாச் சந்தித்தப் பெற்ற றதல்
ச்சுதன் மருமகளே ாவன குயிலே ங்கள சிரோன்மணியே
புத்தியில் பிரகஸ்பதியே ழும் சற்குணாநிதியே தவேந்திரன் சபைக்கும் பிரைந்து வந்து அவர்கள் செப்ப ப நடந்தருள வேண்டும் இப்போ
வத்த எண்ணமது என்னவென்றால் 6b. 60).jF6).jLDITE சித்த ஜன காதியருக்கும்
டையோன் அன்பாக தேவர்க்கு மேன்மேலும் வித் திடவுமானேன் ண்டியின் அருள் தபசை ன்று அங்கஜனுக்கே முயன்று
மேவியே வந்ததின்று மலர் வாளியைத் தொடுத்து தி சிவன் நிஷடையதை பஞ்சியே உனையடுத்து
99
T60.
ண் பாடலுக்கேற்றவகையில் தப்பும்
臀
5கு, டன்ட னக்கு.
டல் ஆரம்பமாகும்.

Page 113
(...) graafsi மறுமொழி
“பூமானே சீமானே, கோம பூமேகும் சந்திரனே மாமே போற்றியே நானியம்பும் வ பொல்லாங்கு வந்து சூழு நில்லும்
பொன்னுலகை அரசர்களு பொறாமை கொண்டவன் புலகிருதமாய் இந்த வேை புந்தி மகிழ்ந்திட - நீடி ெ போக நீ பிரியாமல் மனே 160607bg5 6.6061TuTLITLD6 தேடாமல் பூதலத்திலில்லாத புதுச்ே லிகிதத்தையே படித்து பொறுக்காமல் துடிதுடித்து பொட்டெனத் தாண்டிக் கு போர்புரியப் போரேனென்று போகவேண்டாம் என் கண புராதனமான கர்த்தன் எங் புவனம் படைத்த நித்தன் புரியும் தபசை அழிக்க அ போவதுமக்கு அழகல்ல பூமஞ்சத்தை விரித்து அ புண்ணியரே இங்கிருப்பீெ யாளுரைத்தாள்.”
இவ்வாறு, காமனை அ காமனுமாக வாக்குவாதம் செய்வ குறிப்பிடுவது வழக்கம். காமன்-ர உரையாடல்கள் அனைத் து அமைந்துள்ளமையைக் காணலா

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ானே மன்மதனே ாக சுந்தரனே ார்த்தையதை நானியம்பும் ம் இங்கு செல்லாது நில்லும்
ம் முடி மன்னவனே எந்நாளும் மேலும் தராதரமெல்லாம் புகழும் ளை என் கபாலமல யாரல்லை வகுசரசமாய் இசைபாடி மாகமது தீராமல் ) என்னை அணைத்து சுகம்
சதிகளை செய்ய வந்தீர் தரும்
து அதி சுருக்கமாய் படையெடுத்து தித்து இந்தக் கட்டழகியை விடுத்து
வெகு வீரியமாக பேசவந்தீர் ாவா ஜெகராகவனார் தன்புதல்வா கும் அருவுருவமான சித்தன்
சாம்பசிவனே வெகு சமர்த்தன் அதி விரைவாய் கணைதொடுக்க இனி ஆவதாகட்டும் நல்ல தில் சேமமுறவே படுத்து ரன்று - இந்த கண்ணிரதி -
டுத்து, ரதியும், ரதியை அடுத்துக் ர். இதை, “லாவணி முறை" எனக் தியின் திருமணத்தை அடுத்துவரும் மே லாவணி முறையிலேயே 近.马
93 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 114
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரிய
ரதி சொல்லுதல்
***ؤنٹی,
“போகாதீர் நாதா
போகாதீர் நாதா - இந்த பூவையை விட்டு போதா “அரன்தபசை யழிக்க அ அத்துமீறி சென்றால் அ பரசுபாணி உந்தனை பல பின்னால் எனக்கு துணை
காமன் சொல்லுதல்
“மாதே மறுக்காதே மாதே மறுக்காதே - அ மங்கையே எந்தன் கோ!
எரித்திடாரடி என்னை இ எய்குவன் மலர்க்கணை
பரிவுடன் இமையவர் வே புகன்ற வாக்கு தத்தம் ே
ரதி சொல்லுதல்
“பிஞ்ஞகரிடம் நீரும் போ பார்க்கப் போவதில்லை
பஞ்ச பாணரே செல்ல ே பைங்கொடி வார்த்தைத6
காமன் சொல்லுதல்
“மாதே துாங்கி முழிப்பத மங்கை பாகனின் தபம் வாதே புரிந்திடாது அனு வகையுடன் சீக்கிரத்தில்
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

UpLD
ஆகாது பாரும் ருகினில் நீரும் ஸ்மிக்கநேரும் ன யாருண்டுகூறும்.”
தே
ளங்கொடி மானே யானும் செந்தேனே பந்தற்கு யானே போல புறப்படுவேனே.”
னால் பிராணேசா யான் உந்தனை ராஜா வண்டா முல்லாசா னை கேளும் விஸ்வாசா'
s
நற்கு முன்னாலே
அழிப்பேன் கண்ணாலே
ப்பி பின்னாலே
வருவேன் பெண்ணா.”
94

Page 115
ரதி செல்லுதல்
"காதலரே நீரும் கரும்பு வி காலகாலனின் மீது கனிவு சாதகமாய் எரித்தால் தான் தங்கி பிழைப்பேன் நாதா 2
காமன் சொல்லுதல்
“எந்தன் மலர்க்கணைக்கு
இதையறியாது சொல்ல வ சந்ததம் தியாகராஜன் செ சந்தோஷமாய் வருவேன் வி
ரதி சொல்லுதல்
“மாது எந்தன் சொல்லைப்ே மனதை நிலைநிறுத்தி நீர்
தோதுடனே நாமிருவர் புவி சுகமாக எப்போதும் வாழ்ந் வாதுநீர் ஈசனிடம் புரிந்தீரா6 வையகத்தில் பரமனால் ப கோதுடனே எரித்தானென்
கோதையாண் அறிவித்தே6
காமன் சொல்லுதல்
"உறுதியு மொழியுமீய்ந்து வீட்டோடிருப்பதும் நீதியா, பருவரதியே மானே புரந்திர பலவாறு ஏசிடுவான் கியாத

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ல்லெடுத்து டன் விடுத்து
யாரையடுத்து உரைத்திடீரெடுத்து.”
எதிருமுண்டோடி ந்தாய் நீ போடி ால் கவி பாடி விடைஈவாயோடி’
போல் பிராணநாதா போகா விட்டால் யின்மீது திருப்போம்
னால்
ஆசபாணன் றேக வார்கள்1 ன் கவனிப்பீரே.”
உந்தனின் சொல்லைக்கேட்டு நீதியா, நீதியா, நீதியா - எந்தன் ன் தனாறிந்தால் நியா, கியாதியா, கியாதியா.”
5 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 116
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியம் ரதி சொல்லுதல்
"வீணாக பேச்சைத் தள் வேளை வந்ததுனக்கு நா கோணு மனதுடைய கர்த் குபீரென நீயெரிவாய் நாய
காமன் சொல்லுவது
"நாரணன் தைந்தனென்னு நாயகி அஞ்சிடாதே கண் பூரணமாக நீயும் போக சி பார்வதியின் மகளே பெற
இவ்வாறு காமனைத் தடுக் ஒவ்வொன்றுக்கும் விடையளித்துக் ! செய்யமுடியவில்லை. காமன் எ விடுவான் என்ற பயம் அவளை காமனைப் பார்த்து, தன்னுடன் | நினைத்தாவது தன்னைவிட்டுப் | கணவனைக் கெஞ்சிக் கேட்பாள் வெளியேறப் போவதாகவே முரண்ப ரதியின் நிலையானது பரிதாபகரம். கூத்தில் இடம்பெறும் உருக்கம் பின்வரும் பாடலில் காணலாம்.
10
"மங்கை சொல்வேன் கே
அங்கஜவேள் சிங்காரா மலரை விடுமோ மணமும் எலியை விடுமோ பூனை'' "மணமும் விடுமோ புனுகு தினையை விடுமோ கிளி. மண்ணை விடுமோ புழுவு
புண்ணை விடுமோ வுதிரப் திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

ரி விருதாவியே மடிய யகா, நாயகா, நாயகா - நல்ல தனும் கண்திறந்தால் கா, நாயகா, நாயகா.”
நந்தி நம்பனறிவார் மணி, கண்மணி, கண்மணி - மன லவு நாடி ன்மணி, பெண்மணி, பெண்மணி.”
கும் பொருட்டு, ரதி அவன் சொல்லும் கொண்டே இருப்பாள். ரதியால் ஒன்றும் ப்படியாவது தன்னை விட்டுப்போய்
வாட்டும். இறுதியில், ரதியானவள் வாழ்ந்த கடந்தகால வாழ்க்கையை பிரியாமல் இருக்கவேண்டும். எனக் 1. காமனோ கெஞ்சலையும் மிஞ்சி, பட்டுக் கொண்டிருப்பன். இந்நிலையில், ாக அமைகின்றது. இக்கட்டம் காமன் ான பகுதியாகும். இத்தன்மையைப்
ளுமையா - என்
) - துவடிட
5 - கொல்லை கள்
- பெரு
99
* כ
96

Page 117
55 “மனதை விடுமோ புத்தி - பணத்தை விடுமோ ஆசை மன்னர் விடுவாரோ நீதி - 1 பொன்னை விடுமோ நிறமுட
“மரத்தை விடுமோ நிழலும் வரன் பிரிவானோ மாதை மீசை விடுமோ முகத்தை பசுவு விடுமோ கன்றை”
“மருளை விடுமோ பூசை - சிரசை விடுமோ விதியும்
மதுவை விடுமோ ஈக்கள் - உமையை விடுவாரோ சிவ
“மன்னவரே இப்பொழுது - இந்நகரில் விட்ட நீரும்
மருத்துவன் மகவான் பால் உரித்தமுடன் போனிரானால்
“மண்ணிவிருக் கேனையா திண்ணமுடனே அறிவீர் மாது என் வார்த்தை தள்ளி நாதனே போகாதீர்”
“மனது போல் நீருடனிந்தா குணமுடனே வாழ்ந்திடலா மகிமையது ஈசனிடம் - அ மகுத்துவங்கள் வேணதுண்
இவ்வாறு அறிவுரை கூறிய காட்சியையும் ஒப்பாரியாகவே எடு வீரத்தைக் கூறுவதன் வாயிலாக, “க குறிப்பாகக் கூறமுற்படுவதைக்
9

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
பாழும்
Jeilb
99
D
- சொந்த
நம்
அந்த
499
என்னை
ரதி, ஈசன் முப்புரத்தையும் எரித்த த்துரைப்பாள். இவ்வாறு, சிவனின் சிவனிடம் நீயும் நெருங்காதே’ என்று காணலாம். காமனோ இதற்குச்
7 திருமதி ஆர். சோதிமலர்

Page 118
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு செவிடுமடுக்கும் நிலையிலில்லை. ஆ இறுக்கமாகப் பற்றி நிற்பன். இவ்வ முற்றுப்புள்ளி வைப்பதாக அமை சிவன் வீரம் பற்றிக் கூறும் தன் அமைகின்றன:
“பரமன் தேவருக்காக பரி பார்த்தார் திரிபுரத்து ராக் சரமாரி பொழியவே ஜல்தி சந்திரசே கரனும் வந்துநி
“வந்த அரசர்களும் வீராே வில் தொடுத் தம்புவிட்டா அந்தமுடனே சிவன் நாரா அசுரர் மீது விடவே சாய்ர்
“சத்திசிவ னப்போது சூர சாம்பலாய் செய்ய எண்ை மெத்த கோபத்துடனே மு முழித்து முப்புரம் தன்6ை
"திரிபுரம் தன்னிலுள்ள து தீக்கிரையாக்கி வெந்தா பரிவாய் சந்தோஷமானார் பரமனிடம் உன்னுயிர் தப்
ரதி எவ்வாறு தான் ஒப் வார்த்தைகளில் எதையும் ஒப்புசெ பயணத்தைத் தொடர்வதிலையே செல்லும் வரையில் ரதியைச் சமாத கருதுகின்றான். ரதியின் நிை இவ்விடத்திலேயே காமன்கூத்தி காணப்படுகின்றது. காமனுக்கோ நி ரதிக்கோ அனுப்ப மனமில்லை
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

)LD
அவனோ, “நான்” என்ற அகங்காரத்தை கங்காரமே அவனது வாழ்க்கைக்கும் கின்றது. பின்வரும் பாடல்கள் ரதி மைக்குச் சிறந்த உதாரணங்களாக
ந்து வருகிறதை கதர்கள் - அவர்மேல் நியில் வில்லை ஏந்தி ன்றார் - ஐயா”
வச மாகவே ர் அப்பொழுது - உடனே யணால் திரத்தை ந்தார் நொந்து - நாதா”
ர் கர்வ மடங்க ணங் கொண்டாரே - அவர் க்கண்ணையும் திறந்து ண எரித்தாரே - நாதா”
வழ்டராக்கத ரெல்லாம் ரப்பொழுது - தேவர்
அறிந்திதில்லையோ நீர்தான் பாது நாதா.”
பாரி வைத்தாலும், காமன் அவள் காள்ளும் நிலையில் இல்லை. தனது கண்ணுங்கருத்துமாக நிற்பன். தான் நானப்படுத்தி வைத்தால் போதுமெனக் லயோ மிகப் பரிதாபகரமானது. ன் உண்மையான உயிர்த்துப்புக் ற்க மனமில்லை, போகத்துடிக்கிறான். ; தடுத்துவைக்கப் பார்க்கின்றாள்.
98

Page 119
&
இந்நிலையில், காமன்கூத்தைப் பார் இவ்விருவரையும் விட அதிகமான காமன் கூத்தாடும் களமே மெளனம பார்த்துக் கொண்டிருப்பர்.
இறுதியில், காமன் சொ முறையிற் கூறி விடைபெற எண்ணி, ரதியோ விடையளிக்கக் கூடிய நீ இந்நிலையை விளக்கி நிற்கின்றது
"அன்புடைய மெய்ரதியே ஆபத்து நேராது இதமாகத் தாதியுடன் ஈடற்ற பூங்காவன உம்முடனே விளையாடி ஊக்கமுடனே யிருப்பாய் என்மயிலே ரத்தினமே ஏதடிஉன் தகப்பன்தனை ஐயன் சமர்த்ததனை ஒல்லியமாய் வேடனெச்சில் ஒதுவேன் அவன்பேரும் ஒளவியமாய் சிறுத்தெண்டன் கறிதனைத் தானெடுத்துப் காலனை உதைத்து அன்று கிழவிசுடும் பிட்டைத்தின்ன கீழான வேடுவன் போல் குண்டுபண்ணி தன்னைக்கேட்டு கூறும் பத்மா சூரனுக்குப் கெதியின்டிற பிணத்தையெல்லாம் கேடுகெட்ட வேடவன்கையில் கைதனிலே பிரமன் தலை கொம்பனைமார் கற்பழிக்க கோரியே அன்னமென்று சதியாய் வல்லாளனுக்கு

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் த்துக் கொண்டிருப்போரின் மனத்தில்
சஞ்சலம் காணப்படும். அதனால், ாகிவிடுகின்றது. மக்கள் மெய்மறந்து
ல்லவந்த விடயத்தைச் சமாதான ரதியை அணுகுவன். இவ்வேளையில்,
நிலையிலில்லை. பின்வரும் பாடல்
தென்புடனே நீகேளும் தீபச்சுடரொளியே பதமுடனே தான்கூடி மேடைமீது நியமர்ந்து சித்தமது நான் களித்து சீக்கிரத்தில் யான்வருவேன் கண்மூன்றுடையோன் மகளே ஒதினாய் சமர்த்தனென்று யானுரைப்பேன் கேளுமடி செவ்வையுடன் உண்டிவன்டி சாது கண்ணப்பனடி ஆசைபிள்ளை தனையறுத்து பொத்து வைக்க சொன்னவன்டி பாலகனைக் காத்தவன்டி தழுவி மண்ணைச் சுமத்த வன்டி கிரீடி முன்னே வந்தவன்டி சண்டைசெய்து நொந்தவன்டி பயந்தோடி ஒளிந்தவன்டி குதித்தவன் தின்னவன்டி கோடி அடியுண்டவன்டி வையகத்தில் சுமந்தவன்டி வம்பாய் காவியணிந்த வன்டி கூறிபிச்சை எடுப்பவன்டி
19 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 120
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு சாம்பலதை பூசி சிதம்பரத்தில் காளியுடன் சுடலைதனில் ஜடைவிரித்து சூகஷ்மமுடன் ஓடெடுத்து செப்பும் அன்பர் வரங்கேட்டால் சேதியது தானறிந்த சைபோக பெண்ரதியே சொல்லறிய தான் மீட்டார் உன்தகப்பன் சேதியதை அன்னரதியே நீ
இவ்வாறு, ரதி கூறுவதற் ரதியும் முரட்டுத்தனமாக மாறி மா ரதியும் கணவனுக்கு எவ்வளவோ. ( விவாதித்துக் கொண்டிருந்தால், நானு என்றுரைப்பள். இக்கருத்தையே ச
ரதிதேவி சொல்லுதல் (அரிச்சந்திர சரித்திர ஒ
“சரசமுள்ள என்ராஜா சீருடனே முன்னொருநாள் சத்யநெறி தான்பிசகா சாதுவிஸ்வா மித்திராக்கு சகல பணியுமிழந்து சாற்றும்கடன் தீராது சகியொனா துன்பம்பட்டு சோகமுடன் அந்தணர்க்கு சுடலைதனில் வீரவாக்குக்கு சந்தோசமாய் கொடுத்தான் சந்திர மதியிவளும் சிந்தை நொந்து தன்மகனை சர்ப்பத்திற்கிரையாக்கி சாரந்தொடுத்து மாண்டிரானால் செத்து மடிவேனென்று
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

DD
வீம்புடன் திரிந்தவன்டி திருநடனஞ் செய்தவன்டி திடமாய் அலைந்தவன்டி சோறு ரத்தம் உண்ணவன்டி ஒப்பு பெண்டை தந்தவண்டி திருமாலும் என்தகப்பன் சாற்றுகிறேன் கேளுமடி தோடுடைய என்தகப்பன் உன்னதமாய் சொல்ல வந்தாய் அஞ்சாதே என்றுரைத்தான்.”
குக் காமனும், காமன் கூறுவதற்கு றிப் பதிலளித்துக்கொண்டேயிருப்பர். சொல்லிப் பார்த்துவிட்டு, "நீர் இப்படியே றும் இவ்வுலகில் அழுதே சாகநேரிடும்” ழ்ேவரும் பாடல் உணர்த்துகின்றது:
ப்பாரி)
சாற்றுவதை கேட்டிடுவீர் பாரதனை ஆண்டுவந்த உத்தமன் அரிச்சந்திரன் நீதமுடன் கடனும் பட்டு வகையால் அயோத்தியுமிழந்து வேற்றுமையாய் தரகனிடம் மகனையும் மனைவியையும் வாருடன்ே விற்றுப்பின்பு அடிமைப்பட்டு முனிகடனை சத்திய ராஜனவன் அந்தணர்க்கு அடிமைப்பட்டு அந்தமுடன் கானகத்தில் தானழுத பாவனைபோல் தரணிதனில் யானழுது சேயிழையாள் தானுரைத்தாள்.
00
9912

Page 121
சிவனை நோக்கிப் பயண கொண்ட காமனுக்கு, ரதிதேவி கூ படவில்லை. எனவே, மேன்மேலு மேலோங்கும் ஒருவர் ஒருபக்கமிரு விடையளிக்கும் வகையில் லாவ6 அமையும். இக்காட்சிகள் நடைெ சன்னதங்கொண்டு பாடுவதால், ப அதற்கேற்பத் தப்போசையின் 6ே காமன் ஆகிய இருவரதும் காற். தாக்கக்கூடிய வகையில் ஒ6 கடாமாடுகளைப் போல் இருவரு குதித்துக் குதித்து, தடதடவென் அடக்கி, மருள் நீக்குமுகமாக, இன் காட்டி, அந்நிலையை மாற்றி, பழை வருவர்.
(1) ரதிதேவிக்கும் காம (ரதிதேவி லாவணி)
“அஞ்சாதே என்று எண்ணி அங்கஜா எந்தன் சொல்ை சஞ்சலம் நேருமையா சங் சாம்பலாய் ஆகநேரும் டே
(காமன் லாவணி)
“என்னை மறித்திடாதே ஏ ஏகுறேன் ஈசனிடம் ரதிமா கண்ணனின் தபசதை கண கடுகிவருவேன் மனம் வா
ரதி சொல்லுதல்
"அழகும் முகவொளியும் அரனிடம் போனால் யானு

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
த்தை மேற்கொள்வதை நோக்காகக் நிய எந்த அறிவுரையும் நியாயமாகப் ம் இருவர் மத்தியிலும் தர்க்கம் ந்து பாட மற்றவர் மறுபக்கமிருந்து னி முறையில் இருவரினதும் வாதம் பறும் போது, ஒருவரை மீறி ஒருவர் ாடலின் வேகமும் அதிகரிக்கின்றது. வகமும் மிகுந்து காணப்படும். ரதி, சலங்கை ஒலி செவிப்பறைகளைத் மிக்கும். குதித்து உதைக்கும் ம் ஒருவர் மாறி இன்னொருவராகக் று நிலத்தில் விழுவர். அவர்களை னொரு கூட்டத்தினர் கண்ணாடியைக் pயநிலைக்கு அவர்களைக் கொண்டு
வைக்கும் தர்க்கம்
அன்புடனே உரைக்கும் ல மீறாதீர் - வெகு கரன் கண்ணொளியால் ாகாதீர் - நாதா.”
ந்திழையே பெண்மானே தே - முக் ாப்பொழுதிலழித்துக் -ாதே - பெண்ணே.”
அமைந்த திரேகத்தழகும் ம் காண்பேனோ - உன்
O1 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 122
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
கழலடி யான் தொழுதேன் காதலா எந்தனுயிர் தரிக்ே
காமன் சொல்லுதல்
''மாதர் சொல் கேளேலென் மெய்தானடி யதுவும் ரதி,ே நாதனிடத்தில் சென்று நாம் நாயகியே தருவாய் விடை
ரதி சொல்லுதல்
"மறுக்காதே யென்று சொல் மாதுயெனக்கு சொல்லும் | உருக்கமுடனே சென்றால் உடனே எரித்திடுவார் ஒய்
இப்பகுதியானது காமனுக் தர்க்கமாகக் காணப்படுகின்றது. விடைதரும்படி கோட்டான், ரதியே பேசிப்பார்த்தான். அதுவும் முடியா வெளியேறுவது என்ற எண்ணங்கெ வெளியேற முற்படுகின்றான்.
ரதி காமனைப் போகவேல் கேளாமல், கையை உதறிக் கொண் வந்து, தனது சாரதியாகிய வசந்தம் என்முன்கொண்டு வந்து நிறுத்து” 6 பாடல்களில் எடுத்துக் காட்டப்படுக்
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

கர்த்தரிடம் போகாதீர் கனே - நாதா''
று மாநிலத்தோர் சொன்னது நவி - கைலை
ன தபசழிப்பேன் தாவி - மானே.''
ன்னால் மனது சகித்திடுமோ சிங்காரா - நீரும் உம்பர் பிரானுந்தனை பாரா - ஐயா.''
கும், ரதிக்குமிடையே நடைபெற்ற
ஆரம்பத்தில் காமன் அன்பாக ா மறுத்தாள். பின் சமாதானமாகப் வில்லை. இறுதியில் வாதிட்டாவது பாண்டு, தர்க்கத்துடன் ரதியை மீறி,
ன்டாமென்று எவ்வளவோ தடுத்தும் டு அரண்மனையை விட்டு, வெளியில் ன அழைத்து, "தேரை அலங்கரித்து என்பர். இந்நிகழ்ச்சியானது பின்வரும் ன்ெறது:
02

Page 123
க
8ܢ
(11) காமன் வசந்தனை
"சாரதியே வசந்தா சாற்று சமயமிது ததியே வாராய் நேரத்தனிலே நீயும் ஜோரா நன்மையுடனே வரும் சீராய்
"அழகுள்ள சித்திரத்தேர் . அதில் பஞ்ச வர்ணக் கிளி பவழத்தால் கால்நிறுத்தி ( பரிவுடன் சிங்காரித்து வார
எந்தச் செயலையும் செய்வ விநாயகனை வழிபடுவது பழங்கால இம்மரபுக்கேற்பவே, சிவனைக் காண் வணங்கச் செல்வன். அத்தெய்வத் வசந்தன், காமன் உரைத்தவாறு ரத காமன் விநாயகரைத் தியானித்துப் தெரிவிக்கின்றது.
காமன் விருத்தம்
''ஆனைமாமுகனே போற்றி அரனிட புதல்வா போற்றி பானை போல் வயிறு குலு பகவானே நின்தாற் போற்ற மானதைத் தரித்த ஈசன் மாதவ மழிக்க யானும் தோனவே வரமும் தாராய் தோன்றலே போற்றி போற்

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
அழைத்தல்
வே னொருவார்த்தை
வாராய் - இந்த ரய் ரதம் ஜோடித்து
சீராய்
அன்புடனே ஜோடித்து | ஜோராய் ஜோராய் , நல்ல பெண்கள் சேனையுடனே
ராய் வாராய்'
பதற்கு முன்பு, வினை தீர்ப்பவனாகிய ந்தொட்டே வளர்ந்து வந்த மரபாகும். Tபதற்கு முன் காமனும் விநாயகனை ந்திற்குரிய பூசையையும் செய்வன். த்தை ஜோடித்துக் கொண்டுவந்ததும், பூசை செய்தலைப் பின்வரும் பாடல்
அங்கும்
றி. >>
03
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 124
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமுப்
CI 1.1.) காமன் கணே
“வாரண மாமுகனே வந்தெனை வாகை மலரடியைப் பணிந்தேே நாரணரின் மருகா நந்தி நம்பனி நானே கொடுக்கவருள் நீதானே
“அவல் கவலையுடனே அதிரச அன்புள்ள சீனியுடன் யான் தரு மூவாயிரம் தேங்காயும் மாம்பழ மாதுளங் கனிகளை யான் தரு
"பாயசம் போளியுடன் பானகம் பலகார பட்சணங்கள் யான் பல ஆயிரம் எள்ளுருண்டை அன்பு அழகாய் மலர்வகைகள் யான்
“ஜாதி மல்லிகையுடன் தவனம் சண்பகம் பாரிஜாதம் இருவாக ஜோதியுள்ள மலரால் பூஜித்து தகுந்தவரம் தந்து நீ செய்சூழ்
“ஆதி ஓங்கார நாதா ஆனைமு
960) 5856) LD60)86856) D 85600T சேதியுரைத்த தியாகராஜன் கை செப்பும் பிழை பொறுத்து எ6ை
காமன் சிவனின் தவத் விருப்பத்துடனல்ல. அதனால் அ உயிர்ப்பயம் மறுபுறமாகவும் அ என்னவாகுமோ என்ற பயமும் இவையெல்லாமிருக்க, இந்திரனின் ( தான் அளித்த வாக்குறுதி அவனை ரதியையோ மனத்திற் கொள்ளாம
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 1

D
ாசர் பூசை செய்தல்
யாண்டருள னே - ஐயா
ன் தவ
- சுவாமி
ம் முப்பழமும்
வேன் - இன்னும் மும் மநேக வேன் - ஐயா (வாரண)
நீர்மோரும்
டைப்பேன் - ஒரு டன் யானும் வைத்து தொடுப்பேன் - சுவாமி (வாரண)
மருக்கொழுந்து வழி - உனக்கு
யான் படைப்பேன் ச்சி - நாதா (வாரண)
கப் பெருமானே பாரும் - இந்த
வியதனில் னக்காரும் . சுவாமி (வாரண)
தையழிக்கப் புறப்பட்டது, தன் வனுள் மனச்சஞ்சலம் ஒருபுறமும், வனை வாட்டின. ரதியின் கதி அவனை வேதனைப் படுத்தியது. வேண்டுகோளை நிறைவேற்றுவதாகக் * செயற்பட உந்தியது. தன்னையோ, ல், சிவனின் தவத்தை அழிப்பதே
04

Page 125
96)6OTg5 (EBT535LDITEB 9(5b560)LDu In இலகுவாகவே தென்பட்டன. இை அவனை நிலைதடுமாறச் செய்தது கொள்ளாமல் அவன் செல்வான். இ பகுதி இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது
“மொட்டைத் தலையனவ: காரண மறியேனே - கஜ காத்தருள் சீமானே
கட்டுக் கழுத்தியவள் கை கதறி உடைகின்றாளே - கழல் பணிந்தேனிவ்வே6ை
காமன் அபசகுனங்கள்ை அவன் இடையில் கண்ட அபசகுன நம்பியிருக்கும் இவ்வடியேனைக் கா செய்வன்.
L6
“சத்து சித்தானந்தனே - சத்து சித்தானந்தனே
95ll
“ஜித்து செய்து இந்திரன் ஜென்ம பகை யானேனே ஜென்ம பகை யானேனே
சரண்
"அன்பர்க்கு பகாரனே ஆ அரனே உன்பாதம் யானே
1

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ால், எல்லா இன்னல்களும் அவனுக்கு டையில் எத்தனையோ சகுனங்கள் ண்டு. அவற்றையெல்லாம் மனத்திற் ஓடையில் கண்ட அபசகுனத்தின் ஒரு
.
ன் கட்டை சுமந்து வாறான் முகனே
வளையாலதனை கணபதியுன்
99
T.
மீறிச் சிவனை அடைவன். அங்கு
"ங்களைக் கூறி, "உனையே சதமென
ப்பாயாக’ என்று கூறிச் சிவதோத்திரம்
லவி
சதாசிவனே
பல்லவி
சேதியுரைத்தானே - உனக்கு யானே
எங்கள்
னையுரித்தவனே ன - அணுகினேனே
05 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 126
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் அரனே பிறப்பின் வினையே மான் மழு தரித்தவனே - மான் மழு தரித்தவனே, திரிபுரத்தை எரித்த தாண்ட தயவு வைத்தாள் பரனே - தயவு வைத்தாள் பரனே மண் சுமந்து பிட்டுக்கு மகி முத்திக்கு ஆதாரமே - என முத்திக்கு ஆதாரமே வாடிய நாரைக்கு அன்றுவ வள்ளலே ஜோதிமயமே - வள்ளலே ஜோதி மயமே
பரமனே உன்னருமை பால பாடி வைத்திட்ட கீதமே - பாடி வைத்திட்ட கீதமே."
காமன் சிவதோத்திரம் செ சிவனை அணுகுவன். அவ்வாறு அg பின்வருமாறு கூறுவன்.
“சித்தர்களும் முனிவர்களு தேவர்களு மசுரர்களு உன் பக்தியுடன் தவமிருப்போர் பரமனே யிச்சமயம் பரிவா எத்துடனே இம்மலை மேல் எழிலுடனே ஜடைவிரித்து சித்தமதை நிலைநிறுத்தி செய்தியதை எந்தனுக்கு 4
இவ்வாறு காமன் கூறி, த தனது மலர்க்கணையைத் தொடு கொண்டு நெற்றிக் கண்ணைத் திற
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 1.

D ா மூண்டது இப்பிறப்பில் மகாதேவனே
.வனே யென்னை தயங்குகிறேனே
ழ்வாய் அடியும்பட்ட னைக்காருமே
ந்து மோட்சமளித்த வர்மமும் ஏனோ
கன் தியாகராஜன் பராபரமே 5
ய்து முடிந்தபின்பு, மனவுறுதியுடன் ணுகியதும், சிவனை நோக்கி அவன்
தம் இன்னுமற்ற னைத்துதித்த கோடாகோடி ய் நீரும் ) எவரைவேண்டி அமர்ந்து உந்தன் தபசுசெய்யும் உரைசெய்வீரே”
நவ நிலையிலிருக்கும் சிவன் மீது ப்பான். அதனால், சிவன் கோபம் க்க, காமன் எரிந்து சாம்பலாவான்."

Page 127
அடுத்த நிகழ்ச்சியாக, ரதி திடுக்கிட்டுத் துயிலெழுவதாகக் கை அவ்வாறன்றி, திடீரென வந்து மன் கவலையை வெளிப்படுத்திப் புலம் ஆடுவாள். இந்நிலையில், ரதி உ பெண்ணொருத்தி கூறும் வாழ்க கூறியழுவாள். இரதிதேவி, தன் வேதனைப் படும் நிலைமை எடுத்தியம்பப்படுகின்றது. இதையொ கண்ணகிக்கும் ஏற்பட்டமைப் பற் காதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. வே கண்ணகிக்கும் ரதிக்கும் நெருங்கி இரதியின் புலம்பலுக்குச் சிறந்த உ
“ஐயையோ மன்மதனே அ அரன் விழியாலெரிந்து மா குய்யோ முறையோ வென் கால னுலகத்திற்கு நடந்த
“பத்தரை மாற்றுள்ள பசும் பரமன் விழிக்கு இரை தற் சித்தஜா உன்னை எந்த ( சேயிழையாள் மகிழ்வேன்.
ரதி, தனது தோழியிடம் கூறுவதாய்ட்
“எந்தன் கணவனம்மா ஏந் ஈசன் விழியினாலே எரிந்த விந்தையுடன் கனவு வின வருந்தித் துடிக்கிறேன் ய
ரதி காமன் இறந்த செ புலம்புவதும், அதைக் கேட்ட பதிலளிப்பதுமான பாடல்கள் “லா அவை பின்வருமாறு அமைந்துள்ள

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
யின் நிலைமை காட்டப்படும். அவள் தையிற் கூறப்படும். ஆனால், கூத்தில் ாமதன் சாம்பலானது பற்றிய தனது பிக் கொண்டு, தலைவிரி கோலமாக உண்மையாகக் கணவனை இழந்த க்கையனுபவங்கள் அத்தனையும் கணவனான காமனை இழந்து வெகுவாக காமன் கூத்தில் த்த நிகழ்வொன்று சிலப்பதிகாரத்தில் றி சிலப்பதிகாரத்தின் வழக்குரைக் தனையை வெளியிடும் முறையில் யெ தொடர்புண்டு. பின்வரும் பாடல் உதாரணமாக அமைகின்றது.
அங்கஜனே சிங்காரா ாண்டிரோ - என்னை எறு கூவி புலம்ப வைத்து நீரோ - நாதா”
)பொன் திருமேனியை ந்தீரோ - எந்தன் ஜென்மத்தில் யானுங்கண்டு
பின்வரும் பாடல் இடம்பெறுகின்றது.
தல் அங்கஜனவர் ததாக - நான் ய முடனே கண்டு ான் மனம்நோக - தாதி”
ய்தியைக் கேட்டு, மனம் நொந்து
தோழியரும் மனம் வருந்திப் வணி” முறையில் அமைந்துள்ளன.
T60:
07 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 128
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
(IV) தோழிகள் சொல்லு
“பரமனின் தவத்தினால் ப பற்றி எரிவதினால் இந்திர தனுமனுப்ப ஈசன் தானே
தயவாய் எழுப்பிடுவார் தர
ரதி சொல்லுவது
“சத்து சித்தானந்த சுத்த6 ஜோதி மயானந்த சிற்பரணு சித்தமது களித்து தீயாெ சேடியரே அறியேன் தற்பர
தோழியர் சொல்லுவது
“கரித்தோலதை யணிந்த கணவன்தனை எழுப்பி அ சிரித்து எரித்ததினால் சே| சீக்கிரத்திலுன் நாதன் தா
ரதி சொல்லுவது
“கோபமுடன் எரித்த கொ கணவனை ஏனெழுப்பப் ே பாவியானும் வருந்திப் புல பரமவினாருக்கு சம்மதமா
ரதிதேவி தன்னுடைய ே தெரிவித்த பின்னர், தன் கணவன் எரிந்த சாம்பலின் அருகில் மகாவில் ரதிதேவியும் நின்று புலம்புவர்.
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 1.

வரதல்
ாரெல்லாம் அக்கினியாய் னும் - மதனை எரித்ததினால் ற்பரனும் - அம்மா.”
சை தனயனான றும் - அவர் பரித்திட்டாரே ானும் - தாதி”
கங்காதரனும் உந்தன் னுப்பிடுவார் - அவர் யிழையே ரதியே ன் வருவார் - அம்மா.”
ன்றையணிந்த ஈசன்
பாறாரம்மா - இந்த
)ம்புவதும் மந்த
- சகி”
தாழியருக்குத் தனது துயரினைத் மாண்ட இடத்திற்கு வருவாள். காமன்
ஷ்ணுவும், நான்முகனும், இந்திரனும்,

Page 129
(V) மகாவிஷ்ணு புலம்
“ஐயையோ மன்மதனே அ அங்கஜா உன்னை எப்பே மாயையோ நீமடிய மன்ன மாளாத் துயரருந்த வைத்
"சங்கரனின் மகளாம் தை சந்தோஷமுடன் மணம் கு மங்களமாகவே மாட்சியுட மலர்க்கணை எய்து நீயும்
அடுத்து, ரதிதேவி பரம6 காமனை உயிர்ப்பித்துத் தருமாறு கூறி, காமனை உயிரெழச் செய் பரிதாபவுணர்வு வெளிப்பட்டு நிற வாயினாலேயே வெளிப்படும் போ அறியாதவாறு மெளனம் பூண்டு, நடந்ததாக எண்ணிக் கவலை ெ பாடுவதைப் பின்வரும் பாடல்களில்
“பரமனே என்தகப்பா பகரொணா துயரமுற்றேன் பாழடைந்த ஊரானே பாவையான் துன்பமுற்று பஞ்சபாணன் தனையிழந்து பஷ்சமுள்ள தந்தையே நீர் பாத்தாவை நீரெழுப்பி பலநாளும் உந்தனையே பாம்பை அணிந்தவரே 'பழுதில்லா சந்திரனை
பக்தர்களை ஆதரிக்கும் பலநாளும் தேவரெல்லாம் பரசுபாணி உந்தனையே

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
6)
அழகுள்ள புத்திரனே ா காண்பேனடா - ஈசன் வா இப்புவியில் 5|r(SuTLIT
யால் மெய் ரதி தன்னை நட்டி வைத்தேன் - வெகு
னிராமல்
D9jõgö(3uur - LD5660"
ரிடம் சென்று, தன் கணவனாகிய கேட்பள். ஈசன் நடந்ததை அவளிடம் வன். இந்நிலையில், ரதிதேவியின் ற்கும். அவளது துயரம் அவளது து, கூத்தினைப் பார்ப்போர், தம்மை
ரதிக்கு நடந்த கதியைத் தமக்கு காள்வர். ரதி சிவனைக் கெஞ்சிப் b காணலாம்.
மாரவேள் மாண்டதினால் தோகையாளிப்போது தோழனாரில்லாமல் ஆவலுடன் இங்கு வந்தேன் சஞ்சலத்திற்குள்ளானேன் இச்சை வைத்து இப்பொழுது இத்ததி அனுப்பிடுவீர் தலைமீதில் துதிப்போம். சாம்பசிவனென்பவரே அழுத்தமாய் தரித்தவரே சக்தி உடை நாயகரே நலமாய் துதித்தேற்றும் சரணமெனயான் துதித்தேற்றும்.”
09 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 130
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
இவ்வாறெல்லாம் பாடிய
அகற்றப்பட்டு, முக்காடு இடப்பட்டு அங்கே, அவளின் தாலி கழற்றட் கணவனை இழந்த பெண் என்பதா தாலி அறுத்ததற்குக் கூலியாக அறு கேட்கப் போகும்போது, ஏற்கனவே ச தன்னுடன் எடுத்துக் கொண்டு சென் கேட்பாள். எல்லோரும் ரதி கையிலும் பின்பு, ரதி மூன்றாம் தினத்தில் க நீட்டி அமர்ந்துக் கொண்டு, சிவனை அவளின் கோப வார்த்தைகளைய பேச ஆரம்பிப்பார். இதனைப் புலப் அமைகின்றன.
(VI.) Lagnosi afgássó
"அன்னமே ரதியே கேளாய் மன்மதன் இங்கு வந்து மி என்மீதில் கணைவிடுத்தான் கண்மணி உந்தன் நாதன்
பரமன் லாவணி
“யானும் இமயமலை யரு இருந்தேனம்மா மகளே ரத தானாக கர்வங்கொண்டு த திறந்தேன் கண்ணை எரிந்
சிலர் காமன் எரியவில்லை விட்டான் என்றே கூறுகின்றனர். எவ்5 எரிக்கப்பட்டதும், மீண்டும் காட்டப்படுகின்றது.*
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 1

D பின்பு, ரதி அவ்விடத்தை விட்டு வீட்டுக்கு அழைத்து வரப்படுவாள். படும். அன்று தொடக்கம் அவள் ல், அங்கு நிற்கும் எல்லோரிடமும் ப்புக்கூலி கேட்பாள்" அறுப்புப்பணம் காமன் விட்டுச் சென்ற படத்தேரையும் று, அதைக் காட்டியே அறுப்புப்பணம் ள்ள தாம்பூலத்திற் பணத்தை இடுவர். ாமன் பொட்டலுக்கு வந்து காலை நோக்கிக் கோபத்துடன் பாடுவாள். ம், துயரையும் கண்ணுற்ற சிவன் படுத்துவதாகக் கீழ்வரும் பாடல்கள்
அன்புடன் உரைப்பேனொன்று க்கவும் கர்வமாக ர் ஏறெடுத்தவனைப் பார்த்தேன்
கடுகியே எரிந்தானம்மா."
கினில் தவம்செய்து திதேவி - மதன்
னி மலர்க்கணை விட தான் அவன் தாவி - மகளே."
என்கின்றனர். சிலர் காமன் எரிந்து பாறெனினும், காமன் கூத்தில் காமன் சிவனால் உயிரெழுப்பட்டதும்
0.

Page 131
காமன் கூத்தைச் சிறப்பா காமன் துயிலெழுதல் எனும் நிகழ்ச்ச தோட்டம், லபுக்கலைத்தோட்டம் ே காட்டப்படுகிறது. பின்வரும் பாடல் பாடப்படுகின்றன:
(VII) பரமன் காமனை எ
“எழுந்திரு மன்மதனே ஏக ஏழுவகை அளந்தேன் தன் அழவின்றி இப்பொழுது அ அன்புடன் வாழ்ந்திடுவாய்
பரமன் இவ்வாறு பாடியதும், தப்படித்துச் சோகச் செய்தி தெரிவித் துயிலெழுவன்?
காமன் கூத்தின் இறுதியில் L வகையில் தோத்திரம் பாடி துதித்த
“சாது ஜங்கமர்கட்கும் தே தலைவராய் நின்ற சிவமே தாள் பணிந்தேன் மயமே.”
"தோதுடனே உரைத்த தே தனயன் யானுணராது - உ தந்தால் யானிப்போது”
“வாதுபுரிய உன்மேல் வந் வள்ளல் கங்காதரனே - வ வைத்திட வேண்டாம் பர6ே
இவ்வாறு, காமன் தோத்திர பக்திப் பாடலுடனும் காமன்கூத்து

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் கக் கொண்டாடும் தோட்டங்களில் சி இடம்பெறுகின்றது. ஸ்ரொக்ஹோம் போன்ற இடங்களில் துயிலெழுதல் ஸ்கள் அதற்கு எடுத்துக்காட்டாகப்
ழுப்புதல்
சந்தோஷமுடன் சுதனே - ஒன்றும் ங்கஜனே நீயும் மன்மதனே.”
அதுவரையும் இறந்துப் போனதாகத் ந்தோர் திகைக்கும் வண்ணம் காமன்
பரமனுக்குக் காமன் நன்றி செலுத்தும் நல் இடம்பெறுகின்றது:
வாதி தேவர்கட்கும்
- எளியோன் உந்தன்
வேந்திரனின் சொல்லை -றுதிமொழி
தேனையோ இங்கு ருத்தமது
0.21
ாம் புரிய, இறுதி வணக்கத்துடனும். 5) (pL96)l60)Lub.
1. திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 132
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
10.
11.
12.
நான்காம
(SPM pláš. S
லபுக்கலை கொண்டகல பு என்பவரிடமிருந்து நேரிற் டெ காமன்திடல் என்பது காம இப்பாடல் மலையக நாட்ட குறிப்பிடத்தக்கது.
குறிபார்த்தலென்பது, தெய் மற்றவர்களுக்கு இன்னின்ன பார்த்துக் கூறுதலாகும்.
காமனை எரிக்கும் தின உற்சாகத்துடன் இருக்கும் அதற்கு முன்னைய தினங்க வேறு சோடியைத் தெரிவு செ ஒரு சோடி ஏற்கனவே தெரி அரிசியை இடித்து, அதில் ெ பின் அந்த மாவால் விளக்கு அதில் எண்ணெய் ஊற்றி வி எனப்படும். மாவால் செய்யட் இவ்வாறு ஊரைச் சுற்ற பண்டிகையன்று ஆடும் சோடி பண்டிகைக்கு முன்னைய தி செய்யப்பட்டதாக இருக்கும். நடத்தி முடிக்க வேண் அவசியமாகின்றது.
டிக்கோயா ஸ்ரொக்ஹோ துரைசாமி என்பவரிடம் நேரி
வீரகத்தி.க, (1978), உற்பத்திக்காண்டம், வாணி
"லாவணி" பற்றி ஐந்தாம் கொண்டகல டிவிசனைச் சே நேரிற் பெற்ற தகவல்.
தியாகராஜரெட்டியார் (195 Luds.33
திருமதி ஆர். சோதிமலர் 1.

ம் இயல்
றிப்புகள்)
டிவிசனைச் சேர்ந்த மூ. செல்லையா பற்ற தகவல்.
ன்பொட்டலெனவும் அழைக்கப்படும். ார்பாடல் வடிவில் அமைந்துள்ளமை
வமேறிய நிலையில், எதிர்காலத்தில் எவாறு நடக்குமெனக் குறிப்பாகப்
த்தில், ஆடும் காமனும், ரதியும் பொருட்டு, பண்டிகைத் தினமல்லாத ளில் இவர்களை ஆடவிடுவதில்லை. Fய்தே ஆடச் செய்வர். இதற்கென்றே வு செய்யப்பட்டிருக்கும். நய்யையும், சர்க்கரையையும் கலந்து, ப் போலொரு அமைப்பைச் செய்து, ளக்கேற்றப்படும். இதுவே மாவிளக்கு பட்ட விளக்கு மாவிளக்காகும். ரிவரும் சோடியானது, காமன் யன்று. அச்சோடியானது ஏற்கனவே, னங்களில் ஆடுவதற்கென்றே தெரிவு காமன்கூத்தை விடிவதற்கு முன்பு டுமாயின், அவ்வாறு செய்வது
ம் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த எஸ். ற்பெற்ற தகவல்.
“காமதகனப் படலம்” கந்தபுராண கலைக்கழக வெளியீடு. பக். 48 இயலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ர்ந்த ஏ. சின்னையா என்பவரிடமிருந்து
9) நவரத்தின ஒப்பாரி, சென்னை.
12

Page 133
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
&F
காமன் கூத்தில் சாரதியாகி அமைப்புகளோ காட்டப்படு அழைக்கும் பாடல்கள் மட்டு அபசகுனங்கள் எதுவுமே கூ அபசகுனங்களைப் பற்றி பாடப்படுகின்றன.
தியாகராஜரெட்டியார் (1959 காமன் எரிவதற்குப் பதி கோழிக் குஞ்சே எரிக்கப் மலர்க்கணையைத் தொடுட் பக்கத்திலிருந்து சிவனின் பக் சிவன் தீயாய் எரிவதைக் கா மத்தாப்பு போன்ற வாணவெ எறியப்படும்.
ரதி அறுப்புப்பணம் சேர் படத்தேரையும் எடுத்துச் செல் காமன் பிரிந்து செல்லும் ே வரைந்து வைத்துவிட்டுச் செல் ரதி சுமந்து செல்லாமல், ரதி ஒருவர் சுமந்து செல்வர். வைத்துக் கொண்டு, ரதி அ ரதிக்கு மட்டும் உருவமாக காமன் தெரிவான் எனச் சி காமன் அன்பின் வடிவம். காமனுக்கு வடிவமில்லை உணர்த்தப்படுகிறது.
தியாகராஜரெட்டியார், மு. காமனைத் துயிலெழுப்பும் அழைத்து, காமன் எரிந்த கூறி, பின் நீர் தெளித்து காட்டுவதுண்டு. ஆனால், ெ காட்டப்படுகின்றது.
லபுக்கலைத் தோட்டத்துக் பெருமாள் என்பவரிடம் நேரி
-

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ய வசந்தனின் வருகையோ, தேரின் வதில்லை. எனினும், வசந்தனை ம் பாடப்படுகின்றன.
த்தில் காட்டப்படுவதில்லை. ஆனால், ப பாடல்கள் மட்டும் கூத்திற்
) (p.(95-gilt. Uds.50 -55
லாகக், காமன் பொட்டலில் ஒரு படுகின்றது. அத்துடன், காமன் பதைக் காட்டுவதற்கு, காமனின் கத்திற்கு ஒரு பூங்கொத்து வீசப்படும். ட்டுவதற்கு, சிவன் பக்கத்திலிருந்து டிகள் மன்மதன் பக்கத்தை நோக்கி
க்கப் போகும் போது, தன்னுடன் வாள். படத்தேரானது, ரதியை விட்டுக் பாது, தனது நினைவின் சின்னமாக bலும் அவனது படமாகும். படத்தேரை பின்னே செல்பவர்களில் யாராவது இப்படத்தேரைக் காட்டியே ஒப்பாரி றுப்புப்பணம் சேர்ப்பாள். வும், ஏனையோருக்கு அருவமாகவும் வன் ஒரு நிபந்தனையும் விடுத்தார். அன்புக்கோ வடிவமில்லை. எனவே, என்பது இவனது உருவத்தால்
கு.நுா. பக்56-62. "
பொருட்டுச் சிவன் குண்டோதரனை சாம்பலை ஒன்றாகச் சேர்க்குமாறு எழுப்பியதாகவும் சிலர் நடித்துக் பரும்பாலும் துயிலெழுவது மட்டுமே
கொண்டகல டிவிசனைச் சேர்ந்த ற் பெற்ற தகவல்.
13 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 134
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
ஐந்தாம்
காமன் கூடத்தின் கன படையும் எதிர்கால வ
காமன் கூத்தில் கலையம்ச பாடல் அமைப்பு, பாத்திரங்களின் ஒப் மூலம் காணக்கூடியதாயுள்ளது.
காமன் கூத்தானது, மா நடைபெறுகின்றது. காலத்தை ெ பொருந்தி இருப்பதைக் காணலாம். கொளுத்தும் காலம், அத்துடன், மன கூத்துகளைத் தொடர்ந்து நடத்த நேரத்தில் நடத்தப்படுகின்றது. இரவி ஒய்வான நேரம். இடையூறின்றி இ நேரமாக அது அமைவதைக் காண
(அ) களரியமைப்பும் கல்
காமன் கூத்துக்கான களம போன்ற திறந்த வெளியில் அமைக்க திறந்தவெளியிலேயே ஆடப்படுகின்ற குலைகள் சகிதம் நடப்பட்டி அமைந்திருக்கும். களத்தைச் சுற்றி ( மக்களின் நெருக்கடியைத் தவிர்ப் வழக்கம். களத்தின் ஒரு புறம தவச்சாலை அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இருப்பிடத்தைக் காட்டுமுகமாக, ஒ காணப்படும். இது தேவசபையாக நடைபெற்ற கடைசித்தினத்திலே காணலாம். அதற்கு முன்னர் காண
திருமதி. ஆர். 8ơngậpGUI 1.

D
) இயல்
லை இலக்கிய அடிப் Iளர்ச்சிப் மோக்கும்:-
த்தை மேடையமைப்பு, ஆட்டமுறை, பனை அலங்காரங்கள் போன்றவற்றின்
சி மாதம் மூன்றாம் பிறையில் தரிவு செய்வதிலும் கலையம்சம் மாசிமாதம் மலையகத்தில் வெயில் ழயிலிருந்து மக்களை பாதுகாத்துக், க் கூடியதாயுள்ளது. கூத்து இரவு பு நேரம் எல்லாத் தொழிலாளர்க்கும் இனிதாகப் பார்த்து ரசிக்கக் கூடிய I6)Tib.
லையம்சமும்
ானது, ஒரு விளையாட்டு மைதானம் ப்பட்டிருக்கும். எல்லாக் கூத்துகளுமே ன. களத்தைச் சுற்றி வாழைமரங்கள் ருக்கும். களம் மத்தியிலேயே வட்டமாகக் கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கும். பதற்காகவே கயிறு கட்டப்படுவது ாகச் சிவனின் தியானத்துக்கான இதைத்தவிர, ஏனைய தேவர்களின் ரு சிறிய மறைக்கப்பட்ட மண்டபம் 5வே கருதப்படும். காமன் கூத்து இச்சபையமைப்பைக் களத்திற் (ԼՔլգԱIITՖl.
14

Page 135
காமனுக்கு காப்பு கட்டியது மேல் காமனுக்கு ஊன்றப்பட்ட . இக்கம்பம் ஊன்றப்பட்ட திட்டை பிள்ளையார் உருவங்கள் வைக்க அறுகம்புல் செருகப்பட்டிருக்கும், இ கம்பங்களை ஊன்றி, அவற்றில்
(ஆ) காமன் கூத்தில் பங்கு
அவற்றின் ஒப்பனை
காமன் கூத்தில் இடம்பெறும் முக்கிய பாத்திரமாக இரதி காண செய்யப்படுபவள் நிச்சயமாக ரதில் இருப்பதில்லை. பெயரளவில் மட் ஆணாகவே இருப்பார். இது இயற்
ஆடல் தகுதியும் பக்தியுமுள்ளவர்.
ரதியின் ஒப்பனை அலங்கார ஒரு சாதாரணப் பெண்ணைப் போல் ஏற்றபடி உடையலங்காரங்கள் கெ பாத்திரத்தையேற்று நடிப்பதா அணிவிப்பதுண்டு. பெரியமனிதரெ நடிப்பதாயின், சேலை அணிந்திரு அணிவிக்கவேண்டும் என்பதில்லை நிறத்திலும் அணிவிக்கலாம். க ை காமன் எரிக்கப்படும் தினத்தில் ம பெரும்பாலும் பச்சை நிறத்தில் அ தந்தையான விஷ்னு பச்சை நிறத்த பச்சை நிறமணிவிக்கப்படுகிறான் எந்தளவுக்குப் பொருத்தமானதெ இடையில் ஒட்டியாணம் கட்டியிருப்பு வளையல்கள் அணிந்திருப்பாள். க என்பனவும் அணிந்திருப்பாள். ம பூவால் செய்யப்பட்டதொரு |

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
முதல், படிகள் கட்டப்பட்ட மேட்டின் 5ம்பத்தைக் கண்டு கொள்ளலாம். ச் சுற்றிச் சாணியால் பிடிக்கப்பட்ட கப்படும். பிள்ளையாரின் மேற்புறம் துதவிர, கூத்துகள் நடக்கும் போது விளக்குகள் ஏற்றி வைக்கப்படும்.
நகொள்ளும் பாத்திரங்களும்
அலங்காரங்களும்
) பாத்திரங்கள் பலவாகும். அவற்றில், Tப்படுகிறாள். இரதிக்காகத் தெரிவு யைப் போல அழகானப் பெண்ணாக டும் ரதி எனப்படுவாள். நடிப்பவர் கைக்கு மாறானது. என்றாலும் கூட கள் ரதியாக நடிப்பதுண்டு.
ரங்களைப் பொறுத்தவரையில், இவள் ன்று தான் இருப்பாள். உருவத்துக்கு ாடுப்பதுண்டு. சிறிய பிள்ளை இரதி யின், பாவாடையும் சட்டையும் ாருவர் இரதி பாத்திரத்தை ஏற்று ப்பார். இன்ன நிறத்திலான சேலை U. ஒவ்வொரு தினமும் ஒவ்வொரு டசித் தினத்தில் மட்டும் அதாவது, ட்டும் - அநேகமான தோட்டங்களில் னிவிப்பதுண்டு. ஏனெனில், காமனின் வனானபடியால், அவன் மருமகளும் ர் என்று கூறப்படுகின்றது. அது ன்பது தெரியவில்லை, இதுதவிர, பாள். காலிற் சலங்கையுடன் கையில் டகம், மயிர்மாட்டி, கொலுசு, குஞ்சம் )லிகைப் பூவால், அல்லது அரளிப் மலர் மாலையையும் கழுத்தில்
15 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 136
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியழு அணிந்திருப்பாள். இரதியின் சை அதனை ஆட்டவசதிக்காக ஒ( கொண்டிருப்பாள். இது அவளது : போக் கவினையும் 96) 6T வெளிப்படுத்துவதற்காகவும் அடை
உடையைப் பொறுத்த6 பொறிக்கப்பட்ட நைலெக்ஸ் ே வடமோடியைப் போல் கரப்புடை பட்டுத்துணிகளையோ இங்கு கான
மற்றும், கண்ணுக்குக் கt உதட்டுச் சாயமும் பூசப்பட்டிருக்( மேற்புறத்தில் வெள்ளை நிறத்தில் ெ தலையின் இருபுறமும் சின்னக் அவையும் மின்னக்கூடிய மினுமிலு நிறத்திலும் அமையும். இவைதவி விசேடமும் இல்லை என்றுதான் &
இனி, காமனின் ஒப்ப கவனிக்கலாம். காமனுக்கு வேட் வேட்டியை மடித்து பஞ்சகச்சம் ( வேறுசில இடங்களில் கரையிடப் கரைகள் தெரியும்படி அணிவிப்ப சொல்வதானால் “கருணன்’ சிவாஜிகணேசனின் உடையலா அலங்காரங்களும் காணப்படும். ஏ ஒத்து அமையும்.
இவை தவிர, காமன் மார்ட என்பனவும் கொண்டிருப்பார். அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கும். காமன வில்லைத்துாக்கிப் பிடித்துத் கொ - ரதி திருமணத்தின் போது அன்பளி
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

DD sயில் ஒருவில் மட்டும் காணப்படும். ந பக்கமாகச் சரித்து வைத்துக் Fண்டை சச்சரவுகளை எதிர்நோக்கும் ġbl முரட் டுக் குணத் தையும் DULLD.
ாவில், பொதுவாக மினுமினுப்புப் சலைகளாகவே அவை இருக்கும். களையோ, தென்மோடியைப் போல்
னமுடியாது.
ண் மையும் உதட்டுக்கு சிவப்பு நிற கும். இதைத் தவிர, கண்புருவத்தின் பாட்டு பொட்டாக வைக்கப்பட்டிருக்கும்.
“கிளிப்புகள்” குத்தப்பட்டிருக்கும். னுப்பாகவும், பச்சை அல்லது சிவப்பு ர, ரதியின் அலங்காரத்தில் வேறொரு கூறவேண்டும்.
னை அலங்காரங்களைப் பற்றிக் டியே அணிவிப்பதுண்டு. அதாவது, போல அணிவிப்பதுண்டு. இதைவிட, LILL (Border Saree) (83F60d6d60Duuä5 துண்டு. இதை இன்னும் தெளிவாகச் என்ற திரைப்படத்தில் நடிக்கும் ங்காரத்தை ஒத்ததாகவே இவரின் றத்தாழ இது தேவர்களின் உடையை
புக்கவசம், கரும்பால் செய்யப்பட்டவில் வில்லானது அரளிப் பூக்களால் * தமது கையை ஒருபக்கம் சரித்து, ண்டிருப்பார். இவ்வில்லானது, காமன் ப்பாக வழங்கப்பட்ட பரிசு பொருளாகக்
11

Page 137
கொள்ளப்படுகின்றது. தலையில் கி அணிந்திருப்பார். வெள்ளையும் சி மாலையைக் கழுத்திற் சூடியிருப்
காமனின் முகத்திலும் ப பச்சை நிறமானது, காமனின் பரப் அமைகிறதெனலாம். சிலர் காம6 நிறத்தவர் என்பதாலேயே பச்சை பூசப்படும் பச்சை நிறப் பொருளு இது நாடக வேஷங்களுக்கா பொருட்களிலொன்றாகும். அனும பயன்படுத்துண்டு. மேலும், க( ஆகியவற்றையும் பயன்படுத்துவது வெகு கம்பீரமாகத் தோற்றமளிப்பா ஆடுவதற்கு முன்பு, பலதடவை ஆனால், அழகான காமனைக் கா
அடுத்ததாக, காமன் கூத்தி துாதன் கொள்ளப்படுகின்றான். ஒருவனாவான். இவன் தேவச அலங்காரங்கள் பார்ட்போரைப் பயமு முப்பத்திரண்டு பந்தங்களும், வ6 கையில் ஏழு பந்தங்களும் கட்டப்ப சீர் விசிறி போன்ற ஒரு விரிந்த அ நிறமாக அமைந்திருக்கும். மு பூசப்பட்டிருக்கும். தலையில் ஒரு நாக்கானது வெளியே தொங்கிக் ெ நீண்ட “காட் போட்டிற்” டினால் ( மேல் ஒட்டப்படுவதுண்டு. இவன் நீன போல் ஆவேசத்துடன் காட்சிய தப்பொலியும் தட்டப்படும். இறுதிய காட்சி மிக அழகானது.

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் டம் அணிந்திருப்பார். காலிற் சலங்கை வப்பும் கலந்த அரளிப்பூக்களாலான UTŤ.
Fசை நிறம் பூசப்பட்டிருக்கும் இந்தப் )பரையை நினைவு படுத்துவதாகவே னின் தந்தையாகிய விஷ்ணு பச்சை நிறம் பூசப்படுகிறதென்பர். இவ்வாறு க்குப் பெயர் “அரிதாரம்” எனப்படும். கவே கடைகளில் விற்கப்படும் ான் போன்ற பாத்திரங்களும் இதைப் ழுத்தில் கைக்குட்டை, சால்வை ண்டு. காமன் ஆடையலங்காரங்களுடன் ன். இவன் காமன் கூத்தைக் களத்தில் பலமான பயிற்சியும் பெற்றிருப்பார். "மன்கூத்தில் எதிர் பார்க்கமுடியாது.
ல் இடம்பெறும் முக்கிய பாத்திரமாகத் தேவலோக ஜீவன்களில் இவனும் Fபைக்கு வரும்போது, அவனின் ]றுத்துவனவாகவே அமையும் முதுகில் லது கையில் ஒரு பந்தமும், இடது ட்டிருக்கும். தலையில் அலர் அல்லது, மைப்புக் காணப்படும். உடை கறுப்பு ழகத்தில் மட்டும் சிவப்பு நிறம்
கிரீடமும் அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும். கொண்டேயிருக்கும். நடிப்புக்காக இது Card Board) செய்யப்பட்டு, நாக்கின் ன்ட துாரத்திலிருந்து வந்த ஒருவனைப் ளிப்பான். இவனுக்கென்றே விசேட பாக, ஆடிஆடி ஈஸ்வரனிடம் போகும்
117 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 138
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு -பிற சிறு பாத்திரங்களின் அவ்வளவு விசேடமாக ஒன்று பொறுத்தவரையில் எந்நேரமும் காட்சியளிப்பார். புராணக் கதைகளி முழுவதும் திருநீறு பூசப்பட்டி அணிந்திருப்பார். இது பெரும்பாலும் இருக்கும். கழுத்தில் கருங்கண்ட சந்திரனையும் அணிந்தவராகவும் இன்ன நிறத்தில் தான் அமையும் எ பயன்படுத்தப்படும்.
ஈஸ்வரியைப் பொறுத்தவரையில், ஆடையலங்காரத்துடனும், பூவோ( கவர்ச்சிகரமாக இருக்கவேண்டும் எ6 தினத்தில் பட்டுச் சேலை அணி சலங்கையும் கைநிறைய வை கவர்ச்சிக்காக, உதட்டுச் சாயம், க என்பனவும் அணிவிப்பதுண்டு.
சுப்பிரமணியர் தலையில் கி கொண்டு, கழுத்தில் உருத்திராக் இவரின் உடைகள் வெள்ளை இருக்கும். உடம்பின் மேற்பகுதி மு சிரித்த முகத்துடன் காட்சியளிப்பா
விநாயகர், புராணக் அலங்காரங்களுடனேயே இருப்பார். வயிறு முட்டி போலிருக்கும். தும்பிக்கையை ஒத்திருப்பதுடன், அ குழல்போன்ற ஓர் அமைப்பின் மே (Card Board) Q19 96.Orslabs.d535 அணிந்திருப்பார். வேட்டியை ஆை அணிந்திருக்க மாட்டார்.
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 1

LD
ஒப்பனைகளைப் பொறுத்தவரை, ம் கூறுவதற்கில்லை. சிவனைப் நிஷடையில் இருப்பவராகவே ரில் கூறப்படுவதைப் போன்று, உடல் ருக்கும். பாம்பைக் கழுத்தில் ) றப்பரால் செய்யப்பட்ட பாம்பாகவே த்துடன், சடையிற் கங்கையையும் காணப்படுவார். இவரது உடைகள் ன்பதில்லை. கவர்ச்சியான நிறங்கள்
வழமையான பெண்களைப் போன்ற டும் பொட்டோடும் காட்சியளிப்பாள். ன்பதற்காக, கூத்தாடப்படும் அன்றைய ரிவிக்கப்படும். அத்துடன், காலில் )ளயல்களும் அணிந்திருப்பாள். ண்மை, அட்டியல், பெரிய தோடுகள்
ரீடத்துடன், கையில் வேலையுமேந்திக் க மாலையுடன் காட்சி கொடுப்பார்.
வேட்டியாலான பஞ்சகச்சமாகவே pழுவதும் திருநீறு பூசப்பட்டிருக்கும்.
T.
கதைகளிற் குறிப்பிடப்படும் இவரின் கண்கள் கறுப்பாக இருக்கும். இவரின் தும்பிக்கை யானையின் அழகாக இருக்கும். இது பெரும்பாலும் ற்புறம் போன்று “காட்போட்' டினால் பட்டிருக்கும். நெற்றியில் திருநீற்றை டயாக அணிந்திருப்பார். மேலாடை

Page 139
E
காமன் கூத்தில் இடம்பெ தேவராவர். இவர் தேவர்சபையில் இவரின் ஒப்பனை அலங்காரங்கள் தலை எருதுவின் தலையைப் போ தலையின் மேற்புறம் கறுப்பாகவும் மூக்கு கறுப்பாயிருக்க, ஏனைய பகு
காதுகள் எருதினது கா6 தொங்கும், அந்தக் கறுப்புக் கா: செய்து ஒட்டப்படும். அதன் ஒட்டப்பட்டிருக்கும். காலிற் சலங்ை துவாரம் கேலிக்கூத்துகளிற் ே துவாரத்துடன் விளங்கும். இவை விளங்குவது, அவரின் கறுப்புத் தை இது பாரமற்ற இரு கட்டைகளால் தலையும் அவ்வாறே பாரமற்ற அமைக்கப்படும். உதாரணமாக, ( செதுக்கியே சில இடங்களில் இவ்
குறத்தியும் காமன் கூத்தி இவள் வழமையான குறத்திை இவருக்கென்று ஆடை அலங்கா நடைபெறும் தினத்தன்று சற்றுக் சேலையை இழுத்துச் செருகியிருப்பு மென்று கொண்டிருப்பாள். தலையில் பொதுவாக, குறத்தி என்ற பாத் இருக்கும். அடிக்கடி கண்ணை 2 இடங்களிலும் சுற்றித்திரிவாள். கை சொல்லுவாள், இது அவளது குல காமன் கூத்துக்கே கவர்ச்சியைத்
மேற்குறிப்பிட்ட தகவல்கள் பாத்திரங்களின் ஒப்பனை அலங்க எல்லா இடங்களிலும் நடைபெறும்
1.

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் றும் விசித்திரமான பாத்திரம் நந்தி
ஒருவராகக் கொள்ளப்படுகின்றார். T மிகப் பயங்கரமானவை, இவரின் ன்ற அமைப்பைக் கொண்டிருக்கும். , முகம் போன்ற பகுதிகளில் கண், நதிகள் வெள்ளையாகவும் இருக்கும்.
தைப்போன்றே கறுப்பாக வளர்ந்து 5) "abst (SuT''LT6) (Card Board) மேல், நீண்டகரிய மயிர்களும் க அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும். மூக்கிற் பான்று, கறுப்பாக மிகப் பெரிய எல்லாவற்றையும் விடச் சிறப்பாக லமேலுள்ள வெள்ளைக் கொம்பாகும். செதுக்கி ஒட்டப்பட்டதாக அமையும். கட்டையால் செதுக்கப்பட்டதாக முருங்கைக்கட்டைகளைக் குடைந்து வுருவங்கள் செய்யப்படுகின்றன.
ல் இடம்பெறும் ஒரு பாத்திரமாகும். யப் போன்றே காணப்படுவாள். ாரங்கள் எதுவுமேயில்லை. கூத்து கவர்ச்சியாக அணிந்து கொண்டு, ாள். வாயில் நிறைய வெற்றிலையை ஸ் கோழிச் சிறகைக் குத்தியிருப்பாள். திரம் தடித்த, கறுத்த உருவமாக உருட்டி விழித்துக்கொண்டு எல்லா யை நீட்டியவர்களுக்கு சாஸ்திரமும் த்தொழிலை ஞாபகப்படுத்துவதுடன், தருவதாகவும் அமைகின்றது.
யாவும் காமன் கூத்தில் இடம்பெறும் ாரங்களாக அமைகின்றன. ஆனால், கூத்திலும் எல்லாப் பாத்திரங்களும்
19 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 140
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமுட இடம் பெறுவதில்லை என்பது குறிப் ஒப்பனைகளின் நிறங்களும் மாறியி பாத்திரத்துக்கு இன்ன நிறமெ தோட்டத்திலும் வெவ்வேறான அல
(இ) ஆட்டமுறை
காமன் கூத்து முழுவதுபே உரையாடல்கள் இடம்பெறும் இடங் ஆடல்களாகவே அமைவதைக் கா
காமன் கூத்தில், வடமோடி ( குந்துதல், வீசாணம், மாறியாட6 இடம்பெறுவதில்லை. பொதுவாக, ஒ அவ்வாட்டமே சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்ே ஆடப்படுவதைக் காணலாம்.
காமனும் ரதியும் ஆண், இவ் விருவரும் ஆடும் ஆட்ட அமைந்திருக்கின்றது. ஒருவருக்கெ முன்வைத்து, மறுகாலைப் பின்னா மாற்றிக் கொண்டு ஆடுவர். ஆடும்ே ஒரு பக்கமாகச் சரித்து வைத்துக் 茱 ஆடும் ஆட்டம் மனதைக் கவரவல் 2. காமன் கூத்தின் ஆரம்பத்தி ஆடப்படுகின்றது. இது திருமணம் ( கோப உணர்வுகளையோ, துரிதப் துாதனின் செய்தி கிடைக்கப்பெற்ற அதிகரிக்கின்றது. அத்துடன், ஒருவ காமனுக்குக் கோபவுணர்வு அதிகரி பக்தியுணர்வும் அதிகரிக்கின் உச்சக்கட்டத்தையும் காணக்கூடிய பின்னும் வைத்து, வளைந்தாடிய கா ஆடுவான். அவ்வாறு ஆடிக்கொண்டே காணலாம். இந்த ஆட்டம் காமன் &
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 1.
 

D
பிடத்தக்கது. அத்துடன், அலங்காரப் ருக்கலாம். திட்டவட்டமாக, இந்தப் னக் கூறமுடியாது. ஒவ்வொரு ங்காரங்கள் அமைந்திருக்கலாம்."
) ஆட்டமாகத்தான் அமைகின்றது. களிலும் கூட, அவை பாடல் கலந்த ணலாம்.
தென்மோடியைப் போல, மிதித்தாடல், ல் போன்ற பலவித ஆட்டங்கள் ரேவித ஆட்டமே இடம்பெறுகின்றது. கேற்பத் துரிதமாகவும், மெதுவாகவும்
பெண் என்று வேறுபட்டாலும், -மும் ஒரே விதமாகத் தான் ாருவர் எதிராக நின்று, ஒரு காலை ல் வைத்து, வளைந்து, கால்களை போது, ஆடும் வசதிக்காக வில்லை கொண்டு, சரித்தும், உயர்த்தியும் 6ზჭ5l.
ல் ஆடும் ஆட்டம் மிக மெதுவாகவே முடித்தபின் ஆடும் ஆட்டம், எனவே, போக்கினையோ காணமுடியாது. 3தும் ஆடும் ஆட்டத்தின் வேகமும் ருக்கொருவர் முரண்பட்டும் ஆடுவர். க்கும் போது, அவனை அறியாமலே றது. அப்போது, ஆட்டத்தில் பதாயுள்ளது. கால்களை முன்னும் மன், கால்களை உதறியும், குதித்தும் போகும்போது, “மருள்” வருவதையும் கூத்துக்கே சிறப்பாக அமைகின்றது.
矿

Page 141
காமனின் ஆட்டமுறைய ஆட்டத்துடன் அவனின் கால்கை சலங்கையின் ஓசையும் சேர்ந்து ஒ பாட்டுக்கள் பாடப்படுவதுடன், மே6
(ஈ) இசையமைப்பு
இசையமைப்பை பொறுத்த போல, ஒவ்வொரு தாளக்கட்டுகை அமைப்புக்களையும் காமன் கூத் கூத்தில் லாவணி முறையில் ப ஒருவருக்கொருவர் முரண்பட்டு, ே இவை ஆசிரியப் பாவாலும், க அமைகின்றன. காமன் கூத்தில் பாடல்களை ஒத்ததாகக் காணப் மன்மதன் ஒப்பாரிப் பாடல்கள்” அழைக்கப்படுகின்றன.
கூத்தில் பாடப்படும் பாடல்க பாடப்படுகின்றது. இப்பாடலமைப் பாடல்களை ஒத்துள்ளன.
உதாரணம்: “பூமானே, சீமானே பூமேகும் சந்திரே
இப்பாடலில், இடம்பெறும் “னே” என்ற எழுத்து இழுத்தே ப பாடல்கள் காமனது ரதியின பாடல்களாகவே அமைந்துள்ளன. குலவடிப்படையில் தாழ்த்திப்பா இடம்பெறும் பாடல்கள் சோகப்பா

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
பில் கோபவுணர்வும் சேர்வதால், ளப் பூமியில் தட்டுவதால் ஏற்படும் லிக்கின்றது. ஆட்டத்துக்கேற்றவாறு ாங்களும் தட்டப்படுகின்றன.
5ளவில், வடமோடி, தென்மோடியைப் ளயும், ஒவ்வொரு வகையான இசை தில் எதிர்பார்க்க முடியாது. காமன் ாடல்கள் பாடப்படுகின்றன. அவை கேள்வி பதிலாகவே அமைகின்றன. லிப்பாவாலும் ஆன பாடல்களாக
இடம்பெறும் பாடல்கள் ஒப்பாரிப் படுகின்றன. எனவே தான், "இரதி எனவும், காமன் கூத்துப்பாடல்கள்
5ள் ஒவ்வொன்றும் இழுத்து இழுத்துப் புகள் ஒவ்வொன்றும் தென்மோடிப்
ா, கோமானே, மன்மதனே ன மாமோக சுந்தரனே”
சொற்கள் ஒவ்வொன்றிலும் வரும் ாடப்படுகின்றது. இவற்றின் ஆரம்பப் தும் பரம்பரைப் புகழைக்கூறும் இடையில் இடம்பெறும் பாடல்கள் டும் பாடல்களாகவும், இறுதியில் டல்களாகவும் அமைகின்றன.
21 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 142
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு காமன் கூத்துக்கு விசேட இல்லை. எனவே, வ.மோடியில் இ இங்கு எதிர்பார்க்க முடியாது. ப இசைக்காகப் பயன்படுத்துகின்ற மெதுவாகக் கைகளால் தட்டியடித் முன்னர் அடித்த வேகத்தைவிட, இ அடிப்பதுண்டு. பாடல்களுடன் மத்த6 - அதாவது உரையாடல்கள் பாடல் முடிந்தவுடனேயே மத்தளத்தை அ மத்தள ஒலியானது, டண்ட ணக்கு மூன்றுமுறை ஒலிக்கும்.
கட்டங்கள் மாறும் சந்தர் உரத்துத் தட்டப்படுவதையும் காண நிலையில், அவளால் பாடப்படும் மிகவேகமாக உரத்த சத்தத்துடன் தவிர, இசையமைப்புக்குத் தப்பும் “சாவு தப்பு” என அழைக்கப்படுகின் பறையர் என்ற சமூகத்தவர் ஒப்பாரி வேளையில், காமன் எரிக்கப்படும் மக்களிடையே நிலவும் ஒரு வழக்
இதைவிட, வீரபத்திரரின் மத்தள ஓசை மிகவும் மெதுவாக மயானஅமைதி நிலவுவதால், தாளமிசைப்பது போலமையும்.
உதாரணமாக;
என ஏதோ அறிவித்தல்கை
இதுவரை நோக்கியவற்றிலி இசையமைதி தொடர்பான விடயங்க
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 1

LD
-மான இசைக் கருவிகள் எதுவும் டம்பெறும் “சல்லரி” போன்றவற்றை மத்தளம், தப்பு போன்றவற்றையே தனர். மத்தளத்தை ஆரம்பத்தில் ந்தும், முரண்பட்டு பாடுமிடங்களில், ஒரு மடங்காக்கித் தடியால் தட்டியும் ாமும் சேர்ந்து ஒலிக்கும். சில சமயம் ரீதியாக இடம்பெறும் போது பாட்டு அடிப்பதுண்டு. பாடலைத் தொடர்ந்து , டண்டணக்கு, டண்டணக்கு” என்று
"ப்பங்களில், இவ்வாறு பலதடவை லாம். ரதி, காமனை இழந்து நிற்கும் ஒப்பாரிப் பாடல்களுக்கும் மத்தளம் தட்டப்படுவதுண்டு. மத்தளத்தைத் பயன்படுவதைக் காணலாம். இது றது. காமனை எரித்தபின்பு இதனைப்
பாடிக்கொண்டு தட்டுவதுண்டு. அதே போது, சங்கு ஊதுவதும் கூத்தாடும் கமாகவுள்ளது.
வருகையின் போது அடிக்கப்படும்
5வே அமையும். அச்சூழ்நிலையில் அதற்கேற்ப, மத்தளமும் சோக
ளைக் கொடுப்பது போல அமையும்
லிருந்து, காமன் கூத்தில் இடம்பெறும் 5ளை அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.
刃

Page 143
8
(உ) கண்ணாடியின் பய
காமன் கூத்தில் கண்ண கலையம்சங்கனிலொன்றென்றே கூற பாத்திரங்கள் ஆடிக்கொண்டே போகு கொண்டே செல்வதுண்டு. அதன் இழக்கின்றனர். எனவே, வெட்டப்போ கொண்டு வேகமாகக் குதிக்கத் தொ மன்றாடிப் பிடித்தாலும், ஆடுபவர்கள் இவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில், குறிப்பிட் நினைவு கூர்ந்து மருளை நீக்கவே " இது நான்'' என்ற உணர்வைப் பெ எங்கேயோ இருக்கும் நிலாவைக் . போல, எங்கேயோ பக்தியுணர்வால் அந்நிலையிலிருந்து மாற்றி, கண் உணர்ந்து கொள்வதற்கு இது வழ
(ஊ) பார்வையாளருக்கும்
தொடர்பு
காமன் கூத்துக்கும் பொது பற்றிக் கருதும் போது, அவர்க கூத்துகளை அணுகுவதைக் காணல் கலையார்வமாக அமைகின்றது.
பக்திக்காகவே பெரும்பான் கூத்து இடம்பெறும் இடத்தில் ஒ அறியலாம். நேர்த்திக் கடன்களை ( கூத்து ஆரம்பிக்கும் வரை வரி பக்தர்களை மேலும் மேலும் துாண்டு ஒவ்வொருவரும் நெற்றியில் திருநீறல் அவர்கள் வைத்திருக்கும் தட்டுகளில் வெளியேறிக் கொண்டிருக்கும். மற்று சேலைகளால் போர்த்து, பனிமழை

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் ன்பாடு
ாடி பயன்படுத்தப்படுவதும் அதன் வேண்டும். கூத்தில் பங்கு பெறுகின்ற ம்போது, பக்தியுணர்வும் அதிகரித்துக் ால், ஆடுபவர்கள் சுயவுணர்வை கும் ஆட்டைப்போல் தலையசைத்துக் டங்கி விடுகின்றனர். பலபேர் அவரைப்
தமது நிலைக்குத் திரும்புவதில்லை. ட அவர்களின் பழைய நிலைமையை கண்ணாடி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பற்று, பழைய நிலைக்கு திரும்புவர். கண்ணாடியில் பிடித்துக் கொள்வது ல் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருப்பவரை ாணாடி மூலமாகத் தம் நிலையை ழிவகுக்கும்.
கூத்துக்கும் இடையிலான
மக்களுக்குமிடையேயுள்ள தொடர்பு 5ள் இருவகையான நோக்குடனே Uாம். ஒன்று பக்தியுணர்வு, மற்றையது
ான மக்கள் செல்கின்றனர் என்பது, ப்படைக்கப்படும் பூசைகளிலிருந்து நேர்ந்தவர்கள் பூசைத்தட்டுகள் சகிதம் சையாக அமர்ந்திருக்கும் காட்சி, }வதாயுள்ளது. இங்கு அமர்ந்திருக்கும் Eந்து, பயபக்தியுடன் அமர்ந்திருப்பர். லிருந்து பத்திகளின் வாசம் புகையாக ம், தாய்மார் பச்சிளங்குழந்தைகளைச் களிலிருந்து பேணும் காட்சியானது, 23 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 144
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு பக்தியுணர்வையே சுட்டுகின்றது. பா போக்குக்காகவோ, கலையார்வத் என்பது புலப்படும்.
அதேவேளை, இன்னும் சி காணப்படுகின்றனர். இவர்கள் நடன இசையையும் ரசிப்பதிலேயே இவ்வாறானவர்கள் இளைய தை இவர்களே முன்னின்று கள அலங்க வேறு சிலர், இதனை ஓர் இன்பப்ெ
காமன் கூத்துக்குப் பொறு பக்தியோடு தொடர்புடையதாகவே பக்தி மட்டுமன்றி, கலையும் அத்தே அண்ணாவிமாருக்குரிய மதிப்புக் குை ஒரு பக்கம் விட்டுவிட்டு, பக்த பெரிதுபடுத்துவதையும் அவதானிக்
பொதுவாக நோக்கும் போ பக்திக்காகவும் காமன் கூத்தைப்
(எ) காமன் கூத்தில்
காமன் கூத்து எழுதா இலி வந்துள்ளது. எனினும், அதன் குன்றாதுள்ளது. காமன் கூத்தின் கல் மக்களிடையே அது மிகப் பிரசித் கூத்தானது மங்களமான முடி: இடைக்கிடையே வீரம், வெகுளி மு சோகச் சுவையையும் எடுத்துக் கட்டத்தில் இத்தன்மை நன்கு புல
காமன் கூத்தானது, சமய பி அதன் கதை சமயவுண்மையை (
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் 1

D rத்த பார்வையில், அவர்கள் பொழுது துக்காகவோ அமர்ந்திருக்கவில்லை
லர், கலையார்வம் மிக்கவர்களாக முறையையும், பாட்டில் இடம்பெறும் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பர். லமுறையினரென்றே கூறவேண்டும். ாரங்களையும் செய்து முடிப்பதுண்டு. பாழுது போக்காகவும் கொள்வர்.
றுப்பான அண்ணாவிமார் இதனைப் காட்டி வருகின்றனர். என்றாலும், ாடு கலந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதே. றைந்து விடும் என்பதற்காக, கலையை தியை மட்டும் காமன் கூத்திலே க முடிகினற்து."
து, பார்வையாளர் கலைக்காகவும், பார்வையிடுவது மரபாகவுள்ளது.
லக்கிய நயம்
)க்கியமாக வாய்வழியாக வளர்ந்து
இலக்கியச் சுவை இன்னுமே தை ஏற்கனவே அறியப்பட்டிருப்பதால், தி பெற்று விளங்குகின்றது. காமன் வையே கொண்டு முடிந்தாலும், தலான சுவைகளுக்கு இணையாகச் 5ாட்டுகின்றது. காமனை எரிக்கும் னாகின்றது.
ரசாரம் செய்வதிலும் முன்னிற்கின்றது. விளங்குவதாகவே அமைந்துள்ளது.
24

Page 145
காமன் - ரதி திருமணத்தின்பே பூசைகளாலும் பயபக்தியாலு வெளிப்படுகின்றது. அத்துடன் கூத் “உரு’ வந்து மயங்குவது, உணர்த்துகின்றது.
காமன் கூத்தில் ஆடலு: கொடுக்கப்படுகின்றது. எனினும், உ கதையின் தொடர்ச்சிக்கும் வி உரையாடல் இடம்பெறுகின்றது. உ கூறுவதாக அமைந்த ஊரையாட6
"கண்மணி, யாதொன்றும் ரத்னமயமான மஞ்சத்தின் மீது சய தவத்தைக் குலைத்து அதி சீக்கி
இப்பகுதியைத் தவிர, வேறு இடம் பெறுவதைக் காணலாம். உரையாடல்கள் லாவணி முறையி உதாரணமாக, பின்வரும் பாடற்பகு
இரதி சொல்லுதல்
“போகாதீர் நாதா
போகாதீர் நாதா - இந்தட் பூசையை விட்டுப் போகா
அரன் தபசை யழிக்க ஆ அத்து மீறிச் சென்றால் ஆ பரசுபாணி உந்தனை பள பின்னால் எனக்குத் து6ை
இவ்வாறு ரதி கூற, காம6 பாடல் அமைந்துள்ளது.

ETLD6ö önobbub LD6062u III LITUD Mul (pib ாது மக்களால் மேற்கொள்ளப்படும் லும் இக் கூத்தின் சமயச் சார்பு ததிற் பங்கு கொள்ளும் பாத்திரங்கள்
இதன் பக்தி அடிப்படையை
க்கும் பாடலுக்கும் முக்கியத்துவம் ரையாடல்கள் இடம் பெறாமலில்லை. ளக்கத்துக்குமாக இடையிடையே உதாரணமாக, காமன் ரதிக்கு ஆறுதல் ஸ் பகுதியை நோக்கலாம்:
அஞ்சாது, எனக்கு விடை ஈய்ந்து, நீ பனித்திரு; யான் சென்று அப்பரமனின் ரத்தில் வருகிறேன்.”
று சில இடங்களிலும் உரையாடல்கள் இக்கூத்தில் இடம் பெறும் பாத்திர பில் அமைந்திருப்பது நோக்கதக்கது. ததியைப் பார்க்கலாம்.
தே
காது பாரும் அருகினில் நீரும் ஸ்மிக்க நேரும் ணயாருண்டு கூறும்”
ன் அதற்குப் பதிலளிப்பதாக அடுத்த
25 திருமதி ஆர். சோதிமலர்

Page 146
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
காமன் சொல்லுதல்
“மாதே மறுக்காதே மாதே மறுக்காதே - அடி மங்கையே எந்தன் கோதே எரித்திடாரடி என்னை இள எய்குவேன் மலர்க்கணை பரிவுடன் இமையவள் வே புகன்ற வாக்கு தத்தம் டே
எனக் காமன் கூத்து அ முறையை அலங்கரிப்பதற்காக "ல
இக்கூத்தில் இடம்பெறும் பொதுவான தன்மையைக் காணலா தான் கூறவந்த விடயங்களைத் த ஒரு விடயத்தைக் கூற முன்பு, மறு ஆயத்தப்படுத்துவதையும் காணலி புகழ்ச்சி அணிகளையும், உருவச உதாரணமாக, இப்பாடலைக் கொ
“பச்சைக் கலாபமயிலே ம பாங்கான மாமயிலே பூங்க பங்கமில்லா மாமணியே ப பத்தினிப் பெண்ணே ரதிே
இப்பாடலில் வரும் கலாபப சிரோன்மணி என்பன ரதியைப் புகழ் பெணி , புத் தியில் பிரகஸ பெருமைப்படுத்துவனவாக அமைந்
இவைதவிர, ஆங்காங்கு வி மோனைகளும் சிறந்த முறையில் ை மேலும், பாடல்கள் ஒவ்வொன்றும் அமைந்துள்ளன. விருத்தத்துக்கு உ காணலாம்:
திருமதி. ஆர். engof 1

D
ங்கொடி மானே யானும் செந்தேனே ந்திற்கு யானே ால் புறப்படுவேனே’
புமைகின்றது. இப்பாடலில் தர்க்க ாவணி” அமைகின்றது.
பாடல்கள் அனைத்திலும் ஒரு ம் நடிக்கும் பாத்திரம் ஒவ்வொன்றும், யவாகக் கூறி முடிப்பதுடன், தான் பாத்திரம் அதை ஏற்கும் தன்மைக்கு Uாம். இதற்காக, அடுக்கடுக்காகப் 5ங்களையும் பயன்படுத்துகின்றனர். sigT6)Tib:
]ருமகளே
காவனக் குயிலே )ங்கள சிரோன்மணியே ய புத்தியில் பிரகஸ்பதியே’
Dயில், மாமயில், பூங்காவணக்குயில், pந்து கூறப்பட்டவையாகும். பத்தினிப் 5 பதி ஆகியவை அவளைப் தவையாகும்.
வசன அமைப்புக்கேற்றவாறு எதுகை, கயாளப்பட்டள்ளமையைக் காணலாம். விருத்தம், முதலான யாப்புகளில் தாரணமாகப் பின்வரும் பாடல்களைக்
26

Page 147
& "புரந்திரா உந்தன் சொல்ே நரஹிரி என்தகப்பன் நாரண கரமதில் மானையேந்தும் அரைநொடி தனி வழிப்பே “அஞ்சிடாதே என்மகளே அன்புடனே யானுரைக்கும் பஞ்சபாணன் தன்னையிதே பஷமுடன் தந்திடுவேன் ப கொஞ்சிய இருவர்களும் ( குணமுடனே சுகபோகமாக சஞ்சலங்களின்றியே வாழ் தயங்கியே வருந்தாதே த
இதைத்தவிர, காமன்
சந்தர்ப்பத்திலேயே அமைகின்றது. என்ற பகுதியிலேயே ஒரு தரு அ பல்லவி, அநுபல்லவி, சரணம் இடம்பெறுகின்றன என்பதும் குறிப்
என்.
மன்மத
L6)
“என்தலைவிதிதானோ - அ எவர் செய்த சதிதானோ
ஏற்று வாகனனேயுன் அடி இடர் செய்ய மனமது இன சொற்புத்தி கேட்டுயான் கு சூலபாணி உனைத் துரோ

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
போல் பரிவுடன் யானே சென்று
னன் அருளினாலே
கர்த்தனின் தபசையானும்
ன் அவரனே அஞ்சிடாதே’
ரதியே கேளும்
செய்திதன்னை
ா யானெழுப்பி
யப்படாதே
குவலயத்தில்
5 வாழ்ந்து
ந்திருப்பீர்
ருணம் நீயே’
கூத்தில் “தரு’ பாடுவது ஒரு அதாவது, “காமன் விசனப்பாடல்” அமைவதைக் காணலாம். அத்துடன் என்பனவும் இப்பகுதியில் மட்டுமே பிடத்தக்கது.
ன் தரு
லவி
96)6OTLD6) ஏதுமறியேன்
Iல்லவி யேனும் யானே சைந்து நின்றேனே ந்துக்குள் ளானேன் ாகம் செய்தேனே
27 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 148
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
சர
வந்த இந்திரன் முன்பு உ வள்ளலே யானதை கேட்பு தொந்திரவு வைத்துக் செ துன்பமுறுகிறேன் நீவரவே
என்.
பக்தரைக் காத்திடும் பார்6 பார்த்தருள் கடைக்கண்ண திக்கில்லா எந்தனை தோ சிறுவனாம் தியாகனை கா என்.”
ஆரம்பகாலங்களில், க காணப்பட்டமையை இப்பாடல் சுட மறைந்து போயின.
மேலும், சாதாரண பே கொடுக்கப்பட்டுள்ளமையையும் : ரதக் குக் கூறுதல் என்ற பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளமையைக் க
“எந்தன் மலர்க்கணைக்கு இதையறியாது சொல்ல 6 சந்ததம் தியாகராஜன் செ சந்தோசமாய் வருவேன் வ
பேச்சுமொழியானது, இட் பகுதிகளிலும் இடம்பெறுகின்றது. உரிமைக்குரலாக அமைகின்றது.
இவ்வாறு, காமன் 8 அமைந்துள்ளமையைக் காணலாப்
திருமதி. ஆர். etapoi

OOTLĎ
ரைத்தாலே யானும்
டேன் காணும் ன்றதால் யானும் ணும்.
வதிநேசா ால் பவனிவுல்லாசா ற்றுவாய் ஈசா ரும் பிரகாசா
ாமன்கூத்தில் “தரு’ அமைப்பு ட்டுகின்றது. அவை காலப்போக்கில்
ச்சு வழக்கிற்கு முக்கியத்துவம் காணலாம். உதாரணமாக, காமன் பகுதியில் பேச்சு மொழி T600T6)TLD.
எதிருமுண்டோடி வந்தாய் நீபோடி ால் கவிபாடி விடை ஈவாயோடி’
பகுதியில் மட்டுமன்றி, வேறுசில இது இருவரிடையே இடம்பெறும்
கூத்தில் இலக் கரிய நயம்
D.
28

Page 149
(ஏ) காமன் கூத்தின் பு
நோக்கும்.
காமன் கூத்தானது காலம் வந்த மலையக மக்களாற் பக்தியே ஆனால், இக்கூத்து இன்று பல்வேறு
முன்னர், ஒரு குறிப்பிட்ட பரம்பரையினருமே கூத்தை நட நேர்த்திக்கடன்களுக்காகவும், பக் பெற்றவரெவரும் கூத்தாடலாம் எ பாத்திரத் தெரிவுகள் இடம்பெற்ே
முற்காலத்தில் கூத்துக்க சில விளக்குகளை அல்லது, பந்த் இருக்கவில்லை. தற்போது போலக்
பாத்திரங்களைப் பொறுத்த ஆண்களே பொறுப்பேற்று நடித் காமனையும் ரதியையும் தவிர, போன்ற ஒரு சில பாத்திரங்கள் | அந்நிலைமை மாறி, அவற்றுடன் இந்திரன் ஆகிய பாத்திங்களும் ஐ காமன் கூத்திலிருந்து ஒருபடி வ
முற்காலத்தில் பாத்திர தெ தெரிவு செய்யப்பட்டனர். இப்போது
அதேசமயம், வயோதிபரும், அ முற்காலத்தில் இடம்பெற்ற கூத்து கட்டம் வந்தவுடன், கூத்து இடம் ெ அதாவது சிவன் அமர்ந்திருக்கும் வீசப்படும். இதன்மூலம், காமனை அந்நிலை மறைந்து, காமன் சி போதே, காமனை நோக்கிச் சிவன்

காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் பழைய வடிவமும் புதிய ம்
காலமாகத் தென்னிந்தியாவிலிருந்து பாடு நடத்தப்பட்டுவரும் கலையாகும். 3 மாற்றங்களுக்குள்ளாகி வருகின்றது.
குடும்பத்தில் உள்ளவரும், அவரின் டாத்தி வந்தனர். ஆனால், இன்று கதிக்காகவும், அதற்கேற்ற பக்குவம் ன்ற நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும், ற கூத்து மேடையேறும்.
கான களரியை அமைக்கும் போது, தங்களைத் தவிர, மின்சார வசதிகள் கள் அலங்காரங்கள் இருக்கவில்லை.
5வரை, அன்று தொடக்கம் இன்றுவரை து வருகின்றனர். ஆரம்பகாலத்தில், மேலதிகமாகத் துாதன், விநாயகன் மட்டுமே பங்கு கொண்டன. இப்போது நூதன், குறத்தி, வீரப்பத்திரன், காளி, இடம்பெற்று வருகின்றன. இது பழைய
சர்ச்சியையே காட்டுகின்றது.
தரிவின்போது, ஓரளவு வளர்ந்தவர்களே சிறுப்பிள்ளைகளும் கூட நடிக்கின்றனர். வருக்குச் சோடியாக வருகின்றனர். களில், காமன் மலர்க்கணை எய்யும் பறும் களரியின் ஒரு மூலையிலிருந்து
இடத்திலிருந்து ஒரு நெருப்புப் பந்தம் எரிப்பதாகக் காட்டப்படும். இப்போது வனிடம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கும் ர் அனுப்புவது போல் ஒரு வானவெடி 129
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 150
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியழு தீப்பொறியுடன் மேலே சென்று மீ6 காமனின் உயிர் பிரிவும் நடைபெறு காலத்துக்கேற்ற வளர்ச்சிநிலைை
அலங்காரப் பொருட்க6ை ஏற்பட்டுள்ளன. முன்னர் காமனின் “அரிதாரம்" எனப்பட்டது. தற்போது முன்னர் ரதியின் உதட்டுச் சாய இப்போது உதட்டுச்சாயத்துக்கு ஆடைகளைப் பொறுத்தளவில், அ
பழைய கூத்தில் சாதியடிப்ட இப்போது சாதியடிப்படையிலா விரும்பியவர்கள் பொழுது போக் இவையாவும் காமன் கூத்தின் மாறுதல்களையும் உணர்த்துகின்ற
அடுத்து, காமன் கூத்தை என்பது பற்றி நோக்கலாம். காமன் பற்றிப் பரம்பரையாக மரபு மு அண்ணாவிமார் கருத்துத் தெரிவிக்கு அது மக்களுக்கு ஊறு விை கொண்டுள்ளனர். தெய்வீகக் கை புகுத்தப்பட்டால், அதன் புனிதத்த பக்திக்கு இடையூறாக அமையலா
ஆயினும், சில இளைய மாற்றியமைக்கப்படவேண்டும். அதை வற்புறுத்துகின்றனர். மேலும், பென ஆடவேண்டும் எனவும் கருத்துக் தெ மறுத்துள்ளனர். ஏனெனில், பெண் விபரீதமாக முடியுமென்கின்றனர். ெ மனப்பக்குவம் இல்லையென்வும், ச எனவும் கூறுகின்றனர். ரதியாகப் ெ
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

)Lib ன்டும் கீழ் விடுகின்றது. அத்துடனே,
கின்றது. இத்தன்மை காமன் கூத்தின் பயே காட்டுகின்றது.
ாப் பொறுத்தளவிலும் மாற்றங்கள் முகத்திற் பூசப்பட்ட பச்சைநிறம், பச்சை நிறச்சாயம் பூசப்படுகின்றது. ந்துக்குச் சிவப்பு மை பூசப்பட்டது. “லிப்ஸ்டிக்’ பூசப்படுகின்றது. திக மாற்றங்களை காணமுடியாது.
படையிலேயே மத்தளம் தட்டப்பட்டது. ன சடங்குகள் மறைக்கப்பட்டு, காகவும் மத்தளம் தட்டுகின்றனர்.
பழைய வடிவத்தையும் புதிய
60.
ப் புதிய வடிவத்துக்கு மாற்றலாமா கூத்தைப் புதிதாக மாற்றியமைப்பது றைப்படி கூத்தை நடத்தி வரும் மிடத்து, அதனை மாற்றியமைத்தால், ளவிக்கலாம் என்ற கருத்தைக் தகளாக அமைவதால், மாற்றங்கள் ன்மை அற்றுப்போகுமெனவும், அது ம் எனவும் கருதுகின்றனர்.
தலைமுறையினர் காமன் கூத்து
மேடைக்கலையாக்கவேண்டும் என்று ன் பாத்திரமான ரதிக்குப் பெண்ணே ரிவிக்கின்றனர். இக்கருத்தைப் பலரும் கள் நடிப்பதும் மேடையேறுவதும் பண்களுக்குக் கூத்தில் நடிக்குமளவு கூத்தின் புனிதமே இல்லாமற் போகும் பண் ஒருவர் நடித்தால், அப்பாத்திரம்
30

Page 151
காட்டமுயன்ற பக்தினுயர்வு
கொண்ட கூத்தா
கருதப்படுகிறது. ~ം
காமன்கூத்து வளர்ச்சி பெற் வளர்க்கும் பொறுப்பு மக்களைச் என்பது ஒரு பிரச்சினையே கூத்துக மாத்திரம் மக்களின் கடமையாக வேண்டும்.
கூத்துகளை நவீன மு வளர்க்கக்கூடியதாக உள்ளது. அவ் போது, கூத்தின் கிராமியத்தன்பை தோன்றலாம். ஆனால், அவ்வாறு தன்மையை நவீன முறைகள் மேடையேற்றப்படவேண்டும்.
காமன்கூத்தை, நவீன உ காட்டலாம். நவீன உத்திகளை பாதகமேற்படலாம் எனச் சிலர் கரு சில வழிமுறைகளைக் கையாள முறையிலும் கூத்துக்கான தன் கதையமைப்பும் ஒழுங்கான நடி மக்களைக் கவரத்தக்கதாக அ காலத்திற்கேற்றவகையிலேயே உன் இன்னொரு வகையிலும் காமன் கூத் எவ்வாறெனின், கதை நிகழ்ந்த பயன்படுத்தலாம். இவைதவிர, பா பாத்திரங்களின் அசைவுகள், பாவங் கொண்டு இவ்வுணர்வினைத் ே பழக்கவழக்கங்கள் கூத்திற்கமை உணர்வினை எடுத்துக்காட்ட மிகு

5ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
மறைந்து, வேறு நோக்கத்தை 5க் காமன்கூத்து மாறிவிடலாம் எனக்
றுவரும் ஒரு கலை. எனவே, அதனை சாரும். அதை அவ்வாறு வளர்ப்பது ளின் பழைமையைப் பேணிக்காப்பது ாது. அதே கூத்தை வளர்க்கவும்
றையில் மேடையேற்றல் மூலம் வாறு மேடை நாடகமாக அமைக்கும் ) இல்லாமற் போகும் என்றவுணர்வு அற்றுப் போவதில்லை. கிராமியத் விழுங்கி விடாதவாறு, கூத்து
உத்திகளைக் கையாண்டு நடித்துக் கையாள்வதன் மூலம், கூத்திற்கே தலாம். அவற்றிலிருந்து பாதுகாக்கச் ாலாம். மேடையமைப்பு (Setting) 60)LD60)ulds 85ft L6)Tib. 6)gj6)ist60T பபுமிருப்பின், இயல்பாகவே கூத்து மைந்து விடுகின்றது. கதையின் டைகள் பயன்படுத்தப்படல் வேண்டும். தைப் புதிய வடிவத்துக்கு மாற்றலாம். காலத்தையொட்டிய மொழியைப் த்திரங்களுக்கான சில குறியீடுகள், கள் என்பனவற்றை அடிப்படையாகக் தாற்றுவிக்கலாம். அவ்வக்காலப் ய புகுத்தப்படுதல், பழைய கால ந்த உதவி புரியும்.
31 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 152
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியழு காமன்கூத்தை மேடைே கூத்தினை அப்படியே தலைகீழாக பழைய மரபுப்படி வரும் ஆட்டமும் தொடர்புடைய தாளம், நடிப்பு, மேன கூத்து இயல்பாகவே புதிய வடிவ
இதுவரை எத்தனையே பெற்றுள்ளமையைக் காணலாம். அவர்களின் நொண்டிநாடகம். இராவ இதுமட்டுமன்றி “கந்தன்கருணை வடிவிலமைந்துள்ளமை குறிப்பிட கூத்துகளில் ஒன்றான சொக்கரியும் கொழும்பு போன்ற பகுதிகளில் ே
இனி, இதுவரை காமன்கூத் முயற்சிகள் நடைபெற்றுள்ளன: தோட்டத்தைச் சேர்ந்த வீ. எச். ே மேடை நாடகமாக எழுதியுள்ளார். தோட்டத் தொழிலாளர் குடும்பத்தி பொருளாதார பிரச்சினையாக மாற் பாடல் மெட்டைத் திரைப்பட மெட்
காமன்கூத்தைப் புதிய “காமதகனம்’ ஒழுங்காகக் காட தோன்றலாம். எனினும், விஞ்ஞான உ நவீன உத்திகளையும் பயன்ப மேடையிலே காட்டலாம்.
அடுத்து, காமன்கூத்து நவி நன்மைகள் என்னவென நோக்கல மூன்று மணித்தியாலத்துக்குள் இளைப்பும் அலுப்பும் தோன்றாது பாட்டத்திலும்’ மூழ்கியிருக்கும் கை இருப்பதால், அது முடியும் தருவ
திருமதி ஆர் சோதிமலர் 1

DUD
பற்றவேண்டும் என்ற நோக்கில், மாற்றி விடுவது நவீன கூத்தாகாது. பாட்டும் அவ்வாறேயிருக்க, அதனோடு ட அமைப்பு, என்பவைகள் மாறினால், ந்தைப் பெறுகின்றது.
பா கூத்துகள் புதிய வடிவம் உதாரணமாக சு. வித்தியானந்தன் ணேசன் என்பவற்றைக் கொள்ளலாம். ” என்ற கூத்தும் பழைய கூத்து த்தக்கது. இதைத்தவிர, சிங்களக் கூட, இன்று மேடைநாடகமாக்கப்பட்டு Dடையேற்றப்பட்டுவருகின்றது.
தைப் புதிய வடிவில் மாற்றியமைக்கும் வா எனநோக்கலாம், லபுக்கலை வேலு என்பவர், காமன்கூத்தை ஒரு இவர் காமன், ரதி ஆட்டத்தை ஒரு ல் கணவன் மனைவிக்கிடையிலான 2றி எழுதியுள்ளார். ஆட்டத்துக்கான டாகவும் அமைத்துள்ளார்.
வடிவத்துக்கு மாற்றும் போது ட்டப்படாமல் போகலாம் எனவும் உலகில் ஒளி, ஒலியமைப்புக்களையும், டுத்தி, அத்தகைய காட்சியினை
ன முறைப்படுத்தப்படலால் ஏற்படும் ாம். கூத்துக்கள் இரண்டு, அல்லது அமையும் போது, பார்ப்போருக்குக் . கூத்தின் போது, “ஆட்டத்திலும் லஞர்கள், கூத்தின் நேரம் அதிகமாக ாயில் கதையையே மறந்துவிடுவர்.
32

Page 153
&
மேடைக்கூத்தாக அமையும் போது கூத்தாடுவதைப் பார்ப்பதற்கு மக் விழித்திருக்க வேண்டிய அவசியமி
காமன்கூத்து மேலும் வளர்ச் புதிய நன்மைகள் இக்கூத்திற் புகுத் மக்கள் மட்டுமன்றி, ஏனைய பகுதி ப பொது அரங்கில் நாடகமாக மே6 சிறந்த மேடைக்கலையாக வளர் காமன்கூத்து என்றுமே உயிர்த்துடி

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் , இந்நிலை உருவாகாது. மேலும், 5ள் விடிய விடிய நித்திரையின்றி ல்லை.
சி பெறவேண்டும் பக்தியோடிணைந்து ப்படவேண்டும். அத்துடன், மலையக க்களும் ரசிக்கக் கூடிய கலையாகப் டையேற்றப்படவேண்டும். அது ஒரு 5கப்படவேண்டும். அப்போது தான் ப்புடன் விளங்கும்.
3 திருமதி ஆர் சோதிமலர்

Page 154
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியழு
ΕδρόΠΟ
(ages.
1. டிக்கோயா ஸரொக்ஹே
துரைசாமி என்பவரிடம்
2. லபுக்கலை தோட்டத்தின்
எஸ். செல்லையா என்ப
3. தகவல் அளித்தவர், சி:
லபுக்கலை.
4. தகவல் அளித்தவர், ெ
19565Tuu.
5. மராட் டியரால் 6) T
அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட
எரிந்தகட்சி எரியாத கட் நின்று விவாதம் செய் சிவனைப் புகழ்ந்து கா கட்சியினர் காமனைப் புக
6. தகவல் அளித்தவர்,
எஸ். சின்னையா, கெ (35|T'Lib.
7. இவ்வாறான கருத்தை
ஸ்ரொக்ஹோம் தோட்டத் 8. மெளனகுரு.இ (1969)
எழுதும் முறை,’ தினக
பக்கம் 54 - 56
திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

மம்
இயல் சிப்புகள்)
நம் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த எஸ்.
நேரிற் பெற்ற தகவல்.
கொட்டகலை டிவிசனைச் சேர்ந்த வரிடம் நேரிற் பெற்ற தகவலாகும். ன்னையா, கொட்டகலை டிவிசன்,
பருமான், ஸ்ரொக்ஹோம் தோட்டம்,
வணி விவாத நிகழ்ச்சி து. இந் நிகழ்ச்சியின் போது, சி என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்து 1பவர்களில், எரிந்த கட்சியினர் ரமனை இழிந்துரைக்க, எரியாத கழ்ந்து சிவனை இகழ்ந்துரைப்பர்.''
ாட்டகலைடிவிசன், லபுக்கலைத்
த் தந்துதவியவர், டிக்கோயா நதைச் சேர்ந்த துரைசாமி ஆவார். 'பழைய கூத்துகளைப் புதிதாக ரன் நாடகவிழாமலர், கொழும்பு,
34

Page 155
உசாத்துணை
அறிவுநம்பி, அ. (1974) ஆ G
또 ஆறுமுகநாவலர், பொ.(1949) க E
இராமசாமி,துளசி. (1985) G. (с
望 ஐயாசாமி, ஆர். (1959) pl - g
G.
கந்தையா, வி.சி. (1964) LD
U
G
L
கருணாநிதி, மு. (1988) G
L
காசி விசுவநாதன் (1967)田 செட்டியார்
6
கிருஷ்ணசாமி, ப. (1987) G
(
சக்திவேல், சு. (1983) is ( சண்முகசுந்தரம், சு. (1978) ந

ாமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
நுாற்பட்டியல்
பூயப் வுக் கோவை(தொகுதி 3), சன்னை, இந்தியப் பல்கலைக் ழகத் தமிழாசிரியர் மன்றம். நீ த புராணம் , கொழும் பு, வலெட்சுமி வெளியீடு. நல்லைமாவட்ட நாட்டுப்புறத் தெய்வங்கள், சென்னை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம். ாடோடிப் பாடல்கள், சென்னை, இராயப்பேட்டை அருணோதய வெளியீடு.
ட் டக் களப் புத் தமிழகம் ,
UITp L1 UT 60OT Lö, ஈழகேசரி பொன்னையா நினைவு வெளியீட்டு Dன்றம்.
பான்னர்-சங்கர், சென்னை, பூம்புகார் பதிப்பகம்
லித் தொகை, சென்னை, நிருநெல்வேலி தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நுாற்பதிப்புக் 5ழகம்.
காங் குநாட்டு வரலாறும் அணி ணன் மார் வழிபாடும் , பெங்களுர், தன்னனானே பதிப்பகம். ாட்டுப் புற இயலி ஆயப் வு, சென்னை, மணிவாசகர் பதிப்பகம். ாட்டுப்புறவியல் ஓர் அறிமுகம், பங்களுர், இலக்கிய மாணவர் வெளியீடு.
35 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 156
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
பழநிசாமி (1971)
சதாசிவம், ஆ. (1969)
சிவத்தம்பி, கா. (1993) g
சிவானந்தன்,அ. (1960) L
சுப்ரமணியம்,க.நா. (1969) (தொகுப்பு) சுகிசுப்ரமணியன், (1979) L
0.660.
சொக்கலிங்கம்,க. (1977) R.
( தில்லைநாதன், சி. (1977) g (
தியாகராஜச்செட்டியார் (1957) ந (தொகுப்பு) t
( நரசிம்மன்,வை.மு. (1961) G (பதிப்பாசிரியர்) (
(
SLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (1961) Lu LLSLLLLLSLLLLLLSLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLSLLLLLLLS (1961) ш
5
(
திருமதி. ஆர் சோதிமலர் 1

LD ழத்துத் தமிழ்க் கவிதைக் களஞ்சியம், கொழும்பு, சாகித்திய மண்டல வெளியீடு. Nலங்கை மலையகத் தமிழரின் பண்பாடும் கருத்துநிலையும், இலங்கை, உதயம் நிறுவனம். திற்றுப்பத்து, யாழ்ப்பாணம், ஆனந்தா அச்சகம். மிழ்வட்டம், சென்னை, மலர் வெளியீட்டுக் குழு. துமுகம், புதுடில்லி, நெஷனல் புக்
டிரஸ்ட் வெளியீடு. ழத்துத் தமிழ் நாடக இலக்கிய வளர்ச் சரி, யாழ் ப் பாணம் ,
முத்தமிழ்மன்ற வெளியீடு. Nந்துதர்மம் , பேராதனை, பேராதனைப் பல்கலைக்கழக இந்து மாணவர் மன்ற வெளியீடு. வரத்தின ஒப்பாரி, சென்னை, அமரம் பேடு இராஜரத் தரின முதலியார் பதிப்பு.
பருமி பாணாறி று பி ப ைட , சென்னை, வை.மு. கோபால கிருஷ்ண மாசாரியார் "கம்பனி வெளியீடு. லைபடுகடாம், சென்னை. துரைக் காஞ்சி, சென்னை, வை.மு.கோபால கருஷ ன மாசாரியார் வெளியீடு. |ணி ணன் மார் சுவாமிகதை, சென்னை, வெற்றிவேல் பதிப்பகம்.

Page 157
பெருமாள்,ஏ.என்.
பேராசிரியர் (உரையாசிரியர்)
மனோகரன், துரை.
மாதவதாஸன், சி.
மெய்யப்பச் செட்டியார்,அ. வித்தியானந்தன்,சு.
வேலுப்பிள்ளை, சி.வி.
ராஜம், எஸ்.
&5
(1980) த
(1967)
(1987)
(1950)
(1964)
(1963)
(1979)
(1969)
(1958)
நாளேடும் மலர்களும்
தினகரன் (15-02-1987)
கந்தையா,வி.சி.
(1969)
6
-

Tமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும் மிழ் நாடகங்களின் தோற்றமும் 1ளர்ச்சியும், சென்னை, உலகத் மிழாராய்ச்சி நிறுவனம். தால்காப்பியம் (பொருளதிகாரம்) சன் னை, தரிருநெல் வேலி சைவசித்தாந்தம் நுாற்பதிப்புக் ழகம். ள்ளுப்பாடல் பற்றிய ஓர் ஆய்வு வேளாணி மைதி தொழிலி lசய்யும் சமுதாய மொன்றின் யாழ்வு பற்றிய சிறப்பு நோக்கு), பராதனைப் பல்கலைக்கழக கலாநிதிப் பட்டத்துக் காகச் மர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆய்வு கட்டுரை. ாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம், சென்னை, ஸ்பெசிபிக் எண்டோ மெண்ட்ஸ் வெளியீடு.
ருவாசகம், புதுக்கோட்டை, கலைமகள் கல்லுாரி வெளியீடு. மிழர்சால்பு, கண்டி, தமிழ்மன்ற ിഖണിuീ. ரித் தியானந்தம் , கொழும்பு, )ணிவிழா வெளியீடு. லைநாட்டு மக்கள் பாடல்கள், சென்னை, கலைஞன் பதிப்பகம். றநானுாறு, சென்னை, மர்ரே அண்டு கம்பனி.
காழும்பு, டி.ஆர் விஜயவர்தன Dாவத்தை
னகரன் நாடக விழா மலர், கொழும்பு.
37 திருமதி ஆர். சோதிமலர்

Page 158
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமு
மெளனகுரு, இ. (1969) g
கலைக்களஞ்சியம்
L0LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL (1956)压 (
E
ஆங்கில நூல்கள்
Brenda, E.F. Beak (1992) E
ஆங்கில கட்டுரைகள்
Viththianandan, S. (1968) “A р
M iu t
திருமதி. ஆர். சோதிமன்ர் 1.

D
னகரன் நாடக விழாமலர், காழும்பு.
லைக்களஞ்சியம் (தொகுதி-3) சன்னை, தமிழ் வளர்ச்சிக் ழகவெளியீடு.
lder Brothers Story (part-II), ndia, Madras, Institute of Asian tudies.
A study oftwo types of folk drama eculiar to the Tamils of Ceylon', Madras, Proceeding of the second ternational Conference Seminar of leTamil studies Vol-2
8

Page 159
85E5TL
 

மன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
ン
)N
39 திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 160
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரிய
 

(LPLD.

Page 161
ரதி காம
 
 

Dன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரியமும்
7 ܒ
4. திருமதி. ஆர். சோதிமலர்

Page 162
காமன் கூத்தும் மலையகப் பாரம்பரிய
மலையகத் நடைடெ
மொத்த
கெண்டி கம்பளை கலன்
'தென் நாவலப்பிட்டி • புஸ் தலவாக்கலை ந வட்டவளைக்
நு கொட்டகலை
நெ
டிக்கொயா ஹட்ட
பெ
மஸ்கெலியா
திருமதி. ஆர். சோதிமலர் .

மும்
றம் இடங்கள்
606
BT bதொட்டை 666)T606
பேதுளை rջԶ9ԱԱT 醬
பேணடாரவளை ன் பாகவந்தலாவை
142

Page 163
"இளம் வயதினர் தமது ப எதிர்பாலாரிடம் அன்பு கொள்வதுண் உருவம் கிடையாது...... உணருத விளக்கமோ, வடிவமோ கிடையாது. அன்பை விளக்கவே காமனா பெறுகின்றது”
Printed by : SUNPRINTS
0777-222953 033-2239186

ருவத்திற்கேற்ப, டு..... அன்புக்கு லன்றி, இதற்கு வடிவற்ற அந்த ட்டம் இடம்
காமன்கூத்து -