கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: மலையகம் எனும் அடையாளம்: மலையக இலக்கியத்தின் வகிபங்கு

Page 1
அமரர் இர
பன்
நில
மலையகம் என மலையக இலக்கி
மலையக மூத்த தெளிவத்
அமரர் இர. சிவலிங்க
20

ர. சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்த
எனிரண்டாவது ணவுப் பேருரை
ம் அடையாளம்: யத்தின் வகிபங்கு
இலக்கியவாதி குை ஜோசப்
5ம் ஞாபகார்த்தக் குழு

Page 2
மலையகம் எனு
மலையக இலக்கி
மலையக முத்த
தெளிவத்ை
அமரர் இர. சிவலிங்க
20

ம் அடையாளம்: யத்தின் வகிபங்கு
த இலக்கியவாதி தை ஜோசப்
ம் ஞாபகார்த்தக் குழு 11

Page 3
நூல்
ஆசிரியர்
பதிப்பாசிரியர்
வெளியீடு
திகதி
பக்கங்கள்
அச்சுப் பதிப்பு
மலையகம் எ மலையக இல
தெளிவத்தை
தை. தனராஜ்
அமரர் இர. சி BQ2/2, Gun60 கொழும்பு - 0
18.09.2011
44
யுனி ஆர்ட்ஸ் 48B, புளூமெ6

னும் அடையாளம்: க்கியத்தின் வகிபங்கு
ஜோசப்
வலிங்கம் ஞாபகார்த்தக்குழு ரிங் டவுண், மங்கள றோட், 8.
(பிறைவேட்) லிமிட்டெட், ண்டால் வீதி, கொழும்பு - 13.

Page 4
மலையகம் எனும் அ இலக்கியத்தி
அனைவருக்கும் வணக்கம்.
இளைஞர் தளபதி எனவும் ெ தசாப்தங்களுக்கு முன்னர் மன பெருமையுடனும் கெளரவிக்கப் அவர்களது பன்னிரண்டாவது நிை பணிசெய்த இந்த ஹட்டன் மார வாய்ப்பு கிடைத்தமை குறித்து இதனை எனக்குக் கிடைத்த உயர் மலையக வரலாற்றில் 1960க குறித்து நிற்கின்றன. இக்காலக் அரசியல் பொருளாதார துறைக் ஏற்பட்டதோடு கலை இலக்கியத்தி பகுதி உறுதியான கால்கோள் இ இருவர். ஒருவர் இன்றைய நிை அமரர் இர. சிவலிங்கம் அவர்கள் ஹலன்ட்ஸ் கல்லூரியின் ஆசிரி முன்னோடிகளின் ஒருவருமான இந்த மண்டபத்தில் அமர்ந்திரு செல்வாக்குக்கு உட்பட்டவர்களே நான் மிகவும் மதிக்கின்ற ( சிவலிங்கத்தின் இந்த நினைவுப் சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்தக் குழுவி எண் னைக் கேட்டுக் கொணி மகிழ்ச்சியடைந்தேன். அமரர் சிவ6 (UDIQUITg5). மறந்து விடவும் 8 சிந்தனையுடன் இர. சிவலிங்கம் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக ப முன்னெடுத்து வருகின்றனர். வெளியீடுகள், ஆய்வுகள், போட்டி என அவர்களது பணிகள் எவ்: தொடர்கின்றன. மேற்படி குழுவி அன்புக்குரிய மாணவர்கள். பணிகளுக்காக அவர்களை மனமு பணிகள் தொடர வேண்டுமென
இனி நான் எடுத்துக்கொண்ட
3

டையாளம் : மலையக
ன் வகிபங்கு
சொல்லின் செல்வர் எனவும் சில லயக மக்களால் அன்புடனும் பட்ட அமரர் இர. சிவலிங்கம் னவுப் பேருரையை அவர் வாழ்ந்து நகரில் நிகழ்த்துவதற்கு எனக்கு நான் பேருவகை அடைவதோடு iய கெளரவமாகவும் கருதுகிறேன். ள் ஒர் யுகத்தின் ஆரம்பத்தைக் கட்டத்தில் மலையகத்தின் சமூக ளில் ஒரு பாரிய விழிப்புணர்ச்சி ன்ெ உருவாக்கத்திலும் இக்காலப் |ட்டது. இதற்கு வித்திட்டவர்கள் னைவுப் பேருரைக்கு காரணமான அடுத்தவர், அவரது தோழரும் பரும் மலையக இலக்கியத்தின் அமரர் திருச்செந்தூரன். இன்று க்கின்ற பலர் அந்த இருவரின்
என்பதில் ஐயமில்லை.
பெருமகனான அமரர் திரு இர. பேருரையை நிகழ்த்துமாறு இர. பின் தலைவர் திரு. வாமதேவன் ட போது நான் பெரிதும் லிங்கத்தை மலையகம் மறந்துவிட வடாது. அத்தகைய உயரிய ஞாபகார்த்தக் குழுவினர் கடந்த ல்வேறு உன்னத பணிகளை நினைவுப் பேருரைகள், நூல் கள், திறமைசாலிகள் கெளரவிப்பு வித பிரதிபலனும் எதிர்பாராமல் னரில் பலர் அமரர் சிவலிங்கத்தின் இவர்களின் உயரிய சமூகப் வந்து பாராட்டுவதோடு அவர்களது நான் அவாவுகிறேன்.
தலைப்புக்கு வருகிறேன்.

Page 5
அறிமுகம்
தமிழ் இலக்கியம் என்று பேசப்படுவதுபோல் மலையக பேசப்படுகின்ற அளவுக்கு ம6 பற்றிய இவ்வெழுத்துக்கள் ஈழத் தமிழ் இலக்கியம், புலம்பெயர் பொதுவாகவும் ஒரு தாக்கத்தி மலையக இலக்கியத்தின் மு: ஆய்வாளர்கள் பின்வருமாறு கு
ஈழத்து இலக்கியத்தினை ஆற்றலை இன்று மலையகம் செ (20 ஆம் நூற்றாண்டு ஈழத்துச்
பெருந்தோட்டத் தொழிலா6 பிரக்ஞை வளர்த்தெடுக்கப்பட ே இலக்கியம் முதலிடம் வகித்தது
பிரதேச வாழ்க்கையை ெ வந்துள்ள படைப்புக்களில் பெ களமாக உள்ள மலைநா எழுதப்பட்டிருப்பனவற்றிற்குத் த க.கைலாசபதி (தோட்டக் காட்ட
மலையக இலக்கியம் என் ஈழத்துத் தமிழ் இலக்கிய வளர் கூறாகப் போற்றப்பட்டு வருகின்ற சஞ்சிகை - உயிர் நிழல் - கட்
நமது நாடு பல நூற்றாண்டு மற்றும் கலாசாரப் பின்னணியை இலங்கையின் ஏடறிந்த வரலாற் வீதம் அந்நிய ஆதிக் கத்தி ஐரோப்பியர்களால் ஆளப்பட்ட ச போர்த்துக்கேயரும், ஒல்லாந்த ஆண்டபோதும் பிந்திவந்த பிரித்த மலையகப் பெருந்தோட்ட கொண்டுள்ளனர்.
பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியம் இருந்து வந்த பொருளாதார அ நவீன சந்தைமயமாக்கலை ே அரசியலுக்கேற்ப ஏற்றுமதியை ை

ஈழத்தமிழ் இலக்கியம் என்றும் இலக்கியம் என்றும் தனியாகப் )லயகத்தின் உழைக்கும் மக்கள் தமிழ் இலக்கியத்தில் குறிப்பாகவும், தமிழ் இலக்கியம் ஆகியவற்றில் னை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கின்றன. 5கியத்துவம் பற்றி பல இலக்கிய நறிப்பிட்டுள்ளனர் : செழுமைப்படுத்தும் ஒரு பிரதான காண்டிருக்கிறது - செ. யோகநாதன்
சிறுகதைகள் - முன்னுரை) ார்களின் தனித்துவ அடையாளப் வண்டிய பெரும் பணியில் மலையக - பேராசிரியர் அமரர் கா.சிவத்தம்பி
பாருளாய்க்கொண்டு எழுதப்பட்டு ருந்தோட்டப் பயிர்ச் செய்கைக்குக் ட்டை மையமாகக் கொண்டு னி இடமுண்டு - பேராசிரியர் அமரர் டினிலே - முன்னுரை).
னும் இலக்கியத் தொகுதியானது ச்சிப் போக்கின் மிக முக்கியமான து - லெனின் மதிவாணம் (தமிழகச் -டுரை).
கால வரலாற்றினையும், அரசியல் பயும் கொண்ட ஒரு சிறிய நாடு. றில் ஏறத்தாழ ஒரு இருபத்தைந்து நின் கீழ் குறிப்பாக மேற்கு ரித்திரத்தையே உள்ளடக்குகிறது. ரும் இலங்கையைக் கைப்பற்றி ானியரே இலங்கையின் வரலாற்றில்
வரலாற்றில் முக்கிய இடம்
இதுவரை காலம் இலங்கையில் டித்தளத்தை மாற்றி அமைத்தது. நாக்கமாகக் கொண்ட தங்களது மயமாகக் கொண்ட முதலாளித்துவ
4

Page 6
பொருளாதாரத்தை அறிமுகம் செu சமூகவியல் அமைப்புக்கள் யா ஆதாரமாகக் கொண்டு பழைt எழுப்பப்பட்டவை. ஆகவே புதி முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் ஆ வரவேற்கின்ற - வளர்த்தெடுக் கட்டுமானத்தை வேண்டி நின்றது எழுப்பப்பட்டிருந்த நிலப்பிரபுத்து செய்யும் விதத்தில் அந்நிய
பிரித்தானியரால் அறிமுகப்படு ஆங்கிலேயருடையது. அந்நிய உ
இவ்வாறு ஒரு புதிய பொருள கொண்டு ஆரம்பமானதே இன்று என்று அறிமுகம் கொண்டுள்ள பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் வ காலம் தப்பிய மழை, வறட்சி, ஆகி விளைவான கைத்தொழில் புரட்சியி மையமாகக் கொண்டிருந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த விவசாயி வாடும் ஒரு மக்கள் கூட்டமாக ம தொழில் ஏதுமின்றி பட்டினி கி ஏதாவதொரு தொழிலை உயிரை பார்ப்போம் என்னும் முயற்சிே மலைப்பிரதேசத்துக்குக் குடி பெu
புலப் பெயர்வுக்கான இரண்டு 35|TU600s (Pulling factor) LDsbBg5 g) எந்த ஒரு புலப் பெயர்விலும் இந் மற்றதிலும் பார்க்கக்கூடிய அழு உதாரணத்துக்கு 83 இன் பின் நாடுகளுக்கான புலப்பெயர்வைக் முடியாத நிலையின் தள்ளுகின்ற - அழுத்தம் கொண்டதாக இருந்தது தமிழர்களின் இலங்கையின் மை Sbg5 Pulling - Pushing 9,35u செயற்பட்டுள்ளதைக் காணல செயற்பாடுகளைப் போலவே, க மூலம் இழுக்கும் காரணிகளும் ெ கிராமங்களின் இந்தத்தள்ளும் க துன்பக்கேணி’யும் இலங்கை மை
5

பதது. இலங்கையின் பொருளியல், வும் நிலப்பிரபுத்துவ முறையை ப கிராமிய முறையில் கட்டி தாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புதன் வரவையும் வளர்ச்சியையும் கின்ற ஓர் அரசியல் - சமூக l. கிராமிய முறையில் கட்டி வ முறைமையை பலம் குன்றச் முதலும் அந்நிய உழைப்பும் த்தப்பட்டது. அந்நிய முதல் ழைப்பு இந்தியத் தமிழருடையது! ாதார மாற்றத்தினை மையமாகக் இலங்கையில் மலையக மக்கள் - அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற ரலாறு. இந்திய விவசாயத்தில் யவையும் ஆங்கில ஆதிக்கத்தின் ன் செல்வாக்கும் விவசாயத்தையே நிலமற்ற சாதிப்பிரிவுகளால் களை வேலையற்று பட்டினியால் )ாற்றியிருந்தது. செய்வதற்குத் டந்து சாவதைவிட கிடைக்கும் ப் பணயம் வைத்தாவது செய்து ய இவர்களை இலங்கையின் பர வைத்தது.
காரணிகளில் ஒன்று இழுக்கும் 6ir(65lb BITU600s (Pushing factor). த இரண்டில் ஏதாவதொரு ஒன்று த்தம் கொண்டதாக இருக்கும். னான ஈழத்தமிழர்களின் மேலை க் கூறலாம். ஈழத்தின் வசிக்க - விரட்டுகின்ற காரணியே கூடுதல் வெளிப்படை. ஆனால் இந்தியத் லயகத்துக்கான புலப்பெயர்வில் இரு காரணிகளுமே சமமாக ாம். தள்ளும் காரணிகளின் ங்காணிமார்களின் பிரச்சாரங்கள் சயற்பட்டுள்ளன. தென்னிந்தியக் ாரணி பற்றி புதுமைப் பித்தனின் Uயகத்தின் இழுக்கும் காரணிபற்றி

Page 7
கோ.நடேசய்யரின் திரு. ராமச அழகாகப் பதிவு செய்கின்றன.
மலையக இலக்கியம் ஒரு உ பின்பே எழுந்தாலும் அதற்கான 6 முன்பிருந்தும் போடப்பட்டே கொள்ளத்தக்கது. ஆனாலும் 6 அந்தப் பழைய தளத்தின் மேல்த தேவையில்லை. அறுபதுகளு உத்வேகம் மலையகம் என்கின்ற என்கின்ற உருவாக்கத்துடனும்
மலையக சமூகத்தின் மூத்த பரம்பரையினரின் மிகவும் குறைந்தவர்கள் அல்லது அற்றல் உயர்த்துகின்ற, முன்னேற்றுகின்ற இளந்தலைமுறையினரையே சார் உயர்வும், முன்னேற்றமும் அச் போதும் தம் சமூகக்குறைபாடுகை களைய முற்படும்போதுமே ஏற்ட இளைஞ்ர்கள் தோட்டத்துச் சமூக விலக்கிக் கொள்வதும் ஒதுக்கிக் ஒன்றிருந்தது. படித்த மலையக மக்களுக்குமிடையிலான ஒரு ச ஏற்படுத்திக் கொண்டனர். இதை : நாம் கொள்ளலாம்.
கோ. நடேசய்யரின் காலம்
1931 இல் கோ. நடேசய்யர் சேர்வையின் சரிதம் பற்றி ஆர ஐயரிடம் இருந்தது ஒரு அசை தஞ்சாவூர்க் காரரான நடேசய்ய என்னும் தன்னுடைய அமைப்பு கொழும்பில் அமைத்திருந்தார். தன்னுடைய வர்த்தக மித்த சேகரிப்பதற்குமாகவே கொழும்பு வருகையை அறிந்திருந்த தஞ் அய்யரை அணுகி அப்படியே ே இந்தியத் தொழிலாளர்களின் ெ ஆராய்ந்து கொண்டுவரும்படி  ே சமர்ப்பிப்பதற்காக ஒரு தொகை ே வழங்கியிருக்கும்.

ாமி சேர்வையின் சரிதமும் மிக
டத்வேகத்துடன் அறுபதுகளுக்குப் ஒரு தளம் 30களிலிருந்தும் அதற்கு வந்துள்ளது என்பதும் மனம் 0க்குப் பின் எழுந்த இப்புதுவேகம் ான் எழுந்தது என்று நாம் மயங்கத் க்குப் பின் எழுந்த இந்தப்புது உணர்வுடனும், மலையகச் சமூகம் மேலெழுந்த ஒன்று.
ந பரம்பரையினர் அல்லது மூத்த அதிகமானோர் கல்வி அறிவு பர்கள். எனவே இந்தச் சமூகத்தை , மதிக்கின்ற செயற்பாடுகள் படித்த ந்திருந்திருந்தது. ஒரு சமூகத்தின் சமூகத்தினர் அதனை மதிக்கும் ள தாங்களே உணர்ந்து அதனைக் பட முடிகின்றது. ஆனால் படித்த வாழ்க்கையில் பங்கு பற்றுவதை கொள்வதுமாகவே இருந்த காலம் வாலிபர்கள் தங்களுக்கும் இந்த ep85 g5|TUg560)g5 - (Social distance) ஐம்பதுகள் வரையிலான காலமாக
எழுதி இருந்த திரு. ராமசாமி ம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டிருந்தேன். க்க முடியாத இந்திய உணர்வு. ர் இந்திய வியாபாரிகள் சங்கம் பிற்கு ஒரு கிளைச்சங்கத்தைக் அதன் ஆண்டு விழாவுக்காகவும் நிரன் பத்திரிகைக்கு சந்தா
வந்தவர். அவரின் கொழும்பு சை ஜில்லா காங்கிரஸ் கமிட்டி’ தாட்டப் பகுதிகளுக்கும் சென்று பாருளாதார நிலைமை பற்றியும் கட்டிருந்தது. இந்த அறிக்கை வதனமும் அய்யருக்கு காங்கிரஸ்

Page 8
தன்னுடைய கொழும்பு வேலை தோட்டப் பகுதிகளுக்கும் விஜ தடைச்சட்டம் வெளியார் தோட்டங்க சேவை ஒப்பந்தக் கட்டளைச் ச செல்வதைத் தடுத்தது. ஒரு 6 ஒரு திறந்தவெளிச் சிறையா பராமரிப்பின்றி. பாதுகாப்பின்றி, சுக குறிக்கோளாகக் கொண்ட துரைL அட்டூழியங்களினால் பாதிப்புற்று ே தோட்ட மக்கள் பற்றியும் இந்த ( அறிந்துக் கொண்டார். இந்தியா, தொடர்ந்து வசிக்கும் எண்ணத் கொழும்புவாசிகளான இந்திய பத்திரிகைகள் வெளியிட்டார். தொழிற்சங்கம் நடத்தினார். இப்ப பின் ஏ.ஈ. குணசிங்க அவர்களின் ஆத்திரமடைந்தார். அவருக்கு செயற்படவும் துணிந்தார். முப்பதுக டி.எஸ் சேனானாயக் கா, சி. போன்றவர்களின் இந்திய எதிர்ட் ஜெயவர்தனாவின் நூல் விரிவாக
வீரகேசரியின் ஆசிரியராக சோமாவதி அல்லது இலங்கை சிங்கள அரசியல்வாதிகளின் இந் பூர்வமாக விமர்சனம் செய்கின்றது நடேசய்யர் குணசிங்கவுடன் மு சங்கத்திலிருந்து தூக்கி எறியப்பட் முரண்பாடே இவரை ஹட்டனுக்கு தோட்ட மக்களை மையமாகக் கெ என்னும் நினைவுப்பொறியைப் ட கொழும்பை அண்டிய பகுதிகை பலத்தால் விஸ்வரூபம் கொண்டு
தலைநகர் கொழும்பிலிருந்து அய்யர் தொப்பித் தோட்டம் என் தனது செயற் தளமாகக் கெ தொழிலாளர் சம்மேளனத்தை உரு என்னும் அச்சுக் கூடத்தை ஆரம்பி அநீதிகளையும், அவர்களுக்( அச்சமின்றியும் ஊக்கத்துடனும்

களை முடித்துக் கொண்டு அய்யர் ஐயம் செய்தார். அத்துமீறல் ளுக்குள் பிரவேசிப்பதைத்தடுத்தது. ட்டம் தோட்ட மக்கள் வெளியே பகையில் ஒவ்வொரு தோட்டமும் கவே இருப்பதையும், போதிய ாதார வசதிகளின்றி லாபத்தையே மார்களினதும், கங்காணிகளினதும் பாதிய வருமானமின்றி அல்லலுறும் முதல் விஜயத்தின்போதே அய்யர் சென்று மறுபடியும் இலங்கையில் துடன் கொழும்பு வந்த போது ர்களுடன் சேர்ந்து இயங்கினார். ஏ.ஈ.குணசிங்கவுடன் இணைந்து டியே ஒரு ஆறேழு ஆண்டுகளின் இந்திய எதிர்ப்பு பிரசாரங்களினால் எதிராகப் பிரச்சாரம் செய்யவும் ளின் காலப்பகுதியில் ஏ.ஈ.குணசிங்க டபிள்யு.டபிள்யு கன்னங் கரா பபுப் பிரச்சாரங்கள் பற்றி குமாரி
ப் பதிவு செய்கின்றது.
இருந்த எச். நெல்லையாவின் இந்தியர் நட்பு என்னும் நாவல் தியத் துவேஷம் பற்றி யதார்த்த து. இந்திய உணர்வு மிக்கவரான ரண்பட்டுக் கொண்டார். தொழிற் டார். ஏ.ஈ குணசிங்கவுடன் ஏற்பட்ட நகர்த்தியது அல்லது தள்ளியது. Tண்டே தான் பலம் பெற வேண்டும் பற்ற வைத்ததே, கொழும்பையும் ளயும் சேர்ந்த சிங்கள மக்களின் நின்ற ஏ.ஈ.குணசிங்காதான். மலையகம் நோக்கித் தள்ளப்பட்ட று பெயர் கொண்ட ஹட்டனைத் ாண்டார். இலங்கை இந்தியத் நவாக்கினார். சகோதரி பிரிண்டர்ஸ் த்தார். தொழிலாளர் மத்தியிலுள்ள கெதிரான அராஜகங்களையும் எடுத்துக் காட்டினார். டொனமூர்

Page 9
ஆணைக்குழுவின் செயற்பாடுக செயற்பாடுகள் ஒரு அரசியல் வி நிற்கின்றது. தோட்ட மக்களின் பல பயன்படுத்திக் கொண்டவர் கே நடந்த இரண்டாவது பொதுத் கோ.நடேசய்யர் தேர்ந்தெடுக்கப்ப 1941 இன் தேர்தல் பின் போடப்பு ஆண்டுகள் சட்டசபை அங்கத்த
1920 க்குப் பின்னர் ஒருக எழுத்துலகில் ஒரு பிரதான இ இருந்திருக்கின்றார். அவர் தமிழ் பத்திரிகைகள் வெளியிட்டார். வெளியிட்டார்.
* நீ மயங்குவதேன்
வெற்றியுனதே தொழிலாளர் அந்தரப் தொழிலாளர் சட்டப்பு Planter Raj The Ceylon Indian Congre எல்லா நூல்களுமே கட்டுரை 6
0.
Ko
0.
Ko
0.
உறங்கிக் கிடக்கும் ஒரு சமூ அறிவு ஜீவிகளுக்கு எழுத்து, பத் ஆகியவற்றுடன் நெருக்கமான ெ இருந்து வந்துள்ளது! எல்லா ந நடேசய்யரும் அதற்கு விதி இளைஞர்களை உறக்கத்திலிரு நூல் என்னும் முன் அட்டைக் கு வெளியிட அய்யர் விரும்பிச் செய எழுச்சிக்கு, புறநிலைச் செயற்பா செயற்பாடுகளும் அவசியம் இவைகளை வெளியிடத் தொடங் நூல் நீ மயங்குவதேன். 1931 இரண்டாவது நூல் வெற்றி உன இரண்டு நூல்களுமே ஹட்டன் இந்த இரண்டாவது நூல் வெளி அய்யர் அமரர் ஆனார்.
தன்னுடைய இடைவிடாத பேச்சால், துண்டுப்பிரசுரங்களால்

ஸ், சர்வஜன வாக்குரிமை போன்ற ப்ெபுணர்வை மலையகத்தில் வேண்டி த்துடன் அதை வெகு கரிசனையுடன் நடேசய்யர். 1936 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் ஹட்டனில் இருந்து ட்டார். இரண்டாம் உலகப் போரினால் ட்டது. மேலும் ஒரு 5 வருடமாக 10 வராக இருந்தவர் நடேசய்யர். ால் நூற்றாண்டு காலம் மலையக டம் வகிப்பவராக கோ.நடேசய்யர் லும் ஆங்கிலத்திலுமாக ஏராளமான பத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை
பிழைப்பு த்தகம்
ss போன்றவை குறிப்பிடக் கூடியவை. வடிவிலானவையே.
கத்தைத் தட்டி எழுப்பிவிடத்துணியும் ந்திரிகைத் தொழில், நூல்வெளியீடு தொடர்பு எல்லாக் காலங்களிலுமே ாடுகளிலுமே இருந்து வந்தள்ளது விலக்கல்ல. ‘தமிழ் நாட்டு ந்து தட்டி எழுப்பும் அருமையான றிப்புடன் அகவெழுச்சி நூல்களை பற்பட்டார். ஒரு மக்கள் கூட்டத்தின் டுகள் மட்டும் போதாது. அகநிலை என்பதை அய்யர் உணர்ந்தே கினார். இந்த வரிசையின் முதல்
இல் வெளிவந்த நூல் இது. தே. இது 1947 இல் வெளிவந்தது. சகோதரி பிரஸ் வெளியீடுகளே. வந்த அதே 47 இல் கொழும்பில்
பிரசன்னத்தால் ஆற்றல் மிகு மீனாட்சியம்மாளின் பாடல்களால்,
B

Page 10
தொழிற்சங்க நடவடிக்கையால் மலையகத்தை ஆட்கொண்டிருந்த வெளியிட்ட "தோட்ட முதலாளி தோட்ட முதலாளிகளாகிய
கூண்டிலேற்றி விசாரணை செய செல்லாமல் தடுப்பதற்காக நூற் தீயிலிட்டுக் கொழுத்தினார்கள் : சாதனைகள் என்னும் தனது சி.வி.வேலுப்பிள்ளை அவர்கள்.
கோ.நடேசய்யரின் பணிகளை வெளிக்கொணர்ந்த - அறிமுகப்படு கலை இலக்கிய பேரவைக்கும் ஆ செயலர் அந்தனி ஜீவாவுக்கும் கோ.நடேசய்யர், பத்திரிகையாளர் வரலாற்று ஆய்வு நூல்களைத் த
பாரதி பற்றி இலக்கிய ரீதிய ‘பிரிதொரு காலகட்டத்தில் பா அவரிடம் இருந்து இலக்கிய உல என்று கூறுவதுண்டு. சுதந்திர காலமும் இருந்து விட்டதால் ‘உ போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில் கவிதை - நாட்டுக்குழைத்தல் புரட்சிக்கவியாகவும் பாட்டெழுவ: ஒரு பிறவிக் கலைஞனாக செய
இதை நாம் நடேசய்யருக்கு
1920 க்குப் பின்னர் எழுத்து அய்யரை நாம் இலக்கியவாதிய அவர் வெளியிட்ட நமது மக்க தெரிந்தவர்கள் மத்தியில் பெரும் இண்று குறிக்கின்றார் அமரர் கா
1931 ல் வெளியிடப்பட்ட நீ அத்தியாயங்களைக் கொண்டிருச் போலவே உறக்கத்தில் இருக்கும் பிரச்சாரத்தையே மையமாகக் இதன் கடைசிக் கட்டுரை தான்
‘ஒருவன் தன் உழைப்ப அடையலாம் என்பதைப் பற்றி வி

ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலம் வர் கோ.நடேசய்யர். இவர் எழுதி களின் ராஜ்யம்' என்னும் நூல் வெள்ளைத்தோல் வீரர்களை தது. இந்த நூல் மக்களிடம் றுக்கணக்கான நூல்களை வாங்கி துரைமார்கள் என்று நடேசய்யரின் கட்டுரையில் குறிக்கின்றார்
யும் செயற்பாடுகளையும் பரவலாக த்திய பெருமையை நாம் மலையகக் புதன் தலைவர் சாரல் நாடனுக்கும், கொடுக்கலாம். தேச பக்தன் கோ. நடேசய்யர் என்னும் இரண்டு ந்துள்ளார் சாரல் நாடன் அவர்கள். பாக ஆய்வு செய்யும் அறிஞர்கள் ரதி தோன்றி இருப்பாரேயானால் கு இன்னும் நிறைய பெற்றிருக்கும் ப் போராட்ட காலமாக பாரதியின் உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற xலை' என்றும். நமக்குத் தொழில் b’ என்றும் வீராவேசம் பாடும் தும், ஓடுவதும் ஒளிவதுமாக அவர் ம்படமுடியாது போய்விட்டதென்பர். ம் பொருத்திப் பார்க்கலாம். லகில் பிரதான இடம் வகிக்கும் ாகக் கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ள் பற்றிய நூல்கள் சிந்திக்கத் செல்வாக்கைக் கொண்டிருந்தது' மேகம் அவர்கள். மயங்குவதேன் என்னும் நூல் 11 5கிறது. முன் அட்டைக் குறிப்பைப் இளைஞர்களை தட்டி எழுப்புகின்ற கொண்ட கட்டுரைகள் இவைகள். திரு. ராமசாமி சேர்வையின் சரிதம்.
ால் எவ்விதம் உயர்நிலையை ளக்க ஒரு நண்பரது சரித்திரத்தை
9

Page 11
சொல்ல விரும்புகிறேன். ஏழ்ை கல்வி இல்லாதிருந்தும், பிறர் விட்டுப்பிரிந்து அந்நிய நாட்டில் : அடைந்த திரு ராமசாமி சேர்வை முன்னுரையுடன் தொடங்குகிறது ஒரு பின்னுரையும் இருக்கிறது. இ முன்னுரை பின்னுரைகளை அ ஒரு அருமையான சிறுகதை. வீரகேசரியின் தோட்ட மஞ்சரியி இதைக் கொள்ளலாம் என்ற குறிட் பிரசுரித்திருந்தார். ராமசாமி சேர்ை 1996 ஆம் ஆண்டு, மாத்தை வசித்தவருமாகிய துரைவிஸ்வா பதிப்பகத்தை டொமினிக் ஜிவா பூ ஆரம்பித்தார். உருவாக்கினார். தங்கியுள்ள மலையகத்திலிருந்து வெளியிடத் தொடங்கினார். திரு மாத்தளை சோமு, டொமி கலந்துரையாடலின் பின் அவர் எ மலையகச் சிறுகதைகளை ஒரு ( தொகுப்புப் பணிக்கு என்னால் கேட்டார். விஷயம் மகிழ்ச்சியானது 1996 என்றால் ஒரு முப்பது எழுத்துலகத்துக்குள் கிடந்தவன் புத்தகம் போடுகிறேன் என்று போன எத்தனை பேரை நான் ச கூறிவிட்டு வந்தேன் ஆனாலும் து விட வில்லை. அவருடைய தெ தேடிச் சேகரித்தேன். நிை கலந்துரையாடினேன். ஒரு தட மலையகத்தின் முதல் சிறுகதை
எனக்கும் ஒரு பொறி தட்டிய மலையகத்தின் முதல் சிறுகதை பிரசுரித்திருந்த நடேசய்யரின் சிறு மறுத்தது. தேசாபிமானி ஆசிரிய நண்பர். கே.கணேஷ் அவர் ராமநாதனுடன் தான் என்னை கதை பற்றிக் கூறினேன். கவன நடேசய்யரின் நீ மயங்குவதே

)யில் பிறந்து ஏழ்மையில் வளர்ந்து உதவியின்றி உற்றார் உறவினரை }ன் சுயமுயற்சியால் உயர்நிலையை யின் சரிதத்தைக் கேள்.’ என்னும் கதை. அதேபோல் கடைசியில் }க்கட்டுரையில் அய்யர் சேர்த்திருக்கும் 5ற்றிவிட்டால் இது முழுமை பெற்ற
மு. நித்தியானந்தன் அவர்கள் ஸ் மலையகத்தின் முதல் கதையாக புடன் அந்தக் கடைசிக் கட்டுரையைப் வயின் சரிதம் என்னும் தலைப்புடன்.
ாக் காரரும் தலைநகர் கொழும்பில் நாதன் அவர்கள் துரைவி என்னும் அவர்களின் ஆலோசனையின் பேரில் நூல் வெளியீட்டில் மிகவும் பின் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் நூல்கள் வாளர்கள் மாத்தளை கார்த்திகேசு, னிக் ஜீவா ஆகியோருடனான ன்னை அணுகினார். வரச்சொன்னார். தொகுதியாகப் போடப்போவதாகவும், உதவி செய்ய முடியுமா என்று து தான். அனால் நடக்க வேண்டுமே. முப்பத்தைந்து வருடம் இந்த நான். ஒரு ஆர்வத்துடன் இப்படிப் கிளம்பி, கதைகளுடன் காணாமற் கண்டிருக்கிறேன். பார்ப்போம் என்று ரை விஸ்வநாதன் அவர்கள் என்னை ாந்தரவு தாங்காமல் கதைகளைத் றைய தடவைகள் அவருடன் வை கூறினார் ஆண்டு வாரியாக யிலிருந்து போடுவோமே என்றார்.
பது. மு.நித்தியானந்தன் அவர்கள் யாக இதைக் கொள்ளலாம் என்று றுகதையைத் தேடினேன். கிடைக்க ர் பி.ராமநாதன் அவர்கள் எனது கள் கொழும்பு வரும்போது பார்க்க வருவார். நடேசய்யர் லயேபடாதீர்கள் என்று கூறியவர் ன் நூலைக் கொண்டு வந்து
O

Page 12
கொடுத்தார். 1931ல் பிரசுரமா சேர்வையின் சரிதத்துக்கு பிறகு ரட்பேல் 60 இல் பொ.கிருஸ்ணசாமி முன்னவன் சொத்து - என்று தொகுத்துக் கொடுத்தேன்.
தமிழ்ச் சிறுகதையின் மூலவ சிறுகதை வரலாற்றாசிரியர்கள். வ என்று. தமிழ் சிறுகதையின் தந்ை அய்யர் எட்டுக் கதைகளே எழுதி கதைகள் புராணங்களிலிருந்தும் கையாளப்பட்டவை. லைலா மஜ்னு காதல் போன்றவை. தற்கால ந கருவாகக் கொண்டு இரண்டு கை ஒன்று குளத்தங்கரை அரசமரம்; ம
அய்யருடைய பெரும்பான்மைu என்னும் பெயரில் ஒரு முன்னுரை பற்றி ஐயர் கூறுகையில் ‘ரி சேர்க்கப்படுகின்றது. சூசிகையைப் சுவை அதிகமாக உணரப்படும் சூசிகை சேர்க்கப்படுகிறது என்கிற சுவை குன்றினாலும் கதைப்புரிதே கோ.நடேசய்யரின் ராமசாமிச் சேர்ை வ.வே.சு. அய்யரின் சூசிகை ( மலையகச் சிறுகதை வரலாற்றில் ஈழத்துத் தமிழ்ச் சிறுகை கொள்ளப்படுகின்றர். சி.வைத்திய சம்பந்தன் ஆகியோரே அந்த மூவர் பற்றி பேராசிரியர் கைலாசபதி குறி சிறுகதையின் உருவத்திலும் உ செலுத்தினர். தென்னிந்திய கூடுதலாகவும் ஈடுபாட்டுடனும் எ இட வரையறைக்கு முக்கியத்துவப் பொறுத்தவரையில் இலக்கியத்து தொடர்பு இருக்கவில்லை என்றிரு
இவைகளுக்கு அப்பாற்பட் இருக்கின்றார். கதை படித்துக் அவர் வ.வே.சு.ஐயர், பாரதி போல்
11

ண் கோ.நடேசய்யரின் ராமசாமி 1946 இல் கே.கணேஷ், 54 இல் 63 இல் நமது இர சிவலிங்கத்தின் 33 மலையகச் சிறுகதைகளைத்
ரகளாக மூவரைக் குறிக்கின்றனர் வே.சு.அய்யர், பாரதி, மாதவையா த என்று போற்றப்படுகின்ற வ.வே.சு யிருக்கின்றார். அவைகளில் ஆறு காப்பியங்களிலிருந்தும் எடுத்துக் - அனார்கலி, மங்கையர்க்கரசியின் டைமுறைகள் பிரச்சினைகளைக் தகளையே ஆக்கி இருக்கின்றார். ற்றது கமல விஜயம்.
பான கதைகளுக்கு அவர் சூசிகை கொடுப்பதுண்டு. இந்த சூசிகை "தி புதிதென்பதால் சூசிகை படிக்காமல் கதையைப் படித்தால் என்றாலும் கதைப் புரிதலுக்காக ார் வ.வே.சு. அய்யர். கதையின் லே முக்கியம் என்கின்றார் அவர். வயின் கதைக்கான முன்னுரையும் போன்றதே என்று என்னுடைய
விளக்கம் செய்திருக்கிறேன். தயின் மூலவர்களாக மூவர் பலிங்கம், இலங்கையர்க்கோன், . ஈழத்துச் சிறுகதை மூலவர்கள் க்கும்போது ‘நமது முன்னோடிகள் ரைநடையிலுமே அதிக கவனம் சஞ்சிகைகளிலேயே இவர்கள் ழுதியமையால் ஈழம் என்கின்ற ) கொடுக்கவில்லை. இவர்களைப் |க்கும் வாழ்வுக்கும் நேரடியான க்கிறார். டவராகவே கோ.நடேசய்யர் கதை எழுத வந்தவர் அல்ல b அவர் ஒரு சீர்த்திருத்தக்காரர்.

Page 13
அரசியல் விழிப்புணர்வுக்காகப் பி பயன்படுத்தியவர். ஆனாலும் ந ஆசிரியர்கள் அவரைக் கண்டு மலையக சிறுகதை நூலில் சிறுகதைகள் வெளியீட்டு விழா அவர்கள் ஈழத்துத்தமிழ் சிறுக நடேசய்யரையும் சேர்த்து நால் நூல் மூலம் தெளிவத்தை 8 'என்னுடைய கட்டுரைகளில் நடே. எழுதியுள்ளேன்' என்று ஒரு சில ( பல்கலைக்கழங்களிலும் இது பெற்றிருக்கின்றன என்பது தெ கொள்ளப்பட்ட வரலாறுகள் மீ அவசியம் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்க
அய்யரின் காலத்தில் மன. முயற்சிகள் பெருமளவில் நடந் இலக்கிய மறுமலர்ச்சி என்பதை களிலேயே நாம் கண்டிருக்கிறோ இர.சிவலிங்கம் அவர்களுடைய என்னும் பதங்கள் பிரயோகிக்க பிரதேசம் பிரபல்யமும் மரியாதை என்னும் ஒரு கோஷத்தை ( மக்களுக்கு ஒரு அடையாளத்ல கொண்ட சிவலிங்கம், செந்தூர் மலையக இளைஞர்கள் உத்வே
சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கம் 6 இலக்கியம் என்கின்ற உண்மை அவர்களுக்குள் ஆழமாக நிலை வீச ஆரம்பித்து அவர் புயலாய் எ தெரிந்த ஒரு படித்த இளைஞ முப்பதுகளில் நடேசய்யர் விழிப்புணர்வுகளுக்கான முயற்சி என்றாலும் 60 களின் அறிவு சமூக விழிப்புணர்வு முயற்சிகளு வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன.
இந்திய உணர்வு மிக்க த எழுச்சி சார்ந்தது. ஏ.ஈ குன பிரசாரத்தால் கோபம் கொண்டே

ரச்சாரம் செய்ய தனது எழுத்தைப் மது ஆய்வாரளர்கள், வரலாற்று கொள்ளவில்லை என்றும் எனது குறிப்பிட்டிருந்தேன். மலையகச் வில் பேசிய திரு. வன்னியகுலம் மதயின் மூலவர் மூவரா அல்லது வரா என்னும் கேள்வியை இந்த கிளப்புகிறார் என்று கூறினார். சய்யரைச் சேர்த்து நால்வர் என்றே பேராசிரியர்கள் கூறத் தொடங்கினர். | பற்றிய பேச்சுக்கள் இடம் ளிவாகிறது. எழுதப்பட்டு ஏற்றுக் ளோய்வு செய்யப்பட வேண்டிய கிறது. கலயக விழிப்புணர்வுகளுக்கான தன் தான் என்றாலும் மலையக அதன் முழு அர்த்தத்துடன் 1960 ம். பிந்திய ஐம்பதுகளின் காலம் காலம். மலையகம், மலைநாடு ப்பட்டு ''தோட்டக்காடு" என்னும் யும் கொண்ட காலம். மலையகம் முன்வைத்து இப்பெருந்தோட்ட தெத் தேடித்தர சமூக உணர்வு மன், போன்ற ஒரு சில படித்த
கத்துடன் பங்காற்றிய காலம். என்பதன் ஒரு துணைவிளைவுதான் கல்விமானான அமரர் சிவலிங்கம் D கொண்டிருந்தது. பூங்காற்றாய் எழுப்பிய கல்வி அலை சிந்திக்கத் ஊர் கூட்டத்தை தோற்றுவித்தது. காலத் தில் மலையகத்தின் கள் பெருமளவில் நடந்தனதான் ஜீவிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட க்கும் முன்னையதற்கும் நிறைய
அய்யரின் முயற்சிகள் அரசியல் எசிங்காவின் இந்திய எதிர்ப்புப் - தன்னுடைய பத்திரிகைகளில்

Page 14
குணசிங்கவுக்குக் கெதிரானப் பிர அகங்காரம் மிகக் கொண்டவரா6 அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் உள் மதிப்பிருந்தது. சிங்களத் தொழிலா தலைவராக அவர் திகழ்ந்தார். அ தொழிலாளர் தலைவனாகிக் காட்ட மூளைசாலியான நடேசய்யரை தோட்டத்து மக்களை மையமாக என்பதை உணர்ந்தார். மலைய மையம் தன்னைப் பலப்படுத்தி தனது தொழிற்சங்கத்திலிருந்து வி ஒரு பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்ட இலங்கைத் தோட்டத் தொழி தொழிலாளர் சங்கமமைத்து மக்
1936 ல் நடந்த பொதுத் ே போட்டியிட்டு வென்று சட்டசபை மக்களைப் பயன்படுத்தித் தங்களை தொழிற்சங்க மய அரசியலை மை அய்யர்தான். அவருடைய சகல பொருளாதாரத்தையும் மையமாக
“1960 - 70 இடைப்பட்ட க சபையில் அபிவிருத்தித் திட்டமிட மையமாகக் கொண்டே அமைந்தி தென் கிழக் காசிய நாடுக வெற்றியளிக்கவில்லை. எனவே பொருளாதாரம் மட்டும் முக்கிய நிலைமைகள், சமூக நிர்வாகம், . சீர்த்திருத்தப்படும்போதே அது நா என்பதை உணர்ந்து இன்று சமூக 6) (5356 Bg5). (U.N.O Hand B அபிவிருத்திக்கு மட்டுமல்ல ஒரு பொருத்தமடையது. 1974 இல் தொழிலாளர் - ஒரு சமூகவியல் (5.3L)(685Bg5). (The Plantation W
அறுபதுகளில் ஏற்பட்ட இலக்கி
அறுபதுகளுக்குப் பிந்த
அபிவிருத்தியை முன்வைத்து தேசிய ரீதியாகவும் எழுச்சி கொ

சாரங்களை மேற்கொண்டார். இன ா குணசிங்கவுக்கு கொழும்பிலும் ள சிங்களவர் மத்தியில் பெரும் ளர்கள் மத்தியில் ஒரு தனிப்பெரும் தேபோல் தானும் ஒரு தனிப்பெரும் . வேண்டும் என்னும் வைராக்கியம் முடுக்கிவிட்டது. தனதுபலம் 5க் கொண்டு வளர வேண்டியது கம் நோக்கிய அய்யரின் நகர்வு b கொள்ள வேண்டும், தன்னை பிரட்டியடித்த ஏ.ஈ.குணசிங்காவுக்கு பதிலேயே தங்கியிருந்தது. அகில லாளர் சம்மேளனம் என்னும் களைத் திரட்டினார். தேர்தலில் ஹட்டன் தொகுதியில் உறுப்பினரானார். பெருந்தோட்ட T முன்னிலைப் படுத்திக் கொள்ளும் லயகத்தில் அறிமுகப் படுத்தியவரே போராட்டங்களும் அரசியலையும், க் கொண்டதாகவே இருந்தது.
ாலப்பகுதியில் ஐக்கிய நாடுகள் டல்கள் யாவும் பொருளாதாரத்தை ருந்தன. ஆனால் நடைமுறையில் ளில் இதன் பிரயோகம் ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு குறிக்கோள் அல்ல. - சமூக சமூக பிரச்சினைகள் என்பனவும் ட்டில் அபிவிருத்தியை ஈட்டித்தரும் நிலைமைகளில் கவனம் செலுத்தி ook, 1972) இது ஒரு நாட்டின் ந சமூகத்தின் அபிவிருத்திக்கும் வெளிவந்த “இந்திய தோட்டத் நோக்கு’ என்னும் ஆய்வு இதை Drkers A Sociological Study)
ப எழுச்சி ய செயற்பாடுகள், கல் வி. இம்மக்களை சமூக ரீதியாகவும் ள்ளச் செய்தவை. அறுபதுகளின்
3

Page 15
பிந்திய இந்த செயற்பாடுகளின் இர.சிவலிங்கம் அவர்கள். ஈழத்து தற்கால இலக்கியத்தின் எல்லை பதவிக்கு வந்த SWRD பணி கலாசாரத்துறையில் காட்டிய உயர்கல்விக்குரிய போதனாமொழி விளை பயன்களுமே அந்த ஆ எல்லையாகக் கொள்வதற்குக் மாற்றங்களின் விளைச் ச இலக்கியத்துறைகளில் ஒரு வடகிழக்கு மாகாண எழுத்தாளர்க்
மலையகத்தின் சமூகச் சூ அரசியல் அநாதை நிலை ஆ அழுந்திப் போய்க்கிடந்த மன முயற்சிகள், மற்றப் பிராந்தியங்க தரத்தை எட்டவில்லை. இ மலைநாட்டவரின் மன அவலங்க நாவலாக மலர்ந்தன. ஓர் ஆற்ற இவை அமைந்திருந்தன என்றாலு
உரத்து ஒலிக்காத இம் மை யாரும் கதைக்கவில்லை. வாய் இந்த ஆதங்கம் , 5 T6 புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள்தானா எ இளைஞர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டிரு பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்தவி ஒருவர் நேரில் சந்தித்துக் கொண் மேற்கூறிய ஆதங்கமும் ஆத்திரமு பின் ஒரேவிதமான நாடித்துடிப்புட பொங்க, ஒன்றுபட்ட ஓர் உத்ே 1960 ஆம் ஆண்டளவில் கிளட செந்தூரனின் ‘உரிமை எங்கே’ மிகப் பிரபலமான பத்திரிகையாக நடத்திய சிறுகதைப் போட்டியி மலையகத்தின் எரியும் பிரச்சினை மையமாகக் கொண்டதாகும். சமூக மிகவும் பின் தள்ளப்பட்டிருந்த ே வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற சம்பவ
“பறங்கிமலைத் தோட்டம், ஏழ காம்பிரா, கொழுந்து கணக்கப் பி
1.

பிதாமகனாகத் திகழ்ந்தவர் அமரர் து இலக்கிய வரலாற்றில் 1956 ஐ பாகக் கொள்ளலாம். இந்த ஆண்டு ண்டாரநாயக்காவின் அரசாங்கம் ஆர்வமும் தேசிய மொழிகளை களாக்கிய பெரு மாற்றமும் அதன் ண்டை தற்கால இலக்கியத்தின் காரணமாய் ஆகின்றன. இந்த - ல் கள் சிங் களக் கலை மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. 5ளிடையேயும் தொற்றி வளர்ந்தது.
pநிலை, பொருளாதாரத் தாழ்வு; கிய மும்முனைத் தாக்குதலால் லையகத்தின் கலை இலக்கிய ளின் கலைகலாசார முயற்சிகளின் ந்த அவலச் சூழ்நிலையிலும் 5ள் கவிதைகளாக, கதைகளாக, ல் மிகு சமுதாயத்தின் குரலாக ம் உரத்து ஒலிக்க முடியவில்லை.
லயக எழுத்து முயற்சிகள் பற்றி திறந்து ஒன்றுமே பேசவில்லை. ) ம் 5E5 T 6U) LD T 8B5 நாங்கள் ன்னும் ஆத்திரம், படித்த மலையக நந்தது. இவர்கள் மலையகத்தின் பர்களாக இருந்தாலும், ஒருவரை டவர்கள் கூட இல்லை என்றாலும், )ம் நான்கு வருட கர்ப்பவாசத்தின் -ன் சமூக உணர்ச்சிப் பிரவாகம் வகத்துடன் காலத்தின் குரலாக bபியது. இதன் முதற்குரலாக, யைக் கொள்ளலாம். அப்போது இருந்த 'கல்கி' இலங்கைக்கென ல் பரிசு பெற்ற இந்தக் கதை. யான குடியுரிமைப் பிரச்சினையை . பொருளாதார, அரசியல் ரீதியில் தாட்டத் தொழிலாளி ஒருவனின் த்தை விளக்குகிறது இச்சிறுகதை. )ாம் நம்பர் லயம், சுப்பையாவின் ள்ளையிடம் கைமாற்றாக வாங்கி

Page 16
வந்திருந்த அலாரம் விடியற்காை ஒலித்தது” என்று ஆரம்பிக்கும் நேராகவே ஒரு தோட்டத்திலிருந் பயணம் மேற் கொள்ள கணக்கப்பிள்ளையிடம் இருந்து வாங்கி வைத்திருக்கும் அவர்களு தொடங்குகிறது.
பறங்கிமலைத் தோட்டத்திலிரு உள்ள கண்டி பிரஜா உரிமை செய்ய வரும்படி அவருக்குக் க
"இரவு முழுக்க அவருக்குச் ச அதிகாலை மூன்று மணிக்கே மனைவியையும் மகளையும் எழு ‘இனி யார் என்னைத் கள்ளத்ே முதல் நானும் இந்த நாட்டின் பிரன பிரஜா உரிமை சட்டம் வந்த ஆறேழு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விசாரணை நடத்தியது. கள்ளத்தோணிக் காரனாகவே கேள்விகள், ‘சரியான ருசு இல்லை பிறகு. பிறகும் இரண் டொ கூப்பிட்டது. ஆகியவை அவரு உரிமை ஆபீசுக்குப் போய்ச் சே சொன்னது. உனக்குப் பிரஜா உ சொன்ன சுப்பையாவே வேறு. கூறி 'நீ போ’ என்கின்றனர்.
பிரஜா உரிமைச் சட்டம் ெ அதாவது இலங்கைக்குச் சுதந் அந்த ஆண்டில்தான் இந்த L ஆக்கப்பட்டனர். இலங்கைப் L எழுதிப் போட்ட லட்சக்கணக்கா சுப்பையாவும் ஒருவர். “சுப்பை கொள்ளவில்லை. இருக்காதா L ஒன்றா இரண்டா? பத்தாண்டுக ஆண்டுகளுக்குப் பின் இப்போ கடிதம் வந்திருக்கிறது.” என்று ஒ இலங்கைப் பிரஜா உரிமைக்கா
1

U மூன்று மணிக்குக் கணிரென்று
செந்தூரனின் உரிமை எங்கே து, அதிகாலையிலேயே எழுந்து வேணி டும் என்பதற்காக, அலாரக் கடிகாரத்தை இரவலாக டைய வாழ்நிலை விளக்கத்துடன்
ந்து பதினாறு மைல் தொலைவில் ஆபீசுக்கு சத்தியப் பிரமாணம் டிதம் ஒன்று வந்திருக்கிறது. ந்தோஷம் நிலைகொள்ளவில்லை. ಅನ್ತರಾಗಿ வைத்து எழுந்து, –JL lI. . . .
தாணி என்று கூற முடியும்? நாளை ஜ' என்று மகிழ்ந்து கிடக்கின்றார். போது தானும் எழுதிப்போட்டது. அவர்கள் தோட்டத்துக்கு வந்து கடலே தெரியாத தன்னை சந்தேகித்து அவர்கள் கேட்ட Uயே’ என்று கூறிவிட்டுப் போனது. ரு தடவை விசாரணைக்குக் டைய மனதில் எழுகிறது. பிரஜா ர்ந்தால். ‘உன்னை யார் வரச் . ரிமை இல்லையே. நாங்கள் வரச் ’ என்று சர்வ சாதாரணமாகக்
காண்டு வரப்பட்டது 1948 இல். திரம் கிடைத்த அதே ஆண்டு. க்கள் அரசியல் அநாதைகள் ரஜா உரிமைக்காக அப்போதே ன தோட்டத்து மக்களில் இந்தச் யா நாயக்கருக்கு அன்று நிலை lன்னே. எத்தனை ஆண்டுகள்? ர்! எழுதிப் போட்டு இத்தனை தூ தான் கண்ட்ரோலரிடமிருந்து டத்தில் எழுதுகின்றார் செந்தூரன். விண்ணப்பம் கோரும் இந்திய

Page 17
பாகிஸ்தானிய வதிவிடப் பிரஜ அமுல்படுத்தப்பட்டது.
'பத்தாண்டுகள் எப்படியோ கதையின் கூற்றுப்படி நோக்கி இந்தக் கதை பரிசுக் கதையா ஆண்டு 1960. ஆகவேதான் அறுபது நெடுந்துயிலின் பின் சிலிர்த்து புத்துணர்ச்சியின் முதற்குரலாக இ ஆரம்பத்தில் கூறினேன். மலைநாட முயற்சிகள், உயிர்த்துடிப்புடன் ெ அடையாளங்களை இந்தக் கால காண்கின்றோம்.
வீரகேசரி ‘தோட்ட மஞ்சரி’ மலையக எழுத்துக்கு ஒரு ப சிறுகதைப் போட்டிகளை மலைய செய்தமை, ‘மலையக மக்கள் மன் ஆரம்பித்தமை, மலைமுரசு, ம சஞ்சிகைகளின் தோற்றம் ஆகிய விடிவெள்ளியாக அமைந்தன. இை மறைமுகமாகவும் காரண கர்த் இர.சிவலிங்கம் அவர்கள் என்பது
ஆகவே மலையகத்தின் இ6 ஆண்டையே தற்கால எல்லை மலையகத்துச் சிறுகதைக்கு பத்திரிகையான கல்கி பரிசளித்துக் எழுத்துலகில் ஈடுபடத் தொடங்கி ஒரு முனைப்பான உந்து சக்திய
மலையகத்தின் இந்த இலக் மலர்ச்சிக்கும் உருவம் கொடுத்தன கொள்ளலாம்.
1. மலைநாட்டு நல்வாழ்வு வி 2. வீரகேசரியின் தோட்ட ம 3. இலங்கை முற்போக்கு எ இலக்கிய மற்றும் மண்வ 4. மலைநாட்டு எழுத்தாளர் சிறுகதை போட்டிகளும் 5. மலையகச் சஞ்சிகைகளி
1.

ஜா உரிமை சட்டம் 1949 இல்
ஓடி மறைந்து விட்டன' என்னும் னாலும் 1959 வந்து விடுகிறது. ரகக் கல்கியில் பிரசுரம் பெற்ற துகளில் மலைநாட்டில் நீண்டதொரு க் கொண்டெழுந்த இலக்கியப் இச்சிறுகதையைக் கூறலாம் என்று ட்டில் மந்தமடைந்திருந்த இலக்கிய செயல்பட ஆரம்பித்துள்ளதற்கான ப் பகுதியிலேயே பரவலாக நாம்
என்னும் பகுதியை ஆரம்பித்து கிரங்கக் களம் அமைத்தமை, க எழுத்தாளர்களுக்காக ஏற்பாடு எறாம்' என்னும் பகுதியை தினகரன் லைப்பொறி என்று மலையகச் அனைத்தும் ஒரு காலகட்டத்தின் மவ அனைத்திற்கும் நேரடியாகவும், தோவாக விளங்கியவர் அமரர்
| முக்கியமாகும். லக்கிய வரலாற்றில் 1960 ஆம் யாக நாம் கொள்ளலாம். ஒரு லட்சங்களில் அழியும் பிரபல ந் கௌரவித்தமை, அப்போதுதான் ய மலையக எழுத்தாளர்களுக்கு பாக அமைந்தது. கிய விழிப்புக்கும் கலாசார மறு வைகளாகப் பின்வருபவற்றை நாம்
பாலிபர் சங்கத்தின் தோற்றம்
ஞ்சரி ழுத்தாளர் சங்கத்தின் பிரதேச ரசனைப் பிரசாரத்தின் அழுத்தம் மன்றத்தின் தோற்றமும் அதன்
ன் வரவு

Page 18
முப்பதுகளின் இந்த இலக்கிய காலத்துக்கு முன்பதாக 1869 இ6 முதல் நூல் என்னும் பெ 'கோப்பிகிருஷிக்கும்மி’ என்னும் நு ஆபிரஹாம் ஜோசப் என்னும் கே ஆண்டுக்கால மலையக வரலாற் 135 ஆண்டுகால சரித்திரத்தைத் இந்தக் கோப்பிக்கிருஷிக்கும்மி மலையகத்தில் அச்சுக் கூடங்க யாழ்ப்பாணம் ஸ்ட்ராங் அன்ட் அச்சகத்தில் இந்நூல் அச்சிடப்பு
135 ஆண்டுகளுக்கு முன் நூல் கோப்பிக்கிருஷிக்கும்மி கட்டுரையில் இந்நூலைப் பற்றி தந்துள்ளார் மலையக ஆய்வறிஞ மிக நேர்த்தியாக அச்சிடப்பட் A CUMMI POEM ONI COFFEE PL என்று ஆங்கிலத்தில் அச்சி சொல்கின்றார் திரு.நித்தியானந்த நூலுக்கான முன்னுரையும் எழுதியுள்ளார். ஆங்கிலமும் தமி பெறுவது அக்கால வழக்கம் தா 1876 இல் வெளிவந்த தமி முதலியார் சரித்திரத்திலும் அதன் எழுதியுள்ளார் வேதநாயகம் பிள் நூற்றாண்டின் கோப்பித் தோட்டக் தென்னிந்தியத் தொழிலாளர்களின் ஆதாரபூர்வமான மேற்கோள்களுட (3LDT6ü s5ëf (DONAVANMOLDRICH BONDAGE 6T6örgOLb systid56) தொழிலாளர்கள் இலங்கையில் நட இருக்கிறது என்று டொரிங்டன் ே எழுதிய அறிக்கையில் தெரிவி இறந்துவிட்டிருக்கின்றார்கள் எ தெரிவிக்கின்றார்.
'கஷ்டம் தாங்க முடியாமல் ஒடிய தொழிலாளர்களை, வார நாட்டின் சிறைக்கூடங்களில் ஆண்

முயற்சிகளுக்கு ஓர் ஐம்பதாண்டு ல் மலையகத்தில் இருந்து எழுந்த ருடையுடன் வந்திருக்கிறது. ால். இதனை எழுதி வெளியிட்டவர் ாப்பித் தோட்டக் கண்டக்டர். 180 றில் மலையக இலக்கியத்துக்கு தேடிக் கொடுத்த பெருமையும் க்கு உண்டு. அக்காலத்தில் 5ள் ஏதும் இல்லாத நிலையில் ஆஸ்பரி பிரிண்டர்ஸ் என்னும் பட்டுள்ளது.
எழுந்த மலையகத்தின் முதல் என்னும் தன்னுடைய தொடர் ய ஒரு விரிவான ஆய்வினைத் நர் மு.நித்தியானந்தன் அவர்கள். டிருக்கும் இந்நூலின் தலைப்பு ANTATION WITH TRANSLATION டப்பட்டுள்ளதாகவும் குறித்துச் நன். சமர்ப்பணம்’ என்னும் இந்த ஆசிரியர் ஆங்கிலத்திலேயே ழும் கலந்தே பிரசுரங்களில் இடம் ான். -
ழின் முதல் நாவலான “பிரதாப முன்னுரையை ஆங்கிலத்திலேயே ளை அவர்கள். பத்தொன்பதாம் குடியேற்றம் பற்றியும் குடியேறிய சோகம் மிகுந்த வாழ்வு பற்றியும் ன் கூறும் ஒரே நூல் டொனோவன் ) 6Igg G66suit (66iGIT BITTERBERRY நூல். 'கோப்பித் தோட்டத் டத்தப்படும் விதம் வெட்கக் கேடாய் தசாதிபதி கிரே (Grey) பிரபுவுக்கு விக்கின்றார். பலர் பட்டினியால் ன்று பிரிட்டிஷ் தேசாதிபதியே
கோப்பித் தோட்டங்களை விட்டு ண்டுகள் மூலம் பிடித்து மலை கள் பெண்கள் பிள்ளைகள் என்று

Page 19
அடைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை என்று கண்டி மாவட்ட நீதவான் டொனோவன் மொல்ட்றிச் தனது நூலில் குறிக்கின்றார். சுகமி திங் கட் கிழமை வேலைக் ( செவ்வாய்க்கிழமை காலை பிரட் அனுப்பி வைத்தேன். இப்ே வருகின்றார்கள் என்று பெரு தோட்டத்துரை ஒருவர்.
கோப்பித் தோட்டத் தொழிலா இருக்க, கோப்பிக் கிருவழிக்கும் செய்கின்றார்? “கோப்பித் ே எவ்வளவு சலுகைகளை அ சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அனு வரும்முன் தம் சொந்தத் தாu வாழ்க்கையை அனுவித்தார்கள். மக்கள் தமது எசமானர்களுக்கு ந அவர்களின் முன் பணிவுள்ளவர்க என்று உபதேசிக்கின்றார். உ ஓய்வின்போதும், அலுப்பை மற தோட்டத் தொழிலாளர்கள் தம விதமான ஆட்சேபகரமான பாட இப்பாடல்களை இயற்றியுள்ளேன் முயற்சி என்றாலும், கோப்ட நடைமுறைபூர்வமான பயன்மிக் கொண்டுள்ளது என்பதனையு கொள்கிறேன். என்றெழுதுகின்றார் ஆபிரகாம் ஜோசப்.
நுT லாசிரியரின் இக் கூ புறம்பானவைகளாகவும், நிய துரைத்தனத்துக்காரர்கள் பக் காணி கின்றோம். அதேவேை தொழிலாளர்கள் அலுப்புத் பாடல் களுக்கு ஒரு மாறி படைத்திருப்பதாகவும் இவர் முன்
அந்த 1860களில், ஒன்றரை நு தோட்ட உழைப்பாளர்கள் எந்த திரிந்திருப்பார்கள் நாட்டார் பாட6
1

5 என் கண்களாலேயே கண்டேன்.
தோமஸ் பேர்வீக் கூறியதையும் பிட்டர் பெரி பொண்டேஜ் என்னும் ல்லை என்று சாக்குச் சொல்லி கு வராமல் நிற்பவர் களை டுக்களத்தில் பிடித்து ஜெயிலுக்கு பாது ஒழுங்காக வேலைக்கு மை பேசுகின்றார். கோப்பித்
ளர்களின் துயரக்கதைகள் இப்படி மியில் ஆபிரகாம் ஜோசப் என்ன தாட்டங்களில் தொழிலாளர்கள் னுபவிக்கிறார்கள். எவ்வளவு னுபவித்து மகிழ்கின்றார்கள். இங்கு ப்நாட்டில் எவ்வளவு மோசமான
அதனால் இக்கோப்பித் தோட்ட ன்றி விசுவாசம் கொண்டவர்களாய், ளாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். டல் உழைப்பில் ஈடுபடும்போதும் ந்து உற்சாகம் பெற கோப்பித் க்குள் பாடித் திரியும் பல்வேறு டல்களுக்குப் புதிய மாற்றீடாக 1. இத்துறையில் இந்நூல் முதல் பிப் பயிர் செய்கை பற்றிய க பல தகவல்களை இந்நூல் ம் பெரு மகிழ்வுடன் கூறிக் கோப்பிக் கிருவழிக்கும்மி யாத்த
ற் றுக் கள் உணர் மைக் குப் ாயத்தின் பக்கம் நிற்காமல் கம் நிற்பவைகளாகவும் நாம் )ளயில் உடல் உழைப்புத் தீரப் பாடும் ஆட்சேபகரமான றீடாக இப் பாடல் களைப் எனுரையில் குறித்துள்ளார்.
நூற்றாண்டுகளுக்குமுன் கோப்பித் 5விதமான பாட்டுகளைப் பாடித் ல்களைத்தான் பாடியிருப்பார்கள்.

Page 20
“ஊரான ஊரிழந்தேன், ஒத்தப் பேரான கண்டியிலே, பெத்ததா
'அடி அளந்து வீடுகட்ட, நாம பஞ்சம் பொழைப்பதற்கு, பாற்க பஞ்சம் பொழச்சு நம்ம, பட்டன
'கூனி அடிச்சமலை கோப்பிக்க அண்ணனைத் தோத்த மலை
“கோணக் கோண மலையேறி ஒரு பழம் தப்பிச்சுன்னு ஒதைச்ச "எண்ணிக் குழிவெட்டி இடுப்ெ வெட்டு வெட்டு என்கிறானே 6ே
"அந்தானை தோட்டமுன்னு அ ஒரு மூட்டைத் தூக்கச் சொல் என்றும் பாடியிருப்பார்கள். துரை, கண் டக் டர், கங்கா நாட்டாண்மைகளை கடிந்து கொ வந்தோம் இந்தக் கண்டிக்கு ஆட்சேபகரமான பாடல்களாகப் பட்டி ஜோசப்புக்கு. கோப்பித் தோட்டத் இம்மக்களின் சோகமயமான வா பாடப்பட்ட பாடல்களும் நன்றாக பாடல்களை விட்டு விட்டு இவர் இ தான் இந்த மக்கள் பாட வேண் கங்காணிகளுக்கும் இப்புத்தகங்க பாடல்கள் பாடிக் காட்டப்பட்டன. காலத்துக்கு முந்தியவை. கூட்டுை தொடர்புடையவை. உழைப்பவர் உழைப்பவர்களின் பாடலுடன் முரண நாட்டார் பாடல்களைப் பாடா நோக்கத்துடன் பாடப்பட்டதால், பாடல்களுக்கு உழைக்கும் மக்கள் L சமூதாய விழிப் புணர் விை எழுச்சியினாலோ, அல்லது அடி இம்மக்களின் அவலங்களை வெலி ஓர் ஆவேசத்தினாலோ எழுதப்படான யாத்த ஆபிரஹாம் ஜோசப்பிற்கு அல்லது இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும்
19

னை தோப்பிழந்தேன் ப நா மற்தேன்” என்றும் ஆண்டமனை அங்கிருக்க டலை தாண்டி வந்தோம், ரம் போய் சேரலியே" என்றும்
ண்ணு போட்ட மலை அந்தா தெரியுதுடி” என்றும் கோப்பிப் பழம் பறிக்கையிலே எனையா சின்ன தொரை' என்றும்
ாடிஞ்சு நிக்கையிலே பலையத்த கங்காணி” என்றும் பூசையாகத்தானிருந்தேன்
லி ஒதைக்கிறானே கண்டாக்கு”
ரணி போன்ற தோட்டத்து ள்ளும் இப்பாடல்களும், ஏன் என்று ஏங்கும் பாடல்களும் பருக்கிறது கண்டக்டர் ஆபிரகாம் த்துக் கண்டக்டரான இவருக்கு ாழ்வும், அவர்கள் மத்தியில் -த் தெரிந்த ஒன்றே. இந்தப் இயற்றிய கும்மிப் பாடல்களைத் படும் என்பதற்காக சில்லரைக் ள் கொடுக்கப்பட்டன. இந்தப் நாட்டார் பாடல்கள் வரலாற்றுக் ழப்போடும் கூட்டு வாழ்வோடும் களுக்குச் சொந்தமானவை. ன்பட்டதால், உழைக்கும் மக்கள் திருக்க வேண்டும் என்னும்
கோப்பிக்கிருஷிக் கும்பிப் மத்தியில் வரவேற்பிருக்கவில்லை. ாலோ, கலை இலக்கிய மைப்பட்டுப்போய்க் கிடக்கும் பிக்கொணர வேண்டும் என்னும் மயினால் இக்கும்மிப் பாடல்கள் ஓர் எழுத்துத் தொடர்ச்சியினை வலு இருக்கவில்லை. ஆகவே

Page 21
எதுவித அசைவுமின்றி ஒரு நெ போய்க் கிடந்ததைப்போலவே
ஆனாலும் இக்கும்மிப் பாடல்கள் ஆபிரஹாம் ஜோசப்பின் முன்னு பாடல்களை “கோப்பித் தோட்ட தோட்டக் காலத்துப் பாடல்கள்’ தேவையை இப்போது உணர்த்து
'கங்காணி காட்டுமேலே
கண்டக்கையா றோட்டு மேே பொடியன் பழமெடுக்க - ெ என்பது கோப்பித் தோட்டக்
'ஓடி நெர புடிச்சு ஒரு கூடைக் கொழுந்தெடுக் பாவிக் கணக்கப்புள்ள பத்து என்பது கோப்பிக்குப் பின் எழு பாடல். நாட்டார் பாடல்களுக்கா மலையகத்தில் தான் உதித்திரு கோ.நடேசய்யர் ஒரு கால் நு சீர்த்திருத்தச் செயற்பாடுகளில் அக்கறைகளையும் காட்டவி( சேர்வையின் சரிதம்கூட ஏழ்மைய ஏதும் இன்றியும், கல்வி இல்லா பற்றித்தான் பேசுகிறது.
ஆனால் இன முரண்பாடுகள தேசிய கல்வி அபிவிருத்தி என்ப ஒரு காலகட்டத்தில் கல்வி தலைமுறையினரின் ஆளுமை வி அமரர் இர.சிவலிங்கம் அவர்க இர.சிவலிங்கம் அவர்களும், செர் ஒரு பரம்பரை மலையகம், மலை பற்றிய சிந்தனைகளுடன் செயற்ப அவசியமாகிறது.
மலையகக்கல்வி பற்றிய அ தனராஜ் அவர்கள் எழுதியுள்ள “ கல்வி பற்றிய ஆய்வு” போன் தோன்றின. மலையகத் தமிழர் இந்தியர் வரலாறு (சோ.சந்திரே

டுந்துயிலில் மலையகம் ஆழ்ந்து இந்த நூலும் கிடந்துவிட்டது. எழுதுவதற்கான நோக்கம் பற்றிய ரைக் குறிப்பு மலையக நாட்டார் க் காலப் பாடல்கள் தேயிலைத் என்று பிரித்துப் பார்க்கும் ஒரு நுகிறது.
ל
56)
பால்லாப்பு நேர்ந்ததையா
85/T6l) UTL6)
5 | றாத்தல் போடுறானே'
ழந்த தேயிலைத் தோட்டக் காலப் ான எதிர் பாடல்கள் கூட இந்த க்கிறன.
ாற்றாண்டு கால தனது மலையகச் ) கல்வி பற்றிய எதுவிதமான ஸ்லை. அவருடைய ராமசாமி பும், உதவியின்மையும், உறவுகள் மலும் உழைத்து முன்னேறியமை
ாலும், இன ஒடுக்குமுறைகளாலும் து உருக்குைைலந்து போயிருந்த வாய்ப்புகளுக்காகவும் இளைய ருத்திக்காகவும் சிலுவை சுமந்தவர் ள். மலையகக் கல்வி மரபில் ந்துாரன் அவர்களும் உருவாக்கிய யகக் கல்வி, மலையகச் சமூகம் டுவதனையும் நினைவில் கொள்வது
பூய்வுகளின் ஆரம்பத்துடன் தை. ஒடுக்கப்பட்டோர் கல்வி: மலையகக் 9 கல்வி சம்பந்தமான நூல்கள் வரலாறு (சாரல்நாடன்), இலங்கை சகரன்), மலையகம் (மலையக
O

Page 22
அரசியல் வரலாறு) (அ.லே வம்சாவளியினர் இருளும் ஒளியு முரண்பாடுகளும் மலையக மக் (சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்தக் குழு) இவற்றின் அறுவடைகள் தான்.
ஏபிரஹாம் ஜோசப்பின் கே போலவே, முப்பதுக்கும் அறுபது இருந்திருக்கிறது என்பதுவும் ஒரு வேண்டியதே. நடேசய்யரின் இம்ம செயற்பாடுகளும் ஒரு தொடர்ச்சி கொண்டு எழத்தொடங்கி மீண்டு இலக்கியச் செழுமையற்ற ஒரு ஒரு சமூகமாக, நோயுற்றிருக்கு மலையகமும் அப்படித்தான் இரு அதன் மறுமலர்ச்சி, இலக்கியச் அதன்மூலம் ஏற்படும் சிந்தனைவி போன்றவைகளால் ஏற்படுவது. ஆ நகரங்களுக்குச் சென்று கல்வி மேல்மட்டத்தினர் ஒரு சிலருக்குக
அப்படிக்கிடைத்த கல்வி கிடைத்தவர்தான் சி.வி.வேலுப்பில்
சி. வி : ஒரு சகாப்தத்தின் குர
வட்டக்கொடை சிறுநகரை தோட்டத்துப் பெரிய கங்கான வேலுசிங்கத்தின் மகனாக 1914 ல் தோட்டப் பாடசாலையில் தனது ஹட்டன் ஹைலண்ட்ஸ் கல்லு நாலந்தாவில் மேட்றிகுலேசன் வன விஸ்மாஜினி என்னும் ஆங்கிலக் 1934 ல் தாகூர் இலங்கை வந்திரு கவிதை நாடக நூலை தாகூரிடம் மக்கள் கவிமணி என்று போற்ற சி.வி.அவர்கள். அப்போது அவ வயதிலேயே - மாணவப் பரு கொண்டிருந்த ஆர்வம் புலனாகி
நடேசய்யரைத் தொடர்ந்து மன மலையக இலக்கியம் என்னும் ( முன் எழுந்து நிற்பவர் சி. வி. வேலு
2

ாரன்ஸ்), மலையக இந்திய ) (எஸ். இராமநாதன்), இனத்துவ களும் : ஒரு பல்பக்கப்பார்வை போன்ற நூல்களின் வருகைகளும்
Tப்பிகிருவழிக்கும்மி காலத்தைப் களுக்கும் இடைப்பட்ட காலமும் வேதனையுடன் உள்வாங்கப்பட க்களின் எழுச்சிக்கான அத்தனை யில்லாமல், சோம்பல் முறித்துக் ம் படுத்துக்கொண்டதாகிவிட்டது. சமூகம் உறக்கத்தில் இருக்கும் ம் ஒரு சமூகமாகவே இருக்கும். ந்தது. இலக்கியத்தின் தோற்றம், செழுமை, ஆகியவை கல்வி, பிரிவு, வாழ்வின் மீதான மதிப்பீடு பூங்கிலக் கல்வி பெறும் வாய்ப்பும் கற்கும் வசதியும் மலையகத்தின் ங் கிடைத்திருந்தது.
மூலம் மலையக மண்ணுக்கு ர்ளை.
அண்மித்த மடக்கொம்பரைத் ரியின் மகனான கண்ணப்பன் பிறந்தவர் சி.வி. மடக்கொம்பரை ஆரம்பக்கல்வியைத் தொடங்கி, ாரியில் தொடர்ந்து கொழும்பு ]ர பயின்றவர். முப்பதுகளிலேயே கவிதை நூலை வெளியிட்டவர். ந்த போது தன்னுடைய ஆங்கில கையளித்து ஆசீர்வாதம் பெற்றவர் படும் நமது மலையகக் கவிஞர் ருக்கு வயது 18. மிக இளம் வத்திலேயே - சி.வி.எழுத்தில் 395). )லயக எழுத்துலகில் பிரவேசித்து, ஒரு மரபுக்கு வித்திட்டவராக நம் லுப்பிள்ளை. 1931 இல் விஸ்மாஜினி

Page 23
1948 இல் வழிப்போக்கன் ஆகிய நூல்களை வெளியிட்டிருந்தாலும் மண் வளம் மிக்கதான மலையக அமையும் படைப்புகளைத் தரத் முன்னெழுந்த மலையக இலக்கி இலக்கியம்’ என்னும் கட்டுரையில் ‘மலைநாட்டில் உள்ளவர்கள் 6 இருந்தாலும் பண வசதியுள்ள ஆங்கிலமும் தமிழும் படிக்கச் இருந்தார்கள்’ என்றும் தாகூர் கவிஞர்களின் படைப்புகளும் ம ஆகிய சஞ்சிகைகளும் பெரிய கவர் நீ தன. இந்த உந்து சி.வி.வேலுப்பிள்ளை, கே.கணேஷ் செய்தனர்’ என்றும் ‘தமிழ் நாட் கவிஞர்கள் ஆகியோர் இப்பெரிய உரையாடிப் போவார்கள். இ உணர்ச்சியை வளர்த்தது’ என்று அப்படியான ஒரு பெரிய வீட்டு குரல் என மலையகத்தில் ஒலி என்பதை நம்மால் இலகுவாகப்
‘அறிவாளிகளும், கவிஞர்களும் சிவனொளிபாதமலை, கதிர்காமம் u வருவதுண்டு என்று சி.வி கூறிய வசதிக்காகப் பல நலன்புரிச் சங் வி.ஞானபண்டிதன்செட்டியார் நிறு சங்கம் யாத்ரிகரின் வசதியுடன் பல என்று கே.கணேஷ் கூறுவதற்கும் (கண்டி வளர்த்த தமிழ் - அகிலப்
இளைஞர் சி.வி.வேலுப்பிள்ை ஈடுபாடு இருந்தது ஒரு பக்திகூட பதினேழாவது வயதில் தான் ய நூலை தாகூர் இலங்கை வந் சிரத்தையுடன் கையளித்து ஆ சிறுகதை, நாவல், நாடகம், கட்டு ஓவியம் என்று அனைத்துத் துறை ஆனால் அவர் சாதனை காட்டிய கவிதையில் தான்! சி.வி.யும்

இரண்டு கவிதை நாடக ஆங்கில 1950 க்குப் பிறகே மலைநாட்டு - மக்களின் விடிவுக்குக் காலாய் தொடங்கினார். முப்பதுகளுக்கு பம் பற்றிய தன்னுடைய 'புதுமை 5 சி.வி.யே இப்படி எழுதுகின்றார். எழுத்தறிவில் குறைந்தவர்களாக
பெரிய வீட்டுப் பிள்ளைகள் கூடிய வசதி பெற்றவர்களாக சரோஜினி போன்ற இந்தியக் Tடர்ன் ரிவியூ . இன்டியன் ரிவியூ
வீட்டுப் பிள்ளைகளை மிகவும் தலில் ஆட் பட் டவர் களான ஆகியோர் எழுத்துலகப் பிரவேசம் டில் இருந்து வரும் புலவர்கள், ய வீடுகளுக்குச் சென்று தங்கி வர்களின் வருகை இலக்கிய நம் எழுகின்றார். ப் பிள்ளைதான் ஒரு சகாப்தத்தின் த்த அமரர் சி.வி.வேலுப்பிள்ளை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. , புலவர்களும் தமிழ் நாட்டிலிருந்து பாத்திரையை மேற்கொண்டு இங்கு பதற்கும் இவர்களின் யாத்திரை கங்கள் தோன்றின. பதுளையில் விய பதுளை சமத்துவ சேவா ) சமூகப் பணிகளையும் செய்தது' நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது ) கட்டுரை - சித்தார்த்தன்) Tாக்கு கவி தாகூர் மீது அளவற்ற
இருந்தது. ஆகவேதான் தனது பாத்த கவிதை நாடக ஆங்கில திருந்தபோது அவரிடம் பக்தி 1 பெற்று மகிழ்ந்திருக்கின்றார். ரை, கவிதை, பாடல் இறுதியாக களையும் கையாண்டவர் தாகூர். தும் தனி முத்திரை பதித்ததுவும் மக்கள் கவிமணி என்றுதான்

Page 24
போற்றப்பட்டார். In Ceylon Tea ஆங்கிலக் கவிதை நூல் பற்றிய ம தாகூர்' என்று எழுதியுள்ளது கல் ஹிந்து இன்டியன் ரிவியூ போ6 சிலாகித்து எழுதி இருந்தன.
விஸ்மாஜினிக்குப்பிறகு 'வழி ஆங்கில வசன கவிதை (Pr வெளியிட்டார். இவருடைய 50க் பாணியிலமைந்த அழகும் உ கவிதைகளாகவே இருந்தன - 'மு வெளியே வந்தேன்' என்று சுந்த
புறக்கணிப்பட்டதும் ஒடுக்கப்பட அவலநிலைகளைத் தமிழின் எ சென்றவர் சி.வி. தோட்டத்து மக்க வெளியுலகிற்கு எடுத்துக்காட்டும் பிந்திய ஆங்கிலப் படைப்புகள்
1954 இல் வெளிவந்த 'இலங் என்றும் ஆங்கிலக் கவிதை நூலே பரவலான அறிமுகத்தையும் ஓர் , தந்தது. ஆங்கில மூலத்திலிரு பெயர்க்கப்பட்டுள்ள இந்தக் கவி கவிஞருமான சக்தீ அ.பாலையா, வெளியிடப்பட்டது. செய்திப் செய்துள்ளது. நன்கு பண்படுத்தப் தன் வரலாற்றில் வருடியபோது ! இவை. சி.வி ஆங்கிலத்தில் எழுதி தினகரனில் தொடராக வெளி வ
நாழிக்கு நாழி வீதியில் நின்று என்
யாழினை எடுத்து கீதத்தை இசைப்பேன்!.... ஈழத்தின் மானுடர்க்காய் வயல் புல் வெளிகளிலும் தேயிலை ரப் களிலும் பிறந்திட்ட மானுடர்க்காய்
......

Gardens என்னும் இவருடைய திப்புரையில் 'இலங்கை தேசத்தின் கி. பம்பாய் பாரதஜோதி, சென்னை எறவைகளும் இந்த நூல் பற்றி
1ப்போக்கன்' (Wayfarer) என்னும் Dse Poems) நூலை 1948 இல் த முந்திய எழுத்துக்கள் தாகூர் ணர்வுப் பெருக்கும் கொண்ட ள்முடியைக் கழற்றி வைத்துவிட்டு ரராமசாமி குறிப்பிட்டுள்ளதுபோல். பட்டதுமான மலையக சமூகத்தின் எல்லைகளுக்கப்பாலும் கொண்டு ளின் பரிதாபரகமான வாழ்க்கையை பணியினை இவருடைய 50க்குப் மிக அருமையாகச் செய்தன. கைத் தேயிலைத் தோட்டத்திலே' இவருக்கு ஏகோபித்த புகழையும், இலக்கிய அந்தஸ்தையும் ஈட்டித் ந்து ரஷ்ய மொழியில் மொழி தை நூல் 1969 இல் ஓவியரும் பினால் தமிழில் மொழி பெயர்த்து
பதிப்பகம் இப்பணியினைச் பட்ட ஓர் இருதயத்தை மலையகம் இயல்பாய் உருண்ட எழுத்துகள் | அவராலேயே தமிழ்ப்படுத்தப்பட்டு
ந்த நாவல் "The Borderland”
பர் தோட்டங்

Page 25
ஆம் நான் காதலிக்கும் அவர்களுக்காய். 9
என்பது தேயிலைத் தோட் சி.வியின் சமர்ப்பண வரிகள். மதிப்பை, ஈடுபாட்டை இவை து
அமரர் சி.வி.சிறுகதை எழுத6 இலக்கிய விழிப்புணர்ச்சிக்கு இவர் ‘நான் ஒரு கவிஞன் அல்ல; எ( எழுதுவதற்கு நான் தேர்ந்தெடுத் எனது பெருமைக்குக் காரணம். மக் களைப் பற்றி எழுத பெருமைப்படுத்தப்பட்டேன்’ என் கூறுவதுண்டு.
மஞ்சேரி ஈஸ்வரன் 1935 இல வெளியிட்டதைப்போல் ‘கதை’ ( சி. வி. வெளியிட் டார் . Fant விலாசத்திலிருந்து ‘கதை’ சக்தி பாலையாவின் அட்டை ஓவி வெளிவ்ந்த இவ்விதழின் தலையங்
“தமிழ் நாட்டிலிருந்து பல்:ே நமது புத்தகசாலைகளை அலங் கலாசாரத்தையும் நமது பண் உதவுகின்றன.
“தமிழ் இலக்கிய ஜீவநதி பெ பங்கு என்ன? நமது இதயத் ஓட்டத்திலே புதிய பல எழுத்ே இந்தப் பணியைச் செய்வதே கை கோர நர்த்தனம் புரியும் வி எடுத்துக்காட்ட கதை முயலும். வேண்டும் என்பதே நமது அவr இன்பப் படைப்புகளைத் தமிழ் தொழிலாளர்களிடத்திலே தோன் ஊக்குவித்து, அவர்கள் இலக்கி சி.வி.யின் இலக்கிய நோக்கம்
மலையக இலக்கிய முன்னே
சிறுகதை எழுதியவர். முழ்க்ராஜ் அ தீண்டத்தகாதவன் என்று 1947 இ

டத்திலே என்னும் நூலுக்கான தாகூரின்பால் இவருக்குண்டான ல்லியமாகக் காட்டுகின்றன.
பில்லை; ஆனால் மலையகத்தின் ஆற்றிய பங்களிப்பு மகத்தானது. ழத்தாளன்கூட அல்ல ; ஆனால் த கருப்பொருட்களே இன்றைய உழைக்கும் இந்த மலையகத்து ஆரம்பித்த பிறகே நான் று பிற்காலத்தில் சி.வி.அடிக்கடி
, Short Story 6T6örg LDITg5 F(gidg0)85 என்றொரு மாத சஞ்சிகையையும் gyfield – Talangama 616Öi g)|Lö ஓர் இதழ் மட்டுமே வந்தது. யத்துடன் நாற்பது சத விலையில் கத்தில் சி.வி. இப்படி எழுதுகின்றார். வறு பத்திரிகைகள் வருகின்றன; கரிக்கின்றன, நமது கலையையும் பாட்டிற்கேற்பப் பாதுகாக்கவும்
ருக்கெடுத்தோட நாம் கொண்டுள்ள தின் துடிப்பிலே சிந்தனையின் தாவியங்கள் படைக்க வேண்டும். தயின் நோக்கம் அல்ல. நாட்டிலே 1றுமையையும் துன்பத்தையும் அத்தோடு நாட்டில் கதை வளர ! ‘இலங்கை எழுத்தாளர்களின் )க்களுக்குக் கதை சமர்ப்பிக்கும். றியுள்ள இளம் எழுத்தாளர்களை பம் படைக்க ‘கதை’. இதிலிருந்து புரிகின்றது. ாடி கே.கணேஷ் மணிக்கொடியில் 60lbf6öT "Untouchables' BT6606) b மொழி பெயர்த்தவர். கே.கணேஷ்
24

Page 26
என்றதும் முதலில் மனதில் தோ நாவலே. தன்னுடைய கவிதைக் பரிசு பெற்றவர் இவர். ஆனால் ( கொடுப்பது ஜப்பான் சக்கரவர்த் கவிதையல்ல. மணிக்கொடியில் இரண்டுவருடமாக அவர் வெளிய சஞ்சிகையல்ல. இவைகள் அை செயற்பாட்டின் துணை விளைவு
இவருக்கான இலக்கிய கெள் இவருடைய மொழிப்பெயர்ப்பு ப பிறகு கே.ஏ.அப்பாஸ், பிரேம்சந்தி குப்ரியானோவ் என்று இவருடைய கவிஞர், பத்திரிகையாசிரியர், மொழிபெயர்ப்பாளர், கலாசார ஆலோசனை சபையின் முன்ன சங்கங்களை உருவாக்கியவர், க சிறப்புகளை கொண்ட மூதறிஞர
மாத்தளை கார்த்திகேசு, மாத்த மாத்தளை மலரன்பன், மாத்தன. பிந்தியவர்கள் இலக்கியத்தில் மாத் இவர்களுக்கு முன்பதாகவே முப்ட மாத்தளையை இணைத்துக் ெ அருணேசர், கேகாலை சன்னி இலங்கையிலும் தமிழகத்திலும் தோட்டக் கண்டக்டராகப் பணிய
பரலி.சு.நெல்லையப்பர் ஆ லோகோபகாரி வார இதழிலேயே அமிர்த குணபோதினி, ஆனந்தபோ போன்ற தமிழகப் பத்திரிகைகளி வெளிவந்தன. இவைகள் அமைந்தனவேயன்றி மலையகத் அமையவில்லை. கோ.நடேசய்யர் இந்தியன் ஏடுகளிலும், மற்றும் போன்ற ஈழத்துச் சஞ்சிகைகளி இடம் பெற்றன.
இர.சிவலிங்கம் அவர்கள் மலையகத்தின் நிலைமைகளை சிரமத்துடன் ஆரம்பித்த குன்றின்
2.

ன்றுவது இந்த மொழி பெயர்ப்பு காக ஜப்பான் சக்கரவர்த்தியிடம் இவருக்கு இலக்கிய அந்தஸ்தை தியிடம் பரிசு பெற்ற 'மேகம்’ எழுதிய சிறுகதைகள் அல்ல. ட்ட பாரதி என்னும் முற்போக்கு னத்தும் அவருடைய இலக்கிய களே.
ரவத்தினை பெற்றுக் கொடுப்பது ணிகள். முழ்க்ராஜ் ஆனந்திற்கு த் ஹோசிமின், லூசுன், பார்பரா, மொழிபெயர்ப்பு விரிவடைந்தது. பத்திரிகை வெளியீட்டாளர், அமைச்சின் தமிழ் இலக்கிய ாாள் உறுப்பினர், எழுத்தாளர் சிறுகதை எழுத்தாளர் என்று பல ாக விளங்குபவர் கே.கணேஷ். நளை சோமு, மாத்தளை செல்வா, ள வடிவேலன் என்று 60க்குப் நதளையை இடம்பெறச் செய்தனர். துகளில் தன்னுடைய பெயருடன் காண்டு எழுதியவர் மாத்தளை கிறாப் தோட்டத்தில் பிறந்தவர். கல்வி பயின்றவர். தேயிலைத் ாற்றியவர். ,சிரியராக இருந்து நடத்திய கட்டுரைகள் எழுத ஆரம்பித்தார். தினி, திங்கள்,மஞ்சரி, கலைமகள் ல் இவரது கதை - கட்டுரைகள் பொதுவான கட்டுரைகளாயப் துக்கான மண்ணின் மணத்துடன் நடத்திய தேசபக்தன், இலங்கை வீரகேசரி, தினபதி சிந்தாமணி லும் இவருடைய எழுத்துக்கள்
இலங்கை வானொலி மூலமாக அறிமுகப்படுத்துவதற்காக மிக ா குரல் வானொலி நிகழ்விற்கு

Page 27
மாத்தளை அருணேசர் அவர்களை நேர்காணல் செய்த நிகழ்ச்சிப்பற் தனது இளைஞர் தளபதி இர.சிவா
ரஃபேலின் "திறமை"
ஐம் பதுகளில் இலக்கிய பண்டாரவளையைப் பிறப்பிடமாக
தோட்டக் கண்டக்டரின் மகன். இவர் கூடுதலான வானொலி கேள்விப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட தடவை எச்சரிக்கை. இரண்டாவது தடவை வேலை நீக்கம் என்று உத்தியோகத்தர்கள்) தனிமைப் உலகத் தொடர்பின்றி, பிற 8 சந்தர்ப்பங்களின்றி, தோட்ட மச் தனிமைப் படுத்தப்பட்டு அந்நிய உத்தியோகத்தர்களும் தோட்ட மக் இருந்தனர். இது ஐம்பதுகளில் மகன் ரஃபேலுக்கு மட்டுமல்ல வந்தவர்களுக்கும் பொதுவாக இ
இந்த அந்நியம்தான் ரஃபேலின் வாழ்வும் ஆழமாகப் பதியாமைக்க ஒரு மேலோட்டமான நோக்கேயாகு தனது கட்டுரையில் ஓரிடத்தில் ? என்.எஸ்.எம்.ராமையா, தெளிவத்ை எழுத ஆரம்பித்துவிட்ட ஒரு கா ரஃபேலின் கதைகளைப் பார்ப்பது காலத்தைக் கவனத்தில் கொள்ள அல்ல என்றே நான் கருகின்றேன் அவருடைய நடை. அவர் கையாண் அவருடைய கிண்டல், இன்ன பிற கொண்டும்கூட அவருக்குப் பின் 6 மீறி உயர்ந்தவர்கள்; மேவி நின்றவு ஏற்படாமையே இவர்களுடைய ப போய்விடுவதற்கான முக்கியக் க
சி.வியின் 'கதை' ஏட்டுக்கு எழு தோட்டத்து ஆபீசும், பெரி கொழும்பிலிருந்து வரும் ஆடிட்ட
2

ா எஸ். டி. சிவநாயகம் அவர்கள் றிய தகவல்களை சாரல் நாடன் சிங்கம் எனும் நூலில் தருகின்றார்.
பப் பிரவேசம் செய் தவர் கக் கொண்ட த. ரஃபேல். ஒரு
ஒரு புகைப்படக் கலைஞரான ) நாடகம் எழுதியவராகும்.
அந்த உத்தியோகத்தர் முதல் வ தடவை அபராதம், மூன்றாவது நிர்வாக ரீதியாகவும் (தோட்ட படுத்தப்பட்டிருந்தனர். வெளி இன மக்களுடன் பேசப் பழக க்கள் தோட்டங்களுக்குள்ளேயே பப்பட்டிருந்ததைப்போல் தோட்ட களிலிருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்டே எழுத வந்த கண்டக்டரய்யாவின் ) , அறுபதுகளின் பின் எழுத பருந்த ஒரு நிலைமைதான். ர கதைகளில் மலையக மண்ணும் கான காரணம் என்று கொள்வது தம். 'துன்கிந்த சாரலில்' என்னும் திரு.நித்தியானந்தன் கூறுகின்றார். த ஜோசப் ஆகியோருக்கு முன்பே லப்பகுதியை கருத்திற் கொண்டு
அவசியம் என்று. எழுத வந்த வேண்டும் என்பது அவசியமானது 1. புதுமைப்பித்தனின் ஆளுமை. ட நாலாவிதமான கருப்பொருட்கள்,
அத்தனையுடனும் பரிச்சயமாகிக் எழுத வந்தவர்களில் யார் அவரை பர்கள், மலையகம் என்ற உணர்வு டைப்புகளில் மலையகம் விலகிப் ாரணமாகும். ஐதிய 'திறமை' என்னும் கதையில் ய கிளார்க்கும், துரையும், பரும் வருகின்றனர்.

Page 28
பேராசிரியர் கைலாசபதி என். போலவே மக்கள் கவிமணி சி சஞ்சிகைக்கு மலையகத்தைக் வேண்டும் என்று ரஃபேலுக் தினகரனுக்காகப் பேராசிரியரிடம் கூடைக் கொழுந்து.
கதைக்காக சி.வியிடம் ரஃே ஒரு கூடைக் கொழுந்து அவருடைய பெயரையே மரை ராமையா என்று ஒரு இலக் சூட்டிவிட்டுள்ளது. 'திறமை' விடவில்லை.
'ஒரு கூடைக் கொழுந்து" அதேபோல் 'பார்வதி' மலரன்பன் வாழ்க்கையையும், அவர் கடு வழக்கத்தையும் முழுமையுடன் ; கூடைக் கொழுந்து. அது ராமைய முதற்கதையான பார்வதியும் அர பிடிக்கின்றது என்றெழுதுகின்றார் - ஏடு இரண்டு. ரகுராமன், தின விமர்சன நூல்)
மலரன்பனைப் பொறுத்தவரை இருந்தது. வழிகாட்டிகள் சிலர் இ கதைதான் வேண்டும் என்னும் பார்வதியைத் தரும் வாய்ப்பு இரு இல் லை என் பது உ என்.எஸ்.எம்.ராமையாவுக்கும், தென் வாய்ப்பு இல்லைதான்.
மலைநாட்டு பாத்திரங்களைக் என்று கைலாசபதி அவர்கள் கே ஆட்டிவிட்டு வந்தாலும். பிறகுதான் யோசித்தேன். நண்பர் கனகரத்தி நீண்ட நேரம் கலந்தாலோசி கூறுவதிலிருந்து கையில் விசா தெரியவில்லை என்பது புலனாகிற பயணமும் போக வேண்டிய நி திரு.நித்தியானந்தன் கோடிட்டுக்
2

எஸ்.எம்.ராமையாவுக்குச் சொன்னது வியும் தான் வெளியிடவிருக்கும் களமாகக் கொண்ட கதையே குச் சொல்லியிருக்கக் கூடும். - ராமையா கொடுத்த கதை. ஒரு
பல் கொடுத்தது “திறமை”. என்.எஸ்.எம் ராமையா என்னும் 3த்து ஒரு கூடைக் கொழுந்து கியப் பெயரையே அவருக்குச் ரஃபேலை ஒன்றுமே செய்து
ராமையாவின் முதல் கதை. ரின் முதல் கதை. மலைநாட்டின் நடைய நடைமுறைப் பேச்சு தன்னகத்தே கொண்ட கதை ஒரு பாவின் முதல் கதை. மலரன்பனின் ந்தக் கதையின் தரத்தை எட்டிப் எஸ்.பொன்னுத்துரை. (கதைவளம் பதியின் தினமொரு சிறுகதை -
( முன்னால் வெட்டப்பட்ட பாதை ருந்தனர். மலையகத்தைப் பற்றிய 5 நிர்ப்பந்தம் இல்லாமலேயே ந்தது. அந்த வாய்ப்பு ரஃபேலுக்கு ண்மைதான் என் றாலும் , ரிவத்தை ஜோசப்புக்கும்கூட அந்த
கொண்ட ஒரு கதை வேண்டும் ட்டபோது, சரி என்று தலையை தலையை உடைத்துக் கொண்டு எத்திடம் இது பற்றிக் கூறினேன். ந்தோம் என்று என்.எஸ்.எம். இருந்தது, போய்ச்சேர வழிதான் து. தாங்களே பாதையும் வெட்டிப் மல இவர்களுக்கிருந்தது என்று
காட்டுவதும் இதையேதான்.

Page 29
வழியும் தெரிந்து பயணத்து பிந்தி வந்தவர்களுக்கு விசாதான் வேறு கதை.
ர.பேலின் திறமை’ என்னும் லயத்தின் ஆறடிக் காம்பிராவுக்குள் கூலிக் காரரின் மகனான ப தோட்டத்துரையும், பெரிய கிளார் கணக்குப் பரிசோதகராக கொழு இருந்து வந்து நிற்கின்றான் ஆபீஸ்களுக்கு அவர்களுடைய கe ஆடிட்டர்கள் வருவது தோட்டப் ட வருவதை விடவும் அச் சத எதிர்பார்த்திருக்கும் ஒரு சடங்கு. குட்டிக் கிளாக்கர் வரை ஆடிட் வ வருகிறது என்று ஆலாய்ப் பறப்பு போகிறார்களோ தெரியவில்லை. வசதிகள் எப்படி, நாம் ஏதாவது அதையும் தப்பான அர்த்தத்துட தெரியவில்லை என்று தடுமாறித் அப்பேற்பட்ட சக்தி மிக் தொழிலாளியின் மகன் வந்து நி தொண்ணுாறுகளில் அல்ல ஐ எதிர்பார்ப்பு கனமிக்கது. கெளரவ
ர..பேலின் எழுத்து மிகவும் எ தொந்தரவு செய்யாதது; சிந்தி வாசிக்கலாம்; சட்டென்று மறந்து
“பத்திரிகைக் கதைகள் பத்தி தலையால் அடித்துக் கொண்டாே இதழ் வரும்போது முந்தய இதழுட 'பத்துவைப் பற்றிய நினைவு அவ6 கொண்டு வருகிறது ர.பேலுக்கு
நான் அலுவலகம் செல்லும் இருந்தது. அதைக் காணும்போது புறாக் கூண்டுதான் நினைவில் துவாரம் துவாரமாக அமைத்து இரண்டு புறாக்கள் மட்டுமே இ வைத்து.”

க்கும் தைரியத்துடன் தயாரான கிடைக்க மாட்டேன் என்றிருந்தது
கதையின் கரு அற்புதமானது. அடிமையாக வைக்கப்பட்டிருந்த த் து என்னும் பத்மநாதன், க்கும் பயத்துடன் எதிர்பார்க்கும் ம்புத் தலைமை அலுவலகத்தில் என்றால் . தோட்டத்து ணக்கு வழக்குகளைப் பரிசோதிக்க ாடசாலைகளுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் த் துடனும் பயபக்தியுடனும் வெள்ளைக்காரத் துரையிலிருந்து ருகிறது. ஆடிட் வருகிறது. ஆடிட் ார்கள். எத்தனை நாள் இருக்கப் எங்கே தங்குவார்கள், நடைமுறை வசதிகள் செய்து கொடுத்தால் டன் எடுத்துக் கொள்வார்களோ தத்தளிப்பார் துரை. க ஆபீசராக ஒரு தோட்டத் ற்பதென்றால். ம்பதுகளில் ர.பேல் அவர்களின் வத்துக்குரியது. ளிமையானது, வாசிப்பவர்களைத் க்கத் தூண்டாதது; சப்பென்றும் ம் விடலாம். ரிகைக் கதைகள்’ என்று கா.நா.சு. ரே அந்த ரகக் கதைகள். அடுத்த ன் பழசாகிப் போய்விடும் கதைகள். ன் வசித்த லயத்தை நினைவுக்குள்
வழியில்தான் பத்துவின் லயம் சிறு வயதில் எங்கள் வீட்டிலிருந்த வரும். ஒரு நீண்ட பெட்டியில் ஒவ்வொரு துவாரத்துக்குள்ளும் }ருப்பதற்குப் போதுமான இடம்

Page 30
ரட்பேலின் திறமை என்னும் க லயம் அறிமுகமாகும் விதம் இது
ஆனால் இதே ‘லயம்’ என் அறிமுகம் பெறுகிறது பரிபூரண கதையில். இருட்டுக்குள் பயத்து மரங்களை, அருவியின் ஒலங்கை பார்த்தவாறே விரைகின்றான். மலைப்பாதையின் சிறிது தூரத் தெரிந்தன. இரவில் நடுவழி வெளிச்சங்கள் வரிசையாகத் ெ
இரண்டு புறங்களுக்கு மட்டு புறாக்கூண்டு துவாரங்களைவிட கு ஆண்களும் பெண்களுமாகத் திமு எப்படி உள்ளத்துக்குள் ஊடுருவி
சற்றே கண்களை மூடி இரவி நடுவழியில் நின்றுவிட்ட ரயிலை எத்தனை அருமையான உவமா6
தோட்டத்தில் கண்டக்டரய்யா துரைக்கு அடுத்த ஸ்தானம் அவ வெள்ளைக்காரன் எடுபட்டால் சில ஒரு சில வேலைகளைக் குறைத் என்றால் கண்டக்டர் என்பார்கள் இருப்பர் என்றால் பெரிய கணக்கு வேலையும் பதவியின் சக்த வித்தியாசங்களுடன்.
ஒரு கண்டக்டரின் மகனாகப் சென்ஜோசப்ஸ் போன்ற பெரிய சபை உத்தியோகத்துடன் ஒரு ே விட்டுப் போகாமல், ஒரு லயத்துக் பார்க்கும் அந்தப் பெரிய மனம் ெ ரட்பேல், அதைத்தான் போற்றுகின் பற்றிப் பேசுகின்றோம், எழுதுகின்
தினகரன், வீரகேசரி, குமுதம் ஆகிய ஏடுகளில் இருபத்தைந்துக்கு ர..பேல் வானொலி நாடகங்களு எழுதியிருக்கின்றார். ஒரு காலத்தில் பகுதி பொறுப்பாளராகவிருந்த கே.
2

மதயில் தோட்டத் தொழிலாளர்களின்
நும் மனத்தில் நிற்கும் வண்ணம் எனின் தெய்வதரிசனம் என்னும் ன் நடக்கும் ஒருவன் மலைகளை, ள அந்த இருளின் பயங்கரத்துடன் திடீரென வளைந்து திரும்பிய தில் தொழிலாளர்களின் வீடுகள் பில் கோச்சி நிற்பது போல் நரிகின்றன.
மே போதுமான இடம் கொண்ட ஞ்சும் குழுவானும் பெரியவர்களும் திமுக்கும் ரயில் பெட்டி உவமானம் பிச் செல்கிறது?
ல் தூரத்தே தெரியும் லயத்தையும் பும்' மணக்கண்ணால் பாருங்கள். னம்! என்பவர் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவர். ருடையதுதான். இந்தப் பதவிக்கு ன்னதுரை என்னும் அந்தஸ்துடன் துக் கொள்வார்கள். நம்மவர்கள் வேஷ்டியும் வெறும் காலுமாக தப்பிள்ளை என்பார்கள். செய்யும் வியும் ஒன்றுதான் சிறு சிறு
பிறந்து சொகுசான வாழ்வுடன் பாடசாலைப் படிப்புடன் மின்சார மல்மட்ட மனப்பாங்குடன் இருந்து சிறுவனை பெரிய ஆபீசராக்கிப் காண்டவராக இருந்திருக்கிறாரே றோம், அதற்காகத்தான் அவரைப் றோம்.
கதை, சரஸ்வதி, நவஉதயம் மேற்பட்ட கதைகளை எழுதியுள்ள நம் மேடை நாடகங்களும்கூட இலங்கை வானொலியின் நாடகப் ம்.வாசகரின் பேராதரவே தன்னை

Page 31
கூடுதலான வானொலி நாடகங்கள் அவர். சில நாடகங்கள் அட்டனிலி ஒரு சில கவிதைகளும் எழுதி தன்னை ஓரளவு ஈடுபடுத்திக்கொ மலையகத்தின் இலக்கிய ஏடுக இந்த மக்களின் நிலையை பற் இளைஞர் மத்தியில் ஒரு ஆத்திர கொண்டே இருந்திருக்கிறது. ப முன் வைத்து இவர்களுக்கு ஒ படித்த மலையக இளைஞர்கள் கொண்ட அமைப்பு மலைநாட்டு ந6 மற்றும் சமூக உணர்வுகளை இளைஞர் இயக்கங்கள் பெரும்
மலையகத்தின் தலைநகரான இயங்கத் தொடங்கிய மலைநாட் தலைவராகத் தெரிவு செய்யப்ப போற்றப்பட்ட இர.சிவலிங்கம் நாவலப்பிட்டி, மாத்தளை என்று 8 சங்கம் இது. மலையகத்தில் உய மட்டுமே இருந்த நாட்கள் அ தோட்டப்பாடசாலையில் கல்வி கல்வியை தொடர்ந்து சென்ை திரும்பியவர் இர.சிவலிங்கம் ஆ கல்லூரியான ஹைலன்ஸ் க அதிபராகப் பணியாற்றிய நாட்க
"மலைநாடு மலைநாடு என் மலை மக்கள் வாழ்வுயர்த்துவே கொண்டு 52 காசில் வீதி, க வெளிவந்த மலை முரசு மலைநா அதிகாரபூர்வமான ஏடாக வெளி ‘மலைநாட்டு எஸ்.நடேசன்’ கூட் மு.கு.ஈழக்குமார் ஆகியோர். க முத்தமிழ் முழக்கம் என்னும் சe வாலிபர் சங்கத்துக்காக மலை இளைஞர்களின் இயக்கமும் மன மலையக எழுத்துகளுக்கு ஒ வீரியத்தையும் உருவாக்கின.

எழுதத் தூண்டியது என்கின்றார்
மேடையேற்றப்பட்டும் உள்ளன. யுள்ள இவர். இலக்கியத்துடன் ண்ைடே இருந்திருக்கின்றார்.
st நிய சிந்தனைகள் படித்த மலையக ம் மிகுந்த குமுறலாகப் புகைந்து லையகம் என்னும் கோஷத்தை ரு அடையாளத்தைக் தேடித்தர ஒன்றிணைந்து உருவாக்கிக் ல்வாழ்வு வாலிபர் சங்கம். அரசியல் உருவாக்குவதில் இது போன்ற பங்காற்றியுள்ளன.
கண்டியை மையமாகக் கொண்டு டு நல்வாழ்வு வாலிபர் சங்கத்தின் ட்டவர் இளைஞர் தளபதி என்று அவர்கள். பதுளை, ஹட்டன், கிளைகள் அமைத்து பணியாற்றிய ர் கல்வி பெற்றவர்களாக ஓரிருவர் 160Ꭰ6Ꭷ] . தோட்டத்தில் பிறந்து யை ஆரம்பித்து ஹைலன்சில் னயில் பட்டப்படிப்புப் படித்துத் அவர்கள். தான் கல்வி கற்ற ல்லூரியில் ஆசிரியராகப் பின் ள் வரலாறு படைத்தவை.
று பாடுவோம் மலைமுரசறைந்து ாம்” என்பதையே சுலோகமாகக் ண்டி என்னும் முகவரியிலிருந்து ட்டு நல்வாழ்வு வாலிபர் சங்கத்தின் வந்தது. இதன் சிறப்பாசிரியர் டாசிரியர்கள் க.ப.சிவம், கவிஞர் ப.சிவமும் ஈழக்குமாரும் நடத்திய நசிகையே மலைநாட்டு நல்வாழ்வு முரசாக மாற்றப்பட்டது. படித்த லமுரசு எனும் ஏட்டின் இணைவும் ரு விஸ்தாரமான களத்தையும்

Page 32
மணிக் கொடி தமிழகத்த யாழ்ப்பாணத்தில் செய்ததை, எழுத்தாளர்களிடையே செய்தது வளர்த்த தமிழ் என்னும் நூலி தரவளை பசார் டிக்கோயாவி ஆசிரியராகவும் இர.சிவலிங்கம் கொண்டு வெளிவந்த ஏடு மலை
"உறவுக்கு சிங்களம் உயிரு என்பது மலைமுரசுவின் சஞ்சிை
"சொந்த சகோதரர் துன்பத்த சிந்தை இரங்காரடி - கிளிே என்னும் பாரதி பாடல் மலை இந்த மக்களிடையே இவைக சமூக உணர்வுகள் முனைப்பான மலைநாட்டு நல்வாழ்வு வாலி கலைவிழாக்கள், நாடக விழாக்க திறமைகளை வெளிக்கொண்டுவர
மலைநாட்டு நல்வாழ்வு வா மலையக இளைஞர் முன்னணி, மலையக மக்கள் இயக்கம், ே படித்த இளைஞர் என்ற வரைய தரத்தினரையும் உள்வாங்குகின் முன்னெடுத்திருக்கின்றன. அை இம்மக்கள் மத்தியில் சமூக விழ இலக்கிய எழுச்சிக்கு சமூக விழி நியதிக்கு ஒப்ப மலையக சமூ விழிப்புணர்வு மலையக இலக் அமைந்தது. இந்த எழுச்சிகளு திருவாளர்கள்.இர.சிவலிங்கம், செ ராமசாமி, பெரி.கந்தசாமி போன்ற
எவ்வித வழிகாட்டலுமின்றி அ செய்த செந்தூரன். என்.எஸ்.ரா சாரல் நாடன் போன்றவர்களு க்கு இவ்விலக்கிய பயணம் ஓர் இலக்கி பின்னால் இழுத்துக் கொண் இருந்திருக்கிறது. 6TLĎ. 6J TLD மு.சிவலிங்கம், மாத்தளை சோமு

ல் செய்ததை மறுமலர்ச்சி மலைமுரசு மலைப் பிராந்திய என்று தன்னுடைய மலையகம் ல் குறிக்கின்றார் சாரல் நாடன். லிருந்து இர.பாலா என்பவரை அவர்களை ஆலோசகராகவும் ப்பொறி.
5கு தமிழ், உலகுக்கு ஆங்கிலம்” க சுலோகம்.
ல்ெ சாதல் கண்டும் ப செம்மை மறந்தாரடி’ ப்பொறியின் சஞ்சிகை சுலோகம். 5ள் ஏற்படுத்த முயன்ற அரசியல் வை. அறுபதுகளின் ஆரம்பத்தில் பர் , சங்கம் ஏற்பாடு செய்த ள், கல்வி மாநாடுகள் பல புதிய
உதவின.
லிபர் சங்கத்தினை தொடர்ந்து மலையக வெகுஜன இயக்கம், பான்ற இளைஞர் அமைப்புகள் பறையிலிருந்து சமூகத்தின் பல ற ஒரு வளர்ச்சிப் போக்கினை வகளின் செயற்பாடுகள் மூலம் ப்ெபுணர்வு ஏற்பட தொடங்கியது. புணர்வு அவசியமானது என்னும் )கத்தில் ஏற்படத் தொடங்கிய கியச் செழுமைக்கு காலாய் க்கு உந்துதல் தந்தவர்களாக ந்துாரன், பதுளை பாரதி கல்லூரி வர்களை குறிப்பிட்டுக் கூறலாம். றுபதுகளில் இலக்கிய பிரசேவம் மையா, தெளிவத்தை ஜோசப், ப் பிறகு இவர்கள் மேற்கொண்ட ய பரம்பரையையே இவர்களுக்கு டுவரும் சக்தி படைத்ததாக தேவன், மு.நித்தியானந்தன், மலரன்பன், ராமசுப்பிரமணியம்,

Page 33
சீபன்னீர் செல்வன், தோசிக்கன்ரா பூரணி, நைமா பிஷ்ர், சலமன் கே.கோவிந்தராஜ், அல் அஸ"மத் கையில் பேனையுடனும் ம வைராக்கியத்துடனும் ஊர்வலம் சக்தியாலும் தடுத்துவிட முடியவில் இப்படி கிளம்பிய இவ் இல இலக் கியவாதிகளாயப் உய பாட்டாளத்துக்கூட்டமாகவே இருந்: வேறு பிரச்சினை.
இவர்களின் இந்த எழுத்துல வீரகேசரி, தினகரன், சிந்தா வெளியீடுகளை திணறடித்தன. நிலையில், மலையக எழுத்தாள போன்ற பிற பிரதேச ஏடுக எழுதிப்பார்த்தனர். அதுவும் த தாங்களே பத்திரிகையும் வெளிய
அறுபதுகளில் மலையகத்தி சஞ்சிகைகள் வெளி வரத்தொ மலையகத்திலிருந்து ஏடுகள் வ பெயர்களில் உதாரணத்துக்கு தேசபக்தன், இந்தியன், தேச ஊழி இவைகள் அனைத் திணி தொடர்புடையவர்களாக இரு மையமாகக் கொண்டே வெளிவ
முப்பதுகளில் இருந்து 50கள் நாவலப்பிட்டி, கம்பளை, பதுை நகரங்களில் இருந்தும் கொழும்! தொடங்கின. அவற்றின் பெயர்களி பார்ப்போம். வீரகேசரி, தினகரன் இந்திய கேசரி.
நாற்பதுகளில் ஹட்டனிலிருந் பெயர் சுதந்திரபோர். தலாத்து கே.ராமநாதனும் வெளியிட்ட கல்ஹின்னையில் இருந்து எலி ஏட்டையும் கொழும்பில் இருந்து வெளியிட்டனர். கம்பளையிலிரு வெளியிட்டார். கா.ப. சிவமும்

2, பரிபூரணன், மல்லிகை சி.குமார். ராஜ், நூரளை சண்முகநாதன், என்று ஒரு சிறுகதை பட்டாளமே எதில் மலையகம் என்னும்
வரத் தொடங்கியதை எந்தச் )லை. நிறுத்திவிட முடியவில்லை. க்கிய பட்டாளத்தில் சிலர் ர சிலர் பேனை துTக் கிய துவிட்டனர். இருக்கின்றனர் என்பது
க பிரவேசம் ஏற்கனவே இருந்த Dணி, ஆகியவற்றின் ஞாயிறு எழுத்துக்குக் களம் கிடைக்காத ரகள் யாழ்ப்பாணம் மட்டக்களப்பு 5ளுக்கும் சிற்றேடுகளுக்கும் திருப்தியாக அமையாத போது பிடத் தொடங்கினர். லிருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட டங்கியிருந்தன. இருபதுகளிலும் ரத்தான் செய்தன. அவைகளின் சிலதை பார்ப்போம். ஜனமித்ரன், யன், ஜனநேசன், லங்கா விகடன். ஆசிரியர் கள் மலைநாட் டு ந்தாலும் ஏடுகள் கொழும்பை ந்தவை. வரை கண்டி, ஹட்டன், டிக்கோயா, ள, பசறை, போன்ற மலையக பிலிருந்தும் தமிழ் இதழ்கள் வரத் ல் சிலதையும் உதாரணத்துக்காக , தினதபால், காந்தி, நேத்தாஜி,
து நடேசய்யர் வெளியிட்ட ஏட்டின் ஒயாவிலிருந்து கே.கணேசும்
சஞ்சிகையின் பெயர் பாரதி. b.எம்.ஹனிபா, சமுதாயம் என்ற
டி.எம்.பீர்முகமது நவஜீவனையும் ந்து தமிழ்ப் பித்தன் ஈழமணியை மு.கு.ஈழக்குமாரும் கண்டியிலிந்து
2

Page 34
ஐம்பதுகளில் வெளியிட்ட ஏடு மு ஆரம்பத்தில் சி.வி.வேலுப்பிள்6ை பதுளையிலிருந்து முத்தையாப்பி ஒளி’ மல்லிகைக் காதலன் வெ6 ஒரு சில உதாரணங்கள் மட் ஏடுகளுமல்ல.
இருபதுகளிலிருந்து அறுபது சஞ்சிகைகள் ஆகியவற்றில் ஒரு ஒத்துக்கெள்ளும் ஒரு பட்டியல் எடு அடங்கும். அந்த நுாறிலும் “மலை வந்தவையாக ஒரு இரண்டு அல் பீ.ஆர்.பெரியசாமி வெளியிட்ட ம6ை எங்கள் மலை நாடு போன்றவை அறுபதுக்குப் பின்னெழுந்த ஆ ஒருவிதத்தில் மலையகத்தை பொட் நாம் காணலாம் . பெயர் க நோக்கங்களுக்கான சாட்சியங்க அறுபதுகளுக்குப் பின்பே காண்கி மலைமுழக்கம், மலைதேவி, மலை மலைமடல், மலைக்குருவி, மலைக் என்று பட்டியல் நீளும். இதைத்தா மலையகம் பற்றிய உணர்வு என் உணர்வை ஏற்படுத்திய மலையக போற்றுதலுக்குரியவை.
அமரர் சிவா பற்றிய நினைவ6 சிவலிங்கம் அவர்கள் ஹைல6 பிறகு அதிபராக பணியேற்ற கால மறுமலர்ச்சிக் காலம். மலையக எழும்பிய காலம். அறுபதுகளில் கல்வி மாநாட்டுக்கு பதுளையிலி சற்குருநாதன், பெரி.கந்தசாமி, ஆகி எழுதத் தொடங்கியிருந்த நானுட என்பதை விட இழுத்துக் கொண் சிவலிங்கம் அங்கு இருந்தார். ( அவர் என்னுடன் சிலாகித்து பேசிய
எங்களுடைய படைப்புக்கள் நாட்கள் அவை. கருத்துக்கூறாத நாட்களில் என்னுடைய கதைகளின்
3:

த்தமிழ் முழக்கம். அறுபதுகளின் ள வெளியிட்ட இதழ் ‘கதை’. ள்ளை வெளியிட்ட இதழ் “கலை ளியிட்டது மல்லிகை. இவைகள் டுமே, வெளிவந்த அத்தனை
வரையிலான ஏடுகள், இதழ்கள்,
தொண்ணுாறு வீதம் சரியென்று நித்தால் ஏறத்தாழ நுாறு பெயர்கள் நாடு’ என்று பொறித்துக்கொண்டு லது மூன்றே இருக்கும். கவிஞர் லநாடு ஏ.எம்.துரைசாமி வெளியிட்ட சில உதாரணங்கள். ஆனால், அத்தனை ஏடுகளும் ஏதாவது ட்டிட்டுக்கொண்டே வந்திருப்பதனை ள்ே தங்கள் பயணத்தின் 5ளாய்த் திகழ்கின்ற முகிழ்வை றோம். மலைமுரசு, மலைப்பொறி, Dமணி, மலையருவி, மலைக்குரல், கண்ணாடி, குறிஞ்சி, குன்றின்குரல் ான் அறுபதுக்குப் பிந்தியவர்களின் று முன்னர் குறிப்பிட்டேன். இந்த இளைஞர் இயக்கங்களின் பணிகள்
லைகள் ன்ஸ் கல்லூரியின் ஆசிரியராகவும் Dம் ஈழத்து தமிழ் இலக்கியத்தின் இலக்கியம் சிலிர்த்துக் கொண்டு அவர் ஏற்பாடு செய்து நடத்திய ருந்து பாரதி கல்லூரி ராமசாமி, யெ நண்பர்களுடன் அப்போதுதான் ம் கண்டி சென்றேன். சென்றேன். டு செல்லப்பட்டேன் என்பதே சரி. என்னுடைய சிறுகதைகள் பற்றி பது என்னை புல்லரிக்கச்செய்யது.
பற்றி எவருமே எதுவுமே பேசாத காலங்கள் அவை. அப்பேர்ப்பட்ட ன் ஒருசில வரிகளைகூட கூறிக்கூறி
3

Page 35
வியந்தார். என்னால் நம்ப முடிu பல இன்னல்கள் காத்திருப்புக்க வருகிறது அடுத்தடுத்த வாரங்க போகிறது என்பது போன்ற நினைவுகளுக்கு அவருடைய வா
எழுத்தின் வலிமையை, அ நிகழ்கின்ற வேதனையை, ெ சுகானுபவத்தை அவருடைய இ என்னை உற்சாகப்படுத்தின. கல்வி நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. ஒடி இடைக்கிடை என்னிடம் வந்து உ காற்று கடலில் நீல அலைகள் எ மலைகளில் பச்சை அலைகளை எழுதியிருந்தேன். அந்த வரிகை அந்த அலையை கண்டிருக்கின்றே ஆனால் அந்த அதிசயத்தை ஒே தெளிவத்தை தான் என்றார். நா.
தெளிவத்தையில் இருந்து மாயமாகப் போய் விட்டது. உற்சாகத்துடனும் எழுத விே அவருடைய வார்த்தைகள் என: சொன்ன கதைத் தெரிவின் கண்டுபிடித்திருக்கின்றோம் என்று கூட்டம் தொடங்க இன்னும் நேர
வீட்டுக்குக் கூட்டிச் சென்றார். த வரவேற்றார். பாரதி ராமசாமி, ச அம்மையாருக்கு ஏலவே பழக்க நின்று கொண்டிருந்த நான் புதி
“திஸ் இஸ் தெளிவத்தை” 'ஓ கோட்’ என்ற குரலுடன், “( வரவேற்பின் வசீகரம் என்னைக் கொண்டிருக்கும் போது என்னிடப் என்று. எனக்குப் புரியவில்ை கேள்விக்கான விளக்கம் இலக்கியவாதிகள் தான் தங்களு பெயரை முன்நிறுத்தி தங்கe கொள்வார்கள் என்று.

பவில்லை. ஒரு கதையை எழுதி களின் பின் அது பத்திரிகையில் ளில் அவை பழைய கதைகளாகி
என்னுடைய ஆரம்ப கால ர்த்தைகள் மரண அடி கொடுத்தன.
தன் பயனை படைப்பின் போது வளிவந்த பின் கிடைக்கின்ற }டைக்கிடையிலான வார்த்தைகள்
மாநாட்டுக்கான மேடை ஒழுங்குகள் ஆடி அவைகளை கவனித்தபடியே உரையாடுவார். பிறகு ஓடி விடுவார். ழுப்புவதைப்போல இந்தத்தேயிலை எழுப்புகிறது’ என்று ஒரு கதையில் ள அப்படியே கூறினார். நானும் 3ன் நின்று அதிசயித்திருக்கின்றேன். ர ஒரு வரியில் எழுதிக் காட்டியது ன் சில்லிட்டுப்போயிருந்தேன்.
கண்டி வந்த களைப்பெல்லாம்
இன்னும் கூடுதலாகவும் ,
பண்டும் என்னும் உந்துதலை க்குள் அலை எழுப்பின. பாட்டி மூலம் ஒரு சிருஷ்டியாளனை ப நண்பர்களிடம் கூறி மகிழ்ந்தார். ம் கொஞ்சம் இருக்கிறது. திருமதி சிவலிங்கம் இன்முகத்துடன் Fற்குரு போன்றவர்கள் சரோஜினி மானவார்கள். பின்னால் ஒதுங்கி U6).j66.
என்ற அறிமுகத்தைத் தொடர்ந்து வெல்கம் வெல்கம்” என்ற அந்த
கவர்ந்தது. தேனீர் குடித்துக் ) கேட்டார்கள் நீங்கள் கேரளமா’ )ல கேள்வியைத் தொடர்ந்து வெளிவந்தது. LD 6O 6) ULJ T 6T டைய ஊரின் அல்லது கிராமத்தின் ரின் பெயருடன் இணைத்துக்

Page 36
தகழி; வைக்கம்; பொன்குன்6
ஒரு 40 ஆண்டுகளுக்கு மு நேற்றுப்போல் இருக்கிறது அந்த
கூட்டம் ஆரம்பமானது. மலைய8 கருத்து விரும்பத்தக்கதாக இருக்கல் ராமசாமிக்கும் கொழுந்தெடுக்கப் என்ன பயன் என்றும் தென் ஆபிரிக் ஏறவிடமாட்டார்கள் இங்கு இவர்கள் நாங்கள் எவ்வளவு பெருந்தன்மைய என்றெல்லாம் பேசினார்கள்.
சிவா கடைசியாகப் பேசினார். தொனியுமாக அவர்கள் முன் வை இன்னொரு கேள்வி எழாத வகைய முன் வைக்கும் லாவகம் கண்( பேச்சு நடை கண்டு பிரமித் பேச்சாளர்கள். நாங்கள் உங் எதிர்ப்பார்க்கவில்லை - எங்க கொடுக்கின்றோம் என்று முடித்த அணி னாவின் பேச் சை கேட்டிருக்கின்றேன். மேடைப்பேச்சு சிவா அவர்களின் பேச்சு என அவருடைய பேச்சைக் கேட் சூழ்ந்திருந்தனர் என்பது எத்த6ை மலையக இலக்கியம் பற்றி கட்டுரைகள், எங்கள் எழுத்துக்க தைரியத்தைக் கொடுத்தன. பெரட்டுக்களத்தில் இங்கொன்று சிதறிக் கிடந்தன. மேலே வானத்தி போல என்று ஒரு கதையில் எ இன்னும் சில உவமானங்கள் பேசியிருக்கின்றார் சிவா. சிந்தி வானத்து நட்சத்திரங்கள் போல் எழுத்தாளர்களை இந்த மலைய மதிக்கின்ற மனம் நமக்கும் வேண்டு இருக்கிறது என்று பேசியிருக்கி கூறுகின்றார்கள் ஒரு சமூகம் த தங்களது குறைகளை உணர்
3.

னம் என்பது போல்.
>ன்பு நடந்த விடியம் என்றாலும்
இனிய நினைவு.
க் கல்வி பற்றிய அரசியல்வாதிகளின் வில்லை. கவ்வாத்து வெட்டப்போகும் போகும் மீனாட்சிக்கும் கல்வியால் காவில் கறுப்பின மக்களை பஸ்ஸில் அப்படியான நடத்தபடுகின்றார்கள். ாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றோம்.
சிரித்த முகமும் சீற்றம் கொண்ட பத்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பில் பதில் கூறினார். கருத்துக்களை டு சரளமான அவரது ஆங்கிலப் துப் போனார்கள் முன்னைய களிடம் எந்த சலுகைகளையும் ஸ் உரிமைகள் பற்றியே குரல் TÜ.
நான் கும் பகோணத் தில் க்காக அண்ணாவால் போற்றப்பட்ட ண்ணையும் பிரமிக்க வைத்தது. கவே இளைஞர்கள் அவரை ன மகத்தான உண்மை.
ய அவருடைய நேர்காணல்கள், ள் அநாதைகள் அல்ல என்கின்ற கொழுந்து நிறுத்து முடித்த அங்கொன்றாக கொழுந்துகள் ல் மின்னித்திரியும் நட்சத்திரங்கள் ழுதியிருந்தேன். இது பற்றியும் பற்றியும் மேடைகளில் வியந்து க்கிடக்கின்ற கொழுந்திலைகளை ) காணுகின்ற மனம் கொண்ட கம் கொண்டிருக்கிறது. நம்மை ம் அந்த மனம் தெளிவத்தையிடம் ன்றார். சமூகவியலாளர்கள் ன்னைத்தானே மதிக்கும்போதும் ந்து அவைகளை நிவர்த்திக்க

Page 37
முனையும் போதுமே அந்த ஏற்படுகின்றது என்று. ஒரு எதே தகுதியான இடங்களில் பொரு காட்டுகின்ற ஆளுமை அவரிடம்
1980 ஜனவரியில் என்னுடை விழா கொழும்பில் என்.எஸ்.எ நடைபெற்றது. மலைநாட்டு எழுத் இந்தக் கூட்டத்தில் பெரியா வரவழைக்கப்பட்டிருந்தார். திரு ஆகியோரும் உரையாற்றினர்.
இர.சிவலிங்கம் அவர்கள் தன் உணர்வுக்கு தனது எழுத்தா தெளிவத்தை ஜோசப்' என்று ே ஒதுக்கப்பட்டு, பேசப்படாத எழுத்து பற்றி குறிப்பாக எனது எழுத்துக்கள் எனக்கு ஒரு சக்தியைக் கொடுத்த சென்ற பின் தொலைந்தார்கள் ப உண்டு. அரசியல் காரணங்களு பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்ட போது
மல்லியப்பு நகரில் உ அமைத்திருந்தார். பல்கலைக் மாணவர்கள் அவரிடம் கல்வி போதுமானதாக இருக்கவில்லை வெளியேறினார் என்று குறிக்கின
1991 இல் இதே மல்லியப்பு நடத்தியவர் மல்லியப்பு சந்தி விருத்திக்கும் கல்வி புகட்டுதல் லோயல் கல்லூரியில் கணித 8 கணிதம் படிப்பித்திருக்கின்றார். நிறைவு விழாவில் பிரதம அ திரு.வாமதேவன் அவர்கள் என் தவிர்க்கமுடியாத ஒரு கணி பணியாற்றினார் என்பதுவும் குறி
தமிழகம் சென்று திரும்பிப் காங்கிரசுடன் இணைந்து செய6
வாலிபர் சங்கம் அமைத்து செய் பதவியிழந்தபோது பரவசம் கொண்

சமூகத்திற்கான அபிவிருத்தி ட்சையாக நான் எழுதியவற்றைத் ந்திப் பார்க்கின்ற - பொருத்திக்
இருந்தது. ய நாமிருக்கும் நாடே வெளியீட்டு ம் ராமையாவின் தலைமையில் நாளர் மன்றம் ஒழுங்கு செய்திருந்த ர் சிவா பிரதம பேச்சாளராக வாமதேவன், கே.கணேசலிங்கம்
துரையின்போது, 'மலையகம் என்ற ற்றலால் உருவம் கொடுத்தவர் பசினார். ஈழத்து விமர்சகர்களால் க்களாகிவிட்ட மலையக இலக்கியம் கள் பற்றிய சிவாவின் கருத்துக்கள் ன. செந்தூரனும் அவரும் தாயகம் ரவிகள் என்று சந்தோஷித்தவர்கள் க்காக அவர் ஹைலன்ஸிலிருந்து தும் சந்தோஷித்தவர்கள் உண்டு. யர் கல்வி நிலையம் ஒன்றை கழகக் கல்வியைத் தொடரும் 5 பயில் வந்தனர். வருமானம் தற்காலிகமாக ஹட்டனை விட்டு ன்றார் சாரல் நாடன்.
நகரில் லோயல் கல்வியகத்தை திலகர். சமூகத்தின் விழிப்புக்கும் என்ற குறிக்கோளுடன் இயங்கிய ஆசிரியர்கள் அமரர் கே.ஜீவராஜன்
இந்தக் கல்லூரியின் 10 ஆது திதியாகக் கலந்து சிறப்பித்தவர் பதுவும் ஹைலன்ஸ் கல்லூரியின் த ஆசிரியராக கே.ஜீவராஜன் ப்பிடக்கூடியதே. ப சிவா இலங்கை தொழிலாளர் மாற்றினார்.
ற்பட்டபோது சங்கடப்பட்டவர்களுக்கும், டவர்களுக்கும், தாயகம் சென்றபோது
36

Page 38
படித்தவர்கள் எதைக் கிழித்தார்க பலம்’ என்று பரிகசித்தவர்களு பலவிதமான விமர்சனங்கள், ஏச்சு விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன நோயிருக்கும் இடம்தான் வைத்தி தமிழகம் சென்று திரும்பிய பின் சந்தித்துப் பேசியிருக்கின்றேன்.
துரைவியவர்களின் அலுவலக மலையகச் சிறுகதைகள்’ தொகு அதில் அவர் எழுதிய ஒரே க என்ற கதையை சேர்த்திருந் LD5pbg5(5b5TÜ. "How did you get களிப்புடன் கூறினார்.
கவிஞர் மலைத்தம்பியின் அ பூதவுடல் கலாபவனத்தில் வைக்க சிவலிங்கம் அவர்களை சந்தித் சுட்டிக்காட்டி ‘இவை எல்லாம் நான நனவாகிறது’ என்று எனது காது மலையகம் என்கின்ற அடை என்கின்ற பெருந்தோட்ட மக்கள் கு வளர்ந்ததொன்று.
உழைப்பதற்குப் படிப்புத்தேன் பொதுவாகவே நிலவிவருகிறது. these plantation workers' 6T6örs கருத்து தோட்டங்களை ஆட்சி செ கருத்தாக இருந்து வந்தது. க கொள்கையுடனும், படிக்காத இந் பலம் எனும் புளகாங்கிதத்துடனும் காலத்தில் மலையக கல்வி யுக கல்லூரியை முன்னிறுத்தி சிவலி என்பது இந்துமக்களின் அடைய அடையாளம் என்பதைப்போல. ஆராய்பவர்கள் மரணத்தின் அ மனிதவிருத்தியின் அடையாள என்கின்றனர். அது நமக்கு இந்த ஆனாலும் உழைக்கும் மக்கள் சிவலிங்கம் கல்வியாளர்களை உரு சாட்சிகளாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரு
37

ள், படிக்காத எம் மக்களே எனது நக்கும் அவர் தேவைப்பட்டார். ப்பேச்சுக்கள் முன்வைக்கப்பட்டன. என்னைப்பொறுத்தவரையில் யனுக்குரியது என்பது மாத்திரமே. மூன்று தடவைகள் நான் அவரை
கத்தில் அவருடனான சந்திப்புடன் தியை அவருக்கு கையளித்தோம். தையான முன்னவன் சொத்து’ ந்தேன். இதுகுறித்து மிகவும் it?” என்று ஒரு உற்சாகம் கலந்த
கால மரணத்தின் பின் அவரது ப்பட்டிருந்தபோது கலாபவனத்தில் தேன். கவிஞரின் பூதவுடலை * கண்ட கனவுகள்; ஒன்வொன்றாக க்குள் கூறினார்.
-யாளம், உழைக்க வந்தவர்கள் நழுமத்தை மையமாகக் கொண்டே
வையில்லை என்ற ஒரு கருத்து Education is a dangerous weapon to காலனித்துவ ஆட்சியாளர்களின் ய்த வெள்ளைத் தோல் வீரர்களின் றுப்புத்தோல் வீரர்களும் அதே த மக்களின் ஒற்றுமையே தமது அரச நடைபயின்று கொண்டிருந்த த்தின் தளபதியாக ஹைலன்ஸ் ங்கம் தோன்றியது. சிவலிங்கம் பாளம், சிலுவை கிறிஸ்தவமத இந்த அடையாளங்கள் பற்றி |டையாளமான சிலுவையைவிட மான சிவலிங்கம் சிறப்பானது
இடத்தில் தேவையற்றது. ரின் கல்விக்காக சிலுவை சுமந்த வாக்கினார். அந்த உருவாக்கத்தின் ம் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். கல்வியை

Page 39
முன்வைத்த இந்தபோராட்டங்கள நின்றவர்களும் மலையகக் களி கதைகளை வரலாறு சுட்டிக்காட்
ՓւՔ6յ60DU
அண்மையில் மரணித்த ஹை ஆசிரியரான கே.ஜீவராஜன் அ அமைச்சின் கல்வி வெளியீட்டுத் லெனின் மதிவாணம் அவர்கள் மேற்கோள்காட்டலாம் என எண்
‘மலையகசமூகத்தவர் ப முன்னேறிவிட்டார்கள் என்றும் ஆ சட்டத்தரணிகளாக வைத்தியர்க மலையகத்தின் ஒட்டுமொத்தமா செய்வது அபத்தமானது. இது ச கல்விவளர்ச்சியின் அளவுகோள்
இவர்கள் தனது சமூக அ இந்தச் சமூக அக்கறை என்பது மக்கள், குடும்பம் என்பதை மற பொருள்படுவது அல்ல. ஒரு உரிமைபெற்று பொதுவாழ்வில் ஈ பெற்று வாழ்க்கைத்தரத்தை உ தன் குடும்பத்தை கவனிக்காத வளர்க்காதபோதும், அவர்களது அக்கறை காட்டாத போதும் அலி பிரச்சினைக்குரியதாக மாறிவி அவனுடைய கடமைகளை அக்கறைதான். தங்களுடைய உ எடுத்து நோயின்றி வாழ முயற்சி என்பதைப் போலவே எதிர்கால உருவாக்குவதும் ஒரு சமூகக்க
ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் நம்மவர்கள் நிறையவே இருக்கின் என்பதற்காகவன்றி அந்தச் சேவையைச் சரியாகச் செய் அண்மையில் ஒரு மலையகக் க மாணவர்களுக்கான சிறுகதைப் ட உடன்வந்திருந்தவர் உரையா மூலவர்கள் பற்றிக்குறிப்பிட்

ால் சங்கடப்பட்டவர்களும், எதிர்த்து )வியியலுக்குள் உள்வாங்கப்பட்ட டுகின்றது.
3லன்ஸ் கல்லூரியின் கணிதவியல் வர்களது நினைவுமலரில் கல்வி திணைக்கள பிரதி ஆணையாளர் கூறியுள்ள ஒரு கருத்தை இங்கு ணுகிறேன். லர் இன்று கல்வித்துறையில் சிரியர்களாக உயர் அதிகாரிகளாக ளாக உள்ளனர் என்று கணிப்பிட்டு ன கல்வி வளர்ச்சியை மதிப்பீடு மூக அளவில் மலையக மக்களின்
இல்லை’ என்கின்றார். |க்கறையுடன் செயற்படவேண்டும். ஏதோ தன்னை இழந்து, மனைவி ந்து சமூக சேவை ஆற்றுவது என தோட்டத்தொழிலாளி அரசியல் ஈடுபடலாம். பொருளாதார வசதிகள் டயர்த்திக்கொள்ளலாம். ஆனால், போதும், பிள்ளைகளை சரியாக கல்வி பற்றிய செயற்பாடுகளில் பனுடைய குடும்பத்தின் எதிர்காலம் டும். ஒரு குடும்பத்தலைவனாக அவன் செய்வதே ஒரு சமூக உடல் நலத்தில் தாங்களே கவனம் சிப்பதும் ஒரு சமூகக்கடமை தான் )ப் பிரஜைகளான மாணவர்களை டமையே ஆகின்றது.
கல்விப்பணிப்பாளர்கள் என்று றார்கள். மாதம் முடிந்தால் சம்பளம் சம்பளத்துக்கான உழைப்பை, வதே ஒரு சமூகக்கடமைதான். ல்லூரியில் சாதாரணதர, உயர்தர ட்டறை ஒன்றுக்குச் சென்றிருந்தேன். ற்றியபோது தமிழ்ச்சிறுகதையின் போது வ.வே.சு அய்யர்பற்றி
38

Page 40
குறிப்பிட்டார். கலந்துரையாடலின் “குளத்தங்கரை அரசமரம்' பற் என்பதில் வ.வே.சு என்பது எை மாணவர்கேட்டார். எனக்கு மகிழ்
இந்த மாணவர் களின் பெருமைகொண்டேன். ஓர் ஆ ஆசிரியர்கள் சரியாகச்செய்தாலே சமூகம் உருவாகிவிடும்.
எனக்கு இதேபோல் இன்னொரு பற்றிபேசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டி இருந்தது. மாணவ மாணவிகள் கு ஏதாவது கேள்வி கேளுங்கள் எ கேட்டு மாணவர்களை திகை எண்ணியபடி யாராவது ஒரு மன சொல்லுங்கள் என்றேன். மாண பார்த்துக் கொண்டனர். பதிலையே உரையாற்ற என்னுடன் வந்திருர கூறினார் 'ஆசிரியர் மாருக்கு மாணவர்களுக்குத் தெரியும்’ என்
எத்தனை வருத்தமாக இருந் விடுபடவேண்டும். வெளியே வரே
வாசிப்பு என்பது நமது மத்திய என்று ஒரு சாட்டு வைத்திருட் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்க சை நோண்டிக் கொண்டிருக்க, ே கைத்தொலைபேசியில் பேசிக்க வாசிக்க நமக்கு நேரமிருப்பதில்ை போட்டால் சிவா தான் நிற்கின்றார். நம்மை நிமிரவிடாமல் கூன 6 முதுகுபோல் சி.டி, டிவிடி, மொன எத்தனையோ கோளாறுகள். பிரச்சினைகள் மேலைநாடுகளுக்கு கூட தங்களது தமிழ் அடை கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அடையாளங்களைத் தொலைத்து
இந்தியா எவ்வளவு பெரிய ந அது அரசியல் ரீதியானதாக இந்தியத்தமிழர்கள் என்கின்ற பு
3S

போது ஒரு மாணவன் அய்யரின் றிக் கூறினார். வ.வே.சு அய்யர் தக்குறிக்கிறது என்று இன்னொரு வாக இருந்தது.
ஆசிரியர் களை எண் ணி சிரியரின் கடமைகளை நமது ) போதும். ஒருசிறப்பான மாணவர்
ந அனுபவமும் கிடைத்தது. நாவல் ருந்தேன். கூட்டம் தொடங்க நேரம் தழுமியிருந்தனர். மாணவர்களிடம் ன்றார்கள். பெரிதாக எதையாவது க்கவைக்க வேண்டாம் என்று லையக எழுத்தாளரின் பெயரைச் வர்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் காணவில்லை. அதே கல்லூரியில் ந்த நண்பர் மெதுவாக என்னிடம் த தெரிந்திருந்தால் தானே TO). தது? இவைகளில் இருந்து நாம் வேண்டும். பில் அரிதாகிவிட்டது. நேரமில்லை ப்போம். தொலைக்காட்சி முன் கத்தொலைபேசியைக் வைத்து பேசுங்கள், பேசுங்கள் என்று ழிக்க நேரமிருக்கிறது. ஆனால் லை. ‘வாசி’ என்பதைத் திருப்பி உலகமயமாதலின் கோளாறுகள் வைக்கின்றன. பாரமேற்றப்பட்ட பல், கேபிள், இன்டர்நெட் என்று நமக்கு மட்டுமல்ல இந்த புலம் பெயர்ந்த ஈழத்தமிழர்களும் யாளங்களைத் தொலைத்துக் ர். அதற்காக நாமும் நமது
விடத் தேவையில்லை. Tடு. அவர்கள் நமக்கு வேண்டும். . அதற்காக இலங்கையின் அடையாளம் நமக்கு முக்கியம்

Page 41
என்னும் குரல்களும் கேட்கத் ெ என்கின்ற அடைாளம் நமக்கு எ போவதில்லை. இந்தியாவில் பெயர்ந்தவர்களை இலங்கையரா ஆதியிலிருந்தே கூறியவர்கள்தா இலங்கைத்தமிழர், இலங்கை வடிப்பது ஈழத் தமிழர்களுக்காகலி என்பது நமக்கு தெரியாதது அல் சென்று இலங்கைத் தேயிலைத் தமிழர்கள் ‘மலையகம்’ 6T6 அடையாளப்படுத்துகின்றனர். லய என்பவை மலேஷியாவுக்கு இலங்கையில் வாழ்கின்ற ஒரு உரித்தானைவைதான் என்று ெ பிடித்தது போல் ஒரு தமிழகப் வியப்புறும் போது அரசியல்வாத
அப்படியான ஒரு நாட்டின் செய்துவிடப் போகின்றது? இங் காணிபூமிகள் என்று "ஓஹோ” என பிரஜாவுரிமைகள் அவசியம்தான்
இலங்கை பிரஜாவுரிமைக்கே நாங்கள். மலையகத்தவர்கள் பிரச்சினைகளும் கடமைகளும் ே நமது இளைஞர்களின் பணிக6ை மலையகம் என்கின்ற அடையால் பேசிக்கொண்டிருக்கும் மலையக சமுதாயம் முனைப்புடன் செயற் நினைக்கிறேன். மறுபுறம் அது மன நிறைவும் எனக்குள் எழுகின் சந்தி திலகர், லுணுகலை பூரீ, ! பிரதீபன், கந்தையா கணேசமூர்த் என இளைஞர் பட்டாளம் ஒன் படைப்புக்களை எழுதிக்கொண்
மறைந்த பேராசிரியர் கார்த் கட்டத்தில் குறிப்பிடுகின்றார். யார் விரும்பியும் விரும்பாமலு அமைகின்றது. அதற்குள் யாழ்ப் வன்னி வரும், கொழும்பு வரு

தாடங்குகின்றன. இந்தியத்தமிழர் 3த நன்மைகளையும் செய்துவிடப் தமிழகத்தில் இருந்து புலம் கவே நாம் கருதுகின்றோம் என்று ன் அவர்கள். த்தமிழர் என்று அவர்கள் கண்ணிர் பும் இல்லை, நமக்காகவும் இல்லை ல. இந்திய தமிழகத்தில் இருந்து 5 தோட்டங்களில் தொழில்புரியும் ன்றே தங்கள் வாழ்விடங்களை ம், பீலிக்கரை, தேயிலைத்தோட்டம், மட்டும் உரித்தானவை அல்ல. பகுதி தமிழ்மக்களுக்கும் அவை காலம்பஸ் அமெரிக்காவைக்கண்டு பல்கலைக்கழகப் பேராசியரியரே திகள் பற்றி கேட்கவும் வேண்டுமா?
ர் அடையாளம் நமக்கு என்ன கேயும் காணிபூமிகள் அங்கேயும் ன்றிருப்பவர்களுக்கு இந்த இரட்டைப்
T. பேப்பர் பிரஜையாகித் திரிந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் நமக்கான மேலும், மேலும் சமூக உணர்வுள்ள ா வேண்டி நிற்கின்றன. குறிப்பாக ாத்தை இன்று இடையறாது தூக்கி இலக்கியம் குறித்து நமது இளைய படவேண்டிய தேவையுள்ளது என நிகழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது என்கிற றது. சிவனு மனோகரன், மல்லியப்பு வே.தினகரன், புனிதகலா, பிரமிளா தி, சிவலிங்கம் சிவகுமார், சசிகலா று மலையக மண்வாசனையோடு டிருக்கிறார்கள். திகேசு சிவத்தம்பி அவர்கள் ஒரு ஈழத்து இலக்கியம் என்கிற நதி ) பல ஓடைகளின் சங்கமிப்பாக ாணம் வரும், மட்டக்களப்பு வரும், ), இஸ்லாமிய வாழ்க்கை வரும்,
40

Page 42
மலையகம் வரும். நான் நம்புகின சங்கமிப்புத்தான் ஈழத்து இலக் அமையும் என்று
எனவே ஈழத்து இலக்கியம் கலந்திருக்கும் மலையக இலக் அடையாளத்தை இலங்கைய இணைத்துப்பார்க்கச் செய்யும் ப என்பது மறுக்கப்பட முடியாததது "நேற்றென்பது ஓடிவிட்ட ஒன் நாளை என்பது நமக்கில்லை இன்றென்பதே நிஜம்' என்கின்றனர் ஞானிகள். ஆனாலும் நமக்கு சொந்தமில் கொள்ளும் தைரியத்தையும் வ நமக்கு தந்துவிட்டே சென்றிருக்க
米米
41

றேன், இந்த எல்லா ஓடைகளின் கிய நதி என்பதன் பிரவாகமாக
என்கிற நதியின் பிரவாகத்தில் கியம் தான் மலையகம் என்கிற ரின் மற்றைய சமூகத்தோடு ாரிய பங்களிப்பைச் செய்கின்றது |.
OBI
ல்லாத நாளைகளை நமதாக்கிக் ழிகளையும் நம்பிக்கைகளையும் கின்றனர் நமது முன்னோடிகள்.
:ck

Page 43
அமரர் இர.
ஞாபகா
பெயர்
திரு. எம். வாமதேவன் BQ 2/2,
வீடமைப்
மங்களா
திரு. தை. தனராஜ் 7, அலெ கொழும்ட
திரு. செ. நவரட்ண 416/33Α,
கொழும்ட திரு எச்.எச். விக்கிரமசிங்க 39/21, அ கொட்டா
கொழும்ட திரு. இ. ஈஸ்வரலிங்கம் 45/15A ! கொழும்ட கலாநிதி. பி. இராமனுஜம் 12/2, விக கொலன்
திரு. பி. இராதாகிருஷ்ணன் 1361, டாம்
திரு. ராஜூ சிவராமன் 9A, அமர கொழும்ட திரு. வீ. ஏ. மதுரைவீரன் 1922 ஆம் கொழும்
திரு. ஏ. கே. சுப்பையா 12A, Lعe ) கொழும் திரு. இரா. இராமலிங்கம் லண்டன் திரு. ஆர். பரமசிவம் ஹோட்ட
கொழும்!

சிவலிங்கம்
O. O. ததக குழு
முகவரி தொலைபேசி
மனிங் டவுன், 2693098 புத் திட்டம்,
வீதி, கொழும்பு 08. க்ஸாண்ரா டெரஸ், 258315
06.
திம்பிரிகஸ்யாயவீதி 25.99856
05.
ல்விஸ் பிளேஸ், 2435652 ஞ்சேனை,
13.
பிரெட்ரிக்கா வீதி, 25812.01
06.
ார மாவத்தை, 2572436
20TΠ60)6) .
வீதி, கொழும்பு 12. 2387896
சேகர மாவத்தை, 250287
05.
குறுக்குத்தெரு, 255.6550 11.
பான்சேகா றோட், 2587287
05.
அமராவதி, 2577418 03.

Page 44
அமரர் இர. சிவலிங்கம் ( 2OO(
நினைவுப் பேருரைகள்
1 பேராசிரியர் மு. சின்னத்தம்பி
பெருந்தோட்டத்துறை தமிழ் இன
2. பேராசிரியர் வி. சூரியநாராயண இளையமலையகம் - புதிய வாய்
3. கலாநிதி மா. கருணாநிதி
மலையகக் கல்வி (2002)
4. திருமதி லலிதா நடராஜா
மலையகப் பெண்கள் (2003)
5. திரு. வ. செல்வராஜா
மலையக மக்களும் புத்திஜீவிகளு
6. பேராசிரியர் சி. மெளனகுரு
தமிழர் வரலாறும் பண்படும். தெ
7. திரு. பெ. வேலுசாமி
மலையக இலக்கியங்கள் காட்டு
8. திரு. லெனின் மதிவானம்
மலேசிய தமிழரின் சமகால வாழ் சில அவதானிப்புகள் (2007)
9. திருமதி ஷோபனாதேவி இராஜே பெருந்தோட்டத்துறை சிறுவர் உ சிறுவர் தொழிலாளர் பற்றிய விே
10. திரு. இரா. ஜெ. ட்ரொட்ஸ்கி
சமூக அசைவியக்கத்தில் சட்டங் ஒரு விமர்சன நோக்கு (2009)
1 திரு. எம். கணேசமூர்த்தி
மலையக மக்களின் சமூக பொரு ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை (2010) கட்டுரைப் போட்டியும் ஆய்வரங்குட் 1 இளைஞர்களுக்கான கட்டுரைப் 2. மாணவர்களுக்கான கட்டுரைப் 3. ஆசிரியர்களுக்கான கட்டுரைப் 4. ஆய்வரங்கு (2003)

நாபகார்த்தக் குழுப் பணிகள் ) - 20
)ளஞர்கள்: இன்றும் நாளையும் (2000)
“ன் ப்புக்களும் சவால்களும் (2001)
நம் (2004)
ரிந்ததும் தெரியாததும் (2005)
ம் வாழ்வியல் அம்சங்கள் (2006)
வியல் பரிமாணங்கள்:
ஆந்திரன் ரிமை மீறல்கள்: சேட கண்ணோட்டம் (2008)
களின் தாக்கம்:
ளாதாரம்:
போட்டி (2000) போட்டி (2001) போட்டி (2002)

Page 45
நூல் வெளியீடு
மலையக பரிசுக்கட்டுரைகள் (2 சிவலிங்கம் சிந்தனைகள் (2002 மலையக சமகாலப் பிரச்சினைக் இனத்துவ முரண்பாடுகளும் ம6 ஒரு பல்பக்கப் பார்வை (2007)
கெளரவிப்பு 1. க. பொ.த. உயர்தரப் பரீட்சையி செல்வன் நிரோன்காந் மகாலிா
2. இலக்கியம் : திரு. ஆ.
கல்வி : திரு. தி. 3. இலக்கியம் : திரு. பீ.
நாடகம் : திரு.A. (

00)
命(2003) லயக மக்களும்:
ல் சிறந்த சித்தி (2004) கம் தமிழோவியன் (2004) பாரதி இராமசாமி (2004) ரியதாஸ் (2005) ழத்தையா (2005)
44

Page 46
5Փ
196O856 பயணத்தை இன்று இலங் பரந்து வாழு அங்கீகாரம் ெ புகழ்பூத்த இல பணிவும், ே திரு. ஜோச திறனாய்வு, நாடகம், இலக்கிய அ தளங்களில் கடந்த ஐந்து தசாப் உறுதியாகவும் சளைக்காது இயா இலக்கியத்தின் கூறாக மாற்றுவதி வெளியீட்டகத்தின் ஊடாக திரு. ஜோ கதைகள்” மற்றும் "உழைக்கப் பிற தொகுதிகள் அவரது கடின உழை மலையக இலக்கிய மேம்பாட்டுக் பங்களிப்புமாகும்.
தனது வாழ்நாள் சாதை "கொடகே தேசிய விருதினை" அண் தனது "நாமிருக்கும் நாடே" சிறுகை தேசிய சாகித்திய விருதினையும் த க்காக திரும்பவும் தேசிய சாகித்திய வட்டத்தின் சம்பந்தன் விருதினைய
கும்பகோணம் கலைக் க முதுதத்துவமாணி (M.Phil.) ஆய் அவர்களின் சிறு கதைகளைத் இலக்கியவாதியான திரு. 8ே இலக்கியவாதியாகப் பரிணமித்திருட்
இத்தகைய பெருமைக்குர அவர்களின் பன்னிரண்டாவது இர. சிவலிங்கம் ஞாபகார்த்தக் குழு
தை. தனராஜ் பதிப்பாசிரியர் 18.9.2O11
PRINTED BY UNIE ARTs (PVT)
 

ܦ ܗܼ.
* தெளிவத்தை ஜோசப்
ரில் பதுளையிலிருந்து தனது இலக்கியப் ஆரம்பித்த திரு. தெளிவத்தை ஜோசப் கையில் மாத்திரமல்லாது உலகெல்லாம் ம் தமிழ் கூறும் நல்லுலகின் உயரிய பற்று நிமிர்ந்து நிற்கும் மலையகத்தின் }க்கியவாதிகளில் ஒருவர். எளிமையும் நர்மையும் நிரம்பிய பண்பாளரான ப் சிறுகதை, குறுநாவல், நாவல், பூய்வு என்னும் பல்வேறு இலக்கியத் தங்களாக தொடர்ந்தேர்ச்சியாகவும் ங்கி மலையக இலக்கியத்தை உலக ல் பெரும் பங்காற்றியவர். துரைவி சப் வெளிக்கொணர்ந்த "மலையகச் சிறு றந்தவர்கள்” என்னும் இரு சிறுகதைத் pப்பின் பெறுபேறுகள் மாத்திரமன்றி கு அவர் வழங்கிய உன்னதமான
னக்காக 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மையில் பெற்றுக்கொண்டதிரு. ஜோசப் தத் தொகுதிக்காக 1979 ஆம் ஆண்டில் னது "மலையகச் சிறுகதை வரலாற்று” விருதினையும் மற்றும் யாழ். இலக்கிய |ம் பெற்றுக்கொண்டவர்.
5ல்லூரியில் மாணவி ஒருவர் தனது வுக்காக திரு. தெளிவத்தை ஜோசப் தெரிவு செய்திருப்பது மலையக ஜாசப் அவர்கள் இன்று உலக பதற்கான உயரிய சான்றாகும்.
ரிய ஒருவர் அமரர் இர. சிவலிங்கம்
பேருரையை நிகழ்த்துவது குறித்து
பேருவகை அடைகிறது.
LTD., COLOMBO13. TEL: O11 2330195