கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: மலையகக் கல்வி: சில சிந்தனைகளும் ஆலோசனைகளும்

Page 1
IDCC, DC)
சில சிந்தனைகளு
மொழிவரன்
 

oயகக் கல்வி:
ம் ஆலோசனைகளும்
WorldVision"

Page 2
மலை சில சிந்தனைகளும் அ
11 பொதுவாக புல்
மொழிவ
அனுசரை
World Visio ESSENT an Nuwara Eliy

யகக் கல்வி; ஆலோசனைகளும்
ரதன்
ST)
காக
- -
ன
1 அடி)
Dn
ra ADP
a AD .

Page 3
நூலின் பெயர்
நூலாசிரியர்
முகவரி
தொலைபேசி
பக்கங்கள்
ugulfsodLD
வெளியீடு
அச்சிட்டோர்
Title of the Book
First Edition
Author
Address
Telephone No No of Pages CopyrightC)
Publishers
Printed By
: LD60D6Du855
சில சிந்தனை
: 6)ւDուքl6)յp5
க. மகாலிங்
: 34/2O 6LDI
கணபதிபுரட கொட்டக்கை
: O7248O3.
: 135 + IX
ஆசிரியருக்
: World Visi
Nuwara Eli
யுனிவர்சல்
: "Malayaga
Sila Sinth
: January 2
: Molivarad
C. Mahali
: 34/20, "M
Kanapath Kotagala
: 07248036
: 135 + IX
: Author
: WOrld ViSi
: Universal

கல்வி : களும் ஆலோசனைகளும்
edit
5LD BA (Cey) Dip in Ed
S.L.P.S. Ret ADE
ாழிஅகம் b
D6D.
627, O5122445OO
@
ՕՈ ya ADP
eléffabib - & L60t
a KalVi: anaikalum Alosanaikalum"
012
han ngam BA (Cey)Dip in Ed
S.L.P.S. Ret ADE
loliyagam" y puram,
27, 0512244500
ion - Nuwara Eliya ADP
Printers - Hatton. O51/2222911

Page 4
கார் (டாலர்) பார்க்கமே கான.கரிகால் கோபம் (இதன் ஆ 102 15, 1)அதே க
இ க யதாரம் (1971)
சமர்ப்பண
எனது உயர்கல்வி ?
உற்சாகப்படுத்தி எல்ல
உதவிய எனது அன்பு
கார்த்திகேசனுக்கு
தசாரதி
சமர்ப்பணம் செய்வ
காயா கி பூரிப்படைகின்
கே.
கை அடியா

கருத்து
கொண்டார்களாம் பொயம் - பா கப்பமாக அ அ
க் கால பதிந்த பிரபு
உயர்வடைய
180. பெயர் :
மாவுழிகளிலும்
பு அண்ணன்
பக்கம் 1
இந்நூலை
- கோப்பை
பதில் உளம்
றேன்.24 பர்கர் (1)
மொழிவரதன்
கட்க பட்ட பாட -
அ தேகம் (529, 2013 4 மாதரம் :11:33பேடை ரோகம் பய ப த21

Page 5
ஆசிச்
மொழிவரதன் எனும் திரு.C. மக சில சிந்தனைகளும், ஆலோசனைஞரும்” மகிழ்வு கொள்கின்றேன். ஒரு துறை தொட சார்ந்த சிறந்த அறிவும், ஆற்றலும் அவசிய அபிவிருத்தியில் ஆலோசனைகளை முன் அம்மக்கள்சார் அக்கறையும் அவசியம். புலத்தினுள் புகுந்து ஆசிரியராக, அதிபரா பணியில் ஏறக்குறைய 32 வருடகாலம் 6 அதனோடு ஒட்டிய சேவைகளில் தொடர்ந்து கல்வி தொடர்பாக சிந்திப்பதற்கு தன புலமையையும் கொண்டுள்ளதோடு, மன எழுத்துக்கள் எமது சமூகஞ் சார்ந்த அக்கை அறிவோம். ஆகவே மலையக கல்வி ப செய்வதற்குமான ஆலோசனைகளை முன்
மிகப்பொருத்தமானவர்.
இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ள கட் நுவரெலியா பிரதேச பாடசாலைகளின் பார்வையை செலுத்தியுள்ளார். தோட்டப்ப ஆரம்பமான எமது மலையக கல்விப்பயன பாரிய தடங்கல்களுடன் வெற்றிகரமாக LDDé585 QUpgu u Tg5. glob. C. LD 85 T65āu 85 Li ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்களும் எமது கல இருக்கும் என நம்புகிறேன். இவரின் வழங்குவதோடு, வாழ்த்துகிறேன்.
வாழ்த்துவது எஸ். பி. இராஜசேகரம் மேலதிக வலய கல்விப் பணிப்பாளர் வலய கல்விப்பணிமனை நுவரெலிய,

செய்தி
ாலிங்கம் அவர்களின் "மலையகக் கல்வி : நூலுக்கான ஆசிச்செய்தி வழங்குவதில் ர்பாக சிந்திக்க வேண்டுமானால் அத்துறை பம். அத்தோடு ஒரு சமூகஞ் சார்ந்த கல்வி ாவைக்க அச்சமூகத்தின்மீது பற்றுறுதியும் 1977ம் ஆண்டு ஆசிரியராக கல்விப் க, உதவிக் கல்விப்பணிப்பாளராக கல்விப் தாண்டாற்றி ஓய்வு பெற்ற பின்னருங்கூட ஈடுபடுவதன் காரணமாக இவர் மலையக ர்னகத்தே தேவையான அறிவையும் லையக மண்ணின் மைந்தரான இவரின் றயை எமக்கு வெளிக்காட்டியுள்ளதை நாம் பற்றி சிந்திப்பதற்கும் மேலும் அபிவிருத்தி ாவைப்பதற்கு திரு.C.மகாலிங்கம் அவர்கள்
டுரைகளில் மலையக கல்வியில் குறிப்பாக கல்விப் போக்கு பற்றிய ஒரு நுண்ணிய ாடசாலைகளை அரசு பொறுப்பேற்றலுடன் னத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தை பல்வேறு
கடந்து வந்துள்ளோம் என்பதை யாரும் ) போன்றவர்களின் எண்ணங்களும் bவி வளர்ச்சிக்கு மேலும் உறுதுணையாக ர் எழுத்துப்பணி மேலும் வளர ஆசி

Page 6
அணி மொழிவரதன் எனும் புனைபெ சிறுகதை, கவிதை, குறுநாவல், பத்து ஆற்றலைக் கொண்ட ஒருவர். இதனை அ காட்டுகின்றன. இதேவேளை தொழில் கல்வியியலாளராக இனம் காட்டுகின்றது.
ஆசிரியராக , அதிபராக. எ கோட்டக்கல்விப் பணிப்பாளராக தனது க நுவரெலியா கோட்டம் 3இல் (ஹோல் 'வேளையில் ஆரம்பக்கல்வியில் பில் மெல்லக்கற்போருக்கான ஒரு செயற்றிட் செயற்றிட்டம் World Vision ஆல் ஏற்கப்பட்டு அச்செயற்றிட்டத்தை மேற்பார்வை 6 உண்மையில் இச்செயற்றிட்டம் தரம் 2, 3, மட்டத்தை உயர்த்த உதவியதுடன் தரம் 5 உதவியது. இதேபோல் C. மகாலிங்கம் தொடர்பான ஆர்வம் தமிழ்மொழி அபிவி Development Programme) முன்னெடு பயன்படுத்திக் கொண்ட பாடசாலைகள் கண்டன.
குறிப்பாக கிளன்லைன் தமிழ் ம வித்தியாலயம், மராயா தமிழ் மகா வித்திய கண்டன. எனவே World Vision நிறுவ ஆலோசனை வழங்குவதிலும் மகாலிங்க அனுபவங்களையும், அறிவுத்திறன்களை விழைகிறோம். இந்நோக்கில் அவரது | மூலம் World Vision பெருமை கொள்கி (ஹோல் புறுக்) தொடர் பாக பல ஆலோசனைகளையும் இக்கட்டுரைகள் பொதுவான மலையக அபிவிருத்தி தொட
கூறி உள்ளதை மறுத்தல் இயலாது.
“மலையகக் கல்வி சில சிந் இந்நூல் மூலம் மொழிவரதன் கூறும் | மேலும் பல வெளிவர வேண்டும் எனவே
World Vision Nuwara Eliya ADP

ந்துரை பயரில் எழுதி வருகின்ற C. மகாலிங்கம் ந்தி எழுத்து, கட்டுரை எனப்பன்முக வரது ஆக்கங்கள், நூல்கள் துலாம்பரமாகக் ரீதியாக இவரது பின்புலம் இவரை ஒரு
காத்தணி அதிபராக, வளவாளராக . அனுபவ முத்திரைகளை பதித்தவர். இவர் Dபுறுக்) கல்விப் பணிப்பாளராக இருந்த -ன்தங்கிய அல்லது (Slow Learners) உபத்தை அறிமுகப்படுத்தி இருந்தார். இந்த நீ எம்மால் நடைமுறைக்கு இடப்பட்டதுடன், செய்யவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 4 வகுப்புக்களில் மாணவர்களின் அடைவு புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் உயர்ச்சிக்கும் எனும் மொழிவரதன் அவர்களது மொழி நத்தி வேலைத்திட்டத்தை (Tamil Language கக்கத் தூண்டியது. இச்செயற்றிட்டத்தை மொழித்திறன் விருத்தியில் முன்னேற்றம்
கா வித்தியாலயம், ஹோல்புறூக் தமிழ் மகா பாலயம் என்பன மிகச்சிறப்பாகவே பயனைக் மனத்தோடு இணைந்து செயற்படுவதிலும், ம் சேர் என்றும் பின்நின்றதில்லை. அவரது ளயும் ஏனையோரும் பெற்று பயன்பெற கல்விசார் கட்டுரைகளை வெளியிடுவதன் றெது. குறிப்பாக நுவரெலியா கோட்டம் 3 b ஆய்வுகளையும், தரவுகளையும், உள்ளடக்கி இருப்பதுடன் மாத்திரமல்லாது டர்பாகவும் பல சிந்தனைகளையும் இந்நூல்
தனைகளும், ஆலோசனைகளும்" எனும் செய்திகள் பல. இதுபோன்ற படைப்புக்கள் கண்டி வாழ்த்துகிறேன்.
எஸ். எம். ஜூட்தவராஜா
முகாமையாளர்

Page 7
எனது
"மலையகம்" "மலையக கல்வி கல்வியியலாளர்களினாலும், அரசியல், சமூ காலங்களில் மிக அதிகமாகவே பயன்படுத் சமூகத்தின் எழுச்சிக்கான வித்து எனக் கூறி மலையக வரலாற்று நிகழ்வு: பின்னடையச் செய்துள்ளது எனலாம்.
இந்நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிை வம்சாவளியினருக்கு அச்சுதந்திர சுவாசக்க இடப்பட்டது. இம்மக்களின் அரசியல் உரி இதன் விளைவாக இம்மக்கள் கூட்டம் பல கல்வி, பொருளாதார, சமூக, அந்தஸ்த்தில் ட் இக்காலகட்டத்திலிருந்து சற்று பின் அமைப்புக்கள், தனிப்பட்ட சில அமைப்புக்க குழந்தைகளின் கல்வி பற்றி சிந்தித்து செ உள்ளது. அவற்றுள் கிறிஸ்தவ அமைப்புக் L56moeot (The Anglicans Mission) 6LD LUÜL6ögöITg5g5 Lól6MD6öT (Protestant Missio Roman Catholics Mission) (Surrootpé0T6 பகுதிகளிலும் அதனை அண்டிய ந அமைத்துள்ளன. மதப்பிரசாரம் அதன் ம வம்சாவளி தோட்டத் தொழிலாளர்களின் பி மேற்கொண்டதில் இவர்களுக்கு ஓரிடம் உ மேலும் தனிப்பட்ட நபர்கள் உழைத்துள்ளனர். கண்டியில் பி. டி. இரா: Hostes) ébJLibîğöğ5 Lu6o LD60D6uouuat5 LDN காரணமாகி உள்ளார். இதுபோல் பதுை அவர்கள் பதுளை பசறை இரண்டாம் துணைபுரிந்தார். இப்படிப் பலர். பூண்டுலே என்பவராலும் நாவலப்பிட்டி கதிரேசன் சங்கத்தாலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று கூ தேசிய கலாசார எழுச்சி ஏற்பட் விழிப்புணர்வுடன் பாடசாலைகளை அடை தர்மபால, ஆறுமுக நாவலர் போன்றோ வளர்ச்சிக்குதத்தமது பங்களிப்பை செய்துலி மலையக கல்வியின் பிரதான வ பின்னரான காலம் எனும்போது 1977 க் செளமிய மூர்த்தி தொண்டமான் அவர்க ஜேர்மன் அரசின் (GTZ) உதவியுடனும் முன்னெடுக்கப்பட்ட பல வேலைத்திட்டங் 6T6OT6DITL b.

2Go
வி அபிவிருத்தி என்ற சொற்பதங்கள் முக செயற்பாட்டாளர்களாலும் அண்மைக் ந்தப்பட்டு வருகின்றன. இச்சிந்தனை ஒரு ன் அது மிகை இல்லை.
கள் இம்மக்கள் கூட்டத்தை கல்வியில்
டைத்த அதே காலகட்டத்தில் இந்திய ாற்றை சுவாசியாது தடுப்பதற்கு தாழ்ப்பாள் மையான பிரஜாஉரிமை பறிக்கப்பட்டது. ) வருடங்கள் (ஏறத்தாழ 30 வருடங்கள்) பின்னடைய நேரிட்டது. னோக்கிச் சென்று பார்க்கும்பொழுது சமய ள், பிரமுகர்கள் இந்திய வம்சாவளியினரது யற்பட்டுள்ளமையைக் காணக் கூடியதாக 856ir (The Christian Mission) &lridosciss60T 526sog &6OLDLIL (Methodists mission) n) றோமன் கத்தோலிக்க அமைப்பு (The வும் இன்னும் சிலவும், பெருந்தோட்டப் நகர்ப்பகுதிகளிலும் பாடசாலைகளை ற்றொரு நோக்காக இருந்தாலும் இந்திய பிள்ளைகளுக்கான மிக ஆரம்ப எழுத்தறிவு 50drG6T6OT6On Lib.
மலையக கல்வி மேம்பாட்டுக்காக ஜன் அசோகா விடுதியை 1927 இல் (Asoka ணவர்களுக்கு தமது கல்வியைப் பெற 0ளயில் அமரர் மொடர்ன் இரட்னசாமி மைல் கல்லில் பாரதி கல்லூரி அமைய Dாயாவில் பூண்டுலோயா த.ம.வி கந்தசாமி கல்லூரி 1924 இல் இந்து வாலிபர் றிச்செல்லலாம். ட பொழுது பெளத்த, இந்து மதக்கலாசார மத்தல் வேண்டும் என முறையே அநகாரிக ர் இலங்கையின் தேசிய ரீதியான கல்வி iளனர். பளர்ச்சி, அபிவிருத்தி என்பது சுதந்திரத்தின் $கு பின்னரே எனத் துணியலாம். அமரர் ளின் பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்துவத்தோடு நோர்வே அரசின் (SIDA) உதவியுடனும் கள் கல்வி வளர்ச்சிக்காக அடித்தளமாகின

Page 8
402 ஆசிரியர் நியமனத்தோடு இ பல ஆசிரிய நியமனங்கள் ஆசிரிய வ பட்டதோடு ஒரு புதிய கல்வியியலாளர் கூட்ட
மத்திய மாகாணத்தில் தமிழ் கல் கல்வி அமைச்சும் சில வேலைகளை செய், மேலதிக கல்வி பணிப்பாளர்களை வ பாடத்திற்கு பொறுப்பான கல்வி பணி கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர்கள் போன்றே அமைச்சு காரணமாக இருந்துள்ளமை குறி
எனவே, மலையகம், மலைய குழாமுடன் என்னையும் இணைத்துக் கொ யான் அவ்வப்போது வீரகேசரியின் 6 தினகரனின் ஞாயிறு பதிப்பின் “மலைக்க தொடர்பான கட்டுரைகள் பல கல்வியிய பாராட்டைப் பெற்றன. குறிப்பாக வீரகே தேவராஜா, தினகரன் மலைக்கதிர் பகு நண்பரும் சிரேட்ட விரிவுரையாளருமான
பிரதிகல்வி பணிப்பாளர் ஏ. இராசையா 6 ஊக்குவித்தனர். அவர்களின் ஊக்கம் என்ன என்னை புடம் போட்டன. இவர்கள் அனை உளம் மகிழ்கிறேன்.
எனது கல்வி தொடர்பான கட்டுன. என்றும், எனது கட்டுரைகள் பலருக்கும் அங்கலாய்ப்பவர் உலகதரிசனத்தின் முகாமையாளர் எஸ்.எம். ஜூட்தவராஜா ! இல்லாதிருந்தால் இது நூலாக வெளி முகாமையாளரும், மலையகக் கல்வ முன்நிற்பவருமான எஸ். எம். ஜூட்தவர எனது நன்றிகள் உரித்தாகட்டும். மேலும் பங்களிப்புக்கும் நன்றி நவில்கின்றேன்.
இறுதியாக ஒன்று,
"நீங்கள் கல்விப்பணிப்பாளர்கள் நல்ல விடயங்களை உரையாடுகிறீர்க ே எழுதக் கூடாது...?" என எனது மனை எனது முதல் கட்டுரை, பின்னர் தொடர் எனக்கு பின்னால் நின்று என்னை ஊக்கு பூரணம் அடையாது. அவருக்கும் எனது

றுதியாக பெருந்தொகையான 3179 வரை ரத்தேவையை பூரணப்படுத்த வழங்கப் b உருவாக வழிசெய்தன. பி அமைச்சும், ஊவா மாகாணத்தில் தமிழ் துள்ளன. குறிப்பாக மத்திய மாகாணத்தில் யங்கள் தோறும் நியமனம் செய்தல், Iபாளர்கள், ஆசிரியர் ஆலோசகர்கள், ர் நியமனம் பெற மாகாண தமிழ் கல்வி ப்பிடப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். கக் கல்வி பற்றி சிந்திக்கும், செயற்படும் ள்வதில் யான் பெருமை அடைகின்றேன். தாயிறு "குறிஞ்சிப்பரல்கள் பகுதிக்கும், திர்" பகுதிக்கும் எழுதிய மலையக கல்வி லாளர்களினதும், வெகுஜனங்களினதும் சரி வாரவெளியீடு பொறுப்பாசிரியர் வி. தி பொறுப்பசிரியர் அருள் சத்தியநாதன். டி. தனராஜ், கலாநிதி ஏ.எஸ். சந்திரபோஸ், பான்றோர் அன்புடன் என்னைப் பாராட்டி னை எழுதத் தூண்டியது. ஆலோசனைகள் வருக்கும் எனது நன்றியைத் தெரிவிப்பதில்
மரகளை நூலுருவில் கொணரல் வேண்டும் பலன் உடையதாதல் வேண்டும் எனவும் ஹோல்புறுக் பகுதி பொறுப்பாளர் | அவர்கள் ஆவார். அவரது அனுசரணை
வந்திருக்காது. எனவே, World Vision பியின் வளர்ச்சிக்காக என்றும் உதவ ரஜா அவர்களுக்கும், அந்நிறுவனத்திற்கும் ஆசிரிய ஆலோசகர் S. தவராஜா அவர்களின்
T, ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் எனப் பலருடன் ள்.... கல்வி தொடர்பான இவற்றை ஏன் எவி மஞ்சுளா கேட்பார். அதன் விளைவே ந்து எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள். தூண்டியாக வித்த அவருக்கு நன்றி கூறாமல் என்னுரை ன்றிகள்...!
மொழிவரதன்

Page 9
* CTR (கர் உள்ள
01. மலையக கல்வி வரலாறு
மலையக கல்வி வரலாறு சில பக்க
03.
மலையகமும் ஆரம்ப கல்வியும்
04.
நுவரெலியா கல்வி வலயத்தில் ஆர
அபிவிருத்தி அவசியம்
05. பிள்ளைகளின் கல்விக்கு பெற்றோர்
06. மலையக பாடசாலைகளும் புலபை
பெறுபேறுகளும்
07. மலையக பாடசாலைகளில் கல்வி க
08.
மொழி கற்பித்தலும் மலையகப் பா
09. மலையக பாடசாலைகளில் வகுப்பம்
10. தமிழ்க்கல்வியும் மலையக ஆசிரிய
11. மலையக ஆசிரியர்கள் கல்வி கற்பி
12. வகுப்பறை மாணவர்களின் பயிற்சி
13. !
கவன ஈர்ப்பை பெற வேண்டிய இ
14. மலையகமும் வாசிப்பின் முக்கியத்
15. மலையக பாடசாலையும் தொடர்பா
216. மலையகத்தில் க.பொ.த.சாதாரண
பெறுபேறுகளை பெறுவதன் மூலம் வலுவடையச் செய்யலாம்.
17.
2009 க.பொ.த.சாதாரண தர பெற பாடசாலை மாணவர்களும்

ாடக்கம் - 1 த .
இரு கைதிகளுக்கியரில் கேக் சென்ற மார்க் - 01
ங்கள் / பதிவுகள் பாடNே1 07
சி4/18 கதரா 10
HA9 941121 Ci: // :) ரம்ப கல்வியில் பிரார்த்திகை 15
ரகளின் அர்ப்பணிப்பு அவசியம்
மப் பரிசில் பரீட்சை
22
கற்பிக்கும் முறை
29
{/WM 18 AM
டசாலைகளும்
33
றை முகாமைத்துவம்
37
பர்களும்
39
2 8 8 8 8 8 + + ம 8 8 8
க்கும் முறை
(பு
44
பட்டறை
47
டைநிலை பாடசாலைகள்
51
துவமும்
56
-லும்
64
68
தரப் பரீட்சையில் சிறந்த உயர் கல்வியை
பேறுகளும் மலையக

Page 10
18.
19.
2O.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
3O.
31.
உள்ள
மலையக பாடசாலைகளில் பண்புச பயன்படுத்தப்படுகின்றதா
மலையகமும் மத்திய கிழக்கும்
மலையக பாடசாலைகளும் கடந்த செயற்பாடுகளும்
மலையக சமூகமும் புதிய சவால்க
மலையகமும் பல்கலைக்கழக பிரே
மலையகத்துக்கென தனியான பல் சிந்திப்போரே இன்று நமக்குத் தேை
மலையக கல்வியில் விழிப்புணர்வு
ஆமை மீதேறி பயணம் செய்யும் "
அதிபர் ஆசிரியர்களிடையிலான ந6 அபிவிருத்தி அடையச் செய்யும்
மலையகக் கல்வி : சிந்தனைக்கும் சில விடயங்கள்
மலையகத்தில் பிரபல பாடசாலைக
ஒரு பாய்ச்சலைப் போன்ற விரைவு நுவரெலியாவுக்குத் தேவை
மலையகத்தின் எதிர்கால கல்வி எ
மலையக இளம் சமுதாயத்தினருக் வழிகாட்டல் தேவை

டக்கம்
ார் விருத்திமுறை
காலங்களில் அரசின்
ஊநம்
வசமும்
கலைக் கழகம் சாதகமாகச்
D6
ஆக்ராஸ்" கல்வி அபிவிருத்தி
bலுறவே பாடசாலையை
செயலூக்கத்திற்கும்
ள் உருவாக்கப்படல் வேண்டும்.
கல்வி அபிவிருத்தியே
வ்வாறு அமைய வேண்டும்?
கு சிறந்த தொழிற்றுறை
76
79
84
89
92
96
1OO
1O5
111
114
117
119
124
132

Page 11


Page 12
மலையகக் கே
மலையக கல்வி வரலாறு ( குறிப்புகளை தந்து சென்றுள்ள அனைவரும் அதனை அறிந்துள்ள Uாடசாலை வரலாற்றினை சரிய என்பதுUல அதிபர்கள், ஆசிரியர்க உரையாடிய போதுகண்டறியக்கூழ
தான் கடமை புரியும் துை அறிதல் மூலமே அத்துறை சார் இயலும்.
மலையகம் சார்ந்த கல் ஞானமுத்துவும் ஒருவர். பெருந்ே கவும், பின்னர் தொழில் உதவி ஆ ள்ள இவர் தந்துள்ளகுறிப்புகள் U6 மறுப்பதற்கில்லை.
இலங்கை சுதந்திரம் வம்சாவளியினரின் பிரஜா உரியை அரசியல் உரிமைகள் அற்றவர்கள தமிழர்கள் வாழ்க்கையை ஒட்டிய பற்றி கூறத் தேவையில்லை. ஏ Uனர்னர் 1977 இல் நுவரெலி போட்டியிட்டு மூன்றாவது இடத்து உறுப்Uனரான செளமியமூர்த இம்மக்களின் கல்வி பற்றி சிந்தித் காணுகிறோம். தனது நிதியில் ந்தவர்களுடன் கலந்துரையாடிய பெற்று மலையக பெருந்தோட்( பெளதீக, மனித வளங்களைப் ெ முழுமையான பங்களிப்பினை வ வெளிநாட்டு நிறுவனங்களான ( "Sida' போன்றவற்றினர் ஊட முன்னெடுக்க அரசியல்ரீதியாக அ
C

ல்வி வரலாறு
ற்றிப் பலர் காலத்துக்குக் காலம் னர். கல்விப் புலத்தில் உள்ள னர் எனல் இயலாது. மலையகப் ாக அறியாத Uலர் உள்ளனர் ள், கல்விப் பணிப்Uாளர்களுடன் யதாக இருந்தது.
ற சார்ந்த விடயங்களைத் தேடி ந்த நிபுணத்துவத்தைப் பெறல்
வி பற்றி ஆராய்ந்தவர்களுள் தாட்டப் பகுதிகளில் ஆசிரியரா ணையாளராகவும் கடமை புரிந்து லனுள்ளவையாக உள்ளன எனில்
Uெற்ற வேளையில் இந்திய 0 Uறிக்கப்Uட்டது. இதன் பின்னர் ாக இந்திய வம்சாவளி மலையகத் வேளையில் இவர்கள் தம் கல்வி றத்தாழ முப்பது வருடங்களின் பா, மஸ்கெலியா தொகுதியில் திற்கு தெரியப்பட்ட நாடாளுமன்ற த்தி தொணி டமானர் அவர்கள் த ஒரு தொழிற்சங்கவாதியாக நாம் மாத்திரமல்லாது ஆட்சியிலிரு தன் மூலம் விசேட நிதியையும் டத் துறைப் பாடசாலைகளுக்கு பற்று கொடுத்ததின் மூலம் தனது ழங்கினார். அது மாத்திரமல்லாது ஜேர்மனிய "GTZ", நோர்வேயின் ாக பல வேலைத்திட்டங்களை ழுத்தம் கொடுத்தார்.
1)

Page 13
உலக வாய்ப்பட்டவர் ,
இதன் விளைவாக GTZ மூ பல பாடசாலைகள் பௌதீக வள பயிற்சிக்கான வாய்ப்புகளையும் பத்தனையில் அமைக்கப்பட்ட பெ ஸ்ரீ பாத கல்வியியற் கல்லூரி குறையை குறைக்க உதவி வருகின்
Sida நிறுவனம் மலையகத் கல்வி அபிவிருத்திப் பணியினை ( யாக RIERP செயற்றிட்டம் தற்ே வருகின்றது.
இந்தப் பின்னணியில் வகையில் பெருந்தோட்ட மக்களி வேலைத்திட்டங்களை முன்னெடுக். அரசுக்கு உள்ளது எனலாம்.
வெளிநாட்டு நிறுவனங்க வேலைத்திட்டங்கள் மலையகப் தார்மீக பங்களிப்பை செய்துள்ளது எனலாம்.
'PSEDP" திட்டத்தின் மூலம் அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒரு 6 மலையக இளைஞர், யுவதிகளுக் 1986 காலங்களில்) இலங்கை காலத்துக்குக் காலம் ஆசிரிய நியம் ஆசிரியர் நியமனங்களையும் வழா கெடுபிடிகளுக்கிடையில்) ஒதுக்க ஒன்றாகும்.
காலம் கடந்த பின்னர் . சூழ்நிலையில்) பார்க்கும் பொழுது ஒரு தொடர்ச்சி இருந்து வருவ எனலாம். தொடர்ந்து ஏற்பட்ட ம மலையகக் கல்வி பற்றிய ஆர் உதவியது.

மலம் கொட்டகலைப் பிரதேசத்தில் எங்களையும், உபகரணங்களையும் ம் பெற்றுக்கொண்டன. மேலும் பருந்தோட்ட மாணவர்களுக்கான
ஆசிரியர்களின் வளப்பற்றாக் Tறது.
தின் பல மாவட்டங்களிலும் தனது முன்னெடுத்தது. அதன் தொடர்ச்சி போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு
பார்க்கும்பொழுது அரசு என்ற ன் கல்வி அபிவிருத்திக்காக பல க்க வேண்டிய கடப்பாடு இலங்கை
ளின் நிதி உதவியினூடாகப் பல பகுதிகளில் முன்னெடுக்க தனது என்பது இதன் மற்றொரு பக்கம்
க.பொ.த (சா/த)பெறுபேற்றினை சேவை முன் பயிற்சியின் பின்னர் த வேலை வாய்ப்பு வழங்க (1985, அரசு முன்வந்தது. தொடர்ந்து மனங்களை வழங்கி இறுதியில் 3179
கி திறைசேரியில் நிதியினை (பல யெமை குறிப்பிடப்பட வேண்டிய
இன்று பின்னோக்கி (இன்றைய மலையக கல்வி வளர்ச்சி பற்றிய தைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது லையக அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி வம் பல விடயங்களை சாதிக்க
22

Page 14
மத்திய, ஊவா, சப்ரகமு களில் மேலதிக உதவி கல்விப் ப ஆலோசகர்கள் நியமனம் போல எழுந்தவையே.
விமர்சன ரீதியான பல க போது முன்வைக்கப்பட்டாலும் இ ஓர் உண்மையாகும்.
மலையக கல்வி வரலாற்றி நிறைந்தன என்பதில் சந்தே கங்காணியே மிகப் பிரதானமான பட்டார். எனவே தோட்டங்களில் . செய்வதிலும் அவரது பங்கு பெறப் இரண்டு வகையான பாடசாலைகள்
D.
கங்காணி பிற உத்தியோக கண்டக்டர், கணக்கு பிள்ளைகளுக்கான பள்ள
2).
மற்றது ஏனைய சா. பள்ளிக்கூடம்.
மேலும் கங்காணி மற். பிள்ளைகளுக்கு மேலதிகமாக ஆ கற்பித்தனர்.
இரவுப் பாடாசாலைகளி களின் பிள்ளைகள் ஆசிரியர் ஒளவையாரின் நீதி நூல்களையும் மாணவர்களாக காணப்பட்ட காணப்பட்ட இப்பள்ளிகள் ல புராணக் கதைகள், சாஸ்திரம், கி காணப்பட்டது. மாணவர்கள் - விழாக்களைப்போலகோலாட்டம் காணப்பட்டது.

வ மாகாணக் கல்விப்பணிமனை ணிப்பாளர்கள் நியமனம், ஆசிரிய எறனவும் இந்தப் பின்னணியில்
ருத்துகள், குறைபாடுகள் அவ்வப் வைகள் நிகழ்ந்துள்ளன என்பது
"ன் ஆரம்ப காலங்கள் மிக சோகம் தகமில்லை. மிக ஆரம்பத்தில் னவராகத் தோட்டத்தில் காணப் கல்வி தொடர்பான ஏற்பாடுகளை பட்டது. எனவே மிக ஆரம்பத்தில்
ள் ஆரம்பிக்கப் பட்டன.
த்தர்களான கிளார்க்கர், ப்பிள்ளை போன்றவர்களின் ரிக்கூடம்.
தாரண பிள்ளைகளுக்கான
றும் உத்தியோகத்தர் தத்தமது தங்கிலம் போன்ற பாடங்களையும்
ல் காலப்போக்கில் தொழிலாளர் களானார்கள். இப்பிள்ளைகள் ம், புராணங்களையும் ஒப்புவிக்கும் னர். திண்ணைப் பள்ளிகளாக பங்களில் இயங்கின. இதிகாச, ரக நட்சத்திரம் பார்க்கும் பழக்கம் திருவிழாக்காலங்களில் இந்திய ம், கும்மி, கரகாட்டம் ஆடும் பழக்கம்
D3)

Page 15
இந்தியாவிலிருந்து வந்திய பாரம்பரியத்தை மலையகத்திலும் 1904 இல் 79 பாடசாலைகள் கூலி கட்டிடங்கள் உத்தியோகத்தர்களின் உதவியால் இயங்கியது 60 (அறு இங்குகுறிப்பாக கூற வேண்டிய ஒ தொழிலாளர்களை "இந்திய கூ இருந்ததை காணக்கூடியதாக இரு
மனிதாUமானம் கொண்ட கல்வி நலனர் பற்றி சிந்திக்கப் ள்ளதைக் காணலாம். ஜோர்ஜ் பே (A.M.Fergusion) (5UT6of(8DT60) எனினும் தொழிலாளர்களின் உள் மாற்றம் நிகழ்ந்ததானது மறைக்க எனில் மறுU Uதறி கில்லை. அந்நியர்களினால் மேற்கொள்ளப் இருந்தது எனலாம். வடக்கு, கிழ கிராமங்களில் இவ்வாறுநிகழ்ந்தன
Uெருந்தோட்டப் பாடசாை ஆரம்Uத்தில் கோப்பி, தேயிலை U ஏற்Uடக்கூடாது என்Uதற்காகவே முறையில் Uள்ளிக்கூடம் தேr உண்மையாகும். இதன் Uழப்Uழய ஒருவர் தோட்டத்தில் காலை நேர கிளார்க்கராகவும் உருவாக்கப்Uட்(
இந்த ஏற்பாட்டில் தோட்ட செல்ல வேண்டும் என்று விதிக் களை கூட்டிச் செல்ல கங்காணி இம்முறை இன்றும் கூட சில ெ தொடர்ந்துவருகின்றன.
6)U(b(565(TUUU UsTUóF(T60) த்தர்களின் பிள்ளைகள், கங்கா ஆரம்Uத்தில் சாதாரண இப்Uாடச
CO

நந்த இத்துறை சார்ந்தோர் அதே Uழக்கி பின்பற்றினர் எனலாம். லயனர்களில் இருந்ததாகவும் 120 ாால் வழங்கப்பட்டதாகவும் அரச பது) எனவும் கூறப்படுகின்றது. ன்று இந்திய வம்சாவளியினரான லி என்றழைப்Uது வழக்கமாக ந்தது.
தோட்ட முதலாளிகள் சிலராலும் பட்டு பங்களிப்பு செய்யப்பட்டு JU (George Bird) A.M. (5udg56.260T உதாரணத்துக்குக் கூறலாம். ளங்களை வெல்வதன் மூலம் மத முழயாத இதன் மற்றொரு பக்கம் இU Uோக்கு இலங்கையில் Uட்ட ஒரு Uொதுவான நெறியாக க்கு, மேல் மாகாண கரையோரக் மையை வரலாறு கூறுகிறது.
லகளைப் பொறுத்தவரையில் மிக யிர்களுக்கு குழந்தைகளால் ஊறு பிள்ளைகளின் காப்பகம் என்ற ாற்றம் பெற்றது எனர்Uது ஓர் Jான வளர்ச்சிதான் கிளார்க்கர் rம் வாத்தியாராகவும், Uற்பகலில் -முறையாகும்.
த்துகுழந்தைகள் கட்டாயம் பள்ளி கப்பட்டதும் அதற்காக பிள்ளை ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டது மாகும். Uருந்தோட்டப் பாடசாலைகளில்
லகளுக்கு தோட்டத்து உத்தியோக னிமாரது குழந்தைகளுக்கு மிக ாலைகளுக்கு சென்றனர்.

Page 16
எனினும் காலப்போக்கில் பாடசாலைகளில் அவர்கள் தத் தலைப்பட்டனர். தோட்டத் தொழு பாலானோர் ஆரம்பக்கல்வி பாப் பாடசாலைகளிலேயே பயின்றன்
ஆரம்பக் கல்வி பாடசாலைகள் எனலாம். பிரித்தானிய வெள்ளை வார்த்தையில் கூறுவதானால் ப. அடையும் வரைக்குமான ஓர்
இப்பெருந்தோட்டப் பாடசாலைக இவர்கள் பெருந்தோட்டத்தில் வே
பெருந்தோட்டத்துக்குள்6ே பகுதிகளிலும் பாடசாலைக ை மிஷனரிகளின் செயற்பாடுகள் முன்
அங்கிலிக்கன் அமைப்பு | அமைப்பு (The Christian Mission Mission), புரட்டஸ்தாந்து அமை கத்தோலிக்க அமைப்பு (The R இன்னும் பல மிஷன்கள் மலை மல்லாது பொதுவாகவும் தத்தமது
என்றாலும் காலப்போக்க எழுச்சியின் விளைவாக பெள் வாதிகள் தேசிய மதங்களின் விழுமியங்களுக்காகவும் கிறிஸ். விழைந்தனர்.
1962 ஆம் ஆண்டு பாட். அதே கிறிஸ்தவ பாடசாலைகள், பரிணமித்தன. ஒரு சில மாத்திரம் பின்னணியில் இயங்கி வருகின்ற

5 தோட்டத்தை அண்மித்த நகரப் கதமது பிள்ளைகளை சேர்க்கத் ஜிலாளரது பிள்ளைகளில் பெரும் சாலைகளான பெருந் தோட்டப் 5. பெருமளவில் அன்றும் இன்றும் ளே இங்கு காணப்படுகின்றன யர்களின் நோக்கத்தை மற்றொரு தினொரு, பன்னிரெண்டு வயதை இடைக்கால ஏற்பாடாகவே ள் காணப்பட்டன. இதன் பின்னர் லைக்காக பெயர் பதியப்பட்டனர்.
ளயும், அதனை அண்மிய நகரப் ள ஆரம்பிப்பதில் கிறிஸ்தவ க்கியமானதாக இருந்தன.
The Anglicans mission), கிறிஸ்தவ D மெதடிஸ்த அமைப்பு (Methodist ப்பு (Protestant Mission), றோமன் oman Catholic Mission) போன்ற யக கல்விப் பரப்புக்கும் மாத்திர பங்களிப்பை செய்துள்ளன.
நிகில் இலங்கையில் உருவான தேசிய த்த, இந்து, இஸ்லாமிய தேசிய உயர்ச்சிக்காகவும், கலாசார தவ செயற்பாட்டைத் தவிர்த்திட
சாலைகள் தேசியமயமாக்கலுடன் பெளத்த, இந்து பாடசாலைகளாக பழைய பாரம்பரிய கலாசார மதப்
ன.
D5)

Page 17
மலையக கல்வி அUவ இலங்கை தேசத்தவர்களான த பாடசாலைகள் உருவாகி வளர் கூடியதாக உள்ளது.
எமக்குக் கிடைத்த தகவ: களில் Uன்வரும் Uாடசாலைக6ை பூண்டுலோயா தமிழ் மகா வித்திய என்பவராலும், பதுளையில் பது பதுளை கனிஷ்ட சரஸ்வதி என்U முயற்சியாலும், கண்டியில் அே U.டி.இராஜனர் அவர்களின் மு ஹோல்புறுக் தமிழ் மகா வித்திய கந்தையா பிள்ளை மற்றும் பெற் வூட்டன் த.வி. (இன்றைய கொட்ட வூட்டன் தோட்ட உரிமையாளர் அவர்களினாலும் பின்னர் அமர அவர்களின் பங்களிப்பினாலும் வ
பதுளை இரண்டாம் ை வித்தியாலயம் மொடர்ன் ரட்னசா இராமசாமி என்பவர்களினாலு பெற்றுள்ளது.
இது தவிர இன்னும் U6 பலராலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கி களும் (டி2யூட்டரிகள்) கூட பெரிய வளர்ச்சிக்கு ஆற்றி உள்ளன. இ வேண்டியதும் ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியதும் ஆகும்.
எனவே, மலையக கல் காய்தல் உவத்தலின்றி Uார்க்கப் அரச முயற்சியால் மாத்திரமல்லா மேம்Uாட்டுக்கு எடுக்கப்Uட்டிருக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியதும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள், சமூக
C

ருத்தியை பாரக்கும் பொழுது னிநபர்களின் முயற்சியால் பல ந்து வந்துள்ளமையைக் காணக்
ப்களின் பழ மலையகப் பிரதேசங் ா கூற இயலும், பூண்டுலோயாவில் லயம் அமரர் திருவாளர் கந்தசாமி ளை சரஸ்வதி தேசிய கல்லூரி ன சைவ பரிபாலன சUையினரின் சாகா கல்லூரி, விடுதி அமரர் யற்சியாலும், ஹோல்புறுாக்கில் ாலயம் அமரர்களான முத்துசாமி, றோர்களாலும், கொட்டகலையில் -கலை தமிழ் மகா வித்தியாலயம்)
அமரர் கணUதி, மோகன்துரை ர் செளமியமூர்த்தி தொண்டமான் ளர்ச்சிபெற்றன.
மல் கல்லில் பாரதி தமிழ் மகா மி K.N.K. கந்தசாமி மற்றும் பாரதி |ம் தோற்றம் பெற்று வளர்ச்சி
ல Uாடசாலைகள் மலையகத்தில் ன்றன. சில தனியார் நிறுவனங் Uங்களிப்Uனை மலையகக் கல்வி வ்வாறான விடயங்கள் தேடப்பட வேண்டியதும், பதிவு செய்யப்பட
வி வரலாற்றில் பல பக்கங்கள் Jட வேண்டிய ஒன்றாகும். வெறும் து தனி நபர்களினாலும் கூட கல்வி கின்ற பிரயத்தனங்கள் மேலும் தேடப்பட வேண்டியதும் ஆகும். ஆர்வலர்கள், புத்திஜீவிகள்,
6)

Page 18
அதிபர்கள், அதிகாரிகள் எனப் ப பாடசாலைகள் அதிபர்களின் திய தலை நிமிர்ந்துள்ளன. இவைகள் வெளிக் கொணரப்படவேண்டியல் பார்வை இவர்களைப் பற்றி அ ளர்களுக்கும் தேவையாகும்.
மலையக கல்வி வரலாறு | எமது அடுத்த ஒவ்வொரு காலகட் திட்டமிடமுடியும்."எழுந்து நடந்திட தேசிய நீரோட்டத்துடன் கைகோத் இருக்கமுடியும்.
மலையகக் க சில பக்கங்க
1972 ஆம் ஆண்டு காணி தோட்டங்கள் மூடப்பட்டன. இ தொழிலாளர்கள் தமது வாழ்வா காணிகள் பக்கத்து கிராம வாசிகம்
உழைப்பவனுக்கு நிலம் சீர்த்திருத்தங்கள், தேசிய மய நப் வேண்டும்.
ஆனால் இலங்கையில் அ பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்செய்கைக் வம்சாவளித் தொழிலாளர்களிடம் குறித்த பெருந்தோட்டப் பயிர்ச்லெ இழந்த கண்டிய விவசாயிகள் குடியானவர்களுக்கு மீள வழ கொண்டிருந்தது. உடரட்ட ஜன் மக்களுக்கு வழங்குவதன் மூ6 உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள அன விழைந்தார்.

லர் இப் பின்புலத்தில் உள்ள பல ாகத்தினாலும், உழைப்பினாலும் பேசப்பட வேண்டியவை ஆகும். வ ஆகும். ஆக்கபூர்வமான ஒரு ஆய்வாளர்களுக்கும் கல்வியியலா
பற்றிச் சரியாக அறிவதன் மூலமே டத்து கல்விக்கான திட்டங்களை -முயலும்" எமது மலையகக் கல்வி து ஓடிட கடும் உழைப்பே பதிலாக
ல்வி வரலாறு ள் / பதிவுகள் சீர்திருத்தத்தின் விளைவாக சில தன் பிரதிபலிப்பாக தோட்டத் ாதாரத்தை இழந்தனர். பதிலாக ளுக்கு வழங்கப்பட்டன.
எனும் கருத்திலேயே காணிச் வடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படல்
இச்சீர்த்திருத்தம், பிரித்தானியரின் காக அழைத்து வரப்பட்ட இந்திய ருந்து மீள அக்காணியைப் பெற்று சய்கையின்போது தமது காணியை க்கு (KANDYAN PEASANTRY) ங்குவதற்கான நோக்கத்தைக் கா எனும் மலை நாட்டு சிங்கள் மம் தனது அரசியல் இருப்பை மெச்சர் ஹக்டர் கொப்பேகடுவ
07)

Page 19
மலிவான விலையிலும், சி கண்டிய மக்களின் காணிகள் பெறப்பட்டன. அல்லது பறிக்கப் இல்லாமல் இல்லை என்Uதை குறிப்புக்களில் குறிப்பிட்டுச் சென் காட்டு நிலங்களில் சேனைப் U பெற்றிருந்தனர். இது சட்டப்பழ எனினும் பரம்பரையாக தொடர்ச்சி விளைவாக அவ்வுரிமையை கன பெற்றிருந்தான்.
கண்டி பிரதேசம் கோப்பிச் மையால் பிரித்தானிய முதலாளிக ஆர்வம் கொண்டிருந்தனர் எ6 தடைகளை அவர்கள் எதிர்கொண்
இந்நிலையில் 84 இல் ஆ இலக்க முழக்குரிய காணி சட்ட கணிழய குடியானவர்களினர் க முதலாளிகளினர் காணிகளாகில் கொணரப்பட்ட முதலாம் இலக்க CWaste Lands Ordinance) cuppég5t சட்டப்படி காணி உறுதியுடன் தமது அந்நிலங்களில் கோப்U போ செய்கையை செய்ய இடமளித்தது.
அதே வேளை மலைய பொதுமைப்படுத்தல் இயலாது என உதாரணமாக நுவரெலியா - மஸ்6 உயர்ந்த மலைப் பிரதேசங்களில் வழியரில் லை. அதேவேளை வனவிலங்களுடன் காணப்பட்டன காணப்பட்டிருக்கவில்லை எ காணப்படுகின்றன. இந்தப் பிை கல்வியில் என்ன தாக்கம் செ வேண்டியதாகும். வாழ்வாதாரத்ை
CO

0 இடங்களில் பலாத்காரமாகவும் Uரித்தானிய முதலாளிகளால் Jட்டன என்பதில் உண்மைகள் பல வரலாற்றாசிரியர்கள் தமது றுள்ளனர். கண்டிய விவசாயிகள் யிர்ச் செய்கை செய்ய உரிமை பானதாக இருந்திருக்கவில்லை. சியாக நிலத்தை உபயோகித்ததன் ர்டிய விவசாயி / குழயானவன்
செய்கைக்கு உகந்ததாக இருந்த ள் அந்நிலங்களைப் பெறுவதில் 0ர்றாலும் நடைமுறையில் சில டனர்.
ள்Uதி ஸ்ருவட் மக்கன்ஸி 9 ஆம் த்தைக் கொணர்ந்ததன் மூலம் ாணிகள் சட்டப்படி கோப்U ன. மேலும் 1897 ஆம் ஆண்டு ச் சட்டமான தரிசு நிலச்சட்டம் ரிய காணியை Uயன்படுத்துபவர் து உரிமையை நிரூபிக்காவிட்டால் னர்ற பெருந்தோட்டப் Uயிரச்
கம் முழுவதற்கும் அதனை ர்Uதனைக்குறிப்பிடல் வேண்டும். கலியா போன்ற பகுதிகளில் மிக விவசாயம் இடம் பெற்றிருக்க இவைகள் காடுகளாகவே என்Uதும் மனித சஞ்சாரம் இங்கு னர்Uதற்கும் பல குறிப்புகள் னணியில் காணிச் சீர்திருத்தம் லுத்தியது என்பது பார்க்கப்பட நமக்கள் இழந்தமையால்
Ꭰ

Page 20
தோட்டங்களை விட்டுச் செல்ல6ே தமிழ் பாடசாலைகளும் மூடப்பட்( வரும் தோட்டங்களைக்குறிப்பிடல
Ol.
O2.
OVOS
O4.
ՕԾo
Oó
O7,
Oô•
O9.
IO.
lls
12.
நாத்தம்புர தோட்டம் பூட்ஸ் ஸ்டொக் தோட்டம் é9ůLum(Ba5 புப்புரஸ்ஸ தோட்டம் கிரிமெட்டிய தோட்டம் தாமரபள்ளி தோட்டம் குருந்துவத்த தோட்டம் பட்டியாகம தோட்டம் கிரிடில்லா தோட்டம் யட்டாடெரிய தோட்டம் பிரைட்லேண்ட் தோட்டம் வாரியப்பொல தோட்டம்
மேற்குறிப்பிட்ட தோட்டங்களைத் காணி சீர் திருத்தத்தின் விளைவ சமூக ரீதியில் இத் தோட்டங்கள் Uட்டனர். அவர்களை வேலையி பிணிவாட்டின.
மலையக கல்வி வரல பக்கங்கள் உள்ளன. இவைக காலத்துக்கு காலம் பல பாதிப்புக்

|ண்டி ஏற்படஅங்கு இயங்கி வந்த விட்டன. உதாரணத்திற்கு கீழே ՈԱծ.
- களுத்துறை - கண்டி - புஸல்லாவை - புப்புரளல்ல - 6 Deof5196660 - தொளஸ்பாகே - G8uTeodeoT - தெல்தோட்ட - ரங்கல்ல - 2 526a5mL (Undugoda) D - 6Luntasoussoorteo6.
- மாத்தளை
தவிர மேலும் பல தோட்டங்கள் ாக மூடப் பட்டிருக்கலாம். மேலும் fல் வாழ்ந்த மக்கள் சிதறடிக்கப் ண்மை, வறுமை, ஏழ்மை, நோய்,
ாற்றில் இந்த வகையான பல 5ள் மூலம் மலையக கல்வியும் களுக்கு உள்ளாகிவந்துள்ளது.

Page 21
மலையகமும் அ
பெருந்தோட்டங்களைப் 6 பாடசாலைகளான தரம் மூன்று உள்ளன. காலனித்துவ ஆட்சியின் கூறலாம். அண்மைக்கால பெருந் வேலைத் திட்டங்கள் மற்றும் மாற்றுவதற்கு முயன்றன எண்U விளைவாக பாடசாலைகள் தரம் : (1-9) வரையிலாவது உயர வழி U சில பாடசாலைகள் தரம் I ( சென்றுள்ளன.
இவ்வாறான அUவிரு அதிபர்களின் விடா முயற்சியாலே அதிகாரிகள், அரசியல்வாதிகள் து நடத்திச் செல்Uவர் அதிபர்தாே முக்கியமான ஆரம்ப அழத்தளமா அடுத்ததும் பிழைக்கும்.
ஆரம்பக்கல்வியின் நோக் (8bsTég5ub CVision) U600fé6,5gju அறிவு திறன், மனப்Uாங்கை உ( வாசிப்பு, கேட்டல் திறன் விருத் மையக்கல்விUற்றி விளாசி ஆரம்( எழுத்து, வாசிப்பு, கேட்டல் என னால், அந்தந்த வகுப்புகளுக்கு திறனை மாணவர் பெற்றுவிட் பெற்றோர்கள் இச் சவாலை எதிர்
உறுப்பமைய தெளிவா எழுதுகின்றார்களா? அரச பாட á56f6ð (International Schools, Pre Scl சொற்களை தெரிந்திருக்கின்ற6 Uாடசாலைகளில் இது நிகழ (Uாடத்திட்டத்திற்கு) அமைய இ இவ்வாறு இங்கு நிகழ்கின்றது.
○

ரம்பக் கல்வியும் Uாறுத்தவரையில் ஆரம்பக் கல்வி Uாடசாலைகளே மிக அதிகமாக ஒரு சின்னமாகக் கூட இதனைக் தோட்டப் பாடசாலை அபிவிருத்தி சில முனைப்புகள் இதனை தனை மறுப்Uதற்கில்லை. இதன் உயர்த்தப்படதரம் -3(1-5), தரம் -2 றந்தன. இதன் அடுத்த கட்டமாக க.பொ.த சாதாரணதரம்) வரை
த்திகள் சில ஆளுமை மிக்க ]யே இடம்பெற்றுள்ளன. பல உயர் துணை நின்றாலும் பாடசாலையை ன. ஆரம்Uக்கல்வி என்Uது மிக கும். ஆரம்பம் பிழைக்கும் எனில்
கம் இலக்கு என்ன? இங்கு எப்படி } (Mission) அமைதல் வேண்டும்? நவாக்குதல் என்போம். எழுத்து, தி செய்தல் என்போம். தேர்ச்சி /க்கல்விUற்றி எடுத்துரைக்கலாம். rUதை மேலும் விரிவாக நோக்கி ரிய எழுத்து, வாசிப்பு, கேட்டல் டார்களா? ஆசிரியர், மாணவர், கொள்கின்றனர்.
க விளங்கி Uொறி முறையாக சாலைகள் அல்லாத பாடசாலை tools) கல்விUயில்வோர் மிக அதிக ார். அவ்வாறெனில் ஏன் அரச வில்லை. சுற்று நிருUத்திற்கு ங்கு கற்பிக் கப்படுகின்றமையால்
OD

Page 22
வயது
வருடம் 1/2 வருடம் 6(ULLD 1/2 வருடம் 65LD 1/2 வருடம்
6)(DLLD 1/2 வருடம்
6)(5LLD
அதேவேளை ஆரம்Uப் முயல்கிறோம் எனர்Uது தொட ஆரம்பக் கல்வி ஆசிரியர்கே மாணவர்களை இனங்கணர்டு Uாடசாலை தேவைக்கு இயைu அமையப் பெறுதல் வேண்டும்.
தேசியகுறிக்கோள் மற்றும் விழிப்புணர்வு, தெளிவு அவர்களு இல்லாத ஒட்டுநர்போல் நம் நாட் நுழைவது ஒரு சாபக்கேடாகும்". நியமனங்கள் பயிற்சி இல்லாத நுழைக்கிறது அல்லது திணிக்கிற ஆகாத வேளையில் Uயிற்சியே இயலாது.
ஆரம்பக்கல்வியில் ஆர அல்லது அடைவு மட்டம் எட்டப்U செயற்படுத்த வேண்டியுள்ளது. செயல் அமர்வுகள், உள்ளக மேற் மேற்Uார்வைகள் மாதிரி Uாடசா முறைமைகள், சாதனைகள் புரிந் கற்பித்தல் உத்திகள் நுட்பங்க Uயன்UாடுUற்றிய சாத்தியமானU
C1

தெரிந்திருக்கும் சொற்களின் தொகை
08
22
272
446
896
1222
1540 1870
2072
பிரிவில் எதனை அடைய நாம் .ர்Uாக தெளிவான எண்ணம் ாரிடம் இருத்தல் வேணடும்.
Uாடசாலை சூழலை புரிந்து ாக தூரநோக்கும் பணிக்கூற்றும்
ர், அழப்படைத் தேர்ச்சிகள் பற்றிய நக்கு தேவை. அனுமதிப் பத்திரம் .ழல் ஆசிரியர்கள் வகுப்Uறையில் கல்வியியற் கல்லூரிகளைத் தவிர ஆசிரியர்களை வகுப்பறைக்குள் து. பயிற்சி பெற்றவர்களே 'பதம்" J இல்லாதவர்களை குறைகூற
ம்Uக்கல்விக்குரிய நோக்கங்கள் ட பல்வேறு வேலைத்திட்டங்களை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகள், பார்வை, கோட்ட, வலய, மாகாண லை தரிசனம், மாதிரி கற்பித்தல் த அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்களின் ள், நவீன கற்பித்தல் சாதனப் ரயோக செயற்பாடுகள் (Practical)
1)

Page 23
போன்றன ஆரம்Uக்கல்வியில் u அதிகரிக்க உதவும்.
பெருந்தோட்டப் பாடசா நிகழவில்லை என்றால் அது 6 மாகாணப் பாடசாலைகளில் இந் Uடவே செய்கின்றன. இதனால் நிகழ்ந்துள்ளன என்றாலும் மே எவ்வாறு சீர்செய்யலாம் வேண்டியுள்ளது.
ஆரம்Uக்கல்வியில் குறித் ரீதியாக அடையாளப்படுத்தும் ஓர் பரீட்சை ஆகும். புலமைப் பரி விமர்சனங்கள் இருந்தாலும்கூட வெற்றி அல்லது அறுவடை இதி வெட்டுப்புள்ளியை மாணவன் அ அல்லது செல்லாதபோதும் மாண பாடசாலையை கணிப்புக்கு உட்Uடு
மாணவர்களின் தேர்ச்சி புலமைப் பரிசில் பரீட்சையின் பகுப்பாய்வு செய்வது நல்லது. ெ மான காரணங்களை இனங்காணி இயலும். ஓர் அதிபர் அல்லது இதனை செய்தல் வேண்டும்.
அண்மைக்கால புலமைப் பற்றிய ஆய்வொன்றினை மேற் வெளிச்சத்திற்கு வந்தன.
புலமைப் பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபேறுக!
பாடசாலை விண்ணப் C ாற்றி
X 66OG பித்தோர் UTJ
2005 12 10 2006 12 12
2007 O5 05 2008 10 10

மாணவர் அடைவு மட்டத்தினை
லைகளில் இவைகள் எல்லாம் பொருந்தாது. குறிப்Uாக மத்திய ந்த எத்தனங்கள் முன்னெடுக்கப் மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் லும் இதிலுள்ள குறைபாடுகளை எனர்Uது பற்றி ஆலோசிக்க
த ஒரு பாடசாலையினை தேசிய r அளவுகோலே புலமைப் பரிசில் சில் பரீட்சை தொடர்பாக பல ஆரம்Uக்கல்வி Uாடசாலையின் லேயே தங்கி உள்ளது எனலாம். புண்மித்து மேலே சென்றபோதும் வர்கள் பெற்ற புள்ளிகள் குறித்த நத்த உதவவே செய்யும்.
மட்டம் கவனத்தினைப் பெறும். னை பல்வேறு கோணங்களில் வற்றிக்கும் அல்லது தோல்விக்கு Uதன் மூலமே Uரிகாரத்தைத் தேட ஆசிரியர் காய்தல் உவத்தலின்றி
பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் கொண்டபோது பல விடயங்கள்
Bir C2OO5-2OO8)
சித்தி 100% மேல் மிகக் ಸ್ಠಾಯಾ।
இல்லை 109 31 இல்லை 34 இல்லை 119 84 இல்லை 72 20
2)

Page 24
மேற்குறித்த பெறுபேறு வெளிக்கொணர்ந்தன.
கடந்த நான்கு வருடங்கள் மாணவராவது புலமைப்பரிசில் என்பதாகும். பெருந்தொகைய வகுU புக்களோ இU பாடசா காணப்படவில்லை. அதிகூடிய புள் இல்)72(2008இல்) என்றவாறுக
இப்Uாடசாலையில் தரம் களில் மாணவர் தொகையும் அ சராசரி 15 மாணவர்களே இரு ஆசிரியர்கள் தரம் 1-5 வரைகுறை( கடமையாற்றிவந்துள்ளனர் எண்ட
ஆரம்Uக்கல்வியில் நாம் கேட்டல் போன்ற அடைவு மட்டத் என்பதையே இப்புள்ளிகளும், அத்துடன் முறையான வேலைத் பரீட்சைக்கு மேற்கொள்ளப்படவி காட்டுகிறது.
அதிபரின் அல்லது பகுதித் இல்லை என்பதை இது காட்டு நுவரெலியா கோட்டம் 3 இல் குறி பெறப்பட்டவையாகும்.
(8ԱշՈÙ«ՖՈÿՍՄՎԱ- ՍՈԿ-é நிலைமை எவ்வாறு இருக் புலனாகிறது. இந்தப் பாடசா6ை (இடைநிலைப் பிரிவிற்கு) எப் வார்கள் என்பது இதன் பின்னர் க்கு எவ்வாறான அடைவு மட்டத் என்பதும் கூறத்தேவை இல்லை.
C1

கள் Uனர்வரும் விடயங்களை
ாக இப்பாடசாலையிலிருந்து ஒரு பரீட்சையில் சித்தி பெறவில்லை ான மாணவர்களோ, சமாந்தர லையில் ஐநீ தாம் தரத்தில் ர்ளிகளாக 109 (2005 இல்) I9 (2007 Tணப்படுகின்றன.
தொடக்கம் 4 வரையான வகுப்புக் அதிகமாகக் காணப்Uட வில்லை. நக்கின்றார்கள். ஆரம்பக்கல்வி ந்தது நான்கு பேராவது தொடர்ந்து /துமற்றொரு உண்மையாகும்.
எதிர்பார்க்கும் வாசிப்பு, எழுத்து, தினை இவர்கள் அடையவில்லை பெறுபேறுகளும் காட்டுகின்றன. 3திட்டமொன்று புலமைப் பரிசில் ல்லை என்பதை இது எடுத்துக்
தலைவரின் உள்ளக மேற்பார்வை கின்றது. மேற்குறித்த விபரங்கள் ப்Uட்ட ஒரு Uாடசாலையிலிருந்து
Fாலையில் ஆரம்Uக்கல்வியினர் கிறது எனர்Uது தெளிவாகவே Dயில் இதன் அடுத்த கட்டத்திற்கு பழயான மாணவர்கள் வந்தடை இப்Uாடசாலையிலிருந்து தரம் 10, தைப் பெற்றவர்கள் செல்வார்கள்
3)

Page 25
இங்கு ஆரம்Uப்பிரிவு க ஆதங்கமாகும். இதே கோட்டத்தில் மாறு தனது தரம் ஐந்து புலமைப்ப காட்டி உள்ளது. இக்கோட்டத்தில் { அதிகமான சித்திபெறும் மாணவர் குறிப்பிடத்தக்கது.Yஎன்றUாட
ஆண்டு தோற்றி
2005 2:
2006 54
2007 5,
2008 3.
இப்பாடசாலை ஒரு CUா கருத்தில் எடுக்கப்பட்டு வேலை வருகின்றன. வெற்றி பெற்ற மn களும் நடைபெற்று வருகின்றன (ஆரம்Uக்கல்வி) வரை உள்ள புலமைப் பரிசிலில் அதிக சிரத்ை ஒருவகையில் உள்ளன எனலாம்.
ஆனால் அது பெருமளவி உண்மையாகும். அதிபர்கள், ஆசி யான, திட்டமிடப்பட்டதொடர்ச்சிய க்கு உட்படுத்துவது இல்லை என் கல்விக்கு உரிய கேட்டல், வாசி தேர்ச்சிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு திசைமுகப்படுத்தப்Uடல் வேண்டு
பற்பல துணை செயற்ற முன்னெடுக்கப்Uடல் வேண்டும். இ பரிசிலில் எப்படியும் எதிர்பார் ஆசிரியர்களுக்கான (3I79) Uய லிருந்து நிறையவே எதிர்பார்க் மறுப்பதற்கில்லை.
C1

வனிக்கப்Uடவில்லை என்Uதே ல் மற்றொரு Uாடசாலை பின்வரு ரீசில் பரீட்சையில் பெறுபேற்றைக் இப் பாடசாலையே தொடர்ந்து மிக களை வெளியீடு செய்து வருவதும்
5ᏐᎵᎢ60Ꭷ6Ꭰ
SGuunrij சித்தியடைந்தோர்
O2 14 12 O7
டசாலை எனினும் ஆரம்Uக்கல்வி த்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்Uட்டு rணவர்களுக்கு பாராட்டு நிகழ்வு 7. மேலும் குறிப்பாக தரம் 1.5 ஆரம்Uக்கல்வி பாடசாலைகளே தை எடுக்க வேண்டியவைகளாக
ல் நடைபெறுவதில்லை என்பதே ரியர்கள், கருத்தூன்றி முறைமை பான செயற்றிட்டத்தைநடைமுறை பதே எனது கருத்தாகும். ஆரம்பக் ப்பு, எழுத்து எனும் அழப்படைத் தரம் 1,2,3 என பரந்து ஆழ ஊடுருவி
D.
ரிட்டங்கள், பரிகாரக் கற்பித்தல் இதன் அறுவடையை நாம் புலமைப் க்கலாம். எதிர்காலத்தில் புதிய ரிற்சியின் பின்னர் மலையகத்தி கப்படுகிறது என்பதை எவரும்
4)

Page 26
நுவரெலியா க ஆரம்பக் கல்வியில் ச
நுவரெலியா கல்வி வலய தொடர்பாக ஒரு சில விடயங்கள் தேவை உள்ளது. நுவரெலியா கோட்டங்கள் உள்ளன. இ ை வலயத்தின் தமிழ் கோட்டங்கள் கோட்டங்களும் வருடாந்த தெ விநியோகம் வரை பல விடயங். வருவது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது.
கோட்டம் 1 (நுவரெலியா)
பாடசாலை வகை
1 AB 1C
தரம் 2
தரம் 3
கோட்டம் II (தலவாக்கலை) இங்கு தரம் 3 (1-5) பாடசாலைக பாடசாலை வகை 1 AB 1C தரம் 2தரம் 3
கோட்டம் (111) (ஹோல்புறூக்) இங்கு தரம் 3(1-5) அதிகமாக உ பாடசாலை வகை
1 ABட் : 1C
தரம் 2தரம் 3

வி வலயத்தில் பிவிருத்தி அவசியம்
த்தில் ஆரம்பக்கல்வியின் நிலை ளை வெளிக்கொணர வேண்டிய கல்வி வலயத்தில் நான்கு வகளுள் மூன்று நுவரெலியா
ஆகும். இவ்வாறான மூன்று நகை மதிப்பீட்டிலிருந்து நூல் களிலும் கவனத்திலெடுக்கப்பட்டு
தொகை 03 05 09
21
38
ளே மிக அதிகமாக உள்ளன.
தொகை
03
05 08
26 42
உள்ளமையை குறிப்பிடலாம்.
தொகை 00
04 09
25
38
5

Page 27
இவைகளுள் பெருமளவு பாடசா களாகும். இங்கும் தரம் 3 (1-5) உள்ளன.
இந்த விபரங்களின் 8 ஆரம்பக் கல்வியின் அபிவிருத் உள்ளதை அவதானிக்கலாம். பாடசாலைகளும் மிக அதிகமா வலய ,கோட்ட மட்ட வேலைத்திட வேலைத்திட்டம் மிகப் பிரதான ஆனால் நடைமுறையில் பெரிய | மூன்றாம் நிலையிலேயே கை குறைபாடாகும்.
இங்கு ஆரம்பக் கல்விக் மூன்று கோட்டத்திற்கும் கோப் பாடசாலைக்கு ஒரு ஆரம் பக அடிப்படையில்) ஆறு ஆரம்பக்கல் படுகின்றனர். இக் கோட்டங்களில் காரணங்களினால் மாற்றம் பெர எந்த ஒரு கோட்டத்திற்கும் அ ஆலோசகர்கள் இல்லை என ஒன்றாகும். இதேவேளை ஆரம் பணிப்பாளர் ஒருவர் மாத்திரம் நிரலின்படி அவரால் நுவரெலியா மேற்பார்வையிடல் நடைமுறை பாடசாலைக்கும் நேரடி தரிசனம் செய்வது இயலாது. ஆனால் ! வேலைத்திட்டங்களை அவர் முன் (Quality Circle) மூலமாகவும் மு கல்வி ஆசிரியர் ஆலோசகர் நியம் வருடம் விண்ணப்பம் கோரப்ப நேர்முகப் பரீட்சை நடைபெற். இதனைச் செய்தது. இவ் வருடம் களுக்கும் ஆசிரியர் ஆலோசக அதிகாரிகளினாலும் மத்திய மாக பட்டாலும் இதுவரை அது வழங்கப்

லைகள் தரம் மூன்று பாடசாலை பாடசாலைகள் மிக அதிகமாக
டிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது தி மிக முக்கியமான ஒன்றாக ஆரம்பக் கல்வி ஆசிரியர்களும், க காணப்படுவதன் விளைவாக ட்டங்களில் ஆரம்பக் கல்விக்கான இடத்தினைப் பெறல் வேண்டும். பாடசாலைகளில் ஆரம்பக் கல்வி வத்துக் கணிக்கப்படுவது ஒரு
கான ஆசிரியர் ஆலோசகர்கள் டத்திற்கு இரண்டாக (இருபது க் கல்வி ஆலோசகர் என்ற மவி ஆசிரியர் ஆலோசகர் தேவைப் ல் நியமனம் பெற்ற பலர் பல்வேறு ற்று சென்றுவிட்டனர். தற்போது நரம்பக் கல்விக்கான ஆசிரியர் 'பது குறிப்பிடப்பட வேண்டிய பக் கல்விக்கான உதவி கல்வி ம உள்ளார். அவரது நிகழ்ச்சி வலயத்தில் 78 பாடசாலைகளையும் ற சாத்தியமற்றது. ஒவ்வொரு செய்து ஆலோசனை, வழி காட்டல் செயல் அமர்வுகளினூடாக சில னெடுத்து வருகின்றார். தரவட்டம் ன்னெடுக்கலாம். இங்கு ஆரம்பக் னப் பற்றிப் பார்த்தல் நலம். கடந்த டு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான ரது. மாகாண கல்வி அமைச்சு பெப்ரவரியில் அனைத்து பாடங் ர்கள் நியமனம் பெறுவர் என Tண அமைச்சர்களினாலும் கூறப் படாத நிலையே காணப்படுகிறது.
5)

Page 28
கடந்த பல வருடங்களா இவ்வாறே உள்ளது எனக் கூறின் பற்றி காலத்துக்குக் காலம் அமைச் வருகின்றது. எனினும் அரச 'சிவ இன்னோரன்ன தடைக்கற்கள், முழக்கமுழயாத நிலையைத் தோற்
திடிரென இடைக்காலத்தி உடன் நிரப்U முழயாத இந்நிலை Uற்Uல நுவரெலியா வலயத்தில் ஆரம்பக் கல்வியில் காண முடிய களான தரம் 3 (தரம் 1-5) Uாடசr பேசுவதில் எழுதுவதில் மாணவர்க முதலாவதாக இவைகளை இனம் மாணவர்களுக்கு அளித்தல் ே ஆலோசகரின் துணை தேவைப் உதவிக்கல்விUணிப்Uாளரின் உத
υρύ υιριμπάο Θδωριτ600T6 எழுத்துத் திறனையையும் (Uெ கேட்டல் திறனையும் அபிவிருத்தி அதனை செயற்படுத்துகின்றார்க ஆலோசனை வழங்க மேற்பா இடைவிடாது இச் செயற்றிட்டம் ஒரு பலனை காண முழயும். அ நிலையில் கடந்த காலங்களில் 5 Uணிப்Uாளர்கள் சிரேஷ்ட ஆசிரி வளவாளர்களாக உருவாக்கி 6 இவ்வாறு Uயன்படுத்தப்படுபவர் கல்வி ஆசிரியர் ஆலோசகர் நிய உத்தரவாதம் இல்லை என்றே தெ
வழமையான பிரமாணங் வழங்கப்Uடலாம். அதாவது Uே புள்ளிகள், நேர்முகப் பரீட்சை அ பொதுநடைமுறையின்கீழ் இவர்
வளவாளர்களுக்கான ஒ
கூட 'நேரடி" யாக இவ்வளவr Uடவில்லை.
C

க ஆரம்பக் கல்வியின் நிலை அதில் ஒன்றும் வியப்பில்லை. இது சர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டே ப்பு நாடா சுற்று நிருபம் போன்ற
அமைச்சர்கள் நினைத்தாலும் றுவித்துள்ளது.
ல் ஏற்படும் ஒரு வெற்றிடத்தை காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் உள்ள தமிழ் பாடசாலைகளின் Iம். ஆரம்Uக் கல்வி Uாடசாலை ாலைகளில் குறிப்Uாக வாசிப்பில் ள் இடர்Uடுவதினைக் காணலாம். காண ஆசிரியர் Uல Uயிற்சிகளை வண்டும். இங்கு ஓர் ஆசிரியர் /டலாம் அல்லது ஆரம்பக் கல்வி விநிச்சயம் தேவைப்Uடலாம்.
வர் தம் வாசிப்புத் திறனையும் ாறிமுறையாக எழுதும் திறன்) செய்ய ஒரு செயற்றிட்டம் தேவை ளா என மேற்பார்வை செய்து ர்வை தேவை தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படுவதன் மூலமே பூசிரிய ஆலோசகர்கள் இல்லாத சில ஆரம்பக் கல்வி உதவி கல்வி யர்களைத் தெரிந்து அவர்களை செயல் அமர்வுகளை செய்தனர். களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஆரம்பக் மனம் வழங்கப்படும் என்பதற்கு ரியவருகிறது.
களுக்கு இயையவே நியமனங்கள் ாட்டிப் பரீட்சை அதன் பின்னர் தன் பின்னர் புள்ளிகள் போன்ற களின் விதி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
ரு சிறு புள்ளி வழங்கப்பட்டாலும் ளர்களுக்கு நியமனம் வழங்கப்
○

Page 29
நுவரெலியா வலயத்தைப் கல்விக்காக நிதி ஒதுக்கீடு தொட கல்விப் Uணிப்Uாளர்கள் சிலரில் (Retirement) நிரந்தர தமிழ் உயர் காரணங்களினால் Uாதகமா இந்நிலைமை தொடர்வதனால் ஆ நியமனத்திலும் நிதி பங்கீட்டி தேவைப்படுகிறது. ஆரம்பக் கல்வி தேசிய கல்வி நிறுவனத்திலிருந்து தாமே நேரடியாக பெற்று தம கொடுக்கின்ற நிலைமையே காண எத்தனை குறைபாடுகளை நாம் நிதானத்துடன் அணுகுவதே புத்தி
தேசிய கல்வி நிறுவனம் ளுக்கு நூல்களை அனுப்புவ Uயன்Uெறப் போவதில்லை என்U சீர்திருத்தங்களை தமது பிரதேச வேண்டும் என்Uதனால் இம்முை மேலும் Uல அதிபர்கள் கொழும்பு நூல்களை பெற்றுவருகின்றனர்.
நுவரெலியா வலயம் இலங் பிரச்சினைகளை மாத்திரம் பெற நுவரெலியா மாவட்டம் உரிய U6 ஆரம்பக் கல்வியை தொடர்ந்தெடு: உரியவர்களுக்குக் கூறியும் அர தன்மை காரணமாக செவிடன் இதற்கெல்லாம் என்று விழவுவரும்

Uாறுத்தவரையில் இவ்வாரம்பக் ர்ந்தும் ஆரம்பக் கல்வி உதவிக் ர் இராஜினாமா இளைப்Uாறல் அதிகாரிகள் இன்மை போன்ற 5வே உள்ளது. தொடர்ந்தும் சிரியர் ஆலோசகர்கள் (ஆரம்Uம்) லும் விழிப்பான நடவடிக்கை க்கான ஆசிரியர் வழிகாட்டிகளை உதவிக் கல்வி Uணிப்Uாளர்கள் து செலவிலேயே கொணர்ந்து ப்படுகிறது. ஆரம்பக் கல்வி பற்றி சுமத்தினாலும் இவைகளை நாம் Fாலித்தனமானதாகும்.
மாகாண கல்வி திணைக்களங்க தனால் வலய Uாடசாலைகள் தனை உணரல் வேண்டும். புதிய சங்களில் சரியாக அமுல்படுத்த ]றயை பின்பற்றி வருகின்றனர். தேசிய கல்வி நிறுவனம் சென்று
கையின் தேசிய ரீதியான பொது ]றுக் கொள்ளவில்லை. கூடவே ல பிரச்சினைகளையும் பெற்றே ந்துச் செல்லுகின்றது. இதெல்லாம் ச இயந்திரத்தின் துருப்பிடித்த காதில் ஊதிய சங்காகி உள்ளது, ...?
Ꭰ

Page 30
பிள்ளைகளி பெற்றோர்களின் அ
மலையக மாணவர்களின பார்க்கும் போது அவர்களின் 4 அதிகளவு கவனம் செலுத்த வேண Uெற்றோர் ஆகிய அனைத்து பொறுப்புமாகும்.
Uாடசாலைகளில் ஆசிரிய நிகழும் அதேவேளையில் மாணவ எனத் தேடிப் பார்த்தல் வேன் மாணவர்களிடையே வளர்க்கப்UL
ஆசிரியர்களின் Uாடசாை மாணவர் அதனை அங்கு கற்பதுட அவை பார்க்கப்படாது போய்வி கற்றல் திறனை வளர்ப்பதற்கு அ திட்டங்களை மேற்கொள்ளவேண்
மலையகப் பாடசாலைக இடம்பெற்றாலும் கூட அது முழு வேண்டும். இதற்கு பல காரணங் தேடும் பழக்கம், நூல்களைத் தே! உள்ளோரை செவ்வி காணும் மு5 புதிய கல்வி சீர்திருத்தத்தினால் பாராட்டத்தக்கது. எனினும் ம6 எவ்வாறு முனர்னெடுக்கலாம் கேள்வியாகும்.
கற்றல் கலையை வளர்ப்பதற்கான
மலையகப் பகுதிகளில் பெருமளவான குழயிருப்புகள் துெ அடுக் கடுக்கானவையாகவும் காணப்படுகினர்றன. இச்சூழ மேற்கொள்ளல் ஒரு சவால் எனில்
C1

ண் கல்விக்கு ர்ப்பணிப்பு அவசியம்
ர் கல்வித்தர அபிவிருத்தி பற்றி கற்றல் நடவடிக்கை தொடர்பாக iழயுள்ளது. இது அதிபர், ஆசிரியர், Iத் தரப் Uனரதும் கடமையும்
ர்களின் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் ர்கள் கற்றலில் ஈடுபடுகிறார்களா? ண்டும். நல்ல கற்றல் பழக்கம் -ல் வேண்டும்.
லக் கற்பித்தலை செவி மடுக்கும் ன் அவ்வாறே விட்டு விட்டால் மீள டும். Uாடசாலை மாணவர்களின் திUர், ஆசிரியர்கள் செயற்பாட்டுத் டும்.
ளில் கற்பித்தல் செயற்பாடுகள் ழமையானதில்லை என்றே கூற களைக் குறிப்பிடலாம். அறிவைத் 2 கற்கும் பழக்கம், விடய ஞானம் றை, குழுச் செயற்பாடு போன்றன ) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை லையக சூழலில் நாம் இதனை
எனர்Uதே நம் முனர் உள்ள
வழிவகைகள்
காணப்படும் குழயிருப்புகளில் ாடராகவும் மிகவும் நெருக்கமான
இரைச்சல் மரிக்க சூழலில் லில் கற்றல் நடவடிக்கையை ) மறுப்பதற்கு இல்லை.
9)

Page 31
இந்நிலையில் பல பாப் களை பாடசாலை விடுதிகளில் ஒழுங்குகள் செய்துள்ளமையை அவர்களுக்கான மின்சார வசதி, கூட இவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொடுக்
1960 களில் கோயில்களில் இருந்து படித்து வகுப்புகளில் நடவடிக்கையைத் தொடர்ந்தனர் பாடசாலை முடிந்த பின்னர் உட வந்துள்ளது. கற்றலுக்கான ஒரு மாணவர்கள் எதைப்படிப்பது |
நேரம் ஒதுக்கப்படல்வேண்டும் என
எந்த நேரத்தில் படிப்ப நிலையின் தன்மைக்கு ஏற்ப தீர்ம நேரமே நல்லது எனினும் மலை என்பது வினாவாகும்.
எவ்வாறு கற்பது?
எவ்வாறு கற்பது என்ப ஆசிரியர் வழங்குவது நல்லது. 5 என்பது வெறுமனே மனனம் | பொருளுக்கேற்ப பிரித்து எழுதி அதனை காட்சிப்படுத்துவதன் 6 சொல்லிக் கேட்பதன் மூலமும்
இயலும்.
கற்றலுக்கான ஊக்குவி பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுடன் வேலை செய்து கொண்டிருப்பல கொண் டிருப்பவர் களுக்கு ! தனிமையையும் போக்கும்.

சாலைகளின் உயர்தர மாணவர் தங்கி படிப்பதற்கு அதிபர்கள் க் காணக்கூடியதாக உள்ளது. நளபாட வசதி என்பனவற்றையும் க்கின்றனர்.
மாணவர்கள் இரவுவேளைகளில் ல் கலந்து கொண்டு கற்றல் பாடசாலையின் கட்டிடங்களை (யோகிக்கும் வழக்கமும் இருந்து த நேர அட்டவணை அவசியம். என்பதும் எப்பாடத்திற்கு கூடிய ன்பதும் முக்கியம்.
து என்பது பிள்ளையின் மன பானிக்கப்படல் வேண்டும். காலை யகச் சூழலில் அது பொருத்தமா
"து பற்றிய கற்றல் முறைமையை ஒரு செய்யுளை மனனம் செய்வது செய்வது அன்று. அச்செய்யுளை ப் பார்ப்பதன் மூலமும் அறையில் வாயிலாகவும் பிறர் அச்செய்யுளை செய்யுளை விளங்கிக் கொள்ள
ப்பு (Motivation) முக்கியம். சில
இருந்து கற்பதை வாசிப்பதை தைக் காண்கிறோம். இது கற்றுக் உற்சாகத்தை அளிப்பதுடன்
20)

Page 32
கற்றல் பழக்கத்தைத் தூண்ட திட்ட
கற்றதை மீட்பது, வீட்டு (Home Work) 66 g/ub GibsTU65 Uார்ப்பது ஊன்றி Uழப்பது, திட்ட யாக மையப் Uாடங்களை தில் வண்ணம் பழப்பது, குறிப்புகளை களை மனனம் செய்து தொடர்ந்து பலவகையாகக் கற்கலாம்.
பெற்றோர்களின் தியாகமு கற்றலில் தாக்கத்தை செலுத்தலா பெற்றோர்கள் அமைதியான கு வேண்டும். காதைப் பிளக்கும் வா6 அயல் வீட்டுச் சண்டை சச்சரவுகே மலையக மாணவர்களின் கற்ற பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன.

டமிடல் அவசியம்.
வேலைகளை செய்து முழப்பது, மூட்டலுக்காக மேலோட்டமாக மிட்டப்படி கிரமப்படி தொடர்ச்சி ணந்தோறும் தொட்டுச் செல்லும் எடுத்து அவைகளின் தலைப்புக் ஞாபகமூட்டலை செய்வது எனப்
ம் அர்ப்பணிப்பும் பிள்ளைகளின் ம். Uள்ளைகள் கல்வி கற்பதற்கு சூழலை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க ]னாலி, தொலைக்காட்சிச் சத்தம், ர், ஒலங்கள், சத்தங்கள் என்பன றல் நடவடிக்கைகளில் பெரும்

Page 33
மலையகப் பாட
புலமைப் பரி பெறுபேறு
கல்வி அபிவிருத்தியின் களும் இருந்து வருகின்றன. எ பாடசாலையின் அல்லது கல்வி பேசப்பட்டு வந்தாலும் கூட பெறுபேறுகள் அவைகளையெல்ல நின்றுவிடுகின்றன.
ஒரு போட்ழச் சமூக வ சாதனமாக மாறிவிட்டமை கல் கல்விச் சிந்தனைகள் என்ன? புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் தத் வேண்டும் என்றும் அதை ஒரு எண்ணுகிறார்கள். இந்தப் போ அதிபர் ஏன் சமூகமும் விடுபடுவத
இந்தப் Uொதுப் போக்கி ஒன்றும் வியப்பல்ல. இதனடிப்U6 புலமைப்பரிசில் பரீட்சைப் பெறுே மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பாடசாலை மட்டத்தில் முறை
முன்னெடுப்பதன் முலம்
பெறுபேறுகளை ே
இந்த ஆய்வு மிக இறுக்கி புலமைப் பரிசில் பரீட்சை தொட தோற்றுவித்துள்ளது.
ஆய்வுக்கு உட்பட்ட பிர:ே கள் அமைந்துள்ளன.

சாலைகளும் தில் பரீட்சை றுகளும்
அளவீடாக பரீட்சைப் பெறுபேறு ன்னதான் பன்முக ரீதியாக ஒரு ரியினர் அUவிருத்தி தொடர்Uாக
பாடசாலையினர் பரீட்சைப் Uம் தள்ளிவிட்டு முன்னே சென்று
ாழ்வியலில் கல்வியும் போட்டிச் வியின் துர்Uாக்கியமாகும். புதிய நான் சொன்னாலும் பெற்றோர் ததமது பிள்ளைகள் சித்தியடைய ந கெளரவ Uரச்சினையாகவும் க்கிலிருந்து பெற்றோர், ஆசிரியர், ற்கு பலகாலம் செல்லும்.
ற்கு மலையகமும் உட்பட்டிருப்பது
டையில் அண்மையில் வெளியாகிய பறுகள் தொடர்பாக ஆய்வொன்று
றயான வேலைத்திட்டங்களை புலமைப் பரிசில் பரீட்சைப் அதிகரிக்க முடியும்.
5மானதாக இல்லாவிட்டாலும் கூட _ர்Uாக "சில Uல' எண்ணங்களை
தசத்தில் பின்வருமாறு பாடசாலை

Page 34
LTLFT606) 6605
1 AB
1 C தரம் 2 தரம் 3 மொத்தம்
மேலும் இப்பாடசாலைகளில் வகு என்Uதை நோக்கும்போது
வகுப்புகள்
தரம் 1-5 தரம் 1-5 தரம் 1-9 தரம் 1-10 தரம் 1-11 தரம் 1-13 மொத்தம்
மேற்குறிப்பிட்ட விபரங்களைப் ( Uாடசாலைகளே மிக அதிகமாக பரிசில் பரீட்சையில் மிக அதிகமான இப்பாடசாலைகளின் செயற்பாடு செய்ய இயலும்.
இப்பிரதேசத்தில் தரம் 1. ஒன்றின் 2005-2008 வரையிலான
பின்வருமாறு இருந்தன.
புலமைப் பரிசில் பரீட்சைப் பெறுபே ஆண்டு விண்ணப்பித் தோற்றி
தோர் யோர்
2005 12 1 Ο 2OO6 12 12 2OO7 O5 Օ5 2008 1 O 1O
G

பாடசாலை தொகை
இல்லை
04
08
26
38
புகள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளன
தொகை
25
01.
02
02
04
04
38
பார்க்கும்பொழுது ஆரம்Uக்கல்வி உள்ளதைக் காணலாம். புலமைப் எமாணவர்கள் சித்தி பெறுவதற்கு களே காத்திரமான Uங்களிப்Uை
9 வரையுள்ள தரம் 2 Uாடசாலை T புலமைப்பரிசில் பெறுபேறுகள்
356s (2005-2008) LITLGIT60)6) (X)
சித்தி | 100% மிகக் குறை மேல் வான புள்ளி
இல்லை 109 31 இல்லை 34 இல்லை 119 84 இல்லை 72 20
3)

Page 35
மேற்குறித்த புள்ளி விபரம் தெரியவருகின்றன.
கடந்த நான்கு வருடங்கள் மாணவராவது புலமை பெறவில்லை.
பெருந்தொகையான மா களோ இப்பாடசாலையி
அதிகூடிய புள்ளிகளாக | (2008இல்) காணப்படுகின
இப்பாடசாலையில் தர வகுப்புகளின் மாண காணப்படவில்லை. காணப்படுகின்றனர் என
ஆரம்பக் கல்வி ஆசிரியர் நான்கு பேராவது தொடர் என்பது மற்றொரு உண்ை
ஆரம்பக் கல்வியில் நாம் கேட்டல் போன்ற 8 அடையவில்லை என்பன. களும் காட்டுகின்றன.
முறையான ஒரு வேன் பரீட்சைக்கு மேற்கொள் காட்டுகிறது.
அதிபரின் அல்லது பகுதித் இல்லை என்பதையே படுத்துகின்றன.

பகள் மூலம் பின்வரும் விடயங்கள்
ராக இப்பாடசாலையிலிருந்து ஒரு ப் பரிசில் பரீட்சையில் சித்தி
ணவர்களோ சமாந்தர வகுப்பு ல் தரம் 5இல் காணப்படவில்லை.
D9 (2005 இல்) I9 (2007 இல்) 72
எறன.
ம் | தொடக்கம் 4 வரையான வர் தொகையும் அதிகமாக சராசரி 15 மாணவர்களே லாம்.
ர்கள் தரம் 1-5 வரை குறைந்தது ரந்து கடமையாற்றி வந்துள்ளனர் மயாகும்.
எதிர்பார்க்கும் வாசிப்பு, எழுத்து, டைவு மட்டத்தை இவர்கள் தயே இப்புள்ளிகளும் பெறுபேறு
லைத்திட்டம் புலமைப் பரிசில் ளப்படவில்லை என்பதை இது
தலைவரின் உள்ளக மேற்பார்வை மேற்படி பெறுபேறுகள் தெளிவுப்

Page 36
பாடசாலை -Y புலமைப்பரிசில் ப ஆண்டு விண்ணப்பித்) தோற்றி
தோர்
யோர் 2005
18 2006
31
31 2007)
43
34 2008)
40
36
18
X என்ற பாடசாலையை விட Y அதிகமாக தோற்றி உள்ளனர்
2006 இல் மூவர் சித்தி புள்ளியாக 15ஐ ஒருவர் பெ
இதனையடுத்து 2007 இல் அதிகூடிய புள்ளி 127 ஆக உள்ளமை கவனிக்கப்பட
இதன் பின் 2008 இல் ஒரு பெற்று சித்தி பெற்றுள்ளார்,
இங்கும் புலமைப் பரிசில் கற்பிப்பதற்காக ஓரளவு மேலும் பாடசாலை அபிவ தொண்டர் ஆசிரியர்களா கவனத்தில்கொள்ளத்தக் 'பாரிய அபிவிருத்தி கான்
குறிப்பிட்ட இப்பிரதேசத்தின் முழுப்
பாடசாலை வகை
சித்தி பெற்ே தரம் 3 தரம் 2 தரம் 1 C மொத்தம்

ரீட்சை பெறுபேறுகள் (2005-2008)
சித்தி
குறைந்த புள்ளி
30
அதிகூடிய புள்ளி |
85. 151 127 113
28
03 இல்லை 01
00
08
என்ற பாடசாலையில் மாணவர்
பெற்றுள்ளனர். இதில் அதிகூடிய பற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
ல் ஒருவரும் சித்தி பெறவில்லை. வும் மிகக் குறைந்தது 'oo' ஆகவும் வேண்டியது ஆகும்.
வர் I3 புள்ளியை (வெட்டுப் புள்ளி)
பரீட்சையில் தோற்றுபவர்களுக்கு பு ஆசிரியர்கள் காணப்பட்டனர். இருத்திச் சங்க நிதியுதவியுடன் பலர் க கடமைபுரிந்துள்ளனர் என்பதும் க்கது. எனினும் புலமைப்பரிசில் அப்பட்டிருக்கவில்லை.
மையான பெறுபேறுகள் 2009
றார் தொகை பாடசாலை தொகை
28
08
04 38
25)

Page 37
பெறுபேறுகள் (2008)
புலமைப்பரிசில் பரீட்6 ஆரம்Uக்கல்விUாடசாலைக்கான
இங்கு 26 Uாடசாலைகளி பெற்றுள்ளமை ஆரம்Uக்கல்விய நிலையைக் காட்டுகிறது. இதற் முன்னர்) நிலவிய ஆசிரியர்Uற்றாக்குறை ”محی
ஆரம்Uக் கல்வி ஆசிரிய ஆ ۶صی
சில காலம் ஆரம்பக் கலி عصر இல்லாதிருந்தமை
போன்ற காரணங்கள் கூறப்Uடல கள் இல்லாமல் இல்லை.
என்றாலும் ஆரம்பக் கல்வி ( பின்வரும் குறைபாடுகள் கோபு அவசியமாகும்.
് சில அதிபர்களுக்கு ஆரம்
இன்மை,
് ஆரம்பக் கல்வி Uயிற் பிரயோகிக்காமை,Uெயர6
( உள்ளக மேற்பார்வை ۶ی களில் வெறும் "அதிபர்கள உதவிமேற்Uார்வையை ே காட்டலை செய்யாமை,
ഗ് ஆரம்Uக் கல்வி பயிற் பெற்றவர்கள் ஆரம்Uப்பா
G

)சயும் பெறுபேறும் குறிப்பாக ஒரு அடைவுகுறிகாட்டியாகும்.
ல் ஒன்பது மாணவர்களே சித்தி
ல் அடைவு மட்டத்தின் தேக்க கு இப்பிரதேசத்தில் (2007க்கு
லோசகர் இன்மை
*வி உதவி கல்விப் பணிப்Uாளர்
Tம். இவைகளுக்குள்ளும் நியாயங்
/ாடசாலைகளில் அதிUர்களினர் 2ட்டுக் காட்டப்பட வேண்டியது
பக் கல்வி பற்றிய போதிய Uயிற்சி
சி பெற்றிருப்Uனும் அதனை ாவில்பயிற்சிபெற்றுள்ளமை,
இன்மை அதிபர்கள் பாடசாலை
ாக மாத்திரம் செயற்படலும் மற்கொண்டு ஆலோசனை வழி
சி பெறாது வேறு பயிற்சிகள் டசாலைக்கு அதிபரானமை
頭の

Page 38
(உம்) சமூகக்கல்வி, வர்த்தகம், பயிற்சி பெற்றோர்
மேற்கண்ட காரணங்களே தொடர்ந்து நல்லபெறுபேற்றைப் ெ பெறுபேற்றையும் நாம் இங்கு பார்க்
பாடசாலை 'A' புலமைப் பரிசில் |
தோற்றி
ஆண்டு 2005 2006 2007 2008
மேற்கண்ட பெறுபேற்றி பெற்றது என்பதற்கு பின்வரும் கா!
தொடர்ச்சியாக இப்பா திட்டத்தை முன்னெடுத்து
ஆரம்பத்திலிருந்தே செயற்றிட்டத்தை மேற் இருந்து வருகின்றமை.
ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணி பெற்றோர்களின் ஒத்துழை
சித்தி பெற்ற மாணவர். ஆசிரியர்களை உற்சாக முறையாகமுன்னெடுக்கப்
தரம் 5 இற்காக கற்கும் ஒ காலங்களிலும் பல ஆசிரிய
தடைகள் இடையிடையே வேலைத்திட்டம் செயற்படு
(2

ஆங்கிலம் போன்ற துறைகளில்
ாடு குறிப்பிட்ட இப்பிரதேசத்தில் பற்ற பாடசாலைஒன்றின்
கலாம்.
பரீட்சைப் பெறுபேறு (2005-2008)
யோர்
சித்தியடைந்தோர்
02
14
12 07
னை இப்பாடசாலை எவ்வாறு ரணங்களைக் கூறலாம்.
டசாலை நல்லதொரு வேலைத் வந்துள்ளமை.
ஆசிரியர்கள் (தரம் 1, 2, 3) கொள்ளும் நோக்குடையோராக
ப்பு.
ஓப்பு.
களை பாராட்டலும் அதிபர், ப்படுத்தும் செயற்றிட்டங்களும் 'படுகின்றமை.
ரு கலாசார பின்னணியை கடந்த பர்கள் உருவாக்கி உள்ளமை.
வந்தாலும் தொடர்ந்து விடாது கின்றமை.
79

Page 39
மேற்கண்ட பல காரணங்களே டைந்த, ஆய்வுக்கு உட்பட்ட இப்பி எனவே ஐந்தாம்தரப் புலமைப்U கோணங்களில்Uார்க்கப்Uட வே6
அதிபர், ஆசிரியர், மாணவு சமூகத்தின் அறிவு, தராதரம், பொ Uோன்ற இன்னோரன்ன காரண
எது எவ்வாறெனினும் மாணவர்களை கொண்டு செல்வ முன் செல்வதே நல்லதொரு கல்: வகையில் அதைச் செய்ய வேண் ஏனெனில் அவர்களே கல்விஒளி

ஒரளவு பெறுபேறுகளை பின்ன ரதேசத்தில் பெற சாத்தியமானது. ரிசில் பரீட்சையின் வெற்றி பல ண்டியதாகும்.
ர், பெற்றோர்குறித்த பாடசாலைச் ருளாதாரம், விழிப்புணர்வு, ஆர்வம் ங்கள் உள்ளன எனலாம்.
இவைகளை வென்று வெற்றிக்கு பதற்கான வழிவகைகளைத் தேடி வியியலாளரின் பணியாகும். அந்த ழயவர்கள் அதிபர், ஆசிரியர்களே யை Uாய்ச்சுபவர்கள்.

Page 40
LoGooGuuUesù umLeFm
O O கற்பிக்கு
பாடசாலை என்பது மகிழ் வேண்டும். மிகவும் ரம்மியமான வேண்டும். பாடசாலைக்கென தன வேண்டும். Uாடசாலையினுள் கா: ளின் உள்ளத்தை ஈர்த்தல் வேண் செயற்Uாடு அங்கே நிகழ்கிற Uாடசாலையை ஆரம்பித்தல் எண்ட
எது எவ்வாறாயினும் ( Uாடுகளே Uரதான இடத்தை அறிவூட்டல், வழி காட்டல், உதவி மையக் கல்வியின் மூல வேர்களr முறைகள் மிகப் பிரதானமாக உள்ள
ஆரம்ப, இடைநிலை, சிே மாறுபடுகின்றன. செயற்பாட்டு இன்றைய புதிய கல்வி போக்க விளையாட்டு முறைகளினூடாக க காக ஆசிரியர் ஆயத்தங்களை செய
நவீன உபகரணப் பயன்ப க்குத் துணை புரியும். விரிவுரை ஒன்றெனினும் உயர் வகுப்புகt தவறில்லை.
(D60)6OU65U UsTUéF(T6066 அண்மைக்காலங்களில் Uலகுறை ஆசிரியர்களுக்கு உரிய பயிற்சி என்றாலும், பயிற்சி பெற்ற அவதானிக்கப்பட்டது.
கேள்வி முறைகள் (Pat வகையான முறைகள் சில ஆசிரிய
C

லைகளில் கல்வி ம் முறை
ச்சிகரமான ஓர் இடமாக திகழ்தல் சூழலில் பாடசாலை அமைதல் த்துவமான ஒரு பண்பு இருத்தல் 0ழ எடுத்து வைக்கும் குழந்தைக bம். மாணவர்களுக்கு அறிவூட்டல் )து. எனவே மகிழ்ச்சியுடனர் துமிகமுக்கியமானது.
மாணவர்களின் கற்றல் செயற் U Uெறுகினர்றன. கற்Uத்தல் ரி செய்தல் போன்றன மாணவர் ாக உள்ளன எனலாம். கற்பித்தல் IT60T. "
ரஷ்ட வகுப்புகளுகுகு இவைகள் ரீதியான கற்பித்தல் முறைமை ாகும். ஆரம்ப வகுப்புகளுக்கான ற்பித்தல் செயற்பாட்டு முறைமைக் ப்ய வேண்டியவராக உள்ளார்.
ாடு மாணவர்களுக்கு அறிவூட்டலு முறை தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ாரில் இதனைப் பயனர்Uடுத்தினர்
5ளில் மேற்பார்வைகளின்போது Uாடுகள் கண்டறியப்பட்டன. புதிய 9 இன்மை இதற்குக் காரணம் சிலரும் அவ்வாறே இருந்தமை
em) மாறுபடல் வேண்டும். ஒரே ர்களால் கையாளப்பட்டதை குழு
9)

Page 41
மேற்பார்வையில் கண்டறியக் ச மட்டக் கணிப்Uட்டில் குறிப்பிடப்ப ஒப்படை என்றிருத்தல் மாணவை
இதேபோல் "சுயகற்றல்' yggjasgs.g565 (Record of Work) கண்டறிந்தோம். ஆசிரியர்களின் 6 வினாக்களை தொடுப்பதில், எடு தேடல் இன்மை, ஏனோ தாே வகுப்Uல் ஒட்டல், சோம்Uல், விளக்கமின்மை போன்ற இன்னே புகட்டுவதில்குறைபாடுகளைதோ
ஆசிரியர்கள் மாணவர்க தொடர்Uாகவும் தெளிவான அ வேண்டும்.குறிப்Uட்ட ஒவ்வொரு ( Uற்றி மாணவர்களுக்கு எடு: இப்Uாடத்தைக் கற்றல் வேண்டு வேண்டும்.
உதாரணமாக கணிதம், வி அளிக்கும் இடத்தை தமிழ்மொழி ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் அ அந்தஸ்துடன் மாணவர் Uாடங்க மனப்Uாங்கைமாற்றிக் கொள்ளல்
மலையகப் பாடசாலை மாவட்டத்தில் தமிழ்மொழி, ஆங்கி சாதாரண தரப் பெறுபேற்றில் பின் முழந்தது. இதற்கமைய நுவரெலிய &Ո600TՍՍԱ-Ա-51,
தமிழ்மொழியும்
பாடசாலைகள் தோற்றிய மாண
88 1929
ஆங்கிலி
பாடசாலைகள் தோற்றிய மாண
38 1929
G

கூடியதாக இருந்தது. பாடசாலை டும் ஒப்படை தொடர்ந்து ஒப்படை 0TéF65°uÜU60)UULU 6)éFUÜUIJ(b.
சில வேளைகளில் Uாடத்திட்ட நூறுக்கு மேல் இருந்ததையும் தளிவின்மை, விடய அறிவின்மை, /Uதில் உள்ள தகைமை இன்மை, னா என்ற Uோக்கு, காலத்தை தத்தமது தொழில் தொடர்பான Tாரன்ன காரணங்கள் கல்வியைப் ற்றுவித்துள்ளன.
ஒளுக்கு குறித்த ஒவ்வொரு பாடம் றிவைப் பெற்றுக் கொடுத்தல் /ாடத்திலும் முக்கியத்துவம் சிறப்பு த்துரைத்தல் வேணடும். ஏனர் ம் என்Uதை மாணவன் அறிதல்
ஞ்ஞானம் போன்ற பாடங்களுக்கு அல்லது அழகியற் பாடங்களுக்கு ளிப்பதில்லை. சமநிலையான ளை அணுக ஆசிரியர்கள் தமது வேண்டும்.
களில் குறிப்பாக நுவரெலியா லமொழி அடைவு கடந்த க.பொ.த. ர்னடைவு கண்டிருப்பதைக் காண ா கல்வி வலயத்தில் பின்வருமாறு
இலக்கியமும்
வர்கள் சித்தி சி. இன்மை
1430 499
) மொழி வர்கள் சித்தி சி. இன்மை
291 1687
OO

Page 42
மேற்குறிப்Uரிட்ட விடய கூறப்படலாம். இங்கு ஆங்கில நியாயங்கள் ஒரு புறமிருக்க தாய்ல் கூறமுடியாது.
ஏனெனில் தமிழ் மொழி அனைத்து ஆசிரியர்களும் தமிழ் ெ என்று சுட்டிக்காட்டப்Uடல் வேண் தொடர்பாக அக்கறை காட்டப்பு கடைசி வேளையில் க.பொ.த சr இல்) ஆசிரியரை மாத்திரம் குற்ற உணரல் வேண்டும்.
மலையகப் மேற்பார்வை: அண்மைக்காலங்களி கண்டறிய
மேற்குறிப்பிடப்பட்ட 6 தொடர்பான பெறுபேற்று வீழ்ச்சி கடந்த காலங்களில் நிலவிய நிை ஆகும்.
Uன்வரும் விபரங்கள் ( இடத்தை வழங்குதல் வேண்டும் பாடங்கள் தொடர்பாக அறிவூட் உணர்த்தும்.
நுவரெலியா க.பொ.த சாதாரணதரட்
பாடம் : தமிழ்மெ
LTLFT6)6) தோற்றியோர்
67 98 90 101
:

1ங்களுக்கு பல காரணங்கள் மொழி தொடர்Uாக கூறப்Uடும் மாழி தொடர்பாக நியாயம் ஏதும்
றி மூலமான Uாடசாலைகளில் மாழி மூலமாக கல்வி கற்றவர்கள் டும். இப்பாடசாலைகளில் "மொழி' /டவில்லை எனலாம். எனினும் ாதாரண தரத்தில் கற்பித்த (2008 )ஞ்சாட்ட இயலாது என்பதையும்
TLFT6)6)
களின் போது ல் பல குறைபாடுகள் பப்பட்டன
விபரங்களில் ஆங்கில மொழி
க்கு உரிய ஆசிரியர்கள் இன்மை லைமைகள் என்Uன காரணங்கள்
மேலும் பாடங்களுக்கு "சமமான" என்பதையும் மாணவர்களுக்கு டப்Uடல் வேண்டும் என்பதையும்
கல்வி வலயம்
பரீட்சை பெறுபேறு 2008
ாழியும் இலக்கியமும்
சித்தி சித்தி இன்மை
29 38 65 33 62 28 55 46

Page 43
ஆசிரியர்கள் பரவலாக வேண்டும் என்பதை இதுகாட்டுகின்
ஆசிரியர்களுக்கு அளிக்க 2 6ft 6T60T. UsTUg (T606)656f 65 தொழில்நுட்ப பாட ஆசிரியர்கள், ச ஆசிரியர்கள் Uன் வரிசைக்காரர்க
இந்த மனப்Uாங்கு மாற்ற களைக் கையாளுதல் வேண்டும். Uாடங்களில் நிலையில் சிறப்பான வேண்டும். உதாரணமாக 'வரலாற் பல்கலைக்கழகம் வரை இருந்த UTUpTá o 66Tg) 6)abT660)ab u அதிகாரிகளின் வழிகாட்டல்களே άδ(TT600τώ.
சிறந்த பெறுபேற்றை ெ மொழியில் சித்தி அடையாதிரு உள்ளது. இதற்கு பாடம் தொ தொடர்பாகவும் ஏனைய பொது மனப்போக்கே காரணம் எனலாம்
ஆசிரி
upstavas foca
ஒவ்வொ
தொடர்
தெளிவான
όλυβδρ2/άδα
வேண்கும்.
ஒவ்வொரு பு
முக்கியத்து
U/Ö/öl urazo
எகுத்துரைத்
G

Uாடங்களுக்கு மதிப்பளித்தல் ன்றது எனலாம்.
ப்Uடும் இடங்கள் கூட அவ்வாறே ஆரம்பக் கல்வி ஆசிரியர்கள், மய ஆசிரியர்கள், அழகியற்கலை ளாக உள்ளனர.
ப்Uட அதிபர்கள் பல வழிமுறை ஒவ்வொரு பாடங்களும் அந்தந்த பாடங்களே என்பது உணரப்Uடல் றுப்பாடம்" ஏனோ தானோ என து. (தற்போது அது ஒரு மையப் குப்பாளர்களின் சில உயர் மட்ட ா அப்Uாடம் பின் தள்ளப்Uடக்
பற்ற சில மாணவர்கள் தமிழ் ந்தமையைக் காணக்கூடியதாக டர்Uாகவும் மையப் பாடங்கள் பாடங்கள் தொடர்Uாகவும் உள்ள
பர்கள், தக்கு குறித்த ரு பாடம் "u/7aხრი/ub 07 அறிவை கொருத்தன்
ՓմlÛմlւ՞ւ ாடத்தினதும் ாவம், சிறப்பு வர்களுக்கு தன் வேண்கும்
32

Page 44
மொழி கர் மலையகப் பா! மொழியை கற்பிக்கும்போ களை அதனை கற்பிக்கும் ஆசிரி இங்கு குறிப்பது பொதுவானதொ சிறப்பாக தமிழ் மொழியை குறி மொழியை கற்பிக்கும் ஆசிரியர் தொடர்பான அசிரத்தையையே ! தொடர்பாகவும் பொதுவாக தேர்ச்சி விதந்து பேசப்பட்டு வரும் இவ்ே எவ்வாறு காணப்படுகின்றது தருகின்றது.
கொழும்பு பல்கலைக்க நாடளாவிய ரீதியில் ஓர் ஆய்லை சதவீதமான புள்ளிகளைப் பெற்ே பட்டது. வடமாகாணத்தில் மொழித் சதவீதமாகவும் கிழக்கில் 53.9 வீத மாணவரின் தேர்ச்சி நிலைப்பற்ற அது குறைந்த மட்டத்திலேயே . களோடு ஒப்பிடும் வேளை அனுமா
எனவே மொழித் தேர்ச்சி எதிர்நோக்கும் ஒரு சவால் என்ன கல்வியில் மொழி கற்பிப்போர் பிரச்சனைக்கும் இடைநிலைக்கல் களுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. ெ களின் கல்வி நிலை, அறிவு குழு தொடர்பாடலின் செல்வாக்கு,
இன்னோரன்ன காரணிகள் தாக்.
ஆரம்பக் கல்வி தொடர் பாகவும் குறித்த ஒரு பிரதேச ரீத மாவட்டம் கோட்டம் 3 இல் அவதா மாணவர் பின்வரும் இடங்களில்

பித்தலும் சாலைகளும் து நடைமுறையில் பல பிரச்சினை பர் எதிர்கொள்வர். மொழி என்று ன்றாக கருதப்பட்டபோதிலும் கூட த்து நோக்குவது நல்லது. தமிழ் குறைந்து வருகின்றமை மொழி காட்டுகின்றது. மொழித்தேர்ச்சித் சசி மையக் கல்வி தொடர்பாகவும் வளையில் இம் மொழித் தேர்ச்சி என்ற புள்ளி விபரம் கவலை
கழகம் மொழித்தேர்ச்சி பற்றி வ மேற்கொண்ட வேளையில் 80 றார் 36.5 வீதம் எனக் கண்டறியப் தேர்ச்சியின் சராசரிப் புள்ளி 544 மாகவும் காணப்பட்டது. மலையக றி அறிய இயலவில்லை. எனினும் இருக்கும் என்பதற்கு பிற சுட்டி னித்துக் கொள்ளலாம்.
சி மொழி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் Tபதில் சந்தேகமில்லை. ஆரம்பக் எதிர்நோக்கும் சவால்களுக்கும், ல்வியில் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனை பற்றோரின் கல்வி நிலை, பிள்ளை நம்ப நிலை, சூழல், அமைவிடம் பொருளாதார நிலை போன்ற கத்தை செலுத்தலாம்.
பாகவும் மொழி கற்பித்தல் தொடர் : தியாக மலையகத்தின் நுவரெலியா னிக்கப்பட்டது, ஆரம்பக்கல்வியில் இடர்படுவர்.
83)

Page 45
இங்கு மொழி முக்கியம் பெ வேளையில் மாணவர் மொழியை அதாவது, (ணகர, னகர), (ரகர, ற. இவைகளை முறையாக ஆசிரிய கற்பிக்காமையால் தற்பொழுது ம ஆசிரியர்கள் தவறிழைக்கின்றனர்
மலையகப் பகுதி பாப் அவதானத்தில் எடுத்துக் கொண்ட அதிகமாகவே காணப்பட்டது. மக்களின் குழந்தைகளே கல்வி க இவைகள் காணப்படுவதனால் ர ழகரமாகவும் உச்சரிப்பது சாத இதேவேளை பிற பிரதேச ஆசி உச்சரிப்பது மற்றொரு மொழி தொ
உதாரணமாக மல்லிகை ( (ல) கரவெட்டி எனவும் மன் உச்சரிக்கப்படுகின்றது.
மேலும் எமது மலைய. வாசிப்பின் போதுள்ள குறைபாடு களும் பயிற்சிகளும் அவசியமா போலவே பேச்சிலும் மொழி, உச். றகர, லகர, ழகர பேதங்கள் தெளிவு பேச்சில் குறைபாடுகள் உள்ளன. பேச்சின் உயிர் நாடியாக உள்ள ஒன்று. எழுத்து, பேச்சு, இதற்கி களால் பல வேளைகளில் உண்: இதுவரை சரியாக கண்டறியப்பட பட்டமையால் 'ஓரளவு திருத்தம் மாணவர்களை வழிகாட்டவேண்டும்
சொற்கள் எழுத்துக்கள் பொதுவாகவே பல பிரச்சினை எழுத்துக்களின் 'ஒலி இயல்' 8 விளங்காது மொழியை முறையா உண்மையாகும். உதாரணமாக:-

பறுவதைக் காணலாம். வாசிக்கும்
சரியாக விளங்கி வாசிக்காமை கர), (லகர, ழகர, ளகர) வேறுபாடு பர்களுக்கு ஏலவே கற்பித்தோர் ாணவர்களுக்கு தமிழ் கற்பிக்கும்
சாலைகளில் குறிப்பாக நாம் - பிரதேசத்தில் இக்குறைபாடு மிக பெருமளவில் பெருந்தோட்ட ற்கும் பிரதேசப் பாடசாலைகளாக கரத்தை றகரமாகவும், லகரத்தை ாரணமானதாக காணப்பட்டது. "ரியர்கள் சிலர் கீழ்க்காணுமாறு டர்பான பிரச்சினை ஆகும்.
ல மல்லிகை எனவும் கரவெட்டி னன் (மெ) ன்னன் எனவும்
கப் பிரதேச ஆசிரியர்களின் களை நிவர்த்திக்க ஆலோசனை னவையே ஆகும். வாசிப்பினை சரிப்பு சிக்கல்கள் உள்ளன. ரகர, பின்மை காரணமாகவே மாணவர் பிரதேச வழக்கு பேச்சின் வழக்கு து. அவதானிக்கப்பட வேண்டிய டையேயான வேறுபாடு ஆசிரியர் rப்படவில்லை. ஒரு நியம் மொழி ரமையால் அல்லது பயன்படுத்தப் ான' மொழிப் பிரயோகத்திற்கு 2யது அவசியமாகும்.
---
தொடர்பாக தமிழ் மொழியில் கள் உள்ளன. தமிழ் மொழியின் பல்லது 'ஒலி வெளிப்பாடு பற்றி க பேச இயலாது என்பது ஓர்
1)

Page 46
* தாகம், தாUம் X காகம், யோகம் Ko UsTa5b, UnT6Juð
மேற்குறிப்பிட்ட சில உ உதாரணங்களை எம்மால் கூ பரவலாகவே பேச்சு வழக்கில் உள்ளன என்Uது ஓர் உண்மைய பார்த்த பிரதேசம் பாரிய அளவு ( பிரதேசமாகக் காணப்பட்டமை குறைவாகவே காணப்பட்டது.
கேட்டல் ஆரம்பக் கல்வியி மையக் கல்வி பற்றி சிந்திக்கு இடர்Uாடுகள் மொழியை விளங்கி மற்றொரு கூறு எனில் பிழை இரா கதை கூறும் போதோ உரையா மாணவர்களின் திறன் எத்த6ை பார்த்தல் இயலும், வகுப்பிலுள்ள மாதிரி இல்லை என்பதே யதார்த்த மாணவர் கேட்டலிலும் உள்ளனர் 6
ஆசிரியரின் குரல் ஒலி, தெளிவு கணிர் என்ற ஒலி அலை யரின் மொழியை விளங்கிக் கொ வழக்கு என்பன மாணவர்களை பரிச்சயமான மொழிப் பிரயோக கிரகிக்க நிச்சயம் உதவலாம்.
நாம் அவதானித்த பிரதே பெருமளவில் குறித்த பிரதேச இருந்தாலும்) வளர்ந்தவர்கள், க இடர்Uாடல்குறைவாகக் காணப்பு
அடுத்து எழுத்துப் பற்றி ( முறையாக எழுததுககள் எழுத படுகின்றனவா என்Uன கவனிக் சில ஆசிரியர்களே எழுத்துக் நிலைமை ஆரம்ப வகுப்புகளில் கா
C

தாரணங்களுடன் இன்னும் Uல ற இயலும். பிரதேச ரீதியாக பல்வேறு அழுத்தம், தாக்கங்கள் பாகும். ஆரம்பக் கல்வியில் யாம் சிங்கள, முஸ்லிம் மக்கள் வாழாத யால் பேச்சில் அதன் தாக்கம்
ன் மற்றொரு விடயமாகும். தேர்ச்சி தம் யாம் கேட்டலில் ஏற்படும் க் கொள்வதில் ஏற்படும் தவறின் து என எண்ணுகிறேன். ஆசிரியர் டும் Uோதோ கேட்டு கிரகிக்கும் ன வீதம் என்பதைக் கூட நாம் அனைத்து மாணவர்களும் ஒரே தமாகும். ஒவ்வொரு மட்டத்திலேயே என்பது உண்மை.
உச்சரிப்பு (மொழியை) தன்மை, வீச்சு, அதேவேளை அவ்வாசிரி ள்ளும் வகையிலான ஒரு பிரதேச துரிதமாக கேட்பதற்கு உதவலாம். மாணவர்கள் உடன் உள்வாங்கிக்
சத்தில் கடமை புரியும் ஆசிரியர்கள்
சூழலிலேயே (சற்றுத் தூரமாக ற்றவர்கள் ஆதலால் மாணவர்கள் /ட்டது எனலாம்.
Jார்க்கும் பொழுது சரியான பொறி நப்படுகின்றனவா? எழுதுவிக்கப் கப்Uடல் வேண்டும். Uயிற்சி பெற்ற களை முறையாக எழுதாதுள்ள ணப்Uட்டுள்ளது.
35)

Page 47
அவ்வாறெனினர் Uயிற்ச ஆசிரியர்கள் எவ்வாறு எழுதுவர், பட வேண்டியதாகும். எமது அவ3 எவ்வித வழிகாட்டலும் அதிபர் செய்யப்Uடாதுள்ளமை கண்டறிய அதிபர் ஆசிரியர்களினால் வழிகா
l6D6DU
பெற்ற
վճDմյ67Մա
U/7c5dU
მფuჩმსbრმupng
с9уба
இன்ன
மொழிகற்
6efu/ju
தாக்கத்
ஏற்படுத்தி
பிழையான சொல் அட்6 விடப்பட்டிருந்தமை மொழி தொட காட்டியது. இவை ஒரு சில பாட
உள்ளக மேற்பார்வை இல்லை ΘΤ60T6υπώ.
தமிழ்மொழி தொடர்பான யாகும். இன்று வடக்கு கிழக்கு யு. மொழிக்கும் இனத்துக்கும் ஏற்Uட்( மொழிக்கு பல வழிகளிலும் இை புலமைத்துவம் பெற்ற பலர் புல மொழி பற்றிய அக்கறை இன்ை களில் தாக்கத்தினை ஏற்படுத்தி இனத்தின், குழுமத்தின் அடையா பெற்றகூட்டத்தின்Uண்Uாட்டுச்சி
G

சியே பெறாத ஆரம்ப வகுப்பு எழுதுவிப்பர் என்பது சிந்திக்கப் ானிப்Uல் சில Uாடசாலைகளில் , சிரேஷ்ட ஆசிரியர்களினால் ப்பட்டது. பல பாடசாலைகளில் ட்டல்கள் நிகழ்ந்துள்ளன.
த்துவம் Uர்ை ர்ந்ததும் ாகும், bil u/júgbluw
ббOЛ0 Dupuyub ՈÛ6Մոլիa67 7ருகனின் Bófilapaow luyotorov.
டைகள், சுவரொட்டிகள் தொங்க டர்பான அக்கறை இன்மையைக் சாலைகளே. இங்கு முறையான ) என்பதனை இது காட்டியது
விழிப்புணர்வு காலத்தின் தேவை த்தம் காரணமாக பல இழப்புகள் நவருகின்றன. அவைகளுள் தமிழ் டயூறுகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. ம்பெயர்ந்ததும் பாகுபாடும், தமிழ் மயும் கற்பிப்போரின் செயற்பாடு உள்ளது எனலாம். மொழி ஓர் ளம் என்பது மட்டுமல்ல நாகரிகம் ன்னம் எனில் மறுப்பதற்கில்லை.
6)

Page 48
மலையக பாட
வகுப்பறை முக
பாடசாலை முகாமைத்து வில் அது அதிபர், பிரதி அதிபர், பற்றியதாகவே அமைகிறது. பெ நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பில் இ பாரம்பரியமானதாகவே இருந்து தொடர்பாக ஆழமாக நோக்கு அலகுகளும் இனங்காணப்பட்டுள்
இதனடிப்படையில் மா பாட்டிலும் பாடசாலைகளின் வகுப்பறை மிக முக்கியமான இயலாது.மாணவர்களின் செயற் வகுப்பறையே. ஆசிரியர்களின் 2 பரிணமிக்க முடியும். வகுப்பறை பாட்டிற்கும், ஆசிரியர்களின் கற் வகையில் அமைதல்வேண்டும்.
மலையக பாடசாலைக முறைமையான ஆரம்ப வகுப்பு அல்
வகுப்பறை, ம கற்றல் செய ஆசிரியர்களி
செயற்ப உதவும் 6 அமைதல்
நடன, மனைப் பொருளியல்) ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகளுட் உள்ளது. எவ்வாறெனினும் மல பெற்றுக் கொண்ட முகாமைத்து வகுப்பறை தொடர்பாக கூடிய கல் உள்ளனர்.

சாலைகளில் காமைத்துவம் வம் பற்றி பேசும் போது பெருமள் தவி அதிபர், பகுதித் தலைவர்கள் எதுவாக பாடசாலை எனும் ஒரு வ்வாறு பேசப்படுவதும் கூட ஒரு வருகிறது. ஆனால் இவ்விடயம் நம் போது பல முகாமைத்துவ
எதைக் காணலம்.
ணவர்களின் கல்வித்தர மேம் வெளியீட்டு செயற்பாடுகளிலும் இடத்தை வகிப்பதை மறுத்தல் பாடுகளுக்கான களமாக இருப்பது நளுமை வெளிப்பாடு இங்கே தான் மாணவர்களின் கற்றல் செயற் பித்தல் செயற்பாட்டிற்கும் உதவும்
ளில் இன்றும் பாடசாலைகளில் -றைகள், பிற அலகுகள் (விஞ்ஞான, மாணவர்களின் மற்பாட்டிற்கும், பின் கற்பித்தல்
எட்டிற்கும் வகையில்
வேண்டும்
அமைக்கப்படாதுள்ளமையால் னேயே இதனை அணுக வேண்டி லெயக பிரதேச அதிபர்கள் தாம் வ பயிற்சி நெறிகளுக்கு அமைய பனம் செலுத்த வேண்டியவர்களாக
37

Page 49
வகுப்Uறையின் அமைப்பை வடி ஆசிரியரே. தனது வகுப்புக்கு உரிய இயைபாக அமைத்துக் கொள்ள ே செயற்Uாடு, திட்டம் வகுப்Uாசிரிய கற்றலும் முறையாக நடக்கவழிபி
உதாரணமாக முப்பது ே குழுக்களாக Uரிக்கலாம். இது கல்விக்கு ஏற்ப செயற்படுத்த6 தலைவர்களை நியமிக்கலாம். முயற்சியில் அனைவரும் தலைமை
ஏக தலைமை எனர்ற தொழிக்கவும் பரவலாக தலைமை வளர்த்துக் கொள்ளவும் இது வழு இடமளித்தல், மதித்தல், செ6 மனப்பாங்கைப் உருவாக்குதல் பே
குழுவில் இடம்பெறும் மா6 பகிர்வை வழங்கலாம். வகுப்Uன மேசை ஒழுங்குகள், வகுப்Uறை செய்யும் பணிகளில் பொறுப்புக இடாப்புகளை பேணுவது தொ யையும் வழங்கலாம்.
இங்கே ஆசிரியரினர் வி அத்தியாவசியமானதொன்றாக:ே Uேசாதிருத்தல், ஒதுங்கி இருத்தல் விரும்பல், தாழ்வு மனப்Uான்6 நீக்கலாம். கூட்டுணர்வு, குழுவr பன்முகரீதியாகசிந்தித்தல் இதன்
வகுப்பறைகளிலேயே வினாவிடை போட்டிகளை நடத்தி பல சந்தர்ப்பங்கள் தரப்பட்டு நிலைகளுக்கு ஏற்ப நிகழ்ச்சிகள் மலையக மாணவர்களின் எழு முகாமைத்துவம் இன்றியமையாத
G

வமைக்க வேண்டியவர் வகுப்பு அறையை கிடைத்த வசதிகளுக்கு வண்டும் என்ற நோக்கம், முயற்சி, நக்கு இல்லை எனில் கற்பித்தலும் றக்காது.
பர் உள்ள ஒரு வகுப்பை ஐந்து ஆரம்Uக் கல்வி, இடைநிலைக் லாம். குழுக்களுக்கு தனித்தனி இத்தலைமை முறை ஒரு சுழற்சி ) ஏற்கும் வகையில் செய்யலாம்.
எணர்ணக் கருவை இல்லா }த்துவப் பண்புகளை அனைவரும் விவகுக்கும். மாற்று கருத்துகளுக்கு ஹிமடுத்தல், ஏற்றுக்கொள்ளும் ான்றன ஏற்படவழியிறக்கும்.
ணவர்களுக்கு பரவலாக வேலைப் றை சுத்தம், அலங்காரம், கதிரை, நூலகம் போன்றவற்றை ஒழுங்கு ளை வழங்கலாம். பாடப் பதிவு, டர்பான கண்காணிப்பு வேலை
பழிகாட்டலும், ஆலோசனையும் வ உள்ளது. பின்தங்கி இருத்தல், , கூச்சப்Uடல், பின் வரிசையினை மை கொள்ளல் போன்றவற்றை ாக செயற்படல், உதவி செய்தல், rமூலம் ஏற்படும்.
சிறுசிறு கலை நிகழ்ச்சிகளை, 5லாம். ஆரம்பக் கல்வியில் இதற்கு ள்ளன. இடைநிலை, உயர் ர் மாறுபடலாம். ஆரோக்கியமான ச்சிக்கு முறையான வகுப்பறை தாகும்.
8

Page 50
தமிழ்மொழி DGOGou85 (9.
ஆசிரியர்கள் கற்பித்தலில் ஆசிரியர்களின் மொழித்திறன் கற செய்யும் என்பது உண்மையாகும் பற்றி இன்று சிந்திக்கவேண்டிய நி
Uாடசாலைகளில் Uண்Ur தள்ளப்பட்டு வெறும் வர்த்தக ரே எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. தெ படிப்Uழயாக வலுவிழந்து வருகின் தமிழ் ஆசிரியர்களினர் தேை ஆரம்பக்கல்வி ஆசிரியர்களாக ஆசிரியர்களின் தரம் பற்றிய மி வருகின்றது.
தேசிய ரீதியாக பார்க்கு ஆசிரியர்களே பெருமளவில் Uயி எனலாம். இந்நோக்கில் மலையக மத்திய, சப்Uரகமுவ, மாகாண ஆரம்பக்கல்வி ஆசிரியர்கள், ஆ வெளியேறி பாடசாலைகளில் க உயிரூட்டி இருத்தல் வேண்டும் யதன்சைட் ஆசிரியர் Uயிற்சி மலையகப் பிரதேச Uாடசாலை தேவையை பூர்த்திசெய்துவருகின
இதேவேளை, அண்மை மாணவிகளும் (வவுனியா, மட் ஆசிரியர் கலாசாலையில் Uயி இஸ்லாமிய சகோதர்களும் க காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆ மொழிப் பாடநெறியை பின்பற்று ஆசிரியர்கள் ஆவர்.
காலத்துக்குக் காலம் நட நெறியை பின்பற்றும் ஆசிரியர்க ஆவர்

க் கல்வியும் சிரியர்களும்
ஈடுபடும் ஒரு கூட்டத்தினர் ஆவர். )Uத்தலில் பாரிய பங்களிப்பினை ஆசிரியர்களின் மொழிப்புலமை லைக்கு தள்ளப்Uட்டுள்ளோம்.
ாட்டின் மூலவேரான மொழி பின் தாக்கத்துடனான பாடங்கள் முன் ாடர்Uாடல் சாதனமான மொழி rறது. நல்ல மொழி ஆற்றல் உள்ள }வ அதிகரித்து வருகினிறது. பயிற்றப்பட்டு வெளியேறிவரும் ள் நோக்கு ஒன்று தேவையாகி
தம் பொழுதும் ஆரம்பக் கல்வி ற்சி நெறியைத் தொடர்கின்றனர் ப் பகுதிகளும் உள்ளடங்கும். ஊவா, எங்களில் வருடா வருடம் பல சிரியைகள் Uயிற்சியின் பின்னர் டமை ஏற்பது ஆரம்பக்கல்விக்கு Uபாத கல்வியியற் கல்லூரி, கல்லூரி போன்றன குறிப்பாக )களின் ஆரம்பக்கல்வி ஆளணி ர்றன எனில் மறுப்பதற்கில்லை.
ய காலங்களில் வெளிப்பிரதேச டக்களப்பு போன்ற) யதன்சைட் ற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். கூட இங்கு பயிற்சி பெறுவதை ரம்பக்கல்விமாத்திரம் அல்ல தமிழ் ம் ஆசிரியர்களும் நாம் தரிசிக்கும்
த்தப்பட்ட தொலைக் கல்வி பாட ஞரும் நாம் தரிசிக்கும் ஆசிரியர்கள்
39)

Page 51
காலத்துக்கு காலம் நட நெறியை பின்பற்றித் தமது பயி இவர்கள் அனைவரும் பெருந்தே கடமை புரிபவர்களாக உள்ளன களின் மொழித்திறன் விருத்திக்கு எமது ஆசிரியர் கூட்டத்தினர் எதிர்பார்ப்பாகும்.
இங்கு இரு வகையாக முதலாவது ஆசிரியர் மொழி கற்ப அதாவது ஆசிரியர் மொழி க பெற்றுள்ளாரா என்பது. இரண்ட இடர்பாடுகளை எதிர்நோக்குகின்
தரம் 1-5 வரையிலான மாணவர்கள் இடர்படும் இடங். பேசுவதில், எழுதுவதில் அவன் இ
உதாரணமாக வாசிக்கும் குறைபாடுகள் லகர, ழகர, ளகர பாணி (Style) யில் உள்ள குறைப் இன்மை. சில இடங்களுக்கு அழு தொழா என வாசித்தல், பயந்தகு
இங்கு மறுபுறத்தில் மொ திருத்தம் செய்யும் அளவுக்கு பயிர் ராக உள்ளாரா? பரந்த தமிழ், மெ கற்பித்தல் நுட்பம் உடையவரா? எ
ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண் பிழையாக தமிழை கற்றுத்தேறி வ கற்களுக்கப்பால் இருப்பது ஒன் தடைக்கற்களை உடைப்பதென் முறைகளின் மூலம் மாத்திரம் இதற்கென ஒரு விசேட வேலைத்.

த்தப்பட்ட தொலைக்கல்வி பாப் ற்சியை முடித்த பலர் உள்ளனர். காட்டப் பிரதேச பாடசாலைகளில் ர். எமது மலையகப் பாடசாலை 5 வகை கூற வேண்டியவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் என்பது
இப்பிரச்சினையை நோக்கலாம். இத்தலில் எதிர்நோக்கும் இடர்கள். கற்பித்தலுக்கான ஆளுமையை பாவது மாணவன் எவ்வகையான Tறான் என்பது.
ஆரம்பக்கல்வி பாடசாலைகளில் கள் பல உள்ளன. வாசிப்பதில், டேர்படுவான்.
ம் பொழுது உச்சரிப்பில் உள்ள பேதங்கள் அறியாமை, வாசிக்கும் பாடுகள். அதாவது ஏற்ற இறக்கம் த்தம் கொடாமை, வளவளர் தொழ எல் தொனி இப்படிப்பல.
ழி கற்பிக்கும் ஆசிரியர் இதனை சியும் புலமை ஆற்றலும் உடையவ வாழி அறிவு, இலக்கியப் பின்புலம்,
ன்பது ஒரு பாரிய கேள்வியாகும்.
டு காலம் தொடக்கம் பயின்று ந்திருக்கும் இக்கூட்டம் ஒரு தடைக் றும் (Barrior) புதினம் அல்ல. இத் இது வெறுமனே ஆசிரியப் பயிற்சி சாத்தியப்படும் எனில் இயலாது. திட்டம் தேவையாக உள்ளது.
உ

Page 52
வாசிப்புத்திறன் இல்லாத மால நேரத்தில் விடை அளிக்கத் தல்
செலவழித்து வி கோட்டை விட்டு விடுகிறான். வில்ல
விடையை ஒட்டி சிந்தித்து மு
வாசிப்பே முக்கி
இதற்கிடையில் இடை நிலை வ களிலும் ஆசிரியனும், மாணவனும் உள்ளன. இடைநிலை வகுப்புக்கள் என்பனவற்றோடு இலக்கண பயி செய்யுள்களை நயத்தல், ஆக்கங்க நிலை வகுப்புகளில் பெருமளவு இன்றைய தொலைக்காட்சி, இ (வலைப்பூக்கள்) போன்றன புதி உள்ளன. மொழி தொடர்பான மாணவனுக்கும் தேவைப்படுகி மிக்கவனாகத் திகழும் பொழுதி இலத்திரனியல் உலகுக்கு ஈடுகொ
ஆசிரியன் தன்னை வெ. மாத்திரம் தயார்படுத்திக் கொன பெற்று தமிழ்ப்பாடங்களை பெற். சந்தேகம் காலத்துக்கு காலம் 6 மாணவனுக்கும் பொருந்துகிறது. தமிழ் மொழித்திறன் குறைவடை எழுகின்றது.
வினாக்களையும் விடை 'டியூஸன் மாஸ்டர்' மாணவனின் விருத்திக்கும் தனித்துவமான தடைக்கல்லாக இருக்கிறார். எ அதேவேளை பழைய இலக்கியா மாணவர் குழாம் உருவாக்கப்பட்

எவன் வினாக்களுக்கு குறித்த றி விடுவதன் மூலம் நேரத்தை ட்டு பரீட்சையில் ஊரவாக வாசிக்கவும் கிரகிக்கவும் டிவு எடுக்கவும் அடிப்படையில் பமாக உள்ளது.
தப்புகளிலும் தரம் 10-13 வகுப்புக் 0 இடர்படும் சந்தர்ப்பங் கள் பல ரில்பேசுதல், வாசித்தல், எழுதுதல் ற்சியும் கைவரப் பெறல் வேண்டும். களை படித்தல், படைத்தல், இடை வில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. ணையம், கணனி சஞ்சிகைகள் ய வரவுகளாக இலக்கிய உலகில் புதிய அறிவு ஆசிரியனுக்கும் றது. ஆசிரியர் மேலும் தேடல் ல் மாத்திரமே இன்றைய புதிய நக்க இயலும்.
றுமனே வெறும் கற்பித்தலுக்காக ன்டு பரீட்சைகளில் புள்ளிகளை றுக் கொள்கின்றானா என்றொரு ஏற்பட்டு வருகின்றது. இதேதான் இக்கருத்து பொய் எனில், ஏன் ந்து வருகின்றது என்றொரு வினா
களையும், தயாரித்து அளிக்கும் தும் ஆசிரியரினதும் சுய ஆளுமை படைப்பாற்றல் விருத்திக்கும் னவே நவீன இலக்கியங்களிலும் ங்களிலும் பரிட்சயமிக்க ஆசிரியர், வாசிப்பு ஒரு சாதனமாக அமையும்

Page 53
எனில் வியப்பில்லை. இதனை ஊக் விருத்தி ஏற்படமுடியும்.
இடைநிலை, உயர்நிலை ( பாக பல வேலைத்திட்டங்களை மு நடத்துதல், தமிழறிவுப் போட்டிகள் நிகழ்ச்சிகள் ஊடாக இலக்கிய ம களை அறிமுகம் செய்தல், திரு மனனப்போட்டி நடத்துதல், சிற அறிமுகம் செய்தல், படைப்பாற்றல் சிறுகதை, கட்டுரை பட்டறைகளை சிறந்த கவிதை, சிறந்த நாவல், பற்றி எடுத்து விபரித்தல் போல் மூலம் ஆசிரியர்களினதும், மாண விருத்தி செய்ய இயலும்.
கற்பிக்கும் சகல ஆசிரியர். மொழி ஆற்றலை வளர்த்துக்கெ மொழித்திறன் விருத்தி பெற்று வெற
தமிழ்மொழி கற்பிக்கும் அ ஆசிரியர் மாத்திரம் இப்பணிபை அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம் எது பாடசாலைகளில் காலம் பிந்தாது
ஆரம்பக்கல்வி ஆசிரியர். கள் ஆற்றும் பணியின் அரைவ. பாடத்துறை ஆசிரியர்களும் ஆற்ற இதனை பாடசாலை முழுமை செயற்றிட்டம் மூலமே ஆற்ற இயலு
கணிதம், விஞ்ஞானம் 6 ஆசிரியர்கள் தமிழ் மொழித்திறன் எடுப்பதன் மூலம் குறித்த அப்பா விரைவான சிந்திக்கும் திறனை வ

க்குவிப்பதன் மூலம் மொழித்திறன்
வகுப்புக்களில் தமிழறிவு தொடர் ன்னெடுக்க முடியும். சஞ்சிகைகள் ள் நடத்துதல், பல்வகை கதம்ப ன்றத்தில் பண்டைய இலக்கியங் தகுறள், பாரதியார் பாடல்களில் மந்த சொற் பொழிவாளர்களை லெ வளர்க்கும் வகையில் கவிதை, அறிமுகம் செய்தல், சிறந்த கதை, கட்டுரைகள், கட்டுரை வகைகள் ன்ற இன்னோரன்ன விடயங்கள் வர்களினதும் மொழி ஆற்றலை
களும், பாட பேதமில்லாமல் தமிழ் காள்ள முன்வருவதன் மூலமே
ற்றி பெறமுடியும்.
பல்லது ஆரம்பக்கல்வி கற்பிக்கும் ) ஆற்ற இயலாது. தமிழ்மொழி னும் செயற்றிட்டம் ஒன்றினை முன்னெடுக்க முயலவேண்டும்.
கள், தமிழ்மொழிப்பாட ஆசிரியர் Tசிப்பங்கினையாவது ஏனைய ) வேண்டியவர்களாக உள்ளனர். மக்குமான ஒரு பொதுவான
ம்.
பான்ற பாடங்களை கற்பிக்கும் ர் விருத்தி தொடர்பாக கவனம் பங்களிலும் கூட மாணவர்கள் மிக
ளர்த்துக் கொள்ள இயலும்.
IA

Page 54
கணித, விஞ்ஞான விடயங் பாடங்களை தயார் செய்யவும் கித்தலும் அவசியமானதாக உள்ள பரீட்சார்த்தமாக இதனை அவதா இல்லாத மாணவன் வினாக்கரு அளிக்கத் தவறி விடுவதன் மூல பரீட்சையில் "கோட்டை விட் வாசிக்கவும், கிரகிக்கவும் வி: எடுக்கவும் அடிப்படையில் வாசி எனலாம்.
ஆரம்பக்கல்வி ஆசிரியர் உதவி கல்வி பணிப்பாளர்கள், ! கள், தமிழ் மொழிப் பாட உதவிகல் பாக விழிப்புணர்வு பெறவேண்டு ஒரு செயற்றிட்டம் அவசியம்.

களை விளங்கிக் கொள்ளவும் அப் வாசிப்பும் உள்வாங்கலும், கிர ாது. புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் னித்தல் இயலும். வாசிப்புத்திறன் நக்கு குறித்த நேரத்தில் விடை ம் நேரத்தை செலவழித்து விட்டு டு விடுகின்றானர். விரைவாக டையை ஒட்டி சிந்தித்து முடிவு ப்பே முக்கியமானதாக உள்ளது
ஆலோசகர்கள், ஆரம்Uக்கல்வி தமிழ்மொழி ஆசிரியர் ஆலோசகர் விUணிப்Uாளர்கள் மொழி தொடர் ம். இவர்களது கூட்டு முயற்சியாக
43)

Page 55
பாடசாலைகளி கல்வி கற்பி
கற்பித்தல் என்பது ஒரு தெளிவாக புகட்டல் என்பது ெ கட்டியாலோமாத்திரம் நிறைவேறி
ஒர் ஆசிரியருக்கு கற்பி இயல்பூக்கம் அவரது கற்Uத் Uாடசாலைகளில் நல்ல ஆசிரிய இன்றும் கூட கணிடு கொணி Uெயர்களை அவ்வப்போது புளகாங்கிதம் அடையும். அவர்கள் தானர் எணர்ன..? மாணவர்களு பிணைப்பு, பரஸ்பர தொடர்பு காரணமாக இருந்திருக்கிறது.
ஒரு நல்லாசிரியனுக்கு படுகின்றன. உங்களின் உச்சரி அவர்களின் பால் நிச்சயம் ஈர்க்கு வரை) ஓர் ஆசிரியரின் வகிUங்கு U
மிக நெருக்கமாக அக்குழர் சகோதரனாக, தாதியாக, ஆசிரின் ஏற்க வேண்டி உள்ளது. கதைக்கு வகிUங்கிற்கு இயைபாகி செயற மகிழ்ச்சிகரமான தோற்றம் ! பொறுமையுடன் கேட்கும் சகிப் முயன்று மீண்டும் மீண்டும் உங்கள் செயற்பாடு உங்களை மாணவர்களு
ஓர் ஆசிரியரின் உடல் அங் மிக முக்கியமானதாகும். ஆரம் தொடர்ந்து உயர் வகுப்புகளுக்கு உங்களின் விழிப்பார்வை, உதட் தோற்றம் கற்பித்தலில் தாக்கத்ை
G

ல் ஆசிரியர்கள் க்கும் முறை
கலையாகும். மாணவர்களுக்கு வறுமனே பேச்சினாலோ வெண் விடாது.
ந்தலில் உள்ள ஆர்வம், திறமை, நலில் இழையோடும். மலையக ர்களை கொண்டிருந்தோம். ஏன் டிருக்கின்றோம். அவர்களின் உச்சரிக்கையில் எமதுள்ளம் rரிடம் காணப்பட்ட அந்த மந்திரம் டனான நல்லுறவு, இணக்கம், அவர்களின் மனதை வென்றிட
பல ஆளுமைகள் தேவைப் ப்பு, பேச்சு, தொனி உங்களை 5ம். ஆரம்ப கல்வியாயின் (தரம் 1-5 ல்விதமானதாக உள்ளது.
ந்தைகளுடன் தாயாக, தந்தையாக, யையாக பல வகிUங்குகளை அவர் 5ம் முறை, அணுகும் முறை தனது )Uட வேண்டியுள்ளது. உங்களது உங்களது கனிவான பார்வை, புத்தன்மை தொடர்ந்து விடாது நோக்கத்தை அடைய செயற்படும் நடன் கலந்திடச் செய்யும்.
'é56)éFUdbust (bó67 (Body Language) U கல்விக்கு மாத்திரம் அல்ல ம் கூட தெளிவான கூர்மையான b, கன்ன, முக, கை அசைவுகள் 5ச் செலுத்தும்.
4)

Page 56
நீங்கள் கற்பிக்கும் 6 அமர்ந்திருக்கவில்லை என்பதையு ளுடனும் அவர்கள் உங்களை 8 மனதில் கொள்ளல் வேண்டு இருக்கின்றார்கள்' என்பதே உ அவர்கள் உங்களுடன் இல்லை என தோல்வியாகும்.
நீங்கள் எவ்வாறு உங்க பிக்கின்றீர்கள் (Presentation) என் பிரதிபலிக்கும் எனலாம். மிக மு உரையாடுகின்றீர்கள் என்பதாகும்
'வளர் கொழா' என்றாலு பேசும் பாணி (The way of talkin சுவருக்கும் வெண் பலகை மேசைகளுக்கும் நீங்கள் கற்பித்த மனித பிராணிக்கு அது செல்லாது
வைத்திருப்பான்.
மாணவர்களுக்கும் உங்கம் பிணைப்பு சங்கிலி போல் தொடர் முக்கியமானதாகும். ஆசிரியர் மாணவனை கவர்ந்து ஈர்க்கும். பாடசாலைகளில் தமது தொனி ை தயார்ப்படுத்தி கற்பிக்கின்றனர் 6 ஒன்றாகவே உள்ளது.
பல புதிய ஆசிரியர்கள் இ குரலாக உள்ளதையும் பல ப6 உள்ளதையும் பலரும் அறிவர். ஆ
அவசியமில்லையா...
ஆரம்பக் கல்வியில் இ உள்ளதை மறுத்தல் இயலாது. ஓர் இருத்தல் வேண்டும். தனக்கு அளி பொறுப்பளிக்கப்பட்ட மாணவ பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.

பாது மாணவர்கள் ஜடமாக ம் உயிர்த்துடிப்புடனும் உணர்வுக வதானிப்பார்கள் என்பதையும் ம். 'அவர்கள் உங்களுடன் ங்கள் கற்றலின் வெற்றியாகும். ரில் அதுவே உங்கள் கற்பித்தலின்
களது பாடப் பகுதியை சமர்ப் பது மாணவர்களின் துலங்களில் க்கியமானது நீங்கள் எவ்வாறு
ம் அது வெற்றி பெறாது நீங்கள் g) மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். கரும் பலகைக்கும், கதிரை பால் மாணவர்களான உயிருள்ள என்பதை நல்லாசிரியன் தெரிந்து
ளுக்கும் இடையே தொடர்ந்து ஒரு ந்து வருகின்றதா? என்பது மிக களின் சத்தம், ஒலி, தொனி எத்தனை ஆசிரியர்கள் மலையக ய, சத்தத்தினை செம்மைப்படுத்தி என்பது கவனிக்கப்பட்ட வேண்டிய
ன்னுமேகிணற்றிலிருந்து கிளம்பும் ழையவர்களும் கூட அவ்வாறே சிரியர் தொழிலுக்கு குரல் (Voice)
இக்குரல் மிக அவசியமானதாக ஆசிரியன் பொறுப்புமிக்கவனாக க்கப்பட்ட பாடத்தினையும் தனக்கு ர்கள் பற்றியும் அவர் தெளிவு
1)

Page 57
ஒரு சந்ததியினரின் ஏற்ற உள்ளது என்பதை ஆசிரியர்கள் 6 கற்பித்தலை ஆரம்பிக்கும் முன் பயிற்சியை பெற்றிருத்தல் வேண் இன்றி வகுப்பறைக்கு செல்வது சிகிச்சை செய்தது போன்றதாகும்.
இன்று மலையகத்தில் பு. பயிற்சி நெறிகளுக்கு கதவுகள் எதிர்காலத்திலேயே இதனை பூ! அதுவரை பயிற்சி இல்லாத . இருந்தே தீரும் எனலாம். எனி செயலமர்வுகளின் மூலமும், சிரே ஆலோசகர்கள், உதவிக் கல்வி ப இப்பிரச்சினையை ஓரளவு தணிக்
ஆசிரியர்கள் முன் ஆயத். வேண்டும். முன் ஆயத்தத்துடன் என்பதை ஒரு சட்டமாக, சுற்று தேவையில்லை. ஆனால் சிறந் என்பதனை சுயமாக ஆசிரியர்கள்
எனவே கற்பித்தல் 6 ஆசிரியர்கள் பெற்றிருத்தல் ஆசிரியர்களின் மாதிரி வகுப்ப ை அவர்கள் பார்ப்பது நல்லது. (Technics) உபகரணங் கலை தெரிந்திருத்தல் அவர்கள் தம் ப மிகையில்லை.

மும், இறக்கமும் தமது கரங்களில் பாறுப்புடன் உணர்தல் வேண்டும். னர் ஆசிரியர் அது தொடர்பான நம். சரியான முறையான பயிற்சி பிற்சியில்லாதவைத்தியர் அறுவை
திய, பழைய ஆசிரியர்களுக்கான திறந்து விடப்பட்டுள்ளமையால் ரணத்துவமாக எதிர்பார்க்கலாம். ஆசிரியர்களின் பிரச்சினைகள் னும் இடையிடையே நடைபெறும் ஷ்ட ஆசிரியர்களினதும், ஆசிரிய ணிப்பளார்களினதும் உதவியுடன் கலாம்.
தத்துடன் வகுப்பறைக்கு செல்லல் ஆசிரியர்கள் செல்ல வேண்டும் நிருப கட்டளையாக கொள்ளத் த கற்பித்தலுக்கு அதுவே வழி உணர்ந்து செயற்படல்வேண்டும்.
தாடர்பாக பல பயிற்சிகளை வேண்டும். சிறந்த சிரேஷ்ட றக் கற்பித்தலை (Model Classes) கற்பித்தல் நுணுக்கங்களையும் Tயும், பாணியையும் (Style) ணிக்கு செழுமை சேர்க்கும் எனில்

Page 58
வகுப்பறை: ம பயிற்சி
UsTUóF(T60)6656foot passT60 போது பெருமளவில் அதிபர்க பேசப்படுகின்ற அளவுக்கு ஆசிரி பேசப்படுவதுகுறைவாக இருந்து
அவ்வப்போது ஒருசில செ முகாமைத்துவ திறனர் பற்றி ஆசிரியர்கள், Uாடசாலை என் என்ற தவறான ஒரு போக்கி திகழ்கின்றனர். இந்நிலை தொட காணலாம்.
அதிபர், பிரதி அதிபர், உU Uலர் Uாடசாலைகளில் செய நேரடியாக தொடர்பு உள்ளவர்க அறைகளில் மாணவர்களின் ெ ஆசிரியர்கள் ஆவர்.
மாணவர்கள் என்போர் ஆவர். அவர்களது குடும்Uப் பின் பெற்றோரினர் கல்வி நிலை, இன்னோரன்ன விடயங்களை அறிந்திருத்தல் வேண்டும். Uதவி மலையக ஆசிரியர்கள் இது 6 வேண்டும்.
பாடசாலை மேற் Uார் ஆசிரியர்களின் பல குறைUா அதேவேளை ஏலவே கடன ஆசிரியர்களும் கூடதிருந்தாதவர்
புதிய ஆசிரியர்களுக்கா வரை பாடசாலை அதிபர், கல்வி மேற்கொள்வது நல்லது. இந்த வி செலுத்தி உள்ளதுடன் சில அதிய சூழலிலேயே சிரேஷ்ட ஆசிரியர் வழங்கிவருவது பாராட்டத்தக்கத
G

ானவர்களின் பட்டறை
மத்துவம் பற்றிப் பேசப்படுகின்ற 3ளினர் முகாமைத்துவம் பற்றி யர்களின் முகாமைத்துவம் பற்றி வருகின்றது.
யல் அமர்வுகளில் ஆசிரியர்களின் பிரஸ்தாUரிக்கப்பட்டாலும் கூட பது ஏதோ அதிபர்களுக்குரியது னைக் கொண்டவர்களாகவே ர்ந்து நீடித்து வருகின்றமையைக்
அதிபர் எனப் பதவி நிலைகளில் ற்Uட்டாலும் மாணவர்களுடனர் ள் ஆசிரியர்களே ஆவர். வகுப்பு ஈயற்Uாடுகளை இயக்குவிப்போர்
பல மட்டங்களிலிருந்து வருவோர் ர்னணி, வருமான நிலை, சூழல்,
உடல், உள நிலை Uோனர்ற வகுப்பு ஆசிரியர்கள் கட்டாயம் களைப் பெற்றுக் கொண்ட 379 விடயமாக கவனம் செலுத்துதல்
வைகளினர் போது இப் புதிய டுகள் வெளிப்பட்டு வருகின்ற )ம புரிந்து கொணி முருக்கும் களாகத் திகழ்கின்றனர்.
ன பயிற்சி நெறிகள் கிடைக்கும் வி Uணிப்Uாளர்கள் ஒழுங்குகளை டயத்தில் சில வலயங்கள் கவனம் ர்களும் கூட தத்தமது பாடசாலை களின் துணையுடன் Uயிற்சிகளை ாகும்.
7)

Page 59
மாணவர்கள் அனைவரு அவர்கள் பன்முக திறமையும் த வார்கள். எனவே வகுப்பு ஆசிரிய அவர்களுடன் உரையாடல் வேண்
Uாரம்பரியமான Uாடத்திய அப்Uால் அவர்களினர் மனை நிருபங்களுக்கு மாத்திரம் முக்கியச் பல செயற்றிட்டங்களை முனர் இம்மாணவர் கூட்டத்தின் திற6 வழிகாட்டுவதற்கும் ஆலோசனை
ஆசிரியர்கள் இதற்கு தயா
பல ஆசிரியர்கள் வகுப்ப அடையாளங்களை வகுப்புத் த தையும், வகுப்புக்குரிய வசதிக் Uா.அ.சங்க நிதி போன்ற இன்ே யாக இந்த தலைவர்களிடமே மேற்Uார்வைகளின்போதுகாணக்
மாணவர்களுக்கு பொறு என்பதற்காக ஆசிரியர்கள் வகு சரியானதல்ல. மாணவர்களைப் ( இனம் காண்Uது போல் எல்லா வேண்டும்.
தத்தமது வகுப்பறைகளி அறிந்திராத ஆசிரியரால் ஒ( வகுப்Uறைகளில் மேற்கொள்ளல்
துடிப்பும் உயிரோட்டமுமு ஆளுமை கொண்ட வகுப்பு அ படுகின்றது, வழிகாட்டப்படுகின் மகிழ்ச்சிகரமான வகுப்Uறைை வகுப்பு ஆசிரியராலேயே ஏற்படுத்
G

ம் ஒரே மாதிரியானவர் அல்லர். திறமை இன்மையும் உடையோரா Jas6it "Talk and chalk'6T60g) &ITTg5. டும்.
ட்டம், பாடக்குறிப்பு, கற்பித்தலுக்கு த வெல்லல் வேண்டும். சுற்று ந்துவம் அளியாது அதற்கு புறம்பாக னெடுத்தல் வேண்டும். அவை மைகளை இனம் காண்Uதற்கும் வழங்கலுக்கும் வழிவகுக்கும்.
ரா என்பதே அடுத்தகேள்வி.
றைகளுக்கே செல்லாது இடாப்பு லைவர்களைக் கொண்டு பதிவ கள் சேவைகள் கட்டணங்கள், னாரன்ன விடயங்களை முழுமை விட்டு விட்டு இருப்பதையும் க்கூழயதாக இருந்தது.
|ப்புக்களை வழங்கல் வேண்டும் ப்Uறைக்கே சமுகந்தராதிருப்பது /ற்றி ஆரம்பக் கல்வி வகுப்புகளில்
வகுப்Uறைகளிலும் காணப்Uடல்
லுள்ள மாணவர்களினைப் பற்றி ந சிறந்த முகாமைத்துவத்தை இயலாது.
ர்ள ஒரு வகுப்பறை சிறந்த நல்ல ஆசிரியராலேயே இயக்குவிக்கப் றது. கலகலப்பும் சுறுசுறுப்புமுள்ள )ய சிறந்த முகாமைத்துவமிக்க தமுழயும்.
8)

Page 60
மாணவர்களைப் பற்றி ஆறு இனம் காண்பது போல் எல்லா வகுப்ப தத்தமது வகுப்பறைகளிலுள்ள மா6 ஆசிரியரால் ஒரு சிறந்த முகால
மேற்கொள்ள
சிடுசிடுப்பும் எரிச்சலும் து ஆசிரியரினால் உயிருள்ள உயிரோ உருவாக்க இயலாது.
மேற்பார்வையின் போது இடங்களில் கண்டுள்ளோம். ஆசி குறைUாடுகளுடனான குணாதிச தொழிலுக்கும் ஏற்ப இயைபாக்க உள்ளது. முன்கோUம், பொறுை ஏற்றுக்கொள்ளாமை, திறந்த கe இடம் கொடாமை, சனநாயகத்தனி சுய விமர்சனப்Uாங்கு இன்மை, காமை, தாழ்வுச் சிக்கல், புதிய வாங்காமை போன்ற Uல குறை( கான மனப்Uாங்கினை Uழப்ப வேண்டும்.
புதிய ஆசிரியர்கள், இள இக்குறைபாடுகள் உள்ளன எ அனுபவமுள்ள Uயிற்சி பெற்ற ஆக காணப்படுகினர்றமை மேற்Un தந்துள்ளது.
கோயிலுக்காகவும் கடவு தியாகத்தையும் செய்கின்ற ந குழந்தைகளுக்காக சில அர்ப் பாடசாலைகளில் வகுப்பு ஆசிரிய வேண்டியவர்களாக இருக்கின் உதவி செய்ய வேண்டியவர்களாக
G

ம்பக்கல்வி வகுப்புகளில் றைகளிலுமே காணப்படல் வேண்டும். னவர்களினைப் பற்றி அறிந்திராத மத்துவத்தை வகுப்பறைகளில் ல் இயலாது.
"ங்கு மூஞ்சி முகமும் கொண்ட ஒர் ட்டமிக்க ஒரு மாணவர் கூட்டத்தை
இந்தக் கோலங்களை நாம் Uல சிரியர் தத்தமது இயல்Uான "சில பங்களை ஆசிரியத்துவத்திற்கும் நிக் கொள்ள வேண்டிய தேவை ம இன்மை, செவி மடுக்காமை, லந்துரையாடல், கருத்துக்களுக்கு மைகளை மதியாமை, விமர்சனம், தர்க்க ரீதியாக எதையும் அணு
கல்வி சீர்திருத்தங்களை உள் பாடுகளை திருத்திக் கொள்வதற் 1ழயாக வளர்த்துக் கொள்ளல்
ம் ஆசிரியர்களிடம் மட்டும்தான் ன்பது தவறானது. மிக நீண்ட சிரியர்களிடமும் இக்குறைபாடுகள் ர்வையினர் Uோது கவலையை
|ளுக்காகவும் அர்ப்Uணிப்பையும் ாம் ஏனர் கல்விக்காக இந்தக் Uணிப்புகளை செய்யக்கூடாது? ர்கள், பிள்ளைகளுக்கு பழப்பிக்க றனர். அவர்களுக்கு வழிகாட்டி உள்ளனர்.
9)

Page 61
மாணவர்களின் நல்ல கன களாக இருத்தல் வேண்டும். அவர் போடுபவர்களாக இருத்தல் கூடா தூண்டுபவர்களாக, கனவுகளை து வாழ்க்கையை நம்பிக்கையுடனும் புதிய இளம் சந்ததியினரை நீங்கள்
கனவுகள் அவர்களின் உதவியும் அந்தத் திசையை நோ நகர்த்துங்கள். கனவுகள் சவr பத்தாம் பசளித்தனமாக கனவுகே மாணவர்களுடன் அன்றாடம் சி அவர்கள் பேசும்போது, அவர்கள் செய்யும்போதும் அவர்களினர் உயர்வையும் கொண்டதாகத் தி பண்பையும் பாசத்தையும் பரிவை ஒவ்வொரு நாளும் வகுப்Uறை இல்லாது பொதுவாக சிந்தனைவி
வகுப்பு ஆசிரியர்கள், ஆசி களுக்கு தயாரா? பல ஆசிரியர்க Uடவில்லை என்Uதே யதார்த்தமா இன்னும் உட்படுத்தப்படவில்லை அவர்களினால் அது இயலும் என்
எனவே சிறந்த நல் ஆசிற கவின்மிகு கலைக்கூடமாக அை உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள் அமைதல் வேண்டும். வகுப்பு ஆசி அறிவுதேவை என்பது கவனிக்கட்

எவுகளைக் கலைத்து விடாதவர் களின் நல்ல கனவுகளுக்கு திரை து. அவர்கள் கனவுகளைக் காண ாவுபவர்களாக நீங்கள் இருங்கள். துணிச்சலுடனும் எதிர்கொள்ளும் "உருவாக்க விழையுங்கள்.
எதிர்காலத்திற்கு அத்திவாரமிட க்கி அவர்களின் எண்ணங்களை ால்மிக்கதாக திகழல்வேண்டும். ளால் ஆகப்போவது ஏதுமில்லை. றிது மனம் விட்டு கதையுங்கள். விளையாடும் போது, பிரயாணம் எணர்ணங்கள் உணர்மையையும் கழ அவர்களின் உள்ளங்களில் யும் கருணையையும் விதையுங்கள். உரையாடலில் ஓர் உUதேசமாக தையை விதையுங்கள்.
பிரியைகள் இந்த நல்ல செயற்பாடு 5ள் இன்னும் அதற்குப் பக்குவப் கும். ஆசிரியர்கள் இந்த நிலைக்கு என்Uதே உண்மையாகும். ஆனால் Jதே எம் நம்பிக்கையாகும்.
ரியர்களினாலேயே வகுப்Uறையை மைக்க இயலும். மாணவர்களின் ர்ளும் வகையில் வகுப்Uறைகள் ரியர்களுக்கு நல்ல முகாமைத்துவ /Uடவேண்டிய ஒன்றாகும்.

Page 62
கவன ஈர்ப்பை இடைநிலைப் பு
(D60)6)UU65. UsTUó(T60)656ff பாடசாலைகளிலும் மாணவர் வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடுக்க பின்வருமாறு அமைகின்றன.
Ol. புலமைப்பரிசில் பரீட்சைன் செயற்றிட்டங்கள்.
O9. க.Uொ.த. சாதாரண
கொண்ட செய்ற்றிட்டங்கள்
O3. க.பொ.த உயர்தரத்தினை செயற்றிட்டங்கள்.
இங்கு நாம் குறிப்Uாக இடைநி பெருமளவில் இல்லாமையை உண
ஆரம்பக் கல்வியான செயற்திட்டங்கள் புலமைப்பரிசில் மீண்டும் தரம் 9,10,I வகுப்புகளில் அ
தரம் 6,7,8 வகுப்புகள் : பொதுவாக உள்ளது. ஆனால் இந் களின் வயது, உடல், உள மாற்ற வேண்டியவை ஆகும். மிகவும் கUடமின்றியும், கேள்விகளுக்கு ' பதில் கூறும் மாணவர் கூட்டம் இ வேலைகளில், பாடசாலைகளில் / சவால்களை பாடசாலைகளில் கின்றனர். அவை பின்வருமாறு,
Ol. பெருந்தோட்ட பாடசா மாணவர்கள் தரம் 6இல் ே இவர் கள பல குன பாடசாலைகளை அல்ல; வந்தடைவார்கள்.தற்பே உண்மைதான்.
G

பெறவேண்டிய
பாடசாலைகள்
லும், பொதுவாக பெரும்பாலான கல்வித்தர விருத்திக்காக Uல ப்Uடுகின்றன. அவை விசேடமாக
யை மையப்படுத்திவரையப்படும்
தரத்தினை அடிப்படையாகக் 节。
அடிப்படையாகக் கொண்ட
லைப்Uரிவில் செயற்றிட்டங்கள் ரலாம்.
தரம் - தரம் 5 வரையிலான பரீட்சையோடு ஆறப்போடப்பட்டு ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது.
கவனிக்கப்Uடாத ஒரு நிலைமை த வகுப்புகளில் Uயிலும் மாணவர் ]ங்கள் கவனத்தில் கொள்ளப்Uட * சுறு சுறுப்பாகவும், கள்ளம் பட் பட் டன' சரியோ பிழையோ }வ் வகுப்புகளில் இருக்கும் பொது ஈடுபடும் இம் மாணவர் கூட்டம் பல
(மலையகத்தில்) எதிர்நோக்கு
லைகளிலிருந்து வந்து சேரும் சேர்கிறார்கள். ஆரம்ப காலங்களில்  ைற Uாடுகளுடனேயே நகர து இடைநிலை Uாடசாலைகளை ாது இந்நிலை மாறிவருவது ஏதோ

Page 63
O92.
O3.
OC.
O&sნ.
புதிய Uாடசாலைகளுக் மாணவர்கள் புதிய சூழ Uனர்னணியில் புகுகிற இதற்கென ஒருவேலைத்
பல பாடரிதியான அை Uரச்சினை ஆங்கிலம், 8 இவர்கள் பின்தங்கி இருக்
பெருந்தோட்டத்தின் சில Uாடசாலைகளுக்கு தரம் நடாத்தப்பட்ட பரீட்ை கொணர்ந்ததுநடைமுறை
நுவரெலியாகோட்டம் 3(ே நுவரெலியாகோட்டம் உ(த
Uரதேசங்களில் குறித்த
இல் அனுமதிப் பெறும் அடைவுமட்டம் அடையா குறிப்பிட்ட ஆரம்பக் கல்வி வாசிப்பு என அறியாத ம 66/61fufu (Té5 (OutPu பிடிக்கப்பட்டது.
இதே வேளை நல்ல தி உருவாக்கும் பாடசாை பாடசாலைகளும் உள்ளன
மேற்குறித்த யாவும் 4 கல்வித்தரவிருத்திக்குசன்
இடைவிலகல் இவ் வ உள்ளன. அமெரிக்க Uல் போல் தனது ஆய்விe சொல்கிறார்.
G

கு வந்து அனுமதியைப் பெறும் பில் புதிய கலாசார, நடைமுறை ார்கள். இது ஒரு நிலைமை. திட்டம் தேவை.
டவுமட்ட குறைபாடு மற்றொரு 5ணிதம், விஞ்ஞான Uாடங்களில் கக்கூடும்.
) பாடசாலைகளிலிருந்து நகரப் 6 க்கு அனுமதி பெறும் முன் ச Uல விடயங்களை வெளிக் யில் ஓர் உண்மை,
ஹால்புறுக்) லவாக்கலை)
பெரிய பாடசாலைகளுக்கு தரம்6 மாணவர்கள் தொடர்ச்சியாக தவர்களாகவே காணப்பட்டனர். (1.5) பாடசாலைகள் எழு தீ து, ாணவர்களையே தொடர்ந்து t) செய்து வருவது கண்டு
றமையான மாணவர் கூட்டத்தை லகளாக சில நல்ல தரம் 1-5 T。
இடைநிலை பாடசாலைகளினர் வால்களாகும்.
தப்புகளிலேயே மிக அதிகமாக
கலைக்கழக ஆய்வாளர் மைக்கல் பின்வருமாறு குறிப்பிட்டுச்
Eの

Page 64
O6.
O7.
OOOOOO பெருந்தோட்டப் பா Uரிவுக்கும் சிரேஸ் இடைநிலைப் பிரிவில் அதிகரித்துக்காணப்படுகிe பாடசாலைகளிலிருந்து இ வெளியுலகிற்கு தேர்ச் சரி தொழிலுக்குச் செல்வதால் முகங்கொடுக்கும் நிலைமை
போட்டி பரீட்சைக்காக இவ்வக்கறை இன்மைக்கு
பாடசாலைகளில் நிர்ண் இடைநிலை வகுப்புகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
பாடசாலை மேற்பார்வை ஆசிரியர்களின் கற்U அட்டவணை Cyp600ШТ உயர்பிரிவுபோல் இறுக்க இல்லாமையையும் காணக்
தரம் உயர்த்தப்பட்ட (UpC தொடர்ச்சியான ஒரு வே6 பிரச்சினையாகும். அ ப்U உயர, உயர உரிய அல பாரியபின்னடைவாகும்.
விஞ்ஞானகூடம், மனையி கணனி கூடம், விவசாய சு வழங்கப்படாதுள்ளமையா இதன் பலனைப் பெறாதவ
G5.

ாடசாலைகளில் ஆரம்Uக்கல்வி ட Uரிவுக்குமரிடையிலான மாணவர்களினர் இடைவிலகல் ன்றது. பெருந்தோட்டப் பகுதி இடைவிலகுகின்ற மாணவர்கள் யற்ற நிலையில் Uல் வேறு மன ரீதியான முரண்பாடுகளுக்கு ) ஏற்பட்டுள்ளது." என்கிறார்
கற்கும் இன்றைய போக்கே க்காரணமாகும்.
வாக கட்டமைப்Uலும் கூட ஸ் கவனிக்கப்படாதுள்ளமை
களின்போது இவ்வகுப்புகளில் த்தல் குறைவாகவும், நேர க போடப்படாமலும் ஆரம்ப, D(T60T 65U'U60UDU/ CStructure) கூடியதாக உள்ளது.
raded Schools) UsTUóF(T6061656rf6) லைத்திட்டம் இன்மை மற்றொரு ாடசாலைகளில் வகுப்பு தரம் குகள் (Units) வழங்கப்படாமை
யல்கூடம், நூலகம் வாசிகசாலை, கூடம், முதலுதவி பிரிவு போன்றன ால் இங்கு கற்கும் மாணவர்கள் Iர்களாகவே உள்ளனர்.
到>

Page 65
உதாரணமாக:- கொத்மலை, வ களிலுள்ள இவ்வகையான பாடசr "பனையில் தரம் உயர்த்தப்Uட்ட
களிலும் மேற்கூறப்Uட்ட எவ்வித போன்ற கொத்மலை வலயத்தில் த வரை இடைநிலை Uரிவுக்குள் உட்பட பத்து பாடசாலைகளிலும் UsTUg (T60)666rfob Room to Read செய்து கொடுக்கப்Uட்டுள்ளன.
மேலும் நுவரெலியா 8 உதாரணத்தைப் பார்க்கலாம்.
வலயம் :- நுவரெ6
கோட்டம் :- நுவரெ6 பாடசாலை விஞ்ஞான
ön-LD
நூலகம்
X - இல்லை / - உண்
"Roomto read’6)JóGFógá56f6f6) UTULFt
மேற்குறிப்பிட்ட சில பாடசாலை
கட்டப்பட்டுள்ளன. எனினும் ச
இடைநிலைக்குரிய Uரிவுகள்
யதார்த்தமாகும்.
O8. தோட்டப்புற பினர் தங்க புறத்தாக்கங்கள், விழிப்பு எனர் பவற்றைU Uார கற்பதற்கான சிந்தனைக் ஒரு காரணம் எனலாம்.
C

லப்பனை, நுவரெலியா வலயங் ாலைகளைக் கூறலாம். வலU ஐந்து இடைநிலை Uாடசாலை 5 அலகுகளும் கிடையாது. இதே நரம் உயர்த்தப்பட்ட அல்லது தரம் 6 உள்ளடங்கும் Uாடசாலைகள் எந்த வளங்களும் இல்லை. சில மூலம் வாசிகசாலை வசதிகள்
5ல்வி வலயத்தில் Uனர் வரும்
Ú'usT வியா3 (ஹோல்புறுக் (தமிழ்)
D6060 கணனி 663FITu கூடம் வசதி கூடம்
Χ v/ X
X Χ Χ
Χ Χ X
Χ Χ X
Χ Χ X Χ Χ Χ
05
Tலைகளில் மாத்திரம் உள்ளன.
]களில் கணனிக்கான அறைகள் கணனிகள் வழங்கப்படவில்லை. வழங்கப்Uட வில்லை எனUதே
நிய இடைநிலை மாணவர்கள் ணர்வுகள், மாதிரி பாடசாலைகள் ாதவர்களாக இருU Uதனால் க் கிளரல்கள் இல்லாது உள்ளமை
4)

Page 66
எனவே Uாடசாலைகளில் இை செயற்றிட்டங்கள் திட்டமிடப்ப வேண்டிய தேவை உள்ளது.
விடயங்களை உள்ளடக்கியதாகத்
l. இடைநிலை வகு
ஆசிரியர் பகிர்வு, 92. முறையான அங்கீ 3. (D 60) DUU sT 60T UG
வேலைப்பகிர்வு. C. தரம் ஆறில் Uன்
கான அடைவு திட்டங்கள் (உத விஞ்ஞானம், தமிழ விசேட செயற்றிட் புள்ளிகளின் அழ 85, தரம் 5இல் புலை 70% புள்ளிகளுக்கு தொடர்ந்து தர விசேட செயற்றிட் 6. பரீட்சை புள்ளிக பெற்றார் சந்திப்பு 7. ஆசிரியர், மான பாராட்டு, பரிசு, ச
மேற்கண்டவாறு பாடசr களின் பால் கவனயீர்ப்பு செய்ய மலையக Uாடசாலைகளை அச்சி வகுப்புக்களில் கவனம் செலுத்தப்
புதிய செயற்றிட்டங்கள் இ பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படல் களில் க.பொ.த. சாதாரண தர வேலைத்திட்டம் அழத்தளமிட மு பெறுபேறு உயரவும், பல்கலைக்கழ வாய்ப்புக்கள் உள்ளன.
GS

டநிலை வகுப்புகளுக்கான புதிய 'டவும், செயற்படுத்தப்படவும் அவை பின்வரும் பண்புகளை, திகழலாம்.
ப்புகளுக்கு (6,7,8,9) முறையான
கரிக்கப்பட்டநேர அட்டவணை. நதி தலைவர், அவருக்கான
னடைவில் உள்ள மாணவர்களுக் மட்ட உயர்ச்சிக்கான விசேட 5ாரணம்) கணிதம், ஆங்கிலம், ம் போன்ற பாடங்கள் தொடர்Uான ட்டங்கள் (அவர்களினது பரீட்சை JU60)UU56b) மப்Uரிசில் சித்தி பெற்ற அல்லது த மேல் பெற்ற மாணவர்களுக்காக ம் 6,7,8,9,10, வகுப்புக்களில் டங்கள் களின் அடிப்படையில் மீளாய்வு, ,Uரிகார கற்பித்தல். னவர் ஊக்குவிப்பு (Motivation) ான்றிதழ் வழங்கல்.
ாலைகளில் இடைநிலை வகுப்பு ப்Uட வேண்டிய தேவை உள்ளது. சுறுத்தும் "இடைவிலகலுக்கு" இவ் Uடல் வேண்டும்.
இவ்வகுப்புகளுக்காக உருவாக்கப் வேண்டும். மலையக பாடசாலை பெறுபேற்று அதிகரிப்புக்கு இவ் ழயும்.இதனால் க.பொ.த உயர் தர 2க பிரவேச விகிதம் அதிகரிக்கவும்
5)

Page 67
மலையகமும்
முக்கியத் வாசிப்பு தொடர்பாக த வருகின்ற போதும் நவீன தொ. வாசிப்புப் பழக்கத்தில் பெருமளவு என்பது ஓர் உண்மையாகும். முன் இன்று தொலைக்காட்சி பெற்று ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றியமைய
ஒரு காலத்தில் தொடர் மத்தியிலும் ஏனையோர் மத்தியில் இருந்தது போல் இன்று தொலைக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்ற கல்கியின் 'பொன்னியின் செல்வ பொருள்' , ஆனந்தி தமிழ்வாணன் கை' இப்படி சொல்லிக் கொண்டே
இவ்வாறான ஜனரஞ்சக வாசிப்பினைவிடகாத்திரமான வ இருந்தது என்பதே உண்மையாகு மிக நவீன தொழில்நுட்பங்களைய அறிமுகப்படுத்தக் கூடிய வளம் பெருமளவு செலவில் சின்னத் யினூடாக தொலைக்காட்சி நாட். தொலைக்காட்சிக்கென ஒரு தனி முக்கியம் பெறுகின்றன. காட்சி ! இதன் தாக்கமே பெருமளவு நாடகங்களில் படிந்து வருகின்றது
தொலைக்காட்சி நாடக ஊடறுத்த கலை வடிவமாக மாறி வாசிப்பு மற்றொரு கோணத்தில் புத்தகம் நூலகம் (ஆகாஷித்திரு தொலைக்காட்சி ஈர்த்துள்ளது. யோர் ஈடுபட அது தொடர்பான உள்ளது. அது பற்றி சிந்திக்கவே

வாசிப்பின் த்துவமும்
ற்போது அதிகமாக பேசப்பட்டு ழில் நுட்ப வளர்ச்சி மனிதனின் வு தாக்கம் செலுத்தி வருகின்றது எனர் வாசிப்பு பெற்ற இடத்தினை
வருகின்றது. வாசிப்பு என்பது பாத்தும் முக்கியமானதுமாகும்.
நவீனங்கள் குடும்பப் பெண்கள் லும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி க்காட்சி 'மெகா சீரியல்கள் பெரும் றன. சாண்டில்யனின் 'கடல் புறா'
ன்' , ஜாவர் சீதாராமனின் 'உடல், என் கல்கண்டில் 'கடலில் தெரிந்த
போகலாம்.
- அல்லது குடும்பப் பெண்களின் ரசிப்புப்பழக்கமும் மற்றொரு புறம் ம். சர்வதேச சினிமாத் துறையில் ம் புதிய (Graphic) முறைகளையும் மும், அறிவும் உடைய இந்தியா திரை எனும் தொலைக்காட்சி கங்களை ஒளிபரப்பி வருகின்றது. மொழி உள்ளது. காட்சி படிமங்கள் படிமங்களின் தொகுப்பே சினிமா. பில் இன்று தொலைக்காட்சி
ங்கள் மக்களை மிக அண்மித்த வருகின்றன. இச் சூழ்நிலையில் உள்ளது. அன்று இளஞ்சிறார்கள் தேது) ஈர்த்திருந்தது போல் இன்று வாசிப்பில் மாணவர்கள், ஏனை [ புதிய முயற்சிகள் அவசியமாக ன்டியுள்ளது.
6

Page 68
இதற்கான தந்திரோUாய உள்ளது. தொலைக்காட்சியில் க உள்ளது. வாசிப்பு அப்பழ அல்ல நரி தொலைக்காட்சியில் பார்க்கும் ஒரு கதையை வெறும் ஒரு நூலில் வாசி பாரிய பேறுபாடுகள் உள்ளன. பழமங்கள் சிறுவனுக்கு உளக் கிள சவாலாகும்.
வாசிப்பை எப்Uழ கவர் தளத்திற்கு எவ்வாறுகொண்டு செ6
சித்திர கதைகள் சிறுவர் வாகும். அழகிய பளபளப்பான தா மொழிக்கதைகள் இங்கு குறிப் வாசிப்பை மேம்படுத்த பாடசா6ை அண்மையில் சில Uாடசாலைகளிe மேற்கொள்ளப்பட்ட வேளையில் வந்தன.
அக்கரப்Uத்தனை Uரதே வேளையில் சில விடயங்கள் நூலகத்திலுள்ள நூல்களின் வகை Uயன்படுத்தப்படும் நூல்கள் போ கலந்துரையாடப்பட்டன. சுமார் காணப்Uட்டன.
நாவல், சிறுகதை, கவ இலக்கியம், இலக்கணம், உயர் நூல்கள் போன்றன தமிழிலும்,ஆ வாசிப்பு நூல்கள், நாவல்கள் போ Uத்திரிகை காணப்Uடவில்லை கிடைக்கும் (அனுப்பப்படும்) சஞ்சிகைகள் வாங்குவது ஊக்குவி
GE

ங்கள் பற்றி எண்ண வேண்டி ட்புல, செவிப்புல தொழிற்பாடு யும் திராட்சைப் பழமும் கதையை சிறுவனின் மனநிலைக்கும் அதே க்கும் சிறுவனின் மனநிலைக்கும்
தொலைக்காட்சியில் "காட்சி" ர்ச்சியை ஊட்டுகின்றன. இது ஒரு
ச்சியாக்குவது? அதனை புதிய ப்வது?
களின் உள்ளத்தைக் கவர்வன 'ளில் வரும் ஆங்கில அல்லது பிற ரிடப்பட வேண்டியவை ஆகும். ல சிறந்த ஒரு களமாக உள்ளது. ல் நூலகம் தொடர்பாக ஒரு ஆய்வு பல விடயங்கள் வெளிச்சத்திற்கு
ச Uாடசாலை ஒன்றிற்கு சென்ற ர் கிடைத்தன. இதனர் Uோது கள், தொகைகள், வாசிப்பு வீதம், ன்ற இன்னோரன்ன விடயங்கள்
1800 நூல்கள் அந்நூலகத்தில்
தை, அறிவியல், சமூகவியல், தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கான நீங்கிலத்தில் இலக்கணம்,சிறுகதை, ன்றனவும் காணப்பட்டன. தினசரி 1. சஞ்சிகைகள் நூலகத்திற்கு
சஞ்சிகைகள் காணப்Uட்டன. க்கப்படுவதாக
五の

Page 69
கூறப்பட்டது. இலங்கையிலிருந்து காணப்படாமை ஒருகுறைபாடாகு
மாணவர்கள் கணிப்பீட்டு தொடர்பான நூல்களைப் பெற் மேலும் கதைகள், அறிவியல்சார் உட்படுத்தப்பட்டிருந்தமை அவதா6 மாணவர்கள் வாசிப்பு பலதுறை அமையவேண்டிய தேவை உள்ளன
ஒரு வகையில் புதிய கல் தேடலில் ஈடுபடத் தூண்டியுள் அதனை மேலும் எவ்வாறு விருத்தி பொறுப்பாளர்களும் ஏனையோரு
பு:9 ஆசிரியர்கள் கடமை ( அதிகமாக நூலகத்தினை Uயன் கருத்தில் எடுக்கப்பட்டது. அவ தொடர்Uாக கவனத்தில் எடுத்துக் தொடர்Uாக நிறையவே Uயன்படுத்
இதற்கு அடுத்த நிலையில் சமூக, வரலாறு | புவியியல் நூல் ஆங்கில நூல்கள் பயன்படுத்துவது ஆங்கில ஆசிரியர்கள் அந்நூல்க சிறப்பாகும். நூல்களை பயணி ஆசிரியர்களுள் 5 ஆசிரியர்கள் பயன்படுத்தி இருந்தனர்.
குண நல உள்ளிட்டு நிதி மூ பெற்றிருந்தனர். எனினும் வசதிக சிறப்பாக பயன்படுத்தப்Uடாமை சேகரிப்பதில் கூடிய கவனம் தேை தேவையாகும். இதனை அடுத்து பாடசாலை ஒன்றில் ஆய்வு ே செய்ற்றிட்டத்தின் கீழ் அந்நூலகம் Resources Centre) (Osldballb 6)Udbg) தமிழ் நூல்கள், ஆங்கில நூல் படுகின்றன.
GS

வெளிவரும் சஞ்சிகைகள் அங்கு b.
வேலைக்காக (SBA) அத்துறை றிருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது. நூல்கள் அவர்களின் வாசிப்புக்கு ரிக்கப்பட்டது. என்றாலும் மேலும் சார்ந்ததாக, Uண்முகப் பட்டதாக ம குறிப்பிடவேண்டியதாகும்.
ல்வி சீர்திருத்தம் மாணவர்களை ளது என்பதே உண்மையாகும். செய்வது என்பது குறித்து நூலக ம் சிந்திக்கவேண்டிய ஒன்றாகும்.
புரிகின்ற அப்பாடசாலையில் மிக படுத்துவோர் 25 பேரே என்பது பர்கள் பயனர்Uடுத்தும் நூல்கள் கொள்ளப்பட்டது. தத்தமது பாடம் துகின்றனர்.
கதைகள், கவிதைகள்,விஞ்ஞான, ]கள் பயன்படுத்தப் பட்டிருந்தன. குறைவாகவே காணப்பட்டாலும் ளை Uயன்படுத்தி இருப்பது ஒரு Uடுத்தும் ஆசிரியர்களான 25 மிக அதிகமாகவே நூலகத்தினை
லம் நூலகத்திற்கான நூல்களைப் ள், சேவைகள் கட்டணத்திலிருந்து அவதானிக்கப் பட்டது. நூல்களை வ. இது தொடர்பாக திட்டம் ஒன்று கொட்டகலை பிரதேசத்திலுள்ள ]ற்கொள்ளப்பட்டது. நவோதயா கற்றல் வளநிலையமாக (Leaning ள்ளது. கற்றல் வள நிலையத்தில் கள், சிங்கள நூல்கள் காணப்
E>

Page 70
தமிழ் நூல்களின் வகை சிறுகதைகள், கவிதைகள், நாவ நூல்கள், தொழில்நுட்ப தொடர்U கலைக்களஞ்சியங்கள், சங்க இe Uடுகின்றன.
தரமான நூல்கள் பல “நவோதயா செயற்றிட்டத்தில் நிதியிலிருந்து (5 இலட்சம் ரூபா காரணமாக ஓரளவுநூல்கள் கிடை
ஆங்கில நூல்கள் எனும்டே Uாடங்கள் தொடர்Uான உசாத் போன்றன காணப்படுகின்றன. இல்லை. அவை Uயன்படுத்தப் Uடுகின்றன.
நூலகப் பயன்பாடு என்று புரியும் 72 ஆசிரியர்களுள் மூன்றி தினை Uயனர்Uடுத்துவது அவத சித்திரப் பாடத்திற்கு வள நின் கற்பித்தலை மேற்கொள்கின்ற சாதனங்களூடாக கற்பித்தலை மேலதிக தேடல்களுக்காக கற்றல் குறிப்புகளை பெற்றுக்கொள்கின்
தமிழ்மொழி அகராதிக6ை களை வழங்கி வழிகாட்டி வருகினி கேற்ற நூல்களை தெரிவு செய் பாடவேளை முழய வகுப்பு ஆசி நடைமுறை காணப்படுவது கு அதிகமாக பாடப்பரப்பு தொடர்ப அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். பின்வருமாறுவகைப்படுத்திக் கூற
GS

கள் எனும்போது வழமையான ஸ்கள், விமர்சன நூல்கள், சமய ாடல் நூல்கள் போன்றவற்றுடன் 0க்கியங்கள் போன்றன காணப்
காணப்படுகின்றன எனலாம். னர் மூலம் கிடைக்கப் பெற்ற ) கொள்வனவு செய்யப்பட்டதன் க்கப்பெற்றுள்ளன.
/ாது சிறுவர் கதைகள், நாவல்கள், துணை நூல்கள், அகராதிகள் சிங்கள் நூல்கள் பெருமளவில் படுவதும் குறைவாகவே காணப்
பார்க்கும்பொழுது இங்கு கடமை ல் இரண்டு பகுதியினர், நூலகத் ானிக்கப்Uட்டது. உதாரணமாக லைய நூல்களின் துணையுடன் னர். மேலும் ஒளி, ஒலிப்பதிவு மேற்கொண்டுள்ளனர். மாணவர் வள நிலையத்தைப் பயன்படுத்தி றனர்.
ா பயன்படுத்த நூலகர் விளக்கங் றார். மேலும் மாணவர் வாசிப்புக் து வகுப்பு ஆசிரியரிடம் வழங்கி ரியர் நூலகருக்கு ஒப்படைக்கும் றிப்Uடத்தக்கது. மாணவர்கள் ான உசாத்துணை நூல்களையே
அதனை மற்றொரு வகையில் லாம்.
9)

Page 71
தரம் 1-5 வரை மாணவர் பயன்படு கதைகள்
தரம் 6-9Uாடம் தொடர்பான நூல்க நூல்கள்
தரம் IO-I நாவல், சிறுகதை, கட்( தொழில்நுட்ப நூல்கள், பாடம் தொ
தரம் 2-3 கணித, விஞ்ஞான, கன பாடத் துறைசார் நூல்களையு Uயன்படுத்துகின்றனர்.
நூலகத்தில் புதிய தெ நூலகத்தின் அபிவிருத்தி மாத்தி அதிகரிப்புக்கும் வழிவகுக்கும். இ களில் உள்ளன எனர்Uது வி ஆய்வுக்குட்பட்ட பிரதேசத்தில் காணப்பட்டன. அவைகள் பின்வ இவைகளில் நூலக அபிவிருத்தி உட்படுத்தப்பட்டது மிகக் குறை வேண்டிய ஒன்றாகும்.
TLFT6)6) 66). தரம் 1-5 தரம் 1-8 தரம் 1-9 தரம் 1-10 தரம் 1-11 தரம் 1-13
இயங்கும் வகுப்புகளின் அடிப்
க.பொ.த உயர்தர வகுப்புகள் உள் இரண்டில் (2) மாத்திரமேநூலகம்
Ce

த்தும் நூல் வகை சிறுவர் நூல்கள்,
ள், சிறுவர் நூல்கள், உசாத்துணை
டுரைகள், களஞ்சியங்கள்,தகவல், டர்Uானநூல்கள்.
லெப்Uரிவு மாணவர்கள் தத்தமது ம் பொது அறிவு நூல்களையும்
ாழிநுட்ப உபகரண பயனர்Uாடு, ரமல்ல, வாசிப்பின் உயர்ச்சிக்கும் து எந்தளவு பரவலாக பாடசாலை னாவாகவே உள்ளது. எமது மொத்தமாக 38 Uாடசாலைகள் ருமாறு தரத்திலே காணப்பட்டன. என்பது நவீன முறைகளுக்கு ]வாகவே இருந்தமை குறிப்பிட
தொகை 25
01.
02
02
04
04
படையில் 38 பாடசாலைகளுள்
'ள நான்கு (பு) பாடசாலை களுள் (முறையானது) காணப்படுகிறது.
30)

Page 72
அவைகளும் பூரணத்து பாடசாலை தொகை மதிப்பு தொடர்பான விபரங்கள் உள்ள என்Uது 'கல்வி அமைச்சு, மாகான நிதி, வெளிநாட்டு உதவிகள் அலி மூலமாக நூலக கட்டிடம் ஒன்று நூலகத்திற்கு தேவையான புத்தக உபகரணங்கள எண்Uன கிடை நிலையம் முறையானநூலகம் என
தற்காலிக நூலகம் மேல் ( Uாடசாலை மூலம் அமைக்க Uயன்படுத்தும் இடம் தற்காலிக தற்காலிக நூலகம் சில Uாடச எனலாம். இதேவேளை Room To களுக்கு நூல்களையும் தளUா தொடர்ந்து நூலகம் தொடர்பாக நடத்துகின்ற சிரேஷ்ட ஆசிரிய நடத்துகின்றனர்.
மற்றையது இப்Uரதேச Uடுகின்ற ஆரம்பக் கல்வி (1.5) ( களைப் பொறுத்தவரையில் நூல முறையில் செய்யப்படவில்லை என்Uது Uாலர் பிரிவு மாணவர் அறிவுசார் விளையாட்டுகள் மற் ஆகியவற்றுடன் வாசிக்கும் சூழல என்றுUட்டோலை வரைவிலக்கல்
இது வாசிப்பு வீதத் நோக்கத்திற்கு தடைக்கல்லாகும் நூல்கள் வாசிப்புக்காக வழங்கப் எனினும் வாசிப்பில் ஈடுபடாத ஆ இதனை ஊக்குவிப்பார்கள் என்று

வமானது என கூற முடியாது. 2008 பட்டோலையில் நூலகம் ன. அதில் முறையான நூலகம் னக் கல்வி அமைச்சு, வேறு அரச லது கொடையாளிகள் என்Uன அமைக்கப்படக்கூடிய இடவசதி, ங்கள், மரத் தளபாடங்கள், நூலக க்கப் பெற்று பயன்படுத்தப்படும் ப்படும்" என்று கூறுகின்றது.
தறிப்பிடப்Uடாத வேறு வகையில் ப்Uட்டு நூலக உUகரணங்கள் நூலகம் எனப்படுகின்றது. இத் ாலைகளில் காணப்Uடுகின்றது Read நிறுவனம் ஏழு பாடசாலை டங்களையும் வழங்கிய துடன் நூலகர்கள் அல்லது நூலகத்தை ர்களுக்கு செயல் அமர்வுகளை
த்தில் மிக அதிகமாக காணப் /(TU9FsT60)6)56T(T60T 985 UsTUF(T60)6) கம் அல்லது கற்கும் அறை உரிய என்றே கூறலாம். கற்கும் அறை களுக்கான பாட உபகரணங்கள், றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் மைவுடனான நிலையான கட்டிடம் ணம் கூறுகின்றது.
}தினை அதிகரித்தல் எனர்ற . U6) UsTUgsT60)6656fab 6205 da) Jடுகின்றமை ஏதோ உண்மைதான். ரம்பக் கல்வி ஆசிரியரும் அதிபரும் ]எதிர்பார்க்கமுழயாத ஒன்றாகும்.
5)

Page 73
நூலகத்தை மாணவர் அட்டவணை ஒன்று அவசியமாகும் நூலகப் பயன்பாட்டிற்கு பாட குறிப்பிடத்தக்கது. இதன்Uழ வா வேளைகள் -
தரம் L 6- 01 7- 01. 8- 01
9- 01. 10- 01. 11- 01. 12- 02 13- 02
மேற்கண்ட சுற்று நிருப நூலக மாணவர்கள் பயன்படுத்துகின்றன நூலகம், வாசிப்பு அறை இல வாசிப்புக்கான நடமாடும் (Mobile செய்ய இயலும்.
ஆரம்Uக் கல்வியில் காண அறிவை வளர்க்க முடியும். பொருட் சுற்று நிருU முறைமை இவை பாடசாலைகளில் எவ்வாறு சுதந் சேவையை ஏற்படுத்த இயலும் எ எனலாம். நூலக பதிவேட்டு மு ஆசிரியர்களை பயமுறுத்துவத பாதுகாப்பாக தூங்குகின்றன எண்
நூலக வாரத்தினை ந
சேகரிக்கலாம். ஆசிரியர்கள், மா? விரும்பிகள், தொண்டர் நிறுவனங்
G6

பயனர் படுத்துவதற்கான நேர புதிய சுற்று நிருபம் நேர சூசியில் வேளைகளை ஒதுக்கி உள்ளது மொன்றிற்கு ஒதுக்கப்படும் பாட
டவேளை (40 நிமி) (40 Suff) (40 நிமி) (40 J5Lô5) (40 நிமி) (40 Sud) (80 நிமி) (80 ID)
Uாடவேளைகளை முறையாக ாரா என்பதும் ஒரு வினாவாகும். ப்லாத பாடசாலைகளும் கூட Library Service) (5T665 (6360)6).J60)UU
'ப்படுவது போல் வாசிப்பு மூலம் Jg566).JUGbcp60sDCInventory)903 களுக்கு எல்லாம் புறம்பாக திரமாக திறந்த நூலக வாசிப்பு ன சிந்திப்பது ஆரோக்கியமாகும் றை சுற்று நிருபம், அதிபர்கள், ால் நூல்கள் அலுமாரிகளில் பதுமற்றொரு யதார்த்தமாகும்.
உத்துவதன் மூலம் நூல்களை
னவர்கள், பெற்றோர்கள், நலன் 5ள்,அமைச்சர்கள்,அமைச்சுகள்,
>

Page 74
மூலம் குறித்த இக்காலத்தில் நூல்க பரிசாகவும் மாணவர்கள் நூல்க6ை
நூலக அபிவிருத்திக்காக லாம். போட்டிகள் நூலகப் பயன்Un அமையலாம். நூலக நூல்களின் க்களாக்கப்படலாம். இவை யாவற் ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துவதற்கே என்.

நளை சேகரிக்கலாம், பிறந்த நாள் ாவழங்கலாம்.
போட்டிகளை நடத்தி பரிசளிக்க "ட்டின் மேன்மை தொடர்பானதாக உள்ளடக்க விடயங்களும் வினா றினதும் இலக்கு வாசிப்பின்Uால் /தை உணரலாம்.
3.

Page 75
மலையகப் ப
தொடர்
பாடசாலைகள் மனித உய எனலாம். மனித நேயத்தை, மனி பாடசாலைகள் எனும் கலைக் பாடசாலைகளில் பல தரத்தின் ஆசிரியர், மாணவர், சிறு பணி இதனை மேலும் Uரித்து செல் தொடர்புடையோர் என பலரைக் விரும்பிகள், பழைய மாணவர் Uணிப்பாளர்கள், ஆசிரிய ஆலோ உள்வாங்கிச் செல்லும்,
எனவே இவர்களுக்கு இ மிக முக்கியமானதாகும். மன இடையேயான நெருக்கம், Uை கொள்ளல் என்பது தொடர்U இந்நோக்கில் நாம் மலையகப் U எவ்வாறு உள்ளது என்பதனை (p42650g).
Uாடசாலையில் அதிபர்
வத்தை நன்றாக அறிந்திருத்த திறன் அற்ற அதிபர் செயல்திறன இவர்களுள் பலர் முகாமைத்து கொண்டோர்களே ஆவர். ஆனா நடைமுறையில் பிரயோகிப்Uதி: "ஏனோ தானோ" என்ற மனே அசிரத்தை உதாசீனம் காரணம தொடர்பாடல் முறைமையை அவ கொள்வதுமில்லை. விளைச் Uாடசாலைகளிலேயே தொடர்பு விளங்குவதை நாம் மேற்பார்வை திசையறிந்து செலுத்துகின்ற அறிவுறுத்தல்களையும், பணிப்பு ஆலோசனைகளையும் உடனு நிலையிலுள்ளவர்கள் ஆவர். என மாத்திரமல்ல ஆசிரியர்களுக்கு ஒன்றாகும்.
C

ாடசாலையும்
பாடலும்
பிர்களுடன் உறவாடும் அறிவாலயம் ரிதத்தை விதைக்கும் விளை நிலம் க்கூடங்களாகும். இம்மனிதர்கள் ாராக உளர். அவர்கள் அதிபர், சியாளர்கள் எனச் சொல்லலாம். }லும் பொழுது பாடசாலையுடன்
காணலாம். பெற்றோர்கள், நலன் கள், அரசியல்வாதிகள், கல்விப் சகர்கள் எனப் பலரை இத்தொடர்
டையேயான மனித தொடர்Uாடல் ரிதர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கு )ணப்பு, பரஸ்பர உறவு, புரிந்து ாடலின் மூலமே நிகழ முடியும். ாடசாலைகளில் இத்தொடர்Uாடல்
மேற்Uார்வைகளின்போது அறிய
முதலாவதாக இந்த முகாமைத்து ல் வேண்டும். இம்முகாமைத்துவ ற்ற ஒருவராகவே காணப்படுவார். வ செயல் அமர்வுகளில் கலந்து ால் அவர்கள் அதனை உள்வாங்கி ஸ்லை என்பதே உண்மையாகும். TUாவம் காரணமாகவோ அல்லது ாகவோ பயனுறுதி வாய்ந்த ஒரு ர்கள் பேணுவதில்லை. வளர்த்துக் திறனர், வினைத் திறனர் மரிக்க /ாடலும் பயனுறுதி வாய்ந்ததாக களின் போதுகண்டோம். கப்பலை மாலுமியைப் போல அதிபர் /ரைகளையும் கட்டளைகளையும், னுக்குடனர் வழங்க வேணி டிய ாவே பாடசாலைகளில் அதிபருக்கு ம் இத்திறன் மிக அவசியமான
64)

Page 76
தொடர்பாடல் என்றால் என்ன?.
"ஒருவரிடமிருந்து இணர்6 காவுகின்ற செயல் தொடர்பாடல் (Brooker) மேலும் விளக்குவதாயி தகவல்களை ஒரு தனியாளினா கருவியினாலோ மற்றொரு தன பரிமாற்றம் செய்வது.
எமதுUாடசாலைகளில் இ (Berlo) குறிப்பிட்டது போல் அனுப் ஆகிய நான்கு அம்சங்கள் அதிலு கற்பித்தலின்போது முறையாக ச மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களி என்Uது ஒரு வினா.சில வினாக்கள் உள்ளாக்கும் வகையிலேயே த Uடுகின்றன.
இந்நிலையில் தொடர்பாட ஏற்பட்டுவிடுகின்றது. ஆசிரியர்க விழையும் வாக்கியம் அல்லது பெற்றிருத்தல் வேண்டும்.
Uாடசாலைகளில் Uயணு மாணவர்களுடன் செய்யப்பட தொடர்பாடல் முறை இங்கு அ Uாடசாலைகளுக்கேற்ப சொற்பிர கேற்ப சொல்லாட்சியும் மிக அவசி
வடக்கின் ஒரு பாடசாை பொருந்தாது. பல பாடசாலை ஆசிரியர் நியமனம் காரணமாக நகரப் பாடசாலைகளிலும் ச மாகாணத்தில் சில வலயங்களிலும்
C

னாருவருக்கு ஒரு செய்தியை
எனலாம்" என்கிறார் புறுக்கர் ண், ஒரு தகவலை அல்லது பல நிலா ஒரு விலங்கினாலோ ஒரு ஆளுக்கு அல்லது கருவிக்கு
து எவ்வாறு நிகழ்கிறது. பேர்லோ புUவர், செய்தி ஊடகம் , பெறுநர் |ள்ளன. எமது பாடசாலைகளில் ரியாக சொற்கள், வாக்கியங்கள் னால் வழங்கப்படுகின்றனவா ர் மாணவர்களைகுழப்பத்திற்குள் யாரிக்கப்படுகின்றன, கேட்கப்
லில் தெளிவின்மையும், மயக்கமும் ள் முதலில் தாம் கேட்க, எழுத வினா தொடர்பாக தெளிவு
றுறுதி வாய்ந்த தொடர்பாடல் வேண்டியுள்ளது. பொருத்தமான வசியமாகும். மலையக Uரதேச யோகமும் மாணவர்களின் வயதுக் யமாகும்.
ல தொடர்பாடல் முறைமை இங்கு களில் நடைமுறையில் Uரதேச சிக்கல்கள் இல்லாதிருப்பினும் ப்Uரகமுவ மாகாணம், மத்திய * பிரச்சினைகள் உள்ளன.
5)

Page 77
இஸ்லாமிய பாடசாலை தமிழ் ஆசிரியர்களினாலும் தமிழ் இஸ்லாமரிய ஆசிரியர்களின் ஏற்பட்டுள்ளன. 'ஒரு பொது நி காலம் இதுவரை மலரவில்ை ஆசிரியர்கள் பிரதேசம், பிரதேச 6 அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டிய ே செய்தியை சொல்லுகின்ற ஆசிரிய &60)UUj65 6205 "g560)U' (Barrier ஆசிரியரின் செய்தி சென்றடையா
மலையகப் பாடசாலைகள் களில் வாழும் மாணவர்கள் (ஏ6 களின் உரையாடலை விளங்க தோம். மாணவர்களுடன் வாய்மூ மூலமும் பரிமாறிக்கொள்ள வழி உ
எனிறாலும் இதுவரை வெற்றிகரமான ஒரு தொடர்Uாட என்Uதே உண்மையாகும். அதr இடையேயான கடிதப் போக்கு வருகின்றது. கழதங்கள், தந்திகள் நேர்முகப் பரீட்சைகளிலும் கொண்டிருக்கின்றன.
கைபேசியும் (செல்Uோன் இதனை நிவர்த்தி செய்து வருவது சுத்தம், சுகாதாரம், கல்வி மந்த ( வேலைக்கமர்த்தல் (உடல் ரீதிய தேசிய அடையாள அட்டை "எதிர்க்கணியத்தில் உள்ளது ே உள்ளது எனில் தவறில்லை.
(D60)61)LLJó5U UsTUéF(T60)656 முறைகள் தற்பொழுதுதானர் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. தொ Internet என்Uன அவையாகும்.
எனினும் சாதாரண தொலைபேசி (Landphone) வசதிக
G

களில் கடமை புரியும் மலையகத் பாடசாலைகளில் கடமைபுரியும் "ாலும் சிற் சில சிக் கல்கள் பம மொழியை" பின்பற்றக்கூடிய லயாதலால் ஆரம்பக் கல்வி பழக்கு, மொழிப்பிரயோகம் பற்றிய தவை உள்ளது. இல்லை எனில் ருக்கும் பெறுகின்ற மாணவர்க்கும் ) திரையாக விழ மாணவர்க்கு மலேயே நின்றுவிடுகின்றது.
ரில் மிக மிக பின்தங்கிய பிரதேசங் ர் ஆசிரியர்களும் கூட) ஆசிரியர் சிரமப்பட்டிருப்பதை அவதானித் Dலம் மாத்திரம் அல்லாது கழதம் ள்ளது.
மலையகU Uரதேசங்களில் ல் முறைமை வந்து சேரவில்லை ாவது சாதாரண மனிதர்களுக்கு வரத்து மந்தமாகவே செயற்Uட்டு இன்னுமே அரச நியமங்களிலும், தாக்கம் செலுத் தியே வந்து
) தொலைபேசியும் இன்று ஓரளவு உண்மையே. மலையக மக்களுக்கு போஷனை, வீடின்மை, சிறுவரை ான துஷ்பிரயோகம்) சம்பளம், Uெறாமை போனர்றன யாவும், /ாலவே கழதப் போக்குவரத்தும்
ரின் உள்ளே நவீன தொடர்பாடல் ஒரு சில பாடசாலைகளில் FO)6NogB6B6ů, (Electronic Mail system)
Uாடசாலைகளில் இதுவரை ள் மிகக்குறைவாகவே உள்ளன.
亜>

Page 78
Uாரம்பரியமான அறிவித்த Board) ஒலிபெருக்கி, சுற்று நிரூட Meeting) 65/T60)666, Ub (Assembl போன்றன மூலம் செய்திகள் பரிமா
அதிபரினர் அறையிலிருந் செய்தியை கடத்தும் தொடர் Uாடசாலைகளில் அரிதாக ஒ நடைமுறையில் உள்ளது அவதானி
மலையகத்தில் ஒரு சில அ காலைக்கூட்டம், பாடசாலை பு அவதானிக்கப்பட்டது. எனினும் Uாடசாலை மணி நடைமுறை சமூகத்துடன் தொடர்பு கொள்ளு தொடர்பாடல் முறையையும் ச வேண்டிய தேவை உள்ளது. Un பழைய மாணவர் சங்கம் பிற பாடசாலை பல்வேறு சந்தர்ப்பங்க Uாடசாலை அUவிருத்தி வே6ை இயலும்.
மலையகத்தினை பொறுத் கள் ஆரம்Uப்பிரிவு பாடசாலைகள் ஒரு சில (பெரிய) தரம் 2, சி, பாடகி உள்ளன.
இந்நிலையில் இப்Uாடச பல குறைபாடுகள் உள்ளன. கழ மையானது. மேலும் பாடசாலை காத்திரமான வகையில் இயங் செய்தியை அனுப்புவதிலும், செய் தாமதங்கள் ஏற்பட்டுவருகின்றன
C6

ல் பலகை அறிவித்தல்கள் (Notice Jம், ஆசிரியர் கூட்டங்கள் (Staff y) வழிபாட்டிடங்கள், வகுப்பறை றப்பட்டுவருகின்றன.
ந்து நேரடியாக வகுப்புகளுக்கு ՍՈ Ա-60 (U06ÕՈDé56IT Ա960)60ԱJ&Ս (b éf?6) U (TULégf(T60)6)é56If?GB6)DGBuLU க்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பப் பாடசாலைகளில் கழதம், /ணி Uரயோகிக்கப் படாததும் * பெருமளவு பாடசாலைகளில் யில் உள்ளது. பாடசாலைகள் நம் போது பயன்படுத்தக்கூழய Fாதனங்களையும் Uயனர்Uடுத்த ாடசாலை அUவிருத்திச் சங்கம், நிறுவனங்கள் போன்றவற்றுடன் களில் தொடர்பு கொள்ளல் மூலமே லத்திட்டங்களை முன்னெடுத்தல்
தவரையில் பெருமளவுUாடசாலை ர் தோட்டங்களினுள்ளே உள்ளன. Fாலைகளே தோட்டங்களினுள்ளே
ாலைகளுக்கான தொடர்Uாடலில் தப் போக்குவரத்து இதில் முதன்
அபிவிருத்திச் சங்கங்கள் இங்கு காமை கண்டறியப்Uட்டுள்ளது. தியை பெற்றுக்கொள்வதிலும் கால
返の

Page 79
மலையகத்தில் க.வெ
பரீட்சையில் சிறந்; பெறுவதன் மூலம்
வலுவடையச்
சிறந்த கல்விப் பொதுத் பெறுபேற்றை பெறுவதன் மூல? மாணவர்களின் தொகையை
அனைவரும் அறிந்த விடயமாகும் அதிபரையோ அல்லது கல்விப் ப ஆரோக்கியமானது அன்று. காரணங்களைக் கண்டறிந்து ஆ களையும் தேடிச் செல்வதே சரியாக
அதிபர்களும், ஆசிரிய தேடலையும் பகுப்பாய்வையும் இவ்வாறான அறிவு சார் புதிய உயர்தரத்திற்குத் தகுதி பெறும் ம கூடியதாக இருக்கும். 2008 ஆம் ஆ பெறுபேற்று பகுப்பாய்வின்படி தே 522 பேர் மாத்திரமே தகுதி பெற்றிரு
இது தோற்றிய மாணவர் மற்றொரு வகையில் பருமட்டாகக் தொகையில் 1/4 பகுதியினரே பெற்றிருக்கின்றனர். இத்தொகை கல்வியை மேம்பாடடையச் செ என்று தான் கூறவேண்டும். குறிப் வலயங்களின் பெறு பேறுகள் - கூறுகள் உள்ளமையை மறுத்தல் இ
நுவரெலியா கல்வி வலயம் பகுதியினர் ஆவது க.பொ.த உ வேண்டும். இதுவே ஆரோக்கியம்.
ஆயினும் இது இலகுவான இப்பெறுபேற்றினை நோக்கும் வர்களில் 50 சதவீதத்திற்கு மேல்

பா.த.சாதாரண தரப் த பெறுபேறுகளை - உயர் கல்வியை
செய்யலாம்.
தராதரப் பத்திர சாதாரண தரப் மே உயர் கல்வியைத் தொடரும் அதிகரிக்க முடியும் என்பது 5. எந்த ஒரு பாடசாலையையோ ணிப்பாளரையோ குறை கூறுதல் மாறாக பின்னடைவுக்கான லோசனைகளையும், வழிகாட்டல் ன அணுகுமுறையாகும்.
பர்களும் இவ்வாறானதொரு பெற்றிருத்தல் அவசியமாகும். அணுகுமுறைகளின் ஊடாகவே மாணவர் தொகையை அதிகரிக்க ன்டு நுவரெலியா கல்வி வலயத்தில் நாற்றிய 1930 மாணவர்களிலிருந்து ப்பதாக பகுப்பாய்வு கூறுகின்றது.
தொகையின் 27 சதவீதமாகும். கூறுவதாயின் தோற்றிய மாணவர் க.பொ.த உயர்தரத்திற்கு தகுதி மலையக மாணவர்களின் உயர் ய்வதற்கு போதியதாக இல்லை 1பாக நுவரெலியா போன்ற கல்வி அதிகரிக்கப்படக்கூடிய சாத்தியக் இயலாது.
ந்திலிருந்து தோற்றியவர்களுள் 1/2 பர்தரத்திற்கு தகுதியைப் பெறல் Tன பெறுபேறாக இருக்க முடியும். ஒரு விடயம் அல்ல. மேலும் பொழுது பரீட்சைக்கு தோற்றிய க.பொ.த உயர்தரத்திற்கு தகுதி

Page 80
பெற்ற பாடசாலைகள் மிகக் குள் லைகளில் 03 (மூன்று) பாடசா ை வீதத்திற்கு மேல்க.பொ.த உயர்தர.
25-50 இடையே க.பொ.த பாடசாலைகள் 5பாடசாலைகளா வீதத்திற்கும் குறைவான தகுதியை பாடசாலைகள் க.பொ. த. உயர். பெற்றுள்ளதாக காட்டுகின்றது.
இந்நிலை மலையகத்தின் செய்யும் இலக்கிற்குத் தடையா இந்நிலை மாற்றம் ஏற்படுவதன் மாணவர் தொகையை அதிகரிக் குறைவானோர் க.பொ.த உ பாடசாலைகள் தொடர்பாக கல் இப்பாடசாலைகள் எதிர்நோ ஆசிரியர் பற்றாக்குறை, வளப்பற் இன்மை, மாணவர்களின் அசிர பெறுபேற்றினை பாதிப்படையச் ங்களுள் சிலவாவது காரணமாக தர க.பொ.த உயர்தர பாடசா மறைக்கப்படும் பல புதிய பிரச்சி முன்னணிப் பாடசாலைகளில் உள்
டீன் ஏஜ் பருவத்திற்கே மாத்திரமல்லாது வேறு பல தீ பாடசாலைகளில் பரவி வருகி விடயமாக இருந்து வருகின்றது. பாவனை, சிகரட் போதைப் புகை க.பொ.த சாதாரண, க.பொ.த செலுத்தும் தாக்கம் பற்றி இன்னும் இல்லை. இந்நிலை க.பொ.த சா குறிப்பிட்டவீதம் பாதிப்படையச்

ஊறவாகவே உள்ளன. 38 பாடசா லகளே (50 வீதம் - 100 வீதம்) 50 ந்திற்கு தகுதியைப் பெற்றுள்ளன.
உயர்தரத்திற்கு தகுதியைப் பெற்ற க உள்ளன. ஏனையவை யாவும் 25 பயே காட்டுகின்றன. அதாவது 30 தரத்திற்கு குறைவான தகுதியை
உயர் கல்வியை மேம்பாடையச் க (Barrier) உள்ளது எனலாம். மூலமே உயர் தரக் கல்விக்கான க இயலும். 25 சத வீதத்திற்கும் யர் தரத்திற்கு தகுதி பெறும் பனம் செலுத்தப்படல் வேண்டும். க்கும் பிரச்சினைகள் என்ன? றாக்குறை, முறையான நிருவாகம் த்தை போன்ற பல விடயங்கள் செய்யலாம். அல்லது இக்காரண இருக்கலாம். க.பொ.த சாதாரண மலைகளில் அதிபர்களால் மூடி நினைகளும் உள்ளன. இவை பல
Tளன.
உரிய காதல் கடித விவகாரங்கள் ப விடயங்களும் கூட மலையகப்
ன்றன என்பதே கவலைக்குரிய போதைப் பொருள் பாவனை, மது கப் பழக்கம் என்பன அவையாகும்.
உயர்தர வகுப்புகளில் இவை , மே முறையான சரியான விபரங்கள் தாரண தரப் பெறுபேற்றினை ஒரு செய்கின்றது.
59

Page 81
இப்பிரச்சினைகளுக்கெ பாடுகள் பாடசாலைகளில் முன்ெ கேள்வியாகும். அவ்வாறு எடுக்க சார்ந்த ஆசிரியர்களினால் அ6 எனிUதே யதார்த்தமாகும். ஆசிரியர்கள் இனிமையும் அ களினாலும் இத்துறை தொட சிக்கல்களை தோற்றுவிக்கின்றன
உளவளத்துறைச் செயற் வலய மட்டத்திலும் கூட முறை அனைத்து க.பொ.த சாதாரண உளவளத்துறை (Counseling) ( க.பொ.த சாதாரண தர பெறுபேற் காரணிகளில் சங்கிலித்தொடர் ே ஆகையால் க.பொ.த சாதாரண இலக்கை அடைய தீ திட்ட செயற்பாடுகளும் வலய மட்டத்திe மாணவர், பெற்றோர் போன்ற அ வீறுகொண்டெழுதல் வேண்டும்.

ல்லாம் உளவளத் துறை செயற் னடுக்கப்Uடுகின்றனவா என்Uதும் ப்Uட்டாலும் முறையாக இத்துறை வை முன்னெடுக் கப்படவில்லை உளவளத்துறையைச் சார்ந்த திபர்களினாலும் ஏனையோர் Uான விளக்கமின்மையும் Uல T.
/ாட்டில் ஈடுபடவும் வழிகாட்டவும் யான வேலைத்திட்டம் இல்லை. தர வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கும் /யிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும். றை உயர்த்துதல் என்பது பல்வேறு பால தொடரும் ஒரு நிகழ்வாகும். தரப் பெறுபேற்றை உயர்த்தும் ங் களும், கழன உழைU /ம் ல் மாத்திரமல்ல அதிபர், ஆசிரியர், அனைத்துத் தரப்பினர் மத்தியிலும்

Page 82
2009 க.பொ.கு.சாதார6
IDGODGOVOJć5 UTLEPIGOD
2009 ஆம் ஆண்டுக்கான பேறுகள் வெளியான பின்னர் ஒன்றினைக்கல்விஅமைச்சு மேற்
இது வழமையானதொரு ரீதியாக பிரதான பாடங்களில் பின்னடைந்துள்ளமை கண்டறியப்
ØBøóflu fffluunta uor762/u‘ul-Affö6?u/n7aö6?/ காணப்பகு 6665 62upnial பார்க்கும் யே
62upnial
6Bacioupuyub 6assrofortiful
கணிதம், விஞ்ஞானம், த லேயே பெரும் பின்னடைவு ஏற்ப ள்ளது. மொழியை பொறுத்தவன் வீதமானோர் சித்தியடையவில்ை ஏற்பட்ட ஒன்றல்ல என்பதும் இப்பிரச்சினை ஆரம்பிக்கின்றது
தேசிய ரீதியாக மாத்த இந்நிலைமையே காணப்படுகின் பார்க்கும்பொழுது ஆங்கில மொ கொள்ளப்படல் வேண்டும். கடந் இவ்வாறே உள்ளது.
G

0ண தர பெறுபேறுகளும் ல மாணவர்களும்
க.பொ.த சாதாரணதர பெறு அது தொடர்Uான பகுப்பாய்வு கொண்டுள்ளது.
நடைமுறையே, இதன்Uழ தேசிய மாணவர்களின் பெறுபேறுகள் Uட்டுள்ளது.
த மாத்திரமன்ை ம் இங்கிைைமையே கின்றது.
தொடர்பாக ாது ஆங்கிை
சித்தி
a:afavóólcó -ன் வேண்ரும்
மிழ், சிங்களம் ஆகிய Uாடங்களி Iட்டுள்ளதாக சுட்டிக் காட்டப்Uட்டு ரையில் தமிழ் மொழியில் 25 சத ல. பொதுவாக இந்நிலை திடரென இடைநிலை வகுப்புகளிலேயே என்பதும் ஓர் உண்மையாகும்.
திரமல்ல, மாவட்ட ரீதியாகவும் றது. இதில் மொழி தொடர்Uாக றி சித்தி இன்மையும் கவனத்தில் த பல ஆண்டுகளாக இவ்விடயம்

Page 83
மாகாண, வலய, கோட்ட மட்ட தொடர்பாக கவனம் செலுத்தப் Uரச்சினைகள் உள்ளன. சில
விஞ்ஞானம் போன்ற பாடங்களு முன்னெடுக்கப்படுகின்றன என்U
எனினும் தொடர்ந்து
மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கேள்விக்குறியாகும். உதாரணமா கோட்டம் மூன்றில் (ஹோல்புறு விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம் போ செயற்றிட்டங்களை சனி, ஞாய இதனை சில நிலையங்களில் Uய ஆர்வம் காட்டாமையால் இதுபற்ற பிரதிபலிப்Uாககுறிப்பிட்ட வரவுகு Uயிலும் மாணவர்களின் பெற் செய்யப்பட்டது.
2009 ஆம் ஆண்டு பரீட்ை தரம்) வெளிவந்தவுடன் வரவு குே மாணவர்களினி அடைவு மட்( நுவரெலியா கல்வி வலயத்தி பகுப்பாய்வின் படி தமிழ் மெr தோற்றிய 1929 மாணவர்களில் ஏறத்தாழ 500 (499) மாண சித்தியடையவில்லை எனர்U வகுப்புகளில் பயிற்றப்பட்ட ஆ தமிழ்மொழியில் மாணவர்களின் ே
ஆங்கில மொழியிலும் பார்க்கலாம். 1928 பேர் தோற்ற
ஏறத்தாழ 1637 பேர் சித்தியடை இதற்குUலகாரணங்கள் உள்ளன
நீண்டகாலமாக போதிய ”محبر
காரணமாகும்.
நீண்ட காலம் ஆசிரியர் ”محبربر
ஆங்கில அடிப்படை அறிவு
G

மேற்Uார்வைகளின்போது இது ாட்டுள்ளது. எனினும் இதில் பல வலயங்களில் மொழி, கணிதம், ந்காக விசேட வேலைத்திட்டங்கள் து உண்மையே.
தேர்ச்சியாக ஆசிரியர்களும்,
ஒத்துழைக்கின்றனரா என்பது க நுவரெலியா கல்வி வலயத்தின் JTé) world Vision 2009 (35600fg}(b, னர்ற Uாடங்களுக்காக விசேட பிறுகளில் ஏற்படுத்தி இருந்தது. ன்ற மாணவர்கள் பயன்படுத்திட ரி மீள ஆலோசிக்கப்பட்டது. இதன் நறைவான மத்திய நிலையங்களில் றோர்களை சந்திக்க ஏற்Uாடு
ச பெறுபேறு (க.பொ.த.சாதாரண றைவான நிலையங்களில் Uயின்ற டம் குறைவாக காணப்பட்டது. னர் 2008 ஆம் ஆணிடுக்கான ாழியும் இலக்கியமும் பாடத்திற்கு பு30 மாணவர்கள் சித்தியடைய Tவர்கள் தமிழ் மொழியரில் தை காட்டுகினிறது. ஆரம்ப சிரியர்களின் பற்றாக்குறையால் தேர்ச்சிகுறைவாக காணப்Uட்டது.
மிகக் குறைவான சித்தியைப் சித்தி பெற்றோர் 29 பேரே ஆகும். யாமை பெரும் பின்னடைவாகும்.
ஆங்கில ஆசிரியர்கள் இன்மை ஒரு
இல்லாமையால் மாணவர்களுக்கு |இன்மை மற்றொரு நிலையாகும்.
2)

Page 84
இதன் விளைவாக அந்த திட்டங்கள் முழக்கப்Uடான
பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர்க கற்பிக்ககூடிய ஆசிரியர்க
379 ஆசிரியர் நியமன ஆங்கில ஆசிரியர் கிை பெறவேண்டிய நிலைய எதிர்பார்க்க முழயாதுல்
2010 இல் பெறுபேற்றில்
எதிர்பார்த்தல் இயலாது. 2008
தோற்றிய 1886 பேரில் 60 Uேரே சித்தியடையவில்லை. விஞ்ஞான பு5|Uேரேசித்தியடைந்துள்ளனர்.
கணித, விஞ்ஞான பாட விடய
t
ഗ്
ஆசிரியர்கள் போதிய அள தொடர்ச்சியாக இப்Uா இயலாமை, பதிலீடாக ஆசிரியர்கள் இ 3I79 ஆசிரியர் நியமன இல்லாமையால் கற்U அவர்கள் எவ்விதUயிற்சி இயல்பாகவே தொடர் கணிதவிஞ்ஞான பாட'ப θ (D6υ(Τρ.
கணித, விஞ்ஞான ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர் கலாசாலைகளுக்கு வலயத்தில் இரண்டொரு வருட எதிர்Uார்க்கலாம்.
○

நந்த வகுப்புகளுக்கு உரிய பாடத் DUO.
ள் குறைவும் பதிலீடாக ஆங்கிலம் ளை தேடவேண்டி உள்ளம்ை.
ந்தில் நுவரெலியா வலயத்திற்கு டத்திருப்பினும் அவர்கள் பயிற்சி ரிலுள்ளமையால் பெறுபேற்றை ர்ளது.
இந்நிலை மாறியிருக்கும் என ஆய்வின்Uழ கணித பாடத்திற்கு
சித்தியடைய ஏனைய 1276 பேர் Uாடத்திலும் தோற்றிய 1923 பேரில் 472 பேர்சித்தியடையவில்லை.
ங்கள்
rவுஇல்லாமை டங்களை முறையாக கற்Uரிக்க
இன்மை த்தில் பலர் போதிய அனுபவம் க்க சிரமப்பட்டமை அத்துடனர் யுமின்றி நியமனம் பெற்றமை. *ந்து வரும் மனோ ரீதியான யம்" போன்ற பல காரணங்களைக்
" இன்று பலர் நியமனம் பெற்று சென்றுள்ளமையால் நுவரெலியா உங்களில் நல்ல பெறுபேறுகளை
3)

Page 85
எவ்வாறெனினும் கணித, விஞ்ஞ வட்டம் உடைக்கப்Uடல் வேண்டும்
கடந்த காலங்களில் மத்த வேலைத்திட்டங்களை இ
இந்திய ஸ்தானிகர் உ ۶ی
அUவிருத்தி.
விஞ்ஞான உபகரணங்கள் ۶ی
عصر
விஞ்ஞான/கணித ஆசிரி
இந்திய ஆசிரிய நிபுணர் ۶ی
ՍԱմՈÙԺ:561
ஆசிரியர்களுக்கான இந் ۶ی
இந்தியாவில்Uட்டப் படிப் ”محصبر
போன்ற Uல செயற்றிட்டங்கள் வி.இராதாகிருஷ்ணனர், எஸ்.ஆ முன்னெடுக்கப்பட்டன.
நினைவு கூரத்தக்கது.
குறிப்Uாக இந்திய உத6 பிள்ளை, காத்திரமான பல வே6 செயற்பட்டமை நன்றியுடன் நிை வேலைத்திட்டங்கள் முன்னெடு செயற்பாடுகள் விஸ்தரிக்கப்பட முன்வரல் வேண்டும்.
தேசிய ரீதியாக கணித, Uாட அUவிருத்திக்கு வேை முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும். நிறுவனம் முன்னெடுத்த கணித ( Uெற்ற மாணவர்களினர் அை வேலைத்திட்டம் போன்ற விசேட
C

ான துறைக்கான தடையான நச்சு
திய மாகாண கல்வி அமைச்சு பல தற்காக முன்னெடுத்தது.
.தவியுடனான விஞ்ஞான கூட
ர் வழங்கல்.
பர்களுக்கான செயலமர்வு
களின் உதவியுடனான கற்பித்தல்
தியப் புலமைப் பரிசில் பயணம்
பைப் பெற வழி
ர் முன்னாள் அமைச்சர்களான அருள்சாமி Uோனர்றோர்களால்
வி ஸ்தானிகராக இருந்த ராஜன் லைத் திட்டங்களை முன்மொழிந்து னவு கூரத்தக்கது. தொடர்ந்து இவ் க்கப்படுவதுடன் மேலும் இதன் மத்திய மாகாண கல்வி அமைச்சு
விஞ்ஞான, தமிழ்மொழி, ஆங்கில லத் திட்டங்கள் மெணி மேலும் DAGBg5(8UnT6ð 2008, 2oo9 656f6ð “GTZ” /ாட அபிவிருத்தி (20-30 புள்ளிகள் டவு மட்டத்தை அதிகரித்தல்) வேலைத்திட்டங்களே தேவை.
4)

Page 86
இது போன்ற வேலைத் போது முதலில் பெற்றோர்களை கலந்துரையாடுவது நல்லது. நுக மல்லாது பொதுவாக மலையகத் இவ்வேலைத்திட்டங்கள் அவசியம்

திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்படும் T பிள்ளைகளுடன் அழைத்துக் பரெலியா வலயத்திற்கு மாத்திர தின் ஏனைய வலயங் களுக்கும் மானவையாகும்.
- காட்ட .
- அ.
75)

Page 87
I DC Cl) je 5 J de B co, விருத்திமுறை பயன்
ஒரு நாட்டின் அபிவிருத்தி வகிக்கின்றது. நாட்டினது செய திட்டமிடும் வேளையில் நாட்டின திட்டமிடவேண்டியுள்ளது. மேலும் மூலமே எதிர்பார்த்த இலக்கை அ Uலநாடுகள் உணர்ந்துள்ளன.
இந்நோக்கிலேயே பாடச தொடர் மதிப்பீட்டுச் செயற்பா பட்டுள்ளது. உள்ளீடுகள் கல்விக பட்டாலும் அதற்குரிய வெளியீட்ை அவசியமாகும்.
காலத்துக்குக் காலம் இ இடம்பெற்று வந்துள்ளன. எனி மாற்றமடைந்தே வந்துள்ளன. ஆரம்பத்தில் வட்டாரக் கல்வி Inspector) இருந்த காலத்தில் { வருடத்திற்கு ஒருமுறை வருடாந்த Return Form) 9 g(l)6(Tab UsT6)) அதிகாரத்துவம் வாய்ந்ததாக கான இம்முறை மாற்றமடைந்தது. இ (Supervision) (p60D 9qpaldigs ஆசிரியர்களின் செயற்றிட்டங்க ஒழுங்குப்படுத்தவும் செயற்றிறன் ந
இன்று பல கல்விச் சிந்தன செய்தல் தவிர்க்கப்பட்டு உதவி செ நிலைக்கு மாறி உள்ளது. இந்தப் பு என்ற எண்ணக்கரு வலுப்பெற் படுகின்றது.
ஆலோசகர் (Guide) 6
உதவியாளர் (Mentor) என்ற Uங்ை வேண்டியுள்ளமைகுறிப்பிடப்படே
○

லகளில் பண்புசார் படுத்தப்படுகின்றதா
யில் கல்வி மிக முக்கிய இடத்தை ற்றிட்டங்களை தூரநோக்குடன் து தேவைக்கு ஏற்ப கல்வியையும் அத்துறையை மதிப்பீடு செய்வதன் புடைய இயலும் என்பதை இன்று
லை என்ற கட்டமைப்புக்குள் ஒரு டு மிக அவசியம் என்றுணரப் காக எவ்வளவுதான் கொட்டப் _ப் பெறமதிப்பீட்டுச் செயற்றிட்டம்
து தொடர்Uான செயற்பாடுகள் னும் அவை காலத்துக்கு ஏற்ப Ud'éfég565 (Inspection) (1565 9.g5a5(Tdfab6ft (Circuit Education இருந்த முறையாகும். அவர்கள் 5 அறிக்கைப் பழவத்தை (Annual த்தார்கள். இம்முறை மிகவும் னப்Uட்டமையால் காலப்போக்கில் தற்குப் பதிலாக மேற்Uார்வை வந்தது. மற்றொரு வகையில் களை மேற்பார்வை செய்யவும் டைமுறைக்கு வந்தது.
)னகளின் தாக்கத்தால் அதிகாரம் ப்தல் அல்லது உதவி மேற்பார்வை ன்னணியில் 'பண்புசார் விருத்தி" ] இன்று இம்முறை பின்பற்றப்
Jafg5 6)& UU6)d CFacilitator), கயே மேற்பார்வைக்குழு எடுக்க வண்டிய ஒன்றாகும்
Ꭷ

Page 88
கல்வித்தரத்தை உறுதிப்படுத்தல் நோக்காக பண்புசார் அபிவிருத்தி
30 பாடசாலைகளில் செய உதவியுடன் 560 அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இந் மட்டத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு அமுலாக். தரங்களும் 180 சுட்டிகளும் 900 அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.
பண்புத்தர் சுட்டிகளின் கணித்தல் இச் செயற்றிட்டத்தின் பரவலாக எல்லா விடயங்களையு இம்முறை பாடசாலையை முழு பிரதான வகுதிகள் 7 (ஏழு) மை தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.
கல்வித் தர உறுதிப்பாடு ெ அடுத்த முக்கிய விடயம் அறிக்கை அளித்தலாகும். இதன் மற்றொ வழங்குதல், பின்னூட்டல்,வழிகாட்
இச் செயற்பாடுகளை மா கோட்ட மட்ட மேற்பார்வைகளின் மேற்பார்வைக்குரிய தலைவர்கள் மூலமே இந்நோக்கத்தை அடைதல்
கல்வி அலுவலகங்கள் எர் அபிவிருத்திக்கான கல்வித்தர என்பது விமர்சனத்திற்குரியதாகு கள் நடை பெறுகின்றனவா? வல பாடத்திற்கு பொறுப்பான பா றார்களா? மேற் பார்வைக்கா? வழங்கப்படுகின்றனவா?

(Quality Assurance) மிக முக்கிய கொண்டுள்ளது.
ற்படுத்தப்பட்டு வளவாளர்களின் , ஆசிரியர் ஆலோசகர்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டம் மாகாண டு வலய கோட்ட மட்டத்திற்கும் கப்பட்டு வருகின்றது. 53 பண்புத் க்கும் அதிகமான நியதிகளும்
அடிப்படையில் புள்ளிகளைக் சிறப்பம்சமாகும். பன்முக ரீதியாக ம் உள்வாங்கி மதிப்பீடு செய்யும் மையாக பார்க்க முயலுகிறது. யமாக கொண்டு கல்வியில் தரம்
தாடர்பான இச்செயன் முறையின் க தயாரித்து பாடசாலைகளுக்கு ந அம்சமான ஆலோசனைகள் டல்போன்றன தொடர்கின்றன.
காண மட்ட மேற்பார்வை, வலய, 7 போது சிறப்பாக முன்னெடுக்க ர் (Team Leaders) திட்டமிடுவதன்
இயலும்.
தேளவு பாடசாலையின் கல்வித்தர உறுதிப்பாட்டை செய்கின்றன ம். திட்டமிட்டப்படி மேற் பார்வை மயத்திலிருந்து கல்வி அதிகாரிகள், சிப்பாளர்கள் வருகை தருகின் ன வாகன வசதிகள் முறையாக
7

Page 89
கல்வித் தர அUவிருத்திக்காக தரிசனத்தை கரிசனையுடனர் & வினாக்களாகும். செயல் அமர்வுக உருவாகி விட்டமையால் அவர்க செயற்பாடு திசை திரும்பி வருவ யுடன் அவதானித்துவருகின்றார்க
இலங்கையின் கல்வி வ பல நல்ல அறிமுகங்கள் நடை கல்விப் பணிமனைகளின் நோக் ஆசிரியர்களினர் "ஏனோ தீ காரணங்களாகும்.
"இத் திட்டத்தை இவ்வ Uggu660)60T (Performance) g5(T6) குரிய விடயங்கள் பல கவனத்தில் ஏற்றம் நீக்கப்படும்" என ஏதும் வர்களாக பலர் இருக்கின்றார்கள்
எவ்வாறெனினும் உண்ை பாட்டு செயற்பாட்டை ஒரு நல்ல கொள்ள நிறையவே வாய்ப்பு: மேம்படுத்த பல பன்முகப் பார்: களிடையே விரிவாக்க இயலும். இ தரமான கல்வியை வழங்க இயலும்

Uணிப்Uாளர்கள் Uாடசாலை ]சய்கின்றார்களா? போன்றன ளின் குகைகளாக Uணிமனைகள் ளின் பார்வை, வீச்சு, நோக்கு, தை கல்வியியலாளர்கள் கவலை 6T.
ரலாற்றில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முறையில் வெற்றி பெறாமைக்கு கு திசை மாறியமையும் அதிபர், 5(T(560T(T' செயற்Uாடுகளுமே
ளவு காலத்தில் செய்து இந்தப்
வேண்டும் அல்லது தண்டனைக் எடுக்கப்படும் பதவி ஏற்றம், பழ இன்மையால் கடப்Uாடு இல்லாத T.
மயில் இக் கல்வித் தர உறுதிப் அதிபர் முறையாக பயன்படுத்திக் ர்ளது. பணிபுசார் விருத்தியை வையை இதன் மூலம் ஆசிரியர்
தன் மூலம் தரமான சமூகத்திற்கு ).

Page 90
மலையகமும் ம
சிறுவர் சிறுமிகளுக்கு உள்ளதா? மகிழ்ச்சிகரமான வகுப் இலங்கையில் அவ்வப்போது அ தற்போது செய்யப்பட்டு வருகி முழுமையாக மாணவனை அல்ல உள்ளதா எனர்ற வினாவைத் துறையிலிடுபட்டிருப்பவர்களுக்குக
இந்த வகையில் மலையக இன்று மலையகக் குழந்தைக வருவதையே நாம் அனைவரு சிறார்களுக்கு வறுமைச் சுமையுட Uாரம்பரியமான தேயிலைச் செய் ஒரு மக்கள் கூட்டம் தனது வா உள்ளது. இதிலே தோட்டத் தொழி இன்மை, வேலை நாட்கள் கு5 இன்மை
பாடசாலை வகுப்புத்தரம் மாணவ
0. 9A 9B
10A
10B
11A
11B
இன்னும் புதிய பழத்த கூட்ட Uரதேசங்களிலே வேலை கிை வருகின்றன.
இன்று பல மலையகப்
கிழக்கு நோக்கிப் புறப்பட்ட வணி விசேடமாக கொழும்பிலுள்ள சாலைகளுக்கும் வேலைக்குச் ெ விதிவிலக்கல்ல. வறுமை, வரு நாட்கள் தோட்டங்களில் வழ கல்யாண தேவைகளின் அழுத்த வீட்டை விட்டு வெளிச்செல்லு செல்லும் பிள்ளைகள் பல பிற வருகின்றனர்.
C

த்திய கிழக்கும்
கல்வி மகிழ்ச்சிகரமானதாக Jறைக் கற்பித்தல் நிகழ்கின்றதா? |றிமுகம் செய்யப்Uட்ட அல்லது ன்ற கல்விச் சீர்திருத்தங்கள் து பாடசாலையை சென்றடைந்து தொடுக்கும் போது கல்வித் ரியான விடை தெரியும்.
த்தைப் பற்றிக் கூற வேண்டுமா? ளூக்கு கல்வி ஒரு சுமையாகி நம் காணுகிறோம். மலையக ன் கல்வியும் சுமையாகி வருகிறது. கையில் 200 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ழ்வாதாரத்தைத் தேடிட வேண்டி லாளர்களின் வறுமை, வருமானம் றைப்பு, சுகாதாரம், போஷாக்கு
ர் தொகை வெளிநாடு சென்றவர்கள்
40 12
40 13
40 24
35 08
35 08
35 08
த்தினருக்கு தமது வாழ்விடப் டக்காமை என்பன சுமையாகி
பெண்கள், தாய்மார்கள் மத்திய rணம் உள்ளனர். இளம் Uெண்கள் வீடுகளுக்கும், ஆடைத் தொழிற் சல்கின்றனர். ஆண்களும் இதற்கு மானம் இன்மை, உரிய வேலை ]ங்கப்Uடாமை, Uள்ளைகளினர் ம் போன்ற பல காரணங்களினால் ம் குடும்Uத்தவரால் பாடசாலை "ச்சினைகளுக்கு முகங்கொடுத்து
e)

Page 91
கொழும்பு அல்லது வெ வர்களின் தொகை தோட்டத் காரணமாக நாளுக்கு நாள் அதிகர பிரதேச பாடசாலையில் தரம் 9A, 9 கல்வி கற்கும் மாணவர்களிடையே மலையக பாடசாலைகளுக்கு | பாடசாலைகளுக்கு ) மாணவர்கள் என்பதற்கு ஒரு காரணமாக இத ை
வெளிநாடு சென்றோர்கள் பாட்டிமாருடனேயே வாழ்கிறார் அல்லது தாய் வெளிநாடு செல் பராமரிக்கப்படுகின்றார்கள். இ. 'காப்பு' கிடைக்குமா என்பது பார்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும் வீட்டு வேலைகளையும் செய்யவே
உதாரணமாக வீட்டிலி பராமரித்தல், சமையல் செய்தல், . அவைகளை பராமரித்தல், உடைக் இருப்பின் அவ்வேலைகளை செ வேலைகளை செய்கின்றனர்.
சிறுவர் துஷ்பிரயோகம் னவும் (இல்லத்து சூழலில்) நடை வருகின்ற ஒரு சில விடயங்கள் ச இவர்களுக்கு படிப்பதற்கு ஏற்ற தொடர்ந்து பாடசாலை செல்வதற்
மேலும் இதனை ஆர. பார்ப்போமானால் (தரம் 1- தரம் வளர்ச்சிக்கு இதுவும் ஒரு தடைக்க

ளிநாடு செல்லும் மலையகத்த துறையின் வருமான வீழ்ச்சி த்தே வருகின்றது.குறிப்பிட்ட ஒரு A, 10A, 10B, 11B, 11B வகுப்புகளில் நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வின்போது (குறிப்பாக பெருந்தோட்டத்து 7 ஏன் ஒழுங்காக வருவதில்லை
னக் கொள்ள முடிந்தது.
ளின் பிள்ளைகள் பெருமளவில் கள். பராமரிக்கப்படுகிறார்கள். ன்று விட்டால் தகப்பன்மாரால் தனால் ஒரு பிள்ளைக்கு உரிய உளவியல் ரீதியாக சிந்தித்துப் 5. இந்நிலையில் இம்மாணவர்கள்
ண்டியவர்களாக உள்ளனர்.
ருக்கும் சிறு குழந்தைகளை ஆடு, மாடு இருப்பின் புல் அறுத்தல், களை சலவை செய்தல், தோட்டம் சய்தல் போன்ற இன்னோரன்ன
பாலியல் துஷ்பிரயோகம் என்ப பெறுகின்றன என்பதற்கு வெளி Tட்சி பகர்கின்றன. இந்நிலையில் மனநிலை இல்லாதிருப்பதோடு தமுடியாமல் உள்ளது.
ம்ப வகுப்பு பாடசாலைகளில் 5 வரை) மலையகத்தின் கல்வி கல்லாகி வருவதை உணரலாம்.

Page 92
பாடசாலை "ஆ"
குறிப்பிட்ட ஒரு பாடசா ஜனவரியிலிருந்து தொடர்ந்து
மாணவர் தொகை
28
22
18 20 29
17
19 18
16
த
ம்
மாணவர் வரவுகுறைவாகவே கr வகுப்பு மாணவர்களின் பெற்ே பெருமளவு பெற்றோர் வெளிநாடு பேர் மத்திய கிழக்கு அல்லது பி சென்றோராகக் காணப்Uட்டனர்.
தொடர்ச்சியாக மாணவர் மட்டத்தில் பின் தங்கி இருப்பது அற்றவர்களாக'வீட்டுச்சுகம்"கணி
அவர்களது உடைகள், பட்டதுடன் இடர்Uடல்" காரண வரிசையை விரும்புபவர்களாகவ கல்வியானது சுமையை ஏற்றுவ: போதுகுழந்தை பாடசாலையை ெ
புத்தகப் பையை காை அவனது சுமை ஆரம்பிக்கின்ற ஆரம்பக் கல்வியில் இருக்கின்ற செயற்பாட்டுக் கல்வி மலையகUா
G

லையின் குறித்த ஒரு வகுப்பில்
வெளிநாடு வெளி மாவட்டம்
06 04 04 02 02 03 05 O1 03 06 02 O3 03 06 05 02 03 04
Tணப்Uட்டது. இது விடயமாக இவ் றார் பற்றி அறியமுற்பட்டபோது
சென்றிருப்பது தெரிய வந்தது. 33 ற மாவட்டங்களுக்கு தொழிலுக்கு
வராமையால் அவர்கள் அடைவு து கண்டறியப்பட்டதுடன் ஆர்வம் ர்டவர்களாகவும் காணப்Uட்டனர்.
சுகாதாரம் மோசமாக காணப் rமாக Uயந்தவர்களாகவும் Uன் ம் திகழ்ந்தனர். பாடசாலையிலும் நாக ஆசிரியர்களால் ஆக்கப்படும் வறுக்கின்றான்.
லயில் எடுத்து மாட்டும் போதே றது. சுதந்திரமாக மாணவர்கள் ார்களா? மாணவர் மையக் கல்வி டசாலைகளில் முறையாக அமுல்

Page 93
படுத்தப்படுகின்றதா? உடல், உ6 கள் எவ்வாறு ரம்மியமான ஒரு கு எம் கல்வித் துறையின் மீது | கணைகளுக்கு இதய சுத்தியோடு | கூறக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் தொழிற்றுறையில் ஈடுபடும் சூழலி வேறுபாடுகள் காணப்படவே செய்
ஒரு சமூகத்தின் கல்வி எ குறிப்பிட்ட பாடசாலையை போ அறிவு மட்டத்திலும் கூட தங்கி இ களின் கல்வித் தரம் அதிகரிக்க அங்கத்தவர்களின் கல்வித் தரமும் கூட மேன்மை அடையும். பெற்றே களுக்கான கல்விசார் விழிப்பு பெற்றோர் ஆசிரியர்/ அதிபர் சந். கல்வி தொடர்பாக பாடசாலை 8 சிந்தனைகள் இங்கு கவனத்தில் ஆகும்.
மலையகத்தில் ஏற்பட்டு 6 அல்லது பிற மாவட்டங்கள் செல் இயலாத ஒன்றாகவே காணப்படும் சமூக நிறுவனம் என்ற வகையி பாடசாலைச் சூழலில் வளர் பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் பால் கடப்பாடு உள்ளது. மலையக பாட். பிரச் சினைகளை இனங்கா பரிகாரங்களைத் தேட வேண்ட உள்ளது. மீண்டும் மீண்டும் ஏற் பிரச் சினைகள் இம் மக்கள் மண்ணிலிருந்து பெயர்த்து எடுத்தி
விக்டோரியா திட்டம், ெ மலைத் திட்டம் இப்படி எத்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் ' மண்ணிலிருந்து சுரண்டிச் செல் வளங்கள் இந்த மண்ணில் மக்க யதார்த்தமாகும்.

T ரீதியாக இம்மலையக மாணவர் சூழலில் கல்வி பெறுகின்றார்கள்? வீசப்படும் இந்தக் கேள்விக் நாம் காய்தல் உவத்தலின்றி பதில் ம். 99 சதவீதமானோர் தோட்டத் ல் கற்கும் மாணவர்களிடமும் பல கின்றன.
ழுச்சியும் கூட அச்சூழலில் அல்லது Tஷிக்கும் பெற்றார்களின் கல்வி ருக்கின்றது எனலாம். பெற்றோர் 5 அதிகரிக்க குறிப்பிட்ட குடும்ப b, சமூக இசைவாக்கமும் நகர்வும் மார்களுக்கான கல்வி, பெற்றோர் "ணர்வூட்டல், முதியோர் கல்வி, திப்பு, கலந்துரையாடல், மாணவர் சமூக கூட்ட செயற்பாடு போன்ற கொள்ளப்பட வேண்டியவைகள்
பரும் வெளிநாடு செல்லும் 'படலம்' லும் போக்கு தடுத்து நிறுத்தப்பட நின்றது. எனினும் பாடசாலை ஒரு லும் மாணவர்கள், குழந்தைகள் பவர்கள் என்ற வகையிலும் ல் அக்கறை செலுத்த வேண்டிய சாலைகளில் இது போன்ற சமூகப் ன வேண்டியதும் அதற்கான உயதும் காலத்தின் தேவையாக பட்டு வரும் சமூக பொருளாதார கூட்டத்தை இந்த மலையக டவே ஏதுவாகி வருகின்றது.
காத்மலைத்திட்டம், மேல் கொத் னை திட்டங்கள் மலையகத்தில் கீரையும்', 'மின்னையும்' இந்த 5வதாக உள்ளதே தவிர இந்த ளுக்கு உரமாகவில்லை என்பதே
2)

Page 94
இளைஞர், யுவதிகளுக்கும் பிரதேசத்திலேயே வேலை வா பிள்ளைகளை விட்டு பெற்றோர் ஏற்படுவதைக்குறைக்க முழயும்.
இந்தச் சவாலை எதிர்ெ மலையகக் கல்விக்கு விழிப்புண வெறுமனே தத்தமது பயிற்சியின் னையை அணுகுதல் இயலாது. ச களால் கூட மிகச் சாதாரணமான முரண்பாடுகளை அணுக முடிய இவ் வேளையில் பிள்ளைகள் எ 'காப்பு" தொடர்பான பிரச்சி: வேண்டியவை ஆகும்.
தாய், தந்தையை பிரிதல்க உணர்வு, ஏக்கம், தேவை பூரண விடயங்கள் உளவளத் துணை வேண்டியவை ஆகும். நெருக்கீடு யாவும் இவ்வாறு செய்யப்படவே6
(O60)D6OULUÓE5 UV(TUL5F(T60)D6DÓE667 மிகக் குறைவாகவே காணப் விழிப்புணர்வு இன்னும் ஏற்பட நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகி நிறுவனங்கள் மலையகப் பாடசா கவனம் எடுத்து ஆற்றுப்படுத்தும் (56υ00.

), தொழிலாளர்களுக்கும் தத்தமது ப்ப்புக்கள் கிடைக்குமேயானால் வெளியேறும் துர்ப்பாக்கிய நிலை
காள்ள நாம் தயாராவதன் மூலம் ர்வு ஊட்ட இயலும், ஆசிரியர்கள் மூலம் மாத்திரம் இப்புதிய பிரச்சி ாதாரண பயிற்சி பெற்ற ஆசிரியர் T பிள்ளைகளின் பிணக்குகளை, Tதுள்ளமை கண்டறியப்Uட்டுள்ள நிர்கொள்ளும் உடல், உள ரீதியான னைகள் விசேடமாக அணுகப்பட
ாரணமாக ஏற்படக்கூடிய தனிமை ாத்துவம் பெறாமை தொடர்பான செயற்பாடுகள் மூலம் கவனிக்க களால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் ண்டியவை ஆகும்.
ரில் உளவளத்துணை செயற்பாடு படுகின்றது. இது தொடர்பான Tத நிலையில் அதற்கான தேவை ன்றது. GTZ (ஜி.டி.இஸட்) போன்ற லைகளில் இது விடயம் தொடர்Uாக செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்

Page 95
OG ODGOVOUS LUTLET
காலங்களில் அரசி
மலையக கல்வி வரலாறு விடயங்களை மீண்டும் நினைவு விழிப்புணர்வூட்டிக் கொள்ள இய கல்வி வரலாற்றில் சுதந்திரத்தி எடுக்கப்பட்ட சில நடவடி: சிறுபான்மையினரான எம்மையும்
1962 ஆம் ஆண்டு கொன தேசிய மயமாக்கும் சட்டத்தால் நக பெரும் Uாணர்மை இனத்தவர்க உருமாற்றம் பெற்றன. தமிழ், ஒன்றாகக் கற்ற காலம் மாறி பாடசாலைகள் தோற்றம் பெற்ற கொண்ட கல்லூரிகள் பெரும்ப Uாடசாலைகளாகின. சில இ Uாடசாலைகள் இல்லாமல் Uோயி உதாரணமாகக் கொள்ளலாம்.
Uண்டாரவளை சென். ே தமிழ்ப் பிரிவு காணப்பட்டாலும், g560fé drilé67TU UsTUgsT60)6UsTé உ/தரம் விஞ்ஞான/கணித Uரி காணப்பட்டாலும் அது தொடர்ந்: இங்குள்ள தமிழ் மாணவர்கள் U6 மகா வித்தியாலயத்திற்கு இடமாற் மடத்திலிருந்து தமிழ் மாணவி வித்தியாலயத்திற்கு இடமாற்றப்U Uணர்னர் தனிச்சிங்கள Uெணி அடைந்தது. அமரர். எம்.Uெ பொறுப்பேற்றதுடன் 1968 இல் செ தரம் உயர்ந்தது. மேலும் பண்டா வித்தியாலயம் 1974 இல் பண்டார6 பெயர் மாற்றம் பெற்றது. பதுளைய Uல மொழி இனம் , சமயம் உள்ளடக்கியதாகவே இருந்தது. பாடசாலையாவும் அவ்வாறேகா6
G

லைகளும் கடந்த
ண் செயற்பாடுகளும்
பற்றி பார்க்கும் பொழுது சில கூர்வதன் மூலம் எம்மை நாமே லும். குறிப்பாக எமது மலையகக் ண் Uன்னரான காலப்பகுதியில் க்கைகள், சட்டங்கள் தேசிய பாதித்துள்ளது எனலாம்.
ண்டு வரப்Uட்ட Uாடசாலைகளை ர்ப்புறங்களில் பல பாடசாலைகள் 5ளுக்கான பாடசாலைகளாக சிங்கள, முஸ்லிம் மாணவர்கள் , இன, மத, மொழி ரீதியான ன. சிறந்த நல்ல வளங்களைக் ான்மை இனத்தவர்களுக்கான உங்களில் தமிழ்ப்Uரவு, தமிழ் ன. ஊவா மாகாணத்தில் இதற்கு
ஜாசப் கல்லூரியில் ஆரம்பத்தில் காலப்போக்கில் அப்Uாடசாலை வே வளர்ச்சி பெற்றது. க.பொ.த வு தமிழில் இப்Uாடசாலையில் து கொண்டு செல்லப்படவில்லை. ண்டாரவளை சென் மேரிஸ் தமிழ் றப்பட்டனர். சிறு மலர் கன்னியர் கள் சென்.மேரீஸ் தமிழ் மகா ட்டனர். சிறு மலர் கன்னியர் மடம் கள் Uாடசாலையாக மாற்றம் ருமாள் அவர்கள் அதிபராக ன் மேரீஸ் மகா வித்தியாலயமாக rவளை சென்.மேரீஸ் தமிழ் மகா ளை தமிழ் மகா வித்தியாலயமாக லும் ஊவாக்கல்லூரி ஆரம்பத்தில் கொண ட மாணவர்களை சென்.Uட்ஸ், தர்மதூதா உயர்தரப் னப்பட்டன.
Ꭰ

Page 96
ஆனால் 62 இற்குப் பி பாடுகளினாலும் அவர்கள் தம் ரே தமிழ்ப் பிரிவு இல்லாமல் போனது இயங்கிய தமிழ் பிரிவு மாலை நே வகுப்புக்கள் படிப்படியாக குறை தமிழ் மாணவர்கள் சரஸ்வதி ; இடமாற்றப்பட்டனர்.
பதுளை உயர்தரப் பாடசா (ST BEDS) தர்மதூதா (Dharmatuta களாக வளர்ச்சி பெற்றன. இறுதிய சரஸ்வதி த.ம.வி, சரஸ்வதி கனி தமிழ் பிள்ளைகளுக்காக எஞ் கல்லூரிகளாக இயங்கிய பதுளை மகிந்தா கல்லூரி என்பன இருமெ. சூழலிலேயே பல காலம் இயங்கில சரஸ்வதிகளுமே வளர்ச்சி பெற்ற
அமரர் அமைச்சர். பி.எச் மூர்த்தி தொண்டமான், மொடர்ன் இவ்விரு பாடசாலைகளின் வலி தத்தமது பங்களிப்பை செய்துள் இதன் விளைவே சரஸ்வதி ே இன்னும் பலர் இப்பாடசா ை கொண்டுள்ளார்கள் எனினும் எ பதுளை தமிழ் பெண்கள் கல்லூரி பாடசாலையாக வளர்ந்துள்ளது. அதான்மகாவித்தியாலயமும் - மர
பதுளை 2 ஆம் மைல் கல் மகா வித்தியாலயத்தினை அங்கு வித்தியாலயத்துடன் இணைப்பத உறுப்பினரால் கடும் முயற்சி மேற்6

ன்னர் நிருவாகத்தின் செயற் நாக்கங்களினாலும் படிப்படியாக , குறிப்பாக ஊவாக் கல்லூரியில் ரத்திற்கு மாற்றப்பட்டு பின்னர் வாக்கப்பட்டு இறுதியில் எஞ்சிய தமிழ் மகா வித்தியாலயத்திற்கு
லை (High School) சென்ட் பீட்ஸ் 1 MV) தனி பெளத்த பாடசாலை 'ல் பதுளை தமிழ் மகளிர் கல்லூரி,
ஷ்ட வித்தியாலயம் என்பனவே சின். இதே வேளை தனியார்
சித்தார்த்தா கல்லூரி, உடுவரை ாழி மாணவர்களும் கற்பதற்கான ர எனலாம். பதுளையில் இரண்டு
1.
ச்.பண்டார், அமைச்சர். செளமிய ன் இரட்ணசாமி போன்றவர்கள் பர்ச்சியில் மிக ஆரம்பகாலத்தில் ளமையை குறிப்பிடல் வேண்டும். தசியக் கல்லூரியாக மலர்ந்தது. லகளின் வளர்ச்சியில் பங்கு விரிவு கருதிக் கூறப்படவில்லை. பெருமளவில் ஓர் இந்து பெண்கள் முஸ்லிம் பெண்களுக்கென, அல் Dறாரு பக்கம் வளர்ந்துள்ளது.
மலில் உள்ள பதுளை பாரதி தமிழ் கேயுள்ள உடவெல சிங்கள் மகா ற்கு 1980 களில் ஒரு பாராளுமன்ற கொள்ளப்பட்டது.
9

Page 97
இதன்போது அதிபராக இ சி.மகாலிங்கம் Uா.அ.சUையினர், கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கல்லூரி இயங்க அனுமதிக்கப்ப இடத்தில் அபிவிருத்திஅடைந்துள்
இலங்கையரினர் தேசி சிறுபான்மையினர் பாதிக்கப்பட் காணி சீர்த்திருத்தம் உட்பட) மாக்கலின் மற்றொரு பக்கம் உள் Uாடசாலைகள் தேசப்Uற்றாளர் செய்யப்பட்டதாகும். என்றாலும் 3 அதே கிறிஸ்தவ பின்னணியிலு இன்னும் செயற்படுகின்றன என இன, மத, மொழியினரும் கற்ப Uட்டாலும் தனித்தியங்குவதினா Uாடுகளும் தனித்துவ அடைய என்பதுமற்றொரு உண்மையாகும்
டி.எஸ்.சேனாநாயக்கா 'அலஸ்" அவர்களின் எண்ணக் காணும் நோக்கே இரண்டு நிலை என்பது கல்வியியலாளர்களின் சி ஒன்றாகும். ஏனெனில் அரச சt இனத்தவர் காலத்துக்குக் காe எதிர்நோக்கியே வந்துள்ளனர் எ
Uாடசாலைக் கட்டமைப்பு பல Uரதேசங்களில் தமிழர்த கெடுபிழக்குள்ளாகியே வந்துள்ள எடுத்துக் கொண்டால் இங்கு சும இயங்கி வந்த தமிழ்ப் பிரிவு மிடில்டனர் தேயிலை தொழி தொண்டமான் அவர்களின் ஏற் செய்யப்பட்டது. இங்கு பாடசாை வந்தது.
G

ருந்த ச.நாகரத்தினம் செயலாளர் நலன் விரும்பிகள் ஆகியோரால் ப்Uட்டு இறுதியில் அதே இடத்தில் ட்டது. இது தற்போது பிறிதொரு Tெது.
ய மயக் கொள்கையரினால் டுள்ளனர். (கொப்பேகடுவையின் இங்கும் பாடசாலை தேசிய மய ளது. அதாவது கிறிஸ்தவ மிஷனரி கள் என்பவர்களால் கUளிகரம் >ரு சில Uாடசாலைகள் மாத்திரமே ம், கலாசார மத நோக்குடனும் லாம். ஒரே பாடசாலையில் சகல து நல்லதென கற்பிதம் செய்யப் ல் மேலும் பல சுதந்திர செயற் ாளங்களும் Uேணப்Uடுகின்றன
கல்லூரி ஸ்தாபகர் கல்விமான் கருவும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை களையும் எவ்வாறு சமன் செய்வது ந்தனைக்குள் இடப்பட வேண்டிய ட்டங்களால் தேசிய சிறுபான்மை 0ம் பல்வேறு பிரச்சினைகளை ண்Uதேயதார்த்தமாகும்.
பிலும், அதிகாரப் பிரச்சினையிலும் ம் Uாடசாலைகள் இவ்வாறே ன. தலவாக்கலை பிரதேசத்தினை ன சிங்கள மகா வித்தியாலயத்தில் காலப்போக்கில் தலவாக்கலை ற்சாலைக்கு செளமியமூர்த்தி பாடுகளுக்கு அமைய இடமாற்றம் ல மிக நீண்ட காலமாக இயங்கி
○

Page 98
Uல சிரமங்களை ஆச எதிர்நோக்கினர் என்பது உண்ை IAB பாடசாலையாகுமளவுக்கு வ வசமாக மேல் கொத்மலை தி பாடசாலை என்ற அடிப்படையில் பெற்றுள்ளது. இதுமேல் கொத்மை மறுப்பதற்கில்லை. கட்டிடங்கள் இருந்தாலும் நீண்ட காலம் U6 இயங்கிய வேளையில் 'பிரதேச அ படாமல் தப்பியது ஒன்றும் விந்தை
நாகசேனை / லிந்துலை இயங்கி வந்த தமிழ் பிரிவு துலா இணைந்து சரஸ்வதி தமிழ் ம கண்டுள்ளது. Sidய செயற்றிட்டத் வளங்களை லிந்துலை சரஸ்வ கொணடுள்ளது. அக்கரப்Uத்தை சிங்கள மகா வித்தியாலயத்தின் கி காணி பெறப்பட்டு தனித்தமிழ் இதற்கும் அமரர். தொண்டமான் அ இருந்தது. ஹோல்புறுக் தமிழ் ம அரசினர் தமிழ்க் கலவன் Uாட ஆரம்பத்தில் சிங்கள பாடசாலை இயங்கி 24/6/970 இல் விஸ்வ விக்னேஸ்வரா கல்லூரியாகத் முத்துசாமி, கந்தையா பிள்ளை ஆரம்ப கால கட்டிட வளர்ச்சிக்கு ஆண்டு அரசு பொறுப்பேற்ற பின் த.ம.வியாக பெயர் மாற்றம் செய்ய
எனவே Uொதுவாக நோ கல்வி தொடர்Uாக கொண்டு வரப் சட்டங்கள் மலையகக் கல்விக்கு அல்லது பாதகமாகி உள்ளன ( அரசியலாளர்கள் விழிப்புடன் ஆர
G

சிரியர்களும், மாணவர்களும், மயாகும். என்றாலும் பாடசாலை Jளர்ந்தது சிறப்பாகும். அதிர்ஷ்ட ட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் தற்போது அது புதிய கட்டிடங்கள் ல திட்டத்தின் பிரதிபலனே எனில் தொடர்Uாக சில விமர்சனங்கள் Ogu 6b05usTsfa) (Tea Factory) ரசியல்வாதிகளின் கண்களுக்குப் யல்ல.
சிங்கள மகா வித்தியாலயத்துடன் ங்கந்த தமிழ் வித்தியாலயத்துடன் கா வித்தியாலயமாக வளர்ச்சி தின் விளைவாகப் பல பெளதீக தி மகா வித்தியாலயம் பெற்றுக் ன தமிழ் மகா வித்தியாலயமும், ழேயே இயங்கி 1984 ஆண்டளவில் மகா வித்தியாலயமாக மாறியது. புவர்களின் பங்களிப்பு காரணமாக கா வித்தியாலயமும் 19/5/967 இல் சாலை என்று ஆரம்பிக்கப்Uட்டு யின் பகுதி நேரப் பாடசாலையாக லிங்கம் அதிபரின் தலைமையில் தனித்தியங்கத் தொடங்கியது. போன்றோரும் பெற்றோரும் மிக காலாக இருந்துள்ளனர். 1977 ஆம் னர் இப்பாடசாலை ஹோல்புறுக் ப்Uட்டிருக்கின்றது.
க்கும் பொழுது காலத்துக்கு காலம் படும் மாற்றங்கள், சீர்திருத்தங்கள், எந்தளவு சாதகமாகி உள்ளன.? என்பதனை கல்வியியலாளர்கள், ாய்தல் அவசியமானதாகும்.
豆の

Page 99
தேசிய நோக்குடன் கொ எமது மலையகப் பிரதேச கல்க அனுகூலமாக திகழும் என்பது ப எதிர்நோக்கப்படல் வேண்டும். களாவது கடந்த காலங்களில் 8 பாடசாலைகள் தப்பிப் பின
வரலாற்றை மறுத்தல் ஆகாது.

ணரப்படும் சில சீர்திருத்தங்கள் வி வளர்ச்சிக்கு எந்த வகையில் ற்றிய சிந்தனை தூர நோக்குடன் - இவ்வாறான சில செயற்பாடு இருந்துள்ளமை யினாலேயே பல ழைத்து வளர்ந்துள்ளன என்ற
39

Page 100
மலையக சமூகமும்
இன்று மலையகம் பல 0 வருகின்றது. காலங்காலமாக மை எதிர்நோக்கி வந்துள்ளனர். எ மலையக மக்களின் வாழ்வியல்
விடயங்களாகும்.
அவற்றுள் ஒன்று, குடும்ப தந்தையர் தொழில் நிமித்தம் ெ ஆகும். சராசரியாக ஒவ்வொரு பதினைந்து பேராவாது இவ்வா அவர்களில் பெண்கள், தாய்மார் குறிப்பாக கொழும்பிற்கும் சென்று
அண்மையில் ஒரு பாடச வகுப்புகளில் கற்கும் மாணவர்கள் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. படுத்துகின்றது.
வகுப்பு
மொ.மா தொ
9 m -
9 M - 10 m - 10 M - 11m - 11 M -
மேற்குறிப்பிட்டோரில் பெ சென்றோரேமிக அதிகமாகும்.
ஆண்கள் சாரதிகளாக புரிவோராகவும், வெறும் தொ சென்றுள்ளதைக் காண முடிந். போன்ற நகர்களுக்கு ஆண்கள் காவல் வேலை, பாஸ் வேலை சென்றுள்ளனர்.

புதிய சவால்களும்
திய சவால்களை எதிர்நோக்கி லயக மக்கள் பல இன்னல்களை ன்றாலும் இங்கு கூறப்படுபவை ல் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும்
ங்களில் மூத்தோர் அல்லது தாய், வளியூர்களுக்குச் செல்கின்றமை
தோட்டத்திலும் பத்து அல்லது Tறு வெளிநாடு சென்றுள்ளனர். மத்திய கிழக்கிற்கும் ஆண்கள் விடுகின்றனர்.
Tலையில் தரம் 9, தரம் IO, தரம் | ளின் பெற்றோர் தொடர்பாக ஒர் அந்த ஆய்வு இதனை உறுதிப்
ாணவர் கை
வெளிநாடு/.. வெளிமாவட்டம் சென்ற பெற்றோர்
தொகை
4041
12 13
8837.
24 08 08
39.
37
09
ண்கள் வீட்டுப் பணிப்பெண்களாக
பும், தொழிற்சாலைகளில் கடமை Tழிலாளர்களாகவும் வெளிநாடு தது. உள்நாட்டிலேயே கொழும்பு + கடைகளில் ஊழியர்களாகவும், (கொத்தனார்) செய்வோராகவும்

Page 101
இதில் விசேடமாக கெr தொழிற்சாலைக்குச் செல்லும் Uெ6 சில ஆணிகளும் இளம் ஆ இத்தகவல்களை அழப்படையாக மலையகப் பகுதிகளில் வீடுகள் கணி காணித்து வளர் கிகும் அவதானிக்கப்படுகிறது. இதன் க சந்ததியினர் வேறொருவர் பராம ஏற்பட்டு வருகிறது. அவ்வாறு தாத்தா, Uாட்ழமார்களாகவே அக்காமார்களாகவோ இருந்துவ
பாடசாலைகளில் ஊதாரி செலவு செய்யும் ஒரு கூட்டத்தி Uள்ளைகள் உள்ளதைக் கா நாட்டிலிருந்து தாய் அனுப்பும் பண களே கையாள்வதைக் காணல அனுபவிப்பதைக் காணலாம்.
கால மாற்றம், புதிய ெ முறைகள் வெளிநாட்டு வேலை கிழக்கு அலை) போன்றன வடக்கு மக்களை பாதித்துள்ளது. அப்போ சாதாரண வாழ்விலும் தாக்கத்தை தொடர்பாக ஆய்வு செய்த போது தாய் இல்லாவிடில் ஏற்படும் இை இல்லாவிடில் ஏற்படும் இடைவெளி
சுமார் இருபது வருடங்களு புரியும் ஒருவரின் குடும்பம் பல த இடையிடையே இரண்டு வருடங் செல்பவராக காணப்படுகிறார். கடமைகளையும் புரிந்துவருகிறார்
தந்தையின் அரவணைப் அக்குழந்தைகள் பாதிக்கப்பட்டவ தந்தையிடமிருந்து அதிகம் சலு: உள்ளோராகவும் காணப்படும் அ தம்மை பராமரிக்கும் தாயை வெறு
Gs

ழும்பு மாவட்டத்துக்கு ஆடைத் ண்கள் இளம் பெண்களாகவும் ஒரு ணிகளாகவுமே உள்ளனர். க் கொண்டு Uார்க்கும் பொழுது ரில் Uள்ளைகளை பராமரித்து
நிலை குறைந்து வருவது ாரணமாக வளர்ந்து வரும் இளம் ரிப்பில் வளர வேண்டிய தேவை பராமரிப்போர் மாமாவாகவோ ா அண்ணனர், அணிணிமார், நகின்றனர்.
ந்தனமாக அல்லது மிக அதிகமாக னரில் இந்தப் பெற்றார்களின் ‘னலாம். விசேடமாக வெளி "த்தை சில வேளைகளில் பிள்ளை Tம். அல்லது அந்தப் பணத்தை
தாழில்நுட்பம், நவீன தொழில் வாய்ப்புகள் (குறிப்பாக மத்திய , கிழக்கு மற்றும் சிங்கள, முஸ்லிம் க்கு தற்போது மலையக மக்களின் 5 ஏற்படுத்தி உள்ளது. இவ்விடயம் மற்றொரு விடயமும் புலப்பட்டது. டவெளி, தாக்கம், இழப்பு, தந்தை ரி, தாக்கம், இழப்பு.
நக்கு மேல் வெளிநாட்டில் கடமை கவல்களை தந்தது. குறித்த அவர் களுக்கு ஒரு முறையாவது வந்து அங்கு தாய்தான் தந்தைக்குரிய
பு, அன்பு, காப்பு இன்மையால் ர்களாகவே உள்ளனர். அவர்கள் கை பெறுவோராகவும், செல்லம் தே வேளை தம்மோடு இருந்து /Uவர்களாக உள்ளனர்.
DO

Page 102
இடையிடையே வந்து ெ அதிக இடம் கொடுப்UதைUார்க்க பிள்ளைகள் தாயின் கண்டிப்ை மதியாது உள்ளனர்.
இவ்வகையான குடும்Uங் ஏஜி பிள்ளைகளின் நடத்தைக் கே மதுபோதை, புகைத்தல் போன்றவ
தாய் இல்லாத குடும்ப சூ வீட்டுச் சூழலிலேயே பாலியல் து திற்கும் உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளனர் களும் இச்சூழல் வாய்ப்பை ஏற்U(
இப்புதிய சூழலுக்கு மு வழிகாட்டலும் ஆலோசனையும் களில் இது விடயம் கவனிக்கப்பட குடும்ப உறவு, குடும்ப அலகு சிை கட்டத்தில் பாடாசலைகளில் வருகின்றன.
Uாடசாலைகள் எமது விடயங்கள் பற்றி சிந்திக்க ே காட்டலுக்கான ஆசிரியர்கள் பட்டுள்ளனர். பரவலாக எமதுUா ஆசிரியர்கள் குறைவாகவே உ உளவளத்துணைச் சேவைகளை சார்பற்ற நிறுவனங்கள் என்பன போர்ச் சூழலும் சுனாமிக்கு Uரதேசங்களில் மேற்கொள்ள யகத்திற்கு போதிய அளவில் கிடை
மலையகம் எதிர்நோக்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள ஜீவிகளினதும், மலையக மணி யாகும்.

சல்லும் தந்தை பிள்ளைகளுக்கு க் கூடியதாக உள்ளமையால் பெண் Jயோ கணிப்Uையோ பெரிதாக
களில் மற்றொரு பயங்கரம் டீன் காலங்களாகும். ஆண் பிள்ளைகள் பற்றிற்கு அழமையாகின்றனர்.
pலில் வளரும் இளம் பிள்ளைகள் ன்புறுத்தலுக்கும் துஷ் பிரயோகத் . மேலும் சிறுவர் துஷ்பிரயோகங் நத்திஉள்ளது.
கங்கொடுக்க Uள்ளைகளுக்கு தேவைப்படுகின்றது. பாடசாலை வேண்டி உள்ளது.பாரம்பரியமான தவடைந்து வருகின்ற இக்காலக் கடமையும் பொறுப்பும் அதிகரித்து
மலையக சூழலில் பல புதிய வண்டிய தேவை உள்ளது. வழி சில Uாடசாலைகளில் Uயிற்றப் டசாலைகளில் அத்துறைசார்Uான ள்ளனர். Uாடசாலைகள் தவிர T தனியார் நிறுவனங்கள், அரச rவற்றிலும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ப் Uனர்னரும் வடக்கு கிழக்கு ாப்Uட்ட இச்சேவைகள் மலை _க்கவில்லை என்றே கூறலாம்.
தம் புதிய சவால்களைக் கண்டு
வேணழயது மலையக அறிவு ணை நேசிப்போரினதும் கடமை
91)

Page 103
மலையகமும் ப ógGGn
Uொதுவாக ஒரு சமூக வளர்ச்சியை குறித்த அச்சமூக தொகையைக் கொண்டு மதிப்U வருகின்றது. இந்த "அளவுகோல்' 4 நிலையும் இல்லாமல் இல்லை.
வெறும் பட்டதாரிகள் சமூ விடுவார்களா என்பது சிந்திக் மலையகத்தில் 2012 இல் 500 அனுப்புவதற்கான ஒரு வேை இவ்வேளையில் இச்சிந்தனை நய என எவரும் எண்ணவேண்டியதி
எப்படியான பட்டதாரிக என்Uது பற்றி சிந்திப்Uதும் சரி மலையக மாணவர்களுக்கு பல்கை கூட ஒரு வீதத்திற்கும் குறைவு செல்கின்றனர். என்பது உண்மை Uரவேசத்தைக் கூட்ட ஒரு வேன க.பொ.த சாதாரண தரத்தில் சித்த "அதிகரித்தல் வேண்டும் என்ற கரு
இதே நேரம் ஆரம்பக் கல் 9) பற்றி சிந்தியாதது குறைU புலமைப்பரிசிலுக்காக பொதுவாக எடுக்கும் சிரத்தையை தரம் , 4 எடுத்திருப்பின் தரம் 5 இல் உடை அதாவது மாணவர்களின் அடை6 'திடீரென உயரலாம் என எதிர்பா
கல்வியியலாளர்களினர் பொறுத்தவரையில் ஒரு Proces இயலாது. மாணவர்களுக்கு அவ உடல் வளர்ச்சி இவைகளுக்கு வேண்டும் என்பதை பொதுவாக 6
Gg

ல்கலைக்கழக சமும்
த்தினர் கல்வி அபிவிருத்தியை த்தின் பழத்த உயர் குழாத்தின் டுவது ஒரு வழக்காக இருந்து Fரியா அல்லது பிழையா என்ற ஒரு
க வளர்ச்சியின் "அக்னிகுஞ்சாகி" கப்பட வேண்டி2ய ஒன்றாகும். பேரை பல்கலைக்கழகத்திற்கு லத்திட்டம் பற்றி சிந்திக்கும் ற்பிக்கை வறட்சியின் வெளிப்பாடு ஸ்லை.
ள் உருவாக்கப்Uடல் வேண்டும் பானதாகும். வருடந்தோறும் 200 லைக்கழக பிரவேசம் இருந்தாலும் ானவர்களே Uல்கலைக்கழகம் யாகும். எனவே Uல்கலைக்கழக லைத்திட்டம் தேவைப்Uடுகின்றது. தி அடையும் மாணவர் தொகையை த்து பொதுவாகவே உள்ளது.
வி(தரம் 1-5) இடைநிலை (தரம் 6ாடாகும். தரம் 4 இல் தரம் 5 ஆசிரியர்களும், பெற்றோர்களும் 5ரம் 2, தரம் 3 வகுப்புக்களிலும் வு மட்டம் உயர வாய்ப்பு உள்ளது. ஆமட்டம் குறித்த ஓரிடத்திலிருந்து TUUது தவறானதாகும.
சிந்தனையினர்Uழ கல்வியைப் s உள்ளதை எவரும் மறுத்தல் ர்களது வயது, மூளை வளர்ச்சி, ஏற்பவே கல்வி புகட்டப்Uடல் Uற்றோர்கள் ஏற்Uதில்லை.
2Ꭷ

Page 104
எனவே இங்கு Uழப்U மாணவர்களினர் கற்றல் செயற வேண்டும் என்Uதை உணரல் வே6 Uற்றி ஆரம்Uக்கல்வியில் என வினவலாம். அழத்தளமே ஆரம்ப சரியான அடித்தளமே அடுத்ததாகு விஞ்ஞான, இலக்கண, ஆக்க, நெறிப்Uடுத்த உதவும் Uல்கள் துறைக்கான ஒரு முன்னோடியான ஆரம்பிக்கின்றது.
சரியான முறையில் அழத் இடப்படல் வேண்டும். இங்கு மு பெருமளவில் பாடசாலைகளில் ந ஆய்வின் முழயாவகும். காரணம் என்றொரு எதிர்பார்ப்பு, ஆர்வம், Uாடசாலைகளில் ஆசிரியர்கள் பெரிதாக கண்டுகொள்வதில்லை. எடுப்பதுமில்லை. ஒரு சிலர் மாத் காலத்தையும் கணித்து செயற்படுவ
எனவே அதன் அடுத்த அ பின்னர் தரம் 12, தரம் 13, இங் மாணவர் துழப்பாக செயற்படுவர். களில் 'காரசாரமாக இருக்கு பெறுபேற்றைக் கூட்டுமா? அதனா மாணவர் மாணவர் தொகை வேண்டிய ஒன்றாகும்.
இக்காலகட்டத்தில் மீ% ஓரளவு நடுத்தர நிலையிலுள்ளே தோற்றுவதற்கான தகுதியைப் பெறுபேற்றையும் பெற்றுத் தரலா தொகையினராகவே காணப் சாதாரண மட்டத்திலும், மிகவும் Uட்டமாணவர்கள் உயர் சித்தியை

யாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் Uாடுகள் அவதானிக்கப்படல் ர்டும். பல்கலைக்கழக பிரவேசம் ன சிந்திக்க உள்ளது? என கல்விதானே (தரம் 1-5) இதன் ). இடைநிலை (தரம் 6-9) கணித, படைப்பு அறிவு மாணவனை )லக்கழக விஞ்ஞான, கணித ஒளிவீச்சு, இடைநிலையிலேயே
தளம் ஆரம்பம், இடைநிலைகளில் றையான கல்வி செயற்பாடுகள் டைபெறுவதில்லை என்பது எமது இடைநிலையில் 'அரச பரீட்சை' தூண்டல் எதுவும் கிடையாது. பல ர் இடைநிலை வகுப்புக்களை
பெற்றோரும் இதனை பெரிதாக திரம் ஆரம்பப்பிரிவு போல் இக் UT.
றுவடைதான் தரம் O, தரம் , அதன் த பெற்றோர், அதிபர், ஆசிரியர், மேலதிக வகுப்புக்கள் தரம் IO, தரம் ம். இது க.பொ.த சாதாரணதர ல் உயர் தரம் செல்லத் தகுதி பெறும்
உயருமா என்பது சிந்திக்கப்Uட
ர்திறனர் உள்ள மாணவர்களும், Tரும் க.பொ.த சாதாரண தரத்தில் பெறுவர். அவர்கள் ஒரளவு நல்ல ). இதே வேளை இவர்கள் ஒரு சிறு /ட வாய்ப்புண்டு இதே வேளை பின்தங்கிய நிலையிலும் காணப் ப் பெறமாட்டார்கள்.
3)

Page 105
இவர்களின் 'தொடை பாடசாலையின் சித்தி பெறு காணப்படும். எனவே க.பொ.த
வீதத்தினை கூட்டவேண்டுமா ருந்தோரிலிருந்தே இதற்கான eே வேண்டும். இவர்களின் அை
செயற்றிட்டம் ஒன்றினை அறிமு மூலம் சித்திபெறும் வீதத்தினைக் தரத்திற்கு தகுதி பெறும் மாண சிரமமானதே.
எனவே, ஆரம்பக் கல்க அடுத்த நிலை தரம் 10, தரம் பாடத்திட்டத்திற்கு புறம்பாக வேற கற்கும் மாணவர்களுக்கான செய வேண்டும். ஏனெனில் இத்தெ தொகையாக உள்ளமை யதார்த் அதிகமானோரை அனுப்புவதென மேற்குறித்த 'கூட்டம்' பற்றிய சிந்தி
பொதுவாகவே மிக பிரபு களைத் தவிர ஏனைய பாடசா ஆய்வினை மேற்கொண்டால் மீ மெல்லக் கற்கும் அல்லது பின். அடைவு மட்டத்தை அடையாத. காணப்படுவர். ஆசிரியர்கள் ! கற்பிக்கவே விரும்புவர். இந்நிலை பாடசாலைகளில் தெளிவாக விள
9ஏ, IOஏ, 8ஏ என சிற மாணவர்களை உள்வாங்கும் இப் விட பாடசாலைக்கு வெளியே பெறுபேறுகள் தீர்மானிக்கப்படு பின்தங்கிய நிலையிலுள்ளோ ை அதிகரிக்க ஆவன செய்தலின் ! 'இலக்கை அடைய வழி பிறக்க களை பட்டதாரிகளாக்க வேண் தக்கதே. என்றாலும் இதனை சாதாரண நிலையிலுள்ளதும், ள்ளதுமான பாடசாலைகள்கவன்

' அதிகமாகவே காணப் பட பேற்று வீதம் குறைவாகவே சாதாரண தரத்தில் பெறுபேற்று யின் பின்தங்கிய நிலையிலி பலைத் திட்டத்தை முன் எடுத்தல் டவு மட்டத்தை கூட்ட விசேட கம் செய்து செயற்படுத்துவதன் கூட்டலாம். இங்கும் க.பொ.த உயர் ர் தொகையை கூட்டுவதென்பது
பி, இடைநிலைக் கல்வி, அதன் II என்பன தேசிய ரீதியான 1ஒரு பரிகார செயற்றிட்டம் மெல்ல ற்றிட்டம் அவசியம் செய்யப்படல் Tகை பாடசாலைகளில் பெரிய தமாகும். பல்கலைக்கழகத்திற்கு 7பது பற்றி சிந்திக்கும் பொழுது த்தல் அவசியமாகும்.
பல்யமான ஒரு சில பாடசாலை லைகளில் வகுப்பு ரீதியாக ஓர் ரதிறன் மாணவர் குறைவாகவும், தங்கிய (குறித்த வகுப்பிற்குறிய ) மாணவர்கள் பெருமளவிலும் திறமையான மாணவர்களுக்கு 0 பிரபல்யமான (Popular Schools) ங்கும்.
ப்பான பெறுபேறுகளை பெற்ற பாடசாலைகளில் பாடசாலையை குறித்த அப்பாடசாலைகளின் வதனைக் காணலாம். எனவே, ரக் கொண்டு பெறுபேற்றினை ஊடாக பல்கலைக்கழக பிரவேச ாம். ஒரு தொகையான மாணவர் நம் என்ற நோக்கம் பாராட்டத் அடையவேண்டுமெனில் மிகச் பின்தங்கிய பிரதேசங்களிலு
ஈர்ப்பைப் பெறல் வேண்டும்.

Page 106
ஊவா, சப்ரகமுவ, மத்திய மாவட்டங்களிலுள்ள எமது 6 இன்னுமே காலனித்துவத்தினர் காணும்போது இன்னும் எத்தனை வளர்ச்சிக்கு காத்திருக்க வேண்டி வேண்டி உள்ளது.
எவ்வாறெனினும் பெருந் புணர்வு ஒரு ஒளி வீச்சு ஏற்பட்டு 6 இந்நிலையில் க.பொ.த உயர்தர நோக்கங்கள் மலையக மாணவர்க இருப்பது ஒன்றும் வியப்பு அல்ல.
முதலாவது க.பொ.த உயர் கழகம் செல்வது.
இரண்டாவது க.பொ.த உய
மூன்றாவது க.பொ.த உய கல்வியியற் கல்லூரி செல்ல
மேற்குறிப்பிட்டவைகளுள் கழக பிரவேசமே எனில் மறுப் "எப்பிரிவுமானவனைக் கொண்டு
சராசரி, இடைநிலை ஆ கொண்டு இவ்வெதிர்Uார்ப்பினை வெள்ளிடைமலை. மிகத் திறன பிரவேசத்தைப் பெற முடியும். ஆற சிரேஷ்டப் பிரிவுகளுக்கு முை முன்னெடுத்தல் மூலம் பல்கலைக் இயலும்.
பல அதிபர்கள் இன்று இ நிறுவனங்களும் கூட இதற்கு ஒத்து மனப்Uாண்மையோடு பல ஆசிரியர் என்றாலும் அவர்களுக்கு ஒத் Uடுகிறது. மத்திய, மாகாண கவனத்தில் எடுத்திருப்பதுமகிழ்ச்
C9

மாகாண Uாடசாலைகளில் "சில பருந்தோட்டப் பாடசாலைகள்
அடையாளமாக திகழ்வதைக் T ஆண்டுகள் இம்மலையக கல்வி 2வரும் என்று 'ஏக்கம்" கொள்ள
தோட்டக் கல்வி பற்றிய விழிப் வருவது மறுக்க முழயாதது ஆகும். த்தின் இரண்டு அல்லது மூன்று 5ளிடம் அல்லது பெற்றோர்களிடம்
தரத்தில் சித்தி பெற்று பல்கலைக்
ர்தரத்தில் சித்தி பெறுவது.
ர்தரத்தில் சித்தி பெற்று முறியாத )J35).
நாம் எதர்பார்ப்பது பல்கலைக் Uதற்கில்லை. ஆனால் இதனை நிச்சயிப்பது.?
அடைவினை அடைந்தவனைக் T அடைதல் இயலாது என்பது மையானவனே பல்கலைக்கழக rம்பப் பிரிவு, இடைநிலைப் பிரிவு றயாக வேலைத் திட்டங்களை கழக பிரவேசம் பற்றி சிந்தித்தல்
தனை செய்து வருகின்றனர். பல ழைப்பு நல்கிவருகின்றன. தியாக ர்கள் கடமை ஆற்றி வருகின்றனர். துழைப்பும் உதவியும் தேவைப் அமைச்சுகள் இவ்விடயத்தினை சிக்குரியது.
5>

Page 107
மலையகத்துக்ெ பல்கலைக் கழகம் சாத
இன்று நமக்
மலையகத்துக்கென தனிய என்பதில் நியாயங்களை வீரே பேராசிரியர் சோ. சந்திரசேகரன் இது தொடர்பாக மலையக கல்வி புத்திஜீவிகள் தத்தமது கருத்துக்கல்
எனவே இவ்விடயம் தொ வரும் "கொட்டகலை சமூக U கருதுகினிறது எனர் Uதனை அமைகின்றது.
வந்தாறு மூலையில் கிழ ஒலுவிலில் அமரர் அஷ்ரப் அவ பல்கலைக்கழகமும் உருவாகி மலையகத்திற்கென ஒரு Uல்கலை இருப்பதாக தெரியவில்லை.
மேலும் 14 மரபுசார் பல பல்கலைக்கழகமும், இயங்கும் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகமாக இருந்து வழிகளிலும் வளர்ச்சி அடைந் எதிர்கால ஒரு தூரநோக்காக Uல் ஆரோக்கியமானதாகும்.
1830 ஆம் ஆண்டுகளிலிருந் கூட்டத்தின் சந்ததியினர் இன்று வேண்டி உள்ளமை குறிப்பிட்ட நிரோட்டத்தில் பங்குதாரராக த அல்லாமல் வேறொரு நோக்கமும்
1942 இல் பல்கலைக்கழ யாம் 2010 இல் எமக்காக ச எனர்Uதனாலேயே அமைச்சர போன்றவர்கள் அன்று இதனை6
G

கன தனியான கமாகச் சிந்திப்போரே
குத் தேவை பான பல்கலைக்கழகம் தேவை கசரியினர் குறிஞ்சிப்Uரல்களில் அவர்கள் கூறி வருகின்றார்கள். பியலாளர்கள், அரசியல்வாதிகள், ளை கூறிவருகின்றனர்.
டர்Uாக கொட்டகலையில் இயங்கி ட்டதாரிகள் அமையம்" என்ன விளக்குவதாக இக் கட்டுரை
}க்கிலங்கை பல்கலைக்கழகமும், ர்களால் முஸ்லிம்களுக்காக ஒரு இருக்கினர்ற சூழ்நிலையில் க்கழகம் தேவை என்பதில் பிழை
ல்கலைகழகங்களும் ஒரு திறந்த
சூழ்நிலையில் அடக்கப்பட்ட, இன்று கல்வியிலும் வேறு பல து வருகின்ற மலையக சமூகம் கலைக்கழகம் பற்றிச் சிந்திப்பது
$து இந்நாட்டுக்காக உழைத்த ஒரு பல்கலைக்கழகம் பற்றி எண்ண சமூகம் தாமும் தேசிய கல்வி
ம்மை இணைத்துக் கொள்ளவே
இருத்தல் இயலாது.
கம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதாக அறியும் சிந்திப்பதில் தவறு இருக்காது ாக இருந்த ழலானர் பெரேரா பரவேற்றுள்ளனர்.
6)

Page 108
பேராசிரியர் எம். சின்ன விரிவுரையாளர்) எம்.வாமதேவன முன்னாள் செயலாளர்) பேராசிரி ஏ. எஸ். சந்திரUோஷ் போன்றே Uல்கலைக்கழகம் தேவை வருகின்றனர்.
இவ் விடயம் தொடர்U தொண்டமானர், அமைச்சர் ஆ Uெ.சந்திரசேகரனர் போனர்றே முனர்னெடுப் பதில் ஆர்வம் க உண்மையாகும். ஒரு சமூகத்தி சாதகமான சிந்தனையாளர்களின் 9 pUU60)UU(T60Tg5slig5 (b. "Think ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டியவை யாளர்களின் கருத்துக்களே ஒருச
மலையக Uல்கலைக்கழ கட்டிடம் அல்ல" என்பதையும் ஆ குறிப்பிட்ட Uரதேசத்தின் பிரதேச பண்பாட்டு அம்சங்களை பேணவு என்பதை எதிர்கணிய (Negativ உணரல் வேண்டும்.
எமது பெருந்தோட்டப் தோட்டத்துறை பற்றி வயம்U பல அறிமுகப்படுத்தியதை அறிந்தே இத்துறை சார்ந்த ஆய்வுகளையு அறிமுகப்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கவி
இப் பல்கலைக்கழகம் u வியலை, பணிUாட்டு விழுமிய தெடுக்கின்ற ஒரு கலைக் கூடமாக எணர்ணுகினர்றனர். Uெருநீே நிகழ்வுகளையும், இவர்களது இரத்தத்தையும் அடையாளமாக ( உயர்கல்விக்கூடம்|Uடம் வழிவகு
C

தம்பி, தை. தனராஜ் (சிரேஷ்ட r (நிதி அமைச்சின் திட்டமிடல் - பர் எம்.எஸ். மூக்கையா, கலாநிதி ார் மலையகத்துக்கென தனியான என்பதனையே வலியுறுத்தி
Tக அமரர் செளமிய மூர்த்தி றுமுகம் தொண்டமான், அமரர் ார் பல முனர்னெடுப்புக்களை Tட்ழ உள்ளனர் எனர்Uது ஓர் ண் எழுச்சிக்கும், விழவுக்கும் it (Positive Thinking) (35(bógs, 636, Tank' போன்ற அமைப்புக்கள் ஆகும். சாதகமான சிந்தனை மூக உயர்ச்சிக்கு வித்திடமுடியும்.
)கம் என்பது வெறுமனே "ஒரு அது ஒரு சமூகத்தின் குறியீடாக , பொருளாதார, கலை, பாரம்பரிய, ம், வளர்க்கவும் உதவும் 'களமாகும்" e Thinking) dig,60)60TU(TGITlas6t
பொருளாதாரம் அல்லது பெருந் ப்கலைக்கழகம் ஒரு பாடநெறியை ாம். மலையக Uல்கலைக்கழகம் ம் நவீன உற்பத்தி முறைகளையும் பும் வழி உள்ளது.
மலையகத் தமிழ் மக்களின் வாழ் ங்களை உள்வாங்கிய, வளர்த் 3த் திகழல் வேண்டும் என்றும் பலர் தாட்ட மக்களினர் வரலாற்று உழைப்பினர் வியர்வையையும், பதிவு செய்து ஆவணப்படுத்திட ஒர் 5க்கும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
豆の

Page 109
எதிர்காலம் பற்றிய இவ தொலைநோக்குகளும் வரவுே சிந்தனைத் தளிர்களே நாளை வகையில் மலையக தேசிய Uல்க பத்து வருடங்களாக எழுதி, பேச சோ.சந்திரசேகரனின் தலைை பாராட்டப்Uடவேண்டியவர்கள்.
இலங்கை வரலாற்றி பல்கலைக்கழகத்தினால் பெருந் பட்டUழப்பு நடந்து முதன் முறை Uட்டம் (வெளிவாரி) வழங்கப்Uட்( ஒன்று. இவ்வாறான கற்கை நெ கழகத்திலும் முன்னெடுக்க வாய்ப்
மத்திய, ஊவா மாகாண தொகையை நோக்குமிடத்து நுவரெலியாமஸ்கெலியா தேர்தல் அமைக்கப்படுவதற்கும் தொடர்ந் படுவதற்கும் வாய்ப்புக்கள் நிறை அரசினர் பல்கலைக்கழகம் தெ எம்மால் சாதகமாக்கிக் கொள்ளு வேண்டும்.
தேயிலைத் தோட்டத் வாய்ப்புக்களைப் பெற்று உத்து துறையை அண்டி எழுந்த சிறு நக பிரபல வியாபாரிகளாகவும் எம் பிறிதோர் துறைக்கு ஆரம்பத்தில் Uக்க விளைவு இது. இதன் அடுத் உத்தியோகத்தர்கள், சமுர்த்தி உத் தொழிற்துறையை சாழ உள்ளன உயர்கல்வித்துறை உள்ளது.
கற்ற பட்டதாரிகளினர் எழுச்சியின் ஒரு பழக்கல் ஆகும் அமையும் போதும் எமக்கென போதும் இச் சமூகம் உயர் கல் Uடுகின்றது எனலாம்.
G

வாறான தீர்க்க தரிசனங்களும், ற்கத் தக்கவை. இவ்வாறான ப விருட்சமாகிட முழயும். இந்த லைக்கழகத்துக்காக கடந்த சுமார் சி, செயற்பட்டு வரும் பேராசிரியர் மயிலான குழுவினர் விதந்து
லீ முதனி முறையாக வயம் U தோட்ட முகாமைத்துவ துறையில் யாக 16 Uட்டதாரிகள் இளமாணிப் நள்ளமைகுறிப்பிடப்படவேண்டிய றியை மலையக தேசிய பல்கலை புக்கள் நிறையவே உள்ளன.
ாங்களில் எமக்குள்ள குடிசனத் மத்திய மாகாணம் குறிப்பாக தொகுதியில் இப் பல்கலைக்கழகம் து செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப் யவே உள்ளன. மேலும் இன்றைய ாடர்Uான சிந்தனைகளும் கூட நம் உUாயங்களைக் கண்டறிதல்
துறையில் சிலர் தொழில் நியோகத்தர்களாகவும் தோட்டத் ரங்களில் சிறு வியாபாரிகளாகவும் மவர் தேயிலைத் தொழிலிலிருந்து சென்றனர். தேயிலைத் துறையின் தக் கட்டமாக ஆசிரியர்கள், கிராம தியோகத்தர்கள், Uொலிஸார் என ர். இதன் அடுத்த கட்ட நகர்வாக
தோற்றம் என்பது ஒரு சமூக
எமது சூழலில் பல்கலைக்கழகம் ஒரு பல்கலைக்கழகம் அமையும் வி பற்றிச் சிந்திக்க வாய்ப்பேற்
8)

Page 110
மலையக சமூகம் சார்ந்த கழகம் எனும் கருத்து பரவல் உரையாடப்பட வேண்டிய விடய வளர்ச்சியின் மற்றொரு அங்கம் பல் வேண்டும். தீர்க்கதரிசனமிக்க இவ்வெண்ணம் என்பதை உ எழுச்சியின் அடைவை காட்டும் உணர்ந்து இதன் அடுத்த கட்ட நக இவ்விடயம் தொடர்பான எதிர் நோக்குடன் சிந்தித்தல் நலமாகும்.
மலையகத் துக் கென ஒ ஆரம்பிக்கப்படும் வேளையில் எது உள்ளன. குறித்த பல்கலைக் பாடநெறிகளுக்கு இயைபாகே படுவார்கள். இதனால் பல இனம் வாய்ப்புண்டு. இதே வேளை பாடநெறியின் தெரிவு காரணமா அனுமதியைப் பெற வாய்ப்பு பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப் சோ.சந்திரசேகரன் குறிப்பிடுவது எமது மாணவர்களுக்கான அ ஏற்படாது என்பதுடன் எம; அனுமதியிலும்குறைபாடுகள் ஏற்பு
காலம் எமக்காக காத்திர பிடித்தாக வேண்டும் என்பதற் பல்கலைக்கழகத்திற்கான அடுத் பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகர் வேண்டும். மலையகத்திற்கான
விடயத்தை முன்னெடுக்க ஒரு எ சிந்தனையாளர்களைக் கொண்ட அமைத்து விடயத்தை அரசியல் ஊடாக மேலெடுப்பது நலமாகும். இ நாளில் கட்டப்படவில்லை' என் நல்லது.

மலையகத்துக்கான பல்கலைக் Dாக காய்தல் உவத்தலின்றி மாகும். ஒரு சமூகத்தின் கல்வி கலைக்கழகம் என உணரப்படல் ஒரு செயலகத்தின் ஆரம்பமே ணரல் வேண்டும். ஒரு சமூக குறியீடு இது என அனைவரும் ர்வுக்கு அடித்தளமிடல் வேண்டும். க்கணிய கருத்தாளர்கள் சமூக
ரு தேசிய பல்கலைக்கழகம் நிர்நோக்கக்கூடிய சவால்கள் பல கழகத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் வ மாணவர்கள் உள்வாங்கப் மாணவர்களும் கூட அனுமதி பெற பில் எமது மாணவர்கள் தமது (கவே ஏனைய பல்கலைக்கழக ர்டு. மலையகத்துக்கென தனிப் * படும் பொழுது பேராசிரியர் போல் பிற பல்கலைக்கழகத்தில் பனுமதியில் பிரச்சினை ஏதும் து பல்கலைக்கழகத் துக்கான படாது.
ாது, காலத்தை நாம் தான் ஓடிப் கு இணங்க மலையத் தேசியப் நத கட்ட நகர்வை சளைக்காது ரன் அவர்கள் முன்னெடுத்தல் தேசிய பல்கலைக்கழம் என்ற சயற்றிறன் மிக்கதும் சாதகமான துமான அமைப்புக்குழுவை உடன் வாளர்கள், சமூக ஆய்வாளர்கள் இறுதியாக ஒன்று ரோம் நகரம் ஒரே பதை நினைவுறுத்திக் கொள்வது
299)

Page 111
மலையக கல்விய
யாழ் சமூகம் ஒரு காலத் ஒத்த முக்கியத்துவம் எமக்குள்ளு கல்வியாளர்களின் விருப்Uமாகும்.
இந்த விழிப்புணர்வுக்கு வரலாறு பற்றி அறிந்தோர் காலத்திலிருந்து தொடங்குவர். தோற்றத்திலிருந்து இது ஆரம் கன்றுகளை தொழிலாளர்தம் பி இருக்கும் பொருட்டு உருவாக்கப்ப யில் உருவாக்கப்பட்ட Uள்ளைக் யானவளர்ச்சியே இன்றை"Crecht
தோட்ட நிருவாகங்களின் மற்றொரு வகையில் தோட்டப் பெருமளவில் யாழ், மட்டக்கள் ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலில் இப் தோட்ட அலுவலகத்தில் அரைநே அரை நேரமும் கடமை புரியும் தோட்டப் பாடசாலை வரலாற்றில்
எழுத்து, வாசிப்பு இப்பு தோட்ட அதிகாரியினர் மேற்பா இயங்கிய காலங்களில் தேவைய லேயே வழங்கப்பட்டன. இந்த பற்றியும் பல விமர்சனங்கள் உள்ள தேசிய பாடத்திட்டத்திற்கோ வ ගjööන60 ෙTööfUNරිද් ඉ_6ය් 6කup, () ஒணிறிலிருந்து தரம் ஐந்து வ வகையிலேயே ஒழுங்குகள் பெருந்தோட்ட குழந்தைகள் கை போதும் எனிUதும், தோட்டங்க தொழிற்படை தொடர்ந்து இ Uரித்தானிய காலணித்துவத்தின்
C1

வில் விழிப்புணர்வு
தில் அளித்த முக்கியத்துவத்தை ம் ஏற்படல் வேண்டும் என்பதே
வரலாறு உண்டு. மலையக கல்வி இதனை காலனித்துவத்தினர் பெருந்தோட்டப் Uயிர்ச்செய்கை Uமாகிறது எனவும் தேயிலைக் ள்ளைகள் நாசமாக்கி விடாமல் ட்டதே "அம்மாயி'களின் தலைமை காம்Uராக்கள் இதன் தொடர்ச்சி "நிலையங்களாகும்.
கீழ் நடத்தப்பட்ட பாடசாலைகள் பாடசாலைகளாக பரிணமித்தன. Tப்பு போன்ற வெளிப்பிரதேச பாடசாலைகள் இயங்கின. மேலும் ரமும், தோட்டப்பாடசாலைகளில் ஆசிரியர்கள் பலரையும், பெருந் காணக்கூடியதாக இருந்தது.
/ாடசாலைகளில் இடம்பெற்றன. ர்வையின் கீழ், பாடசாலைகள் Jான வளங்கள் நிருவாகத்தினா நிருவாகம் பற்றியும் கற்பித்தல் T60T. 6T60fs) b & Justus stood666 ழி காட்டலுக்கோ உட்பட்டிருக்க மேலும் இப்பாடசாலைகள் தரம் ரை (1.5) நடத்தப்படக்கூடிய மேற்கொள்ளUபட்டிருநீதன. கயொப்பம் இட தெரிந்திருந்தால் ளில் ஒரு கூலிப்படை அல்லது ருத்தல் வேணிடும் எனிUதும் உள்நோக்கமாக இருந்தது.
D

Page 112
பெருந்தோட்டப் பாடசாை களுக்கு தோட்டத்து உத்தியோகத் கிடைக்கப்பெற்றன. தங்குவதற்க இலவச மின்சாரம் போன்றன, இ களும் சில தோட்டங்களில் இருந்த
இலவச கல்வியின் தா சீ.டபிள்யூ.டபிள்யூ. கன்னங்கரா மலையக கல்வி பற்றி விதந்துரை பேராசிரியர் சோ.சந்திரசேகரன்கு
மலையகம், பெருந்தோட்ட அலகாகவே கணிக்கப்பட்டு வந்து. பிரித்தானிய முதலாளித்துவ ச பொருளாதார கொள்கையையே யதார்த்தமாகும், எவ்வாறெனில் கொள்கையின் விளைவாக சில அம்மாற்றங்கள் இவர்கள்தம் இ சமூக பொருளாதார திருப்பது இந்நோக்கத்தில் இவர்கள் தம் கல்
1977 ஆம் ஆண்டிற்கு பி தாக்கங்கள் காரணமாக பலமாற்ர ஏற்பட்டன என்பது மறுக்க முடி! தனிநபர்களான அதிபர்கள், சில கள், மலையக சமூக நலன் விரும் மலையகக் கல்வி வளர்ச்சியில் என்பது மேலும் வெளிச்சத்திற் விடயமாகும்.
எது எவ்வாறெனினும் சார்ந்தோர் என்ற வகையில் ம ை அமரர் சௌமியமூர்த்தி தொண்ட 1977 இல் தனி ஒரு மலையகத்தகு பின்னர் ஜனாதிபதி நிதியிலிருந் காக விசேட நிதி ஒன்றினை பாதையை வெட்டிவைத்தவர் அக

லகளில் கடமை புரிந்த ஆசிரியர் நர்களுக்குரிய வரப்பிரசாதங்கள் ன ஆசிரியர் விடுதி, தேயிலை, தற்கு விதிவிலக்கான நிலைமை ன.
இதை எனக் கருதப்படுகின்ற பின் சிபாரிசுகளிலும் கூட எமது
[ செய்யப்படவில்லை என்பதை றிப்பிடுவார்.
ம் என்பது தொடர்ந்து ஒரு தனி ள்ளது. என்பது வெளிப்படை அது மூகத்தின் தேவைக்கான ஒரு பின்பற்றி வந்தது என்பதும் வம் பெருந்தோட்ட தேசியமயக் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட நப்பையோ, வாழ்வியலில் பாரிய ந்தையோ ஏற்படுத்தவில்லை. நவி பற்றியும் அணுகலாம்.
ன்னரான அரசியல் மாற்றங்கள் உங்கள் மலையக் கல்வித் துறையில் பாத உண்மையாகும். இதேவேளை
கல்வி அதிகாரிகள், பாடசாலை நபிகள், சில நிறுவனங்களும் கூட ல் பங்களிப்பை செய்துள்ளனர் த கொண்டு வரப்பட வேண்டிய
தொழிற்சங்க அரசியல் துறை தலயக் கல்வி பற்றி சிந்தித்த ஒருவர் டமான் எனின் மறுப்பதற்கில்லை. வராக நாடாளுமன்றம் சென்றதன் து மலையக கல்வி அபிவிருத்திக் பெற்று கல்வி வளர்ச்சிக்கான பர் ஆவார்.

Page 113
ஒரு தொழிற்சங்கவாதி யலாளர்கள் கவனத்திற்கொஎ . இவ்வேளை அமரர். ஜோசப் பரர் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது. 'ந நாடாளுமன்றத்தில் உரை நிகழ்த் 'எமது சமூகத்தின் விடுதலை என என்று பிறக்கும் என்பதெல்லாம் எப்படி போனாலும், கல்வியை 6 வாழ்வதற்கு வழியை தேடிக்கொ அழுத்தம் கொடுக்கின்றேன். என்
மலையக சமூகத்தின் நில மலைகளில் தெரியும் பச்சை எவ்
அழிவு தொடங்கி விட்டது. சப்ரகம் மாத்தளை , கண்டி மாவட்டங்க குடியேற்றங்கள் எதனைக் காட்டு செயற்பாடுகள் இம்மக்களின் இ தருகிறது? மலையக பெருந் விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகள் கையாலாகாத நிலையை அமை இங்கு வளரும் புதிய சந்ததியில் உருவெடுக்க வேண்டிய காலத் ஜீவிகளால் உணரப்பட்டும், உணர்.
இந்நோக்கில் கல்வி ஒரு 1977 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் நிறுவனங்களில் செயற்பாடு அ ஒதுக்கீடு நிதிகளின் பயன்பாடு, I 3179 ஆசிரியர் நியமனங்கள், உய School Unit) பெருந்தோட்டப் பாப் நடவடிக்கைகள் போன்ற இன் கல்விக்கு உரமூட்டி வருகின்ற பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளும் வேலைகளை செய்து வருகின்ற பாடசாலைகளின் அபிவிருத்திக் புள்ளி விபரங்களையும்

கல்வி பற்றி சிந்தித்தது கல்வியி ளப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். ரஜசிங்கம் ஒருமுறை கூறிய கருத்து ங்கள் கல்வி பற்றி நிறையவே துகிறீர்கள் ஏன் அது' என்றபோது Tறு கிடைக்கும் இந்நாட்டில் விடிவு ஒரு நீண்டகால எதிர்பார்ப்பு எது மது சமூகம் பெற்றுக்கொண்டால் ள்வர். இதனாலேயே கல்வி பற்றி றார்.
மலயும் இதேதான். இந்த அழகான வளவு காலத்திற்கு? இன்றே இதன் முவ, ஊவா, மத்திய மலைநாட்டின் ளில் தேயிலைக்குள் ஊடுருவும் கின்றன? தனியார் கம்பனிகளின் கருப்பு பற்றிய எந்த செய்தியைத் தோட்டத் துறை பற்றிய புதிய - என்ன? தொழிற்சங்கங்கள் பந்து விட்டனவா? இந்நிலையில் எர் ஒரு புதிய தொழிற்படையாக தின் தேவை மலையக புத்தி ந்தப்பட்டும் வருகின்றது.
வழிகாட்டியாக அமைய இயலும். ஏற்பட்ட, G.T.Z, Sida போன்ற ரசியலில் அரசியலாளர்கள் நிதி 'SEDP போன்ற ஆசிரிய நியமனம் ர் கல்வி அமைச்சின் (Plantation சாலைகளின் பிரிவு எடுத்து வரும் னோரன்ன விடயங்கள் மலையக ன. மேற்குறிப்பிட்டவைகளுள் கான பிரிவு பல காத்திரமான மை குறிப்பித்தக்கது. மலையக கு தேவையான தரவுகளையும்,

Page 114
ஆலோசனைகளையும் தந்துதவுவ. வருகின்றது. திருமதி. மகேஸ்வரி குறிப்பிடப்பட வேண்டியவர் ஆவா Education Modernization Projec அபிவிருத்தி தொடர்பான செய பாடசாலைகளுக்கும் வளங்களை
கணினி பாடசாலைகளுக் இதன் சேவை மேலும் விரிவாக்கம் தகவல் தொழில்நுட்பம் க.பொ. பட்டதனால் இதன் தேவை அது (General Information Technology) 2 பட்டுள்ளது.
சிங்கள மொழி மூலமான காலதாமதமாகின்றது. இது பற்றி போன்ற பல அமைப்புகள் குரல் என்பது உண்மையே. எனினும் ] ஊதிய சங்காகவே உள்ளது. ( நிறுவனம் , உயர் கல்வி அமைச்சு என்பனவற்றில் என்ன நடைெ அமைச்சர்கள் தமிழ், முஸ்லீம் அவர்களாலும் பல வேலைகளில் இயலவில்லை. அவர்களின் ( அதிகாரிகள் வழங்கினால் இப்பிர.
அ.
தேசிய மொழி தொடர்பாக ராஜா கொள்ளுரே போன்றவர். வருகின்ற நடவடிக்கைகள் மனங் பாடசாலைகளின் கல்வி அபிவு பாடசாலைகளின் அபிவிருத்த வருகின்றன என்பது குறிப்பிடப்ப
கல்வி அமைச்சிலும், கெ கல்வி பிரச்சினைகள், காத்தி அதிகாரிகள் இன்மையும், தகுதி இ

தில் இப் பிரிவு பெரும் பங்கு ஆற்றி
சபாநாயகம் இந்த வகையில் பர். SEMP எனப்படும் (Secondary t) இரண்டாம் நிலைக்கல்வி பற்றிட்டம் தற்போது மலையக
வழங்கி வருகின்றது.
க்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. படல் வேண்டும். ICT எனப்படும் த சாதரத்திற்கு பாடமாக்கப் நிகரித்துள்ளது. GIT எனப்படும் உயர்தரத்திற்கு அறிமுகம் செய்யப்
பல விடயங்கள் தமிழுக்கு வர இலங்கை தமிழ் ஆசிரியர் சங்கம்
எழுப்பிய வண்ணம் உள்ளன. நடைமுறையில் செவிடன் காதில் HIE) எனப்படும் தேசிய கல்வி சின் சில பிரிவுகள் நூலாக்க குழு பறுகின்றது. உயர் கல்வி பிரதி ம் என இருவர் இருந்தாலும் ல் 'தடைகளை' உடைத்தெறிய முயற்சிகளுக்கு ஒத்தாசையை ச்சினை தீர்க்கப்படவழி உண்டு.
டியூ.குணசேகர போன்றவர்களும் களும் கூறி வருகின்ற, எடுத்து பகொள்ளப்பட வேண்டிய ஒன்றே. பிருத்தியில் குறிப்பாக மலையக நியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி
டவேண்டிய ஒன்றே.
ாள்கை வகுப்பிலும் எமது சமூக ரமான வகையில் ஒலிக்கப்பட இன்மையும் பரவலாகவே உள்ளன.

Page 115
எமது மலையக சமூகத்ை அமைச்சுக்களினூடாகவே ஒரு சி இடையிலே நடைபெற்றுள்ள6 வேண்டியவை ஆகும். உதாரணத் பலரது பங்களிப்பு இருந்தமைகுறி
மலையக கல்வி வளர்ச்சி மாகாண அரசினதும் ஒருங்கிணை வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது தொடர்பில் இது உணரப்Uட்டு வ Uொறுத்தவரையில் அமைச்சர் பலமுனைப்புக்களை எடுத்து வ வருடந்தோறும் 500 மாணவர் அனுப்புதல், இந்தியாவின் கார (விஞ்ஞானம், ஆங்கிலம்) Uட கணனிகிமயக் கல்வியை Uாடசா உதவியுடன் கணினி நிலையங்க ஏற்படுத்தல், விஞ்ஞான பாடங்க ஏற்படுத்தலும் விஞ்ஞான உபக வழங்கலும், நூலக அபிவிருத்தி நூ திட்டங்களை "முன்னோக்கிய Ur செய்துவருகின்றார் என்பதுகுறிப்
மத் திய மாகாண மு 6 வி.இராதாகிருஷ்ணனதும், இடம தூதுவர் ராஜனர் Uள்ளை மறுக்கப்Uடக்கூடாது. இதன் அடு இந்திய தூதுவரும் இனிறைய அப்பிரச்சனையை தொடர்கின்ற
எனவே, மலையகக் கல் தற்பொழுது ஒரு முக்கியமான கொண்டிருக்கின்றோம். எமது இ அதன் வளர்ச்சியில் Uங்கு கொணி வெளிச்சத்திற்கு வராதது கவ6ை இந்த சமூகத்தை உயர்த்தி உள்ள செயற்பட்டுள்ளனர். அவர்களை விலக்கி வெளிச்சம் Uோடல் வேண
G1

நச்சார்ந்தோர் கடமை புரியும் சில ல வேலைகள் பல தடைகளுக்கு மை இங்கு குறிப்UடUUட நிற்கு 379 ஆசிரியர் நியமனத்தில் ப்பிடத்தக்கது.
தொடர்பாக மத்திய அரசினதும், ந்த செயற்பாடுகள் அவசியமாகும். போல்மலையக கல்வி அபிவிருத்தி ருகின்றது. மத்திய மாகாணத்தை எஸ். அருள்சாமி அவர்கள் பருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. களை பல்கலைக்கழகத்திற்கு நீதிக் கிராமத்தில் ஆசிரியர்கள் ட்டப்Uழப்பை மேற்கொள்ளல், லைகளில் ஊக்குவித்தல், இந்திய ளை மலையக Uாடசாலைகளில் ளை மலையக Uாடசாலைகளில் ரணங்களை பாடசாலைகளுக்கு ல்களை வழங்கலும் போன்ற பல Tய்ச்சல்" எனும் திட்டத்தின் கீழ் பிடப்படவேண்டிய ஒன்றாகும்.
ண னாளி கல் வரி அமைச் சர் ாற்றலாகி சென்ற இந்திய உதவி அவர்களதும் ஆரம்பம் இங்கு நத்த கட்டமாக இன்றைய புதிய எமது கல்வி அமைச்சரும் மை குறிப்பிடத்தக்கது.
bவியின் வரலாற்றுப் போக்கில்
காலகட்டத்தில் நடைUயின்று ந்த மலையக கல்வி வரலாற்றில் டUலரது பல பக்கங்கள் இன்னும் )க்குரியதே. தனிநபர்களாக Uலர் னர். நிறுவனங்களான அவர்கள் மலையக புத்தி ஜீவிகள் திரை டும்.
4)

Page 116
ஆமை மீதேறி ப "ஆக்ராஸ்” கல்
கல்வி அபிவிருத்தியிலும், தங்கிய ஒரு பிரதேசமாக 'ஆக்ரா பிரதேசம் விளங்குகிறது. விழிப்புணர்வின்மை தலைமைத் பிரதேச அபிவிருத்தி இன்மை ( துடிப்பான அரசியல் தலைவர்கள் போன்ற இன்னோரன்ன கா இயலும்.
வாக்குவங்கிகளாக இப் தோட்டத்து 'வெள்ளை வேட்டி' துணை போன கூட்டத்தினராக ம் சாபக்கேடாகும்.
தத்தமது இலாபங்களுக்க 'பார்' லைசனைப் பெறுவதற்கு எ சமூக மேம்பாட்டுக்கான திட்டங். மிகவும் மெதுவான போக்குவ! தொடர்புகள் மேலும் விருத்தி 3 அரசியல்வாதிகள் அக்கறைப்பட வரத்துக்களின் கெடுபிடிபோக்கு
இவ்வாறான சூழ்நிலைய தேவையில்லை. விசேட வெளி ஏதாவது இப்பிரதேசத்தில் நடந் செயற்றிட்டங்கள் இப்பிரதேச ( பெறவில்லை.
GT.Z எனும் ஜேர்மனி சுவிடன் அபிவிருத்தித் திட்டம் 8 அவசியமாகும். இதில் சீடா | வரவிருந்தது. முன்னாள் வட்ட செயற்திட்ட அதிகாரியுமான ஏ இப்பிரதேசத்திற்கு வருகை த ஆனால் பின்னர் இத்திட்டம் கொ

யணம் செய்யும் வி அபிவிருத்தி
ஏனைய துறைகளிலும் பின் ஸ்' எனப்படுகின்ற ஹோல்புறூக் மக்களின் போதிய அளவு துவங்களும் உரிய முறையில் இப் பற்றி வெளிப்படுத்தாமை அல்லது ர் இப்பிரதேசத்தில் தோன்றாமை ரணங்களை இதன் பேரில் கூற
பிரதேசம் காணப்பட்டாலும் கூட
த்தலைவர்கள் சாராயத்திற்கு ாறி வருகின்றமை இச்சமூகத்தின்
Sாக சிந்திக்கின்ற கூட்டங்கள் ஒரு டுக்கின்ற பிரயத்தனத்திற்கு ஈடாக களுக்கு ஆதரவு காட்டுவதில்லை. ரத்து பிரதான நகர்களுடனான செய்யப்படாதிருப்பது. அது பற்றி ட்டாலும் தனியார், அரசு போக்கு வரத்தை மேலும் சீரழிக்கின்றது.
பில் இப்பிரதேச கல்வி பற்றி கூறத் நாட்டு செயற்றிட்டங்கள் மூலமே துள்ளது. மற்றும்படி வெறும் அரச பாடசாலைகளில் பெரிதாக இடம்
"ய உதவித் திட்டம், 'சீபா' எனும் இப்பிரதேச கல்வி அபிவிருத்திக்கு திட்டம் 1988 இல் இப்பகுதிக்கு பாரக் கல்வி அதிகாரியும், சீடா - இராஜகோபால் 1988 அளவில் ந்து இது குறித்து விளக்கினார். த்மலைக்கு மாற்றப்பட்டது.
--05

Page 117
அன்று மத்திய மாகான ஏற்றிருந்த இராமநாதன் தொ. பொருட்டு அவரது பிரதேசமான வகையில் உரிய அதிகாரிகளின பட்டது.
இதன் பின்னர் இச் செ ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அறிமு கள் உள்வாங்கப்பட்டமை குறிப்பு இப்பிரதேசத்திற்கு ஒரு முழுமை கனவாகவே உள்ளது. அண்மையி அல்லது நிட் நிறுவன நிதிமூலம் உள்ளன.
இதே போல் RIERP (ரீப் பராமரிப்பு வேலைகளுக்காக உ மத்திய மாகாண கல்வி அடை அபிவிருத்தி செய்யும் செயற் பிரதேசத்திற்கு கல்வி அமைச்சர வேளையில் திட்ட அதிகாரிகள் . கொண்டுசென்று விட்டனர்.
1988 ஆம் ஆண்டுகளில் க 2006 இல் மீண்டும் நடந்தேறி உன் 2007 இல் டயகம ஹோல்புறூக் பிர அபிவிருத்தி செய்ய உறுதி பூண்டு
ஹோல்புறூக் பிரதேச ப படல் வேண்டும். இங்கே பின் உள்ளன.
பாடசாலை வகை
1AB 1C தேட தரம் 2 தரம் 3 மொத்தம்
1C.

எ கல்வி அமைச்சராகப் பதவி ண்டமானை சந்தோஷப்படுத்தும் இறம்பொடைப் பகுதிக்கு உதவும் எல் நடவடிக்கை மேற் கொள்ளப்
பற்றிட்டம் இப்பிரதேசத்திற்கு பல "கப்படுத்தப்பட்டு சில பாடசாலை பிடப்பட வேண்டியதே என்றாலும் ஓயான விரைவுத்திட்டம் என்பது எல் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள லீட் சில பாடசாலைகள் நன்மை பெற
-) எனும் சீடா செயற்றிட்டம் மீள தவ முன் வந்துள்ளது. 2006 இல் மச்சு பத்துப் பாடசாலைகளை றிட்டம் டயகம ஹோல்புறூக் ால் அறிமுகம் செய்யப்பட இருந்த அத்திட்டத்தை மஸ்கெலியாவுக்குக்
ரீடா செயற்றிட்டத்திற்கு நடந்ததே Tளது. எனினும் கல்வி அமைச்சர் ரதேசத்தில் பத்து பாடசாலைகளை rளதாகக் கூறியுள்ளார்.
பாடசாலைகளின் தரம் உயர்த்தப் வருமாறு பாடசாலை பிரிவுகள்
தொகை இல்லை 04
07 ) 27
38
06)

Page 118
இங்கே Iஏ, பி பாடசால் விஞ்ஞான பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட களும் மேலும் கூட்டப்படல் வேண் பிரஷ்டன் தமிழ் வித்தியாலயம், கி. தங்கக்கலை இல தமிழ் வித்தியா உயர்த்தப்படல் வேண்டும். அதா வைக்கப்படல் வேண்டும். லிப்பக்க பிரதேசத்திலும் தரம் ஒன்பது (தரம் ஏற்படுத்தப்படல்வேண்டும்.
சந்திரிகாமம் பிரதே. வித்தியாலயம் தரம் ஒன்பது வரை டயகம ஈஸ்ட் தமிழ் வித்தியாலயம் பிரிவு ஆரம்பிக்க வாய்ப்புண்டு. ம ஹோல்புறூக் தமிழ் மகா வித்திய மகா வித்தியாலயங்களில் ஏதால் விஞ்ஞானம் புதிய பாடநெறிகள்
குறிப்பாக ஹோல்புறூ . விஞ்ஞான,கணித பிரிவு ஆரம்பிக் உள்ளது. மேலும் மன்றாசி பிரம் வித்தியாலயம் தரம் 2 வரை கொன இல் உள்ள 29 பாடசாலைகளின் செய்யப்பட்டு இத்தொகைகுறைக்.
மிக மோசமான நிலையில் உள்ள மோனிங்டன் தமிழ் வித்தியாலய கலிடோனியா தமிழ் வித்தியால
வித்தியாலயம் என்பவற்றுக்கு படுகின்றன.
லோவர் கிரேன்லி தமி நிலையிலுள்ள கட்டிடம் அகற்ற த.வி. கிளைஸ்டேல் தமிழ் வித்தியா வகுப்புக்கள் 9 வரை கொண் வேண்டும். இதே போன்றே அப் இணைக்கப்பட்டு புதிய கட்டிடங் செல்லப்படல் வேண்டும்.

லை அதாவது தரம் 12, 13 கணித ல் வேண்டும். தரம் 2 பாடசாலை டும். டயகம தமிழ் வித்தியாலயம், என் ஈகல்ஸ் தமிழ் வித்தியாலயம், லயம் போன்றன தரம் இரண்டுக்கு வது வகுப்புக்கள் தரம் II வரை கலை பிரதேசத்திலும் ஊட்டுவள்ளி ம் 2) வரையிலான பாடசாலைகள்
சத்தில் சந்திரிகாமம் தமிழ் ர தரம் உயர்த்தப்படல் வேண்டும்.
சி ஆக தரம் உயர்த்தப்பட்டு கலை மராயா தமிழ் மகா வித்தியாலயம், பாலயம், அக்கரப்பத்தனை தமிழ் பது உயர்தரப் பிரிவுகள் கணிதம்
ஆரம்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
க் தமிழ் மகா வித்தியாலயம் நக பொருத்தமான பாடசாலையாக தேசத்தில் கிளன்லியோன் தமிழ் எடு செல்லப்படல்வேண்டும். தரம் 3 தொகை படிப்படியாக அபிவிருத்தி
கப்படல்வேண்டும்.
7 நட்போன் தமிழ் வித்தியாலயம் ம், யரவில் தமிழ் வித்தியாலயம், பம், ஊவாக்கலை இல 2 தமிழ் புதிய கட்டிடங்கள் தேவைப்
ழ் வித்தியாலயத்தில் உடையும் pப்படல் வேண்டும். தோன்பீல்ட் Tலயம் இரண்டும் இணைக்கப்பட்டு ந் செல்ல ஆவன செய்யப்படல் ப்பர் கிரேன்லி த.வி., டெல் த.வி "களுடன் தரம் 9 வரை கொண்டு

Page 119
மேற்குறித்த ஆலோச ஆசிரியர் ஆளணி தேவை. :ே ஆசிரியர்கள் உடனடியாக தேவை
பாடங்கள் ஆரம்பக் கல்வி கணிதம் விஞ்ஞானம் ஆங்கிலம் தமிழ்மொழி சமுகக்கல்வி மனைப்பொருளியல் வர்த்தகம் விவசாயம் சித்திரம் சங்கீதம் நடனம் உடற்கல்வி இந்து சமயம் றோ. கத்தோலிக்கம் றோ. கத்தோலிக்கம் (அல்லாதது)
மேற்குறிப்பிட்ட தேவைகள் பே பாடசாலைகளின் தரம் உயர்த்த ஆசிரியர் தேவைகள் அதிகரிக்கும் பிரிவுகள் க.பொ.த உயர்ந்த வர் வேளையில் அப்Uாடங்களுக்குரிய
நுவரெலியாவின் மூன்று: 60 ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகி கூடுதலான தொகையினரான 269 தேவைப் படுகினிறமை விசே அம்சமாகும்.
6UUU- 567TUITU- 9 U606 தோட்டப் பாடசாலைகளின் பிரி 6T60TUUGbé60sp (Secondary Educ எனும் ஜேர்மனிய செயற்திட்ட செயற்றிட்டம் I.C.T எனப்Uடும் உயர் கல்வி அமைச்சு மாகா நிறுவனங்களினதும் அமைச்சுகே
G1

னைகளை நடைமுறைப்படுத்த
ஹால்புறுாக் பிரதேசத்திற்கு 269 ப்படுகின்றனர்.
ஆசிரியர் தொகை 76 19 19 48 15 14 09 11 06 11 09 05 09 07 06 கிறிஸ்தவம் O5
மலும் அதிகரிக்கலாம். அதாவது தப்படும் வேளையில் அதற்கேற்ப க.பொ.த உயர்தரகணி|விஞ்ஞான ந்தகப் பிரிவுகள் ஆரம்பிக்கப்படும்
ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுவர்.
தமிழ் கோட்டங்களுக்கும் ஏறத்தாழ ன்றனர். எனினும் இதில் மிகக் ஆசிரியர்கள் ஹோல்புறுக்கிற்குத் டமாகக் குறிப் பரிட வேணி டிய
ன வசதிகள்யாவற்றையும் பெருந் 6) (Plantation Schools Unit), SEMP :ation Modernization Project), GT2 ம், Jica எனப்படும் யப்பானிய தொடர்Uாடல் அமைச்சு, கல்வி ண கல்வி அமைச்சு போனர்ற ரினதும் ஊடாக எமது மலையக
08)

Page 120
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ம ணைந்து தயாரித்த ஒரு திட்டத்தின் அழுத்தம் கொடுத்தல் வேண்டும்.
2015 இல் உலகில் அனைவ என்ற கோஷம் சர்வதேசத்தில் பாகுபாடான நிலையே காணப்ப ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ஆசி மலையகத்துக்கு நான்காயிரத்து ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகின்ற ஆசிரியர்கள் IO,000க்கு மேல் மேல 'அனைவருக்கும் கல்வி' எனும் வகுப்பாளர்களின் இலக்கு . மலையகக் குழந்தைகளின் கல்வி கல்வி தேசிய ரீதியாக தரம் பெறல்
இங்கு குறிப்பாக நாம் குற பிரதேச கல்வி அபிவிருத்தி 3 அரசியல்வாதிகளின் / மக்கள் பிர அடைதல் வேண்டும். பெற்றோ மாணவர்கள் அதிபர், ஆசிரி தொடர்பான ஓர் இலக்கோடும் து வேண்டும்.
வெறும் தோட்டத் தொழிற். அபிவிருத்திக்கு ஒரு தடைக்கல்லா நோக்கோடு மாத்திரம் பாடசா வங்கிகளை திருப்திப்படுத்த மாத்தி பொது நோக்கு பொதுவான பொரு பாடசாலைகளை அமைக்க முன் வளர்த்தெடுக்கப்படல்வேண்டும்.
எந்த ஒரு விடயத்தை அ தொழிற்சங்க பார்வையில் அன மக்களின் நலன் கருதி அணுகு 'ஆக்ராஸ்' பிரதேசம் காலங்க வருகின்ற ஒரு பிரதேசமாகும். அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள், அதிகாரி வழங்கப்பட வேண்டியவர்கள் புரிந்தவர்களையும் கணிப்பில் கொ

மற்றும் அமைச்சர்கள் ஒருங்கி மூலம் பெற்றுக் கொள்ள அரசுக்கு
நக்கும் கல்வி கிடைக்க வேண்டும் ல் ஒலித்தாலும் இலங்கையில் படுகின்றது. வடக்கு கிழக்கிற்கு ரியர்கள் தேவைப்படுகின்றனர். துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் மூல பனர். ஆனால் சிங்கள் மொழி
திகமாக உள்ளனர். இந்நிலையில் இலங்கை அரசின் கொள்கை அடையப்பட வேண்டுமானால் யும் பொதுப்படையாக தமிழர் தம் வேண்டும்.
நித்துக் காட்டும் 'ஆக்ராஸ்' எனும் அடைய இப்பிரதேச மக்களின் திநிதிகளின் மனபாங்கு மாற்றம் ர், நலன் விரும்பிகள், பழைய யர்கள், மாணவர்கள் கல்வி வர தரிசனத்தோடும் செயற்படல்
சங்க கண்ணோட்டம் எமது கல்வி கவே உள்ளது. சங்கம் வளர்க்கும் லைகளை அமைத்தல் வாக்கு திரமே உதவும். பொது அபிவிருத்தி, த்தமான இடத்தில் கல்லூரிகளை
வருதல் எம் எண்ணக்கருத்தில்
னுகும் போதும் அதைத் தனித்தனி ஏகாது மலையகத்தின் பிரதேச தல் சிறந்தது. குறிப்பாக எமது காலமாக புறக்கணிக்கப்பட்டே இப்பிரதேசத்தில் கடமை புரியும் கள் விசேட சலுகை, முன்னுரிமை . ஆனால் அவ்வாறு கடமை Tள்ளாமை கவலை தருகிறது.
D9)

Page 121
அது தொடர்ந்த வண்ணமே உள் இப்பிரதேசத்தில் சேவை செ அதிபர்களே காலங்காலமாக நன்:
உயர் அதிகாரிகளால் மையாக இன்னும் வெளிக்கொண Uாடசாலைகளின் வளர்ச்சியை ே அதிபர்களின், ஆசிரியர்களின் தெரிகின்றது.
கடந்த இருபது வருடங்க வெஸ்ட் இல.2 த.ம.வி, அக் த.வி.ஹோல்புறுக் த.ம.வி, மராயr கிரேன்லி த.வி, அல்பியன் த.வி, Uாடசாலைகளின் அபிவிருத்தியி களின்Uாரிய Uங்களிப்Uைக்கான

ளது. நேர்மையாக, உண்மையாக ய்தோரை விட வேறு பிரதேச மைகளைப் பெற்றுவருகின்றனர்.
இப்பிரதேச நிலைமைகள் முழு ரப்படவில்லை. இப்பிரதேசத்தின் நேர்மையுடன் பார்க்கும்போது சில உழைப்பு புரிகின்றது, தியாகம்
ளில் டயகம ஈஸ்ட் த.ம.வி. டயகம கரப்Uத்தனை த.ம.வி டயகம த.ம.வி, ஆர்ட்லோ த.வி, லோவர் தங்கக்கலை இல. த.வி. போன்ற ல் அங்கு கடமை புரிந்த அதிபர் π6υιτώ.

Page 122
N அதிபர் ஆசிரியர் நல்லுறவே பாடசாை
அடையச்
Uாடசாலைகளின் அUவி அங்கு அதிபர், பிரதி அதிபர், உத ஆகியோர் உள்ளடக்கப்படுகின்ற வேண்டிய தொடர்பாடல், சமூக அவசியம். மலையகப் பாடசாலை எவ்வகையான உறவு நிலை பொறுத்தே பாடசாலைகளின் அU
கணவன் மனைவியிடை ஏற்படும் "Uழுது' Uள்ளைகளி சாதாரண வாழ்க்கையில் நாம் உள்ளது.
இதுபோன்றதொரு நிை ஏற்பட்டால் அப்பாடசாலை ம பாதிப்படையச் செய்வதாக இரு கட்டமைப்பில் ஒரு வலைப்பின்ன தலைவர்கள், பாட இணைப்Un உள்ளனர்.
இவர்களினர் வாடிக்ை மாணவர்களே. மாணவர்க அழப்படையாகக் கொண்டே அ முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. அ திருப்திப் படுத்துவதே கல்வி ( நோக்கமாகும்.
ஒரு சில Uாடசாலைக இன்மை மற்றும் தமது இயல்பா6 ஆசிரியர்களுடனான உறவை ஜனநாயக தலைமைத்துவப் பண அதிகார வெறியும், அதிகா எதேச்சதிகார அணுகுமுறைகளி வெற்றி கொள்ள முடியாத அதிட களில் உள்ளனர்.
C

களிடையிலான லயை அபிவிருத்தி செய்யும்
ருத்திப் பற்றி நோக்கும் பொழுது வி அதிபர், பகுதித் தலைவர்கள் னர். ஆசிரியர்களிடையே இருக்க உறவு பற்றி ஆராய வேண்டியது களில் அதிபர் ஆசிரியர்களிடையே காணப்படுகின்றது எனர்Uதை விருத்திதங்கி உள்ளது எனலாம்.
யே காணப்படக்கூடிய உறவுகளில் னர் வாழ்க்கையை Uாதிப்Uதை கண்கூடாக காணக்கூடியதாக
ல அதிபர் ஆசிரியர்களிடையே )ாணவர்களின் கல்வி நிச்சயம் க்கும். பாடசாலை என்ற நிர்வாக ணல் போல் பிரதி அதிபர், பகுதித் "ளர்கள், ஆசிரியர்கள் என்போர்
கயாளர்களாக இருப்பவர்கள் ார் எனிற மையப் புள்ளியை னைத்து கல்வி நடவடிக்கைகளும் வர்களினர் தேவையை அறிந்து எனும் பாடசாலை நிறுவனத்தின்
ாரிலுள்ள அதிபர்களின் ஆளுமை Tகுணாதிசயங்கள் காரணமாகவும் வளர்த்துக் கொள்வதில்லை. ர்பை வளர்த்து கொள்ளாத கர்வம், ர துஷ்Uரயோகமும் கொணி ட னால் ஆசிரியர்களின் உள்ளத்தை ர்கள் சிலர் மலையகப் பாடசாலை

Page 123
இதனால் இப்Uாடசr ஆசிரியர்கள் மன விரக்தியுடன் காலடி எடுத்து வைக்கின்றனர். மேலதிக வேலைகள் செய்யாதவர் நிகழ்வுகளில் கடமைக்காக கலந் நிலை தொடரும் போதே மாண பாதிக்கப்படுகின்றது.
தத் தமது முழு நேர மேம்Uாட்டுக்காக அர்ப்Uணிக்க தாரக மந்திரமாகும். அதிபரின் ( இயைந்து போகாத ஆசிரியர்கள் பிடித்தாவது காரியம் பார்க்க விe அரசியலில் ஈடுபடுகின்றனர்.
மலையகத்தின் அரசியல் பின்னர் படிப்Uழயாக இந்நிலை Uடித்துள்ளது. இதனால் பாடசாை "ஏதாவது நடப்Uனர் அது ஒரு Uாடசாலை அUவிருத்திக்கான மக்கள் பிரதிநிதிகளிடமே உள்ளது
ஆனால் அதிபர், ஆசிரி ஈடுபடும் பகுதி நேர" பாடசாை அதிபர் ஆசிரியர்களிடையே வி அரசியல் உப்Uை போன்றது உண கூழப் போனால் உணவை உண் மலையகUாடசாலைகளுக்கான ஆ
தத்தமது பாடசாலையின் செயற்றிட்டத்தோடு இணைந்து எதையும் பாடசாலை நலனுக் நலன்களுக்காக அல்ல. பாடசா விடயம் தெளிவுப்படுத்தப்படல் ே தத்தமது பலம் சமப்படுத்தப்பட் வாக்கப்Uடல் வேண்டும். Uலம் (Uடுத்தப்படலாம். பலவீனங்
Uாதிக்கவே Uயன்படும்.
G1

லைகளில் சேவை ஆற்றும் அப்Uாடசாலைகளுக்கு காலையில் இப்Uாடசாலைகளில் ஆசிரியர்கள் களாக உள்ளனர். Uாடசாலையின் து கொள்கின்றனர். இவ்வாறான வர்களின் கல்வி நிலை பெரிதும்
நீதையும் Uாடசாலைகளினர் வேண்டியது ஆசிரியர் தொழிலின் மகாமைத்துவ செயற்பாடுகளுக்கு காலப் போக்கில் அவரை 'காக்கா" ழைவர். சில அதிபர், ஆசிரியர்கள்
வரலாற்றில் 1977 ஆம் ஆண்டுக்குப் ]மை அதிபர், ஆசிரியர்களையும் லயின் கல்வித் தர அபிவிருத்திக்கு நவகையில் Uாராட்டத்தக்கதே. "பணம்’ அரசியல்வாதிகளான என்பது யதார்த்தமாகும்.
யர்களின் முழு நேர அரசியல் ல தொழிலிலும் காலப்போக்கில் ரிசல்களை தோற்றுவிக்கின்றது. ாவுக்கு உப்பு அவசியமே. அதுவே ணல் இயலாது. இது போன்றதே அரசியல் ஈடுபாடும்.
பொது வேலைத்திட்டத்திற்காக Uங்காளியாகும் ஆசிரியர்கள் கே பயனர்Uடுத்துவர். தத்தமது லை எனும் நிறுவனத்தில் இந்த வண்டும். தத்தமது பலவீனங்கள் டு பொது இலக்கிற்காக இசை Uாடசாலை விருத்திக்கு Uயன்
5ள் அதிபர், ஆசிரியர் உறவை
変の

Page 124
எனவே இவ்வாறான சூ தன்மையோடும் விட்டுக் கொடுத்து வகையிலும் ஆசிரியர், அதிபர் ஒரு எனின் அதிபர், ஆசிரியர்களிடை தன்மையுடனான நிதி விடயங்கை நிற்கச் செய்யும், பரஸ்பரம் உறவுக
ஆசிரியர்களின் Uாடம் புறக்கிருத்திய செயற்பாடுகளினூ தமது முகாமைத்துவ பின்னலு அவ்வகையில் முயற்சிகளுக்கு ஆ தேவையான வளங்களை வழங்கு களையும் வழிகாட்டல்களை Uாடசாலையின் கல்வித்தர அபிவி வலுவூட்டமுழயும்.
கணிதம், விஞ்ஞானம், 4 கல்வி என்ற துறை சார்ந்த மன்ற மொழி தொடர்பாக வேலைத் வாயிலாகவும் ஆசிரியர்க6ை ஆசிரியர்களின் அச்சுறுத்தல், அ இதனால் அதிபர்,ஆசிரியர் உறவு

றைபாடுகளை நீக்கி நம்பகத் ம் கலந்து பேசியும் சைகை கூறும் பொது நோக்கோடு செயற்படுவர் யே "விரிசல்" ஏற்படாது, திறந்த ஓர் அதிபரை தலை நிமிர்ந்து ள நெருககம அடையும.
தொடர்பாகவும், பாடசாலையின் டாகவும் ஆசிரியர்களை அதிபர் க்குள் கொண்டு வர இயலும். க்கமும் ஊக்கமும் அளிப்பதுடன் வதன் மூலமாகவும் ஆலோசனை பும் செய்வதன் மூலமாகவும் ரிருத்தி என்ற எண்ணக்கருவிற்கு
தமிழ், சமயம், வரலாறு ஆரம்பக் ]ங்களை அமைப்Uதன் ஊடாகவும் திட்டங்களை முன்னெடுப்பதன் T Uங்காளிகளாக்கி அதிபர் அழுத்தங்களை தணிக்க இயலும். நெருக்கமடையும்.

Page 125
மலையக சிந்தனைக்கும் எ
சில வி எந்த ஒரு நிறுவனத்திற் மூன்று வருட செயற்றிட்டங் செயற்றிட்டங்களோ கட்டாயம் இ.
இந்நோக்கில் பாடசாலை
வழமையான வேலைக ை கடமை எனப் பலர் எண்ணு. ஆசிரியர்கள், கல்விப் பணிப் விலக்கல்ல. எந்த ஒரு வேலை அவசியமாகும். மேற்பார்வை இல் திட்டமும் உரிய நோக்கத் ை உண்மையாகும். எமது மலையா. திட்டங்களும் இதற்கு விதிவலக் வேலைப்பளு என்று கூறி மேற் குறைபாடாகும்.
பாடசாலை போன்ற நி அதிபர்களினால் பன்முக ரீதியாக விடயங்கள் மாத்திரமே கவன முழுமையான கற்றல் செயற்பாடு சில மலையக அதிபர்கள் தத் விடயங்களை மாத்திரமே வ இதனால் மாணவர்களின் பல்து வாய்ப்பேற்படுகின்றது. உதாரண இலக்கிய மன்ற செயற்பாடுகள் கப்படாதிருந்தது. அவ்வாறு எடு மானதாக காணப்படவில்லை., ஒருவர் அதிபராக இருந்தமையா பத்து நாளும் திருவிழா போ மாணவர்கள் தம் கற்றலுக்கு இல் தவறுகள் திட்டமிடலிலும் ப குறைபாடுகளின் விளைவாகும்.

க் கல்வி : சயலூக்கத்திற்கும் டயங்கள் தம் ஓர் இலக்குத் தேவையாகும். களோ அல்லது ஐந்து வருட நத்தல் வேண்டும்.
யும் உள்ளடங்குகின்றது எனலாம்.
ள் (Route Work) செய்வதே தத்தமது நின்றார்கள். இதில் அதிபர்கள், பாளர்கள் என்பவர்கள் விதி மத் திட்டத்திற்கும் மேற்பார்வை லையெனில் எந்த ஒரு ைேவலத் த அடைய முடியாது என்பது கப் பாடசாலைகளின் வேலைத் க்கல்ல. அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் பார்வையை விட்டு விடுவதும் ஒரு
றுவனங்களின் விடயங்கள் சில கப் பார்க்கப்படுவதில்லை. ஒரு சில த்தில் எடுக்கப்படுகின்றமையால் களுக்கு குந்தகம் ஏற்படுகின்றது. தமது ஆளுமைக்கு இசைவான பியுறுத்துவதனைக் காணலாம். பறை திறன்கள் மழுங்கடிக்கப்பட மாக குறித்த ஒரு பாடசாலையில் ' வருட கணக்கில் முன்னெடுக் க்கப்பட்டாலும் அது ஆரோக்கின மற்றொரு பாடசாலையில் 'ஐயர்' ல் சரஸ்வதி பூசை காலங்களில் முழுநாளும் பூசைகள் செய்து டெயூறாக இருந்தார். இதுபோன்ற ன்முக பார்வையிலும் உள்ள
உ

Page 126
பாடசாலை வேலைத் தி மாத்திரமல்லாது முகாமைத் முயற்சிகளிலான திட்டங்கள் அ6 கற்றல் கற்பித்தல் மாத்திரம் மான விடாது. மாணவர்கள் முழுமைய மாட்டார்கள். அவர்களை கணிப் வலியுறுத்தல் என்பன மாணவர் நல்ல தரமான வினாத்தாள் தேனை பிழையில்லாத மயக்கமில்லாத வி ஓர் அனுபவ ரீதியாக வெளிவரும் (Examination Pattern) 6)gsfusig5 6.5 தொடர்ந்து பரீட்சை விடைத்த ஆசிரியர்களின் உதவி இதற்குத் ே
UsTUgsT606) as U60)UDUU6 முக்கியமானதாகும். மனித வள இங்கு விசேட கவனம் செலுத்தப் அதிபர் மிகப் Uரதானமான Uாடசாலைகளில் இது தொடர் பாடசாலைகளே குறிப்பிடக் கூடி விடயமாக உள்ளது. பதில் கூறும் 6).JéUsT6(b (Accountability) 6U(b. காணலாம். இந்நிலை மாற்றப்U மனப்பாங்கில் மாற்றம் ஏற்Uடசெ
அடுத்து தொடர்ந்து கற்கு வளர்த்தெடுக்கப்Uட சுய தேட மதிப்பீடு செய்யப்படல் வேண்டு வேண்டும். பாட ரீதியாக கற்பித்த கற்பிப்பதற்கும் விஞ்ஞான, க வேறுபாடு இருக்கலாம்.
கற்பித்தல் முறைமைகள்
அதிபர்கள் புதிய முறைகளை புத்தம் புதிய முறைகளை கண்டறி
G1

ட்டத்தில் தனி நபரான அதிபர் துவக் குழு போன்ற கூட்டு வசியமாகும். மாணவர்களுக்கான எவர் தர விருத்தியை மேம்படுத்தி ான அடைவை அடைந்து விட Uரு செய்தல், பரீட்சித்தல், மீள களை நெறிப்படுத்தும். இதற்காக பயாகும். முறைமையான,சரியான, னாத்தாளை தயாரிப்பது என்பது
செயற்பாடாகும். பரீட்சை முறை 'னாத்தாளை தயாரிக்க இயலாது. Tள்களை புள்ளியிடச் செல்லும் தவையாகும்.
) மனித வள முகாமைத்துவம் மிக ஆளணி வள கட்டமைப்பு பற்றி படல் மிக முக்கியமாகும். இதிலும் இடத்திலுள்ளார். மலையகப் "Uாகப் பார்க்கலாம். ஒரு சில 2யதாக உள்ளமை கவலைக்குரிய வகிபாகம் அல்லது வகை கூறும் மளவில் குறைந்து வருகின்றதை - CAttitude Change) -96).Jijé67Tg5! பற்றிட்டங்கள் தேவை.
ம் திறன் அதிபரினால் தன்னுள் ஸ் அவசியமாகும். ஆசிரியர்கள் ம். தொடர்ந்து இந்நிகழ்வு நிகழ ல் வித்தியாசப்Uடலாம். மொழியை னித பாடத்தை கற்பிப்பதற்கும்
நாளுக்கு நாள் மாறி வருகின்றன. அறிமுகப்படுத்தவும் ஆசிரியர்கள் பவும் விழைதல் வேண்டும்.
15)

Page 127
பாடக்குறிப்புகளை தயா! தொடர்பாக சிந்தித்தல் வேண்டு மாத்திரமல்ல எல்லா வகுப்புகளு. 'அலகு' தொடர் பான ஒரு ( கொஞ்சமேனும் தேவை. வழி. விப்புக்கள் மேலும் கற்பித்தலைத் பாடசாலைகளில் மேற்கண்ட விட பாடசாலை ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான பெறல்வேண்டும்.
தொடர்ந்து கல்விப் பண கூறுவதனாலும், அதிபர்கள் ஆ ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு நடந்து விடாது. இந்தக் கல் அர்ப்பணிப்பு தேவை, தியாக 2 பற்றும், சேவை உணர்வும், பெ உளவியல் அறிவும், ஆத்மார்த்தரீ.
முதலில் பெற்றோர் முதல் விடுத்து பொதுவான ஒரு சிந்தன அரசியலாளர்கள், பணிப்பாளர் ஒருங்கிணைந்து செயற்படும் ஒரு தேவை. மாணவர்கள் எமது அடி செயற்படல்வேண்டும்.
பாடசாலைகள் கோவை அல்ல. பாடசாலைகள் உயிர்த் கலைக்கூடங்களாகும். மலையகப் விவேகமானதுமான உடனடி 6 அரசியலாளர்கள் விழாக்க பேசுவதினாலும் சிந்தனை மாற். ஏற்பட்டு விடாது என்பதனை ? கல்வியிய லாளர்களை இனங்க துடன் (Voucher) உறுதிச் சீட்டுக்க நிலையில்வைத்தல்வேண்டும்.
மலையகப் பாடசாலைக கடமை புரிவது மலையகத்தவர். பிரச்சினையாகும். எனவே ' வெல்லும்' என்றுதான் கேட்கத்தே

க்கும் பொழுதே பாடம் நடத்துவது ம். ஆரம்பக் கல்விக்கு (தரம் 1-5) க்குமே குறித்த கற்பிக்கச் செல்லும் மன்னோட்டமான சிந்தனை காட்டல்கள், பயிற்சிகள், ஊக்கு தூண்ட வழி செய்யும். மலையகப் டயங்கள் அமுலாக வேண்டுமெனில் ஈ உற்சாகமான இடமாக மாற்றம்
ரிப்பாளர்கள் அதிபர்களை குறை சிரியர்களை 'வதைப்பதனாலும்' எரிச்சலூட்டுவதனாலும் எதுவும் வி பணியில் நேர்மை தேவை. உணர்வு தேவை, தொழிலின் மீது ாறுமையும், சகிப்புத் தன்மையும், தியான உணர்வும் தேவை.
ம் அனைவரும் குறை காண்பதை மனத் தெளிவுக்கு வரல் வேண்டும். கள், அதிபர்கள், ஆசிரியர்கள் ந 'நோக்கு' எமது மலையகத்தில் ப்படை வளம் என்பதனை ஏற்று
களால் நிரம்பிய ஒரு அலுவலகம் துடிப்புடன் ஜீவன்கள் உலாவும்
பாடசாலைகளில் வேகமானதும் செயற்றிட்டங்கள் தேவையாகும். களில் பங்கெடுப்பதனாலும், றம் கல்வியியலாளர்கள் மத்தியில் உணர்வது நல்லது. நேர்மையான ண்டு அவர்களை வளர்த்தெடுப்ப ாக அலையும் கூட்டத்தினரை ஒரு
ளில் இன்று பெருமளவில் 99% ளே எனின் இது எமது சமூகப் இப்படை தோற்கின் எப்படை ான்றுகின்றது.
16)

Page 128
மலையகத்தில் பிர
உருவாக்கப்பட சிறந்த பாடசாலைகள் அ சிந்திக்கும் பொழுது மலையகப் ப எண்ணுவது இயல்பே. ஒரு பாப் கணிக்கப்படுவது எவ்வாறு...? உள்ள பாடசாலை எவ்வாறு அள் எம்முள் அவ்வப்பபோது எழும்.
உறங்கும் பாடசாலைகள், லைகள், உயிரோட்டமுள்ள பா பாடசாலைகளை கல்வியியலாம் கைகளில் சென்ற பாடசாலை செத்தவன் கையில் வெற்றிலை செயலாற்றல் மிக்க தலைமைத்து முடியும்.
அவர்களினாலே நல்ல பா தூர நோக்கும் (Vision) பணிக் பாடசாலை வேலைத்திட்டம் : ஆசிரியர்களும், மாணவர்களு உணர்வுபூர்வமாக ஏற்று தத்தம் செயற்படுத்துவதற்கான முன்னெ வேண்டும்.
கலைத்திட்ட முகாமைத் பின்னூட்டல் (Feed Back) பரிகார செயற்பாடுகள், விசேட தேவை பாடசாலையின் அடைவு மட்டம் களின் வெளியீடுகள் (Out Put) ப ஈர்ப்பை ஏற்படுத்த காரணங்க கலைத்திட்டச் செயற்பாடுகள் பால் உள்ளன.
கனிஷ்ட பாடசாலைகள் பரீட்சைப் பெறுபேறு க.பொ.த புலமைப்பரிசில் பரீட்சையும் க.

பல பாடசாலைகள்
ல் வேண்டும். லது பிரபல பாடசாலைகள் பற்றி Tடசாலைகளில் அது தொடர்பாக சாலை பிரபல பாடசாலையாக வினைத்திறனும் விளைதிறனும் விடப்படுகிறது என்ற வினாக்கள்
உயிர்ப்புடன் இயங்கும் பாடசா டசாலைகள் என பலவாறாக ளர்கள் கூறுவதுண்டு. சிலரின் 'செத்து விடுவதுண்டு. அதாவது ) பாக்கை கொடுத்தது போல, வமே சிறந்த தலைமைத்துவமாக
டசாலைகளை உருவாக்க முடியும். க்கூற்றும் (Mission) இணைந்த அவசியம். இதனை அனைத்து ம், பெற்றோர்களும் அறிந்து து செயற்றிட்டங்களை அதனை னடுப்புகளாக கொண்டு செல்ல
துவ கட்டமைப்பு மேற்பார்வை க் கற்பித்தல், மேலதிக கற்பித்தல் யுடையோருக்கான செயற்றிட்டம் உயர வழிவகுக்கும். பாடசாலை Tடசாலை பற்றிய ஒரு கணிப்பை, ள் ஆகின்றன . பாடசாலையின் சாலையின் வெற்றிக்கு மையமாக
ல் (தரம் 1-5) புலமைப்பரிசில் சாதாரண தர பாடசாலைகளில் பா.த சாதாரண தரப் பெறுபேறும்
17

Page 129
க.பொ.த உயர்தர பெறுபேறும் சமூகத்தில் அப்UாடசாலைUற்றிய
அத்துடன் அப்பாடசாை செயற்பாடுகள் மற்றொரு வகை மதிப்பீட்டைப் பெறுவதில் முனி மொழித்தினப் போட்டிகள்) விை தேசிய ரீதியிலான பெறுபேறுக: சாரணியம், பெண் சாரணியம், சுற் பாட ரீதியான அமைப்புகளின் ெ சமய, கணித, இலக்கிய மன்ற சேர்க்கின்றன.
அண்மைக்காலமாக புதிய 66rf60 (New inventors Club) (5600ic ஆக்க முயற்சிகளுக்கு ஊக்கம மாணவர்களிடையே உறங்கிக் வெளிக்கொணரதுண்டியாக உள்
மேலும் மாணவர்கள் த முயற்சிகளான கை ஏடுகள், வெ சிறு பிரசுரங்கள், பத்திரிகைகள், முயற்சிகள் போன்ற இன்னோரன மதிப்பீட்டைப் பெறும், சமூக கணி கருத்து இல்லை.
எனவே மலையகU ( பாடசாலைகள் உருவாக பன்மு உருவாக்கப்பட வேண்டியது இணைப்பாடவிதானம், புதிய கல் பற்றிய அறிவும் நவீன கல் 6 மாற்றத்திற்கு இயைபாக்கிக் அவசியமானதாகும்.

(உயர் தரப் பாடசாலைகளில்) ஒரு கணிப்பைப் பெறுகின்றன.
லகளின் இணைப்Uாட விதான யில் குறித்த பாடசாலை சமூக
நிற்கின்றன. (தமிழ், ஆங்கில ளயாட்டுப் போட்டிகள், மாகாண ர் குறிப்பிடப்பட வேண்டியவை. றாடல் செயற்பாட்டு பெறுபேறுகள் சயற்பாடுகள் சமூக , விஞ்ஞான, நிகழ்வுகள்) பாடசாலைக்கு வலு
பன கண்டு பிழப்பாளர் அமைப்பு காட்சிகள், கண்டுபிடிப்புகள் புதிய ளிப்Uதாக உள்ளன. இவைகள் கிடக்கும் புதிய சிந்தனைகளை 5T60T.
ம் எழுத்து, இலக்கிய ஆக்க ளியீடுகள், சுவர்ப் பத்திரிகைகள், ஓவிய கண்காட்சிகள் கைப்Uணி ர்ன விடயங்கள், பாடசாலை சமூக ப்பைப் பெறும் என்பதில் மாற்றுக்
/ாடசாலைகளில் Uயனர் தரும் 5 ஆளுமை கொண்ட அதிபர்கள் அவசியமாகும். கலைத்திட்டம், வி, சீர்திருத்தங்கள், மாற்றங்கள் ரியியல் தொடர்பாக தணர்னை கொள்ளும் தலைமைத்துவமும்

Page 130
ஒரு பாய்ச்சலைப் பே அபிவிருத்தியே நுவெ
தேசிய ரீதியாக இலங்ை போது&: மாவட்டம் கிள நிலையிலேயே உள்ளதாக கல்வியி
அணிமைக்கால க.Uெ/ பெறுபேறுகள் இதற்கு சான்ற மாகாண ரீதியான பகுப்பாய்வும் பூ இவ்வாறான சான்றாதாரங்கை நுவரெலியா கல்விவலயம் தொடர் மூலம் இந்நிலைக்கான காரணங்
நுவரெலியா கல்வி வ6 967T6T60T. G.606):-
1. நுவரெலியா கோட்டம் 1 2. நுவரெலியா கோட்டம் II ( 3. நுவரெலியா கோட்டம் III 4. நுவரெலியா கோட்டம் IV
சிங்கள அனைத்துப் பாடசாலைக
நுவரெலியா கல்வி வலயத்தில் தய உள்ளனர். தமிழ்Uாடசாலைகளே
கோட்டம் 1 தமிழ் பாடசாலை (இருமொழி பாடக
கோட்டம் 11 தமிழ் பாடசாலை
(இருமொழி பாட
கோட்டம் III தமிழ் பாடசாலை (இருமொழி பாட
கோட்டம் IV சிங்கள பாடசா (சிங்கள மொழி முஸ்லிம் பாடசா6

ான்ற விரைவு கல்வி ரலியாவுக்குத் தேவை
Bயின் கல்வி நிலையை Uார்க்கும் நொச்சி மாவட்டத்திற்கு அண்மிய யலாளர்கள் கூறிவருகின்றனர்.
ா.த சாதாரண தரப் பரீட்சை Tதாரங்களாக உள்ளன. மத்திய நுவரெலியா மாவட்டம் தொடர்Uாக ளயே தந்துள்ளது. இந்நிலையில் Uாக சில விபரங்களை பார்ப்பதன் களையும் கண்டறியலாம்.
Uயத்தில் நான்கு கோட்டங்கள்
நுவரெலியா) தலவாக்கலை) (ஹோல்புறுாக்) (சிங்கள கோட்டத்தில்)
ளும் உள்ளடங்கும்.
மிழ் மாணவர்களே மிக அதிகமாக அதிகமாக உள்ளன. விபரம் கீழே
கள் தொகை - 37 Fாலைகள் இரண்டு)
கள் தொகை - 42 Fாலைகள் இல்லை)
கள் தொகை -38 சாலைகள் இல்லை)
லைகள் தொகை - 38 பாடசாலைகள், நுஃஸாகிறா வித் 1 Dø0)
19)

Page 131
பாடசாலைகளின் வகுப்புகள், த மட்ட ரீதியாக பின்வருமாறு : படுத்தலாம்.
பாடசாலை வகை கோட்டம் 1 (நு/எலியா)
-- 5( 5
கோட்டம் II (தலவாக்கலை )
- - 5 5 - - 5 5
கோட்டம் III (ஹோல்புறூக்)
தமிழ் மாணவர்களின் தொகை கோட்டம் | கோட்டம் II கோட்டம் III
ல - -
மேற்கண்ட விபரங்களைப் பார் புலனாகின்றன.
ஆரம்பப் பாடசாலைக6ே அவதானிக்கலாம். தரம் மூ கோட்டங்களிலும் 72 தும், இர பாடசாலைகள் பும் உள்ளன.
1AB பாடசாலைகள் கோட்டத்திற்கு ஒரு பாடசாலை (6 ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டியது . கோட்டங்களிலும் எல்லா வ பிரதேசத்திள் தேவையாகவும் உள்

ரங்களின் அடிப்படையில் கோட்ட தமிழ் பாடசாலைகளை வகைப்
தொகை
AB
03
05
-ரம் 2 -ரம் 3
21
AB
ரம் 2
08
சரம் 3
28
AB
இல்லை 04
கரம் 2
95
கரம் 3
1888 2930 590
க்கும் பொழுது சில விடயங்கள்
ர (1-5) மிக அதிகமாக உள்ளதை ன்று பாடசாலைகள் மூன்று ண்டு பாடசாலைகள் 26ம் 1 சீ
அறவே இல்லாத ஹோல்புறூக் பிஞ்/கணிதம் உயர் தர பிரிவு உடன் அவசியம். மேலும் இது மூன்று கெயிலும் மிக பின்தங்கிய இப் Tளது.
22

Page 132
72 ஆக உள்ள தரம் மூன்று உயர அத் தொகை குறைக் கட் அதிகாரிகளினாலும் மாகாண Uாடசாலைகள் அவ்வப்போது போதிலும் மேலும் இது கவனத்தி தரம் ஒன்பதுக்கு (1-9) பாடசாeை எமது சமூகத்தில் நிலவுகின்றமான மாணவர்களின் பொதுவான வ உயர்த்தலாம். எனினும், மறுபுறத் ஆளணி, பெளதிகவளத் தேை நோக்குகின்றன. தரம் உயர்த்தப்பு இக்குறைபாடுகளுடனேயே இயங்
ஆசிரிய ஆளணி, பெளதிக வழங்க வேண்டிய மாகாண கல் சார்பற்ற நிறுவனங்கள், இப்பாட4 ஒருங்கிணைந்து செயற்படாதத இப்Uணியை முன்னெடுப்பதில் U அறிய முழகின்றது.
மாகாண கல்வி அமைச்சி நிறுவன நிதி, லிட் அல்லது நிட் வளங்களும் வேறு பல தொண்டு ர மலையகப் பாடசாலைகளின் ஆ வருகின்றன எனினும் இவற்று செயற்றிட்டங்கள் இல்லை என்று தொடர்புகள் மென்மேலும் ஒருங்கி
நுவரெலியா வலயப் U துவதில் எதிர்நோக்கும் மற்றொ யாகும். பாடசாலைகளை தரம் உ உரிய ஆசிரியர்கள் தேவைப்Uடு ஆங்கிலம், தொழில்நுட்ப பாடங்க

Jாடசாலைகள் தரம் இரண்டுக்கு Uடல் வேணடும். கல்வி பணிப்பாளர்களினாலும் பல நரம் உயர்த்தப்Uட்டு வருகின்ற ) கொள்ளப்Uடல் அவசியமாகும். தரத்தை உயர்த்துவதன் மூலும் ரவர் இடைவிலகலைக்குறைத்து நப்புத் தரத்தை விகித ரீதியாக தில் இப் பாடசாலைகள் ஆசிரிய வகள் எனர்Uனவற்றை எதிர் ட்ட பல பாடசாலைகள் இன்றும் கிவருகின்றன.
5 வளத் தேவைகள் இரண்டையும் வி அமைச்சு, அரசு மற்றும் அரச சாலை தரம் உயர்த்தல் தொடர்Uாக னர் விளைவாகவே முறையாக ல தடங்கல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாக
ன் நிதி, "RIERP" எனப்படும் சீடா நிறுவன நிதி ஆகியவற்றின் நிதி றுவனங்களின் நிதி வளங்களுமே 2Uவிருத்தியில் கரிசனை காட்டி றுக்கு இடையே ஒருங்கிணைந்த கூறுவதற்கில்லை. எனினும் இத் ணைக்கப்Uடல் அவசியமாகிறது.
டசாலைகளின் தரத்தை உயர்த் ந சவால் ஆசிரியர் பற்றாக் குறை பர்த்தும் போது விசேட பாடத்திற்கு கின்றனர். கணிதம், விஞ்ஞானம், ர் எண்Uன உதாரணங்கள்.
2)

Page 133
தரம் உயர்த்தப்பட்ட பாட ஆசிரியர்கள் இன்றியே நடத்தப்பு உண்மையாகும். நுவரன்லிய 6 தொண்டர் ஆசிரியர்கள் இந்த காணலாம்.
தொணர்டர் ஆசிரியர்க தொழிலாளர் சம்பளத்தில் இரு பாடசாலை அதிபர்கள் வகுப்பு தொணி டர்களுக்கான பணத் அதிபர்களும் இல்லாமல் இல்ை Uொதுவில் தொண்டர் ஆசிரியர்க மூடப்படாதுள்ளன. மேலும் பல பு பிரிவுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற நியமனங்கள் ஆவலோடு எதிர்Uா
புதிய நியமனங்கள் ஊடா உயர்வுகளுக்கு உள்ளாக முடியும் 6 ஆளணி இன்றி வெறுமனே தரம் உயர்தரத்தில் ஆரம்பிப்பதும் மா செல்வதைப் போன்றது.
1977 க்குப் பின்னர் அல் நுவரன்லிய வலயப் பாடசாலை லைகள் வளர்ச்சி கண்டுள்ளன பெளதிக வளங்களையும், கற்றல் அவை பெற்று வருகின்றன. ப பட்டுள்ளன, கட்டப்பட்டும் வருகி வளர்ச்சி களுக்கும் பல அரசி இருந்துள்ளனர்.
இந்த நோக்கில் இந்தப் அதிபர், ஆசிரியர்கள், அதிகாரி வருந்தத் தக்கது. பின் தங்கிய அUவிருத்தியில் இவர்களின் ப வேண்டியவை. இருநூறு ஆண்டு 6 மலையக மக்களின் கல்வி வரல சுதந்திரம் அடைந்ததன் பின்ன up606)U6U U (TUg (T60)6656f 60 மக்களுக்கான பாராளுமன்ற பி இருந்து வந்திருக்கிறது.
G1

சாலைகள் Uல இந்த விசேட Uாட ட்டு வருகின்றமை யாவரும் அறிந்த Iலயத்தைப் பொறுத்தவரையில்
இடத்தை இட்டு நிரப்புவதைக்
ளுக்கான கொடுப்Uனவுகளை ந்த Uழத்து கொடுப்Uதன் மூலம் களை நடத்துகின்றனர. அந்தத் தையே சூறையாடுகினர்ற சில 0! ஆனால், அது வேறு விடயம். rf60s U600fuJIT6b U6) UsTUgsT60)6656ft ாடசாலைகளில் க.பொ.த உயர்தர ]ன இந்த நிலையில் புதிய ஆசிரிய ர்க்கப்Uடுகின்றன.
க பல பாடசாலைகள் பல்வேறு தர என்பதுகுறிப்பிடத்தக்கது. ஆசிரிய உயர்த்தலும் பல Uதிய பிரிவுகளை ணவர்களை இருட்டில் அழைத்து
}லது கடந்த பத்து வருடங்களில் கள் குறிப்பாக தமிழ்ப் பாடசா " என்பதை மறுத்தல் இயலாது. ), கற்பித்தல் உUகரணங்களையும் ல கட்டிடங்கள் கட்டி முழக்கப் ன்றன. இந்த மாற்றங் களுக்கும் பல தலைவரகளும காரணமாக
J Uணியில் தம்மை அர்ப்பணித்த 5ள், கணக்கில் எடுக்கப்Uடாதது நு.எலிய வலயப் பிரதேச கல்வி ங்களிப்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட ரலாறு எம்முடையதாகிலும் எமது ாறு மிகவும் குறுகியது. இலங்கை ான காலத்தை நோக்கும்போது
அUவிருத்தி, எமது மலைய "திநிதித்துவத்தை ஒட்டியதாகவே
E>

Page 134
1977ன் பின்னர் மலைப் சிந்தித்தவர்களில் அமரர் எஸ். ஆனால் அப்பணி இன்று எ முன்னெடுக்கப்படுகிறதா என் பின்னர் தோட்டப் பாடசாலைகள் கல்வித்திட்டமும் எமக்கு கிக் வலயப்பாடசாலைகளை பொறுக வெளிநாட்டு நிறுவனங்களினால் வேலைத்திட்டத்தை ஏற்படுத்தமு
மக்கள் பிரதிநிதிகளான அமைச்சர்கள், மாகாண பிரதேச நுவரெலியா வலயப் பாடசால் பங்கெடுத்துள்ளனர். எவ்வாறெல் விரைவுப்படுத்தப்பட்ட கல்வி இப்பொழுது இங்கு உடனடியாக செய்வது? கல்வி அமைச்சர், பார ஆசிரியர், கல்விப் பணிப்பாளர்கள் இன்றைய தேவையாகும்.

கக் கல்வி அபிவிருத்தி பற்றி தாண்டமான் குறிப்பிடத்தக்கவர். தாடர்ந்தும் அதே நோக்கில் ரது கேள்விக்குரியது. 1977க்குப் ன் தேசிய மயமாக்களோடு தேசிய டைத்தது என்றாலும் நு. எலிய தவரையில் ZTZ, SIDA போன்ற லயே ஓரளவு கல்வி அபிவிருத்தி டிந்தது.
[ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், 5ச சபை உறுப்பினர்களும் கூட லைகளின் கல்வி வளர்ச்சியில் ரினும் ஒரு பாய்ச்சலைப் போன்ற அபிவிருத்தி வேலைத்திட்டமே தேவைப்படுகிறது. இதனை யார் ராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அதிபர் ளின் மொத்தமான ஓட்டு முயற்சியே
123)

Page 135
மலையகத்தின் எதிர்
(9GoLou G
"Uாடசாலைகளின் தர தொடர்ச்சியான செயல்திட்டய வழங்குவது இதில் முக்கியம். U6 அதிகரிக்க இது உதவும். எனினும் அளவீடாக இது அமையாது”
அறிவுக்கண்களையே அ என்பது ஞானம்: அது அஞ்ஞ மலையகம் Uோன்ற ஓர் அடக்க எழுச்சிக்கு கல்வியே உந்து ச இந்நிலையில் இக்கல்வி எவ்வ சிந்திப்பது பொருத்தமான ஒன் இன்றைய கல்வி, எதிர்கால மலையகத்தின் எதிர்கால கல்வி ( சிந்திக்கும்போது எம் கண்முன்ே
எமக்கு கல்வியில் நீண் தோட்டப் பயிர்ச்செய்கை ஆரம்U Uன்னர் பிள்ளைகள் தேயிலைக் கூடாது என்பதற்காக ஆரம்பிக் Uள்ளிகளாக இருந்தன. ஓர் ஆசிரி ஐந்து வரை கற்Uரிக்கப்பட்டன பின்னரும் கூட மலையக கல்வி ஒன்றாகவே இருந்து வந்திரு எவ்வாறு ஒரு தனியான கைத் பிரதேசம், பிரதேச Uொது அUவிரு இருக்கினர்றதோ, அவ்வாறே Uள்ளிகளாக காணப்Uட்டன.
தெளிவான மலையகக் கலி Uன்னரே ஆரம்Uமாகின்றது. 1977 Uாடசாலைகளின் தேசியமயம்: அ மாற்றங்கள் மலையக மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் போன்றன தேசி பாடசாலைகளும் உள்வாங்கப் கட்டங்களில் அறிமுகம் செய்யப்U சுவீடன் நாட்டின் Sida செயற்றி செயற்றிட்டம் என்Uன மலையக காத்திரமானUங்களிப்பினை செய்
G1

O O கால கல்வி எவ்வாறு வண்டும்?
* உயர்த்தல் தொடர்பாக ஒரு தேவை. ஆசிரிய வளத்தை ற்கலைக்கழக பிரவேச வீதத்தை மலையகக் கல்வி வளர்ச்சியின்
வர்கள் சொன்னார்கள். அறிவு நானத்தினை அகற்றுகின்றது. ப்Uட்ட ஒடுக்கப்Uட்ட சமூகத்தின் க்தி எனில் மறுப்பதற்கில்லை. ாறு அமைதல் வேண்டும் என றே. மலையக கல்வி வரலாறு, கல்வி என மூன்று நிலைகள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என தான்றுகின்றன.
ட வரலாறு கிடையாது. பெருந் ரிக்கப்பட்டு பல ஆண்டுகளுக்குU
கன்றுகளை சேதப்படுத்திவிடக் க்கப்Uட்ட Uள்ளிகளே ஆரம்Uப் யருடன் கணிதமும், எழுத்தும் தரம் . இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற தேசிய கல்வியோடு இணையாத க்கிறது. பெருந்தோட்டத்துறை தொழிற் துறையாகவும், அப் த்தியில் உள்வாங்கப்படாததுமாக மலையக கல்வியும் தோட்டப்
]வி அபிவிருத்தி என்பது 1977க்குப் இன் பின்னரான பெருந்தோட்டப் அரசியல் துறையில் ஏற்பட்ட சில
Uரதிநிதிகளினர் Uாராளுமன்ற J கல்விக் கொள்கையில் மலையக Uட காரணமாகின. இக்கால ட்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்களான ட்டம் ஜெர்மனிய நாட்டின் GTZ
Uாடசாலைகளின் வளர்ச்சியில் g560T.
தி)

Page 136
இப் பின்னணியில் இல. குறைவானதே. எனவே, அடுத்து எதிர்கால கல்வியை எவ்வாறு வ எம்முன் உள்ள கேள்வியாகும்.மு அமைய வேண்டும் என்பது தெ அத்திட்டம் ஐந்தாண்டு திட்டமாக அமைய வேண்டும் என்பதை அ பார்க்கலாம்.
தர ரீதியான விருத்தி பற், மலையக பாடசாலைகளின் க தற்போது 819 மலையக பாடசாலை உள்ளன.
1 T
1AB 1C
தரம் 2 - தரம் 3 -
5 N 3 5
இவை மத்திய, ஊவா, சப் களிலுள்ளவை.
தரம் 1-5 வரையிலான பாடசாலைகள் தரம் ஒன்பது வா காலனித்துவ கால இப்பகுப்பு மு மூலம் பிரதிபலனாக பின்வருவன்
தரம் ஐந்து வரையுள்ள மலைகளில் பிரதான நகரத்தி மாணவர் இடை விலகல் அ. தவிர்க்கலாம். தரம் ஒன்பது
அறிவைப் பெறும் மாணவன் அடு

கை அரசின் முதலீடு என்பது என்ன செய்வது மலையகத்தின் ர்ச்சியடையச் செய்வது என்பது தலில் எதிர்கால கல்வி எவ்வாறு ாடர்பாக ஒரு திட்டம் தேவை. வோ அமையலாம். இது எப்படி பிவிருத்தி ஆலோசனை வடிவில்
சியே சிந்தித்தல் வேண்டும் எமது ட்டமைப்பில் மாற்றம் தேவை. கள் உள்ளன அவை பின்வருமாறு
ரகமுவ, மேல் வடமேல் மாகாணங்
வகுப்புகளை கொண்ட ஆரம்ப ரை தரம் உயர்த்தப்படல் வேண்டும். றை நீக்கப்படல் வேண்டும். இதன் வற்றை எதிர்பார்க்கலாம்.
பாடசாலைகள் மிக உயரமான ற்கு தூர இருக்கும் வேளையில் திகமாகவே இருக்கும். இதனை வரை உயர்த்தும் போது ஓரளவு த்தகட்டத்திற்கு கற்கச் செல்வான்.
25)

Page 137
தரம் 2 பாடசாலைகள் செய்யப்படல் வேண்டும். அது கலை /வர்த்தகப் பிரிவுகள் ஆரம் 1ஊ பாடசாலைகள் I AB ஆக வேண்டும்.
பொதுவாக மலையக இம்மாற்றங்கள் செய்யப்படல் நோக்கியதாக எமது செயற்பாடுகள்
நுவரெலியா வலயத்தை உ பின்வருமாறு உள்ளது.
பாடசாலை வகை கோட்டம் I (நுவரெலியா) 1AB 1C தரம் 2 தரம் 3 தரம் 3 (1-5) பாடசாலைகளே பா உள்ளன.
பாடசாலை வகை கோட்டம் II (தலவாக்கலை ) 1AB
10 தரம் 2
தரம் 3 இங்கும் இதே நிலையே உள்ளதை
பாடசாலை வகை, கோட்டம் III (ஹோல்புறூக்) 1AB
1C
தரம் 2 தரம் 3 கோட்டம் (III) இல் 1AB பாடசான தரம் 3 பாடசாலைகளே மிக அதிக

IC பாடசாலைகளாக்க ஆவன ாவது க.பொ.த உயர்தரத்தில் விக்கப்படல் வேண்டும். அதுபோல் ஆக்கப்பட ஆவன செய்யப்படல்
ந்தின் 819 பாடசாலைகளில் வேண்டும். இந்த இலக்கை ள் அமைதல்வேண்டும்.
தாரணமாக எடுத்துக் கொண்டால்
தொகை
05 09
21
- சாலை வகையில் மிக அதிகமாக
தொகை
03 05 08
28
அவதானிக்கலாம்
...1 1...!
தொகை
இல்லை 04 09
25
ல இல்லை. ாக உள்ளன.
)

Page 138
தரம் உயர்த்தல் தொ! செயற்றிட்டம் தேவை. ஆசிரியர் அவசியமாகும். பல்கலைக்கழக பூ SQg5 9 356b 6035ỨFUUUUUU UNTU அதேவேளை, ஏனைய Uாடசாை பூர்த்தி செய்தலும் வேண்டும். கு வளங்களுடன் கூடியதாகவும் பாடசாலைகள் உள்ளதாகவும் வேண்டும்.
ஆசிரியர், ஆளணி தே6 உயர்த்தலுடன் இணைந்து செய்ய இல் உலகில் அனைவருக்கும் க கோஷம் ஒலித்தாலும் இலங்ை காணப்படுகின்றது. வடக்கு, கிழக் தேவைப்படுகின்றனர்.
மலையகத்திற்கு நானர் தேவைப்படுகின்ற அதே சமயம் மேலதிகமாக உள்ளமை குறி எதிர்கால கல்வி பற்றி சிந்திக்கு பற்றி மத்திய அரசிலுள்ள எமது மாகாண அமைச்சர்களும் இன பெற்றுக் கொள்ள செயற்றிட்ட வேண்டும்.
மேலும் பாடசாலைக வழங்கப்பட நிதி ஒதுக்கப்Uடல் கல்வி அUவிருத்தி திட்டங்கள் சென்றடைய வேண்டும். தேசிய ரீதியான அங்கீகாரத்தின் ஒரு 6 தேசிய பாடசாலைகள் செயற்ப வேண்டும். புதிய உலகிற்கான வேண்டும். மலையக மாணவ பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட நெறிகளுக்கு அவர்கள் திை ஆலோசனையும் வழிகாட்டலும் அ
G

டர்Uாக ஒரு தொடர்ச்சியான
வளத்தை வழங்குவதற்கு இது நுழைவு விகிதத்தினை அதிகரிக்க சாலைகளை விருத்தி செய்தலும் லகளின் அடிப்படை தேவைகளை றித்த பிரதான பாடசாலை சகல அதனை சூழ பல போஷிக்கும் இம்முயற்சி மேற்கொள்ளல்
வைகள் பாடசாலைகளின் தரம் பப்பட வேண்டிய ஒன்றாகும். 205 ல்வி கிடைக்க வேண்டும் எனும் கையில் UாகுUாடான நிலையே கிற்கு 6000 க்கு மேல் ஆசிரியரகள்
காயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சிங்கள மொழியில் 10000 மேல் ப்Uடத்தக்கது. மலையகத்தினர் ம் வேளையில் ஆசிரியர் ஆளணி பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும், ணைந்து அரசிடமிருந்து அதனை டம் ஒன்றினை கொண்டிருத்தல்
ளுக்கான வளத் தேவைகள் வேண்டும். மஹிந்த சிந்தனையின் ர் மலையக பாடசாலைகளுக்கு பாடசாலைகள் என்பது தேசிய வெளிப்பாடாகும். மலையகத்திலும் Jடுத்தப்Uட ஆவன செய்யப்Uடல் பாடநெறிகள் ஆரம்பிக்கப்படல் ர்களுக்கு தொழில் வழிகாட்டல் ல் வேண்டும். தொழில்நுட்ப பாட சமுகப்படுத்தப்Uடல் வேண்டும். lഖ9ിub.
27)

Page 139
முறைசார்ந்த முறைசாரா Uடல் வேணடும். Uல் கலைக் மலையகத்தின் எதிர்காலத் தே6ை முடியும் தவிர பல்கலைக்கழக வளர்ச்சியின் அளவீடாக அமை கல்வி பல்துறைசார் கல்வியாதல் ே
தொழில்நுட்பக் கல்லூரி நுழைவு பூஜ்யமாகவே உள்ளது.நுை ஹட்டன் தொண்டமான தொழிற் களை உள்வாங்கி அதன் பின்ன நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வழிக அளவில் இல்லாததால் Uல Uா ள்ளது. இந்திய தூதுவராலயத்தோ பரிமாற்றத்திட்டத்திற்கு அமைய ப முயலல் வேண்டும்.
மலையகத்தின் எதிர்கால ஊவா, சப்ரகமுவ, மேல், வடமே பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தி என் எனவே, இது பற்றிய ஒரு பொது உறுப்பினர்களின் Uரசனின இத்திட்டம் தத்தமது அரசியல் மலையகத்தில் பொதுக் கல்வி வேண்டும்.
ஒரு பொது வேலைத்திட்( இலக்குடனும் தத்தமது நிதிகளை தொழிற்சங்க பிரதேச வேறுUாழ6 அரசியல், தொழிற்சங்க வேறு தூரதரிசனம் ஒன்றாதல் வேண்டும்
பின்வரும் அமைச்சுகள் உள்ளன. Uல செயற்றிட்டங்கள் இவைகளின் Uயனர்களை செய அபிவிருத்திக்கு Uயன்படுத்திட 6 அழுத்தம் கொடுத்தல் வேண்டும்.
G1

கல்வி அவர்களுக்கு விளக்கப் கழகம் செல்லுதல் என்பது லுகளுள் ஒன்றாக மட்டுமே இருக்க
Uரவேசமே மலையக கல்வி ய இயலாது. அதனைவிட எமது வேண்டும்.
களில் எமது மாணவர்கள் தம் வரெலியா தொழில்நுட்பக் கல்லூரி, பயிற்சிக் கல்லூரி இம் மாணவர் Tர் அதன் பலனாக தொழில்சார் ாட்ட பயிற்றுவிப்பாளர் போதிய டநெறிகளை தொடங்க முடியாது டு கலந்து உரையாடி தொழில்நுட்ப லரை இந்தியாவில் இருந்து பெற
கல்வி பற்றி சிந்திக்கும்போது அது ஸ் மாகாணங்களை உள்ளடக்கிய Uது கவனிக்கப்Uடல் வேண்டும். ரத் திட்டம் தேவை. பாராளுமன்ற த்துடனர் தயாரிக்கப்பட்டதான வாக்கு வங்கிகளுக்காக அன்றி
விருத்திக்காக தயாரிக்கப்படல்
உத்துடனும் தூர நோக்குடனுமான இதற்கு உதவ அவர்கள் அரசியல், ண்றி முன்வரல் வேண்டும். ஒரு சில Jாடுகள் இருந்தாலும் எங்களது
9.
கல்வி, உயர்கல்வி அமைச்சிலே அங்கே நடைமுறையிலுள்ளன. |ற்றிட்டங்களை மலையக கல்வி எமது Uாராளுமன்ற பிரதிநிதிகள்
28)

Page 140
கல்வி அமைச்சிலே உள் களின் பிரிவு பல வேலைகளை Uன்வருமாறு (2006) இல் நிதி இருந்தது.
மத்திய மாகாணம் 140 மில்லி ஒளவா மாகாணம் 126 foioa சப்ரகமுவ மாகாணம் 125 மில்லி மேல் மாகாணம் 053 மில்லி தென் மாகாணம் 32.5 மில்லி வடமேல் மாகாணம் 16.5 மில்லி
2007 இல் இதன் நிதி ஒதுக்கீடுகள் முன்னெடுக்க உதவும்.
தற்Uோது SEMP என Modernization Project) &(T600rU தொடர்Uாக 2300 Uாடசாலைக6ை கணனி, கணனி பிரிவு வழங்கப்பு Uாடசாலைகளுக்கு கணனி வழங்கப்படவுள்ளது.
இத்திட்டத்தை மேலும் 6 படுத்த முயலல் வேண்டும். GTZ ஊடாக பினர்வரும் வேலைத்தி இதனுள் பொருத்தமான திட்டங் களுக்கு செயற்படுத்தப்Uட அரசிய
சமாதான விழுமியக் கல்6 இரண்டாம் தேசிய மொழி பரிகார கற்பித்தல்(Reme உளசமூக பாதுகாப்பு (Ps
அனர்த்தமுற்காப்பு முகா (Disaster Risk Management

ள பெருந்தோட்டப் பாடசாலை தற்போது செய்து வருகிறது. அது யை மாகாண ரீதியாக ஒதுக்கி
மேலும் பல வேலைத் திட்டங்களை
'UUGbcd (Secondary Education Tம் நிலைக் கல்வி அபிவிருத்தி ள உள்வாங்கி உள்ளது. இதனி கீழ் /ட்டு வருகின்றன. இதுவரை 10000 வழங்கப்பட்டுள்ளது. Internet
எமது பாடசாலைகளுக்கு விரிவுப் எனும், ஜேர்மனிய நிறுவனத்தின் ட்டங்கள் செய்யப் படுகின்றன. கள் எமது மலையகப் பாடசாலை Iல் அழுத்தம் தேவை.
(Peace and value Education) (Second National Language) lical Education) /cho SocialCare)
மைத்துவம்
29)

Page 141
இதில் சில எமது மன உதாரணமாக பரிகாரக் கற்பித்த மானது. அதுபோல் போரினால் ம வறுமை காரணங்களினால் உளச தேவையாக உள்ளது. அனர்த் மலைச்சரிவுகளில் ஏற்படும் மண்: மலையகத்திற்குத் தேவையாக உ6
ICT எனும் தகவல் தெ சாதாரண தரத்திற்கு ஒரு Uாடமா இல் க.பொ.தகவல் தொழில்நுட் போன்று க.பொ.த உயர்தரம் தர Information Technology) 915q pastb பல பாடசாலைகளில் குறிப்Uாக மலையகத்தில் வழங்கப்Uடஆவன
முன்மாதிரி பாடசாலை Project) எமது தமிழ் பாடசாலைக உள்ளது. தேசிய ரீதியாக அமை தமிழ் மொழி Uாடசாலைகள் புற எதிர்காலத்தில் மலையகப் UI வழிவகை செய்யப்Uடல் வேண்டு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் ஒ உள்வாங்கப்பட்டுள்ளன. இது ம செயற்றிட்டம் மலையகத்திற்கு வேண்டும். ஒரு சில Uாடசாலைக எமது தேவைக்கு அதனர் U தோன்றுகின்றது.
மேற்குறித்தவைகள் மாத் த்தின் எதிர்கால கல்விக்கு அ செய்யப்பட வலியுறுத்தப்Uடல் eே மிக பின்தங்கியுள்ள சப்ரகமுவ, ! களுக்குத் தேவையாகும்.

லயகத்திற்கு அவசியமானவை. iல் மலையகத்திற்கு மிக அவசிய ாத்திரம் அல்லகுடும்ப நிலை, பிரிவு மூக பாதுகாப்பு மலையகத்திற்குத் த முற்காப்பு முகாமைத்துவம் ணரிப்பு, மண்சரிவுகள் விளைவாக ர்ளது.
ாழில்நுட்பம் தற்போது க.பொ.த க அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. 2007 பம் பரீட்சிக்கப்படவுள்ளது. அதே b 12 @6ð GIT 6T60TÜUGbb (General செய்யப் பட்டுள்ளது. இது மேலும் அனைத்து IC பாடசாலைகளுக்கும் ா செய்யப்Uடல் வேண்டும்.
56ft 960)upg5g565 (Primary model ஞக்கு கிடைக்கப்பெறாத ஒன்றாக }க்கப்Uட்டுள்ள Uாடசாலைகளுள் க்கணிக்கப் Uட்டுள்ளன. எனவே Tடசாலைகளும் உள்வாங்கப்Uட ம், சூரியக்கதிர் மூலம் மின்சாரம் ரு சில தமிழ் பாடசாலைகளே Tģöéggup6ð6DsTg5 83ÜUsT6OfUJU "Jaica" மேலும் விரிவுப்படுத்தப்படல் ளை இது உள்வாங்கிய போதிலும் ங்களிப்பு போதாது எனிறே
திரமல்லாது பின் தங்கிய மலையக ரசின் விசேட செயற்றிட்டங்கள் வண்டும். விசேட நிதி ஒதுக்கீடுகள் ஊவா, மத்திய Uரதேச Uாடசாலை
3D

Page 142
இதற்கு மத்திய மாகாண புரிந்துணர்வும், தொடர்பும், மிக அ திட்டத்தை செயற்படுத்தும்போது தொடர்Uாடல் பல விடயங்களை நிச்சயம் உதவும். இதற்கு இவ்வி மாற்றம் தேவை.
மலையக Uேராசிரியர்கள் அதிபர்கள், கல்விமானர்களின் தொகுப்Uாக மலையகத்தினர் 6 வேலைத்திட்டம் உருவாக்கப்Uழ கொள்ள வழி செய்யப்படும். ம6 6)g/T600rU sigj6).J60TIElé565ub N.G.C மலையக எதிர்கால கல்வி தொ செயற்றிட்டங்களைச் செய்யாது ஒ கல்வி அபிவிருத்தி வேலைத்திட்( சமிக்ஞையாக அமையும்.
மலையக அரசியல், தெ ணைந்து கல்வி பற்றி பொதுத் து மலையகத்தின் எதிர்கால கல்வி இன்றைய தேவை அதுவே. அவர்

அமைச்சுகளிடையே பரஸ்பர வசியமாகும். ஒரு Uொது வேலைத் மத்திய மாகாண அரசுகளின்
இலகுபடுத்தி விரைவுப்படுத்திட ரு பகுதியினருக்கும் மனப்Uாங்கு
ர், புத்தி ஜீவிகள், அதிகாரிகள்,
ஒட்டு மொத்த சிந்தனையினர் எதிர்கால கல்வி தொடர்Uான ன் அதுவே ஓர் அழத்தளமாகக் லையகத்தில் இயங்கும் பல்வேறு ) ஏனைய சமூக நிறுவனங்களும் டர்Uாக உதிரிகளாக சிந்தியாது, ரு பொது இணக்கப்பாட்டுடனான டத்தை முன் வைப்பது ஒரு நல்ல
ாழிற்சங்க பிரமுகர்கள் ஒன்றி திட்டம் ஒன்று தீட்டுவதன் மூலமே பியின் தலைவிதி தாங்கியுள்ளது. கள் உணர்வார்களா?

Page 143
மலையக இளம் ச
சிறந்த தொழிற்ற
தேன்
மலையக மக்களின் வ நிகழ்ந்து வருகின்றன "வெறும் மாத்திரமே பலர் இம்மக்கள் கூட்டம் வருகின்றனர். ஆனால், அது கூட்டத்தினரிடையே இன்றும் கொண்டோர் அறிவர். மலையக (
முறையில் ஏற் பட்டு வரும் சாதகமானதாகவோ அல்லது பாத ஆனால் மாற்றம் நிகழ்கின்றது ! வேண்டிய ஒன்றாகும்.
பெருந்தோட்டத்துறையி இன்மை, சம்பளக் குறைவு, வேலை விலைவாசி உயர்வு, புதிய இ ை வேலை' கவர்ச்சிகரமாக இல்ல வேலை முறைமையில் ஏற்பட்டு துறையின் சுரண்டல், தொழிற்சங் வரும் நம்பிக்கை இன்மை தோ அவலம், தோட்டத் துறையின் 'கணிக்காமை' போன்ற இன்னே
இத்தொழிலில் இருந்து விலகிச் ெ
இந்நிலையில் 1977 ஆ செய்யப்பட்டதிறந்த பொருளாதா, பொருளாதாரக் கொள்கையின் தி பாதிக்காமல் இல்லை.
பெருந்தோட்ட மக்களின் இக்கொள்கை தாக்கங்களை ஆடம்பர அல்லது சுகபோக வ மலையகத்தையும் பாதித்தன. கு அதே வேளையில் தொலைக்கா களின் பாவனை உம் விலையும் ஆடை, அணிகலன்கள் உண போன்றன அதிகரித்து உள்ளன.

முதாயத்தினருக்கு இறை வழிகாட்டல்
வை
ாழ்வியலில் புதிய மாற்றங்கள் கொழுந்து கிள்ளும் கூட்டமாக அத்தை எண்ணி இன்னும் எழுதி தவறு என் பது அம் மக்கள் தம் வாழ்வை அமைத்துக் மக்களின் வாழ்வியலில் தொழில் இம் மாற்றம் அவர்களுக்கு கமானதாகவோ காணப்படலாம். என்பதே இங்கே கவனிக்கப்பட
ல் அதிகரித்து வரும் வேலை லநாள்குறைப்பு, அதிகரித்துவரும் ளஞர் யுவதிகளுக்கு 'கொழுந்து மாமை, பாரம்பரியமான தோட்ட வரும் வெறுப்பு, பெருந்தோட்டத் க நடவடிக்கையின் மீது ஏற்பட்டு ட்ட லயன் வீட்டு முறைமையின் ன தேசிய ரீதியில் சரியாக பாரன்ன காரணங்கள் இம்மக்கள் சல்லகாரணங்களாகும்.
இல் இலங்கையில் அறிமுகம் ரம் Open Economy அல்லது தாராள தாக்கங்கள் மலையகத் தினையும்
சமூக கலாசார வாழ்வியலிலும், ஏற்படுத்தி உள்ளன. மக்களை ாழ்வுக்குத் தூண்டும் அம்சங்கள் ற்றச் செயல்கள் அதிகரித்துள்ள ட்சிச் சேவை ஆடம்பர பொருட் பர்ந்த அழகு சாதனப் பொருட்கள் வுப் பொருட்களின் பாவனை இத்தேவைகளும் இச்சமூகம் புதிய
32)

Page 144
தொழில் வாய்ப்பை நோக்கி விளைவே குறிப்Uாக தாய் ம பயணங்களாகும். ஆண்களை வி கிழக்கிற்கு வேலைவாய்ப்புக் பணிப்பெண்ணாக செல்லும் இ தொழில்களுக்கு செல்லும் அட் மலையக மக்களின் குடும்U உறவி பல Uரச்சினைகள் தோன்றி சென்றதால் மனைவி வேறொரு வாழ்வதும் அல்லது மனைவி வெள் கேடாக பெண்களுடன் தொடர் வருகின்றது.
மலையகத்திலிருந்து வெ வெளி மாவட்டத்தில் வேலை செய் குறிப்பிட்ட வீடுகளில் தாய் இல் இல்லாமையினாலும் குடும்பத்தி இல்லாது போய் உள்ளன. வெளி Uெருமளவில் கடைகளில் அல்லது ‘தீபாவளிக்கு" வீடு வருவோராக உள்ளனர். என்பதை "லயத்து வா நன்கு புரிந்து கொள்வர்.
அண்மையில் குறித்த ஒரு 10ஆ, அ, ஆ போன்ற வ தொழில்புரிவோர், வெளி மாவட்ட ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இ வெளிநாட்டிலும், வெளிமாவட்ட பெண்களில் பலர் வீட்டு பணிப் ே கடமை புரிவதும் வெளிமாவட்ட கொழும்பு மாவட்டத்தில் கடமை னோர் வீட்டுப் பணிப்பெண்க தொழில் புரிவோர்களாகவும் ஆடைத் தொழிற்சாலைகளிலும் இளம் யுவதிகள் ஆவார். இதிலும் உயர் நீத நிலையிலுள்ளோ உத்தியோகத்தர் தரத்திலுள்ளே எனலாம். தொழில்நுட்ப வேை எனலாம்.
C

கர காரணமாகும். இதன் ஒரு ாரினர் வெளிநாட்டு நோக்கிய ட பெண்களே குறிப்Uாக மத்திய காக செல்கினர்றனர். வீட்டுப் இவர்களினாலும் சாரதிபோன்ற Uா, அண்ணாமார்களினாலும், ல், வாழ்வில் வாழ்க்கை முறையில் உள்ளன. கணவனர் வெளிநாடு ஆடவணை சேர்த்துக்கொண்டு ரிநாடு சென்றதால் கணவன்முறை "பு கொள்வதும் சாதாரணமாகி
ளிநாடு செல்வது ஒருபுறமிருக்க வதும் சாதாரணமாகி வருகின்றது. லாமையினாலும் அல்லது தந்தை ற்கு சரியான வழிகாட்டல்கள், மாவட்டத்தில் வேலை செய்வோர். வீடுகளில் கடமை புரிவோராகவும் கவுமே பொதுவாக பெருமளவில் ழ்க்கை' முறையை அறிந்தோர்கள்
பாடசாலையில் தரம் 9அ,9ஆ0அ, குU புக்களில் வெளிநாட்டில் த்தில் ஒதாழில்புரிவோர்பற்றி ஒரு தனைப் பார்க்கும் பொழுது பலர் த்திலும் பணி புரிவது தெரிந்தது. )பண்களாக மத்திய கிழக்கிலேயே த்திலே கடமை புரிவோரில் பலர் /ரிவதும் அவர்களுள் பெரும்பாலா ளாகவும் ஆண்கள் கடைகளில் காணப்படுகின்றனர். எனலாம். பலர் பணிபுரிகின்றனர். இவர்கள் சிற்றுாழியர் நிலையிலிருந்து சற்று ர் குறைவாகவே உள்ளனர். r(Tij (1565&g560)(D6). (Staff Level) லகள் செய்வோரும் ஒரு சிலரே
33)

Page 145
மற்றொரு பக்கத்தில் ரே வீதத்தினரே மத்திய தர வர்க் அவர்கள் தோட்ட உத்தியோகத் களான ஆசிரியர்கள், அதிபர்கள் உத்தியோகத்தர்கள், தனியார் உத்தியோகத்தர்கள் போன்றோர்க
புதிதாக வெளிநாட்டில் மாவட்டத்தில் தொழில் புரிவோர் ராகவே உருவாகி உள்ளனர். என்ற வேலைப்பாட்டுக்கு அடுத்து தோற்றம் பெற்று வருகின்றனர்.
சிறு நில உடைமையாளர் அளவில் தோற்றம் பெறவில்லை. பெற்றுள்ளனர். எனினும் பெ ஏற்படுத்தவில்லை எனலாம். இ தொழில்களில் இந்திய வம்சா பணியாற்றி வரலாம். குறிப்பிட்ட கிழக்கிலும், மற்றொரு தொகை தொழில் புரிவதும் அத்தொகை உண்மையாகும்.
வெளி மாவட்டங்களிலும் முறைகேடான தொழிலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றார்கள் எ காலங்களில் 'கொழும்பு' பே நிகழ்வுகளின் விளைவாக எழு நகரங்களில் வீட்டுப் பணிப்பெண் இதற்கு காரணங்களாகும். மலே போன்றவற்றிற்கு சில புரோக்கர் பிழையாக அவர்களைப் பயன்ப பொதுவாக எல்லா சமூகங் பிரச்சினைகள் மிக நீண்ட கா விட்டன என்பது ஓர் உண்மையாகு

காக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட கமாக எழுச்சி பெற்றுள்ளனர். தர்கள், அரச உத்தியோகஸ்தர் ர, கிராம சேவகர்கள், சமூர்த்தி நிறுவனங்களில் கடமைபுரியும்
ளை குறிப்பிடலாம்.
லும், உள்நாட்டிலுள்ள வெளி சிற்றூழியர்களுக்கான தரத்தின பருந்தோட்டத் தொழிலாளர்கள் ப இன்று இப்புதிய கூட்டத்தினரே
கள், வர்த்தக குழுவினர் பெரிய சிறு வர்த்தக்குழுவினர் தோற்றம் ரிய தாக்கத்தினை அவர்கள் இவை யாவற்றையும் விட பல்வேறு வளியினரான மலையக மக்கள் - அளவு தொகையினர் மத்திய யினர் வெளி மாவட்டங்களிலும் 5 அதிகரித்துச் செல்வதும் ஓர்
ஏன் மத்திய கிழக்கிற்கும் கூட 5 எமது யுவதிகள், பெண்கள் என்றொரு வினாவும் அண்மைக் ான்ற நகரங்களில் நிகழ்ந்த ஒந்துள்ளது. கொழும்பு போன்ற களுக்கு நிகழ்ந்த சம்பவங்களும் சியா, சிங்கப்பூர், மத்திய கிழக்கு "களான தரகர்கள் பணத்திற்காக நத்தலாம் என்றொரு பயமுள்ளது. களிலும் 'இந்த வகையான' லத்திற்கு முன்னரே ஆரம்பித்து தம்.
34)

Page 146
இந்நிலையில் எமது மலை னருக்கு சரியான தொழில்முறை ஆலோசனைவழிகாட்டல் தேவை
மலையக மண்ணிலிருந்து 6 களுக்காக புறப்படும் இக்கூ வேளைகளில் இம்மலையகத்தி சக்தியாகவும் மாறலாம்.
இக்கூட்டத்தைக் தக்க ன தொழில்களை உருவாக்குவதற்காக காலங்களில் (CLF) Congree Labour தொழிற் பயிற்சி நிலையம், கெம் அமைச்சு போன்றனவும் கொ புடைவைத் தொழிற்சாலைகள் ( விளைவுகளாகும். எதிர்கால மலை நாடியே நிற்கின்றது. என்பது மட்டு அதனை நோக்கிய எமது சிந்தனை

யக சமூகத்திற்கு புதிய சந்ததியி வழிகாட்டல் தேவைப்படுகிறது. 'படுகின்றது.
வெளிக்கிளம்பி மாற்றுத் தொழில் ட்டமே எதிர்காலத்தில் சில ன் மண்ணை வளப்படுத்தும்
வத்து எமது பிரதேசத்திலேயே ன வழிவகைகள் என்ன? கடந்த 'oundation ஹட்டன் தொண்டமான் ளரவ பெ.இராதாகிருஷ்ணனின் ட்டக்கலை தொழிற்பேட்டை, போன்றன இச்சிந்தனைகளின் இயகம் புதிய தொழில் முறைகளை ம் உண்மையும் யதார்த்தமுமாகும். காலத்தின்தேவையாகும்.
35)

Page 147
6ெ
மதா
ஒன்று
'மகா
இலா
இவர்
அதில்
பன்மு
முத்த
அவர்,
கல்வு
தின.
வெளி
அனுசரனை
என.ே
Visi
WorldVision*
வெளி
நூவரெலியா பிராந்திய அபிவிருத்தி திட்டம்
ISBN:978-955-0936-00-7
978-955-0936- 00-7

மாழிவரதன்
'இலக்கிய உலகில் அறியப்பட்ட கருப்பையா லிங்கம் இரண்டு முகங்களைக் கொண்டவர்.
புஅவரது தொழில்சார்ந்த உலகம். இவ்வுலகம் இவரை
லிங்கம் சேர் என விளிக்கின்றது.
ங்கை அதிபர் சேவையில் தரம் ஒன்றினை சேர்ந்த
- ஒரு பட்டதாரி, கல்வி டிப்ளோமா பெற்ற ஆசிரியர், பர், வளவாளர், கோட்டக்கல்விப்பணிப்பாளர் எனப் கை ஆளுமைகள் மூலம் தனது கல்விப்புல அனுபவ திரைகளைப் பெற்றுக் கொண்டவர்.
து கல்வி தொடர்பான அனுபவங்களின் வெளிப்பாடே சியியல் கட்டுரைகள், வீரகேசரி ஞாயிறு இதழ், கரன் ஞாயிறு இதழ் என்பனவற்றில் இவைகள் தியாகி பலரது பாராட்டைப் பெற்றன.
:36
து மற்றொரு முகம் இலக்கிய உலகமாகும். பல
ப்புக்கள் மூலம் எழுத்துலகில் இவர் மிளிர்கின்கிறார்.
வ இவரது கல்வியியல் கட்டுரைகளை World on வெளியிடுவது பொருத்தமானதே. இவரது நூலை யிடுவதன் மூலம் மலையக கல்விச் சிந்தனைக்கு ம் உரமூட்டுகின்றது எனலாம்.
என்எலாம்.
மொழிவரதனின் பணி தொடரட்டும்.