கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: மலையகம் சமகால அரசியல் - அரசியல் தீர்வு

Page 1
மலை சமகால அரசியல் MALAYA GAM - Contemp
அ. லே
1
மலையகம் 6

மயகம்
5. அரசியல் தீர்வு prary Politics - Political Solution
Tறன்ஸ்
Dலயகம்
வளியீட்டகம்

Page 2
O6)6)
Obse)
அரசிய
அ.லோ
உப தலைவர்,மலைய
வெளி
மலையகம் ெ ஹேமச்சந்திர
தலாவாக்ெ

யகம் அரசியல் ல் தீர்வு
றன்ஸ்
ாக மக்கள் முன்னணி
யீடு வளியீட்டகம் மாவத்தை
கால்லை

Page 3
தலைப்பு மலையகம் - சமகால அரசிய
Ս8ՍԿ
2OO6
ஆசிரியர்
அ.லோறன்ஸ்
வெளியீடு மலையகம் வெளியீட்டகம்
ஹேமச்சந்திர மாவத்தை தலாவாக்கொல்லை
960U.6/426/600U/ 'கனவு நிலையம்'
Title Malayagam - Contemporary P.
Edition
2006
Author
A.Lawrence (C)
Published by
Malayagam Velieettagam Hemachandra Mawatta Talawakelle
Cover Design
Dream Station
Printing Kumaran Press (IPvt) Ltd. 361 1/2, Dam Street, Colomb

b - அரசியல் தீர்வு
olitics- Political Solution

Page 4
சமர்ப்
இந்நூல் ‘மலையகம்" என்ற கருத்ை மன்றம், மலையக இளைஞர் முன்ன மலையக மக்கள் முன்னணி என்ற அ பெரும் பகுதியை செலவழித்த, ம6ை உரிமைக்காகக் குரல் கொடுத்த,
உபதலைவரும், தலவாக்கலை த அதிபரும், அரசியல் தோழருமான
 
 
 
 
 
 

600TLb
ந முன்னெடுக்க மலையக நல்வாழ்வு ணி, மலையக வெகுஜன இயக்கம், மைப்புக்களில் தனது வாழ் நாட்களில் யகத் தமிழ் மக்களின் சுயநிர்ணய மலையக மக்கள் முன்னணியின் மிழ் மகா வித்தியாலய முன்னாள் வி.டி.தர்மலிங்கத்திற்கு சமர்ப்பணம்.

Page 5


Page 6
உள்ளடக்கம்
அணிந்துரை
என்னுரை
முன்னுரை
வெளியீட்டுரை
அத்தியாயம் - 1 மலையகத்தின் சமகால அரசியலும், !
அத்தியாயம் - 2 சமகால அரசியலில் மலையகத்தமிழ் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
அத்தியாயம் - 3 மலையகத் தமிழ் மக்களின் அடையா? பிரச்சினைகள்
அத்தியாயம் - 4 மலையகத் தமிழ்த்தேசியம் தொடர்பா
அத்தியாயம் - 5 சமகால அரசியலில் மலையகத் தமிழ் மாகாண உள்ளுராட்சி அரசியல் பிரதி
அத்தியாயம் - 6 இலங்கை நிருவாகக் கட்டமைப்பும்,
மக்களுக்கு எதிரான இன பாரபட்சமு

9ரசியல் எதிர்காலமும்
Daissar
ளம் தொடர்பான
ன பிரச்சினைகள்
மக்களின் பாராளுமன்ற,
நிதித்துவமும், சவாலும்
மலையகத் தமிழ்
Jub
Xvi
xviii
01.
17
40
61

Page 7
vi
அத்தியாயம் - 7 காணியுரிமை, வீட்டுரிமை தொடர்பா6 எதிர்காலமும்
அத்தியாயம் - 8 இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையின்
மலையகத்தமிழ் மக்களின் நிலைப்பா
இணைப்புகள்
1. பிரதேசம் சாராத சுயாட்சி முறையு பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசமும்
2. பாண்டிச்சேரி படமும் விபரங்களும்
3. இந்தியா:மாநிலங்கள் மத்திய ஆட்
4. பெல்ஜிய கூட்டாட்சி முறைமை
5. மாவட்ட அடிப்படையில் மலையக த செறிவாக வாழும் மாவட்டங்களில்
இனரீதியான சனத்தொகை பரம்ப
6. மலையக தமிழ்மக்கள்,வடகிழக்கு முஸ்லீம் மக்கள் செறிவாக வாழு
அவர்களின் சனத்தொகை பரம்பல்
7. பிரதான தேசிய இனங்களின் மாவ ரீதியான இனப்பரம்பல்: ஒர் ஒப்பீ
8. ஜனத்தொகை செறிவு அடிப்படையி பிரிவுகளில் மலையக தமிழ் மக்க
ஜனத் தொகை பரம்பல்
9. பிரதான தேசிய இனங்களின் மாவ
இனப்பரம்பல்

ன பிரச்சினைகளும்,
தீர்வில் டும், எதிர்காலத் தீர்வும்
சிப் பகுதிகள்
தமிழ்மக்கள் தொகை மற்றும் b அவர்களின்
|ல்
தமிழ்மக்கள்,
ம் மாவட்டங்களில்
b தொடார்பான ஒப்பீடு
பட்ட
\حے
Ե
ரில் பிரதேச செயலக ளின் இனரீதியான
பட்ட ரீதியான
109
116
119
120
121
122
123
125
128

Page 8
10. மலையகத் தமிழர்களுக்கான உத்தேச
தொடர்பான விபரம்
i. நுவரெலியா மாவட்டம் 10-1
i. கண்டி மாவட்டம் 10-2
i. மாத்தளை மாவட்டம் 10-3
iv. ug6061 LDTallib 10-4
v. கேகாலை மாவட்டம் 10-5
wi. இரத்தினப்புரி மாவட்டம் 10-6
உசாத்துணை நூல்கள்

F தொகுதிகள்
130
130
131.
132
133
134
135
136
vii

Page 9
அணிந்துரை
இலங்கை ஒரு வறிய நா பெரும்பாலான மக்கள் குறைவான : தரத்தைக் கொண்டுள்ளனர். எ ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழ்ந்துவரு நிலையில் இருந்து வருகின்றன அவ்வகையில் அது இந்நாட்டில் வாழ் என்பது வேதனைக்குரியது. எனே மக்களின் பிரதானமான கரிச6 நலன்களை அடிப்படையாகக் ெ அவ்வகையில் வீட்டு வசதி என்பதில போன்றவையே பிரதானமான ட பட்டிருந்தன.
எனினும் இப்போக்கில் அன மாறுதல் ஏற்பட்டுள்ளது. அ பிரச்சினைகளுக்குப் புறம்பாக அரச நோக்கில் முக்கியத்துவமுடைய திடசங்கற்பத்துடன் விவாதிக்கின்ற இளைஞர்களிடையே ஏற்பட்டுள் காரணிகளாக இளைஞர்களிடையே அரைசியல் ஞானம் என்பவை காண
திரு. லோறன்ஸ் அவர்க இப்போக்கின் பிரதிபலிப்பாக இருக்க தள்ளப்பட்ட ஒரு நிலை இயல்பாக ஏ அல்ல. மாறாக திட்டமிடப்பட அரசாங்கங்களினால் முன்னெடுக்க என்பது தெளிவாக எடுத்துக் கூறப் ஆண்டு சட்டமூலத்தின் தாக்கம், கட்டமைப்பு மீதான மாற்றங்க முறையாகவும் புள்ளிவிபரங்களுடன்

டு என்பதனால், இங்கு வாழும் ஒரு மட்டத்திலான ஒரு வாழ்க்கைத் னினும் மலையகத்தில் இருநூறு ம் தமிழ் மக்கள் மிக மோசமான ஒரு ர் என்பது வெளிப்படையானது. ]கின்ற மிகப் பின்தங்கிய ஒரு சமூகம் வ மரபு ரீதியாக மலையக தமிழ் னையாயிருந்தது, பொருளாதார காண்ட பிரச்சினைகளேயாகும். மிருந்து மருத்துவம், போக்குவரத்து பிரச்சினைகளாக முன்வைக்கப்
*மைக்காலத்தில் தீவிரமான ஒரு தாவது தமது பொருளாதார சியல் ரீதியான, மற்றும் சமூக நலன் ப பிரச்சினைகள் பற்றி ஒருவித இயலுமை குறிப்பாக மலையக தமிழ் ளது. இதற்கான பிரதானமான அதிகரித்துவருகின்ற கல்வி மற்றும் IUL.d5ón (B.D. ாால் எழுதப்பட்டுள்ள இந்நூல் லாம். மலையக தமிழ் மக்களின் பின் ற்பட்ட துரதிஷ்டவசமான ஒரு நிலை ட அடிப்படையில் இலங்கை ப்பட்ட செயற்பாடுகளின் விளைவே பட்டுள்ளது. அவ்வகையில் 1948ம் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட தேர்தல் ர் போன்றவை தெளிவாகவும்,
எடுத்துக்கூறப்பட்டுள்ளன.

Page 10
இலங்கையில் வாழ்கின்ற சி.
தம்மை இனரீதியாக வரையறுத்துக் அரசியலின் பலாபலன்களை அ அடைந்துள்ளனர். இச் செயற்பாட்டி அநுபவிக்க முடியாதிருப்பதற்கான உறுதியான அடையாளம் ஒன்றை ஏ உணரப்பட்டுள்ளமையினால், குறிப்பு தம்மை ஒரு தேசிய இனமாக அை ஆரம்பக்கட்ட விருப்பம் ஏற்பட்டுள் எழுத்துக்கள் அழுத்தமாக வெளிப்ட
மலையகத்தில் காணப்படுக கூறிவிட்டு அத்துடன் தனது கடமை பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகள் : இவற்றை கவனமாக உள்வாங் அடித்தளங்களாக பயன்படுத்த6ே உள்ளது. அத்தகைய வாதப்பிர படக்கூடிய, வரையறுக்கப்பட்ட தீர் அமையும். அவ்வகையில் நூலாசி கருத்துக்கள் செயற்பாட்டு ரீதி சந்தேகமில்லை.
நூலாசிரியரின் இம்முயற்சி ெ மேலும் பல முயற்சிகளை அவர் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
கலாநிதி எஸ். ஐ. கீதபொன்கலன் அரசறிவியல் துறை கொழும்பு பல்கலைக்கழகம் 25.12.2005

ங்கள, தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் மக்கள் கொண்டுள்ளமையினால் இனத்துவ நுபவிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை ல் தமது பங்கை மலையக மக்கள் காரணம் அவர்கள் இன ரீதியான ாற்படுத்திக் கொள்ளாமையே என்று ாக மலையக இளைஞர்களிடையே டயாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான rளது. அதனை இந்நூலாசிரியரின் படுத்தியுள்ளன. கின்ற பிரச்சினைகளை எடுத்துக் முடிந்தது என்று நிறுத்தி விடாமல் சிலவும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளன. தி பரவலான விவாதத்திற்கான வண்டிய தேவை இச்சமூகத்திற்கு திவாதங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப் “வுகளுக்கு வழியேற்படுத்துவதாக ரியரினால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள யாக பயனுடையவை என்பதில்
பருவெற்றியடையவும், இது போன்ற முன்னெடுக்கவும் வாழ்த்துவதில்

Page 11
என்னுரை
உலகில் இனப்பிரச்சினைக்கு எந்தவிதமான குறுக்கு வழியில இனங்கள் வாழும் நாடுகளில் அதிக இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வைக் பரவலாக்கம் கூட்டாட்சி, சமஷ்டிய சுயாட்சி போன்ற பல்வேறு ஆட்சி அை இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு படாமலிருக்கும் இனப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும். இந்த e அதிகாரப் பரவலாக்கமாகவோ பரவலாக்கமாகவோ அமையலாம். 2 நாடுகளில், வாழும் நாடுகளில் மேற் இன முரண்பாட்டிற்குத் தீர்வு இனப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வை மு (ETHNICITY).965/66OTilab65dsgifu அடிப்படையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட
இலங்கையின் இனப்பிரச் வடகிழக்குத் தமிழ் மக்களினதும், முனைப்பாகப் பேசப்படுகின்றது. இனப்பிரச்சினை என்றாலே அது கணிக்கப்படுகின்றது. அதற்குக் கா வடகிழக்குத் தமிழ் மக்கள் தமது வருகின்றார்கள். அவர்கள் போராட் மண்ணில் முஸ்லிம் மக்களும் வா( மக்களையொத்த நிலையில் இல் பிரச்சினையும் இன்று ஒரு விவ மலையகத்த் தமிழ் மக்களைப் பொறு

அதிகாரப் பரவலாக்கம் தவிர வேறு ான தீர்வும் கிடையாது. பல்வேறு ாரத்தைப் பகிர்ந்தளிப்பதன் மூலமே 5 காணமுடியும். இந்த அதிகாரப் பாட்சி, சுயாட்சி, அல்லது உள்ளக Dமப்புகள் மூலமாகத் தீர்க்கப்படலாம். கு மேல் இலங்கையில் திர்க்கப் 5ம், அதிகாரப் பரவலாக்கம் மூலமே அதிகாரப் பரவலாக்கம், சமச்சீரான அல்லது சமச்சீரற்ற அதிகாரப் உலகில் பல்வேறு இனங்கள் வாழ்ந்த படி அதிகாரப் பரவலாக்கம் முலமே காணப்பட்டுள்ளது. இவ்விதம் )ன்வைக்கும் போது, இனத்துவம், பிராந்தியமும்,(TERRITORIALITY) வேண்டிய விடயங்களாகும். சினையை பொறுத்த வரையில் முஸ்லிம் மக்களினதும் பிரச்சினை அதிலும் குறிப்பாக இலங்கையின் வடகிழக்குப் பிரச்சினையாகவே ரணம் இருபது வருடங்களுக்கு மேல் து இன விடுதலைக்காகப் போராடி டத்தைக் கொண்டு நடத்தும் அதே ழகின்றாரகள். வடகிழக்குத் தமிழ் லாவிட்டாலும், முஸ்லிம் மக்களின் 5ாரமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் த்த வரையில், அவர்கள் இந்நாட்டின்

Page 12
நாலாந்தரப் பிரஜைகளாகக் கணிக்க ஒரம் காட்டப்பட்டு, மிக மோசமான கொடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும், மலை இன்று கூட ஒரு விவகாரமாக்கப்படவி எனவே வடகிழக்குத் தமிழ் ம படுத்தாத வகையில் கடந்த இரண இழப்புகளோடும், தியாகத்தோடும், வரும், வடகிழக்கு தமிழ் மக்களின் வகையில், மலையகத் தமிழ் மக்க: இனப்பிரச்சினைக்கு, இறுதி தீர்வு க வேண்டும். இதில் வடகிழக்குத் த வடகிழக்குத் தமிழப் போராளிக் கு விடுதலைப் புலிகளினதும், அதன் ( பிரபாகரன் அவர்களினதும், பாத் பொருந்தியவையாகும்.
"மலையகம்- சமகால அரசியல் இலங்கைகையின் இனப்பிரச்சினை த பிரச்சினையும் உள்ளடக்கப்பட்டு, "ட அடிப்படையில், அவர்களின் இனத்து வேண்டும் என்பதை நோக்கமாக ெ வகையில் இந்நூல் மலையகத் த கருத்துருவாக்கத்தை ஏற்படுத்து: மானால் அதுவே இந்நூலின் எதிர்பா
புத்தக அமைப்பு முறையைப் முதல் இறுதிவரை, மலையகத் தமிழ் வலியுறுத்துகின்றது. "மலையகம்" எ தமிழ்த்தேசியம்" மலையகத் தமிழ் புடைய, ஒரு பிராந்தியத்தை அடிப்பன வரலாற்று ரீதியாகவும், தர்க்க பூர்வ இரண்டாயிரம் அடிகளுக்கு மேற்ப இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன, ய இருந்தது.
அந்த குடியேற்றமே இல்லாத களிலேயே பெருந்தோட்டங்களில் ( தமிழ் மக்கள் இந்தியாவிலிருந் வாதிகளால், இந்நாட்டிற்கு கொண்

xi
ப்பட்டு, தேசிய நீரோட்டத்திலிருந்து இன அடக்கு முறைக்கும் முகம் )யகத்த் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினை, பில்லை. க்களின் போராட்டத்தை, பலவீனப் ன்டு தசாப்தங்களுக்கு மேல் பல தமது விடுதலைக்காகப் போராடி போராட்டத்தை மலினப்படுத்தாத ரின் பிரச்சினையும், இலங்கையின் ாணப்படும் போது உள்ளடக்கப்பட மிழ் மக்களினது போராட்டமும், ழுக்களினதும், குறிப்பாக தமிழீழ தேசியத் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை திரம் வரலாற்று முக்கியத்துவம்
) - அரசியல் தீர்வு" என்ற எனது நூல் நீர்வில், மலையகத் தமிழ் மக்களின் மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்” என்ற நுவ அடையாளம் அங்கிகரிக்கப்பட காண்டே வெளிவருகின்றது. அந்த மிழ்த் தேசியம் தொடர்பான, ஒரு வதற்கு, ஒரு மேடையாக அமையு ர்ப்பாக அமையும்.
பொறுத்த வரையில், இது ஆரம்பம் மக்களுக்கான ஒர் அடையாளத்தை ான்ற அடையாளத்தை "மலையகத் த் தேசம் என்ற மண்ணோடு தொடர் டயாகக் கொண்ட அடையாளத்தை மானதாகவும் வலியுறுத்துகின்றது. ட்ட உயரத்திலுள்ள, மலையகம், ாரும் குடியேறாத பிரதேசமாகவே
, காடாக இருந்த மலையகப் பகுதி வேலை செய்வதற்காக, மலையகத் து, பிரித்தானிய ஏகாதிபத்திய டு வந்து குடியேற்றப்பட்டனர். இந்த

Page 13
Xii
மலையகமே எமது தாயகமாக உ இலங்கையில் எப்பகுதியில் வாழ்ந்த மைந்தர்களின் வழித் தோன்றல்க அழைக்கப்பட்ட இன்று மலையகத் கொள்ளும் ,15 இலட்சம் மலையகத் மலையகம் தான் என்பதை இந்நூல்
மலையகத் தமிழ் மக்கள் | சப்ரகமுவ ஆகிய ஒரு பிராந்தியத்தி வாழ்கின்றனர். பிரித்தானியர்கள் மாகாண நிருவாக அமைப்பு முறைக பீடம் ஏறிய பெருந்தேசிய அரசாங் அமைப்பு முறைகளும், நடைமுன் திட்டமிடப்பட்ட குடியேற்றங்களும், ம ஒருமைப்பாட்டை செயற்கையாக மா என்பதை வலியுறுத்துவதற்காகவே சகமால அரசியல் - அரசியல் தீர் மலையகம் என்ற வார்த்தையே இனத்தையும் மலையகம் என்ற ஒரு இன அடையாளத்தையும் மொழி கு உணர்வுபூர்வமாக குறித்துநிற்க "மலையகத்தமிழ் மக்கள் அடை "மலையகத் தமிழத் தேசியம் தெ அத்தியாயங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள
மலையகத் தமிழ் மக்களின் அவர்கள் வாழும் பிரதேசத்தையும் ( கொண்டு அம்மக்களின் பிரச்சின உள்ளடக்கப்படுவதோடு, அவர்கள் அலகு, உருவாக்கப்பட வேண்டும் அரசியலும், அரசியல் எதிர்கால இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீ நிலைப்பாடும், எதிர்காலத் தீர்வுகளு தீர்வு தொடர்பாக முன் மொழிவுகள்
ஏனைய அத்தியாயங்கள் மன . எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகளை அ
அடிப்படையான அரசியல் பிரதிநிதித் பாராளுமன்ற, மாகாண உள்ளூர

ள்ளது. மலையகத் தமிழ் மக்கள் காலும், இந்த மலையகத் மண்ணின் ள. எனவே இந்திய வம்சாவழி என தமிழர் என்று தம்மை அழைத்துக் 5 தமிழ் மக்களின் தாயகம், இந்த வலியுறுத்துகின்றது. மிகத் தெளிவாக மத்திய, ஊவா, ல், மலையகப் பகுதிகளில் செறிவாக அவர்கள் காலத்தில் ஏற்படுத்திய ளும், காலத்திற்குக் காலம், ஆட்சிப் கங்களும் உருவாக்கிய நிருவாக மறகளும், அவர்கள் ஏற்படுத்திய லையகத் தமிழ் மக்களின், பிராந்திய ற்றியமைத்தது. எனவே "மலையகம்” வ நூலின் தலைப்பே "மலையகம் - வு" என்று தலைப்பிடப்பட்டுள்ளது. "மலையகம்" என்ற ஒரு தேசிய பிராந்தியத்தையும், அம்மக்களின் அடையாளத்தையும், மிக தெளிவாக ன்றது. இதனை வலியுறுத்தவே யாளம் தொடர்பான பிரச்சினை, தாடர்பான பிரச்சினை" என்ற இரு
ன.
இனத்துவத்தையும், (ETHNICITY) ERRITORIALITY) அடிப்படையாகக் ன, அரசியல் தீர்வுத்திட்டத்தில் க்கான ஓர் அதிகாரப் பரவலாக்கல் என்று "மலையகத்தில் சமகால மும் என்ற அத்தியாயத்திலும்,” வில் மலையகத் தமிழ் மக்களின் 2 என்ற அத்தியாயத்திலும், அரசியல்
செய்யப்பட்டுள்ளன. லயகத் தமிழ் மக்கள் சமகாலத்தில் டயாளப்படுத்தியுள்ளன. இதில் மிக துவம் மூன்று மட்டங்களில் அதாவது ட்சி மட்டங்களில் அடையாளம்

Page 14
காணப்பட்டு, மலையகத் தமிழ் மக் வழங்கப்பட்டு, அரசியல் நீரோட்டத் வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மலையகத் தமிழ் மக்களின் நோக்கில் அணுகப்படவேண்டும். இ என்பதும் அவர்களது பிராந்தியமு எனவே இதனை வலியுறுத்தும் வன தொடர்பான பிரச்சினைகளும், எ; அத்தியாயம் புறம்பாக எழுதப்பட்டு நிருவாகரீதியாக எவ்விதம் ஓரங்க தெளிவுப்படுத்த," இலங்கையின் நி தமிழ் மக்களுக்கெதிரான, இன எழுதப்பட்டுள்ளது. எனவே ஒட்டு மெ மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சி அங்கீகாரம், அதற்கான அரசியல் தீ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நூலில் கொடுக்கப்பட்( இனபாரபட்சம் வெளிக்கொணரப் யத்திலும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள் பின்னிணைப்பில் மலையகத் த மாவட்டங்களில், அவர்கள் தொடர்ட பிரதான தேசிய இனங்களை (சிங்க முஸ்லிம்கள், மலையகத் தமிழர்) சனத்தொகை விபரங்கள் தரப்ப விபரங்களைப் பொறுத்தவரையில், வ ஜனத்தொகை கணிப்பீடு நடக்காத விபரங்கள் கிடைக்கவில்லை. விபரங்களே கிடைத்துள்ளன. ஏ விபரங்கள் கிடையாது. எனவே விபரங்கள, பதிவாளர் நாயகம் அடிப்படையிலேயே காட்டப்பட்டுள்ள மலையகத் தமிழ் மக்களைட் அவர்கள் தொடர்பான ஜனத்தொை நேரத்தில், நாடு முழுவதிலும் கூட, இந்தியத் தமிழர் என்று குறிப்பிட குறிப்பிட்டுள்ளதால், மலையகத

xiii
5களுக்குரிய அரசியல் அந்தஸ்து 3தில் முழுமையாக இணைக்கப்பட
து.
பிரச்சினை ஒர் அரசியல் தொலை இதில் அவர்கள் ஒரு தேசிய இனம் ம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவேண்டும். கையில் "காணியுரிமை, வீட்டுரிமை திர்காலமும, என்ற தலைபில் ஒர் }ள்ளது. மலையகத் தமிழ் மக்கள் 5ாட்டப்பட்டுள்ளார்கள் என்பதைத் ருவாகக் கட்டமைப்பும், மலையகத் பாரபட்சமும் என்ற அத்தியாயம் ாத்தமாக இந்நூல் மலையகத் தமிழ் னைகள, அவர்களது இனத்துவ ர்வு, இவற்றை மையமாக கொண்டே
டுள்ள புள்ளி விபரங்கள் மூலமும் பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அத்தியா ாளி விபரங்களுக்கு மேலதிகமாக, மிழ் மக்கள் செறிவாக வாழும் ான புள்ளி விபரங்கள், மற்றும் மிகப் ளவர், வடகிழக்குத் தமிழ் மக்கள், ஒப்பிடும் வகையில், இனரீதியான ட்டுள்ளன. ஜனத்தொகை புள்ளி டகிழக்குப்பகுதியில், 2001ம் ஆண்டு தபடியால, வடகிழக்கிற்கான புள்ளி 18 மாவட்டங்களுக்கான புள்ளி ழு மாவட்டங்களுக்கான புள்ளி ஏழுமாவட்டங்களுக்கான புள்ளி திணைக் களத்தில் மதிப்பீட்டு
135l.
பொறுத்தவரையில், வடகிழக்கில் க புள்ளி விபரம் கிடைக்காத அதே அவர்களில் கணிசமானோர், தம்மை ாமல், இலங்கைத் தமிழர் என்று த் தமிழர்களின், உண்மையான

Page 15
Xiv
சனத்தொகை, சரியாகக் கணிப்பிட சனத்தொகை கணிப்பீட்டின் போ இந்தியத் தமிழர் என்பதற்கு பதி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக, குடிசனப்ப; பட்டுள்ளது. ஆகவே 2001ம் ஆண்டு. இலட்சம் பேர், இந்தியத் தமிழர் என்ப என்று குறிப்பிட்டிருக்கலாம் என்பது
அத்தோடு மலையகத் தமிழ களாகவோ, பெளத்தர்களாகவோ, அழுத்தம் காரணமாக நிலவுகின்றது உண்மையான சனத்தொகை பெரித ஆய்வாளர்களும், மற்றும் பல்வேறு மக்களின் சனத்தொகையைக் குறி இலட்சம் மலையகத் தமிழ் மக்கள் 6 புள்ளி விபரங்களை கூட சரியாக ஒழு புள்ளி விபரங்களில் அக்கறை பாராமுகத்தையும் இனபாரபட்சத்.ை தோன்றுகின்றது.
இந்தப் புள்ளி விபர பின்னிை தமிழ் மக்கள் வாழும் மாவட்டங்களி என்பன வரைப்பட பின்னிணைப்பாக பாண்டிச்சேரி தொடர்பான விபரங்க கூடிய இணைப் பொன்றும் கொடுக்க
இறுதியாக இந் நுாலை உற்சாகமூட்டிய எனதருமை ந6 க.மெய்யநாதனுக்கும், மறைந்த நண் எச்.எச்.விக்கிரமசிங்க அவர்களு பேராதனைப் பல்கலைக்கழக அரசற சிவராஜா அவர்களுக்கும், அணி பல்கலைக்கழக அரசறிவியல் சி கீதபொன்கலன் அவர்கட்கும், பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், மலை வருமாகிய பெ.சந்திரசேகரன் அவ உதவிய செல்வி சங்கீதா பாலகி பிரசாந்துக்கும், புத்தகத்திற்கு தே6 திருமதி கேசவ மூர்த்தி அவர்கட்(

முடியாமல் உள்ளது. 1981ம் ஆண்டு தே சுமார் இரண்டு இலட்சம் பேர. லாக, இலங்கைத் தமிழர் என்று திவாளர் நாயகத்தினால் குறிப்பிடப் , கிட்டத்தட்ட வடகிழக்கு உட்பட 4 தற்குப் பதிலாக, இலங்கைத் தமிழர் எனது கணிப்பீடு.
}ர்கள் மத்தியிலேயே, இஸ்லாமியர் மாறும் போக்கு பல்வேறு மறைமுக, . இதனால் மலையகத் தமிழர்களின் ாக வெளிப்படுவதில்லை. பொதுவாக ] தேவைக்காக மலையகத் தமிழ் ப்ெபிடுகின்றவர்களும், அதிகமாக 15 என்றே குறிப்பிடுகின்றார்கள். இந்தப் ழங்குப்படுத்த அரசு முயல்வதில்லை. )யின்மை கூட ஒரு வகையில் தயும் காட்டி நிற்பதாகவே எண்ணத்
ணப்புக்கு மேலதிகமாக மலையகத் ல, உத்தேசத் தேர்தல் தொகுதிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன . அத்துடன் ளுடன் கூடிய, ஒரு வரைபடத்துடன் 5ப்பட்டுள்ளது.
வெளியிட என்னை அடிக்கடி ண்பரும் பள்ளித் தோழனுமாகிய பர் அமரர்சுந்தரமூர்த்திக்கும்,நண்பர் ஞக்கும், முன்னுரை எழுதியுள்ள றிவியியல் பேராசிரியர் அம்பலவாணர் ந்துரை வழங்கியுள்ள கொழும்பு ரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி இந்நூலை வெளியிட முன்வந்த )யக மக்கள் முன்னணியின் தலை பர்களுக்கும், கணினி வேலைகளில் ருெஸ்ணன், செவ்வன். தங்கராஜா வையான படங்களை வரைந்துதவிய கும், இப்புத்தகத்தை நூல் வடிவில்

Page 16
கொண்டுவர உதவிய சகலருக்கும் அச்சக உரிமையாளருக்கும் அ நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கில்
இந்நூல் தொடர்பான சகல ஆலோசனைகளும் வரவேற்கப்படுக
தொலைபேசி - 051 - 2223569 (வீ) தொலைமடல்- 051 - 2222957 (கா)

XV
இதனை அச்சிட்டு உதவிய குமரன் வரது அச்சக ஊழியர்களுக்கும் ன்றேன். ஆக்க பூர்வமான விமர்சனங்களும், நின்றன.
அ.லோறன்ஸ் இல, 21. அமைதிபுரம் கொட்டகலை.

Page 17
முன்னுரை
திரு லோறன்ஸ் அவர்கள் மலை தீர்வு என்ற நூலை எழுதி வெளியீடு முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது.
முதலாவதாக மலையகத் த மையமாகக் கொண்ட நூல்கள் கட்டத்தில் இத்தகையதொரு நூல் தாகும். இரண்டாவதாக இந்நூலில் முக்கியமானவை.
மலையகத் தமிழ் மக்களின் குடியேற்றவாதமே" வித்திட்டது என 1948ம் ஆண்டில் இலங்கையில் முத்து மக்களின் நாட்டுரிமையைப் பறித்தன 2003ம் ஆண்டுவரை, மலையக மக் பிரச்சினை போன்று பார்க்கப்பட்டது
யைத் தொலைநோக்கோடு மலைய. யெனவும் வாதிட்டுள்ளார். தொடர்ந் தமிழ் மக்கள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சி (1). மலையகத் தமிழ் மக்கள் இந்ந ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை. (2). இ வமில்லை. (3). சகல இன மக்களு பகிர்ந்துகொள்ள கூடிய வகையில் உள்ளூராட்சி எல்லைகள் மீள் வ மாவட்ட, பிரதேச, கிராம அலுவ காட்டப்படுகின்றது. (5). மலையக மக் இல்லை. (6) மலையகக் கல்வி மிக (7) அடிப்படை வசதிகள் விருத்திசெ
மேற்படி மலையகத் தமிழ் மக் யாவும், அரச இயந்திரத்தின் ஊ

லயகம்- சமகால அரசியல் - அரசியல் டுகின்றார். இந்நூல் பல வழிகளில்
தமிழ் மக்களின் அரசியலைக் குவி மிகவும் குறைவாகவுள்ள தொரு ல் வெளிவருவது வரவேற்கத்தக்க அடங்கியுள்ள விடயங்கள் மிகவும்
சமகால அரசியலுக்கு பிரித்தானிய ஆரம்பித்து, சுதந்திர இலங்கையில் தலாவது பாராளுமன்றம், மலையக மை பற்றிக் குறிப்பிட்டு, அன்றுதொட்டு களின் பிரச்சினை பிரஜா உரிமை - என்றும், இம்மக்களின் பிரச்சினை கத் தலைவர்கள் அணுகுவதில்லை து சமகால அரசியலில் மலையகத் சினைகளை இனங்காட்டுகிறார். பாட்டின் முழுமையான பிரசைகளாக ஓம் மக்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்து க்கும் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் மாகாண சபை, தேர்தல் தொகுதி, ரையறை செய்யப்பட வேண்டும். (4). லகர் பிரிவுகளில் இனபாரபட்சம் -களுக்குக் காணியுரிமை, வீட்டுரிமை யும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது.
ய்யப்படவில்லை. க்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் டாகவும், பாராளுமன்ற, மாகாண

Page 18
உள்ளூராட்சி அமைப்புகளில் பி அவர்களின் ஊடாக செயற்படு இம்மக்களும் தேசிய நீரோட்டத் வாதிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்தும் மலையக மக்கள் விமர்சனம் செய்து, மலையகத் த பொருத்தமானதென்கிறார். அடுத்து பான பிரச்சினையைப் பரிசீலனை செப் ஒரு பாரம்பரியத் பிரதேசமுண்டென அலகு தேவையென வாதிடுகின்றார்
அத்தோடு பாராளுமன்றப் பி பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து, அவ களையும் முன்மொழிந்துள்ளார். இத தொகுதிகள் தொடர்பான வரைபடம் பயனுடையதாகும். மேலும் “இலங் மலையக தமிழ் மக்களுக்கெதிரான பிரிவுகள் தொடர்பான பிரச்சினை நியமனம் தொடர்பான பாரபட்சங்க களுடன் சுட்டிக்காட்டி, காணியுரிமை யையும் பரீசீலனை செய்து, மலையக லான தீர்வு வழங்கப்படலாம் என்ற இறுதியாக இலங்கையின் இனப்பிர. பற்றிப் பரிசீலனை செய்து, இதில் ம6 இனம் என்ற அடிப்படையில், அ. உருவாக்கப்பட வேண்டுமெனவும் :
திரு. லோறன்ஸ் அவர்களின் தீர்மானங்கள் எடுப்பவர்களுக்கும், படுத்துபவர்களுக்கும் ஒரு வழி ஐயமில்லை. ஆகவே இந்நூலை ஈடுபாடுள்ளோர், திட்டமிடல், உத் அனைவரும் வேண்டி வாசித்துப் செய்வதோடு திரு.லோறன்ஸ் அவர் ஆக்கித்தரவேண்டுமென வாழ்த்து
அரசறிவியற்துறை. பேராதனை பல்கலைகழகம், 20.12.2005

xvii
திநிதிகளைத் தெரிந்தெடுத்து ந்துவதின் மூலம் தீர்ப்பதோடு, தோடு இணைய முடியுமென்று
ரின் அடையாளம் பற்றிய சர்ச்சையை மிழர் என அடையாளம் காண்பது மலையகத் தமிழ் தேசியம் தொடர் பது, மலையகத்தமிழ் மக்களுக்கென நிறுவி, அவர்களுக்கு ஓர் அதிகார
ரதிநிதித்துவத்தில் எதிர்நோக்கும் ற்றைத் சீர்ருத்துவதற்கான சிபார்சு னை புள்ளி விபரங்களுடன் உத்தேச ங்களுடன் விளக்கியிருப்பது மிகவும் கையின் நிருவாகக் கட்டமைப்பில் பாரபட்சம்" என்ற பகுதியில் நிர்வாகப் எகளை, கிராம உத்தியோகத்தர் கள் என்பவற்றையும், புள்ளி விபரங் D, வீட்டுரிமை, வீடமைப்புப் பிரச்சினை க மக்களுக்கு பாண்டிச்சேரி மாதிரியி ஆலோசனையை முன்வைத்துள்ளார். ச்சினைக்குச் சாத்தியமான தீர்வுகள் லையக மக்கள் ஒரு தனியான தேசிய வர்களுக்குப் பிராந்திய சுயாட்சி ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார். எ இந்நூல் மலையக மக்கள் பற்றித் அபிவிருத்தித் திட்டங்களை அமுல் "காட்டியாக இருக்கும் என்பதில் அரசியல் தலைவர்கள், அரசியலில் நியோகத்தர்கள், சாதாரண மக்கள் பயன் பெற வேண்டுமென்று சிபார்சு கள் மேலும் பல பயனுள்ள நூல்களை கிறேன்.
பேரா. அம்பலவானர் சிவராஜா

Page 19
வெளியீட்டுரை
இலங்கை அரசியலில் இன சுதந்திரத்திற்கு முன்பிருந்தே தோல் சான்றுகளும் ஆவணங்களும் அதிக
இன்றைய இனவாதத்தின் - என்பது நதி மூலத்தைப் போன்று சி
மலையக பெருந்தோட்டத்து யர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட, மன நிறைந்தது மட்டுமல்ல, அந்த ச கொண்டு இருப்பதின் காரணம் கூ படவில்லை.
இரண்டு நூற்றாண்டுகளுக்கு இப்பிரதேசத்திற்கு கொண்டவரப்பா பட்டவர்கள், இன்று வரை சோற்று கின்றார்கள்.
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் அட் இருந்த இந்த மக்கள், தமக்கென எர இல்லை. சுகமான வாழ்வை ஒரு போ
இனவாத அரசியல் வாதிகள் தாங்கள் பயன்படுத்தி உருவாக்கி, களை இழந்திருக்கின்றார்கள்.
தங்களுக்கென்ற தனித்து தையும், பழக்கவழக்கங்களையும் !
அபிவிருத்தி என்ற பெயரில், . வாழும் பிரதேசங்களில் குடியேரம் பட்டுள்ளார்கள்.

ப்பாராபட்சமும், இன ஓடுக்களும் அறி வளர்ந்தன என்பதற்கு, வரலாற்று கமாக உள்ளன. அடி ஆணிவேறைக் கண்டுபிடிப்பது க்கலான, சிரமமான ஒன்றாகும். "றை தொழிலாளர்களாக வெள்ளை மலயக மக்களின் வரலாறு, சோகம் முகம் சுவடு தெரியாமல் தேய்ந்து ட, சரியாக அடையாளம் காட்டப்
த முன் அடர்காடுகாளாக இருந்த ட்டு, அடிமை கூட்டமாக குடியேற்றப் க் கூலிகளாகவே ஆக்கப்பட்டிருக்
'விருத்திக்கும் ஊற்றுக்கண்களாக த சொத்தையும் தேடிக்கொள்ளவும் தும் அனுபவிக்கவும் இல்லை. ன், திட்டமிட்ட செயற்பாடுகளினால் செறிவாக வாழ்ந்த, பலப்பிரதேசங்
மான பண்பாட்டையும், பாரம்பரியத் இழந்து வந்துள்ளார்கள். பரும்பான்மை இனத்திரை, இவர்கள் செய்து, இவர்கள் விரட்டியடிக்கப்

Page 20
தற்போது வழிப்பாட்டு உரி யும் பலப்பிரதேசங்களில் மெல்ல மெ
எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக த வாய்ப்பையும் இழந்து இந்நாட்டின் அந்நியமயமாக்கப்பட்டு வருகின்றா
இவர்களின் அரசியல் பிரதிநிதி கேள்விகுறியாக்கப்பட்டு வருகின்ற
தேசியக் கட்சிகளினால் போ பதவியும் அமைச்சரவை அந்தஸ்த் பாதுகாக்கப்போவதில்லை.
அழிவின் விளிம்பில் இருந்தும் எதிர்காலத்தை பற்றி இப்போதாவ திட்டமிடப்படாது விட்டால், நீண்ட வரலாற்று சுவடுகள் கூட, துடைத்து பாதுகாப்பென்பது அவர்களுக்கிரு அரசியல் பிரதநிதித்துவத்தினதும் 6
எனவே மலையக தமிழ் மக். படுத்துவதற்கு மலையக மக்கள் மு களை பல சந்தர்ப்பங்களில் முன்னை
பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு ஆய்வாளர்களுக்கும் இந்த ஆவண
இந்த அரசியல் ஆவணத்த தேவையான பல தகவல்களும் திரு.ஏ.லோறன்ஸ் அவர்கள், இதனை ஆக்கபூர்வமான பெருமைக்குரிய ப
திரு. ஏ. லோறன்ஸ் அவர். உபதலைவர் என்பதோடு, சிறந் ஆய்வாளர் , விரிந்த சிந்தனையா செய்து முடிக்க அவருக்கு அணைத்
காலத்தின் தேவைக் கருதி, - காலத்தை வென்று நின்று, மலை சொல்லும்..

xix
மையையும், தாய்மொழிக் கல்வியை
ல்ல இழந்து வருகின்றார்கள். மது சமூக பலத்தையும், அரசியல் | அரசியல் இயந்திரத்திலிருந்து (கள். நித்துவமும், எதிர்கால பாதுகாப்பும்,
ஏ.
டப்படும், பிச்சையான பாராளுமன்ற தும், இந்த சமூகத்தை ஒருபோதும்
5 கொண்டிருக்கும், இச் சமூகத்தின் து, தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கால பார்வையில், இச் சமூகத்தின் ப எறியப்பட்டுவிடும். ஒரு இனத்தின் நக்கும், சமூக அந்தஸ்த்தினதும், வளர்ச்சியிலுமே தங்கியுள்ளது. களின் எதிர்கால இருப்பை உறுதிப் மன்னணி, பல அரசியல் கோரிக்கை
வத்துள்ளது. விற்கும், பல வெளிநாட்டு அரசியல்
ம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. கிற்கு உயிர் கொடுக்கும் வகையில் னும், புள்ளி விபரங்களுடனும், ன புத்தகமாக வெளிக்கொணருவது ணியாகும் . கள் மலையக மக்கள் முன்னணி த கல்விமான், பரந்த வரலாற்று ளர் என்ற ரீதியில், இந்தப் பணியை து தகுதிகளும் உண்டு. அவசரமாக இது வெளியிடப் பட்டாலும் பக்க வரலாற்றிற்கு இந்நூல் சாட்சிச்

Page 21
>XX
இந்நூலில் அடுத்தடுத்த பதி பட்டு, மலையக இளம் சந்ததியினரு பயன்படும் என எதிர்பார்க்கின்றேன்
திரு.ஏ.லோறன்ஸ் அவர்களின் விட, மலையக சமூகத்தின் சார்பில் போற்றுகின்றேன்.
பெ.சந்திரசேகரன் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் 30.12.2005

"புக்கள், மேலும் விபரங்கள் சேர்க்கப் க்கு இணையற்ற வரலாற்ற சான்றாக
பனியை பாராட்டுகின்றேன் என்பதை ல், அவரின் முயற்சியை நன்றியுடன்
மலையக வெளியீட்டாக்கம் ஹேமச்சந்திர மாவத்தை தலவாக் கொல்லை தொ.பே.தொ.ம : 052 - 2258227 052 - 2258531

Page 22
அத்தியாயம் - 1
5FL அரசிய
மலையகத் தமிழ் மக்களின் ச அமைந்தது பிரித்தானியக் குடிே குடியேற்ற ஆட்சியின் விளைவாக, அசைவியக்கத்தின் ஒரு விளைவ தமிழர்கள் மத்திய மலைநாட்டில் மலேசியா, பிஜி, தென்னாப்பிரிக்கா,ப இந்த இந்திய மக்கள் சென்று கு வியக்கம், ஒரு உந்து சக்தியாக அை நாடுகளில் முடிவுக்கு வந்து ஒரு நூற் அந்த மக்களின் அரசியல் த6ை அபிலாசைகளுக்குகேற்ப நிறைவே
குடியேற்றவாதமே மலையகத் அரசியலுக்கு வித்திட்டது
குடியேற்ற வாதத்தின் விளை அந்த சமூக அசைவியக்கத்தின் சமகால அரசியலில் அதாவது இலங் மேற்பட்ட மத்திய மலைநாட்டில், இந் பட்ட, இன்று மலையகத் தமிழர் எ மக்கள் கூட்டத்தினர் கொண்டு வந்

மலையகத்தின் மகால அரசியலும் பல் எதிர்காலமும்
மகால அரசியலுக்கு அடிப்படையாக யற்றவாதமாகும். பிரித்தானியக் இந்திய சமூகத்தில் ஏற்பட்ட சமூக பாகவே, இந்த நாட்டில் இந்தியத் ) குடியேற்றப்பட்டனர். இலங்கை, ர்மா, மொரீசியஸ் போன்றநாடுகளில் டியேறுவதற்கு, இந்த சமூக அசை மைந்தது. பிரித்தானியரின் ஆட்சி பல றாண்டுக்கு மேல் கடந்துவிட்டாலும், Uவிதி, இன்றும் அந்த மக்களின் • றவில்லை.
த தமிழ் மக்களின் சமகால
ாவாக, இந்திய சமூகத்தில் ஏற்பட்ட
ஒரு விளைவாகவே, இலங்கையின்
கையின் இரண்டாயிரம் அடிகளுக்கு
திய வம்சாவழியினர் என அழைக்கப்
ன்று அடையாளம் காணப்படுகின்ற,
3து குடியேற்றப்பட்டனர். மலையகத்
I

Page 23
2 மலையகம் சமகால
தமிழ் மக்களின் சமூக, அரசியல், ெ இருப்பினும், அவற்றின் தோற்றத் கூறுவதானால் மலையகத் தமி வித்திட்டது, பிரித்தானியக் குடியே உண்மையாகும்.
1820களின் பின் இந்த நா மக்களின் பிரச்சினை, 1964ம் கொண்டுவரப்படும் வரை, இது இந்த பிரச்சினையாகவே பார்க்கப்பட்டது தொடர்பான அரசியல் பிரச்சினை இந்தியாவுக்கும் இடையிலான பிரச்சினையின் உப பிரச்சினை வெறுமனே கூலிக்காகக் கொண் பிரச்சினையாகப் பார்க்கப்பட்ட பொருளாதாரப் பின்னணியில், பார்க்கப்படாமல், வெறுமனே கூலித் அணுகப்பட்டது. எனவேதான்மலை பிரித்தானிய குடியேற்றவாத இனப்பிரச்சினையாக வரலாற்றாய் நோக்குகின்றனர்.
குடியேற்றவாதத்தின் ஒரு வி கொண்டுவரப்பட்டாலும், 1900ம் இம்மக்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு ே 1924ஆம் ஆண்டுகளில் சட்ட நிரூ வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அதனை ஆண்டுகளில், அரசாங்க : பாராளுமன்றத்திற்கும், இந்தியத் தெரிவாகக்கூடிய வாய்ப்புக் கிடை
சுதந்திர இலங்கையின் முத மலையகத் தமிழ் மக்களின்
1830களில் தோட்டத் தொழி ஆண்டு பிரஜாவுரிமைச் சட்டத்தி மக்களின் வாக்குரிமைப் பறிப்புக்கு காணப்பட்டாலும், சுதந்திர இலா

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
பாருளாதாரப் பிரச்சினைகள் எதுவாக திற்கு, அதாவது மறுவார்த்தைகளில் மக்களின் சமகால அரசியலுக்கு ]ற வாதமே, என்பது மறைக்க முடியாத
ட்டில் குடியேறிய மலையகத் தமிழ் ஆண்டு பூரீமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் திய அரசினதும், இலங்கை அரசினதும் அதாவது தோட்டத் தொழிலாளர்கள்
அறுபதுகள் வரை, இலங்கைக்கும், இராஜ்ய உறவுகள் தொடர்பான ாயாகவே கருதப்பட்டது. அல்லது டுவரப்பட்ட ஒரு கூலி சமூகத்தினது து. அம்மக்களது சமூக அரசியல் ஒர் இனத்தினது பிரச்சினையாகப் ந் தொழிலாளர்களின் பிரச்சினையாக யகத் தமிழ் மக்களின் பிரச்சினையை ம் இலங்கையில் தோற்றுவித்த வாளர்களும் சமூக விஞ்ஞானிகளும்
ளைவாக இம்மக்கள் இலங்கைக்குக்
ஆண்டுகளின் பின், படிப்படியாக சில மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. 1920ஆம், பண சபைகளில், இந்தியர்களுக்கும் த் தொடர்ந்து 1931ஆம், 1936ஆம் பைக் கும, 1947ஆம் ஆண்டு தமிழர்கள் சார்பாகப் பிரதிநிதிகள் த்தது.
லாவது பாராளுமன்றம்
நாட்டுரிமையைப் பறித்தது
Uாளர்களின் வருகைக்கும், 1948ஆம் அடிப்படையில் மலையகத் தமிழ் ம் இடையில், சில முன்னேற்றங்கள் கையின் முதலாம் பாராளுமன்றம்

Page 24
மலையகம் சமகால அரசி
மலையக தமிழ் மக்கள்
மாவட்ட
+ F>
சக...
2020
கலாப் - 1, பர்
கே?
பொன்னேரி 73481
藝能
மூலம்: 2001ம் ஆண்டு ஜனத்தொகை கணப்பு

பல் அரசியல் தீர்வு
ள் செறிவாக வாழும் டாப்கள்
ட தி.
408
காவடி கலக்கல்
தி
வீடு, புள்ளிவிபரத்தினைக்களம்

Page 25
மலையகம் சமகால ,
கொண்டு வந்த இரண்டு பிரதான சட் அடியோடு மாற்றியதோடல்லாம் இந்நாட்டின், அரசியல் அநாதைக உரிமை மீறல் சட்டங்கள்தான் 1948. 1949ஆம் ஆண்டின் பாராளுமன்ற இந்தச் சட்டங்களின் பாரதூரம் 8 மலையகத் தமிழ் மக்கள் கடந்த அநாதைகளாக்கப்பட்டு சமகால மோசமான இன அடக்குமுறை இந்த சான்று பகர்வதாக உள்ளது.
இந்த மக்கள் அரசியல் ! நடவடிக்கைகளிலே புறக்கண நீரோட்டத்திலிருந்து புறம் தள்ளப் சமூகமாக விளங்குவதற்கு, இச்சட்ட கருவியாக அமைந்தன . இந்தச் மோசமான, ஆனால் நுணுக்கமான கண்டு கொள்ளாது, சிங்கள பெருந் வதிலேயே, கண்ணும் கருத்துமாக அமைகின்றது. சர்வதேசச் சட்டம் அமைந்தது.
எமது பிரச்சினை பிரஜா உர பார்க்கப்பட்டது அல்லது ம
1948ஆம் ஆண்டு எமது நாட் 1977ஆம் ஆண்டுவரை, கிட்டத்தட்ட பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம் இல் எமது மக்களினதும் தலைவர்கள் உரிமையை மீளப் பெறுவதிலேபே போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டாலு மக்களின் பிரச்சினையை 2003 அ அண்மையில் கொண்டு வரப்பட்ட, பிரச்சினையே பிரஜா உரிமைப் பி எமது தேசிய இன அடையாளத்ன நிலை நாட்டுவதன் மூலம், எமது உரிமைகளையும் இந்த நாட்டின் ஏ

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
டங்கள் இம்மக்களின் வாழ்க்கையை மல், இம்மக்களை 30 வருடங்கள் ளாக்கிவிட்டன. அந்த இரண்டு மனித ஆம் ஆண்டு பிரஜாவுரிமைச் சட்டமும், த் தேர்தல் திருத்தச் சட்டமுமாகும். அன்று அவ்வளவாக தெரியவில்லை. அரை நூற்றாண்டுக்கு மேல், அரசியல் அரசியலில் அவர்கள் அனுபவித்த மிக ச்சட்டங்களின் கொடூரத்தன்மைக்கு
பிரதிநிதித்து மற்று, அபிவிருத்தி Fக்கப்பட்டு, அவர்கள் தேசிய பட்டு, இந்நாட்டின் ஓரம் காட்டப்பட்ட உங்கள் சமகால அரசியலிலே முக்கிய ச் சட்டங்களிலே காணப்பட்ட மிக ஒடுக்கு முறையை, பிரித்தானியர்கள் தேசிய வெறியர்களை திருப்திபடுத்து இருந்தனர் என்பதைக், காட்டுவதாக விதிகளையே இச்சட்டம் மீறுவதாக
ரிமைப் பிரச்சினையாகவே ட்டுப்படுத்தப்பட்டது
டுரிமை பறிக்கப்பட்டதன் விளைவாக 3 தசாப்தங்கள் 30 ஆண்டுகள், எமது பலா தொழிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு, ரினதும் முழுச் சக்தியுமே, பிரஜா கழிந்தது. இதய சுத்தியோடு சில ம், அதன் பிறகு மலையகத் தமிழ் ம் ஆண்டு பாராளுமன்றத்தில் மிக பிரஜா உரிமைச் சட்டம் வரை எமது ரச்சினை போன்றே பார்க்கப்பட்டது. தயும், தேசிய இன உரிமையையும், பிரஜா உரிமை உட்பட, எமது சகல னைய இனங்களுக்கு உள்ளது போல்

Page 26
மலையகம் சமகால அ
நிலை நாட்டப்பட வேண்டுமென்ற, ெ பிரச்சினை பார்க்கப்படவில்லை.
தேசியக் கட்சிகளைப் பொறு கட்சியாக இருந்தாலும் அல்லது இருந்தாலும் அல்லது இடது சாரி மக்களின் வாக்கு வங்கியை எப்ட இருப்பிற்கும், பயன்படுத்திக் கொள் பேச்சுவார்த்தையில் தமிழ் இயக்கங் வலியுறுத்தல், மிக காத்திரப இப்பிரச்சினையில், பெளத்த அமைப்புகளும், இந்தியா போன்ற உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலை உரிமை விடயத்தில் ஆதரவு நல்கில் ஆகவே மலையகத் தமிழ் மக் ஒவ்வொரு கட்சியினதும் நலம் சார் வாக்கு வங்கியைக் குறிக்கோளா அல்லாமல் மலையகத் தமிழ் மக நோக்கில், முழுமையாகத் தீர்க் பார்க்கப்பட்டவில்லை. எனவே எம கட்சிகள் வரை, எமது மக்களின் ட் பிரச்சினையாக மாத்திரமே மட்டு உரிமைப் பிரச்சினையோடு இம் வழங்கப்பட்டு, மற்ற இனங்க6ை இணைக்கப்படப் வேண்டுமென்ற அ
சர்வதேச மனித உரிமைச் ஆண்டே எமது மனித உரி:
பிரித்தானிய குடியேற்ற ஆட் நடத்தப்பட்டார்களோ அது ே சுதந்திரமடைந்த பின், இலங்கையி களுக்கும், கட்சிகளுக்கும், இந்த ந எண்ணம் எழுந்த பிறகு, இந்த ந மலையகத் தமிழ் மக்களையும் இ ஆனால் முதல் பாராளுமன்றத்திலே வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டமை, 20 அநீதியும் மிக மோசமான மனித உ

சியல் அரசியல் தீர்வு 5
நாலை நோக்குப் பார்வையில் எமது
த்தவரையில் அது ஐக்கிய தேசிய பூரீலங்கா சுதந்தரக் கட்சியாக க் கட்சியாக இருந்தாலும், இந்த டி தமது ஆட்சியதிகாரத்திற்கும், வது என்றே பார்க்கப்பட்டது. திம்பு களின், பிரஜா உரிமை தொடர்பான ான பங்களிப்பைச் செய்தது, பிக்குகளும், சிங்கள இனவாத பிராந்திய வல்லரசொன்று, எமது யிடாமலிருப்பதற்காக இந்த பிரஜா
T, ந்களின் பிரஜா உரிமைப் பிரச்சினை, ந்த பிரச்சினையாகவும், அவர்களது க கொண்டதாகவும், அமைந்ததே ந்கள் பிரச்சினையை நீண்ட கால க வேண்டுமென்ற அடிப்படையில், து தலைவர்கள் உட்பட, தேசியக் பிரச்சினையை, ஒரு பிரஜா உரிமைப் ப்ப்டுத்திப் பார்த்துள்ளனர். பிரஜா மக்களுக்கு சகல உரிமைகளும் ாப் போல தேசிய நீரோட்டத்தில் பிலாசையோடு பார்க்கப்படவில்லை.
ாசனம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட மைகள் பறிக்கப்பட்டன
சியின் போது இலங்கை மக்கள் எப்படி வறு விடயம். ஆனால் இலங்கை லிருந்த அனைத்து சமூகத் தலைவர் ட்டைக் கட்டியெழுப்ப வேண்டுமென்ற ாட்டைக் கட்டியெழுப்பும் பணியில் ணைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். யே கிட்டத்தட்ட 6 இலட்சம் மக்களின் ஆம் நூற்றாண்டில் நடந்த, மாபெரும் ரிமை மீறலுமாகும்.

Page 27
மலையகம் சமகால
1948ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் | ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட, மனித உர் (1) ஒரு தேசிய இனத்தவராக இரு உண்டு (2) எவரதும் தேசிய இன, பறிக்கப்படவோ, தேசிய இனத்த மறுக்கப்படுவதோ, ஆகாது என 6 உரிமைப் பிரகடனம் பிரகடனப்படுத்த பிரஜா உரிமையும் பறிக்கப்பட்டது இருக்குமா?, என்பது சந்தேகமே.
ஆகவே மலையகத் தமிழ் ம: சமகால அரசியலில் ஒரு மனித 2 பார்த்து நிவர்த்திக்கப்படாமல், இல எமது இலங்கையின் நிகழ்ச்சி நிர மனித நாகரிகத்திற்கே. வெட்கக் கே தமிழ் மக்களின் பிரச்சினையை இன் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்திக் கொண்டி தேசியக் கட்சியை சார்ந்த தலை வேண்டிய ஒரு விடயமாகும்.
மலையகத் தமிழ் மக்களின் கட்சிகள் பகிரங்கப்படுத்தாத கின்றன.
இலங்கையில் தேசியக் கட் பொறுத்தவரையில் ஒரு பகிரங். கொண்டுள்ளன என்று கருதத் ே அரசியலில், மலையகத் தமிழ் மக் காரணமாக உள்ளது. சுதந்தர இல் தோட்டத் தொழிலாளர்கள் அ புறக்கணிக்கப்பட்டே வந்துள்ளனர். விடயங்களிலும் மலையகத் தம் வழங்கப்படுவதில்லை. காணி வழ படுகின்றார்கள் வரவு செலவுத்திட்ட திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த உருவாக்கல், மாவட்டச் செயலகங் சேவகர் பிரிவு உருவாக்கல், கல்விக்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
5ஆம் திதகி, சர்வதேச நாடுகளால் மை சாசனத்தின் 15வது உறுப்புரை, க்கும் உரிமை ஒவ்வொருவருக்கும் துேவம் மனம்போக்கான வகையில் வத்தை மாற்றுவதற்கான உரிமை எலியுறுத்துகின்றது. சர்வதேச மனித இதப்பட்ட அதே ஆண்டிலேயே, எமது ஆகவே இதனைவிட உரிமைமீறல்
க்களின் இந்த பிரஜா உரிமைப் பறிப்பு, உரிமைக் கண்ணோட்டத்தில் கூடப் எனும் பிரஜா உரிமைப்ை, பிரச்சினை கலிலிருந்து அகற்றப்படாமலிருப்பது டான செயலாகும். எனவே மலையகத் எனும் பிரஜா உரிமை பிரச்சினையாக ருக்கும், மலையகத் தலைவர்களும், லவர்களும், வெட்கித் தலைகுனிய
பிரச்சினையில் தேசியக் புரிந்துணர்வுடன் செயற்படு
சிகள், மலையகத் தமிழ் மக்களை கப்படுத்தாத, இணக்கப்பாட்டைக் நான்றுகின்றது. இதுவும் சமகால கள் மிக பின்தங்கிய நிலைக்கு ஒரு ங்கையின் அரசக் கொள்ளைகளில் ல்லது மலையகத் தமிழ் மக்கள் தசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எந்த ழ் மக்களுக்கு உரிய பங்களிப்பு பகுவதில் அவர்கள் புறக்கணிக்கப் பகளில் நிதி ஒதுக்கல், அபிவிருத்தித் ல், அரச நிர்வாக அமைப்புகளை ள், பிரதேசச் செயலகங்கள், கிராம கொள்கை இவ்விதம் இன்னோரன்ன

Page 28
மலையகம் சமகால அ
தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ெ எக்கட்சி ஆட்சிலிருந்தாலும், அதில் ப விடயங்களை, ஒர் இனவாதக் க வந்துள்ளனர். மலையகத் தமிழ் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விடயங்கள் கட்சிகளுக்கிடையிலான பகிரங் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகின்றது.
மலையகத் தலைவர்கள் மக பிரச்சினையைத் தொலைநோ
1948 ஆம் ஆண்டு பிரஜா ? மக்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட அப் வாழும், சகல சிறுபான்மை இனங்கம் ஆனால் மலையக தமிழ் மக்களுக் தமிழ்த் தலைமைகளும், முஸ்லிம் கொண்டன. எனவே அதற்கேற்ப அ பார்வையில் தமது பிரச்சினையைப் தேசிய இனமென்ற ஒருங்கிணைந்த தமிழ் மக்களும், முஸ்லிம் மக்கள் அரசியல் கொள்கைகளையும், அத தீர்மானித்துச் செயல்பட்டனர். . மலையகத் தமிழ் மக்களின் பிரச்சி யாகவும், பாராளுமன்ற, உள்ளூராட்சி பார்த்து, அதன் அடிப்படையிலேயே, வடிவங்களையும் முன்னெடுத்தனர்.
மலையகத் தமிழ் மக்களின் இருந்தபடியால், இம்மக்களின் பிரச் யாகவும், தொழிற் சங்கப் போரா விட்டனர். 80% தொழிலாளர்களாக இனம் என்ற அடிப்படையிலும், அவர் இருப்பதால், ஏனைய சமூகங்களை முகம் கொடுக்கிறான். என்பதைப் பிரதிபலன் சமகால அரசியலில் ஏ இன்னுமொரு சிறுபான்மை சமூகமா
அரசியலில் ஏற்பட்டது.

சிபல் அரசியல் தீர்வு
காள்கை வகுக்கும் விடயங்களில், லையகத்தமிழ் மக்கள் நலம் சார்ந்த ன்ணோட்டத்தில் புறக்கணித்தே மக்களின் விடயங்களை, தேசிய ரில் புறக்கணிப்பதென்பது, தேசியக் கப் படுத்தாத புரிந்துணர்வுடன்
லையக மக்களின் க்கோடு அணுகுவதில்லை
உரிமைப் பறிப்பு மலையக தமிழ் டிமாத்திரமல்ல் அது இலங்கையில் நக்கும் கொடுக்கப்பட்ட அடியாகும். 5கு விழுந்த அடியை வடகிழக்குத் தலைமைகளும், சரியாக புரிந்துக் பத்தலைமைகள் தொலை நோக்குப் பார்க்கத் தொடங்கினர். தம்மை ஒரு 5 கண்ணோட்டத்தில், வடகிழக்குத் தம், தம்மைப் பார்த்து தம்முடைய கற்கான போராட்ட வடிவங்களையும் ஆனால் மலையகத் தலைமைகள், னையை பிரஜா உரிமை பிரச்சினை சி அரசியல் பிரச்சினையாக மாத்திரம் தமது கொள்கைகளையும், போராட்ட
80% மானோர் தொழிலாளர்களாக சினை, தொழிலாளர்கள் பிரச்சினை ட்டத்தில் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தி
இருந்தாலும், அவர்கள் ஒரு தேசிய ன் ஒரு மலையகத் தொழிலாளியாக விட மோசமான அடக்கு முறைக்கு பார்க்க மறுத்துவிட்டனர். அதன் னைய சிறுபான்மை சமூகங்களிலும் க இருக்க வேண்டிய சூழல் சமகால

Page 29
8 மலையகம் சமகால அ
அமரர்கள் ஜி.ஜி பொ செல்வநாயகத்திற்கும், ஏன் விடு பிரபாகரனுக்கும், வடகிழக்குத் தமி வடகிழக்கு அவர்கள் தாயகம் என் நாடு அல்லது பிரதேச சுயாட்சி, என்பதிலும் கருத்து வேறுபாடு கிை வைத்த கோரிக்கை படிப்படியா வடிவத்தைப் பெற்றுள்ளது. அது டே தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களும் முன் கோரிக்கை இன்னும் முஸ்லிம் மக்க
ஆனால் மலையகத் தமிழ் மக் பொறுத்தவரையிலும், சிறு,சிறு விவ கிடையாது. பெற்றுக் கொடுத்த விடயங்களுக்கு கூட போட்டிப்டே கின்றனர்.
எனவே மலையகத் தமிழ் குடியேற்றவாதம், பிரஜா உரிமைப் ட தொழிலாளர்களின் பிரச்சினையாக தொலைநோக்கில்லாத் தலைமை மக்களின் சமகால அரசியலிலும் அ தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சியல் அரசியல் தீர்வு
ள்னம்பலத்திற்கும், எஸ்.ஜே.வி தலைப் புலிகள் இயக்க தலைவர் ழ் மக்கள் ஒரு தேசியம் என்பதிலும், திலும், தமது பிரச்சினைக்குத் தனி அல்லது சமஷ்டி முறைதான் தீர்வு டயாது. 1950 களில் அவர்கள் முன் க வளர்ச்சியடைந்து இன்றைய ாலவே முஸ்லிம் காங்கிரசும் அதன் வைத்த தென்கிழக்கு மாகாணக் ளாலும் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது.
களையும், மலையகத் தலைவர்களை காரங்களில் கூடக் கருத்தொற்றுமை தாகக் கூறும் அற்ப சொற்ப ாட்டுக் கொண்டு உரிமை கோரு
ழ் மக்களின் சமகால அரசியல், பறிப்பு, எமது பிரச்சினையை வெறும் மாத்திரம் பார்ப்பது எமது தலைமை யாக இருப்பது மலையகத் தமிழ் அதன் அரசியல் எதிர்க்காலத்திலும்

Page 30
அத்தியாயம் - 2
சமகால அரசிய தமிழ் மக்கள்
மலையகத் தமிழ் மக்கள் இந் ஏகாதிபத்தியவாதிகளால் பெருந்தே தென்னிந்தியாவிலிருந்து கொண் அவர்கள் இங்கு கூட்டி வரப்பட்ட போ வழங்கப்பட்டன. அவற்றில் அம்மக்க போல் சகல வித உரிமைகளும் பெற் படும் என்று பிரித்தானிய ஏ அரசாங்கத்திற்கு உறுதி மொழி 6 நூற்றாண்டுகள் கடந்தும், இலங்ை இன்று முனைப்பாகப் பேசப்படும் இ மலையகத் தமிழ் மக்கள் இந் நா ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. வட நடந்த போதும், அவர்கள் இலங்கை போராட்டம் நடத்தியபோதும். அட என்பதில் எந்த விதச் சந்தேகமு பொறுத்தமட்டிலும் அதே நிலைப்பா மலையகத் தமிழ் மக்கள் 2000 அடி மத்திய மலைப்பகுதிகளில் காடாய தேயிலை, இறப்பர் பயிரிடும் பெரு வரையிலும் அந்நியச் செலவாணியி

லில் மலையகத் ர் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
த நாட்டில் 1820களில் பிரித்தானிய ாட்டங்களில் வேலை செய்வதற்காக டுவரப்பட்டு குடியேற்றப்பட்டனர். து பல்வேறுவிதமான வாக்குறுதிகள் *ள் இந் நாட்டில் ஏனைய மக்களைப் ]று வாழக்கூடிய சூழல் உருவாக்கப் காபத்தியவாதிகளால் இந்திய வழங்கப்பட்டது. ஆனால் ஒன்றரை கயில் இன பிரச்சனை தொடர்பாக இந்த நிமிடத்திலும் கூட 15இலட்சம் ட்டின் முழுமையான பிரஜைகளாக கிழக்கிலே 20 ஆண்டுகள் யுத்தம் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஆயுதப் ம்மக்கள் இந் நாட்டின் பிரஜைகள் )ம் இல்லை. முஸ்லீம் மக்களைப் டுதான். ஆனால் இந்த 15 இலட்சம் களுக்கு மேற்பட்ட உயரத்திலுள்ள பிருந்த பூமியை வளம் கொழிக்கும் ந்தோட்டங்களாக மாற்றி, இன்று ல் பெரும் பகுதியைப் பெற்றுத் தரும்

Page 31
10
மலையகம் சமகால =
இம்மக்கள், இந் நாட்டில் இது நடவடிக்கைகளுக்குப் பெருந்தே வழங்கிய இம் மக்கள் இந்நாட்டின் கொள்ளப்படவில்லை. 1948ஆம் பறிக்ககப்பட்டு அரசியல் அநாதைக பிரதிபலனாக சகல துறைகளி நீரோட்டத்திலிருந்தும் பிரிக்கப்பட்
மலையகத் தமிழ் மக்கள் பிரஜைகளாக ஏற்றுக் கொள்
உலகில் ஒரு நாட்டில் 5 வரு அந்நாட்டுப் பிரஜையாக ஏற் இந்தியாவிலிருந்து இதேக் காலப்படு தென் ஆப்பிரிக்கா சென்ற மக்க ஏற்கப்பட்டுள்ளனர். பல்வேறு நாடுக வேலை செய்வதற்காக இதே காலப்ப அவ் அவ்நாடுகளில் குடியுரிமையை நூற்றாண்டு கடந்தும் இலங்கையில் முனைப்பாகப் பேசப்படும் இக் கால கிழக்கு தமிழர்களுக்கும், மு ஜனத்தொகையைக் கொண்ட மன முழுமையான பிரஜைகளாகக் கண இணைத்துக் கொள்ளாமல், ஓரம்க நோக்கும் பிரதான பிரச்சனையாகு
1948ஆம் ஆண்டு பிரஜா உ மக்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவ நிறுவனங்களிலும் பறிக்கப்பட்டது தேர்தல் தொகுதிகள் பறிபோப் நுவரெலியா, கொட்டகலை, தல தேர்தல் தொகுதிகள் இல்லாதொ! 1977ஆம் ஆண்டு திரு. தொண்ட தெடுக்கப்படும் வரை நாம் பரா பிரதிநிதித்துவமற்ற அரசியல் அர பயனாக அரசாங்க வரவு செலவுநித மறுக்கப்பட்டு, முழு மலையகம் தள்ளப்பட்டது.

1ரசியல் அரசியல் தீர்வு
வரை நடந்த சகல அபிவிருத்தி பட்டப் பொருளாதாரம் மூலம் வாரி பிரஜைகளாக முழுமையாக ஏற்றுக் ஆண்டு இவர்கள் பிரஜை உரிமை -ளாக்கப்பட்டது மாத்திரமன்றி, அதன் "லும் ஓரம் கட்டப்பட்டு தேசிய டுள்ளனர்.
இந்நாட்டின் முழுமையான ள்ளப்படவில்லை
உங்களுக்கு மேல் வாழ்கின்ற மக்கள் றுக் கொள்ளப்படுகின்றார்கள். ததியில் மலேசியா, பீஜி, மொரிசியஸ், தள் அந் நாட்டுப் பிரஜைகளாக ளிலிருந்து பெருந்தோட்டப்பகுதியில் பகுதியில் சென்ற பல இலட்சம் மக்கள் ப் பெற்று வாழுகின்றனர். ஆனால் ஒரு ல் இனப்பிரச்சனை தொடர்பாக மிக கெட்டத்திலும், இந் நாட்டில் வடக்கு ஸ்லீம் மக்களுக்கும், நிகரான லயகத் தமிழ் மக்கள், இந் நாட்டில் ரிக்கப்பட்டு தேசிய நீரோட்டத்தோடு ட்டப்பட்டிருப்பது, இவ் மக்கள் எதிர்
ரிமை பறிக்கப்பட்டதன் மூலம் இந்த
பராளுமன்றத்திலும், உள்ளூராட்சி, 1. இதன் பிரதிபலன் இம் மக்களின் பின. நுவரெலியா மாவட்டத்தில் பாக்கலை, மஸ்கெலியா ஆகிய 4 பிக்கப்பட்டன. 1950களுக்குப் பிறகு மான் 3வது எம்பியாகத் தெரிந் ளுமன்ற உள்ளுராட்சி, அரசியல் ாதைகள் ஆக்கப்பட்டோம். இதன் கள் மறுக்கப்பட்டு அமைச்சுநிதிகள் மே கவனிப்பாரற்ற நிலைக்குத்

Page 32
சமகால அரசியலில் மலையகத் தமிழ்
எமக்குரிய அரசியல் பிரதிநி.
1989ஆம் ஆண்டு கூட எமக் தேர்தல் மூலம் கிடைக்கவில்லை. ஒருவர் கூட பராளுமன்றத்திற்குத் பிறகு ஒவ்வொரு மாவட்டமும் ( மாற்றப்பட்டு விகிதாசார தேர்தல் மூ கிடைத்தாலும், அது ஓர் உறுதியான மக்கள் இந் நாட்டில் 15 இலட் ஜனத் தொகைக்கேற்ப எமக்குப் கிடைக்கவில்லை. இது போலவே எ உறுதியாக முழு இலங்கையில் ஒ உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களைக் மலையகத் தமிழ் மக்கள் செறிவாக சபையைக் கூட நாம் கைப்பற்ற மும் எல்லைகள், மாற்றபட்டு எம் மக்க உருப்பெறாத வகையில் செயற் உள்ளுராட்சி அமைப்புகள் உ இலங்கையில் ஒவ்வொரு இனத்து வகையில் சகல இன மக்களும் உள்ளுராட்சி அரசியல் பிரதிநிதி வகையில் மாகாண, தேர்தல் தெ மீள்வரையறை செய்யப்படவேண்டும்
மாவட்ட, பிரதேச, கிராம் அ கின்ற இனப்பாரபட்சம்
மலையகத் தமிழ் மக்கள் இ கிட்டத்தட்ட 15 இலட்சம் பேர்கா அடிப்படையில் மத்திய, ஊவா நுவரெலியா, பதுளை, இரத்தினபுர மற்றும் 15க்கு மேற்பட்ட பிரம் வாழ்கின்றார், ஆனால் இம் மக்கள் பெரும்பான்மையாக வாழும் பகு இயங்கவில்லை. யாழ்ப்பாணத்த நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கிட்டத்த

மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
11
தித்துவம் கிடையாது
குப் பராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம் - நுவரெலியா மாவட்டத்திலிருந்து
தெரிவு செய்யப்படவில்லை. அதன் ஒவ்வெரு தேர்தல் தொகுதியாக லம் எமக்கு ஒரு சில பிரதிநிதித்துவம் ஏற்பாடாக இல்லை. மலையகத்தமிழ் சம் பேர் வாழ்ந்தாலும், அந்த பராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம் மது ஜனத் தொகைக்கேற்ப எம்மால் ரு சில பிரதேச சபைகள், அல்லது கூடக் கைப்பற்ற முடியவில்லை. க வாழும் பகுதிகளில் ஒரு மாகாண ஓயாதபடி, மகாண, மாவட்ட, பிரதேச களின் அரசியல் பிரதிநிதித்துவம். கையாகத் தேர்தல் தொகுதிகள், உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே திற்கும் பாரபட்சம் காட்டப்படாத க்கும் பராளுமன்ற, மகாணசபை , த்ெதுவம் பகிர்ந்து செல்லக் கூடிய நாகுதி, உள்ளூராட்சி எல்லைகள்
லுவலர்கள் பிரிவு ஏற்படுத்து
இந் நாட்டிலுள்ள சனத் தொகையில் ளாவர். அவர்கள் மாகாணம் என்ற சப்பிரகமுவ மாகாணங்களிலும் , கண்டி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் தேசத் செயலாளர் பிரிவுகளிலும் பேசும் தமிழ் மொழி மூலம் அவர்கள் திகளில் எந்த நிர்வாகப் பிரிவும் கிற்கு அடுத்ததாக தமிழ் மக்கள் நட்ட 4 இலட்சம் பேர் வாழ்ந்தாலும் இம்

Page 33
12 மலையகம் சமகால அ
மாவட்டத்தில் சகல நிர்வாகமும் டெ நடக்கின்றது. தமிழ் மாவட்டச் செயல மலையக மாவட்டங்களில் ஒரு பிரே பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் நிலையில் கிராம அலுவலர்களில் நூற்றுக்கe அலுவலர் கூட இந்த சமூகத்ை இலங்கையின் இன விகிதாசாரத் அட்டவணைப்படி சகல நிர்வாகப் வேண்டும். ஆனால் தற்போதுமலைL அம்மக்களின் விகிதாசாரத்திற்கே கிராம அலுவலர்களோ அல்லது ஆ நியமனம் பெற்றிருகக்கவில்லை.
9l'L6.
இலங்கையின் இன விகித செயலர் பிரிவுகளும், கிரா அலுவல விகிதம்.
இன LDTG). இனங்கள் | விகிதாசாரம் செயலர்
சிங்களம் 74.0
இல.தமிழர் 12.6 ம.தமிழர் 5.5
முஸ்லிம் 7.1
மற்றவர்கள் 0.8
மொத்தம் 100.00
இன விகிதாசாரம் 1981 புள்ளி விபர மதிட்
மலையகத் தமிழ் மக்களுக் alsoLung)
மலையக சமூகத்தைப் பெ காணியற்ற ஒரு சமூகமாகும். அவர்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
பரும்பான்மையினரின் மொழி மூலமே ாளர் கிடையாது. இலங்கை முழுதுமே தசச் செயலாளர் கூட இம்மக்களைப் ) இல்லை. அது மாத்திரமன்றி 13913 ணக்காண மலையகத் தமிழ் கிராம தச் சார்ந்தவர்களாக இல்லை. திற்கேற்ப கீழ்க் காட்டப்பட்டுள்ள பிரிவுகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்க பக மாவட்டங்கள் எந்தப் பகுதியிலும் கற்பப் பிரதேசச் செயலாளர்களோ, அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களோ
I6O)6OOT 1
ாசாரத்திற்கேற்ப மாவட்ட, பிரதேசச் Dகள் பிரிவுகளும் அமைய வேண்டிய
பட்ட பிரதேசச் 85JTLD
பிரிவு செயளர் பிரிவு அலுவலர்
îrfa
19 223 10293
03 38 1753
01 17 765
02 2. 987
00 02 113
25 301 13913
பிட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
கு காணியுரிமை, வீட்டுரிமை
ாறுத்தவரையில் முழுச் சமூகமுமே கள் பெரும்பான்மையாக ஈடுபட்டுள்ள

Page 34
சமகால அரசியலில் மலையகத் தமிழ்
பெருந்தோட்டப் பொருளாதாரம், நிலங்களில் நிலைத்திருந்தாலு பொறுத்தவரையில் அவர்கள் தோட்ட அல்லது வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்( பான்மையாக சிங்கள கிராம மக்கை முஸ்லிம் மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் காணியுரிமை பெற்றவர்கள் அல்ல. இ லயன்முறையின் கீழ் இன்றும் அடிமை மாறாக வாழ்கின்றவர்கள், மை இவ்விதமாக முழு சமூகமுமே 80 வீடுகளில் வாழாது, லயன் முறையி எங்குமே காணமுடியாது.
லயன் முறைக்குப்பதிலாக ப6 அறிமுகப்படுத்தினாலும் கூட, அது வீதமானோரைக் கூடச் சென்றன திட்டங்களில் கூட இவர்களுக்கு 7 சொந்தமாக்கவில்லை. எனவே தா காய்ச்சிகளாகத் தாம் வாழும் நி காணப்படுகின்றனர். இவர்கள் மத்தி சொந்தமான வீட்டினைக் கொண்டிர என்ற அடிப்படையில் சிந்திப்பதற்குத் முகம் கொடுக்கும் அடக்குமுறை கா நூற்றாண்டுக்கு மேல் தொடர்ச்சிய மக்கள் தாம் ஒரு சமூகம் என்ற காணியுரிமை மற்றும் வீடமைப்புத் தலைவர்களிடையே எந்த விதமான கிடையாது.
ஒரு தலைமை லயத்தைச் ெ அமைக்கவும் முற்படுகின்றது. இத காணிப் பெறுவதும் அவ்வீடமைப்புத் உள்ளது. பலத்த பிரயத்தனங்களி காணி பெற்றமையும் இதனால் தை காணியுரிமை அற்றிருப்பதால் தமக்( அமைத்துக் கொள்ள இம்மக்க இச்சமூகத்திற்குரிய இன்னொரு த தஞ்சம் கோரும் அகதிகளுக்குக் க

மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள் 3
பல இலட்சக் கணக்கான ஏக்கர் ம் மலையகத் தமிழ் மக்களைப் டத் தொழிலாளர்களாக இருந்தாலும், டுள்ளவர்களாக இருந்தாலும், பெரும் ளைப் போன்று, அல்லது வடகிழக்கு, இருக்கும் கிராமிய மக்களைப்போல் }வர்களில் 80% மான மக்கள் தோட்ட )கள் போல் தங்களது விருப்பத்திற்கு லயகத் தமிழ் மக்களையொத்த % காணியுரிமையற்று தனித்தனி ன் கீழ் வாழும் சமூகத்தை உலகில்
ஸ்வேறு விதமான வீடமைப்புத் திட்டம் து இன்னும் இச்சமூகத்தில் 25 சத ]டயவில்லை. இந்த வீடமைப்பு த் பேர்ச் பரபுள்ள காணியைத் தானும் ன் இம்மக்கள் இன்றும் அன்றாடங் லத்தின் மீது பற்றற்றவர்களாகத் யில் நிலப்பிடிபின்மையும். தமக்கென ாமையும் இம் மக்களை ஒரு தேசியம் 5 தடையாக, இருக்கின்றது. இவர்கள் ாரணமாகவும் லயன் அறைகளில் ஒரு பாக வாழ்ந்து விட்டபடியாலும் இம் ற உணர்வினைப் பெற்றுள்ளனர். திட்டம், தொடர்பாக மலையகத் கொள்கையோ வேலைத்திட்டமோ
சொந்தமாகவும், லயன் மாடிக்களை னால் தனித்தனி வீடுகள் அமைக்க திட்டத்தை நடத்துவதும் சிரமமாக ன் பின் தோட்ட வீடமைப்பிற்காகக் டப்பட்டுள்ளது. எனவே இச் சமூகம் கென வீடுகளைக் கூட இயற்கையாக ளுக்குச் சந்தர்ப்பம் கிட்டாமை நடைக்கல்லாகும். வெளிநாடுகளில் hட, ஒரு சில வருடங்கள் அகதிகள்

Page 35
14 மலையகம் சமகால அ
அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டு, பின் காணியுரிமையும், வீட்டுரிமையும் வருடங்கள் கடந்த பிறகும், இந்த நா மக்களும் அகதி அந்தஸ்துள்ள வழங்கப்படவில்லை.
முழச் சமூகமுமே பெருந்தே முடக்கப்பட்டுள்ளத
கிட்டத்தட்ட முழு மலையகத் தோன்றல்களும், பெருந்தோட்ட பட்டுள்ளனர். இந்தப் பெருந்தோட் வருமானத்தின் மூலமே இந்த நாட்டி வட பகுதியாக இருந்தாலென்ன, அபிவிருத்தி அடைந்தது. அடிப்பை இந்தப் பொருளாதாரத்தில் கிடை பட்டது. இந்தப் பொருளாதாரத்தை மக்களின் லயன் முறையை மாற் வசதிகளை மேம்படுத்தவும், இந்தட் இருந்து கிடைத்த நிதி பெரிதாக சமூகத்தையும் இந்தப் பெருந்தோ மாற்று வழிகளைத் தேட வழி அன உரிமைகளை மீறிய செயலாகும்.
இன்றும் கூட ஒப்பீட்டு ரீதி குறிப்பாக தேயிலை சிறு உடைய பல்வேறு வசதிகள் செய்து கொடு உற்பத்தில் 53சதத்தை உற்பத்தி தோட்டங்கள் அரசின் அனுசரணை சிங்கள மக்களே குறிப்பாக ஈடுபட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது பொருளாதாரத்தில் இம் மக்கள் தங் தனத்திற்கும், தொடர்ச்சியான வ அமைகின்றது.

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
அவர்களுக்கு அந்நாடுகளில், வழங்கப்படுகின்றது. ஆனால் நூறு ட்டுக்காக உழைத்த மலையக தமிழ் வர்களுக்கு உள்ள வசதிகள் கூட
ாட்டப் பொருளாதாரத்தில்
ந் தமிழ்ச் சமூகமும், அவர்கள் வழித் ப் பொருளாதாரத்தில் முடக்கப் டப் பொருளாதாரத்தால் கிடைத்த ல் தென் பகுதியாக இருந்தாலென்ன, முழு நாடுமே 1970களுக்கு முன்பு ட வசதிகளும், கட்டமைப்புக்களும், த்த வருமானத்தில் நிர்மாணிக்கப் த உருவாக்கிய மலையகத் தமிழ் றவும், அங்கு அடிப்படை சுகாதார பெருந்தோட்ட பொருளாதாரத்தில் பயன்படுத்தப் படவில்லை. முழுச் ட்டப் பொருளாதாரத்தில் முடக்கி, மத்துக் கொடுக்கப்படாமை, மனித
யில் பெருந்தோட்டப் பயிர்களில, )களில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களுக்குப் க்கப்படுகின்றன. மொத்த தேயிலை செய்யும், துறையாக, தேயிலை சிறு புடன் முன்னேறுகின்றன. இதில் 80% தென்பகுதியிலுள்ளவர்களே, 1. ஆகவே இந்தப் பெருந்தோட்டப் கியிருப்பது இம் மக்களின் அடிமைத் ]மை நிலைக்கும் ஒரு காரணியாக

Page 36
சமகால அரசியலில் மலையகத் தமிழ்
மலையகக் கல்வி மிகப் பிள்
உள்ளது
கல்வியைப் பொறுத்தவரையி சமூகங்களை விட மிகப் பின்தங்கிய பாடசாலைகள் என்ற நிலையில் இரு மாற்றப்பட்டு, கல்வி நிலையம் ஓர இன்றும் ஒப்பீட்டு ரீதியில், சிங்களை மக்களை விட, முஸ்லிம் மக்களை 6 ரீதியில் தேசிய சராசரி மட்டத்தை இ வடகிழக்கு தமிழ் மக்கள் 909 இருக்கின்றபோது, மலையக மக்க அளவே காணப்படுகின்றனர். மலை இந்நாட்டில் கூடுதலான நிதியொதிக் விட, சீடா, ஜீ.டி. செட் போன்ற வெளி ஊடாக, கிடைக்கும் நிதி மூலமே, ம வேண்டுமென்ற மனோபாவம் மாறி பொதுஜன முன்னணி அரசாங்கங்க தமிழ் மக்கள் கல்வி ரீதியாகப் பின் அரசியல் உணர்வு அரசியல் அர தடையாக உள்ளது.
அடிப்படை வசதிகள் விருத்,
ஒப்பீட்டு ரீதியில் ஏனைய ! இருந்தாலென்ன, அல்லது வடகிழ ஏன் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட் பகுதிகளில் அடிப்படை வசதிகள் தோட்டப்பகுதிகளில் பாதைக ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது என்ன நிலையிலேயே காணப்படுகின்றது மலையகப் பகுதிக்கு மின்சாரம் வ 90% இன்றும் தோட்ட இ.எம்.எ மாரிலு கையில், தோட்ட நிருவாகத்தின்கையி தேசிய சுகாதார சேவையுடன் இன. உத்தியோகத்தர்கள், குடும்ப சுகாதார

மக்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
15
ன்தங்கிய நிலையிலேயே
ல் மலையகத் தமிழ் மக்கள் ஏனைய நிலையிலேயே உள்ளனர். தோட்டப் நந்து, அரசாங்கப் பாடசாலைகளாக ளவு முன்னேற்றம் காணப்பட்டாலும், மக்களை விட, வடகிழக்குத் தமிழ் விட, மலையகத் தமிழ் மக்கள் கல்வி இன்னும் எட்டவில்லை. சிங்கள மக்கள் % கல்வியறிவு உள்ளவர்களாக களில் கல்வியறிவு பெற்றோர் 60% லயக மக்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்கு, கீடு மூலம் முன்னேற்ற முயற்சிப்பதை நாட்டு அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் லையகக் கல்வியை விருத்தி செய்ய 2 மாறிவரும், ஐக்கிய தேசிய கட்சி, ளிடம் காணப்படுகின்றது. மலையகத் ன்தங்கியிருந்தமையும், அவர்களின் ந்தஸ்தைப் பெற்றுக்கொள்வதில்
தி செய்யப்படவில்லை
பகுதிகளில் அது தென் பகுதியாக க்குப் பகுதிகளாக இருந்தாலென்ன, - பகுதியை விட கூட மலையகப் - இன்னும் விருத்தியடையவில்லை. ள் இன்றும் பெருந்தோட்டங்கள் எ நிலையில் இருந்ததோ, அதே து. இன்னும் 25% அளவுக்குக் கூட ழங்கப்படவில்லை. தோட்ட சுகாதாரம் பம், தோட்ட நலன்புரி உத்தியோகத்தர் லும் உள்ளது. தோட்ட சுகாதாரம் இன்றும் ணக்கப்படவில்லை, பொது சுகாதார -உத்தியோகத்தர்கள், மற்றும்சுகாதாரத்

Page 37
16
மலையகம் சமகால அ
துறையிலுள்ள சிற்றூழியர்கள் தே வதில்லை.இன்றும் மலையகப்பகுதிக வரட்சி ஏற்படும் போது அதற்கான பிரதேசச் செயலகங்களோ கிராம அ வெள்ள அனர்த்தங்களோ அல்லது கொள்வதில்லை.
மேற்படி மலையகத் தமிழ் மக் யாவும் இலங்கையின் சகல பகுதிகள் இயந்திரத்தின் அமைப்புகளின் உ உள்ளூராட்சி நிறுவன அமைப்புகள் அவர்கள் ஊடாகவும், செயற்படுத்த இருப்பதோடு, மலையகத் தமிழ் ப நீரோட்டத்தோடு இணைய முடியும்.

சியல் அரசியல் தீர்வு
பாட்டப் பகுதிகளில் கடமையாற்று ளில் வெள்ள அனர்த்தங்கள் அல்லது வாரணங்கள் வழங்கப்படுவதில்லை. லுவலர்களோ தோட்டப்பகுதிகளில் வரட்சியோ ஏற்படும் போது கண்டு
-கள் எதிர் நோக்கும் பிரச்சினைகள் ரிலும் நடைமுறையிலிருக்கும், அரச மடாகவும், பராளுமன்ற, மாகாண, பின் பிரதிநிகளைத் தெரிந்தெடுத்து பவதன் மூலமே தீர்க்கக் கூடியதாக மக்களும், அப்போது தான் தேசிய

Page 38
அத்தியாயம் - 3
LDGoÕ) GoROL Jd
அடையTெ
மலையகத் தமிழர் என்ற வ
மலையகத் தமிழ் மக்கள் ஒ இனமாவர். அந்த தேசிய இனம் அமைந்ததே மலையகம் தான் என் யாகும். இந்த நாட்டில் 2000 அடிகளுக் பிரதேசங்களிலேயே நிலையான தேயிலை, இறப்பர் என்பன ப யிரிட பொருளாதாரத்தின் ஆரம்பத்துடனே பொருளாதாரமும், அதன் வி6ை இனங்களைக் கொண்ட நாடாகள் இலங்கை நிலப்பிரப்புத்துவ அமைப்ட் விளங்கியது. ஆகவே மலையகத் தமி 2000 அடிகளுக்கு மேற்பட்ட உயரத்த இம்மக்கள் பிரித்தானிய ஏகாத குடியேற்றப்பட்ட பிறகுதான் உருவா தமிழத் தேசிய இனத்தினது உரு துணையாக அமைந்தனவோ அதே என்ற பெயரைக் கொண்ட பிரிவின:

கத் தமிழ் மக்கள் ாம் தொடர்பான பிரச்சினை
ரலாற்றுணர்வு
ஒரு தனியான சிறுபான்மை தேசிய
உருவாவதற்கான பின் புலமாக பது ஒர் மறுக்க முடியாத உண்மை கு மேற்பட்ட உயர்த்திலுள்ள மலைப் பெருந்தோட்டப் பயிர்களாகிய டப்பட்டன. இந்தப் பெருந்தோட்டப் ாயே, இலங்கையில் முதலாளித்துவப் ளவாக, இந்த நாடு பல தேசிய பும் உருவாகியது. அதற்கு முன்பு பில் பல இராஜதானிகளைக் கொண்டு லிழத்தேசிய இனத்தின் உருவாக்கமே நிலுள்ள, மலைச் சார்ந்த பகுதிகளில் பெத்தியத்தால் கொண்டு வந்து க்கம் பெற்றது. ஆகவே மலையகத் வாக்கத்திற்கு எந்தக் காரணிகள் காரணிகள் தான் மலையகத் தமிழர் ரையும் உருவாக்கியது. அம்மக்கள்

Page 39
18 மலையகம் சமகால அ
அந்தப் பெருந்தோட்டப் பொருளாத தன்மையுடன் தமது இனத்தினது ெ ஆகவே மலையகத் தமிழர் என்ற முக்கியமே தவிர, அது எந்த தசாட் ஏற்பட்டது என்பது முக்கியமல்ல. ஆ தேசிய இனம்" என்ற கருத்து உ ஆழமாகவும், வேகமாகவும், வேரூன் தமிழ் மக்களை "மலையகத் தமிழ் "இந்திய வம்சாவழியினர்" என்றழை வாதங்களை முன்வைப்பது அவர்க யிலிருந்து திசைதிருப்பும் முயற்சிய நோக்கிச் சுற்றும் பிற்போக்கு நடவ அம்மக்கள் தொடர்பாக முன்வைக்கப்படும் போது, இந்தப் ெ முக்கியத்துவம் கொடுப்பதைவிட, களுக்குக் கூடுதலான பிரச்சார மலையகத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ஒட்டு மொத்தமான கருத்துருவாக் துவம் கொடுக்க வேண்டும்.
மலையகத் தமிழர் என்றுஅர்; பிராேதசம் உள்ளடங்கி இருப்பதோ( 30இலட்சம் தொழிலாளர்களைக் கெ பகுதியினரான 10 இலட்சம் தோட் தோட்டத் தொழில் பின்புல அத்தொழிலாளர்களை அடையாள என்ற பதம் விளங்குகின்றது. ஆக( வெறும் சொற்பதம் மாத்திரமல்ல அது நாட்டின் முதலாளித்துவப் பொ தோற்றுவிக்கப்பட்ட பொருளாதா தமிழன் என்பதை விட, மலையக சாதாரணமான வழக்காறாகிவிட்டது இங்கு வந்து, இலங்கையில் பல பகுத மேல், ஒன்றாக வாழ்வதன் பயனாக 6 என்ற உணர்வாகும்.

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ாரத்துடன் தொடர்புடைய புவியியல் பயரையும் இணைத்துக் கொண்டனர். வரலாற்று உணர்வு ஏற்பட்டது தான் தத்தில், எந்தக காலக்கட்டத்தில் கவே "மலையக மக்கள்" "தனியான _ருவாக்கம் பெற்று, இக் கருத்து றும் இக் காலகட்டத்தில், மலையகத் மக்கள்" என்று அழைப்பதா, அல்லது ப்பதா? என்ற தேவையற்ற வாத பிரதி ளை அடிப்படை அரசியல் பிரச்சினை ாகும். வரலாற்றுச் சக்கரத்தைப் பின், டிக்கை ஆகும். 5 பல முக்கிய விடயங்கள் பயர் சம்பந்தப்பட்ட சர்ச்சைகளுக்கு, இம்மக்கள் தொடர்பான பிரச்சனை முக்கியத்துவம் கொடுப்பதுடன் ), அவர்கள் பிரச்சினை தொடர்பாக, கத்துக்குக், கூடுதலான முக்கியத்
த்தப்படும் போது அதில் ஓர் புவியியல் டு, இந்நாட்டில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ாண்ட, தொழிலாளர் வர்க்கத்தின் ஒரு டத் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ள த்தையும், பெரும்பான்மையான ங் காட்டுவதாகவும், மலையக தமிழர் வே மலையகத் தமிழர் என்பது ஒரு து வரலாற்றின் ஓர் உருவாக்கம். இந்த ருளாதாரத்தின் தோற்றத்துடன் ாத்தின் விளைவு. இன்று இந்தியத் ந் தமிழன் என்று அழைப்பது. சர்வ து. ஆகவே தோட்டத் தொழிலுக்காக களில் ஒன்றரை நூற்றாண்டுகளுக்கு ற்பட்ட உணர்வே, மலையகத் தமிழர்

Page 40
மலையகத் தமிழ் மக்கள் அடையா
மலையகத் தமிழர்களும், அ
இலங்கையில் ஆக கூடுதலாக தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள். இரண்டால். மாவட்டம் நுவரெலியா மாவட்டமா தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள். இந்த தமிழர்கள் மாத்திரமல்ல பதுளை முல்லைத்தீவு, மன்னார், யாழ்ப்பாணம் காலி, மாத்தறை, கேகாலை, யட் தமிழர்களும் தம்மை மலையகத் காட்டுகின்றனர். கீழே காட்டப்பட்டு மலையகத் தமிழர்களையும், மாவட்டங்களையும், காட்டுகின்றது கிட்டதட்ட நான்கு இலட்சம் மலையகம் 88 ஆயிரம் பேருக்கு மேல் இலங்கை தாலும் இதில் கணிசமானோர் ம மலையகத் தமிழர்களது ஜனத்தெ மாத்திரம் நான்கு இலட்சமாக அமை
நுவரெலியா மாவட்டத்திற்கு : தமிழர்கள் பதுளை மாவட்டத்திலும், இரத்தினபுரி மாவட் டத்தில் 785 மாவட்டத்தில் 23329 பேரும் கேகா களுத்துறை மாவட்டத்தில் 28769 பே பேரும், மொனராகலை மாவட்டத்தில் பரந்து வாழ்கின்றனர். இதனைத் தவி கிளிநொச்சி மாவட்டம், முல்லைத் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் ஆகிய ம. பரந்து வாழ்கின்றனர். ஆனால் இ நுவரெலியா மாவட்டத்திலேயே மல
மலையகத் தமிழர் பிரதே நுவரெலியா, அம்பகமுவ பிரதேச இலட்சத்துக்கு மேல் வாழ்கின்றன நுவரெலியா மாவட்டத்தில் உள்ள கண்டி மாவட்டத்தில், உடபலாத்த, ட செயலகங்களிலும், பதுளை மாவு பிரிவிலும் 30 ஆயிரத்திற்கும் (

ாம் தொடர்பான பிரச்சினைகள்
19 19
வர்தம் பரம்பலும்
யாழ் மாவட்டத்தில் தான் 6 இலட்சம் பதாக தமிழர்கள் கூடுதலாக வாழும் தம். இங்கு கிட்டதட்ட 4 இலட்சம் மாவட்டத்திலுள்ள மலையகத் மற்றும் வவுனியா , கிளிநொச்சி, ), மட்டக்களப்பு, திருக்கோணமலை, டியந்தோட்டை பகுதி மலையகத் தமிழர்கள் என்றே அடையாளம் ள்ள அட்டவணை. மாவட்ட ரீதியில் அவர்கள் கூடுதலாக வாழும் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் தான் கத் தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். இங்கு கத் தமிழர் என்று காட்டப்பட்டிருந் லையகத் தமிழர் ஆவர். ஆகவே நாகை நுவரெலியா மாவட்டத்தில் -யும். அடுத்த நிலையில் 141087 மலையகத் கண்டி மாவட்டத்தில், 106341 பேரும் 81 பேரும் அடுத்து மாத்தளை லை மாவட்டத்தில் 45647 பேரும் , ரும் மாத்தறை மாவட்டத்தில் 16983 ல் 7660 பேரும் மலையகத்தமிழர்கள் ரெ யாழ் மாவட்டம், வன்னி மாவட்டம், தீவு மாவட்டம், மன்னார் மாவட்டம், ரவட்டங்களிலும் மலையக மக்கள் தில் மூன்றில் ஒருபங்குக்கு மேல் மலயக தமிழர்கள் வாழ்கின்றனர். சச் செயலகப் பிரிவு மட்டத்தில் ச செயலகப் பிரிவுகளிலே இரண்டு 5. கொத்மலை வலப்பனை, ஆகிய பிரதேசச் செயலகப் பிரிவுகளிலும் ஸ்பாகே, கோரளை ஆகிய பிரதேசச் பட்டத்தில் ஹாலியல்ல செயலகப் மேற்பட்ட மலையகத் தமிழர்கள்

Page 41
0
அட்டவணை 01 மலையகத் மாவட்டங்களில் மலையக தமிழர்களின் ஜனத்தொகை பரம்பல் - 2001
மாவட்டம்
சிங்களவர்
இல. தமிழர் இந். தமிழர்
முஸ்லிம்
பறங்கி
ஏனையோர் மொத்தம்
1. நுவரெலியா
280236
41445
359386
17557
538
921
700083
2. கண்டி
942038
49205
106341
169029
2054
3796
1272463
* * * *
3. மாத்தளை
354985
23982
23329
38867
419
845
442427
மலையகம் சமகால 2
4. பதுளை
558218
32230
141087
40455
606
1959
774555

5. மொனராகலை
374555
5579
7660
8047
113
221
396173
6. இரத்தினபுரி
873265
34355
78581
20871
405
707
1008164
ரசியல் அரசியல் தீர்வு
7. கேகாலை
667536
14163
45647
51699
209
520
779774
8. களுத்துறை
923893
13527
28769
92775
739
1097
1060800
9. மாத்தறை
716780
4791
16983
22378
146
158
761236
மொத்தம்
5691506
219277
807783
461678
5229
10224
7195675
மூலம் : 2001 ஆம் ஆண்டு ஜனத்தொகை புள்ளிவிபர மதிப்பீடு

Page 42
மலையகத் தமிழ் மக்கள் அடைய
வாழ்கின்றனர். 20,000 ஆயிரத்திற்கு கொண்ட பிரதேசச் செயலகப் பிர பசறை, அப்புத்தளை, ஹல்துமுல்ல பிரிவுகளும், கண்டி மாவட் டத் விளங்குகின்றன - மலையகத் தமிழ் பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளை நோ இரு பிரதேசச் செயலகப் பிரிவுகள் பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளி ஜனத்தொகையைக் கொண்ட 11. 1 மலையகத் தமிழர்கள் வாழ்கின் மலையக மக்கள் வாழும் பிரதேச ெ மாவட்டத்தில் 5 பிரதேச செயலாளர் 5 பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளும் செயலாளர் பிரிவுகளும், இரத்தி செயலாளர் பிரிவும் மொத்தமாக இம்மாவட்டங்களில் மலையகத் செயலாளர் பிரிவுகளாகக் காணப்ப
இந்தியத் தமிழர் என்ற பதப்
"இந்தியத் தமிழர்" என்ற ப காட்டப்படுகின்றோம். அது நமது . பூர்வமான பதம். என்று சிலர் வாதிடு சம்மந்தமாக 1911 ஆம் ஆண்டு. உத்தியோகபூர்வமாக "இந்தியத் படுகின்றது. ஆனால் இது மன பாவிக்கப்படவில்லை. பிரித்தானியர்
இப்பெயரிலும் அவர்கள் அக்கரை மக்களும் மற்றும் இந்நாட்டின் ம சிறுபான்மையினர் கூட நாம் | வேண்டியவர்கள் என கருதினர். ஆம் என்று அழைக்கப்படுவதை சிறந்த தமிழர் என்ற சொல் எமது அபிலா பெயராகும்.
பிறப்புச் சான்றிதழ் போன் பாவிக்கப்பட்டாலும் கூட அது மாற்ற

Tளம் தொடர்பான பிரச்சினைகள்
21
ம் மேற்பட்ட ஜனத்தொகையினைக் வுகளாகப் பதுளை மாவட்டத்தில் ஆகிய மூன்று பிரதேச செயலாளர் தில் கங்கவட்ட கோரளையும் ழர்கள் பரந்துவாழும் அடிப்படையில் க்கினால் 2 இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட ரிலும், 30 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட 5 லும், 20 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளிலும், றனர். 15 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட சயலாளர் பிரிவுகளாகக் நுவரெலியா பிரிவுகளும், பதுளை மாவட்டத்தில் D. கண்டி மாவட்டத்தில் 4 பிரதேசச் னபுரி மாவட்டத்தில் 1 பிரதேசச் 18 பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகள் தமிழர் பரந்து வாழும் பிரதேசச் சடுகின்றன.
ம் உத்தியோக ரீதியானபதமா?
தத்தின் மூலமே நாம் அடையாளம் இனத்தைக் குறிக்கும் உத்தியோக கின்றனர். ஆனால் மலையக மக்கள் குடிசனக் கணிப்பீட்டின் பின் தான் தமிழர் என்ற பதம்" பயன்படுத்தப் "லயக மக்களின் சம்மதத்துடன் " எம்மீது அக்கறை கொள்ளாபடியால் 5 கொள்ளவில்லை. பெரும்பான்மை லையக மக்கள் தவிர்ந்த ஏனைய இந்தியாவுக்குக் திரும்பி போக கவே இவர்களை இந்தியத் தமிழர்கள் து என எண்ணினர். எனவே இந்தியத் சைக்குப் புறம்பாக பாவிக்கப்பட்ட
றவற்றில் இந்தியத் தமிழர் என்று மப்படக்கூடியது. முஸ்லீம் மக்களினது

Page 43
22 மலையகம் சமகால அ
பிறப்புச் சான்றிதழில் அண்மைக் இனத்தை உணர்த்த 'மறக்கல” எ6 அண்மைக் காலத்தில் பாராளும சட்டத்திற்கு ஒரு திருத்தம் கொணி பதிலாக "இலங்கை சோனகர்" எ6 ஆகவே இலங்கையில் உத்திே மலையகத் தமிழர் என்று குறிப்பிட சட்டம் கொண்டு வருவது முடியாத செய்த காரியத்தை மலையக மக்க இது சாத்தியமாகக்க கூடியதே. உத்தியோகப் பூர்வமாக மாற்ற மு தமிழர்" என்ற பதத்திற்காகக் பசலித்தனமாகும். பொதுவாக இல நூல்களிலோ அல்லது பொதுவான ச குறிப்பிடும் போது சிங்களவர், தமிழர் என்றே குறிப்பிடுகின்றனர். ம:ை படுவதில்லை. ஆயிரக்கணக்காக 6 நூல்களில் உத்தியோகப் பூர்வமாக தமிழ் மக்கள் என்ற பெயரை உ அழைப்பதும் ஒரு பிரச்சனையா ஜனத்தொகை கணிப்பீட்டில் "இ இனப்பிரிவும் புதிதாக குறிப்பிடப்பட்
G O மலையகம்’ என்ற பெயரின்
1960ஆம் ஆண்டுகளிலேயே தொடங்கி விட்டது. 1960களின் பி பெயர்களில் பத்திரிக்கைகள் வெ6 மக்கள் தம்மை மலையகத் தய விரும்புவதை வெளிப்படுத்துவ அமைப்புகளும், வெகு ஜன அ இரா.சிவலிங்கம் தலமையில் உருவ வி.எல்.பெரேரா, சக்தி பாலையா இ மலையக இளைஞர் பேரவை, எல் ச மலையக மக்கள் இயக்கம், பீ.ஏ.க. எஸ்.தேவசிகாமணி போன்றோர் த

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
காலம் வரை அவர்களது தேசிய *றே குறிப்பிடப்பட்டது. ஆனால் மிக ன்றத்தில் பிறப்பு, இறப்பு பதிவுச் டு வரப்பட்டு மறக்கல” என்பதற்குப் iறப் பதம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. யாக பூர்வமான ஆவணங்களில் வேண்டுமென்று பாராளுமன்றத்தில் காரியமல்ல. முஸ்லிம் மக்களுக்குச் ளுக்கு செய்யக் கூடாது என்பதல்ல. மலையகத் தமிழர் என்ற பதத்தை யற்சிக்காமல் இந்திய வம்சாவழித் குரல் கொடுப்பது பத்தாம் ங்கையில் வாழும் இனங்கள் பற்றிய வட்டங்களிலோ இலங்கை மக்களைக் r, முஸ்லிம், பறங்கியர் அல்லது பேகர் லயக மக்கள் பற்றிக் குறிப்பிடப் வாழும் பறங்கியர் பற்றிப் புள்ளி விபர 5க் குறிப்பிடப்படும் போது மலையகத் டத்தியோகப் பூர்வமாக்குவதும், ன விடயமல்ல. 2001ஆம் ஆண்டு லங்கைச் செட்டி", "பரதர்" என்ற டுள்ளது.
வரலாற்று பின்னணி
“மலையகம்” என்ற பெயர் அடிபடத் ன் "மலையகம்", "மலைமுரசு" என்ற ரிவரத் தொடங்கிவிட்டன. மலையக ழெர் என்று அழைத்துக் கொள்ள து போல் 1970களில் இளைஞர் மைப்புகளும் உருவாகின. இதில் ாகிய மலையக இளைஞர் முன்னணி, வர்களின் தலைமையில் உருவான ாந்தி குமார் தலைமையில் இயங்கிய தர், வீடீ.தர்மலிங்கம் ஏ.லோரன்ஸ், லைமையில் உருவாகிய மலையக

Page 44
மலையகத் தமிழ் மக்கள் அடைய
வெகுஜன இயக்கம், தமிழ்க் கல்வி அ கடமையாற்றிய திரு.வீ.புத்திரசிகா ஆகியோர் தலைமையில் உருவா முன்னணி, போன்ற இயக்கங்க அடிப்படையாகக் கொண்டே ஆரம்பி இளைஞர் அமைப்புக்கள் வெகு அமைப்புக்கள். என்பன மலைய உருவாகின. ஏன்? மலையகத்தில் : கூட மலையக மக்களுக்கான அயை படுத்தின. ஆகவே இளைஞர், நடுத்த என்கிற பாகுபாடு இல்லாது "மன அடையாளம் காட்டினர். இலங்ை மலையகத் தமிழர் கூட இலங்கையி மக்களை இன்றும் மலையகத் த தமிழகத்தில் இன்று தாயகம் திரு நூல்களில், சஞ்சிகைகளில் மலை அதிகமாக பயன் படுத்தப்படுகின்றது 1940 களில் இலங்கை, இந்திய உருவானாலும் மலையகத் தமிழர்க பறிக்கப்பட்ட பின் ‘இந்திய’ என்ற அரசியல் ஸ்தாபனங்கள் எதுவும் காலத்தில் உருவாகிய இந்திய சமு: வர்த்தகர்களை பிரதிநிதித்துவப்ப அமைப்பு ஒன்றும் உருவாகவில்லை. சொல்லப்பட்டாலும் தோட்டத் தொ அங்கத்தவராக இருக்கவில்லை. இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் சில மலையகத் தொழிற்சங்கங்க இலங்கை இந்திய வம்சாவழிப் பேர ஒன்றை ஆரம்பித்தனர். தேர்தலைை இவ்வமைப்பு, மிக நீண்டக் க வேகத்திலேயே விரைவாக இல்ல காரணங்கள் இருந்தன. அதனை நா மலையகத் தமிழர் என்ற பெயர் சடு இது மலையகத் தமிழ் மக்கள் ம; நிமித்தம் உருவாகிய பெயராகும். ம

ளம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் 23
அமைச்சராக மத்திய மாகாணத்தில் மணி, திரு.திவ்வியராஜன், நேருஜி கிய மலையக ஜக்கிய இளைஞர் ர் "மலையகம்" என்ற பெயரை க்கப்பட்டது. ஆகவே மலையகத்தில் சன ஸ்தாபனங்கள், பெண்கள் கம்" என்ற பெயரைக் கொண்டே உருவாகிய தீவிரவாத அமைப்புகள் ]ப்புக்களாகவே தம்மைப் பிரகடனப் ர வயதினர், படித்தவர்கள், பெண்கள் லையகத் தமிழர்" என்று தம்மை கயிலிருந்து தாயகம் திரும்பிய ல் மலையகத்தில் வாழும் மலையக மிழர் என்றே அழைக்கின்றனர். ம்பியயோர் மத்தியில் வெளிவரும் )யகத் தமிழர் என்ற சொற் பதமே
Dol.
காங்கிரஸ் என்ற அரசியல் அமைப்பு ளின் வாக்குரிமை 1948ஆம் ஆண்டு ) பதத்தைக் கொண்டு பிரபலமான உருவாகவில்லை. மிக அண்மைக் தாயப் பேரவை என்ற கொழும்பு வாழ் படுத்திய அமைப்பைத் தவிர வேறு தொண்டமான் இதன் தலைவர் என்று ழிலாளர்கள் யாரும் இவ்வமைப்பில் கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் , தொழிலாளர் தேசிய சங்கம், மற்றும் 5ள், அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் ணி என்ற புதிய அரசியல் அமைப்பு மயமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்ட ாலம் நீடிக்கவில்லை அமைத்த ாமல் போய்விட்டது. இதற்குப் பல ன் இங்குக் குறிப்பிடவில்லை. ஆகவே தியாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெயரல்ல. ந்தியில் இயல்பாகவே தேவையின் லையகத் தமிழர்கள் மலைச் சார்ந்த

Page 45
24 மலையகம் சமகால அ
இரண்டாயிரம் அடிகளுக்கு மேற்ப்ப குடியேறி ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேல் ஏற்பட்ட சமூக, பொருளாதார, ஆ காரணிகளின் காரணமாக உருவாக
இந்திய வம்சாவழியினர் என்
‘இந்திய வம்சாவழியினர்’ எ6 வம்சாவளியினரை அதாவது பெரு இந்திய நலன்களையும் பிரதி நி வம்சாவழியினர் என்னும் போது சிந் செட்டிகள், கொழும்புச் செட்டிகள்,ப பாய்மார்கள் ஆகியோரையும் குறி பேரவை என்ற அமைப்புக் கூட மன வாழும் நுவரெலியா, பதுளை, இரத்த தோட்டத் தொழிலாளர்களைக் கு முரண்பாடுகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட் தமிழர்" என்ற பதப்பிரயோகம் தொ அது 80% மான மலையகத் தமிழ் சொல்லைப் பயன்படுத்துவதை சஞ்சிகைகள் மற்றும் ஆய்வு பத்திரிகைகளில் பெரிதும், மன பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மலையக கூட, தற்போது மலையகத் தமிழர் 6 மலையகத் தமிழர் என்று குறிப்பிட தமிழர்கள் குறைந்த விகிதத் பெரும்பான்மையான மலையகத் த என்றே அழைக்க விரும்புகின்றனர். இணைந்து மலையகத் தமிழர் என் கூடுதலாக அலட்டிக் கொள்ளத் ெ அபிலாசை அவர்களது இனத்துல் கலாச்சாரம் அவர்கள் வாழும் பி பாதுகாக்கப்படுவது மிக அவசியம உரிமையும் அவர்களது பிரதேசமும் மக்கள் எழுச்சிக்கு இந்த மண்ணோ பெயர் ஒரு தூண்டுகோலாகவும். எ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ட்ட உயரமான பகுதிகளில் வந்து ஒன்றாக வாழ்ந்ததன் விளைளவாக அரசியல், வரலாற்று கலாச்சாரக் நிய இப்பெயர் என்றும் அழியாது.
ாற பதம்
ன்ற பதம் இந்நாட்டில் வாழும் இந்திய ம் முதலாளிகளையும் அவர்களின் தித்துவப்படுத்துகின்றது. இந்திய தி, மார்வடிகள், நாட்டுக கோட்டைச் ாத குலத்தினர், கைதராமணி, இந்திய த்ெது நிற்கிறது. இந்திய சமுதாயப் லையக மக்கள் பெரும்பான்மையாக தினபுரி, கண்டி, மாத்தளை மாவட்டத் றித்து நிற்கவில்லை. இன்று கருத்து டுள்ள "இந்தியத் தமிழர்"மலையகத் டர்பாக ஓர் ஆய்வை செய்தால் கூட மக்கள் மலையகத் தமிழர் என்ற வெளிப்படுத்தும். பத்திரிகைகள்,
நூல்களில், தினசரி தேசியப் )லயகத் தமிழர் என்றப் பெயரே மக்கள் தவிர்ந்த ஏனைய இனத்தினர் ான்ற சொல்லையே பாவிக்கின்றனர். விரும்பாத இந்தியாவிலிருந்து வந்த தினராக இருக்கலாம். ஆனால் மிழர்கள் தம்மை மலையகத் தமிழர் மலையகத் தோட்ட தமிழர்களோடு, று கூறவிரும்பாதவர்களை பற்றி நாம் தேவையில்லை. மலையக மக்களின் வம், தனித்துவம், தன்னடையாளம், ரதேசம் என்பவற்றின் தனித்துவம் )ானதாகும். இதன் மூலமே இவர்கள் பாதுகாக்கப்படும். ஆகவே மலையக டு இணைந்த மலையகத் தமிழர் என்ற ழுச்சியை ஏற்படுத்தும் பெயராகவும்,

Page 46
மலையகத் தமிழ்மக்கள் அடைய
அமைவதோடு, இந்திய வம்சாவழி மலையகத் தமிழர் என்ற பதம். த பூர்வமானதாகவும் யதார்த்தமானத் சம்பந்தப்பட்ட பெயர் இருப்பதால், வல்லரசின் பாதுகாப்பு, மலையக ம சிலரிடம் காணப்படுகின்றது. அது ம வர்த்தக உறவு, அதன் காரணமாக வேண்டுமென்று கருதுபவர்களும் 2 தனிப்பட்ட பொருளாதார நலன்களு பிணைப்பை இந்திய வம்சாவழி என்ற இலங்கையில் இந்தியாவின்ப நலன்களை, இலங்கை உட்பட, ! விரும்புகின்ற சக்திகளும் இருக்க "இந்தியா விஸ்தரிப்பு வாதிகள்” எ என்றும் அர்த்தபடுத்துவார்கள். ஆன முன்னணி, 1970களில் தோட்ட தொ வாதிகள் என்றும், அவர்களை முதன் வாதத்தை நியாயப்படுத்தியது. { தோட்டத் தொழிலாளரை ஜே.வி இனவாத கண்ணோட்டத்தையே கா இந்தியாவில் 80 கோடி இ இந்தியாவில் தாங்கள் வாழும் ப உரிமையை விட்டு கொடுப்பதில்6 கேரளக்காரர்கள், ஒரியாக்காரர், ! நாட்டுக்காரர்கள். என்றே மொழி அ படுத்துகிறார்கள். பொதுவாக ‘இந்த அழைத்தாலும் தமது மாநில ரீதியி: தேசிய இன அடையாளத்தை நாட்டிலுள்ள 6 கோடித் தமிழர்களும் அழைக்கின்றனர்.
வடகிழக்குத் தமிழர்களும், ! எனவே மலையகத் தமிழர் என்று வாதமும் ஒரு புறம் முன்வைக்கப்படு முழு உலகத் தமிழர் என்ற உணர்வு தமிழர்கள் இலங்கையில் வடகிழ பெரும்பான்மையாக ஒரு பிரதேசத்தி

ாம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் 25
ழித் தமிழர் என்ற பதத்தை விட, ர்க்க ரீதியானதாகவும், விஞ்ஞான ாகவும் அமையும். இந்தியாவோடு இந்தியா போன்ற ஒரு பிராந்திய க்களுக்கு இருக்கும் என்ற உணர்வு ாத்திரமின்றி இந்தியாவோடு உள்ள இந்திய நலனை, இங்கு பாதுகாக்க உண்டு. அவ்விதமானவர்கள் தமது நக்காக இந்தியாவோடு இருக்கும் பெயர் மூலம் காட்ட விரும்புகின்றனர். ல்வேறுபட்ட பொருளாதார அரசியல் இப் பிராந்தியத்தில் விஸ்தரிக்க நவே செய்கின்றன. இவர்களேயே ன்றும் இந்தியா விஸ்தரிப்பு வாதம் ால் ஜே.வி.பி என்ற மக்கள் விடுதலை ழிலாளர்களை இந்திய விஸ்தரிப்பு ள்ய்ை படுத்தியே, இந்திய விஸ்தரிப்பு இந்திய விஸ்தரிப்பு வாதம் என்று .பி சுட்டிக்காட்டியது அவர்களது ட்டுகின்றது. ந்தியர்கள் வாழ்ந்தும் அவர்கள் )ாநிலங்களில் தமது தேசிய இன லை. கன்னடர்கள், குஜராத்திகள், வங்காளிகள், தெலுங்கர்கள், தமிழ் ஆடிப்படையில் தம்மை அடையாளப் யெர்கள்’ என்று பரந்த அடிப்படையில் Uான அல்லது மொழி அடிப்படையில் விட்டுக் கொடுப்பதில்லை. தமிழ் தம்மைத் தமிழகத்தவர் என்றுதான்
மலையகத் தமிழர்களும் ஒன்றுதான். அழைக்கத் தேவையில்லை என்ற கின்றது. இலங்கையில் மாத்திரமல்ல இருப்பதுவும் சரி. ஆனால் மலையகத் க்கிற்கு வெளியே மலையகத்தில் தில் வாழும் போது அவர்களுக்கு தாம்

Page 47
26 மலையகம் சமகால அ
ஒரு தேசிய மக்கள் கூட்டம் என்ற உ மலையகத் தமிழர் என்ற உணர் யதார்த்தை மறக்கக் கூடாது. 6 மலையகத் தமிழர்கள் என்ற அடிட் தார்மீக ஆதரவு தவிர்க்க முடியாத
மலையக மக்கள் முன்னணி மலையக மக்கள் என்ற பெயர் அவர் காரணத்திற்காக இந்திய வம்சா வைப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். தான் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அதற்கு சொல் பிரபல்யமாகிவிட்டது. இது மொ முடிச்சுப் போடுவது போன்ற செயலா
எனவே மலையகத் தமிழர் எ யிலும், புவியல் சார்ந்த காரணியாலு பொதுவான இன, பொருளாதார அ படியாலும், வேண்டுமென்றே பெளத் பேசும், வடக்கிழக்கு முஸ்லிம் மக் தற்போதும், ஒரம் காட்டப்படுவத பிரதேசத்தில் தொடர்ந்து வாழுகின் மலையகத் தமிழத் தேசியம் என்ற உ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
உணர்வு தவிர்க்கமுடியாதது. இதற்கு வு ஒரு உந்து சக்தியாக உள்ள படக்குகிழக்குத் தமிழர்களுக்கு, படையில் அவர்களுக்கு வழங்கும்
Bibl. என்ற ஓர் அரசியல் கட்சி இருப்பதால் களுக்கு சாதகமாக அமையும் என்ற வழி என்ற பெயரை வலிந்து முன் மலையக மக்கள் முன்னணி 1989ல் த முன்பிருந்தே ‘மலையகம்’ என்ற ாட்டைத் தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் "கும். ான்ற உணர்வு வரலாற்று அடிப்படை மி, மற்றும் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு மேல் அடக்குமுறைக்கு முகம் கொடுத்த த பேரினவாதத் தாலும். ஏன் தமிழ் $களாலும், கடந்த காலங்களிலும், ால், ஒரு தொடர்ச்சியான புவியல் றபடியால், மலையத் தமிழரரென்ற, உணர்வு வலுப்பெறுகின்றது.

Page 48
அத்தியாயம் - 4
மலையகத் தொடர்பா
இன்று இலங்கையில் இன கூர்மையடைந்து, அவர்கள் ஆளப்படு விடுபடுவதற்காக, சுய நிர்ணய உ பரவலாக்கலையும் கோரிநிற்கின்றனர் கட்டத்தில், இந்நாட்டில். வாழும் சகல முஸ்லிம் மக்களுடைய பிரச்சனையும் தள்ளப்பட்டிருப்பதால். அவர்களு கணக்கிலெடுத்து, அரசோ அல்ல; ஸ்தாபனங்களுமோ செயல்பட்டு, மலை எடுக்காவிட்டால், எதிர்காலத்தில் கொள்வதாகவே அமையும். எனவே மலையக மக்களின் பிரச்சனையும் ஒரு
இந் நாட்டில் தேசிய இனங்க போது. இந்நாட்டில் வாழும் கிட்ட மேற்பட்ட, மலையகத் தமிழ் மக் உணர்வுகள் மதிக்கப்படவேண்டும் தேசிய இனங்களை விட சில விசே முதலாவது அவர்கள் தொழிளாலா தேசிய இனத்தவராவர். இரண்டாவது ஏற்றுமதி வருமானத்தில், 50 சத பெருந்தோட்டத் தொழிலில ஈடுப மக்கள் பிரிவினராவர். மூன்றாவது இனங்களை விட பிரஜா உரிமைப்

தமிழ்த் தேசியம்
ன பிரச்சனைகள்
ாங்களுக்கிடையிலான முரண்பாடு ம் இனத்தின் அடக்கு முறையிலிருந்து ரிமையையும், தமக்கென அதிகாரப் . இனப்பிரச்சனை முனைப்பான இக்கால தேசிய இனங்களினதும் பிரச்சனையும், எரிகின்ற பிரச்சனை என்ற நிலைக்குத் நடைய பிரச்சினையை மாத்திரம் து இந்நாட்டிலுள்ள, சகல அரசியல் பகமக்களின்பிரச்சனையைக் கணக்கில் மேலும் ஒரு பிரச்சனையைக் கூட்டி தான் இன்றைய இனப்பிரச்சனையில் காத்திரமான பங்கை வகிக்கின்றது. 5ள் பற்றித் தீர்வு மேற்கொள்ளப்படும் த்தட்ட 15 இலட்சம் மக்களுக்கும் களின் அபிலாசைகள், அவர்களது மலையகத் தமிழ் மக்கள் ஏனைய Fட அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளனர். ளர்களை 80 சதவீதமாகக் கொண்ட து இந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தில், நவீதத்திற்குக் மேல் ஈட்டித்தரும் ட்டுள்ள தொழிலாளரைக் கொண்ட இலங்கையிலுள்ள ஏனைய தேசிய பிச்சினை, தமக்கென ஓரங்குல நிலம்

Page 49
28 மலையகம் சமகால அ
கூடச் சொந்தமாக இல்லாத, 80 d கூட்டத்தைக் கொண்ட, அடிப்பை பட்டுள்ள மக்கள், இந்த மலையக் களுக்கு அப்பாற்பட்டது.
மலையக மக்களுக்கு ஒரு பா வாழும் செறிவான பகுதியினை அதிகாரப் பரவலாக்கல் அலகை ஏற் அடிப்படை உரிமைகளையும், பிரதே வமான கலாச்சாரத்தையும் பேண பாதுகாப்புக்கும் உத்தரவாதம் வழ
இலங்கை பல தேசிய இனா நாடாகும்
இலங்கை பல மொழிக6ை தனித்துவம் கொண்ட, பல தேசிய இ இக்கருத்து மிக அண்மையில் தான் களின் பின்தான், இலங்கையில் இன்னல்களுக்கும், பல இனக்கலவ தான் ஏற்றுக கொள்ளப்பட்டுள்ள பொறுத்தவரையில் இவர்களை ஒரு இன்னும் தயக்கம் காட்டப்படுகின் வடகிழக்குத் தமிழ் மக்களினதும், கொள்கையளவில் அங்கீகரிக்கப்ப மக்களைப் பொறுத்தவரையில் இது கிடையாது.
வட கிழக்குத் தமிழத் தேசிய தனித்துவமான கலாச்சாரம், அவ அவர்களுக்கான இனத்துவ அை ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அவர் அதிகாரப் பரவலாக்கல் அலகுதெ இனப்பிரச்சினை பல தசாப்தங் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டதும் தான் இ மற்றும் அரசியல் வாதிகளுக்கும் இலங்கையில் வாழும் சகல தேச நிலைமைகளைக் கருத்தில் கொ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் ட உரிமை தானும் புறக்கணிக்கப் கமக்களே என்பது வாத விவாதங்
ரம்பரியப் பிரதேசம் உண்டு. அவர்கள் இணைத்து அவர்களுக்கான ஒர் படுத்துவதன் மூலமே அவர்கள் தமது தச ஒருமைப்பாட்டினையும், தனித்து முடியும். மலையக மக்களுக்கான, ங்க முடியும்.
வ்கள் வாழுகின்ற ஒரு
ாப் பேசுகின்ற, பல கலாச்சாரத் இனங்கள் வாழுகின்ற ஒரு நாடாகும். அதுவும் பல தசாய்தப் போராட்டங் ன், தேசிய இனங்கள் பல்வேறு ரங்களுக்கும், முகங்கொடுத்த பின் து. ஆனால் மலையக மக்களைப் ந தேசிய இனமாக அங்கீகரிப்பதில் றது. அதாவது தேசிய இனங்களில் முஸ்லிம் மக்களினதும் தனித்துவம் ட்டுள்ளது. ஆனால் மலையகத் தமிழ் பற்றி எந்தவிதமான நிலைப்பாடும்
த்தினதும், முஸ்லிம் தேசியத்தினதும் ர்களுக்கான பாரம்பரிய பிரதேசம், யாளம், கொள்கை அளவிலாவது கள் தம்மைத்தாமே நிர்வகிக்கின்ற ாடர்பாகச் சிந்திக்கப்படுகின்றது. களாக இழுபறிப்பட்டு, வன்முறை இந்த ஞானம். ஆட்சியாளர்களுக்கும் பிறந்துள்ளது. இந்த நிலையிலேயே சிய இனங்களினதும் மொத்தமான ண்டு பரஸ்பரம் ஒவ்வொரு தேசிய

Page 50
மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்
இனத்தினதும் தனித்துவம் அங். இனப்பிரச்சினையைத் தீர்க்காவிட்ட
இனமுரண்பாடு கூர்மையை மிகக்குறைந்த சனத்தொகையை இனங்களாகிய வேடர், பேகர், போன்ற இனங்களாகிய வடக்கு கிழக்குத் மலையக மக்கள் ஆகியோரினதும் . எடுக்கப்படல் வேண்டும். இலங்கை நாடாகும். 1981 ஆம் ஆண்டு சனத் சிங்கள மக்கள் சனத்தொகையில் கிழக்குத் தமிழ் மக்கள் 12.6 வீதத் முஸ்லிம் மக்கள் 7.8 சதவீதத்தைக் 5.5 சதவீதத்தைக் சனத்தொகையில் ஏனையோர் எட்டு சதவீதமாகக் கா
மிக அண்மையில் இந்திய மேற்கொள்ளப்பட்ட 1987ஆம் ஆண் வடகிழக்குத் தமிழ் மக்களும், முஸ் தனித்துவமான கலாசாரத்துடன்,
வாழுவதாக ஒத்துக் கொண்டுள்ளது சிக்கல் ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தம் கூட விட்டது. அவர்களைப் பற்றி ஓப்பு எழுதப்படவில்லை. மறுவார்த்தை தேசிய இனமென்பதை அங்கீகரிக்க இந்த மக்களின் பிரச்சினை இன்னும் இம்மக்கள் ஜனநாயகத்தில் நம் இப்பிரச்சினைக்கான சுமூகமான இனங்களினதும், அதாவது வடக்கு மக்கள், மலையகத் தமிழ் மக் அங்கிகரிக்கப்பட்டு அவர்கள் சம்! தம்மைத்தாமே நிர்வகிக்கும் ஓர் அங்கிகரிப்பதன் மூலமே இனப்பிரச் தீர்வு கிட்டும்.

தொடர்பான பிரச்சினைகள்
29
கெரிக்கப்பட்டு, தூர நோக்கில், ால் அது மேலும் சிக்கலாக்கிவிடும். -ந்துள்ள இக்காலக்கட்டத்தில், க் கொண்ட, தேசிய சிறுபான்மை வர்கள் தவிர்ந்த இந்நாட்டின் தேசிய தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள், கலப் பிரச்சினைகளும் கவனத்தில் பல தேசியங்களைக் கொண்ட ஒரு ந்தொகை கணிப்பீட்டின்படி இங்கு > 75 சதவீதத்தினர் ஆவர். வடக்கு மதக் கொண்டு காணப்படுகின்றனர். காண்டவர்களாக விளங்குகின்றனர். ல் மலையக மக்கள் வகிக்கின்றனர்.
ணப்படுகின்றனர். இலங்கை அரசாங்கங்களினால், டு இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம் கூட மலிம் மக்களும் தமக்கே உரித்தான தமது பாரம்பரியப் பிரதேசத்தில் 1. ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துவதில்
- மலையக மக்களை புறக்கணித்து . பந்தத்தில் ஒரு வார்த்தைக் கூட யில் கூறுவதானால் அவர்கள் ஒரு 5 மறுத்துள்ளது. இதற்குக் காரணம் - விஸ்வரூபம் எடுக்காததா? அல்லது பிக்கை கொண்டுள்ளதா? எனவே த் தீர்வு, இங்குள்ள சகல தேசிய கிழக்குத் தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் -கள் ஆகியோரின் தனித்துவம் த்துவமாக மதிக்கப்பட்டு, அவர்கள்
அதிகாரப் பரவலாக்கல் பிரிவை சனைக்கான அர்த்தமுள்ள நிரந்தரத்

Page 51
30 மலையகம் சமகால அ.
இலங்கையிலுள்ள சகல தே குடிகளே’
இலங்கையிலே தேசிய பெருந்தோட்டப் பொருளாதார வ6 பெருந்தோட்டத்தின் விளைவாக6ே வளரத்தொடங்கியது. பிரித்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பெருந் இலங்கையிலேயே முதலாளித்துவ அறிமுகப் படுத்தப்பட்டனர். பெரு பெரும்பான்மையாகக் கொண்ட ம கிழக்குத்தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக் தேசிய இனங்களும் இந்த முதல தோடேயே அதாவது நிலப்பிரபுத்துவ சமூக அமைப்பு உருப்பெற்ற இந்தப் உருப்பெற்றனர். இந்த பொதுவா இனங்களில் மலையகத் தமிழ் மக்கள் கணிக்கப்படக்கூடாது.
இந்தியாவிலிருந்து வந்து கு சிங்கள மக்களும், வடக்கு கிழக்குத் அங்கீகரிக்கப்படுகிறார்களென்றா கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படக் நூற்றாண்டு கால வரலாறு கொண் உரிமைகள் இவர்களுக்கு செல்லு பொறுத்தவரையில் அவை சிறிய உரிமைகளில் சமமானவை. ஒரு ந கட்டங்களில் முன்னும் பின்னும் வி அவர்கள் தேசிய இனமாக வளரவில் அவர்கள் தனித்துவமான கலாச்ச எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவர்க உணர்வை க் கொண்டுள்ளனரா என்
இலங்கையின் பூர்வீகக் குடி சகலரும் இலங்கையில் பல்வேறு குடியேறியவர்களே என்பது வரலா குடியேறியவர்கள் மலையக மக் இனத்துவ அடையாளம் மறுக்கப்ப

சியல் அரசியல் தீர்வு
சிய இனங்களும் “வந்தேறு
இனங்களினது உருவாக்கம் ார்ச்சியோடே ஆரம்பிக்கிறது. இப் ப இங்கு முதலாளித்துவம் தோன்றி ானிய ஏகாதிபத்தியத்தினால் தோட்டத்தின் விளைவாகவே பமும் தோட்ட தொழிலாளர்களும் ந்தோட்டத் தொழிலாளர்களைப் லையகத் தமிழ் மக்கள், வடக்கு கள், சிங்கள மக்கள் ஆகிய நான்குத் ாளித்துவ அமைப்பின் தோற்றத் வ அமைப்பிலிருந்து முதலாளித்துவ புறச் சூழலிலேயே தேசிய இனமாக ான சூழலில் உருவாகிய தேசிய ர் மாத்திரம் ஏன் ஒரு தேசிய இனமாக
குடியேறிய ஏனைய இனங்களாகிய தமிழ் மக்களும், ஒரு தேசிய இனமாக ல் ஏன? மலையக மக்கள் அந்தக் க் கூடாது. மலையக மக்கள் ஒரு டிருப்பதால் மற்ற இனங்களுக்குரிய படியாகாதா? தேசிய இனங்களைப் தோ! அல்லது பெரியதோ! இவை ாட்டிலிருந்து வெவ்வேறுபட்ட கால ந்து குடியேறியவர்கள் என்பதால் லை என்று வாதாட முடியாது. மாறாக ாரம், பாரம்பரிய பிரதேசம், இவை ள் தாம் ஒரு தேசிய இனம் என்ற பதே முக்கியமானது.
5ள் வேடுவரே. இவர்களைத் தவிர காலக் கட்டங்களில் வந்து வ. இவர்களில் அண்மையில் வந்து 5ள் என்பதால் அவர்களுக்கான டலாகாது. உலகில் எங்கெல்லாம்

Page 52
மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்
பெருந்தோட்டங்கள் ஆரம்பிக் உழைப்பிற்காக சென்று குடியேறியட் காலனித்துவ நாடுகளில் அந்நாட அடிப்படை உரிமைகளை அனுப6 இனமாக அங்கிகரிக்கப்பட்டு, அந்நா விட்டனர்.
மலையக மக்களின் வருகை இன்று அவர்களினது மூன்றா? மலையகத்தில் வாழுகின்றனர். இவ தமிழ் நாட்டில் வாழ்ந்தாலும் புதிய தாயகமாகவே கொண்டு வாழ்கின்ற6 காட்டுகிறது. ஒரு கட்டத்தில் அவர்க போகும் நிலை காணப்பட்டாலும் மண்ணோடு மண்ணணாக இணைந்து புள்ளி விபரம் காட்டுகின்றது. எனவே இவர்களை இந்நாட்டுப் பிரஜையா தயக்கமோ, அல்லது அங்கீகரிக்க ம மீறலாகும்.
9 Leh
மலையகத் தமிழ் மக்கள்
ஆண்டு தொகை
1827 10,000
1847 50,000
1877 146,000
1891 457,765
1921 493,844
1931 692,540
1946 658,853
1961 949,684
1971 987,785
1981 825,233
மூலம் : "இலங்கையில் தோட்டப் ப6
பிரச்சினைகளும்" சொர்ணவல்ல

தொடர்பான பிரச்சினைகள் 31
கப்பட்டனேவோ அங்கெல்லாம் பல்வேறு இன மக்கள் தாம் சென்ற டுப் பூர்வீக குடிகள் அனுபவித்த வித்ததோடு, அந்நாட்டுத் தேசிய ட்டுத் தேசிய நீரோட்டத்தில் கலந்து
19ஆம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்து, வது, நான்காவது தலைமுறை ர்களின் மூதாதையினர், உறவினர் பரம்பரையினர் மலையகத்தைத் னர். இதனைப் பின்வரும் புள்ளி விபரம் 1ள் இலங்கை வந்து இந்தியா திரும்பி
ஒரு கட்டத்தின் பின் அவர்கள் விட்டனர் என்பதை கீழே காணப்படும் இவர்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக க ஏற்றுக் கொள்வதில் காட்டப்படும் றுப்பதோ, அடிப்படை மனித உரிமை
6O)6OOT 1
ரின் குடியேற்ற அதிகரிப்பு
எரிக் கூடங்களில் கல்வி அமைப்பும்
பத்மநாபா ஐயர்.

Page 53
32
மலையகம் சமகால அர
இந்தப் புள்ளி விபரங்கள் ம6 வந்து நிரந்தரமாகவும் மலையகப் ப காட்டுகிறது. அத்துடன் 1827ல் இ அரைவாசிக்கு மேற்பட்டோர் இ கருதிவிட்டனர் என்பதையே இது ( குழுவினரின் அறிக்கையின் படி தொழிலாளரில் 40 - 50 சதவீதத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. 1938 இல் ஜெக் என்று கூறியுள்ளது. சோல்பரி குழு 80. மலையகத் தமிழ் மக்கள் பிரித்தானி நோக்கத்திற்காகக் கொண்டுவர இலங்கையின் ஏனைய தேசிய இனங் 2000 அடிக்கு மேற்பட்ட உயரத்திலும் அதனை செல்வம் கொழிக்கும் பூமிய தாயகமாகக் கருதி, ஒரு நூற்றான விட்டனர்.
மலையகத் தமிழ் மக்கள் ச தேசியமாக திகழ்ந்தனர்
இன்று வடக்கு கிழக்குத் மக்களினதும் பிரச்சினை முனைப்பா. மாத்திரமல்ல, சர்வதேச கவனத்தை தீரக்கும்படி சர்வதேசச் சமூகங்கள் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. பல தசாப் வடக்கு கிழக்கு மக்களினதும் தனித் அவர்களுக்கான அதிகாரப் பரவல் மூலம், அவர்களது சுய நிர்ண அம்மக்களின் அபிலாசைகளுக்கு ஏ அதே நேரத்தில் மலையக மக்களில் இல்லாதபடியால், அதனைப் புறக் சிக்கலை ஏற்படுத்துவதாக அமையு
அவர்கள் அடிப்படை உ நிலையிலேயே வாழ்கிறார்கள். அவர் மலையகத்திலேயே அவர்கள் அந்த நிலம் தானும் வழங்கப்படாததால்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
லையக மக்கள் இந்தியாவிலிருந்து குதிகளில் நிலைத்து வாழ்வதையே இருந்து வந்து குடியேறியவர்களில் ம் மண்ணைத் தமது தாயமாகக் தறிக்கின்றது. 1928 இல் டொனமூர் இலங்கையில் வாழும் தோட்டத் எர் நிரந்தரமாக வாழுபவர்கள் என்று சன் அறிக்கை இதனை 60 சதவீதம் சதவீதம் என்று கூறியுள்ளது. ஆகவே . யெ ஏகாதிபத்தியவாதிகளால் என்ன ப்பட்டனரோ அது ஒரு புறமிருக்க, மகள் போன்றே இங்கு வந்து குடியேறி
ள்ள காட்டுப் பிரதேசத்தை அழித்து, கேக் மாத்திரமல்ல, அதனைத் தமது ன்டுக்கு மேல் இம்மக்கள் வாழ்ந்து
இலங்கையில் இரண்டாவது
தமிழ் மக்களினதும் முஸ்லிம் க காணப்படுகின்றது. தேசிய ரீதியில் யும் ஈர்த்துள்ளது. இப்பிரச்சினையைத் வலியுறுத்தும் அளவிற்கு நிலைமை பதங்களாக இழுபடும் இப்பிரச்சினை துவம் அங்கீகரிக்கப்படுவதன் மூலம், ாக்கல் அலகினை ஏற்படுத்துவதன் ய உரிமை அங்கிகரிக்கப்பட்டு ற்பத் தீர்த்து வைக்கப்பட வேண்டும். ன் பிரச்சினை தற்போது முனைப்பாக கணிப்பது, நீண்ட கால நோக்கில் .
உரிமைகள் புறக்கணிக்கப்பட்ட களின் கைகளால் உருவாக்கப்பட்ட தியமாக்கப்பட்டுள்ளார்கள். ஓரங்குல ன் மூலம் அவர்கள் உருவாக்கிய

Page 54
மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்
மலையகத்திலேயே ஒரு சிறு வைத்திருக்கும் அடிப்படை உரிமை மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்களும் அது மட்டுமன்றி 1948 ஆம் ஆண்டு வாழ்வதற்கிருந்த உரிமையைப் பறி,
இந்த உரிமைப் பறிப்பு, ! இவர்களை ஒரு அடிமை நிலையி நிலையில் வைத்துள்ளது. இலங் விபரங்களை எடுத்து நோக்கும் டே ஏனைய தேசிய இனங்களைவிட, சன நிலையில் இருந்துள்ளார்கள். இந்த களாலும், மற்றும் பல்வேறு குடியு இனங்களின் கடைசி ஸ்தாபனத்திற் அவர்களை இந்த நாட்டின் தேசிய து என்று எதிர்பார்த்து திட்டமிட்ட தேசிய கபட நாடகமாகும்.
புள்ளி விபர அட்டவணை II | ஆண்டிலிருந்து 1931 வரை பெரும்பா மக்களுக்கு அடுத்து பெரும்பா காட்டுகிறது. 1953இலிருந்து 1971 முஸ்லீம் மக்களை விட ஜனத்தொன இலங்கையின் மூன்றாவது தேசிய இ விபரத்தின்படி பல திட்டமிட்ட ஆ திட்டமிடப்பட்ட குடியேற்றங்கள் மூலம் இலங்கையில் 4வது நிலையிலுள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். இது ஒரு வலை நடவடிக்கை என்றே கூறவேண்டும். மறுக்கப்பட்டதன் மூலமும், நாடு கட மூலமூம் அரச முன்னின்று நடத்திய இனரீதியாகவும், பிரதேச ரீதியதன் பட்டுள்ளது.

தொடர்பான பிரச்சினைகள்
33
ரீட்டைத் தானும் சொந்தமாக யெ இலங்கையில் இதுவரை காலமும்
அரசும் வழங்காதொழித்துள்ளது. பிரஜாவுரிமைச் சட்டம் இந்நாட்டில் த்துவிட்டது. இன்றுவரையில் நவீன பாணியில், ல், அடிப்படையுரிமைகள் இழந்த கையின் சனத்தொகைப் புள்ளி ாது, மலையக மக்கள் இந்நாட்டின் த்தொகை அடிப்படையில் இரண்டாம் நிலைமை திட்டமிட்ட குடியேற்றங் ரிமை ஒப்பந்தங்களாலும் தேசிய கும் அவர்களை தள்ளிவிட்டது. இது இனமாக அங்கீகரிக்க வேண்டிவரும், ப இனமாக வளராமல், தடுப்பதற்கான
மலையகத் தமிழ் மக்கள் 1881 ஆம் பன்மைத் தேசிய இனமாகிய சிங்கள் ன்மையாக வாழ்வதைச் சுட்டிக் ம் ஆண்டு வரை மலையக மக்கள், கெயில் கூடுதலாக இருந்ததன் மூலம் னமாக வாழ்ந்து வந்தனர். 1981 புள்ளி உள் கடத்தல் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் மம் 5.5 சதவீதம் என்ற அடிப்படையில் ள தேசிய இனம் என்ற நிலைக்கு கயான திட்டமிடப்பட்ட இன ஒழிப்பு இந்த மக்கள் அடிப்படை உரிமைகள் த்தல் மற்றும் பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் திட்டமிட்ட குடியேற்றங்கள் மூலமூம் கவும், இவர்களது பலம் குறைக்கப்

Page 55
34
மலையகம் சமகால அ
(si Lehi
சனத்தொகை அமைப்பில் இன
(1881 -20 ་་་་་་་་་་་་་་་་་
வருடம் ே డి
1881 2759.8 66.9 | ......... 2.
1891 3007.8 67.9 . 2.
1901 |3566.05 | 65.4 | ................... 2
1991 4106.4 66., 1 12.5 I
1921 4898.6 67.1 11.5 I 1931 5306.9 65.5 11.3 I
1946 6557.3 69.4 10.9 1
1953 8097.9 71.0 10.9
1963 1582.0 69.0 11.0
1971 12698.8 72.0 11.2
1981 14850.0 74.0 12.6
2001 18732.2 8.9 4.6
மூலம் : ஜனத்தொகை புள்ளி விபரத் தி * மலையகத் தமிழத் தேசியம் அ
ஆங்கிலேயர் அழைத்து வந்
இந்தியாவில் இருந்து பிரி மக்களுக்கு சகல உரிமைகளும் வ பேரிலேயே இலங்கையில் பெருந்ே காகக் அழைத்து வரப்பட்டனர். மன ஆழமாகப் பார்த்தால, இவர்கள் வாழவேண்டியவர்கள் என்பதில் குடியேற்ற நாடுகளில் வேலை செ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ഞങ്ങ് II
விகிதாசார ரீதியான பங்களிப்பு
01 வரை)
முஸ்லிம் மலே வேறு
4.9 6.7 7 0.3 0.5
4.1 6.5 7 0.3 O.5
6.7 6.4 6 0.3 0.6
2.9 6.5 7 0.3 0.8
3.4 6.3 6 0.3 0.8
5.4 6. 6 0.3 0.8
1.7 6.2 6 O.3 0.5
2.0 6.3 6 0.3 0.1
0.6 6.5 4 0.3 O.2
9.3 6.7 4. 0.3 O.
5.5 7.1 3 0.3 O.2
5. I 8.0 0.2 0.3 0.4
ணைக்களம் ல்லது மலையகத் தமிழர்.
தனர்
த்ெதானியரால் மலையகத் தமிழ் ழங்கப்படுமென்ற உத்திரவாதத்தின் தோட்டங்களில் வேலை செய்வதற் லயகத் தமிழ் மக்களின் வரலாற்றை
இந்நாட்டில் பூரண உரிமையுடன் ஜயமில்லை. பிரித்தானியர் தமது ய்வதற்காக தமது குடியேற்றத்தில்

Page 56
மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்
இருந்து, இன்னொரு குடியேற்ற நாட்டி சென்றப் போது, அத்தொழிலாளர்கள் செல்லப்பட்டார்களோ, அந்தந்த நா போன்றே, அவர்களுக்கு சகல அ படுவதோடு, எந்த விதமான பாரப உறுதிப்பாட்டை வழங்கினர்.
இதன் அடிப்படையிலேயே 19: நிருபண, நிர்வாக சபைகளிலும், 193 பெயரில் நடை பெற்ற முதலாவது தேர்தலிலும், மலையக மக்கள் வ நுவரெலியா, தலவாக்கலை, நாவல் பதுளை, அட்டன் ஆகிய ஏழுத் தே தமது பிரதிநிதிகளை தெரிவு செ 1931 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தேர்த தெரிவு செய்யப்பட்ட, பெரிய சுந்த அமைச்சராகவும் இருந்தார். அத்துப் ஜயர், ஜீ.ஆர்.மேத்தா, கே.ராஜலிங்க எஸ். தொண்டமான், சி.வி.வேலுப்பி தலவாக்கலை, அட்டன், மஸ்கெல பதுளை ஆகிய தேர்தல் தொகுதிகள்
இத் தேர்தலில் மலையக மக பிரதிநிதிகளை தெரிவு செய்தனர். இ தொழிலில் ஈடுபடுத்துவற்காக . தொழிலாளர்கள் பெற்றிருந்த வாக்கு சட்டத்தின்படி பறிக்கப்பட்டது. இது . இழைக்கப்பட்ட மாபெரும் அநீதி திட்டமிடப்பட்ட அடிப்படையில் சக்க இனமாக சுயமாக வளர்வதற்கும் மா இந்த அடிப்படையில் இந்த நாட்டி எவ்விதம் தம்மைத் தாமே நிர்வகிக் போலவே மலையக மக்களை நிர்வகி உண்டு. இது மாகாண சபையா? சுயா! அதை மலையக மக்களே தீரமானிக் அதனைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை கிடையாது.

தொடர்பான பிரச்சினைகள்
35
-ற்கு தொழிலாளர்களை அழைத்துச் ள் எந்தெந்த நாட்டிற்கு அழைத்துச் சட்டில் உள்ள தேசிய இனங்களைப் படிப்படை உரிமைகளும் வழங்கப் சமும் காட்டப்படமாட்டாது என்ற
31ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னைய சட்ட =1 ஆம் ஆண்டு டொனமூர் சிபார்சின் தேர்தலிலும், 1936 ஆம் ஆண்டுத் பாக்களிக்கும் உரிமை பெற்றனர். ஓப்பிட்டிய, மஸ்கெலிய, அலுத்நுவர, ர்தல் தொகுதிகளிலே நேரடியாகத் ய்ய முடிந்தது. இத் தேர்தலின்படி தலில் அட்டன் தொகுதியில் இருந்து தரம் தொழிலாளர் கைத்தொழில் உன் எஸ்.பி. வைத்தியலிங்கம், நடேச கம், இராமானுஜம், எஸ்.எம் சுப்பையா, ள்ளை போன்றோர் இத் தேர்தலில் மியா, நாவலப்பிட்டிய, அலுத்நுவர, ளில் இருந்து தெரிவு செய்யப்பட்டனர். க்கள் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டுத் தம் வ்விதம் இந்நாட்டில் பெருந்தோட்டத் அழைத்து வரப்பட்ட, தோட்டத் தரிமை, 1948 ஆண்டு பிரஜாவுரிமைச் இந்த நூற்றாண்டில் இம் மக்களுக்கு யாகும். இதுவே இம் மக்களைத் கல உரிமைகளும் பெற்ற தேசிய பெரும் தடையாக இருந்தது. ஆகவே . உன் ஏனைய தேசிய இனங்களுக்கு க்கும் உரிமையிருக்கின்றதோ அது க்ெகும் உரிமை மலையக மக்களுக்கு ட்சிப் பிரிவா அல்லது வேறு ஏதுவோ! க வேண்டும். இவ்விதம் அமையாமல் வேறு எந்த தேசிய இனத்திற்கும்

Page 57
36 மலையகம் சமகால அ
இனக்கலவரங்களால் இந்தி
சென்ற மலையக மக்கள் ம
இலங்கையில் 77, 81, 83ஆ ஏற்பட்டன. இதில் கூடுதலாகப் பாத மக்களே. குறிப்பாக நுவரெலியா தோட்டத் தொழிலாளர்கள் அதிக இவ்விதம் இனக் கலவரங்களா பாதிக்கப்பட்டாலும் இந்தியாவிற்கு தமிழ் மக்கள் குறைந்த எண்ணிக் வடக்கு கிழக்குத் தமிழ் மக்கள் இலட் இதில் இருந்து வெளிப்படுவது எல் காலத்தில் தான் இந்தியாவில் இரு உறவினர் தமிழ் நாட்டில் தற்போது மலைய மக்கள் ஆயிரக்கணக்காே இந்த மண்ணில், இரண்டாயிரம் அடிக் பகுதியை தமதுதாயமாகக்கருதிவா அவர்கள் மிகத் தெளிவாக இர பகுதியைத் தமது நிரந்தர வசிப்பிட நிற்கிறது.
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் மூன்றிலொரு பங்கிற்கு மேல் வா இப்பகுதிக்குள்ளேயே அகதிக அவர்களுக்கு இம்மண்ணின் மேலுள் வத்தையும் கோடிட்டுக் காட்டு யாழ்ப்பாணம், மட்டக் களப்பு, எ விளங்குகிறதோ அது போன்றே பாதுகாப்பாக அமையும் என்ற உண பரவலாக காணப்படுகின்றது.
மலையக மக்களுக்கென ஒ ഉ_ഞ്ഞG
மலையக மக்கள் பெருந்ே காகவே பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தி அவ்விதம் அவர்கள் இலங்கைக்கு இருந்த பகுதிகளிலேயே வருந்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
யாவிற்கு அகதிகளாகச் கெக் குறைந்ததொகையினரே
ம் ஆண்டுகளில் இனக்கலவரங்கள் நிக்கப்பட்டவர்கள் மலையகத் தமிழ் மாவட்டத்திற்கு வெளியே வாழ்ந்த மாகப் பாதிக்கப்பட்டனர். ஆனால் ல் மலையகத் தமிழ் மக்கள் அகதிகளாகச் சென்ற மலையகத் கையினரே என துணிந்து கூறலாம். சத்தை அண்மித்து விட்டனர். எனவே லாம் இந்த மக்கள் மிக அண்மைக் ந்து வந்தாலும், அவர்களின் இரத்த இருந்தும் கூட, அகதிகளாக சென்ற னோரே. அதற்கு காரணம். அவர்கள் 5கு மேற்பட்ட உயரமுள்ள மலையகப் ாழ்வதுதான்என்பது தெளிவாகின்றது. ந்த நாட்டை குறிப்பாக மலையகப் மாக தீர்மானித்து விட்டதை காட்டி
குறிப்பாக மலையகத் தமிழ் மக்கள் ழ்வதால் 77, 81, 83 கலவரங்களில் ளாக வாழ்ந்தனர். எனவே இது ாள பிடிப்பையும், இவர்களின் தனித்து கிறது. வடகிழக்கு மக்களுக்கு வ்விதம் பாதுகாப்பு பிரதேசமாக மலையக மக்களுக்கு நுவரெலியா ர்வு மலையக தமிழ் மக்கள் மத்தியில்
ரு பாரம்பரியப் பிரதேசம்
தாட்டங்களில் வேலை செய்வதற் பவாதிகளால் கொண்டுவரப்பட்டனர். வந்த போது அதிகமாகக் காடாக தி உழைத்து அக்காடுகளை

Page 58
மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்
அழித்திடுவதற்காகவே ஆங்கிலே அதுவும் குறிப்பாக இரண்டாயிரம் மலையகப்பகுதிகளில் சிங்களக் வில்லை. ஒருசிலக் குடியேற்ற பெருந்தோட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்ப தமது நிலத்தை இழந்தனர் என்பது ஒரு மிகச்சிறிய பகுதியினரே அவ்வித குடியிருப்புகள் இல்லாதக் காட்டுப் மக்கள் பெருந்தோட்ட வேலைக்கா.
தாமாகவே காடுகளை அழி குடியேறினர். ஆகவே அதுதான் அவ உறுதி பெற்றது.
நூற்றி ஜம்பது வருடங்க இம்மக்கள் வாழ்ந்ததோடு மட்டுமல் உற்பத்தியிலும், மொத்த தேசிய வரு செய்தனர். இருபதாம் நூற்றாண் அடிப்படை வசதிகளுக்கும் இம்மக்க அடிப்படையாக விளங்கியது. ரெய மின்சார வசதிகள் போன்ற அ பொருளாதாரத்தில் இருந்தே உருப் கிராமியப் பிரதேசங்களின் அடிப்பு உழைப்பால் கிடைக்கப்பெற்ற வடு பெருந்தோட்ட மக்களால் கண்டிய வி பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பதைவிட வருமானத்தை அவர்கள் அனுபவித் மானதாகும்.
இலங்கையில் எந்த மக்கள் ச பிரதேசங்களை அழித்தே மலைய வருடங்களுக்கு மேல் பல தலை! தோடு மாத்திரமின்றி அப்பகுதிகள் அப்பகுதிகளை அம்மக்கள் தமது எந்தவிதத்திலும் தவறாகாது. கீ மக்கள் தோட்ட பிரதேசங்களில் மேற்பட்ட உயரமுள்ள மலையக வாழ்வதைக் காட்டி நிற்கின்றது.

தொடர்பான பிரச்சினைகள்
37
வயர் அவர்களைக் குடியேற்றினர். ) அடிக்கு மேற்பட்ட உயரமுள்ள தயேற்றங்கள் அதிகமாக இருக்க பங்களே காணப்பட்டன. எனவே டதால் கண்டியச் சிங்கள மக்கள் மிகைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கூற்றாகும். கம் தமது நிலத்தை இழந்திருக்கலாம். பிரதேசங்களிலே மலையகத் தமிழ் க வந்து குடியேறினர். த்து அம்மக்கள் இப்பிரதேசங்களில் ர்களுடைய பாரம்பரியப் பிரதேசமாக
ளுக்கு மேல் இப்பிரதேசங்களில் லாமல் இந்நாட்டில் மொத்த தேசிய நமானத்திலும் பாரியப் பங்களிப்பைச் டின் முற்பகுதியில் ஏற்பட்ட சகல களால் உருவாக்கப்பட்ட மூலதனமே பில் பாதைகள், பெருந்தெருக்கள், டிப்படையான வசதிகள் இந்தப் பெற்றன. இலங்கையில் 80 சவீதமான படை அபிவிருத்திக்கு இம் மக்களது நமானமே பாவிக்கப்பட்டது. எனவே வசாயிகள் அதாவது சிங்கள மக்கள் -, பெருந்தோட்டங்களால் கிடைத்த ந்தார்கள் என்று கூறுவதே பொருத்த
ஒட்டத்தாலும் பாவிக்கப்படாத காட்டுப் பக மக்கள் அங்கு வாழ்ந்தனர். 150 மறைகளாக அப்பகுதியில் வாழ்ந்த ளையும் அபிவிருத்தி செய்துள்ளனர். பாரம்பரிய பிரதேசமாக நினைப்பது மூவரும் புள்ளி விபரங்கள் மலையக
அதுவும் குறிப்பாக 2000 அடிக்கு ப பகுதியில் பெரும்பான்மையாக

Page 59
38 மலையகம் சமகால
9 Le
பெருந்தோட்ட சனத்தொகை அடி
மாவட்டம் பெருந்தோட்ட இ
சனத்தொகை த நுவரெலியா 373 163
பதுளை 157643
கண்டி 92645
மாத்தளை 21886
கேகாலை 55618
இரத்தினபுரி 10 1897
குருநாகல் 6746
களுத்துறை 34886
காலி 1 7005
மாத்தறை 20164.
மொனறாகலை 8224
மூலம் : சனத்தொகை புள்ளி விபரத் திை
மலையக மக்களுக்கென ஒ
அலகு தேவை
இலங்கையின் இனப்பிரச்சின தனித்துவம் அங்கீகரிக்கப்படுவத பரவலாக்கல் அலகை வழங்குவதன் முடியும். தனித்துவமான தேசிய இன போது, தனித்துவத்தை அங்கரிக்க மாட்டாது. சிறுபான்மை தேசிய இன் காப்பதற்கான சூழல் ஏற்படுத்தப்பட இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தனித்துவம் பேணப்படுவதில் ஒரு பிரதேசம் அங்கீகரிக்கப்படுவது இலங்கையில் ஒவ்வொரு இனங்க பிரதேசத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றன
தேசிய இனங்களுக்கா6 முதலாளித்துவப் பொருளாதாரத்

புரசியல் அரசியல் தீர்வு
Foo6ooT III
படையில் இனரீதியான பங்களிப்பு
$தியத் இலங்கை சிங்களம் வேறு மிழர் தமிழர்
88.3 5.1 5.8 0.8
79.3 10.8 8.6 1.3
74.9 10.4 13.4 1.3
62.8 25.8 9.6 1.7
71.8 14.7 12.8 0.5
64.3 20.2 14.2 1.3
17.8 42.4 39.5 0.1
64.8 14.6 20.1 O.3
35.9 30.6 32.9 O.O
62.8 11.6 20.7 O. 1
66.7 23.9 8.4 0.8
ணக்களம் 2001
ள் அதிகாரப் பரவலாக்கல்
}னயானது, சகல தேசிய இனங்களின் 5ாலும். அவர்களுக்கான அதிகாரப் மூலமுமே, இப்பிரச்சினை தீர்க்கப்பட ாமென்ற உணர்வு மேலோங்கிநிற்கும் ாத. எந்த ஐக்கியமும் சாத்தியப்படப் ாங்களின் தனித்துவத்தைப் பேணிக் வேண்டும். இந்த அடிப்படையிலேயே க்கானத் தீர்வு சாத்தியமாகும். ) தேசிய இனத்தினது பாரம்பரியப் மிக அடிப்படையான அம்சமாகும். ஞம் இயற்கையாகவே பாரம்பரியப் 负. ா இனத்துவ அடையாளமானது துடன் குறிப்பாகப் பெருந்தோட்டப்

Page 60
மலையகத் தமிழ்த் தேசியம்
பொருளாதாரத்தின் அறிமுகத்துடனே தொடங்கியது. இக்கால கட்டத்த பிரிவுகள் இந் நாட்டின் தேசிய இ. வரையப்பட்டுள்ளன. எனவே இன்று சிந்திக்கும் போது பிரித்தானிய ஏ. நிர்வாக அமைப்பு, மற்றும் சட்ட வ பரவலாக்க முறைகள் பற்றிச் சிந்தி
இதுவே சுதேசிய இனங்களின் படுத்தும் ஒரு நிர்வாக முறையை ஏற் ஆகவே அடக்கியொடுக்கப்படும் தே தற்போது நிலவும் நிர்வாகப் பிரி வகையிலும் பிழையாகாது. மாறாக யையும் அவற்றின் ஒத்துழைப்பையு தாக இருக்கும். மலையக மக்களை நுவரெலியா மாவட்டத்தில் முத மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நிலையில் நிலையிலும் இரத்தினபுரி மாவட்ட காணப்படுகின்றனர். இந்தப் பெருந் மலையக மக்களுக்கான ஓர் அதி ஏற்படுத்துவதன் மூலமே மலையகத் மாகாணம் அமையலாம். இந்த மலை பரவலாக்கல் மலையக மக்களுடன் வேண்டும்.
இலங்கையில் இப்பெருந்தே இருந்து அதன் மூலம் கிடைக்கப் ! இந்நாட்டின் பெருந்தோட்டமல்லாத மற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் ஆகவே பெருந்தோட்ட பொருளா நிர்வகிக்கும் பொறுப்பை மலைய. வேண்டும். வேறு வார்த்தைகளில் கூ ஏற்படுத்தப்படும் அதிகாரப் பரவலா பொருளாதாரத்தை நிர்வகிக்கும் ெ
இது போன்று காணி, பாதுகா தாமே நிர்வகிக்கும் அதிகாரம் வழா மக்களுக்கென ஏற்படுத்தும் அதி. மாத்திரமே அம்மக்களின் உரிமைக் தனித்துவத்திற்கும் உத்தரவாதம் !

தொடர்பான பிரச்சினைகள்
39
எயே படிப்படியாக வளர்ச்சியடையத் பிலேயே இலங்கையில் நிர்வாகப் எங்களுடன் கலந்தாலோசிக்காது 2 நிர்வாகப் பரவலாக்கம் பற்றிச் காதிபத்தியவாதிகள் ஏற்படுத்திய ரம்புக்குள் இருந்தே ஒரு நிர்வாகப் க்கின்றனர்.
அபிலாசைகளை பிரதிநிதித்துவப் படுத்துவதற்கு தடையாக உள்ளது. சிய இனங்களின் நன்மையைக் கருதி வுகளை மாற்றியமைப்பது எந்த தேசிய இனங்களினது நம்பிக்கை ம் பெருந்தேசிய இனம் பெறக்கூடிய ளப் பொறுத்தவரையில் அவர்கள் லாவது நிலையிலும், பதுளை லும் கண்டி மாவட்டத்தில் மூன்றாவது உத்தில் நான்காவது நிலையிலும் தோட்டப் பகுதியை ஒன்றிணைத்து
காரப் பரவலாக்கல் பிரிவென்றை ந் தமிழ் மக்களுக்கான மலையக லயக மகாணத்திற்கான அதிகாரப் கலந்தாலோசித்து வரையறுக்கப்பட
காட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் பெற்ற வருமானத்தின் பெரும்பகுதி கிராமப் பகுதிகளின் வளர்ச்சிக்கும், நக்கும் மட்டுமே பயன் படுத்தப்பட்டது. தாரத்தால் வரும் வருமானத்தை க மக்களுக்கே விட்டுக்கொடுக்க றுவதனால் மலையக மக்களுக்கென க்கல் அலகின் கீழ் பெருந்தோட்டப் பாறுப்பை விடவேண்டும்.
ப்பு போன்ற விடயங்களிலும் தம்மை ங்கப்பட வேண்டும். எனவே மலையக காரப் பரவலாக்கல் அலகு மூலம் ளுக்கும், பாதுகாப்பிற்கும் கலாசாரத திடைக்கும்.

Page 61
அத்தியாயம் - 5
மலையகத் அரசியல் பி
இந்நாடு பல இன, பல கலாச் நாடு என்ற யதார்த்தம் அல்லது ஒவ்வொரு தேசிய இனத்துக்கும் காட்டிக் கொள்வதற்கான உரிமைை சாசனம் அங்கீகரிக்கின்றது. இ கிட்டத்தட்ட 200 வருடங்களுக்கு, மாகவும் குறிபிட்ட பிரதேசத்திலு மில்லியன் சனத்தொகையைக் ெ தொடர்பாக இந்நாட்டின் சகல ே திற்கும், அரசியல் கட்சிகளுக்கும். மற்றும் இதில் அக்கறை உள்ளோரு படுகின்றது.
மலையகத் தமிழ் மக்கள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து பிரித்த இந்நாட்டில் அடர்ந்த காடுகளாக உயரத்திலுள்ள மத்திய மலைநாட் மான இம் மக்கள் பெருந்தோட்டப் காரணங்களுக்காக30சதவீதமா வெளியில் பரவலாகவும் வாழுகின் வாழும் மலையகத் தமிழ் மக்கள் நி இனமாக வளர்ச்சி கண்டுள்ளனர்.

5 தமிழ் மக்களும் ரதிநிதித்துவமும்
சாரப், பாராம்பரியங்களைக் கொண்ட உண்மை மறக்கப்பட்க் கூடாது. தம்மைத் தேசிய இனமாக வெளிக் யை ஐக்கியநாடுகள் மனித உரிமைச் ந்த அடிப்படையில் இந்த நாட்டில் இங்கு தொடர்ச்சியாகவும், நிரந்தர ம் வாழ்ந்துவிட்ட ஏறக்குறைய 1.5 காண்ட மலையகத் தமிழ் மக்கள் தசிய இனங்களுக்கும், அரசாங்கத்
அரச சார்பற்ற அமைப்புகளுக்கும், நக்கும் ஆழமான சிந்தனை தேவைப்
ஒன்றரை நூற்றாண்டுகளுக்கு முன் ானியர்களால் அழைத்து வரப்பட்டு இருந்த 2000 அடிகளுக்கு மேற்பட்ட டில் குடியேற்றப்பட்டனர். 70 சதவீகித பகுதிகளில் செறிவாகவும், பல்வேறு னோர் பெருந்தோட்டங்களுக்கு ாறனர். இந்த நாட்டில் நிரந்தரமாக ரந்தரக் குடிகளாக மாறி ஒரு தேசிய

Page 62
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
வடகிழக்குத் தமிழ் மக்க 1.5மில்லியன் சனத்தொகையைக் இந்நாட்டில் ஒரு தேசிய இனமாக வ இந்நாட்டின் சிங்கள மக்களைப் ே போல் சமமான அரசியல் அந்தஸ் களாவர். ஆகவே தேசிய முக் விவகாரத்தில் தீர்வு காண முற்படு அரசியல் யாப்புத் திருத்தங்கள் இவ்வேளையில், இம் மலையக மக் விடக் கூடாது. எமது நாட்டின் இனப்பி ரீதியிலும் முக்கியத்துவம் பெற்று இவ்வேளையில் மலையக தமிழ் ம அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு அரசியல் நிகழ்ச்சிநிரலில் இம் மக்க வேண்டும். எந்த தேசிய முக்கியத் மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு விடாம மக்களும் அதன் தலைவர்களும், செயற்பட வேண்டும். அரசியல் த வரலாற்று முக்கியத்துவம் பொருந் மக்களது பிரச்சினைகளுக்கும் உர எதிர்கால வரலாறு, நாம் ஒரு மோச தவறு இழைத்ததாக எம்மைக் குற்ற
இலங்கையில் அரசியல் திருத்தத்திலும், பாராளுமன்றப் பிர சபை, உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களி கொண்டுவருவது தொடர்பாக தற்ே இவ்வேளையில், அதுவும் தேர்தல் பாராளுமன்ற தெரிவு குழு அை கொண்டு வரப்படும் யாப்பு மாற்றங்க தொகுதிமாற்றங்களும் மலையகத் வத்தை தேசிய ரீதியிலும், மாகாண பாதிக்கும் ஒன்றாக அமைந்து விட

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும் 41
ள், முஸ்லிம் மக்களுக்கு நிகரான கொண்ட இம் மலையக மக்கள் ளர்ச்சி கண்டுள்ளமையால் அவர்கள் பால் வடகிழக்குத் தமிழ் மக்களைப் து பெறுவதற்கு உரிமையுடைவர் கியம் வாய்ந்த இனப்பிரச்சினை ம் இச்சூழலில் தேர்தல் முறைகள், பற்றி முடிவெடுக்க சிந்திக்கப்படும் களது பிரச்சினை ஒரம் காட்டப்பட்டு ரச்சினை தேசிய ரீதியிலும். சர்வதேச , அதற்காகக் குரல் எழுப்பப்படும். ]க்களின் அரசியல் அந்தஸ்துக்கும் ம் உரிய முக்கியத்துவம் அளித்து, களது பிரச்சினையும் உள்ளடக்கப்பட துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியிலும் இம் ல், இலங்கையில் வாழும் சகல இன அரசியல் கட்சிகளும் பொறுப்புடன் தீர்வு பற்றசிச் சிந்திக்கப்படுகின்ற திய இக்காலகட்டத்தில், மலையக ரிய கவனம் செலுத்தப்படாவிட்டால், மான வரலாற்று ரீதியான, அரசியல் )ம் சாட்டும்.
தீர்வு திட்டத்திலும், யாப்புத் திநிதித்துவ முறையிலும், மாகாண ன் தேர்தல் முறைகளிலும், மாற்றம் போது முனைப்பாக பேசப்பட்டு வரும் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பாக விசேட மக்கப்பட்டுள்ள இவ்வேளையில், 5ளும், தேர்தல் முறைகளும், தேர்தல் தமிழ் மக்ளின் அரசியல் பிரதிநிதித்து ரீதியிலும், உள்ளுராட்சி மட்டத்திலும் க்கூடாது.

Page 63
42
மலையகம் சமகால அ
பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவ பிரச்சினைகளும் தற்போதய
மலையகத் தமிழ் மக்கள் வருடங்கள் தொடர்ச்சியாக வாழ்ந்து 1970ஆம் ஆண்டுகள் வரை இந்த ந சதவிகிதத்தைப் பெற்றுக் கொடுத் களுக்கும், அபிவிருத்தி வேலைகளு இந்த நிமிடம் வரை இம்மக்களுக் நிர்வாக ரீதியாக ஏற்பாடுகள் முறை
சிங்கள மக்கள், வடகிழக்கு வாழும் பகுதிகளில் அவர்களுக்கா சபைகள், உள்ளுராட்சி நிறுவனங்க பிரதேசச் செயலகங்கள், கிராமம் சனத்தொகை, மற்றும் புவியியல் பட்டுள்ளன. சிங்கள மக்களுக் தொகுதிகளும், பிரதேசச் சபைகளு! நிறுவனங்களும் காணப்படுகின்றன மக்களுக்கும், முஸ்லிம் மக்களுக் பகுதிகளில் அவர்களின் சனத் அம்மக்களுக்கான அரசியல் பிரதி பாராளுமன்ற, மாகாணசபை, காணப்படுகின்றன. ஆனால் 15 ல அவர்கள் வாழும் பிரதேசங்கள் சனத்தொகைகேற்பப் புவியியல் - பிரதிநிதித்துவமான பாராளுமன் பிரதிநிதிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பத உரிய முறையில் ஏற்படுத்தப்படவி.
1948ஆம் ஆண்டு மலையக வாக்குரிமை, பறிப்பு அவர்களது பா சபை பிரதிநிதித்துவம், உள்ளூராப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு மிக அ வாக்குரிமை பறிப்பிற்கு நிகரான, உலகில் வேறு எந்தப் பகுதியிலும் ந பெருந் தொகையான ஜனத் தொ கூட்டத்தின் அடிப்படை உரி

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
பத்தில் எதிர்நோக்கும் நிலையும்
இந்த நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 200 தும், சுதந்தரத்துக்கு பின் குறிப்பாக நாட்டு அந்நியச் செலாவாணியில் 70 து நாட்டின் சகல அடிப்படை வசதி க்கும் முதுகெலும்பாக இருந்தும் கூட, குரிய அரசியல் பிரதிநிதித்துவம், யாக வழங்கப்படவில்லை. த் தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் என தேர்தல் தொகுதிகள், மாகாண கள் மற்றும் மாவட்டச் செயலகங்கள், ) சேவகர் பிரிவுகள் அவர்களின் பிரதேசங்களுக்கு ஏற்ப ஏற்படுத்தப் கு நூற்றுக்கணக்கான தேர்தல் ம், மாகாண சபைகளும், உள்ளூராட்சி 1. அதுபோலவே வடகிழக்குத் தமிழ் க்கும், அவர்கள் செறிவாக வாழும் தொகை புவியியல் அடிப்படையில் நிதித்துவத்துக்கான அமைப்புக்கள்
உள்ளுராட்சி நிறுவனங்கள் ட்சம் மலையகத் தமிழ் மக்களுக்கு 7ல் உரிய முறையில் அவர்களது
அடிப்படையில் அவர்களது அரசியல் ற, மாகாண சபை உள்ளூராட்சிப் Dகான ஏற்பாடுகள், இன்று வரையிலும்
ஸ்லை. கத் தமிழ் மக்களது பிரஜா உரிமை, ராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவம், மகாண சிப் பிரதிநிதித்துவம் சகலத்துக்கும் ஓப்படையாக அமைந்து விட்டது. இந்த சமாந்தரமான மனித உரிமை மீறல் உந்தது கிடையாது. உலகில் இவ்வளவு கையைக் கொண்ட ஒரு மக்கள் மெ பறிக்கப்பட்ட சம்பவத்தைச்

Page 64
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
சுட்டிக்காட்டுவது கடினம். இந்த 1 சதவிகிதமான இந்த மக்களின் வாக் இதன் அடிப்படையிலேயே இன்று உள்ளூராட்சிப் பிரதிநிதித்துவம் உர அதன் தெரிவு, புவியியல் அடிப்படைய
இதன் பிரதிபலனாக 1947ஆம் பாராளுமன்ற அங்கத்தவர்களை எமக்கிருந்த 18 பாராளுமன்றப் பிரிதி இது அன்றைய பாராளுமன்றப் பிர பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித்துவமா பாராளுமன்றத்தில் எமக்கு இருக்கும் ஆகும். இது 4 விகிதத்திற்கும் குரை சதவிகிதப் பிரதிநிதித்துவம் 200 குறைந்துள்ளது.
கீழ்க்காணும் அட்டவணை (அ மன்றத்தில் இருந்த மலையகப் பிரதிநி.
அட்டவ
1947ஆம் ஆண்டு மலையகப்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்
1. கே.குமாரவேலு 2. ஜி. ஆர்.மேத்தா 3. வீ.ஈ.கே.ஆர்.எஸ்.
தொண்டமான் 4. சி.வீ.வேலுப்பிள்ளை 5. கே.வீ.நடராஜ் 6. எஸ்.எம்.வீ. சுப்பையா 7. கே.ராஜலிங்கம் 8. டீ. ராமானுஜம்
இதன் அடிப்படையில் நுவெ அடிப்படையில் எமக்கு இருந்த 2 போய்விட்டன. பதுளையில் 2 தே. தேர்தல் தொகுதிகளும் மலையகம்

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும்
43
பிரஜா உரிமைப் பறிப்புத்தான் 80 குரிமைப் பறிப்பிற்கு காரணமாகியது. | வரையிலும் எமது பாராளுமன்ற ரிய முறையில் அதன் ஜனத்தொகை, பில் கிடைக்கவில்லை.
ஆண்டுத் தேர்தலிலே அன்றைய 101 க் கொண்ட பாராளுமன்றத்திலே நிதித்துவம் இல்லாது போய்விட்டது. திநிதித்துவத்திலே 8 சதவிகிதப் ரகும். 225 பேர் உள்ள இன்றையப் » பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 9 பேர் றவானது. 1947இல் எமக்கு இருந்த 8 10ஆம் ஆண்டு 4 சதவிகிதமாகக்
ட்டவணைI) 1948 ஆம் ஆண்டு பாராளு களின் விபரங்களை காட்டுகின்றது.
ணை I
பாராளுமன்றப் பிரதிநித்துவம்
தேர்தல் தொகுதி
மாவட்டம்
கொட்டகலை மஸ்கெலியா
நுவரெலியா நுவரெலியா
நுவரெலியா தலவாக்கலை பண்டாரவளை பதுளை நாவலப்பிட்டிய அளுத்நுவர
நுவரெலியா நுவரெலியா பதுளை
பதுளை
கண்டி
கண்டி
ரலியா மாவட்டத்தில் தொகுதிவாரி 1 தேர்தல் தொகுதிகள் இல்லாது ரதல் தொகுதிகளும், கண்டியில் 2 க்களுக்கு இல்லாதொழிக்கப்பட்டன.

Page 65
44
மலையகம் சமகால அ
1948ஆம் ஆண்டு எமது பிரஜ வரை ஒருவர் கூட பாராளுமன்றத் 6 மக்களது பிரதிநிதிகளாக தேர்ந்தெ அதாவது 30 வருடங்கள் பாராளும அநாதைகளாக ஆக்கப்பட்டோம் தேர்தலில் திரு. தொண்டமான் கூட பாராளுமன்ற உறுப்பினராகத் தெரி லட்சத்துக்கு மேல் நுவரெலியா மால் உரியத் தேர்தல் தொகுதி முறைக ஒருவர்கூட பாராளுமன்ற உறுப்பினர இல்லாமல் போய் விட்டது.
திட்டமிட்ட அடிப்படையில் ப பறிக்கப்பட்டமை, உள்நோக்கம் ஏற்பாடுகள் காரணமாக மலை! பிரதிநிதித்துவம் இல்லாது ஒழிக் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் கண்டி பகுதிகளை, இணைத்து ஹங்குரா உருவாக்கியமையைக் குறிப்பி மாவட்டத்திலும் மலையகத் தம் மொனராகலை மாவட்டத்தோடு இை மக்களை திட்டமிட்ட வகையில் அவ
குறிப்பிடலாம்.
2002ஆம் ஆண்டு பதிவு செய 2004 ஆம் ஆண்டு தேர்தல் மு காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணை காட்டப்பட்டுள்ள விடயங்களை
1. தேர்தல் மாவட்டங்கள் 2. தேர்தல் தொகுதிகளின் 3. மொத்த பதிவு செய்யப் 4. பாராளுமன்ற உறுப்பின
ஒரு பாராளுமன்ற உ மாவட்ட ரீதியாகத் ே எண்ணிக்கை

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ா உரிமை பறிக்கப்பட்டப் பின், 1977 தேர்தல் ஊடாக, மலையகத் தமிழ் 5டுக்கப்பட வில்லை. 3 தசாப்தங்கள் ன்றப் பிரதிநிதித்துவமற்ற அரசியல் . 1989ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றத் - நுவரெலியா மாவட்டத்திலிருந்து 'வு செய்யப்பட வில்லை. அன்று ஒரு பட்டத்தில் வாக்காளர்கள் இருந்தும் கள் ஏற்பாடுகள் இல்லாதப் படியால் ாகத் தெரிவு செய்யக் கூடிய வாய்ப்பு
மலையகத் தமிழ் மக்களின் வாக்கு கொண்ட தேர்தல் தொகுதி முறை பகத் தமிழ் மக்களின் அரசியல் கப்பட்டது. இதற்கு உதராணமாக வயில் சிங்கள மக்கள் வாழ்ந்த சில ங்கெத்தை தேர்தல் தொகுதியை டலாம். அதுபோலவே பதுளை மிழ் மக்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளை ணத்து, பதுளையில் மலையகத் தமிழ் ர்களது செறிவைக் குறைத்தமையை
பயப்பட்ட வாக்காளர் அடிப்படையில், டிவுகளின் அடிப்படையில் கீழே யில் (அட்டவணை 11ல்) கீழே
வதானிக்கக் கூடியதாக உள்ளது.
ர எண்ணிக்கை பட்ட வாக்காளர் தொகை
ர் எண்ணிக்கை
றுப்பினரைத் தெரிவு செய்வதற்கு தவைப்படும் சராசரி வாக்குகளின்

Page 66
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
8.
6. ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்ப
ரீதியாகத் தேவைப்படும்
7. |
ஒரு இலட்சத்திற்கும் ே தேர்தல் தொகுதிகள் ஒரு இலட்சத்திற்கும் 75 ளரைக் கொண்ட தேர்தல் 75000த்திற்கும் 50 ஆயிரத்
கொண்ட தேர்தல் தொகு 10. 50 ஆயிரத்திற்கும் குன
தேர்தல் தொகுதிகள்
இலங்கையிலே ஆகக்கூடுத கொண்ட, தேர்தல் தொகுதி, அ இருக்கும் தேர்தல் தொகுதி, நுக தொகுதியாகும். இந்த வாக்காளர் தெ தொகுதி ஒன்றுக்கான சராசரி வாக்கு இந்த தேர்தல் தொகுதியையே நான் நுவரெலியா மாவட்ட சராசரி வாக்க ஆகும். இது தேர்தல் தொகுதிப் பங் பாரபட்சத்தைக் காட்டி நிற்கின்ற வாக்காளர் தொகையை எடுத்து மஸ்கெலியா தேர்தல் தொகுதிக்குச் உதாரணமாக வவுனியா, மொனராக மாவட்டங்களைக் குறிப்பிடலாம்.

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும் -
45
னரைத் தெரிவு செய்வதற்கு தேசிய சராசரி வாக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்பட்ட வாக்காளரைக் கொண்ட
ஆயிரத்திற்கும் இடைப்பட்ட வாக்கா5 தொகுதிகள்
நதிற்கும் இடைப்பட்ட வாக்காளரைக்
திகள்
றவான வாக்காளரைக் கொண்ட
5லான வாக்காளர் தொகையைக் நாவது முதலாவது ஸ்தானத்தில் வரெலியா மஸ்கெலியா தேர்தல் தாகை 239372 இலங்கையின் தேர்தல் நகளைக் கொண்டு பிரித்தால் (57329) காகப் பிரிக்கலாம். அதே நேரத்தில் Tளர் தொகையும் 62319 வாக்காளர் பகீடு அல்லது பிரதிநிதித்துவத்தில் இது. சில மாவட்டங்களின் மொத்த நோக்கினால் அது நுவரெலியா சமமான வாக்காளர் தொகையாகும். லை, திரிகோணமலை, பொலநறுவை

Page 67
மலையகம் சமகால அ
46
I090Þ0----6ZƐZS0/91/0160/91/0IĶ91/g, 'Z ----Ɛ()| 06Z8 Z961 EZ9/09ɛZ9Ɛț7ț70ImĻ9/1919ĶĪ ‘9 I0I0| 0|06ZƐZSI I ÇZ990999 ZIɛ†01.9cc9g%qğıldı (ç Ɛ0Z0Z0I()6Ż8 Z99888/ZI| 89088£Iőılợ09q; † ----I0Z0----6ZɛZ9Ɛ19ț7/0I8ɛI9ț7/80afkoos@@@q? og --------()|806Z8/9/908/ZIŞțZ IZZɛI£III(TÚrīqīgo z I0Ç0Z0Z06ZƐ/S/888/0ZIS//09ț7ISIFiqis) ugog) ‘I goɖoŋgĒĻ94�q?coolJQ519q?coolJQ519 oure|opco9qopæ1ņ0919 Фшпеasos?|000–|000 og/ —冊ue-nnaaa*<șireț¢ptologų9 *quie|| optoo qoļoņos 19「크니anninmsteഴ്വഴ9|possu-IIIeuan 000‘0g000 og/ | 0.000′OI000'00ILúe mpos:8) | uso -IIIe IIII | orȚIÚTG ouÚLTIhoon9Gഢ്യഴ്
1,9șHrJpou@rtos@ -TIITņı91,9 uoloqjalg)
TLLLLL Y00MTLL0LLTKC KKLLLLLL LSY 0YMY KY0000 LrMTTK KTC0 00Y0Y LY L000
IIшoo9coэгчэллээ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ZZ
10 Z()
Z0
Ɛ9. Z()
6Z8 Z9 6Z8/9 6Z8 Z9 628./9. 6ĊEZS 6õ8/9 6Ż8/9 6Ż8 Z9 6ZƐ/9 6Ż8/9 6Z8 Z9 6Zɛ/9 6Z8 Z9 6Z8 Z9 6Ż8/9 6Z£/ Ç
I 1899 = 961 +98 I 668ZI 99ƐƐ9 Ɛ0/#79 8ț79 Z9 68889 Z1809 89Zț79 ZSZ99 9 IZ99 9/09Ç 6ț7|| #79 Ç8/09 ZSZŁ8 989. IZ 806ț79. £ț798/
(çZZ=6Z+961)96 60 0I 90 80 90 80 80 9I Þ0 /0
90 90 60 Z0
/0
9£I668ZI 66Z0/91 980/f79 Zț7/Z9Z SI I I IS Z90ț79Z 6ț7|| #7 I 9. /900Çț7 Z8ț7690|| /0ɛț72€. ț7ț706/€ 8Z6€0ɛ ț7099ZZ 6/Zț7ț79 198 #788 Q0Ç0CC
09 I 60 80 80
/0
qigỗą, JGTC) a9c091/q?qpg) ghl9羽羽l圆 a9cc9g? Jú109 Janso) LĮ9009/gĒTI f(9cc9IỮgías url(g) qi shqğuÎNos@> qıų9@@H qoqo UgÍg)© C090710091.gog)g), a9q9@JIIJ&POE HIJų9qoq?-ı Zıgı Irmųọ9f9f9 qıloợ9 Urriði um †ızı Ugoto)ąÍunqis? (TÍ,0qQŌGŌ ıımı
2

Page 68
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
அட்டவணை 11 பின்வரும் பி
காட்டுகின்றது
1. பதினேழு தேர்தல் ெ குறைவான வாக்காளர் தொகுதிகளாகும் (விடய
2. 72 தேர்தல் தொகு ஆயிரத்திற்கும் இடை கொண்ட தேர்தல் தொகு
3. 53 தேர்தல் தொகுதி இலட்சத்துக்கும் இடை கொண்ட தேர்தல் தொகு
4. 17 தேர்தல் தொகுதிகள் மேற்பட்ட வாக்காளர்கை
இதன்படி 89 தேர்தல் தொகு வாக்காளர்களைக் கொண்ட தேர்த தேர்தல் தொகுதிகளின் மொத்தத் ெ (72+17) (9+10) அதாவது 160 தே தொகுதிகள் 75 ஆயிரத்திற்கும் குை தேர்தல் தொகுதிகளாகும்.
மூன்றிலொரு பங்கு மலைய நவரெலியா மாவட்டமும் தேர்
மேற்படி அட்டவணைII இல் ே கூடியவையாக உள்ளன.
1. ஒரு பாராளுமன்ற உறு வாக்காளர் தொகை அ விடயம் மூன்றை இரண்ட =65811)
2. நாடு முழுவதுக்குமான
57329 ஆகும். விடயம் வேண்டும். (12899136/225

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும் 47
ரதான அவதானிப்புக்களைக்
தொகுதிகள் 50 ஆயிரத்திற்கும் தொகையைக் கொண்ட தேர்தல் பம் 10)
திகள் 50 ஆயிரத்திற்கும் 75 ப்பட்ட வாக்காளர் தொகையைக் குதிகளாகும் (விடயம் 9)
திகள் 75 ஆயிரத்துக்கும் ஒரு ப்பட்ட வாக்காளர் தொகையைக் குதிகளாகும். (விடயம் 8)
ர் மாத்திரமே ஒரு இலட்சத்திற்கும் ளைக் கொண்டவை. (விடயம் 7)
திகள் 75 ஆயிரத்திற்கும் குறைந்த நல் தொகுதிகளாகும். இது மொத்த தாகையான 160இல் 56 சதவீதமாகும். ர்தல் தொகுதிகளில் 89 தேர்தல் றைந்த வாக்காளர்களைக் கொண்ட
கத் தமிழர் வாழும் தல்முறை பாரபட்சங்களும்
மலும் பல அவதானிப்புகள் நோக்கக்
ப்பினரைத் தெரிவு செய்வதற்கான புல்லது வாக்குப்பலம் 65811 ஆகும். ால் வகுக்க வேண்டும். (12899136/196/
சராசரி தொதி வாக்காளர் தொகை மூன்றை விடயம் 4 ஆல் வகுக்க =57329)

Page 69
48
மலையகம் சமகால அர
வவுனியா தேர்தல் தொ மாவட்ட வாக்காளரைக்
நுவரெலியாவில் பதிவு ெ 436236வாக்காளர்களுக் (2004 ஆம் ஆண்டின்படி) உறுப்பினர்கள்.
நுவரெலியா மாவட்டத்த உள்ளனர். இதன்படி உறுப்பினரைத் தெரி வாக்காளர்கள் தேவை.
ஏறக்குறைய நுவரெலி வாக்காளர்கள் உள்ளன. உறுப்பினரைத் தெரிவு ெ
பராபட்சமும் உரிய பிர வகையில் வெளிப்படுகின்
அ. தற்போதுள்ள பதி தொகை நுவரெலி
ஆ. இதற்கு மேலதிகம அடிப்படையில் வா உத்தியோகத்த விடுகின்றனர். இது
இ. நாடற்றவர்கள் எ 40,000 பேர்கள் 6 மறுக்கப்படுகின்ற
FF。 இந்தியக் கடவுச் அடிப்படையில் சுப பதிவு செய்ய மறு
உ. நுவரெலியா மாவட் மக்களுக்கும், அ; வைத்திருப்பவர்கள் களால் பதிவு ெ ஆகியோரை சுத

சியல் அரசியல் தீர்வு
குதியே ஆகக் குறைந்த சராசரி கொண்டுள்ளது. இது 37767 ஆகும்.
Fய்யப்பட்ட வாக்காளர் தொகைப்படி த7பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாவர் 4 தமிழ் உறுப்பினர்கள், 3 சிங்கள
நில் 217904 சிங்கள வாக்களர்கள் ஒரு சிங்களப் பாராளுமன்ற வு செய்ய சராசரியாக 72634
யா மாவட்டத்தில் 203687 தமிழ் ர். அதன்படி ஒரு தமிழ் பாராளுமன்ற சய்ய 50921 வாக்காளர்கள் தேவை.
திநிதித்துவமின்மையும் பின்வரும் *றன.
வு செய்யப்பட்ட தமிழ் வாக்காளர் யா மாவட்டத்தில் 203687
ாக வேண்டுமென்றே திட்டமிடப்பட்ட க்காளர் இடாப்பில் வாக்குப் பதியும் ர்கள் பெயர்களை நீக்கி | உத்தேசமாக 40,000 ஆகும்.
‘ன்ற அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட வாக்காளர்களாகப் பதிவு செய்ய ார்கள்.
சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் என்ற )ார் 35,000 பேர் வாக்காளர்களாகப் க்கப்படுகின்றனர்.
.டத்திலுள்ள சகல மலையகத் தமிழ் தாவது நாடற்றவர்கள், கடவுச்சீட்டு வேண்டுமென்றே உத்தியோகஸ்தர்Fய்யப்படாமல் விடப்பட்டவர்கள், தரமாகப் பதிவு செய்ய அனுமதிக்

Page 70
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
கப்பட்டால், நுவெ 338687 வாக்காள பேருக்கு ஒரு ப செய்யப்படலாம். (
ஆகவே இதிலிருந்து தற்போ இந்த 338687 வாக்காளர்களின் ே யுள்ளது. இதனை எந்த விதமான ச உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப் மைக்கலாம். 338687அதாவது 564 பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் 6 பார செய்யலாம். தற்போது பதிவு செய்ய 39947 பேருக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உ செய்யலாம். 203687/6=33947 இது திலிருக்கும் 37767 சராசரி வாக் நிலையிலிருந்து சற்றுக் குறைவாகும் மலையகத் தமிழ் மக்களில் a வாக்காளர்கள் இருப்பதாகக் கணிப் நுவரெலியாவில் 3.5 இலட்சம் வ இரத்தினபுரி, மாத்தளை, கொழும் மலையகத்திலும் கிட்டத்தட்ட 8 படுகின்றனர். 40,000 வாக்காள அடிப்படையில் கணிப்பிட்டால் 8 ( உறுப்பினர்கள் மலையக மக்களுக் சிதறி வாழும் மக்களைக் கண்கிலெ 16 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களைய தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும்.
தற்போதைய பாராளுமன் இலங்கையையும், சிங்கள மக்கள் முஸ்லீம்மக்கள், மலையகத்தமிழ்ப கின்றனர்.மலையகதமிழ்மக்களின்ச அதாவது 7சதவீதமுள்ள மலையச் 16பேராவது, பாராளுமன்றத்தில் பிர புவியியல் ரீதியான சிறிய மா எல்லைகளையும், மற்றும் மாவட்ட எ மூலம், மிகத் தெளிவாக மலையகத் பிரதிநிதித்துவத்தை உருவாக்க பட்டுள்ள அட்டவணை தெளிவாக வி

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும் 49
ரலியாத் தமிழ் வாக்காளர் தொகை ார்களாக உயரும். அதன்படி 84671 ாராளுமன்ற உறுப்பினர் தெரிவு 338687/4 தமிழ் உறுப்பினர்கள்)
திருக்கும் நான்கு அங்கத்தவர்களே தவைகளைக் கவனிக்க வேண்டி சிரமமுமின்றி 6 தமிழ்ப் பாராளுமன்ற படக் கூடிய வகையில் மாற்றிய 47 தமிழ் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு ாளுமன்றப் பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு ப்பட்ட வாக்காளர் படி பார்த்தாலும் உறுப்பினர் என்று 6 பேரைத் தெரிவு தற்போது வவுனியா மாவட்டத் காளர் தொகையைக் கொண்ட D.
திட்டத்தட்ட (800,000) எட்டு இலட்சம் பிடப்படுகின்றது. இதில் கிட்டத்தட்ட ாக்காளர்களும், பதுளை, கண்டி, )பு, ஏனைய மாவட்டங்களில் முழு இலட்சம் வாக்காளர்கள் காணப் ர்களுக்கு ஒரு பிரதிநிதி என்ற இலட்சம் பேருக்கு 20 பாராளுமன்ற காகத் தெரிவு செய்யப்பட வேண்டும். டுக்காது விட்டால் கூட குறைந்தது ாவது இம் மக்கள் மத்தியிலிருந்து
ற உறுப்பினர்கள் 225 பேர் முழு வடக்கு கிழக்குத் தமிழ் மக்கள், )க்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்து னத்தொகை விகிதாசாரத்திற்கேற்ப, கத் தமிழ் மக்களுக்கு, 225 பேரில் திநித்துவம் வகிக்கவேண்டும். ற்றங்கள் மூலம், தேர்தல் தொகுதி ல்லைகளையும் மாற்றி அமைப்பதன் தமிழ் மக்களுக்கான பாராளுமன்றப் முடியும். இதனைக் கீழே காட்டப் லியுறுத்தும்.

Page 71
50 மலையகம் சமகால அ
அட்டவ
மாகாண மாவட்ட அடிப்படையில்
வழங்கக்கூடிய உத்தேச பா
(1) மத்திய மாகாணம்
நுவரெலியா மாவட்டம் கண்டி LDITg5956061T உப மொத்தம்
(2) D66nIT LDT5 T6BROT Lb
பதுளை மாவட்டம் உப மொத்தம்
(3) மேல் மாகாணம்
கொழும்பு மாவட்டம் கம்பஹா மாவட்டம் களுத்துறை மாவட்டம் உப மொத்தம்
(4) தென் மாகாணம்
காலி-மாத்தறை மாவட்டம் உபமொத்தம்
(5) சப்பிரகமுவ மாகாணம்
இரத்தினபுரி மாவட்டம் கேகாலை மாவட்டம்
உபமொத்தம்
மொத்தம்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
5O6OOT III
b மலையகத் தமிழ் மக்களுக்கு
ராளுமன்றப் பிரதிநிதித்தவம்
அங்கத்தவர் தொகை
I
--
20 அங்த்தவர்கள்

Page 72
மலையகத் தமிழ் மக்களும் -
மாகாண ரீதியான அரசியல் பிராந்திய அரசியல் பிரதிநிதி
இலங்கையில் தற்போது பாராளுமன்றத்தில் இங்கு வாழும் வடகிழக்குத் தமிழ் மக்களும், முன் மக்களும் ஒன்று சேர்ந்தால் கூட ஒரு மூன்றில் ஒன்று பாராளுமன்ற பலத்ன. பாராளுமன்றத்தில் எந்தச் சட்டத் முடியாது. எனவே தேசிய பாரா சிறுபான்மையினங்கள், தமது பாதுகாப்பையும், நிலைநிறுத்த அ பிரதிநிதித்துவத்தை உருவாக்க வே பகுதிகளில் சிறுபான்மையினங்கள் அதிகாரப் பரவலாக்கல் அலகின் சுயாட்சி வழங்கப்படலாம்.
இலங்கையில் ஏற்கனவே மாக பட்டுள்ளது. இந்த மாகாண ச ை இனங்களுக்கு கூடுதலாகப் பிரயோ இனப்பிரச்சனைக்கானத் தீரவு கை. கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கப்படல மாற்றீடாக ஒரு பிராந்தியத் தீர்வு உ
இவ்விதமாக பிராந்திய ரீதி அந்தத் தீர்வுதிட்டத்தில் அல்லது அ மலையகத் தமிழ் மக்களது பிரச்சி மலையகத் தமிழ் மக்கள் செறி மாத்தளை, பதுளை, இரத்தினபுரி, கே தமிழ் மக்கள் வாழும் பகுதிகளை மக்களுக்கென ஓர் மாகாண சபையை தமிழ் மக்களை ஒருங்கிணைத்து : மாகாண ரீதியிலான அரசியல் பிர திட்டத்தை கொண்டு வரலாம்.

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும்
51
பிரதிநிதித்துவம் அல்லது த்துவம்
நிலவும் வெஸ்மினிஸ்டர் முறை சிறுபான்மை தேசிய இனங்களான ஸ்லிம் மக்களும், மலையகத் தமிழ் நாளும் பாராளுமன்றத்தில் அவர்கள் மதக் கூட பெறமாட்டார்கள். ஆகவே கதையும் அவர்களால் நிறைவேற்ற -ளுமன்றத் திற் குப் புறம் பாக, துதனித் துவத்தையும் சமூகப் வர்களுக்கு ஒரு பிராந்திய ரீதியான வண்டும். அவர்கள் செறிவாக வாழும் ள் தம்மைத் தாமே நிர்வகிக்கும், மூலம் அவர்களுக்கான பிராந்திய
காண சபைமுறை அறிமுகப் படுத்தப் ய முறை தற்போது சிறுபான்மை சனப்படா விட்டாலும் இலங்கையில் கூடும்போது மாகாண சபைகளுக்கு மாம். அல்லது மாகாண சபைக்கு உருவாக்கப்படலாம். யிெலான தீர்வு உருவாகும் போது, திகாரப்பரவலாக்கல் செய்முறையில், னையும் உள்ளடக்கப்படவேண்டும். வாக வாழும் நுவரெலியா, கண்டி, ககாலை மாவட்டங்களில் மலையகத் ள இணைத்து மலையகத் தமிழ் ப , கிட்டத்தட்ட 10 இலட்சம் மலையகத் அவர்களுக்கான பிராந்திய அல்லது திநித்துவத்தைப் பெறுவதற்கான

Page 73
52 மலையகம் சமகால அர
உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களில்
பிரச்சினைகள்
மலையகத் தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்தாலும் நுவரெலியா மாவட்டத் இரு பிரதேச சபைகள் தவிர, மலைய வத்தின் கீழ் எந்த உள்ளுராட் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக ஒ( சபைகள், நகர சபைகளில் மலைய எண்ணக் கூடியவர்கள் அங்கத காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணைப்படி சபைகள் 14 மாநகர சபைகள் காணப் சபைகளில் நுவரெலியா மாவட்டத்த நுவரெலியா பிரதேசச் சபையும் ம6 தலைவர்கள் தலைமையில் உள்ளன. சின்னத்திலேயே இறுதியாக வெல் செய்யப்பட்ட அரசியல் கட்சியின் சா
மேற்படி அட்டவணைப்படி தலைமையில் 14 மாநகர சபைகளி மாநகர சபைகளில் ஒருவர் கூட மேய மலையகத் தமிழ் மக்களின் பிரதிநித அல்லது மேயராகவோ இல்லை. 25 பிரதேசச் சபையிலும், அம்பகமுவ பி சபைத் தலைவர்கள் இருக்கின்றா கட்சியின் சார்பிலேயே தலைவராக பரிதாபநிலை காணப்படுகின்றது. நு: வாக்காளர்கள் இருந்தும் அவர்க: கைபற்றக் கூடிய வகையில் உ முறைகளும் பாரபட்சமாக உள்ளன
இலங்கையில் தற்போது ந6 சட்டதிட்டங்களுக்கேற்ப ஒவ்வொரு பிரதேசச் செயலகப் பிரிவுக்கு ஏற்ப எ ஆகவே மலையகத் தமிழ் மக்களு உருவாக்கப்பட்டால்தான் அவர்க உருவாகும். இந்தப் பிரதேச ச பரப்புக்களைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்

சியல் அரசியல் தீர்வு
எதிர்நோக்கும்
15இலட்சம் பேர் இலங்கையில் தில் அம்பகமுவ, நுவரெலியா ஆகிய பகத் தமிழ் மக்களின் தலைமைத்து சி நிறுவனங்களும் கிடையாது. ரு சில பிரதேசச் சபைகள், மாநகரச் கத் தமிழ் பிரதிநிதிகள் விரல்விட்டு ந்தவர்களாக உள்ளனர். கீழே 258 பிரதேசச் சபைகள் 37 நகர படுகின்றன. இந்த 309 உள்ளுராட்சி நில் அம்பகமுவ பிரதேசச் சபையும், லையகத் தமிழ் பிரதேசச் சபைத் அதுவும் கூட தேசியக் கட்சி ஒன்றின் bலப்பட்டது. மலையகத்தில் பதிவு ர்பாக அல்ல.
மலையகத் தமிழ் மக்களின் ல் ஒன்றுகூட இல்லை. அதாவது 14 பராக இல்லை. 37 நகர சபைகளிலும் திகளில் யாரும் நகரப்பிதாவாகவோ, 8 பிரதேசச் சபைகளில் நுவரெலியா ரதேசச் சபையிலும் மாத்திரமே இரு ர்கள். அவர்களும் ஐக்கிய தேசிய மேற்படி சபைகளில் கடமையாற்றும் வரெலியா மாவட்டத்தில் 203687 தமிழ் ளால் இரு பிரதேசச் சபைகளையே ள்ளுராட்சித் தேர்தல் தொகுதி
டைமுறையில் உள்ள உள்ளுராட்சி ) பிரதேசச் சபையும் தற்போதுள்ள ல்லை நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றது. ருக்கான பிரதேசச் செயலகங்கள் ளுக்கான பிரதேசச் சபைகளும் பைகளும் கூட மிக விசாலமான வொரு பிரதேச சபையின் விசாலமும்

Page 74
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
அட்டவ 309 உள்ளூராட்சி நிறுவன
அடிப்படையில் க
பதிவு செய்யப்பு வாக்கா
மாகாணம்
மாவட்டம்
2002
!!! 11 : 1 ! !! :
மேல் மாகாணம்
கொழும்பு
14,6775 கம்பஹா
13,2714 களுத்துறை
7461:
தென் மாகாணம்
காலி
71670 மாத்தறை
55050 அம்பாந்தோட்டை 38436 வடமேல் மாகாணம்
குருநாகல்
108948 புத்தளம்
45005 மத்திய மாகாணம்
கண்டி
8806: நுவரெலியா
4362: மாத்தளை
3125: சப்ரகமுவா
இரத்தினபுரி
6470! மாகாணம்
கேகாலை
57021
வட மத்திய மாகாணம்
பொலநறுவை
2540 அநுராதபுரம்
5141.
ஊவா
மாகாணம்
| பதுளை
5111 மொனறாகலை
2627. கிழக்கு மாகாணம்
திருகோணமலை
2243| மட்டக்களப்பு
3039 அம்பாறை
3790
வட மாகாணம்
யாழ்ப்பாணம்
6442 கிளிநொச்சி
முல்லைத்தீவு வவுனியா
2266 மன்னார் மொத்தம்
128991 மூலம் : 1999ம் ஆண்டு உள்ளூராட்சி சீ
விபரம் தேர்தல் திணைக்களம்
-;' ":

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும்
53
ணை IV
ரங்கள் மாகாண, மாவட்ட
ணப்படும் பரம்பல்
ட்ட
மாநகர
நகர் சபை
பிரதேச
மொத்தம் சபை
ளர்
நகர
|
|
888 58 8 8 8 88 : 55 5 8 : 5 5 8 : 5 : க
இ ???85 = 5 5 58 5. = 85 5 855 5 58
|
309
திருத்த கமிஷனின் அறிக்கை வாக்காளர் - 2002.

Page 75
54
மலையகம் சமகால 8
ஒன்றுக்கொன்று பாரிய வேறுபாட்டை உள்ளூராட்சி மற்ற தேர்தலின் டே பின்வரும் நிலைமை காணப்பட்டது.
அட்டவ
வாக்காளர் தொகையின் அடிப்பா
சபைகளை எ
100000
90000
வாக்காளர்களுக்கு மே 80000 வாக்காளர்கள் 70000 வாக்காளர்கள் 50000 வாக்காளர்கள்
80000
60000
40000
30000 வாக்காளர்கள்
30000
20000 வாக்காளர்கள்
20000 10000
10000 குறைவான வாக்காளர்க
இந்த அட்டவணையின்படிப் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு பிரதேசச் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் மாத்த பிரதேசச்சபைகளை உருவாக்க மு
அடிப்படையில் மாறவில்லை. இங்கு ஹோமாகம பிரதேசச் சபை 121590 அதே சமயம் லகுகல பிரதேசச் சன மாத்திரமே கொண்டுள்ளது. அதிக தொகுதியாகவே காணப்படுகி . தேர்தல்கள் கிட்டத்தட்ட உள்ளூர தேர்தல் தொகுதிக்கான தேர்தல்க இது தேசிய முக்கியத்துவம் பெறும். ஏற்படுத்துவதோடு பண விரயமும் வாக்குமுறையும் மூன்று வாக்குக நிலைம மேலும் சிக்கலுக்கும், உ
வழிவகுக்கின்றது.
உள்ளுராட்சி நிறுவனங்கள் எந்தவொரு நியாயப் பூர்வமாக சட்டபூர்வமாக நிர்ணயிக்கப்படம்

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
டக் கொண்டுள்ளன. 1991ஆம் ஆண்டு வாது வட மாகாணத்திற்கு வெளியே
பணை V
டையில் (வாக்குப்பலத்தின்) பிரதேச வகைப்படுத்தல்
02
01
08
பிரதேச சபைகள் பிரதேச சபை பிரதேச சபைகள் பிரதேச சபைகள் பிரதேச சபைகள்
பிரதேச சபைகள்
47
பிரதேச சபைகள் பிரதேச சபைகள்
கள்
14
பார்க்கும் போது 20 - 30 ஆயிரம் பை என்று பார்த்தால் மலையகத்தில் நிரம் கிட்டத்தட்ட 8 க்கு மேற்பட்ட டியும். இந்த நிலைமை இன்று வரையும் ஓர் உதாரணத்தைக் குறிப்பிடலாம். வாக்காளர்களைக் கொண்டிருக்கும் ய வெறுமனே 3860 வாக்காளர்களை மான பிரதேசச் சபைகள் ஒரு தேர்தல் ன்றது. எனவே பிரதேசச் சபைத் ாட்சித் தேர்தல் என்பதற்கு பதிலாக ள்போல நடைபெறுகின்றன. ஆகவே கட்சிகளுக்கிடையே கடும் போட்டியை ) ஏற்படுகின்றது. அதுவும் விருப்பு ளையும் ஒருவருக்கே போடும் போது ரழலுக்கும், போட்டா போட்டிக்கும்
ரின் எல்லைகளை நிர்ணயிப்பதற்கு எ அளவுகோலும், அடிப்படையும் வில்லை. பாராளுமன்றத் தேர்தல்

Page 76
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
தொகுதிகள் 90 ஆயிரம் சன மைல்களுக்கும் ஒரு பிரதிநிதி சபைகளுக்கு 40 ஆயிரம் சனத் ( நிலப்பரப்பிற்கும் ஒரு பிரதிநிதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மலையகத்தில் விசாலமான மலையகத் தமிழ் மக்களின் வா திட்டமிடப்பட்டு குறைக்கப்பட்டியிரு மாகாணத்தில் குறிப்பாக சிங்க காரணமாக, அக்குடியேறிய சிங்க உறுதிப்படுத்துவதற்காக, சிறுப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 2ー2 ஆயிரத்துக்கும் குறைவான 10 பிரே கிழக்கு மாகாணத்திலேயே காண சபைகள் வரிசையில் முதலிடத்தை லகுகல பிரதேச சபை அம்பாறை வசதிக்காக மிகச் சிறிய பிரதேச சt
காட்டலாம்.
(9 Lehi
மிகச்சிறிய பிர
பிரதேசச் சபை மாவட்ட
லகுகல அம்பாை சோமன் கடவள திருக்கே மொரவெவ திருக்கே பதவியா சிறிபுர திருக்கே பதியத்தலாவ அம்பாை
மஹா ஒயா அம்பாை
ஒரு புறம் பிரதேசச் சபை: முறையில் விஸ்தரிப்பதன் மூலமும் களைச் சுருக்குவதன் மூலமும், சிறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. உத அப்புத்தளை நகரசபை, பண்

அரசியல் பிரதிநிதித்துவமும் 55
த் தொகைக்கும் ஆயிரம் சதுர என்ற அடிப்படையிலும் மாகாண தொகைக்கும் 1000 கிலோமீற்றர் என்ற அடிப்படையிலும் நிர்ணயம்
பிரதேசச் சபைகள் அமைக்கப்பட்டு, க்கு பலமும், பிரதிநிதித்துவமும் நக்கும் அதே வேளையில், கிழக்கு ள மக்கள் குடியேற்றப்பட்டதன் ள மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை பிரதேசச் சபைகள் திட்டமிடப்பட்டு ாரணமாக இலங்கையின் 10 தச சபைகளில் 6 பிரதேச சபைகள் ப்படுகின்றன. மிகச் சிறிய பிரதேச 5 3680 வாக்காளர்களைக் கொண்ட மாவட்டத்தில் காணப்படுகின்றது. பைகளை க் கீழே வரிசைப் படுத்திக்
5O)6OOT VI
தேசச் சபைகள்
b வாக்காளர் தொகை
LO 3860 ாணமலை 4076
T600TLD60)6) 5777
T600TLD606) 7021
D 7128
D 8048
5ளின் அலகுகளை செயற்கையான , மாநகர சபை, நகர சபை எல்லை பான்மை மக்களின் பிரதிநிதித்துவம் ாரணம் தலவாக்கலை நகர சபை, ாரவளை நகர சபை. எனவே

Page 77
56 மலையகம் சமகால அ.
இப்பாகுபாடுகளை நீக்குவதற்கு விஞ்ஞானப் பூர்வமான தர்க்கப் பூ உள்ளுராட்சி நிறுவன எல்லைகளு சனத்தொகை புவியியல் அடிப்படை பாதுகாக்கும் வகையில் ஏற்படுத்த உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர் மக்களின் பிரதிநிதித்துவத்தை நா உறுதிப்படுத் வேண்டும். அதற்கான 1946ஆம் ஆண்டு அரசியல் யாப்பி மாகாணத்திலும், பெரும்பான்மை ம இன ரீதியில் கணிசமான அளவு ஒ நிர்ணயக் குழுவானது அத்தகைய வகையில, பிரதிநிதித்துவம் ெ வரையறுத்தல் வேண்டும் எனக் குறிப் நலனைப் பாதுகாத்தது. இது1978 அ பட்டது. மேலும் உள்ளுராட்சிச் சட் கிராமங்களுக்கும்,நகரங்களுக்கு தோட்டப்பகுதிகள் இதனால் அந்நிய ஆகவே தற்பொழுது பாரா மாகாண, உள்ளுராட்சித் தேர்தல் நீக்கப்பட்டு 1.5 மில்லியன் சனத்ெ மக்களுக்கும், சிங்கள, வடகிழக்குத் போன்று சனத்தொகை, அவர்கள் களையும் அவர்களின் கலாச்சார இ கொண்டு, மேற்படி மூன்று மட்டங்க அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் சீர்ெ சிபாரிசுகள் பராளுமன்ற, மாகா உள்ளுராட்சி மட்டத்தில கீழே குறி
தேர்தல் முறை சீர்திருத்தங்கள் தெ
1. பாராளுமன்றத் தேர்த தேர்தல் தொடர்பான சி
1.1 ஜெர்மன் தேர்த தொகுதிவாரி ே விகSதாச்சாரத் நடைபெற வேண்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
சந்தர்ப்பம் அளிக்கும் வகையில் ர்வமான அளவுக்கோல்கள் மூலம் ம், உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையும், யில், இனங்களின் தனித்துவத்தைப் பபட வேண்டும். தல் முறையில் மலையகத் தமிழ் ாட்டின் இன விகிதாசாரத்திற்கேற்ப சட்ட விதிகள் தற்போது கிடையாது. ல் 41 (4) விதிகள் எந்தவொரு க்களை விட மத ரீதியில் அல்லது ரு சமூகம் காணப்பட்டால, தேர்தல் சமூக நலன்களைக் பாதுகாக்கும் பறும் வகையில, தொகுதிகளை பிடுகின்றன. இச்சரத்து ஓரளவு சமூக ரசியல் யாப்பில் இல்லாதொழிக்கப்டங்களின்படி அவற்றின் சேவைகள் நமேவரையறுக்கப் பட்டுள்ளதால் படுத்தப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. "ளுமன்றத் தேர்தல் முறையிலும், முறையிலும் நிலவும் குறைபாடுகள் தாகை கொண்ட மலையகத் தமிழ் தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்களுக்கு செறிவாக வாழும் பூமிப் பிரதேசங் இன தனித்துவத்தையும் கருத்தில் ளிலும் மலையகத் தமிழ் மக்களின் செய்யப்பட வேண்டும். அதற்கான ண அல்லது பிராந்திய மற்றும் ப்பிடப்படுகின்றது.
ாடர்பான சிபாரிசுகள்
ல் அல்லது தேசிய மட்டத்திலான பாரிசுகள்
ல் முறையையொட்டி, 50விகிதம் தர்தல் முறையிலும் 50 விகிதம'
தேர்தல் முறையிலும் தேர்தல் டும்.

Page 78
1.3
1.4
1.5
மலையகத் தமிழ் மக்களும் அரசி
இலங்கையின் சனத் கேற்பவும் புவியிய தொகுதிகள் பிரிக்க வாக்காளர்களுக்கு ஒ 75 ஆயிரம் சனத தொகுதியும் என்ற பரப்பிற்கு ஒரு தேர்த வேண்டும்.
இலங்கையில் சனத் தமிழ் மக்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் உறுப்பினர்களாவ: உருவாக்கப்பட ே அடிப்படையில் 20 ப தெரியப்படுவர்.
விகிதாசார தொகுதி யிலும் பிரதிநிதித்து குறுக்கு வாக்கு முை வழங்கப்படலாம். இ; சிங்கள மக்களும் வி தமிழ் மக்களும், கிழக் மக்களும், மலைய மலையகத் தமிழ் மக்
விருப்பு வாக்குமுறை தொகுதிவாரியாக அதன் அடிப்படையி கட்சிப்பட்டியலிலும் வேண்டும்.
ஒரு தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் நை பிரதிநிதித்துவம்
வெற்றிடமாகுமிடத்து நிரப்பப்பட வேண்டும்

சியல் பிரதிநிதித்துவமும் 57
5 தொகை விகிதாசாரத்திற்ல் அடிப்படையிலும் தேர்தல் கப்பட வேண்டும். 50-40 ஆயிரம் ஒரு தேர்தல் தொகுதியும் அல்லது ந்தொகைக்கு ஒரு தேர்தல் அடிப்படையில் 250 சதுரமைல் ல் தொகுதி என நிர்ணயிக்கப்பட
5 தொகைக்கு ஏற்ப மலையகத் தற்போதைய 225 பேர் உள்ள
குறைந்தது 16 பாராளுமன்ற து தெரியப்படக் கூடிய சூழல் வேண்டும். மேற்படி சிபாரிசு ாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாவது
நி முறைத் தேர்தல் அடிப்படை துவம் கிடைக்காதவர் களுக்கு ற மூலம் வாக்களிக்க சந்தர்ப்பம் தன் மூலம் வடகிழக்கில் வாழும் வடகிழக்குக்கு வெளியே வாழும் க்கிற்கு வெளியே வாழும் முஸ்லிம் பகத்துக்கு வெளியே வாழும் 5களும் பயன் அடைவர்.
இல்லாதொழிக்கப்பட வேண்டும். வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டு லும், விகிதாசார அடிப்படையில் பிரதிநிதிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட
பிரதிநிதி இல்லாது போகுமிடத்து டைபெற வேண்டும். விகிதாசார மூலம் தெரியப்படுபவர் இடம் து, அது கட்சிப் பட்டியல் மூலம்
).

Page 79
மலையகம் சமகால அர
1.6
1.7
சிறுபான்மை மக்க உள்ளவர்களுக் பாராளுமன்றத்தில்
சிறுபான்மை தொடர்பாகத் தீர கான ஒரு கமிஷன் Comission)
1.8
சிறுபான்மை மக்க மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆகவே சிறுபா வெஸ்மினிஸ்டர் இரட்டை நாடான இவ்விடயம் தீர்மா jority System)
2.
மாகாண சபை / அல்ல சிபாரிசுகள்.
2.1
இனப்பிரச்சினை பகிர்வதன் மூ சிறுபான்மை இன மொழி, கலாச்சார காரணமாக அவு உருவாக்கப்பட் அவர்களுக்கு அர வேண்டும். இந்த அல்லது பிராந்தி மலையகத் தமிழ் ஊவா, சப்ரகமும் வாழும் நுவரெலி மாத்தளை ஆ பெரும்பான்மைய கான அதிகாரப் படலாம். இது சா

சியல் அரசியல் தீர்வு
ளுக்கும், மற்றும் விசேடத் தகைமை கும் சந்தர்ப்பம் அளிப்பதற்குப் ல் இரு சபைகள் இருக்க வேண்டும். மக்களுடைய பிரச்சினைகள் மானிப்பதற்கு சிறுபான்மை யினருக் ன் நியமிக்கப்பட வேண்டும் (Minority
கள் பாராளுமன்றத்தில் ஒரு நாளும் பலத்தைக் கூடப் பெறமாட்டார்கள். நன்மை மக்கள் விடயங்களில் முறைப்படி பெரும்பான்மை பார்க்காது நமன்ற பெரும்பான்மைப் பார்த்து
னிக்கப்பட வேண்டும். (Double Ma
து பிராந்திய சபை தொடர்பான
க்கு உலகில் அதிகாரங்களைப் லம் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. ங்கள் செறிவாக வாழும் பகுதிகளில் ம் மற்றும் சமூக அல்லது வரலாற்றுக் பர்களுக்கான சுயாட்சிப் பிரிவுகள் டு பிராந்திய அடிப்படையில் ரசியல் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்பட 5 அதிகார அலகு மாகாண சபை
ய சபையாக அமையலாம்.
மக்களைப் பொறுத்தவரை மத்திய, வ பகுதிகளில் அவர்கள் செறிவாக யா, பதுளை, கண்டி, இரத்தினபுரி, கிய பகுதிகளில் அம்மக்கள் Tக வாழும் பகுதிகளில் அவர்களுக் பரவலாக்கல் அலகு உருவாக்கப் த்தியமாகாத போது பாண்டிச்சேரி”

Page 80
மலையகத் தமிழ் மக்களும் அரசி
2.2.
மாதிரியிலான (Pondi ஒரு மாகாணம் அல் படலாம். இந்த மாகாண அல் ஜெர்மன் முறைப்ப விகிதாசார முறையில் இதற்கான தேர்தல் ( வாக்காளர் தொன அடிப்படையில் தீர்மா
2.3
3. உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள்
3.1
3.2
உள்ளூராட்சித் தே அடிப்படையில் நடை இதிலும் விருப்பு வ வாக்குகளையும் ஒரே முறை நிறுத்தப்பட கே
3.3
வட்டாரப் பிரதிநிதி இ துக்கான இடைத் ே விகிதாசார முறை காலியாகுமிடத்து க நிரப்பப்பட வேண்டும்.
3.4
பிரதேச சபைகள் உருவாக்கப்பட வே விகிதாசாரத்திற்கு பகுதிகளில் குறைந் உருவாக்கப்பட வே
3.5
மலையகத் தமிழ் பகுதிகளில் ஹட்டம் பகுதிகளை இணைத்
கப்பட வேண்டும். தற்போது நிலவும் அர தேசிய அடிப்படையி யிலும், உள்ளுராப்

யல் பிரதிநிதித்துவமும்
59
chery Model) நிலத் தொடர்பற்ற லது பிராந்தியம் உருவாக்கப்
"லது பிராந்தியத் தேர்தலும் டி தொகுதி வாரியாகவும், றும் வரையறுக்கப்படலாம். தொகுதிகளும் மக்கள் தொகை க நிலப்பரப்பு என்பவற்றின் னிக்கப்படலாம்.
தொடர்பான சிபாரிசுகள் ர்தலும், விகிதாசார, வட்டார பெற வேண்டும்.
Tக்குமுறை குறிப்பாக மூன்று ர வேட்பாளருக்குப் பாவிக்கும் வண்டும்.
டம் காலியாகுமிடத்து வட்டாரத் தர்தல் நடாத்தப்பட வேண்டும். மூலம் தெரியப்பட்டவர் இடம் ட்சிப் பட்டியல் மூலம் அவ்விடம்
மலையகப் பகுதிகளில் ன்டும். மலையக மக்களின் இன
ஏற்பச் செறிவாக வாழும் தது 20 பிரதேச சபைகளாவது ன்டும்.
மக்கள் செறிவாக வாழும் ன், கொட்டகலை, டிக்கோயா இது ஒரு மாநகர சபை உருவாக்
சியல் பிரதிநிதித்துவமுறையில் லும், மாகாண சபை அடிப்படை சி நிறுவன அடிப்படையிலும்

Page 81
60
3.6
மலையகம் சமகால அரச
மலையகத் தமிழ் வத்தில் குறைபா கின்றன. இந்த நி புவியியல் மற்றும் பராபட்சங்களும் அம்மக்கள் ஏ:ை நீரோட்டத்துடன் இ
மலையகப் பகு
நகரங்களைப் புதி படுத்தலாம். அ6ை
மஸ்கெலியா
பொகவந்தலா
சாமிமலை
பூண்டுலோயா
புசல்லாவ
இராகலை
உடப்புசல்லா6
LJóf600 ஹாலிஎல

சியல் அரசியல் தீர்வு
மக்களின் அரசியல் பிரதிநிதித்து டுகளும், பராபட்சமும் காணப்படு லைம அவர்களின் சனத்தொகை இனத் தனித்துவ அடிப்படையில் , குறைபாடுகளும் நீக்கப்பட்டு னய மக்களைப் போல் தேசிய இணைக்கப்பட வேண்டும்.
நதிகளில் காணப்படும் சில
யெ நகர சபைகளாகப் பிரகடனப்
)JULJIT6)/60 .
Γ6)Ι

Page 82
அத்தியாயம் - 6
இலங்ை
d5LLGö) D தமிழ்ம இ
1. மாவட்ட, பிரதேசச் செயல மக்களுக்குக் காட்டப்படு
உலகின் எந்த ஒரு நாட்டிலு பதற்காக நிருவாக மாவட்டங்கள் படுகின்றன. இந்த நிருவாக அலகுக! அந்நாட்டில் வாழும் இனங்கள் மற்றுப் நிலைமைகளை கருத்திற் கொண் படுகின்றன. மேற்படி காரணிகள் கார் காலத்துக்குக் காலம் மாற்றியமை இலங்கையிலே நிருவாக அை மாகாணங்கள், மாவட்டங்கள், பிர அலுவலர் பிரிவுகள் என்று பிரிக்கப் 9 மாகாணங்களும், 25 மாவட்டங்க 301 பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளு காணப்படுகின்றன. இந்த சகல அலுவலர் பிரிவுகள் எல்லாம் புவி அடிப்படையில் நிருவாக அலகு

கயின் நிருவாகக் ப்பும் மலையகத் க்களுக்கெதிரான
ன பாரபட்சமும்
Dகங்களில் மலையக
ம் பாரபட்சம்
ம், நாட்டை இலகுவாக நிருவகிப், நிருவாக அலகுகள், ஏற்படுத்தப் ள் சனத்தொகை, புவியியல் அமைப்பு, ) பல்வேறு சமூக, கலாச்சார அரசியல் டு பல்வேறு அலகுகளாக வகுக்கப்rணமாக இந்த நிருவாக அலகுகளும் க்கப்பட்டும், கூட்டப்பட்டும் உள்ளன. மப்பை எடுத்தால் பிரதானமாக தேசச் செயலாளர் பிரிவுகள், கிராம பட்டுள்ளன. இதன் படி எமது நாட்டில் ஞம் (மாவட்ட செயலாளர் பிரிவுகள்) ம் 13913கிராம அலுவலர் பிரிவுகளும் மாகாண, மாவட்ட, பிரதேச கிராம யில் எல்லை, சனத்தொகை, இன களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும்,

Page 83
62 மலையகம் சமகால அ
இப்பிரிவுகள் பல்வேறு இன, சமூக, அ உள்ளன. ஆகவே தான் இன்று நி பரவலாக்கலும் இணைக்கப்பட்டுள் நடைமுறைப் படுத்தும் கட்டமைட் உள்ளது.
நிருவாகப் பிரிவுகளும் அத6
இந்த நிருவாகப் பிரிவுகள் ே உருவாக்கப்பட்டாலும் இந்த கார சனத்தொகை அதிகரிப்பு, நிர்வாக வாழுகின்ற நாடான படியால் காலத் மாவட்டங்கள், பிரதேசச் செயலாளர் அதிகரித்து வந்துள்ளன. (உ+ம் மாவட்டமும், வன்னிமாவட்டமும் தா மன்னார், முல்லைத்தீவு, கிளிநொச் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. சனத்ெ அரசாங்க சேவைகளை மக்களு 1990ஆம் ஆண்டுவரை 4000 ஆக இ ஆக அதிகரிக்கப்பட்டன.
ஆகவே இந்த நிருவாக அலகு மேற்கொள்வதோடு, மாத்திரமல்லா வசதியாக அமைந்துள்ளது. இலங் பிரிவுகள், நிர்வாக மாவட்டங்கள் பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகள். மாவ என்பவற்றை கீழ்க் காணும் அட்டவ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
பும்சங்களைப் பிரதிபலிப்பனவாகவும் நவாகபரவலாக்கலுடன், அதிகாரப் ளது. அதிகாரப்பரவலாக் கத்தை
பாகவே நிர்வாகப் பரவலாக்கல்
ன் முக்கியத்தவமும்
மேலே காட்டிய காரணங்களுக்காக ணிகளின் தாக்கம் காரணமாகவும் வசதி மற்றும் இது ஒரு பல்லினங்கள் துக்குக் காலம் இந்த மாகாணங்கள், பிரிவுகள், கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் b) ஆரம்பத்தில் வடக்கில் யாழ் ான் இருந்தன. ஆனால் படிப்படியாக சி ஆகிய மாவட்டங்கள் வடக்கில் தாகை வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மற்றும் க்கு நேரடியாக வழங்குவதற்காக }ருந்த கிராம அலுவலர் பிரிவு 13913
தகள் அரசின் நிர்வாக கடமைகளை மல் இந்த மக்களை நிர்வகிப்பதற்கு கையின் தற்போதைய மாகாணப் மாவட்டச் செயலாளர் பிரிவுகள், ட்ட அடிப்படையிலான சனத்தொகை ணைக் காட்டுகிறது.

Page 84
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைய
9 Lehi
மாவட்டச் செயலாளர் பிரிவுகளும்
சனத்தொகை மாகாணம் (ஆயிரங்களில்) LDT
2001
மேல் கொழு மாகாணம் 536 கம்பஹ களுத்
மத்திய கண்டி цртаѣт600тüb 245 மாத்த நுவரெ
தென் காலி மாகாணம் 2277 LDITg525 அம்பா
6)IL 042 யாழ்ப் மாகாணம் கிளிெ மன்னா முல்ை வவுனி
கிழக்கு 1415 மட்டக் மாகாணம் அம்பா திருகே
வடமேல் 2157 குருநf மாகாணம் புத்தல்
வடமத்திய 1143 95/UI LDITablT600TLD பொல
96I6)IT 1171 Lugbl60){ மாகாணம் மொன
சப்ரகமுவ 1788 இரத்த மாகாணம் கேகா
09 18732
மூலம் : சனத்தொகை விபரம் 2001ம் பெறப்பட்டது. இலங்கை கி புள்ளிவிபரவியல் திணைக்கள் 1996ஆம் ஆண்டு.

கத் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 63
ணை 1
பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளும்
மாவட்டம் பிரதேச வட்டம் (ஆயிரங்களில்) செயலாளர்
2001 îrfa
ம்பு 2234 10 DMT 2066 13
துறை 1061 11
1273 18
60)6Τ 442 II
"6a5u JIT 700 05
991 16
றை 761 14 ந்தோட்டை 525 II
பாணம் 491 14 நாச்சி 127 4. rj. 152 5 லத்தீவு 122 4. LLUIT 150 12
களப்பு 486 17 றை 589 11 5T600TLD60)6) 340 27
கல் 1452 16
Tüb 705 21
ாதபுரம் 747 6 நறுவை 396 14
T 775 IO
ாராகலை 396 16
தினபுரி I008 10
6O)6) 780 10
25 18732 301
ஆண்டு மத்திய வங்கி அறிக்கையில் rாம அலுவலரப் பிரிவு- சனத்தொகை நிதி திட்டமிடல் அமைச்சின் வெளியீடு

Page 85
64
மலையகம் சமகால அ
இனத்தொகை செரின் அடிப்படை
மலையக தமிழ் !
தேச செயலகம் ம.த தொகை
வலிவியா
1,41044 1,444
அப்பகமுவ நுவரேலிய கொத்மலை கைiயவை
தங்கதன்கொக்க
197 11
1.மை
தொலிசா LMாகது
க்க்க:
1717 1:21 1844ார் 14801 111ாய 1811
074
இசை பய்ய
மதுஷா வெளியட பண்டாரவளை
15. 11. 16.
16 17.
பண்பாக கோரக |
1116
ய உடபமாயாத்த தெல்தொட்ட கங்காக்க கோல
11 கங்கக்கல கோரல்
18. 11.
சs
10.
இாக்கியாபுரி
11. 1.
காக்தினார் கொடங்காயை பலாங்கொட நக்புல்கிய
1117 1711 Tாடி 111
24. சோலை
யட்டியாந்தொட்டை 10947 கெகாண்ட
40 கெரகபாகக
7. மாக்களும்
2.
கரத்தோட்டை 2க்குவப் நாத்தளை
த.
107
மூலம்: 2001ம் ஆண்டு ஜனத்தொகை கனிமம்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
டயில் பிரதம செயலக பிரிவுகளில்
மக்களின் பரம்பஸ்
க - - அ
/-
---
ப்பீடு, புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்

Page 86
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைய3
மலையகத் தமிழ் மக்களும்
தொடர்பான பிரச்சனைகளும்
இந்த நிருவாக அலகுகள் இ தொடர்பான அம்சங்களைக் கண்கிே புறக்கணிக்கப்பட்டுள்ளன. மலை சனத்தொகையில் கிட்டத்தட்ட 15 மாகாணம் என்ற அடிப்படையில் மதி மாகாணங்களிலும், நுவரெலியா, பதுை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் மற்று செயலாளர்கள் பிரிவுகளிலும் வாழ்கி மொழி மூலம், அவர்கள் பெரும்பான் நிருவாக பிரிகளும் இயங்கவில்லை தமிழ் மக்கள் நுவரெலியா மாவட்டத் மாவட்டத்தில் சகல நிருவாகமும் டெ நடக்கின்றது. தமிழ் மாவட்ட ச்ெ முழுவதுமே மலையக மாவட்டங்கள் இம்மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்து மன்றி 13913கிராம அலுவலர்களி சமூகத்தைச் சாந்தவர்களாக விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப கீழக்காட்ட நிருவாகப் பிரிவுகளும் ஏற்படுத்த தற்போது மலையக மாவட்டங்களின் விகிதாசாரத்திற்கேற்ப பிரதே அலுவலர்களோ அல்லது அரசாங்க பெற்றிருக்கவில்லை.

த் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 65
நிருவாகப் பிரிவுகள்
ந்நாட்டில் உள்ள பல்லின சமூகம் லெடுக்காத படியால் சில சமூகங்கள் பகத் தமிழ் மக்கள் இந்நாட்டின் இலட்சம் பேர்களாவர். அவர்கள் த்திய, ஊவா,சப்பிரகமுவா ஆகிய ளை, இரத்தினபுரி, கண்டி, மாத்தளை, பம் 15க்கு மேற்பட்ட பிரதேசச் ன்ெறனர். ஆனால் இம் மக்கள் பேசும் மையாக வாழும் பகுதிகளில் எந்த ). யாழ்ப்பாணத்திற்கு அடுத்ததாக தில் கூடுதலாக வாழ்ந்தாலும், அந்த பரும்பான்மையினரின் மொழி மூலமே Fயலாளர் கிடையாது. இலங்கை ரில் ஒரு பிரதேசச் செயலாளர் கூட தும் நிலையில் இல்லை. அதுமாத்திர ல் இருநூறு பேர்கள் கூட இந்த இல்லை. இலங்கையின் இன டப்பட்டுள்ள அட்டவணைப்படி சகல 5ப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் * எந்தப் பகுதியிலும் அம்மக்களின் தசச் செயலாளர்களோ கிராம உத்தியோகத்தர்களோ நியமனம்

Page 87
66 மலையகம் சமகால
அட்டவ
இலங்கையின் இன விகிதாசார பிரிவுகளும் பிரதேசச் செயலாள
விதம்
O இன
இனங்கள் விகிதாச்சாரம்
சிங்களவர் 81.9 இ.தமிழர் 4.3 ம.தமிழர் 5. முஸ்லிம்கள் 8.0 மற்றவர்கள் 1.6 மொத்தம் 100.00
மூலம் : இன விகிதாசாரம் 2001 புள்ளிவி யாகத் கொண்டுள்ளது. இலங்: புள்ளிவிபர திணைக்கள நிதி ஆண்டு. மாவட்டச் செயலாளர் ட அலுவலர் பிரிவு என்ற புத்தகத்
ஆகவே இம்மக்களைத் தே கொள்வதற்கும் நிருவாகத்தி செய்வதற்கும், இம்மக்கள் மத்தியி ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு வேை கூறு இருக்கின்ற படியாலும' பி படுகின்றது.
இலங்கையின் சனத்தொை தமிழ் மக்களுக்கு மாவட்டச் செயல பிரிவுகளும் உருவாக்கப்பட வேண்
1. மூன்று இலட்சம் ம
மாவட்டம் என்ற அடிப் பகுதிகளில் வாழும் இருமாவட்டங்கள் உரு
2. இலங்கையில் 301 பிரே மேற்பட்ட பிரதேசச் ெ குறைந்த சனத்தொகை பிரிவுகளாகும். ஆகளே

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
பணை II
த்திற்கேற்ப மாவட்டச் செயலாளர் ர் பிரிவுகளும் அமைய வேண்டிய
மாவட்ட பிரதேச செயலாளர் பிரிவு செயலாளர் பிரிவு
I9 223
03 38
O 17
02 2
OO 02
25 301
பரத் திணைக்கள மதிப்பீட்டை அடிப்படைகை கிராம அலுவலர் பிரிவு- சனத்தொகை திட்டமிடல் அமைச்சு வெளியீடு 1996ஆம் பிரிவு என்பன 1996ம் ஆண்டு இலங்கை கிராம திலிருந்து பெறப்பட்டது.
நசிய நீரோட்டத்தோடு, இணைத்துக்ல் இம்மக்களுக்கும் பங்களிப்புச் லிருந்து மேற்படி பதவிகள் மூலம் பல ல வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடிய சாத்தியக் ன்வரும் சிபாரிசுகள் முன்வைக்கப்
க விகிதாசாரத்திற்கேற்ப மலையகத் |கப் பிரிவுகளும் பிரதேசச் செயலாளர்ப் ாடும்.
]லையக மக்களுக்கு ஒரு நிருவாக
படையில் மத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவ மலையத் தமிழ் மக்களுக்காக
நவாக்கப்பட வேண்டும்.
தேசச் செயலாளர் பிரிவுகளின் 50ற்கு செயலாளர பிரிவுகள் 35,000 பேருக்கு கயைக் கொண்ட பிரதேசச் செயலாளர் வமலையகத் தமிழ் மக்களுக்கு 25000

Page 88
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைய.
35,000 பேருக்கு இடைப்ப புதியப் பிரதேசச் செயல வேண்டும்.
நுவரெலியா - கண்டி -
மாத்தளை
பதுளை
இரத்தினபுரி - மொத்தம் -
1 1 1
o 3 8 3 3
மாவட்டச் செயலாளர் நியமனத்திற்கு பொருத்தி உத்தியோகத்தர்கள் ம இல்லா விட்டால' ஸ்ரீல உத்தியோகத்தர்கள் மூ செய்ய வேண்டும். குறிப் சேவைக்குள் அவர்க ஏற்பாடுகள் செய்ய வேன மலையகப் பிரதேசங்க செயலாளர் பிரதேசச் ெ தமிழ் மக்கள் மத் தி கொள்ளப்படுதல் வேண்
4.
2. மலையகத் தமிழ் மக்கள் நியமனம் தொடர்பாக நில்
மலையகத் தமிழ் மக்களுக்கு வழங்குவது தொடர்பாக 1977ஆம் ஆ இது 1999ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதத் யுள்ளது. கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசா பதுளை மாவட்டத்திற்கு 32 கிராம உ மாவட்டத்திற்கு 69 கிராம உத்தி கிராம உத்தியோகத்தர்கள் நியமி. கட்சி, 1977ஆம் ஆண்டிலிருந்து 199

கத் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 67
ட்ட சனத்தொகையைக் கொண்ட 19 எளர் பிரிவுகள் உருவாக்கப்படுதல்
IST A S IV N
III
கள், பிரதேசச் செயலாளர்கள், தமான ஸ்ரீலங்கா நிருவாக சேவைதர லையகத் தமிழ் மக்கள் மத்தியில் ங்கா நிருவாக சேவை அல்லாத லம் அந்த பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு பிட்ட கால எல்லைக்குள் நிருவாக நள் உள்வாங்கப்படுவதற்கான ன்டும்.
களில் உருவாக்கப்படும் மாவட்டச் சயலாளர் பதவிகளுக்கு மலையகத் யிலிருந் தே ஆள் சேர்ப்பு மேற் . டும்.
நம் கிராம உத்தியோகத்தர் 9வும் பாரபட்சங்களும் 5 கிராம உத்தியோகத்தர் நியமனம் பூண்டிலிருந்து பேசப்பட்டு வந்தாலும், நம் முதலாம் திகதி தான் நனவாகி ப்தங்களுக்குப் பிறகுதான், அதுவும் உத்தியோகத்தர்களும், நுவரெலியா 'யாகத்தர்களுமாக, மொத்தம் 101 க்கப்பட்டுள்ளனர். ஐக்கிய தேசியக் 4ஆம் ஆண்டு வரை 17 ஆண்டுகள்

Page 89
68
மலையகம் சமகால அர
இ.தொ.கா மற்றும் ஐ.தே.கட்சியின் தோட்டத் தொழிலாளர் யூனியனின் இருந்திருந்தாலும், அவர்களது ஆட்சி 15 இலட்சம் மலையகத் தமிழ் மக்கள் கூட நியமிக்கப்படவில்லை. உத்தி உதவி கிராம அபிவிருத்தி உத்தி உத்தியோகத்தராகவும், இன் உத்தியோகத்தராக (SSO) இருந்து நியமனம் பெற்றவர்களாவர். ஆனால் முன்னணியின் ஒரு பாராளுமன்ற உறு முன்னணி ஆட்சியதிகாரத்திற் மலையகத்திற்கு தமிழ் கிராம உத் கங்கள், உருவாக்கப்பட வேண்டும் முன்வைக்கப்பட்ட போது அது கொள் அதன் ஒரு பகுதி கிராம உத்தியோக முதல் நியமனம் கிடைத்துள்ளது. இது இந்த கிராம உத்தியோகத்தர் நிய அதுவாகும்.
2001ஆம் ஆண்டு மத்திய வங் மொத்த சனத்தொகை கிட்டத்தட்ட மொத்தம் 25 நிர்வாக மாவட்டங்கள் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. மேற்ப பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளுப் பிரிவுகளும் இயங்குகின்றன. இந்; எண்ணிக்கை 77ஆம் ஆண்டுக்குப் பி இலங்கையில் கிராம உத்தியோகத்தர் மாகவே இருந்தது. ஆனால் இன்று இ மலையகத் தமிழ் மக்களை பொறுத்து பங்களிப்பு வழங்கப்படவில்லை.
இலங்கையில் சராசரியாக 1 களுக்கு ஒரு கிராமசேவகர் எ உத்தியோகத்தர் நியமனம் வழ இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மலையக மேற்பட்ட கிராம உத்தியோகத்தர் ஆனால் இதுவரையிலும் முழு மா சப்ரகமுவமாகாணங்களிலும் நுவெ

சியல் அரசியல் தீர்வு
தொழிற்சங்கமான லங்கா தேசியத் ஆதரவோடு ஆட்சியதிகாரத்தில் சிக்காலத்தில் முழு மலையகத்திலும் சார்பாக ஆறு கிராம அலுவலகர்கள் யோகத்தர்களில் ஒருவர் (ARDO) நியோகத்தராக இருந்து, கிராம னுமொருவர் விசேட சேவை து, கிராம உத்தியோகத்தராகவும் > 1994ஆம் ஆண்டு மலையக மக்கள் றுப்பிணரின் பங்களிப்பால் பொதுஜன கு வந்தபோது அக்கட்சியால் தியோகத்தர்கள், பிரதேசச் செயல மென்றே ஆறு அம்சக் கோரிக்கை, பகைரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, த்தர்களுக்கு 1999ஆம் ஆண்டுதான் 1 இன்று பலவிதமாக பேசப்பட்டாலும் பமனம் வழங்கப்பட்டதன் பின்னணி
பகியின் அறிக்கைப்படி இலங்கையில் _ 18732000 பேராகும். இலங்கையில் ர் அல்லது 25 மாவட்டச் செயலாளர் டி 25 நிருவாக மாவட்டங்களில் 301 ) 13913 கிராம உத்தியோகத்தர் த கிராம உத்தியோகத்தர்களின் றகே கூடுதலாக அதிகரிக்கப்பட்டது. தர் பிரிவு 1980களில் கிட்டத்தட்ட 4000 இது பலமடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டாலும் தவரையில் இன்றும் அவர்களுக்குரிய
250 பேருக்கு அல்லது 250 குடும்பங் என்ற அடிப்படையிலேயே கிராம ழங்கப்படுகின்றது. இதன் படி 15 கத்தமிழ் மக்களுக்கு ஆயிரத்திற்கும் கள் நியமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். லையகத்திற்கும், மத்திய, ஊவா, ரலியா, பதுளை, இரத்தினபுரி, கண்டி,

Page 90
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைப்
மாத்தளை போன்ற மலையக மாவட மக்கள் சார்பாக 101 கிராம உத்; பட்டுள்ளனர். ஆகவே மலையகத் வரையில் அவர்களில் யார் எக்கட்சி என்பதை விட மலையகத் தமிழ் ம கிடைத்ததை போன்று கிராம உ செயலாளர், மாவட்டச் செயலாள சிந்திப்பதே பிரதானமாகும். ஆகவே கேற்ப கிராம உத்தியோகத்தர் அவர்கள் பேசும் மொழி மூலம் தோட் மக்கள் வாழும் பகுதிகளில் நடவ. தடையாக உள்ளது. இது அடிப்படை மீறும் அடிப்படை உரிமை மீறலாகும்
கிராம உத்தியோகத்தர் பத
இந்த கிராம உத்தியோகத்த பல்வேறு பெயர்களில் நடைமு பிரித்தானியர் அறிமுகப்படுத்திய . இன்றைய புதிய நடைமுறையில் பிர உத்தியோகத்தர் பதவி முறை கா6 தமிழ் மக்களைப் பொறுத்தவரைய இந்த கிராம சேவகர் முறை தோப் அதற்குப் பதிலாக தோட்டத்துரை பதவியுட்பட, அரசாங்கத் திணைக். பகுதிகளில் பிரதிநிதித்துவப்படு பிரித்தானிய ஏகாதிபத்தியவாதி தோட்டங்களை இணைக்காமல் பி அவர்களைக் கூலிகளைப் போல் இன்று அவ்விதம் அடிமைகள் போல், பொது நிருவாக முறையின் கீழ் . தேசிய நீரோட்டத்திலிருந்து பிரிக்
கிராம உத்தியோகத்தர்கள் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர். களுக்குச் சமமான அதிகாரம் கெ இயங்கும் தேசிய மட்டத்திலான அர

கத் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 69
டங்களில் வாழும் மலையகத் தமிழ் நியோகத்தர்கள் தான் நியமிக்கப்
தமிழ் தலைவர்களை பொறுத்தயெமனங்களை பெற்றுக் கொடுத்தது, க்களுக்கு ஏனைய இனங்களுக்குக் த்தியோகத்தர், மற்றும் பிரதேசச் [ பதவி கிடைத்துள்ளனவா என்று இவ்விதம் மக்களின் சனத்தொகைக் நியமனம் மேற்கொள்ளப்படாதது மட்டத்தில் அல்லது மலையக தமிழ் டிக்கைகளை மேற்கொள்ளுவதற்கு யில் அம்மக்களின் மொழியுரிமையை
பியின் முக்கியத்துவம்
மர் பதவி மிக ஆரம்ப காலந்தொட்டே றையிலிருந்து வந்துள்ளது. பின் கச்சேரி முறையிலும் நிலவி வந்தது. தேசச் செயலக அமைப்பிலும் கிராம ணப்படுகின்றது. ஆனால் மலையகத் பில் பிரித்தானியர் காலத்திலிருந்தே ட்டப்புறங்களில் புகுத்தப்படவில்லை. மாரே இந்த கிராம உத்தியோகத்தர் களங்களை தோட்டத்தில் மலையகப் த்தும் முகவர்களாக இயங்கினர். கள் ஒரே நிருவாக முறையின் கீழ் ரித்தாளும் தந்திரோபாயத்திலேயே , அடிமைகளைப் போல் நடத்தினர். நடத்தப்படாவிட்டாலும் இலங்கையின் அவர்கள் கொண்டுவரப்படவில்லை. கப்பட்டுள்ளனர். - இலங்கையின் நிருவாக முறையிலே களாவர்.பொலிஸ் உத்தியோகத்தர் எண்டவர்கள். அவர்கள் கொழும்பில் சாங்க இயந்திரத்தை கிராம, தோட்ட

Page 91
70 மலையகம் சமகால அ
மட்டத்திலே இணைக்கின்றார்க நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட அவர்கள் ஊடாகவே தொடர்பு ெ தோட்டங்கள் இதிலிருந்து முழுபை எனவே இவர்கள் மலையகத் கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையிே பட்டுள்ளார்கள். இந்தத் தோட்டப் சதவீதமாக வாழ்கின்றார்கள் எ6 நிலைமை இப்படி இருக்குமா என்று ச ஆகவே இவ்விதம் முக்கியத்துவம் அடிப்படை நிருவாக அலகு முறைை ஏன் தயக்கம் காட்டுகின்றது?
மேலும், இந்நாட்டின் பிரத உத்தியோகத்தர் மூலமே மேற்கெ கணிப்பீடு, பொருளாதாரத் தகவல் ே கிராம மட்டத்திலான காணி விடயங்க வாக்காளர் இடாப்புதயாரித்தல், தெ பத்திரங்கள் சிறுசிறு தகராறுகள் எ களாலேயே கையாளப்படுகின்றன பிரதான நிறைவேற்று உத்தியோகத் (அரசாங்க அதிபர்) பிரதேசச் செயல பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் கிராம, ே கிராம உத்தியோகத்தராவார். ஆ வாய்ந்த இந்த நியமனம் வழங்குவத ஏன் அக்கறை எடுக்கவில்லை? மை கூறிக கொள்பவர்கள்’ இதயசுத் எடுக்கவில்லை. ஏன் எடுப்பதில்லை?
மாவட்ட ரீதியில் கிராம உத்
இந்த கிராம உத்தியோகத்த தெளிவாக விளங்கிக் கொள்வதற்க வாழும் மாவட்டங்களையும், ஏனை பார்ப்பதன் மூலம் இதனை மேலும் ெ மூன்றாவது அட்டவணையில் (1 மாவட்டங்களிலும் அதன் சனத்தெ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ள். சகல அமைச்சுக்களும் ஏன் ஜனாதிபதியும் கூட நாட்டு மக்களை காள்ள வேண்டியுள்ளது. ஆனால், 2யாக அந்நியப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ் மக்கள் என்ற இனவாதக் லயேஇவ்விதம் அந்நியப்படுத்தப்பகுதிகளில் சிங்கள மக்கள் 80 ன்று எடுத்துக் கொள்வோம். இந்த ஈற்றுச் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். வாய்ந்த கிராம மட்டத்திலான ஓர் >ய நடைமுறைப்படுத்துவதில் அரசு
ானமான பல விடயங்கள் கிராம ாள்ளப்படுகின்றன. சனத்தொகைக் சேகரிப்பு, வருமான உறுதிப்படுத்தல், கள், அடையாள அட்டை வழங்குதல், ாழில்கள் பெறுவதற்கானநற்சாட்சிப் ன்பன இந்த கிராம உத்தியோகத்தர் . மற்றும் மாவட்ட நிருவாகத்தின் த்தரான மாவட்டச் செயலாளரையும் ாளரையும் (உதவி அரசாங்க அதிபர்) தோட்டமட்ட, அரசாங்கப் பிரதிநிதி ஆகவே, இவ்விதம் முக்கியத்துவம் நில் மாறி மாறி வந்த அரசாங்கங்கள் லயக மக்களின் தலைவர்கள் என்று தியோடு உறுதியான நடவடிக்கை
தியோகத்தர்கள் பிரிவு
5ர்கள் நியமனம் தொடர்பாக மேலும் 5ாக நாம் மலையகத் தமிழ் மக்கள் ாய மாவட்டங்களையும் ஒப்பிட்டுப் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம். 11) இலங்கையின் 25 நிருவாக ாகைக்கேற்ப எத்தனை பிரதேசச்

Page 92
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைய
அட்டவை
மாவட்டச் செயலாளர் பிரிவு -
கிராம உத்திே
மாவட்டச் சனத்தொ:ை
செயலாளர் பிரிவு ஆயிரங்களில்
2001
1. கொழும்பு 2164
2. கம்பஹா 1608
3. களுத்துறை 997
4. கண்டி 1340
5. மாத்தளை 451
6. நுவரெலியா 56
7. காலி 1019
8. மாத்தறை 842
9. அம்பாந்தோட்டை 554
10. யாழ்ப்பாணம் 916 11. கிளிநொச்சி 119
12. மன்னார் 144
13. வவுனியா 126
14. முல்லைத்தீவு 106
15. மட்டக்களப்பு 471
16. அம்பாறை 540
17. திருகோணமலை 343
18. குருநாகல் 1528
19. புத்தளம் 655
20. அனுராதபுரம் 783
21. பொலநறுவை 343
22. பதுளை 770
23. மொனராகலை 384
24. இரத்தினபுரி I006
25. கேகாலை 778
மொத்தம் 18,548
மூலம் : பிரதேசச் செயலகங்களுக்கான OF SRI LANKA g60īgjöG35/T60p #5

கத் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 71
6OOT - III
பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு -
பாகத்தர் பிரிவு
5 பிரதேசச் கிராம
செயலாளர் பிரிவு உத்தியோகத்தர்
îrfa
10 558
13 177
762
18 II88
11 545
05 427
16 896
14 650
576
14 441
04 95
O5 153
04 102
O5 127
12 334
17 81
11 230
27 1610
I6 548
2 694
06 290
14 532
IO 319
I6 575
10 573
30 13,913
г бицjlasтLI, GRAMA NILADHARI DIVISIONS ணிப்பீடு - 2001 புள்ளிவிபரத் திணைக்களம்.

Page 93
72
மலையகம் சமகால அ
செயலாளர் பிரிவுகள், எத்தனை கிரா என்பன காட்டப்படுகின்றது. இலங் மத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவ ஆகி கண்டி, மாத்தளை ஆகிய மாவட்ட ஆகிய சப்பிரகமுவ மாகாண மாவட் ஆகிய ஊவா மாகாண மாவட்ட மாவட்டங்களிலும் குறிப்பிட்டத்தக்க
மலையக மாகாணங்களி மாகாணங்களில் மாத்திரம் கிட் தமிழர்களும், வெளி மாகாணங்கள் மேற்பட்ட மலையகத் தமிழர் க நுவரெலியா மாவட்டத்தில் மாத்திர தமிழர்கள் அதாவது மலையகத்தமி ஆனால் இந்த மூன்று மாகாணங்களி திகதி வரை ஆறுத் தமிழ் கிரா புரிந்தார்கள் என்பது மிகவும் கசப்ப முழு மலையகத்துக்கும் அதான் மாகாணங்களில் வாழும் மன வழங்கப்பட்டுள்ள கிராமசேவகர் குறைவானதாகும்.
கிராம உத்தியோகத்தர் நிய
மலையகத் தமிழ் மக்கள் இ பேர் வரை வாழ்கின்றனர். அவர்க மத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவ என்ற
அடிப்படையில் நுவரெலியா, பதுை ஆகிய மாவட்டங்களிலுல் கூடுதல் மாகாணங்களிலும் பரந்தும் வாழ்கி என்ற அடிப்படையில் எடுத்தால், 13 பரந்தும் காணப்படுகின்றனர். உத்தியோகத்தர்கள' பிரிவுகள் மலையகத் தமிழ் மக்களைப் பிரதி
இலங்கையில் இனவிகிதாசா காட்டப்பட்டுள்ள அட்டவணை இர பிரிவுகளும் கிராமச் சேவகர் பிரிக்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ம சேவகர் பிரிவுகள் காணப்படுகின்ற கையில் மலையகத் தமிழ் மக்கள். ய மாகாணங்களிலும் நுவரெலியா, டங்களிலும் இரத்தினபுரி, கேகாலை டங்களிலும் பதுளை, மொனராகலை ங்களிலும் கூடுதலாகவும் ஏனைய த அளவும் வாழ்கின்றனர்.
ல் மத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவ டத்தட்ட 10 இலட்சம் மலையகத் ளில் கிட்டத்தட்ட 5இலட்சத்துக்கும் ளும் பரந்துபட்டு வாழ்கின்றனர். ம் கிட்டத்தட்ட 4 இலட்சம் மலையகத் ழெர்களில் 1/3 பங்கினர் வாழ்கின்றனர். லும் கடந்த 1999 ஓகஸ்ட் மாதம் 1 ஆம் ம உத்தியோகத்தர்களே கடமை என உண்மையாகும். இப்போதும் கூட வது மத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவ லெயகத் தமிழ் மக்களுக்காக நியமனம் கிட்டத்தட்ட 200க்கும்
மனமும், இனவிகிதாசாரமும்
ந்த நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 15 இலட்சம் ள் மாகாணம் என்ற அடிப்படையில் மாகாணங்களிலும் மாவட்டம் என்ற ள், இரத்தினபுரி, கண்டி, மாத்தளை, லாகவும் ஏனைய மாவட்டங்களிலும் ன்றனர். பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவு > பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவுகளில்
இலங்கையில் 13,913 கிராம ரில் 107 கிராமசேவகர்கள் தான் நிதித்துவப்படுத்துகின்றனர். ரத்துக்கேற்ப நோக்கினால் கூட கீழ்க் ண்டின் படி பிரதேசச் செயலாளர் வுகளும் அமைந்திருக்க வேண்டும்.

Page 94
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைய
ஆனால் தற்சமயம் மலையகப் ட நிறுவனங்களிலும் பெரும்பான்ை கூடுதலாக உள்ளனர். கிராம சேவகர் காணப்படுகின்றது இது வேண்டுமெ ஆகும்.
அட்டவை
இலங்கையின் இன விகிதாசா பிரிவுகள் அமைய
இனங்கள் இனவிகிதாசாரம் 2
சிங்களவர் 8
இ.தமிழர் ம.தமிழர் முஸ்லிம்கள்
மற்றவர்
| மொத்தம் 10.
மூலம் : இன விகிதாசாரம் 2001 புள்ளி கொண்டுள்ளது. இலங்கை கிராம திணைக்கள நிதித்திட்டமிடல் அ
நவரெலியா மாவட்டமும் கிர நியமனமும்
இலங்கையில் ஆகக் கூடுதல என்ற அடிப்படையில் யாழ் மாவட்டத் தமிழ் மக்கள் வாழ்கின்றார்கள் பெயர்ந்திருந்தாலும் அங்கு உத்த 6இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர் நுவரெலியா மாவட்டத்திலேயே கூடு இலட்சம் தமிழர்கள் வாழ்கின்றார் மலையகத் தமிழ் மக்களாவர்.
நுவரெலியா மாவட்டத்தில் ஆண்டு சனத்தொகைக் கணிப்பீட்டின் இதில் சிங்கள மக்கள் 294,753 பே மலையகத் தமிழ் மக்களும். வடக

கத் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 73
பிரதேசங்களில் சகல அரசாங்க ம சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களே நியமனத்திலும் இந்த நிலைமையே ன்றே திட்டமிட்ட உரிமைப்பு பறிப்பு
GOOT - IV
ரத்திற்கேற்ப கிராம அலுவலர்
வேண்டிய விதம்
2001 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு
1.9 10.295
4.6 1753
5.1 765
8.0 987
0.4 113
0.0 13,913
விபர மதிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் ) அலுவலர் - சனத்தொகை புள்ளி விபரத்
மைச்சு வெளியீடு 1996ஆம் ஆண்டு.
ாம உத்தியோகத்தர்
ாகத் தமிழ் மக்கள் வாழும் மாவட்டம் திலேயே 6 இலட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட யுத்தம் காரணமாக பலர் புலம் நியோக பூர்வமாக வாழும் மக்கள் களாகும். அதற்கடுத்தபடியாக தலான தமிழ் மக்கள் கிட்டத்தட்ட 4 கள் அதில் 3 1/2 லட்சம் மக்கள்
மொத்த சனத்தொகை 2001ஆம் ண் அடிப்படையில் 700083 பேர்களாவர். ர்களாவர். தமிழ் மக்கள் அதாவது கிழக்குத் தமிழ் மக்களும் 391,853

Page 95
74
அட்டவணை - V நுவரெலியா மாவட்டம் சனத்தொகையும் அதற்கேற்ப அமைய வேண்டிய கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவும்
பிரதேச
சனத்தொகை செயலாளர் பிரிவு
மொத்.
சிங்களவர்
தமிழர்
சோனகர்
தற்போது
ஏனையோர்
துள்ளகிராம
உத். பிரிவு
நியமிக்கப்பட வேண்டிய தமிழ் கிராம உத். பிரிவு
122
நுவரெலியா
20,6944
43497
156820
5850
777
46
மலையகம் சமகால்
அம்பகமுவ
202442
44600
152826
4524
482
48
113

கொத்மலை
96280
49488
40457
6216
119
வலப்பன்னை
106850
68107
37870
823
50
117
) அரசியல் அரசியல் தீர்வு
ஹங்குரன்கெத்த
87577
75544
12858
144
3/
128
10
மொத்தம்
700083
280236)
400831
17557
1459
427
312
மூலம் : பிரதேசச் செயலாளர் அடிப்படையில் சனத்தொகை விபரமும் தற்போதுள்ள உத்தியோகத்தர் பிரிவும் 93ஆம் ஆண்டு
வெளியிடப்பட்ட கொள்கைத் திட்டமிடல் அமைச்சின், "பிரதேசச் செயலகங்களுக்கான வழிகாட்டி" என்ற நூலிலிருந்து பெறப்பட்டது. சனத்தொகை 2001 ஆம் ஆண்டு சனத்தொகை கணிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

Page 96
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலைய
பேர்களாவர். இங்கு நுவரெலியா ம மாதம் முதலாம் திகதி வரை ஆறு ; கடமை ஏற்றிருந்தனர். தற்போது கிட் 75 பேர் கிராம சேவகர்களாக நியமன ஓகஸ்ட் 1 ஆம் திகதி நியமிக்க கடமையாற்றிய ஆறு பேரையும் இசை தொகையாகும். கீழே காட்டப்பட்டுள் அட்டவணை (-V) பிரதேசச் ெ சனத் தொகையையும், தற்போது எண்ணிக்கைகளையும் காட்டி நிற்பம் உத்தேசமாக எத்தனை கிராம உ வேண்டுமென்றும் குறித்து நிற்கின்ற
இவ் அட்டவணையை அ உத்தியோகத்தர் பிரிவு, தமிழ் மக் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது புலப்படும். 1 பிரிவிலும் அம்பகமுவ பிரதேசச் செய் கிட்டத்தட்ட 3 இலட்சம் பேர் வாழ்க கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளே முன்பு வழங்கப்பட்டிருந்தன. இவர்கள் சிங்கள கிராம உத்தியோகத்தர்க அடிப்படையிலும் மிகக் குறைந் ஹங்குராங்கெத்தவிற்கு 128 கிராம் பேரைக் கொண்ட நுவரெலியா பிரதே உத்தியோகத்தர் பிரிவுகளும் 197, பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவிற்கு 2 வழங்கப்பட்டுள்ளன. இது போலவே செயலாளர் பிரிவுகளுக்கும் அ சனத்தொகை குறைவாக இருந்தா உத்தியோகத்தர நியமனம் வழங் வலப்பனை, கொத்மலை பகுதிகளு கிராம உத்தியோத்தர் நியமனம் அ ஒப்பிடும் போது கிடைத்துள்ள பாரபட்சமாகவும் ஒரு மொழிச் காட்டுவதாகவுமே அமைந்துள்ளது பாரபட்சத்தை உணர்ந்து வெளிக்கெ இழைக்கப்பட்டுள்ள அநீதியை முழு

கத் தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 75
ாவட்டத்தில் மாத்திரம் 99 ஓகஸ்ட் தமிழ் கிராம உத்தியோகத்தர்களே டத்தட்ட நுவரெலியா மாவட்டத்தில் எம் பெற்றுள்ளனர். இந்த 75 பேரும் 99 ப்பட்ட 69 பேருடன் ஏற்கனெவே ணத்ததன் அடிப்படையில் பெறப்பட்ட ள் நுவரெலியா மாவட்டப் புள்ளிவிபர சயலாளர் பிரிவு அடிப்படையில் ள்ள கிராம உத்தியோகத்தர்கள் தோடு, மலையகத் தமிழ் மக்களுக்கு உத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட
து.
து. .
வதானிக்கும் ஒருவருக்கு கிராம க்கள் வாழும் பகுதிக்கு குறைவாக நுவரெலியா பிரதேசச் செயலாளர், பலாளர் பிரிவிலும் தான் தமிழ் மக்கள் தின்றார்கள். அங்கு முறையே 46,48 ஓகஸ்ட் மாதம் முதலாம் திகதிக்கு ரில் 6பேரைத் தவிர அத்தனை பேரும் ளே. அதுவும் சனத்தொகை என்ற த சனத் தொகையைக் கொண்ட D உத்தியோத்தர் பிரிவும், 203,807 தசச் செயலாளர் பிரிவிற்கு 46 கிராம 143 பேரைக் கொண்ட அம்பகமுவ 18 கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவும் கொத்மலை, வலப்பனை, பிரதேசச் ம்பகமுவ நுவரெலியாவை விட லும் பாரபட்சமான முறையில் கிராம கப்பட்டுள்ளது. ஹங்குரான்கெத்த, க்கு 100 சத வீதத்திற்கும் மேற்பட்ட ம்பகமுவ, நுவரெலியா, பகுதியோடு து. இது முழுமையான இனப் சிறுபான்மை இனத்தை ஓரம்.
மலையகத் தலைமைகள் இந்தப் நாணர வேண்டும். எமது சமூகத்திற்கு உலகமும் அறியச் செய்ய வேண்டும்.

Page 97
76 மலையகம் சமகால அ
இதனை விடுத்து யார் கிராம பெற்றுத்தந்தது என்பது முக்கியமில்
LD உத்தியோகத்தர் 5'uJLIחש35 நிலைப்பாடு
மலையகத் தமிழ் மக்கள் இர இங்கு குடியேற்றப்பட்ட காலத்தி சேவையாற்ற கிராம உத்தியோகத் விடயம் அரை நூற்றாண்டுக்கு இலங்கையில் தேசியக் கட்சிகள் எ பூரில.சு.க. கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, லங்க மக்கள் விடுதலை முன்னணி போ பிரச்சினை தொடர்பாக ஒரு உறுதிய
முதன்முறையாக பொ.ஐ.மு. தமிழ் மக்கள் சார்பாக 101 பேருக்கு கிடைத்துள்ளது. ஆகவே ஐ.தே.க மலையகத் தமிழ் மக்கள் விடயங் உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம் தொட நிலைப்பாட்டைத் தெளிவுறுத்தாமல் இ பிரதான கட்சிகளும்மலையகத்தமிழ்ம உத்தியோகத்தர்களை நியமிப்பதில் ( குறிப்பாக தேசியக் கட்சியில் இரு தமிழ் தலைவர்கள் கூடுதலாக ஐ.தே.க தமது கட்சிக்குள் இதனை வலியுறுத்த ஆகவே இந்தப் பிரச்சினையை அதன் தலைவர்களும் உறுதியானநிை தேர்தலில் வெற்றி பெறக் கூட இது முக் பாரபட்சமின்றி வாக்காளர் இடாப்புகை இதுமுக்கியமானது. ஆகவே அதற்கு 6 மலையகத்தின் அரசியல் கட்சிகளும் ஸ்தாபனங்களும் அரச சார்பற்ற நிறுவ
1. மலையகப் பகு த க் உத்தியோகத்தர்கள் நி பதுளை, இரத்தினபு மாவட்டங்களில் மலைய

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
உத்தியோகத்தர் நியமனத்தை ib60Ꭷ6u.
Dனம் தொடர்பான
ந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு ல் இருந்தே இவர்கள் மத்தியில் தர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை. இந்த மேல் இழுப்பட்டுச் செல்கின்றது. ன்று சொல்லிக் கொள்ளும் ஐ.தே.க., கா சமசமாஜக் கட்சி, மக்கள் கட்சி, ன்ற கட்சிகள் அனைத்தும் இந்தப் பானநிலைப்பாட்டை எடுத்ததில்லை. ஆட்சியில்தான் 1999ஆம் மலையகத் த கிராம உத்தியோகத்தர் நியமனம் 1. எதிரக்கட்சியில் இருந்து கொண்டு கள் தொடர்பாக குறிப்பாக கிராம ர்பாக மெளனம் சாதிப்பதும்அவர்களது ருப்பதும் கண்டிக்கத்தக்கவை இரண்டு க்கள் மத்தியில் சேவையாற்ற அரசாங்க கரிசனை கொள்ள வேண்டும். நக்கும் தமிழத்தலைவர்கள், மலையகத் காவுக்கே ஒத்துழைப்பு வழங்கியவர்கள் ந வேண்டும். பத் தீர்க்க மலையகத் தமிழ் மக்களும், லைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும் அவர்கள் க்கியமான முன்நிபந்தனையாகும். இன )ளத் தமிழ்ப் பகுதியில் தயாரிப்பதற்கு ஏற்ப கீழே குறிப்பிட்டுள்ளநிலைப்பாட்டை தொழிற்சங்கங்களும் மற்றும் வெகுஜன னங்களும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
களி ல வழங் கப் படும் கவிரா ம யெமனமானது குறிப்பாக நுவரெலியா, ரி, கண்டி, மாத்தளை போன்ற பகத் தமிழ் மக்களின் சனத்தொகை

Page 98
இலங்கையின் நிருவாக கட்டமைப்பும் மலையகத்
05.
அல்லது குடும்ப எண அடிப்படையிலான அளவு கொண்டு கிராம உத்திே வேண்டும்.
அவ்விதம் நியமிக்கப்படும் : விதத்திலும் இரண்டாம் பட்ச (உ +ம்) பெரும்பான்மைய களுக்கு உதவுபவர் என் இருக்கக் கூடாது. மலையகத் தமிழ் மக்கள் கிராம சேவகர்கள் தேை செய்து அம்மக்களிலிருந்: பரீட்சையின் அடிப்படையில் வழங்கப்பட வேண்டும்.
தற்போது பிரதேசச் செய கிராம சேவகர் பிரிவுகை நிர்வாகஉள்நாட்டலுவர் பட்டுள்ள குழுவிற்கு மலை ஒருவர் நியமிக்கப்பட ே தலைவர்கள் அரசிடம் உ இதில் சிங்கள மக்கள் சார் முஸ்லீம் மக்கள் சார் பெற்றுள்ளனர். ஆனால் ம ஒருவரும் நியமிக்கப்பட தமிழர்கள் கண்டு கொள்ள நியமிப்பதில் தமிழ் பேசுே சமூகங்களைச் சார்ந்தவர் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள பதவியிலும் 4 பதவிக சார்ந்தவர்கள் ஒரு சில எ பெற்றிருப்பதாகத் தெரிகி
தோட்ட நிருவாகமும் அத விதத்திலும் கிராம உத்தி மேற் கொள்ளக் கூடாது. இ இதற்கு நிகரான நை படுவதில்லை.

தமிழ்மக்களுகெதிரான இனபாரபட்சமும் 77
ர்ணிக்கை மற்றும் பூகோள வு கோல்களை அடிப்படையாக யாகத்தர் நியமனம் வழங்கப்பட
கிராம உத்தியோகத்தர்கள் எந்த நிலையில் நியமிக்கப்படக் கூடாது பினை கிராம உத்தியோகத்தர் ற அடிப்படையில் நியமிப்பது
வாழும் பகுதிகளுக்கு எவ்வளவு வப்படுகின்றார்கள் என ஆய்வு து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டு அரசியல் தலையீடின்றி நியமனம்
பலகங்கள் உருவாக்குவதற்கும் ள மறு சீரமைப்பதற்கும் பொது கள் அமைச்சினால் நியமிக்கப்]யகத் தமிழ் மக்கள் சார்பாகவும் வண்டும். இதனை மலையகத் டனடியாக வலியுறுத்த வேண்டும் ர்பாகவும் வடகிழக்கு சார்பாகவும் பாகவும் பிரதிநிதிகள் இடம் ]லையகத் தமிழ் மக்கள் சார்பாக வில்லை. இதனை மலையகத் வும் இல்லை. கிராம சேவகர்களை வார் என்ற நிலைப்பாட்டில் மற்ற களைப் புகுத்த முற்படக் கூடாது ா 101 கிராம உத்தியோகத்தர்கள் ளை முஸ்லீம் சமூகத்தைச் வடகிழக்குத் தமிழர்களும் இடம்
Dġbl.
ன் உத்தியோகத்தர்களும் எந்த யோகத்தர்களுடைய கடமையை இலங்கையில் வேறு எப்பகுதியிலும் )டமுறைகள் கடைப்பிடிக்கப்

Page 99
78 மலையகம் சமகால அ
06. இவ்விதம் நியமிக்கப்
மலையகத் தமிழ் தேவைகளுக்காக நிய கடமைகளையும் தமி வேண்டும். இந்த கிராம செயலாளர்களோ அல் ஏனைய அமைச்சுகள் நிறுவனங்களோ சிங்க பிரதேசச் செயலகங்கள் அதற்கேற்ப தமிழ் உ வேண்டும்.
இலங்கையில் வாழும் பல்லே மட்டங்களிலும் நிருவாக செயற்பா மூலமே நடைபெறுகின்றன. நாடு உத்தியோகத்தர் பிரிவுகள் சனத்ெ ரீதியிலான அடிப்படையிலேயே உ மேற்பட்ட இந்த கிராம உத்தியே கோரிக்கையின் அடிப்படையிலும் உ தேவையைப் புரிந்து கொண்டு கால அரசாங்கங்கள் உருவாக்கி வந்து பகுதியானளாலும் வடகிழக்குத் த முஸ்லீம் மக்கள் வாழும் பகுதி தேவைக் கேற்ப கிராம தேவை! உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் தான் இதனை ஒரு அரசியல் ே வேண்டியுள்ளது. சில பெளத்த பி. கோரிக்கையைப் போன்று நோ வெளியிடுகின்றார்கள். இதனைத் தலைமையானாலும் சரி, பூரீல.சு.க.த பின் இன்று வரையிலும் இழுத்துக் ெ எந்த அளவு கோலில் கிராம உ படுகின்றதோ அதே அடிப்பை தமிழர்களுக்கும் அவர்களின் ச6 பூகோள ரீதியான பிரதேச அடிப்பை உருவாக்கப்பட்டு தோட்டங்கள் தே வேண்டும். இதில் மலையகத் த6 கடைப்பிடிக்காது உறுதியாக இரு

புரசியல் அரசியல் தீர்வு
படும் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் மக்களிலிருந்து அவர்களுடைய பமிக்கப்படுவதால் கட்டாயம் சகல ழ் மொழி மூலமே மேற்கொள்ள உத்தியோகத்தர்களிடம் பிரதேசச் லது மாவட்ட மட்டத்தில் இயங்கும் ரின் திணைக் களங்களோ அரச ளத்தில் அறிக்கை கோரக் கூடாது. ரிலும் மற்றும் அரச நிறுவனங்களிலும் டத்தியோகத்தர்கள் நியமிக்கப்பட
வறுச் சமூகங்கள் மத்தியிலும் கிராம டுகள் கிராம உத்தியோகத்தர்கள் பரந்த அளவில் காணப்படும் கிராம தாகை குடும்ப எண்ணிக்கை பூகோள ருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 13,000 க்கும் பாகத்தர் பிரிவுகள் எந்தவிதமான உருவாக்கப்பட்டவையல்ல. மக்களின் 2த்துக்குக் காலம் ஆட்சியில் இருந்த ள்ளன. அது சிங்கள மக்கள் வாழும் மிழ் மக்கள் வாழும் பகுதியானாலும் யானாலும் விதிவிலக்கில்லாமல் க்கேற்பப் கிராம அலுவலர் பிரிவு மலையகத் தமிழ் மக்கள் மாத்திரம் 'காரிக்கை போன்று முன்வைக்க க்குமார் இதனை ஓர் தனி நாட்டுக் ாக்கி பத்திரிகைகளில் அறிக்கை 5 தேசியக் கட்சிகள் அது ஐ.தே.க. தலைமையானாலும், சுதந்தரத்திற்குப் காண்டு வருகின்றது. முழுநாட்டிற்கும் த்தியோகத்தர் நியமனம் வழங்கப் டயில் 15 இலட்சம் மலையகத் னத்தொகை, குடும்ப எண்ணிக்கை டயில் கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு சியநீரோட்டத்தோடு இணைக்கப்பட லைவர்களும் நழுவல் போக்கைக் க்க வேண்டும்.

Page 100
அத்தியாயம் - 7
காணியுரி
தொடர்பான ட
மலையகத் தமிழ் மக்களின் மு களில், தேயிலை, இறப்பர் பெருந்தோ ஒப்பந்தக்கூலிகளாகவே, இந்தியான வரப்பட்டனர். அவ்விதம் கொண்டு ஒப்பந்தக் கூலிகளின் வாழ்விடமாகத் இந்த தோட்டத் லயன்கள் மிக ஆரம்ப ஒற்றை லயன் காம்பரா என்ற அ கிட்டத்தட்ட முழுச் சமூகமுமே தோ பட்டிருந்தது.
இவ்விதம் நீண்ட வரலாற்று ஏற்படுத்திய, லயன் முறையில் கழ சமாந்தரமாக காண முடியுமா? எந்நா இந்த தோட்ட லயன்கள் என்ப தோட்டங்களை நிர்வகித்த நிறுவ: வந்துள்ளது. ஆரம்பத்தில் ஸ்டேலிங் வெளிநாட்டு, உள்நாட்டு, தனியார் கி அரச பெருந்தோட்டக் கூட்டுத்தாப அபிவிருத்தி சபை அல்லது ஜனவ: முகாமையின் கீழ் 1975 ம் ஆண்டு நி வரப்பட்டது. அதன் பின் தற்போது அ தனியார் கம்பனிகளும், அரச பெருந்ே

மை வீட்டுரிமை பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும்
முன்னோர் பெரும்பான்மையாக 1820 ட்டங்களில் வேலை செய்வதற்காக வில் தமிழ் நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட பல இலட்சக்கணக்கான த் தோட்ட லயன்களே அமைந்தன. காலத்தில் இரட்டை லயன் காம்பரா, டிப்படையிலேயே காணப்பட்டன. ட்ட லயன் முறைக்கு மட்டுப்படுத்தப்
காலப்பகுதியை செயற்கையாக ஜிக்கும் ஒரு சமூகத்தை உலகில் ாட்டிலாவது என்பது சந்தேகமாகும். து, காலத்துக்கு காலம் இந்த னங்களின் கைகளிலேயே இருந்து வ் கம்பனிகள், ரூபி கம்பனிகள் என்ற கம்பனிகளிடம் காணப்பட்டது. பின் னமும், (SLSPC) மக்கள் தோட்ட சம ஆகிய அரச நிறுவனங்களின் லச் சீர்திருத்தத்தின் பின் கொண்டு தாவது 1992 ஆம் ஆண்டின் பின் 23 தாட்ட கூட்டுத்தாபனமும்(SLSLPC)

Page 101
80 மலையகம் சமகால அ
மக்கள் தோட்ட அபிவிருத்தி நிர்வகிக்கின்றன.
பெருந்தோட்டங்கள் ஆரம் நிறுவனத்தின் முகாமையின் கீழ் இ பெரும் பகுதியினர், அச்சமூகத்திலி வர்த்தகர்கள், டாக்டர்கள், எ6 ஆசிரியர்கள். தோட்ட உத்தியோ மாற்றமடைந்திருந்தாலும் இந்த ல வசிப்பிடாகவும் தமது காணியா ஒப்பந்தக் கூலிகளாக கொண்டு வ அடிப்படை லயன்முறையில் இன்றுப் லயன்கள் கட்டப்பட்டிருக்கும் நில அந்த லயம் தான் இவர்கள் வாழ்விட
மலையகத்தில் காணப்படும்
உரிமையும் ஒரு இனப்பாரப
ஒரு நாட்டின நிலப்பயன்பாடு மக்கள் ஈடுபட்டிருக்கும் பொரு கொண்டிருக்கும் காணியுரிமை, அ வளங்கள் அதாவது காடுகள், ஆ புலப்படுத்துவதாக அமையும். எடுத்தாலும், அங்கு கிராமங்களி காணிக்கும் காணிப் பதிவு இருக் பாவிக்கப்படாத முடிக்குரிய காணிக் சிறுசிறுநகர்ப்பகுதிகள் அதனைெ நடவடிக்கைகள் காணப்படலாம்.
ஆனால் தோட்டப்பகுதிை மலையக தமிழ் மக்கள் வாழும் பகு முழுநிலப் பகுதியுமே பெருந்ே அவர்களின் குடியிருப்பு என் தொழிலாளர்களின் லயன்களே அத நகரப்பகுதிகளில் பொக் கட்டு: காணப்பட்டாலும் இன்றும் கூட இரட் மாடிவீடுகளும் தோட்டப்பகுதிகளில் குறைவானவையே.

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
சபையும் இந்த தோட்டங்களை
பிக்கப்பட்டதிலிருந்து அது எந்த நந்தாலும் மலையக தமிழ் மக்களின் ருந்து இன்று கைத் தொழிலதிபர்கள், ன்ஜினியர்கள், சட்டத்தரணிகள், கத்தர்கள் இப்படி பல தரங்களுக்கு யன் காம்பிராக்களைத் தான் தமது கவும் கொண்டு வாழ்ந்துள்ளனர். ந்த காலத்திலிருந்து இந்நாள் வரை ம் முழுமையாக மாற்றம் வரவில்லை. ம்தான் இச்சமூகத்திற்குரிய காணி, ம் அல்லது வீடாக அமைந்துவிட்டது.
நிலப்பயன்பாடும் காணி ட்சத்தைக் காட்டி நிற்கின்றது
}, காணியுரிமை என்பன அப்பிரதேச ளாதார நடவடிக்கை, அவர்கள் |வர்களுடைய வீட்டுரிமை, இயற்கை யூறுகள், நீர் வீழ்ச்சி போன்றவற்றை வடக்கில் ஒரு கிராமப் பகுதியை ல் வாழும் மக்களின் வீடுகளுக்கும், 5கும். இதைத்தவிர அப்பகுதியில் கள் அல்லது காடுகள் காணப்படலாம். யாட்டிய கைத்தொழில்கள், விவசாய
ய எடுத்து நோக்கினால் அதாவது ததியை எடுத்து நோக்கினால் இங்கு தாட்டங்களாக காணப்படுவதால் 1ற அடிப்படையில், தோட்டத் திகமாக காணப்படுகின்றன. தற்போது களாக சிறுசிறு குடியிருப்புக்கள் டை வீடுகளும் தனித்தனி வீடுகளும், காணப்பட்டாலும், அது 20%த்திற்கும்

Page 102
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
அட்டவணை i முழு இலங் தோட்டக்கம்பனிகள் எவ்வளவு க என்பதை காட்டுகின்றது. இதி பரப்பளவைக் கொண்ட லயன் அ6 வராந்தாவும் குசினியும் கொண்ட தொழிலாளி குடும்பத்திற்கு சொந்த பகுதியில் வாழும் கிட்டத்தட்ட 30 300000 X 250ச அடி கொண்ட காணிப் காணிப்பகுதியாகும். இது சற்றுக் சு எல்லாம் தோட்டக் கம்பனிகளின் ெ பயன்படுத்தப்படும் காணியாகும். அ abibu6ofilabembóеђb, JEDB, SLSPC காணிகளாகும்.
மேலும் அட்டவணைi, தோட்ட மக்களின் வாழிடமாகிய லயன் அன காணிகளிலும் அரசுக்குச் சொந்தமா 232812 ஹெக்டயர்கள் 23 தோட்டக் 24151 ஹெக்டயர்கள் மாத்திரம் கூட்டுத்தாபனத்தின் நிர்வாகத்தின்
இதனைத் தவிர சிறு உட தோட்டங்கள் 76570 ஹெக்டயர் கா களுக்குச் சொந்தமாக உள்ளது. இ

ன பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும் 81
கையிலும் மலையகப் பகுதிகளில் ாணி பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது ஸ் 250 சதுர அடிக்கு குறைவான றையே 10” X 12” காம்பராவும் ஒரு தோட்ட சிறிய லயன் வீடே ஒரு மாக உள்ளது. ஆகவே மலையகப் 0000 தொழிலாள குடும்பங்களுக்கு பரப்பே அவர்களது குடியிருப்புக்கான டலாம் அல்லது குறையலாம். மிகுதி பாருளாதார நடவடிக்கைகளுக்காக 9தாவது இருபத்தி மூன்று தோட்டக்
நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான
டக் காணியுரிமை அனைத்தும் தோட்ட 2றகள் உட்பட அனைத்து தோட்டக் ானது என்பதை காட்டுகின்றது. இதில் கம்பனிகளின் நிர்வாகத்தின் கீழும் ) ஜனவசம அரச பெருந்தோட்ட
கீழும் உள்ளன.
மைகளாக அதாவது 206652 சிறு "ணிகள் சிறிய காணி உடமையாளர் தனை அட்டவணைi காட்டுகின்றது.

Page 103
82 மலையகம் சமகால அ
cell Le
தோட்டக் கம்பணிகள், அரச தே
வரும் தே
கம்பனிகள்/ நிரு
SiJaGF (85 TIL தோட்ட 55
நிறுவனங்கள் எண்ணிக்கை 6
1. ஹப்புகஸ்தென்ன 21
2. வட்டவளை 20
3. பலாங்கொட 23
4. காவத்தை 17 5. பொகவந்தலாவ 28
6. மல்வத்தவெளி I9
7. மஸ்கெலிய 20
8. அகலவத்த 16
9. தலவாக்கொல்ல்ை 18
10. களனிவெளி 26
11. ஹொறனை 16
12. அக்கரப்பத்தனை 2.
13. மத்துரட்ட 19
14. எல்பிட்டிய 13
15. மடுல்சீம 12
16. கேகாலை 17
17. LΙσ6υ6υπ6)) 24
18. கொட்டக்கலை 2
19. நமுனுகுல 2.
20. 2 Lafói)6 IT6) 14
21. சிலாபம் O6
22. குருனாகல் 10
23. எல்கடுவ IO
JEDB 8
SLSPC 14
மொத்தம் 444
Cyp6utp: Plantation Sector Statistical Pock

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ணை 1
நாட்டங்களின் முகாமையின் கீழ்
நாட்டங்கள்
வகிக்கப்படும் தொழி உத்தி ாணிப்பரப்பு/ லாளர் யோகத்தர் ஹெக்டயர் எண்ணிக்கை எண்ணிக்கை
16464 4704 738
12442 15422 691
12545 14404 914
12651 1518 763
13629 1815 872
1796 13543 697
10576 16792 674
11128 979 247
6528 13156 523
13128 14620 874
7516 9627 889
10199 17972 747
11608 13498 623
919 1007 614
737 10373 565
9776 8224 45
1892 1263 781
12043 12659 628
1789 1327 633
6090 984 533
4702 751 117
5729 981 24
4106 292 176
10733 8258 451
13403 821 479
256963 278357 14965
et Book, Aug. 2001.

Page 104
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்ப
அட்டவ
மாகாண மாவட்ட அடிப்படையில்
நிலப்ப
மாகாணம்/ மாவட்டம்
சிற்றுடைமை
எண்ணிக்
மேல் மாகாணம்
85
கொழும்பு
களுத்துறை
மத்திய மாகாணம்
257
141
கண்டி
மாத்தளை
நுவரெலியா
108
தென் மாகாணம்
1017
காலி
11111111111)
மாத்தறை
ஹம்பாந்தோட்டை
வடமேல் மாகாணம்
குருணாகல்
ஊவா மாகாணம்
பதுளை
மொனராகலை
சப்பிரகமுவ மாகாணம்
இரத்தினபுரி
கேகாலை.
மொத்தம்
2066
மூலம் : Plantation Sector Statistical Pocl

=ான பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும்
83 83
பணை II
சிற்றுடமை தோட்டக் காணிகளின் ரப்பு 1994
களின்
பரப்பு ஹெக்டயர் கை
விகிதம்
07
1972
2.8
13
10
0.01
24
1962
2.56
9)
17291
22.56
98
9733
12.71
1235
1.61
92
6303
8.23
"84
33220
43.39
47
17080
22.31
5)
15868
20.72
86
|
272
0.36
35
49
0.06
49
0.06
A
6263
8.18
6244
8.15
19
0.02
17795
23.24
61
15667
20.24
06
2128
2.78
152
76570
100.00
(et Book, Aug 2001.

Page 105
84
மலையகம் சமகால உ
இந்த சிற்றுடமை காணிகள் நிரந்தர தொழிலாளர்கள் பயன்படு உடமைகளாக தனி நபர்களுக்குச் இந்த சிறு உடமை காணிகளி ஹெக்டயர்களாகும். ஆகவே 23 தே முகாமை நிறுவனங்கள் மற்றும் காணிகளிலிருந்து பெறப்படும் பொ காணிகளையும் நுகர் பவர் களா. ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ள 23 கம்பனிகம் தொழிலாளர்களும் 14968 தோட்ட காணி உடமையாளர்களும் மொத் ஈடுபட்டுள்ளனர். கிட்டத்தட்ட இருப்பவர்களுமாக 20 இலட்சம் பேர் துறையில் பயனடைகின்றனர். இதி மலையக தமிழ் சமூகத்தைச் சார்த
ஆகவே இந்த பெருந்தோ காணிகளாகவும் அதில் காணப்படு வகையான வீடமைப்பு முறையை பெளதீக அம்சங்களாக மாத்திரம் சமூகம் முடக்கப்பட்டுள்ளமைய வளர்ச்சியடைவதற்கான வழி நிலையிலும், கடந்த 20 வருடங்கள் மூலம், இந்த நாட்டின் சகல அடி! இருந்திருந்தாலும், அவர்களுக்கு இ காணியும் உரித்தாக்கபடவில்லை. வீணாக விரயமாகும் போது, 7 ( தோட்டங்களில் வாழும், கிட்டத் வழங்கத் தயாராக இல்லை. சுத பீடமேறிய அரசாங்கங்கள் மலையக வழங்க பிடிவாதமாக மறுத்து வடு தேசிய வெறியே காரணமாகும்.
இந்த பெருந்தோட்டக் பெருந்தோட்டத் துறையில் இந்ந மக்கள் வாழ்ந்திருந்தால், ஏன் வாழ்ந்திருந்தால் அவர்களுக்காக அடிப்படை வசதிகள் நிச்சயமாக

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
லும் வேலை செய்வதற்கு ஒரு சில இத்தப்பட்டாலும் இவை 206652 நில சொந்தமானவையாக இருக்கின்றன. ன் மொத்தப் பரப்பளவு 76570 ாட்டக்கம்பனிகள், இரு அரச தோட்ட 206652 இந்த 327533 ஹெக்டயர் ருளாதார நன்மைகளையும், அந்தக் க உள்ளனர். இதில் நேரடியாக ளுக்கு கீழ் வேலை செய்யும் 278357 உத்தியோகத்தர்களும் 206682 சிறு தமாக 50007பேர் நேரடியாக இதில்
நேரடியாகவும் இதில் தங்கி ((500000 x4) இந்தப் பெருந் தோட்டத் பில் கிட்டத்தட்ட 12 இலட்சம் பேர்கள்
ந்வர்களாக இருப்பர் சட்டம் என்பது வெறும் தோட்டக் ம் லயன் முறைகளையும் வேறு எந்த * கொண்டிருந்தாலும் அது வெறும் > பார்க்கப்படக்கூடாது. அதில் ஒரு பும், அந்தப் பகுதி சுதந்திரமாக வகைகள் யாவும் மூடப்பட்டுள்ள - பெருந்தோட்டப் பொருளாதாரத்தின் ப்படை வசதிகளுக்கும் காரணமாக இன்றும் கூட அவர்கள் இருக்கும் வீடும், எவ்வளவோ காணிகளும்,வளங்களும் பேர்ச் காணி கூட மலையக பெருந் தட்ட 3 இலட்சம் குடும்பங்களுக்கு கந்திரத்தின் பின் மாறி மாறி ஆட்சி நமக்களுக்கு வீட்டு, காணியுரிமையை நவது, அவர்களுக்கிருக்கும் பெருந்
காணிகளில் அல்லது இந்தப் மாட்டு பெரும்பான்மையான, சிங்கள்
வடகிழக்கு, முஸ்லிம் மக்களோ ன காணியுரிமை, வீட்டுரிமை, மற்றும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கும். ஆகவே

Page 106
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்ப!
பெருந் தோட்டங்களில் காணப்படும் தெளிவாக பௌதீகரீதியாக, 6 நின்கின்றது.
காணியுரிமை குடியேறும் உ சர்வதேச அமைப்புக்களின்
ஐக்கிய நாடுகளின் மனித உறுப்புரை. "ஒவ்வொருவரும் உ கவனிப்பு அவசியமான சமூக 6ே குடும்பத்தினரினதும், உடனலத்து வாழ்க்கை தரத்திற்கும் உரி வேலையின்மை, இயலாமை, கைம்6 போன்ற அவரது கட்டுப்பாட்டுக் காரணமாகவும், வாழ்க்கைக்கு வழி பாதுகாப்பிற்கும் உரித்துடையவரா தொடர்பாக சர்வதேச மனித விடயங்களை இலங்கை அரசும் க ஆனால் இது நடைமுறையில் கடை
மேலும் ஐக்கிய நாடுகளில் தொடர்பான சமவாயத்தில் வலியுற குடியேறும் உரிமை தொடர்பாக ே அமைப்பில் மனித உரிமைகள்" எ6 உரிமை தொடர்பாக விபரிக்கும்போ இவ்விடயம் மூன்று அம்சங்களை 2 வம்சாவழியினருக்கு தங்கியிரு உரித்துடமை உண்டென தி வாக்களிக்கப்பட் டது. இது இ. இரண்டாவது இச் சமூகம் தனி! சமூகங்களினால் பாரபட்சத்துக்குள் இப்பாரபட்சத்தை நீக்க அரசு முயல இந்திய வம்சாவழியினர் சுதந் தேடிக்கொள்ள முடியாமல் செய்து சரத்து 12 : 1. ICCPR இவ்வாறு குறி
சட்டரீதியாக தமது தேசத் வசிப்பிடத்தை தெரிந்து கொள்க

ன பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும்
85
காணியுரிமையும், நிலப்பயன்பாடும், ரு இன பாரபட்சத்தைக் காட்டி
ரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பான வலியுறுத்தல்கள்
உரிமை பிரகடனத்தில் 25 வது ணவு, அடிப்படை வசதி, மருத்துவ வலைகள் உட்பட தமதும், தமது, க்கும், நல்வாழ்வுக்கும் போதுமான மையுடையவராவர். அத்துடன் மை, முதுமை காரணமாகவும், அவை கும் அப்பாற்பட்ட பிற சூழ்நிலை பில்லாமை ஏற்படும் சந்தர்ப்பங்களில், வர்" என்று ஒரு மனிதனது வீட்டுரிமை உரிமை சாசனம் வலியுறுத்தும், டைப்பிடிக்க ஒத்துக்கொண்டுள்ளது. ப்பிடிக்கப்படுவதில்லை. ன் சிவில் மற்றும் அரசியல் உரிமை வத்தப்பட்டுள்ள காணியுரிமை மற்றும் மர்ஜ் நிறுவனத்தின் * "தோட்டப் புற ன்ற நூலில் காணியுரிமை குடியேறும் து பின்வருமாறு வலியுறுத்துகின்றது. உள்ளடக்கியது. முதலாவது இந்திய க்கும் வீடு, காணி என்பவற்றுக்கு ரும்பத் திரும்ப பரம்பரையாக ன்றும் நிறைவேற்றப்படாதுள்ளது. மைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், பிற சளாகியும் உள்ளது. இச்சூழ்நிலையும் காமையும் தோட்டங்களுக்கு வெளியே திரமாக தமது வதிவிடங்களை ள்ளன. இம்மீறுதல்கள் பகுதி III ன் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது.
திற்குள் வாழ்பவர்கள் அனைவரும் தம் சுதந்திரத்தை கொண்டவர்கள்.

Page 107
86 மலையகம் சமகால
மூன்றாவது இந்திய வம்சாவழி களிலிருந்து விலத்தி வைக்கப்படுகி காணப்படும் காணியுரிமையும்நிலப்பய இன பாரபட்சத்தைக் காட்டிநிற்கின்ற
மேற்படி நூலில் குறிப்பிட்டு அரசாங்கங்களும், ஆட்சி பீடமேறும் மக்களுக்குள்ள காணியுரிமை, வீட்டு குடியேறும் உரிமையை, புறக்கண கொள்கைகளில், கட்சிக் கொள்கைகe நீரோட்டத்திலிருந்து புறக்கணித்துள்:
தோட்டங்கள் தேசிய மயமா திட்டமிடப்பட்ட குடியேற்றம், தமிழ் மக்களின் காணியுரிை பாதித்துள்ளது
மலையக தமிழ் மக்கள் இந்தி கொண்டு வந்து குடியேற்றப்பட்ட ( பகுதியிலேயே குடியேற்றப்பட்டனர் பட்டதால, சிங்கள மக்களின் பார என்று கூறுவது எந்தவிதமான ஆ பாதிக்கப்பட்டமை ஆதார பூர்வம இம்மக்கள் மலையக பகுதிகளி நிரந்தரமாக வாழ்ந்து, இந்த ம6ை வாழ்ந்து வந்த போது, அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதியிலிருந்து வெளியே
இந்த வகையில் 1948 ம் ஆன டீ.எஸ். சேனாநாயக்காவினால் புவ: லயன்களில் வாழ்ந்த 400 குடும்பங்க பட்டனர். இதற்கெதிராக தொட "வரையும் போய் தோல்வியி புவக்கொகுபிட்டியவில் ஆரம்பிக் தோட்டத் தொழிலாளர்களும் அ மலையக தமிழ் மக்களும், இன்று நிகழ்வாக அமைந்தது எனலாம்
* தோட்டப்பற அமைப்பில் மனித உரிை

புரசியல் அரசியல் தீர்வு
பினர் வீடமைப்புத் திட்ட சலுகை ன்றனர். ஆகவே பெருந்தோட்டங்களில் ன்பாடும் தெளிவாக பெளதீகரீதியாக ஒரு 25l. ள்ள இந்த பந்தி, மாறி மாறி வரும் அரசியல் கட்சிகளும், மலையக தமிழ் ரிமை மற்றும் ஏனைய பிரதேசங்களில் ரித்து வந்துள்ளமையும் தமது அரச ரில், மலையக மக்களை எந்தளவு தேசிய ாது என்பதையும் காட்டுகின்றது.
க்கப்படல், நிலச்சீர்த்திருத்தம், இனக்கலவரம் மலையக
DLD, of GlfoodLD60)u
யொவிலிருந்து பிரித்தானியரால் இங்கு போது, அவர்கள் யாரும் குடியேறாத பெருந்தோட்டங்கள் ஆரம்பிக்கப் ம்பரிய நிலப்பகுதி பாதிக்கப்பட்டது, தாரமற்ற கூற்றாகும். அவ்விதமாக ாக நிரூபிக்கப்படவில்லை. ஆனால் ல் பெரும்பான்மையாக குடியேறி லயகத்தை தமது தாயகமாக கருதி படிப்படியாக திட்டமிட்டு, அவர்கள் ற்றப்பட்டனர். ன்டு இலங்கை சுதந்திரமடைந்தவுடன் க்கொகுபிட்டிய தோட்டத்தில் தோட்ட 5ள் தோட்டத்திலிருந்து வெளியேற்றப் ரப்பட்ட வழக்கு "பிரிவிக் கவுன்சில் ல் முடிவடைந்தது. ஆகவே 5ப்பட்ட திட்டமிடப்பட்ட குடியேற்றம் வர்களின் வழித் தோன்றல்களாகிய வரையில் வெளியேற்றும் ஒரு ஆரம்ப இன்றும் தோட்டங்களில் எரியும்
0கள் நூலின் 5, 6 பக்கங்கள்.

Page 108
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
பிரச்சினையாக இருக்கும் தோ இளைஞர்கள் மற்றும் நபர்களின் யாகவே உள்ளது.
1972ம் ஆண்டு ஐக்கிய முன்ன. காணியமைச்சரான ஹெக்டர் கொம் சீர்த்திருத்தமும், அதன் தொடர்ச்சி ஸ்டேலிங்கம்பனிகளுக்குச் சொந்தம் யாக்கப்பட்டமையும், அதன் பின் வில மலையக தமிழ் மக்கள் வாழும் பு அடிப்படையில், அவர்களை வெ ஐ.தே.கட்சித் தலைமையிலான க
அரசாங்கங்கள் துணை போயின. ஜனவாச கமிசன் போன்ற தோட் "பன்முகப்படுத்தல்" என்ற போர்வை மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதனால் ஆப் மாத்தளை , யட்டியாந்தோட்டை, தோட்டக் காணிகளிலிருந்தும், ல பட்டனர். அது போலவே ஐக்கிய பகுதியில் நட்சா திட்டம், மகாவலி கு
முறை, தோட்டப் பகுதிகளில் மல குறைக்கும் வகையில் திட்டமிடப் ஆண்டுகளில் முனைப்பாக நடத்தப்
இங்கு திட்டமிடப்பட்ட குடி வகையில் இந்த நிலச்சீர்திருத்தங் கிராமப்புற ஒருங்கிணைப்பு என்ற பெ 83 ம் ஆண்டுகளில் பரவலாக இல இனக்கலவரங்களால் மலையக தமி
நுவரெலியா, கந்தப்பளை ( தமிழர் கடைகள், சொத்துக்கள், வி ஹாவா எலியவில், 17 பேர் ஒரே வ ஆகவே நிலச் சீர்த்திருத்தம், தோட் பல்வேறு குடியேற்றத்திட்டங்கள் மூ இனப்படுகொலை நடத்தப்பட்டு அவ பறிக்கப்பட்டது. டெல்டா, சங் எரிக்கப்பட்டன. டெவன் காணி துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு இலக்காகி

ன பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும்
87
87
ட்டங்களில் வேலை செய்யாத வெளியேற்றம் அதன் தொடர்ச்சி
ணி ஆட்சிக்காலத்தில் அப்போதைய பபேகடுவ தலைமையிலான காணிச் சியாக நடந்த 1975 ம் ஆண்டு ரூபி, மாகவிருந்த தோட்டங்கள் அரசுடமை ளைவாக ஏற்பட்ட பல சம்பவங்களும், பகுதிகளிலிருந்து, திட்டமிடப்பட்ட ளியேற்றும் நடவடிக்கைகளுக்கு சுதந்திர கட்சித் தலைமையிலான இதன் அடிப்படையிலேயே உசவசம், உங்களில் மாற்றுப் பயிர் செய்கை, யில் திட்டமிடப்பட்ட குடியேற்றங்கள் பிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் கண்டி, அவிசாவளை போன்ற பகுதிகளில் யன்களில் இருந்தும் வெளியேற்றப் தேசிய கட்சியின் ஆட்சிக் காலப் டியேற்றம், மற்றும் தோட்ட கொத்தணி லையக தமிழ் மக்களின் பலத்தை பட்ட குடியேற்றம் 1972, 75 ம் 77 ம் பட்டது. டியேற்றங்களுக்கு துணைபோகும் கள், பன்முகப்படுத்தல், தோட்டப்புற பயர்களில் 77ம் ஆண்டு 81ம் ஆண்டு அக்கலவரங்கள் ஏற்பட்டது. இந்த ழ்ெ மக்களும் பாதிக்கப்பட்டனர். போன்ற நகரங்களில், பட்டபகலில் பீடுகள் எரிக்கப்பட்டன. நுவரெலியா வீட்டில் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டனர். டக் காணிகளை அரசு பொறுப்பேற்று மலம் மலையக தமிழ் மக்கள் மீதான ர்கள் காணியுரிமையும் வீட்டுரிமையும் குவாரி, லயன்கள் தாக்கப்பட்டு சுவிகரிப்பில் சிவனு லெச்சுமனன் இறந்தமை, போன்ற சம்பவங்கள்,

Page 109
88 மலையகம் சமகால ஆ
இனக்கலவரம், திட்டமிடப்பட்ட குடி தொடர்பானவை என்பதை புல பலாத்காரமாக திட்டமிடப்பட்ட கு இன்று மறைமுகமான வழியில், சுரு போலவும் அபிவிருத்தி என்ற போர் துணையோடு, திட்டமிடப்பட்ட குடி சாதாரணமாகி விட்டன.
மலையக வீடமைப்பு பிரச்சி
இலங்கையில் வீடமைப்பு ( வீடமைப்பு என்று பரந்த அடிப்ப வீடமைப்பு அமைச்சின் கீழ் பல் காணப்பட்டாலும் இவை தோட்டப்ட மூன்று அடிப்படையிலேயே பெரும் இதில் தோட்டப்புற வீடமைப்பு பிர: அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. அநேகமாக பிரதான வீதிகளிலி வேலைத் தளங்களிலிருந்தும் மிக காணப்படுகின்றது. இதனால் தா நீரோட்டங்களில் இருந்து மனப்பான்மையுடனும், தங்கி நிற் பிரச்சினைகளுக்கு மத்தியில் வாழ்
பொதுவாக மலையக தமிழ் சனத்தொகையில் 2001ம் ஆண்டில் மலையக தமிழ் மக்களின் பல லட்ச தமிழர் என்று குறிப்பிடுகின்றபடி கணிக்கப்படுகின்றது. இதன் அடி சனத்தொகை 1.5 மில்லியனாகள் பரந்தும் தோட்டப் பகுதிகளுக்கு படுகின்றது. இதில் 70 சதவீதமானவி மிகப் பழுதடைந்த நிலையிலுள்ள {
குடும்பங்களின் அதிகரிப் படாமையால் இந்த வீடுகள் டெம்பரிசெட்தோட்டஅனுமதியுட பட்டுள்ளது. இவ்விதமான டெம்பரி

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
யேற்றங்கள் எல்லாம் ஒன்றுக்கொன்று ப்படுத்துகின்றது. 70, 80 களில் தடியேற்றங்கள் நடாத்தப்பட்டாலும், முகமாக எமது காணிகள் பறிபோவது வையில் தமிழ் அரசியல் வாதிகளின் யேற்றங்கள் நடாத்தப்படுவதும் சர்வ
3O60
கிராமப்புற வீடமைப்பு, தோட்டப்புற டையிலேயே பிரிக்கப்படுகின்றது. ) வேறு வீடமைப்பு உபதிட்டங்கள் |ற கிராம்புற நகர்புற வீடமைப்பு என்று ம்பான்மையாக பிரிக்கப்படுகின்றது. ச்சினை அதற்கே உரித்தான விசேட தோட்ட மக்களின் குடியிருப்புக்கள் ருந்தும் அவர்கள் வேலை செய்யும் த் தூரத்திலும் தனித்தொதுங்கியும், ன் மலையக மக்கள மொத்த சமூக தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தோல்வி கும் மனப்பான்மையுடனும், பல்வேறு }கின்றனர். ழ் மக்களின் சனத்தொகை, மொத்த ) 5.1% என்று குறிப்பிடப்ப்டிருந்தாலும், க் கணக்கானோர் தம்மை இலங்கைத் யால், இது பொதுவாக 8% என்றே ப்படையில் மலையக தமிழ் மக்களின் பும், இம்மக்கள் 500 தோட்டங்களில் வெளியேயும் வாழுவதாக கணிப்பிடப் பர்கள் 150 வருடம் பழமை வாய்ந்ததாக லயன் அறைகளிலேயே வாழ்கின்றனர். பிற்கேற்பவீடுகள் நிர்மாணிக்கப் அருகில் தற்காலிக குடில்கள் னும்,அனுமதியின்றியும் அமைக்கப் செட்கள் மாத்திரம் 22410 அலகுகள்

Page 110
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
என் உத்தேசிக்கப்ட்டுள்ளது. பெரு தனியார் தோட்ட கம்பனிகளிலேயே சரியான புள்ளி விபரங்கள் இந்த கிடைப்பது அரிது. இருந்தாலும் சனத்தொகை 1.5 மில்லியன் எ6 குடும்பத்தில் ஐவர் என்ற அடிப்படை மொத்தம் 3,000,00 என்று மதிப்பிடப்
அட்டவ
நடைமுறையிலிருக்கும்
வீடமைப்பு வகை இரட்டை லயன் காம்பரா
ஒற்றை லயன் காம்பரா
குடிசைகள் தற்காலிக குடில்கள் தற்காலிக வீடுகள் தோட்டத்தில் வசிப்பவர்களின் மொத்த வீட்டு அலகுகள்
மூலம் : தோட்ட வீடமைப்பில் புதிய சக
வசதிகள் அமைச்சு 1996.
அதே நேரத்தில் தற்போது முறைகள் அதாவது லயன்முறை, குடிசைகள், தற்காலிக வீடுகள் எல்ல அலகுகள் காணப்படுகின்றன. விபரிக்கின்றது.
மேற்படி அட்டவணையின் கிட்டத்தட்ட 213321 பழைய லயன் ( வீடுகளும் அதில் 104556 அலகுகள் முறையைக் கொண்டதாகவும் 10 காம்பரா முறையைக் கொண்டத கட்டப்பட்டதாகவும் காணப்படுகின் முடியாத அழியும் நிலையிலிருக்கும் ஒவ்வொரு லயன் காம்பராவும் 10 முன்பகுதி வராந்தாவாகவும், குசின லயன் அறைகளில் சர்வ சாதாரணம்

ன பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும்
89
இந்தோட்டத்துறை புள்ளி விபரங்கள் பராமரிக்கபடுகின்றன. நம்பகமான கத் தோட்ட கம்பனிகளிடமிருந்து தற்போது தோட்டத்தில் வசிக்கும் ன்று கணிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு டயல் தோட்ட குடும்ப எண்ணிக்கை பட்டுள்ளது.
ணை III
வீடமைப்பு முறைகள்
மொத்த அலகுகள்
104556
108825
22410
35100
301491
சப்தம், வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை பொது
நடைமுறையிலிருக்கும் வீடமைப்பு கொட்டேஜ் முறை மற்றும் தற்காலிக மாம் சேர்த்து மொத்தமாக 301491 வீட்டு இதனை கீழே உள்ள அட்டவணை
படி பெருந்தோட்ட எல்லைக்குள் முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட - 49.20 வீதம் இரட்டை லயன் காம்பரா 8825 அலகுகள் 51% ஒற்றை லயன் ாகவும் 70 வருடங்களுக்கு முன்னர் மது. இவ்விதம் திருத்தியமைக்கப்பட இந்தலயன்கள் 85%மானவையாகும். ' x 12'' அறைக் கொண்டதாகவும் தியாகவும் பாவிக்கப்படுகின்றது. இந்த பாக எட்டு பேருக்கு மேல் வாழ்கின்றனர்.

Page 111
90
மலையகம் சமகால் ;
முன்னாள் ஜனாதிபதி பிரேப் திட்டமும் மலையக தமிழ் | விட்டது
1958 ம் ஆண்டின் பிறகே தே இங்கொன்றுமாக சில திருத்த இக்காலப்பகுதி உலக தொழிலா வற்புறுத்தலின் பேரிலும் இரட்டை 6 ஆசிய வங்கிகளின் உதவியோ பகுதியில் அதாவது 1978 தொடக்க வங்கி ஆசிய வங்கி உதவி கட்டப்பட்டிருந்தன. இலங்கையி ஜனாதிபதி பிரேமதாசவின் கால் கம்உதாவ கிராம எழுச்சி வீடமைப்பு திட்டம், பத்து இலட்சம் வீடமைப்பு : பிரேமதாச அவர்கள் வீடமைப்பு உ ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இவரது கால ஆண்டு 1987 இல் பிரகடனப்பட்டிரு இலட்சக் கணக்கான வீடு கட்டு தோட்டப்பகுதியில் இவர் தனித்த திட்டங்களை ஆரம்பிக்கவில்லை. வரை நடந்த வீடமைப்புத் தின் வழங்கப்பட்டுள்ள முக்கியத்துவத் கீழே காட்டப்பட்டுள்ள வீடமைப்பு தெளிவாக காட்டுகின்றது.
1980 களில் தேர்தல் தொகு கீழ் கொட்டக்கலை செளமியபுரத்த மாணிக்கவத்தையில் 20 வீடு தோட்டங்களுக்கு வெளியே தனி தொண்டமான் அவர்களின் வேண்டு திரு. பிரேமதாச தோட்ட வீடமைப் குறிப்பிடலாமேதவிர, சிங்கள கிராம் நகர்ப்பகுதிகளிலும், வீடமைப்பத தோட்ட லயன்களை மாற்றுவதில் . கீழே காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளி விபர

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
மதாச அவர்களின் வீடமைப்புத் மக்களை புறக்கணித்து
சட்ட லயன் முறையில் அங்கொன்றும் ங்கள் செய்யப்பட்டது. அதாவது ளர் தாபனத்தின் சிபார்சின் பேரிலும் வீடமைப்புத்திட்டங்கள் உலக வங்கி, நி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இக்காலப் ம் 80 ம் ஆண்டு காலப்பகுதியில் உலக யோடு 3739 இரட்டை வீடுகள் ல் வீடமைப்புத் திட்டம் முன்னாள் த்திலேயே மிக பிரபல்யமடைந்தது. புத் திட்டம், ஒரு இலட்சம் வீடமைப்புத் திட்டம் என்றெல்லாம் 1977 ம் ஆண்டு உள்ளுராட்சி அமைச்சராக வந்தபின் ப்பகுதியிலேயே சர்வதேச வீடமைப்பு ந்தது. இவர் கிராமப் பகுதியில் பல ம் திட்டங்களை ஆரம்பித்தாலும், னி வீடுகள் கட்டும் கிராம எழுச்சித் 1971 ஆண்டிலிருந்து 1981ம் ஆண்டு டத்தில் தோட்ட வீடமைப்புக்கு தை பார்க்கும் போது இது புலப்படும். தொடர்பான அட்டவணை அதனை
திக்கு 100 வீடுகள் என்ற திட்டத்தின் பில் 20 வீடுகளும், அட்டன் வெளிஓயா களும் மொத்தம் 40 வீடுகளே த்தனி வீடுகள் கட்டப்பட்டது. இது கோளின்படியே கட்டப்பட்டது. எனவே புத் திட்டத்தை ஆரம்பித்தவர் என்று ப் பகுதிகளிலும், சேரிப்பகுதிகளிலும், ற்கு கொடுத்த முக்கியத்துவத்தை அக்கறை கொள்ளவில்லை என்பதை » சான்று பகர்கின்றது.

Page 112
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
அட்டவர்
சனத்தொகை வ வீடமைப்பு வளர்ச்சி |
துறை
மொத்த ஜனத்தொகை மில்லியன் 1971-1981
நகரம்
2848 - 3192 கிராமம்
8707 - 10720 தோட்டம்
1.134 - 993 சகலதுறைகளும் 12687 - 14847
மூலம் : Shelters in Sri Lanka 1978 - 19
ஆகவே மேற்படி புள்ளி விட நகர்ப்பகுதியில் ஏற்பட்டுள்ள வீட இரட்டை வீடுகள் அமைக்கும், திட்ட ஏற்படுத்தவில்லை. பிரேமதாச போன
வீடமைப்பு திட்டத்தை ஆரம்பிக்க காட்சியில் தோட்ட மக்களின் ல தொடர்பாக பிரச்சாரப்படுத்தப்பட் மக்களின் அவலநிலை, சர்வதேச ச சில நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்க வீடமைப்பில் மறக்கப்பட முடியாதவ கணிக்கப்படவில்லை.
அடிமைத்தனத்தின் சின்னமா மாக்குவதா? தனித்தனி வீடு
1990ம் ஆண்டுகளின் பின் அல அவர்களும் அவர்கள் தலைமை லயமும் அதனைச் சூழவுள்ள கா களுக்குச் சொந்தமாக்கப்பட வேல தேசிய கட்சியிடம் முன்வைத்தது. 1 தேர்தலில் இது முக்கியமான சுலே

ன பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும்
91
ணை IV
ளர்ச்சி விகிதமும் விகிதமும் 1971 - 1981
வளர்ச்சி விகிதம்
வீடமைப்பு
வளர்ச்சி விகிதம்
12.1
21.5 37.7
23.1
0.421 - 0.512
1.558 - 2.085
0.238 - 0.217 - 2.217 - 2.813
-17.7
8.6
17.0
26.9
*77 Ministry of Housing & Constructions. பரத்தின்படி இலங்கையில் கிராம,
மைப்பு அபிவிருத்தி குறைந்தது, மத்தில் கூட பாரிய முன்னேற்றத்தை ன்றவர்கள் கூட தோட்டப் பகுதிகளில் 1972 ம் ஆண்டு கிரனடா தொலைக் யன் முறை, சுகாதாரம், கல்வித் டதுதான், காரணம். இந்த தோட்ட மூகத்திற்கு சென்றபடியால்தான் ஒரு ளப்பட்டன. திரு. பிரேமதாச கிராம ர் போல தோட்ட வீடமைப்பில் அவர்
கிய லயத்தை சொந்த கள் கட்டுவதா?
மச்சராகவிருந்த திரு. தொண்டமான் கொடுத்த இ.தொ.காவும் தோட்ட ணிகளும் தோட்டத் தொழிலாளர் ன்டுமென்ற கோரிக்கையை ஐக்கிய 993 ம் ஆண்டு நடந்த மாகாண சபை மாகமாக இருந்தது. அன்று பிரதம

Page 113
92 மலையகம் சமகால அ
மந்திரியாக இருந்த ரணில் விக் லயன்களை கூட்டுறவுக்குச் சொந்த இ.தொ.கா.வின் அனுசரணையுட6 இதுவரையிலும் காணியும் தோட் சொந்தமாக்கப்படவில்லை. ரணி வழங்கப்பட்ட லயன் உரித்தாவன ஆனால் இதுநாள் வரையிலும் தோட் தலைமைகளிடம் கருத்தொற்று சொந்தமாக்கப்பட வேண்டுமா? த முரண்பாட்டுக்கு முடிவு காணப்படவி
1994ம் ஆண்டு பொது. ஜனமு பின்னே பொதுவாக தோட்ட வீடை காணப்பட்டுள்ளது. அதுவும் தோட் வீடுகள்கட்டப்படவேண்டுமென்றுெ பட்டு வீடமைப்புநிர்மாணத்துறை அ என்று ஒரு பிரதி அமைச்சர் பதவியி தோட்டப் பகுதிகளில் 7 பேர்ச்கா முயற்சியை ஆரம்பித்தது. இந்த வீட வீடமைப்பு அதிகார சபையும், ட் தோட்டப்புற வீடமைப்பு நலன்புரி முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றன. கிட் அமைச்சின் வழிகாட்டலின் கீழ் தே பூர்வமான அமைப்புக்களாக செ வீடமைப்பு விரும்பியோ, விரும்பாமே வீடமைப்புத் திட்டங்கள் புறக்கணி:
இவ்விதம் வீடமைப்பு அதிக நலன்புரிநிதியமும், சேர்ந்து 1995ம் திட்டத்தின் கீழ் அதாவது இதில் உள்ளடங்கி இருந்தாலும், கிட்டத் திட்டமிட்டு, அதில் 600 ஏக்கர் நி முழுமையாக கட்டி முடித்துள்ளது. அலகுகள் 1192.3 ஏக்கர் நிலப் பர மேலும் 401.4 ஏக்கர்நிலப்பரப்பில் 400 பூர்த்தியாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெ வீடமைப்புத் திட்டங்கள், தனித்த வீடமைப்புத் திட்டங்கள் சுயஉ

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
கிரமசிங்க தலைமையில் தோட்ட தமாக்கும் முயற்சி, தொண்டமானின் ன் முன்னெடுக்கப்பட்டது. ஆனால் ட லயமும் தொழிலாளர்களுக்குச் ல் விக்கிரமசிங்கவினால் அன்று னம் இன்றும் நடைமுறையிலில்லை. ட வீடமைப்புத் தொடர்பாக மலையக மை கிடையாது. தோட்ட லயன் னித்தனி? வீடுகளா? என்ற கருத்து பில்லை. ]ன்னணி அரசாங்கம் ஆட்சிபீடமேறிய மப்புத்திட்டத்தில் ஒரு முன்னேற்றம் டத் தொழிலாளர்களுக்கு தனித்தனி காள்கையளவில் ஏற்றுக் கொள்ளப் மைச்சிலேயே தோட்டப்புற வீடமைப்பு ல் திரு. சந்திரசேகரனை நியமித்தது. னியில் தனித்தனி வீடுகள் கட்டும் மைப்புத் திட்டத்தை முன்னெடுப்பதில் ரஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்ற நிதியம் என்ற இரு நிறுவனங்களும் .டத்தட்ட வீடமைப்புநிர்மாணத்துறை நாட்ட வீடமைப்புக்கான உத்தியோக யல்படுகின்றன. ஆகவே தோட்ட லா இவ்விரண்டு அமைப்புக்களினதும் க்கப்பட முடியாதவை. ார சபையும், தோட்டப்புற வீடமைப்பு ஆண்டிலிருந்து சுய உதவி வீடமைப்பு பல்வேறு வீடமைப்புத் திட்டங்கள் தட்ட 20,000 வீடுகளை கட்டுவதற்கு லப்பரப்பில் 6000 வீட்டு அலகுகளை இன்னுமொரு தொகுதி, 11923 வீட்டு "ப்பில் பகுதியாக கட்டப்பட்டுள்ளது. 70 வீடுகள் கட்டுவதற்கான வேலைகள் ரிகின்றது. இவையாவும் சுயஉதவி தனியாக கட்டப்படும் வீடுகள் இந்த உதவி வீடமைப்புத் திட்டங்களாக

Page 114
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
இருப்பதோடு, இதில் ஊழியர் சேம கடன் அடிப்படையிலான வீடமைப்பு நிதியை பிணையாக கொள்ளாத இவ்வீடமைப்பு கடனுக்கு 10 தொ பட்டுள்ளது.
1995ம் ஆண்டிலிருந்து வீ முழுமையாக மேற்கொள்ளப்பட்ட, ே பெ. சந்திரசேகரன் தலைமையில், ே ஊழியர் சேமலாபநிதியை பிணையா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது ச தெளிவாக குறிப்பிடப்படவில்லை. ஊழியர் சேமலாப நிதி பிணைய படுத்தப்பட்டது.
இது வரையிலும் தோட்டப் வீடமைப்புத் திட்டங்களை, நடை வீடமைப்புத் திட்டங்களை, பின்வரு
நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட, நன தோட்டப்புற வீடமைப்புத் திட்
1. 1958 ம் ஆண்டிலிருந் வீடமைப்புத்திட்டம் அல்ல வங்கி, ஆசிய அபிவி போன்றவை நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது. தோட்ட
2. மத்திய வங்கி, இலங்கை
அடிப்படையிலானது . தனித்தனி வீடுகள். ஊழ கொண்டது சுயஉதவி வி
3. ட்ரஸ்ட் தனியாக செய பேர்ச்ச காணி, ஊழிய கொண்டது. சுய உதவி
4. ட்ரஸ்ட் - தேசிய வீடமை தனித்தனி வீடுகள்.

ன பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும் 93
லாப நிதியை பிணையாக கொண்ட த் திட்டங்களும், ஊழியர் சேமலாப
திட்டங்களும் காணப்படுகின்றன. டக்கம் 16% வரை வட்டி அறவிடப்
டமைப்பு அதிகார சபையின் கீழ் தாட்டப்புற வீடமைப்பு பிரதியமைச்சர் மற்கொள்ளப்பட்ட வீடமைப்பு திட்டம் கக் கொள்ளாத, வீடமைப்புத் திட்டம் சில பொது தொடர்பு சாதனங்களில்
தோட்டப்புற வீடமைப்பத் திட்டமே புடன் கூடியது என்றே பிரச்சாரப்
பகுதியில் நடைமுறையிலிருந்த -முறையில் தற்போதும் இருக்கும் மாறு வகைப்படுத்தலாம்.
டைமுறையிலிருக்கும்
ட வகைகள்
து நடைமுறையிலுள்ள இரட்டை Uது இணை வீடமைப்புத் திட்டம் உலக ருத்தி வங்கி போன்றவை IRDB வழங்கியுள்ளன. தொழிலாளருக்கு த்திற்கே சொந்தமானது.
5 வங்கி, அரச முதலீட்டு வங்கி கடன் 5 - 7 பேர்ச் காணியில் கட்டப்பட்ட ஜியர் சேமலாபநிதியை பிணையாகக் டமைப்புத்திட்டம்.
iற்படுத்தும் வீடமைப்புத்திட்டம் 5 - 7 பச்மேலாப நிதியம் பிணையாகக் வீடமைப்புத் திட்டம்.
ப்பு அதிகார சபை 5 - 7 பேர்ச் காணி

Page 115
94.
மலையகம் சமகால :
5. தேசிய வீடமைப்பு அ
வீடமைப்புத் திட்டம் ஊட 7 பேர்ச் காணி சுயஉ, தொழிலாளருக்குச் செ
அரச சார்பற்ற நிறுவ மையமாக கொண்டு ந திட்டம் HABITAT ஹெ.
o S
7. ஆரம்பகால மாடி வீட்டு;
தேசிய வீடமைப்பு அதில்
9. கண்டி பிராந்திய ட்ரஸ்
திட்டம் PSDP மதிப்பு - 1
மேற்படி தனித்தனி வீடுகளை வகையில் தோட்டப் பகுதிகளில் ே பெருந்தோட்ட வீடமைப்பு நலன்பு செய்து வருகின்றன என்பது மறுப்பு அமைப்புக்களும் இதனையும் விட ,ே செலுத்த வேண்டும்.
மாடி வீடமைப்பா? தனித்த
தோட்ட லயன்களும் அதனை தொழிலாளருக்குச் சொந்தமாக்கப் இன்று மாடி வீடா? தனி வீடா? என்ற வீடு பற்றி ஒரு சிலர் புகழும் அதே நே தொழிலாளர்களும், சமூக நலன் வ காணப்படுகின்றது. தனித்தனி வீடு காணி அதற்காக விரயமாவதை பெருந்தோட்டங்கள் பாதிக்கப்படும் 10 பேர்ச் காணி கொடுப்பதன் மூலம். காணி வழங்கும்போது, அது தே பாதிப்பதாகவும், தோட்ட லயன் முன் என்ற அடிப்படையில் மாடி வீட்டுத் ;
கூறப்படுகின்றது.

1ரசியல் அரசியல் தீர்வு
பதிகார சபை தனியாக செய்யும் பியச் சேமலாப நிதியம் பிணையற்றது. தவி வீடமைப்புத்திட்டம் தனி வீடு,
ந்தமானது.
கனங்கள் மலையக நகர் பகுதியை உத்தும் வட்டியில்லா கடனில் கட்டும் பிடாட் வீடமைப்புத் திட்டம்.
த்திட்டம்.
கார சபை மாடி வீட்டுத்திட்டம்.
ட் நிறுவன மாதிரி மாடி வீடமைப்புத் 60,000/=
- சுய உதவி வீடமைப்புத்திட்டம் என்ற தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையும், ரி நிதியமும், முக்கிய பங்களிப்பை பதற்கில்லை. இருந்தாலும் இவ்விரு தாட்டப்பகுதி வீடமைப்பில் பங்களிப்பு
னி வீடமைப்பா?
எச் சூழவுள்ள காணிகளும் தோட்டத் பட வேண்டுமென்ற கோரிக்கை மாறி ) சர்ச்சையை கிளம்பியுள்ளது. மாடி ரம், மாடி வீட்டுத்திட்டத்தை தோட்டத் பிரும்பிகளும், எதிர்க்கின்ற நிலையும் கள் கட்டப்படுவதன் மூலம் தோட்டக் தயும், இதனால் காலப்போக்கில் என்ற எண்ணத்திலும், 7பேர்ச் அல்லது கிட்டத்தட்ட 200,000 குடும்பங்களுக்கு நயிலை, இறப்பர் தோட்டங்களை றயை ஒழிக்க நீண்ட காலம் பிடிக்கும், நிட்டம், நடைமுறைப்படுத்த காரணம்

Page 116
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
அதே நேரத்தில் மனித குடியி LIL-gll 6T607 OILD, 9.g. eg)6).J. d567 Igol g56 பாதுகாப்பதோடு, தோட்டத் தொழி தன்னம்பிக்கையும் ஏற்படுத்துவதே அவர்கள் வாழும் பிரதேசத்திலும் வகையிலும், ஏதோ வகையில் இந் லயமாக இருந்தாலும், அல்லது தொ அது இந்த அடிப்படை வாழ்க்கை வராது என்றும் வாதிடப்படுகின்றது. அட்டன் பகுதியில் வனராஜா ( தோட்டங்களிலும் லிந்துலைப் பகு தோட்டத்திலும் தேசிய வீடமைப்பு அ புசல்லாவ சங்குவாரியில் பெருந் பரீட்சார்த்தமாக மாடிவீடு என்ற அடி
தோட்டத் தொழிலாளரை ெ மலையக தமிழ் மக்களைப் பொறு சமூகங்களோடு ஒப்பிடும்போது அவர் வர்கள். தமக்கென சொந்தமான சுட்டிக்காட்டியது போல தோட்டக் க அவர்கள் வாழிடம். எனவே அவர்களு திட்டத்தையும் பாதிக்காத வகை கொள்கை வகுக்கப்பட வேண்டும். இ மாடி வீடு கட்டுவதும் இம்மக்களுக்கு இல்லாதொழிப்பதாகும். வீடமைப் செய்ய முடியாது. சுவர் இருந்தால் த காணியில்லா வீடமைப்புத் திட்டம் ( உற்பத்தி, லாபம் என்பவற்றில் மாத்த மக்களுக்கான காணி வீட்டுரிமை ட மலையகத்துக்கான வீடமைப்பில் சு நோக்கு பார்வை வேண்டும். என பெரும்பான்மையாகக் கொண்ட ம தொடர்பாகவும் வீடமைப்புத் தொட வைக்கப்படுகின்றது.

பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும் 95
நப்பு என்பது காணியோடு சம்பந்தப் ரித்துவத்தையும் சுதந்திரத்தையும், லாளரகளுக்கு கெளரவத்தையும், Tடு அவர்களும் இந்த நாட்டிலும், ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்தும் என்ற த தொடர்வரிசை வீடுகள், தொடர் டர் மாடி லயன்களாக இருந்தாலும், முறையில் மாற்றத்தைக் கொண்டு இவ்விதமான தொடர்மாடி வீடுகள் தோட்டம், கரோலினா ஆகிய தியில் ஹென்போல்ட் கலடோனியா திகார சபையால் கட்டப்படுகின்றது. தோட்ட நலன்புரி நிதியத்தால் ப்படையில் கட்டப்படுகின்றது. பெரும்பான்மையாக உள்ளடக்கிய |த்தவரையில் இந்நாட்டில் ஏனைய ரகள் 80% த்திற்கும் மேல் காணியற்ற வீடு இல்லாதவர்கள். ஏற்கனவே ாணிகளில் அமைந்துள்ள லயன்தான் நக்கு காணியுரிமை வழங்கும் எந்தத் 5யில் அவர்களுக்கான வீடமைப்பு இதில் லயத்தை சொந்தமாக்குவதும், த காணி கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தை பு என்பது காணியில்லாமல் ஒன்றும் ான் சித்திரம் தீட்ட முடியும். ஆகவே சிந்திக்க முடியாதது. கம்பனிகளின் ரம் கவனம் செலுத்திமலையக தமிழ் ாதிக்கப்படக்கூடாது. எனவே தான் ாணி, வீடு தொடர்பான ஒரு தொலை வே தோட்டத் தொழிலாளர்களை ரலயக தமிழ் மக்களுக்கான காணி ர்பாகவும் பின்வரும் சிபாரிசுகள் முன்

Page 117
96
மலையகம் சமகால அர
சிபாரிசுகள்
1.
மலையக மக்களுக்கான நிலைநாட்ட அவர்கள் ! சமூகமாக தொடர்ந்தும் மக்களின் காணி, வீட் கொள்கை வகுக்கப்பட |
இந்த காணி வீடமைப்பு தொடக்கம் 20 பேர்ச் க வழங்கப்பட வேண்டும்.
3.
தற்போது நடைமுறைய வீடமைப்புத் திட்டங்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்
ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி வைப்பதை நிறுத்தி, பர அல்லது மலையக சமூக ஒருவருக்கொருவர் பி அறிமுகப்படுத்தப்படலா
5.
மலையக சமூகத்திலுள் தொழிலாளராக இருக் குறைவான வட்டியில் வீட தோட்ட வீடமைப்பிற்கு கம்பனி, ட்ரஸ்ட் தேசி பங்களிப்பு கட்டாய நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பெருந்தோட்ட பகுதியில் மாத்திரம் தான் ஈடுபட் அமைப்புகளின் பங்களிப்
இலங்கையின் தேயிலை கிடைக்கும் தேயிலை உ
அதுவும் அதனோடு சம்பர் ஒப்பீட்டடிப்படையில் மிக மேல் குறைவானது. எ

சியல் அரசியல் தீர்வு
காணியுரிமையையும் வீட்டுரிமையும் தொடர்ந்து காணியில்லா வீடில்லா
வாழாமலிருக்க, மலையக தமிழ் டுரிமை தொடர்பாக ஒரு தேசிய வேண்டும்.
பு கொள்கையில் குறைந்தது 10 Tணி ஒரு மலையக குடும்பத்திற்கு
பிலிருக்கும் பல்வேறு வகையான ஒரு முகப்படுத்தப்பட்டு இணைப்பு ளப்பட வேண்டும்.
தியம் போன்றவற்றை பிணையாக ஸ்பரம் ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் கத்தைச் சார்ந்தவரும், பரஸ்பரம் ணையாளியாக நிற்கும் முறை
இவர் பெரும்பான்மையாக தோட்டத் க்கின்றபடியால் 10% த்திற்கும் மைப்பு கடன் வழங்கப்பட வேண்டும்.
வழங்கும் பங்களிப்பில் தோட்டக் ப வீடமைப்பு அதிகார சபையின் ம் 50 வீத உதவிகளுடன் வேண்டும்.
வீடமைப்பு திட்டத்தில் ஹெபிடாட் டுள்ளது. ஆகவே அரச சார்பற்ற
பைக் கூட்ட வேண்டும்.
உற்பத்தியில் சிறு உடமை மூலம் ற்பத்தியே 53%த்தை தருகின்றது. இதப்பட்ட நிலப்பரப்பு கம்பனிகளோடு குறைவானது. இரண்டு மடங்குக்கு னவே தோட்டத் தொழிலாளருக்கு

Page 118
காணியுரிமை வீட்டுரிமை தொடர்பா
காணி பகிர்ந்து கொடுத் சிற்றுரிமையாக்குவத6 வீட்டுரிமையும் தற்போ முடியும். வீட்டு கடன் வ சேவைகளை அதிகரி சாத்தியமாகலாம். இற குடியேற்றங்கள் தவிர்க்க மீறப்படக்கூடாது.
9. தனித்தனி வீடுகள் கட் வீடமைப்பு மேற்கொள் சந்தர்ப்பத்திலும் தேவை வீடமைப்பு தீர்வாக பார்க்
மலையக மக்களின் வீடமைப்பு மத்தியில் லயத்தை சொந்தமாக்குவ விவாதங்கள் நிறுத்தப்பட்டு வீடமை தொலை நோக்கு பார்வையும் அணு வேண்டும்.

பிரச்சினைகளும் எதிர்காலமும் 97
து தேயிலை, இறப்பர் காணிகளை r மூலம் காணியுரிமையும் துள்ள நிலைமையை விட பேண சதிகள் மற்றும் அது தொடர்பான ப்பதன் மூலம் அது மேலும் த விடயத்தில் திட்டமிடப்பட்ட ப்பட வேண்டும். இனவிகிதாச்சாரம்
டுவதற்கு முன்னுரிமை அளித்து ாப்பட வேண்டும். தேவையான பான இடங்களில் மாத்திரமே மாடி கப்பட வேண்டும்.
தொடர்பாக மலையக தலைமைகள் தா? தனி வீடா, மாடி வீடா? என்ற ப்பு காணியுரிமை தொடர்பான ஒரு றுகு முறையும் மேற்கொள்ளப்பட

Page 119
அத்தியாயம் - 8
இனப்பிரச்சினை தமிழ் மக்களி எதிர்
வேறு எந்த கால கட்டத்தையு கட்டம் இதுவாகும். உலகில் இன்று பிராந்தியத்தை அடையாளம் தசாப்தங்களில் ஒவ்வொரு நாட்டிலு யுத்தங்களும்நாடுகளுக்கிடையேயு தாண்டுமளவு வளர்ச்சியடைந்துள்6 விடுதலைப் போராட்டம், பாலஸ்தீ கிழக்கு திமோர், இந்தோனேசிய "ஆ இன அடக்குமுறைக்கும், இன பாரட எதிராக தனி நாடு கோரியும், சு நடக்கின்றன. இலங்கையிலும் கட விடுதலைப் புலிகள் இயக்கமும் மற். வட கிழக்கு தமிழ் மக்களின் பிரச்சி கோரியும், போராட்டம் நடத்தி வரு கோரிக்கைக்கு மாற்றிடாக உள்ள மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை தீர்வில் மலையக lன் நிலைப்பாடும் காலத் தீர்வுகளும்
ம் விட இனமுரண்பாடுகள் கூடிய கால வ இன முரண்பாடுகள் இல்லாத ஒரு காண்பது கடினம். 960i 60). Du I லுமுள்ள உள்ளக முரண்பாடுகளும், ள்ள முரண்பாடுகள், என்ற கட்டத்தை ாது. மிகப் பழமை வாய்ந்த ஐரிஸ் Eய விடுதலைப் போராட்டம் முதல் ட்சே” விடுதலைப் போராட்டம் வரை ட்சத்திற்கும், இன சுத்திகரிப்புக்கும் பாட்சி கோரியும் போராட்டங்கள் ந்த இரண்டு தசாப்தங்கள் தமிழீழ றும் தமிழ் போராளிகள் குழுக்களும், னைக்கு தனிநாடு கோரியும், சுயாட்சி கின்றன. அது இன்று தனி நாட்டுக் ாக சுயாட்சி என்ற கோரிக்கைக்கு

Page 120
இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீர்வி
இனப்பிரச்சினைக்கு உலகில்
சுயாட்சியுமே தீர்வாக உள்ள
உலகம் இன்று என்னதான் பூகோள மயம் என்று பேசப்பட்டாலு பல்வேறு தேசிய இனங்கள், இன தனித்துவத்தையும், தன்அடைய்ாள காகவும், சமூக பாதுகாப்பிற்காகவு தீர்வு கோரி போராட்டங்களை நடத் இனப்பிரச்சினை என்னும் போது அது தாலும் சரி, அல்லது சாத்வீக போ அல்லது போராட்டமே நடக்காமல் த அவ்வவ் நாடுகளில் இனப்பிரச்சின் எடுக்கும்போது, அந்நாட்டில் போரா( மக்களையும் கணக்கி லெடுத்து ! பட்டுள்ளது.
இன்று உலகமெங்கும் ஆய விடுதலைக்காக குரல் கொடுக்கி தீர்வில் பிராந்திய அடிப்படையி இனப்பிரச்சினை தீர்த்து வைக்கப்படு இன் முரண்பாட்டைத் தீர்ப்பதற்கு சுய பொறி முறையாகவும், சிறந்த மு விளங்குகின்றது.
இனத்துவமும் இன உரிமை
இனத்துவம் என்பது ஒரு ம காரணிகளால் தெளிவாக பிரித்துக் என்ற அடிப்படையில் குறித்து நி வேறுபாடுகளாக அடையாளம் கான நிறம், கலாச்சாரம், பிராந்திய வேறு
அப்பிராந்தியத்தில், வரலாற் உள்ள, இனமாக, சமூகமாக கணிக் மலையக தமிழ் மக்கள் ஒன்ற பொருளாதாரம் காரணமாக, இர மலையக மண்ணில், அதாவது ம

ல் மலையகத் தமிழ்மக்களின்----- 99
அதிகார பரவலாக்கமும்
து
ஒரு கிராமமாக சுருங்குகின்றது. ம், உலகில் அதிகமான நாடுகளில் குழுக்கள் வாழுமிடங்களில், இன த்தையும், பாதுகாத்து கொள்வதற் ம், சுயாட்சி அடிப்படையில் அரசியல் துகின்றன. எனவே உலகில் இன்று ஆயுதப் போராட்டமாக வளர்ந்திருந் ராட்டமாக வளர்ந்திருந்தாலும் சரி, மக்கு அரசியல் தீர்வு கோராமலேயே னை களைத் தீர்க்க நடவடிக்கை டும், போராட்டத்தில் ஈடுபடாத, சகல இனப்பிரச்சினை தீர்த்து வைக்கப்
பிரக்கணக்கான இனங்கள் தமது ன்றன. எனவே இனப்பிரச்சினைத் ல் சுயாட்சி வழங்குவதன் மூலம் டுவது சாதாரண நிகழ்வாக உள்ளது. ாட்சியும், சுயநிர்வாக முறையும், ஒரு ரண்பாட்டு முகாமைத்துவமாகவும்
պլb
க்கள் கூட்டத்தை பல்வேறு பட்ட காட்டுவதையே பரந்து பட்ட கருத்து ற்கின்றது. முக்கியமாக சமகால னப்பட்டிருப்பது மொழி, இனம், சமயம், பாடு போன்றவைகளாகும். ற்று ரீதியாக தனியாக, தனித்துவம் கப்படுகின்றார்கள். இந்த வகையில் ரை நூற்றாண்டு பெருந்தோட்ட ண்டாயிரம் அடிகளுக்கு மேற்பட்ட )லையகம் என்ற பிராந்தியத்தில்,

Page 121
100 மலையகம் சமகால அ
தனித்துவமான மொழி வழக்கு, கலா சிங்கள பெருந்தேசிய இனத்தா மக்களாலும்,தேசியநீரோட்டத்தில் மையாலும், பல்வேறு விதமான இன ( என்ற அடிப்படையில், தமது ஜீவாத கொடுத்து வாழ்ந்ததன் மூலம், அ6 கூட்டம் என்ற வரலாற்று உணர்வு ஏற் இன்று இனப்பிரச்சினை தீர்வு அடிப்படையில் நோக்கப்படுகின்றது அவற்றிற்கான இனத்துவ உரிமை ட குழுக்களின் தனித்துவம் கருதி உரிமையும் கூட, பாதுகாக்கப்பட ஆகவே இலங்கையில் வாழும் வ மக்களுக்கு நிகரான ஜனத்தொ மலையகத் தமிழ் மக்கள், ஒரு அடிப்படையிலும், அவர்கள் ஒரு பி வர்கள் என்ற அடிப்படையிலும், இ6 மலையக தமிழ் மக்களின் பிரச்ச6ை
யுத்த சூழல் இல்லாமலும் தீர்க்கப்படுகின்றது.
உலக நாடுகளில் எந்த வி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனங்கள் வாழு மாற்றங்களில் ஊடாக, ஜனநா ஸ்கண்டினேவிய நாடுகளிலும், அந்நாடுகளின் பல பிராந்தியங் பிரச்சனை, பிராந்தியத்தை அல் அடிப்படையாகக் கொண்டு அல்ல சுயாட்சி, சுய நிர்வாகம், உள்ளக பட்டுள்ளது.
பெல்ஜியத்தின் அரசியல் பெல்ஜியமானது சமூகங்களையும், சமஷ்டி அரசாகும் என்று கூறுகின்றது பெல்ஜியம், பிளமிஸ், பிரான்ஸ் சமூகங்களை, உள்ளடக்கியுள்ளது

புரசியல் அரசியல் தீர்வு
ச்சார அடிப்படையில், தொடர்ச்சியாக லும், மற்றும் ஏனைய சிறுபான்மை பிருந்து பிரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த வன்செயல்கள், தொழிலாளர் வர்க்கம் ார போராட்டத்திற்கு ஒன்றாக முகம் வர் தாம் ஒரு தனித்துவமான மக்கள் பட்டுள்ளது தவிர்க்கமுடியாததாகும். என்பது உலகநாடுகளின் மிகப்பரந்த து. இனங்கள் என்று நோக்கும்போது பற்றியும் ஒரு நாட்டில் வாழும் பல்வேறு குழு உரிமையும், ஏன் தனிமனித வேண்டும் என்று கருதப்படுகின்றது. ட கிழக்கு தமிழ் மக்கள், முஸ்லீம் ாகையைக் கொண்ட 15 இலட்சம் 5 தனியான தேசிய இனம் என்ற ராந்தியத்தில் செறிவாக வாழுகின்ற Uங்கையின் இனப்பிரச்சனை தீர்வில், னயும் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும்.
இன முரண்பாடு
ரிதமான யுத்த சூழலும் இல்லாமல், ம் சூழலில் கூட, இனப்பிரச்சனையாப்பு பக ரீதியில் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது.
மேற் கைரோப்பிய நாடுகளிலும், களில் வாழும் இனக்குழுக்களின் }லது மொழியை, கலாச்சாரத்தை, Uது இனக்குழுக்களுக்கு பிராந்திய 5 சுயாட்சி யாப்பு ரீதியில் வழங்கப்
b யாப்பின் முதலாவது சரத்து, பிராந்தியங்களையும், கொண்ட ஒரு து. அதே யாப்பின் இரண்டாவது சரத்து, , ஜேர்மன் மொழி பேசும் மூன்று என்று விபரிக்கப்படுகின்றது. அதே

Page 122
இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீர்வி
யாப்பின் மூன்றாவது சரத்து பெல்ஜிய மூன்று, பிராந்தியங்களைக் கொண் நான்காவது சரத்து மேலும் 1 மொழி பிரதேசம் 3. பிரசல்சை தை பிரதேசம் 4. ஜேர்மன் மொழி ப் பிரதேசங்களை உள்ளடக்கி உள்ள யாப்பு, இந்த சமூக, மொழி பிராந் தேவையின்நிமித்தம், சட்ட திருத்தத் என்று கூறுகின்றது.
இலங்கையில் சிங்கள மக்கள் மக்கள், மலையக தமிழ் மக்கள், மேற்படி பிராந்திய, மொழி மற்றும் மாதிரியை அடிப்படையாகக் கெ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட இனக்குழுக்கள் நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. அந்த நிலைமைகளையும், படிப்பினை இனப்பிரச்சனையும் தீர்க்கப்படலா பிரச்சனைக்கும் உரிய கவனம் பிராந்தியத்தில் தொடர்ச்சியாக வா பேசுகின்றவர்கள் கூட, அப்பிராந்திய தனித்துவமுள்ள இனமாக, சமூகம வகையில் மலையக தமிழ் மக் பெருந்தோட்டப் பொருளாதாரம் ச அடிகளுக்கு மேற்பட்ட மலையக ம பிராந்தியத்தில் தனித்துவமான மொ ஒன்றாக வாழ்ந்து விட்டபடியா பெருந்தேசிய இன அடக்கு முறை கொடுத்தபடியால், திட்டமிடப்பட்ட சமூகங்களில் இருந்து ஒதுக்க தொழிலாள வர்க்கம் என்ற அடிப்ட ஒன்றாக முகம் கொடுத்ததன் மூலமு கூட்டம், என்ற உணர்வு தவிர்க்க மு இன்று இனப்பிரச்சனை தீர்வு நாடுகளில் நோக்கப்படுகின்றது. அவற்றிற்கான இனத்துவ உரிமைப மேற்பட்ட இனக் குழுக்களின் தனி

ல் மலையகத் தமிழ்மக்களின்----- 101
ம், பிளமிஸ், வலூன், பிரசல்ஸ் ஆகிய அரசாகும் என்று குறிப்பிடுகின்றது. டச்சு மொழி பிரதேசம் 2. பிரான்சிய லநகராகக் கொண்ட இரு மொழிப் ரதேசம் என்ற நான்கு மொழிப் து என்று யாப்பு கூறுகின்றது. மேலும் திய அடிப்படையிலான பிரிவுகள், தின் மூலம், மாற்றியமைக்கப்படலாம்
, வடகிழக்கு தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம், ஆகிய மக்கள் பிரிவின் பிரச்சனை ம் சமூக அடிப்படையில், பெல்ஜிய ாண்டு தீர்க்கப்படலாம். ஆகவே i அல்லது சமூகங்கள் உலகில் பல 5 சமாந்தரமான அனுபவங்களையும், பாகக் கொண்டு, இலங்கையில் ம். அதில் மலையகத் தமிழர்களது கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஒரு ழும் போது ஒரு நாட்டில் ஒரே மொழி த்தில், வரலாற்றுரீதியாக, தனியான, ாக கணிக்கப்படுகின்றார்கள். இந்த கள் ஒன்றரை நூற்றாண்டுகள், 5ாரணமாக, இரண்டாயிரம் ஆயிரம் ண்ணில் அதாவது மலையகம் என்ற ழிவழக்கு, கலாச்சார அடிப்படையில், லும், கடந்த 200 வருடங்களாக, க்கும், போராட்டங்களுக்கும், முகம் அடிப்படையில். இந்த நாட்டில் ஏனைய வைக்கப்பட்டிருந்தமையாலும். டையில், ஜீவாதார போராட்டத்தில் ழம், தாம் ஒரு தனித்துவமான மக்கள் டியததாகும். என்பது பரந்த அடிப்படையில் உலக இனங்கள் என்று நோக்கும்போது ற்றியும், ஒருநாட்டில் வாழும் ஒன்றுக்கு ந்துவம் கருதி குழு உரிமை பற்றியும்

Page 123
102 மலையகம் சமகால அ
ஏன் தனி மனித உரிமை பற்றியும் ( ஆகவே 15 இலட்சம் மலையக தமிழ பேணப்படுவது தப்பில்லை.
சனத்தொகையில் மிகக் குை பிரதேச சுயாட்சி வழங்கப்பட்
மலையக தமிழ் மக்களையும் சனத்தொகையைக் கொண்ட, பல்ே சுயாட்சி பிரதேசத்தையோ, அல்6 பெற்றுள்ளனர். ஐரோப்பிய நாடுகள் என்னும் மாநிலத்தில் வெறும் 25 ஆ குழுவினருக்கு சமஷ்டி முறை மூ பட்டுள்ளது. ஆகவே இதில் எத்த மலையக தமிழர்களுக்கு, அவர்கள் அதிகாரப் பரவலாக்கல் அலகு, உ( பெல்ஜியத்திலும் 70 ஆயிரம் ஜனத் பேசும் மக்களுக்கென தனியான பட்டுள்ளது. ஆகவே உலகில் ஜனத் இனங்களோ, இனக்குழுக்களோ ஆ யைத் தீர்ப்பதற்கு இனங்களில் எண் அவ்வினங்களுக்கான சுய நிர்ன சுயாட்சியோ, சுய நிருவாகமோ வழ
மலையக தமிழ் மக்களுக்கு
தீர்வு வழங்கப்படலாம்
இந்தியாவில் பிரிவினைக் இனப் போராட்ட வலு பெறாத ந இனக்குழுக்கள், தேசியங்களை அடிப்படையில், பிராந்திய சுயா பிரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. என்ற மாநிலத்தோடு மற்றும் இரு சட்டீஸ்கார் என்ற மூன்று புதிய மாநி: மாத்திரமன்றி தொடர்ச்சியாக மாத்திரமல்லாமல், நிலத் தொடர்பற்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
முக்கிய கவனம் எடுக்கப்படுகின்றது. ர்களின் தனித்துவம் தன்னடையாளம்
றைந்த இனக்குழக்களுக்கும் டுள்ளது
விட, சனத்தொகையில் மிக குறைந்த வறு இன குழுக்கள், அவர்களுக்கான லது உள்ளக சுயாட்சி பிரிவையோ ரில் ஒன்றான இத்தாலியில், ரியோல் ஆயிரம் மக்களைக் கொண்ட இனக் லம், தனியான மாநிலம் வழங்கப் தனையோ மடங்கான 15 இலட்சம் தம்மைத் தாமே நிர்வகிக்கும், ஒரு நவாக்கப்படுவது நியாயபூர்வமானது. ந்தொகை கொண்ட ஜேர்மன் மொழி 7 ஒரு பிராந்தியம் உருவாக்கப் தொகையில் மிகக்குறைந்த, தேசிய அவ்வவ் நாடுகளில் இனப்பிரச்சனை "ணிக்கையை கருத்திற் கொள்ளாது, னய உரிமை அங்கீகரிக்கப்பட்டு, 2ங்கப்பட்டுள்ளது.
பாண்டிச்சேரி மாதிரியிலான
கோரிக்கை எழாத நிலையிலும் ைெலயிலும், அங்குள்ள பல்வேறு கருத்திற்கொண்டு சமஷ்டி முறை "ட்சி, பல்வேறு மாநிலங்களாகப் மிக அண்மையில் கூட உத்தரஞ்சல் ந புதிய மாநிலங்கள் வனாஞ்சல், லங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அது வாழும் இனக் குழுக்களுக்கு றநிலையிலும், இந்தியாவில் மத்திய

Page 124
இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீர்வி
அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், சுயாட் இந்தியாவில் பாண்டிச்சேரி 1674 லிரு காலனியாக இருந்து, 1963ல் அது { வந்தது. இந்தியாவின் பல முனைகளி 492 சதுர கிலோ மீற்றர் நில பரப்பை மக்களைக் கொண்ட பாண்டிச்சே பட்டுள்ளது. பாண்டிச்சேரி என்பது ஏனாம், போன்ற நான்கு மாவட்டங்க் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து, 150 கி.மீ ெ தமிழ் மக்கள் நுவரெலியா மாவட் இலட்சம் பேரும், பதுளை, கண்டி, மாவட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 4 இலட்ச மத்திய மலை நாட்டில் மத்தி, ஊ6 மலையக தமிழர் வாழ்கின்றனர். என மாவட்டத்தை மையமாகக் கொண்டு நிலத் தொடர்பற்ற, ஒரு அதிகா மக்களுக்கு உருவாக்கப்படலாம்.
வட கிழக்கு தமிழ் மக்களி: மக்கள் கோரிக்கை பலவீன
வட கிழக்கு தமிழ் மக்கள், விடுதலைக்காகப் போராடி வருகின் இயக்கம் உட்பட, பல்வேறு போராள கிழக்கு மக்களுக்காக பல்வேறு எனவே மலையக தமிழ் மக்களோ அ தமது இனத்துவ கோரிக்கையை போராட்டத்தை பலவீனப்படுத்து படுகின்றது. மலையக தமிழ் மக்க நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 10 இலட்சம் டே மாத்தறை, களுத்தறை, அவிசாவ கிளிநொச்சி, மன்னார், மட்டக்களப்ட 5 இலட்சம் மலையக தமிழர்கள் வாழ் இம் மக்கள் வட கிழக்கில் உள் முடியாது. எனவே வட கிழக்கு தப அவர்கள் போராட்டத்தையும், பல தமிழ் மக்கள் மத்திய மலை

ல் மலையகத் தமிழ்மக்களின்----- 103
சி பிரதேசம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ந்து 1963 வரை பிரஞ்சுக்காரர்களின் இந்தியாவின் அதிகார வரம்பிற்குள் ல் அமைந்துள்ள. நிலத்தொடர்பற்ற. க் கொண்ட, கிட்டத்தட்ட 9 இலட்சம் Fரி ஒரு மாநிலமாக உருவாக்கப் பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால், மாஹி, 5ளைக் கொண்டதும், காரைக்கால் தற்கில் அமைந்துள்ளது. மலையக டத்தில் கூடுதலாக, கிட்டத்தட்ட 4
இரத்தினபுரி, மாத்தளை ஆகிய ம் மலையக மக்களும், மொத்தமாக, வா, சப்பிரகமுவவிலும் 10 இலட்சம் வே மலையக மக்களை நுவரெலியா பாண்டிச்சேரியில் உள்ளதைப்போல், ர பரவலாக்கல் அலகு, மலையக
ன் போராட்டத்தை மலையக ப்படுத்தாத
கடந்த 20 வருட காலம், தமது இன றார்கள். தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள் ரி குழுக்கள், மிதவாத கட்சிகள், வட தியாகங்களை செய்துள்ளார்கள். |ல்லது முஸ்லீம்களோ, இந்நேரத்தில் முன் வைப்பது, தமிழ் மக்களின் ம் என்ற கருத்து முன் வைக்கப் ள் வடகிழக்கிற்கு வெளியே மத்திய ர் வாழ்கின்றார்கள். கொழும்பு, காலி, லை, யட்டியாந்தோட்டை, வவுனியா, ஆகிய மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட }கின்றார்கள். எனவே யதார்த்தத்தில் ா நிர்வாகத்தோடு இணைக்கப்பட ழ்ெ மக்களின் கோரிக்கைகளையும், வீனப்படுத்தாத வகையில், மலையக நாட்டில் தனித்துவமாக வாழும்

Page 125
104 மலையகம் சமகால அ
யதார்த்தத்தை புரிந்து, தார்மீக ஆ நாட்டில் வாழும் மலையக மக்களை பரவலாக்கல் அலகின் மூலமே, இம் பெற்றுக் கொடுக்க முடியும்.
வடக்கு கிழக்கிற்கு வெளிே மக்களுக்கு மலையகத்தில் அலகு தேவை
மேலும் வட கிழக்கிற்கு வெ மக்கள் 15 இலட்சம் பேரும், வட கி கொழும்பிலும், மற்றும் பல்வேறு வாழ்கின்றனர். எனவே கிட்டத்தட்ட தரக்கூடிய வகையில், அவர்களின் வகையில், மலையக தமிழ் மக்கை பிரிவு, மலையகத்தில் அமைவதன்மூ வாழும், பெருந்தொகையான தமிழ பாதுகாக்கப்படும். இதில் பரஸ்பரம், தமிழ் மக்களின் போராட்டத்திற்கும் தமிழ் மக்களின் போராட்டத்திற்கும் தமிழ் மக்களின் போராட்டத்திற்கு இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையில் வாழும் பல்லின சமூக யதார்த்தத்;ை நிலப் பகுதிகளைக் கருத்தில் கெ காணப்பட வேண்டும். அதில் ம அடிப்படையில் புறக்கணிக்கப்பட்ட இனப்பிரச்சனையில், மலையக த அங்கமாக உள்ளனர். மலையக த கொள்ளாத, இனப்பிரச்சனை தீர்வு, 1948ம் ஆண்டு மலையக தமிழ் ம இன்னும் தேசிய நீரோட்டத்தோடு, நிலையில், இன்று முனைப்பாக பேச மக்கள் ஒதுக்கப்படுவது எதிர் விளைவுகளை ஏற்படுத்தக் கூடும் பிரச்சனை, யதார்த்த பூர்வமாகவும் வேண்டும் என்பதே சரியான நிலைட்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
தரவு வழங்க வேண்டும். மத்தியமலை 1 முதன்மைப்படுத்திய, ஒரு அதிகார மக்களுக்குரிய ஒரு நிருவாகத்தைப்,
ய வாழும் தமிழ்
ஒர் அதிகார பரவலாக்கல்
ளியே, கிட்டத்தட்ட மலையக தமிழ் ழக்கு தமிழர்கள், மலையகத்திலும், மாவட்டங்களிலும் 5 இலட்சம் பேர் 20 இலட்சம் தமிழர்களுக்கு, நன்மை கெளரவத்தை பாதுகாக்க கூடிய )ள முதன்மைப்படுத்தி, ஒரு சுயாட்சி )லமே, இந்த வட கிழக்கிற்கு வெளியே ர்களின் கெளரவமும், தனித்துவமும் மலையக தமிழ் மக்கள் வடகிழக்கு வட கிழக்கு தமிழ் மக்கள், மலையக , வட கிழக்கு தமிழ் மக்கள், மலையக ம் தார்மீக ஆதரவு வழங்க முடியும். , இந்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளில் த மனதில் கொண்டு, அவர்கள் வாழும் ாண்டு, இனப் பிரச்சனைக்கான தீர்வு லையக தமிழ் மக்கள் பல்வேறு முடியாதவர்கள். எனவெ இலங்கை மிழ் மக்கள் ஒரு பிரிக்க முடியாத, 5மிழ் மக்கள் தரப்பை இணைத்துக் முழுமையானதாக அமையமாட்டாது. க்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டு அவர்கள் சேர்த்துக, கொள்ளப்படாத ப்படும் இனப்பிரச்சனைத் தீர்வில் இம் காலத்தில் பல விரும்பத் தகாத எனவே மலையக தமிழ் மக்களின் தொலைநோக்கோடும் அணுகப்பட படாகும்.

Page 126
இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீர்வு
இனப்பிரச்சனையும் சாத்தியப்
மலையக தமிழ் மக்கள் எதிர் மலையகத்தில் இயங்கும் அரசியல் தாபனங்களுக்கும், அரசு சார்ப தொற்றுமை கிடையாது. குறிப்பாக பிரபலமாக விளங்கும், இலங்கைத் மக்கள் முண்ணனி ஆகிய இரு அ6 போட்டியான நிலைமையே கா முன்னுதாரணமாக எடுத்தால், 1970க விடுதலைக் கூட்டணி, உட்பட 4 வடகிழக்கு தமிழ் மக்களை, ஒரு ரே அவர்கள் பிரச்சனைக்கு தீரவாக, கோரிக்கை அல்லது பிராந்திய சுயா பிரச்சனைக்கு தீர்வாக தமிழீழத்தை இதில் 90 சதவீதமான வட கிழக்கு ச நிலவியது கிடையாது. எனவே பொறுத்தவரையில் 15 இலட்சம் ம6 பிரச்சனையில் அவர்கள் தமது அபை அதே வேளை ஒரு கருத்தொருமைப்
எமது தேசிய இனத்தை எந் முடிவு காணப்படவேண்டும். இதில் கருத்தில் கொள்ளக் கூடாது. மன எப்பகுதியில் வாழ்ந்தாலும், அவர்க கொண்டு வரப்பட்டு, குடியேற் அடிப்படையாகக் கொண்டும், அவர்க அடிப்படையாகக் கொண்டு, மலையா இனத்தின் பெயராக கொள்ள வேண் ஒரு தனியான தேசிய இனம் என்ற வேண்டும். நாம் ஒரு தேசிய இனம் | அதற்கு ஏனைய மக்கள் அனுபவிக்க படவேண்டும். அதில் அரசியல் பிரதி காணியுரிமை, மொழிப்பிரயோகம் பே ஆகவே நாம் மலையக தமிழர் என்ப இனம் என்பதும் வலியுறுத்தப்பு தனித்துவமும், எமது கலாச்சாரமும் உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்படும்.

சில் மலையகத் தமிழ்மக்களின் -----
105
மான தீர்வுகளும் நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பாக, - கட்சிகளுக்கும், மற்றும் வெகுஜன ற்ற அமைப்புக்களுக்கும், கருத் - மலையக மக்கள் மத்தியில் இன்று தொழிலாளர் காங்கிரஸ், மலையக மைப்புக்கள் மத்தியிலும், ஏட்டிக்குப் ணப்படுகின்றது. வட கிழக்கை களில் வட கிழக்கில் இயங்கிய தமிழர் அனைத்து போராளி குழுக்களும், தசிய இனமாக ஏற்றுக் கொண்டனர். தமிழ் மக்களுக்கான தனி நாட்டுக் ட்சி என்ற அடிப்படையில், அவர்களது த கோரிக்கையாக முன் வைத்தனர். அமைப்புக்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு ப மலையக தமிழ் மக்களைப் லையக தமிழ் மக்கள் தொடர்பான, மப்புக்களின் தனித்துவத்தை பேணும்
பாட்டுக்கு வர வேண்டும். த பெயரில் அழைப்பது என்பதற்கு ம் எமது குறுகிய நோக்கங்களை லயக தமிழ் மக்கள் இலங்கையின் கள் இலங்கைக்கு பிரித்தானியரால் றப்பட்ட மலையக மண்ணை, கள் வாழும் மலையக பிராந்தியத்தை நதமிழர் என்ற பெயரை, எமது தேசிய Tடும். மேலும் மலையக தமிழ் மக்கள் நிலைப்பாட்டை நாம் வலியுறுத்த என்ற கருத்தை வலியுறுத்தும்போது 5கும் சகல உரிமைகளும் வழங்கப் தித்துவம், நிருவாக பிரிவு முறைகள், பான்ற சகல விடயங்களும் அடங்கும். தும், அவர்கள் ஒரு தனியான தேசிய டும் போது எமது இனத்தினது சமூகப் பாதுகாப்பும், சமூகத்தினது

Page 127
106
மலையகம் சமகால அ
1982 ஆம் ஆண்டு இந்தியா "எங்கெங்கும் அந்நியமாக்கப்பட் வெளியிட்ட ஆய்வு குழுவால் இத பட்டுள்ளது.
"மலையக மக்கள்” இந்திய இலங்கையிலும், இந்தியாவில் "த வழங்குகின்றனர். ஆனால் அம்மக்க என்றே அழைக்கின்றனர். மலை பெருந்தோட்ட பயிர்செய்கையில் உ நகர்ப்புற தொழிலாளர்கள், சிறு நில் அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் உள்ளடங்கிய ஒரு சமூக மக்களைே உருவாக்கம் (Social Formation) கா இவர்களை வெறும் "மக்கள் ( வம்சாவழியினராக” இலங்கையின் கண்ணோட்டங்களும் இம்மக்கலை பார்க்கவில்லை என்பதை வெளிப்படு இலங்கையில் தேசிய இனங்கள் தவிர்த்துக்கொள்கின்றனர். இப்படி இம்மக்களின் அடிப்படை பிரச்சி கின்றனர். சிங்கள பெருந்தேசிய இ
நாம் இம்மக்களை ஒரு இன. புதிய இலங்கையின் உருவாக்கத்தி இனங்களின் உருவாக்கத்துடனும் | இலங்கையின் முதலாளித்துவ வளர் உருவாகினர்.
மேற்படி நூலிலேயே அப்புத் மலையகத் தமிழ் மக்களின் பிரச்சி வலியுறுத்தப்படும் அதே கருத்தை உள்ளது. அதனை அப்புத்தகத்தி கான தீர்வு” என்ற தலைப்பின் கீ குறிப்பிட்டுள்ளது. இலங்கையில் ரே மலையக மக்களின் சிக்கலையும் அனுகு முறையாகும். மலையக மக் மொத்த தேசிய இனச்சிக்கலை சம்பந்தப்பட்டுள்ளது.

சியல் அரசியல் தீர்வு
வில் தமிழகத்தில் வெளியிடப்பட்ட டவர்கள்" என்ற நூலில் அதனை மனயொத்த கருத்தே வலியுறுத்தப்
| வம்சாவளித் தமிழர்கள் என்று தாயகம் திரும்புபவர்கள்” என்றும் களோ தங்களை "மலையக மக்கள்” பக மக்கள் என்று கூறும் போது ட்பட்ட தொழிலாளர்களை மட்டுமல்ல D உடமையாளர்கள், வர்த்தகர்கள், ர், அறிவு ஜீவிகள் ஆகியோர் 'ய அர்த்தப்படுத்துகிறோம். இச்சமூக லனிய ஆதிக்கத்தின் ஒரு விளைவு. தழுவாக" "கும்பலாக" "இந்திய அந்நியராக” பார்க்கும் அனைத்து ஒரு புதிய சமூக உருவாக்கமாக மத்துகின்றன. இதனூடாக இவர்களை ரில் ஒரு இனம் என்று பார்ப்பதை டத் தவிர்த்துக்கொள்வதன் ஊடாக னைகளிலிருந்து நழுவிக் கொள் அவாதத்திற்கு துணை போகின்றனர். மாகவே பார்க்கின்றோம். இவ்வினம் துடனும், இலங்கையின் இதர தேசிய பரிணமித்ததாகும். மலையக மக்கள் ச்சியுடன் தாமும் ஒரு தேசிய இனமாக
தகத்தை வெளியிட்ட ஆய்வுக் குழு சினைகளுக்கான தீர்வாக இந்நூலில் 5 முன்வைப்பதை காணக்கூடியதாக ல் "மலையக மக்களின் பிரச்சினைக் ழ் பின்வரும் வகையில் தெளிவாக தசிய இன சிக்கலின் ஒரு கூறாகவே பார்க்க வேண்டும். இதுவே சரியான களின் சிக்கலின் தீர்வு இலங்கையின் » தீர்க்கும் இயக்கப் போக்குடன்

Page 128
இலங்கையின் இனப்பிரச்சினை தீர்வில்
எமது சமூகம் முகம் கொடுக்கு பிரச்சனைகளை அடிப்படையாகக் வெ பொது அமைப்புக்களும், ஒன்று திர ரீதியிலான, சர்வதேச ரீதியிலான பி படவேண்டும். மலையக மக்களின் எமது தொலைநோக்காக இருக்க மலையக தமிழ் தேசியம் என்ற 3 வேண்டும். எனவே மேற்குறிப்பிட்ட எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளுக் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
1. மலையக தமிழ் மக்கள்
அடிப்படையில் அவர்கள் உருவாக்கப்படவேண்டும் பகுதிகளில் மலையக வாழும் பகுதிகளை ஒன்றி நுவரெலியா, பதுளை, க மாவட்டங்களில் மலைய. மாவட்ட, பிரதேச, எல்லை ஊவா, சப்பிரகமுவ மா மலையக தமிழ் மக்களு 18 பிரதேச செயலகங்கள் பிரிவுகள் உருவாக்கப்பட செயலக பிரிவுகள் மற் ஜனத் தொகை மற்று உருவாக்கப்படவேண்டு!
மலையக தமிழ் மக்களி செறிவாக வாழும் பகு உள்ளூராட்சி பிரதிநிதித் தொகுதிகள், பிரதேச ச எல்லைகள் மீள் வரையல்
• தேர்தல் தொகுதிகள் நிறுவனங்கள் உருவாக்
3. இந்த மலையக தமிழ் மா
தமிழ் மொழி அமுலாக்க

> மலையகத் தமிழ்மக்களின் -----
107
தம் அரசியல், பொருளாதார, சமூக காண்டு, சகல மலையக கட்சிகளும், ட்டப்படுவதோடு, இதற்கான தேசிய ரச்சார வேலைகள் முன்னெடுக்கப் பிரச்சனை முன்னெடுக்கப்படுவதே வேண்டும். அது மலையக தமிழர், அடிப்படையில் முன்னெடுக்கப்பட நிலைப்பாட்டில் மலையக மக்கள் கு சாத்தியமான தீர்வுகள் கீழே
ஒரு தனியான தேசிய இனம் என்ற நக்கான பிராந்திய சுயாட்சி ஒன்று 2. இது மத்திய, ஊவா, சப்பிரகமுவ தமிழ் மக்கள் பெரும்பான்மையாக பிணைத்து உருவாக்கப்படவேண்டும். பன்டி, இரத்தினபுரி, மாத்தளை ஆகிய க தமிழ் மக்கள் வாழும் பகுதிகளின் மகள் மீள்வரையறை செய்து, மத்திய, ரவட் டங்களை ஒருங்கிணைத்து, க்கான இரு மாவட்ட செயலகங்கள், ரகிட்டத்தட்ட 1,000 கிராம அலுவலர் - வேண்டும். இந்த மாவட்ட, பிரதேச ஊறும் கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் பம் புவியியல் அடிப்படையில்
ன் ஜனத்தொகைக்கேற்ப அவர்கள் திகளில் பாராளுமன்ற, மாகாண, துவம் உருவாகும் வகையில் தேர்தல் பைகள் மற்றும் மாநகர, நகர சபை றை செய்யப்பட்டு, அம்மக்களுக்கான , மாகாணசபை , உள்ளூராட்சி கப்படவேண்டும்.
க்கள் வாழும் பகுதிகளில் கட்டாயம்
ம் நடைபெற வேண்டும்.

Page 129
108 மலையகம் சமகால அ
4. இப்பகுதிகளில் இயங்குப் தமிழ் நீதிபதிகளை கொ
மலையக தமிழ் மக்கள் ெ சப்பிரகமுவ, பகுதிகளில் மாவட்ட சிக்கல் இருப்பின் இந்தியாவில், ப நுவரெலியா, பதுளை, கண்டி, இரத்தி பரந்து வாழும் மாவட்டங்களை ஒருா மாநிலம் அல்லது பிராந்திய அலகு மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உரு
மலையக தமிழ் மக்கள் இந்நா இது ஜனத்தொகை அடிப்படையிலும் நோக்கப்பட்டு, இம்மக்களது பிரச்சை மூலமே தீர்த்து வைக்கப்படும் ே பிரச்சனையும், இலங்கை இனப் பிரச்ச் சாத்தியப்பாடுகள் இருக்கின்றன.

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ம் நீதி மன்றங்கள் தமிழ்மொழியிலும் rண்டதாக இயங்க வேண்டும்.
சறிவாக வாழும் மத்திய, ஊவா, எல்லைகளை மீள வரைசெய்வதில் ாண்டிச்சேரியில் இருப்பது போன்று, னபுரி மற்றும் மலையக தமிழ் மக்கள் ங்கிணைத்து, நிலத்தொடர்பற்ற, ஒரு 5, மலையகத் தமிழ் மக்களுக்காக வாக்கப் படலாம்.
ாட்டில் 15 இலட்சம் பேர் வாழ்கின்றனர். ), ஒரு சமூகம் என்ற அடிப்படையிலும் னை ஒரு பிராந்தியரீதியிலான தீர்வின் போது, மலையக தமிழ் மக்களது சனை திர்வில் தீர்த்து வைக்கக் கூடிய

Page 130
இணைப்பு - 1
பிரதேசம் சார
பாண்டிச்சேரி
உலகில் இன்று இனப்பிர அடையாளம் காண்பது கடினம். இன்று கலாச்சார, சமய, நிற, பிராந்திய காரணமாக வேறுபாடுகளையும், சமூகங்கள் வாழும் ஒருநிலை யதார்த் நாட்டவரும் நோபல் பரிசு பெற்றவரு என்பவர் உலக சமுதாயங்கள் ஒன்று: ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கலாச்சாரங் கூறுகின்றார். வேறுபாடுகளும் தனித் இயல்பானதாக வலியுறுத்துகின்றார் வேறுபாடுகளுமே வலிமையான ஒ பலகீனமான அம்சமாக பார்க்கவில்ை வேறுபாடுகளையும் அங்கிகரிப்பதே என்று வலியுறுத்துகின்றார். இதுதா கூட்டாட்சி தத்துவத்தில் வலியுறுத்த இன்று உலகில் அரைவாசிக் காணப்படுவது இந்த நிலையை, சரி ஆகவே பல்லின கலாச்சாரத்தை, பிராந்திய வேறுபாடுகள், பல்லின இனப்பிரச்சினை தீர்வுக்கு ஒரே வழி இதனை விட குறுக்கு வழி கிடைய அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட கூட்டாட்சிமு அடைந்துள்ளது, இன்று உலகில் செறிந்து வாழும் இனங்களுக்கு

109
ாத சுயாட்சிமுறையும் யூனியன் பிரதேசமும்
ச்சினை இல்லாத ஒரு நாட்டை று உலகில் பல நாடுகளில் பல்வேறு மற்றும் வரலாற்று காரணங்கள் தனித்துவங்களையும் கொண்ட ந்தமாகியுள்ளது. எனவேதான்ஜரிஸ் DIT607 (62T67 g) jujub (John Hume) க்கு மேற்பட்ட பாரம்பரியங்களையும், பகளையும், கொண்டு வாழ்வதாக் துவங்களும் மனித சமுதாயத்திற்கு r. எனவே தான் தனித்துவங்களும் ன்றாக பார்க்கின்றார்.இவற்னை லை. ஆகவே தனித்துவங்களையும், கூட்டாட்சி தத்துவத்தின் அடிப்படை ன் வேற்றுமையில், ஒற்றுமை என்று ப்படுகின்றது. கு மேற்பட்ட நாடுகளில், கூட்டாட்சி பாக புரிந்து கொண்ட படியால்தான். பல்லின சமுதாயத்தை, பல்வேறு தன்மையை கொண்ட நாடுகளில், அதிகாரத்தை பரவலாக்குவதுதான். ாது. 1789 களில் அமெரிக்காவில் றை இன்று பல்வேறுபரிமாணங்களை ஒரு பிராந்தியத்தில், தெளிவாக அல்லது சமுதாயங்களுக்கு

Page 131
110
மலையகம் சமகால அர
மாத்திரமன்றி ஒரு பிராந்தியத்தை அதிகாரம் பகிரப்பட வேண்டியதன் அ
இன்று பிரதேசம் சாராத ச உலகில் நடைமுறையில் உள்ளது. முறையிற் பார்க்கப்பட்ட கூட்டாட்சி சார்ந்த முறையில் மாத்திரமல்லாமல் முறையிலும் கூட்டாட்சி பொறிமுறை இதனை பிரதேசம் சாராத கூட்டாச்சி என்று அடையாளப்படுத்துகின்றனர்.
இலங்கையில் சிங்கள மக்களு தெளிவாக பெரும்பான்மையாக, ஒரு கொண்டு வாழ்கின்றனர். ஆனால் ம மக்களும் நுவரெலியா மாவட்டத்த செறிவாவும் ஏனைய மாவட்டங்களி ஒரு இனம் என்ற அடிப்படையில் இ
அடிப்படையில் வாழ்கின்றனர். எனகே அரசியல் தீர்வு ஏற்படும்போது பிரதே வாழும் இம்மக்களது பிரச்சினையும் வேண்டும். எனவே இன்று உலகில் ஏ ஏற்ப, இலங்கையில் இனப்பிரச்சினை யிலான கூட்டாட்சி பொறிமுறை மூல் கூட்டாட்சி பொறிமுறை மூலமூ மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
பிரதேசம் சாராத வகையில் பெல்ஜிய நாட்டு நடைமுறையும், எ நடைமுறையும் கவனத்தில் எடுத்துக் பெல்ஜியம் ஒரு சிறிய நாடு. இந்தி இவ்விரு நாடுகளும் அந்நாட்டில் 6 களையும், பிரதேசம் சாராமல் வாழும் சமய, பிராந்திய அம்சங்களை கரு சுயாட்சியை வழங்கியுள்ளது.
பெல்ஜியத்தின் அரசியல் சமூகங்களை, அவர்கள் வாழும் கருத்தில் கொண்டு, அதற்கேற்ப . மேற்கொண்டுள்ளது. அது மாத்தி தற்போதுள்ள பிராந்திய , சமூக பெ

சியல் அரசியல் தீர்வு
த சாராத, இனங்களுக்கும் இன்று வசியம் உலகில் உணரப்பட்டுள்ளது. மூகங்களுக்கான, பொறிமுறையும் அதன் அடிப்படையிலேயே பாராம்பரிய முறை (Classical Fedralism) பிரதேசம் (Territorial Fedralism) பிரதேசம் சாராத 5 உலகில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. 8 முறை (Non Territorial Fedralism)
ம், வடகிழக்கு தமிழ் மக்களும், மிகத் ந பிராதிந்தியத்தை அடிப்டையாக மலையக தமிழ் மக்களும், முஸ்லிம் கிலும், அம்பாறை மாவட்டத்திலும், ல் பரந்தும் வாழ்கின்றனர். ஆனால் என தனித்துவத்தோடு நாடு பரந்த வ எதிர்காலத்தில் இலங்கையில் ஓர் சம் சார்ந்தும், பிரதேசம் சாராமலும், கட்டாயம் கருத்தில் கொள்ளப்பட ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி நிலைகளுக்கு ன தீர்வு ஒரு பிராந்திய அடிப்படை மம் மாத்திரமன்றி பிரதேசம் சாராத, மும், தீர்ப்பதற்கான முயற்சி
இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வில் மது அன்டை நாடான இந்தியாவின் 5 கொள்ளுவதற்கு பொறுத்தமானது. யா மிக பரந்துபட்ட ஒரு நாடாகும். வாழும் பிரதேசம் சார்ந்த சமூகங் ம் சமூகங்களையும் பல்வேறு , மொழி கத்தில் கொண்டு இனங்களுக்கான
யாப்பு, பெல்ஜியத்தில் வாழும் பிரதேசத்தை, மற்றும் மொழியை அதிகார பரவலாக்கத்தை, மற்றும் ரமன்றி பெல்ஜிய அரசியல் யாப்பு, மாழிப், பிரிவுகளுக்கு மேலதிகமாக

Page 132
பிண்ணி
இன்னும் புதிய பிராந்தியங்களை கொண்டுள்ளது. அதுபோல இந்தியா வேறுபாடுகள் கவனத்தில் கொள்ளப் புதிய மாநிலங்கள் உருவாக்கு மாற்றுவதற்கும் மாநிலங்கள் பெய பகுதிகளை சேர்த்துக் கொள்ளு பட்டுள்ளது. எனவே இவ்விரு ந பரவலாக்கல்முறை மலையக தமிழ்ம பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்கு உதவியா தமிழ்மக்களை பொறுத்தவரையில் அதிகார பரவலாக்கல் மிகக்குறை அவர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த வேண்டுமென்பதல்ல. எனவே வடக அவர்களின் அபிலாசைகளுக்கே பரவலாக்கல் பொறிமுறை மூலம் தீர் இந்தியா பல்வேறு வை பல்வேறுப்பட்ட மொழிகளையும், படுகின்றது) மிக பின்தங்கிய நிலை இதில் பாண்டிச்சேரி பிரான்சிய ச போர்த்துக்கேய காலனியாகவு பல்வேறுவிதமான தனித்துவமான அ அங்கு மாநிலங்களுக்கு பிரே பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தி பிரதேசங்கள் ஒரு தேசிய தலைநக இங்கு பொரும்பான்மையாக மொழி அதுவும் உறிந்தி மொழி பேசும் ம இதனால் உறிந்தி மொழியின் ஆதிக் இந்திய ஆட்சி முறையானது முறையையும், ஒன்றிணைந்த ஒ அவுஸ்திரேலியா போன்று பிரித்த சமஷ்டி முறையையும் ஒன்றாக கொ சமஷ்டி முறை, குறிப்பாக கனடாவி: பாராளுமன்ற முறையையும் கொன அரசியல் யாப்பு கூட்டாட்சி தன்மை போதிலும் நாட்டின் பெயரில் கூட்டா எனவே தான் இந்தியா ஒ

ணப்பு 111
உருவாக்ககூடிய வாய்ப்பினை பிலும் மொழி, சமய மற்றும் பிராந்திய பட்டுள்ளது. இந்திய யாப்பின்படியும், தற்கும், மாநில எல்லைகளை ர்கள் மாற்றப்படுவதற்கும் புதிய வதற்கும் யாப்பில் இடமளிக்கப் "டுகளில் காணப்படும் அதிகார க்களினதும், முஸ்லிம் மக்களினதும், க அமையலாம். ஆனால் வடகிழக்கு இந்தியாவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 3த மட்டமாக அமையலாம். எனவே நியமுறைத்தான் கடைப்பிடிக்கப்பட ழெக்கு தமிழ்மக்களின் பிரச்சினை ம்ப, ஒரு பொறுத்தமான அதிகார க்கப்படலாம். கயான கலாச்சாரங்களையும், (18 மொழிகளுக்கு மேல் பேசப் மையும் கொண்டு விளங்குகின்றது. 5ாலனியாகவும், தாத்ராஉறவெலி ம் விளங்கியது. இவ்விதமான் ம்சங்களையும் கருத்தில் கொண்டே சத சுயாட்சியும், அதிகாரமும் பாவில் 28 மாநிலங்கள் 6 யூனியன் ரப் பகுதி (டில்லி) காணப்படுகின்றது. வாரியான மாநிலங்களே உள்ளன. ாநிலங்களே அதிகமாக உள்ளன. கம் தவிர்க்க முடியாததாக உள்ளது. பாராளுமன்ற முறையையும், சமஷ்டி ரு ஆட்சி முறையாகும். கனடா, ானிய பாராளுமன்ற முறையையும், ண்ட ஒரு ஆட்சிமுறையாகும். இந்திய சமஷ்டி முறையோடு சக்தி வாய்ந்த ாடு விளங்குகின்றது. இந்த இந்திய கொண்ட அரசியல் யாப்பாக இருந்த சி என்ற சொல்லே இடம்பெறவில்லை. அரை கூட்டாட்சி நாடாக

Page 133
112 மலையகம் சமகால அ.
GolabsT6T 6MTÜ Lu (Bɀör smogol. (Quasi Fedı தெரிவிக்கின்ற அறிஞர்கள் “தேை கட்டாயமாக சமஷ்டி முறையாக இ கருத்துப்பட கூறுகின்றனர். ஆகே முறையாகவும், அதே நேரத்தில் ஒற் விளங்குகின்றது என்பதை கூறாமல்
இந்தியாவின் கூட்டாட் ( இனப்பிரச்சினைக்கு பாடமாகக் விடயங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்று முறையும், மற்றது நிலத்தொடர்பற்ற பரவலாக்கல் முறையாகும். இந்தியா மக்கள் தொகையை கொண்ட இலட் மத்திய ஆட்சிப்பகுதியாக கருதப்படு 14 கோடி மக்களை கொண்டுள்ள உ கணிக்கப்படுகின்றது. அதே நேரத் உருவாவதற்கும், மாநிலங்களி: செய்வதற்கும், இந்திய அரசியல் யா மலையக தமிழ் மக்கள் பெரும்ப இலங்கை அரசு கிராம சேவகர் பி களையும், பிரசேத சபைகளைய உருவாக்கவும் பயப்படுகின்றது. சுத பின்பும் மலையக தமிழ் மக்கள் வாழு காணப்படும் நிருவாக முறையும், கு களையும் கூட உருவாக்கத் தயங்கி
2000ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒப்புதலோடு ஏற்கனவே கொண்டு உத்தாரஞ்சல், வனாஞ்சல், சட்டி உருவாக்குவதற்கான கோரிக்கைளு போடோ லேண்ட், உத்தரப்பிரதே புண்டல்கான்ட் கர்நாடகாவிலிருந்து ருந்து தெலுங்கான, மேற்கு வங் உத்திரப்பிரதேச்திலிருந்து ஹிரித்பி வித்தியாஞ்சல், மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களுக்கான கோரிக்கை இவற்றிலும் பல புதிய மாநிலங்கள் கிடைக்க உள்ளன. இலங்கையில்

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
al) இந்திய சமஷ்டி பற்றி கருத்து வயென்றால் சமஷ்டிமுறை ஆனால் ருக்கவேண்டு மென்பதில்லை.” என்ற வ இந்தத் கூற்று இந்தியா சமஷ்டி றையாட்சி தன்மை கொண்டதாகவும்,
விளக்குகின்றது. சி முறையில், இலங்கையின் கொள்ளக்கூடிய இரண்டு முக்கிய சமச்சீரற்ற அதிகார பரவலாக்கல் அதாவது பிரதேசம் சாராத அதிகார வில் கிட்டத்தட்ட வெறும் 50 ஆயிரம் சத்தீவுகள் ஒரு மாநிலமாக அதாவது }கின்ற அதே நேரத்தில், கிட்டத்தட்ட த்தரப் பிரதேசமும், ஒரு மாநிலமாக த்தில் இன்னும் புதிய மாநிலங்கள் ன் எல்லைகளை மீள் வரையறை ப்பு இடம் தருகின்றது. இலங்கையில் ான்மையாக வாழும் பகுதிகளில் ரிவுகளையும், பிரதேச செயலகங் பும், தேர்தல் தொகுதிகளையும் ந்திரமடைந்து 50 ஆண்டுகள் கடந்த ழம் பகுதிகளில் ஏனைய பகுதிகளில் ]றைந்தது உள்ளுராட்சி நிறுவனங் ன்ெறது. 28ல் இந்திய குடியரசுத் தலைவரின் வரப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஏற்ப விஷ்கார் என்று புதிய மாநிலங்கள் நம் எழுந்துள்ளன. இதன்படி அசாமில் தசம் மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து குடகு, ஆந்திதிரப் பிரதேசத்திலி காளத்திலிருந்து கூர்க்காலந்து, ரதேஸ் மத்திய பிரதேசத்திலிருந்து விலிருந்து விதர்பா போன்ற கள் அவ்வப்போது எழுந்துள்ளன. உருவாகுவதற்கான அங்கீகாரம் மலையக தமிழ்மக்கள் மத்தியில்

Page 134
பிண்ணி
கிராமசேவகர் பிரிவு வழங்கப்பட கூட இனங்களது தனித்துவம் அங்கீ. உருவாக்கப்படுகின்றது. இவற்
கூர்க்காலாந்து போன்ற இன விடுதல மிக நீண்ட காலமாக நடக்கின்றன 6
இவ்விதம் உருவாக்கப்பட்ட மம் அடிப்படையிற் வித்தியாசப்படு. மாநிலங்கள் அந்தஸ்து கூடியவை தேசிய தலைநகர் பகுதியும், அத காணப்படுகின்றன. மாநிலங்களிலும் கொண்ட மாநிலமாக விளங்குகி தனியாக அரசியல் யாப்பை வைத்திய காஷ்மீர் தனியான அரசியல் யாப் பட்டுள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரை தலைவருக்கு கிடையாது. ஆகவே வமான போக்கில் இன, மத, சமூக, ெ காரணமாக சமச்சீரற்ற முறை செயல்படுகின்றன.
இந்திய சமஷ்டி முறையில் 2 யூனியன் பிரதேசங்களுக்கிடையிலா யூனியன் பிரதேசத்தின் பகுதிக நூற்றுக்கணக்கான கிலோ மீ நிலைமையாகும். நிலத்தொடர்பற்ற பிரதேசங்களில் சில பல்வேறு . இருந்துள்ளமை இன்னொரு வரலா. பாண்டிச்சேரி பிரான்சிய காலன நாகர்உறவேலி போர்த்துக்கீச கான்
இவ்விதம் பல்வேறு கால காலனித்துவ ஆதிக்கத்தின் கீழ் இ யூனியன் அந்தஸ்து பெற்று 8 விளங்குகின்றன. உதாரணம் பிர பாண்டிச்சேரி, டாமன், டையு போ
தாத்ரா நாகர் உறவேலி போன்றவை ஆகவே பிரித்தானியர்கள் இ தலைவர்களின் இணக்கப்பாட்டு தொழிலாளர்கள் இந்தியாவில் தமி

ணைப்பு
113
பந்தா காட்டும் சூழலில் இந்தியாவில் நரிக்கப்பட்டு புதிய மாநிலங்கள் றில் போடோ , தெலிங்கானா லெப் போராட்டங்கள் தனிநாடு கோரி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ாநிலங்கள் தமக்குள் அதிகாரங்கள் கின்றன. அதிகார அலகுகளில் பாகவும், யூனியன் பிரதேசங்களும், கொரங்கள் குறைந்தவையாகவும் D ஜம்முகாஷ்மீர் விசேட அந்தஸ்து ன்றது. ஏனைய மாநிலங்களுக்கு நக்க உரிமையில்லை. ஆனால் ஜம்மு பை வைத்திருக்க உரிமை வழங்கப் கலைக்கும் அதிகாரம் குடியரசு மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றும் தனித்து பாருளாதார, வரலாற்று காரணங்கள் பில் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட்டு
உள்ள இன்னொரு சிறப்பம்சம் தான் மன நிலத்தொடர்பற்ற தன்மையாகும். ள் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் பல ட்டர் துாரத்தில் அமைந்துள்ள நிலை மாத்திரமல்ல - இந்த யூனியன் காலனிகளின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் ற்று சிறப்பம்சமாகும். உதாரணமாக யொக இருந்த நேரத்தில் தாத்ரா
மனியாக இருந்தது. னிகளாக இருந்த பிரதேசங்கள், நந்த வரலாற்று நிலைமை காரணமாக இன்று சுயாட்சி பிரதேசங்களாக மான்சிய குடியேற்றமாக விளங்கிய ரத்துக்கேசு குடியேற்றமாக இருந்த பகுறிப்பிடத்தக்க கூடியவைகளாகும். மங்கையில் அன்றைய இலங்கை டன், மலையகத் தமிழ் தோட்டத் ஓ நாட்டிலிருந்து, தோட்டங்களில் கூலி

Page 135
114 மலையகம் சமகால அ
வேலை செய்வதற்காக கொண்டு நிகழ்வு காரணமாக இந்த இரண்டாய மலை பிரதேசங்களில் குடியேற்றப்ட தொடர்ச்சியாக, தனித்துவமான க வருகின்றனர். இந்த வரலாற்று சமூகங்களிலிருந்து பிரித்துக்கா அவர்களை தனித்துவமான ச அவர்களுக்கான சுயாட்சியை வழங் கின்றன.
இன்று நிலத் தொடர்பற்ற இந்தியாவிலுள்ள பாண்டிச்சேரி மு இலங்கையில் சில மாவட்டங்களில் பரந்தும் வாழும், மலையக தமிழ் மக்க தொடர்ச்சியற்ற தன்மை காரணம ஏற்படவிருக்கும் அரசியல் தீர்வில், த பாண்டிச்சேரி பாணியில், தமக்கு வேண்டுமென்று கோருகின்றார். பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் வலியுறு: 1994ம் ஆண்டுயாப்பு சீர்த் தெரிவுக் குழுவுக்கு, அவ்வாண்டு டி மக்கள் முன்னணி, மலையக தமிழ் ம என்று வலியுறுத்தியும், அவர்களுக்க உருவாக்கப்பட வேண்டுமென்றும். Model) அடிப்படையில் வழங்க முன்வைத்தது.
பாண்டிச்சேரி என்பது 196 காலனியாக இருந்தது. இதே காலப் உறவேலி பகுதி போத்துக்கேயரி தக்கது. பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிர மாஉறி, ஏனாம் என்ற நான்கு பகுதி பாண்டிச்சேரியிலிருந்து, 136 கிலோ (பாண்டிச்சேரியும், தமிழ்நாட்டில் ெ ஏனாம் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து, 864க மாஉறி பாண்டிச்சேரியிலிருந்து, 800 அமைந்துள்ளது. பல நூற்றுக்கணக் அமைந்துள்ள பிரதேசங்க6ை நிலத்தொடர்பற்ற முறையில் அமை

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
வரப்பட்டார்கள். அந்த வரலாற்று பிரம் அடிகளுக்கு மேற்பட்ட உயர்ந்த பட்டு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் சமூகமக, அப்பகுதிகளில் வாழ்ந்து காரணமும், அவர்களின் மற்ற ட்டும் தனித்துவ அடையாளமுமே, சமூகமாக, அங்கீகரிப்பதற்கும், வ்குவதற்கும் காரணிகளாக விளங்கு
சுயாட்சி முறைக்கு உதாரணமாக மறை எடுத்துக் காட்டப்படுகின்றது. செறிவாகவும், ஏனைய பகுதிகளில் களும், முஸ்லிம் மக்களும் தமதுநிலத் ாக, இலங்கையில் எதிர்காலத்தில் மது பிரச்சினைகளுக்கு ஒரு தீர்வாக ஒரு சுயாட்சி அலகு வழங்கப்பட இதனை இச்சமூகங்கள் இரண்டும் த்தி வருகின்றன. திருத்தத்திற்கான, பாராளுமன்ற செம்பர் மாதம் 31ம் திகதி, மலையக க்களை ஒரு தனியான தேசியம் இனம் ான ஒரு அதிகார பரவலாக்கல் அலகு அது “பாண்டிச்சேரி மாதிரி (Ponticheri ப்படலாம், என்ற முன்மொழிவை
2ம் ஆண்டுக்கு முன்பு பிரான்சிய பகுதியில் இந்தியாவில் தாத்ரா, நாகர் ன் காலனியாக இருந்தது குறிப்பிட rதேசம் பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால், களை உள்ளடக்கியது. காரைக்கால் மீற்றர் தொலைவில் தமிழ் நாட்டிலும், தாடர்ச்சியாகவே அமைந்துள்ளது.) கி.மீற்றர் தொலைவில் ஆந்தராவிலும், கி.மீற்றர் தொலைவில் கேரளாவிலும் 5கான கீமீதுாரங்களுக்கு இடையில், ா இணைத் தே, பாண்டிச்சேரி ந்துள்ளது.

Page 136
பிண்ணி
1960 இல் போர்த்துக்கே நாகர் உறவேலி மத்திய ஆட்சிப தொடர்ந்து இந்திய அரசியல் யாப்பு டாமன் டையூ, மத்திய ஆட்சிப்பகுதி . அரசியல் யாப்பின் 14வது திருத்த ஆட்சிப்பகுதிகளை உருவாக்குவது பகுதியாக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்படி மு தொடர்பற்ற, அதிகார அலகு முன் பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரசேதம் தெ "பாண்டிச்சேரி தொடர்பான '' இணை
இன்று பிராந்தியத்தை அல் அடிப்படையாக கொண்டு அதிக நிலத்தொடர்பற்ற வகையிலும் அத (Fedralism) சமஷ்டி முறை (Devolvtion புதிய பரிணாமத்தை அடைந்துள்ள பெல்ஜிய சமஷ்டி முறையும் சிறந்த
மேலும் பெல்ஜியத்தை பொறு பகுதி இரு மொழி பிராந்தியமாக மலையக பகுதிகளிலும் நுவரெலியா கண்டி மாநகரசபை, இரத்தினபுரி நக மொழி பிராந்தியங்களாக பிரகடனப் மாநகரசபையும் இரு மொழி பிராந்தி இனப்பிரச்சினை தீர்வு இலங்கையில் வேண்டிய தேவை உள்ளது. அ6 மலையக தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் ம
அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பிர பிரதேசங்களில் பரந்தும் வா பகிர்ந்தளிக்கமுடியும்.
ம6ை

ணப்பு
115
| காலனியாக இருந்த தாத்ரா பகுதியாக்கப்பட்டது, இதனைத் ன் 12வது திருத்தத்தின் படி கோவா அந்தஸ்தைப் பெற்றது.1962ல் இந்திய த்தின்படி, பாண்டிச்சேரி, மத்திய ற்கான சட்டப்படி, மத்திய ஆட்சிப் ன்று யூனியன் பிரதேசங்களும், நிலத் றக்கு உதாரணங்களாகும். மேலும் தாடர்பான மேலதிக விபரங்களுக்கு ப்பை பார்க்கவும். லது ஒரு நிலப்பகுதியை மாத்திரம் ாரம் பகிரப்படுவதில்லை. நிலத் திகாரம் பகிர்ந்தளிக்கப்படுகின்றது. 1) அல்லது அதிகார பரவலாக்கல் ரது. இதற்கு இந்தியசமஷ்டிமுறையும் உதாரணங்களாகும். பத்தவரையிரல் பிரசல்ஸ் தலைநகர் -வும் விளங்குகின்றது. (bi Lingual) - மாநகர சபை , பதுளை மாநகரசபை, கரசபை போன்ற நகர் பகுதிகளை இரு "படுத்தலாம். அதுபோலவே கொழும்பு யமாக பிரகடனப்படுத்தலாம். எனவே ஒரு புதிய பரிணாமத்தில் பார்க்கப்பட வ்விதமாக கையாள்வதன் மூலமே க்கள் போன்ற தேசிய இனங்களுக்கு, தேசத்தில் செறிந்தும், ஏனைய ழம் மக்களுக்கு அதிகாரத்தை

Page 137
116 மலையகம் சமகால அ
 

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
சேரி யூனியன் பிரதேசம்
ബ
****:چینی
8 : 3.
3.
!
*
ဗျွိ ဇိုေနှီး
燃、
x:

Page 138
பிண்ணினி
பாண்டிச்சேரி
அமைவிடம்: பாண்டிச்சேரி என்பது ஏனாம் போன்ற பகுதிகள் அடங்கி வங்காள விரிகுடாவும், ஏனையமூன்று மாவட்டமும் அமைந்துள்ளது. காை பகுதியிலும் (அரபிக் கடலில்), ஏன. கோதாவரி மாவட்டத்தின் அருகிலும்
தலைநகள் : பாண்டிச்சேரி, பரப்பு: 492 மலையாளம், ஆங்கிலம், பிரஞ்சு, ப 4,86,705, பெண்கள்: 4,87,124: வளர் மக்கள் நெருக்கம்: 2,029: ஆண் ெ 81.49%, ஆண்: 88.89%, பெண். 74.13%
துணைநிலைஆளுநர்: கே. ஆர். மல்க தொடர்ந்து, தமிழக கவர்னர் ராம்( பாண்டிச்சேரிலெப்.கவர்னர்பதவியை (இ. தே. கா). லோக்சபை இடங்க சட்டசபை இடங்கள்:30:
வரலாறு: பிரஞ்சு கிழக்கிந்திய க தங்கள் வியாபார நிலையத்தைத் து இல் ஏனாமும், 1738இல் காரை கையகப்பட்டன. 1814 வெர் சேல் பிரிட்டீஷார் கைப்பற்றிய பிரெஞ்சுகளிடமே ஒப்படைக் கப்பட்டன.
பிரஞ்சிந்தியாவிலும் விடுதலைக் ே பிரஞ்சிந்தியப்பகுதிகள் தாயக இணைப்பினால் எழும் சிக்கல்களை 1956இல் இருநாடுகளுக்குமிடையில்

ணப்பு 1 7
பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால், மாஹி, யது. பாண்டிச்சேரியின் கிழக்கில் று திசைகளில் தென் ஆற் காடு ாக்கால் மாஹி மலபார் கடற்கரைப் Tம் ஆந்திர மாநிலத்தின் கிழக்கு
) அமைநதுளளது.
ச. கி.மீ. மொழி: தமிழ், தெழுங்கு, Dக்கள்தொகை: 9,73,829,ஆண்கள்: ě ef ofaguó (1991-01): 20.56%: பண் விகிதம்: 1001: எழுத்தறிவு:
6.
5ானி மாரடைப்பால் காலமானதைத் மோகன் ராவ் கூடுதல் பொறுப்பாக Iயும்ஏற்றார்,முதல்வர்:என்.ரங்கசாமி sfr : 01: TmTe8ayGoDLu 6RLniaa56fr: 01:
ம்பெனி 1674இல் பாண்டிச்சேரியில் நுவக்கியது. 1721இல் மாஹியும்,1731 க்காலும் பிரஞ்சுக்காரர் களின் ஸ் அமைதி ஒப்பந்தத்தையடுத்து இந்தியப் பகுதிகள் பிரெஞ்சுகாரர் இந்திய சுதந்திரத்தை அடுத்து காரிக்கைகள் எழுந்தன. 1954இல் இந்தியாவுடன் இணைந்தன. தீர்துக் கொள்ளும் ஒப்பந்தம் ஒன்று கையெழுத்தானது. தொடர்ந்து 1962

Page 139
118 மலையகம் சமகால அ
ஆகஸ்ட் 16 இல் பாண்டிச்சேரி அதிக இந்திய அரசியல் அமைப்புச் சட்டத் 1963இல் மத்திய ஆட்சிப்பகுதியான
பொருளாதாரம்: மக்களில் சுமார் 45 மொத்த விவசாயப் பரப்பில் 90% நீர் பயிர் நெல்,கரும்பு, நிலக்கடலை மு சர்க்கரை, சவர்க்காரம், குளிர்பா6 போன்றவை உற்பத்தி செய்யப்படுகி
உயர் நீதிமன்ற அதி கார எல்ை
மாவட்டங்கள் -4
மாவட்டம் பரப்பு (ச. கி. மீ)
காரைக்கால் 60
மாஹி 9
பாண்டிச்சுேரி 293
ஏனாம் 30

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
ாரப்பூர்வமான இந்தியப்பகுதியானது. தின் ஏழாவது திருத்தத்தின் மூலம்
25).
% பேர் விவசாயம் சார்ந்துள்ளனர். பாசன வசதி பெற்றுள்ளது. முக்கியப் க்கியப் பணப்பயிர்கள்.புடவை, மது, னங்கள், எவர் சில்வர் பொருட்கள் ன்ெறன.
ல: சென்னை உயர்நீதிமன்றம். (நன்றி: மனோராமா இயர்புக் - 2004)
LD5856i தலைமை தொகை இடம்
1,70,64 காரைக்கால்
36,823 மாஹி
7,35,004 பாண்டிச்சேரி
1,362 ஏனாம்

Page 140
இணைப்பு - 3
இந்தியா : மாநில பகுதிகள் தேசி
மாறி (utrality ages) « »
இநட்சத்தீவுகள்
※
 

ணப்பு 119
பங்கள், மத்திய,ஆட்சிப்
ய தலைநகரப் பகுதிகள்
}}đẹáì - leftéis அந்தமான் ಒpanಳ್ಗೆಗೆ
V
டிச்சேரி)

Page 141
120
பெல்ஜிய கூட்டாட்சி முறை
இணைப்பு - 4
3 communities
3 regions)
--1)
Brussels ,
மலையகம் சமகால்
-2013
- ec.? இந்த சி.
79

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
Gmai)
training / education.
culture
health
• help services
பல்ஜிய கூட்டாச்சி முறை
• economic development territory management rel. with local authorities

Page 142
பிண்ணிை
1,9(991ĝĒTI ‘Z
ÇÇÇț7//98寸ZZZI I069||909Çț7ț70ț7Z80 I ț7||0ƐZZƐ8I Z899
£8000/ƐZZZI9Ɛ009889ZSSZ I988698Çszț7|| #79ƐZ08ZIn@91919, ‘I 아그니at9ĻoĐ1991-93)ĮđīgigĒĮđfigigĒ
qiqĒĢIJGTŲ9 |ụLIng)10900919|| ļoĒún地goune@quaeqi | Şorçuaírıgotoofgroesg | Ģeomootooɗi|$æ09īņ109&шГеш99егуцэрgn「T니msuon,
qørīqīúrī sī£09 loĝloĝ1994, 1991.Insy 109@ 199Ų1934 reiĝo
qoyoołįįI-TIROLIGTqisfðufloolire solo) gogo uolo qooqai điợī£ ornaeqoqi qoson-ToorīITțilo -ITIROLIGT
g - HTT109909@ --_

121
ணப்பு
quoqoqosoqoqoso qosrī£9 ự9ų9h - og sırųogo apos 1,9431096 @1997, qī‘No 100z : qiaofo
ÇÇÇZZZ8 || 86 I EIƐƐ8I ÞZÇZIf7ZQZ[0] IZI £9999/60608I 9/89,7ț70£| || 99q@q; DGIG)
ZZ$7Zf7f7| 18£/Sț7/#76 Itz/988Ɛ6ZɛɛZZ86€Z986ț7981,9(99@@ UGI '8 68Zț7ƐZZ || Z.06699/9ɛZI8Z$76II £19 I8/090ZZ969 Z#798 #7f7ZƐƐ [ [ [ / ]fīqīốī) Ugole) */ 008090 I808£I0/90/68ZSZCZ669/87Zō98. I£68€Z6asoos@@@@ -9 ț7//64//97609Ç98||60Z669 I ÇZț79Çț7£9|| #7I9ƐÇ/9909009 Ugogog) ‘ç Þ9 I 800 II Iț7Z06ț7Çț7ZÇ0ț7I/80Z1898/ÇƐƐț7ƐÇ9Zɛ/8ųIH109@ąỹ sẽ † £9ÞZZZI | Ç8ț7||/ |守80IZZț7ç0Z6Z069||I ț7€90IÇ0€6ț78£0Zț76ólıç09g? og

Page 143
122
இணைப்பு - 6
மலையக தமிழ் மக்கள், வடகிழக்கு தமிழ் மக்கள், முஸ்லீம் மக்கள் செறிவாக வாழும் மாவட்டங்களில் அவர்களின் சனத்தொகை பரம்பல்
தொடர்பான ஒப்பீடு
மாவட்டம்
மலையகத் தமிழர்
மாவட்டம்
மாவட்டம்
முஸ்லீம்
வட கிழக்கு
தமிழ் மக்கள்
476270*
359386
1. நுவரெலியா
யாழ்ப்பாணம்
245089*
அம்பாறை
141087
2. பதுளை
மட்டக்களப்பு
340200*
கொழும்பு
205078
மலையகம் சமகால அரச
3. கண்டி
106341
அம்பாறை
176000*
கண்டி
169029
4, இரத்தினபுரி
78521
திருகோணமலை
119000*
புத்தளம்
131864

121500*
மட்டக்களப்பு
திருகோணமலை
104600*
யேல் அரசியல் தீர்வு
குருநாகல்
97778
5. கேகாலை
45647 வவுனியா
105000*
6. களுத்துறை
28769 கிளிநொச்சி
101600*
7. கொழும்பு
25957 முல்லைத்தீவு
97600*
8. மாத்தளை
மன்னார்
91200*
மொத்தம் 809097
1496068 மூலம் : 2001 ம் ஆண்டு சனத்தொகை கணிப்பீடு புள்ளி விபரத் திணைக்களம்
* 2001 ம் ஆண்டு மத்திய வங்கி அறிக்கை பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம்
23982
களுத்துறை
92775
1167713
குறிப்பு : 2001 ம் ஆண்டு வடகிழக்கு மாவட்டங்களில் சனத்தொகை கணிப்பீடு முழுமையாக நடைபெறவில்லை. ஆகவே 2001 ம் ஆண்டு
மத்திய வங்கி அறிக்கையில் வடகிழக்கு பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் வடவிழக்கு மாவட்டம் தொடர்பாக குறிப்பிட்டுள்ள சனத்தொகை அடிப்படையிலேயே அம்மாவட்டங்களுக்கான இனரீதியான புள்ளி விபரங்களும் இன விகிதாசார அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Page 144
ț7//6//669|| 901869/#79Çț7ZZ98 I9Ɛ9/99ɑ90091/q?qpg) o 寸918001I Z80Z916€I I1898/ɛ91 #71SZZɛZ8Uhl9羽羽l圆: £9ț7ZZZI6Z069||9ț7999. IIț7€90||98ɛ890LóIIọ09g? og 999 szț7/ÇÇț70ț7ZICEZIZ80|| ț7||Ç026ț78I Z899Logoos@TT • £8000/Z99/, IIɛ800ț798ɛ6980ɛZZƐ9ƐZ08Z urnsQ9 (1919ĶĪ ·
• uqğı9 · e -ōđì)1,9oqgoqef)**轉*q|199ĐIỆlgoqi-Irelan
@çısı& @@ - qørīqīnrısı.199$ 109 urmssy -TIITELJI 199Ų,9€15.109$ mfog) 1991/$1)
Z - HIT 199909@%

123
ணப்பு
40000ZSI {00016ț7 ()/8 SZ9 9ɛZI9/ 6Ɛ9066 960990Z ZZ$7Zț7ț7 68Zț7ƐZZ 008090||
/988ɛ 8/090€. SZÁZ6
000ț7 I I 08 I 18ț7 00ZZ ț7// IZ 6ț710Z 8£8 IZ I 18./f7 | Z80/Z 96ZZț7
008ZZ 0ɛ/f7| £ț7Ż
00ZI 6 89Þ99ț7 Z96|| I6/#7 969 I I 0Çț7f79 Z868 Z
#98f7f7Z
()09/ Z86 Ɛ000|| 9 08/09I/ I8ɛț7£6 ț7ÇZI 88|| 986ț7ț7Ɛ ƐƐI I IZI
£68ɛZ6
ĮIJ1091ņ901 quoợ9 Urriði urn
-ızı Ugoto) qÍuriqif@
ajogąją, Jan ·
1991/q? "
lagnaio 1/9cc9gỗąĒJĪGI Fiqiốī) ugoto) asoos@ą34īàq?
'#1 ‘E I
*ZI

Page 145
124
32500
82500
30000
112500
15000
150000*
2440
97600
18300
115900
3600
122000*
15. வவுனியா
16. முல்லைத்தீவு
17. கிளிநொச்சி
18. மட்டக்களப்பு
1270
10160
22860
124460
1270
127000*
24300
330930
9270
340000
121500
486000*
19: அம்பாறை
217930
88350
631
88981
245089
589000*
மலையகம் சமகா
20. திருகோணமலை
122000
110000
3400
113400
104600
340000*
21 கருநாகல்
1332426
1991
273)
10793
07778
1452360

-1' Uறா 490
-- v
1 "பட்.v/
520330
48689
2161
50850
131864
705342
677667
5064
517
2511
61503
746466
22. புத்தளம்
23. அனுராதபுரம்
24. பொலநறுவை
25. மொனராகலை
மொத்தம்
ல அரசியல் அரசியல் தீர்வு
324342
7185
147
7332
27272
359197
374553
5579
760
13239
8047
596173
1398722
1998503
977472
2975975
1637689
18732343
மூலம் : 2001 ஆம் ஆண்டு சனத்தொனை கணிப்பீடு புள்ளிவிபரத்திணைக்களம் *2001 ஆம் ஆண்டு மத்திய வங்கி அறிக்கை - பதிவாளர்
நாயகம் திணைக்களம். 2001 ஆம் ஆண்டு மத்திய வங்கி அறிக்கையில் வடகிழக்கு மாவட்டம் தொடர்பாக பதிவாளர் நாயகம் திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ள சனத்தொகை அடிப்படையிலேயே அம்மாவட்டங்களுக்கான இனரீதியான புள்ளிவிபரங்களும் இனவிகிதாசார அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Page 146
哪 珊09890I9Z000060SIƐZ8/9298€09Z60189109,09rıņɑ91,9 ±
·내
08Z96寸E006099IZ9IZ9[689€.999988ț76ț7a9c090īgs ligo(g) og
ț7ț7690ZI0 IZOZ0/8Z0ZƐ0989ÞçÇț7€I99ZZZ/6ț7Ɛț7Imọ9/1919, z
Zɛț770Z0I I0I60/f7Z901f7ZÇț7990 If I09/II009寸寸f(9đí)ąoriqılo , I || IImọ9/1919ĶĪ ‘I
ĻImg)아TT-9l3ļo109||-98) | jāfiqīgĒ.Ļđfigūgšqodorn-PU9 qTgĒgĒ LIGT----lufto 1199? - -U9199(Q9|(o)セgDコgoue@rņudeon|$1}}'aïriqxoofgroesg| gornaeon | 3,091ņJQ9@| °Tạlgoகிஜேபிடுq-i-Iftelson
qørīqīúrī soccolaetos 1998? 109 urmssy 109$ 1,9019??JI figlo ormacologi qoysqofteų įsi oderneto, pogonisi qolīn-Toeristilo stos@solo odolo@$19.98€. 9 - HIT 199909(§

125
1ணப்பு
ÞEI 9I ZZ
90
ZI
6/
S S. S. S. S at S S
ur) −
I ÞZ
699
9ZI
90ÇI /8I£ I I Ç
66 I I ƐSIZ
Z618
0ÇZ8
sző
IZ60|| 19ŻI I Z06ț7I 98ț7ÇI | ZEZI ZZEZ I
Çɛț7 IZ
Z/8ț7 ț766Z £8I£ 096|| zț9ț7 Çİ0Z ŞIS
Z8ZZ 99/9
ZƐƐƐț7 9/899 6ɛ68ț7 06.//Z ț7ț7€/Z Iɛ96|| 899€I Iɛ892
6/Z99
119(09/09/11/T1ç09rı : ' (טdTu9rt9ד Lų9C09|ğĒTI • agq919 · 19c09@qofırslo · a9c0909đĩ)ąžą90TŐ · Guggọ[GĞĢIĈŬ · QUOQ94ọTT •
a919 Q9QIĞ ·

Page 147
|3. கண்டி
1. பஸ்பாகே
கோரளை
126
26030
2336
20210
7807
284
56934
2. பன்வில
9981
93
15353
1195
23 83 8
04
26687
3. உடப்பலாத்த
48401
6415
13523
17359
297
86136
4. கங்கவத்த
கோரல்ல
5 :
119731
12641
91963
16969
1015
1009
8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8
161395
25 * * *
5. தெல்தோட்ட
11819
2968
7592
7592
32
24
29719
6. தொழுவ
32400
1073
9701
2155
21
31
45102
மலையகம் சமகால !
7. குண்டசாலை
88140
6766
5321
5701
168
234
106473
8. மெததும்பர
43051
4268
7556
3171
14
58211

4. இரத்தினபுரி ) 1. இரத்தினபுரி
89160
8253
11347
5623
114640
53721
4374
8718
2432
69263
2. கொடக்கவல
3. பெல்மதுல்ல
4. நிவித்திகல
ஏசியல் அரசியல் தீர்வு
71955
5455
6520
430
84450)
46842
4648
6347
493
58412
8 * * * 3 க 2 3
* 6 8 8 8 8 8 -
8 8 8 8 8 8 8 8
5. பலாங்கொட
60912
3089
7500
5333
ஐ 6 8 R 5 5 5
77026
6. காஹாவத்த
31882
2396
6465
1292
42083
7. இம்புல்பே
46591 '
1389
7113
73
55228
8. கலவான
40322
00
7747
48201

Page 148
பிண்ணிணை
£9.99£7SZ0000IZZISZ£9280101/0ZI ț7Imų/19ĐIỀUĞ) · 06Zț799000Ɛ0809I0守Þ06ț7Z98 I19Þ/Þ FT JOEG)1ạJT IJsse) · Z/8Õ/ÇII090ŞI8Zf7ZÇZ9€99.06ZI69守89anq'os@ąĝon · 8IZ6ÇŞI0000SZ£0ƐI IZ0899ț7çZI8ZI 0Ç19ạorglypąčash · I saj,091@@@@ -9 0Zț79 #7| 000018Iț70ț7/ZZZ8Ç8ɛț7ZZ989€.rnőızısı
· @ Ugoto),qortoh : (}| ț7Z()I0 || 0000Þ0Çț70666f7ZZtoisc saepirmųosoɛ o Z09ɛ/9ɛ0000ZIŞI9ț70€.086609ÇIƐ0069-T-Isso . · urng) ogé · 8£899£II000Z080Zɛț7ŻZ980IZ60Z£Z6|| #7-ı Zı IIgsg) qÍırmóIIIn ·Q9009 Ugogog) ‘ç

127
quoqoqo lococcos qổ singo golų9h - @ȚIIIŲpooq, q,091,0ą,109ão @1997, qıf, 100Z : qiaof)
918ZZ9ɛ || 8988 | €09 | 88016I/9 I | 09/08țzÇIZɛ | 8999 I Z | 08/#798ƐƐ996 IZqąją, Jallo) 9Z889ミトZO9I0IZ | Çț7Z069ZI9/686ț7/8Z98Z寸1,9(99@sqff Ugi og ɛ9919/#700 || Z89/89ƐƐ/ | |ZZ99688Z[6Ć0ț71,9(99109@q?-ā "Z 96ɛ6ț76Z|000ŞÇIIZ608||18999/ZSƐZ09ɛ-I-IIaeg)ą, 663 · I || 1909@qğıldı. '8 699€60ƐZ0| 0ZZ6//88608 #7ÇI˹寸98a9491(991ņITIĞ og /9/f797 || 0/8ɛ | ɛɛɛ | 19269ț7Z | €68I06/88ZZ09Z9189Z998ț7||Tŋ ŋTn
-qų9@yısıqųos 'Z 96ɛ//8 | #907 | 88 || || 6/170898 | 088860 I 02 I || 9ț76/0ISZI I060/. I IHqisī) ugoto) · I | Fiqiốī) ugog) ‘Z

Page 149
128 மலையகம் சமகால அ
இணைப்பு -9
பிரதான தேசிய
மாவட்டம் சிங்களம் இல தமி
1.கொழும்பு 17, 1133 244 2.d5tbust 1881254 644
3.களுத்துறை 923893 13.
4.க்ணடி 942038 49,
5.மாத்தளை 354985 23.
6.நுவரெலியா 280236 414
7.காலி 93438 II.
8.மாத்தறை 716780 4.
9.அம்பாந்தோட்டை 51OO63 1.
10.யாழ்ப்பாணம் 982 476
11.மன்னார் 7600 91
12வவுனியா 32500 82.
13.முல்லைத்தீவு 2440 97.
14.கிளிநொச்சி 12720 101
15.மட்டக்களப்பு 24.300 330
16.அம்பாறை 217930 88.
17.திரிகோணமலை 122000 110
18.குருநாகல் 1332.426 16
19.புத்தளம் 320330 48
20.அநுராபுரம் 677667 5
21. பொலன்னO)606) 324342 7
22.பதுளை 3558218 32.
23.மொனராகலை 374,553 5.
24.இரத்தினப்புரி 873265 34.
25.கேகாலை 667536 14
மொத்தம் 13988722 1998
ck
மூலம் அடுத்த பக்கத்தில் காட்டப்பட்(

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
இனங்களின் மாவட்ட ரீதியான இனப்பரம்பல்
LD6O5.DUTTGST முஸ்லிம் மொத்தம் ழர் தமிழர்
364 25957 205078 2234289 450 7388 80320 2066096
527 28769 92.775 1060800
205 10634. I69029 1272463
382 23329 38867 442427
A45 359386 17557 700083
596 8553 35346 990539
791 16983 22378 761236
957 243 5506 525370
270 14730 9820 | 491000*
200 22800 30400 152000
500 30000 15OOO 150000
500 18300 3660 | 122000*
500 22860 1270 | 127000*
230 9270 121500 | 486000*
350 631 245089 | 589000*
)00 3400 104600 | 340000*
291 2732 97778 1452369
589 216 131864 705342
)64 517 61503 74.6466
85 47 27272 3591.97
230 141087 40455 774555
579 7660 8047 3961.73
335 7858 2O871 I00864
63 45647 51699 779774
503 977.4472 1637689 18732343
டுள்ளது.

Page 150
பிண்ணினை
மூலம்: 2001 ஆம் ஆண்டு ஜனத்தொகை க
* 2001ம் ஆண்டு மத்திய வங்கி அறிக்கை
குறிப்பு : 2001ஆம் ஆண்டு வடகிழக்கு ம முழுமையாக நடைபெவில்லை. ஆகே அறிக்கையில் வடகிழக்கு மாவட்டம் திணைக்களம் குறிப்பிட்டுள்ள ஜ அம்மாவட்டங்களுக்கான இனரீதியான அடிப்படையில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

JTüL! 129
கணப்பீடு புள்ளி விபரத் திணைக்களம்.
பதிவாளர் நாயகமே திண்ணக்களம்.
ாவட்டங்கில் ஜனத்தொகை கணப்பீடு வே 2001ஆம் ஆண்டு மத்தியவங்கி ) தொடர்பாக பதிவாளர் நாயகம் ஜனத்தொகை அடிப்படையிலேயே புள்ளிவிபரங்களும் இனவிகிதாச்சார

Page 151
130 மலையகம் சமகால அர
இணைப்பு - 10 (i)
மலையகத் தப
#೩my
*காக்கை; 's 3
و : كلينينية 5 فضيا
1. கினிகத்கேன,ஹட்டன்,புலியாவத் . பொகவந்தலாவ,நோர்வுட்மஸ்கெ . கொட்டகலை,தலவாக்கலை,அக்
ஹய்பொரஸ்ட்,இராகல,உடப்புசல்
2
3 4. நவரெலியா, கந்தபொலநானுஒய
5
6
மடக்கும்புரபூண்டுலோயா,இரம்ெ
 

சியல் அரசியல் தீர்வு
படம் - 1 மிழர்களுக்கான உத்தேச தொகுதிகள் தொடர்பான விபரங்கள் நுவரெலியா மாவட்டம்
ாளர் தொகை (அன்ைனளவாக)
தை 40,000 லியா,அப்கொட் 40,000
$கரபத்தனை,டயகம 40,000
T 40,000
6T6 40,000
பாட, புசல்லாவ 40,000

Page 152
பிண்ணிலை
இணைப்பு -10 (ii)
மலையகத் தமி
|
பக்கில்
கந்லை%ெ
சர்சாந்தக்காரன்
அடங்கும் பகுதிகள் :
வாக்
1. கலகா, தெல்தொட்ட, கேவாகெட்ட
2. கெட்டபூலா, குயின்ஸ்பெரி,பார்கேப்பு
நாவலப்பிட்டி, தொலஸ்பாகே 3. பன்வில , வத்தேகம , குண்டசால

ணப்பு
131
படம் - 2 ழர்களுக்கான உத்தேச
தொகுதிகள் தாடர்பான விபரங்கள்
கண்டி மாவட்டம்
10ு,
எகLt.
}சிஸ்தே.4.
ககாளர் தொகை (அண்ணளவாக)
40,000
பில்,
40,000
40,000

Page 153
132
மலையகம் சமகால அ
இணைப்பு - 10 (iii)
மலையகத் த
கடாஜல்
அடங்கும் பகுதிகள் :
வா
1. மாத்தளை, இரத்தொடை, அப்

புரசியல் அரசியல் தீர்வு
படம் - 3 மிழர்களுக்கான உத்தேச
தொகுதிகள் தொடர்பான விபரங்கள் மாத்தளை மாவட்டம்
க்காளர் தொகை (அண்ணளவாக)
பென்கங்ககோரல்ல 40,000

Page 154
பிண்ணின்
இணைப்பு - 10 (iv)
மலையகத் தம்
9 |
அடங்கும் பகுதிகள் :
வாக்
1. அப்புத்தளை,ஹல்துமுல்லை 2. வெலிமட, ஊவா பரனகம் 3. பதுளை, பசறை, லுனுகல 4. ஹலிஎல, எல்ல

ணப்பு
133
படம் - 4 ழெர்களுக்கான உத்தேச
தொகுதிகள் தொடர்பான விபரங்கள்
பதுளை மாவட்டம்
க்காளர் தொகை (அண்ணளவாக)
40,000 40,000
40,000 40,000

Page 155
134
மலையகம் சமகால் -
இணைப்பு - 10 (V)
மலையகத் த
அடங்கும் பகுதிகள் :
வா
1. யடியன்தொட்ட, தெகியோவிட்ட,

அரசியல் அரசியல் தீர்வு
படம் - 5 மிழர்களுக்கான உத்தேச
தொகுதிகள் தொடர்பான விபரங்கள் கேகாலை மாவட்டம்
க்காளர் தொகை (அண்ணளவாக)
தெரணியகல 40,000

Page 156
பிண்ணினை
இணைப்பு - 10(vi)
மலையகத் தமி
கூ 5
அடங்கும் பகுதிகள் :
வாக்க
1. இரத்தினப்புரி, பலாங்கொடை, இ
• 2. காவத்தை, கொடக்காவலை, நி

எப்பு
135
படம் - 6 "ழர்களுக்கான உத்தேச
தொகுதிகள் தாடர்பான விபரங்கள் இரத்தினபுரி மாவட்டம்
சாளர் தொகை (அண்ணளவாக)
இம்புல்பெ, பெல்மதுல்ல 40,000 விெத்திகல
40,000

Page 157
உசா
Adminstration Report of The Con 2002, Commissioner of Election,
Census of Population and Housing, Pi Department of Census & Statistic
Constitution of India.
Ethinc and Class Conflicts In Sri Lá
SSA, Colombo.
Ethnicity and Autonomy, YashG
Grama Niladhari Division of Sri La
Statistics,Colombo.
Parliament of Sri Lanka- 1994.
Report of The Commission of Inqual Reforms, 1999, Department of Go
Shelters In SriLanka 1972Constucation,Colombo.
The Parliamentarian Journal of the
Jan., 1997.
The Rise of The Labour Movement I
Colombo.

ததுணை நூலகள
hmissioner of Election for The Year
Colombo.
eliminary Release 2001, 's,Colombo.
anka, Kumari Jayawardana,
mal.
inka 1996, Department of Census &
yof Local Government overment Publications.
1977, Ministstry of Housing
'arliaments of the Common Wealth,
n Ceylon, Kumari Jayawardana. SSA,

Page 158
அடிப்படை உரிமைகளும் இந்திய
பெ.முத்துலிங்கம், மலையகத்த ஆய்வுக் கட்டுரைகள்.
இலங்கை வாழ் மலையகத் தமிழf
பற்றிய சில குறிப்புக்கள், அம்ப தமிழாராய்ச்சி மாநாடு 1996 - 199
இலங்கை இந்தியர் வரலாறு, சே
இல்லம், 2001,
இலங்கையின் இனப்பிரச்சினையும்
சி.அ.யோதிலிங்கம், குமரன் புத்த
ஈழ அரசியலும் மலையக மக்களும்,
மக்கள் மறுவாழ்வு-5ம் ஆண்டு
எங்கெங்கும் அந்நியமாக்கப்பட இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்த மக் வெளியீடு, 1982.
கூட்டாட்சி பரிமாணங்களும் இலங்
நிலைமாற்ற நிறுவனம், 2001.
சர்வதேச தேசிய இயக்கங்கள் வ பி. ஏ. காதர், அப்பால் தமிழ், 200
பிரதேசச் செயலகங்களுக்கான வ செயற்படுத்தல் அமைச்சு, 1993.
மத்திய வங்கி அறிக்கை-2001, இல
மலையகத் தமிழரின் அரசியலும்
வி.ரீ தமிழ்மாறன், மலையகத் த
ஆய்வுக் கட்டுரைகள்.

137
வம்சாவழி மக்களும், மிழாராய்ச்சி மகாநாடு 1996-1997,
lன் வரலாற்றின் ஆரம்பம் லவாணர் சிவராஜா, மலையக 7, ஆய்வுக் கட்டுரைகள்.
ா. சந்திரசேகரன், குமரன் புத்தக
அரசியல் தீர்வு யோசனைகளும், நக இல்லம், கொழும்பு,2003,
இரா. சிவலிங்கம், நிறைவு மலர், 1987
ட்டவர்கள்: இலங்கையிலிருந்து கள் மத்தியில் ஓர் ஆய்வு, சிராக்
கை சிறுபான்மையினரும், சமூக
pங்கும் படிப்பினைகள்,
3.
ழிகாட்டி, கொள்கைத் திட்டமிடல்
ங்கை மத்திய வங்கி, கொழும்பு.
சமூக அசைவியக்கமும், மிழாராய்ச்சி மகாநாடு 1996-1997,

Page 159
138
மலையகம் சமகால அ
மலையக தமிழர்களின் தாயகம், 6
மக்கள் மறுவாழ்வு - 5ம் ஆண்டு
மலையகத் தமிழர் வரலாறு, சாரல்
மலர், 2003.
மனோரமா இயர்புக் - 2004.
20ம் நூற்றாண்டில் நவீன அடிமைத்
(பி.ஏ.காதர்), ஈழ ஆய்வு நிறுவ
தேர்தல் முறை மாற்றம் பற்றிய
மலையக புத்தி ஜீவிகள், ே தொழிற்சங்கப் பிரமுகர்கள், ப அறிக்கை - ஆங்கில மூலப் மொழிபெயர்ப்பு.
தோட்டப்புற அமைப்பில் மனித உ
தோட்ட வீடமைப்பில் புதிய சகாப்தம்
வசதிகள் அமைச்சு, கொழும்பு,

ரசியல் அரசியல் தீர்வு
எஸ்.இஸட். ஜெயசிங்,
நிறைவுமலர், 1987.
காடன், தமிழ் சாகித்திய விழா சிறப்பு
கதனம், க.மோகன்ராஜ்,
கம்.
மலையகத்தின் நிலைப்பாடு, பராசிரியர்கள், சட்டத்தரணிகள், ராளுமன்றக் குழுவிற்கு சமர்ப்பித்த பிரதி, வீரகேசரியில் வெளிவந்த
உரிமைகள், மேர்ஜ் வெளியீடு, 1998.
b, வீடமைப்பு நிர்மாணத்துறை பொது
1996.

Page 160
8
ஆசிரியரைப்பற்றி மலையகம்- சமகால நூலை எழுதியுள்ள
ஆரம்பகால கல்வின் பாடசாலையிலும், க தலவாக்கலை சென் உயர்தரத்தை அட்ட பட்டப்படிப்பை கொடு மேற்கொண்டார். கல்லூரி காலத்தி6ே தலைமையில் இயங் கொண்டு இயங்கியல் காரணமாக சண்முக கௌரிகாந்தன் தை இயக்க நடவடிக்கை காரணங்களுக்காக 77ம் ஆண்டு யாழ் 6 ஆசிரிய சங்க மகாந அவர்களோடும் இன மலையக தமிழ்மக்க தேசிய இனம் என்ற நிறைவேற்றப்பட்டதி காதர், தர்மலிங்கம் இயக்கத்தின் ஸ்தா! உறுப்பினராகவும் ெ 80 களில் தேசிய 8 சேவை அலுவலராக இளைஞர் சேவை : அரசாங்க சேவையி மலையக வெகுஜன பத்திரிகையின் ஆசி அரசசார்பற்ற நிறுவ அபிவிருத்தி நிறுவல் இணைப்பாளராகவும் 1989ம் ஆண்டிலிருந் இணைந்து செயல்ப உறுப்பினர்களில் ஒ தலைவராகவிருந்த | பின், அவரின் இடத் தற்போதும், மலைய செயல்படுகின்றார். பல்பரிமாண அனுப இனப்பிரச்சினை, ம ஜேர்மன், மலேசியா கருத்தரங்குகளில் பற்றியுள்ளதோடு, த பிரச்சினையை வலி எழுதியுள்ளார்.

5 அரசியல் - அரசியல் தீர்வு என்ற
திரு. லோறன்ஸ் அவர்கள் தனது மிக bய தலவாக்கலை ஹொலிருட் தோட்ட
T. பொ. த. சாதாரணதரத்தை - பெற்றிக்ஸ் கல்லூரியிலும், டன் ஹைலன்ஸ் கல்லூரியிலும், தனது
ஐம்புப் பல்கலைகழகத்திலும்
பயே தோழர் என். சண்முதாசன் பகிய கம்மியுனிஸ்ட் கட்சியோடு தொடர்பு
வர். பின் 70வதுகளில் கருத்து முரண்பாடு கதாசனிடம் பிரிந்து தோழர் காமினியப்பா, லமையில் இயங்கிய கிழைக்காற்று
களில் ஈடுபட்டு 1974ம் ஆண்டு அரசியல் சிறை சென்றவர். வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் நடந்த இலங்கை காட்டில், பி.ஏ. காதரோடும், கௌரிகாந்தன் மணந்து, வடகிழக்கு தமிழ் மக்களும், களும், முஸ்லிம் மக்களும் தனியான
5 கருத்தை வலியுருத்தி, தீர்மானம்
ல், காதரோடு இணைந்து செயல்பட்டவர். ஆகியோரோடு, மலையக வெகுஜன பக உறுப்பினர்களில் முக்கிய
சயல்பட்டவர். இளைஞர் சேவை மன்றத்தில் இளைஞர் 5 இணைந்து, நுவரெலியா மாவட்ட அலுவலராக கிட்டத்தட்ட 15 வருடங்கள், லும் கடமையாற்றியவர். 80களில் - இயக்கத்தின் வெளியீடான "விடிவு" என்ற ரியராகவும் இருந்துள்ளார். யுவிடெப் என்ற னத்தில் ( மலையக தொழிலாளர் தகவல் எம்) அதன் தலைவராகவும், பிரதான ம் செயல்படுகின்றார். ந்து மலையக மக்கள் முன்னணியில் டுவதோடு, அதன் ஸ்தாபக பருவராகவும், அக்கட்சியின் உப
திரு. தர்மலிங்கம் அவர்கள் காலமாகிய 5திற்கு, உபதலைவராக நியமிக்கப்பட்டு பக மக்களின் முன்னணி உப தலைவராக
வங்களை கொண்ட லோறன்ஸ் அவர்கள் னித உரிமைகள் தொடர்பாக தாய்லாந்து,
போன்ற நாடுகளில் நடந்த மலையக தமிழ் மக்கள் சார்பாக பங்கு அரசியல் தீர்வில், மலையக தமிழ் மக்கள் "யுறுத்தி, பல ஆய்வு கட்டுரைகள்
Printed by RAN PRESS PRIVATE LIMITED - lar: 11 1ெ2 1328