கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: பண்புயர் மனிதர் பாக்கிர் மாக்கார்

Page 1


Page 2


Page 3

f
S
كمحمية
Z

Page 4


Page 5
பண்புயர் ம
பாக்கிர் ம
எதிரணியினரின் நடுநி
2010
31
அதா:தகர் : கவிஞர் ஏ.
இது 95) த 15111, 2
15:14
காத, "2: - - -
.
* 22, 2013 - 17 இதழ்
02 - கமர்
ஃபே பட ட க : 2
1-: -
அ----- .. அரச விர்ர் : 232
22
பதட் - 7ெ - 22: க ட
A - 2
2. :

ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 1 42 - 3 இ...
ਦੁਏ கேழL.3 உலகு
னிதர் மாக்கார்
Tாாாாது 1 1 1
டேம் -பால டி.
கலைப்பார்வை , அக் - 08
வலைப்பார்வை போர்த்து,
இryMuuu:12
உடு >
- 6. தி ெ
டஅடி0-03- 2)
இக்பால்
பேசும்
பரணி

Page 6
பண்புயர் மனிதர் பாக்கி மாக் கார்
எதிரணியினரின் நடுநிலைப் பார்வை
(C) கவிஞர் ஏ. இக்பால்
1410 துல்ஹஜ் பிறை 19, 1990 ஜூ
வெளியீடு: பேசும் பேனா பேரணி 26/6, ஷெய்க் முஸ்தபா பள்ளி வீதி,
அச்சு கிரஸண்ட் பப்ளிகேஷன்(பிை 90. ஜஸ்டிஸ் அக்பர் மாவத்தை கொ
விலை. ரூபா 60.00
പ്പ് - -- is is
"مي
*/ ༈ ༣ རེད།
ܬܐ . ܐܶܢ ܠ -- ܒ ܢ . . . ܊ ܐܕ
 
 

ரவேட்)லிமிடெட் ழும்பு - 02.
to PAN PUER MAN THAR BAKE ER MARKAR
ETHIR ANY NARIN NAD UNILA PARVA
(C) Kavignar A. lobal
A Gentleman to the Manner Born A LIFE OF BAKE ER MARKAK A view from the out side
by (C) A. lobal
Published by:
PESUM PENA PERANI 26/6, Sheik Musthafa Mosque Road, Beruwala.
Printed by:
CRESCENT PUBLICATION (PVT) LTD. 90, Justice Akbar Mawatha, Colombo-02.
1410, Dul-Haj 19 1990, July 13
Price Rs. 60.00

Page 7
கட்டிய மாளிகை அர்ப்பணம்.
ஆசிரியர், அதிபர், எம். ஐ. உதுமா
அவர்களுக்
குருவின் குரு அரசின் அ உனதே இது உளமார்ந் தே
195 பி 15

அரசியல்வாதி
லெவ்வை
- - - -
வே -
வே துவே கற்பாய்!

Page 8
  

Page 9
வல்லவனாம் அல்லாஹ்வின் வான்
ܨ1 ¬ 311.
வரலாற்றில் நானா! எனது வரலாறா?
வரலாறு படைக்கும் வல்லமை யாருக்கு?
இந்த ஆச்சர்யங்கள் வினாச் 13 ஆந் திகதி எனது கல்யா ண பிராந்தியத்தில் வாசம் செய்யும் வ அந்த அனுபவமிருந்திருந்தால் என
என்னை ஆற்றுப் படுத்தி இ என் மனைவி எனது வரலாற்று தில் எனது கருத்தை இறுக ஆதரி இன்னு மின்று மிருக்கின்றார்கள். ணைப்பும் எனது வழியில் என்னை லில் நான் இடதுசாரிக் கருத்துடை சூழ்ந்துள்ளோர் அநேகர் வலதுசாரி தில்லை; ஆதரித்தது மட்டுந்தான்.
'யதார்த்தம்" எனக்குப் பிடித் பொதுசன விரோதி' என்பது வழ 'யதார்த்தவாதி பொதுசன விரும் ஏற்படுத்திவிட்டது. இஸ்லாம்கூட பக்கந்தான். நிந்தனை செய்வோ துள் கொண்டுவருவோரும் உண் இதையே நபி (ஸல்) அவர்கள்:
W
 

புகழும் நாமமதைச் சொல்லி.
*களாகின. 1962 டிசெம்பர்
நாள். அதற்கு முன் இப் ாய்ப்பு ஏற்படவில்லை. து வாழ்க்கை வேறு திக்கைத்
ந்த உந்நத நிலைக்காக்கிய நாயகிய்ே! இப்பிராந்தியத் க்கும் இளைஞர்கள் கூட்டம்
அவர்களது அன்பும் அரவ ன முன்னேற்றியது. அரசிய யவன். இங்கே, என்னைச் கள். நான் அரசியல் செய்த
தமானது. "யதார்த்தவாதி
முக்கு முறை காலமாற்றம்
பி' என்னும் கொள்கையை
உண்மை- யதார்த்தத்தின்
ரும் மற்றவரை அவமானத்
மையாளராக முடியாது.

Page 10
முனாபிக்-நயவஞ்சகத் வர்கள் அநேகர் விரோதமி முனாபிக் தனத்தை மூலத6 பிக்-நயவஞ்சகம் எ ன் றா வேண்டும். இஸ்லாத்தின் யுள்ளதைக் கவனிப்போம்.
"நான்கு பழக்கங்கள் படுகின்றதோ அவர் ஒரு இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்று அதனை விட்டுவிடும்வரை பழக்கத்திற்கு அடிமைப்படு! பழக்கங்கள்) அவரிடம் ஏத காக ஒப்படைக்கப்பட்டால் கொள்கின்றார். அவர் பே பந்தம் செய்துகொண்டால் தால் அவதூறு பேசுகின்றா
அரசாங்க உத்தியோ பகடைக்காயாக நேர்ந்தது. களின் கல்விக்கூடங்கள் சில னால் கிட்டியது. ஓர் ஆசி விடப் பாடம் படித்துக்கெ
இத்தனைக்கும் எனக்கு மர்க்கார்தான். நேரடி எதி ஆதரவாளர்களுக்கூடாகக்ல் ( என்று அவர்ல் எதிரியானா ஆவணத்தைத் தொடங்கிவி பத்திரிகை விஷயம் சேர்ப் ஆராய்ந்து சேகரித்தவை அ

'நிந்திப்பவராகவும் அவமானம் உண்டாக்குபவராகவும் இருந்தி டும் அதே வேளையில் நீங்கள் (சித்தீக்) உண்மையாளராகவும் எப்படி இருந்திட இயலும்" எனக்கூறியிருக்கின்றார்கள். யதார்த் தம் என்பது நிந்தனையல்ல.
தனத்தை மூலதனமாக வைத்துள்ள ல்லாமல் வாழ்கிறார்கள். அதற்காக னமாக்கலாமா? ஒரு முஸ்லிம் முனா ல் என்னவெனத் தெரிந்துகொள்ள ஏந்தலர் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறி
உள்ளன. இவை யாரிடம் காணப் முழுமையான நயவஞ்சகனாவான். ஒருவரிடம் காணப்பட்டால் அவர் தன்னைத் தாழ்த்திக்கொள்ளும் ஒரு கிறார் என்று பொருள். (அந்நான்கு ாவது ஒரு பொருள் போதுகாப்பிற் அவர் அதில் நேர்மையின்றி நடந்து சினால் பொய் பேசுகின்றார். ஒப் ஏமாற்றுகின்றார். அவர் தர்க்கித் -i.
கம் செய்ததால் அரசியல்வாதியின் இலங்கையிலுள்ள பல மாகாணங் வற்றைப் பார்க்கும் வாய்ப்பு அத ரியராக நான் பாடம் படிப்பிப்பதை ாண்டேயிருக்கின்ேறன்."
அரசியல் எதிரி அல்ஹாஜ் பாக்கிர் கிரியல்ல; அவரது சிறுபிள்ளைத்தன கோள் மூட்டியதால் ஏற்பட்ட எதிரி. ரோ, அன்றே அவருக்கென்றே ஓர் 'l Glair. glaug Press Officerவரைவிட, நான் அவரை நுணு
நேகம்.
vi

Page 11
எதிரியை ஆராயப்போய், அவ யெல்லாம் எடைபோட எத்தனித் போயிருந்த ஏ. ஏ. எம். எம். சம் தொடங்கியது. ஏ. ஏ. எம். எம். ரின் அடிவருடி, அவர் என்ன செ நடப்பவர். அல்ஹாஜ் பாக்கிர்ம தொடர்பான தகவல்களை சம்க கொண்டேன். பெற்ற தேகவல்கள் அதீதமானவையா? என்பதைக்கூட தேவையற்ற அநேக விஷயங்களை
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரை ஒமர், அஸாரியா நுபைல், முன்ன எம். ஐ. உதுமா லெவ்வை ஆகிே உறவுகளால் இன்னுமின்னும் தகவ
அரசியல் எதிரியான ஒருவரின் சேவைப்பிறழ்வை நடு நிலை நின் குண்டு. அவ்விதம் பார்த்த பார்ன
இத்தகவல்களின் பதிவை அச் என அவாவுற்றவர்கள்தான் எம். இ எம். அன்வர், ஏ. ஏ. எம். எம். கள மொழியில் பாக்கிர் மாக்கார் துணுக்குகள், குறிப்புகள் யாவற்ை எம். நயீம் மொழி பெயர்த்துத் த நூலுக்கு அத்திவாரமாகின.
தங்களைப் பற்றித் தாங்களே பையகிறா பி* சிலவற்றைப் படிக் அதில், முக்கியமானவை: மகாத் சோதனை', வடநாட்டு கே. ஏ. an Island i BTGör gÐQU5 gšanu Giv av, (p. சுயசரிதை, உ. வே. சாமிநாதைய கும். இவற்றை வாசிப்பதால், இ தில் நிகழ்ந்தவைகளைப் பல கோ குறிப்பிட்டவர்களின் சரிதையைவி சரிதை மேலெழும். வரலாற்று நல்ல தீனி: கலை விரும்பிகளும் நூல் முற்றிலும் இச்சுவை பெற்ற னது.
vii

ரது நன்மை தீமை களை தேன். இக்காலம் தூர்ந்து சுதீனின் நட்பு மீண்டும் சம்சுதீன் பாக்கிர்மாக்கா “ல்கிறாரோ அதன்படி இவர் ாக்கார் பற்றிய அநேக அகத் தீனிடமிருந்தே பெற்றுக் d 6ior 60 LD unt 607 606) unt? க் கவனமாக ஆய்வு செய்து த் தவிர்த்துக்கொண்டேன்.
அணுகுவதற்கு ஏ. எஸ். எம். ாள் பொத்துவில் முதல்வர் பார் காலானார்கள். இந்த ல்கள் சேர்ந்தன.
சேவைத் திறனை அல்லது று பார்க்கும் தகுதி எனக் வைதான் இந்நூல்.
சு வாகனம் ஏற்ற வேண்டும் இஸ்ட். எம். நயீம், எம். எஸ். சம்சுதீன் ஆகியோர். சிங் பற்றி வெளியான செய்திகள், றயும் தமிழில் எம். இஸட். ந்தார். அத்தகவல்கள் இந்
சுயமாக எழுதிய 'ஒட்டோ தம் வாய்ப்புக் கிடைத்தது. மாகா ந் தி யி ன் "சத்திய S9ylu Luft 6iv GT(p6)uu I am not கருணாநிதி எழுதிய அவர் ரின் சுயசரிதை என்பனவா வர்கள் வாழ்ந்த காலகட்டத் ணங்களில் அறிய முடியும். ட, அக்கால கட்ட த் தி ன் ாசனையுள்ளவர்களுக்கு இது விட்டுவிடமாட்டார்கள். இந் தல்ல; அவற்றிலும் சுவையா

Page 12
2ா எதிரணியினர் ஒருவரை உண்மையில் பாக்கிர் மாக் களில் ஒருவர் தான். அதன் டதையும், வரலாறு இவரி! வேண்டிய நிலை ஏற்பட்ட வழியிலிருந்தும் சறுகிச் செ வேளைகளில் தனிமனித 2 லாய்க்கலாம். வரலாற்றை வில்லை.'' அது, அகன்று 8 கின்றது. சமூகம் என்பது உபாதைகள் சமூகத்தைத் . கம் ஏற்படுத்தும். எனவே வேண்டியது கட்டாயம். க : ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚ *
இந்நூலில் நானும் அது நானோர் அங்கம்; இதை | இழையோடி மின்னுகின்றே பாக மின்னும். சாதாரண பல்ல இந்நூல். இதில், இ கதை மூன்றும் நிறைந்துள் விமர்சனமும் உண்மைக்கன தைக் கழித்தால் அடுத்த 8 இரண்டைக் கழித்துவிட எ யும் கழித்துவிட முடியாது. வது மிஞ்சும். அந்த வகையில்
'ஒரு நூலின் தரத்தை என்பது எனது ஆசிரியர் பி. எஸ்ஸி, எம். ஏ. அவர்க விஞ்ஞான நூல்களை உத அட்டைப் படங்களை சிலா பற்றுபவன். எனது நூல்கள் தன. எனது யோசனையை அவர் களிடம் கூறுவேன். அ நூலின் அட்டை பற்றியும் கூ தைத் தெளிவாகக் கீறிவிட் ரின் மூன்று பருவ நிலைகள் அட்டையில் தெறித்து நிற்.

- நடுநிலையில் நின்று பார்த்தேன். கார் பதிவில் இருக்க வேண்டியவர் பால், வரலாற்றில் இவர் புதையுண் ல் புதையுண்டதையும் கிண்டி எடுக்க து. சில வேளைகளில் - வரலாற்று ல்வதாக சிலர் நினைக்கலாம். சில பாதைகளும் சிக்கிவிட்டதென அங்க
எல்லையிட்டு சிக்கவைக்க முடிய இன்னும் இடத்தை விரிவாக்கி நிற் தனிமனிதக் கூட்டு. த னி ம னி த தாக்கும். அது வரலாற்றிலும் தாக் - அவை வரலாற்றில் பதியப்பட இன்டி, 'இது
அடிதடி; = க எ 19,2 திகம் மிதக்கின்றேன். சமூ க த் தில் எழுதும் எழுத்தாளன். அதனால், ன். தங்கம் எப்பொழுதும் இயல் -மாக எழுதும் வாழ்க்கைக் குறிப் லக்கியம், விமர்சனம், உண் மை க் என . இலக்கியத்தைக் கழித்தால் ஒதயும் தேறி நிற்கும். விமர்சனத் இரண்டும் தேறும். ஒன்றை அல்லது த்தனிக்கலாம். ஆனால், மூன்றை
எப்படி நோக்கினாலும் ஒன்றா ) , இந்த நூல் வாழும் தரமுடையது.
அதன் அட்டையே பிரதிபலிக்கும்'' திரு. கே. வேலாயுதம் பிள்ளை ள் அடிக்கடி கூறும் கூற்று. சில, மரணத்திற்குக் காட்டி, அவற்றின் கிப்பார். நானும் அவர் வழி பின் ரின் அட்டைப்படங்கள் தரம் வாய்ந்
ஓவியர் ''ஹனா'- ஹுசைன் ப்படியே ஓவியமாக்கிவிடுவார். இந் றினேன். என் சிந்தனைக் குட்பட்ட டார். அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா : மூன்று முகங்கள் இச் சிந்தனை நின்றன.
viii

Page 13
அட' பேசும் பேனாப் பேரணி”') டன் வேர் வலையில் வாழும் ஓர் யாக நின்று அநேக காரியங் கலை களின் உறவு மிகக் குறுகிய காலத் நூலின் பதிப்பை அவர்களே ஏற். தேர்ந்த 'கிறசண்ட் பதிப்பகம் கிரஸண்ட் பப்ளிகேஷன் பிரை வே பணிப்பாளர்களில் ஒருவரான ெ ஸ்தாபனத்தின் மனேஜர் எம். எஸ். சிவராசா (நல்லசிவன்) ஆகிடு வைத்துக் காரியமாற்றல் என்பவற் இந்நூல் இவ்வளவு அழகிய முறை தனைபேருக்கும் நன்றி என்பதை முடியும்?
அச்சரக்கன் கண்களை நழுவ படுத்தி விடுவான். இந்நூலில் அ கண்வழி வாசித்துச் சென்றுவிடல ஏமாற்றி சொல்லையே, பெயரை ஏற்பட்டுவிட்டன. நான் காம் ப. உள்ள பெயர் ஷெய்கு யூஸுப் பக்கம் 11வது வரியில் மாமனிதர் யிருக்கின்றது. அவ்விதம் திருத்த நிற்கின்றேன்.
இந்நூலுக்குச் சான்று வழங்கி மஹ்ரூப் அவர்களும் ஒரு வரலா வேலைகளுக்கு நடுவே, தகைமைச் நன்றி கூறக் கடமைப்பட்டுள்ளேன்.
இந் நூல்போல் இன்னும் பல ணஸ்தர்களாகிய கதாநாயகர்கள் அவர்களது வரலாறுகள் ப தி வ அவற்றைத் தேடிச் செய்வன செ தென்னிந்தியா சென்று தெளிவுற முயன்றவர் பலர். அதை நான் அங்கே அச்சுப் பெற்றால், இலங். நூல் பிரவேசிக்காது. அது. என படுத்திவிடும். இது, இன்றைய வ. என்றோ இந்நாட்டில் ஆய்வு செய்
ix

என்பது கலை இலக்கியத்து இளைஞர் இயக்கம். அமைதி எச் சாதிக்கின்றனர். இவர் த்தில் கிடைத்த ஒன்று. இந் றனர். அவர்கள் அச்சிக்குத் அவர்களின் தெரிவு தான். ட் லிமிடெட் ஸ்தாபனத்தின் "மளலவி யூஸுப் நஜ்முத்தீன் -
ஜே. எம். சுலைமான் - யோரின் ஒத்துழைப்பும், மனம் மறையும் விவரிக்க முடியாது. தயில் அமைய வழி செய்த அத் பிட என்னால் என்ன செய்ய
ஆs -
பி எழுத்துப்பிழைகளை ஏற் சச்சுப் பிழை அநேகமில்லை. ரம். ஆனால், எங்களையே யே மாற்றிய இரு பிழைகள் க்கத்தில் முதல் வரிசையில் என்றிருக்க வேண்டும். 18 ம் என்ற சொல் எழுத்து மாறி விெட வாசகர்களை வேண்டி
த. ய அல்-ஹாஜ் எம். எம். எம். ற்றுப் பு ரு ஷ ரே! அவரது சான்றெழுதி வழங்கியமைக்கு
நூல்கள் வெளிவரக் கார எம்மத்தியில் வாழ்கின்றனர். 2ல் இருக்கவேண்டியவைகள். ப்தல் அவசியம். இந்நூலைத் அச்சடித்து வரவேண்டும் என விரும்பவில்லை. காரணம்: கையின் சுவடிக்கூடத்துள் இந் து நோக்கத்தையே சிதைவு "சகர்களுக்காக எழுதியதல்ல. ய முயலும் வரலாற்று மாண

Page 14
வனுக்காக எழுதியதே. அந்ே அச்சுவாகனமேற்றினோம். இ னும் சிறப்பாகவே இந்நூல் அதிகம். நல்விளைவுகளும் அ
இந்நூல் வெளிவரக் கும் நன்றி.
**றிபாயா மன்ஸில்' தர்கா நகர்,
பூரீலங்கா
 

நோக்கத்திற்காகவே இதை இங்கே ந்தியாவில் அடிப்பதைவிட, இன் அமைந்துள்ளது. ஆனால், செலவு
திகமே.
காரணமாயிருந்தவர்கள் யாவருக்
ஏ. இக்ால்
- ܕܝ ܠ ܝ ܚܠ ܐ
+ '=' - ' ) : --

Page 15
பதிப்பக ஒ
முதலாவது ஒப்புதல்:
சூரியன் எங்கோ சிறைப் பட்டிருக்க விடியல் வேளைக்கு 52(5 வரவேற்புப் பாடல்.
புகழ் படைத்த தொரு மனிதரை குப் படைத்திருக்கிறோம். பதிப்பகம் தொடங்கி பாக் கிர் கொடுத்திருக்கிறோமே தவிர, பி றும் பழசுபட்டவர்களல்ல நாம். இலக்கிய உலகில் நாம் இன்று இ வெளியீட்டுப் பணியிலோ இன்னு இத்தனை பாரம் சுமக்க நம்மால் இருந்தாலும், இதயத்தில் இடுக்கி வம் ஒன்றே இத்துறைக்குள் நம்ை வந்திருக்கிறது. இளகாத இதய பலத்தை நமக்குள் அதனால்தான், கத்தி முனையில் சொல்லும் இந்தச் சிரமக் கலைை சித்தோம். பழுதுபட்டுவிடாத பயிற்சி ஒன்றுத பழக்கமாக கைகொடுக்கப்போகிற அதற்காக, எண்ணிக்கையை மட்
வெறும் புத்தக வியாபாரிகளாக நமக்கு உடன்பாடில்லை.
Χί
 
 

. هكذا
ஒப்புதல்,
ப்புேத்தகமாக்கிப்பார்வைக்
பாக் காரைப் பதிப்பித்துக் ரசுரப் பணியில் அப்படியொன்
ளையவர்கள்.
ம் வயசுக்கு வராதவர்கள்.
இயலவில் லைதான்.
வைத்திருக்கும் இலக்கிய ஆர் மப் பிடரி பிடித்து இழுத்து
ளே இறக்கி வைத்திருக்கிறது. காயம் படாமல் கூத்தாடச் ய ஆதரிப்பதென்று ஆலோ
T Gøðr நாளை நமக்கு நழுவாத
தி,
டும் ஏற்றிக்கொண்டு விடும் நாம் பரிணமிப்பதில் என்றும்

Page 16
பேசும் பேனாப் பேரணியை { வைக்கும் என்ற பலமான உ றோம்.
அதைத்தான் இந்த ஆரம்ப
காலவெள்ளம் அடித்துக்கொ யாவது தமிழுக்குத் தரவேண் நாளும் நம்மைக் குடிக்கின்ற மான நூலாக இதைத் தய
இருந்தாலும், அலங்கரிக்கப் வேளை இயலாமல்போகலா
அதற்கொரு அடிக்காரணம் அ சத்தம் போட்டுப் புத்தகம் பொருளாதாரப் புயலில் அ இந்த இலட்சணத்தில் இங்கு இட்டுக்கட்ட முடியுமா?
தற்கொலைக்கு ஒப்பான எ! வதுதான் தார்மீகக் கடபை
இப்படியான விளையும் விப போடுவதுதான், இப்போ.ை
அதுவரைக்கும் அவகாசமில் அச்சேற்றும் அவசரமில்லை. நம்பிக்கைதான் நமது நாற். முன்வைக்கப்பட்ட முதலாவி அதற்காக, அசட்டுத் தைரி
நாளைகட்டாயம் காலத்தின் முகத் திர நூல்களுக்காக காத்திரு
இரண்டாவது ஒப்புதல்:
கண்டு கொண்டாலு கண்டு கொள்ளா s நீ :"","-
காலம் வரைந்த
 

இலக்கியத் தரமொன்றே பேரெழுத உண்மையைப் புரிந்து வைத்திருக்கி
ப் புத்தகம் அப்பட்டமாக அறிவிக்
"ண்டு போய்விடாத சில நூல்களை ண்டும் என்பது நமது நப்பாசை.
நல்ல தமிழ் தாகம் ஒன்றே, தர ாரித்துத் தந்திருக்கிறது. பட்ட இந்த ஆசை கூட இன்னொரு ம்.
அடிக்கடி நமக்கு அகப்படுவது உண்டு. போட்ட பெரிய நிறுவனங்கள் கூட, டிபட்டுப் போனதுண்டு.
தனி மனிதர்கள் தலை நிமிந்ததாக
ந்தச் செயலையும் தடுத்துக் கொள் Dயாகும். த்துக்களை முளையிலேயே கிள்ளிப் தய இலட்சியமுமாகும். லாமல் படைப்புகளை அடுத்தடுத்து
றங்கால்.
து மூலதனம்.
பத்தைப் போய் ஆதரிக்க முடியுமா?
".
ந்தைக் கண்டுகொள்ளக்கூடிய நட்சத்
நந்து கைகொடுப்போம்.
பிட்டாலும்
Xii

Page 17
கலையாத கையெழுத்து உன்
பாதங்கள் சேகரித்த பாதைகள் யாவும் வருகின்ற தலைமுறைக்கு வரலாற்றுப் பாடங்கள்.
கட்டிப்போட்டுவிட முடியாத கா காயமாகிவிடாத ஒரு வாழ்க்கைை ஒவ்வொரு மனிதனும் தனித்தனிய கப்படுகிறான். மனிதன் வாழ்க்கையைப் பதிப்பித் னைப் பதிப்பித்தாலும் அவனால் படுகின்ற சாதனைகளே சரித்திரச் சொல்ல வருகின்றன. அப்துல் பாக்கிர் மாக்காரினது வா ஆங்காங்கே கிடைக்கின்ற தகவல்க களாக அங்கீகரிக்கக் கூடியவைகள் மாபெரிய சாதனைகள் என்று என முடித்துத் தராவிட்டாலும், சேகர் கள் சில செய்து முடித்தவர். அவைகளை ஆதாரங்களாகக் கொ செய்திருக்கின்றார் நூலாசிரியர் கவி இந்த இலக்கிய ஜாம்பவான் எதி போதும் இருப்பவர். ஆனாலும், நமது மண்ணின் மைந் வளர்ச்சியை நடுநிலை நின்று நிறு அரசியல், அயோக்கியத் தனங்களி அழகாக அறிவோம். பாக்கிர் மாக்காரின் அரசியல் அணு கிர் மாக்காரில்கூட, என்றும் நம என்பதைப் பச்சையாகச் சொல்லி வி அதற்குக் காரணம் என்ன வென்பன அவசியமேற்படவுமில்லை. அரசியலின் ஆழ அகலங்களுக்கு அலசப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கும்ே பாதையைத் தவறாது படம் பிடி
xiii
 

-
ல வேகத் தி ன் கைகளால் ப வடிவமைத்துக் கொள்ளும் ான வரலாறாகக் கண்டுபிடிக்
தாலும், வாழ்க்கை மனித வாழ்நாளில் முன் வைக்கப் சான்று க ளாக ச் சாட்சி
ழ்க்கையை அலசும் போதும், 1ள் யாவும் சரித்திரப் பதிவு தான்.
தயும் தனது மண் மணக்க க்கக் கூடிய சேவைத்தடங்
"ண்டுதான் ஆக்க முயற்சி பிஞர் ஏ. இக்பால் அவர்கள். ரணியாளர் வரிசையில் எப்
தர் ஒருவரது ம க த் தா ன த்துப்பார்த்திருக்கிறார். ன் அந்தப்புரம் எ ன் ப தை
னுகு முறைகளில் ஏன், பாக் க்குப் பிடிப்பிருந்ததேயில்லை டுவதில் பயம் ஒன்று மில்லை. த ஆராய்வதற்கும் இதுவரை
அப்பால் பாக்கிர் மாக்கார் பாது, அ வ ர து பண்புயர் த்துக் கொள்ள முடிகிறது.

Page 18
சுதந்திரமான கருத்துக்களின் கும் நூலாசிரியரின் வார்த்ை கிறது. அதற்குக் கையசைத்து விட்டி இன்றைய கண்ணியம் அலாதி பாக்கிர் மாக்காரைப் பலவா யம் தேடிவரும் பல பழைய மறுக்க முடியாதவாறு முன்ை மரியாதைக்குரிய மறுபரிசீலை இலக்கியம், விமர்சனம், வர கள் மாறி மாறி இடம் பிடிக் கதை சொல்ல வந்திருக்கும் நோக்கே கதை கேட்டு முடி கதைக்கிறது. அவர் உடுத்து விட்டிருக்கிற புத்திபூர்வமானதாக அர்த்த இருந்தாலும், இதில் எமக்கு இல்லாமலில்லை. ஆசிரியரது கருத்துகளுடன் சி தைச் சொல்வதும் அழகே. இதைப் போலவே, இங்குெ சொல்லப்படாதவைகள் பற்ற கள் எழுவதும் இயல்பே. ஒரு விபத்துப்போல, ஆசிரிய பாளர் வரிசைக்கு ஒடிப்பே ஆதரவாளர்கள் வரிசைக்கு ஒ ஆனால், எவர் எதைச் சொ எழுதப்பட்டவரும், எழுதியவி அசைக்க முடியாத தடயங்க கும். தவிர்க்க முடியாத தடயங்கள் கும். சரித்திரமாய்ச்சரிபார்க்கக் நிமிர்ந்தவரை அச் சி ல் ெ தானே!

கையைப் பிெடித்துக்கொண்டிருக் த வடிவங்கள் வாய்மையைச் சுட்டு
ருக்கும் பாக் கி ர் மாக்காரினது யானது. று பேசிப் பேசி அரசியல் ஆதா புதிய பல்லவிகளின் முன்பு, அவை வக்கப்பட்ட மன்றாட்டமல்ல இது.
(ებ)T ,
0ாறு என மாறாத மூன்று சுவை கின்ற முத்தான வரைவு இது.
கவிஞரினது வித் தி யாச மா ன ந்த பின்பும் நம்மோடு நெடு நேரம்
உத்தி முறைகள் புத்தகத்தைப் ப்படுத்துகிறது.
உடன்பாடில்லாத பகுதிகளும்
ல இடங்களில் நாம் முரண்படுவ
சால்லப்பட்டவைகள், இ ன் னும் லியெல்லாம் இன்ன பிற கருத்து
ரின் ஆதரவாளர்கள் கூட எதிர்ப் ாகலாம். எதிர்ப்பாளர்கள் கூட ஓடி வரலாம்.
‘ன்னாலும், சொல்லாவிட்டாலும் ரும், எழுதல் பொருட் களும் ரின் நாளைய அடையாளங்களா
ர் யாவும் சாகாத சரித்திரங்களா
கூடிய த ட யங் க ளோடு தலை சதுக் குவ தும் சமுதாய தர்மம்
xiv.

Page 19
அதுதான் இந்த அர்ப்பணிப்பாகும் அதை விடுத்து, எ ந் த ப் பிரபல் அல்ல பட்டோவிட்ே
gl slug-60LDLjLjLCšLr GilLGLபது அபத்தமாகும்.
து தத கும కేన్డే காற்றைப் போலவே நாமும் சுதந் எந்தக் கட்சியின் கட்டுக்குள்ளும் ( கொடுக்காதவர்கள். நிஜம்தான், என்றாலும் நிறம் பூ நிகரில்லாதவர்களல்லவா? அதனால்தான், அறிவித்து வைக்கி எந்த விதமான குருட்டுக் கற்பனை விடும் தீர்ப்புச் சொல்வதில் காலம் தவறாதது. சமாதானமே மேலான தாக்ம்.
pour le son Gша
XV
 

யத்துக்கும் ஆசைப்பட்டோ,
o lo திரமானவர்கள்.
எ ம் மை நாம் எ டு த் து க்
சிப்பார்ப்பதில் நம்மவர்கள்
Gnorth;
ாகளையும் முட்டி உடைத்து என்றும் தனது கடமை

Page 20
A LIFE OF . AL HAJ M.
A NOTÉ OF
Al-Haj M. M
B.
Poet A. lobal has writ Biographies in Tamil either Either they are standard wol the activities of the is life detail. The result is a hea work tends to the anecdotal course, mostly adoring ones not exist in Tamil, nor does na lly.
labal's biography is sub-title which reads in it from the outside' looks and organised in several chapte poem encapsulating or com in that chapter. Al-Haj Ba different angles-rather impr as a member of a traditional as lawyer, as member of group, as member of th Speaker as Governor of S. F
Al-Haj Markar as Educa
In addition, there Al-Haj Bakeer Markar's int culture, literature, travel author has tried to trace detail, though the backgrou space it merits.
ln particular, Al-Ha education especially, Mus

w
A. BAKE ER MARKAR
APPRECATION . M. MAHRO OFF A. (Hons)
ten a different kind of biography.
follow one of two approaches. ks, largely adulatory, where all are laid down in excruciating avy book, rather tiresome. Or the variety, the anecdotes being, of . The 'debumking' biography does the analytical, except margi
out of this genres. Even the ranslation, the impartial views sounds strange. This book is rs, each one beginning with a menting on the events described a keer Markar is portrayed from 'essionistic snap-shots as it were medical family, as a student, the local government political e central legislature Hon. Mr. . כ
tionist
are interesting side lights on erests in the fields of education, and international affairs. The the subject in some historical ind is, sometimes, not given the
aj Bakeer Markar's interest in Slim education appears a para
XVi

Page 21
mount characteristic of his thinkin education among the Muslims, in literate and numerate professional Islamic identity or Islamic purpos underlines Al-Haj Markar's affinity late Dr. T. B. Jayah, the educat In addressing the Ceylon Muslim Jayah said (an extended quotatio to bring out the full flavour of his
‘but are we, the Ce -i actually progressing on right Sil on lines suited to our specifi
gious tendency? Nobody wi We are indeed doing somethi education is such that we are our storied past, from our nati lities of our physical and soci of education is indeed fault medium of instruction in Ceyl and not the vernacular. Secon like Ceylon, we accord a
Western classics and not to o
and Arabic. We have had bob development We have had se cramming and the result is in and leaders. We are barren not take the case of a Muslim boy et scious Ali, he will be surprise
di chivalry lived among his co-re on he knows of Omar. He will lo
ve him who Homer was, where Bni did, whom the Greeks cor o e achieved, What Socrates pr bo pounded. What is the result? or of facts that he has simply
Die and examiners. S pomol ed eins o sonoribns og SIR The supreme need of th
mere elementary education,
xvii

g. He believes in spread of the process of creating a
elite. but without losing 3. In this sense the author ' with the thinking of the onist, legislator, thinker. LAssociation in 1919, Dr. n seems to be necessary thinking.).
ylonese, are the Muslims lines, on acceptable lines C characters, to our reliIl deny that we are not. ng but then our system of completely divorced from onal life, from the actuaal conditions. Our system y. In the first place, the on is a foreign language dly, in an Eastern country
pre-eminent position to ur own classics - Sanskrit not a process of mental
simply a process of utter we are barren of great men of nation builders. Then 1. Ask him of the sagaed to hear that a man of ligionists. Ask him whether ok surprised. But then ask Virgil lived, what Cicero qured, what the Romans eached, what Zeno pro
He displays such a grasp amazed both questioners O Inog sot meritait Die plaiolo neoed e hour is education, not not mere half-hearted

Page 22
education but an edu and heroin, leaders Cophilosphers, an educat *○ sive enlightened and p
○ リ
Al-Haj Markar's views are of Dr. Jayah. Dr. Jayah shaping of his thoughts. enabling Al-Haj Markar, to
The Millieu
lobal places. Al-Haj cal and social millieu, but lized one, it cannot carry exhaustive detail.
Beruwela, the hom Kalutara district and has sc fair strength of Muslims. the economic developmen transportation of Sri Lank Dutch and the British. 1829, when he wrote.
○ リエ stro' in the districts of C et (trade betweenelndia se during the South West isition of Mannar and the this inconvenience, C. to connecting the lakes a
Se C Ure a COn Venen in conveyance of produc over i during the Sout a (Kalpitiya) an accessi – and their Cargoes are ( ces Colombo. These cana as were first projected b carry them to a port to between Colombo and plan a canal had been miles to the South of C

cation that will turn out heroes and reformers, thinkers and
ion that will make us a progres
owerful minority.
in congruence with the thinking did not contribute only to the Dr. Jayah was also helpful in continue his law studies. -
Barkeer Markarin his geographisince the biography is a personaa load - of historical material in
e of Al-Haj Markar. Ilies" in the ng been the traditional home of a she importance of this district in t. particularly canal and inland a, had been recognised by the Was restated by Colebrooke in
بینی * :
olombo and Galle the intercourse and Ceylon) is much impeded monsoon the boisterous navigadangers of the coast. To obviate anals have been constructed for indi rivers which are calculated to et channel at all times for the e. The coast vessels can a come he west monsoon to i Cal pentyn ble port er in the Gulf of . Mannar onveyed from thence by canals to ls which are yet to be completed, by the Dutch, who designed to be formed at Barberyn (Beriwela) Galle and in furtherance of this opened inte the Caltura River, 25 olombo.
xviii

Page 23
In the South West maritim trict plays a very signifidant role. fertile, With paddy and rubber Muslims of the district are an e some of them are land-owners C themselves in brokering mainly other industries. Gemming, dealin income for several Muslims. Bein but not too close, the Muslims developed, their distinct charac attachment to slamic literature (that is. Tamil written in the Ara partiality to Muslim religious hos movvids, rath i bs and kan doois. pervasive whether in towns like B. Town (Aluthgama) or in more ru Tunduvwa and Mihiri penna.
。リ \。
The Historical Background
labal gives the background in Sri Lanka. He recounts the a disgruntled with the acts of th times, circa 8th century and thei tunes abroad. This traditional be Alexander Johnston, former Chi early as 1830, When he wrota.
(those Arabs) made sattlem the present day Konkany ir southern parts of the peninsu of Ceylon and at Malacca. TI cane to Ceylon formed eight along the north-east, north a island " Viz : one at Trin coma Mantotta and Mannar, one at
lam, one at Colambo, one at
ܐܢܵܐ ܠܵܐ 33] ܝܢ ti
Beruwela) and one at Point-C
slobal proceeds to trace t furnishes the names of Some of th
xix

e complex, Kalutara disThe district is naturally among other crops. The hterprising people. While r farmers, others engage in rubber, transport and g contributes a substantial g not far from Colombo, of Kalutara district have eristics. One of those is in Tamil and Arabic-Tamil bic script.) Another is a pitaliiy as examplified in This Islamic flavour is eruwela, Kalutara or Dharga at areas like Veyangalla,
to the Musim presence ccepted tradition of Arabs, he ruling Caliph of those opting to seek their forlief has been noted by Sir ef Justice of Ceylon, as
ents on the Concan ( ie. north West India), in the la of India, on the island he division of them which
considerable settlements nd western coasts of the Ilee, one at Jaffna, one at Coodramale, one at Putta
Barberyn (the present day
le-Galle.)
he settlement at Beruwela ose who landed at Beru

Page 24
wela. He renders the fol ancestors of Al-Haj Marka
1. Sultan Jamaludein 2. Sheikh Mahdoom 3. Sheikh Abdur Rahamar 4. Sheikh Abdul Caderi 5. Sheikh Zakariyya 03 6. Sheikh Ahmad 0 0 7. Sheikh Ibrahim to 8. Sheikh Salih Diane 9. Sheikh Yusuf meini 10. Sheikh Abdullah 11. Sheikh Ali a,
Obviously, lack of s the subsequent history of t done, it would have furnis early history of Muslims in connects it up with the int Sri Lanka. Iqbal traces ti among the forbears of AI records that in every gener, Unani physician, while Bak been drawn irresistably to
It is widely believ original kind was introduce reputed to have practised a interesting to have been su original Unani medicine, a zation, was practised in the Islamic influence. A syrup bringing the diseosed ba drugs both from the vege efficacy is dependent on th drug. In Sri Lanka, the ort have been modified throug or processed drugs (unima Also, Unani medicine took not the theory of Ayurveda

lowing names. (some of them, ..etonantiangian New Yslo iod
Yedd Is Yhbeg drivestito as SS daiteb to amliela e asoobos SS. Trio. Omos
is en dondi Svi Gmeli i Sabentempoo siaubni odio Die eiius Svea mai mari armileuN3ril 8colo oor do tad
Talo ionibierit bogovi SELLEST 9inslal ondJAS a ed ai noliny limo al tid) Od Cuoioita milzugsans
se on pace prevents Iqbal's going into hese personages. If it had been hed a valuable addition to the n this country. Iqbal, however, roduction of Unani medicine into he tradition of Unani medicine
Haj Markar. In one instance, he ation, there has been a praxticing :eer Markar himself seems to have its rival, the practice of law. ed, that Unani medicine of the ad by Sultan Jamaldeen, who was t Beruwela. It would have been upplied with greater detail, The nong the glories of Islamic civili
• Middle East and other lands of -based therapy, targetted towards vdy back to health by means of 'table and animal kingdoms, its le administration of the specific hodox Unani medicine seems to h the adoption of locally grown igined in the Unani pharmacopea)
over some of the practices, but and Sidda: saman orta esleinmut
XX

Page 25
Ai Haj Bakeer Markar: Early D. Յստ: ՇԱ shtries i to 鳕 蚤 " Al Haji Bakeer Markar was b father was 'Hakim Aliya Marikar"M connections with his home town c settled down in Colombo. At Hulf he carried on medical practice Markar's early life, was one of cot the inner and outer relations. He v mary class of the Beruwela Marada accordance, with the practice of his father, thought that it would educated at Colombo. One reaso be under, his constanto care. Ac entered in 1924, St Sebastia (Hulftsdorp). risis
, - s + st is er iri Faasچے یتی۔"??? "It was, at first sight, an exo ber of a family of traditional way shirt and khaki shorts, the school entiered an, environment which 1 through. Yet, he fitted in neat
Bakeer Markar was clever, Learnir took partin, extra, 7 curricular aç debator, and orator, much to eth delighting the school authorities tional career, the principal of St Certificate which commended him fոileuill stil iՅ Ա Յզsting it is , tes. The end of his scholasti Bakeer Markar was thinking of W studies or to pick up a job. By t Second World War had alreadyr of an imminent Japanese assult. alert, The Air Raid Precautions, the Government, Bakeer Markar, teer. By the end of the War, Ba his ambition of joining the La fortuitous," for family fortunes,
リー
xxi

ohamêd, whil f * Beruwela, * h sdorp, in Vincent Street,
y family existence, with was admitted to the prina Muslim Girls School in those days. Subsequently better for his son to be ni was that his sons would cordingly, t. Al Haji Markar n, College, i. o givi e Ay Öri JV
so
vironment - for i memof life. Dressed in white |-uniform, Bakeer Markar Nas, English through and y. There was no identity ousness was firmly rooted. ng came to him easily. He tivities.o. He shones as a he chagrin of others, but At the end of this educaSebastian's gave him a highly-ig az o es difer 3.3 inso:Ingla tiՅՆ a roi:: cCourse, brought a crisis. hether to continue further is time, the clouds of the eached Sri Lanka. The fear placed the Country on red Scheme wes instituled by joined the ARP as a volunt keer Markar, had achieved w College. His entry was
lue to reasons beyond their

Page 26
control, had declined. approached, assured h Colombo, Bakeer Markar College Hostel, for some 1 Studies and he was enroll 1seil From his stay on Markar's association with end, Bakeer Markar felt d scholar and man. "Iqbal the magnanimity of Jayah of the plantain thief. Zah there was a clum of plant However, no one had a ch ripe bunches disappeare trap and the thief was o worker who was trying to anti-social activity. Jaya plantains and gave him a Dirila bo2910 Local Government Leg bns One of the advant independence and Jack experience and between Social and political se Al haj Markar entered matter of course. Musti government. For instan (Village Committees) in
members of a grand tot Not a very significant s presence was there. Th in the urban institutions Councils rose from one Urban Councils from representation made caut members, Deputy Chairm No Wonder al haj Mark government fray and wa ber for Maradana ward
Snt nove ano 261 0 910

as a
But Dr. T. B. Jayah, whom he im of a job at Zahira College,
acted as master in charge of the ime. In 1949, he finished his law ed as a proctor:a itiw anoisennog Ehe staff at Zahira College, Bakeer |T. B. Jayah commenced. Til the leep respect for Jayah both as a cites many fanecdotes illustrating
SHè cites for instance the case ira College had an orchard, where cain trees bearing delicious fruit. ance ef tasting these because the
niysteriously. So, Jayah 'set a aught. He turned out to be a poor - maintain his family through this
h pardoned him, gifted him the generous sum of money besides. SUBMW Srioosi 10 vlingi to 190 gislatorii au iorda Isny bro hide ages of a law practice is its of routine. Every case is a new each, there is some spare time. Irvice helped fill in the hiatus. local government politics as a ims have taken easily to focal cə, i at the grass -roots level 1901, there were 138 s Muslim af for all communities of 2406. trength, perhaps yet, the Muslim e same situation was repeated % As the number of Municipal in 1871 to twelve in 1981 and twelve to thirty-nine, Muslim tious increases, Muslims became len. Te Deputy Mayors, 5 Mayors. ar found himself in the local 5 elected in 1949 as the memin the Beruwela Urban Council.
|
xxij

Page 27
Local Government politics art and practice of politics. an ability to mix with a sor all, a seriene attitude to possib soured.:For al haj Bakeer I Ma experience. 鲑 、 so si Tsiei Central Legislator his lose ef Free Gri, li Giri ܐܠܦ local government political has a Sene can I irony, almost i politics, labal states that na oonscious of the role and sta! Colombo to Dewi nuWars (De he hag, come to the conclusio interests of the Muslims, war, be created at Panadural or Bei stated when the Waited on the Commission in : 1959. : This : vie Subsequently, si Afterinitial i revi the Beruwela seat in 1965. theonine seats in the Kalutara victory for the e UNP. ܐ ܘ
莓、 . . . . lqbal explains al haj | Mark
representation in the Kalutara before the Delimitation Commi the creation of a multi-memb wela. Subsequently, this too
i ST To
Iqbal states Sinif details the *** Bakeer Markar took part. In l!
member of the multi-member
蚤 Within the discussion of
politics of Bakeer Markar, li produce vignettes of other p there is a deeply affectiona Bakeer" Markar al hajʻ“ Bakee personalities flit through these phrase. п
XXiii

s an useful course in the t teaches e patience, ** talet, Is of people and above le defeat without becoming rkar, it was a valuable
} ーミ
endeavours, no unlesse one nvariably riserio to national Il te haja Markar was i ever cus of the Muslims from vundra). Es in course of time, In that, gwtogi cater to see the arliamentary is seat should uwela. This views he had Talagodapitiya Delimitation wpoint was to be realized ersai, he was electeds to qbal records that out of seat, it his was the only , : Իr:: it a strii gտ: ՀետզգՅ գs b s : Եia: : · ප්‍රේ
çar's concern = for : Muslim district. In his evidence ssion in s 1974, she urged ar, consituency for Beru
came to pass. in
various elections in which 977, he was returned
as censtuency, i , *
リ ー 、リリー generalo framework of the qbal does not forget to ersonages. For instance, te profile of Mr. imtiaz r Markar's son. Various
pages in vivid pag I Lori. So
i si rias

Page 28
Commitment to Islam
Commitment to Islam every Muslim; indeed it tence. Iqbal gives vario deep understanding of
Countries and above all. had impressed upon him insistence on, the comple Allah (which indeeds is v and the A brotherhoods of humang being, totally 3 di aspect. This is a pheno times a day) in every mos where the natural magna had seen sits fruition; eith Provinces the breach of of Indonesiana Hauislin a eventso which labal recoi 普○ リ リ リ ve The Islamica Commitm appear, has three Strands tenaciously held, a deep ouslims and a sense of se išvis ad i toine Al-haj Markar and Tra
***lqbal places the trav mic context. He cites th by the great lslamic, thir alaihi) into the catego purposes, travel undertak path of Allah, travel for través for the fi purposes o things.c or geot sd
AI"haj Markers visi partly a result of his trevelled to Lisbon, (the paramount Power) in 97 desh, Iraq, Philipines,
 
 

| is is í svo:
、リ 事
is a fundamental principle of is the rationale of his exisIs instances of al haj Mar Islam. His travel to Muslim the sacred as pilgrimage of Haj, how the Islamic faith in its te, obedience and surrender to he meaning of the word Islam') man, could a unite masses of parate Rando different in every menon which is re-enacted five ique. Global gives many instances nimity of al haj- Bakeer Markar le 3 cyclonel effects in Eastern the Kantalaiv Tank, the death splane mishap are some of the 'ds in is graphic detail. eupada エcm。 言 リee Biev。1●● ●リ ents of al a haj Markar, it would ; a sense of Islamicot identity, concern for the Welfare of the family history.9% P.
si : . SinՅՅՅՒզ ծ: vel Litraeture || || ||
al of Bakeer, Markar in its lslahe classification of travel made nker, ilman Ghazzali (rahmatul lahi ries pli ofte travel la for, educational enfor, worship, travel on the the sake of the Hereafter and if seening new faces and new
.
扈 、 、 、萱 its to foreign lands have been
parliamentary duties. He has capital of our first colonial 8. He has visited Cuba, BanglaIndonesia, Egypt. Cultural pur
リ送
XXίν

Page 29
poses, as attending internat taken him to India. Religi Haj, to Saudi Arabia. Trav to remind himself of the helped him to study at fir depeloping world. Travel and maintain friendship townsmen like for instance nationally known engineer,
Travel has enabled, as to reinforce his literary considerable space to desc Markar's mind. Iqbal ance He says that ai hau Marka absorbed in a book Unexp time or treatise on some a of Somerset Maugham. Iqb is something of an expert through his novels, short S of his travel literature.
From this it may be g of lobal is highly personali of Private eye). He brings nages, both Wel-known a lives i but, in all these , cas the telling detail. And t sees everything in terms o times giving a different, not wanting many pages, i a different view (not ex Iqbal is a senior figure in th written poems, fiction and of his, a life of the nine tionist and leader, Moham him at Samitya Misndala A
 
 

onal library Seminars, have bus purposes have been the el has helped al haj Markar slamic heritage. It has also it hand the problems of the as enebled him to revive with his associates, fellow Mr. A. G. A. Bari, the internoW resident abroad.
I have .. said, al hajMarkar aptitudes. lobal detotes a Jss the Literary bent of Bakeer dopes in this regard gives. |r could be seen in his library, 2ctedly, his was not legal bstruse topic, but a novel al I records that . al - haj Markar on -- Maugham, having Worked tories and plays not to speak
athered, that this biography zed (some times with shades in i a lot of of other persond others who lead private es, lqbal, shows, the exotic hat leads to a fault. labal f a personalized vision, somedistorting focus. There are n which readers may prefer cepting the present writer). eworld of Tamil letters, having
articles. An earlier biography eenth century quslim educamed Caasim Siddi Lebbe, won Ward.
KXV

Page 30
பான்ற கார் அ 79 ந்-2ா 32
5 தி த த (2 3 அS 2ா தகைமைச்
9, 11
- 3 A NOTE OF
அல்ஹாஜ் எம். எம். எம் 29 ம். ஆம், 23;
ஆத 2,122) 12 கத்ர் இது
வாழ்க்கை வரலாறுகள் பலவு
ஒரு புதினமான (சில வே ை ரும் சண்டை போட்டுக் கொள்ளு நூல்கள் ஏனைய நாடுகளில், ெ பல கோணங்களிலிருந்து எழுத ஒவ் வொரு ரகம்; அவற்றை ரசி நம்மவர் ஒரு ரகம் தானுண்டு. 9 நாயகராகக் கண்டு, அவருடைய மாகவும் விஸ்தாரமாகவும் விவரி னிலிருந்து கழற்றி, எழுதப்பெறு யொன்றுமில்லை. உத்தியோகபூ (Official Biography) என அடை வாசிக்கும் பொழுது, அலுப்புத் இந்நூல்களுக்கு எதிர் மாற்றம்! (De-Bunking) எனக் கூறப்படும் தப்படும் வாழ்க்கை வரலாறுகள் னாகக் கணித்து. அவருடைய நி துலாம்பரமாக விவரித்து நூடை றன. ஜனரஞ்சகமாக இப்புத்தக யாகின்றன. வாசகர்களுக்கும் ? தானே என்ற திருப்தி. இத்தன ளம். சில மூ ர் க் க த் த ன மா க குறைகளைப் புட்டுப்புட்டு வைக்
XX:

கார் பாக, அத21 - - 3 (அ) - 2 க2 3
.கா ர் , - சான்று. தற்சமர்
இது - 1123
01 ) APPRECIATION
புதுச
கப் B. A. (Hons) )
- மஹ்ரூப் B. A. (Hons)
அதன் - அல் 4 க 331) தர்கா அக 49 ர் தி 12 ம் -3 வகை கட் எ 321 கு -
ளகளில் நூலாசிரியரும் வாசக ம்) நூல். வாழ்க்கை வரலாறு மாழிகளில் பல மாதிரிகளாக, தப்படுகின்றன. ஒவ்வொன்றும் ப்பதிலும் பல வேறுபாடுகள். வரலாற்றுப் பிரமுகரை. கதா சாதனைகள் மிகவும் விசால த்து, வரலாற்றுப் பகைப்புல வம் நூல். இவற்றால் பிழை ர்வமான வரலாற்று நூல்கள் ஐக்கப்படும் இவ் வ கை க ளை தட்டலாம்; அவ்வளவுதான். க இருப்பவை 'டி- பங்கிங்' மட்டம் தட்டுவதற்காக எழு
வரலாற்று நாயகரை, வில்ல றைகளை மருவி, குறைகளைத் பச் சுவாரஸ்யமாக முடிக்கின் ங்கள் அமோகமாக விற்பனை -தார புருஷர் வெறும் மனிதர் கய நூல்கள் ஏராளம்; ஏரா
எழு தப்படுபவை. வேறு சில கின்றன. மற்றும் சில நாசுக்

Page 31
காக மிருதுவாகக் குறைகளைச் ச மிருந்து ஏளனம், பரிதாபம் கலந்த கின்றன. R. R.
இந்நூற்றாண்டின் முதற்பகுதியி Givl oprés (Lytton Strachy) STsirp 6) தார். எமினன்ட் விக்டோரியன்ஸ் ( பெற்ற விக்டோரிய மகாராணி கா வாழ்க்கை வரலாற்று நூலினை எ( பல பேர்களின் (ஒரு தளபதி, ஒரு மான், சுகாதார சேவையில் பன ஆகியோரின்) சரிதங்களை உள்ளட புருடர்களின் வாழ்க்கையைப் பல யச் சுவையுடன், பச்சாத்தாபத்துடி அவர்களுடைய மகத்தான சாதனை கள், வக்கிரங்கள் என்ற பின்னணி றார். மகத்தான சாதனைகளின் ஷத் தன்மையைக் காண்கின்றோம். தின் சென்ற நூற்றாண்டின் கல்வி அ களின் மேம்பாட்டிற்கு வித் திட்ட (Cr. Arnold) என்பார் சதா கம்பீர மதிப்பும், அலங்காரமும் அவருடன் ஆனால், தமது கால்கள் குட்டைெ டப்படிப்டி உடைகளினால் அவற்ை லிட்டன்ஸ்ட்ரகி எழுதுகின்றார். ந ஆனால், ஆர்னால்டின் அருமையான மனித வியாகூலங்களின் அடிப்படை உயிரோட்டமாகப் புலப்படுகின்றன. நாம் புரிந்து கொள்கின்றோம்.
வாழ்க்கை வரலாறு நூல்களில் லாற்று நாயகரின் பிறப்பு படிப் வரையறுக்காமல் வாழ்க்கையும், வ கின்றன. இதற்கு ஒரு சிறந்த உ Gaudio - Gagnt Gör SF GODGOT - (Cr. Samue Guitañjalai) (James Boswell) 6T6är LJ 6. பதின்ெட்டாம் நூற்றாண்டில், இெ ஆங்கில அகராதியை ஸ்விஸ்தாரம எழுத்தாளரான டாக்டர் ஜோன்ஸ் எழுத பொஸ்வெல் ஆவல் கொன்
XXvii

ஈட்டிக்காட்டி ரசிகர்களிட புன்னகையை வரவழைக் リ as ல் இங்கிலாந்தில் லிட்டன் ரலாற்று விமர்சகர் இருந் Eminent Victorians). Guuit லத்துப் பிரமுகர்கள் என்ற ழதி வெளியிட்டார். அது மதத் தலைவர், ஒரு கல்வி ரிபுரிந்த பெண்ணொருத்தி க்கிய நூல்.வில் வரலாற்றுப் கோணங்களிலிருந்து ஹாஸ் ன் படம் பிடித்துக் காட்டி, களை, தனிமனித உபாதை யில் வைத்துக்கோட்டுகின் மனிதாபிமானத்தை, விம்னு உதாரணமாக இங்கிலாந் அபிவிருத்திக்கு, பாடசாலை டாக்டர் ஆர்னோல்ட் rமாகக் கொட்சி தருப்வர். எப்பொழுதும் வருபவை. யன்றபேடியால் தமதுல்பட் ற மறைத்துக்கொண்டிர்ர். ாம் புன்னகை செய்கிறோம். சாதனைகள், அவருடைய யில் நமக்கு நிதர்சனமாக நூலாசிரியரின் திறமையை
.رة دقيقة இன்னொரு வகை, விர புகள் சாங்கோபசாங்கமாக ாழ்வையும் ஒன்றாகத் தரு தாரணம்: டாக்டர் ஸ்ாமு Johnson)ப் பற்றி ஜேம்ஸ் Iர்ல் எழுதி ய நூலாகும். |ங்கிலாந்தில் முதலாவது ய் எழுதிப்புகழ் பெற்ற னின் வாழ்க்கை வரலாறை ாடார். சட்டத்தரணியான

Page 32
அவர் தமது தொழிலைத் + கிப் பழகினார். வரும்க்க வாழ்க்கையை அவர்தம் வ கான நோட்' புத்தகங் அவற்றை எல்லாம் அலசித் ஸன்'' எழுதினார். அது அமைந்தது மட்டுமல்லாமல், அளித்தது. ஆங்கில மொழ லாறு என்ற ஏகோபித்த டது. 11614 மத உ.! (இத்) 1808 கண்டெடு இன்டேர்
'rn ஜோன்ஸ்ஸனின் வாழ். மாரியாகத் தராமல் .16ஜேர் வாக்கு மூலம் போன்றும். றால், ' ஜோன்ஸனின் குறை அதுவும் ஜோன்ஸனின் வா அதே போன்று. ஜோன்ஸ னால் பொஸ்வெல் மட்டந் ஏராளம். ஜோன்ஸன் உத மாமேதையாகக் காட்சி த வாயிலாக பொஸ்வெலும்" றார்.அவருடைய குணப் நமக்குப் புலனாகின்றன ! என்னவோ பல ஆங்கில ஆ வெல் ஜோன்ஸனின் வாழ்க ஜோன்ஸ்ஸன் * மறக்கப்பட் என்று.தர்தல் தந்வய ம் சிக 6 31: ( vishபந்திTT,
இன்னொரு புதினமான போர் கொர்வா'' (The Q (Symonds) அதை எழுதின எழுத்தாளர் ஒருவரை தம், கொள்கிறார் சிமன்ஸ். அட புதிர் கிளம்புகின்றது. T அன் (வர் எனத் தெரிந்து கொள்க லாறு, சிமன்ஸ் வரலாற்று யாத்திரையாக உள்ளது ட தமது வரலாற்றுப் புருஷன்
கிக் கொள்கின்றார். ஒரு அ தகவல்களும், திடீர் திடீெ

துறந்து, ஜோன்ஸ்ஸனுடன் நெருங் ணக்கில் ஜோன்ஸ்ஸனின் அன்றாட பாழ்க்கைக் கூற்றுகளை நூற்றுக்கணக் களில் எழுதிக் கொண்டார். பிறகு, - தொகுத்து " தி லைப் ஒப் ஜோன் - அருமையாகவும் புதுமையாகவும் - பொஸ்வெலுக்கு நித்திய புகழையும் நியில் தலை சிறந்த வாழ்க்கை வர அபிப்பிராயத்தைத் தட்டிக்கொண் 08 & 1.3 ??ழ்ே இ) மே'ட1) ஒட பேடிகை க7 8 

Page 33
ரைத் திக்குமுக்காடச் செய்து, கடை வைக்கின்றார் ஆசிரியர். வாசகருக்கு எனச் சொல்லமுடியாத) அனுபவம்
ம் ஆட்க11இல் ஓதடெ பட்டி a: ைஇவ்வாறு மேற்கத்திய நாடுகளி நா வ ல் க ள் பி ர சு ர மா கி ன் ற ன கண்ட...........லாம் என்ற தலை விசேட சம்பவங்களையும் வாழ்க்கை சில பல நூல்கள் உள்ளன.88, ட் 11 {1 2ம்இ ஆ ஆ ஃக் 4ம் கவிஞர் ஏ. இக்பாலின் நூல், . வாழ்க்கை வரலாறு என்பது தலை, மாகச் செல்லும் என்ற பழக்கத்தில் நூல் சற்று தூக்கிவாரிப் போடுவது அதன் அமைப்பே மாறு பட்டது. யாயமாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது திற்கும் ஒரு கவிதை அலங்கார வி
1ம் ஆர்163 10 ம் இந்நூலின் தொடக்கமே, இது நூல் எனக்காட்டுகின்றது.) ர் , "த்த 11நற்) 56. ஃ) : நாடி அவர் பெருமை ஏதுமில்6 21 (58 \ அணுகி தாம் பேசிய பேச் * ' எதிரணியினர் ஒருவரை, ஏல்
தொகுதியில் பெண் எடுத்த - அல்லது இலக்கிய உலகில் 1,1 ( 6 னாலா?) முஸ்லிம் சகோதர 28 ம் னாலா? என்றெல்லாம் (156 இத டர்டிரைக் கற்றாரே காமுறுவர் {ல் பேச்சை விமர்சன நோக் ல் 31) என் மனதில் பசுமையாகப் த சு சில கூடியதே!''கு டு யாகம் அடுத்த பட்டி rie 41ா!
- கவிஞர் ஏ.இக்பாலின் இந்நூ கிர் மாக்கார் அவர்களைப் பற்றிய நூலாகும். பலவித பதவிகளில் தி. தரணியாக, சமுதாயம் ஊழியராக, ராக, உப சபாநாயகராக, சபாநா தென் மாகாண ஆளுனராக) பாக்கி படம் பிடித்து காட்டுகின்றது. ப்
XXix

உசியில் திருப்தியும் பெற த ஒரு விசேட (விபரீதம் கிடைக்கின்றது. - 131 (e ட்ட்C) 6:11? "ல் வாழ்க்கை வரலாற்று ச.தமிழில் கூட, " நான் பப்பில், துணுக்குகளையும், 5ாடி வரலாறுகளாகத் தரும் 78 ஆகக் (க 2வறுக்க 45, 3டி
டி ம். 1 'ஆம்! {n 

Page 34
வரலாற்றுப்பின்னணி:
இந்நூல் வரலாற்றுப்
ளது. களுத்துறை மாவட் நூலாசிரியர் தமது நூலின மாவட்டம், மேற்கு மாகா மாகும். தொன்று தொட் ற்ங்கள் காணப்படுகின்றன லாக வருகை தந்த எட்டு துறை மாவட்டத்தில் அபை டத்திற்கும் கொழும்பு ந: இருந்திருக்கின்றது என்பது கொழும்பின் வெளிநாட்டு அங்குள்ள கிராமத்துச்சா படுவதும் தொன்று தொட் துக்கேயர் கொழும்புவர்ழ் கி. பி. 1626ல் அப்புறப்பு மாவட்டத்தில் ஒதுங்கி வ வுள்ளது. அதேபோன்று,
கொழும்பில் வந்து வியா படிப்பிப்பதற்காக தங்குவது ளல்ல. (இன்னொரு துக்க இந்நூற்றாண்டின் முதல் 1 மாவட்டத்திலும் காசநோ களை வெகுவாகப் பாதித்
கேளுத்துறைமாவட்டத் சுட்டிக்காட்டிவிட்டு(வேர் யேற்றம் என்பதை எல்லே கில்லை.) போக்கிர் மாக்கு நூலாசிரியர் நோக்குகின்ற மருத்துவத்திற்கும் உள்ள ( மாக எடுத்துரைக்கும் நூல விட்டுவிட்டார்; என்றுதான்
இலங்கையில் யூனாணி தான ஆனால், இன்று த கின்றது. முஸ்லிம்களின் செழிப்பாகக் கிளைவிட்டு 6 இலங்கை அரசருக்கும் உரி

பின்னணியோடு அமைக்கப்பட்டுள் டத்தின் பகைப்புலன் ஊடாகத்தான் ன அரண் செய்கின்றார். களுத்துறை ணத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பிராந்திய டு அங்கே முஸ்லிம்களின் குடியேற் :இலங்கை முஸ்லிம்கள் முதன்முத த் துறைமுகங்களில் ஒன்று களுத் ந்திருக்கின்றது. களுத்துறை மாவட் ரத்திற்கும் அந்யோன்ய தொடர்பு சில வரலாற்றாசிரியர்களின் துணிபு. ப் பொருள்கள் அங்கு செல்வதும், தபடிகள் கொழும்பிற்குக் கொணரப் டு நடைமுறை வழக்கங்கள். ப்ோர்த் "முஸ்லிம்களைக் கொழும்பிலிருந்து படுத்தியபோது, பலர் களுத்துறை ாழ்ந்தமை, வரலாற்றுச் சம்பவமாக களுத்துறை மாவட்ட மக்கள், பாரம் செய்வதும், படிப்பதற்காக தும் இன்றைய நேற்றைய நிகழ்ச்சிக கரமான தொடர்பு என்னவென்றால், பகுதியில் கொழும்பிலும், களுத்துறை ப், முஸ்லிம்களை குறிப்பாகப் பெண்
ந்தை, குறிப்பாக வேர் வலை யை வலைதான் முஸ்லிம்களின் முதல் குடி ாரும் ஆமோதிப்பார்கள் என்பதற் நார்அேவர்களின் வம்சாவழியினரை ார், அவர்களின் மூதாதையருக்கும் நெருங்கிய தொடர்பினை விஸ்தார ாசிரியர், ஒரு வாய்ப்பினைத் தவற ன் சொல்லவேண்டும்.
ఫ్రీ క్వే இமருத்துவத்தின் பேங்களிப்பு மகத் கவல்கள் அற்ற சாதனையாக இருக் கலையாய குடிபகுதிகளில் வளர்ந்து படிர்ந்த யூனாணி ச் சிகிச்சை, ய மருத்துவம் எனக் கருதம்பட்ட
XXX

Page 35
  

Page 36
கார்: அவர்களுக்கு கல்லூரி சட்டக்கல்லூரியில் பயிலும்
இலங்கை முஸ்லிம்களி ரி. பி. ஜாயாவின் பங்களி பர், அரசினர் கல்விக் கு( உறுப்பினர், அரச கழக னர்,அமைச்சர், உயர் ஸ் ஜாயா, இலங்கை முஸ்லிட கறை கொண்டவர். கொ லிம்களின் கேந்திர கல்வி தகுதிவாய்ந்தவர்களுக்கு கல்வி அபிவிருத்தியை நிை
சட்டப் படிப்பை முட அவர்கள், சட்டத் தொழி
பின்தொடர்வதில் ஏற்பட்
என்னவோ அவருடைய கல்வி வளர்ச்சியில் இலயித்
{T_మ్స్ క్రై క్రై 3*కి ட்ம் இன்றைக்குச் சுமார் மு முன்பதாக கல்வியில் பின் அபிப்பிராயமாகும். கொழு புத்திஜீவிகளை இழக்கும் ச அளித்தது. களுத்துறை ம பூமியாக இருந்தபடியால், ளின் விநியோகத்தில், ஏற் போலும்." 1948 ஆம் வாக் வளர்ச்சி வெகுவாக முன் கல்லூரியை ஏ.எம். ஏ. விஞ்ஞானம், கலை, பட்ட கும் பாரியல் பங்களிப்பினை முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்ட எஸ்.எல்.எம்டிஷாபில் தர்கா நகர் ஸாஹிறாக் விஸ்தரிப்பிலும் வெகுவாக நகரில் தாபிதமான ஆசிரிய மைத்துவத்திற்கு ஊன்றுே மாக்காரின் கல்விக்கரிச6ை பொழுதும்,குறையவில்லை டத்திற்கு பாடசாலைக6ை

சியின் விடுதிப் பொறுப்பைன் அளித்து ம் வாய்ப்பினைத் தந்தார்.ஃபில்க்ல
ன் தற்கால வரலாற்றில், டாக்டர் ப்பு முக்கியமானது பாடசாலை அதி ழ அங்கத்தவர், சட்டநிரூபண சபை அங்கத்தவர், பாராளுமன்ற உறுப்பி தானிகர் எனப் பல பதவிகள் வகித்த ம்களின் கல்வி வளர்ச்சியில் 李ー ாழும்பு ஸாஹிறாக் கல்லூரியை முஸ் விக்கூடமாக நிறுவியது மட்டுமன்றி. ஆசிரியர் பதவியளித்து: அவர்களது றவேற்றும் வாய்ப்பினையும் தந்தவர்.
டித்துக்கொண்டு, பாக்கிர் மாக்கார் லில் ஈடுபட்டார். தாம் கல்வியைப் ட இடர்பாடுகள் காரணமாகவோ, கருத்து தொடர்ந்துமுஸ்லிம்களின் ந்து நின்றது, களுத்துறை மாவட் முப்பத்தைந்துவருடங்களுக்கு
யிருந்தது என்பது. பலருடைய கு அருகாமையிலிருந்தது,அதன் தர்ப்பத்தினை அம்மாவட்டத்திற்கு ட்டம் பொன் (ம ளையும் பலர், றப்பர் போன்ற பொருட்க றுமதியில், மும்முரமாக இருந்தனர்
த்தேந்தார்ன்தர்கா நகரிலும் பல் ன, தனது ஒன்றுவிட்ட சேகோதரர் மரிக்காரின் தல்ைமைத்துவத்தின்கிழ
கல்லூரி,கல்வியிலும், கல்விக்கூட்' முன்னேறியது.பி ஏற்கனவே, தர்கா ர் பயிற்சிக்கல்லூரி, கெல்வி apeiro லாக அமைந்திருந்தது. பரிக்கிர் எ, அவர் ஏனையபேத விகளைச்ஏற்ற . தமது தொகுதிக்கு, தமது மாவட்டி நிறுவுவதிலும், தக்க ஆசிரியர்களை
XXxii:

Page 37
தருவிப்பதும்,அவர்களுக்கு போதிய அவர் முன்னின்றார். அவ்வகைத் யர் இரசனையோடு, சிலவேளைக இந்நூலில் தருகின்றார் பூ (ஒரு ஆசிலி ரின் அழுத்தமான எழுத்து, அக்ரே சில வாசகர்கள் கருதலாம்)டிபாக் கல்விக்கரிசனை போன்று அவருை கள், அவரைத் தொடர்ந்து, அவர் நீண்டதோர் கல்வி அனுபவம் என போலும், பாக்கிர் மாக்கார்அேவிர் விஸ்தாரமாக பிரஸ்தாபிக்கும் நூ அடைந்த படிப்பினைகளையும் சுட் ఇTTజ్ఞుడై శపోs. të tjerëve பிரயாண அனுபவங்கள்: itare è si 蔷、 பிரயாணங்கள், நமது கருத்து மாற்றியமைத்து, நமது நோக்கக்க வாக்குவதுமன்றி, உஷார் நிலையில் புதிர்கள்,விளங்குகின்றன. உலகத்தி அவர்கள். எவ்வளவு சுமூகமாக செ ள் என்ற உண்மையை நாம் பிரக் வாயிலாக ஜீரணித்துக்கொள்ள முடி ਨੰਦ ਦੇ (oള്ള 0ة كلية : هما قسس. உண்மையில் பாக்கிர் மாக்காரி வியனதாம். போர்த்துக்கல்,இரான் ஸ்ார்க் நாடுகள் எனப் பலபல.ட மாக்கார் அவர்கள் தமது பழைய
மாணவர்களின் பழக்கத்தைப் புது றித் தகவல் முன்னைய ஸாஹிறாக்கல்லூரிமே! கப் ப்ொறியியலாளருமான ஏ. ஜி. றிய தகவல்கள்பிரமிப்பூட்டு வனவ பனவாகவுமிருக்கின்றன.ஆ(பாக்கிர் ளைப்பற்றி, வரலாற்றுஒப்பியலோ யிருக்கலாம் எனத் தோன்றுகின்றது أكلة هنالكليبراليقيلة العكيد خلية فة لمنع تلك الة مع جية . பிரயாணப் பிணைப்புடன், நு கார் அவர்களின் இலக்கியப்பினை களில் தொட்டுக் காட்டுகிறார்: ஒருவர்,களிதாக்கள்:செய்ததையும்
XXXiii:
 
 
 
 
 
 
 
 

வசதிகளைத் தருவதிலும்
தகவல்களை இந்நூல்ாசிரி
வில் ஆஹாஸ்யப்பரிவோடு
இடங்களில், நூலாசிரிய ாசத்தைஎேட்டுகின்றது என கிர்ஷ்மாக்கார் அவர்களின் ப2ய பிரயாணஅேனுபவங்
தமது பயணங்களை எ டு த் து க் கொண் டார் களின் பிரயாணங்கன்ள லாசிரியர், அவற்றிலிருந்து
க்களின் பகைப்புலன்களை 1ண்ணோட்டத்தைத் தெளி வைக்கின்றன. விளங்காத ல் வாழும் பல இன மக்கள்
ஞை பூர்வமாக, ஸ்அனுபவ
και την εξ لیت کا ملتی۔ ل101 2353 \\ چgag"ڈ Ydلaچہ صلى الله عليه وسلم ன் பிரயாணங்கள் உலகளா , இராக், க்யூபா,கொரியா 1ல நா டுகளில் பாக்கிர். நண்பர் களை, பழைய ப்பித்துக்கொண் டமை பற். பெற்றுள்ளன. அவற்றில் 1ணவரும்இன்றுல் புகழ் மிக் ஏ.போரி அவர்களைப் பற். ம், பெருமிதம் ைஅளிப்
மரக்காரின்ஸ்பிரயா னங்க
.مع ذلك لن يجية - శక్తి= ாலாசிரியர்போக் கிர்மோக் எப்பினையும்பேற்பல இங் ாக்கிர்மாக்காரின் மூதாதை
"" over క్క్యొసైకోసి సీనిప్స్ కే క్రై నగ్విశ్లేరె పిగెపోక్రా"

Page 38
சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்ட கழகத்தில் அறபுத்துறைப் இமாம் கூறிய சம்பவத்தை (இந்திய ஆடபகண்டத்தில், அறபியில்,(உருதுவில் கவி விருந்தது. ஹைதரபாத்க வர்கள் பலர்உர்துக் கவி இருந்திருக்கின்றார்கள்)
உள்ளூர் ஆட்சியில் முஸ்
பாக்கிர் ம "ககாா அவு 1970 ம் ஆண்டுவரை, வேர் பதவி வகித்தார் எனச் சு இஸ்லாமிய மக்களின் தை எழுச்சி நிலையமாகவும்,
இலங்கை உள்ளூராட்சி பு என்பதில் சந்தேகமில்லை. தொடக்கம் மாநகர சபை உதாரணமாக 1901 ல் இல சபைகளில் முஸ்லிம் உறுப் தது. மேல்மாகாணம் இரு பேர்; வட மாகாணம் (மன மேற்கு மாகாணம் பத்தொ ணம் இருவர்; வடமத்திய ஆகியவற்றில் தலா ஏழு ே மிகக் கூடுதலான உறுப்பினா மாகாணம் கிழக்கிலங்கையா லிம் முஸ்லிம் அல்லாதோர் என இருந்தபடியினால், மு. மாக இல்லை. ஆயினும், டின் சபைகள் நகரசபைகள் ராட்சி மன்றங்கள் கிளைவி பினர் தொகையும் முன்ன்ே மாக 1871 ம் ஆண்டில், ஏழு 1981 ம் ஆண்டு அவை பன் அதேபோன்று, 1871ல் நகர 1981ல் அவற்றின் தொகை பட்டது.அகிரமமாக முஸ்லி சிரேஷ்டி உறுப்பினர்களாக,

நிகழ்ச்சியை இல்ங்கைப்பல்கலைக் பேராசானாக இரு ந் த கலாநிதி iயும் சுவையாகத் த ரு கின்றார். அக்கால யூனா னி மருத்துவர்கள் தைகள் எழுதுவது சம்பிரதாயமாக சமஸ்தானத்திலும் யூனானி மருத்து தைகள் யாப்பதில் வல்லுனர்களாக
ཟི། སྤྱི་ སྔོ་སྡོད་ཚོ་སྐྱེའི་བློ་
லிம்கள்:
リ క్లేక్స్ Iர்கள் 1950 ம் ஆண்டு தொடக்கம் வலை நகர சபையின் தலைவராகப் ட்டிக்காட்டுகிறார். இந்நூலாசிரியர், லவர்களின் பயிற்சிக் களமாகவும், பிரித்தானியர் கால ந் தொட்டு, ஒன்றங்கள் செயலாற்றியிருக்கின்றன இக்கருத்து கிேராம சபை க ள் வரைப் பொருந்தும் எனலாம். ங்கையின் மாகாணங்களின் 6prrrto பினர்களின் தொகை இவ்வாறிருந் வர்; மத்திய மாகாணம் பதினைந்து ன்னார்) முப்பத்தைந்து பேர்; வட என்பது உறுப்பினர்:தென்மோகா மாகாணம், சபிரிகமுவ மாகாணம் பர்; ஊவா மாகாணத்தில் அறுவர்; | தொகை நாற்பத்தைந்து கொண்ட் 'கும். உண்மையில் மொத்த (முஸ் * உட்பட) தொகையினர் 2406 பேர் ஸ்லிம் பிரதிநிதித்துவம் காத் திர அது ஒரு நல்லதொடக்கமே. பட் ர், மாநகரசபைகள் என உள்ளூட்டுவளர்ந்தபோது, முஸ்லிம் உறுப் றிக்கொண்டேவேந்தது. உதார்ண் ழ மாநகர சபைகள் இருக்க, Eரண்டாகப் பெ ரு கி யிருந் தன. சபைகள் பன்னிரண்டாகும். * முப்பத்தொன்பதெனக் கணிக்கப் ம்கள் நகரசபை உறுப்பினர்களாக,
உதவிச் சபைத் தலைவர்களாக
xxxiy

Page 39
தலைவர்களாக வரத் தலைப்பட்ட ளின் தலைமைப் பதவிகள் மத்திய யல் பதவிகளைத் திறம்பட வகிப் கின்றன என்று கூறுவது தவறில் விருத்திக்கு பாக்கிர் மாக்காரின் ப கூறப்படுகிறது.கும்பம் இப்பகம் செயல் (k 35 தலைவர்களின் தொடர்பு:-பூ
118. இடிபட ட்டி) 'பாக்கிர் மாக்காரின் சு அவற்றுடன் தமது முதலில் ஈடுபா டெனத் தொட்டுக்காட்டும் நூலா
''அவர் ஒரு மிதவாதியாகக் க திரு. டி. எஸ். சேனாநாயக்கா, டட்லி சேனாநயக்கா, அதற்கடு கொத்தலாவலை ஆகியோருடன் பாக்கிர் மாக்காருக்கு கிடைத்தது.
பிறகு கதை தொடர் கிற . தொடர்ப்புகளை அலசி ஆராய்ந்து 6 மத்தியில் வைத்துப் பார்க்கும் என்றே சொல்லத் தோன்றுகிறது.
தன் - 082 ரி. பி. ஜாயாவும், பாக்கீர் மாக்க
, கூட இங்கு நூலாசிரியரின் வசனம் இவ்வாறு உற்றுநோக்குகின்றார். ப யல் தனது அரசியல் அசானாக, மர் ஜனநாயக சிந்தனையை ஏற்றுக் டார். ஜாயாவின் தேசிய ஜனநாய களின் உரிமைகளையும், தேசிய ஒ கும் கருத்துக்கோவையாக அமைந். சபையில் ஜனவரி 15, 1925ம் ஆண் யோகத்தர்களுக்கு ஜும்ஆ லீவு | களுக்குரிய மதிய போ ச ன இ ரணை விவாதித்தல் இவ்வாறு கு
க - 58 பாடல்.. - 112 சகா இந்த நாட்டில் அரசாங் 2ா தயங்கக் கூடாது. ஏனெல
திய ஏனைய நாடுகள் மு
XXXV

னர். உள்ளூராட்சி மன்றங்க அரசாங்கத்தின் உயர் அரசி பதில் போதிய பயிற்சி அளிக் மலை. வேருவலை நகர அபி ங்களிப்பு விரிவாக இந்நூலில் கர்ப்பம் - 2 க க -
டர் பாட்டும் பகலேப்டி2 இ - கால் கடதே டிசெப் : இந்நேக்ட்டா என் டி டிப் -ய மொழிக்கொள்கையையும், சடற்ற கருத்தையும் ''பட்'
சிரியர் இவ்வாறு எழுதுகிறார்.
Tட்சி தந்தார். முதல் பிரதமர் அடுத்த பிரதமர் அவர் மகன் த்ெத பிரதமர் சேர். ஜோன் - கலந்துரையாடும் வாய்ப்பு -ப கடத்த முகம் புல் து. ஆனால், இங்கு அந்தத் தேசிய அரசியல் பகைப்புலனின் வாய்ப்பினை தவறவிட்டார் -11-3(19 - - பு:
கலாபத மேல்) - 1
சரும்:2 ம் (வேல் tht 13
அர்த்த புஷ்டியுள்ளது. அவர் சாக்கிர் மாக்கார் தனது அரசி ஹம் ரி.பி. ஜாயாவின் தேசிய க்கொண்டார் எனக்குறிப்பிட் பகச் சிந்தனை எல்லா இனங் ஒருமைப் பாட்டையும் இணைக் தது. இலங்கை சட்ட நிரூபண டில் முஸ்லிம் அரசாங்க உத்தி (வெள்ளிக்கிழமைகளில் அவர் டைவேளை நீடித்தல்) பிரே
றிப்பிட்டார். உ - ம் ப ர் ,
ங்கம் ஜூம்ஆ "லீவ்' தருவதில் ளில், பிரித்தானிய ஏகாதிபத் மஸ்லிம்களின் நியாயமான இக்

Page 40
ஆங்ஸ் கோரிக்குைக்கு இர ஒரு மலேயா நாட்டில், : காளத்தில் இக்கோரி
ஆண்டு இலங்ை விவாதத்தில் ஜாயா அரசு இலங்கையில் சுதந்திரப் போர் களிப்பினை அளிப்பதாக உறுதி முஸ்லிம்கள் முன் நிற்பார்கள் ஆண்டில் சுதந்திரத்தின் கு
களைப் பெற்று வாழ்வதைத்
நாடாளுமன்றமும்,ஏனைய
下、
அல்ஹாஜ் சத்தின் மூலக்கோட்பா டுகிை ரியர் இவ்வாறு தருகிறார்.
ཕྱི་ལོ མི་ཡིས་ .
வத்தைப் பாராளு கோரிக்கை அவரது
ாட்ாளு
பிர.ே
தொநத வஷ பினர்களின் அரசியல்
is is
ڈنڈا صلى الله عليه وسلم قسمت குழல, வாகச் செல்வாக்குப்படுத்துவ
தும் தொகுதி, அதன்
வெ opು பகுதிக ಇಂಗ್ಲಿ @ು முஸ்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ணக்கம் தெரிவித்திருக்கின்றன்
சென்னை மாவட்டத்தில் வங் க்கைஅங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.'
جديمتر
న్నై }
கழகத்தில் பங்குகொண்டடே ாது, ாாட்டத்தில் தமது சமூகத்தின் பங் தி பூண்டிார். சுதந்திரம்பெறுவதில், i எனப் பறைசாற்றினார் 1946ம் றிக்கோளிை விவரிக்கும்பொழுது, ரமாக், சமத்துவம்ாக் சகல உரிம்ை தான் விரும்புவார்கள் என்றார்.
* " وعاته * جهرية يليق عديمييي ييتي. களும்:
i., iii, .ڈھائی۔ #< *',
வண்டும் என்ற அடிமனதில் பற்றியிருந்தது' வி
பாக்கிர், மாக்காரின் நடாளுமன்ற ரியத் தொடர்பா கவும் வரலாற்று ர்.அவருடைய சித்தாந்தங்களை
துஆவகிக்கக்கூடியது. எனவேதான், ம்ெ உறுப்பினர்களின் செயலாற்று

Page 41
:பாக்கிர்மாக்கார் அவர்களின் னர் என்றநிெலையிலிருந்து உப ச உயர்வு பெற்றது.ண்மாறுதல் பெற். கர் என நாம் கூறும்பொழுது அ பானீஸ்பீக்கர்" Speakerல் என்ற தத்தை மறக்கும்வாய்ப்பு:நமக்கு வரலாற்றின் நோக்கில் Speaker வர்ய்ந்த அங்கீகாரம் பெற்ற பே ராகவும், இயங்குகின்றார். ய் பார அவர் கையிலுள்ளது எனலாம். றக்காப்பாளர் (Serjeant - At-A சுமந்துசெல்கின்ற அரசின் பர்ந்த நோக்கை கொடுக்கும் செளஜன்யப்ப்
༣༣ tics, போக்கிர்மாக்கா இலக்கியல் இரசிகரும்கூ கின்றார். தமது ஓய்வு கோலங்க ஆங்கிலேய நாவலாசிரியரின் க:ை என்ற தகவல்ஸ் பலருக்குப்புதுை
மாக்காரின் பி இலக்கிய்" D இலக்கியங்களையும் இலக்கியக்கே எட்ை போட்டிருக்கிறார். ଗtଶif நு பாக்கிர்மாக்கார் அவர்களின் இ
କ୍ଷୁତ୍ତ
கின்றது.இந்நூலில் ஆ ளின் க 浣下
ನಿಷ್ குடும் தகவல்கள் இஸ்லாமிய வாழ்வும் வ
r
\ „ኳ(≤
முஸ்லிம்கள் தமது தனித்துவ பேணிக் காப்பவர்கள். முஸ்லிம் முன்னின்று உழைத்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய வாழ்வும் வாக்கும் இ றைக் காப்பதில் முக்கிய பங்கு 6 இஸ்லாமியக் கல்வியாகும். இஸ்ல தாகும். அரசியல் முன்னோடியும் வாதியுமான ரி.பி. ஜாயா 1914ம் கட்டுரையில் இவ்வாறு குறிப்பிடு!
xxxvi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பாரளுமன்ற வாழ்வு, உறுப்பி பாநாயகராக, சேபாநாயராக றது. நாடாளுமன்ற இசபாநாய தன் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்
s
வந்துவிடுசிறது:பிரித்தானிய
நாடாளுமன்றத்தின் தகுதி ச்சாளராகவும் அதன் காவல ாளுமன்றத்தின் மகத்துவமே அதற்காகத்தான்க் நாடாளுமன் rms)
ருத்துக்களையும்" அவ ாலாசிரியர் நிரூபிக்கிறார். லக்கிய இரசன்ையும், இலக்கிய
த்தையும் சமயப்பற்றுதலையும் தலைவர்கள் அப்பணிகளில்
உழைத்துவருகிறார்கள். ரத்தத்தில் ஊறியவை. அவற். வகிப்பது, ஷரியத் வழி நிற்கும் ாமிய நோக்கில் கல்விகற்பிப்பு, ), கல்வி மா னும் அரசியல் ஆண்டில் அவர் எழுதிய கிறார்ஜி ஸ்டேடியில் லேல்

Page 42
''எமது கல்வி முன அ முதலில் எமது கல்
3 :பு இருக்கிறது; சுயமொ
பகுத்தேய நாடான
அட இலக்கியங்களுக்கு, 15 கிறோம். எமது மெ 13 ல் செய்கிறோம். எ ம R112 செப்பனிடுவது இல்லை பத்தும், அதை ஒப்புவி
யார் இருக்கிறது. சாப்பர் 311)
#3 - 2 ''ஒரு முஸ்லிம், சி மட்டு அறிவுக்கடலான அலி
அ கள். சிறுவனுக்கு
யாது. உமர் (றழி). வல்
சிறுவன் விடைக்குத் இ நt: சிறுவனை (உரோம. (r his ளான) ஹோமர், வி.
என்ன செய்தார்? எ 12 பு முறியடித்தார்கள்?
மே 3 என்ன? சோக்கிரடீ 39 2, என்ன கணித வித்ன - Tற இவ்வாறு கேளுங்கள் 15t: 3ரைக் கிறங்கவைக்கும் மகி - தற்காலத்தில் ந
படுவது கல்வியாகும் காட்டுக் கல்வியல்ல. தலைவர்களை, சீர்தி களை நமக்குத் தரும் றத்துடிக்கும் துறை
தாயமாக மாற்றும் ப்
இவ்வகைச் சித்தாந்தங்க மாக்காரின் சிந்தனைகளை 6 கிறது. படம் ப.26)
5ம் 8:45:53:33
டவ ட்
நூல் அமைப்பும் வடிவமு
- 1 நூலில் ஆங்காங்கே வரு கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்க

றமை பிழையான தாகும். முதன் வி ஊடகம் அந்நிய மொழியாக Tழியல்ல. இரண்டாவதாக கிழக் எமது இலங்கையில் மேல் நாட்டு கலாசாரத்திற்கு அதிக நேரம் தரு மாழி இலக்கியங்களை உதாசீனம் து ப டி ப் பி ப் பு உ ள் ள த் தைச் லை. மாறாக மனப்பாடம் செய்வ ப்பதும், வெறும் பாராயணமாக -- 0 2 2 {s:534ப்பு க,
பாம்..!
றுவனை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். (றழி) அவர்களைப்பற்றிக் கேளுங் மகத்துவம் அவ்வளவாகத் தெரி அவர்களைப் பற்றிக் கேளுங்கள். - திண்றுவான். ஆனால், அதே எனிய, கி ரே க் க எழுத்தாளர்க ரசில் பற்றி வினவுங்கள். ஹீஸரோ எனக் கேளுங்கள், கிரேக்கர் யாரை
உரோமானியர்களின் த சா த னை ஸ் கருத்துக்கள் யாவை? ஸினோ தயைச் செய் து கா ட் டி னார்? ச: சிறுவன் அவனைக் கேட்டவ படி, சரமாரியாகப்பதிலளிப்பான்.
12, 11: மக்கு உடனடியாகத் தேவைப் - பாலர் கல்வியல்ல; அரைவேக்
ஆனால், தீரம் மிக்கவர்களை, திருத்தவாதிகளை, சிந்தனையாளர் ம் கல்வியாகும் எம்மை முன்னேற் போகக் கற்ற, சக்திவாய்ந்த சமு
கல்வியாகும்.ஃப ஒபகம1) களின் அடிப்படையில் தான், பாக்கிர்' நோக்கவேண்டும் என எனக்குப்படு
ர் ( Bits : 11&ம் 4.15ம் - ம் 53 கட் கதக் E (89 ம்: 1துவம்கடி - படி பத்து காப்பு ம் சில தகவல்களைப் பற்றிப் பல கலாம்.. 2 உதாரணமாக நூலாசிரி
XXvii

Page 43
யர் சொல்கிறார் சீனடி சிலம்படி பூமி வேர்வலை என்று.ஆனால் பிற்குப் பலர் தருவார்கள் .ப்பார்
6 இந்நூலில் பாக்கிர் மாக்கார் வல்கள் துலாம்பரமாகக் கூறப்பட்ட பல எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர் னர்கள், மந்திரிமார், பிரமுகர்கள் கள் ஆகியோரைப்பற்றியும் பல ! வைக்கின்றார் நூலாசிரியர் . சில வல்கள் தனிமனித அபிலாசைகள் நோக்கப்பட்டிருப்பதால், தகவல் தூக்கி வாரிப்போடுகின்றது என்ட
புதினமான வாழ்க்கை வரலா கட்டுரையின் தொடக்கத்தில். யாயத்தையும் ஒரு கவிதையுடன் கவிதைகள் அத்தியாயத்தின் 5 ஆனால், ஒரு சில வேளைகளில் றன.
இவ்வாறான தனிமனித நே (Personalized Biography) எ ழு த சுட்டிக்காட்டுவது கடமையாகும். தில் பார்ப்பதால், நிகழ்ச்சிகளின் சம்பவங்களுக்கு, ஒரு தீவிர அழு லறை விடயங்கள் தூரதிருஷ்டிக் வது போல பாரமாக இருக்கும். பூதக்கண்ணாடி மூலம் பார்க்கப் தானே இருக்கின்றது.) இப்பல்ல படுகின்றது. இந்நூலின் இன்னெ கங்கள். அவை, அசாதாரணமா இருப்பதாகப் படுகின்றது.
இதன் ஆசிரியரான கவிஞர் பிரசுரித்திருக்கிறார். அதில் ஒன் அவர்களின் வாழ்க்கைச் சரிதை தந்தை'யாகும். மறைந்த கல்வி என்பதினால் உராய்ப்பு இல்லா வின் மத்தியில் வைத்து எழுதப் கவிஞர் மட்டுமல்ல இலக்கியவா
XXX

- வி த் தை க ளி ன் தொடக்க , அந்தத் தகுதியைக் கொழும்
5 ச 21sகட் 1 1 4 82, 122 _ 1 ) (அவர்களைப்பற்றிப் பல தக டிருக்கின்றன , அதே போன்று. கள், நாடாளுமன்ற உறுப்பி ள், தொழில் சார்புடையவர் சம்பவங்களை நம் கண் முன்னே
பல வேளைகளில் தரும் தக - என்ற கண்ணாடி ஊடாக மகளின் ஆக்ரோசம் நம்மைத் பது உண்மைதான். Tறு நூல் என் றே ன். இக் அதில் ஒன்று ஒவ்வோர் அத்தி எ தொடங்குவது என்பேன். விறுவிறுப்பைக் கூட்டுகின்றன. இடரக் கரடலாக இருக்கின்
எக்குடன் வாழ்க்கை வரலாறு வதில் ஒரு வில்லங்கத்தைச் - நிகழ்ச்சிகளை ஒரு கோணத் - உணர்ச்சிப் பாளங்கள் இறுகி, முத்தம் தரப்படுகின்றது. சில் கண்ணாடி மூலம் காணப்படு
(ஈ ஒன்றினை இலக்கடரனிக் பபடும் பொழுது பயங்கரமாகத் பீனம் சில இடங்களில் தென் வாரு புதினம் அதன் தலையங் னவை. விறைப்பும், விறுப்பும்
ஏ. இக்பால், பல நூல்களைப் சறு. அறிஞர் சித்தி லெவ்வை யைக் கூறும் மறுமலர்ச்சித் மொன் ஒருவரின் ஆய்வு வரலாறு மல் பழங்காலச் சமூகப் படுதா பட்டிருந்தது. கவிஞர் இக்பால் தியும் கூட. பல இலக்கியப்
13

Page 44
பிரச்சினைகளைத் தெரிந்துை நாடு ஆகிய வட்டாரங்களின் சமூகப் பிரச்சினைகளில் பரி கூடவே, நல்ல புத்தகசாை அதில் இலயித்திருப்பார்."(t விமர்சகர்: கவி தும் கவிதைகளில் விமர்சன் தும் விமர்சனத்தில், கவிதை உணர்ச்சி பாவங்கள் செய்தாலும்,
Namn
བ་བྱེ་ ܡܸ ܡܢ ܨ ܣܛ " ; リ。 . جيد
.¬ܕ ܓ s :് =* to 31 Ş Ş &&
ܬܐ ܘ
ܬܐ . .
<
|-
క్లే
. ܢ ܢܝ - ======نتیجہ vy is tie šišti ri tis. Je
- ਦੁਦਰ
* -
:-_ == 33': リー క్రైస్ట్
-- .ം ܊ ܐ ܢ
fའི་རྒྱུ་སྐུ་དུf gti ਵ
ー。
ܚ ܲ
e is
リ茎。
-| ཚོ་ 茎 ܢ .
ܢ ܝ܊܂ ܕܝ ܢ .. . . . . 堑。 جيريا من الكلياي ريجي تي في بلد يقابلة لا يخ 11 لقبيلة
3 3":":">'
. - - -
ടു - است. - - ہے۔ 。言 *ଛି କୃଷ୍ଣ ବିଧି ବିଶିଷ୍ଟ୍ في المساقا
- - - s !!!!!!!! !! କିନ୍ତୁ; tଛି ! !? !!! ହଁନ୍ତି l
- 萎 - -
is . . ട ____ہے ۔ ":" " صلى الله عليه وسلم... _____یا *****ANGGO , Թ لم المنطقة
-
s
s
를
re
壬=
-
裹
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

வைத்துக்கொண்டு, இலங்கை, தமிழ்
இலக்கியக்காரர்கள், இலக் கிய
ܝ ܝ
ச்சியம் கொண்டவர் கண்டிவர்.
ல ஒன்றினை வீட்டில் வைத்து,
P 蚤 s ரி. எஸ். எலியட், பிரட்
சிலர்
கூறுவதுண்
ー ー * ఫ్రో-కి పై పేనే క్రై ఫ్రా ! s "niy
. . in at - リーエリ
s 。。。。。 。 。
- is
-
s ܟ̣. ܒ .ܶ ܨܒܝܢ
།
추
t ༤- * {
リ
- ܐ ܓ ܒ -- er ...
s . ¬ ܢܝ ܊ ܢ ܡ ܝ ܒ ܝ ܒ | . తేనేక్కే tt | ki "తి ఫ్లితె కేన్స్లో
. است __ - - . نیچی۔۔؟"5_ے۔  ̄7 ܢ܁ܨ ܕ܊ ܠ # ܓܝܨ ܢ
ਦੇ ਦੇ s s ܝܝܼ ܡ .
e S yy y m SYSS uu TO SaS స్ట్కో , స్టాక్స్- శ్వేశి కేప్తే
-
- - - " ==جي - * 『リ . 18 يعية بعة جعل له تأكل في 11 في
-്. > "" نئے يس"(; = ක. . . ے ܦ= .sa
ཡིག -
a Rias sinta e de rio e foi
- ܥܘ F, ഭ is .
リ
இங்கிக்இ ச்டேட் குல்ே

Page 45
உள்ளே உள்ளவை.
வைகறைக் கும்மிருட்டு
உதய ஒளிக்கீற்று
3.
மலையடிவார மாணிக்கம்
பட்டை தீட்டிய பளபளப்பு
ஊரைச் சுற்றிய ஒளி க
- 3 -
பாலொளிச் சந்திரன்
க
7. ஒள!
ஒளிபரப்பிய பகலவன்
இரவே யற்ற பகல் 5:
9. விரிந்த ஒளியில் நிறைந்த த
10. பண்புயர்வுப் பாதை
11. பூமியுள் பதிந்த அத்திவாரம்
12.
வான் விரித்த சிறகுகள்
13. பல்கலைப் பரிவு வே..
14. :
மன மாளிகை
15. பெயர் வரிசை
அ த க - -
XXXX

15
23
30
35
4}
57
5Lਲ 6 ਅਪੀਤੀ ਨੂੰ
10
ਉਨ 2 3
18
ਉਂਝ ਦੇਵੀ ਦੀ 88
3 ਵਜੇ ਲੈ ਕ 100
Si ਤੇ ਤੇ 3 09
__ ਤੇ 126
ਤੂ ਵੀ ਘ ਉਮਰ 38 ਕਪ ਤੋਂ ਹੀ
1 ਰੇ ਸੀ ..
ਮੈਂਨੂੰ ਏ ਵੀ ਐ ਤੇ ਪਰ
ਨੂੰ 1 ਵ ਦੇਣ ਤੇ

Page 46
  

Page 47
வைகறைக் கும்மிருட்(
வித்து விதைத்துக் கருவுற்ற
வியப்புறு லைலத்துல் கத்ர் அற்புத நாளில் அமல் பெற்ற அறிவு நிகர் அன்னை வாய் பொற்புயர் நற்குணம் போற்று பூத்த பொலிவுடை நன் மு வெற்புடன் பர்பரீன் வேண்டு
வெற்றித் தலைவராய் ஈந்த
1977 ஆம் ஆண்டு திரு, ஜே. அரசின் ஆரம்பகாலம், அரசின் நா நாயகராக அல்ஹாஜ் எம். ஏ. பாக் காலத்தில் இலங்கைச் சட்டக்கல் ** மீசான்' சஞ்சிகையின் வெளியீட் யாக அவர் கலந்து கொண்டார். பெற்ற சட்டத்தரணி என்ற காரண பவ முதிர்ச்சி யுள்ளவர் என்ற : தலைமைத்துவத்துக் குரியவர் என் அன்றைய உப சபாநாயகரை ச கவனித்தது. அன்றைய அவரின் நின்று பேசும் தோரணை பெற்றது களின் பிரச்சினைகள் தொட்டுக் முஸ்லிம்களின் பிரச்சினைகள் ஆழ கல்லூரி மண்டபம் மிக மயான நின்றது. இத்தனைக்கும் காரண ரொபிக்' அங்கே ஒலித்து நின்றன
உபசபாநாயகரின் பேச்சு மு இரைந்தது. கூட்டம் முடிந்ததும்,

வேளை
இரவு
செய்தி
மொழியாம் ம் பொது நலம் கத்தை மென்றேயீங்கு துவே!
ஆர். ஜெயவர்த்தனாவின் டாளுமன்றத்தின் உப சபா கிர் மாக்கார் பதவியேற்ற லூரி முஸ்லிம் மஜ்லிஸின் டு விழாவின் பிரதம அதிதி அவர் ஒரு சட்ட வல்லமை னத்தினாலும் அரசியல் அனு உண்மையினாலும் முஸ்லிம் எற உயர் கணிப்பினாலும் பை உன்னிப்பாகக் கூர்ந்து பேச்சு நீதி மன்றத்தில் 1. மத்திய கிழக்கு முஸ்லிம் காட்டப்பட்டன. இலங்கை மாக அலசப்பட்டன. சட்டக் ா அமைதிக்குள் மலைத்து ாம் அன்றையக் 'கரண்ட் மதான்.
டிந்த பின்தான் மண்டபம் அரசியல் கொள்கை வித்தி

Page 48
யாசம் எனக்கும் அவ அவர்பெருமை யேது மில் தான் பேசிய பேச்சைப் யினர் ஒருவரை ஏன் அவ பெண் எடுத்த ஒருவன் எ6 என் பெயர் அடிபடுவதினா மேன்மையினாலா? என்றெ ரைக் கற்றாரே காமுறுவர் விமர்சன நோக்குடன் கூறி யாகப் பதிந்துள்ளமை குறி அல்ஹாஜ் எம். ஏ. பr மிகவும் காரசாரமாக விமா யும் என்னையும் அநேக கி யும் பசுமை நிறைந்ததே! யார்களில் ஒருவர், முஸ்லி வேர்வலையின் மசன் ஒருவி போன்ற கல்வி அரசியல் ( அரசியல் தலைமைப் பயிற் என்ற முறையில் பண்புயர் உயர்வு பெறுகிறார். தனிட் தம், கோள்மூட்டல், அவள் நான் அவரால் மிகத் தாக் விஷயத்துடன் தூங்கிக்கொ வெறுப்பில்லாமல் அவரை அவரது வாழ்க்கைக் குறிப் எனக்குத் தகுதியுண்டென லிம் சமூகம் இன்றைய நி ஓர் அவசிய காலகட்டத்தில் இவ்விரு துறைகளோடும் இ முதிர்ச்சி பெற்ற பெரியா எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பெற்று நிலைத்து நிற்பது சிறந்தது.
திருகோணமலை, யாழ் புத்தளம், கொழும்பு, பர்ட முகப் பட்டினங்களையும் அ லிம்கள் வரலாற்றுப் புதைய
2

பண்புயர் மனிதர்
நக்கும் இடைவெளி விட்டாலும் லாது நானிருந்த இடத்தை அணுகி பற்றிக் கேட்டார். எதிரணி * அணுகினார்? தனது தொகுதியில் *பதாலா? அல்லது இலக்கிய உலகில் "லா? முஸ்லிம் சகோதரத்துவத்தின் ல்லாம் எண்ணிய போதும் 'கற்றா ** என்ற முடிவுடன் அவர் பேச்சை யமை இன்றும் என்மனதில் பசுமை |ப்பிடக் கூடியதே! rச்கிர் மாக்கார் அவர்களை நான் சிப்பவன். அந்த உந்துதல் அவரை Fந்தர்ப்பங்களில் இணைத்துள்ளமை அதனால், இலங்கை முஸ்லிம் பெரி ம் குடியிருப்பின் மூத்த தலமான பர், கலாநிதி அல்ஹாஜ் டி.பி. ஜாயா பேரறிஞரின் மாணவர் ஒருவர், ஏன்? சி பெற்ற முதுபெரும் அனுபவசாலி மனிதராகப் பாக்கிர் மாக்கார் பட்ட முறையில் அரசியல் குரோ ரை அணுகிய பத்தாம் பசலிகளினால் கப்பட்டவன். அது எனது சொந்த 'ள்ளட்டும். இருந்தபோதும், விருப்பு நடுநிலைமையில் நின்று நிதானித்து பை மக்கள் மத்தியில் முன்வைக்க நினைக்கின்றேன். இலங்கை முஸ் லையில் ஒன்றித்து நிற்கவேண்டிய இவர் போன்ற கல்வி, அரசியல் |ன்னும் பல வழிகளிலும் அனுபவ களின் வாழ்க்கைக் குறிப்புக்கள் மிகமிக அவசியம், எழுத்தில் உருப் வரலாற்றுப் பாதுகாப்புக்கு வழி
ப்பாணம், மன்னார், குதிரைமலை, ரீன், காலி ஆகிய எட்டுத்துறை லசி ஆராய்ந்தால் இலங்கை முஸ் ல் மேலெழும்.

Page 49
Lumrak&ri uотžanri
ஹிஜ்ரி 65 (கி.பி. 685) ஆம் ஆ மை பெற்றிருந்த அப்துல் மலிக் இட கொடுங்கோல் ஆட்சிமுறையைச் ச குலத்தவர்கள் பலர் இந்தியா, இலா தேசங்களில் சென்று குடியேறினார்க பிரிவினர் இலங்கையின் எட்டுத் து யும் எட்டிப் பிடித்தனர்.
இவ்வரலாற்றுத் தொன்மைக்கு பெறும் துறைமுகப் பட்டினம் "பா வலைப் பட்டினமே!
இன்று வேர்வலை எனக் கூறப்ப “ ‘பர்பரீன்' என்றே போற்றப்படுகி கள் எழுதிய அறபுக்கிரந்தங்களில் கூட பலீ" என்றே எழுதியுள்ளனர். 'ப ‘பர்பர்" என்றே இருந்திருக்கலாம் சொல் "நாடு" என்னும் அர்த்தத்ை யை நோக்கி வந்த அறபியர் இந்து பின், நிலப்பரப்பு கண்ணில் பட்டது ஆரவாரம் செய்திருக்கின்றனர். கரை, என்றே அழைத்திருக்கின்றனர். அந் பரீன், பர்பரி, பர்பலி என்றெல்லாப் தேய்ந்து "வேர்வலை' என்றாகிவிட
இலங்கையை நோக்கிய ஹாஷிப் வினர் வேர்வலையை வந்தடைந்தன தக் கூட்டத்தில் இருந்தவர்களின் ந போம்.
1. சுல்தான் ஜமாலுத்தீனிப்னு
உமய்யா, ஷெய்கு மஃது மிப்னு கயி ஷெய்கு அப்துர்ரஹ்மான், ஷெய்கு அப்துல் காதிர், ஷெய்கு ஸ்கரிய்யா, ஷெய்கு அஹ்மத், ஷெய்கு இப்றாஹீம், ஷெய்கு ஸாலிஹ்,

ண்டில் இஸ்லாமிய அரசுரி து மர்வான் என்பவரின் கிக்க முடியாத ஹாவும் வ்கை, மலாக்கா முதலிய ள். அவர்களின் எட்டுப் றைமுகப் பட்டினங்களை
அணிகலனாக முதன்மை hபரீன்' என்னும் வேர்
டும் பட்டினம் அறபியில் pது. இலங்கை முஸ்லிம் L, வேர்வலையை "பர் ர்பலி" என்பது முதலில்
*பர்" என்னும் அறபுச் த உடையது. இலங்கை
சமுத்திரத்தில் அலைந்த
ம், "பர், பர்" என்றே தட்டி யிறங்கியதும் ‘பர்பர்" தப் "பர்பர்'தான் பர்
b மனித நாக்கில் பட்டுத்
l-gil.
b குலத்தவர்களில் ஒரு பிரி ‘ர் என அறிந்தோம். அந் ாமா வரிசையையும் பார்ப்
அலாவுத்தீனிதின் நூறாமில்
ல் சித்தீகுத் தமாமிம்,

Page 50
- 9. ஷெய்கு சூகுப்,
10. ஷெய்கு அப்துல் 11. ஷெய்கு அலி.
பர்பரீன் என்ற பெய முதன் முதல் குடியேறின வதற்குப் பல கல்வெட்டுக வருகை தந்த அறபிகள் ஜிதைக் கட்டி, அதற்கு தந்தை என்று பெயருமிட தானையிலுள்ள மஸ்ஜிதும் பிரசித்தம். மஸ்ஜிதுல் அப் அலசினால் வேர்வலை மு என்பதை வரலாற்றாசிரிய
மஸ்ஜிதுல் அப்றார் பு சுரமாக பாவலர் அ.லெ. திரியார் என்பார் ஹிஜ்ரி டிருக்கின்றார். இவ்வலங். பைரவி இராகம், ஆதி த டிர ராகம், ஆதி தாளத் மையுள்ள அ.லெ. ம். அக். அவர்கள் சாஸ்திரிய சங்கி ஜிதுல் அப்றார் கட்டிட அங்கே அரங்கேறும் ஆத் கிப் பாடியிருக்கின்றார்.
''ஆயிரம் வருடத்துக்க ஆய்ந்தோர் வணங்கும் தேர்ந்தோர் தெளிந்ே உண்மை நபியிரசூல்
உற்றோர் கிபுலாவையும் பள்ளி அலங்காரமே ப சேரும் பாவவினைகள் தெள்ளு மறையோர்க சீரான வேர்வலையிற்
இவ்விதம் இசைப்பாம் மஸ்ஜித் அப்றாரின் பழை

பண்புயர் மனிதர்
லாஹ்..
பரும், வேலையில்தான் முஸ்லிம்கள் ர் என்ற சான்றும் நிலைபெற நிறுவு க்கள் ஆதாரமாகின்றன. வேர் வலைக்கு 7 ஆரம்ப காலத்திலேயே ஒரு மஸ் மஸ்ஜிதுல் அப்றார் - மஸ்ஜிதுக்களின் ட்டனர். இம்மஸ்ஜித் வேர்வலை மரு ல் அப்றார் ஜூம் ஆப் பள்ளி என்பது ப்றார் என்னும் பள்ளியின் வரலாற்றை முஸ்லிம்களின் வரலாறும் மேலெழும் பர்கள் கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.
பற்றிய அலங்காரப் பதங்களைப் பிர ம். அக்கீம் அலியா மரைக்கார் மேஸ் 1323 றஜபு பிறை 27இல் வெளியிட் காரப் பதப்பிரசுரம் ஒன்று. ஆனந்த ரளத்திலும், மற்றொன்று செளராஷ் திலும் பாடப்பட்டுள்ளன. கவிவல்ல தீம் அலியா மரைக்கார் மேஸ்திரியார் த ஞானமுள்ளவர் என்பதுடன், மஸ் - அமைப்பின் நுணுக்கங்களையும், ம ஞான உயர்வுகளையும் பொருளாக்
ப்பால் அறிவாளர்கள் - சிறுபள்ளி அதைத்திருத்தித்
தார் முறை சொல்லி உடைத்துண்டாக செம்மை மறை தெளிந்தோர் ம் மெட்டாய்த் திருத்தி வைத்தார் பாடும் பரம் பொருள்
தீரும் ஜெயப் பேராகும் .... பள்ளி ... ளெங்கும் கொள்ளும் புகழா ரிலங்கைச் பேரணியாய்த் துலங்கும் .... பள்ளி ...
-லாகத் திகழும் இப்பாடல்கள் மூலம் மையை உய்த்துணர்கின்றோம். இப்

Page 51
பாக்கிர் மாக்கார்
பழம் பெருமை பெற்ற மஸ்ஜிதுடன் வலை முஸ்லிம்கள் இஸ்லாமிய உண பரம்பரையினராகும். மஹல்லம்,
கணக்கப்பிள்ளை, மரைக்கார் என்னு பெற்ற தொழிற் துறைகளாலும், ! பெற்ற குடும்பங்கள் வேர் வலையில்
ஹக்கீம் என்பது வைத்திய நி கீம்ஷாக்கள் அரசர்களின் வைத்திய வர்களாக அன்று திகழ்ந்தனர். இ தான் நமது பண்புயர் மனிதர் பா 1917 மே 12ஆந் திகதி பிறந்தார்:
வேர்வலையில் ஹக்கீம் பரம்பல் பும், மக்கள் மத்தியில் மதிப்பும் ெ புகழ் பெற்ற குடும்பத்தில் வைத்தி தேர்ச்சியும் பாண்டித்தியமுமுள்ள அவர்களின் புதல்வர் ஹக்கீம் அலி அவர்களின் ஏக புதல்வர்தான் நம அவர்கள். இலங்கையில் வர்த்தகத் இஸ்மா லெவ்வை மரைக்காரின் பு இவரது தாயார்,
தாயின் வழியிலும் தந்தையின் (மரைக்கார்) என்னும் பெயரும் ஒ தானிக்க வேண்டும்.
* மரக்கல” என்ற சொல்லின் என்று வந்தது என்ற புலப்பாடு ப எனவே, சோனகரை அவர்கள் ' தென்னிந்தியாவில் வாணிபத்தில் களின் தலைவரை "மர்க பி" (MA
தலைமைத்துவம் உடையவர் லாக 16ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து கப்பட்டு வந்தது. இதுதான், கா கார், மாக்கார் என மாறி வழங் செய்யின் பாக்கிர் மாக்காரின் தா தலைமைத்துவத்தைப் பேணிய வ

இணைந்து வாழ்ந்த வேர் ர்வுடன் வாழும் உயர்ந்த ஹக்கீம் குமுஸ்தர், முதலி, ம் சமுகத்தின் முதன்மை மூக உயர்வினாலும் பெயர்
வாழ்ந்து வந்தனர்.
|ணர்களைக் குறிக்கும், ஹக் ர்களாகிச் சான்று பெற்ற த ஹக்கீம் பரம்பரையில் க்கிர் மாக்கார் அவர்கள்
ரை செல்வாக்கும், செழிப் பற்ற பரம்பரையாகும். அப் ப நிபுணத்துவமும் கல்வித் ஹக்கீம் அலியா மரைக்கார் யா மரைக்கார் முஹம்மத் து அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் தில் பேர் போன மஹல்லம் தல்வி றாஹிலா உம்மாதான்
வழியிலும் 'மாக்கார்’ }ட்டியிருப்பதை நாம் அவ
திரிபுதான் 'ம ர் க் கர்" லபார் மக்களிடம் இருந்தது. Dர்க்கர்’ என அழைத்தனர். ஈடுபட்ட அறபு வணிகர் RIKABI) GTGOT Sj 60 pëg560Tri:
ளின் பெயரின் அடைச்சொல் *மர்க்" என்ற சொல் சேர்க் ப்போக்கில் மர்க்கர், மரிக் லாயிற்று. இதன் வழிஆய்வு ப் வழியும் தந்தை வழியும் ழிமுறை என்பது நிச்சயமா
5

Page 52
கின்றது. அதனால்தான், அ மாக்காரும், 'மாக்கார்' விட்டார் எனலாம்.
அப்துல் பாக்கிர் மாக்க வின் தாய் மாமன்மார்களா ஆலிம், ஷெய்கு இஸ்மாயில் தீன் லெவ்வை ரிஜிஸ்டார் . மல்ல, சிறந்த வர்த்தகப் ப அப்துல் பாக்கிர்மாக்கார்
கார் முஹம்மத் அவர்கள் கெ கடையுடன் வைத்திய சாை பொறுப்பு அவருக்கு விடிை அவரைப் பல மாதங்கள் உ விடும். எது எப்படி நடந்த டாயம் ஊர் வந்து- விடுவா 27இல் இவரது ஹிஸ்புமுறை வோருக்கு அன்றிரவு அன்ன அப்புனித 27இல் ஒரு றம இனிமையுடன் நிறைவு செய தனது இல்லக்கிளத்தியுடன் ஹிஸ்பு முடிந்து மறுநாள் அ சென்றுவிட்டார். "அன்றை குழந்தைதான் எனது செல் என்ற செய்தியை இன்றும் தாயார் கூறுகின்றார்கள். இ பெற்றது, அந்த உன்னத உ இரவுதான் என்மகன் கருப்( அந்த மகிமையின் விளைவுத பற்றுள்ள மகனாக இன்றுப் கின்றார். அதுமட்டுமல்ல, ட யை மாலையாகக் கழுத்தில் யையும் தாயார் இன்றும் சு யும் மாலைக் குவியல்களை கிர். தாயாரோ பிறக்கும்டே வித்தின் பின், விளைவுக்குரி லத்தே நாங்கள் கூறிமகிழ்ே நின்றார். அந் நல் விளைவு) ஹாஜ் அப்துல் பாக்கிர் ம டுள்ளதல்லவா?
6

ரசியல், சமூக மத்தியில் பாக்கிர் ான்ற தலைமைத்துவத்தைப் பெற்று
ாரின் தாயார் றாஹிலா உம்மா ன ஞானக்கவி ஷெய்கு முஸ்தபா பர்பலி ஆலிம், ஷெய்கு முஹியத் உயர்ந்த மார்க்க சீலர்கள் மட்டு ரம்பரையினருமாகும். ன்தந்தையார்ஹக்கீம் அலியாமரைக் ாழும்பு வின்சன்ட் வீதியில் மருந்துக் லயையும் வைத்திருந்தார். வேலைப் வக் கொடுப்பதில்லை. இப்பொறுப்பு ஊர் செல்லாமல் தாமதப்படுத்தி ாலும், அவர் றமழான் 27இல் கட் ர். மஸ்ஜிதுல் அப்றாரில் றமழான் ). அல்குர்ஆன் பாராயணம் செய் தானம் வழங்குவது இவர்தான். ழான் மாதம் ஹிஸ்பு முறையை ப்ய வேர்வலை வந்தார். அன்றிரவு ா இன்புற்றிணைந்திருக்கின்றார். அவர் மீண்டும் வியாபாரத் தலம் ய இணைப்பில் அமலாகிக் கருவுற்ற வம் அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார்" அவர்களது மூப்புடன் வாழும் Nப்பிக்குள் முத்து இனிதே உருப் - Lurian aðL-u u * லைலத்துல் கத்ர்" பெற்றார் என்று மகிழும் தாய், 1ான் இஸ்லாமிய ஒழுக்க சீலமுடைப் திகழ்கின்றார் என்று அதிசயிக் பிறந்த குழந்தை பொக்குள் கொடி அணியப்பெற்றுப் பிறந்த சங்கதி றுகின்றார். கழுத்து நிரம்பி வழி வாழ் நாளிலேயே கண்டார் பாக் ாதே அடையாளமாகக் கண்டார். ப அறிகுறிகளை அன்றே, அக்கா வாம் என்றும் அத்தாயார் கூறி ளை நம்நாடு, நம் சமூகம் அல் ாக்காரின் சேவை நலன்களில் கண்

Page 53
உதய ஒளிக்கீற்று.
பதுறுப் போரில் கைதிக ள பண்புடைக் கல்வியில் தே எதிர்ப்புக ளில்லாப் பத்துச்
எழுதும் அறிவினைப் புக எதுவித ஈடுகள் இல்லாமல்
யாகிடுவர் நபி கூறிவிட்டா இதில் பெரும் தத்துவம் கல் இஸ்லாத்தில் முக்கியம் கர்
களுத்துறைக் கல்வித் திணைக் பாடசாலைகளில் பரீட்சையை 19 யது. இக்காலத்தில் தமிழ் மொழி சாலைகளின் பரீட்சைகள் பாடசா பெற்று வந்தன. தமிழ் மொழி ( வேண்டும் என்ற ஆதங்கம் ஆசிரி நிலவி வந்தது. இவ்விஷயம் அகில மகாநாட்டிற்கும் வந்துவிட்டது. கா மொழியில் அச்சடிக்கப் பணம் போ வந்தது. அப்பொழுது அங்கிருந்த நாயகர் அல்ஹாஜ் எம். ஏ. பாக "தனது செலவிலேயே வினாப்பத்தி றேன்' என்று வாக்களித்தார். அ லேயே வினாத்தாள்கள் அச்சடித்து செய்யப்பட்டது.
இத்தகவல் யாருக்கும் தெரிய ஆனால், கல்விக்கரிசனை அந்த பது விளங்குகின்றது. அதுமட்டுமல்

னோரில் ர்ந்திருப்போர் சிறுவர்க்கு
ட்டிய பின் விடுதலை
希奥
ஸ்வியி னுட் பொருள்
ண்டிடுவீர்!
களம் மாவட்ட மட்டத்தில் 81ஆம் ஆண்டு தொடங்கி மூலம் கல்வி பெறும் பாட லை மட்டத்திலேயே நடை முலம் பரீட்சை நடைபெற பர்கள் மாணவர்களிடையே
இலங்கை முஸ்லிம் கல்வி ரணம் கேட்டபோது, தமிழ் "தாமைதான் என்ற பதில் வேர்வலை முதல்வர், சபா கிர் மாக்கார் அவர்கள் ரங்களை அடித்துத் தருகி வ்வருடம் அவரது செலவி ப் பரீட்சையும் ஆரம்பம்
வேண்டிய அவசியமில்லை. னிதரிடம் குடிகொண்டிருப் ல, எனது சமூகச் சிறார்
7

Page 54
களின், எனது தொகுதிச் சி களின் கல்வி செழிக்க வேண் கின்றது. சமமாக மக்களின் பட வேண்டும். அது, மொ பிரிந்துவிடக் கூடாது என்ற கொண்டிருந்தது. இத்தனை எடுத்து, முடிவு வரையும் ட றிந்தவரே!
வேர்வலை மருதானையி றைச் சூழ்ந்த பிரதேசமே ட தலம். அங்கே, தன் ஏக இணைந்து விளையாடிய பா அல்குர் ஆன் ஒதலை ஆரம்ப
இன்றைய அகில உலக தலைவர் டாக்டர் முஹம்மத் யார் செய்யித் முஹம்மத் இ அவர்கள் இலங்கை வந்த க எழுதிப் பாடம் சொல்லிக் ( கொடுத்த பாடம் 'இன்னr என்பதாகும். ஸஅறத்துல் ட யாயத்தின் முதல் வசனமது. வானதொரு வெற்றியைத் த
அப்பெரியாரின் மடியிலி( இவ்வசனத்தைக் கணிரென்று ஒதினார். இளமைப் பதிவு ( கடி இவ்வசனத்தை ஓதி ஆறு வெற்றி அவருக்குத் திக்கெங் றும் இருக்கிறதல்லவா?
கல்விக்கூடம் செல்லும் தன் சகோதரியுடன் கைகோ மருதானை முஸ்லிம் மகளிர் சென்றார்.
முஸ்லிம்களிடையே கல்ல அக்காலத்தே மருதானை மு விதம் உதயமானது என்ற க
8

பண்புயர் மனிதர்
றார்களின், எனது ஊர்ச் சிறார் ாடும் என்ற மனவெழுச்சி விளங்கு சகல தேவைகளும் நிறைவேற்றப் ழி வாரியாகவோ இனவாரியாகவோ அரசியல் நோக்கும் அவரிடம் குடி க்கும் கல்வி கற்கவென முதல் அடி பட்ட கஷ்ட நஷ்டங்களை அவர
ல் 'சில்லை’ என்னும் சிற்றாற் ாக்கிர் மாக்காரின் விளையாட்டுத் சகோதரி துர்ரதுல் யதீமாவுடன் ல்ய காலத்தில் பலகை எழுதி பம் செய்தார்.
ஷாதுவியாத் தரீக்காவின் ஆத்மீகத் த் அல்பாஸி அவர்களின் தந்தை இபுறாஹீம் அல்பாஸி அல் மக்கீ ாலமது. அப்பெரியார்தான் பலகை கொடுத்தார். அவர் எழுதி ஒதிக் பதஹ் னா லகபதஹன் முபீன்' பதஹ் - வெற்றிகள் என்ற அத்தி 'நிச்சயமாக நாம் உமக்கு தெளி ந்தோம்" (அல்குர் ஆன் 48:1)
நந்து மிகவும் மன இசைவுடன் மூன்று வயதுப் பாலகன் பாக்கிர் இசைந்ததால் என்னவோ அடிக் றுதல் பெற்றார். தெ விரி வா ன பகும் காத்திருப்பது போல் இன்
வயது வந்ததும் சிறுவர் பாக்கீர் த்துக் கதை பல கூறி, வேர்வலை வித்தியாலயத்திற்கு கல்வி கற்கச்
வி முன்னேற்றம் காணப்படாத ஸ்லிம் மகளிர் பாடசாலை எவ் தையும் விரிவுடையதே ஆண்களே

Page 55
பாக்கிர் மாக்கார்
கல்வியில் கரிசனை காட்டாத உ பதை வைதீகப் பேர்வழிகள் விரு அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரின் சி மரிக்கார் அவர்களே வேர்வலை. லயத்தை அமைக்க முன்னின்றவர் இப்பாடசாலை இலங்கையின் மு சாலை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்
பிற்காலத்தில் இம்மகளிர் பா வியில் அக்கறை கொண்ட அே என்றாலும், தைர்யமாகச் செயல் கல்விப் பரிசோதகர் அல்ஹாஜ் - எல். எம். ஏ. வதூத், எம்.இஸட் றவர்கள் முக்கியமானவர்கள். இ விச் சங்கம்' ஒன்றை அமைத்து . னார்கள் என்பதையும் நாம் மற
சிறுவர் அப்துல் பாக்கிர் மாக். ளிர் வித்தியாலயத்தில் தனது வைத்தார். இன்றைய மாளிகாவே யம் குர்ஆன் ஓதும் மத்றஸாவாக கிர் மாக்கார் குர் ஆன் ஓதுவதற் வேதான், இவ்விரு பாடசாலைகள் திகழ்கிறார். தாயோடு அறுசு கல்வி போம்'' என்ற மரபுப்படி, டிலும் பாக்கிர் மாக்காருக்கு உறு உயிருடன் இருந்து இந்நற்காரியத் விக்குத் தந்தை உறுதுணை. அ. இருப்பதால் மகனின் கல்வி தன் தொழில் செய்யும் இடத்திலேயே கற்க வைக்க வேண்டுமென்ற அ அவரது சகோதரருக்கும் ஏற்பட்ட கிர் மாக்காரும், அவரது ஒன்று மாக்காரும் கல்வி வாய்ப்பைப் றனர். றனர்.
சிறிய தந்தையார் ஹகீம் ஏ ஆயுள்வேத வைத்தியசாலை கெ. ஹமீத்) வீதியில் அமைந்திருந்தது

க்காலத்தே பெண்கள் கற் ம்பவேயில்லை. அக்காலத்தே, றிய தந்தையார் : ஸராயில் மருதானை மகளிர் வித்தியா எதிர்ப்புக்களிடையே எழுந்த தல் முஸ்லிம் பெண் - பாட எது.
டசாலையின் வளர்ச்சியில், கல் நகர் முன்னின்றுழைத்தனர். பட்டவர்களில் காலஞ்சென்ற ர. எல். எம் பி முஹம்மத், ஓ. .. முஹம்மத் யூஸுப் போன் வர்கள் ஒன்றிணைந்து ' 'கல் ந் கல்விக் கரிசனை காட்டி ந்துவிடக் கூடாது.
கார், மருதானை முஸ்லிம் மக ஆரம்ப கல்விக்கு அடி எடுத்து ஹன முஸ்லிம் மஹாவித்தியால வே இருந்தது. அங்கும் பாக் காகச் சென்று வந்தார். என ளின் பழைய மாணவராகத் வை போம், தந்தையோடு தாய் தந்தையர் இவ்விரண் துணை செய்தனர். அவர்கள் எதை அவருக்களித்தனர்.கல் வர், ஊரிலிருந்து தூரத்தே ட படலாம். எனவேதான், பிள்ளைகளின் கல்வியையும் அபிலாசை தந்தையாருக்கும் டது. இதனால், அப்துல் பாக் வவிட்ட சகோதரர் ராஸிக் பெற கொழும்புக்குச் சென் - '- கம் எஸ்.எல். மரைக்கார் உடைய எழும்பு வின்ஸன்ட் (அப்துல் . கொழும்பு சென்றபொழுது

Page 56
அப்துல் பாக்கிர் மாக்காருக்கு உயர் கல்வி பெற வேண்டும் ஆண்டு கொழும்பு சென்செப மேரி மெட்டலின் என்னும் ச கிர் மாக்காரையும் அவரது
மாக்காரையும் ஒப்படைத்தன
கறுப்புத் தொப்பி, காக சீருடை. இது கம்பீரத் தோ பாடசாலைப் பிரவேசம் மகிழ் பிரச்சினை மனச் சங்கடத்ை கல்வி மொழி ஆங்கிலம், பே சிங்களத்திலும் இடர்பட்டனர் கள் அதே வகுப்பில் அடுத்த
இது பெற்றோருக்குப் ெ சிறிய தந்தையார் சிறந்த கல் றார். மெஸன்ஜர் வீதியில் ை குப் பிள்ளைகளை அழைத்துச் சூழல் கல்விக்கு வாய்ப்பளிக்கு நின்றது. குழந்தைகளுக்கு இ வெளியானது. பாடசாலை ( மருந்து வகைகளைக் கண்டு புத்தகம் புரட்டிப் புதுப்பான பட்டனர். மறைந்திருந்த திற தன. சிறிய தந்தையின் வழி கண்டு வியந்தனர்.
சிங்களம், ஆங்கிலம் அந்த களுக்கு, இப்போது இணங்கிய வகுப்பில் ஏனைய மாணவர்க
இவர்களது எழுத்துத் திறமை காட்டும் அளவு முன்னேறினர்
வகுப்பு வாசிகசாலையின் காருக்கே கிடைத்தது. பயன்
கல்லூரி இலக்கிய மன்ற பாக்கிர் மாக்காரை அணைத் வைத்தியரா மேலான தொழி
O

பண்புயர் மனிதர்
வயது ஆறு. அவர் ஒழுங்குடன்
என்ற அபிலாசையில் 1924ஆம் ஸ்தியன் கல்லூரியில் சேர்ந்தார். ன்னியாஸ்திரியிடம் அப்துல் பாக் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் ராஸிக்
fr :
கிக் கால்சட்டை பாடசாலைச் ற்றத்தைக் கொடுத்து நின்றது. bச்சியைக் கொடுத்தாலும் மொழிப் த இவர்களுக்கு ஏற்படுத்தியது. சும் மொழி தமிழ். ஆங்கிலத்திலும் 7. மொழிப்பிரச்சினையால் சிறுவர்
வருடமும் கற்க நேரிடுகின்றது.
பரும் சங்கடத்தைக் கொடுத்தது. விச் சூழலை ஏற்படுத்த முயன் வத்தியர் ஷாபி ஹஸன் வீட்டிற் சென்றார். அவர்களது வீட்டுச் iம் இதமான சூழலாக அமைந்து ச்சூழலைப் பயன்படுத்தும் வித்தை முடிந்ததும் மருந்துக் கடையில் நிறுத்து விற்கும் வேலைகளோடு ஷகளைத் திறம்படவாசிக்க முற் மைகள் நிறைந்து வெளியே வந்
காட்டும் திறமையைப் பின்னே
திய மொழிகளாக இருந்த இவர் ப மொழிகளாக இணைந்தன. ளை முந்தி நின்றனர். வகுப்பில் களை மற்றவர்களுக்கு வாசித்துக்
பொறுப்பு அப்துல் பாக்கிர் மாக் பாடு அதிகரித்து நின்றது. ம், விவாத மேடைகள் அப்துல்
து நின்றன. 'நியாய துரந்திரரா ல் செய்பவர்?' என்னும் விவா

Page 57
பாக்கிர் மாக்கார்
தம் தொடங்கியது. வைத்திய கிர் வைத்தியத் தொழிலே சிறந் தலைமை தாங்கினார். குறிப்.ெ ஏறினார். சபைக் கூச்சம் அவை அனுபவத்தை ஒரு சவாலாகக் பலவீனத்தை முறியடித்தார். ப Traormri.
பகிரங்கக் கூட்டமொன்றில் ருடன், பேச்சாளராக வீற்றிருந்த என்பவர், 'காந்தி மகான் தன. பேசமுடியாமல் தடுமாறி, மீண்டு ததாக அவரது சுயசரிதையில் வ உங்களுக்கு ஏற்பட்டதுண்டா?" கேட்டிருக்கிறார். இந்தப் பாடச கிர் பதிலாகக் கொடுத்த சம்பவ எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களிலும் கூறு
சென்செபஸ்தியன், சென்மத் மிடையே விவாதப்போட்டி நட குழுத் தலைவர் வரவில்லை. உட சாலையை விட்டுச் செல்லவிருந் கொடுத்தனர். விவாதத்தில் பாக்
விவாதத்தின் பொறுப்பாசிரிய காப்பாற்றியது போல் எமது மா காத்தார்' எனப் புகழாரம் சூட்
மாணவர் தலைவர் பதவி ப தது. கனிஷ்ட பாடசாலைத் தர திறமையாகச் சித்தியடைந்தார், சிறந்த மாணவன் என்ற விதந்து சான்றிதழ் வழங்கினார்.
சென்செபஸ்தியன் கல்லூரி 1 பித்தது. நல்லவை எனத் தெரிந் தைப் பெற வல்லவைகளையும் டார். எல்லோருடனும் எல்லா ம பேசுவோருடனும் இணக்க மு.ை பாக்கிர் பெற்றார்.

பரம்பரையின் வழிவந்த பாக்
ததென வாதிடும் குழுவுக்குத்
டுத்துக் கொடுத்தார். மேடை
ரத் தடுமாறச் செய்தது. இந்த
கொண்டார். மீண்டும் தனது
ாடசாலையில் சிறந்த பேச்சாள
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா ந ஜனாப் ஐ.எல்.எம். தமீம் து முதல் வழக்கில் கோட்டில் ம் பணத்தைத் திருப்பிக்கொடுத் ாசித்தேன், இவ்வித அனுபவம்
என்று, பாக்கிர் மாக்காரிடம் ாலைச் சம்பவத்தையே பாக் த்தை ஜனாப் தமீம் அவர்கள் வார்.
ந்தேயு இரு கல்லூரிகளுக்கு ந்தது. செபஸ்தியன் விவாதக் -னடி, அப்பொறுப்பை பாட ፰ மாணவர் பாக்கிருக்குக் கிர் வெற்றிவாகை சூடினார்.
பர் 'ஜேர்மனியைப் பிஸ்மார்க் "ணவர்கன்ள பாக்கிர் பாது
ாக்கிர் மாக்காரை வந்தடைந் ாதரப் பரீட்சையில் பாக்கிர் அதிபர் ஏ. இரத்தினசபாபதி ரையை எழுத்தில் வடித்துச்
பல ஒழுங்கு முறைகளைக் கற் ததையும் மற்றோர் இணக்கத் பாக்கிர் தனதாக்கிக் கொண் தத்தினருடனும் எல்லாமொழி றயில் நடக்கும் பக்குவத்தை

Page 58
செபஸ்தியன் கல்லூரியில் மாக்கார் தொழில் செய்வோம் தொடர்வோமா? என்னும் சி
இக்காலத்தே அவரது சிற றாக் கல்லூரியின் அதிபர் பு பாக்கிர் மாக்காருடைய கல்வி டினார். கல்விச் சுடர்மணி ஜ யை மதிப்பிட்டார். உயர் கல் கார மாணவனுக்குக் கொடுக் ஸாஹிறாவில் பாக்கிர் மாக்க கொண்டார்.
இலங்கை முஸ்லிம்களின் விளங்கிய ஸாஹிறா அறிஞ மரிக்கார், அறபி பாஷ்ா ஆ8 விளக்கம். அதில் தெளிவு பெ சமுதாயத்தை வழி நடத்தி 6 ஒருவர்தான் நமது பண்புயர் பதை நாம் மனதில் கொள்ள றுண்மையை மனக்கசப்பால்
மறுத்துவிட முடியாது.
ஸாஹிறா அகில இலங்ை வசதி படைத்தோர், கல்வி வ ரும் இங்கே ஒன்றித்தனர். ச குடும்பம் இங்கே சங்கமமான
மஜ்லிஸ்-பாராளுமன்றச் முறை இங்கே நடந்தேறியது கும் சபாநாயகரின் பதவியை தடவைகள் வகித்து வந்தபை மட்டுமல்ல, சிங்கள, தமிழ் மைப் பதவியும் இவரை விட போட்டிகளின் மத்தியில் தெ
ஸாஹிறா.வின் உத்தியோ சிகை 'கிரஸன்ட்" "இளம் கிய ஆய்வுக்குரிய பொக்கிஷம் ஞர் பாக்கிர் பதவி வகித்திரு
12

பண்புயர் மனிதர்
கல்வியை முடித்த பாக்கிர் ா? அல்லது உயர் . கல்வியைத் ந்தனையில் ஆழ்ந்தார்.
ய தந்தையார் கொழும்பு ஸாஹி .பி. ஜாயாவைச் சந்தித்தபோது த் தராதரச் சான்றிதழைக் காட் யா பாக்கிர் மாக்காரின் திறமை வி பெறுவதற்கெனக் கெட்டிக் கும் புலமைப் பரிசில் வழங்கி ாரை டி.பி. ஜாயா சேர்த்துக்
கலாசார மத்தியத் தலமாக ர் சித்திலெவ்வை, வாப்பிச்சி கியோரின் சிந்தனைக் கலங்கரை றிறோரே வரலாற்றில் முஸ்லிம் வந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களில் மனிதர் பாக்கிர் மாக்கார் என் ல் அவசியம். இந்த வரலாற்
மறந்துவிட முடியும். ஆனால்,
க முஸ்லிம்களின் கேந்திரத்தானம், சதியைத் தேடி வந்தோர் யாவ ர்வ இலங்கையின் முஸ்லிம்கல்விக்
சாயலில் ஆறு மாதங்களுக்கொரு ஆண்டுக்கொரு முறை தெரிவா அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் இரு இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது. அது இலக்கிய மன்றங்களின் தலை -டுவிடவில்லை. மிக அதீதமான
வாகும் பதவிகள் இவை. கப்பற்றுள்ள வெளியீடான சஞ் பிறை', கல்வி, அரசியல், இலக் இதன், பிரதம ஆசிரியராக இளை க்கின்றார். பேச்சாற்றலும் எழு

Page 59
Linrð6)ri Lon"ð5n'rir
த்து வன்மையும் இணைந்திருந்த ரிகைத் தொழில் ஆற்றலும் வந்
பாக்கிர் மாக்கார் கல்லூரியி நிலைத்திருந்தபோதும் லண்டன் கும் ஆயத்தம் செய்தார். மெற் ஞான பாடமாக தாவரவியலை லத்தீன் மொழியிலும் தேர்ச்சி தகுதி போதாது என ஆசிரியர் விட்டு விடாது முயன்று படித்து
ஸாஹிறா செயலாற்றலை கிரஸன்ட் - இளம் பிறை சஞ்சி அமைந்திருந்தது. சஞ்சிகைப் ஜாயாவை அணுகினார். சஞ்சில ஜாயா அவர்கள் பரீட்சைப் பெ மகிழ்ந்தார். -
ஸாஹிறாவின் கல்வி நல்ல சட்டம் பயில 1939இல் சட்டக் இக்காலத்தே அவரது பொருளா
தாய் வழியில் மிகச் செல்ல ஊவாப்பகுதியில் அல்துமுல்ல ந: பனத்தை நடத்தியவரே அவரின் இவர்களது வீட்டைச் சிறாப்பர் பணக்காரர் என்பதைக் குறிக்கும் கார வீடு' என்பது இவர்களது பெயருக்கேற்பவே அவர்களும் வி புலத்தில் வாழ்ந்த பாக்கிர் மாச் சட்டக் கல்லூரியில் சட்டம் பய 应@ ·
பொருளாதாரச் சீர்வுக்கும் கொடுத்தது. இரவில் ஸாஹிறா ஸ்கூலில் கற்பித்தார். மாலை ே ஸன் கொடுத்தார்.
இரண்டாவது உலக மகா யு. பரவிய காலமது. சட்டம் பயிலு

இளைஞர் பாக்கிரிடம் பத்தி து புகுந்து கொண்டது.
ன் வெளிக்கள வேலைகளில் மெற்றிக்குலேசன் பரீட்சைக் மிக்குலேசன் பரீட்சையில் விஞ் எடுத்தார். குறுகிய காலத்தில் பெற்றார். தமிழ் மொழியில் கூறிய போதும் அதையும் முற்றும் தெரிந்தார்.
பாக்கிர் மாக்காருக்கருளியது. கை அச்சி வடிவில் அழகாக பிரதியுடன் அதிபர் டி.பி. கயைப் பார்த்துப் பூரித்த றுபேற்றின் வெற்றியைக் கூறி
தகைமையைத் தந்து நின்றது. கல்லூரி ஏகினார் பாக்கிர்.
தார நிலை குலைந்திருந்தது.
பச் சிறப்புடையவர் பாக்கிர். கரில் பெரும் வியாபார ஸ்தா
தாயாரின் தந்தை. இங்கே வீடென்றே கூறுவர். இச்சொல் ஒல்லாந்தர் பாஷை, "பணக்
தாய் வழி வீடு. செல்வப் ாழ்ந்தனர். இந்தப் பகைப் காரின் பொருளாதார நிலை லும்போது குலைந்துதா னிந்
ஸாஹிறாவே அவருக்குக் கை வின் இராப்பாடசாலை - நைட் நரத்தில் மாணவர்களுக்கு டியூ
ந்தத்தின் கருமேகம் உலகெலாம் 1ம் நோக்கம் நிறைவேற முடி
3

Page 60
யாத சூழ்நிலை. போர் விமா வாழ்க்கை சகலவிதத்திலும் ப வித் தாகம் கொண்ட பாக்கி: வில்லை.
இளைஞர் பாக்கிர் மாக்க யின் (ஏ.ஆர்.பி) ஆலோசகரா ஹைதராபாத் சென்று விசே இல் போர் மூட்டம் கலைந்து வலை மருதானைக்கே பாக்கிர்
ஸாஹிறாவில் ஆசிரியப் பு டி.பி. ஜாயா வேண்டிய போது நின்றார் பாக்கிர் மாக்கார் அ
அல்ஹாஜ் டி.பி. ஜாயா கொடுத்தார். ஸாஹிறாவின் பதவி அவரது படிப்புக்கு உத
கற்றுத் தேர்ந்து 1949இல் ஒ ஹாஜ் எம். ஏ. பாக்கிர் மாக்
4

னங்களின் அபாய ஒலி. மக்களின் ாதிப்பு. இந்தச் சூழ்நிலையில் கல் ர் மாக்கார் சும்மா இருந்துவிட
ார் விமானப் பாதுகாப்புப் படை கப் பதவி ஏற்றார். இந்தியாவில் ட பயிற்சியும் பெற்றார். 1946 தது. அமைதியின் பின், வேர்
வந்து விட்டார்.
பதவியை ஏற்குமாறு அல்ஹாஜ் தும், சட்டக்கல்வியில் இலயித்தே
வர்கள்.
அதற்குரிய ஏற்பாட்டைச் செய்து உதவி விடுதி மேற்பார்வையாளர் வியது. சட்டத்துறைக்கல்வியைக் ரு நியாய துரந்திரராக அல் கார் வெளியேறினார்.

Page 61
மலையடிவார மாண
அந்தஸ் துயர்த்தி அறிவை சந்தர்ப்ப வாழ்க்கை அ நிந்தனை வந்தாலும் நிப நினைத்தே யுயர்த்துதல் சொந்த முயற்சிகள் சுயந சுயத்துடனழிந்திடும் உ பந்தம் மனிதரில் பற்றுடன் பழுது வரா மனம் நிை
1946 ஆம் ஆண்டு ஸாஹிறாள் பாசிரியர் பாக்கிர் மாக்கார் தீவி திப்பரீட்சைக்காக யாவற்றையும் இப்போழுதெல்லாம் அவர் பின்ப டி. பி. ஜாயா அவர்கள்தான். 19 தலில் தொழிலாளர் தலைவரென குணசிங்கவுடன் டி. பி. ஜாயா அ இந்தத் தேர்தல் நடவடிக்கைகை இளம் சட்ட வல்லுனர் பாக்கிர் அரசியல் அனுபவமும் அவரது குரு மாகின்றது.
டி.பி. ஜாயா என்ன சாமான் லூரியின் உப அதிபராகக் கடமை ஈ.பி. கட்சியின் தலைவர் பிலிப் கின்றார். நெறி பிறழ்ந்த மாண கல்லூரியில் குழப்பம் செய்ததால் லூரியிலிருந்து விலக்கி, ஒழுக்கவீ6 கக் கல்லூரி நிர்வாகம் முன்வந்த

ரிக்கம். 3
ப இறக்கிடும்
gudr? மிர்ந்து மனிதனை ல் நிறைவல்லவா! லப் போக்குகள் ண்மையிது * வாழுதல் றவு தரும்.
வில் உதவி விடுதிப் பொறுப் ரமாகச் சட்டக் கல்லூரி இறு மீளாய்வு செய்து கற்கின்றார். ற்றும் ஆதர்ச புருஷர் அதிபர் 47ஆம் வருடப் பொதுத் தேர் ப் பிரசித்தி பெற்ற திரு.ஏ.ஈ. வர்கள் போட்டியிடுகின்றார். ள நெறிப்படுத்தி நடத்த நமது
மாக்கார் முன்வருகின்றார். |வின் துணையுடனே ஆரம்ப
ாயமானவரா? ஆனந்தாக் கல் பாற்றும் காலத்தில்தான் எம்.
குணவர்த்தனா அங்கே கற் வன் எனப் பெயரெடுத்துக் பிலிப் குணவர்த்தனாவைக் கல் ா விடுகைப்பத்திரமும் கொடுக் | காலம், அதை எதிர்த்து
5

Page 62
நின்று, பிலிப் குணவர்த்தன தனது வீட்டில் வைத்து ெ டி.பி. ஜாயா அவர்கள். ' நானில்லாவிட்டால் சமூதா தள்ளப்பட்டிருப்பேன்" என். வாழ்ந்தவர்தான் உயர்திரு ட
பிரபல்யமான கிறிமினல் திகழ்ந்த ஒரு தமிழ் மகன் - யான புத்திஜீவிகள் என்றும் ஒரு பூரண பொதுவுடமைவு காலத்தில்கூடப் பகிரங்கமா வேலை செய்வார். கல்விமா மகன் இந்தத் தமிழ் மகனின் காகவோ தெரியாது ஜாயா6 காலில் வைத்துத் தண்ட6ை னையை அனுபவித்துக்கொண் அவ்வகுப்பை ஊடறுத்துச் ே தண்டனை அனுபவிக்கும் மாறி மாறி உற்றுப் பார்த்து றார்.
ஏனைய வகுப்பாசிரியர்க 'இவ்வாசிரியருக்குச் சீட்டுக் லிருந்து நீக்கப்படப் போகின் கின்றனர். சொற்ப நேரம் 8 அழைப்பதாகச் செய்தி வரு கைவாதி, அநீதிக்குத் தலைகு மும் ஒருங்கே இணைந்தவர். யும் எழுதிக்கொண்டே அதிட
அதிபர் ஜாயா அகில இ யுள்ளவர். தனது குழந்தைை நேரமேது? அதிபர் அறைக்கு 'இருங்கள்' என்று ஜாயா மகனை எல்லா ஆசிரியர்களு நினைத்துச் செல்லம் கொடுச் டுந்தான் மாணவனாகக் கரு உங்கள் பொறுப்புத்தான்'
6

பண்புயர் மனிதர்
ாவைத் தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள், றிப்படுத்தியவர்தான் கல்விமான் ஜாயாவின் நெறி ஆளு கை யில் ப வாழ்க்கையிலிருந்து ஒதுக்கித் று இறுதிவரை நன்றி உணர்வுடன் பிலிப் குணவர்த்தனா அவர்கள்.
- குற்றவியல் சட்டவல்லுனராகத் அவரை ஸாஹிறாவிலிருந்து வெளி மறந்துவிடமாட்டார்கள். இவர் ாதி, கொம்யூனிஸ்ட். தேர்தல் கக் கொம்யூனிஸ்ட்" கட்சிக்கே ான் டி.பி. ஜாயா அவர்களின் r வகுப்பில் கற்கின்றார். எதற் வின் மகனை அவ்வாசிரியர் முழங் ன கொடுத்திருக்கின்றார். தண்ட ாடிருக்கும் போதே, அதிபர் ஜாயா செல்கின்றார். முழங்காலில் நின்று மகனையும், வகுப்பாசிரியரையும் துக் கொண்டே ஜாயா செல்கின்
ளும் இதை அவதானிக்கின்றனர். கிழியப்போகின்றது. ஸாஹிறா.வி றார்" என்று யாவரும் குசுகுசுக் ழிகின்றது. இவ்வாசிரியரை அதிபர் கின்றது. அவ்வாசிரியரோ கொள் தனிபவரல்ல அவர். அன்பும், அற பதவி விலகல் கடிதமொன்றை பரிடம் செல்கின்றார் அவ்வாசிரியர்.
இலங்கைக் குழந்தைகளில் கரிசனை யத் தனித்துக் கவனிக்க அவருக்கு ள் வந்த ஆசிரியரை நோக்கி; கதிரையைக் காட்டினார். ' என்து ம் அதிபர் ஜாயாவின் மகன் என்று கின்றார்கள். ஆனால் நீங்கள் மட் தியுள்ளீர்கள். இனிமேல், அவன் என புத்திர உயர்ச்சியில்: கவனம்

Page 63
பாக்கிர் மாக்கார்
செலுத்தும் சோக நிலையில் அதிப யரிடம் இரக்கின்றார்.
அவ்வாசிரியர் பூரிப்புடன் கண்க மகனின் கல்வியில் கரிசனை காட்டு அதிபர் பதவியிலிருந்து நீங்கிய பின் தூதுவராகப் பாகிஸ்தான் சென்றுவி சிரியர் ஒரு 'கொம்யூனிஸ்ட்' என்ற பள்ளிப் பரிபாலனக் குழுவினர் அ. தும் நீக்கிவிட்டார்கள். அவர் மிக ! தானிலிருக்கும் இலங்கைத் தூதுவர் அவர்களுக்கு அறிவித்தார். ஜாயா யாகப் பள்ளிப் பரிபாலனத்தை வழ ராக. அதற்குச் சாட்சி சொல்ல நான் வருவேன்'' என்பதாகும். நீதியிலும் உரிமையைப் பேணுவதிலும் எந்த ! என்ற கொள்கையுள்ளவர் தான் ஜா யரோ கொமும்பு மருதானை 'டா வீட்டில் ஜாயாவின் கடிதத்தை பின் கொண்டாரே ஒழியப் பள்ளிப் தொடுக்கவில்லை. அவ்வாசிரியர் தான் ராகத் திகழ்ந்த திரு . எம். எஸ். எம்
உப கொழும்பு ஸாஹிறாவின் வளவு டம். வாழைக்குலை முற்றியதும் தி. விடும். தோட்டக்காரன் திகைத்து யாக நடப்பது. ஒரு நாள் ஜாயா வது திருடனைக் கையும் மெய்யும் கட்டுக்காவல் போட்டு, வாழைக் கு வைத்து எடுத்துச் செல்லும்போ ஜாயாவிடம் கள்ளனை ஒப்படைத்த தார். அவன் ஒரு கூலியாள்; பிள் ை அவனது பாரிய குடும்பத்தின் வாழ். முடியவில்லை. அதனால், ' 'இதை. கொண்டான். வாழைக்குலையையும் குக் காசும் கொடுத்தனுப்பினார்
நாங்கள் நித்திரை விழித்து பயன்?'' மற்றவர்கள் முணு முணு

ர் ஜாயா கூறி, அவ்வாசிரி
னீர் சொரிந்து ஜாயாவின் கின்றார். கல்வி மான் ஜாயா , இலங்கையின் இராஜரீகத் ட்டார். குறிப்பிட்ட அவ்வா காரணத்தால் மருதானைப் பரை ஆசிரிய பதவியிலிருந் வேதனையுற்றவராய் பாகிஸ்
அல்ஹாஜ் டி.பி.ஜாயா அளித்த பதில்: " உடனடி. முக்கு வைத்து நீதி தேடுவீ என் இங்கிருந்து புறப்பட்டு ) நேர்மையிலும் ஜனநாயக மனிதனுக்கும் உரிமையுண்டு யா அவர்கள். அவ்வாசிரி ர்ளி' வீதியிலுள்ள தனது றேம் போட்டு வைத்துக் பரிபாலனத்தை வழக்குத் ன் பிரபல கிறிமினல் லோய ம். கனகரத்தினம் அவர்கள்.
பில் ஒரு சிறு வாழைத்தோட் டீ ரெனக் காணாமல் போய் நிற்பான். இது தொடர்ச்சி கூறிவிட்டார் எப்படியா ரகப் பிடியுங்கள்'' என்று. லையை வெட்டித் தோளில் தே பிடித்து விட்டார்கள். கார்கள் . ஜாயா விசாரித் ள குட்டிக்காரன். அவனால், க்கைச் செலவைச் சமாளிக்க ச் செய்தேன்'' என ஒத்துக் - அவனுக்களித்து, செலவுக்
ஜாயா. இவனைப் பிடித்ததில் என்ன த்தனர். மனித கஷ்டம்,
17

Page 64
மனித நிலைமை உணர்த். என்று கூறினார் ஜாயா .. இவ்விதத் துணுக்குகள் அ யும் அவரது ஆற்றலையும் எவராலும் விவரிக்கலாம். யிருக்கின்றன. ஆனால், . தச் செயற்பாடுகளை இவ் சமகாலத்தவரின் உதவி ே விதம் அநேக நிகழ்வுகள் வாழ்க்கையுடன் நோக்குத
உண்மையில் மானிதம் ரின் சிஷ்யனாகவும், அன் மாக்கார் அரசியல் உலகை
ஸாஹிறாவில் கற்பித் ஜே. தம்பு, திரு டி ஜே. டிக்கார மாணவர்களைத் காட்டலில் முயன்று நின்று மனிதர் பாக்கிர் மாக்கார் சிந்தனை மனித நேயத் ை மாக்காரின் இஸ்லாமிய ச நேயத்தை இணைக்க வல்ல அரசியல் கட்சியில் பாக்கி கனவே நடை பழகி வந்த களின் வழிகாட்டலும், அ தனையும் எல்லா மக்களிட வளர்த்து நின்றதெனலாம் அ அ வேர்வலை உள்ளூர் 4 உயர்வு பெற்றவர் தான் : அவர்கள் , வார இறுதியில் அப்துஸ்ஸமதுக்கும் அந்யோ பிலிருந்து தொடங்கியதுத தானைப் பறணகட மெள் பிரசித்தி பெற்ற வியாப! களின் அன்புக்கு அடிமை!
இந்த மனிதர் அப்து ஹாஜ் ஏ. எஸ். எம். ஓம்
+8

பண்புயர் மனிதர்
த உங்கள் முயற்சி உதவியதல்லவா?' Tயா பற்றி எழுத அவர் வாழ்க்கையில் நேகமிருக்கின்றன. அவர் சேவையை , அவரது சமூகப் பங்களிப்பையும் அவை, ஆவணங்களுக்குள் அடங்கி அவருள்ளே அடங்கியிருக்கும் மானி பிதம் புகுந்து தேடுவதற்கு அவரது தவை. அவர் வாழ்க்கையில் இவ் நிகழ்ந்துள்ளன. அவற்றை அவரது ல் பயன் தரும்.
தார்மீகம் சார்ந்த ஒரு மானிமத புக்குரியவனாகவும் இருந்தே பாக்கிர் 5 எட்டிப்பார்த்தார்.
த இன்னுமொரு மாமனிதர் திரு. டி. தம்புவும் ஒரு கொம்யூனிஸ்ட், கெட் தட்டிக் கொடுப்பவர். அவரது வழி வ முன்னேறியவர்தான் நமது பண்புயர் அவர்கள். தம்புவின் பொதுவுடமைச் த இணைக்கும்; அல்ஹாஜ் பாக்கிர் சகோதரத்துவ சிந்தனையும் மனித மதே! முதலாளித்துவம் சார்ந்த ஓர் ர் இணைந்த போதும், அவர் - ஏற் - பொதுவுடமைச் சிந்தனையாளர் "வர் சார்ந்து வந்த இஸ்லாமிய சிந் பத்தும் அன்பு செலுத்தும் தன்மையை
அரசியலில் சாமார்த்தியமாக நின்று ஜனாப் எம்.எஸ்.எம் . அப்துஸ்ஸமத்
• ஊர் வரும் பாக்கிர் மாக்காருக்கும் சன்யத் தொடர்பதிகம். இது, கொழும் என் . அப்துஸ்ஸமத் கொழும்பு மரு லானாவின் பங்குதாரர்களில் ஒருவர். ரி மட்டுமல்ல, பிரபல்யமானவர் பட்டவர். . ஸ்ஸமதின் ஏகபுதல்வர் தான் அல் ர். இற்றைக்கு இருபது வருடங்களுக்கு

Page 65
Limăári LDră.ărtri
முன் ஏ. எஸ். எம். ஒமருக்குக் கல்! வூர்த் தொகுதி நாடாளுமன்ற உ எம்.ஐ. அப்துல் மஜித் திடீரென
வீட்டிற்கு ஒரு டாக்டருடன் வந்த காய்ச்சல், இருமிக்கொண்டே சாய் ஒமரின் கல்யாணத்திற்கு வந்திருக் வீனத்துடன் சோற்றுக்காக வரவே வினாவைத் தொடுத்தேன். உடனே 'நான் டாக்டருடன் வந்திருக்கின் உனக்கு நினைவிருக்கின்றதா?" என
நான் நான்கு வயதுச் சிறுவன் தாக எடுத்த "வேன்' ஒன்றில் அ தின் போது, அக்கரைப்பற்றிலிருந்து பிள்ளை செல்லும் ஊர்வலத்துடன் றார். அதை நினைவு படுத்திக் கை கொண்ட மனித கூட்டத்தைப் பற்
"எனது கல்யாணத்திற்கு மாட செலவில் தைத்து கொழும்பிலிருந்து முடிந்து சில தினங்கள் நின்று செல் துஸ்ஸமதின் மகனின் கல்யாணம்; பிள்ளைகளின் கல்யாணத்திற்கும் வசப்பட்டு எனக்குணர்த்தினார் அ
அந்த அன்புக்குரிய மனிதர்தா வேர்வலை நகர சபைத் தலைவரா நகர சபையின் முதலாவது தலைவி வேர்வலை மாளிகாஹேன பகுதியில் இருக்கும் காலமது. இந்நாட்களில் மத் தொடர்பு மிக இறுதி நின்றது ஒரு நாள் ம ரு தா  ைன ம *ஸகரிய்யா விலா'வில் அப்துஸ்ஸ எஸ். எம். அப்துல்லாஹ், முஹம்ம உள்ளூர் அரசியல் பற்றியே கதைத் மட்டுமல்ல, மருதானையில் இளை டியிட்டு அரசியலைத் தொடர வே மும் அங்கே எழுந்தது.

பாண நாள். அன்றிரவு நிந்த றுப்பினராகவிருந்த ஜனாப் தர்கா நகரிலிருக்கும் எனது ார். அவருக்குச் சரியான மணையில் சாய்ந்திருந்தார். கின்றார். 'இவ்வளவு சுக ண்டுமா?" என்று நான் ஒரு ா, என்னை இடை நிறுத்தி றேன்; எனது கல்யாண நாள் ண்று அப்துல் மஜீத் கேட்டார்.
, எனது தந்தையார் புதி ப்துல் மஜீதின் கல்யாணத் து, சம்மாந்துறைக்கு மாப் என்னையும் கூட்டிச் சென் ல்யாணச் சந்தடியில் கலந்து ]றிக் கூறினேன்.
ப்பிள்ளை உடையைத் தனது எடுத்து வந்து கல்யாணம் எற எனது அன்புக்குரிய அப் உயிர் இருந்தால் இவரது
வருவேன்' என உணர்ச்சி ப்துல் மஜீத்.
ன் அப்துஸ்ஸமத். இவர்,
கவும் தெரியப்பட்டவர், இந் பரும் இவரே! அப்துஸ்ஸமத் ா நகர சபை உறுப்பினராக பார்கிர் மாக்கார் அப்துஸ்ஸ்
வார இறுதி நாட்களில் ரிக் கார் பிளேஸிலுள்ள மத், இளைஞர் பாக்கிர், த் இஸ்மாயில், யாவரும் துக் கொண்டிருந்தனர். அது ஞர் பாக்கிர் மாக்கார் போட் ண்டும் என்ற அபிப்பிராய
՞19

Page 66
இந்தக் கதையைக் காது ஸமதின் தந்தையார் ஜனாட் கார் அங்கே வந்து 'அப்து பப் பொறுப்பு அதிகமுள்ள லாம் இறக்கி வீணாக்காதே னால் ஒட்டாண்டிதான் என் கூறினார்.
கூடியிருந்தவர்கள் கை படியோ பாக்கிர் மாக்காரு அன்றிரவு ஸ்கரிய்யா விலா? அப்துஸ்ஸமதின் சகோதரர் காக்கா, முஹம்மத் பாஷ்ஷ "எனது பிள்ளை உனது ம பறவாயில்லை, அவர்கள் நில அபிப்பிராயத்தை ஸிறாஜ"
எண்ணங்களும், ஒப்புத6 யல் கதவு திறந்து நின்றது. நுழைந்து கொள்ளக் காலடி
புதிதாக அரசியலில் க பாக்கிர் மாக்கார் பொதுச6 டன் நடத்தி நிற்கும் இயல் யைச் சார்ந்தவர். பல்க:ை கல்லூரி இளவட்டங்களும் கொள்கையில் ஈர்க்கப்பட கனதி இளைஞர் பாக்கிர் பட்டது.
வேர்வலை நகரசபைக் ராக பாக்கிர் மாக்கார் ே கிர் தேர்தலில் குதித்துவிட் ரெல்லாம் தேர்தல் வேலை யவர்கள் ஊரைச் சுற்றி
பேசி நின்றனர்; கீதமிசைத்
அவரது தமிழாசான் பாவலர் இயற்றிய பாடை ஊரெல்லாம் உலவித்திரிந்த
20

பண்புயர் மனிதர்
கொடுத்துக் கேட்டிருந்த அப்துஸ்
எம்.ஸி.எம். ஸிறாஜ"தீன்மரைக் ல் போச்கிர் படிக்கிற புள்ள, குடும் புள்ள, அந்தப்புள்ளய இதிலெல் 'ங்கோ!' என்று அரசியலில் இறங்கி ற நினைப்புடைய அப்பெரியவர்
லந்து சென்ற பின், இச்செய்தி எப் டைய தந்தைக்கு எட்டியது. அவர், பிற்கு வந்து கதவைத் தட்டினார். கள் அஹ்மத் இஸ்மாயில் குஞ்சிக் ா சகிதம் கதவைத் திறந்தனர். கனோடு கூடிக் கெட்டுப்போனால் னைப்பது போல் நடக்கட்டும்' என்ற தீன் மரைக்காரிடம் கூறினார்.
ல்களும் இணைந்து வந்ததால் அரசி அங்கு அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் வைத்தார்.
ாலடி எடுத்து நிற்கும் இளைஞர் எத் தொடர்பை மிக இணக்கமு பு பெற்றவர். சமதர்மக் கொள்கை 0க்கழகப் படிப்பாளிகளும், சட்டக் ஆரம்பத்தில் சோஷலிஸ் சமதர்மக் -டவர்கள்தான். அக்கொள்கையின் மாக்கார் மனதிலும் நிறைந்து காணப்
த மருதானைப்பகுதியின் வேட்பாள ர்தலில் குதித்தார். இளவல் பாக் டார் என்றதும், அவரை அறிந்தோ களில் இறங்கினர். சிறுவர்கள், பெரி fiTigrifaðir olunuri பெருமைகளைப் தனர். முது தமிழ்ப்புலவர் நல்லதம்பிப்
) இளம் சிறார்கள் இ ைசத்து 57ř.

Page 67
urré56Griff LDmiróñé9inrri
*கீர்த்தி மலிந்திட்ட வேர்வ சீர் மருதானையில் உள்ள பார்த்து நகர சபைக்கெங்க பயனுடையா ரென்றனுப்பிடு
சிங்களம் ஆங்கிலம் செந்த சிங்கமெனச் சபை மீதெழு தங்கு தடையின்றி வீரம் ெ சாற்ற வல்லா ரென்றனுப்
அகில இலங்கை இஸ்லாமி அன்பின் இயக்கத் தலைவ சிர் நாம மோங்கியே சாதி
செய்திடும் உத்தமத் தொன வெள்ளத்திலே அள்ளுப்
மீட்டிங்கு காத்து மேல்பார்த் உள்ளத்திலே கள்ளம் இல் உகந்து புரிவோர் தெரிந்தி
பாராளுமன்றத்தில் ஏறி இ பணிக ளாற்றவும் வல்லார் தாராள மனத்துடன் சேை பணிவாக நடந்திடும் பண்பு
வண்டிச் சக்கரமாம் அடைய மாறின்றி எங்கள் மனதில் கொண்டிடும் சக்கரம் பக்க கூடிச் சென் றெல்லோரும்
முஸ்லிம்கள் மத்தியில் பே இயற்றப்பட்ட இப்பாடலை இன்று றைய வாலிபர்களை வேர்வலையி யத்தின் சுதந்திர கீதத்தைத் தமிழ் நல்லதம்பிப் புலவரின் நாவில் 'ப பணிகளாற்ற வல்லார்' என்ற ெ பாக்கிர் உள்ளூராட்சித் தேர்தலி யாரும் அன்று மறந்துவிடவில்லை. சொல்லாண்மை பலிதமாகி விடுப் காரின் வாழ்க்கையே சாட்சி என:

லை மாநகர் வர் பார்-கல்வி கள் பாக்கீர்
வோம்
மிழ் மூன்றையும்
ந்து - பாக்கீர்
சறிந்திடச்
பிடுவீர்
ப மாணவர்
ர் கண்டீர் - பாக்கீர்
சிறப்புறச் ண்டர் கண்டீர்
பட்ட சனங்களை ந்தவர் யார்-பாக்கீர் லாமல் சேவை டுவோம்
iருந்து
கண்டீர்-பாக்கீர்
வசெய் தென்றுமே
| 366tibT Lo.ñr.
பாளத்தை
வைத்தே - பாக்கீர்
த்தில் புள்ளடி
) போட்டிடுவோம்.
சப்படும் சொல்லாட்சியுடன் றும் இசைத்துக் காட்டும் அன் ல் காணமுடியும். நம் தேசி மில் வடித்துத் தந்த பாவலர் ாராளுமன்றத்தில் ஏறியிருந்து தாடர் எழுந்த காலம் நமது லே நிற்கின்றார் என்பதை
புலவரின் நாவில் எழுந்த b என்பதற்கு பாக்கீர் மாக் லாம்.
2.

Page 68
இளவல் பாக்கீர் முதியே வாய்ந்த தரீக்காவின் தலை டியிட்டதால், இளவல் பாக் யான போட்டி, கருத்துக்கே போட்டிதான். தேர்தல் ஜில் றுக் குட்டை குழப்பப் பட் மாகியது. இவ்வளவுக்குள் எ தும், பாக்கிர் முப்பத்தைந்து டார். வெற்றியின் முதற்படி வில்லை. அவரை ஒட்டி நி: காலத்தை நிர்ணயிப்பவர்கள்
1949 ஆம் ஆண்டு மீண் தேர்தல் வந்தது. தேர்தல் யாவரும் முன்னின்றனர். ஆ எவரும் வரவில்லை. போட்டி பிரதிநிதியாகப் பாக்கிர் மா
22

ார்களுக்குப் புதியவர். பிரபல்யம் வர் ஒருவரின் மகன் இங்கே போட் கிர் எழும்ப முடியவில்லை. கடுமை ா கல்விக்கோ அல்ல. சும்மா மனித மால்கள் தாராளமாக நடைபெற் டதால் பாக்கீரின் வெற்றி தாமத திர்ப்பு வேகமாகிய்து. அப்படியிருந் | வாக்குகளால்தான் தோல்வி கண் ! பாக்கிர் வெருண்டு ஓடிவிட ன்றவர்கள் இளவட்டங்கள். எதிர்
Ꭲ.
டும் வேர்வலை மாநகர சபைத் ஒழுங்குகளை திறம்படச் செய்ய பூனால், பாக்கிருடன் போட்டிக்கு டியின்றி மாநகர சபை மருதானைப் க்கார் தெரிவு செய்யப்பட்டார்.

Page 69
பட்டை தீட்டிய பளபள்
வானில் ஒட்டிய தா
வண்ண ஒளியே தேனோ நிலவாய்
இதயத் துணர்வு தானே எழுந்த தன்
தந்த வழிதான் காண மனித னுயர் காட்டும் வழியாய்
அல்ஹாஜ் அப்துல் பாக்கிர் பு உற்று நோக்கும் போது, ஒரே மட்ட டுக் கணித்துவிடவே முடியாது. அ6 சிங்கள மக்கள் மத்தியில் வாழும் ரது போக்கு உள்ளூராட்சியில் ஒரு உறுப்பினராகும்போது வேறு விதமா நிலைமையுண்டு. ஐக்கிய தேசியக் அவர் இருந்தபோதும், உள்ளூராட் பார்ப்பதில்லை.
உள்ளூராட்சியில் எதிர்த்து நிற்கு விட முனைந்ததில்லை. உள்ளூர் த மக்கள் அனுசரித்து நிற்பதும் எதி அதற்காக உள்ளூரை எதிர்த்துவிட முள்ளவராய் பாக்கிர் வாழ்ந்ததினா இளமை, நடுத்தரம், முதிர்ச்சி என் வாழ்நாள் முழுதும் மக்களின் அந் அவர் கண் மட்டத்துள் வாழ்ந்த 1 வீகத்துடன் தெரிந்து வைத்திருந்தா

ունվ. 4
ரகை
வீசிடா
ஒளிதர
துடித்தது
நம்பிக்கை அரசியல்
8ਸੈ0u
க் கொண்டனர்!
Dாக்காரின் வாழ்க்கையை டத்தில் அவரை எடைபோட் வர், ஒரு முஸ்லிம்; அவர் முஸ்லிம். அத்துடன், அவ விதமாகவும், நாடாளுமன்ற "கவும் செல்ல வேண்டிய
கட்சியின் உறுப்பினராக .சியில் அவர் கட்சிபேதம்
நம் மக்களை அவர் எதிர்த்து னது பிறந்தகம், பிறந்தக Iர்த்து நிற்பதும் சகஜம். முடியுமா? இவ்வித எண்ண ல்தான், மனித தரத்தில் ற படித்தரங்களில் தனது யோன்யத்தைப் பெற்றார். மக்களின் வரலாற்றை பூர் ர். அதனால், அவர்களை
23

Page 70
பாக்கிர் மன்னிப்பதும், பா. பதும் வேர் வலையில் நிரந்த வேர்வலை உள்ளூரில் பாக்கி நின்றார்.
முஸ்லிம்கள், சிங்களவர் தமிழர்கள் மத்தியிலும் வாழ் தை அவர் எப்போதும் மற முஸ்லிம்களை மிக உற்று G முடிவும் இலங்கையிலுள்ள 6 விடக் கூடாது என்பதில் க னால் தான், இப்போதும் மு சியல் ரீதியில் இலங்கைக்குத் டை வலியுறுத்துகின்றார் ..
வேர்வலைக்கு நகர சபை கப்பட்டது. அல்ஹாஜ் பாக் நகர சபை அங்கத்தவரானா வலை நகர சபையில் சகல : பான்மையில்தான் நடந்து .
வேர்வலையின் மேற்குப் செஞ்செழிப்பாக இருந்தது. அப்பகுதி வாழ் மனிதராக பாதைகளின் சீரமைப்பு, சுக் வண்ணம் கவனித்தல் என்ட வில்லை. மேற்கு வாழ் மக்க சபையின் அங்கத்தவர் இள. கார் அப்போதுதான் அவற் கத்தவனாக விருந்து இவற் சபையின் தலைமைப் பீடத் வலை நகரம் ஒவ்வொரு படு குரிய சிறிய சிறிய தொகுதி அவை வேர்வலை என்ற ஒ வேண்டும் என்பது இளைஞ கிர் மாக்காரின் குறிக்கோள்
- இந்த உணர்வை இளை வழக்கறிஞர் இளம் மனசுக
24

பண்புயர் மனிதர்
கீர் மாக்காரை அவர்கள் மன்னிப் ரமாக இருந்து வரும் மரபேயாகும். ர் மாக்கார் குடும்பப் பிள்ளையாகி
கள் மத்தியில் வாழ்கின்றார்கள், கின்றார்கள். இந்த யதார்த்தத் ப்பதில்லை. வட கிழக்கு மாகாண நாக்குபவர். தாம் எடுக்கும் எந்த ரப்பகுதி முஸ்லிம்களையும் பாதித்து ண்ணுங் கருத்துமாயுள்ளவர். அத ஸ்லிம்களுக்கென்று ஒரு கட்சி, அர தேவையில்லை என்ற கோட்பாட்
| அந்தஸ்து 1932 ஆம் ஆண்டு வழங் கிர் மாக்கார் 1949 ஆம் ஆண்டுதான் ர். 32க்கும் 49க்கு மிடையில் வேர் அலுவல்களும் மாற்றாந்தாய் மனப் கொண்டிருந்தன.
- பகுதியைவிடக் கிழக்குப் பகுதியே காரணம்; நகரசபையின் தலைவர்
இருந்தமையே! மின் விநியோகம், காதாரச் சேவை, சூழல் மாசடையா "ன மேற்குப்பகுதியை நாடிச் சீராக்க ளின் குறைபாடுகள் அநேகம். நகர ம் தலைவர் அப்துல் பாக்கிர் மாக் றை உணர்ந்தார். தனியொரு அங் றைச் சாதித்துவிட முடியாது. நகர கதைக் கைப்பற்றவேண்டும். வேர் நதியாக விரிந்து தனி அங்கத்தவர்க் தியாகப் பிரிந்து நின்ற போதும், ருமைப்பாட்டில் அபிவிருத்தியடைய ர் என்ற படித்தரத்தில் நின்ற பாக் எகும்.
த திேல், கும் எஞர் மத்தியில் விதைத்தார். இளம் ளை வென்றார். 1950 ஆம் ஆண்டில்

Page 71
urrš6)rř Dnršsmrtř
நகரசபைத் தேர்தல் மிகச் சூடு போக்கு எண்ணங்கொண்டோர் னேற்ற உரம் வாய்ந்த இளைஞர் முடிவுக்கு வந்தனர். என்றாலும் னோரும், வைதீகப் பரம்பரைய பணம் அவர்களின் பக்கம்தான் தேவை, உண்மை பாக்கீரைச் ச றது. வேர்வலையின் தேவையும், சேர்ந்ததால் பாக்கிர் வெற்றி வ இலேசாக எழுதிவிட்டேன், ஆன கஷ்டம் அநேகம். அந்தப் பங்கு மட்டுமல்ல, பணம் இப்பகுதியில் கங்கணம் கட்டிக் காவல் செய்த னால்தான், முழு வேர் வலையும் ( தங்கள் இங்கே வேலை செய்ய சேவைக்குரியவர் தெரிவும் ஒன்றுட பாக்கிர் முன்னே நின்றார்.
மருதானையின் நகரசபை அ சபையின் தலைவரானார். இளை ரும் சக்தி, எதையும் உய்த்துண தலைவர் பாக்கிரிடம் இயற்கைய
நகரசபைத் தலைவரானதும் மருதானையை நினைத்து நின்ற நினைத்து நின்றார். சுகாதாரக் திருந்தது. அதை வேரோடு பிடு கிர் ஈடுபட்டார். வீடில்லாதோ மிக அலட்டியது. அதற்கென்ன டினார்.
மக்கள் மனதை வென்றெடு பண்புயர்வும் பாக்கிர் மாக்காரிட னும் விசேடம் என்னவென்றால், சார்ந்தோர் வாழும் வேர்வலைய சார்ந்திராது எல்லோரது நன்பை ளும் சிறந்த மனப்பான்மை பாச் டிருந்தது. இஸ்லாமிய நேச உண இருந்தமையே இதற்குக் காரண

பிடித்தது. இளசுகள், முற் நகரைப்பாகுபாடின்றி முன் பாக்கிர் ஒருவர்தான் என்ற , பழைமையில் ஊறிப்போ பினரும் எதிர்த்து நின்றனர். நின்று புரண்டது. தகுதி, ார்ந்தோரிடம் நின்று வென் இளைஞர் பலமும் ஒன்று ாகை சூடினார். அதை மிக ால், அந்த வெற்றிக்குப்பட்ட மருதானை வாழ் மக்களை புகுந்துவிடக் கூடாது என்று யாவருக்கும் உரியதே! இத முன்னேறியது. சொந்தம் பந் வில்லை. மக் களு ண ர் வும், ட்டு நின்றன. அதனால்தான்,
1ங்கத்தவர் வேர்வலை நகர ம, கல்வி, தேவையை உண ரும் வல்லமை நகரசபைத் ாய்க் குடிகொண்டிருந்தன.
பாக்கிர் மாறிவிட்டார். தனி 0வர். தனி வே ர் வ ைல  ைய சேடு மருதானையைச் சூழ்ந் ங்கி எறியும் முயற்சியில் பாக் ர் பிரச்சினை அவர் மனதை செய்வதெனத் திட்டம் தீட்
க்கக்கூடிய அருங்குணங்களும் ம் இயல்பாக இருந்தன. இன் பல்திறப்பட்ட தரீக்காக்களைச் பில் தனி ஒரு குழுவினைச் தீமைகளில் கலந்து கொள் கிர் மாக்காரிடம் குடிகொண் rவு அவரிடம் மிக அதிகமாக மாகும். மற்றவர்களிலும் இவ்
25

Page 72
விஷயத்தில் பாக்கிர் உயர்ந்தே வேர்வலை மக்களை ஒருமுகப வேர்வலை ஆன்மீக உணர்வில் லாமிய இலக்கிய வரலாற்றிலு முஸ்லிம் புலவர் வரலாற்றில் முக்கிய இடம் வகிக்கின்றார் அறபிக் களிதா (கவிதை)த் அலிகார் பல்கலைக்கழகத்தில் மாக இருந்தது. அத்தொகுப்பு முஸ்தபா அவர்களின் களிதா கதியை 1960ஆம் ஆண்டு கல ளைச்சேனை ஆசிரியர் பயிற்சி விழா வொன்றில் கூறினார். அ ஞர் ஏ. எம். ஏ. அஸிஸ் அவ தனர் எனலாம். இவ்வ்ரலாறு லாகத் தெரியாது. என்றாலும் டர் இமாம் முன்னிலையில் ந ஒரு முறை அல்ஹாஜ் பாக்கிர் டிருக்கும்போது, தனது அப்பா ஷெய்கு முஸ்தபா அவர்களின் யும், இஸ்லாமிய ஞானச் சிந், புகழ்ந்து கொண்டிருப்பார் என் வித வேறுபாடும் அவர் க தபா அவர்களின் வல்லமைகை றும் வேர்வலை மக்கள் மதித் லிம்களும் அவ்விதமே பங்கு ெ
1950ஆம் ஆண்டு தொடக் வலை நகரசபையில் பல தட பாக்கிர் மாக்கார் பதவி வகி வேர்வலை நகர் கண்ட அபிஸ் நகரம் ஒழுங்கான கடைத்தெரு கடை பஸாரில் முஸ்லிம்களின் இதற்கு முஸ்லிம்களிடையே காரணம் எனலாம். இம்மனட் வர் பாக்கிர்தான். நகரத்தில் கடைகள் ஆரம்பமாவதற்கு யந்தான் காரணம் என்பதை
26

பண்புயர் மனிதர்
நின்றார் எனலாம். எனவேதான், ாக அவருக்கு நேசிக்க முடிந்தது. உயர்ந்த ஓர் இடந்தான். இஸ் 1ம் வேர்வலைக்கு ஓர் இடமுண்டு. பாக்கிர் மாக்காரின் அப்பாவும் அறபிகள் அல்லாதவர்களின் தொகுப்பொன்று 1958, 59களில் (TEXT BOOK) turlı’ül 1ğ38 பில் வேர்வலையில் பிறந்தஷெய்கு க்களும் இடம் பெற்றிருந்த சங் ாநிதி இமாம் அவர்கள் அட்டா க் கலாசாலையில் நிசழ்ந்த கலை அங்கிருந்தவர்களில் அநே சர், அறி 'ர்கள் கூட அதிர்ச்சி அடைந் இந்நாட்டு முஸ்லிம்களுக்குப் பரவ ), தெரிந்த மாதிரி நாங்கள் டாக் டந்து கொண்டோம். இதுபற்றி மாக்காருடன் கதைத்துக்கொண் வும் ஒரு கவிஞர்தான். அவர்கூட கவித்துவ அறிவு வல்லமையை தனை உயர்வையும் அடிக்கடி ாறார். இதில் தரீக் பற்றிய எவ் ாட்டி நிற்கவில்லை. ஷெய்கு முஸ் ளயும், அறிவுத்திறமையையும் இன் துயர்த்துகின்றனர். இலங்கை முஸ் காள்கின்றனர்.
கம் 1970ஆம் ஆண்டு வரை வேர் வைகள் நகர சபைத் தலைவராக த்தார். இக்கால இடைவழிக்குள் பிருத்திகள் அநேகம். வேர்வலை க்களை உள்ளடக்கியிருக்கவில்லை. கடைகளே இல்லாத நிலை. அச்ச மனப்பான்மை இருந்ததே பான்மையைத் துடைத்தெறிந்த இன்று மிளிரும் முஸ்லிம்களின் நகரத்தலைவர் பாக்கிரின் தைர் எவரும் மறந்துவிட முடியாது.

Page 73
untiSri LDrtistri
அழகிய நகரை உருவாக்கிய ட சிக்கு மாறாக எத்தனையோ அ8 பதை வேர்வலை நகரில் காணமும் நகர சேவையில் குறிப்பிடக்கூடிய அவற்றை விவரிக்கும்போது, வேறு உருக்குலைப்போருக்கு அஞ்ச வே விட்டு விடுகின்றேன்.
இவர் நகர சபைக்குள் புகு நிலைமை சீராகிய தெனலாம். ஒன் மூன்று இலட்சமாக உயர்ந்தது. 1 விரிந்து நின்றது. பாதைகளைச் சீர உண்டாக்கல், மின் விநியோகம்,
விருத்தி என்பன பரந்து விரிந்து நீ
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ஆ சிக்கமுன் வேர்வலையில் **ஜெமிய இளைஞர் இயக்கமொன்றை ஏற் பொதுநலத் தொண்டு செய்வதில் நகர சபை செய்ய வேண்டிய சேவை இக்காலம்தான் பாக்கிர் மாக்கார்
தேசியக் கட்சியில் சேர்ந்து கொண்
அவரது இயக்கம் 1950ஆம் ஆ பிரதமர் திரு. டி. எஸ். சேனநாயக அழைத்து வந்தது. வேர்வலை பெ ருந்து மர்ஹ9ம் எஸ். எம்.எச்.எப் அவர்களின் இல்லத்திற்கு திரு. டி. களை அழைத்துச் சென்றனர்.
வேர்வலையின் ஊரளாவிய சிலம்படி. இலங்கை முழுதும் சீன தான் என்ற கருத்து இன்றும் நி கல்வி கற்கும் காலத்தில் எங்களூ வலையைச் சேர்ந்த ஜனாப்களான ஸனுான், பாறுக், ஹனிபா இன்னு பாரம் செய்தனர். ஸஹரீத் நானா வும் சீனடி சிலம்படி மாஸ்டராக ருக்குக் கற்பித்தனர். வேர்வலைை

பாக்கிரின் அழகியல் உணர்ச் 1ங்கங்கள் உருவெடுத்திருப் டகின்றது. இன்னும் இவரது
அம்சங்கள் அநேகமுண்டு. று விதமாகக் கருத்தெடுத்து ண்டியிருப்பதால் அவற்றை
ந்த காலத்தின்பின், நிதி றரை இலட்ச வரி அறவீடு, 966இல் ஆறு இலட்சமாக ாக்கல், புதிய பாதைகளை சுகாதார வசதிகளின் அபி
ன்றன.
அவர்கள் அரசியலுள் பிரவே த்துல் முஸ்லிமீன்' என்னும், }படுத்தினார். இவ்வியக்கம் தன்னை இனங்காட்டியது, வகளைத் தூண்டி நின்றது. அவர்கள் 1950இல் ஐக்கிய 7 Litri.
ஆண்டு இலங்கையின் முதல் கா அவர்களை வேர்வலைக்கு )ால்லிய மலைச் சந்தியிலி 5. அப்துல்லாஹ் ஜே. பி.
எஸ். சேனநாயகா அவர்
விளையாடடுத்தான் சீனடி ாடி சிலம்படிக்கு வேர்வலை ன்று நிலவுகின்றது. நான் ர் அக்கரைப்பற்றில் வேர்
ஸஹீத், அப்துல் றஷித், றும் சிலர் பொட்டணி வியா வும். அப்துல் றஷித் நானா இருந்து அங்குள்ளோர் பல யயே அக்காலம் கனவிலும்
27

Page 74
கண்டிராத நான் சீனடி சில செய்தி கேட்டு மலைத்து நி
திரு. டி. எஸ். சேன நாம் மயமான சீனடி சிலம்படி அ துமே மக்கள் ஊர்வலமாக
வேர்வலை நகர சபை பதினெட்டு வீடுகளைக் கட் கார் ஏற்படுத்தி, அதற்கான சேனநாயகா அவர்களைக் ெ டத்தின்படி வீடுகள் கட்டப் ஜோண் கொத்தலாவலை இ லாற்றுச் சிறப்புடையதே!
இன்று நாடு முழுவதும் எடுக்கப்படும் முயற்சியை . எடுத்த இடத்தில் பாக்கிர் | போல் தான், சிங்களம் அர வேர்வலை நகர சபைக்கா வேண்டித் தீர்மானம் கொண் நாடளாவிய விதத்தில் மிகப் இச்சாதனைகளை பாக்கிர் பு ரத்தில் செயற்படுத்தினார். லுள்ள இத்தூரதிருஷ்டிப் | உண்மையில் மிகப் பிற்பட்ட பிரச்சினைகளை மிக முன்க கார் என நாம் பெருமைப்ப யில் இதை எடுத்துச் சென்ற னிக்கவில்லை. உண்மையில் த மக்களுக்குணர்த்தினார்.
முஸ்லிம்களின் மொழி ( அபிப்பிராய முடையவரிவர் மூர்க்கமாக எதிர்த்தவர்களில் இலங்கை முஸ்லிம்கள் தமது காலத்திலிருந்தே அறபுமொழி களமாக்கியிருக்க வேண்டும். மாக நிலைத்து நிற்க வழி தமிழ் மொழியை மூல மெ சிங்கள மொழியை மூல ெ முஸ்லிம்கள் பிளவுபடும் அபா
28

பண்புயர் மனிதர்
ம்படியில் வேர்வலைதான் என்ற
ன்றேன். பகாவையும் வேர் வலையின் ஊர் டித்தும், அறபிய கீதம் இசைத் அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றனர். எல்லைக்குள் மஸலைப் பகுதியில் நம் திட்டமொன்றை பக்கிர் மாக் அத்திவாரக்கல்லை திரு டி.எஸ். காண்டே நாட்டினார். இத்திட் பட்டன. 1951 ஆம் ஆண்டு சர் வற்றைத் திறந்து வைத்தமை வர
வீடில்லாப் பிரச்சினையைத் தீர்க்க அன்றுதான் அரசியலில் காலடி மாக்கார் தொடங்கினார். இதே சகரும மொழியாவதற்கு முன்னரே. ரியங்களைச் சிங்களத்தில் ஆற்ற "டு வந்து செயற்படுத்தினார். முழு - பிற்காலத்தில் தொடங்கி வைத்த மாக்கார் முன்கூட்டியே தனது நக
பாக்கிர் மாக்காரின் சிந்தனையி பார்வை வியக்கக்கூடிய ஒன்றே. - காலத்தே தேசிய ரீதியில் எழுந்த கூட்டியே செய்தவர் பாக்கிர் மாக் டலாம். ஒன்று அவர் தேசிய ரீதி வ அரசியல் இலாபம் பெற எத்த தனது அரசியல் மட்டத்தில் நின்று
மூலம் சிங்களமாக வேண்டும் என்ற . இந்த அபிப்பிராயத்தை மிக ல் நானும் ஒருவன். உண்மையில்
மொழி மூலத்தை மிக ஆரம்ப ஜியாக்கியிருக்க வேண்டும் அல்லது சிங் இது. இந்நாட்டின் தனிச் சமூக வகுத்திருக்கும். இப்போதெல்லாம் Tழியாகக் கொண்டவர்களாகவும், மாழியாகக் கொண்டவர்களாகவும் சய மேற்பட்டிருக்கின்றதல்லவா?

Page 75
பாக்சிர் மாக்கார்
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் சேர்ந்த போதும் தீவிர முதலா வரல்ல. அவர் ஒரு மிதவாதியாக பிரதமர் திரு டி. எஸ். சேனநாய9 மகன் டட்லி சேனநாயகா, அதற் கொத் தலாவலை ஆகியோருடன் கிர் மாக்காருக் கிருந்தது. அவர்க வென்றெடுப்பவராகவே பாக்கிர் பத்தைக் கூடச் சகியாதவராக இரு தேடிக்குவிக்காத அரசியல்வாதியெ அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் எதி படவில்லை. மிதவாதியாகவே நீ துடையோரையும் வென்று தன்ப துடையவராகவும் இருந்தார். அ பரந்த போக்கையும் குறுக்கிவிடும் யங்களில் இக்குறுகிய எல்லைக்குள் முயற்சி செய்ததுமுண்டு. அதனா சிலர் பாதிப்படைந்திருக்கலாம். முடியாதது,
உள்ளூராட்சியில் அவர், தீவிர கிக் கொண்டிருக்கவில்லை. தனது வின் தேசிய ஜனநாயக சிந்தனை மானித சிந்தனையும் பாக்கிர் ம கள். அதனால், மக்கள் மத்தியில்
வேர்வலை நகரம் களுத்துை பிரதேசம், அதன் நாடாளுமன்ற திரு ஷம்ளி குணவர்த்தனா அவர் ஜிக் கட்சியைச் சேர்ந்தவர். ஐ பாக்கிர் மாக்காரின் மானித சிந் வர்த்தனாவை ஆதரித்து நின்றபை சமசமாஜிக் கட்சியைச் சார்ந்தே தவர் எனக் குறிப்பிடுவதை நமது மையில், இடது சாரியாக பாக்கி புகழிலும் அதிக புகழ் பெற்றிருப்
இடதுசாரிகள் கொள்கை ே வர்கள். வலதுசாரிகள் தனது இ கொடுப்பவர்கள் என்பது பாக்கிர் வெட்டுண்டு போனவர்களின் ஈன

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் ளித்துவச் சிந்தனையுடைய வே காட்சி தந்தார். முதல் ா, அடுத்த பிரதமர் அவரது கடுத்த பிரதமர் சேர் ஜோண் கலந்துறவாடும் வாய்ப்பு பாக் ளைப்போல் மக்கள் மனதை காணப்பட்டார். மக்கள் துன் ந்தார். இப்பகுதியில் பொருள் ன இவர் பெயரெடுத்தார். லும் தீவிரவாதியாகச் செயல் ன்று வந்தார். எதிர்க்கருத் க்க மாக்கலாம் என்ற கருத் ரசியல், சிற்சில சமயங்களில் அபாயமுடையது. சிற்சில சம r அவரை எடுத்துவரச் சிலர் ல், மேல்மட்டத்திலிருப்போர் இது, "அரசியலில் தவிர்க்க
ாக் கட்சிக் கொள்கையில்தொங் ஆசான்களான டி. பி. ஜயா ாயும் திரு தம்பு அவர்களின் ாக்கா ரைப் பற்றிப்பிடித்தவை நிதானமாகச் செயற்பட்டார்.
றத் தொகுதிக்குள் உட்பட்ட ப் பிரதிநிதியாக மிளிர்ந்தவர் rகள். ஷம்ளி லங்கா சமசமா க்கிய தேசியக் கட்சியிலுள்ள தனை அக்காலம் ஷம்ளி குண குறிப்பிடத்தக்கதே.இதனால், ார் பாக்கிர் சமசமாஜியில் இருந் காதுகள் கேட்கின்றன. உண் ர் இருந்திருந்தால் இன்றையப் பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ாக்கியே ஆதரவு கொடுப்ப லாபம் நோக்கியே ஆதரவு மாக்காருடன் ஒட்டியிருந்து ச் செயல்கள் காட்டுகின்றன.
29

Page 76
ஊரைச் சுற்றிய
தன் சூழல்
தனைப் ே அந்நிலம் க
ஏறி யிந் கண்ணுள்ளே கட்டி ஒர் 1 கண்டு விட்ட காத்து ெ
வழக்குரைஞர் இளைஞர் சமூகத்துடன் இணைந்தார். கத்துவத்தை அவருக்களித்தது யும் நோக்கினார், அது அவ( கொடுத்தது. இப்போது, தன பரந்து தெற்கு ஈறாக நிற்கு னார். அச்சிந்தனை அவரது புரண்டது; இரண்டறக் கலந்
கொழும்பிலிருந்து தெவி பலை அவர் எப்போதும் சிந்தி யாக வைத்து, முஸ்லிம் அ! பெற வேண்டும் என்ற கோர்
திருந்தது.
இச்சிந்தனையின் விளை6 பாணந்துறை அல்லது வேர்வி அருகதையுடையது. இக்கருத் கூறிக்கொண்டிருந்தார்.
30

ஒளி, 5
தந்நிலம்
பெற்ற தாயகம் ாலூன்றி . . . ." நாட்டினைக் . .
கண்டிடக் மாநிலம் ார் அதைக் வன்று விட்டார் !
பாக்கிர், தான் காலூன்றிநிற்கும் அதன் பயன்பாடு நகர சபை அங் 1. அதன்பின், முழு வேர்வலையை நக்கு நகரசபைத் தலைமையைக் ாது சமூகம் மேற்குக்கரை முழுதும் ம் நிலத்தை யெல்லாம் நோக்கி
கல்விச் சிந்தனையுடன் கரை திது.
நுவரை வரை முஸ்லிம்களின் பரம் ப்பவர். இப்பரம்பலை அடிப்படை கத்துவத்தைப் பாராளுமன்றம், க்கை அவரது அடிமனத்தில் படிந்
பாகக் களுத்துறை மாவட்டத்தில் லை ஓர் அங்கத்தவரைப் பெற தை பாக்கிர் மாக்கார் எப்போதும்

Page 77
அப்
தொகுதி நிர்ணயம் செய்வத கொடைபிட்டிய ஆணைக்குழுலை குழுவின் முன், அல்ஹாஜ் பாக்கி தார். இவரது சாட்சியத்தில் தகு தன . இவரும் முஸ்லிம்களின் கு தொடக்கம் கூறி நின்றார். தேசிய விருத்தியிலும் அவர்கள் ஆற்றிய | ஆழமும், நுணுக்கமும், நம்பத் த தால் இவரது சாட்சியமே முன்னே வேர்வலைத் தொகுதி உதயமான
1960 மார்ச் மாதம் பொது ராட்சி அரசியலில் இருந்து ஒரு
ஆட்சி அங்கத்தவருக்காகப் போட கிர் மாக்கார் அவர்கள். இவர் | கட்சி. இவரை எதிர்த்து ஸ்ரீ லங் திரு ஜெயஸிங்க அவர்களும் லங். திரு டக்ளஸ் குணவர்த்தனாவும் அல்ஹாஜ் எம்.ஏ. பாக்கிர் மாக் றத்தின் வேர்வலைத் தொகுதியில் முதல் அங்கத்தவராகத் தெரியப்!
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் தில் முதன் முதல் காலடி எடுத் தொகுதியின் முதற் குரலை எழு நிலைப்படுத்தினார். பிரதமர் தி கள் தனது அரசாங்கத்துக்குப் ெ காரணத்தினால் 1960 மே யில் ட விட்டார்.
1960 ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் மாக்கார் அவர்கள் தோல்வியடை யைப் பற்றி அவர் கவலையடை சியத்தின் பயனாக வேர்வலை' ஆனால், அது ஒரு முஸ்லிம் அ தொகுதியாகிவிட்டது. இது தான் நாள் கனவு. அது. பலித்துவிட்ட அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ரே ஐ.ஏ. காதர் அவர்கள் வெற்றி !

ற்கென அரசு 1959இல் தல்
நியமித்தது. இவ்வாணைக் ர் மாக்கார் சாட்சியம் அளித் ந்த ஆதாரங்கள் நிறைந்திருந் டியேற்றப் பரம்பலை ஆதி 1 ஒற்றுமையிலும், தேசிய அபி தொண்டுகளைச் சிலாகித்தார். குந்தவைகளும் நிறைந்திருந்த எ நின்றது. அதன் பயன்பாடு
து.
5 தேர்தல் நடந்தது. உள்ளூ படி மேலாக நாடாளுமன்ற ட்டியிட்டார் அல்ஹாஜ் பாக் சார்ந்த கட்சி ஐக்கிய தேசியக் கா சுதந்திரக் கட்சி சார்பில் கா சமசமாஜக் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டனர். இறுதியில் கார் அவர்கள் நாடாளுமன் ன் வரலாற்றுப் பெருமைமிக்க பட்டார்.
அவர்கள் நாடாளுமன்றத் து வைத்து, வேர்வலைத் ப்பித் தனது தனித்துவத்தை ரூ டட்ளி சேனநாயகா அவர் பரும்பான்மை இல்லையென்ற பாராளுமன்றத்தைக் கலைத்து
- நடந்த தேர்தலில் பாக்கிர் பந்து விட்டார். இத்தோல்வி பவில்லை. அவர் அளித்த சாட் : தனித் தொகுதியாகியது. ங்கத்தவரைத் தெரியக்கூடிய பாக்கிர் மாக்காரின் அதிக து. 1960 ஜுலை தேர்தலில் தால்வி கண்டாலும், ஜனாப் பெற்றார். எந்தக் கட்சியில்
31

Page 78
வந்த போதும், முஸ்லிம் அ! தியாக வேர்வலையை மாற் ருக்கே உரியது. முஸ்லிம் அ நிலைக்க வேண்டுமென்ற அபு வெற்றிக் களிப்பே பாக்கிர்
அவரது குறிக்கோளின் வெற்
1965ஆம் ஆண்டு நடந்த பாக்கிர் மாக்கார் வெற்றி ே தின் ஒன்பது தொகுதிகளில் பெற்றவர் இவர் ஒருவரே! இ திலுள்ள ஐக்கிய தேசியக்கட் வரலாயினர்.
இக்காலத்தே இவருக்கும் தில்லை. நான் இடதுசாரி ம வலை மாளிகாஹேன முஸ் ஆசானாகக் கடமை செய்கின் பேசிய அனுபம் எனக்குண்டு களில் இதுகால வரை எந்த யாது. யாரோ இவரிடம் ந இடதுசாரி அரசியல் கூட்டத் திருக்கின்றனர். இதன் பயன் றதும் கடு கண்ணாவையை அ தியாலயத்திற்கு இவரால் இ! மானித நிலையில் நடுத்தரப் அரசியல் நிலையில் அவர் ெ குறை கூறவே முடியவில்லை
மானித நிலையில் நான் அதனால், மனமுரண்பட்டு ச பாடசாலைகளைத் தடைதா இவர் காவலிலேயே வந்தடை வியவர் அல்ஹாஜ் ஏ. எஸ்.எ தை வந்தடைய அன்றைய தஹாநாயகா களுத்துறைக் க டிஸ் அவர்களை வேண்டி எனக்குதவியவர் ஆசிரியர் ஜ6
32

பண்புயர் மனிதர்
பகத்தவர் வரக்கூடிய ஒரு தொகு றிய பெருமை பாக்கிர் மாக்கா ங்கத்துவம் வேர்வலையில் நின்று Lப்படை வென்று நின்றது. இந்த மாக்காரைப் பரவசப்படுத்தியது. றியில் அவர் நிலைத்து நின்றார்.
தேர்தலில் மீண்டும் அல்ஹாஜ் பெற்றார். சளுத்துறை மாவட்டத் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியில் வெற்றி தனால், களுத்துறை மாவட்டத் சி அபிமானிகள் இவரையே தேடி
எனக்கும் எவ்வித உறவும் இருந்த }னப்பான்மை உடையவன். வேர் லிம்வித்தியாலயத்தில் கற்பிக்கும் ன்றேன். இலக்கியக் கூட்டங்களில் டு, ஆனால், அரசியல் கூட்டங் இடத்திலும் நான் பேசியது கிடை ான் வேர்வலை மருதானையில் தில் பேசியதாக நம்ப வைத் பாடு, இவர் நாடாளுமன்றம் சென் Iடுத்த குறுகுத்தலை முஸ்லிம் வித் கிருந்தே துரத்தப்பட்டேன் நான். படியில் அவர் நின்றார். அதனால், சய்த இவ்வேலையை என்னால்
இளமைப் படித்தரத்தில் நின்றேன். ற்பிப்பதில் களவு செய்து ஐந்து ண்டித் தர்கா நகர் ஸாஹிறாவை -ந்தேன். அக்காவலுக்கு எனக்குத ம். ஒமர் அவர்கள். இந்த இடத் உள்நாட்டமைச்சர் திரு. டபிள்யூ. ல்விப்பணிப்பாளர் திரு.பெக் மெண் நின்றார். இவ்வித அணுகலுக்கு னாப் எம்.எம். பதுர்தீன் அவர்கள்.

Page 79
பாக்கிர் மாக்கார்
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ச கள் மக்களின் நல்லெண்ணத்தைப் ( களை நிறைவு செய்ய முயன்று நி. கள் முஸ்லிம் சமூகங்களிடையே .ெ தினார்.
ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਣ ਹੈ இக்காலத்தே, அவர் வேர்வலைத் எண்ணி அத்தொகுதியை இரட்டை யாக்க வேண்டும் என்ற அபிப்பிரா
1970இல் அவர் மீண்டும் போட் போதும் நியாய துரந்தரர் தொ. தை வென்று நின்றார். அரசியல்வ இல்லாத ஓர் எளிய போக்குடைய பழைய கார், வாடகை வீடு இவை இ. நின்றன. இந்தப்போக்கு மக்களை
1974ஆம் ஆண்டு திரு தித்தவல யக் குழு நியமிக்கப்பட்டது. இக்கு அல்ஹாஜ் எம். ஏ. பாக்கிர் மாக்கா சென்றார்.
வேர்வலைத் தொகுதி எழுபது கொண்டது. எதிர்காலத்தில் தான் லிம் அங்கத்துவம் பறந்து விடுமோ மாக்காரை வாட்டி நின்றது. அதன கொமிஷனின் முன் வேர்வலையை தொகுதியாக்க வேண்டும் என வ திட்டமிட்டு நியாய பூர்வமாக வாழ இளமையிலிருந்தே இணைந்திருந்த, வாதங்களைத் தேர்தல் கொமிஷன் பயன்பாடு, வேர்வலைத் தொகுதி தொகுதியானது.
1977 ஆம் ஆண்டு இரட்டை தேர்தலில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியி அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்? றார். இருபத்தி யேழாயிரத்துக்கும் பெற்று வேர்வலையின் முதல்வராக மாக்கார் அவர்கள்.

ட்சியை வளர்த்தார். சிங் பெற்று அவர்களது குறை எறார். தொகுதியில் சிங்
சளஜன்னியத்தை ஏற்படுத் தர பட்டி
5 தொகுதியின் விசாலத்தை . அங்கத்தவர் தொகுதி பத்தை எடுத்துரைத்தார்.
டியிட்டுத் தோல்வியடைந்த ழிலிலிருந்து மக்கள் - மன ாதிகளில் சொத்துடைமை
அரசியல்வாதி இவர். ரண்டுமே இவரை இணைத்து
க் கவர்ந்து நின்றது. (1 L :
| தேர்தல் தொகுதி நிர்ண
ழுவின் முன்னிலையிலும் சர் சாட்சியம் அளி க் கச்
வீதச் சிங்கள மக்களைக் நினைத்து நிர்ணயித்த முஸ் என்ற எண்ணம் பாக்கிர் Tல், தித்தவலத் தேர்தல் - இரட்டை அங்கத்தவர் லியுறுத்தினார். எதையும் கிடும் திறமை பாக்கிரிடம் து. அதன்படி, அவரின் ஏற்று நின்றது. இதன் இரட்டை அங்கத்தவர்
- - அங்கத்தவர் தொகுதியின் ன் சார்பில் போட்டியிட்ட கள் அமோக வெற்றிபெற் அதிகமான வாக்குகளைப் எழுந்து நின்றார் பாக்கிர்
33

Page 80
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மா. லிருந்து தன்னை வளர்க்கா இளைஞர்கள் மத்தியில் அக் தில் இளைஞர்களை எழுச்சி ஈடுபடுத்தினார். இலங்கை றில் இடதுசாரி அரசியல் வ பெற்றிருந்தது. இப்போக் ை லங்காரப் பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்பு மாணவன் . கைப் பல்கலைக்கழகச் சகல கட்சியின் வளர்ச்சியை உற களிடையே இவரது சிங்கள யைக் கொடுத்துக் கவர்ந்து மையைத் திசைதிருப்பித் த பாக்கிர் மாக்காருக்கும் , அ ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அதி இமாலய உண்மையே!
: . அ பவேர்வலை' என்னும் துவதற்கு எத்தனித்தவர் : கள்தான். அந்த இலட்சியத் இந்நாட்டின் தலைவர்கள் வரும் ஒவ்வோர் இடத்திலு தைக் கூறாமலில்லை. அ தொகுக்க வேண்டிய அவசி றாலும், அல்ஹாஜ் பாக்கி மிக வெற்றி பெற்ற ஒன்று வென்று நின்ற இவரின் கே யதே! தொடர்ந்து அவற்ல
ப : 25
ਤੇ ਜਦ ਵੀ , ਨਾ ਕੋਈ - 3
உ' -
34

க்கார் அவர்கள் யூ.என்.பி. கட்சியி "மல் கட்சியை வளர்த்து நின்றவர். கட்சி செல்வாக்கிழந்திருந்த காலத் 1 பெறத் தன் மகனையே அதில் ச் சர்வகலாசாலைகளின் வரலாற் ளர்ச்சியே இளைஞரிடை எழுச்சி க முறியடித்துக் களனி வித்தியா வளாகத்தில் கற்றுக் கொண்டிருந்த இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார் இலங் ) வளாகங்களிலும் ஐக்கிய தேசியக் பதிப்படுத்தி நின்றார். - இளைஞர் மொழிச் சரளப் பேச்சு இனிமை நின்றது. இடதுசாரி மனப்பான் ன்பக்கம் ஈர்த்தெடுத்த இம்தியாஸ் வர் தந்தை பாக்கிர் மாக்காருக்கும் கம் கடமைப்பட்டுள்ளது என்பது
ம் தலத்தை ஸ்திதமாக நிலை நிறுத் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர் இதை அவர் அடைந்து நின்றதை யாவரும் அறிவர். ஒவ்வொரு தலை -ம் சந்தர்ப்பத்திலும் இவ்விஷயத் அப்பேச்சுக்களை யெல்லாம் இங்கே பயம் எனக்கு ஏற்படவில்லை. என் * மாக்காரின் செயற்றிட்டங்களில்
• இது. அந்த இலட் சி ய த்  ைத =வைத் திறனும் சிலாகிக்கக் கூடி ஊற நாம் தொகுத்துப் பார்ப்போம்.
f, உ, ம் --
----- 2
- 2. உலகம் ( ப
தன் ஆட்டம்

Page 81
பாலொளிச் சந்திரன்
மக்கள் இணைந்தனர் மன்னரா யாக்கினர் எப்போதும் அவர் நலன்
எண்ணத்தி லாழ்த்தினே சற்றுமே ஒய்வில்லை
சளைத்திடா துழைத்ததா எட்டிட முடியாத
அளவுக் கேறினேன்:
வேர்வலை இரட்டைத் தொகு, தெரியப்பட்டமை நாடளாவிய 6 அவர் பெற்ற மேலதிக வாக்குகள் நாட்டின் நாலா திக்கிருந்தும் ம பதிந்து நின்றன. பாராளுமன்றத்தி வசாலியாக வீற்றிருந்தார். பாராளு பும் கண்ணியமும் உயர்ந்து நின்றன பிரதிச் சபாநாயகராகப் பாராளு செய்தது.
பிரதிச் சபாநாயகர் பதவி கட் அதனால், எல்லாக் கட்சியினரும் 1 யுடன் அணுகி நின்றனர், அவரும், றார். அவரது, ஆரம்ப கால அர தமே அமைந்து நின்றது. அந்த லும் பிரதிபலித்தது.
1978ஆம் வருடம் செப்டெம் கிழமை அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்க

தியின் முதல்வராக பாக்கிர் விதத்தில் பரந்து நின்றது. எங்கும் மிதந்து நின்றன. க்களின் கண்கள் அவரில் லும் அவ்ர் அரசியல் அனுப நமன்றத்தில் அவரது மதிப் ன. அதன் பயன்பாடுதான் நமன்றம் அவரைத் தெரிவு
சிச் சார்பை விலக்கி நின்றது. பாக்கிர்மாக்காரை உரிமை
கட்சி சார்புக்கு மேலே நின் rசியல் வாழ்க்கையும் அவ்வி வழித்தன்மையே சபாநாயகரி
பர் 21ஆந் திகதி வியாழக் ார் அவர்களின் வாழ்க்கை
35

Page 82
யில் ஒரு சிறப்பு நாள். இ6 லும் ஒரு பொன்னெழுத்து கிர் மாக்கார் சபாநாயகரா றம் பி. ப. இரண்டு மணி வர்கள் மன்றத்தில் சமூக (SERGENT-AT - ARMS) லுடன் வந்து அதனைச் சட
கெளரவ ஆனந்த திஸ்6 கர் பதவியிலிருந்து இராஜில் கப்டட்டது.
அன்றே சபாநாயகர் ெ அமைச்சர் கெளரவ ஆனந்த ஹாஜ் முஹம்மத் அப்துல் ரைப் பிரேரித்தார்.
நல்லூர்த் தொகுதி அ பரம் அவர்கள் " "கெளரவ துள்ள பிரேரணையை நான் கின்றேன்" என்றார்.
"வேறெவரினதும் பெய முஹம்மத் அப்துல் பாக்கிர் துக்கழைக்க அவரை அவர் திஸ்ஸ த அல்விஸ் அவர்களு களும் அக்கிராசனத்துக்கு அ
சபாநாயகர் அப்துல் ட ஆரவாரத்துடன் வரவேற்ற
சபாநாயகர் அவர்கள்
சபாபீடத்தின் கீழிருந்த ெ கப்பட்டது.
திரு ஆனந்த திஸ்ஸ த திரு. எஸ். டி. பண்டார, திரு ட்பிள்யூ. கே. எம். ே யகரை வரவேற்றும் பாரா
36

பண்புயர் மனிதர்
}ங்கை முஸ்லிம்களின் வரலாற்றி ப் பதிவு நாள். அன்றுதான், பாக் கத் தெரிவான நாள். பாாரளுமன் $குக் கூடியது. கெளரவ அங்கத்த 1ளித்திருக்க படைக்கலச் சேவிதர் திரு றொனி அபேஸிங்க செங்கோ ா பீடத்தின் கீழ் வைத்தார்.
ஸ் த அல்விஸ் அவர்கள் சபாநாய ாாமாச் செய்தமை சபையில் அறிவிக்
தரிவும் நடைபெற்றது. இராஜாங்க ந திஸ்ஸ த அல்விஸ் அவர்கள் அல் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்களின் பெய
ங்கத்தவர் கெளரவ எம். சிவசிதம் அமைச்சர் அவர்கள் கொண்டுவந் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் ஆமோதிக்
பர் பிரேரிக்கப்படாததால் ஜனாப் மாக்கார் அவர்களை அக்கிராசனத் ாது இடத்திலிருந்து திரு ஆனந்த ரும் திரு எம். சிவசிதம்பரம் அவர்
ழைத்துச் சென்றனர்."
ாக்கிர் மாக்காரைச் சபை மகிழ்ச்சி து.
அக்கிராசனத்தில் அமர்ந்தார்கள். சங்கோல் சபாபீடத்தின் மேல் வைக்
அல்விஸ், திரு எம். சிவசிதம்பரம், நாயகா, திரு பெரில் காரியவசம், லாக்குபண்டார ஆகியோர் சபாநா ட்டியும் பேசினார்கள்.

Page 83
பாக்கிர் மாக்கார்
சபையில் சபாநாயகர் அவர்க அங்கத்தவர்களே, என்னை இந்தச் கராகத் தெரிவு செய்ததற்காகச் ச கள் அனைவருக்கும் எனது மனப்பூ வித்துக் கொள்கின்றேன்.
**எனது கடமையைப் பாகுபா வேற்றுவேன் என்று உறுதி கூறுகில் தும் முழு ஆதரவையும் எதிர்பா அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக* எ கள். அதன்பின், சபை இடைநிறு ஆயத்தமானது.
புதிய அரசியல் சட்டத்தின்ப மிக உந்நதமானது. இந்நாட்டின் டத்தில் முதலாவது இடம் ஜனாதி தமருக்குண்டு. அதற்கடுத்துச் சபா யின் கருமங்களைப் பிரதமர் மே சபாநாயகரே மேற்கொள்வார். இ சபாநாயகர் பதவியுடன் முதன்முத அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்கள் முதல் சபாநாயகர் பதவியைப் டெ இஸ்மாயில் (1956 - 1959) அவர்கள் யகர் பதவியும் சபாநாயகரின் கரு ஆனால், அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் யுடன் ஜனாதிபதியின் மூன்றாம் இ
1981ஆம் ஆண்டு ஜனாதிபதியு ருந்து வெளியே சென்ற சந்தர்ப்ப பதியின் பொறுப்பு அல்ஹாஜ் பாச் தது. இந்நாட்டில் ஒரு முஸ்லிம் வி இதுதான் என்பதினால் முஸ்லிம்
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ரளவில் சபாநாயகராக சும்மா வீ, விக்குரிய கடமைகளை அவ்வப்போ ளுமன்றச் செலவினங்கள் கணக்கா குட்பட்டு வருவதில்லை, இதனைச் ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்கள் கத்தின் கவனத்திற்கு அதைக் கெ

i "கெளரவ பாராளுமன்ற
சபையின் புதிய சபாநாய பை அங்கத்தவர்களாகிய உங் ர்வமான நன்றியைத் தெரி
டற்ற முறையில் நான் நிறை றேன். உங்கள் அனைவரின ர்க்கிறேன். எல்லாம் வல்ல ன்று சபை முன் பேசினார் ந்தப்பட்டு அடுத்த அமர்வுக்கு
டி சபாநாயகரின் பொறுப்பு புதிய அரசியலமைப்புச் சட் பதிக்குண்டு. அடுத்துப் பிர நாயகருக்குண்டு. ஜனாதிபதி ற்கொள்ள முடியாவிட்டால் ந்த, அதியுந்நத பதவியைச் தல் பெற்றவர் முஹம்மத் rதான். முஸ்லிம்களில் முதன் ற்றவர் ஜனாப் எச். எஸ். தான். அவருடன், சபாநா மங்களுமே ஒட்டி நின்றன. காருடன் சபாநாயகர் பதவி இடமும் ஒட்டி நின்றது.
ம் பிரதமரும் இந்நாட்டிலி த்தில் இந்நாட்டின் ஜனாதி $கிர் மாக்காரிடமே இருந் ஆனுபவித்த உயர் அந்தஸ்து சமூகமே பெருமைப்பட்டது. சம்பிரதாய முறைப்படி பெய ற்றிருக்கவில்லை. தனது பத து நிறைவேற்றினார். பாரா ளர் நாயகத்தின் பரிசீலனைக் கண்ணுற்ற சபாநாயகர் அல் r உடனடி கணக்காளர் நாய ாண்டு வந்தார்.
37

Page 84
பாராளுமன்றம் நிதி ஒ ளின் கணக்காய்வுகளும் கன யும்போது, அவற்றை அங்கீ வழக்குகளும் ஆய்வு செய்ய கரின் வாதமாகும். இதன்ப வினங்கள் பற்றிக் கணக்கா நாயகர் வழங்கி ஒழுங்குடன் வாணையின் பின்புதான் வ கணக்காளர் நாயகத்தின் இங்கே குறித்துக் காட்ட ே
பாராளுமன்றச் சம்பிர: களுக்குச் சபாநாயகர் சமூ செல்வது வழக்கம். அதிக பேணப்படுவதில்லை. சபாந கோலுடன் சென்று இச் ச1 பிடித்தார். ஜனநாயகப் பா கூடி நிற்கும் அத்தனை ச அவசியம் என்பது இவரது தில்லையானால், புதிதாக கப்பட வேண்டும் என்பது
** மலைநாட்டுச் சிங்கள் முன்னேற்றம் குன்றிய சமூ ஆர். டி. பண்டாரநாயகா கருவில் எழுந்ததுதான் மை ரித்து 'மலை நாட்டு புனர் Peseantry Commission) Jy 6
இந்த எண்ணக்கருவை திரு. டட்ஸ் சேனநாயகா ஆணைக்குழு அமைக்க வே கப்படுத்தி சபாநாயகராயிரு இச்சட்டத்தை அமுல் நடத் கம் ஏற்று தெரிவுக்குழுவொ விவகார அமைச்சர் அல்ஹ ளைத் தலைவராக்கியது. ெ தனர். சபாநாயகர் அல்ஹி துணிந்து இச்செயலைச் செ
38

பண்புயர் மனிதர்
துக்கீடு செய்யும் சகல தாபனங்க ாக்காளர் நாயகத்தால் ஆய்வு செய் கரிக்கும் பாராளுமன்றத்தின் கணக்கு பட வேண்டுமென்பதே சபாநாய டி, பாராளுமன்றத்தின் சகல செல ப்வு செய்யும் பணிப்புரையை சபா நடைபெற ஆணையிட்டார். இவ் ருடந் தோறும் பாராளுமன்றமும் கணக்காய்வுக்குட்பட்டது என்பது வண்டிய ஒன்று.
தாயப்படி பாராளுமன்றக் கூட்டங் கமளிக்கும்போது செங்கோலுடன் சந்தர்ப்பங்களில் இச்சம்பிரதாயம் ாயகரின் சீருடை உடுத்துச் செங் ம்பிரதாயத்தை ஒழுங்குடன் கடைப் ராளுமன்ற அமைப்பில் ஒழுங்குடன் ம்பிரதாயங்களையும் அனுசரித்தல் வாதம். இவை, அனுசரிக்கப்படுவ ஏதாவதொன்று ஒழுங்குடன் அமைக் இவர் வாதமாகும்.
ாவர்களும் இலங்கை முஸ்லிம்களும் கங்கள்' என்பது திரு எஸ். டபிள்யூ. அவர்களின் கூற்று. இந்த எண்ணக் லநாட்டுச் சிங்களவர்களை அனுச வாழ்வுக் கொமிஷன்' (Kandyan மந்தது.
அடிப்படையாகக் கொண்டுதான் அவர்களும் முஸ்லிம்களுக்காக ஓர் ண்டும் எனக்கருதினார். இதை ஞாப ந்த அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் தக் கோரினார். இதை அரசாங் “ன்றை நியமிக்க முஸ்லிம் கலாசார ாஜ் எம். எச். முஹம்மத் அவர்க தரிவுக் குழுவில் பெயர்களும் குறித் றாஜ் அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் ய்ததால் அவருக்கு இதன் பயன்

Page 85
m6i LDTämi
பாடு சென்று விடுமோ என்ற ெ என்னவோ சிலர் ஒத்துழைக்க மு சிலர் ஒத்துழையாமையால் இது
நிற்கின்றது. முஸ்லிம்களின் முை கொமிஷன் பயன்பட்டிருக்கும். து களுக்குத் தெரியாத தலையெழுத்
பாக்கிர் மாக்கார் சபாநாயக ஒரு படி மேலே உயர்ந்து நின்றா மன்றத்தின் பாராட்டையும் பெ உரிமையிழந்து பாராளுமன்றத்தி முன், பூரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்! டாரநாயகா அவர்கள் சபாநாயக கூற மறக்கவில்லை.
கலவானைத் தொகுதி சிக்கலி முறையில் தனித்துவமாக நின்று வழங்கிய தீர்ப்பு அவரது சட்ட உலக அரசியலிலும் பெருமதிப்டை
இவ்விதம் தனது ஆளுமை, பவப் பக்குவம் என்பனவற்றால் லாற்றும் துணிவு பாக்கிர் மாக்க உத்தியோக வாசஸ்தலமான மும் யிருந்த காலம் கட்சி பேதமையற் போகக்கூடியதாகவிருந்தது.
அல்ஹாஜ் கலாநிதி பதியுதீன் விருந்தகாலத்தில் கட்சி பேதமற்று களும் அவரை நாடிச் செல்வர். வர். அதே மாதிரிதான் அல்ஹா இலங்கை முஸ்லிம்களும் மும்தாஜ் சந்திக்கலாயினர்.
கட்சி பேதமற்ற நிலையில் சபாநாயகர் என்ற முறையில் ம கார் அணுகவில்லை. முஸ்லிம் லி வர் என்ற முறையிலும் அணுகின லீக் வாலிப முன்னணியின் தலை

ாறாமைப் பொச்சரிப்பாலோ ண்வரவில்லை. துர்அதிஷ்டம் இன்றுவரை நிறைவேறாமல் ப்பாடுகளை இனங்காண இக் ரதிருஷ்டிதான் நம் தலைவர் தாகி விட்டதல்லவா?
ானதும் கட்சி சார்பிலிருந்து ர். இதனால், முழுப்பாராளு ற் று நின்றார். குடியியல் லிருந்து வெளியேறுவதற்கு த் தலைவி பூரீமாவோ பண் ர் பாக்கிர் மாக்காருக்கு நன்றி
'ன்போது, சபாநாயகர் என்ற பாக்கிர் மாக்கார் அவர்கள் வல்லமையை எடுத்துக்காட்டி க் கொடுத்து நின்றது.
அறிவாற்றல் வல்லமை, அனு தன்னை ஒழுங்குபடுத்திச் செய ாருக்கிருந்தது. சபாநாயகரின் தாஜ் மஹாலில் அவர் குடி ற நிலையில் எவரும் அங்கு
மஹ்மூத் கல்வியமைச்சராக அகில இலங்கை முஸ்லிம் Fந்தித்துக் குறைகளைக் கூறு ஜ் பாக்கிர் மாக்காரை அகில மஹால் நோக்கிச் சென்று
கில இலங்கை முஸ்லிம்களைச் டும் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் க் வாலிப முன்னணியின் தலை ார். சபாநாயகர்-சக-முஸ்லிம் வர் இவ்விரண்டு உயர் அம்
39

Page 86
சங்களையும் இந்நாட்டு
உயர்த்தி அந்நாந்து பார்த் முஸ்லிம்களையும் கைகோத் காரிடம் இருந்தது என்பை
1978ஆம் ஆண்டின் பின் டிய பின்னர், அவர் அகில பைப் பெற்றார். அதனால் உயர் அரியாசனத்தில் நின்று
அகில இலங்கை முஸ்லி ஊருக்கு வந்து எங்கள் குை டும் என அன்புக் கட்டளை கார் சபாநாயகர் பதவி அதி அணுகுவதைத் தவிர்த்து, மு தலைவர் என்ற உரிமையுட அதனால், சகல முஸ்லிம்களு கொடியின் கீழ்த்திரண்டு இந்த அனுபவம் மிகச் சுை பெரும் பொறாமைச் சுழற் காரை இன்னலுக்குள்ளாக்கி பால் இறுக்கமுள்ள பற்று.ை வந்தான். இதை நுணுக்கம யம்தான்.
40

முஸ்லிம்கள் யாவரும் தலையை தனர், இதனால், அகில இலங்கை து இணைக்கும் பலம் பாக்கிர் மாக் தத் துணிந்து கூறலாம்.
r, சபாநாயகர் பதவி அவரை ஒட் இலங்கை முஸ்லிம்களின் இணைப்
வேர்வலைத் தொகுதி இன்னும்
று ஒளி பரப்பியதெனலாம்.
ம்கள் யாவரும் தனித்தனி தமது ற நிறைகளை அவதானிக்க வேண் யிட்டனர். அதனால், பாக்கிர் மாக் திகாரத்தைப் பிரயோகித்து மக்களை pஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்னணியின் ன் முஸ்லிம்களை அணுகி நின்றார். நம் கட்சி பேதமற்று முஸ்லிம் லீக் அவருடன் சகோதரர்களானார்கள். வயும், நலனும் கொடுத்த போதும் சியை ஏற்படுத்தி பாக்கிர் மாக் யது. என்றாலும், அல்லாஹ்வின் டய அவரை அல்லாஹ் பாதுகாத்தே ாக நோக்கி அலசுவதும் சுவராஸ்

Page 87
பி
--------
ਦੀ ਆ ਉਤ ਭੇਡ ਜਾਂ இ அ த க T
4 ஒளி பரப்பிய பகலம்
த த வ 1 - 12ல்,
அழுக்கா றில்லா வாழ்க்ை
அறிவுடையோன் - அந் இழுக்கில் உழன்று இன்ன
இகழ் வுடையோன் - இ பழுத்த பக்தி வெளுத்த |
பண்பு தரா - மனம் செழித்த தன்மை சிறந்த
சிறந் துயரும்! அல்லாஹ் ஒருவன், அவன் த அவர்கள் என்ற செய்தியை உல தன் குடும்பத்திற்கே அறிவிக்க ே போது அதை எவ்விதம் செய்யல துரையாடல் நடந்தது. குடும்பத் இச்செய்தியைக் கூறுவதென முடி
ஓர் ஆட்டின் பின்னங்கால் .. உணவளிக்க ஏற்பாடாகிற்று. கு னர்; உணவு பரிமாறினார்கள். மு நபிகள் (ஸல்) அவர்கள் எடுத்துக் உணவை ஏற்றியவர்கள் செவியில் வராய் எழுந்து சென்று விட்டன
"சத்தியத்தை எடுத்துரைக்க எ கள் சளைத்து விடவில்லை. மீன் னார்கள். மீண்டும் உணவளிப்ப

ਤੇੜ ਵੇਂ ਆਉਣ ਦੇ
2 ਘਰ ਨੂੰ 5 ਪੀ. ਆ -
16 7 கட. 51 வகை )
பன், ஆர் 7
தி
க யுடையோன்
த
ல் கொடுப்போன் இங்கே : தோற்றம் .
குணமே -
எதர் நபி முஹம்மத் (ஸல்) கிற்குப் பரப்புவதற்கு முன் ' வண்டும் என்ற எண்ணம் வந்த "ாம் என 'மஸுறா, - கலந் தை அழைத்து உணவளித்து வெடுத்தனர்.
சந்தை அப்படியே சமைத்து கடும்பத்தவர்களை அழைத்த மடிந்ததும், இந் நற் செய்தியை
கூறினார்கள். வ யி ற் றி ல் எதையும் ஏற்காது ஒவ்வொரு
அந்த சாந்தி நபி (ஸல்) அவர் டும், ஆலோசனை நடத்தி தென்ற முடிவுக்கு வந்தனர்.
4

Page 88
குடும்பத்தினர் சமூகமளி வளிக்க ஆயத்தம் நடந்த விளித்து நபிகளார் (ஸல்) அவன் தூதர் நானே. அ. தூதை நிலை நிறுத்த எ வினாவை எழுப்பினார்கள். மெளனம் சாதித்தனர். இந் 'நான் உதவுகிறேன்' என் இருக்க வைத்து, மீண்டும் னார்கள். அப்போதும், மெ6 'நான் உதவுகிறேன்' எ கச் செய்து நபிகளார் அே டும் அதே நிகழ்ச்சிதான் அலி இப்னு அபூதாலிப் (ற!
குடும்பத்தினர் உணவை டத்தில் அமர்ந்திருந்தனர். தும், அமைதியுடன் கலைந்து
இளைஞரின் உணர்ச்சி, உறுதி என்பன இங்கேதான் இந்த நிகழ்வு இஸ்லாமிய சீ களனானது, இளைஞர் இல் கம் பெறமாட்டா. இயங்கள் நபியை ஒத்த வயதினரும், திருந்தனர். இஸ்லாமிய இ அதற்கு இளைஞர்களின் அ இது அல்லாஹ் த ஆலாவின்
இஸ்லாமிய வரலாற்றுச் கம் வேரூன்றி நிற்பதை அ கதைத்திருக்கும் போது எழு துக்காட்டுவதை மறக்கமுடி
அல்ஹாஜ் டி. பி. ஜா வாகவும் ஏற்படுத்திய கால இலங்கை முஸ்லிம் லீக்கு அரை நூற்றாண்டுக்கு மே
42

பண்புயர் மனிதர்
ந்தனர்; "சுப்றா' விரித்து உண 1. சமூகமளித்த கூட்டத்தினரை அவர்கள், " அல்லாஹ் ஒருவன், லாஹ்வை அஞ்சி நானேற்றுள்ள ாக்கு உதவுபவர் யார்?' என்ற கூட்டத்தில் அமைதி, யாவரும் த நேரத்தில் ஓர் இளைஞர் எழுந்து }னர். அவரை அவரது இடத்தில் பிகளார் இதே கேள்வியை எழுப்பி ானந்தான்; அந்த இளைஞர் எழுந்து ன்றனர். மீண்டும், அவரை இருக் த கேள்வியை எழுப்பினர். மீண் நடந்தது. அந்த இளைஞர்தான் N) அவர்களாகும்.
உண்பதற்காக மெளனமாகக் கூட் உணவு பரிமாறப்பட்டது. உண்ட து சென்றுவிட்டனர்.
சேவை மனப்பான்மை, கொள்கை இஸ்லாத்தில் அறிமுகமாகின்றது, ந்தனையில் மிக உறுதியான நிலைக் லாத எந்தவொரு இயக்கமும் இணக் ம் மாட்டா. நபி (ஸல்) அவர்களை இளையோரும் முதியோரும் சூழ்ந் யக்கம் வேரூன்றி வலுப்பெற்றது. ணுசரணை மிக மிக உதவி நின்றது.
ஏற்பாடாகவும் இருக்கலாம்"
சிந்தனை பாக்கிர் மாக்காரில் அதி வரது செயற்பாடும், அவருட ன் ம் அறிவியல் நிலைப்பாடும் எடுத் Im gl.
ாவை ஆசிரியராகவும் ஆதர்ச குரு ந்திலிருந்தே பாக்கிர் மாக்கார் அகில டன் இணைந்து செயலாற்றினார். ாக இந் நாட்டில் ஸ்திதமான

Page 89
Liriori torrisirii
நிலையிலிருக்கும் முஸ்லிம் லீக்கி செயற்றிறன் மிக்க இளைஞராகவே நின்றார்.
முஸ்லிம் லீக்கில் இணைந்த அமைப்பைக் கட்டியெழுப்பி இை பயிற்சி அளிக்க வேண்டு மென்ற பாக்கிர் வலியுறுத்தி வந் தார். அகில இலங்கை முஸ்லிம் லீக் வா னம் உதயமான தெனலாம். இவ் திரமான சட்டதிட்ட யாப்பினை தார். அகில இலங்கை முஸ்லிம் சம்மேளனம் இலங்கை முழுவதும் முன்னின்று அமைத்துச் செயற் ட கிர் மாக்கார் இளைஞர்களின் த லிம் லீக் வாலிப முன்னணியை ஞர்களின் கூட்டை அவர் நேசித் களிலும் இளைஞர்கள் இருக்க விே கோள். 'இளைஞர்களை நெறி தம் இளைஞர்கள் நெறி பிறழ்ந் தாக்கள் முதியவர்கள்தான் என்ப என பாக்கிர் மாக்கார் இன்றும்
பாராளுமன்றத்தின் பிரதிச் ச களின் இணைப்பு இவருடன் இன் அகில இலங்கையிலும் முஸ்லிம்கள் லீக் வாலிப முன்னணியின் கண் றார். முழு இலங்கை ரீதியில் மு காருடன் மிக நெருக்கமாகியது. ஏன்? அரசியல் வாழ்க்கையில் த6 மும் அவர் முஸ்லிம் இளைஞர்களு தில் வியப்பேதுமில்லை. இக் கா அறுநூறு முஸ்லிம் கிராமங்களை களிலுள்ள மஸ்ஜிதுகளுக் கெல்லா நாடளாவிய விதத்தில் எங்கும் ஓர் அரசியல்வாதி அல்ஹாஜ் பா என்பதையும் துணிவுடன் கூறலா

ல் மிக அனுபவம் வாய்ந்த பாக்கிர் மாக்கார் இணைந்து
காலத்திலிருந்தே இளைஞர் ளஞர்களுக்குத் த லை மை ப் வலு வான கோட்பாட்டை
அதன் பிரதிபலனாற்றான் லிப முன்னணிகளின் சம்மேள வமைப்பை ஏற்படுத்தக் காத் க் கூட்டுச் சேர்ந்து தயாரித் லீக் வாலிப முன்னணிகளின் பரந்தது. இந்த இயக்கத்தை பட்டதினால் அல்ஹாஜ் பாக் லைவரானார். அவர், முஸ் அமைக்கக் காரணம் இளை தமையே. சகல செயற்பாடு பண்டும் என்பது அவரது குறிக்
பிறழவிடக் கூடாது; அவ்வி தால் அதற்குக் காரணகர்த் தை மறந்து விடக் கூடாது" கூறுவார்.
சபாநாயகரானதும், இளைஞர்
"னும் அதிகரித்தது. இதனால், ரின் குறைநிறைகளை முஸ்லிம் ணாடியினால் பார்த்து நின் pஸ்லிம் உறவு பாக்கிர் மாக் பாராளுமன்ற வாழ்க்கையில், னது இறுதிப் பத்தாண்டு கால ருடனேயே ஒன்றித்தார் என்ப ல கட்டத்தில் இந்நாட்டின் த் தரிசித்தார். இக்கிராமங் ம் சென்றார். இவ் விதம், சென்று மக்களைத் தரிசித்த "க்கிர் மாக்கார் ஒருவர்தான்
'ħb.
43

Page 90
தூய மனத்துடன் அரசி இத்தூய பணிகள் சில இடங் இருந்தன. தங்களை மட்டுப் மற்றோர் முஸ்லிம் லீக் வாலி தின் பெயரை ஒட்டி லிலா உதாரணத்திற்கு நான் எங்கு அங்கம் வகிக்கும் தர்கா நகr முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்ன இதை ஒழுங்கு படுத்தியவர்க் இருந்து நடத்திய ஒரேயொரு படுத்திக் கொண்டனர். சிலர் பெற்றுக்கொண்டனர். அதே பேரில் மீலாத் விழாக் கொன்
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மா. தன்னை நிலைப்படுத்திச் செல் விய சம காலத்தவர்களுக்கே மட்டந்தட்ட எத்தனித்தோர் வாலிப முன்னணியின் களுத் பிரதான அங்கம் வகித்த ஒரு தவராக மாகாண சபையெ களுத்துறை முறை சாராக் கி எம். சம்சுதீனும் கதைத்து மாக்காரிடம் சென்றேன்; அ ஒருவரை பகல் சாப்பாட்டிற் கண்ணுக்குப்படவில்லை; என் முன்பு அவர் செய்த சில ந தெறிந்து பேசினார். ஒரு ( மனிதனை எடைபோடும் கூ நின்ற உண்மைகளும் புலப்ப வீட்டில் மற்றவர்களுக்காகச்
'அல்ஹாஜ் பாக்கிர் ம பணக்காரர் கூட்டிலிருந்தே பெறும் மட்டும் பணக்கார களை வெட்டி விடுவார் 6 அரசியல் எதிரிகளின் வாய்க
44

பண்புயர் மனிதர்
லுக்கப்பால் நின்று அவர் செய்த களில் பேச்சிலும் எழுத்திலுந்தான் காட்டிக் கொள்ளச் சில விலாச ப முன்னணிகளின் சம்மேளனத் *ம் தேடிக்கொண்டனர். இதற்கு ம் செல்லத் தேவையில்லை. நான் நான்காம், ஐந்தாம் வட்டார னியையே எடுத்துக்கொள்ளலாம். iள் த லை வ ர், காரியதரிசியாக கூட்டத்துடன் தங்களை நிலைப் , இதில் ஒட்டிக்கொண்டு எதையோ த நேரம், வேறு இயக்கங்களின் னடாடிக் கொள்கின்றனர்.
க்கார் நா ட ளா வி ய முறையில் ஸ்வதை அவருடன் கூடியிருந்து குலா பிடிக்கவில்லை. அதனால், அவரை பலர். ஒரு சமயம், முஸ்லிம் லீக் துறை மாவட்டச் சம்மேளனத்தில் நவர்; இப்போது கெளரவ அங்கத் ான்றில் இருக்கின்றார். நானும் கல்வி அதிகாரி ஜனாப் ஏ.ஏ.எம். க்கொண்டிருக்கும்போது, 'பாக்கிர் வரிடம் கதைத்துக்கொண்டிருக்கும் கழைத்தார்; நானிருப்பது அவர் ான மனிதனவர்' என்றெல்லாம், ன்மைகளையெல்லாம் கூறி எடுத் வேளைச் சாப்பாட்டை வைத்தே ட்டமும் பாக்கிர் மாக்காரை அண்டி டுகின்றன. இத்தனைக்கும் அவர்
சமையல் செய்வது அதிகம்.
ாக்காரின் அரசியல் பிர வே ச மே ஆரம்பமாகின்றது. அவர் வெற்றி ரை ஒட்டியிருப்பார்; பின்பு, அவர் rன்பது பணக்காரர் மத்தியிலும், ளிலும் அடிபடும் பேச்சு இது.

Page 91
பாக்கிர் மாக்கார்
சில நேரங்களில் இது உன தோற்றம் பெறுகின்றது. ஆனால் இரகசியங்கள் மிகப்பயங்கரமானை போட்டியிட்டு வெற்றியடைந்த பி திட்டங்களும் மிக உந்நிப்பாக ே உதாரணத்திற்கு ஒன்று, தேசியப் செய்தி 'எனது, தொகுதியில் ப6 நிற்கின்றனர். அவர்களின் உதவி வேலையில்லாத் திண்டாட்டத்தை அமைத்திருக்கின்றேன்" என்பது. கள் யதார்த்தமாக நிறைவேறவே களைத் தவிடுபொடியாக்க வேண்( டம் என்பதைப் பாக்கிர் அறியா மாணிக்கக் கல் வியாபாரத்தில் ே வியாபாரம் செய்யும் மக்கள் செல் இவர்களின் உதவியால் வேர்வன தொழில் மயமான பேட்டையாக் மாக்காரின் அபிலாசை. அவர், நிறைவேறும் என்று மார்தட்டி நீ ஊமைக் கனவுதான் என்பது என மாக்காருடன் தொடர்பில்லை. 6 ளர்களுடன் இதைக் கூறி நிற்பதில்
பணக்காரர்கள், தொகுதிப் பிரயோசனப்படுத்தவே முன்னின் பாச்கிர் அறியக் காலம் கடந்த,ெ நிதியோ மக்களின் நலனை நோச் தொடர்ந்தார். இக்காலம், பிரதி செய்தவர்கள் **க ர க் டர் அவ ASSINATION - G 56 rural Luis னர். அரசியலில் இது ஒர் யதார்
பாக்கிர் மாக்காரின் உயர்வை துள்ள மதிப்பையும் பார்க்கச் சகி ஐக்கிய தேசியக் கட்சியிலுள்ள ந பட்டு நின்றனர் எனலாம். வே. நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற வீனம் காரணமாக இங்கிலாந்து

ண்மையின் பிரதிபிம்பமாகவே , அதனுள்ளே பொதிந்துள்ள வ. அவர், இறு தி யாக ப் |ன், விட்ட அறிக்கைகளும், நாக்க வேண் டிய வை கள். பத்திரிகைகளில் அடிபட்ட ணக்காரர் சிலர் உயர்ந்து பியை நாடி இளைஞர்களின் 3 நீக்கப் பல திட்டங்கள் ஆனால், இவ்விதத்திட்டங் யில்லை. இவரது திட்டங் டும் என்பது பணக்காரர் திட் ர். வேர்வலைச் சுற்றாடல் பர் போன இடம். இந்த வத்தில் உயர்ந்து நின்றனர். லைத் தொகு தி யை க் கைத் க வேண்டும் என்பது பாக்கிர் மிக மனவுறுதியுடன் இது ன்றார். இது, நிறைவேறாத க்குத் தெரியும். நான் பாக்கிர் ான்றாலும், அவரது ஆதரவா ஸ் சற்று அவசரப்படுவேன்.
பிரதிநிதியைத் தங்களுக்குப் றனர் எனும் வ ஞ் ச க த் தை தனலாம். தொகுதி ப் பிரதி கியே தனது சேவை யை த் நிதியைப் பலப்படுத்தச் செலவு 66736 Fair" - CHARACTER ம் செய்யத் தொடங்கிவிட்ட த்தமே!
பயும் அவர்மேல் மக்கள் வைத் யாதோர் அநேகர். இதனால், ம் சமூகத்தவர்களும் முரண் "வலை நகரசபைத் தேர்தல் து. பாக்கிர் மாக்கார் சுக
சென்றுவிட்டார். பிரசாரக்
45

Page 92
கூட்டத்திற்கு இரண்டு முஸ்லி வருவதாக எங்கும் அறிவித்த தாகவே ஒப்புக்கொண்டும் இ ஒருவர் கச்சிமலையுடன் நின் வீட்டுடன் நின்றுவிட்டார். வில்லை. த9ணி மனிதனைத் செய்தது.
**பெரிய மரத்தையும் சிே வோம்' என்ற கர்ஜனைன தேர்தல் முடிந்த பின்பு, பெ ஜனாப் எம்.ஐ. உதுமா லெ6 'சின்ன மரத்தைக் கொஞ்ச வரும் ஒரு படித்த மகன் ஏ தால் செய்ய முடியாது?’ எ னால், எழுந்த கவிதை ஒன்ை அனுப்பினேன். அக்கவிதை இ
சின்ன மரத்தை சிர் தூக் என்னதான் அது பெரிய
உன்னதமாம் உயர்வுக் கு அன்னமிட்ட கைதனையே
சின்ன மரத்தைச் சீர்தூக்
குட்டியிலே ஆடு வழுவ மு இட்ட வுணவளவு கொழுெ வட்டி முதலாக வார்த்துவி இட்டமுடன் வளர்த் தத!ை சின்ன மரத்தைச் சீர் தூ
வெட்டிவிட்டுக் குறைபார்க்க நட்டமதனால் நமக்குரித்து சட்டமெதுவும் சாட்டாது ெ கிட்டுச் செலுத்துதலே எம் சின்ன மரத்தைச் சீர்தூக்
சட்டம் படித்துச் சார்ந்து சு எட்டியுயர்வு பெற்றும் இன வெட்டி விழல்கள் வெறு
46

பண்புயர் மனிதர்
ம் மந்திரி சபை அங்கத்தவர்கள் எர், ஏற்கனவே, இவர்கள் வருவ ருந்தனர். என்ன கார ண மோ றுவிட்டார். இன்னொருவர் வாடி இ தி ல், கட்சி வேலை செய்ய
தள்ளிவிடும் உத்தியே வேலை
ண்ண் மரத்தையும் வெட்டி வீழ்த்து யக் கோசங்களாக எழுப்பினர். ாத்துவில் மு ன் னா ள் முதல்வர் பவை என்னைச் சந்தித் தார். ம் உயர்த்த வேண்டும். வளர்ந்து ன் அந்த உதவியை உன் எழுத் ன்று என்னை நச்சரித்தார். அத றைத் 'தினகரன்' பத்திரிகைக்கு Nங்கே ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது.
கி உயர்த்திடுங்கள் இடைஞ்சல்கள் செய்தாலும்
யர் பசளையிட்டிடலாம் அகற்றிவிட லாகாது கி உயர்த்திடுங்கள்
க்கல் என்பதுதான் காழுத்து மொதமொதமாய் டும் நாமுணர்ந்து ன ஏற்றிவிட வந்திடுவீர் க்கி உயர்த்திடுங்கள்
வீணவர்கள் எழுதலுண்மை உணர்ந்திடுங்கள் பருமை வழிக் கடமை முன்வருவீர் கி உயர்த்திடுங்கள்
லைப் பட்டமுடன்
ானமது சின்னதுதான்
பேச்சு என்பதில்லை

Page 93
urrë6.rf udrrësirri
கட்டிப் பிடித்ததனைக் கனமா சின்ன மரத்தைச் சீர்தூக்கி உ
கர்வம் தலைக்கணத்தில் கண்ட தர்மமற்ற சுற்றத்தார் கண்டும4 பருவத்தின் நல்லுயர்வுப் பயனு ஒருமை யென நிலைத்துவிட 6 சின்ன மரத்தைச் சீர்தூக்கி உ
- நவம்
இக்$விதைக்குக் காரணகர்த்த வில் முதல்வர் எம். ஐ. உதுமா பர். அவரை நாங்கள் "குரு' எஸ். எஸ். ஸி. செலபஸ்ஸில்- பா. பாடங்கள் இருந்தன. இதில், கட் யும் சேர்த்து ஆறு பாடங்கள் சி ஸி சித்தியடையலாம். நாங்கள் சைக்கு எடுத்தோம். இந்த உதும் எஸ். எஸ். ஸி சித்தியடைந்த பில் ளில் இரண்டு, மூன்று நான்கென துக் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தெட்டு சித்தியடைத்த 'குரு"தான் அவ தபால் கந்தோரில்தான் அதிகமா 'றிஸல்ட்"டை எடுத்துச் சேட்( சும்மா போவார். நாங்கள்தான் தெடுத்துப் பார்ப்போம்.
ஜனாப் எம். ஐ. உதுமாலெவ் யுள்ளவர். எனது சுக துக்கங்கள் வர். அவர் என்னை இந்த அரசி சந்தித்தார். 'நீ பாக்கிர் மாக்க களை எதிர்ப்பதில் இலாபம் இரு எதிர்ப்பதில் நான் தலையிடவில்ை விட்டால் எதிர்க்காதே’ என்றார்
'தான் அவர்களுடன் எதிர்ப் என்றேன். அவர், 'இம்தியாஸ் அரசியலில் பக்குவப் பட்டுவிடுவா எழுப்பிவிட உதவி செய்யலாமே" விடுத்தார். அவ்வேண்டுகோளின்

க்கி வளர்த்திடுங்கள்
யர்த்திடுங்கள்
ார்வை யற்ற சில ம்ை கொதிக்கும் 1டைய சின்ன மரம் rம்முதவி என்றுமுண்டு யர்த்திடுங்கள் பர் 29, 1984. 'தினகரன்' ாவான முன்னாள் பொத்து லெவ்வை எனது ஆப்த நண் என்றே கூறிக் கொள்வோம். டவிதானத்தில் ஐம்பத்திரண்டு ட்டாயம் கணக்கும், மொழி த்தியடைந்தால் எஸ். எஸ். எட்டுப் பாடங்களைப் பரீட் ா லெவ்வை இருக்கின்றாரே ன், ஐம்பத்திரண்டு பாடங்க ஒவ்வொரு முறையும் எடுத் ப் பாடங்களை எடுத் து ச் ர். 'றிஸல்ட்' வரும் காலம் னோர் நிற்பார்கள். இவரோ, இக்குள்ளே வைத்துக்கொண்டு சந்தேகத்தில் தட்டிப் பறித்
வை என்னில் மிக அக்கறை ரில் கணிசமான பங்கெடுப்ப யல் அலை வீசும் காலத்தில் ாருடன் எதிர்ப்பாம்! அவர் க்கின்றதா? அப்படியிருந்தால் ல. ஆனால், இலாபமில்லா
பில்லை; உடன்பாடு மில்லை' இளைஞர்; படித்தவர்; அவர், ர். அந்தச் சின்ன மரத்தை என்று ஒரு வேண்டுகோள் பயன்பாடுதான் இக்கவிதை.
47

Page 94
சின்னமரம் அல்ஹாஜ் இ எனக்கறிமுகம் செய்தவர் உது அப்துல் லத்தீபு என்பவர். தேனீர் அருந்திக்கொண்டிருக் வந்தார். எளிமையும் இனிை அங்கு கண்டேன். மிகக்குதுர நாளது. இவருடன் கதைக் அப்துல் லத்தீபுதான். இவர் கலைப்பட்டதாரி, (BA) ச 5JD figuri. (ATTORNEY)
அல்ஹாஜ் இம்தியாஸ் ப தேடிச் செல்ல வேண்டிய ஒ எனக்காக அல்ல; அவர் கட் விஷயமாகத்தான். அவர், எ பிடித்துக் கொண்டார். நாள் விடவில்லை.
'நக்குண்டார் நாவிழந்த கிழக்கு மாகாணத்தவர்கள் ப இந்த ஞாபகத்தில் அஞ்சிக் ெ வில்லை **வித்தியாசமாக என சாப்பிடுங்கள்' என்று பிடித் பிட்டுவிட்டேன். அந்தச் சொ யையும் அளக்கக் கூடியதாகய ஸ்"க்கு ஏற்ற மனைவி மட்( இருக்கிறார். அவர்கள், கை எனது காதில் விழுந்தது; இ சிந்தை அதில் தெறித்து நின் லவா குறிஞ்சி நிலக் குணப் கூட்டி நிற்கும் உயர் குணம்
பாக்கிர் மாக்கார்மீது, அ ரையே அணுகி நின்ற கூட் பாக்கிர் மாக்கார் இளைஞர் பதிலும் உண்மையுண்டு. எச் லீக் இளைஞர் சம்மேளனம் இணைத்துப் பார்ப்பதில்லை எனக்கெல்லாம் அழைப்பே வ
48.

பண்புயர் மனிதர்
ம்தியாஸ் பாக்கிர் அவர் களை மாலெவ்வையல்ல. எம். எம்.எம். ட்டக்கல்லூரியின் 'கென்ரீனில்’ தம் வேளை, இம்தியாஸ் அங்கு மயும் நிறைந்த இன்முகத்தை நலமாக அவருடன் கதைத்திருந்த கக் காரணமாயிருந்தவர் அன்பர்
கல்முனையைச் சேர்ந்த வர்; ட்டப்பட்டதாரி, ( LLB) நியாய
ாக்கிர் மாக்கார் அவர்களை நான் ந காலகட்டமிருந்தது. அதுவும், சி சார்ந்த ஒரு வ ரின் வேலை ன்னைச் சந்தித்ததும் சாப்பிடப் * எவ்வளவோ மறுத்தும் அவர்
ார்' என்பதை இந்தியர்கள், கெ வன்மையாகப் பேணுவார்கள். காண்டே மறுத்தேன். அவர் விட *ண்ண வேண்டாம் கொஞ்சமாவது துக் கொண்டார். நானும் சாப் ற்ப வேளையில் அவரது மனைவி பிருந்தது. உண்மையில் இம்தியா டுமல்ல, அவர் துணைவியாகவும் தத்துக்கொண்ட குடும்ப விஷயம் ம்தியாஸின் மனைவியின் இரக்க றது. மலை நாட்டுப் பெண்ணல் தான் கூட ல், குடும்பத்தையே அவரில் நிறைந்திருக்கின்றது.
திக அழுக்காறு கொண்டு அவ - ம் எதிர்த்ததற்குக் கார ண ம்: களை இணைத்துயர்ந்ததே என் ந்தர்ப்பத்திலும் அவர், முஸ்லிம் என்றால், அரசியல் கட்சியுடன்
அ ப் படி அவரிருந்திருந்தால், ந்திருக்காது. பாக்கிர் மாக்கார்

Page 95
பாக்கிர் மாக்கார்
முஸ்லிம் இளைஞர்களை இணைத் தலைமையை அசைத்துவிட்டதென6 தாங்களே முஸ்லிம் தலைவர்கள் முஸ்லிம்களைக் கூறு போடச் சிலர் விழுந்துள்ளதை நாம் காண்கிறோ
இங்கே, பாக்கிர் மாக்கார் இ உணர்வுடன் கூட்டுச் சேர்த்தமைை விதத்தில் தன்னை இனங்காட்டி நிற சஞ்சலமுற்றோர் அழுக்காறடைந்: ஆனால், இந்த அழகியதும், ஸ்தி கூடியதுமான திட்டத்தை அமுல் செயற்குழுவினர் தகுதியுடையவர்க வில்லை என்பதை ஒத்துக்கொண்( ளில் அதிகமானோர் தங்களைச் முன்னின்றனர். அவரோடு இணை வர்கள் சிலர் இன்று மாறுபட்டு மூளைக்கும் வாய்க்கும் தொடர்பி கின்றோம்.
அம்பாரை மாவட்ட முஸ்லிம் செயற்படுத்தியவர் ஜனாப் எம். னும் இளைஞர். அப்பிராந்தியத்தி யச் சமூக சேவை செய்திருக்கின்ற னக் கூட்டங்களில் பல முறை மு: ணியை அரசியல் கட்சியாக்கும்படி தார். ஆனால், அது சட்டதிட்டத தேசிய ரீதியில் முஸ்லிம்கள் அரசிய யக் கட்சியின் இணைப்புதான் சிற லும் புறக்கணிக்கப்பட்டு விட்டது.
உண்மையில் பாக்கிர் மாக்கார் னணி இயக்கத்தை நாடளாவிய வி: அதன் செயற்பாடு உயர்ந்து நிற்க றிருந்தால் நிச்சயம் முஸ்லிம் காங் குறைந்தது களுத்துறை மாவட்ட கிரஸ் பறந்திருக்கும். இப்போதும் பாக்கிர் மாக்காரின் திட்டத்தைச் ெ படுத்துவோரும் செயற்றிறன் மிக்ே
lLLC.

தமை ஏனைய அரசியல் ாம். அதனால், தங்களைத் எனப் பிரகடனப் படுத் தி எழுந்து உயர முடியாமல் மல்லவா? ளைஞர்களை இஸ்லாத்தின் யயும் அ வ ர் நாடளாவிய பதையும், அதனால், மனச் ததையும் கோ ண் கி றோம். ரமானதும், செ யற் படக் நடத்த அவர் அணைத்திருந்த ளாயிருந்தும், செயற் பட Blurts வேண்டும். அவர்க சு யமா க நிலைப்படுத்தவே ந்து ஒன்றித்துச் செயற்பட்ட உயர்ந்து நின்று ஏதேதோ ல்லாமல் நிற்பதையும் அறி
லீக் வாலிப முன்னணியைச் ஐ. உதுமா லெவ்வை என் ல் இவ்வியக்கத்தால் நிறை ார். வருடாந்தச் சம்மேள ஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்ன பிரேரணை கொண்டு வந் த்திற்கு எ தி ரா ன தாலும், ல் நிலைப்பாடுகொள்ள தேசி ந்தது என்னும் முடிவினா
முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன் நத்தில் பரப்பினார். ஆனால், வில்லை. அது உயர்ந்து நின் கிரஸ் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும். த்திலிருந்தே முஸ்லிம் காங்
காலம் கடந்துவிடவில்லை. Fயற்படுத்தச் சிறந்த ஒழுங்கு காரும் ஒன்று கூடுதல் அவ
49

Page 96
கிழச்கிலும் வடக்கிலும் அங்கு வாழ்ந்த முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்கள் அகதிகளானதா வும் துன்பமும் ஆத்திரமும் பட்ட வேதனையை உடல் உடுத்திருந்த உடைகளையு களையும் கூட, அவர்சளுக்க! இக்காலம்தான், முஸ்லிம் உதயமானது ஒரு தேசியத் தனது மொழி. தனது இன போது, அத் தேசியத்தின் ஏன எழுப்பும். இது அரசியல் இதே நிலைமையை சிங்கள களும் ஏற்படுத்தினர். முஸ் பது வரலாற்றுண்மை. இவ் தேச அரசியல் சக்திகள் ! போது. ஒரு வல்லரசின் - ஆ கீழ்த்தான் முஸ்லிம் காங்கிர வரலாற்றுப் போக்கின் படி : கோஷத்தை என்றோ எழுட் லாறு படித்துணர்த்தும் பா மனிதர் ஸ்டாளின் கூட, இட்
றார்.
இந்திய இலங்கை ஒப் சபை அமைப்பு முக்கிய வ முறைப்படுத்த வடகிழக்குத் சபைத் தேர்தல் நடைபெ சுதந்திரக் கட்சி போட்டியி. கட்சியின் வீழ்ச்சிக்கு இது வின்மையால் முஸ்லிம் காங் பல கட்சிகளிலும் தொங்கி மாகாண முஸ்லிம்கள் அ உதவிபோல், தங்களது வா
குத் தாரை வார்த்தனர். காங்கிரஸின் நிலைமை ஸ்தி
50

பண்புயர் மனிதர்
நடந்த அரசியல் குழப்பங்களினால்
அகதிகளானார்கள். வடகிழக்கு ல் ஏனைய பகுதி முஸ்லிம்கள் மிக அடைந்தனர். உடலுறுப்புக் கேற் தாங்காததுபோல் இன்னலுற்றனர். ம் சட்டைப் பையிலிருந்த சில்லறை "க அர்ப்பணிக்க முன் வந்தனர். காங்கிரஸின் அரசியல் திறப்பாடு திலுள்ள பலவித இனங்களில் ஒன்று, ம் எனும் கோஷத்தை எழுப்பும் னய இனங்களும் இதே கோஷத்தை வரலாற்றுண்மை. இலங்கையிலும் வர்கள் ஏற்படுத்திய போது, தமிழர் லிம்களும் அதை முன்வைப்பர் என் வரலாற்றுக் கணிப்பைச் சில சர்வ பயன்படுத்தின. கூர்ந்து நோக்கும் பூசியாவின் வல்லரசின் ஆளுகையின் "ஸ் உதயமாயிருக்க வேண்டும் இவ் மலை நாட்டுத் தமிழர் சளும் இதே பத்தான் செய்வார்கள். இது வர டமாகும். ருஷ்யாவின் இரும் பு போக்கை விவரித்து எழுதியிருக்கின்
பந்தச் செயற்பாட்டில் மா கா ண லுப்பெற்ற ஒன்று. அதை நடை தவிர்ந்த இடங்களில் மா கா ண p ஆயத்தமானபோது, பூரிலங்கா - முன்வரவில்லை. பலமான ஒரு ஓர் அத்தாட்சி. இக்கட்சியின் வர கிரஸின் வெற்றி உண்மையானது. நின்ற முஸ்லிம்கள் வட கிழக்கு திகளானதும், அவர்களுக்களிக்கும் க்குரிமையை முஸ்லிம் காங்கிரஸ~க் இக்காலம், வடகிழக்கில் மு ஸ் லி ம் தப்பட்டு நிற்கவில்லை.

Page 97
பாக்கிர் மாக்கார்
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி பே கிழக்கு முஸ்லிம்கள் அகதிகளான தா
அமைப்புப் பெறாத முஸ்லிம் லீக் ( யிடாததினாலும் முஸ்லிம் காங்கிர இடம் பெற்று நின்றது. )
இவ்வெற்றியை நோக்கிய வடகி பகுதி முஸ்லிம்களின் அரசியல் நி வடகிழக்கில் தமிழ்க்குழு வொன்று நோக்கியும் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் | அதன் பெறுபேற்றால், வடக்கிலும் கிரஸுக்கு முஸ்லிம் மக்களின் ஆதர
உண்மையில், கால, இட, வர் முஸ்லிம் காங்கிரஸை இந்த இடத்தி யொழிய அதன் கொள்கைகளுக்கோ மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கவில்லை காங்கிரஸின் வரவின் பயன், பயன லாம் கணக்கு வழக்கில் எடுபடுகின்
முஸ்லிம் காங்கிரஸ் போன்ற து முஸ்லிம்களைப் பொறுத்தளவில் தே கையின் பல் திறப்பட்ட தேசியக் கட ரின் கூட்டவசியம். நிச்சயம் அல்வா னுடைய அறிவுத் திறமை (ஆதிக்கம் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரபுடைய முஸ் சியம். இன்றைய அதன் ஸ்தித . என்பது பற்றியெல்லாம் பாக்கிர் கும் போது, பெறக்கூடியதாகயிருந்த அரசியல் முதிர்ச்சியை வியந்தேன்.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் இன்னல்களை அகற்றுவதில் மனவும் சபாநாயகராக விருக்கும்போது ஒரு நிறைவேற்றிவிட்டு தமது தேசம் 6 னேஷிய ஹாஜிகளை ஏற்றி வந்த நாயகாவிற் கருகில் விழுந்து சுக்கு உடனடி வெளியானபோது, அதிக ருந்து எழுந்த மாதிரியே அவ்விடத்

பாட்டியிடாததாலும், வட லும், அரசியல் கட்சியாக வாலிப முன்னணி போட்டி ஸ் மாகாண சபை க ளி ல்
ழக்கு முஸ்லிம்கள் ஏனைய லைப்பாட்டை நோக்கியும் , ப ல ப் ப ட் டு வ ரு வ தை பற்றிச் சிந்திக்கலாயினர். கிழக்கிலும் முஸ்லிம் காங் ரவு கிடைத்தது. "த்தமானங்களின் அசைவே திற்குக் கொண்டு வந்ததே ', எதிர் கால நோக்கிற்கோ என்பதுண்மை. முஸ் லிம் ரற்ற நிலை இப்போதெல்
றன,
ஓர் அமை ப் பு இலங்கை தவைதான். அதில், இலங் ட்சிகளில் அங்கம் வகிப்போ றாஜ் எம். ஐ. எம். முஹிதீ த் திறமையல்ல) அவசியம். லிம் அரசியல் ஞானம் அவ நிலை சந்தர்ப்பவசமானது மாக்காருடன் கதைத்திருக் து. அதனால், அவரது
டா) எச்சந்தர்ப்பத்திலும் மனித றுதி கொண்டவர். அவர், நாள், ஹஜ் கடமைகளை நாக்கிச் செல்லும் இந்தோ வி மா ன மொன் று கட்டு நூறாகியது. இச்செய்தி Tலையிலேயே படுக்கையிலி நதை நோக்கிச் சென்றார்
5

Page 98
பாக்கிர். ஹாஜிகள் மரண டன் வீசி எறியப்பட்டிருந்த அதிர்ச்சியும் பயமும் கலந்து பாக்கிர் மாக்கார் வந்தார் படுத்தினார். ஜனாஸாக்க: கரியத்தில் ஈடுபட்டார்.
வுக்கு அனுப்பி வைக்கும் ே படுக்கை உடையுடன் கான முழுதும் இந்நற்காரியத்தை அத்தனை வேலையையும் மிக உதவியது என்று விய
இந்தோனேஷிய அரசா விடுத்தது. அவர், அங்கு அளித்து அவ்வரசு கெளரவி னேஷிய ஹாஜிகள் விஷயத் துரைத்தனர். நன்றி பார பாக்கிர் மாக்காரும் இஸ்ல. மடைந்தார்.
கிழக்கு மாகாணத்தில்
திகதி சூறாவளி சுழன்றடித் களையே கலக்கி விட்டது.
அல்லலுற்றனர். இயற்கை யாகச் சேர்த்துவைத்த ெ மனதையும் அச்சுழற்சி மிக வளியுடன் சுழன்றதால் பி. 'பிறை' இதழில் இது ட்
பொல்லாரை யெல்லாம் பெ நல்லாரையும் சேர்த்து நாச கல்லும் உருகும் கவலை மீ எல்லோர்க்கு மாக்கி ஏன் ச வெல்லும் மனப்போக்கில் வ அல்லும் பகலும் அறிந்துண காற்றே உனக்குச்
சிற்ற மெழக் காரண மேன்
52

பண்புயர் மனிதர்
மாகி எங்கும் இரத்தக் கறைகளு னர். அங்கு நின்றவர்கள் திகிலுடன்
செய்வதறியாது மரங்களாகினர். சபாநாயகர் பதவியைப் பயன் 9ளத் தேடி ஒன்று படுத்தும் கைங் ஜனாஸாக்களை இந்தோனேஷியா வலைகள் முடியுமட்டும், இரவு ப் பல உணவே உண்ணாது அந்நாள் ச் செய்து முடித்தே வீடு சென்றார். அழகுடன் செய்ய அவரது பதவியே ந்து கூறினார்.
"ங்கம் அவருக்கு அரச அ ழை ப் பு சென்றார். செங்கம்பள வரவேற்பு த்தது. பாக்கிர் மாக்கார் இந்தோ தில் காட்டிய அக்கறையை விதந் ாட்டி உச்சி சிலிர்க்க மெச்சினர். ாமிய உணர்வு பெற்றுப்புளகாங்கித
1978 ஆம் வருடம் நவம்பர் 23 ஆந் தது. அதன் சுழற்சி அப்பகுதி மக் அனுபவச் சுழற்சியால் அவர்கள் அழிவால் இயற்கையோடு செயற்கை சல்வமெல்லாம் சுழன்றழிந்தது. என் க் கலக்கியது. என் சிந்தனை சூறா றந்த கவிதைதானிது. 1979 ஜனவரி а втдтиоптботды.
ாறுக்க முடியாத தற்கோ ) விளைத்தனையோ? கக் கொடிய நிலை ழன்று நீ அடித்தாய்? லக்கியவை செய்தவர்கள் ர்ந்து திருந்து தற்கா?

Page 99
Linăori Lorrăsfrri.
மதீனாவை நோக்கி மாநபியை அழி சதிகாரக் கூட்டம் சார்ந்து வரும் வே பொறியியலின் முன்னவராம் புகழ் நெறி சிறந்த சிந்தனையால் நேர் அநியாயம் செய்யவந்த அறபிக் குை அழித் தொழித்துத் துரத்திவிட்ட அ காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரண மேன்?
அறபுக் கடலிருந் தும் அடுத்துச் செய புறப்பட் டெழுந்த சுழற்காற்று அக்க இறைவனது ஆணையினால் எழுந்த ஏன் கிழக்கிலங்கையினை ஈவிரக்க பு நிறையிறைவன் கட்டளைக்கு நேர்மா முறைகேட்டை ஒழிப்பதற்கா மூர்க்கமு காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரணமேன்?
குடல்வாய்ச் சனங்கள் குமுறுகின்ற உடல் சோர்ந்து வாழும் உண்மைநிை கடல்போல் சேர்த்து வைத்துக் கால்ே உடல் கொழுத்தோர் நிலை அடக்க ! அடம்பிடித்து ஆசைகளை அவிழ்த்து தடம் புரண்ட செய்கை தகாதெனவே காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரணமேன்?
நெல்லுக்கும் விளைச்சலுக்கும் நிரை இல்லாமை போக்கவென எத்தனை அல்லாஹ்வின் கூற் றெதிர்த்து அநி எல்லோரும் பணம் சேர்க்கும் இழிவு கல்லைப் புரட்டும் கடும்வேகம் கொ எல்லை வகுத்து இரவில் அழித்தா காற்றே உனக்குச்
சிற்ற மெழக் காரணமேன்? வி
எல்லாம் படித்த ஏற்றமிகு ஆலிம்க நல்லாய் நிறைந்த நாடலவா கிழக்கி அல்லாஹ்வைவிட்டு அவன் படைப்ை

பதற்குச்
ளையிலே லல்மான் பாரிஸ்வர் கழ்தான் தோண்டிவிட்டார்
ஷியரை
காற்றா நீ கூறு
கடலிருந்தும் ாற்று
அக்காற்றா நீ ற்றழித்தாய் ற்றம் செய்தவர்கள் டன் நீ எழுந்தாய்
ஏழ்மையிலே
ல நோக்காமல் மேல் கால்நீட்டி உடனெழுந்து சுழன்றனையோ விட்டு நெறிதவறி வ சாற்றுதற்கா
நிரையாய்ப் பணம் கொடுத்து யோ பொய்கூறி யாய வட்டிக்காய் தனைப் பொறுக்காமல் ண்டெழுந்து
ள்
லங்கை பூச் சிரமேற்றி
53

Page 100
எல்லோரும் ஏற்று நிற்கும் 6 இல்லாமலாக்கும் இடர்கள் ந பொல்லாத கோபம் பொறுக்க காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரணமேன்?
ஸக்காத்தின் தத்துவத்தைத் ஸக்காத் ஸதக்கா தருமம் அ எக்காலும் இறை ஆணை எடு பக்கத்தே குவிந்த பணமூட்ை உக்கிரமாய் நீ உதித்து உருட்ட அக்கிரமம் செய்தவரை அழிக்க காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரணமேன்?
சீதனத்தின் கொடுமையினால் ஆதனந்தான் வேண்டுமென வேதனைக்குள்ளாக்கவே நீ எ பேதலித்துப் பிறர்கொடுமைப் ஆதரிக்காமல் அவலமென நீ பாதகர்கள் உடன் திருத்த 6ே காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரணமேன்?
மக்களுக்கு வாக்குறுதி அளித் மக்களுக்கு மானியங்கள் அளி இக்கொடுமை புரிந்தழிக்க எழு மக்கள் அறியாமையினை மன துக்கமுடை இச்செயலைத் துடி தக்க செயல் செய்துலகில் தரு காற்றே உனக்குச் சிற்ற மெழக் காரணமேன்?
இக்கவிதை வெளியான சூறாவளியிலும் சுரண்டுவோ களஞ்சியத்திலிருந்து நெல் மூ யிலிருந்து சுழன்று சென்ற சொந்தமாக்கினர். பிற ஊ களைக்கூடப் பகிர்ந்தளிப்பத
54

பண்புயர் மனிதர்
கத்துவத்தின் பெருமையினை க்கையிலே ாமல் எழுந்தனையோ
தவறாக உணர்ந்தவர்கள் ரிக்காதவர்கள் த்து நடக்காதவர்கள் - யழிப்பதற்கோ டிப் புரட்டி யிங்கே
எழுந்தாயோ
சிக்கித் தவித்தவர்கள் அடம்பிடிக்கும் வாலிபர்கள் பிரட்டி யடித்தாயோ பிணிபிடித்தோரையுமா
அடித்தாய் வண்டுமென வீசினையோ
துவிட்டு மாறுசெய்தோர் த்து நஷ்டமாவதற்கா ந்துலகில் நீ அடித்தாய் முணர்ந்து திருந்துதற்கா துடிக்க நீ புரிந்தாய் மமதை நாட்டிடவா
பின்பு ஏற்பட்ட ஒரு தாக் கம். ரே பொருள் சேர்த்தனர். நெல் ட்டைகளைக் களவாடினர்; கூரை தகரங்களை ஒன்று திரட் டி ச் ர்களிலிருந்து வந்த ந ன் கொ டை ாகக் கூறிப் பதுக்கினர். இவற்றை

Page 101
பாக்கிர் மாக்கார்
யெல்லாம் யதார்த்தமாகப் பார்க் சோதனைகள்? இன்னும் தான் என் ஆனால், மக்கள் நலனில் எண்ண பத்திலும் மக்களுக்குதவ முன் ெ மாக்காரின் சூறாவளிப் பிரதேசப் கின்றது. அக்காலம் துன்புற்ற ம. மாக்கார் விசேட விமானமூலம் கி. சென்றார். கிழக்கெல்லாம் சென்று வணைத்துத் தெம்பூட்டினார். ! திக்விஜயத்தைச் சிலாகிக்கின்றனர் .
மட்டக்களப்பு வடக்கில் ஏறா ஒரு கிராமத்தையே அமைக்க ஈரா நாடிப் பெற்றுக்கொடுத்தார். 2 கிராமம்'' என அது மிளிர்ந்து நில் மாக்கார் புரம் என்றே வைத்தி ரில்லையேல் அக்கிராமமில்லையல்
கந்தளாய்க் குளமுடைந்து முன் நிலையடைந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சென்று தனது பணியைச் செய்தா எப்பொழுதும் அவர் முஸ்லிம்களை களையும், அவற்றைப் போக்க என் சிந்திப்பவராகவே இருக்கின்றார். இம்சை செய்பவரல்ல. தனிமனித வும் சொந்த விஷயங்களையல்ல.
வற்றை மட்டுமே எடுத்து விமர்சனம் அவர் விமர்சனம் செய்யத் தவறு. துவப் போக்கிற்கு எதிரானது எல
கூறியதுண்டு.
அம்பாறை மாவட்டத்தில் பா செய்து கொண்டிருக்கும்போது, அர ஒதுக்கப்பட்ட காணியைத் தடுத்து அறிந்தார். உடனே, அம்பாரைத் கெளரவ பி.தயாரத்ன அவர்க ை டார். அதுமட்டுமல்ல, 'தேர் த ஜனாதிபதியும், நானும் எல்லோரு தேசிய ஒற்றுமைக்கு நாம் செலுத்

க்கும் போது, யாரு க் கு இச் ன் மனம் சுழ லு கி ன் ற து. ம் செலுத்துவோர் எச்சந்தர்ப் சல்வர் என்பதற்கு பாக்கிர் பயணம் எடுத்துக்காட்டி நிற் க்களின் துயர் தீர்க்க பாக்கிர் ழக்குவானை நோக்கிப் பறந்து று செயலிழந்த மக்களை அர இன்றும் அம்மக்கள் அவரது
ப க பக வூரை அ ண் மி ய: இடத்தில் ராக் அரசாங்கத்தின் உதவியை இன்றும் 'சதாம் ஹுசைன் ற்கின்றது. அதற்கு 'பாக்கிர் ருக்கலாம். காரணம்: அவ
வா?
ஸ்லிம் கிராம ங் க ள் அவல பாக்கிர் மாக்கார் அங்கே ர் என்பதை மறக்கமுடியாது. ளயும், அவர்களது இன்னல் ன செய்யலாம் என்பதையும் அவர், எவரையும் தனிமனித விமர்சனம் செய்பவர். அது சமூகப் போக்கிற்கு எதிரான னம் செய்வார். தன்னையும் வதில்லை. இது, முதலாளித் எ நான் வியந்து அவரிடமே
க்கிர் மாக்கார் சுற்றுப்பயணம் ங்கே மஸ்ஜித் கட்டுவதற்காக = வைத்திருக்கும் சங்கதியை 5 தொகுதி உறுப் பினர் ளச் சந்தித்து விவரம் கேட் கல் காலத் தில் நீங்களும், தம் மேடையில் கூறியதென்ன? சதும் பங்கென்ன'' என்றெல்
55

Page 102
லாம் காரசாரமாகக் கேள்வி எதிர்த்து நின்றவர்களே மள் நடவடிக்கை எடுத்தனர். இ போது, 'எதிர்த்து நின்று
பெறமுடியும். அதில், பை துன்பமும் ஏற்பட வழி வரு போது புரிந்துணர்வு ஏற்பட் விரியும். நம் நாட்டைப் டெ சிறந்த வழி" என்கின்றார்.
இச்செய்திகளை அறியும் நலன் விரிவும் பாக்கிர் மாக் நாம் ஆய்ந்துணர முடிகின்ற
56

கேட்டசைத்தார். அதன் பயன், ஜித் கட்டும் காணியைக் கொடுக்க |ச்சம்பவம் பற்றி அவர் கூறும் போராடியும் நமது உரிமைகளைப் iயும் ப யமும் மற்றவர்களுக்குத் ம், சார்ந்து நின்று போ ரா டும் டு, விட்டுக் கொடுக்கும், த ன் மை ாறுத்தளவில் சார்ந்து செல்லுதலே
போது, அரசியல் பரப்பும், சமூக காரிடம் புதைந்துள்ளன என்பதை
து.

Page 103
இரவேயற்ற பகல்!
விருத்தாப்பிய முதிர்ச்சி ய விரைவாய்ப் படித்தை இருத்தி யின்றும் எடுத்தே இன்னும் முதிர்ச்சி மு கருத்தும் கலையும் கரும
கட்டுக்கோப்பாய் இட்டு நிறுத்தி யின்னும் ஆய்வு
நேர்மைக் குணமே நீ
செக்கோஸெலவாக்கியாவின் 'டிஜிலாஸ்’ இப்போதும் வீட்டுக் பட்டுள்ள சங்கதி அரசியலறிவுடை சமாச்சாரம். அரசியல் மேலோட் பற்றிய அறிவு பூஜ்யம். 'டிஜில தின் மாமேதை. ஸ்டாளினுக்குக் பிழைக்கும்போது, டிஜிலாஸ்ஸைக் boof.gift iggart of 'The NEW C என்றொரு நூலெழுதினார். இந் ளிய தத்துவம் சமதர்மம் நோக்கி வர்க்கத்தை ஏற்படுத்திப் பிளவு சித்தாந்தப் பிறழ்வு பற்றிய அறி: தெரிவித்தவர் ஜனாப் எம். எஸ். "டிஜிலாஸின் புத்தகமே யிருந்தது. லாஸை வீட்டுக்காவலில் வைத்தி( பிற்காலத்தில் ஆளுனர் பாக்கிர் நின்றார். அரசியலிலோ ஆன்மீ யிலோ சித்தாந்தம் பிறழாமல் நி

டைந்தால் வ எல்லாம் மறப்பர் தயுரைப்பதால் டிவுற வில்லை b யாவும் ச் செல்லும் செய்தால் lன்று நிலைக்கும்!
ஜனா தி பதி யாக விருந்த காவலில் தடுத்து வைக்கப் டயோர் யாவரும் அறிந்த ட்டக் காரருக்கு இவ்விஷயம் ாஸ்' மார்க்ஸிய சித்தாந்தத் கூட மார்க்ளிய சித்தாந்தம் கேட்டே அறிவாராம். இந்த LASS'' “L16lu a ff j; * h'' நூல் கூறும் கருத்து 'மார்க் ப்ெ போனாலும் ஈற்றில் ஒரு படும்’ என்பதாகும். இச் வை ஏற் கன வே எனக்குத் எம். இக்பால். இவரிடம் இப் புத் த கம்தான், டிஜி ருக்கின்றது. இச்சம்பவத்தைப் மாக்காரும் என்னிடம் கூறி கத்திலோ வாழ்க்கை முறை ற்கும் உந்நத சக்தி இஸ்லாத்
57

Page 104
திற்குத்தான் உண்டு என்ப ை னார். ''அல்குர் ஆன் சகல முறையை இறுக்கமாக்கி உடை நண்பர் எம்.எஸ். எம். இக்பு எம்.எஸ். எம். இக்பால் நாத் தத்து வார்த்தத்தைப் பின்ப விருந்து மார்க்ஸீயத்தை ஆத லாமிய சித்தாந்தமே மனித அசையா முடிவுக்கு வரவேண்ட
''இக்குர்ஆன் உலகத் நல்லுபதேசமே யன்றி
- 1
இந்தக் குர்ஆனின் கருத் னர் பாக்கிர் அவர்கள் என்ப போது அறிய முடிந்தது. கல் கண்டவர்தான்.
அழுத்கம ஸாஹிறாவுக்கு எல். எம். ஷாபி மரைக்கார் யில் இன்று கூட, இந்த அ இல்லை. இஸ்லாமியக் கட்டி கஷ்டப்பட்டுக் கட்டிய கல்வி உருவாக்க பாக்கிர் மாக்கார் டமை கல்வி வரலாற்றில் ஓர்
ஜனாப் எஸ். எல். எம். வ உருவாக்குபவர் (KING MAk] திறனுடையோர் ஆய்ந்தறிவர் அபிவிருத்திப் பணிக்கு பாக்கி யாக விருந்தாரோ அவ்விதம் எழுச்சிக்கு ஷாபி மரைக்கார் - - - - - -
ட தர்கா நகர் ஸாஹிறாவில் மகா யுத்தத்துடன் தொடர்பு ஷாபி மரைக்காருடன் தொட றம் பெற்ற காலத்தில் இச்கு பரம்பல் ஏற்படவில்லை. சீல ஆழ்ந்த காலம். அக்காலத்
58

பண்புயர் மனிதர்
த பாக்கிர் மாக்கார் வலியுறுத்தி விஷயத்திலும் நெகிழா யாப்பு மை பெறுகின்றது என்ற கருத்தை பாலும் வலி யுறுத்தி நின்றார். தீகராகவிருந்து பூரண இஸ்லாமிய ஊறியவர். நானோ, ஆத்திகராக ரித்து நின்றவன். இறுதியில் இஸ் குலத்தை வாழ வைக்கும் என்ற டிய நிலைப்பாடு ஏற்பட்டுவிட்டது.
தார் யாவருக்குமே ஒரு 1 வேறில்லை'' (அல்குர்ஆன் 68:52)
44-42 தை நிலைப்படுத்தி நிற்பவர் ஆளு தை அவருடன் கதைத்திருக்கும் வவிச் சிந்தனையிலும் அவர் கரை
அவ க , 4- . - - - - - - - சிய புகழ் யாவும் ஜனாப் எஸ். அவர்களுக்கே உரியது. இலங்கை மைப்பில் ஒரு கல்வி நி லை யம் டக் கலை நுணுக்கத்துடன் மிகக் நிலையம் இது. இந்நிலையத்தை அவர்களும் இணைந்து செயற்பட் - எடுகோளே! )
ஷாபி மரைக்கார் அரசியல்வாதியை ER) என்பதை நுணுக்க அறிவுத் - ஷாபி ம ரைக் காரின் கல்வி ர் மாக்கார் எவ்விதம் உறுதுணை » பாக்கிர் மாக்காரின் அரசியல்
உறுதுணையாக விருந்தார்.
ன் தோற்றம் இரண்டாவது உலக புடையது. ஸாஹிறாக் கட்டிடம் டர்புடையது. இக்கட்டிடம் தோற் சூழலில் மாணிக்க வி யா பா ரப் என்கோட்டை மிக ஏழ் மை யி ல் த பல்கலைக்கழக வளாகத் தோற்

Page 105
பாக்கிர் மாக்கார்
றத்துடன் கம்பீரமாக நிற்கும் த. வாக்க ஷாபி மரைக்கார் பட்ட உப் அதிபராகவிருந்த திரு. எஸ். விவரிப்பார். அதைக் கேட்டுக் ெ காரை எதிர்க்கும் என் கண்களே
தர்கா நகர் ஸாஹிறாவின் க மரைக்காரின் பங்களிப்பை அவரது கவே மாட்டான் என்பது ஆணித் லாற்றில் ஒதுக்க முடியாத இளம் இணைந்தவர்தான் திரு . எஸ். ஜி திய சுதந்திரப் போராட்டத்தில் - தவராகவிருந்த காமராஜர் அவர் நகர் தான் திரு . எஸ். ஜி. ஸாமுரே ஊராகும். நீண்ட காலம் தர்கா அதிபராகவிருந்து உயர்ந்து போற் அவரிடம் கற்ற அத்தனை மாண. காலத்தே கற்றவர்களும் அவரை ஆனால், அவர் பிரிந்து சென்றகா லாவது பிரியாவிடை வைபவம் ஏ பது சகலருக்கும் துக்கமான செய்தி
பிரியாவிடை வைபவ மொன்று முயற்சி செய் தார்கள். அது. ஸாஹிறா ஆசிரிய குழாம் ஆசிரின கலந்தது. திரு. எஸ். ஜி. ஸாமுடே றைய ஸாஹிறாவின் அதிபர் இது அவர்களைப் பிரியாவிடை அளிக்க
நான் சேவை செய்யும் போ திலிருந்து பல பொறியியலாளர்கள் வேண்டுமென நினைத்து உங்கள் விஷயத்தை ஆதரித்தீர்கள்; ஆனா நான் நினைத்ததும் நடைபெறவில் செய்ததாக நினைக்கவில்லை. இ தால் மீண்டும் அங்கு வருவேன் ; ஆக்கம் நடைபெற்ற பின், பிரியா ஏற்படுத்துங்கள்'' என மிக ஆழப் எல்லோரும் அங்கே மெளனமான

கா நகர் ஸாஹிறாவை உரு கஷ்டங்களை ஸாஹிறாவின் ஜி. ஸமுயேல் என் னி ட ம் காள்கையளவில் ஷாபி மரைக்
கண்ணீர் துளிர்த்தன.
ல்வி வ ர லா ற் றி ல் ஷாபி
எந்த எதிராளியும் எதிர்க் தரமான உண்மை. இவ் வர விஞ்ஞானப் பட்டதாரியாக . ஸாமுயேல் அவர்கள். இந் காந்தி, நேருவுடன் சமகாலத் களின் பிறந்தகமான விருது பல் அ வர் க ளின் பிறந்த நகர் ஸா ஹிறா வின் உப றுமளவு கடமை செய்தவர். பர்களும், அவர் க ற் பி த் த மதித்தே நிற் கின் ற னர். லம் பாடசாலை மட்டத்தி தும் நடைபெறவில்லை என் திதான். றுக்கு அவரை அழைக்க அதிக
கைகூடவில்லை. ஒரு நாள் மய ஒருவரின் கல்யாணத்தில் பலும் சமூகமளித்தார். அன் தான் தருணயென ஸமுயேல் - ஒரு திகதி கேட்டு நின்றார். எது இந்தக் கல்வி நிலையத் ர், வைத்தியர்கள் உருவாக உதவியை நாடினேன். இவ் ல், உதவி கிடைக்கவில்லை. மலை. இதனால், சேவை ன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைத் மீண்டும் உதவுங்கள். இவ்வித விடை வை ப வ மொன்றை ாக அறிவாய்ந்து கூறினார். Tர்கள். ஆனால், அ தி பர்
59

Page 106
மீண்டும் அவரை அண்மி '. வைபவத்திற்கு வருவதற்கு ஒ நின்றார்.
ஜனாப் எஸ். எல். எம். சியல் குரோதம் ஸாஹிறா.வி சாண் ஏறி முழம் சறுக்கி நி: வேர்வலைத் தொகுதியின் பி நகர் ஸாஹிறா. அவருடன் ( அதன் மறுமலர்ச்சியில் அதிக
வேர்வலைத் தொகுதியிலு மாக்காரின் பார்வை ஊடறு: பின் பாக்கிர் மாக்கார் வே முன்னிலும் அதிக அக்கறை
சீனன் கோட்டையின் க உந்நதமானது. "நான் சிங்க அவர்களுக்கே சேவை செய்ய சேர்ந்து கல்விக் கூட விஷயங் என ஊரவர்களையே கல்விக் பிரதிநிதி கேட்டு நின்ற கால பாக்கிர் மாக்கார் சபாநாயக யின் கல்வி வளர்ச்சி பிரகா யத்தில் திருமதி. எஸ். ஏ. நு பல்கலைக்கழகம் வரை மான ஸறாவும் உயர்ந்து நின்ற து மாளிகாஹேன முஸ்லிம் ம கனிஷ்ட வித்தியாலயம், தர் வீதிய பெண்கள் மத்திய கல் டங்களும் பெற்றுக் கலகலப்ப கல்விக்கூடங்களும் விரிவு பெ
முஸ்லிம் கல்விக் கூடங்க வசதி பெற வழி செய்தார் சபையின் பிதாமகனாக இரு குட்பட்ட கல்விக் கூடங்களு யாசக் கொப்பிகள், ஏனைய தளித்தார்.
60

பண்புயர் மனிதர்
ஸ்டர் ஸ மு யேல் பிரியாவிடை த்துக்கொள்ளுங்கள்' என இரந்து
ஷாபி மரைக்காரில் கொண்ட அர ன் கல்வியில் கைவைத்து நின்றது. *ற காலம் பாக்கிர் மா க் கார் ாதிநிதியாக வந்துவிட்டார். தர்கா இணைந்த கல்விக்கூடமல்லவா?
அக்கறை காட்டினார்.
லுள்ன கல்விக்கூடங்களில் பாக்கிர் ந்து நின்றது. 77ஆம் ஆண்டிற்குப் ர்வலைத் தொகுதியின் கல்வியில் காட்டத் தொடங்கினார்.
ல்வி வளர்ச்சி அவர் காலத்தில் ளவரின் வாக்குகளால் வந்தவன்;
உரியவன்; நீங்கள் எல்லோரும் களில் அக் கறை காட்டுங்கள்" கரிசனை காட்டும்படி முன்னிருந்த 0ம் ஒடியொழிந்தது. அல்ஹாஜ் ரான காலம் சீனன் கோ ட்டை சமானது. பெண்கள் வித்தியால பைல் அவர்களின் பங்களிப்பால் ாவிகள் சென்றனர். அல்ஹ"மை 1. மக் கொ ன ஹ ஸ னி ய் யா, ஹா வித்தியாலயம், அல்ஹம்றா கா நகர் ஸாஹிறா, அழுத்கம் லூரி : யாவும் கல்வியுடன் கட்டி ாகின. இவை போலவே சிங்களக் ற்றன.
ள் மூன்றினுக்குத் தொலை பேசி பாக்கிர் மாக்கார். அவர், நகர க்கும்போது, (65-70) நகரசபைக் க்குப் பாடப் புத்தகங்கள், அப்பி உபகரணங்கள் எ ன் பன பகிர்ந்

Page 107
Lாக்கிர் மாக்கார்
வேர்வலைக் கிழக்குப் பகுதி கல்லூரியாவதற்கும் பாக்கிர் மா கோட்டையில், அல் ஹுமைஸ்றா ளுக்கென பிரத்தியேக வித்தியா பெண்களுக்குமென இயங்குவது பகுதியில் மாளிகா ஹேன முஸ் மருதானை அல் பாஸியத்துல் ந களுக்கு மென இயங்க வேண்டும் மிட்டார். இவ்விரு கல்விக் கூட டத்திலேயே எல்லா வசதிகளுமும் மிளிரச் செய்ய வேண்டுமென்பது - நிறைவேற்றவென அவரின் ஆதரவு ராக்கினார். அவரது அபிலாசை வலை மாளிகாஹேன முஸ்லிம் பெண்களை மருதானைக்கு அனு கினார். அவர் கொண்டு வந்த திற்கு எதிராக நின்று விட்டார் றில் குத்திய கதைதான். அதிப தைப் பெற்றோருக்கு விளங்கப்ப திற்கு எதிரணியை ஏற்படுத்திவி
பாடசாலை அபிவிருத்திச் ச தலைமை வகித்த அதிபர் டெ கற்க வேண்டும்'' எ ன் ற பிரே ஜனாப் எம். எஸ். எம். அன்வர் யில் அமைதி நிலவியது. ''இப்பு அவர்கள் கைகளை உயர்த்திக் க எம். எஸ். எம். அன்வர் எழுந்து ! ஏ. ஏ. எம். மர்ஸ க், ஜனாப் ஜனாப் ஏ. எம். முஹம்மத் ஆகி கைகளை யுயர்த்தினர். இந்நிக! றது. பெற்றோரும் மற்றோரும் திட்டத்திற்குள்ளானார்கள். அது நின்றார். ਨਾ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ । கே பெற்றோரும் மற்றோரும் - திட்டத்தை அறியவுமில்லை ; அ. மாகப் பாடசாலை அபிவிருத்தி

பில் அல்ஹுமைஸ்றா மத்திய க்காரே காரணமாகும். சீனன் ஆண்கள் கல்லூரி, பெண்க யம், தனித்தனி ஆண்களுக்கும் பால் வே ர் வ லை மேற்குப் பிம் மஹா வித்தியாலயமும், பரியாவும் ஆண்களுக்கும் பெண் என பாக்கிர் மாக்கார் திட்ட ங்களையும் களுத்துறை மாவட் டைய க ல் விக் கூடங்களாக அவர் அவா. அவரது அவாவை "வாளரான ஒருவரை யே அதிப யை ஆரம்பம் செ ய் ய வேர் மஹா வித்தியாலயத்திலுள்ள ப்பும் நடவடிக்கையில் இறங் 5 அதிபரே அவரது திட்டத் . வளர்த்த கடாவே வயிற் ர், பாக்கிர் மாக்காரின் திட்டத் டுத்தாமல், அவரது திட்டத் ட்டார். த அ க அது ங்கக் கூட்டம் நடைபெற்றது. பண்கள் இக்கல்விக் கூடத்தில் ரணையைக் கொண்டுவந்தார். அதை ஆமோதித்தார். சபை பிரேரணைக்கு எதிர்ப்பிருந்தால் ரட்ட முடியும்'' என ஜனாப் கூறினார். ஆசிரியர்கள் ஜனாப்
ஏ. டபிள்யூ. எம். அஜ்வத். யோர் அதனை எதிர்ப்பதாகக் மச்சி சபையைக் கலக்கி நின் பிழையான வழியில் செல்லும் பரே அதற்குத் தூபம் போட்டு
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரின் நிய முயலவுமில்லை. தற்காலிக ஒய மட்டும் நோக்கி நின்றவர்
61

Page 108
கள் தூரதிருஷ்டியைக் கவனி கோஷமெழுப்பினர். அல் ஹ
தைப் பரந்துபட்டு உணரமுடி முடியவில்லை. அதிபரை அ னார் அல்லது அதிபர் அங்கில்
டார்.
புதிய அதிபராக பட்டத ''மெரிற் எடுத்தவர் ஒருவ னார். பழைய அதிபரின் கெ கள் குழம்பி நின்றனர். புதித எழுப்பினர்; கல்லெறிந்தனர். திணைக்கள அதிகாரியும் தா. இன்றுவரை அக்கல்விக் கூடம்
தவழ்ந்து செல்கின்றது.
பாக்கிர் மாக்கார் அனு. கூறப்பட்ட கோஷங்கள், ச என்பவைகளே! 'சிக்ரட் கூட னாகச் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார். துடன் இணைத்துப் பேசியதா காலம் வேர்வலை நகர சபை மாளிகாஹேனயில் இருந்த அ தல் பிரசாரம் செய்யும்போது பட்ட அதிபரை வானளாவப்
அல் ஹுமைஸ்றாவுக்கு அதிபர மாக்கார் தடுத்துவிட்டார்" னால், நஷ்டமடைந்தவர் கல் அரசியலே செய்யாத அவர் . வளிக்குள் சின்னாபின்னமாகில தால் பின்பு புற நிலையில் அ அகப்பட்டார். அரசியல்வாதி மைக்கு இச் சூழ்ச்சியும் காரல்
மாளிகாஹேன முஸ்லிம் தொகுதியின் பிரதிநிதி, அவர் | கிக் கரிசனையில்லாமல் இருப்ப சிந்திக்கக் காலம் பிந்திவிட்ட வெற்றி பெற்றனரே யொழிய
62

பண்புயர் மனிதர்
க்காது அதிபர் பக்கம் நின்று ஜ் பாக்கிர் மாக்காரின் திட்டத் யாத அதிபருக்கு அ ங் கி ரு க் க ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் மாற்றி நந்து மாற்றம் பெற்றுக் கொண் பேட்,
சரி, கல்வி டிப்ளோமாவில் பர பாக்கிர் மாக்கார் அனுப்பி டுபிடியால் பெற்றோர் மாணவர் ாக வந்தவருக்கெதிராகக் கோஷம்
அதிபரைக் கூட்டி வந்த கல்வித் க்கப்பட்டார். இ த ன் முடி வு, ம் எழுந்து நிற்க முடி யா ம ல்
ப்பிய புதிய அதிபருக்கெதிராகக் இவர் ஒரு நாஸ்திகன்; குடிகாரன்'
-ப் புகைக்காத அவர் குடிகார பகுத்தறிவு வாதத்தை இஸ்லாத் எல் நாஸ்தீகரானார். பின்னொரு பத் தேர்தல் கூட் ட ங் க ளி ல், மதிபர் சீனன்கோட்டையில் தேர் , மாளிகாஹேனயில் கல்லெறி புகழ்ந்தார். ''சீனன்கோட்டை ாக வரவிருந்த அவரை பாக்கிர் என்றெல்லாம் பேசினார். இத லெறிபட்ட அந்த அதிபர்தான். அரசியலில் அகப்பட்டு, அச் சூறா எார். இந்த அகநிலை அமுக்கத் பவர் தாறுமாறாக அவதூறுக்குள் கள் அவரில் அக்கறை காட்டா னம் தான் .
மஹா வித்தியாலயத்தில், அத் பிறந்த ஊரின் முன்னேற்றம் நோக் ஈரா? என்பதை அவ்வூர் மக்கள் து. குட்டையைக் குழப்பியோர் பாக்கிர் மாக்காரின் திட்டம்

Page 109
பாக்கிர் மாக்கார்
வெற்றி பெறவில்லை. வெற்றி பெ மருதானை கல்விக் கூடங்களின் 12
மாளிகாஹேன முஸ்லிம் மஹ அதிபர்கள் பாலத்தின் கீழ் தண்ன சென்றனர். ''பெண்கள் இங்கே : பதை ஆதரித்துக் கையுயர்த்திய ஜ அவர்களும் வந்தார். ஆனால், - அங்கே கல்வி கற்றனர். அடிப்படை நிலையில் நமக்கேன் வீண் வம்பு எ பாக்கிர் மாக்கார் உண்மையில் ந ஹேன மக்கள் விருப்பத்திற்கு மா மக்கள் இந்த இடத்தில் அவரைப்
திருமதி எஸ். ஏ. நுபைல் அவ யாலயத்தின் அதிபராகச் சீனன்கே வித்தியாலயத்தில் இருந்து வந்தா தரிசி திரு. ஈ. எல். விஜயமான, . ஆகியோரின் நச்சரிப்பினால் தான் மல்ல, பயிற்சி அளிக்க விரிவுரைய விரிவுரையாளர்களுடனேயே வந்த அவர் விலாசம் கொடுத்தார். அ வித்தியாலயம் ஒரு குட்டிப் பல்க உயர்ந்து நின்றது. அரைகுறைத் , தர் எனப் பசப்பியோர்கள் இடரி குருடர்களுக்கு முழுக் குருடர்கள் டிருந்த காலம் தான் பாக்கிர் மா. திருமதி எஸ். ஏ. நுபைல் வந்தார் தில்லுமுல்லுகளைத் தீர்க்க வேண் கேற்பட்டது.
ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிற்கும் டுண்டு. இதில், அகத்தைப் புதை தூறு செய்தனர். வஞ்சகி'கள் கொஞ்சிக் குலவினர்.
இங்கே, பணம் புரளக் கூடிய ஒன்று நடைபெற்றது. கலாசாலை கத்தில் நடத்தப்பட்ட இச்சேவை

ற்றிருந்தால், மாளிகாஹேன , பயர்ச்சி வானளாவியிருக்கும்.
T வித்தியாலயத்திற்குப் பல ஊர் ஓ டு வ து போல் வந்து கல்வி கற்கக் கூடாது" என் எாப் ஏ.டபிள்யூ.எம். அஜ்வத் அவர் காலத்திலும் பெண்கள் -த் திட்டத்திற்கு ஆதரவற்ற ன அவர் இருந்திருக்கலாம். ல்லதோ தீயதோ மாளிகா று செய்யவில்லை. ஆனால்,
புரிந்து கொள்ளவில்லை. ர்கள், அழுத்கம குரு வித்தி ரட்டை முஸ்லிம் பெண்கள் ர். கல்வி அமைச்சின் காரிய ல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர் வந்தார். அதுமட்டு ாளர்கள் இல்லாத காலத்தில் தார். - விலாசமற்றோருக்கும் வரது பொற்காலத்தில் குரு லைக்கழக வ ளா கம் போல் தகைமையாளர்கள், பண்டி - நின்றனர். மாலைக் கண் அங்கே வழிகாட்டிக் கொண் க்காரின் அனுசரணையுடன் - அதனால், எத்தனையோ. டிய தலைப்பாரம் அவருக்
அகம், புறம் என இரண் -த்து வைத்து அதிபரை அவ - ஈனச் செயலாளர்களுடன்
- சே வை க் காலப் பயிற்சி லக்கு அப்பாற்பட்ட நிருவா பக்காலப் பயிற்சியில் முதன்
63

Page 110
முதல் வந்த இலாபத்தை ம் வில்லை. இறுதி வாரம் புர் உயர் உணவளித்துத் திருப்தி பணம் மேல் விழி வைத்த விட எத்தனித்தன. அடுத். களுத்துறைக் கல்வித்திணை செயல்களில் ஆணி குத்தினார் எடுத்திருக்கலாம்; அவர் அஜித் சுளையாக நாம் எல்லாவற்க பிடிவாதத்தில் இருந்திருக்கின் வந்தவர்களுக் கெதிராக 'புக விசாரணை நடைபெற்று ' னிப்புக் கோரினர். இதன . ஒபிஸர் களின் பிணக்கில் யென அகரீதியில் அதிபர் ! காரியோ, ''இவர்களெல்லா இங்கேயே இருப்போம்' எ அதன் புலப்பாடு புற நிலை ஏற்படுத்தியது : பதவி - ஏற்படுத்தியது .
இக்காலத்தே, அதிபரை சர் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக பார்த்தும் பாராம லிருந்தா அவரது பரிகாரம் உரிய நே ரத் துஷ்பிரயோகம் செய்த ரின் செயலைத் தடுத்திருக்க தில் இப்பிராந்தியத்தில் அதி நடவடிக்கைக்குள் அநீதியாக
த அமைச்சரின் பாராமுகம் கூட, அவதூறு செய்யும் பா உள்ள தொலை பேசிகளையு விதத்தன்மை ஏற்படுவது இ மாக தமது ஆற்றலைத் தி! உழைப்பாளிகளை அரசியல்வ
டும்.
- அவன் நியாயங் /கும் நாளாகுே
64

பண்புயர் மனிதர்
மற்றுமுழுதாக அதிபர் பெறவிரும்ப யாணி, வட்டில் அப்பம் நிறைந்த பானார். இந்த நடவடிக்கையால், காகக்கூட்டங்கள் அதிபரை அகற்றி து வந்த சேவைக்காலப் பயிற்சியில் க்கள் இணைப்பதிகாரி அதிபரின் . பச்சையாக அவர் விரும்புவதை பெரின் வேலை நடக்க வேண் டு ம்; றையும் சுழற்ற வேண்டும் எனும் எறார். கெடட் ஒபிஸர்களாக ரர் ' கிளம்பியது. அமைச்சிலிருந்தே புகார்' தெரிவித்தவர்களே மன் ரல், இணைப்பதிகாரி , கெடட் அதிபர் அக் க றை காட்டவில்லை பழிவாங்கப்பட்டார். இணைப்பதி ம் சென்று விடுவார்கள். நாங்கள் னச் சூள் உரைத்தே சென்றாள். யில் பாரதூரமான விளைவுகளை கா2 க அ ை2) * இங்கே எடுத்து வந்த, அமைச் க்கார் பாராமுகமாய் இருந்தாரோ, ரோ தெரியவில்லை. நிச்சயமாக ரத்தில் கிடைத்திருந்தால், அதிகா களுத்துறைக் கல்விப் பணிப்பாள லாம். இப்பணிப்பாளரின் காலத் க முஸ்லிம் ஆசிரியர்கள் ஒழுங்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். 1923 ல்
இ த த் தி த த்தால், அவரது ஆதரவாளர்கள் னியில் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ம் பாவித்தனர். அரசியலில் இவ் யல்புதான். ஆனால், காலம் கால பாகம் செய்யும் உ ண் மை யா ன வாதிகள் ஆய்ந்தறிந்து உதவவேண்
கள் தெளிவாக - 3

Page 111
பாக்கிர் மாக்கார்
கவியரசு கண்ணதாஸனின் க ம் இசைவடிவில் எழும்போது உண்மை நெகிழ்கின்றது.- ற்ம பார்
கடும் பன் - xெ த அதிபர் எஸ். ஏ. நுபைல் எனது வகுப்பில் 1964 இல் அவருக்குத் த பாஷையில் உயர் தர வகுப்புப் பரி ஆரம்ப காலமது. அழுத்கம் வீதிய மஹா வித்தியாலயத்தில் அவ்வகுப் யாருமில்லை. அன்றைய அதிபர் ச யுடன் என்னை அழைத்தார். பதில் ரும் எச். எஸ். ஸி. சித்தியடையவில் தமிழ் சித்தியடைந்திருந்தனர். ஏ சித்தி பெற்றனர். எஸ். ஏ. நுபைல் கலைக்கழகத்திற்குத் தெரிவானார்க விதானத்தை ஒரு வருடத்துள் வா டும் திட்டமிட்டுக் கற்பித்தேன். அ சித்தி பெறும் தகைமைக்குள்ளாக்க ஆசிரிய அனுபவத்தில் எத்தனையே வைத்திருக்கின்றேன். தொட்டுக்கா தில் விரிவுரையாளர்களாகவும் அ ல அந்த விளக்கங்கள் இங்கெதற்கு?
திருமதி எஸ். ஏ. நுபைல் அவதி யம் நோக்கி நான் அவருடன் நின் பாதிக்கப்பட்டேன். அது. கவலை யி அதுவே மகிழ்ச்சி தந்தது. இது
என்னையும் அமைச்சர் பாக்கிர் பாலங்களில் எஸ். ஏ. நுபைலும் ஒரு அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரின் பா எஸ். ஏ. நுபைலுக்கு நடந்த அநீதி னேன். அப்போது தான் அவருக்கு தது. உணர்ச்சிவசப்பட்டு கட்டிலில் நான் இப்போது என்ன செய்ய வே 'எதுவும் செய்ய வேண்டாம்; விஷ டால் போதும் என்றேன் (IQ T2
- 2 பேர் .

ந த் து மி க் க க் கவி வரிகள் மயில் மனம் மகிழ்கின்றது;
* - 11 அது இப்ப இ டிக் பேக்
மாணவி.க எச்: எஸ். ஸி. மிழ் க ற் பி த் தே ன். சுய ட்சை க் கு ஆயத்தமாகும் முஸ்லிம் மகளிர் மத்திய புக்குத் த மி ழ், க ற் பி க் க கல்வித் திணைக்கள அனுமதி னழு மாணவிகள்; எல்லோ லை. ஆனால், எல்லோரும் ழு பேர் தமிழில் திறமைச் உட்பட மூன்று பேர் பல் ள். இரண்டு வருடப்பாட ரம் மூன்று நாட்களில் மட் அத்தனை பேரையும் தமிழ் கினேன்: இவ்விதம் எனது பா பேரைச் சித்தியடைய ட்டினால், பல்கலைக்கழகத் யர் க ள் இருக்கின்றார்கள்.
- 5 பேர் படம்
காறுக்குட்பட்ட காலம் சத்தி றேன். அதனால், நானும் இல்லை. சத்தியம் வென்றது: அட்ரம் 21 பயர்-3) , )
8 Rs 12313!) - மாக்காரையும் இணைத்த நவர். ஒரு நாள் அதிகாலை, டுக்கை அறைக்கே சென்று களை அப்பட்டமாகக் கூறி முழு விபரமும் தெரிய வந் விருந் தெழுந்து ''இக்பால்! பண்டும்?'' எனக் கேட்டார். யத்தைப் பு ரிந் து கொண் அபப் • வட் எ டேல் ஓ
65

Page 112
பொத்துவில் முதல்வர லெவ்வைமுன்பு அதிபராக் ஒர் அதிபராக இருந்து ெ திணைக்களத் தில்லுமுல்லு அங்குள்ள நல்லவைகளும் விஷயத்தில் தலையிட்டுநீ நாங்கள் எப்போதும் மறப் மூலஸ்தானங்களுக்கெல்லா எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கா மறந்துவிடவே முடியாது. மாக்காரையும் இணைத்த
இந்நிகழ்ச்சிகளையெல் டும்? என எண்ணுபவர்சளு பிராந்தியத்தில்-வியாபார வளர்ச்சிக்கு உழைப்போர் வேண்டும் என்பதைச் சுட
இங்கே வருகின்றன.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் ம ளவு கஷ்டம், எதிர்ப்பு, தத்தளித்திருப்பார் என்ப இடம் பெறுகின்றன.
இல் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் ம தொகுதியிலுள்ள ஆசிரியர் டன் எல்லாம் கலந்துரைய தொடர்பறாமல் எப்பொ ( முயன்றார். அதனால்தான் நிற்கின்றதெனலாம். '
மருதானையில் இப்பெ வுடன் இணைந்த பாடசா மாக்காரின் பன்முகப்படுத் ளது. இன்னும் அதைத் கட்டிடம் மருதான்ை மகள் தூரத்திலுள்ளது. இதைத் யாக அமைக்க வேண்டும் ருடைய விருப்பம், இப்பா
66

பண்புயர் மனிதர்
ாகவிருந்த ஜனாப் எம்.ஐ.வி உதுமா விருந்தவர். அதுவும், திறமையான Fயலாற்றியவர். அவருக்குக்கேல்வித் லுகள் அட்டகாசங்கள் மட்டுமல்ல, தெரிந்த போட்டம். எஸ். ஏ. நுபைல் தியேல் பெற்றுத் தந்தார். அவரை பதில்லை. யாருமே செல்ல முடியாத ம் ெேசன்று அசைத்து நின்றார், விட்டாலும் கூட், நாங்கள் அவரை
என்னையும் அல்ஹாஜ்பாக்கிர் பாலங்களில் இவரும் ஒருவர்தான்.
லாம் ஏன் இங்கே ணி க்க வேண் மிருக்கலாம். உண்மை யில் இப் சமுதாயத்தின் மத் தி யில் கல்வி எவ்வித இ ன் ன ல் களு க் குள்ளாக ட்டிக் காட் டவே இந்நிகழ்ச்சிகளும்
ாக்காரும் கல்வி விஷயத்தில் எவ்வ ஆதரவுக்குள் எல்லாம் அகப்பட்டுத் தற்காகவே இவ்வெடுத்துக்காட்டுகள்
St.
ாக்கார் எப்பொழுதும் அடிக் கடி கள், கல்வி அணுகலுடையோர்களு ாடல்" நடத்திக் கொண்டேயிருந்தார். ழதும் மக்களுடன் இணைந்திருக்க ா, அவர் பெயர் மக்களுடன் ஒட்டி
·
ாழுது அல்பாஸியத்துல் நஸ்ரியா லையொன்று அ ல் ஹாஜ் பாக்கிர் தப்பட்ட பணத்தினால் எழுந்துள் நிறக்கவில்லை. இப் பாட சாலைக் ரிர்கல்விக்கூடத்திலிருந்து சற்றுத் தனித்துவமான வேறு பாடசாலை என்பது அல்ஹாஜ் பாக்கிர்மாக்கா டசாலையில் சிங்களவர்களும் முஸ்

Page 113
பாக்கிர் மரக்கார்
லிம்களும் கற்க வேண்டும். ஒரு ஃகு தமிழும் சிங்களமும் இருசாராரும் க் இவர்கள் அதிகம் கற்றுப்புேரிந்துண அவ்விதம் அமைக்கும் திட்டம் அவர் விருப்பமும் திட்டமும் எதிர்காலத்தில் அதற்குத் தற்காலத்திலுள்ள கல்விக் துணை புரியவேண்டும்.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர்மாக்கார் எ தியிலிருந்தே இத்தேசியத்தை நோச் ளும் தனது சமூகத்தை நோக்குபவ யிருக்கும்போதுதான், கிழக்குப்பல் சடிபட்டது. வடக்கில் தமிழர்களது கழகம் இருப்பது போல், கிழக்கில் பல்கலைக்கழகம் அமைய வேண்டும் Linné6r ldrrégrtrf. 戟
பாராளுமன்றத்தின் குழு அை கெளரவ நிஸங்க பராக்கிரம விஜயர குழுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. சபா சமூகமளித்தார். அட்டாளைச்சேை சம்மாந்துறையில் விவசாய வளாகமு ஞான வளாகமும் அமைவதற்குரிய பாக்கிர் மாக்கார் எடுத்துரைத்தார். ஏற்று. நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உ
அடுத்த நாள் பத்திரிகைகள் ப6 கூட்டத்தில் முடி வெடுத் து வாக்கு விஷயம் நடைமுறைக்கு வரவில்லை.
அக்காலம் கண்டிப் பெரஹர ந பதை 'குயின்ஸ்" ஹோட்டலில் பா அமைச்சர் ஒருவர், பக்கத்திலிருந்த 'குழுக்கூட்டத்தில் சபாநாயகர் ப. பல்கலைக்கழகம் அமையும் முறைை அமைச்சரையே இணங்க வைத்தா பேசுவதற்கு சபாநாயகருக்குத் தேை ரவைக் கூட்டத்தில் ஒரு முஸ்லிம் அ விட்டார் விஷயம் நடைபெறுமா? எ

றிப்பிட்ட வகுப்பு வரைத் ற்க வேண்டும். ஆங்கிலம், ர்வைப் பெருக்கவேண்டும். ரிடம் உள்ளது. அவருடைய ல் உயர்ந்து அமைவு பெறும்.
கரிசனையுள்ளோர் உறு
ப்பொழுதும் தனது தொகு $குபவர். இத்தேசியத்துள் ர். அவர், சபாநாயகரா
f. கலைக்கழகம் பற்றிய பேச் ஆளுகையில் பல்கலைக் முஸ்லிம்களின் ஆளுகையில் ) என்ற அவாவுடையவர்
றயில் கல்வி அமைச் சர் rத்ன தலைமையில் கல்விக் brrujsri Lurrj6)ri i ortjashtri னயில் கலை வளாகமும், ம், மட்டக்களப்பில் விஞ் தி ட் டத் தை அல்ஹாஜ் கல்வி அமைச்சர் அதை றுதியளித்தார். .
றைசாற்றியபடியோ, குழுக் தறுதியளித்த படியோ இவ்
സ്കൂർ டைபெற்றுக் கொண்டிருப் rர்வையிட்டுக்கொண்டிருந்த நண்பரிடம் கூறினார்: ாக்கிர் மாக்கார் கிழக்குப் யை எடுத்துக் கூறிக் கல்வி ரல்லவா? இதையெல்லாம் வயில்லை என்று அமைச்ச அமைச்சரே கேட்டுக் குழப்பி ன்பது சந்தேகமே!" என்று
67

Page 114
கூறியிருக்கின்றார். இது, ந. முஸ்லிம்களின் கல்வி நலனி தம் பங்கு கொண்டுள்ளார் அனேகமிருக்கின்றன. i 2) -1 மன்னாரில் சபாநாயக. மத்தில் பாடசாலையில்லா காசோலைப் புத்தகத்தில் யைக் கட்டி ஆரம்பியுங் கொடுத்துவிடுகின்றார். 'R' கின்றேன்" என்பதற்கே 6 அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா! கும் அவர் பெரும் பணக் மல்ல என்பது வேறு விஷ மஎண்ணத்துக் கேற்ப தாம் எண்ணியதே உண்டு . வாக்கு. (புஹாரி, முஸ்லிம் இந்த ஹதீஸை பாக்கிர், நடப்பவர். க எ :
5 ம் - இந்த ஹதீஸை கபூரிய பன்மொழி மேதை மெள கள் குறள் பாவில் வடித்.
2 IS' 13 , T
பி
''எண்ணியதற் கேற் 8) எண்ணியதே யன்ற * ஆக்ட் ஆ ஆ 2)
இதனை முற்று முழுத் கீழ் வரும் வள்ளுவரின்
அதற்கு எடுகோள் நபி (6 1,048 N.1118) 133% எண்ணிய எண்ண பக்திண்ணிய ராகப் ெ
கோல்: *
உண்மையில் பாக்கிர் தான், எதனிலும் பின் னி வேறு ஏதும் பின்னணி. யி
68

பண்புயர் மனிதர்
உந்ததோ இல்லையோ, முழு இலங்கை ல் அல் ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் எவ்வி * என்பதற்கு இவ்விதச் சம்பவங்கள்
ஆ ட ட் ஓகே, இ ப் ரிசம் - - - - - - - ரெ
ர் சுற்றுலா வருகின்றார். ஒரு கிரா க் குறை கூறப்படுகின்றது. உடனே, ஒரு கணக்கை எழுதி 'பாடசாலை கள்'' எ ன் று 1 காசோலையையே
அரசாங்கத்திடம் கூறி ஆவன செய் நேரமில்லாமல் இவ்விதம் துணிவதில் சர் கெட்டிக்காரர்தான். இவ் வளவுக் காரருமல்ல, பண வருவாயுள்ளவரு யம். இ ஒ ப ப் 15:
ਕੋ ਦ ਡੇ ਦੀ வே கருமம்; ஒவ்வொருவரும் தாம் ' என்பது நபி (ஸல்) அவர் களது 2 கிரந்தங்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. மாக்கார் எண்ணுபவர்; அதன்படி TE14 5 யூன் 6லகட்ட, கத்த)
1. 391): பா மத்ரஸாவின் முன்னாள் அதிபர் லவி முஹம்மத் உமர் ஹஸ்ரத் அவர் திருக்கின்றார்: -- -- 13 டர் ற்பவே கன்மபயன் யாவர்க்கும் தி யிலது'' -ம் -
ம்: த க ம வ ட தாகப் பின்பற்றும் பாக்கிர் மாக்கார் குறள்களையும் பின்பற்றுபவர்தான். ஸல்) அவர்களின் வாக்குத்தான்.
11- லேட்க ப 4 5 6 பியாங்கு எய்துப எண்ணியர் 12
தட,, TET - கம்பம் > கலை அம்ரு 2 23: CSE & ல்
மாக்கார் ''திண்ணியர்'' எ ன வே ற்கார். பின் நிற்பதானால், அதற்கு நந்திருக்கும். 1931ல் 171 ..

Page 115
  

Page 116
- ச, செக்
த.5 அகர்
அல் 2 1 1 TLG & .
ksa 3 உTu இ எம் 1 பில் 15 5
விரிந்த ஒளியில்
ஊரினைக் கட்டியாளும்
நேரிலே மனைவியி காரியம் சாதிப்பதில் கட்
பாரிய பொருட்டாய்க் சீரிய நெறியுடைய சிறப்
கூரிய புத்தியாலே தேறிடும் பண்புயர்ந்தே
- பேறுதான் பெற்றவ
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மா கத்தவர்கள் தாய், சகோத றனர். அவரது, கட்டுப்பா கலாம். அவரது சகோதரி மக்களையும் நெறிப்படுத்து டமே பொறுத்தது; அறை கொள்கின்றார். 'றிஸ்க்' அவனது படைப்புகள் யாவு பொறுப்பு. மனித வாழ்வு சங்கிலிக் கோவை. விவக மூளைசாலி என்று விரியும் எண்ணங்களைப் பொறுத்,ே ரும் தங்கி ள்ளனர். எவர் அவரது றிஸ்க் - உணவும் : எனவே, மனிதனோ, உயிர் றிஸ்க் - உணவும் நம்முடன் ! ஆழமாக எண்ணுபவர் அல் யினால், சகோதரியையும் ! னிணைத் ததைப் பெருமை!
703

"17:* +2 ட ,
"ஈர்
=> 3ெ1, 2 ரிசலாத த் பியாராக Yt" ஆகுது.
2 க 3 4: 1-4)
iT +பர் 5 தல 12
2 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇ 5 6 ਇਕ ਵਿ (ਟ
துக் க
நிறைந்த தடங்கள். 9
- - - - - - - - - - அது நம் - அகதி உறுதியாம் மனிதர் சிலர் ன் முன் நிமிர்ந்திடார் அடங்கி நிற்பார் டிய கணவனையே 5 கொள்ளார் பிடாரிகள் மத்தியிலும் பபுறு மனையாள் கூறும்
குணமுடைத் துணைவியாகத் துன்பு திளைத்திடும் குடும்ப வாழ்வு தரும் ர்கள் பெருமையாம் வாழ்வு கொண்டார்!
க்காருடன் இணைந்த குடும்ப அங் ரி, மனைவி, மக்கள் என விரிகின் ட்டுக்குள் இவர்களையே கணக்கெடுக் யோ கைம்பெண், சகோதரியையும் ம் பொறுப்பும் பாக்கிர் மாக்காரி தப் பெரும் பாக்கியமாகவே அவர் -- உணவு அளிப்பவன் அல்லாஹ். பற்றையும் பாது கா த் த ல் அவன் பு ஒவ்வொருவரிடமும் இணைந்த சாயி, தொழிலாளி , கல்வியாளன், மக்கள் தேவைகளைப் பொறுத்தோ தா ஒவ்வொருவரிலும் ஒவ் வொருவ ச எவரை விட்டுப் பிரிகின்றாரோ அவருடன் பிரிந்து செல் கின் ற து. சினமோ இணையும்போது, அவரது இணைந்து வரும். இவ்வெண்ணத்தை ல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார். ஆகை அவரது குழந்தைகளையும் தன்னுட யாய்க் கொள்கின்றார்.

Page 117
11 அக் 18: _sேt,
- னாடி : பாக உயர்காரர்
Rs வேர்வலை மேற்குப் பகுதியில் பாக்கிர் மாக்காரின் அரசியல் ;ெ பகுதியான சீனன்கோட்டையின் இ பில் படிக்கும் காலத்திலிருந்தே ெ கொழும்பிலிருந்து லீவு காலம் ஊ யில் படித்துக்கொண்டிருக்கும் வால் காக இணைந்து கொள்வார். இந்த மாகவே சென்று வி ரி ந் த து. போன்றோரின் சகாக்களுடன் சேர் வர் சங்கத்தை (ALL CEYLON M MENT) அங்குரார்ப்பணம் செய் மாக்கார், இச்சங்கத்தின் மூலமாக சனசமூக நிலையத்தை ஏற்படுத்தி ஊக்குவிக்கக் கூட்டாக நடவடிக் விளையாட்டு உபகரணங்கள் வாங் செலுத்தினார், இச்சங்கத்தின் தா கோட்டையில் பார்க்க முடியும். க ஜனாப் ஏ. ஜே. எம். மஸ த் அவ தத்துவ நூல்களுடன் ஒரு வாசிக்ச தொடர்ச்சி சீனன்கோட்டை முழு! காலஞ் சென்ற முஹம்மத் ஹனிபா எச். எம். ஹீபத்துல்ல ஹ், சட்டத் முஸ்லிம் மிஷனரியையே வைத்திருந்த மாஸ்டர் போன்றோரின் வீட்டு வ மதிவாய்ந்தவையே. அதுமட்டுமல்ல கர்களும்கூட : அறிவார்ந்தவர்களும்
* ஆ - 1வ க இ படு - 2 அல் ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ''ரயில்வேக் கேற்றுக்கு வெளியே சபைத் தலைமையைக் கைப்பற்ற ே சீனன்கோட்டை அவரைக் கேற்று இழுத்துவிட வேண்டுமென நினை 2இக்காலத்தே பாக்கிர் மாக்க தில் ஒரு சிறந்த வழக்கறிஞராகத் தொழில் பணம் சம்பாதிக்க வாய் கிர் மாக்கார் அந்த வாய்ப்பைப் தனைச் சம்பாதிக்க விரும்பினார். 24.11லல்

- அபிவிருத்தியில் அல்ஹாஜ் ந ட ங் கி னாலும் கிழக்குப் ணைப்பு அவருக்குக் கொழும் தாடங்கிய தெனலாம். அவர்,
வந்ததும் சீனன் கோட்டை பர்களுடன் பொழுதுபோக் : இணை ப் பு நல்லிணக்க ஜனாப் ஓ. எல். எம். வதூத் ந்து ''அகில இலங்கை மாண [USLIM STUDENT MOVEகார். அல் ஹா ஜ் பாக்கிர் வே சீனன்கோட்டையில் ஒரு வாசிக்கும் பழ க் க த் தை |க எடுத்தார். அத்துடன், A விளையாட்டிலும் கவனம் க்கத்தை இ ன் னு ம் சீனன் காலஞ் சென்ற சட்டத்தரணி ர்கள் வீட்டில் மிக உயர்ந்த Tலையைக் காணலாம். இத் வதும் பரந்து நிற்கின்றன .1 T ஆலிம், அல்ஹாஜ் எம். தரணி ஏ. ஸி. எம். மஸத், த அல்ஹாஜ் அப்துல் வதூத் ஈசிகசாலைகள் மிகப் பெறு ம், இவர்கள், 'ஆழ்ந்த வாச
கூடத்தான். 11 12 .16 (டிடி - *ப 7.19073! Tஒரு அர சி ய ல் நீரோட்டத்தில்
மேற்கை நோ க் கி ந க ர வண்டு மென்று நினைத்தார்; க்குள்ளே கிழக்கை நோக்கி ந்தது. ப். 8: * .11-ட்லை
'கல ர் ஆ வ ட க : YTO ர் களுத்துறை மாவட்டத் திகழ்கின்றார். வழக்கறிஞர் ப்புடையது. ஆனால், பாக் பெற விரும்பவில்லை. மனி
அநேகமாக இ ல வ ச மா க.
71

Page 118
வழக்குப்பேசுதல் இவருடை அல்லது எதிராளிக்குப் பேச வரத்துக்கும் சிலவேளை ப6 மக்கள் மத்தியில் 'பாக்கிர் பாக்கிர்சிக்கிக் கொண்டார் அவர் முன்னெழ முடிந்தது "பாக்கிர்துரை" என் எங்கும் அடிபட்டதால் அவ்6 யாகப் பெற்றுக்கொள்ளப் மேற்படிப்புக்கு வழி செய்கி 'றப்பரிலே' 'கிங்" எனட் கிர் மாக்கார் மண விஷயத் வரவில்லை. அரசியல், ΟΘΙΙ' நின்றார். th
ான் வேர்வலை சீனன்கோட் கல்வியாபாரியும், நிலச்சுவ கக் கல்லின் பெயரில் ஒளி மத் றிபாய் அவர்களின் சிே யாணம் பேசினார்கள். ஊ பொருத்தமாகப் பட்டது:
:'ട്ടു
ஆ1952இல் அவரது கல் காலம் தேர்தல் சூடு பிடித் தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர்களையே பாக்கிர் மாக் அவரது மாமனாரோ படுவ நின்றார். கல்யாணவீட்ை நட்சத்திரத்தால் அலங்கரித்
జెఫ్రీ இல் உடனே, பாக்கிர்மாக் விட்டார். "'நான் கல்யா6
யொழிய அரசியல் செய்யவ தார். நட்சத்திரச் சோட பிள்ளை வரமாட்டார் என். தல் சின்னத்தை அகற்றிவிட் மாக்கார் வெற்றியடைந்தா, யடையவில்லை. மணமகளி
72.

பண்புயர் மனிதர்
ய வேலையாகிவிட்டது. வழக்காளி வது மட்டுமல்ல, அவனது போக்கு ாம் கொடுக்க அவருக்குநேரிட்டது. துரை" என்ற வாய்ப்பாட்டுக்குள் அதனால்தான் மக்கள் சேவைக்கு
a
ற பெயர் களுத்துறை மாவட்டம் விளம் சட்டவல்லுனரை மாப்பிள்ளை 1ணம் படைத்தோர் முன்னின்றனர். ன்றோம் எனச் சிலர் வந்தனர். பட்டோரும் தேடிவந்தனர். பாக் தில் உடனடி பதில் கொடுக்க முன் என்பதில் கவனம் செலுத் தி , ཞི་
டையில் பிரபல்யமான இரத்தினக் ாந்தருமான வைரோசி என மாணிக் வீசிய ஜனாப் ஓ. எல்.எம். முஹம் ரஷ்ட புதல்வியை அவருக்குக்கல் ருக்கும் அரசியலுக்கும் இது
ਕ
பாணம் நடந்தேறியது. கல்யாணக் த காலம்தான். களுத் துறை த்
வழக்கறிஞர் திரு. பி. ஏ. குரே *கார் ஆதரித்து நின்றார். ஆனால், ந்துடாவ அவர்களை ஆதரித் து ட படுவந்துடாவையின் சின்னமான தும் விட்டார்.
-
கார் அந்த இடத்தில் முரண்பட்டு ணம் செய்யவே வருகின்றேனே ல்ல' என்ற அறைகூவலை விடுத் னை அகன்றுவிடா விட்டால் மாப் றஞ்சிய மாமனார் உடனடி தேர் டார். இவ்விஷயத்தில் பாக் கி ர் லும், அவரது மாமனார் தோல்வி ன் அணிகலன்களில் நட்சத்திரத்

Page 119
பாக்கிர் மாக்கார்
தையே பதித்து மணமகன் பார்வை மனிதர். ப, % 2 பல் பேஷ்
8 ਹੈ , ੬ary ਪਰ 35 ਚ ਦਾ 34 ਚੰਡ
''மனைவி அமைவ தெல்ல
இறைவன் கொடுத்த வரம் --3T, - என்ற பாடல் இசையெழுப்புவ யதார்த்தமும் அதுதான், பாக்கிர் கிடைத்தாளே யொழியத் துணைவி அவர் அக வாழ்க்கையில் இன்புற்ற யில் இடர்கள் ஏற்பட்டன.. .
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் க லில் ஏறியும் இறங்கியும் தான் நின் றம் கிடைக்கவில்லை. இல்லறத் த மாகவும் இருக்கலாம். உண்மையில் இல்லற அமைதியில் தானுண்டு, அ. அவரது குழந்தைகள்தான்.
ப மூத்த மகனோடு; தொடர்ந்து தந்தையானார். நான்கு குழந்தை ளது மணவாழ்க்கை கசப்பையே ஏ களின் அரவணைப்பு அவற்றை மா மனைவியின் துணை அவசியமல்லவ மாக அவர்களுக்குள் பிரிவினை ஏ
தனித்து வாழ்க்கை நடத்திய ரீதியில் உயர்ந்து நிற்கும் அவருக் மனைவி தேவை. 2 ( 8 உம்
தனது சாச்சாவின் மகள் ஜெ மறுமணம் செய்து கொண்டார். க நினைத்தும் இருக்காத பெண் மனை மிருக்காதளவு அன்பு செலு த் து மாக்காருக்கு மனைவி மட்டுமல்ல
[ ;
மகன் , அடுத்துப் பெண்மக்கள் முதல் மனைவி மூலம் கிடைத்த சென் பாக்கிர் மாக்காருக்கு முதல் மூன் கடைசியாக ஒரு மகன் கிடைத்தார்

டய கெட்டப்பில் கேட்க
க்கு வைத்துவிட்டார் அந்த - சம்பவ 1211பம் ( இ ர் 13 sே ப் ப்டிக்
தை நாம் கேட்கின்றோம். மாக்காருக்கு மனைவிதான் கிடைக்கவில்லை. அதனால், > போதும், புற வாழ்க்கை
12 ம் கட்ட . ல்யாணத்தின் பின், அரசிய றார். தொடர்ச்சியான ஏற் டைதான் இதற்குக் காரண 5 வா ழ் க் கை யி ன் நிம்மதி வருக்குக் கிடைத்த அமைதி
* 3.1 to 13ல், ட மூன்று பெண் மக்களுக்குத் களுக்குப் பின்னும் அவர்க ற்படுத்தி நின்றது. பிள்ளை ற்றி நின்றது. என்றாலும், பா? - அந்தப் பிணக்கு காரண ற்பட்டுவிட்டது. * * * 2013 - 111at 11. 15 வயது 6) போதும், அரசியல் சமுதாய குப் பணிந்து செல் லு ம் - * - 13 "
nலாவை பாக்கிர் மாக்கார் ல்யாணம் என்பது விதிதான். வியாவாள். நாம் நினைத்து வா ள். ஜெஸீலா, பாக்கிர் துணைவியுந்தான். என் 12ல், மட்டக் - 1601) - மூன்று பேர். இ வர் க ள் ல்வங்கள். அடுத்து, ஜெஸிலா னு பேரு ம் பெண் மக்கள், 5.மூத்த மனைவியின் மூத்த
73

Page 120
  

Page 121
பாக்கிர் மாக்கார்
மாவட்ட சபை அங்கத்தவராக யப்பட்டார். இவர், மக்கள் ஆத பாக்கிர் மாக்காரின் மகன் என் கள் மத்தியில் செல்வாக்குள்ளவர் வேர்வலைத் தொகுதியின் அங்க மாக்காரின் பிரத்தியேகக் காரியத் பவம் அவருக்குண்டு. "இளங்கன் மொழி இவருக்குப் பொருத்தமா காரணத்தால் அரசியல் சுளிவு ெ வம் பெற்றார்.
an சென்ற தேர்தலில் களுத்துை றப்பிரதிநிதியாக அவரை மக்கள்
வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்ச
இக்காலத்தில் பாராளுமன்ற சுக்கள், அவர் படித்தவர், மிகக் காட்டி நிற்கின்றன. 'இந்நாட்டி னோர்களின் சேவையைக் குறைத் லிம் காங்கிரஸ் முஸ்லிம்களுக்காக றேன்; நானும் ஒரு முஸ்லிம் என் பட ஒரு முறை பேசினார். இது திக்கு வித்திடும் உயர் பேச்சென் மாட்டார்கள். "தீர்க்காலோசை எனப் பலரும் பாராட்டியதை நா விஷயம் பத்திரிகைகளில் செய்திய யாஸின் மதிப்பு மிகவும் உயர்ந்து
'ஐக்கிய நாட்டுச் சபையின் சட்டை செய்வதில்லை. அதன் நம்பிக்கைக் குரியதல்ல. எனவே படுத்திவிட்வேண்டும்" என்னும் தில் பேசினார். இது, சர்வதேச அரசியல் பேச்சு. இவ்விரு பேச் மாக்காரின் புருடாத்துவத்தை உ அரசியல் ஒழுங்குகள் சில எனக் அவரது அரசியல் திறமைகள் மீ அவரது அரசியல் ஞானம், கல்ல வர்தான் என்று கூறுமளவுக்கே

வர் மக்களால் தெரிவு செய் வைப் பெறுவதற்கு அல்ஹாஜ்
காரணம் மட்டுமல்ல, மக், என்ற கார ண மும் தான். தவர் அல் ஹாஜ் பாக்கிர் ரிசியாக வேலை செய்த அனு று பயமறியாது" என்ற பழ னதே.தேந்தையுடன் பழகிய நளிவுகளைக் காணும் அனுப்
ற மாவட்டப் பாராளுமன் தேர்ந்தனர். இப்பொழுது ராகச் செயலாற்றுகின்றார்.
தில் அவர் பேசிய இரு பேச் கவனமுள்ளவர்'என்பதைக் டல் சேவை செய்த நமது முன் து மதிப்பிடக்கூடாது; முஸ் உழைப்பதைப் பாராட்டுகின் ாபதனால்' என்ற கருத்துப் இந்நாட்டரசியலில் அமை பதை எவரும் மறு த் து விட னயுள்ள சிறந்த பேச் சு’ ன் கேட்டிருக்கின்றேன். இந்த ான போது, அல்ஹாஜ் இம்தி
நின்றது. தீர்மானங்களை இஸ்ரவேல் போக்கும் செயல்களும் உலக , அந்நாட்டை நாம் அந்நியப் கருத்துப்பட ஒரு சந்தர்ப்பத் அரங்கில் எடுபடும் உயர்ந்த சுக்களும் இம்தியாஸ் பாக்கிர் யர்த்தி நிற்கின்றன. அவரது தப் பிடிப்பதில்லை. ஆனால், க வும் போற்றக்கூடியனவே! பியின் ஆழம், இவர் ஒரு படித்த அவரது பாராளுமன்றப் பேச்
75

Page 122
சுக்கள் மேலெழுகின்றன.இது அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரின் அவரது திறமைகளையும் எடு ., 13 1 ) 302 ) :85 11 பேரன்
இஸ்லாத்தின் தத்துவத்தி குடும்பம்'' என்பதாகும். சாத தலைமைத்துவத்தைப் பெ று கடமை, பிள்ளைகளுக்குரிய க அல்குர்ஆனில் பேசுகின்றான். துரைக்கின்றார்கள். இதன் வ பம் இனிதே அமையும் திட்ட
இவ்விலட்சியத்தின் சிறிதே தெளிவு பெறுகின்றது. ஆகர்
ஆடு தந்தை மகற்காற்றும் 2. & 189 முந்தி யிருப்பச் செயல் 136 அவையத்தில் முந்தியிருப்பு யத்தில் ஆழமான கல்வியைப் கரியத்தை பாக்கிர் மாக்கார் திருக்கின்றார். அவையத்தில் லால், உலகம் பயன் பெறுகி பயன் என்ற கர்வம் அம்மகன றிய நன்றி கெட்டுவிடுகின்றது. மகன் இருக்கக்கூடாது. ஆ ை வாயால் 1 ல அ Tப
- 18ம் ''மகன் தந்தைக்காற்று என்ைோற்றான் கொள்
* * * இவன் தந்தை எந்நோற் உலகத்திற்கு உதவுபவனாக அ வித ஆச்சர்யத்திற்குரிய மகலை றுள்ளார். தனித்துவமும் தன் இளம் வயதிலேயே மகனைப் ] மாக்காருக்குண்டு.
- 3 -3 பிள்ளைகள் விஷயத்தில் 3 கார் தனது பொறுப்புக்களைச்
அ .,
76

பண்புயர் மனிதர்
தேனைக்கும் இவர் பெற்ற பயிற்சி ** அரசியல் நுணுக்கங்களையும், த்துக்காட்டுகின்றன.ti ST11 16 17 11ல் கம்& ெவ ப்: '11 72 ன் இறுதி நிலை உலகம் ஒரு காரண குடும்பத்தில் தாய், தந்தை கி ன் றனர். பெற்றோருக்குரிய டமை என்பன பற்றி அல்லாஹ் - நபி (ஸல்) அ வ ர் க ள் விரித் ழி நடக்கும்போது. உலகக் குடும் ம் வலுப்பெறும். 1ாகம் 1ெ2 0 கருத்து தார் அம்சம் தி ரு க் கு ற ளி லும் இங்கே KSA 8, 2ம் T} இ ப்ய வே...' > நன்றி அவையத்து வால்.
'லட்டர் இத பட 6 உ - 1 ம் பதற்கு மகன் பலமான இலட்சி பெற வேண்டுமல்லவா? அக்கைங் மகன் விஷயத்தில் அமுல் செய் முந்தியிருக்கும் போது, அச்செய ன்றது. உலகத்துக்கு என்னால் புக்கு வந்துவிடின், தந்தையாற் - அந் ந ன் றி கொன்றவனாக கயினால் தான், வள்ளுவர் தன்
இல் 2:22 0 A 5 L3 : 19 க பட் இ 3.3 மடு TNLம் பம் உதவி இவன்தந்தை 13லெனுஞ் சொல்'' ப் -கட்க றான்'' என்று சொல்லுமளவும் ம்மகன் இருக்க வேண்டும். இவ் எத்தான் பாக்கிர் மாக்கார் பெற் "னாதிக்கமும் செலுத்துமளவுக்கு பயிற்றுவித்த பெருமை பாக்கிர்
30 62 டி 14 மேற்ப, 5 அல்ஹாஜ் அப்துல் பாக்கிர் மாக் *செ வ் வ னே* செய்தவர்தான்.

Page 123
uršálíř uprášestriř
அவர் தனது பெண் மக்களைக்கூ யோர்களுக்கே விவாகம் செய்து கொடுத்திருக்கின்றார். அவர்களு லும் மிகப் பெருமை பெற்றுள்ள கார் அவரது மருமக்கள் பலரினா அவ்விதம் பணத்திலும், படிப்பி லும் அவர்கள் சிறப்புடையவர்கே காரின் பெருமையில் தொங்கி நி வில்லை. >....
கடைசி மகன் படித்துக்கொ6 உணவு, உடை விஷயங்களில் கூட அவரது சின்ன மகன் முன்னிற்கி ஒரு பல்கலைக்கழகமே! பேரப்பி படையும் பருவத்தில் பாக்கிர் ம றார். அது, அவருக்கு மனத்திருப் ஏற்படுத்துகின்றது. அவரது அர ரது குடும்பம் குறுக்கீடு செய்யவி கீட்டை அவர் சட்டை செய்வதுமி இன்று உயர்ந்து நிற்கின்றார் என்
και ά εξε ές και ένα ντε εί τι το
_":
 
 

ட இணக்கமுடைய சிறப்புடை கொடுத்திருக்கின்றார். கல்வி ம் கல்வியாலும் தந்தையா ார். அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் ல் பெருமை பெறுகின்றார். லும், அந்தஸ்திலும், பண்பி ள. அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் கும் மருமகனும் இல் 6) I)
iண்டிருக்கின்றார். தந்தையின் டக் கவனம் செலுத்துமளவுக்கு ன்றார். அவரது குடும்பம் ள்ளைகளையும் கண்டு களிப் τές πτή இன்று நின்றுயர்கின் தியையும் மன நிம்மதியையும் சியல் முன்னேற்றத்திற்கு அவ ல்லை. குடும்பத்தின் குறுக் ல்லை. அப்பண்பினால்தான் பது தெளிவாகின்றதல்லவா?
リ
ëroi se it.
-
ਦ
പ് >>سے تھے۔ , uSJKSAASS S SS S S S

Page 124
|-
* వౌ
பாரம்பரியப் பண்புகள் படித்த கல்வி ெ நேரம் ஒழுங்கு நிறை, நேர்மைக் குணங் தேரும் மனித உணர் தெளிந்த இலக்கி கூறும் உலகியல் நூல்
குறிக்கும் மானித
களுத்துறை நீதிமன்றம் நிற்கும்போது நிசப்தத்தால் மானதும் நீதிமன்ற நடவடிக் தெளிந்து கேட் கும்; நீதி வளைத்துச் சட்டத்தரணிகள் ஒவ்வொரு சிந்தனைக்குட்பட்ட நூல்கள் ஒவ்வொருவரின் மு ஆய்ந்தோய்ந்து மூழ்கிப் படிட் பாகக் கவனிப்பர். இன்னும் கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவர் அவரது வழக்குகள் வருமட்டு பார். சட்டத்தைக் கரைத்து றது என்ற எண்ணம் எல்லே படித்தானே! நீதிமன்றத்தில் தானே இருக்க வேண்டும் என தான் சிந்திக்கலாம்.
78
 
 
 
 
 
 

வளரவும் சழித்து விரியவும் ந்து நிற்கவும் கள் வளர்ந் துயரவும் வை யறியவும் ய நோக்கை யடையவும் , 0கள் படித்ததும் - ">
O
ப் பக்குவ upan Lusu)rat!
மனிதர்கள் வழிந்து நிறைந்து நீடிக்கும். வ ழ க்கு க ள் ஆரம்ப கைகளால் எழும் சத்தம் மட்டுமே மன்றத்திலுள்ள வட்டமேசையை
இருப்பார்கள். ஒவ்வொருவரும் டவர்கள். ஆவணக்கட்டுகள், சட்ட மன்னிலையிலும் இருக்கும். சிலர் பர். சிலர் வழக்குகளை உன்னிப்
சிலர், அடுத்த நடவடிக்கைகளுக் . அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ம், புத்தகங்களிலேயே மூழ்கியிருப் துக் குடிக்கின்றார் போலிருக்கின் ாரிடமும் எழும். சந்தர்ப்பம் அப்
படிக்கும் நூல் சட்ட நூலாகத் னச் சிந்திக்காமல் நாம் எதைத்

Page 125
'தல: R2, ஐம்பு
T% உண்மையில் பாக்கிர் மாக்கா நூல் சட்ட நூலல்ல. உலகப் பிர தாளர் சமர்சட் மாம் (SOMER நாவல் தான் அவர் படித்துக் கெ மாமூடைய நூலை மேலோட்டமா படிப் படித்தால், அது ஏறாதே! ஆனால், நீதிமன்றம் ஒன்று நடக் வில்லாத அளவுக்கு அவர் அந்நூ. டார் . க ப தி : 108 என 'பட்டி - பம்
'சமர்சட் மாம்'' நாவல் எ விளங்காது; படிக்கும்போது, அதி பாக்கிர் மாக்காரே கூறினார். இ யும் விட்டுவிடவில்லை. அந்த வில் விளங்கியது . - 55 க் tes ( ஆஸ்!
நீர் வீழ்ச்சிக்குப் பக்கத்தில் த நிலைதான் அப்போது எனக்கு கு நிலவினால் தான் தவம் செய்ய | போருக்குத் தவமா? அமைதியா? மல்லவா?
16, 2011 இல் 11 பி 11
இளமையிலேயே சிறந்த இல. படிக்கும் பாக்கிர் ) மாக்கார் சம். நூற்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை நூற்களைக் கற்றது மட்டுமல்ல . யில் சேர்த்தும் வைத்திருக்கின்றா -16:59.200 கே தே கேம்பில் படை கடைசமர்சட் மாமிடந்தான் அதிக அவர்களுக்கு. அதற்குக் காரணம் சமர்சட் மாம் சட்ட நிபுணர்கள் அவரது பாட்டனார் பிரிட்டனில் தந்தை சிறந்த சட்ட வல்லுனர். ரர் புகழ் பெற்ற வழக்கறிஞர். பு மோகந்தான் பாக்கிர் மாக்காருக் மெனக் காரணம் கற்பித்தேன் ...? அவரது இலக்கியத் தரத்தினதும், தும் மோகந்தான் என்பதைப் பி

- அங்கே ஆழ்ந்து படித்த சித்தி பெற்ற ஆங்கில எழுத் ET MAUGHAM) உடைய Tண்டிருக்கின்றார். சமர்சட் கப் படிக்க முடியாதே! அப் என நாம் சிந்திக்கின்றோம். நின்றதா? என்பதுகூட நினை லுள் ஆழ்ந்து இலயித்துவிட் | ெ2,17 ஆட் 15ல் . . க வ
15 ஆக " 8 23 T எறால் என்ன நடந்தாலும் ல் மூழ்கிவிடுவேன்'' என்று ந்த மனிதர் இலக்கியத்தை டியம் அப்போதுதான் எனக்கு சி . கட்டி போக 2 :1 , உட வம் செய்யும் யோ கி யி ன் நாபகம் வ ந் த து . அமைதி முடியும் என்ற நிலையிலிருப் என்ற கேள்விகளும் எழலா
, ਨ ਸੇ ਨ ਪ ਪ . க்கிய நூல்களை இரசித்துப் எசட் மாமையும், அ வ ர து 2. தொடர்ச்சியாக ' 'மாமி'ன் அவரது வீட்டு வாசிகசாலை
. {fs 30 S T ன் 1301: 11 tால் அக உ71 ifs டப்பா ப - மோகம் பாக்கிர் மாக்கார் எ ன க் கு விளங்கிவிட்டது. குடும்பத்தில் பி ற ந் த வ ர், - பிரபல வர்க்கறிஞர்; அவரது
அவருடைய மூத்த சகோத இந்த வழக்கறிஞர் கு டு ம் ப
கும் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டு உண்மையில் அப்படியில்லை.) அவரது இலக்கிய உத்தியின ன்புதான் அறிந்தேன் . Tா
79

Page 126
சமர்சட் மாமின் இலக் கூறியதும் எனக்கு இலங்கை கந்தசாமியின் நினைவே **நான் சமர்சட் மாமுடைய எழுதிக்கொண்டிருக்கின்றேன்
நி:ே1966-67களில் 'மனக் யின் நாவல்'தினகரன்" வr தான் அ. ந. கந்தசாமி ெ நாவல் பற்றிய விமர்சனம் டது. உேண்மையில் சமர்சட் பதால் உலகப் பேரறிவு ( காட்டும் கோட்பாடுகளை விடுவோம். அந்த வரிசையி அ. ந. கந்தசாமியின் அறி வாசகர்கள் பெற்று விடுகிற வாற்றல் அனுபவம் யாவை பதால் அறிவியல் நாவலாக அடி ப் படை யி ல்தான் ச மிளிர்கின்றன. அறிவு, உண நூல். இதைத்தான், அல் துச் சொன்னார்.
நானும் அவருடன் அ. பற்றிப் பேசினேன். அது,
'மனக்கண் நாவலை ஆ வாசிக்கும் வாசகனொருவன் கிரேக்க நாடகாசிரியனான " ரெக்ஸ்" நாடகத்தை நாம் அறியலாம். துஷ்யந்தன்சே வின் மகன்சாலிய குமாரனு மாலாவுக்கும் ஏற்பட்ட கா: மகான் வாழ்க்கையை மாற். இளவரசர் அலிகான்ஸ்ரீட்டா ஷேக்பியரின் ட்ரோமியோ ஜ கதைக் லைலா மஜ்னு பேன
னுாற்று (ஈ என இரத்தல்.
80

பண்புயர் மனிதர்
கிய உயர்வுகளை பாக்கிர் மாக்கார் பின் தமிழிலக்கிய மேதை. அ. ந. மேலெழுந்தது. அ. ந. கந்தசாமி நாவல் போலொன்று தமிழில் ** என்று ஒருபோது சொன்னார். * கண்" என்றொரு அ. ந. கந்தசாமி 'ர' இதழில் தொடர்ந்தது. அதைத் Fான்னாரோ? என்ற ஐயம் அவரது ஒன்றெழுதும்போது எனக்குப்பட் மாமுடைய நூல் ஒன்றைப் படிப் பெறக்கூடிய பன்னூல்களிலிருந்தும் அறிந்து நாமும் அறிவுடையவராகி ல் தமிழில் 'மனக்கண்" மூலம் வுத்திறனில் ஒரு பகுதியையாவது ார்கள். அவரது, நிறைந்த அறி யும் 'மனக்கண்"ணில்" கீறிட்டிருப் வும் இதைக் கொள்ளலாம். இந்த மர்சட் மாமுடைய நாவல்களும் ார்வு இரண்டும் கலந்து நிற்கும் ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரும் எடுத்
ந. கந்தசாமியின் 'மனக்கண்' கூறும் தகவல்களைக் கேட்டார்.
リ R ஆதியோடு அந்தம் வரை ஆழ்ந்து பெறும் தகவல்கள் அதிகமானவை. செபாக்கிளிஸ்" எழுதிய "ஈடிப்பஸ் கதையுடன் ஒன்றித்து இந்நாவலில் குந்தலை காதல், துட்ட கைமுனு. க்கும் பஞ்ச குலப் பெண் அசோக நல், அரிச்சந்திர புராணம், காந்தி றிய காரணத்துக்கான நிெகழ்வு, ல் ஹேவோர்த் அந் யோன்யம், pலியத் நாடகம், அறபு நாட்டுக் ாட்ஷாவின் கூற்றுக்கள், புறநா .) செய்யுள், இராமாயணக்

Page 127
umršář Drršasmrtř
கதை, நளன் தமயந்தி தூது, சில அலெக்ஸாந்தர் கோடியல் சந்திப்பு செய்யுள்கள், வள்ளுவரது குறள்கள் சொற்றொடர்கள், நீட்சேயின் தத் வான் சாவித்திரி கதை, பிரசித்தி (துரியோதனனுடைய தந்தை திரு. துச் சத்தியவானின் தந்தை, தேப பாடி, ஆங்கிலப் பெருங் கவிஞன் காதல் விவகாரம், சிந்தாமணி எ பால் தன் கண்களைத் தானே கு பக்தன் பில்வமங்கன் கதை, சிந்த சிற்பத் தோற்றம், பட்டினத்தார் புதிய இலக்கிய அறிவியல் த த் து கோட்பாடுகள் அ. ந. கந்தசாமியி துள்ளன.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரும் கொண்டிருந்தவர் 'உண்மையில் மாமைப் பின்பற்றித்தான் இருக்கில் மாம் சிறந்த நாடகாசிரியர், நாள் னர். ஏன்? உலகப் புகழ் பெற்ற சொல்லலாம்.
அ. ந. வும் தமிழில் அத் த அவரது "மதமாற்றம்" என்னும் சிந்தனைச் சிறப்புடையது.
பத்து வயதில் பெற்றோரையே படிப்பை இங்கிலாந்திலும் பட்டப்ப விருப்பமின்றியே மருத்துவக் கல்வி 1892இல் சென்தோமஸ் வைத்திய வேலை செய்த போதும் நோயாளிக் அனுபவத்தை வைத்தே 'லிஸா LAMBATH) 67 6ór po 9 g) pt. 31 னார். அது, எ டு த் த எ டு பாராட் டைப் பெற்றது. ை புறக்கணித்துவிட்டு எழுத்தாளரா6 பத்தில் பிறந்ததால், ஐரோப்பா

பதிகார இந்திரத் திருவிழா, சுவாமி விபுலானந்தரது , பழமொழிகள், வழக்குச் துவ விளக்கம், சத்திய பெற்ற குருடர்கள் வரிசை தராஷ்டிரன், மாளவ தேசத் ஸ் மன்னன்ஈடிப்பஸ், யாழ்ப் மில்டன்) இளவரசி மாக்கிரட் ன்னும் தாசியின் தொடர் த்திக்கொண்ட வைஷ்ணவப் ன் என்னும் மேலைத்தேயச் பாடல் போன்ற பழைய | வ நூல்களிலுள்ள முக்கிய ன் மனக்கண்'னில் பொதிந்
f;་
மெளனமாய்க் கே ட் டு க் அ. ந. கந்தசாமி சமர்சட் எறார்" என்றார். சமர்சட் வலாசிரியர், சிறுகதை மன் பேனா ம ன் ன ர் என்றே
னை சிறப்புடையவர்தான். நாடக ம் ஒரு யுகமாற்றச்
இழந்த மாம், பள்ளி ப் டிப்பைப் பாரிஸிலும் பெற்று யைக் கற்றவர். லண்டனில் சாலையில் வெறுப் புடன் ளின் மத்தியில் தான் பெற்ற gail Garibus' (LIZA OF மு த ல் நாவலையே எழுதி ப் பி லே யே வாச க ர் க ள் வத்தியத் தொழிலை ப் ாார். வசதிபடைத்த குடும் pழுதும் சுற்றி அதிக அணுப
8

Page 128
வம் பெற்றதோடு, அனுப தொடங்கிவிட்டார். ஐரே வாலாயம். "கேட்டே லினா ஆங்கிலம் ஸ்பானிஷ் இரு ெ எண்பத்தேழாவது வயதில் ஊரே யாவரும் கேளீர்?" இவர், உலக மனிதன் என் சட் மாம் பற்றி விவரிக்கத் ரசனையுள்ள எனக்கு சமர் சுவாரஸ்யமாக விருந்தது.
ஆங்கில இலக்கியத்தில் ரைத் தமிழிலக்கியப் பக்க பாவலர்தான். அரசியலில் காலத்தில்தான் மலேசியா அனைத்துலகத் தமிழாராய் நாட்டில் கலந்துகொள்ள இ பாக்கிர் மாக்கார் சென்றா ளுக்கு அம் மகாநாடு இ ல அரசியலீடுபாடு வாசிக்கும் விட்டதென பாக்கிர் மாக்
இந்த விவகாரத்தை ப முதல்வர், இன்று மலேசிய செ. இராசதுரை அவர்களு கூறி அழுவார். இலங்கைய பேச்சைத் தெளிவுடன் துரையவர்கள். அரசியலில் இலக்கியத் தகவல்களை அ அகன்றுவிட்டார். சரளமா வேளைகளில் இலக்கியம் அதற்குக் காரணம் அரசிய பாக்கிர் மாக்காருக்கும் ஏற் உணர்வு மீண் டு ம் 1978இ மகாநாட்டின் பின், கிளர்
காயல்பட்டணத்தில் ந இலக்கிய ஆராய்ச்சி மகாந பாக்கிர் மாக்கார் இலக்கிய
82

பண்புயர் மனிதர்
வத்தையே எழுத் தி ல் வ டி க்க த் ாப்பிய மொழிகளெல்லாம் இவருக்கு '' (CAT-A-LINA) Tai gyub pirah GO) a) மாழிகளிலும் எழுதிப் புகழ் பெற்றார். மறைந்த இம்மாமேதை "யாதும் என்ற கோட்பாட்டை யுடையவர். ாறெல்லாம் பாக்கிர் மாக்கார் சமர் த் தொடங்கிவிட்டார். இ லக் கிய சட் மாம் பற்றிக் கதைத்தது மிகச்
) இலயித்திருந்த பாக்கிர் மாக்கா ம் திருப்பியவர் புலவர் நல்லதம்பிப் மிக உயர்ந்த நிலையை எய்தி ய வில் 1978 ஆம் ஆண்டு ஆறா வது ாச்சி மகாநாடு நடந்தது. அம் மகா இலங்கை அரசு சார் பி ல் அப்துல் *ர். அவரது இ லக் கி ய உணர்வுக க் கி யத் தீனி போட்டதெனலாம். பழக்கத்தை இடைமறித்து நின்று கார் அங்கலாய்த்தார்.
மட்டக்களப்புத் தொகுதி முன்னாள் பாவின் இலங்கைத் தூதுவர் திரு. ம் அடிக்கடி இலக்கியக் கூட்டங்களில் பில் சிலப்பதிகாரம் பற்றிய செந்தேன் உதிர்ப்பவர் தான் திரு. செ. இராச அவர் அள்ளுண்டு போ ன தா ல் றியும் ஆழ்ந்த வாசிப்பை விட்டும் ப் இலக்கியம் பேசும் அவர், சில பேசவே முடியாதவராகி நின்றார். ல்தான். இந்த நிலை அல்ஹாஜ் பட்டதில் வி ய ப் பி ல் லை. அந்த |ன் அனைத்துலகத் தமிழாராய்ச்சி * தெழுந்ததெனலாம்.
டந்த மூன்றாவது இஸ்லாமிய தமிழ் ாட்டில் கலந்து கொண்ட அல்ஹாஜ் பம் இஸ்லாம் இரண்டும் ஒன்றாய்க்

Page 129
Lumršář Lorršsmrtř
கலந்த உவகையிலாழ்ந்து நின்றார் இஸ்லாமிய இலக்கிய மகாநாடு இ மெனத் தீர்மானித்த போது, அத யையும் முன்னின்று செய்யப் பக் யல் அவருக்கு உதவி நின்றது. உ நடந்தேறிய ஒவ்வொரு மாற்றமுட நிற்பதை நாம் அவதானிக்கலாம். விஷயங்களையும் புரட்சிகளையும் , செய்யும்போது, அரசியல் அத்தை அவதானிக்க முடியும். அனைத்துவ ஆராய்ச்சி நான்காவது மகாநாடு பெறக் காரணம் அப்துல் பாக்கிர் சரணைதான் என்பதை மறுத்துவி மல்ல, அவர் இலக்கியத்தில் கொன ஐயமில்லை"
இந்த உணர்வு நீதி அ மை அவர்களிடமும் நிறைந்திருக்கின்றது சராக விருக்கும் போது, கல்வி, இ வைத்து உயர்ந்த தகுதியுடன் ஒரு யுடனிருந்தார். இதுபற்றி, ஆலோ கலீலையும் அழைத்தார். பலதட சித்து அவற்றைத் தரம்பிரித்து அ வெளிநாட்டமைச்சின் வேலைப்பழு நின்றதால் இவ்விலட்சியம் கைகூட ரது அடிமனத்தில் நிறைந்து நிற்கு வேற்றுவார் என்பதில் ஒரு நம்பிக் முஸ்லிம் அரசியல் வாதிகளில் மு வரலாறும் எழுத்தில் பதியப்படுவ:
1979 ஜூன் 29, 30, ஜூலை டாரநாயக்கா சர்வதேச மண்டபத் லக இஸ்லாமிய இலக்கிய ஆராய்ச் பதற்கு முன்னின்று உழைத்தவர் அவர்கள்தான். இக்காலத்தே, அ எனக்கும் எவ்வித தொடர்புமில்ை லும் பாதித்து நின்றது.

நான்காவது அனைத்துலக 1ங்கையில் நடக்க வேண்டு குரிய உதவிகள் அத்தனை பலமாக நின்றார். அரசி லக இலக்கிய வரலாற்றில் அரசியலோடு இணைந்து உலகில் நிகழ் ந் த சகல மாற்ற ங் களையும் ஆய்வு னயிலும் ஒ ட் டி நிற்பதை க இஸ்லாமிய இ லக் கிய இலங்கையில் மிக வெற்றி மாக்காரின் அரசியல் அனு ட முடியாது. அது மட் டு எட ஈடுபாடுந்தான் என்பதில்
ச் சர் ஏ. ஸி. எஸ். ஹமீத் 1. அவர், வெளிநாட்டமைச் லக்கியம் இரண்டையும் முன் சஞ்சிகை வெளியிடும் ஆசை ாசிக்க என்னையும் கலைவாதி வைகளில் சந்தித்து ஆலோ முலாக்க ஆவன செய்தார். அக்காலம் அவரில் நிறைந்து வில்லை. என்றாலும், அவ ம் அப்பணியை அவர் நிறை கையுண்டு. இந் நா ட் டின் ன்னிற்கும் இப்பெருமகனின் து மிக அவசியம்.
முதலாந் திகதி வரை பண் தில் நடந்தேறிய அனைத்து சி மகாநாடு சிறப்புற நடப் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் ரசியல் ரீதியில் அவருக்கும் ல; அது எனது இலக்கியத்தி
83

Page 130
நானும் அம்மகாநாட்டு வைத்தேன். 'முஸ்லிம்கள் எழுத்தணிக் கட்டிடக் கலை ஹாஜ் டாக்டர் எம். எம். அனுசரித்து நின்றார். பின் மில்லை. அதைப்பற்றி ந1 வாய்வின் ஒரு பகுதி இலங்ை சிகை 'இஸ்லாமிய சிந்தனை ஆண்டிதழில் வெளி வந்தது. அம்மகாநாட்டில் அதிகம் இ ளக்கூட நான் விரும்பவில்ை
1979 ஜூன் 29 ஆந் திக கேற்’ கூட்டத்திற்குச் சென் டாரநாயக்கா சர்வதேச மண்ட மிதித்துச் சென்று கொண்டி( கைகளை ஒழுங்கு செய்தவர் டாந்தரக் கல்விப்பணிப்பாள போட்டு ஏறியவர் என்னரு இதை ஒழுங்கு செய்யும் அர வுக்கட்டுரையைச் சேர்த்துக்.ெ என்றதும், எனக்குச் சிரிப்டெ செய்த வேலை இது இை இவர்களைப்போல் ஈனப்பிற இடத்திற்கெடுப்பது? வெட்ட சென்றுவிட்டேன். அங்கே சேவையாளர், அவரும் ஏதே யிடுபவர் போல் உளறினார்.
எனது இலக்கிய நடவ செய்பவன் நான். இந்த நா 1972 ஆம் ஆண்டு "மறுமல நூலுக்கு ஸாஹித்திய மண்ட வயதில் இன்று வரை எவ( பெற்றதில்லை; பெறவும் முடி இதைத் திட்டமிட்டே செய் விரித்தால் சிலர் அவமானப் கில் மிக நேர்மையுடையோர்
84

பண்புயர் மனிதர்
க்கு ஆய்வுக்கட்டுரை ஒன்றனுப்பி அறபு லிபி அதன் முக்கியத்துவம், * சம்பந்தமான ஆய்வு அது. அல் உவைஸ் அவர்கள் கூட, அதை பு, அதுபற்றி எது வித தகவலு ான் கவலைப்படவுமில்லை. அவ் கையின் மிகத் தரம் உயர்ந்த சஞ் 11 ஜூலை செப்டம்பர் 1985 ம் தென்னிந்திய மக்காக் காபிர்கள் Nருப்பதால், அதில் ஒட்டிக்கொள்
ᎧᏇ .
தி, அந்த மகாநாட்டின் "டெலி ாறு கொண்டிருக்கின்றேன். பண் டப வாயிலிலுள்ள செங்கம்பளத்தில் நக்கும்போது, மகாநாட்டு நடவடிக் களில் ஒருவர் இந்நாட்டில் இரண் ராக எப்படியோ அரசியல் தாளம் கே வந்து 'இக்பால் தெரியுமா? சியல்வாதிதான் உன்னுடைய ஆய் காள்ள வேண்டாம் எனக் கூறினார்’ ாரு பக்கம். மிக அந்தரங்கமாகச் த வெளியே சொல்வதென்றால் விகளை எவ் வித ம் இப்படியான டவெளிச்சமாய் க் கூறி வி ட் டு ச் இன்னுமோர் நில தா ரி - கல்விச் ா பெரும் இரகசியத்தை வெளி
டிக்கைகளை மிகத் திட்டமிட்டுச் "ட்டில் மிக இள (32வது) வயதில் ர்ச்சித் தந்தை' என்னும் எனது -லப் பரிசு பெற்றவன் நான். இந்த ரும் ஸாஹித்திய மண்டலப் பரிசு புமா? என்பதுவும் ஒரு சவால்தான். து பரிசு பெற்றேன். அதை இங்கே
பட்டுவிடுவார்கள். இலக்கிய உல * ஒரு சிலர்தான். அவர்களும்

Page 131
பாக்கிர் மாக்கார்
அவர்களது இலக்கியங்களுந்தான் இ காண்கின்றோம்.
எனது இலச்கிய முயற்சி ரவின் ரிடமும் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்க கின்றார். அதன்பின், இலக்கிய ஈ( கதைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டு விட் நாட்டு இலக்கிய ஈடுபாடு அதிகமுை இலக்கியவாதியல்ல; நல்ல இரசிகன் மஹ்ரூப், அ. ந. கந்தசாமி, க. கை ராசன், இளங்கீரன் போன்றவர்களு ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்சார் அவர்களுட வித்தியாசம். முன்னவர்கள் மனித கியே இலக்கியத்தை மதிப்பிடுவார் மாக்கார் தான் படித்த இலக்கியத்ை துப் பார்க்க முற்படுவார். அவர், தற்கு இது ஒர் எடுத்துக்காட்டு.
அனைத்துலக இஸ்லாமிய இலச் இலங்கையில் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மா நடந்து வெற்றி பெற்றதும் இலக்கி ரும் எடுபட்டுவிட்டார் எனலாம்.
சோவியத் ருஷ்யாவின் கலாசார கொண்ட பாக்கிர் மாக்காரின் இல. எம். எச். எம். ஷம்ஸ் அவர்கள் கை அச்சுற்றுலாவில் தென்னிலங்கையின் சோவியத் வானொலியில் எடுத்துக்சு அடைந்தவர் எம். எச். எம். ஷம்ஸ். பாக்கிர் மாக்காரே தலைமை வகித் அவரது இலக்கிய உணர்வுக்குச் சா6
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரின் கையிலும் விரிந்து சர்வதேசப் பரப் ரது அரசியல் சுற்றுலாவில் அலச மு மையால் இலங்கை மக்கள் அவரை தொடங்கினர். அதில், முக்கிய அ ஒமர் ரஸ்ட்'டின் அழைப்பு எனலா

ன்றும் நின்று நிலைப்பதைக்
நிலைப்பாடு பற்றிப் பல ர் அவர்கள் கதைத்திருக் பாடுகள் பற்றி அவரிடமே .டது. உண்மையில் மேல் டயவர் இவர். இவர் ஓர் . அல்ஹாஜ் எம். எம். எம். vாசபதி, சில்லையூர் செல்வ டன் கதைப்பதற்கும் அல் -ன் கதைப்பதற்கும் அனேக
உணர்வைப்பகைப்புலமாக் கள். அல்ஹாஜ் பாக்கிர் தை மனிதர்களுடன் உரைத் தீவிர அரசியல்வாதி என்ப
கிய ஆராய்ச்சி மகாநாடு க்காரின் அனுசரணையுடன் ய உலகில் பாக்கிர் மாக்கா
"ச் சுற்றுலாவில் கலந்து க்கியச் சிந்தனைகள் பற்றி தக்கக் கேட்டிருக்கின்றேன். க லா சா ரக் கலைகளை றி, அதற்கான ஊதியத்தை அச்சுற்றுலாவில் அல்ஹாஜ் துச் சென்றார் என்பதுவும் *றுதான்.
அரசியல் விரிவு முழு இலங் பிற்கும் எட்டியுள்ளதை அவ மடியும். இவ்விரிவின் தன் உன்னிப்பாகக் கவனிக்கத் ம்சங்களில் ஒன்று 'ஹாஜி
.
85

Page 132
ஒழுங்குபடுத்திச் செவ் நிலையில் ஹாஜி ஒமர் ரவி தின் மூன்றில் இரண்டு பங்கு கியது. மூன்றில் ஒரு குரிமை உடையது. ஹாஜ ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் கோட்டை பிரதான வீதி லீக் வாலிப முன்னணிக் கார் மூன்று பிரிவுகளாக்கி அ சுத்தம் செய்தார்கள். ஒரு தார்கள். அடுத்த பகுதிை யின் மேற்பார்வையோடு, இன்னொரு பகுதியை ஹஜ் னார் க ள். இந் த ர வரு மா ன மு டை ய த இது பற்றி விவரிப்பதற் இங்கிருக்கும் கூட்ட மண்ட ணஸ்தர் அல்ஹாஜ் பாக்கி டங்கள் நடத்த நகரில் இட மிக மலிவில் பெறக்கூடிய லீக் வாலிப முன்னணிக் கூட்டங்களுக்கு சாதி, மத வாடகை பெறும்படி கட் மாக்கார் அவர்கள்தான். மலும் கொடுத்துள்ளனர். முன்னணியின் பொதுச் செ தெரிவித்தார்.
இலக்கிய வளர்ச்சியிலு பாக்கிர் மாக்காருக்கு அதி: கூறிய சம்பவங்களே எடு னார் அலியா மரைக்கார் களின் தொகுப்புக்களையும் ஹாஜ் கலாநிதி எம். எம். உ தீன் ஆகியோர் பெற்றுச் அவர் கூறினார். அவர்க பயன்படும் என்பதைத்த6 இம்முது பொக்கிஷங்களை
86

பண்புயர் மனிதர்
வனே நடைமுறைக்காக்க முடியாத ]ட் இருந்தது. அந்த முழுக்கட்டிடத் தான் ஹாஜி ஒமர் ரஸ்ட்டாக இயங் பங்கும் சம்மாங்கோட்டுப் பள்ளிக் ஒமர் ரஸ்ட்டின் தலைவராக அல் தெரிவானார். கொழும் பு புறக் 213 ஆம் இலக்கத்திலுள்ள முஸ்லிம் யாலயம் இருக்கும் இக் கட்டிடத்தை ழக்கடைந்திருந்த அக்கட்டிடத்தைச் பகுதியை வாடகைக்குக் கொடுத் ய முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்னணி காரியாலயத்தையும் அமைத்தார்கள். ஜ்ஜுக்குச் செல்வோர் தங்குமிடமாக்கி ஸ் ட் - நம் பிக் கை ச் சொத்து ா கத் தி க ழ் கி ன் றது. இங்கே கு முக்கிய காரணம் ஒன்றுண்டு. டபம் பிரசித்தி பெற்றதற்குக் கார ர் மாக்கார்தான். இலக்கியக் கூட் டம் எடுப்பதற்கு அதிக செலவாகும். ஓர் இடம் பிரதான வீதி முஸ்லிம் கூட்ட மண்டபந்தான். இலக்கியக் ம், எதுவும் பாராது மிகக் குறைந்த டளையிட்டவர் அல்ஹாஜ் பாக்கிர்
சில சந்தர்ப்பங்களில் பணம் பெறா
இச்செய்தியை முஸ்லிம் லீக் வாலிப பலாளர் என். எம். அமீன் அவர்களே
ம் இலக்கிய ஆர்வத்திலும் அல்ஹாஜ் 5 அக்கறை இருந்துள்ளமைக்கு மேற் த்துக்காட்டாகும். அவரது பாட்ட ஒரு புலவர். அவர் இயற்றிய பாடல்
கையெழுத்துப் பிரதிகளையும் அல் வைஸ், அல்ஹாஜ் எஸ். எம். கமால் சென்றார்கள் என்ற செய்தியையும் ாது ஆராய்ச்சிகளுக்கு அவை மிகப் பிர என்னால் என்ன கூறமுடியும்? ச் சேர்த்துப் பாதுகாத்தவர் அல்

Page 133
பாக்கிர் மாக்கார்
ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்க பறவாயில்லை; அவை தொலைந்து கூறுவதிலிருந்து இலக்கியத்தை நேசி கின்றதல்லவா?
இலக்கிய ஆக்கத்தைச் சிருஷ்டி பாக்கிர் மாக்காரிடம் இல்லாவிட்ட களை ஆழமாக நேசிக்கும் திறனாய்வு நிற்கின்றது. இலக்கியம் பற்றிக் கூறு வும் அவர் இருக்கின்றார். அத்துட தொட்டு நிற்கின்றார். அவர், இவ் நின்றிருக்க வேண்டும். அரசியல் - திசை திருப்பிவிட்டது. இப்பொழு மனித உணர்வின் மூன்றாம் படியில் யத்தை அதிகம் அணைத்து நிற். பண்புயர்வுக்கு இலக்கியந்தான் வழி. துணிவு இலக்கியம், மனிதனை இ புப் பாலம். மனிதனை உற்றுப் | பூதக்கண்ணாடி. இந்தப் பாதைத பாக்கிர் மாக்காரையும் இணைத்து நான் இலக்கியத்தினூடாகவே உற்ற
- 2
- 1 2 ன் க . -
2 ) - கே
( இது - அர்: - க ம்
- 5 - ம்
சட்டம்

ள் தான். பயன்பட்டால் விட்டால் துன்பமே'' என்று "க்கும் இயல்பு வெளிப்படு
க்கும் இயல்பு அல் ஹா ஜ் டாலும், இலக்கிய சிருஷ்டி ப்புலன் அவரிடம் நிறைந்து வம் பற்றிலக்கிய வாதியாக ன், இலக்கிய ஆய்வுகளிலும் வழிகளில் இன்னும் உயர்ந்து அவரை இவ்வழியிலிருந்தும் ஐது அனுபவ முதிர்ச்சியில் 3 நின்று கொண்டு இலக்கி க முயல்கின்றார். அவரது வகுத்திருப்பதென்பது எனது ணைத்து வைக்கும் இணைப் பார்த்து உணரச் செய்யும் ரன் என்னையும் அப்துல் நின்றதெனலாம். அவரை
நோக்கி நிற்கின்றேன்.
+
காதல்
தம் அல்அல்-15
கேட கே கே
- கே ... ਪਰ ਹੋ ਰ 2
அதிகம் இடம் : அல்
87

Page 134
அத்திவாரம் இ அதன் மேலுயர் அடுக்கு மாளிை வெளிச்சப் பூக்க காய்த்துக் கனிந் மேலுயர்த்திய
அத்திவாரத்தை மேலிருப்பவர்
காண்ப தெப்படி அத்திவாரம் இரு சுழன்றடிக்கும் சுழற்சிப் பிரதி அழற்சி நீக்கும் அமைதி கொண் காற்றாடியில் து காற்றோ அதை அத்திவாரம் இ. விரலுக் கேற்ற உரலுக் கேற்ப பார்ப்ப தெப்படி அத்திவாரம் இரு
உலக நாகரீகத்தை வர6 வரலாற்றை அறியாத கல்வி றிய முதல் மனிதன் தொட யங்களின் வரலாற்றுத் தடங் றன. இத்தொன்மையை 6 அல்குர்ஆன் மட்டுந்தான் அ
88.
 

அத்திவாரம், 11
ருளில் ந்த
ஸ் தன!
f
ருளில்.
காற்றாடி
பலிப்பென்ன? காற்றோட்டம்
ாடு வரும் தூக்கம்
JT3, Lu L6)d
னத் துடைக்காது!
ருளில்.
வீக்கம்
எதிர்
p
லாறுதான் உணர்த்தி நிற்கின்றது. வளமுடையதல்ல. உலகில் தோன் க்கம், அவனால் பெருகிய சமுதா பகள் உலகெலாம் ஒட்டி நிற்கின் எவரெவர் பதித்து வைத்தாலும், ழகுடன் கூறுகின்றதெனலாம்.

Page 135
-க. ' '
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் வரலாற்றை நான் சித்திரிக்கவில். வரலாற்றுள் அவர் சிக்கிக் கொ களைப் பிரித்துப் பார்க்கும் ச (Generation) க்குத் தெரியாது. எ பரை உணர்ந்து கொள்ள இவை யிருக்க வேண்டும்.
உள்ளூராட்சியில் தனது த. தொடங்கிய அப்துல் பாக்கிர் மா றத்துள் நுழைந்துவிட்டார்கள்.
1960 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மா வரையும் 1965 ஜூலை தொடக்க தொடக்கம் 1988 ஒக்டோபர் வ கார் அவர்கள் பாராளுமன்றத்தி பிரதிநிதியாக இருந்து அருந். தொண்டுகளையும் , தொண்டுகளில் தரம் பிரித்தும் தரம் குறைத்தும் விட்டோம்.
1977 இல் அவர் பாராளுமன் பிரதிச் சபாநாயகராகவும் இருந் 1978 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 19: சபாநாயகராகத் தெரிவு செய்யட் கர் சேவை நாடறிந்தது. அப்பத் வைகளை நாம் ஆய்ந்தோய்ந்தே யும் மெச்சி நின்றோம். அவர் 2 மற்றவர்களின் பொறாமைப் பெ கதைகள் மிக மிகப் பெரியன.
ஓர் அறாபியப் பழமொழியை
•“He knows not and knows not He knows not but he knows th He knows but he knows not th He knows and knows that he ]
''அவனுக்குத் தெரியாது; அது.

> என்னும் தனி மனிதனின் லை. ஒரு கால கட்டத்தின் ரடார். இச்சிக்கலின் முடிச்சு ற் ற ல் ஒரு பரம் பரை னவேதான், அடுத்தடுத்த பரம் யெல்லாம் பதிவில் அடங் கி
வித்துவச் சேவையாற்றலைத் க்கார் அவர்கள் பாராளுமன்
- - - - தம் தொடக்கம் 1960 ஜூன் ம் 1970 மே வரையும் 1977 மே மரயும் அப்துல் பாக்கிர் மாக் ன் வேர்வலைத் தொ கு தி ப் தாண்டாற்றினார். அவரது | விட்ட நண்டுப்பிடிகளையும் தரம் உயர்த்தியும் பார்த்து
ற அங்கத்தவராக மட்டுமல்ல, எது சே வை க ள் புரிந்தார். 83 ஆம் ஆண்டு வரை அவர் பட்டார். அவரது சபாநாய கவியை வைத்து அவராற்றிய சம். அவரது . உந்ந்த நிலையை உயர் மட்டத்தில் நின்றாலும், பாச்சரிப்பில் அவர் சிக்குண்ட
அவர் அடிக்கடி கூறுவார். that he knows not at he knows notார் at he knioWS ) nows" * -
19 க .. அவனுக்குத் தெரியா,
தென்பது தெரியாது.
89

Page 136
அவனுக்குத் தெரியாது; ஆன
அவனுக்குத் தெரியும்; ஆனா
அவனுக்குத் தெரியும்; அது,
'அவனுக்குத் தெரியா ெ யிலுள்ள மனிதன் படுமுட்டா பது தெரியும்" என்ற நிலைய ரண ஒரு மனிதன். இவன் க மட்டுமல்ல கற்பிக்கக் கூடியவ யும் என்பது தெரியாதென்ற பதர்தான். எல்லாம். அறிந்து களைச் சுமந்தும், பரீட்சைகள் பயனில்லாதவன். இக்கூட்டம் மட்டுமல்ல, நிர்வாகத் துறை டையும், காலத்தையும் வீண 'அவனுக்குத் தெரியும் என்ப னால்தான், உலகம் உய்கின்ற கூட்டுத்தான் உலகம். இந்நா தலைவரானவர்தான் அப்துல் வகை மனிதர்களின் நன்மை அதிகம். அதனால், மனிதர்க படுத்தி அவர் நிற்கவில்லை. அவரவர் தன்மைகளையும் கு
அவனுக்குத் தெரியா தெ6 னது பணத்தை, உடற் பலத்ை திக் கொள்வான். ஒரு மாே விஷய மொன்றைப் பேசிக் கெ தெரியுமே! இவர் இதைத்தான் மாக உளறுவான். இப்படு மு விகிதாசார அரசியல் யாப்பில் அரசியல் மேதாவிகளைப் பிடி விட்டு எனக்குப் பாராளுமன், கனவு காண்பார்கள். இந்த
90

பண்புயர் மனிதர்
ால், அவனுக்குத் தெரியா
தென்பது தெரியும்.
ல், அது அவனுக்குத் தெரியும்
என்பது தெரியாது.
அவனுக்குத் தெரியும்
என்பது தெரியும்"
தென்பது தெரியாது" என்ற நிலை 'ள்'; 'அவனுக்குத் தெரியா தென் பிலுள்ளவன் உண்மையில் சாதா ற்றுக் கொள்ள முடிந்தவன். அது னுந்தான். 'அவனுக்குத் தெரி நிலையிலுள்ளவன் மனிதர்களில் ம், படித்துப் புத் த க மூட்டை ர் பலவற்றைச் சித்தியடைந்தும் சாதாரண மனிதர்கள் மத்தியில் களில் இருந்து கொண்டும் நாட் ாாக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். து தெரிந்தவன்' மேதை. இவ து. இந்நான்கு ம னி த ர் க ளி ன் ன்கு மனிதர்களின் மத் தி யி ல்
பாக்கிர் மாக்கார். இந்நான்கு தீமைகளில் அவருக்கு அக்கறை ளின் இப்பிரிவுகளை நோக்கி வேறு இந்நால்வகை ம னி த ர் க ளோ ண வேறுபாடுகளையும் காட்டி
ன்பது தெரியாத மனிதன் அவ தை வைத்துத் தன்னையே உயர்த் மதை மிக ச் சிந்தனையூட்டும் ாண்டிருக்கும்போதே "எனக்குத் ா பேசுவார்' என்று மக்குத்தன ட்டாள்களுக்கு இ ல ங் கை யின்
ஒரு நப்பாசை. எப்படியோ, த்து, ஒரு பிரதிநிதியைத் தள்ளி றம் போக முடியாதா? என்று மூர்க்கத்தனத்தை மூலதனமாக

Page 137
பாக்கிர் மாக்கார்
உரைசி அப்துல் பாக்கிர் மாக்கா
அகற்ற முடியாதா? என்று பக றும் இக்கால கட்டத்தில் உலவிய
1983 ஆம் வருடம் ஜூலைக் இடரச் செய்தது. இந்நாட்டின் மத வெறி பிடித்தாடினர். இவ் ளித்துவம்தான். முதலாளித்துவ (Red Light) Saul L. Galoids lib னிப்பார்கள். விஷயம் அப்படிய என்பதுவும், முதலாளித்துவ சிந், வகையானவை.
ஒரு கிறிஸ்தவப்பணக்கார ந தக் காவலுடன் ஒருவன் காவல் அடக்கம் செய்யும் சவங்கள் பல( வாய்ந்த ஆடை அணிகலன்களுட
காவல்காரனை ஒரு கைதே இரவோடிரவாக சவங்களை அல களைக் களவு செய்வோம்; விற் பங்கு எனப் பேரம் பேசி இணங் தம் மிக ஒற்றுமையுடன் நடந்து
களவெடுக்கும் பொருட்களை விற்றனர். வாங்கியவன் நாளுக் கோடீஸ்வரனானான்.
களவுப் பொருள்களை வாங் னின் மனைவி ஒரு நாள் மரித்து அன்பு மனைவிக்கு ஐந்து இலட்ச ஆடை அணிகலன்களிட்டு அடக்க காலை அவர் வாங்கி அணிவித்த வந்தன.
அவர் முகம் சிவந்தது. கை லாம் துடிதுடித்தது. 'றாஸ்கல் கூடாது. எனது அன்புக்கும் ஆ6 மான என் அன்பு மனைவி இப்டே மாக வல்லவா இருப்பாள் இவ

ரைப் பாராளுமன்றத்திலிருந்து ற்கனவு கண்ட கூட்டமொன்
lgil -
குழப்பம் இலங்கையை மிக ஒரே இன மக்கள் மொழி, வெறிக்குக் காரணம்: முதலா b என்றால், எ ன் னை ஒரு போட்டுப் பார்க்க சிலர் எத்த ல்ல. முதலாளி, பணக்காரன் தனை என்பதுவும் வெவ்வேறு
ாட்டின் மயான பூமியை ஆயு ) காத்து வந்தான். அங்கு, கோடி **டொலர்’ பெறுமதி ன் புதைகுழிக்குள் அடங்கும்.
ர்ந்த கள்ளன் அணுகினான். 1ங்கரிக்கும் ஆடை அணிகலன் றுப் பெறுவதில் இருவருக்கும் பகச் செய்துவிட்டான். ஒப்பந் விட்டது.
மிகக் குறைந்த விலையில் கு நாள் பணத்தால் ஏறிக்
கிக் கனவானான கோடீஸ்வர விட்டாள். அவரும், தனது Fம் டொலர் பெறுமதி வாய்ந்த கம் செய்துவிட்டார். மறு நாள் பொருட்கள் அவர் கடைக்கே
ண்கள் தீப்பற்றின. உடலெல் ! இவனைச் சும் மா விட க் சைக்கும் இச்சைக்கும் இணக்க பாது அப்பெட்டிக்குள் நிர்வாண னைப் போலிஸில் ஒப்படைத்து
9.

Page 138
விட வேண்டும். அப்பொழு: யான பாடம் புகட்டலாம்.
குமுற எண்ணினார். இவ்வ6 வேளைக்குப்பின் தணிந்து விட ஸில் பிடித்துக் கொடுத்துவிட இன்றுடன் ஒழிந்து விடுமே!’ எல்லாவற்றையும் உடனே ம மலிவாக வாங்கிக் கொண்டா
முதலாவதாக அப்பொரு தாரே குமுறினாரே அதுதா இரண்டாவதாக எல்லாவற்ை முதலாளித்துவப் பணக்காரச்
ஸஹாபாக்களில் - நாயக ரர்கள்தான். உத்மான் (றழி) ஆஸ் (றழி) இவ்விதம் எண்ணி கள் முதலாளித்துவ வாதிகள6 சமூகத்திற்குப் பயன்பட்டது.
இங்கே, முதலாளித்துவம் செய்ய எத்தனித்தது. இதுத இலங்கையில் நடந்ததெனலா! தொகைப்பட்டோர், மத, டெ ஆக்கிரமித்து, அவர்களது செ னித்த மயான பூமிக் களவுதா அல்லாஹ் அட்டகாசம் செய என்பதற்கும் அக்கலவரம் ஒரு
அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் இந்நாட்டில் சபாநாயகர் என்! என்னும் ஒரு துவேசக் கேள்வி இப்பின்னணி அவ்விதந்தான் & லிம்கள் சிலரும் தூபமிட்ட சா
நாட்டின் நிலைமை, பார மனப்போக்கு, கற்பனா வாதம் நமது அரசியல் எல்லாம் கலங் பதி சபாநாயகரை இராஜினா
92.

பண்புயர் மனிதர்
துதான் இக் கயவர்களுக்குச் சரி என்றெல்லாம் வயிறெரிய மனம் ாவு எரிச்சல் பட்டவர் சொற்ப ட்டார். 'இவனை நாம் போலி லாம்! பின்பு, நமது வியாபாரம்
என்ற எண்ணம் பளிச்சிட்டதும் றந்து வந்த பொருள்களை மிக
T
ள்களைக் கண்டதும் அவர் சிந்தித் ன் மனித குணம்; மனித நீதி.
றயும் மறந்தாரே! அது தா ன் சிந்தனை; பண நீதி.
த் தோழர்களில் பலர் பணக்கா ), அபூபக்கர் (றழி), அம்ரிப்னு க்கொண்டு செல்லலாம். அவர் ல்ல. அவர்களது பணம் மனித
மனித சமூகத்தைத் துவம்சம் ான், 83 ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் ம். மத, மொழி யில் அதிக மாழியில் தொகை குறைந்தோரை Fல்வங்களைச் சூறையாட எத்த “ன் 83 ஜூலையில் ஆரம்பித்தது. ப்வோரை அனுமதிக்கமாட்டான்
சாட்சிதான்.
ஒரு முஸ்லிமாக இருப்பதால் னும் முக்கிய பதவி வகிக்கலாமா? இக்காலந்தான் எழுந்து நின்றது. சித்திரிக்கப்பட்டது. இதற்கு முஸ்
கதி பின்னெழுந்தது.
ாளுமன்றப் பிரதிநிதிகள் பலரின் ம், உலகில் கறை படிந்து நிற்கும் கி நின்ற காலத்தில்தான் ஜனாதி மாச் செய்யும்படி வேண்டினார்.

Page 139
பாக்கிர் மாக்கார்
எல்லோரும் நினைத்தார்கள் செய்யமாட்டார்' என்று. பாரால் லாம் ஜனாதிபதி இராஜினாமாக் ருந்த காலமது. அக்காலத்தே, கடிதம் கொடுத்திருக்கவில்லை.)
கால தாமதமிருந்தும், ஜனா லிருந்தும் எவ்வித தங்குதடையுமின் றதே என்ற எக்கவலையுமற்று இ மணித்தியாலங்களுக்குள் எழுதி உ சபாநாயகர் பதவியைக் கொடுத் னும் சபைதான். அதை நீக்கும் அப்படியிருந்தும், சபாநாயகர் பா பிடித்திராமல் உடனே இராஜினா யான விஷயம் தான். பாக்கிர் மா பறந்தது! இவ்விஷயம் வெளிவந்த தும் காலதாமதமின்றி இராஜினாம் அரசியல்வாதிகளையும் அதிரச் ெ வித மனிதர்களும் நான்குவிதமாக டாள், சாதாரண மனிதன், மனி
கூக்குரல்கள் வானளாவி வளர்ந் ெ
''இந்த மனிதர் பதவி ஆன் பதவியைத் துறக்கும்போது, பாரம் வியைத் தூக்கி எறிந்திருக்கலாம். வளவு மதிப்பு ஏறியிருக்கும். கட் றா ரே'' என்றெல்லாம் மனித நா இவ்விதம் எங்கு பார்த்தாலும் கா
இவர், பாராளுமன்றப் பிரதி ஸிட்' எம்.பி.யாக நாம் வரவு எண்ணினார்களோ தெரியாது. அ டுத்தடுமாறியவர் பலர். இது. போக்கு. பணத்தை வைத்து எ இறுமாப்பு. பணம், அரசியல் கெ காசாகி நின்ற வரலாறுகளை நாம் 6 இவ்வரலாற்றுச் சம்பவங்கள் நமது தான். இந்த ஆஇ )

1 சபாநாயகர் இராஜினாமாச் ளுமன்றப் பிரதிநிதிகளிடமெல் கடிதங்கள் வாங்கி வைத்தி சபாநாயகர் இராஜினாமாக்
( - 11 - 2 திபதி உடனே என்று கூறாம் றி இப்பதவி போகப்போகின் ராஜினாமாக் சடிதத்தை சில டனே சமர்ப்பித்துவிட்டார். தது 'பாராளுமன்றம்' என் உரிமையும் சபைக்கே உண்டு. க்கிர் மாக்கார் பதவியாசை மாச் செய்தது ஓர் அதிர்ச்சி க்காரின் சபாநாயகர் பதவி தவுடன் காலக்கெடு கொடுத் ரக் கடிதத்தை கொடுத்தமை செய்த செய்திதான். நான்கு ச் சி ந் தி த் த னர். படுமுட் தப்பதர், மேதை இவர்களது தாலித்தன.
"ச பிடித்தவர். சபாநாயகர் ராளுமன்ற அங்கத்தவர் பத
நாட்டில், சமூகத்தில் எவ் சியில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கின் க்கு வளைந்து கதைத்தது. தைதான்.
நிதித்துவத்தையும் துறப்பார்; மாம் என்று எத்தனை பேர் எந்த நீரோட்டத்திலும் தட் முதலாளித்துவச் சிந்தனைப் தையும் சாதிக்கலாம் என்ற சல்வாக்கு யாவும் செல்லாக் சளிதில் மறந்துவிடக் கூடாது. நாட்டிலும் நடந்தேறியவை - 2, த, 83 கேக க -
93

Page 140
ஆ அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் காலம் நானுந்தான் அதிர். சார்ந்தவனல்ல நான். ஆன கொள்ளவில்லை. அப்படிக் தரவில்லை. அவரைச் சார் கேட்டு வெறுப்படைந்து நில் பதவி துறந்திருக்க வேண்டும் தாகத்தான் எனக்குப்பட்டது
தற்செயலாக உண்மையி பாராளுமன்றப் பதவியையும் இதே கூக்குரல் இடும் கூட்ட
மடையன் : விகிதாசாரப் இக்காலத்தில் வீணாக இரா பென்றால் பரவாயில்லை; 6 வது சென்றிருந்திருக்கலாம். பாவிக்க முடியாமல் தத்தளி. வல்லுனர்!'' என்று எள்ளி ! டம் நான்கு பிரிவல்லவா? மொழியே சிந்தனைக்குட்படு
இந்த விஷயங்களை அல் கிர் மாக்காரின் அறிவு நுண துவமும் தெளிவாகின்றது. அணுகி ஆய்வு செய்ய நினை
திரு எம். டி. எச். ஜெய யகா, திரு விக்ரம சிங்க (ற பொறுமைக்குணமுடைய வ களின் போக்குடையவர் தான் அவர்கள். எனவே தான், எ இயல்புத் திறமையை உள்ள
சபாநாயகர் பதவியின் எல்லோருக்கும் விளங்கியிருக் விட்டு விலகினாலும் பாராள றைய ஜனாதிபதி திரு ஜே கூட, அல்ஹாஜ் பாக்கிர் ம அதன் பயன்பாடுதான் இலா
94

பண்புயர் மனிதர்
க்கார், சபாநாயகர் பதலி துறந்த ச்சியடைந்தேன். அவரது பக்கம் ால், அதற்காக ம ன ம கிழ்ச்சி கொள்வதற்கு மனச்சாட்சி இடம் ந்தோர் கதைக்கும் கதைகளைக் எறேன். இவர் பாராளுமன்றப் ம" என்ற கூக்குரல் வெறுப்புக்குரிய 1. கட்டடம் 1.
ல் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் 2 இராஜினாமாச் செய்திருந்தால், டம் என்ன சொல்லும் தெரியுமா?
பிரதிநிதித்துவம் சட்டமாகியுள்ள ஜினாமாச் செய்துவிட்டாரே! முன் எதிர்க்கட்சியின் பின்னாசனத்திலா
அனுபவமிருந்தும், அறிவைப் த்து விட்டாரே! இவரும் ஒரு சட்ட நகையாடுவர். உலகின் மனித கூட் மீண்டும் அந்த அ ற பி யப் பழ கின்றது.
பசும்போதுதான், அல்ஹாஜ் பாக் வக்கம் மட்டுமல்ல, அவரது தனித் இதனால் தான், நான் இவ ரை த்தேன்; முயன்றேன்.
"வர்த்தனா, திரு டட்லி சேனநா ணிலுடைய தந்தையார்) போன்ற பிரிந்த மனமுடைய அரசியல்வாதி ன் அல் ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் கதையும் நிதானமாகச் செ ய் யும் உக்கி நின்றார்.
இ-) அகத்தோற்றமும் இப் பொ ழு து கும். சபாநாயகர் பதவியை அவர் தமன்றம் அவரை நேசித்தது. அன் - ஆர்.ஜெயவர்த்தன அவர்கள் சக்காரை மதித்துத் தானிருந்தார். கா இல்லாத அமைச்சர் பதவியைக்

Page 141
பாக்கிர் மாக்கார்
கொடுக்க வேண்டிய கட்டாய நி 1983 ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 198 ஹாஜ் அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் பதவியில் ஒட்டியிருந்தார்.
ஜனாதிபதி திரு ஜே. ஆர். ( தில் தொங்கிய பல மந்திரி மணி மாக்காருக்கு அணிவித்திருக்கலாம் ரும் அவரை அண்மி நின்று அவற் கொள்ள ஆலவட்டம் பிடித்திருக்க அவரில் தோய்ந்திருக்க வில்லை. - நாயக அமைப்பில் கம்பீரமாகத் தார். இன்றும் அக் கம்பீரமே 4 எனவும் துணியலாம். ஜனநாயக அளித்த வாக்கொன்று நிறைவேற கூடப் பாராளுமன்றத்தில் கூறி நீ அந்தளவு ஜனநாயக நம்பிக்கை 3 பதை யாரும் மறுத்திட மாட்டா
அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார் த ரினதும் குணநலன்களையும் குறுகி ஆற்றல் பெற்றவர். எவரெவர் . னரோ அவரவர் அவரவர் களையே என்பதற்கு அளவற்ற ஆதாரங்கள் களும் நிறைய உள்ளன. இவைெ அழகுத் தாளங்களும். அபிநயங்கம் படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை கின்றார். அவரிடம் கூடி நிற்கும் பேசுவார்கள். கூடி நிற்போர் பிர யொருவர் குறை கூறிக் குழிபறிக்க
அதிகமாக அவரைச் சுற்றி நிற்கும் கின்றன என்பதில் துக்கப்படவே
தல்லவா?
இலாகா இல்லாத அமைச்சுப் மாக்கார் கை ஏற்றதும், அரசாங்க துக் காரியமாற்ற முனையவில்லை தலத்திலேயே காரியாலயத்தை அ இக்காலம் சுதந்திரமாகத் தனது தெ

லைமை ஏற்பட்டதெனலாம். ஆம் ஆண்டு ஜூன் வரை அல் இலாகா இல்லாத அமைச்சர்
ஜெயவர்த்தன அவர்கள் கழுத் களில் ஒன்றை அப்துல் பாக்கிர் . அப்துல் பாக்கிர் மாக்கா றிலொன்றை அ ப க ரித்துக் லாம். அந்த அரசியல் அழுக்கு அதனால், பாராளுமன்ற ஜன் தோற்றமளித்துக்கொண்டிருந் வரை உயர்த்தி நிற்கின்றது உரிமையின் படி, ஜனாதிபதி வில்லை என்ற சங்கதியைக் ற்க அவர் பின்னிற்கவில்லை. சுவரில் ஊறி நிற்கின்றதென் ர்கள்.
ன்னோடு உறவாடும் எல்லோ ய காலத்துள் அளந்தறியும் அவரை ஏமாற்ற எத்தனித்த ப ஏமாற்றிக் கொ ண் ட னர் தம் அழகிய அழுக்கான கதை யல்லாம் - அரசியலில் நடக்கும் நம்தான். அவற்றைப் பெரிது ல யென்பதை அவரே கூறு சிலர் ஒரே குரலில் நிறையப் பிந்தபோது ஒருவரைப் பற்றி முற்படுவதுமுண்டு. இவற்றை 5 கற்றவர்களிடம் காணமுடி பண்டிய நிலை ஏற்படுகின்ற
பொறுப்பை அப்துல் பாக்கிர் அலுவலக மொன்றை அமைத் - தனது உத்தியோக வாசஸ் மைத்துச் சேவை செய் தார். ாகுதி மக்களையும் இலங்கை
95

Page 142
மக்களையும் சந்தித்துப் பே நிறைய இருந்தன. அவற்ை டார். இலாகா இல்லாத ப லாற்றில் பதியப்பட்டதொன் துல் பாக்கிர் மாக்காரும் இ கூறலாம்.
இந்நாட்டின் முந்நாள் றொனி டி மெல் அவர்கள் மன்றத்தில் பேசிய பேச்சை கையே கூறுகின்றது. அதை எண்ணுகின்றேன்.
"நான் இந்த விவாதத் என்று எதிர்பார்த்திருக்கவில் கெளரவ அங்கத்தவர் வெளி எனது கருத்துக்களை எடுத் எண்ணுகின்றேன். அந்த ெ பல்வேறு அரசாங்கங்களிலும் சர்கள் இடம் பெற்றிருந்த அரசியல் யாப்புக்கள் நடைமு ளில் இது, சாதாரணமாகப் இது, புதிய ஒன்றோ, புதுை ரத்தின் பின் ஏ. ஈ. குணசிங் லாவது இலாகாப் பொறுப்ட டார். அவர், எமது நாட்டி ளர் தலைவர். எமது கெள ஜனாதிபதி) அவர்களின் அ மாத்திரமல்ல, இலங்கை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று போராடிய ஒரு தலைவர். சாங்கத்தில் பல ஆண்டுகள் ராகப் பணியாற்றியுள்ளார்.
அதன்பின், பண்டாரநா ரான ஜிம் முனசிங்க அவர்க அமைச்சராக பண்டாரநாயக
எனவே, இதை நான் புதிய
96

பண்புயர் மனிதர்
சம் வாய்ப்பும் ஒய்வும் அவருக்கு ற நன்கு பயன்படுத்திச் செயற்பட் ந்திரிப் பதவி பாராளுமன்ற வர று. அவ்வரலாற்றுப் பதிவில் அப் டம் பெற்றமை சிறப்பான தென்றே
நிதித் திட்டமிடல் அமைச்சர் திரு
1984 மார்ச் 23 ஆந் திகதி பாராளு ப் பாராளுமன்ற ஹன்ஸார்ட் அறிக் யும், இங்கே பதிவது சிறப்பென
தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்லை. எனினும், அத்தனகல்லை யிட்ட சில கருத்துக்களைப் பற்றி துக்கூறுவது எனது கடமையென களரவ அங்கத்தவர் இந்த நாட்டில்
இலாகாப் பொறுப்பற்ற அமைச் 1மையினை அறிவார். ஜனநாயக மறையிலுள்ள உலகின் பல நாடுக பின்பற்றும் ஒரு சம்பிரதாயமாகும். மையான ஒன்றோ அல்ல. சுதந்தி கா அவர்சள் எமது நாட்டில் முத பற்ற அமைச்சராக நியமிக்கப்பட் டல் கெளரவமிக்க ஒரு தொழிலா ரவ பிரதம மந்திரி (தற்போதைய ரசியல் ஆசானும் ஆவார். அது மக்களுக்கு சர்வசன வாக்குரிமை லு முன்னோடியாக உழை த் துப் அவர், ஐக்கிய தேசியக்கட்சி அர இலாகாப் பொறுப்பற்ற அமைச்ச
யகா அவர்களின் நெருங்கிய நண்ப ளும் இலாகாப் பொறுப் பற்ற ா அரசாங்கத்தில் செயற்பட்டார்.
ஒன்றென நினைக் க.வில் லை.

Page 143
lunáš8rř Lorršsmrtř
பெரும்பாலும், பரீட்சார்த்தமான ஒன்றாகவும் நினைக்க இதில் இடப்
"மாண்புமிக்க ஜனாதிபதி அவ பற்ற அமைச்சொன்றை ஏற்படுத்த அமைச்சுக்கு இந்தச் சபையிலே-உ6 அதாவது பாக்கிர் மாக்கார் அவ எமது நாட்டில் பொதுப் பணியிலே யாற்றியவர் என்ற வகையில் மிக அவரிடம் உண்டு. அவர் தனது காரர்களின் அதிகாரத்துக்கு எதிரா பட்டு வருகின்ற முறையினை நான் மிகவும் தெளிவாக அறிந்து கொண்
'நான் உறுதியாகக் கூறுவது தனது தொகுதியில் எந்தச் சக்தி வர்க்கத்துக்கும் அடிமைப்படுத்த மு தனிப்பட்ட வசையில் கூறும் என இந்தச் சபையில் சமூகமளித்த உய நிதிகளில் ஒருவரே அவர், மதவாச அங்கத்தவர் அவர்களைப் போலவே கள் இந்தச் சபையில் உறுப்பினரா இந்தச் சபையின் சபாநாயகர் என் பரிய சேவையினை ஆற்றியுள்ளார்.
இந்தப் பேச்சில் பல உண்மை முக்கியமானதொன்று களுத்துறை மாகாணத்தில் அப்துல்லி பாக்கிர் நிலைநாட்டித்தான் வைத்திருக்கின் பொம்மையைக் காட்டி **இவரைத் றால், மக்கள் அவரது தொனிக்கு கோர் உதாரணம்: தற்போது மே துவத்துடன் அமைச்சர் பதவி வகிச் அப்துல் பாக்கிர் மாக்காரின் தெரி தலில் போட்டியிட வைத்து, பாக் நிறத்தையும் பூசினார். மக்கள் உ பணிப்புக்குச் செவிசாய்த்தனர். ச கள் மத்தியில் இந்த வேட்பாள சொல்வதற்கில்லை. ஆனால்,ல் அல்

ஒன்றாகவும், புதுமையான ல்லை.
కే ர்கள் இலாகாப் பொறுப் முடிவு செய்து அந் தி rள மிகவுயர்ந்த ஒருவரை ர் களை நியமித்துள்ளார். மிக உந்நதமான சேவை * சிறப்பான சாதனைகள் தொகுதியில் ஒரு சில பணக் க எழுந்து நின்று செயற்.
தனிப்பட்ட வகை யி ல் டுள்ளேன்.
என்னவென்றால், அவர் களுக்கும் பெரும் அதிகார pடியாத வீர புருஷர். இது, து கருத்தல்ல. இதுவரை ர் பதவிகளைப் பெற்ற பிரதி #சித் தொகுதியின் கெளரவ இவரும் இருபது வருடங் கப் பதவி வகித்துள்ளார். ற வகையில் அவர் அளப்
PS । ଏଥିତ ।
in it. கள் தெரினித்து நிற்கின்றன. மாவட்டத்தில், ஏன் மேல் மாக்கார் தனது பெயரை றார். அவர், எந்தவொரு தெரிவு செய்யுங்கள்" என் மதிப்பளிப்பார்கள். அதற் ல்மாகாண சபையில் அங்கத் $கும் திரு ஏ.எம். யூஸஅப், வுக்குரியவர். அவரைத் தேர் திர் மாக்காரின் ஆள் என்ற டனே பாக்கிர் மாக்காரின் மூக சம்மதரீதியில் முஸ்லிம் rர் மதிப்புடையவர் என்று ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரின்
97

Page 144
நாவசைவு அவருக்கு வெற். வத்தை இன்றும் பாக்கிர் - எனத் துணியலாம்.
7கதை, 16 இலாகா இல்லாத மந்தி பாக்கிர் மாக்காருக்கு நி எனக்கும் சந்தேகம் தான். மன நிறைவு செய்து கொல (1) 14 15 5 10 இக்காலத்தேதான், ெ ஆளுனர் பதவியும் அவரை, தலையிடி. இதனை அவரே
மருதானைப் பள்ளிப் பூ கள் சங்கம், நலன் விரும்பி முதலாக அல்ஹாஜ் அப்து ஆளுனர்கள் சபைத் தலைவ மாக அவருக்குச் சில முரன் அப்பதவியை விட்டு விலகிக் வில் இப்பொழுதும் அதிக . விதிப்பயனை எண்ணி வியந் ததியினர், அதன் வரலாற்று வேண்டும் என இக்காலத்தே படி நடந்தாலும், கொழும் கத்திடமிருந்து பறித்த கூட் ரும் ஒருவர் தான். என்னை யுத்தீன் மஹ்மூத் , அறிஞர் மனப்போக்கின்படி அரசாங் திருந்தால், ஓர் ஆனந்தா, உயர்ந்து நின்றுதானிருக்கும் 23 மே 1 3 7 = '; காலம் முடிந்துவிடவில் படைக்க எதிர்காலச் சந்ததி
(1ல் - 12
( இலாகா இல்லாத மந் கொழும்பு ஸாஹிறாவின் . என்னவோ, 1988 ஆம் வரும் மாகாண சபையின் ஆளுனர
98

பண்புயர் மனிதர்
றியைக் கொடுத்தது. இத்தனித்து மாக்கார் காப்பாற்றி வருகின்றார்
- 1-2 அம்13 திரிப் பதவி சில வேளைகளில் அப்துல் றைவைக் கொடுத்ததா? என்பதில் ஜன நாயகத்தின் வலுவான பற்றால்
ணடார்.
1- 2) காழும்பு ஸாஹிறாக் கல்லூரியின் த் தேடிவந்தது. அது ஒரு பெரும் - ஒப்புக்கொள்வார்.
ਇਕ ਵੀ ਮੈਂ ਓ ਯੂ ਲਵ ਜੂਹਾ பரிபாலன சபை, பழைய மாணவர் கள் யாவரும் ஒன்று சேர்ந்து முதன் ல் பாக்கிர் மாக்கார் அவர்களை "ராக்கினார்கள். நிர்வாகம் சம்பந்த ன்பாடுகள் தோன்றின. அதனால், கொண்டார். ஸாஹிறாவின் உயர் அக்கறை கொள்ளும் அவர், அதன் து நிற்கின்றார். எதிர்காலச் சந் றுண்மையை அறிந்து வளம்படுத்த த வேண்டி நிற்கின்றார். எது எப் பு ஸாஹிறாக் கல்லூரியை அரசாங் டத்தில் அப்துல் பாக்கிர் மாக்கா ப் பொறுத்தளவில் அல்ஹாஜ் பதி ஏ. எம். ஏ. அஸீஸ் அவர்களது க நிர்வாகத்தில் ஸாஹிறா இருந் ஒரு றோயல் , ஒரு நாளந்தா போல், என்பதில் சந்தேகமில்லை. இது
1 1
12 லை. கட்டியெழுப்பி வரலாற்றைப் நியினர் ஒன்று திரளுதல் அவசியம். ੩ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਵਣ : ..ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਚ திரி அப்துல் பாக்கிர் மாக்கார், ஆளுனராக அமர்ந்த அனுபவமோ டம் ஜூலை முதலாந் திகதி தென் ராகத் தெரிவானார். கர்தண்டு

Page 145
umrš5)íř uprršsmrtř
பாராளுமன்றத்தின் பதவிக்கா6 விட்டது. ஆனால், ஜனாதிபதியி பதவி அவரை அரவணைத்து இல் மாகாணத்தின் செயற்பாடு, பாது தப்படுத்தல் என்பன போன்ற பெr தான் ஆளுனர் பதவி. ஜனாதிபதி பொறுப்பு இதனுள் அடங்கி நிற்கி
உண்மையில் மனித உணர்வுகள் தில் இப்பதவி இவருக்குத் தகுதிய நலம், நாட்டின் கெளரவம், நாட்டின் ஒழுங்கு படுத்தும் உந்நத தகைமை தென்மாகாணத்தின் ஆளுனராக அவரின் நற்சிந்தனைகள் இப்பகுதிய உதவும். அவர் ஆளும் பகுதியும், அங்கத்தவர்களும் தென்மாகாணத் குள்ளாக்குவார்கள் என்பது ஆளுன அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

ம் இத்துடன் முடிவு பெற்று ா பிரதிநிதியான ஆளுனர் றும் நிற் கி ன் றது. ஒரு காப்பு, வேலைகளைத் துரி றுப்புக்களை அடக்கிய பதவி பின் பிரதிநிதித் துவ ப் ன்றது.
ரின் முதிர்வுடைய பருவத் டையதுதான். நா ட் டி ன் r சிந்தனை என்பனவற்றை க்குப் பொறுப்பான ஒருவர் அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றார். பின் அபிவிருத்திக்கு அதிகம்
அவரது ஆளுமைக்குதவும் தை நிச்சயம் அபிவிருத்திக் ரின் அஹிம்சைப் போக்கால்
99

Page 146
ஃப் 3 - 5
இ க - -
12 இல் இ வா இலட் ਐਨੇ ਚ ਡ : ਦਾ
வான் விரித்த ச
ப யே கட்டிக் காணும் காட்
உமர் டார்ம் ர்
2 , 1 413.--தர் 43 காம் இல் 37 இப்ப - எ ேக ட
வானக் குடை , 58ம் ""
ਨੇ ਦਾ ਬੰਦ ਦੇ ਦੇ l
வளமா யு.
கண்ட இடா இந்த பென்
ஊனும் உயிர் AE தோ ஆ
ਸਮ
உழைத்தே நானும் நின
நாளும் தே 'வானங்கள் பூமிகளில் இவர்கள் சிந்தித் தப் பார்க்க
நீங்கள் பூமியில் சுற் பொய்யாக்கிக் கொண்டிருந். என்று நீங்கள் கவனித்துப் குர்ஆன் 6:11)
உலகச் சுற்றுப் பிரயாண றது. உடனே, அல்லாஹ் பிரயாணம் செய்பவனின் கள் உலகவலம் வந்ததற்கு முக்கிய காரணமெனலாம்.
1. கல்வி தேடுவதற்கு. கக் கடமைகளை நிறைவேற மார்க்கப் பாதையில் மன . லும் பிரயாணம், 4. இம் லும் பிரயாணம், 5. புதிய
100

* 1
- 'தம்113) | - - - - -
5 ( 10 மாத எண் (2 பே ைட F ேட ப டா டு 1 THல் ਕਈ ਵਹਿ ਖਰੀ ਚ ਨੂੰ ਹੋਰ
சிறகுகள். க ப் 12
மே 2ான் ஆர் புங் (SR - 62 ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਤ , ਦੇ எம் - பி 1. பட் TA -வீக:
( 3 - டா 18 டயின் காலடியில் -
90 ਉ ੩ ॥੩੦ ਤੋਂ ਰ੬ லகம் உறங்கியது கை அடியே - சிப் பரப்பினுள்ளே - கொட்டி ங்கள் சென்று வந்தேன் * ஆக நம் உருப் பெறவே ' %டுக்கல்
மக் கள் நிதமுயர் 2 னத்தேன் இனிமையினுள் காய்ந்து நலம் பெறவே! எ நிர்வாக அமைப்பைக் குறித்து வில்லையா?'' (அல்குர்ஆன் 7:185)
றித் திரிந்து (உங்களைப் போல்) தவர்களின் முடிவு என்னவாயிற்று பாருங் கள் என்று கூறும்'' (அல்
ம், அல்லாஹ்வை அறிய ஏதுவாகின் அங்கீகரிக்கும் பிரார்த்தனைகளில் பிரார்த்தனையும் ஒன்று. முஸ்லிம் இஸ்லாத்தின் பிரயாண அங்கீகாரம்
3 செல்லும் பிரயாணம், 2. வணக் றச் செல்லும் பிரயாணம், 3. சன் ஒருமைப் பாட்டுடன் வணங்கச் செல் மெயின் தேவைகளை நோக்கிச் செல் காட்சிகளைக் கண்டு வரச் செல்

Page 147
சுப் பாத்!
லும் பிரயாணம் என இமாம் கஸ் யாணத்தை ஐவகைப்படுத்துகிறார் நோக்கத்திற்காகச் செல்லும் பிரயா நோக்கங்களையும் நிறைவேற்றியும் யும் நடத்தையையும் பொறுத்த வ உடம்:
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரும் வையம் எங்கும் சுற்றித் திரிந்தவ அதற்கு உறுதுணை புரிந்த தென்பதி வின் அரும் பெரும் படைப்புக்கனை னும் உலகில் வாழும் மனித குலத் ளைக் கண்டு உணர்ந்து கொள்ள சுற்றுப் பிரயாணம் அவருக்கு மிக
மனித குலம் பற்றி விவாதித்த பற்றிக் கதை எழுந்தது. இலங்கை பயங்கரங்கள் இன வேறுபாட்டால் இலங்கை, இந்திய மக்கள் யாவரும் முடிவுக்கு வரக்கூடிய சாத்தியம் ஏ
உண்மையில் இனம் என இங் ETHNIQ என்னும் ஆங்கிலச் சொ சொற்களைக் கொண்டா? என்ற உலகில் செமித்தியர், காக்கோஷிய என்னும் இனங்கள்தான் காணப்படு பாடு, உடலமைப்பில், பௌதீக - தொக்கி நிற்கின்றன. இந்த இன உலகம் சுற்றும்போது காணமுடியு
கூறினார், -14 , ப ப ட் - 1 க 2 :
இலங்கை இந்திய மக்கள் இந் பினம் என்றே கூறமுடியும் என்ற சினையில்லை. இந்நாட்டில் நிகழ். தான். நான்கு வேறுபட்ட இனங் முடியுமானால், வாழ முயற்சிக்க ( மக்களால் ஒற்றுமையாக வாழ மு யும் பாக்கிர் மாக்கார் எழுப்பினா லாம் உலகச் சுற்றுப் பிரயாணம் |

ஸாலி (ரஹ்) அவர்கள் பிர கள்., * சிலவேளைகளில் ஒரு சணம் மேலே கூறிய ஐவகை
விடலாம். அது, மனத்தை விஷயம். மேலு}து 23) - 1 11 18 பி ஜே )
வான்விரித்த சிறகு Tளால் 1. அரசியல் அனுசரணை ல் வியப்பில்லை. அல்லாஹ் ள அலசி ஆராயும் நோக்குட தின் மாறுபட்ட தன்மைக நம் முயற்சியுடனும் உலகச் உதவி நின்றது. பாபா (2) 5போது இன வேறுபாடுகள் -யில் ஏற்பட்ட கடந்த காலப்
எழுந்தனவா? உண்மையில் ம் ஓரினத்தவர் தான் என்ற ற்பட்டுவிட்டது.
13 | கே பேசுகிறார்களே, அது, ல்லையா? அ ல் ல து வேறு முடிவுக்கு வர வே ண் டு ம். ர், மங்கோலியர்,நீக்ரோ டுகின்றன. இந்த இன வேறு புவியியல் வே று பா ட் டி ல் -வேறுபாட்டுத் தன்மையை ம் என பாக்கிர் மாக்கார்
1 2 டி ) த நான்கு இனங்களின் கலப்
முடிவுக்கு வருவதில் பிரச் மது மொழி, மத வேறுபாடு களுமே ஒற்றுமையாக வாழ முடியுமானால் ஏன் ஒரே இன டியாது? என்ற கேள்வியை ரர். இச்சிந்தனைகளுக்கெல் வழி வகுக்கின்றது. - ம்
101

Page 148
பாரஸிகத்திலிருந்து வ கில் இருந்து வந்த சுஐப் பிலால் (றழி) ஆகியோர் ந தோழர்கள்; ஸஹாபாக்கள் யத்தைத் தழுவி நிற்கின்ற லாவில் காணமுடியும் என் கிர் மாக்கார் எடுத்துக் கூறு
அரசியலில் சபாநாயகர் கைக் காட்டியது; இல்லை துணியலாம். பாராளுமன், ளத்தைத் திறந்து காட்டிய யெல்லாம் விரித்து நின்றது மகாநாட்டில் கலந்து கொள் குச் சென்றார். இலங்கை ஆட்டிப்படைத்த போத்துக் கிர் மாக்கார் சமூகமளித்தா கத்தனமாக எதிர்த்த போ மாக்கார் சென்று, அவர்க விருந்தினரானார். பெரிய நின்றது. இந்த வழியே 19 நகருக்குச் சென்றார். 19 சென்றார். ஈராக்கின் பக் லாம் சர்வதேச மாநாடுகளு தற்குமே பயணங்கள் மேற் துடன் அல்லாஹ்வின் படை துப் பரவசமடைந்தார்.
1979 இல் ஈராக் அரசின் றார். ஈராக் நட்புறவு இத் இலங்கை நட்புறவுச் சங்கத்தி பாக்கிர் மாக்கார் அவர்கே சர்வதேச அமைப்பே, இை இதனால்தான், என்னவோ கார் அவர்களை அவர்களது தும்படி வேண்டி நின்றது. பாராளுமன்ற வரலாற்றில் லாம். ஈராக் அரசு பாக்கி
02

பண்புயர் மனிதர்
ந்த ஸல்மான் பாரிஸ் (றழி), பிராங் (றழி), ஆபிரிக்க அபஸி நீக்ரோவான நபி (ஸல்) அவர்களின் ஆருயிர் த் ". இஸ்லாம் இங்கேதான் சர்வ தேசி து. இந்த உணர்வை உலகச் சுற்று ற அநுபவக் கூற்றை அல்ஹாஜ் பாக்
GoTrTrio.
* என்ற உயர் பதவி அவருக்கு உல
உலகுக்கு வழி கா ட் டி யது எனத் றப் பிரதிநிதித்துவம் உலகச் சார து. அத்திறப்பு உலகக் கதவுகளை 1. 1978 ஆம் ஆண்டில் பாராளுமன்ற ாள போத்துக்கல்லின் லிஸ்பன் நகருக் யைக் குடியேற்ற நாடாக வைத்து கல்லுக்கு அரச கம்பீரத்துடன் பாக் "ர். வரலாற்றில் முஸ்லிம்களை மூர்க் த்துக்கேயர் நாட்டிற்கு நமது பாக்கிர் 1ளது பாராளுமன்றத்தின் கெளரவ பிரித்தானியாவும் அவரை வரவேற்று 81 ஆம் ஆண்டு கியூபாவின் ஹவானா 83 ஆம் ஆண்டு பங்களாதேசிக்குச் தாத் நகருக்குச் சென்றார். இங்கெல் நக்கும், நல்லுறவை விருத்தி செய்வ கொண்டார். ஆனால், அப்பயணத் உப்புக்களின் விநோதங்களைப் பார்த்
ன் அழைப்பின் பேரில் மீண்டும் சென் தனால் மிக இறுகி நின்றது. ஈராக் தின் தலைமைப் பதவியையும் அப்துல் ள வகிக்கின்றார். முஸ்லிம் என்ற ணப்பே இதற்குக் காரணமெனலாம். ஈராக்கும் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் bill பாராளுமன்றத்தில் உரை நிகழ்த் இவர், அங்காற்றிய உரை ஈராக் பொன்னெழுத்துப் பதிவென்றே கூற ர் மாக்காருடன் மிக இறுகிய நட்

Page 149
பாக்கிர் மாக்கார்
புடையது. இந்நட்பினால், நமது ஈராக்கின் மிகப் பலம்வாய்ந்த உத பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார் எ முடியாது.3 > 4.
நானிங்கே அப்துல் பாக்கிர் முள்ள அந்யோன்யத்தை வைத்தே ஈராக்கின் அரசியல் கொள்கையுடன் சர்வதேச ரீதியில் ஆயத்துல்லா - லுள்ள ஈரான் நாட்டின் ஈமானின் என்பதில் எனக்குச் சந்தேகம் அதி லாஹ்வின் பலத்த நம்பிக்கையுடன் பதாம் நூற்றாண்டில் நடத்திய ந வின் நம்பிக்கைச் சக்தியை உலக ஈரான் தான். அவை பற்றி யெல்லா இடமென நான் நினைக்கவில்லை.
- 1980 ஆம் ஆண்டு பிலிப்பைன், களுக்குச் சென்றார். அவர், பிலி மாக்கோஸின் தலைமையே அங்கு ஷிய மக்கள் மத்தியில் அப்துல் பா றின் மேலிட்ட ஒளி விளக்கே எ க இந்தியா, பங்களாதேஷ் நாடுகள் 1981 ஆம் ஆண்டு மாலைதீவுக் கு
டாந்த விழாவுக்கு இலங்கை அரசின் ''சாக்" அமைப்பு தோன்று முன் சித்தார். தெற்காசியாவுடன் கிழக்கு படும் திட்டமொன்றிருக்க வேண்டு றுமை பற்றியும் பாக்கிர் மாக்கார் அண்டை நாட்டரசியல் நுணுக்கம் இணைய வேண்டும் என்பதைக் கா
- எகிப்தின் அதிபர் அன்வர் சா கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பை இல் மாக்காருக்கே அளித்தது. இத்தெ தனையுடையதே! இலங்கை ஜம் ஜனாதிபதியின் பிரதிநிதியாகவே .

நாட்டிற்கும் மக்களுக்கும் விகளைப் பாக்கிர் மாக்கார் ன்பதை எவரும் மறுத்திட
மாக்காருக்கும் ஈராக்கிற்கு எழுதுகின்றேன். இதனால், எ நான் இணைந்தவனல்ல. கொமய்னியின் தலைமையி பலம் ஈராக்கிடம் உண்டா? கம். உலக வரலாற்றில் அல்
எக்காரியத்தையும் இவ்விரு Tடு ஈரான் தான். அல்லாஹ் மே உணரும்படி செய்ததும் ம் விவரிக்க இது தகுந்த 2 12 இல் 212 (414)
இந்தோனிஷியா ஆகிய நாடு ப் பைன் ஸ் சென்ற காலம் அரசோச்சியது. இந்தோனி -க்கிர் மாக்காரின் புகழ் குன் எ லா ம். 1981 ஆம் ஆண்டு நக்கும் பயணம் , செய்தார். டியரசின் ஐம்பதாவது வரு - பிரதிநிதியாகச் சென்றார். பே : 'சாக்" நாடுகளைத் தரி காசியாவும் இணைந்து செயற் ம் என்னும் பிராந்திய ஒற் கதைப்பார். இது. அவரது சர்வதேசியத்துடன் எப்படி ட்டுகின்றது .த ( 7 8 ) தாத்தின் மரணச் சடங்கிலே கங்கை அரசு அப்துல் பாக்கிர் சிவு, நல்ல இராஜரீகச் சிந் நாதிபதியின் செய்தியோடு, அல்ஹாஜ் அப்துல் பாக்கிர்
103

Page 150
மாக்கார் அங்கு சென்றா அரசியல் நிகழ்ச்சிகளில் எ! கூறலாம்.
CIV3.5 1 {3:13 பபிலோன், எகிப்து, தின் உதிப்பிடங்கள். உலக மானவை இப்பகுதி மண்ன கின்றன. இந்த இடங்க அல்லாஹ் அளித்ததையிட் இப்பிரயாணங்களின் மாள் செய்கின்ற தென்கின்றார். காற்பட்ட இடங்களிவை, அல்குர்ஆன் கூறும் வரலா! அவர் கூறுகின்றார். )
அ சமாதான கலாசார ம காக 1986 ஆம் வருடம் சே ருக்குச் சென்ற இவர், அற் ரைத்தார். நெப்போலியவை யச் செய்த பூமி அது. அ மக்களுக்கே முடியும். என் களும் அங்கே சென்று தம னர். அவர்கள் செய்த சப் ஏராளமுண்டு. எ ப் ப டி ய ஊன்றுகோலான அல்குர்ஆ உதவி கிடைக்கும். அங்கு இமாம் புஹாரி (ரஹ்) பிற (றழி) அவர்களின் அல்குர். பாக்கிர் மாக்காரின் கூற்றி பரந்துபட்ட சிந்தனையை காண முடிந்ததோ என்ற
இல்லை, பிரயாண வாய்ட் முடிவு கட்டலாம். 11 12. ப ே ப த 1 வி 2 - ஈராக் பாராளுமன்றத் பாக்கிர் மாக்கார் இந்திய கின்றார். இங்கிலாந்துப் 4
104

பண்புயர் மனிதர்
ர். அவரது வாழ்க்கையில் நடந்த கிப்திய விஜயமும் மிக முக்கியமெனக் - கே இன் 6 பிப மொஸப்பதேமியா உலக நாகரீகத் 5 நாகரீக அடையாளங்கள் அதிக னில் புதையுண்டும், நிமிர்ந்தும் நிற் ளுக்கெல்லாம் செல்லும் வாய்ப்பை டு அவர் பெருமைப் படுகின்றார். ன்பினை உணர அல்குர்ஆனே வழி
அல்லாஹ்வின் அதிக நபிமார்களின்
இம்மண்ணை ஊடறுக்கும்போது, றுகள் ஞாபகத்திற்கு வரும் என்றும்
கா நாடொன்றில் கலந்துகொள்வதற் சாவியத் ருஷ்யாவின் ''பாடும்'' நக நோட்டின் சூழ்நிலை பற்றி விதந்து னயும், ஹிட்லரையும் தோல்வியடை ந்த அமைப்பை வெல்ல அந்நாட்டு றாலும், மத்திய காலத்தில் முஸ்லிம் து கலாசாரப் புரட்சியை வென்ற மயப் பணிகளின் தடயங்கள் அங்கே ா ன நாட்டினுள்ளும் இஸ்லாத்தின் னுடன் சென்றுவிட அல்லாஹ்வின் காணும் வெற்றித் தடயங்கள் தான், அந்த புகாரா.. ஹஸ்ரத் உத்மான் ஆன் பிரதி எனப் பிரமிப்படைவதை லிருந்து காணமுடிகின்றது. இவ்வித அவரது மூன்றாவது படியில் தான் சந்தேகம் எனக்கும் எ ழு ந் த து. பு அதற்கு வழி வகுத்ததென்றும்
'வ 3 க 3 டன் 1 : தில் பேசும் வா ய் ப் பை ப் பெற்ற | பாராளுமன்றத்திலும் பேசியிருக் பாராளுமன்றத்தின் சபாநாயகர் மண்

Page 151
பாக்கிர் மாக்கார்
டபத்தில் நடைபெற்ற இராப்போம் தில் அவராற்றிய சொற்பொழி டைப் பெற்று நின்றது. (கே2 3 (fa fes) (212
பா முழுவுல கப் பாராளுமன்ற மா பாக்கிர் மாக்கார் தான் தயாரித் காது, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நேர் அது அவர் தயாரித்து வந்த டே நின்றது. இவரது பேச்சை அல் கிய அமெரிக்கப் பிரதிநிதி பார பற்றிப்பிடித்து அழைத்துச் சென் தனிப்பட்ட முறையில் அறிமுகம் சின் பெருமைக்கு அத்தாட்சியா? கும், நமது சமூகத்திற்கும் ஏற்பு வியக்கலாம்.
v2 23 2 ( 2
சொற்ப வேளை அவர் செல் கதைக்கும்போது இவ்விடயங்கள் மனதுள் அவர் எத்தனையோ அ இவருடன் பேசி இவ்வளவு பிரய முடியுமென்றால், வெளிநாட்டகை நீதி அமைச்சர் அல்ஹாஜ் ஏ. ஸி. வளவோ பெறமுடியும். அவர், அங்கங்கு நிகழ்த்திய சொற்பெ டுள்ள வெளிநாட்டுக் கொள்கைச் அவரது திறமைக்குச் சான்றுகள் பெருமையையும், இத்தாயகத்தி சென்று நயந்துரைக்கும் பணியை வதையும் பதிவு செய்தால் பெரு அத்தியாயம் அத்தியாயங்களாக பாடுடைய இவ்விஷயங்கள் பதில்
4 1 2 3 ஆ அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா! களுடன் இலக்கியச் சுற்றுப் பிர 1978 இல் அனைத்துலகத் தமிழர் யாவில் நடந்த முஸ்லிம் தமிழில் என்றே விரிக்கலாம். அக்காலங் நாயகர்கள் இவரை வரவேற்று சிறப்புடையதே!
ப : 1

சன விருந்தின் பின், ஆங்கிலத் வு T அனைவரினதும் பாராட் LG ! - Ta Ta, t0 கடவே 80)
14 இன் 1 நாடொன்றில் கலந்துகொண்ட துச் சென்ற பேச்சை வாசிக் க்கிப் பேச்சை நிகழ்த்தினார், ச்சைவிட உயர்ந்தும் விரிந்தும் தானித்துக்கொண்டிருந்த ஐக் ட்டி, வாழ்த்தி கரங்களைப் று ஏனைய பிரதிநிதிகளுக்கும் (செய்த நிகழ்ச்சியே அப்பேச் தம். இது, நமது தாயகத்துக் டுத்திய பு க ழெ ன நா மும் வர்த்உte -ட்டம்?
- "13 ஆவது ஒரு ன்ற பிரயாணங்கள் பற் றி க் வெளிவந்தன. இன்னும் தன் ம்சங்களை அடக்கியிருக்கலாம். சாண அனுபவங்களைப் பெற மச்சராகவிருந்த நமது கெளரவ எஸ். ஹமீத் அவர்களுடன் எவ் சென்று வந்த நாடுகளும், அவர் பாழிவுகளும், அவர் வெளியிட் கள் பற் றி ய வெளியீடுகளும் Tகும். அவர், இத் தாயகத்தின் ன் நிலைமையை எடுத் துச் யும் செய்தவர் . அப்பணி முழு நம் வரலாற்றுப் பொக்கிஷமே விரிந்து செல்லுமல்லவா? பயன் பில் அடங்க வேண்டும்.
- அரசியல் சுற்றுப் பிரயாணங் யாணங்களும் செய்தவர் தான். ராய்ச்சி மகாநாடு, தென்னிந்தி மக்கிய ஆராய்ச்சி மகாநாடுகள் களில், அந்தந்த நாட்டுச் சபா பசரித்தவைகளும் வரலாற்றுச் ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਹ੪ ਦੇ ਅ
105

Page 152
இவர் சென்ற பிரயாண உதவி நிற்கின்றன. அவரது, விரிவுடையதெனலாம். அவர் மதினாவில், இலங்கையின் பு பொறியியலாளர் அல்ஹாஜ் கையில்தான் தங்கினார். அ6 அவரைப் பேணிச் செய்த 2.
கொழும்பு ஸாஹிறாவை அரசாங்கத்திடமிருந்து பறித்து முன்னை நாள் அற்றோர்னி ஏ. ஸி. எம். அமீர் அவர்களில்
ஸாஹிறா வை அரசாங்கே ஜனைக் கூட்டத்தைச்சேர்ந்தவி அவர்கள். இந்த வேறுபாட்ட ருடன் கருத்து வேற்றுமை எழு பாக்கிர் மாக்கார் பாரி அவர் விருந்தார் என்ற எண்ணத்ை நின்றது.
என்ஜினியர் பாரி அவர்க ஆலிம் அவர்கள் அழகிய குரலி யுள்ளவர். வேர்வலை புஹாரி அனுமதிக்கப்பட்டவர்களில் அ
அல்ஹாஜ் ஏ. ஜி. ஏ. பா அப்துல் ஹாதி அவர்களுடைய மஹா வித்தியாலயத்தில் நா என்ஜினியர் பாரியின் மனைவி
'அல்ஹாஜ் ஏ. ஜி. ஏ. ப மாகவும் கல்யாணம் சம்பந்தப அவர்களிடம் நான் கதைத்திரு யும் பாக்கிர் மாக்கார் கூறின.
'அல்ஹாஜ் ஏ. ஜி. ஏ. பெருமைப்படுபவர்களில் நானு ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் கூறி
O6

பண்புயர் மனிதர்
ங்கள் பண்பாட்டு வளர்ச்சிக்கும் ஹஜ் யாத்திரையும் அறிவுலக , ஹஜ்ஜுக்குச் சென்றபோது, கழ பெற்ற வேர்வலை நகரீன்ற ஏ. ஜி. ஏ. பாரி அவர்களின் மாளி ஸ்ஹாஜ் ஏ. ஜி. ஏ. பாரி அவர்கள் தவிகளை அதிகம் விவரித்தார்.
அரசாங்கம் கையேற்று பின், விட வேண்டும் என்ற கர்ஜனையை ஜெனரலாக விருந்த ஜனாப் ன் தலைமையில் எழுப்பினார்கள்.
ம நடத்த வேண்டும் என்ற கர் பர்தான் அல்ஹாஜ் ஏ.ஜி.ஏ. பாரி -ால் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா ந்துவிட்டது. இப்பின்னணிதான், களின் கல் விக்குத் தடையாக தயும், கற்பனையையும் எழுப்பி
ளின் தந்தையார் அப்துல் கனி பில் ஹதீஸ் சொல்லும் வல்லமை த் தைக்காவில் ஹதீஸ் சொல்ல வரும் ஒருவர்.
ரி அவர்களின் மனைவி அல்ஹாஜ் மகள். மாளிகாஹேன முஸ்லிம் ன் ஆசிரியராக இருக்கும்போது
கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்.
ாரி அவர்களின் கல்வி சம்பந்த ாகவும் அல்ஹாஜ் அப்துல் ஹாதி |க்கின்றேன்" என்ற செய்தியை Tri.
பாரி அவர்களின் உயர்வினால் ம் ஒருவன்தான்' என்றும் அல் 60Yr ITrff. -

Page 153
பாக்கிர் மாக்கார்
அர சியல் குரோதமும் கொ தான் இக்கதைகளுக்குக் காரண லாம். . . - ... ਛ ਅ ਵੇ ...... ਜੋ ਨੂੰ ਵੀ ਚ ਹਾਂ
அல் ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் னேற்றத்தைத் தடை செய்பவ வேளைகளில் அடிபடுவதை நா முக்கியமாக இன்ஜினியர் ஏ. ஜி முட்டுக்கட்டை போட்டார் என மேற்கூறிய விடைகள் வந்தன. அவர்கள் பற்றிய கல்விச் செய்தி றன . நான். ஊரில் சுயபாஷா போது. எனது சாச்சியின் மகன் னியர் ஜனாப் எம். எம். கியா ஸாஹிறாவில் கற்றுக்கொண்டிரு கொழும்பு பற்றிக் கதைக்கும்பே வல்லமை பற்றி வானளாவக் கூ
பாரி அவர்கள் எச். எஸ். 4 வினாத்தாளுக்கு விடை எழுதியது விடை எழுதவில்லை. பரீட்.ை பாரி அவர்களை பரீட்சைத் "ஏன் இரண்டாம் வினாத்தா என்ற வினாவை எழுப்பியுள்ளல் மான காய்ச்சலைப் பற்றி பாரி கள் எழுதிய முதலாம் வினாத், மையால், காரணத்தை அறிய | அவர் பல்கலைக் கழகத்திற்கு சேர்க்கப்பட்டார். இவரது கல் வலை, இலங்கை, உலகமே பெ குரிய காரியங்களில் தான் அவர் கின்றார்.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா வந்த நான் வேறெங்கேயோ மனிதனின் குண நலப்பண்புகளை வத்திறனை , உலக சமூகத்தை கின்றது. இஸ்லாத்தின் தத்து

ம்பு ஸாஹிறா விவகாரமும் ) என்பதை விளங்கிக் கொள்ள
20 312 இ - - 1 18 கு ப க இளைஞர்களின் கல்வி முன் - என்ற கதையொன்று சில ன் அவதானித்திருக்கின்றேன். ஏ. பாரி அவர்களின் கல்விக்கு Tற தெளிவில்லாத கதைக்கே இக்கதையால், அல்ஹ ஜ் பாரி களும் ஞாபகத்திற்கு வருகின் ! பாடசாலையில் கல்வி கற்கும் தற்போதையச் சிவில் என்ஜி தீன் என் ப வர் கொ ழும் பு ந்தார். லீவு காலங்களில் அவர் ாது. பாரி அவர்களின் கல்வி
றிப்புகழ்வார்.
ஸி.யில் தூய கணிதம் முதலாம் பர், இரண்டாம் வினாத்தாளுக்கு ச முடிந்து திருத்தும் காலம், திணைக்களம் அழைத்ததாம். ளுக்கு விடை எழுதவில்லை?' ரர் . அக்சமயம் ஏற்பட்ட அதீத கூறியிருக்கின்றார். பாரி அவர் நாள் முழுதும் சரியாக இருந்த அழைத்திருக்கின்றனர். முடிவு, ப் பொறியியல் மாணவராகச் வி, இவரது திறமையால் வேர் ருமையடையும். அப்பெருமைக் இப்போது இறங்கி நடமாடு
என் பிரயாண அநுபவம் பேச செல்கின்றேனோ? பிரயாணம் - விரித்து நிற்கின்றது. அனுப உணரும் நலனை ஏற்படுத்து வமான உலகம் ஒரு சமூகம்
497

Page 154
உணர்வைப் பிரயாணம் ஏற் பாக்கியம் எல்லோருக்கும் ! குரிய வல்லமையுள்ளோருக்( லமை அப்துல் பாக்கிர் மாக் அறிந்தோமல்லவா?
is is is
リ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படுத்துகின்றது. உலகம் சுற்றும் ைெடக்கும் பாக்கியமல்ல. அதற் கே அது கிடைக்கும். அந்த வல் காருக்கும் உண்டென்பதை இங்கே

Page 155
பல்கலைப் பரிவு.
அன்பினைத் தோய்த்து ஆய்வுகள் முடியவில்லை பண்புயர் காதல் பவனி பயணம் தொடரவில்லை வெண்புறாத் தூது வீட் விடிவே காணவில்லை . நண்பர்கள் யாவரும் கூ நாளினும் பிறக்கவில்6ை
ஓர் ஊரில் குறைந்தது ஒரு "பர்ளுக் கிபாயா’க்களில் ஒன் றால், எல்லோரும் கட்டாயம் நி எல்லோரும் நிறைவேற்றினால் எ கும். ஒருவராவது இதை நிறைே கும் தீமையே கிடைக்கும். ஒரு எல்லோரும் தீமையிலிருந்தும் நியதி சமூக நீதி நோக்கிய ஒன்று எவ்விதம் பாதுகாக்கச் சட்டமிட்ட ருந்து அறிந்துகொள்ளலாம்.
மார்க்கக் கல்வி கற்கச் செல் பாதுகாப்புக்குள் அடங்குகின் கிபாயாவை நிறைவேற்றக் கற்கு பாதுகாப்புக் கிடைத்தே ஆகும். சமூக நீதியை ஒட்டிய ஒன்று. ஒருமைப்பாட்டை இஸ்லாம் நிச்ச தற்குரிய சான்றுகளில் பர்ளு கிப
 

அறிவினை வளர்த்த
பில் சென்ற
டினில் சென்று
டி இணையும்
(ܓ:
வைத்தியரை உண்டாக்குவது று. 'பர்ளு கிபாயா'வென் றைவேற்ற வேண்டிய ஒன்று. ல்லோருக்கும் நன்மை கிடைக் வற்றாவிட்டால் எல்லோருக் வராவது நிறைவேற்றினால், காப்பாற்றப்படுவார்கள். இந் . மனித குலத்தை இஸ்லாம் டிருக்கின்ற தென்பதை இதிலி
ANDRE
pலும் ஒருவர் அல்லாஹ்வின் றார். அதேவேளை பர்ளுக் ம் எக்கல்விக்கும் அல்லாஹ்வின் 'பர்ளு கிபாயா' என்பது ‘உலகம் ஒரு சமூகம்" என்ற யம் அேடைந்தே தீரும் என்ப ாயாவும் ஒன்றெனலாம். ே
09

Page 156
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் யர். வைத்தியத் தொழிலுட தார். அக்கடையிலிருந்துதா கல்விக் கூடம் சென்றார். ச தொழில் கல்லாமல் பாதி" பக்குவமும் பாக்கிர் மாக்காரி மூலிகைகளின் பெயர்ப்பட்டிய றையும் இளமையிலேயே பழ டார் பாக்கிர். இந்த இலய துரந்தரர் தொழிலிலும் ை என்ற விவாதத் தலைப்பைட் கூடத்தில் விவாதம் செய்யக் எடுத்தார் எனலாம்.
ஈளை, சளி, சர்மம் சம் மருத்துவ முறை அல்ஹாஜ் வித்தையெனலாம். இந்நே சிகிச்சை செய்வார். விசேட உறவினர்களின் தேவைகளை முறை ஆயுர்வேத வைத்திய கூறுகிறார். யூனாணி முறை இரண்டறக் கலக்கச் செய்து யெனப்படுகின்றது.
கி. பி. 810 இல் அறாபிய சுல்தான் ஷேக் ஜமாலுத்தீன் பத்தவர் சளுக்கு அரச வைத் கையாண்ட முறை யூனாணி காலமாறுதலால் யூனாணியுட யையும் கலப்புச் செய்துவிட் வேண்டியது அவசியமே!
அரசியல் தேவைகளுக்கு வைத்தியத் தேவைகளையும் அவை நீண்டு விடும். அவை வர் தனது தாய்க்கேற்பட்டுவ தீராத புண்பற்றிக் கூறினார் மருந்து வகைகளை எழுதிச் யும் கூறினார் பாக்கிர் மாக்
O

பண்புயர் மனிதர்
காரின் தந்தையார் ஒரு வைத்தி -ன் மருந்துக்கடையும் வைத்திருந் ன், அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கார் 5டையிலிருந்த பழக்கமும், "குலத் என்பதுபோல் பரிகாரம் செய்யும் டமும் இணைந்தன. மருந்துகளின் பல், அதனதன் தன்மைகள் யாவற் க்க தோஷத்தால் அறிந்துகொண் பிப்பு காரணமாகத்தான் 'நியாய வத்தியத் தொழிலே உயர்ந்தது" பொறுக்கி இளமையில் கல்விக்
குறிப்புக்களை பாக்கிர் மாக்கார்
பந்தமான நோய்களுக்குரிய விசேட பாக்கிர் மாக்காருக்குக் கைகண்ட ாய்களுக்கு இப்பொழுதும் அவர் தைலவகைகளைக் காய்ச்சித் தனது ப் பூர்த்தி செய்வார். இம்மருத்துவ
முறையைச் சார்ந்ததென அவர் யையும் ஆயுர்வேத முறையையும் ள்ளனர் என்பதுதான் உண்மை
பாவிலிருந்து வந்த வைத் தி ய ர் ா மஹ்தூமி சிங்கள அரச குடும் தியராகச் சேவை செய்தவர். இவர்,
முறையே! இவ்வழி வந்தோர் ன் ஆயுர்வேத வைத்திய முறை டனர். இதுபற்றி ஆய்வு செய்ய
பாக்கிர் மாக்காரை அண்மிய பலர்
பூர்த்தி செய்த கதைகளைக் கூறின் ரச் சந்திக்க வந்த இளைஞர் ஒரு ாள உடல் முழுதும் பரவியிருக்கும் . ஒரு வெற்றுத் தாள் துண்டில்
சிகிச்சை செய்யும் முறைமையை 5Tfif .

Page 157
பாக்கிர் மாக்கார்
ஒருமாத இடைவெளிக்குள்ே கூறிய கதைகள் போல் ஏராளம் பாக்கிர் மாக்காரின் மருத்துவத் கின்றது.
பாக்கிர் மாக்கார் ஹஜ்ஜுக் வில் ஏ. ஜி. ஏ. பாரி அவர்களின் சுகக் குறைவாகவிருந்த பாக்கிர் வளித்ததால் அவர் உடல் சுகம் ( பாக்கிர் மாக்காருடன் வெளியே எடுக்கும்போது, அப்படியே குனி றில் ஏற்பட்ட கோளாறொன்றின நேர்ந்தது. உடனே, அல்ஹாஜ் நுணுக்கத்துடன் அணுகி மருந்: குணம் பெற்றார். இவ்விதம் த்ெ வைத்திய முறைபற்றியும் கூற கலைதான் என்பதில் அசையாத பாக்கிர். "இது, கலையா? விஞ் ரித்தேன். "விஞ்ஞானமே கலை ளில் சிலாகிப்பதில்லை என்பதின றார்5
இது, சுவாரஸ்யமான பதில் விளக்கத்தான் வேண்டும். பொ விஞ்ஞானம் இருப்பதையே அப் மாளிகையைப் பார்த்த விஞ்ஞான முடையது' என்று அறுதியிட்டு ஞனோ வானளாவிய மாளிகை எ கூறுதல் விஞ்ஞானத்திலும் வரும் அப்படியானால், விஞ்ஞானம் க தார் பாக்கிர் மாக்கார்.
கைரேகைகளைப் பார்த்துக் க வைத்து உத்தேசக் கணக்குப் பா மாக்காருக்கு முடியும். இக்கலை கும் காலத்தே அவர் கற்றுக்கொ
சாஸ்திரம்-கைரேகை பார்ட் றது. இக்கருத்தை மிக வன்ை

நாய் தீர்ந்ததென இளைஞர் இருக்கின்றன. இது அல்ஹாஜ் திறமையை எடுத்துக்காட்டு
குச் சென்ற சமயம் மதீனா
மாளிகையில் த ங் கி னா ர். மாக்காரை அனுசரித்து ஆதர பெற்றுத் தேறியது. ஒருநாள், செல்ல பாரி அவர்கள் காரை ந்து சுருண்டுவிட்டார். வயிற் ாால்தான் அவருக்கு அப்படி
பாக்கிர் அவரது வைத்திய து செய்தார். உடனே பாரி 5ாடர்ந்து இவரையும் இவரது முடியும். வைத்தியமும் ஒரு நம் பி க் கை கொ ன் ட வர் ஞானமா?’ என் நான் விசா தானே! அது, அநேக இடங்க ால் விஞ்ஞானமாகிற்று" என்
தான். அதைக் கொஞ்சம் றியியலும் விஞ்ஞானந்தான். படியே கூறில் நிற்கும். அந்த ரி 'இத்தனை மீற்றர் உயர அளந்து கூறு வான். கலை ன வியந்து கூறுவான். வியந்து . வியப்பே விஞ்ஞானந்தான். லைதானே எனச் சிக்கவைத்
1ணித்தலும், பிறந்த நேரத்தை ர்ப்பதும் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் யைச் சட்டக் கல்லூரியில் கற் 67 LIT rif.
பதை இஸ்லாம் வெறுக்கின் மயாக ஆதரிப்பவர் பாக்கிர்

Page 158
மாக்கார். அல்லாஹ்வின் கதிர்' என்பவற்றையும் s தன்னம்பிக்கை உடையோே இக்கருத்தையே அவர் கூறி
A
என்று அல்லாஹ்வே கூறுகின் அதில் தொனிக்கின்றது. கர் யது. காலத்தை வைத்து காலத்தை மனிதன் வீணாக் இதனுள் அடங்கும். இக்கா வைத்துக் கணிக்க முயல்கின் யாவும், அவன் பிறந்த கால இதைத்தான் பிறந்த நாள் இது உலக இயக்கக் கோளங் கப்படுகின்றது. காலத்தைக் றல் வேண்டும். மனிதன் க ஆனால் அதிகளவு விகிதம் ச பென்கின்றோமே! சாஸ்திர தான். அல்லாஹ்வை மறந்: கூடாது. சில சமயங்களில் விடும். இக்கருத்தையெல்ல! தான். 'கணிதக் கலையெ6 என்றாரவர்.
சங்கீதத்தை இரசிப்பது, பாகப் பார்த்து, ரசிப்பது ( கங்கள் அவரிடம் நிறைய
அவர் இளகிய மனதுடையே
அவரது இளகிய மனத் மானதல்ல. இளகிய மனத்து சாதித்துவிடலாம்.
இப்பொழுது முஸ்லிம் ச சராகவிருக்கும் அல்ஹாஜ் ஏ
கிர்க்மாக்காரின் சபாநாயக
2

பண்புயர் மனிதர்
துேள்ள நம்பிக்கையையும், "கழா சைக்கின்ற விஷயமிது. ஆனால், இக்கலை பற்றி ஆராய லாம். நின்றார். காலத்தின்மீது சத்தியமாக மனிதன் நேஷ்டத்திலிருக்கின்றான்." -அல்குர்ஆன் 103:1,2. ாறானல்லவா? காலத்தின் அருமை ாலம் மனிதனுடன் தொடர்புடை மனிதனைக் கணிக்கலாம். அந்தக் கக் கூடாது என்னும் படிப்பினை லத்தை மனிதன் உலக இயக்கத்தை றான். அவன் பிறப்பு வளர்ப்பு த்தை வைத்தும் கணிக்கின்றனர். ஜாதகம் எனவும் கணிக்கின்றனர். பகளின் அசைவை நோக்கிக் கணிக் கணிப்பதற்கு ஆழமான அறிவாற் ணிப்பது சரியாகிவிடுமென்றதல்ல. Fரியாகலாம். அதைத்தான், கணிப் ம், ஜாதகம் எல்லாம் கணிப்புகள் து அதனுள் யாரும் பிரவேசிக்கவே அது 'குப்ரை"யும் விளைவித்து ாம் கூறியவர் பாக்கிர் மாக்கார்
ண நினைத்தே இதைப் படித்தேன்'
இயற்கைக் காட்சிகளை உன்னிப் போன்ற கலையியல் சார்ந்த பழக் இருக்கின்றன. இதனால் தான், ாராய்க் காணப்படுகின்றார். is
தைத் தன்வயப்படுத்துவது கஷ்ட 1ள் இரக்கத்தை எழுப்பிக் காரியம்
மய கலாசார இராசாங்க அமைச் எச். எம். அஸ்வர் அவர்கள் பாக் lன் காரியதரிசியாக இருந்த வர்.

Page 159
பாக்கிர் மாக்கார்
இவர், முன்பு தொழிலமைச்சராக முஹம்மத் அவர்களின் காரியதரிசிய தேர்தலின் பின், அமைச்சர்எேம். எ காரியதரிசியாக இருக்கும் வாய்ப்பு அஸ்வருக்குக் கிடைக்கவில்லை. அ போய் இருந்திருக்கலாம். . ܬ
ஜனாப் எஸ். எல். எம். ஷாபி ம ஆகியோர் அல்ஹாஜ் அஸ்வர் அவர் அறிமுகம் செய்தனர். அதுமட்டும6 தரிசிப் பதவி கொடுக்க வேண்டி நீ இரக்க சிந்தை இரண்டும் சேர்ந்தே ஏற்கச் செய்தது என்பதை உணரல
அல்ஹாஜ் ஏ. எச். எம். அஸ் தொழில் (Journalism) தெரிந்தவர். இருந்த காலமெல்லாம் பத்திரிகைத் என்னை எப்பெர்ழுதும் பொது மச் றர்ர்" எனப் பர்க்கிர்மர்க்கார் கூ தர்ல், சில வேளைகளில் எனது ெ நின்றனர் என்றும் சர்டை கர்ட்டின் ஆர். பிரேமதர்ஸ் அவர்களுக்கு அ6 முகம் செய்தும் வைத்தேன் எனப் கெர்ண்டர்ர். சிலவேளைகளில் பர் யல் சர்ணர்க்கியங்களையும் அமைச் மிருக்கலர்ம். ஏனெனில், அவருட இதற்கிடையில் அஸ்வர் ஹர்ஜியர்ரு பர்க்கிர் மாக்கர்ர் தெரிந்தும் வை
அரசியலும், அறிவியலும், கன கலர் சர்லை தர்ன் பர்க்கிர் மேர்க்கர் தேர்ர் அதிகம். சிலவேளைகளில் பத்திரத்தை மறைத்து நிற்போருட சர்ட்சி மறுத்துவிடாதுதானே!
பழைமையும் புதுமையும் சந்தி கல்லாக பர்க்கிர் மர்க்கர்ர் திகழ் வோர். அவரை மறந்துவிட மர்ட்ட வேர்ரும் அவரை ஒதுக்கிவிடமர்ட்
 

இருந்த அல்ஹாஜ் எம். எச். ாகவும் இருந்தார். 1977, ச். முஹம்மத் அவர்களின் அல்ஹாஜ் ஏ. எச்.எம். தனால, அ வர் நொ ந் ቃjl
والمة، ويهية قد عهد الم
ரிக்கார், மசூர் மெளலானா களை பாக்கிர் மாக்காருக்கு ல, அவரை ஏற்று காரிய, ன்றனர். இளகிய மனம்,
காரியதரிசியாக அஸ்வரை 'ITLD , வர் சிறந்த பத் திரிகை
'அவர் காரியதரிசியாக } தொழில் நுணுக்கத்தால் கள் மத்தியில்கோட்டி நின் றினார். அவரைத் தேர்ந்த தாகுதி மக்கள் தூர வும் எர்ர். ஜனாதிபதி உயர்திரு' ஸ்வர் ஹா ஜியர் ரை அறி
பெருமிதமும் அ டை ந் து க்கிர் மர்க்காருடைய அரசி சர் அஸ்வர் அவர்கள் பெற்று ன் கூட இருந்தவரல்லவர்? டைய பூர் வீகத் தை யும் த்திருக்கிறர்ர்.
லயியலும் ஒன்றித்து நிற்கும் ர். இதில் கற்றுத் தேர்ந் இக்கலர் சர்லையின் தராதரப்
இல்லாமலில்லை. மனச்
க்கும் ஒர் யுகத்தின் நடுக் கின்றர்ர். பழை மை சார் ர்ர்கள். புதுமை வழி தேடு Lர்ர்கள்.
3

Page 160
வேர் வலையில் வாடகை குழந்தைச் செல்வம் பெருகி கும் நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளால் வீட்டையே நியாயப்படி டே
அது, ஒரு வசந்தமாள் குடும்பம் மூச்சுவிட்டிருக்க !
'பாக்கிர் மாக்கார் அர யாய் நிற்கிறார். அவர் கு. குமர்களை நிறைவேற்றி விடு பட்டவர்கள் இன்றுமிருக்கின் படி தனது மூன்றாம்படி மு பிள்ளைகளை நிறைவேற்றிக் பிள்ளைகள் எப்பொழுதும் களாகவே வாழ்கிறார்கள்.
12
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் பெற அவர் கட்சியைச் சா பணச் செலவு செய்திருக்கின் நன்மைக்காகக் கூட, அவர் செய்யவில்லை. அப்பொறு. விட்டுவிடுவார்.25:
அவர் நகர சபைத் தலை திட்டத்தை நிறைவேற்ற ஒப் லிருந்து வந்த பிரபல்யமான மான ஒப்பந்த விலை வைத் தாலும் அவருக்கே வீடு கட் மறுநாள் அவர் நகரசபைத் 'உங்கள் கொமிஷன் எவ்வா விட்டார். பாக்கிர் மாக்கா வருவீர்கள் எனத் தெரிந்தி செய்திருக்கமாட்டேன்'' எ
உ ஒப்பந்தக்காரர் அதிர்ந். பவம் மிக நீண்ட காலத் ை பந்தம் செய்தவுடன், அதே பற்றிப் பேச வந்துவிடுவார்
114

பண்புயர் மனிதர்
- வீட்டில் வசதியற்று நின்ற அவர், யதும் வீடொன்றைச் சொந்தமாக் சார். அவர் வா ட கை இ ரு ந் த -சி விலை கொ டுத்து வாங்கினார்.
கையானாலும், அவரது பெரிய இடவசதியுள்ளது.) சியலும் கையும் என விடாப்பிடி மர் காரன், அவரது ஆயுசுக்குள் வாரா?' என ஏளனமாகக் குறை Tறனர். அவர்களெல்லாம் வியக்கும் திர்ச்சிக்குள்ளே த ம து கு ம ர் ப் = குதூகலமாக வாழ்கிறார், அவரது . தந்தையின் சுகத்தைப் பேணுபவர் - -
கார் அரசியலில் - தேர்தலில் வெற்றி ர்ந்த பலர் சில தேவைகளுக்காகப் றனர். எச்சமயத்திலும் அவருடைய மற்றவரிடம் பணம் பெற்றுச் செலவு ப்பைச் செலவு செய்பவர்களிடமே ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈ ॥ பவராக இருக்கும் காலம், வீட்டுத் பந்த மனுக் கோரினார். கொழும்பி ( ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவர் நியாய ந்ததாலும், பிரபல்யம் பெற்றிருந்த டும் ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டது. தலைவர் வீட்டுக்கே வந்துவிட்டார். ரவு?'' எனப் பேரம் பேசத் தொடங்கி ர் அவரை இடை நிறுத்தி இப்படி தந்தால் உங்களிடம் ஒப் பந் த மே எக் கூறிவிட்டார்.'
துவிட்டார்.''எனது ஒப்பந்த அனு த உடையது. இதுகாலவரை ஒப் நாள் என்னை நாடிக் கொமிஷன் கள். நான் உங் க ளை நா டி யும்

Page 161
Lumrš6ř LDmtšasmtrit
இவ்விதம் செய்கிறீர்கள்; இதுதான் சொன்னார். இன்றைய வழக்கத் கும்போது, அவர்களையும் சமூகம் முனைவதில் குற்றமில்லை என்பது
ஒப்பந்தக்காரர் அதிகப் பிடிவா யாக ஒப்பந்தப்படி உங்கள் வேை ளுக்கு இலாபமிருந்தால், ஏதாவது காரியங்களுக்கு உதவிசெய்யுங்கள்" கார் ஆளை அனுப்பிவிட்டார். இ களில், சந்தோஷங்களும், இலஞ்ச பார்த்துத் திரும்பிச் சென்றதுண்டு
மற்றவருக்குச் செலவு செய்வ மன்னர்தான். தான் மனம் வைத் மனம் கோணாது உதவுவார். உ; அதிகாரத்தைப் பகைப்புலனாகக் சுயமாகச் செய்யும் பண உதவியு
மனிதனின் குண நடத்தை கடன் கொடுப்பார். அவர் மனம் தான். சுயமாகவே இயங்கி நேஷ்ட குணத்தைப் பயன்படுத்தி அவரை மனிதர்கள் முனைவார்கள்.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரி அநேக இடங்களில் எடைபோட்டு களைக் கொண்டு அவர் பண்புயர் அவரது குற்றம், குணம் இரண்ை கதிப்பதைக் கொண்டு முடிவறிய போன்று பூரண மனிதனாக முடி மனிதனாக நிமிர்ந்து நிற்கலாம். கிர் மாக்காரை விட்டு நீங்கிவிட
 

இன்றைய வழக்கு" என்றும் ற்கு மாறாக ஒரிருவர் இருக் அதே பார்வையில் பார்க்க விளங்குகின்றதல்லவா?
3ம் செய்ததினால், "திறமை முடிந்தபின், அதில் உங்க நாங்கள் சொல்லும் பொதுக் என்று கூறி பாக்கிர் மாக் வ்விதம் அநேக சந்தர்ப்பங் மும் அவரை வந்து எட்டிப்
நிலும் பாக் கிர் மா க் கார் த சின்ன மனி த ரு க் கும் நவி என்னும் போது, அவரது கொண்ட உதவி மட்டுமல்ல, தான்.
எதையும் எடைபோடாமல் வைத்தால் அது மாளிகை Lமடைவார். இந்த இயல் வேறு வழிக்குத் திருப்பவும்
ன் குண இயல்புகள் Lו )b ,ש( விெட்டேர்ம். இக்குண இயல்பு மனிதர் என்றே கொள்ளலாம். டையும் எ -ை போ ட லா ம். பலாம். மனித ன் நபியைப் யாது. என்றாலும், மனிதன்
அந்த மனிதத்தன்மை பாக் வில்லை.
15

Page 162
19 *அர்ர ம பா கன்) iைe யார்? பாப் அப் இ-01 1 ..
ਹ ਚ ਨੂੰ 01 ਦੇ 8 ਵਿਰ
32 கோப்பு % பேர் மனமாளிகை, 24 )
2 மிந் ந க ம்
ਹੁਣ ਏ ਸੌਦਾ , ਮੈਂ ਵਿਚ --- 1வ ட ேப3
சிட்டுக் குருவியின் 1 511 அதற்கொரு மா
க க உ சின்ன எறும்பில் 20. அதற் கொரு ம
வேம்ப ஏழைகள் வாழும்
அவர்க் கது மாள்
ஒவ்வோ ருயிரும் ( 13 21ல் உறைவிடம் மாளி 72.3! ? - இ 15 மனதுள் ளிருக்கும் 01 கட்- அவனோ சிறந்த
மனதைக் கவர்ந்த
அவையோ சிறந்த இ ல் ப அவனும் அவன் பல் மிகைப்படாக் கூறி
Ta: இவனை மதிப்பதே இது 18 -2 அவர் மனமாளிை - 18.5 - அல்குர்ஆனின் பண்ணிர ன டாவது வசனத்தின் இறுதிப்
....... எவனை அ அவனை ஒருவராலும் சண்னை அல்லாஹ் தான் நாடியதை
அல்லாஹ் இழிவுபடுத்து! பெறவே முடியாது. கண்ணி கண்ணிய முடையவனே! கெ
116

: 13 அட.
ਲੰਦਵ ਦੇ ਮੰਦ ਹੁਣ ਪੰ
24: பிற கார் 739ம் ஆர் - புங் 13 வலை உ 11 வயது 13 டஸ்டி (16ம்படம் 0 20 10 =iாடி ப ப்ல! ரக கட்டம்
கமல் மலம்& நடப்பப் 14
ச
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰ ਨ ੬ ਗੁਲ ੮ ਪਉਣੇ - டக் பி.ரப்பு வாக்குக
ਏ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾਂ ਝਾਤ ਹੈ ਚੰ ਉਹ ਵਣ -ம் கட்சி (21) 1 கூடும் ளிகை ல ஓடி 46 இல் வரும் 1 புற்றும் 121-11(14 எளிகை!- ம 2 1 1 1 12: D குடிசைப்2 (36 ப ப் 3 ம் (IT& 12, ரிகை - KS டப் ப ட்டி * ெ* 01 ப க
உறங்கும் கை!- ( 1053) | "2 ம் உ பட்T) - 1) » மனிதன் ( 1 : 21 31 - 2 பன் , சத்பாபா ட ட் 15ல் து 5 செயல்கள் Lt:09 IS6 ( iis!
வை செயல்யாவும் இடம் தரம் - னேன் - 9 - 1 இ தா விடுவதோ உட்க, உலகம் 6!வே 2 -3 Eto, - G 2) ப ய1 ( 15 - (TE பட்டி ரடாம் அத்தியாயத்தின் பதினெட் பகுதி பெரும் படிப்பினைக் குரியது.
> *த {:
லாஹ் இழிவு படுத்துகிறானோ யப்படுத்த முடியாது. நிச்சயமாக ப செய்கிறான்.''
மனிதன் ஒருபோதும் கண்ணியம் பம் பெறும் மனி த ன் எ ங் கு ம் ள்கை வேறுபாடுடைய ஒரு மனி

Page 163
தன் கண்ணியப் பரிவர்த்தனைக்கு: கொள்கை என்பது விமர்சனத்திற் கண்ணியம் - கெளரவம், கொள்.ை நிற்கின்றது. இந்த வழிதான் அல் யும் என்னையும் இந்நூல் ஒன்றிை கின்றது. இதில், எது நடந்தாலு தரை இக் காலக்கண்ணாடி தெளி
முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்கள் போது, அவர்களது செயற்பாடுக லாம். இங்கே, உடற்கூறும், உை நோக்க முடிந்தவை. அறிஞர் டி. பி. ஜாயா, நீதி அரசர் அக்பர் பரீத், அல்ஹாஜ் ஏ. எம். ஏ. அள மஹ்மூத், அல்ஹாஜ் ஏ. ஸி. எஸ் உடை நடை பாவனைகள் யாவும் களது அழகியற் றிறமையை ஒரு விரித்துப் பார்க்கலாம். இதே வழி னைகள் அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்க
நிறத்திற்கேற்ப உடையணிந்து செய்யக்கூடியதாக காலணியையும் கெட்டிக்காரர். தலைமயிர் ஒருடே தலை சீவி முகம் பள க்க உடை வெளியே வருவார். அவரது மெய் ஹமீத் அவர்கள் "கெதியில் உடை தான் பாக்கிர் மாக்கார் அதிக நேரப்
'முடியிருக்கும் ஒருவர் நிச்சய கொள்ள வேண்டும்" (அபூதாவூத், கூறியிருக்கின்றார்கள்.
ஒரு முறை அல்லாஹ்வின் மனிதர் கலைந்த கேசத்தோடு வ மனிதரை நிறுத்தி 'உங்களுடை கொள்ள உங்களுக்கு எந்தப்பொரு என்று கேட்டதாக ஜ பிர் பின் எ றார்கள். (அபூதாவூத்), ருே
 

ள் ஒன்று படுகின்றான். குரியது. இங்கே, மனிதன் க. வேறுபாட்டைத் தகர்த்து ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்காரை ணக்கின்றது. "அல்லது լ Պifld; ம் ஒரு கண்ணியமிக்க மனி வாக்கி நிற்கின்றது.
ர் பலரை எடை போடும் ளை எடுத்துக் குறிப்பெழுத ட நடை பாவனை களும் சித்தி லெவ்வை, அல்ஹாஜ் , அல்ஹாஜ் சேர் றாஸிக் பீஸ், அல்ஹாஜ் பதியுத்தீன் . ஹமீத் போன்றவர்களின் அழகு படைத்தவை. இவர் பாரிய விஷயமாக எடுத்து மியில் உடை, நடை, பாவ காரிடம் இருக்கின்றன.
, அதே நிறத்தில் 'மெச்"
மாட்டிக் கொள்வதில் இவர் பாதும் குலைந்தே யிருக்காது. டயணிந்து மணம் பூ சி யே க்காப்பாளர் ஜனாப் T.M.A. யணிவது முடியாது; அதற்குத் ம் எடுப்பார்' என்று கூறுவார்.
மாக அதை அழகுற ஆக்கிக் ) என நபி (ஸல்) அவர்கள்
s n
தூதர் (ஸல்) அவர்கள் ஒரு ருவதைக் கண்டார்கள். அந்த ய முடியை முறைப்படுத்திக் 1ளுமே கிடைக்கவில்லையா?" அப்துல்லாஹ் (றழி) கூறுகின்
7

Page 164
நபி வழி முறைப்படி அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா றும் இந்த வயதில் காணல
அல்லாஹ் அழகானவ6 குடையன. முஸ்லிம்களை g?rff o 60) - (Uniform)g)gì). ளுக்கேற்ப அவர்கள் உடை மதம். எனவே, உடையை விடங்களைப் பற்றித்தான் ளுக்கு 'அவ்ரத்" இன்னது எனச் சட்டமிடுகின்றது. தூதரும் விரும்பிய ஒன்று பாக்கிர் மாக்கார் சளைத்து man in Parliament' GTGor காமினி திஸ்ஸநாயகா பார் ரைப் பார்த்துக் கூறினார்.
அவரது முதலாவது இ திக்க வருவோரை மிக உன் டியை மூக்கு வழியே கீழே: பார்ப்பார். அவ்விதம் பா ரான ஒருவரை அவர் பார் கும். இல்லாவிட்டால், 's சிவப்பு!" என்று நிறம் கூற றாம் படியில் இச்செயல் அ
அவர் சார்ந்த கட்சி மு தென்றும் சில வேளைகளி சிறந்த தென்றே கொள்ள6
அவருடன் கூட இருந்த வலுவை எங்களுக்கும் அளி வர்களாக இருந்தனர். அ கார் எந்த இடத்திலும் வி சிரேஷ்ட ஆதரவாளர்கள் 8 பயப்படவில்லை. இளைஞ நம்பிக்கைக்குப் பாத்திரமா தவிடு பொடியாக்குபவர்கள்
8

பண்புயர் மனிதர்
தன்னை அழகுடன் வைத்திருப்பதில் ர் அவர்கள் முனைந்திருப்பதை இன் pாம்.
ன்; அவனது படைப்புக்களும் அழ ப் பொறுத்தளவில் அவர்களுக்கென்று லை, கால, இட, வர்த்தமானங்க டயணியலாம் இஸ்லாம் சர்வதேச அது தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. மறை அது வலியுறுத்துகின்றது. ஆண்க ; பெண்களுக்கு 'அவ்ரத்" இன்னது அழகு, அல்லாஹ்வும் அவனுடைய அதைப் பேணுவதில் அல்ஹாஜ் 576. LLDIT LIT it. ''The best dress ஒரு முறை மகாவலி அமைச் சர் ராளுமன்றத்திலேயே பாக்கிர் மாக்கா
ரண்டாவது படியில் அவரைச் சந் எனிப் பார்ப்பார். மூக்குக் கண்ணா விட்டு கண்களை மேலே உயர்த்திப் ர்த்தால், அவரது கொள்கைக் கெதி க்கிறார் என்று அர்த்தம் தொனிக் ஆ1 வர் நீலம்! அல்லது 'ஆ! வா I அழைப்பர்ர். இன்றிருக்கும் மூன் வரிடம் இல்லை என்றே கூறலாம்.
முதல் என்றும், சமூகம் அ டு த் த ல் கருதுவார். இப்போக்கு மிகச் .Lib"ח ע
வர்கள் சிலர், அவரது உறுப்பினர் க்க வேண்டும் என்ற எண்ணமுடைய ந்தத்தனித்துவத்தை பாக்கிர் மாக் ட்டுக் கொடுக்கவில்லை. இதனால், Pலர் அவரை விட்டுப் பிரிந்தும் அவர் ர்களை அவர் நம்பினார். அேவரது கச் சிலரும், அவரது நம்பிக்கையைத் சிலரும் இன்றும் வாழ்கின்றனர்.

Page 165
பாக்கிர் மாக்கார்
* * ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சியின்
அக்கட்சியை நிலைப்படுத்த பல உழைத்தவருமான அல் ஹாஜ் இ கட்சிக் கொள்கைப் பிடிப்புடைய கட்சி சாராதோருக்கே அதிக உ திருக்கின்றார். அதுமட்டுமல்ல, பொத்துவிலில் முஸ் தபாவும், வே ரும், ஹரிஸ்பத்துவையில் ஏ.ஸி. வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டி அவரும் தோல்வியைக் கவ்வ நோ அல்ஹாஜ் பர்க்கிர் மாக்கார் இல் கைப்பிடிப்பால் அவரது கட்சி சா. னித்தார். அதனால்தான், நின்ற
இந்த நாட்டின் தலை சிறந்த எம்.பெரேரா அவர்கள்கூட ஸ்ரீ. மாளிகைக்கு முட்டுக் கொடுக்கப் முட்டுக்களையும் மண் சவ்வும் நி சமத்துவ அரசியல் கட்சி சாராம் பார்க்கும் அவரது அரசியலும் டது. அதனால், கொள்கைவாதி போன்றோர் பாதிக்கப்பட்டுவிட்ட ஓர் அரசியல் பேராசானே! இந்ந லாளர்கள் அவரிடமிருந்து அரசிய
S2 இ - 21 F471 ) இந்நாட்டின் அரசியல் பெ 1979 ஒகஸ்ட் 14 ஆந் திகதி இற! நின்றேன், பழைய நினைவுகள் ''இத்தேசியத்தின் தலைவர் என் பிறந்துவிட்டது. அதை அப்படி அனுப்பினேன். மு ழு மை யா க முதல் இரண்டு விருத்தப் பத்தி தனர். முழுமையாக இப்பொழு.
''ஆதாயம் எதையும் அரசி பாதாளம் சென்ற பண்பு ஊதாரித்தனம் போக்கி இ வாதாடிச் செய்தவினை வ

பய
உப தலைவராக இருந்தவரும் டாரநாயகாவுடன் சேர்ந்து பதியுத்தீன் மஹ்மூத் கூடக் பரல்ல. அ வ ர் கா லத் தில் விகளும் சலுகைகளும் செய் 977 இல் நடந்த தேர்தலில் வலையில் பாக்கிர் மாக்கா எஸ். ஹமீதும் வெற்றி பெற நின்றார். அதன் பயன்பாடு ந்தது. அந் த வ கை யி ல், லை. அவர், கட்சிக் கொள் ர்ந்தோரையே முதலில் கவ | நிலைக்கின்றார் எனலாம்.
- அரசியல்வாதியான திரு என். லங்கா சுதந்திரக்கட்சி என்னும் போய், மாளிகை விழும் போது லைக்காக்கினார். உ ண் மைச் தோரையும் ச ம த் து வ மாகப்
இந்நாட்டில் அஸ்தமித்து விட் தியான எட்மன் சமரக்கொடி உனர். என். எம். பெரேரா நாட்டின் கல்விமான்கள் தொழி பல் படித்தவர்களே!
"ருமகனான திரு. என். எம். ந்த செய்தி கேட்டதும் அதிர்ந்து
மே லெ ழு ந் த ன. உடனே, T. எம்.'' என்றொரு கவிதையே யே 'தினகரன்' பத்திரிகைக்கு - அது பிரசுரிக்கப்படவில்லை. யை மட்டும்தான் பிரசுரம் செய் து ஞாபகம் வருகின்றது.
- ம் சியலில் நோக்காது - 3, டைய மாபெரியோய் ம் 52 1லங்கையினை உருவாக்க வே மரிப்பளுவைக் கூட்டியதால் கல்
119

Page 166
ஏதாலும் செய்ய வெ காதாலும் கேட்க முட நோதாங்க யியலாது
தோதான நாளாக்கித்
உன்னரணுள் நின்று ーリ உன்னிடமே உரைத்து is உன்பெருமை உன்தவ இன்னும் இந்நாட்டில் துன்னி யுயர்வதற்கும் எண்ணிப் படித்து எவ கண்ணிய மில்லாக் கs உன்னிய உன் கொள்
போல்ஷோவிக் வாதம் மேலென்று நினைத்து காலூன்றி வைத்துக் நூல் நோக்கே யில்லா தோள் கொடுத்து நின் மேலான உந்தன் மிை காலாதி காலம் பட்ட மேலாக இன்றிலங்கை
எத்தனையோ சந்தர்ப் சொத்தெதுவு மில்லாத நத்திவரும் போதும் ந புத்தி யதிகம் பொன்மூ எத்தியுன் பெருமை ut பத்தியிலே நின்ற படுே リ
நித்திரையா யாாைய் இத்தேசியத்தின் தலை
بس۔"===AE* .
இதுதான் முழுமையான என்றாலும், மனித நாடியை தினால், அரசியலில் எழும்ப செய்த அரசியல் முறையைச் ஞனைக் கண்டிக்க மனம் வ சங்கதி கேட்டும் மனம் தா
20
 

பண்புயர் மனிதர்
ண்ணா எடுத்துன்னை ஒதுக்கிவிட்டார்
யாத கடும் வேதனைக்குள்
நாந்தே துடிக்கின்ற துயில் கொண்டு விட்டாயோ!
உணர்ந்த அரசியலை பிட்ட உயர்ந்த யிந்நாளினிலே று உன்னை வைத்துப் படிப்பதற்கும் இளைய பரம்பரைகள் தூய துணை உன்வாழ்க்கை! ர் சொந்த வாழ்க்கையையும் றைபடிய வைக்காது கை உரைத்து நின்ற மேதையே நீ!
போற்றாது மொன்ஷோவிக்
மேற்றட்டரசியலில்
கஷ்ட மெல்லாம் பட்டழிந்தாய்! ாத யூனி மாவின் அரசுக்குத் ாறும் தூசாகப் பறந்து விட்டாய் கப்பட்ட மூளையினால் கடன் அடைத்ததினால் கடன் பெறவே வழி செய்தாய்!
as
பம் இவ்விலங்கை ஆட்சி முறை
தொழிலாளர் கையினுக்கு ழுவ விட்டு நீ விழித்தாய்! ளை நிறைந்ததனால் றக்கிவிட்ட முதலாளிப் மாச விதிவசத்தால் கிழலானாய் எதுவானாலும் வன் எனும் பெருமை யுனக் குண்டு'
அக்கவிதை. அரசியலில் மேதை ச் சரியாகப் பிடித்துப் பார்க்காத முடியாமல் போய்விட்டர்ர். அவர் கண்டித்த போதும், அந்த அறி வில்லை. அதனால்தான், இறந்த
வில்லை.

Page 167
பாக்கிர் மாக்கார்
1977 இல் நடந்த தேர்தலில் அபார மேலதிக வாக்குகள் பெ ரணியினரான எனக்கு நிச்சயம் சந்தேகமில்லை. அவர் விட்ட விடவே மாட்டார்கள் அல்ஹா லாந்து சென்றதால், மாற்றத்து நடைபெறவில்லை. 1978 இல் அ சேற்றில் நாட்டிய எங்கள் அதிட வதில் சந்தோஷப்பட்டார். ஏ. சகனாச்சே! அவர் செய்யும் மு காட்டுவேனே! எனக்குறக்குவா றம் கிடைத்தது. மாற்றம் வ அரசியலில் ஈடுபடவில்லை. அ பதறியது. உடனே, 1978 ஜூன் அட்டையில்,
'அன்றறுக்கும் வென்று விட்டது வந்துவிட்டது நின்றறுக்கும் ே நோக்குகின்றது நோக்கு கின்றது
ic என எழுதி அல்ஹாஜ் பாக் டேன். இன்றுவரை அவர், இது யில்லை. 'அநீதி இழைக்கப் இறைவனிடத்தில் திரை யில்லை கூறியிருக்கின்றார்கள். எனது கஷ்டத்திலாழ்த்தி சபாநாயகர் என நான் எண்ணியதுண்டு.
'வில்லம்பு செ| மேதினியில் இ வில்லம்பில் :ெ மேன்மையடா.
சொல்லம்பு சுட்டழுத்தும் இவற்றை யெல்லாம் தாங்கி ே நிற்பதற்கு அவரது நற்காரியங்

அல்ஹாஜ் பாக்கிர்மாக்கார் |று வெற்றியடைந்தார். எதி இடமாற்றம் வரும் என்பதில் லும், அவரைச் சார்ந்தோர் ஜ் பாக்கிர்மாக்கார் இங்கி க்கு இட்ட கட்டளை உடன் வரை மற்றவர்கள் விடவில்லை. ர்கூட, எனக்கும் மாற்றம் வரு னென்றால், நான்தான் விமர் ட்டாள்தனங்க ளை இனம் னை சென் ஜோன்ஸுக்கு மாற் ந்ததில் கவலையில்லை. நான் தனால், என் மனம் பெற்றிப் 19 ஆந் திகதி ஒரு தபால்
அரச நீதி
- மாற்றம்
தெய்வ நீதி - எதிர் !'
கிர்மாக்காருக்கு அனுப்பிவிட் துபற்றி என்னிடம் கதைக்கவே பட்டவனது பிரார்த்தனைக்கு ** என நபி (ஸல்) அவர்கள் கவித்துவச் சூடும் அவரைக் பதவியிலிருந்து கீழிறக்கியதோ
ால்லம்பு
டுண்டு 600T -
۔۔۔؟؟؟... ால்லம்பு
ܠܝܬ ܓܝܨܐ
எ ன் பது உண்மை தான். மலெழுந்து பாக்கிர் மாக்கார் ளே காரணமாகின்றன.
2

Page 168
"மஸ்ஜிதுல் அப்றார்" வாசல் பழம் பெருமை மிக்க இருக்க, அதன் விசாலத்தை யில் எழுப்ப வேண்டும் என் கூறினார். மக்கள் ஒத்துழை செய்தார். இன்று பிரமான நிமிர்ந்து நிற்கின்றது. இந்ந கின்றது. இவ்விதம் இறைப கள் ஏராளம் செய்கின்றார்; தும், அப்பள்ளிவாசலுக்கருக புதிய முறையில் உருவாக்கும்
சிலவேளைகளில், மனித தரீக்காக் குழப்பங்களை ஏற் துண்மை. அக்காலங்களில் ே முடைய மக்களை கூட்டி ஒல் ததினால் இன்னும் அவர், ப லும், அவரது தைர்யமும், ! ஒன்றாக்குவதில் வெற்றி கண் காலங்களில் யார் யார் முன் கள் ஒன்றிணைந்து அவரது
சென்ற மாகாணசபைத் தோர் தர்கா நகரில் ஒடுங்கிய ஒரு ஜனாஸா அடக்கத்தில் மாக்காருக்கு சிறுவன் ஒருவன் கட்சி நோட்டீசைக் கொடுத் நடவடிக்கையால், ஒடுங்கி ஒது துணிந்து கட்சிக்கு வேலை ெ ரது தேர்தல் தந்திரங்களில் லுள்ள சிலரை அவர் தன் ப தில்லை. காரணம்: அவர்கள் களால் அவரது கட்சியிலுள்:ே மாட்டார்கள். தேர்தல் நட களிலும் நல்ல அனுபவம் இல்
அவ்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்க வும் ஆழமானவை. அவரது மயக்கிவிடும். அப்பேச்சை ம
22

பண்புயர் மனிதர்
வேர்வலை மருதா னை ப் பள்ளி து. அதன் தோற்றம் அப்படியே ப் பெருக்கிப்பிரமாண்டமான நிலை ) ஆசையை அப்பகுதி மக்களிடம் த்தனர்; அவரும் நிறைந்த முயற்சி ண்டமாக "மஸ்ஜிதுல் அப்றார்" ற்செயல் அவரைச் சூழ்ந்து நிற் னி மனைகள், இறை நற்காரியங்
செய்திருக்கின்றார். இப்பொழு ாமையில் இருக்கும் ஸாவியாவை
பணியில் இறங்கியிருக்கின்றார்.
நலனுக்காக எடுத்த முயற்சிகள் படுத்தி அவரது மனதைப் பாதித்த வறுபட்டு நிற்கும் சகோதரத்துவ ாறாக்கச் சட்ட நடவடிக்கை எடுத் ாதிப்படைய நேர்ந்தது. என்றா புருடாத்துவ மட்டமும் மக்களை டதெனத் துணியலாம். தேர்தல் பெல்லாம் எதிர்த்தனரோ, அவர் மகனையே தேர்ந்தனர்.
தேர்தலில், அவரது கட்சி சார்ந் பும் நின்றனர். பெரிய பள்ளியில் கலந்துகொள்ள வந்த பாக்கிர் எவ்வித மரியாதையுமற்று எதிர்க் தான். அப்போது, அவர் எடுத்த நுங்கி நின்ற அவரது கட்சியினர் சய்யத் தொடங்கினர். இது, அவ ஒன்று. இப் படி எதிர்க்கட்சியி க்கம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்புவ ாது குத்தல், குடையல் வார்த்தை ாார் இவரை வெறுத்தாலும் மாற -த்துவதிலும், அதன் நுணுக்கங் பருக்குண்டு.
ாரின் அரசியல் பேச்சுக்கள் மிக ஆங்கிலப் பேச்சு படித்தவர்களை ற்றவர்கள் அடிக்கடி கூறியும் நிற்

Page 169
unrš8rř Diršsmrtř
Luri: அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக் கள மக் களை அவரது ஆத
அவரை ஏற்றிப் போற்றி வாழ முள்ளனர். 'அவருக்குச் சிங்க காது" என்று எல்லாத் தேர்த எதிரிகள் கூறுவதில் சளைப்பதி அவரும் இழந்ததில்லை. அதன அவரை இன்றும் விரும்பி நிற்கி
'இப்பொழுது நான் கட் மாகாண சபையின் ஆளுனர்; எ என்றே கூறிக்கொள்கின்றார். கின்றார். இது, அவரது மூன் அவரிடம் கற்றுக் கொள்ள ஆ கையை நுணுகி ஆய்தல் சிறப்பு
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்கா சங்கத்தின் களுத்துறைக் கிளையி தொழிற்றுறை நோக்கியே சேை தல்ல. இது, அவருடைய பண் முறையில் பிரத்தியேகமாக நிற் அதன் சட்டதிடடங்களுள் அை அவர் பேணுபவர். எனவே, நடக்கின்றார்.
1978.10.05 ஆந் திகதி மு. பாராளுமன்ற 'பெட்டிஷன் இருந்தபொழுதும் நாட்டு ம ஒழிய கட்சி சார்பு பார்க்கவில் பேண வேண்டுமோ, காக்க வே நின்றார். எங்கே கட்சியை ஆ அகற்றி நின்றார்.
அல்ஹாஜ் பாக்கிர் மாக்ச ஆதர்சமாகக் கொண்டவர். யும் ஆதர்சமாகக் கொள்பவர் வாய் திறக்காத இக்காலகட்ட தாது என்பதைத் தவிர என்ன

ாரிலுள்ள மிகத் திறமை, சிங் வாளர்களை தன்னிடமிருந்து பந்ததெனலாம். எப்பொழுதும் த்தும் சிங்கள மக்கள் அநேக ா மக்களின் வாக்குகள் கிடைக் 0களிலும் அவரது "அரசியல் 1லை. ஆனால், அவ்வாக்குகளை ல்தான், அவர் சார்ந்த கட்சி ன்றதெனலாம்.
சி சார்ந்தவனல்ல. நான் ஒரு ல்லோருக்கும் உரித்துடையவன்' அதே மாதிரி நடந்தும் கொள் )ாவது படிநிலைதான். ஆனால், சைப்படுவோர், அவரது வாழ்க் டையதே! f.
‘ர் பூரீ லங்கா சட்டத்தரணிகள் பின் தலைவராக இருந்தபோதும், வை செய்தார். அரசியல் சார்ந் புகளில் ஒன்று. தனிப் பட்ட கும் ஒன்றில் காலூன்றும்போது, மந்து நிற்க வேண்டுமென்பதை ஆளுனரானதும் அதைப் பேணி
ல் 1985.06.10 ஆந் திகதிவரைப் கொமிட்டி"யின் தேலை வராக களை முன்னோக்கி நின்றாரே லை. அவர், எங்கே கட்சியைப் ண்டுமோ, அங்கே பேணிக் காத்து கற்ற வேண்டுமோ அங்கே அதை
"ர் அல்ஹாஜ் டி. பி. ஜாயாவை தேபோல், பாக்கிர் மாக்காரை ள் இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் ந்தில் என் பேனாவும் பெயரெழு சொல்ல முடியும்?
23

Page 170
இம்மனிதனின் பண்பின கண்டேன். இப்பதிவை நான் கங்களை நான் களுத்துறை ஏ. ஏ. எம். எம். சும்சுதீன், யர் எம். இஸட். எம். நயீம், லிம்களில் விளையாட்டுத் து எம்.எஸ். எம். அன்வர் ஆகி ளது ஏகோபித்த வேண்டுதல், யினராயினும் சமூகத்தில் பதி இப்பதிவுக்கு ஊக்கமளித்தோ
வேர்வலை நகரின் வரல. நிற்கின்றது. முஸ்லிம் சர்வ.ே வலைபற்றி ஒன்றும் குறிப்பி சென்றவர் வேர்வலைக்குச் அரசனின் இராஜஸ்தானம் இ இங்கேயே கோலோச்சியது. t தேசம் வேர்வலைப் பிரதேசத் லாற்றுக் குறிப்புண்டு. அத6 என்ற பெயர் வந்தது என்ற கின்றனர். "தீனகொட"தான் கூறுவோருமுளர்.
மிஸிறின் காஹிறாவின் 应 காயல் ஆபட்டினத்தில் ஆகாணு வாடை வேர்வலையில் வீசுவத இவ்வித சிக்கல்களுக்கெல்லாம் அரச வைத்தியர்களாக நின்ற வைத்தியமா? ஆயுர்வேத ᎧᎼᎠ ᎧᏂᎥ கேள்விகளும் எழுகின்றன. யூனா இன்றைய வீழ்ச்சிக்கான காரணி புடையதுதான். இவ்வரலாற்று Lumri Grio மாக்காருடன் சேர்த்து னிடம் குறைவு. வரலாற்றில் இதில் கைவைக்க வேண்டும்.
24

பண்புயர் மனிதர்
ா அவரது இலக்கிய ஆற்றலில் ான் செய்ய வேண்டும்! இந்நுணுக் மறைசாராக் கல்வி அதி கா ரி ர்கா நகர் ஸாஹிறா.வின் ஆசிரி களுத்துறை மாவட்டத்தில் முஸ் றயில் சிரேஷ்ட நிலையில் நிற்கும் யோரிடம் கதைப்பேன். இவர்க இம்மனிதர் அரசியலில் எதிரணி பு செய்ய ப் பட வேண்டியவர்.
இம்மூவருமே!
rறும் பல பின்னல்களுக்குட்பட்டு தச சஞ்சாரி இப்னு பதூதா வேர் டவில்லை. காலி, கொழும்பு செல்லவில்லை. 'வஸ்த் ஹிமி' ங்கேதான் இருந்தது. இவ்வரசு பன்னிரண்டாம் நூற்றாண்டில் சீன தை ஆட்சி செய்ததாக ஒரு வர னால்தான், "சீனன்கோட்டை' அபிப்பிராய முடையோரும் இருக் சீனன் கோட்டையானது என்று
ா க் கம் தென்னிந்தியாவிலுள்ள வவதாகவும், அக்காயல்பட்டின ாகவும் கூற முயல்வோருமுளர். விடை தேடித்திரியும்போது,
முஸ்லிம்கள் இங்கே யூனாணி த்தியமா சிெ ய் த னர்? என்ற "ணி வைத்தியத்தின் தோற்றமும், ாமும் வேர்வலையுடன் தொடர் |ப் பின்னணிகளை அல்ஹாஜ் ப் பெறும் ஆழ்ந்த அறிவு என் அக்கறை கொண்ட ஆசிரியர்கள்

Page 171
பாக்கிர் மாக்கார்
எது எப்படிப் போனாலும், ே சீர்செய்து சிறப்புடைய செல்வம் மாக்காரின் பங்களிப்பையும் பயன் மறுத்தோவிடக்கூடாது.
முஸ்லிம்கள் துரோகிகளல்ல. பவர்கள்; சமூக நலன் பேணுபவ மனிதர் பாக்கிர் மாக்காரையும்
. . . . . .
* . . . . . . .
. . .
 
 
 
 
 
 

பர்வலை என்னும் நகரத்தைச் ாக்கிய அல்ஹாஜ் பாக்கிர் பாட்டையும் நாம் மறந்தோ
அவர்கள் தேச நலன் நோக்கு ர்கள். அந்நோக்கில் பண்புயர் பயனுடன் நோக்குவோமாக.
11 ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܬ݀Q ܂ 13

Page 172
பெயர்
(அல்ஹாஜ் அப்துல் பாக்கிர் மா இவ்வரிசையில் சேர்க்கப்படவில்லை
( 4 )
அக்கீம் அலியா மரைக்கார் மேஸ்திரியார் - 4, 6, 86. 81: ஐ. அக்கரைப்பற்று - 19, 27. : - அக்கிராசனம் - 36. இது 1 2 1 இ அக்பர் நீதியரசர் - 119. அகில இலங்கை - 21, 39, 40. அகில இலங்கை கல்வி மகாநாடு - 7. அகில இலங்கை மாணவர் சங்கம் - 71.
அகில இலங்கை முஸ்லிம் லீக் - 42, 43; அசோகமாலா - 80. அட்டாளைச் சேனை - 26, 66. அத்தனகல்ல - 96. அப்துல்லாஹ் எஸ்.எம். - 19. அப்துல்லாஹ் எஸ்.எச்.எம்.-
27. அப்துல் கனி ஆலிம் - 106. அப்துல் மலிக் இப்னு மர்வான் - 3 அப்துல் மஜீத். எம். ஐ. - 19. அப்துல் லத்தீப். எம். எம். எம். - 48. அப்துல் ரஷீத் - 27. அப்துல் ஸமத். எம்.எஸ். எம்- 18, 19, 20. அப்துல் வதூத் மாஸ்டர் - 71. அப்துல் ஹமீத் - 9. அப்துல் ஹாதி - 106. அபூபக்கர் (ரழி) - 92. அம்ரிப்னு ஆஸ் (றழி) - 92. அமீர். ஏ.ஸி எம். - 106. அம்பாரை மாவட்டம் - 49, 55.
126

வரிசை
1&ல் 1 CE இல் .
க்கார், வேர்வலை ஆகிய பெயர்கள் லெ) - வட்டு : 12 .
ஆம் அபூதாவூத் - 117.
அமீன் - 86. பாக்) - அல்துமுல்ல - 3. 3 - 11:33
அல்லாஹ் - 37,40, 41, 42, 53, 70, 74, 76, 92, 100, 101,102.
103, 104, 109,112, 116. 118.
அல்குர்ஆன் - 58, 68, 76, 38, 100, 104,112, 116. அல்லாஹ்வின் தூதர் - 117. அல்பாஸியத்துல் நஸ்ரிய்யா - 61, 66. அல்ஹம்றா - 60. அல் ஹுமைஸ்றா - 60, 61, 62. அலிகான் - 80. அலிகார் பல்கலைக்கழகம் - 26. அரிச்சந்திர புராணம் - 80. அலெக்சாந்தர் - 81. அழுத்கம - 63. அழுத்கம் வீதிய - 60. அழுத்கம ஸாஹிறா - 58. அழுத்கம் வீதிய முஸ்லிம் மகளிர் மத்திய கல்லூரி - 65, 74 அறபியர் - 3, 4 , 26, 110. அறபு லிபி - 84. அறபியப் பழமொழி - 89, 94. அறபுக் கடல் - 53. அறபி பாஷா - 12. அறபிக் கலீதா - 26. அறபிய கீதம் - 28. அறபு மொழி - 28. அறபு வணிகர் - 5. அறிவியல் நாவல் - 80. அறிஞர் அஸீஸ் - 26, 98, 17.

Page 173
அறிஞர் சித்திலெவ்வை
12, 117. அன்வர் எம்.எஸ். எம்
61, 124. அன்வர் சாதாத்- 103. அஜ்வத் ஏ. டபிள்யூ. எம்
61 , 68 . அஸ்வர் ஏ. எச். எம்.-
112, 113. அஷ்ரப் எம். எச். எம்.-51. அஹ்மத் இஸ்மாயில்-20 அனைத்துலக இஸ்லாமிய இலக்கியமகாநாடு- 83,85, 105. ஆசிரிய பயிற்சிக் கலாசாலை26. ஆசியாவின் வல்லரசு- 50. ஆத்திகர்- 58. ஆதர்ஷ புருஷர்- 15. ஆதர்வு குரு- 42. ஆதனம்- 54. ஆங்கில இலக்கியம்- 82. ஆபிரிக்க அபஸி- 102. ஆய்வுக் கட்டுரை-57, 39,
110, 84, 87 ஆயத்துல்லா கொமய்னி- 103. ஆயுர்வேத வைத்தியசாலை
9, 110, 124.
ஆனைக்குழு- 31, 38, ஆலவட்டம்- 5. ஆலிம்கள்- 53. ஆளுனர். 57, 58, 74, 98,
99, 123. ஆவணக்கட்டுகள்- 78. ஆன்மீசம்- 26, 57. ஆனந்த பைரவி- 4.
ஆனந்தாக் கல்லூரி,- 15, 98.
ஆனந்த திஸ்ஸ் அல்விஸ்-36.
இக்பால் எம்.எஸ்.எம்.-57,58.
இக்பால்- 65, 84,

-34 و 32 و 29 -errth لتقسي இப்னு பதூதா- 124。 இங்கிலாந்து- 121. இந்தியர்கள்-48. இந்தியா- 3, 14, 50, 101
103, 104. இந்திரத்திரு விழா- 81 இந்திய சுதந்திரப்
போராட்டம்- 59. இந்தோனிஷியா- 51, 52,103 இமாம் கஸ்ஸாலி (றஹ்)" 101 இமாம் புஹாரி (றஹ்)-104 இரத்தினசபாபதி-11 இராசதுரை செ- 82 இராமாயணக்கதை- 80 இராப்பாடசாலை- 13 இராஜரீகத் தூதுவர்- 17, இராஜஸ்தானம்-124. இராஜாங்க அமைச்சர்
36, ill2. இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்34, 47, 48, 74, 75. இரும்பு மனிதர்- 50 இல்லறம்- 73 இலக்கியக் கூட்டம்- 32 இலஞ்சம்-115 இலங்கைப்பல்கலைக்கழகம்-34 இலாகா இல்லாத அமைச்சர்94, 95, 96, 97, 98. இலக்கியம்- 12,2678,79,80, 82,83, 84,85,86,87.105,124 இலக்கிய மன்றம்-10, 12 இலங்கை- 1,2,3,8,16,17,24, 26, 27, 28.34, 38, 43,50,51,58, 68,80,82.83, 84,85,90,92, 95, 96,101,103.106,107,119,120 இலங்கைத் தூதுவர்- 17 இளம்பிறை- 12, 13 இளங்கீரன்- 85

Page 174
இளைய மனைவி- 74 இளைஞர் சம்மேளனம்-48 இறுதிப்பரீட்சை. 15 இறைவன். 53,73இறைபணி மனைகள்-122 இஸ்லாம் 18,25.26,42,49,57, 58, 76 , 84,109, 100, III - இஸ்மாயில் எச்.எஸ்-37 ல் ெ இஸ்லாமிய உணர்வு. 52 இஸ்ரவேல். 75 : இஸ்லாமிய தமிழிலக்கிய ஆராய்ச்சி மகாநாடு-82 ஈடிப்பஸ்-80, 81 FFLonT GöT— 103 * * * - ஈராக்- 55, 102, 103; 104 ஈரான்- 103 -
ஈளை- 110 உத்தி- 46,79 உத்தியோக வாசஸ்தலம். 95 உத்மான் (றழி)- 92, 104 உதுமாலெவ்வை எம்ஐ-46,
47, 48, 66 உதுமாலெவ்வை எம்ஐ- 49 உபசபாநாயகர்- 74 உலகம்- 18.21,74,7679,90,
96,100, 107,108,109,112 உலக நாகரீகம்- 88 உலகக் கதவுகள்- 102 உலகம் ஒரு சமூசம்- 107 உலக வரலாறு. 103ல் ெே உலக அரசியல்-39, 3.2 உலகமகா யுத்தம் 13, 58 உள்ளூர்-18; 19; 21, 23, 24
உள்நாட்டமைச்சர்.323 333 உள்ளூராட்சி. 23,31,893 ஆ உவைஸ் எம்.எம். 84,863
2a)7.957 f- 779 སྡུག་ ஊர்வலம்- 28 & s அஹவா- 13 ടൂ
28
 
 
 

ஊமைக்கனவு.45 ஊன்றுகோல்- 104 எகிப்து- 103, 104 எட்மன் சமரக்கொடி. 119 எழுத்து- 10
ஏகத்துவம். 54
ஏறாவூர்- 55 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி- 23,27, 29, 31, 32, 33, 34, 45, 74,96 ஐக்கிய நாட்டுச் சபை- 75 ஐரோப்பா 81 a ஐரோப்பிய மொழி. 82 ஒமர் ஏ. எஸ் எம்-18, 19,32 ஒல்லாந்தர் 13 ஒட்டாண்டி- 20
கச்சிமலை-45 கந்தளாய்க் குளம்- 55 கந்தசாமி- அ ந= 80, 81, 85 கட்டிடக்கலை:58, 84 கட்டுநாயக்கா- 51 கண்டிப்பெரஹரா. 67 கண்ணதாசன்-165 கணக்காளர் நாயகம்- 37,38 கணிதக்சலை- 111 கடுகண்ணாவை 32 கமால்தீன் எஸ் எம்-86 கபூரியா மத்றஸா- 68 கர்ஜனை-46, 106 கரக்டர் அஸேஸினேசன் 45 கல்விக் கூடங்கள்- 63 கல்விச் சிந்தனை- 58 கல்முனை- 48 கல்வி நிலையம்- 58 : கல்வி வரலாறு- 58, 59  ே கல்வி வளர்ச்சி. 60, 66, 75 கல்விச் சுட்ர்மணி- 12 கல்வித் திணைக்களம்- 7,62, - 64, 65,66
s
கல்வி மகாநாடு- 7 பேர்

Page 175
கல்வெட்டுக்கள்- 4 கல்விச் சங்கம்-9 gâvaîé; 5, LLb– 8, 60, 61,3110 கல்வித் தராதரச் சான்றிதழ்.
12
கல்விமான்- 16, 17 ல் கல்வி வளர்ச்சி 60, 66,75° கல்வி அமைச்சு - 63 கல்விப்பணிப்பாளர்- 64, 84 கல்வி அமைச்சர்- 67 கல்விக்குழு= 67 கல்விக்கரசர்- 74 கலங்கரை விளக்கம்- 12 கலாநிதி-59 கலை விழா- 26 கலை- 46,48, 111; 112 கலைவளாகம் 67 கலைவாதி கலீல்- 83 கவிஞர்- 26, 81. கவிதை- 46, 47, 52, 54, 120 கவித்துவம்- 26, 121 களனி- 34 - களுத்துறை- 7, 30, 32, 49, 61, 64 71, 77, 97, 123,124 கழாக்கதிர்- 111 ਯ66ਹ ਸੰਸn 74 கனகரெத்தினம் எம் எஸ்
எம்- 17
காகக் கூட்டங்கள்- 64 காக்கோஷியர்- 101 காசோலை- 68 காதர் ஐ ஏ- 31 காந்திமகான்-11, 59,80, காமராசர் - 59 ': 'ടൂ'''. காமினி திஸ்ஸநாயகா- 118 காயல்பட்டினம்- 83, 124 காரியாலயம்- 95 காலக்கண்ணாடி- 117
5ma矶-2,124
 

காஹிறா. 124 & " இப்லாட 4 கில்ே ே இரஸன்ட்-12; 13 ேே, கியாப்தீன் எம் எம்-107 கியூபா 102 。
இரேக்க நாடகாசிரியர்- 80 to கிழக்கு மாகாணத்தவர்கள்
Αν και 48, 52 6.pਸੰe-49,61 , 71 கிழக்கிலங்கை-53 கிழக்குவான்- 55 கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்-67 கிறிமினல்- 16, 17 கீர்த்தி-21 குஞ்சிக்காக்கா- 20 குட்டிப்பல்கலைக்கழகம்- 63 குட்டை-22 குடல்வாய்ச்சனம்-53 குதிரைமலை- 2 - குணசிங்க ஏ. ஈ.15, 96 குணவதி- 74 குர்ஆன்-58 குருவித்தியாலயம்- 63 குரு 15 குரே பி ஏ-72 குழந்தைகள்- 16 குழு அறை 67 குயின்ஸ் ஹோட்டல்-67ல் குறள்- 68,81 குறிஞ்சிக் குணம்-48 குறுகுத்தலை- 32 கேட்டேலினா - 82
கைலாசபதி க. 85 .ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܼܥܢ கைம்பெண்- 70 ਦੇ ਦੋ கொள்கைவாதி- 16 :1 ܛܝܼܬ݂ܵܐ கொம்யூனிஸ்ட்- 16, 17, 18
கொழும்பு- 2, 17, 18
கொழும்பு ஸாஹிறா.-12 ல் கோடியல்- 81
29

Page 176
சகுந்தலை - 80 - 12சத்தியவான் சாவித்திரி - 81 ட சதாம் ஹுசைன் கிராமம் - 55 சட்டக்கல்வி 14 - சட்டவல்லுனர் - 72, 79, 94, சஞ்சிகை- 13 நT இ. சட்டம் - 13 தை 2 சட்டத்தரணி - 1, 71 சட்டவல்லுனர் - 15, 16 சச்சுதீன் ஏ ஏ எம் எம் - 44 ,
3ெ-ம் 124 சம்மாந்துறை - 19, 67) சமர்சட் மாம்- 79, 80, 81 2 சம்மாங்கோட்டுப் பள்ளி - 86 சபாநாயகர் - 12, 35, 36, 3) 37, 38, 39, 40, 51, 52, 60, 67, 68, 89, 92, 93, 94, 97, 4 102, 104, 112, 121 ப்ப - சபாபீடம்- 31 - (1 2 சர்வதேச அரசியல் சக்திகள் - - - - - - - 50
சர்வதேச அரங்கு - 751 சர்வகலாசாலை - 34 , 5 2வதி சனசமூக நிலையம் - 71, 74 சாந்தி நபி (ஸல்) - 41 இ சாலிய குமாரன் - 30 பிக்க சான்றிதழ் - 11 (1) தத்து சாஸ்திரிய கீதம் - 4 படம்) சிங்களம்- 10, 12, 28, 34, 60,
1- 268 சிங்கள மக்கள் - 23, 24, 33, 50, 60, 66, 123 டேப சித்தாந்தம் - 57, 23 (பெ சிந்தகன் - 81 ) - (வேல் சிந்தாமணி - 81 - கம்? சில்லை - 8 ----சிறப் சில்லையூர் செல்வராசன்- 85 சிலப்பதிகாரம் எம் - 36) சின்னமரம் - 46, 47, 48 ஆ 1 )
130

சிறாப்பர் - 13 - பட்கர் சீனன்கோட்டை - 58, 60, 61, 62, 63, 21, 72--1 எல் சகம்சீனடிசிலம்படி - 27, 28 சீனதேசம் - 124 சுதந்திரம் - 21 - சுஐப் (றழி) - 102 பாக். சுப்றா - 42 3 - 3 சுல்தான் ஷேக் ஜமாலுத்தீன்
- மக்தூமி 110 சுல்தான் ஜமாலுத்தீன் அலாவு தீனின் நூறாமில் உமய்யா - 3 சுயசரிதை - 118 சூறாவளி- 52, 54, 55, 62 செக்கோசெலவாக்கியா - 57 ) செங்கோல் - 36, 38 -- செங்கம்பளம்- 52, 84 பேட்டி செங்கடல் - 53 இல் செபாக்கிளிஸ் - 80 - - செமித்தியர் - 101 - செ. செய்யத் முஹம்மத் ஆல் இப்றாஹீம் அப்பாளி - 8 ) செல்வம் - 16. -- சென்செபஸ்தியன் கல்லூரி - 3
--* 10, 11, 12 சென்மத்தேயு - 11 சேனநாயகா டட்ளி - 29 31
38 94 சேனநாயகா டி எஸ் 27 28
12 - உம் 29 சோவியத் ருஷ்யா 851, 425 சோவியத் வானொலி 85 ன் சோஷலிஸம் 20செளராஷ்டிர ராகம் 4 செளஜன்யம் 33 டக்ளஸ் குணவர்த்தனா 31 டிஜிலாஸ் 54 - தத்துவ நூல்கள் 71

Page 177
தர்கா நபர் 19 32 44 58 59 60 61 122 124
தரீக்கா 22 25 122 தம்பு டி ஜெ 18 29 65 67 தமிழ் 7 10 12 13 28 தமிழர்கள் 24 50 67 தமிழாசான் 20 தமிழ்ப்புலவர் 20 தமிழ்க்குழு 57 தமீம் ஐ எல் எம் 11 தமிழிலக்கியம் 80 82 தயாரத்தின பி 55 தல்கொடயிட்டிய 31 தஹாநாயகா டபிள்யூ 32 தாரகை 23 தாவரவியல் 13 தித்தவல தேர்தல் தொகுதி நிர்ணயக் கொமிஷன் 33 திருக்குறள் 76 தினகரன் 46 119 80 திருதராஷ்டிரன் 81 திருகோணமலை 2 தீனகொட 124 துர்ரதுல் யதீமா 8 துட்டகைமுனு 80 துரியோதனன் 81 துஷ்யந்தன் 80 தூதர் 41 42 தெற்கு 30 தெவிநுவர 30 தென்னிலங்கை 85 தேர்தல் 15 16 20 21 22 25 72 62 "55 46 45 33 وi g و 75 97 121 122 தேசியம் 28 50 தேசியப்பத்திரிகைகள் 45 தேசிய ஒற்றுமை 55 தேர்தல் சின்னம் 72 தேபஸ்மன்னன் 81
pi
 

தாண்டர் 21 தர் 25 26 27
கரசபை 19, 20 25 26, 27 3 30 45 61 7 l l 14 பிமுஹம்மத் (ஸல்) 41 பி (ஸல்) 76 102 121 பிமார்கள் 104 யீம் எம் இஸட் எம் 124 ல்ல தம்பிப் புலவர் 21 82 ல்ல தம்பிப் பாவலர் 20, ளன் தமயந்தி 81 ல்லூர்த்தொகுதி 36 ாத்திகர் 58 82 ாடாளுமன்றம் 19 23 3132 ாளந்தா 98 தித் திட்டமிடல் அமைச்சர்
96
நியாய துரந்தரர் 10 14 33 48 110
ந்தவூர் 19 ஸங்க பராக்கிரம விஜயரத்தின 67 நீதியமைச்சர் 83 St Gig. 81 55Gigrnr 101 102 நுபைல் எஸ் ஏ 60 63 65 66 நெகிழாயாப்பு 58 நெப்போலியன் 104 நேரு 59 பெக்மெண்டிஸ் 32 பெண்கள் மத்திய கல்லூரி 60 பெரிய மரம் 32 பெரேரா என் எம் 119 பேனாட்ஷா 80 பொன்மூளை 120 출 பொறியியல் 53 59 பொத்துவில் 46 47 66 119 பொதுத்தேர்தல் 15 பொதுவுடமை 16 18
3.

Page 178
பொருளாதாரம் 13 போல்ஷோவிக் 120 போத்துக்கல் 102 போர்மூட்டம் 14 போர்விமானம் 14 மக்காக்காபிர்கள் 84
மக்கொன. 60 மகாவலி அமைச்சர் 118 மங்கோரியா 10 மத்திய கல்லூரி 6174 மத்றஸா 9 மசூர் மெளலானா 113 மதவாச்சி 106 111 மந்திரி மணிகள் 95 மந்திரி சபை 46 மட்டக்களப்பு 55 67 82 மர்ஸ்"க் ஏ ஏ எம் -61 LDrfi 5
மர்க்கபி 5
மரக்கல 5 மரைக்கார் 5 மரிக்கார் பிளேஸ் 19 மலேஸியா 81 மலைநாடு 48 மலைநாட்டு சிங்களவர் 38 மலைநாட்டுத் தமிழர்கள் 50 மருதான்ை முஸ்லிம் மகளிர் வித்தியாலயம் 8 மலைநாட்டுப் புனர்வாழ்வுக் கொமிஷன் 38
LDG) untri 5 மனக்கண் 80 மனிதகுலம் 58 101 109 LDGOTLDT Gf26op 5 116 மறுமலர்ச்சித் தந்தை 84 மறுமலர்ச்சி 60 ... ܪܝ மன்னார் 2 & மஸ்ஜித் 4 43 55 56 மஸுலை 28
32
 

மஸ"த் ஏ ஸி எம் 71 மஸுறா 41 மஸ"த் ஏ ஜே 6T1b 71 மஸ்ஜிதுல் அப்றார் 4 6 122 மஹ்ரூப் எம் எம் எம் 85 மஹல்ல்லம் - ஸ்மாலெவ்வை s மரிக்கார் 5 மஹல்லம் 5 மாக்கிரட் 81 மாக்கோனி 103 மாக்கார் 36 L DIT GST GOOTLİb 24 is LDITé5IT 6007 F60)t 44 50, 51-122 123
மாநபி (ஸல்) 53 மார்க்ளியீயம் 57 58 மாமேதை 57 90 மாவட்டசபை 75 மாலைக்கண் குருடர்கள் 63 மாலைதீவு 103 மாளவதேசம் 81 மாளிகாஹேன முஸ்லிம் மஹா வித்தியாலயம் 9 19 3260 61. 62 63. 106 LDrrup6ðfigri 18 மாணிக்கம் 15 45 58 மானிதம் 18 மிதவாதி 29 மில்டன் 81 மிளிர் 124 மீலாத் விழா 44 மீசான் 1 முத்து 6 முதல்வர் 33 35 82 முதிர்ச்சி 57 முதியோர் 22 42 43 முதலாளி 91 120 முதல் மனிதர் 88

Page 179
மூர்
மூ மெ
மே
யத்
யா
யா யூ
யூ
முதலாளித்துவம் 18 29 55 ;
91 92 93 முத்து 6 வது: முட்டுக்கார் 119- 149 முட்டாள் 121 கோ 1 1 மும்தாஜ்மஹால் 39 ஆப்கான் முன்னோர்கள் 75 ஆ முஸ்லிம் மிஷனரி 71 அப்பகம் முறைசாராக் கல்வி அதிகாரி
44 104 முஸ்லிம் மஜ்லிஸ் 1 ஆக உ முஸ்லிம்கள் 21 23 26 28 30 31 36 36 37 38 39 40 43) 46 47 49 50 51 55 68 75 83 84 92 97 100 104 117
- பு, 118 124 125 முஸ்லிம் லீக் வாலிப முன்னணி 39 40 43 44 49 51 86' ' முஸ்லிம் கிராமங்கள் 43 பிடிப் முஸ்லிம் காங்கிரஸ் 49 51 2 (35 33 85 50
} (1) முஹம்மத் அப்பாஸி 8 முஹம்மத் யூஸுப் எம் எஸ் 9 முஹம்மத் இஸ்மாயில் 19 ) முஹம்மத் பாஷா 20 முஹம்மத் ஏ எம் 61 முஹம்மத் உமர் ஹஸ்றத் 68 முஹம்மத் ஹனிபா ஆலிம் 71 முஹம்மத் எம் எச் 113 38 முஹிதீன் எம் ஐ எம் 51 மெரில் காரியவசம் 36 ? மேல் மாகாணம் 97 மேற்குக்கரை 30 eே மொல்லியமலை 27 19 S3) மொன்சோவிக் 120 1519 5 மொஸப்பதேமியா 104 2 மூத்த மனைவி 73 3 - (2 மூலிகை 110 மூளை 120 70
ம ம வ வ ஒ ஒ ஒ ஒ ஒ ஒ 2 2 2 2 2 2 Gெ SE

பக்கம் 28 பட்டப்படித் தேர்வு லஸ் தானங்கள் 66 3 மற்றிக்குலேசன் 13 மரி மெட்டலின் 10 படம் தார்த்தம் 24 55 731 கே. ழ்ப்பாணம் 2 3 (-:'s) ழ்ப்பாடி 81 ஸப் ஏ எம் 97 9னானி வைத்தியம் 124 வது -
என் பி 34 31ல் 1ரஹீக் மரைக்கார் 9 ம்சம் -
ஷ்யா 50 ப் ப த்தல் ராமீயோ ஜூலியத் 80 விட்டு, த்தீன் மொழி 13 அல்ல பங்கா சமசமாஜக் கட்சி 29 31 ண்டன் 13 81 1130 யொ ஒப் லெம்பத் 81
ஸ்பன் 102 ல் கொட பார் லெலத்துல் கத்ர் 6 ) லைலா மஜ்னு 86 அடி (8) லொக்கு பண்டார கே எம் 36
31 புட11 வஞ்சகி 63 வதூத் ஓ எல் எம் 9 711 வடக்கு 50 66 67 வடகிழக்கு முஸ்லிம்கள் 50 51 வலதுசாரி 29 வள்ளுவர் 68 76 81 Re வழக்கறிஞர் 71 72 79 ந் (TS வழக்குரைஞர் 30 கடாபி) வஸ்த்ஹிமி 124 - 17:12 வாக்குரிமை 50 19 ம் 03 வாசிகசாலை 10 - 754 வாப்பச்சி மரைக்கார் 12 13 வாழைத்தோட்டம் 17 . விக்ரமசிங்க 94 விஞ்ஞானப் பட்டதாரி 593 விஞ்ஞான வளாகம் 67 விவசாய வளாகம் 67 18 விருதுநகர் 59 )
133

Page 180
விழுத்தாப்பியம் 57 வி 24 வித்தியாலங்காரப் பல்கலை
* ம கழகம் : விஜயமான ஈ எல் 63 11 விவாதமேடை 10ம் 22 வீடமைப்பு இராஜாங்க ?
அமைச்சர் ? வெளிவிவகார அமைச்சர் சி வெற்றிவாகை 25 கேஸ் வைத்தியர் 59 S : இ. வைஷ்னவ பக்தன் 81 வைத்தியப் பரம்பரை 11 ரமளான் 6 வருட ப றணில் 941 யல் கேக் றக்குவானை 1211 RIE றாஸீக் 117 18 - ன். றாஹிலா உம்மா 5 6-5 றாஸிக் மரைக்கார் 10, 1) றிஸ்க் 70 * - 2 றொணி டி மெல் 96 சதி றொணி அபேசிங்க 36 றோயல் 98
$ 5 ஸ்பானிஷ் 82 .
ஸ்டாளின் 50 51 5 2
10.
ஸல்மான் பாரிஸ் (றழி) 53
2 ஆ ஸக்காத் 544 - 4 ஸதக்கா 54
(2 -3 ஸஹாபாக்கள் 92
-5 ஸனூன் 27 ஸமுயேல் எஸ் ஜி 59 60 ஸராயில் மரிக்கார் 9 ஸிரிய்யா விஸா 19 20 ஸாஹிறா 13 14 16 17 18
A 32 60 6.
ஸாஹித்திய மண்டலப் பரிசு
3 32 க 84 ஸிறாஜுதீன் மரைக்கார் .
எம் ஸி எம் 20
134

34
3
4)
ஸறத்துல் பதஹ் 8 ஷம்ஸ் எம் எச் எம் 85 ஷம்ளி குணவர்த்தன 29 ஷாபி மரைக்கார் 58 59 60 113 ஷாபி ஹஸன் 10 2 ஷெய்கு அப்துர் ரஹ்மான் 3 ஷெய்கு அப்துல் காதிர் 3 ஷெய்கு ஸகரிய்யா 3 படம் ஷெய்கு அஹ்மத் 3 தத் ஷெய்கு ஸாலிஹ் 3ஷெய்கு யூஸுப் 4ம் பக்கம் ஷெய்கு அப்துல்லாஹ் 49) ஷெய்கு அலி 4 2 3 4 ஷெய்கு முஸ்தபா ஆலிம் 6
21 5 22 26 ஷெய்கு இஸ்மாயில் பர்பலி
21-தெ ஆலிம் 6 ஷெய்கு முஹிய்யத்தீன் 6 92 ஷேக்பியர் 80ர் ஜன நாயகம் 38 95 96 98 ) ஜனாதிபதி 37 55 57 92 93 95 96 97 99 103 113 123 ஜாயா டி பி 29 42 117) ஜாபிர் பின் அப்துல்லாஹ்
ஒன் (றழி) 117 ஜில்மால் 22
-- உப (41) ஜீம்முனசிங்க 96 ஆக ஜெமியத்துல் முஸ்லிமீன் 27 ஜெயவர்தனா ஜே ஆர் 194
- பு 3 - 9g ஜெயவர்த்தனா எம் டி எச்
29 ந் 94 ஜெயஸிங்க 31-12 ஜெஸிலா 73 74 : 2 ஜோன் கொத்தலாவல 28 29 ஹக்கீம் 5 - ம் ஹக்கீம் அரியா மரைக்கார்
ஒம்மத் 5 1) (213)
= 2)

Page 181
ஹமீத் ஏ n எஸ் 83 105
117 119 ஹமீத் டி எம் ஏ 117 ஹரிஸ் பத்துவ 119 ஹன்ஸார்ட் 96 ஹனிபா 27 ஹஜ் கடமைகள் 51 ஹஸினிய்யா 60 ஹதீஸ், 68 106 ஹவாய் 102 ஹாஜிகள் 52

விறாஹீம் குலத்தவர் 3 ஹாஜி ஒமர்ரஸ்ட் 85 86 ஹிஸ்பு 6 ஹிட்டல் 104 ஹீபத்துல்லாஹ் எம் எச் எம்
71
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி 31
39 50 51 119 ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயகா
39 120
135

Page 182
----------
, - シ
|-
,
 
 
 
 

|-
|-
|-

Page 183


Page 184
محصبر
/
 

丝
N
%(~)乡参多
丝

Page 185


Page 186
-மூன்று படி
145
மனிதனை முன் உ படிக்க. யும். அந்த மனிதன் 3 நிம்ப வ னாக 8) த்தான் வ திபம் என் லும் படி6சோ தி அ வான் .
அs.
மாக்காரும் இரண்டு படித் ஒன்ஷம் படியில் கிஷ்கின்! நன்மை தீமை கல், இரண் ட "அத் தீமைகள் அகன்ற ந கும், இரண் டாம் படியில் ! கிள் சூஜையு ம், ஒன்றாம் ரணம் கண்டு பூரண நன்ன
கட்டம் விருத் தப்பிய முதி டு செல்லும். அப்போது, று கால் மனிதன் படிக்க து இன்று மே தெரியாதா என்னும் அதன் முறைக்க
விடும்.
3
முன், மூன்று வடிகால் 4 கண் கி றேன். அ.

உத்தரங்கள்
டத்துவ நிலை நோக்கி ரங்களில் பார்க்க முடி
நமையின் உயர்வில் ஏw) பெம், நடுத்தரம் வயோ 5 தான்டி டூ திர்ச்சி பெ.
வஹாஜ் அப்துல் பாக்கில் தரங்க சைாக் கடல் 4 மார். முதல் படியில் கண்ட -ம் படிலில் மாற்றம் பென் மன்மை கருடன் கூடிக் நன்மைகள் பெருகித் தீமை படிலில் தீமைக்குரிய 64 * விரைவு கரை நாடும், -இப் படியின் நிறைவிறுதி, ர்ச்சியின் பாதையில் பொன் "வத்தாப்பிய முதல் ச்சி யு. வல்றை யெல்லாம் மார் அவன் போலாகி விடுகிறான்" --ஸ்டிக்கு அவ னை யார்?
நெத்தாப்பிய முதிர்ச்சிக்கு 83ரு மனிதனை தான் 5 அந் தும் வடிவம்,
- 31. இக்பால்