கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அமரர் சின்னத்தம்பி நாகலிங்கம் அவர்களின் நூற்றாண்டு நினைவு மலர்

Page 1
for private circular
The Death Centena SIN NATHAM BY NA
to Pond THE JAFFNA HINDU OCO யாழ்ப்பான இந்துக் கல்லு Snorriño affrescăr consis asb msinras
 


Page 2


Page 3
INTRODU
LEST THE M OF THE LATE MR. SINNATA JAFFNA (ADVOCATE) THE LIMBO O.
The articles that are reproduced
local journals and school magazines of the late Mr. Sinanatamby Nagal founded the Jaffna Hindu Colleg known as “The Victoria Reading R institutions he gratuitously trar Pariplanna Sabai in 1890. After th the Jaffna Saiva Paripallana Sabai Jaffna Hindu College) caused a me Prayer Hall of the said College v worded thus :
“IN MEMORY O MR. SINNATAMBY NAGA THE FOUNDER AND THE F
INSTITUT
Which said memento is still foun only memento in memory of the s
The late Mr. Sinnatamby Nagalin late Mr. Ampikaipagar Sinnatamby Proctor of Jaffna, and a younge the late Mr. Sinnatamby Sabapa was born in October 1855. He Jaffna Central College of which
Head master. It is recorded in th (The Centenary Number) that in 18 examination, obtained first class
- 1 -

CTION
MEMORY AMBY NAGALINGAM OF
IS CONSIGNED TO ? OBLIVION
herein have been published in concerning the various activities ingam of Jaffna, Advocate. He 2 and the first Reading Room loom' in Jaffna which said two sferred to the Jaffna Saiva e death of the said Nagalingam (as the controlling body of the mento to be put up in the then with an inscription which was
F THE LATE LINGAM, ADVOCATE RST MANAGER OF THIS TION'
d in the said hall. This is the aid Nagalingam.
ngam was the third son of the I (Brown Sinnathamby) Crown brother of my grandfather, hipillai of Vannarponnai. He nad his early education at the his father was the first native a magazine of the said College 68 he passed “the Matriculation honours and also carried away

Page 4
the Mathematics Prize, the F In 1880 Nagalingam comme and his services were much sc criminal lawyer. In the last qui himself with public causes an was able to organise demonstr unheard of then. His last pu Chairman of the Reception SWAMI VIVEKANANDA, l Chavakachcheri to Jaffna an address. On August 4th 1: illness. His 42 years of sojou marked success in several fie
On the occasion of death ce1 the late Mr. S. NAGALINGA on record the services render
The example set by Nagaling brother and sister, his nephe the Board of Directors of th given elsewhere) to help in promote the Saiva religion.
MAY HIS WORK
No. 110, Arasady Road, Jaffna

irst do so in the whole of Ceylon'. nced his practice as an Advocate ught by the public as he was an able arter of the last century he identified d won the esteem of his people and ations against the British Raja thing ublic appearance in Jaffna when as Committee appointed to receive he, accompanied the Swamiji from d presented the Swamiji with the 397 he passed away after a brief urn in this world was crowded with ilds of human activity.
intenary of this great son of Jaffna, AM, I consider it my duty to place ed by him to the TAMILS.
am was followed by his father, his w and others to make donations to
he Jaffna Hindu College (which is the growth of the College and to
ENDURE FOR EVER
This 4th day of August 1997
A. Sanmuuganathan.
ki><><

Page 5
An EXCERPT from “ MEMORAL E The JAFFNA CENTRA
1868 to 1878
“That the work done by these mer borne out by that in the first yea ADVOCATE) who passed the Mai honours and also carried away the to do so in the whole of CEYLON all quarters: even from the Ro, numbers came in spite of the high
米米:
A letter add Mr. S. NAGALING, Mr. P. COOMA Member of the LEGISLATI
C
My dear Mr. Nagalingam,
I had an interview with the Go strongly our claim for the Tiruk that during his regime no free gra any religionists. He also said

THE CENTENARY DITION' of L COLLEGE (1934)
! was more than satisfactory is r; the boy (S. NAGALINGAM, riculation obtained first-class Mathematics prize, the FIRST This attracted students from man Catholic mission, large er rates offees ”.
Courtesy: JAFFNA CENTRAL COLLEGE,
ressed to AM, JAFFNA by RASWAMY, VE COUNCIL, CEYLON.
olombo 15th November 1893.
vernor yesterday and urged kedichchuram land. He says nt should be made of lands to hat the Roman Catholics had

Page 6
also urged their claims to ti he hoped that the Hindus wo remains for you to form a subscriptions at Once, so far be glad to give my subscripti expect any subscriptions fro, as there is already here YOU for YOUR SCHOOL.
At a meeting of the sub-comr, the Budget, I brought for d NEED SOCIETY, after a g WALKER at last agreed to that the Society's aecounts shou
I am privately informed by a keep this strictly private) th the reforms required shoul Mr. Twynam is at Jaffna, not
By the way, the Governor Ordinance is working at Jaff
Courtesy," Collect

his very land. He further said that uld become the purchasers. It now
committee in Jaffna and collect as I am personally concerned I shall on. But I am afraid that you cannot m the Hindu residents in Colombo, JRAGENT to collect subscriptions
mittee of the Legislative Council on iscussion the JAFFNA FRIEND IN great deal of trouble, Sir NOEL consider one of my proposals, viz, ild be audited by the Auditor-General.
in official (and I shall thank you to at the Government are aware that a be granted, but that as long as hing could be done.
wished to know how the Markets па.
Yours truly,
Sgd. P. COOMARASAMY.
ted papers of Thirukeetheeswarm Temple” by Sir Kanthiah Vaithianathan.
kekk

Page 7
EXCERPTS from the R Jaffna. Hind for the year 18
NAGALINGAM CONCE NATIONAL (
Before proceeding to read the re the years 1896 and 1897, it is my circumstance which has cast a gli death of Mr. ADVOCATE NAC vigour, and in the midst of his bril College has lost its able and ener CONCEIVED THE IDEA OF developed a national system c requirements and needs of the Ta loss has been a NATIONAL LOS LOSS OF ITS FATHER” the J ornament, the public has lost a b lost a PATRIOT. This College v his self sacrificing labour in cause has done will never fade from the countrymen. He will be to us a moment of the troubles and diffic example for leading light. His lo this occasion for we miss today years past adorned this Hall and attracted people from all parts of
米米1
The foundation of a school build year 1892 but for want of funds t had it been for the LIBERAL MR. NAGALING AM and his
never had it present building.
- 5.

port of the Principal Lu College 96 and 1897.
VED THE IDEA OF A
OLLEGE
port of the Hindu College for melancholy task to refer to a bom over this College. By the ALINGAM in the prime of liant and beneficent career this getic manager. He it was who A NATIONAL COLLEGE, if education adapted to the mil Community of Jaffna. His S. The College deplores “THE affna Bar has lost its bright enefactor, and the Tamils have Vill live aS a MONUMENT Of of education and the good he grateful memory of his loving
GUIDING STAR and in the ulties, will look up to his noble ss touches us most closely on that genial presence which in that magnetic influence which 'Jaffna.
k
ng were laid so far back as the he work was delayed long, and ITY AND INFLUENCE OF rolleagues the College would he 28th September 1895 the

Page 8
date of the opening of the C letter day in the history of the the inauguartion, the Governn Manager, the happy news of its as a second grade College. S the College, a habitation wort) status was ready to receive it’
EXCERPTS FROM THI COUNCIO dated Janu
THE JAFFNA
The Hon. The Low Co (Mr. S. C. OBEYASEKARA)
reading of a Bill to incorpora Jaffna Hindu College. When leave to introduce the Bill I st introducing this Bill. On that o of this institution, and if I may this institution was opened in
High School, Jaffna." In 1889 to the late Mr. S. Nagalingam, under the control of the Jaffna name of “The Hindu High Scho a High school by the Calcutta

ollege building will remain a red
College. Just a fortnieght before ment of India communicated to the affiliation to the Calcutta University o when the school developed into ny of its new dignity and improved
Courtesy "The Hindu Organ” dated October 28th 1955.
米米
E CEYLON LEGISLATIVE L DEBATES ary 27th 1902
HINDU COLLEGE
untry Sinhalese Member said, I beg to move, Sir, the first te the Board of Directors of the brought forward the motion for cated the reasons and grounds for ccasion I failed to give the history y be permitted I would state that 1887 under the name “The Town the management was transferred Advocate": in 1890 it was placed Saiva Paripalana Sabai' under the vol”; in 1893 it was recognised as University; in 1895 the school
- 6 -

Page 9
was registered by the Ceylon Pl as an English Middle school on same year was affiliated to the Ca Grade College, teaching up to the F buildings have cost upwards of Rs and reading room attached to the Coll of the value of Rs. 1,000/= each fol the students of the College. The College Department consisting of ( (2) Junior First Arts Class and (3 and the School Department consi capitation class up to he VIII Stan Education Code. There are 360 pup daily attendance of 280. The tutoria head master, ten assistant maste managed by a committee of S, Mr. T. Chellappahpillai, B.A., B.L., B.A., Vice- President, Mr. A. Kana -President, Mr. V. Casipillai, Sup1 of the College and Secretary oft B.A., Principal. Incorporation is de firm footing as endowments to the ext as soon as the College is incorpora
THE NATIVE TOWN HIGH SC
“It fell happily to Mr. William Ne FIRSTNATIVE ENGLISH SCHOC the missionaries, called then " SCHOOL' in the Town of Jaffna.
OVER to the late Mr. Nagalingam citizen of Jaffna, on the death of

|blic Instruction Department vernacular basis, and in the lcutta university as a Second rst Arts Standard. The College 15,000/= . There is a library ege. There arefour endowments four scholarships available to Institution is divided into the 1) the Senior First Arts class ) the Calcutta Entrance class; sting of nine classes from the dard according to the Ceylon pils on the rollvith and average 1 staff consists of a Principal, a rs and a Tamil Pundit. It is aiva Paripalana Sabai with President, Mr. Murugesapilai gasabai, B.A., Advocate, Vice eme Court Proctor, Manager he Sabai, Mr. N. Selva Durai, 2sired to place the College on a ent of Rs. 10,000/= are promised ted
HOOL
vins, later in life, to start the
L, without any connection with
THE NATIVE TOWN HIGH This SCHOOL WAS HANDED Advocate and a philnathropic Mr. Nevins........ '
+

Page 10
Courtesy, W. R. Wats Education Ceylon, a Mr. William Nevins in a Old Boys Association of Branch and published in of that Association in
米
EXCERPTS from
Number of “TH 1890
“One of the few men who c Navalar and drank deep of the who was a himself a Nationalist lawyer, patriot and benefactor to be enshrined in the hearts satisfied an urgent and compel
Early in life he had conceived th institution which would confi and the idea was for long matu
THE NUCLEUS
There lived at this time the late Chithamparapillai, a great lun and the father of that illustric distinguished role in guiding the in her infancy. He was a scholar pioneers of English education

on, Assistant Director of GRAND SON Of the late message addressed to the the Jaffna College, Colombo the Silver Jubilee Souvenir 1938.
米米
the Diamond Jubilee IE YOUNG HINDU'
- 1950
By The Editor
ame early under the influence of fountain of Navalarian ideas, one o core was S. Nagalingam, eminent of his people. His name deserves of all Hindus for it was he who ling national necessity.
he idea of founding an educational rm strictly to his master's ideals uring in his mind.
Mr. William Nevins Muthucumarar hinary in the realm of education pus son who was later to play a a destinies of Jaffna Hindu College of repute and one of the foremost in Jaffna. He had served Jaffna

Page 11
Central College with singular succe for an unprecedented span of year at 2nd Cross street and opened gave the name “The Native Town to be the nucleus of the future Ja how it came about.
Mr. Nagalingam who regarde schoolmaster with filial afection financial aid to the infant schc Founding an institution and keep days a far heavier financial strain gratefully acknowledged the lavis manager. In 1889 he (Mr. Nevins of his career as a teacher and I plenitude of fame and renown, har to his patron and protege, Mr.
onwards, the school came t NAGALINGAM'S SCHOOL Bl the cause of Hindu education c popularity, offered to transfer th the SAIVA PARIPALANA SABA
Mr. Pasupathy Chettiar who was movement for Hindu revival and
education was a consuming p. enthusiasm and on 19.7.1890 at a
Sabai moved that Nagalingam's OF remarkable for force and eloquen such and offer should be ac ( unanimously passed. The schoc School” by the Sabai and was mo Cross street to a storeyed buildi Sivan Temple at Vannarponnai.
米米性
9

ss and distinction as Headmaster s. In 1887 he rented a building un English school to which he High School. This school was ffna Hindu College. This was
:d the veteran scholar and and esteem, rendered timely bol struggling for existence. ing it going involved in those that it does today. Mr. Nevins sh endowments by making him ) celebrated the Golden jubilee etired from active life in the lding over the entire institution Nagalingam. From that time o be known popularly as ut Mr. Nagalingam, with whom :ounted for me than personal e School GRATUITOUSLY to I.
at this time in the vanguard of with whom the cause of Hindu assion seised the offer with meeting of the Saiva Paripalana FER be accepted. In a speech ce he outlined the reasons why :epted and his motion was l was renamed " Hindu High ved from its original site at 2nd ng that lay to the North of the
k
=F

Page 12
The SABAIS Protege
At a Committee meeting of t 1890 Mr. Nagalingam FORM, High School to the Sabai. The C by V. Casipillai entrusted the school to a sub committee of B.A., B. L. retired Chief Justi Advocate, Pasupathy Chettiar, Mr. S. Nagalingam as the Mal
米
A SINCE By Mr. S. Raja
The kind of service one does appreciated only if we picture
The Portugese had annihilate culture by destroying all the tem they conquered Jaffna. They carried on almost the same ki Religion and Hindu Culture. but they undid the effect of missionaries (Protestants) with m schools, of course, this was o Secretaries of State for the Col when the then Brahmina of the of the Government to start an En had done in Calcutta, Bambay was an English School to be
- 1

he Sabai held on 15th November ALLY HANDED OVER the Town ommittee, by a resolution proposed
management of the Hindu High five. Messrs. T. Chellappahpillai, ce of Travancore, S. Nagalingam, A. Sabapthy and V. Casipillai with nager.
Courtesy: "The Young Hindu”
;米米
RE PATRIOT ratnam, Advocate
for his country or religion can be
the time in which he lived.
d the Hindu Religion and Hindu nples and madams (over 500) when were followed by the Dutch who nd of tyranny against the Hindu The British professed neutrality, f this profession by helping the Ioney, lands and building to conduct in a directive from the Permanent onies from England. So much so, Nallur Temple wanted permission glish School, as our co-religionists and Madras, the Britishers reply conducted by the Missionaries.
0 -

Page 13
During the early and middle part impossible for the Hindus or t and get the Government Aid. ' force in Ceylon about 1860, y by the Christian Britishers we get a school registered for Go
It was under these circumstanc Navalar toiled single handed
and to arouse the Hindus from the Saiva Paripalana Sabai was going. It is during this time. Mr. Nagalingam to start a Hin lent his full support moral and College. It took over 10 years grant. But the enthusiastic Hindu but kept the thing going. The la by him to carry on the burden h starting of the Hindu College ti be at the mercy of the Christi cost of their conscience, as sc Training College. Even today Ce WITH A VISION TO WORK RELIGION AS THE LATE

of the last century, it was humanely he Buddhists to conduct a school The grant-in-aid system came into et the rules and regulations made re such, that the Hindus could not vernment Aid.
e that the late Sri La Sri Arumuga to Start a few Hindu schools lethargy. After his passing away, started and a few Hindus kept it the people approached the late du English School in Jaffna. He inancial to found the Jaffna Hindu to have the College registered for workers not only did not collapse, te Mr. V. Casipillai was nominated he had undertaken. If not for the hen, even today the Hindus would ans learning some English at the me trainees are doing today at a ylon requires SINCERE PATRIOTS FOR THEIR COUNTRY AND
MR. NAGALINGAM.
Courtesy: The Hindu Organ of 28.10.55
<米米
- 11 -
+

Page 14
" As Principal of the institution 1 primarily due to the indefa Mr. S. NAGALINGAM, I feel it r the NAGALINGAMNUMBER O. remembrance of the illustrious F.
The staff and students of the Jaff present have reason to be proud usefully devoted his lifetime to t field of education. The fact that grown from strength to strength decades is sufficient testimon efforts of the late Mr. NAGALI services were urgently needed.
It is appropriate that the occas personality should be celebrated i
P Courtesy of "The Hin
ck k >
- 12

the establishment of which was tigable efforts of the late my duty to convey a message to f"The Hindu organ "in grateful OUNDER.
na Hindu College both past and of this great personality who he service of the people in the t the Jaffna Hindu College has very steadily during the last six ly to the worth of the great NGAM at a time when such
ion of the centenary of great in a fitting matter"
V.M.ASAIPILLAI rincipal of the Jaffna Hindu College du Organ" dated October 28th 1955.

Page 15
608 Farf IIT606
திரு. வை. இர alsTrfusifaf, Gosfall Infur
" மக்களின் அன்றாட தேவைகளுள் ஒ இடம் பெறுகின்றன. உணவுப் பசிக்கு பசிக்கு நாலகங்களை நாடுகின்றோம் ஸ்தாபனத்தினத இன்றியமையாத சொத் அமைபவை. எனவே தான் 1888 - தோற்றுவித்தவர்கள் தங்களத ஆறாவத நடாத்த வேண்டும் என்ற குறிக்கோ6ை
சபையாரத ஆறாவத நோக்கம் விக்ே மண்டபத்தையும் பொறுப்பேற்றதனால் நீ ஆனிமாதம் 20ம் தேதி இங்கிலாந்தில் 50 ஆம் வருட பூர்த்தி விழா ஞாபக கால உப தலைவர்களில் ஒருவரான தி மகாராணி பெயரில் வாசிகசாலை தொ
1895 ஆம் ஆண்டில் விக்ரோறியா கல்லூரிக்கு மாற்றப்பட்டத.
1910 ஆம் ஆண்டு சைவபரிபாலன ச பொறுப்பேற்றார்கள். பின்னர் இவ்வாசிக் வாசிகசாலையாயிற்று."

சபை நூலகம்
நநாத முதலியார் ஸ்ன சபை, யாழ்ப்பாணம்
ன்றாக நஎலகங்களும், வாசிகசாலைகளும் நிலத்தை நோக்குகின்றோம். அறிவுப்
நாலகங்கள் ஒரு நாட்டினத ஒரு த. நாலகங்கள் அவற்றுக்கு ஆதாரமாக ஆம் ஆண்டு சைவபரிபாலன சபையை நோக்கமாக வாசிகசாலையை ஸ்தாபித்த
ா வைத்திருந்தார்கள்.
டாரியா வாசிகசாலையையும் வாசிக்கும் றைவேற்றப்பட்டத. 1887 ஆம் ஆண்டு விக்டோரியா மகாராணி முடிபுனைந்த மாக சைவபரிபாலன சபையின் ஆரம்ப ந. நாகலிங்கம் அவர்களால் விக்ரோரியா டங்கப்பட்டு நடாத்தப்பட்டத.
வாசிகசாலை யாழ்ப்பாணம் இந்தக்
பையார் விக்ரோறியா வாசிகசாலையைப் சாலையே யாழ்ப்பாணம் இந்தக் கல்லூரி
நன்றி ~ இந்தசாதனம் மறயிரசுரம் (1974)
米米
13 -

Page 16
யாழ்ப்பாணத்து "மு
அப்புக் காத்து
(அதிபர், யா "யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு காலத்தில் அப்புக்க அல்லத சம்பந்தப்படாத ஒரு நிகழ்ச்சி பாராளுமன்றத்தக்குப் போகாத படியாலே அவருடைய புகழ் இலங்கையில் பரவல் பொழுத ஆங்கில இந்த சாதனத்தில் எழு ஆற்றிய சேவைகள் பூரணமாகக் கூறப்பட்( கீழே காண்க:-
"யாழ்ப்பாணம் பொத நலன் கருதிய ஒரு இவரில்லாமல் யாழ்ப்பாணம் என்ன ெ இனி னொருவரை எப்பொழுத காணி ( யாழ்ப்பாணத்திற் பல பகுதிகளில் கூறப்பட
இவர் 1897ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 4 போனிற ஒரு தக்கச் செய்தியை கேள்விப்பட்டதில்லை. யாழ்ப்பாணம் சிறந்த விளங்கிய மேதாவிகளையும் ஆனால் நாகலிங்கம் அவர்ளைப் போல பொத நலங்கருதிச் செயலாற்றிய ஒருவரை வருடங்களில் இவரைப்போலி மக்கள் வேறு ஒருவருக்கும் இருந்திருக்கவில்ை அவருடைய மரணம் பெருஞ் சோகத்தை இந்தத் தமிழர் மத்தியில் மாத்திரம் தய சாதி மத பேதமின்றி சேவை செய்ததுள்ளார். இலங்கையின் பல பாகங்களில் இருந்த அறிந்த கொள்ளலாம். யாழ்ப்பாணத்தில் இழப்பாகக் கருதாதவர் ஒருவரும் இருக மூலமும் தனிப்பட்டவர்களுக்குச் செய்த ஆலோசனைகள் இலவசமாகக் கூறியத கடமைப்படுத்தி உள்ளார்.
திரு. நாகலிங்கம் அவர்கள் உண்மையா நோக்கம் நாட்டை மேனிமைப்படுத்தவதா அதிகாரிகளின் கோபத்தையோ சந்தோஷத்
- 14*hrk-,

டிசூடா மன்னன் "
நாகலிங்கம்
உதவியவர் - ச. அம்பிகைபாகன் ழ்ப்பாணம், வைத்திஸ்வராக் கல்லூரி) ாத்த நாகலிங்கம் முன்னின்ற நடத்தாத இல்லை என்றே கூறலாம். அவர் ா அல்லத வேறு எக்காரணத்தாலோ வில்லை. ஆனால் அவர் மறைந்த ழதப்பட்ட இரங்கல் உரையில் அவர் ந்ள்ளன. அவற்றின் மொழி பெயர்ப்பை
முக்கிய புருஷனை இழந்த விட்டத. சய்யப்போகின்றத. இவர் போன்ற போம். இவர் இறந்த பொழுத ட்ட தக்கக் கூற்றுக்களில் சில வாம்.
ம் திகதி சிவபதம் அடைந்தார். இத யாழ்ப்பாண மக்கள் முனினர் இதற்கு முன்னர் பல தறைகளிலும் பரோபகாரிகளையும் படைத்தள்ளத, த் தன்னலங்கருதாத வெற்றிகரமாக க் காணவில்லை. சென்ற பதினைந்த மத்தியில் செல்வாக்கும் ஆதிக்கமும் ல. ஆகவே சகலர் மத்தியிலும் உண்டாக்கியுள்ளத. அவர் மரணம் ரத்தை உண்டுபண்ணவில்லை. இவர்
இதனை அவர் இறந்ததைக் குறித்த வந்த இரங்கல் செய்திகளில் இருந்த இவருடைய இழப்பை தமத சொந்த $கமாட்டார். தனத நன்கொடைகள் உதவிகள் மூலமும் பலருக்குச் சட்ட னி மூலமும் அவர்களைத் தமக்குக்
ன தேசபக்தன். அவரத ஒரே ஒரு கும். இதனைச் செய்யும் பொழுது தையோ கவனிக்க மாட்டார். அவர்

Page 17
பொதச் சேவையில் ஈடுபட்டதடண் ஏற்பட்டத. யாழ்ப்பாணம், கொழும்பு கல்வியைப் பெற்று 1880ம் ஆண்டு சுப்ட் வந்தார். அக்காலத்தில் இவரத குடும் நிலையில் இருந்தத. இவரத தக யாழ்ப்பாணத்த முடிக்குரிய பிரக்கிராசி உள்ளவராகவும் இருந்தார். யாழ்ப்பா எல்லோரும் அவரை மிகுந்த கணிணிய தேசத்த இராஜா" என்று அழைக்கப்பட் ருவைனம் இவரை வட மாகாண வீதி இருந்த வைத்தியசாலை நிர்வாக சபை இனத்தவர்களும் உயர்ந்த உத்தியோக தமையனார் இளையதம்பி யாழ்ப்பாணக் இவருடைய தமையனார் இராமலிங்கம் பொழுதிலும் அரசாங்க அதிபர் அவரை ( அமர்த்தினார். இன்னும் பலர் இப்படி இவற்றுக்கெல்லாம் மேலாக இவருடை நீதியரசர் T செல்லப்பாப்பிள்ளை B./ கூறியவற்றிலிருந்த நாகலிங்கம் அவ சார்புடையோராய் இருக்க வேண்டுமே வேண்டிய சூழலில் வாழவில்லை.
அக்காலத்தில் தவைனம் வடமாகான நிலையில் இருந்தார். மக்கள் இவ ஒன்றிற்கும் அரசாங்கம் செவி கொடுக்க அதிபரின் முறைக்கு மாறான செயல் கர்ச்சனை செய்தார். தேசாதிபதி சேர் யாழ்ப்பாணத்தக்கு 1878ம் ஆண்டு ச6 நீலறி ஆறுமுகநாவலர் தலைமையி சந்தித்த அரசாங்க அதிபரின் அநீதிய வரவேற்புப் பத்திரத்தையும் வழங்கி பத்திரிகையின் ஆசிரியர் லுலோடவிசி த உபயோகித்தார். ஆனால் இவை ஒன் பயன் அரசாங்க அதிபரின் அதிகாரம் அரசாங்க தாபனங்களெல்லாம் சீர்கே அதிபரின் சர்வதிகாரம் தலை தாக்க நடவடிக்கை எடுத்தல் அரசாங்க
அவர்களின் உறவினர்கட்கு பாதகமாக

யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு புதச் சகாப்தம் , கல்கத்தா முதலிய இடங்களில் சிறந்த lம் கோட்டு அப்புக்காத்தாக யாழ்ப்பாணம் பம் பணத்தாலும் அதிகாரத்தாலும் உச்ச ப்பணி திரு.ஏ.சினினத்தம்பி அவர்கள் 'யாக இருந்ததோடு மிகவும் செல்வாக்கு ணத்தக்கு வந்த உயர்கோட்டு நீதிபதிகள் த்தோடு நடத்தினர். அப்பொழுது "வட ட அரசாங்க அதிபரான சேர். உவில்லியம் பரிபாலன சபைக்கும், தான் தலைவராக க்கும் அங்கத்தவராக்கினார். அவருடைய ங்களில் அமர்ந்திருந்தனர். அவருடைய * கச்சேரியிற் பிரதம லிகிதராக இருந்தார். சிவில் சேவிஸ் பரீட்சையிற் சித்தி எய்யாத ரேகுப்பகுதியில் ஓர் உயர் உத்தியோகத்தில் ப் பெரும் உத்தியோகங்களில் இருந்தனர். டய சகோதரியை திருவாங்கூர் உயர்தர A, B.L விவாகஞ் செய்தார். நாம் மேலே வர்கள் இயற்கையாக அரசாங்கத்திற்கு ஒழிய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக இருக்க
ண அரசாங்க உத்தியோகத்தில் உச்ச ருக்கு எதிராகச் செய்த முறைப்பாடுகள் வில்லை. சேர் முத்தக்குமாரசாமி அரசாங்க களைப் பற்றி சட்ட நிரூபண சபையில் (3gs (b65 Gossi, L605 (Sir James Longden) னவரி மாதத்தில் விஜயஞ் செய்த பொழுத ல் ஒரு தாதக் கோஷ்டி கவர்ணரைச் ான செயல்களை எடுத்தக் கூறும் ஒரு தியத. எக்சாமினர் (Examiner) எனினும் னது பலம் முழுவதையும் சனங்களுக்காக றும் பயன்படவில்லை. இந்த எதிர்ப்பின் கூடியதே. அவர் பதவியின் முற்பகுதியில் டான நிலையில் இருந்தன. அரசாங்க யத. அரசாங்க அதிபருக்கு எதிரான உத்தியோகத்திலிருக்கும் நாகலிங்கம் இருக்கும். நாகலிங்கம் அவர்கள் தனத
5 -

Page 18
சுயநலத்தையோ அல்லத உறவினரத அதிபரை எதிர்க்காமல் இருக்க வேண்டு நொதமலாக இருந்திருந்தால் அவருக்குப் பதவிகள் கிடைத்திருக்கும். உண்மை தே ஒன்றையும் பொருட்படுத்தவில்லை. இ செல்வாக்கு முழுவதையும் தேச நன்மை யாழ்ப்பாணத்தில் இவர் "எதிர்கட்சித் தன தொடக்கம் அரசாங்க அதிபருக்கு எதிராக அவற்றில் வெற்றி கண்டார்.
நாகலிங்கம் அவர்களின் ஆயுள் குறைவ முக்கியமான இலட்சியங்களை நிறைவே வடமாகாண நிர்வாகத்தில் ஏற்படுத்திய
"கீழைத்தேசங்களிலுள்ள அரசியல் வாதி தம்மைச் சிறுமைப்படுத்தியவருக்கு எதிரா ஈடுபடுவர்" என்று மேல் நாட்டவர் கரு நாகலிங்கம் அவர்களைப் பொறுத்தவரை எல்லாம் பொதமக்களின் நன்மை கருதி பட்டவை ஆகும். அவர் செய்த சே6ை அம்சங்களைக் காணலாம்.
நாகலிங்கம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நி இங்கு கூற இடந்தராதது. அவர் செய ஆஸ்பத்திரியை பற்றியதாகும். இவருடை ஒருவர், இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு நியமிக்கப்ப தலைமை தாங்கித் தேசாதிபதியிடம் சென் திருத்தம் பற்றியத, மற்றையத குமாரசாமி சட்ட நிரூபண சபைக்கு நியமிப்பத பற்றிய என்ற கோரிக்கை இவராற் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பற்றிய கோரிக்கை கவர்ணருக்கு மாத்திரம் நாடுகளுக்கு பொறுப்பாயிருந்த காரியதரிசி தீர்மானிக்கப்பட்டத.
குடியேற்ற நாட்டுக் காரியதரிசிக்கு அனு ருவைனத்தின் நிர்வாகச் சீர்கேடுகள் எடுத் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கப்பட்டத
- 16
❤sa

நலத்தையோ கருதினால் அரசாங்க ம். நாகலிங்கம் எதிர்க்காமல் அல்லத அவருடைய உறவினருக்கும் பெரும் சாபிமானியான நாகலிங்கம் இப்பதவிகள் தற்கு மாறாகத் தனக்குள்ள குடும்பச் க்காகவே உபயோகித்தார். ஆகவே லவர் ஆனார்" இவர் 1884ம் ஆண்டு பல கிளர்ச்சிகளை முன்னின்ற நடத்தி
ாக இருந்த போதிலும் அதற்குள் தனத ாற்றிவிட்டார். இதில் முக்கியமானத சீர்திருத்தங்கள் ஆகும்.
'கள் பேருக்கும் புகழுக்குமாக அல்லத கவே அரசியலிலும் பொத வாழ்விலும் தி வந்தனர். இக்குறைகள் ஒன்றம் ரயிற் பொருந்தா. அவர் சேவைகள் த் தாய்மையான முறையிற் செய்யப் வகளெல்லாவற்றிலும் மேற்கூறப்பட்ட
கழ்ந்த சம்பவங்கள் எல்லாவற்றையும் த முதல் சீர்திருத்தம் யாழ்ப்பாணம் டய முயற்சியினால் தகுதியான டாக்டர் ட்டார். இவர் இரு தாத கோஷ்டிக்கு ன்றார். ஒன்று மாகாண நிர்வாகச் சீர் யை இலங்கைத் தமிழர் பிரதிநிதியாகச் பத. குமாரசாமியை நியமிக்க வேணும் த. இதில் வெற்றி கண்டார். நிர்வாகம் அல்லாமல் லண்டனிலுள்ள குடியேற்ற க்கும் அனுப்பப்பட வேண்டும் என்றும்
ப்பிய பத்திரத்தில் சேர் உவில்லியம் துக்காட்டப்பட்டு அவரை ஓய்வு பெறச்
.

Page 19
தேசாதிபதியை எதிர்த்த அஞ்சா
தேசாதிபதி சேர் ஆர்தர் கோர்ட்ன் இ அவருக்கு பிரியாவிடைப் பத்திரம் ஒன்ற பற்றி ஆலோசிப்பதற்கு யாழ்ப்பாணம் ெ கூடியத. இவர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு யாழ்ப்பாணத்த மக்களை இழிவு படுத் யொன்றம் சமர்ப்பித்தார். மக்கள் ச அரசாங்க உத்தியோகத்தர்கள் தொட நடாத்தி வந்தனர். நாகலிங்கம் அவர் கொண்டு வாழ்த்தப் பத்திரம் வழங்கு இடத்தக்குப் போனார். நாகலிங்கத்தாரும் ஒழுங்கு செய்தவர்கள் தாங்கள் எடு மணிடபத்தை விட்டு வெளியேறினர். மக்கள் நாகலிங்கத்தாரை தலைவரா கோர்ட்டினுடைய ஆட்சியை கண்டி நிகழ்த்தினார். இத்தேசாதிபதி ஒரு பி1 தகுதியற்றவர் என்னும் பிரேரணை ஆகவே நாகலிங்கம் அவர்கள் பாராட்டு மாத்திரமல்லாமல் ஒரு கண்டனப் பிரேர கூட்ட நடவடிக்கைகள் கொழும்புப் பத் இலங்கை அரசாங்கம் யாழ்ப்பாணத்த செய்ய முடியாத என்பதை அரசாங் அறிந்தனர். அரசாங்க உத்தியோகத் குறைகளை நிவிர்த்தி செய்யத் தொட
தேச பக்தன்
இதன் பிறகு 1890ம் ஆண்டு புதிய என்பவரைப் பேட்டி கணிடு யாழ்ப்பா எடுத்தரைத்தனர். இத் தேசாதிபதி வந்த அனுப்பிக் கொண்டு வந்தார். தேசாதிப படுத்தாத அவருடைய தாதக் கோவுத் இரு முறை நாகலிங்கம் அவர்களை முன தற்காலிக நீதிபதியாக நியமித்தார். நாக யையும் உணர்ந்தே அவருக்குத் தேச நாகலிங்கம் அவர்களும் பொருள்வரு அரசாங்கத்தைத் கணிடித்தாலும் உ காட்டுவதற்கே அந்த நியமனங்கை

நெஞ்சன் இலங்கையை விட்டுப் போகும் பொழுது யாழ்ப்பாண மக்கள் சார்பாக வழங்குவத பரிய கோட்டு மண்டபத்தில் ஒரு கூட்டம் ஒன்றுமே செய்யவில்லை இதற்கு மேலாக தி குடியேற்ற நாட்டு மந்திரிக்கு அறிக்கை கூறிய குறைகளை விசாரிக்காதபடியால் ர்ந்த நிர்வாகத்தைச் சீர்கெட்ட முறையில் ர்கள் சில மக்களைத் தம்மோடு சேர்த்தக் வதை எதிர்ப்பதற்குக் கூட்டம் நடத்தம் * மக்களும் வருவதைக் கண்ட கூட்டத்தை த்த முயற்சி நிறைவேறாத என அறிந்த
இவர்கள் சென்ற பின் அங்கு நின்ற கத் தெரிந்தார்கள். அவர் சேர் ஆர்தர் த்த ஓர் ஆவேசமான சொற்பொழிவை ரியாவிடைப் பத்திரத்தைப் பெறுவதற்குத் அக்கூட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டத. ப் பத்திரம் அனுப்புவதைத் தடை செய்தத ணையையும் நிறைவேற்றுவித்தார். இந்தக் திரிகைகளில் பிரசுரிக்கப்பட்டன. இதனால் மக்கள் கூறுங்குறைகளை அலட்சியம் கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் நன்கு தர்கள் தமத போக்கைமாற்றி மக்களின் 616607ñ. گلجوقی هیستر
தேசாதிபதியான சேர் ஆர்தர் கவலக் ணத்த மக்களின் குறைகளை அவருக்கு பின்னரும் குடியேற்ற மந்திரிக்கு மனுக்கள் தி அவர்களின் கண்டனங்களைப் பொருட் டியை வரவேற்றார். இவற்றுக்கு மேலாக றயே சாவகச்சேரிக்கும் பருத்தித்தறைக்கும் லிங்கம் அவர்களின் தகுதியையும் நேர்மை ாதிபதி இந்த நியமனத்தை கொடுத்தார். வாயைக் கருதாத தகுதியானவர்களுக்கு யர் பதவிகள் கிடைக்கும் என்பதைக் ள ஏற்றார். நாகலிங்கம் அவர்களின்
17 -

Page 20
தேசாபிமானம் கல்கத்தாவில் படிக்கும் ே தேசாபிமானியான பாபு சுரேந்திரநாத் பை பேச்சுக்களை கேட்கும் வாய்ப்புக் கிடை பேரபிமானங் கொண்டார். இதனால் அலக அதிசிரமப்பட்டு சென்றிருந்தார்.
புகையிரத சேவை
யாழ்ப்பாணத்தக்குப் புகையிரதத்தைக் உழைத்தார். இந்த இயக்கத்தை இறக்கு யாழ்ப்பாணத்தக்குப் புகையிரதம் கொ தலைவராகத் தெரிவு செய்யப்பட்டார். இ ஐரோப்பியர்களே இருந்த வந்தனர். யாழ்ப்பாணத்தக்கு கொண்டுவர அரச தேசாதிபதி கொழும்பில் ஒரு கூட்டத்தில் சீர்கேடுகளையும் கண்டிக்கும் பொழத தீவி சாதாரண வேளைகளில் மிகவும் பணிவாக தனிப்பட்ட முறையில் ஒருவரையும் தா இவருக்கில்லை என்று கூறலாம். இவர் காட்டிய போதிலும் அரசாங்கத்தக்கு விரே எல்லாம் சட்ட வரம்புக்குள் நின்றே ஆற் விழாவைத் தாமே முன்னின்ற நடாத்தினார் முகமாக "விக்ரோறியா வாசிகசாலை" பண்ணையில் நிறுவினார். ராணியின் வை பட்ட பொழுத இவர் சுகயினங் காரணம்
இதவரையில் நாம் இவரை தேசாபிமா உழைத்தவராகவும் கண்டோம். இச் சேை யாழ்ப்பாண மக்கள் போற்றிப் பாதகாக்
கலிவிப் சமயப் பணிகள்
இவர் சமயத்தறையில் இவராற்றிய பண அவர் பரோபகாரமும் விடா முயற்சியும், நீ காணக் கூடியதாக இருந்தத. சைவபரி ஆங்கிலமும்) யாழ் இந்தக்கல்லூரி மு பாடுபட்டு உழைத்தார். இவை தோன்றுவ இவருக்கு முன் சைவபரிபாலனசபை ஸ் அதற்கு புத்தயிர் கொடுத்தவர். திரு. ெ
- 18

ாதே கால் கொண்டத. அங்கு சிறந்த ர்ஜி முதலிய இந்தியத் தலைவர்களின் ந்தத. இதனால் இந்திய காங்கிரஸிற் பாதில் நடந்த காங்கிரஸ் மகாநாட்டிற்கு
கொண்டு வருவதற்கு இவர் தீவிரமாக ம் வரைக்கும் நடாத்தி வந்தார். இவர் ண்டு வரவேண்டும் என்ற சபைக்குத் இதற்கு முன் இச்சபைக்குத் தலைவராக இவர் இறக்கு முனி புகையிரதத்தை ாங்கம் தீர்மானித்த விட்டத என்ற
கூறினார். அநீதிகளையும் நிர்வாகக் ரமாகப் பேசுவார் உழைப்பார். ஆனால் வும் சாந்தமாகவும் நடந்த கொள்வார். க்கிப் பேசார். இதனால் விரோதிகள் அரசாங்கத்தின் பிழைகளை சுட்டிக் ாதி அல்லர். இவர் தமத கிளர்ச்சிகளை றினார். விக்ரோறியா ராணியின் பொன் ர். ராணியின் பொண்விழாவை குறிக்கும்
எனினும் ஸ்தாபனத்தை வண்ணார் ர விழா யாழ்ப்பாணத்திற் கொண்டாடப் ாக அதிற் பங்குபற்ற முடியவில்லை.
வியாகவும் மக்களின் உரிமைகளுக்கு வகளுக்காக அவர் ஞாபகத்தை என்றும் கக் கடைமைப்பட்டுள்ளனர்.
ரிகளைக் கவனிப்போம். இத்தறையில் ர்வாகத் திறமையும் வெளிப்படையாகக் பாலனசபை இந்த சாதனமும் (தமிழும் தலியவற்றைத் ஸ்தாபிப்பதற்கு அரும் தற்கு இவரே உயிர் நாடியாக இருந்தார். தாபிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் இவரே 1ல்லப்பாப்பிள்ளை, திரு. இராமநாதன்,

Page 21
கனம் குமாரசாமி முதலியோர் தலைவ கூறப்பட்ட இருவரும் கொழும்பு வாசிக மேல் சபைக்கூட்டங்களுக்குத் த6ை வரைக்கும் இந்த சாதனத்தின் ஆ இருந்தார். யாழ்ப்பாண இந்தக் கல்லு மாணவராவர். நாலு இந்தியா பட்டதா நியமனஞ் செய்தார். இவர் காலத்தில் படித்தனர். பலர் இக்கல்லூரிக்கு அரச நாகலிங்கம் அவர்கள் விடா முயற் அரசாங்கத்திடமிருந்த உதவிப் பண சர்வகலாசாலையோடு இணைப்பதற்கு திரு. நாகலிங்கம் அவர்கள் தனித்த இந்த சாதன ஆங்கிலப் பகுதிக்கு ரி. செல்லப்பாப்பிள்ளை ஆசிரியராக இ உதவியும் சகாக்களின் உழைப்பும் திறம்பட்ட மக்களை ஒன்று சேர்த்த செ சிறந்த குணமாகும். சுயநலமே அற்ப எடுத்த கருமங்கள் வெற்றிகரமாக முடி எடுக்கும் கருமங்கள் சில காலத்தில் இந்தசாதனம், இந்தக் கல்லூரி முதலி காரணம் திரு. நாகலிங்கம் அவர்க நோய்வாய்ப்பட்டு மிகவும் மெலிவுற்றி எழுதபவர் அவரைச் சந்திக்க நேர்ந்த கல்லூரி, இந்த சாதனம் செவ்வனே ந6 தான் அதற்கு "தங்கள் சகாக்க தளரவிடாமல் தங்கள் முன்மாதிரியைப் என்று கூறினேன். இத அவருக்கு ெ ஸ்தபானங்களை செவ்வனே நடத்தி நாக தமிழர்களும் சிறப்பாக சைவர்களும் முடியும் என்பதைக் காட்டி விட்டனர் போதிலும் பரந்த மனப்பாண்மையுை ஸ்தாபனங்களுக்குப் பண உதவி செய் பண உதவி பெற்றுக் கல்வி கற்று முனி இருந்த அப்புக்காத்தமாரில் இவரே வேலைகளில் ஈடுபட்டும் தன்னிடம் வ ஆயத்தஞ் செய்தார். இவற்றுக்கெல்லி ஆச்சரியப்பட்டனர். சுப்பிறிங் கோ அப்புக்காத்தமார் வருவத வழக்கம்.

ர்களாக இருந்த போதிலும் கடைசியாகக் ாாக இருந்தபடியால் பத்த வருடங்களுக்கு ]மை வகித்த நடாத்தினார். இறக்கும் கிலப் பகுதிக்கு கெளரவ ஆசிரியராக ாரியை ஸ்தாபித்தவர்களில் இவர் முக்கிய கள் உட்பட திறமையான ஆசிரியர்களை 5 நானூறு பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்திற் ாங்க உதவி கிடையாத என்று எண்ணினர். சியினாலும் அவர் செல்வாக்கினாலும் ம் பெற்தோடு இக்கல்லூரியை கல்கத்தா அனுமதியும் பெற்றார். இவற்றையெல்லாம் நின்ற செய்தார் என்று எண்ணக்கூடாதது. அவர்களினி மைத்தனர் உயர் நீதிபதி ருந்தார். இவரைப் போன்ற பெருமக்களின் தாராளமாகக் கிடைத்தன. பல்வேறு யல் ஆற்றுந்திறமை இவரிடம் காணப்பட்ட மேனும் இவரிடம் இருந்திருந்தால் இவர் த்திருக்க முடியாதது. பொதவாக மக்கள் அழிந்தவிடும். சைவபரிபாலன சபை, ய ஸ்தாபனங்கள் நிலைத்த இருப்பதற்குக் ளின் தன்னலமற்ற சேவையே. இவர் நந்த நேரத்தில் இந்த இரங்கல் உரையை து. அவர் சைவபரிபாலன சபை, இந்தக் டைபெறுகிறதா என்ற ஆவலோடு கேட்டர். ாான பெருந்தலைவர்கள் அவற்றைத் பின்பற்றி செவிவனே நடத்தி வருகிறார்கள்" பரும் மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தத. இந்த லிங்கம் அவர்களும் அவருடைய சகாக்களும் பொதத்தாபனங்களைச் சிறப்பாக நடத்த நாகலிங்கம் சிறந்த இந்தவாக இருந்த டயவராய் இருந்தார். பல கிறீஸ்தவ நார். பல அநாதைப் பிள்ளைகள் இவரிடம் னேறினர். அக்காலத்தில் யாழ்ப்பாணத்தில் சிறந்தவராகக் கருதப்பட்டார். பல பொத நம் வழக்குகளைத் திறமையான முறையில் ாம் எப்படி நேரம் கிடைத்ததென்று மக்கள் ட்டு வழக்குகளுக்கு கொழும்பில் இருந்த நாகலிங்கம் அவர்கள் வந்த பின்னர் பலர்
19 -
آکسیجیے--

Page 22
அவரையே கொழும்பில் இருந்த வருபவ அவரிடம் தங்கள் வழக்குகளை ஒப் பேச்சாளருள் நாகலிங்கம் ஒருவராகக் வழக்குக்கு விசேடமாக அழைக்கப்பட்ட வைத்த மழை நீரிற் குளித்தபடியால் குளி விட்டத. அவர் கடைசியாகப் பங்கு பற் வரவேற்ற கூட்டமாகும். 1897ம் ஆண்டு மரணச்சடங்கிற்கு வந்திருந்தோர் எல்லோரு பெரிய கோடு மூடப்பட்டத. அப்புக்காத்த முடி நாகலிங்கம் அவர்கட்கு மரியாதை அதனைப் பெரியகோட்டு நீதிபதியும் ஏற்ற
நாகலிங்கம் அவர்கள் 1855ம் ஆணி இவருடைய மனைவி றொக்வூட் குடும்பத்ை யையும் நாலு பெண் குழந்தைகளையும் வி பரிதாபமான நிலை கண்டும் பலர் அனுதா கலக்கத்தடணி தான் ஒருவாறு எழுதி முடி
யாழ்ப்பாணத்தில் சுவ
"அநராதபுரத்தில் இருந்த சுவாமி விவே பூட்டிய கோச் வண்டியில் சுவாமி நிரஞ்சன கரிசன் சகிதம் மிகவும் படுமோசமான ட செய்த 1897 ஜனவரி 24ம் திகதி காலை சுவாமியை வரவேற்பதற்காக காத்த தாமதமடைந்ததினால் ஆவல் தாங்க மு இருந்த 5 மைல் தாரம் முன்னேறிச் சென்ற எதிர் கொண்டனர். அங்கிருந்த சுவாமியு ஊர்வலத்தடண் யாழ்ப்பாணத்திற்கு அழை (Landau) ởr6){[IIổi விவேகானந்தருடன், யாழ்ப்பாணத்தில் வரவேற்க அமைக்கப்பு திரு.சி.நாகலிங்கமும் அமர்ந்துவர ஏனையே வந்தடைந்தனர்."
நன்றி
- 20

ரிலும் பார்க்க சிறந்தவர் எனக் கருதி படைத்தனர். இலங்கையில் உள்ள
கருதப்பட்டார். மன்னாருக்கு ஒரு ார். அங்கு போன இடத்தில் சேமித்த ரீர் ஏற்பட்டுக் சுவாசப்பையைத் தாக்கி றிய கூட்டம் சுவாமி விவேகானந்தரை ஆகஸ்ட் மாதம் 5ந் தேதி காலமானார். நம் கண்ணிர் விட்டு கலங்கினர். அன்று து அழகக் கோன் என்பவரே கோட்டை ந செய்ய வேண்டுமென்ற கூறினார். லுக் கொண்டார்.
டு ஒக்டோபர் மாதம் தோன்றினார். தைச் சேர்ந்தவர். இவர் இளம் மனைவி விட்டுச் சென்றுள்ளார். இவர்களுடைய பப்பட்டனர். இக் கட்டுரையை மனக் த்ததாக இதன் ஆசிரியர் கூறுகின்றார்.
நன்றி: "ஈழநாடு" 3.2.85, 10.2.85 வாரமலர்
ாமி விவேகானந்தர்
கானந்தர் யாழ்ப்பாணத்திற்கு குதிரை னாந்தர், சேவியர் தம்பதிகள், குட்வின், பாதைகளினூடு சிரமத்தடண் பயணம் 11.30 மணியளவில் வந்த சேர்ந்தார். நினிற மக்கள் அவரினி வரவு pடியாத நிலையில் யாழ்ப்பாணத்தில் 0 தென்மராட்சிப் பகுதியில் சுவாமியை ம் அவருடன் வந்தவர்களும் வணிடில் த்த வரப்பட்டனர். முதல் வண்டிலில் சுவாமி நிரஜ்சனாந்தரும் சுவாமியை பட்ட குழவின் தலைவர் அட்வகேட் ார் 20 வண்டில்களில் யாழ்ப்பாணத்தை
5 ~ சுவாமி விவேகானந்தரின் இலங்கை வருகையைக் குறித்த நாற்றாண்டு நிறைவு விழா (1897 ~ 1997) மலர்

Page 23
A list of the members of the far who followed the example set donations to the Board of Dir after the demise of the said N.
1.
By deed No 1492 dated 1 T. Sivasithamparam, Notar Lm V.C. of the land called A east was donated by the eld viz, Sinnatamby Sabapthip there of Scholarship in the (the name of the deceased
deserving student of the sa
By deed No. 137 dated 23 B. Joachimpillai of Jaff Saba pathi pillai as EXE AMPIKAIPAGAR SINNA Nagalingam, devised a sun interest thereon to the sai known as the SINNATAMB the said College who passe credit.
By deed No 8569 dated attested by K. S. Veerav THANGAMUTTUPILLAI Chellappahpillai, a sister ol piece of land called "Navala at Thirunelvely in trust and (In case No P/1589 of the confirming the above trust)

mily of the late Mr. S. Nagalingam, by the said Nagalingam and made ectors of the Jaffna Hindu college
agalingam.
4th September 1904 attested by y Public, a divided extent of 21/30 ninchilady situate at Vannarponnai er brother ofthe said Nagalingam, pillai to award from the income name of " SANMUGANATHAN' son of the donor) to any poor but id College.
rd August 1904 and attested by na Nortary Public Sinnatamby CUTOR of the Last will of TAMBY, the father of the said n of Rs. 1000/- and the accrued d Board to found an Exhibition Y EXHIBITION to any student of :d a stipulated examination with
23rd day of February 1917 and tage of Jaffna Nortary Public, widow of Thamotharampillai f the said Nagalingam, donated a dy" in extent 50 Lms V.C. Situated for the benefit of the said College D. C. Jaffna decree was entered

Page 24
4. By deed No 10084 dated
attested by P. K. Somasundar RAMALINGAM SIVAGURNA AMMAL donated to the said "Poonaithookippirayady" in exte at Vannarponnai East for the p Ladies college.
5. By deed No 156 2nd Ju
A. Arulampalam of Jaffna No SIVAGURUNATHER a nephe VALLIAMMAL wife of nagali of the said Nagalingam) donat the Pillaiyar temple standing Poonaithookipiriyady" in exte the said Board for the purpo Hindu Ladies College.
米米米
- 22 -

10 the December 1941 and am of Jaffna, Notary Public, ATHER andwife VISALADCHY | Board a piece of land called nt 23 Llms V.C and 17 kls situate urpose of establishing a Hindu
ne 1945 and atte sted by rtary Public RAMALINGAM w of the said Nagalingam) and ingam Sivaguru (a Grand niece ed 14/24 shares together with thereon of the land called" nt 23 Llms V.C. and 17 kls to
se of the establishment of a

Page 25


Page 26