கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: ஆரோக்கியமான கணனிப் பாவனை

Page 1
ஆரோக்கியமான
HEAL THY C
 
 

(قه)
கணனிப்பாவனை.
OMIPUTING ...

Page 2


Page 3
இன்று கணனி பாவனையானது பல துறைகளி முனனேற்றங்களிற்கும் உதவுகிறது. எனினும் அத பிரச்சினை களுக்கு காரணமாகிறது.
இந்த வெளியீடு சுகநலப் பிரச்சினைக உள்ளடக்குகிறது
* தொடர்ச்சியான ஒய்வின்றிய கணனி பாவனை
* கணனி பாவனையின் போது
பிழையான உடல்நிலை பேணப்படுதல் பிழையான உடல் இயக்கங்கள் மேற்ெ கணனியும் அதன் பாகங்களும் சரியாக
போன்றன சுகநலப் பிரச்சினைகளை ஏற்
பொதுவாக ஏற்படக்கூடிய உடல்நல
1. என்பு தசை சம்பந்தமான பிரச்சனைக
0 தசைப்பிடிப்பு, தசைவலி உதாரணமாக
பொதுவாக கணனிப்பாவணயுடன் தொடர் 1
உ கைவிரல்களில் நீட்டல் அல்லது மடித ((Tendons) என்பை தசையுடன் இணைக் (Flexorand Extensortendinitis offingers
9 தோள்பட்டை பகுதி தசைகள் பாதிப்படை
2. முட்டுக்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் கணனிப்பாவணயுடன் தொடர்புடைய
(Osteoarthiritis) என்பவற்றுடன் ஏற்க குணங்குறிகள் மேலும் அதிகரிக்கலாம்.
01

ல் முக்கியம் பெறுவதுடன் துறைசார் கெரித்த கணனி பாவனை பல சுகநலப்
ளையும் அவற்றிற்கான தீர்வுகளையும்
நாள்ளப்படுதல் நிலைப் படுத்தப்படாமை
}படுத்தக் கூடியவை
ப் பிரச்சினைகள்
நாரிவலி, கழுத்து வலி என்பனவற்றுடன் புடைய தசைப்பகுதிகளில் ஏற்படலாம்
ந்தலுடன் சம்பந்தப் பட்ட சிரைகளில் கும் தசைப்பகுதி ) பாதிப்பு ஏற்படலாம்
uJ6IADITLb (Rotator cufftendinitis)
மூட்டுகளில் மூட்டுவலி, மூட்டுவாதம் னவே மூட்டுவாதம் இருப்பின் அதன்

Page 4
3.
5.
நரம்புகளில் ஏற்படும் பிரச்சை
பிரதானமான பாதிப்பு மணிக்கட்டுப்பகுதியில் உள் ஏற்படுவதாகும். இதனால் ஏற்படுவதுடன் காலப்போக்கி பகுதி) நலிவடையவும் கூடும்.
இதேபோன்று முழங்கை ஏற்படுவதால் விறைப்பு, நோ பகுதியில் (Forearm) ஏற்படல
முண்ணான் நரம்புகள் (Spinal அழுத்தம் ஏற்படுத்துவதால் LIs
கண் சம்பந்தமான பிரச்சனை
பார்வை மங்கல், கண் எரிச் ஏற்கனவே உள்ள பார்வை ( Computer vision syndrome 6
அத்துடன் கண்களால் செள பாகங்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத் screen) அருகில் நிலைப்படு வளைந்த நிலையில் பேணப் அல்லது பிடிப்பு ஏற்படலாம்.
தலைவலி, நித்திரையின்மை
கணனி மின்காந்த கதிர்ப்
பிரச்சனைகளும்
இதனால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப் கணனி திரை 75cm (30அா திரை 1 மீற்றர் (40 அங்குலம்

எகள்
Darpal tunnel syndrome 6T60TL)L(SLD ா நரம்பின் மீது தொடர்ச்சியான அழுத்தம் உள்ளங்கை பகுதியில் விறைப்பு, நோவு ) உள்ளங்கை தசை (பெருவிரலுக்கு கீழான
பகுதியில் உள்ள நரம்புகளில் அழுத்தம் வு, தசை நலிவடைதல் என்பன முன்னங்கை sub.
nerve roots) முள்ளந்தண்டு என்பிடைதட்டுக்கள் g5L60)Lu6)Tib.
கள்
சல், கண்கள் உலர்வடைதல் என்பனவற்றுடன் கோளாறுகள் அதிகரிக்கலாம். இது பொதுவாக என அழைக்கப்படுகிறது.
h
கரியமாக பார்க்க முற்படும் போது மற்றைய துகிறது. உதாரணமாக கணனி திரை (Monitor த்தப்படும் போது கழுத்துப்பகுதி பின்னோக்கி படுகிறது. இதனால் கழுத்து தசைகளில் வலி
|ம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சுகாதார
புகளிலிருந்து உங்களை பாதுகாக்க உங்களது குலம்) தூரத்திலும், அருகிலுள்ள கணனியின்
துரத்திலும் நிலைப்படுத்தப்படவேண்டும்.
O2

Page 5
கணனி பாவனையில் உடல்நலப் பிர
ஏதுவாக அமையும் சில காரணிகள்
Ko
x
நீண்ட நேரத்திற்கு இடைவேளை அல்லது Keyboard (36) type Gajujub(3LTg5 96) விசையை பயன்படுத்துதல.
கணனி உபயோகத்தின்போது பிழையான
அதிக நேரத்திற்கு அசைவில்லாமலோ ளோடோ ஒரேவகையான உடல்நிலை பே
கணனி பாவனையின்போது மணிக்கட்டு பகுதிகளை தொடர்ச்சியாக அழுத்தம் பிர
கதிரையின் முன்விளிம்பால் முழங்காலின்
உடல் நல பிரச்சனைகளை எவ்வா
கணனி பாவனையில் சரியான உடல்நிலை
கணனி பாவனையில் சரியான உடல் இய motions).
கணனியும் அதன் பாகங்களும் சரிய positioning).
 
 

Fசனைகள் ஏற்படுத்துவதற்கு
ஒய்வில்லாமல் Type செய்தல். லது Mouse ஐ கையாளும்போது அதிக
நிலையில் (Badposture) பேணப்படுதல். அல்லது மிகக்குறைவான அசைவுக 500T LIL65.
(Wrist) கைகள், முழங்கை போன்ற யோகிக்கப்படுதல்.
பிற்பகுதியில் அழுத்தம் ஏற்படல.
談
ரும்பத்திரும்பவே அதிக
缆
று தடுக்கலாம்
) (8L 1600)lg56) (Proper posture)
பக்கங்கள் மேற்கொள்ளப்படல் (Proper
பாக நிலைப்படுத்தப்படுதல் (Proper

Page 6
கதிரையில்
படம் -1
உங்களது பாதம் தரையில் அல்ல நிலையில் இருப்பதுடன் முழங்கால் நிலையிலும் அமைய வேண்டும். (பட
உங்களது முதுகுப்பகுதி கதிரைய அமரும் போது முழங்காலின் பி இடையில் சிறிய ( 2-4 அங்குலம்) இ
உங்களது முதுகின் கீழ் பகுதி 6 கதிரையின் வளைவு சரியாக பொரு
உங்களது கதிரையின் பிற்பகுதி இருப்பதுடன் உங்களது முதுகின் eD6ODLDu I (36) 160öT(6b. (LILLb 2)
கதிரையின் கையை தாங்கும்
செய்யக்கூடியதாக அல்லது நிை நிலையில் இருக்கும் போது உா கீழாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.(படம்
Arm i est E6OTg5 keyboard gQ6 செய்யும்போதோ அல்லது எழுதும்ே பட்டிருக்க வேண்டும். (படம் 1)
 

) அமர்தல்
Uc lab -2
pது மிதிபலகையில் (footrest) செளகரியமான பகுதி உங்களது இடுப்புப்பகுதிக்கு சற்று கீழான lib 1)
பின் பின் பகுதியுடன் சரியாகப் பொருந்துமாறு ற்பகுதிக்கும் கதிரையின் முன் விளிம்பிற்கும் ]டைவெளி பேணப்படுதல் வேண்டும். (படம் 2)
வளைவின் (நாரிவளைவு) ஆழமான பகுதியுடன் ந்தும்படி அமரவேண்டும்.(படம் 2)
சரி நேராக அல்லது சற்று பின்நோக்கியதாக மேற்பகுதிக்கு (முதுகுவளைவு) ஆதாரமாக
U(55 (arm rest) 69(g|SG) (adjust) லையாக இருப்பின் தோட்பட்டை தளர்வான வ்களது முழங்கையின் நிலையிலிருந்து சற்று
1)
b type செய்யும்போதோ, mouse இல் click பாதோ இடைஞ்சல் ஏற்படுத்தாதவாறு அமைக்கப்
04

Page 7
Keyboard 66b ty
Uc d -
1. தோள்பட்டை தளர்வான நிலையில்
உடலுக்கு அருகில் பேணப்படல் வேை
2. உங்களது முழங்கை உட்பக்கமாக
மடிந்திருக்குமாறு பேணப்படுதல் வேன
3. Keyboard (966. "Homerow' A.S.D உங்களது முழங்கையின் உயரத்திற் அமையவேண்டும். (படம்2)
4. உங்களது மணிக்கட்டுப்பகுதி நேராக
85 IT ġ5 560D6)) (LJLL b 2)
0:
 

pe செய்யும் போது
படம் -2
பேணப்படுவதுடன் உங்களது முழங்கைகள் föT(BLb. (LILLb 1)
90 அல்லது சற்று அதிகமான கோணத்தில் I(BLfD. (LILLĐ 1) • -:3 ̄ܝܵ
ஆகியன உள்ள வரிசை) இன் மேற்பகுதி க்கு சமனாகவோ அல்லது சற்று கீழாகவோ
இருக்குமாறு பேணப்படவேண்டும் (மடிந்திருக்

Page 8
2.
Mouse 66t
Uc d -
Mouse 9,601.g5 Keyboard d5(g) Ló35 9. பேணப்படவேண்டும் (படம் 1)
உங்களது கையும் உள்ளங்கையும் ஒன் நிலைப்படுவதுடன் உங்களது மேற்ப
தொங்குமாறு இருத்தல் வேண்டும். (பட
உங்களது உள்ளங்கை Mouse இன் விரல்நுனிகள் முற்பக்கமாகவும், இரு அமையவேண்டும் (படம் 2 ) (உங்கள் எத்தனிக்க வேண்டாம்)
Mouse ஐ அசைக்கும்போது சிறிய மேற்புய (Upper Arm) அசைவுகளை டே
Mouse button ஐ உங்களது விரலின் விரல்நுனிப்பகுதியை உபயோகிப்பதிலு
உங்களது Mouse ஐ அசைப்பதன் அசைக்கக்கூடியவாறு போதிய இடவசதி
06
 

LTGO)60) (60)
Uc d -2
ண்மையாகவும் ஒரே சமமான உயரத்திலும்
ாறாக விசை பிரயோகிக்குமாறு Mouse மீது புயம் தோள்பட்டையி லிருந்து சுயமாக
b1)
நடுப்பகுதியில் அமரும்போது உங்களது பக்கப்புறமாகவும் மேலாக தொங்கும்படி ாது விரல்களால் Mouse இறுக்கிப்பிடிக்க
வட்ட இயக்கங்களை தோள்பட்டையில் ற்கொள்ளுவதன் மூலம் ஏற்படுத்தவும்
நடுப்பகுதியை உபயோகித்து அழுத்துவது ) பார்க்க சிறந்தது (படம் 2 ).
ep6)lb Cursor (primT35 Monitor (36) உள்ளதா என உறுதிப்படுத்தவும்)

Page 9
கணனி த (Monitor scr
Uc lob -
1. உங்"ளது கணனி திரையானது மேலி அசைப்பதன் மூலம் (தசை,கழுத்து அை
இதன் போது.
9 உங்களது கணனி திரை உங்க
கண்மட்டம் கணனி திரையின் மேல் அல்லது சற்றுத்தாழ்வான நிலையிே
O SÐ6d6Mogol ÉTÉlab6ïT bifocal, trifocal, சற்று தாழ்வானதாகவும் அமையவே
2. கணனி திரையானது கண்வலி, கt ஏற்படாதவாறு பார்க்கக்கூடிய துரத்தில் இடைவெளி பேணப்படுதல் போதுமான
3. கணனிதிரையானது ஒளித்தெறிப்பு அ6 தூசிகள் இல்லாதவாறும் இருத்தல் வே
 

திரையை :en) நோக்கல்
UCld -2
ருந்து கீழ் விளிம்புவரை கண்களை மட்டும் சவின்றி) பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கவேண்டும்
5ளுக்கு சரியாக முன்பாகவும் உங்களது விளிம்புடன் சரி நேரான நிலையிலோ (படம் 1) லா அமையவேண்டும்.
proressive lens அணிபவராயின் இதனைவிட ண்டும்.
ன்களில் தளர்வு, பார்வை மங்கல் என்பன ) அமைந்திருக்கவேண்டும் (கை நீட்டக்கூடிய
I). (L ILLb 2 )
>டயாதவாறும், ஒளித்தெறிப்பு அடையக்கூடிய ண்டும்.

Page 10
Type செய்வதற்க
(Document)
படம் -1
உங்களது பார்வைக்குரிய கோட்டில்
(படம் 1, 2)
Document ஆனது கணனி திரை உ
திரைக்கும் Keyboard க்கும் இடையில்
Document க்கும் கண்களிற்கும் இடைப்
இடைப்பட்ட தூரத்திற்கு சமமாக (பட இருக்கவேண்டும்.
. 356006ó 3560)J, Document 23 60ô
அசைவுகள் மட்டும் போதுமானதாக இ அசைவை தவிர்த்தல் நன்று).
 

கான ஆவணத்தை நிலைப்படுத்தல்
Uc d -2
Document அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
டன் அடுத்ததாக (படம் 2) அல்லது கணனி (படம்1) அமைந்திருத்தல் வேண்டும்.
பட்ட தூரம் கணனி திரைக்கும் கண்களிற்கும் ம் 1) அல்லது சற்று குறைவாக (படம் 2 )
டும் மீண்டும் பார்ப்பதற்கு உங்களது கண் நக்கவேண்டும்.(படம் 1, 2) (தலை, கழுத்தின்

Page 11


Page 12
67al
சுகாதார கல்விச
சமுதாய மரு மருத்.
யாழ்பல்க
έδινM
குெ 4ஆம் வருட மரு
SPONSERED BY,
 

(Wuo:
ார் தயாரிப்பு அலகு,
நத்துவத்துறை, துவபீடம்,
லைக்கழகம்.
W2தவி:
ஜயகாந்த், நத்துவபீட மாணவன்
POA R
净篡掌” frievzel in this skies...