கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: Millennium Book Land

Page 1
ஆளுமைமி பெரும் புலம்
 

社到 :: தங்களும்-வாசிப்புமே

Page 2
S. JOTHILIN
B.A(Hons' Po-Sc M A
Dıp In-lint-Af (GCIS) Dip-InATTORNEYAT L. 1682. Colo Tel -011-461914

GAM Po-Sc ‘Edu(NIE) AW Imbo -15 O

Page 3
உங்கள் சிந்தனைக்கு
பாடசாலைகளிலும் ப என்பது ஒரு சிறுதுளிதான் உ வெளியில்தான உள்ளது. தேடல களில ஈடுபடுவது கொள்வதற்கான மிகச் சரிய ஈட்டுவதற்கான முயற்சிய இன்றியமையாதவை என ஆனாலும் பொருள் தே ( அறிவெனப்படுவது பரந்து அனுபவங்கள் மூலமும் புத்த இன்றைய நமது அவலமிகு உலகில் பாடப்புத்தகத்தை : கணர்ணில் காட்டாமல் வளர்க் இளம் சந்ததியையும் எ பிள்ளைகளுக்கு நாம் கம்பி நாட்டியம் கற்றுத் தருகிறோம் அறிமுகப்படுத்துவதில்லை. ந வாசிப்பதில்லை. சீரியசாக வாசிப்பதற்கு ஏது அங்கலாயப்பாக இருக செய்வதற்கு நேரம் என்பது அனைத்து அத்தியவசிய ே நம்மால் நடாத்தி முடிக்கப்பு நேரத்தை சின்ன சின்ன செயற்படுத்துகிறோம். வாச் ஒதுக்காமல்.

ல்கலைக்கழகங்களிலும் கற்றல் லகத்தின் பெரும் பகுதி இதற்கு நாமாக வாசித்து தெரிந்து தான வாழ வைப் புரிந்து பான சாளரமாகும். பொருள் ம அதற்கான கல்வியும் iபதை மறுப்பதற்கிலலை. டும முயற்சியைத் தாண டி கிடக்கிறது. அந்த அறிவை நகங்கள் மூலமும் பெறலாம்.
கல்விச் சூழலில், போட்டி தவிர எந்தப் புத்தகத்தையும் கும் பெற்றோர்களும், வளரும் ான ன சொல வது ? நமது யூட்டர் கற்றுத் தருகிறோம், ஆனால் நல்ல புத்தகங்களை ாமும் கூட நல்ல புத்தகங்களை
நேரம் என்பதே பலருடைய கிறது. எந்த வேலையும் து இல்லைதான். ஆனாலும் வலைகளும் நமது நேரத்தில் படுகிறது. நாம் திட்டமிட்டு வேலைகளுக்கென பிரித்து சிப்பதற்கு மட்டும் நேரத்தை

Page 4
அப்படி வாசித்தாலும் வாசிக்கிறோம். வாரா வார நொருக்குத் தீனிபோல.
உணவல்ல என்பதை நாம்
ஒரு காலத்தில் நமது ப ஆசிரியர்கள் , பெற்றோர் கொணர்டவர்களில் பெரும்
அப் போதைய சமூக மா ஆளுமையைக் கட்டியெழுட பங்களிப்பு அதிகமாகவிருந்தது தங்கள் பாடத்திட்டங்களுக்கு எதுவும் படிப்பவர்களாகத் ெ
புத்தகங்கள் வாங்கப்படாம காரணமல்ல, புத்தகம் அத்தி என்னும் உணர்வு நம்மிடை சினிமாவை வீட்டிலோ அ6 பார்ப்பதற்கு நேரமிருக்கும் பொழுது போக்காக ஒட்ட நம புத்தகம் வாசிப்பதற்குத்தான் எணர்ணத்தை நாம் மாற்றித்தா தமிழ் வாசகப்பரப்பு என்பது ஒன்றுதான். ஆனால் பல ல வாழும் நமது நாட்டில் நமது
எழுதிய நல்ல புத்தகங்கள் 500 வில்லையென்றால் இதனை
பட்டதாரிகள், படித்தவர்கள் ெ

பொழுது போக்கிற்காக "ம் வந்து விழும் இதழ்கள் ஆனால் நொருக்குத் தீனி
புரிந்து கொள்வதில்லை.
ாடசாலை, பல கலைக் கழக கள வாசிக்கும் பழக்கம் பகுதியினராக இருந்தனர். ற்றங்களிலும் தனிமனித ப்புவதிலும் அவர்களுடைய து இன்று பெரும் பகுதியினர் , தேவைகளுக்கு வெளியே தரியவில்லை.
ல போவதற்கு விலைவாசி யவசியமான ஒரு விஷயம் யே இல்லை. மூன்றாம் தர ஸ்லது திரையரங்குகளிலோ ஒய்வு நேரத்தை வெறும் க்கு நேரமிருக்கும் ஆனால் நமக்கு நேரமில்லை இவ் “ன் ஆக வேண்டும் !
நமது சூழலில் மிக விரிந்த ட்சம் தமிழ் பேசும் மக்கள் மணர்ணின் ஒரு எழுத்தாளன் பிெரதிகள் கூட விற்பனையாக என்னவென்று சொல்வது? பாழும் வீட்டில் ஒரு அகராதி

Page 5
கூட இருப்பதில்லை. இந்நீ எப்படி எண்ணிப்பார்ப்பது? நல்ல புத்தகங்களை வாசக பதிப்பாளர்களுக்கும், புத்த 4 பெரும் பங்குண்டு. நமது புத்தகங்களுக்கான சாத்தியம் வேண்டும் கிராமங்கள் தெ நுாலகங்கள், வாசிப்பதற்கான கட்டியெழுப்பப்படல் வேண்டும். வாசிக் கும் ஆர் வமுள் ள பெற்றோர்கள், கல்லுாரி 4 விரிவுரையாளர்கள், படைப்ப தங்கள் வீட்டிலிருந்து - ஊர் பங்களிக்கும் முக்கிய சக்திக நல்ல புத்தகங்களை அறிமு கொண்டு செல்வது என்பது செய்து லாபம் சம்பாதிக்க முயற்சியில் நாம் இப்போ ஒவ்வொரு ஊர்களிலும் எமது திட்டங்கள் வைத்திருக்கிறே தேடலுமிக்க வாசகனுடன் தெ இருக்கிறோம்.
உங்கள் ஒதி
M))eb

'லையில் வீட்டு நுாலகத்தை
ருக்கு எடுத்துச் செல்வதில் விற்பனை நிறுவனங்களுக்கும் சூழலில் நல் வாசிப்பு, நல் பக் கூறுகள் பற்றி சிந்திக்க நாடக்கம் நகரங்கள் வரையும் அவசியம் பற்றிய சிந்தனைகள்
வர்கள், ஆரோக்கியமான ஆசிரியர்கள், பல்கலைக்கழக பாளிகள், நுாலகர்கள், முதலில் பரை இதனை சாத்தியப்படுத்த
ளாவர். மகப்படுத்தி, வாசகர்களிடம் | முறைகேடான காரியங்கள் தம் தொழில் அல்ல! இந்த து இறங்கி இருக்கிறோம் ! ப செயற்பாட்டை முன்னெடுக்க மாம். ஒவ்வொரு ஆர்வமும் தாடர்பு கொள்ள விருப்பமாக
த்துழைப்புத் தேவை !
அன்புடன் வum Book Land றுவனத்தினா

Page 6
ਪਰ Rs ਪਿਡਰਰ
ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵਕ
ਮੁਲ ਹਨ ਸਬਸ ਇਕ ਦੁਰੁ ਹਰ uT ਰਨ ਪਿੰਡ
ਨ 1 haਘ ਨਾ 4 ਰ ਰ ਰ ਰ ਕ ਰਨ @ILਪ
ਵਪt ਹੁੰਚਨੁ ਹਹਿ ॥
S)}er Book
ਚuਲ ਸੀ... nse
37/14, Vaux
Colom Tel: 077-389127,01
E-mail : 3ma
குறிக்கப்பட்ட விலை நியாயமான கழிவு 6

a dauL-1 ILਰ ਲa al ਕੁਮਾਰ ਕਾਕ ਨਰ ਖੇਤਾ ਵਲ ਮਰ 08 2 ਘ ਰਹਿਪ ॥ ਪu 9 ਨੂੰ ਗu Hਵਾ : ਉ।
SGB&8!m on ਪੰਚ ਹੈ
ਕuguਈ.
bum Land
Sud Alu BD
hall Lane, ਪਹਿਬ
b0-02 -302759,01-336035
n @Sltnet.Ik
வயில் இருந்து
வழங்கப்படும்!

Page 7
ਹਰੀ ਕੋ ਉ, u
ਹੀ ਹਰ ਦਿਨ ਨੂੰ
தலைப்பு
1)
ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு - குடி முந்திரி கோவேறு கழுதைகள் ஆறுமுகம் கள்ளம் புதியதோர் உலகம்
நெல்லித் தோப்பு 08. நீயாகவும் நானாகவும்
- ||2
மொழி ெ (இந்திய சாகித்திய அக
|
சிலுவையில் தொங்கும் சாத்தான்
(மூன்றாம் உலக இலக்கிய நாடு 10.
செம்மீன்
தகழி (மலையாள நாவல்)
சிதைவுகள் 12. சந்திர மாலை)
(வங்கச் சிறுவர் நாவல்) 13. நிழல் கோடுகள்
(ஆங்கில நாவல்) தோட்டியின் மகன்
(மலையாள நாவல்) 15. சாம் பன்
(வங்க நாவல்)
01

நாவல்
- ஒர் அடம்
எழுத்தாளர்
விலை 1:14 தங்கர் பச்சான் _ 11: 01 தங்கர் பச்சான்
262.50 இமையம்
210.00 இமையம் தஞ்சைப் பிரகாஷ் - கோவிந்தன் பாவண்ணன்
192.50 முகில்
560.00
140.00 145.00
- 116.00
பயர் ப்பு நாவல்
சட்ட பல்கலை. டெமி விருது பெற்றவைகள்)
எ - கூசி வாதியாங்கோ - 437.50
பல்)
5 420.00
சிவசங்கரப்பிள்ளை -
பக்:
சினுவா ஆச்சுபி 2 - 261 50
'மல்315.00
அமிதாவ் கோஷ் -
1 472.50
தகழி சிவசங்கரப்பிள்ளை- - 227.50
கால் கூட்
1216 - 30210.00 பாக

Page 8
16.
17.
19
20.
21.
சலங்கைச் சடங்கு (கன்டை நாவல்) இரண்டாம் இடம் (மலையாள நாவல்) ஒரு கிராமத்தின் கதை (மலையாள நாவல்) கொல்லப்படுவதில்லை (வங்க நாவல்) மலைமேல் நெருப்பு , (ஆங்கில நாவல்) காட்டில் உரிமை (வங்க நாவல்) பேராசிரியர் (மலையாள நாவல்) பருவம் தப்பிய வசந்தம்
வங்க நாவல்) மக்கள் குரல் (அஸ்ஸாமியா நாவல்) சிதம்பர ரகசியம் (கன்னட நாவல்) சதுரங்கக் குதிரைகள் (இந்தி நாவல்) ஒரு புதிய கதை (பஞ்சாபிய நாவல்)
அற்றது பற்று (இந்தி நாவல்)
வெள்ளை உறை (வங்க நாவல்) உடலும் உணர்வும் (சீன நாவல்)
24
பைரேந்தி
25
5 : *
19.
30.
02

ம்.கே.இந்திரா -
280.00
வாசுதேவன் நாயர் -
490.00
பாற்றெக்காட்
1225.00
மைத்ரேயி தேவி -
) - 455.00
210.00
அனிதா தேசாய்
மகாசுவேதா தேவி -
420.00
“ஜாசப் முண்டஸ்ஸேரி
52.50
பிமல்கர்
472.50
262.50
] பட்டாச்சாரியா -
பூரணசந்திர தேஜஸ்வி- 315.00
கிரிராஜ் கிஷோர் - 10770.04
தன் - நரேந்திர பால் சிங் - 1350.00
ஜைனேந்திர குமார் - மே227.50
85 -
மோதி நந்தி, பை- 21150
சியான் லியாவ்
-2 பா 56.00

Page 9
5
அபாயம் (ஆங்கில நாவல்)
அந்நியன் (பிரஞ்சு நாவல்) பச்சை மோட்டர் கார் கனகக் கன்னி (குழந்தை நாவல் பரிசு பெற்ற குட்டி இளவரசன் (பிராஞ்சு சிறுவர் நாவல்) எனது நினைவலைகள் (சிந்தி இலக்கிய சுயசரிதம்) விசாரணை (ஜெர்மனிய நாவல்) நிழல்களின் உரையாடல் - (லத்தீன் அமெரிக்க நாவல்) கவர்மென்ட் பிராமணன் - (கன்னட படைப்பாளி சுயசரின்
அன்னை (இத்தாலிய நாவல்)
கட்டுரை
39.
= = 2 = 3
விரிவும் ஆழமும் தேடி - பாரதியின் மொழிச் சிந்தனைக மரபும் மார்க்ஸிய வாதியும் புதிய கல்விச் சிந்தனைகள் கலாசாரம் ,எதிர் காலாசாரம், புதியகலாசாரம் உடைபடும் புனிதங்கள்
06,

கோர்ஷ் வண்டேலு -
77.00
அல்பெர் காம்யு
262.50
56.01
157.50
கே.ஏ.அப்பாஸ்
கோபால கிருஷ்ணன் நுால்)
Tா சோ .. எக்சு பெரி
பேட்டி
140.00
மோ பா ராமசந்த் -
175.00
ஆt: 2 காஃப்கா
"கடன்
224.00
175.00
மார்த்தா H4 -3
அரவிந்த மாளகத்தி
157.50
த
175.00
கிரேஸியா
- -
ரத் தொகுப்பு
420.00 210.00
சுந்தர ராமசாமி - கள் - ஏம் .ஏ நு ஹ்மான் -
சி.சிவசேகரம் சபா.ஜெயராசா
70.01
122.50
ந.ரவீந்திரன் அ.மார்க்ஸ்
175.00 122.50
"18
03

Page 10
07.
OS,
09,
II),
11,
12.
13, 14.
15.
16,
17, 18,
拟, 20, 21, 22, 23,
24,
25.
பின் நவீனத்துவம், இலக்கியப அரசியல் அறம் அதிகாரம் அந்தக் காலத்தில் காப்பி இல் பெரியார் ஆகஸ்ட்,15 அயர்லாந்தின் போராட்டமும் தேசியமும்- சோசலிசமும் -
உடுமலை நாராயண கவியின்
பாட்டுப் பயணம் - பெரியார்,சுயமரியாதை,சமதர்ம கைலாசபதியின் சமூக நோக்கு பங்களிப்பும் புராணங்களும்-பி.ஜே.பியின் புரட்டும் பின் நவீனத்துவம்- கோட்பாடு
தமிழ் சூழலும் வரலாறு மறந்த விஞ்ஞானிகள் புதிய ஜனநாயகமும் போராட்ட மார்க்கமும் - பாசிசத்தின் தமிழ் வடிவம்பொய்+அபத்தம் = உண்மைஆர்எஸ்எஸ் ஒரு அபாயம் - குமரிக் கடலின் புயற் பறவை. கத்தோலிக்கத்திலிருந்து கம்னியூசத்துக்கு 20ம் நூற்றாண்டுக்கான
ஓவியக் கொள்கைகள் - ே ஒரு வர்க்கப்போராளியின் காலடிச் சுவடுகள் - எஸ்.

s
அமார்க்ஸ் ராஜ்கெளதமன்
லை-இரா.வேங்கடாசலபதி
எஸ்.வி.ராஜதுரை -
எஸ்.வி. ராஜதுரை
கங்கை வேலவன்
ம்- எஸ்.வி.ராஜதுரை -
ம்
செந்தில் வேல்
மீனாட்சி சுந்தரம் -
|ம்
அராமசாமி - இராநடராஜன்
செந்தில் வேல் கேசவன்
ராஜ்கௌதமன் இராசேந்திரன்
- எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்
எஸ்.சுதந்திரன்
சாகிருஷ்ணராஜா -
ராமகிருஷ்ணன்
()-4
a
105.00 262.50 350.00 1875)
22750
750) 875.00
4200
87.50
1925O 1575)
4200 52.50 12.00 1750) h,
77.00
420)
112.00

Page 11
26, 27, 28,
29,
3),
3.
32,
33,
34,
36, 37, 瑞, 沙, 40, 41,
42,
43,
44,
翡,
தாழ்த்தப்பட்டோரும் இந்துக்க இந்தியச் சிந்தனை மரபு - தமிழகத்தில் கல்வி - சுந்த பிராமமூர்த்தி வாழ்க்கைப்பய சுயநிர்ணய உரிமையில்
முஸ்லிம்கள்-மலையக மக்க: ரயில்வே தொழிலாளர் இயக்க மகத்தான வரலாறு - எஸ் இலங்கை இடதுசாரி இயக்கத்தின் 50 ஆண்டுகள்திராவிட இயக்கமும் வேளாளரும் வரலாற்று நாயகன் கே.அனந்தநம்பியார் நல்லூர் ராஜதானி நகர அயை அஞ்சா நெஞ்சன் - ஆசர்மில் தமிழ் இலக்கிய வரலாறு - பன்மூக ஆய்வில் கைலாசபதி சிந்திக்கும் வேளையில் குரல் மார்க்ஸியத்தின் பெயரால் - சுதந்திரப் போராட்டத்திலிருந்து சமுதாயப் புரட்சிக்கு - என் இந்திய மண்ணில் பொருள் முதல்வாதக் கருத்து - விட தமிழ் ஆய்வியலில் கலாநிதி கைலாசபதி - வியசாயிகள் இயக்கத்தின் வீர வரலாறு - சர்வதேச நிகழ்வுகள் -

ளும் - அம்பேத்கார் -
நா.சுப்பிரமணியன், ர ராமசாமி
ணம்-என்ராமகிருஷ்ணன்
ர் -இமயவரம்பன் த்தின்
கேநம்பியார் -
செந்தில் வேல்
வேங்கடாசலபதி -
என். ராமகிருஷ்ணன்
0ப்பு - கிரிதரன்
பழனிச்சாமி- ராஜமணி
மு.வரதராசன்
- அகத்திலிங்கம் அமார்க்ஸ்
班 ராமகிருஷ்ணன்
ரிசிந்தன்
நா.சுப்பிரமணியன்
கோவீரய்யன்
ககைலாசபதி
87.5)
3500) 3 ISOO 28).O.)
28.00
1750)
1575)
900
SSO 87.50
63.00 275)
0500
(...)|| 87.50
2O.O.)
2.00
1750)
2O.O.) OSO)

Page 12
47
> 8 ம் எ ் ் ் ் - * *
பாரதியின் மெய்ஞானம் இன ஒடுக்களும் விடுதலைப் போராட்டமும் பண்ணை அடிமைத்தனத்திற்கு
எதிரான போராட்டத்தில் - சந்தைப் பொருளாதாரம் நல்வ தமிழகப் பாசன வரலாறு - சாசன இயக்கம் -
என் சமூக மாற்றத்தில் பண்பாடு
விமர்சனங்கள் 20ம் நுாற்றாண்டு ஓவியம் - தமிழ் நாட்டில் பஞ்சாயத்து - தமிழ் நடைக் கையேடு -
60.
தமிழக கிராமப்புற மாறுதல்கள் பெரியார் அண்ணா கேசரி - கோவை வன்முறைகள் படுகெ உண்மை என்ன?
வி.பி.சிந்தன்
என் ஈழத்து இலக்கியத் தடம் - இன்றும் கேட்கும் குரல் - (விபுலானந்தர்)
கட்டுரை ெ பதினைந்து ஐரோப்பிய நவீன மகாத்மா ஜோதிராவ்புலே - இரவீந்திர நாத் தாகூர் -சி கன்னட கட்டுரைத் திரட்டு -6
அடிமைத்தனம்
(01.
03.
09
06

இரவீந்திரன்
87.50
இமயவரம்பன்
105.00
என்.ராமகிருஷ்ணன் - 1ாழ்வு
கோமதி நாயகம் - .ராமகிருஷ்ணன் - என்.சண்முகலிங்கன் -
சி.சிவசேகரம் - கொன்ஸ்ரன்ரைன் - கலாநிதி பழனித்துரைதமிழ் பல்கழைக்கழகம்
தஞ் சாவூர் ர் - சி.டி குரியன் -
எஸ்.வி.ராஜதுரை - காலைகள்
105.00 70.00 140.00 50.00 122.50 157.50 175.00 700.00
437.50)
180.00
105.00
ராமகிருஷ்ணன்
கா.சிவத்தம்பி செ.யோகநாதன்
52.50 98.00 210.00 200.00
- -
மாழி பெயர் ப் புகள்
வாதிகள் - பிரம்மராஜன் -
சிர் குமார் மகோஷ் கோரூர் ராமசாமி பதிராவ் புலே
227.50 437.50 227.50 297.50 175.50
ஆர்.

Page 13
伽, O7, OS, O9, IO,
II,
12.
13, 14, 5, 1砷 7,
18, 1帅 2O, 21, 22, 23, 24,
25,
26,
27,
கபீர் அருள்வாக்கு
வரலாற்றியல் பிரச்சினைகள்
ஜோர்ஜ் லூயி போர்ஹோ -எ காஷ்மீரின் தொடரும் துயரம் போல்ஷேவிக் கட்சியின் இரட்டை நிலைப்பாடு - மா ஒ சேதுங் தேர்ந்தெடுக்கப் ராணுவப்படைப்புகள் மார்க்ஸியம் - பெண்ணியம்
உறவும் முறனும் அம்பேத்கார்-பூனா ஒப்பந்தம் கதைச்சிற்பி-சரத் சந்திரர் - லெனினது கல்விச் சிந்தனைக கற்பனை முடிந்து போனது இந்தியாவில் தொழிற்சங்க இ காளிதாசர் 65. மலையாள இலக்கிய வரலாறு தான்பீரின் தொடரும் பயணம் அன்புள்ள டாக்டர் மாக்ஸ்-ஷரீ உலக வங்கி கடன் மீள முடி! சிலி புரட்சியின் படிப்பினைக: பஜவின் அணு ஆயுத சோதனைகளும்-விளைவுகளும் வரலாறு,பண்பாடு,மதசார்பின்ன இயங்கியல் முறையில் பயிற்சிக்கட்டுரைகள் - முந்தைய சமுதாயக அரசமைப் அவற்றின் இன்றைய பொருத்த

சேஷாத்திரி 22750 இர்பான் ஹபீப் - S 75) ஸ்.ராமகிருஷ்ணன் - OSO) -- - 22750
லெனின்-புகாரின் 700) பட்ட
- 62.50
3500)
- 22.5)
- 22.5)
6ii -- 2800) - அருந்ததிராய் - 35.0) பக்கம் - 7).|
கிருஷ்ணமூர்த்தி - 3500 - பரமேச்வரன் நாயர்- 437.5) -ராமசாமி - 1750) லா ரெளபாத்தம் 1400) புமா?-சூசன் ஜார்ஜ் - 87.5) iii -- 56,00
2SO.O.)
DLO -- - 245,0)
கோசம்பி -- 1575)
பும் மும் - தரம்பால் - 525)
07

Page 14
28,
29,
30, 3, 32, 33. 34,
始,
37, 38, 39, 40,
AI,
42,
43,
44,
45,
斯,
47,
பண்டைய இந்தியப் பொருள் முதல்வாதம் - ரவீந்திரரின் தோர்ந்தெடுத்த கட்டு இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பே மதச்சார்பின்மை நடவடிக்கைக்கா தலைப்புச் செய்திகள் மூன்றாம் உ சரணாகதிப் பொருளாதாரம்- டி. வகுப்புவாத அச்சுறுத்தலும் மதச்சார்பின்மை சவால்களும் - மாட்டின் லூதர் கிங் - என், ர உரையாடல் தொடர்கிறது பேட்டிகளும் படைப்புகளும் - நம்மைப் பாதிக்கும் நச்சுக்கழிவுக சூழலியல் ஒரு அறிமுகம்மனோதத்துவம் - பாசிசம் பழசும்-புதுசும் - இந்துச் சட்டத் தொகுப்பு
மாயையும்- யதார்த்தமும் -மதுகி3 அறிவியல் தொழில் நுட்பமும் கிராமப்புற முன்னேற்றமும் - பசுமைப் புரட்சியின் வன்முறைதோட்டத் தொழிலாளர்களின் தொடரும் பிரச்சினைகள் - மூன்றாம் உலக நாடுகளின் கடன்
அதற்கான காரணங்களும் - சூச6 ஜீவன் ஜீலா குஜராத் எழுத்தாளரின் கட்டுரைகள் - கா
வசவண்ணர் வாக்கமுது -
O8

சட்டோபாத்தியா -
ரைகள் - - Tம் -பிடல் காஸ்ட்ரோ
ன கையேடு- - லகக் குரல் எஸ் தாமஸ் ஐசக் -
கே,என் பணிக்கர் ாமகிருஷ்ணன். -
ரவிக்குமார்
57T -
ழ்வர்
மு.வாதராசு - பிரச்சினையும் ன் ஜார்க்
கா, காவேல்கர் -
சித்தலிங்கய்யா -
245,0) 28). OO 3500 175| 63.O.) 22750
2625) 105.00
OSO)
2SO) 28.00 7000 2500
7000
84.O.) 87.5)
22,50
87.5/
14), (OO)
297.5)

Page 15
தத்வமஸி (சாகித்திய அகடமி பெற்ற உப நிடத ஆய்வு) - சு
ஃ S : சு
|-3
கவிதைத்
பாம் 01. பிச்சமூர்த்தியின்
தேர் தெடுத்த கவிதைகள் - 02.
நீ இப்போது இறங்கும் ஆறு - 03.
மஹா வாக்கியம் - பிரம் ஒரு மாலையும் இன் னொரு மா
பட்டுக் கோட்டையின் பாட்டுத் 06. சந்திப்பின் கடைசி நொடியில் -
கிரக யுத்தம்
விக்க மாற்றம்
- நஞ்சு
நஞ்சு 09 எப்போதாவது ஒரு நாள் - நட்.
பாம்பு நரம்பு மனிதன் - -சோ 11. ஏகலைவ பூமி - 12. அகாலம் - - 13,
சந்தேகி.), 14. !
புறநகர் வீடு
எப்படி இருக்கிறாய் 9: -- 16
உடைந்த பொம்மையும்
அழாத குழந்தையும் 17.
முன் நிலவுக் காலம் 18. மரணத்தினுள் வாழ்வோம் - 19. மனிதனுக்கு மரணமில்லை -
நதியின் கால்கள் 21. செதுக்கத் துடிக்கும் சிறகுகள் -
1 |- ||

விருது பட ப குமார் அழிக் கோடு - பாகம் 700.00
- -
- தொகு திகள்
ஞானக் கூத்தன் - -
227.50 சேரன் ' க - 02
315.00 மராஜன்
157.50 ரலையும் - சல்மா - 140.00
திறம் -சி.பற்குணம்- : 87.50 - மா.காளிதாஸ் - 70.00 ரெமாதித்தியன் - 105.00
ண்டான்
105.00 சத் திரன் செவ்விந்தியன் -
87.50 லைக்கிளி
87.50 சி.சிவசேகரம் - 20
35.00 சமய வேல் 2 - 1,
42.00 பிரளயன் - 3
28.10
பழமலய் - - - ராகப் பிரியை - - -
105.00
140.00
வண்ணை சிவா -
140.00 பழமலய் ' --
122.50 ஈழத்துக் கவிதைகள் - 2ம் -
262.50 நவகவி
க -
56.00 நாகூர் ரூமி - ரகு 140.00 மா .திருவள்ளுவர் - 105.00
09

Page 16
22,
23,
25, 26,
27,
28, 29, 30,
3. 32, 33, 34, 35,
36,
37, 38. 39, 40, 4,
42, 43, 44,
蜥,
ஒரு கிராமத்துப் பெண்ணின் தலைப் பிரசவம் நிறமற்றுப் போன கனவுகள் -இ பட்டாம்பூச்சி விற்பவன் -
சுயம் - நதிநீர்த் தேக்கத்தின் முகங்கள்அழுகின்ற தேசமும் ஒளிர்கின்ற சூரியனும் - மைலாஞ்சி - தாராவிச் சித்திரம் - விடுதலை இயக்க தமிழ் பாடல்கள் - நிகழ் உறவு செட்டை கழற்றிய நாங்கள் - நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி - புது உலகம் இளநலம் - விரல் மீட்டிய மலை - 6T6 இடமும் இருப்பும் - பாரதி கவிதைச்சமர் - புலன் வேட்டை - குன்றத்துக் குமுறல் இராமலிங்க அடிகளாரின்
அருட்பா அமுதம் - விலங்கிடப்பட்ட மானுடம் - பிரமிள் கவிதைகள் - இது வரை - சிமனி நாலுவகைப் பூவெடுத்து சனங்களின் கதை - LլքLD

இரா.முருகன்
ளவாலை விஜேந்திரன் -
முத்துக் குமார் வத்ஸலா கள்ளழகர்
கஜன் ஹெச்சிரசூல் பெரியய்யா
பொன் செளரி
இள முருகன் Π6) ή
முத்துக் குமார்
பசுபதி கவிதைகள்
காளிதாசன் ல் வைதீஸ்வரன்
மனுஷ்ய புத்திரன் -
சில்லையூர் 5 if IT 667
5,6Ů LÍNEAT
பிரமரிள்
5)Ü -
IOSO) 1400) ό7,5) 4000 7000
I7SO)
175// ό75
1750) 2SO) 525) 87.5) 1400) O500 4000 14),D) 87.5) 1400) 45.50
185
2SO)
455)) 3500) 3ISO) 105))

Page 17
47. மண் பட்டிணங்கள் - நீ
கவிதை ெ
மலைகளைத் தவிரவும் எமக்கு சமகால் குர்திஸ் கவிதைகள் -ய என்றும் எமக்கு மரணமில்லை
(சோவியத் கவிதைகள்) 50. நதிக்கரை மூங்கில் - 51,
பணிதல் மறந்தவர் நான் போகுமிட மெல்லாம்
(வங்கக் கவிதைகள்) - - 53,
ஆகாசக் கண்ணிகள் - - (இந்திய ஆங்கிலக் கவிதைகள்,
ஐயப்பபணிக்கரின் கவிதைகள் - 55.
பலஸ்தீனக் கவிதைகள் -
54.
தம்
- 5
12
ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |

லாந்தன்
70.00
பாட வைட் மாழி பெயர் ப்பு (1)
படம் - நண்பர்கள் இல்லை முனா ராஜேந்திரன் - கதரு 1765.00
- கே- 35.00
சி.சிவசேகரம் -பகம், 35.00 சி.சிவசேகரம் - பி 42.00
சுபாஷ் முக் யோபாத்யா - 175.00
ஷிவ்கே குமார் - 1
210.00
நீல பத்மநாபன் - 490.00 எம்.ஏ.நுஃமான் - 2 200.00
ப கருபவம். - மேட்
இப்ப இ
-- 5
- 11

Page 18
று கதைத்
01.
வீட்டின் மூலையில்
ஒரு சமயலறை 12. .
புதுமைப்பித்தன் கதைகள் - பிச்சமூர்த்தியின் தேர் தெடுத்த சிறுகதைகள் தாவரங்களின் உரையாடல் - தமிழ் இலக்கியம்
சொல்லும் கதைகள் - 06,
மறதியின் புதை சேறு - 17..
கதை சொல்லியின் கதை - நினைப்புக்கும் நடப்புக்கும் நடுகே
சட்டநாதன் கதைகள் : - 10. இருமை 11. கிழக்கு நோக்கி சில மேகங்கள் ) 12. வாளின் தனிமை - -
என்னுடையதும் அம்மாவினுடையதும் - சித நவீன தமிழ்ச் சிறுகதைகள் - (1960-1995) யாரோடு பேச
பிரேமா கிளுக்கி
பப்லோ தாய் மண்
இதய ! வெட்டு முகம்
சிதம்பர 19.
சிலிக்கன் வாசல் -
இரா | நீலக் கனவு
உதய ! அமெரிக்கா
வ.ர.கிர கதை முடியுமா -
தணிகா
14.
16.
11.
| I 1 | 1 ||
22.
12

- தொகுப்பு படம்.
அம்பை முழுத் தொகுப்பு -
210.00 1225,00
வெங்கட்சாமிநாதன் - 385.00 எஸ் ராமகிருஷ்ணன் - 122.50
262.50
மு.அருணாசலம் - - - உதயசங்கர் - கழனியூரன் - வ- அநாமிகா - அடம்
சட்டநாதன் - - கே.எஸ்.சிவகுமாரன் - - - பொ.கருணாகரமூர்த்தி - 1
தமிழ்ச் செல்வன் -
121.50) 140.00 210.00 157.510 140.00 175.00
105.00
தம்பர திருச் செந்திநாதன் -
- சா.கந்தசாமி -
87.50 420.00
98.01
| |
அருணாசலம் அறிவுக்குயல் வேந்தன் - திருச்செந்திநாதன் - முருகன் சங்கர்
தரன் -சலம்
105.00 70.00 70.00 112.50
63.01
||
105.00 87.50 -

Page 19
23, 24, 25, 2航
27, 28, 29,
30, 31, 32,
33, 34, 35, 始, 37, 38. 39,
4),
41,
டானியல் சிறுகதைகள் மேற்கிலிருந்து உதயம் காட்டில் ஒரு மான் இராசேந்திர சோழனின் எட்டுக் கதைகள் வெயிலோடு போய் விடுபட கொக்குகள் பறந்து போய் விட்டன எதுக்குச் சொல்கிறேன் நிழலின் நிஜங்கள்
மதியெனும் ஒரு மனிதனின்
மரணம் குறித்து சாயும் காலம்
ஒரு அகதி உருவாகும் நேரம்
வெள்ளை மாடு முடியாத சமன் வேட்டை
காகங்கள்
5|-6||
மொழிெ
சதாத் ஹசன் மாண்ட்டே
(சிறு கதைகள்) எரியும் சமவெளி

- பொ.கருணாகரமூர்த்தி
டானியல் -
அம்பை -
தமிழ்ச் செல்வன் - மகாமுத்துரை -
ஜி. காசிராஜன் -
#ffffffff -
சுப்பிரமணிய பாரதி
இரா.நடராஜன் -
ஜிமுருகன் -
தங்கர் பச்சான் - கோபி கிருஷ்ணன்குறுநாவல் தொகுதிசுந்தர-ராமசாமி - திலீப் குமார் -
பயர்ப்பு சிறுகதைகள்
யூவான் ரூல்போ -
1575) 525) 2625)
700) 63.00 87.50
始顺 1975/ 7000
1750) 15750 1575) 22750 1750) 7000 1032.50 56000
1750)
22750

Page 20
42, 43, 44,
45, 蜥 47, 48, 物, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 始, 57 5%, 妮 60,
போர்ஹே கதைகள் - தெலுங்கானா சொல்லும் கதைக டிராமில் ஒரு டிராமா -
சாகித்திய
மொ
-é
ஒருதலைமுறை-தெலுங்குச்சிறுக இந்திச் சிறுகதைத் தொகுப்பு தெலுங்குச் சிறுகதைகள் தற்கால இந்திய ஆங்கிலச் சிறு கிளிகளின் கிராமம் - பீகார் மாநிலக் கதைகள் - தெலுங்குச் சிறுகதைகள் - தங்கால இந்தியச் சிறுகதைகள் ரவீந்திரர் கதைத்திரட்டு - மாஸ்தி சிறுகதைகள் -வொ ஒரு பெண் கதையாகிறாள்சிறுகதைக் கலஞ்சியம்(1) - தமிழ்ச் சிறுகதைகள் (2) - கல்கரையும் நேரம் - தற்கால இந்தியச் சிறுகதைகள் பெளர்ணமி இரவு -
14

ஜோர்ஜ் போர்ஹே- 420,00 ;ii -- - 1575)
வங்கச் சிறுகதைகள் - 525)
அகடெமி விருது பெற்ற ரி பெயர்ப்பு சிறுகதைகள்
தைகள் - - 56000 - யிஷ்மா சஹானி- 63000 - இராஜாராம் - 62.50 கதைகள்- ஷிவ்கே குமார் - 335) சிப்பிபள்ளிபுரம் - 1750) ராய் சௌத்ரி - 22750 டிராமலிங்கம் - 84))) )- - 1750)
- 22750 கடேச அய்யங்கர் - 1225) சித்தலிங்கய்யா - 22750
- 38000
- 2SOOO
லங்கேஷ் - 3500) (2)- - 3850)
பஞ்சாபியசிறுகதைகள்- 420.00

Page 21
கட்டுரைத் தொகுப் சிற்பிகள் சாகித் திய
06. - 07,
11. ரசிகமணி டி.கே, சிதம்பர
முதலியார் 02.
தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார் - குமாரவியாசன் பி -
ஒளவையார் 05.
பட்டுக் கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் -- அ ஜெயதேவர்
எஸ் .வி.ரங்கண்ணா 08.
ஸ்ரீ அரவிந்தர் பி.பி கைலாசம் - - அஞ்ஞேய ஞானலால்
ஆர்.சண்முகசுந்தரம்) 13.
அஸ்வகோஷர்
அ.மாதவையா 15.
'அகிலன் - 16. காலிப் டு _ 17. கோவர் தன் ராம்
பொட்டேக்காட் AL 19.
சென் குப்தா டு வெங்கடராமமூர்த்தி
பேராசிரியர் வையாபுரிப்பிள்ளை 22. பத்ராசலம்
குர்பக்ஷ் சிங்
II - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

பு இந்திய இலக் கியச்
அகடமி வெளியீடுகள்
ப ) சண்முகசுந்தரம் - 52.50
வீரசாமி
- - 157.50 கீர்த்திநாத்
- 87.50 தமிழண்ணல் - 87.50
52.50
னந்தை நாராயணன்
87.50 - சட்டார்ஜி |
52.50 பாலசுப்ரமண்ய - 15 மானோஜ்தாஸ்
52.50 ராவ்
52.50 ரமேஷ் சந்திர
52.50 மணியார்
52.50 சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் - 37.50 - சவுத்திரி 12 87.50 வெங்கட்ராமள் - 87.50 வெங்கட்ராமன் --- 87.50 முஜீப்
-- படம்
57.50 ஜோஷி
257.510
விஸ்வநாதன்
87.50 காந்திசென்
57.50
87.50 இராமசுந்தரம்
57.50
87.50 - சிங் கோஹ்லி - 87.50
1 1 1 1 1 1
பிரம்மநந்தா !
ராவ்
15.

Page 22
பரூவா பேண்ட்ரே சின்னையாகுரி குபாராஜகோபாலன் சேஷமேந்திரர் சரச் சந்திரர் தத்தர்
55 LO LJ6ŐT நம்மாழ்வர் பந்த்யோபாத்தியாயர் கல்கி
தியாகராஜர் மோஹன் ராகேஷ் மறைமலையடிகள் திருவிக
பூரீரங்கா அம்பேத்கார் கேசவதேவ் வவேசு ஐயர்
டாக்டர் ஜாகீர் ஹுசைன்
காண்டேகர் சதுசு யோகியர் பெரிய சாமித்துாரன் பிரசாத்
ஞான தேவர்
பஞ்சே வேதநாயகப்பிள்ளை நாமதேவர்

16
ចំETគាល់កាfff -
அமுர் - இராதகிருஷ்ணன்இரா மோகன் - சதுண் வேதி - ஸென் குப்தா -
போஸ் -
மகாராஜன் - சீனிவாச-ராகவன் - மித்ரா இரா.மோகன்
JIT 5676i -
அகர்வால்
இளங்குமரன் -
குருசாமி - குல்கர்னி நாகவேந்திரராவ் -
சசிதரன்
செல்வம் -
ஆலம்கான் -
6TLDLQ ĝOAD TIL - அசோக்குமார் - பாலசுப்ரமணியம் -
சந்திரசா - தேஷ்பாண்டே - சீதாராமய்யா - பாண்டுரங்கன் - கோபால தேஷ்முக்
575) 35). OO 575) 575) 575) 87.5) 575) 575) 575) 575) ό75 87.5) 875) 87.5) 87.50 87.5) 87.5) 87.5) 87.5) 87.50 87.5) 87.5) 7,5 575) 575) 575) 575) 575)

Page 23
59.
52, பாபா பரீது --
குரு நானக் 54,
வ.ரா 55.
ராங் கேய ராகவ் 56, -
சியாம் சுந்தர் பிரேம் சாந்த்
ஹப்பா காதுான் வ.சு.ப.மாணிக்கம் கி.வா.ஜகந்நாதன் ஏ.கே.செட்டியார்
பக்கீர் மோஹன் 63.
தாரா சங்கர் 64.
மகாகவி உள் ளூர் 65.
பவபூ தி த
பேனுதர் சர்மா 67.
பக்கீம் சந்திர 68. |
திருப்பதி வெங்கடகவிகள் -
வெங்கடரமணி 70.
காகா காவேல்கர் 71.
எம்.பி.பால் 72.
பி.ஸ்ரீ.அச் சர் யா 73.
நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் - 74.
குமார சுவாமி 75.
முத்தண்ணா 76.
சி.பி. ராமன்பிள்ளை 77.
மகாகவி ஸ்ரீ ஸ்ரீ 78.
நாமக்கல் இராமலிங்கப் பிள்ளை கேசரி பாலகிருஷ்ண பிள்ளை -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
66. |
1 ||

57.50
57.51 57.50
I - 1
57.50 57.50
57.50
ஆனந்து
"2அ - 3 சிங்டாலிப் வெங்கட்ராமன் மதுரேஷ் பாண் டே
குப்தா சாது மோகன் மோகன் சா.கந்தசாமி மான் சின்ஹா மாஹாஸ் வேதா - சுகுமார் அழிக்கோடு - ஜீ.கே.பட் - - பு) கொடேகி ஸென் குப்தா கிருஷ் ண மூர்த்தி - ராமசாமி விஷ்ணு பிரபாகர் - தரக்கன் அனந்தராமன் சாம்பசிவனார் - அஸ்வின் குமார் - சீதாராமையா குப்தன் நாயர் ராதாகிருஷ்ணா - -- அனுமந்தன்
ஜியார்ஜ்
57.510 87.51 87.50 87.50 57.50 52.50 51.50 52.50 52.50
52.51
- | I II |
52.50 52.50 52.50 87.50 87.50 82.50 87.50 87.50 87.50 87.50
31 ||
87.50
||
87.50
17

Page 24
SO,
8, 82, 83, 84, 85. 86, 87. 88, 89, 90, 9, % 93,
வெசாமிநாத சர்மா s9|ội 60||0|Tj (FIf]||||| எஸ் இராதகிருஷ்ணன் பெரியாழ்வார் சரளா தாசர் ஆப்தே
LJI 600TLJI I II
தத்தகவி கிருஷ்ணராவ் ஞானக் சிங் வீரேசலிங்கம் 6.5 UT FIT 5i போதனார்
பாரதேந்து அரிச்சந்திரர்

18
பெசுமணி கிருஷ்ணராவ் நந்தகுமார் சீனிவாசனர்
பாணிகரக
ஜோஷி
கிருஷ்ணமூர்த்தி -
அனுராதா அமூர் செகோணர்
நார்லா பணார்ஜி
வேங்கடாவதானி -
மதன் கோபால்
S 75) 87.5) S75) 87.5) 525) 525) 525)
52.50 525) 525)
525) 525) 525D
175)

Page 25
சினிமா - நா 01. இளையராஜா இசையின்
தத்துவமும் அழகியலும் - | 02. ஆபிரிக்க சினிமா
புகலிட தமிழ்ச் சினிமா - சினிமா ஓர் அற்புத மொழி - தமிழ்த் திரைப்பட உலகில் சாதனை இயக்குநர்கள் அன்னை இட்ட தீ மஹாகவியின் மூன்று நாடகங்ச
சமூக மாற்றத்திற்கான அரங்கு 19.
மேற்பூச்சு 10.
ஓவியர் வான் கா சங்காரம் ஆற்றுகையும் தாக்கமு
சினிமா - ந மொழி
ஈடிப்ஸ் வேந்தன் 13.
திருசம்பிகை (கன்னட நாட்டுப்புறவியல் நாட் 8 BICYCLE THIEVES - திரைப்பட மேதை செர்க்கய் ஐள மீதிச் சரித்திரம்
லுாயிமால் 18. தெலுங்கு நாடகங்கள்
தொப்பாஸ்
1 1 1 1

எடகம் - ஓவியம் 01
பிரேம் ரமேஷ் - 140.00 யமுனா ராஜேந்திரன் - 122.50 அருந்ததி
210.00 எம் .சிவகுமார்
175.00
787.50 குழந்தை ம.சண்முகலிங்கம் - 157.50 கள் - எம்.ஏ.நுஃமான்
175.00 - க.சிதம்பரநாதன் - 63.00
முருகையன்
122.50 தேனுகா - இல்
87.50 ம் - மௌனகுரு - 12
73.50
ாட கம் - ஓவியம் பெயர்ப் புக் கள்
சொஃவக்கிளிஸ் - ஆதிரசேகர சம்புர -
105.01 210.00
தம்)
விட்டோரியா வி.சிகா - 105.00 மன்ஸ்டின் -
63.00 பாதல் சர்க்கார்
70.00 வெ.ஸ்ரீராம்
35.00 முத்துக்கிருஷ்ணன் -
105.00 மார் சேல் பஞ் சேல் -
175.00
19

Page 26
20,
21,
22, 23,
24,
Ol, O2, O3, O4, O5, 伽,
மக்களுக்கான சினிமா
FRANCOI STRUFFAU
கூட்டுப் பண்ணை - கலகக்காரனின் திரைக்கதை காண்டா மிருகம் -
அகராதரி-கம்
க்ரியாவின் தற்கால தமிழ் ஆ இன்டர்நெட் உலகில் கம்பியூட்டர் கொஞ்சம் கலக கம்பியூட்டர் சிப்ஸ் வேண்டாம் இந்த மருந்துக3 வியத்தகு சிறுநீரகங்கள் -

-- 1750)
T- வெறிராம் 35)) கோவிந்தநாயர் - 525) - ஜான் ஆபிரஹாம் - 2SODI)
யூழேன் இயனெஸ்கோ- 315
பியூட்டர் -மருத்துவம்
அகராதி- - O325)
- - 15750 லப்பு கொஞ்சம்- - 1575)
- - 87.5)
前 一 - 525)
டாக்டர் செல்வராஜ் - 315.00
20

Page 27


Page 28
உலக வரலாற்றில் 1980க்குப் பின் நமது சந்தித்திருக்கிறது. நம் வாழ்வின் பெருமா நிச்சயமற்ற தன்மையும் ஆக்கிரமித்திருக்கி
இந்த நெருக்கடிகளுக்கு முகம் கொடுத்து படைத்திருக்கிறோம்! வாசித்திருக்கிறோம்! இன்னுமின்னும் தேடலிலும் அணையா : திளைத்து நிற்கிறது. இச் சூழலில் விடு நமதனுபவங்களும் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட ஒப்பனைகளை களைந்தெறிந்துவிட்டு உன் விவாதங்களும் கருத்துகளும் நம்மை செய்
நாம் எங்கே நிற்கிறோம் என்பது நமக்கு அதற்கானவொரு தொடக்கப் புள்ளியாக ந நெருக்கடிமிக்க வாழ்வில் எதிர் வரும் "ே இச் சந்திப்புக்காக இப்போதே ஒதுக்கி வ
நண்ப
• மூன்றாவது ம6
இணைந்து
திரச
மேலதிக விபர
- M.Fov 3714, Vauxhal L. Tel: 077-389127, 01-30275

* வாழ்வு மிகப் பெரும் நெருக்கடிகளைச் புளை யுத்தமும் கண்ணீரும் இழப்பும்
துை.
நாம் நிலைத்திருக்கிறோம்!
ஆர்வத்திலும் நமதுள்ளம் அளந்த நமது விளைச்சல்களும் வேண்டும்! எமதுள்ளங்கள் ரயாட வேண்டும். மைப்படுத்தட்டும்!
முக்கியமாகிறது. ரம் சந்திப்போம்! ம மாதத்தின்' இரு தினங்களை
வயுங்கள்
Tகளும்
எதன் இதழும்
நடாத்தும்
| சந்திப்பு.
ங்களுக்காக
Nzer
ne, Colombo-02. 9 E-mail : 3man@sltnet.lk