கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: உலக முதலாளித்துவ நெருக்கடியும் நான்காம் அகிலத்தின் பணிகளும்

Page 1
3.
ܕܦܨ ¬¬ܐ 3
C
 
 

ான்காம் அகிலத்தின் னைத்துலகக்குழுவின் ன்னுேக்குகளின்
LD - 60 D
* ஸ்டு 1988

Page 2

*
--
! -
|-
|-
...

Page 3
MR. SIVA. A (Hons)
eacher,
Seedheஒருෂුන් రెండి
நான்காம் அனைத்துலக முன்நோக்குகள்
(UP நாககு
ஆகஸ்ட்
நூற்ருண்டின் பின்னர் உலகப் பாட்ட நெருக்கடியைத் தீர்த்து வைக்க அத பே ராட்டத்தினே வரலாறு 墅f அனைத்துலகக் குழுவினுல் தலேமை
வளியே, தொழிலாள வர்க்கத்தினே
புரட்சிகரப் போராட்டத்திற்கு அணி கட்சி எதுவுமே கிடையாது. அனைத்து உக்கிரமான நெருக்கடிக் காலப்பகு கிறது. இது சர்ச்சைக் கு அப்பாற்ப பரந்த தொழிலாளர் கட்சிகளாலு! தலைமைகளாலும் தொழிலாள வர்க் தோல்விகள், மன முறிவுகளைத் யா திருக்கிறது, ஸ்டாலினிஸ்டுகள், ஏ. எப். எல். - சி. ஐ. ஒ (ATL – இயந்திரங்கள் இதுகாறும் தொழிலா வர்க்கத்தின் பொலீஸ் படையாக விசு வந்திருக்கின்றன. இவை கோடிக்க ணெதிரே முழுமைய க மதிப்பிழந்து மயப்படுத்தப்பட்ட தொழிலாளர் இய

"OTHILIN
LINGA o Dip-NA sே
*©ጫምeat.
அகிலத்தின் க் குழுவின் ரின தீர்மானம்!
- 1988
ம் அகிலம் நிறுவப்பட்டு ஒ அரை டாளிகளினுள்ளே புரட்சிக ச த மை ஞல் நடத்தப்பட்ட ஈவிரக்கமற்ற ஜிதப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. தாங்கப்படும் நான்காம் அகிலத்துக்கு உலக ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக திரட்டி, கல்வி புகட்டும் அரசியல் துலக ரீதியில் தொழிலாளர் இயக்கம் தியினூடாக டிசன்று கொண்டிரும் ட்ட உண்மையாகும் இன்றிருக்கும் ம், தொழிற்சங்க இயக்கங்களின் கத்திற்கு காட்டிக் கொடுப்புகள், தவிர வேறெதனையும் வழங்க ( டி மூக ஜனநாயகவாதிகள், அமெரிக்க 10) க்களின் பழைய அதிகர்ாத்துவ ளர் இயக்கத்தினுள் முதலாளித்துவ வாசமான முறைய ல் சேவை செய்து ணக்கான தொழிலாளாகளின் கண்
கொண்டிருக்கின்றன. ஸ்தாபன க்கம் உள்ள ஒவ்வொரு நாட்டிலும்

Page 4
பனை 2 ல
இதே கதைதான்: வெட்கமற்ற விதத். துவ வர்க் த் தின் சகாக்களாக செயல் தின் போராட்டங்களை சீர்குலைக்கவும் முழுச் சுமையையும் அதன் முதுகின் மீது லாம் செய்து வருகின் றன .
2. அனைத்துலகத் தொழிலாள வர்க் ளால் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்டு வரு தின் பிற்போக்குத் தாக்கு தலுக் கெதி நலன் களைத் தன்னும் பேண இவர் கள் வங்குரோத்து தலைமைகள், பாட்டாளி வ மான வர்க் கமாக இருக்கின்றதெ பதை லுக்கு எதிராக அத னது சுயாதீன மா ன என்ற அடிப்படையான கருத்துருக்கலை என நிரா4 ரிக் கின் றார் கள் முதலாளித்து அவர் களின தி சங்கற்பத்தில் அவ கள் கோ டெதுவும் கிடையாது .
3. இந்த 21. ைகவிடுதல் வாத”' 3 து வம் மற்றும் சமூக ஜன நாயக அரசாங்கம் ரிகள் வரையில் தொழிலாளர் இயக்கத்தில் பலிக்கின்றது. கோர்பச்சேவின் தலைமை வம் இன்று அக்டோபர் புரட்சியின் தேட ளவிலான விசுவாசத்தைக்கூட புறக்க மேன்மையை ஒப்புக் கொள்கின்றg) . ( றுக்கொ ண்டு உள் ளூர் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி யலினுள் தமது இணைப்பினைப் பூர்த்தி பயன் படுத்துகின்றன. சமூக ஜன நாய் டில், சீர்திருத் தங்களை வழங்க முடியாத யை, அவை தமது ப ைய 'குறைந்தப் பதன் மூலம் பிரதிபலிக்கின்றன.- ே மற்றது' என ஒதுக்கித்தள்ளுவதன் மூ அடிபணிதலை சடந்த காலத்தில் நியா தி ருத்தல்வாத எதிர்ப்பாளர்கள் இன்று 01 ட்டுக்கள், பரந்த வேலை நீக்கங்கள், ஒ தப்பு ஆகியவற்றை ஏற்கன் றார்கள் - தொழிற்சங்க அதிகாரத்துவங்கள் தெ பொலீஸ்காரர்களாக அப்பட்டமாகவே ளித்து வ சுரண்டலி d/ உக்கிரத்தைத் வர்க்க பாதுகாப்பு இயக்கங்களாக ! சங்கங்கள் அந்த சுரண்டல் நுட்பங்கள்

தில் அதிகாரத்துவங்கள் முதலாளித் படுகின்றன, தொழிலாள வர்க்கத் -, முதலாளித்துவ நெருக்கடியின் சுமத்தவும் தம்மால் ஆன கதை எல்
தகம் அதன து பாரம்பரிய தலைமைக கின்றது. முதலாளித்துவ வர்க்கத் திராக மிகவும் அத்தியாவசியமான
மறுக்கின்றார்கள். மாறாக இந்த சர்க்கம் சமுதாயத்தின் ஒரு தனித்து வ 14 அது முதலாளித்துவ சுர எட |நலன்களைப் பேணியாக வேண்டும் ஈயும் கூட கால திற்கு ஒவ்வாதது -வ வர்க்கத்திற்கு சேவகம் செய்யும் - கடந்து செல்லத் தயார் இல்லாத
தாற்றப்பாடு கி ரெம்ளின் அதிக ரத் ங்கள் முதல் தொழிற் சங்க அதிகா -ன் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் பிரதி பின் கீழ் ஸ்டாலினிச அதிகாரத்து டங்களின் பேரிலான தமது வாய ணித்து வி டு முதலாளித்துவத்தின் கோர்ப சேவின் சைகையை ஏற் "கள், தேசிய முதலாளித்துவ அரசி செய்து கொள்ளும் வாய்ப்பினைப் க அமைப்புக்களைப் பொறுத்தமட் முதலாளித்துவத்தின் இய ாமை =ட்ச' வேலைத்திட்டங்களை நிராகரிப் சாசலி ஒப் புரட்சியை 'யதார்த்த லம் முதலாளித்துவத்துக்கு தம் - யப்படுத்தி வந்த மார்க்சிசத்தின் 'யதார்த்தத்தின் பேரால் சம்பள - அத்தியாவசிய சமூக சேவைகள் அதே பாணியைப் பின் தொடர்ந்து ஏழிற்சாலைகளில் எஜமானர்களின் -தொழிற்படுகின் றனர். முதலா
தணிக்க முயலும் தொழிலா ள இருப்பதிலும் பார்க்க, தொழிற் ள சரியாகச் செய்யும் பொருட்டு

Page 5
முதலாளித்துவ வரிக்கத்துடன் நே வெளிப்படையாகவே இயங்குகின்றன
4. நான்காம் அகிலம் அதன் வ சீரியபண்பு காரணமாக இந்த அழு டுண்ணிகளின் காட்டிக் கொடுப்புக இருக்கிறது . சர்வதேச தொழிலாள சோசலிசப் புரட்சிக்கான உலகக் கட யெழுப்புவதுடன் தான் பிணைக்கப்பட் துவ அமைப்பின் தற்போதைய வர்க்கத்தின் மீதான அதன் தாக் கரத் தலைமை நெருக்கடியைத் தீர்ப்ப ! தின் ஆழ ைவரலாற்றுப் பரிமா6 முழுமையாசச் சரியாய் உணர முடிகிற
5. ட்ரொட்ஸ்கி 1ான் காம் அகி3 டிருந்தபொழுது மகத்தான இரு அ4 யே வீழ்ச்சியுற்றிருந்தன - இரண் ரப் 1933லும் - இது 1847ல் கம்யூனிஸ்ட் போல்ஷிவிக்குகள் 1917ல் ஆட்சி 1ளர்க்கப்பட்ட அரசியல் கலாச்சார தலைத் தொடுத்தது. முதலாவதாக ஸ்டாலினிசமும் உலக ஏகாதிபத்திய, றின் காட்டிக் கொடுப்புக்கள் தெ மாண்டமான தோல்விகளைக் கொ ஏகாதிபத்தியத்தின் இந்த இரு ஏ பங்கு அளவிட முடியாத அளவு வெளிப்படையாகவே சோசலிசப் பு கரி த பொழுது சோவியத் அரசின் யாக அடிப்படையாகக்கொண்ட அத ஸ்டாலினிசமானது, 197ன் ப ாை வாறு அதிகோர இரத்தம் தோய்ந்த எ இது அக்டோபர் புரட்சியின் வரல மைப்படுத்தி மாபெரும் போல்ஷிவி மூலம் மூடி மறைத்தது. லெனினின் 4 ரக் கணக்கான மார்க்சிஸ்டுகளைப் படுெ
6 கற்பனே செய்யவே முடியாத மார்க்சிசத்தின் வரலாற்று மரபுகளே டில் சோசலிசம்" என்ற பிற்போக்கு எதிராக உலக சோசலிசப் புரட்சி

3 -
ாடியாக இணைந்து மேலும் மேலும்
ரலா றினதும் வேலைத்திட்டத்தினதும் கி நாற்றமெடுத்த அதிகாரத்துவ ஒட் ரூக்கான ஒரே புரட்சிகரப் பதிலீ ரகு ர் வர்க்கத்தின் எதிர்காலம் முழுவதும் ட்சியாக நான்காம் அகிலத்தைக் கட்டி டிருக்கிறது. உண்மையில் முதலாளித் உலக தெருக்கடியினதும் தொழிலாள கத்தினதும் உள்ளடக்கத்தில், புரட்சி கற்கான ட்ரொட்ஸ்கியின் போராட்டத் னத்தின் மதிப்பை இப்பொழுதுதான் து
0 த்தை அமைக்க முதல் அழைப்பைவிட் கிலங்கள் ருபது வருடங்களுக்குள்ளே அகிலம் 1914 லும் மூன்ரும் அகிலம் அறிக்கையை எழுதிய காலம் முதல் சியதிகாரத்தைக் கைப்பற்றும் வரை ாத்தைத் தகர்க்கும் அளவிற்கு தாக்கு சமூக ஜனநாயகமும் அதற்குப்பின் த்தின் சேவையில் சேர்ந்தன. இவற் ாழிலா6 வர்க்கத்திற்கு மிகப் பிரம் டுப்ப கற்குப் பொறுப்பாய் இருந்தன ஜன்சிகளினுள்ளும் ஸ்டாலினிசத்தின் துரோகமானது. சமூக ஜனநாயகம் ரட்சியின் வேலைத் திட்டத்தை நிரா பிரமாண்டமான வளங்களே சட்டரீதி தன் சர்வதேச நடவடிக்கைகள் மூலம் கயை சிடுமூஞ்கி தனமாகச் சுரண்டிய திர்ப்புரட்சிக் குற்றங்களைச் செய்தது ாற்றை நெற முறை ரீதியாகப் பொய் க்குகளின் பெயர்களே அவதூறுகளின் கட்சி ைப அழித்தது. எண்ணற்ற ஆயி கெ & செய்ய ஏற்பாடு செய்தது.
கஷ்டங்களின் எதிரிலும் டக்ரொட்ஸ்கி ஊர்ஜிதம் செய்ததோடு "தனி நாட் தேசியவாத வேலைத் திட்டத்திற்கு முன்னுேக்கினையும் பேணிஞர், அவர்

Page 6
ண 4
போல்ஷிவிக் கட்சி மீதான ஸ்டார் சோவியத் குடியரசில் முதலாளித்துவ டத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்வதாக
னார், ஆதலால் முதலாவது தொழில புரட்சியின் தேட்டங்கள் யும் காக்கும் ! யாக, அதிகாரத்துவத்தை ஒரு அரசியல் சியமானது என்றார். இம் முன்னோக்கி கிரெம்ளினில் ஜி.பி யு. மாஃபியாவை தனிமைப்படுத்தல்களின தும் காலப்பகு நிறுவ முடியாது எனக் கூறிக்கொண்ட களையும் எதிர்த்துப் போராட வேண்டி லில் மார்க்சிய அரசியல் எது சாத்தியமா என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டி ( துலகப் பாட்டாளி வர் கத்தின் வரல புரிந்து கொள்வதைத்தான் அடிப்படை யுறுத் தினார்; மேலும் அவர் நாளை ய ! ராக இன்று நீச்சல் அடிப்பவர் களால் ! முடி யும் என வும் பிரகடனம் செய்தார்.
7, இந்த முன்னாய்வு மு மையாக : அதிகாரத்துவம் சர்வதேச சோசலிசம் ( மாக நிராகரிக்கிறது, உலக ஏக! தி. போராட்டங்களையும் எவ்வளவு தான் போதிலும் அவற்றிலிருந்து தன்னை பகட் டோபர் புரட்சியின் பெரும் வெற்றி வெளிப்படைய11 கவே ஆரம்பிக்கிறது.. | லாளித்துவ உறவுகளின் வளர்ச்சியை ஊ. யன் ஒரு தொழிலாளர் அரசாக உயிர் தைக் கட்டி அமைப்பதிலேயே தங்கியுள் திட்டத்தையும் மரபுச ளை யும் ட் ரொட் (செய்கிறது எனும் உன்க மை ஒரு முக் கி பட்ட தாகும். சோவியத் சமூகத்துக் ஒட்டுண்ணி அதிகாரத்துவத்திற்கும் இ மில் லாத செ றி வான மட்டத்தை அை மையின் அனைத்து அத்தியாவசிய முன் தட்டுக்களை யும் பாதிக்கும் ஒரு தேசிய முறைகளில் ஆட்சி செய்ய ஆளும் வட்ட 7 வரும் நிலைமைகளை ஏற்றுக் கொள் ள ஆட் யாத நிலையில் இருத்த ) இவை, சாவி வளர்ச்சி அடைகின்றன இந் நெருக்கடி யில் அதாவது சோவியத் பொருளாதாரத்

லினிச அதிகாரத் த வத்தின் வெற்றி | எதிர்ப்புரட்சியின் முதலாவது கட் விஞ்ஞான ரீதியில் எடுத்துக் காட்டி 17 ளர் அரசினையும் 1917 அக்டோபர் பொருட்டு ரு வரலாற்றுத் தேவை ல் புரட்சி மூலம் தூக்கி வீசுவது அவ னை முன்வைக்கையில், ட்ரொட்ஸ்கி மட்டும் அல்லாமல், தோல்விகளதும் நதியில் ஒரு அனைத்துலகக் கட்சியை
எண்ணற்ற மத்தியவாத போக்கு 2 ருந்தது. ட்ரொட்ஸ்கி தமது பதி Tனது அல்லது எது சாத்தியமற்றது நக்கவில்லையெனவும் மாறாக அனைத் சற்றுப் பணிகளை விஞ்ஞான ரீதியில் டயாகக் கொண்டது எனவும் வலி புரட்சிகளின் நீரோட்டத்திற்கு எதி மட்டுமே அது தயார் செய்யப்பட
ஊர்ஜிதமாகி இருக்கிறது, சோவி – த் தொடர்பான அக்கறையை அழுத்த பத்தி த்திற்கு எதிரான அனைத்து
அது வரம்புக்குட்படுத் ப்பட் - டான முறையில் வேறுபடுத்தி, அக் களை அழிப்பதில் அதிகாரத்துவம் மற்றும் சோவியத் யூனியனுள் முத க்கப்படுத்துகிறது. சோவியத் யூனி வாழ்வதென்பது நான்காம் அகிலத் Tது அக்டோபர் புரட்சி வேலைத் ஸ்கிசம் மட்டுமே பிரதிநிதித்துவம் கியமான விவாதத்திற்கு அப்பாற் குள் தொழிலாள வர்க் தத்திற்கும் டையிலான முனைப்படுத்தல் என் று ந்துள்ள து, ஒரு புரட்சிகர நிலை தேவைக ளும் -- அனைத்து சமூக த் ET ரீதியான நெருக்கடியை -- L.ழைய ங்களால் முடி யாதி இத்தல், இருந்து சி செய்யப்படும் வர்கள் சகிக்கமுடி 1த் யூனியனுக்குள் மிக வேகமாக உயி லிருந்து மீள் எ த ற்கான முயற்சி தை உலக முதலாளித்துவத்துடன்

Page 7
ஒன்றிணைப்பதன் மூலமாகவும் சோவி துவ உறவுகளை நீடிக்கச் செய்வதன் கள் நேரடியாகவே, போல்ஷிவிக்
தேசி மயமாக்கப்பட்ட சொத் றவுக கை ளே அச்சுறுத்துகின்றன கோர் திட்டத்தி தாக்கம், திட்டமிட்ட பேணுவதற்காக சோவியத் தொழிலா கத்தின் தோற்றத்திற்கு வழி வகுக்குப்
8. அழிந்து கொண்டிருக்கும் ஆ வெளிப்பாடு ஆளும் அதிகாரத் தட் த ை ன் வடித்தெழுவதில் வெளிப் கும், சாவியத் யூனியனுக்குள் இந்த ளது எனவே இறுதியில் வரலாறு ஸ் யும் எட்டிப்பிடித்துள்ளது மாஸ்கோ ரித் தும், அதன் பலி ஆட்சளே புன கொலை செய்யப்பட்ட போல்ஷிவிக் எதிராக எந்தவொரு குற்றத்தையு கொள்ளலும், கோர்பச்டேவின் என இருப்பினும் அவற்றிலிருந்து ஸ்டா குழுவும் மீளமுடியாத தாக்கத்தை துக்கு அகாவது உண்மையான மார்க் தின் பாரின் பிரத ன ஆயுதமாக 4 ன் அ பலப்படுத் தப்பட்டு மதிப்பிழ வெடித்தெழுந்துள்ள அரசியல் நெ துக்கு ச வுட னியை அடித்ததுடன் மட ன் சகா தத்துக்கான ஒர் அறிகுறியு சோவியத் பற்றும் சர்வதேசத் தெ பூ மாறும் சக ப்தம் வந்துள்ளது.
சர்வதேசியமும் பாட்டி
9 நான்காம் அகிலத்தி 亭磊/ பாட்டாளி வர்க்க த்தின் முன்னணிப்பு மறு உயிர்ப்பாகும் உண்மையிலேயே வாத அதிகாரத்துவத்தின் நெருக்க வாதத்தை அடிப்படையாகக் கொண் 1 நிலேடை எடுத்துக் காட்டுகிறது. அது வர்க்கத்தை ஒவ்வொரு நாட்டின் மு: கும் மற்றும் உலக ஏகாதிபத்தியத்துக்கு கின்றது 1914- ல் முத6 வி து உ6

5 =
யத் யூனியனுக்குள்ளேயே முதலாளித்
மூலமும் கோர்பச்சேவின் கொள்கை புரட்சியின் பிரதான வெற்றிகளான ளே மற்றும் அரச திட்டமிடல் கொள் பச்சேவின் பெரஸ்துரோய்தா வேலைத் பொருளாதாரத்தின் அடித்தளங்களைப் எ வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர இயக்
D.
ட்சியின் மரண வேதனையின் முதல் டுகளுக்கிடையிலாள குரூரமான மோ டுத்தப்படுவது, சாதாரன வழக்கா ந வரலாற்றுப்போக்கு உணரப்பட்டுள் டாலினிசத்தையும் அதன் குற்றங்களே வழக்குகளை காலதாமத ரக நிராக ர் நிர்மானம் செய்ததும், ஸ்டாலினுல் தலைவர்கள் சோவியத் யூனியனுக்கு ம் செய்யாதவர்கள் என்பதை ஒப்புக்" 6 னைங்களும் சூழ்ச்சிகளும் பாதுவாக லினிச அதிகாரத்துவத்தின் எந்த ஒரு ஏற்படுத்தியுள்ளது ட்ரொட்ஸ்கிசத் சிசத்துக்கு எதிரான அதிகாரத்துவத் அமைந்த குரூரமான பொய்ப்புனைவு துள்ளன சோ யத் யூனியனுக்குள் ருக்கடி ஸ்டாலினிச அதிகாரத்துவத் ட்டுமல்லாமல், அது நான்காம் அகிலத் மாகும். அதாவது, நான்காம் அகிலம் ல ள வர்க்கத்தின் பரந்த கட்சியாக
ாளி வர்க்கமும்
ப் ம் அர்த்தப்படுத்துவது உலகப் டையின் புரட்சிகர சர்வதேசியத்தின் ஸ்டா வினிசத்தின் மற்றும் சீர்திருத்த டி, அரசி பல் பொருளாதார சிேய . வேலேத்திட்டங்களின் வங்குரோந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் தொழிலாள லா வித்துவ வர்க்கத்தின் நலன்களுக் மா முழுமையாக முடிச்சுப் போடு சப்போர் வெடித்ததிலிருந்து மார்க்

Page 8
சிஸ்டுகளின் போராட்டம் - முதலாவ எதிராகவும் - அதன் பின் ஸ்டால் பதாகையின் கீழேயே தொடர்ந்தது, களுக்கு முன் ஸ்டாலினிச அதிகாரத்து விட்ட அகிலத்தின் வரைவு வேலைத்திட ட்ரொட்ஸ்கி பின் வருமாறு எழுதினார்:
10. ''எமது சகாப்தத்தில் - இந்த உலகப் பொருளாதாரமும் உலக அர. கத்தின் கீழ் உள்ள நிலையில், எந்த ஒ யும் பிரதானமாகவும் தனது 0 மைகளின், போக்குகளின் வளர் மூலம் தனது வேலைத்திட்டத்தை ஸ்த 4ஆம் தேதி அனைத்துக் க 7லங்களுக்கு சாவுமணி அடிக்கப்பட்டது. பா ட்ட தற்போதைய சகாப்தத்திற்கு, முதலா யும் வீழ்ச்சியும் கொண் சகாப்தத் தா ன ஒரு சர்வதேசி ப வேலைத்திட் தாக மட்டுமே இருக்கமுடியும். ஒரு ஒரு பொழுதும் தேசிய வேலைத்திட்ட அவற்றின் பொதுத் தோற்றங்கள் ல் வேலைத்திட்டம், உலகப் பொருளாத மையாகக் கொண்டதாகவும் நிலை ை அனைத்துத் தெ டர்புகளையும் முரண்டை பகுதிகள் பரஸ்பர ரீதியாகப் பகைமை நிலைமைகள் பற்றிய ஆய்விலிருந்தே தற்போதைய சகாப்தத்தில் கடந்த பாட்டாளி வர்க்கத்தின் தேசிய அணு லிருந்தே ஊற்றெடுக்கவும் வேண்டும் : அல்ல , இங்கே தான் கம்யூனிச சர்வ தின் அனைத்து வகையறாக்களுக்கும் தானமான வேறுபாடு இருக்கின்றது.''
11.
முதலாளித்துவ லாப அமை போராட்டத்தின் மூலோபாய அச்சாக சிபில் உலகக் கட்சியாக நான் கா ம் - கட்டு, தாகும் இந்தப் போராட்டத் ட்ரொட்ஸ்கியின் நிரந்தரப் புரட்சி த உலக சோசலிசப் புரட்சி பற்றிய முழு வமாகும், அது வளர்ச்சியடைந்த பி சோவியத் யூனியனின் மற்றும் உரு

6 -
பதாக சமூக ஜன நாயக வாதிகளுக்கு பினிஸ்டுகளுக்கெதிராகவும் - சர் தேச
திட்டவட்டமாக அறுபது ஆண்டு வ ஆள் மைக்குள் அடியோடு விழுந்து ட்டம் பற்றிய அவரது விமர்சனத்தில்
ஏகாதிபத்திய சகாப்தத்தில் அதா வது சியலும் நிதி மூலதனத் தின் மேலாதிக் ரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் முழுமையா சொந்த நாட்டினுள் உள்ள நிலை சச்சிகளில் இருந்து ஆரம்பிப்பதன் தாபிக்க முடியாது ....... 1914- ஆகஸ்ட் 5மாக தேசிய வேலைத் திட்டங் களுக்கு டாளி வர்க்கத்தின் புரட்சிகர கட்சி -ளித்துவத்தின் அதியுயர்ந்த வளர்ச்சி தின் தன் மையுடன் தொடர்புடைய டத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட. சர்வதேசிய வேலைத் திட்டம் என்பது ங்களின் ஒட்டும் மாத்தமோ அல்லது ஒருங்கிணைப்போ அல்ல. சர்வதேச ார உலக அரசியல் அமைப்பை முழு LE)களின் dே: க்குகளின் அவற்றின் பாடுகளை யும் அதாவது அ தன் தனிப் மயுடன் ஒன்றிலொன்று தங்கியுள் ள | நேரடியாக ஆரம்பிக்க வேண்டும்,
காலத்தைவிட மிக அதிக அளவில் பகுமுறை ஒரு உலக அணுகுமுறையி | ஊற்றெடுக்க முடியும். எதிர்மாறாக தேசியத் றகும் தேசிய சோசலிசத் இடையிலான அடிப்படையா ன பிர
உப்புக்கு ஒ டிவு கட்ட நடத்தும் - இருப்பது, உலக சோசலிசப் புரட் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவைக் தின் வேலைத்திட்ட அடித்தளம் கத்து வத்தினின்று வந்ததாகும் -- அது மை 11.Tான பரந்த விசாலமான தத்து உன் தங்கி ய நாடுகளின் அதே போல் ச் குலைந்த தொழிலாளர் அரசுக ளின்

Page 9
(சீனா, வியட்னாம், கிழக்கு ஐரோப்பா யை உள்ளடக்கியதாகும். அனைத்து படையாகக் கொண்ட புரட்சிகர
முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையின் - ளித்துவ நெருக்கடியின் உலகப் பரி மேலாகப் பாட்டாளி வர்க்கம் ஒரு - பற்றி சரியாக உணர்ந்து கொள்வதிலா
- 12. புறநிலை ரீதியாக சர்வதேவி மானது, மிகவும் ஆழ்ந்த முக்கியமாக பலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது நாடு மாண்டமான வளர்ச்சியும் அதனால் யின் பூகோள ரீதியான ஒரு முகப்படு அள வில் உலகத் தொழிலா ளர் - ள் தன் மையை உண்டு பண்ணியுள்ளது. கிடையில் உலகச் சந்தையின் ஆ. போட்டி : ஆளும் வர்க்கங்கள் அவர்க லாள வர்க்கத்தின் மீதான சுரண்டல் குரூரமான முறையில் உலகளாவிய 6 டப்படுகிறது. மூலதனம் தொழிலாளி கும் தாக்குதல் நாட்டுக்குப் பின் நா வெட்டுதலில், வேகப்படுத்தலில், தெ சேவைகளை வெட்டுவதில், ஜன நாய மூர்க்கப்படுத்துவதில் நிலை நாட்டப்படுகி
13: நீண்டகாலமாக மார்க்சிசத் போராட்டமானது, வடிவத்தில் மட் சாராம்சத்தில் அது சர்வதேச ரீதியா என்றா லும் முதலாளித்துவ வளர்ச்சி போராட்டத்தின் வடிவம்கூட ஒரு சரி யுள்ளது. தொழிலாள வர்க்கத்தின் மீ கள் கூட அதன் நடவடிக்கைகளை ஒரு ச டிய தேவையை முன் வைக்கிறது. பொ ரீதியான உண்மை என்னவெனில், பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பண்டத்தை உ சேர்ந்த தொழிலாளர்களின் உழை அதோடு அவை தமது உற்பத்தியை : வேறு நாடுகளில், பல்வேறு கண்டங் களுக்கிடையில் உற்பத்தியை விநியே உதாரணமாக - ஃபோர்ட் - எஸ். மாடலின் பாகங்கள் உற்பத்திக்காக

..) பாட்டாளிகளின் நடவடிக்கை லகக் குழுவின் முன்னோக்கை அடிப் சர்வதேசியம் ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக சர்வதேசத்தன்மை பற்றியும், முதலா மாணங்கள் பற்றியும் அனைத்துக்கும் சர்வதேச வர்க்கம் என்னும் தன்மை கும்.
தொழிலாள வர்க்கத்தின் ஐக்கிய ஈ பொருளாதார செயற்பாடுகளினால் கந்த கூட்டுக் கம்பனிக எளின் பிரம்
ஏற்படும் முதலாளித்துவ உற்பத்தி த்தலும் முன்னொரு போதும் இல்லாத எ திர்கொள்ளும் நிலைமைகளுள் ஒரே |-முதலாளிகளின் தேசிய குழுக்களுக் திக்கத்திற்காக நடக்கும் குரூரமான களது * * சொந்த நாடுகளில் தொழி ) உக்கிரப்படுத்துவதன் மூலம், மிகக் செயல் முறைகள் மூலம் வெளிக்காட் ர வர்க்கத்துக்கு எதிராகத் தொடுக் -டாக வேலையின்மையில், சம்பளம் Tழிற்சங்கம் உடைத்தலில், சமூக நல க உரிமைகளுக்கெதிரான தாக்குதலை
றது.
-தின் அடிப்படை கூற்று, வர்க்கப் டுமே தேசிய ரீதியான து என்றும் ன போராட்டம் என்றும் இருந்தது . பில் புதிய தோற்றங்களில், வர்க்கப் வதேசத் தன்மையை எடுக்கவேண்டி "க அடிப்படை ரீதியான போராட்டங் சவ தேச ரீதியில் ஒருங்கிணைக்கவேண் -ருளாதார வாழ்க்கையின் அடிப்படை நாடு கடந்த கூட்டுக்கம்பெனிகள் ஒரு ற்பத்தி செய்வதற்கு பல நாடுகளைச் க்கும் சக்தியைச் சுரண்டுகின்றன, தி உயர்ந்த லாபத்தைத் தேடி பல் களில் உள்ள தமது தொழிற்சாலை ாகிப்பதோடு இடம் மாற்று கின் றன. ாட் (Fort Escort) ஐரோப்பிய உபயோகிக்கப்படும் உட்பாக வலைப்

Page 10
மொனை 8
பின்னல் -- பிரிட்டனில் கார்புரேட்ட போல்ட்டுகள் - பெல்ஜியத்தில் சீட் கிளாம்ப்ஸ் (Hose Clamps) -- டென் மா தாலியில் குளிர் நீக்கி வளைவுகள் --- ஜப் டர்ஸ் --- அமெரிக்காவில் ஈ. ஜி. ஆர். உற்பத்தி செய் வதைக் கொண்டிருக்க் இல்ல, த அளவு மூலதனத்தின் சர்வ. உள்ள தொழிலாள வர்க்க இயக்கத்தின் டங்களையும் காலவதியாக்கி, முழுபை படியான தேசிய வேலைத் திட்டங்கள், 41 அவர்க ளுடைய '' ஆளும் வர்க்கங்க கும் ஒத்து ழைப்டை அடி.ட் டையாக * * அவர் களுடைய'' முதலாளித்துவ தேவையுடன் தொழிலாளர்களின் வா! குறைக்கின்றன.
14. முதலாளித்துவ உற்பத்தியின் பிர தான ஏகாதிபத்திய வல்லரசுகளுக்கி அரசியல் பகைமைகளை பிரம்மாண்ட ள து , இது மீண்டும் ஒரு முறை ளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கும் வரல உ டைமை வேருன்றி இருக்கும் தேசிய சமரசம் காண முடியாத முரண்பாப் துள் ளது, திட்டவட்டமாக பாட்டா மையே அதாவது ஒரு வர்க்கம் எந்த டுக்கோ'' விசுவாசம் கொண்டிராதது , ைதக் குரல்வளையில் நெரிக்கும் தேசி விடுவிக் கக்கூடிய முழுமையான சமூகசக்தி
15. இந்த அடிப்படைக் காரண சேர்ந்த ஆளும் வர்க்கத்திற்கு எதிரா பாட்டாளி வர்க்கத்தை முதலாளித்துவ டும் இலக்கைக் கொண்ட சர்வதேச மூ தொழிலாள வர்க்கத்திற்கு நிலையான அதனுடைய இறுதியான விடுதலையைத் டாளி வர்க்கத்தின் இந்த அவசியமா யான சர்வதேச பாட்டாளி வர்க்க, அ கட்டுவதன் மூலமே அடையமுடியும். த மற்றும் அர யல் போராட்டங்களின் வ கட்சி மட்டுமே இருந்து வருகி து. 1938-ல் அடைக்கப்பட்ட நான்காம் துலகக் குழுவினால் வழி நடாத்தப்படுகிற.

ர், எண்ணெய் பம்ப், சிலிண்டர் பேட்கள் - ஸ்வீடனில் ஹோஸ் ர்க்கில் ஃபேன் பெல்ட்டுகள் - அத் பானில் (Alternators) ஆல்ட்டனேட் வால்வுகளையும் சக்கர நட்டுக்களை யும் றெது. இவ்வாறு முன்னொருபோதும் தச இயக்கம் வெவ்வேறு நாடுகளில் = அனைத்து தேசிய வா த வேலைத்திட் மயாக பிற்போக்காக்குகின்றது அப் - தொழிற்சங்க அதிகாரத்துவங்கள் ளு கு தன்னிச்சையாகவே கொடுக் க் கொண்டு, உலகச் சந்தையின் - நிலைப்பாட்டைப் ப ப்படுத்தும், ழ்க்கைத்தரங்களை வரிசைக்கிரமமாக
- உல கத் தன் ைமயானது மேலும் டையிலான பொருளாதார மற்றும் LAா ன ரீ த யில் கூர்மைப்படுத்தியுள்
புறநிலை ரீதியாக உலகப் பொரு Tற்று ரீதியாக - முதலாளித்துவ அரசு வடிவத்துக்கும் இடையிலான டை முன்னணிக்குக் கொண்டு வந் ளி வர்க்கத்தின் சர்வதேசத் தன் வாரு முதலாளித்துவ ' 'தாய் நாட் இத் தன்மையே அதனை நாகரிகத் ய அரசு அமைப்பு சங்கிலி1பிலிருந்து தியாக ஆக்குகின்ற து. ங்களினால் எந்தவொரு நாட்டைச் ன போராட்டமும், உலக ரீதியில் அமைப்புக்கு எதிராக அணி திரட் லோபாயமாக இருந்தால் மட்டுமே, முன்னேற்றத்தை மட்டுமல்லாது , தா அ ம் தயாரிக்கமுடியும். பாட் ன ஐக்கியப்படுத்தல் ஒரு உண்மை தாவது ஒரு புரட்சிகரக் கட்சியைக் சாப்தங்களாக களை யாத சித்தாந்த ளைபயனாய் இப்படியான ஒரே ஒரு அது தான் லியான் ட்ரொட்ஸ்கியால் கிலமாகும், அது இன்று அனைத் து,

Page 11
முதலாளித்துவ பாட்டாளி வர்க்கத்
16. முதலாளித்துவத்தின் நீடி; யான து. இன்று பண்பியல் ரீதியா கிறது. இது சர்வதேச ரீதியாக வர்க் உண்டுபண்ணுவதுடன், அமெரிக்க
பெரும் ஏகாதிபத்திய நாடுகளிலும் தொழிலாள வர்க்கத்திற்கும், இதன் நெருக்கடியின் முழுமையான தாத்ப முன்னோக்கின் கட்டமைப்புக்குள் முடியும்,
17, நான்காம் அகிலத்தின் 4 இரண்டு உட்தொடர்புள்ள பிரேர சகாப்த த்தை ஏகாதிபத்தியத்தின் மர சமயம் மனித இனத்தின் நெருக்கடி தின் புரட்சிகரத் தலைமை நெருக்கடி பி; ரணையின் உள்ளடக்கம் உலக றும் தீர்ச் கமு டியாத தன்மை பற்றி ரீதியான துமான கணிப்பாகும். இ கியிருப்பது, ஒரு சமூக முற்போக்க வரலாற்று நெருக்கடியின் தீர் வா நான் காம் அகிலத்தைக் கட்டுவதிே பட்ட து.
18, இப்படியான இரண்டு பி. யான தன்மையை அனைத்துலகக் கு
மையான புரட்சிகர மார்க்சிசத்தின் தீவிரவாத எதிர்ப்பாளர்கள், தொழி கும் கொள்கைகள், வேலைத்திட்டம் கவனத்தை ஏற்றுக் கொள்ள டிய பதிலாக அவர்கள் ட்ராட்ஸ் கி வா முதலாளித்துவ அமைப்பைக் குறை தின் புரட்சிகரத் திறனை முற்று மு 81ன்பதையே நிரூபிக்கின்றது எ 6 ட்ரொட்ஸ்கிசத்தின் ' நிராகரிப்பு' ! அடிப்படை ரீதியான கருத்துருக்க நிரா கரிப்பதில் முடிவடைகிறது .-- அடிவருடிகள் கூறியதின்படி நான்க

அ =
5 நெருக்கடியும் த்தின் தலைமையும்
த்த வரலாற்று ii தியான நெருக்கடி ன வளர்ச்சிக்குள் ளாகிக் கொண்டி ருக் க்கப் போராட்டத்தில் ஒரு வெடிப்பை
ஐக்கிய அரசுகள் உட்பட அனைத்து
புரட்சிகர நிலைமையை உருவாக்கும் . ன் புரட்சிகர முன்னணிக்குமான இந்த ரியத்தை, ஒரு வரலாற்று ரீதியான
ஆராய்ந்தால் தான் புரிந்துகொள்ள
ஸ் தாபன ஆவணத்தில் ட்ரொட்ஸ்கி ணைகளை முன் வைத்தார். அவர் இந்த ணால சகாப்தம் என விளக்கினார். அதே - சாராம்சத்தில் தொழிலாள வர்க்கத் - என வலியுறுத்தினார். முதலா வ து
முதலாளித்துவத் தின் ஆற்றொணா மற் றிய புறநில் ரீதியான தும் வரலாற்று இரண்டா வது பிரேரணையில் உள்ளடங் கை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த ன து, இறுதி ஆய்வில் பார்க்கை ல் லயே தங்கியிருக்கிறது என எச்சரிக்கப்
ரேரணைகள் சம்பந்தமாக என்றும் ரிச ழு மட்டுமே வலியுறுத்துகிறது. உண் ன் அனைத்து குட்டி முதலாளித்து வ லொள வர்க்கத் தின் தலை மையில் இருக் பற்றிய ட்ரெ ட்ஸ் 4சத்தின் கூடுதலா ன பாதென நிராகரிக்கின் றனர். அதற்குப் ச.லாற்று ரீதியாக நிலைத்திருக்கக் கூடிய த்ேது மதிப்பிட்டு, பாட்டாளி வர்க்கத் ழுதாக மிகை மதிப்பீடு செய்துள்ளார் ன வலியுறுத்தினார்கள் - இப்படி யான தவிர்க்க முடியாதபடி மார்க்கிசத்தின் களை ஏறக்குறைய வெளிப்படையாகவே இப்படியான ஏகாதிபத்தியச் சித்தாந்த காம் அகிலத்தின் 'தோல்வி' எனக்கரு

Page 12
= |
தப்படுவது, பாட்டாளி வர்க்சும் ஒரு பலிப்பும் அத்துடன் சே சலிசம் of tỉồ! கின் தோல்வியாகும்
19. அரசியல் பிற்போக்கான கட ளித்துவ புத்தி ஜீவிகள் மத்தியில், கு சமயம் ஈடுபட்டவர்கள் மத்தியில் இ கள் மிகப்பரந்த ஆதரவாளர்க ஆளப் சமூகத் தட்டின் கண்ணுேட்டத்தை 665, L. (Farewell to the Working Class) தெளிவாக சுருக்கிக் கூறுகிறது. { "முதலாளித்துவ வளர்ச்சி தொழிலாள இது முழுமையாக உற்பத்திச் சாதன கொண்டுவர முடியா திருக்கின்றதோடு, லிச நியாயத்துடன் ஒத்ததாக இல்லை',
20. தொழிலாள வர்க்கம் அை என்பவற்றிற்கான காரணங்களைப் பாட் " ல் கண்டுபிடிக்க எடுத்த எண்ணற்ற தான் வேறுபட்டனவாக இருந்தபோதி தைக் காட்டிக்கொடுத்த போலித் தன் வாங்குபவையாக அமைகின் ன, ւն பொழுது, அவரது மேசையின் மேல் இ ஸ்பானியப் புரட்சியின் தோல் விக்கு ப முயன்றவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமா
21 ட்ரொட் ஸ்கி எழுதுகையில், படுத்தல் இதில்தான் அடங்கியுள்ளது. ளின் தோல் விக்கான பொறுப்பு உழை: தப்படுகின்றது . அது ரந்த மக்களின் இழக்கச் செய்த, அல்லது அப்பட்டமாக படவில்லை. பூம்கட்சியின் (Poum) ( கீல்கள் வெறுமனே தலைவர்களின் பொ, மூலம் அவர்கள் சொந்தப் பொறுப்பை: வினாள்ள முயல்கிறர்கள், இந்த கையா வளர்ச்சியின் சங்கிலித் தொடரில் ே இணைப்பாக நியாயப்படுத்த முயற்சிக்கி கமைந்த வேலைத்திட்டங்கள், கட்சிகள், சங்களின் அடிப்படையில் பிரச்சனையை னேற்றது மட்டுமல்லாது, அது முன்வை பயனவாத மெய்யியலும் சா ஸ்டாங்கமா தத்துவமான மார்க்சிசத்தை நேரெதிரா

0 s.
வர்க்கமாக தோல்வி கண்டதன் பிரதி மிய அனைத்து வரலாற்று முன்னுேக்
-ந்த தசாப்தத்தின் குட்டி முதலா நறிப்பாக புரட்சிகர அரசியலில் ஒரு }ப்படியான பின்னுேக்கான தத்துவங் பெற்றது ஆச்சரியமானதல்ல இந்த "தொழிலாள வர்க்கத்துக்கு பிரியா எனும் புத்தகத்தின் தலைப்பானது இப் புத்தகத்தில் இதன் ஆசிரியர் வர்க்கத்தை உண்டு பண்ணியுள்ளது. ரங்களை தனது ஆதிக்கத்தின் கீழ் அதன் உடனடித் தேவைகள் சோச எ ன்று ஆணித்தரமாய் கூறுகிருர்,
டத்த தோல்விகள், பின்னடைவுகள் டாளி வர்க் சத்தின் சமூகத் தன்மை முயற்சி. வின் வடிவங்கள் எவ்வளவு லும், அவை தொழிலாள வர்க்கத் லமைகளுக்கு அரசியல் வக்காலத்து ரொட்ஸ்கி படுகொலை செய்யப்பட்ட ருந்த அவரது கடைசிக்கட்டுரை பில் ாட்டாளி வர்க்கத்தைக் குறைகான ன முறையில் பதிலளித்துள்ளார்.
"வரலாற்று ரீதியன பொய்மைப் அதாவது ஸ்பானிய பரந்த மக்க க்கும் பரந்த மக்களின் மேல் சுமத் புரட்சிகர இயக்கத்தை செயல் நசுக்கிய கட்சிகளின்மேல் சுமத்தப் ஸ்பானிய மத்திய வா திகள்) வக் றுப்பை நிராகரிக்கின்றனர். இதன் த் தாம் ஏற்பதிலிருந்து தப்பித்துக் லாகாத மெய்யியலானது, பிரபஞ் தால்விஓளை இன்றியமையாத @@ ன்றது இது தோல்வியை ஒருங் நபர்கள் என்ற ஸ்தூலமான அம் முன்வைக்க முழுமையாகத் திற வக்கவும் மறுக்கிறது. இந்த விதிப் க விழுதலும் புரட்சிகர செயலின் கி எதிர்ப்பவையாகும்?" என்ருர்,

Page 13
22. கடந்த அரை நூற்றாண்டில் யின் ஆய்வை அடிப்படையில் ருசுட எதிர்கொள் ளும் வரலாற்று ரீதியான பர்க்கத்தின் பற்றாக் குறைகளைப் பற்றி தின மா ன ஊகங்களில் அல்ல இரு 3 யக்கத்தை புரட்சிக ர ரீதியாக அன லது ஆறு விளைவிக்கின்ற தொழிலா எ சுளினுள்ளும் உள் ள அரசியல் போக சற்ற போராட்டத்தில் தான் இரு த டுப்பதற்கு தொழிலாள வர்க். பாய் அனுபவங்களைப் பற்றி கசடறப்
23 உலகப் போருக்குப் பிந்திய வான து. உண்மையில் தவிர்க்க முடி வது. ஸ்டாலினிஸ்டுகளும் சமூக 2 மாக நடாத்திய காட்டிக் கொடுப்பு கத்தை 1930-ஆம் ஆண்டுகளின் - லிருந்து உயிர் பிழைக்கவும் வழி வ தொடர்ந்து பாட்டாளி வர்க்க மு தொடுத்த உலகளாவிய எதிர்த் த தது - 1930-ஆம் ஆண்டுகளில் கண்ட தோல்விகள் - குறிப்பாக 0 லும் - ஸ்டாலினிச மற்றும் சமூக கொள்கைகளினால் ஏற்பட்டன வா உலகப் போருக்கு வழிவகுத்தன. யான பொருளாதார + தாழ்விலிருந் மக்களின் உயிர்கள் உட்பட, பி, குதிகளை அழிப்பதில் முடிந்த குரூ என்தை ஒருபோதும் மறந்து விட துக்குப் பிந்திய பொருளாதாரச் லான மலையொன்றின் மேல் கட்ட ன து, அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்து வாயாக அமைந்தது. முலதனப்ப ஒன்று அதன்முன் இப்போது உ அமெரிக்க மூலதனம் செல்வது. களை ஐரோப்பியத் தொழிலாள வ பச் தியத்துடன் ஒரு புரட்சிகரம் ஜன நா யக வாதிகளதும் குறிப்ப லேயே தங்கியிருந்தது .

11 டய
ன் வரலாற்று அனுபவம் ட்ரொட்ஸ்கி ப்படுத்தியுள்ளது மனித இனத்தை ன பிரச்சினைகளின் தீர்வு தொழிலா ள யெ பு ந்திமயங்கிய மற்றும் சிடுமூஞ்சித் க்கின்றது . அது தொழிலாள வர்க்க னி திரட்டலைத் தடை செய்கின்ற, அல் | வர்க்கத்தினுள்ளும், அதன் விளிம்பு க்குகளுக்கு எதிரான தயவு தாட்சண்ய உக்கின்றது. இந்த போராட்டத்தைத் கத்தின் அடிப்படை ரீதியான மூலோ
பு ரிந்து கொண்ட விளக்கம் தேவை.
ப காலப்பகு தி பற்றிய மார்க்சிச ஆய் டய ாத ஒரு முடிவுக்கு வருகிறது; அதா ஜன நாயக வாதி களும் வரிசைக் கிரம க்களே, சர்வதேச முதலாளித்துவ வர்க் மாபெரும் பொருளாதாரத் தாழ்வி குத்து. இரண்டாம் உலக யுத்தத்தைத் -ம் காலனித்துவ வெகு ஜனங்களும் காக்கு த லிருந்தும் உயிர் பிழைக்க முடித் - ஐரோப்பாவில் தொழிலாள வர்க்கம் ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் ஸ்பெயினி - ஜன நாயகத் தலைவர்களின் துரோகக் சம். இ.ை நேரடியாக இரண்டாம்
1930-ஆம் ஆண்டுகளின் பூகோள ரீதி எது மீள்வதற்கு, ஏறக் குறைய 10 கோடி ரம்மாண்டமான உற்பத்தி சக்திகளின் தரமான யுத்தம் ஒன்று தேவைப்பட்ட து -க் கூடாது . இவ்வாறு உலக யுத்தத் செழுமையானது. மனிதப் பிணங்களா -ப்ப . டது. இந்தப் பயங்கர அ திவா துக்கு புதிய செல்வங்களுக்கான ஒரு வரு சி கொண்ட 1 ரம் மாண்டமான சந்தை -ருவான து ஆனால் ஐ ரோப்பாவிற்கு யால்டா, போர்ஸ்டாம், உடன்பாட்டுக் டர்க்கத்தின் மேல் திணித்து. அது ஏகாதி மான கணக்குத் தீர்த்தலைத் தடுத்த சமூக பாக ஸ்டாலினிஸ்டுகள் தும் ஒத்துழைப்பி

Page 14
க 12
24. இரண்டாம் உலக யுத்தத்தி செய்யப்பட்ட முதலாளித்துவ சம நிலை மான முரண்பாடுகளைத் தீர்க்கத் தவறிய பிரம்மாண்டமான பொருளாதார கொண்டிருக்கும் பொழுதே, இந்த யின் புதிய வெடித்தெழுதல்களைத் தய பிர தான ஏகாதிபத்திய வல்லரசு 51 ன் | தை அபகரித்துக் கொண்ட அமெரிக் 4 நிதி மற்றும் தொழில் துறைப் பலம், ! ளாதாரச் செழுமையின் அடித்தளமா பிந்திய உலக முதலாளித்துவத்தின் பூல் மேலாக மேற்கு ஐரோப்பாவிலும் ஜப்பா தின் சிறகின் கீழ் தொடரப்பட்டது.
- 25. 1944 - ஆம் ஆண்டு பிரட்ட அவுன்ஸ் தங் கம் 35 டாலருக்கு சமம் டர ஒரர் உல க நாணயமாகியது. 19302) யச் சித பிடித்த பாதுகாப்புவாதக் கெ தடுக்கவும், முதலாளித்துவ அரசுகளுக் உறவுகளை நெறிப்படுத்தவும், அமெரிக். இ ங்க ளான சர்வதேச நாணய நிதியம், உ வரிகள் பற் றிய பொது "உடன்பாடுகள் ? திபத் தி ட மையங்களில் வர்த்தக மோதல் - 2 ற்கு ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க ( புரி அரசுகளின் கொள் கைகளை யும் சமூ தம் து கொள் கைகளாக் கிக் கொண்டன.
உலகப் போருக்குப் பின் பா ன ள் பாடுகள் பின் வருமா நீ : சார்பு ரீதியா திரச களின் ஆதிக்க நிலைப்பாட்டை அ. ஆனால் அமெரிக் - முதலாளித்துவம் அத மீஸ் ( ம் புனருத்தாரணம் செய்வதற்கான துயிரூட்டவும் ஐரோப்பா 1ெ. லும், ஜப்ப தடுத்து நிறுத்தவு 311 கும். இந்தக் கொள் சொற் 1 அழிவிற் கான வி * துக்களாகும். அமெரிக் = மூலதனத்தின் ஏற்றுமதி 1960 கண்டுபண் ணிய து அது அமெரிக்க ஆதி --7 ம் உலகப் போரின் பின் உருவாக்கப்ப சமிக் 6ஞயைச் செய்தது. அமெரிக் காவின் , குறை அமெரிக்க முதலாளித்துவத்தின் உல.

கேட்க
மற்குப் பிற்பாடு புனர் நிர்மாணம் -யான து. முதலாளித்துவத்தின் ஆழ பது. உலக முதலாளித்துவம் அதன் | விரிவாக்கத்தைக் கொண்டாடிக் ஆழமான முரண்பாடுகள் நெருக்சுடி பாரித்துக் கொண்டிருந்தன. உலகின் ற நிலையிலிருந்த பிரிட்டனின் இ -த் 5 முதலாளித்துவத்தின் விசாலமான உலக யுத்தத்திற்குப் பிந்திய பொரு க அமைந்திருந்தது. போருக்குப் னர் நிர்மாணம் எல்லா வற்றுக்கும் ~னிலும் அமெரிக்க முதலாளித் து வத்
என் வூட்ஸ் ஒப்பந்தத்தின்படி ! 5 என்ற விகிதத்தின்படி, அமெரிக்க ஆம் ஆண்டுசளில் உலகச் சந் என் த டாள்கைகளுக்கு மீண்டும் செல்லாது க்கு இடையிலான பொருளாதார காவினால் உருவாக்கப்பட்ட நிறுவ உலக வங்கி, மற்றும் வர்த்தக சுங்க பான்றவை நிறுவப்பட்டன. ஏகா ல்களைத் தணியச் செய்வதற்காக, முதலாளித்துவ வர்க்கங்கள், நலன் மக சீர்திருத்தக் கொள் கைகளை யும்
ஸ்திர நிலையின் அடிப்படை முரண் என சமநிலை, ஐக்கிய அமெரிக்க டிப்படையாகக் கொண்டிருந்தது . ன் வெளிநாட்டுப் பகை யாளிகளை காரணம், உ61 க சந்தையை புத் தானிலும் புரட்சிகர - அலை ைபத் கையில் அடங்கியிருந்தது, அதன் | வெளிநாடுகளு க்கு இடைவிடாத களில் ஓரு டாலர் நெருக்கடி யை பக்கத்தின் அடிப்படையில் இரண்
'ட.. சமநி ையின், உடை,வுக்கான நீத்த சென் யதி நில, வை பற்றாக் க நிலைப்பாட்டின் சீரழிவின் நிதி

Page 15
இன் 1
பிரதிபலிப்பாகும்: இந் நெருக்கடி. தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் பயனற்ற 15, 1971-ல் பிரெட்டன் -- வூட்ஸ் க தங்கமாற்றை முடிவுக்குக் கொண்டு அர சுகள் அழித்தது.
27. முதலாளித்துவ அமைப்பின் சர்வதேசப் பாட்டாளி வர்க்கத்தின புத்துயிர் பெற்ற போராட்டங்களினால் களிலிருந்து சர்வதேச தொழிலாள இயக்கத்துக்கான காலகட்டம் 1968 யாக குறிப்பிடப்பட்டது. வியட்னாட ணுவ எதிர்ப்பினால் அமெரிக்க ஏகாதிட கொண்டிருந்த வேளையில், ஐரோப்பி அதன் வாழ்க்கைத் தரங்களை உயர்த் நடாத்தியது. வரலாற்றிலேயே மி : சின் மே, ஜூன், 1968 பொது வேலை மிகப்பெரும் சர்வ தேச எதிர்த்தாக்கு தியது . அடுத்த ஏழு வருடங்களில் போதும் இல்லாத அளவு அரசியல் செ
28. 1960- களின் நடுப்பகு தியில் மிகப் பரந்த மாணவர் எதிர்ப்புகளி வும் ஒடுக்கப்படும் பகுதியினரின் ளாலும் லட்சக்கணக்கான தொழில் வேலை நிறுத்தப் போராட்டங்களி! மில் எதிர்பாராத இராணுவத் தோல் கடி, 1974-ல் நிக்சன் அரசாங்கம் 2 மனியில் கூட்டாட்சிக் குடியரசு ள் யாக 1969-ல் தொழிலாள வர்க்கத்தி வாதிகளை ஆட்சிக்குக் கொண்டு * சூடான இலையுதிர் காலம்' எனப் யினால் ஆட்டங் கண்ட து. பிரிட் சட்ட ரீதியாகக் கட் டுப்படுத்த டே குப் பின் மிகப்பெரும் வேலை நிறுத லாளர்களின் வே ல் நிறுத்தத்தை எதி ஹீத் அரச ங்கத்தை ராஜினாமாச் 6 போர்த்துக்கல்லிலும், கிரீசிலும் ; வீழ்ச்சி கண்டன. லத்தின் அ மெ ஆர் ஜண்டினாவில் தொழிலாள என்பது அந்த நாள் நடப்பாக இ

3
யைக் கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட றவை என நிரூபிப்பதுடன், ஆகஸ்ட் அமைப்பின் அடித்தளத்தை, டாலர் வருவதன் மூலம் அமெரிக்க ஐக்கிய
= வளர்ச்சி காணும் சமனற்ற நிலை ஒல் துண்டாடப்பட்டதுடன், அதன் உக்கிரப்படுத்தப்பட்டது. 1920-பது வர்க்கத்தின் மிகப்பெரும் புரட்சிகர க்கும் 75க்கும் இடைய: லான பகுதி ம் தொழிலாளர் விவசாயிகளின் இரா பத்தியம் உடைத்து நொறுக்கப்பட்டுக் பிய அமெரிக்கத் தொழிலாள வர்க்கம் த்த ஒரு சக்திவாய்ந்த எதிர் தாக்குதலை ப்பெரிய ---- பி ம்மாண்டமான பிரான் நிறுத்தம் - தொழிலாள வர்க்கத்தின் தலுக்கான அறிகுறியை வெளிப்படுத் நாட்டுக் குப் பின் நாடாக முன்னொரு காந்தளிப்புக்குள் இடம் பெற்றன.
லிருந்து அமெரிக்க ஐக்கிய அரசுகள், "னாலும் தொழிலாள வர்க்கத்தின் மிக நகர்ப்புற எழுச்சிகரப் போராட்டங்க Sாளர்களைக் கொண்ட, தொழில்துறை னாலும் நடுங்க ஆரம்பித்தது. வியட்னா உ பியின் பின்னணியில் அரசியல் நெருக் உடைந்ததுடன் முடிவடைந்தது : ஜெர் 5 தாபிக்கப்பட்டதிலிருந்து முதல் முறை தின் எதிர்த்தாக்குதல் சமூக ஜனநாயது
வந்தது. முதலாளித்துவ இத் தாலி பேர் பெற்ற 196) வேலை நிறுத்த அலை டனில் தொழிற்சங்க நடவடிக் ை8 4 ளை" டாரி அரசாங்கம் எடுத்தமுயற்சி, 1926க் த்த இயக்கமாக வந்து சுTங்கத் தொழி எர்கொண்டது அது 1974 ஆரம்பத்தில் 2சய்ய நிர்ப்பந்தித்தது. அதே ஆண்டில் இராணுவ, பாசிச சர்வாதிகாரங்கள் மரிக்கா முழுவதும் - பொலிவியா , சில்லி வர்க்கம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றுவது இருந்தது. ஆஸ்திரேலியாவில் 23 வருட

Page 16
கால லிபரல் ஆட்சியை முடிவுக்குக் லம் அரசால்கத்தை 1972 தேர்தலில் 6 கத்தின் எழுச்சியுறும் போரீக்குனத்ை கால ஆழமான வாக்க துருவ-முனே நவம்பர் 1975-ல் கவர்னர் ஜெனரலா
இரு உச்சத்துக்கு கொண்டுவரப்பட் يصط
29. பாட்டாளி வர்க்கத்தின் சர் எனிச அதிகாரத்துவத்தின் அதிகாரத்தி களேக் கடந்து செல்லாமல் இருக்கள் காலம்-செக்கோசலவக்கிய மீதான ஆக்கிரமிப்புடன் முடிவடைந்தது. ஆ பின்பு போலந்து தொழிலாள வர்க்கக் சிகர இயக்கம் ஜோமுல்கா அரசாங்க
30: பிரெட்டன் வூட்ஸ் அமைப் றும் நிலையான நாணயம ற்று வீதங் ஸ் ஸ்திரமற்ற பிரதி விளைவுகள் முதலாளி தூக்கி வீசுவதற்கான சாத்தியத்தை பத்தியில் ஒரு கூர்மையான ● Lfè岛 இலும், அந்த செழுமை குறுகிய ஆகஸ்டு 15 ன் பணவீக்கத்தாக்கம் 1973 வழிவகுத்தது. அப்போது அரபு-இஸ் னெய்வள ஏற்றுமதி நாடுகள் (OPE மடங்கு அதிகரிப்பை அறிவித்தன. இ துவத்தால் அனுபவவிக்கப் பெற்றதில் தூண்டி விட்டது.
31 ஒபூங்கீனமான கொடிய இப் லாளித்துவம் உயிர் பிழைத்ததானது, 14 மல், இரண்டாம் உலகப் போரின் (Լ முதல் வருடங்களில் ஸ்டாலினிச, மாவே துவங்களிலும் உண்மையில் எப்பொழு குடியரசுகளில் உள்ள முழுமையாகச் 8 அவத்தின் மீதும் தங்கியிருந்தது ந தொழிலாள வர்க்கக் கட்சிகள், சோசலி பாட்டாளி வர்க்கத்தைத் திசைதிருப்ப பிரான்சிலும் 1969-ல் இத்தாலியிலும் மீண்டும் ஸ்பெயினில் 1975-76லும் ஸ் னிஸ்ட் கட்சிகள் முதலாளித்துவ ஆட்சி "டே ஆளும் வர்க்கத்தின் நம்பிக்கையை

கொண்டுவந்து சமூக ஜனநாயக விட் கொண்டு வந்தது. தொழிலn ள வர்க் தைப் பிரதிபலித்தது, மூன்று வருட ப்படுத்தலும் அரசியல் நெருக்கடியும், ல் விட்லம் வெளியேற்றப்பட்டதுடன்
.
வ தேச புரட்சிகர இயக்கம் ஸ்டாலி க் கீழுள்ள கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடு பில்லை, 1968-ல் பிராக்கின் வசிந்த சோவியத் யூனியனின் இராணுவ நில்ை சற்றே இரண்டு வருடங்களின் தின் மிகப் பிரம்மாண்டமான ւթTւதீதைக் கவிழ்த்தது,
Sisë. Lirari தங்க மாற்றுரிமை மற் ஆகஸ்டு 71-ல் வீழ்ச்சி கண்டதிலான த்துவ அமைப்பைப் புரட்சிகரமாகத் அதிகரித்தது, உடனடியாக உற் தொடர்ந்து இருந்தபோதி מB}%)&ou}, காலமானதென நிரூபிக்கப்பட்டது: இறுதியில் எண்ணெய் அதிர்ச்சிக்கு ரேல் யுத்தத்தின் இறுதியில் எண் 8) எண்ணெப் வி%ளில் நான்கு து 1930-களில் இருந்து முதலாளித் மிக மோசமான பின்வாங்கலைத்
படியான காலங்களின் போது (Մ935 50 களிலும் பார்க்குக் குறைவில்லா 4ெவைத் தொடர்ந்த g) sħiħ li l-frao7 ாவாத சமூக ஜனநாயக அதிகாரத் தும் போலவே அமெரிக்க ஐக்கிய சீரழிந்த தொழிற்சங்க அதிகாரத் ாட்டுக்குப்பின் நாடாக, பிரதான சப் புரட்சிக்கான பாதையிலிருந்து 5ணவாக வேலை செய்தது. 1968-ல் 1971-ல் போர்த்துக்கல், கிரீசிலும் டாலினிஸ்ட் தலைமையிலான கம்யூ யை ஸ்திரப்படுத்தவும், ஆட்டம் 1 மீண்டும் நிலை நாட்டவும், தமது

Page 17
1 تتحسن
சக்தியிலிருந்து அனைத்தையும் செய்தன கொடுப்பு சில்லியில் செய்யப்பட்டது. ணுவ பாசிச சதிக்கு வழிவகுத்த சா6 துவ மக்கள் முன்னணி அரசாங்கத்து லினிஸ்டுகள் முடிச்சுப் போட்டனர்.
32. சிலி தொழிலாள வர்க்கத் வாதிகளின் பங்களிப்பானது, உலகத்தி அவர்கிளின் பங்குடன் இசைந்ததாக ஸ்டாலினிஸ்டுகளின் ஒத்துழைப்புடே பொருளாதார நெருக்கடி வருட கா6 ஏகாதிபத்தியத்தின் மிக அடிப்படையா இந்த எதிர்ப்புரட்சிகர பாத்திரம் அ ஜெர்மனியில்-பிரான்டின், போர்ச்சு கோன்சாலேயின், ஆஸ்திரேலியாவில் லிருந்து அவரின் சொந்த நீக்கத்தை ஏ சதிக்கெதிரான தொழிலாள வர்க்க இ சிலியில் -அ ெண்டேயின் கொள்கைக
நான்காம் அகிலமும்
33. ஸ்டாலினிஸ்டுகளும் சமூக வர்க்கத்தைக் காட்டிக் கொடுத்ததை போதுமானதல்ல. கேள்வி எழுப்பப் நான்காம் அகிலத்தின் பங்கு என்ன? தலேமையை ஸ்டாலினிஸ்டுகளிடமிருந் இருந்தும் பிடுங்கி எருத்து அதனை வெற்
34. இந்தக் கேள்விக்கான பதில் தின் வரலாற்றின் ஆய்வில் தங்கியி காட்டுவது என்னவென்ருல், மே-ஜ நிறுத்தம் வெடித்தெழுவதற்கு முந்தை அகிலம் பப்லோவாத சந்தரிப்பவாத வீனப் படுத்தப்பட்டிருந்தது.
35, 1951:ன் ஆரம்பத்திலேயே மூ பொழுது நான்காம் அகிலதின் செ முன்னுேக்கை முன் வைத்தார். அது எதிர்ப்புரட்சித்தன்மை பற்றிய டிராட்

سے نی
ா, எல்லாவற்றிலும் பெரிய காட்டிக்
அங்கே செப்டம்பர் 1973-ல் இரா ல்வடோர் அலன்டேயின் முதலாளித் உன் தொழிலாள வரிக்கத்தை ஸ்டா
தின் தோல்விக்கு சமூக ஜனநாயக நின் ஏனைய அனைத்துப் பகுதிகளிலும் இருந்தது. தனியாகவோ அல்லது னு இப்படியான ஆழமான அரசியல் லங்களில் சமூக ஜனநாயக வாதிகள், ான நலன்களுக்கு சேவை செய்தனர். தன் மிக சரியான வெளிப்பாட்டை கலில்-சோரஸ்ஸின், ஸ்பெயினில்- விட்லெமின் ( அவரின் ஆபீசி "ற்றுக்கொண்டு-கவர்னர் ஜெனரலின் யக்கத்தைக் தடம்புரளச் செய்தாரீ) ரிலும் எடுத்துக் காட்டியது.
சந்தர்ப்பவாதமும்
ஜனநாயகவாதிகளும் தொழிலாள குற்றம் சாட்டுவது எவ்வாருயினும் பட வேண்டும் இந்தக் காலத்தில் ஏன் அது தொழிலாள வசிக்கத்தின் தும் சமூக ஜனநாயக வாதிகளிடம் றிக்கு இட்டுச் செல்ல முடியவில்லை?
1953-ல் இருந்து நான்காம் அகிலத் ருக்கிறது. அப்படிான ஒரு ஆய்வு "சன் 1968-ல் பிரஞ்சு பொதுவேலை ய 15 வருட காலங்களில் நான்காம் வளர்ச்சியினுல், மிக மோசமாக பல
ழன்றுவது உலக மாநாட்டில், அப் யலாளராக இருந்த பப்லோ ஒரூ
ஸ்டாலினிசத்தின் மாற்ற முடியாத ஸ்கியின் அடிப்படை மதிப்பீட்டுக்கு

Page 18
சவால் விட்டது மட்டுமல்லாமல், சுயசீர்திருத்தம் எனும் பல இடங்க . தத்துவத்தை முன் வைத்தது : அவசி மண்டெலின் ஆதரவுடன் அவர் பா தலைமைப் பங்கை அடிப்படையாகக் ! கர மூலோபாயத்தை நிராகரிக்கும் நிலவுகின்ற தேசிய நிலைமைகளினால் தந்திரங்களினால் வழிகாட்டப்பட்ட, நாள்காம் அகிலத்தை உடைக்க செய வின் முன்னோக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆதிக்கம் செலுத்திய எந்தவொரு * சமூக ஜன நாயக முதலாளித்துவ தேசிய தீவிரவாத சக்தி ளுக்கு - நான்காம் - யாக கீழ்ப்படியச் செய் வதையே அ பன வழிப்பட்ட சிந்தித்தல்களை, - அல்லது வேறுவிதமாகவோ இருப்பின வொரு நாட்டினுள்ளும் அதனை வெல ஒருங்கிணைப்புக்கு அல்லது இந்த இய படக்கூடிய ஒரு முக் கியமான நீரோட டியது அவசியம்'' என பப்லோ வலியும்
36; நான்காம் அகிலத்தை அரசி கலைத்துவிட அச்சுறுத்திய இந்த சந்தர். தற்காக சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சி பி. கனனின் முன் முயற்சியால் அலை 1953 நவம்பரில் பிரிட்டனிலும் மற்றும் ளின் ஆதரவுடன் கனனால் வெளியிடப் களை வெளியேற்றும்படி அறை கூவியது.
37. பப்லோவாதத்திற்கெதிரான விளைபயன்கள் வர்க்கப் போராட்டத்தில் பட்டன. கிறப்பாக கொலைபாதக : மரணத்திற்கும், பெப்ரவரி 1956-ல் குரு அம்பலப்படுத்துவதற்குமிடையில் ஏற்ப கடி உச்ச கட்டத்தை அடைந்தது. இக யப் புரட்சி நசுக்கப்படுவதோடு பப்லே. தத்துவமானது , முழுமையாக அம்பலப் எதிரான போராட்டமானது ஊர்ஜித னும் சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சியும் டன் கோட்பாடற்ற முறையில் மீண்டும்

16 பல்
அதன் இடத்தில் அதிகாரத்துவத்தின் =ரில் இருந்து பொறுக்கி எடுக்கப்பட்ட ன் நெருங்கிய கூட்டாளியான ஏர்னஸ்ட் எட்டாளி வ க்கத்தின் சுதந்திரமான கொண்ட ஒரு மத்திய, உலக புரட்! படி பிரேரித்தா , பதிலாக, அவர்
நிர்ணயிக்கப்பட்ட, சந்தர்ப்பவாதத் - தேசியக் கட்சிகளின் ஒரு கூட்டாக ல்பட்டார். நடைமுறையில் பப்லோ நாட்டில் தொழிலாள இயக்கத்தில் அரசியல் சக்திகளுக்கும் - ஸ்டாலினிச, பவாத அல்லது குட்டி முதலாளித்துவ அகிலத்தின் பகுதிகளை அரசியல் ரீதி ர்த்தப்படுத் தியது . "' அனைத்து ஸ் தா
அது சம்பிரத. ய சுதந்திரமாகவோ வும் பரந்த இயக்கத்தினுள் அது ஒவ வரிப்படுத்துகிறவாறு உண்மையான க்கத்தினுள் செல்வாக்கு செலுத்தப் ட்டத்தினுள் ஒருங்கிணைக்கப்படவேண் றுத்தினார்.
எயல் ரீதியாகவும் இயக்க ரீதியாகவும் ப்பவாத தோற்றத்தை தோற்கடிப்ப இயின் (SWP) அமைப்பாளரான மே ஜஸ் எத்துலகக் குழு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பிரான்சிலுமுள்ள ட்ரொட்ஸ்கிஸ்டுக பட்ட பகிரங்க கடிதம் பப்லோவாதி
போராட்டத்தின் புற நி - ரீதி பா ன ன் வளர்ச்சியில் வெளிக் கொண்டுவரப் சர்வாதிகாரியின் 1953-ஆம் ஆண்டு தஷ்சேவ், ஸ்டாலினின் சில குற்றங்களை ட்ட ஸ்டாலினிசத்தின் பெரும் நெருக் தையடுத்து நவம்பர் 1956-ல் இற ங்கேரி எ வின் அதிகாரத்துவ சுய சீர் திகுத்து படுத்தப்பட்டது. பப்லோவாதத்துக்கு ப்படுத்தப்பட்டிருந்தபோதிலும், கன 5 1957-ல் இருந்து பப்லோவாதிகளு இணைவதற்குத் திரும்ப ஆரம்பித்த

Page 19
- };
(12) இந்த பெர்துப் பண்பான கவே கொபச்சேவினுல் பிரேரிக் கியதுடன், உலக ஏகாதித்தி ஏஜன்சி ஒன்ரு:ன ஸ்டாலினிச, யது. தேசியமயமாக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் அர அரசு ஒன்றின் உவாக்கம் எ பெறுபேறுகளே மேலும் கீழ்ப்படு தங்கள் மையமாக கொண்ட6
வலிமையற்றுவரும் அதி தொழிலாள வர்க்கத்திடமிருந் முகங்கொடுக்க, கொர்பச்சேவ் யாக காக்கும் நிரிேப்பாட்டி லாள வர்க்கத்துக்கு எதிராக கரக நடவடிக்கை எடுத்தார்.
எல்லாவகையான ஸ்ட வர்க்க தீவிரவாதிகள், அகி. சீர்த்திருத்தவாதிகள் போன்ற ஸ்டாலின புகழ்ந்து துதிபாடிய கொர்பச்சேவ் என புகழ்ந்து ப எதிராக நான்காம் அகிலத்தின் துவத்தின் அசைக்க முடிய த 6 கின்றது. -
அதிகாரத்துவத்தின் ( பட்ட சகல சந்தர்ப்பங்களேயும் நிர்பந்திக்கப்பட்ட சலுகைகள் அரசியல் புரட்சிக்கான சமரசம் மாறு சோவியத், சர்வதே அழைப்பு விடுகின்ருேம், அதி வீசி சோவியற் ஜனநாயகத்தை தொழிலாளவர்க்க ஆட்சி அதி: வதற்காக, پیتلنیگ جو“ ۔
(18) சோவியத் யூனியனில் அனைத்துலக தொழிலாளர் ஒடு பகுதியினருக்கும் கொர்பச்சே எனப்படுபவை ஒரு கேவலம் அ இது அக்டோபர் புரட்சியின் ஆபத்துக்குள்ளாக்குவதோடு

ক্লিজ্জাম্পািঞ্জ
பேருக்கினை முற்ருக ஒத்ததா இப்பட்ட மாற்றங்கள் விளங் |யத்தின் எதிர்ப் புரட்சிகர த்தின் பண்பினையும் காட்டி" சொத்துடமை உrவுகள், !
ச ஏகபோகம், தொழிலாளர் ன்ற அக்டோபர் புரட்சியின் த்ெதுவதையே இந்த "சீர்தித்
蠶°。
காரத்துவ சாதியை எதிராக து வளர்ந்துவரும் எதிர்ப்புக்கு அதிகாரத்துவத்தை முழுமை விருந்து சோவியற் தொழி மோசமான பலாபலன்களுக்
ாலினிஸ்டுகளும், மத்தியதர ம்சாவாதிகள், திரிபுவாதிகள், சகலரும் தமது முன்னேர் துபோல் இன்று"ஜனநாயக' ாடுகின்றவேளையில், இதற்கு அனைத்துலகக் குழு அதிகாரத் ாதிரியொன்முக விளங்கி வரு"
நெருக்கடியினல் ஏற்படுத்தப் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க
உட்பட பிரயோகித்தவாறு 1ற்ற போராட்டத்தை நடத்து ஈ தொழிலாள வர்க்கத்திற்கு "
இாரத்துவ ஆட்சியை தூக்கி அடிப்பத்டையாகக் கொண்ட *ரத்தை மீண்டும் நிலைநாட்டு
உள்ள தொழிலாள வசீக்கம்,
க்கப்படும் மக்கள் என்ற இரு '
வின் சீர்திருத்த கொள்கை ச்சுறுத்தலாக விளங்குகின்றது:
வரலாற்றுத் தேட்டங்களை உலகளாவிய ரீதியில் ஏதாதிபத்

Page 20
SSSR
தினத்துடஞன அதிகாரத்து களால் பிணைக்கப்பட்டும் உள்
சோவியத் யூனியனின் உ ஆண்டுகளாக ஒட்டுண்ணி பூ உற்பத்திச் சாதன இகளின் தே திட்டமிடல் மூலம் உற்பத்திச் மான போதிலும் அது சமத் தி காரத்துவம் ஆகிய வற்றை குை
"தனி ஒரு இாட்டில் சோச தியம் என்ற அதிகாரத்துவத்தி ஊழியத்தின் பயன்பாட்டுத்தி நிய முதலாளித்துவ நாடுகளின் இன்றது. இந்த மட்டத்திஇ , சோசலிசத் உத்தரவாதம் செது தில் இல்லாமல் சோவியத் ெ வீசும் ஆபத்து ஏகாதிபத்திய இ மட்டுமன்றி மலிவான (pSEVfra மிப்பீஞலும் அச்சுறுத்தப்பட்டு
ஊழிய தின் இந்த உவர் பு dās சுட்டிக்காட்டியது போன் சிேன்னய முழு அபிவிருத்தியிை ளாவிய உழைப்பு பகிர்வு மண்ை முடியும். அதாவது, முன்னேறி தொழிலாள வர்க்ாம் ஆட்சி 8 இன் உண்டாகவே அடைய (plgi
(4) இவ்வாண்டு ஜனவரி மாத டத்தில் கொர்பச்சேவ் நிக ழ்த்தி நடுப்பகுதியில் இருந்து உக்கிரம6 நெருக்கடி யினுள் சோவியத் ெ கொண்டுள்ளதை தெளிவு படுத்தி
'கடந்த மூன்று ஐந்தான் தேதிது வருமான வளர்ச்சி வி மேலாக வீழ்ச்சி கண்டன. 197 வில் இருந்து அநேக திட்ட எல் பொருளாதாரம் முழுமையாக இண்டு டிப்புக்கல் பிரதிபலிக்க வெளியீட்டின் அஜிதமான ಓg

18 -
வத்தின் எதிர்ப்புரட்சிக் கூட்டுக் ளது.
ள்ளே புரட்சியில் இருந்து 70 திகாரத்துவத்துக்கிடையேயும் சியமயமாக்கம், பொருளாதார சக்திகளின் பெருக்கம் சாத்திய வமின்மை, சலுகைகள், அதி றத்துவிடவில்லை;
விசத்தை? நிர்மாணிப்பது ❖ffፊ ன் வாதங்களுக்கு இடையேயும் ரன் இன்னமும் நன்கு முன்னே * மட்டத்துக்கு கீழேயே நிற் தாண்டுவதன் மூலம் மட்டுமே யப்பட முடியும். இந்த உயர் தொழிலாளர் அரசின் தூக்கி சீாணுவங்களின் தலையீட்டல் சித்துவ பண்டங்களின் வருகின்றது.
இயன்பாட்டுத் திறன் ட்.ெ 'து' 'முதலாளித்துவத்தின் லும் உருவாக்கப்பட்ட உலக வில்" மட்டுமே e9o0) L - Lulju ய முதலாளித்துவ நாடுகளில் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவ f
மத்திய குழு தொடர் க. தீய பேச்சு, 1970பதுகளின் டைந்த கடும் பொருளாதார பாருளாதாரம் அகப்பட்டுச்
யது,
டு திட்டக் காலப்பகுதியில் கிதங்கள் அரைவாசிக்கும் புதுகளில் ஆரம்ப காலங்கு லைகள் அடையப்படவில்லை. கட்டுக்கடங்காததாகவும், ாதனவாகவும் மாறியது: தியின் தரம் இடைமுறைத்

Page 21
- 10 தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யாத தாழ்வுகள் அதி ரித்தது.''
உற்பத்திச் சகதிகளின் வள தை உலகச் சந்தையில் தங்கியி தில் 1970ல் 11.5 மில்லியன் ரூப் 1984ல் 74 பில்லியன் ரூபிள்கள இறக்குமதி 10.5 பில்ல உன் ரூபி ரூபிள்களாக அதிகரித்தது
சோவியத் வேரி நாட்டு வ முதலாளித்து வ நெருக்கடியில் விதத்தில் அம்பலமாகியதை கு நாணயங்களில் கிடைத்த வரு ஏற்றும தி (எண்ணெயும் வ எண்ணெய் விலைகளின் வீழ்ச் ஏற்படுத்தியது. ஒரு பீப்பா ? ரால் வீழ்ச்சி கண்ட ஒவ்வொரு யூனியனின் வெளிநாட்டு வரும் களை வீழ்ச்சி காணச் செய் தது. கள க இருந்த வர்த்தக உபரி. குறையாக மாற்றப்பட்டது.
நீடித்து வரும் சோவியத் இ நிலை மையானது பெரிதும் அவ இறக்குமதிகளைக் கொள்வனவு வெளிநாட்டுச் செலாவணி ை .ெய் போன்ற மூலப் பொ யிருக்கும் வண்ணம் நெருக்கப் வெளிப்பாடாகி உள்ளது .
சோவியத் யூனியனில் ( அதன் வளர்ச்சிப் போக்கில் பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வும் ப உலக அரங்குக்கு விஸ்தரிப்பது இணைந்துள்ளது. உலகச் சந்ல மட்டுமே தொழில் நுட்பத்தி தொழிலுக்கும் விவசாயத்துக் களும் தீர்க்கப்பட முடியும். . யூனியனை இணைப்பதற்கு இரா கொர்பச்சேவின் முதலாவி,

ததோடு உற்பத்தியில் ஏற்றத்
சர்ச்சியானது பொருளாத! ரத்த திருக்கச் செய்தது. சோவியத் பிள்களாக இருந்த ஏற்றுமதிகள் எக அதிகரித்தது. இதேசமயம் ஒள்களில் இருந்து 55 பில்லின்
ர்த்தகத்தின் அதிகரிப்பு உலக ள் தாக்கத்துக்கு அதிகரித்த -றித்தது. 1983ல் மேற்கத்தைய மானத்தில் 80% எரிபொருள் பாய்வும்) மூலம் கிடைத்தது சி பாரதூரமான தாக்கக் கல் எண்ணெயின் விலை ஒரு டால் 5 தடவையும் இது சோவியத் மானத்தில் 50 இலட்சம் டாலர்
1984ல் 4 பில்லியன் டாலர் .1985ல் 6 மில்லியன் பற்றாக்
பாருளாதாரத்தின் பின் தங்கிய சியமான உயர் தொழில் நுட்ப வு செய்வதற்கு வேண்டப்படும் -யப் பெற்றுக் கொள்ள என் ருட்களின் ஏற்றுமதியில் தங்கி பட்டுள்ள உண்மையின் மூலம்
சோசலிசத்தின் அபிவிருத்தியும் ல் தோன்றும் பொருளாதாரப் பாட்டாளி வர்க்கப் புரட்சியை துடன் பிரிக்கமுடியாத விதத்தில் தையுடனான தொடர்புகள் மூலம் தின் பற்றாக் குறையும் கைத் கும் இடையேயான முரண்பாடு அந்தச் சந்தையினுள் சோவியத் ண்டு வழிகள் மட்டுமே உள்ளன: த்துவ புனருத்தாரணத்திரை

Page 22
நோக்கிய பாதையும் உலக ே அவை, .”、
(15) மேற்கத்தைய முதலா
சோவியத் பொருளாதாரம்
வரும் நிலைமையில் கொர்பச்ே
மிடப்பட்ட பொருளாதாரத்தி
றது: 20 அமைச்சுக்களும் 70
ளித்துவ நாடுகளுடனும் கர்ட் வர்த்தக உறவுகளை ஏற்படுத் நாட்டு நாணயத்தை ଧ୍ମାତ ତନ୍ମଧ୍ୟ ଈତ { பதன் மூலமும் கொர்பச்சேவ், ! தைக்கும் இடையே ஒரு தொ னின் முயற்சியை லெனினும் ட் தன் பின்னர் முதற் தடவையா அர்ச ஏகபோகத்திற்குக் குழி ப அவர் மூலதனத் திரட்சிப் பே இது தேசியமயமாக்கப்பட்ட செ மாகப் பாதிக்கும்,
- பு, நிதி, கைத்( நிதிகளிடம் இருந்த்ரீம் உலகம் பூ அரசாங்கங்களிடம் இருந்தும் ெ களைப் பெற்றுக் கொண்டதற்குச் ஞல் அவரது ஏகாதிப்த்தியம் பற் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ஒர் அை அதிபர் சமீபத்திய மாஸ்கோ 5 கெr ண்டதன் மூலம் இது உணர்
மாஸ்கோவில் இருந்து திரும் பர் கிறிஸ்ரியன்ஸ் ஒரு பேட்டியில் யனும் எதிர்காலத்தின் சந்தைக் "மற்றவற்றைக் காட்டிலும் சோ மட்டில் இது பெரிதும் உண்மை, துழைப்புக் காரணமாக உறவுக் ளன" என்ருர்:
ஜேர்மன் முதலாளி வர்க்கம் தில் இராணுவ ரீதியில் சோவியத் தோல்வி கண்டதன் பின்னர் மூலம் அதன் சந்தையை ஆக்கி கொண்டுள்ளது; ஆனுல் லெனின்
 

0 =
சாசலிசப் புரட்சிப்
சித்து பத்தின் நெருக்குடியால் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டு Fவின் சீர்திருத்தங்கள் திட்ட ன் அத்திவாரங்க% பாதிக்கின் 39 TF நிறுவனங்களும் (1Ք.56Խ 7 1ணிகளுடனும் தமது சொந்து நிக் கொள்ளவும் 40% வெளி வத்துக்கொள்ளவும் வினுமதிப் நெப்மென்களுக்கும் உலகச் சந் ! -- if ଜନ୍ମ) !.!!! ஏற்படுத்தும் ஸ்ட வி ரொட்ஜ் கியூம் தோற்கடித்து 5 வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் மிக்கின்ருர், அதே சமயத்தில்
க்கினேயும் ஆரம்பிக்கின்ருர் . ாத்து உறவுகளைப் பாரதூர
ாவும் உள்ள ஏகாதிபத்திய வற்றிகரமான *frgsr』に@g@
*Tதினம் இதுவே. (லெ
ஆய்வுகளில் ப்பான) டியூச் பாங்கின் மாதான ஆய்வுகளில் ! # !! 3 தேப்பட்டது,
அதி
'சீனுவும் சோவியத் யூனி ή σταδι ή குறிப்பிட்டார். பியத் யூனியஐப் பொறுத்த ஏனெனில் ஒரு நீண்ட ஒத் T freigii) ஆழமாகியுள்
இரண்டாம் உலக யுத்தத் பூனியனே ஆக்கிரமிப்பதில் ‘சமாதான வழிகள் பித்துக் கொள்ள ஆர்வம் றிப்பிட்டவாறு: "யுத்தம்

Page 23
砷 ,
வேறு கருவிகளால் அரசியல் நாட்டு வர்த்தகத்தில் அரச பலவீனமடையச் செய்வது, மட்டுமே தூண்டும். அவர்க யூனியனை மீளவும் கைப்பற்று
தெர பச்சேவின் கொள் தின் ஊடுருவலுக்கு ਨੂੰ எது ஏறக்குறைய 100 ச. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுஆரம்பித்து விட்டன. அத்தி பாக ஏற்கனவே .. இரண்டு பற்றி விவரிக்கப்பட அங்கீகாரத்துக்காக மட்டுமே
வெளிநாட்டு முதலாளி கான இத் திருப்பத்துக்காக உயர் தட்டினர் கொண்டுள் மனைவி ரெயிஜா, ஜேர் டேர் டா மொடெனின் ஒரு பினே ஆரம்பிக்கும் திட்டத்
(16) இந்த அபிவிருத்திகள்ே துக்களையும் சோவியத் ெ முரண்பாடுகளின் நிலைப்பா கொள்ள முடியும். இவற்றி
அடிப்படையில் முதலாளித் முதலாளித்துவ உற்பத்தி வ பட்ட பங்கீட்டு வடிவங்கள்
50 ஆண்டுகளின் முன்ன கொடுக்கப்பட்டது' என்ற மூலோபாய தாக்கங்களே ! ஆட்சியின் ஆழத்தில் இருந. வளர்ச்சி காண்கின்றன. 8 துவத்துக்கு முரண்பட்டவிதி உற்பத்திச் சக்திகளை வுக்கு அது சோசலிசத்துக் பைத் தயார் செய்கின்றது. காக அது எவ்வளவுக்கு முத
 
 
 

2} =
தொடர்வதாகும்' வெளி ஏகபோகத்தினே கொர்பச்சேவ் ஏகாதிபத்தியத்தின் பசியை ளின் இறுதி இலக்கு சோவியத் வதே.
கைகள் வெளிதாட்டு மூலதனத் பத் யூனியனே திறந்து விட்டுள் ட்டுக் கம்பணிகள் சம்பந்தமாக ன் பேரம் பேசல்கள் ஏற்கனவே கைய 10 திட்டங்கள் தொடர் 2ள் காணப்பட்டுள்ளன. மேலும் ட்டுள்ளதோடு அவை அரச சங்க
காத்திருக்கின்றன.
களுடன் நேரடி ஒத்துழைப்புக் சோவியத் அதிகாரத்துவத்தின் ஈ பேரார்வம், கொரி பச்சேவின் மன் நவநாகரிக சஞ்சிகையான ரஷ்ய மொழி பெயர்ப்பு பதிப் இன் மூலம் வெளிப்பட்டுள்ளது.
யும் அவை உருவாக்கும் ஆபத் பாருளாதாரத்தின் அடிப்படை ட்டில் இருந்து மட்டுமே புரிந்து னிடையே முக்கியமானது தேசிய உறவுகளுக்கும் கூலி உழைப்பின் வ வடிவிலான பங்கீடுகளுக்கும் வின் கீழ் அபிவிருத்தி செய்யப் இடையேய ன மோதுதலாகும்
* ட் ெஈட்ஸ்கி "புரட்சி காட்டிக்
நூலில் இம் முரண்பாட்டின் பட்டிக் காட்டினுர், "சோவியத் இரண்டு எதிரான போக்குக்கள் ாழிந்து போகும் ஒரு முதலாளித் த்தில் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது ருத்தி செய்கின்றதோ அவ்வள ான பொருளாதார அடிப்படை
ஒரு மேல் தட்டினரின் நலனுக் ாளித்துவ தரங்களிலான பங்ே

Page 24
a 2.
ட்டினை மேலும் மேலும் தீவிரம டிருப்பின் அது ஒரு முதலாளி தயார் செய்கின்றது. சொத்து திரங்களுக்கும் இடையேயான @ மின்றி வளர்ச்சி பெற pullirg/ ஒரு வடிவில் ஒன்றில் உற்பத் வேண்டும் அல்லது பங்கீட்டுத் முறையுடன் தொடர்புபட்ட வி வேண்டும்?? (ட்ரொட்ஸ்கி վՄւ- நியூபாக் ஃப்ளிகேஷன்ஸ் பக்கம்
முக்கிய உற்பத்திச் சாதனங் சி* ஆனல் இது தொழிலான யல் அதிகாரத்தை பிடுங்கிக் கொ கருவிகள் அதிகாரத்துவத்தின்
வர்க்கத்துக்கு எதி பேணிக் கொள்ளவும், பராமரி நிலநிறுத்தவும், பன்படுத்துகின்றது. அதிகாரத் -ம்: சமூக வாழ்க்கையைப் பொறு கின்றதும், அஞ்சுகின்றதுமா ஐ ே கீத்திைக்காட்டிலும் மேற்கத்தைய எண்ணற்றவிதத்தில் நெருக்கமான
(47) இது கொர்பச்சேவ் மத்தியூ ஞ ஸ் ஊர்ஜிதம் செய்யப்பட்டது. தின் மிக முக்கியமான அடிப்படை ஏற்ப சிங்கிடுதலாகும்." இங்கு ம பட்டுள்ளது கொர்பச்சேவ், (f கரத்தினே சோசலிசத்தின் அடிப்பன்
சாவியத் பொருளாதாரத்தின் பச்சேவ் வழங்கிய பதிஐ ஒரு முதல் சின் கையேட்டில் இருந்து எடுக்க மு னதும், " ஜனநாயகத்தினதும் அறி டில் இருந்தே முற்றிலும் புரிந்து கெ சின் பேச்சில் இருந்து பெற்ற கீழ்வரு திக்கி-மின்றி தெளிவுபடுத்துகின்ற
'சில தோழர்கள் ஜனநாயத்ை ஒரு பெரும் சுலோகமன்றி மறுசீர.ை
 

? =
ாக வெளிப்படுத்திக் கொண் தீதுவ புனருத்தாரணத்துக்கு வடிவங்களுக்கும் பங்கீட்டு ந்ெத முரண்பாடு திட்டவட்ட் முதலாளித்துவதரம் ஏதோ இச் சாதனங்களுக்கும் பரவ தரங்கள் சோசலிச சொத்து விதத்தில் கொணரப்பட்டாக G காட்டிகொடுக்கப்பட்டது. : 244)
உள் அரசின் கரங்களில் உன் வர்ச்சுத்திடமிருந்து அர9 ண்டதன் காரணமாகு ಆorg கரங்களில் உள்வரை, அது * தினது சலுஅைஆஆ. கேவும் மூதலாளித்துவ பல் பலப்படுத்தவும் இதனைப் துவம் அதனது இண்ணுேட் lத்திமிட்டில் அது வெறுக் ாவியத் தொழிலாள விக் է (էք.56ծm stil வர்க்கத்துக்கு 'အီဗွီ/ ၈
குழுவுக்கு ஆற்றிய பேச்சி
அதில் அவர்
"வேலேக்கு ார்க்சிசம் தலை கீழாக்கர தி லாளித்துவப் பங்கீட்டு ៧- ហ៊្វុធំក្រុងអ៊ិនធំរក្រff
பிரசினேகளுக்கு கொர் ாளித்துவ முகாமையாள டியும், "க்ளாஸ்நெஈஸ்டி முகம் இந்த நிலைப்பாட் ாள்ளப்பட்டுள்ளது. அவ iம் பந்தி இதை சந்தேகத் 留°
த உயர்த்துவது என்பது
కీల్డ్

Page 25
வே என்பதை புரிந்து கொள் றது. நிறுவனங்கள், பக்டரிகள் களங்கள், துறைகள், பண்ஃ தலைவர்கள், முகாரிகள் ஆகிய மூலம் தெரிவு செய்ய கவனம்
சீரமைப்பு இடைமாற்றத்தின் பொருளாதார முகாமையியரி நட்ட பொறுப்பு, சுயநிதியீட் னவு அப் பணியை ஒரு நடைமு
"இது நிறுவனங்களின் தளத்தில் அங்கத்தினர்களுக் ஊக்குவிப்புக்கள், சமூக தேை அவர்களின் வேலையின் இறுதி பட்ட பொருட்களின் தரம், ே பிலுமே-முற்றிலும் தங்கியிருக்
"இந் நிலைமையின் கீழ் பன்ன விவசாவிகளும் நிறுவ அல்லது கோஷ்டிக்கு யார் தை யிட்டு அக்கறை செலுத்த வே மையாளர்களின் திறமையில் மக்கள் அவர்களின் நியமனம், இட்டுப்புடுத்தல் ஆகியவற்றில் ருக்க வேண்டும்."
மறு வார்த்தையில் கொரி பது தொழிலாளி தனது சொர் செய்யும் உரிமையாகும். அதி ளாதாரத்தின் வரலாற்று நெரு கும் வழக்கமான வேலை து வேலேயின்மை மிரட்டலோடு லாளர்களுக்கு அங்குசம் மாட் மூலம் தனது சொந்த சலுகைக்
(18) அதிகாரத்துவத் கின் கீழ் ளர்கள்" தொழிலாளர்களுக்கு படுத்த ஊக்குவிக்கப்படுவதே செயல்பாடுகளை தேசியமயமாக் நிக்லப்பாட்டில் இருந்தன்றி அ டின் நோக்கிலேயே அணுகுவ

28 =
ாச் சிரமப்படுவதாகத் தெரிகி ள், தொழிற் கூடங்கள், திணைக் ணகள், கோஷ்டிகள், கோஷ்டி வற்றுக்கு தலைவர்களே தேர்தல் செலுத்துவது அவசியம் , மறு இன்றைய கட்டத்தில் இருந்து ன் புதிய விதிமுறைகள், இலாப ட்டம், சுயதிருப்பிக் கொடுப்ப pறையான தாக்கியுள்ளது.
இலாபங்கள், கூட்டு வேலைத் கு வழங்கும் சகல வடிவிலான வகளை வழங்கும் அளவு என் பன
பெறுபேறுகளிலேயே செய்யப் தொகையிலும் வழங்கிய சேவை குேம்.
தொழிலாளர்களும், கூட்டு னங்கள், வேலைத்தவும், துறை 1மை தாங்குகிருர்கள் என்பதை ண்டும். கூட்டின் நலன் முகா தங்கியுள்ளதால் உழைக்கும் அவர்களின் நடவடிக்கைகளை ஒரு நிச சக்தியை கொண்டி
பச்சேவின் "ஜனநாயகம்" என் த அடிமை ஒட்டியை தெரிவு காரத்துவம் சோவியத் பொரு நக்கடியை சகல முதலாளிகளுக் தப்ப த்தல், சம்பளவெட்டு திேகரித்த உற்பத்திக்கு தொழி டுதல் போன்ற விதி முறைகள்
ளைப் வேணுகின்றது.
b தட்டினரான முகாமையா
எதிராக சாட்டையை பயன் ாடு அவர்கள் பொருளாதார கப்பட்ட பொருளாதாரத்தின் வரிகளின் தனிப்பட்ட கூட்
fT

Page 26
一24
இது புனருத்தாரண பாதை நிற்கிறது. இது ட்ரொட்ஸ்கி 5 கைத்தொழில் அரங்கில் தேசியம கும். அதில் இடைமருவு கா அடிப்படைக் கொள்கைகள் அர தனி வேலேத் தலங்களுக்கும் இை ரசங்களாக மாற்றப்படும், இங் கைத்தொழிலின் சோவியத் "க யான சாத்தியமான சொத்துட அதிகாரத்துவம் ஒரு முதலாளித் தயாரிக்கும் திசை ல் சென்றுள் யாளர்கள் சொத்து வடிவங்கள் கிள் என அறிமுகம் செய்து வைக் தம் அன்றி ஒரு சமூகப் புரட்சியா 253)
மேலும் கொர்பச்சேவின் இ உற்பத்தியையும் வர்த்தகத்தையு படை மட்டத்தில் மூலதனத் தி விக்கின்றது.
கடந்த வருடம் சோவியத் உ தனிப்பட்ட ஊழியம் மீதான நுகர்வுப் பொருட்கள், சேவை அடிப்படையில் தனியார் ஊழியர் சந்தையை சட்ட ரீதியானதாக்கி
இந்த வழியில் சிறிய வர்த்த பலமான தட்டினர் அல்லது சிறிய டுப் புறங்களில் மட்டுமன்றி, நகர பட்டு வருகின் னர். அதிகாரத் யும், சேவைகளேயும் கொள்வனவு வனவுக்காரர் என்ற விதத்தில் பொருளாதாரத் தொடர்புகளால் டுள்ளனர்.
இந்தத் தனிப்பட்ட இலாப கொர்பச்சேவுக்கு உலகம் பூராவும் ஆதரவை கொணர்ந்துள்ளது. தமது முதல் உத்தியோக பூர்வம போது விலை உயர்ந்த e ALTGŠĀNA
 
 
 
 
 

ஆை
நயில் ஒரு அடியை குறித்து ஈட்டிக் காட்டியது போன்று ய ஒழிப்பு வடிவத்தின எடுக் லப்பகுதிக்கான திட்டமிடும் "ச அதிகாரத்துக்கும் தனித் டயேயான ஒரு தொகை சம து வேலைத்தலங்கள்" என்பது ப்ேடன்களுக்கும் இடையே மையாளர்களே. சோவியத் ந்துவப் புனருத்தாரணத்தை ள போதிலும் புதிய ஆட்சி கைத்தொழில் விதிமுறை கப் போவது ஒரு சீர்திருத் கும்." (அதே நூல் பக்கம்
ர்திருத்தங்கள் தனிப்பட்ட ம் அதாவது மிகவும் அடிப் ரட்சியை வேகமாக ஊக்கு
சட்டத்தை இயற்றியது. கள் அரங்கில் "தனிப்பட்ட த்தை" அனுமதிக்கும் கறுப்பு '#'ನ್ತಿ? "
கர்களினைக் கொண்ட ஒரு இலாபமீட்டுவோர் - நாட் ாங்களிலும் கூட உருவாக்கப் துவம் அதன் பொருட்களே செய்யும் முக்கிய கொள் இந்தத் தட்டினர் ஆ ரம் அதனுடன் பிணைக்கப்பட்
மீட்டலின் அறிமுகமானது உள்ள மத்தியதர வரிக்க அவரின் மனைவி றெயிசா, ான லண்டன் விஜயத்தின் த்துக்கு அமெரிக்கன் எக்ஸ்

Page 27
- 2
மும் பாதுகாப்பும் என்பதை ஆரம்பி தொடர்ந்து உடனடியாக சோசலிச ெ ஞர் ஆல்பர்ட் கோல்ட்மேனுல் முதல் மு நடத்தப்பட்டது. அமெரிக்க அரசாங்க றும் முன்னர் வகைப்படுத்தப்பட்ட நூ அவற்றுள் பல தகவல் சுதந்திரச் சட்டத் அந்த தஸ்தாவேஜ-சகள், இந்தப் படுெ /G.P.U.) வலைப் பின்னல் ஏற்பாடு :ெ காட்டியது. ஆரம்பத்திலிருந்தே இந்: களால் கண்டிக்கப்பட்டது. ட்ரொட்ஸ் (G.P.U) குற்றங்கள் பற்றி, நான்காம் புதிதாக வெளிக் கொணரப்பட்ட ரகசிய படையான தங்களின் ஸ்டாலினிசக் க விடும் என பப்லோவாதிகள் அஞ்சினர்.
56; ஒரு சமயம் கோயோகானில் யின் செயலாளராக பணிபுரிந்த, அமெ யின் (SWP) படப்லோவாதத் தலைவர் ே முன்னரே ரகசியமாக ஜி.பி. யு. (G.P. பயமின்றி தகவல்களை தெரிவிப்பதற்க! ஏற்படுத்தித் தரும்படி அமெரிக்க அரச லில் ஈடுபட்டதையும் நான்காம் அகில் விச ரணை வெளிப்படுத்திய தகவல்க பப்லோவாதிகளின் எதிர்ப்பானது வெ 1940ல் சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சி ருந்த தலைமை உறுப்பினர்களால்-கொ வின் அடிப்படையில்-கட்சி, அமெரிக் தொடர்புகள் பற்றி ஒன்றும் அறிந்திரு و لكنه سياسة
57. நான்காம் அகிலத்தின் அனேத் மும் பாதுகாப் ம் என்பதனுள் திர செய்யவும் தீர்ப்பு அளிக்கவும் விச நான்காம் அகிலத்தின் அனைத்துலகக் கு( பொழுது, பப்லோவாதிகள் அவற்றை தீதிலாக, "வெட்கமற்ற ஜேப்படிப்பு' காக, சர்வதேச பிரச்சாரத்திற்கு அவர் யில் "ஜோடிப்புகள்' என அழைக்க ளாக அவர்கள் வக்காலத்து வாங்குபவர் 1939களில் மற்றும் 1940களில் ஜேம்ஸ் இருந்த சில்வியா பிராங்கிளினுமாவார்

5 க
த்தது. இக் கொலைக் குற்றத்தைத் நாழிலாளர் கட்சி (SWP)யின் வழக்கறி 1றையாக இப்படியான புலன்விசாரணை த்தின் உத்தியோகப் பூர்வமான மற் ற்றுக்கணக்கான தஸ்தாவேஜுகளில்*தின் மூலம் வெளி-படுத்தப்பட்டன. இாலைக்காக பெரிய அளவு ஜி பி. யு
Fய்யப்பட்டிருந்தமையை பளிச் ஆசனத் தப் புலன் விசாரனை பப்லோவாதி கிச இயக்கத்துக்கு எதிரான ஜி.பி.யு, அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவினுல் பங்கள், என்றுமில்லாத அளவு வெளிப் ட்சிகளுடனுன கூட்டினத் துண்டித்து
(Coyoacan) லியோன் ட்ரொட்ஸ்கி ரிக்க சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சி ஜாசப் ஹன்சன், 1940 படுகொலைக்கு J)வை சந்தித்ததையும், 'தண்டனை *, ஒருவரிடம்" ரகசியத் தொடர்பை ாங்கத்து' என் பின்னர் கலந்துரையாட லத்தின் அனைத்துகக் குழுவின் புலன் ள் அடையாளம் காட்டியபொழுது, பறித்தனமாக மாறத் தொடங்கியது. பின் (SWP) உயிர்வாழ்ந்து கொண்டி டுக்கட்பட்ட சத்தியபிரமான சான்றுக க்க அரசாங்கத்துடனுன ஹன்சனின் க்கவில்லே என்பதை அறிந்து கொண்
துலகக் குழுவினல், நான்காம் அகில ட்டப்பட்டிருந்த ஆதாரங்களை ஆய்வு ா, ணைக் குழுவின நிறுவுவதற்காக ழவினுல் அழைப்புக்கள் விடுக்கப்பட்ட த் திரும்பத் திரும்ப நிராகரித்தனர் * என்று புலனுய்வைக் கண்டிப்பதற் கள் ஏற்பாடு செய்தனர். இந்த வகை ப்படுபவற்றின் அப்பாவிப் பலியாட்க ர்களுள் ஹன்சன் மட்டுமல்ல, கடத்த பி. கனனின் தகிைச் செயலாளராக 1. இப் பெண்மணி ஸ்டாலினிஸ்டுக

Page 28
- 2
ளால் திட்டமிடப்பட்டு இருத்தப்பட வில் இருந்து வெளியேறிய லூயிஸ் புட டிருந்தார். புடன்ஸின் வெளிப்படுத்த தலைமறைவு ஆகியிருந்த போதிலும், ம அரசாங்கத்துடன் இணைந்து தனது முன் ராபர்ட் ஸோப்லனுக்கு எதிராக வழக் இருந்தபோதிலும், ஹன்சனும் சோசலி அவரை " 'சீரிய" தோழர் என்று . தொழிலாளர் கட்சி (SWP) யின் தலைவ டைய தனிப்பட்ட நாயகராக இருந்தா ஆனால் 1983-ல் கட்சித் தலைமையில் உ அ மெரிக்க அரசாங்கத்திற்கும் எதிரா கட்சியின் முன்னாள் உறுப்பினர் அ. வழக்குத் தொடுக்கப்பட்டதன் விளைவு 1மன்ற நடுவாகளின் முன் வைக்கப்பட் -இது வரையில் ரகசியமாக வைக்கப் யாக வெளியிடப்பட்டன, தாம் ே ஸ்டாலினி ச உளவாளியாக செயல்ப கொண்டார் என்பதை, கையெழுத் றன. ஹன்சனும் சோசலிசத் தெ விடாப்பிடியாக பேணியதை விளக்கு பெற்றுக்கொண்டார். ஹன்சன் கூட என்று லூயிஸ் புடன்ஸினால் இனங் தனிப்பட்ட கடிதத் தொடர்புகளிலிடு குழுவின் இந்த மறுக்க முடியாத நிவ போதிலும் பப்லோவாதிகள் பிராங்க் தும் பாதுகாத்தனர். இவ்வாறாக ஏ னிசம் மற்றும் ஏகாதிபத்தியத்தின் 6 இழைக்கப்பட்ட குற்றங்கள் சம்பந்தமா வாதிகளின் ட்ரொட்ஸ்கிசக் காட்டிக் வெளிப்பாடு மட்டுமேயாகும்.
58. தசாப்தங்களாக அதிகாரத்து அதிகாரம் அதன் வரப்பிரசாத அணை அதிகாரத்துவ அபகரிப்பாளர்கள் இன்று ர்த்தமாக்கும் பொருட்டே அந்த அதிக இறுக்கமாக நம்புவதானது மார்க்சிசத் தாகும், அதிகாரத்துவ பெருக்கமும் = டோபரின் பின்னர் நிலை நாட்டப்பட்ட துட மைக்கும் அரசின் கட்டுப்பாட்டு

6 -
ட்டவர் என்று ஜீ. பி. யு. (G. P. U.) ன்ஸினால் 1947ல் அம்பலப்படுத்தப்பட் கல்களுக்குப் பிறகு பிராங்க்ளின் திடீர் ம்றும் அதனைத் தொடர்ந்து அமெரிக்க ன்னாள் ஜீ.பி.யு. கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி -குத் தொடுப்பது பற்றிய தயாரிப்பில் லிசத் தொ ழிலாளர் கட்சியும் (SWP) தொடர்ந்து புகழ்ந்தனர். சோசலிசத் ர் ஜாக் பான் ஸ், பிராங்க்ளின் தன்னு - என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார். உள்ள அரசாங்க ஏஜண்டுகள் மற்றும் -க, சோசலிசத் தொழிலாளர் (SWP) லன் கெல்பண்டினால் (Alan Gelfand) யாக, 1954 மற்றும் 1958-ல் உயர் ட்ட பிராங்க்ளினின் தஸ்தாவேஜுகள் பட்டிருந்த தஸ்தாவேஜூகள்- கடைசி சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சிக்குள் பட்டிருந்ததை பிராங்க்ளின் ஏற்றுக் துப் பிரதிகளின் நகல்கள் காட்டுகின் தா ழிலாளர் கட்சியும் பிராங்க்ளினை தம் சான்றினையும் கூட கெல்பண்ட் - ஜீ. பி. யு: (G. P. U.) ஏஜண்ட் ங்காட்டப்பட்டதானது. ஹன்சனின் நந்து தோன்றுகிறது. அனைத்துலகக் ரூபணமான குற்றச்சாட்டுகள் இருந்த கிளின் மற்றும் ஹன்சனைத் தொடர்ந் "ஜண்டுகளைப் பாதுகாத்தல், ஸ்டாலி பரில் தான் காம் அகிலத்திற்கு எதிராக ரக அலட்சியமாக இருத்தல் , பப்லோ க் கொடுப் பின் மிகவும் கேவலமான
வம் அபகரித்துக் கொண்ட அரசியல் மேட்டைக் காக்க சேவகம் செய்தது; று நிச சோவியத் ஜன நாயகத்தினை யதா ாரங்களை கைவிட்டுவருகின்றார்கள் என த்தையே அடியோடு நிராகரித்து விடுவ அதன் ஏதேச்சாதிகாரமும், 1917 அக் உற்பத்திச் சாதனங்களில் சமூக இசாத் க்குட்பட்ட கைத்தொழில்களால் உற்

Page 29
27 سبيس
பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களின் மு. கும் இடையேயான குரோதத்துடன் ! gಷಿ! ஏதேச்சாதிகாரத்தினை சம: தி ே இந்த குாேதம் தீர்க்கப்பட்டு விட்டன சக்திகளின் அபிவிருத்தியானது அத்தை தன் மூலம் சமத்துவமின்மை தாண் முறைகளை அமுல் சய்வதற்கான அரச எந்தவிதமான புறநிலை அடிப்படையும் பில் விடயம் அதுவேயெனில் ஸ்டாலின் நாட்டில் சோசலிசம்' என்பது ருசுவா டியிருக்கும்.
59. ஆளுல் முதலாளித்துவ உங்கீ தற்குப் பதிலாக கொர்பச்சேவ் தலை!ை திருத்தம்" இன்னமும் பேரளவிலான நிற்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகின்றது. ஆண் ன் சோசலிசப் பாரம்பரியங்கி சமத்துவப் போக்குக்களை G, 17 ar í i lig Bé. னங்களுக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. 1988 யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்தி ரொபிகா” என்ற தலைப்பில் உரை அரசின் தருமத்தில் தொடர்ந்து எச்சரித்தார். தனியா செல்வத்தின் களின் எதிர்ப்பினைக் கண்டு கொதித் தட்டும் போக்குக்களை ஒழித்துக் கட்டு பட வேண்டும், இது பே தும் முக்கி துவார்த்த விவகாரமாகும் சகல G ட தட்டும் போக்கானது பொருளா நற்குணங்களிலும் அவர்களின் மு ஒரு அழிவுகரமான தாக்கத்தினை ஏற் துள்ளார். (*சோவியத் பிரஸ்"
60. கொர்பச்சேவின் "க்ளாஸ் "ப்ரெஸ்ரொயிகாவின் சமூக-பொ தீர்க்கமாக மதிப்பிட்டு விட முடிய தகைய "சிறிய" விபரங்கள் பற்றி ஹீலி, கொர்பச்சேவ் அரசியல் . வாதிடும் அதேவேளையில் G. IT ii Lu நிர்வகிக்கப்படும் “ஜனநாயக DEL VÀfi தின் பெரும் செல்வாக்குமிக்க பகுதி குட்டி தொழில் அதிபர்கி விடையே

’ ജ H
தலாளித்துவ முறைச்ச* பங்கீடுகளுக் ஒஜனந்து கொண்டுள்ளது அதிகாரத் வழியில் இல்லா தொழிப்பது என்பது த குறிக்கும். அதாவது உற்பத்திச் 15山@步 2-季** கட்டததை அடைகி டப்பட்டு, முதலாளித்துவ பங்கீட்டு ஒப்பந்தத்தினை பயன்படுத்துவதற்கு இனி இல்லை என்பதாகும். உண்மை -புகாரின் கோட்பாடான தனி ஒரு கி விட்டது என்ற முடிவுக்கு வரவேண்
LG (tpëOAD ஒளில் இருந்து தலயெடுப்? சோவியத் பொருளாதாரத்தின் 综房 -Feups சமத்துவமின்மையை வேண்டி சோவியத் um Liteß Cafés 1917. ளுக்கு காட்டும் அளப்பரிய அர்ப்பணில் இன் அதிகரித்த வெறிபிடித்த ଣ ଭଞ୍ଜି! !!-- பெப்ரவரி 18ல் கொர்பச்சேவ் சோவியத் ய குழுவின் முன் புரட்சிகர பெரோஸ் நிகழ்த்தனர். இதில் 'இன்று எவரும் தங்கியிருக்க முடியாது’ என அவர் பெருக்கம் சம்பந்தமாக தொழிலாளர் ந்துள்ள கொர்பச்சேவ் 'நாம் out-th ம் பிரச்சினையில் நிச ஆர்வத்துடன் ஈடு பமான ஒரு சமூக, பொருளாதார 的慈 நாக்கங்களுக்கும் இலக்குகளுக்கும் منهم தாரத்தின் மீது ட்டுமன்றி மக்களின் ழுச் சிந்தனை, நடவடிக்கைகளிலும் த்துகின்றது' என பிரகடனம் செய் ಕ್ರಲಿ பிரசுரம் 1988 மார்ச் 31)
நொஸ்டின் நிச முக்கியத்துவத்தை ருளாதார உள்ளடக்கத்தை ஆராயாமல் ாது. ஹீலி போன்ற ஒடுகாலிகள் இத் டை செய்வதாய் இல்லை. ஆணுல் ட்சியை' முன்னெடுத்துச் செல்வதாக ரவினுல் அதிகாரத்துவ ரீதியில் கட்டமாக க்கத்தின் நடு இலக்கு அதிகாரத்துவத் ஒயினர், புத்திஜீவிகள், பெருமனவிலான தொழிலாள வர்க்கத்தின் முக்கிய சமூக

Page 30
2 ܡܢܗܡ
வெ றிகளுக்கு எதிராக ஒரு தீர்க்கமா ஆதரவு திரட்டுவதேயாகும். கொர்ப கர்களில் ஒருவரான சஸ்லவாஸ்கியர் தி தொழிலாள வர்க்கம் சம்பந்தமாக தை முயல்வதாய் இல்லை. அவர் சோவிய தேசியமயத்தினை ஒழிப்பதன் மூலம் ப கொண்ட விரிவான பட்டியல்களை 3 и ЈП தாவது: உற்பத்தி உறவுகளில் முன் ஒரு நல்ல சந்தனைமிக்க சமூக மூலோட் பொருளாதாரத்தினை துரிதப்படுத்துவதி உள்ளீர்க்கவும் முகாழை முறைகளை தெ மறுபுறம் சிக்கலான பிரச்சினைகளில் தீர் கு க்களின் நடவடிக்கைகளை தடுக்க வேண்டும்.
61; சோவியத் விவாதங்களில் என்று பதத்துக்கு ஒரு திட்டவட்டமான துவ முறைகள் மூலம்-கண்டிப்பான (lp ஊழிய கட்டுப்பாடுகள்" ஊடாகவும் வேலையின்மையை நெறிமுறையாக்குவ sér ஊக்குவிப்பதையும் இலக்காகக் தெருக்கமான மற்ருெ ரூ புகழ்பெற்ற சே யுனின் எழுதியதாவது: "" (மேற்கில்) : டுள்ளனர், சொல்வின் முழு அர்த்தத்தி செ பய வேண்டியவர்களிடமிருந்து ஆடின வின்மையை பற்றி நாம் மறந்து போய் வி திவில் அரைப்பலத்துடன் தொழிற்படுவ துவ மேதாவி ஒருவ சோவியத் யூனி களைக் கவனமாக ஆராய்ந்தார். 'தீவி ரான லியனுட் அல்பேக்கின் கருத்துக்கள் கப்பட்டு வருவதோடு அவர் சமீபத்தில் மும் சுவையானதாய் அல்லது சுவையற்ற ஒழுங்குமுறைப் படுத்துவதில் afng 5LD 60, குறிப்பிட்டார். சோசலிசம் இன்னமும் வடிவங்களை கண்டு பிடிக்கும் பிரச்சினை ை சோவியத் பொருளாதாரத்தை சீர்திரூத்
32 ஹேவட்டின்படி வேலையின்டை குள்ளாகி உள்ள முக்கிய பிரச்சினைகள்கிானமும், மிகவும் மநருக்கமான බ්‍රිෂ් தனிப்பட்ட பொருளியல் நடவடிக்கையில்

ன தாக்குதலை நடாத்தும் பொருட்டு சேவின் முக்கிய பொருளியல் ஆலோச ட்டமிடல் அடிப்படைக் கொள்கைகள் து வெறுப்பினை மூடி மறைக்க சிறிதும் த் பொருளாதாரத்தினை பரவலாக்கி, லன் பெறக் கூடிய சமூக குழுக்களைக் ர் செய்துள்ளார். அவர் எழுதியுள்ள னேற்றம் காண்பதில் வெற்றி கான ாயம் இருப்பது அவசியம். ஒருபுறம் ல் நிச அக்கறை கொண்ட குழுக்களை ாடர்ந்தும் மறு சீரமைப்புச் மசய்யவும் மானங்கள் எடுப்பதை தடை செய்யும் வும் இலாயக் f னதாகவும் விளங்க
"பொருளாதார துரிதமயமாக்கம்"
அர்த்தம் உண்டு. இது முகாமைத் காமைத்துவத்தின் மூலமும் மாபெரும் உற்பத்தி திறனை அதிகரிப்பதையும் தையும், அதிகரித்த கூலி வேறுபாடு கொண்டுள்ளது. கொர்பச்சேவுக்கு ாவியத் பொருளியலாளர் வசிலி செலி அவர்கள் வேலையின்மையைக் கொண் ல் மேலதிகமான மக்கள்-தொழில் உழைப்பு பிடுங்கப்பட்டது, வேலை பிட்டோக். ஆணுல் நாம் சில வேளை து நல்லதா?" அமெரிக்க முதலாளித் னில் இடம் பெற்றுவரும் விவாதங் ரவாத சீர்திருத்த வாதிகளில் ஒருவ சோவியத் பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக் 'நிலமானித்துவரும் முதலாளித்துவ தாய் இருப்பினும் தொழிலாளியை பொறிமுறையாக விளங்குவதாகக் நன்கு மனிதாபிமானம் மிக்க ஒழுங்கு ப தீர்த்து வைக்கவில்லை, (ஹேபாட் தல்" வாஷிங்டன் 1988),
மக்கு புறத்தே" கலந்துரையாடலுக் வங்குரோத்தும் சமத்துவமற்ற வகு பிரச்சினையான சோசலிச ந ட்டில் உரிய பாத்திரமும் பற்றியதாகும்.

Page 31
- 29
உண்மையில் கொர்பச்சேவின் கொள்கை தை ஒழி: தல், அரசா பொருளாதாரத்தி வெளி நாட்டு வர்த்தகத்தில் ஏகபோக எ முன்னொருபோதும் இல்லாத அளவில் நாட்டும் கட்டத்தை எட்டியுள்ள து. உள்ளே உற்பத்தி சக்திகளின் தனியார் மீள ஸ்தாபிதம் செய்வதும் பரந்தளவில் வருகின்றது.
63. 1988 மார்ச்சில் கூட்டுறவு சப் வரைவுச் சட்டம், முதலாளித்துவத்தின் டத்தினை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றது . கூட்டுத்தாபனங்களைக் குறிக்கும் ஒரு அவற்றின் அமைவு பொருளாதாரத்தின் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது. இதனை ' மீற அநுபவிக்கின்றதும்' என பிரகடனம் செ டுறவு சொந்தக்காரர்களின் 'சொத்து ந தரவாதம் அளிக்கிறது. இது அரச செர தினால் பாதுகாக்கப்படுகிறது.'' அந்த டங்கள், அமைப்புக்கள், இயந்திரங்கள் கள், கால்நடைகள், முடிவுப் பொருட் எட்டும் மற்றும் சொத்துக்களை சொந்தத் மேலும் ஒரு ஈட்டுறவை நிறுவுவதற்கு : மற்றும் அதிகாரிகளிடம் இருந்து விசேட இல்லை,''
64. தொழிலாளர்களை கூலிக்கமர்த் ளுக்கு வழங்குகின்றது. எந்தவொரு 0 கூட்டுறவுகள், தொழிலாளர்களை ஒப்பம் தின் பேரில் சம் பளம் வழங்கவும் முடியும் விட்ட, ஒழுங்கான, மேலதிக விடுமுை டு } வின் உள்ளார்ந்த விதிமுறைகளுக்கு வேலையற்ற தொழிலாளர்களின் ஒரு பெ டுபண்ண திட்டமிட்டு வருகின்றது. அது யை திட்டமி டு வங்குரோத்தடையச் ெ களை இந்த சோவியத் கூட்டுத்தாபன ங் 7 செய்யும் வண்ணம் நெருக்கப்படுவர். வ து : '" அரச ஏஜன்சிகள் நட்டங்கள், யால் மூடப்பட்ட சிறிய, நடுத்தர அளவு நிர்மாண மற்றும் அமைப்புக்களின் அடி கலாம். நட்டங் கண்ட வற்றின் சொ

ககள், திட்டமிட்ட பொருளாதாரத் நின் பெரும் பகுதியை நாசமாக்குதல். தை அழித்தல் என்பன தொடர்பாக சட்டரீதியான அடிப்படைகளை நிலை அதேசமயம் சோவியத் ரூஷ்யாவன் உடமையையும், கூலி உழைப்பை அதிகாரத்துவத்தினால் கடத்தப்பகல்டு
bபந்தமாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட புத்துயிர்ப்பின் ஒரு தீர்க்கமான கட் , 'கூட்டுறவுகள் ' என்ற பதம் தனி நாசு கான பதமாகும். அத்தோடு சகல பகுதிகளாலும் முழுமையாக ) முடியாத தும் அரச பாதுகாப்பினை சய்வதன் மூலம் வரைவுச் சட்டம் கூட் இன்களை ' காக்க இடைவிடாது உத் த்துக்குச் சமமான முறையில் சட்டத் வரை வுச் சட்டம் கூட்டுறவு 'கட்டி T, கரு விகள், போக்குவரத்து வசதி கள், நாணய வளங் கள், இலக்கினை =தில் கொண்டிருக்கலாம்" என்கிறது. அர சாங்க, பொருளியியல், அல்லது அனுமதி பெற வேண்டிய அவசியம்
தும் உரிமையை சட்டம் கூட்டுறவுக் மத ாளித்துவ நாட்டினைப் போன்று தம் செய்யவும், பரஸ்பர ஒப்பந்தத் . வேலைக்காலத்தின் அளவு, இடை Dகளும் மற்றும் நிபந்தனைகளும் கூட். உட்பட்டதாகும்.'' அதிகாரத்துவம் நம் நிரம்பலை (விநியோகத்தை) உண் ச கைத் தொழில்களின் பெரும் பகுதி சய்வதன் மூலம் இத் தொழிலாளர் ளுக்கு தமது ஊழியத்தை விற்பனை எந்தச் சட்டம் பிரகடனம் செய்வதா வங்குரோத்துக்கள், கேள்வியின்மை லான உற்பத்தி, விவசாய, கட்டிட படையில் கூட்டுறவுகளை நிர்மாணிக் எதுக்களை அவை இயங்கும், அல்லது

Page 32
திட்டமிடப்படும் கூட்டுறவுகளுக்கு கைத்தொழிலின் சாறு நிறைந்த பப மூலம் தம் தம் சொந்த அதிஸ்டத்தை வாய்ப்பினை ஊா ஜிதம் செய்து கொண் அன்று. இந்த சட்டத்தினை சாதகமா கூடாத அரச உடமையாக விளங் கொணர பயன் படுத்துவர்.
65. இந்த வரைவு * சட்டம் 'பா போட்டியிடும் அவற்றின் கூட்டுக்களும் தமக்கிடையே செய்துகொள்ள அனுட றின் கூட்டுக்களும் உற்பத்தி வர்த் பொருட்டு பண்டங்களை யும் சேவை ை செலாவணியை பயன்படுத்தலாம்' எ றவுகளை உலக முதலாளித்துடன் இணை மேலும் கூறுவதாவது; கூட்டுறவுகளு நாட்டுப் பங்காளர்களுடன் சேர்ந்து prises) சிறப்.. மயமாக்கம், உற்பத்தி யும் மற்றும் சந்தைக் காரணிகள் பற்றி நிறுவனங்கள் இந் நாட்டிலோ அ சோவியத் கூட்டுறவுகளும் அவற்றி அமைப்புக்களின் நடவடிக்கைகளில் | இச் சட்டம் பிரகடனம் செய்வதாவ ''பிரஜைகளின்'' அரசியல் சட்ட உரி ளாதார முறையினால் உத்தரவாதம் ெ களதும் மற்றும் சட்ட ரீதியான கூட ஊக்குவிப்புக்கள் அங்கீகரிக்கப்படும்' !
66. சோவியத் யூனியனின் உள்ே திசள், ட்ரொட்ஸ்கி முதலாளித்து சாத்தியமான வடிவங்கள் பற்றி கலந் காட்சிகளை அடித்து நிரூபித்துள்ளது :
கூட்டுப் பண்ணை களில் இருந்து பலம் வ யவும் பலம் வாய்ந்த கூட்டுப் பண்ணை றவுகளாக்கவும், விவசாய சரக்குமுதம் களை உருவாக்குவது அவசியம். கைத்
ன து மென்ரக கைத்தொழில்க ளுடனு இருந்தும் ஆரம்பிக்கும் தட்டமி_லி மருவு காலப்பகுதி 3 ல் தனிப்பட்ட கூட் பெரும் கைத்தொழில் துறைகளில் உ கூட்டுத்தா LAனங்களுக்கும் அரச

16 பயா
மாற்றலாம் '' அதிகாரத்துவம் அரச கத்தினை கூட்டுறவுகளாக மாற்றுவதன்
அல் து (தமது உறவினரின்) எட்டும் டுள்ளனர் என்பதை காண்பது கடினம் க்கிக் கொள் வதன் மூலம் முன்னர் மீற கியவற்றை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ரிய கூட்டுறவுகளும் அனைத்துலக ரீதியில் b ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வர்த்தகத்தை மதிக்கப்படும் ... கூட்டுறவுகளும் அவற் தகம், சமூக வசதிகளை வளப்படுத்தும் ரயும் இறக்குமதி செய்ய வெள நாட்டுச் னப் பிரகடனம் செய்வதன் மூலம் கூட்டு ந்து கொள்ள அனுமதிக் கின்றது. இது ம் அவற்றின் கூட்டுக்களும் தமது வெளி கூட்டு நிறுவனங்களின் (Joint Enterயின் மாதிரி, அளவு, கேள்வி, விலைகளை றியும் தீர்மானம் செய்யலாம். கூட்டு. ல்லது வேறெங்கேயோ அமையலாம் -ன் கூட்டுகளும் அனைத்துலக கூட்டுறவு பங்கு கொள் ன முடியும்.'' இறுதியில் து! ''கூட்டுறவுகளில் ஐக்கியப்படும் மைகள் சோவியத் யூனியனின் பொரு சய்யப்படும் எனவும் உற்பத்தி சாதனங் -டுறவு சொத்துடமை கூட்டுறவு அரச என்கிறது.
ள இடம்பெற்றுவரும் இந்த அபிவிருத் உம் புனருத்தாரணம் எடுக்கக் கூடிய துரையாடுகையில் வலியுறுத்திய அதே எல்லாவற்றுக்கும் முதல் பலவீனமான எய்ந்த விவசாயிகளை அபிவிருத்தி செய் ளே முதலாளித்துவ வகையிலான கூட்டு கம்பனிகளாக்கவும் வேண்டிய நிலைமை தொழில் அரங்கில் தேசியமய ஒழிப்பா ம் உணவு உற்பத்தி செய்பவற்றில் தன் அடிப்படைக் கொள்கைகள் இடை -டுத்தாபனங்கள்: அதா வது சோவியத் ரிமையாளர்கள் ஆகக்கூடிய தனியார் திகாரத்துக்கும் இடையேயான ஒரு

Page 33
தொகை சமரசல்களாக பரிமாற்ற புரட்சி). \ܓ
67. சீக்ஷாஸ் நொஸ்ட்" சோவிய பினை பிரதிநிதித்துவம் செய்யவில்லை: சமூக அந்தஸ்தினை மேலும் பலவீனப்ப உள்ளும் முழுமையான சோவியத் ச போக்குக்களைப் பலப்படுத்தும் திசைய ளது. இந்த விதத்தில் ரூ முதலாளி: தையும், போனபாட்டிச மாதிரியான பாராளுமன்ற அமைப்பினை நிறுவும் தீ தது. இந்தச் "சீர்திருத்தத்தின்' ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சோவியத் அரசுக்கு யேயான வரலாற்றுத் தொடர்புகளை ( சேவ் பிரகடனம் செய்ததுபோல் இந்த வை அமுல் செய்ய அவசியமானவை, ! அதிகாரத்துவத்தின் பெரும் வசதி வா! பார்ப்பவ றின் நடை முறை இலக்கு, சொத்துக்களும் வளர்ச்சி காண்பதை { தடுப்பதை தடை செய்வதே என்பதில் கார ஏகபோகத்தை காக்கும் பொருட் பட்ட முழு வன்முறை இயந்திரம் இன் கே. ஜீ பி. யின் அதிகாரங்கள் குறைய எண்ணற்ற பல்லாயிரம் புரட்சியாளர் கள் இனங் கா ப்பட்டு தண்டிக்கப் கர பாக் சம்பவங்கள் ஜனநாயக உரிை மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும் சோவியத் க்கமற்ற முறையில் நசுக்கப்படும் என்!
68. தனியார் சொத்துக்களை பு வ1ை7ய ைகளை சிருஷ்டிக்கவும், முத செய்யவும் சோவியத் பாட்டாளிகளை த்துவத்துக்கு இவை போதுமானதல்ல வாக நடவடிக்கைகளுக்கு மேற்பட்ட தோய்ந்த எதிர்ப்புரட்சி விதிமுறைகள் கத்தின் ஆழமாக வேரூன்றிய எதிர்ப் சேவின் பொருளாதாரக் கொள்கை பது பற்றிய செய்திகள் வெளிவந்துள் 7ைங்களில் தனிச் சொத்துடமையை . ஆரவாரத்துடன் வரவேற்கிறர்கள் எ 1ள் இல்லை என்பதை முதலாவித்துவ
 

ப்படும்" (காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட
ந் ஜனநாயகத்தின் ஒரு நிச புத்தமைப் இது பாட்டாளி வர்க்கத்தின் அரசியல், }த்துவதன் மூலம் அதிகாரத்துவத்தின் ழகத்தின் உள்ளும் முதலாளித்துவப் ல் திட்டவட்டமாக திருப்பப்பட்டுள் துவப் பாணியிலான பாராளுமன்றத் ஜனுதி பதியையும் கொண்ட ஒரு புதிய fவும் பெரிதும் முக்கியத்துவம் வாய்ந் புறக்கிய நோக்கம் 1917 அக்டோபரில் ம் தொழில் ள வர்க்கத்துக்கும் இடை மேலும் கரைப்பதேயாகும், கொர்பச் ச் சீர்திருத்தங்கள் "ப்ரொஸ்ரொயிகா' Fஸ்லாவாஸ்கியா வலியுறுத்தியதுபோல் ப்ப்புக்கள் நிறைந்த பகுதியினர் எதிர் முதலாளித்துவ உறவுகளும் தனியார் தொழிலாள வர்க்கம் எந்த விதத்திலும் சர்ச்சைக்கு இடமில்லை. தனது அதி டு அதிகாரத் து சத்தினுல் சிருஷ்டிக்கப் னமும் அப்படியே இ ந்து வருகின்றது. ாமல் தொடர்ந்து இருந்துவருவதோடு 5ளின் கொலைகளுக்கு பொறுப்பானவர் படவில்லை. அத்தோடு நொகோர்ணுகளை தமது சொந்த தடவடிக்கைகள் மக்களின் எந்தவொரு முயற்சியும் ஈவிர தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
குைத்தாரனம் செய்வதற்கான சட்ட ாளித்துவத்தை நிசமாக மீள அமுல் லி அடிமைகளாக மாற்றவும் அதிகார
அதன் இலக்குகளை காண்பதற்கு நிர் வ அவசியப்படுகி றன. அது இரத்தம் ஊடாக சோவியத் தொழிலாள வர்க் ன நசுக்கியாக வேண்டும். கொர்பச் க்கு பரந்தளவிலான எதிர்ப்பு இருப் ன. சோவியத் மக்கள் உற்பத்தி சாத ண்டும் அறிமுகம் செய்வதை மகிழ்ச்சி பதற்கான கட்புலனுகக் கூடிய அறிகுறி ார்வையாளர்கள் கூட அங்கீகரிக்கும்

Page 34
ை3
வண்ணம் நெருக்கப்பட்டுள்ளனர். "ெ usG) (Foreign Affairs) 1987 CSLD 16) கீகரிக்கும் வண்ணம் இடம்பெற்ற சட்ட பொதுமக்கள் அக்கறை காட்டாததை வெளியிட்டது. மாஸ்கோ, லெனின்கி தனியாட்கள் மட்டும் தனியார் "டா களை" பெற்றுக் கொண்டனர். "வெளி இதனே கவலையுடன் அறிவிக்கையில் ே நிறுவனங்களிற்கு அனுமதி கிடைத்துள், பால் சொற்பமான தன்னியல்பான இ (தொகுதி 67 இல. 3)
69. கொர்பச்சேவ் தனது பிற்பே செய்ய முயல்கையில் ஸ்டாலினிசம் அ பாருளாதார எடுகோள்களும் - அதால் மாணிக்க முடியும்-அடியோடு தகர்ந்து நோக்கி நிற்கின்றது. உண்மையில் நெருக்கடி, உலகச் சந்தையின் வளங்கள பகுப்பில் இருந்தும் அது வலுக் கட் வேரூன்றி உள்ளது. இந்த நெருக்கடிை மே உள்ளன. கொர்பச்சேவ் பிரேரித்து நிர்மூலமாக்குதல், திட்டமிடல் கொள் வர்த்தகத்தில் அரசின் ஏகபோகத்தை .ை கியுள்ளது. அதாவது: சோவியத் யூனியன் மீள இணைப்பதாகும். இந்த பிற்போக்கு மிட்ட பொருளாதாரத்திளை ஐரோப்பிய துவக் கோட்டைகளுக்கு விஸ்தரிப்பதை அனைத்துலக தொழிலாள வர்க்கத்தினை ஒ இணைப்பதன் மூலம் உலகப் பொருளாதா மையைச் சிதறடிப்பதை வேண்டி நிற்கின்
70. இவ்விரண்டு பதிலீடுகளதும் இ நிறைந்த பண்பானது சோவியத் பாட்ட தல்களுக்கும் ஸ்டாலினிச அதிகாரத்துவ, யேயான ஆழமான சமூக முரண்பாடுகளை புரட்சியின் அடிப்படையான தேட்டங்க கள், அதிகாரத்துவத்துக்கு எதிரான !ெ கரப் போராட்டத்துக்கான த லத்தினே போலந்திலும் யூகோசலவாக்கியாவிலும் சோவியத் ரூஷ்யாவில் வந்து கொண்டுள் மங்கல் வெளிச்சம் மட்டுமே சேவி

வளிநாட்டு விவகாரம்' என்ற வெளி தனியார் தொழில்களை (Business) அங் த்திருத் ஸ் சம்பந்தமாக சார்புரீதியில் யிட்டு அச்சம் நிறைந்த அதிர்ச்சியை ரொட் முழுவதிலும் ஒரு சில டசின்" க்சிகளை ஒட்டுவதற்கான லைசென்சு Birl G. 62 as Tg th' (Foreign Affairs) சாவியத் யூனியனில் இன்று தனியார் ட நிலையில், தனியார் நிறுவனங்களின் இயக்கமே காணப்பட்டது' என்றது.
ாக்கு "ப்ரெஸ்ரொயிகா"வை அமுல் டிப்படையாகக் கொண்டிருந்த சகல பது தனி நாட்டில் சோசலிசத்தை நிர் போய்விட்டதை ஒப்புக்கொள்வதை சோவியத் பொருளாதாரத்தின் நிச ரில் இருந்தும் அனைத்துலக உழைப்
டாயமாக அந்நியமாக்கப்பட்டதில் பக் கையாள இரண்டு வழிகள் மட்டு ள்ள வழி, அரச கைத்தொழில்களை கைகளை நிராகரித்தல், வெளிநாட்டு கவிடுதல் முதலானவற்றை உள்ளடக் து உலக ஏகாதிபத்திய அமைப்பினுள் த் தீர்வுக்கான மாற்றீடானது திட்ட வட அமெரிக்க, ஆசிய முதலாளித்
நோக்கமாகக் கொண்டு சோவியத்
ரு புரட்சிகர எதிர்த்தாக்குதலூடாக
ரத்தின் மீதான ஏகாதிபத்திய ஆளு
նD3}}.
|ணக்கம் காணமுடியாத குரோதம் ரவி வர்க்கத்தின் வரலாற்று உத்து க்கின் முன்நோக்குகளுக்கும் இடை ப் பிரதிபலிக்கின்றது. அக்டோபர் ள் மீது அதிகரித்துவரும் தாக்குதல் ாழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சி த பார் செய்கின்றது. சமீபத்தில் இடம்பெற்ற வேலை நிறுத்தங்கள் rதாக எதிர்பார்க்கப்படுவதன் ፴፪9 பத் யூனியனில் போல்ஷிவிசத்தை

Page 35
- 33
அதன் இன்றைய வடிவான ட்ரொட் நிலை நிலைமைகள் இன்று ஏற்பட்டுள்ள
71. அனைத்துலகக் குழு, அதிகார டியினால் உருவான வாய்ப்புக்களை - . மானவையாய் இருந்த போதிலும் டவை உட்பட - சோவியத் பாட்டா வேலையின் அபிவிருத்தியின் பொரு இயற்கையே. ஆனால் அந்த வேலை, 6 ரான நீண்ட போராட்டத்தின் வரல. படையிலான மார்க்சிச நனவினை அபி நடாத்தப்பட வேண்டும். பளம் போ மாஸ்கோ வழச் குகளின் நிராகரிப்பும் 0 ரான போராட்டம் தொடர்பான நா ரீதியான மனப்பாங்கினையோ அல்லது எமது மதிப்பீட்டையோ மாற்றிவிட தப் புனர்வாழ்வுக்கான 'வரவு' (கிரெ ஆவது ஆண்டு நிறைவு உரையில் சே ளிப்பை' இன்ன மும் புகழ்ந்து கொண் திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தை ஓயாப இலக்கினை அடைய சளைக்காமல் அர்ப் யத் தொழிலாள வர்க்கத்துக்கே போ வத்தின் உள் ளேயான நெருக்கடியின் தான். அனைத்துலக குழுவின் முதல் ! னைகளில் இருந்தும் சோவியத் தொழி திரத்தைக் காக்கவும், அரசியல் புரட்! கவும் போராடுவதே.
சீனாவில் ஸ்
72. இப்போராட்டத்தின் பெறு.ே அதிகாரத்துவங்களினால் ஆளப் படும் ச வர்க்கத் தேட்டங்களின் மிச்ச செ ள து . கிழக்கு ஐரோப்பா - பூரான் லாவோசிலும் அதிகாரத்துவங்கள் .ே மிகவும் வேகமாக உலக முதலாளித் யப் பொருளாதாரங்களை இணைத்துவி போக்கு சீனாவில் பெரிதும் முன்லே பொதுஜனப் பார்வைக்காக இன் னடு

சத்தில் புதுப்பிப்பதற்கான புற
த்துவத்தின் உள்ளேயான நெருக்க
வை எவ்வளவு தான் தற்காலிக க்ளாஸ்நொஸ்டினால் வழங்கப்பட் ளி வர்க்கத்தினிடையே புரட்சிகர ட்டுப் பயன்படுத்திக் கொள்வது எப்போதும் ஸ்டாலினிசத்துக்கு எதி சற்றுப் படிப்பினை களின் அடிப்பு விருத்தி செய்யும் விதத்தில் வ ழி ல்ஷிவிக்குகளின் புனருத்தாரணமும் சாவியத் அதிகாரத்துவத் துக்கு எதி ன்காம் அகிலத்தின் கொள் கை கொர்பச்சேவ் கன்னை பற்றிய வில்லை. எந்த வகையிலும் இந் டிட்) அக்டோபர் புரட்சியின் 70 ாசலிசத்துக்கு ஸ்டாலினின் 'பங்க "டுள்ள கொர்பச்சேவுக்கு அன்றி மல் காக்கின்றதும் கம்யூனிச ப்பணம் செய்கின்றதுமான சோவி ரய்ச் சேர்கன்றது. அதிகாரத்து பின்னணியில் உள்ளவை இவை பொறுப்பு அதிகாரத்துவத்தின் கன் லாள வர்க்கத்தின் அரசியல் சுதந் அயின் பதாகை யை அதற்கு வழங்
டாலினிசம்
பற்றின் மீது தான் - ஸ்டாலினிச கல நாடுகளதும் தொழிலாள ச்சங்களின் உயிர்வாழ்வு தங்கியுள் ம் சீனாவிலும், வியட்னாமிலும்,
வியத் ரூஷ்யாவைக் காட்டிலும் துவ அமைப்பினுள் தமது தேசி - நகர்ந்து கொண்டுள் ளன. இப் றியுள்ளது. மா ஓ வி ன் சடலம் ம் கெடாமல் பேணிக் காக்கப்

Page 36
பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் அவ எடுப்பு ஏற்கனவே உச்சக்கட்டத் கள் திட்டமிட்ட பொருளாதார டிக்கத் தொடங்கி விட்டனர். முறையின் கீழ் கொணரப்பட்ட யிடம் திருப்பி ஒப்படைக்க பட்டு மானது' என்ற அரசாங்க ஊக்கு உத்தியோகபூர்வமான பதாகையில் ளித்துவ உறவுகள் செழித்து வரு ளில் முதலாளித்துவ நிறுவனங்கள் அடியோடு அகற்றப்பட்டுள்ளதோ தொழிலாக இருந்தவற்றின் பெரு லாளிகளுக்கு ஏலத்தில் விற்பனை கமான தொழிலாளர்களை வேலைக் உண்டு. 1988 ஜூனில் வெளியான து வ நிறுவனங் ளில் வேலைக்கு அ எண் ணிக்கை தொடர்பான சகல வ
73, உலக ஏகாதிபத்தியத்தின் கன், சிறப்புப் பொருளாதார வ துள்ளனர், இவற்றை தொழி லாள வழைக் கின்றனர். 'மெயின்லான்ட்' வடையும் தாய்வான் மூலதனத்தின் வாய்ந்தது. 1987 இல் ஹொங்கொ கொண்டு தாய்வானுக்கும் சீனாவுக்
முக வர்த்தகம் 58% ஆல் - 1.5 கண்டது. 'மெயின் லான்டின்' உற் மான தாய்வான் கம்பனிகள் அதிகமானவை இந்நடவடிக்கையில்
74. முதலாளித்துவத்துக்கு - 2 மார்க்சிசத்தின் மீதான முழு அவ சேர்ந்து கொண்டுள்ளது. இந்த அ பிரசுரிக்கப்பட்ட 140 ஆவது ஆண் எனப்படுவதை கண்டிப்பதற்கான | ஒ ந முன்னணி சஞ்சிகை 'முதலாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது என ! ம க் குறிப்பிட்டது தவறு. ஏனெ தம் செய்யவில்லை' என சமீபத்தி மோர் அறிக்கை ஸ்டாலினிஸ்டுகள்

-- 34 ரை
ரின் பரம்பரைச் சொத்தின் நாற்றம் தை எட்டியுள்ளது. அவரின் வாரிசு த்தின் எஞ்சிய அனைத்தையும் சிதற 1949 இன் பின்னர் கூட்டுப்பண்ணை சகல நிலங்களும் தனியார் உடமை ள்ெளன, 'செல்வந்தராவது மகத்துவ தவிப்பு சுலோகத்தினைக் கொ ண் ட எ கீழ் நாட்டுப் புறங்களில் முதலா 5கின்றன. நகர்ப்புற மத்திய நிலையங்க சரின் மீதான சகல கட்டுப்பாடுகளும் டு ஒரு காலத்தில் அரசுடமை கைத் தம்பாகம் வெளிநாட்டு, தேசிய முத செய்யப்படுகின்றன. 1000 க்கும் அதி கமர்த்தும் பல தனியார் - பக்டரிகள் - புதிய விதிமுறைகள் - முதலாளித் அமர்த்தக் கூடிய தொழிலாளர்களின் பரையறைகளை யும் அகற்றியுள்ளது.
- இந்த சீன ஸ்டாலினிச ஏஜன்டு பயங்களை (எஸ். ஈ. சற்.) ஸ்தாபித்
வர்க்கத்தின் சுரண்டலு காக வர - பொருளாதாரத்தில் துரிதம் ! க வி ரி 5 பாத்திரம் சிறப்பு முக்கியத்துவம் ங்கை ஒரு இடமாற்றப் புள்ளியாக தம் இடையே இடம்பெற்ற மறை பில்லியன் டாலர்களாக வளர் ச்சி பத்தியில் ஏற்கனவே 80 க்கும் அதிக முதலீடு செய்துள்ளதோடு 200 க்கும்
ஈடுபடத் தொடங்கி உள்ளன.
கல்வரவு கூறும் பாய் விரிப்புடன் விலான பகிரங்கத் தாக்குத லுழ் திகாரத்துவம் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கை - நிறைவினை அதன் பி ழை க ள் ஒரு சந்தர்ப்பமாக்கிக் கொண்டது. பித்துவம் வீழ்ச்சி கண்டு சோசலிசம் பார்க்சும் எங்கேல் சும் தீர்க்க தரிசன னில் உண்மைகள் இதனை ஊர்ஜி -- ஆட்சேபித்தது. இன்னும் மற்று ால் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரு ம்

Page 37
35 سست
கொள்கைகளின் நிசத் தன்மையை 'கோட்பாட்டாளன்’ அரசாங்க கொ துக்கும் ஏற்ப இலாபங்கள் பங்கிட விளக்கினர். தொழிலாள வ க்கத்தில் பற்றி இக் கோட்பாட்டாளன்" கருதி சுரண்ட%9 அனுமதிக்கிறது. ஆனல்
75. சீன ஸ்டாலினிச பத்திரிசை "சோசலிச சுரண்டலின் " அர்த்தத்தை இலட்சத்துக்கும் அதிகமான குழந் ை! வேலை கொள்வோரின் கீழ் வேலை செ ருந்து விலகி உள்ளனர். வேலை கெ பயன்படுத்தி செல்வந்தர்" ஆகுவதை குழந்தை ஊழியத்தின் பெருக்கம் ெ தரத்தில் ஏற்பட்ட பிரமாண்டமான டாகும். தொழிலாளர்களின் கூலிகளி டும் ஏற்பட்டிருக்கையில் பணவீக்கம் முதல் காலாண்டு பகுதியில் அத்தியா விலை 24.2% ஆலும் மரக்கறிகள் 45.7
76 பப்லோ வாதிகள் பல தசாப் ட்கிசத்துக்கான ஒரு பதிலீடாக பல்க 1952 க்கு முன் பிருந்தே பப்லோ, மா ? ட்ரொட்ஸ்கிஸ்டுகளின் மேன்முறையீடு உ ர். பட்லோவாதிகள் மா ஒவின் ஸ் வாதம் விவச யி தீவிரவாதங்களில் வைக்கு எதிராக ஒரு நிச பாட்டா ட்ரொட்ஸ்கிஸ்டுகளை காப்பதற்குப் ட சிஸ்டுகளை "புரட்சியின் அக துகள்" எ 1957 இல் இலங்கை பப்லோவாதிகள் கு. என். லாயை சந்தித்த போதி, ட்ரொட்ஸ்கி ஸ்டுகளின் விடயத்தை ( கள். மாஒவாதத்துக்கு அடிபணிந்து லாற்றுத் தாக்கங்கள் இன்று "மாெ சுகளின் கொள்கைகளாக முழுமனே ளித்துவ தை மீண்டும் வெறியுடன் ஸ்டாலினிஸ்டுகளின் கொள்கைகள் ஒள் தள்ளி வருவதோடு, தவிர்க்க வர்க்கத்தின் பிரமாண்டமான வெ அடுத்த புரட்சிகர எழுச்சியின் பேr
 

ஆம்பலமாக்குகிறது. ஒரு முன்னணி ாகை "ஊழியத்துக்கும் மூலதனத் படுவதை அனுமதிக்கிறது" என மீது ஏற்படுத்தும் தா க் 5 ம் துத் தெரிவிக்கையில் அரசாங்கம் "சோசலிச சுரண்டல்!" என்ருர்,
வெளியான செய்தி இந்த சுட்டிக் காட்டியிருந்தது. 30 கள் தனிப்பட்ட முதலாளித்துவ ய்பும் பொருட்டு பாடசாலேகளிலி rள்வோர் "குழந்தை ஊழியத்தை பத்திரிகை ஒப்புக்கொண்டுள்ளது. தாழிலாளர்களின் வாழ் க் கை த் வீழ்ச்சியின் ஒரு நிச வெளிப்பா ல் சொற்ப அதிக ப்புக்கள் அதிகரித்து வருகின்றது. 1988 இன் "வசியமற்ற உணவுப் பொருட்களின் % ஆலும் அதிகரித்தன .
தங்களாக மா ஓ வாதத்தை டரோ
த் துவப்படுத்திக் காட்டி வந்தனர். ஒவாதிகள் ல் சிறைப் படிக்கப்பட்ட களப் பிரசுரிக்கவும் மறுத்து விட் டாலினிசம், முதலா கிரித் துவ தேசிய இருந்து பொறுக்கி எடுத்த கல ரி வர்க்க நிலைப்ாட்டினுல் சீன திலாக இந்த இணக்கமுழு மார் க் ன கண்டனம் செய்து த க்கின
சீன வெளிநாட்டு லும் இந்த சிறைப்பிடிக்கப்பட்ட ழுப்ப மீண்டும் மறுத்துவிட்டார் போன பப் லோவாதிகளின வர பரும் சுக்கான் பிடிகாரனின் வாரி அம்பலமாகி உள்ளது. (tp:56)r:: அறிமுகம் செய்து வைக்கும் சீன ா டினே பொருளாதார அழிவி முடியா த வித துதில் | , οιεί ப் பு க் கு ம் இடடுச் ي پټ دى (نytic து நாட்டில் அதிகாரத்துவத்தினே

Page 38
யும் ஸ்டாலினிசத்தால் முளையிட்ட வர்க்கத்தினையும் துடைத்துக் கட்ட டத்தில் ஏழை விவசாயிகளுக்கு சி தாங்கப் போகின்றது
நிரந்தரப் புரட்சிக்
77. பின் தங்கிய நாடுகளில் எ பப்லோவாதிகளின் அடிபணிவு தே ரசங்களுடன் இணைந்து பயணம் ! பர் புரட்சி, சீனப் புரட்சி (1925 தியாவசியமான வரலாற்றுப் படிப் மூலம் அல்ஜீரியாவின் பென்பெல்ல, னுக்கு மட்டுமன்றி பர்மாவின் நீ துவத் தேசியவாத தலைவ களுக்கு கினர். அவர்கள் தேசிய முதலாளி வர்க்கத்தின் அரசி யல் சுயாதீனத்து நிராகரித்தனர். இதற்குப் பதிலாக பாட்டினைப் பொய்மைப்படுத்தினர். திகாரத்துக்கான போராட்டத்துக்கு (பாயம் என்ற நிலையில் இருந்து ட களுக்கு தமது சொந்த அ ஒ பணிவி ளினர். தொழிலாள வர்க்கத்தினை டுவதன் ஊடாக நிரந்தரப் புரட்சி டுவதற்கு மாறா கப் பப்லோவாதிகள் போன்ற முதலாளித்துவ தேசி பவா த்தமாக்கப்ப ட்டுள்ள தாக மனத் தி அத்தோடு பப்லோவாதிகள் கா . ' நனவற்ற மார்க்சிஸ்டுகள் ' 'தொபூ ெவற்றி கண்டுள்ளதால் பாட்டாளி சொந்தப் புரட்சிக் கட்சியைக் கெ பிரகடனம் செய்தனர். பாட்டாளி ) யம் தொடர்பாக மார்க்ஸ் எங்கே திய அனைத்தையும் - சிறப்பாக அர தொழிலாள வர்க்கத்தினால் கண்டு. உலக முக் கியத்துவத்தை - புறக்கணி லாளர் அரசு உருவாக்கப்பட்டு விட மானம் செய்ய, தொழிலாளர் ஆட் தோற்றம் ஒரு அத்ய யா வசியம 7 ன

36 -
ப்பட்ட போராசை பிடித்த முதலாளி - இடம் பெறும் மாபெரும் போராட் சீன தொழிலாள வர்க்கமே தலைமை
கோட்பாடு நிரூபணம்
ஸ்டாலினிசம், மாஓவாதங்களுக்கான கசிய முதலாளி வர்க்கத்துடனான சம செய்தது. பப்லோவாதிகள் அக்டோ -- 27) ஸ்பானிய புரட்சிகளின் அத் பினைகளுக்கு புறமுதுகு காட்டியதன் 1 முதல் ஆர்ஜன் ரைனாவின் பே ரொ வின் வரையிலான சகல முதலாளித் கரகோ ஷம் செய்யும் தலைவர்களா 7 வர்க்கத்திடமிருந்து தொழிலாள க்குப் போராடுவதன் அவசியத்தினை அவர்கள் நிரந்தரப் புரட்சிக் கோட் இதனை பாட்டாளி வர்க்க சர்வா
வழிகாட்டும் ஒரு நனவான மூலோ பாட்டாளி வர்க்கம் அல் லாத சக்தி உனை நியாயப்படுத்தும் நிலைக்கு தள் சுயாதீனமான முறையில் அணிதிரட் யின் மூலோபாயத்துக்காகப் போரா - இது காஸ்ட்ரோ, பென் பெல்லா -திகளினால் நன வற்ற விதத்தில் யதா திருப்தியுடன் பிரகடனம் செய் தனர். ஸ் ட் ( ரா, பென் பெல் லா போன்ற பிலா ளர் அரசுகளை ஸ்தாபிப்பதில் - வர்க்கம் ஆட்சிக்கு வரத் தனது காண்டிருக்க வேண்டியதில்லை என
வர்க்க சர்வாதிகாரம் என்ற விட கல்ஸ், லெனின், ட்ரொட்ஸ்கி எழு சச ஆட்சியின் புதிய வடிவமாகத் பிடிக்கப்பட்ட சோவியத்துக்களின் 7த்த பப்லோவாதிகள், ஒரு தொழி ட்டதா இல்லையா என்பதைத் தீர் பசியின் சுயாதீன மான வடிவங்களின் அளவீடு - ஆகமாட்டாது என

Page 39
37 تهماسب
வாதிட்டனர்.
78. மறு ஐக்கியத்துக்கான 1963 தங்கிய நாடுகளில் நான்காம் அகில வரலாற்று அவசியத்தினை நிராகரிக்கு யாகக் கொண்டிருந்தது. அக்காங்கிர றிய பிரேரணை பிரகடனம் செய்தத றம் கண்டு பரந்த ஆதரவினை இழ களை எதிர்கொள்ளும் புரட்சி, ஏழை முதலாளி வர்க்கம் உள்ளடங்கலாகி போராட்டத்தினுள் ஈர்க்கின்றது. இ குகளையும், அதன் அரசினையும் சரிவு அளுத்தங்களை மத்தியவாத தொழில றும் அத்தகைய அமைப்புக்கள் மீது ஆட்சிக்குக் கொண்) ச் செய்கின்றது. யின் பலவீனங்கள் மொட்டை ஆயு. கான சாத்தியத்தை உண்டுபண்ணியும்
79. புரட்சி க் க ட் சி யை க்
டத் தி னை கை வி டு வ தா ன க்கததின் புரட்சிகர பாத்திரத்தினையே யத்துக்கான பிரேரணையில் பாட்டாள தேடுதல் வெளிப்பாடாகியது: "இந் பொருளாதார அடிப்படையின் நோக் கிய பலம், கைத்தொழில் பக்- ரித் காணப்படவில்லை, இவர்கள் - ஆர்ஜ: சுறுசுறுப்பான உழைக்கும் ஜனத்தெ கூலி உழைப்பாளர்களின் சிறுபான்ை ளனர். சுரங்கத் தொழிலாளர்கள்,
விவசாயத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் கள் மீது கவனம் செலுத்தப்பட
விரிவுபடுத்தும் வடிவில் விவசாயிகள் டிக் காட்டப்பட்டதனை விட கூடிய
தினே காலனித்துவ புரட்சியில் சந்ே
80. கெரில்லா வாதத்தினை மகத் பப்லோ வாதி மொஸ் காசோவில்ை "கியூபாாரர்களால் முன்வைக்கப்பட் வொரு தாட்டின் தும் சிறப்புத் தன் வ

ஆம் ஆண்டின் காங்கிரஸ் பின் தின் பகுதிகளே கட்டி எழுப்பும் வேலைத்திட்டத்தினை அடிப்படை மில் பப்லோவாதிகள் நிறைவேற் ாவது நடு மையம் வரை நாற் து போயுள்ள ஆளும் வர்க்கங் விவசாயிகள், ஏழையான குட்டி பரந்த உலக ஜனத்தொகையினை தன் மூலம் பாரம்பரியமான ஒழுங் குள் தள்ளுகின்றது. அத்தகைய 1ள வர்க்க கட்சிகள் மீதும் மற் b செலுத்துவதன் மூலம் அவற்றை பின்தங்கிய நாடுகளில் எதிரி தத்துடனும் ஆட்சிக்கு வருவதற் iளது".
க ட் டி எழு ப் பும் போ ரா ட் gil Luis L. T Gif) இ ப நிராகரிப்பதாகும். மறு ஐக்கி ரி வர்க்கத்துக்கான பதிலீட்டினை நாடுகளின் விசித்திரமான சமூக - கில் பாட்டாளி வரி ககத்தின் முக் தொழி லா ள ர் 5 ஸ் இடையே ல் ரைணுவை தவிர - இந்நாடுகளில் ாகையில் ஒரு சிறிய துண்டினையும் மயினரை மட்டுமே கொண்டுள் பெருந்தோட்டத் தொழிலாளர்கள், பெரு உளவிலான தொழிலற்றவர் வேண்டும், கெரில்லா படைகளை மார்க்சிசக் கோட்பாட்டில் சுட் தீவிரமும், தீர்க்கமுமான பாத்திரத் தகத்துக்கு இ ட மின் றி ஆற்றி
துவப்படுத்துவதானது அப்பட்டமாக உச்சரிக்கப்பட்டது. சரில்லா விதிமுறையானது ஒல் பகளுச்கு ஏற். வேறுபட வேலவடி:

Page 40
இருப்பினும் சகல அபிவிருத்தி அல் தக்கதாகும். தீர்வு காணப்ப ாத ளவிலான விவசாயிகனைக் கொண் '..- பலத்தினை விவசாயிகளிடமிருந்தே இம்மக்களை கியூபாவில் நடந்தது ( விவசாயப் பிரச்சினையை தீர்க்க ந நாடுகளில் பாட்டாளி வர்க்கமும் | லாளித்துவ வர்க்கமும் கெ ரில்லாப் ('உலகப் புரட்சியின் 50 ஆண்டுகள்' மண்டேல் ) அன்று சில்லி தொழில. சுறுசுறுப்புடன் தொழிற்பட்டு வந்த டேலும் கெரில்லா யுத்தத்தின் அல பட்டம் அடித்தார்: 'இந்தப் பு! தைத் தொடக்கி வைத்த பெருபை ஸ்ட் கட்சிக்குமே உரியது என் பதில் நூல் பக்கம் - 46) என பிரகடனம்
81. பப்லோவாதிகளின் அரசிய மனே புரிந்து கொள்ள கெரில்லா றிய ஒரு ஐந் தொகையை வரைய பொலிவியா. ஆர் ஜன்ரைனா நாடுகள் பாராட்டுவதன் மூலம் பப்லோவாதி புரட்சிகர மூலகங்களைத் தனிமைப்படு புரட்சிக் கட்சியின் அபிவிருத்தியை களுக்குப் பங்களிப்பு செய்தனர்.
82 நிரந்த ப் புரட்சிக் கோட் பயணத்தில் பப்லோவாதிகள் அனை, பாட்டினை முழுமனே கைவிட்டனர். லாற்று முன்நோக்கனை முதலாளித் தொழிலாள வர்க்கத்தின் போராட் மைப்படுத்தி ஈர். பப்லோவாதிகள் அமுல் செய்யும் பொருட்டு ஸ்டார் ழந்த 'இரண்டு கட்ட ' கோட்பாட் மூலம் கிரேம் ளின் அதிகாரத்துவம் வர் கத்தினை பல்வேறு முதலாளித் படுத்தியது. இதனை சோசலிசப் பு. கப் புரட்சி பூரணப்படுத்தப் படும் ! எனக் கூறியபடியே செய்தனர்.

38 -
டையாத நாடுகளிலும் பிரயோசிக்கத் நிலப் நபிரச்சினையை உடைய பரந்த - அந்றாடுகளில் கெரிவ்ல 7க் நஸ் தமது பெறுவர். கெரில்லாப் போராட்டம் போல் ஆயுதமும் கையுமாக தமது
டவடிக்கையில் ஈடுபடுத்தும். ஏனைய நகரங்களின் தீவிரவாத குட்டி முத - படைகளுக்கு ஆட்களை வழங்கும்' --1917 - 1967 -- ஆசிரியர் ஏர்ணஸ்ட் எளர்களின் எதிர்கால தோல்விக்காக த மொஸ்கோசோவின் சகாவான விட் எவு கடந்த முக்கியத் துவத்தை தம் திய ஆயுதக் கிளர்ச்சி மூலோபாயத் ற மாஓசேதுங் குக்கும் சீனக் கம்யூ ல் பிரச்சினைக்கு இடமில்லை '. (அதே ம் செய்தார்.
ல் குற்றங்களின் பரிமாணத்தினை முழு மூலோபாயத்தின் பலாபலன்கள் பற் வே ண்டியிருக்கும். சில்லி, உருகுவே, சில் கெரில் வாவாதத்தினைப் புகழ்ந்து கள் பாட்டாளி வர்க்கத்திலிருந்து த்ெதினர், தொழிலாள வர்க்கத்தின் தடை செய்தனர், பெரும் தோல்வி
பாட்டினை காட்டிக் கொடுத்த இப் த்த லகப் பாட்டாளி வர்க்க நிலைப் "உண்மையில் சோசலிசத்தின் வர துவம் ஏகாதிபத்தியத்துக்கு எதிரான டத்தின் வேர்களில் இருந்து தனி தமது சந்தர்ப்பவாதப்
போக்கினை அனிஸ்டுகளின் பழைய செல்வாக்கி டுக்குப் புத்துயிரூட்டினர். இதன் பல தசாப்தங் களாக பாட்டாளி வ தேசியத் தலைவர்களுக்குக் கீழ்ப் ட்சிககால், ஆரம்பிப்புக்கள் ஜன நா : சரை தாமதப்படுத்தப்பட வேண் டும்

Page 41
க 39
83. தேசிய முதலாளி வர்க்கத்து. படுத்தி வந்த அதேவேளையில் பப்லோ கான காங்கிரசில் பின் தங்கிய நாடுக கடி உண்மையில் நிலவவில்லை எனவும் - ளவில் தன்னும் இல்லை எனவும் அரைக் காலனித்துவ நாடுகளில்............ கப்பட்ட விசித்திரமான சமூக - பொ முதலாளித்து வத்திற்குரிய பல வீனமேய புரட்சி இன்மையால் சன தொகையில் ரமான அவலங்களும், கைத்தொழில் தமாக முன்னேறிய போதிலும், வாழ் சியும் ஒரு புரட்சிகர அலையில்லாமல் அல்லது தற்காலிகமான சமூக அல்ல டுக்கான நிலைமையை உருவாக்கி விட ஒரு ஓய்ந்து போகா) பரந்த போர டுகளுக்கு இந்த அனுபவங்களைப் பெ
84. சந்தர்ப்பவாத திருப்திக்கான யான முக்கியத்துவத்தினை ஆராய்வத கால இரத்தம் தோய்ந்த அனுபவங் டின் இந்தே னேசியா, சில்லி, பொ6 மட்டுமே நினைவில் இருத்திக் கொள் 6 களாக பப்லோவாதிகள் தமது கொ பாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்ட 1982 இல் பப்லோவாதத்தின் பிடிவா ந்து சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சி யைக் கண்டனம் செய்தது. சோசலி: சகோதரக் கட்சிகளாக அணைத்துக் 4ெ மூவ்மன்ட்' நி = ரகுவா, சன்டினிஸ்டா இயக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு புதிய கத்தின்' அபிவிருத்திக்கு நிரந்தரப் | இருப்பதாகப் பிரகடனம் செய்தது. நிரந்தரப் புரட்சிக் கோட்பாட்டைக் ஷிவிக்குகளால் கைவிடப்பட்டு 1.220 | தன து நா சக மான கூட்டினை நியா! னால் புத்துயிரூட்டப்பட்ட தொழிலா சர்வாதிகாரம்' என்ற பழம் சருத் செய்துள்ளது. ட்ரொட்ஸ்க சம் மீதான விளைவுகள் சோசலிசத் தொழிலாளர்

5கு தமது கீழ்ப்படிவினை நியாயப் வாதிகள் தமது மறு ஐக்கியத்துக் ரில் புரட்சித் தலைமைக்கான நெருக் அல்லது குறைந்த பட்சம் அற்ப குறிப்பிட்டனர். 'காலனித்துவ ஏகாதிபத்தியத்தினால் சிருஷ்டிக் ருளா தார முழு அடிப்படையும் ரகும். ஒரு தீவிரமான விவசாயப் ன் பெரும்பான்மையினரின் நிரந்த மயமாக்கம் சார்பு ரீதியில் துரித க்கைத் தரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள வீழ்ச் தன்னியக்கமாக சார்பு ரீதியான து பொருளாதார - உறுதிப்பாட் -ாது. பொலிவியாவில் போன்று ாட்டங்களின் தொடர்ச்சி 10 ஆண் ற்றுள்ள து.'
இந்தப் பரிந்துரையின் புறநிலை ற்குக் கடந்த கால் நூற்றாண்டு களை - சிலவற்றின் பேர் குறிப்பி மிவியா' ஆர்ஜன் ரைனா சூடான்எ வேண்டியிரு கும். பல வருடங் ள்கை நிரந்தரப் புரட்சிக் கோட் டது எனக் கூறி வந்தனர். ஆனால் தமான தர்க்கத்தினைத் தொடர் - (எஸ். டபிள்யூ பி) ட்ரொட்ஸ்கி சத் தொழிலாளர் கட்சி தனது காண்டுள்ள கிரனட f? ' நியூ ஜூவல் - போன்ற குட்டி முதலாளித்துவ 'பரந்த லெனினிச அனைத்துல புரட்சிக் கோட்பாடு தடையாக சோசலிசத் தொழிலாளர் கட்சி கைவிட்டதோடு 1917 இல் போல் -துகளில் சியாங்கை சேக்குடனான பப்படுத்தும் பொருட்டு ஸ்டாலி ளர் விவசாயிகளது ஜன நாயக துப்பாட்டினைப் புனருத்தாரணம் ச இந்தத் தாக்குதலின் அரசியல் கட்சி தென்னாபிரிக்க பாட்டாளி

Page 42
வர்க்கத்தை முதலாளித்துவ ஆபி ஆளுமைக்கு நிபந்தனையின்றி அடி வலியுறுத்தியதன் மூலம் நன்கு ெ
85. தேசிய முதலாளித்துவ வ வான அடிபணிவு - சாராம்சத்தில் பாட்டாளி வர்க் சப் புரட்சியின் அ ட்டு, ஏகாதிபத்தியம் அந்த சக்தி சிரும்பியதையே பிரதிநிதித்துவம் ( னைத் தொடர்ந்து ஆசியா, மத்தி வும் உள்ள அரசுகளுக்கு ஏகாதிபத் கப்பட்டது, ஆனல் 40 ஆண்டுகளி அரசுகளில் அடிப்படை ஜனநாயக அமுல் செய்யப்படவில்லை. ஸ்டாலி தங்கிய நாடுகளில் மக்களின் அடி செய்ய முடியாத முதலாளித்துவ ( சத்தை அடைவது என்பது தனிய டாளி வர்க்கத்தின் உள்ளே மார்ச் செய்ய குட்டி முதலாளித்துவ தத் வாதிகளால் முன் வைக்கப்பட்ட எல் ட்ஸ்கிசத்தின் பூரண தத்துவார்த்த
86. 1947 இல் இந்தியா துண் வம் ஏகாதிபத்தியத்துடன் கூட்டை டத்தைக் கருச்சிதைத்ததுடன் گی அதனையே மீண்டும் மீண்டும் இடம் டர் தின் தலையீட்டில் நேரடி கால6 லாம் தேசிய முதலாளித்துவத்தின களையும் பொருளாதார பின்னடை వోధుడి). ஏகாதிபத்தியத்தின் முடியாத வகையில் நேரிக்கப்பட்டு: வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் என்றன கடன் பளுவில் இருப்பதில் காண மக்கள் தொகையின் பல்வேறு தே வத்தை ஏற்படுத்துவத 'கு மாருக குரோதங்கள் திட்டமிட்டு வேண்டு சுயநிர்ணய உரிமை மறுப்பின் வெ கா ன ஏற்பாடுகள் மற்றும் அரச 8

• 46 -
ரிக்க தேசிய காங்கிரசின் அரசியல் பணிய வேண்டும் என உறுதியாக தளிவாக வெளிப்பாடாகி உள்ளது.
பர்க்கத்திடம் பப்6ேJாவாதிகளின் இழி இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின் ச்சுறுத்தலைத் திசை திருப்பும் பொரு களின் பால் ஒத்துப்போகும் நிலைக்குத் செய்கிறது. இரண்டாம் உலகப் போரி ப கிழக்கு, ஆபிரிக்கா (p(p 600 LA LLUIT 5 }தியத்தினுல் போலிச் சுதந்திரம் வழங் ன் பின்னரும் இந்தப் "புதிய சுதந்திர ப் பணிகள் எதுவுமே வெற்றிகரமாக னிசத்தின் சீரழிவுடன் சேர்ந்து, பின் ப்படைத் தேவைகளைத் தி ரு ப் தி தேசியவாதத்தின் தோல்வி, சோ லி ாக ஒரு புறமிருக்க, சர்வதேச பாட் $சிசத்தின் அபிவிருத்தியைத் தடை துவவாதிகளால், சிறப்பாக பப்லோ பலா மூலிகை ஞககும் மேலாக ட்ரொ வெற்றியைப் பறைசாற்றுகின்றது
டாடப் ட்டது, தேசிய முதலாளித்து மத்து ஜனநாயக தேசிய போராட் டையாளமாயிற்று. இந்தப் பாணி ம்பெறச் செய்தது. ஆயுதப் போராட் Eத்துவ ஆட்சி முடிவுற்ற அங்கெல் ல் காலனித்துவத்தின் கசப்பான மரபு வுகளையும் இல்லாமற் செய்ய முடிய பொருளாதார குரல்வளை விடுபட க் கொண்டிருப்பதானது குறைந்த ழைக்கப்படும் நாடுகளின் தப்பவியலாத முடிகிறது. பின்தங்கிய நாடுகளின் சிய இனங்களுக்கிடையில் சமத்து இன, மொழி, மற்றும் மத ரீதியான மென்றே தூண்டி விடபடுகின்றன. விரிப்பாடே இனவாதம், படுதொலைக் ஒடுக்குமுறைகளாகும்.

Page 43
- 4
87. இலங்கையில் தமிழ் குட்டி தீவிரமான கன்னேயினை பிரதிநிதித்து நிர்ணய உரிமைக்காக ஒரு உறுதியா நடாத்த இலாயக்கிற்றதாக உள்ளது லாளி வர்க்கம் பற்றிய உயிராபத்தா கொண்டுள்ளது. இது இந்திய - இலங் ததன் மூலம் உச்சக்கட்டத்தை அ!ை ஜனங்களே இன்றைய இக்கட்டான ! திய இராணுவத்தால் வேட்டையாட கூட தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தமது விசுவாசத்தைப் பிரகடனம் ெ யப் பட்டாளி வர்க்கத்துக்கு ப் புற பூeழ விடுதலைப் புலிகளின் குட்டி மு. கங்கள், இந்திய முதலாளி வர்க்கத் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் மூலம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் நிலைப்ட உறுப்பினரான திலகரின் பேச்சில் தி பிரகடனம் செய்ததாவது:
"எமது விடுத?ல இயக்கம் இர் அல்ல. தென்னுசியா வின் பிராந்திய அந்தஸ்தினை நிலைநாட்டு இந்தியாவி நாம் எந்த வகையிலும் எதிரானவர் இந்தியாவின் நேச சக்தியாக இயங்கி தொடர்ந்தும் இயங்குவோம். இந்த யியல் - அரசியல் நலன்களை ஈட்டி ( இந்திய - இலங்கை உறவுகளின் வரை நாம் எமது நிபந்தனையற்ற ஆதரவிே கைக்கு வழங்கியிருப்போம்".
88. இந்திய முதலாளி வர்க்கத்தி சாஸ்டாங்கமாக விழுந்து கும்பிடு ே த்தை அங்கீகரிக்கும் நிகரகுவா சன்டி றது. இது மத்திய அமெரிக்கா வில் ஊர்ஜிதம் செய்யும் அரச வடிவங்கள் கின்றது. சன்டினிஸ்டாக்களின் வரல தேசியவாதத்துக்கு பப்லோவாத அடி பித்துள்ளது. ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு டாக்கள் ஜனநாயகப் புரட்சியின் எ களையும் அமுல் செய்யத் தவறி விட்

முதலாளி வர்க்கத்தின் மிகவும் ம் செய்யும் தமிழ் புலிகள் சுய ஈ போராட்டத்தினைக் கொண்டு புலிகளின் அரசியல், இந்திய முத ன நப்பாசைகளே அடிப்படையாகக் கை உடன்படிக்கை யை அங்கீகரித் ந்தது. அத்தோடு தமிழ் வெது லைக்கும் இட்டுச் சென்றது இந் ப்பட்டு வரும் இன்றைய நிலையிலும் லைவர்கள், ராஜீவ் காந்தி மீதான Fய்து கொண்டுள்ளதோடு, இந்தி துகு காட்டி வருகின்றன . தமி தலாளித்துவ க் தன்மையின் தாக் ன் மூலோபாய நலன்களைப் பேணும் நன்கு வெளிப்பாடாகி உள்ளது. ாடானது அதன் மத்திய குழு ாட்டிக் கூறப்பட்டுள்ளது. அவர்
தியாவின் நலன்களுக்கு எதிரானது வல்லரசு என்ற முறையில் அதன் ன் மூலோபாய அபி ராசைகளுக்கு 6ள் அல்லர். நாம் எப்போதும் வந்துள்ளோம், அ வ் வாறே உடன்படிக்கை இந்தியா வின் புவி கொள்வதை இலக். கக் கொண்ட பறைக்குள் நின்று கொண்டிருப்பின் இந்திய - இலங்கை உடன்படிக்
ன் புவியியல் - அரசியல் நலன்களை ாடும் பாணி, "ஏரியஸ்" திட்ட னிஸ்டாக்களிடமும் பிரதிபலிக்கின் ஏகாதிபத் திய மேலாதிக்கத்தினை ன் மீறத்தகாத தன்மைரை ஏற் றும், பரிணுமமும் முதலா விரித்துவ ணிவின் தவறினை அடித்து நிரு சாப்தத்தின் பின்னர், சன்டினிஸ் த விதமான அ ப்படைப் பணி டனர். நிலச் சீர்திருத்தம் சம்பந்த

Page 44
மாக விரிவான வேலைத்திட்டம் : சோதாரத்தின் பெரும் ஆதி இன் கையில், சோசலி த் தொ ல ள லாளர் அரச எனப் பிரகடனம் கைச்சாத்தானதன் பின்னர், சன் வேலைநிறுத்தங்களே நசுக்குகையில் தான பேச்சுவார்த்தைக்கு அழை தலைவர்களுடனுன உறவுகள் ஒரு காலத்தில் சன்டினிஸ்டா மு முதலாளி வர்க்கத்தின் தீவிரவாத கன்னையினர் கூட, தொழிலாள 6 தினை எதிர்கொள்ளும் தருணத்தில் கான பகுதியினருடன் கூட்டுச்சேர படுத்துகின்றது.
89. அமெரிக்காவில் அனைத்து வேர்க்கஸ் லீக்" அமெரிக்க ஏகாதி எதிராக நிகரகுவாவை உறுதியுடன் பத்திய மையத்தில் தனது தினசரி என்ற முறையில் சகல ஒடுக்கப்படு ஏகாதிபத்தியத்தின் சுமைக்கு நேரட அமெரிக்கா, கரீபியன் நாடுகளின் பொறுப்பு வேர்க்கஸ் லீக்கின் தோ படும் தேசிய இனங்களுடன் பாட்ட லூம் இப்போராட்டம் அமெரிக்கத் புரட்சிகர வர்க்க நனவினை அபிவிரு அங்கமாக உள்ளது. இது அமெரிக், ஏகாதிபத்திய காட்டுமிராண்டி தட6 கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இருப்பு திளேக்கு முற்றுட்புள்ளி வைக்கும் ஒ( இன்றி பேணுகையில் வேர்க்கஸ் லீ வின் எந்தவொரு பகுதியோ அவற்றி வேலைத்திட்டத்தினை அங்கீகரிக்கக் 蔷 யில் எண்ணற்ற கசeபான அனுபவ. சப் புரட்சின் அடிப்படையில் மட் வெற்றி சாத்தியமாகும் என்பது நிது
90. உலக சோசலிசப் புரட்சியில் அக் கொண்ட ஒரு கட்சி என்ற மு யொரு வர்க்க நிலைப்பாட்டையே
 
 
 

= 42 =
ாதுவுமே கிடையாது. நாட்டின் பொரு ன மம் தளியார் உடமைய க இருக் ர் கட்சி கி ரகுவாவை ஒரு தொழி செய்கின்றது. இந்த உடன்படிக்கை டினிஸ் டாக்கள் தொழிலாள வர்க்க மன குவாவில் கொண்டாஸ்களே சமா த்தனர். உண்மையில் கொண் ட் ரா துப்பிக்கப்பட்டமை - இவர் வில் பலர் நன்னனியில் இருந்தவர்கள் - தேசிய குட்டி மூதலாளித் துவ ஜனநாயக பர்க்கத்தின் சுயாதீனமான, இயக்கத் முதலாளி வர்க்கத்தின் படுபிற்போக் ஆயத்தமாக உள்ளதை அழ்டலப்
லகிக் குழுவுடன் ஐக்கியம் தொண்ட நிபத்தியத்தின் ஆத்திரமூ டல்களுக்கு பேணி வந்துள்ளது. உலக ஏகாதி பணிகளை நடத்துகின்ற ஒரு கட்சி ம் தேசியங்களதும், சிறப்பாக யங்க டியாக முகழ் கொடுக்கும் லத்தீன் நலன்களைக் காக்கின்ற ஒரு விசேட ளில் வீழ்கின்றது. மேலும் எடுக்கப் டாளி வர்க்க ஐக்கியத்துக்குச் செல் தொழிலாள வாக்கத்தின் உள்ளே த்தி செய்வதில் ஒரு தீர்க்கமான காவினுல் இழைக்கப்படும் ஒவ்வொரு வடிக்கையையும் இவறுத்து ஒதுக்கக பினும் ஏகாதிபத்திய அ டி மை த் டுக்கப்படும் நாடுகளினை நிபந்தனே கோ அல்லது அனைத்துலகக் (350-ք ன் முதலாளித்துவ தஃலவர்களின் டமைப்பட்டவை அன்று. உண்மை ங்கள் பாட்டாளி வர்க்க ோசலி டுமே ஜனநாயகப் பு ர ட் சி பி ன் 5ர்சனமா யுள்ளது.
ன் மூலோபாயத்தினை அடிப்படையா றையில் அனைத்துவகக் குழு தனி கடைப்பிடிக்கின்றது, தொழி லா ள

Page 45
صحسبسے ۔ 43 ہے۔
வர்க்கத்தினை எந்தவொரு பகுதியினருக்கு படுத்தும் விதிவிலக்கான நிலைமைகள்" கப் (பாவதும் இல்லே, இருக்கவும் முடி முதல் நான்கு (1919 - 1922) காங்கிரசு இளில் முதலாளித்துவ உறவுகள் இன்ன கண்டிருந்ததோடு அதில் LлтLL-rof Gu இல் எடுக்க முடியாதி தொகையினரை லெனின் முதிர்ச்சி அடைய "தி Luft L. அதன் சுயாதீனமான வர்க்க நலன் ட செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தினை வலி டுகளின் பின்னர் ஒவ்வொரு கண்டத்தி துவ உறவுகளின் பிரமாண்டமான வ6 படும் நாடுகளிலும் தேசிய முதலாளி நாற்றமெடுப்பினை ருசுப்படுத் பரந்தி இடையேயும் தொழிலாள வர்க்கத்தின் Grt titu šgā 305 Ēģ செய்யும் பின் பாணியாக்கவும் தோல்விகளே égsf
91. தொழிலாளர் புரட்சிக் கட்சி போன்று மத்திய கிழக்கில் தொழிலா கொடுக்கப்பட்டமையானது இரக்க மற் முதலாளி வ+க்கத்திடம் அதன சி++ தோடு உண்மையில் லிபியாவில் கடா ஹ" சேனுடனும் ஹீலி கொண்டிருந்த உலக ஏகாதிபத்தியத்தின் 0قے[Lq.titlص994ق ஏகாதிபத்தியம் அந்த அல்லது இந் முரண்பாடுகளைக் கொண்டிருப்பினும் டித்து கு முக்கிய அச்சுறுத்தலாக ଘ୍ରାଣ வர்க்கத்தை எதிர்த்துப் போய- இன் லேயே தங்கியுள்ளது:
روی آنکه قاpol) قیم) وق g رة فوق atorعلی و 9 வொரு பகுதியிலும் அனைத்துப் .ே புரட்சிகர வர்க்கமான தொழி 7ெ பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றன. இது ஏகாதிபத்தியத்தின் சகல ஏஜன்சிகளி நிதே فنیقی 39:قة زنیم [ojڑھیئم uufiھیق ناقة قة قة تقي أنه نتي

தம் கீழ்ப்படுத்துவதன நியாயப் எந்தவொரு நாட்டிலும் இருக் யாது. கம்யூனிஸ்ட் அகிலத்தின் களின் காலப் பகுதியில் பல நாடு மும் அபூர்வமாகவே வளர்ச்சி க்கம் சனத்தொகையில் தனக் மட்டுமே கொண் டி ரு ந் த து: டாளி வர்க்கத்தினரிடையேயும் றிய ஒரு ந ன வினை விருத்தி புெறுத்தினர். ஏறத்தாழ 70 ஆண் லும் ஏற்பட்டுள்ள முதலாளித் ார்ச்சிக்கிடையேயும் சகல ஒடுக்கப் வர்க்கத்தின் முற் று முழு தா ன ந வரலாற்று அனுபவங்களுக்கு அரசியல் சுயாதீனத்துக்கான ன்னடிப்புக்கள் அதளே நிராயுத செய்யவும் மட்டுமே உதவும்.
பின் குத்துக் கரணம் நிரூபித்தது எ வர்க்க நல ன் க ள் காட்டிக் AD ழ ைநயில் பி த்தா னியால்ே சென்றது அதி قة 5) سماضي زرع في بعة له نهر பியுடனும்: FF 7。 க் தி ல் சதாம் கோள்கையற்ற கட்டுக்கள்' நலன்களுக்கு சேவகம் செய்தன ஆட்சியாளர்களுடன் என்ன தாே பின்தங்கிய நாடுகளில் ஏகாதிபத்தி ாங்கும் புரட்சிகரத் தொழிலாள ன மு தேசிய முதலாளி வர்க்கத்தி
ன் பகுதிகளும் பூகோளத்தின் ஒவ் பாராட்டங்க சிலுமி அனைத்துல திப் ஆர்க்கத்தின் வரலாந்து நலன் க ப் அனே து நிலைமைகளின் கீழும் டம் இருந்து தொழிலாள வர்க்கக்
* ففتھ زللہ فقۂ لاتیات زنی ز,i!Jلاق لایا۔

Page 46
அனைத்துலகக்
சி3. அனைத்துலகக் குழு 1985 கிச இயக்கத்தின் மாஜி - தக்லவர்க சுலோற்றருக்கு எதிராக நடத்திய யத்துவம் இங்கு தங்கியுள்ளது. ெ பட்ட பிளவானது பப்லோவா த க் துலகக் குழுவின் புதுப்பிக்கப்பட்ட தது. இதன் மூலம் நான்காம் அ! டின் மூன்ரும் காங்கிரசுடன் ஆர. தீர்ப்பதற்கான நிலைமைகளைச் சிருடு
94. 1963 ஆம் ஆண்டின் மறு துலகக் குழுவினைப் பேணவும் (3 தொழிலாளர் புரட்சிக் கட்சி என தாங்கிய போராட்டத்துக்கு இடை (டபிள்யூ. ஆர். பி.) அரசியல் போ, இருந்து பெரிதும் தேசியவாத, சந் பப் லாவாதத்துக்கு எதிரான அனை இருந்து பின் வாங்கிய எஸ். எல். எ குழுவிளே அமைப்பதை, பிரித்தானி பதற்கு கீழ்ப்பட்டதாக நோக்கியது முன்னுரிமை கொடுக் கப்பட்டது. இ தங்களுக்கு ஒரு சி தர்ப்பவாத அ. மே - ஜூன் சம்பவங்களின் முக்கிய பாட்டில் ஏற்படுத்தும் நடைமுறைத் மதிப்பிடப்பட்டதேயன்றி (அதாவது பிதம் செய்தல்) தொழிலாளர் (3) ud வகித்த பாத்திரங்களைப் பூர் ப்ெபமாக லகப் பாட்டாளி வர்க்கத்தின் ஒரு பிடப்படவில்லே .
95, இந்தப் பின்னடிப்பு, எஸ் வான பப்லோவாதப் போக்கின் அட கிடந்தது. 1967 அளவில் ஆண்டா மறு பிறப்பு எனப் பாராட்டியும், நிபந்தனையற்ற ஆதரவு வழங்கியும், ஆட்சிக்கு எகிப்திய தொழிலாள வ வந்தார் ட்ரொட்ஸ்கிச அடிப்படை
 
 
 
 
 
 

سیمسحصیب 44
குழுவின் பிளவு
இல் இருந்து பிரித்தானிய ட்ரொட்ஸ் 1ளான ஒடுகாலிகள் ஹிலி, பண்டா, போராட்டத்தின் வரலாற்று முக்கி தாழிலாளர் புரட்சிக் கட்சியுடன் ஏற் Fந்தர்ப்பவாதத்துக்கு எதிரான அனைத் போராட்டத்தினை பிரகடனம் செய் கிலத்தின் உள்ளே 1951 ஆம் ஆண் ம்பித்து நீண்டு வந்த நெருக்கடி ைத் ஷ்டித்தது:
ஐக்கியத்துக்கு எதிராகவும் அனைத் ா ச லி ச லேபர் லீக்கு (1973 இல் ப் பெயர் மாற்றப்பட்டது.) தலைமை யேயும் எஸ் எல். எல் - தொ. பு. க. க்கு 1960 பதுகளின் கடைப்பகுதியில் தர்ப்பவாதப் பண்பினே எடுத்தது. த்துலகக் குழுவின் போராட்டத்தில் ல் - டபிள்யூ. ஆர். பி. அனைத்துலகச் யாவில் புரட்சிக் கட்சியைக் அமைப் தேசியப் பணிகளுக் க எப்போதும் து திட்டவட்டமான தேசிய அழுத் டிபணிவினைப் பிரதிபலித்தது' 968 த்துவம் அவை பிரித்தானிய தொழிற் ந் தாக்கங்களின் அ டி ப் படை யி ல் ஒரு தினசரிப் பத்திரிகையை ஸ்தா க்கத்தில் உள்ள சகல போக்குக்களும் ஆய்வு செய்யக் கோரும் அனத்து மூலோபாய அனுபவமாக மதிப்
எல், எல். தலைமையின் உள்ளே பிவிருத்தியுடன் பிணைந்து Οβιμιτι, 3, ஹோசிமிங்கை லெனினின் அரசியல் இயக்கத்துக்கு நாசரின் முதலாளித்துவ தேசியவாத ர்க்கத்ை அடிபணியக் கோரியும் க் கொள்கைகள் மீதான இந்தத்

Page 47
வ 45
தாக்குதல்களை எதிர்கொள்வதற்குப் வேலைத்திட்டப் பிரச்சினைக்குள்ளாக்கு தினுள் அற்பமான முக்கியத்துவத்தை பாட்டை அபிவிருத்தி செய்தனர். தலைவர்களின்படி ட்ரொட்ஸ்கிச வே3 வதைக் காட்டிலும் "பிரச்சாரவாதம்" ளுக்கு எதிராகப் போராடுவதே அதி இருந்தது.
96. 1972 ஐ தொடர்ந்து எஸ். வர்களால் அதிகரித்த கர்ண கடூரத் துப்பா ட்டின் முக்கியமான உள்ளடக் கொண்டுள்ள ஆபத்து அரசியல் தனி த கும். மேலும் ஹீலி, பண்டா, ச கிச அடிப்படைக் கொள்கைகளைக் க இந்த தனிமைப்படுத்தலுக்கான கார டுக்கும் நடைமுறைக்கும் இடையேயா கிக் கொள்வதற்கு ஒரு தடைக்கல்லா வித்தனர். இது 'ஒரு பிரச்சார வா அது 'ஒரு போதும் ஒரு நிசப் பு #fTLಟ್ಟೂ ೬r & அழைக்கப்படவில்லை" 'மாற்றத்தினே தடை செய்யவும் வ இயக்கத்தினைப் புரிந்துக் கெ ள் வதை லான உடன்பாட்டு மூடு திரையை என்றனர்,
97. நான்காம் அகிலம் முகம் ே படலே என்ற நிலைப்ப டானது, நா கொள்கைகள் வேலைத்திட்டத்தில் இ முடிவுக்கு இட்டுச் சென்றது.
1972 ஆம் ஆண்டளவிலேயே
சிக் கட்சிகளால் தொழிலாள வர்க் டுச் செல்ல முடியுமா, நெருக்கடிபி தியின் அரங்குக்கு ட் டிரா ட் ஸ்கி ட்ரொட்ஸ்கிசச் சக்தி ளைக் கொணர் ணிக்கப்பட்டு விடுமா?" எனக் கேட் தமான இல்லை என்பதே. 1979 இல் எழுதப்பட்டு, பின்னர் அனைத்துலகச்

திலாக ஹீலி"/ம், சுலோற்றரும் விஷயங்கள் புரட்சிகர இயக்கத் யே பெறுகின்றன என்ற நிலைப் ாஸ் எல். எல். - டபிள்யூ. ஆர். பி. த்திட்ட தினை அபிவிருத்தி செய் கருத்தியல் சிந்தனவாத வழிக க முக்கியத்துவம் வ, ய்ந்ததாகி
எல். எல். - டபிள்யூ ஆர். பி. தலே துடன் முன்வைக்கப்பட்ட இக்கருத் நம் நான்காம் அகிலத்தை எதிர் மைப்படுத்தலாக இருந்தது 6T6ös லோற்றர் ஆகியோர் ட்ரொட்ஸ் ண்மூடித்தனமாக கீ கடைப்பிடிப்பதே னம் என்றனர். இது கோட்பாட் ான ஐக்கியத்தினை நிசமாக விவரங் ாக இருப்பதாக" இவர்கள் தெரி ழ்க் ையை நியாயப்படுத்தியது". ரட்சிகர நடைமுறைக்கான வழி அதற்குப் தி ல - க இது ர்க்கப் போராட்டத்தின் உயிர்வாழ்வு த் தடை செய்யவும் ஒரு பேரளவி இப்பொழுது வழங் கு கி ன் ற து"
கொடுத்துள்ள பேராபத்து, தனிமைப் ன் சரம் அகிலத்தின் அடிப்படைக் ருந்து விடுபடுதல் அவசியம் என்ற
சுலோற்றர் சந்தேகத்துடன் ‘ “ւյս է: நத்தை ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு இட் ல்ை உருவான அரசியல் அபிவிருத் BF வேலைத்திட்டத்தினை இன்றுள்ள வதன் மூலம் சோசலிசம் நிர்மா டார். அவரின் பதிலோ ஓர் அளுத் ஒரு முன்நோக்கு பண்டாவில்ை * குழுவின் பெயரில் வெளியிடப்பட்

Page 48
டது. "வர்க்கப் போராட்டத்தின் லேபல்களை ஒட்டாததும், அதன் மூ க் சிறந்து எடுப்பதை ஒழித்துத் வளர்ச்சி காணும் புரட்சிகர யதார் ஒரு போராட்ட விழிப்புணர் வினை பயிற்றப்பட வேண்டும்".
98. சகல அரசியல் போக்குக்க A2. ரீதியாகப் பிரதிநிதித்துவம் (ଗ யில் மதிப்பீடு ாைளர் புரட்சிக் கட்சியின் இந்தச் ட்டத்தின் அபிவிருத்தியின் மேல் பி இAவுபடுத்தினர். இந்த வழில் சுயாதீனமான மூலோபாய உபாயப் 9ே44ம் மறு புறத்தில் நான்காம் உள்ளேயான ஹீலிவாத சந்தர்ப்பவ தினதும் அக்னத்துலக மார்க்சிச இக வாற்று அனுபவங்களைக் கணக்கில் ( புரட்சிகர யதார்த்தம் வேண்டுவது கொள்ளக் கூடியதாக இருத்தல் வே
99 1985 - 86 பிளவு வரையில புரட்சிக் கட்சித் தலைவர்களால் அமு கொடுப்புக்களதும் அடிப்படையாக புரட்சிக் கோட்பாட்டை நிராகரித் த லாளித்துவ தேசியவாத ஆட்சியாளர் வில் தொழிற்சங்க, தொழிற் கட்சி அனைத்துலகக் கு வின் பகுதிகளை ந பிரயத்தனங்கள். ஒரு நீடிக்கப்பட்ட வர்கள் இன்றைய சகாப்தத்தின் முச் தொழிலாள வரிக்கத்தின் தோற்றே மூலம் உலகப் பாட்டாணி வர்க்கத்தி றிய எந்தவொரு மார்க்சிச மதிப்பீட் இந்த பிசுபிசுத் வார்த்தையோடு ( டாளி வர்க்கப் புரட்சித் தலைமை ( *தனிடத்தில் வர்க்கப் போராட்டம் ஜிேம் சஞ்சலத்துக்குரியதுமான எண் 6 தொ சி லாள வர்க்கத்தின் ஒவ்வொரு யிட்டு சட்டை செய்யாமல் தோல்வி

46 -
அபிவிருத்தியின் மேல் t? T &# 9° i'r Dr 0லம் அதன் சாராம்சத்தை நிசமா தடுக்காததும், அதற்குப் பதிலாக த்தம் வேண் டி நிற்பது என்ன என்ற வளர்க்கும் விதத்தில் கrரியாளர்கள்
ளையும் இயக்கங் ளையும் அவை புற சய்யும் சமூக சக்திகளின் அடிப்படை மார்க்சிச விதிமுறையினையே தொழி சந்தர்ப்பவாதி 3ள் 'வர்க்கப் போரா பிரச்சார லேபல்களை ஒட்டுதல்' என ட்டு சம தொழிலாள வர்க்கத்தின் போக்குக்களை நிர்ணயம் செய்ய அகிலத்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் ாதக் கன்னை, பாட்டாளி வர்க்கத் க்கத்தினதும் அத்தியாவசியமான வர கொள்ளாமல் 'வளர்ச்சி அடையும் என்ன?" என்பதைத் தீர்மானித்துக் 1ண்டும் என்றனர்.
ான தசாப்தத்தில் தெர &லாளர் ல் செய்யப்பட்ட சகல காட்டிக் இதுவே விளங்கியது. நீ ர் ர ப் ல், மத்திய கிழக்கு, ஆபிரிக்க முத 'களுடனுன கூட்டு, பிரித்தானியா அதிகாரத் துவத்து கு அடிபணிவு, ாசம க்கும் ஒழுங்கு முறையான காலப்பகுதியில் தொ. பு. க தலை கிய பண்பு 'தோல்வி காணுத ம எனப் பிரகடனம் செய்வதன் ன் மூலோபாய அனுபவங்கள் பற் டையும் தடைசெய்ய முயன்றனர். தொ. பு, சந்தர்ப்பவாதிகள் பாட் நெருக்கடியை உருக்குலைத்ததோடு பற்றிய முற்றிலும் கருத்தளவிலா 0ணக் கருத்துக்களை இரு த் தி ன . நிகழ்வும் அவற்றின் பெறுபேறுகளே காணுதி தொழிலாள வாக்கத

Page 49
一4?
துக்கு" ஒரு உதாரணம் எனத் தம்பட இக் கோட்பாடு தொழிலாள வர் படை ஆற்ற வேண்டிய சுயாதீனமான வேளையில் ஸ்டாவினிஸ்டுகள், சமூக தேசியவாத, தீவிரவாதிகளின் குற்றங் மறைக்கவும் சேவை செய்தது,
100. 1985 - 86 இல் அனைத்துல! ப்பவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட சகல கன்னைகளும் ட்ரொட்ஸ்கிசத்தில் துண்டித்துக் கொண்டு விட்டனர். உ வின் ஆதரவாளராகப் பிரகடனம் செ 70 ஆவது ஆண்டு நிறைவுக் கொண் அதிகாரத்துவத்தினுல் மாஸ்கோவுக்கு சவாஸ் மைக் கேலின் தலைமையிலான மகத்தானவராகக் காட்டும் வேலையை டன் மக்கள் முன்னணி அரசியலில் ே த்துக் கொண்டனர்" நான்காம் அகில சியல் ஆளுமையை நிராகரிப்பதற்கான க, யால் பிரசுரிக்கப்பட்ட அனைத்துலக கக் கண்டனத்தின எழுதியதன் பின்ன கிக் கட்சியில் இருந்து பிரிந்தார். ட் 3 யும் கண்டனம் செய்ததோடு தம்மை ஆதரவா னுகவும் பிரக னம் செய்தா லே ை தாங்கப்படும் தொ. பு க, ய கல பப்லோவாதக் குழுக்களுள்ளும் ட கடைப்பிடித்தலில் மதிப்பிழந்தவர்களும் களை ஏற் டுத்திக் கொள்ளச் சென்றது
101 1985 - 86 இன் பிளவில் இ வங்கள், புரட்சிக இயக்கத் தன் உள்ே போராட்டத்துக்கும் வர்க்கப் போராட் கும் இடையேயான ஆழமான உறவை வானது அனைத் லகக் குழுவினுள் பிா, களின் பே ராட்டத்தின் வி ளே வா கு ஸ்தாபிக்கப்பட்ட நான்காம் அகிம் 1953 இல் ஒரு சீரான அரசியல் இயக் ஒழிந்து போகையில் அனைத்துலக குழு,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ட்டம் அடிக்கப்பட்டது. உண்மையில் தீகத்துக்கு மார்க்சிச முன்னணிப் ா பொறுப்புக்களை குறைத்த அதே ஜனநாயகவாதிகள், முதலாளித்துவ நியாயப்படுத்தவும் €ህዎtዱ
2க் குழுவுக்கும் தொ. பு. க. சந்தர் பிளவில் இருந்து ஒடுகாலிகளின் இருந்து தம்மைப் பூரணமாகத் நீலி தம்மை மிகைல் ம க ர்பச்சே ய்ததோடு அக்டோ பர் புரட்சியின் டாட்டங்களில் கலந்து கொள்ள ம் அழைக்கப்பட்டார். இ ரி சி ல் அவரது சகாக்கள் கொர்பச்சேவை உள்நாட்டில் ஸ் ஈலினிஸ்டு ரூ நரடிப் பங்கு கொள்வதுடன் இணை த்தின் அனைத்துலகக் குழுவின் அர ஒரு சாக்குப்போக்கை தொ. பு. 5க் குழுவுக்கு எதிரான ஒரு பகிரங் ார் பண்டா, தொழிலாளர் புரட் ராட்ஸ்கியையும் ட்ரொட்கிசத்தை ஜோசப் ஸ்டாலினின் ஒரு தீவிர ர். இன்று சு லோ ற் ற ரி ஞ ல் பின் மிச்சசொச்சல்கள் உ னடியா 1ழையதும் வர்க்க சக வாழ்வினைக் ான மொரினேவாதிகளுடன் உறவு
நந்து இடம்பெற்று வரும் afbłJ ள சந்தர்ப்பவாதத்துக்கு எதிரான டத்தின் ரலாற்று அபிவிருத்திக் மீண்டும் வெளிக்காட்டியது. பிள திபலித்த புறநிலை வர்க்க சக்தி
1938 இல் ட்ரொட்ஸ்கியால் சிகழ்வுகளின் தாக்கங்களி கீழ் கம் என்னும் நிலையில் இருந்து அமெரிசீது சோசலிசத் தொழி

Page 50
லாளர் கட்சியின் சீரழிவுக்கு (1963) பேணப்பட்டது .
இது 1985 இல் இணக்கம் : விற்கு இடையே முற்றிலும் துருவ வின் கணிசமான பகுதியினர், குட் துக்கு எதிரான நான்காம் அ க லத்த மரபுரிமைகளை அடிப்படையாகக் ெ சந்தர்ப்பவாதிகளின் காட்டிக் கொ காரணத்தினால் பிளவு தொ. பு. க. அது அனை த்துல கக் குழுவைப் பெற மார்க்சிசக் கோட்பாட்டின் ஒரு நி. றுள்ளது.
102. தொழிலாளர் புரட்சி: 4 ட்டத்தினை அனைத்துலகக் குழு கொ லத்துக்குப் பேராபத்து - பிரச்சாரம் என்ற அடிப்படை உண்மையை மீ. இங்கு முன்னைய £ண்பான து வேலை மாக காட்சிக்கு வைப்பதாகும், இ கத் தின் உள்ளேயான அனுபவத்தில் பின்னையதோ பலம் வாய்ந்த சமூக வட்டமான அரசியல் போக்காகும். மீதும் பு ட்சிகர முன்னணிப் படை தினைப் பிரதிபலிக்கின்றது. பிரச்சா தோழர்கள் பால் சலுகை காட்டா கடைப்பிடிக்கின்ற வேளை ய ல் சந்தா சம்பந் தமாகவும் அது ஈவிரக்க மற்ற பிடிக்கின்றது.
103 198) - 86 பிளவு நான் க வரலாற்று மைல்கல் என்பதில் எந், இது 1953 இல் அனைத்துலகக் குழு தச் சந்தர்ப்பவாதத்துக்கு எதிராக கப்பட்ட நீண்ட போராட்டத்தின் சந்தர்ப்பவாதத்தினால் சிருஷ்டிக்கப். தடுமாற்றமும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து உள்ள 4 கல நிச ட்ரொட்ஸ்கிஸ்டுக சிஸ்டுகலை - அனைத்துலகக் குழுவின்
நிலைமைகள் உருவாகியுள் ளன.

48 -ணை
) எதிராக சோசலிச லேபர் லீக்கினால்
காண முடியாத வர்க்கப் போக்குக ப்படுத்தப்பட்டது. அனைத்து லகக் குழு டி முதலாளித்து வச் சந்தர்ப்பவாதத் தின் அனைத்துலகக் ருழுவின் நீண்ட காண்டிருந்தமையாலேயே பிரித்தானிய டுப்புக்களை எதிர்க்க முடிந்தது. இக் ட்சியை தண்டித்த அதே வேளையில் தமளவில் பலப்படுத்தியது. அத்தோடு ஐ மறுமலர்ச்சிக்கும் இட்டுச் சென்
கட்சி ஓடுகாலிகளுக்கு எதிரான போரா Tண்டு நடாத்து கையில் நான் சாம் அகி வாதம் '' அன் றி சந்தர்ப்பவாதமே ண்டும் ஊர்ஜிதம் செய் து ள் ள து. இத்திட்டத்தினை வறுமனே மிதமிச்ச ப்பலவீனம் கல்வி வெகுஜன இயக் 5 ஊடாகக் களையப்பட மு டி யு ம்.
சக்திகளில் வேரூன்றிய ஒரு திட்ட - இது தொழிலாள வ ர் க் க த் தி ன் டயின் மீதும் ஏகாதிபத்திய அழுத்தத் ரவாதத் தினை நோக்கிச் ச ரிந்து விட்ட த போதிலும் கட்சி பொறுமையைக் *ப்பவாதத்தின் ஒவ்வொரு வெளிபாடு - பகைமைப் போக்கினைக் கடைப்
ரம் * கிலத்தின் அபிவிருத்தியில் ஒரு தவொரு பிரச்சினைக்கும் இடமில்லை. நிறுவப்பட்டதில் இருந்து பப்லோவா ட்ரொட்ஸ்கிச இயக்கத்தினால் தொடுக் உச்சக்கட்டமாகும்.- பப்லோவாத ட்ட நீண்டகால ஐக்கியமின் ைமயும், கொண்டுள்ள து. உலகம் பூராவும் Sள யும் - அதாதது புரட்சிகர மாாக் பதாகையின் கீழ் கொணர்வதற்கான

Page 51
- 48
முதலாளித்துவ தொழிலாள வர்க்
தாக்கு
104, ஸ்டாலினிசம், சமூக ஜன. தத்தின் இணைந்த காட்டிக் கொடுப்பு னால் தூண்டி விடப்பட்ட மிக மோ நின்று பிடிப்பதற்கும் ஒரு புதிய உலக ஸ் தாபிப்பதற்கு அவசியமான அரசிய தயார் ெய்யவும் அனைத்துலக முதல்ல உருவாக்கியது பெட்ரோ – டாலர்கள் மான பொறிமுறையின் மூலம் திரவ மீள முடிந்தது. பொருளாதாரப் பி. வர்க்கத்தை விரிவுபடுத்தவும் வங்கி டமாக அதிகரிக்க அங்கீகாரம் அளிக் தாரப் பின்னடைவில் இருந்து தற்கா லும் உலக முதலாளி துவத்தின் மிக பி ரெட்டன் - வூட்ஸ் சகாப்தத்தின் ெ இடமில்லை என்பதைச் சுட்டிக் காட்ட யில் பணவீக்க அதிகரிப்பு வீதத்தைய யும் குறிக்கும் பொருட்டு 'ஸ்டக்பிளே வந்தது.
105: இலாப வீதம்' சம்பந்தமான யமானவை. இவை 1970 பதுகள் பூர் டன. 1974 இன் பின்னர் ஐரோப்பா வீதம் ஆழமாக வீழ்ச்சி கண்டது. ) மீ தான சராசரி இலாப வீதம் 9.2 6 இருந்தது. அமெ ரிக்கா வில் நிதி அல்ல 1963 - 66 இல் 15.5% இல் இருந்து 74 இல் 10.1% மா வும் 1978 இல் 9 1965 இல் தேசிய வருமானத்தின் 14 இல் 8.8% மாக வீழ்ச்சி கண்டது. டிருந்து 1982 இல் 6.7% மாக வீழ்ச்
106. இலாப வீதத்தின் வீழ்ச்சி, அனைத்துலக நம்பிக்கையின் முழுச் ச முதலாளி வர்க்கம் 1970பதுகளின் க

நெருக்கடியும் கத்துக்கு எதிரான தலும்
தாயகம், பப்லோவாத சந்தர்ப்பவா புக்கள் பிரெட்டன் வூட்சின் சரிவி ஈமான நெருக்கடி காலப் பகுதியில் )க முதலாளித்து வ சமபல நிலையை ல், பொருளாதா க் கொள்கைகளைத் பாளி வர்க்கத்துக்கு நிலைமைகளை பின் மறு சுற்றோட்டம் என்ற தீர்க்க
நெருக்கடி அச்சுறுத்தலில் இருந்து ன்னடைவுக்கு முடிவு கட்டவும் உலக கடன் கொடுப்பனவுகளை பிரமாண் க்கப்பட்டது. 1973 - 7) பொருளா rலிகமாக விடுபட முடிந்த போதி
11க்கியமான புள்ளி விபரங்கள் சழிப்பு நிலைமைகளு க்கு திரும்பவே டின. 1970 பதுகளின் கடைப்பகுதி சம், குறைந்த வளர்ச்சி வீதத்தை ளசன்' என்ற பதம் பாவனைக்கு
5 புள்ளி விபரங்கள் மிகவும் முக்கி ாவும் தொடர்ந்து வீழ்ச்சி கண் F. அமெரிக்கா இரண்டிலும் இலாப 976 அளவில் முதலீட்டு மூலதனம் வீதமாகும். 19 66 இல் 13 4% மாக லாத கம்பனிகளி .5 இலாப வீதம் 1967 - 70 இல் 12% மாக வும் 19717% மாகவும் வீழ்ச்சி கண்டது. % மாக விளங்கிய இலாபங்கள் 1970 - இப்புள்ளி 1980 இல் 82% இல் சி கண்டது.
சுருள் பணவீக் : ம் டாலர் மீதான சிவினை எதிர்கொண்ட அமெரிக்க டைப்பகுதியில் தொழிலாள வர் க்

Page 52
கத்தின் வாழ்க்கைத் தரங்களின் வதை விட வேறு மாற்று வழி 1979 இல் கார்ட்டர் நிர்வாகம் வங்கியின் தலைவராக நியமனம் மான சிக்கன கொள்கைகளை அ வீதங்கள் வரலாற்று மட்டங்களு உலக யுத்தத்தின் முடிவின் பின் கப் படுமோசமான தாக்குதல் பின்னடைவினைப் பயன்படுத்துவ
மாகியது. பொருளாதாரப் பின்
பாவுக்கும் பரவியது. 1982 இல் காட்டிலும் இரண்டு மடங்காகிய
107. 1980 நவம்பரில் றீகன் வில் தொழிலாளர் இயக்கத்துக்கு சமிக்கை செய்தது. எதிர்ப்புக் ச செப். எல் - சீ. ஐ. ஓ. விடம் பெ வாகத்தினுல் தயார் செய்யப்பட் அடிப்படையாக கொண்டு 1981 த்து கட்டுப்பாட்டாளர்களை ஒரே லாள வர்க்கத்தின் கடந்த கால மான பாசாங்கு தன் றும் செய்ய சங்க இயக்க ச்தினை அடியோடு
108. தொழிலாள வர்க்க எ முறை முறையாகச் சிதறடிக்கும் தொழிற்சங்க இ க்கத்தைத் துை இது கைத்தொழில் சார்ந்த ஒப்பு றது. இன்றுள்ள உடன்படிக்கைக ங்கியது சம்பள வெட்டுக்களுக்கு கோரிக்கைகளுக்கும் உடன்பட்டது மூடப்படுவதற்கு ஆர்வத்துடன் ஆ கள் நிசமாக இல்லாது போகினும் ரேட் முகாமை அமைப்பினுள் இ காரத்துவம் தனது வேலையை மு. கூட்டுத்தாபனங்கள் இடைநிலை மு அவர்களின் முன்னைய மேற்பார்ை ளிடம் ஒப்படைப்பதைச் சாத்திய
பாரிய அமெரி க கூட்டுத்த ட்ட உச்ச இலாபங்கள், தெ ழல

- 50 -
மேல் நேரடித் தாக்குதலை நடாத்து இல்லை என்ற மு டி வுக் கு வந்தது. போல் வோர்க்கரை சமஷ்டி றிசேர்வ் செய்தது. உடனடியாக அவர் பயங்கர முல் செய்யத் தொடங்கினர். வட்டி நக்கு உயர்த்தப்பட்டன. இரண்டாம் னர் தொழிலாள வர்க்கத்துக்கு எதிரா நடாத்தும் பொருட்டு பொருளாதாரப் தே இதன் வெளிப்படையான தோச்ச னடைவு ஒரு சில மாதங்களுள் ஐரோப் வேலையற்றேர் எண்ணிக்கை 1975 ஐக் lgi).
தெரிவு செய்யப்பட்டமை அமெரிக்கா ந எதிரான உக்கிரம ன தாக்குதலை ாட்டோம் என்ற வாக்குறுதியை ஏ. ற்ற ரீகன் நிர்வாகம், கார்ட்டர் நிர் ட அவசரகால அதிகார அறிக்கை ைய ஆகஸ்டில் 13, 00 விமான போக்குவர யடியாக வேலைநீக்கம் செய்தது. தொழி த் தேட்டங்களை கட்டிக்காக்க எந்தவித அதிகாரத்துவம் தவறிவதால் தொழிற் துடைத்துக் கட்டுவது தொடர்ந்தது,
திர்ப்பின் ஒவ்வொரு வடிவத்தினையும்
பொருட்டு ஏ. எப். எல். - சீ. ஐ. ஒ. டத்துக்கட்டத் தலைமை தாங்கிற்று. பந்தங்கள் ஒழிக்கப்படுவதை வரவேற் ள் இரத்துச் செய்யப்படுவதற்கு இண ம் எண்ணற்ற "திருப்பி வழங்கும்" 1. ஒரு தொகை பக்டரிகள் இழுத்து ஆதரவளித்தது. தொழிற்சங்கத் தலைவர் ம் நடைமுறையில் தம்மை osriTiT u }ணைப்பதை ஏற்றுக் ம காண்டனர். அதி ற்று முழுதாகச் செய்ததால் L 17 ifluu காமையாளர்களை வேலை நீக்கம் செய்து வ வேலைகளை தொழிற்சங்க அதிகாரிக மாக்கியது.
rreu GOTšis 6mTrī 6) சமீபத்தில் வெளியிடப் ாளர் அதிகாரத்துவங்கள் சாத்திய

Page 53
- 51 -
- மாக்கிய பெருமளவில் அதிக த்த சுரா வ் கின்றது. பல கைத்தொழில்களில் அதி ர வெட்டே நஷ்டத்தில் இருந்து இலா + ஒரு பெரும் காரணியாக உள்ளது. 1! ம குறைவான விற்பனையில் மோட்டார் '' ஈட்டுகின்றன. 1970 இல் கூலிகளும் ம் 75.4% ஐ உள்ளடக்கி இருந்தன. 1 ப் வீழ்ச்சி கண்டன.
109 1979 - இல் அமெரிக்க முதல்ல T கொள்கைகள் அனைத்துலக மட்டத்தில் ல மாற்றத்தினைச் சமிக்கை செய்தது. 1 . செய்யப்பட்டமையானது தொழிலாள * கொணர்வதை இலக்காகக் கொண்ட ப லி ன் ஆரம்பத்தினையும், இரண்டாம் - எ க்கப்பட்ட சமூக செம_ல முறைகளை 2 வதையும் ஏககாலத்தில் குறித்து நின் 5. அமைச்சர்களைக் கொண்ட சோசலிச'
கேவலமான தீவிரவாதப் பகட்டுக்களில் -தாரக் கொள் கைகளில் இருந்தும் போது
குத் திரும்பியது. ஜேர்மனியில் ஹெல் ர்ந்து இத்தகைய ஓர் அபிவிருத்தி ஏ த i Fளைத் தோற்றமான 'சட்டவிதி தொழில்களை சிதறடிப்பதை இலக் ாக 'த ன யார் மயமாக்க' பிரச்சாரமாக இடையே போர்த்துக்கல் முதல் கிரீஸ் பிய அரசாங்கமும் சமூக சீர்திருத்தம் நிராகரித்தன. இப்போக்கு அமெரிக்கா டுப்பட்டு நின்றுவிடவில்லை. அவுஸ்திரே சிலாந்தில் லாங்கோபின் கீழும் சமூக ? யற்ற முதலாளித்துவ சுரண்டல்களுக்கு தினால் அமைக்கப்பட்ட வரையறுக்கப்பட தன. சர்வ தச நாணய நிதியத்தின் 4 யின் கீழ் பாருளாதார ரீதியில் பின் கொடேராவின் ஈக்குவடோர், சீகாவி. வின் இலங்கை காந்தியின் இந் தி யா 6 கைகளைப் பின்பற்றத் தள்ளப்பட்டன.

கடல் மட்டத்தினைப் பிரதிபலிக் திகரித்த விற்பனை யன் றி செலவு பத்துக்கு இடம்பெயர்வதற்கான 2980 க்கு முன்னரை விட 24% கம்பனிகள் தற்போது - இலாபம் -பல ங் க ளும் தேசிய வருமானத்தில் 986 இல் இப்புள்ளிகள் 61% ஆக
லாளி வர்க்கம் கடைப்பிடித்த - வர்க்க ஆட்சி விதிமுறையில் ஒரு 979 மே மாத தில் தட்ச்சர் தெரிவு வர்க்கத்தினைக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உக்கிரமான ஒரு எதிர்த் தாக்குத உலக யுத்தத்தின் பின்னர் உருவா முடிந்த மட்டும் ஒழித்துக் கட்டு றது. பிரான்சில் 4 ஸ்டாலினிச - மிட்ரண்ட் அரசாங்கம், ஒரு 17 ன்னர், றீகனன் பொருளா தம் காண முடியாத கொள்கைக் மட் கோலின் தெரினைத் தொட ற்பட்டது. ஐரோப்பிய றீ கன் வா ஒழப்பு' ஆனது தேசியமய கைத் க் கொண்ட ஒரு வெறிபிடித்த - விளங்கியது. 1979 - 1988 க்கும் ) வரையிலான ஒவ்வொரு ஐரோப் - வர்க்க சமரச கொள்கைகளை வுடனும் ஐரோப்பாவுட னும் கட் லியாவில் ஹோக்கின் கீழும், நியூ ஐ நாயக அரசாங்கங்கள் - - தடை 5 எதிராகத் தொழிலாள வர்க்கத் பட்ட தடைகளைக் கூடச் சிதறடி ந் ம், உலக வங்கியின தும் சாட்டை தங்கிய நாடுகள் கூட - பெபரே.ஸ் 3 ஐமேக கா முதல் ஜயவர்தனா வரை - றீகன் நிர்வா ஈத்தின் (டு)காள்

Page 54
புதிய புரட்சிகர புறநிலை
0. அனைத்துலக தொழிலா6 க்கடி, முதலாளித்துவ தொழில்சா வத்தின் ஒரு புதிய பொன் சகா படுத்தப்பட்டது. ஆணுல் வறுமை முதலாளி வர்க்கத்தினுல் முழு மு உலக நெருக்கடியில் இருந்து விடு போய்விட்டது. உண்மைய ல் இன் ரீதியில் முகம் கொடுக்கும் நெருக் வன்றி ஒரு வரலாற்று, ஒழுங்கு
111, 1970 பதுகளில் இலாப பொதுவான தேக்க நிலையும் ட்ர வெடிப்புமிக்க பெரு வனர்ச்சிக்கு பேருக உலக சந்தை முன்னுெரு கப்பட்டு, உற்பத்தியும் அனைத்துல தேசியப் பொருளாதாரங்களும் - அ தாரத்தின் முழுமையானதும் தீவி பட்டமை நவீன வாழ்வின் ஒரு சுற்று வழிகளின் கண்டு பிடிப்புட விதத்தில் தொழில்நுட்பத்தில் ஏற் போக்குவரத்து சாதனங்களின் புர வன அதற்குப் பதிலாக அவை, புத் தொடர்களே துரிதப்படுத்தி : தொழில்நுட்ப அபிவிருத்திகள் மு. சாலைகளைத் திறப்பதற்கு மாருக ! லர்வித்துவ தேசிய அரச முறைக் தனிச் சொத்துடமைக்கு இடையே வரலாற்றில் முன்னுெகு போதும் புள்ளன.
112 பி , மாண்டமான 'ட்ரா தோற்றமும் உற்பத்திய ன் உலக சி. ர தாக்கங்களைக் கொண்ட மற் யாத விதத்தில் இணைந்து கொண் பாருளாதார மேலாதிக்கத்தினை

كسيس 522
நெருக்கடிக்கான அடிப்படை
ார் இயக்கத்தின் வெளிப்பாடான நெரு ர் பிரச்சாரவாதிகளால் மு லாளித்து ப்தத்தைப் பிரகடனம் செய்யப்பய
பின் பெரும் வளர்ச்சிக்கு இடையேயும் தலாளித்துவ முறையினதும் ஆழமான வித்துக் கொள்ள முற்றிலும் முடியாது று முதலாளி வர்க்கம் உலகளாவிய கடி, வெறும் இணைந்த நெருக்கடியாக முறையான பண்பைக் கொண்டுள்ளது
வீதத்தில் ஏற்பட்ட வீழ் ச் சி யும் ான்ஸ்நஷனல் கூட்டுத்தாபனங்களின் உந்துதலை வழங்கின. இதன் பெறு போதும் இல்லாத விதத்தில் இணைக் }க மயமாக்கப்பட்டது. அனைத்துத் மெரிக்கா உட்பட - உலசப் பொருளா ரமானதுமான மேலாதிக்கித்துக்கு ஆட் அடிப்படை உண்மையாகும். இணைந்த னும், பூரணத்துவத்துடனும் கூடிய பட்ட முன்னேற்றங்கள் (தொடர்பு) ட்சிகர மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உள் உலகளாவிய பொருளாதார இணைப் உள்ளன. ஆணுல் இந்த பொருளாதார தலாளித்துவத்துக்கு புதிய வரலாற்றுச் உலகப் பொருளாதாரத்துக்கும் (Մ95 கு இடையேயும், சமூக உற்பத்திக்கும் யும் அடிப்படையான முரண்பாடுகளே இல்லாத விதத்தில் உக்கிரம் ஆக்கி
ன்ஸ்நஷனல்" கூட்டுத்தாபனங்களின் மயமாக்கமும் தவிர்க்க (மடியாத புரட் 1றுமோர் காரணியுடன் விடுபட முடி டுள்ளது: அமெரிக்கா தனது உலகப சார்பு ரீதியாகவும், முழுமையாகவும்

Page 55
58 ܫܡܗ
இழந்தமை அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய இந்த வரலாற்று மாற்றம், அமெரிக் கொடுப்பவர் என்ற நிலையில் இருந்து றத்தின் மூலம் வெவிப்பாடாகியது. கைத் தரங்களில் ஏற்பட்ட பெரும் மாக விளங்குவதோடு அமெரிக்காவிலை காலப்பகுதிக்கும் இட்டு ச் செல்லும்,
13. மூன்ருவது காரணி, அமெ உலக முதலாளித்துவத்தின் யுத்தத்தில் புவியரசியல் கட்டுமான மறுநிர்மாண ஜப்பான் பலம் வாய்ந்த கைத்தொழி ஏற்றுமதியாள ராகவும் எழுச்சிக் கண் ரிக்க முதலாளித்துவத்தைப் பூகோள செய்கின்றது. அமெரிக்காவுக்கும் ஜட் தல் பெரிதும் வெடிக்கும் தன்மை ( அது ஏகாதிபத்தியவாதிகளுக்கு இடை தத்தின் ஒரே வெளிப்பாடு மட்டும் லாளி வர்க்கம் பொருளாதார சமூக மூலதனம் இரண்டையும் சலால் கூட்டாக பரிணமம் செய்ய முயன்று பழைய அத்திலாந்தி கூட்டு ' அடிே அளவில் தனியொரு ஐரோப்பியச் ச முக்கியத்துவம் இதுவே.
114 மாபெரும் புரட்சிகர முக்கி ஆசிய பசுபிக் கரையோர பொருளா வளர்ச்சியாகும். அது நின்று பிடிக்க முற்றிலும் தங்கியுள்ள அவற்றின் டு முதலாளி வர்க்கத்து க்கு எதிரான ே வரும் பரந்த தொழிலாள வரிக்கங்க கொரிய தொழிலாள வர்க்க இயக்க கைத்தொழில் பாட்டாளி வர்க்கப் உலகப் புரட்சி அரங்கினுள் நுழைவ திபத்தியத்தின் மூலதன ஏற்றுமதி, துய சக்தி வாய்ந்ததுமான கிடைய6 யாவில் மட்டுமல்ல. இதே போக்கு ரிக்காவிலும் (சிறப்பாக மெக்சிக்கோ

த்தின் உலக அந்தஸ்தில் ஏற்பட்ட காவை உலகின் முக்கிய கடன் மாபெரும் கடனளி என்ற மாற் இது தொழிலாளர்களின் வாழ்க் வீழ்ச்சிக்கான அடிப்படை காரண ஏ புரட்சிகர வர்க்க மோதுதல்
ரிக்காவின் மேலாதிக்கத்தின் கீழ் ன் பின்னைய முழுப் பொருளாதார த்தின் தலைதூக்க முடியாத தகர்வு, ல் சக்தியாகவும், பெரும் மூலதன டதைக் காட்டியது. இது அமெ த்தின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் சவால் பானுக்கும் இடையேயான மோது கொண்டதாய் இருந்த பாதிலும் டயே மோசமடைந்து வரும் குரோ
ஆகிவிடாது. ஐரோப்பிய முதி
த்தை (ஈ. சீ) ஜப்பானிய அமெரிக்க செய்யவல்ல ஒரு வர்த்தக நிதிக் வருகையில் யுத்தத்தின் பின்னைய யாடு தகர்ந்து வருகின்றது. 1992 ந்தையை நிறுவும் திட்டங்களின்
|யத்துவத்தின் நன்காவது காரணி தாரங்களின் அசாதாரண துரித
முடியாத ஏற்றுமதிச் சந்தைகளில் பாருளாதார அந்தஸ்தானது தேசிய
பாராட்டத்துக்கு த ள் ள ப் பட் டு ளைத் தோற்றுவித்துள்ளது. தென் ம் இளையதாயினும் பலம்வாய்ந்த படையணியானது ஆசியா பூராவும் தைக் குறிக்கின்றது. மேலும் ஏகா தொழிலாள வர்க்கத்தின் புதிய மணிகள் எழுச்சி கண்டிருப்பது ஆசி ஆபிரிக்காவிலும் லத்தின் அமெ ) நன்கு முன்னேறியுள்ளன.
3.

Page 56
- 54
115. நம் கவனத்தை ஈர்க்கும் நாடுகளின் திசு லூட்டும் வறுமையும், கங்களின் எண்ணற்ற 'அபிவிருத்தி' 8 ஆகும். லத்தின் அமெரிக்க நாடுகள். என்பன தமது கைத்தொழில், பொது பொறுத்த மட்டில் எந்த விதத்திலும் லாத போதிலும் எல்லாமே மூக ப தினால் உருவாக்கப்பட்ட துன்பங்கள், தேசிய முதலாளி வர்க்க கையாட்களி வதற்கு சோசலிசப் புரட்சியைத் தவி
116: இறுதியாக ஆmவது காரல் குறிப்பிட்டுள்ளது புரட்சிகர உடன் 6 ஸ்டாலினிச அதிகாரத்துவங்களும் கே ஐரோப்பாவிலும், சீனாவிலும் சந்தைப் திரும்புவதில் இருந்து ஊற்றெடுத்தாக ஆண்டுகளுக்கு மேலாகக் கண் டிராத துயிர் பெற்று வருகின்றன. ஸ்டாலின் நாட்டு புறங்களிலும் முதலாளித்துவ பேறாகவே இது ஏற்பட்டுள்ளது. த ம். வேலையில்லாத் திண்டாட்டமும் ஏற்கன போலந்தில் சமீபத்திய வேலை நிறுத்தங் ஸ்டாலினிச ஆட்சிக்குட்பட்ட நாடுகள் லாளித்துவம் மீண்டும் அறிமுகம் செய் கொள்ள மாட்டார்கள் ,
அமெரிக்கா, ஜப்பான் ஏகாதிபத்தியங்களுக்
குரோதத்தின்
117. முதலாளித்துவம் ஒரு இரண் நுழைந்து கொண் டுள் ளதாக தம்மை த மொடிந்த குட்டி முதலாளித்துவ தீவிர து வத்தின் நன்கு தூர திருட்டி மிக்க பி கத்தின் தகர்வு உலகளாவிய பொரு ட்ரான்ஸ் நஷன ல் உற்பத்தியின் பெருக்க கிரம், தொழில் நுட்ப முன்னேற்றங்களில் காண முடியாத பெரும் பிரச்சினைகளைத்

ஐந்தாவது காரணி - பின் தங்கிய மலட்டுத் தேசிய முதலாளி வர்க் மூலோபாயங்களின் முழுத் தகர்வும் - ஆபிரிக்கா, இந்திய உபகண்டம் து பொருளாதார அபிவிருத்தியைப் 5 இனங்காண கூடியனவாக இல் ரவுடா குவளைகளே. ஏகாதிபத்தியத்
சீரழிவுகளில் இருந்தும் அதன் வின் கொள்கைகளில் இருந்தும் தப்பு "ர வேறு வழியில்லை.
னியைப் பற்றி நாம் ஏற்கனவே விளைவுகளாகும். இது சகல ஆளும் சாவியத் யூனியனிலும், கிழக்கு ப் பொருளாதாரக் கொள்கைகளுக்கு 5 வேண்டும். சீனாவில் கடந்த 35 வகையில் வறுமை வடிவங்கள் புத் னிச அதிகாரத்துவம் நகரத்திலும் உறவுகளை ஊக்குவிப்பதன் பெறு து தாக்கத்தினை பணவீக்கமும். னவே' உணர ை1 த் து ள் ள ன கள் வெளிக்காட்டியது போன்று ல் உள்ள தொழிலாளர்கள் முத யப்படுவதை அன மதியாக ஏற்றுக்
ன், ஐரோப்பாவும் கு இடையேயான வளர்ச்சியும்
சடாவது பொன் சகாப்தத்தினுள் தாஜா பண்ணிக் கொண்டுள்ள மன வ திகளுக்கு முரணாக முதலாளித் ரதிநிதி கள் அமெரிக்க மேலாதிக் நளாதாரம் என அழைக்கப்படும் ம், வர்த்தகப் போட்டிகளின் உக் ன் தாக்கங்கள் ஆதியன தர்வு 5 தோற்றுவித்துள்ளன என்பதை

Page 57
فيق حص=
அறிவர். அத்தகைய பிரதிநிதி வில் சேரி செயலாளர் டபிள்யூ. மைக்கேல் தாவது: "மிக பிரமாண்டமான அள சந்தையும் மற்றும் பல இடைநிலை த்தை வேகத்தில் எல்லை நளை சட்டை கள், தொலைத்தொடர்பு திட்டங்க ரி களும், பணத்தையொத்த கருவிகளும் மாற்று வீ , ங்கள் தொடர்பாக வெறு கையை சாலவதியானதாக்கி விட்டன
தேசிய பன விநியோகம் என் இனியும் சுலபமான காரியமல்ல, :ே கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பதை கடினமானதே. விளையாட்டின் விதி அடைந்து விட்டன. பொதுவில் செ களின் பல துறைகளில் - குறைந்தப சிலவற்றிலும் இறுதியில் அனைத்திலும் பறிய அடிப்படை கருத்தினை து கொண்டுள்ளது. தொழில்நுட்பம், த ளால் சக்தி வாய்ந்த விதத்தில் தெ சிருஷ்டித்துள்ளது என்ற முடிவுக்கு எதுவும் மாற்றமடைந்து விடவில் செயற்பட்டு வருவோமேயாயின், கட் பிரயோகிப்பதில் நாம் காட்டும் விட துவதே டு பெரும்பாலும் எதிர்விளை (பொறின் அபயர்ஸ் - இதழ் - 66 - இ
18. தொழில்நுட்ப முன் ைற் காரணி அன்று. வேறு வ e யின்றி முர். மாருக, 70 ஆண்டுகளுக்கு முன் கப்பட்ட வரலாற்று ஆய்வுகளின் G விளக்கம் ருசுப்படுத்துகின்றது . 'முத பத்திச் சக்திகள் தேச, அ ச எல்லே ளன. இன்றைய அரசிய ல் உருவமா சக்திகளைச் சுரண்ட மிகவும் குறுகிய அமைப்பின் இயற்கைப் போக்கு, இ செல்ல முயல்வதாக உள்ள்து. மு. வெளிப்பரப்பு அத்தோடு உட்புறமும் மாகிவிட்டன. இவற்றின் வெவ்வேரு

ஒருவரான மாஜி அமெரிக்க திறை புளூமென்தல் சமீபத்தில் எழுதிய ாவிலான ஒரு நிச உலக மூலதனச் தொடர்புகளும் ஒத்த வெளிச்ச செய்யாமல் உலகின் கம்பியூட்டர் 'ன் ஊடாக புதிய பண அணிகலன் ம் உள்நாட்டு கொள்கை, நாணய றும் தேசிய ரீதியிலான நடவடிக்
ன என்ற கேள்விக்கு பதிலளிப்பது தசிய ரீதியில் பண விநியோகத்தைக் ந் தீர்மானிப்பதும் அதைப் போன்றே திகள் அடிப்படையில் மா ற் றம் ான்னல் பொருளாதார விவகாரங் ட்சம் உலகின் பெரிய நாடுகளில் 2 - தொழில்நு. பம் தேசிய இறைமை ரி த மா க காலவதியானதாக்கிக் தனிப்பட்ட பொTளாதார வஸ்துக ாடுக்கப்பட முடியாத ஒரு உலகினை வருவது தவிர்க்க முடியாது நாம் லை என்ற விதத்தில் தொடர்ந்து டாயமாக தேசிய கொள்கைகளை -ாப்பிடியானது விரக்தியை ஏற்படுத் வுக% க் கொண்டதாகவும் இருக்கும்" ல. - 3 - பக்கம் 585 - 95)
றங்கள் - அவையே நெருக்கடிக்கான புளூமென்தல் அதை அங்கீகரிக்கின் ானர் ட்ரொட்ஸ்கியால் முன்வைக் ல்லுபடியான தன்மையை அவரின் லாளித்து ம் விருத்தி செய்த உற் களை கடந்து வளர்ச்சி கண்டுள் ன தேசிய அரசு இந்த உற்பத்திச் து ஆத பால் எமது பொருளாதார ந்க அரச எல்லைகளைக் க - ந் து ழப் பூகோளமும், நிலம், கடல் ஒரு பொருளாதார வேலைக்கள ன பகுதிகளும் தவிர்க்க முடியாத

Page 58
விதத்தில் ஒவ்வொன்றுடனும் பிணை பூரணத்துவம் செய்கையில் முதலா6 னதும் முதலாளி வர்க்கத்தின் இல விய பொருளாதார முறையை அடி 1789 - 1815, 1848 - 1859, 864 - மூலம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பழைய ே கின்றது என்பதை ஏகாதிபத்திய அ வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இன்று இது சகிக்க முடியாத இடைஞ்சலாகி 4
("யுத்தமும் அனைத்துலகமும்")
119. உலகப் பொருளாதாரத்தி முதலாளித்துவத்தின் கீழும். அதன் பது முடியாத காரியம் முதலாளித் களுக்கு இ9ேடயேயான மோதுதல்க! மூலம் நிரந்தரமாக ழ்ப்படுத்கிக் ( "அதிதீவிர ஏகாதிபத்திய கருத்துப் கார்ள் கவுட்ஸ்கியில் பல தசாப்தங் சமயத்தில் எங்ஙனம் ஒரு பிற்போ கியதோ அப்படியே இன்னும் இருந்
ஏகாதிபத்தியங்களுக்கு இடைே சக்திகளுக்கும் சோவியத் அணிக்கும் லும் முந்திக் கொண்டுள்ளது என்ற முன்வைச்கப்பட்டது. பின்னரி பண்பு த்திப் பிடிக்கப்பட்டது. இது பிரெட் னத்தினுள் அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய குட்டி முதலாளித்துவ அடிபணிவன்ற
120 ஏகாதிபத்தியம் உல 5 பெr முறைக்கும் இடையிலான முரண்பாடு கொண்டு விட்டதை தொக்கி நின்ற தத்தின் முடிவில் இருந்து ஏகாதிபத் வும் உக்கிரமான குரோதங்களின் ம சிதறுண்டு போயிற்று,
121. உலக சந்தையில் அமெரிக் டும் வகையில் எண்ணற்ற புள்ளி வி 976 வரை அமெரிக்க நிலுவை 60

-
க்கப்பட்டுள்ளன. ஆணுல் இதனைப் ரித்துவ அரசுகள் ஒவ்வொரு நாட்டி ாப நலன்களின் பேரில் உலகம் தழு மைப்படுத்தத் தள்ளப்பட்டுள்ளன. 1866, 1870 புரட்சிகள், யுத்தங்கள் தசிய அரசு நீடித்து நிலைத்து வாழ் ரசுகள் வெறெதனையும் விட நன்கு வொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு உள்ளது".
ன் அமைதியான அபிவிருத்தியை தேசிய அரச முறையின் கீழும் காண் துவ "கார்டல்கள் ஏகாதிபத்தியங் ள் உலகை கூட்டாக சுரண்டுவதன் கொண்டு விட் ண் எனக் காட்டும் μπ(Ε) படுமோசமான தி புவாதி 8ளுக்கு முன்னர் ன்வைக்கப்பட்ட குக் கோ மா ரித்தனமாக விளங் து வருகின்றது.
யேயான குரோதங்களே ஏகாதிபத்திய இடையே 1ான மோதுதல் முற்றி கருத்து முதலில் பப்லோவால் டாவினுலும் சுலோற்ற “னலும் உயர் ட்டன் வூட்ஸ் அமைப்பின் கட்டுமா ந்தின் தற்காலிக மேலாதிக்கத்துக்கு
வேருென்றுமல்ல.
ாருளாதாரத்துக்கும் தேசிய அரசு நிகளை வெற்றிகரமா கத் தீர்த்துக்
ஏடுகோள், இரண்டாம் உ க யுத் தியங்களுக்கு இடையேயான மிக றுக்க முடியாத அபிவிருத்தியினுல்
கா மேலாதிக்கம் இழந்ததைக் கட் பரங்களை காட்ட முடியும். 1950 - 0 கோடி டாலர் உபரிக்கும் 1900

Page 59
57 سےے ܡ عیتانی==
தத்தின் முடிவில் இருந்து ஏகாதிபத்தி வும் உக்கிரமான குரோதங்களின் மறு சிதறுண்டு போயிற்று,
127 உலக சந்தையில் அமெரிக்க டும் வகையில் எண்ணற்ற புள்ளி 1978 வரை அ டிரிக்க நிலுவை 60 、厅母 Lfā பற்ருக்கு றைக்கும் இ.ை 1977ー 987 écmó @cm-Ga を500 G。 டாலருக்கும் இடைப்பட்ட உறுதியான பட்டது. 1982 இல் வர்த்தகப் பற்ரு (9)d, g, gl, 1955 918 13500 、 L ஒரு அமெரிக்க மூலப்பொருட்களே ! செய்தது உற்பதி மூல த ப் டா േ () ( i !ഭ് ബ്.
ஏற்றுமதிகள் - ஜப்பானுக்கு தா6 ஆரி, கே து ைகுத் தி என்பனவாகு லிருந்து மே ட | வ கனங்கள் அ
உற்பத்திகள் செமிகோ மதி செய்து 1965 இல் 65% மாக பத்தி பங்கு 1980 இல் 40% ஆக வி! இடையே அமெரிக்கா தனது െ இழந்தது உருக்குக் கைத்தொழிலின் செய்ய முடியா முன்னணிக் கைத்ெ ரிக்கா இன்று அதை இழந்து விட்இல் அமெரிக்கா உலக உருக்கில் 39, இல் இது 2 4% க்கு வீழ்ச்சி கண்ட
قبلا فدراسیا (63 {یا :غازین» تزی 7 & {}1 - 197 - . وی : u 2 வீழ்ச்சி கண்டது. 1950 துகளில் ஒரு க்கு கம்பனிகள் சிமெரிக்க சந்தையின் வழங்கின. இன்று அவற்றின் பங்கு
122, ஜப்பான் எரு கைத்தொழி டதைக் கிட்ட இதற்கு குறைவு - ? கள் உள்ளது. அமெரிக்காவின் வீழ்ச் டன் ஒப்பிடுகையில் அவை ஆச்சரியழு கால் நூற்று ண் டின் போது அமெரிக்கா யான வாத்தகத்தில் ஒரு தெளிவான ஜப்பானிய இறக்குமதிகள் அமெரிக்க னவில் அதிகரித்து காணப்பட்டன.
 

யகேளுக்கு இடையேயான க்க முடியாத அபிவிருத்தியிஞல்
ா மேலாதிக்கம் இழந்ததைக் காட் ரங்களை காட்ட முடியும் 1950 -ல் கோடி டாலர் உபாக்கும் 1900 டயே தளம் பிக் கொண்டிருந்தது; if !q- டாலருக்கும் 3400 கோடி வ த்தக பற்றுக் குறை காணப் குறை 3600 கே டி. i Fr (a) TT 5 ஈலறை எட்டியது 1979 பதுகள் | aյah 2 605 մ, Յ Ա ԱյլԻ இறக்குமதி g, '&' } || 8 + j * قيj. 1985 இல் அமெரிக்காவின் 5 முக் ്ബ്, #L L് 6 മീ.),
அதே சம ம் இது ஜப்பாணி a@s @リエチcm நுகர்வு க்டர்ஸ் என்பவற்றை இறக்கு ഴ്ച அ:ெ ரிக்க வாக்னே உற் ம்: கண்டது 1986 -84 க்கும் தி சந்தைப் பங்கில் 25% த்தை நிலே, ஒரு επε ή έρεί ε εί του ாழில் சக்தியாக மிளிர்ந்த அமெ த்தை நஓ கு காட்டுகின்றது. 1955 3% ஐ உற்பத்தி செய்தது. 1975 து 1984 இல் இது 84 விகிதமா உருக்கு உநடத்தி 44 விகி த்தால் தங்கிணைக்கப்பட்ட அமெரிக்க உரு 95 விகிதத்துக்கும் மேலாண்தை 60 விகிதத்துக்கும் குறைவு.
ல் நிதிச் சக்தியாக 6iਓ த புரந்தளவில் ன் ചുഒ് ഒi சியைக் காட்டும் புள்ளி விட க்களு முட்டுபவையாக இடின் என 窍一店函 rவுக்கும் ஜப்பானுக்கு ழ் இடையே அதிகரிப்பு ஏற்பட்டது ஆணுல் ஏற்றுமதிகளை கட்டிலும் பெரும 1960 இல் அமெரிக்கா ஜப்பானுக்கு

Page 60
~
2400 கோடி டாலர்களுக்கு பொரு ளுக்கு \ பாருட்களை கொள்வனவு
கோடி டாலர் பொருட்களை ஏற்று பெறுமதியான பொருட்களை இறக் ஒழுங்குகளை சய்கையில் இது ஏற் பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது. 1960 அமெரிக்க மட்டத்தில் சுமார் 30
1980 இது சுமார் 70 விகிதத்துக்கு இடைய உலக மொத்த தேசிய
னின் மொத்தப் பங்கு 300 வீதத்
123. உலக நிதித்துறையில் ஐ டங்களாக எந்த விதத்திலும் குை ளது. அமெரிக்கா வின் தேறிய G டாலர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் ஜட் சொத்து 30,000 கோடி டாலர்களே பெரும் வங்கிகளில் ஏழு வங்கி ஜ 200 வங்கிகளில் 25 வங்கிகள் ஜப்ப வில் 98 வங்கிகள் ஜப்பானியருடை கடன்களில் 23 விகிதத்தை அவை அமெரிக்க வங்கிகள் அனைத்து அே 28 விகிதத்தையே கெண்டுள்ளது. வங்கிகளில் 22 வங்கிகள் ஜப்பான பங்குமுதல் சந்தை உலகின் பெரு. குப் பெறுமானத்தில் முக்கால் ப யோர்க ப குமுதல் சந்தையின் இணைந்த ஏனைய சகல பங்குமுதல் யோவே நொமுரா செகு யூரிட்ஸ் கோடி டா லர்களாகும். இது தன. ரான மெரில் லின் ஞ் அன்ட் க ப8 இவை 1987 அக்டோபர் வோல் வி ரங்களையே பிரதிபலிக்கின்றது, அதி முற்றிலும் மீண்டுவிட்டன. ஆணுல் டத்துக்கு பெரிதும் கீழயே நின்று நெருக்கடி சம்பந்தமாக ஒரு முக்கி பொரின் பா லிசி யில் ஓர் ஆய்வு கத்தின் முக்கிய பகுதியினரின் சிந் பொருளியலாளர் தெளிவாக @A தார, நிதிப் பலத்தை அமெரிக்கா6

ட்களை விற்பனை செய்து 22 0 கோடிக செய்தது; 1985 இல் அமெரிக்கா 2260 மதி செய்து 6 80 கோடி டாலரி குமதி செய் து. பணவீக்கத்துக்கான ]றுமதியில் 5 மடங்கு அதிகரிப்பையும் ல் ஜப்பானின் தலா வருமானம் விகிதத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது. வளர்ச்சி கண்டது. 1960 - 80 க்கும் உற்பத்தியில் (ஜி என். பி) ஜப்பா தக்கும் மேலாக அதிகரித்தது.
ஜப்பானின் பாத்திரம் கடத்த 20 வரு றவுபடாத பெரும் வளர்ச்சி கண்டுள் வெளிநாட்டுக் கடனுன 26,400 கோடி பானின் தேறிய வெ விரி தா நஜ் டு ச் எட்டியுள்ளது. உலகிலுள்ள எட்டு ப்பானுடையது. உலகின் முன் னி ானுடையது. முன்னணி 500 வங்கிக யது. அனத்து அனைத்துலக வங்கிக்
வழங்கியுள்ளன: ஒப்பிடுமிடத்து னத்துலக வங்கி கடன்களில் சுமார் லண்டன் நகரில் இயங்கும் 25 பெரும் யருடையது. 1 86 இல் டோக்கியோ ம் சந்தையாகியது இது உலக பங் ங்கை இது கொண்டிருந்தது. நியூ ளவு சேர்க்கப்படாவிடின் உலகின் சந்தைகளை விட பெரியது டோக்கி க பணியின் சந்தை மூலதனம் 5400 தி பெரும் அமெரிக்கப் போட்டியாள வியை விட 20 மடங்கு அதிகமானது. பரீட் சரிவுக்கு முன்னேய புள்ளி விட லி ந்து டோக்கியே பங்கு விலைகள் வோல் ஸ்ரீட் கடந்த ஆண்டு மட் கொண் டு ஸ் ள து. வோல் ஸ்ரீட் ய முதலாளித்துவ சஞ்சிகையான வெளியாகியது, அது ஆளும் வர்க் தனயைப் பிரதிபலிக்கின்றது. ஒரு மிப்பிடுகையில் 1987 சரிவு பொருளா பிடமிருந்து ஜப்பானுக்கு மாற்றுவதில்

Page 61
உ69.
ஒரு முக்கியமான படியை குறித்துள்ள
(1988 ஸ்பிரில், இல. 70 - பக்கம் 4
124 ஜப்பானிய - அமெரிக்க மு போட்டி முன்னொரு போதும் இல்லாத கண்டு வருகின்றது. ஏற்றுமதி சந்தை 'மலிவு' ஊழிய மூல கங்களை யும் கட்டும் ட்டு உல கம் பூராவும் அமெரிக்கா வின் மூர்க்ச ம கப் போராடி வருகின்றன. தொட ந்து ஜப்பானியர்கள் அமெரிக்க ழில் அந்த ஸ்து களை துரிதமாக அதிகரி னியாவின் 22 பாரிய வங்கிகளில் 5 வ டுட் படு தப்டடுகின்றன. அந்த மாநில சொத்து 2500 கோடி டாலர்கள் எ ன காங் கிர சில் ஜப்பானிய இறக்குமதிகள் சட்ட இயக்கத்திற்கு பதிலாக ஜப்பா யியலாளர்களும் வெளிநாட்டு உற்பத்தி டடுத்தியுள்ளனர். பாது காப்புவாத நட காவினுள் பொருட்களை ஏற்றுமதி செ தாய்வான், ஸ்பெயின், மெக் ஷிக்கோன நம்பிக்கொண்டுள்ளனர்.
இ 125. ஜப்பானின் பிரமாண்டமான அதன் இன்றைய பலவீனமான இராஜ அமெரிக்காவின் உலக பொருளாதார மும் மேலாதிக்கமிக்க இராணுவ மேன் அசமத்துவமும் இவ்விரு ஏகாதிபத்திய யேயான பகைமையை சாந்தப்படுத்து உதவுகின்றது. ஜப்பானிய மு தலா ளி) ளாதார அபிலாசைகள் அமெரிக்க ந குள் ளாக்கப்படுகின்றது என உணராம்! - இறுதி ஆய்வுகளில் பின்னையவரின் இர கின்றது. பாரசீக வளைகுடாவில் அமெ யமை ஈரானை மிரட்டுவதற்கு மட்டுமா எண்ணெய் வழிகள் எக் கணமும் அமெ பதை ஜப்பானுக்கு நினைவூட்டவுமேயா பானிய முதலாளி வர்க்கத்துக்கு தன றாக்குறையையும் அது வழங்கியுள்ள இ யும் நினை வூட்டத் தவறாது. இது 1942

து' என்றார். 72)
தலாளித்துவத்தின் உலகள எ விய 5 விதத்தில் பெரும் உக்கிரம் களையும், மூலப் பொருட்களை யும் ப்பாட்டுக்குள் கொ ண ரும் பொரு உள்ளும் ஆளும் வர்க்கங்கள் டாலரின் ஆழமான வீழ்ச் சி ைத் காவினுள் தமது நிதி, கைத்தொ த்துக் கொண்டுள்ளனர், கலி பார்
ங்கிகள் ஜப்பானியர்களினால் க த்தில் மட்டும் அவர்களின் வங் கிச் - நம்பப்படுகின்றது. அமெரிக்க க்கு எதிரான பாதுகாப்புவா த னிய கைத்தொழிலா ளர் களும், நிதி 9 வசதிகள் திட்டத்தை விரிவு டவடிக்கைகளை தாண்டி அமெரிக் ய்வதற்கு அவர்கள் தென் கொரியா, வ வெளி நாட்டுத் தளங்களாக
- பொருளாதார ப ல த் து க் கு ம் னுவ நிலைக்கும் எதிரிடையாக அந்தஸ்தின் வீழ்ச்சிக்கும் இன்ன சமைக்கும் இடையேயான பாரிய
போட்டியா ளர்களுக்கும் இடை துவதற்கு மாறாக உக்கிர மாக்க வர்க்கம் தனது அரசியல், பொரு லன் களால் இடைவிடாது விரக்திக் ல் இருக்க முடியாது. இவை ராணுவ பலத்தினால் ஆதரிக்கப்படு கரிக்க - அதிரடிப் படைகளை இறக்கி ன்றி மத்திய கிழக்கில் ஜப்பானின் மரிக்காவினால் வெட்டப்படும் என் கும். இந்நட வடிக் ை8 யா ன து ஜப் து நாட்டின் மூலப்பொருள் பற் ஒன்றைய அபிவிருத்தி மட்டத்தை : இல் இருந்ததைக் காட்டிலும்

Page 62
பேராபத்தானது. நீண்ட காலத்தி டானிய முதலாளி வர்க்கத்தால் க
126, என்ன வடிவில் இவை கும் அமெரிக்காவுக ம் இன் பேர் ரம் காணும் மோது தல் உலக ஏ. பாட்டைக் குலைக்கும் காரணியாக யுத்த தைத ) தாடர்ந்து வந்த ! ரிக்க ஏகாதிபத்தியத்தின் மேலாதி யேயான குரோதத்தின் மே லெழு; கத்தின் பரந்த அளவிலான பரம்: விளங்க ன. யுத்தத்தின் பின்னைய இல்லாத அள விலான செழிப்பு 6 ருந்த நர். இ ண்டாம் உலக யுத்த தர புவியியல் தப்பு வழிகள் ஊ லான 2. வு க ளின் வெடிப்பும், .ே ப்பு மிக்க அசமந்து வமான ஒரு ! றது. இவை ஒரு அமைதியான து. யில் உ (1) ஐ சந்தையை ஐக்கியப்பன் இயலா இ ம யை நன்கு புலப்படுத்தி கோளாகக் க ஈட்டப்பட்ட பொரு ? பானுக்கும் இ 02 டயேயான மோது மா! ஒரு அனுபவத்தை: நிதிக் எடுக்கும் கொள் கை கள் உல 23 ளா , யுத்தமாகவு ம் ' அச்சுறுத்திக் கொள்
. 127 உலக ஏகாதிபத்திய வி ஒரு பெரும் பாத்திரத்தை வகிக்கி க ம் எந்த விதத்திலும் உலக ஆதிக் வி 10 கிக் கொண்டு விடவில்லை. மா சந்தையை எல்லைக் கட்டுப்பாடுகள் மட்டும் தனி யொரு நாணயத்து உட்க வுக் கும் ஜப்பானுக்கும், ஐரோப்! ஏகாதிபத்தியங் க ளு கிடை. 3 ப யான
32 கோடி மக்களுடன் ஐ ரே தையை கொண்டுள்ளது. மே ம் உத்தேச 1992 இணைப்பு அனைத்து தொடர்ந்திருக் உதவும் எனவும்

2. கா1ை: - 60 ~
ல் இத்தகைய ஒரு நிலைமையை ஜப் சகித்துக் கொள்ள முடியாது .
அபிவிருத்தி கண்டாலும் ஜப்பானுக் தவிர்க்க முடியாத விகத் தில் உக்கி காதிபத்திய வி காரங்களில் ஸ்திரப்
வி ங்குகின் றது. இரண்டாம் உலக இரண்டு தசாப்த காலங்களில் அ 8ம் க்கமும் ஏகாதிபத்தியங்களுக் கு இடை 5 த வாரி 4!! ன் சாந்தமும் உலக வர்த்த பலுக்கான அரசியல் முன் தேவையாக சகாப்தத்-ன் முன் னெரு போதும் இதனையே அடிப் படை 7கக் கொண்டி. த்தை உருவாக்க . அ : த டொரு ளா டாக ஏ கா தீபத் தியங் க ளுக்கு இடைபி மலாதிக்கத்தின் வீழ்ச்சியும் ஒரு வெடி 4 நிய ாலப்பகு தியை - தர் காட்டுகின் ம், முற்போக்கான து LEான அடிப்படை டுத்த முடியாத முதலாளி வர்க்க த தின் யுெள்ளன. உன் இமையி - யே ேமேற் ளியலா ளரின்படி அ மெரிக்கா வு கும் ஜப் "தல் *1930 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு சம
குழப்பன் சுன் , அபலன் ரிடம் பிச்சை பிப மந்தமாக - உயரவும் - சிலவேளை
ண்டுள் ள து.
வகாரங்க ளில் ஐரோப்பா இன்னமும் ற து உலகின் பழமம் 10 தல ாளி வர்க் கத்துக்க என போராட .. த்தில் இருந்து சறாக 192 இல் ஒரு கனி ஐரோப்பிய =, சுங் அங் கள் இல் லாமலும் முடிந்த ன் நிறு ம் திட்டங்கள் அமெரிக்கா 7 வுக்கும் இடையே வளர்ச்சி காணும் கு ரோதங் களுடன் தொடர்புபட்டவை,
பாப்பா பெ ம் முதலாளித்துவ சக்
ஐரோப்பிய முதலாளி வர்க்கம் அந்த உலக ரீதியில் போட்டி - மி க் க தா க நம்புகின்றது . அமெரிக்கா, ஐ ரோட் பி

Page 63
காசா 6].
129. மேலும் ஒவ்வொரு ஐரோப் நாட்டு தொழிலாளர்கள் அயல் நாட் நல்ல சமூக திட்டங்கள், உபர்ந்த ம. களை கொன்டிருந்ததால் தேசிய முதல் சந்தையுள் போட்டியிட ம பாது - எனவே பெல்ஜியம் அரசாங்கம் சகல செய்துள்ளது. பண் க்க வீதத்துடன் வாழ்க்கைச் செலவு சரத்துக்களை கு ை ளது. டானிஷ் அரசாங்கம் 1985 இல் 2 ஆண்டுகளுக்கு இரத்துச் செய் துள் ள கெலவு அதிகரிப்பு மீதான சகல உட தாக்கும் சட்டம் ஒன்றை இயற்றியுள் (ஓராண்டு உடன்ப க்கைகளுக்கு பதில
வீக்க நிலையில் உடன் படிக்கையை மீ இல்லாமலே முதல் தடவையாக மூன் உடன்பட்டுள் ள ன.
ஏகாதிபத் ஆசிய பசுபி
130, கட த கால் நூற்றாண் 2 ல் பெற்ற பிராந்சி யத்தில் முதலாளித்து இ தில் ஜப்பான், தாய்வான் , தென் பூர், இந்தோனேசியா, மலேசியா, த கின்றன, சீன மக்கள் டி டே ரசு கூட ஓர் பாகமே. இ ன் பொருளாதார பின் கரை அபிவிருத்தி பற்றி முதல் லாளித்துவ பொருளாதாரத்தில் இத பட் வருகின்றது என்பது ங்கு கு இடையே சீனா உட்பட ஆசிய பசுபி உற்பத்தி உலகின் மொத்த உள் நாட் வீதத்தில் இருந்து 16 4% மாக அதி உ, உ. யுடன் தொடர்புபடுத்துகையில் இருந்து 53 2% மாக அதிகரித்தது. பிராந்திய உலக ஏற்றுமதி பங்கு 7,5 மடங்குக்கு மேல் அதிகரித்தது. 196 ளாதாரங்க 1 18,300 கோடி டாலர்

பிய முதலாளி வர்க்கமும் தன து. டு தொழிலாளர்களை காட்டிலும் ட்ட சம்பளங்கள் வேலை - நிலைமை லாளித்துவம் திட்டமிட்டுள்ள தனி ; என வலியுறுத்தி வருகிறார்கள் சம்பள ஏற்றங்களை யும் தடை சம் பள மட்டத்தை இணைக்கும் றக்க வேண் டும் எனவும் கே ரியுள்
வாழ்க்கைச் செலவு போ ண சுகளை து. பாராளுமன்றம் வாழ்க்கை -ன்படிக்கைகளை யும் செல்லுபடியற்ற ள து. மேற்கு ஜெ ர் ம னி யி ல் பா க) தொழிற் சங்கங்!சள் பண 3 ஆயும் எந்தவித சரத்து களும் றா ண் டு சம் , ள, ஒப்பந்தத் துக்கு
தியமும் க் கரையும்
ஆசிய பசுபிக் கரையென் பேர் 7வம் பரந்த, வளர்ச் சி க ண் ள் ள து
கொரியா, (ஹாங் கொங், சிங் -
ய்லாந்து பிபப் ைன் ஸ் அட ங் கு - இந் தப் புவி -யல் பிராந்தியத்தி 29 மும், பொ து வா கி இன்று ஆசிய பசு லாளித்துவ ஆய்வுகளிலும் உலக முத ன் பத்திரம் பற்றியும் சேர்க்கப் றிப்பிடத் தக்க து. 1960 - 1983 க்கும் க் ாடுகளில் மொத்த உள் நாட்டு - டு உற் பத்தி (ஜி. டீ. பி ) யின் 78 7கரித்து . - அ.மமரிக் காவின் மொ'. ல் அதன் ஆ, 4: சு பிக் 18% இல் --196) - 1985 க்கும் இடையே இப் % இல் இருந் து 17% மாக இரண்டு 5 இல் கூ டு ஆசிய - பசுபிக் பொரு - பொருட்களையும் சேவைகளையும்

Page 64
உற்பத்தி செய்தது. இது வட அ குறைக் தாகும் . 198 இல் அவர் யன் டாலர்களாக உயர்ந்தது . இ டிலும் 50% மும் ஐாேப்பாவை
131. இரண்டாம் உலக யுத் அதே பாகங் த ல் 'தலாளித்துவ விேல் பர த முதலாளித்துவ மத்! கா திட த்தியம் முதலாளித்துவத்தின் வி" க் இனத் ை யோ அல்லது இச்ச ான தையே எந்த விதத்திலும் ( லெனின் தமது ஏகாதிபத்தியத்தி "இந்த வீழ்ச்சிப் போக்கு முதலால் விடுகின்றதென நி%னப்பது தவருகு ஏகாதிபத்தியம் ஆசிய பசுபிக் தா கேள்படுத்திக் கொண்டுள்ளது. உ டக்டர்" கைத்தொழில், இணைக்கப்ப லான பாகங்களை தனது ஆசிய பசுபி. அங்கு ஊழிய-தீவிர கூட்டிணைப்பு
உள்ளார்ந் தாபன வர்த்தக சுற் லே ஆகள் திரு பவும் அமெரிக்க வி
இந்த அபிவி في 12 اثة في سنة تقة سنة عينة நே க்கம் பெரிதும் தெளிவானது. " பற்றிய ஒரு ஆய்வு குறிப்பிட்டதுே அமெரிக்க இணைக்கப்பட்ட மின்னேட் "அசெம்பினி" ஞக்கு இடம் பெயர்ந்த sொணி - இணைந்த மிசி ஓட்ட உற்ப பதிற்கான ஒரு உக்கி மான நடவடிக் இடையும் நாடுகளுக்கும் அமெரிக்காவி கூலி செலவின வேறு பாடுகள் "அசம்பி ர்த்துவதை பெருமளவில் பொரூளா %ேன த துலகப் போட்டியில் அமெரிக் - 1983
13. ஆசிய-பசுபிக் முதலாளித்து வர்க்கத்தை இந்த மிலேச்ச சுரண்டலு அLை துள்ளன \ந்த சிய முதலாளி 6 சர்வாதிகாரத்துடன் கூடிய சர் தேச ஏற்றுக்கிதி மூலோபாயத்தைப் போற்று
 
 

ܡܘܗ݈ܕ݂ %ܬܹܐ
மெரிக்க மட்டத்துக்கு 75% வீதஐ. இளின் மொத்த உற்பத்தி 1,7 து வட அமெரிக்க உற்பத்தியை காட் காட்டிலும் 30% மும் குறைவானது.
தத்தின் முடிவில் இருந்து உலகின் ம் பெருக்கம் கண்டமையும் ஆசியம் திய ஸ்தானங்கள் உருவாகியமையு * உச்சகட்டம் என்ற லெனின் வரை நாப்தம் பற்றிய ட்ரொட்ஸ்கியின் விவ முரண்பாட்டுக்குள்ளாக்கி விடவில்லை ல் சிறப்பாக எச்சரித்தது போன்று ரித்துவத்தின் துரித வளர்ச்சியை நீக்கி ம். இது அப்படி அன்று". அமெரிக்க rடுகளை கூட்ட மேடைகள்" ஆகப் ாரணமாக அமெரிக்க, 9 சமகொன் ட்ட மின்ஓட்ட வழிகளில் பெரிதும் சிக்கி க் விசமிகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றது. வேலைகள் நிறைவேற்றப்படுகின்றன. ருேட்டம் பூரணமாக இணைக்கப்பட்ட னுல் இறக்குமதி செய்யப்படுவதுடன் ருத்திகளின் பின்னணியில் உள்ன உள் செமிகொன்டக்டர் கைத்தொழிலைப் போல் "1964-1972 காலப்பகுதியில் ட வழி நிறுவனங்கள் தூர கரையோர் மை பானது ஊழிய-தீவிர கட்டங்களைக் த் % யில் ஊ | ய செலவினத்தை குநைப் $இையாகும், தென் ஆசிய அபிவிருத்தி |க்கும் இடையேயான பெருமளவிலான ளிே ளை தூர கரையோரங்களுக்கு, தக தார ரீதியில் உனக்குவிககின்றது. க கைத்தொழில்" - சிஸ்டின்- ரைசன்
வப் பொருளாதாரங்கள் தொழிலாள அக்கு உள்ளாக்குவதன் அடிப்படையில் வர்க்கம் மிலேச்ச-இராணுவ பொலிஸ்
நாணய நிதியத்தினுல் விரும்பப்படும் கின்றது, அரச முறைகளுள் வேரோ

Page 65
- 85 -
"டிய இவை, நிச ஜன நாயகப் புரட்சிகளி படாத பல துறை - நிலமானித்து வ மிச்ச 'ட்ரான்ஸ் நஷனல்' கூட்டுத்தாபனங் > ளு. சியங்களாக தொழிற்படும் அதே வேளையி எனப்படுபவற்றின் பொருளாதாரங்கள் ! கப்படத்தக்கவையாகும்.
133. அனைத்துலக வர்த்தக உறவு ைகயில் ஆசிய பசுபிக்கில் முதலாளித்துவ அப்பிராந்தியம் பூராவும் பாட்டாளி 1960களில் இருந்து தென் கொரியாவின் ந தீவிரமான இடம் பெயர்வினால் தொழி டது.. வேலைநிறுத்த அலைகள் தென்.ெ ஜெனரல் சுன் - டூ-வானை இளைப்பாறவும் ஆய்வாளர் ஒருவரை பின்வருமாறு மதி டங்களுக்கு மேலாக கொரிய தொழிலா எதிர்பார்ப்புக்கள் பெருமளவில் அதிகர் றப்பட்ட விவசாயிகள் நகரங்களின் பக்கம் ஒளும் வாய்ப்புக்காக தொடர்ந்தும் நன்
134. இக்கட்டுரையின் ஆசான்கள் தின் ' வெற்றியை நிருபிக்கும் புல் இதேசமயம் கொரிய அபிவிருத்திக் கழக குடும்ப ஒ :ான் றின் தறைந்தபட ச வ ம் வொன், 56%மான தொழிலா ள 1கள் : பெறுகிறார்கள். கொரியன் தொ¢ லான மணித்தியாலங்கள் வேலை செய்கிறார்கள் பினால் ஆய்வு செய்யப்பட்ட எந்தவொரு மானது, உருக்குக் கைத்தொழிலில் லே கொண்டவை. வேலை முறை மாற்ற ஓர் தொடர்ச்சியாக 24 மணித்தியாலய சாதாரணமானது. 1985ல் பாது காப். ளர்கள் கைத்தொழில் விபத்துக்களினா
135. ஆசிய பசுபிக் ஏனைய 'அபிவி தென் கொரிய நிலைமைகள் பொ து வில் யில் பிரதிபலிக்கின்றன. தென் கொரி வெளிபடு தியுள்ள 8 போல் பாட்டா ஓ வ ஆட் * Iா1ெ: 178 33 கு 3 இரான் - கொ ண் டுள் ள இ , ஏயொன் பசுபிக், நிறம்

னால் ஒரு போதும் அடித்துச் செல்லப் = சொச்சங்களை பேணிக் காக்கின்றன. க்கான உச்ச சுரண்டல் ஊழிய களஞ் - இந்தச் சகல 'குட்டி ஜப்பான் கள் ' உலக வர்த்தக மாதிரிகளால் பாக்
களின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து : பர்க் = பரவலாக்கத்தின் முக்கிய அம்சம், வர்க்கத்தின் பெரும் வளர்ச்சியே காட்டுப்புறங்களில் இருந்து ஏற்பட்ட லொள வர்க்கம் துரித வளர்ச்சி கண் காரியாவை ஆட்டிப்படைததோடு நெருக்கியது: இது முதலாளித்துவ ப்பிடச் செய்தது. ''கடந்த 20 வரு ளர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் பற்றிய! பித்தன. தொழில ளர்களாக மாற் பரிக ளில் ஜீவியத்தை ஈட்டிக கெ ள்
தியுடையவர்கள் அல்லர்.
தென் கொரியாவில் முதலாளித்துவத் Tளி விபரங்களைக் கொடுத் துள் ள னர் த்தின்படி 930ல் 5 பேரைக் 3ல் 2 ண்ட ஓக்கைச் செலவு மாதாந்தம் 270 000 200 ( 01 வொன் னிலும் குறைவாக வ ளர்கள் வாரத்து கு றக் குறைய 53 -. சர்வதேச சுதாழிலாள ! அமைப் த ாட்டினைக் காட்டி லும் இது அதிக பலமுறைகள் 12 மணித்தியாலங்களைக் - ததின்போது சில தொழிலாளர்கள் பங்க ளுக்கு வேலை செய்ய வேண்டியது பு நிலைமைகளினால் 1718 தொழிலா
ல் சொல்லப்பட் டனர்.
ருத்தியடையும் பொருளாதாரங்களில் - இன னமும் படு கொடூர .2ா S முறை 24ா வில் டே1ாராட்டங்கள் சரற்கனவே
ளி வர்க்கம் ஒடுக்கு மு 63 ற முதலா ளிக் 23 ாராட்டத்திற்கு முன் உன் ண பி வந்து நிதர் பு டசி கோட்ட சட்டிற்கு Abா இப

Page 66
ரும் வரலாற்று ருசுவினை வழங்கவு ఉడ్కి
186, பூமியின் சனத் தொகை விபரிக்க முடி பாத வறுமையில் வா யானது முதலாளித் துவத் நிற்கு எ டி ன் உள்ள க் விக் கொண்டுள்ளது முக்கிய காலப். கு யில் ஆசி , ஆ வாழ்க் ைத் தரத் லை கனியமான முடியா டே ய்விட்டது அத்தே க் நிைேலகள் பெருமளவு சீர்ெ விழிப்பின் ' முதல் நீரோட்டத்தில் மூலம் செழிப்பு என்ற நப்பா சைன பதிலீட்டு" கொள் கையிலும் ஈடுபட பெற்ற நாடுகளை ஏகாதிபத்திய சச் ப்பில் இருந்து விடுதலை செய்யும் 6 கொள்கையை ஒரு சோசலி வடிவ
கீத் அல்ல த அ விருதி ப் பாதை இல் அவ த் و في تقاقة في قمة (م) عن سL في கிளும் , சல் ைகேளும்
17. 1970 களில் எ , தி த்திய 1, 3 1 2 ||) ിച്ചു? : u
:ே
* களின் ஷிஃ க : கண் மையும் , தி கே 6 ைக்க வின் அதிகர் མི་ཚེ་ து சி.டி ச டுபபை து ;ெ &n تقلة في الة تها பெருமளவில் உலக வங்கி ன தும் தேச நா6 、。五 டுகள تنقیقتاً مجھ{ இறக்கு தி இதை விடடுவிட்டு, அவ றினை ஏகாதி பணியச் செய்யும் சற்றுமதி மூல்ே
103 ல் இற ஆtதி பதிலீட்டில்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عضه 34 تم حد
ள்ள்து என்பதில் பிரச்சஐக்குே இடமி
நாடுகளின் வறு
5 பில் கணிசமான பெரும்பான்மையினர் ழ்ந்து கொள்ள நெருக்கப்பட்டுள்ளமை திரான மாபெரு ? வரலாற்று குற்றச்ச 12 புத்தத்தின் பின்னை பு செழிப்பின் பிரிக்க, லத்தின் அமெரிக மக்களின் அளவு உயர்த்த முதமாளித்துவத்தால் டு கடந்த 15 ஆண்டுகஷின்போது சமூ கட்டுப் போயுள்ளன. “காலனித்துவ தேசிய முதலாளி வர்க்கம் சுயஆர்த்தி யே வளர்த்தது. அத்தோடு 'இறு குமதி ட்டது. இவை "புதிதாக சுதந்திரம்? $திகளின் பொருளாதார குரல்வனே தெt ான எதிர்பாக்கப்பட்டது. சுயபூர்த்தி 187கவோ அல்லது முத ா ஸ்ரீத்துவ தேதி * கடமான விதத்தில் முதலாளித்துவ ' என்று க ட்டும் முடி |ற்சிகளும் கூட ள் உருவாக்கிய பக -டான பிரதாயங்
ఇడి.
வங்கிகளின் ஊக்குவிப்புடன் பின் தல் * கடன் திருப்பிச் செலுத்த முடியா Eயுள்ளன வங்கிகள் கடன் நெருக்கடி ாவில் வெட்டுவதன் மூலம் பதிலளித்த 20தாம் நூற்பூண்டின் அதி றைத உலக வர்த்த இத்தின் ஸ்தம் விதிமும் பாது த்து வந்த அழுத்தகளும் இந்த ஆட்சியா வுகளை ஈடுசய்யும் விதத்தி. உ புற ட்டு இவட்டும் வண்ணம் நெடுக்கப்பட்டன : சய நிதியத் தினதும் கட்டஐப் it?, t să” பதிலீ டு கொள்கைகளை பெருமளவில் பத் துய்ததின் கட்டளைக்கு ஒற்முக அடி சமயே தை" "கடை பிடித்தன;
}
இருத்தீ ஏற்றுமதிக் குசெல்லும் இதற்

Page 67
- 65
பெயர்ச்சி அனைத்துலக வங்கியாளர்கள அழைக்கப்பட்டது. ஆனால் உலக வங் போல் '' சீராக்கங்கள் சில நாடுகளுக்கு பெருமளவில் கடன் பழுவில் மூழ்கி எதிர்பார்த்ததைக் காட்டிலும் ஒரு . துள் ளன. உரிய நிபந்தனைகளின் அடிப் இல் லாதவிடத்து இந்நாடுகள் கல்வி, வேலைத் : ட்டங்களை யும் முன்னேற்றமா? இருப்பிடங்களையும் பராமரிக்க கஷ்டப் - 1987 பக்கம் - 5) லத்தீன் அமெரிக் 1975ஐ காட்டிலும் குறைந்த 'கலோரி. தொகை: ல் மூன்றில் ஒரு பங்கு மட் உட் காள்கின்றது என மதிப்பிடப்பட மளவு அதிகரித்துள்ளது. 19 6ல் த கீழேயே இருந்தது. 1970பதுகளின் கா
ளுக்கும் லத்தீன் அமெரிக்க தொழி இதுவே,
139. உலக வங்கியால் குறிப்பிட்ட வேலைத் திட்டங் ளிலும் மேற்கொண்டு ஒருவர் பின் தங்கிய நாடுகளின் 198 ம் உற் பத்தியை கவன த் கல் எடுப்பின் க நிதித்துவ உதார ணங்களை குறிப்பிடின் - 230 டாலர் எ தியோப்பியா - 110 சயிரே - 170 டாலர், ோமாலியா - பேர்கினோ .பசா - 150 டாலர். இனி - -10 டாலர், டர்மா -190 டாலர். ராஜீவ் காந்தியின் ஆட்சியின் கீழ் ஏ தே. டு திசை திரும்பியது. இதன் பா பத்தியத்தின் ஒட்டுண ணித்தனத்திற் மிகவும் நல்ல உதாரணமாக விளங்கு விவசாயத்தின் தேசி ய உள் நாட்டு உ 1ம்பாயில் பிரசுரமாகும் 'எகோ ைமிக பொருளா தாரத்தின் முழு அபிவிரு;
• வளர்ச்சி பற்றாக்குறையானது. அத தினால் இதன் பெரும்பகு தி நடுநிலைட் கல்களால் ஏற்பட்ட அபிவிருத்தியாக தற்கு போதுமான நிதிகளை உருவாக் இன் றது. பற்றா குறை நிதியீட்டள்க டுமன்றி அரசியல் உதிறுப்பாடற்ற !

ால் ' சீராக்கங்கள்' என நாசூக்காக மகி சமீபத்தில் ஒத்துக் கொண்டது குறிப்பாக சகாரா, ஆபிரிக்காவுக்கும் ப் பாயுள்ளமைக்கும் ஆரம்பத்தில் நீண்ட பாதை என்பதை நிரூபித் ப்படையில் அவசி பமான வளக் க்ள்
செளக்கிய சேவைகள், போசாக்கு ன நீர் வசதிகளையும் ஏறைகளுக்கு படும் ' (உலக வங்கி ஆண்டறிக்கை காவில் சராசரி தொழிலாளி தினசரி களை "யே உட்கொள்கின்றான். சனத் டுமே அத்தியாவசியமான உணவினை ட்டுள்ளது. சிசு மரணவீதம் பெரு லாவருமானம் 1980 மட்டத்துக்கு -ட்டிக் கொடுப்புகளுக்கும் தோல்விக லாள வர்க்கம் செலுத்தும் விலை
பபட்ட அத்தியாவசிய சேவை களிலும் ஏற்படும் வீழ்ச்சியின் தாக்கங்களை
ஆ ன் ன் தலா மொத்த 3 சிய கற்பனை செய்ய முடியும். சில பிரதி - தல T தேசிய உற்பத்தி : புருண்டி டாலர், மடகாஸ்கர் - 24 ! டாலர் 280 டா6.ர் மலாவி - 170 டாலர். -பிசோ - 120 டாலர் , ப களாதே ஷ் - இந் திய 7 - -70 டாலர் - இந்தியா,
ற்று மது மூலோபாய ஒதிற்கு ஆ வத் ருளா தார அபிவிருத்தியானது ஏகாதி கு : வரலாற்று வங்குரோத்திற்கும் கிறது. 1950 - 1985 க்கும் இடையே ற்பத்தியின் தலா அதிகரிப்பு 0 0074% - அன்ட் பொலிரிகல் வீக்லி' இந்திய த்தி யினையும் அளவீடு த சய்கையில் தோடு சனத் தொகையின் பெருக்கத் ப்படுத் தப்பட்டு விட்டது. கடன் வாங் சது கடன்களைத் திருப்பி - சலு த்துரி
:) த தோடு கடன் சுமையும் அதிகவ நல் பொருளா தார பலவீனத்தை மட் நிலையையும் உண்டுபண்ணும் பணவீக்

Page 68
கத் தாக்கங்களை சிருஷ்டிக்கின்றது. அதிகரித்து அரசியல் ஸ்திரமற்ற நி பிரச்சனைகள், இவற்றுக்கு தீர்வுகள் இவை அனைத்தையும் முதுகில் சும
வைக்கின்றது
140. லெனினின் ஆய்வுகளும் தங்கிய நாடுகளின் மக்களின் பயங் பட்டுள்ளன. • முதலாளித்துவம் இ நின்று கொண்டுள்ள விவசாயத்தை நுட்ப அறிவில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரா யும் எங்கும் பட்டினிக்கு ஆளாகியும் வெகுஜனங்களின் வாழ்க்கைத்தரத் அபரிமிதத்தைப் பற்றியே பேச்சு ? தில்லை. இந்த 'வாதத்தினை' முதல் விமர்சகர்கள் சகல சந்தர்ப்பங்களில் ளாளித்துவம் இவற்றினைச் செய்தி முடியாது. வெகுஜனங்களின் சமர் கள் இந்த உற்பத்தி முறைகளின் முலை மைகளாகும் முதலாளித்து வ குறிக்கப்பட்ட நாட்டில் வெகு ஜன . உபரி மூலதனம் ஒரு போ ம் | செய்வது முதலாளிகளின் லாடத் தி இருக்கும். இது இந்த இலாபத்ை நாடுக ளுக்கு மூலதனத்தை ஏர் ஏகாதிபத்தியம்) க. எ வே சோ ச ல தூக்கி வீசுவதி லேயே தீர்வு துங்கிய இம் முடிவினை நோக்கிப் பிடிவாதம்
உலக கடனி
- 141, கடன் பெருக்கம், பின்த மையப் பாத்திரத் ைத வகித் 4 தே T( ஒரு மத்திய மூலக மா க வும் விள கு தாரப் பின்னடைவிற்கு பின்னைய : ரு வி ப க த் தக்க பெரு 5 கீ த் தால் ப மூலதனத்தின் அச.: தாரண மான ஃ ப்பட்டது : விரைவானதும், பா.2.

- 66 -
பிராந்திய, மாகாண சமத்துவமின்மை 2லை உருவாகின்றது. இவை கஷ்டமான - கண்ணில் தென்படவில்லை. இந்தியா ந்த வண்ணமே 21 நூற்றாண்டில் கா டி (ஜனவரி - 2 - 9, 1988 - பக்கம் 50)
- வரலாற்று தீர்க்கதரிசனங்களும் பின் உரமா? துன்பங்கள் மூலம் ருசுப்படுத்தப் இன்று எங்கும் கைத்தொழிலின் பின்னால்
அபிவிருத்தி செய்ய முடிந்த 1ல் தொழில் சச்சிதரும் முன்னேற்றத்துக்கு இடையே ம். அரைவயிற்றுடனும் இருந்து வரும் தை உயர்த்த முடிந்தால் மூல தனத்தின் இருக்காது என்பதை சொல்லவேண்டிய மாளித்துவத்தின் குட்டி முதலாளித்துவ லும் முன்வைக்கின்றனர். ஆனால் முத ருந்தால் அது முதவாளித்துவமாக இருக்க த்துவமற்றதும் பரிதாபமுமான நிலைமை அடிப்படையான தம் தவிர்க்க முடி "பாத ம் தொடர்ந்து இருந்த வ ம் வரை ஒரு ங்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த பயன்படுத் தப்படமாட்டாது. அங்கனம் தில் ஒரு வீழ்ச்சியை ஏற் ப டுத் து வ தாக த அதிகரிக்கும் நோக்கில் பின் தங்கிய றமதி செய்யப் பயன் படுத்தப்படும்,' E சட டரட்சி மூ லம் ஏக! 31 த தி ய த ன த உள்ளது பின் தங் கிய நாடு களி 9 மக்கள்
Tக தள்ளப்பட்டுள்ளனர்
ன் பெருக்கம்
தங்கிய நாடுகளின் தரித்திர நிலைக்கு ஒரு நி உல க பொருளாதார நெரு கடிக்கு தகின்ற து. 1973-73 உலகப் பொரு ளா ஒரு தசாப்த காலம், உலக சி க்க் கடனின் --213பு மய்யப்படு கப் பட்ட து. அனைத் துல * அ -3ச வி ைல் இது 'கு ரண் ணெய் வார்க் யதுமான ஆதா யத்தை உத் தர வாதம்

Page 69
- 82
குசய்யும் எந்தவிதமான முதலீட்டினையு பூகோளத்தை ஊடறுத்துச் செல்கின் ஒரு வெறிபிடித்த இயக்கம் வரலாற்றில் அனே துலக நாணய மாற்றுவீதங்களில் சொத்துக்சளை பூகே ளத்தின் ஒரு பாக: க்கு பிரமாண்டமான அளவில் இடம் .ெ கோடி 2 f"6" | வெளியீட்டுச் செலாவணி வர்த் துது ம் அதிகரித்தது உல*ரீதியாய் இது 18 விருந்து 1986ல் 20000 கோடி டாலர்களு
142. எவ்வாறெனினும் சகல வெறி இனத்தின் உற்பத்திச் சக்திகளின் நிச பு ளிப்பையும் செய்யவில்லை. மாருக இலா மானது அடரிமிதமான சந்தைகளையும் பிரமாண்டமான சிகரங்களையும் சிருஷ்டித் தமட்டில் உலக முதலாளித்துவப் பொரு டியானது நிதி அடிப்படையில் கைத்துெ கமான இயலளவை சிஷ்ட்டித்துள்ளது யலளாருக்கு இரகசியம் அல்ல. 197 பது ட்டில் இருந்து 1930பதுகளின் எண்ணெ மருவல் இந்த தொடர்ச்சிக்கான நல்ல.ே வுக்குமீறிய இயலளவை சிருஷ்டித்த இம் ஜக ஓட்டமானது இன்று ஆலேசளு கு நீக்கங்கள் முதலான பாரம்பரிய முதலா க இதன் அழிவினை கொண்டிருக்கிறது. வினதும் ஐரோப்பாவினதும் உருக்கு த்ெ ட்டத். மோட்டார் ைத்தோழில், தசா சி கண்டு வருவதோடு 1990களுக்கும் ெ
143 உலக பொருளாதாரத்தின் மே இந்த இராடச த கடன் வலைகளும் அவர் விகரமா வை என்பதை சத்ல முதலாளித் கரித்துள்ளார்கள். அனைத்து நாடுகளும் வங்குரோத்தடைந்துள்ளன. அவை வகு மூலம் ஏற்றுமதிக 3 பெருமளவில் அதிக யாக தன் னிலும் திருப்பு ச் செலுத்தப்பட யுடன் மீளக் கொடுப்பனவு ஏற்றுமதி எளி வே எட்டியுள்ளது. ஆரீஜன்றைணுவில் 179 ஐரேசிலில் 122 ஐயும் வெனிசூலாவில்
 
 

ம் தேடி பேரளவிலான தொகை றன. மூலதனத்தின் இத்தகைய முன்னொபோதும் இ ந்ததில் ஏற்படும் நி ட மாற்றங்கள் நிதிச் த்தில் இருந்து இன்ஞெரு பாகத்து பரவைக்கும் காரணமாகியுள்ளது. ரூச்கும் குறைவாக இருந்த தினசரி
1 3 ல் 3400 கோடி டாலர்களா" 979ல் 7500 கோடி டாலர்களாக க்கும் மேலாக உயர்ந்தது.
பிடித்த நடவடிக்கைகளும் மனித தபிவிருத்திக்கு எந்தவொரு பங்க "பத்துக்கான வெறிபிடித்த திட்ட அனைத் துல 5, தேசிய கடன்களின் துள்ளது. முதலாவ தைப் பொறுத் ளாதாரத்தின் வெறிபிடித்த போட் ாழில் பொருட்களின் அளவுக்கதி என்பது முதலாளி துவ பொருளி களில் எண் ணய் செழிப்பு முதலீ ப் " பிம்பம்" முறையிலான இடை தார் எடுத்துக்காட்டாகும்3 அன த இலாபத்துக் ாேன அதே அரா
மூடுவிழா பேரளவிளான வேலை ளித்துவ தொழிநுட்பங்கள் ஊடா
இந்தப் போக்கானது அமெரிக்கா ாழிலை ஏற்கனவே தா. மாக்கி வி ப்தம் பூராவும் இப்புோக்கு வளர் தாடரும்,
ல் ஒரு இருண்ட நிழல் போன்ற றின் தாக்கங்களு ைபெரும் பூழி துவ பொரு ரியல ளர்களும் அங்கீ கடன் மட்டங்களால் அடியோடு ஜனங்கனை பட்டினி போடுவதின் ரிப்பதன் ஊடாகவே அரை குறை . முடியும் 1982 ல் வெளி நாட்டு ன் பதினைந்து வீதத்தினை ஏற்கன் ஜபும் மெக்சிகோவில் 129ஐயும் 75 ஐயும் பிலிப்பைன்சில் 91.

Page 70
கம் எட்டியுள்ளது. சகல கடன் , றுத்தமட்டில் ஏற்றுமதிகள், கடன் வி 1988ல் 17.5:மா அதிகரித்துள்ளது த்தி நாடுகளின் கடன்களின் மொத் தாசாரம் 1978ல் 2.6 மாகவும் 19 40 ஆக அதிகரித்தது. தலா அடி அமெரிக்க நாடுகளின் கடன் மட்டம் ஆர்ஜன்டினுவில் 1662 டாலராகவும் சிலில் 791 டாலராகவும் சில்லியில்
1625 டாலராகவும் மெக்சிகோவில் 000 டாலராகவும் உள்ளது
144 அமெரிக்காவின் உள்ளே லாளித்துவத்தின் உள்ளாந்த நாற்ற 1980ல் 91400 கோடி டாலர்களாக கோடி டாலர்களாக அல்லது மொ, அதிகரித்துள்ளது கடன்சளின் மீதான ளில் இருந்து 1979ல் 42 6 பில்லியன் பன் டாலர்சளுக்கும் அல்லது வரவு உயர்ந்தது, 1970ல் 16 ட்ரிலியன் இஒர் கடன் தள் 1980 ல் 8 ட்ரிலியூ ஸ் பரேட்' கடனின் பெருக்கமானது அ டையினதும் நொருங்கும் தன்மை.ை லாளித்துவ தொழிற்பாட்டுக்க எதி வம் செய்கின்றது, அதில் இலாபத்தி யே தடை செய்து பேராபத்தான ே
245 அமெ க் கைச்தொழிலி: திரிகைகள் உலக சந்தையில் அமெரி மறுபிறப்பு என கொண்டாடின னைக்கரையானவித்ததில் வீண் விரயம் ளின் இணைப்புக் ள் தொழிலாளர் 4 யும் சுரண்டல் வீதத்தை உச்யிரமாக் வீழ்ச்சியை ஈடுசெய்வதையும் தமது வங்கிகளும் தரகர் இல்லங்களம் பிர்மாண்டமான கடதாசி இலாப அதிகம் சிரத்தை இாட்டவில்லே.
பூட்டுமே இடம் பெற்றன. இவை பிடித்தது. அத்தகைய பல கேடி 33 ம் இடம் பெற்றன. 4000 நிறுவ

68 ஆம்
பட்ட குறைவிருத்தி நாடுகனையும்.பொ கிெதாசாரம் 1978ல் 132 2%ல் இருந்து து. கடந்த தசாப்தத் ல் குறைவிரு த உள்நாட்டு உட்பத்திக்கு கடன் விகி 2ல் 40 மாகவும் இருந்து 1986ல் ப்ட் டையில் பார்க்குமிடத்து லத்தின் ஈடாட்டம் கண்டுவருகின்ற . இது பொலிவியால் 622 டாலராகவும் பிரே 1740 டாலராகவும் கோஸ்ட ரிகாவில் 126 டாலராகவும் வெனிசூலாவில்
கடன் புள்ளிவிபரங்கள் அமெரிக்க முத ம் எடுப்பினை அம்பலம்படுத்துகின்றது. இருந்த சமஷ்டி கடன் 1987ல் 18100 த்த தேசிய உற்பத்தியின் 37 மாக ன வட்டி 1975ன் 23.2 பில்லியன் டாலர்க
டாலர்களுக்கும் 1985 129.4 செலவுத் திட்டத்தின் 13 7* மாகவும் டாலர்களாக இருந்த அரசாங்க, த
டா ரீ களாக அதிகரித்தது. "கோர் மெரிக்க இர்த்தகத்தின் முழு அடிப்பர் யூ அம்பலப்படுத்த வதுடன் இது Pேஇ ரான குற்றச்சாட்டை யும் பி, திநி து நிற்கான ஓட்டம் உற்பத்தி போக்கினை நெருக்கடிக்கு தளம் அமைக்கின்றது.
* புனரமைப்பினை முதலாளித்துவ பத் க்காவின் போட் டி பிடும் தன்மையின் உண்மையில் அது வளங்களை உதி செய்தை குறிக்கின்றது. 1980பதுக வர் கத்தைப் பல வீனப்படுத்துவதை குவதையும் இன்றைய இலாபவிதத்தின் :ை இலக்காக சொன் டிருந்தன. இந்த "இணைப்பு பைத்தியம்' ங்கஃன் சிருஷ்டித்தத என்ற உமையில் 1970 க்கு முன்னர் 12 இணைப்புக்கள் 100 கோடி டாலர்களே செலவு இணைப்புக்கள் 1985ல் 25ம் 1986ல் னங்கள் 1986ல் புனரமைப்புக்காக 2000

Page 71
= 69
கோடி டாலர்களை செலவிட்டதோடு 1 கோடி டாலர்கள் மதிப்புடைய 12200
146. இந்த சொத்துக்களின் மறுக மாண்டமான கடன்களை உள்ளடக்கிக் ( சுவிகரிக்கும் ஆர்கோவின் தோல்வியில் டாலர்சள், ரீ, பூ, பிக்கன்சின் சுவிகரிக்( க்கு 100 கோடி டாலர்கள், கல்புடனுை செய்ய சோகலுக்கு 1400 கோடி டால த்தின் விளைவாக கோர்பரேட்" கட6 1950ல் அமெரிக்க கூட்டுத்தாபனங்களின வொரு டாலர்களுக்கும் 43 டாலர்சன் சொத்துகளுக்கும் வட்டிக்கும் இடையே வீழ்ச்சி கண்டது; 1983 கடன் சுமார் தாரண பங்கு) சமத்துவம் 30000 கோ LJ Su "GastriuGgrl ...” és LGira Git 16900 இதேசமயம் சமத்துவம் 7800 சோடி டா கடன் மற்றுமோர் 14500 கோடி ட பாலான கைத்தொழில்களில் இலாபங்க னுரிமை யம் பங்கிலாய கட் ணங்களை வில் ல கடன்களின் அளவு தொடர்ச்சியா கால எல்லை தெ டர்ந்து குறுகிக் கொ கடன்கள் 4000 கோடி டாலர்களில் இ டாலர்களாக அதிகரித்தது. 1985 ஆண், மான இலாபம் கடன் சேவைக்கு சென் மேல் குறுங்கால கடனுக வழங்கியது. மட்டில் 1985 சகல புதிய கோர்பரேட் பற்ற 'பொன்டு" கள் (கடன் பத்திர
147, இந்த பிரமாண் டம" ன கட முடியாத தன்மை தெளிவானது பெரிது பொருளாதாரப் பின் ைடைவின் தவி அமைப்பின் மேலும் தாங்க முடியா \ ரட் வங்குரோத்தின் ஒரு தொடரான கின்றது. மேலும் 65 ஆண்டுகளுக்கு மு னத்தின் பெருக்கம் முதலாளித்துவ ெ பி) திடலிக்கும் கண்ணுடி என குறிப்பிட் கடன் களும் மூலதனத்தின் மீதான கோ றது . அவை ஒன்றில் மறைந்துவிட்டன ன்க்கப்படவுள்ளன. தொடர்ந்து இரு

983 - 1987 க்கும் இடையே 49000 கம்பனிகள் கைமாறின,
லைப்பானது தவிர்க்க முடியா த பிர கொண்டது. உதாரணமாக கல்பை முடிந்த முயற்சிக்கு 100 சோடி கும் முயற்சியை தோற்கடிக்க கல்பு தனது இணைப்பை நிதியீட்டம் fகள். இந்த இணைப்பு பைத்திய ன் வான் மட்டத்திற்கு உயர்ந்தது ல் அவை வட்டியாக செலுத்திய ஒவ் ா வைத்திருந்தன. 1982ல் இருந்து ான விகிதாசாரம் நாலுக் கு ஒன்ருக 6 000 கே டி டாலர்களாகும் (சா டிகளாலும் அதிகரித்தது. 1984ல் கோடி டாலர்களினல் அதிகரித்தது லர்சளால் வீழ்ச்சி சண்டது. 19838 ாலர்களால் அதிகரித்தது. பெகும் 5ள் நிலையான வட்டிகளையும் முன் "யும் வழங்க போதியதாக இரு கி க அதிகரித்து வந்த வேளையில் இதன் ண்டே வந்தது. 1976ல் குறுங்காடி ருந்து 1984ல் சுபார் 10000 கோe டில் வரிவிதிப்புக்கு முன்னைய 47இடி rறது. சடனில் அரை டங்குக்கும் கடன்கள்ன் தரத்தை பொறுத்த விநியோகங்களினதும் 25 ஐ மதிப் ங்கள்) கொண்டிருந்தன.
-ன் அடிப்படையில் நின்று பிடிக்க ம் அ சத்திற்குரியது ம் ஆணுல் ஒரு ர்க்க முடியாத ஆரம்பமானது பழு த சுமையை திணிப்பதோடு கோரிப பிரதிபலிப்புக்களால் பயமுறுத்து மன்னர் ட்ரொட்ஸ்கி போ லி மூலத பாருளாதாரத்தின் வங்குரோத்தினை டாரி. கோடானு கோடியான சகல ரிக்கையை பிரதிநிதித்துவம் செய்கின் அல்லது அவை இன்னமும் சிருஷ் $துவராத மூலதனத்தில் எனையூர

Page 72
சுறந்தெடுக்க முடியாது. உயிர்காவு வர்க்கத்தில் இ ந்தே கடனை தாங் பெறப்பட்டாக வேண்டும். அதனை சுரண்டுவதன் ஊடாகவும் அதே தொழிலாளர்களின் பங்கினே குறைப்
148, இக் கொள்கையை அமுல் த்தில் உள்ள முதலாளித்துவ வர் முற்றிலும் தங்கியுள்ளது. ஆனல் இ விருப்புகளுக்கிடையே இப்பொறுப்பு இலாப முறையின் முடிவுகளுக்கு கிளர்ச்சியானது, முதலாளித்துவ அ யாத ஒரு பின் விளைவாகும் அந்தக் நடாத்துவது நான்காம் அகிலத்தின் வருகின்றது :
ஏகாதிபத்திய யுத்
- (Ёшгтд
149 தேசிய அரச முறையின்
பொருளாதாரத்தின் உற்பத்திச் சக்தி ஏகாதிபத்திய உலக யுத்தத்தினை ெ சோசலிசமா அல்லது காட்டுமிர வழங்குகின்றது. இந்நூற்ருண்டில் ( டும் 1939 - 1945 லும் கோடானு ே ணுவ பேரழிவுக்குள் ஏகாதிபத்தியம் தோடு கிடந்த நான்கு தசாப்தகால யம் பூகோளத்தின் மீது கொண்டிரு யுத்தங்களுக்கு காரணமாகியது. இ6 தனர். இன்று அணுவாயுத யுத்தங் யை மறுபங்கீடு செய்வதற் சான ம மனித இனத்தின் நாகரீகத்தின்
வளங்களின் பெரும்பாகம் அழிவுச் வீணடிக்கப்படுகின்றது. 1972ல் 30 அனைத் துலக ஆயுத செலவினங்கள் அதிகரித்துள்ளது.

ம் ஊழியத்தில் இருந்து - தொழிலாள ங்கிப் பிடிப்பதற்கான அந்த மூலதனம் வேலை செய்பவர்களை உக்கிரமாகச் சமயத்தில் தேசிய வருமானத் தின் பதன் மூலமுமே பூர்த்தி செய்ய முடியும்
செய்வதானது தொழிலாளர் இயக்க க்க ஏஜன்டுகளின் ஒதுழைப்பிலேயேத் இந்தத் துரோகிகள் தமது உள்ளார்ந்த க்கு சமமாக நிரூபிக்க முடியாதவர்கள். எதிரான தொழிலாள வர்க்க தின் மைப்பின் நெருக்கடியின் தவிர்க்க முடி கிளர்ச்சியை புரட்சிகர வழியில். வழி * வரலாற்றுப் பொறுப்பாக து இருந்
தத்திற்கு எதி 1ான
TLD
வரையறைகளுத்கு எதிரான உலகப் திகளின் கிளர்ச்சியானது ஒரு மூன்ாம் கர விண்டுள்ளது: மனித இத்துக்கு ண்டித்தனமா என்ற பதிலீட்டை இருதடவைகள் 1914 - 1917 லும் மீண் காடி மனிதர்களை நாசமாக்கிய இரா மனித இனத்தை மூழ்கடித்தது. அத் "சமாதானத்தின் போது ஏகாதிபத்தி தீத பேராதிக்கம் எண்ணற்ற "சிறிய வற்றில் மேலும் பல இலட்சம் அழித் களின் தோற்றத் த டன் உலக சந்தை ற்ருெரு யுத்தம் எனும் போது அது மரணத்தையே குறிக்கின்றது. உலக சாதனங்களை உற்பத் ஆ செய்ய தற்கே ,000 கோடி டாலர்களாக இருந்த இன்று 1 ட்ரி லியன் டாலர்களாக

Page 73
-- 7)
150. ஒன்றில் கொழிலாள வர் 9 தசிய அரசுக்கும் இடையிலான இ கத்தினை தூக்கி வீ சி, சமூக உடமை தின தும் உற்பத்தி சக்திகளை ம ர சீர போக்கு பாணியில் தீர்த்து வைக்கலா சொந்த தீர்வுகள் மூலம் உற்பத்திச் தன் மூலமும் மனித இனத்தை அழி முயலும். முதலாம் உலக யுத்தத். ட்ரொட்ஸ்கி குறிப்பிட்ட விளக்கம் எ செல்லுபடியான மூலவிளக்கமாக உள் மோது தல் தசிய பாது காப்புக் கான சுக்களும் ஒன்றில் பாசாங்கானது அல் யுத்தத்தின் நிஜ புறநிலை முக்கியத்து வ ளா தார மத்திய நிலையங்களின் சரி பொருளாதாரத்தை பதிலீடு செம் வது தின் இந்தப் பிரச்சனை டை தீர்ப்பதற்கு கள் சகல மனித இன உற்பத்தியாள கமைக்கப்பட்ட வழிக ளூடாக அன்றி வர்க்கம் உலகப் பொருளா தார முன கவே அந் நாடு இந்த யுத்தத்தினால் ஒரு ஒரு உலக சக்தியாக பரிமாற்றம் செய் ( 'யுத்தமும் அனைத்துலகமும்' )
- 51 தனது பொருளாதார மே அமெரிக்கா தொடர்ந்தும் மி ச் சக் இருப்பதோடு உலக பொலிஸ் க ர | கொண்டுள்ளது. ஆனால் 1945ல் - 'அ தொடக்கத்தில் நிலவிய நிலைமைகள் ! முதலாளித்துவ நாடுகளுக்கிடையே
• சட்டம் ' ஆக்கிய பொருளாதார என்ற உண்மையானது அமெரிக்கா ன பலத்தின் காட்டுமிராண்டித்தனமான யுள்ள து. ட்ரொட்ஸ்கியின் இன்னு!ே போகின்றது: '' உலகம் பிளவுபட்டு மீளப் பிரிக்கப்படும். ஜேர்மனியைப் ெ அணி திரட்டும்' ஓர் பிரச்சனையாக வி டாயம் * அணிதிரட்ட வேண்டும்'. வெடிப்பினை நேருக்கு நேர் சந்திக் கொண்டுவந்துள் ளது.'' (யுத்தமும் நா காம் அகில மும் (193

5 தம் உலக பொருளாதாரத்துக்கும் தே முரண்பாட்டினை முதலாளி வர்க் எ அடிப்படையில் முமுப் பூகோளத் மைப்பு செய்வதன் மூலம் ஒரு முற் ம். அல்லது முதலாளித்து வம் தனது சதிகளை பேரழிவுக்கு உள்ளாக்குவ த்தொழிப்பதன் மூலமும் தீர்வுகாண துக்கான அடிப்படைக் காரணமாக ந்தவொரு எதிர்கா ல யுத்தத்துக்கான ளது: 'இன்றைய இரத்தம் தோய்ந்த ஒரு நடவடிக்கை என்ற சகல பேச் பல து கண் மூடித்தனமான து ' மாறாக சமானது, இன்றைய தேசிய பொரு பும், அதற்குப் பதிலாக ஒரு உலக மேயா கும், ஆனால் ஏ கா திபத்தியத் 5 அரசாங்கங்கள் பிரேரிக்கும் வழி *களதும் புத்திசாதுரியமான, ஒழுங் வெற்றியீட்டிய நாட்டின் முதலாளி -றயைத் தாம் சுரண்டுவதன் ஊடா பெரும் சக்தி என்ற நிலையில் இருந்து ப்யப்படவுள்ளது.
லாதிக்க இழப்புக்கு இடையேயும் ;) வாய்ந்த ஏகாதிபத்திய நாடா * பாத்திரத்தையும் தனக்கு ஒது கிக் மெரிக்க நூற்றாண்டு' எனப்பட்ட தன் பெருமளவில் உருமாற்றப்பட்டுள் ளன. -ஒரு காலத்தில தன து சொல்லை முதன் மையை இ| இழந்து விட்டது 3வ முன்னரை விட தன து இராணுவ சச் ந யில் தங்கியி ருக்கும்படி நெருக்கி மார் தீர்க்க தரிசனமும் ருசுவாகப் உள்ளது. இது கட்டாயம் மீண்டும் "பாறுத்தமட்டில் இது 'ஐரோப்பாவை ளங்கியது. அமெரிக்க உலகினை கட் அமெரிக்க ஏகாதிபத்திய எரிமலையின் கும்படி வரலாறு மனித இனத்தை

Page 74
152. யுத்தத்துக்கான அமெரிக் போட்டியா ளர்களுக்கு எதிராக திரு காவினதும் உலகின தும் ஒடுக்கப்ப எதிராக திருப்பப்பட்டுள்ளது. ஏக இருந்து பூமியின் 1/6 பங்கு நிலப்ப யனின் சிருஷ்டிக்கு எதி ர : திருபட்
153. க்ளோஸ்விட்ஸ் குறிப்பிட் களில் தொடரப்படும் அரசியலாகும் நிலைப்பா , அதைத் தொடுத்து வரும் நிர்ணயம் செய்யப்படுகின்றது. ஏகா வொரு யுத்தத்திலும் ''முதல் வேட் பற்றிச் சட்டை - சய்யாமல் ' வேர் ேதாற்கடிப்பு வாதமாகும் ஏகாதிப த்துலகக் குழுவின் பகுதிகள் "'தம் யுத்த இலட்சியம் தொடர்பாக ! யப்பான், ஜேர்மனி, அமெரிக்கா யுத்தம் உலக மேலாதிக்கத்தின் பொ யில் தேசிய கும்பல்களுக்கு இடையே குறிக்கும். பாட்டாளி வர்க்கத்தில் டையாகக் கொண்டு அனைத்துலகக் கு சளைக்காது அம்பலப்படுத்தும், தொழிலாள வர்க்கத் தை ஏமாற்றும் புரட்சிகர தொழிலாளர்கள் யுத்த அணிதிரட்டப் போராடியாக வேன் யும் யுத்தம் வெடிக்குமானால் நனவு த முதலாளி வர்க்கத் ை5 தோற்கடி அத்தோடு யுத்த வெறியர்களை தூக் ரம் கண்ட அரசியல் முரண்பாடுகை
154. முழு பூகோளத்தின் மீதும் திக்கம் நாடுகளின் பொருளா தார. பெரும் தடைக்கல்லாக அமைகிறது ஆ பிரிக்க, ஆசிய, லத்தீன் அமெரி களுள் கொணர்வதன் மூலம் ஒடுக்கப் நிச முன்னேற்றத்திற்கான இன்றி ஆனால் இந்த இராட்சத பணியினை கீழ் வெகு ஜனங்களை அணிதிரட்டுவத முடியும் இதே சமயம் பின் தங்கிய தலாளித்துவ கும்பல்கள் ஏகாதி

72 -
காவின் உந்து தல் அதன் ஏகாதி த்திய தப்பப்பட்டுள்ளது. இலத்தின் அமெரிக் படும் மக்களின் புரட்சிகர எழுச்சிக்கு காதிபத்தியத்தின் நேரடி சுரண்டலில் "ரப்பை 1917ல் நீக்கிய சோவியத் யூனி ப்பட்டுள்ளது.
ட்டது போல் யுத்தம் என்பது வேறுவழி - ஆனால் யுத்தம் சம்பந்தமான எமது
அரச சக்திகளின் வர்க்கப் பண்பினால் Tதிபத்தியத்தினால் நடாத்தப்படும் எந்த டினை '' யார் தீர்க்கிறார்கள் என்பதைப் *கஸ் லீக்கின் "' நிலைப்பாடு ஒரு புரட்சிகர மத் திய நாடுகளில் தொழிற்படும் அனை
து'' நாடுகளின் ஆளும் வர்க்கங்களின் இதே போக்கினையே கடைப்பிடிக்கும்
இவற்றிற்கிடையேயான ஒரு புதிய ருட்டு வேறுபட்ட ஏகாதிபத்திய மாயை | நடைபெறும் ஒரு போர்னையே எளிதில் ன் சுயாதீனமான நலன்களை அடிப்ப ழு அத்தகைய யுதத்தின் தன்மையை தேசிய பாதுகாப்பு கொள்கையை ) மோசடி யென அது எதிர்க்கப்படும். த்திற்கு எதிராக தமது வர்க்கத்தை சடும். இம் முயற்சிகளுக்கு இடையே ள்ள முன்னணிப் படை தமது சொந் பக்க கட்டாயம் தொழிற்பட வேண்டும் கிவீசும் பொருட்டு யுத்தக.ல உக்கி ளப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
> ஏகாதிபத்தியம் கொண்டுள்ள மேலா கலாச்சார அபிவிருத்திப் பாதையில் . அரச எல்லைகளை கிழித்து எறிவதும் "க்காவை பலம் வாய்ந்த இணைப்புக் படும் மக்களை ஐக்கியப் படுத்துவதும் யெமையாத முன் நிபந்தனைகளாகும் பாட்டாளி வர்கத்தின் தலைமையின் ன் ஊடாக மட்டுமே யதார்த்தமாக்க ய நாடுகளின் பின் தங்கிய நாடுகளின் பத்திய எதிர்ப்புப் போராட்டத்தை

Page 75
- 73 -
சீர்க்குலைக்கவும் பிராந்தியத்தினை ஐக்கி ரூக்கவும் தமது சக்திக்குட்பட்ட அனைத்ை வதில் அவர்களின் முக்கிய கருவியாக
க்கப்படும் மக்களின் நெறி முறையான வாதத்தின் விரக்தியின் ஒரு நச்சுத்தன் டுள்ளது. ஈரானுக்கும் ஈராக்கு க்கும் மோதுதல் போன்ற இரண்டு ஒடுக்கட் உடன்பிறப்பைக் கொல்லும் யுத்தங்கள் துக்கான வரலாற்று பாகுபடுதலின் உ ஆகும். மேலும் கடந்த காலத்தில் இந் பட்டது போன்ற இந்த யுத்தம் வெ: கட்டிப்போடும் முதலாளி வர்க்கத்தின்
அத்தகைய யுத்தங்களில் தமது சொந்த களுக்கு பூரண எதிர்ப்பினை தெரிவிப்ப; штејић .
155, சீரழிந்த ஒன்ருக விளங்கிய நாம் ஒரு த்ொழிலாளர் அரசாக கணி வேறு ஏதும் ஏகாதிபத்திய சக்திகளால் பெறும் சமயத்தில் சோவித் ருஷ்யா தொழிலாள வர்க்கத்தை வேண்டுகின்ற உடனடிச் சூழ்நிலைகளைக் கருதாது அத் குரிய விடயம் 1917 அக்டோபர் புரட்சி லாளர் அரசின் உயிர் நீடிப்பும் அதன் நீ தேசியமயமாக்கப்பட்ட சொத்து உறs கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் தொடர் னையே கொண்டுள்ளோம். இவற்றினை பு தொழிலாளர் அரசுகளாக இனங்காண் பத்திய தாக்குதலுக்கு எதிராக ருஷ்யா னது அதன் ஸ்டாலினிச தலைமசைளுக்கு வழங்குவதையோ அல்லது இர்த உருக்கு லாளர் அரசுகள் எடுக்கும் எந்தவெ அனைத்துலக குழு ஆதரவளிக்கும் என்ப அனைத்துலக குழு சோவியத் யூனியனில் ரமிப்பை எதிர்த்தது. இது ஒரு சிறிய பிற்போக்கு தாக்குதலாகும்.
156. வரலாற்று ரீதியில் ஒடுக்கப்ப மாஇ மத்திய அமெரிக்கா, தென் அெ சகல அரைக் காலனித்துவ நாடுகள் :

யமற்ற குழப்ப நிலையில் வைத்தி தயும் செய்கின்றனர். இதை அடை \ தசிய வெறி உள்ளது இது ஒடு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு தேசிய மையான உபபொருளாக பெறப்பட் இடையேயான இரத்தம் தோய்ந்த படும் நாடுகளுக்கு இடையேயான அரசியல் பொருளாதார ஐக்சியத் ருக்குலைக்கப்பட்ட வெளிப்பாடுகள் தியா பாகிஸ்தானிடையே பிடிக்கப் தஜனங்களை அரச இயந்திரத்துடன் நலன்களுக்கு சேவகம் செய்கின்றது; முதலாளி வர்க்கத்தின் கொள்கை து தொழிலாள வர்க்கத்தின் கடமை
போதிலும் சோவியத் யூனியன ப்பதால் அமெரிக்காவாலோ அல்லது
அதற்கு எதிராக தாக்குதல் இடம் வை காக்குமாறு அனைத்துலக குழு து. வெடிப்புக்கு இட்டுச் செல்லும் தகைய ஒரு யுத்தத்தில் பிரச்சனைக் சி மூலம் உருவாக்கப்பட்ட தொழி டித்து நிற்கும் சமூக தேட்டங்களான புகளுமேய்ாகும். சீன, வியட்னும், பாகவும் நாம் இதே நிலைப்பாட்டி ட்ரொட்ஸ்கிச இயக்கம் உருக்குலைந்த கின்றது. எவ்வ றெனினும் ஏகாதி வையும் சீனுவையும் பாதுகாப்பதா த எந்த வொரு அரசியல் ஆதரவினே தலைந்த அல்லது சீர்குலேந்த தொழி ாரு இராணுவ நடவடிக்கைக்கும் தையோ குறிக்காது. உதாரணமாக ன் ஆப்கானிஸ்தான் மீதான ஆக்கி தேசத்தின் மீதான கர்வம் நிறைந்த
டும் ஒரு நாட்டின் மீது உதாரண மரிக்கா, கரிபியன் நாடுகள் ஏனைய ஆகியவற்றின் மீதான அமெரிக்கவி

Page 76
னதோ அல்லது வேறு ஏகாதிபத்திய குழுவினதும் வேர்க் கர்ஸ் லீக்கின உடன் வேண்டி நிற்கும். அத் த பாட்டாளி வர்க்கத் தின் நல 5 க ரி நியையே வேண்டுவோம். ஒடுக்க பொறுத்தமட்டில் யுத்தம் தொட அஹிம்சா வாதத்தினை இணக்கமற் காட்டியாக வேண்டும் அது மத் வெளிப்படுத்துகின்றது. இது ஒடு தொழிலாள வர்க்கத்தினதும் தேசி எதிர்த்தாக்குதலையும் ஒரே விதத் துலக குழு சகல யுத்தங்களையும் 6 லாளி வர்க்கத்தால் தொடுக்கப்ப களை எதிர்க்கின்றது. ஆனால் ! தேசிய இனங்கள் தேசிய விடுத மையை ஆதரிக்கின்றோம். அத்தே குலைந்த தொழிலாளர் அரசுகளையும் நிபந்தனையின் றி பாதுகாக்கின்றோம்
157. அணுவர்யுத ஒழிப்பு தொழிலாள வர்க்கத்தை அஹிம் போக்கு வடிவமே ஸ்டாலினிச சோவியத் அதிகாரத்துவத்துக்கும் கள் மூலம் சமாதானத்தை ஏற்ப கிலும் யுத்தத்துக்கு காரணமாக உ
முறையில் தூக்கி வீசுவதன் மூல முடியும். லெனின் சுட்டிக் காட் ஆதரவளிக்கக் கூடிய ஆயுத ஓழி பாட்ட ளி வர்கம் முதல ளி வா
158. நா. அ. அ. கு. ப ட வர் ணிகளை மூ க்கமாக எ ர்க்கின்றது லாளித்துவ • • சமாதா னம் விரும் தொழிலாள வர்க்கத்தை அரசியல் யுத்தத்து கு எதிரான எம் போற டத் தின் வரலாற்று, அரசியல் தா. அதன் முதல் வி.தி பாட்டாளி வர். தொடர்ச்சியான ஏகாதிபத்தி 1. எ, யமான ஒரு முன் நிபந்தனையாகும்

- 74 ~
- நாட்டினதோ தாக்குதல் அனைத்து லகக் தும் அதே இணக்கமற்ற எதிர்ப்பினை கெய ஒரு யுத்தத்தில் நாம் அனைத்துலக ன் பேரில் ஒடுக்கப்படும் நாட்டின் வெற் ப்படும் தேசங்களின் போராட்டங் ளை ர்பாக மார்க்சிஸ்டுகளின் அணுகுமுறை வ எதிர்ப்டத் தனை குறிக்கின்றதை சுட்டிக் தியதர வர்க்க சமூக கo -ணாட்டத்தை ஒக்கும் முதலாளித்துவ ஒடுக்குதலையும் ய வி தலை இயக் கங்களது ம் உக்கிரமான தில் கண்டனம் செய்கின்றது. அனைத் எதிர்க்கவில்லை இது ஏகாதிபத்திய முத திம் யுத்தங்களை - ஏகாதிபத்திய யுத்தங் எம் ஏகாதிபத்தியத்தினால் ஒடுக்கப்படும் லை யுத்தங்களை தொடுப்பதற்குள்ள உரி மாடு நாம் சோவியத் யூனியனையும் உருக் ம் ஏகாதிபத்திய தாக்குதலுக்கு எதிராக
சமாதான சகவாழ்வுக்கு ' சாதகமாக ச 1 மோசடி மூலம் ஏமாற்றும் படுபிற் பிரச்சாரமாகும். ஏகாதிபத்தியத்துக்குங் இடையேயான அணு நாயுத ஒப்பந்தம் டுத்திவிட மூடியாது. ஆனால் முழு உல ள்ள முதலாளித்துவத் ைபுரட்சிகர மான ம் மட்டுமே சமாதானத்தை ஏற்படுத்த டியது போன்று தொழிலாள வர்க்கம் ப்பின் ஒரே வடிவம், ஆயுதம் தாங்கிற
க் த்தை நி ரயுதபாணியாக்குவதே.
க்க 'யுத்த எதிர்ப்பு' மக்கள் முன்ன 1. அவை முதலாளித்துவ' குட்டி முத பும் ' ஆண்கள் எனப்படுபவவைகளுக்கு ரீதியில் கீழ்ப்படுத முயற்சிக்கின் றன. 'ராட்டம் எப்போதும் வர்க்கப் போராட் க்கத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்டது க்கத்தின் நிபந்தனையற்ற சுயாதீன மா கும். திர்ப்பு கொள்கைக்கு அது அத்தியாவசி

Page 77
- 75
159 ஏகாதிபத்திய யு தத்துக்கு 6 வர்க்க மச்களின் அணிதிரளலே வேண் பட்ட தனியாட்களின் நடவடிக்கைகள் செ ய தனிப்பட்ட ரீதியில் மறுத்தல் - வளர்க்க உதவாது. ஆதலால் அவற்ை வர்கக்த்தின் உள்ளே - சிறப்பாக பாட் ஒழுங்கு மு ை யான பிரச்சாரத் ைஆ மு5 தான் அவர்கள் ஏகாதிபத்தியத்தின் தன யூட்டப்படுவார்கள் சகல இரகசிய இ சகல பகிரங்கமானதும் இரகசியமானது களுக்கும் எதிராக ஒரு ஒழுங்கு முறைய பட்டாக வேண்டும். -
160 அனைத்துலக குழுவ ன் பகுதிக வாதத்திற்கு எதிராக பாட்டாளி வர்க் நிலைநிறுத்த வேண்டும். அனைத்துலகக் உலக ஐக்கிய சோசலிச அரசு தள் என்ற செய்ய வேண்டும். உலக ஏகாதிபத்திய டத்தில் தொழிலாள வ க்கத்தின் சகல அது சகல குடி வரவு எதிர்ப்பு தப்பெண் க்கும் எதிராக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்
161, இங்கு ட்ரொட்ஸ்கியின் வார் மட்டும் அவசியம இ உள்ளது: " எமது கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பா யின் அணியில் சேரும் இயக்கம் மட்டு முடியும் எ பதில் எவ்விதமான சர்ச்ை எதிரான போராட்டம் என்பது இன்று ராட்டத்தையே கருதுகின்றது ' ( யுத்தமும் நான்காம் அகிலமும் )
அனைத்துலக
மார்க்சிசத்துக்கான
162. அனைத்துலக குழுவின் மைய னணிப் படையை தொழி லா ள வர்கத்தி தொழிலாள வாக்கத தின் பரந்த தன்னி யிடவும் ஆளும் வர்க்கத்தின் ஏஜன்சிகள

ாதிரான போராட்டம் பாட்டாளி டி நிற்கின்றது. தனிமைப்படுத்தப் - நாசகார நடவடிக்கைளே அமுல் தொழிலான வர் கேத்தின் நணவினை p எதிர்க்க வேண்டும் தொழிலாள டாளி வர்க்க இளைஞர்களிடையே ன்னெடுப்பது அ சியர் . அப்போது ைமயை விளங்கிக் கொள்ள கல்வி இராஜதந்திரங்களுக்கும் அத்தோடு |மான இாாணுவ உடன்படிக்கை பா இன ரச்சாரம் ஒழுங்கு செய்யப்
ள் முதலாளி வர்க் கத்தின் தேசிய க அனைத்துவ ச வாத கொள்கைகளை
குழு அமெரிச்கா, ஐரோப்பா, 0 சுலோகத்தினை பிரசித்தி பெறச் த்திற்கு எதிரான பொதுப் போராட் பகுதியினரையும் ஐக்கியப்படுத்த 1ணங்களுக்கும் இனவாத சக்திகளு எடும் .
'த்தைகளை உச்சாட்னம் செய்வது
சக ப்தத்தில் அனைத்துலக கொள் "ட்டாளி வர்க் த்தின் உலக கட்சி மே தசிய மண்ணில் வேரோட சக்கும் இடமில்லை, யுத்தத்துக்கு நான்காம் அகிலத்துக்கான போ
(5(Լք6ւյն
போராட்டமும்
ப் பணி ஒரு ட்ரொட்ஸ்சிச முன் நினுள் கட்டி எழுப்புவதே. அது பல்பான போரட்டங்களில் தலை ான தொழிற்சங்க அதிகாரத்துவம்,

Page 78
|یو___)$
9ேடாலினிஸ்டுகள், மரபுவாதிகள்,
அரசியல் ரீதியில் தோற்கடிக்கவும் ஒரு தெளிவான புரட்சிகர வே வழங்கவும் கூடியதாய் இருக்கும். ட்ரெனட்ஸ்கிஸ்டுகள் பாட்டாளி வ போராட வேண்டும். இது அனேத் எதிராக ஈவிரக்கமற்ற போராட்டத் வக்கம்ார் அடைந்த ஐக்கியமின்ன காரணம் இவர்களின் சிதைவுமிக்க
163, புரட்சிகர அனேத்துலக3 எதிரிடையாகும் ஒரு குறிக்கப்பட் சற்தர்ப்பவாதம் ஏதோ ஒரு வ தங்கள்" எனப்படுவதற்கு ஒரு ! போவதன் மூலம் வெளிப்பாடாகி குறுக்கு வழிகளை தேடுகின்றது. சோசலிசப் புரட்சியின் அடிபடை கின்றது. ' உலக சோசலிசப் பு பொதுவானது எனக் கணித்துவிட் ஸ்தூலமான உபாய ஆரம்பிட்புகள் சத்தர்ப்பவாதி தொழிலாள வர்க்க போக விரும்புவதோடு மட்டுமன் நெருக்கடியின் தன்மை ைபயும் " பாட்டில் கொண்டுள்ள அத்தியா6 ஒரு உலகளாவிய பண்பினை கொன்
ஒரு அனைத்துலக வேலைத் திட்டத்தி தீர்த்து வைக்க முடியும். கட்சியின் திசம் எவ்வளவுதான் முக்கியமான உபாயமும் ( உதாரணம் : தொ வேர்க்கஸ் லீக்கின் அழைப்பு அ மேல் கோரிக்கைகளை வைக்கும் அனைத்துலகக் குழுவின் உலக மூ நியிைல் அதனை ஒன்றில் அதற்கு அதற்கு சமமாக விளக்கினலும்
பேணிக் காக்க முடியாது. எனவே தொழி ராளர் இயக்கங்களுக்கு அை மைய வரலாற்று பங்களிபபு உலக கூட்டானதும் ஒன்றுபட்டதுமான

سمسم سے 76?
மத்தியவாதிகளுடன் போரிட்டு அவர்களை பரந்தளவிலான தொழிலாளர்களுக்கு பலதிதிட்டத்தையும் முன்நோக்கினையும்
எப்போதும் அனைத்துலகக் குழுவின் ர்க்கத்தின் சுயாதீன வழியை நிலைநாட்ட து வடிவிலான சந்தர்ப்பவாதங்களுக்கும் தினே வேண்டிநிற்கின்றது. தொழிலாள மெக்கும் பின்னடைவுக்குமான முக்கிய
செல்வாக்கே,
வாதம் சந்தர்ப்பவாதத்தின் அரசியல் ட தேசிய சூழலின் உள்ளே உருப்பெறும் டிவில் அரசியல் வாழ்வின் 'யதார்த் திட்டவட்டமான விதத்தில் இயைந்து ன்றது. சந்தர்ப்பவாதம் எப்போதுமே ஏதோ ஒரு தேசிய உபாயத்தினை உலக வேலைத்திட்டத்துக்கு மேல க உயர்த்து ரட்சி " வேலைத்திட்டத்தின பெரிதும் டு சந்தர்ப்பவாத விரும்பிகள் பெரிதும் ள் எனப்படுபவற்றின் பின் சென்றனர். த்தின் அனைத்துலகப் பண்பினை "மறந்து றி அவர் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள புறக்கணிக்கின்றனர் ". இவை முரண் வசியமான மூலங்கள் புறநிலை ரீதியில் b7 1-637.
ன் அடிப்படையில் மட்டுமே அவற்றை அரசியல் ஆயுதசாலையில் அதன் வாத் ாதாக இருப்பினும் எந்தவொரு தேசிய ழிற்கட்சியை அமைக்கும்படி கோரும் ல்லது தொழிற்கட்சி " இடதுசாரிகள் ' அவுஸ்தி ரலிய சோசலிச லேபர் லீக் ) லோபாயத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட மேலாக உயர்த்தினுலும் சரி அல்லது சரி அதன் புரட்சிக உள்ளடககத்தை தான் தொழிற்படும் நாடுகளில் உள்ள னத்துலகக் குழுவின் பகுதிகள் அளி கும் சோசலிசப் புரட்சி முன்நோக்குக்கான போராட்டமேயா கும்.

Page 79
= 77 =
ஒரு அனைத்துலக வேலைத்திட்டத்தின் அ தீர்த்து வைக்க முடியும். கட்சியின் அர திரம் எவ்வளவுதான் முக்கியமானதாக உபாயமும் ( உதாரணம் : தொழிற்க வேர்க்கஸ் லீக்கின் அழைப்பு அல்லது
மேல் கோரிக்கைகளை வைக்கும் அவுஸ் அனைத்துலகக் குழுவின் உலக மூலோ: நிலையில் அதனை ஒன்றில் அதற்கு மே அதற்கு சமமாக விளங்கினலும் சரி ஆ பேணிக் காக்க முடியாது. எனவே தா6 தொழிலாளர் இயக்கங்களுக்கு அனைத்து மைய வரலாற்று பங்களிபபு உலக சோ கூட்டானதும், ஒன்றுபட்டதுமான போ
164, இந்த நிலைப்பாட்டில் இருந்,ே வர்க்கத்துக்கு கல்வியறிவூட்டி சோசலி செய்கின்றது. ஒரே விஞ்ஞான புரட்சிக அடிப்படையில் மட்டுமே அரச அதிகார லாள வர்க்க அமைப்பினை அடைய முடியும் கத்தின் புறநிலை புரட்சிகர பாத்திரத்தின் இது மட்டுமே ஏகாதிபத்தியத்தின் தன்பை ரின் உழைப்புச் சக்தியை கொள்வனவு செ துவ சுரண்டல் பொறிமுறையையும், உ! விளக்கி, இலாப முறையின் அடிப்படை மு றது. இதன் மூலம் வர்க்கப் போராட்டத்சி அத்தியாவசியமான அரசியல் உள்ளடக்க, இந்த விஞ்ஞான அடிப்படையில் சோசலிச ஆபாயத்தையும் தெளிவாக்குகின்றது.
165 மார்க்சிசம் என்பது தொழில ப்டைக்கப்பட்ட சித்தாந்தம் அன்று. தெ யிலிருந்து சுயாதீனமாக தொழிற்சங்க நீ விருத்தி செய்ய முடியாது என்பதை அனை முழு வரலாறும் மமய்ப்பித்து காட்டியுள்ள கள், தொழில் நிலைமைகளை முன்னேற்றும் அமைப்புகளை அமைத்து, பேனுவதன் மூ ஐக்கியப்படவேண்டியதன் அவசியத்தை அ எதிரான போராட்டத்தின் கசப்பான வர தொழிலாள வர்க்க இயக்கத்தின் உள்ளே தொழிற்சங்க நனவு, அது எவ்வளவுதான்

அடிப்படையில் மட்டுமே அவற்றை கியல் ஆயுதசாலையில் அதன் பாத் இருப்பினும் எந்தவொரு தேசிய ட்சியை அமைக்கும்படி கோரும் தொழிற்கட்சி இடதுசாரிகள் ? திரேலிய சோசலிச லேபர் லீக் ) பாயத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட லாக உயர்த்தினுலும் சரி அல்லது அதன் புரட்சிக உள்ளடக்கத்தை ன் தொழிற்படும் நாடுகளில் உள்ள லகக் குழுவின் பகுதிகள் அளிக்கும் சலிசப் புரட்சி முன்நோக்குக்கான ராட்டமேயா கும்.
த கட்சி நிதானமாக தொழிலாள ச வர்க்க நன வினை அபிவிருத்தி ரக் கோட்பாடான மார்க்சிசத்தின் "த்தைக் கைப்பற்றுதற்கான தொழி ). மார்க்சிசம், தொழிலாள வர்க் நனவுபூர்வமான வெளிப்பாடாகும். மயை அம்பலப்படுத்தி தொழிலாள ப்கையில் இடம்பெறும் முதலாளித் பரி பெறுமானத்தின் திருட்ன யும் pரண்பாடுகளே அம்பலப்படுத்துகின் ன் ஒவ்வொரு வெ ரிப்பாட்டினதும் த்தையும் அம்பலப்படுத்துவதோடு ப் புரட்சியின் மூலோபாயத்தையும்
| ள வர்க்கத்தின் தன் னியல்பாக ாழிலாள வர்க்கம், புரட்சிக் கட்சி னைவுக்கு அப்பால் எதையும் அபி ந்துலக தொழிலாளர் இயக்கத்தின் ாது, தொழிற்சங்கவாதம் - கூலி
பொருட்டு பரந்த தொழிலாளர் ஸ்ம் வேலைகொள்வோருக்கு எதிராக 1ங்கீகரிக்கின்றது. முதலாளிகளுக்கு மாற்று அனுபவங்களின் மூலம் இது தன்னியல்பாக எழுகின்றது.ஆனல்
போர்க்குணம் மிக்கதாக இருப்பி

Page 80
னும் முதலாளித்துவ நனவாகவே முறையின் கீழ் தொழிலாளரின் நிலை கொண்டுள்ளதேயன்றி கூலி அடிை அன்று. நெருக்கடியினல் தொழி யில் முதலாளித்துவம் சிருஷ்டித்த மாக முயல்கின்றது. கட்சியின் த டத்தை ஒரு இன்றியமையாத பாக வர்க்கப் போராட்டத்தின் முழு அ ஞல் புரிந்துகொள்ள முடியாது.
166. கட்சியும் அதன் அங்க உள்ளே கட்சியின் அரசியல் வேலை, போதும் போராட வேண்டும். இது நிலையுடனும் நனவுடனும் முரண்பட ளில் இருந்து தனிமைப்படுத்தும் வி கத்துக்கு உண்மையைக் கூறப் பின் பிட்டுள்ளது போன்று 'தனது நீண் ரீதியில் புரிந்து கொள்ள பாட்டால் கொள்கை சார்ந்த நிலைப்பாட்டை கொண்டுள்ளான். ஆ லால் அவ6 யில் தெளிவுபடுத்துவதன் இழப்பின் கால இலாபங்களுக்குப் பதில் தற்: முன்". (போர்த் இன்டர்நஷனல்,
167. தொழிலாள வர்க்கத்தி பணிகள் வேண்டி நிற்கும் கிட்டத்து யல்புக்கு தலை வணங்காமையும் எதிரான மார்க்சிசத்துக்கான போ, அத்தோடு கம்யூனிசத்தின் வரலாற் றது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அறி போல் 'கம்யூனிஸ்டுகள் தொழில சித்தி பெறுவதற்காக, உடனடி போராடுகிறர்கள், ஆஞல் தற்கா எதிர்காலத்தையும் அவர்கள் பிரதி றனர்."
168 அனைத்துலகக் குழுவின் பக பத்திரத்தில் ட்ரெ ட்ஸ்கியின வேலைத்திட்டத்தினை அடிப்படைய பயணத்தின் பின்னரும் முக்கியமா

= '78 =
தொடர்ந்திருந்து வருகின்றது. கூலி மைகளை உயர்த்துவதை இது இயக்கமாகக் ம முறையையே ஒழித்துக்கட்டி விடுவது லாள வர்க்கம் முன்நோக்கி தள்ளப்படுகை சகதியில் இருந்து வெளியேற அது தீர்க்க லயீடு இல்லாமல் தொழிற்சங்க போர ட் மாக கொண்ட உலகளாவிய ரீதியிலான ரசியல், புரட்சிகர உள்ளடக்கத்தை அத
கத்தினர்களும் தொழிலாள வர்க்கத்தின் த்திட்டத்திற்கும் கொள்கைகளுக்கும் எப் து தொழிலாளர்களின் உடனடியான மனே ட்டு குறுங்காலத்தில் கட்சியை வெகுஜனங்க ளே வினைக் கொணரினும் தொழிலாள வசீக் வாங்கக் கூடாது. அனைத்துலக குழு குறிப் டகால வரலாற்றுப் பணி ளை விஞ்ஞான ரி வர்சகத்திற்கு கல்வியறிவூட்டுவது ஒரு . வேண்டி நிற்பதை மார்க்சிஸ்ட் புரிந்து ன் தொழிலாள வர்க்கத்தினை அரசியல் ரீதி ா மூலம் கொள் னவு செய்யப்படும் குறுங் நாலிக தனிமைப்படுத்தலையே விரும்புகின்
மார்ச் 1987)
ன் நனவினை அதன் புறநிலை வரலாற்றுப் க்கு உயர்த்தும் போராட்டமும் 'தன்னி சகல உருவிலான சந்தர்ப்பவாதத்துக்கும் ராட்டத்தின் இதயமாக விளங்குகின்றது. று அடிப்படைகளுக்கும் இட்டுச் செல்கின் க்கையில் மார்க்சும் எங்கேல்சும் எழுதியது ாள வர்க்கத்தின் உடனடி நோக்கங்கள் லன்கள் நிறைவேற்றம் பெறுவதற்காகப் லத்திய இயக்கத்தில் இந்த இயக்கத்தின் நிதித்துவம் அசய்து பேணிப் பாதுகாக்கின்
தொழிற்பர்டு நான்காம் அகிலத்தின் ஸ்தா அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட இடைமருவு ாகக் கொண்டுள்ளது. 50 ஆண்டுகளின் ன கோட்பாட்டு,மூலோபாய வேலைத்திட்ட

Page 81
- 79.
கருத்துருக்கள் அவற்றின் எந்தவொரு வ விட வில்லை. ட்ரொட்ஸ்கி பிரேரித்த கு கள் - நகரும் அளவுத்திட்ட கூலியும் ம6 లో 67, தொழில் இரகசியங்களை ஒழித்தது கட்டுப்பாடும், தனியார் வங்கிகளை தொழிலை தேசிய மயமாக்கலும் ெ அமைத்தல், தொழிலாளர் - விவசா - தொழிலாள வர்க்கத்தை புரட் கரமான ஒரு நடைமுறை நெம்புகோல் முக்கியத்
169, இந்த இடை மருவு கோரிக்கைகளை ழு வின் பகுதிகள் உலக நெருக்கடியின் மு களின் நனவின் முதிர்ச்சியின்மைக்கும் இ6 டப் பாடுபடுகின்றது. இதே காரணத்த எழுப்புகையில் இவை அடிப்படையாக முன்நோக்கில் இருந்து தனிமைப்பட்ட ரிடையாகவோ ஒரு போதும் பயன்படுத்த திட்டத்தினை சந்தர்ப்பவாத அடிபணிவுக் புகளுக்குமான ஒரு மருந்துச்சீட்டாக ம முயற்சிகள் பப்லோ வாதிகளின் காட்டிக் பிடித்திருந்தது. அதாவது தனிமையா : புரட்சிகர அடிப்படையில் இருந்து அ வர்க்கத்துக்கு ஒரு நிச புரட்சிகர வேனே வை கப்படவேண்டும் என சிபார்சு செ யினை முன்மொழிபவரின் படி இடைமருே பின்தங்கிய நனவினை எதிர்த்துப் போ அடிபணிந்து போவதற்கான க விளா டினை முன் மாழிபவர்கள் தொழிலாள நனவுக்கா டி எந்தவொரு அப்பட்டமான நிராகரிக்கின்றனர். தொழிலாளர் இயக் செழிப்பான பலாபலன்களை பொறுபை என இவர்கள் தெரிவிக்கின் ருர்கள், ! பற்றிய நனவே இல்லாமல் வெகுஜனங் ரண கோரிக்கைகளைப் பொறுக்கி எடுத் கிட்டுச் சென்ருல் போதும் என நினேக
170. பப்லோவாத சந்தர்ப்பவாத வேலைத்திட்டத்துக்கு பறு அர்த்தம் க தொழிலாளர் கட்சியினுல் G ஆண் ன் மறு ஐக்கி த்தின் பல்லாண்டு
 

ரலாற்று சம்பந்தத்தினையும் இழந்து றிப்பாக " இடைமருவு கோ ரிக்கை Eத்தியாலங்களும், டச்டரி கமிட்டி ரம் கைத்தொழிலில் தொழி வர் சுவீகரித்தலும் வங்கிக் ଶ୍ରେ} → · §; த பூழிலாளர் பாதுகாப்பு படைகளை யிகள் அரசாங்கத்தை நிறுவுதல் ா முறையில் அணிதிரட்டுவதற்கான துவத்தினைக் கொண்டுள்ளது.
முன்வைக்கையில் அனைத்துலகக் கு pதிர்ச்சிக்கும் பாட்டாளி வர்க்க மக் டையேயான இடைவெளியை தாண் க்காக இடைமருவு கோரிக்கைகளை க் கொண்ட புரட்சிகர சோசலிச விதத்திலோ அல்லது அதற்கு எதி ப்படலாகாது. இடைமருவு வேலைத் Fளுக்கும் மத்தியவாத தட்டிக்சழிப் ாற்றும் அவர்களின் இடேவிடாத * கொடுப்புக்களுள் முக்கிய இடம் ன கோரிக்கைகளை அவற் ன் நிச ப்புறப்படுத்தி அவை தொழிலாள! }த் திட்டத்துக்கான ஒரு டதிலீடாக ய்வதாகும். திரிபு யாத வித முறை பு கோரிக்கைகள் வெகுஜ லங்களின் ராடுவதற்கு மா ருக அவர்களுக்கு தம் சாராம்சத்தில் இந்நிலைப்பாட்
வர்க்கத்தின் உள்ளே சாசலிச போராட்டத்தின் அவசியத்தினையும் கத்துக்கு ம க்ச ச கலாச்சாரத்தின் யாக ஊட்டுவது அவசியம் இல்லை ா ருக அவர்களின் இறுதி இலக்கு சளேக் கவரக் கூடிய ஒரு சில சாதா அவர்களை சோசலிசப் புரட்சிக்கு கின் ரு கள்.
த்தின் தாற்பரியத்தில் இடைமருவு ற்பிக்கும முழு முயற்சி சாசலிசத் மற்கொள்டப்பட்டது. 1963th கவின் பின்னர் வேலைத்திட்டத்தை

Page 82
* ' ஒரு பலநோக்கு ஆயுத பொதிக் கைத்திறனான அதைக் கொண்டு செ ஒரு "றிக் கப்பட்ட வேலையை செய் நன்கு பொருத்தமான குறிக்கப்பட் கின்றோம். வெகுஜன இயக்கத் தன் தும் காலோ சிதமான தும் வெகுஜன் இந்த அல்லது அந்த மூலகத்தின் ம் நிலைக்கும் ஏற்றவாறு அந்த இடைம
யே எடுக்கின்றோம். அந்தத் தருணத் விட்டால் ஒன்று அல்லது இரண்டினை (புரட்சிகர வழியில் இடைமருவு வே நொவாக்)
171. ட்ரொட்ஸ்கி, இடைமருவு முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குகையில் வைத்துள்ளார். இடைமருவு வேலைத்தி அதிகம் உயர்ந்தது (முன்னேற்றமான பதிலளிக்கையில் ட்ரொட்ஸ்கி கூறி கேட்க வேண்டும், வேலைத்திட்டம் ஒத்துப்போக வேண்டுமா அல்லது ந தார சமூக நிலைமைகளுடன் ஒத்து! யமானதோர் கேள்வியாகும். வேலை தங்கிய நிலையைக் காட்டிலும் தெ பணிகளைக் கட்டாயம் பிரதிபலிக்க படியே பிரதிபலிக்க வேண்டுமேயன் 2 கிலைமையை அன்று. இது பின் தங்கி நிகொள் வதற்கான ஒரு கருவியாகும் திட்டத்தில் முதலாளித்துவ சமு தா உட்பட - சமூக நெருக்கடியின் முழு டுத்த வேண்டும். எம்மில் சார்ந்திர போடவோ அல்லது திருத்த வோ மு ங்கள் தீர்த்துக் கொள்வர் என ! ஆனால் நாம் நிலைமை யை அப்படியே தான் வேலைத் திட்டத்தின் பணி. 8 என்ன செய்ய முடியும்? இந்நிலைமை ற்றுப் பணிகளைப் பற்றி - தொழில் ள்ளார்களோ இல்லையோ முதலிடத், வான தும் நேர்மையானது மான சித் பணிகள் தொழிலாளர்களின் மனோ
ற்றமான தொழிலாளர்களுக்கு வே

90 களா
கு '' ஒப்பிட்டது. '. ஆதலால் ஒரு ப்யக் கூடியதை நாம் செய்கின்றோம். ப்ய வேண்டியிருப்பின் அந்த வேலைக்கு - கருவியை அந்தப் பொதியி தேடு வளர்ச்சிக்கட்டத்துக்கு பொருத்தமான எங்களின் நனவு. வேலைத்திட்டத்தின் துே தொழிற்படும் அவர்களின் தயார் ருவு வேலைத்திட்டத்தில் இருந்து வெ,னி த்துக்கு ஏற்றதை அது கொண்டிருக்கா ன தயாரிக்க வேண்டியிருக்கும்.''
லைத்திட்டத்தின் பாத்திரம் - ஜோர்ஜ்
- வேலைத்திட்டத்தின் நோக்கத்தையும்
• இதற்கு நேர் எதிரானதை சொல்லி திட்டம் அமெரிக்க தொழிலாளர்களுக்கு எது) என எச்சரிக்கை செய்தவர்களுக்கு யதாவது: “இங்கு நாம் எம்மையே தொழிலா ளர்களின் மனோநிலையுடன் எட்டின் இன்றைய புறநிலை பொருளா ப் போகவேண் டுமா இது மிகவும் முக் உத்திட்டம் தொழிலாளர்களின் பின்த் 5ாழிலாள வர்க்கத்தின் புறநிலையான
வேண்டும். இது சமுதாயத்தை அப் D தொழிலாள வர்க்கத்தின் பின் தங்கிய ய நிலைமையை தாண்டி அதனை வெற்றி 5. எனவேதான் நாம் எமது வேலை. யத்தின் - முதல் வரியில் அமெரிக்கா > தீவிரத்தையும் கட்டாயம் வெளிப்ப -1த புறநிலை நிலைமைகளை நாம் ஒத்திப் டியாது. இந் நெருக்கடியை வெகுஜன தாம் உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது - பிரதிபலிக்க செய்ய வேண்டும். அது இந்த நிலைமையில் ஒரு புரட்சிக் கட்சி யில் இருந்து பெருக்கெடுக்கும் வரலாம் Tளர்கள் இதற்கு பக்குவம் அடைந்து தில் புறநிலை நிலைமைப்பற்றி ஒரு தெளி ந்திரத்தை வழங்க வேண்டும். எமது லையில் தங்கி இருக்கவில்லை. முன்னே லைத்திட்டம் நிதர்சனமாக்கி வழங்க

Page 83
வேண்டியது அது வே சிலர் கூறலா ஞாபூர்வமான வேலைத்திட்ட .. பட்டுள்ளது - ஆனால் தொழிலாளர் போனால் இது மலடாகிவிடும் ச
ந்த வேறு வழியில் நெருக்சடி தி தொழிலாளர் நசுக்கப்படுவதை மப் லாளி உரிய காலத்தில் இந்த வேல் பாசிச வேலைத்திட்டத்தை ஏற்கு நாம் எமது வேலைத்திட்டத்துடன் றும் பொழுது அவர்கள் எமது வே என்பதற்கு எந்தவிதமான உத்தர 6
ற்கு நாம் பொறுப்பேற்க முடியா பேற்க முடியும். (இடைமருவு வே? -1938 மே 19)
172. தொழிலான வர்க்கத்தில் ட்டத்திலும் சம்பந்தப்பட்டுள்ள ,ெ உடனடி இலக்குகளும் என்னவாக , பகுதிகள் கம்யூனிசப் பொருளா தா வத்திற்கு எதிரான முழு தொழில த்துக்கும் இடையேயான நிலையான க்காமலும் விளக்க வேண்டும். பே உள்ளே தேசிய சோசலிசத்தின் ெ எதிராக விசேட கவனம் செலுத்த தினாலும் தொழிலாள வர்க்கத்தி கொடூரத்துடன் திணிக்கப்படுகின்ற கக் குழு அனைத்து பின்னேற்மா வாதம், தேசிய ஏகபோகம், குடி எதிராக இணக்க ன்றி போராட டாளி வர்க்கத்தின் ஒரு பகுதியை செய்கின்றது.
173. ஒரு புறநிலையான பரஸ் உலகப் பொருளாதாரத்தின் அபிவி சுகள் முறைக்கும் இடையேயான ஆளுமைப்படுத்தப்படும் முதலாளித் மான து உலகளாவிய ரீதியில் ெ எழுச்சிக்கான உந்து சக்தியாக உ6 த்தின் பல்லின தேசிய கண்டங்களை டுத்தும் அந்த மாபெரும் வரலாற்

81 -
ம்: நல்லது, வேலைத்திட்டம் ஒரு விஞ் இது புறநிலை நிலைமையுடன் தொடர்பு கள் இந்த வேலைத்திட்டத்தை ஏற்காது த்தியமே. ோசலிசப் புரட்சியை தவிர் ர்க்கப்படமுடியாது இருப்பதால் இது டுமே குறிக்கின்றது அமெரிக்க தொழி லத்திட்டத்தை ஏற்காது போனால் அவள் ம்படி நெருக்கப்படுவான். அத்தோடு தொழிலாள வர் கத்தின் முன் தோன் லைத்திட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்வார்கள் பாதங்களையும் வழங்க முடியாது. இத து. நமக்கு மட்டுமே நாம் பொறுப் லத் திட்டம் பற்றி லியோன் ட்ரொட்ஸ்கி
1 ஒவ்வொரு தன்னியல்பபான போரா தாழி லாளர்களின் உடனடி காரணமும். இரு தபோதும் - அனைத்துலகக் குழுவின் சரப் போராட்டத்துக்கும் முதலாளித்து ாள வர்க்கத்தின் அரசியல் போராட்ட - தொடர்பினை பொறுமையுடனும் சளை "ாராட்டத்தில் தெ ழிலாள வர்க்கத்தின் வளிப்பாடுகளின் சகல வடிவங் ளுக்கும் - வேண்டு. இவை முதலாளி வர்க்கத் தில் உள்ள அதன் அடிவருடிகளாலும் ஊது. நான்காம் அகிலத்தின் = னைத்துல -ன தப்பெண்ணங்களுக்கும் - பாதுகாப்பு வதிவு எதிர்ப்பு உணர்வு, இனவாதம் - _ வேண்டும். இவை அனைத்துலக பாட் மறு பகுதிக்கு எதிராக குழிதோண்டச்
பரம் சார்ந்த முழுமை என்ற விதத்தில் ருத்திக்கும் காலாவதியான தேசிய-அர சீர்செய்ய முடியாத முரண்பாட்டினால் = துவ உலக நெருக்கடியின் புதிய கட்ட தாழிலாள வர்க்கத்தின் ஒரு புரட்சிகர எளது. அனைத்துலக பாட்டாளி வர்க்க ரயும் தனியொரு படையாக ஐக்கியப்ப று இலக்கினை இன்று அடைய முடியும்;

Page 84
= 82
உலகத் தொழிலாளர்களே ஒன்றுவடு தின் போர்க்குரல் ஒவ்வொரு நாட்டி ப்படையாகும். நீண்ட காலத்துக்கு மு டாம், மூன்ரும் அகிலங்களின் நாற் பளம் ஸ்டாலினிச, சமூக ஜனநாயக அதன் முதலாளித்துவ எஜமானர்களை லா சாத் தனத்துடன் பற்றிக் கொண்(
இவ்வாறு நான்காம் அகிலத்தின் syfisvášÁSár Jätvášševásáš gQpašdv களே ஒழுங்கமைத்து, இவ்வேலைத்திட் வைத்து, நான்காம் அகிலத்தின் ப அணிதிரட்டி, வரவிருக்கும் உலகு சே, தயார் செய்வதாகும்.
—-ത്ത — --ידי--למ־"י :----

ங்கள்! என்ற புரட்சிகர மார்க்சிசத் * லும் வர்க்கப் போராட்டத்தின் அடி
முன்பே செத்துப்போய்விடட இரண் &
றம் எடுத்த மிச்ச சொச்சங்களான ே கட்சிகள் தேசிய அரசு முறையையும் ாயும் என்றுமில்லாத பெரும் கையா & டுள்ளனர். ਏ
༡ ཡིན་
ཞི་
சகாப்தம் வந்துள்ளது. நான்காம் 35U—aOAa aMnTau7 sy 87, 2 avC?3Asa7 Galuarg7mr@rfi டத்தின்பால் தீர்க்கமாக செயல்பட த கையில் தொழிலாள வர்க்கத்தை ாசலிசப் புரட்சிக்கான வெற்றியைத்

Page 85
57. (அ), தமது வேலைத் திட்ட * ஸ் இரண்டினையும் மூடி மறைப்பத6 அகிலத்தை ஸ்டாலினிசத்துக்கு எதிர இருந்து திசை திருப்பவும், அதிகார கவும், ட்ரொட்ஸ்கியின் ஆய்வுகளின்
ரட்சிகர முனைப்பை மழுங்கடிக்கவு ம்ான வேலைத்திட்டத்தினை கரைப்ப8 வரலாற்றினல் தவருனதென நிரூ ட்ரொட்ஸ்கிசம் பற்றிய இந்தப் உரு நினைவு கூர்வது என்பது ஒரு புலமை தின் நெருக்கடியில் முன்வைக்கப்பட்டு களுக்கு முகம் கொடுக்க திரிபுவாதது படிப்பினைகள் முழுமனே உள்ளீர்த்து!
சோவியத் யூன
{7, (ஆ), அதிகாரத்து வ சுயசீர்! கில் புதிய மற்றும் உச்சக்கட்டத்திற் தும் கிளாஸ் நோஸ்த்- அந்த வகைய தகளத் தங்கம் ஆர்வத்துடன் உலகெ தழுவிக்கொள்ளப்படுகிறது. சர்வதேச சோவியத் யூனியனுக்குள்ளேயே அக்ே வண்ணம், ஏகாதிபத்தியத்துடனுன அ ரீதியாக ஆழப்படுத்துவதை இது பிர துவ ஜாதி, தனது ஆட்சிக்கான உறு மானிப்பதற்கான - அதாவது அதனை மாக உருமாற்றிக் கொள்ளும் முயற் கப்படும் கொள்கைகளிலும், அவை மிக நனவாகவும் வெளிப்படுகிறது.
57. (இ), ஸ்டாலினிசம் நீண்ட வேலைத்திட்டத்தை நிராகரித்து விட்ட ஏமாற்றும் பொருட்டு, ஏகாதிபத்திய சோவியத்யூனியன் பெயரளவில் இ அவசியம் எனக் கண்டது. சர்வதேச ( மான உறவுகளைப் பெறவேண்டி, கோ இந்த பெயரளவிலான தொடர்பினைய பத் கம்யூனிஸ்ட்டுக் கட்சியின் (சி. பி. 6 இ சகவாழ்வு ஒரு "திட்டவட்டமான வ இ காலக் காரிக்கையையும் உத்தியோகப் * தின் வெடிப்பிலிருந்து எழும் ஏகாதிபத்
கள் தொடர்பான குறிப்புக்களையும் _நீக்கியுள்ளது. ஜூலை 1988-ல் வெளி 8 மாநாட்டில், "பகைமையுடைய இரு இடம் இந்த தசாப்தத்தின் ஒரு தீர்மா

திரிப்புக்களையும், ஸ்டாலினிச குற்றங் ன் மூலம் பப்லோ வாதிகள், நான்காம் ான புரட்சிகரப் போராட்டங்களில் த்துவம் பற்றிய நப்பாசைகளை வளர்க் உள்ளடக்கத்தை திரிக்சவும், அதன் ம், நான் காம் அகிலத்தின் சுயாதீன ைத நியாயப்படுத்தவும் முயன்றனர்: பிக்கப்பட்டுள்ள பப்லோவாதிகளின் ட்டுப் பு"ட்டுக்களை நாம் மீண்டும் வாதி பயிற்சி அன்று. ஸ்டாலினிசத் ள்ெள இந்தப் புதிய அரசியல் சவால் ந்துக்கு எதிரான போராட்டத்தின் க் கொண்டாக வேண்டும்.
ரியன் இன்று
திருத்தத்தின் நீண்ட நிசழ்வுப் போக் கு அப்பால், பெரஸ்துரொய்கா மற் பான முட்டாளின் கையிலுள்ள பித் ங்கிலும் உள்ள சந்தர்ப்பவாதிகளால் தொழிலாள வர்க்கச்தையும் மற்றும் டாபர் புரட்சி வெற்றிகளைக் தாக்கும் திகாரத்துவத்தின் கூட்டை பண்பியல் "திநிதித்துவம் செய்கிறது அதிகாரத் தியான சமூக அடித்தளங்களை நிரி யே ஒரு உண்மையான ஆளும் வர்க்க சகள் - கோர்பச்சேவிஞல் கடைப்பிடிக் கவும் விடாப்பிடியானதாகவும் மற்றும்
காலத்துக்கு முன்பே உலகப் புரட்சி -து. ஆனல் தொழிலாள வர்க்கத்தை த்திற்கு எதிரான போராட்டத்துடன் னங்காட்டிக் கொள்வதைப்பேணுவது முதலாளித்துவ வர்க்கத்துடன் நெருக்க "ர்பச்சேவ் அக்டோபர் மரபுகளுடனன பும் கூட நிராகரித்து விட்டார். சோவி ாஸ். யூ.) 27வது காங்கிரஸ், சமாதான ர்க்கப் போராட்டம்" என்ற நீண்ட பூர்வமாக நிராகரித்ததோடு, யுத்தத் ந்தியத்திற்கெதிரான புரட்சிகர எழுச்சி அதனுடைய வேலைத்திட்டத்திலிருந்து ரிவிவகாரக் கொள்கை நிபுணர்களிடம் அமைப்புசஞக்கிடையிலான போராட்டி ானிக்கும் போக்கை இனி கொண்டிருக்

Page 86
காது" என்று சோவியத் வெளிவிவக கூறிஞர். மற்றும் சுற்றுப்புறசூழல் சே ஆகிய வை முதலாளித்துவத்திற்கெதிர லாததுடன், அ ம்கும் மேலான முக் றும் அவர் வலியுறுத்திஞர்.
57. (ஈ)ம், கோர்பச்சேவ் தனது
'வர்க்க நலன்களுக்கு மேலாக அனைத் களுக்கு முன்னுரிமை" என்பதில் தனது செய்கிருர் இந்த சொற்ருெடர், கோ " தும் முழுமையான முதலா எத்துவ வர் ச் கின்றது. தம்மேல் தொழிலாள வர் களில் இருந்து முழுமையாய் விடுபடு6 பினை இது காட்டுகின்றது. "வர்க்க நல செய்யும் அரச சொத்துக்களைப் பே "அனைத்து மனித இனத்தினதும்' நல. தனிபபட்ட சொத்துத்திரட்சிகளும் எத வருகின்ருர்,
90. (அ), பப்லோவாதிகள் சுயாதி தலைமையின் அபிவிருத் துயை இடைவி தேசிய முதலாளித்துவம் தமது சொ ஏசாதிடத்திய எதிாப்புப் போராட்ட சுரண்டிக் கொண்டது. இது வ அல் மொசாம்பிக் போராட்டங்களில் வெ வதறகான சில உதாரணங்கள் மட்டு, வர்க்கம் ஈராக்குடன் சகோதரர் சளைக் சியினை இட்டுச் சென்றமை, பாரசீக வ யத்தன் கரத்தை வலுப்படுத்தியது,
90. (ஆ), மிக அண்மைக்காலத்தி உறுதியான போராட்டத்தினை நடத்து பாண இயலாமையானது, பி. எல். ஒ. சாண்டினிஸ்டாக ஒளால் தெளிவாகப் ப தீனிய சுய நிர ணயத்திற்கு எதிரான மிக அரசு முதலாளித்துவ வர்க் த் தின் முந் டுள்ள பி. எல். ஒ. ஆனது, காசா மற். கள், தொழிலாளர்களது இயக்கத்தை கொள்ளும் வரம்புகளுக்குள் கட்டுட படு: தின் கொள்கைகள் தேசிய இயக்கத்தினை கத்திடமிருந்து திட்டமிட்டு தனிமைப்
குறிப்பு: இம்முன்னுேக்கின் 57 (அ), 5 90 (ஆ)ம், பகுதிகள் இத்து றினை உரிய இடத்தில் சோ

Fர அமைச்சர் எட்வாஃ செவர் நட்சே நடுகள் வறுமை போரின் பிரச்சினைகள் ான போ டாட்டத்துடன் சம்பந்தமில் கியத்துவம் உடையதாகி விட்டன என்
'பெரஸ்துரொய்கா' என்ற நூலில் து மனித இனத்தினதும் பொது நலன் நம்பிக்கையை உலகுக்குப் பிரகடனம் பச்சேவின் கொள்கைகள வழி நடத் நீகக் கண்ணுேட்ட த்தினை அம்பலமாக்கு க்கத்தினுல் திணிக்கப்பட்டவரையறை வதற்கான அதிகாரத்துவத்தின் தவிப் ன்களை" வெறுமனே பிரதிநிதித்துவம் ணுவதற்கு எதிரா கி கோர்பச் சேவ் னின் பேரில் தனிச்சொத்துடன் மக்கும் ரான சட்டங்களை நீக்கிவிட வா திட்டு
னமான பாட்டாளி வர்க்கப் புரட்சித் பிடாது எதிர்த்து வந்த வேளையில், ந்த நலன்களை பலப்படுத்திக்கொள்ள, ங்களில் பரந்த மக்களின் தி யாகங்களை ஜீ யா, பங்களா தஷ் சிம்பாப்வே, ளிப்பட்டது எனபதை எடுத்துக் கூறு மே ஆ சம். ஈாானில் முதலாளித்துவ சொல்லும் மரணயுத் தத்திற்கு புரட் ளைகுடாவில் அமெரிகக ஏகாதிபத்தி
தில் ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து ஒரு ம் தேசிய முதலாளித்து வத்தின் இயல் தமிழ் புலிகள் மற்றும் நிகராகுவாலன் டம் பிடித்துக் காட்டப்பட்டது.பாலஸ் க் கசப்பான எ திரியான, பிற்போக்கு தானேயில் முடிச்சும்போட்டுக் கொண் றும் மேற்குக்கரையில் உள்ள இ எஞர் பாலஸ்தீன முதலாளிததுவம் ஏற்றுக் $தி வைத திருக்க முயன்றது அா பாத் மத்தய கிழக்கின் பாட்டாளி வர்க் படுத்தி வைக்கிறது.
7 (ஆ), 57 (இ), 57 (ஈ) ம் 90 (அ) டன் இணைக்கபபட்டுள்ளன. இவற்
த்து வாசிக்கவும்,
- பதிப்பாளர்.

Page 87


Page 88

シ
{!»

Page 89
,
 


Page 90
தொழிலாளர் பாதை ெ விலை, ரூபா 7.50
பியதா ச அச்சகம் இல. 51,

て・ SUD 豆「'sてつ 之-ー/D <下ー3での 19-శ్రీరా
வளியீடு.
ாகஹவத்தை வீதி, மஹரகம.