கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: புதிய கல்விச் சிந்தனைகள்

Page 1
கல்
சிந்தல்
கலாநிதி ச!

இய
மவிச் னைகள்
E: '5 Ful17 தேர்
-147: T
பட அப்பா
பா. ஜெயராசா

Page 2


Page 3


Page 4


Page 5
புதிய கல்விச்
கலாநிதி, அடரி
முதுநிலை விரி கல்வியிய6
யாழ். பல்கை
தேசிய கலை இெ
V
சவுத் வி

சிந்தனைகள்
ஜெயராசா
ரிவுரையாளர்,
ல் துறை,
லக்கழகம்.
0க்கியப் பேரவை
ஷன்

Page 6
Puthiya Kalvi
Kalanidi Sab
First Published
Published in As National Association
SOUTH 6 Thayar Sahib II Lane
Published and Distrib
Vasantham
South Asia 44, 3rd Floor, CCSM C
Tel: 00941 - 335844 F
தேசியக் கலை இலக் 25 வது ஆண்டு நிறைவு வெளியீட்
புதிய கல்விச் கலாநிதி சபா முதற் பதிப்பு:
வெளி தேசியக் கலை இலக்கியப்
சவுத் வி
இ
6, தாயார் சாகிப் 2வது ச
ரூபாய்: 35.00
2 ஒளிஅச்சுக் கோர்வை: ஆதவ் கிரர்ட் ஆப்செட், சென்னை-5. அட்டை அச்

hinthanaikal a Jayarasa
: June 2000 sociation with for Art & Literature
VISION , Chennai - 600 002.
uted in Sri Lanka by | (P) Ltd., n Books, bmplex, Colombo - 11 'as : 00941 - 333279
கியப் பேரவையின் நி வரிசையில் பதினோராவது நூல்
சிந்தனைகள் - ஜெயராசா டிசம்பர் 2000
யீடு:
பேரவையுடன் இணைந்து ஷென்
தேன் -
ந்து. சென்னை 600 002.
க் சென்னை - 600 014 - அச்சு: மணி சு: பிரிண்ட் ஷ்பெஷாலிடி

Page 7
யாழ்ப்பாணம் பல்கலைக்க
பேராசிரியர் வ. ஆறுமு
O முனg
மனித சமுதாயத்தின் ஆரப வந்துள்ளது என்பது சமூகவரலாற்றில் பிறந்த ஒவ்வொரு ஜீவனும், அதன் வ தனக்குப் பொருத்தமானதை, தேன தேவைகள் மட்டுமல்லாமல், காலம். கு போக்கு, பொருள். இலக்கு மு ஏற்படுத்துகின்றன. அத்தகைய மா அவற்றுக்கான விளக்கங்களையும் சி அவர்களுடைய சிந்தனைகள் அவ வர்த்தமானங்களின் பிரதிபலிப்பாக வி கல்வி பற்றிய சிந்தனைகள் பாரம்பரிய வழக்கில் புதியனவாகவும் இனங்கான
பிளேற்றோ. அரிஸ்டாட்டில் கொமெனியஸ், புறொபல் பெஸ்ட6ெ காந்தி தாகூர் போன்றோர் வரை ட தத்துவார்த்த அடிப்படைகளை விளக் அவர்களுடைய சிந்தனைகள் அ6 எதிர்நோக்கிய பிரச்சினைகள் என் நெறிப்படுத்தப்பட்டன என்பது ச நோக்கத்தை வலியுறுத்திய சிந்தை பொருளாதார, சமூகவியல் அழுத்தா வரலாற்றில் பரவலாகக் காணப்படுவது. கல்விச் சிந்தனைகளில் புதிய புரட்சிகர அவதானிக்கக் கூடியதாயிருக்கின்றது
இவ்விதம் உருவெடுத்துள் கல்வியானது அகல்விரிப் பண்புல

ழகக் கல்வியியற்துறைத் தலைவர் கம் அவர்கள் வழங்கிய
துரை
ம்பத்திலிருந்தே கல்வியும் வளர்ந்து நாம் காணும் உண்மை. மனிதனாகப் |ளர்ச்சியின் பல்வேறு கட்டங்களிலும், வயானதைக் கற்றுக்கொள்கின்றது. சூழல் என்பவையும் கல்வியில் அதன் றை ஆகியவற்றில் மாற்றத்தை ற்றங்களுக்கு அடிப்படைகளையும் ந்தனையாளர்கள் வழங்குகின்றார்கள். ரவர் வாழ்நாட் கால தேச சமூக ளங்குகின்றன. இந்த அடிப்படையில் ப நோக்கில் பழையனவாகவும். மாற்ற எப்படக் கூடியன.
ஆகியோர் காலத்திலிருந்து, ரூசோ, லாசி போன்றோரும் கூட்டாக. டூயி, பல்வேறு கோணங்களில் கல்வியின் கிய மேதைகளை நாம் காண்கிறோம். வர்கள் வாழ்ந்த தேசம் / சமூகம். எபவற்றால் உருவாக்கப்பட்டன / 5ண்கூடு. ஆரம்பத்தில் ஆன்மீக னகள் காலப்போக்கில் அரசியல், ங்களையொட்டி வளர்ந்தமை கல்வி அண்மைக் காலங்களில், அத்தகைய ரமான போக்கு உருவெடுத்திருப்பதை
ள புதிய சிந்தனைப் போக்கில் டையதாய். ஒடுக்கப்பட்டவர்களின்

Page 8
6
உயர்வுக்காய், சமூக பேதங்களை மா கொண்டதாய், மானிட மேம்பாட்6 ஒளிகளில் மிளிர்கின்றது. இதன் சி பிறெறி, பசில் பேர்ண்ஸ்ரீன், இவா கொலின் ரெறி போன்றோர் இயங் பதினேழு பேரின் கல்விசார் கருத்து என்னும் இந்நூல் எடுத்துக்காட்டுகின்
இந்நூலாசிரியரின் கவனத்தை கற்றோர் சமூகத்தில் கருத்தூன்றிய வ இருபதாம் நூற்றாண்டின் நாற்பது வளர்ச்சியோடு பின்னிப் பிை இச்சிந்தனைகளின் மையப் பொ மத்தியிலும், வறிய மக்களிடையே உடையதாக விளங்கவேண்டும் என்ப விரிந்து செல்லும் நவீன அறி? நுண்மதியையும் பயன்படுத்தவேண்டி விழுமியங்களைப் பேணவேண்டி எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, வழங்கப் பய்ன்னிறைந்ததாய் வழங்கப்படுவன இவற்றுள் ஒவ்வொன்றையும் முன்ெ பெரியோர்கள் செயற்பட்டுள்ளனர். சிலரின் சிந்தனைகள் இந்நூலில் எழு
ஆசிரியரின் நோக்கு உட்பட இந்நூல் அமைந்துள்ளது. ஐக்கிய நாடு இயல்கள் தவிர்ந்த ஏனையவை வகுத்துணர்த்திய ஆசான்கள் எ விளக்குவனவாய் அமைந்துள் 6 சிந்தனையையும் ஒவ்வொரு இயலாக பதினேழாம் பதினெட்டாம் இயல்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டம் பற்றியும், ! பரிந்துணர்வுக்கான கல்வி என்ற கே வாழ்நாளில் கல்வி பற்றிய கரிசை பங்களிப்பில் ஐ நா வுக்கும் அதன் உண்டு. கல்வியுலகில் அவற்றின் செ அடிப்படைத் தத்துவங்களையும் இந்
நூலாசிரியர் கலாநிதி சபா. ஜெ இதில் மிளிர்கின்றன. எமது துறை

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
றியமைப்பதற்காய், தற்சார்புத் தன்மை ட உறுதிப்படுத்துவதாய் பல்வேறு பிகளாய் பேற்றன்ட் றசல் போலோ 1 இலிச் மாஒசேதுங், ஜீன் பியாசே கியுள்ளனர். அத்தகைய செம்மல்கள் |க்களை புதிய கல்விச் சிந்தனைகள் 1றது.
ஈர்த்த சிந்தனைகள் தற்கால உலகில் தத்தைத் தோற்றுவித்தவை. குறிப்பாக, துகளிலிருந்து மானிட சமூகத்தின் ணந்த பல்வேறு பிரச்சினைகள் ருளாகின. மூன்றாம் உலக மக்கள் |யும் கல்வி எத்தகைய செயற்பாடு து ஒரு புறத்தில், மறுபுறத்தில் வளர்ந்து வியல் உலகத்தையும் அறிவியல் டிய தேவை. இவற்றுக்கிடையே மனித ய போற்ற வேண்டிய நிர்ப்பந்தம். படும் கல்வியானது மக்கள் வாழ்வில் த நிலைநாட்ட வேண்டிய கடப்பாடு னடுத்து விளக்குகின்றவகையில் பல அவர்களுள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ழதப்பட்டுள்ளன. . இருபது இயல்களைக் கொண்டதாக \களின் செயற்பாடுகள் பற்றிய இரண்டு முன்னர் குறிப்பிட்ட கருத்துக்களை டுத்துரைத்த எண்ணக் கருக்களை ான, ஒவ்வொரு அறிஞருடைய ஆசிரியர் நூலை வடிவமைத்துள்ளார். முறையே ஐ நா வின் அபிவிருத்தி னெஸ்கோவின் அனைத்துலகப் ாட்பாடுபற்றியும் உரைக்கின்றன. எமது னயை உலகநோக்கில் வலியுறுத்திய கிளைநிறுவனங்களுக்கும் முதலிடம் பற்பாடுகளையும் அச்செயற்பாடுகளில் இயல்கள் இரண்டும் விளக்குகின்றன. யராசாவின் ஆற்றலும் ஆளுமையும் ல் கடந்த பதினோர் ஆண்டுகளாக

Page 9
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
விரிவுரையாளராகக் கடமையாற்றும்
கொண்ட அறிவின் வெளிப்பாடு இ கலாநிதி ஜெயராசா, தமக்கே உரிய கருவூலங்களை வாசகர்க்கு எளிதா கல்வியுலகில் கணிசமான கவனத்தை அவர் அமைத்துள்ள இந்த அடிப் அனைவரையும் சிந்திக்கவைக்கும். எமது இன்றைய சந்ததியினரை சந்ததியினரையும் வளமூட்டும். தாய் கோட்பாடு உலகரீதியில் அங்கீகரிக்கப் போன்ற நூல்கள் பெரிதும் தேவைப்ப அர்ப்பணிக்கும் ஆசிரியர்கள் தமது ெ துறைக்கும் பெருந்தொண்டாற்றியவரா வகையில் சபா. ஜெயராசா அவர்கள் போன்ற மேலும் பல நூல்கள் ஆக்கிக் வேண்டுமென அவரை வாழ்த்துகிறே

7
அவர் காலத்துக்கூடாக வளர்த்துக் இந்நூல் என்பது கவனத்துக்குரியது. மொழிநடையில், பல ஆழமான க முனைந்துள்ளார். இந்த முயற்சி வளர்க்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. படை ஆசிரியர்கள். மாணவர்கள் அச் சிந்தனைகளின் பலாபலன்கள் மட்டுமல்லாமல், வருங்காலச் மொழிமூலம் கல்வியை வழங்கும் பட்டுள்ள இக் காலகட்டத்தில் இதைப் டுகின்றன. அந்த முயற்சியில் தம்மை மாழிக்குமட்டுமல்லாமல் தாம் சார்ந்த வர். அத்தகையோருள் ஒருவர் என்ற ளை நான் பாராட்டுகிறேன். இதைப் கல்வியுலகினை வளம்பெறச் செய்ய |ன்.
வ. ஆறுமுகம் கல்வியியற் துறை. யாழ். பல்கலைக் கழகம், யாழ்ப்பாணம்.

Page 10
1O.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
பொருள்
எமது நோக்கு - பன்முகக்கல்வியி கோட்பாடு.
போலோ பிறேறி - ஒடுக்கப்பட்ட கற்பித்தலியல் .
அல்துஸ்சர் - உழைப்புவலுவை ப செய்வதற்கான கல்வி. இவான் இலிச் - பள்ளிக்கூடக்கை பேற்றண்ட்ரசல் - அகல்விரிப்பண் ஜீன் போல் சார்தர் - இருப்பியத்து விற்யென்ஸ்ரின் - அளவைசார் பு பசில் பேர்ன்ஸ்ரின் - மொழியும் ( கல்விக்கையளிப்பும். நியெறெறே - தற்சார்புக்கான கல் ஜெரோம் புறுனர் - எந்தப்பாடத்ெ எந்த நிலையிலும் நேர்மை பெறக் மாஒசேதுங் - சமூகத்தையும் இய மாற்றியமைப்பதற்கான கல்வி. கார்ல் ரொஜர்ஸ் - கல்வியில் மாலு ஜீன்பியாசே - பிறப்புநிலை சார்ந் அல்பேற் பண்டுறா - சமூகக்கற்ற கொலின் ரெறி - பள்ளிக்கூடங்கள் பயன்படுத்தும் புரட்சி.
மாரியா மெயிஸ் - பெண்ணியக்க
ஐ. நா. அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட் கல்விமுன்னுரிமைகள் . யுனெஸ்கோ - அனைத்துலகப்புரி
ஜோன்பேர்குசன் - வான் பல்கை

ாடக்கம்
யற்
வர்களுக்கான
மீள் உற்பத்தி
லப்புச் சமூகம். புடைய பயன் கொள் கல்வி . துக்கான கல்வி.
|லனறிவாதத்துக்குரிய கல்வி.
வர்க்கமும்
ລຸດ
தையும் எந்தப்பிள்ளைக்கும்
லுடக் கோட்பாடு. த அறிவாய்வியல்.
ம் கோட்பாடு.
ரில் நுண்கணிப்பொறிகளைப்
டம் வளர்வுறும் நாடுகளுக்கான
ந்துணர்வுக்கான கல்வி.
Ùëծք&ւծ արաւաաաաաաաաաաաաա
14
19
23
27
S2
37
41
45
49
53
57
61
66
71
77

Page 11
எமது நோக்கு பன்மு
LDனிதருக்கும் - இ மனிதருக்குமிடையே நிகழ்ந் தொடர்ச்சியானது கல்வியின் ெ இருந்து வருகின்றது. கல்வி வ என்பவற்றுடன் இணைந்து உலகி தொடங்கியுள்ளது. சிக்கலான கோலங்கள் பன்முகமாகின்றன. ரே சம நேரத்தில் உருவாக்கப்படுகி இயற்கைக்குமான தொடர்புகள் மனிதருக்குமிடையேயுள்ள உறவு கல்வி பன்முகமான பங்கை 6 பின்புலத்தில் "பன்முகக் கல்வியியற் Education) என்பது முன்வைக்கப் ட
கல்வியானது இயற்கை ப நெறிப்படுத்தி வருகின்றது. இயற் இந்நிலையில் வளங்களைப் பயன் பட்டவையாக வளர்க்கப்பட வே அளவிலும் பன்பிலும் பன்முகமா யானது மனித முயற்சியினால் : இயற்கைச் சமநிலை தாக்கப்பட்( தொடங்கும். இந்நிலையில் இயற் சரியாகப் பயன்படுத்துதலும் வேண்டியுள்ளன.
மனிதமேம்பாடு இயற்கை ஒன்றிணைந்துள்ளது. இந்நிலையி உற்பத்தி முறைமைகள் (Productor செலுத்தவேண்டியுள்ளது. சமூக பட்ட உற்பத்தி முறைகள் இய மனிதவளத்தாலும், மனித ஆ ஒழுங்கமைப்பினாலும் தீர்மானிக்

நக் கல்வியர் கோட்பாடு
யற்கைக்கும், மனிதருக்கும் - து வரும் இடை வினைகளின் தாடர்ச்சியாகவும் வளர்ச்சியாகவும் லுவானது, ஊடல் வலு, உளவலு ன் ஆற்றலை கட்டமைப்புச் செயயத் இந்தச் செயல்முறையில் மனிதக் 5ர் விளைவுகளும் எதிர் விளைவுகளும் ன்றன. இந்நிலையில் மனிதருக்கும் ளை நெறிப்படுத்தல், மனிதருக்கும் களை நெறிப்படுத்தல் என்பவற்றிற் ஏற்க வேண்டியுள்ளது. இவற்றின் i) Gay, T'LJTGS" (The Theory of MultiFaceted படுகின்றது. தோன பொருள் நிலை உறவுகளை கை வளங்கள் பன்முகப்பட்டவை - படுத்தும் தருக்க முறைகள் பன்முகப் ண்டியிருப்பதால் கல்வி முறைமையும் ாக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. இயற்கை தீவிரமாகச் சுரண்டப்படும்பொழுது டு எதிர்விளைவுகள் பெருக்கெடுக்கத் கை விதிகளைக் கற்றலும் அவற்றைச் கல்வியில் முன்னெடுக்கப்பட
வளங்களுடன் சமூக வளங்களுடனும் siv 2 bLg55) Gis3)år 56it (Productive forces), relation) என்பவற்றில் கல்வி கவனம் வளர்ச்சிக்கட்டங்களில் வெவ்வேறு ங்கி வந்துள்ளன. உற்பத்திவிசைகள் ற்றலாலும், பொருத்தமான கல்வி கப்படுகின்றன.

Page 12
உற்பத்தி முறைமை மாற்றமடை நிலைமாற்றமடைந்தும் பன்முகப்பட் முதன்மையாகக் கொண்ட உற்ப தொழிலாக்கம் மேம்படத்தொடங் முறையிற் கணிசமான பங்கு இ உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் இய இன்று பன்முகமாக்கப்பட்டு வரு பொருள்கள் வேகமாக மாற்றியமைக் பண்புகள் தோன்றுகின்றன. "அதிக என்றவாறு உற்பத்தி முன்னெடுக்கப்பு இருந்து இன்னொரு பொருளுக்கான வருகின்றது.
சமகாலக் கல்வி வளர்ச்சி விசைகளும் வாழ்வில் பன்முக மட்ட நிலைமாற்றங் களை ஏற்படுத்திவரு அறிவுத்துறைகளுக் கிடையே புதி பிரித்தலும் (Differentation) விை அவற்றுக்கிடையே முரண்பாடுகளும்
மிகவும் சிக்கலடைந்த தொ புலங்களை உருவாக்கி வருகின்றன விஞ்ஞானம், தொழில் நுட்பவியல் ஒன்றிணைப்பை ஏற்படுத்தி உற்பத்தி வேண்டியள்ளது. அறிவு முன்னேற் பன்முகப் பண்புகளை . (Mul உருவாக்கிவருகின்றன. இன்றைய நகர பன்முகப் பண்புருவாக்கத்தின் நே விளங்கிக் கொள்ளலாம்.
சமூக மாற்றங்கள் தனிமனிதர்ப ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. 0 இல்லம், பொழுது போக்கு, கல்வி, க பன்முகப் பெருக்கங்கள் ஏற்பட்டுவரு
அறிவின் பன் முகப்பட்ட திருப்பங்களையும், பின்வரும் எடுத்து
1. 18 ஆம் நூற்றாண்டில் வி ஆக இருந்தன. 19 ஆம் நூற்றாண்டி. ஆம் நூற்றாண்டில் 10,000க்கு மேல் .
2 . 16 ஆம் நூற்றாண்டுகளி இரசாயன தனிமங்கள். 10 ஆக இருந்,

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் டயும் பொழுது, உற்பத்தி விசைகள் டும் வந்துள்ளன. விவசாய நிலத்தை த்தி முறைமை மாற்றமடைந்து, க மனித உடலுழைப்புச் செயல் யந்திரங்களிடம் விடப்பட்டன. பந்திரங்கள் அளவிலும் பண்பிலும் கின்றன. உற்பத்தி செய்யப்படும் க்கப்படுகின்றன. மேலும் சிக்கலான் க அளவிலும், சிறந்த தரத்திலும்” பட்டும் வருகின்றது. ஒரு பொருளில் - நிலை மாற்றம் வேகமாக நிகழ்ந்து
பும் விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப உங்களிலும் அறிவுத்தொகுதியிலும் கின்றன. இவற்றின் பின்புலத்தில் ய இணைப்புகளும் புதிய வேறு பரந்து தோன்றி வருகின்றன. ம் தொடர்ந்து இயங்குகின்றன. குதிகள் பற்றிய பன்முக ஆய்வுப் 51. இயற்கை விஞ்ஞானம், சமூக ல், முதலிய புலங்களுக்கிடையே க்தி மேம்பாட்டை முன்னெடுக்க றம், சமூக வளர்ச்சி முதலியவை, tiple Aspects)த் தொடர்ந்து வளர்ச்சியினை ஆராயும் பொழுது ர்முக, எதிர்முகப் போக்குகளை
மீது முடிவில்லாச் செல்வாக்குகளை வேலை, வாழ்க்கை நிலை, உணவு, கலைநுகர்வு முதலிய துறைகளிலே 5கின்றன.
வளர்ச்சியையும், புதிய துக்காட்டுகள் புலப்படுத்தும்.
ஞ்ஞானக் கண்டு பிடிப்புக்கள் 150 ல் அவை 450 ஆக உயர்ந்தன. 20 உயர்ந்தன. மல் மனிதரால் கண்டறியப்பட்ட தன. 18 ஆம் நூற்றாண்டில் அவை

Page 13
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
12 ஆக உயர்ந்தன. 19 ஆம் நூற்றா ஆம் நூற்றாண்டில் ஐச தோப் உயர்ந்துள்ளன. (விக்டர் கேவ்டா
ஐக்கிய நாடுகளின் பயன்படுத்தப்படாத உற்பத்திப் ( இன்று உலகில் உற்பத்தி செய்யப்ட விவசாயம் போன்றவற்றின் சா முடியாத பொருள்களாகி நுட்பத்துறைகளில் மட்டுமல்ல கை எழுத்தாக்கங்கள், முதலியவற்றிலும் அறிவின் பன்முகப்பாட்டை விள பன்முகக் கல்வியியற் கோ அறிகை முறைமை, "அறிகைச் சிச் Fomation) எனப்படும். அதாவது உருவாக்கும் வேளை செயல் முை என்பது இக்கோட்பாட்டின் அடி பார்க்க மனித மூளை அதிக சிக் dall glu விளைவுகளை @ss அமைப்பாகத்தினை தொழில் உதாரணமாக, எருதுகளைப் பய உழுவதிலும், இயந்திரத்தினா ஏற்படுத்தும். இயந்திரத்தின் செய சிக்கலான அமைப்பைக் கொண்ட ஏற்படுத்தும் பொழுது செயல்மு புலக்காட்சி கொள்ளல், ஒழுங்கை அறிகை அமைப்பாக்குதல் முதலிய மேம்படுத்த வேண்டுமாயின் செய எழுவதை உணரமுடியும்.
பன்முகக்கல்வியியற் கே பின்வரும் தொகுதிகளை உள்ளட
1. மொழித் தொகுதி - அயல்மொழி, உலக மொழிகளின் மொழிஒப்பியல் முதலியவற்: மேற்கொள்ளப்படும்.
2. கணிதம், அளவையிய விவரவியல் முதலியவற்றை உள்ள
3. இயற்கை விஞ்ஞானத்த்ெ 4. சமூக விஞ்ஞானத் தொ(

11
ண்டில் அவை 32 ஆக உயர்ந்தன. 20
உட்பட அவை 100க்கு மேல் — 1981, Lu. 232)
புள்ளிவிவரப்படி முன்னர் பொருள்கள் பத்து இலட்சம் வரை படுகின்றன. இவை கைத்தொழில்கள், நாரண இயக்கத்துக்குரிய தவிர்க்க விட்டன. விஞ்ஞான தொழில் லை இலக்கிய ஆக்கங்கள், அறிவுசார் ம் வியத்தகு வளர்ச்சி ஏற்பட்டுவருதல் க்குகின்றது. ட்பாட்டின் அடிப்படையாக எழும் கல் அமைப்பாக்கம்” (Cogno-Complex வினைத்திறன் மிக்க விளைவுகளை றயானது இயல்பாகச் சிக்கலடையும் டப்படை தாழ்ந்த உயிரினங்களிலும் கலடைந்து இருப்பதற்குக் காரணம் ற்படுத்துவதற்கே யாம். சிக்கல் நுட்பவழிகளாலும் விளக்கலாம். பன்படுத்திக் கலப்பையால் வயலை ல் உழுதல் கூடிய பெருக்கத்தை பல் பாரம்பரிய உளவு முறையிலும் து. அதாவது விளைவுப் பெருக்கத்தை மறை முன்னரிலும் சிக்கலடையும். மத்தல், அணுகுமுறைகளை வகுத்தல், வற்றின் பெறுபேறுகளை அதிகரித்து
ல் முறைகளைச் சிக்கலாக்கும் தேவை
ாட்பாட்டுக்குரிய கலைத்திட்டம் க்கியதாக அமையும். இதில் தாய்மொழி, உலகமொழி, பன்முகப்பாங்கு, ஒற்றுமைப்பாங்கு, றைக் கற்பிப்பதற்கு ஒழுங்குகள்
ல், விஞ்ஞான முறையியல், புள்ளி டக்கிய காரணங்காணும் தொகுதி. ாகுதி.
தி

Page 14
12
5. அழகியற் தொகுதி. 6. உடற் கல்வியை உள்ளடக்.
7. மெய்ஞானத் தொகுதி பன்முகப்பாடு, வேற்றுமையில் ஒற்று
முதலியவற்றைக் கற்பதற்குரிய ஒழுங்
8. பன்முகமாகிச் செல்லும் யாதாயினும் ஒரு நுண் துறையைத் ெ மட்டத்திலிருந்து இத்தொகுதி படி சமூகத்தில் உள்ள பல்துறை ஆற்றல் ! ஒருங்கிணைக்கப்படும், ஆற்றுப்படுத்தி தொகுதியோடு இணைக்கப்பட்டிரு.
பன்முகக் கல்வியியற் கோட் விதிகள், சமூக விதிகள், முரண்பா யவற்றை அறிந்த இயல்பினராகி சிக்கலாகும் பண்பு பற்றிய தெளிவு சிக்கலும், சுரண்டலும் மிக்க சூழ செயற்பாடுகளை மாற்றி அமைக்குப் (The Humaneness of life) பற்றிய அறிவு : எவற்றை நன்றாகச் செய்ய முடியும் செய்து முடிப்பதற்குரிய அறிவுப்புல அவசியமாகின்றது. பலதுறைகளிலும் ஆழ்ந்த அறிவும் ஆசிரியர்க்கு அ தேவைப்படும்பொழுது ஆழ்ந்த அறி வேண்டும்.
அறிவு தொடர் பான ஒ ஆற்றுப்படுத்தல் சீர்மியம் முதல் கொண்டிருத்தல் ஆசிரியப் பணிக்கு
இக் கோட்பாட்டுக்குரிய சி “இருதள அணுகுமுறை” (Dual Plane ap வகுப்பறை இரண்டுதளங்களைக் ெ தளத்தில் மாணவரது இயல்புக்கும், ப பொருத்த மான முறையியல்களையும், ஆசிரியர் கற்பிப்பார். கற்பித்தல் மு. அடைவை மதிப்பீடு செய்வார்கள் அடைவைப் பெற்ற மாணவ தொடர்புடைய ஓர் உயர் நிலை ( தரப்பட்டு வகுப்புக்கு வெளியே அரு வள நிலையம் என்பவற்றுக்கு

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
கிய தொழில் நுட்பத் தொகுதி.
- இதில் சமயம், சமயங்களின் மை, ஒப்பியல் சமமயவிழுமியங்கள் பகுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
அறிவுக் கோலங்களின் மத்தியில் தரிவு செய்து கற்றல். - இடைநிலை ப்படியாக விருத்தி செய்யப்படும். மிக்கோரின் பணிகள் இத்துறையில் த்தலும், சீர்மியமும் (Counseling) இத் க்கும். பாட்டுக்குரிய அசிரியர் இயற்கை டுகள், வேறு பிரித்தறிதல் முதலி யிெருத்தல் வேண்டும். அறிவின்
ஆசிரியருக்கு இன்றியமையாதது. ல் பற்றிய விளக்கம், பிறழ்நிலை ம் அறிவு, வாழ்வின் மனிதமலர்ச்சி ஆசிரியர்க்கு வேண்டப்படுகின்றது. மோ அவற்றை மேலும் நன்றாகச் மும் ஆன்மிக பலமும் அசிரியருக்கு ம் பரந்த அறிவும், சில துறைகளில் ணிகலன்களாகும். ஒரு துறையில் வைத் தேடும் திறனும் ஆசிரியருக்கு
ரு "வள நிலையர்" ஆகவும், கியவற்றில் ஈடுபடும் ஆற்றலும்
ரிய பரிமாணங்களாகும். றப்பார்ந்த கற்பித்தல் முறையாக "proach) விளங்குகின்றது. அதாவது காண்டு செயற்படும். முதலாவது Tட உள்ளடக்கத்துக்கும் எற்றவாறு நுட்பவியல்களையும் பயன்படுத்தி டிவிலே ஆசிரியரும், மாணவரும் T. குறித்த அலகில் போதுமான ஈகளுக்கு பாடத் துறையோடு ஒப்படை அல்லது செய்திட்டம் .கில் உள்ள ஆய்வு கூடம் நூலகம் மாணவர் அனுப்பப்படுவர்.

Page 15
கலாநிதி சபா ஜெயராசா போதுமான அடைவைப் பெறாது சிறப்பார்ந்த கவனம் மேற்கொ
கையாண்டு மீண்டும் கற்பிப்ப மாணவரும் ஒன்று சேர்ந்து அனு முறையே இருதள அணுகு முறைய இரண்டு விதமான மதிப்பீட்டு மு ஒன்று - மாணவர் தம்மைத்தாமே மற்றையது ஆசிரியரால் மேற்கொ
மேற்கூறியவற்றின் பின் கோட்பாட்டினை நடைமுறை வளம்படுத்தலாம்.
இட் : ' T
3- கன்
பெ
அது)

எஞ்சியுள்ள மாணவர்க்கு ஆசிரியர் எடு பிணி நீக்கல் உபாயங்களைக் ர். பாடமுடிவில் இரு தொகுதி பவங்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளும் 1ாகும். இக்கோட்பாட்டின் வழியாக றைகள் முன்னெடுக்கப்படு கின்றன. 0 உற்று நோக்கும். "தன் மதிப்பிடு", ள்ளப்படும் புறநிலை மதிப்பீடு. புலத்திற் பன் முகக் கல்வியியற் ஆய்வுகளின் வழியாக மேலும்
கம் பி
பட் இன் - இசை

Page 16
CIIC6 ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்
கல்விச் செயல்பாடுகளின் "ஒடுக்கப்படுவோர்” என்ற எண்ண அமெரிக்காவின் சுரண்டல் முறை6 போலே பிறேறி விளக்கினார். மூ முறைமை நீண்டகாலக் குடியேற் சோகமான வெளிப்பாடுகளாக இரு அவலமான கல்விமுறைக் ே முதலில் "வங்கி முறைமை எண்ணக் என்பதைப் பயன்படுத்தினார். ஒ( முறையிலே அறிவை ஒடுக்கப்படுே முதன்மை பெறுகின்றது. அந்தக்கல்: கண்டு பிடிப்பு, படைப்பாற்றல் ஆ மேலும் பலவீனப்படுத்துவதாகவு தெரிந்தவற்றை' மாணவர்களிட ஒடுக்குமுறைக்குச் சாதகமாகும் மாணவரின் சுயாதினப் பண்புகளை ஆன்ம பலத்தை குலைத்து ெ ஒடுக்கிவிடுகின்றது.
ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தின பண்புகள் காணப்படும்.
1. ஆசிரியர் தமக்குத் தெரிந்த எவ்வித விமர்சனப் பாங்குமின் வாங்குபவராகவும் உள்ளனர்.
2. ஆசிரியருக்கு எல்லாம் தெரியாது.
3. ஆசிரியர் சிந்திக்கும் அதே கற்பிக்கப்படுகின்றனர்.

ா பிறேறி: 5கான கற்பித்தலியல்
துருவப்பாடுகளை "ஒடுக்குவோர்", க்கருக்களின் வாயிலாக இலத்தீன் மையினை ஆதாரமாகக் கொண்டு >ன்றாம் உலக நாடுகளின் கல்வி ற நாட்டுச் சுரண்டல் முறையின் நத்தலை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். காலங்களை விளக்குவதற்கு அவர் 5(5" (The Banking Concept of Education) டுங்குவோர் தமக்குச் சாதகமான வாரில் "வைப்புச் செய்தல்" இங்கு வி நலிந்ததாகவும், புத்தாக்கம், புதிய அற்றதாகவும் ஒடுக்கப்படுவோரை ம் உள்ளது. ஆசிரியர் "தமக்குத் டத்து வைப்புச் செய்கின்றனர்.
அவ்வகை வைப்புச் செய்தல், உடைத்து விடுகின்றது. அவர்களின் விடுகின்றது. படைப்பாற்றலை
ருக்கான கல்வியிலே பின்வரும்
அறிவை வழங்குபவராயும் மாணவர் எறி அப்படியே அறிவை உள்
தெரியும். ம்ாணவருக்கு ஒன்றும்
வழியில் மாணவரும் சிந்திக்கும்படி

Page 17
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
4. ஆசிரியர் பேசுவார் - மா ஆகின்றனர்.
5. ஆசிரியர் ஒழுக்கத்தை நிற ஒழுகுபவராகவும் உள்ளனர். 90
6. ஆசிரியர் தெரிவுசெய்து அவற்றை எற்பவராயும் உள்ளனர்.
7. மாணவர் ஆசிரியரின் ெ தாமும் நடிக்கும் மாயைத் தோற்ற
8. மாணவரோடு கலந்தாே நிகழ்ச்சித் திட்டத்தைத் தெரிவு செ திறனாய்வுமின்றி பின்பற்றல் வேல
9. அறிவு மேலாதிக்கம், வா பயன்படுத்தி ஆசிரியர் செயற்பம் சுதந்திரத்துக்கு எதிராகவுள்ளன.
10. கற்பித்தல் செயற்பாட் புறப்பொருளாக மாணவரும் உள்
தம்மீது வைப்புச் செய்யப்ப திரிபுபட்டதுமான அறிவை வை விளங்க முயற்சிக்கின்றனர். ஒடுக்கப் மாணவர்கள் முகாமை செய்யப் சாதகமாக அமையக்கூடிய "'உ மாணவரிடத்தே உருவாக்கப்படும். இந்நிலையில் அவர்கள் மீது இலகுவாகின்றது. தம்.
ஒடுக்கப்படுவோருக்கான 8 செய்யப்பட்ட அறிவின் வாயிலாக கொள்ள முடிவதில்லை. "எதிர் இந்தக்கல்வி முறையின் கருத்தை உருவாக்கப் படுகின்றார்களேயன் உடையவர்களாக வடிவாக்கப்பட்ட
- அடாத்து மிக்க உல ை அவர்களிடத்து உருவாக்கப்படுவது இசைவாக்கம் செய்து பொருந்தி வ
எறிக் புறெம் (Eric Fromm) உளவியற்கருத்துக்கள் பிறேறி மீது (

ணவர் கேட்கும்படி ஆக்கப்பட்டவர்
வத்துபவராகவும், மாணவர் அவ்வழி
வலியுறுத்துபவராகவும், மாணவர்
சயற்பாட்டு நடிப்புகளைப்பார்த்துத்
த்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர். லாசிக்காது ஆசிரியர் உள்ளடக்க ப்கின்றார். மாணவர் அதை எதுவிதத் ன்டும்.
ண்மை மேலாதிக்கம் என்பவற்றைப் டும் பொழுது அவை மாணவரின்
டின் அகப்பொருளாக ஆசிரியரும் ளனர்.
ட யதார்த்தம் பற்றிய உடைந்ததும், த்துக் கொண்டு மாணவர் உலகை "படுபவர்களின் தேவைக்கு ஏற்றவாறு படுகின்றனர். ஒடுங்குபவர்களுக்குச் ள் நிலை உணர்வு" (Consciousness) உறுதி செய்யப்பட்டும் வருகின்றது. து- மோலாதிக்கம் செலுத்தல்
கல்வியில் மாணவர் தம்மீது பதிவு நடப்பியல் முரண்பாடுகளை அறிந்து
மானுடப்படுத்தல்" என்ற பண்பு உள்வாங்கும் பார்வையாளர்களாக எறி மீளாக்கம் செய்யும் திறன்கள் டிலர்.
க மாற்றியமைக்கும் வல்லமை தில்லை. மாறாக அவற்றுக்கிடையே Tழ்வோராக உருவாக்கப்படுகின்றனர். மிகுந்த செறிவுடன் உருவாக்கிய செல்வாக்குச் செலுத்தின. மார்க்சீயம்,

Page 18
16
பிராய்டிசம் ஆகிய இரண்டு பெரும் என்ற கருத்து வேரூன்றியிருந்த ச இரண்டினுக்குமிடையே ஒப்பு ெ இனங்கண்டு வெளிப்படுத்தினர். ப இரண்டு பெரும் வகைப்படுத்தலை
1. பயோபிலி வகையினர் அ கொண்டோர்.
2.நெக்ரோபிலி அல்லது கொண்டோர்.
பிறழ்வு மனிதம் கொண்டோர் விரும்பாதவர்கள். மனிதர்களை வெறு வாழ்க்கையைப் பொறிமுறைச் அனுபவங்களை விட்டு வெறும் விரும்புவார்கள். தாம் வைத்திருக் கண்டனம் விடுக்கப்படும் பொழுது, கண்டனமாக உள்வாங்குபவர்கள் இயல்புகள் பல பிறழ்வு மனிதத்தி விளக்கினார். ஒடுக்கப்பட்டவர் களுக் பிறழ்வு மனிதமே கட்டியெழுப்பப் கருத்து.
ஒடுக்குவோரது கருத்தியல், கற் செய்யப்படுகின்றது. விடுதலைக்கு தடுக்கப்படும் வகையிலே சிந்தனை மு தவறான ஆற்றுப்படுத்தல் நடவடிக் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
இந்நிலையில் நடப்பியல் நிலவ அந்நியமாதலை விடுவிக்கும் கல்வி ப ஒழிக்கும் கல்வி பற்றியும் சிந்திக்க ே கல்வியை" உடனடியாகத் தள்ளுபடி தாம் அறிந்தவற்றை நடைமுை கோபுரங்களாக அமைக்கும் . மாற்றியமைத்தல் வேண்டும். அதற் முற்கவிப்பு” (Problem Posing) கல்வியை பிரச்சினை முற்கவிப்புக் க உணர்வுகளுக்கு இசைவுதல் தருவதா தொடர்பாடலை அது வேண்டும் 6 விடுகின்றது. அகநிலை உணர்வுகளுக் அது மாற்றப்படுகின்றது. கருத்து பரிமாற்றம் செய்வதல்ல, அறிகை முய மாற்றம் பெறுதலுக்கு இடமளிக்கப்

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
அறிவு விசைகளும் முரண்பட்டவை 5ாலகட்டத்தில் யுறொம், அவை மைகளையும் இசைவுகளையும் மனித இயல்புகளை அடியொற்றி புறொம் மேற்கொண்டார். அவை,
புல்லது இயல்புமணிதம் (Biophily)
LS plp of LD Gong, Lb (Necrophily)
வளர்ச்சியையும் மேம்பாட்டையும் பம் பொருள்களாகக் கருதுபவர்கள். செயற்பாடாக உணர்பவர்கள். ) பொறிமுறையாக அறிவதை கும் யாதாயினும் பொருள்மீது அவற்றைத் தம்மீது விடுக்கப்படும் ா. இவ்வாறாக விரும்பத்தகாத நில் காணப்படும் என புறொம் க்கான வங்கி முறைமைக் கல்வியில் படுகின்றது என்பது பிறேறியின்
பித்தலின் வழியாகக் கருத்தேற்றம் ரிய உபாயங்களைச் சிந்தித்தல் மறைமை ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது. ங்கை ஒவ்வொரு கட்டங்களிலும்
பரங்களை ஆழ்ந்து சிந்திப்பவர்கள் ற்றியும், எதிர் மானுடப்படுத்தலை வண்டியுள்ளது. வங்கி முறைமைக் செய்தல் வேண்டும். உரைகாரராக றப்பாங்கின்றி வாய்மொழிக் ஆசிரியத்துவக் கோலங்களை கு ஒரே ஒரு வழி “பிரச்சினை
முன்னெடுத்தலாகும்.
ல்வியானது மனித அகநிலை ாக அமையும். ஆக்கத்திறன் அற்ற ான்றும் திட்டமிட்டும் குலைத்து கு உணர்வை ஊட்டும் கல்வியாக க்களையும் பரப்புரைகளையும் ற்சிகளை வளர்க்கும் செய்பாடாக
படும்.

Page 19
(அ)
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
ஆசிரிய மாணவ முரண்பாடு ஒழித்துவிடுகின்றது. "மாணவருக் மாணவரும்” என்ற நடப்பியல் தர ஆசிரியர் இயந்திரப்பாங்கான மாணவரும் ஆசிரியரும் வளர் பங்காளிகளாக செயற்படுவர். ஆசி அங்கு இடமில்லை. கூட்டுறவும் முறையும் ஒன்றிணைந்து இடம் விளக்கமின்றி மனனம் செய்யும் கைவிடப்படும்.
மாணவரின் செயல்பாடுகளி படும். மாணவரின் துலங்கல் ( தம்மிடத்து நேர்முகமான மாற்றங்க (Reflections) உருவாக்கிக் கொள்ளு மாணவரும் ஒன்றிணைந்து பிரச்சி ஊக்கு விக்கப்படும். கற்பிக்கும் சமர்ப்பித்து, மாணவர்களின் துல் ஆசிரியர் தமது முன்னைய கருத்து உற்சாகமளிக்கப்படும்.
பிரச்சினை முற்கவிப்புக் கல் ஒளிபாய்ச்சப்படும் உலகின் சவால்ச பற்றிய பிரச்சினைகளுடன் தொட ஒவ்வொரு பிரச்சினைகளுக்கும் பின்புலத்தையும், அறிதல், இடைத் திறனாய்வுப் பாங்குடன் விளங்குத மாணவர் தம்மை விலகியோராகக்
அகநிலை உணர்வு மேலோங்கித் ! கல்வி விடுதலைக்கான கல்வியாக !
உலகு என்பது மனிதரிலி தனிமானங்கள் (Isolated) அல்லர். ப தனித்து நிற்பவரும் அல்லர். மனிதா கருத்துச் செறிவின் வழியாக மனித இணைந்து விரிவடைதல் வேண் மாற்றமுறும் இயல், ஆக்க நிலை கொள்ளும் வாய்ப்பு பிரச்சினை மு பெறுகின்றது. உலகை அறிந்து செ செயற்பாடுகளும் எதிர்ப் ! குணவியல்புகளும் வளர்ச்சியடை மாண வரும் நிகழ்மிய வட செயற்பாடுகளையும் தம்முள் சிறப்புடையது.

17
களை பிரச்சினை முறிகவிப்புக் கல்வி காக ஆசிரியரும்” “ஆசிரியருக்காக தக்க முறைமை முன்னெடுக்கப்படும். உரைகாரராக இருக்கமாட்டார். ச்சியடைகின்ற செயல்முறையின் ரியரின் மேலாத்திக்க அதிகாரத்துக்கு புரிந்துணர்வும், அறிகைச் செயல் ம்பெறும். ஆசிரியர் சொல்வதை ஒருதலைப்பட்சமான முறைமை
ன் வழியான அறிகை முன்னெடுக்கப் முறைமைக் கேற்றவாறு ஆசிரியர் ளையும் கருத்துத் தெறிப்புக்களையும் தலே மேம்பாடானது. ஆசிரியரும் மனக் கூறுகளைப் பகுத்து ஆராய்தல் பொருளை மாணவர்களிடத்துச் ங்கலைத்தூண்டி, ஈடுபடச் செய்து துக்களை மீள் பரிசீலனை செய்தல்
பவியில் நடப்பியல் மீது தொடர்ந்து =ளுக்கு எவ்வாறு துலங்குதல் என்பது
ர்புபடுத்தி ஆராய்ந்து அறியப்படும். முழுமையான சந்தர்ப்பத்தையும், தொடர்புகளைப் புரிந்து கொள்ளல், ல் முதலியவை முன்னெடுக்கப்படும். கருதாது, பங்காளிகளாகக் கருதும் தொடங்கும், ஒடுக்கப்படுவதற்கான மாற்றியமைக்கப்படும். ருந்து வேறுபட்டதன்று. மனிதர் மனிதர் எதிலும் இணைக்கப்படாது * இன்றி உலகுஇல்லை - இவ்வாறான ரது புலக்காட்சிகள் நடப்பியலுடன் டும். உலகின் நடப்பியல், அதன் லமாற்றம் என்பவற்றை அறிந்து மற்கவிப்புக் கல்வியினால் கிடைக்கப் ாள்ளும் விதத்திலேதான் மனிதரின் பண்புகளை மாற்றியமைக்கும் கின்றன. இந்நிலையில் ஆசிரியரும் டிவிலான சிந்தனைகளையும், ளே முகிழ்த்தெழச் செய்தலே

Page 20
18
வங்கி முறைமைக் கல்வி உரு முற் கவிப்புக்கல் வியால் மாற் கண்டறிவதற்கான உரையாடலை முன்னெடுக்கப்படும். மனிதரின் வர வண்ணம் செயற்படும். மனி அசைப்பதற்கான உபாயமாக அது அசைவில் இடம் பெறும் ஒெ பிரச்சினைகள் பற்றிய தெளிவான கூட்டுறவு, புரிந்துணர்வு என்பவற் பண்புருவாக்கம் நிறைவு படுத்தட் நலத்தினாலும் அதனை அடைய அந்நியப்படுதலும், மனிதர் அற தவிர்க்கப்படும். தமது முயற்சியால் எதிர்மறை அழுத்தங்களை உடை வாயிலாக வளர்த்தெடுக்கப்படும்.
குடியேற்ற நாட்டு ஆட்சியின் ஒடுக்குமுறைக் கல்விச் செயற்பாட்டி எண்ணக்கருவினால் விளக்கினார பாடான நிலையில் நின்று அதனை முறைமையிலே உட்பொதிந்திருந்த பக்கச் சார்பாக நின்று எதிர்ப்பண்பு அவர் மீது சுமத்தப்படும் கண்டன.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
நவாக்கிய தொன்மங்கள் பிரச்சினை றியமைக்கப்படும். நேர் வியம் ல பிரச்சினை முற்கவிப்புக் கல்வி ாலாற்று இருப்பை அது உணர்த்திய த வரலாற்றை முன்னோக்கி நு அமையும். மனித மேம்பாட்டின் ப்வொரு கட்டத்திலும் நிகழும் அறிவு ஊட்டப் படும். ஒத்துழைப்பு, றின் அடிப்படை யாகவே மனிதப் ப்படும். தனித் திருப்பதாலும், சுய முடியாது. மனிதர் மனிதரிலிருந்து விவிலிருந்து அந்நியப் படுதலும், மனிதர் தம்மீது சுமத்தப் பட்டுள்ள த்தெறியும் ஆற்றல்கள் கல்வியின்
ஆதிக்க முறைமையோடு இணைந்த னை பிறேறி "வங்கி முறைமை" என்ற ாாயினும், அவர் மிகவும் துருவப் ா அணுகினார். அதாவது அக்கல்வி
நேர் பண்புகளை நோக்காது, ஒரு களை மட்டுமே நோக்கினர் என்பது மாகவுள்ளது.

Page 21
அல்துஸ்சர் - உ உற்பத்தி செய்வ
LDTர்க்சீய சிந்தனை மரபுக கண்ணோட்டத்திற் கல்விச் செய அணுகினார். நவீன கல்வியின் விளக்குவதற்கும், கல்விசார் டே செய்வதற்கும் தவிர்க்க முடியாத ஒ கோட்பாடு” அல்லது கட்டமைப் மார்க்சீயக் கோட்பாட்டிற் கா (Reductionism) அமைப்பியற் கோட்பா
1965 ஆம் ஆண்டில் அல்துஸ் பிரஞ்சிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மெ சிந்தனைகளைப் புதிய கருத்தாடல் இழுத்துச் செல்வதற்கு அந்நூல் துை உளவியல் தளங்களிலே மார்க் விடுவதற்குரிய நெடுஞ்சாலைகளை . அல்துஸ்சரத் சிந்தனைகளில் மானம் (Practice) சிறப்பார்ந்த இட என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மூலப்டெ பொருளாக மாற்றும் செயலைக் உழைப்பால் நிகழ்த்தப்படுகின்றது. ம முனைப்பாகக் குறிப்பிடப்பட வேண் பண்பும், பன்முகத்தன்மையும் கொன ஒரு சமூகத்தின் கூட்டு மொ சிறு சிறு செயல்மானங்களினால் ஆ செயல்மானங்கள் தமக்குரிய கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு செய அமைப்பியல் தன்மைகள் உண்டு. செயல்மானங்களை இனங்காட்டின 1. பொருளாதார செயல்மான 2.அரசியற் செயல்மானம்
3. கருத்துவருவச் செயல்மான

ழைப்பு வலுவை மீள் தற்கான கல்வி
ளை அடியொற்றி அமைப்பியற் பற்பாடுகளை லுயி அல்துஸ்சர் எதிர்மறைக் குணவியல்புகளை பாராட்டங்களைத் திறனாய்வு ரு கருத்துருவமாக "அமைப்பியற் பு வாதம் அமைந்தது. இறுகிய ணப்பட்ட சுருக்கிய அழுத்தம் ாட்டிற் காணப்படவில்லை. சரின் முதல் நூலாகிய ("FORMARX") ாழி பெயர்க்கப்பட்டது. மார்க்சீய ல் நிலைகளுக்கும் தளங்களுக்கும் ண செய்தது. சிறப்பாக மொழியில், சிசத்தை வலிமையாக உலா வ அந்நூல் ஏற்படுத்தியது. ) "நடைமுறை" அல்லது செயல் த்தைப் பெற்றது. செயல் மானம் ாருளை இன்னொரு குறிப்பிட்ட குறிக்கும். இந்த மாற்றம் மனித ாற்றப்படும் செயல் முறையே இங்கு ாடியுள்ளது. இது பொருள் நிலைப் ண்டது. த்தமான செயல்மானம் பல்வேறு ஆக்கப்படுகின்றது. இந்தச் சிறுசிறு தளங்களையும், விதிகளையும் ல் மானத்துக்கும் தனித்துவமான
அல்துஸ்சர் நான்கு வகையான ார் அவை -
b

Page 22
2O
4. கோட்பாட்டுச் செயல்மா ஒவ்வொரு செயல்மானமு பொருளை சில முறைகளைப் பய6 யமைத்து விடுகின்றது. செயலி முறையியலும் (Method) என்ற பங்குபற்றுகின்றன. இதனால் செய
இவற்றின் பின்புலத்தில் பொருளாதாரப் பிரச்சினை, அ பிரச்சினை, கோட்பாட்டுப் பிரச்சின் ஒவ்வோர் அமைப்புக்குமுரிய அ முறைமையும் வேறுபடுவதனால் வேறுபடும்.
பல்வேறு வகைப்பட்ட முர அல்துஸ்சர் அவை பல்வித அடுக் முரண்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்ப பண்புகள், பிற முரண்பாடுகள் மீது என்றும் குறிப்பிட்டார்.
பல்வேறு விதமான முரண்பா முரண்பாட்டை "மேல்நிலைத் தீர் Over Determined) என்று அவர் குறி s gy60) LDüLJ” (Structure in Dominat சுட்டிக்காட்டினார்.
சமூகத்தில் காணப்படும் ட பொழுது புரட்சி சாத்தியமா பொருண்மிய முரண்பாடு, கல்: முரண்பாடு முதலியவை ஒன்றிை முன்னெடுக்கப்படும்.
வரலாற்றியல் பற்றிய ம வற்புறுத்தும் அல்துஸ்சர் அெ தாக்கங்களை ஆழ்ந்து நோக்கு சிந்தனைகள் கோட்பாட்டு நிலையி வரலாற்றிலே புதிய அய்வுப் ட சுட்டிக்காட்டுகின்றார். அதேவேை நிலைப்பாட்டினை நிலைநிறுத்துப் போக்கினையும் நிராகரிக்கின்றார். 2 தேவைகளை மறு உற்பத்தியும் ெ வரலாற்று நிச்சயிப்பில் அடித் தள ஏற்றவாறு அமையும் மேற்கட்டும. கல்வி, அரசியல், முதலியனை உந்தல்களும் வரலாற்றைத் தீர்மா

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
னம் ம் யாதாயினும் ஓர் அடிப்படைப் எபடுத்தி, மனித உழைப்பால் மாற்றி )மானத்தில் மனித உழைப்பும், இரண்டு பிரதான விசைகள் ல்மானமும் ஒர் உற்பத்தியாகின்றது. ஒவ்வொரு பிரச்சினைகளையும், ரசியல் பிரச்சினை, கருத்துருவப் னை என்று பார்க்க வேண்டியுள்ளது. டிப்படைப் பொருளும், உழைப்பு அவற்றின் நிறைவுப் பொருளும்
ண்பாடுகளையும் நுணுகி ஆராய்ந்த ந்குகளைக் கொண்டதென்றும், பல து ஒர் அமைப்பு என்றும் அதன் து ஆதிக்கம் செலுத்தும் தன்னையது
ாடுகள் மீது மேலாதிக்கம் செலுத்தும் மானிப்பு முரண்பாடு” (Contradiction ப்பிட்டார். அவ்வாறே "மேலாதிக்க nce) என்பதைப் பற்றியும் அவர்
பல முரண்பாடுகள் ஒன்றிணையும் கின்றது. அரசியல் முரண்பாடு, வியியல் முரண்பாடு, பண்பாட்டு ணயும்போது அடிப்படைப்புரட்சி
ார்க்சீய சிந்தனைகளை அதிகம் பற்றின் கல்வியில் நிலைப்பட்ட கின்றார். மார்க்சீய வரலாற்றுச் லும், அரசியல் நிலையிலும், மானுட லத்தை உண்டாக்கியிருத்தலைச் )ள வரலாறுபற்றிய அதிதீவிரமான வரலாற்று வாதம் (Historicism) என்ற டற்பத்தியும் நடப்பியலும் வாழ்க்கைத் சய்வதுதான். பொருளாதாரச்சூழல் மாகின்றது. இந்த அடித்தளத்துக்கு ானத்தைச் சேர்ந்த இயக்கங்களாகிய ாயும், வர்க்கப் போராட்டத்தின் னிப்பதிற் பங்கு கொள்ளுகின்றன.

Page 23
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
'காலகட்டம்' என்பதை சமூக வரலாற்றில் நோக்குதல் வேண்டும். உறுப்புகள் எல்லாவற்றுக்குமுரியது கொண்டிருக்கும். உதாரணமாக, காலகட்டத்தின் சமூக உறுப்புகள் பொதுவான பண்புகளைக் அமைப்புக்களைப் போலவே கொண்டிருக்கும்.
வரலாறு என்பது தொடர்ச்சி என்பது அல்துஸ்சர் தந்த கருத் தொடர்புகளைக் கொண்டிருக்கும், அமைப்புடன் தொடர்பு கொண்டி அல்துஸ்சரது ஆக்கங்கள் தி (Pierre Macherey) என்பவரால் மேலு மரபுகளை ஒட்டி எழுந்த வித்தியாசமானவை யாயும், புதுை கோட்பாடு என்பது பல்வேறு அறி கோட்பாடாக வளர்ச்சிபெற கோட்பாட்டைத் தொடர்ந்து பின் Structuralism) மலர்ச்சி கொள்ளத் ெ அழகியற் கல்வி பற்றிய அல்: விதந்து குறிப்பிடத்தக்கது. அரசிய கோட்பாடு ஆகிய நான்கு செயல்மா பிற்கால எழுத்தாக்கங்களில் " செயற்பாட்டையும் விளக்கினார்.
d
கலையியல் செயல்மானம் 6 போன்றதாக அமையாது, அதன் த விதி முறைகளை கொண்டது எ? தொடர்பான மார்க்சீய அணுகுமு புதுமையானதாகவும் இது அடை மார்க்சீயத் தளத்தின் சிந்தனை நீட்
ஒருவரது உணர்வுகள் கலை கலை உணர்வு உற்பத்தியாகின்றது. கொண்டிருக்கும் உணர்வுகளை உணர்வை அறிந்து கொள்ளலும் இருநிலைகளின் இயக்கிம் புலன்கள் கலை உணர்வு உற்பத்தியாகின்றது வாழ்க்கை நடப்பியலை இ படைக்கப்படுகின்றது. இவ்வகையி என்பது அழகியலில் ஒரு மாற்றுவ

21
முழுமையின் ஒர் உறுப்பாகவே கால அமைப்பானது குறித்த சமூக து பொதுவான குணவியல்புகளைக் கல்வியின் இயல்பானது குறித்த
ள் எல்லாவற்றிலும் காணப்படும் கொண்டிருக்கும். சமூகத்தின் காலமும் அமைப்புக்களைக்
யான பல முழுமைகளின் தொகுப்பு து. அந்த முழுமைகள் தமக்குள் ஒவ்வொரு முழுமையும் ஒரு கால ருக்கும். றனாய்வு நோக்கிலே பியர்மாசெரி லும் விரிவாக்கப்பட்டன. மார்க்சீய அல்துஸ்சரின் கருத்துக்கள் மயாயும் அமைந்தன. அமைப்பியற் வுெப் புலங்களிலும் ஊடுருவிய ஒரு த் தொடங்கியது. அமைப்புக் னெழு அமைப்புக் கோட்பாடு (Post தாடங்கியது. துஸ்சரின் அமைப்பியற் கோட்பாடு ல், பொருளாதாரம், கருத்துருவம், னங்களையும் விளக்கிய அவர் தமது லையியல் செயல்மானம்” என்ற
என்பது, பிறசெயல் மானங்களைப் தனித்தன்மைக்குரிய தனித்துவமான ன அவர் விளக்கினார். அழகியல் றைகளுக்கு மாறுபாடான்தாகவும், மந்தது. ஆயினும் இதனை அவர் சியில் இருந்தே மேற்கொண்டார்.
நோக்குடன் ஒன்றிக்கும் பொழுது கலைகளின் வாயிலாக ஒருவர் தாம் அறிந்து கொள்ளுகின்றார். தனது அறியப்படாது இருத்தலும் என்ற வழியாக நிகழ்த்தப்படும் பொழுது து. கலைப்படைப்பின் மீது தமது ணைத்தல் சுவைஞர்களினால் ஸ் எழும் "சுவைஞர்களின் படைப்பு" கைக் கருத்தாக அமைந்தது.

Page 24
22
சமூக பொருளாதார அடித், மேல்தள அமைப்பாகிய கல்வியை ஆள்வோர் தம்மைப் பலப்படுத்தி கொள்வதற்கும் உழைப்பு வலுவை உழைப்பு வலுவை மீள் உற்பத்தி நிகழும். அவை,
1. வினைத்திறன் மிக்க உன ஆற்றல்களை மீள் உற்பத்தி செய்த
2. மேற்கூறிய செயல்பாட் ஆளும் வகுப்பினரின் கருத்தி சமூகமயமாக்கலையும் மீள் உற்பத்,
இவ்வாறாக நிகழ்த்தப்படு வழியாகவும், தொழில் நுட்ப விலை வேளை கீழ்ப்படிவு மிக்கவர்களாகவு உழைப்பு வலுவை உருவாக்கலாம்.
உழைப்பாளர்களைப் பெள வைப்பதிலும் ஆட்சியாளரின் கருத்து வசியப்படுத்தி வைப்பதே நீண்ட ஆளும் வர்க்கத்தினருக்கு அமையும். அரசு நிலைப்பட்ட கருத்துருவச்ச அமையும்.
ஆட்சியாளருக்குக் கீழ்ப்படி மீள் உருவாக்கம், விழுமியங்களின் 1 மீள் உருவாக்கம் முதலியனவும் கல்ல படுகின்றன என்பது அல்துஸ்சர் மரபுகளை அடியொற்றி அவர் தம் வேளை, அவற்றை நிலைநிறுத்தப் ( தொடர்புபடுத்தவில்லை.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
தள் அமைப்பு எப்பொழுதும் அதன் ப வடிவமைத்துக் கொண்டிருக்கும். கிக் கொள்வதற்கும், வளம்படுத்திக் மீள் உற்பத்தி செய்தல் வேண்டும். செய்தல் இரண்டு வழிமுறைகளில்
ஊழப்பு வலுவுக்குரிய பொருத்தமான
ல்.
டுக்குப் பொருத்தமான வகையில் யலையும், தொழிலாளருக்குரிய
தி செய்தல்.
ம் இரண்டு செயல் முறைகளின் னத்திறன் மிக்கவர்களாகவும் அதே பம் விளங்கும் உழைப்பாளர்களையும்
திக ஆதிக்க நிலைகளால் அழுத்தி துருவங்களை மீள் உற்பத்தி செய்து கால நலனுக்குரிய செயற்பாடாக இந்நிலையில் கல்வி ஒரு பலம் மிக்க எதனமாக (Ideological State Apparatus)
ந்து செல்லக்கூடிய நடத்தைகளின் மீள் உருவாக்கம், உளப்பாங்குகளின் விச் செயற்பாடுகளினால் உருவாக்கப் சின் கருத்து. மார்க்சீய சிந்தனை து ஆய்வுகளை முன்வைக்க முயன்ற போதுமான ஆதாரங்களைத் அவர்

Page 25
இவ O O பள்ளிக்கூடக் க
"பள்ளிக்கூடம் அதன் அ பாதகமாகவே அமைந்துள்ளது. அநுகூலங்களைப் பெற்று முன்னேறுகின்றனர் - ஆனால் நலிர் பின்னடைகின்றனர்" என்பது இ தொடர்பான தளம் மாற்றுவாத புலப்படுத்தின. இலிச் மாத்தி சிந்தனையாளர்களும் பள்ளிக்கூடத் அணுகினர். ஈ றெய்மர் என்பவர் என்ற நூலை எழுதினார்.
1926 ஆம் ஆண்டில் வியன் மறையியல், மெய்யியல் ஆகிய துை காலநிதிப் பட்டத்தைப் பெற் அமெரிக்காவுக்குச் சென்று நியூே ஒன்றில் போதகராகப் பணிபுரிந்த ஆம் ஆண்டுவரை புவற்றோ நிக் கழகத்திலே துணை அதிபராகப் ப ஆய்வு நிறுவனமாகிய "பல்லினப் நடுவண் நிலையத்தின்" இணை நிறு ஆண்டு அவர் எழுதிய "பள்ளிக்கூ வெளிவந்தது.
நடைமுறையிலுள்ள பள்ளி கண்டனங்களை இலிச் தொடர்ச்சி என்றும் வலுக்குன்றியவர்களாக பாரம்பரியமான சமூக நிறுவனங்கள் வைத்துள்ளனர். திக்கற்ற நிலையில் துணையென்று கொள்வது அவ புலப்படுத்துகின்றது.
வறியவர்கள் உளவியல் அடைந்துள்ளனர். அவர்களிடத் கோலங்கள் வெளிப்படுகின்றன. பூ

ன் இலிச்
O O O ONDONÒ IL&F சமூகம மைப்பு வடிவில் நலிந்தோருக்குப் வாய்ப்பு மிக்கோர் தொடர்ந்தும் வருகின்றனர். - தொடர்ந்து ந்தோர் தொடர்ந்தும் நசுக்கப்பட்டுப் இவான் இலிச்சின் வாதம் கல்வி நத்தை இவரது எழுத்தாக்கங்கள் 'ர மன்றி வேறும் பல கல்விச் தை எதிர்மறைக் கண்ணோட்டத்தில் "பள்ளிக் கூடம் இறந்து விட்டது"
னா நகரில் பிறந்த இவான் இலிச் றகளில் கல்வி கற்று வரலாற்றியலிற் றார். 1951ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய யார்க் நகரில் உள்ள தேவாலயம் ார். 1956 ஆம் ஆண்டு முதல் 1960 கோவில் உள்ள சமயப்பல்கலைக் னிபுரிந்தார். மிகுந்த சர்ச்சைக்குரிய பண்பாடுகளின் ஆவணப்படுத்தல் வனராகவும் விளங்கினார். 1971 ஆம் டக் கலைப்புச் சமூகம்" என்ற நூல்
க்கூட முறைமைக்கு எதிரான பல சியாக முன்வைத்தார். வறியவர்கள் வே இருக்கின்றனர். ஆனாலும் i மீது அவர்கள் தளராத நம்பிக்கை அவர்கள் சமூக நிறுவனங்களைத் ல நிலையின் பரிமாணங்களைப்
அடிப்படையிலும் பாதிப்பு து ஆற்றல் குன்றிய ஆளுமைக் அந்த ஆளுமைக் கோலங்கள் மீது

Page 26
24
மேலும் தாக்கு விசைகள் சுமத்தப்ட வறுமை அவர்களை அழுத்துகின் உதவும் முகமாக ஒதுக்கப்படும் பா பயன் நுகர வேண்டிய அந்தச் சிறுவ பள்ளிக்கூடம் அதன் அமைப்பு வடி உள்ளது. வாய்ப்பு வசதிகள் அநுகூலங்களைப் பெறுகின்றனர் நசுக்கப்பட்ட வண்ணம் உள்ளனர். பள்ளிக் கூடங்கள் சமூக சமூகத்தின் ஏறுநிலையான நிரலமை கூடங்கள் இன்றிக் கற்றல் நிகழாது 6 பரப்பி வருகின்றன.
ஆசிரியர்கள் பாரம்பரியங்கை ஆசாரங்களை நிறைவேற்றி 6ை பதிலீட்டா ளர்களாய் நின்று புகட்டுகின்றனர். மாணவரது சிந்தன தலையிடுகின்றனர். [ ᏝᏱ ᎱᎢ ᎧᏈᏈ கண்டறிபவர்களாகவும், உள்ப்பி செயற்படுகின்றனர். இந்நிலையில் ஒ மிகவும் கூடுதலான வலுவை ஆசிரிய காணமுடியும்.
பள்ளிக் கூடத்தில் மாணவர படுகின்றது. உற்பத்தி நிறுவனம்போ கின்றன. ஆசிரியர் விநியோக மேல தாம் ஏற்கனவே தயாரித்து வை. மாணவருக்கு வழங்குகின்றார். இ மேலோங்குகின்றன. கல்வி விழுமிய ஒரு நாட்டின் பெரும்பாலா தேங்கிக்கிடக்கின்றது. வளங்கள் கூடங்கள் நியாயப்படுத்துகின்றன. அங்கு உருவாக்கப்படுகின்றது. உை உற்பத்தியில் முழுமையாகப் ப அந்நியமாதல் என்ற உளவியல் அ நுழைவதற்கு முன்னரே அந்நியமா பள்ளிக்கூடங்கள் ஏற்படுத்தி வி முழுமையாகப் பங்கு பற்ற முடியாத வளர்த்தெடுக்கப்படுகின்றது.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
டுகின்றன. நவீன மயமாக்கப்பட்ட றது. நலிவடைந்த சிறுவர்களுக்கு ரிய முதலீடுகளின் பெறு பேறுகள் பர்களைச் சென்று அடையவில்லை. வில் நலிந்தோருக்குப் பாதகமாகவே
கொண்டோர் தொடர்ந்தும் நலிவடைந்தோர் தொடர்ந்தும்
த்தைத் துருவப்படுத்துகின்றன. ப்பைக் கட்டிக்காக்கின்றன. பள்ளிக்
ான்ற கருத்தைப் பள்ளிக் கூடங்களே
|ள வழுவாது கடைப்பிடிக்கின்றனர். வக்கின்றனர். பெற்றோருக்குரிய அறத்தையும் விழுமியத்தையும் னை வாழ்க்கையில் வெகு சுழுவாகத் வரிடத்துக் குறைகளைக் பிணி தீர்ப்பவராகவும் ஆசிரியர் ரு நாட்டின் சட்டங்களிலும் பார்க்க பர் பிரயோகிப்பதை நடைமுறையிற்
ாது படைப்பாற்றல் பறித்தெடுக்கப் ான்று பள்ளிக் கூடங்கள் செயற்படு ாளராக இயங்குகின்றார். ஆசிரியர் த்துள்ள முடிவுப் பொருள்களை ந்நிலையிற் சந்தை விழுமியங்கள் ங்கள் செயலற்று விடுகின்றன. ன மனிதவளம் பள்ளிகூடங்களிலே வீணடிக்கப்படுதலைப் பள்ளிக் புதிய வகையான "அந்நியமாதல்" ழப்பு அபகரிக்கப்படும் பொழுதும் ங்குபற்றாதிருக்கும் பொழுதும் ழுத்தம் ஏற்படும். தொழில்களுக்கு தல் என்ற உள நெருக்குவாரத்தை டுகின்றன. நடப்பியல் வாழ்வில் அந்நியமாதல் பள்ளிக்கூடங்களிலே

Page 27
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
"நிறுவன வடிவமைப்பு" என் ச் பள்ளிக் கூடங்களைச் எதிர் விளைவுகளைப் புரிகின் பள்ளிக்கூடமே முதலிடம் பெறு வெளிப்படையாகத் தோன்று மனிதருக்குரிய சுயபரிமாணங்க மனிதரிடத்து நிரந்தரமான நலி நிலைநாட்டிவருகின்றன.
நிறுவன அமைப்பியலின் நிறுவனங்கள்” என்றும் "இடம் : பாகுபடுத்தினார். வலம் சார் பள்ளிக்கூடம் உட்பட எதிர் வி நிறுவனங்களும் அடங்கும் சிக்கலடைந்திருப்பதுடன் சமூகத் பிறப்பிக்கின்றன. அவற்றின் செயற் வலம் சார் நிறுவனங்களின்றிச் பொய்ம்மை உணர்வையும் அந்நிறு இவற்றுக்கு மாறுபாடானவை இ நிறுவனங்களைச் சமூக நன்மை நிறுவனச் செயற்பாடுகளை நோக் பள்ளிக் கூடங்களின்றிக் க வினாவுக்கும் இலிச் விடை தருகின் தொடரில் அவரது விளக்கங்கள் கொண்டு கற்கும் ஆற்றலை ஒவ்ே வேண்டும். அத்தகைய ஊக்க வலைப்பின்னல் அமைப்புக்கள் உ (1) கற்றற் பொருள்களுக்குரிய உச
நூலகம், ஆய்வுக் கூடம், வலி பொருட்களம் என்றவாறு நியமம கூடிய உசாத்துணைச் சேவை நிை (2) திறன்களைப் பரிமாற்றம் செய் பல்வேறு ஆற்றல்கள், திற விளக்கக் கையேடுகள், பட்டியல் அனுபவங்கள் திறன்கள் முதலிய வழங்குதல். (3) கற்றலுக்குரிய துணையாளர் ஒ
கற்க விரும்பும் ஒருவர விருப்பத்துக்கும் கற்கும் நெறிக்குப்

25
1ற ஆய்வின் அடிப்படையிலும் இலி
சாடுகின்றார்கள். சமூகத்தில் ற பல்வேறு நிறுவனங்களுள் கின்றது. இந்த எதிர் விளைவுகள் வதில்லை. அவற்றின் விளைவாக ள் உடைத்து எறியப்படுகின்றன. வடைதலைப் பள்ளிக் கூடங்கள்
காட்சித் திசைகளை “வலம் சார் சார் நிறுவனங்கள்" என்றும் இல்ச் நிறுவனங்கள் என்ற வரிசையில் ளைவுகளைப் புரிகின்ற அனைத்து அந்நிறுவனங்கள் அதிக தின் மீது அதிக தாக்குவிசைகளைப் பாடுகள் மன முறிவைத் தருகின்றன. சமூகம் வாழமாட்டாது என்ற றுவனங்களே ஏற்படுத்தி விடுகின்றன. டம் சார் நிறுவனங்கள். வலம் சார் பயிக்கக் கூடியவாறு இடம் சார் கி நகர்த்தல் வேண்டும்.
ற்றலை ஏற்படுத்த முடியாதா? என்ற 1றார். "கற்றல் வலைப்பின்னல்" என்ற ள் அமைகின்றன. தாமே ஊக்கம் வொருவரும் வளர்த்துக் கொள்ளல் ல் செயற்படக் கூடிய நான்கு ள்ளன. அவை, ாத்துணைச் சேவை ாநிலையம், சுவடிக் கூடம், அருமைப் ான கற்றற் செயற்பாடுகளை வழங்கக் லயங்கள் இப்பிரிவில் இடம்பெறும். தல். ன்கள், அனுபவங்கள் தொடர்பான கள் தயாரிக்கப்பட்டு அவ்வாறான பவற்றைப் பெற விரும்புவோர்க்கு
ருவரை இணைத்துவைத்தல் து ஆற்றலுக்கும் ஆர்வத்துக்கும் ம் ஏற்றவாறு துணையாளர் அல்லது

Page 28
26
சகபாடி ஒருவரைத் தெரிவு செ சாதனங்கள் வழியாகச் சந்தர்ப்பங்ச (4) கல்விமேம்பாடு கொண்டோரின் கல்வி மேதாவிகள், வாண்ை முதலியோரது விபரங்களும் முக நூல்கள் தயாரிக்கப்பட்டு அவர்கள் தமக்குரிய கல்வியைப் பெறுவதற்குரி பள்ளிக்கூடம் கலைக்கப்ப வலைப்பின்னற் பணிகள் வழியாகக் பள்ளிக்கூடங்கள் பல்வேறு கொள்ளுகின்றன. அவற்றின் பின்பு பள்ளிக்கூட முறைமை பற்றிய மீ பள்ளிக்கூட செயல் முறைகளிலே ட நிராகரிக்கமுடியாத ஒரு நேர்வியம். இயக்கம், மாணவர் வெளி வீசப்படு: முதலியவை பள்ளிக்கூட ஒழுங்கடை ஒழுங்கமைப்பின் நேர்நிலை விடமுடியாதென்பது இலிச்சுக்கு முதலாவது திறனாய்வு அனைத்து காரணம் என்று கூறுவதன் வாயில இயக்கங்களை அடையமுடியாத ஒரு ச்சிடம் காணப்படுகின்றது.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ய்து கொள்வதற்கு தொடர்புச் ளை வழங்குதல்.
உசாத்துணைச் சேவை. மயாளர், அறிவாற்றல் மிக்கோர், வரிகளும் அடங்கிய வழிகாட்டி து சேவைகளைப் பெற்று ஒருவர் ய ஒழுங்குகள் மேற்கொள்ளப்படும். டும் ஒரு சமூகத்தில் மேற்கூறிய
கல்வியை வழங்க முடியும்.
திறனாய்வுகளை இன்று எதிர் லத்தில் இலிச் தரும் கருத்துக்கள் ளாய்வுக்குத் துணை நிற்கின்றன. பல குறைபாடுகள் உண்டு என்பது கலைத்திட்டத்தின் பிறழ்வு நிலை தல், ஆளுமைக்குலைவு, மனமுறிவு, மப்பில் நிகழ்ந்து வந்தாலும், அந்த ஆற்றல்களைப் புறக்கணித்து எதிராக முன் வைக்கப்படும் அவலங்களுக்கும் பள்ளிக் கூடமே ாக சமூகக்கட்டமைப்பின் பன்முக நதலைப்பட்சமான தரிசனமே இலி

Page 29
பேற் அகல்விரிப் பண்புடை
திருக்க நிலைப்பட்ட ஆய்வு முன் எடுக்கும் செயற்பாடுக குறிப்பிடப்படுகின்றன. உலக ந மீளாய்வு செய்யவும் இந்த அணுகு ரசல் கருதினார். மெய்யியல் ஆ (p60p60LDGu (Logical Atomism) 6) என்பது அவரது ஆரம்ப காலக் கைவிட்டார்.
பேற்றண்ட ரசலது பன்மு கோட்பாட்டினை உருவாக்குவத மெய்யியல்துறை, சமாதானத்துவ அடிப்படை உரிமைகள் போன் கொண்டவராக அவர் விளங்கினார் அவர்களுக்குரிய உளநாட்டங்களு விதத்திலே கற்கும் புலங்கள் அ யுறுத்தினார்.
பல துறைகள் தழுவிய அ காலூன்றி நின்ற துறைகளில் நா எழுதினார்.
டேவிட் ஹியும் என்பா பகுப்பாய்வை முன் எடுத்தாரா முறையியலாகவே அமைந்தன. மனவெழுச்சிகள் முதலிய செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் மெய் உண்மைகள் அவற்றில் நிலைபே யவற்றைக் கண்டறியும் முயற்சி ரச
கல்வித்தளத்தில் ரசல் வலியுறுத்தியவராக விளங்குகின்
கோட்பாடு பின்வரும் பண்புகளை

O O O p6ᏡᎢL' ᎠᎦ6Ꮻ ய பயன்கொள் கல்வி.
களின் வழியாக கண்டுபிடிப்புக்களை ள் ரசலின் அணுகு முறையில் டப்பியலைக் கண்டு கொள்ளவும் முறையே பொருத்தமானது என்றும் ய்வுகளுக்கு அவை நிலைத்திருக்க லுவையும் வளத்தையும் வழங்கும் கருத்து பின்னர் இக்கருத்தை அவர்
கப்பரிமானங்கள் அவரது கல்விக் ற்கு துணை நின்றன. சமூகத்துறை, றை, அரசியல் குடிஉரிமை, மனித ற பல்வேறு புலங்களில் ஈடுபாடு 1. இதன் காரணமாக ஒவ்வொருவரும் க்கு ஏற்றவாறு தெரிவு செய்யக்கூடிய மைய வேண்டும் என்பதை வலி
றிவாற்றல் காரணமாக அவர் தாம் ாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நூல்களை
ர் மெய்யியலில் தருக்க நிலைப் யினும் அவை உளவியல் சார்ந்த உளவியலில் சிந்தனை, ஞாபகம், செயல்முறைகள் பகுப்பாய்வு பயியல் சார்ந்த தருக்கத்தில் பிரபஞ்ச று கொண்ட நேர்வியங்கள் முதலி லால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.
பயன் கொள் கோட்பாட்டை ன்றார். கல்விசார் பயன் கொள் ாக் கொண்டிருக்கும்.

Page 30
28
(1) மனிதமுயற்சியின் முக்கிய (2) எதிர் காலத்தில் நம்பிக்ன
(3) ஒவ்வொருவரும் தத்தம் வியாக்கியானங்களைப் பெற்றுக் ெ
(4) தொடர்ச்சியான பரி.ே சிறந்தது. -
(5) ஒவ்வொருவரதும் திறமை கேற்றவாறு கல்வி வழங்கப்படல் சி
(6) செயல்மானங்கள் வழி கொள்ளல் நன்று.
(7) மனித இலக்குகளைச் சிற சிறந்தது.
(8) மக்கள் வாழ்க்கையில் படுத்திவிடக் கூடாது. சமூகப் ெ கட்டியெழுப்பப்படல் வேண்டும்.
(9) கல்விச் செயல்முறையின் சமூகப் பங்கு பற்றலும் மக்கள் வளர்த்தெடுக்கப் படுதல் சிறந்தது.
(10) அகல்விரிப் பண்புடை வற்புறுத்தப்படுகின்றது.
உ ஆக்கப் பண்புடைய ஆக்கப்பண்புடைய சமூகத்தைக் ச செயல்முறையாகும் என்பதை ரச ஒருவரால் முன்னேற்றம் அடைய முறைமையை ஓர் எடுத்துக் காட்ட செயல்முறையின் வழியாக தன்னம்ட நுண்மதி முதலியவை வளர்க்கப்பட திறந்த மனம் உடையவராக இருத்தப் பொறுமை, விடா முயற்சி, அறிவி கற்பவருக்கு இருக்க வேண்டிய குணவியல்புகள் ஒருவரின் பண்ட மேம்பாட்டுக்கும் அவசியமானது.
சிறுவர்களின் உசாவல் வி திறன்களையும் மேம்படுத்துவத கற்பவர்கள் நடப்பியற் கருத்துரு சொல்லிலும் செயலிலும் ஒன்று எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டவர். கொள்வோராயும் இருத்தலே மேப் வளர்ச்சிப்படி நிலைகளுக்கு ஏற்ற

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் த்துவத்தை வலியுறுத்துதல்.
க கொள்ளல். சொந்த அனுபவங்களில் இருந்து காள்ளல். சாதனைகள் முன்னெடுக்கப்படல்
ஆற்றல், உள்நாட்டம் என்பவற்றுக் 'றந்தது. பாக அனுபவங்களைத் திரட்டிக்
த முறையில் அணுக மக்களாச்சியே
) இருந்து அறிவை அன்னியப் பெறுபேறு கொண்டதாக அறிவு
வாயிலாக சமூக அனுபவங்களும் ாட்சி வாழும் முறைமைகளும்
டயதான செயல்மானக் கல்வியே
மனிதரை உருவாக்குதலும் கட்டியெழுப்புதலும் மக்களாட்சிச் கல் வலியுறுத்தினார். கல்வியின்றி ப முடியாது. அமெரிக்கக் கல்வி டானதாக அவர் கருதினார். கல்விச் பிக்கை, சுயதிட்டம், துலங்கும்பாங்கு டல் வேண்டும். கல்வி கற்ற ஒருவர் லே மேம்பாடானது. உற்று நோக்கல், லே தளர்ந்த நம்பிக்கை முதலியவை அடிப்படைகளாகும். மேற்கூறிய | நலன் வளர்ச்சிக்கும் ஆளுமை
நப்பையும் (Curiosity) இயற்கைத் நகு கல்வி உதவுதல் வேண்டும். பங்களைக் கொண்டவர்களாகவும் - பட்டவர்களாகவும் முற்சார்பு களாகவும், தாமே முன்வந்து கவனம் பாடானதாகும். ஒவ்வொருவரதும் வாறு மகிழ்ச்சியும் உளநாட்டமும்

Page 31
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
தருவதாக கல்வி அமைதல் ே ஆற்றுப்படுத்துணராயும், மெய்யி பாலர் கல்வி இலவசமானத் வேண்டும். பாலர் கல்வி ஆசிரிய துறைகளில் அறிவுடையோர மேம்பாட்டுக்கு உதவுவோராயும் இ உதவுகின்றன.
முன் ஆரம்பக் கல்விய தனித்துவமான குணப்பணிச்சீடுகளு வாசிப்புத் திறனும் எழுத்துத் பொருத்தமானது. இவை ஆக்ச வேண்டும். கணிதம் கற்றல் தெ வயதுக்குப் பின்னர் தொடங்கு முன்னதாக புவியியல் அறிவு, என்பவற்றை வழங்கலாம். அதா வழங்கலாம். ஒவியத்திறன்களும், ! வளர்க்கப்படல் வேண்டும்.
12 வயதுக்கும் 14 வயதுக் கலைத் திட்டத்தில் ஏனைய ப கேத்திரகணிதம், அட்சரகணிதம் உயிரியல் போன்றவை உட் பொதி 14 வயதினருக்கும் 18 வயதி கலைத்திட்டம் பின்வருமாறு வடி
(1) செம்மொழிகள் (2) கணிதமும் விஞ்ஞானமு (3) நவீன மானுடவியல்கள்
மாணவரின் உளநாட்டத் வேண்டம். கல்வித்தரம் உறுதிய பாடப்புலத்தில் ஆசிரியருக்கு ஆசிரியர் முன் ஆயத்தம் செய்து வழி, பாடப்புலங்களில் மான ஏற்படுத்துதல் வேண்டும். கணிதம் நாட்டம் தராத பகுதிகளையும் க
செயல்மானங்கள் வழியாக வேலையிலும் தனித்தனி மாணவ தனி மாணவருக்குரிய ஆற்றல்கள் ஏற்ற வகையில் ஆற்றுப்படுத்தல் மேம்பாடு, உடல் மேம்பாடு, சமூக ஒன்றிணைத்து முன்னேற்றப்படல்

29
வண்டும். ஆசிரியர் நண்பராயும், பலாளராயும் இருத்தலே சிறந்தது.
நாயும் கட்டாயமானதாயும் இருத்தல் ர்கள் உளவியல், மருத்துவம் ஆகிய ாயும், குழந்தையின் உடலியல் ருப்பதற்கு உளவியலும் மருத்துவமும்
பானது ஒவ்வொரு சிறுவரதும் ஞக்கேற்ப அமைதல் வேண்டும். இங்கு திறனும் விருத்தியாக்கப்படுதலே ப்ேபண்பு இணைந்ததாக இருத்தல் ாடர்பான உளப் பயிற்சிகள் ஏழு குதலே பொருத்தமானது. இதற்கு வரலாற்று அறிவு, பொது அறிவு வது ஐந்து வயதிலிருந்து இவற்றை மொழித்திறன்களும் கல்வியினூடாக
கும் இடைப்பட்ட வயதினருக்கான ாடத்துறைகளோடு, எண்கணிதம், பெளதீகவியல், இரசாயனவியல், நியப்படல் வேண்டும். னெருக்கும் இடைப்பட்டோருக்கான
வமைக்கப்படலாம்.
துக்கு ஏற்றவாறு கற்பித்தல் நிகழ ாகப் பராமரிக்கப்படல் வேண்டும். ஆழ்ந்த அறிவு இன்றியமையாதது. மாணவரை ஊக்குவித்தலே உன்னத ண வரிடத்து உள நாட்டங்களை விஞ்ஞானம் ஆகிய பாடங்களில் உள ற்றலே விரும்பத்தக்கது. க் கற்பதே பொருத்தமான வழி வகுப்பு ருக்குரிய வேலையே முக்கியமானது. ா மற்றும் உள்ளார்ந்த திறன்களுக்கு வழங்குதலே விரும்பத்தக்கது. கல்வி மேம்பாடு ஆகியவை ஒரே காலத்தில் வேண்டும். பள்ளிக்கூடம் சமூகத்தின்

Page 32
30
மாதிரிச் சிற்றுருவமாக த அ ை பாடத்துறைகளிலும் மாணவர்கள் ஊக்குவிப்புகள் தரப்படல் வேண்டு சிந்திப்பதற்கும் சுதந்திரமாகக் கருத் வழியமைத்துக் கொடுக்கப் படுவது. அவர்களிடத்து ஊக்குவித்தலே மேம்
பள்ளிக்கூடங்கள் வழிவிட - நாளாந்தம் வந்து போகக்கூடியதாக
அனுகூலங்களும் பிரதிகூலங்களும் களையும் ஆராய்ந்து பெற்றோர் பெ. தமது பிள்ளைகளுக்குத் தெரிவு செய் வளர்த்தலும் மேம்படுத்தலும் பள்ளிக் அமைதல் வேண்டும்.
தமது பல்கலைக்கழக அனு கொண்டு அவர் பல்கலைக்கழகக் வெளியிட்டார். பல்கலைக்கழகத்தில் பேறுகளை மதிப்பீடு செய்து சகமா நுண்ணறிவை மேலும் முன்னெடு. வேண்டும். பல்கலைக்கழகத்தில் அது பரிமாற்றம் செய்யக் கூடிய சந்தர்ப் சார்ந்த நல்ல நண்பர்கள் கிடைக் விழுமியங்களை உய்த்தறியும் சந்தர்ப்பு ம பல்கலைக்கழகக் கல்வியின் பண்புகளையும் அவர் சுட்டிக் கா. கற்கப்பட்ட அறிவுத் தொகுதிகள் வேண்டியவை என்பதையும் தெளிவு
ஆற்றலுடையவர்களுக்கும் பல்கலைக் கழகக் கல்வி தரப்படல் 6 அறிவை விரிவாக்குதலும் ஆராய்ச்சிய நிலை நோக்கங்கள். பல்வேறு தொழில் உருவாக்குதல் இரண்டாவது நோக்க அடிப்படையில் பல்கலைக்கழக கற்பிப்போர் நிதி நெருக்கு வாரங். வேண்டும். தமது அறிவை மே
அவர்களுக்குப் போதிய விடுமுறை : மேலும் மேலும் ஊக்குவிக்கப்படுதல் உலக முன்னேற்றமும் ஆராய்ச்சிக இருத்தலே ஏற்புடையது. உடக மேற் கூறியவற்றின் பின்புலத்தி எழுப்பப்படுகின்றன. ஒளிரும் மாண செலுத்திய அளவுக்கு ரசல் சா

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
மக்கப்படுவதுடன் எல்லாப் உளநாட்டத்தை ஏற்படுத்துமாறு நிம். மாணவர்கள் சுதந்திரமாகச் துப் பரிமாற்றிக் கொள்வதற்கும் டன், உண்மை பற்றிய தேடலை பொடுடையது.
அமைப்பைக் கொண்டதாகவோ வோ இருக்கலாம். இரண்டிலும் - உள்ளன. இரண்டின் இயல்பு பாருத்தமான பள்ளிக்கூடங்களைத் யலாம். மக்களாட்சிப் பண்புகளை -கூட ஒழுங்கமைப்பின் உள்ளீடாக
பவங்களை அடிப்படையாகக் கல்வி பற்றிய பரிமாணங்களை ல் ஒவ்வொருவரும் தமது பெறு கணவர்களோடு ஒப்புநோக்கி தம் க்கக் கூடிய வாய்ப்புத் தரப்பட தி உயர்ந்த நிலையிலே கருத்துப் சபங்கள் கிடைக்கின்றன. புலமை கப் பெறுகின்றார்கள். உயர்ந்த பங்கள் பரவலாகக் கிடைக்கின்றன. நேர்ப் பண்புகளையும் எதிர்ப் ட்டினார். பல்கலைக்கழகத்திலே பல பிற்காலத்தில் மறக்கப்பட படுத்தினார்.
விருப்பமுடையவர்களுக்குமே வேண்டும் என்பது ரசலின் வாதம்.
மே பல்கலைக்கழகங்களின் முதல் மகளுக்குமுறிய ஆற்றல் மிக்கோரை மாய் இருத்தல் வேண்டும். திறமை நுழைவு இருத்தலே சிறந்தது. களில் இருந்து விடுவிக்கப்படல் ம்படுத்தவும் வளப்படுத்தவும் தரப்படுதல் நன்று. ஆராய்ச்சிகள்
வேண்டும். மானுட நலன்களும், ளின் தலையாய இலக்குகளாக
கில் ரசல் பல்வேறு கண்டனங்கள் வர் (Brilliant Student) மீது கவனம் தாரண நிலை மாணவர் மீது

Page 33
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
கருத்தூன்றிக் கவனம் செலுத்த கருத்துருவங்கள் இவர்களது அணு சமூகத்திலே நிகழும் சுரண்டல் மு: தேடுதலும் ரசலின் கோட்பாடு களிே
அணு ஆயுத ஒழிப்பு, சம மேம்பாட்டுக்கான விஞ்ஞானம், உ அவரால் கருத்துக்கள் முன் வைக்க களையும் இனங்கண்டு அவற்றைக் போராட்டங்களை அவர் மூன்று வி (1) மனிதருக்கும் - இயற்கைக் (2) மனிதருக்கும் - மனிதருக்( (3) மனிதரின் உளப் போராட் மனிதருக்கும் - இயற்கைக்கு விஞ்ஞானக் கல்வியின் முக்கிய அதேவேளை இயற்கைச் சமநி முக்கியத்துவம் வலியுறுத்த மனிதருக்குமிடையே நிகழும் போ தேவைகளில் இருந்தும் பங் குடிப்பெருக்கம் உணவு வழங்கல். ஆராயப்பட்டன. உலக மனித உறவு என்ற அமைப்பின் முக்கியத்துவத்ை
மனித உளப்போராட்டம் என்பவற்றுடன் தொடர்பு பட்டு அடக்குமுறைகளால் எழும் குமுற நடத்தைகள் தளும் புதல், பாது நிலைகுலைவுகள் முதலியவற்றை ஆ கருத்துக்களைப் பகுத்து ஆராய்ந்து "அணு ஆயுத ஒழிப்பு" தொட முன் மொழிந்த ரசல் அந்த எண்ணக் உலக அரசாங்கமே பொருத்த அனைத்துலகப் புரிந்துணர்வை அவசியத்தைக் குறிப்பிட்டார்.
பொதுவுடைமைக் கோட்பா வர்க்கநிலைப் போட்டிகளிலும் கூட் வலியுறுத்தினார். பழைய பாரம்பரிய நல்லியல்புகளை முற்றாகப் புறக்கண கோட்பாட்டின் வலிமைமிகு நற் முடியாமற் போய்விட்டது.

31
வில்லை. இலட்சியப்பாங்கான பகுமுறையிலே நழுவி விடுகின்றன. றைமைகளின் அடியாதாரங்களைத் லே நலிவடைந்த நிலையில் உள்ளது. ாதானத்துக்கான கல்வி, மானுட லக அரசு போன்ற துறைகளிலும் ப்பட்டன. பலவகைப் போராட்டங் கல்வியுடன் தொடர்பு படுத்தினார். தமாகப் பகுத்து ஆராய்ந்தார். அவை குமிடையே நிகழும் போராட்டம். குமிடையே நிகழும் போராட்டம்.
ட்டம்.
மிடையே நிகழ்ந்த போராட்டத்தில் த்துவம் தெளிவு பெறுகின்றது. லையைப் பேணுவதிலும் அதன் ப்படுகின்றது. மனிதருக்கும் ராட்டம் மனிதரின் அடிப்படைத் கீட்டிலிருந்தும் எழுவதனால் போன்ற தொடர்புகள் அவரால் மேம்பாட்டில் "உலக அரசாங்கம்” த முன்மொழிந்தார். சமத்துவமின்மை, சமநீதியின்மை ள்ளன. ஆண் பெண் சமத்துவம், ல்கள், அச்சம் காரணமாக மனித காப்பு இன்மையால் ஏற்படும் பூராய்ந்த அவர் மரபு நிலைப்பட்ட
திறனாய்வு செய்கிறார். ர்பான ஆற்றல் மிக்க கருத்துக்களை கருவை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முடையது என விளக்கினார். வளர்ப்பதற்குரிய கல்வியின்
டுகளைத் திறனாய்வு செய்த ரசல் டுறவே மேம்பாடுடையது என்பதை ங்கள் என்பவற்றிலே பொதிந்துள்ள சித்தார். மேலும் பொதுவுடைமைக் பண்புகளை அவரால் தரிசிக்க

Page 34
ஜீன் ே இருப்பியத்து
ருப்பியத்துக்கான கல்வி நித்சே, ஜீன் போல் சார்தர் முதலி காணப்படு கின்றன. இருபத் இருப்பியவாதியான சார்தர் தாப நாடகங்கள், திறனாய்வுகள், கட்டு யவற்றின் வழியாக இருப்பியத்துக் மனிதரின் செயல்களே அவ பொருளைக் கொடுக்கின்றன. அவர்களே பொறுப்பாளிகள். ஒவ்வொரு வரும் 'போலி கொள்கின்றார்கள். போலி மன குறுக்கீடும் இடர்களை ஏற் எண்ணத்துக்கும் மற்றவர்களது முடியாத முரண்பாடு தொடர்ந்து அவரது கருத்து.
"போலி மனச் சாட்சி' விளக்குகின்றார். தன்நிலை இது என்பதை உணரமறுக்கும் கோ மற்றவர்கள் தம்மை நல்லவிதமா முகமூடி அணிந்து கொண்டு அ; தப்பித்தல் உபாயமாகவும் அது அ
இருப்பியம் என்பது மனித நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எ நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது நிற்கின்றது. இவற்றின் வழியாக வழங்க முயல்கின்றது. மனிதரைச் வளர்ச்சியும் கூர்ப்பும் அடைந்து முடிவான ஒரு கருத்தைப் படை பொருத்தமற்றது.
இந்நிலையில் ஏற்கனவே நெறிக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க (

ால் சார்தர் - க்கான கல்வி
பற்றிய சிந்தனைகள் கிர்கேகார்ட், யோரிடத்துப் பல்வேறு நிலைகளிலே ாம் நூற்றாண்டின் தலையாய ) எழுதிய நாவல்கள், சிறுகதைகள், ைெரகள், வாழ்க்கை வரலாறு முதலி 5 கான கல்வியை முன் மொழிந்தார். பர்களது இருப்பியத்துக்குத் தெளிந்த ஒவ்வொருவரதும் செயல்களுக்கும் இந்தப் பொறுப்பைச் சமாளிக்க
மனச்சாட்சியை" அமைத்துக் ாச்சாட்சியும் அதில் மற்றவர்களின் படுத்து கின்றன. ஒருவருடைய எண்ணத்துக்கு மிடையே தவிர்க்க கொண்டேயிருக் கின்றது என்பது
என்பதை அவர் மிக விரிவாக துதான் அதற்குத்தாமே பொறுப்பு ழைத்தனமாக அது அமைகின்றது. க மதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன் வழியாகப் பாதுகாப்பை தேடும்
மைகின்றது. வாழ்க்கை இன்னும் முற்றுப்பெறாமல் ன்ற "நிலையையும்” அது எவ்வாறு என்ற "விதத்தையும்” உள்ளடக்கி இருப்பியம் வாழ்க்கைக்கு "கருத்து" சுற்றியுள்ள அனைத்தும் தொடர்ந்து கொண்டு இருப்பதனால் முடிந்த த்துவிட்டு அதில் நிலைத்து நிற்றல்
வரையறுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை 2ற்பட்டுப் பிறரின் அங்கீகாரத்தைப்

Page 35
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா பெறும் செயலானது "போலி மன தரும் விளக்கம். இந்நிலையில் சு மட்டுமே தமது இருப்பியத்துக்கான என்பது அவரது துணிபு.. இருப்பியத்துக்கான நியாயமும் . இந்நிலையில் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் கல்வியாகப் பரிணமிப்பதைக் காண.
"ஒருவர் என்னவாக விருப் செயலே முடிவு செய்யும்" என்பே என்பது ஒருவர் தமது இருப்பியத்து "இந்த உலகத்தில் பலபேர் நரகத்தில் பெருமளவு மற்றவர்களைச் சார்ந் உறவுகளை சார்தர் மட்டிடுகின்றார்
- "அறிவு", "வியாக்கியானம்” 4 என்பவற்றுக்கு இருப்பியக் கல்வியே .
ஒவ்வொரு மனிதரும் மேம் சுயமுயற்சியால் மேற்கொள்ளப்பட பிறர் உதவுதல் இயலாதது என்றும் வற்புறுத்தப்படுகின்றது. உண்மை எ “புறவயமானது" "அருவமானது” என் விஞ்ஞானிகள் புறவயமான சிந்த வேளை இருப்பியர்கள் உண்மை என மட்டிடப்பட வேண்டும் என்று விட
பதகளிப்பு, உள் முரண்பாடு, அனுபவங்கள் வாயிலாகவே மெய்ப் ! என்று வலியுறுத்தப்படுகின்றது. யதார்த்தங்கள் வெளிப்படும். அது ஒவ்வொருவரும் தமது இருப்புப்ப நேர்மிய நடிபங்கினையும் (Authentic R ஓர் ஆக்கச் செயல் முறையாக விளா. வழிவகுக்கும். தனது இருப்பினை கொள்ளுகின்றனர். தனியனாகிய நில தன்மம் (True Self) என்பதுடன் உ தோற்றங்களைச் சமூகச் சந்தர்ப்பங். அகக்காட்சிகள் வாயிலாகவே கண் - மனிதனே பிரபஞ்சத்தின் நடு நிகழ்ச்சிக்கு வேறு பிரதியீடுகள் கி பண்பு விடுதலையைத் தேடுதல். மன தோற்றம் பெறுகின்றன. சமூக நிறு “பொதுவான சித்தவலு" என்று

33
ச்சாட்சி" யாகும் என்பது சார்தர் தந்திரமாக இருக்கும் மனிதரால் பொறுப்பை மேற்கொள்ள முடியும் அப்பொழுதுதான் ஒருவரது அர்த்தமும் ஈட்டப்பட முடியும். தரும் கல்வியே இருப்பியத்துக்கான எலாம். bபுகிறார் என்பதை அவருடைய த இவருடைய கருத்து. விடுதலை துக்குரிய பொறுப்பை ஏற்பதுதான். ல் உள்ளனர் - ஏனெனில் அவர்கள் ந்திருக்கின்றார்கள்” என்று மனித
என்பவற்றிலும் "செயல்”, “தெரிவு" முக்கிய இடம் அளிக்கப்படுகின்றது. பாடும் ஈடேற்றமும் அவர்களது வேண்டும். இந்தச் செயல்முறையில் இருப்பியத்தை நோக்கிய கல்வியில் என்பது அகவயப்பாங்கானது. அது பதெல்லாம் மருண்ட தோற்றங்கள். னைகளை மீள வலியுறுத்திவரும் ன்பது உடனடி அனுபவங்களினால் பரிக்கின்றனர்.
உளப்பாதிப்பு முதலியன உடனடி பொருள் மட்டிடப்படல் வேண்டும் உளத்தாக்கங்களால் வாழ்வின் கவயமான தரிசனங்கள் வழியாக ற்றிய உண்மைகளையும் வாழ்வின் ole) அறிந்து கொள்ளமுடியும். அது ங்குவதுடன் புதிய காட்சிகளுக்கும் ஒருவர் தன்னந்தனியாகவே எதிர் லையில் ஒருவர் தமது உண்மையான றவாட முடியும். விழுமியங்களின் களிலே காணமுடியாது. தனிமனித தி கொள்ளமுடியும். நாயகமாக விளங்குகின்றான். இந்த டையாது. மனிதரின் அடிப்படைப் ரிதருக்காகவே சமூக நிறுவனங்கள் ரவனங்களுக்காக மனிதர் அல்லர். ஒன்றில்லை. அதில் தனிமனித

Page 36
34
“சித்தவலுவே” பொருளாகி நிற்கும். எவையும் தள்ளுபடி செய்யப்படல்
சிக்கலாகிவரும் நவீன சமூக கருத்துருவ முறைமையன்று. நை பின்பற்றுமாறு தூண்டுவதிலும், டெ பக்குவத்தோடும் நடந்து கொள்ள பொருத்தமான செயற்பாடாகும். லெ களினாலும் உலக சமாதானத்தை விடுதலை கொண்ட மனிதர் விடுதல கொள் வார்கள். தம்மைப் போ நெஞ்சத்திலே அமைதியும் சமாத உலகில் விடுதலை என்பது சாத் உள்ளார்ந்த முரண்பாடுகளில் இரு
உண்மையான ஒத்திசைவு ! அன்று. சிந்தனைகளின் ஒத்தின உந்தல்களின் ஒத்திசைவாக இ மெய்யியல் என்பது உடனடி அனு. வேண்டும். குறிப்பிட்ட வாழ்வியல் |
ன் முன்னெடுக்க முடியாது.
வாழ்க்கை என்பது ஆக்கத் யாதாயினும் ஒரு நோக்கத்துடன் . அன்று. நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நேர்மியமாக அமையும். நேர்மிய ஒவ்வொருவரதும் சொந்த அன அவருக்கே உரியதாகவும் அமையும் என்பவரைத் தவிர்ந்த ஏனைய ! அனைவரும் விஞ்ஞான மெய்யிய துறைகளை ஏற்றுக் கொள் எ கோட்பாட்டின் பிரதான இலக்கு கொள்ளச் செய்வதாக அமைந்தது காலப் பொறியாட்சிப் பண் அந்நியமாக்கிவிட்டன. மனிதரிட குற்றவுணர்ச்சி முதலியவை நி தனித்துவமான இயல்புகள் மாசு தமது அகவயமான உள்ளுணர்வுக உதவுதல் வேண்டும். தமது இருப் கண்டு தெளிந்து கொள் வதற் மேம்பாடானது.
கற்றவர்களை மத்தியாகக் படுகின்றது. கற்றவர்களுக்குப் பூ

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் மனித விருத்தியைத் தடை செய்யும் ) வேண்டும். கத்தின் மையப் பொருளாகி நிற்பது டமுறைகளே கருத்துருவங்களைப் பாறுப்புணர்ச்சியோடும், விடுதலைப் ரத் தூண்டுதலே சந்தர்ப்பத்துக்குப் வறும் சுலோகங்களினாலும், பதாகை நக் கட்டியெழுப்பிவிட முடியாது. மலயோடு மற்றவர்களோடு தொடர்பு என்று பிறரையும் மதிப்பார்கள். ானமும் இருக்கும் பொழுதுதான், தியமாகும். ஒவ்வொரு மனிதரும் தந்தும் விடுதலை பெற வேண்டும். என்பது கருத்துக்களின் ஒத்திசைவு சவும் அன்று, அது உளவிருப்பு நத்தல் வேண்டும், உண்மையான பவங்களின் மெய்யியலாக இருத்தல் நோக்கங்களை இருப்பிய மெய்யியலி
திறனுடன் அசைந்து செல்வதால், அதனைக் கட்டிவைத்தல் சாத்தியம் » வாழ்க்கையின் பண்பும் இயல்பும் வாழ்க்கை (Authentic Life) என்பது வபவங்களுக்கு உட்பட்டதாகவும், ம். வரலாற்றியல், கார்ல் ஜஸ்பேர்ஸ் இருப்பியற் கோட்பாட்டாளர்கள் ல், வரலாற்றியல் போன்ற ஆய்வுத் ரவில்லை. இருப்பியக் கல்விக் உள்ளார்ந்த உண்மையை உணர்ந்து து. கைத்தொழில் வளர்ச்சியும், சம ரபாடுகளும் நவீன மனிதரை த்துப் பதகளம், மனமுறியு, பயம், றைந்து வருகின்றன. மனிதரின் படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மனிதர் ளைக் கண்டு கொள்வதற்குக் கல்வி பின் இயல்புகளை ஒவ்வொருவரும் குக் கல்வி துணை செய்தலே
கொண்ட கல்வியே வற்புறுத்தப் கரணமான சுதந்திரம் தரப்படுதல்

Page 37
கலாநிதி சபா ஜெயராசா வேண்டும். நிறைவின்மையை நிறை ஒவ்வொருவரதும் தனித்துவமான ஏற்றவாறு கல்வியை வழங்குதே செயற்பாட்டின் வலிமை ஒவ்வொரு செய்தலாகுதல் உறுதிபெறும்.
கலைத்திட்டத்தைப் பொ ஒவ்வொரு வரதும் அகத்தை உண பெறுவதற்கும், சமாதானத்தை ஈ அமையவில்லை. இதிலிருந்து விஞ் வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட மானுடப் பண்புகள் முதலியவற்றை வைக்க வேண்டும் என்பதே அண்மைக்காலமாக மேற்கு நாட்டு ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுவதையும் இல்லாவிடில் ஆளுமைப் பண்புரு
பிரபஞ்சத்தில் ஒருவரது இரு சமயக் கல்வி இன்றியமையாதது. தன் சமயக் கல்வி துணை செய்யும். சுய சமயக் கல்வியினால் வளர்த் தெடுக் இணைந்தது.
மாணவர் தமது உள்ளார்ந்த ! ஆசிரியர் துணை நிற்றல் வேன் சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்குதலே ஆ இருப்பியம் பற்றிய அறிவு ஆசிரிய உணரும் பாங்கு ஆசிரியருக்கு இ
இலகுவில் வழிநடத்த முடியும்.
சமகால சமூக பொருளாதா. சுயவியல்புகளை இழந்து நிற்கும் அ இருப்பியம் எழுந்துள்ளது கல்வியில் பாதிப்பு பரவலாக உண்டு. அரசியலி விசையாக இது இயங்குகின்ற: முழுமையான ஆளுமையை, பூர பண்புகளை வலியுறுத்துகின்றது.
இன்றைய விஞ்ஞான வளர்ச்சி பொருண்மை அற்றது என்றும் பொருத்தமற்றது என்றும், அறிய குறிப்பிடப்படும் வேளை அகவயமா கார்டினால் வலியுறுத்தப்படு கின்றது அறிவிலும் மேலோங்கி நிற்றல் நேர்வியங்களை (Facts) விழுமியங்க

35
வுபடுத்தலே நேர்மியக் கல்வியாகும். - ஆற்றல்களுக்கும் திறன்களுக்கும் ல பொருத்தமானதாகும். கல்விச் தவரும் தம்மை உணர்ந்து கொள்ளச்
ரறுத்தவரை விஞ்ஞான பாடம் சர்ந்து கொள்வதற்கும் உள்ளொளி கட்டுவதற்கும் பொருத்தமானதாக நான பாடத்தை ஒதுக்கித் தள்ளிவிட டக் கூடாது. சமயம், அறவொழுக்கம், Dக் கலைத்திட்டத்தில் கட்டாயமாக 5 இதன் பொருளாகின்றது. ப் பொறியியற் கல்லூரிகளில் இந்த ம் காணலாம். இந்த இணைப்பு வாக்கம் சிதறடிக்கப்பட்டு விடும். ப்பிடத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்கு ரனைத் தான் கட்டியெழுப்புவதற்கும் பிருத்தியில் ஈடுபடும் திறன்களுக்கும் கப்படும் அறக்கல்வியும் அதனோடு
இயல்புகளை அறிந்து கொள்வதற்கு எடும். அதற்குப் பொருத்தமான சிரியரின் தலையாய பணியாகும். கருக்கு இன்றியமையாதது. தன்னை ருப்பின் மாணவர்களை அவர்கள்
ர அரசியற் சூழலில் மனிதர் தமது வலங்களுக்கு எதிரான துலங்கலாக பம், கலை இலக்கியங்களிலும் இதன் "ல் யுத்தத்துக்கு எதிரான கோட்பாடு து. கல்வியில் இக் கோட்பாடு சணமான மனிதரை உருவாக்கும்
யில் அகவயமான அணுகுமுறைகள் ம், யதார்த்த மற்றது என்றும், எமையை வளர்க்கின்றது என்றும் என அறிவின் முக்கியத்துவம் கிர்கே து. அகவயமான அறிவு, புறவயமான ல் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது. களாக (Values) மாற்றும் பொழுது

Page 38
36
விழுமியங்கள் மீதான நம்பிக்கை
அறிவுக்கு அதீத முதன்மை கொடு. அவலம் ஏற்பட்டு விடுகின்றது. இந்நி திருத்தியமைக்கும் முறைமைக்குக் . வேண்டும்.
இன்றைய சமூகச் சூழலும், ச நிலைகளில் உள்ளன. இந்நிலையில் முரண்பாடுகளும் இயல்பாகவே சூழலானது தன்னுணர்வை வளர்க்க செய்யும் வகையிலும் அமைக்கப்ப சமயம், மானுடப்பண்பு என்ற பு. சூழலைப் புனைந்து கொடுக்க முடிய நடுநாயகமாக ஆக்கம் பெறுதல் வே
இருப்பியக் கல்விச் சிந்தனை பொதுவான கண்டனம் மனிதரைப் முறையின் மீது பின்னப்பட்ட கருத்து இருப்பியர்களின் கருத்துக்கள் என்பவற்றுக்குப் பொருத்தமாக இ நுட்பக் கல்விக்குப் பொருத்தமான இருப்பிய அணுகுமுறை ஒரு பக் உணர்வுகளுக்குக் கூடுதலான முக்கி கல்வி வாயிலான தொழிற் பெறுடே உலகுக்கும் இடையேயுள்ள உறவுகள்
மேற்கூறிய திறனாய்வுகள் முன் சமூக அவலங்களைத் திருத்துவத நிலைமைகளை நோக்கிச் சென்று நிலையை உண்டாக்குவதற்கும் ; இருக்கின்றது. ஒருவருடைய ெ இருப்பியத்துக் கான கல்வி தொடர்

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
இழக்கப்படுகின்றது. புறவயமான க்கப்படும் பொழுது இவ்வாறான விலையில் எவற்றையும் அகவயமாகத் கல்வி அபத்தங்களைக் கொடுத்தல்
கல்விச் சூழலும் விழுமியம் குன்றிய ' குழப்பமும், நேர்மைக் குலைவும்,
வளர்க்கப்படுகின்றன. கல்விச் வும் சுயகாட்சிகளை முகிழ்த்தெழச் டல் வேண்டும். கலை, இலக்கியம், பங்களால் பொருத்தமான கல்விச் பும். சமூக இயக்கத்தில் தனிமனிதரே பண்டும்.
னகளுக்கு எதிராக வைக்கப்படும் 'பிணியாளராகக்” கொண்டு அணுகு தியலாக இருக்கின்றது என்பதாகும்.
சமயக் கல்வி, அறக் கல்வி இருப்பினும், விஞ்ஞான, தொழில் னதாக அமையவில்லை. இதனால் க்கச் சார்பாகி விடுகின்றது. சுய யத்துவம் கொடுக்கப்படும் வேளை, பறுகள் கல்வி உலகுக்கும், தொழில் 7 முதலியவை பாதிக்கப்படுகின்றன. ன் மொழியப்பட்டாலும், இன்றைய ற்கும், முற்றிலும் பொருள் சார் கொண்டிருக்கும், கல்வியிலே சம் இருப்பியம் துணை செய்வதாக "சயல்களின் முக்கியத்துவத்தை "ந்து மீள வலியுறுத்துகின்றது.

Page 39
விற்யெ அளவைசார் புலனறிவு
சொற்களிலே சிக்கலடைந், கருத்துக்களையும், கல்விக்கருத்துக் வின்யென்ஸ்ரினிடத்து முனைப்பை தரிசனமே அளவைசார் பு அனுபவங்களையும் பகுத்து 2 நிலவரங்களின் கருத்தை விளங்கிக் ( கருத்து. அனுபவங்களின் நேர்மிய வெளிப்படுத்துவதே மொழி. இந்த ெ சிக்கல் பொருந்தியதாகவோ . வலைப்பின்னல்களையும் மேற்கூ விடலாம்.
மொழியின் மெய்யியல் சார்ந்த பல்வேறு அறிஞர்களினால் வற்பு பொருள் முதல் வாதமும் "மொழியி சமூக வரலாற்றைத் தெரியவும், விளக்கவும், மிகவும் உதவியாக நூற்றாண்டின் மிகச்சிறப்பான சம் (1977).
விற்யென்ஸ்ரின் மொழி பற்றிய வாழ்க்கை நேர்மியங்களுக்கும் மெ விளக்கினார். மொழியைப் பகு உண்மையைத் தேடுதலாக அமையும் தருவதே மொழி. நேர்மியங்களு நெருங்கியவை. மொழி என்பது ஒரு க நிகழும் தொழிற்பாடுகள் ஒரு வி குறிப்பிட்டார். மொழியிற் பயன்படு திட்டவட்டமான கருத்து உண்டு பொதிந்திராத சொல் பொருளற்றத “மலர்” என்பவை பொருள் பொதி ஆனால் “வானம்” “மலர்” என்பவை

ன்ஸ்ரின் - பாதத்துக்குரிய கல்வி.
துள்ள பாரம்பரியமான மெய்யியற் களையும் மீட்டெடுக்கும் முயற்சி டந்தது. அதன் விளைவாக எழுந்த லனறிவாதம். மொழியையும் ஆராய்தல் வாயிலாக உண்மை கொள்ள முடியும் என்பது அவரது பங்களைக் குறியீடுகள் வாயிலாக வெளிப்பாடு எளிமையானதாகவோ, அமையலாம். மொழியின் முழு நிய இருவழிகளிலும் ஆராய்ந்து
த முக்கியத்துவம் இந்நூற்றாண்டிற் றுத்தப்பட்டுள்ளது. "மொழியும் பியல் படிப்பு மனிதனை அறியவும், சமூகம் இயங்கும் வகையினை வுள்ளது. இதுதான் இருபதாம் Pபவம்” என்று குறிப்பிடுகின்றனர்
ய பல கருத்துக்களை முன்வைத்தார். -ாழிக்குமுள்ள தொடர்புகளையும் த்தாராய்தலும் விளக்குவது மே - நேர்மியங்களைக் காட்சி வடிவில் ம் மொழி வெளிப்பாடும் மிக வாழ்க்கைக் கோலம் என்றும் அங்கு விளையாட்டு முறைமை என்றும் த்ெதும் ஒவ்வொரு சொற்களுக்கும் - திட்ட வட்டமான கருத்தைப் காகின்றது. உதாரணமாக "வானம்” ந்த திட்ட வட்டமான சொற்கள். திட்ட வட்டமான பொருள் அற்ற

Page 40
38
சொல்லாகின்றது. இவ்வாறா பெளதிகவதிகத்தினர் பயன்படுத்து இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடுகின்
"அனைத்து யதார்த்தங்களும் பெளதிகத் தொடரை ஆராய்ந்து ப தெளிவுபடுத்தலாம். இங்குள்ள என்பவற்றுக்குத் தெளிவு பொருள் அவை பொருளற்று விடுகின்றன. . விளங்கிக் கொள்ள அக்கூற்றுக்களை கொண்ட மொழிக்கு மாற்றுதல் 6 பாரம்பரிய மெய்யியல் மொழி இவ் கொண்டுள்ளது.
விற்யென் ஸ்ரின் வழங்கி புலனறிவாதம் அல்லது தருக்க நேர் மெய்யியல் வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் மெய்யியலில் இவரது கருத்துக்கள் புதிய புலக் காட்சியினை ஏற்ப கருத்துக்களின் பொருண்மை திட்டவட்டமான அணுகு முறையி
கார்னாப் என்பவர் மொழியி விற்யென்ஸ்ரின் தந்த மெய்யியலை செய்தன. விற்யென்ஸ்ரின் வி இரண்டினுக்கு முள்ள வேறுபாடுக அணுகத் தவறிய இடைவெளி நேர்மியங்கள் (Facts) பற்றிய அறினை மெய்யியலில் குறிப்பிடப்படும் நேர் முறையியல்களும் உபாயங்களும் ப விபரித்தார்.
அளவை நிலைப் புலனறிவ அமைகின்றதே அன்றி அது ஒரு அன்று. ஆனால் அறிவாய்வியலில் விதந்து குறிப்பிடப் படுகின்றது வழங்குதலிலும், கையளித்தலிலும் பெற்று விளங்குகின்றது.
கல்வியியலில் இதன் நோக் என்பவற்றைப் பிரித்து இனங்கா
ஆகியவற்றைப் பகுத்து நோக்குத் பொருண்மையற்றது என்பவற்றை தெளிவதற்கு விற்யென் ஸ்ரின் செய்கின்றன. முழுக் கல்விச் செ

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் ன தொடரியல் பலவற்றைப் ம் பொழுது அவை பொருளற்று றார்.
இலட்சியப் பாங்கானவை” என்ற பர்த்தல் மேற்குறித்த கருத்து மேலும் "யதார்த்தம்”, "இலட்சியம்'' இருந்தாலும், தொடர் நிலையில் பளதீகக் கூற்றுக்களின் பொருளை ா நாளாந்த வாழ்வின் பொருண்மை வண்டும் என்பது அவரது கருத்து. வாறாக பல நிறைவற்ற பண்புகளைக்
ய சிந்தனைகள் அள வைசார் நிலை வாதம் (Logical Positivism) என்ற ம் துணை செய்வதாக அமைந்தன. புதிய அணுகுமுறையைத் தந்தன. நித்தின. மொழியியல் வழியாகக் யைச் சீர்தூக்கிப் பார்க்கும் னை அவர் முன்னெடுத்தார். யல் தொடர்பாகத் தந்த கருத்துக்கள் ல மேலும் படிமலர்ச்சி கொள்ளச் ஞ்ஞானம், மெய்யியல் ஆகிய களைப் பொருத்தமான நிலைகளில் யை கார்னாப் நீக்க முயன்றார். வ விஞ்ஞானம் தருகின்றது என்றும், மியங்களைக் கண்டறிவதற்கு அந்த பன்படமாட்டாதென்றும் கார்னாப்
ரதம் ஒரு மெய்யியற் தொகுதியாக முழுமையான கல்விக் கோட்பாடு ம் (Epistemology) அதன் பங்களிப்பு - கற்பித்தலியலிலும், அறிவை - ம் இக்கோட்பாடு முக்கியத்துவம்
த யாதெனில் அறிவு - அறியாமை ணல், கருத்து - கருத்து இன்மை கல், பொருண்மை கொண்டது - ) அறிதல் ஆகியவற்றை அறிந்து வழங்கிய கருத்துக்கள் துணை பற் பாடுகளையும் காரண காரிய

Page 41
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
நிலைகளிலே பகுத்தாராய்வதற் செயல்முறைகளை வளர்ப்பதற்கு அறிதிட்டம் (Empirical) உடையது நம்பகரமானதும், சரி பார்க்கக்கூடிய தளத்தின்மீது கட்டியெழுப்பப்படுத நிகழ்வுகளில் இருந்து சரியானது வேண்டும். இந்நிலையில் அ வற்புறுத்தப்படுதலைக் காணலாம்.
கல்வியின் தலையாய நோ விஞ்ஞான உளப்பாங்கு கொ6 வளர்த்தலாக இருந்ததே சிறந்த வாயிலாகவும், மொழிப்பிர ஈட்டப்படக்கூடியவை.
கற்பிக்கும் முறையியல் தருக்க கானதும் இருத்தல் மேம்பாடானது. பகுத்தாராய்ந்து மாணவர்களுக்கு 6 திறனும் ஆசிரியருக்கு இருத்தல் வேை விஞ்ஞான நிலைப்பட்டதும், புறவய முடையது. ஒவ்வோர் அறிவு கோள்களையும், கருதுகோள்களை மேற்கொள்ளும் ஆற்றல்கள் ஆ வற்புறுத்தப்படுகின்றது. காரணங் கா தம்மிடத்தும் ஆசிரியர்கள் வளர் காரணங்கண்டு விளக்கமுடியாத வ அறியமுடியாதவற்றையும் தள்ளு ஆசிரியத்தின் பண்பு.
சரி. தவறு என்பவற்றைக் தொடர்பு களை விளக்கமுடியாத, படாத கருத்துக் களைக் கற்பித்தல், ! செயற்பாட்டுக்கும் பொருந்தாத முய இவர்களது கலைத்திட்ட அளவையியல் முதலியவை சிறப்பு மொழியைப் பகுத்தா ராயும் திறன் வளர்த்தெடுக்கப்படல் வேண்டும். ே வாயிலாக தெளிந்த சிந்தனை ை குளப்பங்களிலிருந்து மாணவன திறவுகோலாக அமையும். இக்கலை ஆன்மிக அறிவு முதலியவற்றைக் க விஞ்ஞானக் கல்விக்கு அதீத முக்கிய திறனாய்வும் புறவயப் பாங்கானதாக

39
கும் நுண்ணறிவு நிலைப்பட்ட ம் உதவியுள்ளன. அறிவென்பது து. கல்விச்செயல்முறை என்பது தும், அறிதிட்டம் கொண்டதுமான லே பொருத்தமானது. நடைமுறை ம் தப்பானதும் உணர்த்தப்படல் றிவின் பயன்கொள் பாங்கு
க்கம் விமர்சனப் பாங்கானதும், ண்டதுமான செயற்பாடுகளை து. இவை மொழிப் பயிற்சியின்
யோகத்தின் வழியாகவும்
5 நிலைப்பட்டதாகவும், நேர்ப்பாங் அறிவின் மெய்ம்மை நிலைகளைப் வழங்கக்கூடிய ஆற்றலும், மொழித் iண்டும். ஆசிரியரின் அணுகுமுறைகள் மானதாகவும் அமைதல் பொருத்த ப்புலத்திலும் தரப்படும் எடு ாயும் பரிசோதித்து, முடிவுகளை ஆசிரியருக்கு வேண்டுவனவாக ணும் திறனை மாணவர்களிடத்தும், ர்த்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். ற்றையும், சரி, தவறு என்பவற்றை படி செய்தலே பொருத்தமான
காணமுடியாத, காரண காரியத் தருக்க நிலைகளால் உய்த்தறியப் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும் கல்விச் பற்சியாகும். -த்தில் மொழி, இலக்கணம், பார்ந்த இடத்தைப்பெறுகின்றது. கள் ஒவ்வொரு மாணவரிடத்தும் மொழியைப் பகுத்து ஆராய்வதன் ய உருவாக்கமுடியும். கருத்தற்ற ரை விடுவிப்பதற்கும் அதுவே த்திட்ட ஒழுங்கமைப் பில் சமயம், ற்பித்தல் நழுவவிடப் படுகின்றது. த்துவம் தரப்படுகின்றது. எத்தகைய அமைதல் வேண்டும் என்பது இங்கு

Page 42
4O
வலியுறுத்தப்படுகின்றது. ஆக் வளர்ப்பதற்குரிய கலைத்திட்ட ஏற் அளவை நிலைப் புலனறி LOITgy 67uci (Scientific Humanism) மனிதரை நடுநாயகமாகக் கொன நிற்கின்றது. அறிவின் மிக உ முன்னெடுக்கப்படுகின்றனர். அ ஏற்படுவதில்லை. விஞ்ஞானத்தி முன்னெடுக்கப்படுதல் ஊக்குவி முகாமைத்துவத்தில் ஆசிரிய6 முதன்மைநிலை தரப்படுதல் வேன பின்வரும் ஆற்றல்களைக் கொண்டி (1) தொழிற்பாட்டு நிலையில் (2) பயனுடமை மேம்பாடு. (3) மானுட மேம்பாடு. எல்லாப் பொருள்களும் சா நித்தியமான பொருள் என்பது நீ கருத்தில் கொண்டு, பள்ளிக் கூட ஒரு மரபுகளை யும், பழமைகளையும் கை உளப் பாங்கினை மாற்றியமைத் ஏற்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு ஊ நிலைப்பட்ட வரைவு, இலக்கணங் திறனும் மாணவர்களிடத்து வளர்ச் உண்மை பற்றி விஞ்ஞானக் ( கல்விச் செயல் முறை இடம் பெ விஞ்ஞானத்தை உருவாக்கும் ெ ஈடுபடுதலே சிறந்தது. இக்கோட் விஞ்ஞானக் கல்வியிலும் ெ பரிசோதனைகள் அமைத்தல், உ வகைப்படுத்தல், பொதுமை காண முயற்சிகளின் பின்னர் சமர்ப்பிக்க தருக்கவியல் இலக்கணம் மு உட்பட்டதாகவே மொழி வடி விதிகளைப் பின்பற்றா விடில் கோட் அற்றதாகிவிடும். இந்தப் பயிற்சிை வழங்குதல் வேண்டும்.
சொற்கள் வாயிலாக நிச அலங்காரக் கோலங்கள் மீது எ கோட்பாடு விசை தருகின்றது.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
கத்திறன் மிக்க கற்பனைகளை பாடுகளே வற்புறுத்தப்படுகின்றன. விவாக அணுகுமுறை விஞ்ஞான மீது நம்பிக்கை கொள்ளுகின்றது. ாளும் அணுகுமுறை தலைதூக்கி டன்னதப் பொருளாக மனிதர் திமானுடத் தன்மைகள் இங்கு ன் வழியான மானுட மேம்பாடு ரிக்கப் படுகின்றது. பள்ளிக் கூட ரைப் போன்று மாணவருக்கும் *ண்டும். பள்ளிக்கூட ஒழுங்கமைப்பு டிருத்தல் வேண்டும்.
வினைத்திறன் மேம்பாடு.
ர்பு நிலையில் விளக்கப்படுகின்றன. திராகரிக்கப்படுகின்றது. இவற்றைக் ழங்கமைப்பின் வழியாகத் தரப்பட்ட ண் மூடித்தனமாக ஏற்றுக் கொள்ளும் தல் வேண்டும். புத்தாக்கங்களை க்கம் தருதலே சிறந்தது. தருக்க களை ஆக்கும் திறனும், கண்டறியும் $கப்படுதலே சிறந்தது.
கோட்பாட்டுக்குப் பொருந்தியதாகக் றல் வேண்டும். விஞ்ஞானங்களின் சயல் பணியில் தொடர்ச்சியாக -பாடு மெய்யியலில் மட்டுமன்றி சல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது. ற்று நோக்கல், தகவல் சேகரிப்பு, ல் போன்ற நீண்ட பொறுமையான ப்படும் விஞ்ஞானக் கோட்பாடுகள் தலியவை தரும் விதிகளுக்கு வம் பெறுதல் வேண்டும். இந்த ட்பாடுகளின் சமர்ப்பணம் பெறுமதி யை அனைத்து மாணவர்களுக்கும்
ழ்த்தப்படும் பொருண்மையற்ற ச்சரிக்கை கொள்வதற்கும் இந்தக்

Page 43
பசில் பேர்ன்ஸ்ரின்
கல்விக்ன
வாழ்க்கைத் தொடர்பு கோலங்களை குறியீட்டு வடிவில் ( நிலைப்பாட்டில் இருந்து மேல்
பேர்ன்ஸ்ரின், சமூகக் கட்ட ை மட்டுமல்ல, சமூகத்தின் திரண்டெ மொழியால் வெளிப்படுகின்றது கல்வியுடன் அவர் தொடர்பு படு
தொழிற்பாகுபாடு, தெ பொறுப்புக்கள், குடும்ப இயல்பு, தனித்துவமான தொடர்பாடல் (பு தமது நுண் ஆய்வுகளின் வழியாக மொழியை இரண்டு விதமாகப் ப
(1) பொது மொழி (Public La (2) முறைசார் மொழி (Fom
பொது மொழி வாழ்க்கை. நேர்ப்பண்பு உடையது, தருக் பண்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொள்ளப்படத்தக்கது. முறைசா கொண்டது, சிக்கல் நிரம்பியது தொகுதியை அறிவுறுத்த வல்லது.
பாட்டாளி வர்க்கத்தினர் 6 கட்டுப்பட்டிருப்பர் என்பது அவர், மத்திய தர வகுப்பினர் ஆகியோர் ஆகிய இரண்டையும் பயன்படுத் கல்வியில் எத்தகைய தாக்கங்கை பேர்ன்ஸ்ரின் பகுத்தாராய்கின்றார்
முறைசார் மொழியே டெ அமைவதால் பாட்டாளிகள் குழந் மொழியாகவும், அந்நியப்பட்ட ( மறுபுறம் அது மத்திய தர வகுப்

[ - மொழியும் வர்க்கமும்
கயளிப்பும் களின் வழியாக வடிவம் பெறும் மொழி வெளிப்படுத்துகின்றது. இந்த லும் முன்னேறிச் செல்லும் பசில் மப்பின் குறியீட்டுத் தெறிப்பாக -ழுந்த பண்பாடு என்ற அனைத்தும் என்று விளக்குவதுடன் அவற்றை ந்துகின்றார். எழில் நிலை, அந்தஸ்து, சமூகப்
முதலிய பண்புகளுக்கு ஏற்றவாறு முறைமை இருக்கும் என்பதை அவர் விளக்கினார். கல்வி நோக்கில் அவர் "Tகுபடுத்தினார். அவை - Inguage) sal Language)
ச் செயற்பாடுகளோடு இணைந்தது. க்கப் பண்புகளிலும் உணர்ச்சிப்
தருவது. எளிதாக விளங்கிக் ர் மொழி கூடிய தருக்கப் பண்பு lெ, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவுத்
பொது மொழியோடு பெருமளவிலே து கருத்து. உயர் நிலையில் உள்ளோர் பொது மொழி, முறைசார் மொழி இதுவோராய் இருப்பார்கள். இவை ள விளைவிக்கின்றன என்பதையும்
பருமளவில் கற்பித்தல் மொழியாக தைகளுக்கு அது தொலைவில் உள்ள மொழியாகவும் தொழிற்படுகின்றது. "பினருக்குச் சாதகமாக அமைந்து

Page 44
42
விடுகின்றது. இக்காரணத்தால் வாய்ட பள்ளிக்கூடச் செயற்பாடுகள் வா உள்ளார்ந்த ஆற்றல்களை முழுநிறைவு உள்ளது. அதேவேளை பாட்டாளிச திறன்கள் வீணடிக்கப்படுகின்றன.
கல்வியிலே சம சந்தர்ப்பம் சொல்லப்பட்டதாலும், பள்ளிக இவ்வாறான நிலையில் சமத்துவ கொண்டிருக்கின்றது.
போர்ன்ஸ்ரின் தமது கருத் யுறுத்துவதற்கு கருத்துக்குறிகள் (Cod வைத்தார். மொழியில் நிகழும் கருத் செயல் முறைகள் முதற்கண் பகுத்தா 1. கருத்தை உள்வாங்கும் : (Orientation) செயற்பாடு
2. தனிமனிதர் தாம் ஏற்க சமிக்ஞைகளை இணைத்து (Associati 3. திருப்தியான துலங்கலைத் ஒழுங்கமைக்கும் (Organisation) செயற் ஆரம்ப நிலையான சமூகமயம தொழிற்பாடுகள் நெறிப்படுத்துவ மனிதத் தொடர்புகளை மேற்கொள்வ அமையும் பொழுது மேற்கூறிய மூன் இவை "கருத்துக் குறிகள்" என்று குற பேர்ன்ஸ்ரின் சுட்டிக்காட்டுச் மொழி, என்பவற்றை "கட்டுப்படுத்தி கருத்துக்குறி” என்று முறையே குறிப் கட்டுப்படுத்திய கருத்துக்குறி மொழி வீச்சு குறுகியதாகவும், மொழ அளவிலும், உடனடியான நடப்பு நில் காணப்படும். பாட்டாளிகள் பயன் சார்ந்ததாகும். ஆனால் சமூகக்கட்டும. மத்தியதர வகுப்பினர் ஆகியோர் பய6 5(55g/digs" (Elaborated Code) 6.160). மொழிப் பதிலீடுகளைக் கொண்டத பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் இம் இம்மொழியே கற்பித்தலில் இ அடுக்கமைப்பில் உயர்ந்த நிலையில்

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ப்பு மிக்கோரின் பிள்ளைகளுக்குப் ப்ப்பு மிக்கதாகவும் அவர்களின் வாகப் பயன்படுத்தக் கூடியதாகவும் ளின் பிள்ளைகளின் உள்ளார்ந்த
என்று மேலெழுந்த வாரியாகச் க்கூட ஒழுங்கமைப்பினுள்ளே ம் இன்மையே தொழிற்பட்டுக்
தை மேலும் அழுத்தமாக வலி es) என்ற எண்ணக்கருவினை முன் துக்கையளிப்பில் மூன்று முக்கிய ராயப்பட்டன. அவை –
தனிமனிதருக்குரிய அறிபரவல்
னவே வைத்திருக்கும் மொழிச் on) ஒன்று சேர்க்கும் செயற்பாடு.
த் தரக்கூடியவாறு குறியீடுகளை List (5). ாக்கல் செயற்பாட்டில் மொழியின் னவாய், போதனை செய்வதாய், தாய், கற்பனையைத் தூண்டுவதாய் று செயற்பாடுகளும் இடம்பெறும். ப்ெபிடப்படும். ன்ெற பொது மொழி, முறைசார் திய கருத்துக்குறி” "விரிவுபடுத்திய பிடுகின்றார்.
uSci) (Restricted Code) scDairfait ப்ெபதிலீடுகள் வரையறுக்கப்பட்ட லவரங்களை உள்ளடக்கியதாகவும் படுத்தும் மொழி இவ்வகையைச் ானத்தின் உயர் நிலையிலுள்ளோர், ன்படுத்தும் மொழி "விரிவுபடுத்திய கயைச் சார்ந்தது. மிகவும் பரந்த ாகவும், ஆழ்ந்த விரிந்த நிலையில் மொழிப்பிரிவு அமைகின்றது. டம் பெறுவதால் அது சமூக இருப்போருக்கு வாய்ப்பானதாக

Page 45
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா இருக்கின்றது. மேலும் அவ ஆற்றலுள்ளோராய் இருப்பதனா கற்றல் சந்தர்ப்பங்களையும் கூடுதல் மேலும் திட்ப நுட்பமாக விளக்கு Transmission) என்ற எண்ணக்கருவை
தொடர்பாடலின் ஆழ்ந் பாடுகளின் செல்வாக்கினால் ஊட் மட்டங்களை அடிப்படையாக வை விளக்க முயன்றார். மேலும் செயற்பாட்டில் வர்க்க அமைப்புப் செல்வாக்குச் செலுத்து வதுடன் கையளிக்கப்படுகின்றது. பாட்டா படுத்திய கருத்துக்குறியைக் கொண் கொண்டதாகவும் காணப்படுவது சமூகக்கட்டமைப்பில் உயர்ந்த நில முறை "திறந்த” பண்பைக் கொ இவர்களின் குடும்பத்தீர்மானங் தீர்மானிக்கப்படும். இதனால் "அந் தொடரும் பயன்படுத்தபடுகின்ற பாடுகள் குழந்தைகளின் கற்கும் த பாட்டாளிகளின் குடும்பங்கள் எனப்படும். இவர்களுக்குரிய தீர்மானிக்கப்படாது. குடும்ப கொள்ளப்படும்.
அந்தஸ்த்து நிலையில் உய "திறந்த பண்புத் தொடர்பாடல்" இரண்டிலும் வல்லவர்களாய் இலகுவாகின்றது. கல்விக்கைய படுகின்றது.
கல்விக் கையளிப்பினை ( வழியாகவும் பேர்ன்ஸ்ரின் அணுக் திட்டத்தின் வழியாக மேற் கொள் இவர் இரண்டு பிரிவாக வகைப்ப
1. சேர்த்தல் வகை (The Coller 2.ஒன்றிணைந்த வகை (The
சேர்த்தல் வகை பாரம்பரியம் வாய்ப்பு மிக்கது. சேர்த்தல் வரை பாகுபடுத்தப்பட்டிருக்கும். ஒன்றி திறந்த வகையிலும் தொடர்புகள்

43
ர்கள் இருவகை மொழியிலும் ல் கல்விக்குரிய வாய்ப்புகளையும், ாக அனுபவிக்கின்றனர். இக்கருத்தை தற்கு “கல்விக் கையளிப்பு” (Educational ப முன்வைத்தார். த அமைப்புக்கள், வர்க்க வேறு டம் பெறுகின்றன. பெற்றாரின் கல்வி
த்து அவர் வர்க்கம் (Class) என்பதை ஆரம்பநிலைச் சமூகமயமாக்கற் 1) குடும்ப பின்புலமும் பெருமளவில் , அவர்களின் பண்பாடும் குழலும் ளிகளின் குடும்பமுறைமை கட்டுப் டதாகவும் மூடிய தொடர்பாடலைக் 5ாக அவர் சுட்டிக்காட்டுகின்றார். மலயில் உள்ளோரது தொடர்பாடல் ண்டதாகவும், காணப்படுகின்றது. கள் அனைத்தும் அந்தஸ்தினால் தஸ்த்து நிலைக் குடும்பங்கள்” என்ற து. இக் குடும்பங்களின் தொழிற் றெனை முன்னேற்றப்படுத்துகின்றன. "தனிநபர் நிலைக் குடும்பங்கள்” தீர்மானங்கள் அந்தஸ்த்தினால் த்தின் முக்கிய நபரினால் மேற்
பர்ந்த குடும்பங்களின் பிள்ளைகள், - "மூடிய பண்புத் தொடர்பாடல்” இருப்பதனால் கற்பிக்கும் திறன் ளிப்பும் எளிதாக மேற்கொள்ளப்
முறைசார் கல்வி ஒழுங்கமைப்பின் கினார். அறிவுக் கையளிப்புக் கலைத் அளப்படுகின்றது. கலைத்திட்டத்தை நித்துகிறார். அவை - ction Type) Integrated Type). வானது உயர் நிலையில் உள்ளோருக்கு கயில் பாடப்புலங்கள் தெளிவாகப் ணைந்த வகையில் பாடப்புலங்கள் ளின் அடிப்படையில் இணைக்கப்

Page 46
44
பட்டிருக்கும். இரண்டாம் நிலைக் செயற்பாடுகள் ஒன்றிணைந்த கொண்டிருக்கின்றன. கல்வியும் மொழி ஆராயும் பொழுது ஒன்றிணைந் வகுப்பினர்களுக்கிடையே சம் சந்; ஏற்படுத்துவதுடன் பிரதிகூலங்களை
சமூகவர்க்கம், மொழி, தெ ஆகியவற்றுக்கு இடையே காணப்ப கல்வியியல் பயனுறுதி மிக்க ஒரு ெ கற்பித்தலில் சமூக மொழி, சமூக கவனம் செலுத்துவதற்கு இவரது ஆ
கையளிப்பில் நிகழும் செயல் முறை காட்டினார். அவை
1. நிகழ் நிலைப்படுத்தல் (Cont 2. நிகழ் நிலைப்படுத்தல் குடை 3. மீள் நிகழ் நிலைப்படுத்தல்
குடும்பச் சூழலில், ஆரம்ப நி அனுபவங்களை அடிப்படையா உள்வாங்கல் பிரதான "நிகழ்ச்சி" நியமமான கல்வியில் வழங்கப்படும் தத்தளிக்கும் நிலையில் ஏற்படுவது " எனப்படும். புதிய சந்தர்ப்பங்களை கொள்ளும் நிலை, "மீள் நிகழ்ச். ஒன்றிணைந்த கலைத்திட்டத்தில் நி. மாணவர்க்கும் சந்தர்ப்பங்களைக் கருத்தும் முற்போக்கானதாகவுள்ளது
இவர் விளக்கிய வர்க்க வேறும் முதலியவை பல அறிவியற் கண்ட மேற்கு ஐரோப்பிய நிலவரங்களை அ கருத்துக்கள் தென் ஆசிய நாடுகளுக்
ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
கல்வியில் சமகாலக் கலைத்திட்ட வகையை நோக்கிச் சென்று ழியும் அறிவுக்கையளிப்புப் பற்றியும் த கலைத்திட்ட ஏற்பாடு சமூக தர்ப்பத்தையும், சமூக நீதியையும் ச ஒழிக்க வல்லது. Tடர் பாடல் அறிவுக்கையளிப்பு டும் தொடர்புகளை விளக்கியமை செயற்பாடாகக் காணப்படுகின்றது. மயமாக்கல் போன்றவற்றின் மீது ய்வுகள் தூண்டுதல் தந்தன. அறிவுக் -களை அவர் பின்வருமாறு இனங்
2xtulization)
லப்பு (Decontextulization) (Recontextulization) லைச் சமூக மயமாக்கலில், பெறும் கக் கொண்டு பெறும் அறிவு நிலைப்படுத்ததல்” எனப்படும். ம் அறிவை உள்வாங்க முடியாது நிகழ்ச்சி நிலைப்படுத்தல் குலைப்பு”
உள்வாங்கி அறிவைப் பெற்றுக் சி நிலைப்படுத்தல்" எனப்படும். கழ்ச்சி நிலைப்படுத்தல் அனைத்து கிடைக்க செய்ய உதவும் என்ற
பாடு, மொழியியற் கருத்துக்குறிகள் எங்களை எதிர் கொள்ளுகின்றன. அடியொற்றி இவர் விளக்கிய கல்விக் கு எவ்வாறு பொருந்தும் என்பதும்

Page 47
நியெறெறே - த
ஆபிரிக்க சமூகப் பின்புலி தற்சார்புக்கான கல்வி (Education F மட்டுமன்றி நடப்பியல் தழுவிய, அமைகின்றது. "உலகம் நல்லது எ பொருத்தமற்ற செயல்களை தன்னம்பிக்கையும் சுயதிடனும் வேண்டும்” என்பது பொருத்தம அவரது நம்பிக்கையை எடுத்துக்கா ஆபிரிக்கக் கண்டம் - சிற தெற்கில் அமைந்துள்ள நெடு கோலங்களைக் கொண்டுள்ளது. ெ ஏனைய நாடுகள் பின்தங்கிய கொண்டுள்ளன. வறுமையும், 6 கதையாக உள்ளன. பன்முகப்ட வழிபாட்டு முறைமைகள், குல ஒழுங்கமைப்புக்கள், நம்பிக்கைக என்பவற்றின் மத்தியிலே அழிவு நி தவிர்ப்பதற்குக் கல்விச் செயற்பாடுக மேலைத் தேயச் செல்வாக்கி பட்ட கல்வி முறைமையும், கலி நிலையோடு ஒன்றிக்கத் தவறி பண்பாட்டையும், விழுமியங்க6ை ஒன்றிணைப்புச் செய்யாது அ முறைமைக் கற்பித்தல் மாணவரின் விட்டது. தன்னல மேற்குழாம் (Selfs கல்வி பெருமளவில் பயன்பட்டது. விடுபடுவோராகவே உருவாக்கப்பட மேற்கூறிய எதிர்மறைப் பல தான் சானியாவைப் பின்புலமாகக் ே மக்களிடையே கூட்டுறவை வள தன்னிலும் வாய்ப்புக் குன்றியே

ற் சார்புக்கான கல்வி
பத்தில் நியெறெறே முன்மொழிந்த or Self Reliance) a 6007 fig 5 giaul DITS, தாகவும், அறிவுபூர்வமானதாகவும் ான்று சொல்லி எம்மீது திணிக்கும் உறுதியாக நிராகரிக்கக் கூடிய கல்வியால் வளர்த்தெடுக்கபடல் ான தெரிவுகளை மேற்கொள்ளும் ாட்டுகின்றது. ப்பாக சகாரா பாலைவனத்துக்குத் ம் பரப்பு பல தனித்துவமான தன் ஆபிரிக்கப் புலத்தைத் தவிர்த்த அவிவிருத்திக் கோலங்களைக் 1ழுத்தறிவு இன்மையும், தொடர் பட்ட பண்பாட்டுக் கோலங்கள், }க்குழு விழுமியங்கள், நடத்தை ள், பூர்வீக உற்பத்தி நுட்பங்கள் லை முரண்பாடுகள் மேலோங்காது ளைப் பலப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. னால் ஆபிரிக்காவில் வடிவமைக்கப் லைத்திட்டமும் சமூக வாழ்க்கை விட்டது. மக்கள் வாழ்வையும், ளயும் கல்வி முறைமை வாயிலாக ந்நியப்படுத்திவிட்டது. அதிகார ஆக்கச் சிந்தனையை மழுங்கடித்து h Elitism) என்பதை உருவாக்குவதற்கே கற்றவர்கள் மக்கள் மத்தியில் இருந்து
L67 T.
ண்புகளுக்கு எதிரான கருத்துக்கள், கொண்டு அவரால் எழுப்பப்பட்டன. ர்க்கும் உன்னதமான கடப்பாடும் ாருக்கு உதவுதலும் கற்பிக்கப்பட

Page 48
46
வேண்டும் என்பது அவரது கருத்த ருந்து மக்களை விடுவிப்பத கருவிக்கையாட்சிகளை மேலே பெருக்குவதற்கும், அது துணை மாற்றங்களை வேண்டி நிற்கின்றது. ஆரம்பித்தல் வேண்டும். ஆண்கை மேம்படுத்தும் கருவிகளாக்கும் கல் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கல்வியைச் சமூக நோக்கு 6 மேற்கொள்ளப்பட்டன. இரண்டா கல்வியும் சமூகத் தேவைகளோடு இ கோரிக்கை மீள வலியுறுத்தப்பட் சமகாலத்திலே மாற்றியமைக் அனுசரணையாகச் செயற்படவும் அடையத் தொடங்கின.
சம்பியாவில் கவுண்டா மானுடவாதமும், தன்சானியாவில் வாதமும், ஆபிரிக்காவின் ட நடப்பியலையும் கருத்திற் கொண்ட கல்வியின் அபிவிருத்திக் கே தெளிவாக முன்வைத்தார். பிறர் தரு கொடுத்து ஒருவரை அபிவிருத்தி முடியாது. தனது முயற்சியால் ஒருவி வேண்டும். தமக்குரிய உறுதியா தீர்மானங்களை அவரே மேற்செ செய்கின்றார் என்பது பற்றியும் ஏ6 பற்றியும், ஆழ்ந்து விளங்கிக் கொள் திறன்களையும் தொடர்ச்சியா சமுதாயத்தில் முழுமையான பங்குபற்றையும் முன்னெடுக்க 6ே பின்புலத்தில் பொருளாதார சமூக ஈடுபடுத்தும் முயற்சிகளும் முனைட் தன்சானிய மக்கள் கா6 எதிர்மறையான தாக்கங்களில் இரு எவ்வாறு மேம்படுத்தலாம் என்ட கொள்வதற்கும் சோசலிசத்தின் தே மக்கள் அறிந்து கொள்ளல் வேண் கல்வி வாயிலாக சமுதாய விருத்தி உதவும் உளப்பக்குவமும் உறுதி .ெ

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ாக அமைந்தது. அடிமை நிலையிலி ற்குக் கல்வி உதவுவதுடன், )ாங்கச் செய்து உற்பத்தியைப் நிற்றல் வேண்டும். ஆபிரிக்கா மாற்றங்களை உடனடியாக எங்கோ ளயும் பெண்களையும் உற்பத்தியை வி முறைமை வேண்டப்படுகின்றது
பயப்படுத்தும் முயற்சிகள் இவரால் ம் நிலைக் கல்வியும் மேற்றொடர் இணைந்து செல்ல வேண்டும் என்ற டன. சமூகத்தையும் கல்வியையும் கவும், ஒன்றினுக்கு மற்றையது
வல்ல சமூக நோக்கு முனைப்பு
என்பவர் முன் மொழிந்த
நியெறெறே முன்மொழிந்த சமூக பண்பாட்டுப் பின்புலத்தையும் டவையாக அமைந்தன. காட்பாட்டை நியெறெறே மிகவும் ம் பொருள்களையும் வசதிகளையும் ச்ெ செய்யவோ, மேம்படுத்தவோ பர் தம்மை மேம்படுத்திக் கொள்ளல் னதும் புத்திபூர்வம் மிக்கதுமான ாள்ளல் வேண்டும். தான் என்ன ன் அவ்வாறு செய்கின்றார் என்பது ாளல் வேண்டும். தமது அறிவையும் க வளர்த்துக் கொள்வதுடன் ஈடுபாட்டையும் சமத்துவமான பண்டும். இக்கருத்து வளர்ச்சியின் த்திட்டமிடலில் கிராமிய மக்களை பு அடையத் தொடங்கின. 2ங்காலமாக அனுபவித்துவந்த ந்து விடுபடுவதற்கும், வாழ்க்கையை தை உணர்வு பூர்வமாக அறிந்து சியப் பண்பினையும் தற்சார்பையும் ாடும் என அவர் வலியுறுத்தினார். யும், கூட்டுறவும், தமக்குத் தாமே ய்யப்படுதலே பொருத்தமானது.

Page 49
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
அபிவிருத்தி என்பது கிராம கிராமிய மக்களின் எதிர்மறை மாற்றியமைக்கப்படல் வேன் வளர்ந்தோரின் கல்வி சிறப்பியல்பி இல்லாமைத் துன்பங்களும் "தலை மாற்றியமைக்கப் பட முடியும் எ வேண்டும். வளர்ந்தோர் கல் மாற்றியமைக்கப்பட முடியு அனுபவங்களுடன் கற்பிக்க வேண் தங்கி வாழ்வதற்குமுரிய ஆற்றல் த வளர்ந்தோர் கல்வியாகும்.
தனிமனித நிலைப்பாடு முதலாளித்துவ முறைமை மே பயிற்செய்கையாளர்களின் வளர். நலனுக்கும் ஆபத்தானது என்று செயல்முறையுடன் இணைந்த கல் முன்னெடுக்கப்படுதலே விரும்ட ஈடுபடுத்தக்கூடிய வகையில் ஆ மட்டங்களிலே விரிவாக்கம் பரந் கல்வியும் உற்பத்திப் பெருக்கமு கல்வியிலே சமூகப் பங்குபற்றல் பிரதேச சமமின்மையும் தவிர்க்கட் கொள்ளப்படுதலே பொருத்தமான
தற்சார்புக்கும் சமுதாய ம பற்றிக் குறிப்பிடும்போது, செய தெளிவான கோட் பாட்டை முன் ஒரு பண்ணையினை அல்லது வே கற்பிக்கும் (பல நாடுகளில் உள்ள கொள்ளவில்லை. ஒவ்வொரு பள் வேண்டும். பள்ளிக்கூடச் சமுத ஈடுபட்டுள்ள பெற்றோர், மான இருத்தல் வேண்டும். அதன் உற் நலன்கள் தங்கியிருத்தல் வேண்டுப இதனுடைய நோக்கம் மாணவர் கொள்ளச் செய்வதன்று - அ தீர்மானங்களை மேற்கொள்ளும் ஏற்படுத்துதலும் வற்புறுத்தப் பண்ணைகளாக மாற வேண்டுப் ஆபிரிக்க நாடுகளில் பல்வேறு நீ செல்வாக்குச் செலுத்தத் தொ முயற்சியானது வேலையையும் கற்ற

47
மிய நிலை மாற்றத்துடன் இணைந்தது.
மனக்கோலங்கள் கல்விவாயிலாக ண்டும். இவற்றின் பின்புலத்தில் னை அவர் விளக்கினார். வறுமையும், லவிதி" என்று எண்ணியிராது, அவை ன்ற உளத்திடத்தைக் கட்டியெழுப்ப வியில் 'இல்லாமை' எவ்வாறு ம் என்ற கல்வியைச் செயல் ண்டும். தற்சார்புக்கும் தம்மில் தாமே தரும் கல்வியே உயர்ந்த நோக்குடைய
கெள் தீவிர முனைப்படைந்து, னாபாவங்கொண்ட தனித் தனிப் ச்சியானது சமூக நலனுக்கும் தேசிய வ அவர் கருதினார். மக்களாட்சிச் ஸ்வி வாயிலாக, விவசாய விரிவாக்கம் பத்தக்கது. அனைத்து மக்களையும் ஆரம்பம், இடைநிலை, உயர்நிலை த அளவிலே செயற்படுத்தப் பட்டு, ம் ஒன்றிணைக்கப்படல் வேண்டும். உற்சாகப்படுத்தப்படல் போன்று ப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற் னதாகும்.
யமாக்கல் இயக்கத்துக்குமான கல்வி பல்முறைக் கலைத்திட்டம் பற்றிய மொழிகின்றார். பள்ளிக்கூடத்துடன் லைத் தலத்தை ஓர் அலகாக வைத்துக் ா) நடைமுறையினை அவர் ஏற்றுக் ளிக்கூடமும் ஒரு பண்ணையாக மாற ாயம் ஆசிரியர், பயிற்செய்கையில் வர் என்போரை உள்ளடக்கியதாக பத்தி வெளியீடுகளில் மாணவரின் ம் என்ற கருத்தை அழுத்திக் கூறினார். களை தொழிலாளர்களாகப் பங்கு ணுபவ நிலையாகக் கற்றலுடன் தீவிர பங்குபற்றலை அவர்களிடத்து படுகின்றது. 'பள்ளிக்கூடங்களே ம்" என்ற இந்தக் கருத்து பல்வேறு ைெலகளிலே கல்வி முறைமை யிலே ாடங்கியது. இந்தக் கலைத்திட்ட லையும் ஒன்றிணைப்பதுடன் மட்டும்

Page 50
48
நின்றுவிடாது பள்ளிக்கூடச் 6 செய்வதற்கும் துணை செய்யும்..
இந்தத் திட்டத்தின் வெற் வலுவிலும் சந்தை நிலவரங்களி உள்ளார்ந்த வலுவிலும் சந்தை நிலா வேளை பள்ளிக்கூடங்களுக்குரிய செயற்பாட்டின் வாயிலாக வேக தேசக்கல்வித் தரங்களுக்கு ஏற்றவா! முடியுமா என்ற வினாவும் எழுப்ப
உறங்கிய நிலையிலே கிடக்கு வளங்களையும் கல்வி வாயிலாக உ நம்பிக்கை அவரிடத்து மேலோங்கிய குடிகொண்டிருந்த கல்வி நி. அமைப்பானது நீண்ட தூரக் செல்லக்கூடிய விசைகளை இவர மக்களின் பழுத்த அனுபவங்கள் உதவாதவை என்ற கண்மூடித்தல் அடியோடு மாற்றி அமைத்தார். . பொருள்களுக்கும், அபிவிருத். நோக்கியிருக்கும் அவலங்களும் தற்சார்புக்கான கல்வி முன்வைக்கப் அது நம்பிக்கையான அரணாக அ
இவரது நடவடிக்கைகளை எழுத்தறிவு வேகமாக வளர்ச்சி
வாசிப்புப் பழக்கமும் முன்னேற்றம் செயற்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்து கல்வியை ஒன்றிணைப்பதற்குமான ஏககாலத்திலே அங்கு நிகழ்ந்தது.
பொதுவுடைமைச் சிந்தனை முதலியவற்றை ஆபிரிக்காவின் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வடிவம் அமைந்தது.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
செயற்பாட்டுக்குரிய நிதியீட்டம்
மறியானது சூழலின் உள்ளார்ந்த லும் பெருமளவு தங்கியுள்ளது. வரங்களிலும் பின்னடைவு ஏற்படும் நிதியீட்டம் பாதிக்கப்படும். இந்தச் கமாக முன்னேறிச்செல்லும் சர்வ று நாட்டின் கல்வியை முன்னெடுக்க ப்பட்டது. தம் இயற்கை வளங்களையும், மனித உயிர்த்தெளச் செய்ய முடியும் என்ற பிருந்தது. பெருமளவில் நகரங்களிலே றுவனங்களின் வலைப்பின்னல் கிராமங்களுக்கும் விரிவடைந்து து முயற்சிகள் வழங்கின. ஆபிரிக்க நவீன கல்விச் செயல்முறைகளுக்கு எமான அணுகுமுறையினை இவர் ஆபிரிக்க நாடுகள் தமது கல்விக்கும், தி அடைந்த நாடுகளை எதிர் க்கு எதிரான நடவடிக்கையாக "பட்டது. ஆபிரிக்காவின் எழுச்சிக்கு
மைந்துள்ளது. Tாத் தொடர்ந்து தன்சானியாவில்
அடைந்ததுடன், மக்களிடையே ம் அடையத் தொடங்கியது. கல்விச் ந்துவதற்கும் மக்கள் வாழ்க்கையுடன் ன ஆளணியினரின் உருவாக்கமும்
எகள், நவமக் காட்சிச் சிந்தனைகள் நடப்பியல்களோடு இணைத்து கமப்பாக இவரது கல்வியாக்கம்
- -

Page 51
ஜெரோம் புறுனர் எந்தப் பிள்ளைக்கு நேர்மை பெ
புறுனரின் கல்விக் கருத் வளர்ச்சியைக் கருத்திற் கொண் கருவிசார் வாதம்” (Evolutionary Instru அடிப்படையாகக் கொண்டிருந்தன கருவிகளைப் பயன்படுத்தத் தெ பெருக்கம் விரைந்து நிகழ்ந்து வந்து புலன் வலு என்பவற்றைப் பெருக்கி கருவிகளை மனிதர் தொடர்ந்து ெ பண்பாடு” என்பது பெருக்கச் ெ களஞ்சியம் என்று கொள்ளப்படு மொழியே அதிக பலம்மிக்க கரு பண்பாட்டுக் கருவிகளாலும் ஒ தனித்துவமான அறிவையும் கொள்ளுகின்றனர்.
அறிவு, சிந்தனை, மொழி ஒன்றிணைந்த இடைத் தொடர்பு தகவல்களையும் தரவுகளையும் வைத்துச் செயற்படுத்துவதற்கு மன அந்நிலையில் செயற்பாடுகளை உபாயங்களைக் கண்டறிந்துள்ளன உருவாக்குதல், காட்டுருக்களை வட சில உபாயங்களாகும்.
(அ) அறிவு என்பது திட் கொண்டுவரப்படத்தக்கது.
(ஆ) சிக்கலானவை. எளிய அனுபவங்கள் மேற்கூறிய இரண் செய்யப்படக்கூடியவை. அவற்றின் விசாரணைத் திறன்கள் கல்வியின்

- எந்தப் பாடத்தையும் ம் எந்த நிலையிலும் றக் கற்பித்தல்
துக்கள் உயிரினங்களின் படிமுறை டதாக அமையும் "படிமலர்ச்சிக் mentalism) என்னும் அறிவுப் புலத்தை ன மனிதரின் படிமுறை வளர்ச்சியில், ாடங்கிய காலத்திலிருந்து ஆற்றல் துள்ளது. தமது உடல் வலு, உளவலு, க் கொள்வதற்கு வினைத்திறன் மிக்க படிவமைத்து வருகின்றனர். "மனிதப் Juguaol D'll Saif (Amplification System) ம். மனிதர் கண்டறிந்த கருவிகளுன் நவியாகும். மொழியாலும் ஏனைய ஒவ்வொருவருக்கும் தத்தமக்குரிய திறன்களையும் பெற்றுக்
ப்ெபயன்பாடு, செயல் ஆகியவை களைக் கொண்டவை. அனைத்துத் ஏககாலத்திலே மனத்தில் பதித்து ரித உள ஆற்றல் போதாது உள்ளது. எளிதாக்குவதற்கு மனிதர் பல ர் வகைப்படுத்தல், கோட்பாடுகளை டிவமைத்தல் போன்றவை அவற்றுள்
டவட்டமான வடிவமைப்புக்குள்
வடிவாக்கப்படத்தக்கவை. எமது டு வழிகளினாலும் பிரதிநிதித்துவம்
உள்ளடக்கம் பற்றிய தொடர்சியான ன் இலக்காக இருத்தல் வேண்டும்.

Page 52
50
தொடர்ச்சியான இந்த விசாரணை | கட்டுப்பாடுகளின் கீழ் கொண்டு வ
அறிவின் " அமைப்பு வடிவ (The Structure) பற்றி புறூனர் ஆழ் அமைப்பு வடிவங்களை ஆக்குவத எந்த நிலையிலும் எப்பொருள் பற்ற கருதினார். எண்ணக்கரு அடிப்படை அடிப்படையிலும் அமைப்பு வடி கற்பவர்களின் சார்புநிலைக்கேற்பவு
அமைப்பு வடிவாக்கத்தில் ? சிறப்பிடம் பெற்றிருக்கும். அது .
(அ) பிரதிநிதித்துவம் செய்ய (ஆ) அதன் சிக்கனவியல்பு (இ) அதன் வினைத்திறன் வ
(அ) அனுபவங்கள் மூன்! செய்யப்படும் என அவர் குறிப்பிட்
1. செயல் வழியாகப் பிரதிநிதி, "செயல்மானக் காட்டுரு” (The Enactiv
2. செயற்பாடுகளில் இருந்து ஒழுங்கமைத்தல். இது "உருவமா எனப்படும்.
3. உருவ வழியாக ஆக்கியவற் இது “குறியீட்டுமானக் காட்டுரு” (T
மேற்கூறியவற்றைப் பின்வரும்
ஒரு குழந்தை பறவை போல் ந “செயல்மானக் காட்டுரு” பின்னர் . வரைகின்றது. அல்லது களிமண் செய்கின்றது. இந்நிகழ்ச்சி “உருவ. குழந்தை “பறவை” என்று எழுகின்றது இந்த மூன்று நிலைகளின் வழியாகக்
கற்றல் என்பது அறிவுத் த நுண்மதித் திறன்களை விருத்தி செய் செயல் முறையின் போது அடிப்ப வடிவத்தைக் கற்றலே புறூனரால் வ
மாணவரை நடுநாயகமா. வாயிலாகக் கற்றல், பிரச்சினை விடு

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
மனிதர் தமது சூழலை மேலும் தமது
ருவதற்குத் துணை நிற்கும். ம்" அல்லது "அமைப்பு மானம்” ழ்ந்து சிந்தித்தார். பொருத்தமான ன் வாயிலாக எந்த வயதினருக்கும். பியும் கற்பிக்க முடியும் என்று அவர் டயிலும் அவற்றின் தொடர்புகளின் வங்கள் உருவாக்கப் பட்டுள்ளன. ம் அவை அமைக்கப்படும். முன்று பிரதான பண்புக் கூறுகள்
ப்படும் இயல்பு
று வகையான பிரதிநிதித்துவம் டுள்ளார். த்துவம் செய்யப்படுதல் - இதனைச் /e Model) என்று விளக்கினார். 1 புலன்கள் வழியாகக் காட்சியை எனக் காட்டுரு' (The Iconic Model)
றைக் குறியீட்டு வடிவில் ஆக்குதல். The Symbolic Model) எனப்படும். மாறு மேலும் விளக்கலாம்.
டித்துக் காட்டுகின்றது. இந்நிகழ்ச்சி அக்குழந்தை பறவையின் படத்தை ணால் பறவையின் வடிவத்தைச் மானக் காட்டுரு.” அதன்பின்னர் து இது "குறியீட்டுமானக் காட்டுரு” க் கற்றல் தொடர்ந்து நிகழ்கின்றது. கவல்களைத் திரட்டுதல் அன்று. யும் ஆற்றல் பெறுதலே கற்றலாகும். டை உள்ளடக்கமாகிய அமைப்பு "லியுறுத்திக் கூறப்படுகின்றது. கக் கொண்ட கண்டுபிடித்தல் வித்தல் வாயிலாகக் கற்றல் முதலி

Page 53
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
யவற்றை இவர் வலியுறுத்தினார். உ Thinking) பகுப்பாய்வுச் சிந்தனை மு முன்னெடுக்கப்படல் வேண்டும்.
அமைப்பு வடிவத்தின் வழிய மாணவருக்கும் எந்தக் கல்விப்பொரு முடியும். அமைப்பு வடிவத்தை ஆக்கு மீது கவனம் செலுத்தல் வேண்டும்.
1. பாடப் பொருளில் அடங் இலகுவிலே கிரகித்துக் கொள்ளக்கூட 2. நினைவிலே இலகுவில் பதி அறிவைப் பொருத்தமான அடிப் களாகவும் ஒழுங்கமைத்தல்.
3. கற்றல் இடமாற்றத்தை ஏற் அடிப்படைகளை ஆழ்ந்து கற்றல்.
4. கல்விப் பொருள் அடிப்படை நிலை அறிவுக்கும் முன்னேறிய இடைவெளியைச் சுருக்குதல்.
சுருக்கமாகக் கூறப்போனால் தொடர்புடையனவாக அமைந்துள்ள வடிவத்தைக் கற்றல் எனப்படும். தாய மாணவர்கள் நனவிலி பூர்வமாக மெ அறிந்து கொள்ளுகிறார்கள். ஒரு வ அறிந்த ஒருவர் அதனை ஒத்த பல்வேறு கொள்ள முடிகின்றது. அமைப்பு வடிவ ஆக்குகிறார்களேயன்றி அவற்றின் அறிந்திருப்பதில்லை.
எந்த ஒரு பாட்த்தின் உள்ளட வடிவினை விளங்கிக் கொண்டால் இல கொள்ளப்படமுடியும்.
அடிப்படையான எண்ணக்கரு கலைத் திட்டம் ஒழுங்கமைக்கப் கலைத்திட்ட வடிவமைப்புச் சுழல் ஏ Curriculum) என அழைக்கப்படும். மான ஏற்றவாறு எண்ணக்கருக்களைப் ப கொள்வதற்குரிய வாய்ப்பு இந்தக் கை எந்த வகுப்பு மட்டத்திலும் ஒரு நுண்மதித் திறன்களையும் தேடிக் கொ

51
உள்ளொளிரும் சிந்தனை (Intutive மதலியவற்றின் வழியாகக் கற்றல்
பாகக் கற்பிக்கும்பொழுது எந்த ளையும் இலகுவாகக் கற்பித்துவிட கும்பொழுது பின்வரும் பண்புகள்
வகிய பிரதான உள்ளடக்கத்தை டியவாறு அமைத்தல்.
நித்துக் கொள்ளத்தக்க வகையில் படைகளாகவும், கருத்துருவங்
படுத்தக் கூடிய வகையில் பொது
டகளைப் பொறுத்தவரை ஆரம்ப அறிவுக்கும் இடையேயுள்ள
எவ்வாறு அடிப்படைகள் தம்முள் ான என்பதைக் கற்றலே அமைப்பு ப் மொழியைக் கற்கும் பொழுது ாழியின் அமைப்பு வடிவங்களை சனத்தின் அமைப்பு வடிவத்தை வ வச்னங்களை இலகுவில் ஆக்கிக் வத்தின் பழக்கத்தால் வசனங்களை இலக்கண விதிகளை அவர்கள்
க்கத்திலும் அவற்றின் அமைப்பு பகுவில் கற்றல்இடமாற்றம் செய்து
க்களை நடுநாயகமாகக் கொண்டு படல் வேண்டும். அத்தகைய ாணிக் கலைத்திட்டம் (The Spiral ணவர் தமது அறிகை விருத்திக்கு டிப்படியாக விரிவாக அறிந்து லத்திட்டத்திலே கிடைக்கின்றது. பிள்ளை தனக்குரிய அறிவையும், ாள்ளும் செயற்பாடானது குறித்த

Page 54
52
அறிவில் முன்னரங்க நிலையிலே ( செயற்பாடுகளுக்கு ஒப்பானத பெளதிகவியலைக் கற்றுக் ( பௌதிகவியல் மேதாவி" (The S என்று புறூனர் குறிப்பிடுள்ளார். . உருவாக்கப் பட்ட அறிகை அை ஒருவரால் இணைத்துக் கொள்ள செயல்மானக் காட்டுரு, உருவம் குறியீட்டுமானக் கற்றலுக்கு (பு ஒவ்வொரு மாணவருக்கு முரிய பயன்படுத்துவதற்கு துணை செய்த தொழில்நுட்ப மாற்றங்களின் இ நிலைபேறு கொள்ளச் செய்யவல்
கல்வி என்பது "மானுட மனிதரை உயர் மானுடராக்கு தெளிவாகக் குறிப்பிடுகின்றார். 4
1. கருவி செய்தல். 2. மொழி யாக்கல். 3. சமூக ஒழுங்கமைப்புக்கள் 4. குழந்தை வளர்ப்பு மேம்
5. உலகை விளக்கவும் கொள்ளப்படும் உந்தல்கள்.
நுண்மதிசார்ந்த நேர்மை ஆரம்பித்தல் அதிக முக்கியத்து என்பதைக் கற்றல்” என்னும் செ முன்னுரிமை தருகின்றன.
ஆழ்ந்து பார்க்கும் பொ புறொய்ட், ஜீன் பியாசே போன் இவர் மீது ஊடுருவி இருத்தை நடத்தைக் கோட்பாட்டினை இ ஸ்கின்னர் சிக்கலான மனித ந காட்டுரு" வாயிலாகக் காட்ட
குறிப்பிட்டுள்ளார்.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
தொழிற்பட்டுக் கொண்டிருப்போரின் ரக இருக்கும். "பள்ளிக்கூடத்திலே. கொண்டிருக்கும் மாணவர் ஒரு chool Boy Learning Physics is a Physicist) படிவமைப்புக்களைக் கற்றுக் கொண்டு மப்புக்களைக் கொண்டு புதிய கற்றல் ப்படும். கற்றல் என்பது படிப்படியாக மானக் காட்டுரு என்பவற்றிலிருந்து முன்னேறிச் செல்லுதல் வேண்டும். நுண்மதி ஆற்றலை முழுநிறைவாகப் தல் வேண்டும். சிக்கல் அடைந்து வரும் ந்த நடவடிக்கையே மக்களாட்சியை பலது. ப்படுத்தும்” வலுவைத் தரவல்லது. ம் ஐந்து வலுக்கள் பற்றி புறூனர் புவை -
ள். 3
பாடு.
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும் மேற்
யுடன் அறிவை அறிமுகம் செய்து பவம் வாய்ந்தது. "எவ்வாறு கற்றல் யல் முறைக்கு இவரது கருத்துக்கள்
எழுது சார்லஸ் டார்வின், சிக்மன் றோரின் கருத்துக்களின் செல்வாக்கு லக் காணமுடிகின்றது. ஸ்கின்னரது வர் தள்ளுபடி செய்து விடுகின்றார். -த்தைகளைப் "பொறி முறையான முயன்றுள்ளார் என்று புறூ னர்

Page 55
மாஓ சேதுங் - இயற்கையையும் மாற்றிய
LDனிதர் சமூகவர்க்கத்தின் "வி: அவர்களது கருத்துக்களும் பழக்க வழ இருந்து கிளர்ந்தெழுவனவாக இரு கற்றுக் கொள்ளுவதும் அவர்களு முக்கியமானவை. ஏனெனில் எப் கருத்தியலைக் (deology) கொண்டிருட்
சமூகம் என்பது முரண்பாடு ஆக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அ6 தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்து கொண்டி அவற்றின் பின்புலத்திலே தமது கல்வி முரணியற் சடவாதம் அவரது அறி உற்பத்திக்கான போராட்டம், வர் பூர்வமான பரிசோதனை என்பவற்றி பெறப்படும். சிந்தனை அளவீடுகள் பண்பளவிலான வேறுபாடுகளையும் புலன் அறிநிலையிலிருந்து பகுத்தறிவு வேண்டும். எத்தகைய ஒரு கருத்து கொண்டே மதிப்பீடு செய்யப்படுதே அறிவு என்பது எப்பொழு நடைமுறையிலே தொடங்கி மனிதர் கின்றனர். மீண்டும் நடைமுறைக்கு அமைத்துக் கொள்ளுகின்றனர். இது சென்று கொண்டிருக்கும். எந்த ஒரு க முழுமை அடையாததாக, அதாவது ச புற உலகம் தொடர்ச்சியாக மாறிக்( மனிதர் சரியென்று கொள்ளும் க மாறலாம்.
இயற்கையை விளங்கிக் கொ கொள்ளவும் முரணியலே அடிப்பை

சமூகத்தையும் பமைப்பதற்கான கல்வி
ளை பொருள்" ஆக இருப்பதனால் க்கங்களும் வர்க்க அடிப்படையில் நக்கும். பாட்டாளிகளிடமிருந்து ளுக்குக் கற்றுக் கொடுப்பதும் பொழுதும் அவர்கள் சரியான JLJITrtásait. கொண்ட இரு வர்க்கங்களினால் வற்றுக்கிடையே போராட்டம் ருக்கின்றது என்றும் குறிப்பிட்டு விக் கருத்துக்களை முன்வைத்தார். வுக் கோட்பாடாக அமைந்தது. க்கப் போராட்டம், விஞ்ஞான லிருந்து சரியான கருத்துவம் (dea) எண்ணளவில் மாத்திரம் அன்றி கொண்டிருக்கும். அறிவு என்பது நிலைக்கு மாறுதல் செய்யப்படல் வமும் அதன் நடைமுறையைக் ல உகந்த வழி. ழதும் நிறைவு அடையாதது. அறிவைப் பெற்றுக் கொள்ளு ச் சென்று அறிவைத் திருத்தி முடிவில்லாத தொடர்கதையாகச் ட்டத்திலும் மனிதருக்குரிய அறிவு ார்பு நிலைப்பட்டதாக இருக்கும். கொண்டு இருப்பதனால் இன்று ருத்துக்கள் நாளை தவறாகவும்
ள்ளவும் சமூகத்தை விளங்கிக் டயாக அமைந்ததால், அதுவே

Page 56
54
சிந்தனைக்கும் அடிப்படை விதி செயல் முறையிலும் முரணியலே இக்கருத்து “ஒன்று இரண்டாகப் கூறப்பட்டது. முரண்பாடுகள் ெ அளவு மாற்றம் பண்பு மாற்றத் எதிர்த் துருவங்கள் மாற்றமடைந் அவர் வலியுறுத்தினார். முர மாற்றமடையும் செயல் முறையினு உருவெடுக்கும்.
அடிப்படையான பெரும் தாகவே சிறு சிறு முரண்பாடுகள் மீள வலியுறுத்தினார். இவரது லெனின் முதலியோரது சிந்தன அடைந்தன. மேலும், சீனமரபுகளி செல்வாக்குச் செலுத்தின என்பர்
அவை -
1. மனிதச் சூழலையும், = தலில் மனிதரை நடுநாயகப்படுத்
2. கல்வி என்ற எண்ணக். அரசியல் பண்புடையதுடன் அ. செல்லும்.
3. நல்ல அரசாங்கம் எ களில் தங்கியுள்ளது.
கல்வி என்பது வகுப்பம் ஒருவரது வாழ்க்கையில் வன உள்ளடக்கியதும் அல்ல. அது நுண்மதியாற்றல்களை, உடலி வளர்ப்பதாக இருத்தல் வேண்டும் உள்ளுணர்வு மிக்கவர்களாக உள்ளடக்கியது.
கல்வி நடைமுறைப்பா போராட்ட நடைமுறைகளில், கொள்ளுகின்றனர். அறிவின் பயன்படுத்துதலோடு இணைந்தது ஒரே ஒரு நோக்குடன் மட்டுமே கற்றல் வேண்டும். வாசித்தல் கற்ற கற்றலாகும். ஒவ்வொருவரும் ஏக வேண்டும் மாணவராகவும் இரு;
கற்றல் என்பது புறநி வேண்டுமேயன்றி, அகநிலை விழு

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் பாக அமைகின்றது. எத்தகைய ஒரு வியாபித்துள்ளது. சீன மக்களிடத்து பிளக்கும்” என்ற விடுப்பால் எடுத்துக் சயற்படும் வேளை ஒரு கட்டத்தில் தை ஏற்படுத்தும். முரண்பாடுகளின் த வண்ணம் இருக்கும் என்ற கருத்தை ன்பாடுகளின் எதிர்த் துருவங்கள் ரடாக மீண்டும் எதிர்ப் பொருளாகவே
ம் முரண்பாட்டினோடு இணைந்த வளர்ச்சியுறும் என்ற கருத்தை அவர் கருத்துக்கள் மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ், னகளின்படிமலர்ச்சியாக முனைப்பு ன் மூன்று பெரும்விசைகள் மாஓ மீது தை ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுவர்.
அல் மனித சூழலையும் மாற்றியமைத் தும் மரபு. கரு அடிப்படையில் அற நெறிசார்ந்த து வாழ்க்கை முழுவதும் இணைந்து
ன்பது ஆள்வோரின் அறவொழுக்கங்
றையினுள்ளே அடங்கியது அல்ல. மரயறுக்கப்பட்ட காலப்பகுதியை து மக்களின் அறவொழுக்கத்தை, இயக்கத் திறன்களைத் தொடர்ந்து ம். அது தொழிலாளர்களை சோசலிச உருவாக்கும் செயல் முறையினை
ங்கானதாக இருத்தல் வேண்டும். இருந்து மனிதர் அறிவைத்திரட்டிக் - முடிவுகள் நடை முறைகளில் 5. நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் மார்க்சீயக் கோட்பாடுகளை ஆழ்ந்து லாகும் - அவ்வாறே பிரயோகித்தலும் காலத்தில் ஆசிரியராகவும் இருத்தல் கதல் வேண்டும். கல நடப்பியல் வழியில் செல்ல ப்பங்களை நோக்கிச் செல்லலாகாது.

Page 57
கலாநிதி சபா.ஜெயராசா
விரிவு பெற ஆராய்தலும், பகுத்தறித் செயற்பாடுகளாகும். கற்றல் பொருத்தமற்றது - செய்தல் வாய் கற்றல் என்பது முன்னோக்கிய நே பின்னோக்கிய எதிர் அசைவாக இ
எல்லா நாடுகளிலும் உருவா கற்றுக் கொள்ளல் வேண்டும். நாட் நாடுகளில் இருந்து பெயர்த்து எடு புத்தக அறிவுடன் கட்டுப்படு கொள்ளப்படவில்லை. சமூகத்தி விசைகளை இளைஞர்களே தம்மிட கூடிய விருப்பமுள்ளவர்களாக அ பழைமை ஊறல்கள் (Conservative)
அவர்கள் முதியோர்களிடமிருந் அவர்களது கூட்டுறவோடு பய விரும்பத்தக்கது.
போதனை என்பது விளைவு நார்ப் பயிற்சிகளுடன் இணைந்து பொருந்திய மனித விருத்திக்கு 8 முடியாததாகும். கல்வி வாயிலா வேண்டும். ஐக்கிய அமெரிக். கண் மூடித்தனமாக ஆதரிக்கும் சுயநம்பிக்கையையும், சுய அங்கீ வேண்டும். கற்றவர்கள் உள் உரை பொறுப்பேற்கத் தயார் நிலையில் !
கல்வியிலே உழைக்கும் வர்க்க வேண்டும். அனைத்துப் பிரச்சி வேண்டுமாயின் இயற்கையையும் ச (Transforming Society and Nature) அடிப்ப அடிப்படையிலே சின்னாபின்னப்பட குரிய விசைகளை மாஓவின் சிந்த தொழில்களின் அடிப்படையிலே பிர வேறுபட்ட உளப்பாங்குகளும் இ ஆணியாக்கி விடக்கூடாது. நல்ல வீணாக்கி விடக்கூடாது” என்பது வேரூன்றிய கருத்தாக இருந்தது. இவ மாஓவின் சிந்தனைகள் அமைந்தன.
பயிர்ச் செய்கை நிலங்கள் பட்டமையும், காலநிலைத் தள பாதிப்படைந்து காலத்துக்காலம் ப

55
நலும், தொகுத்தலும், பொருத்தமான வாயிலாகச் செய்தல் என்பது பிலாகக் கற்றலே பொருத்தமானது. கர் அசைவாக இருத்தல் வேண்டும். மருத்தலாகாது. என நல்ல அனுபவங்களில் இருந்து டுக்குப் பொருத்தமற்றவற்றைப் பிற த்துப் பொருத்தக்கூடாது. தனித்துப் ம்ெ கற்றல் அவரால் ஏற்றுக் தில் மிகவும் வலிமை கொண்ட உத்தில் கொண்டுள்ளனர். கற்பதற்குக் அவர்கள் விளங்குவதுடன் குறைந்த கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள். து அனுபவங்களை உள்வாங்கி னுள்ள பணிகளில் ஈடுபடுதலே
| தரக்கூடிய உழைப்போடும், தசை து இருத்தல் வேண்டும். முழுமை இவ்வகை ஒன்றிணைப்பு தவிர்க்க கத் தாழ்வுணர்ச்சி நீக்கப்படுதல் காவையும், ஐரோப்பாவையும் ம் உளப்பாங்கினை ஒழித்து, காரத்தையும் கட்டியெழுப்புதல் ழப்பையும், உடல் உழைப்பையும் இருத்தலே மேம்பாடானது. கத்தின் தலைமைத்துவம் ஏற்படுதல் னைகளுக்கும் தீர்வு காணப்பட முகத்தையும் நிலைமாற்றம் செய்தல் சடையானது. பல்வேறு பண்புகளின் டிருந்த சீனாவை ஒன்றிணைப்பதற் னைகள் கொண்டிருந்தன. மக்கள் சிந்திருந்ததுடன் தொழில்களுக்குரிய இறுகியிருந்தன. "நல்ல இரும்பை மனிதரை யுத்தம் புரிவோராக்கி = சீன மக்கள் மனத்திலே இறுகி பற்றை மாற்றியமைக்கும் விதத்திலே
- உரிமை வழியாகத் தூண்டப் தம்பல்களால் பயிர்ச் செய்கை பஞ்சம் ஏற்பட்டமையும் சீனாவின்

Page 58
56
அனுபவங்களாக இருந்த வேளையி நிலைமாற்றம் செய்தல் என்ற கருத்து ஊடுருவத் தொடங்கியது. பய தொழில்களிலும் நிகழ்ந்த அறிவுப் வழங்கத் தொடங்கியது. சீன மக் அனுபவங்கள் மாஒவின் சிந்தன வலுவடையச் செய்தன.
"அறநெறி அரசியற் கல்வி" உள்ளடக்கியதாக வளர்ச்சி பெற அனுபவங்கள் வழியாகக் கல்வி மு: பண்ணைச் செயல்களிலே பங்கு ட உதவுதல், தொழிற்சாலை அனுபுல் வழியாக வாழ்க்கை மெய்யியல் பற்ற பொருள் முதல் வாதம், கருத்து வேறுபாடுகளைத் தெளிவாகத் ெ கற்பித்தல் முன்னெடுக்கப் பட்ட வாதத்தினை இயற்கை விஞ்ஞானப் திறன்களும் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட6 புரட்சியை முன்னெடுப்பதி ஆசிரியர்கள் தளராது உழைத்தல் இத்துறைகளில் அவர்கள் முழுமை “வர்க்கப் போராட்டம் மறக்கப்பு தொடர்ச்சியாக நினைவில் நிறுத்த தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். "கல்வி வினாக்களாக ஆசிரியர்களே இருக் மாஒவின் கல்விச்சிந்தனைகை செல்வாக்குச் செலுத்தினாலும் இருமைத்தன்மைகளே இழையோடி சிந்தனைகளுக்கு முரணாகி விட்ட
1. மேதாவிகளை உருவாக் பட்ட, நீண்ட காலம் பள்ளிக்சு செயற்பாடு.
2. கல்வியை வாழ்க்கை திறந்ததாயும் பரிசோதனைகளை உ6 கல்விச் செயற்பாடு.
மா ஒவின் சிந்தனைகளை கவனத்தைச் செலுத்திய அளவுக்குக் செலுத்த வில்லை என்ற திறனாய்வு

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ல் "சமூகத்தையும் இயற்கையையும் ஆழ்ந்து பரவி மக்கள் மனங்களிலே பிர்ச் செய்கையிலும், ஆக்கத் பிரயோகம் கூடிய விளைவுகளை களுக்குக் கிடைத்த இந்தப் புதிய னகள் மீதுள்ள நம்பிக்கையை
என்பது இவரது சிந்தனைகளை த் தொடங்கியது. பரந்த செயல் ன்னெடுக்கப்பட்டது. மாணவர்கள் பற்றுதல், நிர்மாணப் பணிகளுக்கு பங்களை பெறுதல் என்பவற்றின் றியும் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. முதல் வாதம் முதலியவற்றின் தரிந்து கொள்ளல் தொடர்பான து. தருக்கவியல் பொருள் முதல் பாடம்புலத்திலே பிரயோகிக்கும்
ΟT.
லும் சமதர்ம நிர்மாணத்திலும் வேண்டும். தமது ஆற்றல்களை யாகப் பயன்படுத்துதல் வேண்டும். படக் கூடியது அன்று' என்பது நப்பட வேண்டியது என்பதையும் மாற்றத்தின் பொழுது தீர்மானிப்பு கிறார்கள். ள சீனாவில் பல்வேறு நிலைகளிலே இன்றைய சீனாவின் கல்வியிலே டச் செல்கின்றன. அவை மாஒவின் இருமைத் தன்மைகளாகும். குவதற்காக நன்கு ஒழுங்கமைக்கப் ட முறைமையை உள்ளடக்கிய
நடப்பியலுடன் ஒன்றிணைக்கும், ாளடக்கியதாயும் உருவாக்கப்பட்ட
கல்வியின் முடிவுகள் பற்றிய கல்வி நுட்பவியல்கள் மீது கவனம் ம் முன் வைக்கப்படுகின்றது.

Page 59
கார்ல் கல்வியியலில் மா "கற்பதற்குரிய விருப்பம், பிடிப்புக்குரிய தேடல், பாண்டித் புத்தாக்கம் செய்வதற்கான உறுதி” மானுடக் கோட்பாட்டினை கார் கற்கவேண்டும் என்பதைப் பொறு; கருத்தில் கொள்ளல் வேண்டும். கொண்டதாயும், விடுதலை கொண் இருத்தல் வேண்டும். கார்ல் ரொ கல்வியியலில் மானுடக் கோட்பாட் தளங்களிலே வலியுறுத்தினர். மாஸ் குறிப்பிட்டமையும், ரொஜர்ஸ் " கற்றல்” (Self Initiated Learning) (பு கல்வியியலில் மானுடக் கோட்பாட்
எவை எமக்குத் தேவையே வேண்டும். எப்படிக் கற்றல் என்ட அறிவைத் திரட்டிக் கொள்வதிலும் தம்மைத் தாமே மதிப்பீடு செய்தலு
வற்புறுத்தப்படுகிறது.
நவீன கைத்தொழிற் சமூ பள்ளிக்கூடங்கள் துலங்கத் தவறியு கருத்துக்கள் நடைமுறையிலே புறக் களைத் தொடர்ந்து துளையிட்டுப் நிற்றலும் எதிர்மறைப் பின்புலங்கள்
தன்னெறிப்பாட்டுக் கற்றலி வேற்றுதல் உசாவல் விருப்பினை உ ஊக்குவித்தல் முதலியவை இடம் ! கற்றல் ஒருவித தற்புது மலர்ச்சின என்றும் மாற்றமுறும் சந்தர்ப்பங்கள் தாமாகவே முகம் கொடுக்கும் - பாட்டுக் கற்றலை அடிப்படையாக

ரொஜர்ஸ் - னுடக் கோட்பாடு
வளர்வதற்குரிய தேவை, கண்டு தியம் பெறுவதற்கான நம்பிக்கை, என்றவாறு மாணவர்கள் நோக்கில் ) ரொஜர்ஸ் முன்வைத்தார். எதைக் ந்தவரை மாணவரின் ஆற்றல்களைக் கற்றல் என்பது தன் நெறிப்பாடு டதாயும் (Self Directing and Independent) ஜர்ஸ், குட்மன், நியில் முதலியோர் ட்டு அணுகுமுறையினைப் பல்வேறு லோ தன்னியல் நிறைவு எய்துதலைக் தன்னெறிப்பாடு”, "தன்முனைப்புக் மதலியவற்றைக் குறிப்பிட்டமையும் ட்டுக்கு வலுவூட்டின. பா அவற்றை மாணவர்கள் கற்றல் எதைக் கற்றல் (Leaming How to Learn)
அதிக முக்கியமானது. மாணவர்கள் ம் இந்த அணுகு முறையிலே ஆழ்ந்து
மிகக் கோலங்களுக்கு ஏற்றவாறு உள்ளமையும், நவீன கல்வி உளவியற் -கணிக்கப்பட்டு வருதலும், மாணவர் ப் போனதைச் செய்தல் மேலோங்கி ளாயின.
ல் மாணவரின் தேவைகளை நிறை வக்குவித்தல், வினோத விருப்புகளை பெறும். எப்படிக் கற்றல் என்பதைக் யக் (Self Renewal) கொடுக்கவல்லது ளின் மத்தியில் புதிய சவால்களுக்குத் ஆற்றலை ஏற்படுத்தும். தன்னெறிப் கக் கொண்டு நவீன கற்பித்தலியலில்

Page 60
58
கணிதம், விஞ்ஞானம் முதலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அணு கற்பித்தலிலும் கூடுதலான வின் மதிப்பீடுகள் மாணவரின் சுய அடித்தளமிடுகிறது. கிளாஸர் இந்: விரிவான ஆய்வுகளைச் செய்துள்ள ஏனைய மாணவருடன் : பதகளிக்கும் எதிர் மானுடநிலைகளை விடுகின்றனர். ஒரு மாணவர் தம்ை வளர்த்துக் கொள்ளத் தனது ே பொறுப்பினை மேம்படுத்துவதற்கு ரொஜர்ஸ்.
கல்வியியல் ஆய்வாளர்கள் அ இரண்டு பண்புகளையும் கற்பித்த நடைமுறையில் அறிகை ஆட்சிக்ே ஆசிரியர்கள் எழுச்சி ஆட்சியிை விடுகின்றனர். அதனால் எதிர் ம செல்கின்றது. இதனைப் பாடசாலை Guait Gafugi) (Psychological Violence) GT6 குறிப்பிடுகின்றனர். எழுச்சிகளை மனவெழுச்சிகளை ஆசிரியரும் ம பொழுது மாணவர் தம்மைப் பற்றிய வளம்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
நடைமுறையில் இன்றைய ட பல்வேறு நெருக்குவாரங்களை உ விடுக்கின்றன. அவை மாணவரின் சுய அமைந்து கற்றலில் அதிக பலத்து ரொஜர்ஸ் தரும் ஆழ்ந்த வியாக்கியா உளப்பணிகளையும், உடற் பணிகள் மேதாவித்தனத்துடன் வற்புறுத்து விடுவிக்கப்படும் பயமுறுத்தலாக ம மானுடக் கோட்பாட்டு அணு ஆசிரியர் கற்பிப்பதற்குப் பொறு கற்பதற்கு வழிகாட்டுபவராக, க செய்பவராக, பிரச்சினை விடுவித்தல் வசதி செய்து கொடுப்பவராக (Faci கற்றலுக்குரிய பொறுப்பும், பொருத் மாணவர்களிடத்து முழுமையா விரும்பியவாறு பள்ளிக்கூடத்துக்கு

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ய துறைகளிலே பாடங்கள் றுகு முறையானது பாரம்பரியமான ளைவுகளைத் தந்துள்ளது. தன் ஆட்சி ஆளுமை வளர்ச்சிக்கு த அணுகுமுறைமை தொடர்பான "If Tri.
தம்மை ஒப்பிட்டுப் பார்த்துப் ா தன்மதிப்பீட்டு முறைமை ஒழித்து மைப்பற்றிய பொறுப்புணர்ச்சியை நெறிப்பாட்டினைப் பற்றிய தற் ம் துணை செய்கின்றது என்கிறார்
றிகை ஆட்சி, எழுச்சி ஆட்சி ஆகிய லிலே வற்புறுத்திய பொழுதும், க முக்கியத்துவம் தரப்படுகின்றது. னக் கற்பித்தலிலே புறக்கணித்து ானுடப்படுத்தலே மேலோங்கிச் களிலே நிகழும் ஒருவித உளவியல் ன மானுடக் கோட்பாட்டாளர்கள் உணர்ந்து கற்பிக்கும் பொழுது, ாணவரும் பரஸ்பரம் வெளியிடும் கருத்து ஆழத்தை (Personal Meaning)
1ள்ளிக்கூடங்கள் மாணவர்களுக்கு உள்ளடக்கிய பயமுறுத்தல்களை பபுலக் காட்சிக்கும் பயமுறுத்தலாக லுடன் தலையிடுகின்றன என்பது னம். மாணவரால் செய்ய முடியாத ளையும் செய்யுமாறு ஆசிரியர்கள் ம்பொழுது அது மாணவர்க்கு ாறுகின்றது.
DIGy (p60puSai (Humanistic Approach) ப்பாளராக நடந்து கொள்ளாது, ற்கும் செயல் முறையில் உதவி பில் துணை நிற்பவராக, கற்றலுக்கு ator of Learning) இருத்தல் வேண்டும். தமான கற்றலைத் தெரிவு செய்யும் க விடப்படும். மாணவர் தாம் வெளியேயுள்ள ஒர் அறிஞரை

Page 61
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
அல்லது ஒரு கலைஞரைச் சந்தக். ஆசிரியர் செய்து கொடுத்தல் வகுப்பறையில் ஆசிரியர் “நலங்கா என்ற பாத்திரத்தையும் ஏற்றுச் .
இக் கோட்பாட்டின் இல. கற்பித்தல் முறையில் "திறந்த மாணவர்கள் நிலையாக ஓரிடத், விரும்பிய செயல்முறைக் கற்றலில் விளையாட்டு, மண் விளையாட் விரும்பிய செயற்பாடுகளில் 5 வகுப்பறைக்குச் செல்வதற்கும் சு தமக்குள் நீண்ட நேரம் பேசிக் வினாக்களுக்கு ஆசிரியர் வி. சொற்களஞ்சியத்தையும் வழங்கும்
திட்ட வட்டமான, - வகுப்பறையிலே பின்பற்றப்பட 4 மாணவர் தொடர்ந்து ஈடுபடுவ விருப்பமான வேறொரு செயல் குறிப்பிட்டளவு நேரம் மாண என்பவற்றில் விருப்புடன் ஈடுபடும் ஆசிரியர்கள் வழி காட்டியாகவு தாமாகவே கற்றுக் கொள்வதற்கு குழுச் செயற்பாடுகள் வழியாக நெறிப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்
திறந்த கல்வியின் செயற் | கூறலாம்.
1. தாம் பங்குபற்றும் கற்றல் சுதந்திரம் மாணவர்க்கு வழங்கப்
2. இடநிலைய நெகிழ்ச்சிப்
3. மிகவுயர்ந்ததும் பல் வல பயன்படுத்தப்படும்.
4.பல்வேறு பாடங்கள் க கின்றன.
5. பெருங் குழுமுறைக் க கற்பித்தலுக்கும் சிறு குழுக் கற்பி
6. ஆசிரியர் வசதி செய்பவ 7.தமது கற்றலுக்கு மாணவ
8. ஆசிரியருக்கும் மா6 ஒத்துழைப்பு இடம்பெறும்.

59
5 விரும்பின் அதற்கான வசதிகளையும் வேண்டும். மானுடக் கோட்பாடு ப்பு உளவியலாளர்” (Clinical Psychologist) செயற்படல் வேண்டும்.
குகளுக்கு ஏற்றவகையில் சிறப்பார்ந்த கல்வி” (Open Education) எனப்படும். தில் அமராது சிறு சிறு குழுவினராக > ஈடுபடுவார்கள். இசை, ஓவியம், எண் -டு, மலர் விளையாட்டு என்றவாறு "டுபடுவர். பள்ளிக்கூடத்தின் எந்த தந்திரம் வழங்கப்படும். மாணவர்கள் கொள்வார்கள். மாணவர் கேட்கும் டை சொல்வதுடன் தேவையான வார். கறாரான நேரசூசிகை என்பது மாட்டாது. விருப்பமான செயல்களில் பார்கள். அதிற் சலிப்பு ஏற்பட்டதும் முறையினைத் தெரிவு செய்வார்கள். வர்கள் வாசிப்பு, எழுத்து, கணிதம் வதற்கும் பொறுப்பளிக்கப்படுவார்கள். ம், பங்காளராகவும் நின்று மாணவர் குத் துணை செய்வார்கள். அவ்வாறே மனவெழுச்சிகளை வளர்ப்பதற்கும், கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். பண்புகளைப் பின்வருமாறு சுருக்கிக்
செயல்முறையினைத் தெரிவு செய்யும் படுகின்றது. பாடு உண்டு. கெப்பட்டதுமான கற்றல் சாதனங்கள்
லைத்திட்டத்தில் ஒன்றிணைக்கப்படு
கற்பித்தல் கைவிடப்பட்டு தனிநபர் த்தலுக்கும் இடமளிக்கப்படும். ராக இயங்குவார். பர்கள் தாமே பொறுப்புடையவராவர். ன வருக்குமிடையே மனந்திறந்த

Page 62
60
9. மாணவரது கற்றலை முன்னே இடர் கண்டறியும் மதிப்பீடுகள் மேற்ே 10. பல்வேறு வயதுடையோரை பெறும்.
1.குழுக் கற்பித்தல் நிகழ்த்தப்படு கற்பித்தலியலில் மானுடக் கோ வேண்டுமாயின் நல்லியல்புகளும் மானு ஆளணியினர் வேண்டப்படுகின்ற6 கோலங்களை விளங்கிக் கொள்பவர கொள்பவராகவும், ஆசிரியர் செயற்ப இணைந்து செயற்படும் கற்பவர் ச வேண்டுமேயன்றி மாணவர்கள் மீது செயற்படக்கூடாது.
வகுப்பறையிலே திறந்த கல்வி நிகழ்ந்து வருகின்றன என்பது பற் செல்வாக்குகள் பற்றியும் விரிவான ஆய் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் மேற் பல முன்னேற்றங்களை நடைமுறைக்கு ஆய்வுகள் தெளிவு படுத்துகின்றன. உணர்ச்சி பூர்வமாக அணுகாது பகுத் நிலவரங்களின் அடிப்படையிலும் நே தெளிவுகளை எட்ட முடியும்.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ற்றம் பெறச் செய்யும் வகையில் கொள்ளப்படும்.
ாக் கொண்ட குழுக்கள் இடம்
Lb.
ட்பாட்டை நடைமுறைப்படுத்த லுட நேயமும் கொண்ட ஆசிரிய னர். மாணவரது உணர்ச்சிக் ாகவும், தேவைகளைப் புரிந்து டுதல் வேண்டும். மாணவரோடு 5ளாக ஆசிரியர்கள் இருக்க அதிகாரம் செலுத்துவோராகச்
யின் செயற்பாடுகள் எவ்வாறு றியும், அவற்றின் கல்வியியல் வுகள் ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும் உட்புகுத்த வேண்டும் என்பதை
மானுடக் கோட்பாட்டினை தறிவு பூர்வமாகவும், நடப்பியல் ாக்கும் பொழுதுதான் மேலும்

Page 63
ஜீன் பியாசே
அறிவ
மூன்று பெரும் விசைகை piaget) வகுத்த கல்விக் கோட்பாடு
1. இடைவினை இயல். 2. அமைப்பியல். 3. பிறப்புநிலை அறிவாய்
மனிதருக்கும் சூழலுக்கும் நடத்தைகளின் ஊற்றுக்கண்கள் பொழுது இடைவினை இயறை கொள்ளுகின்றார். மனித அறிகை வகுத்துக் கூறும் வேளை இ வற்புறுத்துகின்றார். உயிர்ப் மனிதரிடையே நிகழும் காரண யவற்றை வகுத்துக் கூறும் வேன் (Genetic Epitemology) கோட்பாட்
இவர் சிறப்பாகப் பயன்ப ஆய்வு முறை (Clinical Method) யா ஈடுபடச் செய்து, குழந்தையின் 6 அமையும் சிந்தனை முறைமை அறிவதே இவரால் கொள்ள இயற்கையாக உற்று நோக்கும் மு பெளதிக நடப்பு நிலைகள், க புலங்களில் குழந்தைகள் எவ்வ கொள்ளுகின்றார்கள் என்ப ஆய்வாளராகிய பார் பென் இ செய்தார்கள்.
பியாசேயின் கோட்பாட்டி உட்பொதிந்து காணப்படுகின்ற
1. உயிர்ப் பாரம்பரிய உயிரினங்களைப் போன்று சூழ வல்லவர்கள்,

- பிறப்புநிலை சார்ந்த ாய்வியல்
ள உள்ளடக்கியதாக ஜீன் பியாசே (jean கெள் அமைந்தன. அவையாவன -
பியல்.
இடையே நிகழும் இடைவினைகள் Tாக இருத்தலை இவர் வற்புறுத்தம் லப் (Interactionism) பற்றுக் கோடாகக் க் கோலங்களை அடுக்கமைப்புக்களாக அவர் அமைப்பியலை (Structuralism)
பாரம்பரியக் கண்ணோட்டத்தில் கங்காணல், சிந்தனை விருத்தி முதலி Dள பிறப்பு நிலைசார் அறிவாய்வியல் மடப் பின்பற்றுகின்றார்கள். படுத்திய ஆய்வு உபாயம் மருத்துவநல தம். பிரச்சினை ஒன்றிலே குழந்தையை செயல் விளைவுகளுக்குப் பின்னனியாக யையும் உள அமைப்பையும் ஊகித்து ப்பட்டது. இந்த முறையியலோடு றையியலையும் இவர் பயன்படுத்தினார். ணிதம், எண், இடைவெளி முதலிய மாறு உளக்காட்சிகளை உருவாக்கிக் தை யியாசேயும் அவரின் அணை ரன்கெல்டரும் (Barbel Inhelder) ஆய்வு
டல் பின்வரும் உயிரியல் ஆக்கக் கூறுகள்
ன. - நிலையில் மனிதர்களும் ஏனைய லுக்குரிய தழுவல்களை மேற்கொள்ள

Page 64
62
2.சூழலுக்குரிய தழுவலை மேற் பாரம்பரியத்தின் வழியாகக் கிடைக்க 3. உந்தலுக்கு ஏற்றவாறு மனித செயலூக்கம் மிக்கவர்களாவும், இ தொழிற்படுவர்.
4 தழுவலின் சிறப்பார்ந்த வடி இடம் பெறும்.
5. முன்னைய அனுபவங்களின அமைப்பானது பின்னைய தழுவல் :ெ அமையும்.
தழுவல் இரண்டு வழிகளில் இட காட்டுகின்றார் அவை
1. தன் அமைவாக்கல் (Accomod:
2. LDGil LDLILDIT diggi). (Assimilation) முன்னர் கிடைக்கப் பெறாத 8 களுக்கு விடப்படும் பொழுது, அவ அறிகை அமைப்பினை மாற்றிப் புதி செயற்பாடு 'தன் அமைவாக்கல்” அமைப்பில் நிகழும் "புதியன பொ அமையும்.
ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்டு மாற்றங்களைச் செய்யாது அனுப செயல்முறை "தன் மயமாக்கல்" எனப் தழுவல் தொடர்பாக பியா எண்ணக்கரு “திரளமைப்பு" அல்லது இது பட்டறிவின் திரண்டெழுந்த வ ஒரு கருத்தை முன்வைத்தார். உலகு ட அமைப்பாக விளங்கும் திரளமைப் தீர்மானிக்கும் மனக்களஞ்சியமாக நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு விளக்கப்படுகின்றது. திரளமைப்பு வடிவமைக்கப்படவும் மீள் எடுக்கப்ட தழுவல் (Adaptation) ஒழுங்கமைத்தல் (C முறைகளின் வழியாக சிறுவர்கள் சூழ விருத்திப் படிநிலைகளை அல்லது நிலைகளை அமைத்துக் கொள்ளுகின் வளர்ச்சி மேம்பாட்டுத் தொட படிநிலைப் பருவங்களாக அமைத்து

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
கொள்ளும் உந்தலானது உயிர்ப் ப் பெற்ற ஆற்றலாகும்.
ர் தழுவலில் ஈடுபடும் பொழுது இயக்கவிசை கொள்வோராயும்
வமாக நுண் மதிசார்ந்த செயல்
ால் உருவாக்கப்பட்ட நுண்மதி வளிப்பாட்டுக்கு அடிப்படையாக
டம் பெறுவதாக பியோசே சுட்டிக்
ation)
ஒரு புதிய எதிர்க் கூவல் சிறுவர் Iர்கள் ஏற்கனவே கொண்டுள்ள நிய பட்டறிவினை உள்வாங்கும்
என்று குறிப்பிடப்படும். உள ருந்தும்" நடவடிக்கையாக இது
டுள்ள அறிகை அமைப்பிலே வங்களை உள்வாங்கும் உளச் படும். சே வடிவமைத்த இன்னோர் திரள்மானம் (Sehema) எனப்படும். டிவம். இதற்கு அவர் சிறப்பான பற்றிய தனிநபருக்குரிய அறிவின் பு உடல் உள நடத்தைகளைத் வும், செயற்படுவதற்குத் தயார் ழங்கமைப்புத் திட்டமாகவும் |க்கு அமையவே அறிவு உள் படவும் கூடியதாக இருக்கின்றது. rganization) என்ற இரண்டு செயல் ழலுடன் இடைவினை கொண்டு து வளர்ச்சி மேம்பாட்டுப்படி 1றார்கள். டர்ச்சியினை நான்கு சிறப்பார்ந்த பியாசே விளக்கினார். ஒவ்வொரு

Page 65
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
1.
3.
படிநிலைப் பருவத்துக்கும் உரிய த. தொழிற்பாடு என்பவை காணப்படு பருவங்களும் அவற்றுக்குரிய பரும்
புலன் இயக்கப் ப 2.
முன் இயக்கப் பரு 3. -
திட நிலை இயக்க 4.
முறை சார் இயக்க வளர்ச்சி மேம்பாட்டுத் 6 நிலைக்குலைவு மீண்டும் சமநிை வழியாகச் சிறுவர்கள் தம்மைத் தா அவர் குறிப்பிடுகின்றார். சூப் மேற்கொள்ளும் பொழுது தம்மிட நிலையில் உள்ளன என்பதை உண தோன்றுகின்றது. அந்நிலையில் சிறு அமைப்புக்களையும் மீள் ஒழுங்குப் ஏற்படுத்துகின்றனர்.
பிறப்பு முதல் இரண்டு வய இயக்கப் பருவம் (The Sensorimotor Pe அடிப்படை அறிவைப் பெற்று இப்பருவத்தில் முயற்சிக்கின்றனர். குழந்தைகள் நன்கு சீர் பெறாத தெறிவினைகளையும், புலன் இயக் தமது சூழலில் உள்ள பொருள்கை பொருள்களுக்கும். பொருள்களுக் செயல்களுக்கிடையேயும் உள்ள ( அமைப்புக்கேற்ப குழந்தை கண்டு | கண்களுக்குப் புலப்படாத பொருள் கருதுகின்றது. ஒழித்து வைக்கப்ப என்றே குழந்தை எண்ணுகின்றது. தொலைந்த பொருள் மீளக்கிடை குழந்தை அந்தச் செயற்பாட்டினை
குழந்தை வளர வளர உடல் பயன்படுத்தி நடப்பியலை விசார பருவநிறைவில் பொருள்கள் பற தொடர்புகள் பற்றியும், கிடை திரளமைப்பை வளர்த்துக் கொள் பொழுது கற்பனை விளையாட்டுக்க இடம்பெறத் தொடங்கும்.

63
னித்துவமான சிந்தனைகள், அறிவு, ம் என்பது அவரது கருத்து. நான்கு ட்டான வயது வீச்சும் வருமாறு - நவம்! 0 - 2 வயது. வம்: 0 2 - 6 வயது. ப் பருவம்: 6 - 12 வயது. -ப் பருவம்: 12 வயதுக்கு மேல். தொடர்ச்சியில் சம நிலை, சம் லயாக்கம் என்ற செயற்பாடுகள் "மே ஒழுங்கு நெறிப்படுத்தலையும் றலுடன் இடை வினைகளை - முள்ள அமைப்புக்கள் போதாத சரும்பொழுது சமநிலைக் குலைவு வவர்கள் தமக்குரிய கருவிகளையும் டுத்தி மீண்டும் புதிய சமநிலையை
பதுவரையான காலப்பகுதி புலன் eriod) எனப்படும். சூழலைப் பற்றிய க் கொள்வதற்குக் குழந்தைகள் தமது முயற்சிக்குத் துணையாக உடலியக்க அசைவுகளையும், கத் தொகுதியையும் பயன்படுத்தி ளக் குழந்தை கண்டுபிடிக்கின்றது. கிடையேயும், பொருள்களுக்கும் தொடர்புகளைத் தனது அறிகை பிடித்துக் கொள்ளுகின்றது. தமது ர்கள் “இல்லை” என்றே குழந்தை ட்ட பொருள்களையும் இல்லை தனது செயற்பாடு ஒன்றினால் டக்குமாயின், அதே நோக்குடன்
மீளச் செய்யும். சார் செயற்பாடுகள் மிகையாகப் ணை செய்யும். புலன் இயக்கப் எறியும், காரணம் - விளை வுத் க்கப் பெற்ற அறிவு பற்றியும் ளுகின்றனர். இரண்டு வயதாகும் நம், ஓரளவு மொழிப்பிரயோகமும்

Page 66
64
முன் இயக்கப் பருவம் (The தொடக்கம் ஆறுவயது வரை டெ நிறை, திணிவு தொடர்பான கட் அளவு சார்ந்த நிலை மாற்றமாக அதாவது தவறு கோடல் (Misc படுகின்றது. உதாரணமாகத் தி பரப்பிவைத்த பொழுது அதன் எண்ணினர்.
திட நிலை இயக்கப்பருவப் வயது தொடக்கம் பன்னிரண்டு பயன்படுத்தும் அளவைவியல் பரிட பயன்படுத்தத் தொடங்குவர். ே இப்பருவத்தில் தெளிவாக புரிந்து அல்லது உருவநிலையான உலகுக் அளவியற் சிந்தனைகள் பொருத இயக்கப்பருவத்தின் இயல்பினை புலப்படுத்தலாம்.
1. எல்லா ஆடுகளும் பச்சை 2. அவனிடம் ஒர் ஆடு இரு 3. அவனுடைய ஆட்டின் நி இந்த வினாவுக்கு இப்பருவ விடை "பச்சை நிறத்தில் ஆடுகள் முறைசார் இயக்கப் பருவ வளர்ச்சியடையத் தொடங்கும். ப சிந்தித்தல், சிந்தனையைத் தருக்க முதலியவை இப்பருவத்தில் நிலை பள்ளிக்கூடங்களில் பியா ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன் பருவங்களைச் சில சிறுவர்கள் மு. தெரிய வந்துள்ளது. இந்த நி முக்கியத்துவம் பெறாதிருப்பினு மேம்பாட்டுப் பருவத் தொடர்ச்சி சிறுவர்க்குரிய கற்பித்தலிய6 ய துறைகளில் ஒரு புதிய கண்ணே என்பதை மறுக்கமுடியாது. சிறுவ பொருளாக்கம், ஆய்வு கூடப் ே முறைமை முதலியவற்றில் அவரது பதித்துள்ளன. சிறுவர்கள் எ

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
Pre Operational Period) இரண்டு வயது
ாதுவாக நிகழும். எண், கன அளவு, புலன் சார்ந்த நிலை மாற்றங்களை க் கொள்ளும் பண்பு காணப்படும். nception) இப் பருவத்திலே காணப் ாள் களிமண்ணைத் தட்டையாகப் நிறை கூடியதென்று சிறுவர்கள்
) (The Concrete Operational period) gol வயது வரை நிகழும். வளர்ந்தோர் மாணங்களை இப்பருவத்திலே சிறுவர் தொடர் நிலை அமைப்புக்களை - கொள்வர். திடநிலையான உலகுக்கு 5 (Concrete World) LDL' GGLD -96. Isidong) ந்தமானதாக அமையும். திட நிலை 'ப் பின்வரும் எடுத்துக்காட்டினாற்
நிறம் உடையன.
ந்தது.
றம் என்ன? பத்தில் உள்ளோர் பொதுவாகத் தந்த இல்லை" என்பதாகும். ம் பன்னிரண்டு வயது தொடக்கம் குத்தறிவுடன் சிந்தித்தல், அருவமாகச் நிலை உறுதி பெற ஒழுங்கமைத்தல் பேறு கொள்ளத் தொடங்கும். சேயின் கோட்பாடுகள் நடைமுறை ா. அவர் குறிப்பிடும் வளர்ச்சிப் ந்திக் கொண்டு முன்னேறிச் செல்வது லையில் வயதுக் கட்டுப்பாடுகள் ம், பியாசே குறிப்பிடும் வளர்ச்சி யை நிராகரிக்க முடியாதிருக்கின்றது. ), பள்ளிக்கூடக் கலைத்திட்டம் முதலி ாாட்டத்தை பியாசே உருவாக்கினார் Iர்க்கான நூலாக்கம், விளையாட்டுப் பாருள்களின் ஆக்கம், மதிப்பீட்டு கருத்துக்கள் ஆழ்ந்த சுவடுகளைப் ப்வாறு சூழலுடன் இடைவினை

Page 67
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
கொள்ளுகின்றார்கள், எவ்வாறு அறிந்து கற்பிக்கும் பொழுது வின் உருவாக்க முடியும்.
பியா சேயின் கருத்துக்கள் செயற்பாடுகளுக்கு அழுத்தங்கொடு 1. சூழலுக்குரிய தழுவலை டே தாமே சுய ஊக்கம் கொள்வர்.
2. செயலூக்கத்துடன் பங் கற்றலாகின்றது.
3. அறிவு என்பது "பெ செயற்பாடுகளினால் உள்ளத்திலே வேண்டும்.
4. நுண்மதி சார்ந்த செயற்ப கட்டியெழுப்பப்படல் வேண்டும்.
5. பொருத்தமான நேரத்தி எழுப்புவதன் வாயிலாக கற்ப கட்டியெழுப்புவதற்குத் துணை செ 6. கற்றல் என்பது அறிகை அ 7. சரியான விடையை துளை தாமாகவே காரணங்கண்டு விடை ஊக்குவித்தல் வேண்டும்.
8. மாணவர்களை அடிெ அமைக்கப் பெறுதல் வேண்டுமேயன் ஏற்றவாறு கற்றல் தொடர்ச்சிகள் அ 9. கற்கும் மாணவர்கள் கோ என்ற நிலையில் நோக்கப்படுதல் ே 10. கூட்டல், கழித்தல் பே தொழிற்பாடுகளை உடல் சார் தெ அடிப்படையாக வைத்துப் பரீட்சித்
பியா சேயின் பங்களிப்பு சிறுவர்களுக்குரிய கற்பித்தலிலு வருகின்றது.

65
சிந்திக்கின்றார்கள் என்பவற்றை னைத்திறன் மிக்க செயற்பாடுகளை
கலைத் திட்டத்தில் பின் வரும் த்துள்ளன.
மற்கொள்ளும் பொருட்டு மாணவர்
கு பற்றலே வினைத்திறன் மிக்க
றுவது' என்பதிலும் பார்க்க, வடிவமைக்கப்பட்டதாய் இருத்தல்
ாடுகள் நேரியல் அனுபவங்கள் மீது
ல் பொருத்தமான வினாக்களை வர்கள் தமக்குரிய அறிவைக் ய்ய முடியும். புமைப்பின் வளர்ச்சி மேம்பாடு. ாயிட்டுக் கற்பிக்காது, மாணவர்கள் ட பெறக்கூடிய செயற்பாடுகளை
பாற்றிக் கற்றல் தொடர்ச்சிகள் ாறி, பாடங்களின் உள்ளடக்கத்துக்கு புமைக்கப்படலாகாது. ாட்பாடுகளை வடிவமைப்பவர்கள் வண்டும். ான்ற அடிப்படையான கணிதத் ாழிற்பாடுகளின் உசாவல் நிரலை துக் கொள்ள முடியும்.
உளவளர்ச்சிக் குறைந்த ம் மேம்பாடுகளை ஏற்படுத்தி

Page 68
அல்பேற் சமூகக் கற்ற
மனிதருக்கும் அவர் வா இருவினை (Reciprocity) உறவுகள் தூண்டிகளுக்கு வெறுமனே து இருப்பதில்லை. துலங்கலை உள்வ ல் விரும்பத்தக்க மாற்றங்களைச் ஒழுங்கமைக்கப்படு கின்றன என் அடிப்படையிலே கல்வி கட்டி ! அல்பேற் பண்டுறா (Albert Bandura)
சமூகக் கற்றலானது இ அடிப்படையாகக் கொண்டு வ பின்வருமாறு தொகுத்து நோக்கல்
(1) சூழலில் உள்ள தூ நடிபங்காகச் செயற்படுகின்றது.
(2) மனிதரின் அறிவு கொள்ளப்படுகின்றது.
(3) மனிதருக்கும் சூழலு செயற்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம்
இவர் உற்று நோக்கப்படும் அதிக அளவிலே பயன்படுத்துகின்
தூண்டிகளாகத் தரப்படு பாவனை செய்தும் சமூகக் கற்றல் | என்பதை பண்டுறா சுட்டிக்கா மனிதர்களாக இருக்கலாம் அ இருக்கலாம், குறியீடுகளாக இரு வடிவங்களாக அமையும் பொழு வளர்ச்சியுறுவதை பண்டுறா தனது
சமூகக் கற்றலின் செயற்ட காணப்படுகின்றன. அவையாவன.

பண்டுறா -
ற் கோட்பாடு
ழும் சூழலுக்குமிடையே நிகழும் ரால் கற்றல் நிகழ்கின்றது. சூழல் லங்குபவர்களாக மட்டும் மனிதர் ரங்கி நிரற்படுத்திப் புடமிட்டு சூழலி செய்யக் கூடியவாறு நடத்தைகள் Tற சமூகக் கற்றற் கோட்பாட்டின் எழுப்பப்படல் வேண்டும் என்பது
வின் கருத்து. டைவினை கொள்ளல் என்பதை விளக்கம் தருகின்றது. அவற்றைப் மாம்.
ண்டி செல்வாக்கு விளைவிக்கும்
நிரற்படுத்தும் ஆற்றல் கருத்திற்
க்குமிடையே நிகழும் இருவினைச் 2 தரப்படுகின்றது. ம் தரவுகளைத் தமது ஆய்வுகளுக்கு சறனர்.
ம் காட்டுருக்களை பின்பற்றியும் இன்னொரு வகையிலே நிகழ்கின்றது ட்டினார். காட்டுருக்கள் (Models) ல்லது போதனை வடிவங்களாக க்கலாம். காட்டுருக்கள் வன்செயல் து மாணவர்களிடத்து வன்செயல் வ ஆய்வுகளிலே சுட்டிக் காட்டினார். ாடுகளிலே இரண்டு படிநிலைகள்

Page 69
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
(1) மனிதர் தமது ஆற்றலுக்கு
(2) விரும்பினால் உள்வாங். அல்லது ஆற்றுகை செய்யாது விட
இவை, உள்வாங்குதல் (Acquir எண்ணக்கருக்களால் விளக்கப்படு ஏதோ ஒரு வழியில் ஆற்றுகை ெ ஏதோ காரணங்களினால் அவ்வாறு பண்டுறா குறிப்பிட்டுள்ளார். உதார தெரிந்த போதிலும் பல காரணங்க செய்வ தில்லை. உள்வாங்குதல் அ செயல் முறையில் கவனம், தகவல் அல்லது ஒழுங்கமைத்தல் பதித்து இடம்பெறுகின்றன. ஆற்றுகை எ தாமதித்தும் நிகழலாம். நட வெளிப்பாடுகளும் உள்வாங்குதல் தொழிற்பாடுகளினாலும் நிகழ் காட்டுகின்றது.
சமூக உலகில் பிறரை உ தொடர்ச்சியாக நிகழ்கின்றது. 1 அவற்றின் விளைவுகளைக் கண்டுப் கற்றுக்கொள்ளல் சமூக இடை வி நிகழ்கின்றது. உற்றுநோக்கல் வழி! கொண்ட பெரும் எண்ணிக்கை உருவாக்கப்படுகின்றது. இவற்ை உற்றுநோக்கல் வழியாக நிகழும் தெரிவுபட விளக்கினார். அவை
1. கவன ஈர்ப்புக் கட்டம் | 2. மனதிற் பதிக்கும் கட்ட 3. மீளவாக்கும் கட்டம் 4. ஊக்கல் பெறும் கட்டம்
பொதுவாக யார் உயர்ந்த . கருதுகின்றார்களோ யார் ஆற்றல் ம் அவர்கள் மீது பிறர் கவன பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் க கொடுக்கும்பொழுது கவனத்தை . தள்ளப்பட்டுவிடும். பலவகைப்ப தூண்டியை முதன்மைப் படுத்து பின்தள்ளப்படும்.

67
த ஏற்றவாறு அறிவை உள்வாங்குதல். கிய ஆற்றலை ஆற்றுகை செய்யலாம் டலாம். 2) ஆற்றுகை செய்தல் (Perform) என்ற Dகின்றன. எல்லா மனிதர்களுக்கும் சய்யத் தெரியும் என்றும், ஆனால் று செய்யாது விடுகின்றனர் என்றும் ரணமாகக் களவெடுக்கப் பலருக்குத் ளால் அவர்கள் அதனை ஆற்றுகை பல்லது திரட்டிக் கொள்ளல் என்ற மகளை உள்ளத்திலே நிரற்படுத்தல், வைத்தல் ஆகிய உளச் செயல்கள் ன்பது உடனடியாகவும் நிகழலாம், த்தைகள் மட்டுமன்றி மொழி 2, ஆற்றுகை செய்தல் என்ற இரு வதைச் சமூகக் கற்றல் சுட்டிக்
உற்று நோக்கிக் கற்றல் என்பது பிறரது நடத்தைகளைக் கண்டும் ம் சரியான துலங்கலை இனங்கண்டு னைகளின் பொழுது தொடர்ச்சியாக யாகவே உள்ளார்ந்த வினைத்திறன் கயிலான நடத்தைக் களஞ்சியம் ற ஆழ்ந்து ஆராய்ந்த பண்டுறா கற்றலில் நான்கு கட்டங்களைத்
|-- அந்தஸ்து கொண்டவர்கள் என்று நிக்கோர் என்று கருதுகின்றார்களோ ஈர்ப்புக் கொள்ளுகின்றார்கள் : வன ஈர்ப்புக்குரிய தூண்டிகளைக் ஈர்க்கும் ஏனைய காரணிகள் பின் ட்ட தூண்டிகளில் கற்பதற்குரிய ம்பொழுது, ஏனைய தூண்டிகள்

Page 70
68
மனத்திலே பதிக்கும் கட்ட இணைந்த நிகழ்ச்சிகள் முக்கியமா
1. ஆற்றுகை செய்பவர்கள்
2. அந்த ஆற்றுகையில் தரப்படும் குறியீட்டு வடிவங்கள்.
மீளவாக்கும் கட்டத்தில் | புதிதாகத் திரட்டப்பட்ட ஆற்று அமையும். விளைவுகள் பற்றிய பின்னூட்டலாக அமைந்து பின் 2
செல்வாக்கை செலுத்தும்.
மீள வலியுறுத்தலும் தண்ட மிக முக்கியமான வலுக்களாக தாமாகவே மீள வலியுறுத்தலும், த ஊக்கல் பெறும் நிலைக்கு வலிபை
ஊக்கல் விசை பற்றிக்கூ (Self Efficacy) கோட்பாட்டை மு நடத்தைகள் பெரும்பாலும் அவ தன்னல விசையிலே தங்கியில் உருவாக்குதலும், அவற்றை நெறிப்பு தன்னலவிசை யினால் தீர்மானிக்க விளையாடுதல், பரீட்சைக்குத் த திருமணம் செய்தல், பொருள் ஈ விசையினால் நிச்சயிக்கப்படும்.
-தனி மனிதர் சூழலில் ! நிரற்படுத்துகின்றனர். கடந்த கால் அனுபவங்களினால் தன்னலவிசை வடிவம் பெற்ற தன்னலவிசை : கொள்வதைத் தீர்மானிக்கின்றது.
ஊக்கல் பற்றிய அறிகைக் | ''தன்னல விசைக் கோட்பாடு வேறுபாட்டை உருவாக்கும் எ (Expectancy) யாகும். தன்னல வி ை வினை" பற்றி பண்டுறா குறிப்பிடு மேம்பாடான விளைவு தோன்று செயற்படுவதை மேற்கூறிய எண் செயலில் அவநம்பிக்கை அல். எதிர்பார்ப்பு வினை அவரது நட தம்மைத்தாமே பற்றிக் கொ.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
டத்தை நோக்கும்பொழுது இரண்டு னவை. அவை -
மீது செலுத்தப்படும் கவனம். நீண்டகால நினைவுக்குரியவாறு
மனத்தில் பதிந்துள்ள நினைவுகள் ரகை நடத்தைக்கு வழிகாட்டியாக தெளிவான அறிவு எளிமையான உருவாகும் நடத்தைகள் மீது ஆழ்ந்த
-னையும் ஊக்கல் பெறும் கட்டத்தில் வுள்ளன. தமது நடத்தைகளுக்குத் நாமாகவே தண்டனை வழங்குதலும் மயளிக்கின்றன.
ற வந்த பண்டுறா, தன்னலவிசை மன்வைத்தார். அதாவது ஒருவரது ரால் புலக்காட்சி கொள்ளப்பட்ட ருக்கும். ஒருவரது நடத்தையை படுத்தலும், தொடர்ந்து இயக்குதலும் கப்படும் கற்றல், உண்ணல், உறங்கல், தயார்செய்தல், தொழில் தேடுதல், ட்டுதல் என்ற அனைத்தும் தன்னல
உள்ள தகவல்களை உள் வாங்கி லங்களில் உள்வாங்கி நிரற்படுத்திய வடிவம் பெறுகின்றது. இவ்வாறாக மீண்டும் சூழலில் ஒருவர் நடந்து
கோட்பாட்டிலிருந்து பண்டுறாவின் ”ெ வேறுபடுத்துகின்றது. இந்த ண்ணக்கரு "எதிர்பார்ப்பு வினை" சயை மேம்படுத்தும் "எதிர்பார்ப்பு கின்றார். அதாவது தனது செயலால் ம் என்ற உளத்திடத்துடன் ஒருவர் -ணக்கரு புலப்படுத்துகின்றது. தமது லது ஐயப்பாடு தோன்றுமாயின் டத்தையை பாதிக்கும். இந்நிலையில் ள்ளும் அபிப்பிராயம் அல்லது

Page 71
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
தற்புலக்காட்சி முக்கியத்துவம் ெ வாயிலாகத் தன்னலவிசை தோன்று
- தன்னலவிசை பல்வேறு பா பொதுத் தன்மை, உருப்பருமன் பே பெறுகின்றன. தன்னல விசையின் உ ஒருவரது செயலாற்றுகைத் திறன் இ கொண்டோர் கடினமான ( திறனுடையோராய் இருப்பர். சில பாடுகளை நோக்கியதாக இ வாய்ந்தவையாய் இருக்கும். வலிமை கொண்டவர்கள் எத்தகைய வலிய முன்னேறத்துணிவர். ஏனையோர் பொழுது தமது முயற்சிகளைக் கை
முயற்சி ஒன்றில் வெற்றி கி வளர்ச்சி அடையும். தோல்வி பாதிப்படையும், வெற்றிகரமா
முன்மாதிரியாகக் கொண்டு பின்பு வளர்ச்சியடையும். சுயமுயற்சி மே மாதிரிவடிவம் தன்னல விசையிற் மாதிரி வடிவமாகக் கொள்பவரும், பண்புகளைக் கொண்டிருப்பார்கள் பெறும். கூடிய முயற்சிகள் செய்து வடிவமாகக் கொண்டு பின்பற்றும் ெ கூடியதாக இருக்கும். இச்சந்தர் கொள்பவரின் நடத்தைகளை எ உள்வாங்குகின்றார் என்பது முக்கிய
பண்டுறாவின் கோட் முன்மொழிவுகளைத் தருவதாக நிறைவேற்றாது இடைநடுவில் கை கடினமானது என்று சொல் ஒழுங்கமைக்காது விடுதல் போ ஆசிரியரும் ஈடுபடுவார்களாயி பாதிக்கப்படும். பள்ளிக்கூட மட்டத்த விரிவாகப் பயன்படுத்த முடியும் ! கருதுகின்றார். (றோசர் - 1984).
ஆயினும் பண்டுறாவின் 1 திறனாய்வு, அவர் பெரும்பாலும் "கு கொண்டோர் மீது மேற்கொண் தன்னலவிசைக் கோட்பாட்டை

69
பறுகின்றது. தற்புலக் காட்சியின் பகின்றது. ரிமாணங்களைக் கொண்டது. பலம், பான்ற பரிமாணங்கள் அதில் இடம் ருப்பருமனுக்கு (Magnitude) ஏற்றவாறு டெம் பெறும். தாழ்ந்த உருப்பருமன் செயல்களை மேற்கொள்ளும் > எதிர்பார்ப்புகள் குறித்த செயற் ருக்கும். சில பொதுத்தன்மை - மிக்க தன்னலவிசை எதிர்பார்ப்புக் ப தடைகளையும் எதிர் கொண்டு தடைகள் எதிர் கொள்ளப்படும் -விடுவர்.
டைக்கும் பொழுது, தன்னலவிசை கிடைக்குமாயின் தன்னலவிசை ன ஒரு செயலைப் புரிபவரை பற்றும் பொழுதும், தன்னலவிசை லீட்டுடன் முன்னேறும் ஒருவரது கூடிய செல்வாக்கைச் செலுத்தும். அவரை உற்று நோக்குபவரும் ஒத்த Tாயின் தன்னலவிசை கூடியவளம் 5 வெற்றி பெறும் பலரை மாதிரி பொழுது தன்னலவிசை வளம் பெறக் ப்பங்களில் மாதிரி வடிவமாகக் எவ்வாறு புலக் காட்சிப்படுத்தி பத்துவம் பெறும்.
பாடு ஆசிரியருக்கு கவுள்ளது. குறித்தப் பணிகளை கவிடுதல் குறித்த பாட அலகுகள் லுதல், மொழியைச் சரியாக ன்ற செயல்களில் பெற்றோரும் ன் மாணவரின் தன்னல விசை தில் தன்னலவிசைக் கோட்பாட்டை என்று றோசர் என்ற ஆய்வாளர்
மீது முன்வைக்கப்படும் பிரதான றித்த பயம்", தொடர்புபட்ட பயம்” ட ஆய்வுகளின் விளைவாகவே உருவாக்கினார் என்பதாகும்.

Page 72
7O
ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த அளவி அவர் மேற்கொண்டார் என்றும்
பள்ளிக்கூட வகுப்பறைக (Prosocial Behaviour) (pair Ga01.pnp/L பரவலாகச் சிந்திக்கப்படுகின்றன. சமூக பொருளாதாரக் காரணிக அல்லது வலது குறைந்த நிலை ஒதுக்கப்படுதல் உண்டு. இந்நிலை நோக்கை ஏற்படுத்துவதற்கு இசை முன்னுரிமை தரப்படுகின்றது. மே இருத்தல், சமூக சந்தர்ப்ப நிலைகள் சமூக நடத்தைகளுக்குரிய காரணங் மேம்படுத்தும் பொழுது பண்டுறா பயனுடையனவாய் இருக்கின்றன.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ல் பள்ளிக்கூட மட்ட ஆய்வுகளை குறிப்பிடப்படுகின்றது.
ரில் இசைவுச் சமூக நடத்தைகளும் நடவடிக்கைகளும் பற்றி இன்று வகுப்பில் உள்ள மாணவர்கள் சிலர் ளை அடிப்படையாகக் கொண்டு ளை அடிப்படையாகக் கொண்டு யில் சக மாணவர் பற்றிய தெளிந்த வுச் சமூக நடத்தை உருவாக்கத்தில் லும் ஒத்துழைத்தல், பங்காளிகளாக ளை விளங்கிச் செயற்படல், இசைவுச் காணலை வளர்த்தல் முதலியவற்றை வின் கோட்பாடுகள் பலதளங்களிலே

Page 73
கொலின் ரெறி - 1 நுண்கணிப் பொறிகளை
அறிவுத் தொகுதியின் 6 சாதனமாகியுள்ள கணிப்பொறித் சிறப்பார்ந்த இணை உறுப்புக்கலை
1. உள்ளிடு. 2. வெளியீடு. 3. நினைவகம். 4. மத்திய செவ்வணி கணிப்பொறியுடன் இயக்கு முறைமை துணை செய்யும். கணி தொடர்பு கொள்ள வெளியீட்டு மு அனைத்துதும் நினைவகத்திலே Gafa'igua of gyag (Central Processing தொழிற்படும். உள்ளிடு, வெளியி பெறுதல் அனைத்தும் மத்திய கொள்ளப்படும்.
கணினிப் புரட்சியில் நுண் புரட்சி என்று குறிப்பிடப்படும். 8 நெகிழ்ச்சியானது போன்ற பல பல பொறியானது வகுப்புக்களிலே வருகின்றது. பள்ளிக்கூடங்களிலே பின்வரும் அகல்விரிப் பண்புகளை Gusó) (Collin Rerry) (upGö1606)/gg, g;(5: 1. மாணவர் தம்மைத்தாடே வளர்க்க உதவும்:
2. மாணவர் ஒவ்வொருவ தனியாள் விருப்பு வெறுப்புக்கள் கொண்ட ஒரு வகுப்பிலே வி வேற்றிவைக்க நுண்கணிப்பொறி து

பள்ளிக்கூடங்களில் ப் பயன்படுத்தும் புரட்சி
வளர்ச்சியில் தவிர்க்க முடியாத Gig (T(955. (Computer System) (bsTaig, ாக் கொண்டுள்ளது. அவையாவன
நர் தொடர்பு கொள்ள உள்ளிட்டு ப்ெ பொறியானது நுகர்வோருடன் மறைமை துணை நிற்கும். தகவல்கள்
களஞ்சியப்படுத்தப்படும். மத்திய Unit) இந்த அமைப்பின் மூளையாகத் ரீடு, நினைவகத்துக்கு அனுப்புதல் செவ்வணி அலகினால் மேற்
கணிப் பொறியானது மேலும் ஒரு சிறியது, இலகுவானது, மலிவானது, *ண்புகளை உள்ளடக்கிய நுண்கணிப் தவிர்க்க முடியாத சாதனமாகி நுண்கணிப் பொறிகளின் பயன்பாடு உள்ளடங்கியது என்பது கொலின் த்து. ம நெறிப்படுத்தும் விசாரணைகளை
ரதும் தனித்தனித் தேவைகளையும், ளையும், பல்வேறு ஆற்றல்களைக் னைத்திறனுடன் கற்றலை நிறை துணை செய்யும்.

Page 74
72
3. பாட எண்ணக்கருக்க ை கற்பதற்கும் கற்பிப்பதற்கும் இவை (
4. கற்றலிலே ஊக்கல் வி வழிகளை முன்னெடுக்கவும் இவை
நுண்கணிப் பொறிகளைப் கல்வியின் இலக்குகள், கலைத்திட் ஆசிரிய வளம், மாணவர் இயல்புக தெளிவு வேண்டும். "கல்விக்காக பொருந்தும் - "கணிப் பொறிக்கா நுண்கணிப் பொறி ஒரு சாதனமே கொண்டதல்ல. கற்பித்தலில் நுண்க பல சாதனங்களும் நுட்பவியலு மனங்கொள்ளல் வேண்டும்.
பள்ளிக்கூடங்களில் நுண்கள் சிந்திக்கும் பொழுது இரண்டு பரிமம்
1. கணிப்பொறி நன
2. கணிப்பொறி எ கணிப்பொறி நடையுண! கூறும்பொழுது, அதில் வாழ்க்கை கையளிப்பிலும், கணிப்பொறிகள் வ வரலாற்று வளர்ச்சி எவ்வாறு அவை அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அ விழுமிய வினாக்கள் முதலியவை இ
கணிப்பொறி எழுத்தறிவு இயங்கும் திறன் கணிமிய ஆற்றல் (Ce பற்றிய அறிவு எவ்வாறு செய்யப்ப இடம் பெறும்.
- புறச் சூழலின் தாக்கங்கள் : வகுப்பறை ஈடுபாடுகள் பாதிக்கப் காணப்படும் பள்ளிக்கூட விரு படுவதில்லை என்ற மாற்றுக் கருத்து இறுக்கமும், வைராக்கியமும் மிக்க ஆசிரிய வாண்மை பல்வேறு நிலை யாரும் இலகுவாகக் குற்றம் சுமத் தள்ளப்பட்டு விட்டனர். இவ்வாற மாற்றியமைப்பதற்குரிய வலிமை பொறிகளின் பயன்பாடு அமையும்

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் ள வளம்மிக்க அனுபவங்களுடன் பெரிதும் உதவும்.
சையை உருவாக்கவும், பரிகார துணைநிற்கும். பயன்படுத்துவதற்கு முன்னதாகக் டத்தின் செயல் முனைப்புக்கள், ள் முதலியவை பற்றிய சிந்தனைத் க் கணிப் பொறிகள்" என்பதே கக் கல்வி” என்பது பொருந்தாது. அன்றி அதிகாரத்தலைமை நிலை ணிப் பொறிகளைத் தவிர்த்த வேறு ம் உள்ளன என்பதை ஆசிரியர்
னிப் பொறிகளின் பயன்பாடு பற்றிச் ரணங்கள் தெளிவாகின்றன. அவை டெயுணர்வு. ழுத்தறிவு. ர்வு (Computer Awareness) என்று கெயிலும், சமூகத்திலும், அறிவுக் "கிக்கும் இடம், கணிப் பொறிகளின் - தொழிற்படுகின்றன, எங்கெல்லாம் "வற்றோடு தொடர்புடைய மானுட
டம் பெறும். (Computer Literacy) என்ற பிரிவில் mputing Ability) மென்கலம், வன்கலம், நிகின்றது என்பவை பற்றிய அறிவு
காரணமாக இன்றைய மாணவரின் படுகின்றன. பெற்றோர்களிடத்துக் ப்பு மாணவரிடத்துக் காணப் வம் உண்டு. பள்ளிக்கூட வகுப்புகள் = போர்க்களங்களாகி வருகின்றன. மைகளினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தக் கூடிய பொறிக்குள் ஆசிரியர் மான எதிர் மறை நிலைமைகளை மயான சாதனமாக நுண்கணிப்
என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Page 75
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
எத்தகைய கற்பித்தல் முறை இன்றைய பள்ளிக்கூட அமைப் எழுந்துள்ளது. அறிவு தேடும் ஒரு செலவாகக் கல்விச் செலவே முன் இவற்றின் பின்புலத்தில் கணிப்பெ எடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
உலகின் தலையாய நூ கல்விவள நிலையங்களும் கணி கொண்ட கற்றல் பொதிகளைத் த - கற்பித்தல் அணுகுமுறைகளை இ இதன் காரணமாகப் பன்முக ? மாணவர்களுக்கு கணிப்பொறிக் கற் தொடங்கியுள்ளன.
சூழலில் இருந்து தகவல்கள் கொள்ளலும், ஒழுங்கமைத்தல் சிறப்பார்ந்த பணிகளாகக் கொ
அதிகரிப்பதற்கும் “பண்பு ே கணிப்பொறியை அடிப்படையாக உதவும் என்பது நிக்கலஸ் றஸ் - பொருட்டு இன்று ஆசிரியர் பொருத்தமான இதவடிவங்கள் கணிப்பொறிகளைத் துணையாகக் Learning) பின்வரும் நலன்களைக் ெ
1. செலவு, வளங்கள், ( படுத்துதனையும்.
2. வினைத்திறன் கொண்ட
ஒருபுறம் ஆசிரியருக்குச் ச சுமைகளையும், மாணவர்களுக்குப் செயல்களையும் கணிப்பொறிகள் !
கணிப்பொறிகள் பற்றிய அ என்பது பற்றிய அறிவு என்பலை கணிமிய ஆற்றல்களுக்கு கலைத்த வேண்டும். இந்தத் துறையில் தரவு Processing) என்ற செயற்பாட்டுச் இன்றியமையாதது. தரவுகளைச் படிநிலைகளைக் கொண்டது -
- 1. தேவையான தரவுகளைத் 2. 5 2. பயன்படத்தக்க விதத்தில் - 3. அவற்றை உள்ளீடு செய்

73
ஓம பொருத்தமானது என்ற வினாவே பின் தலையாய கேள்விக்குறியாக ந சமூகத்தின் தலையாய மூலதனச் னுரிமை பெறத் தொடங்கியுள்ளது. பாறி முறைமை ஆழ்ந்த கருத்துக்கு
ல் வெளியீட்டு நிறுவனங்களும், ப்பொறிகளை அடிப்படையாகக் யாரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. கற்றல் வை பன்முகமாக அணுகிவருகின்றன. இயல்புகளைக் கொண்ட வகுப்பு Dறல் பொதிகள் பெரிதும் பயன்படத்
ளையும், அனுபவங்களையும் திரட்டிக் வம், பயன்படுத்தலும், கற்றலின் ள்ளப்படும். கற்றலின் "வேகத்தை" மம்பாட்டை' வருவிப்பதற்கும் க் கொண்டால் கற்றல் நிச்சயமாக (1984) தரும் முன்மொழிவு. இதன் களின் மேற் பார்வையின் கீழ் (Modules) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. கொண்ட கற்றல் (Computer Assisted காண்டிருக்கும். நேரம், என்பவற்றைச் சிக்கனப்
- கற்றலை உருவாக்கும்.
வாலாக அமையும் பொருத்தமற்ற பளுவாக அமையும் பொருத்தமற்ற தீக்கிவிடுகின்றன. பறிவு அவற்றை எவ்வாறு இயக்குதல் வ மட்டும் போதுமானவையன்று. திட்டத்தினூடாக வளர்க்கப்படல் புகளைச் செவ்வணி செய்தல் (Data க்குப் பயிற்சி தருதல் முதற் கண் செவ்வணி செய்தல் பின்வரும்
5 திரட்டுதல். ல் அவற்றைத் தயாரித்தல்.
தல்.

Page 76
74
4. தரவுகளைச் சரிபார்த்தல் 5. தரவுகளை அடிப்படைய
நிகழ்த்தி செவ்வணி செ. 6. களஞ்சியப்படுத்தல். 7. வெளியீடு செய்தல்.
கற்றல் கற்பித்தலுக்குப் ( ஆராய்ச்சிகளின் பின்னர் லோகோ நடை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே மிக்கதுமான மொழி நடையாக பண்புகளுக்கும் முரண்படாது, இ அனுசரணையாகச் செல்லும் வித உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நுண்கணிப் பொறியை ஓ கற்பித்தல் பற்றிய விசாரணைகள் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகின்றது Computers as an Aid) இவை தொட நடவடிக்கைகளும் ஆசிரியர்கள், பா கலைத்திட்ட நிபுணர்கள், கணிப்டெ அமைப்போர், - வெளியீட்ட மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பி நடிபங்குகளை நுண்கணிப் பொறிக என்பது தெளிவாகின்றது.
1. கரும் பலகை/ ப 2. பாட நூல்கள்/ 3. கற்பித்தல் துலை 4. பங்காளர்/ து ை 5. கருவிகள்/ சூழல் 6. மாணவர். 7. பரீட்சையாளர். 8. முகாமையாளர்.
9. ஆசிரியர். மீதித்திறன் கொண்ட மா கற்போருக்கும் இவை பன்முகமான
எழுத்து, உரை நடை, கவிதை கணிகள் வினைத்திறன் கொண்

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
பாகக் கொண்ட தொழிற்பாடுகளை ப்தல்.
பொருத்தமான முறையில் நீண்ட (LOGO) என்ற கணிப்பொறி மொழி [ நேரத்தில் எளிதானதும், வலிமை
அமைகின்றது. இந்த இரண்டு ஒணங்கிச் செல்லும் முறையிலும், த்திலும் லோகோ மொழி நடை
ர் உதவிச் சாதனமாகக் கொண்டு ள் (ITMA) அண்மைக் காலமாக |. (Investigation on Teaching with Micro டர்பான ஆய்வுகளும் இணைப்பு Tட நிபுணர்கள், உளவியலாளர்கள், பாறி நிபுணர்கள், நிகழ்ச்சித்திட்டம் டாளர்கள் முதலியோரால் ன்வரும் துறைகளில் பொருத்தமான ளால் ஆக்கி ஒன்றிணைக்க முடியும்
சும் பலகை/ வெண் பலகை. பொது நூல்கள். னயங்கள். பட் அ .
ணயாளர்.
கணவருக்கு மட்டுமல்ல, மெல்லக்
வழிகளிலே துணை செய்கின்றன. - என்பவற்றைக் கற்பிப்பதற்கு நுண்
சாதனங்களாகி வருகின்றன.

Page 77
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
எழுதுதுல் என்பது கற்பதற்குரிய ஒ செய்வதற்குரிய ஒரு கருவியாக, ே பயன்படும். எழுதுதலைக் "கண் படுத்துதல் ஒரு புதிய பரிமாணமf கொண்டது.
1. முன் எழுத்தாக் 2. எழுத்தாக்கம். ( 3. மீள் எழுத்தாக் சிந்தித்தல், குறித்துவைத்த முதலியவை முன் எழுத்தாக்கச் செ அமைத்தல் எழுத்தாக்கச் செயற்ட முதலியவை மீள் எழுத்தாக்கத்தில் படிநிலைகளிலும் வளம்மிக்க ச அமைந்துள்ளன.
கவிதை அனுபவங்களை ெ பின்வரும் வழிகளில் துணைநிற்க
1. சொற் செவ்வணியத்தின் ( எழுதுதல்.
2. கணிப்பொறிக் களஞ்சியத் எழுதுதல்.
3. கணிப்பொறிகளால் கவின் 4. பொருத்தமான மென்க பற்றிய பன்முக அனுபவங்களைப் மொழிக் கற்பித்தலில் நு தொடங்கியுள்ளன. கேட்டல், வாசித் அடிப்படைத் திறன்களை வளர்ப்பு தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. நுண்கணிப் பொறிகளுக்குமிடை உருவாக்கப்படு கின்றன. வேண் பகுதியாகவோ, சலிப்பு இன்றி இப் நுண்கணிப் பொறி வாயிலாக வை and Animation) 665, 6,6061T6/5(615ub d விசைகளாக அமையும். ஒவ்வொரு அமைக்கப்படும் விளையாட்டுக்கள் திறனாய்வு நோக்கிலே பா முறையிலுள்ள கற்பித்தல் முறைய

75
ரு கருவியாக, தெரிந்தவற்றைப் பதிவு வெளியீட்டுக்குரிய ஒரு கருவியாகப் டுபிடித்தல்" என்பதற்காகப் பயன் ாகும். இது மூன்று படிநிலைகளைக்
sub (P)
W)
55 b. (R)
ல், உசாவுதல், முதல் வரைவு செய்தல் யற்பாடுகளாகும். இறுதி வடிவத்தை பாடு, திருத்துதல், சரவை பார்த்தல் இடம் பெறும். மேற்கூறிய மூன்று ாதனமாக நுண்கணிப் பொறிகள்
வளர்ப்பதற்கு நுண்கணிப் பொறிகள் முடியும்.
Word Processor) g/6060Tu/LGö 3567605
தைத் துணையாகக் கொண்டு கவிதை
தைகளைப் பிறப்பாக்கம் செய்தல்.
லங்களைப் பயன்படுத்திக் கவிதை
பெறுதல். ண்கணிகள் பெரிதும் பயன்படத் த்தல், எழுதுதல், இலக்கணம் போன்ற பதற்குரிய பொருத்தமான பொதிகள் இக்கற்பித்தலில் மாணவருக்கும் டயே பயனுள்ள இடைவினைகள் டிய தகவலை முழுமையாகவோ, பொறி மீளத்தந்து கொண்டிருக்கும். ரபுகளும் உயிர்ப்பூட்டலும் (Graphics கற்றல் கற்பித்தலுக்கு மேலும் ஊக்கல் ந பாடத்துறைகள் தொடர்பாகவும் கற்றலை மேலும் உற்சாகப்படுத்தும். ர்க்கும்பொழுது ஏற்கனவே நடை பியல்களை மீள வலியுறுத்தும் ஒரு

Page 78
76
நடவடிக்கைகளையே கணிப் பொறி முடியும். ஆசிரியர்கள் இன்றி நுண்க முடியும் என்பது பிறழ்வான ஒரு
பொறிகளுக்குரிய கற்பித்தற் பொ முடியும். ஆசிரியரையும் நுண்கணிட தவறான அணுகுமுறையாகும். ம1 உணர்ச்சிக் கோலங்களையும், நுண் முடியாது. வளர்முக நாடுகளில் மா6 நிறைவு செய்யப்படாத பள்ளிக் வாயிலாக கற்றலும், கற்பித்தலும் க

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
கள் மேற்கொண்டு வருதலை நோக்க னிப் பொறிகளால் மட்டும் கற்பிக்க கண்ணோட்டமாகும். நுண்கணிப் றிகளை ஆசிரியர்களே தயாரிக்க 1 பொறிகளையும் ஒப்பிடுதலே ஒரு ாணவரின் மனவெழுச்சிகளையும், பொறிகளால் நுகர்ந்து கொள்ள ணவரின் அடிப்படைத் தேவைகளே கூட சூழலில் நுண்கணிப்பொறி ற்பனையாகவே இருக்கும்.

Page 79
மாரியா மெயிஸ் -
நீண்டகால வரலாற்று சுரண்டப்பட்டும், ஆண் மேலா ஒடுக்கப்பட்டும் வந்த நிலை மேற்கிளம்பாத சமூக மெளன வீசப்படாது ஒடுக்கப்பட்ட அ வந்துள்ளன. பெண்ணியம் பற் ஆண்களிடத்தும், பெண்களி கருத்தாடல்களையும் ஏற்படுத்திய நாடுகளின் மேலாதிக்கவாதம் என்ற பெண்ணியம் வளர்ந்து வருதல் உ. ஒடுக்கு முறைமையின் பரவலை ஒரு ஆயினும் பெண்ணியமானது, வர். உள்ளாக்கப்படும் சர்வதேசத் தொ வாதம் முதலியவற்றை நிராகரித்து வரலாற்றிலே மீள் கண்டுபிடிப்பு பெண்ணியம் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஒடுக்கல், சுரண்டல் என்பன கூடுதலான அறிவுப்பாய்ச்சலையுப் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கோட்பாட் பொருளாதார அபிவிருத்தி மட்ட என்ற எண்ணக்கருவின் வியாக்கிய மாரியா மெயிஸ் (Maria Mies ) காட்டியுள்ளார்.
பெண்களின் தளை நீக்க நிலைப்பட்ட செயற்பாடுகள், ப பெண்களின் பாலியலோடு பி மாற்றியமைத்தல், பாரம்பரியமாக கல்வி வாயிலாக மாற்றியமைத், பெண்களைப் பாலியல் படிமங்க போராடுதல் முதலியவை சிறப்பாக

பெண்ணியக் கல்வி.
த் தொடர்ச்சியிலே பெண்கள் திக்கத்துக்கு உட்படுத்தப்பட்டும், மைகள், மறை பொருளாகவும், சங்களாயும், கூர்மையாக வெளி றிகைக் கோலங்களாயும் இருந்து றிய, வளர்ந்துவரும் கருத்துக்கள் டத்தும் "உணர்ச்சிவசப்படும்” புள்ளன. இனம், மொழி, வர்க்கம், D அமைப்புக்கள் அத்தனையும் மீறிப் லகம் முழுவதும் பரவியுள்ள பெண் ந வகையிலே வெளிப்படுத்துகின்றன. க்கச் சுரண்டல் தீவிர சுரண்டலுக்கு எழிற் பிரிவு, நாடுகளின் மேலாதிக்க
விடுவதில்லை. பெண்களின் கல்வி ப்பையும், மீள் மதிப்பீட்டையும்
வற்றுக்கு உட்பட்ட பெண்களிடத்துக் ம, உள்ளுணர்வையும் பெண்ணியம் -டு நிலைமைகளைச் சார்ந்தும், பங்களைச் சார்ந்தும் "பெண்ணியம்" பானங்கள் வேறுபட்டு நிற்றலையும் ஆய்வுப் பூர்வமாகச் சுட்டிக்
கத்துக்குரிய உபாயங்களாக சட்ட பண்பாட்டுச் செயல் விளைவுகள், "ணைக்கப்பட்ட நடிபங்குகளை உருவாக்கப்பட்ட நடிபங்குகளைக் தல், தொடர்புச் சாதனங்களிலே களாகச் சித்திரிப்பதற்கு எதிராகப் க் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பெண்கள்

Page 80
78
இன்றும் பல துறைகளிலே ஒரு " கணிக்கப்படுகின்றனர். அரசியல்,
குடும்பம் என்பவற்றில் இன்றும் ெ தொடர்கதைகளாகக் காணப்படுகி
ஒடுக்கு முறைகளில் இருந் கல்வி விசை கொண்ட கா பெண்களுக்குரிய உயர் கல்வி வாயிலாகவும், தொழில் நுட்பக் கல் வாயிலாகவும், கலைத் திட்டத் உள்ளடக்கத்தை அறிபரவல் செய விடுதலையிலே புதிய பரிமாணம் கருத்துக்கள் முன் மொழியப்படுகி
இன்று நிகழ்ந்து வருகின்ற பெண்கள் முழுமையாக இணை விடுதலையிலே மேலும் பின்னளை புதிய தொழில் நுட்பப் புரட்சி என் தொழில் நுட்பம், உயிரியல் ெ பொறியியல் முதலிய அறிவுத்து ஈடுபாட்டை வேகமாக அதிகரித்த முயற்சிகளை மேற் கொள்ளும் ெ அல்லது அடிப்படையான பெ திறனாய்வு செய்யாது தனித்துக் தீர்க்க எண்ணுதல் ஒரு மத்தியத அமைந்து விடும் என்பது ம அடிநிலையான கருத்து.
தனிச் சொத்துரிமை ஒழி ஏற்படும் காலகட்டங்களிலே கால் கோலங்களை நிலப் பிரபுத்துவ சமூ எச்ச சொச்சங்கள் என்றும் அவற்ல கல்விவாயிலாகவும், பரப்புரைக விடலாம் என்ற கருத்தும் முன்மொ உற்பத்தித் தொடர்புகளோடு தொடர்புபடுத்தி இப்பிரச்சினையை ச நாடுகளிலும் இது தீர்க்கப்படா கருத்து அவரால் முன்வைக்கப்படு
ஆன் ஓக்லி (Anne Oakley) 6 சமூகப் பாலியல் (Gender) என்பன வேறுபடுத்திக் காட்டியுள்ளா அடிப்படையான வேறுபாட்டை என்பது உளவியலடிப் படையிலு

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் சமூகவியற் சிறுபான்மையினராக"க் தொழில், வேலை வாய்ப்பு, கல்வி, பண் நிலைப்பட்ட சமத்துவமின்மை
ன்றன. து பெண்களை மீட்டெடுப்பதற்குக் ரணியாகக் கருதப்படுகின்றது.
வாய்ப்புகளைப் பெருக்குதல் வி வாய்ப்புக்களை விரிவாக்குவதன் திலே, பெண்கள் நிலைப்பட்ட வதன் வாயிலாகவும் பெண்களின் 1களை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற ன்றன.; புதிய தொழில் நுட்பம் புரட்சியிலே ந்து கொள்ளாவிடில் பெண்கள் டவுகளை எதிர் கொள்ள நேரிடும். றும் கூறும்பொழுது கணிப்பொறித் தாழில் நுட்பம், பிறப்பு நிலைப் துறை வளர்ச்சியில் பெண்களின் ல் வேண்டியுள்ளது. ஆயினும் இந்த பொழுது, பொருளாதார முறைமை. ாருளுற்பத்தித் தொடர்புகளைத் கல்விவாயிலாக பிரச்சினைகளைத் ர வகுப்பு அணுகு முறையாகவே ாரியா மெயிஸ் முன்வைக்கும்
க்கப்பட்டு சோசலிச நிலைமாற்றம் னப்பட்ட பெண்கள் ஒடுக்குமுறைக் கத்தினதும், முதலாளித்துவத்தினதும் Dறச் சட்டவாக்கங்கள் வாயிலாகவும், ள் வாயிலாகவும் மாற்றியமைத்து ழியப்பட்டுள்ளது. அடிப்படையான ஆண், பெண் உறவுகளைத் ஆழ்ந்து நோக்காதவிடத்து சோசலி நது ஒன்றாகவே காணப்படும் என்ற கின்றது.
ன்பவர் பாலியல் (Sex) என்பதையும், தயும் எண்ணக்கரு அடிப்படையில் 5. பாலியல் என்பது உயிரியல் ச் சுட்டிக்காட்டும். சமூகப்பாலியல் ம், பண்பாட்டு அடிப்படையிலும்,

Page 81
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
சமூக அடிப்படையிலும் குறிப்பிட் ஆண், பெண் நிலைப்பாடுகளைச் 4 இந்த வேறுபாடுகள் சமூகப் ட குறிப்பிடப்படும். இத்தகைய பயனுடையனவாயிருந்தாலும், அ மெயிஸ் சுட்டிக் காட்டியுெ பண்பாட்டையும் பிரித்து ( வெளிப்பாடாக அமைகின்றது பின்புலத்திலே மேலை நாடுகளி: பிரித்துவைக்கப்பட்டார்கள். அத பண்பாட்டுக்கும் இடையே வேறு இருமைத் தன்மையிலிருந்து மீண்ே யல்" என்ற எண்ணக்கருக்களைப் ட காணமுடியாத வெறும் கற்பனை "பாலியல் வன்செயல்” எ வன்செயல்' என்று கூறுவத போவதில்லை. அது ஒர் ஏமாற்று இயல்புகள், ஆண், பெண் இயல்பு வரலாற்று இயல்புகளினாலு தோன்றியவை. இயற்கையுடனும், ! இடைவினைகளின் வழியாகத் திர மனித உடற்கூற்றியல் அமைந்து போன்று உடற்கூற்றுப் பாலியலும் நிற்பதாகும்.
பெண்கள் ஒடுக்கப்படுத் a pay56ffair (Patriarchal Production உள்ளது. இந்த உற்பத்தி முறைடை வரையறையற்ற பொருளுற்பத் வரையறையற்ற முறையில் இய சுரண்டலும், தொடர்ந்து அதிச பெண்களின் மீதான ஒடுக்குழு இந்நிலையில் பண்பாட்டுக்கு பெண்ணியக் கல்விச் செயற்பாடுகள் என்பது மாறியா மெயிஸ் முன்ை உலகளாவிய நிலையில் வேளையில், விஞ்ஞான அடைவுச் கொள்ளும் நிலையில், பெண் அடிப்படையிலும், மனவெழு துன்பங்களுக்கும் ஒடுக்கு முறைகளு வருகின்றனர். பெண்கள் மீதான வ:

79
ட ஒரு சமூகத்தில் இனங்காணப்படும் ஈட்டிக்காட்டும் உலக அடிப்படையில் பாலியலாக்கம் (Gendering) என்று ஒரு பாகுபாடு சில வழிகளிலே அதன் குறைபாடுகளையும், மாரியா iளார். இது இயற்கையையும் நோக்கும் 'இருமைப்பாட்டின்' நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் ல் பெண்கள் இயற்கையில் இருந்து ாவது இயற்கைக்கும், பெண்களின் பாடுகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. இந்த டெழுவதற்கு "பாலியல்" "சமூகப் பாலி பயன்படுத்துதல் பிரச்சினைக்குத் தீர்வு ப் பொருளாகவே அமையும்.
ன்பதற்குப் பதிலாக "சமூகப்பாலியல் னால் பிரச்சினை தீர்ந்துவிடப் வித்தையாகவே முடிந்துவிடும். மனித |கள் என்பவை எப்பொழுதும் சமூக ம் நிபந்தனைப்பாடுகளினாலும் சமூகத்துடனும் மேற்கொள்ளப்பட்ட ண்டு, விருத்தியடைந்த வடிவமாகவே துள்ளது. ஆகவே சமூகப்பாலியல் சமூகத்திலும், வரலாற்றிலும் ஆழ்ந்து
நல் என்பது ஆண் வழி உற்பத்தி Relations) ஒன்றிணைந்த பண்பாக மயின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சியும், தி வாயிலான இலாபமீட்டலும், ற்கை மீது மேற் கொள்ளப்படும் கரிக்கப்படும் உற்பத்தி விசைகளும் மறைகளை வளரச் செய்கின்றன. மட்டும் முதன்மை கொடுக்கும் ரினால் பயன் நிறையப்போவதில்லை வக்கும் கருத்து.
எழுத்தறிவு உயர்ந்து வருகின்ற கள் பற்றியப் பெருமிதமாகப் பேசிக் கள் உடலடிப்படையிலும், உள ச்சி அடிப்படையிலும் பல்வேறு குக்கும் தொடர்ந்து உள்ளாக்கப்பட்டு ன்முறைகள் தற்செயலானவை அன்று.

Page 82
8O
அவை நவீன முதலாளித்துவ ஆண் முடியாத உள்ளடக்கம். அரசியல் அ ஆண் - பெண் சமத்துவ சட்டவாக் அமைப்பினுள்ளே நுழைய மு. முடிகின்றது. சட்டங்கள் சிலவற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றன. நேர்மையில் பதிலாக அதிகாரம் கொண்டோரி பெறுகின்றது.
இன்றைய நிலையில் கல்வி தொழில் வாய்ப்புக்களுக்கும் தொடங்கியுள்ளன. வளர்ச்சியடை புடவை, எலத்திரனியல் தொழ வேலையின் மைக் கோலங்களிை கூடுதலான பாதிப்புக்கு உள்ளாகின் (New International Division of Labour அமைகின்றது. வளர்முக நாடுகளி: சுதந்திர உற்பத்தி வலயங்கள், உலக யவற்றில் படித்த பெண்கள் குறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளனர். பெண் செயற்பட்டு வரும் நிலையிலும் அ தொடர்ந்தும் வரையறை செய்யப்ட நாடுகளிலே புதிதாக வளர்ச்சியுற் துறையில் பெண்கள் மூர் உள்ளாக்கப்படுகின்றனர். "பெண்க என்ற விநோதமான கண்டுபிடிப் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளி பொருள்களின் மீள் பெருக்கத் பெண்களின் உழைப்புச் சுரண்ட பெருக்கமே அடிப்படையாக அை மேற்கூறியவற்றின் பின் உள்ளடக்கம் பின்வரும் துை வேண்டியுள்ளது.
1. ஆண் - பெண் என்றவ கொண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட தெ ஒழித்தலும்.
2. மனிதர், இயற்கை, வர்க் காணப்படும் சுரண்டல் வடிவங்கை 3. சுரண்டல் அற்ற, அடு மேலோங்கல் அற்ற உறவுகளை வ6

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
நிலை உற்பத்தி உறவுகளின் தவிர்க்க டிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள கங்கள் குடும்பம் என்ற தனிப்பட்ட டியாமல் இருப்பதையும் காண கு விநோதமான வியாக்கியானங்கள் 51 g g (Rule of Right) 67 Girl gibg, að7 geg" LSF (Rule of Might) (upGOD GÖTÜL qu'u
விக்கும் பெண்கள் அனுபவிக்கும் இடையே நெருக்கடிகள் எழத் ந்த நாடுகளில் செயற்பட்டு வரும் ழிற்சாலைகளில் ஏற்பட்டுவரும் எால் ஆண்களிலும் பெண்களே றனர். புதிய சர்வதேச தொழிற் பிரிவு ) பெண்களுக்குப் பாதகமாகவே ல் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டு வரும் ச் சந்தைத் தொழிற்சாலைகள் முதலி ந்த சம்பளக் கோலங்களுக்குள்ளே கள் பொருள் உற்பத்தியாளர்களாகச் அவர்கள் "தங்கியிருப்போர்” என்றே பட்டு வருகின்றனர். ஆசிய ஆபிரிக்க று வரும் சுற்றுலாக் கைத்தொழில் க்கத்தனமான சுரண்டலுக்கு ள் ஒரு புதிய சர்வதேச மூலதனம்" பு செயற்படத் தொடங்கியுள்ளது. ன் சந்தைகளில் ஏற்பட்டுள்ள துக்கு மூன்றாம் உலக நாட்டுப் லால் நிகழ்த்தப்பட்ட உற்பத்திப் மகின்றது.
புலத்தில் பெண்ணியக் கல்வி விறகளிலே கவனம் செலுத்த
ாறு சுரண்டலை நிலைக்களனாகக் ாழிற் பிரிவுகளை நிராகரித்தலும்
கங்கள் என்ற எவ்வகை நிலையிலும் ளை ஒழித்தல். க்கமைப்புக்கள் என்ற வகையிலே ார்த்தல்.

Page 83
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
4. முடிவில்லாத பொருளு மனித உழைப்பை ஈடுபடுத்தும் வாழ்க்கைக்குப் போதுமான அ6 பொழுது சுரண்டற் கோலங்களை 5. பெண்களுடைய வாழ்வு பெற்றுக் கொள்ளும் ஆழ்ந்த ஆ முன்னெடுத்தல்.
6. உலகின் ஒரு பிரிவினரது சுதந்திரத்தை அனுபவித்தல் ஏற்ட வளப்படுத்துதல்.
7. ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அை அதே வேளை ஒரு பிரச்சினையைத் முதன்மைப்படுத்தலும் பொருத் போராட்டத்தை முதன்மைப்படுத் பின்தள்ள முடியாது.
8. உலகச் சந்தை நிலவரங் பொருளாதார நடவடிக்கைகே உரிமைகளும், சுதந்திரமும் இனை (LDLq_(LJsJg5/.
மனித நீதிக்கான போராட்ட பெண்ணியம் அமைந்துள்ளது. ஆ தொடர்பான எண்ணக்கருத் தெ6 திசைமாற்றும் கருத்துக்களும் செயற்பாடுகள் புதிய நீதியை வேண்டியுள்ளது.

81
ற்பத்தியிலும் செல்வக் குவிப்பிலும் இலக்குகளைக் கைவிட்டு, மனித ாவு உற்பத்தியை மேற்கொள்ளும் வீழ்த்த முடியும்.
க்கும் உடலுக்குமான சுதந்திரத்தைப் அறிவூட்டலைக் கல்வி வாயிலாக
அவலத்தில் இன்னொரு பிரிவினர் |டையது அல்ல என்ற தெளிவை
னைவரையும் ஒர் அணியில் திரட்டும் த் தள்ளிவைத்தலும் இன்னொன்றை தமற்றது. உதாரணமாக வர்க்கப்
திப் பெண்கள் ஒடுக்கு முறையைப்
களோடும் தீவிர இலாபமீட்டல் ளாடும் பெண்களின் நடப்பியல் னந்துள்ளது என்பதை நிராகரிக்க
த்தின் ஒன்றிணைந்த பரிமாணமாகப் யினும் பெண்ணியப் போராட்டம் ளிவின்மையும், குழப்பநிலைகளும்,
நிலவும் வேளையில் கல்விச் த் தெளிவுடன் முன்னெடுக்க

Page 84
ஐ. நா. அபிவிருத் வளர்வுறும் நாடுக
முன்னுரி
ஐ.நா. அபிவிருத்தி நிகழ்ச் மேம்பாட்டுக்கான (HRD) ஐந்து அவையாவன -
1. கல்வி. 2. உடல் நலமும் உணவு ஊ 3. சூழற்காப்பு. 4. தொழில் வாய்ப்புகள். 5. அரசியல் - பொருண்மிய
மேற்கூறிய ஐந்தும் ஒன்றுடன் இணைந்திருந்தாலும் அனைத்து அமைப்பதில் கல்வி சிறப்பார்ந்த இ
வளர்முக நாடுகள் கடந்த வாயிலான மேம்பாடுகளை வருவி மேற்கொண்டு வந்துள்ளன. ஆயி வினைத்திறன் மிக்க விளைவுக கேள்விக்குறியாகி நிற்கின்றது.. எண்ணளவிலான பல முன்னேற்றங். வந்துள்ளன. எழுத்தறிவுப் பெருக்க முன்னேற்றம், கல்விக்கான முதலீடு கல்வித் திட்டங்களின் விரிவாக்கம் அதிகரிப்பு, பல்கலைக்கழகக் கல்வி வ மேம்பாடுகள் இடம்பெற்று வந்து கல்விக்கான சமூகக் கேள்வி முன்னே
இவற்றின் பின்புலத்திலே க தொடர்ச்சியாக அதிகரிக்கத்

தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் - களுக்கான கல்வி
மைகள்
சித் திட்டம் (UNDP) மனிதவள விசைகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
ராட்டமும்.
ப விடுதலை. 7 மற்றையது இடையுறவு கொண்டு க்கும் அடிநிலையான தளத்தை "டத்தை வகிக்கின்றது.
மூன்று பதின்மங்களின் கல்வி சிப்பதில் முனைப்பு முயற்சிகளை னும் கல்வி முதலீட்டுகளுக்கான ள் பெறப்பட்டனவா என்பது கடந்த மூன்று பதின்மங்களின் களை வளர்முக நாடுகள் உருவாக்கி ம், பள்ளிக்கூட மாணவர் வரவின் களின் முன்னேற்றம், முறைசாராக் கிராமப்புறப் பள்ளிக்கூடங்களின் ரிவாக்கம் முதலிய பல எண்ணளவு வள்ளன. அவற்றுடன் இணைந்த னற்றமடைந்து வந்துள்ளது. ல்விக்குரிய செலவுகளின் அமைப்பு தொடங்கியுள் ளது. கல்வி

Page 85
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா விரிவாக்கத்தோடு இணைந்த பின்வரும் நாடுகளில் எழலாயின.
1. வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளோடு பின்தங்கிய நிலை.
2. வரவு செலவுத் திட்ட நிதி ஒது கூடுதலான இடத்தைப் பெறும்பொழு: முதலீடுகள் பாதிக்கப்படுதல்.
3. மாறிவரும் சமூகப் பொ பொருத்தப்பாட்டினைக் கலைத்திட்ட
4. கல்வி பெற்ற மனித வலுவி இடையே சமநிலைத் தளம்பல்கள் நி
5. படித்தவர்களின் எதிர்பார் இடையே இசைவின்மை காணப்படல்
பொருண்மிய மேம்பாடு, ப முன்னெடுக்கும் பொழுது கல்வி சிறப்படைகின்றது. கல்வி ஓர் அடிப்ப பரிமாணங்களை வளர்க்கும் என்ப உணரப்படுகின்றது. திறன்மிக்க மா கருவியாகி நிற்கின்றது. ஆக்கத்திற பங்குபற்றல், அபிவிருத்தி, பண்பாடு மு கல்வி பங்கேற்பதனால் அதன் மனித வ தீவிரமாக உணரப்படுகின்றன.
தனியாள் உரிமைகளை வலியுறு, மதிப்பிலும் கல்வி முன்நிபந்தனையா உணவு, ஊட்டம், நோய்த்தடுப்பு, முன் உயர்ச்சி என்ற அனைத்தும் கல்வியுடன்
கல்வியானது பொருளாதார நேரடியான செல்வாக்கு ஏற்படுத் படுத்துகின்றன. பல வளர் முக நாடு. நான்கு ஆண்டு ஆரம்பக் கல்வி பொரு அதிகரிப்பைக் காட்டியுள்ளது. இதற்கு காரணிகளும் துணை செய்ததாயி அறிமுகத்துக்குக் கல்வியே கட்டன இந்நிலையில் கல்வி தொடர்பான முன் தெளிவாக வரையறுக்க வேண்டியுள் பண்புக் கூறுகளின் அடிப்படையி
அவையாவன - -

83
ம் நெருக்கடிகள் வளர்வுறும் உலக
5 ஒப்பிடும்பொழுது கல்வித் தரம்
க்கீட்டில் கல்விக்குரிய செலவுகள் து, ஏனைய நேரடி உற்பத்திக்கான
நளாதார இயல்புகளுக்கு ஏற்ற டம் கொள்ளாமை. "ன் கேள்விக்கும், நிரம்பலுக்கும் லவுதல்.
ப்புக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கும்
...
மனித மேம்பாடு என்பவற்றை 7 மீதான கவனம் மேலும் டை உரிமை என்பதும், மனிதப் தும் முன்னரிலும் கூடுதலாக னிதவள ஆக்கத்தில் கல்வியே ன் மேம்பாடு, பொருண்மியப் ன்னெடுப்பு என்ற அனைத்திலும் பிருத்திப் பரிமாணங்கள் மேலும்
ந்துவதிலும், பிறரது உரிமைகளை க அமைகின்றது. உடல் நலம், றைமை, வாழ்க்கை எதிர்பார்ப்பு [ நேரடியாகத் தொடர்புடையன. உற்பத்தியிலும், விளைவிலும் துதலை ஆய்வுகள் தெளிவு களில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ளாதார உற்பத்தியில் 8.7 சதவீத க் கல்வியுடன் தொழில் நுட்பக் னும், புதிய தொழில் நுட்ப ளக் கல்லாக அமைகின்றது. னுரிமைகளை (Priorities) மேலும் ாது. முன்னுரிமைகளை மூன்று
ல் அணுக வேண்டியுள்ளது.

Page 86
84
1. ஆரம்பம், இடைநிலை, ! மாணவரின் எண்ணிக்கை அணி அபிவிருத்தி மட்டம்.
2. தேறிய தேசிய வருமா வருமான மட்டம்.
3. நாட்டின் புவியியற் பரு மேற்கூறிய அடிப்படைக் கருத்திற்கொள்ள வேண்டியுள்ள 1. சமத்துவப் பண்புகள் செலுத்தல்.
2. கற்பித்தல் பண்புகளை ே வளங்களை எல்லா மட்டங்களி
3. கல்வித் தொகுதித்கு நிர்வாகம், கற்பித்தலியல் இயல்ட கல்வி முன்னுரிமைகளை உறுதியாகவும் தொடர்ச்சியா ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ள ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை அடிப்படைகளில் விரிவாக ஆ ஏற்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மு கல்வி என்ற மூன்று மட்ட பொருத்தமானது. அரசியல் அறக்காரணிகள், கல்விக் காரணி அகல்விரிப் பண்புகளுடன் கல் ஏற்புடையது. பிரிந்து துண்டுட திட்டங்களைச் செயற்படுத்துத தரமாட்டாது.
முன்னுரிமைகளைச் செய (Strategies) பற்றி அடுத்துச் சிந்தி கூர் முனையங்கள் பற்றிக் குறிட திட்டமிடல், தகவல் வழங்கல் ஒவ்வொரு மட்டங்களிலும் ே பிரிவுகள் மீதும் கவனம் செலுத் கட்டங்களையும் நெறிகைச் செ திட்டங்களைச் செயற்படுத்தல் ட கவனம் செலுத்த வேண்டும். அ பேரண்ட நிலையிலும் (Macro Lt [6760) Gavufî26Jub (Micro Level) 6 Gä

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
உயர்நிலை என்ற கல்வித் தொகுதிகளில் மவை அடிப்படையாகக் கொண்ட
ன அடிப்படையில் தனி நபருக்குரிய
LogiT.
5ளுடன் பின்வரும் தேவைகளையும்
து.
மீது முன்னரிலும் கூடிய கவனம்
மேலும் மேம்படுத்த முன்னரிலும் கூடிய லும் ஒதுக்குதல். அனுசரனையான முகாமைத்துவம், புகளை மேலும் விருத்தி செய்தல். ா அமைக்கும் பொழுது அவற்றை கவும் முன்னெடுப்பதற்குரிய சட்ட ல் வேண்டும். முன்னுரிமைகளால் குறுங்காலம், நெடுங்காலம் என்ற ஆராய்தல் வேண்டும். சமத்துவத்தை மறைசார் கல்வி, முறைசாராக் கல்வி, உங்களிலும் முன்னெடுக்கப்படல் ல், பொருண்மியக் காரணிகள், கள் என்பவற்றைக் கருத்திற் கொண்டு வித் திட்டங்களைச் செயற்படுத்தலே ul 'll l g5?60)6uju9?aü (Piece Meal) g56ü)69?j5 ல் ஒன்றிணைந்த முன்னேற்றத்தைத்
1ற்படுத்துவதற்கான கூர்வினையங்கள் க்க வேண்டியுள்ளது. பன்முகப்பட்ட பிடும்பொழுது, மிகுந்த வனத்துடன் ), போதுமான பரிசோதனைகளை மற்கொள்ளல், ஒவ்வொரு துணைப் துதல், மதிப்பீடு செய்தல், ஒவ்வொரு ப்தல் முதலியவை சிறப்பிடம் பெறும். ற்றிய காலக்காரணி (Time Factor) மீதும் டுத்ததாகக் கல்விச் செயற்றொகுதியை vel) துணைத்துறைகளிலும், நுண்பாக றிணைப்புச் செய்தல் வேண்டும்.

Page 87
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
வளங்களுடன் கல்வியின் கூர்வின கல்விசாராக் காரணிகள் மீதும் சாலச்சிறந்தது.
கல்விக்குரிய சமூகக் காரண செல்வாக்கை நிலைநாட்டுதலே சிறந்த Ggist (55) (Open System) (ogsflag, G. துருவங்களைக் கொண்டது. தெரி கற்பித்தல் பண்புகளைக் கொண்டது நன்கு வரையறுக்கப் பட்டது, முறைக் மீளக்கற்கும் விழுக்காடு கூடுதல செய்யப்படத்தக்கது, கல்விக்குரிய சமூ நிற்கும். கல்வித்தரமானது மேல்மட தீர்மானிக்கப்படும்.
திறந்த தொகுதியானது கூடிய ஆசிரிய மாணவ தொடர்புகள் நட்பு ! கற்கும் விழுக்காடு மிகவும் குறைந் அணுகுதல் மிகவும் இலகுவானது, ! நிதிவளம் வேண்டும். தெரிவுத் தொகுதி நோக்கிய அசைவ ஒழுங்கமைத்த வேண்டியுள்ளது. கல்வியின் கூர்வ ஏற்றவாறு பரீட்சைகளை ஒழுங் பெறுகின்றது.
கல்வியை வழங்குவோர் மீதும் செலுத்துதல் கூர்வினையத்திலே உள் ஆசிரியவள விருத்தியும், கல் வளர்முக நாடுகளில் கூடுதலாக கவன மனிதவள மேம்பாட்டுக்கான திட்ட நாடுகளின் உதவியை நிதியாக, ெ அமைப்புக்களாகப் பெற்றுக் கொள்ள திட்டத்தினால் விளக்கிக் கூறப்பட்டு

85
னையங்களை இணைத்தலுடன் போதிய கவனம் செலுத்துதல்
Eகள் மீதும் தொடர்ச்சியான து. கல்வித் தொகுதியானது திறந்த 'g, IT (g 5 (Selective System) 6 airp வுத்தொகுதி பணிப்புநிலையான 1. ஆசிரிய மாணவ தொடர்புகள் Fார்ந்த பண்புகளைக் கொண்டது. ானது. இலகுவாக முகாமை முகக் கேள்வியை இது நிராகரித்து ட்டத்துக்குரிய தேவைகளினால்
ப பங்குபற்றலை உள்ளடக்கியது. நிலைப்பட்டதாக இருக்கும். மீளக் ந்தது. கல்வி மேல்மட்டங்களை இதனை முகாமை செய்ய அதிக தியில் இருந்து திறந்தத் தொகுதியை நலும் கருத்திற் கொள்ளப்பட வினையத்தின் நோக்கங்களுக்கு கமைத்தலும் முக்கியத்துவம்
நுகர்வோர் மீதும் செல்வாக்குச் ளடங்கும் முக்கிய நோக்கமாகும். வித் தொழில் நுட்பவிருத்தியும் ஈர்ப்புக்கு இன்று உள்ளாகின்றன. உங்களை முன் மொழிந்து உலக பாருள்களாக, தொழில் நுட்ப ாலும் ஐநா, அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்
ளளது.

Page 88
யுனெஸ்கோ புரிந்துணர்
LDTநாடுகள், கருத்தரங்கு
வழியாகப் பல்வேறு நாடுகளில் ப புரிந்துணர்வுக்கான கல்வியை யுெ இனக் குழுமங்கள் என்ற அை அனைத்துலகம் ତt ଖାଁT [D அ முரண்பாடுகளை வலுப்படுத்தா முன்னெடுப்பதற்குக் கல்விச் ெ யுனெஸ்கோவின் நீண்ட நெடும் மனிதப் புரிந்துணர்வானது அமைப்புக்கும், அதிலிருந்து அ போன்று ஊற்றெடுத்து வரவேண் ரெறன்ஸ் லோசன் என்பவரின் மு
இந்த அருவிப் பாய்ச்ச தனிநபர்கள், சமூகக் குழுக்கள், நா மட்டங்களை, மனப்பாங்குக் அவற்றுக்குரிய சமூகக் கட்டமை துருவப்பட்டு நிற்கின்றன. வசதிமி (The Have Nots) Gig, T Li ligj 5 வேறுபாடுகளையும் முரண்பாடுக எவ்வாறு மாற்றியமைக்கமுடி எழுந்துள்ளது. கல்வி என்பது சமூ பாதுகாக்கும் செயல் முறையை மனங்களில் ஊறியுள்ள எதிர்ம கருவியாகின்றது.
உலக நாடுகளிடையே ஏற்றத்தாழ்வுகள், தொழில்நுட்ப மட்டுமல்ல உள்ளார்ந்த நிலை காணப்படுகின்றன. மனிதரை மணி எண்ணங்கள், இறுகிய உளப்பா முதலியவை அனைத்துலகப்

- அனைத்துலகப் அக்கான கல்வி
குகள், செயலமர்வுகள் என்பவற்றின் ல்வேறு மட்டங்களில், அனைத்துலகப் னெஸ்கோ முன்னெடுத்து வந்துள்ளது. மப்பு, தேசியம் என்ற அமைப்பு - புமைப்பு என்பவற்றுக்கிடையே து வளமூட்டும் பொதுப் பண்புகளை 'சயல்முறைகளைப் பயன்படுத்துதல் நோக்காக மலர்ச்சி கொண்டுள்ளது. குழுக்களில் இருந்து நாடு என்ற னைத்துலகத்துக்கும் வற்றாத அருவி டும் என்பது யுனெஸ்கோவைச் சேர்ந்த முன்மொழிவு. Fலை எவ்வாறு முன்னெடுப்பது? டுகள் என்பவை வேறுபட்ட வளர்ச்சி கோலங்களைக் கொண்டுள்ளன. >ப்புக்களும் கருத்தியற் கோலங்களும் க்கோர் (The Haves) வசதி அற்றோரைத் சுரண்டிவரும் பின்புலத்தின் இந்த களையும் கல்விச் செயல் முறையினால் யும் என்பது பெரும் வினாவாக முகத்தினால், சமூகக் கட்டமைப்பைப் முன்னெடுக்கும் வேளையில் மனித றை எண்ணங்களை மாற்றுவதற்கும்
பொருளாதார நிலைப்பட்ட நிலைப்பட்ட சமமின்மை என்பவை ப்பட்ட பல்வேறு முரண்பாடுகளும் தர் புரிந்து கொள்ள முடியாத வார்ப்பு ங்குகள், சுரண்டல் மனோபாவங்கள் புரிந்துணர்வைத் தாக்குகின்றன.

Page 89
கலாநிதி சபா.ஜெயராசா எழுத்தறிவின்மை, வறுமைக் கோ அவலங்கள், ஊட்ட உணவுப் | நாடுகளிடையே அவ நம்பிக்கை அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு நிதி மனிதரைப் பூண்டோடு அழிக் நுகர்ச்சியும் தொடர்ச்சியாக அ புரிந்துணர்வுக்கு அறைகூவலா. போக்குகளுக்கு எதிரான கருத்து பொறுப்பாக்க வேண்டியுள்ளது.
இரண்டுவிதமான விசைகள் தொடங்கியுள்ளன. ஒருபுறம் தனி மனித இயல்புகளைத் தாக்கத் தொட சூழலை உருவாக்கும் தொடர்பு பொருளாதார வர்த்தக நிறுவன விசைகள் மனிதரிலே தாக்கங்கை எத்தகைய சூழலிலும் அடிப்படை மனித உ நிற்கும் என்றும், அவை பலப்படுத்தி வேண்டும் என்றும் கூறப்படும் பெ பொறுப்பைக் கல்வி ஏற்க வேண்டி
பலம்மிக்க இருவிசைகளா எத்தகைய ஒரு கட்டமைப்பின் கீழ் வினாவைப் புதியமானுடக் கோட் உண்டு. நிலைப்பு இணக்கம் (Co-E செயல் முறை மனித இடைவினை. என்ற நீண்ட செயல் முறைகளின் எ வேண்டும். சுயபரிசீலனை, முற்று உரிமைகளை ஏனோ தானோ என யவற்றிலே நிலைமாற்றங்களை ஏற இணக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண் பாதுகாப்பதற்கான உலகை உருவா. (Uthant) ஐக்கிய நாடுகள் அவையின
நிலைப்பு இணக்கம் என்பது இது நெகிழ்ச்சி கொண்டது, ந துருவப்படாது நிற்பது, தனி பொது மானுட உணர்வுகளை மே சகிப்புத் தன்மை நிலைத்து வ தன்மையானது மேலும் ஒருபடி சகிப்புத்தன்மையாக (Active Tolarance) அடாத்து, கொடும் பசி, நெடுட

87
ட்டின் கீழ் வாழும் தொடர்ச்சியான பற்றாக்குறைவு, முதலியவை உலக யை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. மனித பற முடியாத அவலம் ஒருபுறம் நிகழ, க்கும் ஆயுதங்களின் உற்பத்தியும் திகரித்து வருதல் அனைத்துலகப் கின்றது. எதிர்மறையான இந்தப் பப்பலத்தைத் திரட்டக் கல்வியைப்
- இன்றைய உலகிலே தொழிற்படத் "மனித இச்சைகள் நிரம்பிய விசை, உங்கியுள்ளது. மறுபுறம் மகிழ்ச்சியற்ற சாதனங்கள் கைத்தொழிற் சமூகம், ங்கள் முதலியவை தோற்றுவிக்கும் -ள ஏற்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.
- எதிர்மறைச் உணர்வுகள் கிறுங்காமல் நிலைத்து ப்ெ பெருப்பித்து மீள்வலுவூட்டப்பட பாழுது, அந்தச் செயல்முறைக்குரிய உயுள்ளது.
கிய முதலாளித்துவம், சமதர்மம் > இணைந்து செல்ல முடியும் என்ற பாட்டாளர் ஆவலுடன் எழுப்புதல் xistence) என்பது ஒரு நீண்டகாலச் கள், கோட்பாட்டு இடைவினைகள் பழியாக அது கட்டியெழுப்பப்படல் பப்பெறாத தீர்மானங்கள், பிறரது என்று எண்ணும் உளப்பாங்கு முதலி ற்படுத்துவதன் வாயிலாக நிலைப்பு டியுள்ளது. "பன்முகப் பாங்கைப் க்கும் பணி” என்று இதனை யுதான்ற்
ல தெளிவாக முன்வைத்தார். சகிப்புத் தன்மையுடன் இணைந்தது. ம்பிக்கைத் தரும் நோக்குடையது. மனித இச்சைகளிலும் உலகப் பானதாகக் கொள்ளும் இயல்புடன் ாழ்வது. இந்நிலையில் சகிப்புத் - முன்னேறி செயலாக்கம் மிக்க வளம் பெறும். மேலும் அறியாமை, ம் பணி என்பவற்றுக் கெதிரான

Page 90
88
ஒன்றிணைந்த போராட்டத்தில் ம “மனிதம்” என்ற பரந்த உணர்வும் முகிழ்த்தெழும் அதன் அடிப்படை கட்டியெழுப்பப்படும். யுனெள் பாங்குகளைக் கொண்ட உ பன்முகப்பாங்குகளைச் சிதைத்து 8 Not a Uniform Word).
பல மொழிகள், பன்முகப் ப நாட்டு வேறுபாடுகள் முதலிய மதிக்கும் மனப்பக்குவத்தை வ முன்னெடுக்கப்பட வேண்டியுள்ளது கூட்டுறவுக்கும் எதிரான விசைக கண்டறியப்படல் வேண்டும். மா
இனங்காணுதலும், அவற்றுக். நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தது மனிதரில் மனிதர் தங்கியிருக்கும் நாடுகள் தங்கியிருக்கும் தவிர்க்க மு வாயிலாகத் தெளிவுபடுத்துதல் உ சிலரால் மட்டுமன்றி மனிதகுலம் ( உணர்வு மகிழ்ச்சியான அனுபவம்!
மனிதரிடையே நிலவும் நம்பி இனக்குழுமங்களுக்கிடையே, நாடு பிறழ்வுகளும் சந்தேகங்களும் கொம் தண்போர்களாகவும், மனித குல், தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும. முன்வைக்கும் புதிய மானுடக் கே எழுப்பிய வண்ணமுள்ளது.
அனைத்துலகப் புரிந்து முன்னெடுப்பது என்பது பல செ ஆராயப்பட்டு வந்துள்ளது.) கலைத்திட்டத்தில் அமைக்கும் ெ பரீட்சைகள் என்பவை இணைக் பொறி முறையான மனப்பாடம் ஊக்குவித்து விடுமென்றும் உ கிடைக்காது விடுபடலாம் என்ற தி மறுபுறம் வளர்வுறும் நாடுகளி அறியாமையிலும் தவிக்கின்! தரக்குறைவானவர்கள் என்று பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் என்னும் அந்நிலையில் தவறான புலக்காட்சி

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
மனிதர்கள் ஐக்கியப்படும் பொழுது
ம், அனைத்துலகப் புரிந்துணர்வும் பில் ஒரு புதிய மானுடக் கோட்பாடு கோவின் நோக்கம் பன் முகப் லகை ஒன்றிணைப்பதேயன்றி, ஐக்கியப்படுத்துவது அன்று (A United,
ண்பாடுகள், இனத்துவக் கோலங்கள், பற்றை அங்கீகரிக்கப் பழகுதலும், ார்த்தலும், கல்வியின் வாயிலாக 5. அனைத்துலகப் புரிந்துணர்வுக்கும் களும் தடைகளும் பகுத்தறிவுடன் னுடப் பொதுப் பிரச்சினைகளை கான விசை கொண்ட தீர்வு பும், முடுக்கிவிடப்படல் வேண்டும். | கோலங்களையும், நாடுகள் மீது டியாத இருப்பு நிலைகளையும், கல்வி டனடித் தேவையாகவுள்ளது. ஒரு முழுவதாலும் இந்தப் புதிய மானுட எக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. பிக்கையற்ற ஐயுறவு, குழுக்களிடையே, "களுக்கிடையே நிலவும் நம்பிக்கைப் டிய யுத்தங்களாகவும், வெளிப்படாத த்தைச் சின்னாபின்னப் படுத்துதல் 7 என்ற வினாவை யுனெஸ்கோ Tட்பாடு (New Humanism) தொடர்ந்து
னர்வுக்கான கல்வியை எவ்வாறு பலமர்வுகளின் பொழுதும் விரிவாக இதனை ஒரு தனிப்பாடமாகக் பாழுது, அதற்குரிய பாட நூல்கள், கப்படும் பொழுது, அது வெறும் - செய்தலையும், ஒப்புவித்தலையும் ணர்வு மூலமான பலாபலன்கள் றனாய்வும் முன் வைக்கப்படுகின்றன. ல் உள்ள மக்கள் வறுமையிலும் றார்கள் - என்றும் தம்மிலும் ம் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளின் D உளக் கோலங்களும் தோன்றலாம். சிகள் தோன்றிவிடும்.

Page 91
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
கலைத்திட்டத்திலுள்ள 6 அனைத்துலகப் புரிந்துணர்வுக்கான கருத்தும் தெரிவிக்கப்பட்டுள் சார்ந்திருத்தல், வளர்முக நாடு. வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியில் மா தோல்விகள், உலக வரலாற்றில் பண்பாடும், ஒவ்வோர் இனங்க புறநிலைச் சார்புடன் கற்பிக்கப் புரிந்துணர்வு மாணவர் உள்ளத்தி
வரலாற்றுப் பாடத்தைப் வர்த்தகம், பொருளியல் போன்ற வளர்ப்பதற்கு பலவழிகளிலே து பொழுது பின்வருவனவற்றை ஒன்
1. உலகப் பண்பாட்டு வே என்பவற்றுக்கு மதிப்பும் அங்கீகாரம்
2. ஐ.நா. அமையம் அதன் பணிகளை விரிவாக அறிதல்.
3. முரண்பாடுகளையும் மோ. பொருளாதாரக் காரணங்களைப் ! - 4. மனிதர்களிடையே கூட்டு
5. செயலூக்கமுள்ள சகிப்புத்
6.திட்டவட்டமான இல செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.
7. நல்ல உளப்பாங்குகளைப் |
பள்ளிக்கூடத்தின் உள்ளே புரிந்துணர்வை வளர்ப்பதற்கு விளையாட்டுக்கள் முதலிய ஒன்றிணைக்கப்படலாம்.
அ. மனித உணர்வுகளின் ஒ ஆ. உலகம் ஒரு குடும்பம் எ
இ. உலக மக்கள் அனைவரு என்பது.
ஈ. மனித உரிமைகள் எ6 படாதிருக்கும் அவலம்.
உ. ஒவ்வொரு யுத்தங்களிலுப் உடைக்கப்படுகின்றன என்ற நடப்.
என்றவாறான உணர்வு அடிப்படை உரிமைகளை அ

89
பரலாற்றுப் பாடத்தின் வழியாக T கல்வியை முன்னெடுக்கலாம் என்ற ள து. நாடுகள் ஒன்றை ஒன்று கள் சுரண்டலுக்கு உள்ளானமை, ரிதகுலம் அனுபவித்த வெற்றிகள் > ஒவ்வொரு நாடும், ஒவ்வொரு ளும் தந்த பங்களிப்பு என்பவை 1படும் பொழுது அனைத்துலகப்
லே வளம்பெறும். போன்று புவியியல், விஞ்ஞானம், பாடத்துறைகளும் புரிந்துணர்வை ணைசெய்யும். அவ்வாறு கற்பிக்கும் றிணைத்தல் பொருத்தமானது.
றுபாடுகள், தேசிய வேறுபாடுகள் சமும் தருதல்.
சிறப்பு முகவர்கள் என்பவற்றின்
தல்களையும் தோற்றுவிக்கும் சமூக பகுத்தறிவுடன் ஆராய்தல். உறவின் பலத்தை உணரச் செய்தல்.
தன்மையை நடைமுறைப்படுத்துதல். க்குகளை நோக்கிய கூட்டான
பள்ளிக்கூடத்தில் மீள வலியுறுத்துல். ரயும் வேளியேயும் அனைத்துலகப் 5 இசை, நடனம், கலைகள், வை பயனுள்ள வகையிலே
நமைப்பாடு.
ன்ற உணர்வு. க்கும் ஒரே வகை உரிமைகள் உண்டு
ல்லா மக்களாலும் அங்கீகரிக்கப்
» மனித அடிப்படை உரிமைகள் மீறி பியல். புகளை ஊட்டுவதற்கும், - மனித ங்கீகரிப்பதற்கும் உரிய பொது

Page 92
90
வேலைத்திட்டங்களில் ஒன்றிணை அவற்றை அடியொற்றிய செயற்திட் அனைத்துலகப் புரிந்துண பயன்படுத்தக்கூடிய தொழில் நு சாதனங்கள் என்பவை பற் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
அறியாமை மீது போர் தெ தவறான எண்ணங்களை அறிவின நேர்மியங்களைக் கண்டறிவ. மேம்படுத்துவதற்கும், மனிதாபிமா வளர்ப்பதற்கும், தொடர்புச் சா சாதனங்களையும் வளமுடன் ஆசி
விழுமியங்கள் தொடர்பாக ( கீழைத்தேயக் கருத்துவங்களுக்கும் காணப்படுகின்றன.
யுனெஸ்கோவின் பல்வேறு இனங்காணப்பட்டுள்ளன. s முன்னெடுத்துச் செல்லலும் ஆசிரி ஒப்பியல் சமயம், ஒப்பிய வாயிலாகவும் ஆசிரியர் மனிதே வளப்படுத்தலாம். பிற சமயங்க6ை பண்பாடுகளை அறிதல், நாடுகளை மேற் கொள்ளப்படும் ஒன்றிணைந் புதிய புலக்காட்சிகளை ஏற்படுத்து நூற்றாண்டின் மனித வாழ்விலும், வ நம்பிக்கையைத் தருதல் வேண்டும்.

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
வதற்கும் மேற்கூறிய பாடங்களும் டடங்களும் துணைநிற்கும்.
ர்வை வளர்ப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் Iட்பச் சாதனங்கள், தொடர்புச்
றிய விரிவான ஆய்வுகளும்
ாடுப்பதற்கும், வார்ப்பு நிலைப்பட்ட ால் தாக்குவதற்கும், சமநிலையான தற்கும், திறனாய்வுப்புலத்தை ானம் மிக்க பொறுப்புணர்ச்சியை நனங்களையும், தொழில் நுட்பச் ரியர் பயன்படுத்தலாம்.
மேலைத்தேயக் கருத்துவங்களுக்கும், இடையே பல்வேறு ஒப்புமைகள்
செயலமர்வுகளில் அவை நன்கு அவற்றை மாணவர்களிடத்து பரின் செயற் பணியாகின்றது. ல் மொழி என்ற அனுபவங்கள் நேயத்தையும், புரிந்துணர்வையும் ள அறிதல் மொழிகளை அறிதல், ா அறிதல், என்பவற்றின் வழியாக த நடவடிக்கைகள் மாணவரிடத்து துதல் வேண்டும். இருபத்து ஒராம் ளத்திலும் இந்தப் புதிய உளப்பாங்கு

Page 93
ஜோன் ( பல்கை
அமெரிக்க வானொலி வெளிவந்த பின்வரும் வரிகள் வ வெளிப்படுத்தின. 'மக்க6ை பல்கலைக்கழகம், இன்றுள்ள எண்ணிக்கையிலும் கூடுதலான வழங்கும் அமைப்பைக் கொண்ட கல்வியை வழங்கிய 'தந்: பல்கலைக்கழகங்கள் இன்று வா தொடர்பியற் சாதனங்களைப் வழங்கும் "திறந்த பல்கலைக் கழ! வளர்கின்றன. இந்த எண்ணக்க Gl. uffji (Holmberg) eupřï (Moore) ĝia956 தெளிவு பெற விளக்கியுள் காலகட்டத்தின் சிறப்பார்ந்த ஆ யப்பானிய வான் பல்கலை செய்யப்படுகின்றது” என்பது ே
உயர் கல்வியில் இன்றும் பல்கலைக்கழகக் கல்வியைப் தடையாக இருக்கும் நிலையி பல்கலைக் கழகம் என்ற அணுகுமுறைகளுக்கு மாற்று வ
1963 ஆம் ஆண்டில் பிரித் பொறுப்பை ஏற்ற கொறல்ட் வி sity of the Air) 6Taip gigol DL’Igol 1 முன்வைத்தார். 1966 ஆம் ஆண்டி வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட ஆராய்ச்சிகளுக்கும் பின்னர் பிபி கழக அமைப்பு உருவானது.இே ஜப்பான், அவுஸ்திரேலியா, நியூசி போன்ற நாடுகளிலும், ஒலி, ஒ6

பேர்குசன் - வான் லைக்கழகம்:
* சஞ்சிகையில் 1922 ஆம் ஆண்டில் ான் பல்கலைக்கழக இயல்பினை நன்கு ள மத்தியாகக் கொண்ட வான் அனைத்துப் பல்கலைக்கழக மாணவர் மாணவர்க்கு ஒரே நேரத்தில் கல்வி டிருக்கும்" முன்னர் ஒரு சிலருக்கே உயர் தக் கோபுரங்களாக' விளங்கிய னொலி, தொலைக்காட்சி என்ற வான் பயன்படுத்தி அதிகமானோர்க்கு கல்வி கங்கள்” என்ற அமைப்பியலைப் பெற்று ருவை வெடிமேயர் (Wedemeyer) கோம் ன் (Keegan) போன்ற பல கல்வியியலாளர் ளனர். 'சாதாரண மக்கள் புதிய அறிவை பெற்றுக் கொள்ளும் தேவை க் கழகத்தினால் இன்று நிறைவு யாஷியா ஏபி என்பவரின் கருத்து.
நிலவிவரும் மீத்தெரிவு முறையானது பரந்த அளவிலே வழங்குவதற்குத் ல் திறந்த பல்கலைக் கழகம், வான் அமைப்புகள் பாரம்பரியமான டிவங்களாக எழுந்துள்ளன. தானிய தொழிற் கட்சியின் தலைமைப் வில்சன் வான் பல்கலைக்கழகம் (Univer964ஆம் ஆண்டுப் பொதுத் தேர்தலில் ல் வான் பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான டப்பட்டது. நீண்ட விவாதங்களுக்கும் பி.சியின் துணையுடன் திறந்த பல்கலைக் த காலகட்டத்தில் ஐக்கிய அமெரிக்கா, சிலண்ட், ஜேர்மனி, போலாந்து, ரூசியா ரிபரப்பு சாதனங்கள் வாயிலாக உயர்

Page 94
92
கல்வியை வழங்கும் நடவடிக்கைகள் வி அமைப்பியலைத் தன்மயமாக்கிக் கொ
திறந்த பல்கலைக்கழகம், வா பின்வரும் மூன்று பிரதான பண்புகை
1. மக்களையும் இடங்களையும் கழகம் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்குப் என்று குறிப்பிடப்படும்.
2. கற்பிக்கும் முறையியல்களைப் மிக்க வினைத்திறன் அணுகுமுறைகள் 6 சார் திறந்த நிலை” என்று குறிப்பிடப்
3. எண்ணங்கள் கருத்து நிலைக என்பதிலும் திறந்த நிலை காணப்படு நிலை” என்று கூறப்படும்.
பாரம்பரியமான பல்கலைக்க நிறுத்துகின்றதோ அங்கிருந்து இப்பல் ஆரம்பிக்கின்றது என்ற பொதுவான க காரணங்களினால் உயர் கல்வி புறக்கல கானோர் வான் பல்கலைக் கழகத்தி நுழைகின்றனர். தொழில் புரிவோர் ! கற்று, தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளே முன்னேற்றங்களை அனுபவிக்கின்றன.
வான் பல்கலைக்கழகம் “காலத் of thie Age) எனப்படும். சமகாலத்தின், நுட்பம் மேம்பாடு, சமூக மேம்பாடு இணைத்து அது வளர்ச்சி பெறு முறைமையில் ஆசிரியரும் மான பெருமளவிலே பிரித்து வைக்கப்படு 8 முகம் பார்த்துக் கற்றலும் கற்பித்தலும் இடம் பெறுவதில்லை. கற்பித்தலில், அஞ்சல் வாயிலான பன்முகப் பயன்பா பாடத்துக்கும் மாண வர்க்கும் , தவிர்க்கப்பட்டு, பாடமும் மாணவ கப்படுகின்றனர். ஆனாலும் இந்த நேரடியாகத் திட்டமிடப்படுகின்ற; தவிர்க்கப்பட்டு கேட்டல் வாயிலான பொழுது தொலைக்காட்சியிலும், வா
அமைகின்றது.
கணித விரிவுரைகளில் அருவ வாழ்வியற் சூழல்களோடு இணைத்து மிகுந்த பயனைத் தந்துள்ளன. இ

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள்
ரிவடைந்தன. இலங்கையும் இந்த
ண்டது. எ பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை ளக் கொண்டிருக்கும்
நோக்கி வந்து இப்பல்கலைக் இது “இடம்சார் திறந்த நிலை”
பொறுத்தமட்டிலும் நெகிழ்ச்சி கையாளப்படும். இது "முறையியல் படும். ள் அல்லது கருத்துவங்கள் (Ideas) ம். இது "கருத்துவம் சார் திறந்த
தகங்கள் எங்கு தமது பணிகளை கலைக்கழகம் தனது பணிகளை கருத்தும் நிலவுகின்றது. பல்வேறு னிக்கப்பட்ட பல இலட்சக்கணக் ன் வழியாக உயர் கல்விக்குள் இப்பல்கலைக் கழகங்களிலேயே - மேல் நோக்கிய நிலைக்கு வந்து
தின் வெளிப்பாடு (An Expression
விஞ்ஞான மேம்பாடு, தொழில் ஆகிய மூன்று முனைகளையும் கின்றது. இவ்வாறான கல்வி எவரும் பௌதிக நிலையில் கின்றனர். அதாவது நேருக்குநேர். உயிர்ப்புநிலையில் பெருமளவில் வானொலி, தொலைக்காட்சி, டுகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன. இடையே ஆசிரியர் நிற்பது சரும் நேரடியாக ஒன்றிணைக்
ஒன்றிணைப்பு ஆசிரியரால் து. கண் வழியான காட்சிகள் ஒருங்கிணைப்பு வேண்டப்படும் னாலியே பலம் மிக்க சாதனமாக
மான பிரச்சினைகள் நாளாந்த துக் கற்பிக்கப்படும் நிகழ்ச்சிகள் சை கற்பித்தலுக்கு செவிவழித்

Page 95
கலாநிதி சபா. ஜெயராசா
தொடர்பை ஏற்படுத்தும் வாெ நேருக்கு நேர் காட்சிகள் வாயிலா உணர்வோடு தொலைக்காட்சி
இக்கல்வி முறையில் அன புதுமுகத் தேர்வு எதுவும் அற்ற பயன்படுத்தப்படுகிறது. இப் இடைவிலகல் அதிகம் என்று பாரம்பரியமான பல்கலைக்கழ இடைவிலகல் காணப்படுத காட்டுகின்றார். திறந்த பல தொழிலாளர் வர்க்கப் பின் நுழைவாயிலை அமைத்துக் ே பலமுள்ள நிறுவனங்களாக மா செய்துகொண்டு கற்க விருப் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. பெண்களாக நிலை மாற்றம் பெ பெறுகின்றன. வயது குறைந்ே விடுதிகளிலோ இருந்தவாறு உ வழியாக வாய்ப்புகள் பரவலாக் மாணவருக்குரிய ஒப்பன பெறுகின்றன.
1. கணிப்பொறிசார் ஒப்ப துணையுடன் திருத்தப்படும்.
2. போதனா முனைவர் சr முனைவரால் (Tutor) திருத்தப்படு இப்பல்கலைக் கழகங் பிரதேசங்களிலும் வினைத்தி நிலையங்கள்' அமைக்கப்ப செயற்பாடுகளின் விதந்து கு வழிகளிலும் மதியுரை வழங்குெ (Counsellor). Gaf606).1ul IIT (g, Lib. 2) L போதுமான ஆலோசனைகளு வழங்கப்படுகின்றன.
கலைத்திட்டத்தை ஆராய உள்ளடக்கத்துக்குக் கொடுக் முறையியல்களுக்குக் கெr தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சித் தய பொருத்தமான இயங்கு தூ சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. ே மாணவர்களுக்கு வழங்குவ

93
னாலி பலம் மிக்க சாதனமாகின்றது. ாக அனைத்துப் பாடங்களும் நடப்பியல் வாயிலாகக் கற்பிக்கப்படுகின்றன. மதியானது திறந்த நிலையில் உள்ளது. ) மிக நெகிழ்ச்சியான நுழைவு முறை பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவரின் பொதுவாகத் திறனாய்வு செய்தாலும், க அமைப்பிலும் இன்று கூடுதலான லை ஜோன் பேர்குசன் சுட்டிக் ஸ்கலைக்கழகங்கள் பெரும்பாலும் ள்ளைகளுக்குரிய உயர் கல்விக்கு கொடுப்பதால் சமூகவியல் நோக்கில் றி வருகின்றன. வீட்டு வேலைகளைச் 0பும் பெண்களுக்கு இவை மிகுந்த வீட்டுப் பெண்கள் தொழில் புரியும் றுவதற்குரிய வாய்ப்புக்களும் கிடைக்கப் தோரும் தமது வீடுகளிலே அல்லது டயர் கல்வியைப் பெறுவதற்கு இதன் கப்படுகின்றன.
டகள் பின்வரும் முறைகளில் இடம்
டைகள் (CMA) இவை கணிப்பொறியின்
ார் ஒப்படைகள் (TMA) இவை போதனா )Lb.
களின் செயற்பாடுகள் பல்வேறு றனுடன் இயங்குவதற்கு 'பிரதேச ட்டுள்ளன. இந்த நிலையங்களின் றிப்பிடத்தக்கது மாணவர்க்குப் பல பதற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள சீர்மியரின் Iர் கல்வியும், தொழில்களும் பற்றிய நம் ஆற்றுப்படுத்தலும் சீர்மியரால்
ம் பொழுது, பாடப் பொருள் அல்லது கப்படும் முக்கியத்துவம், கற்பிக்கும் ாடுக்கப்படுகின்றது. வானொலி, ாரிப்பு நிபுணர்களின் மதியுரையுடன், ண்டிகளுடன் (Effects) பாடங்கள் தவைப்படும் பின்னூட்டல்களை தற்குரிய மாணவர் நிலைப்பட்ட

Page 96
94
தொடர்புகளும் ஆசிரியர் நி
வளர்த்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. காலத் மீளாய்வு செய்யப்பட்டு வேன் உட்புகுத்தப்படுகின்றன. மருத்துவக் கழகங்கள் வாயிலாக முழு அளவில் வ ஆராய்ச்சிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகி
இது ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட திறந்த பல்கலைக்கழகப் பட்டங்கள் பட்டங்களுக்குச் சமநிலையாகக் . அடிப்படை அறிவைச் செறிவாக வழங் கூடிய கவனம் எடுத்து வருகின்றன. இதரவடிவங்களைத் (Modules) தய செலுத்தப்படுகின்றது. வான் வழியாக கல்வியை வழங்கும் முயற்சி சோவி தொழில் செய்துகொண்டு உயர் கல் பயன்பாடு தீவிரமடையத் தொடங்கிய
குறைந்த அளவு முதலீட்டுட கல்வியை வழங்க முயலும் மூன்றாம் 2 கவர்ச்சிமிக்கதாக அமைகின்றது பாரம்பரியமான பல்கலைக்கழகங்க வளர்த்துக் கொள்வதன் வாயிலாக கொள்கின்றன. தொடர்பியல் நிறுவ வளர்த்துக் கொள்வதன் வாயிலாக மேம்படுத்த முயல்கின்றன.
வளர்ந்தோருக்கான கல்வி ஏககாலத்தில் உயர்கல்வி வழங்கும் செய பயன் விளைவுகள் என்ற முத்தரம் ஈட்டப்படுகின்றன.
இப்பல்கலைக்கழகம் “ஓர் உற்ப அன்றி ஒரு புலமை சார் நிறுவனமா வாரியான திறனாய்வு முன் வைக் மிகுதியினால் நூற்றுக்கு மேற்பட் பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் பொழுது அனுசரித்தல் கடினமாகி விடுகின்றது கருத்தும் முன் வைக்கப்படுகின்றது.
-கட்

புதிய கல்விச்சிந்தனைகள் லைப்பட்ட தொடர்புகளும் துக்குக் காலம் கலைத்திட்டம் ண்டப்படும் பரிமாணங்கள் கல்வியைக் கூட இப்பல்கலைக் பழங்க முடியுமா என்பது பற்றிய ன்றன. (Accepted) அமைப்பாகி விட்டது.
பாரம்பரிய பல்கலைக்கழகப் கருதப்படுகின்றன. பலம்மிக்க பகுவதில் இப்பல்கலைக்கழகங்கள் கற்றல் கற்பித்தலில் வளமான ாரிப்பதிலும் ஆழ்ந்த கவனம் வினையாற்றல் மிக்க பொறியியற் ரியத்தில் வெற்றியளித்துள்ளது. வி கற்பவர்கள் மத்தியில் இதன் புள்ளது.
ன் கூடிய அளவினர்க்கு உயர் உலக நாடுகளுக்கு இந்த உபாயம் - இப்பல்கலைக் கழகங்கள் ளுடன் தமது தொடர்புகளை ப் புலமை உறுதியை ஆக்கிக் னங்களுடன் தமது பிணைப்பை கத் தொடர் பாடற் சிறப்பை
விரிவு, அதிகமானோர்க்கு பற்பாடு, குறைந்த செலவில் கூடிய ப்பு நன்மைகள் இவற்றினால்
த்தி நிறுவனமாக இருக்கின்றதே சக இல்லை” என்ற மேலேழுந்த கப்படுதலும் உண்டு. உற்சாக ட்ட பயில் நெறிகளை ஒரே கல்வியின் தர மேம்பாடுகளை என்ற இன்னொரு திறனாய்வுக்
-- ) |--

Page 97


Page 98


Page 99


Page 100
மனித சமுதாயத்தின் ஆரம்ப வந்துள்ளது என்பது சமூக வரலா மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொரு பல்வேறு கட்டங்களிலும், த தேவையானதைக் கற்றுக் கொள்கின் காலம், சூழல் என்பவையும் கல்வி இலக்கு, முறை ஆகியவற்றில் ம அத்தகைய மாற்றங்களுக்கு அடிப் விளக்கங்களையும் சிந்தனையா அவர்களுடைய சிந்தனைகள் அவ வர்த்தமானங்களின் பிரபலிப்ப அடிப்படையில் கல்வி பற்றிய சிந் பழையனவாகவும், மாற்ற பட்ட இனங்காணப்படக் கூடியன.
- பிளேற்றோ, அரிஸ்டாடில் ஆ கொமேனியஸ், புறொபல், பெஸ்ட டூயி, காந்தி, தாகூர் போன்றோர் ( கல்வியின் தத்துவார்த்த அடிப்படை நாம் காண்கிறோம். அவர்களுடைய தேசம் / சமூகம், " எதிர்நோக்கிய உருவாக்கப்பட்டன 7 நெறிப்படுத் ஆரம்பத்தில் ஆன்மீக நோக்கத் காலப்போக்கில் அரசியல்,
அழுத்தங்களையொட்டி வளர்ந்தடை காணப்படுவது. அண்மைக் கால் சிந்தனைகளில் புதிய, புரட்சிகரமான அவதானிக்கக் கூடியதாயிருக்கின்ற
இவ்விதம் உருவெடுத்துள்ள கல்வியானது அகல்விரிப் பண்புடை உயர்வுக்காய், சமூக பேதங்களை ம தன்மை கொண்டதாய், மானிட மே பல்வேறு ஒளிகளில் மிளிர்கின்றது.

த்திலிருந்தே கல்வியும் வளர்ந்து சற்றில் நாம் காணும் உண்மை. ஜீவனும், அதன் வளர்ச்சியின் னக்குப் பொருத்தமானதை, றது. தேவைகள் மட்டுமல்லாமல், யில் அதன் போக்கு, பொருள், மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. | ப்படைகளையும் அவற்றுக்கான ளர்கள் வழங்குகின்றார்கள். ரவர் வாழ்நாட் கால், தேச, சமூக ாக விளங்குகின்றன. இந்த தனைகள் பாரம்பரிய நோக்கில் வழக்கில் - புதியனவாகவும்
கியோர் காலத்திலிருந்து, ரூசோ, லோசி போன்றோரும் கூட்டாக, வரை பல்வேறு கோணங்களில் டகளை விளக்கிய மேதைகளை சிந்தனைகள் அவர்கள் வாழ்ந்த பிரச்சினைகள் என்பவற்றால் தப்பட்டன என்பது கண்கூடு. ஒத வலியுறுத்திய சிந்தனைகள் பொருளாதார, சமூகவியல் ம கல்வி வரலாற்றில் பரவலாகக் பங்களில், அத்தகைய கல்விச் - போக்கு உருவெடுத்திருப்பதை
து. - புதிய சிந்தனைப் போக்கில் டயதாய், ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் =ாற்றியமைப்பதற்காய், தற்சார்புத் ம்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதாய்