கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தொழிற்சங்க ஒழுங்கமைப்பும் தலைமைத்துவ அபிவிருத்தியும்: பயிற்சியாளர் கையேடு

Page 1
0 III
. பயிற்சியாளர் கையேடு '- பயிற்சி தகவல் பிரதி
அடிப்படை வேலைத்த 'சர்வதேச தொழிலாளர் '- பிரகடனங்கள், கோப் 'ACTRAV தகவல் ஏடு
"தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆசிய நாடு
முகாமைத்துவப் பயி

ILO - ACTRAV பராந்திய தொழிற்சங்கங்களுக்குரிய Tநிலை பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம்
தொழிற்சங்க ஒழுங்கமைப்பும் தலைமைத்துவ அபிவிருத்தியும்
"களை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
தள் மனித உரிமைகளும்,
தாபனமும் உபாடுகள், மரபொழுங்குகள்
யிற்சியாளர் கையேடு
RAS/96/M09/DAN, களிலுள்ள தொழிற்சங்கவாதிகளுக்குரிய ற்சிக்கான தொழிலாளர் கல்வி உதவி

Page 2


Page 3
பிராந்திய தொ உயர்நிலை பயி
- பயிற்சியாளர் கையேடு
- பயிற்சி தகவல் பிரதிகை
- அடிப்படை வேலைத்த
சர்வதேச தொழிலாளர்
- பிரகடனங்கள் கோட்பாழு
- ACTRAV (அக்றாவ்) தக
“தெரிவு செய்யப்ப
தொழிற்சங்கவாதிகளுக்குரிய முக (ଗ);
 

ILO-ACTRAV ழிற்சங்கங்களுக்குரிய ற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம்
தொழிற்சங்க ழுங்கமைப்பும் லைமைத்துவ அபிவிருத்தியும்
缅
ளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
ள மனித உரிமைகளும்,
தாபனமும்
டுகள், மரபொழுங்குகள்
கவல் ஏடு
RAS/96/MO9/DAN ட்ட ஆசிய நாடுகளிலுள்ள ாமைத்துவப் பயிற்சிக்கான தாழிலாளர் கல்வி உதவி”
طرمیمپNKS

Page 4


Page 5

8888

Page 6
பதிப்புரிமை (C) சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம்
சர்வதேச - பதிப்புரிமை மரபு 02யின் அடிப்படைய ஸ்தாபனத்திற்கு உரித்துடையதாகும். இருப்பினும், இ அமைய இப்பிரசுரத்தில் இருந்து சிறிய பகுதிகளை அ பிரதி பண்ணவோ அல்லது மொழிபெயர்த்து தேை அல்லது உரிமையை பெற்று கொள்வதற்கு சர்வதே சுவிட்சிலாந்து எனும் முகவரிக்கு மனுச் செய்தல் வேை மனுக்களை வரவேற்கின்றது.
முதற்பதிப்பு 2000
ISBN : 92-2-81293-9
ஜக்கிய நாடுகளின் நியதிகளுக்கு அமைய சர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகள் தொடர்பான பெயர்கள் ம மூலமாக எந்த ஒரு நாட்டினதும் சட்டதிட்டங்கள் எ அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட பிரதேசத்திலோ, அதன் நில தீர்மானிப்பது தொடர்பாகவோ, சர்வதேச தொழிலாளர் உணர்தப்படவில்லை.
முத்திரையிடப்பட்டுள்ள கட்டுரைகள் கற்கை மற்று கருத்துக்கள் தொடர்பான முழுப் பொறுப்பும் அதை மூலமாக வெளியிடப்படும் கருத்துக்கள் அை அங்கீகரிக்கப்பட்டவை என்ற கருத்தாகாது.
வர்த்தக ஸ்தாபனங்கள், அதன் வர்த்தகரீதியிலான உ எழுதப்பட்டு இருக்கின்ற குறிப்புக்களை கொண்டு சர் உள்ளது என்று எண்ணலாகாது. அத்துடன் ஒரு கு உற்பத்திகளையோ அல்லது அதன் நடைமுறையைே விட்டதாகவும் கருதக்கூடாது.
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத்தின் பிரசுரங்களை அல்லது பல நாடுகளில் உள்ள ILO வின் உள்ளூர் ILO பிரசுரங்கள் சர்வதேச தொழிலாளர் காரியா6 விலாசத்தில் நேரடியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். 6 பட்டியலை இலவசமாக கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வில
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம், கொழும்பு பணிமனை, 202/204 பவுத்தாலோக்க மாவத்தை,
கொழும்பு 07.
மொழிபெயர்ப்பு : சுல்பிகா ஆதாம்
ஆர்.ழரீகாந்தன்
வடிவமைப்பு : துசியந்த பராஷர்
அச்சிட்டோர் : கருணாரத்ன அன்ட் சன்ஸ் இல 67, கைத்தொழில் ே கட்டுவான வீதி
(360/DITLDIT35LD.

2000
ல் இப்பிரசுரத்தின் உரிமை சர்வதேச தொழிலாளர் ம் மூலத்தில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ற விதிமுறைகளுக்கு னுமதியின்றி மீள்பிரசுரம் செய்யலாம். இப்பிரசுரங்களை வயானவற்றை எடுத்து கொள்வதற்கான அனுமதியை நச தொழிலாளர் நிறுவனம் CH -1211 ஜெனிவா 22, ன்டும். சர்வதேச தொழிலாளர் காரியாலயம் அவ்வாறான
வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத்தின் பிரசுரங்களில் ற்றும் அப்பிரசுரங்களில் வெளியிடப்படுகின்ற விடயங்கள் வ்வாறு அமைந்திருப்பினும் சரி, அல்லது அந்நாட்டின் ப்பரப்பிலோ, அல்லது அந்நாட்டின் தேசிய எல்லைகளை ஸ்தாபனங்களின் பிரசுரங்களில் எவ்வித கருத்துக்களும்
ம் ஏனைய தஸ்தாவேஜூக்களில் பிரசுரிக்கப்படுகின்ற ன எழுதிய எழுத்தாளர்களை சேர்ந்ததாகும். பிரசுரம் னத்தும் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பினால்
உற்பத்திகள் மற்றும், அதன் செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக வதேச தொழிலாளர் நிறுவனம் அவற்றை அங்கீகரித்து றிப்பிட்ட வர்த்தக ஸ்தாபனத்தையோ அதன் வர்த்தக யோ குறிப்பிடப்படாமையையிட்டு அவற்றை நிராகரித்து
பிரதான புத்தகக் கடைகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் காரியாலயங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது Uயம் CH 1211 ஜெனிவா 22 சுவிட்சிலாந்து என்ற விபரக்கொத்து அல்லது புதிய வெளியீடுகள் பற்றிய ாசத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
லிமிட்டெட், J60)L,

Page 7
அறிமுகம்
ásÖ சர்வதேச தொழில Sన உயர் பிராந்திய ெ
சர்வதேச தொழில தொழிற்சங்க அமைப்பும் கீழ் அமைந்த பிராந்திய அமைப்பின் ஒத்துழைப்பு செயற்திட்டத்தின் (RA ஆசியநாடுகளில் தொழிற் தொழிலாளர் கல்வி உ மாதத்திலிருந்து நடை மொங்கோலியா, நேபாள அமைப்பினையும் தலைை இச்செயற்திட்டம் வடிவை
இப்பிராந்திய தொ தொழிற்சங்கங்களின் அதன்வாயிலாக, தேசிய பயன்தரு பங்கு ஒன்றினை ஆகும்.
இப்பிராந்திய தெ நடவடிக்கைகளுக்காக ( மேற்கொள்ளப் படுகின் நடவடிக்கைகளின் ஒன்றி
தொழிலாளர் நடவ (அகற் ராவ்) தொழிற் நடவடிக்கைகளையும் வி திறன்களை விருத்தி ெ அவற்றின் பயிற்சி தெ கொண்டுள்ளது. அத்துட6 பாதுகாக்கும் திறன், தொழிலாளர்களை பி போன்றவற்றை விரிவுபடு தொழிற்பாட்டில் உதவுத கல்விச் சீர்திருத்தங்களு கொள்கைகளையும் நி பொருளாதார விருத்தி தொழிற்சங்கங்களின் என்பவற்றிற்கு ஆதரவு
இச்செயற்திட்டம் நடவடிக்கைகளை விரு அடைந்திருப்பதுடன் ஜ6 தனித்துவத்தை மேலும்
3
 
 

ளர் ஸ்தாபனம் - அக்ற்ராவ் தாழிற்சங்க பயிற்சி
ாளர் ஸ்தாபனத்தின் அகற்ராவ் செயற்திட்டத்தின் தலைமைத்துவ விருத்தியும் என்னும் தலைப்பின் டென்மார்க்கின் சர்வதேச அபிவிருத்தி முகவர் டன் சர்வதேச தொழிற்தாபனத்தின் அக்ற்ராவ் S/96/MO9/DAN) Glgrf6 GaujuuLL fol) சங்க வாதிகளுக்கான முகாமைத்துவ பயிற்சியில் தவி என்னும் பயிற்சி 1997ம் ஆண்டு ஏப்பிரல் -முறையிலிருந்து வருகின்றது. இந்தியா, ாம், இலங்கை ஆகிய நாடுகளில் தொழிற்சங்க மத்துவ விருத்தியினையும் மேம்படுத்துவதற்காக மக்கப்பட்டுள்ளது.
ழிற்சங்க பயிற்சி திட்டத்தின் பிரதான நோக்கம் தாபனரீதியான இயலுமையை பலப்படுத்தி பொருளாதார சமூக விருத்தியில் அவை கூடிய வழங்கும் வகையில் அவற்றிற்கு உதவிசெய்தல்
ாழிலாளர் கல்வி செயற்திட்டம், தொழிலாளர் அக்ற்ராவ்) சர்வதேச தொழில் அமைப்பினால் ன்ற உலகரீதியான தொழிற்சங்க பயிற்சி ணைந்த ஒர் பகுதியாகும்.
படிக்கைகளுக்கான சர்வதேச தொழில் அமைப்பு சங்கங்கள் தமது அங்கத்துவத்தினையும் , ரிவாக்கம் செய்தல், அவர்களது பேச்சுவார்த்தை சய்தல் என்பவற்றை விரிவுபடுத்தும் முகமாக ாழிற்பாட்டால் உதவுவதனை நோக்கமாகக் ன் அங்கத்தவர்களின் பல முக்கிய விடயங்களை தீர்மானம் மேற்கொள்ளலில் பங்குபற்றுவது, ரதிநிதித்துவம் செய்வதற்கான இயலுமை நித்தும் முகமாக தொழிற்சங்கங்களின் பயிற்சி னையும் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. மேலும் க்கான தூண்டுதல் கிராமிய அபிவிருத்திக்கான கழ்ச்சி திட்டங்களையும் வகுத்தல், சமூக யில் பங்குபற்றுதல் அங்கத்தவர்களுக்கான சமூகபொருளாதார சேவைகளின் விருத்தி வழங்கி அவற்றை மேம்படுத்திவருகின்றது.
பிராந்திய தேசிய தொழிற்சங்க பயிற்சி த்தி செய்வதன் மூலம் தனது நோக்குகளை னநாயக அமைப்புகளாக தொழிற்சங்கங்களின் விருத்தி செய்து பராமரித்தல், தந்திரோபாய

Page 8
திட்டமிடல், அமைப்பு நவீன முகாமைத்துவ சமாஜங்கள் தேசிய ெ நோக்காக கொண்டிரு வழங்கும் நிறுவனங்க விருத்தி செய்வதற்கு 2 ஒன்றிணைந்த சமாஜா
இச்செயற்திட்டத் தலைமைத்துவ விருது பயிற்சி கையேடுகளும்
இந்த உதவியா அலகுகளிலும் உள் பாகங்களாக ஒழுங்கை தொழிற்சங்க சூழை பொருளாதாரத்திலும் செலுத்துவதை இஸ்தி பயன்படுத்தப்படுமென
மேலும் ஒரு 6 அதாவது இந்த பயிற்சி கட்டுகோப்பான விதிக திட்டங்களை மேலும் பயன்படுத்தப்பட வேல் ஒரே நிகழ்ச்சி திட்டத் என்ற நியதியும் இல்ல கட்டுப்பாடுகள் காரன முடியாமலும் போகலா முன்னுரிமை என்பன தெரிவு செய்தல் வே வழங்கினால் நல்லெ கற்கை அலகுகளை
இந்த பயிற்சி த அல்லது தொழிலாளர் எடுகோள் மேற்கொள் அமைப்பினதும் தன படிமுறையிலும் ஓரளே அறிவையும் கொண்டி பயிற்சி நெறி உருவாக நன்றி நவிலல்கள்
தனது ஆளன கையேடுகளை தயார் புதுடெல்லியைச் சேர் நன்றியறிதலுடன் நின
1998 செப்டம்ப அமைப்பும் தலைை நடை பெற்ற பிராம் உதவியாளர்களினால்

ரீதியான முகாமைத்துவ கோட்பாடுகள் போன்ற ப முறைகளுடன் கூடிய பயிற்சி நிறுவனங்கள், தாழிற்சங்கவாதிகள் என்பவற்றை அமைத்தளையும் நந்தது. மேலும் இத்திட்டம் தொழிற்சங்க பயிற்சி ளுக்கு பயிற்சி கையேடுகளையும் பயிற்சிகளையும் உதவி செய்வதுடன் அவை தேசிய நிலையங்களிலும் ங்களிலும் கிடைக்கப் பெறுவதற்கு வழிசமைத்தது. ந்தின் வரையறைக்குள் தொழிற்சங்க அமைப்பும் த்தியும் என்ற தலையங்கத்தின் கீழ் பயிற்சியும், ம் விருத்திசெய்யப்பட்டன. எளர் கையேட்டுப் புத்தகத்திலும் மற்றும் 18 கற்கை ள பயிற்சி தகவல்கள், தலைப்புகளுக்கமைய 4 மக்கப் பட்டிருக்கின்றன. தொழிற்சங்கங்கள் தங்களது ல பலப்படுத்துவதற்கும் அதன் மூலம் தேசிய சமூக அபிவிருத்தியிலும் தாக்கமான பங்களிப்பை ரப்படுத்துவதை ஊக்குவிக்க இப் பயிற்சி தகவல்கள்
நம்பப்படுகின்றது. விடயத்தை நாம் இங்கு கூற வேண்டி உள்ளது. சி தகவல்கள் கட்டாயமாக பின்பற்றப்பட வேண்டிய கள் அல்ல. அவை தொழிற்சங்கங்களின் பயிற்சி விருத்தி செய்வதற்கான ஒரு உந்து சக்தியாகவே ன்டும். அத்துடன் எல்லா கற்கை அலகுகளையும் தின் கீழ் அமைத்து பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் லை. ஏனெனில் நேரம் நிதிப்பிரச்சனைகள் போன்ற எமாக நீண்ட கால நிகழ்ச்சி திட்டங்களை நடத்த ம். நீங்கள் உங்கள் தொழிற்சங்கத்தின் தேவைகள் வற்றின் அடிப்படையிலேயே கற்கை அலகுகளை ண்டும். இதன் பின்னர் எந்த ஒழுங்கில் அவற்றை தன நீங்கள் கருதுகின்றீர்களோ அந்த ஒழுங்கில்
வழங்க முடியும். தகவல்களை பயன்படுத்த உள்ள உதவியாளர்கள்
கல்வியாளர்கள் தொடர்பாக முக்கியமானதொரு Tளப்படுகின்றது. அதாவது அவர்கள் தொழிற்சங்க லமைத்துவ அபிவிருத்தியிலும் பங்கேற்பு பயிற்சி வனும் அல்லது சிறிதளவாவது அனுபவங்களையும் ருப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தில் (மதிப்பீட்டில்) இந்த க்கப்பட்டுள்ளது.
எயினரின் ஒத்துழைப்புடன் இந்த பயிற்சிநெறி
ப்பதற்கு உதவிய கலாநிதி வெங்கட ரட்னம், IMI ந்தவர். அவர்களின் பங்களிப்பினை செயற்திட்டம் மனவுகூருகின்றது.
1 மாதம் நேபாளத்தில் நடைபெற்ற "தொழிற்சங்க மத்துவ அபிவிருத்தியும்” என்னும் தலைப்பில் 5திய பயிற்சி நெறியின் போதே பயிற்சி பயிற்சி தகவல்கள் / கையேடுகள் பரீட்சிக்கப்பட்டு

Page 9
திருத்தங்கள் செய்யப்பட்ட 22ம் திகதி முதல் 28ம் தி விமர்சன கூட்டத்தில் இறு தெரிவிக்கப்பட்டதுடன் தி
தற்பொழுது உங்க இப்பயிற்சி கையேடுகள் 6 ஆணித்தரமான பங்களி தெரிவிக்கின்றது.
இந்த பயிற்சி  ை மூலங்களிலிருந்து நாம் கொள்ளப்பட்டதுடன் அல - டன்லொப், ஜோன் ! செய்தல் லெக்கிங்டல் சுதந்திர தொழிற்சங்க நூற்றாண்டுக்கான தெ ICFTU- ஆசிய பசுபிக் சுதந்திர தொழிற்சங்க ஒழுங்கமைப்பு (ICFT ஸ்தாபனம் ஜப்பான் நிலையம் (1997), உ
வாசிப்புக்கள், 15 செப்
சர்வதேச தொழிலா தலைமைத்துவமும் மு நிகழ்ச்சித்திட்டம், - கிழ கல்விக் கற்கை நெறி ILO (உயர்தர சிறப் அபிவிருத்தி செய்தல், சர்வதேச தொழிலாள ஒழுங்கமைப்பு அபிவ நிகழ்ச்சித் திட்டம் - தொழிலாளர் கல்வி ப பிராந்திய தொழிற்சங் சர்வதேச தொழிலாள விடயங்களும் தொழிற் திட்டமிடலும் ILO தெ DAN - தேசிய தொ உயர் தர விசேட மேம்படுத்தலும். வெங்கட் இரத்தி பங்குபற்றுதலுக்கான தயாரிக்கப்பட்ட அறிக் வெயில், டேவிட் (1 சங்கங்களுக்கான ய புத்தகங்கள்.
5

டன. அத்துடன் 1999ஆம் ஆண்டு ஓகஸ்ட் மாதம் கேதி வரை பெங்களூரில் நடைபெற்ற பிராந்திய தியாக கருத்து பரிமாறல்களும் விமர்சனங்களும்
ருத்தங்களும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
ள் கைகளில் உள்ளது போன்றதொரு நிலைக்கு வருவதற்கு உதவிய சகல உதவியாளர்களினதும் ப்புக்கு செயற்திட்டம் தனது நன்றியறிதலைத்
-கயேடுகளை விருத்தி செய்வதில் பின்வரும் - கருத்துக்கள் விடயங்கள் இசைவாக்கிக் வை உசாத்துணையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. T (1990) தொழிலாளர் சங்கங்ளை முகாமை எ: லெக்சிங்டன் புத்தகங்கள். நகங்களின் சர்வதேசக் கூட்டமைப்பு (1996), 21ம் தாழிற்சங்கங்களை உருவாக்குதல் சிங்கப்பூர் : க் பிராந்திய ஒழுங்கமைப்பு (ICFTU APRO) எங்களுக்கான சர்வதேசக் கூட்டமைப்பு ஆசிய
U-APRO) சிங்கப்பூர் தொழிலாளர் கற்கைகள் னிய சர்வதேச , தொழிலாளர் அடிப்படை யர்நிலை தலைமைத்துவக் கற்கை நெறி -
1997-10 - ஜக் 1997 - சிங்கப்பூர். -ளர் காரியாலயம் (1993) - தொழிற்சங்க முகாமைத்துவ அபிவிருத்தியும். தொழிலாளர் கல்வி ழக்கு - தெற்கு ஆபிரிக்க உயர்நிலை தொழிலாளர் 5. ஜெனிவா .
புநிலை பிராந்திய தொழிற்சங்க பயிற்சிகளை முன்னேற்றுதல் தொடர்பான (INT/86/M04/DAN) ர் காரியாலயம் (1993) தொழிற்சங்கங்களுக்கான பிருத்தியும் திட்டமிடலும். தொழிலாளர் கல்வி - தென்கிழக்காசிய நாடுகளின் உயர் நிலை யிற்சிநெறி, ஜெனீவா: ILO (உயர்தர சிறப்புநிலை பகப் பயிற்சி (INT/86/DAN) | ரர் ஒழுங்கமைப்பு (1996) பால்நிலை, சமத்துவ சங்கங்களுக்கான ஒழுங்கமைப்பு அபிவிருத்தியும் தாழிலாளர் கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டம். INT/93/ ழிற்சங்க பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கான விடயப் பொருள்களை ஒன்றிணைத்தலும்
எம், C.S (1996) அமைப்பு சீரமைப்பு: ஒரு தொழிற்சங்க வழிகாட்டி. ILO-ACTRAVக்காக க்கை, ஜெனிவா ILO 994) அலைகளைத் திருப்புதல், தொழிலாளர் புக்தித்திட்டமிடல்கள் நியூயோர்க் : லெக்சிங்டன்

Page 10
மேலதிகமாக செயற்பாடுகளுக்கு நன்றியுடன் நினைவுசு
இந்திய இந்து 1 பாரதீய அகில
இந்திய (CITU)
மொங்ே 65uT(C
நேபாள நேபாளி (GEFON
இலங்ை (LJEWU சிறிலங் இலங்ை
பீற்றர் மோட்டன் சென் பிரதான தொழில்நுட்ட ILO - Gg5Typ6oT6Ti ( ILO - ÉlųųGL6ð6ó
 
 
 

இணைப்புத் தொழிற்சங்கங்கள் பல இந்த உதவியளித்தன. அவற்றினையும் செயற்றிட்டம் வருகின்றது.
ா தேசிய தொழிற்சங்கக் காங்கிரஸ் (INTUC)
D6úg|Ts GLIT (HMS)
மஷடோர் சங்கம் (BMS)
இந்திய தொழிற்சங்கக் காங்கிரஸ் (AITUC)
தொழிற்சங்கங்களுக்கான மத்திய நிலையம்
காலிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு MTU)
தொழிற்சங்கக் காங்கிரஸ் (NTUC) ய தொழிற்சங்கங்களின் பொதுக் கூட்டமைப்பு \T)
கத் தேசிய தோட்ட தொழிலாளர்கள் சங்கம் J)
கா சுதந்திர சேவக சங்கம் (SLNSS) கத் தொழிலாளர் காங்கிரஸ் (CWC)
ổĩ
ஆலோசகர் செயற்பாட்டு ஒன்றியம் - ACTRAV
1998

Page 11
ప
雛
雛
c
 

※
१ों 3
犯
܀ .
雛

Page 12


Page 13
இத் தகவல் பிர அடைவதற்கு 2
பயிற்சி உதவிய உங்களுடைய செய்வதற்கு. உங்களுடைய ஒன்றை அல்ல
களை உள்ளட
பயிற்சி நெறியின் செயற்பாடுக6ை மதிப்பீடு செய்வு
 

ரதிகளை பின்வருவனவற்றை
உபயோகப்படுத்தப்படலாம்
ாளர்களை பயிற்றுவிப்பதற்கு.
தொழிற்சங்கத்தை பகுப்பாய்வு
சங்க கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரலில் ஏதாவது லது அதற்கு மேற்பட்ட பாடவிதானங் டக்குவதற்கு.
னை திட்டமிடுவதற்கு. ா உபயோகிப்பதற்கு.
பதற்கு.

Page 14
இந்த கையேடுகள்
- இரண்டு / மூன்று உதவியாளர்களின வழங்கப்பட்ட நிக இணைக்கப்பட்டுள்ள
- உங்கள் சொந்த
அதனைப் பலப்படுத் இவை பயன்படுத்த
- நீங்கள் கூட்டம் ஒன்
அல்லது 2 நாள் பொழுது உங்கள் மேற்பட்ட கற்கை மேற்கூறப்பட்ட கை முடியும்.
பயிற்றுனருக்கான
நீங்கள் உதவிய பயன்படுத்தும் பொழுது நாட்களுக்கு சில கற்ை முடியும். அதன் பின்னர் பயன்படுத்திய கையே( PARENCIES) guTfi; வேண்டும்.
இப் பயிற்சி ெ LigdigOTL606) (FEEI வெளிச்சட்டம் ஒன்றின இணைப்பாளர்களும், இடமளிக்கப்பட வேண் அடிப்படையானதும், தி நிகழ்ச்சி திட்டமாக இரு என்ற முறையில் செ பின்னுாட்டலை வழங்கு சம்பந்தம் உடையதாக
உங்கள் சொந்த ச
உங்கள் சொந்த கையேடுகளை பயன்படு தொடர்பாக கூடியளவு இளம் அங்கத்தவர்கள் அங்கத்தவர்கள் தடை திட்டம் தொழிற்சங்க அடிப் படையிலான பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது
 

அல்லது தகவல்கள்
கிழமைகள் பயிற்சி நடத்துகின்ற பயிற்சி ால் பயன்படுத்தப்பட முடியும்.(ஆலோசனைகள் ழ்ச்சிதிட்ட வெளிவடிவம் - பின்னிணைப்பு 1ல் ாது)
தொழிற்சங்கத்தைப் பற்றி பகுப்பாய்வு செய்து துவதற்கான வாய்ப்பு, வழிகளைத்தேடும் பொழுது ப்பட முடியும்.
றினை அல்லது பிற்பகல் நிகழ்ச்சி போன்ற ஒன்றினை நிகழ்ச்சி திட்டம் ஒன்றினை ஒழுங்கமைக்கும் நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு அலகுகளை உள்ளடக்கும் சந்தர்ப்பத்திலும் யேடுகளை அல்லது தகவல்களை பயன்படுத்தப்பட
பயிற்சி
பாளர்களின் பயிற்சிக்கான பயிற்சி கையேடுகளை து (அனுபவமுள்ள உதவியாளர்கள்) முதல் ஒரிரு கெ அலகுகளை பயன்படுத்தி பயிற்சியினை நடத்த பங்குபற்றுனர்களை சிறு குழுக்களாக அமைத்து டுகளை தாமாகவே ஒளிபுகு தாள்களில் (TRANSத்து பயிற்சி நெறியினை நடத்தும்படி துாண்டுதல்
நறியினை நடத்தியவர்களுக்கான உடனடி ) BACK) கட்டமைக்கப்பட்ட அட்டவணை வடிவ ர் வாயிலாக (இணைப்பு 2ப் பார்க்க) துணை ஏனைய பங்குப்பற்றுனர்களும் வழங்குவதற்கு டும். உதவியாளர்களின் பயிற்சி என்பது திறமை றமையினை மற்றவர்களுக்கு வழங்குகின்றதுமான ப்பதனால் பங்குபற்றுனர்களை உதவியாளர் பங்கு யற்பட அனுமதித்தலும், அவர்களுக்கு சிறந்த ததலும், நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் வெற்றிக்கு மிகவும் கவும் பிரயோசனமான உள்ளீடாகவும் இருக்கும். Fங்கத்தை பகுப்பாராய்வு செய்தல்
சங்கத்தையே நீங்கள் ஆய்வு செய்வதற்கு பயிற்சி }த்தும் பொழுது வெளிப்படையாக நடந்துகொள்வது எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ளவும். அதன்மூலம் வெளிப்படையாக நடந்து கொள்வதனை சிரேஸ்ட செய்ய முடியாதிருப்பதுடன் அவர்கள் இந்நிகழ்ச்சி த்தின் தலைமைத்துவம் மீதான வாய்சொல் விமர்சனம் ஒன்றுக் கான சந்தர்ப்பமாக து என்பதனையும் உணரமாட்டார்கள்.

Page 15
நிகழ்ச்சித்திட்ட தொடர்பாக பங்குப்பற்று தனிப்பட்டவர் களையன்றி (ஆ) தனிப்பட்டவர்களில் கொண்ட விடயத்துக்கு
விட விபரிப்புக்கு கூடிய ஒவ்வொரு பிரச்சினை. ஆக்கபூர்வமாக முயற்சி நீங்கள் தேவைக்கே முறையில் கற்கை . ஒழுங்குமுறைகளை
ஒரே நிகழ்ச்சி உபயோகிக்க வேண்டும் மற்றும் வேறுபல கார நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை | இப் பயிற்சிக்கையேட்டு அதே ஒழுங்குமுறையில் பயன்படுத்த வேண்டும்
நீங்கள் எவ்வா முன்னுரிமைகளையும் அ அடிப் படையில் கற் புத்திசாலித்தனமாகும். சிறந்தவை என்று கருதுகி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களி தலைப்புக்களாகிய ஒழுங் தொழிலாளர் கல்வி, தெ கருத்தில் கொள்வதற்கு கொண்ட பின்னர் SWO உறுப்புரைகள், இலக்கு மனதில் கொண்டு ( கூறப்படுகின்றது. இது ே உதவுவதுடன் உங்களு பற்றிய மதிப்பீட்டை ஒன்ற முன்னுரிமைபடுத்தி செ தொழிற்சங்க கூட்டம் பகுதியாக ஒன்று அ
சேர்த்தல்
நீங்கள் சிலவேை அலகுகளை பயன்படுத் தொழிலாளர் கல்வி, 6 சங்கத்தின் வழமையான நீங்கள் சேர்த்துக்கொள் மத்திய செயற்குழு கூட் மறுபரிசீலனை செய்யவு ஒரு பகுதியாக தொழிற
அலகினை

ஆரம்பத்தில் சிலவகை அடிப்படை விதிகள் னர்களுடன் உடன்பாடு ஒன்றிற்கு வருதல். (அ) 5 பிரச்சினை தொடர்பாகவே விமர்சனம் செய்தல். எ உணர்ச்சிகளுக்கு இடமளிக்காமல் எடுத்துக் முக்கியதுவம் கொடுத்தல். (இ) மதிப்பீட்டினை ப இடமளித்தல் (ஈ) அடையாளம் காணப்பட்ட க்கும் பல தீர்வுகளை கண்டுகொள்வதற்கு த்தல் என்பன இதில் அடங்கும். கற்ற விதமாக பொருத்தமான
அலகுகளையும் அவற்றின் யும் தெரிவு செய்து கொள்ள முடியும் திட்டத்தில் சகல கற்கை அலகுகளையும் என்ற தேவையில்லை. ஏனெனில் நிதிப்பிரச்சினை, நணங்களினால் சிலவேளைகளில் நீண்டகால ஒழுங்கமைக்க முடியாது போகலாம். அத்துடன் நுால்களில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருப்பது போல 5 கற்கை அலகுகளை நிகழ்ச்சித் திட்டங்களில்
என்ற தேவையும் இல்லை. று உங்கள் சங்கத்தின் தேவைகளையும், புடையாளம் கண்டுவைத்திருக்கின்றீர்களோ, அந்த கை அலகு களைத் தெரிவு செய் வதே அதன் பின்னர் நீங்கள் அவற்றுள் எவற்றை கின்றீர்களோ அந்த ஒழுங்கில் கற்கை அலகுகளை ல் புகுத்திக் கொள்ள முடியும். தனிப்பட்ட ங்கமைப்பு, பால்நிலை தொடர்பான பிரச்சினைகள், ாழிற்சங்க அமைப்பு, நிதி போன்றவற்றை நீங்கள் 5 விரும்பக்கூடும். அப்படி அவற்றை கருத்திற் T பகுப்பாய்வினையும், துாரநோக்கு, வழிமுறை கள் நடவடிக்கைத் திட்டங்கள், என்பவற்றையும் செயல் படுதல் புத்திசாலித்தனமானது என தவையான விடயங்களை விபரமாக சிந்திப்பதற்கு டைய தொழிற்சங்கத்தின் தனிப்பலம், பலவீனம் றிணைத்து உங்கள் சங்கத்திற்கான இலக்குகளை பல் திட்டங்களை உருவாக்குவற்கு உதவும். ங்களில் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒரு அல்லது இரண்டு கற்கை அலகுகளை
ளகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கற்கை த விரும்பக்கூடும். உங்கள் தொழிற்சங்கத்தின் தாழிற்சங்க பயிற்சி திட்டங்களில் மாத்திரமன்றி நடவடிக்கைகளில் கூட இந்த பயிற்சி திட்டங்களை ரள முடியும். உதாரணமாக உங்கள் சங்கத்தின் டத்தின் போது உங்கள் சங்க நடவடிக்கைகளை ம் பகுத்தாராய்வு செய்யவும், நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் ற்சங்க அமைப்பு என்னும் கற்கை

Page 16
* சேர்த்துக்கொள்வதற்கு உங்கள் சங்கம் சீர்த் அறிந்துகொள்ள மு செலவுத்திட்டக் குழு அலகினைப்பற்றி விவா உங்கள் சங்கத்தின் அலுவலர்கள் / முக்கிய தமக்கு பொறுப்பான ட பொழுதும் கற்கை அ
இவை ஒவ்வொ ஒன்று அல்லது இ! கலந்துரையாடுவதற்கு அமர்வுகளை (SESSI விசேட அமர்வுகள்
உங்கள் சங்க அடிப்படையில் (அங் தினக்கொண்டாட்டங்க அங்கத்துவ திரட்டல் நடக்கக்கூடிய முறை பிரச்சினைகள், தொழில் போன்ற கற்கை அல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் - பகுதியாக ஒதுக்கிக்ெ மேலதிக கையேடு
கையேடுகள்
இந்த கையேடு உதவியாளர்களுக்கு | நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை பற்றியதொரு பகுப்பு படுத்திக்கொள்வது பிர சார்ந்த, நாடு சார், செயற்திட்டத்தின் கீழ் சூழ் நிலைமைகள் கொண்டுள்ளமையினா வேண்டும்.
நீங்கள் உங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அன கல்விசார்ந்த நிறுவ கிடைக்கப்பெறும் செய்ய விடய ஆய்வுகளை, பல்வேறுபட்ட படிமுறை அடையாளம் காண்க. பயிற்சியாளர்களுடன் 4 கொண்டு அமர்வு பயன்படுத்தப்படக் கூடி படங்கள் ஏதாவது உ

5 நீங்கள் விரும்பக்கூடும். இதன் மூலம் நீங்கள் திருத்தங்களை வேண்டியிருக்கின்றதா? என்பதனை டியும். அல்லது உங்கள் சங்கத்தின் வரவு சந்திக்கும் பொழுது நீங்கள் நிதி என்ற கற்கை திப்பதற்கு நேரத்தை ஒதுக்கிக்கொள்ளலாம். அல்லது
நிறைவேற்று உத்தியோகஸ்த்தர்கள் / உயர் ப பொறுப்பு வகிப்பவர்கள் தமது அங்கத்தவர்களுடன் குதிகள் தொடர்பாக காலத்திற்கு காலம் சந்திக்கும் லகுளை பொருத்தமாக உட்படுத்திக்கொள்ளலாம். ன்றினதும் அல்லது சிலவற்றின் பொருத்தமானதாக ரண்டு கற்கை அலகுகளை அறிமுகப்படுத்தி - நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஒரு அமர்வு அல்லது இரு ON) பயன்படுத்தப்படமுடியும்.
த்தின் தேவைகள் முன்னுரிமைகள் என்பவற்றின் கத்துவ அசைவு நடவடிக்கைகளில் பெண்கள் -ள், தொழிலாளர் கல்வி குழுநிலை கூட்டங்கள்,
குழுக்கூட்டங்கள் போன்றவற்றுடன் இசைந்து மயில்) ஒழுங்கமைப்பு, பால்நிலை தொடர்பான லாளர் கல்வி தொழிற்சங்க அங்கத்துவர் தொடர்புகள் மகுகளை உள்ளடக்கிக்கொள்ளலாம். இவற்றிற்கு அரை நாள் அல்லது முழு நாள் ஒன்றினை விசேட காள்ளலாம்.
கள் / படிமுறைகளுடன் கூடிய மேலதிக
களைப் பயன்படுத்தி உயர் அலுவலகங்கள் / குறிப்பிட்ட நடவடிக்கைகள் / துறைகள் தொடர்பாக ஒழுங்கமைக்கும் பொழுது அவர்கள் நடவடிக்கைகள் பாராய்வினை அரைநாள் அமர்வாக அறிமுகப் யோசனமானதாக இருக்கும். இந்த அமர்வு, துறை ந்த பிரதேசம் சார்ந்ததாக இருப்பதால் இது குறிப்பானதாகவும் அத்துடன் தொழிற்சாலை விரை வாக மாறுகின் ற தன் மையினை ல் அவைப்பற்றி அடிக்கடி பகுப்பாய்வு செய்தல்
ர் தொழிற்சங்கத்தில் அல்லது வேறு சங்கங்களில் வபவங்கள் முன்னுதாரணங்கள் என்பனவற்றையும் னங்களிலிருந்து கலந்துரையாடல்கள் மூலம் ல், எதிர்செயல் நடவடிக்கைகளையும் பயன்படுத்தி, பங்கேற்று நடித்தல். பயிற்சிகள் என்பவற்றை )களில் வழங்கும் முகமாக, பயிற்சி படிமுறைகளை அல்லது விருத்தி செய்துகொள்க. அத்துடன் ஏனைய அல்லது பயிற்சி வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் தொடர்பு ஒன்றில் அல்லது மேலதிக அமர்வுகளில் ய நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய வீடியோ
ண்டா என ஆலோசனை செய்துகொள்ளலாம்.
2

Page 17
பயிற்சியாளர் பயிற்சிக்கான ஆலோசனை வழங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட புறவுருவம் சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம் - அக்ராற்வ் தொழிற்சங்க அமைப்பும் தலைமைத்துவ விருத்தியும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்
நேரம்
09 : 00
நாள் 01
ஆரம்ப வைபவம் கற்கைநெறி நிகழ்ச்சி திட்ட அறிமுகம்
நாள் 03 தொழிலாளர் கல்வியும் தொழிற்சங்க பயிற்சியும் கற்கை அலகு 13
நாள் 02
அறிக்கை
சமர்ப்பித்தல்
ஒழுங்கமைப்பு கற்கை அலகு 11
தேனீர்
தொடர்ச்சி
ஒழுங்கமைப்பு
அறிக்கை
சமர்ப்பித்தல்
நாள் 04 சுவொற் தொடர்ச்சி பலம் /பலவீனங்களை அடையாளம் காணலும் பகுப்பாய்வு செய்தலும் வேளை
கற்கை அலகு 07ன் தொடர்ச்சி...
நாள் 05
தூரநோக்கு, வழி முறை உறுப்புரை ஒன்றை விருத்தி செய்தல் அலகு 08
- - இ
10 : 30
11 : 00
இடை
முன்னைய நிகழ்ச்சி தொடர்........ அறிக்கை
சமர்ப்பித்தல்
மேம்படுத்தல், கற்றல், கலந்துரையாடல், தீர்மானம் மேற் கொள்ளல் ஆகிய செயல்முறைகளில் பயிற்சியாளர்களின் பங்கு பகற்
தொழிற்சங்கங்கள் எதிர்கொள்ளும்
முன்னைய
நிகழ்ச்சி
தொடர் .......
13 : 00
போசன தொழிற்சங்கங்களில் பால்நிலை சமத்துவம்
இடைவேளை தொழிற்சங்கங்களின் அமைப்பு ரீதியான
அறிக்கை
சமர்ப்பித்தல்
...ெ.. • 0 • -

கறகை அலகு 12
சவால்கள் கற்கை அலகு 01
அ 15 : 30
16 : 00
வேளை சுவொற் பகுப்பாய்வின் தொகுப்பும்
பகுப்பாய்வும்
தொடர்ச்சி
சங்கங்களுக்கான சந்தை சூழல் தந்திரோபாய தாற்பரியங்கள் தொழிற் சங்கங்களும் உற்பத்தி திறனும் கற்கை அலகு 02-05 ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது வேறு ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
அபிவிருத்திக்கா63 தந்திரோபாய திட்டமிடல் கற்கை அலகு 06
இடை
சூழல் ரீதியான தாபன ரீதியான பகுப்பாய்வு | (சுவொற் பகுப்பாய்வு) கற்கை அலகு 07 அச்சுறுத்தலை அடையாளம் காணல் ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது வேறு ஏதாவது
நடவடிக்கைகள்
தேனீர்
முன்னைய நிகழ்ச்சி தொடர்....... அறிக்கை சமர்ப்பித்தல் தொழிற்சங்க கூட்டுறவும் ஐக்கியமும் கற்கை அலகு 17 ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது வேறு ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
18 : 00
ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
ஆராய்ந்த
விடயங்களின்
பிரச்சினைகள்
தொடர்பான
குழுவேலை
அல்லது ஏதாவது நடவடிக்கைகள்

Page 18
நேரம் நாள் 06
நாள் 07
நாள் 08
நாள் 09
நாள் 10
09:00
குழுவேலை தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி ஒன்றிணைந்த செயல்திட்டத்தினை . சமர்ப்பித்தல்
குழுஅறிக்கை
தொழிற்சங்கங்களுக்கான சங்க அங்கத்தவா
வருமான உருவாக்கல
தொடர்புகள்
நடவடிக்கைகள் கற்கை கற்கை அலகு 15C)
'அலகு 16B
10:00
குறிக்கோள்களை
குழுஅறிக்கை செயற்திட்ட
அடையாளம் காணல்
நடவடிக்கைகளின்
கற்கை அலகு-9
மாற்றங்கள் .
'சீராக்கங்கள்/ திருத்தங்கள் குழுவேலை குறிக்கோள்களை அடையாளம் காணல் அறிக்கை சமர்பித்தல்
செயல்திட்டங்களை ஒன்றிணைக்கப்பட்ட பட்டியலில்
மீளமைத்தல் தொடர்பான இணக்கப்பட்ட குறிக்கோள்களை
குழுவேளை
ஒன்றிணைத்தல்
பகற் போசன
செயற்திட்டங்களை
இறுதி செயல் திட்டங்களை
11:00
வரவு செலவு திட்டமிடலும் கட்டுப்பாடும் கற்கை
அலகு 160
தொழிற்சங்க கட்டமைப்பும் குழுவேலையும் செய்முறைகளும் தொழிற்சங்க சமர்ப்பித்தலும் கட்டமைப்பும், நிருவாகமும் கற்கை அலகு 15A இடைவேளை . குழுவேலையும்சமர்ப்பணமும்
தொழிற்சங்க நிதி
13:00
14:00
நிதி, மூலவள்

முன்வைத்தல்.
விருத்தி செய்தல்
கற்கை அலகு 09
தொழிற்சங்க நிதியும் ஒதுக்கீட்டில் உள்ள மூலவள ஒதுக்கீடும் தந்திரோபாய கற்கை அலகு 16A பிரச்சினைகள்
கற்கை அலகு 15D
15.30
தேனீர்
இடைவேளை
16:00
செயற்திட்டங்களை விருத்தி செய்தல் தொடர்ச்சி ...
ஒன்றிணைக்கப்பட்ட
திட்டம்
யுக்தி முறையில் ஆளணிப்படுத்தல் கற்கை அலகு 15B
மதிப்பீடு
நிறைவு
18:00
ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது வேறு ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது வேறு ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
ஆராய்ந்த விடயங்களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழுவேலை அல்லது வேறு ஏதாவது நடவடிக்கைகள்
ஆராய்ந்த விடயங் களின் பிரச்சினைகள் தொடர்பான குழு வேலை அல்லது வேறு நடவடிக்கை

Page 19
திறமைவெளிப்பாடு
இந்தப்படிவம் பயிற்சியாள கொள்வதற்கு பயன்படுத் ஒவ்வொரு குழுக்களிலும் முறையில் குழுக்களை கேட்டுக் கொள்ளவும். ! பங்குபற்றுனர்களுக்கு ! ஒன்றிணைத்து அமர்வினை வழங்கும்படி கேட்டுக்கொ முறையில் கலந்துரையாட பின்னூட்டலின் நான்கு வ 1. ஆழமான பின்னூட்டல்:
என்பதனை காட்டுக்கி 2. நேர்மறை பின்னூட்டல் 3. எதிர்மறை பின்னூட்டம் 4. குறைபாடுகளை காரசா நோக்கின்றி குறை கா
ஆணித்தரமான, அதன்மூலம் பங்குப்பற்றுன தடவை இதனை விட கொடுக்கமுடியும்.
விடயம்
எடுத்துக்கொண்ட பாடத்தில் அறிவு தயாரித்த பின் தரம் முன்வைப்பில் உள்ள தெளிவு குரலை மாற்றி அமைத்தல் கண் மூலமான தொடர்பு
வாய் மொழி அல்லாத சமிக்ஞைக முதலியன உதாரணங்களைப் பொறுத்தமட்டில் சொந்த முன்வைப்புக்கள் முதலிய பங்குபற்றுனர்கள் வினாக்களை
கையாளும் திறன் பங்குப்பற்றுனரின் வெளிப்படுத்தலை தூண்டல்
உபகரணங்கள், மடிப்புத்தாள்கள் போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதிலும் வசதியான மட்டம் நேரத்தை பயன்படுத்தும் முறை வேறு ஏதாவது குறிப்பிடுக
முழுமையான மதிப்பீடு
குறிப்பிடத்தக்க ஆலோசனைகள் ஏத
15

இணைப்பு - II
களின் பின்னூட்டல்
சர்களின் பயிற்சியில் பின்னூட்டலைப் பெற்றுக் தப்பட முடியும். நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் போது
2 அல்லது 3 பங்குபற்றுநர்கள் இருக்க கூடிய I உருவாக்கி அவர்களை நடாத்தும் படி பயிற்சித்திட்டத்தில் பங்குபற்றும் ஏனைய இப்படிவத்தை வழங்கி பயிற்சியாளர்களை ( நடாத்தும் பங்குபற்றுநர்களுக்கு பின்னூட்டலை ள்ளவும். இப்பின்னூட்டலை மிகவும் ஆழமான டவும். பகைகள்:
எங்கே எப்படி திருத்தங்களை மேற்கொள்ளலாம் ன்றது. : நல்ல விடயங்களை குறித்துக்காட்டுக்கின்றது. D: குறைபாடுகளை குறித்துக்காட்டுக்கின்றது. ரமாக விவாதித்தல்: பிரச்சினைகளை தீர்வுக்கான மணல்.
நேர்மறையான பின்னூட்டல்களை வழங்கி ர்கள் திருந்துவதற்கு உதவி செய்வதுடன் அடுத்த நன்கு செய்வதற்கான ஊக்கத்தையும்
நல்லது / சரி திருத்த வேண்டியது |
ள்
ர்ள
ராவது இருப்பின்

Page 20


Page 21
கற்கைநெறியொன்றின் மட்பங்களில் நடை
முழுமையான நாவா
எத்தனை பங்குப் கருவிகள்,
தங்குமிட வசதிக
கற்கை நெறியின
எத்தகைய பிரயா
கற்கை நெறியினை
பங்குபற்றுனர்கள்
பயிற்றுனரின் பயி
யாவை?
கிலைககககூடி08 பொருட்கள் யா
பயன்படுத்தப்படும்
கற்கை நெறியின்
மேலே குறிப்பிட்ட அகதிவலைன்எப்
இக்கற்கை நெறி கூடியதுமான வெ
பயிற்சியாளர், பா திறமைகள் யான
பயன்படுத்தப்பட
3. அமர்வுத் திட்டமிடல்
இதிலிருந்து பங் யாவை?
அமர்வுச் செய்மு கற்கை நெறியின் எவ்விதத்தில் தெ
ருவடிககைகள்
தேவைப்படுகின்ற
எவவாறு இது ம

ள் திட்டமிடல் பின்வரும் முன்று பறுகின்றது
மன்னர்கள் எந்தவிதமான அமைப்புக்கள்
ள் தேவைப்படுகின்றனவா?
ன நடத்துவதற்கு தேவைப்படும் நிதி ண ஒழுங்குகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
திமடல்
யா அவர்கள் தேவைகள் 7
பசி தாபனத்தின் தேவைகள் கட்டுப்பாடுகள்
கையேடுகள் பயிற்சிக்கு தேவையான
26ญ
2 முறைகள் யாவை?
நோக்குகள் யாவை?
நோக்குகளை அடைவதற்கு நோ விதம் அமைக்கப்படுகின்றது?
=பின் உணமையானதும், அமைப்பாக எளிப்பாடுகள் யாவை?
வகுபற்றுனர்களுக்கு தேவைப்படுகின்ற
வ?
Eவேண்டிய மதிப்ப்அமுறைகள் யாவை?
குபற்றுனர்கள் பெற்றுக்கொள்ளகூடியவை
றை உள்ளடக்கம் பாவை
எஞ்சிய பகுதிகளுடன் இச் செயலமர்வு Eாடர்புபடுகின்றது?
ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும்
கையேடுகள் பொருட்கள் யாவை?
திப்பீடு செய்யப்படும்?

Page 22
அறையினை ஒழுங்
அறையினை பங்குபற்றுனர்களிடைே பேணுவதாகும்.
கருத்தில் கொள்ளப்ப
1. கண் தொடர்பு :-
கூடியதாக உள்ள
2. கேட்டல் - என்
கேட்ககூடியதாக
3. இருக்கை ஒழுங் முறையில் ஒழுங் கூடிய முறையில்
4. கற்புல சாதனங்க பயன்படுத்துபவரா முறையில் உள்ள
சுவரொட்டிகளில் எடுத்தல் போன்றவற்றி முக்கியமானவை என் மேசைகள் நிறைந்தி கூடியனவாக இருப் சிறுகுழுக்களாக அம
பயன்படுத்துகின குழு அறிக்கைகள் வைக்கப்பட வேண்டும். ஏற்ற முறையில் சு6 கருத்தில் எடுக்கவேண்
கட்புல, செவி உங்களுக்கு இருக்கு இணைப்புகள் உ6 தொழிற்படுகின்றனவா கொள்ளுங்கள். நீங் பயன்படுத்த விரும்பின முறைபோட்டு பரீட்சி அவற்றை எவ்வாறு ப கொள்ளுதல் வேண்டு தடையுமின்றி தொட குறித்ததொரு நி6 போன்றவற்றிற்காக நி திட்டமிட்டு வைத்துக்(
 

கமைத்தல்
ஒழுங் கமைத் தலின் அடிப்படை நோக்கம் யே தொடர்புகளை மிக உயர்ந்த மட்டத்தில் வைத்து
ட வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்
ஒவ்வொருவரும் மற்றவர்களை இலகுவாக பார்க்க ாதா?
ன பேசப்படுகின்றது என்பதனை எல்லோராலும் இருக்கின்றதா?
கு - கட்டுப்பாடுகள் எதுவுமற்ற முறைசாராத கமைதல் அதாவது எல்லோரும் கலந்து இருக்க
அமைத்தல்.
5ள் - நீங்கள் ஏதாவது கட்புலசாதனங்களை ாக இருந்தால் அவை எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ானவா? என்பதனை நிச்சயம் செய்துகொள்ளவும்.
ன் தயாரிப்பு, அறிக்கைகளின் தயாரிப்பு, குறிப்புகள் ற்கெல்லாம் பங்குபற்றுனர்களுக்கு மேசைகள் மிகவும் பது தெளிவான ஒன்றாகும் உண்மையில் வகுப்பறை ருக்கக்கூடாது. அவை இடம் விட்டு நகர்த்தப்பட பின் பங்குப்பற்றுனர்கள் தேவையான போது ர்ந்துகொள்ள முடியும்.
iற முறைகளின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்படுகின்ற வகுப்பறையை சுற்றி பார்க்கக்கூடிய முறையில் ஆகவே சுவரொட்டிகள் போன்றவற்றை ஒட்டுவதற்கு வர் பொருத்தமாக உள்ளதா? என்பதனை நீங்கள் ன்டிய தேவை உள்ளது.
|ப்புல சாதனங்களை பயன்படுத்தும் எண்ணம் 5மானால் அவற்றை பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சார ர் ளனவா? எண் பதனையும் அவை சரியாக ா? என்பதனையும் முன்கூட்டியே நிச்சயப்படுத்தி கள் வீடியோக்கள், சிலைடுகள் போன்றவற்றை ால் அதை கற்கைநெறி ஆரம்பிப்பதற்கு முன் ஒரு க்கப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். அத்துடன் நீங்கள் யன்படுத்தப்போகின்றீர்கள் என்பதனையும் கருத்தில் ம். உதாரணமாக சிலைடுகள்/வீடியோக்களை எந்த ர்ந்து உபயோகிக்கப் போகின்றீர்களா? அல்லது லையில் கேள்விகள் கலந்துரையாடல்கள் றுத்தப்போகின்றீர்களா? போன்றவற்றை முன்கூட்டியே கொள்ளுதல் அவசியமானது.

Page 23
பல விடயங்கள் தெ வாய்ந்ததாகும். இந்த J94 Lç? LILJ60)L 6Q60T D] 6)ILç விடயங்களைச் செய்வதற வேண்டும்.
1. சுருக்கமாக பயிற்சி வேண்டும். அதாவது போதும், பங்குபற்று முன் கூட்டியே சுருக நடவடிக்கையின் ஒரு முதலாக அறிமுக கருதப்படுகின்றது. 2. நிர்வாகரீதியான ஒழு நெறி நேரங்கள், பக வதிவிட பயிற்சியா பங்குபற்றுநர்களுக போன்றவற்றை கருத 3. பயிற்சியாளரின் நே பங்குபற்றுநர்களுக்கு 4. கற்கை நெறி நடா பங்குபற்றுனர்களுக்கு நிவர் தி தி செயப் யு! வடிவமைக்கப்பட்டுெ தொழிற்படும் முறை நடாத்தப்படும் என்ற
இவ்விடயங்களில் க என்ன நடைபெற போ அவர்களிடமிருந்து என்ன கொள்கிறார்கள். ஆகவே செய்வது முக்கியமானது. செலவழிக்கப்பட வேண்டு பொது அறிமுகத்திற்கு போதுமானது.
பங்குபற்றுனர்கள் இருந்தால், அல்லது க வர்களாக இருப்பின் ஆரம் எதிர்பார்க்கக்கூடும். முத இருக்கும் பொழுது பங்கு அவர்களுக்கு பய உ செயற்படுவதற்கு உதவி பங்குபற்றுனர்களின் துடி கொண்டே பயிற்சி ெ எடுத்துக்காட்டும்.
கற்கைநெறியின் அ சில பொதுவான அம்சங் வைத்திருந்தால் அது உணர்வீர்கள். சில முக்க
19
 

நாடர்பாக முதல் நாள் அமர்வு மிகவும் முக்கியம் நாளிலேயே கற்கை நெறி முழுவதற்குமான வமைக்கப்படுகின்றது. பயிற்சியாளர் பல ற்கு இச்சந்தர்ப்பத்தினை பயன்படுத்திக்கொள்ள
யாளர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கொள்ள
குறிப்பாக அறிமுகப்படுத்தல் என்ற நிகழ்வின் நர்களை நீங்கள் சந்திக்க உள்ள போதும் க்க அறிமுகம் விரும்பப்படுகின்றது. இந்த பகுதியாக பயிற்சியாளர் தன்னைப்பற்றி சிறிது ப்படுத்திக் கொள்வது பொருத்தமானதென
ங்கமைப்புகளில் கவனம் செலுத்துதல் - கற்கை ற்போசன ஏனைய இடைவேளைகள், இது ஒரு யின் அதுதொடர்பாக தங்குமிட வசதிகள், க்கு கிடைக்கக் கூடிய ஏனைய வசதிகள் ந்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்.
நாக்கில் கற்கை நெறியின் நோக்கம் பற்றி
சிறிது எடுத்துரைக்கவும்.
த்தப்படும் பாணி பற்றியதொரு எண்ணத்தை வழங்கவும். அதாவது அவர்களின் தேவையினை d முறையிலேயே பயிற் சிநெறி ர்ளதென்றும் கலந்துரையாடல்கள் கூட்டாக றகள் என்பவற்றின் அடிப்படையிலேயே அது
ஒன்றை ஏற்படுத்தல்.
கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒவ்வொருவருக்கும் கின்றது என்பதனை தெரிந்துகொள்வதுடன், எதிர்பார்க்கப் படுகின்றது என்பதனையும் விளங்கிக் முதலாவது கற்கை நெறி அமர்வில் இவற்றினை எனினும் அதிகளவு நேரம் இவற்றின் பொருட்டு ம் என்பதனை இது கருத்திற் கொள்ளவில்லை. 10 அல்லது 15 நிமிடபொழுது அறிமுகம்
ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகமில்லாதவர்களாக ற்கைநெறிகளுக்கு செல்லும் பழக்கமில்லாத பத்தில் அவர்கள் சில விடயங்களை ஆர்வத்துடன் 5லாவது பயிற்சி நெறி என்ற அனுபவத்துடன் பற்றுனர்களை தங்களுக்கே பேச அனுமதித்தால் ணர்வு போன்றவை நீங்கி சாதாரணமாக பும். அத்துடன் இப்படியானதொரு சூழ்நிலை துடிப்பான பங்குபற்றுதலை அடிப்படையாக் நறி நடைபெறப்போகின்றது என்பதனையும்
ஆரம்பத்தில் நீங்கள் கேட்பதற்கு உத்தேசித்துள்ள கள் பற்றியதொரு குறிப்பை நீங்கள் தயாரித்து உங்களுக்கு பெரிதும் உதவியாகவிருப்பதை கியமான விடயங்களை நீங்கள் மறந்துவிடாமல்

Page 24
தடுப்பதற்கு இது உத விடயத்திற்குள் நின்று
இந்த நிலையில் பற்றி நீங்கள் சிறித போது பங்குப்பற்றுநர் அங்கத்தவர்களுள்ள மட்டத்தை மதிப்பிட்டு இவையாவும் இக்கற் விருத்தி செய்து முன்
சிறு குழு வேலை
19 ம்.
தொழிற்சங்க L கல்வியியல் முறைகள் முக்கியமானதாகும். அதிகமான சந்தர்ப்பா சில விடைகளை இப்
மக்கள் பொது கூடிய பயன் அடைகி இந்த நியதியான ப பிரயோகம் செய்யப்ப பங்குபற்றுநர்கள் த என் பவற் றை தம்! வளர்த்துக்கொள்வதா? பயன்படுத்துகின்றனர்.
ஓவ்வொரு நட அறிவையும் திறனை பயன்படுத்துவதற்கும் அனுபவம் அல்லது அ அந்த சூழ்நிலையில் தாக்கமாக இடம் பெ
வழமையான போன்றவற்றை வி பங்குபற்றுனர்களின் ந மேம் பாடு அடை ! எடுத்துக்காட்டியுள்ளன
இத்தகைய ஏ வடிவமைப்பு ஒன்றின் நடவடிக்கைக்கான ( வேண்டும் போன்றன

வும். அத்துடன் உங்கள் விடயங்களை சுருக்கமாகவும் வ எடுத்துக்கூறுவதற்கும் இது உதவி புரியும். ல் கற்கை நெறியில் பங்குபற்றும் பங்குபற்றுநர்கள் ளவே அறிந்திருப்பீர்கள். ஆகவே முதல் நாளின் கள் பற்றி நீங்கள் தெரிந்துக்கொண்ட சங்கத்தில் ஈடுபாடு அவர்களது அனுபவம், அறிவு என்பவற்றின் இக் கொள்வதற்கு பிரயோசனமானதாக இருக்கும். மகை நெறியின் விளைவாக முழுக்கூட்டத்தையும் னேற்றமடைய செய்வதற்கு உங்களுக்கு உதவும்.
D - நடவடிக்கைகளை பயன்படுத்துதல்
பயிற்சி கையேடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற முக்கிய ளில் சிறு குழுவாக பிரித்து தொழிற்படுதல் என்பது சிறு குழுக்களுடன் சேர்த்து தொழிற்படுதல் பற்றி ங்களில் எழுப்பப்படுகின்ற பிரதான கேள்விகளுக்கு
பகுதியில் நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும். வாக கேட்பதனை விட செயலில் செய்வதன் மூலம் ன்றனர். தொழிற்சங்க பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களில் பயிற்சி நடவடிக்கைகளின் பயன்பாட்டின் ஊடாக, டுகின்ற நடவடிக்கைகள் என்பது வழிவகைகளாகும். மது அறிவு, தகவல் அச்சிடப்பட்ட கையேடுகள் து அறிவு, திறமை என்பவற்றை மேலும் ற்கும் பிரச்சினைகளை விளங்கிக்கொள்வதற்கும்
படிக்கையும் பங்குபற்றுநர்களிடையே காணப்படுகின்ற ரயும் வெளிக்கொணர்வதற்கும் நல்ல வழிகளில் ான வழிகளை கோரி நிற்கின்றது. சிறிது முன் அறிவு என்பது பங்குப்பற்றுனரிடையே இருக்குமாயின்
சிறு குழு வேலை, தனிநபர் விருத்தி என்பன றுவதற்கு உதவக்கூடியதாக இருக்கும்.
பயிற்சி முறைகளான விரிவுரை செய்தல் ட துடிப்புடன் கூடிய பயிலுதல் முறைகள் நம்பிக்கை, செயற்பாடு, திறன், விருத்தி என்பவற்றை ப செய் கின்றன என் பதனை அனுபவங்கள்
ாடுகளால் உள்ள நடவடிக்கைகள் நியமமாக மன பின்பற்றுகின்றன. நடவடிக்கை தலையங்கம், நோக்குகள், கடமைப்பாடு அல்லது என்ன செய்ய
இதில் அடங்கும்.
20

Page 25
- ஒவ்வொரு நடவடிக் மூன்று வித்தியாசமான நீ
 
 
 
 

கையினையும் பயன்படுத்துவதற்காக பின்வரும் ைெலகளும் அடையாளப்படுத்தப்பட முடியும்.
நடவடிக்கை up வாறு பொருந்துகின்ற குபற்றுனர்களுக்கும்
குபற்றுநர்களிடமிருந்து

Page 26
1. நடவடிக்கையின
இந்நிலையில் செய்துமுடிக்கப்பட 6ே கொடுத்து பங்குபற்று விளக்கத்தை அளிக்க
நடவடிக்கையி குறிப்பிடப்பட வேண பங்குபற்றுனர்களில் இருப்பின் அவை பற் அறிமுகம் பங்குபற் வாயிலாக நீங்கள் அ அவர்கள் விளங்கி நடவடிக்கை பயிற்சிய படுகின்றது, என்பதை நிலையில் நீங்கள் சோடிகளாக பிரித்துக்( தொழிற்டபட வேண்டு வைத்திருப்பீர்கள். பெ வாய்ந்தவர்களையும், விடுவதன் மூலம் அ
சில வேளைகள் ஒரேவிதமான பிரச்சி: பிரித்துவிட வேண்டி அல்லது இரண்டு கு சிலவற்றை பெற்றுக்ெ குழுக்களை உருவாக் கிடையாது. அத்துட சொந்த குழுக்களை மூலம் நீங்கள் சந்தே
2. பங்குபற்றுநர் நா
பங்குப் பற்று கடமைப்பாடுகளை ஆ தமக்கு கொடுக்க கொண்டுள்ளார்களா? குழுக்கள் தொழிற்ப வேண்டும். கேள்வி ஒ அழைக்கப்பட கூடு கலந்துரையாடல்களு இந்த இரு சந்தர்ப்பங்கி நீங்கள் உங்களுக்கு
உண்மையில ஈடுப்பட்டிருக்கும் பொ உதவி வழங்கி வழிக தனது நிலையை பல
என் ன நடநி பங்குபற்றுனர்களும் வழங்குகின்றார்கள் எ குழு வேலை என் புறக்கணிப்பதற்கோ அ காலம் அல்ல குழு கருத்தொருமிப்பினை

னை அறிமுகப்படுத்தல்
பயிற்சி உதவியாளர் நடவடிக்கையின் குறிக்கோள் வண்டிய வேலைகள் என்பவற்றிற்கு முக்கிய கவனம் புனர்களுக்கு நடவடிக்கை பற்றிய மேலோட்டமான கவேண்டிய நிலையில் உள்ளார்.
ன் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் ள்டும். நடவடிக்கையினை பூரணப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஏதாவது பொருட்கள் ]றியும் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். தெளிவானதொரு றுனர்களை விளங்கிக்கொள்வதற்கு உதவுவதன் அவர்களுக்கென வடிவமைக்கும் நடவடிக்கையினை அதனை மேற்கொள்ள முயல்வார்கள். இந்த பின் முன்னைய பகுதிகளுடன் எவ்வாறு தொடர்பு ன சுருக்கமாக நீங்கள் விளக்க வேண்டிவரும் இந்த பங்குபற்றுநர்களை சிறிய குழுக்களாக அல்லது கொள்வீர்கள். சில வேளைகளில் யார் ஒன்று சேர்ந்து ம் என்பது பற்றி தெளிவான எண்ணங்களை நீங்கள் ாதுவாக குழுக்களில் பங்குபற்றுனர்களில் அனுபவம் அனுபவம் குறைந்தவர்களையும் நீங்கள் கலந்து றிவும் திறன்களும் பகிர்ந்துகொள்ளப்பட முடியும்.
ரில் ஒரேவிதமான தொழில் செய்பவர்களை, அல்லது னை கொண்டவர்களை நீங்கள் சிறு குழுக்களில் நேரிடும். அல்லது பெண் பங்குபற்றுனர்கள் ஒன்று தழுக்களில் ஒன்றாக வேலை செய்வதன் மூலம் கொள்ள கூடும் என்றும் நீங்கள் உணரக்கக்கூடும். 5குவதற்கு எந்தவிதமான திட்டவட்டமான நியதிகளும் ன் சில வேளைகளில் பங்குபற்றுனர்களே தமது தெரிவு செய்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதன் நாசம் அடையவும் கூடும்.
டவடிக்கை
நர்கள் தமது கையில் ஒப் படைக் கப்பட்ட பூரம்பிப்பதற்கான இடம் இதுவாகும். பங்குபற்றுனர்கள் ப்பட்ட நடவடிக்கையினை நன்கு விளங்கிக் என பயிற்சியாளர் அறிந்து கொள்வதுடன் எவ்வாறு டுகின்றன என்பதனையும் கண்காணித்து கொள்ள ன்றிற்கு விடையளிப்பதற்கு நீங்கள் குழு ஒன்றினால் ம். அல்லது இன்னொரு குழுவில் அவர்களின் க்கு உதவி செய்வதற்காக நீங்கள் இணையக்கூடும். 5ளிலும் குழுவின் முன்னேற்றத்தை கண்காணிப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் ஒன்றினை ஏற்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.
குழுக்கள் தமது நடவடிக்கை பணியில் ாழுது பயிற்சி உதவியாளர் தேவையான பொழுது ாட்டுவதுடன் குழுவேலையில் செல்வாக்கு செலுத்தி >ப்படுத்தாமலும் நடந்துகொள்ள வேண்டும்.
தாலும் ஒவ்வொரு நடவடிக் கைகளிலும் குழுக்களும் எவ்வாறு தமது பங்களிப்பினை ன்பதனை நீங்கள் தெரிந்து வைத்திருத்தல் வேண்டும். பது பயிற்சி உதவியாளர் கற்கை நெறியை அல்லது சற்று அமர்ந்து களைப்பாறுவதற்கோ உரிய வேலை பயிற்சி உதவியாளரின் அவதானிப்பினையும் யும் கவனத்தையும் வேண்டி நிற்கின்றது. எல்லா

Page 27
குழுக்களும் தமக்கு தொழிற்படாவிட்டால் அ( மாற்றுவதற்கு நீங்கள் :
அறிக்கை சமர்ப்பன
ஒவ்வொரு குழுவி குழுக்களும் அல்லது தொடர்புபடுகின்றன. இ வேறுபடும். சுவரொட்டி தாள்கள் அல்லது வரை ரீதியான அறிக்கை ஒன் சிறு குழு எதனை எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
பெரும்பாலும் ஒ பலகுழுக்கள் தொழிற்படு ஆரம்பமாவதற்கு முன்பு வேண்டும். எனினும் ஒ6 அறிக்கை சமர்ப்பித்தவர் ஏனைய குழுக்களிலுள்6 சந்தர்ப்பம் ஒன்று அனு
வேறுபட்ட நடவடி நீங்கள் ஒவ்வொரு குழு ஒழுங்கு செய்தல் வேண் பொழுது நடுநிலையில் ஒன்றின் கலந்துரையாட அறிக்கைகளை சமர் நேரத்திற்கும் இடையில் இந் நிலையில் ஒவ்வொ மதிப்பிடுதல் முக்கியமா முக்கிய மையக்கருக்க என்பவற்றை ஒன்று சேர்த் செய்வதற்கு எந்த ஒரு நிமிடங்களுக்கு வாய்ெ ஒன்றுதிரட்டி சில கருத்து ஒன்றில் அல்லது சுவரெ பிரதான முடிவுகளை பிரயோசனமானதாக இ
நடவடிக்கை ஒன் நோக்கங்கள் தொடர்பா அடைந்துள்ளனர், என்ற வேண்டும். அத்துடன் ப பாகங்களை தொடர்புப( பற்றியும் எடுத்துக் கூற
இந்த தொழிற்ச bL6) L98560).35856T 2 LDg நடாத்துவதற்கு தே6ை வழங்கும். எனினும் உ இவற்றை பயன்படுத்து வேண்டும்.
23
 

கொடுக்கப்பட்ட குழு நடவடிக்கையில் நன்கு டுத்த நடவடிக்கையில் அவர்களின் கூட்டமைப்பை தயாராக இருக்க வேண்டும்.
மும் சுருக்கமும் பின் கற்கை நெறிக்குமான அறிக்கை ஒன்றினை சோடிகளும் வழங்குவதுடன் இந்த நிலை து செய்யப்படும் முறை காலத்துக்கு காலம் ஒன்றுடன் (மடிக்கும் தாள்கள்), ஒளிபுக விடும் ரபடம் அல்லது கையேடு ஒன்றுடன் வாய்மொழி று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். முதல் நிலையில் சாதித்தது என்பதனையே இந்த அறிக்கை
ரே நடவடிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டு Gம் பொழுது பொதுவான கலந்துரையாடல் ஒன்று சகல குழுக்களிடமிருந்து அறிக்கைகள் பெறப்பட வ்வொரு குழுவும் அறிக்கை சமர்ப்பித்த பின்னர் களிடமிருந்து மேலதிக விளக்கம் பெறுவதற்காக ள பங்குப்பற்றுனர்கள் கேள்விகள் கேட்பதற்கான மதிக்கப்படுதல். பிரயோசனமானதாக இருக்கும்.
டிக்கைகளை குழுக்கள் பூர்த்தி செய்த பின்னர் ழவினதும் அறிக்கை கலந்துரையாடப்படுவதற்கு ாடும். எனினும் இவ்வறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்படும் நின்று தொழிற்பட வேண்டும். அதாவது குழு லுக்கும் ஏனைய குழுக்கள் ஒவ்வொன்றும் தமது ப்பிப்பது கலந்துரையாடுவதற்கு கிடைக்கும் நீங்கள் நடுநிலையில் நின்று பணிபுரிய வேண்டும். ரு குழுவினதும் வேலையையும் பங்களிப்பினையும் னதொன்றாகும். பயிற்சி உதவியாளர் இறுதியில் ள், பிரச்சினைகள், நடவடிக்கையின் முடிவுகள் ந்து நோக்குவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். இதனை ஒழுங்கமைப்பு முறையும் இல்லை. ஓரிரண்டு மாழி ரீதியாக முழு கலந்துரையாடல்களையும் துக்களை முன்வைக்கலாம். மாறாக கரும்பலகை ாட்டி ஒன்றில் கலந்துரையாடல்களிருந்து திரட்டிய எழுதுவதற்கும் பயிற்சி உதவியாளருக்கு ருக்க வேண்டும். றின் முடிவில் கற்கை நெறியின் முழுமையான க பங்குபற்றுநர்கள் தாம் சில முன்னேற்றங்களை எண்ணத்தை உணரக்கக் கூடியவர்களாக விடப்பட யிற்சி உதவியாளர் கற்கை நெறியின் முன்னைய டுத்தி அடுத்து தொடரவிருக்கும் நடவடிக்கைகள்
வேண்டும்.
Fங்க பயிற்சி கையேடுகள் கொண்டிருக்கும் சொந்த பயிற்சி நடவடிக்கையினை கொண்டு வயான முக்கிய கையேடுகளை உங்களுக்கு டங்கள் உள்ளூர் சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவிதமாக வதற்கு நீங்கள் சிந்தித்து கருத்தில் கொள்ள

Page 28
சரிபார்த்தல் பட்டி பயன்படுத்துதல்
திட்டமிடல்
செய்யப்படவே தொடர்புடைய ஒவ்வொரு குழு எவ்வாறு தீர்மா
பின்னுரட்டல்
குறிக்கோள்கள்
நீங்கள் என்ன விளக்குக.
குழுக்கள் என எதிர்பார்க்கின்ற
அறிக்கை சமர் விளக்குக.
நடவடிக்கை
பற்றுனர்கள் எதி விளக்குக.
வங்கை
ஒதுக்கப்பட்ட முடியுமா என்பது
செயயப்பலே பட்டனவா என்ட
கடமைப்பாட்டிற் கொள்ளப்பட்டத
இறுதியில் அறிக வேண்டும் என்ற என்பதனை நிச் பயிற்சியுடன் ெ என்பவற்றை கு செய்து கொள்க
மதப்படு
ஒவ்வொரு குழு கண்டறிந்துகொ
கடமைப்பாட்டின
முடிவில் அறிக் விளங்கிக்கொன
சமுக பரஸ்பர்
கடமைப்பாட்டு

நடவடிக்கைகளை
எடிய வேலை, நேரம்,
பங்குபற்றுனர் களுடன் நாக்கங்கள் என்பவற்றை பரிசோதனை செய்க. விலும் யார் யார் இருப்பர் என்பதனை எம் செய்வீர் என்பதனை தீர்மானம் செய்க. =ய்முறையினை தீர்மானிக்குக.
செய்கின்றீர்கள் என்பதனை தெளிவாக
3 செய்ய வேண்டும் என நீங்கள் கேள் என்பதனை தெளிவாக விளக்குக.
3பிக்கும் கடமைப்பாட்டினை தெளிவாக
ல்லது கடமைப்பாட்டிலிருந்து பங்கு தனை எய்தப் பெறுவர் என்பதனை தெளிவாக
நரத்தில் இக்கடமைப்பாடுகள் செய்யப்பட் தனை நிச்சயப்படுத்திக்கொள்க.
ண்டிய கடமைப்பாடுகள் விளங்கிக்கொள்ளப் பதனை நிச்சயம் செய்து கொள்க. கு ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் விளங்கிக் நT என்பதனை நிச்சயம் செய்து கொள்க நகை தயாரித்து கருத்துகள் வெளிப்படுத்தப் பட 1 செய்முறை விளங்கிக்கொள்ளப்பட்டதா சயம் செய்து கொள்க. தாடர்புபட்ட கையேடுகள், தகவல்கள்
ழு பெற்றிருக்கின்றதா என்பதனை நிச்சயம்
விலும் என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதனை 1ாகத்
என குழு விளங்கிக்கொண்டதா?
கை சமர்ப்பித்தலின் தேவைகளை குழு எடதா?
பரிமாற்றம், பிரயோகம்.

Page 29
- ஏற்றுக்கொள்ளப்பட - நேர ஒதுக்கீட்டைக் - முடிந்த அளவு ப6 - பெரிய குழுக்களில் - நேர ஒதுக்கீட்டுக்கு - கலந்துரையாடல்க - மதிப்பீடு: பங்குபற்
தாக்கமானதாக அ
தொகுத்தல்: பிற்பகு முக்கிய கருத்து
குழுக்க குறித்து
எதிர்கா சிறந்த
கவனத்தில் கொள்ள
* காலநிர்வாகம்
- செயற்பாடுகளைய
- செயற்பாடுகளைச் மீளறிக்கை சமர்ட் தொகுப்புரை
* சமநிலைக் குழுக்
- பல்வேறுபட்ட அ6 திறமை மட்டங்க வேறுபட்ட அனுப அறிமுகமானவர்க ஒன்றிணைந்து ெ விருப்பத்துடனோ எல்லாப் பெண்க பற்றுனர்களும்
எப்பொழுது L ஒன்றிணைதல: (
அடிக்கடி : 6 மாற்றுதல்
* uDTOPLb : (
இன்மை
* பங்கு . (
பற்றுனர்கள்
* தாக்கத் தன்மை

ட்ட படிமுறையை உறுதியாகப் பின்பற்றவும். க் கடைப்பிடிக்கவும். ல பங்குபற்றுனர்கள் பங்குபற்றவாய்ப்பளிக்கவும். ல் கலந்துரையாடுவதற்கு ஊக்குவிக்கவும். கு அமைய வேலை செய்தல். 5ளில் பயிற்றுனர் ஆதிக்கம் செலுத்தாதிருத்தல். றுனர் மீள் அறிக்கை சமர்ப்பித்த முறை அமைந்திருந்ததா?
தியில் மேலும் அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய விஷயங்களை குறிப்பிடுவதுடன்,மாற்றுக் |க்களை விருத்தி செய்து குறிப்பிடுதல்.
5ளின் தொகுப்புக்களை புரள் அட்டைகளில் துக்கொள்ளவும்.
ால குறிப்பீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு இது ஒரு
பயிற்சிக் குறிப்பாகும்.
வேண்டிய குறிப்புகள்:
பும், நடவடிக்கைகளையும் ஒழுங்கமைத்தல் F செய்தல்
பித்தல்
கள்
லகுகள்
ளை ஒன்றிணைத்தல் வங்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளல் 5ளுடனும், அறிமுகமற்றவர்களுடனும் சயற்படுதல்
விருப்பமின்றியோ கட்டியெழுப்புதல் (உ+ம்) ளும், ஆண்களும், சகல அமைதியான பங்கு
பங்குபற்றுனர்களைத் தாமாகவே தெரிவு செய்துகொள்ள எப்பொழுது சந்தர்ப்பம் வழங்கல்
ஸ்திரமற்றதன்மை குழுக்களில் காணப்படுதல்
குறைவான ஒன்றிணைந்த நடவடிக்கைகளும் அபிவிருத்தியும்
ஒவ்வொருவரும் பங்களிப்பு செய்கிறார்களா?
பயிற்சி, பயிற்சிநெறி, பங்குபற்றுனர்களின் தறிக்கோள் சம்பந்தமானது. நடவடிக்கைகளைத் தயாரிக்கும் செய்முறை, கலந்துரையாடல் மேற்பார்ாை செய்தல், அறிக்கைகளைப் பேணுதலும், அவற்றை சாராம்சப்படுத்தலும். பயிற்சியாளருக்கு கலந்துரையாடலை ஒழுங்கமைப்பதற்கு உதவுகின்றது.

Page 30
மதிப்பீடு
மதிப்பீடு என்பது நடைபெற்றது என்பது கேட்பதுடன் சம்பந்தப் உதவுகின்றதாயினும் நோக்கப்பட வேண்டும்
அடிப்படை வி பங்குபற்றுநர்கள் ஆகி வேண்டும் என்பதனை சுறுசுறுப்பான பங்குபற் கொண்டு கற்கை ெ கூட்டுமுயற்சி என்றே
மதிப்பீடு என்பத்தி கூட்டாகவும் தனித்தும் நெறியினைப்பற்றி எமது கற்கை நெறிக்கும் ப நெறியிலிருந்து பெற்றுச் என்பன பற்றி எல்லாப் பயிலுதலின் பின் நிக உண்மையில் இவற்றிற் நெறியின் முதல் அமர் கற்றல் செய்முறை விரு மதிப்பிடுகின்றோம். ப பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட பொ பெரும்பாலும் மதிப்பீ இடம்பெறுகின்றது. இல் வேண்டும். மதிப்பீடான சந்தர்ப்பத்தில் தனி பேணப்படுகின்றது. இது தமது பங்களிப்பை வ அதே நேரம் ஒவ்வெ முன்னேற்றத்தையும் ( முடிகின்றது. கற்கை நெறி மதிப்பு
கற்கை நெறி நி என்பனவற்றின் பெ இந்த குறிக்கோள் என அடையாளம் கற்கை நெறி உள் கருத்திற்கொள்ளு பங் குபற்றுனர் க விருத்தியையும் அ கற்கை நெறி பொருத்தப்பாட்டின்

பங்குபற்றுனரின் நோக்கில் எவ்வாறு கற்கை நெறி பற்றி அவர்களிடமிருந்து பயிற்சியாளர்கள் கேள்வி பட்ட ஒன்றல்ல. மதிப்பீட்டு நோக்கத்திற்கு அது அது இன்னும் உற்று விரிவான கோணத்தில்
தி ஒன்றாக மதிப்பீடு என்பது பயிற்சியாளர், ய இரு சாராரும் ஒன்றாக இணைந்து சம்பந்தப்பட வலியுறுத்துகின்றது. குழுக்களாக தொழிற்படுதல் றுகையும் ஈடுபாடும் என்பனவற்றை அடிப்படையாக நறி நடாத்தப்படுவது போல மதிப்பீடு என்பதும் கூறவேண்டும். லிெருந்து நாம் விளங்கிக்கொள்வது என்னவெனில்
நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து கலந்து கொண்ட கற்கை 5 கருத்துக்களை பிரதிபலிக்க செய்தல் என்பதாகும். ங்குபற்றுனர்களுக்குமான பொருத்தப்பாடு, கற்கை க்கொண்டவை அதாவது வெற்றிக்கும் பலவீனங்களும் > நாங்கள் கேள்விகளை கேட்கின்றோம். மதிப்பீடு கழ்ந்த ஒன்றோ அல்லது அபிவிருத்தியோ அல்ல வகு இடைப்பட்ட செய்முறையே மதிப்பீடாகும். கற்கை விலிருந்தும் இறுதி அமர்வுவரை அதில் எடுக்கப்பட்ட த்தி என்பவற்றை கற்கைநெறியின் முன்னேற்றங்களாக யிற்சியாளருக்கும் பங்குபற்றுனர்களுக்குமிடையில் Tறுப்பாகவே நாம் மதிப்பீட்டை நோக்குதல் வேண்டும். டு தனிப்பட்டவர்களின் மனதில் பிரத்தியேகமாக பவித முறையில் அமைந்த வெளிப்பாடு தூண்டப்பட து சகல பங்குபற்றுனர்களிடையேயும் பங்கிடப்படும் ப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அகன்றதொரு பரிமாணம் ஒவ்வொருவரும் கூட்டுமதிப்பீடு என்ற செய்முறைக்கு பழங்குகிறார்கள் என்பதனை குறித்து நிற்கின்றது. ாரு பங்குபற்றுனரும் தனது குழுவிற்கு தங்கள் விருத்தியும் பற்றி மேலதிகமாக தெரிந்துகொள்ள
பீட்டின் முக்கிய குறிக்கோள்கள் கழ்ச்சித்திட்டத்தின் நோக்கங்கள், குறிக்கோள்கள் பாருத்தப்பாட்டினை மதிப்பிடல். கள் நோக்கங்களை கற்கை நெறி அடைந்துள்ளதா
காணல்.
ளடக்கம் அமைப்பு என்பவற்றின் பொருத்தப்பாட்டினை
தல்.
ளை அவர் களுடைய முன் னேற்றத்தையும், புளவிடும் ஆற்றல் உள்ளவராக்குதல். பில் பயன் படுத் தப் பட் ட கையேடுகளின்
னயும் பயைைனயும் மதிப்பிடல்.

Page 31
ஒழுங்கமைப்பு, நிர்! மதிப்பிடல்.
பயிற்சி செய்முறைய முறைகளில் மாற்றத்
தரமான பயிற்சி மாதி
இந்த குறிக்கோள் நேரடியான சம்பந்தம் உ முடிந்துவிட்ட ஒரு நிக செய்முறையாக கருதப்பு பயிற்சியாளர் ஒவ்வொருவ தாம் குறிப்பாக அடைய
கற்கை நெறி பங்குபற்று என்ன?
பங் குபற்றுநர் களி திறன்விருத்திகளை எதிர்கால கற்கை 6 காண்பதற்கான சந்த கலந்துரையாடலுக்க செய்முறையும் அத குழு முழுமையாக த அடைந்தள்ளது? எல் கிடைக்கின்றது. பயிற்சியாளர் மதிப்பீட்
கற் கை நெறிய பங்குபற்றுனர்களிட விடயங்கள். நன்றாக நடைபெற்
குறிகாட்டி. சேர்த்துக்கொள்ளப் கற்கைநெறியின் பா மேலதிக பயிற்சி தேர் ஒன்று. தொழிற்சங்க தலை6 மேற்கொள்ளல் என் ஒன்றின் துாண்டுதல்
சில சந்தர்ப்பங்க பங்குபற்றுனர்களுக்கு த மாதங்களின் பின்னர் அ
27

வாக ஒழுங்கமைப்பின் போதுமான நிலையை
பில் வழமையான பகுதி ஒன்றாக கையேடுகள்
தை துாண்டுதல். திரியங்களை தெரிவு செய்தல். 1களில் கடைசி இரண்டும் பயிற்சியாளருடனும் உடையது. எவ்வாறு இருப்பினும் மதிப்பீடு என்பது கழ்ச்சியாக இல்லாமல் தொடர்ச்சியான ஒரு பட வேண்டும். மதிப்பீட்டிலிருந்து பங்குபற்றுநர், பரும் எவற்றை பெற்றக்கொள்கின்றனர் என்பதனை
ாளம் கண்டு கொள்ள வேண்டும். வநர்கள் மதிப்பீட்டிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வது
ன் தனிப் பட்ட முன் னேற்றம் பயிற்றுதல் மதிப்பிடுவதற்கான வழிவகைகள். தேவைகளையும் ஆர்வங்களையும் அடையாளம்
தர்ப்பம்.
கான சந்தர்ப்பமும் தாம் ஈடுபட்டுள்ள பயிற்சி
ன் பிரதிபலிப்பும். தனது நோக்கங்களை அடைந்துள்ளதா? எவ்வாறு எபவற்றை கருத்திற்கொள்வதற்கு வாய்ப்பு ஒன்று
டிலிருந்து பெற்றுக்கொள்வது என்ன? பின் சகல அம் சங் களையும் பற்றி டமிருந்து கிடைத்த கருத்திற்கொள்ளத்தக்க
ற கற்கை நெறியின் பிரிவுகள் பற்றியதொரு
பட வேண்டிய அல்லது அகற்றப்பட வேண்டிய
கங்கள் பற்றிய விளக்கம்.
வைகளை அடையாளம் காண்பதற்குரிய வழிவகை
வர்களாகிய கூட்டுக் கலந்துரையாடல்இ தீர்மானம் பவற்றை தழுவி நிற்கின்ற பயிற்சி செய்முறை
களில் எழுதப்பட்ட தொடர் மதிப்பீடு ஒன்று நமது கற்கை நெறியினை பூர்த்தி செய்த சில
னுப்பப்படலாம்.

Page 32
பயிற்சியா பட்டியல்
D
கற்கை அதற்கு முதலாம் அமர்வி நெறியில் அவர்கள் கண்டறி
ஓவ்வொ பங்குபற் கொண்ட எவற்றை கின்றார் கற்கை ஏற்பட்ட கொள்வ நெறியில் மேற்கெ

ளர் மதிப்பீட்டு சரிபார்த்தல்
நெறி ஆரம்பமாவதற்கு முன்னர் ரிய நோக்கங்களை தயார் செய்க. வது அல்லது இரண்டாவது கற்கை நெறி ல் பங்குபற்றுனர்கள் கற்கை மிருந்து எவற்றை எதிர்பார்க்கின்றார்கள், ரது தேவைகள் யாவை என்பவற்றை ந்துகொள்க.
ரு அமர்விலும் / நடவடிக்கையிலும் மறுனர்கள் நோக்கங்களை விளங்கிக் டார்களா என்பதனையும், அவர்கள் - செய்ய வேண்டுமென எதிர்பார்க்கப்படு கள் என்பதனையும் அறிந்துகொள்க.
நெறியின் நடுப்பகுதியில் இதுவரையில்
முன்னேற்றங்கள் பற்றி அறிந்து பதற்கு வழிவகை செய்க. கற்கை
ன் முடிவில் இறுதி மதிப்பீடு ஒன்றை ாள்க.

Page 33
அடிப்படை மனித உரி தொழிலாள
பிரகடனங்கள் ( மரபொழுங்குகள்

| வேலைத்தள
மைகளும் சர்வதேச ர் தாபனமும்
கோட்பாடுகள்,

Page 34


Page 35
கடந்த தசாப்தம் ஒருமித்ததான பொருளாதா விஸ்தரிப்பு முதலீட்டுத் தெ
பொருளாதார வளர் வறுமை ஒழிப்பும், அடை உருவாக்க உதவிய, செ6 பெறவும், தங்களின் மr பெறுவதுமான கோட்பாடு பட்டிருக்க வேண்டும்.
1.L.O அதன் உருவி சுதந்திரமும், பாரபட்சமின் என்பனவற்றை அடிப்படை செய்து வந்துள்ளது. சர்வ என்பனவற்றின் அடிப்ட குணாம்சத்தை மீள் உறுதி காலங்களில் உணர்ந்துள் நாடும் இக் கோட்பாடுக ஒப்பந்தங்களையும் உறு: அது வெளிப்படுத்துகின்ற
சமூக அபிவிருத்திச் வேலைவாய்ப்பு, தரம தொழிலாளர்களின் அடிப் உரிமைகளுக்கான மரெ ஆகியவற்றை அனுசரிப்ட ஆண்டில் உலக வர்த்தக அதன் அங்கத்துவ நாடுக தொழில் தரங்களை அனு இத்தகைய தரங்களை தகுதியுள்ள அமைப்பு 1.L.( தரங்களை தற்காப்பு நிராகரிக்கப்பட்ட நாடுகளி உள்ளாக்கப்படலாகாது 6
இப்பிரகடனம் இவற் கடமைப்பாடுகளை பிரகட உள்ள பிரகடனத்தில் ெ பார்க்கவும்) பிரகடனம் தொடரிற் கும் இடமள மரபொழுங்குகளை உறுதி குறித்து, வருடாந்த மதிப்பு (p80T 5LDubg5LJULL 9|LC கூடுவதற்கான சுதந்திரம் முன்கூட்டியே அதிகாரமின்ற ஊக்குவிக்கமுடியாதிருந் உலகலாவிய அறிக் மரபொழுங்குகளை உறுத இவை இரண்டைப் பொ ஒவ்வொரு தொகுதி உரி ஒரு முறை என்ற வகைய மதிப்புரையை வெளியிடு
 

சர்வதேச பொருளாதாரத்தின் நிலையான, ர வளர்ச்சியையும் சுபீட்சத்தையும் நாடிய வர்த்தக ாடர்புகள் ஆகியவற்றிற்கு சாட்சியம் கூறுகின்றது.
ச்சியின் மூலம் நியாயமும், சமூக முன்னேற்றமும் யப் பெற வேண்டுமானால் மக்கள் தாங்கள் ஸ்வத்தில் தமக்குரிய நியாய பூர்வமான பங்கை ானுட நிலைச் சக்தியை பூரணமாக அடையப் களிலும் உரிமைகளிலும் அது நிலை நிறுத்தப்
வாக்க காலத்தில் இருந்தே ஒன்று கூடுவதற்கான மை, கட்டாய மற்றும் சிறுவர் ஊழிய ஒழிப்பு - கோட்பாடாகவும், உரிமையாகவும் உயர்வு தேச சமூகமானது இக் கோட்பாடுகள் உரிமை படையானதும், சர்வதேச ரீதியானதுமான செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை அண்மைக் ாளது. அத்தோடு ஒவ்வோரு 1.L.O அங்கத்துவ கள் விபரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஏழு தி செய்ய வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பையும் 35l.
கொன உலக உச்சி மாநாட்டின் போது பூரண விக்க தொழில் களை உறுதி செய்தல் , படை உரிமைகளையும் 1.L.Oவின் அடிப்படை பாழுங்குகளை சுயேச்சையாக ஊக்குவித்தல் பதாக அரசாங்கங்கள் சார்ந்துள்ளன. 1996ம் ஸ்தாபனத்தின், அமைச்சர்களுக்கான மாநாடு களை, ‘சர்வதேச ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சரிப்பது என்பன பாராதீனப்படுத்தியதன் மூலம் வகுக்கவும் அவை குறித்து கையாளவும் 0. வே என்பதை சுட்டிக் காட்டியுள்ளது. தொழில் நோக்கங்களுக்கு பிரயோகிப்பது என்பது lன் ஒப்பீட்டளவிலான நன்மை. இது கேள்விக்கு ான்பதில் உடன்பாடு காணப்பட்டுள்ளது.
]றை ஒட்டுமொத்த கணக்கில் எடுத்து, பரஸ்பர னப்படுத்தப்படுகின்றது. (வலது பக்க கட்டத்தில் சயற்பாட்டு அடக்கத்தின் 2ம் 3ம் பந்திகளைப் கூடவே இரு பகுதிகளைக் கொண்ட செயற் ரிக் கின்றது. முதலாவதாக அடிப் படை தி செய்யாத நாடுகளில் உள்ள நிலைமைகளை ரை செய்தலாகும். பிரகடனம் செய்யப்படுவதற்கு சங்களை அங்கீகரிக்காத நாடுகளில் ஒன்று தவிர்ந்த ஏனைய விடயங்களில் அந்நாடுகளின் மி அடிப்படை உரிமைகளை கிரமமான முறையில் தது. இரண்டாவது செயற் தொடர் பகுதி கை, அடிப் படை உரிமை சம்பந்தமான தி செய்த நாடுகள், உறுதி செய்யாத நாடுகள், றுத்தவரை, உலகளாவிய அறிக்கையானது, மைகளுக்கும், நான்கு வருட இடைவெளிக்கு பில் அடையப்பெற்று முன்னேற்றங்கள் குறித்த }ம்.

Page 36


Page 37
மீளுறுத்துவது அ) சுதந்திர மாக 1 2
அங்கத்தவர் களும் பிரகடனத்திலும் 6 உரிமைகளையும் அ கேற்ப அவர்களுக்கா நிறுவனத்தின் கூட் பணியாற்றுவார்கள்
அ) நிறுவனத்தின் உள்ளு
அங்கீகரித்து நிற கோட்பாடுகளும், உரி குறிப்பிட்ட வடிவத் அபிவிருத்தி செய்யப் சகல அங்கத்தவர்கள் செய்திருந்தாலும், செ! அமைகின ற அடிப் யாப்பிற்கமையவும், உயர்விக்கவும் நடை என்ற காரணத்தினாே அ) ஒன்று கூடுதலுக்கான தாக்கமுள்ள அங்கீக
ஆ) சகல வடிவிலுமான வ
இ) நடைமுறையான சிறு
தொழில் உத்தியே இல்லாது ஒழித்தல்
அங்கத்தவர்களுக்கு செவிசாய்த்தல், வெ6 அதன் யாப்பு நடைமு வளங்களை பிரயோ பிரகாரம் IL.0 உ சர்வதேச ஸ்தாபன
கைகொடுக்குமாறு ப ஆ) அடிப்படை மரபொ!
நடைமுறைப் படுத்து தொழில் நுட்ப ரீதி சேவைகளையும் வழ
ஆ) இந்த மர பொமுங் சிலவற்றையோ உ அங்கத்தவர்களுக்கு அடிப்படை உரிமை நடைமுறைப்படுத்த முயற்சிகளில் உதவி
இ) பொருளாதார சமூக
முயலுதலும் உதவுத
33

3வில் இணைவதன் மூலம் சகல - அதன் யாப்பிலும் பிலடெல்பியா இடப்பட்டுள் ள கோட்பாடுகளையும், மோதிப்பதுடன் தங்களின் வளங்களுக் ன விசேட சூழ்நிலைகளின் வழிநின்றும், டுமொத்த நோக்கத்தை அடைய என பொறுப்பேற்கின்றார்கள்
ம், வெளியிலும் அடிப்படை உரிமைகளை கின் ற மரபொழுங்குகளில் இந்த மைகளும் வெளிப்படுத்தப் பட்டுள்ளதுடன் தில் உரிமைகளும், கடப்பாடுகளும் பட்டுள்ளது நம் சம்பந்தப்பட்ட மரபொழுங்கை உறுதி வயாவிட்டாலும் யாப்பின் கருப் பொருளாக படைஉ Tiமைகள் கோட்பாட்டை நல்லெண்ணத்தோடும், கெளரவிக்கவும், முறைப்படுத்தவும் தாம் ஒரு அங்கத்தவர் லயே கடமைப்பட்டுள்ளார்கள் அதாவது.
=உடரிமையும் கூட்டுப் பேரம் பேசுவதற்கான HTரமும்,
பற்புறுத்தல், கட்டாயத்திலுமான ஊதியம். அவர் தொழில் ஒழிப்பு
ET கம் சம்பந்தமான பாரப்பசங்களை
உதவுதல், அவர்களுடைய தேவைகளை வி உதவிகளை அணிதிரட்டுவது உட்பட றை மற்றும் வரவு செலவு திட்ட ரீதியான கித்ததோடு யாப்பின் உறுப்புரை 2இன் மவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஏனைய எங்களையும் இந்த முயற்சிகளுக்கு ன் வரும் வகைகளில் ஊக்குவித்தல்.
முக்கங்களை உறுதி செய்வதையும், துவதையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் பான் ஒத்துழைப்பையும், ஆலோசனை -ங்குதல். கல் முழுமையாகவோ, அவற்றில் உறுதிசெய்ய முடியாமல் இருக்கின்ற 5 யாப்பின் கருப்பொருளாக இருக்கும் ஒகளை மதிக்கவும் முன்னெடுக்கவும் 6வும் மேலும் அவர் கள் எடுக்கும்
புரிதல் அபிவிருத்திக்கான சூழலை உருவாக்க லும்.

Page 38
இணைப்பில்
அமை1 அ1) நடைமுறைப் பகுதியாகக்
தொழில் தர பயன்படுத்தப் அதன் செய அத்தகைய என்பதும் வா ஒரு நாடும் இந்தப் பிர கேள்விக்குறி

வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் பிரமாணங்களுக்கு த்தமுள்ள வகையில் தாக்கமுள்ள வகையிலும் படுத்தப்படும் இந்த பிரகடனத்தின் ஒருங்கிணைந்த எடுக்கப்படல் வேண்டும், வகள், தொழிற்சங்க தற்காப்பு காரணிகளுக்காக படக் கூடாது என்பதுடன் இந்தப் பிரகடனத்திலோ » தொடரிலோ உள்ள எந்த ஒரு அம்சமும் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படலாகாது. லியுறுத்தப்படவேண்டும். இதனோடு கூடவே எந்த அதன் ஒப்பீட்டு ரீதியான அனுகூலம் காரணமாக கடன த தை அதன் செயற் தொடரையோ நகு உள்ளாக்கப்படலாகாது.
34

Page 39
தொழிலாளர்களினது பலமுடையதும் உயிர்ப்புை ஸ்தாபனமாக 1.L.O இரு பொருளாதார கோட்பாடுக எந்த இடத்திலும் எந்த சூழ் ஸ்தாபன அமைப்புகளின்
1919 ஆண்டு 1.L. மேற்கோள் ஒன்று கூடுவ அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் அது போலவே எதிர்வரு இடம்பெறும்.
"இந்த ஸ்தாபனம் அடிப்படைத் தத்துவங்கி பிரகடனத்தினதும், ஒழு இணைக்கப்பட்டுள்ளதுமான கோரும்பட்சத்தில் பின்வரு ஒப்பந்தங்களில் இரண்டு பி ஒன்று கூடுதலுக்கான உரிமையுமாகும்.”
35
 
 

தும் தொழில் தருனர்களினதும் சுதந்திரமானதும் >டயதுமான, செயற்பட்டுவருகின்ற ஒரு மத்திய ந்து வந்துள்ளது. அடுத்து வருகின்ற சமூக ளைப் பொறுத்தவரையில் இந்த உரிமை மீறல், நிலையிலும் நடைபெறுவதாயின் அது முத்தரப்பு கோட்பாடுக்கு மாறவே அமையும்.
O யாப்பின் முகவுரையில் கூறப்பட்டிருக்கும் தற்கான உரிமை என்பது இந்நிறுவனத்தின் ரில் ஒன்றாக கணிக்கப்பட்டுவந்திருக்கின்றது. ம் சமூக கலாசார விளக்கங்களிலும் இது
எதில் ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த களிலான 1944ம் ஆண்டு பில் டெல்பியா }க்கத்தினதும் மேலும் இந்த யாப்புடன் எ, தாங்கள் 1.L.O அங்கத்தவராக வேண்டி நம் உரித்துடையவராகின்றீர்கள். இந்த கூட்டு ரதான மரபொழுக்கங்கள் இருக்கின்றன. அவை உரிமையும், நேரத்தை பேணுவதற்கான

Page 40
ஒன்றுகூடுவதற்கான விருத்தி செய்கின்ற
ஒன்றிணைவதற் அமைப்புகளுக்கு
அமைப்புக்களுக் மரபொழுங்குகளு
H HI
மேற்குறித்த நாடும் உறுதி செ எட்டு மர பொம் மரபொழுங்குகளு ஆண்டு ஜீலை ப 124 நாடுகளாலு அங்கீகரிக்கப்பட்
ஒன்று கூடுவதற் உரிமைகளும்- 1
முன் அனு இணைவதற்கான உ அல்லது தொழில் உரிமையும் சர்வே அ ைமப் புகளா .ே உரித்துடையளவர் கீழ் இவர்கள் இன உரித்துடையவர்கள்
தொழிலாளர் தொகுதிகளையும் பிரதிநிதிகளை தெ
ஸ்தாபன மயப்ப ஆளுமைகளை நடத்துனர்களை அ
முடியாது.
இதைப் பிரே மூலம் கெளரவப்பு யாப்பின் அடிப்பை
எந்த பார்ப் இருக்கும் ஓரே ஒ மற்றும் நிபந்தனை

T சுதந்திரத்தையும், கூட்டுப் பேரம் பேசுதலையும்
இரண்டு பிரதான மரபொழுங்குகளாவன:
கான சுதந்திரமும் அதற்கான ஸ்தாபன மான உரிமையும் (1918 இவ 37)
ககான உரிமையும் பேரம் பேசுதலுக்காள
ம் 1949 இல 1089)
ஒப்பந்தங்களை சர்வதேச சமூகம், ஒவ்வொரு ய்ய வேண்டும் என எதிர்பார்க்கும். 1.L.O வின் ஜங் கில் மேற் குறித்த இரு குறிப்பிட்ட ம் அடங்குகின்றன. இதன் பிராகாரம் 1999ம் மாதம் 1ம் திகதி ஒப்பந்தம் இல 187 ஆனது ம் மரபொழுங்கு இல 98 141 நாடுகளாலும் டுள்ளன.
கான உரிமையும் ஒப்பந்த அடிப்படையிலான
048 இல 37).
சரணையின றி இன் னொ ருஸ் தாபனத் தில் உரிமையும், எந்தவித பாகுபாடுமின்றி தொழிலாளர்கள் நடத்துநர் என்ற அடித்தளத்தில் சேர்வதற்கான தச அளவில் கூட்டு அமைப்புகளாகவோ இணை
உரு வா கி
அ கா ள வ க ற கா ன களாகவும் எந்த விதமான நிர்வாக அமைப்பின்
நிறுத்தப்படவோ அன்றி தடைசெய்யப்பட்வோ அல்ல?
வெ
களும் தொழில் நடத்துனர்களுக்கும் தங்களுக்குரிய E விதிகளையும் அதே விதத்தில் தங்களுடைய சிவு செய்யவும் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளை டுத்தவும் உரித்துடையவர்கள், சட்டரீதியான கொண்டுள்ள தொழிலாளர்கள் அல்லது தொழில் மாத்துவதற்கு எவ்வித நிபந்தனைகளும் விதிக்கப்பட
பாகப் படுத்தும் வகையில் தம்தேசத்தின் சட்டவிதிகள் டுத்த கடமைப்பட்டுள்ளது இந்த விதிகள் இந்த -க் கோட்பாடுகளுக்கு முரணாக முடியாது.
சமும் இன்றி' என்ற அடிப்படைக் கோட்பாட்டுக்கு பரு விதிவிலக்கு தனித்துவமான விதிமுறைகள் களையும் உடைய இராணுவமும், பொலிசுமாகும்.
36

Page 41


Page 42
கட்டாய ஊழியம்
வரலாற்று ரீதி கொண்டுள்ளது . அம் அடிப்படையில் தொட உருவாகிய சாம்ராஜ் எதிரான அமைப்புக்க
ILO அமைப்பு அமைப்புகளுக்கு எதி என்பது அடிப்படை ம பலாத்கார ஊழியம் வந்திருப்பதோடு அடிப் எதிராக செயல்பட்டு
இ ந் த வ ை ஆளாக்கப்படுகின்றார் உள்ளாகின்றார்கள்.
கட்டாய மற்றும் இரு மரபொழுங்குக
பலாத்கார ஊறிய பலாத்கார ஊழிய
இந்த மரபொ உறுதி செய்ய வே எட்டு ILO மரபொ அடங்குகின்றன. 1 நாடுகள் மரபொழுந் உறுதி செய்துள்ள

யாக ஊதியம் என்பது பல்வேறு சொரூபங்களை மைத்தளமானது தோல் மற்றும் நிறவேறுபாடுகளின் ரப்பட்டுள்ளது. இவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ய எழுச்சிகளின் மத்தியில் இந்த கோட்பாடுகளுக்கு ள் மிகவும் அரிதானதாகவே இருந்து வந்துள்ளன. ானது அதன் ஆரம்ப காலம் தொட்டே இவ்வித ானதாகவே இருந்து வந்துள்ளது. பலாத்கார ஊழியம் னித உரிமைகளுக்கு எதிராக இருந்து வந்துள்ளது. என்பது அடிப்படை மனித உரிமைகளுக்கு எதிராக படை மனித உரிமை மற்றும் கருத்துரிமை இவற்றிற்கு
வந்துள்ளது கயில் குறிப் பாக சிறுவர் களே பலிக் கு கள். இதனால் இவர்கள் அடிப்படை துன்பத்திற்கு
ம் பலாத்கார ரீதியான ஊழிய ஒழிப்பு சம்பந்தமான Tாவன.
மரபொழுங்குஇ 1930 இல 129) 5 ஒழிப்பு மரபொழுங்கு 1957 இல் 105)
ழுங்குகளை ஒவ்வொரு ILO உறுப்பின நாடும் ண்டும் என சர்வதேச சமூகம் எதிர்பார்ப்புக்கும் ழுங்கில் மேற்குறித்த இரு ஒப்பந்தங்களும் 999ம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 1ம் திகதி 150 பகு 29யும், 140 நாடுகள் ஒப்பந்தம் 105 யும்
ன.
38

Page 43
பலாத்கார ஊழிய ப
உறுதிப்படுத்தும் கட்டாய முறையிலா செயற்பாடுகளில் இரு அகற்றப்பட வேண்டியன் அல் லது கட்டாய வரையறுக்கப்படுகின்றது ஏதுவாக தன்னுடைய 8 ஒரு தொழில. இ விதிவிலக்களிக்கப்பட்ட
இராணுவ முகாம்க சுய ஆதிக்கத்திற்கு கடமைகள். பொது மக்கள் அ பட்டதோ அல்லது ! நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு முழு சமூகத்தையும் (உ+ம்) தீ, வெள்ள தொற்று நோய்கள்
இதனால் தீர்மா6 செய்யப்படக் கூடியவை அப்படி பிரதியீடு செய் அல்லது பிரதியட்சங்க வேண் டும், அதை
பரிசோதனைகள் இத்தல் தமது அதிகாரங்களை பிரயோகிக்கப்படுத்தக்

மரபொழுங்கு, 1930 (இல 129)
அங்கத்துவ நாடுகள் பலாத்காரம் அல்லது எ ஊழியத்தை அதன் சகல விதமாக ந்து இயலுமான குறுகிய காலத்திற்குள் தேயிட்டு வலியுறுத்தப்படுகின்றன. பலாத்கார - ஊழ) யம எ ன ப து ப) ன வரு மாறு 1. தான் கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட தண்டனைக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ந த வரைவிலக் கணத் தில் இருந் து
தொழில்கள் ஆவன.
ளுக்கமைய அமைந்த இராணுவ சேவைகள். 5 உட்பட்ட சிவில் சேவைகள் சம்பந்தமான
ணை கோர தனிப்பட்ட நபர்கள் சம்பந்தப் கம்பனிகள் கூட்டுறவு அமைப்புக்கள் தவிர்ந்த - உட்பட்ட சேவைகள். 5 ஆபத்துள்ளாக்கும் வகையிலான சேவைகள் ரம், பசிக் கொடுமை, பூமி நடுக்கம், பாதகமான , கிருமிகள் தொடர்பான நோய்கள்.)
விக்கப்படாத கட்டாய ஊழியர்கள் பிரதியீடு E. இவ்வாறு பிரதியீடு செய்யப்படும். தொழில் யப்பட்ட தொழில் மீதான தண்டனைகளை ைேள உத்தரவாதப்படுத்துவதாக அமைய உறுதி செய்யும் வகையில் தொழில் கெய பலாத்கார கட்டாயதொழில் சம்பந்தமாக தொழில் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கி அவற்றை கூடிய வகையில் இருத்தல் வேண்டும்.

Page 44
பலாத்கார தொபு 125)
இம் மரபொ மரபொழுங்குக்கு த பொது வகையான அதே வேளை மரம் சார்ந்த ஐந்து வித
நிறுவப்பட்டுள்ள
முரண்பாடான முறைகள் பொருளாதார - தொழில் ஒழுங் வேலை நிறுத் தண்டனைகள் சாதி, சமுக, ே
இந்த மரபொ! கூறப்பட்டுள்ள காரன கொள்ளும் வழிவன மேற்கொள்ள கனே

இல் ஒழிப்பு ஒப்பந்தம் 1957 இல.
ஓங்கு இந்த விடயம் சம்பந்தமான முன்னைய வணையாக அமைகின்றது. ஒப்பந்தம் 29 சில. பலாத்கார தொழில் ஒழிப்புக்கு வழிவகுக்கும். பாழுங்கு இல 105 அரசியல் அடக்கு முறைகள் பகுதிகளை இனம் காணுகின்றது.
அரசியல், சமூக, பொருளாதார அமைப்பிற்கும் அரசியல் அழுத்தக் கல்வி அல்லது அணுகு
அபிவிருத்திக்கான காரணிகள்.
கு விதிகள்
தங்களில் பங்கு பற்றியமை தொடர் பான
தசிய அல்லது சமயம் சார்ந்த பாகுபாடுகள்.
மங்கை உறுதி செய்யும் ஒவ்வொரு நாடும் மேற எங்கள் நிமித்தம் பலாத்கார ஊழியத்தை பெற்றுக் க்களுக்கு எதிரான உடனடியான ஏற்பாடுகளை மப்பட்டுள்ளன.

Page 45
சிறுவர் தொழில்
உலக தொழிலா யார்? அந்த அணியில் இருக்கின்றார்கள். அவ அடைந்து வரும் நாடுகள் சிறுவர் கள் பொரு கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொழிலாளர்கள் உலக ஆசியாவைச் சேர்ந்தவர்
அநேகமான சிறு கைத்தொழில்களில் ஈடுப உடல் ரீதியான நலன். தொழில் புரிகின்றார்க விவசாயத்தில் பாவிக்க பொருட்களில் ஏற்படும் விட மிக எளிதில் பலிய வேலையாட்கள் அல்ல என வர்ணிக்கப்படும் துஷ்பிரயோங்களில் இரு சிறுவர்களுக்கு குறைவ
வறுமையின் கா பராமரிக்க வேண்டி பல உள்ளாகி இருக்கின்றார் செல்ல முடியாத கார கல்வி கூட அற்ற நிலை அல்லது பெறுமானம் தா அரிதாகவே இருக்கிற வறுமைக்கும் காரணமா ஏற்படுத்தும் வழிவகைக இருக்கின்றது.
அதன் ஆரம் ப துறைகளிலான வேலை வயது பற்றிய தராதரங்க விவசாயம் போன்றவை நிலத்தின் கீழான அல் சேருவதற்கான குறைந் நிர்ணயித்து வந்துள்ளது இரு பிரதான ஒப்பந்தங்
குறைந்தபச வய
மோசமான சிவா
1999.இல 182
ILO வினால் பரிந்துை வேலைத்தள உரிை உலக நாடுகள் அங் எதிர்பார்க்கின்றது. 19 இல 138 யை 76 ந

ளர் அணியின் மிகவும் பலவீனமான அங்கத்தினர் 5 சேர்ந்திருக்க கூடாதவர்கள் அவர்களாகவே ர்கள் தான் இன்றைய சிறுவர்கள். அபிவிருத்தி ரில் 5-14க்கும் வயதிற்குட்பட்ட சுமார் 250 மில்லியன் ளா தார நட வடிக்கையில் பாடு பட்டுக் - இவர்களில் 120 மில்லியன் சிறுவர்கள் முழுநேர சிறுவர் தொழிலாளர்களில் 60% அதிகமானோர் ர்கள்.
அவர்கள் அபாயகரமான வேலைகள் அல்லது ட்டுள்ளார்கள். அல்லது அவர்களது மனோரீதியான களை ஆபத்துள்ளாக்கும் நிலைமைகளின் கீழ் கள். தொழில் ரீதியாக எஸ்பஸ்டோ மற்றும் கப்படும் கிருமிநாசினிகள் போன்ற ஆபத்தான
எதிர்மறை விளைவுகளுக்கு வளர்ந்தவர்களை பாகக் கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். வீட்டு -து அடிப்படையிலேயே சிறுவர் துஷ்பிரயோகம்
பாலியல் வர்த்தகம் போன்ற நிலைகளில் நந்து தம்மை காத்துக் கொள்ளும் சாத்தியக்கூறு பாகவே உள்ளது.
ரணமாக தம்மையும், தமது குடும்பத்தையும் - சிறுவர்கள் போராட வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு Tகள். தொழில் புரியும் சிறுவர்கள் பாடசாலைக்கு ணத்தினாலும், அநேக சந்தர்ப்பங்களில் ஆரம்ப யில், வளர்ந்தவர்களைப் போல் நல்ல ஊதியமோ நம் தொழிலோ பெற்றுக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்கள் து. இதனால் சிறுவர் தொழில் நிரந்தரமான கின்றது. இந்த வறுமை சுழற்சியில் உடைப்பினை களை தேடுவது ILO வின் பிரதான அக்கறையாக
காலம் தொட்டே பல் வேறு பொருளாதார லவாய்ப்புகளில் சேருவதற்கான குறைந்த பட்ச களை வகுத்து வந்துள்ளது. (உ+ம் கைத்தொழில் 1) மற்றும் பல்வேறு சூழ்நிலைகளிலான (உ+ம் மலது இரவுநேரவேலை) வேலை வாய்ப்புகளில் த பட்ச வயதிற் குறைந்த தராதரங்களை ILO - இன்றுவரை சிறுவர் தொழில் குறித்து இருக்கின்ற பகளாவன:-
து மரயொழுங்கு 1973 இல138) தொழில் மாதிரிகள் குறித்த மரபொழுங்கு
மரக்கப்பட்டிருக்கின்ற எட்டு அடிப்படை மனித மகள் பற்றிய மரபொழுங்குகளில் இரண்டை பகீகரிக்க வேண்டும் என சர்வதேச சமூகம் 99 ஜூலை முதலாம் திகதி வரை மரபொழுங்கு எடுகள் அங்கீகரித்து உள்ளன.

Page 46


Page 47


Page 48
மோசமான சிறு 1999 (இல182)
இதை உறுதி நபர்களால் மேற்கொ தொழில் களையும் நடவடிக் கையாகவ வழிவகைகளை மே
மோசமான உள்ளடக்குகிறது (. ஈடுவைத்தல் இ ப கட்டாயமாக ஆயுத உட்பட சகல வடிவி நடத்துதல்களும் (2 ஆபாச படத்தில் ! பாவித்தல் சேர்த்து நடவடிக் கைகளுட மரபொழுங்குகளில் உற்பத்தி அல்லது 5 அல்லது அளித்தல். அது நிறைவேற்றும் பாதுகாப்பு, ஒழுக்கம் மோசமான சிறுவர் ெ தாக்கமுள்ளதும், பின்வருவனவும் அ வேலையில் இருந்து மற்றும், அடிப்படைக் குள்ளாகியிருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விசே போன்றன இதில் அ
மோசமான தொழிப்பதற் கான நடைமுறைபடுத்துவ முறைகளைத் தீர்ம தொழிலாளர் அடை வழங் கு தல் வேன செயல்படுத்தும் பே அக்கறையுள்ள அரசி வாதாடுபவர்கள் மற்ற கருத்துக்களுக்கும் !
சமூக பொரு பரந்த அளவிலான ILO வின் அங்கத்து

சர் தொழில்கள் குறித்த மரபொழுங்கு
செய்யும் அரசுகள் 18 வயதிற்கும் குறைந்த ள்ளப்படும் சகல வடிவிலான மோசமான சிறுவர் தடைசெய்து ஒழித்தலை ஒரு அவசர ம் உடனடியானதும் தாக்கமுள் ளதுமான ற்கொள்ள வேண்டும்.
சிறுவர் தொழில் பின் வரு வன வற் றை அ) சிறுவர்களை விற்றல், கடத்தல், கடனுக்கு ன்ணையடிமை, பலாத்காரமாக அல்லது
மோதலில் ஈடுபடுத்த சிறுவர்களை சேர்த்தல் லான அடிமையும், அடிமை முறைக்கு சமமான 4) விபசாரம் ஆபாச படத்தில் உற்பத்தி அல்லது பங்கேற்றல் போன்றவற்றிக்கு சிறுவர்களைப் தல் அல்லது அளித்தல். (இ) சட்டவிரோத ன் முக்கிய சம் பந்தப்பட்ட சர்வதேச வரையறை செய்யப்பட்டுள்ள போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு சிறுவர்களை பாவித்தல், சேர்த்தல் (உ) அதன் தன்மை காரணமாகவோ அல்லது விதம் காரணமாகவோ சிறுவர்களின் சுகாதாரம், ) ஆகியவற்றிற்கு தீங்கு விளைக்கும் தொழில் தாழில் ஒழிப்பதற்கான கால, நேரம் ஒட்டியதுமான நேரத்தோடானதுமான செயற்பாடுகளுள், படங்கும், தடுப்பதற்கான வழி வகைகள், நீக்குதல், புணருத்தாபனம் சமூக மீளஅமைப்பு கல்விக்கான இலவச வாய்ப்பு, விசேட ஆபத்துக் சிறுவர்களை கண்டறிதல் பெண் பிள்ளைகள் 4- சூழ் நிலைகளை கவனத்தில் கொள்ளல் டங்கும், 5 சிறுவர் தொழில் முறையை இல் லா - செயல் திட்டங் களை வடி வமைத் து திலும் அவற்றை கண்காணிப்பதற்கான செயல் ானிப்பதிலும் தொழில் கொள்வோர் மற்றும் மப்புக்கள் மிகப் பொறுப்பான பங்களிப்பை எடும், செயல் திட்டங்கள் வடிவமைத்து எது வேறு அமைப்புக்களால் இவ்விடயத்தில் சசார்பற்ற நிறுவனங்கள் சிறுவர் உரிமைக்காக பும் பல்வேறு தொழில் வல்லுனர்கள் ஆகியோரது
இடமளிக்கப்படல் வேண்டும். Tாதார அபிவிருத்தி வறுமை ஒழிப்பு மற்றும் கல்வி இவற்றிற்கான ஆதரவை வழங்குமாறு வ நாடுகளுக்கு அழைப்புவிடுக்கப்படுகின்றது.

Page 49
ILO யாப்போடு இை பிரகடனம் அதன் பாகம்
(அ) சகல மனித பெளதீக நலத்தையும் கெளரவத் தோடும் ெ வாய்ப்புகளோடும் பேணு
(ஆ) இவற்றின் உருவாக்குவது என்பது இலக்காக அமையவேண்
(இ) சகல தேசிய தன்மையைக் கொண்ட அடிப்படை நோக்கங்களை அவற்றின் பெறுபேறுகளு நோக்கிலேயே கணிக்கப் காட்டாமை சமமான சந்த
வலியுறுத்தி நிற்கின்ற பிர
ILOவினால் பரிந்து மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள் 02 மரபு ஒழுங்குகளை என சர்வதேச சமூகம் 1ம் திகதி வரை மரபு அங்கீகரித்துள்ளதுடன் அங்கீகரித்துள்ளன.
45
 
 

ணைக்கப்பட்டுள்ள 1944ம் ஆண்டு பில்டெல்பியா 11ல் பின்வருமாறு கூறுகிறது:
ர்களும் இன, மத, பால் வேறுபாடின்றி தமது ஆன்மீக வளர்ச்சியையும், சுதந்திரமாகவும் பாருளாதார உத்தரவாதத் தோடும் சம துவதற்கான உரிமை உடையவர்களாவர்
பெறுபேறுகளுக்கான நிலைமைகளை தேசிய சர்வதேச கொள்கைகளின் பிரதான டும்.
சர்வதேச முக்கியமாக பொருளாதார நிதித்
கொள்கைகளும் நடவடிக்கைகளும் இந்த T எந்த அளவிற்கு ஊக்குவிக்கின்றன, அல்லது ருக்கு இடையூறு விளைவிக்கின்றன என்ற பட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் பாகுபாடு ர்ப்பமும் தொழில் சம வாய்ப்பும் வழங்குதலை தானமான 2 மரபொழுங்குகள் பின்வருமாறு.
துரைக்கப்பட்டுள்ள 08 மரபொழுங்குகளில் ர்ள அடிப்படை மனித உரிமைகள் பற்றிய சகல நாடுகளும் அங்கீகரிக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்கின்றது. 1999 ஜூலை மாதம் ஒழுங்கு இல 100 யை 130 நாடுகள் மரபு ஒழுங்கு இல 1 11 யை 139 நாடுகள்

Page 50
சம ஊதியத்தின்
சமமான ஊதி அங்கீகரித்திருக்கின்ற நிறுத்தப்பட்டுள்ள விதி பெறுமதிமிக்க வேலை ஊதியம் என்ற நியதி ஊதியத்தின் கணிப் பொருத்தமான ஒ மேம்படுத்துவதோடு, வழக்கங்களுடன் இ.
இந்த கோட்ப நிமித்தம் வேலை .ெ அல்லது பொருளா? சாதாரணமான அடிப் மற்றும் மேலதிக ஆ
இந்த கோட்பா பின்வரும் முறைகை
தேசிய சட்டங்க சம்பள நிர்ணயித்
வேலை கொள்வே ஒப்பந்தங்கள் அம்சங்கள்
அரசாங்கம் 2 மறைமுகமாகவோ த எல்லாம் இம் மாபெ செய்தல் வேண்டும். (. பொழுது அல்லது உட்பட்டதாக இருக்
அது மரபொழுங்கை
யதார்த்தபூர்வ நிபந்தனையற்ற கட உருவாக்காத போதும் ஏற்றலானது தொழில்: இருக்க வேண்டியதை நிபுணர்கள் கமிட்டிய

- மரபொழுங்கு 1951 (இல 100)
பம் தொடர்பான மரபொழுங்கு ஏற்பாடுகளை
அரசுகள் சம்பள நிர்ணயித்துக்கான நிலை முறைக்கமைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் சமமான க்கான ஆண், பெண் பணியாளருக்கான சமமான பினை எல்லா பணியாளருக்கும் பிரயோகிப்பதை இப தீர்மானிப்பதற்காக நடைமுறையில் உள்ள ழங்கிற்கு உட்பட்ட வழக்கங்கள் மூலம் முடிந்த வரையில் இத்தகைய ஒழுங்கிற்குட்பட்ட ணைவதையும் உறுதிப்படுத்தும். ாடு (ஏற்பாடுகள்) பணியாளரின் தொழிலின் காள்வோரினால் பணியாளருக்கு பணமாகவோ கவோ எந்த வகையிலும் வழங்கக் கூடிய =படையான அல்லது குறைந்த பட்ச சம்பளம்
தாயம் என்பவற்றை உள்ளடக்கும். ரட்டை பிரயோகிப்பதற்கான தெரிவுகளுக்கான
ள பரிந்துரைக்கின்றது. ளும் விதிமுறைகளும்
துக்காக சட்டரீதியான அமைக்கப்பட்ட அமைப்பு
வாருக்கும் பணியாளருக்கும் இடையிலான கூட்டு அல்லது இவ்வழிமுறைகளில் ஒருங்கிணைந்த
தான் சம்பளம் மட்டங்களில் நேரடியாகவோ ன் செல்வாக்கை பிரயோகிக்க கூடிய நிலைகளில் Tழுங்கின் ஏற்பாடுகளில் பிரயோகத்தை உறுதி உதாரணமாக அரச தொழில் தருநராக இருக்கும் கொடுப்பனவு அளவுகள் சட்ட விதிகளுக்கு தம் போது) இப்படி அல்லாத சந்தர்ப்பங்களில்
முன்னிலைப்படுத்த வேண்டும். மான தொழில் மதிப்பீடு செய்தல், குறித்த ப்பாட்டை இந்த மரபொழுங்கின் ஏற்பாடுகள் > சம பெறுமதியான தொழில் என்ற கோட்பாட்டை களுக்கு இடையே குறித்த அளவிலான ஒப்பீடுகள் 5 அவசியமாக வலியுறுத்துகின்றது. என்பது IL0 Tல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
16

Page 51
பாகுபாடுகள் (தெ மரபொழுங்கு 19
இம் மரபொழுங் உத்தியோகம் சம்பந்தம் விருத்தி செய்யவும், குறிப்பாக தொழில் உத் வரும் நோக்குடன் வேண்டும். பாகுபாடு சரியான சந்தர்ப்பம் பாதிக்கும் வகையில் இ தேசிய பின்னனி அல்ல. சகல விதமான பேதங்
தொழிற்பயிற்சிக் உத்தியோகங்களுக்கா நிபந்தனைகள் என்ப முடிவுக்கு கொண்டு 6
தொழில், சகலருக்கும், சமமா வழங்குவதை நோக் மர பொழுங் குகள் இருக்கின்றனவற்றை வேண்டும்.
பாகுபாகரன் ரத்துச் செய்ய
கொள்கை முல் கல்வி திட்டங்.
தேசியம் அதிக தொழில்கள் வேண்டும்
இக் கொள்ளை சார் வழிகாட்ட. வற்றில் பின்பற் இக்
 ெகா கடைப்பிடிப்பன் ஏற்பாடுகளிலு ஸ்தாபனங்களே

எழில் மற்றும் உத்தியோகம்)
3 (இல111)
கை அங்கீகரிக்கும் அரசு தொழில் மற்றும் என சமத்துவமான வாய்ப்பும் நடத்துகையை சகல வகையிலுமான பாகுபாடுகளையும் இயோகம் போன்றவற்றை முடிவுக்கு கொண்டு தேசிய கொள்கைகளை உருவாக்குதல் ன்பது தொழில் உத்தியோகம் இவற்றிற்கான வழங்குதல் என்பவற்றை எதிர்மறையாக இனம், நிறம், பால், சமயம், அரசியல், கருத்து, 6 சமூக வம்சாவளி ஆகிய அடிப்படையிலான கள் தவிர்ப்புக்கள் இவற்றைக் குறிப்பதாகும். கான சந்தர்ப்பம், தொழில் மற்றும் குறிப்பிட்ட ன வாய்ப்பு, தொழில் குறித்த விதிகள், வற்றில் காட்டப்படும் பாகுபாடுகள் உடன் சரப்பட வேண்டும். தியோகம், போன்றவற்றில் பாகுபாடின்றி, ன வாய்ப்பினையும் சந்தர் ப்பத்தையும் கமாக கொண்டு தேசிய சட்டவரைகள், ஏற் பாடுகளில் பரிந் துரைக் கப்பட்டு செயலுருப்படுத்தும் ரீதியில் உருவாக்கப்பட
சட்டங்களும் பாகுபாடான நடைமுறைகளும் பபட வேண்டும். எனிலைப் படுத்தும் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு bள் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
>ாரத்தின் நேரடி கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சம்பந்தமாக இக் கொள்கை பின்பற்றல்
தேசிய அதிகார சபையின் கீழ்வரும் தொழில் * பயிற்சி மற்றும் அமர்வு சேவைகள் போன்ற றபடல் வேண்டும். ள் கையை ஏற்றுக் கொள் வதையும் தயும் ஊக்குவிக்கும் வகையிலான சகல ம் தொழில் கொள்வோர் தொழிலாளர் Tாடு அரசாங்கம் ஒத்துழைத்தல் வேண்டும்.

Page 52
எழுத்து மூல தொழிலாளர் தராத தொழில் தருநர்கள ஏற்புடையதாக்கப்பட் மரபு ஒழுக்கங்களாக செய்கின்ற அங் கடமைப்பட்டுள்ளன.
கிரமமான கண்க
மரபொழுங்ை உறுப்புரை 22ன் 1 அந்நாடுகளின் சட்ட சமர்ப்பிக்க கடமை ஒப்பந்தத்தைப் பொ தவணை இரு வரு ஒப்பந்தங்களுக்கான தேவைப்படின் கிரம கோரப்படலாம் அ பிரதிநிதித்துவம் உன் நடத்துநர் ஸ்தாபன அறியத்தருதல் வேை குறிப்புகளை அவ் வழங்கலாம் (இடl அக்குழுவின் பொது மாநாடு பரிமாணங்க செய்யப்பட்டு அதன் (வலப்புறம் உள்ள
இந்த முறை குழுக்களுக்கும் இை மூலம் மரபுபொழுங் முன்னேற்றம் காண
விசேட முறைப்ப
தனிப்பட்ட அ ஒன்று கூடுவதற்கன தொடர்பாக இந்த மேலதிகமாக முறைட் 31 உண்டு.
பிரதிநிதித்துவங்க
அரச அறிக் மரபொழுங்கு நடைமு பரிசீலனை செய்யப்ட அதில 9) J3 தனிப்பட்டவர்களுடை கருத்தும் அந்நாடு வருடந்தோறும் அ
 

மான ஆலோசனைகளின் பின்னர் சர்வதேச ரம, அரசாங்கங்கள் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ால் ILO சர்வதேச தொழிலாளர் மாநாட்டின் டுள்ளன. தராதரம் சிபாரிசுகளாகவோ அல்லது வோ உருவாக்கப்படுகின்றன. அவற்றை உறுதி கத் துவ நாடுகள் அமுல் நடத்துவதற்கு
காணிப்பு முறை
க உறுதிசெய்யும் அரசுகள், ILO யாப்பின் பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தால் சம்பந்தப் படுகின்ற ம் நடைமுறை குறித்து கிரமமான அறிக்கைகள் மப்பட்டுள்ளன. அடிப்படை மனித உரிமை றுத்த அளவில் கிரமமான அறிக்கைகளுக்கான டங்களுக்கு ஒரு முறையாகும் (ஏனைய மரபு காலம் ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை) மான வட்டத்திற்கு அப்பால் அறிக்கைகள் ரசாங்கங்கள் அவர்கள் நாட்டில் கூடுதல் டைய தொழிலாளர் அமைப்புகளுக்கும் தொழில் ங்களுக்கும் அத்தகைய அறிக்கைகள் குறித்து ன்டும். ஒப்பந்த பிரயோகம் குறித்த தமது சொந்த ஸ்தாபனங்களுக்கும். அவ் அமைப்புகளுக்கும் ப்புறம் உள்ள அடைப்பினைப் பார்க்கவும்) வான குறிப்புகளும், தனிப்பட்ட குறிப்புகளும, ளின் பிரயோகத்திற்கான குழுவால் மீள்பரிசீலனை வருடாந்த அறிக்கையில் பிரசுரம் செய்யப்படும் அடைப்பினைப் பார்க்கவும்)
பானது அந்தநாட்டிற்கும் ILO கண்காணிப்புக்
டயிலான சம்பாசனையை தோற்றுவிக்கிறது. இதன்
கு சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்களில் படிப்படியான
ஏதுவாகின்றது.
ாட்டு விதிமுறைகள்
ரசுகள் உறுதி செய்த மரபொழுங்குகளையோ உரிமை குறித்த கோட்பாடுகளையோ மீறுவது கிரமமான கண்காணிப்பு முறைகளுக்கும் பாடுகள் செய்வதற்கான பல விசேட வழிமுறைகள்
கள் (யாப்பின் 4வது உறுப்புரை)
கைகள் தொழிலாளர்களின் கருத்துக்கள், முறைப்படுத்தும் விசேட நிபுணத்துவ குழுக்களால் டும். (வலதுபுறம் உள்ள சட்டத்தை பார்க்கவும்.) மரபொழுங் குகளை அமுல படுத் துவது டய குறிப்புகள் உள்ளன. அக்குழுவின் பொதுக்
பற்றிய தனிப்பட்டவர்களின் அவதானிப்பும் றிக்கையாக வெளியிடப்படுவதுடன் சர்வதேச
48

Page 53
தொழிலாளர் மாநாட்டின் - குழுவினரால் மீளாய்வு செ
ஒரு மரபொழுங்கை கூடியவகையில் கடைபிடிக்க தொழில் நடத்துநர் ச மேற்கொள்ளப்படலாம். அ எனத் தீர்மானிக்கும் அவ் ஆராயவென முக்கூட்டு கு முறைப்பாடுகள் : (உ மரபொழுங்கை உறுதி ெ தொழிலாளர் மாநாட்டின் முறைகளின் ஊடாகவே பொருத்தமெனக் கருதும் | ஒரு விசாரணை கமிஷனை ஒன்று கூடும் சுதந்திர ஒரு முக்கூட்டு செயற்பாட முறையீடு, தொழிலாளர் அல்லது அரசாங்கம் ஆ தடைவிதிக்கப்பட்டது சம்ப கூடுதல் சம்பந்தமான எந் உறுதி செய்துள்ளதா என்ட முறையீடுகளை ஏற்றுக் ெ மரபொழுங்கு சிபார் சம்பந்தமான நிபுண உலகின் பல பிராந்தியங் நிபுணத்தவம் பெற்ற 20 உறுதி செய்யப்பட்ட 1 அறிக்கைகளை மீளாய்வு அது ஒவ்வொரு வருட நிபுணர்களின் குழு தனத தமது குறிப்புகள் வேண்டுகோள்களாகவே
தராதர (நியமம்) பிர
ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூன் சம்மேளனத்தின் நிலை தொழிலாளர்கள் தொழ நிபுணர்களின் வருடாந்த குறிப்பிடப்பட்ட அம்சம் ஆராயவும் பெரும்பாலும் கடைப்பிடிக்கத் தவறிய அத்தகைய சந்தர்ப்பங்கள் தகவல்களையும் விளக்க சகல குழு அங்கத்தவர்க இவற்றின் அடிப்படையில்
49

அவ்வறிக்கைகள் சர்வதேச நியமக் (தராதரக்) சய்யப்படும். (வலப்புற பெட்டியை பார்க்கவும்)
உறுதி செய்த நாடு 'அதனை பயனளிக்க கவில்லை' என்பது சம்பந்தமான முறைப்பாட்டை அல்லது தொழிலாளர் ஸ்தாபனங்களால் திகாரசபை (நிர்வாக குழு) அது ஏற்புடையதா வாறு தீர்மானிக்கும் பட்சத்தில் அவ்விடயத்தை கழு ஒன்று நியமிக்கப்படும். உறு.26, யாப்பு.) : முறைப்பாடுகள் அதே சய்த நாடுகளின் மூலமோ அல்லது சர்வதேச ஒரு பிரதிநிதித்துவமாகவோ அதன் செயல் பா செய்யப்படலாம் ILO அதிகாரசபை பட்சத்தில் அம்முறைப்பாட்டை கவனிக்கவென
ன நியமிக்கலாம். த்திற்கான கமிட்டி: இது ஆளுநர் சபையின் Tகும். ஒன்று கூடும் சுதந்திரம் மீளப்பட்டதான அமைப்புகளும் அல்லது தொழில் தருநர் கியோரால் சுதந்திரமான ஒன்று கூடலுக்கு ந்தமான முறைப்பாட்டை செய்யலாம். ஒன்று த ஒரு மரபொழுங்கையும் குறிப்பிட்ட நாடு கதை கவனத்தில் கொள்ளாமையே அத்தகைய
காள்ளமுடியும். சுகளின் பிரயோகம்
ர்கள் குழு
களிலுள்ள சட்டம் மற்றும் கொள்கைகளில் சுதந்திரமான நபர்களைக் கொண்டதும், மரபொழுங்குகள் குறித்த அரசாங்களின் - செய்யவும் அபிப்பிராயம் தெரிவிக்கவுமென மும் டிசம்பர் மாதம் கூடுகின்றது. இந் 1 விமர்சனங்களை தனிப்பட்ட நாடுகளுக்கு
என்ற வகையிலோ அல் லது அனுப்பிவைக்கின்றது.
யோகத்திற்கான மாநாட்டுக் குழு 5 மாதம் இடம்பெறும் சர்வதேச தொழிலாளர் யான் குழு இதுவாகும் அரசாங்கங்கள் 1ல் தருநர்களை உள்ளடக்கிய இக்குழு அறிக்கையை மீளாய்வு செய்யும். மேலும் சம்பந்தமான பல விடயங்களையும் இது இவை அடிப்படை உரிமை ஒப்பந்தங்களை 2மை சம்பந்தமானவையாகவே இருக்கும். சில் சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கங்களுக்கு புதிய எங்களையும் அளிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும் களும் கலந்துரையாடலில் பங்கு பற்றலாம்.
லயே தனது முடிவுகளை தீர்மானிக்கும்

Page 54
இவை குறி தயவுசெய்து சர்வே சம்பந்தமான வழிமு
 

த்த பூரண நெறிமுறைகளை தெரிந்துகொள்ள தேச தொழிலாளர் மரபொழுங்குகள் சிபாரிசுகள் றைகள் குறித்த கையேடு (ILO 1998) ஐ பார்க்கவும்.
50

Page 55
actraV (அ
தகவல் ஏடு

க்றாவ்)

Page 56


Page 57
0 actrav -
சர்வா தொழ
தகவல் ஏடு
0 தொழிலாளர் உரி
ஊக்குவித்தல் 0 சர்வதேச தொழிலாளர்
மிக்க பங்குதாரராக ெ 0 தொழிலாளர் நடவடிக் 0 துடிப்புள்ள பங்குதாரர்
தொழிலாளர் நடவடிக்
ட ப ட
0 2000 - 2001 வேலைத் 0 பிரச்சனைகளும், தேன் 0 தொழிலாளர் குழுக்க 0 நிறுவன சக்திமயப்படு; 0 தொழிற்சங்கங்களும், 0 நியமங்களை அபிவிரு
தொடர் நடவடிக்கைக 0 மரபுவழிசாராத்துறை

தேச தொழிலாளர் நிறுவனம் நிலாளர் நடவடிக்கைகளுக்கான சபை
மைகளையும், அனுகூலங்களையும்
நிறுவனத்தில் சமத்துவமும், உயிர்ப்பும் தொழிலாளர்கள்.
கைகள்.
கொள்கை.
பகைத் திட்டம்
5 திட்ட சுருக்கம் வைகளும்
ளுக்கான உதவிகளும், உறவும் த்தலும், பொதுத் தொழிலாளர் கல்வியும்
உலகமயமும் நத்தி செய்தலும், பிரகடனங்களுக்கான
ளும் தொழிலாளர்கள்

Page 58
தொழிலாளர் உரிமைச
அரசியல் யாப்பு சர்வதேச தொழிலாள முன் வைக்கின்றன. ரீதியானதும் நிரந்தரமா அபிவிருத்தியும் அவசி அனுகூலங்கள் மற்று விற்கான ஆணையின்
இந்த இலக்குக விளங்குகின்றது. தொழி பிரதான அம்சங்களை அரச பிரதிநிதிகள், ே அந்தஸ்த்தில் ஒருங்கி
1919ம் ஆண்டில் உலகம் இக்கூட்டிணை உழைக்கும் உலகம் அவசியத்தை மேலும் ( பொறுத்தும் சர்வ தேச சங்கங்கள் ILO ஆதர
நான்கு பிரதான ஆலோசனை ILO வின் வழங்கப்பட்டுள்ளன. சர் (ICFTU) உலக தொழ தொழிற்சங்க ஒன்றி அமைப்புகளுமாகும்.
ILO வின் தொழிலாளர்
வருடாந்தம் ஜூன மாநாடு உண்மையி பாராளுமன்றமாக ெ தூதுக்குழுவும், தொழி: சார்பில் ஒரு பிரதிநிதிை கொண்டியிருக்கும். ஒரு கூடிய அளவில் பிரத நிறுவனங்களின் அனுச நியமனம் செய்கின்றது
தொழிலாளரின் L உபதலைவராக நியமி கொண்டதாகும். சர்வே கொள்ளுதலும், சர்வே செயலகம்) வேலைத்தி செய்தல், சமூகம் தொழி தளம் அமைத்துக் ே நடவடிக்கைகளுக்கான
 

ளையும், அனுகூலங்களையும் ஊக்குவித்தல்
ற்கான முகவுரையும் பில்டெல்பியா பிரகடனமும் ர் ஸ்தாபனத்திற்கான அடிப்படை ஆணைகளை சமூக நீதியை அடைவதற்கு ஏதுவான சர்வ தேச னதுமான சமாதானத்தோடு தொழில் விதிகளிலான யமாகிறது. ஆகவே தொழிலாளரின் உரிமைகள் ம் நிலைமைகளை உயர்வடைய செய்வதே ILO
இதயமாக இருக்கின்றது.
ளை அடைவதற்கான ஒரு முக்கூட்டு நிறுவனமாக, லோடும், உழைக்கும் உலகத்தோடும் சம்பந்தப்பட்ட யும், நலன்களையும் கலந்துரையாடும் வகையில் தொழில் தருநர், தொழிலாளர் ஆகியோரை சம ணைக்கும் பணியை ஆற்றுகிறது.
ILO நிறுவப்பட்ட காலத்தில் இருந்தே தொழிற்சங்க ப்பின் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரித்து, வந்துள்ளது.
எதிர்நோக்கும் தீர்க்கமான பிரச்சினைகள் இதன் வலியுறுத்துகின்றன. உள்நாட்டு நடவடிக்கைகளைப் ச மட்டத்திலான தொடர்புகள் குறித்தும், தொழில் வில் தங்கியுள்ளன.
சர்வ தேச தொழில் சங்கங்களுக்கு ஏற்கனவே
நடவடிக்கைகளில் துரிதமாக ஈடுபடும் உரிமையும் வதேச சுதந்திர தொழிற் சங்கங்களின் ஒன்றிணைப்பு ஜிற் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு (WFTU) ஆபிரிக்க யம் (OATUU) ஆகியவையே இந்த நான்கு
: சமத்துவச் செயல் திறனும் மிக்க பங்குதாரர்
ள் மாதத்தில் நடாத்தப்படும் சர்வ தேச தொழிலாளர் லேயே தொழிலாளர்க்கான ஒரு சர்வ தேச செயல்படுகின்றது. ஒவ்வொரு தேசிய மட்ட லாளர் சார்பில் ஒரு பிரதிநிதியையும், முதலாளிமார் யயும், அரசாங்கத்தின் சார்பில் இரு பிரதிநிதியையும் ந நாட்டின் தொழிலாளர் அல்லது முதலாளிமாரை நிநிதித்துவப்படுத்தக் கூடியதாக தொழில்சார் ரணையோடு அரசாங்கம் இத்தகைய பிரதிநிதிகளை |.
பிரதிநிதிகள் தங்களில் ஒரு குழுவை இம்மாநாட்டின் க்கின்றனர். மாநாடு பல பிரதான கடமைகளைக் தேச தொழில் நியமங்களை வகுத்தலும், ஏற்றுக் தேசிய தொழிலாளர் காரியாலயத்திற்கான (ILO ட்ெடத்தையும் வரவு செலவு திட்டத்தையும் உறுதி ல் குறித்த முக்கிய பிரச்சினைகளை கலந்துரையாட கொடுத்தல், நிறுவனத்தின் கொள்கை எதிர்கால
வழிகாட்டல், என்பன இவற்றில் அடங்கும்.

Page 59
சர்வதேச தொழ தொழிலாளர் அங்கத்த பேரும், மற்றும் அரசாங்க சர்வதேச தொழிலாளர் பிரதிநிதிகள் 3 வருட முதலாளிமார் அங்கத்த உள்ள தொழிலாளர் காரியதரிசியையும் தெரி முறை கூடும் அது ILO தொழிலாளர் காரியாலய அதிகாரசபையின் பொ திட்டங்கள் மற்றும் வரவு மாநாட்டின் அங்கீகாரத் கூட்டங்களுக்கான நிகழ்ச் முடிவுகளை கவனத்தில் எனத் தீர்மானித்தல், ஆ.
அங்கத்துவ நாடு பிரச்சனைகள் குறித்து ஆசியா, ஐரோப்பா ஆ மாநாடுகளிலும் இம் மு தொழிற்துறைகள் (இரு போன்றவை) தொழிலா ILO வின் பிரதான நி6ை கூட்டங்கள் இவற்றில் இடம்பெறும். பல்வேறு கையாளும், செயலாற்று பிரதிநிதிகள் இடம் பெறு முனைப்போடு ஈடுபடுவர்
தொழிலாளர்க்கான ந
தலைமையகத்தி ஸ்தாபனங்கள் சம்பந் தொழிலாளர் நடவ ஒழுங்கிணைக்கின்றது.
ACTRAV î6ÖT6J கின்றது.
- சுதந்திரமும், சுவாதீ நிறுவனங்கள் ஸ்த
- தொழிலாளர்கள் த தற்காத்துக் கொ மயப்படுத்தலை அவர்களின் ஆற்ற
ILO வின் திட்டங்க அவர்களது தே6ை ILO வின் சகல முனைப்பான ஈடுபா
தொழிற்சங்க அணி கொண்டுள்ள தொழி சர்வதேச துறைசார் தொழிலாளர்களுக்கும்
55

ழிலாளர் நிறுவனத்தின் அதிகார சபையில் வர் 14 பேரும் முதலாளிமார் பிரதிநிதிகள் 14 கத்தரப்பு அங்கத்தவரோடு சேர்ந்து அமர்ந்திருப்பர்.
மாநாட்டில் அதிகார சபைக்கான தொழிலாளர் கால அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்படுவர். வரும் இவ்வாறே தெரிவாவர். அதிகார சபையில் குழு அக் குழுவிற்கான தலைவரையும் , வு செய்யும் அதிகாரசபை வருடத்திற்கு மூன்று
செயலகத்தின் நடவடிக்கைகளையும், சர்வதேச த்தின் நடவடிக்கைகளையும், நெறிப்படுத்துகின்றது. றுப்புக்களுள் இருவருடத்திற்கான வேலைத் செலவு திட்டத்தை கலந்துரையாடி ஏற்று அதனை திற்கு சமர்ப்பித்தல், மாநாடு மற்றும் ஏனைய ச்சி நிரலை அமைத்தல், கூட்டங்களில் எடுக்கப்படும் எடுத்து எவ்வகையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பது பூகியனவும் அடங்கும்.
கள் தமது பிராந்தியத்திற்கு விசேடமாக உரிய
கலந்துரையாடவென ஆபிரிக்கா, அமெரிக்கா, பூகிய இடங்களில் இடம்பெறும் ILO பிராந்திய முக்கூட்டு பரிமாணத்தைக் காணலாம். பிரதான ம்பு, உருக்கு, பெற்றோலியம், போக்குவரத்து ளர் குறித்த விசேட பிரச்சனைகள் சம்பந்தப்படும். லப்பாடு மற்றும் பிராந்திய மட்டத்திலான விசேட எல்லாம் தொழிலாளர் பிரதிநிதிகளின் அமர்வு
துறைகளிலான குறிப்பிட்ட பிரச்சினைகளைக் பக் குழுக்களிலும், கமிட்டிகளிலும் தொழிலாளர் றுவர். நிபுணத்துவ கூட்டங்களிலும் தொழிலாளர்
T.
டவடிக்கைகள்
லும் வெளிக்களத்திலும் உள்ள தொழிலாளர் தமான சகல காரியாலய நடவடிக்கைகளையும் ọ É 6OD 35 a5 (6b at B5 (T 60T I LO F 60) Lu (ACTRAV)
ரும் பிரதான குறிக்கோள்களுடன் செயலாற்று
னமும் கொண்ட ஜனநாயக ரீதியான தொழிலாளர் Tபிக்கப்படுவதற்கு உதவியளித்தல்.
நமது நலன்களை முன்னிலைப்படுத்தி அவற்றை ள்ளும் வகையில் தொழிலாளரின் ஸ்தாபன ஊக்குவித்து, முடிவெடுக்கும் வகையிலான லைப் பலப்படுத்தல்.
ளும் நிகழ்ச்சி நிரல்களும் தொழிலாளர் மற்றும்
வகளை நாடியதாக அமையும். அதே வேளை நடவடிக்கைகளிலுமான தொழிற்சங்கங்களின்
ாட்டினை உறுதி செய்தல்.
ரிகளில் இருந்து பெறப்பட்ட உத்தியோகத் தர்களை லாளர் நடவடிக்கைகளுக்கான சபையானது
பிராந்திய, தேசிய மட்டங் களி லான மற்றும் அவர்களது ஸ்தாபனங்களுக்கும், ILO

Page 60
விற்கும் இடையிலான வளர்த்தெடுக்கவும் கெ அபிவிருத்திகள் குறித் இலக்குகளையும் ] தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவை உறுதிபடுதி
அது மாநாட்டி சபை பிராந்திய மாநா கருத்தரங்குகள் மற்! செயலகத்தை வழங் தொழில்நுட்ப சேவை உறுதி செய்கின்றது. திணை சார் அம்சங்கள் முறைகள், ILO பிர! தொழிலாளர் கல்வி ! செய்வது ஆகியன செயற்பாடுகளில் | நடவடிக்கைகளை செ மற்றும் கையேடுக ஆதாரப்படுத்துகின்றன என்பன கிராமிய புறா விசேடமாக வடிவமை பருவத்தினர், குடியே நடவடிக்கைகளில் 5 நடவடிக்கைகளும் மு முனைப்பான பங்கு
ILO வின் அத அமைப்புகளை நெருக் அதன் பொதுவான . அவ்வமைப்புகளுக்கு பொருத்தப்பாடு தரம் 8 கொள்கையின் இல அமைப்புகளில் இரு! உதவிகளுக்காக வி பரிகாரம் காணும் வ மட்டங்களில் நிறுவு6 இருக்கின்றது.
தொழிற்சங்கங்க மயமாக்கவும் தொழ இவற்றிலான தமது ( கொள்ளவுமென இந் அமைப்பினுள் விசேடப் பிரமாணங்கள் குறிப்பா ILO மரபொழுங்கு 8 ஆலோசனை உதவிக பல நெறிசார் அணிக நிபுணர்கள் நியமிக்க தொழிலாளரையும் ஊக்கப்படுத்துவது . அடிப்படை அம்சங்க முத்தரப்பு அணுகுமுக மனித வள அபிவ

- உறவினை நிலைநிறுத்தி, பலப்படுத்தி அதனை ய்கின்றது. குறிப்பாக தொழிற்சங்க உலகில் ஏற்படும் து காரியாலயத்திற்கு அறியத்தருவதோடு ILO வின் டவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்து செல்லும் ம் அவர்களது ஸ்தாபனங்களுக்குமான தனது தவும் செய்கின்றது. ற்கான தொழிலாளர் பிரதிநிதிகளுக்கும், அதிகார நிகள் ஆலோசனை கமிட்டி ஆகிய ILO கூட்டங்கள் றும் மாநாடுகளில் தொழிலாளர் குழுவிற்கான தவதோடு தொழிலாளர் ஸ்தாபனங்களுக்கும் ILO களுக்கு இடையிலான இணக்கப்பாட்டையும் அது குறிப்பாக பொருளாதாரம், கூட்டுப்பேச்சுவார்த்தை, ர், தொழில் பாதுகாப்பு, சுகாதாரம், சூழல் பயிற்சி மாணங்கள் இவை சம்பந்தமான கருத்தரங்குகள் மற்றும் ஏனைய பயிற்சி நடவடிக்கைகளை ஏற்பாடு தொழிலாளர் நடவடிக்கைகளுக்கான சபையின் பிரதான அங்கம் வகிக்கின்றன. இத்தகைய யற்பூர்வமான ஆய்வு, தகவல் பகிர்வு வழிகாட்டிகள் ளை உருவாக்குதல் போன் றவை மேலும் 1. ஆலோசனை சேவைகள் பயிற்சித் திட்டங்கள் ங்களில் உள்ள தொழிலாளர் ஸ்தாபனங்களுக்கென மக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் பெண்கள், இளம் பற்ற தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் தொழிற்சங்க ஈடுபடுவதை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் விசேட
ன்னெடுக்கப் படுகின்றன. தாரர் கொள்கை தன் அங்கத்துவ நாடுகளில் உள்ள முக்கூட்டு கமாக வரச்செய்வதும், நிறுவனத்தின் ஆணைக்கும் குறிக்கோள்களுக்கும் இணக்கமான வகையில்
வழங்கப்படும். தொழில்நுட்ப சேவைகளின் இவற்றை உயர்த்துவதுவே முனைப்பான பங்குதாரர் க்குகளாகும். ILOவிற்கு அதன் அங்கத்துவ ந்து தொழில்நுட்ப அல்லது வேறு வகையான டுக்கப்படும் கோரிக்கைகளுக்கு கூடிய அளவில் கையிலான பல நெறிசார் அணிகளை பிராந்திய பது இக்கொள்கையின் ஒரு பிரதானக் கூறாக
கள் தமது அணுகுமுறைகளை நெறிப்படுத்தி, நவீன ற்துறை உறவுகள் கூட்டு பேச்சுவார்த்தைகள் முக்கூட்டு சார்ந்த பொறுப்புக்களை பலப்படுத்திக் த புதிய முனைப்பான பங்குதாரர் கொள்கை ான உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. சர்வதேச தொழில் க அடிப்படை மனித உரிமைகளோடு தொடர்புடைய வற்றை அமுல் படுத்தல் சம்பந்தமாக விசேட ள் வழங்குதல் என்பன முன்னுரிமை பெறுகின்றன. ளில் தொழிலாளர் நடவடிக்கை குறித்த சிரேஷ்ட ப்பட்டுள்ளார்கள். ILO வின் நடவடிக்கைகளில்
அவர் களது ஸ் தபா னங் களையும் ஈடுபட வர்களின் விசேட பொறுப்பாகும். அதே நேரம் ரிலான இணக்கப்பாடு, தனியார் மயப்படுத்தல், மற, கூட்டுப்பேரம், வேலையில்லாத திண்டாட்டம், ருத்தி குடி பெயர் வு, சூழல் தொழில் சார்

Page 61
சுகாதாரமும், பாதுகாப் அழுத்தம் கொடுப்பதும், ILO வேலைத்திட்டங்களு அவர்களது ஸ்தாபனங் தொடர்புடைய வகையி செய்யும் கடமையும் அ
2000 - 2001 நிகழ்
கூட்டுப்பேரம் பேசு முக்கிய பங்காளி என்ற அபிலாசைகளை செயலு வேலைத் தளத்திலும் ே முக்கியமான பங்களிப்ை உரிமைகள், சமூக அங்கத்தவர்களின் ச உயர்விக்ககூடிய பிரதா உலகமயமாக்கல் உலக போன்றவற்றின் நிமித்தட கொடுத்து கொண்டி தொழிற் சங்கங்கள் காப்பாளர்களையும் செய சந்தை இலகுவாக்கல் அளவிலான பொதுச்சே ஏற்றுமதி வளங்கள் ம மறுக்கப்படும் தொழில தொழிற்சங்கங்களின் ப பிரச்சினைகள்/ தே
சர்வதேச தொழில செயற்பட வேண்டும் என உறவையும் ஏற்படுத்திக் 1.L.O நடவடிக்கைகள் பங்குபற்றுதலை உறுதி காரியாலயம் தொழிற்ச ரீதியில் அவர்களது வேலைத் திட்டத்தில் பி உலக மயமாக்களிலும் மாத்திரமே ஐக்கிய ந ரீதியில், முத்தரப்பு அங் உப பிராந்திய, நிறுவ அபிவிருத்தி செய்ய 6ே
நிறுவனங்களிலும் கொண்ட தொழிற்சங்கா மூல காரணிகளான தொடர்ந்து செயற் நடவடிக்கைகளுமாகும். தொழில் உறவு சூழலுக்
 
 

பும் ஆகிய சமூக பொருளாதார அம்சங்களுக்கு அவர்களின் பொறுப்பாகிறது. மேலும் சம்பந்தப்பட்ட ரும் நிகழ்ச்சி நிரல்களும், தொழிலாளர் மற்றும் கள் சார்ந்த தேவைகளை உரிய நேரத்தோடு ல் முகம் கொள்கின்றனவா என்பதை உறுதி வர்களுக் உண்டு.
ச்சி திட்டங்கள் பற்றிய சுருக்கம்
வதிலும் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளிலும் ஒரு முறையில் தொழிற் சங்கங்கள் தொழிலாளர்களின் ருப்படுத்துவதற்கான அடிப்படை யுக்தி திட்டமிடலை தேசிய சர்வதேச மட்டத்திலும் ஏற்படுத்தக் கூடிய பைச் செலுத்த முடியும். அவை சர்வதேச மனித நீதி, பலயினமான மற்றும் அங்கவீனமான மூக உரிமைகளை சமூகத்தில் பாதுகாத்து னமான அமைப்புக்களில் ஒன்றாகும். அவர்கள் 5 பொருளாதாரம் புதிய உற்பத்திகள் தொழிநுட்பம் ம் பீதியுடன் சவால்களை தொழிலாளர்கள் முகம் ருக்கின்ற இவ்வாறான சந்தர் ப் பங்களில் தொழிலாளர் , காப்பாளர்களையும் சமூக பல்படுத்துவதுடன் அதிகரித்து வரும் தொழிலாளர் கள், நாட்டு நகர்வுகளின் அழுத்தம் பரந்த Fவைத்துறை தனியார்மயம், அதிகரித்து வரும் ற்றும் வேறு வேலைத்தன்மை ஆகியவற்றினால் )ாளர் உரிமைகளை காப்பாற்றி பேணுவதில் ங்கு மிக இன்றியமையாத ஒன்றாகும்.
வைகள்
ாளர் ஸ்தாபனத்தின் முத்தரப்பு முறை தாக்கமாக ரின் தொழிற்சங்க அமைப்புகளோடு நெருக்கமான கொள்வதுடன் உதவிகளையும் வழங்குவதோடு ரிலும் கூட்டங்களிலும் தொழிற்சங்கங்களின் ப் படுத்த வேண்டும். இதன் அடிப்படையில் 1.L.O ங்க அமைப்புகள் தாக்கமான பங்காளிகள் என்ற தேவைகளையும் கருத்துக்களையும் தங்களது ரதிபலிக்க செய்ய வேண்டும். அதிகரித்து வரும் தங்கி வாழுகின்ற சூழலிலும் 1.L.O அமைப்பு ாடுகள் அமைப்பில் முத்தரப்பு அமைப்பு என்ற கத்தவர்களுக்கு இடையிலும் மற்றும் பிராந்திய, னங்களுக்கிடையிலும் நெருக்கமான உறவினை வண்டியுள்ளது.
ஜனநாயக சக்திமயப்படுத்தலிலும் பிரதிநிதித்துவம் ங்களிலும் இரண்டு முக்கியமான பிரச்சினைக்குரிய நிறுவன சக்திமயப்படுத்தலும், ஏற்புடையதும், படக் கூடியதுமான, தொழிலாளர் கல வி இன்று மாறி வருகின்ற பொருளாதார சமூக கேற்ப தொழிற்சங்கங்களின் கட்டமைப்பில் இலகு

Page 62
போக்கு, வேகமும், திரிபு கூடியதான மாற்றம் ஏற் படிமுறைகளை அபிவிரு பழமையோடிக் கிடக்க தரமிக்கதாக அபிவிருத பலப்படுத்த வேண்டியது முகம் கொடுக்கின்ற நாடுகளிலும் கிராமி தொழிற்சங்கங்கள் இல வேண்டும்.
மாற்றம் பெற்று வி அடிப்படை தொழிற்சங்க பிரச்சனை கையாளுதல், விசேட சவால்களை எத தொழிற்சங்க அமைப்புச் அபிவிருத்தி செய்தல், ! சேவைகளை வழங்க அமைப்புகளை பொறுத் சவாலாக அங்கீகரித்து விசேடமாக பினர் வ சம பந்தப் பட்டுள்ள 6 கொண்டிருக்கின்றன. வி படிப்படியான தொழில் வளர்ச்சி, தொழில் நெகி மாற்றங்கள் உதாரணம வேலை வீட்டு வேலை ஏற்றுக் கொள்ள முடிL மயமாக்கல் சம்பந்தமான வளர்ச்சிக்காக சர்வதே வாய்ப்பினையும் அதன் பொருளாதார மாற்ற மேற்கொள்கின்ற கொள் இதற்கான வளத்தி6ை அடிப்படை தேவைகளா சமூக அபிவிருத்திக்கும் வாயப் ப் புகளை தொ சுதந்திரமயமாக்கப்பட்ட சர்வதேச தொழிற் தர மேலும் அவர்கள் சர் தொடர்ந்து தாக்கமுள உள்ளாகும், சேவைகள் கொள்கைகளையும் ஏற்படுத்தலாம்.
சமூகக் கலந்துரை அடிப்படைக் கொள்கை கூடலுக்கான சுதந்திரம் பற்றிய இல. 1 ன் u வேலைகள் பங்களிப்புக் யுக்தி நோக்கங்கை பங்களிப்பையும் வழங்கு
58

ற்ற பிரச்சனைகளையும் சவால்களையும் கையாளக் படல் வேண்டும். அதனால் நவீன முகாமைத்துவ த்தி செய்து தொழிற்சங்கங்கள் செயல் முறைகளில் கின்ற தொழிலாளர் கல்வி நடவடிக்கைகளை ந்தி செய்து அமைப்பின் பிரச்சார யுக்திகளை மிக அவசியமான ஒன்றாகும். மாற்றத்திற்கு அல்லது மிகமுக்கிய மாறுதல் ஏற்பட்டு வரும் ய தொழிலாளர் அமைப்புகளிலும் உள்ள ப் விடயத்தில் விசேட அக்கறை கொள்ளுதல்
பரும் நாடுகளில் உள்ள தொழிற்சங்கங்களுக்கு 5 நடவடிக்கைகள் கூட்டுப் பேரம், பிணக்கு தீர்வு,
அமைப்பு யுக்தி, போன்ற துறைகளில் காணப்படும் நிர்கொள்ள வேண்டிய தேவை உண்டு. கிராமிய, $கள், ஒழுங்கமைத்தல், கல்வி நடவடிக்கைகளை மற்றும் அங்கத்தவர்களுக்கு சமூக பொருளாதார
வேண்டிய தேவையும் உண்டு. தொழிற்சங்க த மட்டில் உலகமயமாக்கலையே மிகப் பெரிய இருக்கின்றன. காரணம் அம்மாற்றத்தினால் அவை பரும் தொடர் புடைய விடயங்களோடு மையால் அவி வாறான நிலைப் பாட்டை சேடமாக அவை குறைந்த பொருளாதார வளர்ச்சி மாற்றங்கள் மரபு ரீதியற்ற துறைகளின் தொடர் ழ்ச்சி தன்மையின் அதிகரிப்பு, பாரம்பரிய தொழில் ாக தற்காலிக வேலை ஒப்பந்த அடிப்படையிலான
மற்றும் தொலை வேலை போன்றவைகளாகும். பாத பகுதிகளை ஒன்றிணைத்திருக்கும் உலக தேசிய சர்வதேச பொருளாதார தொழில் வாய்ப்பு ச நிதி வழங்கும் ஸ்தாபனங்களோடு பேசுகின்ற மூலம் முத்தரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை ஏற்படுத்தி த்தையும் சர்வதேச தொழில் தரத்தையும் ாகையினை ஏற்றுக் கொள்ள வைக்க வேண்டும். னயும் தாக்கத்தினையும் பெரிது படுத்துவதற்கும் ன சர்வதேச தொழில் தரத்திற்கும் பொருளாதார
தொடர்புள்ள உறவு முறைகளை அறிவதற்கான ழிற் சங்கங்களுக்கு வழங்குவதன் மூலம்
வர்த்தக வலயங்களையும் வியாபாரங்களையும் த்தினையும் தரப்படுத்தக் கூடியதாக இருக்கும். வதேச தொழிலாளர் அமைப்பின் ஆதரவுடன் ர்ள முறைப்படி பயங்கரமான தாக்கத்திற்கு பகுதி தொழிலாளர்களின் விடயம் சம்பந்தமான நடைமுறைகளையும் நெருக்கும் வாய்ப்பை
யாடல் இல. 4 இன் யுக்திக் கொள்கைகளையும் களையும் வேலைத்தள உரிமை குறிப்பாக ஒன்று
மற்றும் கூட்டுப் பேரம் பேசுவதற்கான உரிமை புக்தி கொள்கைகளையும் அடைவதற்கு இந்த F செய்கின்றன. அதே போல் ஏனைய இரண்டு ள அடைவதற்கும் குறைந்த அளவிலான நகின்றது.

Page 63
கிட்டத்தட்ட அமெரி திட்டத்தின் மூலம் தொ நுட்ப உதவி வழங்க எ
நோக்கங்கள் வருமாறு தொழிற்சங்கங்கள் வகுப்பதிலும் குறிக்ே பங்கேற்று ஏனைய காரியங்களில் ஈடுப
சுதந்திரமானதும் ஐ தொழிற்சங்கங்கள் மு சர்வதேச தொழில்
பங்களிப்பை செய்ய
தொழிலாளர் அமைட் சேவை செய்யும் எடுத்தியம்புவதற்கா படுத்தி கட்டமைப்6 தொழிற்சங்க நெரு
தொழிற் சங்கங்கள் மேம்பாட்டையும் உல பிரித்தறிதலையும் ெ
- தொழிற்சங்கங்கள்
தொழிலாளர்களுக் நடவடிக்கையை ந8
தொழிலாளர் குழுவி
தொழிலாளர் குழு ஆளுனர் சபையில் தெ பிரதிநிதிகளுக்கும் ஏ6ை முழுவதும் உள்ள தொழி செயல் பாடுகளையும் , தொடர்ச்சியான தொடர்பு அதே வேளையில் பிரதி மாநாடுகள் மூலமாக எ( தேவைகளையும், இய திட்டமுகாமையாளருக் இவ்வாறான நடவடிக தேவைகளையும், முன் தொழிலாளர் ஸ்தாபன கூடியதாக இருக்கும்.
நிறுவன சக்திமயப்ப
பொது தொழிலா தொழில்நுட்ப உதவிகள் மூலமான தொழிலா தொழிற்சங்கங்கள், அலி (உ+ம்) அங்கத்தினர் கையாளுதல்) இந்த ஆத தொழிலாளர் கல்வி ச முன்னுரிமையாகும். தெ தேசிய, சர்வதேச தெ நூண்ணறிவையும், செய்
 

க்க டொலர் 10 மில்லியன்கள் மேலதிக செலவு ாழிலாளர் வேலைத்திட்டங்களுக்கான தொழில் திர்பார்க்கப்படுகின்றது.
தொழிலாளர் ஸ்தாபனத்தின் கொள்கையை கோள்களை செயல்படுத்துவதிலும் முழுமையாக அமைப்புகளுடன் உறவை வலுப்படுத்துவதற்கான டல்.
ஜனநாயக அமைப்புடையதுமான பிரதிநிதித்துவ முத்தரப்பு, இருதரப்பு சம்பாசனைகளில் பங்கெடுத்து நியமங்களை மேம்படுத்துவதற்கான தாக்கமான |LD. புகள் அவர்களுடைய அங்கத்தினர்களுக்கு அதிக நிமித்தம் சங்கத்தினருடைய தேவைகளை ன அதன் அமைப்பை தாக்கமுடையதாக சக்தி பையும், கல்வி திட்டங்களையும், மேம்படுத்தி க்கத்தை ஏற்படுத்தல்.
புதிய கொள்கைகளையும் அமைப்பு ரீதியான 0க மயமாக்கலின் நன்மைக்கான நியாய பூர்வமான பெற்றுக் கொள்வதாகும்.
தங்களை சக்தி மயப்படுத்தி முறைசாரா துறை கு உதவி வழங்கும் பொருட்டு அவர்களது கர்த்துவதாகும். ற்கான உதவிகளும், உறவும்
விற்கும் உறவிற்கும் ஆதரவு வழங்குவதோடு ாழிலாளர் குழுவிற்கும் மாநாட்டில் தொழிலாளர் னய கூட்டங்களுக்கும் உதவியளித்தல். உலகம் ற்சங்கங்களுக்கு சர்வதேச தொழில் ஸ்தாபனத்தின் நிகழ்ச்சிகளையும் , கொள்கைகளையும் கள் மூலமும், பிரசுரங்கள் மூலமும் அறிவுறுத்தல். நிதித்துவத்தின் மூலமாக தொழிற்சங்க கூட்டங்கள் டுக்கப்படுகின்ற கொள்கைகளையும், முன்னுரிமை க்குனர் நாயகம் டைரக்டர் ஜெனரலுக்கும், கும் அவ்வப்போது தெரியத் தருவதாகும். க் கையின் காரணமாக தொழிற்சங்கத்தின் னுரிமைகளையும், கவனயீர்ப்பையும் சர்வதேச கொள்கைகளிலும் திட்டங்களிலும் பிரதிபலிக்க
ருத்தலும், பொதுத் தொழிலாளர் கல்வியும்
ளர் கல்வியும் ஸ்தாபன சக்திமயப்படுத்தலும் மூலம், கட்டமைப்பு, ஸ்தாபன சக்திமயப்படுத்தல் ளர் கல்வியின் மூலம் அதிகரிக் கப்பட்ட பர்களுடைய சேவை விஸ்தரிப்பை ஏற்படுத்துதல். கள் சேர்ப்பதற்கான பிரச்சார யுக்திகளை தரவு தொழிற்சங்க பயிற்றுனர்களை பயிற்றுவிப்பதும் சம்பந்தமான பிரசுரங்களை பிரசுரிப்பது அடுத்த ாழிற்சங்கங்கள் தொடர்புசாதன குறைகளை நீக்கி ாழில் முறைகளைப் பற்றிய தொடர்பு சாதன தி பரிமாற்ற மேம்பாட்டையும், மேலோங்கச் செய்தல்

Page 64
இடம்பெறும். இது சர்வ சர்வதேச தொழிற்சங்க . தொலை நோக்கு கல் பெற்றுக்கொள்வதற்கான சமத்துவத்திற்கு பிரத
அதிகரிப்பதற்கும் முக்கி தொழில் சங்கங்கள்
இத் துறையில் | அளிக்கப்பட்டுள்ள உத வகையில் வடிவமைக்கப் பகிர்ந்தளிக்க படுவதற்க முன்னெடுத்து செல்வத ஏற்பாடுகள் சம்பந்தம் நிலைமைகளுக்கு ஏற்பு சம்பந்தமான பயிற்சிகள் உட்பட தொழிற்சங்கா ஸ்தாபனங்களின் பிரதிநி ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
ஐக்கிய நாடுகள் : வூட் அமைப்புகளின் தா கருத்தரங்குகள் அன பின்வருவனவாக அமை
சம்பந்தப்பட்ட ஜக்கி பரிமாண வளர்ச்சியை நிறுவனங்களின் சமூக
வளர்ச்சி குறித்த கலந்த வங்கி இவற்றில் இருந்து வரை உயர்த்துவதற்கா? தரங்கள், சமூக அம்சங்க தொழிற்சங்கங்கள் உள் நிறுவனம் (IMF) உல. சர்வதேச தொழில் சங் தொழிலாளர் தரங்கள் கொள்கைகள் சம்பந்தம் சம்பந்தமான பிரதிநிதி காணப்படும். நியமங்களை அபிள் தொடர் நடவடிக்கை
தரங்களை உயா பொறுப்பேற்கப்பட்ட தகவ அமைப்புகளையும் பா அங்கத்தவர்களுக்கு சர் மூலம் அடிப்படை கே அமர்வின் போதுமான நாடுகளில் ILO ஒப்பர் நடைபெறும். வழங்கப்பட தொழிலை நிறுத்துவதற் நடத்தப்படும்.

தேச தொழில் ஸ்தாபன தரவுகளையும், பிராந்திய ஆய்வாளர்களும் நுட்ப விடயங்களை கண்டறிந்து, வி, நுண்ணறிவுகளையும், செய்தி திரட்டையும் 1 வாய்ப்புக்கள் அபிவிருத்தி செய்தல், பால்நிலை ான வழிசமைத்து பெண்களின் பங்களிப்பை
யத்துவம் அளிக்கப்படும். நம் உலகமயமாக்கலும் தேசிய, சர்வ தேசிய தொழிற்சங்கங்களுக்கு -வியானது, உலகமயமாக்கலை ஊக்கமளிக்கும் ப்பட்டுள்ளது. பொருளாதார வசதிகள் பரந்தளவில் மான உலகமயமாக்கல் குறித்த இணக்கப்பாட்டை -ற்கான கொள்கை தெரிவுகள் மற்றும் நிறுவன Dான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படும். புதிய 1 பொருளாதார கொள்கை தொழில் உறவுகள் ள் அளிக்கப்படும். பிரிட்டன் வூட் நிறுவனங்கள் ங்கள் கொள்கை வகுப்பாளர்கள் : சர்வதேச திகளை ஒன்றிணைக்கும் வகையிலான கூட்டங்கள்
அமைப்பில் தொழிலாளர் பங்கேற்பையும் பிரிட்டன் க்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் விதத்திலான சர்வதேச மமயும். இந்த கருத்தரங்கின் நோக்கங்கள் ஓயும். கிய நாடுகள் அமைப்புகளில் தொழிற்சங்க உறவின் காணும் முகமான ஆய்வுகள் WTO போன்ற பங்காளிகள் என்ற வகையிலான உறவுகளின் துரையாடல், உலக நிதி நிறுவனம் (IMF) உலக து தொழிற் சங்கங்களுக்கான உதவியை முடிந்த ன பேச்சுவார்த்தைகள், பிரதானமாக தொழிலாளர் கள், இவை சம்பந்தமாக பிரிட்டன் வூட் அமைப்புகள் பளடங்கிய நிறுவனங்கள் தொடர்பான உலக நிதி க வங்கி இவற்றின் ஈடுபாட்டை ஊக்குவித்தல். பக இயக்கத்தால் விதந்துரைக்கப்படும். முக்கிய
தொழிற் சங்க உரிமை மற்றும் பொருளாதார ாக சர்வதேச நிறுவனங்களையும் ஐக்கிய நாடுகள் தித்துவ ஸ்தாபனங்களையும் உணர்வூட்டல்
பிருத்தி செய்தலும், பிரகடனங்களுக்கான
ககளும்
எத்தி பிரகடணத்தைப் பின்பற்றுதல், பயிற்சி, பல் நடவடிக்கைகள் இவற்றை ஆதாரமாக கொண்ட டவிதானங்களையும் தொழிற்சங்கங்கள் தமது ரவதேச தரத்தில் அளித்தல் இடம்பெறும். இதன் ட்பாடுகள் குறித்த பிரகடனத்தையும் தொழில் உரிமைகளையும் உறுதி செய்வதோடு தத்தம் ந்தங்களை பிரயோகம் செய்ய வழி வகுத்தல் படும் தொழில் நுட்ப உதவிகள் மூலம் சிறுவர் எகான நடவடிக்கைகள் வடிவமைக்கப்பட்டு அமுல்

Page 65
இதற்காக தொழி நடத்தப்படும். தொழில் அகற்றல், புணருத்தாபன உதவிகள் வழங்கப்படும்
மரபு வழி சாராத தெ மரபு வழி சாராத தெ தொழிற் சங்க நடவ முறையானதுமான வழி உதவிகளை அவர்களு கொண்டு தொழிற்சங்கா தொழில் ரீதியான பயிற் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு மரபு சாரா துறையில் பாதுகாக்கவும், அவர்க வகையிலான தகவல் பிர நடத்தப்படும்.
6
 

ற் சங்க அங்கத்தவர் மத்தியில் பிரச்சாரம் புரியும் சிறுவர்களை அவ் விடங்களில் இருந்து ம் செய்தல் உட்பட சிறுவர் தொழில் ஒழிப்பிற்கான
ாழில்களில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் : ாழில் சார்ந்த தொழிலாளர்களின் நலன்களை டிக்  ைக ம யப் படுத்தவும் . இசைவானதும் வகைகளை அனுசரிப்பதற்கான தொழில் நுட்ப க்கு வழங்கி, இந்த வகையான உதவிகளைக் பகள் மரபு சேராத தொழிலாளர்களுக்கு கல்வி, சிகள், கட்ட உதவிகள், சுய உதவி திட்டங்கள், | போன்றவற்றை வழங்க கூடியதாக இருக்கும்.
இருக்கும் தொழிலாளர்களது உரிமைகளை களது தொழில் நிலைமைகளை உயர்த்தும் சாரங்கள் தொழில் சங்க அங்கத்தவர்களிடையே

Page 66
NOTES


Page 67


Page 68
NOTES


Page 69


Page 70