கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: தொழிற்சங்க ஒழுங்கமைப்பும் தலைமைத்துவ அபிவிருத்தியும் 3

Page 1
0 III
ஒழுங்கமைத்தல்
தொழிற் சங்கங்களில்
0 தொழிலாளர் கல்வியும்
தகவல்களும் அடிப்ப
"தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆசிய நாடு
முகாமைத்துவப் ப

ILO - ACTRAV பிராந்திய தொழிற்சங்கங்களுக்குரிய கர்நிலை பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம்
தொழிற்சங்க ஒழுங்கமைப்பும் தலைமைத்துவ அபிவிருத்தியும்
' பால்நிலை சமத்துவம் B தொழிற்சங்க பயிற்சியும்
டை தொடர்பாடல் திறன்களும்
பாகம் 3
RAS/96/M09/DAN கெளிலுள்ள தொழிற்சங்கவாதிகளுக்குரிய யிற்சிக்கான தொழிலாளர் கல்வி உதவி"

Page 2


Page 3
பிராந்திய தொ உயர்நிலை பயி
- ஒழுங்கமைத்தல்
- தொழிற் சங்கங்கள்
- தொழிலாளர் கல்வி
- தகவல்களும் அடி
“தெரிவு செய்யப்பட
தொழிற்சங்கவாதிகளுக்குரிய முக (ତ);
 

ILO-ACTRAV 箱 N ாழிற்சங்கங்களுக்குரிய W W ற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் ISO
தொழிற்சங்க ழுங்கமைப்பும் லைமைத்துவ அபிவிருத்தியும்
ரில் பால்நிலை சமத்துவம்
வியும் தொழிற்சங்க பயிற்சியும்
டிப்படை தொடர்பாடல் திறன்களும்
RAS/96/M09/DAN ட்ட ஆசிய நாடுகளிலுள்ள ாமைத்துவப் பயிற்சிக்கான தாழிலாளர் கல்வி உதவி”

Page 4
டென்மார்க்கின் சர்வதேச அபிவிருத்தி முகவர் அமைப்பின் உள்ள தொழிற்சங்கவாதிகளுக்கான முகாமைத்துவ பயிற்சியி
ஸ்தாபன அக்ற்ராவ் Gru öSL is (RAS/MO9/DAN) ISnf என்னும் இந்த தொழிற்சங்க பயிற்சி கையேட்டினை விருத்
பயிற்சியாளர் கைே அறிமுகம் பயிற்சி தகவல் பிரதிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
வேலைத்தன அடிப்படை மனித உரிமைகளும் சர்வே மரபொழுங்குகள் அக்ற்ராவ் காரணிப் படிவம்.
, கத்தொழில் நிறுவன மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியான பொருளாதார அமைப்பும் அமைப்புக் சீராக்கமும் தொழிற்சங்கங்களும் உற்பத்தித்திறனும்
களின் அமைப்பு ரீதியான அபிவிருத்திக்க ::::::: றுவன பகுப்பாய்வு (SWOT tijëjtituj தூரநோக்கு வழிமுறை தொடர்பான உறுப்புரை ஒன்றை இலக்குகளும் திட்டங்களும் தொழிற்சங்கங்களின் பயன்திறனை மதிப்பீடு செய்தல்
தொழிற்சங்கங்களில் பால்நிலை சமத்துவம் தொழிலாளர் கல்வியும் தொழிற்சங்கப் பயிற்சியும் தகவல் ஆதாரமும் தொடர்பாடல் திறனும் தொழிசங்க அமைப்புக்களும் செயன்முறைகளும் 15A தொழிற்சங்க அமைப்பும் நிர்வாகமும் 133 யுத்தி ஆளணியமைத்தல் 150 சங்க அங்கத்துவ உறவு
பாகம் 04 :::. ாழிற்சங்க நிதிகள் ::::
தொழிற்சங்க நிதிகளும் மூலவள ஒதுக்கீடும்
6B. தொழிற்சங்கங்களுக்கான வருமான பெருக்கச் ச்ெ
த்ெ
16C. நிதித்திட்டமிடலும் கட்டுப்பாடும்.
160 நிதி வள ஒதுக்கீட்டிலுள்ள யுக்தி விடயங்கள் தொழிற்சங்க 955,60-pityi ஐக்கியமும் திட்டவட்டமான (ஒன்றிணைந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம்
தேசிய பொருளாதார சமுக அபிவிருத்தியில் தொழிற்சங்கங் அவை மேற்கொள்ளும் முயற்சிகளில் இக் கையேடுகள் ப் பயிற்சி அல்லது தொழிலாளர் கல்வி நடவடிக்கைகளின் பயன்ப மொழிபெயர்த்தல் பிரதிபண்ணல் தேவையானவற்றை எடுத்துக் உண்மையில் இது எந்த அளவு பிரதிபண்ணி பயன்படுத்த
அவ்வாறு பிரதிபண்ணப்படும் தருவாயில் தயவு செய்து தே GM66î6MM (ACTRAV) சர்வதேச @gឆ្នាសោះ அமைப்புக்கு
சர்வதேச தொழிலாளர் காரியாலயம்
4 நூற் டெஸ் மொரிலொன்ஸ், ஜெனிவா
22 சுவிற்ஸ்லாந்து
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 5
மொடியூன் ஒழுங்கமைத்

ல் 11 த்தல்

Page 6
பதிப்புரிமை © சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம்
சர்வதேச - பதிப்புரிமை மரபு 02யின் அடிப்படைய ஸ்தாபனத்திற்கு உரித்துடையதாகும். இருப்பினும், இ அமைய இப்பிரசுரத்தில் இருந்து சிறிய பகுதிகளை க பிரதி பண்ணவோ அல்லது மொழிபெயர்த்து தே ை அல்லது உரிமையை பெற்று கொள்வதற்கு சர்வே சுவிட்சிலாந்து எனும் முகவரிக்கு மனுச் செய்தல்
அவ்வாறான மனுக்களை வரவேற்கின்றது.
முதற்பதிப்பு
2000
ISBN
92-2-812196-3
ஜக்கிய நாடுகளின் நியதிகளுக்கு அமைய சர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதவிகள் தொடர்பான பெயர்கள் ப மூலமாக எந்த ஒரு நாட்டினதும் சட்டதிட்டங்கள் எ அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட பிரதேசத்திலோ, அதன் நில தீர்மானிப்பது தொடர்பாகவோ, சர்வதேச தொழிலாளர் உணர்தப்படவில்லை.
முத்திரையிடப்பட்டுள்ள கட்டுரைகள் கற்கை மற்று கருத்துக்கள் தொடர்பான முழுப் பொறுப்பும் அதன்
மூலமாக வெளியிடப்படும் கருத்துக்கள் அ ை அங்கீகரிக்கப்பட்டவை என்ற கருத்தாகாது.
வர்த்தக ஸ்தாபனங்கள், அதன் வர்த்தகரீதியிலான உ எழுதப்பட்டு இருக்கின்ற குறிப்புக்களை கொண்டு சர் உள்ளது என்று எண்ணலாகாது. அத்துடன் ஒரு கு உற்பத்திகளையோ அல்லது அதன் நடைமுறையை விட்டதாகவும் கருதக்கூடாது.
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத்தின் பிரசுரங்களை அல்லது பல நாடுகளில் உள்ள ILO வின் உள்ளூ ILO பிரசுரங்கள் சர்வதேச தொழிலாளர் காரியா. விலாசத்தில் நேரடியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். பட்டியலை இலவசமாக கீழ்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வில்
சர்வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனம், கொழும்பு பணிமனை, 202/204 பவுத்தாலோக்க மாவத்தை, கொழும்பு 07.
மொழிபெயர்ப்பு
சுல்பிகா ஆதாம் க.வேலாயுதம்
வடிவமைப்பு |
துசியந்த பராஷர்
அச்சிட்டோர் .
கருணாரத்ன அன்ட் சன்ள இல் 67, கைத்தொழில் ே கட்டுவான வீதி ஹோமாகம்.

» 2000
பில் இப்பிரசுரத்தின் உரிமை சர்வதேச தொழிலாளர் ஒம் மூலத்தில் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்ற விதிமுறைகளுக்கு அனுமதியின்றி மீள்பிரசுரம் செய்யலாம். இப்பிரசுரங்களை வயானவற்றை எடுத்து கொள்வதற்கான அனுமதியை தச தொழிலாளர் நிறுவனம் CH - 1211 ஜெனிவா -22, ல் வேண்டும். சர்வதேச தொழிலாளர் காரியாலயம்
வதேச தொழிலாளர் ஸ்தாபனத்தின் பிரசுரங்களில் மற்றும் அப்பிரசுரங்களில் வெளியிடப்படுகின்ற விடயங்கள் வ்வாறு அமைந்திருப்பினும் சரி, அல்லது அந்நாட்டின் ப்பரப்பிலோ, அல்லது அந்நாட்டின் தேசிய எல்லைகளை ஸ்தாபனங்களின் பிரசுரங்களில் எவ்வித கருத்துக்களும்
பும் ஏனைய தஸ்தாவேஜூக்களில் பிரசுரிக்கப்படுகின்ற மன எழுதிய எழுத்தாளர்களை சேர்ந்ததாகும். பிரசுரம் னத்தும் சர்வதேச தொழிலாளர் அமைப்பினால்
உற்பத்திகள் மற்றும், அதன் செயற்பாடுகள் சம்பந்தமாக வதேச தொழிலாளர் நிறுவனம் அவற்றை அங்கீகரித்து தறிப்பிட்ட வர்த்தக ஸ்தாபனத்தையோ அதன் வர்த்தக யோ குறிப்பிடப்படாமையையிட்டு அவற்றை நிராகரித்து
I பிரதான புத்தகக் கடைகளில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்
காரியாலயங்களில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அல்லது லயம் CH 1211 ஜெனிவா 22 சுவிட்சிலாந்து என்ற விபரக்கொத்து அல்லது புதிய வெளியீடுகள் பற்றிய பாசத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
5 லிமிட்டெட், பட்டை,

Page 7
பயிற்சி உதவியா
ஒழுங்கமைத்தல்
அமர்வுக் குறிக்கோள் இந்த அமர்வின் இறுதிய
ஒரு தொழிற்சங்க , அவசியமானது என் அவர்களது தொழிற்சா
செய்வர்.
வேலைத்தளத்தின் ஓழுங்கமைக்கும் ஓழுங்கமைப் பதா நடவடிக்கைகளை !
பயிற்சி யுக்தி
செயற்பாடு
அறிமுகம்
பயிற்சி முறை விரிவு கலந்த யாடல்
பங்குபற்றுனர்
குழுக் செயற்பாடு 11
யாடல் சமர்ப்பு
தொகுத்தல்
விரிவு கலந்து யாடலு
இலகுபடுத்துவோருக்க
NOTES
M)
மொடியூல் 11லுள்ள செய்க
பொருத்தமான குழு செயற்பாடு 11யை கலந்துரையாடலை
கலந்துரையாடலை பேச்சாளரை தெரிவு கலந்துரையாடல்கள்
வழங்குக.
U)

ளருக்கான வழிகாட்டி /மொடியூல் - 11
கள் பில் பங்குபற்றுனர்கள்
த்திற்கு ஒழுங்கமைத்தல் என்பது எவ்வளவு பதை விளங்கிக் கொள்வர். ங்கத்தில் உள்ள ஒழுங்கமைப்பு சூழலை மதிப்பீடு
நிலைமையை பகுப்பாய்வு செய்வர்.
யுக்திகளை விருத்தி செய்வர். மேலும் ற்கு தொழிற் சங்கம் எடுக்க வேண்டிய இனங்காண்பர்.
காலம்
யியல் ரையும் துரை
பயிற்சி ஊடகம்
OHP ஒளிபுக விடும் தாள்கள்
30 நிமி
பம்
கலந்துரை
60 + 60 நிமி
றும்
பிளிப்தாள் / OHP ஒளிபுக விடும் தாள்கள்
பணமும்
30 நிமி
ரையும் துரை
சமர்ப்பணமும் கலந்துரை
யாடலும்
பம்
நான குறிப்புகள்
வாசிப்பின் அடிப்படையில் விடயங்களை அறிமுகம்
ஒக்களை அமைக்குக 1 பங்குப்பற்றுனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்து
இலகுபடுத்துக ம் சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு பு செய்ய இடமளிக்குக. ளையும் பிரதான கற்றல் விடயங்களையும் சுருக்கி

Page 8
தொழில் சங்கத்தி அங்கத்தவர்களாக சே! இது எந்த ஒரு தொழ செயற்பாடாகவே நோக் அங்கத்தவரிடையே ச பிரதிநிதித்துவம் செய் நடவடிக்கைகளுக்கு அ அதன் நிகழ்ச்சி திட்டங்
தொழிற்சங்கத்தின முக்கியமானது. சங்க அங்கத்தவர்களினதும் (
ஒழுங்கமைத்தல் உரிமைகளிலும் (இல சர்வதேச தொழில் நிய தொழிலாளர் ஒன்றியம் படுகின்ற உரிமையாகும் யாப்பிலும் இது இடம்ெ
சில தேசிய தொழி திணைக்களங்கள், ெ திட்டங்கள், போராட்டங் திட்டங்கள் போன் ஒழுங்கமைப்பாளர்களை
ஒழுங்கமைப்பதற்கு மாதிரிகளோ இல்லை. தொழிலாளர்களை ஊ அங்கத்தவரிடையே ஒற வலையமைப்பு ஒன்றை பொருத்தமான சேவைக பலமான சக்தியை உ அடங்கும்
 
 

била 771/6)илији,60
]கு தொழில் புரியும் ஆண்களையும் பெண்களையும் ாத்துக்கொள்ளுதலே ஒழுங்கமைத்தல் எனப்படும். ழிற்சங்கத்திலும் தொடர்ச்சியாக இடம்பெறுகின்ற கப்பட வேண்டும். தொழிற்சங்கத்தின் பலம் அதன் ாணப்படும் ஒற்றுமையிலும் தொழிற்சங்கத்தின் பும் இயல்பிலுமே தங்கியுள்ளது. தொழிற்சங்க அங்கத்தவர்கள் அர்ப்பணம் உள்ளவர்களாகவும் களில் பங்குபற்றுபவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். சீர்குலைவிற்கும் வெற்றிக்கும் ஒழுங்கமைத்தல் த்தின் ஒவ்வொரு உத்தியோகத்தவர்களினதும் செயற்பாடு இங்கு கருத்திற்கொள்ளப்பட வேண்டும்
அணிசேருதலுக்கான உரிமை அடிப்படை க்கம் 20 சர்வதேச மனித உரிமை பிரகடனம்) பமங்களிலும் ( பட்டயம் இலக்கம் 87 சர்வதேச ) இணைப்பு 1ல் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது) வழங்கப் ). ஜனநாயக நாடுகள் பலவற்றின் தேசிய அரசியல் பறுகின்றது ற்ெசங்க மத்திய நிலையங்கள், ஒருங்கமைக்கின்ற சயற்குழுக்கள், பணிப்படைகள், வரவு செலவு கள் தனியான ஒருங்கமைப்பாளர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் றவற்றையும் பொருத்தமான முழு நேர ாயும் கொண்டுள்ளன. த ஒருகுறிப்பிட்ட வழிமுறையோ அல்லது தனியான ஒரு தொழிற்சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களாவதற்கு ாக்குவிப்பதையும் இது உள்ளடக்கும். மேலும் ற்றுமையை காத்தல், அவர்களிடையே தொடர்பு நிறுவுதல், அங்கத்தவர்களால் முன்வைக்கப்படும் களை செய்தல். பல்வேறு செயற்பாடுகளினூடாக -ருவாக்குதல் போன்றனவும் ஒழுங்கமைத்தலில்

Page 9
வேலைத்தள மம் நிலையங்களில் இடம் செயற்பாடுகளை உள்
தேசிய மத்திய ஸ் பயிற்சியை ஒழுங்கமைப் பகுதியில் அல்லது குற வேலைகளை செய்ய இலகுபடுத்தவும் வழங்
வேலைத்தள் மட்ட அவர்கள் ஒழுங்கமைக் இவற்றை அறிந்திரு குழுக்களையும் அடை
ஒழுங்கமைத்தல் தொழிலாளர்களின் பிர குறிப்பிட்ட கைத்தொழி பிரச்சினைகளை அறிந்த தொழிற்சங்கத்தின் அங் பிரச்சினைகளில் அமைப் அவ்வாறான தேவை தொழிற்சங்கங்கள் இரு
அண்மைக் காலங் முன் ஒரு காலத்தில் தொழில் துறைகளில் : நாடுகளில் மிகப் பெ செய்முறை வலயங்கம் துறைகளில் வேலை வேண்டிய நிலையில் கொள்ள வேண்டிய வ ஒருங்கமைக்க முனையு நிலை ஒன்று உண்டு வேலை செய்யும் தொ
இன்று ஒழுங்கரை ஒழுங்கமைத்தல் தொ! வாய்ப்பாகும். ஒழுங்க படுத்தப்பட்ட வேலைத்த சேர்த்துக் கொள்ளுதல் தொழிலாளர்களை ( உள்ளடக்கும்.
எடுத்துக்காட்டாக தொழில்களை உடை பிரதான பணியாகவும் உள்ளது. ஒழுங்கமைப்பாளர்களி
ஒரு தொழிற்சங் காரணங்களை வி ஒரு தொழிற்சங்கத் காரணங்களை வி ஆற்றல் உள்ள தகவல்களை சேக்
2

டத்தில் ஒழுங்கமைத்தலானது தேசிய மத்திய பறும் செயற்பாடுகளிலிருந்து வேறுப்பட்ட தொகுதி Tாடக்கலாம். தாபனங்கள் தேவையான மூலவளங்களுடன் கூடிய பாளர்களுக்கு வழங்குகின்றன. குறிப்பிட்ட புவியியல் ப்பிட்ட கைத்தொழில் பகுதியில் ஒழுங்கமைக்கும் க்கூடிய ஒழுங்கமைப்பாளருக்கான பயிற்சியை கவும் முடியும். த்திலுள்ள ஒழுங்கமைப்பாளர்கள் யாரை? எதனை? கின்றார்கள் என்பதனை அறிந்திருக்க வேண்டும். த்தல் ஒழுங்கமைத்தலின் இலக்குகளையும்
வற்கும் அதனை திட்டமிடுவதற்கும் உதவும்.
இதனுடன் முடிகின்ற விடயமல்ல. ஆனால் ச்சினைகளை தீர்ப்பதற்குரிய வழிமுறையாகும். ல் துறையும் தொழிலாளியும் எதிர் நோக்குகின்ற | விளங்கிக் கொள்ளுதல் அவசியமாகும். குறிப்பாக கத்துவம் பெற விரும்புகின்றவர்கள் எதிர் நோக்கும் பாளர் கவனம் செலுத்துவதுடன் அங்கத்தவர்களின் களை பெற்றுக் கொடுக்க கூடிய நிலையில் நத்தல் வேண்டும்.
களில், பல நாடுகளில் தொழிற்சங்க அங்கத்துவம், மிக கூடுதலான அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட கூட குறைவடைந்துக் கொண்டு வருகின்றது. சில ரும் தொகையான தொழிலாளர்கள், குறிப்பாக ளில் வேலை செய்கின்றவர்களும் முறை சாரா செய்கின்றவர்களும் இன்னும் சங்க மயப்படுத்த உள்ளனர். இது தொழிலாளர்கள் கவனத்திற் பிடயமாகும். எனினும் ஒரு தொழிற் சங்கமாக ம் போது அவர்கள் தமது தொழில்களை இழக்கின்ற
என்பதை ஏற்றுமதி செயல்முறை வலயத்தில் ழிலாளர் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. மத்தல் ஒரு பெரும் சவாலாக உள்ளது. மேலும் ழிற்சங்கத்தின் பலப்படுத்தலுக்கான மிகப் பெரிய மைத்தல் என்ற பணி ஏற்கனவே சங்க மயப் ௗத்திலுள்ள தொழிலாளர்களை அங்கத்தவர்களாக லயும் ஒழுங்கமைக்கப்படாத அல்லது முறை சாரா தொழிற்சங்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுதலையும்
இல்லாத வேலைத்தளத்திலுள்ள தரப்படுத்தப்படாத ய தொழிலாளர்களை சங்க மயப்படுத்துதலே - தொழிற்சங்க அமைப்புகளுக்கு சவாலாகவும்
ன் பணிகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும் பகத்தில் தொழிலாளர்கள் இணைவதற்கான
ளங்கி கொள்ளுதல் தில் தொழிலாளர்கள் இணைய விரும்பாமைக்குரிய ளங்கி கொள்ளுதல்.
அங்கத்தவர்கள், வேலைத்தளங்கள் பற்றிய கரித்தல்.

Page 10
< ம
2.
தொழிற்சங்கத்தின் வெற்றி கொள்ளுத தொழிலாளர்கள் அ அளிப்பதற்கும் அ
கூட்டங்களை நடா 6 அங்கத்தவர்களை 7 அவர்களது துயரா 8 ஒன்றிணைந்த பேர 9 இடையீட்டாளராக 10 சங்கத்தின் நிருவா பின்வரும் அறிவு, ம
ஆகியவற்றை ஒழுங்கள் 1. அறிவு : சங்க யாப்
பொருளாதார அன மனப்பாங்குகள்: ஒன்றிணைத்தல் 2
மனபாங்கு என்பன 3.
செயற் திறன்கள்: ( (கம்பனியின் தகவ போன்ற) இணக்க
தீர்த்தல். 4. பழக்கவழக்கங்கள் அங்கத்தவர்களை ஒழு ஒழுங்கமைப்பாளர் பின் வேண்டும் 1. தொழிற்சங்கத்தை
தொழிற்சங்கத்துக்
இல்லாதிருந்தால்) 3. திட்டமிடல், சங்க
தொழிற்சங்கத்திற்கு
சங்க தேர்தல்களை 5. உள்ளக அமைப்பு: 6. பொது அதிகார து
ஒன்றிணைத்தல்கள் 7. ஏனைய அக்கறை
சங்க செயற்பாடுக.
செயற்பாடுகளை | இணைப்பு 2: தொழி அளவிடுவதற்கான வின் ஒன்றை தருகின்றது.
*
8.

மீது ஏதாவது எதிர்ப்புகள் இருந்தால் அவற்றை
ல்.
அங்கத்தவர்களாவதற்கு அது பற்றிய விளக்கத்தை வர்களின் ஆதரவை பெறுவதற்கும் விழிப்புணர்வு த்துதல்.
சேர்த்துக் கொள்ளுதல். பகளுக்கு தீர்வு காணல்.
ம் பேசல். வும், நடுநிலையாளராகவும் செயல்படுதல். கத்தை மேற்கொள்ளுதல். னப்பாங்குகள், திறன்கள், பழக்கவழக்கங்கள் மைப்பாளர்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும். பபு, சங்க உரிமைகள் தொழிலாளர்கள் சட்டங்கள் மைப்பு பற்றிய அடிப்படை விளக்கங்கள்.
கற்பதற்கு இடமளிக்கும் திறந்த மனப்பாங்கு, ஐக்கியப் பாங்கு நம்பிக்கை உணர்வு, சேவை
வாகும். தொடர்பாடல் ஆலோசனை வழங்கல் பதிவாற்றல் ல்கள் பற்றிய பகுப்பாய்வு ஐந்தொகை பட்டியல் பிணக்குகளை கையாளுதல், முரண்பாடுகளை
ங்கமைப்பதுடன் தொழில் முடிந்து விடுவதில்லை. வரும் விடயங்களில் அங்கத்தவர்களுக்கு உதவ
பதிவு செய்தல் (புதிய சங்கமாக இருத்தல்) தரிய கணிப்பை ஏற்படுத்தல் (ஏற்கனவே கணிப்பு
தொழிற்பாடுகளை நடாத்துதல் போன்றவற்றில் த ஆலோசனை கூறுதல். ா நடாத்துதல். க்களையும் மூலவளங்களையும் கட்டியமைத்தல். அமைப்புக்களுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தல் / மள ஏற்படுத்தல். புள்ள குழுக்களை ஏற்படுத்தல்.
ளை ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான ஏனைய நடைமுறைப்படுத்தல். ற்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைத்தல் சூழ்நிலையை க்களை கொண்ட விரிவான சரிபார்க்கும் பட்டியல்

Page 11
சாசனம் இலக்கம் 8
 

இணைப்பு 7
7 (1948)

Page 12


Page 13


Page 14
தொழிற்சங்க ஒரு ஆய்வு
உங்கள் தொழிற் சூழ்நிலையையும் கொ வினாக்கொத்திலுள்ள 6 ஆம் என்ற துலங்கலின்
10க்கு குறைவா ஒழுங்கமைத்தல் கு 10க்கும் 15க்கும் இல ஒழுங்கமைத்தல் கு 15க்கும் 20க்கும் இல் ஒழுங்கமைத்தல் கு 20க்கு மேல் - உ சூழ்நிலை மிகச்சிற
வயதானம்
அங்கத்தவர்கள் ஒன்றை உங்கள்
உங்களது சங்கம் வேலைத்தளங்கள் வேலைகளைச் .ெ
உங்களது சங்கம் வேலைத்தளங்கள் வேலைகளைச் ன
அங்கத்துவப்புள்ளி செயற்பாடு ஆகிய பிரதான செயற்கு குழு ஏனையவர்க அளித்துள்ளதா?
ஒருங்கமைப்பாளர் முதன்மையான 9 ஒழுங்கமைத்தலும் படுத்தப்படல் வேல் தெரியுமா?
உங்கள் தொழிற். சம்பந்தமான விள் போதியளவு உடன்

இணைப்பு 2 கமைத்தலின் சூழ்நிலை பற்றிய
ங்கம் ஒழுங்கமைத்தல் கலாசாரத்தையும் எடுள்ளதா என்பதை அளவிட கீழ்வரும்
யதானம் உதவும். எண்ணிக்கை.
1ன.
உங்கள் தொழிற் சங் கத் தின ஓநிலை குறைவு என்பதையும்.
யில் இருப்பின் - உங்கள் தொழிற்சங்கத்தின் ஓநிலை நடுத்தரம் என்பதையும்,
யில் இருப்பின் உங்கள் தொழிற்சங்கத்தின் ழ்நிலை நன்று என்பதையும். வகள் தொழிற்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைத்தல் Iபானது என்பதையும் காட்டும்.
ஆம் இல்லை:
அல்லாதவர்களின் பட்டியல் சங்கம் வைத்திருக்கிறதா?
= பிரதிநிதிகளை அவர்கள் னல் ஒழுங்கமைத்தல் எய்ய ஊக்குவிக்கின்றதா?
பிரதிநிதிகளை அவர்கள் ல் ஒழுங்கமைத்தல் சய்யப்பொறுப்பாகியுள்ளதா?
விபரம், ஒழுங்கமைத்தற் ன தொடர்பாக உங்கள் ழ அல்லது கிளை செயற் ளுக்கு சுருக்க விளக்கம்
களுக்கு தமது தொழிலின்
ம்சங்கள் ஆட்சேர்ப்பும்,
என்பதும் அவை செயற் ன்டும் என்பதும் தெளிவாக
ங்கத்திடம் ஆட்சேர்ப்பு நகப் பிரசுரங்கள்
தா?

Page 15
வின்
வி
உங்கள் சங்கம்
கள் புதியதாக ே கொண்டவர்களே கொள்கின்றனரா?
தொழிலிலுள்ள . தொடர்ச்சியாக உ பாளர்களும் தொ
ஒவ்வொரு ஒழுங் அங்கத்துவ படிவ படிவங்களைம்
சங்கங்கள் அற்ற குறைவாக உள்: ப்பதற்கான ஆட்
ஒன்றை வைத்திரு அர்ப்பணம் செய்.
புதிய வேலைத்த சங்கங்கள் உள்? சேர்ப்புக்கும் ஒழு வரவு செலவு தி கொண்டுள்ளதா?
ஏற்கனவே தள்6 அங்கத்தவர்களை வட்டமான ஆட்டு யுகதிகள் உண்ட
உங்கள் சங்கம்
செயற்பாடுகளை கலந்துரையாடலு கூட்டங்களை நட
அங்கத்தவர் அவ பெறுவதற்கு ஏத அழைப்புகள்மூல பார்த்திருக்கின்றீர்
உங்கள் சங்கம் களை ஒழுங்கு பற்றும் ஆற்றல் களுக்கு அழைப்
அங்கத்தவர் அல் கவனம் செலுத்த தீர்மானிப்பதற்கு உங்கள் சங்கம்

ஆம் இல்லை
அல்லது ஒழுங்கமைப்பாளர் வலையில் இணைந்து சடு உடனடியாக தொடர்பு
அங்கத்தவர்களுடன் உங்கள் ஒழுங்கமைப்
டர்பு கொள்கின்றனரா?
கமைப்பாளர்களும் பங்களையும் ஆட்சேர்ப்பு 5வத்திருக்கின்றனரா?
5 அல்லது சங்கங்கள்
ள துறைகளில் ஒழுங்கமை சேர்ப்பு ஒழுங்கமைப்பு குழு நப்பதற்கு உங்கள் சங்கம் கின்றதா?
ளங்களிலும் குறைந்த 2 துறைகளிலும் ஆட் புங்கமைப்புக்கும் தனியான படத்தினை
1 தொழிற்துறைகளில் 1 பேணுவதற்கு திட்ட சர்ப்பு நிலைநிறுத்தல்
தி
ஒழுங்கமைத்தல்
திட்டமிடுவதற்கும் க்கும் ஒழுங்கான த்துகின்றதா?
3லாதவர் கையொப்பம் [வது உள்ளக ம் முயற்சி செய்து களா?
ஏதாவது சமூக நிகழ்ச்சி செய்து அதில் பங்கு உள்ள அங்கத்தவர்
பு விடுத்திருக்கின்றதா?
பலாதவர்கள் நிலைமை மீது ப்பட வேண்டுமா என்பதை
ஏதாவது ஆய்வுகளை செய்துள்ளதா?
11

Page 16


Page 17
ஒழுங்கமைத்தல்
நோக்கம் :
உங்கள் சங்கத்தின் ஒ திட்டங்களையும் வரவு
பணிகள்
1. ஒழுங்கமைத்தலில்
கொள்ளுங்கள். 2. ஒழுங்கமைத்தல் ெ கலந்துரையாடி செ பட்டியல் ஒன்றை த 3. உங்கள் சங்கத்தில்
ஒழுங்கமைத்தலை செய்க 4. உங்கள் சங்கத்திற் 5. தேவையான வளங்
மனித வளம் போல் 6. செயற்பாட்டு அட்ன அறிக்கைப்படுத்த 2
அறிக்கையிடல்
1. செயற்பாட்டு அட்ன
களை OHP மூலம்
காலம்
02 மணித்தியாலங்கள்

செயற்பாடு 11
பழுங்கமைத்தலுக்கான செயற்பாட்டுத்
செலவுத் திட்டங்களையும் தயாரித்தல்.
உங்களுக்குள்ள அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து
தாடர்பாக கற்றுக் கொண்ட படிப்பினைகளைக் ய்யக்கூடியவை செய்யக்கூடாதவை தொடர்பான தயாரிக்க. 5 உள்ள நிலைமையைக் கலந்துரையாடி
நடைமுறை செய்வதற்கான வாதங்களை தயார்
கான செயற்பாட்டு திட்டம் ஒன்றை வரைக. களையும் சுட்டிக்காட்டுக பணம் (வரவு செலவு) எறன.
ட 11.1-11.3 யை உங்கள் விடைகளை உபயோகிக்க.
டகள் 11.1-11.3 பூரணப்படுத்திய பின் முடிவு அல்லது பிளிப் தாள்கள் மூலம் சமர்ப்பிக்க.

Page 18
செய்யக்கூடியவை
 
 
 
 

செயற்பாட்ரு அட்டை 17. /
செய்யக்கூடாதவை

Page 19
எதைச் செய்ய வேண்டும்
யார் அதை செய்வார்
அதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டும்
சங்கமன்னன்
அங்கத்தவர்க.ை

செயற்பாட்டு அட்டை 11.2
ள சேர்ப்பதற்கு எங்கள் சய்ய வேண்டும்

Page 20
ஒழுங்கமைத்த
செலவு விபர விடயங்கள்
ஒழுங்கமைப்பாளர்களின் சம்பளம் (ஓழுங்கமைப் பாளர்களின் எண்ணிக்கை X
மாதச் சம்பளம் X 12 மாதங்க
ஒழுங்கமைப்பாளர்களின் பிரயாண , ஏனைய செலவுகள்
ஒழுங்கமைப்பாளர்களின் பயிற்சி
கூட்டச் செலவுகள்
ஏனைய செலவுகள் (குறிப்பாக எழுதுக)
மொத்தம்
குறிப்பு: இவ்வரவு செலவு திட்ட பொருத்தமான மாற்றங்களுடன் திட்டம் தாயாரிக்கப்படலாம். (செ. தேவைப்பட்டால்) மேலதிக அட்

செயற்பாட்டு அட்டை 11.3
லுக்கான வரவு செலவு திட்டம்
தொகை
குறிப்புக்கள் (தீர்மானங்கள்
எடுகோள்கள் நிதி மூலங்கள் போன்றன)
-ள்)
ம் தேசிய தொழிற்சங்கத்திற்குரியது. உள்ளூர் சங்கங்களுக்கும் இதே மாதிரியான லவு விபரத்தில் ஏதாவது மாற்றம்
டை பிரதி செய்யப்படலாம்.
16

Page 21
மொடியூ
தொழிற்சங்க பால்நிலை 8

5 12
ங்களில் சமத்துவம்

Page 22


Page 23
பயிற்சி உதவிய
தொழிற்சங்கங்கள்
இந்த அமர்வின் முடிவில்
பொது சமூகத்திலும் ( பக்கச்சார்பு சமத்து விளங்கிக் கொள்ள பொதுவாக சமூகத்தி பால்நிலை பக்கச்சார் அல்லது தேசிய மத்தி கலந்துரையாடக் கூ
பயிற்சி யுக்தி
செயற்பாடு
11i 1
பயிற்சி முறைய
அறிமுகம்
விரிவு கலந்து யாடலு
பங்குப்பற்றுனர்
குழுக் செயற்பாடு 12
யாடலு சமர்ப்ப
தொகுத்தல்
விரிவு கலந்து யாடலு
பயிற்சி உதவியாளருக்
கா
ய
2
2
1 மொடியூல் 13 6
பாடவிடயங்களை அ பொருத்தமான குழு . செயற்பாடு 12 அ இலகுப்படுத்துக . ஒவ்வொரு குழுவு
சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒரு 5 கலந்துரையாடல்களை
19

பாளருக்கான வழிகாட்டி /மொடியூல் 12
பில் பால்நிலை சமத்துவம்
- பங்குபற்றுபவர்கள்
குறிப்பாக தொழிற்சங்கத்திலும் உள்ள பால்நிலை வமின்மையை அகற்றுவதற்கான தேவையை
கூடியவர்களாக இருப்பர். லும் குறிப்பாக தொழிற்சங்கத்திலும் காணப்படும் Tபு சமத்துவமின்மையை அகற்றுவதற்கு சங்கம் நிய நிலையம் எடுக்க வேண்டிய செயற்பாடுகளை டியவர்களாக இருப்பர்
காலம்
பியல்
பயிற்சி ஊடகம்
ஊரயும்
OHP ஒளிபுகவிடும் 30 நிமி தாள்கள்
ரை
6
60 +0 நிமி.
கலந்துரை
குழுவேலை
சமர்ப்பணம் ணமும்
கலந்துரை யாடல்கள்
சமர்ப்பணம்
30 நிமி.
ஊரயும் புரை
-கான குறிப்புகள்
பாசிப் பினை அடிப்படையாகக் கொண்டு அறிமுகம் செய்க க்களை அமைக்குக. பறிமுகம் செய்து குழுக்கலந்துரையாடலை
ம் தமது கலந்துரையாடல் விடயங்களை
பேச்சாளரை தெரிவு செய்ய இடமளிக்குக. ளயும் பிரதான கற்றல்களையும் தொகுத்தளிக்குக.

Page 24
சமூகத்தில் பெண்கள்
சமூகத்தில் பல்ே விட குறைந்த அந்தஸ்து எதிரான பின்தள்ளல்க சமத்துவமின்மையை ே விருத்தி செய்வதற்கா6 மேற்கொள்ளப்பட்டு வ
சர்வதேச தொழி பிரகாரம் பாரபட்சங் மேம்படுத்தல் தொடர்பு மேலும் பிலடெல்பியாப் சகல மக்களும் இன கெளரவம் பொருளாதா அடிப்படையில் அமைந்: வளர்ச்சியையும் பெற்றி
சமூகத்தின் எல்ல இதற்கு தேவையாக பொருளாதாரம் போ பெண்ணுக்கிடையிலா விடயங்களில் பெண்கள் மிகக் குறைவான கவன தொழிற்சங்கங்களில் டெ ஆற்றிவருவதால் அவ நன்மைகளையே பெற்று உதவும் சட்ட விதிகை ஒழுங்கமைப்புகளின் மு நடைமுறையில் அல்ல
அபிவிருத்தியின பங்குபற்றுதலும் அ6 புறக்கணிக்கப்படுமா வேண்டியிருக்கும் மேலு
60DLG8u u od 60ő60DLDu தொழிற்சங்கங்கள் கவ பற்றி ஆண் பெண் அவசியமானதாகும்.
பெண் தொழிலாளர்
பொதுவாக பா தொழிலாளர்கள் அறிற அந்தஸ்த்து நிலைகள் கொண்ட நிலைமைக்கு
சங்க ஊழியர்களு வினைத்திறன் யுக்திகள் மாற்றுவதற்கும் பொருத் தடைகளை அகற் மேம்படுத்தவதற்கும் உ
 
 

болтdF77// 6Јполиqи,6і) /2
வறு அம்சங்களில் பெண்கள் இன்றும் ஆண்களை து நிலையிலேயே காணப்படுகின்றனர். பெண்களுக்கு ளைக் குறைப்பதையும் அவர்களுக்கு எதிரான போக்குவதையும் நோக்காக கொண்ட யுக்திகளை ன முயற்சிகள் பல்வேறு ஒழுங்கமைப்புக்களால் ருகின்றன.
லாளர் ஒழுங்கமைப்பின் யாப்பில் கூறப்பட்டுள்ள களுக்கு எதிராக போராடுதல் சமத்துவத்தை பான கொள்கைகளுக்கு வழிகாட்டுகின்றது. இது பிரகடனத்தின் மூலம் உறுதிப்படுத்தப்படுகின்றது. , பால், வேறுபாடுகளுக்கு அப்பால் சுதந்திரம், ார பாதுகாப்புடன் கூடிய சமவாய்ப்பு ஆகியவற்றின் த பெளதீக ரீதியிலான நல்வாழ்வினையும் ஆன்மீக Sடும் உரிமையை கொண்டிருப்பர்.
ாத் தரப்பினதும் ஒத்துழைப்புடன் கூடிய முயற்சிகள் உள்ளது. இதன் மூலமே அரசியல் சமூக நீதி, ன்றவற்றின் எல்லா அம்சங்களிலும் ஆண், ன சமத்துவம் அடையப்பட முடியும். இந்த ரின் பங்குபற்றுதலானது ஆணுடன் ஒப்பிடும் போது த்தையே பெற்று வருகின்றது. கல்வியில், தொழிலில் பண்கள் இரண்டாம் தர நிலை கடமைக்கூறுகளையே ர்கள் இந்த விடயங்களில் இருந்து குறைந்தளவு று வருகின்றனர். பெண்களின் துயரங்களை அகற்ற ள சேர்த்துக் கொள்வது பற்றிய சர்வதேச தேசிய >டிவுகள் கொள்கையளவிலேயே உள்ளனவேயன்றி
).
ர் எல்லா பரிமாணங்களிலும் பெண்களின் வர்களது உரிமைகளும் எந்த நாட்டிலாவது யின் பின் தங்கிய நிலையிலேயே இருக்க ம் அது பிளவுபட்டதாயும் இருக்கும். ஆண், பெண் ான சமத்துவம் அடையப்பட வேண்டுமாயின் னத்தில் கொண்டு செயற்பட வேண்டிய விடயங்கள் களிடையே விழிப் புணர்வை அதிகரிப்பது
பற்றிய தகவல்கள்
ல்நிலை பற்றிய தகவல்களை ஆண், பெண் ந்திருப்பதில்லை. இதன் விளைவாக வளப்பகிர்வு பொறுப்புகள் போன்றவற்றில் சமத்துவமின்மையை த இது பெருமளவு பங்களிப்பு செய்துள்ளது.
க்கு அவசியமான தகவல்களை வழங்குவதற்கான ர் தேவையானவையாகும். இது மனப்பாங்குகளை தமான கொள்கைகளை வரைந்து கொள்வதற்கும், றுவதற்கும் , பாலி நிலை சமத் துவத்தை உதவும்.

Page 25
1 1 1
தொழிற்பங்கீடு, ப நிலை போன்றவை எவ் என்பது பற்றிய தரவுகள் நியாயமான நீதியான ப பெண்கள் சனத்தொகை விடயங்களில் அவர்களது விடயத்தில் பொதுவாக பெண்களின் பங்குபற்றுத் உள்ளன.
தொழிற்சங்க தலை முகாமைத்துவ அர தொழில்
வேலை தொடர்பா தொழிற்சங்கங்களில்
தொழிற்சங்கங்கள் ரீதியாக செயல்படுகின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற் ஒழுங்கமைக்கின்ற ஒரு குலம் என்ற பேதமில்லா, ஏற்கனவே உள்ள நில் விடயம் என்பதாகும் கு இணைகிறார்கள். அதிது பங்குபற்றுவோர் மிகமிக
பல்வேறு தடைகள் பங்குபற்றும் பெண்கள்
குடும்ப பொறுப்பு போன்றவை பென் தொழிற்சங்கத்தில் வேலைப்பளு ஏற்
மரபுரீதியான பாதி உள்தடைகள், க எல்லைக்குள் உள்ளாக்கின்றன. கடமைக்கூறுகனை இழக்க செய்வதா போது இது பிர தொழில் பாகுபாடு ஆண்கள் மேற்ப தாழ்ந்த நிலையி
அமர்த்தப்பட்டு காணப்படும் தொ தடையாக உள்ள இடங்களில் விரல் தொழிற்சங்கங்க
NO

தவி உயர்வு, பொறுப்புகளுடன் கூடிய அந்தஸ்து பாறு பெண்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளப்படுகின்றன ம் தகவல்களும் குறைவாக உள்ளமை பெண்கள் ங்கை பெற்றக்கொள்ளாமையை உறுதி செய்யும். கயில் அரைவாசிப் பேராகும். ஆனால் பல | பங்கு 10%க்கும் குறைவானதாகும் தொழிற்சங்க பும் கீழ்வருவன போன்றதுமான செயற்பாடுகளில் கல்கள் தொடர்பாகவும் குறைந்தளவு தகவல்களே
மமைத்துவம்
தஸ்த்து நிலை
ன ஒழுங்கமைப்புகளின் தலைமைத்துவம் பெண்கள்
தொழிலாளர்களால் உருவாக்கப்பட்டு ஜனநாயக ) ஒழுங்கமைப்புகள் என வரையறுக்கப்படலாம். துறையில் தொழில் செய்கின்ற தொழிலாளர்களை தொழிற்சங்கத்தில் இணைவதற்கு பால், இனம், து எல்லா தொழிலாளர்களுக்கும் உரிமை உண்டு. லைமை தொழிற்சங்கங்கள் ஆண்களின் துறை றைந்த அளவு பெண்களே தொழிற்சங்கங்களில் லும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக 5 குறைவாகும். - காரணமாக பல நாடுகளில் தொழிற்சங்கங்களில் பின் தொகை மிகமிக குறைவானதாகும்.
கள் : குழந்தை பராமரிப்பு வீட்டு வேலைகள் எகளின் விடயமாக விட்டுவிடப்படுகின்றன. அதாவது ல் தீவிரமாக ஈடுபடும் பெண்ணுக்கு 3 விதமான 9படுகின்றது. ந்திரங்களும் பிரதிமைப்படுத்தலும் சமயம், சமூக கலாசார தடைகள் ஆகியன ஆண்களின் சூழல் பெண்கள் பிரவேசிப்பதை கஸ் டத்துக்கு ஏனெனில் ஆண்களுக்கு கீழ்ப்படிவான சில விசேட ள செய்யவேண்டியுள்ளது. இது தன்னம்பிக்கையை ல் பொது தலைமைத்துவ கடமைகளுக்கு வரும் ச்சினைக்குரியதாகின்றது. 5: மிகவும் அதிகாரமிக்க பதவிகளை வகிக்கும் ார்வை செய்யும் வேலைத்தளங்களில் பெண்கள் பலான தொழில்களில் பெரும்பாலும் வேலைக்கு வருகின்றார்கள். தொழிற்சங்க கட்டமைப்பில் ழிற் பகுப்பாய்வுகள் பெண்களின் அபிவிருத்திக்கு ன. பெருந்தொகையான பெண்கள் தொழில் புரியும் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிறிய தொகை பெண்களே ளிலும் பேரம் பேசும் நிலைகளிலும் உள்ளனர்.

Page 26
அத்துடன் அடிப் தொழிலாளர்கள் காரியமே.
1 1 |
தொழிற்சங்க கு ஆதிக்கம் மிக்க தொழிற்சங்கத்தி வேலையாகும் இரவில் கூட்டங் சங்கத்தின் பரிட முறைசாரா அ வலையமைப்பு) பெண்களுக்கு ( பெண்கள் விடய பல இடங்களில் குறைவான வா! சில நாடுகளில் | எழுத்தறிவின்பை
பொதுவாக பெண் பயிற்சி இல்லாமை நம்புகின்றனர்.
தொழிற்சங்கங்கள் பெண்கள் பிரதிநிதித்து என்பதையும் இந்நிலை கொள்ள வேண்டும்
தொழிற்சங்கங்கள் கூடல்களை தொழிலா முன்வைக்குமாறு வே பேசலை நடாத்துவதற் இன்றியமையாததாகும். அங்கத்தவர்களின் கொண்டிருத்தல் தொட சட்டத்தினுள் அடக்கியு பொருத்தமானதென க பாதுகாப்பு, நேரங்கள், பராமரிப்பு, பதவி உயர் நிதி, பிரசவ விடுமுறை . போன்றவைகள் தெ சமத்துவத்துடன் இருப்ப,
2

ட்டத்தில் தொழில் புரியும் ஒரு பெண் மேல்மட்டத் -ள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது மிகவும் கடினமான
-ழ்நிலைமை பின்வரும் காரணங்களினால் ஆண் தாக காணப்படுகின்றது.
ல் வேலை செய்வது என்பது 24 மணித்தியால என்ற எண்ணம் களை நடாத்துகின்ற போக்கு ாசைகளும் பாலியல் மொழிகளும்
ண் அமைப்பு (வயது சென்ற பையன்களின்
தறைந்த ஊக்குவிப்பு பம் தொடர்பாக குறைந்த ஆர்வம்
ல் பெண்களுக்கு கல்வி பயிற்சி தொடர்பான ய்ப்புகள் வேலை செய்யும் பெண்களிடையே மிக கூடுதலான D மட்டம் காணப்படுதல். களுக்கு நேரம் போதாமை, ஆதரவின்மை, கல்வி, காரணமாக பின்வாங்க வேண்டியுள்ளது என
ள் அபிவிருத்திக்கு தலைமைத்துவ பதவிகளில் வம் குறைவாக உள்ளமை பெரும் குந்தகமானது மை சரிசெய்யப்பட வேண்டும் என்பதையும் கருத்திற்
ர் இன்னும் மிகவும் வினைத்திறன் உள்ள ஒன்று ளருக்காக நடாத்தி அவர்களது பிரச்சினைகளை ன்டப்படுகின்றன. தொழில்கொள்வோருடன் பேரம் காக பெண்கள் தமது விடயங்ளை முன்வைப்பது எனினும் மிக சில தொழிற்சங்கங்களே அவர்களது வேலை நிலைமைகளை சிறந்த வகையில் ர்பாக பால்நிலை விடயங்களை தமது கொள்கை ள்ளனர். அவையாவன: பயிற்சிகள், பெண்களுக்கு சிப்பிடப்பட்ட தொழில்கள் சம்பந்தமான சட்டரீதியான ஆட்சேர்ப்பு நீக்குதல் நடைமுறைகள், குழந்தை கொள்கைகள், சம்பள திட்டங்கள், வீட்டு சகாய பாரபட்சத்தை அகற்றுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள் ாழிற்சந்தையிலும் ஆண்களும் பெண்களும் தில் நேரடியான தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துவனவாகும்.

Page 27
துரதிஸ்டவசமாக மேற்கொள்ளும் பத பலன்பெறுவதற்காக உ பங்குபற்றுவதற்கு இடை இந்த இல்லாமை பெறும் குடும்ப பொறுப்புக்கள் விருப்பமின்மைக்கும் இட் மேலும் பால்நிலை உ
அக்கறைக்குரிய விடயா இருக்க வேண் டும் ஈடுபாடுடையவர்களாக !
சம்பளத்தை இழ. வைத்தல் அல்ல அதற்கு சற்று மு குழந்தை பராமர பராமரிப்பு கொடு போக்குவரத்து சங்க வேலைக்கு சங்கத்தின் அமை மீள்பார்வை செ சங்கத்தின் பொ மொழியில்லாது
பங்குபற்றுதலை ஓய்வான வகை அங்கத்தவர்களி செய்தல் (அவ கொள்வதற்கு ) பெண்களை க உள்ளடக்கிய சு பெண்கள் குழுக் பெண்தலைவர்க
ஆதரவு அளித்த
பிரச்சினை தொகுதிகா
ஆண் பெண் தெ மனப்பாங்குகள் கொள்கை தீர்மா அபிவிருத்தியில் பெண்களை அங் போதுமானதல்ல குடும்பத்திலும் 6

க தொழிலாளர்களில் பிரதான தீர் மானம் விகளில் பெண்கள் இல்லாமை அவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்புகளில் தீவிரமாக ஞ்சலாக உள்ளது. தொழிற்சங்க விடயங்களிலுள்ள பேறு தொழில் கொள்வோரின் அமைதியின்மைக்கும் க்கும் சுரண்டல் பற்றிய பயத்தினால் ஏற்படும் டுச்செல்கின்றது. எனினும் தொழிற்சங்க இயக்கம் உணர்வுடையதாகவும் பெண் தொழிலாளர்களின் ங்களை திட்டவட்டமாகவும் கையாளுகின்றதாகவும் . பின் வருவன பெண் கள் கூடுதலான இருப்பதற்கு உதவுகின்ற சில நடைமுறைகளாகும்.
க்காத வகையில் வேலை நேரத்தில் கூட்டங்களை து பகல் உணவு நேரத்தில் வைத்தல் அல்லது முன் அல்லது வேலை முடிந்த பின் ரிப்பு வசதிகளை வழங்குதல் அல்லது குழந்தை தப்பனவு வழங்குதல் ஒழுங்குசெய்தல் த ஒதுக்கும் நேரத்திற்கு சம்பளம் அளித்தல் ப்பையும் நடைமுறைகளையும் செயற்பாடுகளையும் ப்தலும் மாற்றுதலும். Tருட்களை மூலவளங்களை பாலியல் சார்ந்த விருத்தி செய்தல் (தலைமை அல்லது தலைவர்) ஊக்குவிக்க கூடிய முறைசாரா முறையிலும் யிலும் கூட்டங்களை நடாத்துதல்.
ன் பால்நிலை சேர்மானம் குறித்து ஆய்வுகளை பர்களது வேறுபட்ட தேவைகளை விளங்கிக்
கவரக்கூடியதாக அவர்களது தேவைகளை
கூட்டு ஒப்பந்த விடயங்களை முன்வைத்தல் க்களையும் ஒன்றிணைப்புக்களையும் பயன்படுத்தி ளை தனிமைப்படுத்துவதை அகற்றி அவர்களுக்கு கல் .
நம் தடைகளும் தாடர்பான நியமங்கள் கருத்துக்கள் விழுமியங்கள் போன்றன பெண்களின் அபிவிருத்திக்கு உதவுகின்ற னங்களில் பங்களிப்பு செய்வதன் மூலம் பெண்களின் மிகக்கடுமையான தாக்கத்தினை ஏற்படுத்துகின்றன. பகத்தவர்களாக சேர்ப்பதும் பயிற்சியளிப்பதும் மட்டும் .. பெண்களின் முழுமையான பிரச்சினைகளை வலையிலும் சங்கத்திலும் சமூகத்திலும் அவர்களின்

Page 28
நிலை பால் நி பிரச்சினைகளை பெண்கள் இர கணிக்கப்படுவ பிரச்சினைகள் க ஆண்களைப் ( கிடைப்பதில்லை உள்ளது. ஆண் வினைத்திறனுடன் பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் பெண்கள் வீட் படுகின்றார்கள். கவனத்திற் கொ தொழிற்சங்கத்தி தடைகளை எதிர் கருத்துக்கள் அ நேர்மையான த தொழிசங்கங்களி தொழிற்சங்கங்க சாத்தியமானதாகு பெண்களை வ நடவடிக்கைகளும்
ஊக்கமளித்தல். பெண்களும் தொழிலா
தொழிற் சங்க தொழிலாளர்களுக்கு ே பெற்றுக்கொள்ள உதவி தொழில் மனித உரி பலனுள்ள விடயங்கள் ஈடுபடவும் பொதுவாக மேம்படுத்தவும் முடியும்
இது சுய நம்பிக்க இதன் மூலம் தொழில் பதவிகளுக்கு விண்ணப் நிகழ்ச்சி திட்டங்களில் ெ உள்ளது. கீழ்வருவன்
பெண்களின் பாத்தது மனப்பாங்குகள் குறைந்த தற்கா நிகழ்ச்சி திட்டங்கள்

லை உறவு நிலை காரணமாக எழுகின்ற முழுமையான நோக்குடன் எடுத்தாளப்பட வேண்டும். எண்டாந்தர (துணை) உழைப்பாளிகளாக தால் அவர்களுக்கு விசேடமாக எழுகின்ற -வனத்தில் கொள்ளப்படுவதில்லை. போல் கல்வியும் பயிற்சியும் பெண்களுக்கு . ஆதலால் அவர்களுக்கு செயற்திறன் குறைவாக களைப் போல் பெண்களும் தொழிற்சங்கங்களில் பிரதிநிதித்துவம் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் முக்கியமாக படுகின்ற விடயங்களுக்கு வழங்கப்படமாட்டாது. டுப் பொறுப்புக்கள் மூலம் தடைப்படுத்தப் இதனை தொழிற்சங்கத்தின் நடவடிக்கைகள் ள்வதில்லை. ல் பெண்கள் பங்குபற்றும் போதும் கூட அவர்கள் நோக்க வேண்டியுள்ளது. ஏனெனில் அவர்களது உக்கப்படுகின்றன. விேரமான அர்ப்பணத்துடன் கூட பிரிநிதித்துவம் ல் இருக்குமிடத்து இவற்றை வெற்றி கொள்ளலாம். ள் பேச்சு வார்த்தையை ஊக்குவிக்குமிடத்து இது தம்.
பலுப்படுத்தல் மாற்றங்களுக்கும் மேம்பாட்டு க்கும் தலைமைதாங்கி செல்வதற்கு அவர்களுக்கு
ளர் கல்வியும்
கல்வி பயிற்சி செயற் பாடுகள் என்பன தேவையான அறிவு, திறன், தகவல் ஆகியவற்றை பும். இவற்றின் மூலம் தொழிலாளர்களுக்கு தமது மைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் சிறந்த நிலைமை சேவைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தைகளில் 5 அவர்களது சொந்த வாழ்க்கை தரத்தினை
கையையும் கண்ணியத்தையும் அதிகரிக்கின்றது. ாளர்கள் வேலையிலும் சமூகத்திலும் தலைமை ப்பிக்கவும் முடியும். தொழிற்சங்க கல்வி பயிற்சி பண்களின் பங்குபற்றுதலானது இன்றும் குறைவாக
அதற்குரிய காரணங்களாகும். திரம் கடமைக்கூறு பற்றிய பண்பாட்டு மரபு ரீதியான
ரிப்பும் தன்னம்பிக்கையும் ளில் பங்குபற்றுவதற்கு கணவன்மார் மறுக்கின்றமை

Page 29
குடும்ப பொறு
குழந்தை பரா
ஆண் பெண் &
தலைமைத்தவ
பக்க சார்பு /
LS LLLLLSLLS S LS LSLS LSL LLLLLLLLSLS LSLSLL SLLLLLLSLLLLS LS SS LSSLSLSSLSLS LSLS LSL L LLLSL

ப்புக்கள்
மரிப்பு வசதிகள் இன்மை
க ஊழியர்களிடமிருந்து ஊக்குவிப்புகள் இல்லாமை
திறன் இல்லாமை
பாரபட்சம்.
25

Page 30
தொழிற்சங்க பால்நிை
தொழில் உலகி பாத்திரங்கள் நிலையை இனங்காண்பதற்காக மே பால்நிலை பகுப்பாய்வு ஆணுக் கும் பெணி ஓ பரிகரிப்புக்களையும் பே வழிமுறைகளை விருத்தி மூலம் பெண் ஆணு வினைத்திறனுடன் பங்( உதவமுடியும். பொதுவா பால்நிலை பகுப்பாய்வு பெண்களின் பாத்திரம் முனி கற்பிதங்கள் பெண்ணுக்கிடையிலான உள்ளன. இவை பா6 அபிவிருத்தியில் பெண்ணி பற்றிய அறியாமை போ6 மதிப்பீடு செய்வதற்கும் எனவே புறக்கணிக்கப்ப
பால் நிலை பகுப் அவசியமாகின்றது.
கட்டுப்பாடுகள் / வா சூழ்நிலைமையில் எந்தளவுக்கு உண்(
ஆண் பெண்களுக்கி
வளங்கள் அதன் நன் உண்டு?
ஆண் பெண்ணுக்குள்
பெண்களுக்கு நீதி வழங்குவதற்கு ஆணுடன் தரவுகளை கொண்டிருத்த உருவாக்கம் திருத்தமான வேண்டும். அத் தரவுகள் போன்ற கொள்கைகள் பங்குபற்றலிலுள்ள சப நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை
திட்டமிடலின்போது தொடர்பான பின்வரும் வேண்டும்.
- தொழிற்சங்க செயற்
போன்றவற்றில் மேம்படுத்துதல்.
26

ல பகுப்பாய்வு
ல ஆண் பெண் ஆகியோரது வேறுபட்ட கள் தேவைகள் விருப்புக்கள் ஆகியவற்றை ற்கொள்ளப்படும் ஒழுங்குமுறையான முயற்சியே எனப்படும். மேலும் இப்பகுப்பாய்வு தொழிலில் னுக் கும் சம வாயப் ப் புக் களையும் சம ம்படுத்துவதற்கு தேவையான திட்டவட்டமான செய்து நடைமுறை செய்ய உதவும். இதன் டன் சமமாக நின்று அபிவிருத்தியில் த பற்றி பலனடைவதை உறுதி செய்யவும் க ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டத்தினை திட்டமிடுவதில் செய்தல் முதலாவது படியாகும். ஏனெனில் கடமைக் கூறு பற்றிய மனப்பாங்குகள் முற் சார்புகள்) எடுகோள்கள் ஆணி சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்கு தடையாக ல்நிலை தனிப்படுத்தப்பட்ட தரவுகளின்மை ல் உண்மையான பாத்திரம் வேலை பங்களிப்பு ன்றவற்றை தோற்றுவித்துள்ளன. மேலும் இவை அளப்பதற்கும் கடினமானவையாக உள்ளன. ட்டுள்ளன.
பாய்வு கீழ் வருவனவற்றை இனங் காண
ய்ப்புக்கள் எவை சமூக - பொருளாதார நேரடியான மறைமுகமான பாரபட்சங்கள்
S?
டையிலான வேலைப் பாகுபாடு என்பது என்ன?
மைகள் மீது யாருக்கு உரிமையும் கட்டுப்பாடும்
ாள தேவைகள் எவை?
பான சமத்துவமான பரிகரிப்பை / கவனிப்பை தொடர்பாக பெண்ணின் நிலைமை பற்றிய ல் அவசியமாகின்றது. தொழிற்சங்க கொள்கை தரவுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட ஆட்சேர்ப்பு சம்பளமட்டங்கள் பதவி உயர்வுகள் செல்வாக்கு செலுத்தக்கூடியன. அவ்வாறே மின்மை நீங்குவதற்கான கல்வி பயிற்சி திட்டமிடுவதிலும் உதவும்.
தொழிற்சங்கங்கள் அவற்றின் செயற்பாடுகள் அம்சங்கள் குறித்து கவனமாக இருத்தல்
பாடுகள் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தலைமைத்துவம் பெண்கள் தீவிரமான பங்குபற்றுதலை

Page 31
சமத்துவத்தை பலமடையக்கூடிய
- பெண்கள் அமைட் கடமைக்கூறு ெ செய்தல்.
- எல்லாத் தொழி பால்நிலை நோ
- தொழிற் சங்க
விழிப்புணர்வூட்டுத சமத்துவத்தைக் பலமடையக்கூடிய
பெண்கள் அமைட் கடமைக்கூறு ெ செய்தல்.
- எல்லாத் தொழி பால்நிலை நோ
S L L SL SLS L L LS LS SL SS SL SL S LLLSLSSLS SS LS SS LS 0 SL LL LSSLSS LSLL LLLLLLL

கருத்திற்கொள்வதற்கும் ஆணும் பெண்ணும் யுக்திகளை விருத்தி செய்வதற்கும் இது உதவும்.
புக்களை நிறுவிப் பலப்படுத்தி அவர்களது பாத்திரம் தாழிற்பாடுகளை தெளிவாக வரைவிலக்கணம்
ற்சங்க நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் செயற்பாடுகளிலும் க்கினை ஒன்றிணைத்தல்.
தலைவர்கள், செயற்பாட்டு வாதிகளுக்கு ல், எல்லா தொழிற்சங்க நிகழ்ச்சித்திட்டங்களிலும்,
கருத்திற்கொள்வதற்கும் ஆணும், பெண்ணும் யுக்திகளை விருத்திசெய்வதற்கும் இது உதவும்.
புக்களை நிறுவிப் பலப்படுத்தி அவர்களது பாத்திரம் தாழிற்பாடுகளை தெளிவாக வரைவிலக்கணம்
ற்சங்க நிகழ்சித்திட்டங்கள் செயற்பாடுகளிலும் க்கினை ஒன்றிணைத்தல்.
S S S S S S LSL L LSS S SS SS SSLS S LS LS LS LSL L LSL LSSSSL SSL SSL SSL SS LS LSLL L L S S S S S S LS SL LSL S 0 SL S LS SL SL SL SL S S LL 0 SL S S 0L LSSL SSL SSL SSL SS SL SL SL S S0L S0 SLSL LSL SL SL SLS S S SS SS C SL SL SL SLSLSSL SSL S S
SS SS LS LSL SL S S SS SS SSL SSL SSL SSL SSL SS SL LSL LS LSL SSSS SLS LSS S LS LS S LSSLSS S SL SLS SL L LLSL LSLLSL SL LS LS LS LSL SL SL L LSL S LS S S S LSL LSL SLLLL LLLLLLLSLLSSL SLLSS LSL LSSLLSLSLLLLLLSLLSSLSLSLS
27

Page 32
தொழிற்சங்க கொள்
சில பிராந்தி தொழிற்சங்கங்களில் முயற்சியிலும் தொழிற்ச காணப்படும் பிரதிநிதித் சாதகமான பல நடவடி
பெண்களின் வி பெண்கள் தினை பெண்கள் குழு பிரச்சினைகளை செயற்படுவதற்கு / களத்தை ஏற்பு
பெண் இணைப்ப
பெண்கள் அமைப் கவனத்திற் கொ மீளமைத்தல். முழுப் பேச்சுரிமை ஆசனங்களை ஒ பேச்சுவார்த்தை
தொழிற்சங்க ந ஊக்குவிக்கவும் அபிவி நடவடிக்கைகள் மேற் நீரோட்டத்தில் பெண்க நடவடிக்கைகளில் அமைப்புக்களில் அ தேவையான வளங்க ை
பால்நிலை சமநி கொள்கைகளில் சேர்த் விதந்துரைக்கப்படும் பி தயாரிக்குக.
உங்கள் சங்கத்தி உடன்பாடுகளிலும் (C) பட்டுள்ளது என்பதனை
விதந்துரைக்க.
தொழிற்சங்கத்தா பேரம்பேசல் உடன்பா விடயங்களை ஒன்றினை
குழந்தை பராமரிப்பு பிரசவ சுகாதார வ
இனப்பெருக்க சுகா குடும்பப் பொறுப்புக இருபாலாருக்கும் (

கை உருவாக்கம் பயங் களிலுள்ள தொழிற் சங் கங் கள் , பெண்களின் பங்குபற்றுதலை அதிகரிக்கும் ங்கத்தின் எல்லா நடவடிக்கைகளிலும் ஏற்கனவே துவ சமமின்மையைக் களையும் முயற்சியிலும் க்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. அவையாவன: டயங்களைக் கையாள்வதற்குத் தனியான அக்களங்களை நிறுவுதல். ழுக்களை உருவாக்கு தல் : பெண்கள் இனங்கண்டு, கலந்துரையாடி அவை குறித்து பெண் சங்கத் தலைவர்களுக்கு இடமளித்தல் படுத்திக் கொடுத்தல்.
ாளர்களை நியமித்தல். பபு உருவாக்கப்பட்டுள்ளதை இனங்காட்டுவதற்கும்
ள்வதற்கும் ஒழுங்கமைப்பின் யாப்பினை
மயும், வாக்குரிமையுமுள்ள பெண்கள் -துக்கீடு செய்தல்.
குழுக்களில் பெண்களை நியமித்தல். டவடிக்ககைகளில் பெண்களின் பங்கேற்பை பிருத்தி செய்யவும் நீண்ட காலமாகவே பல கொள்ளப்பட்டு வந்துள்ள போதும் பிரதான ள் இணைவதிலும் தொழிற்சங்கத்தின் பொது பங் கேற் பதிலும், உருவாக்கப் பட்ட சில பர்கள் தாக்கமான பங்களிப்பை செலுத்த
ள வழங்க வேண்டியது முக்கியமாகும்.
லையை ஏற்படுத்தும் நோக்குடன் தொழிற்சங்க துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என உங்களால் ரதான விடயங்கள் குறித்து பட்டியல் ஒன்றை
ன் கொள்கைகளிலும் ஒன்றிணைந்த பேரம்பேசல் BA) பால்நிலை விடயங்கள் ஒன்றிணைக்கப் உறுதி செய்வதற்கான வழிமுறைகள் சிலவற்றை
ல் பேச்சுவார்த்தை செய்யப்பட்ட ஒன்றிணைந்த எடுகள் பின்வரும் பால் நிலை தொடர்பான
னக்க வேண்டும். பு வசதிகள் / கவனிப்புகள்
சதிகள்
தார வசதிகள் / மூலங்கள்
சேவைக்கால பயிற்சி

Page 33
தொழிற்சங்க தொடர்புடைய விடய வேண்டும். அவையா
பெண்களுக்கு எத் பாலியல் தொந்த பெண்களின் சமம் குழந்தை கவனிட் வேலை நேரம் வசதியான நேரங் தொழிற்சங்க வே அவர்கள் தொழிற கூட்டுப் பேரம் 0 அளித்து தொழிற் உ+ம் குழுந்தைக் செயற்பாடுகளைச் சுகாதாரமும் பாது
இருபாலாருக்கு சங்கங்கள் விருத்தி உறுதி செய்யும்.
நீதியான ஆட்சேர் தொழிலுக்கும் தெ முழுத்தொழிற்பை ஏற்றவாறாயினும் பாரபட்சத்திற்கு எ நடைமுறை / அடு பெற போராட்ட போதாதவிடத்து நடைமுறை செய் சமத்துவத்திற்கா பெறுமானமுள்ள சம வாய்ப்புக்கள் சர்வதேச தொ! தொழிலாளருக்கு விழிப்புணர்வை முன்னெடுத்து செ எல்லா விடயங்க உள்ளூர் சட்டம் போதியளவு அழு

ங்களினால் பெண்களுடன் விசேடமாகத் ங்கள் குறித்தும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வன:
திரான வன்முறை ரவுகள் ான பங்குபற்றல் பு வசதிகள்
Dள
களில் கூட்டம் நடாத்துதல் மலைகளில் பெண்களுக்கு கல்வி அளிப்பதால் ற்சங்கத்தில் இணைந்து பணிபுரிய முடியும் பேசல் உடன்பாட்டில் குறிக்கப்பட்ட வசதிகளை சங்க வேலைகளில் ஈடுபட வைத்தல்
கவனிப்பு வசதிகள், வேலை நேரம், தொழிற்சங்க செய்ய சம்பள லீவு போன்றன . கோப்பும். தமான சமத்துவ கொள்கைகளைத் தொழிற் செய்தல் வேண்டும். அது பின்வருவனவற்றை
ப்பு ( தொழில் வாய்ப்புக்கள் ) நடவடிக்கைகள். தாழில் பயிற்சிக்கும் சமவாய்ப்பு. குறைந்த பட்சம் டயில் அவர்களின் பங்கின் விகிதாசாரத்திற்கு
சம பதவியுரிமை தொடர்பான வாய்ப்புக்கள். திராக தற்போதுள்ள சட்டங்களின் முழுமையான முலாக்கம். சங்கங்கள் அவ்வாறான சட்டங்களைப் ம் செய்யவேண்டும். இருக்கின்ற சட்டங்கள் புதிய சட்டங்களை அறிமுகம் செய்வதற்கும் யவும் போராட வேண்டும். ரன அர்ப்பணத்தினை உள்ளடக்குதல், சம வேலைக்கு சம்பளம், எல்லா கூட்டு ஒப்பந்தம்
போன்றன. ாழிலாளர் சாசனங்கள், விதந் துரைகள், அவை வழங்கும் உரிமைகள் தொடர்பான ஏற்படுத்த விழிப்புணர்வு போராட்டங்களை ல்லல், மேலும் அவர்களது அரசுகள் இவற்றிலுள்ள ளையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கும், அவற்றை தமது வமைப்புகளில் இணைத்துக் கொள்வதற்கும் ஒத்தங்களை கொடுத்தல்.

Page 34


Page 35
தொழிற்சங்கங்கள்
நோக்கம் :
தொழிற்சங்கத்தின் அ பெண்கள் வினைத்தி பிரச்சினைகளைக் கலந்து சங்கம் மேலும் கொள்ள
பணிகள் :
உங்கள் தொழிற தீவிரமாகவும் பங்கு தீர்வுகளை முன்வை உங்கள் சங்க அன சங்க அமைப்பில் ( வழிவகைகளையும்
அறிக்கையிடல் :
செயற்பாட்டு அட்டைக பிளிப் தாள்களின் மூல
காலம் :
இரண்டு மணித்தியாலா

செயற்பாடு 12
பில் பால்நிலை சமத்துவம்
ங்கத்தவர்களாகவும், தலைமையாளர்களாகவும், றெனுடனும் தீவிரமாகவும் பங்குபற்றுவதற்குள்ள துரையாடுவதற்கும், அதற்கான தீர்வுகளை உங்கள் ளக்கூடிய செயற்பாடுகளை விதந்துரைப்பதற்கும்.
சங்கத்தில் பெண்கள் வினைத்திறனுடனும், குபற்றுவதற்குள்ள பிரச்சினைகளை இனங்கண்டு வக்க. மமப்பில் பெண்களின் நிலை பற்றி கலந்துரையாடி, பெண்களின் பங்கு பற்றுதலை அதிகரிப்பதற்கான
முன்வைக்க.
ளை பூரணப்படுத்திய பின் OHP மூலம் அல்லது ம் முடிவுகளை சமர்ப்பிக்க.
ங்கள்

Page 36
உங்கள் தொழிற்சங்க பங்கு பற்றுவதற்குலி கலந்துரையாடுக. இ (மேலதிக அட்டைகள்
பெண்கள் வினைத்திறனுள்ள, தீவ
பங்குபற்றுதலுக்குத் தடையாகவுள் பிரச்சினைகள் / காரணிகள்.
 
 

செயற்பாட்ரு அட்டை 72
த்தில் பெண்கள் வினைத்திறனுடனும், தீவிரமாகவும்
ர் ள பிரச்சினைகளையும் காரணிகளையும்
ந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வுகளை முன்வைக்க.
தேவையாயின் பயன்படுத்துக)
ரமான இனங்காணப்பட்ட
பிரச்சினைகளுக்கான தீர்வுகள்

Page 37
%- - - - - - - - - - - - -qisēļ9$ o 199Ų9?1909TIO) Q9Ų9? (ப9ய(egரியகுே$சிரி)
'q11109msnę0) 1991ņ919 qiorgio $$9)rīqīqīg) (Īqoqjftornost? qıf(o[ĢĒĢĒĶĒĢĪĢĞúȚI 199Ų9?1909T19) Q9Ų99ĐỊ99ĒTI TIGI090909@ Q909ĢĪọ91 Tı “qirtos@solo
ĶĒCĪĻ9?In£G) 1991ņ919 quo[s]os ர்ொேழிகSவி gắ09$r[9ĪĢĢĞơio Tng)T(09@ @@@1ņ09T10) 1ņ09%ē
q1@@-IG09@ q1@@HņInıflo ப9ஐப9ர்ெதிதிகது? @@@f(9Ī1999)ņ9đĩ) |??|Jqig) oặc09$19ĶĒĢgio
qi@ogiosos-a 9) IIIIII19). To 199@s@ qi@@@HITIITLIUS 19ų9@@@TUOIŪTIC) Inılı9oơico91ņ9gÌ 1,99£I{JL1919 oslo(Noțiuose)
1,9€Œ9@ĒTI qi@osofto qi@oņ09rīsg) q@olọ09??
SY0S0LLLLLLK 0L00LLL000Y LLLLLLL00SLLL00Y 000CLS00L0 00KKYYTLTTr 00KKSK
33
 
 

12
மு அட்டை
uufföLIIIIL ́
செ
0,,--------···· q13ĒĻ9@ ₪ 199Ų9?1999TIC) Q9$$191ĢĢĞơicooooooooĚ 恒9顷啦999
%- - - - - - - - - - - - - -qīgĒĻ9@g 199Ų9?1909Tiso) qIIĞų933 Ĵrtos@googlio đùđĩ)

Page 38
་ ་ ་ ་ ་ ་
་ ་ ་ ་ ་
མི་ ་ ་ ས་


Page 39
மொடியூல் தொழிலாளர் தொழிற்சங்க

D 13
= கல்வியும்
பயிற்சியும்

Page 40


Page 41
பயிற்சி உதவிய
அமர்வுக்குறிக்கோள்
இந்
த அமர்வின் இறுதிய
தொழிலாளர் கல்வி கொள்வர். தொழிலாளர் கல்வி, கொள்கைகளை கt தொழிலாளர் கல்வி கலந்துரையாடி வை தொழிலாளர் கலி பலப்படுத்துவதற்கு தொழிற்சங்கம் மேற்ே அது அங்கத்தவர் இலக்குகளை அடை வளர்க்கவும் த6ை
உதவக்கூடியதாக
பயிற்சி யுக்தி
செயற்பாடு பயிற்
(Up6
அறிமுகம் விரிவு
பங்குபற்றுனர் | குழு செயற்பாடு 13 யாட
சமர்
தொகுத்தல் விரில் கலந்
பயிற்சி உதவியாளருச்
வாசிப்பு வளத்தின் அடிப்படையிலும் வி
பொருத்தமான குழு
செயற்பாடு 13 6 இலகுபடுத்துக
கலந்துரையாடலை பேச்சாளரை தெரிவி
கலந்துரையாடல்க தொகுத்தளிக்குக.
 
 
 
 

ாளருக்கான வழிகாட்டி / மொடியுல் 73
பில் பங்குபற்றுனர்கள் பி, தொழிற்சங்கப் பயிற்சிக்கான தேவையை
தொழிற்சங்கப் பயிற்சி தொடர்பான தொழிற்சங்க லந்துரையாடி வரைவிலக்கணம் செய்வர். பி, தொழிற்சங்கப் பயிற்சிக்கான தேவைகளை ரையறுப்பர். }வியையும் தொழிற்சங்கப் பயிற்சியையும்
தேவையான நடவடிக்கைகளை அவர்களின் கொள்ளும் நடவடிக்கைகளை கலந்துரையாடுவர். களின் வாழ்வை மேம்படுத்தவும், சங்கத்தின் டவதற்கு அவர்களுக்குத் தேவையான ஆற்றலை Uவர்களுக்கும், செயற்பாட்டு வாதிகளுக்கும் அமையும்.
சி பயிற்சி காலம் றயியல் ஊடகம்
புரை OHP 30 நிமி
க் கலந்துரை குழுவேலை 60+60 நிமி
லும் சமர்ப்பணம் ப்பணமும் கலந்துரை
uTL6)
புரையும் சமர்ப்பணம் 30 நிமி துரை
லும்
க்கான குறிப்புகள்
அடிப்படையிலும் உங்கள் சொந்த அனுபவத்தின் டயங்களை அறிமுகம் செய்க.
}க்களை அமைக்குக
யை அறிமுகம் செய்து கலந்துரையாடலை
) சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு பு செய்ய இடமளிக்குக.
ளையும் பிரதான கற்றல் விடயங்களையும்

Page 42
தொழிலாளர் கல்
அறிமுகம்
கல்வி சங்கங்கள் எண்ணிக்கையிலுள்ளது. சேர்க்கின்றது. அங்க முக்கியமானவை. தெ தொழிலாளர்களின் தே தொழிற்சங்கங்கள் பற்ற
இந்த மொடியூலில் பற்றி கலந் துரைய நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் போன்றன பற்றியறிவது வளர்ந்தோருக்குரியது 6 நடைமுறை செய்யவே பகிர்ந்துகற்றல், பார் ை இம்முறைகள் கருத்தரங் வேறுபட்டன. மேலும் இ முறைகளுக்கும் இட்டுச் போன்றன சங்கங்கள் அடிப்படையிலும் நெகிழ
இந்த மொடியூல் | பயிற்சிக்கான அணுகுமு தொழிற்சங்க பயிற்சி மதிப்பீடு செய்வதற்கான சங்கங்கள் எடுக்க வேண் இலகுவாக்குவதையும்
தொழிலாளர் கல் சொற்கள் நாட்டுக்கு பெறுமானங்களில் பயன் தொழிலாளர் கல்வி என்ற அடிமட்ட அங் கத்தல் குறிக்கப்பயன்படுத்தியுள் எல்லா அங்கத்தவர்க தொழிற்சங்க பயிற்சி என் தமது கருமங்களில் திற திறன்களைக் கொண்ட

வாசிப்பு / மொடியூல் 13
வியும் தொழிற்சங்க பயிற்சியும்
ளை வலிமைப்படுத்துகின்றது. அங்கத்துவப்பலம்
அங்கத்தவர்களில் கல்வி பண்பு தரத்திற்கு பலம் கத்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் பண்பு தரமும் ாழிலாளர் கல்வியும் தொழிற்சங்க பயிற்சியும், வைகள், தொழிற்சங்க வாதிகள், அவர்களது தியதாகவும் அமைக்கப்பட வேண்டும்.
எ நோக்கம் தொழிலாளர் கல்வியின் நோக்கத்தைப் ாடுவதேயாகும். விசேட கல்விப் பயிற்சி முறைகள், உள்ளடக்கம், கால இடைவெளி அல்ல. தொழிலாளர் கல்வி வயதுவந்தோர் / என்பதும், வளர்ந்தோர் கற்றலின் கோட்பாடுகளை ன்டும். பரிசோதனைக்கற்றல், செயற்பாட்டுக்கற்றல், வயிடல் போன்றனவும் வலியுறுத்தப்படுகின்றது. க்குகள், கற்கை நெறி கற்றல் போன்றவற்றிலிருந்து இதிலிருந்து தொலைக்கல்விக்கும் திறந்த கற்றல் = செல்வன. நேரம், காலம், இடைவெளி, இடம் ளிலும் பங்குபற்றுபவர்களின் தடைகளின் ழ்ச்சியானதாக இருக்க வேண்டும். 'அடிப்படையில் தொழிலாளர் கல்வி, தொழிற்சங்க றைகளை ஆராய்கின்றது. மேலும் சங்கத்திலுள்ள நிலைமை , தொழிலாளர் கல்வி ஆகியவற்றை எ ஒரு சரிபார்த்தல் பட்டியலையும் தருகின்றது. டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கலந்துரையாடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டது.
வி, தொழிற்சங்க கல்வி, தொழிற்பயிற்சி ஆகிய நாடும் சங்கத்திற்கு சங்கமும் வேறுபட்ட ர்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த பயிற்சி மொடியூலில் ற சொல்லை பொது அங்கத்தவர்கள், உயர்மட்ட, பர்களுக்கான கல்விச் செயற் பாடுகளைக் [ளோம். (உ+ம் தகவல், கல்விக்கான பிரசாரம், நக்குமான கல்வி, கலாசார பயிற்சி நெறிகள்) ற சொல், தொழிற்சங்க தலைவர்கள் போன்றோரை ரம்பட ஈடுபட செய்வதற்கு உதவக்கூடிய விசேட
பயிற்சிகளை குறிக்கின்றது.

Page 43
தொழிலாளர் கல்வி
தொழிலாளர் கல் தொழில் நிலமைகளுட வளர்தோராகும். அவர்க அல்லது பலதாகவோ
- பொதுவாக தொழிலி
குறிப்பாக வேலை, தொழிலாளர் கல்வி
- சங்கத்தின் ஜனநாய உதவுகின்றது. சங்க ஈடுபடுத்திக் கெ
அதிகரிக்கப்படலாம்.
- தொழிலாளர் க வினைத்திறனுடைய
- ஒவ்வொருவரும் சமூ இருக்க விரும்புகின் உள்ள ஒன்றையே நல்லதை செய்ய வி தொழிலாளர் கல்வி வழங்குகின்றது. பங்குப்பற்றுதலின் (
- தொழிலாளர் நுண்ண விரும்புகின்றனர். அ மேலும் அறியும் ே அடைகின்றது. அவ்6 ஒரு வழிமுறை தெ
- தொழிலாளர் ஆக்க ஏனையவர்களுடன் L எமக்குத் தொடர்புக் வளர்ந்தோர் தொழி உதவுகின்றன.
- தொழிலாளர் க
வேலைத்தலத்திலும் உரிமைகளை வரை செய்து கொள்வதற்
- தொழிலாளர் கல்வி தேவைகளைப் பூர்த

வியின் உள்ளடக்கம் தொழிலாளர்களின் வாழ்க்கை, ன் தொடர்பானதாக இருக்கும். தொழிலாளர்கள் ளது தேவைகள் பின்வருவன வற்றில் ஒன்றாகவோ இருக்கும்.
Uாளர் வாழ்க்கையுடன் தொடர்பானதாக அல்லது வாழ்க்கை நிலைமை தொடர்பான விடயங்கள் யினுாடாக முன்வைக்கப்படும் சாத்தியம் உண்டு.
பக தன்மையை அதிகரிக்க தொழிலாளர் கல்வி விடயங்களில் அங்கத்தவர்கள் பங்குபற்றி தம்மை ாள்வதில் ஊக் குவிப் பதன் மூலம் இது
ல் வி சங்கத்தின் வேலைகளை மிகவும் தாக ஆக்குகின்றது.
)கத்திற்கு பிரயோசனமுள்ள அங்கத்தவர்களாகவே றனர். ஒரு குறுகிய தொழிலைவிட கூடிய பெறுமதி செய்ய விரும்புகின்றனர். வேலையின் போது விரும்புகின்ற மனப்பாங்கு மிக முக்கிய ஒன்றாகும். வேலையின் சமூகப் பெறுமதி பற்றிய அறிவை மேலும் தொழிற் சங்க செயற்பாடுகளில் முக்கியத்துவம் பற்றி எடுத்துக்கூறுகின்றது.
னறிவு, உடல் திறன்களை விருத்தி செய்துகொள்ள அவர்கள் திறமையாக இருக்கும் விடயங்கள் பற்றி பாது அவர்கள் தனிப்பட்ட திருப்தி அதிகளவில் வாறு திறன்களை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கான ாழிலாளர் கல்வியாகும்.
த்திறனுடையவர்களாக இருக்கவும் விரும்புகின்றனர். பழக விரும்புகின்றனர். பாதுகாப்புணர்வைத் தருகின்ற கள் தேவைப்படுகின்றன. மிகவும் திட்டமிடப்பட்ட லாளர் கல்வி இந்த பாதுகாப்புத் தேவைகளுக்கு
ல் விச் செயற்பாடுகள் தொழிலாளருக்கு/ ) சமூகத்திலும் தமது மனித, சமூக, பொருளாதார யறுத்துக் கொள்ளவதற்குரிய திறன்களை விருத்தி கான மிகப்பிரதானமான வழிமுறைகளாகும்.
பி, தொழிலாளர்கள் / அங்கத்தவர்களின் கல்வி ந்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.

Page 44
தொழிற்சங்கப் பயிற்சி
தொழிற்சங்கப் ப ஆகியோருக்கு தொட தீர்த் துவைப்பதற்குத மேம்படுத்துவதற்கான ( கீழ்வருவன போன்ற வி
- தொழிற்சங்கத்தின்
- தொழிற்சங்கங்கள உரிமைகளும் கட
- அங்கத்தவர்களை
- சூழ்நிலைமைப்பகு
திறன்கள்
- பொருளாதார நிதி 6
கொள்வது.
- ஒன்றிணைந்த பேர
- சமூக-அரசியல், தெ
- தொழில் சுகாதாரமு
- நிலைத்து நிற்கக்
- பால்நிலை அம்சங்,
- சங்கத்தையும் சங்க
- அங்கத்தவர்களைய
- தேசிய / சமுதா பங்குபற்றுதல்.
- கொள்கைகள், ! போன்றவற்றில் செ
SCS0 0LLLSLLSLLSLS LSLSLSS SS SS 0C SL LLSLLLL LLSL0L LLSLLSLSLSSL SLSS SSLSLSLLSLLSLLLLLSLSLLSL
4(

யிற்சி, தொழிற்சங்க செயல்வாதிகள் தலைவர் ஜிலாளர் எதிர்நோக்குகின்ற விடயங்களைத் தேவையான தொழிலாளர் கல்வியை தேவையான திறன்களையும் வழங்க வேண்டும். டயங்கள் சேர்த்துக் கொள்ளப்படலாம்.
பங்கு / கடமைக்கூறு
ர், அதன் உறுப்பினர்கள், தலைவர்களின் மைகளும்.
ஒழுங்கமைப்பது தொடர்பான திறன்கள்.
ப்பாய்வு, கம்பனி பெறுபேறுகள் தொடர்பான
விடயங்கள், நிலுவைச் சீட்டை எவ்வாறு விளங்கிக்
ம் பேசுதலும் பேச்சுவார்த்தைத் திறன்களும். நாழில்நுட்ப-பொருளாதார அபிவிருத்திகள்.
pம் பாதுகாப்பும்.
கூடிய அபிவிருத்தி
கள்.
5 செயற்பாடுகளையும் நிர்வகித்தல்.
பும் உத்தியோகஸ்தர்களையும் ஊக்குவித்தல்.
யமட்ட சமூக-பொருளாதார தாபனங்களில்
சட்ட அமைப்புகள், வாழ்க்கை நிலைமை ல்வாக்குச் செலுத்துதல்.

Page 45
தொழிலாளர் கல்வி,
தொழிலாளர் கல்வியும் தருகின்றன.
தலைவர்களினது அதிகரிப்பதன் அடைவதற்குரிய கல்வியின் ஊடா நிலைமைகள்
ஆகியவற்றை | அறிந்து கொள்
தொழிலாளர் க ஈடுப்பட ஊக் சங்கத்திற்குள் . அதிகரிக்கவும் அங்கத்தவர்கள் தகவல்கள் பரிப
கல்வி சங்க வே ஏனெனில் இது பொறுப்புக்கன எண்ணிக்கையை
சுயாதீனமாக பிர சுய மேம்பாடு மூலம் தொழிற் கல்வி தேவைப்ப சங்கத்தின் பலத்
தலைவர்கள் செ தொழிற்சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களின் கே உதவும். விசேட விடய பொருளாதார விடயங்க முகாமையும் போன்ற
சில நாடுகளில் நிலையங்கள் போன்றல் பயிற்சி வளங்கள் தடை பொது தொழிற்சங்க ப செய்கின்றன. இதற் வேலைதளத்தின் தேர் சேர்த்துக் கொள்கின்ற
அவ்வாறான வி அளிப்பதற்கான அமைப் தொழிலாளர் கல்வி ஒருங்கமைக்கப்பட்ட ச தேசிய கூட்டமைப்புக்கள் கல்வியையும், தொழிற மனிதவளங்களையும் தொழிற்சங்கப் பயி ஒன்றிணைப்பதன் மூ

தொழிற்சங்க பயிற்சியின் நன்மைகள்
- தொழிற்சங்க பயிற்ச்சியும் பல்வேறு நன்மைகளை
தும், அங்கத்தவர்களினதும் கல்வி மட்டத்தினை
மூலம் தொழிற்சங்கத்தின் இலக்குகளை = தொழிற்சங்க ஆற்றல்களை இது அதிகரிக்கின்றது. க அதன் அங்கத்தவர்கள் தமது வேலை, வாழ்க்கை
அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான ஆற்றல்கள் பற்றி ஏனைய தொழிலாளர்களின் ஒத்துழைப்புடன் கின்றனர். கல்வி தொழிலாளர்களை சங்க விவகாரங்களில் தவிப்பதன் மூலம் ஜனநாயக சூழ்நிலைமை அதிகரிக்கும். சங்கத்தினுள் உள்ள தகவல்களை ம் இது உதவும். தலைவர் களிடமிருந்து க்கும் அங்கத்தவர்களிடமிருந்து தலைவர்களுக்கும் மாறப்படுவதற்கு உதவும்.
லைகளை மிகவும் வினைத்திறனுடையதாக மாற்றும். | அங்கத்தவர்களின் திறனை அதிகரிப்பதுடன் மள ஏற்றுக் கொள்கின்ற அங்கத்தவர்களின் பயும் அதிகரிக்கும்.
ரச்சனைகளை தீர்த்தல், ஆக்கபூர்வமான சிந்தனை ஆகியவற்றினை அங்கதவர்களில் அதிகரிப்பதன் சங்கத்தை தொடர்ச்சியாக விருத்தி செய்வதற்கு டுகின்றது. இதன் மூலம் கல்வி கற்ற அங்கத்தவர்கள் திற்கும், வளர்ச்சிக்கும் பங்களிப்புச் செய்ய முடியும். யல்வாதிகளுக்கான விசேட விடயங்கள் தொடர்பான முயற்ச்சிகளை பலப்படுத்தவும் சங்கத்தின் வலை வாழ்க்கை நிலைமைகள் மேம்படுத்தவும் பங்களாக பேச்சுவார்த்தை, தொழிற்சார்பும் நலனும், கள் பால்நிலை அம்சங்கள், தொழிற்சங்க திட்டமும் னவாக இருக்கலாம். ல் தேசிய கூட்டமைப்புக்கள், தேசிய மத்திய வை தொழிலாளர் கல்வி, பயிற்சி நிகழ்ச்சி திட்டங்கள், லவர்கள் செயல் வாதிகள் அங்கத்தவர்களுக்கான யிற்சி விடயங்களைத் தீர்மாணித்தல் போன்றவற்றை கு மேலதிகமாக தேசிய சங்கங்கள் அவர்களது வைகளுக்கு ஏற்ப சொந்த விசேட விடயங்களை
றன.
டயங்களில் பொதுவாக பயிற்சியாளர்களை பயிற்சி ப்பினதும் அதன் ஒத்துழைப்பினதும் அடிப்படையிலும் , தொழிற்சங்க பயிற்சி ஆகியவற்றுக்கான அணுகுமுறை ஒன்றும் காணப்படுகின்றது. இதனால் கள் மத்திய நிலையங்கள் ஆகியன தொழிலாளர் ற்சங்க பயிற்சியையும் நடைமுறை செய்வதற்குரிய
விருத்தி செய்கின்றது. தொழிலாளர் கல்வி ற்சி, பயிற்ச்சியாளர் பயிற்சி ஆகியவற்றை மலம் வினைத்திறன் அதிகரிக்கப்பட்டு செலவு

Page 46
குறைக்கப்பட்டுள்ளது. காணப்படுகின்ற மனித இருக்கின்றன. தொழிலாளர் கல்வி, உதவி அளித்தல்
பிராந்தியத்திலுள் தொழிலாளர் கல்வியை எனினும் அங்கு கொ! திட்டங்கள், அர்ப்பணமு உள்ளக அமைப்புகள் : ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ( பயிற்சியை மேற்கொள்
இப்பிராந்தியத் நிலையங்களும், உலக மத்திய நிலையங்களும் தங்கியுள்ளன. கல்விக் செய்வதில்லை.
சங்கத்தின் செயற் பகுதியாக பயிற்சி அ ஒழுங்கிணைப்பின் செல் சாதகமான பங்களிப் இனங்காணப்படுதல் தொழிற்சங்க பயிற்சி
அர்ப்பணம் இல்லாவிட் அபிவிருத்தி செய்யப் அர்ப்பணிக்கின்ற போது கலந்துரையாடுதல் அவ நிதிக்காக வெளியாரில் சார்பு நிலையில் இருக்
மேலே குறிப்பிட்ட வெளிநாட்டு ஆதாரத் தங்கியுள்ளனர். கல்வி கொள்கையில் சங்கத் இருந்தால் தமது சொர் கலந்துரையாடல் மேற்கெ அங்கத்தவர்களாய் மி செலுத்தப்பட்டுள்ளமை வேண்டும். தொழிற்சங் பயிற்சியை மேன்படுத்த செய்தல் வேண்டும்.

மேலும் எல்லாத் தொழிற்சங்க இயக்கங்களும் 5 வளங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடியதாகவும்
தொழிற்சங்கப் பயிற்சி ஆகியவற்றிற்கு நிதி
ள அநேக சங்கங்கள் ஏதாவது ஒருவகையான யும் தொழிற்சங்க பயிற்சியையும் கொண்டுள்ளன. ள்கைகத் திட்டங்கள், அமைப்பு, வரவு செலவு ள்ள மூலவளங்கள் (நிதி, மனித வளம், பௌதீக -பான்றன) ஆகியன குறைவாக உள்ளன. மிகவும் ஒழுங்கில் தொழிலாளர் கல்வி தொழிற்சங்க வதற்கு இவை குறைவாக உள்ளன. திலுள்ள மிககுறைவான தேசிய மத்திய கின் ஏனைய பிராந்தியங்களிலுள்ள சில தேசிய 5 மிக கூடுதலாக வெளிநாட்டு உதவியிலேயே கு உள்வளங்களிலிருந்து எதனையும் ஒதுக்கீடு
பாட்டு நிகழ்ச்சி திட்டத்தில் மிகவும் ஒன்றிணைந்த மைய வேண்டும் என்பது விரும்பப்படுவதால், லவு மட்டுப்படுத்தலுடன் சங்கத்தின் வெற்றிக்கு பை செய்கின்ற ஒரு தொழிற்பாடாக பயிற்சி அவசியமாகும். தொழிலாளர் கல்வியையும் யயும் மேம்படுத்துவதற்கு தலைமைத்துவத்தின் டால் கல்வி பயிற்சி செயற்பாடுகளில் நிலை பபட மாட்டாது. கல்வி மேம்படுத்துவதற்கு 1 எவ்வாறு அதற்கு நிதியளிப்பது என்பது பற்றி பசியமாகும். ஒரு சங்கம் என்ற வகையில் அது தங்கியிருக்க கூடாது. இந்த வகையில் அது சுய க முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
வாறு ஒரு சில சங்கங்களே இப்பிராந்தியத்தில் தில் அவர்களது கல்வி செயற்பாட்டுக்காக நடவடிக்கையை மேம்படுத்துதல் தொடர்பான தின் தலைமைத்துவமும் தீவிர அக்கறையும் த பங்களிப்பு தொடர்பாக ஒரு அக்கறையுள்ள காள்ளப்பட வேண்டும். அத்துடன் சில சங்கங்களில் கெ குறைவாக சந்தா (டொலர் 0. 28வரு) பற்றிய வினா மீள்பார்வைக்கு உட்படுத்தப்படல் கம் தமது தொழிலாளர் கல்வி தொழிற்சங்க வும் நிலைப்படுத்தவும் விரும்பினால் இவ்வாறு

Page 47
தொழிலாளர் கல்விக்கும் ஒன்று செயற்பாடுக தகவல்களுடன் கூடியத விடத்து இது கடதாசிய

ம் தொழிற்சங்க பயிற்சிக்குமான செயற்பாட்டுத்திட்டம் ளுக்கு தேவையான மூலவளங்கள் பற்றிய ராக அமைக்கப்படுதல் வேண்டும். அவ்வாறு இல்லாத பிலுள்ள திட்டமாகவே அமையும்.
'பணம் இல்லாவிடில் - தொழிலாளர் கல்வியும். - தாழிற்சங்கப் பயிற்சியும்.
' இல்லை
43

Page 48
தொழிலாளர் கல்வி
25 வினாக்களை முன்வைக்கப் படுகின்றது. தொழிலாளர் கல்வி தெ தற்போதைய நிலைமை மேலும் இது என்ன அ ஒரு விளக்கத்தையும் த வரவு செலவு போன்ற
தேவைகள்
தற்போதுள்ள க. யாவை எந்த விட தேவை
தொழிற்சங்கத்த தேவைகள் எனை விருத்தி செய்ய சங்கம் தொடர்பா கொண்டிருக்க ே செயல் வாதிகள் விருத்தி செய்யவ தொடர்பான என வேண்டும்? பயிற்சி தேவைகள் இலக்கு குழுக்கள்
மூலவள ஆவன நிகழ்ச்சித் திட்டம்
தற்போதைய நிலை
சங்கம் தேசிய கூ கல்வி தொழிற்சங் கொண் டிருக் கின உள்ளடக்கங்கள்
உங்கள் சங்கம்,
ஒரு கல்வி உத்தி
சங்கம் தேசியம் செயற்குழுவை செ
தொழிலாளர் கல் தலைமைத்துவத்தி
கல்வி ஒருங்கமை
சங்கத்தில் தேசிய தற்போது பெறக்கூ
44

கான சூழ்நிலையை அறிதல்
கொண்ட ஒரு சரிபார்த்தல் பட்டியல் கீழே ஒவ்வொரு விடயமும் பற்றிய விரிவான பரிசீலனை ழிற்சங்க வாதிகளுக்கான பயிற்சி தொடர்பான மய விளங்கிக்கொள்ள சங்கத்திற்கு உதவும். ர்களுக்கு செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றியும் ம். இப்பகுப்பாய்வுக் கொள்கை அமைப்பு திட்டம் டயங்களில் விருத்தி செய்வதற்கும் உதவும்.
தவி தொழிற்சங்க பயிற்சி செயற்பாடுகள் பத்தில் மேலும் விரிவாக்கமும் விருத்தியும்
வினதும் அதன் அங்கத்தவர்களினதும் 17 அவர்கள் எந்த திறன்களை கற்கவும் பும் வேண்டும்? வேலை தொடர்பாகவும் க எவ்வாறான மனப்பாங்குகளை அவர்கள் வெண்டும்?
யார்? எந்த திறன்களை அவர்கள் கற்கவும் ம் வேண்டும்? அவர்களது வேலை சங்கம் ன மனப்பாங்குகள் அவர்களுக்கு இருக்க
எ எவை? குறிக்கோள்கள் இனங்காணப்பட்ட
ள் யாவை?
எங்கள் தெரிவுசெய்யப்பட்ட
முறைகள் பகள் எவ்வாறு மதிப்பிடப்பட வேண்டும்?
ட்டமைப்பு மத்திய நிலையம் தொழிலாளர் க பயிற்சி தொடர்பாக ஒரு கொள்கையை Tறதா? ஆம் எனின் கொள்கையின்
எவை?
தேசிய மத்திய நிலையத்தின் கூட்டமைப்பு யோகஸ்த்தரை கொண்டுள்ளதா? த்திய நிலையம் கூட்டமைப்பு ஒர் கல்வி காண்டுள்ளதா?
பி தொழிற்சங்க பயிற்சி தொடர்பாக சங்க
ன் மனப்பாங்கு ப்பாளர்கள், கல்வியாளர்கள் யாவர்?
மத்திய நிலையத்தில் கூட்டமைப்பிலுள்ள டிய மூலவளங்கள் யாவை?

Page 49


Page 50
நோக்கம்
தொழிலாளர் கல்வி ெ நிலைமையை கலந்துை
மத்திய நிலையத்தால் செயற்பாடுகளை விதந்து
60f
1. சங்கத்தின் தற்டே கலந்துரையாடி மதி
2. தொழிலாளர் கல தொழிற்சங்கத்தில கலந்துரையாடி மதி
3. தொழிலாளர் கல்வி கலந்துரையாடி வை
4. உங்கள் சங்கத்தில்
செயற்பாட்டு நிகழ்ச்சி
குறிப்பு
முன்னால் உள்ள பக்கங் சரிபார்த்தல் பட்டியலை கலந்துரையாடலின் பகு யாடல்களின் போது ெ கல்விப்பயிற்சிக்கான செ கல்வி செயற்குழு பற் கவனத்தைச் செலுத்துத
அறிக்கையிடல்
OHP அல்லது பிளிப் த
காலம்
2 மணித்தியாலங்கள்
46
 
 

செயற்பாரு M3
தாழிற்சங்க பயிற்சி தொடர்பான தற்போதைய ரயாடுவதற்கும் உங்கள் சங்கத்தினால் தேசிய
கூட்டமைப்பால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய துரைத்தல்.
பாதைய கல்வி பயிற்சி நடவடிக்கைகளை ப்பீடு செய்க.
ல் வி தொழிற் சங்க பயிற்சி தொடர்பான ல் தற்போதைய கல்விக் கொள்கைகளை ப்பீடு செய்க.
தொழிற்சங்க பயிற்சிக்கான சங்க தேவைகளை ரையறை செய்க
கல்வி செயற்பாடுகளை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கான சித் திட்டம் ஒன்றை கலந்துரையாடி விதந்துரைக்க.
களில் தரப்பட்டுள்ள 20 வினாக்களைக் கொண்ட
கவனத்திற் கொள்ளல் வேண்டும். மேலும் அது தியாகவும் இருத்தல் வேண்டும். இக்கலந்துரை சயற்பாடுகள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், நிர்வாகம், ாந்த நிதிப்பங்களிப்புகள் கல்வி உத்தியோகஸ்தர் றிய கேள்வி போன்றன தொடர்பாக விசேட ல் வேண்டும்.
தாள்கள் மூலம் முடிவுகளை சமர்ப்பிக்க

Page 51
உங்கள் சங்கம் தேசிய கூட்டமைப்பினால் செய் தொழிற்சங்க பயிற்சித் ெ
தற்போதைய தொழிலாளர் கல்வி செயற்பாடுகளை பட்டியல்படுத்துக (பொது தொழிலாளர் கல்வி அங்கத்தவர்கள் கல்விச் செயற்பாடுகள் - அதாவது தகவல் கல்வி போராட்டங்கள் அல்லது எல்லோருக்குமான கல்வியும் பயிற்சியும் போன்றன)
தற்போதைய தொழிற்சங்க பயிற்சி செயற்பாடுகளை பட்டியல்படுத்துக. (தொழிற்சங்க செயல்வாதிகள், அங்கத்தவர்களுக்கான வேறுபட்ட தொழிற்சங்க திறன்களில் விசேட பயிற்சிகள்
+b (தொழில் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பான பிரதிநிதித்துவமும் தலைமைத்துவப் பயிற்சி போன்றவை)
47
 
 

செயற்பாட்ரு அட்டை M3, 7
ப மத்திய நிலையம் அல்லது கைத்தொழில் ப்யப்பட்ட தற்போதைய தொழிலாளர் கல்வி தொடர்பான பகுப்பாய்வு

Page 52
தொழிலாளர் க.
தொழிலாளர் கல்வி 6 தேசிய மத்திய நிலை பிரகடனம் ஒன்றை கெ 'ஆம்' எனின் திருத் கொள்கையிலுள்ள உ 'இல்லை' எனின் உங்க உள்ளடக்கங்கள் எவை
எமது தொழிலாளர் பொதுக் கல்வி தொழிலாளர் பொதுக் கல்வி - அங்
உ+ம் (கல்வித் தகவல் போராட்டங்கள் எல்
சங்கத்தின் விசேட தொழிற்சங்க பய (விசேட பணிகளை தடைசெய்வதற்கா தொழிற்சங்க செயல்வாதிகள் அங்க சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும் பிரதிநிதித்து

செயற்பாட்டு அட்டை 13.2
ல்வியும் தொழிற்சங்க பயிற்சியும்
தொழிற்சங்க பயிற்சி தொடர்பாக உங்கள் சங்கம் யங்கள் கைத்தொழில் ஒன்றியங்கள் கொள்கைப் காண்டுள்ளதா?
தம் தேவைப்படுகின்றதாயின் அவைபற்றியும் உள்ளடக்கங்களையும் விபரிக்குக. களுக்கு ஒரு கொள்கை தேவையாயின் அவற்றின்
வயாக இருத்தல் வேண்டும்.
தொடர்பான எமது கொள்கை பின்வருமாறு பகத்தவர் சார் கல்விச் செயற்பாடுகள்
லா அங்கத்தவருக்குமான கல்வியும் பயிற்சியும் )
பிற்சிக் கொள்கை பின்வருமாறு என வெவ்வேறு தொழிற்சங்கத் திறன் தொடர்பான கத்தவர்களுக்கான விசேட பயிற்சிகள் தொழில் துவங்களும் தலைமைத்துவப் பயிற்சி போன்றன)

Page 53
தொழிலாளர் கல்விக்க தேவைகளை வரையறை தொழிற்சங்க செயல்வாதி கல்வித் தேவைகளை
அங்கத்தவர்களின் பிரதான கல்வி (தொழிலாளர் பொதுக் கல்வி அங் 2) - Lib (கல்வித் தகவல் போராட்டங்கள் 6 பயிற்சியும்)
தொழிற்சங்க செயல்வாதிகள் த6ை படுத்துக. (பொறுப்புகளுக்காக தெ செயல்வாதிகளுக்கான வேறுபட்ட பாகுபடுத்தப்பட்டு வரையறுக்கப்பட g) Lib (பாதுகாப்பு பிரதிநிதிகள் தலைமை
49
 
 

செயற்பாட்ரு அட்டை 73.3
ான உங்கள் அங்கத்தவர்களின் பிரதான ) செய்து பட்டியற்படுத்துக. களின் தொழிற்சங்க பயிற்சி தொடர்பான பிரதான வரையறுத்து பட்டியல்படுத்துக.
தேவைகளை பட்டியல்படுத்துக. கத்தவர் சார் கல்வி செயற்பாடுகள்
ால்லா அங்கத்தவருக்குமான கல்வியும்
லவர்களின் கல்வித்தேவைகளை பட்டியல் ரிவுசெய்யப்பட்ட தலைவர்கள் தொழிற்சங்க தொழிற்சங்க திறன்கள் தொடர்பாக விசேட ல் வேண்டும்)
த்துவப்பயிற்சி போன்றன)

Page 54
தொழிலாளர் கல்
தேவைகளையும் ெ
தொழிற்சங்க பயிற்
செய்தபின் உங்கள்
ஆகியவற்றைக் கருத் கலந்துரையாடுக
qIı, 19Ě uso Juosog) lırısınaeuo, Intropos 119ņ91|

Page 55
உங்கள் சங்கத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய செயற்பாடுகளின் திட்டம்
தேவைகள்
தொழிலாளர் கல்.

செயற்பாட்டு அட்டை 13B.4
வியும் தொழிற்சங்க பயிற்சியும்

Page 56


Page 57
X-X
ఖ
X
প্ত
∃
:::
xxxxxxxxxxxxxx
x
ఖ
琵 ৪৪ 琵
母担
3
ఖ
xxXxxXxxxxxxx
ផ្
ঠুষ্ঠু
教
琵
: ...
::: ঠু পৃষ্ঠু →:)
xxxxxxxxxxx Kx
৪ 8x
目
88-X Xx: XX.X
x >>> xxxxxxxxxxxxxxxxxx ផ្:
& K 矮
3xx :::မှိရာေ::မှိ
8x. 琵
...
8Xx
3
=苷
ఖ
:::E၌
eSeulSS yySyy yyyS S S SuSLS eyS SySSyyyy Sy S S Seee S
8x
3 曰壬珪 e e Se S SyyySy Sy S S S S SySyyS SeSeSe k ySySeySyekeS
ផ្
xxxxx x. X 8x. ॐ
န္တိ E: မှိ প্তস্থ
: ;
‘’’’’’:E::Eမှိ
ఖ
ఖ
菲
K
x·x. ॐ
| `
c
 

ॐ 3. প্ত భ xxxxxxxxxxxxxxxxx = 琵 ଛୁଞ୍ଛି
琵 教 ... ॐ
Xx 琵
蟲 ::: প্ত ॐ > > প্ত 雛 > x ॐ X8 ផ្តុំ
ॐ ॐ x 琵 ఖ x 蟲 <: ॐ ॐ স্থ 後
琵 琵
ॐ & xxxx ఖ
ॐ
雛
& ← 後 »: श्ले xxxx x 後 ఖ 雛
খৃঃস্থ
8:88-8x xx প্ত প্ত ॐ 貓
> xxxx 後 玮 KKK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ఖభ :::E: မှိရာေ ⇐::E:::§ - xxx xxxx
3
XX
::: ఖ
&&প্ত
ఖ
&
XX
ॐ & ← & 雛 Xx XX K 雛 鄒
8x. ॐ প্ত
ॐ ॐ ខ្លី
封 XXX ఖ ॐ 琵 | `
*
K & x:
| 後 श्ले&
4.
x: ge ॐ 8x. K 雛
• a x xxxxxxxx x & ৪ ॐ ← & و مسیر سه سر و مهم هم می
ॐ
ఖ
< ※
xx. 萎
x·x
豹
8
雛
ॐे ॐ *े S& ॐ < & x xxx < ក្ ॐ
8x ॐ
প্ত
ॐ
ॐ နှီး 3 ॐ
38
ॐ ఖ ... x স্থ
移
ঠুষ্ঠু xx & S
KK K
琵 প্ত
K ॐ ఖ 琵後
& ပ့် 雛
xxxx
xx 翡 ├ S 琵 x·x
琵 琵 স্থ x স্থা
x·k 2 xxxx >> 雛 琵
8x : ఖ 鄒 x X
├ স্থ 琵 ... 8x
ఖ K x ჯ2 ॐ
ఖ
> >> ৪ & ក្
...

Page 58


Page 59
பயிற்சி உதவி
தகவல் அடிப்ப
அமர்வுக் குறிக்கோள்
இந்த அமர்வின் முடிவி
யுக்திக் தீர்மான முக்கியத்துவத்தின் உங்கள் சங்கத் நிறுவுவதற்கான 6 உங்கள் சங்கத் அதிகரிப்பதற்குரிய
பயிற்சி யுக்தி
செயற்பாடு
ப!
தகவல்கள். தொடர்பாடல் திறன்களுக்கான அறிமுகம்
E ச 2
பங்குபற்று பவர்களுக்கான செயற்பாடுகள் 14A 14B
+ E G
தொகுத்தல்
NOTES
உதவியாளருக்கான 1. மொடியூல் 14 இ
விடயங்களை அறி 2. பொருத்தமான குழு 3. 14A, 14B ஆகிய
கலந்துரையாடலை
4. கலந்துரையாடகை
பேச்சாளரைத் தெரி 5. கலந்துரையாடன தொகுத்தளிக்க.

யாளருக்கான வழிகாட்டி / மொடியூல் 14 டையில் தொடர்பாடல் திறன்களம்
ரகள்
பில் பங்குபற்றுபவர்கள்
ம் மேற்கொள்வதற்கு தகவல் அடிப்படையின் Dன விளங்கிக் கொள்ளக் கூடியவர்களாயிருப்பர்.
தில் ஒரு ஆய்வு. தகவல் அடிப்படையை தேவையை உணரக் கூடியவர்களாய் இருப்பர்
தின் ஊடாக பிரதிநிதித்துவ ஆற்றல்களை
ஓர் அணுகுமுறையை விருத்தி செய்தல்
காலம்
யிற்சி -றையியல்
பயிற்சி ஊடகம்
பிரிவுரையும் கலந்துரை ாடலும்
OHP ஒளிபுகவிடும் தாள்கள்
1 மணித்தி
யாலம்
குழுவேலை
2 +2 மணி
-ழுக்கலந்துரை
ாடலும் மர்ப்பணமும்
சமர்ப்பணம்
| 1 மணி
ரிவுரையும் லந்துரை ாடலும்
குறிப்புக்கள் லுள்ள வாசிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு முகஞ் செய்க. ஜக்களை அமைக்குக.
ய செயற்பாடுகளை அறிமுகம் செய்து குழுக்
இலகுபடுத்துக. ல் சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒவ்வொரு குழுவும் ஒரு
வு செய்ய இடமளிக்குக. லயும் முக்கிய கற்றல் விடயங்களையும்

Page 60
தரவு தகவல் அடிப்பk
நாம் தகவல் கால அறிவே சக்தியாகவும் ஆ
கற்கை, பிரச்சனை பரவச் செய்தல் தெ அம்சங்களாகின்றன. செயற்பாடுகளுக்கும் சே6 பிரதிநிதித்துவம் செய செயற்பாடுகளுக்கு இன்றி தகவல் சேகரிப்பு. அட் விளக்கமளித்தல் பகுப்ப தகமைக்கும் ஏற்றவாறு ப
போதுமான ஆ பரவலாக்குவதுடன் கூடி எந்த தொழிற்சங்கமும்
தகவல் தரவு அ ஏற்படுகின்றது. இதற்கு தேவைக்கு ஏற்றவாறு த அனுபவமும் நிபுணத்துவ புறத்தில் இது தேசிய தாபனங்களிலுள்ள வெளி இடம்பெறலாம். 1980 க சங்க ஆய்வுக்குழு பயன் வாய்ப்பு பற்றிய தகவ நோக்கத்திற்காக சேகரி மீள்பரிசீலனை செய்வத வேறுபட்ட தேசிய மதி அங்கத்தவர்களிடை சாத்தியங்களையும் கவ6
ஸ்கண்டிநேவிய வாழ்க்கை மத்திய நிலை நிலையங்கள், எல்லா நோக்குகளையும் ஒன்றில் நடைமுறை விடயங்கள்
ஆய்வு தகவல் பெரிதுபடுத்தப்படுகின்ற அம்சங்கள் மேலும் விள 1. கைத்தொழில் வீழ்ச்சி மரபு ரீதியான நிலைய மான்செஸ்டரிலுள்ள தசாப்தங்களுக்குப் பி மயப்படுத்தப்பட்ட எ6 வீழ்ச்சியானது வளர்ந்: இது போன்ற பிரச்சை முன்பே இது நிகழ
56
 
 

болтаf77// /6)иDлиqи,6ü /4
கட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இங்கு
திகாரத்தின் பலமாகவும் உள்ளது. ாகளைப் பகுப்பாய்வு செய்தல், தகவல்களைப் ாழிற்சங்கத்தின் பிரதான கடமைக் கூற்று புதுப்பிக்கப்பட்ட தகவல்கள் அதன் எல்லா வைகளுக்கும் குறிப்பாக வாதிடல் பேரம் பேசுதல் ப்தல், ஆலோசனை வழங்குதல் போன்ற யமையாத அடிப்படையானது ஒழுங்குமுறையான டவணைப்படுத்தல் வியாக்கியானம் அல்லது ாய்வு பரலாக்குதல் நேரத்திற்கும் தேவைக்கும் யன் படுத்தல் போன்றவற்றை இது உள்ளடக்கும். தாரங்களான ஆயப் வு, பகுப் பாய்வுகள் ய ஒரு அடிப்படை தகவல் வங்கி ஒன்றில்லாது சரியாக இயங்க முடியாது.
டிப்படை ஒன்றை நிறுவுவதற்கு பணச்செலவு செயன்முறைகள் பகுப்பாய்வு தொழிற்சங்க ரவு தகவல்களை விளங்குதல் போன்றவற்றில் வமுள்ள ஆளணியும் தேவைப்படுகின்றது. ஒரு மத்திய நிலையத்துடனும் ஏனைய இணைப்புத் வ்வேறு சங்களுக்கிடையிலுள்ள ஒத்துழைப்பால் ளில் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு பம்பாயிலுள்ள ள்படுத்தப்பட்டது. இக் குழு சம்பளம் தொழில் பல்களை ஒன்றிணைந்த பேரம் பேசுதல் த்து வழங்கியது. இவ்வாறான முயற்சிகளை ற்கான தேவை ஒன்றுண்டு . ஒரே அல்லது த்திய நிலையங்களைச் சேர்ந்த பல்வேறு யே ஒத் துழைப் பைப் பெறுவதற்கான னத்திற் கொள்ளுதல் வேண்டும். நாடுகள். முத்தரப்புக்குரிய தரமான வேலை Uயங்களை உருவாக்கியுள்ளன. இந்த மத்திய சமூக பங்காளிகளினதும் பல்வகைப்பட்ட ணைக்கின்ற வகையில் தொழில், சமூகம் பற்றிய தொடர்பான கற்கைகளை மேற்கொள்கின்றன.
தரவு அடிப்படை ஆகியவற்றிற்கான தேவை ஒன்றாக இருக்க முடியாது. இதனை கீழ்வரும் க்குகின்றன.
ஒரு புதிய விடயமல்ல. அகமதாபாத்திலுள்ள ங்களில் புடவைக் கைத்தொழிலின் வீழ்ச்சியானது புடவைக் கைத்தொழிலின் வீழ்ச்சிக்குப் பல றகு நிகழ்ந்தது. உலகிலுள்ள கைத்தொழில் ல்லா நாடுகளிலுள்ள தொழிலாளர் செறிவின் து வரும் நாடுகளிலுள்ள பிரதான துறைமுகங்கள் எ குறித்துப் பேச ஆரம்பிக்க, ஒரு தசாப்தத்திற்கு ந்துவிட்டது. வளர்முக நாடுகள் பிரதான

Page 61
கைத்தொழில்கள கைத்தொழில் அை முன்னரேயே ஐரே நாடுகளில் மாற்றம் நாடுகள் அதே பல ஆண்டுகளுக் நாடுகளிலுள்ள தெ தாமும் எதிர்நோக் வரலாற்றினது முக்கியத்துவங்க6ை அவை அவர்களுப வேண்டப்படாத பின்
2. ILO கருவிகள். மு
ஓரினமயப்படுத்தல் மெச்சத்தக்க நிை தொழிலின்மை பற் குறைவானதாகவும் வாய்ப்புத் தரவுகள் தொழிற்சங்கம், சுகாதாரமும், உற் போன்றன பல காட்டுகின்றன. அே கடந்தவை, உபயே குறிப்புக்களில்லாத6 முகாமை இடை அடிப்படையிலில் இடம்பெறுகின்றன. ( பின்னால் செல்கின்
3. தொழிற்சங்கங்கள்
கம்பனிகள், புதிய ெ தாக்கங்கள், தெ தொழில்நுட்பம் மற் விடயங்கள் பற்றிய வாழ வேண்டிய நி
ஒவ்வொரு தொ அபிவிருத்தி செய்ய மத்திய நிலையங்கள் தகவல்கள் தரவுகளின் என எதிர்பார்க்கப்ப களுக்குட்படுத்தி விளை வேண்டும் எனவும் எதிர் கிடைக்கக்கூடிய த தகவல்களையும் கொன அரசு, ஆய்வு, ஏனை தகவல் ஆவணங்கtை தகவல்கள் சங்கத்த உருவாக்கப்பட்ட தரவு உதாரணமாக ஒரு தெ செய்ய விரும்பினால் நூலகங்கள் உட்பட அச்சிடப்பட்ட ஆவணப் பொருத்தமான விடயங்

ான அலுமினியம், நிலக்கரி போன்றவற்றில் மப்பு பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிக்க ஒரு தாசப்தத்திற்கு ாப்பிய நாடுகளில் அது நிகழ்ந்துவிட்டது. OECD ஏற்பட்டு ஒரு தசாப்தத்திற்கு பின்னரேயே வளர்முக விடயத்தினை பின்பற்றின. தொழிற்சங்கங்கள் கு முன் கைத் தொழில் மயப்படுத்தப்பட்ட ாழிற்சங்கங்கள் எதிர்நோக்கிய பிரச்சினைகளையே குகிறோம் என்பதை உணர்ந்து கொண்டோம். படிப்பினைகளை எடுத்துக் கொள்வதிலுள்ள ாக் கவனத்திற் கொள்ளவேண்டியிருக்கும். அதனால் b மீளவும் செய்யாமலிருக்க உதவும். குறிப்பாக ழைகள் நிகழாது தடுக்கமுடியும். யற்சிகளுக்கூடாக புள்ளிவிபர எண்ணக்கருக்களை தரவு தகவல் அடிப்படைகளை ஏற்படுத்தல் ஆகியன லயில் உள்ளன. அநேக நாடுகளில் தொழில், றிய தரவு தகவல் அடிப்படைகள் நம்பகத் தன்மை பலவீனமானதாகவுமுள்ளன. உதாரணமாக தொழில் ர் தொழிலின்மையையும் காட்டக்கூடியது போல் கைத்தொழில் நடவடிக்கைகள், பாதுகாப்பும் பத்தித்திறன், தொழிலாளர் ஒருவருக்கான செலவு நாடுகளில் விருப்பத்திற்குரிய நிலையையே நகமான பொழுதில் தரவுகள் பூரணமற்றவை, காலம் ாகிக்க / பயன்படுத்த முடியாதவை, உண்மையான விடத்து கட்டுக்கதைகள் இடம்பெறுகின்றது. தொழில் த்தாக்கங்கள் உண்மையான விடயங்களின் லாது உணர்வுகளின் அடிப்படையிலேயே முடிவில் உணர்வுகள் முன்நிற்கின்றன. தர்க்க அறிவு (D95.
தொழிலில் ஏற்படும் தாக்கங்கள், பல்தேசியக்
தொழிநுட்பம்,மாற்றத்தினதும், மாற்றமின்மையினதும் ாழில் சார் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும், புதிய றும் நுன்பொருட்களினால் ஏற்படும் தாக்கம் போன்ற சம்பந்தமான தெளிவின்றியும் அறியாதவர்களாகவுமே லையில் உள்ளன.
ாழிற்சங்கத்திற்கும் தரவு தகவல் அடிப்படைகளை வேண்டிய தேவைகள் உள்ள போதும் தேசிய பல்வேறு மூலாதாரங்களிலிருந்து கிடைக்கும் பொது நோக்கம் ஒன்றை கொண்டிருக்க வேண்டும் டுகின்றது. மேலும் அவற்றை செயன்முறை Tவுகளை இணைப்புத் தாபனங்களுக்கும் பரவலாக்க பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறான தரவு அடிப்படையில் கவல்களை அதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ண்டிருக்கலாம். கிடைக்கக்கூடிய தகவல்கள் பல்வேறு ாய ஒழுங்கமைப்புக்களிலிருந்து வெளியிடப்பட்ட ளக் கொண்டதாக இருக்கலாம். உருவாக்கப்பட்ட நின் சொந்த ஆய்வுகள் வெளியீட்டினுடாக களின் அடிப்படையிலான தகவல்களாக இருக்கும். ாழிற்சங்கம் அச்சங்கத்தின் விளைவுகளை மதிப்பீடு இணைப்பு 1 அதற்கு தேவையான தேசிய அரச
பல்வேறு மூலாதாரங்களிலும் காணப்படும் ம் பற்றிய தகவல்களை தருகின்றது. மேலும் அது வ்களில் கற்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும். ஒரு

Page 62
தொழிற்சங்கம் சம்பள
குறைந்த பட்ச சம்பள
செலவு ஆய்வு ஒன்றை சாதாரணமாக பாவிக்கட் கருத்திற் கொள்ளும் மே கைத்தொழில் வியாபார தகவல் களையும் உ தொழிற்சங்கங்களில் ஒ6 சம்பளத்தை அண்மைக் சூத்திரத்தின் அடிப்படை தேவையான போசாக்க உள்ளடக்கிய சூத்திரம். மகா நாட்டில் ) தீர்மான தற்போதைய சம்பளத்து தேவை ஆகியவற்றை க எல்லையை தீர்மானித்து
ஒரு தேசிய தொழி / வைத்திருக்க வேண்டி
1. தொழிற்சந்தையின்
பற்றிய அடிப்படைத்
2. பகுப்பாய்வுக்கான அனுபவங்களிலிருந்: இணைப்பு தாபன உதவுகின்றதுமான
3. பல்வேறு தொழில்கள்
போக்குகள் பற்றிய
4. வாழ்க்கை தரம் ம அங்கத்தவர்களின் ம பற்றிய தரவுகளும்
5. பல்வேறு துறைகள்
அங்கத்தவர்களின் பற்றிய தகவல்கள்.
6. வளமான சட்ட அை / தீர்ப்புக்கள் ே கலந்துரையாடல் க
மேற்குறிப்பிட்ட பட்டியல் அல்ல
தொடர்பு ஊடகங்களு திறன்களும்
பல மரபுரீதியான தொழிற்சங்கங்கள் பற்றி தொழில் கொள்வோர்பற் இது ஒரு தேற்றுதலாக
58

பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார் செய்கின்றதாயின் மட்டத்தினை தீர்மானிப்பதற்கு குடும்ப வரவு செய்ய முடியும். அதன்படி வேலையாட்களால் படும் விற்பனைப் பண்டங்கள் போன்றவற்றை லும் பிராந்திய கைத்தொழில் ரீதியாக பல்வேறு த்தாபனங்களில் சம்பளம் நன்மைகள் போன்ற ள்ளடக் கும் . இந்தியாவிலுள்ள தேசிய ன்று ஒரு குறித்த வர்க்கத்தில் குறைந்த மட்ட காலத்தில் கணக்கிட்டு உள்ளது. இது ஒரு கணக்குக்குட்பட்டுள்ளது. (கம்பத்தின் பருமன் 5ளவு உடைகள் உறையுள் போன்றவற்றை இந்த விடயங்கள் 1957 இந்திய தொழிலாளர் ாங்களை அடிப்படையாக கொண்டன. இதனை டன் ஒப்பிட்டு சம்பள இடைவெளி உயர்வுக்கான ணித்து அதன் பிரகாரம் குறைந்த மட்ட சம்பள ள்ளது. ற்சங்க மத்திய நிலையத்தில் உள்ளடக்கக்கூடிய ப தரவுகள் தகவல்கள் சில பின்வருமாறு. பல்வேறு அம்சங்கள் உட்பட்ட பொருளாதாரம்
தகவல்கள்.
ஒழுங்குகளுடன் கூடியதும் பேரம் பேசும் தம் படிப்பினைகளையும் போக்குகளையும் பற்றி ங்களுக்கு பின்னுTட்டல் வழங்குவதற்கு ஒன்றிணைந்த உடன்பாடுடைய தரவு வங்கி. ர் கைத்தொழில்கள் பிராந்தியங்களிலுள்ள சம்பள
ஆய்வுகள். ாறுகின்ற வாழ்க்கை முறைகள் தொழிற்சங்க ாறுகின்ற எதிர்பார்ப்புகளும் வாழ்க்கை முறைகளும் தகவல்களும். பிராந்தியங்களிலுள்ள தொழிற்சங்கங்கள் அதன் பிரதான போராட்டங்கள் அதன் படிப்பினைகள்
மப்பு மாற்றங்கள் பிரதான நீதிமன்ற வழக்குகள் பான்றவை தொடர்பான உரையாடல்கள் ட்டுரைகள்.
விபரங்கள் அடங்கியவை முழுமையானவை
ம், தொழிற்சங்கங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவ
ா சமூகங்களிலும் வளர்முக நாடுகளிலும் ப பொதுசன நோக்கு மிக மோசமாக உள்ளது. றிய நோக்கும் அவ்வாறே உள்ளது. ஆனால் இருக்க முடியாது.

Page 63
இளைஞர்களின் தொழ ஒரு தொழில் மிக காலணித்துவக் காலம் சிறந்த தனியாள்களே சுதந்திரத்திற்கு பி பெரும் பாலானோர் அனுபவங்களுக்கு ? வந்தவர்களாக இருந்த அது அவ்வாறான மனப்பாங்குகளில் இ
விரும்பத்தகாத தொழிற்சங்கங்கள் அண்மைக்காலங்களி தொழிற்சங்க இயக்கத் நிலைமைகளை இன்று
தற்போதய நின் இல்லை. மாற்றங்களை வழங்கினாலும் குறைக் குறை கூறப்படுகிறார்கள் மாற்றத்தினாலும் புதி அங்கத்தவர்கள் தான் அந்த மாற்றங்களுக்கு வேண்டியுள்ளது.
பல விடயங்களி பொருளாதார அமை மக்களினதும் விருப்பு இவ்வாறான நிலை தொழிலாளர்களின் வி எந்த செயற்பாடும் டெ படுவதில்லை. எனவே மயப்படுத்தலால் பாத ஏற்படுத்தாத பட்சத்தி எதிரான தமது போர தொழிற்சங்கங்களுக்கு மேம்படுத்துவதில் உ தொழிற்சங்கத்தின் பே ஆதரவைப் பெறமுடிய
தொழிற்சங்கங்கள் பற்றி பொதுசன தெ இலகுவானது. எனி கொண்டார்கள் என தொழிற்சங்கங்கள் பொ என நம்புகின்றன. அ தொடர்பு சாதனங்கள் கருதுகின்றனர். அத்து தொழிலாளர்கள் தொ பத்திரிக்கையில் பிரசு பிரசுரிக்க கூடாது குறைகூறுகின்றனர்.
நிச்சயமாக சம் செய்திகளை விட வேக

பில் முன்னுரிமைப் பிரகாரம் தொழிற்சங்கத்திலுள்ள க் குறைந்த முன்னுரிமையை பெறுகின்றது. கட்டத்தில் சேவையடிப்படையிலிருந்து வந்த மிகச் தொழிற்சங்க தலைமைத்துவத்தை கொண்டிருந்தன. பந்திய காலகட்டத்தில் அவர் களில் மிகப்
கள் தொழில் கொள் வோரால் கசப்பான உட்படுத்தப்பட்டவர்களின் இயக்கங்களிலிருந்து 5னர். அதே கசப்புணர்வு இன்றும் உள்ளது. மேலும் தொழிற்சங்க தலைவர்களின் நடத்தைகள் ன்னும் செல்வாக்கு செலுத்துகின்றது.
சமூக விம்பங்களை நோக்குகளை மாற்றுவதற்கு
ஏதாவது செய் துள்ளதா? சில நாடுகளில் பல் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் குற்றமயமாக்கலும் த்தின் மீதான அதன் தாக்கத்தின் விளைவுகளும் றும் மோசமாக்கியுள்ளன. மலமைகள் தொழிற்சங்கங்களுக்கு சாதகமானதாக
இலகுவாக ஏற்படுத்துவதற்கு அவர்கள் ஒத்துழைப்பு கூறப் படுகிறார்கள். ஓத்துழைப்பு வழங்காவிட்டாலும் கள். தொழில் ஸ்தாபனத்தில் ஏற்படும் கட்டமைப்பு ய தொழில்நுட்ப அறிமுகத்தினாலும் அவர்களின் பகள் செய்துவந்த தொழிலை இழக்கின்றார்கள். 5 இசையாவிட்டாலும் அவர்கள் தொழிலை இழக்க
ல் பாதகமானதாக உள்ள தற்போது காணப்படுகின்ற மப்பு வேலை செய்கின்ற மக்களினதும் பொது க்களை திருப்தி செய்ததாக அமைய வில்லை. மையில் தனியார் மயப்படுத்தலுக்கு எதிராக ருப்புக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு செல்கின்ற பாதுமக்களாலும் நுகர்வோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப் | தொழிற்சங்கங்கள் தமக்கிடையேயும் தனியார் -கமாக நுகர்வோருக்கிடையேயும் ஒன்றிணைப்பை ல் தொழிற்சங்கங்கள் தனியார் மயப்படுத்தலுக்கு ராட்டத்தில் வெற்றிகொள்வது சாத்தியமானதல்ல. கு பொது மக்களுக்கான தேவைகள் சேவைகளை ழைக்கவேண்டிய பொறுப்பு உண்டு. அதன் மூலம் பாராட்டத்தில் நுகர்வோரினதும் பொதுமக்களினதும்
பும்.
கள் பற்றிய பிழையான கருத்துக்களைப் பரப்புவது தாடர்பு சாதனங்கள் மீது பழியைப் போடுவது னும் இந்த விதத்தில் ஏன் அவர்கள் நடந்து எபது பற்றி பரிசீலனை செய்வது நல்லது. சில துசன ஊடகங்கள் தமக்கு எதிராக செயற்படுகின்றன ஆச்சரியம் என்னவென்றால் தொழில் கொள்வோரும் ர் தமக்கு எதிராகச் செயற்படுகின்றன என்றே டன் அவர்கள் இரவு வேலைகளில் ஈடுபடும் ழிற்சங்க அங்கத்தவர்கள் அவர்களே எந்த செய்தி ரிக்க வேண்டும், எந்த செய்தி பத்திரிக்கையில் என் பதைக் கட்டுப் படுத்துகின்றார் எனக்
மாதானமான கைத்தொழில் உறவு தொடர்பான லைநிறுத்தம் நல்ல செய்தியாகி விடுகிறது. தொடர்பு
9

Page 64
சாதனங்கள் வெற்றிகர போன்றவற்றையே 6 கொள்வோருடன் தமக் சொல்ல பயப்படுகின்ற6 இவ்வாறான செய்திக ை
தொழிற்சங்கங்கள் பல சங்கங்களில் உ வேண்டியுள்ளது. இப்பிர கூறுவதை விட குறைந் சங்கத்தின் யுக்திகள் வெளிப்படையாக இருப் உள்ளது. இப்பிராந்தி அங்கத்தவர்கள், பொது நம்பிக்கை கொள்ளவதி
தற்போது பல 6 ஒழுங்கான முறையி ஒழுங்கமைப்பது பொரு கைத்தொழில், பிராந்தி வேண்டும். அவர் பொது திறனும் உள்ளவரா அறிவுள்ளவராகவும் இ பொதுமக்கள் உறவுக்க ஒன்றைக் கொண்டிருக். திட்டங்கள், வரவு செல6 பெறுதல், தொழில்வாய் பொதுவாக பொதுமக்க அவசியமானதாகும். சக குறிப்பாக அபிப்பிரா அதிகாரத்துவவாதிகள், இலக்காகக் கொள்ளகே.
பொதுசன அபிப்பு ஆய்வுசெய்யப்பட்ட கு போன்றவற்றை குறிப் தொடர்ச்சியான கூட்டங்க வானொலி நேர்முக பொதுசனத்தை இலக் கொள்வோரின் நோக்கங் அவசியமான விடயங். தொழிற்சங்கங்களினதும் யுக்திகளாக அமையலா
அவ்வாறான தொ பிரச்சினையாக இருக்க கொண்டிருத்தல் வேண்
தொழிற்சங்கங்கள்
அங்கத்தவர்களுக்கு எப்பொழுதாவது பிர அதாவது முன்னே ஒன்றிணைந்த பேரம் ஆலோசனை வழ தேவையற்றபோது
60

மான செய்திகள், அபிவிருத்தி முயற்சிகள் தடுகின்றன. தொழிற்சங்கங்கள் தொழில் குள்ள ஆக்கபூர்வமான உறவுகளை வெளியில் ன. ஏனெனில் புரட்சிகரமான தொழிற்சங்கங்கள் ள திரிபுபடுத்தக் கூடும் எனப் பயப்படுகின்றனர். ர் ஜனநாயக ஒழுங்கமைப்புக்களாகும். ஆனால் ள்ளக ஜனநாயகம் மேலும் மேம்படுத்தப்பட சாந்தியத்திலுள்ள அநேக சங்கங்கள் அவர்கள் தே அங்கத்தவர்களையே கொண்டிருக்கின்றன. 1 அணுகுமுறை, நடைமுறை தொடர்பாக பதன் முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு தப்பபிப்பிராயம் யத்திலுள்ள தொழிற்சங்கங்கள் பொதுவாக துமக்கள் வழங்கும் பின்னூட்டலில் அவ்வளவு பல்லை. தொழிற்சங்கங்களில் காணப்படுவதை விட மிக ல் பொது மக்கள் உறவுச் சேவைகளை த்தமானதாகும். ஒவ்வொரு சங்கமும் உள்ளூர் யெ, தேசிய மட்டங்களில் ஒருவரை நியமிக்க மக்கள் உறவுகள் பற்றிய அறிமுகமும், அறியும் கவும் தொழிற் சங்கத்தின் விடயங்களில் இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சங்கமும் ஒரு ான தொடர்புச்சாதன உறவுக்கான செயற்குழு க வேண்டும். பொது தொடர்பாடல் யுக்திகள், வு திட்டம், செயலாளர் வேலைகள், வளங்களைப் பப்பு ஆகியவற்றை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் -ள் உறவை மதிப்பீடு செய்வதற்கும் இக்குழு ல அங்கத்தவர்கள், அக்கறையுள்ள குழுக்கள், யம் வழங்கும் தலைவர் கள், மேல் மட்ட
அரசியல் வாதிகள் ஆகியோரை இக்குழு பண்டும். பிராயக் கணக்கெடுப்புக்கள், ஆய்வுகள், நன்கு ஆவணப்படுத்திய ஆவணங்கள் சஞ்சிகைகள் பிட்ட இலக்கக் குழுக்களுக்கு வழங்குதல், கள், திறந்த வேலை அமர்வுகள், தொலைக்காட்சி கலந்துரையாடல், திறந்த கலந்துரையாடல், க்காகக் கொண்ட விளம்பரங்கள் , தொழில் களை நன்கு விளங்கிக் கொள்வதற்கான ஏதாவது கள் தொடர்பான ஆவணங்கள் போன்றவை பொதுமக்களினதும் உறவு விருத்தி தொடர்பான
ம்.
டர்பாடல்களில் மையநோக்கு தொழிற்சங்கத்தின் க்கூடாது. அதன் பங்களிப்பை மையநோக்காகக் டும்.
தகவல்களைப் பரப்புவதில் தீவிரமாக இருக்கும். Fசினைகள் ஏற்படுமிடத்து பிரதிநிதித்துவம் செய்தல். ற்பாட்டுடன் செயற்படுபவர்களாயிருத்தல்.
பேசுதல் தொடர்பான விடயங்களில் வழிகாட்டுதல். பங்குதல் தேவையானவிடத்து செய்தலும். செய்யாதிருத்தலும்.

Page 65
பின்வரும் அம்சங்க
(a) தொழிற்சங்கத்தில் (b). அங்கத்தவர்கள், 4
மேம்படுத்தல். (C) அங்கத்தவர்களும் (d) ஆலோசனைச் ே (e) சமூக, குடும்ப, க
ஆரம்பித்தல்.

களில் மிகக் கூடிய அக்கறை செலுத்துதல் வேண்டும்.
ன் கவனத்திற்குரிய பிரச்சினைகளை அறிதல். சங்கங்கள், அரசு போன்றவற்றுடன் இடைதாக்கங்கள்
க்கு பயிற்சியளித்தலில் கவனம் செலுத்துதல். சவைகளைப் பலப்படுத்துதல். சமுதாய நலன்களுக்காக சில செயற்றிட்டங்களை

Page 66
அமைப்புச் சீராக்க விளைவுகளையும் தகவல் அடிப்பை
தொழிற்சங்கங்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் கொள்ள வேண்டும் தொடர்பான பின்வரும் வேண்டும்.அவை நிதி காரியாலயம் சர்வதேச (ஆசியாவுக்கானது) ே தொழில் அமைச்சு ! அறிக்கையேடுகள், புத் விடயங்கள் குறித்து வேண்டும் இது பகுப்பாய்
நாட்டு உத
நாட்டு பொ
கொள்கைச்
பெறுபேற்று
ஆளணி ம.
இந்த ஆவணங்கள் தாபனங்கள் மதிப்பீடு மட்டங்களிலுள்ள க குறிப்புரைகளும்பே! பாராளுமன்றக் கலந்து ஊடகங்களினூடாக
தகவல்களை இவை 6 தேசிய பொருளாதாரத்தி செய்யும் மக்களைப் பிர. என்ற வகையில் உ நிதியத்திடமிருந்து ரே அக்கறையுள்ள அமைச்
மேலே கூறப்பட்டத கடன் வழங்குதல், நிப் அடிப்படை ஒன்றை வா? உருவாக்கியுள்ளது
தருகின்றது. SAPயை ந மீதும் திணிக்கப்பட்டுள். பற்றியதாக இது அமை

இணைப்பு 1 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும் அதன் 3 கண்காணிப்பதற்கான தரவு
- அவற்றின் நாடுகளிலுள்ள அமைப்புச் சீராக்க டன் தொடர்பான விடயங்களை விளங்கிக் என விரும்பினால் அவர்களது நாட்டுடன் 2ஆவணங்களை முதலில் பார்வையிடல்
அமைச்சிலும், உலக வங்கியின் உள்நாட்டுக் - நாணயநிதியம், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி பான்றவற்றில் கிடைக்கதக்கதாக இருக்கும் மேலதிக ஒரு முலவளமாக இருக்கலாம். தகங்கள் போன்றனவும் சில பொருத்தமான எந்த செய்தி பத்திரிக்கையில் பிரசுரிக்க வுகளையும் விளக்கங்களையும் தருகின்றன. விAேS
ருளாதார அறிக்கை (CENA) - சட்டப் பிரசுரம் (PPP) = மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் (TRL) திப்பீட்டு அறிக்கைகள் (SAR)
ள் அடிப்படைத் தகவல்கள், கடன்வழங்கும் - தடைகள் பற்றிய தடைகள், பல்வேறு கடன் பட்ட நாடுகளின் துலங்கல்களும் 1ன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளன.மேலும் உரையாடல்கள், தொடர்பு சாதனங்கள், ஏனைய வெளிப்படும் தகவல்களை விடக் கூடிய காண்டுள்ளன.ஆனால் தொழிற்சங்கங்கள் லுெம் தொழில் தாபனங்களிலுமுள்ள வேலை திநிதித்துவம் செய்கின்ற சமுக இணைப்பாளர் லக வங்கியிடமிருந்து சர்வதேச நாணய நரடியாகவோ அல்லது தேசிய அரசியல் சுக்களினூடாகவே பெற்றுக்கொள்ள முடியும். றகு மேலதிகமாக உலகவங்கி மறுசீராக்கம் நதனைப்பாங்கு நடைமுறைப்படுத்தல் தரவு சிங்டன் டி.சி. யிலுள்ள அதன் தலைநகரத்தில் அது விரிவான உலக அமைப்பொன்றைத் டைமுறை செய்வதில் ஒவ்வொரு நாடுகளின் 1 நிபந்தனைகள் அவற்றின் முறைப்பாடுகள் உகிறது.

Page 67


Page 68
நிதிச்சுட்ம்
அரசு கே
கடனசேவை மொத்தம்
முதலிடு 3
பொது
தனியார்
கியாகத்துTE
பொதுத்தாபன
முதல் திரும்
ஏனைய விை
அTTEல்லை
அபாயமதிப்
அரசியல்
சீராக்கத்திற்கு அர்ப்பணம் )
க்காளகைபிடு
மெதுவானல் முதலாஎம் வெளிப்புறமா வர்த்தகத்தில் பெ போதாமை போன்
மேலதிகமாக கலை முக்கியமானவை
மொத்தவெ
கனின் அள!
GNP ஒருவ. அளவு :
சேவைகள் சேவைகள்
கடனின் தற்ே பெறுமானத்திற்குப்
தேசிய கடன் கடன்சேவை
மாறிலைப் பொரு போக்கும் கூக் மனிதவள அபிவி வனவற்றை உள்:

கள் (ODP இல் வீதத்தில்)
மிப்புகள் - மத்திய அரசு. மொத்தம்
1 வரிக்கொடுப்பனவு மத்திய அரசு.
DD இல் வீதத்தில்)
மறு சிராக்கம்
இலாபம் I இழப்பு புவிதம்
னத்திறன் சுட்டிகள்
எத்திறன் சுட்டிகள்
ஒடு
நிரப்பாடு (மாறாத்தன்மை)
எதிரான சமூக, அரசியல் கிளர்ச்சிகள் (அபாய
3 தொடர்ச்சி ரும்பக்த்திறன்)
விநியோகத் துலங்கல் (ஆர்வமற்ற தனியார் மறுமதிக் குறைவு)
ன எதிர்பாராத அதிர்ச்சிகள் உலக மதுவான வளர்ச்சி, கொடுப்பனவு மீதி
ச எடுப்பவர்களின் நோக்கில் பின்வரும் சுட்டிகளும்
ரிக்கடன்.
ருக்குரிய) யின் வதத்தில் வெளிக்கடனின்
பொருட்களின் ஏற்றுமதி வதத்தில் கடன்
பாதையப் பெறுமானத்திற்கும் பெயரளவுப் மிடையிலுள்ள விகிதம்
உள்பாய்ச்சல் கடன் செலவுக் கொடுப்பனவு - கொடுப்பனவு வட்டி.
ளாதார மாறிகளுக்கு மேலதிகமாக சமூகப் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும். UNDPஇன் குத்தி அறிக்கை பல ஆண்டுகளாக பின்வரு எடக்கிய பல அளவீடுகளை விருத்தி செய்து

Page 69
65
 


Page 70


Page 71
யுக்தி தீர்மானம் அடிப்படைகளை பயன்படுத்துதலும்
நோக்கம்
உங்கள் சங்கத்தின் தரம் அணுகுமுறை ஒன்றையு செய்வதற்கு .
பணிகள்
2.
உங்கள் சங்கத்திற்
இனங்காண்க எங்கு எவ்வாறு அ காட்டுக. இந்த விடயத்தில் 2 பற்றி விதந்துரைகள் ஏனைய சங்கங்கள் சுட்டிக்காட்டுக / கு
3.
அறிக்கையிடல்
செயற்பாட்டு அட்டைபை மூலம் அல்லது பிளிப்
காலம்
2 மணித்தியாலம்.

செயற்பாடு 144
மேற்கொள்வதற்கான தரவு தகவல்
அபிவிருத்தி செய்தலும்
பு தகவல் அடிப்படைகளை பலப்படுத்துவதற்கான ம் செயற்பாட்டுக்கான திட்டம் ஒன்றையும் விருத்தி
கு தேவையான தரவுகளையும், தகவல்களையும்
வற்றை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை சுட்டிக்
உங்கள் சங்கம் யாது செய்ய வேண்டும் என்பது ளை தருக.
/ முகவர்களது சாத்தியமான ஒத்துழைப்புகளை றிப்பிட்டு கூறுக.
பூரணப்படுத்திய பின் OPH ஒளிபுகவிடு தாள்கள் தாள்கள் மூலம் முடிவுகளை சமர்ப்பிக்க.

Page 72
உங்கள் சங்கத்திற் இனங்காண்க.
தேவைகள்
 
 

கு தேவையான தரவுகள், தகவல்களை
வளங்கள்

Page 73
2. உங்கள் சங்கம்
வலிமைப்படுத்துவத
எந்த விடயங்கள்
 
 

செயற்பாட்ரு அட்டை 14 A.2
அதனுடைய தரவு தகவல் அடிப்படையை ற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என விதந்துரைக்க.
எவ்வாறு பலப்படுத்துவது

Page 74
தரவு தகவல் அ செய்தலும் பயன்
3. தரவு தகவல் அ
கற்கைகளை நடாத் எவ்வகையான ஒத் சுட்டிக்காட்டுக.

செயற்பாட்டு அட்டை 14 A.3 டிப்படைகளை அபிவிருத்தி படுத்துதலும்
ஒப்படைகளை உருவாக்குவதிலும் ஆய்வுகள் / துவதிலும் ஏனைய சங்கங்கள் முகவர்களிடமிருந்து துழைப்பை பெறலாம் என

Page 75
சங்கங்களுக்கான யுக்திகளும் தொ
நோக்கம்
ஒரு தொழிற்சங்கத்தில் மேம்படுத்துவதற்கான
பணிகள்
2.
1. உங்கள் சங்கத்தி
உங்கள் சங்கத்தி எவ்வாறு தொட கையாளப்படுகிறது தொடர்புசாதன | உங்கள் சங்கம் ரே உங்கள் சங்கத்தி பயன்படுதன்மை தொகுதி போன்ற
அறிக்கையிடல்
செயற்பாட்டு அட்டை மூலம் அல்லது பிளிப்
காலம்
2 மணித்தியாலம்.

செயற்பாடு 14 B 1 பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் டர்பு சாதனங்களும்
ன் தொடர்புசாதன பிரதிநிதித்துவ ஆற்றல்களை யுத்திகளை விருத்தி செய்வதற்கு.
ன் பொதுசன நோக்கினை இனங்கண்டறிக. பினாலும் உங்களுக்கு தெரிந்த சங்கத்தினாலும் ர்பு சாதனமும் பிரதிநிதித்துவம் செய்தலும் வ என்பதை கலந்துரையாடுக . பிரதிநிதித்துவ ஆற்றல்களை மேம்படுத்துவதற்கு மற்கொள்ளக்கூடிய வழிவகைகளை கூறுக. தில் தொடர்புசாதன பிரதிநிதித்துவ யுக்திகளின் ய மதிப்பிடுவதற்கான ஒரு கொள்கை அமைப்பு வற்றை விருத்தி செய்க.
யை பூரணப்படுத்திய பின் OPH ஒளிபுகவிடு தாள்கள்
தாள்கள் மூலம் முடிவுகளை சமர்ப்பிக்க.

Page 76
சங்கங்களுக்கான யுக்திகளும் தொட
1. உங்கள் சங்கம் ப
7

செயற்பாட்டு அட்டை 14 B.1
- பிரதிநிதித்துவம் செய்யும்
ர்பு சாதனங்களும்
ற்றிய பொது நோக்கினை கண்டறிக.

Page 77
2 உங்கள் சங்கமும்
தொடர்புச் சாதனங் எனக்குறிப்பிட்டு அ
 
 

உங்களுக்குத் தொழிற்சங்கங்களுக்கும் எவ்வாறு களையும் பிரதிநிதித்துவத்தையும் கையாளுகின்றன தில் சிறந்த நடைமுறைகளை இனங்காண்க.
73

Page 78
சங்கங்களுக்கான யுக்திகளும் தொட
3. தொடர்பு சாதன பி உங்கள் சங்கம் மே

செயற்பாட்டு அட்டை 14 B 3 - பிரதிநிதித்துவம் செய்யும்
ர்பு சாதனங்களும்
ரதிநிதித்துவ ஆற்றல்களை மேம்படுத்துவதற்கு ற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகளை கூறுக.

Page 79
சங்கங்களுக்காக யுக்திகளும் தொ
4. உங்கள் சங்கத்தின்
கொள்கை அமைப்

செயற்பாட்டு அட்டை 14 B.4
* பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் டர்பு சாதனங்களும்
[ தொடர்பு சாதன பிரதிநிதித்துவ யுக்திக்கான ஒரு பு தொகுதியை விருத்தி செய்க.
75

Page 80
•-|--•-|--:-:·:-·--·••--:-:-:··:|-:·- :·-•:|-·--·---�--·|--•••--·�------:-
·|---|-----→|--·--:--S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
76
 


Page 81
SL S SSLSSL LSLSSSS S LLL LSLSLLLLLSLLLSLSLSLL LS S SL S LSSLLS SL SSL SSLLLSS SS SSL SSL S
 

as a e o os o a o os o o a a - so a
77

Page 82
NOTES


Page 83


Page 84