கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: அறிவு, மனோநிலைகள், பழங்கங்கள், அளவீடு, இலங்கையின் சமாதான நடைமுறை

Page 1
's சமாதா
Democracy and Good Governance in Sri Lanka Inter University Debate Series - 2 Sociology
Pradeep Peiris Social Indicator - Centre for Policy Alternatives
 
 
 
 


Page 2
Q சர்
(u
到
| (
o¢
676
ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ :

இலங்கை சமாதான ஆதர வுக் நத்திட்டத்திற்காக” 386-A-00- 04-00161-00 லக்க இணைந்த நடுத்தீர்வை கூட்டுறவு டன்படிக்கையின் கீழ் ஐக்கிய அமெரிக்க வதேச அபிவிருத்தி முகவராண்மையின் எஸ்எயிட்) ஊடாக ஐக்கிய அமெரிக்க ரசாங்கத்தின் நிதியுதவியுடன் கல்வி பிவிருத்தி கலைக்கழகத்தினால் அளிக்கப்பட்ட தாழில்நுட்ப மற்றும் நிதிசார் ஆதரவுடன் வ்வறிக்கை தயாரிக் கப் பட் டுள் ளது. வளிப்படுத்தப் பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஆக்கியோனுக்கு (ஆக்கியோர்களுக்கு) உரியது ன்பதுடன், ஐக்கிய அமெரிக்க சர்வதேச பிவிருத்தி முகவராண் மையின் ருத் துக் களைக் கட்டாயமாகப்
திபலிக்கமாட்டா.

Page 3
கொழும்பு 7, மாற்றுக் கொள்கைக நிலையத்தின் சோஷல் இன்டிகேட்ட வெளியிடப்பட்ட அறிவு, மனோநிை மற்றும் அளவீடுகள் தொடர்பான ஆ அறிக்கையின் ஒரு சுருக்கப் பிரதி வாசகர்களுக்கு அதன் நிறைவேற் அறிவு, மனோநிலைகள், பழக்கங்க அளளவீடுகள் தொடர்பான ஆய்வு முன்னுரையை வழங்குவதுடன் அ பரிந்துரைகளையும் ஒட்டுமொத்தம மனோநிலைகள், பழக்கங்கள்மற்று தொடர்பான ஆய்வு 2004 க்கான வாசகர்களுக்கு பரிச்சயப்படுத்தும் கொண்டுள்ளது.
இப்பிரசுரத்தின் வெளியீட்டாளர்கள இன்டிகேட்டர் நிறுவனம் அறிவு, ம பழக்கங்கள்மற்றும் அளவீடுகள் ெ 2004 அறிக்கையின் இறுதி அறிக் கொள்வதற்கு அவர்களின் இணை www.cpalanka.org/polling.html இனை உபயோகிக்குமாறு வாசகர் ஊக்குவிக்கின்றது.
(C) Copyright-Social indicator - December 2004 -
 

ளுக்கான டர் நிறுவனத்தினால் லகள், பழக்கங்கள், ஆய்வு 2004 பாகும். இப்பிரசுரம் று சாராம்சம், 5ள்மற்றும்
2004 ற்கான ஒரு புதன் ான அறிவு, ம் அளளவீடுகள் கட்டமைப்பை
நோக்கையும்
ான சோஷல் னோநிலைகள், தாடர்பான ஆய்வு கையினை பெற்றுக் பத் தளமான
Ց560)6IT

Page 4
2003 மார்ச்சிலிருந்து பே களில் முட்டுக் கட்டை, இல பேச்சுவார்த்தை யிலான சமாதா தேடலில் சுற்றிவளைத்துக் ெ பல்வாறான சவால்களை புறவரை பேச்சுவார்த்தையிலான அரசிய அரசியலமைப்பு தீர்வானது அ காலத்திற்கும், வெற்றிக்கும் சட்டபூர் வதன் மை யையும் , ஆ கொண்டிருப்பதென்றால், கஷ்டமா பாடுகளையும், மாதிரிகளையுப களையும் வேண்டுகின்றன.
எவ்வாறு ஒரு பேச்சுவார் தீர்வு கொண்டு வரப்பட வேண்டும், பரா தீனப் படுத்தப் பட வேண்டு தொடர்பான கருத்தில் வேறு சுருக்கமாக வருணித்து, சமாதான grril 19 (PCI) própiló KAPS அழைக்கப்படும் 2002 முதல் நடைமுறை மீது சோஷல் இன்டி நடத்தப்படும் அளவீடுகள் இ.ை காட்டியுள்ளன. அதேவேளை, இ6 லிருந்து தெளிவானதும், முரண் செய்தியானது ஆயுத மோத6 யொன்றாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள் த்திற்கான பரந்ததும், உறுதி ஆதரவுத் தளமாகும்.
பேச்சுவார்த்தையிலான தி ஆரம்ப எதிர்பார்ப்பு வீழ்ச்சியடைந்த நடத்தப்பட்ட பிரசித்தமான உணர்ெ சமாதானத்திற்கான கோரிக் வெளிப் படுத் துகின்றது. அ ஏற்படுத்தும் விதத்தில் கூட தீர்வொன்றில் சில "விட்டுக் கொடு இணக்கப்பாடுகளையும் ஏற்றுக்ெ பொதுசனத்தின் சார்பில் விருப்பெ வெளிப்படுத்துகின்றது. இதன் பிர KAS அளவீடுகளுமே தீர்மானமெடு கருத்து வகுப்போர்களின் கவனத்தி வரப்படுவதனால், பொது மக்களி யான நம்பிக்கைகளும் , கரி அச்சங்களும், மற்றும் சமாதான ந சக்திவாய்ந்த போக்குகளுக்கும், களுக்குமான ஆரதரவில் அல்ல செயலாற்று முறையின் சாத்திய 2004இன் முடிவுகளும் தீர்மானமெ ஆதரவு தேடுதல் முயற்சிகளைய தற்காக பயன்படுத்தப்படும் என சோ.இ.ஆகியன மனப்பூர்வமாக கொண்டுள்ளன. குறிப்பாக, K மாதிரியை வழங்கும் போது, இந்த மீள்சீரமைப்பதிலும், பட்டை தீட்டுவ பெறுமதியாக இருக்கும் என நாம்
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004 . . . . .
 

1ரை
சுவார்த்தை ங் கையில் னத்திற்கான காண்டுள்ள செய்கின்றது. ல் மற்றும் தன் நீடித்த அவசியமான தரவையும் 1 இணக்கப் பெயர்வு
த்தையிலான அது எதற்குப்
LD 6I 60 L 60 பாடுகளைச் நம்பிக்கைக் 2003 660
சமாதான கேட்டரினால் த எடுத்துக் வ்வளவீடுகளி ாைற்றதுமான ல் இண் மை 1ள சமாதான யானதுமான
நீர்வொன்றின் வேளையில் வான்றையும் கையையும் க் கறையை இறுதியான புகளையும்”, காள்வதற்கு ான்றை அது காரம், சகல த்தல் மற்றும் ற்கு கொண்டு ன் உண்மை னைகளும், டைமுறையில் முன்னேற்றங் து எதிர்ப்பில் pub, KAPS டுத்தலையும், ம் அறிவிப்ப LDT. GɛETT. Jól - நம்பிக்கை PS 20043)6ö முயற்சிகளை திலும் விசேட ம்புகின்றோம்.
பேச்சுவார்த்தையிலான அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு தீர் வொன்றின் மேலான வளைவிலான நோக்கத்திற்கு பாரியளவிலான புரிந்துணர்வையும், சம்மதத்தையும் உறுதிப் படுத்துவதற்கு அதிக இலக்குப்படுத்தப்பட்ட ஆதரவுக்கும், தலையீட்டுக்கும் ஊக்கியொன்றாக KAPS 2004ஐ நாம் பார்க்கின்றோம். இது எமது கடப்பாட்டினை நிறைவேற்றுவதில் இலங்கையில் முன்னேற்றத்திலான ஜனநாயக சமாதான த்திற்கும், ஆட்சிக்குமான எமது பங்களிப்பின் உள்ளகப்பாகமொன்றாகும். சமாதான நடை முறை மீதான முன்னைய சோஷல் இன்டிகேட்டர் - மா.கொ.நி. அளவீடுகளைப் போன்று, KAPS 2004 பொது மக்களுக்கு சிறந்ததாக விளங்கும் என நாம் நம்புகின்றோம். அமைதியானதும், சுபீட்சமானதும், ஜனநாயகரீதியிலானதுமான இலங்கையின் இலக்கினை எம்முடன் பங்கிடும் சகலருக்கும் இது பெறுமதியானதாகவும் , உபயோகமுள்ளதாகவும் இருக்கும் என நாம் கருதுகின்றோம்.
கல்வி அபிவிருத்தி அகடமியின் (Academy for Eduaction Development) fig, FIT if உதவியுடனும், ஐக்கிய அமெரிக்கா, அரிஸோனா பல கலைக் கழக அரசியல் விஞ்ஞான திணைக்களத்தின் பேராசிரியரும், தலைவருமான வில்லியம் மிஷ்லர், ஐக்கிய அமெரிக்கா, வேர்ஜினியா பல்கலைக்கழக அரசாங்க, வெளிநாட்டு அலுவல்கள் திணைக்களத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டீபன் ..பிங்கெல் ஆகியோரின் தொழில்நுட்ப உதவியுடனும் KAPS 2004 சாத்தியப்பட்டது. இதை மா.கொ.நி. - சோஷல் இன்டிகேட்டர் நன்றியறிதலுடன் ஒப்புக்கொள் கின்றது. எம்முடனான அவர்களது கூட்டு முயற்சி எமது ஆற்றலளவைக் கட்டியெழுப்புதலை அளப் பரியளவில் உயர்த்தியுள்ளதுடன் , பொதுசன அபிப்பிராயத்திற்கும், பிரசித்தமான சட்ட வாக்கத்திற்கும் இடையிலான முக்கியமான உறவிலும், நியாயமானதும், நீடித்ததும் , ஜனநாயகரீதியிலானதுமான சமாதானத்திற்கான ஆதரவிலும் எமது புரிந்துணர்வை ஆழமாக்கி யுள்ளது.
.in
罕三 . سر" 。つ一ー 三s==
கலாநிதி பாக்கியசோதி சரவணமுத்து
நிறைவேற்றுப் பணிப்பாளர்
மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம்

Page 5
ஒப்பு:
மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான பொதுசனக் கருத்து ஆராய்ச் சோஷல் இன்டிகேட்டர் KAPS . சாத்தியப்படுத்துவதற்கு - உதவியையும் அளித்ததுடன், சமாதான நடைமுறை மீது அறி இலக்குப்படுத்தப்பட்டதுமான வகுத்தல், ஆதரவு திரட்டுதல் மேம் படு த் து வ தற் கான | விஞ்ஞானரீதியிலான கருவில மைக்காக பின்வரும் தனிப்பட்ட தாபனங்களுக்கும் நன்றி கூறு
Ms. குவன் டொலின், வொஷிங்டன், AEDஇன் மு இணையாளர், KAPS II ஐ. அவரது வழிகாட்டலுக்கும், அ
பேராசிரியர் வில்லிய அரிஸோனா பல்கலைக்கழக ஸ் டீ பன் ஃபிங் கெல், ( பல்கலைக்கழகம், அவர்களது வழிகாட்டலுக்கும், தொழில் க்கும்.
அதன் ஆரம்பத்திலி( அளவீடுகளுக்கு நிதிப்படுத்திய
பிரதீப் அலகு சோஷ நிலைம்
(C) Copyrigh

கொள்ளல்கள்
நிலையத்தின் மற்றும் திரு.கிம்ஜே டீ ரெட்டர், பிரதம யின் கரமான
அனுசரணையாளர், AED/இலங்கை மற்றும் அளவீடுகளைச்
கலாநிதி கரோல் பெக்கர் (USAID), ஆதரவையும்,
அவர்களது ஒத்துழைப்புக்காக. இதன் மூலம், விக்கப்பட்டதும்,
ப திரு.ஜோ.வில்லியம் (SIDA), கலாநிதி கொள்கை |
குமார் ரூபசிங்க (Foundation for coexistஆகியவற்றை
ence), கலாநிதி ஜெஹான் பெரேரா (NPC), சக்திமிக் க
திரு.ஜவாட் யூசூப் (PSG), Ms. சுனிலா Sய வழங்கிய
அபேசேகர (INFORM), திரு.ரிரல் பேர்டினன்ட் அவர்களுக்கும்,
(IMPACT), திரு,ரோஹான் எதிரிசிங்க (CPA) கின்றது.
மற்றும் பேராசிரியர் ஜே.உயன் கொட
(கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம்), கேள்விக் ஜி.பெவிஸ்,
கொத்தை வடிவமைப்பதில் அவர்களது ன்னாள் திட்டம்
யோசனைகளுக்கும், ஆலோசனைகளுக்கும். ஆரம்பிப்பதில் ஆதரவுக்கும்.
கலாநிதி பி.சரவணமுத்து, ம.கொ.நி.இன்
நிறைவேற்றுப் பணிப் பாளர், மற்றும் பம் மிஷ்லர்,
திரு.கேதீஸ்வரன் லோகநாதன், மா.கொ.நி.இன் ம், பேராசிரியர்
சமாதான, மோதல் அலகின் தலைவர் வேர் ஜினியா ஆகியோருக்கும் KAPS க்கான அவர்களது
பெறுமதிமிக்க
ஒதுக்கமற்ற ஆதரவுக்காக. நுட்ப ஆதரவு
அவர்களது அர்ப்பணிப்பு, பொறுப்பு,
ஆர்வம், சிறந்த மனதிற்கினிய தன்மை நந்து KAPS )
ஆகியவற்றுக்காக சோஷல் இன்டிகேட்டரின் மைக்காக AED பணியணியினர்.
பீரிஸ் -தலைவர் 5) இன்டிகேட்டர் - மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான
Social Indicator - December 2004

Page 6
பொரு
அறிமுகம் 1
நிறைவேற்றுச் சா
விதந்துரைப்புகள்
(C) Copyright -Social Indicator - December 2004

ளடக்கம்
ராம்சம் 3
13

Page 7
அறிமுகம்
வரலாற்றிலும், கலாசாரத்திலும்
வேளை, வளத்தையும், நிறைந்த இயற்கையான
மத்தியி மூலவளங்களையும் கொண்டுள்ளதும்,
யொன்று தைரியமானதும், ஜனநாயகரீதியிலானதுமான
அது க குடிசார் மக்களைக் கொண்டுள்ளதுமான
சமாதான நாடாக இலங்கை விளங்குகிறது. ஆனால்,
யான ம. நீண்டதும், விரும்பத்தகாதுமான சிவில்
அவசிய யுத்தத்தினால் அது சூழப்பட்டுள்ளது.
பெரும்பா ஆயிரக்கணக்கான மரணங்களையும், சமூக,
சமாதான பொருளாதார இடப் பெயர் வுகளையும்
தற்கு அர ஏற்படுத்திய இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு
இயலும்த மேற்பட்ட மோதலின் பின்னர், 2002
அறிக்கை பெப்ரவரியில் யுத்த நிறுத்த அறிவிப்பானது
பேச்சுவா நியாயமானதும், நிலையானது மான
சமாதான சமாதானம் இறுதியாக அடையப்படுகின்றது
வதற்கு என்ற உருப்படியான நம்பிக்கையை சகல
தயார்நில தரப்பிலும் உள்ள மக்கள் மத்தியில் |
வினாதொ ஏற்பட்டுத்தியுள்ளது.
சமாதான நடைமுறைக்கு பொதுசன
களைத் 6 ஆதரவின் தன்மையையும். அளவையும்
ஆரம்பத்தி புரிந்து கொள்வதற்கு, சமாதான நடைமுறை
வைக்கப்ட களுக்கு பொதுசன நம்பிக்கைகள் உச்சமாக
மங்க ஆ விளங்கிய வேளையில், அதாவது 2003
யுத்த நிறு ஜூனில், இலங்கையின் முதலாவது அறிவு,
க்கின்ற ( மனோநிலைகள், பழக்கங்கள் அளவீட்டினை
என்பதுடன் (KAPS I) சோஷல் இன்டிகேட்டர்
கான சாத் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது. நியாயமானதும்,
அடிபடுகி இறுதியானதுமான சமாதானத்திற்காக
நிகழ்ச்சி என்ற அளவீட்டின் இறுதி அறிக்கை (சோஷல் ஏப்ரலில் ( இன்டிகேட்டர், டிசம்பர் 2003) இலங்கையின் |
புதிதாக இனத்துவ சமுதாயங்களைப் புறம்பாக்கும்
சமாதான ஆழமான பிளவுகளை உறுதிப்படுத்தியதுடன், கத்தின் சகல இனத்துவப் பின்னணிகளையும் கொண்ட
ஆனால், இலங்கையரின் மத்தியிலும், நாட்டின் சகல
பிளவுபட்ட பிராந்தியங்களிலும் சமாதான நடைமுறை
பிளவுக்கு க்கான பரந்த ஆதரவு நிலவுவதை தொடர்ந்து
ஆவணப்படுத்தியது. நிரந்தரமான சமாதானம்
நாட்டின் சாதிக்கப்படும் போது, அது பாரிய அளவிலான
வன்முறை தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தையும், உயர்வான மனித |
சமாதான உரிமைகளையும், ஆரோக்கியமானதும்,
சிறிதளவு மிகவும் உறுதிமிக்கதுமான தேசிய .
என்பதுடன் பொருளாதாரத்தையும் பொறுத்தளவில்
தக்க க வளமான பிரதிபலன்களை வழங்கும் என
உருவாக் பெரும் பான்மையான இலங்கையர்கள் நம்பினார்கள். நிரந்தரமான சமாதானத்தைச் சாதிக்கு முகமாக, ஆகக் குறைந்தது
கொழும்! இதுகாறுமுள்ள நிலையில் சில மாற்றங்களை
களுக்கா ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பெருமளவு பிரஜைகள்
2004 கோ இணக்கமாக விளங்கினார்கள். இருந்த
இரண்டா போதிலும், நிரந்தரமான சமாதான உடன்
மனோர படிக் கைக் கு பொதுசன ஆதர வின்
அளவீட்டு முழுமையான மட்டம் பற்றிய திடநம்பிக்கையை
Practice இறுதி அறிக்கை வெளிப்படுத்திய அதே
அளவீட்டு
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004
இ

முக்கியமான துணைக் குழுக்கள் உத்தியோகபூர்வ 5 சமாதான உடன் படிக்கை யுத்த நிறுத்த sகு குறிப்பிடத்தக்க எதிர்ப்பினையும் உடன்படிக்கை பனத்திற்கு எடுத்தது. மேலும் தொடர்ந்திருக்கின்ற
போதிலும், அது இதைச் சாதிப்பதற்கு பெரும்பான்மை
பெரிதுமே முடியும் க்களின் அதிகப்படியான ஆதரவு
என்பதுடன் யுத்தம் ம் என் பதையும், அத்துடன் , மீண்டும் - ன்மையானோர் ஆதரவளிக்கக்கூடிய
91bமையா 9601ாா ஆதரவளிக்கக்கூடிய ஆரம்பமாவதற்கான
முன்னெடுப்புக்களை முன்வைப்ப சாத்தியகூறுகள் பற்றிய சியல் தலைவர்களின் இணக்கமும், வதந்தி பலமாக ன்மையும் அவசியமானது என்று அடிபடுகின்றது....... எச்சரித்திருந்தது. கருத்தாளமிக்க ர்த்தைகளுக்கு அவசியப்படும்
முன்னெடுப்புக்களை வழங்கு இலங்கையில் தலைவர்களின் நலயையிட்டு அறிக்கை மேலும்
டுத்திருந்தது.
ன்று, யுத்த நிறுத்த உடன்படிக்கை தொடர்ந்து, 3 வருடங்களின் பின், ல் சமாதானத்தை வரவேற்று, அதில் பட்டிருந்த உயர்வான நம்பிக்கைகள் ரம்பித்துள்ளன. உத்தியோகபூர்வ வத்த உடன்படிக்கை தொடர்ந்திரு போதிலும், அது பெரிதுமே முடியும் ன் யுத்தம் மீண்டும் ஆரம்பமாவதற் நதியகூறுகள் பற்றிய வதந்தி பலமாக ன்றது. விசேடமாக கடந்த வருடம் கள் நிரம்பியதாக விளங்கியது. தேசிய தேர்தல்கள் இடம்பெற்றதுடன்,
அமைக்கப் பட்ட அரசாங்கம் த்தையிட்டு முன்னைய அரசாங் அணுகுமுறையை விமர்சித்தது. அதன் சொந்த அணுகுமுறையில் டிருந்தது. எல்.ரி.ரி.ஈ.யும் உள்ளகப் - முகங்கொடுத்ததுடன், அதைத் து பிளவுபட்டது. இதன் விளைவாக
பல பாகங்களிலும் அரசியல் Dகள் குறிப்பிட்டளவில் அதிகரித்தன. நடைமுறையைப் பொறுத்தளவில் பயன்மிக்க நகர்வொன்றிருந்தது ன், முன்னால் நகர்வதற்கு குறிப்பிடத் ருத்துக்களும், விருப்புக்களும் கப்படவில்லை.
ப் பின் புலவுக் கு எதிராகவே, பில் உள்ள மாற்றுக் கொள்கை ன நிலையத்துடன் ஒன்றிணைந்து, டைக்காலத்தில் இலங்கை மக்களின் வது நாடு பூராவிலுமான அறிவு, இலைகள், பழக் கங் கள் DL (Knowledge, Attitudes and -- Survey - KAPSII) கட்சி சார்பற்ற - ஆராய்ச்சி நிலையமான சோஷல்

Page 8
2
இன்டிகேட்டர் பொறுப்பேற்றது அளவீட்டுக்கு பகுதியளவிலான கொடையை ஐக்கிய ராஜாங்க
அபிவிருத்தி முகவராண்மை ( அளித்து ஆதரவளித்தது. மேலும் மேற்பட்ட நாடுகளில் உதவித் திட்ட ஆதரவளிக்கும் இலாபமற்ற தாபனெ கல்வி அபிவிருத்தி கழகத்தில் இரு அளவீட்டுக்கு தொழில்நுட்ப உதவியும் கடந்த வருடத்தில் இடம்பெற்ற என சம்பவங்களுக்கு பதிலிறுப்பாக இல இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய பொதுசன அ த்தில் மாற்றங்களைப் புரிந்து கொ மேலதிகமாக, சமாதானத்திற்கான ஆதரவின் தன்மையின் பாரிய பு மதிப்பாராய்வதன் மூலம் KA கற்கப்பட்ட பாடங்களின் அனுக எடுப்பதை அளவீடு உத்தே கொண்டுள்ளது. குறிப்பிட்டுக் கூறுவ பின்வருவன மூலம் கடந்த வ அளவீட்டை KAPS II விஸ்தரிக்கில
இலங்கை வேறுபட்ட பிரிவுகளினால் முன்வைக்கப்பு பாரியதும், அதிக பன்னிலையிலா சமாதான ஆலோசனைகளின் தொ பரிசீலித்தல்;
மோதலுடன் தனிப்பட்ட மீதான விஸ்தரிக்கப்பட்ட நோக்கு சமாதானத்திற்கான பொதுசன அ மூலங்களையும். நிரந்தரமான இணக்கத்துடன் அல்லது ஆயுத மே மீளத் திரும்புதலுடன் இணை ஆகுசெலவுகளினதும், அனுகூலங்க தனிப்பட்ட மனவுணர்வுகளையும் ஆழத்தில் பரிசீலித்தல்;
எல்.ரி.ரி.ஈ. மத்தியிலா6 (அதாவது, புதிதாகத் தோன்றியுள்ள தரப்பு), மற்றும் கொள்ளுப்பிட்டி நிலையம் மீதான ஜூலை தற்ெ குண்டுத் தாக்குதல் போன்ற சம்ட க்கான பொதுசன எதிர் விை மதிப்பீடொன்றை ஒன்றிணைத்தல்;
நியாயமானதும், நிை மான சமானதானத்திற்கு அவ விட்டுக்கொடுத்தல்களைக் தழு5
பின்னிணைப்பு 'அ'இல் குறித்து வைக்க பகுதிகளில் (அதாவது கண்டி, நுவரெலி வாழ்கின்ற தமிழ் பதிலிறுப்பாளர்களுக்கும், ! திட்டம் வழங்குகின்றது. எனினும், பதிலி குடிசன மதிப்பீட்டு வகைப்படுத்தல்களின் அவர்களின் மூதாதையர் வகைப்படுத்தப் போதிலும், சமர்ப்பணத்தை இலகுபடுத் குறிப்பிட்டுள்ளோம்.
(C) Copyright-Social indicator-December 2004

இந்த உதவி சர்வதேச USAID) | 130க்கு ங்களுக்கு மானறான ந்து இந்த கிட்டியது. ன்ணிறந்த ங்கையில் அபிப்பிராய ள்வதற்கு பொதுசன ஆழத்தை PS IS6Ö கூலத்தை சமாகக் தென்றால் ருடத்தின் iறது.
சமூகப் பட்டுள்ள னதுமான குதியைப்
அனுபவம் | 2 Ll L அதரவின்
சமாதான ாதலுக்கு ந்துள்ள களினதும் } LThu
 ைபிளவு கருணா பொலிஸ்
காலைக் வங்களு ளை விண்
லயானது சியமான
வுவதற்கு
வேறுபட்ட இனத்துவக் குழுக்களிலிருந்து தனிப்பட்டவர்களை இசைவுறச் செய்வதற்கான நிலைமைகளை மதிப்பாராய்வதற்கு அதிக புது மாற்றத்திற்குரிய அளவீட்டு ஆராய்ச்சித் தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல்.
கொள்ளுப்பிட்டி குண்டுத் தாக்கு தலையும், மட்டக்களப்பிலிருந்து கருணா புறப்பட்டுச் சென்றதையும் தொடர்ந்து, 2004 ஜூலை, ஓகஸ்டில் KAPSIக்கான வெளிக்களப் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. நாடுபூராவிலும் உள்ள 3,513 பதிலிறுப்பாளர்கள் நீளமான, கட்டமைக்கப்பட்ட கேள்விக்கொத்தைப் பயன்படுத்தி நேர்முகங்காண்பதன் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டனர்.
இலங்கையில் உள்ள 21 மாவட்டங் களில் உள்ள பதிலிறுப்பாளர்களை மாதிரி உள்ளடக்குகின்றது. அரசாங்கக் கட்டுப் பாட்டிலில்லாத அம்பாறை, மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பகுதிகள் மட்டுமே விலக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. கருத்தாழமிக்க பகுப்பாய்வுக்காக போதியளவு எண்ணிக்கைகளை உறுதிப்படுத்துமுகமாக சிறுபான்மை இனத் துவக் குழுக்கள் முறைமையானரீதியில் மாதிரியில் அதிகமாக விளங்குகின்றன. முற்றுமுழுதான மாதிரி 1,742 சிங்களவர்களையும், 749 தமிழர்களையும், மலையகத்தைச் சேர்ந்த 323 தமிழர்களையும், 699 முஸ்லிம்களையும் கொண்டுள்ளது. 3,513 தனிப்பட்டவர்களைக் கொண்ட தேசிய நிகழ்தகவு மாதிரியொன்றை உருவாக்கு வதற்காக முழுமையாக நாட்டையும், வேறுபட்ட இனத்துவக் குழுக்களையும் பற்றி செல்லுபடியான அனுமானங்களைப் பெற்றுக் கொள்வதை அனுமதித்து இனத்துவக் குழுவினாலும், பிராந்தியத்தினாலும் பெறுமதி சேர்க்கப் பட்டுள்ளது.
வடக்கிலும், கிழக்கிலும் உள்ள எல்.ரி.ரி.ஈ. கட்டுப்பாட்டிலான பகுதிகளில் அளவீடு மீதான கட்டுப் பாடுகள் நேர்முகங்காண்பதைத் தடுத்தது. அளவீட்டு முறைகள் மீதான மேலதிகமான விபரங்களைப் பின்னிணைப்பு 'அ' வழங்குகின்றது. ஆய்வில் பயன்படுத்திய கேள்விக் கொத்தின் பிரதி ஒன்றை பின்னிணைப்பு 'ஆ' வழங்குகின்றது.
கப்பட்டுள்ளவாறு, "மலையகம்" எனப் பொதுவாகக் கருதப்படுகின்ற பியா, கேகாலை, பதுளை, இரத்தினபுரி ஆகிய மாவட்டங்கள்) வேறு தமிழர்களுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை மாதிரிப்படுத்தல் றுப்பாளர்கள் தம்மை "மலையகத் தமிழர்கள்” என்றோ அல்லது பிரகாரம் "இலங்கையர்” அல்லது "இந்தியத்" தமிழர் என்றவாறு படுவர் என்றோ நாம் நேரடியாக உறுதிப்படுத்தவில்லை. இருந்த துவதற்காக நாம் இக்குழுவினரை மலையகத் தமிழர் எனக்

Page 9
நிறைவேற்றுச்
சோஷல் இன் டிகேட்டரினால் பொதுசன் நடத்தப்பட்ட இலங்கையின் சமாதான களை ந நடைமுறை மீதான இரண்டாவது அறிவு,
பொதுசன் மனோநிலை, மற்றும் அப்பியாசங்கள்
ஆழத்தி அளவீட்டின் (Knowledge, Attitudes and
2003இல் Practices Survey - KAPS II) முடிவுகளை
பாடங்கள் இவ்வறிக்கை ஆவணப்படுத்துகின்றது.
அளவீட் கொழும்பில் உள்ள மாற்றுக் கொள்கை
குறிப்பிட களுக்கான நிலையத்துடன் இணைந்துள்ள
வற்றின் கட்சி சார்பற்ற அளவீட்டு ஆராய்ச்சி
அளவீட்ன நிலையமாக சோஷல் இன்டிகேட்டர் விளங்குகின்றது. இவ்வளவீடு 2004 கோடை காலத்தில் நடத்தப்பட்டதுடன்,
வேறுபட்ட 130க்கு மேற்பட்ட நாடுகளில் உதவித்
சமாதான திட்டங்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் இலாப
அதிக ப மற்ற தாபன மொன் றான கல் வி
யொன்றை அபிவிருத்தி கழகத் தில் இருந்து தொழில் நுட்ப உதவியுடன், ஐக்கிய ரா ஜாங் க சர்வதேச அபிவிருத்தி
மீதான வி முகவராண் மையிலிருந்து (USAID)
ஆகுசெ கிட் டிய உதவு தொகையினால்
மனவுணர் பகுதியளவில் ஆதரவளிக்கப்பட்டது.
இணக்கத் கடந்த வருடத்தின் எண் ணிறைந்த கள் அல்ல சம் ப வங் களுக்கு பதிலிறுப் பதில்
ஆகியன இலங்கையில் இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய
பொதுசன
இனத்துவத்தினால் ஏற்
ஆலோசனைகள்
அர்த்
8 ாறு
- 20%
தமிழ்மசி ஒன்லாடி ரங்கே !
13
E%
தயன்
ஏர் 21 22 23 24
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004 3

சாராம்சம்
| 1 CCL -
1 அபிப்பிராயத்தில் மாற்றங் பன்னிலையிலான சமாதான ர்ணயிப்பதும், சமாதானத்திற்கு
ஆலோசனைகளின் ஆதரவின் தன்மையை பாரிய
சாத்தியங்களை 8 மதிப்பாராய்வதன் மூலம்
வலியுறுத்துவதன் மூலம்
சமாதானத்திற்கான ஆதரவை KAPS 1 அளவீட்டில் கற்கப்பட்ட
மேம்படுத்த முடியும். இதன் பின் அனுகூலத்தை எடுப்பதுமே
மூலம், வளைந்து டின் குறிக்கோள் களாகும்.
கொடுக்கக்கூடிய ஆதாயங்கள் த்தக்கரீதியில், பின்வருவன
வெற்றியீட்டப்பட வேண்டும் மூலம் கடந்த வருடத்தின்
என்பதற்கு பிரஜைகளுக்கு ட KAPS II விஸ்தரிக்கின்றது:
ஊக்கமளிக்க வேண்டும்.
| இலங்கையின் சமூகத்தின் பிரிவினரினால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஆலோசனைகளின் பாரியதும், ன்னிலையானதுமான தொகுதி )ப் பரிசீலித்தல்;
மோதலுடன் தனிப்பட்ட அனுபவம் ஸ்தரிக்கப்பட்ட நோக்கு, குறிப்பான 2வுகளின் தனிப்பட்டவர்களின் வுகள், மற்றும் நிரந்தர சமாதான துடன் இணைந்துள்ள அனுகூலங் லது ஆயுத மோதலுக்கு திரும்புதல் உட்பட சமாதானத்திற்கான ஆதரவின் மூலங்களை அதிக
றுக்கொள்ளப்பட்ட புதிய பின் எண்ணிக்கை
2ா
தி
மயகம் இமி
48 as an 28

Page 10
புதிய சமாத
இது என் தீபா தா ர து என்ர தினக் கனத் ஆர் இ பதா அத 14 இ
உடன்படிக்கை இலகம் கையில் நிலவுகின் தாயின்
அதற்கு ஆதரவான அரசியல் கட் சீஇ த
2 திசாந ா த் த பேனர்
இ லங் கையில் நிரந்தர சமாதான இணக்கப் பாடு
ஏற்படாது போனால், அதனை குழப்பியவர்கள் என்று தான் நினைக் கும் அரசியல் கட் சின் கு
எதிராக வாக் க னிப் பேன்
நான தியாயமற் றது என் று தினைக் தம் சIExit தான இஉடன் படிக் 320 க இலங்கையில் நிலவுகிaர் 20தாயின அதற்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டத்தில
5 லந்துகொள் வேன்
நான் நியாயமற்றது என்று நினைக்கும் சமாதான
உடன் படிக்கை இலங் கையில் நிலவுகின்ற தாயின அதனை தடுக்கு நோக்கில் வன்முறை இ. ப் பட சகலவிதமான தேவையான நடடிக் கைகளையும்
அனுமதிப்பேன்
ஆழமாகச் சோதித்தல்;
எல்.ரி.ரி.ஈ.க்கு மத்தியிலா (அதாவது, புதிதாகத் தோன்றியுள்ள அணி) மற்றும் கொழும்பில் கொள் பொலிஸ் நிலையத்தில் ஜூன் இடம்பெற்ற தற்கொலைதாரியின் வெடிப்பு போன்ற சம்பவங்களுக்கு ெ தாக்கம் பற்றிய மதிப் பீடெ உள்ளடக்குதல்.
நியாயமானதும், இறுதியா சமாதானமொன்றுக்கு அவசி இணக்கப்பாடுகளைத் தழுவிக் கொ
இலங்ை 2004
சாத்விகமான ஆதரவாளர்
20%
சாத்வீகமான எதிராளி 20%
(C) Copyright -Social Indicator - December 2004

என எதிர்ப்புத் தன் மை
" -- 1)
1)
வேறுபட்ட இனக் குழுக்களைச் சேர்ந்த
தனிப்பட்டவர்களை நம்பச் செய்வதற்கான ன பிளவு
நிலைமைகளை மதிப்பாராய்வதற்கு அளவீட்டு - கருணா
ஆராய்ச்சித் தொழில்நுட்பங்களில் மிகவும் ளுப்பிட்டி
கிட்டிய புதுப்பித்தல்களைப் பயன்படுத்தல். லையில் 1 குண்டு பாதுசனத் டான் றை
- இலங் கையின் பொதுசன அபிப்பிராயமானது நியாயமற்றது என
தனிப் பட் டவர் கள் நம் புகின்றவாறு எனதுமான
சமாதான உடன் படிக்கையொன் று கியமான
அடையப்பட்டால், அதற்கு எதிர்ப்பைக் ள்வதற்கு
கயின் சமாதான வகைகள் (புதிய ஆலோசனைகள்)
ஜீவிரபோக்கிலான ஆதரவாளர்
Aே%
தீவிரபோக்கிலான எதிராளி 24%

Page 11
பத்துத் துறைகளில் தேசிய எதிர்
போக்குவரத்து
கலாச்சாரம் மற்றும் சமய அலுவல்கள்
கமத்தொழில் மற்றும் மீன்பிடித் தொழில்
பாடசாலைகள் மற்றும் கல்வி
காணி மற்றும் இயற்கை வளங்கள்
பொருளாதாரக் கொள்கை மற்றும் வரிவிதிப்பு
நீதிமன்றம் மற்றும் நீதித்துறை முறைமை
பொலிஸ் அதிகாரங்கள்
வெளிநாட்டுக் கொள்கை மற்றும் இராஜதந்திரம்
இராணுவம் மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பு
0% 10
%
காட்டுவதற்கு பொதுமக்கள் மத்தியில்
அல்லது இணக்கம் உள்ள போதிலும், 2003
ஒன்றை அளவீட்டிலிருந்து ஒரு தொகையிலான
வெளிப் குறிப் பான சமாதான ஆலோசனை
இத்தகை களுக் கு பொதுவாக இலங் கை
தோற்கடி மக்களிடமிருந்து பெருமளவு ஆதரவு
உபயோக கிட்டியுள்ளதாக ஆய்வின் முடிவுகள்
அங்கீகரி கருத்து வெளியிடுகின்றன (அத்தியாய ங்கள் II மற்றும் III-அ). மேலும், பதிலிறுப்பாளர்களுக்கு நாம் சமர்ப்பித்த
சமாதான எட்டு குறிப்பான ஆலோசனைகளில்
ஒவ்வொ ஐந்தை ஏற்றுக்கொள்வது தொடர்பில்
பரிந்துரை சகல இலங்கை இனக் குழுக்களின்
உண்மை பெரும் பான் மையினர் மத்தியில்
இனக் ( ஒற்றுமையுள்ளது. அவை:
பின்வரு
ஒழுங்குப் I KAP I மற்றும் II ஆகிய
ஏற்றுக் இரண்டிலும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள சமாதான
எடுத்துக் ஆலோசனைகளுக்கான (சமஷ்டி, சமச்சீரற்ற சமஷ்டி, பாராளுமன்றத்தில் உத்தரவாத மளிக்கப்பட்ட சிறுபான்மைப் பிரதிநிதித்துவம், மற்றும் சிவிலியன்களுக்கு எதிரான யுத்த வன்முறைக்கான மன்னிப்பு) ஆதரவு 2003ஆம் ஆண்டை விட 2004இல் உயர்வானதாகும்.)
நிரந்தரம் இதில் மன்னிப்பு என்ற விடயம் மாற்ற மடையாமல் அதே அளவில் தொடர்ந்து மிருக்கின்றது.
ஆயுதங்க
2003ஐ விட 2004இல் சமாதான த் திற் கான எதிர்ப் பின் சாத்தியம் தற்கும், கணிசமானளவு உயர்வானதாகும். இன்று
தொரு . 60%க்கு மேற்பட்ட பிரஜைகள் நியாயமற்ற
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004

பிராந்திய அரசாங்க அதிகாரங்களின்
42 - 39
பபிராந்திய அரசாங்கம்
46
பஇரு சாரரும்
அதிகாரத்தை சமமாகப் பங்கிடுதல் தேசிய அரசாங்கம்.
60
68
26
68
20 30 40 50 60 70 80 90 100 % % % % % % % % %
% ஆதரவு
உபயோனமற்ற உடன்படிக்கை எதிர்ப்பதற்கு இணக்கத்தினை படுத்துகின்றனர். அத் துடன் கயதொரு உடன்படிக்கையைத் ப்பதற்கு அவசியப்பட்டால் வன்முறை கிக்கப்படுவதை சுமார் 40%இனர் க்கின்றனர்.
( KAPS II இல் உள்ள பெருமளவு ஆலோசனைகளையும் (மோதலின் ந வேறுபட்ட தரப்புக்களினாலும் க்கப்பட்ட ஆலோசனைகள் உட்பட), மயில், நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு தழுவின் பெரும்பான்மையினரும் வன உட்பட பன்னிலையிலான படுத்தப்பட்ட ஆலோசனைகளையும் கொள்ள முடியும் என் பதை காட்டுகின்றன.
இடம்பெயர்ந்த முஸ்லிம்களுக்கு ரயும், காணிகளையும் மீளளித்தல்.
வடக்கு, கிழக்கு மாகாணங்களின் பாக இணைப்பு
கனரக
எல்.ரி.ரி.ஈ.இன் களைக் களைதல்
மனித உரிமைகளைக் கண்காணிப்ப நிறைவேற்றுவதற்கும் பாகுபாடற்ற ஆணைக்குழுவைத் தாபித்தல்.

Page 12
6
இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு முஸ்லிம் காணிகளை மீளளித்தல்
முஸ்லிம் சுயாட்சிப் பிராந்தியம்
வடக்கு, கிழக்கு இணைப்பு
இடைக்கால சுயாட்சி அதிகார சபை
கனரக ஆயதங்களைக் களைதல்
உயர் பாதுகாப்பு 66)ub
மனித உரிமைகள்
அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தம்
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
O%
சிங்களவர்
இனத்துவத்தின் ଏଷ୍ଟ୍ର ଔଜ୍ଜଲ୍ୟୁଞ୍ଜଶଃ
O%. 10% 20%. 30%, 40'
ஏற்று
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004
 
 
 

லால் புதிய சமாதான விண் ஏற்றுக்கொள்ளல்
68%
முஸ்லிம்
மெலையகத் தமிழர்
0தமிழர்
சிங்களவர்
% 50% 60% 70% 80% 90%; 100% 110% பக்கொள்ளும் சதவீதம்
இலங்கையில் சமாதான வகைகள்
தீெவிரபோக்கிலான
எதிராளி
சொத்வீகமான
எதிராளி
உசாத்வீகமான
ஆதரவாளர் தீெவிரபோக்கிலான
ஆதரவாளர்
மலையகத் முஸ்லிம்
தமிழர்

Page 13
அரசியல் சக்தியினால் இலங்கையின்
100%
90%
80% -
70%
6
60%
50%
40%
30%
20%
10%
O%
ஐ.பொ.சு.மு ஐ.தே.மு ஜா.ஹெ.உ த.தே.மு
சமாதான நடைமுறையின் அங்கமாக, விரிவான அரசியலமைப்புச் சீர்திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுதல்,
གོ། தீவிரப்போக்கிலான சமாதான ஆதரவாளர்களும் , எதிராளிகளும் மற்றும் சாத் வீகமான சமாதான ஆதரவாளர்களும் , எதிராளிகளும் என்றவாறு நான்கு வகையிலான சமாதான மாதிரி முறைகளை முன் வைப்பதற்கு நியாயமற்ற உடன்படிக்கை முடிவுகளை எடுப்பதற்காக தனிப்பட்டவர் களினி இணக் கத் துடண் சமாதான ஆலோசனைகளுக்கான ஆதரவை KAPS 1இல் செய்தது போன்று நாம் இணைத்திருந்தோம். (அத்தியாயம் 11 மற்றும் II-அ):
கடந்த வருடத்தை விட தீவிரப் போக் கிலான சமாதான நடைமுறை ஆதரவாளர்களின் எண்ணிக்கை கணிச மானளவு அதிகரித்துள்ளது. இருந்த போதிலும், சமாதான நடைமுறையின் தீவிரபோக்கிலான எதிராளிகள் சிறியதொரு சதவீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளனர்.
ஆண்டின் போது சமாதான நடைமுறையின் சாத்வீகமான ஆதரவாளர் களும், சாத்வீகமான எதிராளிகளும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளனர். இது சமாதான ஆதரவாளர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள போதிலும், கடந்த வருடத்தை விட அரசியல்ரீதியில் அதிகளவு மாற்றமடைந்து ள்ளதைக் காட்டுகின்றது.
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004
முஸ்லிம் gք Մ6IT6) : விளங்கு தீவிரபே சிறுபான் செலுத்த
குறித்து
சார்புரீதி சில வே இணக்க சீரானத
இருப்பதி
உடன்பட கிழக்கிலு மத்திய பலம்வா
இணக்க
Li6) D60, தென் ம விரோதத் பலதரப்பு ஏற்றுக் சிறுபான்
 
 
 

சமாதான வகைகள்
தீெவிரபோக்கிலான
எதிராளி சொத்வீகமான
எதிராளி
0 சாத்வீகமான
ஆதரவாளர் தீெவிரபோக்கிலான
ஆதரவாளர்
பூரீ.ல.மு.கா
ஏனைய தமிழர் களையும் , களையும் விட மலையகத் தமிழர்கள் க்கு அதிகளவு சாத்வீகமான கின்ற போதிலும், சமாதானத்தின் ாக்கிலான ஆதரவாளர்களினால் மை இனக் குழுக்கள் ஆதிக்கம் ப்படுகின்றனர்.
நான்கு சமாதான வகைகள் சிங்கள இனக் குழு உறுப்பினர்கள் பில் சம அளவில் பிளவுபட்டுள்ளனர். ளைகளில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளவாறு ப்பாட்டிலான சமாதானத்தின் ஒரே ண் மையிலான எதிராளிகளாக லிருந்து தூரவிலகியுள்ளனர்.
இணக்கத்திலான சமாதான டிக்கைக்கான ஆதரவு வடக்கிலும், லும் பலம்வாய்ந்தது என்பதுடன், இது மாகாணத்தில் குறைந்த அளவுக்கே ய்ந்தது.
வட மத்திய மாகாணத்தில் மான சமாதானத்திற்கான எதிர்ப்பு து. இதற்கு அடுத்த இடத்தில் மூன்று ாகாணங்கள் உள்ளன. பெருமளவு தன்மையிலான இப்பகுதிகளில் கூட பட்ட சமாதான ஆலோசனைகளை கொள்வதற்கு பாரியளவிலான மையினர் உள்ளனர்.

Page 14
| பால்நிலை, வயது, மற்றும் நகர/கிராமிய வதிவிட அடையாளம் காட் டலின் தனி மை, ஏனைய இனக் உறுப் பினர்களுடன் ஒரு 6 மற்றொருவர் செயற்படும் ஜனநாயகத்திற்கான ஆதரவு அரசியலி பெறுமதிகள்; அ அறிவு, மற்றும் அதில் ஈடு அரசியல் செயற்றிறனின் மன கள் மற்றும் நம்பிக்கை, யுத் தனிப் பட்ட தாக்கம் , யுத்த காரணங்களின் மனவுணர் யுத்தத் தினதும் , சமாதானத்தி ஆகுசெலவுகள் மற்றும் அனுகூ ஆகியன உட்பட தனிப்பட்டவரின் நிலை தொடர்பில் ஒரு தொ காரணிகளை சமாதானத்தை ே பொதுமக்கள் அபிப் பிராய மூலங்களை நாம் மேலும் ப தோம். இப்பகுப்பாய்வுகள் பின் வற்றைக் காட்டின (அத்தியாயம் )
சமாதான உடன்படிக் உயர்வான முறைமையான கல் கொண்ட பிரஜைகளின் இணக்கம் குறிப்பிடத்தக்களவில் உயர்வாக விள எனினும், ஏனைய குடித்தொை வேறுபாடுகள் சமாதான நடைமுை ஆதரவு மீது பலவீனமான தாக்கா கொண்டுள்ளன.
இணக்கப்பாட்டிலான 8
பால்நிலை, வயது, கல்வித் தை நகரம்/கிராமம் ஆகியவற்றினால்
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0%
। - 麗 靈 $ 部 孚 部 基 雪 詳 - 긍 ·e 으 @ 云 Է6լ S)
ܢܝܠ n୮ حة گس\ பால்நிலை வயது (வருடங்கள்) E
இதீவிரபோக்கிலான ஆதரவாளர் சொத்வீகமான ஆதரவா
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004 . . . . .
 

கல்வி, b; 360T தீவிரதி (5 (Լք հl (Ե L- 661
ՑI6II 6ւկ: உட்பட ரசியல் படுதல் ; வுணர்வு தத்தின் தத் திணி ଶyଥ5 6ti , தினதும் லங்கள் ர் சமூக உரிலான நாக்கிய பத்தின் if desigs வருவன II- SE):
கைக்கு வியைக் பெரிதும் ாங்கியது. கயியல் றக்கான ங்களைக்
FLDT.g5T60T
உடன்படிக்கையொன்றுக்கு உயர்வான முறைமையான கல்வியைக் கொண்டுள்ள பிரஜைகள் குறிப்பிடத்தக்களவில் அதிகமாக ஆதரவளிப்பார்கள். எனினும், ஏனைய குடித்தொகையியல் வேறுபாடுகள் சமாதான நடைமுறைக்கான ஆதரவு மீது பலவீனமான தாக்கங்களையே கொண்டிருக்கும்.
பலமான இன மற்றும் தேசிய 960) Lu T 6T Ibi 560) 6Tu-LD , 9 uusi 6). T60T சமயப் பற்றினையும் கொண் டுள்ள இலங்கையர்கள் இணக்கத்திலான சமாதான உடன் படிக் கையொன்றுக்கு மிதமான நிலையிலிருந்து, பலமான நிலை வரையில் ஆதரவளிப்பார்கள் என்பதுடன், உயர்வான சமாதான எதிர்ப்புச் சாத்தியத்தை பெரிதும் பலம் பொருந்தியதாகக் கொண்டிருப்பார்கள்.
ஏனைய இனத்துவ குழுக்களின் உறுப்பினர்களுடன் இலங்கையர்களின் அறிவினதும் , தொடர்பினதும் அளவு இணக்கமான சமாதான உடன்படிக்கை யொன்றுக்கான அவர்களது ஆதரவுடன் பலமான தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளது.
ஜனநாயகமொன்றாக இலங்கை யை பேணுவதில் மிகவும் ஆதரவாக விளங்கும் இலங்கையர்கள் விசேடமாக, பலமான ஜனநாயகப் பெறுமதிகளைக் கொண்டவர்கள் இணக்கமான சமாதான மொன்றுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும், உயர்வான எதிர்ப்புச் சாத்தியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கும் அவர்கள் அனேகமாக விளங்குவார்கள்.
கமை, மொத்த மாதாந்த வருமானம், இலங்கையின் சமாதான வகைகள்
O O C O 十 9 9 9 9 - S2 S2 So 9 čo で ィマ ト ○ ご
SS S SS L SSqSS O ャー マー d O C = O O. O. w- r d
மொத்த மாதாந்த நகர வருமானம் (ரூபா) கிராமிய
சொத்வீகமான எதிராளி இதீவிரபோக்கிலான எதிராளி

Page 15
ܣܝܼܣ
சமஷ்டித் தீர்வுக்கு ஆரம்பத்தில் எதி
மீதான எதிர்வாதங்களின்
சமயத் தலைவர்கள் - இனத்துவ நியாயத்
தன்மை
சமயத் தலைவர்கள் - ஐக்கிய இலங்கையைப் பேணுதல்
கட்சித் தலைவர்கள்
Է6լ トー 궁 སྤྱི་ ஜனாதிபதி
ஒஸ்லோ அறிக்கை
O
இன்று சமாதான நடைமுறையில்
பொதுமக்களின் அறிவு குறிப்பிடத்தக்களவில் குடும்பத் உயர் வானது என்பதுடன், சமாதான துன்பப்ப நடைமுறையின் பாரியளவு அறிவைக் அவதா6 கொண்டிருப்பவர்கள் பரந்தஅளவிலான பாதிப் ப சமாதான ஆலோசனைகளுக்கு அனேகமாக இணக்கப ஆதர வளி க க க கூடிய வா க ளா க அனேகம விளங்குவார்கள். நியாயமற்ற சமாதான அவர்கள் ஆலோசனை ஒன்றுக்கு எதிராக, அல்லது சாத்தியத் சமாதான நடைமுறையைக் குழப்பும் என்ற
மன உணர்வினைக் கொண்டுள்ள அரசியல் கட்சிக்கு எதிராக எதிர்ப்புத் தெரிவிப்பவர்களாக சகல த அவர்கள் அனேகமாக விளங்குவார்கள். (3.b Jigu IIT
65.63LLDr
அரசியல் அக்கறை சமாதான கணிசமா நடைமுறைகளுக்கான ஆதரவுடன் மோதலு நிச்சயமான தொடர்பினைக் கொண்டுள்ளது. சிறிதளே ஆனால் , மரபுரீதியான அரசியல் என்பதுட செயற்பாடுகளில் (வாக்களித்தல், கட்சிப் பணி) சமாதா6 பங்கெடுப்பில் அல்ல. குறைந்த
பாராளுமன்றம், இராணுவம் மற்றும் பொலிஸ் போன்ற நாட்டின் அரசியல் சேர்ந்த நிறுவனங்களில் உயர்வான நம்பிக்கையைக் பிரஜைக கொண்டுள்ள இலங்கையர்கள், சமாதான முக்கிய உடன் படிக் கையொன்றின் அதிகளவு நிரந்தர மிதவாதத்தன்மையான ஆதரவாளர்களாக யொன்று விளங்குகின்றார்கள். மீளத் தி
என்றும் ஜனாதிபதியை அதிகளவு நம்பும் இலங்கையர்கள், இணக்கமான சமாதான உடன்பாட்டுக்கு அவர்களது எதிர்ப்பு அனுகூல அதிகளவு சாத்வீகமானதாக விளங்கும் என்ற கொண்டு போதிலும் , பெரிதும் எதிர்ப் பையே இணக்கப தெரிவிப்பார்கள். Ց.յ,5Մ6ւIT
(C) Copyright-social Indicator-December 2004
 
 

ாத்த தனிப்பட்டவர்கள் தாக்கங்கள்
சதவீதப் புள்ளி மாற்றம்
யுத் தத்தின் விளைவாக, தவாகள, நணபாகள, அயலவாகள டுவதைப் பெரிதும் நேரடியாக Eத்ததினால், பார்த்ததினால் டைநி த இலங்கையர் களும் Dான சமாதான உடன்படிக்கைக்கு ாக பெரிதுமே ஆதரவளிப்பார்கள். உயர்வான சமாதான எதிர்ப்புச் தையும் வெளிப்படுத்துவார்கள்.
யுத்தத்தின் விளைவாக பெரிதுமே தமிழர்களும், முஸ்லிம்களும் க பாதிப்படைந்துள்ள அதேவேளை, ாக தென் மாகாணத்தில் உள்ள னளவு சிங்கள சிறுபான்மையினர் டன் நேரடி அனுபவத்தைச் வேனும் கொண்டிருக்கவில்லை ன், இதன் விளைவாக இணக்கமான ண் உடன் படிக் கையொன்றுக்கு ளவு ஆதரவாகவே விளங்குகின்றனர்.
சகல இனக் குழுக்களையும்
பாரிய பெரும்பான்மையிலான ள் நாட்டின் சகல பகுதிகளுக்கு மான புதிய அனுபவங்களை மான சமாதான உடன்படிக்கை கொண்டுவரும் என்றும், யுத்தத்திற்கு ரும்புவது அழிவைக் கொண்டுவரும் நம்புகின்றனர்.
தமக்கும், நாட்டுக்கும் மேலதிக 1ங்களை நிரந்தரமான சமாதானம்
வரும் என நம்பும் இலங்கையர்கள் ான சமாதானமொன்றுக்கு அதிகளவு க விளங்குகின்றார்கள். இதை விட

Page 16
மூன்று பாரிய இன ஆரம்பத்தில் எதிர்த்த த
சதவீதப் புள்6 0 10 - 20 30
20
30
சிங்களவர்
- 25
|20 -
தமிழர்
|25
முஸ்லிம்
14
குறைந்தளவாக விளங்குகின்ற ே யுத்தத்திற்கு மீளத் திரும்புவது செலவினங் களைச் சுமத் து நினைப்பவர்களுக்கும் இது உண் தாகும்.
1 சமாதானத்தை இன்னு ஏற்றுக்கொள்வதற்கு இலங்கை நம் பச் செய் யும் சாத்தி விசாரித்தறிவதற்கான பரிசே ரீதியிலான அளவீட்டு மு ை உபயோகமே KAPS II இன் பு த்திலான அம் சமொன்றாகும் அளவில், தன் வயப் படுத்த தொழில்நுட்பங்களின் இணைப் ெ ஊடாக, சமாதானத் த இலங் கையின் மனோநி ை உருவமைப்பதற்கான சாத்தி இப் பகுப் பாய் வுகள் உறுதிப் கின்றன. திட்டமாக, இப்பகுப்ப பின்வருவனவற்றைக் காட்டு
(அத்தியாயம் IV):
தனித்த “கட்டை” ஒ6 மோதலில் உள்ள வேறுபட்ட தரப்புக் ஆதரிக்கப்படுகின்ற சமாதான ஆே
10 (C) Copyright -Social Indicator - December 2004

த்துவங்களினால் சமஷ்டித் தீர்வுக்கு தனிப்பட்டவர்கள் மீதான எதிர்வாதங்களின்
தாக்கங்கள்
ரி மாற்றம்
40
50 60
60
50
0 ஒஸ்லோ அறிக்கை
பஜனாதிபதி
பகட்சித் தலைவர்கள்
33
பசமயத் தலைவர்கள் - ஐக்கிய
இலங்கையைப் பேணுதல் பசமயத் தலைவர்கள் - இனத்துவ
நியாயத் தன்மை
132
133
பாதிலும்,
களை இணைக்கும் ஒன்றே சக்திவாய்ந்த பெரிய
தன் வயப் படுத்தக்கூடிய தொழில் நுட்ப ம் என
மொன்றாகும். சமாதானததின் காரணமாக மையான
வடக்கிலும், கிழக்கிலும் உள்ள உயர் பாதுகாப்பு வலயத்தை அகற்றுவது போன்ற பிரச்சித்தமற்ற ஆலோசனையொன்றை ஏற்றுக்கொள்ளுமாறு பெரும்பான்மையான
பிரஜைகளை நம் பச் செய் வதற்காக வம் கூட
எல்.ரி.ரி.ஈ.இன் கனரக ஆயுதங்களைக் பர்களை
களைவது போன்ற பிரசித்தமான ஆலோசனை யத்தை
ஒன் றை ஒன் றிணைத் தல் , நம் பச் சாதனை
செய்யப்பட்டவர்களுள் கணிசமான அளவு றகளின்
சிங்கள பதிலிறுப்பாளர்களும் உள்ளடங்கு துமாற்ற
கின்றனர். இவர்களுக்கு உயர் பாதுகாப்பு 1. முழு
வலயங் களை அகற்றுவது புறம் பாக க் கூடிய
கருத்திற்கு எடுக்கப்படும் போது, ஆழமான பான்றின்
வகையில் பிரச்சித்தமற்றமாகும். பிற் கான லகளை
பொதியில் குறைந்தளவு சார்பிலான யத்தை
ஆலோசனைக்கு பொதுமக்களின் ஆதரவில் படுத்து
சில சாதகமான மாற்றத்தினை பெரிதும் Tய்வுகள்
எப்பொழுதுமே மூட்டைகள் முன்வைக்கும் கின்றன
அதேவேளை, எல்.ரி.ரி.ஈ. இடைக்கால சுயாட்சி அதிகாரசபையொன்றை உருவாக்குவதை
நோக்காகக் கொண்ட ஆலோசனைகளை ன்றுக்குள்
எல்.ரி.ரி.ஈ.இன் பொதுமக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள களினால்
வதில் மாற்றம் பொதுவாக மிதமானது லாசனை
என் பதுடன், பெரும் பான்மையானோர்

Page 17
ஏற்றுக் கொள்வதை முன் வைப்பதற்கு போதுமானதல்ல.
மோதல் மீது வேறுபட்ட மன உணர்வுகளைத் துTணி டுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட பொதியை அல்லது சின்னங்களைப் பயன்படுத்தி, சமாதான ஆலோசனைகளின் கருத்துப்பரிமாறலை அல்லது "வடிவத்தை” இரண்டாவது தனி வயப் படுத்தல் தொழில் நுட்பம் சம்பந்தப்படுத்துவதுடன், ஆதலினால் குறிப்பான சமாதான ஆலோசனைகளைக் கரிசனைக்கு எடுக்கும் தனிப்பட்டவர்களின் வழிகளை மாற்றுகின்றது. எனினும், இனத்துவ மனக் குறைகளினதும் , பொருளாதார ஆதாயத்தினதும் மொழியில் பொருள்படுத்தப் படும் வாதங்களுக்கு சிங்களவர்கள் ஓரளவுக்கு அதிகளவு சுலபமாக பர்திக்கப்படு பவர்களாக உள்ள போதிலும், வடிவமைத்தல் தாக்கங்கள் சார்புரீதியில் பலவீனமானவை என்பதுடன், வன்முறையை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதை வலியுறுத்தும் வாதங்களுக்கு தமிழர்கள் ஓரளவுக்கு அதிகளவு பிரதிபலிப்பவர்களாக விளங்கு கின்றனர். KAPS IIஇல் பயன்படுத்தப்பட்ட வடிவங்கள் ஒன்றுமே முஸ்லிம்கள் மீது அதிகளவு தாக்கத்தைக் கொண்டிருக்க வில்லை.
பிரஜைகளின் அபிப்பிராயங்களை முயற்சித்து, மாற்றுவதற்கு "எதிர்-வாதங் களின்’ உபயோகத்தை இறுதியான தன்வயப் படுத்தல் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்துகின்றது. உண்மையில், மோதலுக்கான சமஷ்டித் தீர்வொன்றுக்கான ஆதரவின் பிரச்சினை மீது பயன்படுத்தப்படும் எதிர்-வாதங்கள், சமஷ்டித் தீர்வொன்று பற்றிய தமது ஆரம்ப மனோ நிலைகளை மாற்றுவதற்கு இலங்கையர்களை வழிப்படுத்துவதில் மிகவும் செயற்றிறனானது எனத் தோன் றுகின்றது. சமஷ் டித் தீர்வொன்றுக்கு ஆரம்ப எதிராளிகளை வழிப்படுத்துவதை விட சமஷ்டியின் ஆரம்ப ஆதரவாளர்களை உதாசீனம் செய்வதில் எதிர். வாதங்கள் அதிகம் செயற்றிறனானவை என்பது துரதிர்ஷ்வசமானதாகும். எனினும், இனத்துவ நியாயத் தினதும் , சமஷ்டி அமைப்புக்களில் பிராந்திய சுயாட்சியினதும் பிரச்சினைகளை வெளிப்படுத்தும் சமய, கட்சித் தலைவர்களினால் தெளிவாக உச்சரிக்கப்பட்ட எதிர்-வாதங்கள் அதிக ஆதரவிலான நிலைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஆரம்பத்தில் எதிர்ப்புத் தெரிவித்த தனிப்பட்டவர்களை வழிப்படுத்துவதற்காக குறிப்பிடத்தக்க தகுதியைக் கொண்டிருந்தது.
அரசாங்க சார்பு பொறுப்பின் பெருமளவு துறைகளில் பிராந்திய அதிகாரங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க ஆதரவு
(C) Copyright-Social indicator - December 2004
உள்ள ே மீது பொ பதிலிறுப் பத்து அதி சமர்ப்பி; (போக்கு கமத்தொ மற்றும்
அரசாங்க யாவது ெ தெளிவா
(இராணுவி கொள்ை பொருளா கருத்துக் பிரதிபலித் பிராந்திய சிங்களவு தேசிய அ எனினும், இணக்கட் என்பதை துறைகளி தொரு பா அரசாங்க
ག། யில், இ
(p60060DL தகவல் சிபார் சு (அத்திய
நடைமு.ை போது, ப களுக்கா6 மிகவும் சம்பந்தப் தனிப்பட்ட ஆனால், மட்டங்கல தகவல் ட்
60 T60 g இத்தகை இனத்துவ யான ஏற்
60) 666) ஆரம்பிக்
ge, (36) T : வலியுறுத் ஆதரவு (

போதிலும், பொதுவாகவே சமஷ்டி துமக்கள் கருத்து கலப்பிலானது. பாளர்களுக்கு அரசாங்கத்திலான திகாரங்களின் பட்டியலொன்றை நாம் த்ததுடன், ஐந்து துறைகளில் நவரத்து, கலாசாரம், சமயம், ழில் மற்றும் மீன்பிடித்தொழில், கல்வி மூலவளங்கள்) பிராந்திய ங்கள் சமஅளவிலான அதிகாரத்தை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்கு ன ஒருமைப்பாடு இருந்தது.
எனினும், ஐந்து வேறு துறைகளில் வம் மற்றும் பாதுகாப்பு, வெளிநாட்டுக் க, பொலிஸ், நீதித்துறை, மற்றும் ாதாரங்கள் மற்றும் வரிவிதிப்பு) கள் மிகவும் தெளிவான முறையில் தன. இதன்படி தமிழர்கள் அதிகளவு ப் பங்குக்கு சார்பாக விளங்க, ர்களும், முஸ்லிம்களும் பாரிய திகாரத்திற்குச் சார்பாகவுள்ளனர். கஷ்டமான துறைகளில் கூட பாட்டிலான தீர்வு சாத்தியமானது ச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில் இத் ல் தமிழர் கருத்து சமநிலையிலான ங்கினையாவது வகிப்பதற்கு தேசிய த்தை அனுமதிக்கின்றது.
இம் முடிவுகளின் அடிப்படை இலங்கையின் சமாதான நடை ப மேம்படுத்துவதற்கு பொதுசன
இயக்கங்களுக்கான பின்வரும் களை நாம் செய்கின்றோம்
Tub V):
இனத்துவத்தின் பின்னர், சமாதான றபற்றி அறிவை எடுத்துக் கொள்ளும் லதரப்பட்ட சமாதான ஆலேசானை ன ஆதரவை நிர்ணயிப்பதில் தனித்த
முக்கியமான காரணியாக, பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் பற்றி வர்களுக்கு அறிவிப்பதில் மட்டுமன்றி,
சமாதான ஆதரவின் பாரிய ளை மேம்படுத்துவதில் பொதுசன பிரச்சாரங்கள் உயர்வான செயற்றி ஆற்றலளவைக் கொண்டுள்ளன. யதொரு பிரச்சாரம், சகல நான்கு க் குழுக்களிடையே பெரும்பான்மை றுக்கொள்ளலுக்கான அவ்வாலோச
ள வலியுறுத்துவதன் மூலம்
கப்பட முடியும்.
பன்னிலையிலான சமாதான சனைகளின் சாத்தியங்களை துவதன் மூலம் சமாதானத்திற்கான மேம்படுத்த முடியும். இதன் மூலம்,
11

Page 18
மற்றவர்களுக்கு முக்கியமான பிரச்சின மீது அவர் களுக் கு சலுகைகள் செய்வதற்காக, பிரதியுபகாரமாக மு மானவை மீது வளைந்து கொடுக்கக் ஆதாயங்கள் வெற்றியீட்டப்பட வே என்பதற்காக பிரஜைகளுக்கு ஊக்கம் வேண்டும்.
வடிவமைப்பினதும், எதிர் தாக்கங்களினதும் மீது KAPS IIஇல் தக அனுகூலத் தை பொதுசன த பிரச் சார மொன்று எடுக்க முடி இத்தாக்கங்கள் அளவீட்டில் மிதமாக 2 அதேவேளை, ஒருங்கிணைக்கப்பட் நிலைத்திருக்கத்தக்கதுமான பிரச்சாரமொ பயன்படுத்தப்படும் போது அவை அதி செயற்றிறனாக விளங்கும் என நம்புவ நல்ல காரணங்கள் உள்ளன. இ மேலதிகமாக, இம்முயற்சிகளுக்கு | அதிகாரங்களை வழங்குவதற்கு சமய ! கட்சி பிரமுகர்கள் ஊக்கப்படுத்த வேண்டும். ஏனெனில் அத்தலைவர்கள் தெளிவாக உச்சரிக்கப்பட்ட வாதங்கள் அளவீட்டைச் சரிக்கட்டுவதில் பொது கருத்தில் பெருமளவிலான மாற்றங்க இட்டுச் சென்றுள்ளன.
ஏதோ அமைப்பிலான அதி தைப் பங்கிடுதல் (அது சமஷ்டி, பரவல அல்லது சுய-அரசாங்கம் என அறை பட்டாலும்), வெற்றிகரமான சமா உடன்படிக்கைக்கு சாத்தியமான அவசியமானதாகும். ஆனால், எ லடங்கா வழிகளில் சமஷ்டியை வடிவம் முடியும். தேசிய பிராந்திய ஒத்துழை பெறுமதியைப் பெரும்பான்மையான ( மக்கள் ஏற்கனவே தழுவியுள்ள துறை அதிகாரத் தைப் பங் கிடு வதற் உத்தேசத்தை வலியுறுத்தலின் 6
இப்பிரச்சினை மீது பொதுசன கருத்து தயாரிப்பதற்கு பொதுசன தகவல் பிரச் அவசியமானதாகும்.
12
(C) Copyright-Social Indicator - December 2004

உனகள்
சமாதான நடைமுறை மீது ளைச்
பொதுசன தகவல் பிரச்சாரம் பிரத்தியேகமான மக்கிய
நோக்கினைக் கொண்டிருக்கக் கூடாது -கூடிய
ஜனநாயகத்திற்கான ஆதரவு அதன் சொந்த கண்டும் உரிமையில் முக்கியமானதாகும். பலமான மளிக்க
ஜனநாயகப் பெறுமதிகளுடனும், ஜனநாயக ஆட்சிக்கான உறுதியான கடப்பாட்டுடனுமான
பிரஜைகள் சமாதானத்திற்கு அதிகளவு -வாத
ஆதரவாக விளங்குகின்றார்கள். சமாதான வலின்
த்திற்கு ஆதரவைக் கட்டியெழுப்புவதிலும், கவல்
ஆனால், இலங்கையில் பலமான ஜனநாயக வயும் . பிரஜைகளுக்கு கற்பித்தலிலும் தற்போதைய உள்ள முயற்சிகளை கற்பித்தலிலும் தற்போதைய டதும்,
முயற்சிகளை விஸ்தரிப்பதிலும் உண்மையான பன்றில் பெறுமதி இருக்கும் என்பதை இது எடுத்துக்
களவு
காட்டுகின்றது. பதற்கு தற்கு தமது
1 நீண்ட கால அடிப்படையில், மற்றும்
இனத்துவக் குழுக்களுக்கு இடையில் தப்பட
ஒருவருடன் மற்றொருவர் தொடர்பினைக் பினால்
கொள் வதையும், நம் பிக்கையையும், எமது
இரு மொழித் தேர்ச்சியையும் மேம் வசனக்
படுத்துவதற்கும், பொதுவாக, ஜனநாயக ளுக்கு
த் திற் கும் சமூக மோதல் களின் சமாதானத் தீர்வுக்கும் இடையிலான
உறவு பற்றி இலங் கையர் களுக்கு கொரத்
கற் பிப் பதற் கும் அதிக தேவைகள் பக்கம்,
செய்யப்பட வேண்டியுள்ளது. தமக்கு ழக்கப்
மூத்தவர்களை விட சமாதானத்திற்கு தான
ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு அதிகமாகவே Tவில்
ஆதரவாக இலங்கையில் உள்ள இளம் கண்ணி
சந்ததியினர் இருப் பது எமக்கு மைக்க
ஊக்கமளிப்பதாக இருக் கின் றது. ஓப்பின்
அரசாங்கத்தினாலும், கட்சிகளினாலும், பொது
சிவில் சமூக குழுக்களினாலும் களில்
நகரத்திற்குரிய கல்வியில் நிலைத் கான
திருத்தல் முயற்சிகளுடன் இணைந்து, முலம்
இலங்கையின் நிலையான ஜனநாய தினை
கத்தினுள் நியாயமானதும், நிரந்தர =சாரம்
மானதுமான சமாதானத்தின் குறிக் கோளை அடைவதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்காது என்பது சாத்தியமாகும்.

Page 19
விதந்துரைப்புக
இ
இலங்கையில் சமாதானத் தின்
பலப்படுத்த எதிர்காலம் பற்றி பெரிதுமே திடநம்பிக்கை
பொதுமக் யிலான மதிப்பீட்டுடன் KAPS க்கான இறுதி
என்று - அறிக்கை முடித்துவைத்தது. யுத்த நிறுத்தம்
சொல்கின தழுவியுள்ளதாகத் தோன்றுகின்றதாக சாட்சியத்தின் மீது அந்த திட நம்பிக்கை அடிப்படையைக் கொண் டிருந்ததுடன்,
தற்போன மோதலுக்கான பெருமளவு தரப்புக்கள்
நிலைமை நியாயமான பேச்சுவார்த் தையிலான
நிகழ்வு நிலைமைகளை உரு வாக்கு வதாகத் -
உடன் ப தோன்றுகின்றது. நியாயமானதும்,
எதிர்நே இறுதியானதுமான சமாதான உடன்படிக்
பரிமாண கையை முடிப்பதற்கு அவசியப்படும் - எல்.ரி.ரி. அம்சங்களின் பெரும்பாலானவற்றுக்கு
இணைந் பரந்தளவிலான பொதுசன ஆதரவு இருப்பதாக
யினுள் | முதலாவது KAPS அளவீட்டின் முடிவுகள்
வருடங்க கண்டறிந்தன. ஒரு வருடத்தின் பின்னர்,
அநேகமா சமாதான நடைமுறை பற்றிய ஆரம்ப
இடம் பெ திடநம் பிக்கைக்கான காரணங்களில்
தோன்றுக பெரும்பாலானவை மங்கிவிட்டன.
வன்முறை
பேச்சுவா நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ள கடந்த
அவர் க வருடத்திலிருந்து முடிவுகளை இரண்டாவது
நம்பிக்ன KAPS அளவீட்டிலிருந்து சான்று மீள்
நம்பிக்கை வலியுறுத்துவதுடன், நியாயமானதும்,
பதிலாக இறுதியு மானதுமான சமாதானத்தை சாதிப்பதற்காக எதிர்நோக்குகளை முன்னேற்று
கொள்வ முகமாக, தனிப்பட்டரீதியில் ஆதரிக்காத ஒரு
தரப்புக்கள் தொகை ஆலோசனைகள் உட்பட குறிப்பிடத்
நிறுத் த தக்களவிலான பரந்த வீச்செல்லையைக்
பயமுறு கொண்ட சமாதான ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்
குற்றச்சா கொள் வதற் கு சகல இனத் துவக்
கொண்ட குழுக்களையும், பிராந்தியங்களையும் சேர்ந்த
உருவாக் கணிசமானளவு எண்ணிக்கையினர் உட்பட
மீளத்திரு பெரும்பான்மையிலான பொதுமக்களின்
துரதிர்ஷ் இணக்கத்தினை ஆவணப்படுத்துகின்றது.
தலைவர் உண்மையில், KAPS Iஇல் அறிவிக்கப்பட்டதை
சமாதான விட சமாதானத்தை நோக்கிய பொதுசன
பொதுவா மனோநிலையின் மிக அதிகளவிலான
கண்கூடா நம்பிக்கையிலான பிரதிமையை KAPS II
மிகவும் | இலிருந்து சான்று வருணிக்கின்றது.
“அரசிய
2003ஐ விட மிகவும் பலமாக 2004இல் சமாதானத்திற்கு பொதுமக்கள் அர்ப்பணி ப்பைக் கொண்டிருப்பதாக KAPS II இலிருந்து சான்று எடுத்துக்காட்டுகின்றது. மேலும், நன்கு வடிவமைக்கப்பட்டதும், ஒருங்கிணைக்கப் பட்டதுமான பொதுசன தகவல் மற்றும் தூண்டுதல் திட்டமொன்றின் மூலம் இயல்பாகப்
முடியும்? முறைக் வலியுறுத் ஒரு தெ நீண்ட கா இறுதி அ யிலான (
(C) Copyright -Social Indicator - December 2004

கள்
த்தப்பட்டால், சமாதானத்திற்கான க்களின் ஆதரவு நீடிக்கப்படலாம் அளவீட்டு முடிவுகள் சுட்டிச் ன்றன.
இருந்த போதிலும், நாட்டில் உள்ள மதய அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு Dயுடன் இணைந்த கடந்த வருடத்தின் கள் நிரந் தரமான சமாதான டிக்கையைச் சாதிப் பதற்கான ாக்குகள் தொடர்பில் சவாலின் ங்களை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. ஈ.இன் இணக்கமற்ற போக்குடன் துள்ள அரசாங்கத்தின் கூட்டணி நிலவும் பிளவுகள் கடந்த இரு களில் ஏதாவது நேரத்தை விட Tக கருத்துள்ள பேச்சுவார்த்தையாக பறச் செய்வது குறைவாகவே கின்றது. உயர்வாகவுள்ள அரசியல் ஐயை சூழ்நிலை மோசமாக்கியுள்ளது. ர்த்தை நடத்தும் பங்காளிகளாக களது நம் பகத் தன்மையிலும், -கக்கான பாத்திரத்தன்மையிலும் கையைக் கட்டியெழுப்புவதற்குப் , ஏனைய தரப்புக்கு எதிராக பல் புள் ளிகளைக் கூட்டிக் தற்காக” மோதலுக்கான சகல ளினதும் தோற்றமான அக்கறை யுத்த த் தின் ஸ்திரத்தன்மைக் கு த் தலை ஏற் படுத்தும் பதில் ட்டையும், கெட்ட எண்ணத்தையும்,
துன்மார்க்கமான சுற்றொன்றை க்குவதுடன், சிவில் யுத்தத்திற்கு நம்புதலைக் கட்டியங் கூறுகின்றது. டவசமாக, இலங்கையின் அரசியல் களிடமிருந்து முனையப்பட்டுள்ள ஆலோசனைகளைப் பூர்த்தி செய்தல் Tக பொதுசனத்தின் மத்தியில், சன சமாதானத்திற்கான கிராக்கிக்கு
தறைவாக விளங்குகின்றது.
அப்படியெனில், என்ன செய்ய - இலங்கையில் சமாதான நடை கு பொதுசன ஆதரவை மீள் கதுவதற்கும், அகலமாக்குவதற்கும் Tடரிலான குறுகிய கால மற்றும், பல விதந்துரைப்புகளுடன் KAPS I றிக்கை முடிக்கப்பட்டது. பன்னிலை மொழி மூலங்களைப் பயன்படுத்தி
13

Page 20
14
பொதுசன தகவல் இயக்கத்தைத் பொதுமக்களின் அறிவை அத (குறிப்பாக தொலைக்காட்சி), நடைமுறைகளின் (LP (ԼՔ சாராம்சத்தினதும், பிரச்சினையி குறிப் பான ஆலோசனைக புரிந்துணர்வை அதிகரித்தல் ஆ உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள குறுக விதந்துரைப்புகளாகும். அவர்கள் வேண்டுகோளை உச்சப்படுத் முரண்பாட்டிலான ஆலோசை கட்டுதல் மீது சில தற்கா கருத்துக்களையும், சமாதானத்திற் கூடுதலான தூண்டுதலையும் ச வேறுபட்ட குழுக்களுக்கு நடைமுறையை எவ்வாறு வடி எண் பது மீதான சில பூ கருத்துக்களையும் உச்சப்படுத் இது முன்கொண்டுவந்தது. KAPS) கால விதந்துரைப்புகள், இல இனத்துவப் பிளவை நிரப்புவதற் கூடிய நடவடிக்கைகளை வ வதையும், பல்-மொழியிலான ஊக்கமளிப்புகள் மூலமும் , சின்னங்களையும், தேசிய, கட்சி இனத்துவம் சாராத ஊடகம் நிறுவனங்களையும் ஊக்குவிப்பத பாரிய இனத்துவ ஒன்றி6ை மேம்படுத் துவதையும் , சமூ இருப்பவர்களுக்கும், இல்லாதவ இடையிலான பொருளாதார இடை குறைப்பதையும் வலியுறுத்தின. இ ஆண்டில், குறுகிய கால விதந்துள் சிலவற்றின் அமுலாக்கத்தில், சில எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தோன் ஆனால், முயற்சிகள் மட்டுப்படுத்த துடன், அவை துண்டு அடிப்பை மாகும் பலமானதும், ஒருங்கினை பொதுசன தகவல் இயக்கத்தை ஒ எதுவுமே கண்ணுக்கு எட்டிய இல்லை.
மேலும், 2004இன் தேர்தல் அ.சா.தாபனங்களினதும், ஏனைய ளினதும் சமாதான முயற்சிகளு யளிப்பதை விட விவாதிக்கத் கெடுதலை ஏற்படுத்துகின் பகிரங்கமான தவறான தகவலை பிரச்சாரமாக விளங்கியது.
கடந்த வருடத்தின் விதந்து KAPS II இலிருந்து சான்று மீள்வலியுறுத்துவதுடன், வேறு பல சுட்டிச் சொல்கின்றது.
இவ் வருடத்தின்
நடைமுறை பற்றிய பகிரங்கமான மிகவும் திருந்திய நடவடிக்
(C) Copyright -Social Indicator - December 2004

தாபித்தல், கரித்தல், 3LDT.g5 T60T
20) LD UL, I fI 60 បំ ១_66T ளினதும் பூகியனவே lui 35T 6) து இணை துவதற்கு
601 8Ᏼ 6ᏈᏱ 6ᏡᎢ 85 653, LDT 60T ான ஆகக் திப்பதற்கு சமாதான வமைப்பது ர் வாங் க துவதற்கும் இன் நீண்ட ங்கையில் கு உதவக் லியுறுத்து கல்விக்கு தேசிய சார்பற்ற, போன்ற ன் மூலமும் ணப்பினை ழகத்தின் Tகளுககும _(ഖണിഞu டையிலான ரைப்புகளின் முயற்சிகள் றுகின்றது. நப்பட்டுள்ள டயிலானது எந்ததுமான த்திருக்கும் தூரத்தில்
பிரச்சாரம், தரப்புக்க 5கு உதவி தக்கதாக, ற பாரிய வழங்கும்
ரைப்புகளை
LJ 6) LD T 5
வற்றையும்
சமாதான தகவலின் Ꭰ Ꮷ5ᏓLIIᎢ 60Ꭲg5l
இனத்துவத்திற்கு அடுத்ததாகவே நடைமுறை பற்றிய அறிவை உறுதிப்படுத்துகின்றது. இதுவே அந் நடைமுறைக்கான ஆதரவின் தனித்த பலமான எதிர்வுகூறலாகும். சமாதான மனோநிலைகள் மீதான அதிக அடக்க மானதும், உறுதிமிக்கதுமான தாக்கங்களை பொதுவான அரசியல் அறிவும், உயர்வான முறைமையான கல்வியும் கொண்டுள்ளன என்ற மேலதிகச் சான்றானது இந்தக் காரணத்தை மேலும் பலப்படுத்துகின்றது.
பொதுசன தகவல் பிரச்சாரம் ஒன்றை வடிவமைப்பதில், பன்னிலையிலான சமாதான ஆலோசனைளைக் கட்டுவதன் மூலமும், இதன் மூலம் ஏனையவை மீது சலுகைகளைச் செய்வதற்குப் பதிலாக முக்கியமான பிரச் சினைகள் மீது
வெற்றியிட் டுவதற்கு சாத்தியமான
ஆதாயங்கள் உள்ள பிரஜைகளைக் காட்டியும் சமாதானத்திற்கான ஆதரவை மேம்படுத்த முடியும் என KAPS II சுட்டிச் சொல்கின்றது.
சகல நான்கு இனத்துவக் குழுக்களின் மத்தியில், பெரும்பான்மை யிலான ஏற்றுக்கொள்ளலுக்கான ஆலோசனை களை வலியுறுத்துவதன் மூலம் பொதுசன தகவல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்க முடியும்.
உருவாக்குதல் மற்றும் எதிர்வாத தாக்கங்கள் மீது KAPS 2இல் தகவலின் அனுகூலத்தையும் பொதுசன தகவல் பிரச்சாரம் எடுக்க முடியும். அளவிட்டில் இத் தாக்கங்கள் மிதமாக உள்ள அதேவேளை, ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதும், நிலைத்திருக்கத் தக்கதுமான பொதுசன தகவல் பிரச்சாரத்தில் பயன்படுத்தப்ப்டும் போது அவை அதிக செயற்றிறனாக இருக்க முடியும் என நம்புவதற்கு நல்ல காரணங்கள் உள்ளன. இதற்கு மேலதிகமாக, எமது அளவீட்டு அனுபவங்களில் பொதுசனக் கருத்தில் அளப்பரிய மாற்றங்களுக்கு சமய மற்றும் கட்சி உயர் பீடத்தினரினால் தெளிவாக உச்சரிக்கப்பட்ட வாதங்கள் இட்டுச் சென்றுள்ளதனால் இம் முயற்சிகளுக்கு தமது அதிகாரத்தை வழங்குவதற்கு இத்தலைவர் களை ஊக்கப்படுத்துவது அவசியமானதாகும்.
வெற்றிகரமான சமாதான உடன்படிக்கைக்கு சமஷ்டி, பரவலாக்கம் அல்லது சுய-அரசாங்கம் என அழைக்கப் பட்டாலும் ஏதாவது வகையிலான அமைப்பில் அதிகாரத்தைப் பங்கிடுதல் அவசியமான தாகும். சமஷ்டியை எண்ணிலடங்கா வழிகளில் வடிவமைக்க முடியும். தேசியபிராந்திய ஒத்துழைப்பின் பெறுமதியை ஏற்கனவே தழுவியுள்ள பெரும்பான்மை யிலான பொதுமக்கள் உள்ள துறைகளில்

Page 21
அதிகாரத்தைப் பங்கிடுதலுக்கான தூர நோக்கினை வலியுறுத்துவதன் மூலம் இப்பிரச்சினை மீதான கருத்தினை பொதுசன தகவல் பிரச்சாரம் தயாரிப்பது அவசியமாகும்.
சமாதான நடைமுறை மீது பொதுசன தகவல் பிரச்சாரம் பிரத்தியேகமாக நோக்கினைக் கொண்டிருப்பது அவசியமான தாகும். ஜனநாயகத்திற்கான ஆதரவு அதன் சொந்த உரிமையில் முக்கியமானதாகும். மிகப் பலமான ஜனநாயகப் பெறுமதிகளும், ஜனநாயக ஆட்சிக்கான உறுதியான
அர்ப் பணிப்பும் சமாதானத்திற்கு மிக
அதிகளவிலான ஆதரவை வழங்குகின்றது. சமாதானத்திற்கான ஆதரவைக் கட்டியெழுப்பு வதிலும், ஆனால், பலமான ஜனநாயக ரீதியிலான குடிமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதிலும் நடைமுறையிலான முயற் சிகளை விஸ்தரிப்பதில் உண்மையான பெறுமதி இருக்கலாம் என்பதை இது சுட்டிச் சொல்கின்றது.
நீண்ட கால அடிப் படையில் , நியாயமானதும் , இறுதியானதுமான சமாதானமொன்றைப் பராமரிப்பதற்காக, இனத்துவ அச்சமும், நம்பிக்கையீனமும் குறைக்கப்படுவது அவசியமானதாகும். நிரந்தரமான சமாதானமொன்றைச் சாதித்தல் வணி முறையில் குறைப் பொனி றைக் கொண்டு வருவதுடன் , பொருளாதார மீள்கட்டியெழுப்பலுக்கு வழியை சமைக்கும். இவை இரண்டுமே இனத்துவ விரோதத் தன்மையைக் குறைப்பதில் சிறிதளவு தூரத்திற்குச் செல்லும். எனினும், இக் குறிக்கோள்களை மேம்படுத்துவதற்கு தீவிரம் சார்ந்ததாக அதிகளவு செய்யப்பட முடியும்.
இனத்துவப் புரிந்துணர்வின் பெறுமதியையும், ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து செயற்படுதலையும் KAPS I எடுத்துக் காட்டு வதுடன், உண்மையிலான ஒன்றிணைந்த பல்இனத்துவ சமூகமொன்றை உருவாக்கு வதற்கும், மேம்படுத்துவதற்கும் அரசாங்க த்திற்கும் , சிவில் சமூகத்திற்குமான அவசியத்தை கீழ் கோடிடுகின்றது.
து தொடர்பில், ஆரம்பக் கட்டத்தி லிருந்தே, பல்மொழியிலான போதனையை ஆரம்பிப்பதற்கு பாடசாலைகள் ஊக்குவிக்கப் பட வேண்டும். பல்-இனத்துவ மனவுணர்வுடன் பாடசாலை பாடவிதானம் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
இரு மொழிகள் நீண்ட கால குறிக்கோளாக உள்ள அதேவேளை, உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்கள், அரசாங் கத்துடன் பிரஜைகளின் தொடர்பு, மற்றும் வீதிச் சமிக்ஞைகள் ஆகியன உட்பட சகல அதன் நடவடிக்கைகளில் இரு மொழியிலான
r total-social indicator.oecembe 2004
560L(Upt மளிப்பது
சீரழிந்து
வதறகா விடயம கவனத் யுத்தத்த
ğd L6ÖTLç2 அவசிய
சமாதான குழுக்கள் பகிர்ந்தவி
ஜனநாய களுக்கு தொடர்பு மட்டுமன் மக்களை யிலான செய்திட் ബിബ് ക്രി வாதிக்க மேம்படுத் பேணுவ கவனியா
@ நோக்கி விரிவான ஆகியன இலங்கை
LDT60 SFLC அகலத்ை 61163)5եւկ @66Tu விதந்து
(UDI9UIT35 கடந்த
சமாதான த்தல் உ அதே ( த்திற்கா விநியோ (66
ஆதரவு: 3FLIDIT g5 T6 வதில் ந செயற்ப சிறிதள உள்ளது மேம்படு செய்யட் நம்பிக்ை மோதலு ருெவத

றைகளுக்கு அரசாங்கம் ஊக்க
அவசியமானதாகும்.
இலங்கையில் யுத்தத்தினால் ர்ள பகுதிகளை மீள்கட்டியெழுப்பு ன முக்கிய பணி முன்னுரிமை ாக சகல தரப்புக்களினாலும் நிற்கு எடுக்கப்பட வேண்டும். னால் சீரழிந்துள்ள பகுதிகள் யான கவனத்தைப் பெறுவது மாக உள்ள அதேவேளை, ாத்தின் அனுகூலங்களில் சகல iலும் பங்கெடுக்கும் விதமாக உதவி ரிக்கப்பட வேண்டும்.
மீண்டும், சமாதானத்தை நோக்கிய க பெறுமதிகளுக்கும், மனோநிலை கும் இடையிலான பல மான கள், இலங்கையின் இளைஞர்களை ர்றி, ஆனால், பரந்தளவிலான இலக்குப்படுத்தும் நடைமுறை நகரத்துக்குரிய மக்களின் கல்விச் டங்களைப் பலப்படுத்துவதிலும், ப்பதிலும் சார்பாக இருப்பதை கின்றது. ஜனநாயக ஆட்சியை ந்தும் அதேவேளை சமாதானத்தைப் தற்கான வாய்ப்பு கவனித்தும் து விடப்படலாகாது.
இலங்கையின் சமாதானத்தை ப பொதுசன மனோநிலைகளின் அளவீடுகளாக KAPS1 மற்றும் II ா விளங்குகின்றன. இதனால், கயில், நியாயமானதும், இறுதியானது ாதானத்திற்கான பொதுசன ஆதரவின் தையும், ஆழத்தையும் பலப்படுத்து ம், விஸ்தரிப்பதையும் நோக்கி பவிலிருந்து தோன்றுகின்ற சகல ரைப்புகள் இரண்டுமே தவிர்க்க து என்பதுடன், பொருத்தமானதுமாகும்.
வருடத்தின் அனுபவமானது ாத்திற்கான கோரிக்கையை அதிகரி ண்மையாகவே விரும்பத்தக்கது என்ற வேளை, இலங்கையில் சமாதான ன பிரதான தடை பெரிதுமே கத்தின் ஒன்றாகும். இதை எளிதாகச் பதென்றால் , பொதுமக்களின் கும், மனவுறுதிக்கும் பதிலிறுப்பாக நடைமுறையின் முன்னேற்றமடை ாட்டின் அரசியல் நிறுவனங்களினதும், ட்டாளர்களினதும் சார்பாக மிகவும் வு முயற்சியும் சாமர்த்தியமுமே சமாதானத்திற்கான கோரிக்கையை த்துவதற்கு அதிக தேவைகள் பட வேண்டும். ஆனால், நல்ல கயுடன் பேச்சுவார்த்தை மேசைக்கு க்கான பலதரப்பட்ட தரப்புக்களும் கு தயாராக இருந்தாலன்றி, இது

Page 22
16
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பெறுமதியை கொண்டிருக்கும்.
துரதிர்ஷ்டவசமாக, உண் பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு அவ ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கு நல்லெண்ணத்துடன் பேரம்பே பேச்சுவார்த்தை மேசையில் அ இலங்கையின் தலைவர்களை வழிப் படுத்துவது என்பதை சொல்வதற்கு KAPS 1 மற்றும் II சிறிதளவையே கொண்டிருக்கும். KAPSஇலிருந்து வெளிப்படுகி விதந்துரைப்பானது, நாட்டின் தலைவர்கள், கொள்கை வகுப்போ இனத்துவ, மற்றும் சமய உயர் ஆகியோரை இலக்குப்படுத்திய தகவல் இயக்கத்தை விருத்தி ெ விளங்குவது முக்கியத்துவமாகும். ச வருடங்களாக இலங்கையில் தலைவர்களுடனும், மற்றும் உயர் டனும் பேச்சுவார்த்தைகள் இல பொதுசன கருத்தின் உயர் பீட மாறாநிலைத்தன்மையினாலும், து னாலும் , கணிசமானளவு த கூறப்பட்டுள்ளது. எல்லோரையும் அரசியல் தலைவர்கள் எதிரி தகவலை அகற்றுவதற்கு மு5 அதேவேளை, அநேகமாக ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்தி உறுதிப்படுத்தும் தகவலைப் பார் செவிமடுப்பார்கள்.
இதுகாறும் உள்ள நி நித்தமும் ஈடுபாடுள்ள நலன்க உரத்த குரல்களைக் கொண்டவ மிகவும் தெளிவாக செவிமடு அவர்கள் முயல்கின்றார்கள்.
தலைவர்கள் தம்மைப் பின் களுடனும், வாக்காளர்களுடனும் ெ கொண்டிருக்கவில்லை என்பது அல்ல. இதற்குப் பதிலாக, பொதுசன நிதமும் திரிபுபடுத்தப்பட்டு, நிறை6
(C) Copyright-Social indicator - December 2004 " '

த் தான்
60). OULT60 சியமான அல்லது சுவதற்கு Dர்வதற்கு ബഖT[] எமக் குச் ஆகியன எனினும், ன்ற ஒரு அரசியல் ர், மற்றும் பீடத்தினர் பொதுசன சய்வதாக டந்த இரு அரசியல் பீடத்தினரு ங்கையில் அறிவு Tரநோக்கி சிரித்துக் போன்று
60) L- Ա III 85, னைகின்ற அவர்கள் ருந்ததை fLlLUġ5L6OT,
லையில் ,
ளுடனான ர்களுக்கு LubsĎ(U5 Lò
பற்றுபவர் தாடர்பைக் பிரச்சினை க் கருத்து, வானதல்ல
என்பதே அவர்களது புரிந்துணர்வு என்பதுடன், இக் கருத்து உணர்மையானது என்ற வகையிலேயே அவர்கள் செயற்படுகின்றார் கள். உதாரணமாக, அரசியல் தலைவர் களும், பகுப்பாய்வாளர்களும் ஒத்துக் கொண்டதற்கு, மரபுரீதியிலான புத்தியுடை மைக்கு மாறாக, இலங்கையில் இணக்கப் பாட்டிலான சமமான உடன்படிக்கைகளுக்கு பலமான எதிர்ப்பு தென் மாகாணத்தில் அன்றி, ஆனால், வட மத்திய மாகாணத்தில் உள்ள சிங்களவர்கள் மத்தியில் செறிந்துள்ளதென KAPS I மற்றும் II ஆகியவற்றிலிருந்து சான்று தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது.
அந்த மரபுரீதியிலான புத்தியுடைமை முற்றிலும் தவறானதல்ல. உண்மையில், தென் மாகாணத்திலும் சமாதான இணக்கப்பாட்டுக்கு கணிசமானளவு எதிர்ப்புள்ளது. ஆனால், பெருமளவு தலைவர்கள் பாராட்டுவதாகத் தெரிகின்ற வாக்குறுதிகளுக்கு தென் மாகாணத்தில் மிக அதிகளவு ஆதரவுள்ளது.
சமாதானத்திற்கான உண்மையான தன்மையினதும், பொதுசன ஆதரவின் அளவினதும் மீது இலங்கைத் தலைவர்களின் சிறந்த கல வியானது தைரியமான நடவடிக்கைக்கு அவர்களுக்கு ஊக்க மளிக்கும் அல்லது பொதுமக்களின் சமாதானக் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்று வதற்கு அது பாதுகாப்பானது என வழிப்படுத்தும். ஆனால், தற்போதைய சூழ்நிலையில் சமாதான ஆலோசனைகளின் பலவீனமான விநியோகத்தைக் கவனத்திற்கு எடுப்பதற்கு வேறு மேலதிக செயற்றிறனான விருப்புக்கள் இல்லாதவிடத்து, இலங்கையின் கருத்து, கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட கருத்தரங்குகளினதும், ஊடகங்களினதும், பல்கலைக்கழகங் களினதும் மத்தியில், அதன் உபயோகத்தை மேம்படுத்துவதிலும், KAPS தரவை பரந்த ரீதியாக விநியோகிப்பதை கொண்ட மூலோபாயத்திலும் அது கணிசமானளவு
அர்த்தத்தை வழங்குகின்றது.

Page 23


Page 24
சமூகக் காட்டி (Social Indicator) ஒரு சுயேச்சை சமூக - பொருளாதார மற்றும் அரசியல் பிரச்சின
மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையத்தின் பணி காட்டி 1999 செப்டெம்பரில் தாபிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் நிரந்தரமானதும், உயர்தொழில் ரீதிய வசதிக்கான நீண்ட கால வெற்றிடத்தை நிரப்புகி
அதிகாரமளிப்பின் கருவியொன்றாக வாக்கெடுப் பிரச்சினைகள் மீது தமது அபிப்பிராயங்களை அன வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழிமுறையாகும். முந்திய நடத்துவதே எமது குறிக்கோளாகும். இதன் மூலம் செலுத்தக்கூடிய பொதுசன அபிப்பிராயத்தின் ஊ
வெளியிட்டோர் : சோஷல் இன்டிகேட்டர் மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான 105, 5ஆவது ஒழுங்கை கொழும்பு 03. இலங்கை தொலைபேசp : +9411 2370472 ஃபக்ஸ்: +9411 2370475
ajருகேத்ரின்ட் 44?
1992-அj Larnia,
Printed

பான சமூக ஆராய்ச்சித் தாபனமாகும். இது னைகள் மீது வாக்கெடுப்பை நடத்துகிறது.
ப்பாளர் சபையின் கீழ் தொழிற்படும் சமூகக் உடன், சமூக, அரசியல் பிரச்சினைகள் மீது பானதும், சுயேச்சையானதுமான வாக்கெடுப்பு
ன்றது.
பு விளங்குகின்றது. தம்மைப் பாதிக்கும் மெதியான பெரும்பான்மையான பொதுமக்கள் ப சமூகப்பிரச்சினைகள் மீது ஆய்வுகளை பொதுசன கொள்கை வாதத்தில் ஆதிக்கம் டாக வழிமுறைகளை வழங்குகின்றது.
நிலையம்
ஈமெயில்: cpapoll@diamond.lanka.net இணைய தளம்: http://www.cpalanka.org
by: Sasmitha Prints, Piliyandala. Tel/Fax: 011-2608456 |