கவனிக்க: இந்த மின்னூலைத் தனிப்பட்ட வாசிப்பு, உசாத்துணைத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தலாம். வேறு பயன்பாடுகளுக்கு ஆசிரியரின்/பதிப்புரிமையாளரின் அனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.
இது கூகிள் எழுத்துணரியால் தானியக்கமாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு. இந்த மின்னூல் மெய்ப்புப் பார்க்கப்படவில்லை.
இந்தப் படைப்பின் நூலகப் பக்கத்தினை பார்வையிட பின்வரும் இணைப்புக்குச் செல்லவும்: இந்திய வம்சாவழி மக்களின் பிரச்சினைகள் இலங்கை-இந்திய உறவில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் 1948-1989

Page 1


Page 2


Page 3
இந்திய வம்சா பிரச்சினைகள் உறவில் ஏற்ப
ஆய்வ சிவசுப்பிரமணியப்
ΡαD / 9O
ஆசிரியர்: நல்லாயன் கன்னியர் மடம் , கொட்டாஞ்சேனை.
இவ் ஆய்வு சர்வதேச வில் பின்னிலை டிப்புளோமா ச விவகாரங்களுக்கான பண்டா
9FLOff" | Gööf,
பண்டாரநாயக்கா சர்வதேச 6 பெளத்தலோக மாவத்தை
19 9
 

வழி மக்களின் S@@@@@§U டுத்திய தாக்கும்
--
TGT6: ம் ஜோதிலிங்கம்
B. A. (Hons) , (Political Science)
/ 1ΟΕ
பகுதிநேர ஆசிரியர்: மெதடிஸ்ற் கல்லூரி , கொள்ளுப்பிட்டி.
JEBITUTĖJEĐ6ff) GOTTGOT LJL LÚ 5ல்விநெறிக்காக சர்வதேச ரநாயக்கா கல்விநிலையத்திற்கு LJ LILLE.
விவகாரங்களுக்கான நிலையம் த , கொழும்பு-7.
2

Page 4


Page 5
THIEQUESTION
Ra(CEN) TIT DIN ID)/A US MPAA (el (0)
|FORELIGN (P(O)(LD (
SİVASUB RAMANLAN
PCD / 9C
TEACHTER :
GOOD SHEPHERD CONVENT KOTAHENA.
DISSERTATION IS 6 UBMITTED TO FOR INTERNATIONAL STUDIES FOR THE COMPLETION OF TH
1N INTERN A FFA ||
BANDAR AN AKE CENTRE FOI
BMICH , Ο Ο.
19 S)

|@原 而AMLS@原
INI (O) RI (GINI /ALNI (D) NI SIRD [LAGNIEKAYS eY ( 1943 o D989)
1. JOTHILINGAM
B. A. (Hons) (Political Science)
) / 1ΟΕ
PART TIME TEACHER:
METHODIST COLLEGE ΚΟΙ ΟΡΡΙΤΙΥ.Α.,
THE BANDARANAL Ke CENTRE TO MEET THE REQUIREMENTS
E POST GRADUATE DIPLOMA
NATIONAL
PRS.
R INTERNATIONAL STUDIES
LOMBO-7.
2

Page 6


Page 7
நாளும் பொழுதும் அவை யத்து முந்தியி நின்ற எனது தந்ை திரு. வீரகத்தியார் அவர்களின் மங் கா இவ் ஆய்வு சமர்ப்

புதல்வர்களை சருப்ப முயற்சித்து
ரே
சிவ சுப்பிர மலயை ம் த நினைவுக்கு
பணம்,

Page 8


Page 9
பொ ரு ள ட க
මමමමමමමමමමමමමමමමමම
1. முன்னுரை
2. இந்திய வம்சாவழியினர் பற்றிய
3.
இந்தியா தொடர்பாக இலங் ல (சுதந்திரத்தின் பின்னர் )
4.
இந்திய வம்சாவழியினர் தொட தங் கள் இலங்கை- இந்திய உறவி
5.
முடிவு ரை
6.
உசாத்துணை நூ,,ல் கள்
பிறு பிறப்பிடிப்பில் இd

க ம்
0689.06பின்பிப்பிபி
01 - 04
0 - 18
அறிமுகம்
கயின் வெ ளியுறவுக் கொள்கை 16 - 33
ர்பான சட்டங் கள், ஒப்பந்- 34 - 5) ல் ஏற்படுத்திய தாக்கம்
0ெ - 6g
69 - 12
බිම මමේ මිම මම මම මම ම ම් ම මම

Page 10
-


Page 11
மு ன் அ ரை
நீ - * ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ * * * ஆ தி ஆ * ஆ -
* இந்திய வம்சாவழியினரின் ஏற்படுத்திய தாக்கம்' எனும் தலை! சர்வ தேச கல்விக்கான பண்டாரநாய பட்டப்பின் டிப்புளோமா கற்கை நெ காக எழுதப்பட்டதாகும்.
இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை | எழுதப்பட்டுள்ளது. முதலாவது பகுதி முகத்தைத் தருகின்றது. அவர்கள் எ எவ்வாறு இலங்கையில் வாழ்ந்தார்கள் கொடுக்க முனைகின்றது. இதன டாக் நயவஞ்சகமாகக் குடியேற்றப்பட்டார் பயணத்தின் ஆரம்பத்திலிருந்து இலங்கை வாழ்க்கை துயரம் தோய்ந்ததாக : -யுள்ளேன்.
இரண்டாவது அத்தியாயம் ஆண்டு வரை இந்தியா தொடர்பில் கொள்கை பற்றி விளக்குகின்றது . ஐக் - ளில் இலங்கை - இந்திய உறவு கள் சீ சுதந்திரக் கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்த என்பதையும் கூறி அதற்கான காரணம் முடிவுக்குப் புறம்பாக 1965 - 19 ஆட்சியில் இருந்த போதும் இலங்கை--யும் இவ் விதிவிலக்கான போக்குக்கு யும் கூறியுள்ளேன் .
மூன்றாவது அத்தியாய மே ள்ளது. இதில் இந்திய வம்சாவழியினர் ளும் இலங்கை-இந்திய உறவு களை எ கூறியுள்ளேன் . சுதந்திரத்திற்குப் பின்ன தியிருந்தா ஒபம் ஆய்வினை 1947ம் ஆன் ~ தின் மூலம் சட்டங் கள், ஒப்பந்தங் 8 என்ன உள் நோக்கங் களைக் கொண்ட வ ழி மக்களைப் பாதித்துள்ளன என்ப - தங் கள், சட்டங்கள் இரு நாடுகளில

* * * * * * * * * * * * ஆம் * தி * * * ஆ ஆ அ * * * * *
பிரச்சினைகள் இலங்கை-இந்திய உறவில் சங் கத்தினாலான இந்த ஆய்வுக் கட்டுரை 1க்கா நிலையத்தில் நான் மேற்கொண்ட நறியின் ஒரு பகுதியை நிறை வேற் றுவ தற் -
நான்கு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு
இந்திய வம்சாவழி மக்கள் பற்றிய அறி1 கிருந்து வந்தார்கள், ஏன் வந்தார்கள் , ர் என்பது பற்றிய விபரங் களை அது 5 அம்மக்கள் தாமாகக் குடியேறவில்லை ; t கள் என்பதையும் இலங்கை நோக்கிய 5யில் நிலைபெற்று இன்று வரை அவர்களின் அமைந்திருந்தது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி
சுதந்திரத்திற்குப் பின்னர் 1987ம் | இலங் கை பின்பற்றிய வெளிநாட்டுக் க்கிய தேசியக் கட்சியின் ஆட்சிக் காலங்க ராக இருக்கவில்லை என்பதையும், நீலங்கா மில் உறவு கள் சீராக இருந்தன பகளையும் முன் வைத்துள்ளேன். இப் பொது 270 காலப்பகுதியில் ஐக்கிய தேசியக்கட்சி - இந்திய உறவுகள் சீராக இருந்தன என்பதை 5 காரணங்களாக என்ன இருந்தன என்பதை
என் ஆய்வின் மையப் பகுதியாக அமைந்துதொடர்பான சட்டங்களும், ஒப்பந்தங்கதே வகையில் பாதித்துள்ளது என்பது பற்றிக் எரான விடயங் களில் கூடிய கவனம் செலுத்டிேலிருந்து ஆரம்பித்துள்ளேன். இவ்வத்தியாயத் கள் என்பது தொடர்பில் இரு அரசுகளும் உருந்தன , அவை எவ்வாறு இந்திய வம்சாபற்றைக் கூறியுள்ளேன் . இதன டாக ஒப்பந் ஏதும் வெளியுறவுக் கொள்கைகளைப் பாதித்

Page 12


Page 13
-ததைவி. வெ ளியுறவுக் கொள்கைக6ே இள்ளன என்பதைச் சுட்டிக் காட்டியுள்!
ஆய்வின் நான் காவ து அத்தி முடிவுரையில் இந்திய வம்சாவ ழியினரில் | இலங்கை-இந்திய உறவுகளைப் பாதிக், ஆராய்ந்துள் ளேன் . இந்தியப் பிரஜாவு! பாத நிலைமை, இந்திய வம்சாவழி 4 * மலைய கம் மலையக மக்களுக்கே 1 4 மலையக மக்களுக்கெனத் தனியான . எதிர் காலத்திலும் இலங்கை - இந்திய : கூடிய ஒன்றாக அமையலாம் என்றும், வ கையில் தோன்றியுள்ளது என்பதையும்
இவ் ஆய்வினை நான் எடுத்து பூரன ஆய்வாக நான் கருதவில்லை , 4 நிலைமைகள் காரணமாக இதனைப் பூ தொடர்பாக ஆய்வு முயற்சிகளை மேற் இந்த ஆய்வு உதவி புரியும் என்று நிலை தால் அதற்காக நான் நிறைந்தளவு !
சர்வ தேச விவகாரங்களுக்க தொடர்பான இவ்வ ாய்வு முயற்சியும் 2 வாழும் சாதாரண மனிதனாகிய எனக் முயற்சியாகவே இருந்தல், சாதா ரண பூர்த்தி செய்வ தற் காக மட்டும் நாள் உழைப்பில் ஈடுபட வேண்டிய நிலையில் முயற்சிக்கும் என்னால் எவ் வ ாறு தான் பல தடலை கள் இக்கல்வியை இடைநிறுத் எனினும் பல் வேறுபட்டவர் களின் ஒத்துழை இவ்வாய்வினை நிறைவு செய்வ தற்கு 2.
ம"
என் இன் வ ாய்வு முயற்சியின் எனது ஆய்வின் மேற்பார்வை யாளரும், - யருமான பீ.பஸ்தியாம்பிள்ளை ஆவார் வ ழிகாட்டல் ஆய்வின் நிறைவுக்குப் பொ நிலையை உணர்த்து நான் கலந்தரையா வேலை களை ஒதுக்கி எனக்கு நம் முக் நேரத்தினை ஒதுக்கித் தந்திருந்தார், நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன் .

7 ஓப்பந்தங்கள், சட்டங் களைப் பாதித்ளேன் ,
பாயம் முடிவுரையாக அமைகின்றது. இம்
பிரச்சினை கள் எதிர் காலத்திப்பாம் என்ற ஒன்றாக விளங்குமா என்பதை ரிமை பெற்றவர்கள் இந்தியாவுக்குத் திரும்மக்களின் மத்தியில் தற்போது எழுந்துவரும் என்ற கோரிக்கை, அதன் வெ ளிப்பாடான - மாகாணசபைக் கோரிக்கை என்பன உறவு களில் பாதிப்புக்களைச் செ இரத்தக் - அதற்கான அறிகுறி தற்போது எந்த - கூறியுள்ளேன் .
ஐக் கொண்.. விடயம் தொடர்பான -எனக்கேற்பட்ட பல்வேறு சிக்கலான ரணப்படுத்த முடியவில்லை எனிறம் இது நகொள்ளும் ஒருவருக்குக் குறைந்தளவிலாவது அக்கின் றேன் . அவ் வான் உதவுமாக இருந் - மகிழ்ச்சியடைவேன் .
கான இப் பட்டப் பின்படிப்பும் அன உண்மையில் கொழும்பில் இயந்திர வாழ்க்கை து, எனது கொள்ளளவிற்கு அப்பாற்பட்ட
மனிதனின் அடிப்படைத் தேவை களைப் தோறும் 24 மணித் திய ாலங் கள் வரை இருக்கும் போது இக் கல்விக்கும், ஆய்வு நேரத்தினை ஒழிக்க முடியும் ? இதனால் இதுவே ாமா என்றுகூட சிந்தித்த ஆண்டு . மப்பும் உதவிகளுமே இறுதிக்கட்டத்திலாவது இனியது,
நிறைவுக்குப் பிரதானமாகப் பங் களித்தவர் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத் தின் பேராசிரி , அவ ரது கண்டிப்பும் அன்பும் கலந்த எம் தIைSLA ா க அமைந்தது, எங் களது எடறுக்குக் கேட்ட னே ளையெல்லாம் தனது இயத்துவம் கொடுத்து அதற்கான
அவருக்கு இது தொடர்பில் நன்றி கூறுவ தில்

Page 14

|-
|-

Page 15
என் ஆய்வு தொடர்பில் பல அத்தியாயத்தை எழுதி முடிப்பதற்குத் ஆலோசனைகளையும் கொழும்பு பல்க கலாநிதி சோ , சந்திரசேகரன் தந்தி தெரிவித்துக்இொள்கின்றேன்.
என் ஆய்விற்கான ஆரம்ப 6ே பயனுடைய பல ஆலோசனைகளையும் ெ கவிஞனும், இன ஆய்வு நிறுவனத்தைச் ( அவருக்கும் என் நன்றியினைத் தெரிவித்து நான் ஆய்வு வேலைகளில் ஈடுபட்டிருந்த அதனால் அவருடைய ஆலோசனைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை .
எனது இவ்வாய்வில் என் மோ பிரதிபன் இதுவதில் ஐவர் எனக்கு உதவி செல்வி, சுதர்சினி புஉதீபாகரன், எனது உஉஆா , கவிதா ஆகியோ ரே அவர்கள் மிகப் பாரியளவாக இருந்தது. கட்டுன் பன்னும் பங்களிப்பை அவரே செய்தி ரும் என்பதற்காக நள்ளிரவு 1 மணி வி இவர்கள் அனைவருக்கும் என் மிகுந்த ந
இதைவிட அவ்வப்போது கட்டு திருத்தித் தந்த எனது பல்கலைக்கழக வினை அழகான வகையில் தட்டச்சுப் ெ து ல் வடிவில் கட்டித் தந்த M.K.R. து நான் கற்பதற்கும், எழுதுவதற்கும் தபு தந்த அற்புதம் குரும்பத்தினருக்கும் என்
இவ்வாய்வுக் கட்டுரையை செ நான் கொருத்திருக்க வேண்டும். அது எல்லைய்ை நீடித்துத் தந்து உதவி புரி க்கா நிலைய அதிபர் போப் அவர் அவர்களுக்கும் எனது நன்றிகள்.

扈彦
தகவல்களைத் தந்ததோடு ஆய்வின் சிதல் தான் எழுதிய நூ லையும் தந்து பல்வேறு லைக்கழக கல்வித் திறையைச் சேர்ந்த நந்தார். அவருக்கும் என் நன்றியினைத்
1லைகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது
ழிகாட்டலையும் எனது கல்லூ ரி நண்பனும், சேர்ந்தவருமான உ. சேரன் தந்திருந்தார் . ஏக் கொள்கின்றேன். எனது த ரதிஉrடம்
போது அவர் வெளிநாடு சென்றிருந்தார். பும் வழிகாட்டலையும் என்னால் பூரணமாகப்
சமான கையெழுத்தினை அழகான வகையில் புரிந்துள்ளனர். எனது சக ஆசிரியையான
மாணவிகளான நிர்மலதா , யாழினி, ராவர். அதிலும் கவிதாவின் பங்களிப்பு ஒரயின் மிகப் பெரும் பகுதியைப் பிரதிதந்தார். விரைவில் எழுதி முடிக்க வேண்1ரை கூட கண்விழித்து எழுதித் தந்திருந்தார். நன்றியைத் தெரிவிக்கின்றேன்.
ரைகளில் வரும் மொழிப் பிழைகளைத் நண்பன் செ. சக்திதரனுக்கும், இவ்வாய்பாறித்துத் தந்த நண்பர் ரவீந்திரனுக்கும், ச்சக அதிபர் இரத்தினம் அவர்களுக்கும், து இல்லத்தின் ஒரு பகுதியை ஒதுக்கித் தி நன்றிகள்.
*ன்ற டிசம்பர் 31ம் திகதிக்கு முன்னர்
என்னால் இயலாமற் போன போது கால த சர்வதேச கல்விக்கான பண்டாரநாயகருக்கும், உதவி அதிபர் மல்லவ ராச்சி

Page 16


Page 17
இறுதியாக என் ஆய் விற்கும் உதவி ஊக்குவித்த எனது துணைவி ஈஸ்வர்
நன்றி.
சர்வ தேச கல்விக்கான பண்டாரநாயக்
நிலைய பண்டாரநாயக்கா ஞாபகார்த்த மண்ட கொழும்பு-7.

04
கல்வி முயற்சிக்கும் எனக்கு வலது கரமாக ஒக்கும் எனது நன்றிகள் .
சிவ . ஜோதிலிங்கம் B. A. Hons (P0.Sc) ஆசிரியர், நல்லாயன் கன்னியர் மடம், கொட்டாஞ்சேனை , கொழும்பு-13,
பகுதி நேர ஆசிரியர், மெதடிஸ்ற் கல் ஜா ரி, கொள்ளுப்பிட்டி, கொழும்பு -3.
Tr
ம்,
பம்,

Page 18


Page 19
அத்தியாயம் -
இலங்கை இந்திய வம்சாவழியினர் பற்றி
●●●●●●●●●●●●●●リöcm、○○○○○○。
இலங்கை இந்திய வம்சாவழியில் வடக்கு கிழக்கில் வாழும் பாரம்பரிய தி கையின் மத்திய பகுதிகளில் செறிவாகவும் வலாகவும் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்களைக் மையோர் பிரித்தானியர் ஆட்சிக் காலத் ச்சியடைந்த கோப்பிச் செய்கையில் ஊழ பட்ட தொழிலாளர்கள் ஆவர். இதனால் ஆய்வினை மேற்கொள்ளும் போது இலங்கையின் மத்திய மலைநாட்டில் வசிக் ஆய்வாகவேயுள்ளது. இலங்கைவாழ் இது பற்றிய அட்டவனையும் இதனையே எமக்
@度龜虹變_耍度受經墮。
S S STS SS STTSTSS S SSSLSSS STTTSS STTSTS
தொழில்வகுப்பு இந்தியால்
உயர் தொழில்
விட்டு வேலை
கைத்தொழில்
குறித்துக் கூறமுடியாத தொழில்கள்
inst Dh Report of the Immi
இவ்விந்திய வம்சாவளி மக்கள் ான தமிழ் நாட்டிலிருந்தே கொண்டுவ - =n*彦、嗜é磅 霹菌壹f、蓟
மதுரை இராமநாதபுரம், புது: பட் திருநெல்வேலி, கோயம்புத்து பாகம் தமிழ்நாட்டின் ஏனைய மாவட்
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2յմԱ) Ցլի
ர் என்ற சொற்றொடர் இலங்கையின் மிழ் முஸ்லீம்களுக்குப் புறம்பாக இலங் இலங்கையின் பகுதிகளில் பற குறிக்கின்றது, இவர்களில் பெரும்பான் குறிப்பாக 五33C リ リー யம் செய்வதற்காகக் கொண்டுவரப்
இந்திய வம்சாவளி மக்கள் பற்றிய
பெரும் பகுதியும் பிரதான பகுதியும்
கும் தோட்டத் தொழிலாளர் பற்றிய திய வம்சாவஜி மக்களின் தொழில்கள் தக் காட்டுகின்றது .
. — - us - - - = l = u' = e n =
பிறந்தவர்களில் 1000 பேருக்கு
五。
63
穹28
芷夺4
5誌
重鲁鲁鲁
gration Commission-1988. (Jackson Report)
இந்தியாவின் தென் மாநிலங்களின் ஒன் ப்பட்டனர், இவர்களில் தோட்டத்
bਣੀ , T -
கோட்டை, தென்னாற் காடு, செங்கல்
மாவட்டங்களிலிருந்து பெரும்பான்மை ங்களிலிருந்து மிகச் சிறிய அளவிலும்

Page 20
682-motocimo oides
nananan anuluinar


Page 21
கொண்டுவரப்பட்டனர். இம்மாவட்டங்க மிக அதிகளவில் சுமார் 35 வீதம் அளவி
தோட்டத்துறை சாராதவர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்தும் அ டத்திலிருந்தும் ஏனையோர் தமிழ்நாட்டு சென்னை புதுக்கோட்டை, ஆற்காடு டங்களான மலபார் , திருவாங்கர்  ெ கொண்டுவரப்பட்டனர். இதனைப் பின்வ
磷青、
இ = அை "ர" ம்ை அ ஆ இ 4
தோட்டத் தொழிலா மொத்தத்தின்
வீதம் திருச்சிராப்பள்ளி 等5 Girauts 18
தஞ்சாவூர் 氢G
リg 3. 氮口fußm高山口」 ?
|L தென்னாற் காடு 磐 செங்கல்பட்டு 3
திருநெல்வேலி 3. கோயம்புத்து ரீ 2 பறமாவட்டங்கள்
pav Tg Ft g h Census of India-19
ல كليمن .
"இலங்கைக்குக் குடிபெயர்ந்தவ வில் தீண்டத்தகாத வகுப்பைச் சேர்ந்த ஆண்டு Gay Gifufku" &&Fáš GANGGA LAST &Enf (தற்போதைக தமிழ்நாடு) குடிபெயர் வகுப்புக்களையும், ஆதி திராவிட வகுப் என்றும் எஞ்சியவர்கள் வேளாளர், கவு சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்றும் குறிப் சேர்ந்தவர்கள் பெருமளவில் நிலமற்ற பாரம்பரிய நிலப் பிரபுக்களினதும், ப செய்தவர்கள் ஒரு அரைகுறை அடிமை 66ਹੈ ।

Of
ரில் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலிருந்து ல் கொண்டுவரப்பட்டனர் .
களில் மிகப் பெரும்பான்மையோர்தி டுத்தபடியாக இராமநாதபுரம் மாவட்மாவட்டங் கிளான் தஞ்சாவூர், மதுரை , மாவட்டங்களிலிருந்தும், கேரள மாவட் காச்சி போன்ற மாவட்டங்களிலிருந்தும் ரும் அட்டவணை மூலம் விளங்கிக்கொள்ளவ
LLSSTTSSTTTS S SMSM STSTTSSMSSSSSSS S SLSSrSrS MSSSMSSSLSSSMTSSSTSLSTTSeeeS
தோட்டத்துறை சாரா மொத்தத்தின் -தவர் மாவட்டம் வீதம் திருநெல்வேலி 4G இராமநாதபுரம் 重5 リ」青津 8
தஞ்சாவூர் 3.
G
திருவாங்கூர் 5
சென்னை 孪
●énéâ 参
பிற மாவட்டங்கள் 3. புதுக்கோட்டை
ஆற்காடு .أرمس
3O.
ர்களில் பெரும்பான்மையே ஈர். இந்தியா扈鲁š蓟fréG剑 šn魔(二Lüf。重95重、
இக் குடிசன மதிப்பீட்டு அறிக்கே நீதவர்களில் 1/3 பங்கினர் தீண்டத்தகாத புக்களையும் சேர்ந்தவர்களாக இருந்தனர் ண்டர் , அம்பலக்காரர், கள்ளர் ஆகிய பிடுகின்றது: தீண்டத்தகாத ഉ} ജൂ'16) * リérfr#& リrg●ass g『リ」。Lリ。
அக்கார விவசாயிகளின் நிலங்களில் வேலை நிஜலதுே பூே நடாத்தப்பட்டனர். குடி காஜிமார்கள் என்போர் உயர் சாதியைச்

Page 22


Page 23
சேர்ந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனர். 2 தாமும் அனுபவிக்கும் வகையில் தோட்ட கங்காணி வே லை களுக்கு உயர் சாதியைக் தனர்,
இந்தியர்கள் இலங்கை நோ பல காரணிகள் ஊக்கியாக இருந்தன . 3 பொருளாதாரக் கொள்கைகள், நில எ ஏற்பட்டமை என்பவற்றை முக்கிய மாகக்
இந்தியர்களின் இலங் கை றே நோக்கிய குடிபெயர்விற்கும் அன்றைய : பொருளாதாரக் கொள்கைகள் முக்கிய கைத்தொழில், வர்த்தகத் தேவை கள் நிலையிலிருந்து மூலப்பொருட்களை விநியே களை வாங்கும் சந்தையாக மாற்றியிருந் இந்திய ாவின் உற்பத்தி ஆற்றல் மிக மே3 உற்பத்திப் பொருட்களான பருத்தி, பட பொருட்கள் என்பன ஆசிய ஐரோப்பிய நூ ற்ற ல் , நெசவு என்பன இந்திய ாவின் இலட்சக் கணக்கானவர் களுக்கு வே லைவ 1 பிரித்தானியச் சந்தையிலும் நல்ல மதிப். பிற்பகுதியில் இங் கிலாந்தில் கைத்தொழில் விரிவாக்கிய போது இந்திய உற்பத்திப் விளங் கின . இந்நிலையில் இந்திய உற்பத்த 'அவர்கள் விரும்பினர். அதைவிட தமது 2 -ற்கு உற்பத்திக்கான மூலப்பொருட்களை முதலீட்டாளர்கள் குடியேற்ற நாடுகளை ே நம்பியிருந்தனர். இது தொடர்பாக கா கும். அவர் பிரித்தானியாவின் ன் அர்ச்சி வ ளர்ச்சி பற்றிக் கூறும் போது 11 இந்திய பட்டமையும் பிரித்தானியாவின் கைத்தொ - ன 11 எனக் குறிப்பிட்டார். இந்நிலைய திரசம் தடை செய்தாலொழிய தமது உற் பதைப் பிரித்தா னிய முதலீட்டாளர்கள் 2 இந்திய உற்பத்திப் பொருட்களைச் சகல வற்புறுத்தினர். இவர்களின் வற்புறுத்தலுக் இந்தியப் பருத்தியின் மீதும், இந்தியப் ப விதித்ததோடு 18ம் நூ ற்றாண்டின் ஆரம் இறக்குமதிகளை முற்றாகவே தடைசெய்த

இந்தியச் சாதி அமைப்பின் அனுகூலத்தை முதலாளிகள் மேற்பார்வை செய் யும் * சேர்ந்தவர்களையே அமர்த்தியிருந்
எக்கிக் குடிபெயர்வதற்கு அவ ர்கள் தரப்பில் அவற்றிலுள் பிரித்தானியர் பின்பற்றிய 4 ரிகள் அதிகரிக்கப்பட்டமை, உணவுப்பஞ்சம்
குறிப்பிடலாம்,
sாக்கிய குடிபெயர்விற்கும் ஏனைய நாடுகள் காலகட்டத்தில் பிரித்தானியர்கள் பின்பற்றிய
இடத்தை வகித்தன . பிரித்தானியாவின் இந்தியாவை உற்பத்தி செய்யும் நாடு என்ற பாகித்து பிரித்தானிய உற்பத்திப் பொருட் - தேது. 17ம், 18ம் நூ ற்றாண்டுகளில் லோங் கிய நிலையில் காணப்பட்டது - இந்திய ட்டு , தளபாடங் கள், இரும்பு , செப்புப்
நாடுகளில் விற்கப்பட்டன . அதுவும் நூல் தேசிய கைத்தொழில்களாக விளங் கி ாய்ப்பையும் கொடுத்தன . இப் பொருட்கள் Rபப் பெற்றிருந்தன . 17ம் தா ற்றாண்டின் 3 புரட்சி ஏற்பட்டு தனது உற்பத்தியை
பொருட்கள் அவர்களுக்குச் சவாலாகவே திப் பொருட்களைத் தடை செய்ய வே உற்பத்திப் பொருட்களை உற்பத்தி செய் வ த எப் பெற்றுக்கொள்வதற்குப் பிரித்தானிய யே அதுவும் குறிப்பாக இந்தியாவை யே சர்ல் மார்க்சின் கூற்று கவ னிக்கத்தக்கதா - | ஊத்திக் அது க் சி # இது கைத்தொழில் பா 5 ைகப்பற்றப்பட்டமையும் சூறையாடப் எழில் வளர்ச்சிக்குப் பிரதான பங்கு ஆற்றி சில் இந் திய உற்பத்திகளைச் சகல மட்டத் பேத்தி முயற்சிகள் வெற்றியடையாது என் - உணர்ந்தனர். இவ் வுணர்வின் அடிப்படையில் > வ ழிகளிலும் தடைசெய்யுமாறு பிரித்தானிய க்குப் பணிந்த பிரித்தானிய அரசாங்கம் சட்டின் மீதும் கடுமையான சுங்க வரிகளை 5பத்தில் இந்திய உற்பத்திப் பொருட்களின் கது . அதேவேளை பிரித்தானிய அரசினர்

Page 24


Page 25
இந்தியாவில் இந்திய முதலீட்டாளர்களின் இந்திய மூலப்பொருட்களைப் பிரித்தானிய தானிய உற்பத்திப் பொருட்களைத் தாதி செய்தனர். அத்தோரு வெளிநாட்டு வரி பாதையையும் தமது தனியுடைமையாக்கி களை வீழ்ச்சியடையச் செய்தனர்.
Lsrf&srtaafuu nrafikắ SĖSLIAJ as வீழ்ச்சியடையத் தொடங்கியது. இந்தி: யைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாகவும் செல்வதைத் தடுப்பது தொடர்பாகவும் போதும் பிரித்தானிய அரச அதனைக் கி
L ਹੈ। வளர்ச்சியடைந்தசி.
பிரித்தானிய உற்பத்திப் பெr குவிந்தமையால் இந்திய சிறு கைத்தொழ இதனால் இச்சிறு கைத்தொழில்களைக் கு குடும்பங்களும் வேலைவாய்ப்பினை இழக்கி கைத்தொழில்களின் வீழ்ச்சியும் இந்தியாவு சனையை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலைமை இ ேேதி வெளிநாடுகளுக்குக் குடிபெயர்வதை
நிலவரி அதிகரிக்கப்பட்டமைய ஒன்றாக விளங்கியது. இந்நிலவாரி அதிக நடதடிக்கைகளைக் குறைத்துக் கொண்டன் சாயிகளின் நிலங்களையும் அரசு சுவீகரித் 18ம் நூ ற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும், 18 மிக அதிகமாக இருந்தது. அக்காலப் காலப் பகுதியில் வங்காளத்தில் நிலவரி இந்தியாவில் 80% அதிகரிப்புடையதாகவு அரைப்பகுதியாகவும் காணப்பட்டது".
மேற்கூறிய நிலவரி அதிகரிப்ட் கைகள் குறையவே அதனை நம்பியிருந்த வாய்ப்புக்கள் இல்லாமற் போயின. இந்தி நோக்கி வேலைவாய்ப்புக்களைத் தேடுப்
13ம் நூ ற்றாண்டின் பிற்பகுதி வில் மிகவும் தலைவிரித்தாடிய உணவுப் பு

O8. உற்பத்திகளைத் தடை செய்யும் வகையில் ாவுக்குக் கொண்டு செய்ற தோரு பிரித்1ாளமாக இந்தியாவில் இறக்குமதியும் fத்தகத்தின் கப்பற் போக்குவரத்துப்
சகல வழிகளிலும் இந்திய முதலீட்டாளர்
ைேககளினால் இந்தியாவின் உற்பத்தி
முதலீட்டாளர்கள் உள்நாட்குச் சந்தைமூலப்பொருட்களை வெளிதுே கொண்டு Le G L T artill as a GT is Lit Agu கவனத்தில் எருக்கவில்லை . இதனால் பிற் நியச் சுதந்திரப் போராட்டமாகவும்
ாருட்கள் இந்தியாவில் தாராளமாகக் நீங்களும் வீழ்ச்சியடையத் தொடங்கின. தரும்பத் தொழிலாகக் கொண்ட பல 5 வேண்டியேற்பட்டது. இதுவும் பெரிய ரில் பெருமளவில் வேலையில்லாப் பிரச் இந்தியர்களை வேலைவாய்ப்புத் தேடி
ம் குடிபெயர்வுக்ரிகோன காரணிகளில் fப்பினால் விவசாயிகள் தமது உற்பத்தி ார் . உயர்த்த வரிகளைக் கட்டாத விவதுேக் கொண்டது. இவ்வரி அதிகரிப்பானது
ம் நூ ற்றாண்டின் ஆரம்பப் பகுதியிலும் குதியில் குறிப்பாக 1793-1822 90% அதிகரிப்புடையதாகவும் வட ம், சென்னை மாகாணத்தில் விளைச்சலின்
பினால் விவசாயிகளின் உற்பத்தி நடவடிக்க விவசாயத் தொழிலாளர்களுக்கு வேலை ைேலமையும் அவர்களை வெளிநாடுகள்
இதிே முயற்சியில் தள்ளின் .
யிலும், 19ம் நூ ற்றாண்டிலும் இந்தியா ஞ்சமும் இந்தியர்களின் குடிபெயர்விற்கு

Page 26


Page 27
ஒரு காரணமாக விளங் கின . 1770, ஆண்டுகளில் வங் காளத்திலும், வட இந்த சென்னை மாகாணத்தைப் பொறுத்த வ எல்லாக் காலங் களிலும் உனைவுப் பஞ்சம் --த்தில் தமிழ்நாட்டின் தானியக் களஞ்சி அது தமிழ்நாட்டின் எல்லா மாவட்டங் க ர்ச்சியான கொடுமையான பஞ்சங்களில் மட்டும் 42 இலட்சம் மக்கள் வரை ப
மேற்கூறியவாறு பிரித்தானியா 25:28வுப் பஞ்சம் என்பன இந் திய ர் களை 6 2.லகெங்கும் இருந்த பிரித்தானிய முதல் விரும்பியிருந்தார். இலங் கையிலிருந்த . தொழிலாளர்களைத் தமது பெருந் தோ இந்தியத் தொழிலாளர்களைக் குறிப் பா வேலைக்கு அமர்த்துவ திலே யே அக்கறை பிரதேசத் தொழில ITளர் கள் குறைந்த இல்லாமையினாலும், அவர்களுடைய நில டாமையினா லும் ஆங் கிலேயருக்குக் கீழ் கருதிய மையின rா ஓம் பெருந்தோட்டங் கள் அதேவேளை பிரித்தானிய முதலீட்டாளர் கடுமையாகச் சுரண்டி வே லை வெ ராங் குத உள்ளூரிலுள்ளவர்கள் வே லைக்குச் சேர்வ தொழிலாளர் களை வருவிக்கவே தலைப் தொழிலாளர்களைத் தருவிக்க முயன்ற 11 துச் செலவு , அவ ர்களுக்குக் கொடுக்க கருத்திற் கொண்டு இந்திய ாவின் தென் -லாளர்களைத் தருவிக்கத் தலைப்பட்ட
இத்தொழில 17ளர்கள் தமிழ்ந ? திற்குக் கால் நடையாகக் கொண்டு வ ர் படகுகள் மூலமும் தலை மன்னாருக்குக் 4 னாரிலிருந்து கால் நடையாக அடர்ந்த பகுதிகளுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டனர். சரியான உணவின் மையா லும், போதிய ம லோரியா நோயித்னாபூசம் நூ ற்றுக்கண்
முதலில் இத்தொழிலாளர்கள் பட்டனர். கோப்பிச் செய்கைக்குக் . படவில் லை . கோப்பி அறுவடைக் கா! தேவைப்பட்டனர். இதனால் கொண்டு

09 1784, 1804 : 1837, 1861 ஆகிய பாவிலும் பெரும் பஞ்சம் ஏற்பட்டது . ரை 1880-1339 காலப்பகுதியைவிட
தலைவிரித்தாடியது . இப்பஞ்சம் ஆரம்ப யமான தஞ்சாவூரில் ஆரம்பித்ததினால் | ளையும் பாதித்தது , இத்தகைய தொட
ால் 1.876 -1878 காலப்பகுதியில் டிந்தனர் எனக் கூறப்படு கிறது".
Lெiாரளாதாரக் ன் கொள்கைகள், நிலவ ரி அதிகரிப்பு வ ளிநாடுகளை நோக்கித் தள்ளிய போது ட்டாளர்களும் இவர்களை ஏற்பதையே ரித்தானிய முதலீட்டாளர்களும் உள்ளூர்த் ட்டத் துறையில் ஈடுபடுத்துவதை விட . க தென்னிந்தியத் தொழிலாளர் களை யாக இருந்தனர். உள்ளூர் மத்திய சம்பளத்தில் வேலை செய்யத் தயாராக ரங் களிலிருந்து அவர் கள் அப்புறப்படுத்தப்ப வே லை செய் வ தைக் கெளரவ க்குறைவாக பில் வே லைக்குச் சேர முன்வரவில்லை . * களும் உள்ளூரில் உள்ளவர்களை மிகக் கல் கடினம் என உணர்ந்ததனால் - தை ஊக்குவிக்காது வெளிநாட்டிலிருந்து "பட்டனர். ஆரம்பத்தில் சீனாவிலிருந்து -லும் அதற்கு ஏற்படுகின்ற போக்குவ ரத்கக்கூடிய கூடிய ளவிலான வே தனம் என்பதைக் toா நிலமான தமிழ்நாட்டிலிருந்தே தொழி டனர்.
எட்டு மாவட்டங் களிலிருந்து ராமேஸ்வ ரத் -ப்பட்டு , அங் கிருந்து கப்பல்கள் மூலமும் 1காண்டுவரப் பட்டனர். பின்னர் தலைமன் -
காடுகளிறு டாக இலங்கையின் மத்திய இவ் வாறு கொண்டுவரப்பட்ட போது சுகாதார தங் குமிட வசதியின்மையா இசம் =கா னவ ர்கள் இடைவ ழியில் இறந்தனர் .
கோப்பிச் செய்கையிலேயே ஈடுபடுத்தப் காலம் முழுவ தும் தொழிலாளர் தேவைப்
த்திலும், விதைப்புக் காலத்திலுமே ரப்பட்ட தொழிலாளர்கள் நிரந்தரமா

Page 28
| |
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 29
அத் தங்காமல் இந்தியாவுக்கும் இலங் தர்கள் .
芷35G 、 @女青壹 是
வீழ்ச்சியடைந்து தேயிலை உற்பத்தி ே
L ਹੈ। ਹੈ।6 । । ।।।।
リfrcm ○○リー リ挙 ●リ了。
ਹੈ। தொடர்கினர்,
இத்தொழிலாளர்கள் நிரதி டங்கள் தோறும் லகன்கள் என அழைக் கட்டப்பட்டு அகில் குடியிருத்தப்பட்டன உள்ள சிங்களக் கிராமங்களோடு தெரி 5 - . அல்லது தோட்டத்திலிருந்து நகரத்திற்கு வாகத்தின் அனுமதியில்லாமல் செல்ல
. . அடிமை நிலையில் வைத்திருந்து சுரண்டுவி உரிமையாளர்கள் கருதியிருந்தனர் . இதி பட்டு ஒரு தனிமையான நிலையிலேயே தள்ளப்பட்டனர் தொழிற் சங்கங்கள் 3 தொழிலாளர்கள் தோட்டத்துக்கு வெள் -தவர்களாகவே இருந்தனர்.
இவர்களுடைய வாழ்க்கைத் -தது. இவர்களுக்குக் கொருக்கப்பட்ட சமாளிக்கவே போதுமானதாக இருக்க ஒழுங்காகச் செய்து கொருக்கப்படவி
ਕੰਪਲੈ உஆாக்குள்ள உணவை உட்கொள்வதிலே திலோ அக்கறை செலுத்தவில்லை . இதி நோயாளிகளாக மாற வேண்டிய நிலை 1849 க்கும் இடையில் ஏறத்தாழ 70 25 வீதமானோர் இறந்தனர் என ஆட் கூறியது". இதைவிட அமுலில் இந்த கடனாளியாக்கித் தொடர்ச்சியாகத் ே கோலாக இருந்தது.

1C
கக்கும் போவதும் வருவதுமாக இருந் =
| L | GT
காலம் முழுவதும் தொழிலாளர்கள் தேவை ருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது . இதனால் I thւմ: Բ եւձ քո մյ5 ու Ն* լ՝ GL Tցի սլի
ਹੈ ।
தரமாகத் தங்கியிருப்பதற்காகத் தோட் கேப்படும், அவர்களுடைய இருப்படங்கள் இவர்கள் தோட்டங்களுக்கு வெளியில் ாடர்புறாத வகையில் வைக்கப்பட்டனர்.
Tட்டத்திற்குச் செல்வதென்றாலோ தச் செல்வதென்றாலோ தோட்ட நிர்டிேயாத நிலை இருந்தது. தோட்டக் ளோடு தொடர்புற்றால் ஓர் அரைகுறை து இயலாமற் போகும் எனத் தோட்ட தனால் கிராம மக்களிடமிருந்து அந்நியப்
இவர்கள் வாழ வேண்டிய நிலைக்குத் 1ளர்ச்சியடையும் வரை உண்மையில் இத் ரியின் என்ன நடக்கின்றது என்பதை அறியா
தரமும் மிக மோசமான நிலையில் இருந்
கூலிகள் இவர்களுடைய உண்வுத் தேவையைச் வில்லை. சுகாதார வசதிகள் இவர்களுக்கு லை தொழிலாளர்களும் தாம் கூடிய தியாவுக்குச் செல்ல விரும்பியதால் போவைத்திய வசதிகளைத் தேடிக்கொள் - தனால் பலர் இறக்க வேண்டிய நிலையும் ,
யும் ஏற்பட்டது. குறிப்பாக 1841க்கும் 000 பேர் அதாவது குடிவந்தவர்களில்
Lਪ ਲੈ ਭੈ அன்ரு முறை தொழிலாளர்களை நிரந்தரமாக தாட்டங்கனோரு சினைப்பதற்குத் தி க்ரு

Page 30


Page 31
தொழிலாளர்களுடைய கல்வ இருந்தது. அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட வில்லை , தோட்டங் களில் ஆரம்பப் ப -தன , இடைநிலைப் பாடசாலைகள் - மையாளர்கள் தொழிலாளர்களுக்கு மையே இதற்குக் காரணம் ஆகும் . . போதியளவு தரமானதாக இருக்கவில் தோட்டத்தின் முழுப் பிள்ளைகளையுமே ஆசிரியருக்கான பிள்ளைகளின் வீதம் 1
பெருந்தோட்டக் கல்வியின் முழுவ திலும் கல்வி அறிவுள்ளவ ர் தொன தொழிலாளர் மத்தியில் இந்நிலைமை அற்றவர்கள் 80% ஆக உள்ளனர்,
மேலும் தோட்டத் துறையி 66% ஆனோர் பாடசாலை செல்வ தி பெண்கள் 72. 0% ஆகவும் உள்ளனர். தோட்டத்துறையின் இத்தகைய மோச மூலம் விளங் கிக் கொள்ளலாம்,
கல்வி மட்டங் க
நாடு முழுவ
பாடசாலை செல்ல
வோர் ஆரம்ப வ குப்புக்கள்
நடுத்தர வகுப்புக்கள் ஜீ. சி. ஈ. (சா/த) சித்திய டைந்தோர் ஜீ. சி. ஈ, (உ/த)
சித் திய டைந்தோர்
17, 5 44, 6 94
6, 6
6. 9
மூலம்: 1969/70 சமூக பொருளா
குடிசன புள்ளிவிபரத் திணைக்க
இதைவிட தோட்டத்துறை 27. 9%- பெண்கள் 49. 8%) கைெ த்தினருக்கு (25. 6% ஆண்கள் - 41. 2

வ சதிகளும் மோசமான நிலையிலே யே கல்வி வசதிகள் போதுமானதாக இருக்க பாடசாலைகள் மட்டுமே அமைக்கப்பட்டிருந் அமைக்கப்பட்டிருக்கவில் லை . தோட்ட உரி ஆரம்பக் கல்வியே போதும் எனக் கருதிய | மைக்கப்பட்ட ஆரம்பப் பாடசாலைகள்கூட | லை . ஓரிரு ஆசிரியர்கள் மட்டும் ஒரு கவ னிக்க வேண்டியிருந்தது. அங்கு ஒரு 13. 25 ஆகவிருந்தது ,
இத்தகைய நிலைமைகளினால் இலங்கை க 82% ஆகக் காணப்பட தோட்டத் தலை கீழாக உள்ளது. இங்கு கல்வியறிவு
ல் 5-16 வய துக்கிடைப்பட்டவர்களில் ல்லை. இதில் ஆண்கள் 51. 4% ஆகவு ம், முழு இலங்கையோடு ஒப்பிடும் போது மான நிலையைப் பின்வரும் அட்டவணை
ளின் வீதாசாரம்
ஓம் நகரம் கிராமம் தோட்டப்புறம்
1 , 1.
37, 3 3 7, 8
15, 2 45, 4 | 31 , 7
38) 51 , ) 3. 8
11. 0
6. 3
3, 3
1)
0, 8
0, 3
தார் ஆய்வு எம்.
பில் 38. 8 வீதத்தினருக்கு ( ஆண்கள் பழுத்து வைக்கக்கூடத் தெரியாது . 33. 4% 4 பெண்கள் ) கையெழுத்து மாத்திரமே

Page 32


Page 33
வைக்கத் தெரியும், எழுத வாசிக்கத்
மொத்தமாக இவர்களின் - களைப் போல ஒர் அடிமை நிலை வடிமை நிலையினை, ஜனநாயகம் பற் பெரிதாகப் பிரச்சாரம் செய்யும் ப கவலைக்குரியது .
இவர்களுடைய அரசியல் L ஏனைய இனங்களுக்கு 1831ம் ஆண்டு -ந்து பிரதிநிதித்துவம் வழங்கப்பட்டா வரை 1920 ம் ஆண்டு மனிங் அரசியல் நிதித்துவம் வழங்கப்பட்டது. அப்பிரத கவனத்தில் கொண்டு வழங்கப்பட்டதே கவனத்தில் கொண்டு வழங்கப்படவில்ல திருத்தத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்ட மட் அறிவுடையவர்களுக்கும் சொத்துடையவ ட்டத்தொழிலாளர்களுக்குப் பயனுடைய
1931ம் ஆண்டு கொண்டுவ மூலம் இலங்கையில் சர்வஜன வாக்கு இந்திய வம்சாவளி மக்களுக்கும் பயனு இலங்கையில் அப்போதிருந்த சிங்கள் 酚ta@ü學 毒靜壽譯壽變畿鑄善 அறிந்த இந்தியர்களுக்கும் வாக்குரிமை கிடைக் யாக இருந்தது. இதனைப் பல தலை
இலங்கையின் முதற் பிரதம சட்ட சபையில் டொனமூர் திட்டம் ெ போது பேசுகையில், இந்தியர் ஒரு ஆனால் சிங்களவருக்கு இச்சிறிய நில ே இந்தியரிடமிருந்து பாதுகாப்பது அவச போல் பிரான்சி மொல மூரே என் பேசுகையில், இந்தியர் வாக்குரியை ட்டம் எனப் பெயர் பெற்ற இலங்கை அழைக்கப்படலாம் எனக் கூறினார்" இன்னுமொரு படி மேலே சென்று எதிர்க்க முன் வராதவர்கள் நாட்டில் eন ক্টেp RTfী । -

தெரியாது.
நிலையைப் பார்க்கும் போது நீக்கிரோக் லேயே இவர்கள் நடாத்தப்பட்டனர். இன் ரியும், அடிமைமுறை ஒழிப்புப் பற்றியும் ரித்தானிய அரசு அங்கீகரித்தமைதான்
ரதிநிதித்துவத்தைப் பொறுத்தவரையிலும் கோல்புறு க் அரசியலமைப்பைத் தொடர் லும் இந்திய வம்சாவளியினரைப் பொறுத்த சீர்திருத்தத்தைத் தொடர்ந்தே பிரதிநிதித்துவமும் இந்திய வர்த்தகர்களைக்
தவிற தோட்டத் தொழிலாளர்களைக் 1ல 1910ம் ஆண்டு குரு-மக்கலம் சீர்
ருப்படுத்தப்பட்ட வாக்குரிமை கூட கல்வி ர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டமையால் தோ
தாக இருக்கவில்லை .
ரப்பட்ட டொனமூர் அரசியல் திட்டத்தின் மை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது அது 1டையதாகக் காணப்பட்டது. எனினும் அரசியல் தலைவர்கள் சர்வஜன வாக்குநீஞ்க் காரசாரமாக எதிர்ப்பதற்கு கும் என்ற அம்சமே பிரதான காரணிவர்கள் வெளிப்படையாகவே கூறினர் .
ராக இருந்த டி. எஸ். சேனநாயக்கா தாடர்பான விவாதம் நடைபெற்ற
பெரிய நாட்டைப் பெற்றிருப்பதாகவும் ம இருப்பதாகவும், அதனால் இதனை யம் எனவும் குறிப்பட்டார்". அதே லும் இன்னொரு சட்ட சபை உறுப்பின்ர்
பெற்றால் லிப்டனின் தேயிலைத் தோன எதிர்காலத்தில் இந்திய ஆலமரம் என . சீ. டபிள்யூ. கன்னங்கரா என்பவர் இந்தியர்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்குவதை துரோகிகளாகக் கருதப்பட வேண்டும்

Page 34
a Buage 1


Page 35
சிங்களத் தலைவர்களின் இத்
யூர்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்குவதில் சில படி 5 வருடம் தொடர்ந்து குடியிருப்பது விருப்பமுள்ளவர்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்
இவ்வாக்குரிமையினால் தோ
வாக்களிக்கும் தகுதியைப் பெற்றனர். 1
அரசாங்கசபைத் தேர்தலில் 1, 00, 00 தொகை 1939莒 岑ü厅市 ±0 @@L彦鹉
இவ்வுயர்வினைக் கண்டு அஞ்சிய சிங்களத்
GlignT Leffl u T 681. 6) LinTaza gp foto #blu morféF35 año 95 குற்றம் சாட்டியதால் 1939 ன் பின் வசி இறுக்கமாகப் பின்பற்றப்பட்டன . இதனா இந்திய வாக்காளர் தொகையில் வீழ்ச்சி தொகை 1, 68, 000 ஆக வீழ்ச்சியடை
இம்மட்டுப்பருத்தப்பட்ட வா -கள் 1931ம் ஆண்டு தேர்தலில் தலவா யும், உறட்டனிலிருந்து பெரி. சுந்தரத்தை இரு தொகுதிகளிலிருந்து எஸ். பி. வைத்திலி செய்தனர்.
கிராமச் சங்க தேர்தல்கை -பியர் என்போருக்கு வாக்குரிமை மறுக் இந்திய அங்கத்தவர்களும், இந்திய அரச தில் எருக்கப்படவில்லை . இதற்கான கா - கான வசதிகள் கிராம சபையினாலன்றி ன்ே ஃ தோட்டங்களினால் வழங்கப்படுவத தகைமை அற்றவர்கள் எனக் கூறப்பட்டது
இவ்வாறு உள்ளூர் மட்டத்திலு பங்குபற்றுவதைத் தொடர்ச்சியாகத் தரு ரிலையைப் பயன்படுத்தி இந்தியர்கள் அற சிவம் அதிகரித்திக் காணப்பட்டது. இத சோல்பரி அரசியல் திட்டத்தின் க்தி நை லில் இந்திய வம்சாவளி மக்களின் பிரதிநி) இருபது வரையிலான இடதுசாரிக் கட்சிக 666

தகைய எதிர்ப்பினால் டொனமூர் இந்தி
மட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தினார் . இதன் டன் தொடர்ந்தும் இலங்கையில் வசிக்க கப்பட்டது .
ட்டத் தொழிலாளர்களில் ஒருபகுதியினர்
931ம் ஆண்டு நடைபெற்ற முதலாவது
0 ஆகக் காணப்பட்ட இந்திய வாக்காளர்
ல் 2, 25 000 ஆக உயர்வடைந்தது .
தலைவர்கள் இந்தியர் வாக்குரிமை
ருமையாகப் பின்பற்றப்படவில்லை எனக் தீதிருப்பது தொடர்பான தகைமைகள் ல் 1940ன் பின் பதிவு செய்யப்பட்ட
ஏற்பட்டது . 1943 அளவில் அவர்களின் ந்தது.
க்குரிமையின் கீழ் தோட்டத் தொழிலாளர் க்கலையிலிருந்து எஸ். பி. வைத்திலிங்கத்தைபும், 1936ம் ஆண்டு தேர்தலில் அதே
க்கத்தையும், கே. நைேசயரையும் தெரிவு
ளப் பொறுத்தவரையில் பறங்கியர் , ஐரோப் கப்பட்டது. இம்மறுப்பினை அரசாங்கசபையின் ாங்கமும் எதிர்த்த போதும் கூட அது கவனத் ரணமாக பெருந்தோட்டத் தொழிலாளருக்
வேறு சட்டங்களின் கீழ் இத்தில் சுர்க்சில் ால் அவர்கள் வாக்குரிமை பெறுவதற்குத்
ம் , கிராம மட்டத்திலும் இந்தியர்கள் த்த போதும் மட்டுப்பருத்தப்பட்ட வாக்குசியலில் ஈடுபடுவதும், தேர்தலில் பங்குபற்ன் உச்ச நிலையாக 1947ம் ஆண்டு டபெற்ற தேர்தல் விளங்கியது. இத்தேர்த
. 66 6ாக இருந்தனர் .

Page 36


Page 37
இந்நிலை யில் இந்திய வம்சாவு யின ராக இருந்த முதலாளித்துவக் கட்சி! பெரும் தலையிடிகளைக் கொடுத்தது. 3 அர சியல் ஆதிக்கம் வளர்ச்சிய டைவ தோல் பரம வைரிகளான இடதுசாரிக் கட்சிகள் தர . இதனால் இந்தியர்களின் வாக்குரின் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியினர் ஈடுபட்டதே நாடுகடத்தும் முயற்சியிலும் ஈடுபட ஆர . 1948ம் ஆண்டு பிரகாஷ் ரிமைச் சட்டத்து பிரஜாவுரிமைச் சட்டத்தையும் கொண்டு தனர். அதன் தொடர்ச்சியாக 1949 தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்து அவர் ந்து அவர்களில் ஒருபகுதியினரை நாடு 4 பிரஜாவுரிமைச் சட்டங் களும், நாடு கட பின் னர் இலங்கை இந்திய உறவு களில் மு: அமைந்தன , அத் தாக்கங்களின் பாமான நோக்குவோம்.
* * * *

13
அ ளியினரின் வ ாக்குரிமை அன்றைய ஆட்சி பான் ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு இரு ஒரு பக்கத்தில் இந்திய வம்சாவளி மக்களின் 5 மறுபக்கத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ரின் வளர்ச்சிக்கும் அது உதவுவதாக இருந் - மையை முழுமையாக நிறுத்தும் முயற்சிகளில் தாம் அவர்களில் ஒரு பகுதியினரையாவது ற்பித்தனர். இதன் முதற் கட்டமாக அதயும் 1949ம் ஆண்டு இந்திய பாகிதானிய - வந்து இந்தியர்களின் குடியுரிமையைப் பறித்ம் ஆண்டு பாராளுமன்றத் தேர்தல்கள் திருதிகள் வாக்குரிமையையும் பறித்தனர். தொடர்-- கடத்தும் முயற்சிகளி=ம் ஈடுபட்டனர். இப். டத்தல் முயற்சிகளும் சுதந்திரத்திற்குப் க்கிய மான தாக்கங் களை விளைவிப்பனவ Tாக அங் கள் பற்றி அடுத்தடுத்த அத்தியாயங் களில்

Page 38
ܬܸ܂


Page 39
  

Page 40


Page 41
அத்தியாயம் -- இந்தியா தொடர்பாக இலங்கை அரசி பழிற்கும் இருபிப்பறி ©
(9!
t) !
125
க
(2 !
21
எடு !
வெளிநாட்டுக் கொள் இக:ை சிக்கல் நிறைந்தனவ ாகவும் காணப்படுவ த விலக்கணத்தினைத் தீர்மானித்துக் கொள். கள் என்போர் கருத்து வே பாடுகளை 4 இது தொடர்பில் அரசியல் அறிஞர்களால் டஜ், பிராங்கல் , பண்டயோபாட்யாம! வரைவிலக்கணப்படுத்துவ தில் மட்டுமன்றி 4 அம்சங் க7ை இன் அ ரவி கீ க்ண்ன் 12 வ லியு றுத்து றார்கள். எனினும் ஒரு நாட்டின் வெளிய நலனை வ ளர்ப்பதாக இருத்தல் வேண்டும் -ப்பாடு உடையவர் களாகவே காலாப்ப!
வெ ளிநாட்டுக் கொள்கை வரைவிலக்கணங் களில் கியூ பிட்சனின் வ ரை: வ ான வரைவிலக்கணமாகக் காணப்படுகின் இறும் போது 17 உல கின் மற்றைய பகுதி களை நடாத்துவதற்கான திட்டவட்டமா அடிப்படையாகக் கொண்டதுமான விரிவ ! யாம் . இது நாட்டின் தேசிய நல் னை -- னதயும் இலக்காகக் கொண்டது . 18+
இவ் வெ ளிநாட்டுக் கொல் செல்வ ாக்குச் செலுத்துகின்றன . இதில் | டபின்ன ணி, பாதுகாப்பு, ஆட்சியிலிருக்கும் தலைமைத்துவத்தின் இயல்புகள், பல்லினக் - மான வை யாக விளங்குகின்றன .
க ல்லா
66 1 (61
1) 1 4} 1
1 --- { 34
5 1 * !
* ! 13 !
| ச
1, 42
1க்கும்
தென்னாசியப் பிராந்திய கூறப்பட்ட வெளிநாட்டுக் கொள்கையை உடையனவாகவே காணப்படுகின்றன . இப் தீவு ம் மட்டுமே நில த்தினால் பிணைக்கப்

Tr
ன் வெளியுறவுக் கொள்கை මමමමමමමමමමමම
?
1 நிர் ணயிக்கும் காரணிகள் பலவ ாகவும் கால் வெளிநாட்டுக் கொள்கையின் வ ரை - அதிகம் அரசிய லறிர்கள், அரசியல்வாதிக் கொண்டவர்களாகவே விளங் கினார்கள் , 8 கியூ திப்சன் , மொடல்ஸ்கி, நோர்ரே7; அப்பாத்துரை என் போர் அதனை வெளிநாட்டுச் கொள்கையின் வெவ் வேறு நவ திப்ம் ம் கூட வேறுபட்டே காணப்படு கின் - புறவுக் கொள்கை அந்நாட்டின் தேசிய ம் என்பது தொடர்பில் அவர்கள் ஒருமை ஐகின்றனர்.
தொடர்பான அரசியல் அறிஞர் களின் | பிலக்கணம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு தெளிபறது, அவர் இதுபற்றி வ ரைவிலக்கணம் 2ளோம் ஒரு அரசாங்கத்தின் தொடர்பு - பதும் அறிவு அறுபவம் என்பவற்றை என திட்டமே வெ ளிநாட்டுக் கொள்கை | at 97 #& 8 திதும் வளர்ப்பதையும் பாதுகாப்ப
என்றார்.
ஈகையை நிர்ணயிப்ப தில் பல காரணிகள் புவியியல் அமைவு > பொருளாதாரப்
அரசாங் கங் களின் இயல்புகள், அரசியல் = சமூகத்தின் இயல்புகள் என்பன முக்கிய
பகையின் வெ ளிநாட்டுக்
நாடுகளைப் பொறுத்தவரையிலும் மேற் நிர்ணயிக்கும் கார எரிகள் பொருத்தப்பாடு பிராந்தியத்தில் இலங் கையும், மாலை படாத பிற தேசங் களாக உள்ளன .

Page 42


Page 43
இதனால் நிலை ரீதியான எல்லைப் பிரச் தீர்மானிப்ப தில் செல்வ ாக்குச் செலுத்தல் ஏனைய நாடுகளில் அக்காரணியும் செல்வ கடல் எல்லை சம்பந்தமான பிரச்சனைக் செல்வாக்குச் செலுத்துகின்றது .
பொருளாதாரப் பின் னணிகை ஏற்றுமதி வருமானத்திற்குப் பெருந் தோட் பெருந் தோட்டத் துறை யின் சந்தை 3 சதி தானிய ா வே ாடு பிணைக்கப்பட்டதாகவே பெருந்தோட்டத்துறையின் வ சிகாட்டிகளா பெருந்தோட்டத் துறையில் முதலீடுகளை தானிய முதலீட்டாளர்களோடு இணைந்த ளை யும் மேற்கொண்டனர். இந்நிலையில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பெருந்தோப் இலங் கையின் உயர் குழாமினர் பிரித்தான ஒரு குழுவின ராகவே காணப்பட்டனர் . இ போது # இலங் கையில் முதலாளித்துவ அது. மூல தனத்தைத் திரட்டிக் கொள்ள முற்பட் னிய ஆட்சியாளரையும் சார்ந்த ஒன்றாக இதனை மேலும் தெளிவாக்குகின்றது. இந்த வெ ளிநாட்டுக் கொள்கையை யே சுதந் திர கொண்ட ஐக்கிய தேசியக் கட்சியினர் 4
|கீத் வங்கா சுதந்திரக் கப் யின ரின் வர்க்க அமைவு பெருந்தோட்டத் தேசிய முதலாளிகள், வெ ர ண்ட.. வலய விவு ஆசிரியர்கள், ஆயுள் வேத வைத்தியர்கள் பட்டது, இதனால் அவர்கள் ஐக்கிய தே யா வை முழுமையாகச் சாராது ஏனைய -துக் கொள்கின்ற ஓர் அணி சேரா வெ முயற்சித்தனர். எயிறும் ஏற்றுமதி வ மா வின் உறவு தேவை யாக இருந்தமையால் கொள்கின்ற வகையிலே யே வெளியுறவு தி
புவியியல் அமைவைப் பொறி - யத்தில் இந்தியாவுக்குக் கீழே 18 டை அதேவேளை து ர கிழக்கிற் கான போக்கு திலுமுள்ளது . அதைவிடப் போர் சம்பந்த

'னை வெ ளிநாட்டுக் கொள்கையைத் தில்லை , ஆனால் பிராந்தியத்தின் எக்குச் செலுத்துகின்றது. 67 னினும் ள் இலங்கை-இந்திய உறவு களிறசம்
ப் பொறுத்தவரை இலங் கை தனது டத் துறையிலேயே தங் கியிருந்தது . {கள் , தொ தில் நுட்ப வசதிகள் பிரித்
காணப்பட்டது. இலங்கையர்களுக்குப் "கவும் பிரித்தானியர்களே விளங் கிலர். மேற்கொண்ட இலங்கையர்கள் பிரித்வ கையிலே யே உற்பத்தி நடவ டிக்கைக--- சுதந்திரத்தைத் தொடர்ந்து ஆட்சியைப் படத் துறையை அடிப்படையாகக்கொண்ட பியாவே ாடு வர்க்க ரீதியில் இணைந்த இது பற்றி வி. நித்தியானந்தன் குறிப்பிடும் சவல்கள் பலவற்றியம் அக்கறை கொண்டு -டிருந்த உயர் வர்க்கமானது பிரித்தா5வே வளர்ந்திருந்தது ! - எனக்கூறிய மை கனால் பிரித்தானியா சார்பான ஒரு | =த்தை அடுத்துப் பொறுப்பேற்றுக் கடைப்பிடித்தனர் .
ட்சியினரின் ஆட்சியின் போது அக்கட்சி-- 5 துறை சார்ந்ததாக இருக்கவில் லை , =சாயிகள் , பெ ளத்த குருமார்கள், சிங் கள்
என் போரைக் கொண்டதாகவே காணப் 5சியக் கட்சியினரைப் போல பிரித்தா னி| கம்யூனிச நாடுகளுடன் உறவு களை வ ளர்த் * ளியுறவுக் கொள்கையை யே பின்பற்ற எனத் திற்குத் தொடர்ந்ம் ம் பிரித்தா னிய IT
அதலுடனும் சுமுகமான உறவினை வ ளர்த்துக் =டவ டிக்கைகளை மேற் கொண்டனர்,
சத்தவரை இலங்கை இந்து சமுத்திரப் பிராந்தி கல் தொலைவிலுள்ள ஒரு தீவாகவுள்ளது . நவ ரத்துப் பாதையில் ஒரு கேந்திர நிலையத் ஈமான விடயங்களுக்குப் பெரிதும் உதவும்

Page 44
|-·---- |-|-|-|- ----|-|----- |-|-|-|-|- |-----!|-|- |-|- |-|- |- |-|-|-|-|- ---- |-·|-|-|- |-|-|- |-·|-|-!· ----|-·|-|-|----- |-|-*---- |- , |-|-|-·----|- ----|-· |-|-|-|- |---------|- |-|- |-·|-|--|-·|- |-·|-|- |-|-----|----- |-|-|- |- |-|-|-----·|-|-|- |-|-·|-|-|- |-|-·|-|-·|-- -|- -|-|-·
|-|- |-|- !|-*·|- |- ----|-|-|- --------
|-
 
 


Page 45
வகையில் இயற்கைத் துறைமுகமாக திருே கொண்டதாக விளங்குகின்றது . இக்காரர் கைப்பற்றுவதற்கும் காரணமாக அமைந்தி ஆட்சி செய்த போது இலங்கை பிரித்தான பிரதேசம் என்பதையே தமது பாதுகாட் . . கொள்கையையே கடைப்பிடித்தனர். இதி @gfó安@山 aga T尋@氓 魯啟靜變動蠱
என்னும் கT ரஜி பெரும் செல்வாக்கு 6
பாதுகாப்பு தொடர்பான கி
ਲੈ ਲੈ ਸੰ ਸੰ ਯਹੈ। 66 66
ளையும் இலங்கையில் வைத்திருப்பதற்கும் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்தி தும் நிகதி லாம் என்ற அச்சமே ஒரு பிற கையின் எல்லைகளை பிற நாடுகளின் ஆக் தத்தின் பிரதான அம்சமாகவும் இருந்தது குக் காரணம் இலங்கையின் புவியியல் அை உட்பட்டது எனச் சுதந்திர இந்தியாவின் கொள்கையும் விளங்கியமையேயாகும்.
நீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ளுக்கு நல்லுறவு நிலவியதால் இந்திய ஆக் கவலை கொள்ளவில்லை. இதனால் அவரி என்கின்ற அம்சமும் பெரிய அளவிற்குச் ே
வர்த்தகம் என்கின்ற காரணி வாக்குச் செலுத்துவதை இலங்கையின் வர நாட்டின் வருமானத்திற்கும் இறக்குமதிப் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் என்பது அவசிய Tਲੈ ਲੈਹੈ । கட்சியின் கொள்கைகளுக்கு நேர் முரா நாடாக இருந்த போதும் சீனா இலங்ை கருதலான விலைக்கு வாங்கி அரிசியைக் போது இலங்கையால் அதனைத் தட்டிக்

18
கோணமலை துறைமுகத்தையும் தன்னகத்தே கிகள் தான் பிரித்தானியர் இலங்கையைக் リ虚gcm。 L請ffégfkm南 リTcm。 ரிய இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு உட்பட்ட புக் கொள்கையாகக் கொண்டிருந்தனர். தவிக்கு வந்த ஆட்சியாளர்களும் இதே தனால் இரு நாடுகளும் வெளிநாட்டுக் போது அதில் இப் புவியியல் அமைவு
.
காரணியைப் பொறுத்த வரை இக்கா ரவி
. ਤੋਂ ਘLL ਹੈfਲੈਣੀ ਹੈ :- Fக்கியதுடன் பிரித்தானிய படைத் தளங்க
Gਲ ਹੈ . ਨੈਣ g வதற்கு இந்தியாவின் ஆக்கிரமிப்பு எப்போ - தான காரணமாக அமைந்திருந்தது . இலங்கிேரமிப்பிலிருந்து பாதுகாப்பதே ஒப்பந்
. இவ்வாறு இலங்கை ஜீேத்சி பயந்ததிற்" மவு இந்தியாவின் பாதுகாப்பு எல்லைக்கு ஆட்சியாளர்களன் பாதுகாப்புக்
நீட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவுடன் அவர்ககிேரமிப்புப் பற்றி அவர்கள் பெரிதாகக் களது ஆட்சிக் காலத்தில் பாதுகாப்பு சல்வாக்குச் செலுத்தவில்லை .
ம் ஒரு நாட்டின் வெளியுறவுகளில் செல்1லாற்றிலிருந்து அவதானிக்கலாம் . ஒரு பொருட்களுக்கான செலவினங்களுக்கும் ான ஒன்றாகும். ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பூனிச நாடாக இருந்த போதும் தமது FG GErich55ಟಿ: Li:Lógíáp கெயின் உற்பத்திப் பொருளான றப்பரைக்
குறைந்த விலைக்கு வழங்க முன்வநீத கழிக்க முடியவில்லை . இதனாலேயே

Page 46
ਕਹੁ ॥


Page 47
அரிசி-- இறப்பர் ஒப்பந்தத்தில் இலங் கை ஜே - ஆர், ஜெயவர்த்தனாவின் ஆட்சிக் கா ரக் கொள்கையையும் அமெரிக்கா , 11 உறவுகளையும் பேணிக்கொண்டா அம் இந்த | குறைந்த போக்குவ ரத்துச் செலவில் டெ தனது வர்த்தக உறவு களை வ ளர்த்துக் Fாதாரக் கொள்கையில் கூடுதலான அது அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளோடும் 3 கொண்டது,
ஆட்சியிலுள்ள அரசாங் கங் 4 வெ ளிநாட்டுக் கொள்கையில் மாற்றங்கள் தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் பெருந்தே தார அடிப் படையாகவும் பிரித்தா னிய ! கவும் கொண்டிருந்தமையினால் பிரித்தால் இ நாடுகளின் அமைப் போடும் கூடுதல் காணப்பட்டது. பிற்கால ஐக்கிய தேசி! ஜே. ஆர் . ஜெயவர்த்தனா கா3ெ அரசா? - யை பொருளாதார அடிப்படை யாகவு ! முறை யை அரசியல் அடிப்படையாகக் 4ெ போன்ற நாடுகளு.. னே யே கூடுதலான 2 பட்டது .
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட் கம்யூனிச நாடுகளுடன் உறவு களைப் பே ! அமைப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடாமை இருந்தன . இதனால் இந்தியாவுடனும், 4 -துக் கொண்டது. இந்தியாவும் இதே | நாடுகளோடும், மூன்றாம் உலக நாடு கொண்ட ஒன்றாகக் காணப்பட்டது . ப பாதுகாப்பிற்கும் அமெரிக்காவை யே நt. இறுக்கமான உறவுகளைப் பின்பற் றிய து .
பல்லின சமூகத்தின் இயல் இதுவும் பிரதான இடத்தை வ கிப் பதைக் மூன்று பிரதான இனங் களின் இயல்புகளும் கையில் பாதிப் பினைச் செ லுத்துவ தை அல முஸ்லீம்களின் அரசியல் செல்வாக்கினால் ளைப் பேணுகின்ற நிலைமையும், பால்

19
கைச்சாத்திட்டது. இதேபோல் 1வத்தில் இலங் கை திறந்த பொருளாதாபான் போன்ற நாடுகளோடு கூடுதலான தியப் பொருட்களைக் குறைந்த விலை யில் பறக்கூடிய தாக இருந்ததனால் அதனுடன் 7காண்டது. அதே வே ளை திறந்த பொருரமலங் களைப் பெறுவ தற் காக ஜப்பான் , இறுக்கமான உறவுகளை ஏற்படுத்திக்
நளின் இயல்புகளுக்கு ஏற்ற வ ன காரியம் * ஏற்படுகின்றன . ஆரம்பகால ஐக்கிய சட்டப் பொருளாதாரத்தை பொருளாமா திரியிலான பாரா ளுமன்ற அடிப்ப டையா ரிய 7 வே ாரும், பொது நலவாய Y ன உறவுகளைப் பேணிக் கொண்டதாகக் 1க் கட்சி அரசாங்கம் குறிப்பாக 1 கம் திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை ந, ஐனாதிபதி முறை சார்ந்த அரசாங்க காண்டமையால் அமெரிக்கா , ஜப்பான் உறவுகளைப் பே று கின்றதாகக் காணப்
-சி ஆட்சிக் காலத்தில் அணிசேராமை , எலுதல், பொது நலவ ாய நாடுகளின்
என்ப வை பிரதான கொள்கைகளாக கம்யூனிச நாடுகளுடனும் உறவுகளை வளர்த் கொள்கைகளைப் பின்பற்றிய தால் கம்யூனிச களோடும் தமது உறவு களை வளர்த்துக் | எகிஸ்தான் தனது பொருளாதாரத்திற்கும், நபி இருந்ததால் அமெரிக்காவுடனே யே.
5பு என்ற கார ணியை நோக்குவோமாயின்
காணலாம், இலங் கையில் வாழ்கின்ற ஏதோ ஒரு கையில் வெ ளியுறவுக் கொள் - பதானிக்கலாம். இலங் கையில் வாழும்
அரபு நாடுகளுடன் கூடுதலான உறவுக மதீனப் பிரச்சினையில் இஸ்ரே நமக்கு எதிரான

Page 48


Page 49
நிலை யையும் இலங்கை எடுத்திருந்தது , வியட்னாம் பிரச்சினையில் அமெரிக்கான பெ sாத்தர் களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஆத பெளத்தர்களின் வ ழியாட்டுச் சுதந்திரத் ~தோடு இதுவிட.கத்தில் மு.N.0. 5 இதேபோல் இலங் கைத் தமிழர் பிரச்சி பின ரின் பிரச்சினை கரும் , இந்திய வெள் செலுத்துகின்றது *
உள்நாட்டு அரசியற் சூழ்ந வெ ளிதாட்டுக் கொள்கையில் செல்வாக் கா 2. மீர் பிரச்சினை , பஞ்சாப் பிரக பாகிஸ்தான் உறவிலும் இலங் கைத் தமிழ் செல்வ க்குச் செலுத்துவ 6லத அவ தா னிக்
.
எனவே வெ ளியுறவுக் கெ! கருத்திற் கொண்டே இலங்கை இந்திய தாக்கத்தினை யும் நாம் ஆராய வேண்டு ஆன்டிலிருந்து இலங்கை- இந்திய உறவில் மாற்றங் கள் பல ஏற்பட்டிருப்பதை அவ 1948 - 1989 காலப்பகுதியில் இல இனதும் அரசாங்கங் கள் மாறி மாறி க 1956ம் ஆண்டு வ ரை U. N. P4ம், 1 1977க்குப் பின்னர் T.N.P. 4ம் அற ஆட்சிக் காலத்தில் இலங் கை- இந்திய 2 S.I. F.P. ஆட்சிக் காலத் தில் சுமுகம் இவ் வு றவு களில் தாக்கங் களை ஏற்படுத்த இந்திய வம்சாவ ளியினர் பிரச்சினையும், பிரச்சினையும் இருந்து வந்துள்ளதை அல்ல நோக்கம் இந்திய வம்சாவ எளியிs rரின் * தாக்கள் களை ஏற்படுத்தியுள்ளதா என். இவங் கைத் தமிழர் பிரச்சினைக்கு முக் வ ழியினர் பற்றிய பிரச்சினைகளுக்கு மு. அப்பிரச்சினைகள் பற்றி ஆராய்வதற்கு யின் வெ ளியுறவுக் கொள்கை வ ரலாற். ஆராய வேண்டியது அவ சியமாக உள்ள,

20
| பௌத்தர்களின் செல்வாக்குக் காரணமாக | # எதிர்த்ததோடு தென் வியட்னாம்
ரவு தெரிவித்து அமெரிக்க ஜனா திபதிக்கு ஐத அங் கீகரிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்த | 2 யும் தலையிடுமா ழா கோரியியந்தது . | இன யும், இலங் கைவ ாழ் இந்திய வம்சாவளி
புறவுக் கொள்கையிலும் செல்வ ாக்குச்
| இல் என்ற காரணியும் தென்னாசிய நாடுகளின்
குச் செலுத்துவ தை அவதானிக்கலாம் , சினை தொடர்பான பிரச்சினை கள் இந்திய * பிரச்சினை : இலங் கை இந்திய உறவிசம் கலாம்.
ள்கையின் அடிப்படைக் கா ரசிகளையும் உறவில் வெ ளியுறவுக் கொள்கையின் ம், இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற 1948ம் வெ ளியுறவுக் கொள்கைகளின் தாக்கத்தால் -தானிக்கலாம், நாம் ஆய்வுக்கெடுத்த சங் கையில் 0.N. P. யினதும், S.L.F.P. கட்சி செய்துள்ளன . 1948 தொடக்கம் 1956-1964 63 ரை S.I.F.P. உம் ) - சாங் கத்தை அமைத்துள்ளன , U.N.P. -றவு கள் பாதிப்படைந்திருந்த நிலை alksசம் சான நிலயாசம் இருப்பதை அவதானிக்கலாம் . -க்கடி பசிரச்சனை களாக 1980 (3 ரை
1380க்குப் பின் வர் இலங்கைத் தமிழர் தானிக்கலாம். எனது ஆய்வின் பிரதான . பிரச்சினைகள் இலங் காக--இந்திய உறவில்
ஓ பற்ரிலரிப்ட/ தால் தொடரும் ஆய்வில் பெத்து1ெ ம் கொடுக்காது இந்திய அம்சா-கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகின்றது,
முன்னர் இந்தியா தொடர்பாக இலங் கை - ரீதி:1ாக எப்படிச்சிருந்தது என்பதை

Page 50


Page 51
இந்தியா தொடர்பான இலங் கையின் ! இ88@@@@@@@@@@@@@@@@@@!
இந்தியா 1947ம் ஆண்டு : இலங் கை 1948 பெப்ரவரி 4ம் திகதி சோல்பரி அரசியல் திட்டத்தின் மூலம் நாடாக மாறியது. இதனால் இவ்விரு கொள்கையையும் உருவ ாக்க முனைந்தா நிர்ணயிப்பதில் நேரு, கிருஉ$ணமேனன் -டுக் கொள்கையை நிர் ணயிப்பதில் 25 ஜவர்ஜெனிங் ஸ் ஆகியோரும் முக்கிய மால் இந்தியாவின் ஆட்சித் தலைவர்கள் பிரித் சுதந்திர இலங் கையின் ஆட்சியாளர்கள் களாகவும் காணப்பட்டனர் .
இந்தியா தனது வெளியுற பாதுகாப்பு என்பதில் முக்கிய கவ னம் தானியா இந்தியாவில் பிரித்தானியர் 1 இந்திய ாவும் பின்பற்ற முனைந்தது.
பிரித்தானியா இந்திய ாவி பற்றி * பணிக்கர் விளக்குகையில் பின்க மானது இந்தியாவைப் பாதுகாப்பதற் திட்டமெனவும் இரு திட்டங் களைக் கெ! -டக்கியிருந்தது. (1) இந்திய ாவின் வடமேற்குப் பகுதி ( 2 ) இந்தியத் துணைக் கண்டத்தைச் 8
பகுதிகளை வெ ளி வ ல்ல ரசுகளிடம் (3) இந்து சமுத்திரத்தின் மீதும் அத
செலுத்துதல் - 1
இதில் இரண்டாவது அம். தொடர்பில் இலங்கையும் முக்கிய மா ன, இந்திய எதிர்ப்புச் சக்திகளால் இந்தி இருந்தது, பிரித்தானிய இந்திய ாவில் ! ஒரு நாடாக இருந்ததின ால் அவர்கள், சுதந் திர இந்திய ாவில் இலங்கை இந்தி இருந்ததினால் அபாயத்தை எதிர் நோ -ரத்திற்கு முன்னரே இந்தியத் தலைவ.

21
வ ளியுறவுக் கொள்கை (சுதந்திரத்துக்குப்பின் ) @@@@@@@@@@@@@@@முதுகுது
ஆகஸ்ட் 15ம் திகதி சுதந்திரமடைந்தது . சி சுதந்திரமடைந்த போதும் 1947 டொமினியன் அந்தஸ்தை உடைய ஒரு நாடுகளும் தங்களுக்கான வெ ளிநாட்டுக் 1. இந்திய வெ ளிநாட்டுக் கொள்கையை
போன்றவர்களும் இலங் கையின் வெ ளிநாட் 2 , எஸ், சேனநாயக்கா, சோல்பரி பிரபு சவர்களாக விளங் கினார்கள் - சுதந்திர நீதானியாவிலிருந்து விலகியவர்களாகவும்
பிரித்தானிய ாவுடன் கூட நெருக்கமானவர்
க் கொள்கையை நிர்ணயிக்கும் போது செலுத்திய து. இது தொடர்பில் பிரித்பின்பற்றிய பாதுகாப்புக் கொள்கையையே
* அதன் பாதுகாப்புக் கொள்கையைப் வருமாறு கூறினார்: 11 பிரிட்டிஉ$ ஆதிக்க கென சமுத்திரத் திட்டமெனவும், கண்டத் எண்டிருந்தது. அவை 3 அம்சங்களை உள்ள
அயப் பாதுகாத்தல். நழவு ன்ள கேந்திர முக்கியத்துவ ம் வாய்ந்த ந விழ விடாது தடுத்தல் . னைச் சூழவுள்ள பகுதிகளின் மீதும் ஆதிக்கம்
சத்திலே யே இந்தியாவின் பாதுகாப்பு தாக இருந்தது - இலங் கையில் கா ஓா ன்றும் பாவுக்கு எப்போதும் இலங்கை அபாய மாக இலங் கையும் பிரித்தானிய ாவுக்கு உட்பட்ட க்கு அபாயமாக இருக்கவில்லை , ஆனால் பாவின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்படாத பகுதியாக சக்கியிருந்தது, இதனால் இந்தியச் சுதந்தி சுகள் இலங்கையை இந்தியாவுடன் இணைக்க

Page 52
|-··----|-
·
·|-|-!|-|- |- |-·|-
·-------- ----·|-· |-|-|-----
|-
·|-|- ---- |-
|----- |-
·|-|-
· |-·
---- |-·----·· *+
 
 


Page 53
வேண்டும். பொதுவ ான பாதுகாப்புக் யில் கருத்துக்களைத் தெரிவித்தனர். 2 அமைப்பில் இலங் கையையும் ஒரு சுயாத 1945ல் நேருவும், # இந்தியாவின் பா இணைக்கப்பட வேண்டும் என - அதே ஆ -ன்ன விரும்பாவிட்டாலென்ன இந்திய . என 1949ல் வை த்தியாவும், * இந்திய இலங்கை உறவு கொள்ளக் கூடாது" எ பாதுகாப்புச் கொள்கையை யே இருக் மையா இதே ஆண்டும் குறிப்பிட்டனர். * நிலை தோன்றிய போதெல்லாம் இலங் அபாய நிலை தோன்றாத காலங் களில் -*வாம்,
இலங் கையின் வெளிநாட்டு அம்சங் களை அவ தா னிக்கலாம். (1) மேலைத் தேச சார்பு அல்லது (2) இந்திய எதிர்ப்பு அல்லது நட்பு.
இலங் கை மேலைத்தேச சோ உ$லிச நாடுகளுடன் உறவை வ ளர் வெ ளியுறவுக் கொள்கைப் போக்கில் 4 வில்லை , அதே வேளை இலங்கை மேலை அச்சார்பு என்பது ஆதிக்கம் வ கிக்கும் அம்சமாகக் காணப்பட்டது . இதே போ போது இலங் கை- இந்திய உறவுகள் சீர் யிலான பிரச் சினைகளும் பேச்சுவார்த் பட்டு சிலவற்றில் வெற்றியும் காணப் பட் கடைப்பிடித்த போது இரு நாடுகளுக்கி நாடுகளுக்கிடையேயான பிரச்சினைகளும் எடுக்கத் தலைப்பட்டன . இதனைச் சுத உறவுகளை நோக்கும் போது தெளிவ 7
இந்தவ கையில் சுதந்திர, உறவுகளைப் பின்வரும் கால கட்டங் கள்
கும்.

22
கொள்கை இருக்க வேண்டும் என்ற வகை உதாரணமாக 11 இந்திய சமஉ$டி அரசியல் சிக்கமுள்ள பகுதியாக நிலவலாம் என (துகாப்பிற்கு இலங்கை இந்திய ாவுடன் நண்டு பணிக்கரும், 17 இலங் கை விரும்டபினை ாவெ சமஉ$டி அமைப்பில் இணைய வே ண்டும் 1ா 1ாவுக்கு விரோதமான நாடுகளுடன் என்றும் இரு நாடுகளுக்கும் பொதுவான
கே வேண்டும்" என பட்டா டபி சீதாரா' இதனால் இலங் கையிலிருந்து அபாயம் / கை- இந்திய உறவு கள் சீரற்ற தா கவு ம், } சீரானதாகவும் இருப்பதை அவ தா னிக்க
}க் கொள்கையில் நாம் இரு பிரதான
சார்பின்மை,
சார்டபின்மையை க் கடைப்பிடித்த போது சத்திருந்தது , ஆனால் அது இலங் கையின் | நதிக்கம் செலுத்தும் அம்சமாக இடம்பெற பத்தேச சார்பிசினைக் கடைப்பிடித்த போது அம்சமாக அல்லது ஒரு நிர்ணயிக்கக்கூடிய எல் இந் திய நட்பு என்பதைக் கடைப்பிடித்த பாகக் காணப்பட்டன * இரு நாடுகளுக்கிடை தைகள் மூலம் தீர்ப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கப் ட்டன , ஆனால் நட்டபின்மை என்பதை இலங்கை விடையிலான உறவு கள் சீர்குலைந்ததோடு 5 கூர்மையடைந்து புதிய புதிய வடிவங்களை தந்திரத்திற் குப் பின்பட்ட இலங் கை - இந்திய = க அவ தானிக் கலாம்.
நீதிற் குப் பிற்பட்ட, இலங் கை-- இந்திய ரககப் பிரித்து நேர்க்குவது இலகுவ Tானதா

Page 54


Page 55
(1) 1948 - 1956 கால கட்டம் (2) 1956 - 1965 கால கட்டப் (3) 1965 - 1970 கால கட்டம் (4) 1970 - 1977 கால கட்டம் (5) 1977 - 1989 கால கட்டம்.
15ம்
9
4
1956
531
பி
1947ம் ஆண்டு சோல். தேர்தல் மூலம் டீ. எஸ் , சேனநாயக்கா ஆட்சிக்கு வந்தது . 1948ம் ஆண்டு இல் பாராளுமன்றம் கலைக்கப்படாமல் அக் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஐக்கிய தேசியக் தீது. 2 - எஸ், சேன நா காக்கா வே தொ ராகவும் இருந்தார். இதனால் சுதந்தி யை வகுக்க வேண்டிய பொறுப்பிறம் 2 சேனநாயக்காவும் ஈடுபட வேண்டிய . - நாயக்காவின் பிற ததம ஆலோசகர்கள் தொழிற்பட்டனர். 12 4 எஸ், சேனநாய ! அவர்கள் மீது நம்பிக்கை கொண்டவ ரா வகுக்கப்பட்ட கொள்கையும் பிரித்தான சார்புத் தன்மையினாலேயே பிரிந்தால் அதற்கும் அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது. தன்மை இந்திய ாவின் பஞ்சசீலக் கெர்ல் இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையின் பிற ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு, நிறவாத எதி --வ ாத எதிர்ப்பு, தேசிய விடுதலை : - தது. ஓர் ஏகாதிபத்திய நாடான 4. இந்திய ாவின் பஞ்ச சீலக் கொள்கைக்கு முரணானதாகக் காணப்பட்டது. எனவே உறவுகள் சீரானதாக இருக்கவில்லை . பிரித்தானிய சார்பு முக்கிய காரணியா? - யின் உச்ச நிலை aே ாக 1.பிரித் தானிய . பிரித்தானியா வோடு பாதுகாப்பு ஒப்ப இராஜதந்திரிகள் மத்தியில் பெரும் கவ அவ நம்பிக்கையையும் உருவாக்கிய தி. 5 பயமே இலங் கையை பிரித்தானியாவோ -- தி.. வை த்தது, 1953ல் சேர். ஜோ பிரிட்டனின் பாதுகாப்பிலிருந்து தன்னை

23
ரி அரசியல் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற r தலைமையிலான ஐக்கிய தேசியக் கட்சி பங் கை சுதந்திரமடைந்த போது பழைய 1வே தொடர்ந்தும் இருந்தது . 1947ல்
கட்சியே தொடர்ந்தும் ஆட்சியில் இருந்(டர்ந்து சுதந்திர இலங் கையின் பிரதம்பிற இலங்கையின் வெளிநாட்டுக் கொள்கை - நீக்கிய தேசியக் கட்சியும், 22 . எஸ்.
நிலை ஏற்பட்டது. இதில் 182. , எஸ். சேன tாக சோல்பரி பிரபுவும், ஐவர் ஜெனிவீசும் -கா பிரித்தானிய சார்பானவ ரா கவு ம்,
கவும் காணப்பட்டார். இதனால் அவ ரால் தியம் சார்புள்ளதாகக் காணப்பட்டது, இச் ரிய படைத் தளங் கள் இலங் கையில் இருப்ப இலங் கையின் இப் பிரித்தானிய சார்புத் நகைக்கு முரணானதாகக் காணப்பட்டது. 2தான அம்சமான பஞ்சசீலக் கொள்கை கர்ப்பு, இனவாத எதிர்ப்பு, குடியேற்ற இயக்கங் களுக்கு ஆதரவு என்பதாக இருந் பிரித்தானியாவுடன் இலங்கை சார்ந்திருத்தல் நம், அணிசேராமைக் கொள்கைக்கும் = இக் கால கட்டத்தில் இலங்கை - இந்திய
இச் சீரின்மைக்கு இலங்கை அரசின் ஈகத் தொ ழிற்பட்டது. இச் சார்பு நிலை கடைத் தளங் கள் இலங்கையில் இருத்தமையும் சந்தம் மேற்கொண்டமையும், இந்திய சலையை ஏற்படுத்திய தோல் இலங் கை மீது ஒரு வே கையில் இந்தியா தொடர்பான ஈடு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத் என் , கொத்தலாவல * என்று இலங்கை
விலக்கிக் கொள்கின்றதோ அன்றே

Page 56


Page 57
இந்தியாவின் ஆதிக்கத்திற்கு உட்பட்டு 6 -வாக்குகின்றது.
இக் காரணியை விட இலங் கை இலங்கையின் நடவடிக்கைகளும் இரு நா குலைத்தன. 1947ம் ஆண்டு நேரு - 6 முரணாக இலங்கையின் குடியுரிமைச் ச -பான்மையான இந்தியர்கள் குடியுரிமை கையை இலங்கை மேற்கொண்டமையும் - யை ஏற்படுத்தியது. இவ்வ திருப்தியின் யினர் தொடர்பாக இக் காலகட்டத்த -லாவ லை ஒப்பந்தம் என்பன வெற்றி
மேலும் இந்திய ாவிற்கும் பா. தொடர்பான 1947 - 1948 போ தாகக் கூறிக் கொண்டாலும், சேர். பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக நடந்து .ெ நடைபெற்ற தென் கிழக்கு ஆசிய நாடு லாவ லை நேருவின் கருத்துக்களை நிர உறவுகளை மேலும் சீர் குலைத்தன . 1ெ இந்திய தொடர்பில் ஓர் எதிர்ப்பு நி
இக்காலகட்டத்தில் பதவி 6 -நாயக்கா, டட்லி சேனநாயக்கா, - களில் ஜோன் . கொத்தலாவ லை யே : பட்டார்.
1)
10.
14. '
+)
01
5
61
3!
tSY -
1956ம் ஆண்டு பொதுத் -ந்து ஆட்சியிலிருந்து வந்த ஐக்கிய ே எஸ் .டபிள்யூ . ஆர். டீ . பண்டாரநாயக்க பதவிக்கு வந்தது. பண்டாரநாயக்கா நாட்டுக் கொள்கையைப் பல மாற்ற தேசியக் கட்சி கொண்டிருந்த இ பிரித்தானிய சார்பு நிலை என்பவற்ன அரசியற் போக்கைச் சரிவரப் புரிந் வுடன் நல் இதற வை யே பேசினார். இந் யைத் தானும் பின்பற்றினார். நேருவி சீலக் கொள்கையினதும் பிரதான ஆத

2! டும். 1 எனக் கூறிய மை இதனை யே தெளி
5 இந்திய வம்சாவழியினர் தொடர்பாக (டுகளுக்குமிடையேயான உறவு களைச் சீர் 2. எஸ். சேனநாயக்கா ஒப்பந்தத்திற்கு டங் களை உருவாக்கிய மையும், பெரும் 3 பெறுவ திலிருந்து தவிர்க்கின்ற நடவ டிக்இந்தியாவிற்கு இலங் கை மீதான அதிருப்தி வெ ளிப்பாடாகவே இந்திய வம்சாவழிநில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நேரு- கொத்த
பெறவில்லை ,
கிஸ்தானுக்குமிடையில் காஉ$மீர் பிரச்சினை சரின் போது இலங்கை நடு நிலைமை வ கிப்ப ஜோன் . கொத்தலாவ லை வெ ளிப்படையாகப் காண்டமையும், 1954ல் கொழும்பில் களின் பிரதமர் கள் மகாநாட்டில் கொத்தTகரித்த சம்பவங்களும் இரு நாடுகளினதும் மாத்தத்தில் இக் காலப்பகுதியில் இலங்கை -லையை யே எடுத்திருந்தது ,
வகித்த பிரதமர்களான டீ , எஸ் , சேன | சேர். ஜோன் . கொத்தலாவல என்பவர் நீவிர இந்திய எதிர்ப்பாளராகக் காணப்
தேர்தல் மூலம் 9 ஆண்டுகளாகத் தொடர் நசியக் கட்சி தோற்கடிக்கப்பட்டு, 7 தலைமையிலான மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி | ஆட்சிக்கு வந்ததும் இலங்கையின் வெ ளிங்களுக்கு உள்ளாக்கியது. அவர் ஐக்கிய நீதிய எதிர்ப்பு, கம்யூனிச எதிர்ப்பு, ஐ மாற்றிார். இலங்கையின் புவிசார் து கொண்ட அவர் அதனை ஏற்று இந்தியா தியா பின்பற்றிய வெளிநாட்டுக் கொள்கை 8 அணிசேராமைக் கொள்கையினதும் , பஞ்ச ரவ 1ாளராகவும் விளங் கினார். சர்வ தேசப்

Page 58
* ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ।


Page 59
பிரச்சினைகளில் இந்தியாவின் கருத்தை அவ ரது ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியாவு. உறவுகளே நிலவியிருந்தன . தான் பதவ - களை இலங் கையிலிருந்து நீக்கிய தன் & றிருந்தார். 1 நேருவின் அடிவருடி" என ளில் ஒருவரான ஜே. ஆர். ஜெயவர்த்தன நெருக்கமானதாக இருந்தது. இந்நொ தன்னுடன் இணைத்துக் கொள்ளும் என்ற போக்கியிருந்தார். இவ்வ ச்ச உணர்லை பண்டரநாயக்கா கண்டித்துமிருந்தார். ! யைத் தன்னுடன் இணைக்குமென்பது சரிய கற்பனை செய்ய மாட்டான் " என்றார் கொண்டாலும் இலங் கையின் தனித்துவத் இருந்தார். எந்தவொரு கட்டத்திலும் யைச் செய்கின்ற அளவுக்கு அவர் செள்
1959ம் ஆண்டு பண்டார பின்னர் சிறிது காலம் டபிள்யூ . தகநாய இலங் கை - இந்திய உறவில் எதுவித மா 1960 ஆம் ஆண்டு ஜூலையில் திருமதி. யேற்ற பின்னரும் அவர் வெ ளியுறவுத் 6 - களையே பின்பற்றியதால் இரு நாடுக காணப்பட்டது. எனினும் சிறிமாவோ ப உறவை வளர்த்த படியால் 1962 இல் போது ஒரு பக்கமும் சாராது நடு இலங் கைத் தொடர்பில் இந்தியாவுக்கு. யுத்தத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி கட்சியும் சீனாவைக் கண்டித்திருந்தன . இந்தியா சுமுகமான நட்புறவை யே பே போக்கு இந்திய ாவுடன் உறவு களைப் ( களைக் கொண்டுள்ளது என்பதையே கா ரையும், சிறீமா வோவை யும் பொறுத்த வுடனும் சுமுகமாக உறவு களைப் பே .. - ளும் யுத்தத்தில் ஈடுபடுவதை விரும்பவ சமாதானம் செய் கின்ற முயற்சிகளிலும் இலங்கையும், இந்திய ாவும் நீண்ட கா வம்சாவ பியினர் பிரச்சினை தொடர்பு

யே பிரதிபலித்திருந்தார். இதனால் க்கும் இலங்கைக்குமிடையே சுமுகமான சிக்கு வந்ததும் பிரித்தனிய படைத் தளங் மலம் இந்தியாவின் நன்மதிப்பையும் பெற்5 ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைவர்கனா அவர்கள் கூறுகின்ற அளவுக்கு உறவு நக்கத்தின் மூலம் இந்தியா, இலங் கையைத்
அச்ச உணர்வையும் பண்டரநாயக்கா 1 1952 இலே தவறானது எனப் 1 இந்திய ா போன்ற ஒரு நாடு இலங்கைபான அறிவுள்ள எந்த ஒரு மனிதனும் 1. இவ்வாறு உறவுகளை வளர்த்துக் தைப் பேணுவ தினம் அவர் அக்கறையாக
இந்தியாவுடன் பாதுகாப்பு உடன்படிக்கை எலவில்லை.
தாயக்கா அகால மரணமடைந்ததன் பக்கா பிரதமராக இருந்தாலும், சற்றமும் நடைபெறவில்லை. பின்னர் - சிறீமாவோ பண்டாரநாயக்கா பதவிதொடர்பில் பண்டாரநாயக்காவின் கொள்கை
களுக்கும் இடையில் சுமுகமான நிலை யே பண்டாரநாயக்கா சீனாவுடன் நெருங் கிய 8 சீனா - இந்திய யுத்தம் நடைபெற்ற நிலைமையைக் கடைப்பிடித்தார். இந்நிலைமை + சந்தேகத்தைக் கொடுத்தது. இந்த சியும், சீனாவைக் கண்டித்திமத்தது தமிழரசுக்
இச் சந்தேகம் இருந்த போதும் பணிய இ, சிறீமாவே ாவின் நடு நிலை மைப் பேணினா ஒம் அது தனித்துவமான கொள்கைஎட்டியது. ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியின - தவ ரை கம்யூனிச நாடுகளுடனும், இந்தியாபவ தையே விரும்பியிருந்தது . இவ்விரு நாடுக பில்லை . இதனாலே யே யுத்தத்தை நிறுத்தி
சிறீமாவோ ஈடுபட்டிருந்தார். 1964ல் மமாகத் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த இந்திய பாக ஒப்பந்தத்தையும் செய்து கொண்டது .

Page 60


Page 61
சிறீமா - சாஸ்திரி ஒப்பந்தம் என ; மூலம் இந்தியா இலங்கைக்கு விட்டுக் வாதிகளால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பே அன்றைய கால கட்டம் இந்திய - ப காலகட்டமாக இருந்தமையினால் சில 20லம் இலங்கையுடன் நட்புறவைப் பே -தாகவும் கூறப்படுகின்றது. உண்மையி. உறவுகள் நெருக்கமாக இருந்த கால எதிர்ப்புக்களைச் சம்பாதிக்க இந்திய 1 - னியப் பிரச்சினையில் இலங்கை, பா. என்பதிலயம் இந்தியா கவ னமாகவே இ இந்திய - சீன யுத்தத்தில் இலங்கையின் , தவிர இலங்கை - இந்திய உறவுகள் -
(3!
மி)
-
15-ம்
16!
-!
நீர்!
இக்கால கட்டம் ஐக்கிய தமிழ்க் காங் கிரஸ் கட்சி போன்ற ஏ - கத்தை அமைத்த கால கட்டமாகும் மேற்குத் தேசத்தைச் சார்ந்த கொ - னான உறவுகளிப்பு ம் ஒரு மோதல் நிலை கைச்சாத்திடப்பட்ட சிறீமா - சாஸ், முயற்சியும் இக்காலகட்டத்திலே யே ே "அதற்குக் கூடிய வகையில் ஒத்துழைப்பு! ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆட்சிக் கால, எதிரான கொள்கையை இலங் கை பின், உறவுகளைப் பேண விரும்பியது. மாற பின்பற்றுமானால் ஏதாவது புற நிர்ப் இலங் கையைக் கொண்டுவரும் முயற்சிக இலங்கையில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தென்னாசியப் பிராந்தியத்திற் குள் நுை இக் காலகட்டத்தில் ஆட்சியிலிருந்த ஐ யாவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டையே றாததால் இந்தியாவும் சுமுகமான உ தொடர்பில் ஏதாவது தப்பெண்ணங்கள் தீர்த்து வைக்கவே இந்தியா விரும்பிய இந்திய மாநிலத் தேர்தலில் தமிழ்நா திராவிட முன் னேற்றக் கழகம் அமோ இலங்கையிலிருந்த சிங்கள ஆட்சியாளரு இதை உணர்ந்திருந்த இந்தியப் பிரதம

அழைக்கப்படுகின்ற இவ் வொப்பந்தத்தின் கொடுத்துள்ளது என்று இந்திய அரசியல்எதும் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டது. Tகிஸ்தானிய யுத்த சூழல் நிலவப்பெற்ற | விட்டுக் கொடுப்புக்களைச் செய்வ தன்
ன வேண்டிய அவ சியம் இந்தியாவுக்கு இருந்த > அக் கால கட்டத்தில் இலங்கை - சீனா
கட்டத்தில் எல்லா முனைகளிலிருந் தும் T விரும்பவில்லை . இந்திய - பாகிஸ்தா நிஸ்தான் சார்பானதாக இருக்கக்கூடாது நந்தது. மொத்தத்தில் இக்கால கட்டத்தில் நிலை தொடர்பான சில கசப்புக்களைத் ஈமுகமானதாகவே காணப்பட்டன .
41
தேசியக் கட்சி, தமிழரசுக் கட்சி, ழ கட்சிகளுடன் கூட்டுச் சேர்ந்து அரசாங் . இக் காலகட்டத்தில் அரசாங்கம் ள்கையைப் பின்பற்றினா இசம் இந்தியாவுடல இருக்கவில்லை , 1964 ஆம் ஆண்டு திரி ஒப்பந்தம் நடைமுறைப்படுத்தும் ., மற்கொள்ளப்பட்டது , இந்திய அரசாங் கமும் க் கொடுத்த நிலையே காணப்பட்டது, த்தைப் பொறுத்த வரை இந்தியா தனக்கு பற்றாத வரை இலங்கையுடன் சுமுகமான எகத் தனக்கு எதிரான கொள்கையைப் பந்தங்களைக் கொடுத்து தனது வ ழிக்கு களிலேயே ஈடுபட்டது. ஏனெ னில் பொதுவாக ஆட்சிக் காலங்களில் வெளி வல்லரசுகள் மயக்கூடிய நிலை இருந்தது. ஆனால் க்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம் இந்திT, எதிரான கொள்கையை யோ பின்பற் - றவு களையே பேணியது. இலங் கைக்கு இந்தியா
தோன்றினா லுங்கூட அதனை விரைவாகத் அ, உதாரணமாக 1967 காலப்பகுதியில் ட்டில் சி. என் , அண்ணாத்துரை தலைமையிலான
க வெற்றியைப் பெற்றிருந்தது. இது க்கு ஓர் அச்சத்தைக் கொடுத்திருந்தது. + இந்திராகாந்தி 1968ல் இலங்கை

Page 62
--------|-|------|- ------------|----|- |-|- |-|---------·|-----|-----|-· * .----|-----------|-·--------|-· |-----··|-·|-|- -|-+-|-·|-|-- |------|-
·-+---------|------|-|-* |- |-|-·|-----|-·- ----- .----|-·---- --|-|-|-|--|- ----·-|-----|- ---------|-
·-|-|-|- |-|-|- |-|- o· . -----|--··|-----|-----
·|---|-*|-|- |-· --------*--------|------ |-----|-|-|-----|-·----|-|-|- |-
·--------|-· -|-·|-|- ----------------|-|-·
 
 


Page 63
அரசுக்கு ஒர் செய்தியை அனுப்பியிருந் பிரதான அமைப்பாக இருந்த நாம் வகையிலும் தொடர்புபடமாட்டோம் "நாம் தமிழர் இயக்கம் திராவிட பட்ட அமைப்பாகும்.
SLSSLSSLSSSTTSqMMSS LSLSLSLSLS SSSSSSMSSSMSSSBLSLTTSSMSSSLSCSLLLLLSSSBTBTSTSSSLSLSLSL
1970ம் ஆண்டு தேர்தலி கட்சி தலைமையிலான ஐக்கிய முன்னணி பலத்தைப் பெற்று அரசாங்கத்தை அ பகுதியே அதற்குப் பிரச்சனையாக அ மாதம் நடைபெற்ற மக்கள் விருதலை சீனச் சார்புக் கம்யூனிட் முன்னணி என்னும் அமைப்பை உருவாக்கி நடைபெற்றது . இக் கிளர்ச்சியை அட உதவி கோரிய போது இந்தியா பை படகுச் சேவையையும் கொடுத்து கிள அரசினால் அனுப்பப்பட்ட 500 விமா தங்கியிருந்த சிங்கராஜ வனத்தில் குண் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதேவேளை இ கடற்படையால் பாதுகாத்துக் கொடு மூலம் இலங்கை-இந்திய நல்லுறவைப் பான கொள்கைகளைப் பிஃபற்றும் சி பாதுகாத்தல், இப்பிராந்தியத்தில் இந்திய எதிர்ப்பினைப் பிரதான கொ கிளர்ச்சியை அடக்குதல் என்பவற்றில்
1971 gertbuffið Guðið பாகி'தானை ஒடுக்குவதற்காகத் தம யாகக் கொண்டு செல்வதற்கு இலங்ை பலமாகக் கண்டித்ததி , உடனடியாக நிறுதிதியது. தொடர்ந்து யுத்தம் 19 யுத்தம் மூலம் பங்காளதேஉதீ உருவா பட்ட போதும் 1972 டிசம்பர் வை L sé SIT est G2.* Lhg ég lagt QgrTLíf sið இந்தியாவுக்கு அதிருப்தியையே கொரு இலங்கை விரோதமாக அமையாததின் -காமல் சமுகமான உறவையே வளர் தியத்தைச் சமாதானப் பிராந்தியமா

தார். அச்செய்தியில் தமிழ்நாட்டின்
தமிழர் இயக்கத்துடன் நாம் எந்த என உறுதி அளித்திருந்தார்? . இந்த முன்னேற்றக் கழகத்தினரால் உருவாக்கப்
堕
ஃ முதன் முதலாக நிலங்கா விதந்திரக்
பாராளுமன்றத்தில் 2/3 பெரும்பான்மைப் மைத்தது. இவீன ரசாங்கத்தின் ஆரம்ப காலப் மைந்தது. காரணம் 1971ம் ஆண்டு ஏப்ரல் முன்னணியின் கிளர்ச்சியாகும். இக்கிளர்ச்சி லிருந்து வெளியேறி மக்கள் விடுதலை றோ கன விஜேவீரா தலைமையில் க்குவதற்கு இலங்கை திண்டாடி இந்தியாவிடம் ட உதவியையும், கப்பல் படை ரோந்துப் ர்ச்சியை அடக்குவதற்கு உதவியது. இந்திய YMSLLGGTS MT LL TT S S SsTut tu TL S LL LtLt TuT டுகளை வீசி கிளர்ச்சியாளர்களை அடக்கும் லங்கையின் கடற் பிராந்தியமும் இந்தியக் க்கப்பட்டது. 7 இந்தியா இவ்வுதவியின் பேனிய தோடு என்றைக்கும் தனக்குச் சார்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆட்சியைப்
சீனாவின் ஊருவேலைத் தருத்தல், கையாகக் கொண்டிருக்கும் ஜே. வி. பி. வெற்றி கண்டது.
குப் பாகிஸ்தான் ஆட்சியாளர்கள் கிழக்குப் தி இராணுவத்தை இலங்கை ஆகாய வழி க அனுமதி அளித்திருந்தது. இதனை இந்தியா அதனை நிறுத்தும்படி கோரிய பின் இலங்கை 71 டிசம்பர் மாதம் இந்திய "பாகிஸ்தானிய கி அது ஒரு நாடாகப் பிரகடனப்படுத்தப் ர இலங்கை அந்நாட்டை அங்கீகரிக்கவில்லை .
இலங்கையின் இவீவாறான போக்குகள் த்திருந்தது. எனினும் ஏனைய விடயங்களில் 7ல் இந்தியா அதனைப் பெரிதாக எடுக் ந்தது. 1972ல் இந்து சமுத்திரப் பிராந்க்க வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் நீண்ட

Page 64
----
----
|-
· |-· · |-* |-
·- - ----!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 65
நாள் விருப்பத்தை இலங் கை யூ. என் . ! நிறை வேற்றிய து . 1974ல் இந்தியா னையை மேற்கொண்டது. இந்தியா ாவின் யத்தை அழித்தொல்லைகள் அற்றதா! யுள்ளது என இலங் கை கண்டித்தது. இத இந்தியாவைக் கண்டித்தது, இருப்பினும் பேணப்பட்டது. இலங்கை இதே ஆண்டு தொடர்பாகவும், கச்சதீவு தொடர் -யும் கண்டு கொண்டது.
இக்காலகட்டத்தில் இன்6ே வ ளர்ந்திருந்தது. அதுவே இலங்கையின் இக்கால கட்டத்தில் மிகக் கூடிய அளவு ரீதியாக தமிழ் மக்களின் நலன்களைப் புதிய அரசியல் திட்டம் மூலம் நீக்கப்பு மாணவர்களைப் பாதிக்கக்கூடிய தரப் -ங்க உத்தியோகங் களில் பாரபட்சம் எதிர்ப்பதற்காகத் தமிழ் பேசும் கட்சி கூட்டணி என்கின்ற அமைப்பு உருவாக்கம் நீர்வாக தனி நாட்டுக் கோரிக்கை ! எதிரான பொலீஸ் நடவ டிக்கைகளும் ; சினை 1977க்குப் பின்னரைப் போல விடய மாகக் கருதப் படவில்லை . இலங் 6 காலத்தில் இந்தியா, இலங்கை இனப்பு ளாத நிலையே காணப்பட்டது ..
எனவே முழுமையாக இக் - கிடையே சில கசப்பான சம்பவங் கள் அரசுகளுக்கிடையே சுமுகமான நிலை மே காரணம் இரு நாடுகளினதும் வெ-ளியுறல் மையே ஆகும் ,
1.
9
7
7
1-ம்
CCL
(nt
3!
இக் காலப்பகுதியில் மூன்று சீரான நிலையில் காணப் பட்டா லும் 19 அடைந்தன. இம் மோசமான நிலைக் இலங்கையின் இனப் பிரச்சினையாகும், வ ரை இந்தியாவில் மொரார்ஜி தேக புரிந்தது. இலங் கையில் ஐக்கிய தேசிய

- 28
ஓ. வில் டேபிரேரித்துத் தீர்மானமாகவும் =பொக்கா ரா * அஜறு குண்டுப் பரிசோத
இந்நடவ டிக்கை இந்துசமுத்திரப் பிராந்தி க மாற்றுதல் என்பதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தி நனைப் பாகிஸ்தானும் ஏற்றுக்கொண்டு
இலங்கை- இந்திய உறவுகள் சுமுகமாகப் | இந்தியாவுடன் இந்திய வம்சாவ நியினர், பாகவும் ஒப்பந்தங் களைச் செய்து வெற்றி
னார் முக்கிய பிரச்சினையும் , இலங் கையில் | இனப் பிரச்சினையாகும். இப் பிரச்சினை. வில் கூர்மையடைந்திருந்தது. அரசியலமைப்பு | பே னும் வ கையில் இந்த ஏற்பாடுகள் பட்டன . உயர் கல்வியில் தமிழ்பேசும் படுத்தல் முறை கொண்டுவ ரப்பட்டது . அரசா
காட்டப்பட்டது . இவ் வொடுக்கு முறைகளை சிகள் ஒன்று சேர்ந்து தமிழர் விடுதலைக் ப்பட்டு 1976 இனப் பிரச்சினைக்குத் முன் வைக்கப்பட்டது. தமிழ் இளைஞர்களுக்கு தீவிரமாகப்பட்டன . இருந்தும் இனப் பிரச்- இலங்கை- இந்திய உறவில் ஒரு முக்கிய கையில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆட்சிக் பிரச்சினை தொடர்பில் அக்கறை கொள் -
காலகட்டடத்தை நோக்கும் போது இடைக் 1 காணப் பட்ட போதும் இலங்கை-இந்திய ப காணப்பட்டது . இதற்குப் பிரதான புக் கொள்கையில் ஒருமைப்பாடு இருந்த
9 ஆண்டுகள் இலங் கை- இந்திய உறவுகள் 280ற்குப் பின்னர் மோசமான நிலையை யே கப் பிரதான காரணமாக விளங் கியது
முதல் மூன்று ஆண்டுகளிலும் 1977-1980 =ாய் தலைமையில் ஜனதா கட்சி ஆட்சி சக் கட்சி 1977 இலிருந்து ஆட்சி புரிந்து

Page 66
«
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 67
வருகின்றது. இவ்விரு கட்சிகளும் அமெரி இலங்கை-இந்திய உறவிலும் சீரான நில திர தின விழாவில் பிரதம வியந்தினரா அளவிற்குச் சுமுகமாக இருந்தது. 197 இலங்கை-இந்திய உறவில் தாக்கம் செ லும் தாக்கம் செலுத்தவில்லை . இந்திய வைப் பேண் விரும்பிய படியால் இதில்
பிரச்சினை, இலங்கையின் உள்நாட்டுப்
இலங்கைத் தமிழர்களின் தனிநாட்டுக் ெ -வில்லை . இது தொடர்பில் 1978ல்
விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட இந்த பேசுகையில் இலங்கையின் இனப் பிரச் என்றும் , தமிழீழக் கோரிக்கை கைவிட
1980ல் திரும்பவும் இந்த இந்திய உறவுகள் சீர் குலையத் தொட க்கா சார்ந்த கொள்கையை இந்திர 1981 மேயில் அமெரிக்கா சார்ப்ான விண்ணப்ப்த்தமை இந்தியாவுக்கு மேலும் திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கை, கசப்புக்குக் காரணமாக இருந்தன. இ இனக் கலவரம் நடைபெற்றது. நூ ற்று கோடிக் கணக்கான தமிழர்களின் செF தமிழ்நாட்டில் பாரிய பாதிப்பையும் 6 இந்திய இராலுவத்தை அனுப்பி தமிழரி கோரிக்கைகள் தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல அரசாங்கம் இதனைப் பயன்படுத்தி இலி முயற்சிகளை மேற்கொண்டது. இக் கலி கண்டனம் தெரிவித்ததோரு தமிழ் இவை பயிற்சியையும் கொடுத்து இந்தியாவைப் உதவியது. அத்தோடு தன்னுடைய பிரச் ரீதியில் இலங்கைக்கு எதிரான பிரச்சா திே#சிேன் தொடர்பில் இந்தியா இரு இளைஞர்களுக்குப் பயிற்சி, மற்றும் ஆடி வழங்கி இக்குவித்தல், இலங்கை து என்பதே இவீவிரு அலுகுமுறைகளாகும். இலங்கையைத் தனக்கு ஏற்வாறு மாற்ற நோக்கமாக இருந்ததி. அதேவேளை இரு வழிமுறைகளைக் கையாண்டது. தய

2s.
க்க சார்புடைய கட்சிகளாக இருந்தமையால் லமை இருந்தது. 1878ல் இலங்கையின் சுதந்ாக இந்தியப் பிரதமர் கலந்து கொள்கின்ற 77ல் இலங்கையில் நடைபெற்ற இனக்கலவரம் Fலுத்தக்கூடிய காரணியாக இருந்த போதி1ா, இலங்கை அரசுடன் சமுகமான உற
அக்கறை செலுத்தவில்லை. இலங்கை இனப் பிரச்சினை என்றே இந்தியா கருதியது. காரிக்கையையும் இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ள இலங்கையின் சுதந்திர தின விழாவில் பிரதம நியப் பிரதமர் மொரார்ஜி தேசாய் சினை அதன் உள்நாட்டுப் பிரச்சினை ப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினார்.?
நிராகாந்தி பதவிக்கு வந்ததோடு இலங்கைங்கின. ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் அமெரிகாந்தி அங்கீகரிக்கவில்லை. இலங்கை ஆசியான் கூட்டமைப்பில் சேருவதற்கு கசப்பை ஏற்படுத்தியது. இலங்கையின் அந்நியக் கம்பனிகளின் வருகை என்பனவும் இத்தகைய சூழலில் 1983 இல் இலங்கையில்
க் கணக்கான தமிழர்கள் இறந்ததோடு ாத்துக்களும் நாசமடைந்தன. இக் கலவரம் ாழுச்சியையும் உருவாக்கியது. இலங்கைக்கு
களைக் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற 1ாதிகளால் எழுப்பப்பட்டன. இந்திய 2ங்கை விடயங்களில் தலையிடுவதற்கான
வரம் தொடர்பாக இலங்கை அரசுக்குக் ாஞர் குழுக்களுக்கு ஆயுதங்களையும்,
பின் தளமாகப் பயன்படுத்துவதற்கும் Fசார இயந்திரங்களினூ டாக சர்வதேச ரங்களிலும் ஈடுபட்டது. இனப்பிரச்சினை அணுகுமுறைகளைக் கையாண்டது, தமிழ் த உதவி, பிரச்சாரம் என்பவற்றை ரசுடன் சமரசப் பேச்சுக்களில் ஈடுபடல்,
முதலாவது அலுகுமுறையைப் பயன்படுத்தி ரிக் கொள்ளல் என்பதே இந்தியாவின்
இலங்கையும் இப்பிரச்சினை தொடர்பில் மிழ் விருதலைக் குழுக்களைத் தோற்கடிக்கும்

Page 68


Page 69
வகையி தன்னை இராணுவ ரீதியில்
--gú? Llig â diflanegwch as 600au anifaill i'r sgil Gér டன் உறவுகளை வளர்த்தல் என்பதே
அமுலாக்கும் வகையிஃ இஃரேலிய மெ கலிப்படை எஸ். ஏ. எஸ். என்பவற்று நேரடி இரானுவ ஆலோசனைகளையு டது. அத்துடன் இந்தியாவுடன் ரேன் பாகிஸ்தான் என்பவற்றுடன் கூடிய உற Curreg i'r tu prefi') gerrig Ag ef gan Fab, Graft'
இவாறு இலங்கை அரசு அரசு வெற்றி பெற முடியவில்லை, இ alth, Frta Gagar fift statutoft முடியாதவாறு தருத்து இந்தியாவுக்குப் இந்தியாவின் சமரச முயற்சிக்குப் பக **éLá 鲇m彦fLâL 禹Lm彦憩 கைப்பட்ட இணைப்பு சி பற்றி ஆே சரிவராமற் போக 1985 இல் திம்
蠱rér島 萼
TTT C LLLL S S LLL C T M SS STTTS S MLLS Y வகையில் தனது விசேட அவராக
வார்த்தையில் ஈடுபட வைத்தார். இ னைச் செய்யக் கூடாது என்பதும்,
கொருப்பற்ற உறுதியையும் வெளிப்பரு இலங்கையை நடக்கச் செர்ய வேண்டு
●莓 இருந்தது.* 重93璧 ஆட்சிப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட
இலங்கையோக் தீவிரமான போக்கை Court & GAMES@a assen AE rrit . fr ng ീജ4ൂ?? ജർമe ?&'t_
மென்மையான போக்கைக் கடைப்படி 鬣 鹉彦憩呜 、
ஒரளவு சுமுகமான நிலை கானப்பட்ட மாநாடு, திம்பு பேச்சு வார்த்தை
露リ。

3C
தயார் பருத்துதல், இந்தியாவை உள்நாட் வேதற்கு ஏற்ற வகையில் வெளிநாடுகளும இவீவிரு அஆகுமுறைகளாகும். இதனை ாசாட், தென்னாபிரிக்கா, பிரிட்டிஉதீ டன் தொட்ர்புகளை ஏற்படுத்தி அவற்றின் ம், ஆயுத உதவிகளையும் பெற்றுக்கொன் படக்கூடிய ஆசிய நாடுகளான சீனா வையும் வளர்த்தவி. ஜே. ஆர். நேரடி து உறவினை வளர்த்திருந்தார்.
திட்டங்களைத் தீட்டிய போதும் இலங்கை லங்கையின் புவியியல் சார் அரசியல் நிலை
செஃவாக்கும் இலங்கையை வெற்றிபெற
பயே வேண்டிய நிலையை விற்பருத்தியது. நீது இலங்கை 1984 இனவரி 10
இனப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வாக முன்வைக் லாசனை செய்யவும் முன்வந்தது. அதுவும் பு பேச்சு வார்த்தைக்கும் முன்வந்தது.
காலத்தில் அவர் இலங்கை தொடர்பான திருந்தார். அதனை நடைமுறைப்பருத்தும் பார்த்தசாரதியை இலங்கையுடன் பேச்சு நீதியா இலங்கைக்கு விட்டுக்கொருப்புக்க தனது திரத் தன்மையையும் விட்டுக் தீதிக் கொண்டு இந்தியாவி திட்டப்படி * *山莓Gü üf*彦莓 夺*
இந்திரா காந்தி கொலைசெய்யப்பட்டதும் 如骨蟾 àn 鬣尋鵡腐 @ur@@Q க் கடைப்படிக்காமல் மென்மையான *墨莓鼩 s、 鲇礁போது அதனை ஏற்று அதற்குப் பதிலாக க்கின்ற ரொமேஸ் படோரியை நியமித்தார். இருந்த கடுமையான நிலை சற்றுக் குறைந்து தி. இச் சுமுகமான நிலையும் சர்வ கட்சி என்பவற்றை நடாத்துவதை இலகுபடுத்தி

Page 70
د ده د در


Page 71
சர்வ கட்சி மகாநாடு, திம் அடைந்து இலங்கை அரசு மீண்டும் இர இருந்த போது இந்திய-இலங்கை உற தமிழ் இயக்கங்களுக்கு எதிரான தாக் எதிர்காலத்தில் இலங்கை தான் நினை நடந்துகொள்ளக்கூடும் என இந்தியா மிருந்து வரும் எதிர்ப்பையும் சந்திக்க நாட்டில் அப்போ ஆட்சி செய்து ெ அரசாங்கத்தை ஆதரித்த அரசாங்கம படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இந்திய களினால் இலங்கை அரசைப் பணிய ை மாதத்தில் யாற்ப்பானத்தில் உணவுப் இலங்கையைச் சமரசத்திற்கு இனங்க இந்திய ஒப்பந்தத்தையும் கைச்சாத்தி
இவ்விலங்கை-இந்திய ஒப்பந் -கம் பே னப்பட்டன . ஒப்பந்தம் தெ கொண்ட கடிதத்தில் அந்நிய இரா ஆறு இலங்கை-இந்திய உறவைப் பாதிக்கக் திருகோணமலைத் துறைமுகத்தையும், பயன்படுத்த விடாசி தருத்தல், அந்நி பாதிக்கப்படாது பாதுகாத்தல், திரு கூட்டாகப் பயன்படுத்துதல் என்பதில் தெரிவிக்கப்பட்டது. 19
எனவே முழுமையான சுதந்தி தொடர்பில் இலங்கையின் வெளியுறவுக் தேசியக் கட்சி ജി காலத்தில் ெ இதற்கு அக்கட்சி பின்பற்றிய மேலைத் -யும், இலங்கையின் இனப் பிரச்சினை இதன் அடிப்படையில் இந்திய அரசின் நடந்து கொள்ள முடியவில்லை . அதற் அரசியலே அமைந்திருந்தது. இலங்கை போதிலும் இலங்கை-இந்தியப் பிரச்சி சார்பாக நின்று இந்தியாவின் பகைை இந்தியா பெரிய நாடாக இருந்ததின நலன்கள் பல இருந்தன. அந்நலன்கள் லும் பார்க்க அதிகமானதாக இருந்த விரும்பவில்லை . இந்தியாவில் இந்திரா
 

31
புப் பேச்சுவார்த்தைகள் என்பன தோல்வி ாணுவத் தீர்வை நோக்கித் தீவிரமாக வுகள் மீண்டும் சீரற்ற நிலையை அடைந்தன. குதலில் இலங்கை வெற்றி பெற்றுவிட்டால் தீத மாதிரி இந்தியாவிற்கு எதிராக s கருதியது. அதைவிட தமிழ்நாட்டு மக்களிட வேண்டி வரும் என்றும் கருதியது. தமிழ் காண்டிருந்த எம். ஜி. ஆர். அரசு, மத்திய ாக இருந்தமையினால் அதனைத் திருப்திப் மத்திய அரசுக்கு இருந்தது. இக்காரணங்க வக்கும் நோக்கில் 1987 ஏப்பிரல் OT 0LLS T u TTTT tT ST LLL L SM SLtLLtL TtT
வைத்து 1987 ஜூலை 29ல் இலங்கைட்டுக் கொண்டது .
தத்தில் இந்தியாவின் நலன்களே கூடுதலா ாபில் இரு தலைவர்களும் பரிமாற்றிக் வத்தினர், உளவுப் பிரிவினர் என்பவர்களை கூடிய செயல்களில் ஈடுபட விடாது தடுத்தல், ஏனைய துறைமுகங்களையும் வேறு நாடுகள் ய ஒலிபரப்பு நிறுவனத்தால் இந்தியா கோணமலை என்னெய்க் கிட்டங்குகளைக் இலங்கை இனங்கிக் கொள்வதாகத்
ரத்திற்குப் பிற்பட்ட கால இந்தியா
கொள்கையை நோக்கும் போது ஐக்கிய வளியுறவுகள் சீரானதாக அமையவில்லை . தேச சார்பான வெளிநாட்டுக் கொள்கை யுமே பிரதான காரணமாக இருந்தது. கொள்கையை மீறியும் இவ்வரசினால் கான பிரதான காரணியாக புவிசார்
மேலைத்தேசம் சார்பானதாக இருந்த னைகளின் மேலைத் தேசங்கள் இலங்கைக்குச் யப் பெற்றுக் கொள்ள அவை விரும்பவில்லை . ால் இந்தியாவில் மேற்குத் தேசங்களின்
இலங்கையிலிருந்த் கிடைக்கின்ற நலன்களின்ே. அதனால் அவற்றை இழக்க அவை
ਹੈ । ( ਸੰ

Page 72


Page 73
ஆட்சிக்கு வந்த போதும் இலங்கையில் காலத்திலும் சுமுகமான நிலைமைகள்
நிலங்கா சுதந்திரக் பின்பற்றிய வெளிநாட்டுக் கொள்கைை இருந்தது. இதனால் இரு அரசுகளுக்கு
இந்தியாவுக்கு முழுமையாகப் பணிந்து இருந்தது. தான் எடுத்த முடிவுகள் இ தாறும் அது விட்டுக்கொருக்க முன்வர யாக இருந்தமை, இந்திய-பாகிஸ்தா ஒரு வருடமாக பங்காளதேஉகீ அரன வின் அலுப் பரிசோதனையைக் கண்டி இவை இந்தியாவுக்குக் கசப்பானதாக குறிப்பாக அதிசேராமைக் கொள்கை தைச் சமாதானப் பிராந்திகமாக்கல் கருத்தினைக் கொண்டுள்ளதால் இலங்ை விட, நிலங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆட் 5 Gu ਲ66 ਈ:
இருந்தாலும் 1956 தொடக்கம் 19 உறவுகள் பாரியளவு பாதிப்படையாம 1956 இற்கு முன்னரும் 1977 இற் அடைந்தன. 1956 இற்கு முன்னரான தீவிரமான பிரித்தானிய சார்பும் 19 ufå gal i sig * & Mauld i sig graf g
*兽景兽兽

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் ஆட்சிக் காணப்பட்டன.
கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியா யயே அதிகளவில் இலங்கையும் பின்பற்றி மிடையில் சுமுகமான நிலை காணப்பட்டது. சார்பான கொள்கையைப் பின்பற்றினாடும் விடாது தனித்துவமான நிலையையும் எருத்து நீதியாவின் நலன்களுக்கு முரனாக இருந்வில்லை . இந்திய-சீன யுத்தத்தில் நடுநிலை விய யுத்தத்தில் நடுநிலையாக இருந்தமை ச அங்கீகரிக்காமல் இருந்தமை, இந்தியாத்தமை என்பன இதனையே காட்டுகின்றன.
இருந்த போதும், ஏனைய விடயங்களில் , பஞ்சசீலக் கொள்கை, இந்துசமுத்திரத்
என்பவற்றில் இந்தியாவோடு ஒருமித்த கயில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆட்சியை சியையே இந்தியா விரும்பியது. இதனால் ாடு சமூகமான நிலைமையேப் பேணி யற்சித்தது .
ஆட்சிக் காலத்தில் சுமுகநிலை இல்லாமல் ?? 剑ö马 இலங்கை-இந்திய ல் சுமுக நிலையிலேயே இருந்தன . குப் பின்னருமே சீர்குலைந்த நிலையை நிலைக்கு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் 77 இற்குப் பின்னரான நிலைக்கு இலங்கைாரனங்களாக அமைந்தன.

Page 74


Page 75
1 Ο .
芷芷。
芷2。
சான்றாதா 營景臺臺善善營勢
உதயன் Gafflä Luc.
அதே நூ ல்
அதே நூ லீ
அதே த ஃ
விஜயகிருஉதீனன் . அ
அதே நூ ல்
உதயன்
விஜயன்
அதே துர ல்
அதே நூ ல்
சிவராஜா. அ. கலாநிதி
நித்தியானந்தன். வி. கலாநிதி
臺營醬
 

*臺臺臺
LTTSTS SSBTTTTSMSTS SMS STTSiSSLS S TTTT SMTTTSSSLSLSLSSSMSSSS
 ைல வ இ ைஇ SeBTTTLSSTTTTMSSSLSSq STTTLST SeSMSSLLSSLLSSLLLLS STTTTTTSSTTMSq
LJđ: , 81.
ιμά: δ 4 .
பக், 88 .
கருத்தரங்கு உரை, கொழும்பு 1992 Lu & . 5 .
Lu & . 6 .
SS SSSMSSSMSSSLSSSLS SLSSLSLSSLSLSSLSLSSLSLS
was a enw negese seen sgwies SiSLSTeiSSMTTS TiTLT STLTTS STSMSTSMS S STTSMS SMS
c) Fagionar 1988 . . . . 94 .
uč. 103.
Lu & . 1 71 .
ால அ ைஆ ஆ இ டி ஆல் ஆ58
e osse e SBBSLMSSSMTMSTM SSTS SLSLSLSLSTSTSSS
அழிவிருத்தி யாழ்ப்பாணம்-1989 .

Page 76


Page 77
அத்தியாய
இந்திய வம்சாவழியினர் தொடர்பான இலங்கை-இந்திய உறவில்
曇臺魯普*景*景臺*蕾善善骨景普景 菁菁景營*齊。
šAlu Giber Taufa rt பற்றி 1920 களில் இருந்து இலங்கை தைகள் நடாத்திய போதும் அவை ே குழுவினரும் இப்பிரச்சினைகளை இலங்ை விட்டு விட்டு நழுவிவிடவே முயற்சித்தன சர்வஜன வாக்குரிமை அமுலுக்கு வரும் விலை . அதுவரை இலங்கையில் வாழ் கவே கருதப்பட்டனர். சர்வஜன வா இலங்கை உயர் குழாமினர் அதனை எ; ஆண்டு குடிசன மதிப்பட்டுக்காகப் பிரி தப்பட்டு வந்த இந்திய வம்சாவழியி மாகப் பயன்படுத்தி மட்டுப்பருத்தப்ப முயற்சித்தனர். இலங்கையர் என்பதற் குடியுரிமைக்காக விதிக்கப்பட்ட நிபந்: விளக்கங்களாகவும், நிபந்தனைகளாக
1947ம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் அடைந்தது. அதேவேளை இலங்கையும் நாடாக மாறியது. இந்தியப் பிரதம டீ. எஸ். சேனநாயக்காவும் தெரிவு ெ பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காக புது ஒப்பந்தத்தையும் செய்து கொண்டனர்
நேரு சேனநாயக்கா பற்றியதாக அமைந்தது. இலங்கைவா டையவர் யார் ? அவர்கள் எவ்வாறு நிர்ணயிப்பதுமே அன்விரு பிரச்சினைகளு இரு பிரதமர்களும் செய்து கொண்ட அடங்கியிருந்தன.
( 1 ) au TĚgsnavė. 1945th முன்னர் அல்லது 1948ம் ஆண்டு ைேவ குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு விண்ணப்பதார
வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். ஒரு ஆண்டு
 

34.
5 - III
சட்டங்களும், ஒப்பந்தங்களும் ஏற்படுத்திய தாக்கங்கள்
*善善善善善誓 簧章 壹 青善善善*善*素 葛 黃鞏 X 菁*蕾
அரசியல் , பொருளாதார உரிமைகள் இந்திய அரசாங்கங்கள் பேச்சுவார்த்EntáðaffG GAUGALŲ gypagsasag. GeF TđóLuff க-இந்திய அரசாங்கங்களின் பொறுப்பில் குடியுரிமையைப் பொறுத்தவரை
வரை அது ஒரு பிரச்சினையாக இருக்கந்த அனைவரும் பிரித்தானிய பிரஜைகளான க்குரிமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பின்னரே திர்க்கத் தலைப்பட்டனர். 1911ம் த்தானியரால் முதன்முதலாகப் பயன்படுத் வர் என்ற பதத்தைத் தமக்குச் சாதகட்ட குடியுரிமையை இந்தியருக்கு வழங்க கு அவர்கள் கொடுத்த விளக்கங்களும் தனைகளும் மற்றைய நாடுகளில் இல்லாத வும் கானப்பட்டன.
15ம் திகதி இந்தியா சுதந்திரம்
டொமீனியன் அந்தஸ்து உடைய ஒரு ராக நேருவும், இலங்கைப் பிரதமராக சய்யப்பட்டனர். இவ்விருவரும் இந்தியர் டில்லியில் பேச்சுவார்த்தை நடாத்தி ஓர்
947)
பேச்சுவார்த்தைகள் இரு பிரச்சினைகள் நீ இந்தியர்களில் குடியுரிமைக்கு உரித்து
குடியுரிமை பெற வேண்டும் என்பதை மாகும். இப்பிரச்சினைகள் தொடர்பாக ஒப்பந்தத்தில் பின்வரும் அம்சங்கள்
ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 31ம் திகதிக்கு ரி மாதம் 1ம் திகதிக்க முன்னர் ஒரு ர்கள் இலங்கையில் தொடர்ச்சியாக அல்லது அதற்கும் குறைவான காலப்

Page 78


Page 79
பகுதியில் இலங்கையில் வ சிக்காமலிருந் வாழவில்லை என்பது கொள்ளப்பட ம
1948 ஜனவ ரி 1ம் திகதி இலங் கையில் வசித்திருக்க வேண்டிய க வேண்டும் என்று இந்தியப் பிரதமர் 6 இலங்கைப் பிரதமர் ஒத்துக் கொண்ட
(2) சீவ னோபாயத்திற்கான வழிகள் வர் களுக்கும் தற் காலிகமாக வே லைய தகுதியுள்ளவர்கள்) குடியுரிமை பெறுவ எந்த விண்ணப்பதாரியும் சீவ னோபாய விளங்குதல் வேண்டும் என்று நிபந்தனை இலங்கைப் பிரதமர் இதனைக் கருத்தி
(3) திருமணமானவ ராயின் மனைவியும் பதாரியுடன் சாதாரணமாக வ சித்திரு
ஏற்றுக்கொண்டார்.
(4) விண்ணப்பதாரி நாட்டின் சட்டங் வேண்டும் என்றும், அம்சத்தில் விண்ணப் மிடத்து இலங் கைச் சட்டங் களுக்கு இண எடுக்கப்பட்டது. குடியுரிமை பெறும் ., ரீய மரபுகளைப் பின்பற்றுவதைத் தவி - பது நியாயமற்றதென்றும், பிற சமூ கைக்கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தக்கூடாது இணங் கி நடத்தல் வேண்டும் என்று ஏற் இந்தியப் பிரதமர் ஆலோசனை கூறின கருத்திற் கொள்வ தாக ஒத்துக் கொ
(5) இலகுவான வ ழிமுறை ஒன்றைக் வேண்டும் என்றும் ஒத்துக்கொள்ளப்பட் - களே குடியுரிமைக்கான விண்ணப் பங் க வேண்டும் என்று விரும்பினார். இந்திய சார்பில் அதிகாரம் பெற்ற ஆணையா ஆலோசனை கூறினார். விண்ணப்பதாரி -ரிமை பெறுவ தற்கான தமது தகுதிக ஒரு சத்திய மனுவை இணைத்தல் வே ண் ஆராய்ந்து குடியுரிமை வழங் கலாம் எ

35
தால் இலங் கையில் தொடர்ச்சியாக ாட்டாது.
க்கு முன்னர் திருமணமாகாதவர்களும் ாலம் 7 ஆண்டுகள் என விதிக்கப்படல் காரியதைக் கருத்திற் கொள்வதாக ார்.
: இந்தியப் பிரதமர் வே லைபார்ப்பற்றிருப்பவர்களுக்கும் ( வே லை செய்யத் திலிருந்து தவிர்க்கப்படக் கூடாது என்றும் த்திற் கான வ ழிகளைக் கொண்டவர் களாக | விதிக்கக் கூடாதென்றும் வேண்டினார். l கொள்வ தாக ஒப்புக் கொண்டார்.
, திருமணமாகாத பிள்ளைகளும் விண்ணப்க்க வே ண்டும். இதனை இந்தியப் பிரதமர்
களுக்கும் மரபுகளுக்கும் இணங்கி நடத்தல் பதாரிகள் இலங்கைக் குடியுரிமை பெறு - பங்கி நடத்தல் வேண்டும் என்றும் முடிவு .
இந்திய வம்சாவழியினர் தமது பாரம்ப -- பர்த்துக் கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்ப்
கத்தவ ரின் பாரம்பரீய மரபுகளைக்
என்றும் அவர்கள் நாட்டின் சட்டங் களுக்கு பாடு செய்வ தே போதுமானது என்றும் ார். இலங்கைப் பிரதமர் இதனையும் கண்டார்.
கடைப்பிடித்தே குடியுரிமை வழங் கப்படல் டது. இலங்கைப் பிரதமர் சட்ட நீதிமன்றங் பளைப் பெற்று விசாரணைகளை நடாத்துதல்
ப் பிரதமர் இலங்கை அரசாங்கத்தின் . களர்களே நடாத்துதல் வேண்டும் என்று 1 தமது விண்ணப்பத்தில் இலங்கைக் குடியு களை எடுத்துக் கூறி அதற்கு ஆதரவாக
டும் என்றும், ஆணை யாளர் அவ் விண்ணப்பத்தை களவும் கூறினார்.

Page 80


Page 81
ஆணையாளர் ஒரு குறிப்பிட் அனுமதி வ ழங்க முடியாத நிலை ஏற்ப டம் சமர்ப்பிக்கலாம். அதன்படி அத பட வேண்டிய அம்சங் களை இட்டு வில் பிரதமரின் இவ்வாலோசனையைப் பா மர் ஒத்துக் கொண்டார்.
(6) இலங் கைக் குடியுரிமை பெறும் குடியுரிமையையும் கொண்டிருக்கக் கூட அவ்வாறு இடம்பெ றுவ தைத் தடுக்கச் பரிசீலனை செய்வ தாக இந்தியப் பிர
உண்மையில் இவ் வெ ஒப்பந் பாடுகளைக் கொண்டிராது கருத்திற் ! சனை செய்வோம் என்ற வகையிலே
த்தை மீறும் வகையில் நடவடிக்கைகன கொடுத்தது. இதிற் கூறப்பட்டுள்ள அ வெவ் வேறு விதமான விளக்கங் களையே மர் ஒப்பந்தத்தின் அம்சங்களுக்கு அளி இந்தியர்களின் தொகையைக் கட்டுப்ப அமைந்தது.
ஒப்பந்தத்தில் காணப்பட் சீவ னோபாயம் , குடியுரிமை பெறும் இரு நாட்டுப் பிரதமர்களும் ஒப்பந்த பட்ட விளக்கங் கள் தொடர்பில் அதிக
| இலங் கைத் தரப்பில் இந் தங் குவ தற்கு வ ரவில்லை ; தற்காலிக அதனால் நிரந்தரமாக இருப்பவர்களு அவர் களுக்கு அதிகமாக வழங் கத் தே தது. இது தொடர்பாக 2 , எஸ் . சே - தம் இதனை யே தெரிவித்திருந்தார். கடிதத்தில் 11 குடியுரிமை, வாக்குரிமை சாங்கம் நியாயமாக நடக்கின்றதா? என்பதை மதிப்பிடும் போது இலங்கை னவர்கள் இலங்கையில் குடியேறும் நே வேலை செய்து ஒரு குறிப்பிட்ட கால னேயே இலங்கை வந்தனர் # எனக் கு

36
ட விண்ணப்பத்தைப் பொறுத்த வரையில் டின் அவர் அதனைச் சிவில் நீதிமன்றத்தி னைச் சிவில் நீதிமன்றம் உறுதிப்படுத்தப் ணப்பதாரியை விசாரிக்கலாம். இந்தியப் சீலித்துப் பார்ப்பதாக இலங்கைப் பிரத
எந்த இந்திய னும் தொடர்ந்து இந் தியக் ாது என்று ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. சட்ட நடவ டிக்கை எடுப்பது மற்றும் பற்று தமர் ஒப்புக் கொண்டார்.
தம் ஒரு வலிமையான தீர்க்கமான ஏற்கொள்வோம், பரிசீலிப்போம், ஆலோ - ய காணப்பட்டது. இந்நிலைமை ஒப்பந்த ள மேற்கொள்வ தற்கு வாய்ப்புக்களைக் ம்சங் களையிட்டு இரு அரசாங் கங் களும் ., | அளிக்க முற்பட்டன . இலங்கைப் பிரத
த்த விளக்கங்கள் குடியுரிமை பெறும் டுத்தும் வகையில் மிகவும் குறுகிய தாக
ட குடியுரிமை, வ சிப்பிடத் தகுதி,
வ ழிமுறை கள் என்பது தொடர்பிலேயே த்தின் பின் ஒப்பந்தத்திற்குக் கொடுக்கப் ம் முரண்பட்டுக் கொண்டனர்.
தியர் கள் இலங்கையில் நிரந்தரமாகத் வே லை தேடவே வந்திருந்தார்கள் . க்குரிய குடியுரிமைகள், சலுகைகள் -வை யில்லை என்பதே கருத்தாக இருந் - சனநாயக்கா நேருவுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் | இக்கால கட்டத்தில் அவர் எழுதிய |
ஆகிய பிரச்சினைகளில் இலங்கை அரநிய ாய மற்ற முறையில் நடக்கின்றதா? க்கு வந்த இந்தியர்களில் பெரும்பாலா ாக்குடன் வ ரவில்லை ; தோட்டங் களில் த்தில் தாய் நாடு திரும்பும் நோக்குட. றிப்பிட்டார்.1

Page 82


Page 83
ஆனால் இந்திய தரப்பைட் இந்தியர்கள் அனைவரும் இலங்கை நr சகல உரிமைகளும், வசதிகளும் அவரி என்பது கருத்தாக இருந்தது. நேரு, கடிதத்தில் இதனையே வலியுறுத்தியிருந் தொழிலாளர்கள் இலங்கையிலுள்ள ெ வேலை தேடியே அங்கு சென்றனர் 6 முற்றாக முரண்பட்டது என்பதைத் திெ கடமைகளிலிருந்து தவறியவனாவேன்
வெளிநாடுகளுக்குக் குடியகல்வதைப் ெ ஆரம்பத்லிருந்தே அவர்கள் குடியேறும் கப்பட வேண்டும் என்றும் உள்ளூர் மக் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறு
வசிப்பிடத் தகுதியைப் டெ gbast GL og at st i stangust GLi st g முன்னர் திருமணமானவர்கள் 7 ஆண்டு திருமணமார்வீர்கள் 10 ஆண்டுகள் வக Gafafišsau T už 67621& GEE Trifkar Trħ .. g6 இருந்தே இலங்கைக் குடியுரிமை பெறு போதுமானது எனக் கூறிவந்தது எனி திகதிக்கு முன்னர் 7 ஆண்டுகள் வசிப் ஆயினும், சேனநாயக்கா தயாரித்த 9த் தொடக்கம் 11 ஆண்டுகள் வ6 -கம் 14 ஆண்டுகள் வரை தாம் : நிரூபிக்க வேண்டுவதாக இருந்தது. முடியாத கடுமையான விதிகள் என்று இது மிகவும் கடுமையான நிபந்தனை பொறுத்தவரை பின்னர் திருமணமான6 இரு சாராரும் 8 ஆண்டுகள் தொடர் கருத்தாக இருந்தது,
குடியுரிமைக்காக விண்ணப் கள் உடையவர்கள் அல்லது நியாயம இருத்தல் வேண்டும் என்பது டீ. எஸ். ஆனால் நேருவைப் பொறுத்த வரை வாழ வழியற்றவர்களையும் தவிர ஏ குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் என்பது -கள் என்பதும் குடியுரிமைக்குரிய ஏ வேலையற்றிருப்பவர்களும் பாதிக்கப்
 

பொறுத்தவரை இலங்கையில் இருக்கும் 'LGusta, Gair. 2.5 T'LG) stage & Urful கருக்கும் கொருக்கப்பட வேண்டும்
ஐ. எஸ். சேனநாயக்காவுக்கு எழுதிய தார் . நேரு அக்கடிதத்தில் , இந்தியத் பருந் தோட்டங்களில் தற்காலிகமாக ன்று கூறுவது வரலாற்று உண்மைக்கு
ரிவாகக் கூறவில்லையாயின் நான் எனது என்று எருத்துரைத்ததோடு இந்தியர்கள் பாறுத்த வரையில் இந்திய அரசாங்கம்
நாடுகளில் வாழ்க்கை வசதிகள் வழங்கேளுக்குள்ள அதே உரிமைகள் அவர்களுக்கும் பத்தியுள்ளது எனக் குறிப்பிட்டார் .
ாறுத்தவரை ஐ. எஸ். சேனநாயக்கா 1945ம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ம் திகதிக்கு காலம் வசித்திருக்க வேண்டும் என்றும், சித்திருக்க வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை 『fró @聲」 身如gr茵gö 鸚口島u尋巖 2வதற்கு 5 ஆண்டு வசிப்பிடத் தகுதி ரம் பின்னர் நேரு 1947 டிசம்பர் 31ம் ரிடத் தகுதி போதுமானது என்று கூறினார்.
குடியுரிமை விதிகள் திருமணமானவர்கள் ரையும், திருமணமானவர்கள் 12த் தொடக் லங்கையில் தொடர்ச்சியாக வாழ்ந்ததாக இவ்விதிகள் பிற நாடுகள் எதிலும் கான b, இந்தியர்களைப் பொறுத்த வரை
என்றும் நேரு குறிப்பிட்டார். அவரைப் 1ர்கள், திருமணமாகாதவர்கள் ஆகிய
சீசியாக வாழ்ந்தால் போதும் என்பது
சிப்பவர்கள் சீவனோபாயத்திற்கான வசதிான அளவு வருமானத்தினை உடையவராக சேனநாயக்காவின் கருத்தாக இருந்தது.
அநாதைகளையும், உடற் குறைபாட்டால் னைய உழைக்கும் தகுதியுள்ளவர்களுக்குக் கருத்தாக இருந்தது. சீவனோபாய வசதி பாடாகக் கருதினால் தற்காலிகமாக ட நேரிடும் என நேரு கருதினார் .

Page 84


Page 85
இதனால் 7 ஒப்பந்தத்திற்கு முரணா ஏற்கவில்லை ,
குடியுரிமை பெ றுவ தற் கா ன கருத்து வேறுபாடு நிலவியது. சேன விண்ணப்பங் களை விசாரணை செய்ய | நேரு நீதிமன்றத்தில் இடம்பெறக்கூடி என்பதாலும், இவ் விசாரணை முறை:ை நாட்டவர்கள் குடியுரிமை பெறப் பி கப்பட வேண்டும் என்பது நேருவின் . பிரஜை, வ மீசாவ ழிப் பிரஜை என்ப
எனவே இவ் வெ பாப்பந்தத்தை ஒத்துக் கொண்ட விடயங்கள் மிகச் | - ளாத விடயங்களே நிறைய இருந்த குடியுரிமைச் சட்டங் களை உருவ ாக்கி சிறிதும் இறங் காது மேலும் கருத்து | உருவாக்கியிருந்தது. இதனால், இரு சிக்கலடைகின்ற நிலையே உருவானது
இலங் கைப் பிராஜாவுரிமைச் சட்டம்
இலங்கைப் பாராளுமன்றம் சட்ட மூலம் இதனை உருவாக்கிய தி. தகைமைகளை எடுத்துக் கூறிய து. இ. முன் வைக்கப்பட்டன . (1) மரபு வ ழிக் குடியுரிமை . (2) பதிவுக் குடியுரிமை .
(1) மரபு வழிக் குடியுரிமை
மரபு வ ழிக் குடியுரிமை மூ பின்வரும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி ! (1) 1948 ஆம் ஆண்டு நவம்பர்
திருந்தால், அவ ரது தந்தையு
முப்பாட்டனும் இங்கு பிறந்திரு. (2) 1948 ஆம் ஆண்டு நவம்பர்
வெ ளியே பிறந்திருந்தால் அவ | அல்லது தந்தை வ ழி முப்பாட்ட

38
ன இலங்கைப் பிரதமரின் கருத்தை நேரு
- வ ழிமுறைகள் தொடர்பிலும் இருவ ருக்கும் நாயக்கா நீதிமன்றங்களே குடியுரிமை வேண்டும் என்று வ லியு றுத்தினார். ஆனால் ய சிக்கல்களினாலும், செலவு கூடிய முறை ய விரும்பவில்லை , பிற நாடுகளில் வெ ளி ன்பற்றப்படும் வழிமுறைகளே கடைப்பிடிக்-- -கருத்தாக இருந்தது, அத்தோடு பதிவுப்
தையும் நேரு ஏற்கவில்லை ,
தப் பொறுத்த வரை இரு பிரதமர்கள் சொற்பமாகவே இருந்தன . ஒத்துக்கொள் 53. சுதந்திரத்தின் பின்னர் இலங்கை ய போதும் தனது கருத்துக்களிலிருந்து வே முபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய வகையிலேயே நாடுகளுக்கிடையிலான உறவுகள் மேலும்
1 F-ன்
t()
+ கான்
8
1948ம் ஆண்டு 18ம் இலக்க குடியுரிமைச் இது நாட்டின் பொதுவ ான குடியுரிமைத் , தன் கீழ் இரு வகையான குடியுரிமைகள்
லம் ஒருவர் குடியுரிமை பெ றுவ தற்குப் செய் திருத்தல் வேண்டும் . 15ம் திகதிக்கு முன்னர் இலங் கையில் பிறந்
B அல்லது தந்தை வ ழிப் பாட்டனும் , க்க வேண்டும், 15ம் திகதிக்கு முன்னர் இலங் கைக்கு ரது தந்தையும், தந்தை வ ழிப் பாட்டலும் -தும் இலங் கையில் பிறந்திருக்க வேண்டும் .

Page 86


Page 87
(3) குறிப்பிட்ட திகதிக்குப் பின்னர்
திகதிக்குப் பின்னர் இலங் கையில்
பிரஜையாக இருக்க வேண்டும். (4) குறிப்பிட்ட திகதிக்குப் பின்னர்
அவ ரது தந்தை இலங் கைப் பிடி அமைந்த இலங்கைத் தூ தர கரி? வேண்டும், -
(2) பதிவுக் - குடியுரிமை
கு
டி
ரி
பதிவுக் குடியுரிமை மூலம் நிட!ந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய் தவ ரா
(1) குடியுரிமைக்கு விண்ணப்பம் செய்
-பிக்க முன் அல்லது விண்ணப் பிக்க பிரஜையாகவும், விண்ணப்பிப்பல்
மணம் முடித்தவ ராயின் 7 வருட வருடங் களும் இலங் கையில் வ சித்திருத், (2) வின்னைப்பதாரரின் வாழ்க்கைத்
பதிவுக் குடியுரிமை பெற்று வி.
முந்திய ஒரு வ ருடத்திற்கு இலா (3) விண்ணப்பதாரர் இலங்கையின் |
பின்பு வேறொரு நாட்டின் கு விண்ணப்பிக்கும் போது வேற்று யிருக்க வேண்டும். அவ்வாறா! தொடர்ந்து சாதாரனமாக , ராகவும் இருத்தல் வேண்டும்.
அத்துடன் நாட்டில் பெ. என் போரில் 25 பேருக்கு வ ருடாவ கொடுக்கலாமென்றும் குறிப்பிடப் பட்ட
குடி.யு ரிமைச் சட்டத்தின் சிலர் மரபுக் குடியுரிமையைப் பெற கடுமையானதாக இருந்தன . மந்திரி இலங்கைப் பிரஜைகளை மணம் முடித்த யை யும் தவிர இந்தியர்களால் இச்சம் கொள்ள முடியவில்லை , உண்மையில் . கா எனப்படுகின்ற பாட்டன் , முப்பாட் அமெரிக்காவின் தென் மாகாணங் களி

39
அதாவது 1948ம் ஆண்டு நவு ம்பர் 15ம் 5 பிறந்திருந்தால் தந்தை இலங்கைப்
இலங்கைக்கு வெ ளியில் பிறந்திருந்தால் ரஜையாக இருப்பதுடன் அந்த நாடுகளில் 5 களில் இப்பிறப்பு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க
ஒருவர் குடியுரிமை பெ றுவ தற்குப் பின்வரும் rக இருத்தல் வேண்டும்.
ப்பவரின் தாயார், விண்ணப்பதாரர் விண்ணப் க்கும் போது இலங் கையின் மரபு வழிப் பர் விண்ணப்பம் செய் யும் திகதியிலிருந்து டங் கம், மணம் முடிக்காதவ ரா யின் 10 தல் வேண்டும், அல்லது , | அலைக இலங் கையின் மரபு வழி அல்லது மணப்பதாரர் விண்ணப்பிக்கும் திகதிக்கு ்கையில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும். அல்லது, மரபுவ பிக் குடியுரிமையுடையவ ராயிருந்து , டியுரிமை பெற்றதால் அதனை இழந்து ,
நாட்டுக் குடியுரிமையைக் கைவிட்டவ ரா27 ஒருவர் இலங்கையில் வசிப்பவராகவும், இலங் கையில் வசிக்கும் நோக்குடையவ -
எதிச்சேவை ஆற்றியவர்கள், வர்த்தகர்கள்
நடம் கௌரவப் பதிவுப் பிரஜாவுரிமை ஒடிருந்தது.*
| மேற்கூறிய விதிகளின் படி இந்தியரில் ஒரு
முடிந்தது . அந்தளவிற்கு இதன் விதிகள் | வ ழங் கிய கெளரவப் பிரஜாவுரிமையையும், நவ ர் கள் பெற்றுக் கொண்ட பிரஜாவுரிமைட்டத்திலிருந்து. பயன் எதனையும் பெற்றுக்அதனை நு ஹ க்கமாகப் பார்த்தால் இதில் உடன் பிறப்பு பற்றிய ஏற்பாடுகள் ஐக்கிய 5 கறுப்பர்களுக்குக் குடியுரிமையை மறுக்

Page 88


Page 89
கும் நோக்குடன் கொண்டுவரப்பட்ட பரம்பரைக் குடியுரிமை பெறுவதற்கா விடத்து அதற்கு ஈரு செய்யும் வகையி செய்யும் நிபந்தனைகள் கூட எளிமைய சிறு தொகையினர் மட்டுமே பதிவுக்
இக் குடியுரிமை விதிகள் ளாக இருந்தன. ஏனைய நாகேளில் நிபந்தனையாக வைத்துக் கொருக்கப் பிரஜாவுரிமைச் சட்டம் சில புறநடை பிரஜைகளாகக் கருதப்படுகின்றார்கள் யக் குடியுரிமைச் சட்டம் 4 வது விதி ஏற்பாடுகளுக்கமைய ஐக்கிய இராச்சி தொடங்கிய பின் பிறக்கும் ஒவ்வொரு னதும் குடியேற்றங்களினதும் பிரஜைகள் பின்னர் பறந்தவர்களுடைய தந்தை ஐ னசிம் பிரஜையாக இருந்தால் மட்டுே தந்தையின் குடியுரிமையும் பறப்பினாே நலவமைப்பு நாடுகளின் பிரஜைகள் ஐ. தால் பிரஜைகளாகப் பதிவு செய்து
1950ம் ஆண்டு கனேடிய வின் 4ம், 5ம் ஏற்பாடுகள் சட்டம் கனடாவில் பிறந்தவர்களுக்கான பரம் சட்டத்தின் 22 வது ஏற்பாடு அந்நி வர்களுக்கும் பரம்பரைப் பிரஜைகளுக் சலுகைகளும் உண்டு என வலியுறுத்துகின்
Squffalo & FL"Lid Lin. போது பலரும் இதனைக் கண்டித்தனர் தின் போது பேசிய எஸ். ஜே. செல் தமிழ் மக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படு போது இலங்கைத் தமிழ் மக்களுக்கும் நாம் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்
லங்கா சமசமாஜக் கட் பாராளுமன்றத்தில் பேசும் போது நோக்கம் கொண்டவை. இவ் வகைய அடல்ஸ் உரிட்லர் போன்றோரின் இன

Α. Γ.
விதிகளுடன் ஒப்பிடத்தக்கதாக இருந்தன. ன நிபந்தனைகள் கடுமையாக அமைந்தல் பதிவுக் குடியுரிமை பெறுவதற்கு வழி ானதாக இருக்கவில்லை . இதனால் ஒரு குடியுரிமை பெறக் கூடியதாக இருந்தது.
ஏனைய நாடுகளில் காணப்படாத விதிகபரம்பரைக் குடியுரிமை பிறப்பை மட்டுமே பட்டிருந்தது. உதாரணமாக பிரித்தானியப் ஏற்பாடுகளுக்கு உட்பட்டாலன்றி நாட்டின் இதுபற்றி 1948ம் ஆண்டின் பிரித்தானிLiða glp frg i gefiðisvg ... * „L't fiftafið யத்திலும், குடியேற்றங்களிலும் இச்சட்டம் வரும் பிறப்பினால் ஐக்கிய இராச்சியத்திஆவர். இச்சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த க்கிய இராச்சியத்தினதும், குடியேற்றங்களிம பரம்பரைப் பிரஜைகளாக முடியும். லயே பெறப்படுகின்றது. மேலும் பொதுக்கிய இராச்சியத்தில் ஓராண்டு காலம் வ கொள்ளமுடியும்.
குடியுரிமைச் சட்டத்தின் முதலாவது பிரிதொடங்கிய பின்னர் அல்லது முன்னர் பறைக் குடியுரிமையை வழங்குகின்ற அச் ர்களாக இருந்து குடியுரிமையைப் பெறுபට්‍රිෂ්ණු, ඒ ජිබ් හු-ffüÑñණිග්‍රිජ් , அதிகாரங்களும்
舅舅。
ராகுமன்றத்தில் விவாதத்திற்கு எடுக்கப்பட்ட . இச்சட்டம் பற்றி பாராளுமன்ற விவாதத் வநாயகம் குறிப்பிடுகையில் இன்று இந்திய கின்றது. நாளை மொழிப் பிரச்சினை வரும்
இதே கதி நேரிடும். எனவே இன்றே த அநீதியை எதிர்க்க வேண்டும்
சியின் தலைவரான என். எம். பெரேரா இச் சட்டங்கள் முழுமையான வகுப்புவாத ான இன வாதம் உறடேன் சம்பர் லேன், வாதமாகவே முடியும். ஓர் அரசியல்வாதி

Page 90


Page 91
நாட்டுத் தலைவர் என்று தன்னைக் கூறு ஆதரவு அளிக்கும் படி எம்மைக் கேட்ட ளால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, உலகிலி கற்பனை செய்து அனுமதிக்க முடியாது. எாக இருக்கும் பேங் பெற்றவர் ଶtଶ
இன்னோர் இடதுசாரிக் கட்சியின் தலைவரான கொல்வின் ஆர் . பேசினார். அவர் இது பற்றிப் பேசு அதாவது இதன் அரசியற் காரணங்களை தான் பிற் போக்குத் தனத்தில் சிறந்த வாதம் பிற்போக்கிற்கு வாய்ப்பான மையின் எதிர்கால சவக்குழியைத் தே
இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இச் சட்டத்தின் வர்க்கத் தன்மை பற்றி அரசாங்கத்தினால் வரிக்க விரோத பட்டதாகக் கூறினார். அவர் இதுபற்ற னர் வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த இந்தியரு படைத் தத்துவம் நேர்மையற்றது. ஒரு காட்டும் முறையும், இந்நாட்டு மக்க கூறிக் கொண்டு ஐக்கிய தேசியக் கட் நிலை நிறுத்த முயல்வதைக் காணலாம்
குடியுரிமை பெறுவதற்காக மானதாகவும் இருந்த9 பிறப்புரிமை சம்பந்தமான விதிகளை இலங்கையர்க ஏனெனில் 1920 க்கு முன்னரான பிற பாகங்களில் காணப்படவில்லை . இலங்: 1885 ஆம் ஆண்டு முதல் கட்டாயமா பருத்தப்பட்ட போதும் பிறப்புப் பதி -வையாக அமையவில்லை . 1908 ஆ. பிறப்புக்களைப் பதிவு செய்யும் முறை
இது தொடர்பில் கம்யூனி பீட்டர் கெனமன் பாராளுமன்றத்தில் பிரதமராக இருந்த டட்லி சேனநாய கொண்டது போல தமது தகப்பனாரி


Page 92


Page 93
பீட்டர் கெனமனுடைய நிலையும் அவ் வ தகப்பனாரின் காலத்தில் பிறப்பைப் | வில்லை .
- குடியுரிமைச் சட்டங் களுக்கு வேண்டும் என்றும், தகுதியானவர்கள் ! கூடாது என்பதும் இந்தியாவின் கருத்த பேச்சுவார்த்தையிலும் இக்கருத்தே வ! இலங் கை குடியுரிமைச் சட்டங் களை இ மாகக் கண்டித்தது. அதேவேளை இந் நிறுவ னங் களும் கூட இச்சட்டங் கள் தெ தெரிவித்தன. இவற்றைவிட உல கில் உ இதற் கான கண்டனங்களைத் தெரிவித்த தொடர்பான சத்தியாக்கிரகப் போ! சத்தியாக்கிரகமும் குதிரைப் படையா? வாய்ப்புக்கள் இருந்தன . எல்லாவற்றி இந்திய உறவுகளில் மிகவும் சீர்குலைந்த காணப்பட்ட கசப்பான உறவு கள் இச்சி வாய்ப்புக்கள் ஏற்பட்டன . இதனால் ! மாவது குறைக்காவிடின் இலங் கை- இந் இலங்கை அரசு கருதியது. எனவே கும் குறைக்கும் வகையில் 1949ம் ஆண்டில் சட்டத்தை இயற்றிய து .
இச்சட்டத்தின்படி குடியுரிமை வாழ்ந்திருக்கும் ஓர் இந்தியர் அல்லது குடியுரிமைக்கான பிறப்பு வ திவுத் தன. கூடியதாகவிருக்க வேண்டும். அதாவது 10 வருடங் களும் தொடர்ச்சியாக இரு காலப்பகுதியில் ஒருவ ருட காலத்திற்கு சென்றிருந்தால், அது அவருடைய தகை மேலாக நியாய மான ஒரு தொகை 6 ராகவும், இலங் கையின் சட்டங் களுக்கல் எதுவித தடையு மில்லை என்பதை நிரூபிக் அவ சிய மாக இருந்தது. அத்துடன் குடிய வ ராயின் சட்டத்தின்படி தகைமை பெ தினுள் அவர் மீது தங் கியிருக்கும் அவ ருக தைகளும் பொதுவாக இலங்கையில் வ 4 விதிமுறைக்கென ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்த

Tறு தான் இருந்தது. ஏனெனில் அவ ரது பதியும் நடைமுறை வழக்கில் இருக்க
ரிய விதிகள் இலகுவானதாக இருக்க தடியுரிமை பெ றுவ திலிருந்து தவிர்க்கக் ாக இருந்தது. நேரு- சேனநாயக்கா லியுறுத்தப்பட்டது. இதற்கு மாறாக பற்றிய போது இந்தியா அதனைப் பல தியாவிலுள்ள அர சியற் கட்சிகளும், சமூக 7டர்பாக பல மான கண்டனங்களைத் என பல மனித உரிமை நிறுவ னங் களும் 3. இலங்கை இந்தியர் காங் கிரஸ் இது சாட்டத்தையும் நடாத்தியது. அச் ல் நசுக்கப்பட்டாலும் தொடரக்கூடிய
கும் மேலாக இப்பிரச்சினை இலங்கைத நிலையைத் தோற்றுவித்தது. ஏற்கெனவே சட்டங் களினால் மேலும் தொடர்வதற்கான இச்சட்டத்தின் கடினத் தன்மையைக் கொஞ்ச திய உறவுகள் மேலும் சீர்குலையலாம் என டியுரிமை விதிகளின் கடினத் தன்மையைக்
இந்திய - பாகிஸ்தானிய குடியுரிமைச்
ந கோரும் ஒருவர் தான் இலங் கையில்
பாகிஸ்தானியர் என்பதை நிரூபிப்பதுடன் நமை தமக்கு உண்டு என்பதையும் நிறுவக்
1946 க்கு முன்னர் மணம் முடித்தவ ராயின் ஒங் கையில் வாழ்ந்திருக்க வேண்டும், இக் 5 குறைவாக அவர்கள் நாட்டைவிட்டுச் தமையைப் பாதிக்க மாட்டாது, அதற்கு வருமானத்தை நிரந்தரமாகப் பெறுபவ -
மய நடந்து கொள்வதற்கு அவருக்கு கக் கூடியவ ராயு மிருக்க வேண்டியது ரிமைக்கு விண்ணப்பித்தவர் மணம் முடித்த (வ தற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வதிவுக் காலத் டய மனைவியும் வய திற்கு வராத குழந்த்து வந்திருக்க வே ண்டும், சட்டத்தின் லிருந்து இருவ ருட காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்

Page 94
a
ܦ
m
ܝܼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 95
டது. இச்சட்டத்தின் கீழ் குடியுரிமை அதற் கென நிய மிக்கப்படும் ஆணையாள படிவத்துடன் சட்ட ஒதுக்குகளுக்கு அன ளும் இணைக்கப்பட வேண்டியிருந்தன .. நேரடி விசாரணைகள் மூலம் உத்தரவ ளும் நிய மிக்கப்பட்டனர். இந்த விசா ஆணையாளர் குடியுரிமைக்கான ஒருவா அல்லது நிராகரிப்பார். ஆணையாளர் உரிமை வழங் கப்பட்டது . அத்தகைய ரின் சம்பந்தப்பட்ட வியப ரங் களைத் தி விடுவ து ஆணையாளரின் கடமை ஆகியது உயர் நீதிமன்றத்திற்கு மேன்முறையீடு வ ழங் கப்பட்டிருந்தது . அத்தகைய மே - கப்பட்ட திகதியிலிருந்து 3 மாதங்க
இந்தியர் அல்லது பாகி இச் சட்டம் கூட இலங் கையில் இருந்த குறிப்பாகத் தோட்டத் தொழிலாளர் இச்சட்டமும் இருக்கவில்லை . இதன் வி கடுமை குறைந்ததாக இருக்கவில்லை . இச்சட்டச் செயன்முறை இலகுவில் புரி அதிகளவு செலவு மிக்க ஒன்றாகவும் க வ கையில் அரசாங்கமும் அவர்களுக்கு மேற்கொள்ளவில்லை , குடியுரிமை பெ பெற்றவர்கள் கூட பல சமயங் களில் தினால் குடியுரிமையை இழக்க வேண்டி
ப
இவ்விரு குடியுரிமைச் ச கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இலங்கை- இந்திய என்பவற்றையும், சில சுயேட்சைக் கு விமர்சித்தன . மேற்குறிப்பிட்ட எல்லா ாெதுவான உடன்பாட்டினைக் கொண்டி (1) இரு குடியுரிமைச் சட்டங் களும் (2) இச்சட்டங் கள் குடியுரிமைக்குத்
குடியுரிமையை இழக்கச் செய்கி (3) சட்டத்தின் சரத்துக்கள் மிகவும் (4) பதிவுப் பிரஜை, வம்சாவழிப் )
கூடிய பாகுபாட்டு முறையு ள்ளது (5) இந்திய பாகிஸ்தானிய குடியுரிை
கள் மிகவும் சிக்கல் வாய்ந்தன

பெற விரும்புவோர் இக்காலப் பகுதியினுள் சுருக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் . விண்ணப்பப் சமவதை உறுதிப்படுத்தும் ஆணைப்பத்திரங்கஅவை உண்மையானவை தானா? என்பதை ாதப்படுத்துவ தற்கு விசாரணை அதிகாரிக ரணை முடிவுகளின் பின் அவற்றிற் கேற்ப என் விண்ணப்பத்தினை ஏற்றுக்கொள்வார் என் முடிவைப் பொதுமக்கள் எதிர்ப்பதற் ம்
சந்தர்ப்பங்களில் குறிப்பிட்ட விண்ணப்பதாரஇரும்பவும் விசாரணை செய்யும் படி உத்தர7. ஆணையாளரின் இறுதி முடிவை எதிர்த்து செய்யும் அதிகாரமும் விண்ணப்பதாரருக்கு உன் முறையீட்டு ஆணையாளரின் முடிவு அறிவிக் களுக்குள் செய்யப்படல் வேண்டும்.
இஸ்தானியருக்கு என விசேடமக ஆக்கப்பட்ட - பெரும்பான்மையான இந்தியர் களுக்குக் களுக்கு நன்மையளிக்கக்கூடிய வகையில் திெகளும் முன்னைய சட்டத்தை விடக் - கல்வியறிவற்ற தோட்டத் தொழிலாளருக்கு வந்துகொள்ள முடியாததாக இருந்ததோடு Eாணப்பட்டது. இவ ற் றை இலகுபடுத்தும் |
- உதவிய ளிக்கின்ற முயற்சிகள் எவற்றையும்
றுவ தற்கு உண்மையான தகவல்களைப் உரிய முறையில் விண்ணப்பிக்காத காரணத்- நேரிட்டது.
சட்டங் களையும் லங்கா சமசமாஜக்கட்சி,
காங் கிரஸ், இலங்கைத் தமிழர் கட்சி எழுக்களும் காரசாரமாக எதிர்த்து
க் கட்சியினரும் பின்வரும் விடயங்களில் ருந்தனர்,
பாரபட்சமானவை . தகுதியடைந்த பெரும்பான்மையோரின் இன்ற ன .
கடுமையானவை. பிரஜை என்ற மனக் கசப்பு ஏற்படுத்தக்
மச் சட்டத்தின் படி குடியுரிமைக்கான தகுதி வாகவும், தோட்டத்தொழிலாளர்களைப்

Page 96


Page 97
( 5 ) தொடர்ச்சி. . . . .
பொறுத்தவரையில் அதிக செல6
இச்சட்டமானது மிகக் க விண்ணப்ப முறைகளையும் கொண்டிருந்த நெகிழ்ச்சியற்ற தன்மையையும் கொண் பரிசீலனை செய்து முடிவுகளைக் காண் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. குடியுரிமைக்கு பற்றி குடியுரிமைச் சட்டங்கள் ஆக்கப் 1962ம் ஆண்டே அறிந்து கொண்டனர்.
இக் குடியுரிமைச் சட்டங் பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தியது. இரு { அரசினர் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவ அவை தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை . நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் இந்தியா அறிவித்தது. இந்திய அரசி குடியிருப்போருக்கு குடியுரிமை வழங்குக் இந்தியா கூறியது. 1955ம் ஆண்டு இ பற்றிய சட்டம் இச் செயற்பாட்டை இலங்கையிலிருந்த இந்திய ஆணையாளரும் இந்தியர்களின் விண்ணப்பங்களை எந்தவ6 எனவே ஒரு புறம் இலங்கையில் இந்தி நிலைமையும், மறுபுறம் இந்தியாவினா6 காணப்பட்டது. இந்த நிலைமை ஒ0 - தோரு இலங்கை அரசியலில் இப்பிரச் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு இலங்கை - கின்ற பிரச்சினையாகவும் மாறியது. திருத்தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்து வாக்குரிமை உண்டு என வாக்குரிமையை இன்னும் சிக்கலாக மாற்றியது. ஒரு உரிமைகள் கூட அங்கீகரிக்கப் படாத கண்டிக்கும் நிலை உருவாகியது. இந்நி 1949-1953 இடைப்பட்ட காலத்தி -களில் சில திருத்தங்களைக் கொண்டு பயன்பாடு குறைவாக இருந்ததினால்
இந்திய வம்சாவழியினரின் புதிய பிரச்சினைகளைத் தோற்றுவிப்பன் 1953 யூனில் நேருவுடனான லண்டன் ே

44.
வீனத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் உள்ளன.49
நுமையான சரத்துக்களையும், சிக்கலான தைத் தவிர சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதில் டிருந்தது. இதைவிட விண்ணப்பங்களைப் பதில் வேண்டுமென்றே காலதாமதம்
விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்கள் பெறுபேறுகள் பட்டு ஏறக்குறைய 13 வருடங்களின் பின்
கள் இலங்கை-இந்திய உறவிசம் பல குடியுரிமைச் சட்டங்களையும் இந்திய ர்களுடைய உடன்பாட்டின் அடிப்படையிலும் இதனால் குடியுரிமை விண்ணப்பங்கள்
எம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாதென பல் திட்டம், இந்தியாவுக்கு வெளியே பதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எனவும் பற்றப்பட்டிருந்த தனியான குடியுரிமை மேலும் கடினமாக்கியிருந்தது. இதைவிட b, இந்திய கடவுச்சீட்டுக்கு விண்ணப்பித்த கையிலும் ஆதரவுடன் நோக்கவில்லை பர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்படாத
அவர்கள் ஏற்கப்படாத நிலைமையும் ந மக்கள் கட்டத்தை நாடற்றவர் ஆக்கிய *சினை ஒரு தீராத பிரச்சினையாகி
இந்திய உறவில் செல்வாக்குச் செலுத்து இலங்கை அரசு பாராளுமன்றத் தேர்தல் பிரஜாவுரிமை உள்ளோருக்கு மட்டுமே மட்டுப்படுத்திய போது நிலைமையை மக்கள் கூட்டத்தின் அடிப்படை ஜனநாயக
போது சர்வதேச சமூகம் இதனைக் லைமைகளை ஒரளவு தணிக்குமுகமாக
இலங்கை அரசு குடியுரிமைச் சட்டங் வந்த போதும் அதன் நடைமுறைப் அவை பெரிதளவுக்குப் பயனளிக்கவில்லை.
இக் குடியுரிமைப் பிரச்சினை பல புதிய தைக் கண்டு டட்லி சேனநாயக்கா பொதுநலவாய நாடுகளின் சந்திப்பைப்

Page 98


Page 99
பயன்படுத்தி இப்பிரச்சினை பற்றிக் க Lu"la5) G3asFeDips rTuzué3Ert l fkñhar (Uzb u f)G3 g .
(1) 400, 000 இலங்கைவாழ் இந் -மைச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுெ (2) மேலதிக தொகையான 250 |
அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கப்படும் எதிர்காலம் மீளாய்வுக்கு உட்ப இந்தியா செல்ல விரும்பும் எவ தடைகளையும் ஏற்படுத்தக் கூட
(3) பதிவு மூலமான குடியுரிமைக்கு
நிரந்தரக் குடியிருப்புப் பத்திர எச்சந்தர்ப்பத்திலும் 650, 00
(4) மிகுதி 300, 000 பேர்களும்
பட வேண்டும். அவர்கள் கட்ட
இப்பிரேரனைகளில் கட்ட நேரு உடன்படவில்லை . குறிப்பிட்ட ம செய்வது மனித உரிமைகளுக்கு விரோ இருந்தது. இதனால் இப் பேச்சுவார்த் தரவில்லை .
St'Lhg égf.)& GISITLfu! ஜோன், கொத்தலாவலை இலங்கைப் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்தியப் பிர இப்பிரச்சினையை ஆராய்வதற்கென இ -தார். அதனைத் தொடர்ந்து இடம்ெ 1954 ஜனவரியில் இலங்கை-இந்திய இவ்வொப்பந்தம் நேரு-கொத்தலாவ
இவ்வொப்பந்தத்தின் சா (1) இந்திய-பாகிஸ்தானிய குடியுரிை செய்தல் 2 வருட காலத்தினுள்
(2) 10 வருடங்களுக்கு தனியானதெ வேண்டும். ஏனெனில் புதிய பிர வர்களெனக் கூறப்பட்டது.
(3) இலங்கைப் பிரஜைகளாகப் பதி பிரஜாவுரிமைக்கு விண்ணப்பிக்கும்
 

ந்துரையாடினர். இது தொடர்பாக ரனைகளை முன்வைத்தார்.
தியர் 1949ம் ஆண்டு இலங்கைக்குடியுரி சய்யப்படக் கூடியவர்கள் ஆவர். 000 நபர்களுக்கு நிரந்தரக் குடியிருப்பு
10 வருடங்களின் பின் இவர்களின் நத்தப்படும். இக்காலப் பகுதியில் நக்கும் இந்திய அரசாங்கம் எத்தகைய
T3 .
அனுமதிக்கக் கூடியவர்களின் தொகையும், ர்களைக் கொண்டுள்ளவர்களின் தொகையும் 0 இற்கு அதிகமாக இருக்கக் கூடாது.
இந்தியப் பிரஜைகள் என ஏற்றுக்கொள்ளப் TALDT SÅ ŝRUGÖL fi அனுப்பப்படுவார்கள். *
ாயமாக திருப்பியனுப்புதல் என்பதில் க்களின் விருப்பத்திற்கு மாறாக எதையும் தமானது என்பது நேருவின் கருத்தாக தைகளும் உருப்படியான பலன் எதையும்
ாக இன்னோர் முயற்சி 1954ல் சேர், பிரதமராகப் பதவியேற்றதன் பின்பு தமராக இருந்த நேரு, நீடித்திருக்கும் பங்கைப் பிரதமருக்கு அழைப்பு விருத்திருந் பற்ற பேச்சு வார்த்தைகளின் பலனாக ஒப்பந்தம் ஒன்று கைச்சாத்தாகியது. லை ஒப்பந்தம் என அழைக்கப்பட்டது.
ബ: se SLSSLSLSSLSLSLSSSLS SSSSSLS SSLSSSLSLS SLSLSLSLSLSLSLSqS
ராம்சம் பின்வருமாறு அமைந்திருந்தது . மச் சட்டத்தின்படி பிரஜைகளாகப் பதிவு
பூர்த்தியாக்கப்படுதல் வேண்டும்.
ாரு வாக்காளர் இடாப்பு இருத்தல் ஜைகள் அப்பகுதியின் மொழியை அறியாத
பு செய்யப் படாதவர்கள் இந்தியப் படி து ஸ்டப்படல் வேண்டும்.

Page 100

ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਗ ...

Page 101
இதைவிட அத்துமீறிய குடி காணப் பட்டது. இதன்படி ஒருவர் அத் டப்படுமிடத்து தாம் குற்றமற்றவர் எ உரியது என்று கூறப்பட்டது. மேலும் | இந்தியர் குறிப்பிட்டளவிலான பிரதிநிதிசெய்வர் எனவும் இது தொடர்பான - 1 னையுடன் நிர்ணயிக்கப்படுமெனவும் ஏற். -வர்கள் விடயத்தில் அவ ர்களுக்குரிய | ரகம் வ ழங் கப்பட வேண்டுமெனவும் ஏ விரும்பின் இந்தியப் பிரஜைகளாவ தற்கு - னக் கூறப்பட்டது . ஒப்பந்தத்தின் இல் பெற்றவர்கள் தமது நிரந்தர அக்கறை -தும் வகையில் தாம் வாழும் பிரதே. கொள்ள வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டது
இதற்கு முன்னரான இலா -றே இவ் வொப்பந்தமும் புரிந்து கொ -- ளைப் பொறுத்தவரையிலும் இரு நா ஒப்பந்தத்தை இலங்கை அரசாங் கம் 1 மறுக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் இந்தி இலங்கைப் பிரஜைகள் , இந்தியப் பிர -ர்களன்றி உடன்பாட்டின் பின்பு நாடர் மாட்டார்கள் என்றும் கருதியிருந்தது. படி இப்பிரச்சினை சுலபமாகத் தீர்ந்து பிரஜைகளுக்கும் புறம்பாக நாடற்றவர் செய்வர் என்பது இந்திய ாவின் கருத்தா யான தொனியில் கண்டித்தது. மேலும் இலங் கை வ ழங் கும் து ண்டுதல்கள் எதி நேர்க்கணியத் தன்மை ஓரளவுகூட இல் இவ் வெதிர்க் கணியத் தன்மைகளை இந், கலந்து கொண்டோர் எதிர்பார்க்கவி
இத்தகைய இரு நாடுக புரிந்து கொள்ளலையும் நீக்குமுகமாக பேரில் 1954 அக்டோபரில் புதுடில்லி இம்மகா நாட்டின் விளைவாக ஓர ளவு ! எல்லாமே பூச்சிய நிலைக்கு வந்தன . பற்றிய தமது நோக்கு நிலையிலிருந்து எனலாம். இலங்கை எப்படியாவது டெ விற்கு அனுப்புவதை நோக்கமாகக் ெ

'. 46
யேற்றத்தைத் தடுப்பதிலும் இணக்கம் அமீறிக் குடியேறியவர் எனக் குற்றஞ்சாட் ன்பதை நிரூபிக்கும் பொறுப்பு அவ ருக்கு வே றான பட்டிய லில் உள்ளடக்கப்படும். களைப் பாராளுமன்றத்திற்குத் தெரிவு எண்ணிக்கை இந்திய அரசாங்க ஆலோச. றுக்கொள்ளப்பட்டது. குடியுரிமை பெறாத பல்வேறு வசதிகளையும் இந்தியத் தூ த.--- மீறுக்கொள்ளப்பட்டது , அத்துடன் அவர்கள் ரிய து ண்டுதல்களை இலங் கை வ ழங் குமெ ன்னோர் அம்சமான இலங் கைக் குடியுரிமை ற இலங் கையிலுண்டு என்பதை உறுதிப்படுத் சத்தின் மொழியைப் பரிச்சயப்படுத்திக்
ங்கை- இந்திய உடன்படிக்கைகளைப் போன் எள்ளலை பொறுத்தவரையிலும், விளக்கங் க நகளும் தமக்குள் முரண்பட்டுக் கொண்டன . புரிந்து கொண்டபடி இலங்கைக் குடியுரிமை யக் குடியுரிமை பெ றுவ ரென்றும், அதனால் 2ஜகள் என்ற இரு சாரார் காணப்படுபவ bறவர் என்ற ஒரு சாரார் நீடித்திருக்க
ஆனால் இந்திய அரசாங்கத்தின் கருத்துப் நுவிடும் நிலையில் இல்லை . இரு நாட்டுப் + என்ற ஒரு பகுதியினர் நீடிக்கவே எக் இருந்தது, இதனை இலங்கை கடுமை | இலங் கைக் குடியுரிமை விடயத்தில் | 1க்கணிய மானவை என்றும், அவற்றில்
லை என இந்தியா குற்றஞ்சாட்டியது. தியாவின் சார்பில் பேச்சுவார்த்தைகளில் ல்லை எனவும் இந்தியா கூறியது .
ரின் வே றுபாடான விளக்கங்களையும், | இலங் கை அரசாங்கத்தின் வேண்டு கோளின் வியில் ஒரு மகாநாடு கூட்டப்பட்டது . முன் னேற்றம் காணப்பட்ட போதும் முடிவில் | இரு நாடுகளும் இந்தியர் பிரச்சினையைப் | இறங் கி வ ராமையே இதற்குக் காரணம் பரும்பான்மையான இந்தியர்களை இந்தியா காண்டிருந்தது , இதனால் இந்தியர்கள்

Page 102


Page 103
இலங்கைக் குடியுரிமை பெறும் வகையில் பெ றுவ தில் கடுமையான விதிகளை உருவ குடியுரிமைகளை நிராகரித்து, குடியுரில் யும் இந்திய ாவின் தலையில் சுமத்திவிட பட்ட சிறிய எண்ணிக்கையினருக்கு மட்டும் பியது. ஏனையவர்களுக்கு இலங்கைக் 4 தையே நோக்காகக் கொண்டது. இ இலங்கை பின்பற்றும் எதிர்க் கணியத் த உண்டுபண்ணியது. இதைவிட ஒப்பந்தத்தை நடவ டிக்கைகள் தொடர்பில் கடுமையா --டசித்திருந்தது.
இவ் வாறு இரு நாடுகளும் கூட இறங் கி வ ராததினால் இந்தியர் 1 வும், புதிய புதிய பரிமாணங் களை எd இந்தியாவின் கொள்கைகளுக்கு முரணாக பிரித்தானியா சார்பு, இந்திய எதிர் தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசாங்க யில் இருந்து விட்டுக் கொடுக்க விரும்பு சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது.
1956ம் ஆண்டு எஸ்.டபிள்யூ லான மக்கள் ஐக்கிய முன்னணி அரசாங் க்கு இறுதித் தீர்வு கிட்டும் எனக் கருத இலங் கை பின்பற்றி வந்த மேற்குத் தே ணக்கு மாறாக அதனைக் கைவிட்டு இர மைக் கொள்கையைப் பின்பற்றத் தொ அணிசேராக் கொள்கை, பஞ்சசீலக் 6 -ராகவும் இலங் கை விளங் கியது. இந்த குறிப்பிடத்தக்க முன் னேற்றத்தை உருவா கொண்டு இலங்கைக்பச் சார்பாக இப் இலங் கைத் தேசிய வாதிகள் கருதினர். -த்த உள்நாட்டுப் பிரச்சினைகளால் ! கவ னம் செலுத்த முடியவில்லை . இதன - ந்தார். இதைவிட இவ்விடயத்தில் பன் பிரச்சினையை யும். இப்பிரச்சினையைத் அவருடைய கருத்துப்படி நாடற்றவர் ! ஆரம்பிக்கப்பவ தற்கு முன்னர் இலங் கை பதிவு செய்யும் செய்முறை பூர்த்தியாக

47
* இர ண்டுவ தை விரும்பவில்லை . குடியுரிமை வாக்கி பெரும்பான்மையான இந்தியர்களின் மை நிராகரிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவ ரை | முற்பட்டது. மாறாக இந்தியா குறிக்கப் 5 இந்தியக் குடியுரிமையை வழங்க விரும்குடியுரிமை வழங் கப்பட வேண்டும் என்ப-- லங் கைக் குடியுரிமை பெறத் து ண்டுவ தில் தன்மையும் இந்தியாவுக்கு அதிருப்தியை யே த அமுல்படுத்துவதில் இலங்கை பின்பற்றும் என முறைப்பாடுகளையும் இந்தியா சமர்ப்
தமது நோக்க நிலையிலிருந்து கொஞ்சங் பிரச்சினை தீர்வ தற்குப் பதிலாக நீடிக்க தக்கவு மே முற்பட்டது. இலங்கையில் 5 வகையில் மேலைத்தேச சார்பு, பபு போன்ற கொள்கைகளை அக்காலத் - தம் பின்பற்றியதால் இந்தியா தன் நிலை - பவில்லை என்றும், அரசியலாளர்களினால்
4. ஆர் . டீ , பண்டாரநாயக்கா தலைமையி-- தகம் பதவியேற்ற போது இப்பிரச்சினை - கப்பட்டது. பண்டார நாயக்கா இதுவரை 5சம் சார்பான வெளிநாட்டுக் கொள்கை திேயாவால் முன்வைக்கப்பட்ட, அணிசேராசடங் கியது சர்வ தேச அரங் கில் நேருவின் கொள்கை என்பவற்றின் பிரதான ஆதரவாள நிலை இலங்கை- இந்திய உறவுகளில் ஓர் சுக்கிய து. இம்முன்னேற்றத்தை அடிப்படையாகக் ப்பிரச்சினையைத் தீர்க்கலாம் எனவும்,
ஆனால் பண்டாரநாயக்கா முகங் கொடு இந்தியர் பிரச்சினை தொடர்பில் அவ ரால் எல் அவ ர் இப்பிரச்சினையை பின் போட்டிரு அடாரநாயக்கா கொண்டிருந்த கருத்துப்
தீர்க்கவிடாது தடுத்தது எனக் கூறலாம். பிரச்சினையைப் பற்றி பேச்சுவார்த்தைகள் Eக் குடியுரிமை வழங்கப்பட்டவர்களைப் = வேண்டும். இலங்கையில் இருந்த இந்தியர்

Page 104


Page 105
இலங்கைப் பிரஜைகளாகப் பதிவு செய இலங்கைப் பிரஜைகள் என நிர்ணயிக்க -தை எடுத்து முற்றிலும் புதியதொரு துரையாடல்களைச் செய்தல் வேண்டும். பண்டாரநாயக்காவின் வாழ்க்கையில் பூ இருக்கவில்லை . 1964 யூலை அளவில்
இலட்சம் விவேப்பங்கள் பரிசீலனை 4ெ அதாவது 16% வரை இலங்கைக் குடிய எனத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆகவே மனைவியான திருமதி. பண்டாரநாயக்க டைய ஒரு விளைவாகத் தான் 1964
நாடுகளுக்குமிடையில் சிறிமா-சாஸ்திரி பெற்றிருந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்தா
SBTLSSTSqS STLSSMSSTTTSSMLSSSMSSTSSMSSSLSLSSTTTTT S STTSTTSSTLSS STSSSTTSS S SSTTTT SY
இவ்வொப்பந்தம் இலங்கைஅக்டோபர் மாதம் 30ம் திகதி கைக் நவம்பர் 2ம் திகதி இலங்கை மந்திரி பேச்சுவார்த்தைகள் 1964 ஒக்டோ மானது. ஆரம்பத்தில் இரு தரப்பும் 6
ਲੈ ਭੈਣੀ 66 யப் பிரஜை அல்ல என இந்தியா வாத இந்தியத் தன் துவ ராலயங்களில் பதிவு 6 விசா பெற்றிருக்க வேண்டுமெனவும் வர் விட்டுக் கொருக்க முன்வந்தது. இவ்வா சீனா உறவுகள் வளர்ச்சியடைந்தமை, அடைந்தமை, பர்மாவிலிருந்தும், உகன் பட்டமை, இலங்கையில் சிறீலங்கா அத விரும்பியமை என்பன காரணங்களாக இ
1960ல் சிறீலங்கா சுதந்த ரீமாவோ பண்டாரநாயக்கா ஏற்றவுட் வளர்ச்சியடைய ஆரம்பித்தன. இவ்வுறவு வளர்ச்சியை விட அதிகமானது எனக் க இருந்தது. இதன் வெளிப்பாடாகவே 1 தை எதிர்க்கட்சிகள் சீனாவின் ஆக்கிரம பிரதமர் அதனை நிராகரித்து நடுநிலை போரினை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவத

48
து கொண்ட பின் அல்லது அவர்கள் பட்ட பின்பு தான் எஞ்சியுள்ளோரி விடயத் அடிப்படையில் நட்புறவு ரீதியிலான கலந்
15 ஆனால் இந்தச் செயன்முறை பூர்த்தியாக்கப்படுவதற்குச் சந்தர்ப்பம்
தான் இச்செயன்முறை பூரணமாகி Fய்யப்பட்டு, 1, 34,000 பேர் வரை புரிமை பெறுவதற்குத் தகுதியுடையவர் அவரால் கைவிடப்பட்ட இப்பணிகளை அவரது
மேற்கொள்ள வேண்டியதாயிற்று. அதனுஅக்டோபரில் இலங்கை, இந்தியா இரு ஒப்பந்தம் என மிகப் பிரபல்யம்
se se su es sis
இந்திய அரசுகளுக்கிடையே 1964ம் ஆண்டு *சாத்திடப்பட்டது. இதனை 1964
சபை அங்கீகரித்தது. இது தொடர்பான பர் 24ம் திகதியே புதுடில்லியில் ஆரம்பஎத்தகைய உடன்பாட்டிற்கும் வரவில்லை .
விட்டுச் சென்று குடியேறியவர்கள் இந்திநாடியது. இந்தியப் பிரஜை ஏனெனில் செய்திருக்க வேண்டுமெனவும், வெளிநாட்டு
* இறுதியில் இந்தியா ாறான விட்டுக் கொருப்பிற்கு இலங்கை
இலங்கை-பாகிஸ்தான் உறவுகள் வளர்ச்சி டாவிலிருந்தும் இந்தியர்கள் வெளியேற்றப் நந்திரக் கட்சி அரசினைப் பாதுகாக்க இருந்தன எனக் கூறிக் கொள்ளலாம்.
திரக் கட்சியின் தலைமைப் பொறுப்பை -ன் சீன-இந்திய உறவுகள் முன்னரை விட சின் வளர்ச்சி இலங்கை-இந்திய உறவின் sறுமளவிற்கு முன்னேற்றகரமானதாக 1962ல் நடைபெற்ற சீன-இந்திய யுத்தத்கிப்பு புத்தம் எனக் கூறிய போது இலங்கைப்
மையைக் கடைப்பிடித்தார். பின்னர் தற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு இதற்கான

Page 106

ਬਸ 3 u atu

Page 107
மாநாட்டையும் கட்டுவித்தார். 196 லாய் இலங்கைக்கு நல்லெண்ண விஜயத் இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகளை அவதானித் சீனா பக்கம் சார்ந்து விடாமல் இந் செய்ய வேண்டுமாயின் ஏதாவது விட்டு அவசியமானதாக இருந்தது.
மேலும் இக்காலகட்டத்தி அடைந்த நிலையில் இருந்தது. இவ்வள இலங்கையிலுள்ள பாகிஸ்தானியர்கள் அ அச்சமயம் பாகிஸ்தான் இனாதிபதியா அரசாங்கத்திற்குக் கடிதம் மூலம் தெ இலங்கை-இந்திய உறவுகள் முரண்படும் எதனுடனும் சமுகமான பிரச்சினைகளை சாட்டியிருந்தார்.19
எனவே இத்தகைய நிலை குற்றச்சாட்டுக்களை நிராகரிப்பதற்கு ளைப் போன்று இலங்கையும் தனக்கு கொள்ள வேண்டிய அவசியமும் இந்திய பிரச்சினை தொடர்பாக இந்தியாவுக் யுத்தச் சூழல் தோன்றியிருந்த காலத்
霹。
இதைவிட இதே ஆண்டு ெ விலிருந்தும் இந்தியர்கள் அவ்வவ் அரச மடனர். பர்மாவிலிருந்து 3, 00, 00 பேரும் இவ்வாதி விரட்டியடிக்கப்பட்ட ஏற்பட்டு விடலாம் என இந்தியா அஞ் வந்தி ஒரு குறிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையி வேண்டுமென்று விரும்பியது. இந்தியாவி இலங்கையின் செயற்பாடும் அமைந்திரு - டியடிக்கப்பட்ட போ இலங்கை அ சாதகமாகவே பயன்படுத்த 'னைந்த போதி இலங்கையிலுள்ளவர்களை ஏன் இலங்கை அரசின் கருத்து அமைந்திருந் லண்டனின் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் இலங்கைப் பிரதமர் பத்திரிகையாளர் இந்திய அரசாங்கம் கூடியவரை இந் கொள்ள வேண்டும் என விரும்புகின்றே

4 பெப்ரவரியின் சீனப் பிரதமர் கு-என்தையும் மேற்கொண்டிருந்தார். எனவே த இந்தியா இலங்கையை முழுமையாக uTSL TTu LLLLLL LLLYLaa TT ll uulTTOT STO TY Mltl T க் கொடுப்புக்களைச் செய்ய வேண்டியது
ல் இலங்கை-பாகிஸ்தான் உறவும் வளர்ச்சி ரிச்சியின் வெளிப்பாடாக பாகிஸ்தான் னைவரையும் ஏற்கச் சம்மதித்திமந்தசி. க இருந்த யஉறியாகான் இதனை இலங்கை ரிவித்திருந்தார். அதே கடிதத்தில்
வகையில் இந்தியா தனது அயல்நாடு த் தீர்த்துக்கொள்ளவில்லை எனக் குற்றம்
யைப் போக்குவதற்கும், பாகிஸ்தானின்
சீனா, பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகஎதிராகப் போகாத வகையில் பார்த்துக் ாவிற்கு இருந்தது. அதுவும் காஉrமீர் கும், பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் ஓர் தில் இது மிகவும் அவசியமானதாக இருந்
éFL16)Lubluffo Luft Lontañoségub, 2-5c#LT ாங்கங்களினால் பலவந்தமாக விரட்டப்பட் 0 பேரும், உகண்டாவிலிருந்து 28, 755 art. 7 இதே நிலைமை இலங்கையிம்ே சியது. அதற்கிடையில் ஒரு உடன்பாட்டுக்கு னராவது இலங்கைப் பிரஜைகளாக்கப்பட ன் இவ்வச்சத்தை இக்குவிக்கும் வகையில் நீத9. பர்மாவிலிருந்து இந்தியர்கள் விரட் தனைக் கண்டிக்காமல் அதனைத் தனக்குச் சி. பர்மாவிலுள்ள இந்தியர்களை விற்கும்
ஏற்தக்கூடா" என்ற வகையிலேயே தது. இது தொடர்பில் 1964 ஜனவரியில் பிரதமரீ மகாநாட்டில் கலந்து கொண்ட கருக்குப் பேட்டி அளிக்கும் போதி தியத் தமிழர்களைத் திருப்பி எடுத்துக்
Tib. ga přes 3 : 0 0 0 0 0 li přátu přesané

Page 108


Page 109
ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஒத்துக்கொண்டுள்ள நிரூபிப்பதாக உள்ளது.
மேலும் இந்திய ாவைப் பொ கட்சி ஆட்சியிலிருப்பதை விட ஸ்ரீலங்கா விரும்பியது, ஒருசில விடயங்களில் ஸ்ரீலங் முரண்பட்டா ஓசங்கூட பல சர்வ தேச விட உடையதாகவே உள்ளது, அதனை இரன் -த்திருந்தோம். என வே இலங் கையில் யில் பாதுகாக்க வேண்டுமாயின் அக்கட் பான்மை மக்களுக்கும், சிங் கள தேசிய வ கையிலும், இந்திய ஆக்கிர மிப்புப் பீதி கொடுப்புக்களைச் செய்ய வேண்டியது
இவ்வாறு மேற்கூறிய கா ரலி ஒரு காரணியாக மறைமுகமாகத் தொ - ளது. தமிழ் நாட்டினைப் பூர்வீகமாக போது அதனை நீடிக்க விட்டு இந்திய இருப்பது இயல்பாகவே தமிழ்நாட்டு ம அதுவும் அக்காலத்தில் தமிழ் நாட்டைக் --ருந்த வேளையில் தமிழ் நாட்டு மக்க அவ சிய மானதாக இருந்திருக்கலாம். இ திராவிட இயக்கம் காங்கிரசுக்குப் பே - மையால் இப்பிரச்சினையில் அக்கறை - ரஸ் கட்சியைப் பொறுத்தவரை ஒரு மெனக் கருதலாம்..
எனவே மேற்கூறிய காரணிக கொடுப்போடு உருவாக்கப்பட்ட இவ் வ இலங்கையில் குடியுரிமையின்றி உள்ளாரெ குடியுரிமையைப் பற்றிய தாகவே இவ் வெ இந்தவ கையில் ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய ஒ
(1) 5, 25,000 பேரும் அவர்களது
15 வ ருட காலம் நீடிக்கும் இரு
அனுப்பப்படுவர். (2) 3 லட்சம் பேரும், அவர்களது
காலப் பகுதியில் இலங்கைக் குடி. செய்முறை இந்தியாவுக்கு அனுப்ப

50
பார்.18 என்று கூறிய மை அக்கருத்தினை
'றுத்தவரை இலங் கையில் ஐக்கிய தேசியக் சுதந்திரக் கட்சி ஆட்சியில் இருப்பதையே கா சுதந்திரக் கட்சி அரசு இந்தியாவிடம் யங் களில் இந்தியாவுடன் ஒத்த கருத்தினை . டாம் அத்தியாயத்திலும் ஏற்கென வே பார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியினரை இலங்கை சி தொடர்ந்தும் இலங் கைவாழ் பெரும்| வாதிகளுக்கும் நம்பிக்கை ஊட்டக்கூடிய
யை நீக்குகின்ற வகையிலும், சில விட்டுக் அவ சிய மாக இருந்தது.
பங் களை விட தமிழ்நாடும் இது தொடர்பில் ழிற் பட்டிருக்கலாம் எனக் கருத வேண்டியுள் க் கொண்ட மக்கள் இலங்கையில் அல்லலுறும் அரசு அதைப்பற்றி அக்கறையில்லாமல் . க்களின் சினத்தினை ஊட்டுவ தாக இருக்கும். = காங் கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செய்து கொண்டி களைத் திருப்தி செய்வ தும் மத்திய அரசுக்கு
தே காலப்பகுதியில் தமிழ் நாட்டில் பாட்டியாக வளர்ந்த இயக்கமாக இருந்த கொள்வ து மத்திய அரசிலிருக்கும் காங்கி அர சியல் தேவை யாகவும் இருந்திருக்கு
எளின் அடிப்படையில் இந்திய ாவின் விட்டுக்
வாப்பந்தம் 9,75, 000 இந்தியர் ன மதிப்பீடு செய்தது. இவர்களின் ாப்பந்த ஏற்பாடுகள் காணப்பட்டன . =ழுங்குகளைப் பின்வருமாறு கூறலாம்.
- இயற்கையான வ ழித்தோன்றல்களும் எகூறாக்கல் திட்டத்தின் மூலம் இந்திய ாவுக்கு
இயற்கை வ ழித் தோன்றல் களும் இதே -யுரிமைக்குத் தகைமை பெறுவர். இந்தச்
ப்பட்டவர்கள் இந்தியக் குடியுரிமை பெறுவ

Page 110
3 "


Page 111
(2) தொடர்ச்சி. . . .
-துடன் தொடர்புபடும் ஏற்றுக் அடிப்படையில் இடம் பெறும் இந் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
(3) இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்படவிருக்கு இருகூறாக்கல் திட்டத்தின் படி அ Qgfr鼻。 Qerócm リpリgöl」(あ அப்போது அவர்கள் இந்தியாவுக் போது ஒரு குடும்பத்துக்கு g_ü市 கள் எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க
இவ்வொப்பந்தத்தைப் மானதாக அமைந்திருந்தது. இதில் இந் முன்னைய பேச்சுவார்த்தைகளில் இலங்ை எண்ணிக்கையை விட அதிகமானதாக இரு நேருவுடன் நடாத்திய பேச்சுவார்த்தை @gufi: 6 50 0 0 0 @ @g . .
ਹੈ6ਖ ਲੈ ਲੈ இலங்கைக் குடியுரிமை கொடுப்பதற்கா இந்தவகையில் இவ்வொப்பந்தம் இலங்ை வேண்டும். இது தொடர்பில் இந்தியா விட இலங்கை பின்பற்றிய வெளிநாட்டுக் காவினது இராஜதந்திர நடவடிக்கைகளும் - கச் செயற்ப்ட்டன.
ਹੈ । கைச்சாத்திடப்பட்டாலும் அதனை நடை அக்கட்சி தோல்வியுற்றதால் அதற்குக் நடைமுறைப்பத்ேதும் பொறுப்பை ஐக்கி தலைவரான டட்லி சேனநாயக்காவுமே -டது. ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அரசா தற்காக 1966ல் ஒப்பந்த அமுல் சட் 7, 4 என்ற விகிதம் கொண்டுவரப்பட்ட லாக்கல் சட்டத்தைக் காலம் தாழ்த்தி இந்நிலை ஒப்பந்தத்தை அழில் படுத்துவ
இவ்வாறு ஒப்பந்தம் ை விளக்கங்களை வழங் துவதிலும், ஒப்பந்த ளிலும் இரு அரசுகளும் முரண்பட்டுக் கெ

51
கொள்ளப்பட்ட ஒரு விகிதாசாரத்தின்
B74 666
ம் இந்தியர் தமது 55 வயது வரை அல்லது வர்களது பதிவு சிடியும் வரை தொடர்ந்து வர் . இதில் எது முதல் வருகின்றதோ கு அனுப்பப்படுவர். அவ்வாறு செய்யும் ந்தபட்சம் 4000 என்ற ரீதியில் சொத்துக் - الأنس" ال L
பொறுத்தவரை இது இலங்கைக்கே சாதக தியா ஏற்றுக்கொண்ட எண்ணிக்கை கயால் ஏற்றுக்கொள்ளும் படி கூறப்பட்ட நீதது. 1953ல் டட்லி சேனநாயக்கா யின் போது முன்வைக்கப்பட்ட பிரேரக் குடியுரிமை கொடுப்பதற்குச் சம்மதித் ல் 3, 00, 000 பேருக்கு மட்டுமே க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. கக்கு கிடைத்த வெற்றி என்றே கூற பக்கத்திலிருந்து தொழிற்பட்ட காரணிகளை கொள்கையும், திருமதி பண்டாரநாயக்ம் கூட தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகளா
சி அரசாங்கத்தினால் இவீவொப்பந்தம் முறைப்படுத்தும் வாய்ப்பு 1965 தேர்தலில் கிடைக்கவில்லை . இதனால் ஒப்பந்தத்தை ய தேசியக் கட்சி அரசாங்கம், அதன்
பொறுப்பேற்க வேண்டிய நிவை ஏற்பட் ங்கம் இவ்வொப்பந்தத்தை அமுல்படுத்துவ டத்தை நிறைவேற்றியது. இச்சட்டமூலம் து. எனினும் இந்திய அரசாங்கம் இவ்வமு
1967 இ"விலேயே நிறைவேற்றியிருந்தது. தில் கால தாமதத்தை ஏற்படுத்தியது.
கச்சாத்திடப் பட்டாலும், அவற்றுக்குரிய
நடவடிக்கைகளைக் கையாளும் வழிவகைக ாள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது .

Page 112


Page 113
அதில் முக்கிய மானதாகக் காணப்பட்டது அம்சம் கையாளப்படும் முறையாகும். யாக ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. ஒரு எ. பலவந்த அம்சத்தை ஒருபோதும் ஏற்று. -வட்டமாகக் குறிப்பிட்டது. ஆனால் தி வ ரை பலவந்த அம்சம் கையாளப்படா கின்ற செயன்முறையை அமுலாக்க முடிய
இரு அரசுகளும் முரண்பட்டுக் தேர்தல் இடாப்பு பற்றியதாகும். இல. இந்தியர்களைத் தனியான தேர் தல் இட -- டை இந்தியா வன்மையாகக்கண்டித்தது ஒன்றை 1964 நவம்பர் 22ல் இந்திய . அனுப்பி வைத்திருந்தார். # ஜனதா #1 எ: 11 இன ஒடுக்கற் கொள்கை எனக் கூறி -வ ாய அமைப்டரில் இந்திய செய லாளர் நேரடியாகவே ஆட்சேபனையைத் தெரி
மூன்றாவது முரண்பட்ட விடய -பான விடயமாகும். இந்தியக் குடியுரி கூடாதென இலங்கை விரும்பியது. இந்தி
இரு அரசுகளுக்குமிடையில் 6 1965ன் பின்னர் இம் முரண்பாடுகள் வ. ஏற்றுக்கொண்ட ஐக்கிய தேசியக் கட்சி இருந்தமையால் அக் கூட்டரசாங்கத்தில் விருப்பங் களையும் நிறை வேற்றும் வகையில் - றும் போது வரும் இறுக்கங் களைத் த விருப்பத்திற் கிணங்க குறிப்பாக இ. தொ அனுப்புவ தில் பல்வ ந்த அம்சம், தனிய ான எண்ணங் களை நீக்கிய தோடு ஆரம்பத்தில் தில் நிறுத்தியது. ஐக்கிய தேசியக் கட் சுதந்திரக் கட்சியும், இடதுசாரிக் கட் - ய க் கட்சி கடைப்பிடித்தமை இதுவரை மானதாக இருந்தது. இது தொடர்பில் யான ஜனதின் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி:ை இரகசிய ஒப்பந்தம் தொண்டமானுக்கு , திரு. தொண்டமானுக்கு, ஓர் ஒப்பந்தத்ை கள் நம்புகின்றனர்.
' எனக் குறிப்பி

52
திருப்பிய சப்பும் விடயத்தில் பலவந்த இந்திய ா இப்பலவந்த அம்சத்தை முழுமை காள்கை தத்துவம் என்ற வகையில் -க்கொள்ள முடியாதென இந்தியா திட்ட
ருமதி. பண்டாரநாயக்காவைப் பொறுத்த விட்டால் இந்தியரைத் திருப்பி அனுப்புபாதென்பதே கருத்தாக இருந்தது ,
கொண்ட இன்னோர் விடயம் தனியான ங்கை அரசு வாக்குரிமை வழங்கப்பட்ட பாப்பில் பதிய விரும்டாய து, இவ் வேற்பாட் . இது தொடர்பான கண்டனக் கடிதம் ப் பிரதமர், இலங்கைப் பிரதமருக்கு ன்றும் இந்தியப் பத்ரிகை இதனை - விமர்சித்தது , இது தொடர்பில் பொதுநல -சி. எஸ். ஜகா இலங் கைக்கு வந்த போது.
வித்திருந்தார். -
ம் தொழிலைக் கட்டுப்படுத்துவது தொடர் மை பெற்றவர் கள் தொழிலில் நீடித்திருக்கக் யா இதனையும் ஆட்சேபித்தது .
மற்கூறியவாறு முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டாலும் களர்ச்சி அடையவில் லை . 1965ல் பதவி அரசாங்கம் ஓர் கூட்டரசாங்கமாக இணைந்து கொண்ட தமிழ்க் கட்சிகளின் கல் ஒப்பந்தக் கடப்பாடுகளை நிறை வேற் கார்த்திக் கொண்டது, தமிழர் கட்சிகளின்
. கா. வின் விருப்பத்திற் கிணங் க திருப்பி இடாப்பு வை த்திருத்தல் என்கின்ற " கடைப்பிடித்த 7:4 என்ற விகிதாசாரத் சி அரசும் இச்செயற்பாட்டை ஸ்ரீலங்கா சிகளும் எதிர்த்த போதும் ஐக்கிய தேசி
அக்கட்சியின் போக்கினை விட வித்தியாச லங்கா சமசமாஜக் கட்சியின் பத்திரிகை 1 எதிர்த்து எழுதும் போது 11 மீண்டுமொரு சாககைகள், திரு , டட்லி சேனநாயக்கா கச் செய் துள்ளாரெ ன அரசியல் அவதானி உட்டிருந்தது' .

Page 114

5 hi aa aa .

Page 115
கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பத்திரிகையான அரசனைப் போல் தொண்டமான் இந் - லாகக் குறிப்பிட்டது .. -
இவ் வாறு உள் நாட்டு மட்ட தன்மை தொடர்பாக எதிர்ப்புகள் வ இந்தத் தளர்வுத் தன்மை சுமுகமான இதனை வரவேற்றதோடு ஒப்பந்தக் ! நிறை வேற்றப்படுவ தில் ஒத்துழைப்பையும் சுமுக நிலை முன்னர் ஐக்கிய தேசியக் ஒப்பிடு கின்ற போது முரண்படுவதாகலே ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தனது இந்திய
கூறலாம்.
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அ. வ ம்சாவ ழியினரின் குடியுரிமைப் பிரச்சி நிலைமையை யே தோற்றுவித்தது எனல 1970 காலப்பகுதியில் 12, 798 ே மட்டும் இலங்கைக் குடியுரிமை பெற்றி
1970ம் ஆண்டு தேர்தலில் கூட்டரசாங் கம் அமைக்கப்பட்ட போ! தொடர்பான நடவ டிக்கைகளையும், ! -டுகளையும் பல மாகக் கண்டித்து, சி குற்றஞ்சாட்டியது. கண்டனங் களில் முக் படுவ தற்கும், இந்தியப் பிரஜைகளை ) விகிதாசார இணைப்பை க் கைவிட்டமை அரசாங் கப் பத்திரிகையான டெய்லி . கட்சி, இலங் கைத் தொழிலாளர் கா. கொள்கையைக் கடைப் பிடித்த கார ஒப்பந்தத்தை அமுலுக்குக் கொண்டுவ ர என வே 1971ம் ஆண்டு அமுலாக்க ச வருவ தன் மூலம் விகிதாசார இணைப்பு அரசாங்கம் முற்பட்டது. எனினும் அத - கக் கொழும்பிலிருந்த வை . கே. பூரி வ கையில் ஒப்பந்த அமுலாக்கத்தை வி வெ ளியிட்டார். இதன்படி இந்தியாவுக் முதற் கண் இந்திய குடியுரிமை பற்றிக் கப்படுவர். அவர்கள் தம்முடன் 400

5:
' அத்த 10 11 இலங் கையை வெற்றிகொண்ட சோழ தியாவுக்ச் செல்கின்றார். 11 எனக் கிண்ட
த்தில் ஒப்பந்தக் கடப்பாடின் தளர்வுத் தே போதும் இந்திய உறவுகள் தொடர்பில் நிலையை யே உருவாக்கியது. இந்தியா கடப்பாடுகள் தொடர்பான விடயங் கள் * வ ழங் கியது . இலங் கை- இந்திய உறவுகளின்
கட்சி காலத்தில் இருந்த நிலை யோடு ப யிருந்தது. 1965--1970 கால கட்டத்தில் எதிர்ப்பினை அடக்கி வைத்திருந்தது என்றே
ரசு பின்பற்றிய தளர்வுப் போக்கு இந்திய னையைத் தீர்ப்பது தொடர்பில் எதிர்க்கஸிய ாம். இத்தளர்வுப் போக்கினால் 1965பர் மட்டும் நாடு திரும்ப 7/3:16 பேர் நந்தனர்.
நீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி தலைமையில் அ அவ் வ ரசாங்க ஒப்பந்தக் கடப்பாடுகள் ஒப்பந்த அமுலாக்கல் சட்டத்திசள்ள குறைபா நிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தை மீறுவது என்று கிய மானதாக இலங்கைக் குடியுரிமை வழங் கப் திருப்பி அனுப்புவதற்குமிடையில் நிலவியிருந்த
அமைந்திருந்தது. இது தொடர்பில் நியூஸ், 17 டட்லி அரசாங் கம் சமஉ$டிக் ங் கிரஸ் போன்றவற்றிற்கு சார்பான ஒரு சுத்தினாலேயே இறுக்கமான முறையில் வில் லை , 1 எனக் குற்றஞ்சாட்டியது. ட்டத்திற்கு ஒரு திருத்தத்தைக் கொண்டு
ஒழுங் கினை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ற்கிடையில் அப் போது இந்திய த் து துவ ரா | இலங் கை அரசாங் கமும் ஏற்றுக் ெகாள்ளும் ரைவு படுத்துவ தற்கான ஓர் திட்டத்தை பத் திரும்பிச் செல்ல விரும்பும் இந்தியர் கவலைப்படாது இந்திய ா செல்ல அனுமதிக் 0 ரூபாவிற்கு மேற்படாத சொத்துக்களை

Page 116
.-
- t
e
* ܘ
-
-
ܕܐ
.ܕܐ r.
 
 
 


Page 117
எடுத்துச் செல்லலாம். அவர்கள் இந்த அவர்களுடைய நிலை பற்றி விசாரணை தாமதம் என்பன இன்றி கருமானவரை ஏற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடு
இத்திட்டம் நடைமுறைக்கு வரு தில் ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டதை விட 15 மறுவர் என மதிப்பிடப்பட்டது .
சிறிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்த இலங்கை 3, 00, 000 பேருக்கும் குடி பட்டது. எனவே இலங்கையில் மொத்த (3Li rfikö 1 , 50, O O O (3LI rfl* J5kO)GQJ60)LI இரு அரசாங்கங்களும் இன்னோர் உடன் ஒப்பந்தம் கூறியது. இதன்படி 1974ல் பண்டாரநாயக்காவிற்கும், இந்தியப் பு னோர் ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்ட பேரில் 75 , 000 பேருக்கு இலங்கையு குடியுரிமை வழங்குவதெனத் தீர்மானிக்க களை இரு நாடுகளும் உறிஞ்சிக் கொள்
1964 ஒப்பந்த அமுலாக்கத் திற்கு நீடித்திருக்குமெனக் கூறப்பட்டது. முடிவடையும். இரண்டாவது ஒப்பந்தம் எனவே 1981ம் ஆண்டுடன் குடிபுரிமை விரும் என்றே இலங்கை தரப்பினால் ந இப்பிரச்சினை அவ்வளவு சுலபத்தில் முடி ஒப்பந்தங்களின் படியும் 6, 00, 000 பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் 5, 06 , -மைக்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்கள். மீத தோன்றல் கரும் நாடற்றவர்கள் என்ற பொறுப்பேற்க இந்திய அரசாங்கம் த காலவரையறை காலாவதியாகிவிட்டதா விண்ணப்பித்தவர்களையும் தவிர, புதிதா -யாவால் குறிப்பிடப்பட்டது. அத்தோ ஏற்றுக்கொள்ளத் தயாரில்லை என்றும் நாடற்ற 94, 000 பேருக்கும் இலங்ை ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டுவர இலங்கை

நியா சென்றதும் இந்திய அரசாங்கம்
செய்தி முடிந்தவரை அவர்களுக்குச் சிரமம், அவர்களை இந்தியப் பிரஜைகளாக
5.
நம் பட்சத்தில் 1946ம் ஆண்டு ஒப்பந்தத் , 000 இந்தியர் வருடாவருடம் வெளியே
சின் படி இந்தியா 5, 25 000 பேருக்கும்
யுரிமை வழங்குவதாகத் தீர்மானிக்கப் SLB T s GTO to hůl - J - 9, 75 000
LLTLDਹੈ uਹੈ। படிக்கையின் மூலம் தீர்மானிப்பர் என்றே இலங்கைப் பிரதமராக இருந்த சிரீமாவோ
ਸੀ ਤੈਨੀ ਪੰL ਹੈ। தி. இவ்வொப்பந்தத்தின் படி 1, 50, 000 |ம், 75,000 பேருக்கு இந்தியாவும் கப்பட்டது. இவற்றில் இயற்கை அதிகரிப்புக் வதாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
தைப் பொறுத்த வரை 15 வருட காலத்
அதன்படி ஒப்பந்த அமுலாக்கம் 1979ல் 2 வருடங்களில் முடிவடைய வேண்டும். பற்றிய பிரச்சினைகள் முற்றாகத் திரிந்து ம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் வதாக இருக்கவில்லை. ஏனெனில் இரு பேருக்கு இந்தியக் குடியுரிமை கொடுக்கப் 000 பேர் மட்டுமே இந்தியக் குடியுரி 94, 000 பேரும், அவர்களது வழித் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்டனர். இவர்களைப் யாராக இருக்கவில்லை . குறிப்பிட்ட ல் ஏற்கெனவே பதிவு செய்தவர்களையும், க இடாப்பு திறக்க முடியாதென இந்தி ரு விண்ணப்பிக்காதவர்களை பலவந்தமாக So stuft கூறியது. ?? எனவே இந்நிலையில் கக் குடியுரிமை வழங்கி இப்பிரச்சினையை முன் வந்தது.

Page 118


Page 119
இலங்கையின் இம்முடி.வுக் உறவு கள் மட்டத்திலும் பல காரணிகள் தில் 1977ல் பதவியேற்ற ஐக்கியம் ! வம்சாவழியினரின் பிரதானமான ஸ்தா ரஸ் சேர்ந்ததுமல்லாமல் அதன் தலை யும் ஏற்றிருந்தார். இதனால் தொல் நிலை அரசாங்கத்திற்கு இருந்தது . . மூலம் இந்தியர்களுடைய வாக்குகளும் கூடிய நிலை எதிர் காலத்திலுமிருந்தது அரசாங் கம் இழக்க விரும்பவில்லை . ! களின் அரசுக்கெதிரான போராட்ட! வீச்சு ஒரே இனம் என்ற வகையில் 1 சூழ்நிலைகள் இருந்தன . இந்திய வ ம். அற்றவர்களாக இருக்கும் நிலை , அ6 அரசாங்கம் கருதியது . எனவே நா மூலம் இதனைத் தடைசெய்யலாமென குடியுரிமைப் பிரச்சினைகள் நீடித்திரு இந்தியா, இலங் கையில் தலையிடும் ! உறிஞ்சுவதன் மூலம் அதனைத் தடுக்கல் - வே 1980 இற்குப் பின்னர் இலங். இந்தியாவின் தலையீடு அதிகமானதா. தொடர்ந்து இருக்கும் போது இரு < மேலும் இறுக்கமாக இலங்கை மீது ; எனவே இத்தலையீட்டைக் குறைக்க ! இருக்கக்கூடாதென இலங் கை எண்ணிய இறும், 1988 இலும் சட்டங் களை ! பட்டது. உண்மையில் 1980 இற்குப் - னை கள் இலங்கை-இந்திய உறவில் 6 இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினை யே, ! பெறத் தொடங் கியது. இதனால் இ வ ம்சாவழியினரின் பிரச்சினை இரண்ட
என வே இந்திய வம்சாவு ஒப்பந்தங் களையும் தொகுத்து நோ ஆட்சிக் காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட என்பன இலங்கை-இந்திய உறவு களைக் தலைப்பட்டன. இதில் குடியுரிமைச் < மிக மோசமான வ கையில் சீர்குலை 4

58
5 உள்நாட்டு மட்டத்திலும், இலங்கை- இந்திய it தொழிற் பட்டிருந்தன . உள்நாட்டு மட்டத்தேசியக் கட்சி அரசாங்கத்தோடு இந்திய rபனமான இலங்கை தொழிலாளர் காங் கிமவ ரான தொண்டமான் மந்திரிப் பதவியை - பிடமானைத் திருப் திப்படுத்த வேண்டிய அதைவிட இ. தொ . கா. வின் ஆதரவின் | ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்குக் கிடைக்கக் ஓ. எனவே அந்த ஆதரவுச் சக்தியையும் இன் னோர் காரணியாக இலங் கைத் தமிழர் 6 அமைந்திருந்தது , இப்போராட்டத்தின் மலையகப் பிரதேசங் களில் வளர்வதற்குரிய சாவழியினரில் ஒருபகுதியினர் குடியுரிமை jவ ளர்ச்சியினை ஊக்குவிக்கலாம் எனவும் மற்றவர் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதன்
அரசு கருதியது. இவற்றினை விட இக் க்கும் போது அதனைச் சாட்டாக வைத்து நிலைமையும் இருந்தது . நாடற்றவ ரை மாமெனவும் இலங் கை கருதியது. ஏற்கென கையில் தமிழர் பிரச்சினை தொடர்பாக கக் காணப்பட்டது . இப்பிரச்சினையும் சாராரையும் காரணம் காட்டிய இந்தியா தலையிடலாமென இலங் கை கருதியது. வேண்டுமாயின் நாடற்றவர் பிரச்சினை து. இதனால் இது தொடர்பில் 1986 இயற்றிப் பிரச்சினை களைத் தீர்க்க முற்
பின்னர் இந்திய வம்சாவழியினரின் பிரச்சி செல்வ ாக்ச் செலுத்துகின்ற நிலை குறைந்து இலங்கை- இந்திய உறவில் செல்வாக்பப் ந்தியாவைப் பொறுத்தவரையில் இந்திய எம் பட்சமாக இருக்கத் தலைப்பட்டது .
வ ழியினர் தொடர்பான சட்டங் களையும், கபம் போது ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ட்ட குடியுரிமைச் சட்டங் கள், ஒப்பந்தங் கள் * சீரற்ற நிலையிலே யே வைத்திருக்கத் சட்டங் கள் இலங் கை- இந்திய உறவுகளை க்கும் செயற்பாடுகளாக அமைந்திருந்தன .

Page 120
༣ གྱི་
 
 
 
 
 
 
 


Page 121
அச்சட்டங்க்ள் அதற்கு முன்னர் நடந்த முரணானதாக இருந்த போதி இந்தி தாகவும் அமைந்திருந்தன. 1953ல்
ஒப்பந்தம் ஒரு புரிந்துணர்வற்ற ஒப். வே இரு நாடுகளும் அதற்குத் தவறா ஈேதிலும் துடன் ஒப்பந்தக் கடப்பா
சிறீமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்த காலத்தில் ஆட்சி செய்த இலங்கை து ஒத்துள்ள ஒன்றாக இருந்ததனால் இந் ஒப்பந்தமாகக் கானப்பட்டது. இதன் உறவுகளில் பாரியளவு பாதிப்பினை ே அமுலாக்கும் வழிவகைகள் தொடர்பில் சிறீமா-இந்திரா ஒப்பந்தத்திலும் இே இக்காலத்திடும் இப்பிரச்சினையை இரு செலுத்துகின்ற அளவுக்கு வளர்ச்சி அன முன்வரவில்லை. மீண்டும் ஐக்கிய தேச இலங்கை இனப்பிரச்சினையைச் சாட்ட கவனத்தைக் குறைத்து ஒப்பந்தக் கட் இந்தியக் குடியுரிமை பெற்றவர்களைத் போதியளவு அக்கறை செலுத்தவில்லை
மேலும் இவற்றை நு இது -வின் நலனில் அக்கறை கொள்வதை நிலையமாக இப்பிரச்சினையை வைத்த Gll Lig dékonai gpgo) LDu fra: „Értékel இலங்கையோரு பேரம் பேசுவதற்கு வ கருதியதெனக் கூற இடமுண்டு. இதனா படக்கடிய வகையில் ஒப்பந்தக் கடப் பிற்காலத்தில் இலங்கைத் தமிழர் பிற -வதற்குரிய ஒரு விடயமாக இருந்த அக்கறைப் பருவதை ஏறக்குறையக் ை
இன்னுமோர் விடயத்தை கலாம். அது இலங்கையின் ஐக்கிய ே போது இந்திய பிரச்சினைகளைத் சுதந்திரக்கட்சி ஆட்சிக் காலங்களில்

5.
இலங்கை-இந்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு 1ா மீது அதிகமான சுமைகளை ஏற்படுத்துவ கைச்சாத்திடப்பட்ட நேரு-கொத்தலாவல பந்தமாகவே இருந்தது. வழக்கம் போலான விளக்கங்களைக் கொருக்க முற்பட்ட rடுகளைத் தட்டிக் கழிக்கவே முற்பட்டன.
நத்தைப் பொறுத்தவரை அவ்வொப்பந்த
ரசு இந்தியாவின் வெளியுறவு நலன்களோடு தியாவின் புரிந்துணர்வோரு செய்துகொண்ட ால் இவ்வொப்பந்தம் இரு நாடுகளின் ற்படுத்தாத போதும் ஒப்பந்தத்தை
இரு நாடுகளும் முரண்பட்டுக் கொண்டன. த அம்சம் தான் செயற்பட்டிருந்தது. நாடுகளினது உறவுகளிலும் பாதிப்பினைச் டயச் செய்வதற்9 இரு நாடுகளுமே யக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த போது ாக வைத்து இந்தியா இப்பிரச்சினைகளில் ருப்பாடுகளிலிருந்து நழுவிவிடவே முய்ன்றது.
திருப்பிப் பெறுவதிலும் இதனாலேயே
க்கமாக அவதானிப்பின் இந்தியா இம்மக்க விட தனது நலன்களுக்கு ஒரு பேரம்பேசும் ருக்க முயன்றுள்ளதைப் பார்க்கலாம். பட்டால் தனது நலன்கள் தொடர்பில் டயமில்லாது போய்விரும் எனவும் அது லேயே முழுமையாகத் தீர்க்காமல் இழு பாடுகளை அது சேர்த்துக்கொண்டது. சீசினை, இந்தியா வோரு பேரம்பேசு படியால் இந்தியர் பிரச்சினை பற்றி கவிட்டு விட்டதென்றே கூறலாம்.
யும் மேலும் இப்பிரச்சினையின் அவதானிக் தசியக் கட்சி அரசு ஆட்சியிலிருக்கும் தட்டிக் கழிக்க முற்படுவதும், நீலங்கா பிரச்சினைகளைக் கரிசனையோே

Page 122


Page 123
தீர்ப்பதற்கு விட்டுக்கொடுப்பதுமாகு சுதந்திரக் கட்சி உள்ளூர் மட்டத்தில் யில் சிங் களமயமாக்கலை மேற்கொ பெய ரில் தோட்டங் களிலிருந்து இந்தி செய்த போதும் (உதாரணம்: டெ கண்டிக்காது அவ்வாட்சியோடு சுமுக இலங்கை வாழ் இந்தியர்களில் பெரு க்கு எதிராக இருக்க இந்தியா அக் இதற்குப் பிரதான காரணம் ஏனைய ளர்களோடு ஒற்றுமை உடைய தாக காக இந்திய வம்சாவழி மக்களின் தயாராக இருந்தது . சிறீமா - சாஸ் கப்பட்ட ஒப்பந்தம் என்றே கூற வே லாமல், அம்மக்கள் பிரதிநிதிகளின் , -பந்தம் அவர்களுடைய குடும்ப உற காணப்பட்டது. சுருக்கமாகக் கூறுவ இலங்கைக்குச் சில விட்டுக் கொடுப் தனது கொள்கைகளோடு இணைத்துக் ஈடுபட்டிருந்தது. மாறாக ஐக்கிய ஒரு பேரம் பேசும் விடயமாக மா, கழிக்கும் முயற்சியிலேயே ஈடுபட்டது
இரு நாடுகளினதும் வெ க யில் இந்திய வம்சாவழியினர் தொட வெ ளிநாட்டுக் கொள்கைகளைப் பாத; அவ ர்கன் தொடர்பான ஒப்பந்தங் க லாம். ஐக்கிய தேசியக் கட்சி அர களைக் கொண்டு வந்ததற்கும், அத நடைமுறை யில் இயக்க முடியாமைக்கு எதிர்ப்பும், பிரித்தனிய சார்புக் .ெ 1965-1970 காலப்பகுதியில் ஐக் என்பதைத் தீவிரமாகப் பின்பற்றாத, திய ம் ஓரளவில் ஏற்பட்டது . மாறா காலத்தில் இரு நாடுகளும் பின்பற்றி படாததால் உள்நாட்டில் இந்தியர் க - சாங்கம் தீவிரமாக எடுத்த போ; ளாது ஒப்பந்த அமுலாக்கத்திற்கு உ

ம். 1960இற்குப் பிற்பட்ட ஸ்ரீலங் கா - தேசிய மயமாக்கல் என்ற போர்வை ண்டிருந்த போது காரணிப்பங்கீடு என்ற பேர்களை அப்புறப் படுத்துகின்ற செயல்களை வன் தோட்டம்) அவற்றைப் பெரிதாகக் . மான உறவு களையே பின்பற்றியது , அதாவது ம்பான்மையினர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சி-- கட்சியோடு நல் ஒபறவுகளைப் பேணியது. | விடயங் களில் அக்கட்சி இந்திய ஆட்சியாஇருப்பதாகும். தன்னலங் களைப் பே ணுவ தற் நலன்களைத் தாரைவார்க்கக்கூட இந்தியா திரி ஒப்பந்தம் அந்தவ கையில் தாரைவார்க் ன்டும். குறிப்பிட்ட மக்களின் அனுமதியில்அனுமதி இல்லாமல் வரையப்பட்ட இவ் வொப் கவு களையே குறைக்கின்ற ஒரு ஒப்பந்தமாகக் தானால் இக்கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்தில் புக்களைச் செய்து - இலங்கையை மேலும் - கொள்ளும் முயற்சிகனிரிலே யே இந்தியா
தேசியக் கட்சி ஆட்சிக் காலத்தில் இதனை ற்றி ஒப்பந்தக் கடப்பாடுகளைத் தட்டிக்
களிநாட்டுக் கொள்கைகளைப் பொறுத்தவரை சர்பான சட்டங் களும், ஒப்பந்தங் களும் .
தித்ததை விட வெளிநாட்டுக் கொள்கைகளே ள், சட்டங் களைப் பாதித்துள்ளதைக் காணசாக்கம் ஆரம்பத்தில் குடியுரிமைச் சட்டங் 2னால் வரையப்பட்ட ஒப்பந்தங் களை. ம் அவ்வ ரசாங் கம் பின்பற்றியிருந்த இந்திய காள்கைகளும் பெருமளவிற் பங்காற்றியுள்ளது. கிய தேசியக் கட்சி இந்திய எதிர்ப்பு தால் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கின்ற சாத்க ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி அரசாங்க.. ய வெ ளிநாட்டுக் கொள்கைகளும் முரண் - பருக்கு எதிரான நடவ டிக்கைகளை அவ்வ ர னும் இந்தியா அதனைக் கவ னத்தில் கொள்தவியது.

Page 124

- Las

Page 125
இந்தியாவைப் பொறுத்தல் நலன்களுக்கு இப்பிரச்சினையை ஒரு க 1980 இற்குப் பின்னர் இன்னோர் கா கிடைத்ததன் பின் இந்தியர் பற்றிய தக தது .
என வே இந்நிகழ்வுகள் இல் ஒப்பந்தங்கள், பேச்சுவார்த்தைகள் 6 காட்டுகின்றது .
ஆதி * ஆ. 4

58
வரை தனது வெளிநாட்டுக் கொள்கையின்
நவியாகவே பயன்படுத்த முற்பட்டது. நவியான இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினை அது அக்கறையை அது குறைத்துவிட்டிருந்
5 நாடுகளினதும் வெளிநாட்டுக்கொள்கை என்பவற்றைப் பாதித்துள்ளன என்பதையே
* * க த

Page 126


Page 127
சான்றாதாரங்கள்
2. அதே நூ ல்
3. இலங்கைத் தொழிலாளர்
66
4. நித்தியானந்தன். வி. கலாநிதி
5 G
6 . அதே நூ ல்
8. ஜெயவர்த்தனாகுமாரி
9 . அதே நூ ல்
10 , அதே து ஃ
11. GASG D T. L. f.
12. அதே நூ ல்
13 - 9 GS5 gir đỏ
14. அதே த ஃ
15. மோகன்ரா, க
16. அதே நூ ல் 17. அதே நூ ஃ 18 அதே நூ ல் 19 அதே நூ ல் 20. ஜயவர்த்தனாகுமாரி
21. அதே த ல்

- - - - - -  ை வ
Lu & . 183 .
L」é。184
 ைம ன வ அ ை qSLS S SMSSSSSSS SSTTSSSSTSTSSSS
யாழ்ப்பானம், 1989 பக்.91
@壘g空_@產塑墮_gg@匹g
n u m ( u SLSSSSMSMSM SLSSMSSSLSSSLSLS STTTTSLS
மதுரை 1989 Luč. 192
Lu đĚ. 1. 92
S SLSLS SLS S SSTSSMSSSLSSS S
utfTht'Listað, 19 74. Lič. 15
இனவர்க்க முரண்பாடுகள்
STTTTTS SLLLS SMT SS SSLSSSMMST S S SSLSSSMTSTSLSS SSSSSSMSSSMLSSSLSSSSSSMLMSSSLT S SMSSSSSSS S SLLLLSS
69 87 Ltd. 81.
ld. 82
Lu & . 85
u ul in u b, ബ
கொழும்பு, 1974. 4. 237
பக், 237, 233 .
Luč, 239.
LJo. 240
@@旦座匹些_匣_曼g呜一扈 அடிமைத்தனம்
சென்னை, 1984 , Lu&. 1.2 7
tud. 126.
L」é。125。
ü彦。126。
tj &. 14.4.
சென்னை, 1987 LJề. 1 2 8. L彦。芷28。

Page 128


Page 129
அத்தியாயம். -
மு டி வு ரை මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම්මා
| 11 இந்திய வம்சாவழியினரின் பி ஏற்படுத்திய தாக்கங் கள் # என்பது ப இந்திய வம்சாவழியினர் பற்றிய அறிமு. சுதந்திரத்துக்குப் பின்னர் இந்தியா ;ெ கொள்கை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருந்தோ சாவழியினர் தொடர்பான சட்டங்கள், இந்திய உறவில் ஏற்படுத்திய தாக்கங் 4 -யமே ஆய்வின் மையப் பகுதியாக இ விளக்கங் களைக் கொடுக்க முற்பட்டிரு தொடர்ச்சியாகவே கருதுகின் றேன் .
இந்திய வம்சாவழியினரின் பி! இலங்கை- இந்திய உறவில் தாக்கம் 4ெ இப்பிரச்சினை கள் சட்ட ரீதியாக இலா நடைமுறையில் இப்பிரச்சினைகள் இன்னும் இந்தியாவுடன் தொடர்புடைய ஒரு பிர திரி ஒப்பந்தப் படியும், சிறிமா- இந் வுரிமை பெற்றவர்களில் அதிகளவு எண்க திரும்பாத நிலையிலே யே உள்ளார்கள். இனப் பிரச்சினையால் அவர்களின் போ திருப்பிய னுப்பும் செய்முறையில் தாமதம் --டுகின்றது, உண்மையில் இக் காரணத்தி - ச்சினையின் விளைவாக ஒரு இலட்சத். இந்தியாவில் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர். இ மண்டப முகாமிலும், ஏனைய முகாம்கள் - ரிக்கப்படுகின்றனர். இந் நிலையில் இ வ ரை இந் திய வம்சாவ ழியினரைத் திரும்பு கிறது என் றே கூற வேண்டும். இது தொ யிருக்கும் இலங்கைத் தமிழருக்கு இந்திய இருக்கின்ற இந்திய வம்சாவ ழியினருக்கு லாமென்ற தொண்டமானின் யோசனை இலங்கை அரசாங்கம் இதனை ஒத்துக் ளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்ததாக அல்

60
IV
මමමමමමමමමමමමිමිම්මමමමමමමම
ரச்சினை கள் இலங்கை- இந்திய உறவில் மீறிய எனது ஆய்வில் முதல் அத்தியாயத்தில் கத்தையும், இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் தாடர்பான இலங் கையின் வெளியுறவுக் ன். மூன்றாவது அத்தியாயம் இந்திய வம்- ஒப்பந்தங்கள் என்பன இலங் கைகள் பற்றிய தாக இருந்தது, இவ்வ த்தியா நந்தமையினால் அது தொடர்பில் விரிவான தேன் . இம்முடிவு ைரயை அதனுடைய ஒரு
பச்சினைகளில் குடியுரிமைப் பிரச்சினைகளே சலுத்தும் காரணியாக அமைந்திருந்தது. ்கை அரசினால் தீர்க்கப்பட்ட போதும் 8 தீரவில்லை. நடைமுறையில் அது இன்னும் ரச்சினையாகவே உள்ளது. சிறிமா-சாஸ்
திரா ஒப்பந்தப்படியும் இந்தியப் பிரஜா-பிக்கையானவர்கள் இன்னமும் இந்தியா - தொடர்ச்சியாக இலங்கையில் ஏற்பட்ட எக்குவ ரத்துப் பாதை அண்டிக்கப்பட்டதால் 6 ஏற்பட்டுள்ளது எனக் காரணம் கூறப்ப நிற் குப் புறம்பாக இலங் கையின் இனப் பிர துக்கும் மேலான இலங்கைத் தமிழ் அகதிகள் இந்திய வம்சாவ ழியினருக்காகக் கட்டப்பட்ட ரிலும் இவர்கள் இந்திய அரசினால் பராம வங்கைத் தமிழ் அகதிகள் திரும்பிச் செல் லுசம் பபிப் பெ றுவ தில் இந்தியா தயக்கம் காட்டு சடர்பில் இந்தியாவில் அகதிகளாகத் தங்கி பப் பிரஜாவுரிமையையும், இலங்கையில் | இலங் கைப் பிரஜாவுரிமையையும் கொடுக்க யை இரு சாராரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை . கொள்ளின் , தென்னிலங்கையில் இந்தியர்க மையும்.

Page 130
?”


Page 131
அது இந்தியர்களின் அரசியல் ரீதியான தென்னிலங் கை அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து நேரிடும். இந்நிலையில் இலங்கை அர. தவிர்க்கவே விரும்பும். எனவே இத்த படுத்தப்படுவ தில் சாத்திய க்கூறுகள் குக்
இந்தியா பக்கத்திலிருந்து இ அகதிகளை அனுப்பிய தன் பின்னர் தான் செயன்முறை நடைபெறுமாயின் அதுவும் தரக்கூடிய தொன்றாகவே காணப் படும். திருப்பி அனுப்பும் செயன்முறையை இந்த யாகத் திருப்பி அனுப்பும் செயன்முறை தீர்வு ஒன்றுடன் தொடர்பு பட்டதாக கான தீர்வு நீண்டுகொண்டு செல்லும் 6 யும் நீண்டு கொண்டே செல் ஓம். இன! தேசிய இனத்தவ ரின் சுய நிர்ணய உரி!ை சாத்தியம் குறைவாகவே உள்ளது, தீ முன்வைக்கப்பட்ட பிரச்சினைகள் கூட சம்பாதித்த போது தீர்வுக்கான அறி
திருப்பி அனுப்புவதில் ஏற்பட பிரஜாவுரிமை பெற்றவர்களில் பெரும் -குச்செல்ல விருப்ப மற்றவர்களாகவே இறந்து அவர்களின் பிள்ளைகளே தற்.பே - மடையாத வய தில் தந்தைமார் டே பொறுப்பாளிகள் அல்ல என அவர்கள் தாங்கள் இலங்கையில் பிறந்தவர்கள் . வேண்டும் என அவர் கள் கோரிக்கைகள் ளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற அர. வலியுறுத்துவதைக் காணலாம். இந்திய இலங் கைத் தொழிலாளர் தலைவர் ;ெ தீக்உ.$ந்துடன் இதுபற்றிப் பேசிய பே கீழ் இந்தியாவுக்குச் செல்ல வேண்டிய வா செல்ல விரும்பவில் லை . அவர்கள் இலங் இங் கேயே வாழ விரும்புகின்ற னர். இ; ளுக்குப் பிரஜாவுரிமை வழங் கப்பட வே
1988ல் இவ்வாறு இந்திய இலட்சத்து அறுபதினாயிரம் பேர் கா இன்னோர் அமைப்பான மலையக மக்.

61
செல்வாக்கை வளர்க்குமாகையால் து பாரிய எதிர்ப்புக்களைச் சம்பாதிக்கவே சாங் கத்தைப் பொறுத்தவரை இதனைத் கைய செய்முறை நடைமுறை யில் செயற் - றைவாகவே உள்ளன என்றே கூறலாம்.
ந்தியாவில் தங் கியிருக்கும் இலங்கைத் தமிழ் - அவர்களை மீளப் பெற்றுக்கொள்ளும்
நடைமுறையில் குறைந்த பலன்களைத் - ஏனெனில் இலங்கைத் தமிழ் அகதிகளைத் தியா தற்போது ஆரம்பித்தாலும் முழுமை| இலங்கை இனப்பிரச்சினை - க்கான
வே உள்ளது. இதனால் இனப்பிரச்சினைக் வரை திருப்பி அனுப்புவதற்கான செய்முறை ப்பிரச்சினையின் தீர்வு என்பது தமிழ்த் மயில் தங் கியிருப்பதால் தீர்வுக்கான ர்வு தொடர்பாக தொண்டமானால் இனவாதிகளின் பலமான எதிர்ப்பைச் தறிகள் குறைவாகே ஏற்படுகின்றன .
கூட நீண்டகால தாமதத்தால் இந்தியப் பான்மையோரும் தற் போது இந்திய ாவிற் | காணப்படுகின்றார்கள் . அவர்களில் பலர் பாது வாழ்கின்றார்கள் . தாங்கள் பராய மற்கொண்ட நடவடிக்கைகளுக்குத் தாங் கள்
கூறுகின்ற நிலை தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது . தங் களுக்கு இங்கேயே குடியுரிமை தர ளை விடத் தொடங் கியுள்ளார்கள். இவர்க சியல் அமைப்புக்களும் கோரிக்கைகளை | வம்சாவ ழியினரின் பிரதான அமைப்பான தாண்டமான் 1988ல் இந்தியத் தூ அவர் இது, 11 சிறிமா-சாஸ்திரி ஒப்பந்தத்தின் சகளில் அனேகமானோர் இந்தியாவுக்குச் வகைப் பிரஜாவுரிமையைப் பெற்று தனை மனிதாபிமானத்துடன் அ து கி அவர்கபண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டார்."
பாவுக்குத் திரும்ப வேண்டியவர்களில் ஒரு அப்பட்டனர்.- இந்திய வம்சாவழி மக்களின் கள் முன்னணியும் இதே கோரிக்கையை

Page 132


Page 133
விடுத்திருந்தது.
எனவே இத்தகைய கோரிக்6 படுத்துவ தில் பலவந்த அம்சத் தினை இக அரசு விரும்பமாட்டாது- என்பது ஒருபு இந்திய வம்சாவ பியினரின் அமைப்பான ஆதரவுடனேயே ஆட்சியிலிருக்கின்றது. 4 -ப்பின் ஆதரவும் ஐக்கிய தேசியக் கட் உதவியது, என வே இலங் கை தொழிலா -க்கக்கூடிய வகையில் இலங்கை அரசு இலங்கைத் தொழிலாளர் காங் கிரஸ் 8 பின்னர் இந்திய வம்சாவழியினர் தொட | முறையிலும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. .
நின்றது போல் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 1947ம் ஆண்டு தேர்தலில் இலங் கை ஓ ஆசனங் களைப் பெற்றிருந்ததோடு அப் ! வை சரியாக இருந்த இடதுசாரிக் கட்சித் இந்திய வம்சாவழியினருக்கு எதிரான ந காலகட்டத்தில் ஐக்கிய தேசியக் கட்ச தற் போது இந்திய வம்சாவ ழியினரே ஐ -- ளர் சக்திகளாக விளங்குகின்றமையினா நிலைப்பாடு ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக் சக்திகளாக அவ ர்களே உள்ளனர். அவ சேமிப்புச் சக்தியாகவே உள்ளனர். . யைப் பெற்ற ஒரு இலட்சத்து அறுபதா கொசிப்பின் அது ஐக்கிய தேசியக் கப் - வே அமையும். என வே எதிர்காலத்த யை நேர்க்கஸிய நிலை யில் நோக்குவ த கணியச் செயற்பாடு இந்திய பிரஜாவு தொடர்ந்து இருப்பதற் குரிய வ ழிவ கை உண்மையில் நு நூ க்கமாக நோக்கிக் க இந்திய வம்சாவழி மக்களுக்கு எதிரான ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்குள் அரசியல் ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்குள் செல்வா புதிய கட்சியை உருவாக்கிய இன்றைய அதிகமாக உள்ளது .
இலங்கையில் ஆட்சிமாற்றம் ஆட்சிக்கு வருமாயின் இந்திய ரின் பிரச்ச ஏற்படுத்துமா? என்ற இன் னோர் கேள்

A)
கைகளை உதாசீனஞ் செய்து இதனை அமுல் மங்கை அரசு பயன்படுத்துவ தை இந்திய புறமிருக்க, தற் போதைய இலங்கை அரசு
இலங்கைத் தொழிலாளர் காங்கிரசின் கடந்த ஜனாதிபதித் தேர்தலிலும் இவ் வ மை ட்சியைத் தோல்வியில் இருந்து காப்பாற்ற சளர் காங் கிரசின் எதிர்ப்பினைச் சம்பாதி
செயற்படும் எனக் கூறமுடியாது . இதைவிட ஐக்கிய தேசியக் கட்சியுடன் இணைந்த டர்பான ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் அணுகு 1948ல் இந்திய வம்சாவழியினரை எதிர்த்து சியினர் தற் போது எதிர்த்து நிற்பதில்லை , இந்திய காங் கிரஸ் பாராளுமன்றத்தில் ஏழு போது ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்குப் பரம களுக்கு ஆதரவாகவும் விளங் கியது. இதனால் நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டியது அன்றைய சிக்கு அவ சிய மாக இருந்தது. ஆனால் }க்கிய தேசியக் கட்சியின் பெரிய ஆதரவா 'ல் இந்திய வம்சாவழியினருக்கெதிரான .
க் கிடையாது, மாறாக பிரதான நட்புச் ர்கள் ஐக்கிய தேசியக் கட்சியினருக்கு ஒரு
* இந்நிலையில் இந்திய பிரஜாவுரிமை 'யிரம் பேருக்கும் இலங்கைப் பிரஜாவுரிமை சியின் சேமிப்புச் சக்தியை அதிகரிப்பதாக ல் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி இப்பிரச்சினை - பற்கும் வாய்ப்புக்கள் உள்ளன. இந் நேர்க்
மை பெற்றவர்கள் இலங்கையிலே யே ளை மேற்கொள்வ தாகவே அமையும். றுவ தாயின் தற்போதைய அரசியல் சூழலில்
நிலைப்பாட்டை அரசு எடுக்குமாயின் அது தற்கொலையாகவே இருக்கும். அதுவும் குப் பெற்ற ஒரு பிரிவினர் வெளியேறி சூழலில் தற்கொலைக்கான வாய்ப் பே
ஏற்பட்டு சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி னை கள் இலங்கை- இந்திய உறவில் தாக்கத்தை வியும் எழுகின்றது. அக் கேள்விக்கு விடையை

Page 134


Page 135
ஆராய முன் நீலங்கா சுதந்திரக் கட் சந்தேகமாகவேயுள்ளது. ஜனாதிபதி ( இனத்தவரசி வாக்குகளும் செல்வாக்கு நிலங்கா சுதந்திரக் கட்சியைச் சேர் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏனெனில் சி -வழியினர், முஸ்லீம்கள் என்பவர்கள் 6 அளவிலும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சிக்கு 6 தமிழர்களில் குடாநாட்டைத் தவிர்ந்த
- க்கே அதிகளவில் கடந்த காலங்களில் மாத்திரமே நிலங்கா சுதந்திரக் கட் பயனுடைய நடவடிக்கைகளை அக்கட்சி அரசின் நேரடி இராணுவ அடக்கு மு5 இரு இனாதிபதித் தேர்தல்களிலும் நீலா -யக் கட்சியை விட அதிகளவில் குடா
சிறுபான்மையினரின் வாக்குக் வாக்குகளைப் பொறுத்தவரையில் ஐக்க பிரச்சினை, ஆயிரக் கணக்கான சிங்கள் என்பவற்றால் எதிர்ப்புக்களைச் சம்பரி -டாகப் பொது வேட்பாளரை நிறுத்து கட்சி அதிகளவிலான வாக்களைப் .ெ கட்சிகளின் ஐக்கியம் என்பது சீர்குலை சுதந்திரக் கட்சிக்குள்ளேயே அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாக கட்சி திறந்த பொருளாதாரக் கொள் கையில் முதலீடுகளை மேற்கொண்ட கட் -ந்து, உள்ளூர் முதலீட்டாளர்களும் எட் -சியைத் தொடர்ந்து பாதுகாக்கவே பனத்தைச் செலவிடுவதற்கும் முன்னிற்ப செல்வாக்குச் செலுத்தும் காரணியாக கட்சியின் வெற்றிக்கான வாய்ப்புக்கலை
பாராளுமன்றத் தேர்தலை பிரதிநிதித்துவத் தேர்தல் அறிமுகம் ெ கட்சியே பெரும்பான்மை ஆசனங்களை தேர்தல் வரலாற்றில் நாடு தழுவிய ஐக்கிய தேசியக்கட்சியே அதிகளவிலாக வருகின்றது. நிலங்கா சுதந்திரக் கட் பெற்று ஆட்சி நடத்திய 1970ம் ஆண்

ட்சி மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருமா என்பது தேர்தலைப் பொறுத்தவரை சிறுபான்மை செலுத்தும் காரணியாக உள்ளதால், தேவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என பான்மை இனத்தவர்களில் இந்திய வம்சா பெரியளவிலும், இலங்கைத் தமிழர் சிறிய
ாக்களித்து வருகின்றனர் . இலங்கைத் ஏனைய இடங்களில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன. குடாநாட்டில் சி ஆட்சிக் காலத்தில் விவசாயிகருக்குப் எடுத்தாலும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஏறக்கு முகம் கொடுப்பதாலும் சென்ற
கா சுதந்திரக் கட்சிக்கு, ஐக்கிய தேசி நாட்டு மக்கள் வாக்களித்திருந்தனர்.
களை விட பெரும்பான்மையினத்தவரின் கிய தேசியக் கட்சி மனித உரிமை மீறல் ா இளைஞர்கள் காணாமற் போனமை ாதித்துள்ள போதும் எதிர்க் கட்சிகள் கூட் ரம் போது மட்டுமே நிலங்கா சுதந்திரக் பறக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்படும். எதிர்க் திருக்கின்ற குந்நிலையா சிம், நிலங்கா
உட்பூசல்கள் வளர்ந்துள்ள வேளையிசம் கவே உள்ளன. மேலும் ஐக்கிய தேசியக்
கையை அறிமுகப்படுத்தியதிலிருந்து இலங்பனிகளும் இக்கொள்கையால் இலாபமடை பாடு பட்டாவது ஐக்கிய தேசியக் கட்
முயல்வர். இதற்காகக் கோடிக் கணக்கில் . பணம் என்பதிம் தேர்தல் காலங்களில்
அமைவதால் அதுவும் ஐக்கிய தேசியக் ாயே அதிகரிக்கும் .
பொறுத்தவரை விகிதாசாரப் Fմ անւսւ: Փd grantքա II aն ց* :Դա 35eԴաձ:
ܐܚܪܢܝܬܐ
பெறக்கூடிய நிலை உள்ளது. இலங்கையின் ரீதியிலான வாக்களைப் பொறுத்தமட்டில்
விகிதாசார வாக்குகளைப் பெற்று 2/3 பெரும்பான்மைப் பலத்தைப் தேர்தலில் கூட ஐக்கிய தேசியக் கட்சி

Page 136


Page 137
3721 வாக்குகளைப் பெற ஸ்ரீலங்கா பெற்றிருந்தது ." விகிதாசாரத்தின் அவ ம் வ ழங்கப்பட்டு படுவ தால் லான பிரதிநிதித்துவத்தைப் பெறக்கூடி
எனினும் ஐக்கிய தேசியக் . கட்சி அமைத்துள்ளமையால் எதிர்க்கட்சி துமாயின் சில வேளைகளில் ஸ்ரீலங்கா சு கட்சிகளின் அரசாங்கம் வரக்கூடும்.
அவ் வாறு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர இந்தியப் பிரஜாவுரிமை பெற்றவர்களை லாம். இது தொடர்பில் சிங்களத் தே பலவந்த அம்சத்தையும் கடைப்பிடிக்க இந்தியா ஏற்கும் என்பது சந்தேகமே. -யா அதற்கு ஒருபோதும் சம்மதிக்கா - ரைப் போல வெளிநாட்டுக் கொள்ள எனவும் எதிர்பார்க்க முடியாது. தற் என்பது சோவியத் யூனியனுடைய வீழ்ச்சி வெ ளியுறவுக் கொள்கையிலும் மாற்றங்க உறவுகளில் சீரற்ற நிலையில் இருந்த ! -ர்ச்சியடைய ஆரம்பித்ததோடு அமொ ரே லுடலும் இராஜதந்திர உறவுகளை ! உறவுக் கொள்கையில் ஏற்பட்ட இம்மா தென்னாசியாவில் பேண வேண்டுமென்பத் போன்ற சூழ் நிலையைக் குறைத்துவிட்டது நலன்களுக்காக இந்தியா இலங் கைக்கு இனிமேல் அடி அதிகளவில் ஏற்பட இந்திய வம்சாவழி மக்களின் பிரச்சிலை பொருளாதார, சமூக நிலையிலிருந்தே -க்க முயற்சிக்கும், சொந்த நலனை. சத்து அறுபதினாயிரம் பேரைத் திருப்பு தாரத்திற்கு விரோதமாக உள்ளமையா - கும். இதற்குச் சாட்டாக அது பலவு இந்தியாவிலுள்ள இலங் கைத் தமிழ் அகதி என்றும் கூற முற்படலாம். இதைவிட . வ ம்சாவழி மக்களிடத்தேயும் தற்போது குடியேறியுள் ளோர் மத்தியில் பரவலாக மலைய கப் பிர தேசத்தில் குறிப்பாக ட ஊடுருவியுள்ளனர். இந்திய வம்சாவழி ! தொழிலாளர் காங்கிரசிற்கு அடுத்தப்

64
சுதந்திரக் கட்சி 3681 வாக்குகளையே அடிப்படையில் பாராளுமன்றப் பிரதிநிதித் அங்கு ஐக்கிய தேசியக் கட்சியே கூடுத 4 நிலை உள்ளது .
கட்சிக்குள் ஒரு பிரிவினர் வெளியேறி தனிக் சிகள் பொதுவான வேட்பாளர்களை நிறுத் தந்திரக் கட்சி தலைமையிலான எதிர்க்
ரக் கட்சி அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்தால் சுத் திருப்பி அனுப்புவதற்கு முயற்சி செய்ய - தசியவாதிகளைத் திருப் திப்படுத்துவ தற்காக
முனையலாம், ஆனால் பலவந்த அம்சத்தை - ஒரு கோட்பாடு என்ற வகையில் இந்தி சது என்றே கூறமுடியும். இந்தியா முன்ன கையில் நலன்களுக்காக விட்டுக்கொடுக்கும் போது உலக அரங் கில் வல்லரசுப் போட்டி சிக்குப் பின் இல்லாமற் போனதால் இந்திய கள் ஏற்பட்டுள்ளன . இந்திய வெ ளிநாட்டு இந்திய - அமெரிக்க உறவுகள் புதிதாக வ ள ரிக்காவின் மிக நெருங் கிய நாடான இஸ்மேற்கொண்டும் உள்ளது. * இந்திய வெ ளி மாற்றம் முன்பு போல் அதிகாரச் சமநிலையை தற்காக இலங்கைக்கு விட்டுக்கொடுத்தது 7. என வே வெளிநாட்டுக் கொள்கையின் விட்டுக் கொடுக்கவேண்டிய தேவை யும் டாது, என் றே கூறலாம். இந்நிலையில்
யில் இந்தியா தனது சொந்த அரசியல், 5 அதனை நோக்கி நடவ டிக்கைகளை எடு நீ கவ னத்தில் எடுக்கும் போது ஒரு இலட்1 அழைப்பது என்பது இந்தியப் பொருளா1ல் இந்தியா தட்டிக் கழிக்கவே முயற்சிக் ந்த அம்சத்தை விரும்பவில்லை என்றும், கெளின் பிரச்சினை தீர்க்கப்படவில்லை இலங்கைத் தமிழ் தீவிரவாதிகள் இந்திய 1 ஊடுருவி உள்ளனர். வடக்கு கிழக்கில் கவும் இந்திய வம்சாவ ழிகள் வாழும் 1 துளை மாவட்டத்திலும் குறைந்தளவு மக்களின் அமைப்புக்களில் இலங் கைத்
யாகச் செல்வாக்குள்ள

Page 138
ܕܠܐ ܘܠܐ ܀


Page 139
அமைப்பான மலையக மக்கள் முன்னர் தொடர்புற்றுள்ளனர். இந்நிலைமையில் அனுப்பும் போது அவர்களில் இலங்கை இவர்கள் இந்தியா சென்று தங்கி, ஏ மக்களோடு தொடர்புறும் பொழுது யதோர் சமூக சக்தி தோற்றம் பெ புலிகள் இயக்கத்தை மீண்டும் இந்தியா ஆதரவான தனித் தமிழ்நாடு கோரும் ரீதியில் வளர்க்கும். இந்நிலைமையை -வாக்குவதோடு மத்திய அரசின் பு கையையும் பலவீனப்பருத்தும், திருப்ப -சினைகளைத் தவிர்க்கும் வகையில் த குடியேற்றும் முயற்சிகளில் மத்திய அர காலத்தவர்களின் அனுபவத்தைக் கொ கள். மாநில அரசுகளும் அதற்கான இந்நிலையில் ஏதாவது காரணங்களைத் -வின் நலன்களுக்கு ஏற்ற நடவடிக்கை பாகிஸ்தான் கெடுபிடி புத்தம் நீடித்தி இன்னும் இறுக்கமானதாக வரும் வரை பிரச்சினை தோன்றலாம். அப்போது போகக்கூடாது என்பதற்காக சில வி 鲇剑阿Qfü。
இந்திய வம்சாவழி மக்க இன்னோர் அம்சத்தையும் தற்போது அம்சம் இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினை படுகின்றார்கள் என்பதேயாகும். ஏற் பெற்றவர்களை மீள அழைத்துக் கொ அகதிகள் பிரச்சினையோடு இணைக்கப் இயக்கங்களான ஈழப் புரட்சி அமைப் விடுதலை முன்னணி ( E.P.R.T.P.) எ த்தின் ஒரு பகுதியான பதுளை மாவட் அமைப்பு பாராளுமன்றத்திற்கான நிய யினரைச் சேர்ந்த ஒருவரை நியமித்தி வம்சாவழி இளைஞர்கள் கடந்த கால தோடு அல்லாமல் அரசினால் கைதும்

யோரு அரசியல் ரீதியிடும் அவர்கள் இந்திய வம்சாவழியினரைத் திருப்பி த் தமிழ் தீவிரவாதிகளும் உள்ளடங்கலாம். ற்கெனவே சென்றிருந்த இந்திய வம்சாவழி அங்கு அவ்வியக்கத்திற்கான பலமான பெரி றலாம். இச்சமூக சக்தியின் தோற்றம் வில் பலமாக்குவதோடு அவர்களுக்கு பிரிவினைச் சக்திகளையும் அரசியல் இந்திய அரசும் புதிய பிரச்சினைகளை உரு லிகளுக்கெதிரான தற்போதைய நடவடிக் அனுப்பப்பருபவர்களால் வரும் இப்பிரச் மிழ் நாட்டுக்கு வெளியே அவர்களைக் சாங்கம் ஈருபடின், அதனைக் கடந்த ண்டு இந்திய வம்சாவழியினர் ஏற்கமாட்டார் சம்மதத்தினை வழங்க மாட்டா , எனவே
தேடி திரும்ப ஏற்க மறுப்பதே இந்தியா யாக இருக்கும். எனினும் இந்தியருக்கும் வரை இந்திய-சீன உறவுகள்
தென்னாசியாவுக்குள் அதிகாரச் சமநிலைப் இலங்கை, பாகிஸ்தான், சீனா பக்கம் ட்டுக் கொடுப்புக்களை இந்தியா கொருக்க
னின் அரசியல் வளர்ச்சிப் போக்கில் நாம் கவனத்தில் எருக்க வேண்டும். ஆள் யோ)ே அவர்கள் மேலும் மேலும் இணைக்கப் கெனவே இந்தியாவினால் பிரஜாவுரிமை ள்குதல் மறைமுகமாக இலங்கைத் தமிழ் பட்டிருந்தது. இதைவிட தமிழ்த் தீவிரவாத பு ( E. R.O.S) , ஈழமக்கள் புரட்சிகர ன்பவை தமது ஈழ வரைபடத்தில் மலையக டத்தையும் சேர்த்திருந்தன. ஈழப் புரட்சி மன உறுப்பினர் பதவிக்கு இந்திய வம்சாவழி ருந்தது. பல நூ ற்றுக்கணக்கான இந்திய த்தில் இந்த இயக்கங்களோடு சேர்ந்திருந்த
GéFúul JULLOT ff.

Page 140
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 141
இவ் வாறு வடக்கு, இளைஞர்கள் சேர்ந்து இயங் கிய அதே மலையக மக்களுக்கு என்ற வகையில் அடைந்து வருகின்றது . இச்சக்தியின் அ தலைமையிலான மலையக மக்கள் முன் லான படித்த இந்திய வம்சாவழி இன -ப்பு மலையக மக்களுக்கான தனியா அரசியல் கோரிக்கையாக முன்வைத்து கணிசமான வெற்றியினை ஈட்டியதன் மூ நிலை நாட்டிக் கொண்டுள்ளது , இவ் வ ன நெருங் கிய தொடர்பினை அண்மையில் செயலாளர் காதர் என் போர் கைது கின்றது. ஏற்கெனவே ஒரு தடவை இ செய்யப்பட்ட போது விடுதலைப் புல அணுஉ$டிக்கப்பட்டது. இலங் ைகயில் ந -கு கிழக்கில் குடியே றிய இந்திய வம் பாலமாக விளங்குகின்றார்கள் . கடந் பகுதியில் புலிகளின் முகாம்கள் பிடிக்க இளைஞர் கைது , பொலிஸ் நிலையம் சமூகங்களினது இணைப்புக்களினது நெரு
இவ்விரு சமூகங் களும் இன இந்திய வம்சாவ ழியினரைத் திருப்பி அ பலமான எதிர்ப் பே தோன்றுகின்ற ந போல அமைதியான - அத எதிர் ஆயுத நடவ டிக்கைகளாகவும் வருவ தற் என வே வடக்கு- கிழக்கு, மலையகம் அமுலாக்கங் களை அரசு சந்திக்க வே அரசுகளுக்கு இந் நிலைமை பெரும் சுல தடுக்கவே முயற்சி செய்யும். மாறா எதிர் நடவ டிக்கையில் இறங் குமானால் அழிவுகளையும், அகதிகளையும் உருவா -- ணத்தினால் தமிழ் நாட்டிலும் பாரிய ஏற்கெனவே இலங் கையிலிருந்து சென்ற யாகவும் தமக்கென அமைப்புக்களையு தொடர்பில் கூடிய கரிசனை கொள்ள இத் தாக்கம் மத்திய அரசின் இலங் ன தினை ஏற்படுத்தி, மத்திய அரசினை என வே இந்திய பிரஜாவுரிமை பெற்ற இந்திய உறவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்

66
கிழக்கு இயக்கங்களோடு இந்திய வம்சாவ ழி 5வே ளை மலையகத்திலிருந்து 18 மவை ய கம் 5 புதிய சக்தி ஒன்றும் தற்போது வளர்ச்சி ரசியல் வெளிப்பாடாகவே சந்திர சேகரன் எனணியும் தோற்றம் பெற்றது. பெரும்பாஇளஞர் களைத் தன்னகத்தே கொண்ட இவ் வ மை என மாகாணசபைக் கோரிக்கையைத் தனது உள்ளது. கடந்த உள்ளுராட்சித் தேர்தலில் மலம் தனது அரசியல் உறுதிப்பாட்டையும் சமப்பிற்கும், விடுதலைப் புலிகளுக்கும் உள்ள இவ்வமைப்பின் தலைவர் சந்திர சேகரன், =செய் யப்பட்ட நிலைமை உ எடுத்துக்காட்டு
தன் தலைவர் சந்திரசேகரன் கைது கெளால் வடக்கிலும், கிழக்கிலும் கர்த்தல் -டைபெற்ற இனக் கலவ ரங் களால் வடக்குக்
சாவழி மக்கள் இது தொடர்பில் இணைப்புப் த சில மாதங் களுக்கு முன்னர் பதுளை சப்பட்ட சம்பவமும், இந்திய வம்சாவழி தாக்குதல் போன்ற சம்பவங்களும் இரு பக்கத்தையே காட்டுகின்றன .
கணந்து வருகின்ற போது இலங்கை அரசு "னுப்பும் பட்சத்தில் இரு சமூகங் களிலிருந்தும் இலை வ ரலாம். அவ் வெ திர்ப்பு என்பது முன்பு
ப்பாக இருக்காது. வ ன்முறையாகவும், கே வாய்ப்புக்களைக் கொண்டுள்ளன . - என்ற இரு பக்கங் களிலுமிருந்து இருபக்க ண்டி நேரிடும். இலங் கை போன்ற சிறிய மயாக அமையுமா தலால் இலங்கை அதனைத் க இலங்கை தன்னைச் சுதாகரித்துக் கொண்டு - அது மலையகப் பகுதிகளில் மனித , பொருள் க்கும். இந்நிலை ஒரே சமூகம் என்ற கார
அரசியல் தாக்கத்தைக் கொண்டுவரும். - இந்திய வம்சாவ பூமியினர் அங்கு ஒரு சக்தி ம் கொண்டு இருப்பதால் அவர்கள் இது . - முற்படுவர். தமிழ் நாட்டில் ஏற்படுகின்ற க தொடர்பான உறவுகளிலும் தாக்கத்இப்பிரச்சினையில் தலையிட வைக்கும். வர்களின் பிரச்சினை ஒருபோதும் இலங்கைதம் காரணிய ாக உள்ளது ,

Page 142

ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੀ ਹੈ

Page 143
Effutia LNT og framfoto இந்திய வம்சாவழி மக்களிடத்தே வன இந்திய உறவில் எதிர்காலத்தில் தாக் பருமென்றே கூறலாம். இத் தேசிய மலையக மக்களுக்கோ என்ற கோரி தில் இக்கோரிக்கை இந்திய வம்சாவ ஆகவும் வெளிவரலாம். மலையக மக் குடியேற்றம், பிரஜாவுரிமைப் பிரச்சி தல்கள், மொழிப் பாரபட்சம், கல் கின்ற போது தேசிய உவர்வின் வெளி கேற்ற வகையில் அவர்களின் மிதவாத காங்கிரஸ் செயற்படவில்லை ஆயின் இ விருதலைக் கூட்டணி புறம் தள்ளப்பட்ட கிரசும் புறந்தள்ளப்பட்டு புதிய புதிய அவ்வமைப்புக்களின் செயற்பாடுகள் ஆ அடைந்த போதும் அதனால் ஏற்படும் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குமிடத்தில் தலையிடலாம்.
எனவே இந்திய வம்சாவ இருக்கும் பிரச்சினைகளை மிக துலுக் தொடர்ந்தும் இலங்கை-இந்திய உறவி உள்ளன. இந்தியப் பிரஜாவுரிமை பெ லுங்கட அவர்களின் ஏனைய பிரச்சினை பாதிப்புச் செலுத்தக்கூடிய நிலையே
髻髻髻營營醬

பெற்றவர்களின் பிரச்சினையை விட தற்போது ர்ந்து வருகின்ற தேசிய உணர்வும் இலங்கைகத்தை ஏற்படுத்தும் காரணியாகச் செயற்
66LL66 க்கையையும் முன்வைத்துள்ளது . எதிர்காலத்uillfhoiffiti. Lig gift a le p, d ́fuil go Gréigfí rfé6)é5 கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சினைகளான னைகள், சிங்கள இனத்தவர்களின் தாக்குTLlllS S S LLLLLL JLLS JLL GTTT LT S Y L T L TLS ப்பாடுகளும் வளர்ச்சி அடையலாம். இதற்
இயக்கமான இலங்கை தொழிலாளர் லங்கைத் தமிழ் பிரச்சினையில் தமிழர் து போல் இலங்கைத் தொழிலாளர் காங் தீவிரவாத அமைப்புக்கள் தோன்றலாம். யுதம் தாங்கிய செயற்பாடுகளாக வளர்ச்சி பிரச்சினைகள் தமிழ்நாட்டிலும் பாதிப்பினை அதன்வழி இந்திய அரசும் இப்பிரச்சினையில்
ழியினர் எதிர்காலத்தில் முகங்கொருக்க கமாக நோக்குமிடத்து அப்பிரச்சினைகள் ல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவனவாகவே ற்றோரின் பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்பட்டா கள் இரு நாடுகளினதும் உறவுகளில் தொடர்ந்தும் உள்ளது.

Page 144


Page 145
சான்றாதாரங்கள்
* * * * அ த ஆ * * * *
1. வீரகேசரி
2. வீரகேசரி
3.
சிவ ராஜா. அ. கலா நிதி
4,
இந்தியா ருடே.
5.
சரிநிகர்,

12-04-1988
பக். 1
12-04-1988
பக். 1
| இலங்கை அரசியல்
1988, யாழ்ப்பாணம்.

Page 146


Page 147
உசாத்துணை தூ ள்கள் * * * ஆது. * * * * * * * * *
1. உதயன் , விஜயன்
2. கணேஉ$ பேரம்பலம்
3.
குமாரி ஜெயவர்த்தனா
4.
சந்திர சேகரன் சோ
5. |
சிவ ராசா . அ. கலா நிதி
6. தேவ ராஜ். பி
இலங் கைத் தொழிலாளர் காங் கிரஸ் வெ ளியீடு
8, நித்தியானந்தன் , வி. கலா நிதி
மாவ லியான்
10, மோகன்ராஜ். க

(தமிழ்) * * * ஆது. இ ஆ
அகிம்
இட்ட 3 )
பெ
த
( L 1,
லே எவன்
சென்னை , 1985. இலங்கை இனப் பிரச்சினையும் இந்திய மத்தியஸ்தமும் 1948-1927 கலைமாணிப் பட்டத்திற் கான ஆய்வுக்கட்டுரை பொருளியற்றுறை ; யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம்-1 988
( வெ ளியிடப்படாதது ) இலங்கையில் இனவ ர்க்க முரண்பாடுகள் சென்னை , 1987.
க
பவள் - அதவு அலை
இ ?
12. !
பர்
மதுரை , 1989, இலங்கையில் அரசியல் கைதடி, 1989.
பூ
ச
43
க
மா
ஐ
ம்
கொழும்பு, 1974.
.
ரீ
க
தி
ல்
தாபிமாள் 1காழும்பு, 1,982,
வங்றை அப் பல் பொரு
21 0
161 )
7
பாப்பாப் பல் கலைக்கழி
தோட்டத் தொழிலாளர் பற்றிய உண்மைகளும் , பொய்மைகளும் நறுமலர்ச்சிக் கழகம், 1ாழ்ப்பாணப் பல் கலைக்கழகம்.
நபதாம் நூற்றாண்டின் நவீன அடிமைத்தனம் சன் னை , 1984 .
12
த்

Page 148


Page 149
உசாத்துணை நூ ல்க 关关兴光是关兴县兴岩头兴,
1. Chop endra(rd)
stu
ann)
2. Zodikara. Sheltone
Po!
其
n. De
3. Yi Jay alta&z*
Ine
ge」
Nev

70
sit ( )
*********
adies in India's Foreign Policy ristan, 1983.
reign Policy of Sri Lanka Third World prospective enakey Publication
hi, 1982.
Bia and Sri Lanka China Lations 1948 - 1984
v Delhi, 1986,

Page 150


Page 151
கட்டுரைகள், சஞ்சிகைகள், பத்தி 奈赞普类学茶警號幾举是善發誓書孝签茶學
தி
T
3!
23!
2 6
சரிநிகர்
3.
11!
சு
st:3!
13!
*.]!
வெள்ளிவிழா
4.
வியை கிருஉ$னன் . அ
இ அ 6 )
(1)
5.
வீரகேசரி.

71
இரிகைகள் ( தமிழ் ) * * * * * * * * * * *
ார்ச், 1992.
காழும்பு , 1991.
லர்
7ாழ்ப்பாணம், 1974.
லங் கை- இந்திய உறவு கள் ருத்தரங்கு உரை பாண்-- பிரிலியன் இன்ஸ்ரிரியூட் காழும்பு , 1992.

Page 152


Page 153
கட்டுரைகள், சஞ்சிகை
* * - - 용 용 - * - - -
1. Kodikara. S. J.
I
W
2. VVrigginnshovvard. TY

கள் (ஆங்கிலம்)
못 * * * * * * 흥 용
he Bandaranayake Years Indo-Lanka Relations
in Lanka Guardian
ol. 11. May 1988
be Eoreign Policy. Setting he Geographical Elements
Yn Lanka, Guardi.832).
"ol. 6
ෆ1ෆymbol , 10 1983,

Page 154

|- - ( )
*
· |
----
· |-|-
·
|| | |- |- |-

Page 155


Page 156


Page 157


Page 158
WW.